P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

5 x 1019 1.4.24.4.4 11.4. 1.6. 55. 1.53 x 1018 1. 1.4.088 mola 1.34.7 g 1. 0.24 x 10 -22 1.39.4.16.4.30.28.20.4.6 g 1.32.4. 5. 3.4.4.67 g 1.38.29. 2. ZADATAKA 1.175 g 1.2. 243. 464 kg 1.9 % Al .035 g 1.4.4. 1.35.14.4 kg 1. 0.4. 83.4.33 x 10 -22 1.4.14 x 10 -23 1. 6.65 g 1.4.4.65 x 10 -24 1. 88. 3.4.23 mola 1. 27.17.7 g 1.-5RJEŠENJE 1.14 mola 1.12.4.4.4.4.64 mola 1.5.123 mola 1.4.25.1.4.4. 1.395 mola 1.44 mola 1.4. 28. 323.21.37 mola 1. 292.55 mola 1.23.10. 401.4.176 g Cr 1.4.4.7. 0.6 g 1.15. 80.388 mola 1.9. 5.4.33.22.4. 0.4.4. 0.03 mola 1.19.97 x 10 21 1.15 x 10 -23 1. 103.37. 109.4. 0.40.4.71 g 1.55 molova 1.4.4.33 x 1018 1. 296. 0. 3.89 mola 1. 5. 1.775 g 1.388 x 10 -20g 1.4.4. 1.18.4. 2.13.999 mola 1.2 g 1.1 g 1. 127.36. 0.3. 37.8.31. 1368.4.26.

Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe.644 mol x 98. M(Ca(OH)2) = 74. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida.99 gmol-1 = 107.27 gmol-1 = 136.966 mol x 110.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2).112 g m(Ca(OH)2) = 0. izrazimo tu količinu kalc. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0.7gK3PO4.322 mola kalcijevog fosfata. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63..70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata.322 mola CaCl2 i 2 x 0.-6- 1.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0.09. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju. za dobivanje 0.22 g CaCl2 i 136. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima.322 mola kalcijevog hidroksida.18 = 0.322 mola K3PO4.966 mol x 74.09 = 71.322 mol.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0.5. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija.22 g m(K3PO4) = 0.ione. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310. . M(Ca3(PO4)2 = 310.skupine. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98. potrebno je 107.00. a kalcijev hidroksid 2 OH. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti. dajući produkte. potrebno 2 x 0.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0.00 = 63. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata.112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71.15 = 0.644 mol x 212. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe.

5.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42.5.5.5.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata.3019 x 142.5. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.21 gmol-1 = 0.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1.1.2. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1.5. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1.5. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1.5.12. ZADACI 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1.04 = 42. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? .8. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1.11.4.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.9.10. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1.5. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331.5.04 gmol-1 a količina od 0.3.5.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142.5.5.6.5.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331.7.

18.sodom)? 1.15. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno . Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3.17.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1.5.20.14. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.5. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.5.5. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1.13.5.5.16.Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.19. Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? .5.-81.

oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je ... 25.oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je ...5.. 149....5.....32 g KOH 1... ZADATAKA 1.5.5. 0.-1 .....167 mola 1.........5..+1 ....4.. 79..2.13.oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je ..5...5. 1........... 0....15 g NaOH 1.....05 g CaC2O4 1.1 86.....62 g Fe(OH)3g 1......... 83...+1 ...5..5.5..03 g NaOH 1......17....... ........ 416...oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je..5.5..oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina.43 g 1.... 168...-9RJEŠENJE 1. 64...-2 ......3.73 mola 1..... 144...oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je....8..09 g 1.73 mola 1.... 124.10..5...15. Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: ......88 mola 1.+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja.....6......... 96 g NaOH 1.5 12.14 mola 1....0 .. Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju..40 g KOH 1.5...... 2..5.......5..........78 mola 1..1 g KCl 1........20......-1 .. 54.......oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma........94 g 1...83 g 1..14................18.... 1670 kg 1.5...5..... OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi..................5..9...16. 1.11...5....7. 1315 kg 1.19..I skupina PSE) je .....5....... 95. sem u hidridima je ... 1.5.......

Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.6.6. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.6. ZADACI 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.6.9.6.18.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1..6.14.6.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1.6.20.6. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1.6.5..6.1. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.6.12.6.2. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1.7.3. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1.10. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1.11.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? .6.17.6.15.4. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1.8. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1.6.6.13.6. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1.19.10 - 1. Odredi.16.

16.4.12.6.5. + 5 1. + 3 1.6.11. + 2 1.6.6.15. + 1 1. + 6 .6.11 - RJEŠENJE 1.6. . ZADATAKA 1. . + 6 1.1.6.1 1.6.. + 4 1.17.13.20. + 3 1. + 2 1.6.14. + 7 1.18.2.6.6 10. + 6 1.6. + 6 1.6. + 7 1.6.6.19.7.6.6.6.9.3 1.6.3. + 5 1. + 2 1.6.8.6. + 6 1. + 4 1. + 6 1.6.

.20 => 0.7.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa.5.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Koliko treba odvagati KMnO4.7.7. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.4 mola za pripremanje 0.7.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1. Otapalo također.4. odnosno otopina. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml. ZADACI 1.1.12 1. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi. kloroform. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene . tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1.7. koje mogu biti plinovite.65 % kažemo da je navedena otopina 9.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42.89 c(Na2CO3) = n / V = 1. petroleter. pa rabimo druga otapala (etanol.396 g Na2CO3.6.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1.89 mol dm-3 Primjer 10.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1.2.7. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.7.89 / 1 => 1.: Koja je koncentracija otopine. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.0965 = 9. benzen i dr).3. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite.65 % 1.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0.. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0. tekuće ili krute. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine. koje određuju sastav neke smjese. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-. može biti smjesa. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.7.1 moldm3? . U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija. Primjer 9. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.

7.7. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1.17..1 moldm3? 1.19.7.7.7.10.13.7.8. Koliki je % udio kisika u vodi? 1.1 moldm3? 1.7.13 - 1.20.7. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc.7.1 moldm3? 1.7. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.1 moldm3? 1.15. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.7. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.9. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.16. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1.1 moldm3? 1.7.14.7. 0. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? .18.7. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.7. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.11.12.

15. 82. 32.7.7. 88.40 g 1.5 1.7. ZADATAKA 1.66 % Cl 1. 1.79 % 1.7.4.7.7.18. 15.5. 36. 15.7. 27.7. 39.13. 31.7. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.33 % Na i 60.6.7.20. 39.31 % Fe 1. 1. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.7.17.812 g 1.7.7.7.7.14. 1. 93.7.7.40 g 1.9.10.36 % 1.11. 82.60 % P 1.804 g 1.16. 13. 37. 1.7.3.24% 1. 29.19.12.419 g 1.1.7.80 1.7.7.06 % 1. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.22 % .7. 21.33% 1.2.- 14 - RJEŠENJE 1.8.

Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1.8. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .6. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1.8. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: . 150 bahra pri 200C.4.8. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1.8.8. 412 / 273.7.8.8. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.2.8.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta .8. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.3.1.023 x 10 23 x 1 / 22.9.8.69 x 1016 1.4 = 2. ZADACI 1.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 .8.Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22. pri 180C i 100 kPa' 1. Izračunaj masu kisika u boci? 1..8. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1.15 = 8.15 1.10.8.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6.5.

10.451 g 1. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0.8.5 bahra? 1.8.8. Izračunaj masu klora.19. 43.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.5 bahra.12.8.8.8.ZADATAKA 1.8. 114. 5.2 kod 18 0C 1.16.12. 2.8.8.11.8.8.8. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.8.8. 0. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.5.95 bahra? 1.20.2 l i temperaturi od 300C.8.2.8.8.47 x 1022 1. 0.8. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika. 1. a tlak je 0.31 x 10-23 1. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.822 dm3 1. 884 dm3 1. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1. 8.15.19.8.8. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.3. 0.9. 5908 g 1.8. 82.7 dm3 1. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.17.8.16 1. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1.8.8. 0.8. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.13.4 mola 1. 0.8 14.4.51 dm3 1.4 cm3 1.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0.8.6 l .17. 1 l 1.7.6 l 1. ak je njihova masa 100 mg? 1.1. 100 l plina kod 00C i 1 atm. Volumen od 0. 854 K (5810C) 1.14. 224.11. 0.13.15.68 x 10-14 1.8..8.8 bahra? 1.05 dm3 1.18.16.046 mol 1.8.2 dm3 1.8.18.2 g.20.8 dm3 1. 67.8. 11.6.

vrši se redokls proces..64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59. (I Faradayev zakon elektrolize) . Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0.količina tvari. Faradayevi zakoni elektrolize: .9. 1 h i izluči se 6.broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t . gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj.Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m .molekulska masa bakra (Cu) z .količina struje = I x t F .11 x 96500 / 31. ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu.17 - 1.masa bakra (Cu) M . koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama.vrijeme tako nastavljamo : 0. koja je prošla kroz elektrolit. proporcionalna je količini električne energije. ako je struja bila od 3 A .77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra.34 g mol-1 . ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize).11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q .

1. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu). Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1. pri jakosti struje od 1 A. Koliko treba da bude jaka struja. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi.9. 1. Izlučilo se 3.11. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr).18 1. a dužina elektrolize 30 minuta.15.? 1. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn.9. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? . Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).9.9. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.9. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1.9.9.9. a elektroliza trajala800 sekundi? 1. da bi se razložilo 18 vode? 1. a u vremenu od 1230 sekundi? 1.9. zubnom protezom na kojoj je plomba.9. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).7.8.12.9. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I).9. Ag.048 g cinka (Zn)? 1.9.9.9. Nikl je (Ni II). Zašto je neugodno kad se jede čokolada. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A. Bakar je (Cu II).10. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A.2. 1. Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima.9.13. 1. Fe.14. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? . ako nakon 150 minuta se izluči 27.4 g nikla (Ni).- 18 - ZADACI 1.9. koja sadrži srebro (Ag). Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3). kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). ako je krom (Cr II)? 1. 1.3.4. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1. Cu. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu.5.6. Cd.

36 g / mol 1.9. Kako bi smo mogli ispitati. je li akumulator toliko prazan.54 h 1.21 g 1.9. 1.3. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora.11 1. 0.9.12. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1.7.20.Cu jer je razlika potencijala većaq 1.16. 65. 35.10. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1. 172.2. 2.19.9. Cd.9.9.9.9. Što valja učiniti. Ag 1. 1.9.28 h 1. 1.78 A 1. 1.9. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem.68 g 1. ako se akumulator toliko isprazni.9.9. 2.19 1.11. Što se može dogoditi s akumulatorom.9. Fe.9.9.6.19.9.17. E standardni elektrodni potencijal = 1. 8. Cu. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1.9.. 3 h i 1o min 1. da bi ga trebalo dopuniti? 1.20.9.5.805 V 1.1.63 g 1.14. .8. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1.18.4 g 1.17.9. 10 A 1.9. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1.9.18. Doći će do sulfatizacije. 1.7 h 1.9.13. 10. Zn .16.15.9.9.9.9.9.4. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora. Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem. Zn. 1.

....31 .....tantal (Ta) . IMENA.......) .2 ..ft.00 30...fosfor (P) ........bizmut (Bi) .......) ....69 ...yard (yd) ..krom (Sn) 24 52...ATOMSKI BROJEVI.brom (Br) .....54 x 10 -1kg ..arsen (As) .sumpor (S) ...polonij (Po) 84 209..........barij (Ba) -berilij (Be) ...............volfram (W) ....6.88 12.kobalt (Co) 27 58.01 209..646 x 10 -1 m3 .......in......................540 x 10-2 m .) ..0 10............................................045 bar ......0 ..0 222.0 55.....................................square foot ( sq...008 183..98 121.............93 ........pound (lb).jod (J) 53 126.. 2.........94 ....iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26..titan (Ti) .........kisik (O) 8 16............. 9........vodik (H) ............72 72........square yard (sq...09 44...natrij (Na) 11 22.rubidij (Rb) ......cubic yard (cu......yd..in..........JEDINICE Jedinica za dužinu: ............452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: ......dušik (N) ........) ...) ....4 ....6716 Pa ..85 200.....radij (Ra) .... 3.....7..ugljik (C) .....55 137..ton force per square foot (t/sq.....93 ....cink (Zn) .639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ......1.....3 9.9 97....zlato (Au) ..................63 Pa Jedinice za masu : .....1.......mile (ml) ..97 69.....helij (He) .........94 ......aluminij (Al) ......SIMBOLI..2 ....10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI ...............9 ...609 x 10 3 m Jedinice za površinu: ........... ATOMSKE MASE ELEMENATA .....0 ....inch (in) .....1 .....96 107..11.....20 1...nikal (Ni) 28 58..............4 .......9 32... 46.yd......tehnicij (Tc) ..290 x 10-2 m2 ...litij (Li) 3 6.....magnezij (Mg) 12 24...8 79......uran (U) ....vanadij (V) .....ft.germanij (Ge) ............mangan (Mn) 25 54.neon (Ne) 10 20...4...... 8.........0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226.) .........6 .....2.048 x 10-1 m .................4 14..1 .99 ........................lor (Cl) 17 35.......ft..832 x 10 -2 m3 .....01 19.....skandij (Sc) ..radon (Rn) .............8 197..0 50..argon (Ar) ...........................84 x 10-2 kg 1.08 .cubic foot (cu.......paladij (Pd) 46 106...61 4..8 39..0 127..........indij (In) .1........0 63...olovo (Pb) 82 207..0 114.............kositar (Sn) 50 118...........platina (Pt) 78 195...8 192..fluor (F) .............bakar (Cu) .............pound force per square foot (Lb/sq...............45 ....željezo (Fe) ..srebro (Ag) ..............kalcij (Ca) 20 40......9 65..........in) .....pound force per square inch (Lb/sq...talij (Tl) .47 28....antimon (Sb) .........foot (ft) ...2...........4 180........kalij (K) 19 39..94 1...astat (At) ..kadmij (Cd) 48 112..) ...9.......ounce (oz) .......18 ....144 x 10-1 m ...................) ............07 204....cubic inch (cu..ft.......0 85.......6 47.....molibden (Mo) 42 95.....95 74.......01 238.......................galij (Ga) ...9 ......................bor (B) ......telur (Te) ....92 210...square inch (sq..............silicij (Si) ...361 x 10-1 m2 ...........

12. nastaje kao produkt i voda? 1. magla.2.16. 1.12.9.12.6.12. b)željezo.21 1. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta.10. Prema rastućem vrelištu poredati: voda. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena.12.12.5.12..12. KEMIJSKE PROMJENE.12.18. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1.13. a vrelište morske vode više od 1000C? 1.kruto.12.3.12. zrak.12. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1.12. b) kemijska promjena.12. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina. pivo. b) kruto-tekućina. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto . Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1. Kako je polonij dobio ime? 1. c) egzotremna promjena. 1. d) endotermna promjena 1.19. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1. d) tekuće-tekuće. željezo. Ako kuhate grah u otvorenom loncu. a što 2 Br? 1.8. KEMIJSKI ELEMENTI 1. Što označava znak Br2.1. etanol. vodena para. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1.12.Što je to sublimacija? 1. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C. dim.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? . Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1.17.12.11.7. c) kruto-plinovito.12. mlijeko.15. d) ugljik.12.12.4. ulje. c) francij. e)bakar 1. e)tekuće-plinovito 1.14. čaj.12.

e) pjena na pivu. što je tlak para čistog otapala otopine manji. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu. 1. Pri tlaku manjem od 101 kPa.12.12. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode. Zrak.2.7.Čestice plina daleko su jedna od druge.12.17.15. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru. b) mulj. sa vrlo malim privlačnim silama. d) majoneza. a) granit. kad su razdvojene. magla. (bez tekućine). željezo.statske sile.9. 1.12. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine. 1. a) F. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma. temperatura ili agregacijsko stanje tvari. e) Cu. 1.11. 1. . 1.beton. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari.19. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen. Prave otopine: tinta.3.12. 1. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina. 1. čaj.22 1.33 %.uljana boja. 1. 1. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. odnosno reakcijska smjesa se ohladi. 1.14..4.12. potrebna je toplina taljenja(isparavanja).16.8. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. ulja.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe). reakcijska smjesa se ugrije.10.12. magla. vodena para. c) Fr. voda.12. 1. a među česticama ulja slabe el. 1. NH3 + HCl => NH4Cl. 1. c) lava. d)C. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina.20. dok je emulzija: mlijeko. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi.1. 1. grah će se prije skuhati u Zagrebu.12.12. položaj.mlijeko.dim. a suspenzije: dim.12. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. 1. 1.12. zbog toga. pa je vrelište morske vode više od 1000C.18.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru.20. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi.12. Znak br2 označava molekulu broma. M(C12H22O11) = 342.12.6.12. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem. etanol. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju.5. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari. 1. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi.12.12.3 g/mol 1. pivo. Upariti do suha.13. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda.12. 0.12.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. b) Fe.12.12.

1.Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1. 1. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1.23 1.43% izotopa relativne atomske mase 36.4.6.2.13.57% izotopa relativne atomske mase 34. Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10.1.13.7% atoma 10B.13. a ostatak čine atomi 11B.66 x 10-27kg).2 %.9183 i Ar(81Br) = 80. w((Ar) = 1%.13.13. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78. Korpar.0129 i Ar(11B) = 11. w(N2) = 78%.10. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1.3. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' .9.904. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2). Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1.97 i 24. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75. ATOMI.. odnosno 81. Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126.13.96.9183.13.13.5.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1.7. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79.00931. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.13. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J.8.13. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B. Bor (B) se u prirodi javlja. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1. Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka.9.13. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79.

