P. 1
Kemija - Zadaci

Kemija - Zadaci

5.0

|Views: 65,085|Likes:
Published by d-fbuser-33401098
Zadaci iz kemije
Zadaci iz kemije

More info:

Published by: d-fbuser-33401098 on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2015

pdf

text

original

P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

3. 0.37.44 mola 1.2 g 1.23 mola 1. 5. 1.12. 243. 5.4. 296.53 x 1018 1. 0.18.4. 0. 28. 2.31.5 x 1019 1.4.4.40.4.4. 0. 1.4 11.55 mola 1. 1.36. 109.13.15.39.035 g 1.21.24.8.03 mola 1.6 g 1.7 g 1.4.4.395 mola 1. 6.33.89 mola 1.97 x 10 21 1.9.4. 0.23.4.4.26.176 g Cr 1. 88.14. 1.7 g 1.25.4. 1.123 mola 1. 103.4.4.775 g 1.6.24 x 10 -22 1.4.4.3.5.4.71 g 1. 127.4 kg 1.22.4.4. 292. 1368. 80.4.14 x 10 -23 1.28.6 g 1.4. 1. ZADATAKA 1.4.14 mola 1.15 x 10 -23 1. 27.4.4.-5RJEŠENJE 1.34. 5. 323.4.10.33 x 10 -22 1. 3.1. 3.19.64 mola 1.29.4.4.4.388 mola 1.16.4. 83.65 x 10 -24 1.999 mola 1.9 % Al .4.4.67 g 1.33 x 1018 1. 0. 2.30.4.4. 0.4.38.4.388 x 10 -20g 1.1 g 1.2.4.65 g 1. 55.55 molova 1.17.7.37 mola 1.088 mola 1. 401.35.32. 37. 1.4. 464 kg 1.4.4.4.20. 0.4.175 g 1.

To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0.09. dajući produkte. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata.-6- 1. a kalcijev hidroksid 2 OH.22 g m(K3PO4) = 0. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti.966 mol x 74.27 gmol-1 = 136.322 mola kalcijevog fosfata.70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata.5. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63.966 mol x 110..09 = 71. potrebno 2 x 0.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310.112 g m(Ca(OH)2) = 0.skupine. M(Ca(OH)2) = 74.22 g CaCl2 i 136. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione.322 mol.15 = 0. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida.99 gmol-1 = 107. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0.644 mol x 212.644 mol x 98. .7gK3PO4. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0. izrazimo tu količinu kalc. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju.322 mola kalcijevog hidroksida. potrebno je 107.00. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310.ione. za dobivanje 0.322 mola CaCl2 i 2 x 0.322 mola K3PO4.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2).112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71. M(Ca3(PO4)2 = 310.00 = 63. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0.18 = 0.

3019 x 142.5.3.5.1.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.04 = 42. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42.5. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1.5.5.5.6.5. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1.5.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata.9. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1.2.10. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1. ZADACI 1.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331.11. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1.12.5. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1.7. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? . Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331.5.8.5.5.04 gmol-1 a količina od 0.4.21 gmol-1 = 0.5.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142.5.

17. Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? .5.sodom)? 1.15. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.16. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1.5.20.5.19. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno . Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1.Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.13.5.5.-81.14.18.5.5.

....oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je...5........78 mola 1.1 86. OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi.....5...94 g 1....oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je ......5 12.5..4. 1315 kg 1..0 ........5.9..... 0....oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je ........14 mola 1........5... 95.. 54........... 149.... 1. Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: ............ 1670 kg 1..............-1 .-9RJEŠENJE 1.2..-2 .. 144.1 g KCl 1.... 0. 25...... Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju....5......5. 1...5...+1 .. ZADATAKA 1...5....8.....5.73 mola 1..40 g KOH 1.oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma...05 g CaC2O4 1.5.....18.15.5...11. 124....13......03 g NaOH 1........oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je.19.... 96 g NaOH 1... 416.5......6.16..+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja...........43 g 1..+1 .5..14....5.5.5...167 mola 1....5....5...I skupina PSE) je .oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je .5. 83..... 1....7.83 g 1..88 mola 1. 79........32 g KOH 1......................-1 ..... .......62 g Fe(OH)3g 1...3...... sem u hidridima je ....10.....oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina.15 g NaOH 1..09 g 1... 168.5..5. 64.......17. 2.20..73 mola 1..

6.6.19.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.6.6.6.2. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.6. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1.15.6.6.16.11.20.6.18.6.9. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1..1.6.10 - 1.10.6.6.. ZADACI 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.8. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.6.4.6.12. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1.5. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1. Odredi.14.6.17. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.13.7.6.6.6. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1.3. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? .

6.6.3.6. + 6 1. + 2 1. + 5 1.4.11 - RJEŠENJE 1.9. + 5 1.6.6. + 7 1.15. + 2 1..13.3 1.14.12.6. + 6 1.1.6. + 4 1.6.6.18.6. .5.6. .16. + 3 1. ZADATAKA 1.6.6. + 3 1.11.6.8. + 4 1.6.6. + 1 1.6. + 7 1.1 1.2.6.6. + 2 1. + 6 1. + 6 . + 6 1.17.6.6. + 6 1.7.19.20.6 10.

Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1.7. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa.7.89 / 1 => 1.7.4. benzen i dr). Primjer 9.20 => 0.. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml.0965 = 9. petroleter.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1.65 % 1.89 mol dm-3 Primjer 10.5. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1.65 % kažemo da je navedena otopina 9.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42..3. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-.4 mola za pripremanje 0. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. kloroform. tekuće ili krute. U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija. Otapalo također.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama. koje određuju sastav neke smjese.: Koja je koncentracija otopine. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine.89 c(Na2CO3) = n / V = 1.7.7.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0.6. odnosno otopina. koje mogu biti plinovite.12 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.2.7.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine.7.1 moldm3? . Koliko treba odvagati KMnO4.7.1. može biti smjesa. ZADACI 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene . pa rabimo druga otapala (etanol.396 g Na2CO3.

1 moldm3? 1. 0.9.7.18.13 - 1. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? .7. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.7.7.7. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.12.1 moldm3? 1. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1.7.7.8.1 moldm3? 1. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1.7. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.7.1 moldm3? 1. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.7. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.7.17.14.7.11.16. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.7.7.1 moldm3? 1..13. Koliki je % udio kisika u vodi? 1.15.7.20.19.10.

1. 82.79 % 1.7. 21.7.4. 15.419 g 1.19.60 % P 1.80 1.8.7.3.7.10. 13. 1.7. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3. 36.66 % Cl 1.5 1.33 % Na i 60.13.33% 1.7. 82.7.7. 1.804 g 1.7.9.12. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.2. 1.7.7.6. 27.20. 15.7.7. 88.40 g 1.15.31 % Fe 1.7.24% 1. 93.- 14 - RJEŠENJE 1.7. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3. 31. 39. 39.7.06 % 1.22 % .11.7.40 g 1. 29.7. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3. 37. ZADATAKA 1.7.18.1.7.16.812 g 1. 32.17.7.14.7.36 % 1.5.

023 x 10 23 x 1 / 22. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: .8.8.8.8.5.15 = 8.. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1.8.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 . Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1. ZADACI 1.7.4 = 2.9.10. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.8.8. 150 bahra pri 200C.6.8. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1.2.Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22.8. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1. pri 180C i 100 kPa' 1.3. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima.15 1.8.69 x 1016 1.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta .8. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.8. Izračunaj masu kisika u boci? 1.8. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? . 412 / 273.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6.1.4.

3.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.8.5 bahra? 1.31 x 10-23 1.8.8.8.8.8 dm3 1.2.8.8. 0. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.046 mol 1. ak je njihova masa 100 mg? 1.8.9. 2. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.19. 224.17. 5908 g 1.8.8.4 mola 1.8.8.4 cm3 1.8 bahra? 1.8.14.12. 0. 67.16 1.11. 82.8. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0.8 14. 1.2 kod 18 0C 1. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1. a tlak je 0. 100 l plina kod 00C i 1 atm.8..68 x 10-14 1. 11. 43. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.8.8.8.6.16. 114.95 bahra? 1.10.19.17.8.ZADATAKA 1.822 dm3 1.7 dm3 1.12. 0.8.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0.20.13. 884 dm3 1.8.18.51 dm3 1.8.8.11.8. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1. 0.8.6 l 1.15. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1.20.05 dm3 1. 854 K (5810C) 1. 0.451 g 1. 0.7.2 g.8.8.18. Izračunaj masu klora. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.8.2 dm3 1. 1 l 1.4.13.1.5 bahra.8. Volumen od 0.5.15.8.2 l i temperaturi od 300C.47 x 1022 1. 5. 8.8.16.6 l . Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.

11 x 96500 / 31.količina struje = I x t F . vrši se redokls proces.9. gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj.masa bakra (Cu) M .17 - 1.34 g mol-1 . koja je prošla kroz elektrolit.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize). koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama. ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.. Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0. ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu.77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59.64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6.Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m .vrijeme tako nastavljamo : 0. ako je struja bila od 3 A .broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t . proporcionalna je količini električne energije. (I Faradayev zakon elektrolize) .11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q .molekulska masa bakra (Cu) z . 1 h i izluči se 6. Faradayevi zakoni elektrolize: .količina tvari.

