P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

4.55 molova 1.4.4. 1.4.1 g 1.28. 1. 0.3.15. 103. 1.4.39.65 x 10 -24 1.53 x 1018 1. 323. 0.21.4.4. 292.4.18.14 mola 1.4 kg 1.20.035 g 1. 1.35.31.4. 243.23 mola 1.32.38. 88.123 mola 1.97 x 10 21 1.4. 3.4.7 g 1.44 mola 1.33.4.4.23. 0.4. 296.26.4.-5RJEŠENJE 1. 1.6 g 1.55 mola 1.4. 6.4. 3. 0.4.4 11. 3. 37.4.7 g 1.14 x 10 -23 1.36.395 mola 1. 80.2. 109.4.4.12.388 x 10 -20g 1.16.24 x 10 -22 1. 1.25. 1368.4.65 g 1.088 mola 1.4.33 x 10 -22 1. 0.64 mola 1. 83.4.30. 0. 0.4.4.4.03 mola 1.6.7.388 mola 1.22. 5. 1. 5.67 g 1.4. 2.34.5.4.4.19. 0.24. ZADATAKA 1.4.15 x 10 -23 1.999 mola 1.5 x 1019 1.33 x 1018 1.1. 28.4.4.8.17.176 g Cr 1.4.6 g 1.13.4.37 mola 1.40. 127.4.10.4.71 g 1.4. 2.2 g 1.775 g 1.4. 5.4.89 mola 1. 27.9 % Al . 464 kg 1.37.29. 401.14.175 g 1. 55.4.9.

za dobivanje 0. potrebno 2 x 0. a kalcijev hidroksid 2 OH. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija.966 mol x 74.09.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0.322 mola kalcijevog fosfata. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98.15 = 0. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima.18 = 0. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. potrebno je 107.00 = 63.7gK3PO4.112 g m(Ca(OH)2) = 0.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0.ione.skupine.322 mol.00. dajući produkte.644 mol x 98.22 g m(K3PO4) = 0. M(Ca3(PO4)2 = 310.-6- 1.322 mola CaCl2 i 2 x 0.322 mola K3PO4.70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe.09 = 71. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti. izrazimo tu količinu kalc.. M(Ca(OH)2) = 74.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata.27 gmol-1 = 136.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2).99 gmol-1 = 107.22 g CaCl2 i 136.322 mola kalcijevog hidroksida.112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71. . To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju.644 mol x 212. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione.5.966 mol x 110.

88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1.5.4. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata.2.10.5.5.5. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142.5.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0.6.11. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1.3019 x 142.5. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata.3. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1.04 gmol-1 a količina od 0.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1.5.5.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? .1. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata.04 = 42.9.5.8.7.5.5.5. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1. ZADACI 1.5.12. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.21 gmol-1 = 0. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1.

5.sodom)? 1. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3.20.5.5.Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.16.5. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.13.5.5.5.19. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.5. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno .14. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1.18.15.17. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1.-81. Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? .

.-1 ...5..-9RJEŠENJE 1..........5... 124.. 1...oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je . 1. ZADATAKA 1.20. 0...09 g 1.11........43 g 1....+1 .. 416.. 96 g NaOH 1.7........5...5......I skupina PSE) je .... OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi.3..........2.14..83 g 1..78 mola 1..40 g KOH 1..10.+1 ... 83.. 1670 kg 1....5....5.oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je .5.0 .............14 mola 1..13......17.... 1315 kg 1.....-1 ...-2 .......oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina..5.15 g NaOH 1... 2....18.167 mola 1...5.5...5..73 mola 1... 95..62 g Fe(OH)3g 1.......... ..5.....1 86. 25.. 64.....5 12..5........ 144....88 mola 1....03 g NaOH 1. 0.5......5......5..oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je... 79.oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je .................4...... sem u hidridima je ..5....32 g KOH 1.oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je........16.19. 54..........+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja...1 g KCl 1. 149.. 168...5.. Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju.8....9.....5...6..5..........73 mola 1... Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: ......5......5.15....oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma..05 g CaC2O4 1....... 1.......94 g 1....

6.6.6.13.20. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1.6.6.4. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.19.6.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.15.10 - 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1.6.6.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.5. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1.17. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1.12.9.6.2.6.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1.10. ZADACI 1.11.18.6.6.3. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1.6.6.7.14.. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? .6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1.8.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1.6.1.6. Odredi. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1.16..

.3 1.6.6 10.1.6.14.4.15.6. + 6 1.6.6. + 6 .6. + 7 1.7.6.17. + 6 1.5. + 4 1. + 6 1. + 1 1. + 3 1.6.6. + 5 1.11 - RJEŠENJE 1. .6.6.1 1.. + 2 1.6.20.13.9.6. + 5 1.2.16.11. + 7 1.6.18.3. + 2 1. + 3 1.6.19.6.12. ZADATAKA 1.8.6.6. + 2 1.6. + 4 1.6.6. + 6 1. + 6 1.

2. benzen i dr).7.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1.7.7.7.89 / 1 => 1.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. petroleter.4.65 % kažemo da je navedena otopina 9. kloroform. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1.7.4 mola za pripremanje 0.. ZADACI 1. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite.12 1.0965 = 9.396 g Na2CO3.1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. Koliko treba odvagati KMnO4. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine.1 moldm3? .7.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1.89 c(Na2CO3) = n / V = 1.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1.7. pa rabimo druga otapala (etanol.20 => 0.7. Primjer 9. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. tekuće ili krute. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml. koje mogu biti plinovite.6.5. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi.3. Otapalo također.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0.65 % 1.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa. koje određuju sastav neke smjese.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1.: Koja je koncentracija otopine. U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija.. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama.89 mol dm-3 Primjer 10. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene . Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. odnosno otopina. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. može biti smjesa.

15.7.7.1 moldm3? 1.7.7.7.7. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.1 moldm3? 1. Koliki je % udio kisika u vodi? 1.16.11. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.7. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1.1 moldm3? 1.7. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.12.1 moldm3? 1.18. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1.19. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? . 0.8.7. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.9.17.13 - 1. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.14.7. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.1 moldm3? 1. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1.20. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.7.7. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc.13.7.. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.7.10.7.

7.8.40 g 1. 1. 37.804 g 1. 93.14.7.7.7. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3.33% 1.24% 1. 88.17.7.419 g 1. 13.13.66 % Cl 1.7. 82.15. 1. 39.16.7. 31. 1.22 % .4.7.5 1.40 g 1.7.7. 27.1.9.7.19. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.7.10.6.7. 1.12.06 % 1.7. 39.36 % 1.7. 15. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.79 % 1.- 14 - RJEŠENJE 1.7.7.18. 36.60 % P 1. 82.7.7.33 % Na i 60.31 % Fe 1. 29.2.80 1. 15. 21.7.812 g 1.20. ZADATAKA 1.7.3. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.11. 32.7.5.

1.8. ZADACI 1.3.8. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1.8. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6.8.2.15 = 8. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: . Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1.8. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .9.4.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta .15 1. Izračunaj masu kisika u boci? 1.8. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 .10.8.6.8. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1.7.5. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1.Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22.8. pri 180C i 100 kPa' 1..8.8.69 x 1016 1.023 x 10 23 x 1 / 22.8.4 = 2. 150 bahra pri 200C. 412 / 273.8. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.

Kolika je masa 1 molekule kisika? 1. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika. 224.4. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.10.8.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.8.. 854 K (5810C) 1.1. 0. 1 l 1.6 l 1.20.8.05 dm3 1.12.31 x 10-23 1.8 bahra? 1.5 bahra? 1.18.8. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0.11. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.8.8.822 dm3 1.451 g 1.8. 2.17.16.68 x 10-14 1. Izračunaj masu klora.6 l .8.8.19. 5.13.6.8.2 l i temperaturi od 300C.8. 100 l plina kod 00C i 1 atm.8. 1.95 bahra? 1.19. 884 dm3 1. 11.16. 0.8.18.14.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0.17. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1. 67.5 bahra.3.8.8. Volumen od 0. 0. 0.8.7 dm3 1.8 dm3 1.8 14. 82.8.8.8.13.2 dm3 1.15.8.9.11. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1.20.8.47 x 1022 1. ak je njihova masa 100 mg? 1. 5908 g 1.8.51 dm3 1.8. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.046 mol 1.12. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.8. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.ZADATAKA 1.8.8. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.4 cm3 1.7.5.16 1.8.2 g.8.8. 114. a tlak je 0. 0. 8.4 mola 1. 43.15.8.2.8. 0.2 kod 18 0C 1.

gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj. ako je struja bila od 3 A . vrši se redokls proces. (I Faradayev zakon elektrolize) . Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0.34 g mol-1 .11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q . 1 h i izluči se 6..masa bakra (Cu) M .64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6.9. koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama. proporcionalna je količini električne energije. ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59.količina struje = I x t F .Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m .17 - 1.vrijeme tako nastavljamo : 0.77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra.broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t . Faradayevi zakoni elektrolize: . ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.11 x 96500 / 31. koja je prošla kroz elektrolit.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize).količina tvari.molekulska masa bakra (Cu) z .

Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1.9. 1.4 g nikla (Ni).9.9. pri jakosti struje od 1 A. Koliko treba da bude jaka struja.9.4.9. a elektroliza trajala800 sekundi? 1.2. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn.8. Ag. 1.9.10. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1. da bi se razložilo 18 vode? 1.9. Cu. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I).6.14. Nikl je (Ni II).18 1.9. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? . Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima.15.9. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).7. zubnom protezom na kojoj je plomba. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1.? 1. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr).9. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. Fe.11. ako je krom (Cr II)? 1. Izlučilo se 3.048 g cinka (Zn)? 1. Cd. Zašto je neugodno kad se jede čokolada.9. a dužina elektrolize 30 minuta. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A.13. ako nakon 150 minuta se izluči 27.9. koja sadrži srebro (Ag). da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu). Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A.9.3. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A.9.1.- 18 - ZADACI 1. Bakar je (Cu II).12. a u vremenu od 1230 sekundi? 1.9. 1.9. Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).9. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? . Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3). 1.5.

9. Ag 1. .9.9.9.15.54 h 1. 10.9.9.16.9. 3 h i 1o min 1. 35. ako se akumulator toliko isprazni.9.6.9.3.7.17. Zn. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem.10.9.19 1. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1.9.68 g 1. je li akumulator toliko prazan.19. 10 A 1. Što valja učiniti.Cu jer je razlika potencijala većaq 1. Cd.9.16.9. Zn .9. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1. 1.18..8. 2.63 g 1. E standardni elektrodni potencijal = 1. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1.20. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora.7 h 1.9.9.4 g 1.9. Kako bi smo mogli ispitati.9.9.19.9.21 g 1. Doći će do sulfatizacije. 1.18.9.28 h 1.9. 2.9.9.17. 0. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1.78 A 1. 8. 172.4. 1. 1.11 1. Fe.1. 65. Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem. da bi ga trebalo dopuniti? 1.9.805 V 1.9.12. Što se može dogoditi s akumulatorom.20. 1.36 g / mol 1.13.2. Cu.11.14.9. 1.5. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora.

.9 32.......magnezij (Mg) 12 24.............. 8.........yd........lor (Cl) 17 35........63 Pa Jedinice za masu : ........ft....00 30.94 ..................bakar (Cu) ...0 50...09 44..................talij (Tl) ..) ....) ......0 ....8 192.kalcij (Ca) 20 40.....telur (Te) ..square foot ( sq...........1........natrij (Na) 11 22....72 72.....290 x 10-2 m2 .......646 x 10 -1 m3 ......2 ....antimon (Sb) ...31 .......kalij (K) 19 39.4 ...........cink (Zn) ...................) ..polonij (Po) 84 209.93 .....85 200..............JEDINICE Jedinica za dužinu: .tehnicij (Tc) ...1 .....1..............zlato (Au) ..platina (Pt) 78 195.........01 238.........609 x 10 3 m Jedinice za površinu: .4 ......0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226.barij (Ba) -berilij (Be) .........361 x 10-1 m2 ................. 2........9 97.....cubic inch (cu..square inch (sq...... IMENA...fluor (F) .4............krom (Sn) 24 52.......1..............yd........titan (Ti) .......20 1...arsen (As) ...4 180..pound force per square foot (Lb/sq.....ft...............55 137...cubic foot (cu.......47 28........ton force per square foot (t/sq....96 107.............2 .olovo (Pb) 82 207...mile (ml) ....6 47. 9..........brom (Br) .................2.......0 222..07 204....cubic yard (cu............0 10............4 14.....germanij (Ge) ..paladij (Pd) 46 106....fosfor (P) ..9 .45 .......6..vodik (H) .....0 63..98 121..................94 1..........01 19......048 x 10-1 m ..92 210..144 x 10-1 m ..........željezo (Fe) ..94 ...in....helij (He) .......kobalt (Co) 27 58..) ....nikal (Ni) 28 58.............6 ..............2.......6716 Pa ..........bizmut (Bi) .......vanadij (V) ...................045 bar .08 .srebro (Ag) .......3 9.rubidij (Rb) .........01 209......69 ............tantal (Ta) ...........aluminij (Al) ..radij (Ra) ...93 ......ATOMSKI BROJEVI.foot (ft) ...008 183..0 114...8 39.................8 197.neon (Ne) 10 20.............litij (Li) 3 6....volfram (W) .kositar (Sn) 50 118........88 12...............8 79. 46.....ugljik (C) .639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ...........ounce (oz) .18 ..... 3.............0 55.....61 4.dušik (N) .....pound force per square inch (Lb/sq....54 x 10 -1kg ..97 69.11.ft...........radon (Rn) ....1 ...) ......540 x 10-2 m ....84 x 10-2 kg 1......sumpor (S) ......molibden (Mo) 42 95...ft....in) .....................) ..kisik (O) 8 16.......................832 x 10 -2 m3 ....10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI .....astat (At) .........galij (Ga) ........) .uran (U) .......yard (yd) ..inch (in) ......bor (B) ............square yard (sq.................) .....skandij (Sc) .0 85..........0 .........9 65......pound (lb)..............argon (Ar) ...indij (In) .......452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: ......silicij (Si) ....99 ..iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26...9 ... ATOMSKE MASE ELEMENATA ........7....SIMBOLI.....9.95 74......0 127.mangan (Mn) 25 54.jod (J) 53 126.....kadmij (Cd) 48 112....in..

Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1.12.12. b)željezo.7. a što 2 Br? 1. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? .12.10.12.13.. dim. Kako je polonij dobio ime? 1. KEMIJSKI ELEMENTI 1.1. a vrelište morske vode više od 1000C? 1. ulje. d) endotermna promjena 1. b) kemijska promjena. čaj.12. Prema rastućem vrelištu poredati: voda. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1.12. e)tekuće-plinovito 1. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1.12.12.12.16.12.12. 1.Što je to sublimacija? 1.12. c) francij.11.2.6. Što označava znak Br2. c) kruto-plinovito. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1.3. d) ugljik. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1.19. d) tekuće-tekuće. mlijeko.12. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina.4. Ako kuhate grah u otvorenom loncu. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto .kruto. e)bakar 1.12. vodena para. b) kruto-tekućina. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena.12.12. c) egzotremna promjena.12. zrak.21 1.14.17.12. nastaje kao produkt i voda? 1. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1. KEMIJSKE PROMJENE. etanol.12. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1. 1.12. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI.9. željezo.18.5. pivo. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor. magla.8.15.

a) granit. 1. Zrak.12.12.20. Pri tlaku manjem od 101 kPa.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru. magla.dim.12. 1.12. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C.13.7. 1.4. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma. 1.3 g/mol 1. e) Cu.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. a) F. Prave otopine: tinta. 1. pa je vrelište morske vode više od 1000C.12. zbog toga. 1.3. željezo. 0. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine.22 1. b) mulj. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari. reakcijska smjesa se ugrije.12.12. 1. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina. ulja. Znak br2 označava molekulu broma. kad su razdvojene. NH3 + HCl => NH4Cl.mlijeko. b) Fe. 1.12. . 1. a među česticama ulja slabe el. d) majoneza. dok je emulzija: mlijeko.1. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi. položaj.uljana boja.9. odnosno reakcijska smjesa se ohladi. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi.12. temperatura ili agregacijsko stanje tvari.6. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru. etanol. Upariti do suha. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju. c) lava. voda.12. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi. što je tlak para čistog otapala otopine manji. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake.12. 1. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska. (bez tekućine).18. a suspenzije: dim.12.33 %. 1..5. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. 1.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe). Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1.8.12.15.2. čaj.14. vodena para. pivo. grah će se prije skuhati u Zagrebu. 1.12. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. M(C12H22O11) = 342. 1. 1. 1.12. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina. 1.12.11.12. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile. 1. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen. sa vrlo malim privlačnim silama.12. e) pjena na pivu.12. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda.17. d)C. potrebna je toplina taljenja(isparavanja). jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu.10.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera.12.beton.19.20.16. magla.statske sile.12.Čestice plina daleko su jedna od druge. c) Fr.

Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica.9. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1.13.7.96.7% atoma 10B. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1.9183.13.13. ATOMI.4.13.00931. Korpar.43% izotopa relativne atomske mase 36.9183 i Ar(81Br) = 80. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B.3.5. 1.6.0129 i Ar(11B) = 11.66 x 10-27kg). U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1. w(N2) = 78%.13. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1.13. w((Ar) = 1%.13.1. 1. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3. Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' . Bor (B) se u prirodi javlja.13. a ostatak čine atomi 11B. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19.13.10.904.13. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.97 i 24. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75.8. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br.13. Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2). Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka.. Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1.2 %. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79.9. odnosno 81.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA.23 1. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%.57% izotopa relativne atomske mase 34. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1.2.