1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.96 g/mol. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1. Formula vode (H2O). m(SO2) = 64 kg.13.13. Formula ugljikovog dioksida (CO2).7. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14.4. 1.14. M(zrak9 = 28.4 m3 1.14.3.1.skupine PSE? 1.11. U broju neutrona.24 RJEŠENJA 1. 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. m(S) = 32kg.skupina PSE)' 1. 36.9.14.14. 40 % Ca.3.8. 1.9.6.14.8.7 % atoma 79Br. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1.14.13. 1.5.6..2. 1. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16.13.785 l.14.35.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).14. 1.13.578 g.13.4.13.10. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1.14. 12 % C.13.7. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0.14.14. 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? . Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1. 1.81. 2.13. 48 % O.45. m(H2O) = 0. 50. 1.10.5.2.1 x 10-25kg. Ar(B) = 10.13. V(SO2) = 22. 1.13. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1.

Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3.14.19.14 13.22.20.? 1.? .14.25 1. b) F ili Ne c) Li+ ili He.=> Ca2+(plin) + 2e.12. J ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio . Nabroji sve tebi poznate ione .18. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.14.ionom ? 1.14.14.(plin) d) F(plin) . d) K+ ili Cl. Li.=> F (plin) + ee) Ca(plin) .14.15.=> F.14. Cl.2e. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.21. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e. F.14.17. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F.e. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1.16.14. NH3.14.1800C ' 1. NH4Cl. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O. NCl3 ? 1.14. Sc.14. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1.23. Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na..

10. 1. O = 1s22s22p4. C = 1s22s22p2.14.11.12.. F (plin) + e. H2Te. PbO2 1. Ca2+. 1. Kruti natrijev klorid (NaCl).14. K = 1s22s22p63s23p64s1. 1. F = 1s22s22p5. berilij (Be).14. d Cl- .14. Cs. magnezij (Mg). Al3+. NH4Cl. 1.1.15. Mg2+. P3.3. He = 1s2. 1.16.=> F-(plin). 1.5. 1.14.6. GeO2.14.S2-.14 23.14. H2Po.17. 1. O2-.14.14. 1. 1.2. Ar = (Ne)3s23p6.22. 1. Ne = (He) 2s2p6.14. K+.14. 1.4. 1.14.19.14.14.14. c)He. Ti4+. Sc3+. Ne = 1s22s22p6..14.14. F-.7.8. 1.14. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci.14. Li b)Ne.13. Na = 1s22s22p63s1. argon (Ar). 1. SiO2.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. SnO2.14.21. 1.14. 1.14. Na+. H2S. 1.9. helij (He). 1. Ne. N = 1s22s22p3.14.18.14. 1. 1. Cl-.20. Cl = 1s22s22p63s23p5. 1.

1.15. Usporedite osobine bakra . kovalentnim i metalnim vezama? 1.4. valjati. Zašto? 1. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1.5. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1. izvlačiti u žice? 1.6.10.15.9.2. magnezijeva oksida i elementarnog joda. ionskim. kalijevaklorida. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na). REAKTIVNOST ELEMENATA 1. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati.15. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1. Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića.27 - 1.15. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura).15.15. Korpar.7. kalij (K) ili magnezij (Mg)? .15.15. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. koje su krte poput stakla. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju.15.15. i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.3. a koje daje amonijev klorid? 1.. U čemu je razlika između sublimacije joda (J). Čolig) KEMIJSKE VEZE. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1. KRISTALI.8. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim.15. METALI.

15. Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).15.15.15.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? . SO3. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1.19. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl). NH4+. Li3N.20. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1. SO42-. IF7.18. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1. Što će se dogoditi. PO43-.15. HSO4-. Mg3N2.. SO2. HClO4.15. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1.15. Fe2O3. CH4. 1. kada elementarni fluor uvodimo u vodu.14.15.13.16..17.? Napiši jednadžbu: 1.15.11. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1. CaH2.12.15.15.28 - 1.

niska su tališta.15.15. 1. Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze. 1.14.5.20. . a) kruta tvar visokog tališta. 1.15.15. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. MgO e) KCl.16. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1. 1. visoka tališta. Mjed je kruta otopina cinka u bakru.6. V. 1. MgO 1. VII. KCl.15.13.15. koja se može kovati i koja provodi el.15. visoka talištas.15.struju u krutom stanju. III. dobar izolator el. -III.18.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta. relativno mekana tvar niska tališta. VI. I. lako sublimiraju. I. Kisik (O2). F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. struje.4.15. Kisik (O2).15. Amonijak (NH3). 1. Kalij (K). a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće.15. 1. tako da nema odbojnih sila među česticama.19. Tvari s ionskom rešetkom su krte.15. 1. struju.15. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+).15.15. koja provodi el. Tvari s molekulskom rešetkom. ali u talini provode el. U parama joda nazočne su molekule (I2). Nisu 1.9. Kisik (O2).8. koja ne provodi el.12. 1. kao što se događa kod ionskih spojeva.struju. Aluminijev klorid (AlCl3).1. 1. Za prvi atom u formuli spoja: -III.7.17. I. IV. izolatori. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište.11. izolatori su.15.vrlo tvrda tvar visoka tališta.15.15.struju u krutom.15. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira.2. 1.struju niti u krutini ni talini d) kruta. IV.10. VI. 1. II.15.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. Magnezij (Mg).15. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). II. ne provode el. 1. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1. 1. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu.3. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine. velike tvrdoće.15. 1.

16.16.3.Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1.16.16. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH).10. Prolije li se tekućina po većoj površini. Kada se moekula tekućine skrućuje. TEKUĆINE. BAZE SOLI 1. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi.16.17. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1. Herak) ENERGIJA.13.16. a da se nije rastalio.9.11. Zašto? 1. Zašto ? 1.16. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP).12.7.16. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1.16.15.. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1.2.8. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus.16. KISELINE.16.16.Kako se zove taj proces? 1.16. Zimi snijeg često nestane.14.16. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1.16. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1. hladnija kava struji prema dolje.16.5. Navedi suprotan proces taljenju ? 1.16.4.16. Emulzija vode i benzena je stabilna.6. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1. a vruća kava se diže.Zašto ? 1.30 - 1. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? . oslobodi se manje topline.16.1. Što su koligativna svojstva otopina ? 1. ona mnogo brže ispari.

16.16. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1.16. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1.16. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1.16. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.28.18. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1.31.16.22.23.16.16.24.16.27.25.16.21.16.26.16. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1.16.16. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1.34.33.16..16.19.20.16. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? . Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1.. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1.31 1.35.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1.29. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1.16. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.32. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1.

16.16. 1.16. S (VI). Mg (II).8. -III 1.16.32.10.7.6. -II 1. Fe (III). Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću. . PITANJA 1.16.16. 1.16.22.32 - RJEŠENJE 1. H (I). a disperzno sredstvo je tekućina.21.16.3. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O.18.1. N (III) O2 (-II). CaO + H2O => Ca(OH)2. 1.5.16.13.16.16.16.24.16.16.20.16. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O.16.2. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare. 1. 1.16. O (-II). 1.16.16.16. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1.16. 1.16. O (-II) .33. Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1.16. Cl (VII). 1. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1. H (I).16. Sublimacija (led sublimira).16.19.16. 1.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta). CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1.27.30.16. H (I). a emulzija je tekućine u tekućini 1.16.35.4. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1. 1.11. Skrućivanje. MgO + H2O => Mg(OH)2 1. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1.16. 1.15. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1.16. 1. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1.25.31.16.16. Sapun je emulgaciono sredstvo. O4 (-II).16. pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2).16.. koji uzroči polarizaciju O-H veze. Kondenzacija. Na2O + H2O => 2 NaOH 1. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini. 1. a ne o njihovoj prirodi. CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1. 1.16.16. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1.12. dok je molekula etera nepolarna. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1.Egzotermna reakcija 1.9.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više.28.26.23.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1.17.34.16. 1.14. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini. Molekula alkohola je polarna. 1.

a koliko grama kisika (O). U 58. Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1.505 g vodika ? 1. Kolika je atomska masa sumpora (S). Od 8.17.17.10. OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1. Izračunaj. 15 g živina oksida (HgO) ima 50.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O). Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1.7. Koliko je sadržano grama natrija (Na). Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1.17.17. koliko će nastati grama žive (Hg).1.12.3.8. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1.4.33 - 1..15. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1.357 g klora (Cl). Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2.17.17.17. U sumporvodiku (H2S) je 0.9.17.6.17.5.2 kg živina oksida (HgO) ? 1. Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3)..13. ako se raspadne 1. uz pretpostavku da nema gubitaka ? .17. kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1.14. U 54.17. odnosno kisika (O)? 1. da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1. PITANJA.2. Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS). a ostatak na sumpor (S).11.17.997 g natrija (Na) i 35.17.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S).17. Koliki je % žive (Hg) . ugljika (C). Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1.454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1.007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O).17.17.