1.8.9.9. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? . Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A.4 g nikla (Ni). da bi se razložilo 18 vode? 1. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).9. Koliko treba da bude jaka struja. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1.5. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A. ako nakon 150 minuta se izluči 27. Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1.11. Ag. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I). zubnom protezom na kojoj je plomba.9.9. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? .13. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi. pri jakosti struje od 1 A. 1.10.14. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A. a elektroliza trajala800 sekundi? 1. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3). ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1. Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima. Bakar je (Cu II).18 1.9.6. Cu.15. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr).9.1. koja sadrži srebro (Ag). Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4). da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu).048 g cinka (Zn)? 1.9.9. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).9. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu.3.12. Zašto je neugodno kad se jede čokolada.9. 1.- 18 - ZADACI 1.9. a u vremenu od 1230 sekundi? 1.9. a dužina elektrolize 30 minuta. Izlučilo se 3.4.? 1. Cd. 1. ako je krom (Cr II)? 1.9. Fe.7. Nikl je (Ni II).9.9.2.9.

Što valja učiniti. 1.4 g 1.19 1. 1. 1.9.9. Cu. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora. Ag 1.9.19.9.28 h 1.3.9.19. 35.9. Zn . 1. Fe. 10 A 1.78 A 1. Kako bi smo mogli ispitati.15.9.17.7 h 1.16.9.18. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1.6.7. 2. 1. 172. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem.9. 2.9.9. 3 h i 1o min 1. Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem. Zn.16.9.8. je li akumulator toliko prazan.5.9. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1.13.9.9. E standardni elektrodni potencijal = 1. Cd.9.11 1. Što se može dogoditi s akumulatorom. Doći će do sulfatizacije. . 8.9. 1.21 g 1.20.14.1.9.18.63 g 1.17.54 h 1..9. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1.9. 10.9.9. ako se akumulator toliko isprazni.9.4.9.11.68 g 1.20. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1.36 g / mol 1. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora.9. da bi ga trebalo dopuniti? 1.9.12. 0.9.10.Cu jer je razlika potencijala većaq 1.805 V 1. 65.2.

........98 121...4........144 x 10-1 m ............in....0 222....bor (B) .............609 x 10 3 m Jedinice za površinu: .....yd..........2 ....) ............volfram (W) ........... ATOMSKE MASE ELEMENATA ....ounce (oz) ..6..antimon (Sb) ..045 bar .. 9...8 79.kobalt (Co) 27 58.01 238....85 200...........048 x 10-1 m .....0 50...astat (At) ......................63 Pa Jedinice za masu : .........8 197.0 63...srebro (Ag) ...............in.93 ..bizmut (Bi) ......55 137.....................indij (In) ...kalij (K) 19 39....skandij (Sc) ............uran (U) .......... 8...94 1........0 85........2 .........kalcij (Ca) 20 40...................) ..rubidij (Rb) ......0 127...olovo (Pb) 82 207....10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI .........93 .54 x 10 -1kg ....aluminij (Al) .....0 55...dušik (N) ..1 ......1.......arsen (As) .....lor (Cl) 17 35...square foot ( sq.61 4..) ..square yard (sq.4 ....0 114..........kadmij (Cd) 48 112.....foot (ft) ....paladij (Pd) 46 106....639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ......jod (J) 53 126....832 x 10 -2 m3 ..96 107............... IMENA......................fluor (F) ..........00 30.....4 14.0 ...molibden (Mo) 42 95.........45 ....barij (Ba) -berilij (Be) ......ft.....1..7........natrij (Na) 11 22..pound force per square foot (Lb/sq...SIMBOLI..platina (Pt) 78 195.95 74....telur (Te) ...18 ....germanij (Ge) ...0 10...............) .yard (yd) ..krom (Sn) 24 52.11.6 47....pound force per square inch (Lb/sq......1 ..bakar (Cu) .2.....6716 Pa ..........452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: ..........8 192..polonij (Po) 84 209.69 ..........84 x 10-2 kg 1............9 32.........07 204.....361 x 10-1 m2 .ft...........2.galij (Ga) .........88 12.......8 39........ft...... 46...in) .............brom (Br) .....ATOMSKI BROJEVI..... 3..............92 210............mile (ml) ....kositar (Sn) 50 118.0 ......0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226.......47 28.....9 ....646 x 10 -1 m3 .....željezo (Fe) .litij (Li) 3 6.........9 97.......ton force per square foot (t/sq................................540 x 10-2 m ........31 .................tantal (Ta) ....helij (He) ...radij (Ra) ....9.............cubic yard (cu.........1.......iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26....cubic inch (cu...........ft..............ugljik (C) ..9 65.....tehnicij (Tc) ............silicij (Si) .........94 .....................magnezij (Mg) 12 24..08 ....radon (Rn) .290 x 10-2 m2 .01 19.....99 .72 72..97 69.....4 ...mangan (Mn) 25 54......cubic foot (cu........3 9..........cink (Zn) .........titan (Ti) .....kisik (O) 8 16...4 180.) .........fosfor (P) .argon (Ar) ......talij (Tl) ................pound (lb)...) .....neon (Ne) 10 20.............) ..... 2.6 ..............nikal (Ni) 28 58..) .....vanadij (V) ...............inch (in) .......square inch (sq.vodik (H) .sumpor (S) ......zlato (Au) ..008 183....94 ......09 44.......20 1.............01 209...yd..9 .........JEDINICE Jedinica za dužinu: ..

mlijeko.12.. nastaje kao produkt i voda? 1. c) egzotremna promjena. Ako kuhate grah u otvorenom loncu. zrak. KEMIJSKI ELEMENTI 1.10. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1. e)tekuće-plinovito 1. b) kemijska promjena. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta. ulje.1.2. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C.7.12. Prema rastućem vrelištu poredati: voda.12.12.12. a vrelište morske vode više od 1000C? 1. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena.18.19. magla.9.4.12. d) endotermna promjena 1. c) francij.kruto.12.3.8. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1. pivo. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? . etanol. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1.15.12. KEMIJSKE PROMJENE.12. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1. d) ugljik. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto . vodena para. Kako je polonij dobio ime? 1. Što označava znak Br2. a što 2 Br? 1.11.12. c) kruto-plinovito.12. dim. b) kruto-tekućina.12.12. e)bakar 1.12. željezo.21 1. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1.12.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI.12.14. čaj.5.Što je to sublimacija? 1.17.12.13.6.12.16. b)željezo.12.12. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor. 1. 1. d) tekuće-tekuće.

1.12.13.9. reakcijska smjesa se ugrije. etanol. željezo. položaj. d) majoneza.10. temperatura ili agregacijsko stanje tvari.12.20.4. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile. .12. NH3 + HCl => NH4Cl. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen. ulja. vodena para.12. 1. kad su razdvojene. 1.3 g/mol 1.12. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi. 1. e) pjena na pivu.12.12.20. dok je emulzija: mlijeko. Prave otopine: tinta. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska.12. 1. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina. 1. 0.12. a suspenzije: dim. 1.statske sile.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru. voda. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari. 1.12. a među česticama ulja slabe el.12. Znak br2 označava molekulu broma.17. a) F. d)C. 1.7. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi.15.. b) mulj. b) Fe.12.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera.2. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine.1. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode. potrebna je toplina taljenja(isparavanja). 1. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru.12.dim. čaj.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe). odnosno reakcijska smjesa se ohladi. 1.5. a) granit.12. 1.11.12. pa je vrelište morske vode više od 1000C. M(C12H22O11) = 342. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake.3. Upariti do suha.33 %. c) Fr. sa vrlo malim privlačnim silama. Zrak.16. 1. 1. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik.22 1.8.12.Čestice plina daleko su jedna od druge.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. magla. pivo. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari. 1. (bez tekućine). d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C. c) lava.12.uljana boja. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. Pri tlaku manjem od 101 kPa.12.beton. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma. 1. e) Cu. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem. zbog toga. 1. što je tlak para čistog otapala otopine manji.12. magla. grah će se prije skuhati u Zagrebu.12.6. 1.14.18.12.19. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina.mlijeko.

8. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B..13. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica.Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1.2.3. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2). Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126.23 1. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1.00931. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br.13.13. 1. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19.7% atoma 10B.2 %. 1.9.57% izotopa relativne atomske mase 34.13.97 i 24.1. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.96. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78. ATOMI.4. Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1. Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10.904.13. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1.9183 i Ar(81Br) = 80. w(N2) = 78%.9183. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79.7. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1.13.13.13.6.13.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA. odnosno 81.13. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1.10. Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka. Korpar.5. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' . Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75. a ostatak čine atomi 11B.9.66 x 10-27kg). w((Ar) = 1%.43% izotopa relativne atomske mase 36. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3.0129 i Ar(11B) = 11.13. Bor (B) se u prirodi javlja.

45. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0.1.6.7.4. M(zrak9 = 28.1.14. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1.4 m3 1.14. 12 % C.8.13. 48 % O. 36. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1. 1. 1. 1. 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.14.6. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1.7.2. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1. 1.13.35.11.14.14.9.14.skupina PSE)' 1.14.13. U broju neutrona.13.13. Formula vode (H2O).3.1 x 10-25kg.13. Formula ugljikovog dioksida (CO2).4. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).13. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1. 40 % Ca.8. Ar(B) = 10.13. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1.14.13.10.14.3. 1.9.24 RJEŠENJA 1. m(H2O) = 0.578 g.14. m(S) = 32kg.5.96 g/mol.13.skupine PSE? 1. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16. 50. 1. 1. 1. 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1.5.14. 2.10. V(SO2) = 22.785 l. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? .14. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14..13. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1. m(SO2) = 64 kg.2.81.7 % atoma 79Br.

Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.19.1800C ' 1. Sc. Cl.ionom ? 1.14.23.? . Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1.15.. NH3. d) K+ ili Cl.? 1.16.14. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.=> Ca2+(plin) + 2e.=> F (plin) + ee) Ca(plin) .14.25 1.14. J ? 1. NCl3 ? 1.14.e. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e.14.21. NH4Cl. Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na.14 13. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O.17.18. Li.14.14. b) F ili Ne c) Li+ ili He. Nabroji sve tebi poznate ione .(plin) d) F(plin) .14.12.22.14.14.=> F. Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3. F.2e.20. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio .14. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1.

K = 1s22s22p63s23p64s1.4.14. C = 1s22s22p2. H2Te. 1. Ne.14.14.14.19. F = 1s22s22p5.14. 1.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. 1. 1. 1. 1.. PbO2 1.21.14.14. 1.8. N = 1s22s22p3. 1.14. GeO2. 1.18.15. 1. 1. O2-.14 23.1.13.14.5. O = 1s22s22p4. Li b)Ne.6. 1.14. argon (Ar).. Mg2+. Ne = 1s22s22p6. Na+. 1. 1. Ti4+. berilij (Be). Cs. 1.2. He = 1s2. F (plin) + e. P3.20.10. 1. Cl-. H2Po. Cl = 1s22s22p63s23p5.14.11. 1.14. Ne = (He) 2s2p6.3. Kruti natrijev klorid (NaCl). magnezij (Mg).16. 1.14. 1.14.14. 1.14.14. 1. SiO2. d Cl- . Sc3+.14. Ar = (Ne)3s23p6.14. F-.=> F-(plin).9.7. SnO2. Na = 1s22s22p63s1.22. c)He. H2S. K+.14.12. helij (He). Ca2+.14. Al3+.14. NH4Cl.S2-.14. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci.14. 1.17.

magnezijeva oksida i elementarnog joda.27 - 1.2.9.10.1. Korpar..8. ionskim.4. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na). izvlačiti u žice? 1. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1. kovalentnim i metalnim vezama? 1. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim. a koje daje amonijev klorid? 1. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura).15.15. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju.7.6. koje su krte poput stakla. U čemu je razlika između sublimacije joda (J). Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića.15. kalijevaklorida. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1. METALI.5. Zašto? 1. valjati.15. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. KRISTALI. i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.15. Usporedite osobine bakra . kalij (K) ili magnezij (Mg)? . Čolig) KEMIJSKE VEZE.15. REAKTIVNOST ELEMENATA 1.3.15.15.15.15. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1.15. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1.

Što će se dogoditi.15. SO3. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? . Fe2O3.15. SO2.16. PO43-. Mg3N2. 1. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1.15. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1.13.15.12.15. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1.15. Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).14.20.. NH4+.15. HClO4. Li3N. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1.19.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1.11. IF7.15. CH4.? Napiši jednadžbu: 1. kada elementarni fluor uvodimo u vodu. CaH2. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1.28 - 1.18.15. SO42-.. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl).17. HSO4-.15.15.

izolatori. Kisik (O2).15.19.15. 1. 1. VI.20. dobar izolator el. 1.16. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+). IV.15. 1. a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu.15. II. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el.struju u krutom. kao što se događa kod ionskih spojeva.15. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu. V. 1. Kisik (O2). I. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine. IV. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1. koja ne provodi el.11. lako sublimiraju. Mjed je kruta otopina cinka u bakru. 1. Magnezij (Mg). Tvari s ionskom rešetkom su krte. 1.15.9. tako da nema odbojnih sila među česticama. visoka tališta.15. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1. 1. niska su tališta. Kalij (K).struju. MgO e) KCl. Nisu 1.15. 1.10. U parama joda nazočne su molekule (I2). velike tvrdoće. struju. VII.struju u krutom stanju.13. Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze.15. III. Amonijak (NH3).15.5. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište.15.2.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.15.4. 1. Tvari s molekulskom rešetkom. 1.3. I. 1. I. Aluminijev klorid (AlCl3).struju niti u krutini ni talini d) kruta. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. 1. koja provodi el.15.17. KCl.15.15.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta. II.15. a) kruta tvar visokog tališta. MgO 1.8. relativno mekana tvar niska tališta. Kisik (O2). ali u talini provode el.14.15. struje.6. -III.1. 1. visoka talištas.15.15.18. . koja se može kovati i koja provodi el.7. VI.15. Za prvi atom u formuli spoja: -III.15. 1.12. ne provode el.15.vrlo tvrda tvar visoka tališta. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira. izolatori su.

KISELINE.2.11. Prolije li se tekućina po većoj površini. hladnija kava struji prema dolje.16.16. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1.16.3. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1.16.Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1.30 - 1.14. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP). Navedi suprotan proces isparavanju ? 1.7. Što su koligativna svojstva otopina ? 1. Zašto ? 1. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus.16.16. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH).16. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1.16.16.5. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? . Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi. BAZE SOLI 1.16.13.1. Navedi suprotan proces taljenju ? 1. Emulzija vode i benzena je stabilna. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1. Kada se moekula tekućine skrućuje.6.16. ona mnogo brže ispari.4.16.16. oslobodi se manje topline.16.16.8. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu..9.16. a da se nije rastalio.Kako se zove taj proces? 1.16. Herak) ENERGIJA.Zašto ? 1.15.16. TEKUĆINE. Zašto? 1. Zimi snijeg često nestane.12.17.16. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1. a vruća kava se diže.10.

31 1.31.16.. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1.16. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1.16. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? .16. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1.35.16..16.16. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1.29. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1.16.18. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.33.24.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1.16.20. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1.26.21. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.16.22. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1.25.16.23.32.27. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1.28.16.16.16.34.16. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1.19. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1.16.16.16.

16. a ne o njihovoj prirodi. pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2). H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O. 1.23. 1.24. CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1.21. 1. Na2O + H2O => 2 NaOH 1. H (I).16. -II 1.16. 1. dok je molekula etera nepolarna. a emulzija je tekućine u tekućini 1.8.16. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj.. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1. 1.3. 1.7.Egzotermna reakcija 1.16. O (-II). -III 1. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O.14.16. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1. Sublimacija (led sublimira). O4 (-II).35. 1.16. 1.28. 1. N (III) O2 (-II).20. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1.32. Molekula alkohola je polarna.10. .16.9.16.16. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1.16. 1.33. 1. H (I).16.16. Kondenzacija. S (VI). a disperzno sredstvo je tekućina.16. 1. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1. Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1.16.16.30.16. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1.16. Mg (II).16.16. Skrućivanje.12.16.27.22. 1.16.15.4.16. Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću.18. O (-II) .16.2.34. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini.16.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1. H (I).16.5.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više.16.16. Cl (VII).6.16.26.17. koji uzroči polarizaciju O-H veze. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare.16. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1.11. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1.31.1. 1.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta). MgO + H2O => Mg(OH)2 1.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini. 1.16.16. Sapun je emulgaciono sredstvo.16.32 - RJEŠENJE 1.16.19.16.13. 1.16. PITANJA 1.25. CaO + H2O => Ca(OH)2.16. Fe (III).

17.2.14.4.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S). Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1.10.33 - 1.3. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2.007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O). da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1. Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1. 15 g živina oksida (HgO) ima 50.17.17. Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1. uz pretpostavku da nema gubitaka ? . Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1. Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1. a ostatak na sumpor (S).17. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1. ako se raspadne 1.5. Izračunaj. Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3).7. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1. U 58.17.17. kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1.8. U 54.12. U sumporvodiku (H2S) je 0. Kolika je atomska masa sumpora (S).997 g natrija (Na) i 35.17.17.. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1.9.6..454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22.17. odnosno kisika (O)? 1.357 g klora (Cl).1.17.17.505 g vodika ? 1. Od 8.17.17. Koliki je % žive (Hg) . ugljika (C). Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS). a koliko grama kisika (O).13. koliko će nastati grama žive (Hg).17.2 kg živina oksida (HgO) ? 1.17.11. PITANJA. Koliko je sadržano grama natrija (Na).17. OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O).15.