13. Ar(B) = 10. 1. 1. 1.13. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1. m(H2O) = 0.7.14. Formula vode (H2O).2.11.13.4.24 RJEŠENJA 1.5.578 g.785 l.13.7 % atoma 79Br. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14. 40 % Ca. M(zrak9 = 28.1. 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1.35. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1.14. m(S) = 32kg. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1.81.14. 1.14. 36.14.1 x 10-25kg.13.2. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1. 48 % O.6.14.13.14. Formula ugljikovog dioksida (CO2). Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.14.13.4.13. m(SO2) = 64 kg.10.96 g/mol. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1.1.13.14.13. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0. 1. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1.4 m3 1.10. V(SO2) = 22.9.8.45.13. 1.9.8. 1.3.14. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16.7.6. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He). U broju neutrona. 1. 2. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? ..skupina PSE)' 1. 50.5. 12 % C.3.skupine PSE? 1. 1.14.14.

14. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio .=> Ca2+(plin) + 2e. b) F ili Ne c) Li+ ili He.14.14. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O.12. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e. Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3.23.14.14.14.? . Sc. Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na.14.e.=> F (plin) + ee) Ca(plin) .22.14.1800C ' 1. Li. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1.21. NCl3 ? 1.14. F. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1.25 1.17. NH3.14. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F.14.=> F.15. NH4Cl. Cl.14 13.? 1.(plin) d) F(plin) .2e.ionom ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.16. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1.14.. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1. Nabroji sve tebi poznate ione . d) K+ ili Cl.20.18. J ? 1.19.

K = 1s22s22p63s23p64s1.21.14.5. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci.2. helij (He).20.14. 1.18. Al3+.22.19. 1. 1. PbO2 1. Mg2+. magnezij (Mg).14.S2-.14. 1. berilij (Be). Kruti natrijev klorid (NaCl). Ne = 1s22s22p6. O = 1s22s22p4.14.1.15. Cl-.14. P3. 1.4. F-.14. 1.17.. 1. F (plin) + e.14.7.14. H2Po. 1.14.14.14. Cs.13.14.6. H2Te. 1. 1. Ne. O2-.8. d Cl- . SiO2. 1.3..=> F-(plin).14.14. Ne = (He) 2s2p6. 1.14. 1.14 23. GeO2. C = 1s22s22p2.14.16. Li b)Ne. Na = 1s22s22p63s1. K+.14. NH4Cl. 1. 1. Ca2+. Sc3+.14. H2S.11. Ar = (Ne)3s23p6. argon (Ar).9.14. N = 1s22s22p3.10. Ti4+.14. He = 1s2. 1. Na+.14. 1.14. Cl = 1s22s22p63s23p5.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1.12. SnO2. F = 1s22s22p5. 1. c)He. 1. 1.14. 1. 1.

izvlačiti u žice? 1. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju. i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.15.10.15.7. REAKTIVNOST ELEMENATA 1.3. kalij (K) ili magnezij (Mg)? .15.9. kovalentnim i metalnim vezama? 1.8. Čolig) KEMIJSKE VEZE. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1.15.15. U čemu je razlika između sublimacije joda (J).27 - 1. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na)..15. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.15. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1. Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati.5. Usporedite osobine bakra .15. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1.15. Zašto? 1. magnezijeva oksida i elementarnog joda. METALI.2. ionskim.15.4. koje su krte poput stakla. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1.1. valjati. Korpar.15. kalijevaklorida. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura).6. KRISTALI. a koje daje amonijev klorid? 1.

15.15. Mg3N2.15. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1.15..19.15. CaH2. PO43-.15. IF7.28 - 1. Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).15.18.? Napiši jednadžbu: 1. Li3N.15.15. SO3. SO42-. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? .Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1.12. CH4.14. kada elementarni fluor uvodimo u vodu. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1. HSO4-.15.16.13. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl). SO2. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1.11. HClO4.17.20. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1.15.. Što će se dogoditi. 1. Fe2O3. NH4+. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1.

15.20. dobar izolator el.15. Kisik (O2). Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el.17.11. koja se može kovati i koja provodi el. ne provode el. KCl. IV. F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. koja ne provodi el. Tvari s ionskom rešetkom su krte. 1.15.15.struju. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). Tvari s molekulskom rešetkom. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. 1. Mjed je kruta otopina cinka u bakru. izolatori.15.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1.15.15. tako da nema odbojnih sila među česticama. Aluminijev klorid (AlCl3).8. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu.struju u krutom. MgO 1.struju niti u krutini ni talini d) kruta. relativno mekana tvar niska tališta.9. 1. a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu.4. I. lako sublimiraju.16.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.19.14. I. VI. 1. struju. I. 1.15. 1. a) kruta tvar visokog tališta. 1. II.15. Nisu 1.vrlo tvrda tvar visoka tališta. MgO e) KCl. II. koja provodi el. 1. V.15. Za prvi atom u formuli spoja: -III. 1.15. izolatori su. 1. visoka talištas. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine. Kisik (O2). VII. ali u talini provode el. III. Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze. Kisik (O2).15.15. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira. niska su tališta.7.15.15. -III.18. Amonijak (NH3).15. struje.2. velike tvrdoće.15. 1. IV.15.5.13. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1. 1. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+). 1.15. 1. U parama joda nazočne su molekule (I2).3.15.12.15.1.10. Magnezij (Mg). visoka tališta. kao što se događa kod ionskih spojeva.15. Kalij (K).struju u krutom stanju. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište. . VI.6. 1.

6. a vruća kava se diže. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu. Navedi suprotan proces taljenju ? 1.16.Zašto ? 1. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1.30 - 1. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? .16. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1.16.8. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP).9.Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH). Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1.. TEKUĆINE.12.11.16. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1. KISELINE. oslobodi se manje topline. Što su koligativna svojstva otopina ? 1.15.16.16. Zimi snijeg često nestane. ona mnogo brže ispari.16. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1.17. Zašto ? 1.7. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1.16. Zašto? 1.16. Kada se moekula tekućine skrućuje. hladnija kava struji prema dolje. Emulzija vode i benzena je stabilna.16. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi.Kako se zove taj proces? 1.16.16.16.4. Prolije li se tekućina po većoj površini.16. a da se nije rastalio.16.13.1.2. Herak) ENERGIJA.16.16.16.14.5.3. BAZE SOLI 1.16.10.

Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1.23.31.18.22.16. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1.16.19.32.16.16.16..26. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1.34.16.16. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.16.16.20.16. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1.16.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? . Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1.16.21.16.33.31 1.28.29.16.16.. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1.16. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1.24. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1.16.25.16. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1.27. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1.35.

18.8.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini.10. 1.16. Na2O + H2O => 2 NaOH 1. . Sublimacija (led sublimira). Sapun je emulgaciono sredstvo.16.3. PITANJA 1. 1. dok je molekula etera nepolarna.16. a emulzija je tekućine u tekućini 1. Kondenzacija.16.26. N (III) O2 (-II).29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1.16.16.16. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1.20. 1.4. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj.32 - RJEŠENJE 1.23. CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O.16.16.16. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1.6.2.16. H (I).16. Mg (II).16.16..11. 1. 1.16.Egzotermna reakcija 1.16.16.31. O4 (-II). Skrućivanje.1. 1. O (-II). koji uzroči polarizaciju O-H veze. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare. 1.16.16. 1. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1.16.28.16.25. -III 1.33. a ne o njihovoj prirodi.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta).15. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O. O (-II) . H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1.16. 1.16.16. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1.27.16. a disperzno sredstvo je tekućina. Fe (III).16. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1. Cl (VII). Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze.16.19.16.17.16.13.32.16.24.21. H (I).35. Molekula alkohola je polarna. 1.16.9. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1. 1. Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1.16.30. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1.22. 1. H (I). pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2). MgO + H2O => Mg(OH)2 1. 1. S (VI).5.34. 1. -II 1. 1. 1. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini.16.7.16.12.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više.14.16. CaO + H2O => Ca(OH)2.16.16.

7.. Izračunaj.2.17. Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1.17. Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3). koliko će nastati grama žive (Hg).17.9. OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1.2 kg živina oksida (HgO) ? 1.5.15. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1. U sumporvodiku (H2S) je 0.454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22. a ostatak na sumpor (S). Koliki je % žive (Hg) . Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1.17. U 58.17.17. uz pretpostavku da nema gubitaka ? . odnosno kisika (O)? 1.8.997 g natrija (Na) i 35. PITANJA.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S). kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1. Kolika je atomska masa sumpora (S). Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2.17.17..15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O).505 g vodika ? 1. Koliko je sadržano grama natrija (Na). Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS).13.17.17.12.007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O).3.17. Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1.14.33 - 1. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1.10.17.17.357 g klora (Cl). a koliko grama kisika (O). 15 g živina oksida (HgO) ima 50.17. Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1. ugljika (C).1. Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1.17. da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1.4. Od 8. U 54.11.17. ako se raspadne 1.6.