5.61 % Hg. 52.84 kg NaOH 1.17.6 g O 1.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS.4338 kg Na. 60.27 t PbS 1.39 % O 1.4.1 %O 1. .44 t ZnS.66 % Cl 1.11.17.8.1.94 % Al i 47.39 % O 1.37 % S 1.82 % Cu i 11.17.17. 39.17. 92. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1.17.15.4 g Hg. 239.7. 16. 39.17.17.17.17.3.17.12.9. 1111. 88.63 % H i 94..17.34 % Na.17.29 t S 1. 97.10. 7.55 g H2O 1. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1. 22. 1.17.17. i 88.17. 32.06 1. 3. da bi smo u oba slučaja. 0. a koliko tona olovnog sulfida (PbS).17. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).16. 5. 739.34 - 1.34 % Na i 60.9 % Cu i 20.17.1132 kg C.2.17. 0. 0.10 % O 1.17.66 % Cl 1.6.453 kg O 1.61 % Hg i 7.14.068 % O 1.17. II 1. 92. 79.13.17. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1.

18. Zlatarić.18. Objasni? 1. b) u didušikovom dioksidu. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1.18. c) didušikovom tetroksidu.9.18. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1. d) dušićnoj kiselini 1.18. 1. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal).8. PCl3. Odaberi one spojeve.35 1.11.18. MgCl2. na zraku ne korodira.7. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1. koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1.1.13.2. Kemijskom jednadžbom napiši. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1.18. Odredi: a) u amonijaku (NH3). Borovnjak. PCl5. Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1. . PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec.18.10.4. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik.5. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS.18.Peterski) 1. 1. kisik i voda. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve.18.18.18.12.18. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P). Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1..3. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1.18.6.

18. Koja je voda u prirodi najčišća? 1. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1.18.32.18.14. Što je aktivni mulj? 1.19. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .31.18.18. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1.18.21.24.18.29.18..18.26.16.Je li normalna kišnica neutralna.18. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1.27. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura. Što je to fotokemijski smog? 1.18.18. 1.18. bazna ili kisela? 1.15.25. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1.30. Što je atmosfera? 1.22.20.18.18.23.18. Izračuinaj Coca-cole. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant. Što su to fotokemijske reakcije? 1.17.18.28.18. Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1.18. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3). Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1.36 1. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1.18. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1. a koji aerobni' 1. Koji su procesi anaerobni. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1.

Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1. MgCl2.18.18. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .18.34. Zato što nastaje Fe(III) oksid. I.13.17. To je zračni omotač.5. Što je to opasni otpad? 1. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.18.18. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1.18.19.18.18. 1.33. PCl3. b) .14.18.12.18.35. koji obavija naš planet.18. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1.c) d) 1. 1.18. C + O2 => CO2 1. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1. IV.3.36.10. V.18. PCl5.18.Al).15.18.18.088 l.18. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1.38. Što je to piroliza plinova? 1.37 1.18.18. 1.1. 1.8. 1.18.18.11. Kubične slagaline i heksagonska slagalina.4. -III.18. 1.18.37. 1.39.18. 2 SnO + O2 => 2 SnO 1. Jer je neophodan za proces fotosinteze. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1.18. V = 0.7. d) 1.18. PITANJA 1.18. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1. koji je porozan. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1.16. 1. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija . NaCl 1. P4 + 5 O2 => P4O10 1..18. Zbog oksidnog sloja.6.2.9.

tako da ostaje cca 2 % pepela. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš. 1.20. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C . 1. 1.18. Opasdan otpad čine sve tvari.18.18. vodena para.28.35. Najčišća je oborinska voda.18.18.. 1.18.18.34. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš. Ugljikov diksid (CO2).26. a za aerobni proces je zrak neophodan.18. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića. 1. Ugljikov monoksid (CO).13000C.18. 1. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija. Slabo kisela.23. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija.. 1. 1.39.18. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku.18.37. Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu.18.27.18.18. 1. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada. 1. .24. 1. 1. metan (CH4). ozon (O3). To je zagađenje zraka .21.33.22.30.18.36.32.25. Otopljen kisik.18. 1.18.38.18.Pesticidi. 1. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti.18. 1.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca. 1. 1. To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje.38 - 1. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari. 1. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti. To su reakcije. Zbog fotokemijskog smoga.29. 1. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka.18.

2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1.19.19. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1. ako se nakon 150 minuta izluči 27. Koliki će tlak biti. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1.4 g nikla (Ni)? 1.19.19. Matijević) 1.5 bahr ? 1.2. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0.9.5 bahra kod iste temperature.14.19.19.19.19.12. Koliki će biti % otopine.19. Kolika je jačina struje.7. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra.19.6.. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida .11.19.3.10.5. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4). Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1.1.13.19. zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.4. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1.19. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi.8. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? .15.19. Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3).19.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr). PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler.39 - 1. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra.19.

kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.19.16.19 26.25.23. Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1.19.17. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton. Napiši.19. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1. Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1.18.20. Napiši.. Koliko će u masi kalcijevog oksida . Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1.19 21.19.19.19.40 - 1.19.24. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? . Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1.22.živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1.19. Napiši formulu bijele galice? 1.CuSO4 x 5 H2O)? 1. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat . Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1.19.19.

17.14.77 % 1.5 %-tna.7..19. 1.26 % 1.19. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije.19.15.4 g 1.16. 82. 1.19.50 % 1.68 g 1. 1.19.19.19. HgS + O2 => Hg + SO2 1.24.19. 63. 560.19. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.10.6.13.25.19.19. 2. 10 A 1.19.1.19.4.5. 1. 1. 1739.22. Ca(OH)2 + CuSO4 1.5 % 1. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1.19. 1.41 - RJEŠENJA PITANJA 1.98 g 1.11.6 dm3 1. 1 l ili 1 dm3 114.18.29 kg 1.19.8. prema tome otopina je 2.73 x 105 Pa 90.19. Kao purgativno sredstvo u medicini.19.19. 3 sata i 10 minuta 1. 52. 1. 1.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine. 2.19.73 bahra ili 1.19.5 g AgNO3.3. . BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1.23.19.19.6 l ili 114. 15.19.21. 10.9.19.19.78 g 1.19. a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja.2. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.19. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2. 1.20.12.

7. Objasni što je to difuzija? 1.20. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj.20. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1.18.6.42 - 1.10.20. deuterija (D) i tricija (T)? 1. Izračunaj..8. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1.17.2. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1.3.9. Što je to: koncentracija otopine? 1.20.20. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1.20.20.15. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1.13. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? . Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1. Leko) 1. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1.20.16.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6.12.20.20.14. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1. koliko ćeš grama vodika (H2).4. Što je to osmoza? Objasni? 1.20.20.1. Objasi što je to suspenzija? 1. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1.20.042 g vodika (H2)? 1.20.19.20.20.5.20.11. Koje su razlike između vodika (H2).20.20.20.

20. Izračunaj koliki je % sastav kisika. 1. 1.33. Napiši koji? . 1.20.20.20. što su to sulfati.23.34. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1.26.36.32..21.20.20. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.20. da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1.20.natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi. a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti.Kako nastaju silikoni? 1. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1. Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata .NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata .24.NH4Cl). 1. 1.20.25.35. Postoje dva oksida olova (Pb).22.20.43 1.28.20. vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.27.Na2CO3)? 1.20.NaNO3).20.29.20.20. Izračunaj koliko u % ima kisika. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .20. Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.20. Koliko treba uzeti kuhinjske soli .31.20.30. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida . Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1. a koliko sumporne kiseline (H2SO4).

Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1.20. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.47. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .49. Objasni kakve je boje safir? 1.20.20.48.20.54.41. Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1.44.20.20.53.20.46. Objasni kakve je boje rubin? 1. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1.40.20.45.42.39.51.50. Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.38. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1.20.NaOH) ? 1. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.20.20. Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? .52.20.44 1. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1.20.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida . Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1.20.20. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1.20..20. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1.20.37. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb).43.

58.20. 2. 1.2 g vodika i 17.20. PITANJA 1.20.8 g kisika 1. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače.62. Smjesa dvaju tekućih faza . Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.3.59. 21.20.20.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači.20. U atomskim masdama.042 g 1.2. 54.042 g 1.4.56.20. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1. Činjenica.8.20.20.20. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra. 6. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća. 1.20. Zašto mravlja kiselina (HCOOH). Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1.13. Rober Boyle 1. može da reducira? 1.20. 1.14. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1.5. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1.tipičan primjer: mlijeko. 1.6.10.55.9. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1.11. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma . koji zamućuju vodu. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene.4 g 1.61.20.20.60. Na plinovito agregacijsko stanje 1. 1.20. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom.20.7.20.20.20.12.63. Kako se zove ester.20.20. 1.- 45 - 1.20. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1.20.57.20. 1.