17. 79.9 % Cu i 20.17. 1.17.29 t S 1. II 1.2.17. 16.63 % H i 94.13.14. 5.34 % Na i 60. .17.17.17. 7.7.11. 0.17. 3.10 % O 1. da bi smo u oba slučaja.66 % Cl 1.4 g Hg. 39. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1.94 % Al i 47. 22. a koliko tona olovnog sulfida (PbS).17.10. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1.17.1 %O 1. 239. 739.1. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1.82 % Cu i 11.17.17.17.17.6 g O 1.453 kg O 1.17.4338 kg Na. 92.17.3.44 t ZnS.27 t PbS 1. 32.61 % Hg.1132 kg C.5.39 % O 1.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS.37 % S 1.9.55 g H2O 1.34 - 1. i 88.34 % Na.17..06 1.16. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS). 60. 1111. 0. 52.17. 97.66 % Cl 1.84 kg NaOH 1.17.61 % Hg i 7. 39.6.068 % O 1.17. 92.17. 88.39 % O 1.8. 0.17.12.4.15.

11.18.1. 1. b) u didušikovom dioksidu. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec. Borovnjak.13.8. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve.10.18. c) didušikovom tetroksidu. Kemijskom jednadžbom napiši. Objasni? 1. PCl5.18. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1. koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1. Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1. Odaberi one spojeve. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl.18.4.7.5.3. 1..6.18. .18. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1. Zlatarić. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P). kisik i voda.Peterski) 1.18.18. MgCl2.12.18. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS.18. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1. Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1.18.18.35 1.9. na zraku ne korodira. d) dušićnoj kiselini 1.18.2. Odredi: a) u amonijaku (NH3). Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal).18. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1. PCl3.

19.29. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant.18. Što je aktivni mulj? 1.18.24. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1.18. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1.36 1.17.18.30. Što je to fotokemijski smog? 1.18. Koji su procesi anaerobni. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1.18.Je li normalna kišnica neutralna.20.18.26.25.27. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1.18.32. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1.18.28.16. Što je atmosfera? 1.15. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3). Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1.18. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.18. 1.18. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1.22.31. Što su to fotokemijske reakcije? 1.18.14. a koji aerobni' 1. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1.18.18.18. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .18.18. bazna ili kisela? 1.21.23.18. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1. Izračuinaj Coca-cole..18.

b) . Što je to piroliza plinova? 1. 1.8.36. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1. NaCl 1. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.37 1.18.11. PCl5. PITANJA 1. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .14.17.18.37. Zato što nastaje Fe(III) oksid. Kubične slagaline i heksagonska slagalina.18.15.18. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija .4.18. -III. MgCl2.3.18.9.18. C + O2 => CO2 1. 1. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1.6. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1. 1. 1.38.19.16.10.18. IV.18. 1.13. P4 + 5 O2 => P4O10 1. d) 1.12.18.18.c) d) 1. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1.5. V.18.18. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav.088 l.18.18.2. Jer je neophodan za proces fotosinteze. koji je porozan. To je zračni omotač.1. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1.18. Zbog oksidnog sloja.18.18. koji obavija naš planet.18. 1. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1.18.18. V = 0.18.18.18.18. 1.33.18.39.34. 2 SnO + O2 => 2 SnO 1. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1.35. I.. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1. 1. PCl3.Al).18. Što je to opasni otpad? 1.7.18.

Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš. 1. 1. a za aerobni proces je zrak neophodan. To je zagađenje zraka .31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi. 1. 1.18.Pesticidi.18. 1.20.27. Ugljikov diksid (CO2).32.18. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca.13000C.18. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija. Opasdan otpad čine sve tvari. 1.22.29. 1.37.24. 1.18.30.18. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš. Zbog fotokemijskog smoga. 1.38 - 1. ozon (O3).34. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića.36.21.18. 1. 1.18.18.18. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka. tako da ostaje cca 2 % pepela.23. 1. 1.. 1. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija.18. Najčišća je oborinska voda. . 1.18.26. 1.39. Otopljen kisik.18. To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku. vodena para. Slabo kisela. To su reakcije. Ugljikov monoksid (CO). 1.38.25. metan (CH4).28. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada.18. 1.18. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari..33.18.35.18.18. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C . Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti.18. Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu.18. 1.

Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? . Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr). Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0.6.4.19.2. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1..10. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).7. Matijević) 1. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0.15.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1.4 g nikla (Ni)? 1.19.19.11. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).8.19. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1.39 - 1. Kolika je jačina struje.19.19. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1.5 bahr ? 1.1. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1.19.19.19. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1.19.19. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi.19.19.5.14. ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1.3.9.13. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra.2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1. ako se nakon 150 minuta izluči 27.19.12. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida . PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler. Koliki će tlak biti. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3). Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1.19. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1. Koliki će biti % otopine.5 bahra kod iste temperature.19. zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1.

kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.17.CuSO4 x 5 H2O)? 1.19.živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1.40 - 1.18.19. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1. Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1.19 21. Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1.23. Koliko će u masi kalcijevog oksida . Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1.19. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1. Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1.25. Napiši.16.19.19.19.22.19 26.19. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat .19. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton.. Napiši formulu bijele galice? 1.19. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? . Napiši.20.19.24.

.19. 1. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2.18. 1.3.19. 2. 1.73 bahra ili 1.19. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.6.14.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine. 1. 10. 63.19.5 % 1.50 % 1.19.19.24.19. 1.10.29 kg 1.19.19.19.19.2.5 %-tna.17.13.5.78 g 1. 1 l ili 1 dm3 114. 1.11. . 1.16.19.68 g 1.19. a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja. 82.41 - RJEŠENJA PITANJA 1.9.6 dm3 1.19.19. Ca(OH)2 + CuSO4 1.26 % 1.19.19. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije.8.19. 1739.23.6 l ili 114. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.19.5 g AgNO3.20.7.77 % 1. 2.73 x 105 Pa 90. 15. prema tome otopina je 2. Kao purgativno sredstvo u medicini.1.4 g 1.25.12. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1.19.19. 1. 560.19.22.19. 3 sata i 10 minuta 1.21.4. 1.19.98 g 1. 52.19. 10 A 1.19.19. HgS + O2 => Hg + SO2 1.15.

Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6. Objasni što je to difuzija? 1.20. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1.20. Koje su razlike između vodika (H2).8.15. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1.19. Što je to: koncentracija otopine? 1. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1.20.20. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1. Što je to osmoza? Objasni? 1.20.7.20.3..14. deuterija (D) i tricija (T)? 1.20.20. koliko ćeš grama vodika (H2).20.20.10.20.16.6. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1.4.20.20. Izračunaj.9.17.20.1.42 - 1. Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1.20. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? .042 g vodika (H2)? 1.20.13. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1.18.2.11.20.20.5. Leko) 1.20.20. Objasi što je to suspenzija? 1.12.

34. Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1. a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti. Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata . Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1.20..20. Postoje dva oksida olova (Pb).36.20. Izračunaj koliki je % sastav kisika. da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1. Koliko treba uzeti kuhinjske soli . da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .26.20.23.20. 1.20.29.20.20.20.31. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.20.21.22. Izračunaj koliko u % ima kisika. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida .24.20.20. 1. Napiši koji? . što su to sulfati. 1.natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.NH4Cl).NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata .20. 1.20.33. 1.25. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.Kako nastaju silikoni? 1.20.20.30.27.20.32.Na2CO3)? 1. a koliko sumporne kiseline (H2SO4). vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.43 1.35.NaNO3).20.28. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1.

NaOH) ? 1. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida .53.47.37.20.43.20.49.20. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1. Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1.20.41.20. Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1.20.20.44.54.40.50. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb).20.20. Objasni kakve je boje rubin? 1.Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1. Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? . Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1.45.42.51. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.20. Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.20.20.39.20. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1.20.52.48.44 1. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1.38.20.20. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1. Objasni kakve je boje safir? 1.20.20.46.

20.20. 1. 2. 1. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1.8 g kisika 1.60.56. 6. 21.- 45 - 1.2 g vodika i 17.20. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače.2. koji zamućuju vodu. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa. može da reducira? 1. Smjesa dvaju tekućih faza .5.20.20.10.14.20.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra. 1.20.20. 54.042 g 1.20.6.63.4 g 1. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1.59.20.20.20.20.20.57. 1. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1.8. PITANJA 1.20. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi.55. Rober Boyle 1. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene.58. U atomskim masdama.61.20. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma . Činjenica.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači. Kako se zove ester.12. 1. 1.20.9. Na plinovito agregacijsko stanje 1. 1.4. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1.20. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1.13.20. Zašto mravlja kiselina (HCOOH).3.20. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1.62.tipičan primjer: mlijeko.11. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća.042 g 1.7.20. Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.20.20.20.