17. 0.13.37 % S 1. 79.66 % Cl 1. 88.06 1.16.17. 0.39 % O 1.63 % H i 94. 39.6 g O 1.9 % Cu i 20.17. 92. 739.55 g H2O 1. da bi smo u oba slučaja. 1111.6.17.17.17.17.84 kg NaOH 1.61 % Hg i 7. .17. 92. 5.8.1.17.82 % Cu i 11.17. 0.068 % O 1. i 88.34 % Na.44 t ZnS.14. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1.17.2. 52.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS.17.17.17. 1.17.4338 kg Na.12. 97.66 % Cl 1.3. 3.34 % Na i 60.17.7.453 kg O 1. 239.94 % Al i 47. 39.1 %O 1. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).17.61 % Hg..17.10 % O 1.1132 kg C. 7.29 t S 1.17.17.39 % O 1.15.9.5.27 t PbS 1. 60. a koliko tona olovnog sulfida (PbS).17. II 1.10. 22.4.11.17. 32. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1. 16.34 - 1.4 g Hg.

18. PCl3.8.Peterski) 1.13.18. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS.1.3. Odredi: a) u amonijaku (NH3). Borovnjak. Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1.4.18.12. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal).18. 1.. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl. c) didušikovom tetroksidu.10.18. Zlatarić.18.35 1.18.18. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1.7.11. MgCl2. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve. PCl5. Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1.6.18. koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1.18. b) u didušikovom dioksidu.5. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik. Objasni? 1. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec. . Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P). kisik i voda.2. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1.18.18.9. Odaberi one spojeve. d) dušićnoj kiselini 1. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1. 1. Kemijskom jednadžbom napiši. na zraku ne korodira.18.18.

Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1.25.21.18.18.28..19.32.18.18.18.18. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1. bazna ili kisela? 1.18.36 1.18.20. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1.18.18. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1.18. Što je to fotokemijski smog? 1.26. Što je atmosfera? 1.18. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1.27.18.18.23.30.17. a koji aerobni' 1. Što su to fotokemijske reakcije? 1. Što je aktivni mulj? 1.24.18.16. Koji su procesi anaerobni. 1.14.Je li normalna kišnica neutralna.22. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.18.18.29. Izračuinaj Coca-cole.31. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3).18. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .18. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1.15. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura.18.

18.15.18. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav. PCl3. P4 + 5 O2 => P4O10 1.2.18. PCl5.3.Al). PITANJA 1.34.13.18.18. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.18.38. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .18. koji je porozan.16. V.18.37.6. 2 SnO + O2 => 2 SnO 1.18. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija .37 1. I.8.4. To je zračni omotač. 1.18. 1. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1.18. IV. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1.18. V = 0. b) . MgCl2. 1.18. 1.39. 1.18.18. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1.17. Što je to opasni otpad? 1.19..18.18. C + O2 => CO2 1.18. 1.35. Kubične slagaline i heksagonska slagalina. -III.10.088 l.c) d) 1.18.18.18. Zato što nastaje Fe(III) oksid. d) 1.18.18. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1. NaCl 1.9.18. koji obavija naš planet.36.18. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1. 1. Zbog oksidnog sloja. 1. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1. Što je to piroliza plinova? 1.7.12.11.33.18.18.1.18.14. Jer je neophodan za proces fotosinteze.5.

29.21. Najčišća je oborinska voda.33.32.. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka.20. Ugljikov monoksid (CO). To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje. Ugljikov diksid (CO2). 1. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari.18. . Zbog fotokemijskog smoga.30. 1.18.22.18.18. 1. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca.18.38 - 1.18.24. 1. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš.39. 1. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C .18. 1. 1.38.18.34.18. 1. 1. a za aerobni proces je zrak neophodan.36. vodena para. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića.23.18.18.13000C. 1. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš.18..18.28.18.18.26. 1.18. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti. 1. Slabo kisela. Opasdan otpad čine sve tvari.37.18.27. Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu. 1. 1. metan (CH4). 1.18. To su reakcije. 1. tako da ostaje cca 2 % pepela. 1.18.Pesticidi. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada.35.18.25. ozon (O3). To je zagađenje zraka . 1. 1. Otopljen kisik.

8.11. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida . zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1.19.15.39 - 1. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr).13. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? .10.4 g nikla (Ni)? 1.9.4. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1.19.5 bahra kod iste temperature.19. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra.19. Koliki će tlak biti.19. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1.19.5. ako se nakon 150 minuta izluči 27.3. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4). Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1. Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1.5 bahr ? 1. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1.19.2. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi. Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0. Matijević) 1.19.19.19.. PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1.19.19.19.19. Koliki će biti % otopine. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3). Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0.12.19. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1.7.14. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1.6.1. ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1.19. Kolika je jačina struje.

kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.19.19.22. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.23.19.25. Koliko će u masi kalcijevog oksida . Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1.20. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat .19.19.19. Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1. Napiši formulu bijele galice? 1.19.17.19.40 - 1. Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton.živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1.19. Napiši.24.19 21.19 26.19. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? . Napiši.16. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1..CuSO4 x 5 H2O)? 1.18.

19.77 % 1.5.5 % 1. a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja.19. HgS + O2 => Hg + SO2 1.68 g 1. 10 A 1. 1.22. 1.19. 1.50 % 1.. 1. 1 l ili 1 dm3 114.73 bahra ili 1.19. 1. 1.10.9. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1.19. 3 sata i 10 minuta 1.20.19.7.19. .16. prema tome otopina je 2.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine. 1. Kao purgativno sredstvo u medicini.19. 82.41 - RJEŠENJA PITANJA 1. 1739.19.19. 1. Ca(OH)2 + CuSO4 1.19.8.19.3.19. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije.19.15.19.19.19.5 %-tna.4.26 % 1. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.73 x 105 Pa 90.24.6. 2.19.23.29 kg 1. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1.78 g 1.98 g 1.19. 560.19.1. 52.19.6 l ili 114.18.13.19. 1.4 g 1.21.5 g AgNO3.6 dm3 1. 10.19. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.17.19. 15.19.25.11.14. 2.12.19. 63.2.19.

20. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1.8.20. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj.2. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1.20.10.1.3.20.. Objasi što je to suspenzija? 1. deuterija (D) i tricija (T)? 1.20.13.20. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1.6.20. Što je to: koncentracija otopine? 1.17. Koje su razlike između vodika (H2).4.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1.15.20.12.20.20. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1. Leko) 1. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1.18. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? .5.7.20.11.9.42 - 1.20.20.042 g vodika (H2)? 1.20. Objasni što je to difuzija? 1. Što je to osmoza? Objasni? 1.16.20. koliko ćeš grama vodika (H2).20. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1.20.14.20.20. Izračunaj.19.20. Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1.

Koliko treba uzeti kuhinjske soli . 1.34.20. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.21.NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata .20.30. vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1. Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1. Izračunaj koliko u % ima kisika. što su to sulfati.20. Izračunaj koliki je % sastav kisika. Postoje dva oksida olova (Pb).28.NH4Cl).20.20. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1. 1. Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata .27.23.20.natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi. 1.20.31. Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1.20. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .20.33.20.24.43 1.20.Na2CO3)? 1.20.20.20.20. da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1.29.25.26. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida .35. Napiši koji? .Kako nastaju silikoni? 1.32. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.20.36.NaNO3). a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti.20.. 1. 1.22. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1. a koliko sumporne kiseline (H2SO4).20.

Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? .20.40. Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1.20.39.42.NaOH) ? 1.20.46.20.20. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .43.20.53. Objasni kakve je boje rubin? 1. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb). Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1.51. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1. Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1.38.45. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1.20.44 1.48.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida . Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.20. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1. Objasni kakve je boje safir? 1.20.50.47. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.54.20..52.44. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1.20.20.20.20. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.37.20.41.Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1.49. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.20.20.20.

Na plinovito agregacijsko stanje 1.20.20.20. 1.63.14.20. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1.4. 6. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače. PITANJA 1. 1. Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.5.20.2. Smjesa dvaju tekućih faza . 21. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća.4 g 1. 1. 54. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1.20.20. Zašto mravlja kiselina (HCOOH).tipičan primjer: mlijeko.20. Kako se zove ester. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači. 1.20.62.20.20. može da reducira? 1.20.20.2 g vodika i 17. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1.8 g kisika 1.20. 1.7.6.10. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1. koji zamućuju vodu.61.59.57. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1. 2.20.20.20.11.20. Činjenica.20.3.20.20. Rober Boyle 1.56. 1.20. U atomskim masdama.042 g 1.13.58. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi.9.12. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom.8. 1.20.55.60. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma .1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra.- 45 - 1.042 g 1. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa.20. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1.