1. 1580 godina 1. Količina tvari. 560 kg 1.42.28.34.25.4 % kisika. 46.20. 58. 1. 1.20. 2.19 % 1.20. 47.20.20.20.20. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane. 1258.20.33.0 % vodika i 32.44.20. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1. 135 kg NaNO3 i 77. 63.26. 431 kg 1.20.20.29 g H2SO4 1.20. 2.20.20. 22.20. 64.31. K2CrO4 1. Prodiranje otopljene tvari u otapalo.17.20.20.49. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama.20.20.20.7 kg 1.35.23.46 1.0 % sumpora. Plav 1.2o.07 1.37.15.7 kg H2SO4 1. 1.3 % kisika 1.20. 1 l 1.5 % vodika i 39.48.24.27. K2Cr2O7 1.20.22. 529.38.79 g NaCl i 1344.7 % silicija (Si) i 53.6' % sumpora 1.20.43. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.20.20.36. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.6 % 1.20. U petroleju .20.4 kg 1.20. Zato što je mnogo teži od zraka 1. 326 kg 1.29. 1. 750 kg 1. 666 kg 1.20.16.20.32.46..50.39 Crven 1. Polimerizacijom 1.47.7 kg 1.5 % kisika.45. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1.20.30.20. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji. 65.20.20.41.18.40.21. Može u SO3 1.20. Pb(II) 1.19.8 kg 1. 5. 21.20.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1.22.22. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1..51 - 1.5.22.15..22.22. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B.22.22. Objasni što je to atomski broj? 1.18. Ba? 1. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1.22. Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1.4.14.25 g natrija (Na)? .10.3.9.8.22.22.7. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25. argon 1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.11.22.22.22.17. aluminij. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1. arsen.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski. zlato. Po čemu se razlikuju.2 g broma.22.22. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.6. Sever) 1. Be. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1.13. Objasni što je to maseni broj? 1.2. Koliki je broj protona. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1.22.12. Objasni što je to izotop? 1. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1.16. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1.22.22. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1.22.22.19. Br.1. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1.

1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22. 1. U uzorku koji sadrži 0.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22.26. koje su topljive u vodi: pijesak.29.22.22.22.22. a njegova talina i vodena otopina provodi. kreda octena kiselina 1.52 - 1.22. 0.31.22. U uzorku koji sadrži 0.30.32. Izračunaj broj molekula šećera? 1.21.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1.22. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju.22. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).22. Odredi masu jednog mola plina? 1. Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1.28. maslac.34.25 g cinka (Zn)? . 0.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1.25.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1.20. Od navedenih tvari izaberi one.22.33. Odredi masu jedne molekule plina? 1. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1.22.22.22. Koliki je broj atoma u 3.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? .22.1. šećer. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.24. Zašto? 1.23. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju.1 m0l / dm3 ? 1. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1.

.22.22. 10847Ag e.29. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj..21.22.76 x 1022 .13.1. Al. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju. Šećer i octena kiselina 1.15. Broj protona u jezgri 1.. n0 = 61 1.22.22. .22.33.17. 1. 1. Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste.11.42 x 1023 1. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1.22.22.08 cm3 1. . 5 1.22.16.22.8.22. .= 47.26. slične kemijske osobine 1. ma(U) = 3.14.19. Zbir brotona i neutrona 1.22.25. .22. N(šećer) = 1.F: N 1. . brom.6. jednak broj protona i broj elektrona.22. M(CH4) = 16.28. 2.22.84 g 1. berilij. 2 1.23.5 x 10 22 1.34. N(saharoze) = 2.22.22.10.22. . .. 1.22.22. Bor. . 14Si: 1s22s22p63s23p2 1. M(HNO3) = 63.4. m(S) = 28. : Br . H HH 1. bariij 1.01 1. N(Na) = 8.22.95 x 10 -25 kg 1.2 1.22... V (Br2) = 8..22. ma(Au) = 3.18.5. H.35 1.32.31.25 x 1019 1. 1..22.22.9.22.22. Ag.3. N(S) = 5.2. M(C6H12O6) = 180. . N(NH3) = 4.24.22.27 x 10 -25 kg 1.22.30. 2 1.22. Ar 1.22. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1.7.53 x 10 20 1. Au.99 x 1022 1.Br : .22. N (Zn) = 2.20. As. Razlike: broj neutrona. PITANJA 1. ma(Mg) = 4.04 1. .04 x 10 -26 kg 1.22.22.22. .53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1. Zato što nema slobodnih iona.27. . .22..12.

23.23. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer. mlijeko.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1. soja..23. 1. grah. riža. jaja.11.9.23.13.23.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? . jabuke.8. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1.23.14. krumpir.12.23. grožđe 1. soja. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid.1. grah.2. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1. koji je izgrađen od ostataka glukoze. Koje namirnice bi izdvojio . Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1.6.3.23.23.23.23. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1.23. margarin. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1.7.54 1. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1.4.23. luk 1.23.10. Sever) 1.5. ribe.

Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? .23.24. Koliko iznosi masa protona? 1. Recikliranje. soja 1. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. Koje je to doba? 1. 1. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1.13.3.7. 1. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H).24. eten ili etilen (H2C=CH2) 1. fruktoza je monosaharid 1. 1.24. Koliko ima jedinki u 15 l plina. Biuret reakcija 1.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1. jer nema redukciona svojstva.23.8. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.5. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase.23.3. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.9.1. koju ima oznaku? 1. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1. proizvodnja stakla.9.8. dobivanje piva.23.12. ribe 1.24 7. Ne reagira. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1. 1. mlijeko.4.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23.6.10. za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.24.23.1. vina. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo.23. b) fruktoza nije disaharid.23.24. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1.23.23.11. zatrpavanje zemljom.14.23.24.. jaja. što uzima Dobereiner? 1.23.4. C6H12 1. bakarno zelenilo).2.23. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve.24.5.24.23. žitarice 1.23. soja.2.6.24. PITANJA I ZADACI IZ C D .

11.19.24. Elektronski omotač. Izračunaj vrijednost R konstante? 1.24.15.24.56 1. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida . Koji je to zakon? 1. Koliko četvrta ljuska ima elektrona. Koju oznaku ima molarna masa? 1.24. Jednaki volumeni različitih plinova. kojeg ima 0. Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata . Tko i kada je dao prvi model atoma? 1. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1.16.24.21. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1.17.25.24.18.24.24. Koji je to izotop vodika (H) .28.24.23. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida .14. 02 %? 1.24.24. glede na radijus atoma? 1. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima .24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1.24. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.10.24.24.24.13. Što je to elektronska konfiguracija? 1. u čeličnoj boci od 15 l.27.24.24.. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1.20.12.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.26. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica.22.24.čilske salitre (NaNO3)? 1. Kako se zove doba u povijesti kemije. Koliko ima čestica plina kisika.24. kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1.

ako je ukupni tlak 10 kPa? 1.34. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1. ako je tlak konstantan? 1.24.45.30.39. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1.24. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C.24.32.24.40. 1 mol nekog plina ima volumen od 22. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4).29.37. koje zovemo.41.36. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0.24. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1. Što je to Avogadrov broj.24.5 mola srebra (Ag)? 1.24.4 l.46. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce.24. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.24.33. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1. Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove. Kako? 1.24. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? . A koliko ima jedinki? 1. Što su to izobari? 1. Koliki će biti volumen pri 900C. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1.43.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1.47. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1.24. Što je to pozitron? 1.24.24.57 1. a što Avogadrova konstanta? 1. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1.38.24.24.35.24.24. pri temperaturi od 370C.31. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3.44.42.24.svijeta istovremeno (u 20 dana)? . Volumen nekog plina iznosi 50 l.24.

Što je to osmoza? 1.57. zove se.59.61.24.54.62.Što? 1.49. Što jeto pH? 1.24. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1.58.24.53.24.51..Koliko iznosi pH urina? 1.24.55. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1.Disperzni sustavi.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1.24. Koliko iznosi pH soka rajčice? . atom ili ion gubi elektron? 1.56.24. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula. Kako? 1. Što je to? 1.58 1.64.48.Da bi smo znali formulu spoja potrebno je. Reakcije u kojima neka molekula. atom ili ion prima elektrone.Što prikazuje empirijska formula? 1.63.24.65. Koja je najpoznatija emulzija? 1. Što su to kiseline po Arheniusu? 1.24.67. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.52.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1.5 mola antimona? 1.66..24.24.24. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1.25 dm3. Disperzni sustavi. Što je to? 1.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O.24. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0.24.24.24.24.60.24.50.24.24. Krute tvari lebde u plinu.

Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.82.69.24.85.24. Koliko iznosi pH mlijeka? 1.86.87.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1.73. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1. kiseline su tvari (nastavi)? 1.Što je to ledište? 1. Disperzni sustavi.24. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1. Prema Bronstadtu.24.24.70.24. Što su to izotonične otopine? 1.Disperzni sustavi.24.74. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1. Koliko iznosi pH crne kave? 1. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1.81.24.72. Disperzni sustavi.24.24.24. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula.77. Koliko treba uzeti kisika. Koliko grama treba uzeti vodika.80.24. Što je to vrelište? 1.24.24.79.24. Kako? 1. Što je to koagulacija? 1.24.88.59 1.75.24.90.24.84. Što je to? 1. Koliko iznosi pH soka limuna? 1. zove se. Kapljice tekućine u nekom plinu.1.24.89.24. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.83. atom ili ion prima elektrone? 1.24. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1.71.24.76. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1. Što jeto sublimacija? . Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini. Što je to? 1.78. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O .24. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.68.