K2CrO4 1. Plav 1. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.25. 65.20.50.36.20. 666 kg 1. 22.20. 135 kg NaNO3 i 77.16. 560 kg 1. 64.79 g NaCl i 1344.26.32.20. 1. 529.20.48. Polimerizacijom 1.20. Zato što je mnogo teži od zraka 1.20.20. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane.20.20.7 % silicija (Si) i 53.7 kg H2SO4 1.44. 47.20.20.15.17.41.6 % 1. 431 kg 1.20. 1580 godina 1. 1.37.7 kg 1.20.29.20.23.43.22. 2.29 g H2SO4 1.8 kg 1.20.34.5 % kisika.20.5 % vodika i 39.20.20. U petroleju .47.20. 326 kg 1.33.20.19. 21. 2. 5.42.. 1. Prodiranje otopljene tvari u otapalo. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1.20. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji.18.20.20. 46. 63.20. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1.46.38. K2Cr2O7 1.4 kg 1. Količina tvari.31.20.6' % sumpora 1.4 % kisika.35.0 % vodika i 32.20. 1.45.20.2o.28.27.20. Pb(II) 1.39 Crven 1.20. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.20.20.30. Može u SO3 1. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama.21.20. 750 kg 1.46 1.24.0 % sumpora. 1. 1258.20. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine.19 % 1. 1 l 1. 58.40.49.7 kg 1.07 1.20.20.3 % kisika 1.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1.11. zlato.16. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B.22.22.1. Koliki je broj protona.25 g natrija (Na)? . Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25.22.22.22.22.17. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1.2 g broma.13.15. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1.. Br.22.51 - 1. Be. Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1.22.14. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1.22. Objasni što je to maseni broj? 1.22.4.6.18. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski.5.7. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1.2. aluminij. Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1..22.9. Objasni što je to izotop? 1.22.12. Ba? 1. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1.3.22.22. Objasni što je to atomski broj? 1. Po čemu se razlikuju.22. Sever) 1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.8.22.19. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.22. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3. argon 1.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1.22.22.10. arsen.

25.22.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.32.22.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1. maslac.20.22.22.30.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. 1. 0. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.22.22.22.21.24. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1. Odredi masu jednog mola plina? 1.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1.29. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1. šećer.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? .22.22. Odredi masu jedne molekule plina? 1.28. Koliki je broj atoma u 3.34. Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju.25 g cinka (Zn)? . a njegova talina i vodena otopina provodi.52 - 1. Od navedenih tvari izaberi one.26. koje su topljive u vodi: pijesak.22.33.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1.23.22. kreda octena kiselina 1. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).1.22. Zašto? 1.1 m0l / dm3 ? 1. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju.22. U uzorku koji sadrži 0. 0. U uzorku koji sadrži 0.22.22.22.31. Izračunaj broj molekula šećera? 1.

N(saharoze) = 2.53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1. N(šećer) = 1. n0 = 61 1.5.. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1.28.24. .22.25.22. Šećer i octena kiselina 1. As.21. Broj protona u jezgri 1. . berilij.19. : Br . 1.95 x 10 -25 kg 1.22. .22. ma(Mg) = 4. m(S) = 28. . Bor.22.30.14.31. bariij 1. M(C6H12O6) = 180.22. 10847Ag e.F: N 1.22. . .16.22. .22.. N(Na) = 8.42 x 1023 1. 1. Au. Al. .22. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju.08 cm3 1.22. N (Zn) = 2.76 x 1022 . 5 1.17.22.53 x 10 20 1. 2.22.2 1.84 g 1.22.6.22. Ar 1.2.5 x 10 22 1. H HH 1. H..22. 1.32.22. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1.27 x 10 -25 kg 1.22.22. . . V (Br2) = 8.22..22.13.9.22.20.22.3..7.22.22. .27. N(S) = 5.99 x 1022 1. jednak broj protona i broj elektrona.25 x 1019 1.22. Zbir brotona i neutrona 1. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj.22.04 1. M(CH4) = 16. 14Si: 1s22s22p63s23p2 1. 2 1.22.1. Ag.33. ma(U) = 3.11.22.8.22.01 1.22. PITANJA 1..12.22. brom. 2 1. Zato što nema slobodnih iona...= 47.15.22.23. Razlike: broj neutrona. N(NH3) = 4. .35 1.22.18.10.22.4. 1.34.29.04 x 10 -26 kg 1. .Br : . slične kemijske osobine 1. ma(Au) = 3. Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste.. M(HNO3) = 63.22.26.

14.23. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1.23. ribe. soja.11.23.3.. grah.23.23. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1. soja. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1.23. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1.12.5. Sever) 1.2.23. krumpir.23.54 1. luk 1. Koje namirnice bi izdvojio . koji je izgrađen od ostataka glukoze.23.6. jabuke.23.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva.9.8.4.23.13. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid. 1. grožđe 1. grah.1. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1.7.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski.23. riža. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1. jaja. margarin.10. Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1.23. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? . mlijeko. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1.23.

23.23.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1. soja.23. dobivanje piva.1.1. Biuret reakcija 1. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase.23.23. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1.23.3.24. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. vina.23. Koliko iznosi masa protona? 1. za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.9. 1. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1. koju ima oznaku? 1. bakarno zelenilo). soja 1. 1. proizvodnja stakla. 1.8.24.24.7.11.14.10. Ne reagira. zatrpavanje zemljom.24.2. što uzima Dobereiner? 1.4. žitarice 1.4. Koliko ima jedinki u 15 l plina.23.24.23.24. PITANJA I ZADACI IZ C D .2.3. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo.5. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H). Kako glasi opća plinska jednadžba? 1.23.5. C6H12 1. b) fruktoza nije disaharid. jer nema redukciona svojstva. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? . mlijeko. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1.23. jaja.24.23. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve. fruktoza je monosaharid 1. eten ili etilen (H2C=CH2) 1. 1. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1. Recikliranje. ribe 1.23. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.13..6.24.12.8. Koje je to doba? 1.24 7.23.24.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23.6.9.

Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida .25.24.24.23.14. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1.24.24. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1.11.12.24. Elektronski omotač.24.24.21.19. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida . 02 %? 1. kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1. Koju oznaku ima molarna masa? 1.čilske salitre (NaNO3)? 1.. Koji je to zakon? 1.24.24.17. Kako se zove doba u povijesti kemije. Koliko ima čestica plina kisika. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1.24.26. kojeg ima 0. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1.18.27. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.22.24.24.24.15.24. Što je to elektronska konfiguracija? 1.24.28.24.24. Koliko četvrta ljuska ima elektrona.24. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima . Tko i kada je dao prvi model atoma? 1. glede na radijus atoma? 1. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1. Koji je to izotop vodika (H) .13.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata . Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.24.56 1.16. Izračunaj vrijednost R konstante? 1. Jednaki volumeni različitih plinova.20. u čeličnoj boci od 15 l.10.

24. koje zovemo.24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1.24.32. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1.36.24.33.24.30.24. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4). Što je to Avogadrov broj.29. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce.24.24. A koliko ima jedinki? 1. Što je to pozitron? 1.35.24.24.46.40.24.24. a što Avogadrova konstanta? 1.24. Što su to izobari? 1. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1. 1 mol nekog plina ima volumen od 22. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1.47. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1.4 l.44.svijeta istovremeno (u 20 dana)? . Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove.39. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3.24. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.24. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1. ako je tlak konstantan? 1. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1. Koliki će biti volumen pri 900C.45. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C.43. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0.24.5 mola srebra (Ag)? 1.38.37.24. Volumen nekog plina iznosi 50 l.31.41. Kako? 1.57 1. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1.24.42. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? .34. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1.24. pri temperaturi od 370C.

24.25 dm3. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1.24.58.24.52.24.Što prikazuje empirijska formula? 1. Disperzni sustavi.61.49.24.24.53.. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula.50. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1. Što je to osmoza? 1.24. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.24.24. Koja je najpoznatija emulzija? 1.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1.24.58 1. Što je to? 1.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O.5 mola antimona? 1.24. Krute tvari lebde u plinu. atom ili ion prima elektrone.24.55. zove se.24.60. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o. Što je to? 1.24.Da bi smo znali formulu spoja potrebno je. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0.65.59. Kako? 1.51.24.56. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1.24.Što? 1. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata.24.62.66. Koliko iznosi pH soka rajčice? . Što su to kiseline po Arheniusu? 1.Disperzni sustavi.24. Reakcije u kojima neka molekula.24.57.. atom ili ion gubi elektron? 1.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1.54.63.67.48. Što jeto pH? 1.24.Koliko iznosi pH urina? 1. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1.64.

59 1. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.71.83.68.76.79.24.70.81. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1.24. Prema Bronstadtu.24. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O . Kako? 1.Disperzni sustavi.24.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.24. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1. Koliko treba uzeti kisika. kiseline su tvari (nastavi)? 1. Što su to izotonične otopine? 1.24.24.75.Što je to ledište? 1. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula.86.24.89. Što je to koagulacija? 1.24.73.24. Što je to? 1.24.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.24. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.24.24.78. Koliko iznosi pH mlijeka? 1. Disperzni sustavi.77.1.24.90.82.74.24. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1.24.24.69.24.24. Što je to? 1. Što jeto sublimacija? . Koliko grama treba uzeti vodika. Disperzni sustavi. Koliko iznosi pH soka limuna? 1.24. zove se.72. Što je to vrelište? 1. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini.24.87. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1.80.85. Kapljice tekućine u nekom plinu.88. atom ili ion prima elektrone? 1.24. Koliko iznosi pH crne kave? 1.84. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1.