20.28.8 kg 1.7 kg 1. 58. Zato što je mnogo teži od zraka 1.20.35.20.5 % kisika.22. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.20.20.07 1.79 g NaCl i 1344.29.29 g H2SO4 1.19.20.20. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1.20.18.20.2o.30.20.45.39 Crven 1.19 % 1. 1.20. Prodiranje otopljene tvari u otapalo.20.41. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji. Plav 1. 431 kg 1.20.16. 1. 1258. 46.20.4 kg 1.20.20.20.20.21. 2.7 % silicija (Si) i 53. 65.5 % vodika i 39. 666 kg 1.37. 21. 1.20. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine.7 kg H2SO4 1. Polimerizacijom 1. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.20.6' % sumpora 1. 326 kg 1.7 kg 1.40. K2Cr2O7 1. 1 l 1.3 % kisika 1.20.26. 1.27. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama. 1580 godina 1.44.20.46 1.38.43.34.33.15. 64..6 % 1.20. Pb(II) 1.4 % kisika.20. Količina tvari. 560 kg 1. 135 kg NaNO3 i 77. 47. 1. 63.20.20.25.46.20.20.24.49. 750 kg 1.20. 5.20.20.20.48.47.20.20.31. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1.17. 2. 529.42.32.0 % sumpora. U petroleju . 22.50.0 % vodika i 32. Može u SO3 1. K2CrO4 1.20.20.23.36.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1. Objasni što je to izotop? 1. Sever) 1.11.22.8.18. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B.22.51 - 1. Po čemu se razlikuju.9. Objasni što je to maseni broj? 1. Koliki je broj protona. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.19.. arsen. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3.1. argon 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1.7. aluminij.22.3. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1.22. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.15. Be.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1.22.22.22.22.22. Ba? 1.13. Objasni što je to atomski broj? 1.22.22. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1.2.6.4.10. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1.17.22.22. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1.22.22. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski.16. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25.14.2 g broma.22. Br. zlato.12.22.25 g natrija (Na)? . neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1.22.22..5.

25.33.22.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? . šećer.20. Odredi masu jednog mola plina? 1. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).34.32. 0. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1. koje su topljive u vodi: pijesak. maslac.26.22. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1. Od navedenih tvari izaberi one.22.22.22.22.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1. Izračunaj broj molekula šećera? 1.22. Odredi masu jedne molekule plina? 1.22. Zašto? 1.29.22.22.22.28.1 m0l / dm3 ? 1. 0. U uzorku koji sadrži 0.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.24.25 g cinka (Zn)? .22. U uzorku koji sadrži 0. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju. a njegova talina i vodena otopina provodi.22.30.31.22. kreda octena kiselina 1.21.22.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. 1.22.1.52 - 1. Koliki je broj atoma u 3.23.

ma(U) = 3.22.22.22. H HH 1.Br : . N (Zn) = 2.29.17.16.01 1.22.22.22. .04 1.. 10847Ag e.21. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju. 5 1. V (Br2) = 8. bariij 1. 1.F: N 1.08 cm3 1.22. PITANJA 1.22.84 g 1..22. .= 47. N(S) = 5.99 x 1022 1.14.7. N(NH3) = 4.22.12. . . Ag.22. Au. m(S) = 28. .22. Broj protona u jezgri 1.22.22.04 x 10 -26 kg 1.22.31.30. .25 x 1019 1. slične kemijske osobine 1.22.42 x 1023 1.22.22. berilij.1. Razlike: broj neutrona.11.22.27 x 10 -25 kg 1. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1. 1.22.8. Zbir brotona i neutrona 1.26. Bor.22. .22.53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1.. .2 1.35 1. . As. M(C6H12O6) = 180. M(CH4) = 16. 1. .5.22.4.23. brom. 2.3. .22.6.. Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste.25. Al.28. Šećer i octena kiselina 1.22.18. 14Si: 1s22s22p63s23p2 1.22. jednak broj protona i broj elektrona. ma(Mg) = 4.22. : Br .22. M(HNO3) = 63. . 1. n0 = 61 1. N(šećer) = 1.24.27. Zato što nema slobodnih iona.15.22..95 x 10 -25 kg 1. . Ar 1.10.22..76 x 1022 . 2 1.22.34.53 x 10 20 1. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1.13.22. 2 1.32.33. N(saharoze) = 2.5 x 10 22 1.19.22...22.22.20. N(Na) = 8.22. H. ma(Au) = 3.9.2. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj..

5.23.. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid.23.3. Koje namirnice bi izdvojio . luk 1. jaja.10.12. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1. grah.23.23.1. ribe. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer. grožđe 1.7.23. koji je izgrađen od ostataka glukoze. mlijeko.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski. krumpir.23. jabuke. margarin.4. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1.14.23. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? .Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1.11.23. soja. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva.23. Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1.54 1.8.9. grah. 1. riža. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1. Sever) 1. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1.13. soja.6.23.23.23.23. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1.2. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1.23.

C6H12 1.1. dobivanje piva. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1. b) fruktoza nije disaharid.24.5. jer nema redukciona svojstva. PITANJA I ZADACI IZ C D . što uzima Dobereiner? 1. ribe 1. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1.24.23. Recikliranje. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.23.24.24..23.2.11. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1. mlijeko. Koje je to doba? 1.24.6. 1.4.9. za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase. proizvodnja stakla.23.6.24. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. Ne reagira. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.10.8.24 7.24. Biuret reakcija 1. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve. soja. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo. jaja.23.24.23. soja 1.13.24. koju ima oznaku? 1. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H).23.9. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1. bakarno zelenilo).5.14. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? .SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1.23.2.3. 1. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1.23. Koliko iznosi masa protona? 1.23.3.23.23.23. žitarice 1.7. vina.4. 1.23.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23. eten ili etilen (H2C=CH2) 1. fruktoza je monosaharid 1.1. 1.12. Koliko ima jedinki u 15 l plina.8. zatrpavanje zemljom.

Jednaki volumeni različitih plinova. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.24. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.24.24. Koliko ima čestica plina kisika.20. kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1.11. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1.12.15.24. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1.56 1.19.čilske salitre (NaNO3)? 1.16.24.25.24.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata . Koju oznaku ima molarna masa? 1. u čeličnoj boci od 15 l.28.14. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1.17.24. Tko i kada je dao prvi model atoma? 1.21.24.24.24. glede na radijus atoma? 1. Što je to elektronska konfiguracija? 1. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1. Kako se zove doba u povijesti kemije.10.24. Koliko četvrta ljuska ima elektrona.26.24. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida .24. Izračunaj vrijednost R konstante? 1. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica.24. Koji je to izotop vodika (H) ..22.24.24.13. 02 %? 1.24. Koji je to zakon? 1.18.24.24. kojeg ima 0. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida . Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.24. Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.23. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima .27. Elektronski omotač.

57 1. Volumen nekog plina iznosi 50 l. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1.43.4 l. Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove.24.5 mola srebra (Ag)? 1.33.36. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1. Što je to Avogadrov broj.24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1. A koliko ima jedinki? 1.35. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4). Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C. Što je to pozitron? 1.44. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? . Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3. a što Avogadrova konstanta? 1. Koliki će biti volumen pri 900C.24.24. pri temperaturi od 370C.24. 1 mol nekog plina ima volumen od 22.24.24. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1.24.42.24.24.24.32.24.37.38. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C.30.39. koje zovemo.45.24.svijeta istovremeno (u 20 dana)? .41.31.29.24.24.40.24. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1.24. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1. Kako? 1. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1.24.47.46. Što su to izobari? 1.24. ako je tlak konstantan? 1.34. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.

55. Reakcije u kojima neka molekula. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1.57.25 dm3.Što prikazuje empirijska formula? 1.24. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0.51.. Što je to osmoza? 1. Krute tvari lebde u plinu.53.Koliko iznosi pH urina? 1.52.54. Što jeto pH? 1.59.24.24.67. Što su to kiseline po Arheniusu? 1.. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1. Koliko iznosi pH soka rajčice? .Da bi smo znali formulu spoja potrebno je.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O.24. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula.66.58 1.24.5 mola antimona? 1.24.24.24.24.63.50. zove se.24. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1.58.24. atom ili ion gubi elektron? 1. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o.Što? 1.60.56.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1.24. Kako? 1.62. Disperzni sustavi.24.61.24. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1.48. Što je to? 1. Koja je najpoznatija emulzija? 1.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1. atom ili ion prima elektrone.24. Što je to? 1.24.49.65. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.24.64.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1.24.Disperzni sustavi.24.24.

89. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1. Koliko treba uzeti kisika. Koliko iznosi pH mlijeka? 1.90.24. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O .79. Disperzni sustavi.70.80.24.24. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1.24. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1. Što su to izotonične otopine? 1.24.84. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1. Što je to vrelište? 1.24. Koliko grama treba uzeti vodika. Kako? 1.24.88.24.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.75.85.24.24. Što je to? 1. atom ili ion prima elektrone? 1.87.24.76.1. Kapljice tekućine u nekom plinu. zove se.81.24.24.24.24. Koliko iznosi pH soka limuna? 1. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.24.74.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1. kiseline su tvari (nastavi)? 1.24. Prema Bronstadtu.83. Disperzni sustavi.24.Što je to ledište? 1. Što je to? 1. Što jeto sublimacija? . Što je to koagulacija? 1.24.86.24.71. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1.77.73.Disperzni sustavi.78.59 1.68.69.72. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.24.24.82. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula. Koliko iznosi pH crne kave? 1.24. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.