91.24..94. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1. Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.97.24.24.95.24. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1.96.Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1.24.99.24.92. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.60 1..95. a kako u baznoj sredini 1. Što prikazuje strukturna kemijska formula? .Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini.93.24.. Što je to elektroforeza? 1.24. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1.24.98.100. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1.

24.24.24.24.25. Bor (B) 1.24. 48.4.2.24.24.67 x 10 -27 kg 1.g 1.24.19. Subatomska čestica. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl.24. Relativna atomska masa (Ar) 1. Doba "alkemije" 1. 1.6.3.1.28.24.24.Rutherford 1911. elektrona i 6.24.24.12 g 1.9.89 g 1.14 g 1.29.24. Br.66 x 10 -27kg 1.24.3 g NaOH 1. ali suprotnog ( + ) naboja 1.24. 98 elektrona.32. 53.24. 91.24. 10000 puta manji 1.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869.26.24. ali suprotnog spina 1.6 l 1.23.13.75 kPa 1.8.40.24. Raspodjela elektrona u nekom atomu.12. 1.14 g 1.24..7.15. 9. sumpora = 32.24.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1. 74.24. Vodika = 2 %.3 % 1. 6.5.24. po ljuskama.24.24. 1.31.17. iona.39.35. 2. podljuskama i orbitalama.24.022 x 1023 molekula.11.1.18. 6121.20.30. 1200 1. Izoelektronski 1.78 kPa 1.14.34.03 x 10 23 1.g.24.27.g.22.24.36. 1.33.48 g 1.24. n 1.10.24. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1.24.24.24.41 Konfiguracija zatvorene ljuske. 1. Periode i skupine 1. atoma.6 %. koja odgovara u naboju elektronu.24.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1.24. 32 elektrona.24.24. 4. 53. 121.37. Egipatsko doba 1.24. 1.24.21.007 x 10 7m-1 1. 122. pV = nRT 1..24.38.95 g 1. J) 1.06 kg 1. 132.78 g 1. 14. RH = 1. 84. Avogadrov zakon 1. Deuterij (D) 1.24.6 x 1022 1.24. 2 elektrona. .16. Chadwick 1932. kisika = 65..

1. Krutom i tekućem agregacijskom stanju .24. Dvije ili više faza. 0. % sastav spoja.24.24.24. Dvije otopine dviju različitih tvari.24. 78 kPa 1.53.50.24.24. To su tvari.71.51.48.08 g ili 40 % kalcija (Ca). Koloidna faza od sredstva 1. 60.24. pH = 6 1.67.76.00 g ili 59.24. Ar.63.55.47 % Na 1. pH = 5 1.69.24. koje imaju jednake osmotske tlakove 1.24.24. 6.24. Suspenzija 1.62.24.25 g vode 1.43. Mlijeko 1.log c(H+) / moldm3 1. pH = 4 1.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1.72. To je mjera kiselosti ili .24.57. kozmetičkim preparatima.24.24. od kojih je jedna disperzna.77. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1.66.24.80.65.49. 57. pH = 6.24.75 g 1.24. Difuzija 1.24.47. Dim 1. njegovu masu. To je spontan proces.46 Alkalijski metali 1.62 - 1.73. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1. 0.1. Reakcije redukcije 1.67 % kisika. bez prethodnog taljenja 1. Oksidacije 1. 4. Farmaceutskoj industriji. 0 1. Magla 1.22 g vodika 1.24.52. kovalentna i metalna 1. elemente koji se nalaze u spoju 1. pH = 2 1.24.24.24. 28. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar.56. pri kojem molekule otapala.24.68.4 % kisika (O) 1.24. 40.58. prehrambenoj industriji 1. 12. Temperatura.70.24.54.8 .79.59.03 g ili 5 % vodika (H) i 48.75.24.24. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1.9 g 1.44.61. 1.24. 1.78.022 x 1023 1.24. industriji boja i lakova.45.60. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1. 2.02 g ili 35 % dušika (N2).74. Ionska.24.64.24. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.42. 0.08 g vodika (H2).24.24.24. Emulzija 1.24.24.

2 g vodika 1.5. 22. 1.8 g kisika 1.24. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule.24. Reakcije redukcije 1.25. krioskopska konstanta ((KK) 1.61 % Hg 1.24.85.77 g kisika 1.3.24. Pjena 1.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .100. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1.24..05 % Na 1.95.25.93.98. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1.97.8 Što je to cijanizacija? .24.11 g vode 1.4. Egzotermnim procesom 1.25.1.24. Što je to metalurgija? 1. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1.24.83.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1. 67.25.96.24. 177.7.84. Što je to korozija? 1.25.24.91.86.24. 29. modar 1.25.99. 1.24.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1. pH = 7 1.24.87.Malić) 1.82.24.24. 1.92. + 2 1.25.2. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1.24.44 % Ca 1.81.24.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.24. PITANJA IZ C D . Crven.24.89.25. + 1 1.25.88.94. 27.24.63 1.90.

25.25.14.25. srebrene boje.Natrij (Na) mekan kao vosak.21. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi.25.25.25.26. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1.10.17.25.12. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1.28.64 1. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? .30. tračnice)? 1.31.25. Što je to aluminotermija? 1.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1. otkrio Davy. Zašto se kalijev karbonat .18.25.9.25.25. veoma otrovna? 1.25.29.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina.25.24.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1.25.15. Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1. Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.23.25.25. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.22. Kako se zove varijetet korunda .25. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1. Kako se čuva? 1.16. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1.25. lakši od vode. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno.13.25. Što je to invar-čelik? 1. Što je to fusija? .25. mostovi.20.Kako su nastale sedimentne stijene? 1.25.25. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj. A sada? 1. Kada? 1.1. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1.19. Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1.27.25.25.11.

Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1.45. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1.25.34. Što je to "umjetni zrak"? . jastoga.38.35.25. Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja.39.1. oktopoda) plava? 1. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1.25. Tko je optkrio polonij (Po)? 1.65 1.49.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1.25.Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1.25.48. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al). lako stvrdnjava? 1.25.25. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1. Što su to eruptivne stijene? 1.43. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1. Ramsay i Travers.33.36.25.25. Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1.25.g.41.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1.44.25.25. Kako se zove? 1.25.25. Koji to kemijski element su otkrili 1898. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? .53. Što je to "bengalska vatra"? 1.25.g.32. Zašto je krv mekušaca (puževa.42.46 . koje još stipse imamo? 1. Pored aluminijeve stipse.51.25.25. koje je ime tog kemijskog elementa? 1. Otkriven spektralnom analizom 1875. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1.25.52.40.47.25. hobotnica.25.25.37. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn).25. Kako su nastale metamorfne stijene? 1.50.

25. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.25.25.25.68.25.58.25.25. 1.62. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1.25.25.25.65.59.64.63. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji. čak i u najmanjim količinama? 1.25.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1.25.54. 1.55.25.61.66. Što je to "mineralizacija"? 1.67. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1. Tko je otkrio fosfor (P)? 1.56.60. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.57.25. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1. Kojom bojom boji jod (J) škrob.- 66 - 1. 1.5 m? . Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1.25.

to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline.28 % 1.25.23. 12 dijelova 1. Pod petrolejom 1.25.25.90 % Mn) 1.28.25.25.67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina.25..25. pa je u uporabi u dijagnostici 1.25.8. sroncji (Sr).25.25. PITANJA 1. Kiri 1. Izotop kobalta (Co-60). kalcij (Ca). 1. Berilij (Be).15.78 t Al2O3 .7. 7. Rubin 1. pri čemu se oslobađa toplina.03125 g.25. Živa (Hg).25. Fero-mangan (30 % . Ima 36 % nikla (Ni). halkozin (Cu2S).25.25. 1.25. koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala).9. natrij (Na). pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1.25. cezij (Cs) i francij (Fr) 1. 7. 1.11. Kalijev klorid (KCl) 1..25. 0.25.18. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1. kalij (K).25. Taloženjem minerala. 20000 km/sec 1.31.25. 1808. Skandij (Sc) 1.36. Koks 1.2.25.25.6.26. rubidij (Rb).16. ima veoma mali koeficijent širenja.25.25.3.5.21.13.34.25. jer ima radioaktivne osobine.25. limonit (Fe2O3 x H2) 1.25.32.25.25.25. Magnetit (Fe3O4). Ne može. pa se rabi za punjenje termometara 1. kuprit (Cu2O).10.35. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma. Katodnom zaštitom 1. Halkopirit (CuFeS2).24. To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1.17.12.g 1. biljnih i životinjskih ostataka 1.25.14.25. Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori. kada se zapale 1. Talište od 20450C 1.25.25. malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1. cca 25 % 1. 1.30. hematit (Fe2O3).25.20. barij (Ba) i radij (Ra) 1. pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja.25.4.25.33. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1.22.19. magnezij (Mg). Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno. Sastojina vitamina B12.1 80 % 1.25. Smaragd 1.29. Litij (Li).27.