97.Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1.Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini. Što prikazuje strukturna kemijska formula? . Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.96.95.24.92..24.24.24.93.94. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1..91.24.24. a kako u baznoj sredini 1.100. Što je to elektroforeza? 1.98.99.24. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1.95.24.24.60 1. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1..

24. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl..13.24.67 x 10 -27 kg 1.20. RH = 1.19.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1. 121. 6121. 48. kisika = 65.24.24.8.24.15.78 g 1.18. 6. Avogadrov zakon 1. 10000 puta manji 1.24.1. n 1.28. 1.95 g 1. 98 elektrona.16. 132.14.24.24.24.23.41 Konfiguracija zatvorene ljuske. Relativna atomska masa (Ar) 1. Raspodjela elektrona u nekom atomu.6.g.66 x 10 -27kg 1.6 l 1.5.1.24. sumpora = 32. 53.36. 1.34. Subatomska čestica.24.24.24. J) 1.24.022 x 1023 molekula.24. 2.24. atoma.48 g 1. .61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1.24.24. 74.6 x 1022 1.35. Izoelektronski 1.7.3.24.24. 122.24.24. elektrona i 6.31. 53. pV = nRT 1.37. po ljuskama.14 g 1.11. 9.g 1.29.32. 91.24.24. 84.9.75 kPa 1.12 g 1.26. 1. 4.24.24.21. podljuskama i orbitalama.24.g.22. 2 elektrona.24.14 g 1.24. ali suprotnog spina 1.007 x 10 7m-1 1.24.24.38.24.03 x 10 23 1.4.89 g 1.24. 14..24.24.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869.12.30.3 g NaOH 1..39.6 %. Deuterij (D) 1. Chadwick 1932.Rutherford 1911. Periode i skupine 1.78 kPa 1.06 kg 1.24. Doba "alkemije" 1.27. iona.25. 32 elektrona.3 % 1.24.33.24.24. Br. Bor (B) 1. Vodika = 2 %. 1. koja odgovara u naboju elektronu.2. 1200 1. ali suprotnog ( + ) naboja 1. 1.24.24.40.17. Egipatsko doba 1.24. 1.10.24.

02 g ili 35 % dušika (N2).4 % kisika (O) 1. pH = 6 1. 6.24. Ar.24. 78 kPa 1.24. 0.24.51.25 g vode 1. 0. Farmaceutskoj industriji.24. 60.log c(H+) / moldm3 1.24.44. pH = 6.24.73.24. 1.48.22 g vodika 1.24. bez prethodnog taljenja 1.74.24.24. Emulzija 1. od kojih je jedna disperzna.61. koje imaju jednake osmotske tlakove 1. 57.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44.08 g ili 40 % kalcija (Ca). Reakcije redukcije 1. 0. Dvije ili više faza. kovalentna i metalna 1. Oksidacije 1.68.24.24.49.60.24. 1.66.52. Dim 1.63.00 g ili 59.75 g 1.24. To je mjera kiselosti ili . 12.65.022 x 1023 1. Suspenzija 1.24.71.24. To je spontan proces.80. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1.24.47 % Na 1.76. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1. 2.45. Mlijeko 1.24. prehrambenoj industriji 1.24.75.24.24. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1.24. 0 1.59.24.24.24. njegovu masu. Koloidna faza od sredstva 1.56. 4.24. 28.24.24.24.24. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar.24.62 - 1. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.79.24.67. Difuzija 1. To su tvari.72.58. % sastav spoja. pH = 4 1. Ionska. Temperatura.46 Alkalijski metali 1.24.03 g ili 5 % vodika (H) i 48. pri kojem molekule otapala.62. Magla 1.70. industriji boja i lakova.24. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1. kozmetičkim preparatima.24.55. Krutom i tekućem agregacijskom stanju .24. elemente koji se nalaze u spoju 1.08 g vodika (H2).64. pH = 5 1.1.50.57. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1.8 .78.67 % kisika.69.53. pH = 2 1.42. 1.77.43. Dvije otopine dviju različitih tvari.9 g 1.24.24. 40.54.47.

84. 22.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.95. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1. Crven.24. PITANJA IZ C D . modar 1.100.83.11 g vode 1.25. 27. Egzotermnim procesom 1. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .24. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1.8 Što je to cijanizacija? ..24. + 2 1.2.24.24.1.25. 1.05 % Na 1. 67.24.63 1.61 % Hg 1.25.25.86.25.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1.3.88.97.4.85.93. Pjena 1.24.24. 177. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule.25.87.5.94.91.24.89. 1. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1. Reakcije redukcije 1.25.Malić) 1.24. 1.24. krioskopska konstanta ((KK) 1. 29.24.99. Što je to metalurgija? 1.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1.24.24.24.44 % Ca 1.25. + 1 1. pH = 7 1.24. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1.24.2 g vodika 1.8 g kisika 1.7. Što je to korozija? 1. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1.25.90.92.24.98.81.82.24.96.24.77 g kisika 1.

Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1. Što je to invar-čelik? 1.14.18.25.25. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj.25. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? .25.64 1.27.25.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1.15.1.16. tračnice)? 1. Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1.25. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi.10. A sada? 1. mostovi.22. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi. Kada? 1.25. otkrio Davy.25.24.25.Kako su nastale sedimentne stijene? 1.31. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.25.25.20. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1.Natrij (Na) mekan kao vosak.23.12. srebrene boje.25.29.25.26.25.9.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1.25.25. Zašto se kalijev karbonat .25.25.25.17.25.13. Što je to aluminotermija? 1.28.30. Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1.25. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1.21.25. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1. Što je to fusija? . veoma otrovna? 1.25.19.11.25. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno. Kako se zove varijetet korunda . Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1. lakši od vode. Kako se čuva? 1.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina.

Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn). Kako su nastale metamorfne stijene? 1.25. hobotnica.25.46 . Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al).42.53.39.36. Što je to "umjetni zrak"? . Tko je optkrio polonij (Po)? 1.49.35.40.37.25. jastoga. Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1.45.43.52.25.25.48. Što su to eruptivne stijene? 1. lako stvrdnjava? 1. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? .Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1.25.25. koje još stipse imamo? 1. Zašto je krv mekušaca (puževa.34.25.25.25.65 1.25.47.25.25. Ramsay i Travers.50.41. Koji to kemijski element su otkrili 1898.25. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1.44.1. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1.Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1.25.25.33.25.g.25.25.25.g. Kako se zove? 1.32. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1.25.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1. koje je ime tog kemijskog elementa? 1. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1.51. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1.38. Otkriven spektralnom analizom 1875. Što je to "bengalska vatra"? 1. oktopoda) plava? 1.25. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata. Pored aluminijeve stipse.

25. Tko je otkrio fosfor (P)? 1. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.25.66.68.5 m? .25.25.62. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1. čak i u najmanjim količinama? 1.63.25. 1. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.65.- 66 - 1.61. 1. Kojom bojom boji jod (J) škrob.57. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1.67. Što je to "mineralizacija"? 1.54.55. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1.60.58.25. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1.25. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1.25. 1. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1.25.25.25.56.59.25.25. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1.64.25.25.

25.28 % 1.23.25.1 80 % 1.25..25.7.36. 7. pa se rabi za punjenje termometara 1. Izotop kobalta (Co-60).9. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1.25.14. 20000 km/sec 1. malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1. biljnih i životinjskih ostataka 1.28.25.19. Halkopirit (CuFeS2). Taloženjem minerala. pa je u uporabi u dijagnostici 1.25. Kalijev klorid (KCl) 1.25. Rubin 1. Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori.03125 g.5. 1808.25.25.25.25. 1. 0.16.25.g 1.. kalcij (Ca). 7.17.8.32.21. 1.25. Fero-mangan (30 % . 12 dijelova 1. rubidij (Rb).6.25. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala). barij (Ba) i radij (Ra) 1. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma.25.25. cca 25 % 1.12. Ima 36 % nikla (Ni).29.78 t Al2O3 . Kiri 1. Talište od 20450C 1.25. Ne može. ima veoma mali koeficijent širenja. halkozin (Cu2S). To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja. 1. pri čemu se oslobađa toplina. magnezij (Mg). sroncji (Sr).13. natrij (Na).25. koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1.20.25.25.4.11.30.27. Sastojina vitamina B12.25. Smaragd 1.25. Skandij (Sc) 1. kuprit (Cu2O).18. To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1.25. kalij (K).67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.25. to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline. Berilij (Be). 1.35. pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1.31. limonit (Fe2O3 x H2) 1.25.90 % Mn) 1.25.25. cezij (Cs) i francij (Fr) 1.25.25.25. Katodnom zaštitom 1. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina.25.33. Koks 1. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1. jer ima radioaktivne osobine.25.25.24. Magnetit (Fe3O4).26. kada se zapale 1.25.25.25. hematit (Fe2O3).10. Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno.3. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1. PITANJA 1. Živa (Hg).34.15. Litij (Li). Pod petrolejom 1.25.2.22.