97.24. Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.60 1..24. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1.93.24. Što je to elektroforeza? 1.24. a kako u baznoj sredini 1.95.24. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1.. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1.24.95.99.Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1..24.100.94.92.24.98.91.Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini.24. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1.96. Što prikazuje strukturna kemijska formula? . Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.

Subatomska čestica.24.35.25. ali suprotnog ( + ) naboja 1.34.78 kPa 1.24.66 x 10 -27kg 1.24.29.24.1. Periode i skupine 1.48 g 1. iona. Avogadrov zakon 1.24. Br. 98 elektrona. 1. 132. koja odgovara u naboju elektronu.24. RH = 1.24.8.24. Raspodjela elektrona u nekom atomu. Izoelektronski 1.5. podljuskama i orbitalama.24.3 % 1.7.24.24.24. ali suprotnog spina 1.40. 4. 1.21. 121. Doba "alkemije" 1.24.24.27.24.95 g 1.24.75 kPa 1.14 g 1. 14.6 x 1022 1.g.6 %.18.24.17.24. 91.06 kg 1.6 l 1. 53.37.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869.31. Relativna atomska masa (Ar) 1.3 g NaOH 1.24.24.6.2. 6121.g 1.24. elektrona i 6.20.41 Konfiguracija zatvorene ljuske. n 1. Bor (B) 1.g.007 x 10 7m-1 1.24.10. 1. kisika = 65..24.33.9. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1.24.24.24.14 g 1.24. Vodika = 2 %. 122. 1. J) 1.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1. 2.1. 1200 1.14. 48.3.13.24..24.24.78 g 1.24. Chadwick 1932.24.15. 53. 1.26.28. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl.03 x 10 23 1.22. pV = nRT 1..12.24.67 x 10 -27 kg 1. sumpora = 32.4.36. 32 elektrona.24.39. atoma.Rutherford 1911.24. 10000 puta manji 1.24.23. po ljuskama. Egipatsko doba 1.30. 74.11.24.24. .19.16.12 g 1. 9. Deuterij (D) 1.24.32.24. 2 elektrona. 1.24.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1.24. 6.24. 84.022 x 1023 molekula.89 g 1.38.

To je spontan proces.64. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1.61.24.53. bez prethodnog taljenja 1. Farmaceutskoj industriji. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1.50. kovalentna i metalna 1. pH = 5 1. Suspenzija 1.24.8 .66. 12.9 g 1.52. pri kojem molekule otapala.24.24.24.24.24.76. 0.24. 40.24.47.24.22 g vodika 1. Ar.45.24.47 % Na 1.46 Alkalijski metali 1.49.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44.24.79.24.24. 1.24.00 g ili 59. koje imaju jednake osmotske tlakove 1. 6. Difuzija 1. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1.24.69.4 % kisika (O) 1. 4.73. Magla 1. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1. Reakcije redukcije 1. Krutom i tekućem agregacijskom stanju . od kojih je jedna disperzna.24. Mlijeko 1. Emulzija 1.74. Koloidna faza od sredstva 1. 0 1. industriji boja i lakova. 1.59. pH = 6 1.75 g 1.24.24.24. Dvije ili više faza. 0.48.24. To je mjera kiselosti ili . % sastav spoja. Ionska.02 g ili 35 % dušika (N2).71. pH = 2 1.62.24.24.24. prehrambenoj industriji 1.24.42. Temperatura.43.56.1.65.80. Oksidacije 1. Dim 1.24.08 g vodika (H2).08 g ili 40 % kalcija (Ca). 78 kPa 1. 57. 1.24.67.24. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.77. kozmetičkim preparatima.24.70.62 - 1.57.25 g vode 1.24.44.022 x 1023 1. pH = 4 1. njegovu masu.75.60.67 % kisika.58.24. 60. pH = 6. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1.log c(H+) / moldm3 1.24. 0.51.63. To su tvari.72.24.24. Dvije otopine dviju različitih tvari. 28. elemente koji se nalaze u spoju 1.03 g ili 5 % vodika (H) i 48.55. 2.24. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar.24.68.24.54.24.78.24.

24.24. krioskopska konstanta ((KK) 1.93. 1.24.24.05 % Na 1.85.25.24. PITANJA IZ C D .86. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1.61 % Hg 1.63 1.95.4. Crven.25.24.89. Egzotermnim procesom 1.24.97. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1.25.82.24.24. 67.24.24.25.2 g vodika 1.100.99.88.24. Što je to metalurgija? 1.25. 29.24.5.83.84.24.92. 177. modar 1.Malić) 1. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1.44 % Ca 1. 1.94.3.24. Reakcije redukcije 1.11 g vode 1. Što je to korozija? 1.24. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1. 1.91. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule.81. pH = 7 1.77 g kisika 1.24. 22.25. Pjena 1.24.87.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1.1.24.8 g kisika 1.90. + 1 1.25..Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.25.7.8 Što je to cijanizacija? .24. 27.98. + 2 1. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1.25.2.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1.96.

25.25. Što je to invar-čelik? 1.11. A sada? 1.25.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina. Kako se čuva? 1. Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.17.25.64 1.29.25. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi.15.25. Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1.25. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1.Natrij (Na) mekan kao vosak. tračnice)? 1.25.26.20. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? . srebrene boje. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1.25. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.25.25.25.25.24. Kada? 1.25.21.25.25. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno.19. Što je to fusija? .14.27.25. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj.28. veoma otrovna? 1. mostovi.23. lakši od vode. otkrio Davy.1. Što je to aluminotermija? 1.9.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1.18. Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1.25.Kako su nastale sedimentne stijene? 1.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1.25.25.22.25. Kako se zove varijetet korunda .12.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1.30. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1.31. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi.25.16. Zašto se kalijev karbonat .10.25.25.13.

25. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? .25.39. Što su to eruptivne stijene? 1.g.g.25. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al). Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn).33.37. koje je ime tog kemijskog elementa? 1. Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1.Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1. jastoga.52.25.25. Ramsay i Travers.25. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1.25. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1.46 . hobotnica.25.25.25.35.41. Što je to "bengalska vatra"? 1.25.45.25.25. Otkriven spektralnom analizom 1875.38.44. oktopoda) plava? 1. Što je to "umjetni zrak"? . Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja.50.25.36.51.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1. Kako se zove? 1.65 1. Kako su nastale metamorfne stijene? 1. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1.25.25.43.49. Pored aluminijeve stipse. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1. Tko je optkrio polonij (Po)? 1.48.25.1.25.32.42.47.34. Koji to kemijski element su otkrili 1898. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1.25.25.25. koje još stipse imamo? 1.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1. Zašto je krv mekušaca (puževa.25. Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1.40. lako stvrdnjava? 1. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata.53.

25. čak i u najmanjim količinama? 1.55.25. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1. 1.25. Što je to "mineralizacija"? 1.68. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.58.25. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1. Kojom bojom boji jod (J) škrob. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji.60. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1.25.25.65.57. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1.59.54.25.63. 1.- 66 - 1.66.61.25.25.25.25.56.64.25. Tko je otkrio fosfor (P)? 1. 1.62.67.25.25.5 m? .25.

25.25. halkozin (Cu2S).25.03125 g.25.8.6. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala). pa se rabi za punjenje termometara 1. cezij (Cs) i francij (Fr) 1.25.25.23.25. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina. Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno.25.13. Katodnom zaštitom 1.11. ima veoma mali koeficijent širenja.16. Talište od 20450C 1. jer ima radioaktivne osobine.25.25. Ne može. kalij (K).12.25.90 % Mn) 1.36. pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1. Živa (Hg). rubidij (Rb). To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1. malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1. magnezij (Mg).24.34.25. Halkopirit (CuFeS2). hematit (Fe2O3).3.31. 1. koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1.28.25. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1.18. barij (Ba) i radij (Ra) 1.25. 1808. Magnetit (Fe3O4).25.28 % 1. 7. to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline. sroncji (Sr).29.25. pa je u uporabi u dijagnostici 1. 7. Berilij (Be). PITANJA 1. Taloženjem minerala.7.2.21.32. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma.25. Sastojina vitamina B12. limonit (Fe2O3 x H2) 1.5. 1.14. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1.25. pri čemu se oslobađa toplina. Kalijev klorid (KCl) 1.g 1.25. Pod petrolejom 1. 1.1 80 % 1.22.25.25.67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.. kuprit (Cu2O). Fero-mangan (30 % . natrij (Na). 20000 km/sec 1.25. biljnih i životinjskih ostataka 1.15.25.26.25.27.17.25.25.25.25. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1.25. cca 25 % 1.25.19. Koks 1.20. kalcij (Ca).25. Skandij (Sc) 1. Izotop kobalta (Co-60). Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1.35.10.25.33. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja.25. Kiri 1.78 t Al2O3 .25.. kada se zapale 1. 12 dijelova 1.25. Rubin 1.25.25.9.30.25.4. 0. Litij (Li). 1. Ima 36 % nikla (Ni). Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori. Smaragd 1.