Dijamant 1. 14.49.25.25. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.52.25.25.25.25. 23440C (od .68 - 1.50.25.29. i Japanu 1. Porculanska zemlja 1. Katalizatori. Rombski.37.68.46. Grafit 1.25. monoklinski.25.57.63.25.25.39.25. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. Texasu.62.25.45.25.25.64.6 dm3. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1.65.25. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1. Modro 1.44.67.25. Neon (Ne) 1.47. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1.48. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.38. kao spoljni antiseptik u medicini 1. Služe 1.54.25.25. Piere i Maria Curie 1.25. pogodan za kisela tla 1.55. nastali kristalizacijom magme (lave) 1. nus produkt kod proizvodnje čelika.25. Na Siciliji. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1.25.25. 140 kg 1. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1. a iz humusa u mineralne tvari 1. Brandt 1.40.42.7 g 1.53.25.56. Galij (Ga) .59.25.51.60. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale.1.25. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1.25.25.58. 450 V .780C do + 23140C 1. plastični i amorfni 1.61.43. 4. Rastavljanje tvari na komponente 1.66.25.25. Argon (Ar) 1. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1. 15 kg 1.41.25.25. To silikatni minerali. To je kalcijev fosfat. NE 1.

26.18.20.. Kako se zovu soli oksalne kiseline .26. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1.26. Benzin.16. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1.26.26. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1. Što su to sapuni? 1.26.19.26.26.3.14.26. Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.4. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1.26. koga poznajemo kao gorivo . Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast. Što je to "cetanski broj"? 1.26. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.26..1. čega je smjesa? 1.69 - 1.26.26.26.26. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1.12.6.26.8. Kako? 1.5. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1. a što kvantitativna organska analiza? 1.11. Što je to "oktanski broj"? 1.26.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1.15.26. Što je to metopril? 1.26.26.17.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1.13.9.10. Kako se zovu soli octene kiseline? 1. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje.Što određuje kvalitativna organska analiza.7. 1. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.

28.26. Koji? 1.26.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1.35.31.26.26. Što je to Schifova baza? .26.26. Kako se zovu salicilne kiseline? 1. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1. Što je to lanolin? 1.Kako je A.26.. Zašto je važan acetilkolin' 1.26.41.40.26. služi za priređivanje. Što je to degras? 1. Što je to pulpa? 1.26.26.26. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek.27.29.23. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.39.26..26.37.21.30.33. ali podesna za uporabu? 1.26. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1.26.38.36.26.26. Gdje se nalazi kolin? 1.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1.22. Što su to šamponi? 1.Čega? 1. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1. Dietilamin je najvažniji amin.26.26.26.32. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1.34.70 - 1.26.25. Što su to deterđenti? 1.

R-COOH 1.26.26.26. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1.17.32.26.1.26.g.3. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1. Salicilati 1.26.25.13.26.31.8.33.21. Očišćen produkt. šest. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1.71 1. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1.9.26.26. 1. Vrstu organskog spoja. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.5.26. C.26. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1.26. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1.26.18. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1. Acetati 1¸. Wholer 1829. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1.26.14. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1. sedam .26.26.24.26. Cetan naglo se pali.4.27.26.7.11.20.1.g. Postotak cetana u gorivu. J. NMR.16. Tartarati 1.2.26.6.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1. UV-V spectrophotometry.45.26.28.26. količinu (kvantitet) organskog spoja 1. To je mast ovčijeg runa.26. Dinamit 1866. Spektrografom masa 1.26. Gdje je u uporabi metilamin? 1. jer ima terpena i kamfora 1. Jer širi krvne žile.12. Formijati 1.26.26.26. 1844 godine 1.26. kod ispiranja vune 1. Berzelius. IR-spectroscopy.43.26. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1. pa mu je dsat broj 100 1. švedski znanstvenik 1.44.23. Oksalati 1.15. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1.26.26. Citrati 1. Laktati 1. Aspirin 1.J.22. složena smjesa voskova.10.26. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja . alkohola i masnih kiselina 1. Je li se anilin lako ili teško oksidira? .19.26.26. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1.42.26.26.26.26.nuclear magnetic resonance 1.26. Galna kiselina 1.29. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1. Goodyear.26. Da.

Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama . pri vulkanizaciji 1.9.8.26. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? .44.26.72 - 1.26.11.26.26.26.1.27. U kožarstvu 1.43.4. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1. Kse zovu izomeri. veoma su snažan eksploziv 1. naglo prelaze u plinove. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1.27.27.40.26. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1.45.27. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1.1.41. čije su molekule nestabilne.42.5.38.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1.27. Pikrati.27. pri produkciji akrilnih vlakana. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.26. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1.27. Herbicida.26.27. Lako 1.7. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1. U lecitinu 1.34. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1.27. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1.27. Neke tvari. razvijajući toplinu 1.36.6.26.3. U proizvodnji hrane za životinje 1. Slabije lužine od amonijaka 1. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1.37.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.39.10.27.26.35.27.26.

27.32. Za predmete i molekule.27.20.18. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1. bezbojan prah.27.27. Koja je molekulska formula laktoze? 1.27.27.14. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.Kako je to rješila priroda? 1.28.27. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su.27. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1. Kakvi su procesi.27.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1.21.27.27. koji se u vodi otapa. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1.23.27.12.27.25. Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.27.27.13. Glikogen. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1.16.26.Što je to "invertni šećer"? 1. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? . u što prelazi hidrolizom? 1.22.73 1.31.27.17. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1.27.19.24.1.27. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1.15. Što? 1.27.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.29. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? .Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1.27.33. Kako se zove "životinjski škrob"? 1.27. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1.27.

Koja je to najprostija aminokiselina? 1. gdje je raširena bolest.44. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1. Kojim testom? 1. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid). Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1.27.27.47. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.27.27.49.48. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1. a asatojina je vit B12.27. Što je to hitin? 1.54.51. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1. jastoga.27. hobotnica) plava? 1. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.27.27. Što je to "škrobno ljepilo"? . Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1.34.41.36.38.27.27.55.40.52.27.27.50.27.42. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.27. Aminokiseline se dokazuju.27. Što je to transkripcija.53. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1.27.27. puževa.74 1. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? .27.27. bitan u biološkom procesu 1.43.37.27.45. Koja? 1. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1.27.35. Hemoglobin ima homolog u Africi.1.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1. Zašto je krv mekušaca (oktopoda.27.39.

Gdje? 1. Zašto se krv usiri? 1. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1. Gotovo svi koenzimi sadrže.27.58. Zašto se ukrute mišići kod leševa? .60. Što? .27.27. Što su to koenzimi? 1.75 - 1.27. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1.27.27.61.62.27. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.63. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu.59.56.57.27.1.

Bakarnog sulfata (Cu SO4).g.27.20. Enantiomeri (grč.22. .Fischer 1891. Redukcioni proces 1. Da 1.27.27. E. Ne reducira 1.28. Gliceridaldehid 1. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1.27.16. U korijenju nekih biljaka 1.7.31. ksilozom i ribozom 1.27. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1. Smjesa glukoze i fruktoze 1. 80 % 1. 1. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1.3.4.27.37.27.27.32. Glukoza 1.27. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2).29.5.33.26.27.27.27. fruktoza. U glukozu 1.27.27. Glukozu i galaktozu 1.27.27. Arabinozom. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati.27. C12H22O11 1.35.27.27.12 -oza 1. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1.10.17. Šećeri 1.1.23. Redukcioni 1.14.9. natrijevog hidroksida (NaOH). Jer su od njih izgrađeni proteini. Maltoza .27. 1.25. Kiralni centar 1.34. pa mora unijeti hranom 1.36. nalazimo ga u oklopu rakova 1. Melasa 1.27.27.19.nasuprot) 1. Na-K-tartarata 1. Budući da je optički aktivna.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27.27. Plave 1.30.27.15. Manoza.38.27. Enzimima 1. celobioza 1.000 1.27. 50.27.21.Polisaharid.25.27. Ninhidrinom .27.27. Da nalazi se u medu 1.27. Saharoze i maltoze 1.6.27.13. galaktoza.27. jer se stvara teško topivi karbonat 1.11.18. po strukturi sličan celulozi.2.27..25.. sorboza 1.27.27. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1. Kiralni 1.27. glukoza.8.24. Glikogen 1.