Na Siciliji. nus produkt kod proizvodnje čelika. Dijamant 1.25. a iz humusa u mineralne tvari 1.29.68 - 1.25. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1.780C do + 23140C 1. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1. Katalizatori.25.56.25.25.25. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. plastični i amorfni 1.25.46.25. 15 kg 1.64. Grafit 1. Texasu.60. Porculanska zemlja 1.1.6 dm3.51. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1.7 g 1.25. 140 kg 1.44. NE 1.61.25. i Japanu 1. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale.25. 14.25.38. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.47.25. 4.25.25.25.58.25.39. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.25.25.49.25.53.40. To silikatni minerali.45. Rastavljanje tvari na komponente 1.62. 450 V .37.25.42.25.66. pogodan za kisela tla 1.25. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1.48.57.43. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1.25.52.25.25.25.50. Piere i Maria Curie 1. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1.54.41.25. Brandt 1.67.25.68. Argon (Ar) 1. Galij (Ga) . Modro 1. 23440C (od .55. Rombski. monoklinski.59.25.65. nastali kristalizacijom magme (lave) 1.25.63. Služe 1. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1.25. kao spoljni antiseptik u medicini 1. To je kalcijev fosfat. Neon (Ne) 1.

Što su to sapuni? 1. Što je to "cetanski broj"? 1. Kako se zovu soli octene kiseline? 1. 1.19.. Što je to metopril? 1.26.8.26.5.26.26.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1.13.26. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.11.17. čega je smjesa? 1. Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast.26. a što kvantitativna organska analiza? 1. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1. koga poznajemo kao gorivo . Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.16. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje.26..6.26.9.14. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1.26.26. Što je to "oktanski broj"? 1.4. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1.26.26.69 - 1.26.26.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1.7.18.15.3.26. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.1.26. Benzin. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1.Što određuje kvalitativna organska analiza. Kako se zovu soli oksalne kiseline .26. Kako? 1.26. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1.10.12.20.26.26.26.

služi za priređivanje. Što je to pulpa? 1.26.26.26. ali podesna za uporabu? 1.26.26.34. Zašto je važan acetilkolin' 1. Što su to deterđenti? 1.27.26.29.31. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1.22.37. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1.33.26.41. Dietilamin je najvažniji amin.26.70 - 1.26. Što su to šamponi? 1..39.Kako je A.36.35.26.25. Gdje se nalazi kolin? 1. Što je to degras? 1.Čega? 1.26. Što je to lanolin? 1..26.30.32.26.26.26.26. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.26. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek. Što je to Schifova baza? .Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna.23.38.26.26.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1.26.26.26. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1.40. Kako se zovu salicilne kiseline? 1. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1.28.21. Koji? 1. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1.

Postotak cetana u gorivu. NMR. Oksalati 1. Aspirin 1. Spektrografom masa 1. Acetati 1¸.4.43. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1. Očišćen produkt.45. šest.22.1.26. sedam .26.25.19.26.26.26.44. alkohola i masnih kiselina 1. J. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1.20.26.26.26.26.26. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.26.g.26. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1.26.6.26.24.26.26.26.33.J.18. Je li se anilin lako ili teško oksidira? . količinu (kvantitet) organskog spoja 1. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1. jer ima terpena i kamfora 1.26. Da. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1. Berzelius. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1.8. 1. Tartarati 1.26.26.7. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1.42. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1.14.21. Jer širi krvne žile.32.26.1. C.26.nuclear magnetic resonance 1.3.9.26.31. R-COOH 1.26.28.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1.26.26. Vrstu organskog spoja. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja . Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1. 1844 godine 1.26. Cetan naglo se pali. Salicilati 1.12.10.26.2.26. IR-spectroscopy.26.16. složena smjesa voskova.26. švedski znanstvenik 1. Galna kiselina 1.26.27. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1.71 1. Citrati 1.15. Goodyear. kod ispiranja vune 1.26.17. Laktati 1. Wholer 1829.13. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1.26.g. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1.26. UV-V spectrophotometry. Formijati 1.26. To je mast ovčijeg runa. Dinamit 1866.5.26.29.26.26. pa mu je dsat broj 100 1. Gdje je u uporabi metilamin? 1.11.23.

43. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.27.27. razvijajući toplinu 1.5.27.27.36. U lecitinu 1.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1.27.72 - 1. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1.27.26. U proizvodnji hrane za životinje 1.26. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1. Herbicida. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1.26.45.26.27.8. veoma su snažan eksploziv 1.26.26.26. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1.26. U kožarstvu 1.4.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.27. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1. naglo prelaze u plinove.26.27.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1.44. čije su molekule nestabilne.38.9.3. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće.37. Slabije lužine od amonijaka 1.11. pri vulkanizaciji 1. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1.7.41.39. Pikrati. Lako 1.6.26.27. Neke tvari. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1.27.42. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? .26.1.34.35. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama . Kse zovu izomeri. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1.26.40.1. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.27.10. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1. pri produkciji akrilnih vlakana.

17.24. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.19.16.27.1. Što? 1.27. Koja je molekulska formula laktoze? 1.Što je to "invertni šećer"? 1. Za predmete i molekule.32.20. koji se u vodi otapa. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1.27.27.13.27.18.33. Kako se zove "životinjski škrob"? 1.27.27.31. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? .12.27.27.27. Kakvi su procesi.23. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? . bezbojan prah. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.27.Kako je to rješila priroda? 1.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1.27.27.26.27.27.15.27. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su. Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.27. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.25.27.27. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1.14.73 1. u što prelazi hidrolizom? 1. Glikogen.21.27.27. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1.Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.28.29.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.27.22.

52. Zašto je krv mekušaca (oktopoda. bitan u biološkom procesu 1.55. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid).27.27.54.27. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1. Koja? 1.74 1.41.35.27.27. a asatojina je vit B12. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1. hobotnica) plava? 1.27.39.53.27.27. Što je to "škrobno ljepilo"? . Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1. puževa. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.27. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? .47.51.1.45.27.36. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1.37. Hemoglobin ima homolog u Africi. Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1.43. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.27.49.27.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1.27.27.27. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.40.27.27. Kojim testom? 1.42. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1.27.27. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. gdje je raširena bolest. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1.27.38. jastoga.48.50. Što je to hitin? 1. Aminokiseline se dokazuju.44.34.27. Koja je to najprostija aminokiselina? 1.27. Što je to transkripcija.

Što? .27.27.60.27. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu.61. Gdje? 1.58.57.62. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.27. Gotovo svi koenzimi sadrže.59.75 - 1. Što su to koenzimi? 1.27.63.56. Zašto se krv usiri? 1.27. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1.27.27. Zašto se ukrute mišići kod leševa? .1.

36.27.27. sorboza 1.17.27.27. Jer su od njih izgrađeni proteini.6.37.38.7. po strukturi sličan celulozi. pa mora unijeti hranom 1. Melasa 1.12 -oza 1. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1.3. Budući da je optički aktivna. Ninhidrinom . Glukozu i galaktozu 1.5. nalazimo ga u oklopu rakova 1.27.27. jer se stvara teško topivi karbonat 1.24.27. Kiralni 1.33. Manoza.4. Glikogen 1.28.18.27.27.27. Šećeri 1.13.g.8.27. Bakarnog sulfata (Cu SO4).27. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati.27. Na-K-tartarata 1.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27.22.27.1.Polisaharid.30..14. Da nalazi se u medu 1.nasuprot) 1.32.29. U glukozu 1. E. C12H22O11 1.2.27. glukoza.20. Da 1. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1.25.23. ksilozom i ribozom 1.19.21. U korijenju nekih biljaka 1. natrijevog hidroksida (NaOH). Saharoze i maltoze 1.Fischer 1891. 50. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2). Plave 1.27. Enzimima 1. Enantiomeri (grč.15. Arabinozom.27. 80 % 1.25. Maltoza .27. Smjesa glukoze i fruktoze 1.27.27.27. Ne reducira 1.27.9.27. 1. Redukcioni proces 1.27.27. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1.26.27. celobioza 1. Kiralni centar 1. galaktoza.10.27. 1.34.27.27.27.27. Gliceridaldehid 1. .27.27.27. Glukoza 1..16. Redukcioni 1.27. fruktoza.000 1.11.25.27.27.31. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1.35.