25.50. 23440C (od . Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.38. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1.41. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1. Argon (Ar) 1.53. To silikatni minerali. Piere i Maria Curie 1.25. Dijamant 1. Rombski.57.25.25.25. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale. a iz humusa u mineralne tvari 1.25. Na Siciliji.64.6 dm3.59.25.68.25.42.43. NE 1.25.48.67. Grafit 1. Služe 1.45. pogodan za kisela tla 1.25.25.25. plastični i amorfni 1.58. 140 kg 1. i Japanu 1. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.25.25. Porculanska zemlja 1. 4.25. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1.25. Neon (Ne) 1. 14.780C do + 23140C 1.66.63. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. nus produkt kod proizvodnje čelika.25. Katalizatori.44.7 g 1.65.29.25.1.37. monoklinski. Brandt 1. Rastavljanje tvari na komponente 1.51.25.25.25.60. nastali kristalizacijom magme (lave) 1. kao spoljni antiseptik u medicini 1. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1.25. Modro 1.39. Texasu.55.56.25.40. To je kalcijev fosfat. 15 kg 1.47.25.25. 450 V .54.25.25.61. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1.49.25. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1.25.25. Galij (Ga) .68 - 1.25.25.46. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1.52.62.

16. koga poznajemo kao gorivo .4.26.26.26.Što određuje kvalitativna organska analiza.11.26. Kako se zovu soli oksalne kiseline .19. Što je to metopril? 1.26. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1. Što je to "oktanski broj"? 1. Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast. Benzin. a što kvantitativna organska analiza? 1.3.15.10.14.17.26.26.26. Kako se zovu soli octene kiseline? 1. Kako? 1. Što su to sapuni? 1. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1. Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.26.12..1.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje.26.. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.26.13.26.9.26.69 - 1.5.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1.26. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1.26.26.26.6.26.20.8.18. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.7. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1. 1. čega je smjesa? 1.26. Što je to "cetanski broj"? 1.26. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1.26. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1.

26..30.26.29.26. Dietilamin je najvažniji amin. Kako se zovu salicilne kiseline? 1.26. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna. Gdje se nalazi kolin? 1.37.26. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1. služi za priređivanje. Koji? 1. Što su to šamponi? 1.26.26. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1. Što je to Schifova baza? .26. ali podesna za uporabu? 1.26.26.23. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek.33..38.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1. Što je to lanolin? 1.26.35.Čega? 1.26. Zašto je važan acetilkolin' 1.26.36.40.25.26. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.34.39.70 - 1.Kako je A.26. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1.26. Što su to deterđenti? 1.26.31.27. Što je to degras? 1. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1.41. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1.32.26. Što je to pulpa? 1.26.26.26.26.22.21.28.

42. IR-spectroscopy.26. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1.3.26.8.26.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1. To je mast ovčijeg runa. Vrstu organskog spoja.31.5. 1. Berzelius.15.26. Laktati 1.26.26. NMR.26. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1.45.26.4. jer ima terpena i kamfora 1.43. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1.12.24. složena smjesa voskova.25.26. Goodyear. količinu (kvantitet) organskog spoja 1.26. Spektrografom masa 1. 1844 godine 1. Salicilati 1. Acetati 1¸.10. šest.26.18.26.26.26.33.1.29. Formijati 1.26.44.23.nuclear magnetic resonance 1. švedski znanstvenik 1. Aspirin 1.16.26. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1.21.26.17.26.20.g.27. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1. Citrati 1.26.26.22. Dinamit 1866. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1.26. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1.26.26. Postotak cetana u gorivu. Tartarati 1.1. J. Cetan naglo se pali.26. Wholer 1829.71 1.9. Oksalati 1. Očišćen produkt. Gdje je u uporabi metilamin? 1.26.26. pa mu je dsat broj 100 1.6. UV-V spectrophotometry. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1. Galna kiselina 1. Je li se anilin lako ili teško oksidira? .26. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1.28. Da.7. alkohola i masnih kiselina 1. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja .26.2.26.26.13. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1.g.26. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1.32.26. sedam .26.26.26. C.26.J.26.26.11. R-COOH 1.14. kod ispiranja vune 1.26. Jer širi krvne žile.19.

35. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1.26.4.43. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1.27. Pikrati. čije su molekule nestabilne.7.27.38.27.40.8.9. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1.10. naglo prelaze u plinove.45.26.5. Herbicida.27.1. U lecitinu 1.27. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1.44. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće.37.27. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? . razvijajući toplinu 1.39.42.27.27.34.27. Kse zovu izomeri.41. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.27. veoma su snažan eksploziv 1.26. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama .26. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.26.27.26. U proizvodnji hrane za životinje 1.6. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1.26.1. Lako 1.11.26. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1.3. U kožarstvu 1.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.26. pri vulkanizaciji 1.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1. pri produkciji akrilnih vlakana. Slabije lužine od amonijaka 1. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1.26.26. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1. Neke tvari.72 - 1.27.36.26.

u što prelazi hidrolizom? 1.22. Glikogen.27. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? . bezbojan prah. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1.1.26. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1.27. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1. Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.25.27. Što? 1.27.Kako je to rješila priroda? 1.27.27.18.27.Što je to "invertni šećer"? 1.27.24.31.27. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1.27. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.27.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1.27.21. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1.33.14. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.17. Kakvi su procesi. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.27.28.19.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1. Koja je molekulska formula laktoze? 1. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.27.16.23. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su.Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1.29.27.13.27. Kako se zove "životinjski škrob"? 1.15. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.12.27.27.27.27. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? .32. koji se u vodi otapa.27.27. Za predmete i molekule.20.73 1.

55.27. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid). gdje je raširena bolest. Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1.27.52. Kojim testom? 1.39. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.38.27. Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1. Hemoglobin ima homolog u Africi. hobotnica) plava? 1. Zašto je krv mekušaca (oktopoda.27. Koja je to najprostija aminokiselina? 1.1.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1.54.48. jastoga.74 1.43.27.34. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.27. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1.27.27. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.27. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1.27.45.40.42.35. Koja? 1. puževa.27.37.47.27.27.27. Što je to transkripcija.44. bitan u biološkom procesu 1.27.36.27. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.27. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1.53. a asatojina je vit B12.27.27. Što je to "škrobno ljepilo"? . Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? .49.41.51. Što je to hitin? 1.27. Aminokiseline se dokazuju.27.50. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1.27. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.

Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.62. Zašto se ukrute mišići kod leševa? . Zašto se krv usiri? 1.59. Što su to koenzimi? 1. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1.61.27.57.27.75 - 1.27. Gotovo svi koenzimi sadrže. Što? .27.58.60.27.56.27.27. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1.27. Gdje? 1.63.1.

000 1. Jer su od njih izgrađeni proteini. Maltoza .31.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27.29. 50. Bakarnog sulfata (Cu SO4). Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1.27. Glukoza 1. Smjesa glukoze i fruktoze 1. Plave 1.nasuprot) 1. 1.24.18. C12H22O11 1.27. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2).26. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati.6. Ne reducira 1.16.27. pa mora unijeti hranom 1.27. Gliceridaldehid 1.20. Ninhidrinom . Na-K-tartarata 1. galaktoza.4.27. Redukcioni 1.15..25.g.30.27.25.9. 1.36. Saharoze i maltoze 1.38.27.27. Šećeri 1. glukoza.32. ksilozom i ribozom 1. Melasa 1.12 -oza 1.27. po strukturi sličan celulozi.27. Kiralni centar 1.27.27.1.23.25.27.8.27. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1.34.5.27. Glikogen 1. Glukozu i galaktozu 1.27.Polisaharid. U korijenju nekih biljaka 1.27. Redukcioni proces 1. Arabinozom.Fischer 1891.28. nalazimo ga u oklopu rakova 1. celobioza 1.27. fruktoza. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1. Enantiomeri (grč. 80 % 1.27.27.27.27.17.2.27.33.27.27.14. Enzimima 1.27.27. natrijevog hidroksida (NaOH). jer se stvara teško topivi karbonat 1. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1. Da 1.21. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1.37.27.27.10. Budući da je optički aktivna.7..27. Da nalazi se u medu 1.19.27. sorboza 1. Manoza.35.27.27. U glukozu 1.27. . Kiralni 1.27.3.27.13.27.22. E.11.

gvanin.27.27.27.27. a kod svinje -AlaCOOH 1. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika.55.43. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.27.56. U jezgri svake stanice.44. Na ribosom 1.51. Jer vrši prijenos energije 1.27.27.27.27.27.52.45.27.27.60.49.27..27. Proteine 1.27. To su proteinsaki dijelovi enzima.27. U biljkama 1.41. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.59.54. pa se krv usiri 1. Od 10000 do 100000 1.58. organske molekule relativno male molekulske mase 1. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira.47. Iz biljaka 1. Anemija srpastih stanica 1. U intervalu od 300C .27.63.27. Nukleotid sa bazom.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1.46.62.48. uracil i timin 1.27. Koagulacijom miogena. Oksidaze i reduktaze 1.27. Adenin.27. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1. a on ima bakra (Cu) plava krv 1.53.27.57. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1.39. Kod čovjeka je -ThrCOOH. Da 1. Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) .27. D-riboza ili D-deoksiriboza 1.42.61.77 - 1.600C 1. citozin.27. Samo u zadnjoj sekvenci.40.27. ponekad i u citoplazmi 1. Violetno-ljubičasto obojenje 1.50.