27. Samo u zadnjoj sekvenci. gvanin. citozin.40.55. Oksidaze i reduktaze 1. Kod čovjeka je -ThrCOOH. Iz biljaka 1.58.. a on ima bakra (Cu) plava krv 1. Proteine 1. ponekad i u citoplazmi 1.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.61. Od 10000 do 100000 1.44.27.27.27. Jer vrši prijenos energije 1. Da 1. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika.63.48.51. uracil i timin 1. a kod svinje -AlaCOOH 1.27.27. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira.57. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1. organske molekule relativno male molekulske mase 1.42.27.27. U jezgri svake stanice.60.27.27.59.62.27.27.27.27.600C 1.77 - 1.53. Violetno-ljubičasto obojenje 1.27. Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1. Anemija srpastih stanica 1.27.47.27. Na ribosom 1.49.27. U biljkama 1. Nukleotid sa bazom.27. Adenin.50.56. U intervalu od 300C .39.45. pa se krv usiri 1.27.52.54.27. D-riboza ili D-deoksiriboza 1. To su proteinsaki dijelovi enzima. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1. Koagulacijom miogena.43.27.27. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) . To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.41.27.27.46.

Čega? 1. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1.13. Čega? 1.28. postupno se hidroliziraju.2 Gotovo polovinu energije.1.28. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1. Koje žlijezde luče hormone? 1. Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1.28. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1.28.28.28.28.17. Uneseni proteini hranom.Životinji i čovjeku.5. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze. Pri kolikom pH? 1. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima. Koje su to tvari? 1. Djelovanjem vitamina u organizmu.28. može se usporediti s djelovanjem. Laktat prelazi u krv.16.6. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1.. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1. Koji enzim? 1.28.18.8..28.4.12.- 78 - 1. Koje su to četri žučne kiseline? 1. Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima.28.28.28. masti i šećera.28.14. Što je zadatak žučnih kiselina? 1. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? .28. Ili što? 1.15.19.28. A gdje se razgrađuje? 1.28.28. jer u pljuvački imamo. koju čovjek prima sastojina je.7. U što? 1.10.9. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića. Gdje? 1.28.3.11. osim proteina.28.

Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1.28.27.23. Koji je to vitamin? 1.35.79 1. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1.26. gdje se sve proizvodi kinin? 1. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1.28.28.1. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1. Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1.28.29.28. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1. Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama.37. dobija se lijek.28.31. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? . Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu. Što je to glikoliza? .21.36. kao pričuva? 1.28. Nikotin.28. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.28.22. kao enzim.28.34.28.20. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1.Amerike kao otrov za svoje strelice. U što? 1. Koji? 1.33.28.28.32.25. Koji je to alkaloid? 1.28. Zbog visoke cijene i učinkovitosti. Koji je to alkaloid? 1.30.28. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom.24.28. Zovu ga ljuti princip tabascoa.28.28.28. Upotrebljavali su ga urođenici J.

10.28.28. J. Vitamin B6 1. viša od tjelesne temperature 1.6.28. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.28.11.28.28.12. Morfin. Amilaza 1. Indiji.34.28. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1. Tripsin 1.3.21. Zato što je točka taljenja.19.29 cca 5 % ljudi 1. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1. Holna. dezoksiholna. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1. pH = 1-2 1. Katalizira u kem.7.23. PITANJA 1.28.28.28. Alexandar Fleming 1929. Egzotermna 1.28. Javi. Maleziji.32.16. Masti 1. Hormon tiroksin 1.24.28.28.9.28. Alkaloid kurare 1.28.14.28. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav.g.27.28.18. kodein 1. 39 kJ/g 1. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.15.28. 1.35.31. ATP ili adenozintrifosfat 1.28. Da emulgira masti 1.28. U jetra i druga tkiva u organizmu 1. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi. već se proizvodi sintetski 1.2.1. U peptide i aminokiseline 1.28.28.28.28. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1. stvaraju ovisnost.28.8.30. cca 40 mg 1.reakcijama.28.28.28. pri pH = 6-8 1.5.13.Americi 1. Do maltaze 1. pa su zabranjene 1. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1. LSD (Lisersauredietilamin).28.28.36.22.17.4.28.20. Vitamini 1.28.28.28.28.33.28. Uz enzim pepsin 1. Aspirin 1. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1. U srčanom mišiću i jetri 1.28. extaci (derivat lisergične kiseline) .80 ODGOVORI 1.28.28.37..26.25.

Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski. koji imaju kemiju. Branka Korpar Čolig .Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak . Dunja Nothig.Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec.Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg .Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA .Hemija BIGZ Radmila Žeželj. Antica Petreski . koji su navedeni u naslovu. Blanka Sever . Uz obradu.Scripta II Tvrtko Malić . Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor . Noller . Mira Herak . nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije. koje organizira sam dotični fakultet.Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić.C D . Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole.Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica . Biserka Borovnjak.Hus.81 - 1. Dubravka Turčinović . 1.Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler .prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja. Branka Korpar Čolig. Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. 29.Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R. Aleksandar Leko . rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole.Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig .30.Hus ..C D .Scripta I Tvrtko Malić . NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije.

....................................................... 21 26..................... 19 23................................5........................ Pitanja i zadaci iz kemije (1................ ................... 1 3...........................82 SADRŽAJ 1.....4.............................................. 9 11............................) ...................................................................12.............................................14 17............................ Oksidoredukcija (1... pitanja ...................15 19....5........... zadataka .......... atomske mase elemenata (1......... Angloameričke jedi9nice (1.......................... zadataka .).... zadataka ...................15 18....... Rješenje 1................ zadataka ....) .................................................) ................ pitanja ...............................................................8.................................................................................................................. Pitanja i zadac iz kemije (1...... Pitanja i zadaci iz kemije (1....................................................... 6 9.......33 36....................... Rješenja i odgovori 1....................... 34 ............................17 21............................................................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1............20 24..................24 29.................................2 5........... 30 34...................................)..12 15........................................5 8............8............................................................................................ zadataka ........23 28... Relativna atomska masa......................................1 4.......................................................................................11 14................................... Relativna molekulska masa (1........) .......20 25...............................7 10...................6.............2...............).....15)..............2 6....... Rješenja i odgovori 1........................10 13.....17............... atomski brojevi.................................................................. ................)............... Pitanja i zadaci iz kemije (1.................................. Zadaci 1..............8.... 9 12..................................................................................15...................... Rješenja 1...................29 33.26 31.......................................... Mol ili količina tvari (1..........................................9..................18 22......................................... Zadaci (1. Međunarodni sustav mjernih jedinica ...... Zadaci 1...13.................................................................. Kemijski ekvivalenti (1..........32 35...........27 32............... Zadaci 1.............. ................................11).....................................................................) ...........9.pitanja.........................................................................................................16 20................................................................ pitanja ..................................................................3 7.....................................................................................................................................................................Rješenja i odgovori 1............. Zadaci 1.......................................16.. zadataka ...................................14).................................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1.......... Plinski zakoni u kemiji m(1......................... Rješenja 1..................................7............................ Rješenja i odgovori 1...............................................6)....................................................................................................22 27....................... Rješenja 1..................................13)........................................ Rješenja i odgovori 1................................................................................................. Kemijski simboli........................4.. Elektrokemijski procesi (1.......3...... Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ............7....... Kemijska formula (1..........6...............................................................................12).............. Rješenje 1......................4...................... 1 2..................................16............................ .........9..............5................................ Zadaci 1.17) ................. Rješenja 1..... pitanja .......................................................... Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1...... Koncentracija otopina (1......14............7........................24 30.......................................10) ............12 16....................................1 3..........

........................................)....................................................................................... Pitanja iz organske kemije (1.............................45 43............................... Rješenja i odgovori 1..................................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..................................... prof Tvrtko Malić .................................................. Odgovori i rješenja 1.............. Pitanja iz anorganske kemije (1.............. Pitanja iz organske kemije (1.........................................pitanja.........................................26..............81 61................. Način uporabe Priručnika i rješenja...54 48.............................................78 58......22.............22)..................................55 49.................. pitanja ...........76 57............................ odgovori i rješenja 1.....................................................18...................................g..........................69 54......... Rješenjaq i odgovori 1..)...............23.................)................................20)......................55 50.....pitanja .....................21...............25)..................23........................... pitanja ..................................................18....................27.......... 72 56............)...pitanja...81 60..........................63 52......82 Usora....)..pitanja..............51 46.................. Pitanja iz anorganske kemije (1............................................pitanja . Pitanje iz biokemije I (1......... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1......21.......................... Odgovori i rješenja 1.....20....83 - 37...................................................................28................................................................................... Rješenja i odgovori 1................................ Odgovori i rješenja 1............................)..........50 45.............................................................61 51.......47 44.................................27...............................................................................................................................)............................................. upotrebljene za izradu priručnika....................pitanja.................................... Spisak literature.................................................................... Sadržaj ...... Rješenje i odgovori 1...........................28......................24.......39 40.......................67 53.................................pitanja.............42 42..................................19.. Rješenja i odgovori 1............24....... 41 41...........37 39..................26............................................ 71 55............................ Pitanja iz biokemije II (1...19.................... travnja i liupnja 2008.. Pitanja i zadaci iz kemije (1....................pitanja ................... pitanja... Pitanja i zadaci iz opće kemije (1....................................................... Pitanja iz organske kemije (1..................................................35 38.....53 47......... Rješenja i odgovori 1............................. Odgovori i rješenja 1...)..................................................25................. 80 59...