Adenin.43. a on ima bakra (Cu) plava krv 1.27. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1. Oksidaze i reduktaze 1.56. D-riboza ili D-deoksiriboza 1. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira. Na ribosom 1.61.45.57. Nukleotid sa bazom.27.54. Koagulacijom miogena. Od 10000 do 100000 1.58.55.27.46.27.27.77 - 1. citozin. organske molekule relativno male molekulske mase 1.40.27. pa se krv usiri 1. Iz biljaka 1.27.47. gvanin.44. To su proteinsaki dijelovi enzima.27. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.41. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1.27.52. U intervalu od 300C .27.51.27. Samo u zadnjoj sekvenci.27.27.39.27.27. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika. U jezgri svake stanice.53. Proteine 1.. a kod svinje -AlaCOOH 1.63.27. ponekad i u citoplazmi 1. Violetno-ljubičasto obojenje 1.62.600C 1.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1. Da 1. Anemija srpastih stanica 1.42. Kod čovjeka je -ThrCOOH.27. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.48. uracil i timin 1.27. Jer vrši prijenos energije 1. U biljkama 1.27.50.27. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) .27.27.27.49.27. Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1.60.27.59.

Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima. osim proteina. Čega? 1. Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? . Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze. Ili što? 1.17.28. Laktat prelazi u krv. Pri kolikom pH? 1.Životinji i čovjeku.11.28. Koje žlijezde luče hormone? 1.14..6. Koji enzim? 1..12.28. Koje su to tvari? 1.7.8. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1.28. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1. postupno se hidroliziraju. masti i šećera. može se usporediti s djelovanjem. jer u pljuvački imamo. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1.28. Čega? 1.28.1.9. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena.28. koju čovjek prima sastojina je. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1.28. A gdje se razgrađuje? 1.13.28. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića.3.15. Koje su to četri žučne kiseline? 1. Djelovanjem vitamina u organizmu.28. Što je zadatak žučnih kiselina? 1.18.28.28.28.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1.2 Gotovo polovinu energije.28.19.28. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija.5. Uneseni proteini hranom.- 78 - 1.28. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1.16.28.28.28. U što? 1. Gdje? 1. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima.10.4.28.

Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? . Koji je to alkaloid? 1. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira.1. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1.28. kao pričuva? 1. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1. Što je to glikoliza? . Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama. Nikotin.28.28. Koji? 1.28. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.20. Koji je to vitamin? 1.29. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1. gdje se sve proizvodi kinin? 1.33. Koji je to alkaloid? 1.32. kao enzim.28.28. Zbog visoke cijene i učinkovitosti.23.28.Amerike kao otrov za svoje strelice.28.28.79 1.28.28. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1. U što? 1.28.30.28.27. dobija se lijek. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1.25.31.37. Upotrebljavali su ga urođenici J.28.21. Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1.28.28.35. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1.28.34. Zovu ga ljuti princip tabascoa.22.28.24.36.28. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu.26. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom.

Aspirin 1.30. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav. U jetra i druga tkiva u organizmu 1.28.28.28. Masti 1. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1.28.2. Tripsin 1. Vitamini 1.9. cca 40 mg 1.28. U srčanom mišiću i jetri 1. ATP ili adenozintrifosfat 1.32. Javi.16. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1.28. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.28.29 cca 5 % ljudi 1. Hormon tiroksin 1. Amilaza 1.28.28. PITANJA 1. J. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.14.37.28. 1. viša od tjelesne temperature 1. Do maltaze 1. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.28.28.28.28.11..28. Holna. Alkaloid kurare 1. Vitamin B6 1.5.28.33.20.28.35.27. Maleziji.8. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi.g.28.28.28. Da emulgira masti 1.Americi 1.28. dezoksiholna.28.19.28.12. Indiji.26.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1. Egzotermna 1.reakcijama.15.28.28. extaci (derivat lisergične kiseline) .17. LSD (Lisersauredietilamin).18.28.28.28. kodein 1.3.6. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1.4.28.31. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1.28. stvaraju ovisnost.28.13. Zato što je točka taljenja.23. 39 kJ/g 1.25. U peptide i aminokiseline 1.22. pa su zabranjene 1. pri pH = 6-8 1.10. Uz enzim pepsin 1. pH = 1-2 1.7.28.28.28.28.24.28. Morfin.34.80 ODGOVORI 1.36.21. već se proizvodi sintetski 1. Alexandar Fleming 1929.28.28.1. Katalizira u kem.28. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1.

Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. Noller . Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst. Antica Petreski .prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja.. koji imaju kemiju.Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica . Branka Korpar Čolig .81 - 1.Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak . koji su navedeni u naslovu.C D .Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg .30. nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije. SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA . Dubravka Turčinović . Aleksandar Leko .Hemija BIGZ Radmila Žeželj. Mira Herak .Scripta II Tvrtko Malić .Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler . NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije.Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski.Hus. Dunja Nothig. Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole. koje organizira sam dotični fakultet. 29. Biserka Borovnjak.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica.Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić. Blanka Sever . 1.C D .Hus .Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig . Branka Korpar Čolig.Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R. rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole.Scripta I Tvrtko Malić . Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor . Uz obradu.

...) .................. Relativna molekulska masa (1.5....6.......................................................... . Zadaci 1......................................................32 35.......2 5. Rješenja 1.....3 7........................ ..23 28................... Pitanja i zadaci iz kemije (1................. Elektrokemijski procesi (1...........................................) ..........................................................................................................)........... 19 23.............. atomski brojevi... Kemijski ekvivalenti (1............... Relativna atomska masa...........................................................5....................24 30....................................................................10) .............................. Angloameričke jedi9nice (1............. Pitanja i zadaci iz kemije (1......................................5......................7 10........................7........9................... atomske mase elemenata (1.......................................................................................... zadataka ...................16........................................................................... ......................................................................................................14.....................8....................................2 6................................................... 1 3.................................................................. Rješenja 1............ Rješenja i odgovori 1................................................................ Rješenja 1.......12)........12 15...........14 17......................4................................... 1 2......... Plinski zakoni u kemiji m(1.....................) .. Pitanja i zadaci iz kemije (1......................................... Zadaci 1................. pitanja ............................ 30 34........... pitanja .................6.....7......................)....................................................13).......)............................. pitanja .....................................16 20.......................... 34 .................... Rješenja i odgovori 1. Zadaci 1...........12 16.........................................................................10 13..................... 6 9............................................................................. Rješenje 1.......15..................... Koncentracija otopina (1.................................... Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1...................... 21 26...) ................... Mol ili količina tvari (1.........................................................................................................................15).................................24 29............................. Rješenja i odgovori 1......... Rješenja i odgovori 1............................17) ...Rješenja i odgovori 1.....................6)......................... Zadaci 1........................................8.................................................................................................20 24...........................................................................29 33......................... Pitanja i zadac iz kemije (1.......... Zadaci 1...................27 32..........4.................pitanja......8.17......................................20 25.............22 27.................................................................................................................... Rješenja 1. zadataka ..... zadataka ................................................................. Rješenje 1......33 36......................................7...5 8..........12.13..........................................14).....) ................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1..2................................................................15 19................................17 21................................).......................................18 22.................................11 14.............................. zadataka . Kemijska formula (1............. ...4.............................................. Oksidoredukcija (1.....1 4............3..................................................................................................................................................................... zadataka ....... Zadaci (1....15 18...................................82 SADRŽAJ 1.............................................16....... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..................... zadataka .............. Međunarodni sustav mjernih jedinica ............1 3..... 9 11............................9..................................................................................... 9 12........................................................ Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ..........11).....26 31.............................9....... pitanja ..... Kemijski simboli....

..........................)....................... 80 59........... Pitanja iz organske kemije (1...................... Način uporabe Priručnika i rješenja........... Pitanja iz organske kemije (1. Rješenja i odgovori 1......24..........................22)....................................................53 47..................................................................................................................67 53............. 41 41................47 44...28................................. Pitanja iz anorganske kemije (1.........)........................................... Odgovori i rješenja 1............................................................19........20)............................................22.................................................25)...54 48.......50 45.... Rješenjaq i odgovori 1........69 54.. Rješenja i odgovori 1............................................39 40............................21........81 60.............................................27...................51 46..... odgovori i rješenja 1................................................. Rješenja i odgovori 1................................................78 58...............35 38........................................... Pitanja iz anorganske kemije (1..................................................................20...........55 49...pitanja.................................................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1...............................................).....82 Usora........................................ travnja i liupnja 2008............................... Spisak literature...............42 42.. Rješenja i odgovori 1.............................................................23..............................).....................18................................. Sadržaj .......... Odgovori i rješenja 1........63 52..........................37 39.......................... Odgovori i rješenja 1...................pitanja ..... Pitanja i zadaci iz opće kemije (1..... Pitanja iz organske kemije (1..... Pitanja i zadaci iz kemije (1......................... pitanja ..............................)............24....................................................pitanja... pitanja...................25................................... pitanja ...........................................................................76 57..........................................................................81 61........................pitanja...).....................................55 50..18...........23.............................83 - 37..........27.pitanja .21..................)........................ Pitanja iz biokemije II (1... upotrebljene za izradu priručnika.....................................pitanja......................28........................................26...g..............61 51........................................................19.................)..........pitanja .... Pitanje iz biokemije I (1........................................................... Rješenje i odgovori 1...........pitanja............26......................................................................... Odgovori i rješenja 1...............................................45 43................... 71 55. Pitanja iz opće i anorganske kemije (1................... 72 56......... prof Tvrtko Malić ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->