28.12. U što? 1. Djelovanjem vitamina u organizmu.19.- 78 - 1. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1.7. osim proteina.28. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1.28. Koji enzim? 1.. Ili što? 1. Čega? 1.28. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze.28.28. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? .10.2 Gotovo polovinu energije.28.28.28.14.28. Koje su to tvari? 1.5. Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1. koju čovjek prima sastojina je. jer u pljuvački imamo.6. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1.13.28. Koje su to četri žučne kiseline? 1.28. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1.28. Pri kolikom pH? 1.4. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena. Laktat prelazi u krv. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1..3. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima. Gdje? 1.28. Što je zadatak žučnih kiselina? 1. postupno se hidroliziraju. Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1.Životinji i čovjeku. A gdje se razgrađuje? 1.17. masti i šećera. Uneseni proteini hranom.8.28.28.28.18.28. Koje žlijezde luče hormone? 1.16.9. može se usporediti s djelovanjem.28. Čega? 1.1.28.15.11.

28.26. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1.28. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1.23.30.34. Koji je to alkaloid? 1.28.28.31.21. U što? 1.37. dobija se lijek. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1.28.28.Amerike kao otrov za svoje strelice.36. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? .28.33. Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1. kao enzim.28.27. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu.32.28. Koji je to vitamin? 1. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.28.28.22. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira.35.24.20. Koji je to alkaloid? 1.28. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom. Nikotin. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1.25. gdje se sve proizvodi kinin? 1.29. kao pričuva? 1.28. Zovu ga ljuti princip tabascoa.28.28. Što je to glikoliza? . Upotrebljavali su ga urođenici J. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1.1. Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama.28.28. Zbog visoke cijene i učinkovitosti. Koji? 1. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1.28.79 1.28.

Javi.28.28.16.Americi 1.28. Vitamin B6 1.34. Hormon tiroksin 1. 1.28.28.28. J.28. PITANJA 1.28. Da emulgira masti 1. Holna. Morfin.28. Indiji.28.35.32. cca 40 mg 1. extaci (derivat lisergične kiseline) . Zato što je točka taljenja.30. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1.28.6..27. kodein 1.28. U jetra i druga tkiva u organizmu 1. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.26. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1. Katalizira u kem. pri pH = 6-8 1.7.36.9.28. Tripsin 1. U srčanom mišiću i jetri 1.24. Maleziji.28. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1.28.23.28. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi.5.28.28. viša od tjelesne temperature 1. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1. Egzotermna 1.28. Amilaza 1.28. Alexandar Fleming 1929.28.4. već se proizvodi sintetski 1.2.22. Do maltaze 1. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.28.reakcijama.28. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1. ATP ili adenozintrifosfat 1. Alkaloid kurare 1.15.12. Aspirin 1. dezoksiholna.19.28.8. Uz enzim pepsin 1. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.11.17. Masti 1.28.29 cca 5 % ljudi 1.g.28. pa su zabranjene 1.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1.18.31.28.28.3.37.21.28.10. pH = 1-2 1. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav.28. Vitamini 1.28.28.28.1.28.14. stvaraju ovisnost. U peptide i aminokiseline 1.28.25.80 ODGOVORI 1.28.28.20. LSD (Lisersauredietilamin).13.28. 39 kJ/g 1.33.28.

1.Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski. Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor . Branka Korpar Čolig. 29.Hus. koje organizira sam dotični fakultet. koji su navedeni u naslovu.81 - 1.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica.30.prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja. Dunja Nothig.. koji imaju kemiju. NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst.Hemija BIGZ Radmila Žeželj. Noller . Uz obradu. Blanka Sever .C D . Aleksandar Leko .Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec. Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole. Biserka Borovnjak.Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg . SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA .Scripta II Tvrtko Malić .Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica .Hus .Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R.Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak .Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig . nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije. rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole.C D . Antica Petreski .Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić. Dubravka Turčinović . Branka Korpar Čolig . Mira Herak .Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler .Scripta I Tvrtko Malić .

.. Mol ili količina tvari (1........13).. Rješenja i odgovori 1.................................... Pitanja i zadac iz kemije (1.........24 30....) ..................................................27 32...5........................................................................................................... Rješenja 1................................ .......7................... Rješenja i odgovori 1....................................................10 13............... .........7........................... Međunarodni sustav mjernih jedinica ...........................................................................................................................Rješenja i odgovori 1.................6.........................5...........................7 10.....15............. 30 34............2 5..... pitanja ...........................................................................................1 3......................................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1.............................14 17........... pitanja ............................................ Zadaci (1....................................................3...................20 24........................16..) ...4. Zadaci 1..................20 25...................13......15 19.................. zadataka .................................... Zadaci 1......................... ..........................................................8...........................................................29 33......... pitanja ......................... Plinski zakoni u kemiji m(1..........17............... Rješenje 1..............2.........................8...1 4................ 19 23....... 34 ..................................)........ zadataka ..................................................pitanja............................9..................................................................2 6.................................................................................................................3 7...........................33 36.............................................................18 22.............. Pitanja i zadaci iz kemije (1.....8..10) ......... Kemijski simboli............... atomske mase elemenata (1...............)..... Relativna molekulska masa (1.................................................... Elektrokemijski procesi (1.............. Rješenja 1....5 8......... Koncentracija otopina (1...................... Zadaci 1.................... Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ........26 31...9...............14.......................... Rješenje 1......................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1..............) . 21 26...........................................................................................................5.............. Rješenja i odgovori 1.......12 16.................. Rješenja 1............... Kemijska formula (1............17) ........................................................................................................................................ Pitanja i zadaci iz kemije (1...... Kemijski ekvivalenti (1..............12 15..................................................... Zadaci 1.................11)............................................ zadataka .......................................................................... 9 12......... ............ Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1........ Angloameričke jedi9nice (1. zadataka ............................................22 27............12).......) ....................... 1 2....................6.............................11 14..............................................................................12........ zadataka ......................................................................................................................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1..................16 20.............................................................................82 SADRŽAJ 1..24 29........................................................ Rješenja 1................................................................. Relativna atomska masa........... 9 11..................................................9......................................................................................... 6 9....................................... 1 3..........) .....................32 35..................16........................... Zadaci 1...................15 18........................................................ Rješenja i odgovori 1....14).............15)....................................................4................................................................ pitanja ................................23 28.........).... Oksidoredukcija (1.................)......................4...........................7....................................... atomski brojevi..................17 21...6).. zadataka .........................

....................pitanja .).......61 51................................................................ Odgovori i rješenja 1......)................................................................55 50...............)................................................................ odgovori i rješenja 1.................. Odgovori i rješenja 1.... Pitanja iz organske kemije (1.....................25)..............pitanja...........)...25.................53 47................................................22).................. Rješenja i odgovori 1.. Pitanje iz biokemije I (1............ Pitanja i zadaci iz opće kemije (1................ Rješenja i odgovori 1.... Pitanja iz biokemije II (1.......... Rješenje i odgovori 1............................................. 72 56..... Spisak literature.81 61................................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1........................ pitanja .... Rješenjaq i odgovori 1.............................................................pitanja....................pitanja ............................. 71 55....................18........ prof Tvrtko Malić .....................................45 43............28..................................26... Pitanja i zadaci iz kemije (1................. Odgovori i rješenja 1........ pitanja .......... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1........................................... 80 59.....).......................................................................22.............47 44............................................pitanja ............................................................ Način uporabe Priručnika i rješenja.19...39 40......26.........51 46..........................69 54.............................pitanja......24.........27...........28..................19......................................83 - 37....20.................................... Pitanja iz anorganske kemije (1..............67 53............................................................................................................ Rješenja i odgovori 1...............................................18................................................... Pitanja iz organske kemije (1........).......................63 52...............................................................................................................................54 48.................................................................................42 42............ upotrebljene za izradu priručnika.........78 58.............23.................................................g..................................... Odgovori i rješenja 1...................................).......................50 45............................................................................................81 60...82 Usora.....21.. Pitanja iz organske kemije (1................ travnja i liupnja 2008..20)........23..........................pitanja...........37 39..................................................27....24......... Sadržaj ............. Pitanja iz anorganske kemije (1..55 49.................................76 57...........)...... pitanja.................pitanja.................................... Rješenja i odgovori 1.....................................21............................................. 41 41..........35 38...........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful