P. 1
Kemija - Zadaci

Kemija - Zadaci

5.0

|Views: 63,066|Likes:
Published by d-fbuser-33401098
Zadaci iz kemije
Zadaci iz kemije

More info:

Published by: d-fbuser-33401098 on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2015

pdf

text

original

P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

0. 1.4.4. 0.4.4.8.4.6 g 1. 27. 1.03 mola 1.33 x 1018 1.34.4.4.37 mola 1.89 mola 1.37.035 g 1.5 x 1019 1. 243.18.14 x 10 -23 1.20. 464 kg 1. ZADATAKA 1. 80.15 x 10 -23 1.4.1.4. 83.25.6 g 1.4. 3.4.4.24 x 10 -22 1.35. 5.4.19.4.9.24.7.36.123 mola 1. 1. 0.53 x 1018 1.31. 6.4.4. 2. 103.10.-5RJEŠENJE 1.4.15.39. 0. 1368.1 g 1.33 x 10 -22 1.4.23. 323.14.7 g 1.6. 0.5.388 x 10 -20g 1. 401.9 % Al .176 g Cr 1. 292.4.32.4. 2.26. 1.388 mola 1.17.4 11.4.4. 55. 1.395 mola 1.4.3.4.97 x 10 21 1. 28. 296.4.4.55 molova 1.28.4.71 g 1.12.16.21.65 g 1.4. 37.14 mola 1.088 mola 1.4. 109.4. 127.4.4.4.13.4.2. 5.4.4.4.44 mola 1.4.23 mola 1. 1.64 mola 1. 3.2 g 1.4 kg 1. 0.30. 88.4. 0.999 mola 1.29.38. 0.55 mola 1.7 g 1.775 g 1.4. 1.33.4.65 x 10 -24 1.40.175 g 1.22. 3.67 g 1. 5.

dajući produkte. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima.322 mola kalcijevog fosfata. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310.00.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2).322 mola fosforne kiseline i 3 x 0. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe.22 g CaCl2 i 136.322 mola K3PO4. za dobivanje 0.112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata.99 gmol-1 = 107.22 g m(K3PO4) = 0.7gK3PO4. M(Ca(OH)2) = 74.112 g m(Ca(OH)2) = 0.00 = 63. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata.644 mol x 212. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43.70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata.09. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0. a kalcijev hidroksid 2 OH.644 mol x 98.skupine.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310.18 = 0. izrazimo tu količinu kalc. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija. M(Ca3(PO4)2 = 310. potrebno 2 x 0.. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe.5.322 mol.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0.09 = 71.322 mola CaCl2 i 2 x 0.966 mol x 74.322 mola kalcijevog hidroksida.966 mol x 110. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione. potrebno je 107. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju. . Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98.27 gmol-1 = 136.15 = 0. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0.-6- 1.ione.

Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? .5. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331.2.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1.12.5. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.6.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42.10.5.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0.5.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata.5.1.11.5.5.5. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata.4.5.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142.7.5. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.5. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.21 gmol-1 = 0.3. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1.04 gmol-1 a količina od 0. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1.5.8.3019 x 142. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1. ZADACI 1.5.9.04 = 42.5. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1.

13.20. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1.5.19.15.5.5. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.16.sodom)? 1.5.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1. Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? . Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno .17.Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1.14.-81.5.5.5.18.

.... OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi. 79..83 g 1.88 mola 1.............oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je...62 g Fe(OH)3g 1.......3... 144.03 g NaOH 1... 54.... Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju...9........... 1670 kg 1.+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja....-9RJEŠENJE 1...05 g CaC2O4 1.........5....11.5... 0......+1 .5....09 g 1...-2 .....4. 96 g NaOH 1............ 1.5... 95..6.5..... 2.5 12..5...+1 . ZADATAKA 1.5.5..5....10..5..oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je ... 416..7..-1 .oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina.........5. 25......5.. 0. sem u hidridima je .. 64. ... 1315 kg 1...5...oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je.........8. 124..5........2.....78 mola 1.0 ..oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je ...5..5. 168.20...15 g NaOH 1..94 g 1.167 mola 1..43 g 1....17...... 83.19....oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma..oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je ..... 149........-1 . Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: ..............1 86.32 g KOH 1.......5....18...40 g KOH 1.............15.73 mola 1..5. 1. 1....5......16..5...73 mola 1..........14 mola 1.14..5......13..........I skupina PSE) je ..5....1 g KCl 1.......

6.4.20.6.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1.18.6.6.1.6.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1.17.9.7. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? . Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1.6.10 - 1. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.6...6.6.11. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1.6.16. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.13.6.10. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1. Odredi.6.6.12.6.2. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1.19.6.14.6.15.8. ZADACI 1.5.3.6.6.

11 - RJEŠENJE 1..6. + 6 1.6. + 2 1.4.5.6. + 6 1.6.20.6. . + 6 1.6.6. + 6 1.6. + 6 .6.11. + 1 1.1.6. + 5 1.6.6.15.9. .13. + 2 1.19.17. + 6 1.6.7. + 3 1.14. + 3 1.6. ZADATAKA 1.2.8.3 1.6.12. + 2 1. + 4 1.6.6.16.6. + 7 1. + 5 1.6.6 10.1 1.6.3. + 7 1.18.6. + 4 1.

Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. tekuće ili krute.3.7. koje određuju sastav neke smjese.1. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. odnosno otopina.7. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.65 % kažemo da je navedena otopina 9.20 => 0. pa rabimo druga otapala (etanol. može biti smjesa.4 mola za pripremanje 0.6.7.7.. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine.89 mol dm-3 Primjer 10.4. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1.7.2. benzen i dr). Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.0965 = 9.7. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1.7. U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija.396 g Na2CO3. Primjer 9.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1.: Koja je koncentracija otopine. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu.7.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa. petroleter. ZADACI 1. Koliko treba odvagati KMnO4.89 c(Na2CO3) = n / V = 1. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine.65 % 1.12 1. koje mogu biti plinovite.5.1 moldm3? ..89 / 1 => 1. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi. kloroform. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite. Otapalo također. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene .

Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.1 moldm3? 1.7.1 moldm3? 1. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? .7. 0.12.1 moldm3? 1.7. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1.10.11.13.1 moldm3? 1.17.13 - 1. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1.1 moldm3? 1.18.20.16. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc.7. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.7.15.7.7.14.7.7.8.19.. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1. Koliki je % udio kisika u vodi? 1.7. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.9.7.7. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.7.7.7. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.

- 14 - RJEŠENJE 1.7.9.7.7.18.7.7. 27.22 % .8.79 % 1.7.812 g 1.7.7.7.7. 13.6. 88.17. ZADATAKA 1.33% 1. 82.19.7.40 g 1. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.16.10.7. 15. 93.4. 31. 37. 1.36 % 1. 1.24% 1.7. 36.40 g 1.5 1.419 g 1. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3.7.7. 1. 39. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.804 g 1.7.66 % Cl 1. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.2.11. 15.7.60 % P 1.06 % 1. 39.1.7. 32.80 1.3.7.7. 21.15.7.7.14. 1. 82. 29.5.20.12.31 % Fe 1.33 % Na i 60.13.

8. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1.9.4 = 2.6. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .7.69 x 1016 1. Izračunaj masu kisika u boci? 1.8.10. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6.8.8. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima.1.8.8.8.5.15 = 8..Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta .8. pri 180C i 100 kPa' 1. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1.023 x 10 23 x 1 / 22. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.8. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1. 412 / 273. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: . ZADACI 1. 150 bahra pri 200C.3.2.15 1.8.8.8.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 .8.4. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1.

8. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1. 0. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.11. 1. 5.17.8.12.8.4 mola 1.13. 854 K (5810C) 1.8.3.8.31 x 10-23 1.5 bahra. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1. 884 dm3 1.2 g.16.19. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1.8.5.5 bahra? 1.18.16.8 14.16 1.2.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0.8.2 dm3 1.8. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa. 1 l 1. 82.4 cm3 1.7 dm3 1.8.8.8. 0.15.8.05 dm3 1.8 dm3 1.8.8. 11. 0.13. 2.8.10. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0.ZADATAKA 1.8.8.8.8. 0. 67.4.6 l 1. Izračunaj masu klora.6 l .51 dm3 1.6. 0.2 l i temperaturi od 300C.9. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.8.8. 5908 g 1.046 mol 1.. 100 l plina kod 00C i 1 atm.2 kod 18 0C 1.8.19.8 bahra? 1.8. 114.8.12.11.1. 43.8.18. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1. 224.8.20. ak je njihova masa 100 mg? 1. 8.95 bahra? 1.7.822 dm3 1. a tlak je 0.68 x 10-14 1.15.451 g 1. 0. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.14. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.8.8. Volumen od 0.8.17.8.8.47 x 1022 1. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika.20.

vrši se redokls proces.9. ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q .vrijeme tako nastavljamo : 0. 1 h i izluči se 6. proporcionalna je količini električne energije.masa bakra (Cu) M . koja je prošla kroz elektrolit.broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t . Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0. (I Faradayev zakon elektrolize) .11 x 96500 / 31.količina tvari.34 g mol-1 .. gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj.količina struje = I x t F . ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize). koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama.64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59.77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra. ako je struja bila od 3 A .molekulska masa bakra (Cu) z .Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m . Faradayevi zakoni elektrolize: .17 - 1.

1. ako nakon 150 minuta se izluči 27. Nikl je (Ni II).9.13. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A.18 1. da bi se razložilo 18 vode? 1. koja sadrži srebro (Ag). da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu). Koliko treba da bude jaka struja. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A.2. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I). 1.9. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? . a elektroliza trajala800 sekundi? 1.- 18 - ZADACI 1. Fe. 1.9.4 g nikla (Ni).9.9.9.9.1.9. pri jakosti struje od 1 A. a dužina elektrolize 30 minuta. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A.9. ako je krom (Cr II)? 1.9. 1.9. Cu. Zašto je neugodno kad se jede čokolada. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1.9. Ag.8. zubnom protezom na kojoj je plomba.15.3. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).9. Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi.9. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu.12. Izlučilo se 3.9. Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).5. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3). Cd. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1. Bakar je (Cu II). a u vremenu od 1230 sekundi? 1.9. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? .14.048 g cinka (Zn)? 1.9. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr).6. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.? 1.10.11. Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1.7. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).4.

2. 1.6.18.9.9. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora.7.78 A 1.63 g 1.9.9.5.3.9.13. 1.805 V 1.19.9. 0. Doći će do sulfatizacije. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1.9.9.21 g 1. 172.9.28 h 1. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem. 2.9.9.9.12.4.68 g 1. Kako bi smo mogli ispitati. 1. 35. 65. 10.9.1. ako se akumulator toliko isprazni.20.19 1.9.4 g 1.17. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1. 3 h i 1o min 1.54 h 1. Zn. 1.16. 1.17. Zn .14.8.11. Fe. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1. E standardni elektrodni potencijal = 1.19. .15.9.9. 10 A 1. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1.9. Cd.18. Što se može dogoditi s akumulatorom.Cu jer je razlika potencijala većaq 1.11 1. da bi ga trebalo dopuniti? 1.9.9.2. Što valja učiniti.9.20.36 g / mol 1. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1.9. Cu. Ag 1.9. Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora.9. 8.9.10.9.. je li akumulator toliko prazan.9.16.7 h 1.9. 1.

3 9..144 x 10-1 m ...............cubic yard (cu.....polonij (Po) 84 209........93 . ATOMSKE MASE ELEMENATA ......01 238.....048 x 10-1 m ..............ton force per square foot (t/sq........kositar (Sn) 50 118....................jod (J) 53 126................) .........0 85..........4 180.....09 44..646 x 10 -1 m3 .............ATOMSKI BROJEVI.paladij (Pd) 46 106.......galij (Ga) ...yd.4 14...008 183.rubidij (Rb) ..........telur (Te) ... 9..97 69.85 200..helij (He) .) .................8 197.07 204....srebro (Ag) ...titan (Ti) ......0 50....antimon (Sb) .............9 65..nikal (Ni) 28 58... 8..........indij (In) ..........................2....foot (ft) ....ft....................kobalt (Co) 27 58......7.in) .0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226....8 192.....................) .0 . IMENA...0 222..pound force per square foot (Lb/sq.......square inch (sq....bizmut (Bi) .......832 x 10 -2 m3 ....ft...pound (lb)....cubic foot (cu..yd........98 121.................0 127........11.......0 10.....63 Pa Jedinice za masu : ... 46...........talij (Tl) .mangan (Mn) 25 54............platina (Pt) 78 195..radon (Rn) ...............69 .....01 209......639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ..dušik (N) ..tehnicij (Tc) .361 x 10-1 m2 ..zlato (Au) ............in.....silicij (Si) ....tantal (Ta) ................argon (Ar) .....0 55......square foot ( sq.SIMBOLI.8 79.01 19..............................vanadij (V) ...9 97..iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26.........0 114..) ....cink (Zn) ..radij (Ra) .9.sumpor (S) .kalij (K) 19 39.željezo (Fe) ..........................astat (At) ....95 74.......9 32.....47 28...........452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: ..9 ........1 ........JEDINICE Jedinica za dužinu: .....6 47..10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI .....84 x 10-2 kg 1...4 .....natrij (Na) 11 22..94 ...kadmij (Cd) 48 112.........61 4.square yard (sq.......55 137.54 x 10 -1kg ..93 ........0 63.....) ..skandij (Sc) ...barij (Ba) -berilij (Be) ....94 1.ugljik (C) ....609 x 10 3 m Jedinice za površinu: ...........4.) ...pound force per square inch (Lb/sq...vodik (H) .......ft......45 .31 .kisik (O) 8 16............6716 Pa .krom (Sn) 24 52....bakar (Cu) ....94 ..aluminij (Al) ..........290 x 10-2 m2 ...lor (Cl) 17 35....) ...2 ............kalcij (Ca) 20 40...6 .brom (Br) .fosfor (P) .......magnezij (Mg) 12 24....88 12.........................yard (yd) ..........volfram (W) .540 x 10-2 m ........72 72......molibden (Mo) 42 95..uran (U) ............neon (Ne) 10 20...............germanij (Ge) .........1..1..................inch (in) .............6.....................08 ..2.1 ... 3........1...ft.....bor (B) ....4 ....................0 ............mile (ml) ............. 2....fluor (F) .........2 .cubic inch (cu.18 .8 39.........in...) .......00 30.......20 1...ounce (oz) .....96 107...92 210............9 ....litij (Li) 3 6...arsen (As) ..................olovo (Pb) 82 207............99 .....045 bar ....

mlijeko. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1.12.6..5. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto . c) francij. c) kruto-plinovito.12.12. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1.12. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor. 1. a što 2 Br? 1.16.12. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? . Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina. a vrelište morske vode više od 1000C? 1.15. zrak. vodena para.14. dim.10. b) kemijska promjena. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1. d) endotermna promjena 1. Kako je polonij dobio ime? 1. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C.9. b)željezo. c) egzotremna promjena.12. Ako kuhate grah u otvorenom loncu.12.18. etanol. Prema rastućem vrelištu poredati: voda. 1.1.12. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena. KEMIJSKE PROMJENE. magla. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1. željezo.3. d) ugljik. b) kruto-tekućina. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta.8.12. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1.12. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1.12. Što označava znak Br2.kruto.19.4.2.Što je to sublimacija? 1. KEMIJSKI ELEMENTI 1.12.21 1. e)tekuće-plinovito 1.12. d) tekuće-tekuće.17.12.13.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI. čaj. nastaje kao produkt i voda? 1.11. e)bakar 1.12.7.12.12. ulje.12. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1.12. pivo.12.

a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik. c) lava.12. 1. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1.dim. M(C12H22O11) = 342.2.uljana boja. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode. Zrak.mlijeko. Pri tlaku manjem od 101 kPa.3 g/mol 1.12. vodena para.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake. temperatura ili agregacijsko stanje tvari. odnosno reakcijska smjesa se ohladi.statske sile. Upariti do suha. reakcijska smjesa se ugrije. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda. (bez tekućine).9. e) Cu. grah će se prije skuhati u Zagrebu.15. položaj. etanol. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina.6. b) mulj. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi.3.4. pa je vrelište morske vode više od 1000C.22 1. Znak br2 označava molekulu broma. pivo. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju.12. a) F. zbog toga. željezo.20. c) Fr.12. Prave otopine: tinta. b) Fe.. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru. voda. potrebna je toplina taljenja(isparavanja).12.12.5.13.18. 1.16.12. d)C. ulja.12. što je tlak para čistog otapala otopine manji. kad su razdvojene. 1.33 %. magla. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska. 1. 1.17. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. 1.12. 1. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma. 1. 1. 1. .12. 1. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari.beton. dok je emulzija: mlijeko. 1.11. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen.12.8. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem.14. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu.12. a među česticama ulja slabe el. 1.12.12. 1.7. NH3 + HCl => NH4Cl. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile.12.20. e) pjena na pivu. 1.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru.12. čaj.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile.12.12. a) granit.19. 1.1. d) majoneza. 1.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe). a suspenzije: dim. magla. 1.12.10. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina.12.12. sa vrlo malim privlačnim silama. 0.Čestice plina daleko su jedna od druge.

Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J.. 1.0129 i Ar(11B) = 11. Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B.13.3. odnosno 81. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79. w(N2) = 78%.6.904.66 x 10-27kg). Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3.9. Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126.7. Korpar.97 i 24.Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1.13.13. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA.13.2 %. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1.13. 1. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica.9183 i Ar(81Br) = 80.96.43% izotopa relativne atomske mase 36.9183. Bor (B) se u prirodi javlja.00931.13. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%.9.7% atoma 10B. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' .10.13. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.4. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2).2. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78. Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1.13.13. a ostatak čine atomi 11B. ATOMI.23 1. w((Ar) = 1%.8.57% izotopa relativne atomske mase 34.13. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1.5. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79.13. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19.1.

1.10. 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? .81.3.skupine PSE? 1.13.96 g/mol. 48 % O.9. 1.13. U broju neutrona.2.10.8.14.13.14.13. 1.skupina PSE)' 1. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14.4 m3 1.11.14. Formula vode (H2O). 50.13. 1.14. 2.6. 12 % C.14.13.6. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.5.14.785 l. Formula ugljikovog dioksida (CO2). 36.35. M(zrak9 = 28.7.13.5.9.13.45.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.3. 40 % Ca.4.24 RJEŠENJA 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).1. 1.13.1.1 x 10-25kg. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1. V(SO2) = 22.7.14. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1..2. m(H2O) = 0.14.13.8. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16. 1. m(SO2) = 64 kg. m(S) = 32kg.578 g. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1. 1. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1.13. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1. 1.14.14. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1. Ar(B) = 10.7 % atoma 79Br.14. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1. 1.4.

14.15. NCl3 ? 1. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio . Sc.12..1800C ' 1.14. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1.14. J ? 1. F.14.14.14. NH3.17.23. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.14. d) K+ ili Cl.(plin) d) F(plin) .14.14. Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3.2e. Nabroji sve tebi poznate ione .14. Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na.=> F.21.20.? 1.19. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O.ionom ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1. NH4Cl.e. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F.18.16.22. Li. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1.14.25 1. Cl.=> Ca2+(plin) + 2e. b) F ili Ne c) Li+ ili He.14 13.14.? .=> F (plin) + ee) Ca(plin) .

1. Li b)Ne.14. Ar = (Ne)3s23p6. 1. N = 1s22s22p3. O = 1s22s22p4.14.17. Ne = 1s22s22p6. 1. 1. berilij (Be). Ca2+.7. 1.6.10. Cl = 1s22s22p63s23p5. 1. Ne = (He) 2s2p6.14. 1. GeO2.14. F (plin) + e. 1.14. O2-. F-. 1.21. Kruti natrijev klorid (NaCl).14..14.14.8. NH4Cl. Al3+. d Cl- . magnezij (Mg).14.14.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. PbO2 1. Na+.5. helij (He). Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci. 1.14..14. H2Po.=> F-(plin). 1. SiO2.14.14. H2Te.14. Mg2+. 1.14. 1.14.18.2.14. 1.S2-. 1.14. F = 1s22s22p5.11.1.14.20. He = 1s2.4. K+.12.9. Na = 1s22s22p63s1.14.22. 1. c)He. 1. argon (Ar).19. 1. Sc3+.16. Ti4+. H2S. 1.14 23. Ne.14. Cl-. C = 1s22s22p2.13.15. 1. 1. P3. K = 1s22s22p63s23p64s1. Cs. SnO2.14.14. 1.3.

NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.15. Čolig) KEMIJSKE VEZE. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati. Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića.15. i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.6. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura). ionskim.5. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju. Usporedite osobine bakra . kalij (K) ili magnezij (Mg)? . REAKTIVNOST ELEMENATA 1. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1. kovalentnim i metalnim vezama? 1.7. KRISTALI. izvlačiti u žice? 1. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1.15. koje su krte poput stakla. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na).9. Zašto? 1. kalijevaklorida. METALI. magnezijeva oksida i elementarnog joda.15. valjati. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1. U čemu je razlika između sublimacije joda (J).15.27 - 1.10. a koje daje amonijev klorid? 1. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1.15.3.4. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim.15. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1.. Korpar.15.15.8.15.1.2.15.

Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).15. Li3N.20. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1. Što će se dogoditi. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl). Fe2O3.12.15. SO2. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? .14. SO3.17. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1.15. kada elementarni fluor uvodimo u vodu. PO43-.28 - 1.18.19. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1.13.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3..15.11.15. HClO4.15.16.15. HSO4-. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1. CaH2.15. NH4+.? Napiši jednadžbu: 1.15. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1.15. CH4. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1. Mg3N2. SO42-.. 1. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1.15. IF7.

Tvari s ionskom rešetkom su krte. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu.15. VI. 1. II.15. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el.3.9. dobar izolator el.15. IV. . 1. III. 1. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište. I.8.17.struju u krutom stanju.15. niska su tališta.15.13. Kalij (K). I. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. 1. MgO e) KCl. visoka talištas. Mjed je kruta otopina cinka u bakru. tako da nema odbojnih sila među česticama.15. izolatori. MgO 1. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine.7. izolatori su.15. Magnezij (Mg). jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+). IV. Tvari s molekulskom rešetkom. 1.1. koja ne provodi el. 1.15. relativno mekana tvar niska tališta. 1.15. koja se može kovati i koja provodi el.struju u krutom.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.vrlo tvrda tvar visoka tališta.15.15. 1.20.15. VI. koja provodi el.15.15. Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze. -III. ne provode el. VII.15. 1. U parama joda nazočne su molekule (I2). 1.11.15.struju. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira.15.struju niti u krutini ni talini d) kruta. visoka tališta. 1. F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. I.10. lako sublimiraju. 1. Kisik (O2).15. Nisu 1. kao što se događa kod ionskih spojeva.2. 1. struju. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu. Aluminijev klorid (AlCl3).15. Kisik (O2).18. V. Kisik (O2). a) kruta tvar visokog tališta. 1. struje.12. ali u talini provode el.5. II. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće.14. Za prvi atom u formuli spoja: -III.15. velike tvrdoće.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta.16. KCl. Amonijak (NH3).4.19. 1. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1.6.15.15.

a da se nije rastalio. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1.16.6. Emulzija vode i benzena je stabilna. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1. Kada se moekula tekućine skrućuje.2. Prolije li se tekućina po većoj površini.Zašto ? 1.16.16.16.30 - 1.5.8.16.16.16.17.Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1.3. Što su koligativna svojstva otopina ? 1. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1.10.16. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1.16.16. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu. ona mnogo brže ispari..11. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1. TEKUĆINE.16.16. Navedi suprotan proces taljenju ? 1. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? .16. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1. a vruća kava se diže. Zašto ? 1. Herak) ENERGIJA. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1.13.9. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna.16.16. KISELINE.16.1. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP).16. oslobodi se manje topline.7. BAZE SOLI 1.Kako se zove taj proces? 1. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH).14.16. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi.15.16. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus. Zimi snijeg često nestane. Zašto? 1. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1.4.12. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1. hladnija kava struji prema dolje.

Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1.21.22. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1.35.28. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1.16.25.34.16.16.27. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1.29.19.16.16.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1.16.16.16.16.16.18.31 1.23. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1.24..26. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1.16. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.20.16. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.16.16.16.32.16.16.. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1.31.33. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? .16.

H (I). CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1. 1.16.16.16. O4 (-II). -II 1. Na2O + H2O => 2 NaOH 1. Sapun je emulgaciono sredstvo. 1.16. 1. CaO + H2O => Ca(OH)2.23. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj.32. 1. -III 1. 1. 1.12. 1.16. dok je molekula etera nepolarna.16.33.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta).34. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare.16. 1. 1. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini. 1. 1.16.35. Fe (III). O (-II) . 1. Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću.20.Egzotermna reakcija 1.21.16.24.4. Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1.5. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1.16. Skrućivanje.16. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze.15.30.16. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1.22. H (I).18. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1.16. koji uzroči polarizaciju O-H veze. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1. S (VI).16. Mg (II). N (III) O2 (-II).11.28.16.7.16. pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2).19.16.16. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1.14.16.16.16.16.16. MgO + H2O => Mg(OH)2 1. 1. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1. Cl (VII).Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini.31. 1.16.16. 1.2.8.16.10.13.16.16.6. Sublimacija (led sublimira).25.1. 1.16.16.26.17. PITANJA 1.27. H (I).16.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1..16. a ne o njihovoj prirodi.16. a emulzija je tekućine u tekućini 1. O (-II).32 - RJEŠENJE 1. Kondenzacija.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više.16. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O. Molekula alkohola je polarna.3.16. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1. .16.9. a disperzno sredstvo je tekućina. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1.16.

15. a ostatak na sumpor (S). da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1.17.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O).7.33 - 1.2.17. Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS).17.2 kg živina oksida (HgO) ? 1. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2.17. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1.6.1.17.454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22.17. 15 g živina oksida (HgO) ima 50.17.12.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S). Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1. U 54. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1. a koliko grama kisika (O).17.11. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1.. Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3). ugljika (C). PITANJA.14.4.9.3. Izračunaj. odnosno kisika (O)? 1. Od 8.8. Kolika je atomska masa sumpora (S).17. Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1. Koliko je sadržano grama natrija (Na). uz pretpostavku da nema gubitaka ? .5.17. ako se raspadne 1.17.10.17. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1.17.. koliko će nastati grama žive (Hg).17.007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O).997 g natrija (Na) i 35. Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1. U 58. kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1.505 g vodika ? 1.357 g klora (Cl). Koliki je % žive (Hg) . Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1.17. Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1.17. U sumporvodiku (H2S) je 0.13. OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1.

16.9 % Cu i 20.15.17.14.17. 88.27 t PbS 1. 0.82 % Cu i 11.4338 kg Na. 22.17.17.34 - 1.11.6 g O 1.4 g Hg.17.63 % H i 94. 739.12.06 1.. i 88. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1. 7.10 % O 1.9. 239.34 % Na i 60.17.7.17.39 % O 1.61 % Hg i 7. da bi smo u oba slučaja. 52.66 % Cl 1. 0. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1. 3.1.5. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).17. a koliko tona olovnog sulfida (PbS).453 kg O 1.17. 1111.61 % Hg.17.1 %O 1.17.8.17. .29 t S 1.068 % O 1.55 g H2O 1. 5.94 % Al i 47.66 % Cl 1. 1.2.13.39 % O 1.3.1132 kg C.17. 0. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1.4.17. 32.17.16.17.34 % Na.44 t ZnS. 92. 92. II 1.17.17.17. 60.6. 79.17.17. 39.84 kg NaOH 1. 97.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS.10.17.37 % S 1. 39.

18. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl. koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1. kisik i voda.18.12.3.18. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal). b) u didušikovom dioksidu.18.35 1. c) didušikovom tetroksidu. PCl3.. 1. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P). Zlatarić. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1.5.18. na zraku ne korodira.Peterski) 1. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec.7.11.18. d) dušićnoj kiselini 1.18.9.6. Odredi: a) u amonijaku (NH3).18. PCl5. MgCl2. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik.18. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1. Borovnjak. 1.1. Odaberi one spojeve. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve.13.4.18.10.18.18. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1.8.2. Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1. Objasni? 1. Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1. . Kemijskom jednadžbom napiši.18.18.

16. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura.18. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1. Koji su procesi anaerobni..18. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant.18.21. bazna ili kisela? 1. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1.32.23.15.18. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.18.25.18. Izračuinaj Coca-cole. Što je aktivni mulj? 1.18.29.14. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1.28.18.18.31.36 1. Što je to fotokemijski smog? 1.18.18. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1.22. Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1.24. Što su to fotokemijske reakcije? 1. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .18.18.18.18.26. 1.18.19. Što je atmosfera? 1. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1. a koji aerobni' 1.18.17.30.18.Je li normalna kišnica neutralna. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3).18. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1.20.18.27. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1.

18. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .18. 1.18.17.16.18.1.11. 1.18. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1.18.18.3.18. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.18.6.14. PITANJA 1.12.37 1..13. To je zračni omotač.2.8. PCl5. Što je to opasni otpad? 1.10. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1.18. Kubične slagaline i heksagonska slagalina.18. b) . koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija . Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1.39.37.18.088 l. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1. Što je to piroliza plinova? 1.18. IV.5.18.18.9. V = 0.18.7.15. 1.33. 1. I. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav.18.36. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1. C + O2 => CO2 1. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1. V. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1.18. d) 1.35. 2 SnO + O2 => 2 SnO 1.c) d) 1.Al).18. Zato što nastaje Fe(III) oksid. MgCl2. PCl3.18.19. Jer je neophodan za proces fotosinteze.18. -III.18.18.18. Zbog oksidnog sloja. 1.38. 1.18. koji obavija naš planet.34. 1. 1. P4 + 5 O2 => P4O10 1.4.18. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1.18. koji je porozan. NaCl 1.18.

18.32. Slabo kisela. 1.25.34.29. To je zagađenje zraka .18. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija.18.22. 1. 1. Najčišća je oborinska voda..Pesticidi. Otopljen kisik.20. 1. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada.23. Ugljikov monoksid (CO).18.18.21.39. Zbog fotokemijskog smoga. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš.18. 1.18. . Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu. 1.33.18.13000C. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti.18.27. Opasdan otpad čine sve tvari.18. 1. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš. 1..24. 1.36. To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje.37.18.26. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka.38. 1.18. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari.18.38 - 1.35.30.18. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija.18.18. 1. 1. 1. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C . metan (CH4). 1.18. 1. a za aerobni proces je zrak neophodan. 1. 1.28. vodena para. 1. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca.18. 1.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi. To su reakcije. ozon (O3). tako da ostaje cca 2 % pepela. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku. Ugljikov diksid (CO2).18.18.

4 g nikla (Ni)? 1.4. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida . Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1.10.19. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3). ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).19.19.5. Koliki će tlak biti.8. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).3.2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1. Kolika je jačina struje. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1.9.19.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1. ako se nakon 150 minuta izluči 27.19.39 - 1.. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1.12. ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1.19.19. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr). Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra.5 bahr ? 1.19.6.11.19. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? . Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1.19. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1. Koliki će biti % otopine. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra.15.7.19.13.19. Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0.1.14.19. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi.19. PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler.19.5 bahra kod iste temperature. zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1. Matijević) 1.2.19.

Napiši.23.19. kako se dobiva "B ordoška juha"? 1. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1.CuSO4 x 5 H2O)? 1. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.24.16..živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1.19. Koliko će u masi kalcijevog oksida .19.19.20. Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1.19. Napiši. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? .19. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat .19.22.40 - 1.19. Napiši formulu bijele galice? 1.19 21.17.19. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton. Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1.25.18.19 26. Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1.19.

5.25. 10 A 1.19. 1739.19. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1.68 g 1. 1 l ili 1 dm3 114. 1.18.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine.19.6. 560.19. 1.26 % 1.98 g 1.9. 63.73 bahra ili 1.19.3. HgS + O2 => Hg + SO2 1.24.4. 1.11.8.22. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2. 2.19.78 g 1.19. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1. 1.19. 52.23.21.16.5 % 1.17.20. 1.19. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.19.19.41 - RJEŠENJA PITANJA 1. 1.19. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.29 kg 1.50 % 1.19. 1.5 %-tna.19.19.77 % 1.6 l ili 114.13.73 x 105 Pa 90. 82. prema tome otopina je 2. 1.14.19. 15.19.1.6 dm3 1.19.15. Ca(OH)2 + CuSO4 1.19.19.19. 1. 10.5 g AgNO3.19.7.19.4 g 1..19.19. Kao purgativno sredstvo u medicini. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije.19.19.12. 3 sata i 10 minuta 1.10. . a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja. 2.2.

Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1.20. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? . koliko ćeš grama vodika (H2). Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1.42 - 1. Što je to osmoza? Objasni? 1.4.20.20. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1.8.3.20..10.5. Objasni što je to difuzija? 1.042 g vodika (H2)? 1.20.9.20. Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1. Leko) 1.20.20. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1.1.11.6.16.15.20.19. Objasi što je to suspenzija? 1. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1. deuterija (D) i tricija (T)? 1.20.20.20. Koje su razlike između vodika (H2).20.20.20. Što je to: koncentracija otopine? 1. Izračunaj.18.20.7.2. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1.20.17.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6.12.20.13.14.20. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1.20.

20.20. a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti.32. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida . Izračunaj koliko u % ima kisika.23. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .NaNO3).20.20.20.20.34.20.20.20. Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata .27.20..20. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.24. da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1.Na2CO3)? 1.20. 1. Napiši koji? .natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi.21.31. 1. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.30.43 1.25.NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata . Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1.28. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1. što su to sulfati. Izračunaj koliki je % sastav kisika.26.20. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.29.33.22.20. 1.36. 1.20.Kako nastaju silikoni? 1. 1.20. vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.NH4Cl).20.20. Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1. Koliko treba uzeti kuhinjske soli . Postoje dva oksida olova (Pb). a koliko sumporne kiseline (H2SO4).35.

20.20.43. Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .37.20. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.NaOH) ? 1.20. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.42.20.20.46.20. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb). Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1.49.20. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.20. Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? .45.20. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.38.44 1.47. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1.40.Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1. Objasni kakve je boje rubin? 1.52. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1.50.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida . Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1.20.20.20.20.20.39.53. Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1.20. Objasni kakve je boje safir? 1.48.44. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1.20..20.41.51. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1.54.

042 g 1.61.2.20. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1.tipičan primjer: mlijeko.13.- 45 - 1. Činjenica. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa.8. 2.20.20.55. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1.10.20. Kako se zove ester.20. U atomskim masdama.9. 1.59. 1.20.20.2 g vodika i 17. 1.58.20. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom. PITANJA 1.20. Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.5. 1.56.6. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća.20. koji zamućuju vodu. Zašto mravlja kiselina (HCOOH).11. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma . Smjesa dvaju tekućih faza .20.60. Rober Boyle 1.4 g 1.57. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1. 54. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi.62.14. 1.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra.20.63. može da reducira? 1. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1. Na plinovito agregacijsko stanje 1. 1.20.20. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1.4.20.8 g kisika 1. 6. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1.20.3.042 g 1.12. 21.20.20.20.20.20. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1. 1.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači.7.20.20.20.

45.2o.26.38.41.20. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane.20.7 kg 1.37.23. Polimerizacijom 1.20.20. K2CrO4 1.27.20. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1.36.20. 5. 1580 godina 1.17.8 kg 1. Zato što je mnogo teži od zraka 1.20.20.20.46 1.25. 560 kg 1. 2.20.20. 1 l 1.0 % sumpora.20. Prodiranje otopljene tvari u otapalo. 135 kg NaNO3 i 77.24. 1.20.46. 1.15.43..39 Crven 1. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji. 46.20.3 % kisika 1. 1.32.49.47. K2Cr2O7 1. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.16.20.20.33.20.7 kg 1.19 % 1.20. 326 kg 1.18.30.6' % sumpora 1.35.0 % vodika i 32.20. 666 kg 1. Plav 1.4 kg 1. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.31.19.20. 58.6 % 1.07 1. U petroleju .5 % vodika i 39. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1.20.20. 750 kg 1.79 g NaCl i 1344. Može u SO3 1.20. 22.29 g H2SO4 1.4 % kisika.20.20.7 kg H2SO4 1. 65. 431 kg 1.34. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama. 1. 63.20.20.20. 2.48.20.20.20.20.21.50. 1.40.22.42.20. Količina tvari.5 % kisika.29.20. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine. Pb(II) 1.44. 47.20. 529.28.7 % silicija (Si) i 53. 1258. 64.20. 21.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

Ba? 1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1. Koliki je broj protona.22. Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1.3. Objasni što je to atomski broj? 1.11.2 g broma. Objasni što je to maseni broj? 1.22.14. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1.15.51 - 1.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1.22.22.22.16.18.22.8. Sever) 1. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.10.13. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3.25 g natrija (Na)? .5. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski. Po čemu se razlikuju. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.6.22.22. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1. zlato.7. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1.19.22.2.12..22. argon 1.22.22. Br.22. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25.22. aluminij.17. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B. Objasni što je to izotop? 1.22.1. arsen..22.22.22.4. Be.9. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1.22.22.

Odredi masu jedne molekule plina? 1.30. kreda octena kiselina 1.22.22. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1.22.32.22.52 - 1.20. 0. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju.22. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. koje su topljive u vodi: pijesak.1 m0l / dm3 ? 1. 0. šećer.22.31. a njegova talina i vodena otopina provodi.22. maslac.29. Odredi masu jednog mola plina? 1.33.22.26. Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1.22.25. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. U uzorku koji sadrži 0.22.28.23.22.1.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1. Koliki je broj atoma u 3.22. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.22. 1.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).34.22.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? . Zašto? 1. Od navedenih tvari izaberi one.25 g cinka (Zn)? .22. U uzorku koji sadrži 0. Izračunaj broj molekula šećera? 1.21.24.22.

14.08 cm3 1.22. .22. Zbir brotona i neutrona 1.35 1. 2 1.. n0 = 61 1..22. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1. N(saharoze) = 2.22. .3. N(NH3) = 4.22. Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste.2.22.8.4. m(S) = 28.Br : . 1.22.22.22.= 47.25. . ma(Au) = 3.22.22. brom. Šećer i octena kiselina 1.22.33.22. M(HNO3) = 63.20.11.22. Broj protona u jezgri 1.7.26.22.22. .34. 1. .22.5 x 10 22 1.22.01 1. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju. Au.10.32. N(šećer) = 1. Zato što nema slobodnih iona. 10847Ag e.04 1. ...22. N(S) = 5. M(CH4) = 16.9. .1. N(Na) = 8. PITANJA 1. Ar 1.22.22..22. 1. Al. . H.42 x 1023 1. 2 1.19.17. Bor.53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1. 2.22.5.24. V (Br2) = 8.95 x 10 -25 kg 1. Razlike: broj neutrona.29.22.22.22.F: N 1.2 1.27 x 10 -25 kg 1.15.21.13.22.76 x 1022 . berilij. jednak broj protona i broj elektrona.22.22.84 g 1.22.22.53 x 10 20 1. N (Zn) = 2. . 1. ..22.18. As. .27. Ag.22. slične kemijske osobine 1. 14Si: 1s22s22p63s23p2 1.12.25 x 1019 1.22. .04 x 10 -26 kg 1.31.30. ma(Mg) = 4. : Br . 5 1.. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1.6. ma(U) = 3. H HH 1.28.99 x 1022 1.22. bariij 1.23.. .. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj. M(C6H12O6) = 180.22.16.

Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1.3. grah. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva.23. Koje namirnice bi izdvojio . Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1.12.23.23. jaja.23. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1.23. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid.13.14.9. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1. krumpir.23. soja.23.8. margarin.23. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1. Sever) 1.23.23. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer.7.5. koji je izgrađen od ostataka glukoze.6.1.54 1. soja. 1. riža. luk 1. mlijeko.11. ribe. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1.4. grah. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1.10.23..23.23. jabuke.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski.2. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? . grožđe 1.23.

24.24. jaja.23. soja. koju ima oznaku? 1. što uzima Dobereiner? 1.4. 1.5.24. Recikliranje.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo.23. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1.23.10.12. soja 1.24.4.23.23.23. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1.23. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve.3. Ne reagira. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1.2. dobivanje piva. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1.1.5..23.13.9. vina.1. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? . za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.14.7. zatrpavanje zemljom.24.23. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.23.24.24. 1. proizvodnja stakla.3.6. jer nema redukciona svojstva.6.24. C6H12 1. žitarice 1. PITANJA I ZADACI IZ C D . ribe 1. Biuret reakcija 1. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.9. 1. bakarno zelenilo). b) fruktoza nije disaharid. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H). Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase. 1.23.11.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1. Koliko iznosi masa protona? 1.23. Koliko ima jedinki u 15 l plina.24 7.23. Koje je to doba? 1. mlijeko. fruktoza je monosaharid 1.8.24.8. eten ili etilen (H2C=CH2) 1.2. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1.23.

Tko i kada je dao prvi model atoma? 1.24.12. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1.24.11.24.čilske salitre (NaNO3)? 1.24. Koji je to izotop vodika (H) .13.24. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1. glede na radijus atoma? 1. Koji je to zakon? 1. u čeličnoj boci od 15 l.24.56 1.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata .24.24.19.24. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima . Elektronski omotač.10. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1.21.24.22.20.25.24.24.24. Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.24. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.27.28. Izračunaj vrijednost R konstante? 1..17. Koju oznaku ima molarna masa? 1.24. Koliko četvrta ljuska ima elektrona.26.23. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1.24. Jednaki volumeni različitih plinova. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1.15.24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1. Kako se zove doba u povijesti kemije. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida .24. Koliko ima čestica plina kisika. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1. kojeg ima 0. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida . kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.24.16.24. Što je to elektronska konfiguracija? 1.18. 02 %? 1.14.

57 1.43.24. Koliki će biti volumen pri 900C.24. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1. 1 mol nekog plina ima volumen od 22. Što su to izobari? 1. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4).35.38.40. Volumen nekog plina iznosi 50 l.32.33.36.31.24.24.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C.svijeta istovremeno (u 20 dana)? .24.24. Kako? 1.24. Što je to Avogadrov broj. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C.24. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1. pri temperaturi od 370C.41. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1.45. ako je tlak konstantan? 1.39. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1.24.30. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1.34.24. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1.24. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1.46.24.44. koje zovemo.24.24.42. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce.29. Što je to pozitron? 1.24.24. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.24.37. A koliko ima jedinki? 1.4 l.24.24.47. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? . Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove. a što Avogadrova konstanta? 1. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1.5 mola srebra (Ag)? 1. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1.

Što je to? 1.24.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1..5 mola antimona? 1.49. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1.62.25 dm3.53. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula.24. Koja je najpoznatija emulzija? 1. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.24. atom ili ion prima elektrone.56.Disperzni sustavi.24. Kako? 1.61. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0.50.24.65.24. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata.24.24.24.63.67.24. Što jeto pH? 1. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1.58 1.57. Krute tvari lebde u plinu. Disperzni sustavi. zove se. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1.24.55.24.64. Što je to? 1.66. Što je to osmoza? 1.51.59.24.24.24.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O. Što su to kiseline po Arheniusu? 1. Koliko iznosi pH soka rajčice? . atom ili ion gubi elektron? 1.60.24..48.54.Što? 1.24.52.24. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o. Reakcije u kojima neka molekula.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1.58.Što prikazuje empirijska formula? 1.24.Da bi smo znali formulu spoja potrebno je.24.Koliko iznosi pH urina? 1.

90.1.82.81. Što je to vrelište? 1.59 1.24.24. kiseline su tvari (nastavi)? 1. Što je to? 1. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1.24.24.24.24. Što je to koagulacija? 1.69. Koliko iznosi pH soka limuna? 1.24. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini.24.75.76.24.83. Koliko treba uzeti kisika. Koliko iznosi pH crne kave? 1.88.80. Prema Bronstadtu. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.24. Koliko grama treba uzeti vodika. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1.87.24.24.85. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula.24. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1.24. atom ili ion prima elektrone? 1.24.24.86.Disperzni sustavi. zove se.24. Disperzni sustavi. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.70.24.24. Koliko iznosi pH mlijeka? 1. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O .84.Što je to ledište? 1. Kapljice tekućine u nekom plinu.24. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.74.77.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1. Što su to izotonične otopine? 1.73.24. Što je to? 1. Disperzni sustavi.79.24. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1.78.24.68.89. Što jeto sublimacija? .72. Kako? 1.71.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.

Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1..100.92..98. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1.24. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1. a kako u baznoj sredini 1.24.24.24.95.24. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1.99.91.94. Što je to elektroforeza? 1. Što prikazuje strukturna kemijska formula? .Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini.24.97.24..24.96. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.95.60 1. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1.93.24. Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.

23.89 g 1.37. Periode i skupine 1.1.31.1.24.24.24.24. 74.24. .8.11.24.20. 6.75 kPa 1.24. 53.18. po ljuskama.24.24. Izoelektronski 1.22.g.6 %. Subatomska čestica.24. 1.9.95 g 1. 1.022 x 1023 molekula. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1. ali suprotnog ( + ) naboja 1.24.. 132.24. Chadwick 1932.24.24.19.41 Konfiguracija zatvorene ljuske. 4.6 x 1022 1.24.40.21. Bor (B) 1. Raspodjela elektrona u nekom atomu.24.24. 1.10. 2 elektrona.24.12.24.03 x 10 23 1. Br.17.14 g 1. 1. pV = nRT 1. n 1.24.24.12 g 1.24.33.39..14 g 1..3 g NaOH 1.24.66 x 10 -27kg 1.78 kPa 1.15.24. 53.06 kg 1. 48.13.30.5.78 g 1. Relativna atomska masa (Ar) 1.24.24.24.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869. 32 elektrona. kisika = 65. Egipatsko doba 1.7.36.38. 6121.3.g.3 % 1.27.24. Avogadrov zakon 1.2. ali suprotnog spina 1.24. 9.6 l 1. atoma. 1.32. 1200 1. 14. Vodika = 2 %.24.24. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl. J) 1.16.24.24. sumpora = 32.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1. koja odgovara u naboju elektronu.26. Deuterij (D) 1.48 g 1.24.24.4.35.14.67 x 10 -27 kg 1.Rutherford 1911.24.24. 84. 122. podljuskama i orbitalama. RH = 1.007 x 10 7m-1 1. Doba "alkemije" 1. iona.24.24. 2.29.25. 1. 91.g 1. 10000 puta manji 1. 98 elektrona.24.24.34.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1. elektrona i 6.24.6.28.24. 121.

Oksidacije 1.52.65.61.68. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar. Ar.24.77. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1. od kojih je jedna disperzna.56. 4.66.60. Reakcije redukcije 1. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1.8 .42. 28. Difuzija 1. 60.62 - 1.80. Temperatura.4 % kisika (O) 1. bez prethodnog taljenja 1. Dvije ili više faza.50.24.53. Koloidna faza od sredstva 1. pH = 4 1.00 g ili 59.24. To je mjera kiselosti ili . koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.44. elemente koji se nalaze u spoju 1.24. Suspenzija 1.08 g vodika (H2).24.58. 12. njegovu masu.24.59.24. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1.24.24. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1.70.03 g ili 5 % vodika (H) i 48. pH = 6.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44.64.24.47. pri kojem molekule otapala.78. To su tvari. 1.24.63. 6.24.22 g vodika 1.24. Farmaceutskoj industriji.24. Dvije otopine dviju različitih tvari.51.24.24.1.24. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1. 40.79. 1.55.24.73.24.24. Mlijeko 1.67. 0. To je spontan proces. 0 1. Dim 1.54.24.24.24. 2. kovalentna i metalna 1. Krutom i tekućem agregacijskom stanju .43.57.46 Alkalijski metali 1.25 g vode 1.24. kozmetičkim preparatima.08 g ili 40 % kalcija (Ca). Emulzija 1. industriji boja i lakova.24. 78 kPa 1. pH = 2 1.24.24. 1. koje imaju jednake osmotske tlakove 1.71.24.75.24. pH = 6 1. Ionska.24.9 g 1.24.022 x 1023 1. 57. pH = 5 1. Magla 1.24.24.62. prehrambenoj industriji 1.72.24.47 % Na 1.67 % kisika.24.24. 0.log c(H+) / moldm3 1.02 g ili 35 % dušika (N2).24.76.75 g 1.48.49.45.24.74. % sastav spoja.69.24. 0.

25.25.96.24.24.82.77 g kisika 1.25. + 2 1.84.2 g vodika 1. + 1 1.94.86.1.88.25.100. 1.24.5. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1. 1.4.8 Što je to cijanizacija? .3. 22.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .93.24.24. Crven.61 % Hg 1.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1.25.2.24. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule.24.25.11 g vode 1.98.25.24.Malić) 1.91.97.25. PITANJA IZ C D .24.85.24.24. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1.24. Što je to metalurgija? 1.63 1.24.83. Egzotermnim procesom 1.05 % Na 1. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1. 67.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1.24.95. Reakcije redukcije 1.. pH = 7 1.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.24.44 % Ca 1. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1. krioskopska konstanta ((KK) 1.8 g kisika 1. Pjena 1.89. 29.90.7.92.25.24. 177.87. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1.24. 1.81.24. modar 1. Što je to korozija? 1.99.24. 27.24.

A sada? 1. srebrene boje.25. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1. Kako se zove varijetet korunda . Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1.17.25. Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1.31. tračnice)? 1. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi.20.9.25.19.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1.25.25. Zašto se kalijev karbonat . Kako se čuva? 1. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj.Natrij (Na) mekan kao vosak.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1. Što je to aluminotermija? 1.25.10.30.25.Kako su nastale sedimentne stijene? 1. Što je to invar-čelik? 1.26.28.18. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.25.25.15.29.25.25.12.23.13. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1.64 1. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1.25. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1. Što je to fusija? .25.25. mostovi. Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.11.14.21.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1.25.27.16.25.25. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1.1.25.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? .25.22.25. veoma otrovna? 1.25.25.25. Kada? 1. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1.24.25. otkrio Davy. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno. lakši od vode.

Što je to "umjetni zrak"? .25.25. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al).Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? . koje još stipse imamo? 1. hobotnica.25.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1.42. Kako su nastale metamorfne stijene? 1. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn).35.25.25. Što je to "bengalska vatra"? 1.g. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1.47.32.25. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1.25.1.25.25.34.25. jastoga. Zašto je krv mekušaca (puževa.43. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1.25.25.37.33.25.52. koje je ime tog kemijskog elementa? 1.38.45.46 .41.25.g. Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1.49. oktopoda) plava? 1.25. Ramsay i Travers. Koji to kemijski element su otkrili 1898.25.53.25. lako stvrdnjava? 1. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1.25.44.51.25.36.48. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1. Pored aluminijeve stipse.65 1. Što su to eruptivne stijene? 1.39.25.50. Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1.25. Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja. Otkriven spektralnom analizom 1875.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1.40. Kako se zove? 1. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1.25. Tko je optkrio polonij (Po)? 1.

Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1. Tko je otkrio fosfor (P)? 1.63.61. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji. 1.68.25.56.59.25. 1. čak i u najmanjim količinama? 1. Kojom bojom boji jod (J) škrob. 1.- 66 - 1. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1.25.67.55.65.58.25. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1.57.64.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1.60. Što je to "mineralizacija"? 1.25.25.25.25. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.5 m? .25.66.25.62.54.25.25.25. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1.25.25.

Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma. barij (Ba) i radij (Ra) 1. 7.25. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1. limonit (Fe2O3 x H2) 1. 7. 1.23. biljnih i životinjskih ostataka 1.25. cezij (Cs) i francij (Fr) 1. Taloženjem minerala. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1. kalij (K).67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. pri čemu se oslobađa toplina. pa se rabi za punjenje termometara 1. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina. Sastojina vitamina B12. Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno. sroncji (Sr). rubidij (Rb).25.25.25.24. pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1. kuprit (Cu2O).16. Talište od 20450C 1.7. halkozin (Cu2S).12. Berilij (Be).35. 0. Litij (Li). malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1.25.90 % Mn) 1.78 t Al2O3 . 1.28 % 1. kalcij (Ca).31.25.11.25.15. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja. cca 25 % 1. Pod petrolejom 1.25.2.13.25.25.25.32.25.10. Smaragd 1. 1.28. Skandij (Sc) 1. Rubin 1. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1.19.34.14.25.25. 1808.25.20.25. to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline.17. magnezij (Mg).9.25. 20000 km/sec 1.25.25.25.. Magnetit (Fe3O4).25. Katodnom zaštitom 1. Izotop kobalta (Co-60). 1.25.22.25.5. Kiri 1. Halkopirit (CuFeS2). Fero-mangan (30 % .25.21. ima veoma mali koeficijent širenja.25. Ne može. Živa (Hg).6. hematit (Fe2O3).25. Kalijev klorid (KCl) 1. jer ima radioaktivne osobine.26. koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1. kada se zapale 1. Ima 36 % nikla (Ni). Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori.25.27.29.25.25.3. To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1. natrij (Na).25.25.g 1.33.03125 g. Koks 1.. 12 dijelova 1. pa je u uporabi u dijagnostici 1.25.8.18.36.25.25.30.4.25. PITANJA 1.25.1 80 % 1. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala). zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1.25.

60. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1.38.41.25. Texasu.58. Katalizatori.25. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1.25.25.25.39. Neon (Ne) 1.25.50.25. Na Siciliji. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1.54.25. Argon (Ar) 1.25.25.25. nus produkt kod proizvodnje čelika.64. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1. kao spoljni antiseptik u medicini 1. 15 kg 1.25.6 dm3.780C do + 23140C 1. Rastavljanje tvari na komponente 1.25.56.68.25.25. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1.25.25. plastični i amorfni 1.45. i Japanu 1. Rombski. Grafit 1.25. To silikatni minerali. a iz humusa u mineralne tvari 1. Brandt 1.25. Dijamant 1.61.42.25. 14.29.25.63. Galij (Ga) . NE 1. 450 V .25.25. nastali kristalizacijom magme (lave) 1.65.7 g 1.49.25.67.25. 4. 23440C (od . Modro 1.53. Služe 1.66. Porculanska zemlja 1. To je kalcijev fosfat.25.25. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1. monoklinski.25. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale. pogodan za kisela tla 1.52.59.44.68 - 1.25.57.55.43.1.48.25.62.47.37. Piere i Maria Curie 1. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.46. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.25.40.51. 140 kg 1.25. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1.

Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast.26.18.26..26. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.11. čega je smjesa? 1. Benzin.26.26.10. 1. koga poznajemo kao gorivo .5.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1. Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1. Kako se zovu soli oksalne kiseline .12. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1. Kako? 1.9.26.19..6.69 - 1.26. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje. Kako se zovu soli octene kiseline? 1. Što je to "cetanski broj"? 1.1.26.20. Što su to sapuni? 1.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1.16.26.Što određuje kvalitativna organska analiza. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.17.4.26.3.26. Što je to metopril? 1.26.26. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1.26.7. Što je to "oktanski broj"? 1.13.26.26. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1.26.26.26.26. a što kvantitativna organska analiza? 1.26.8. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1.14.15.

26.38.26. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1.26.26.26. služi za priređivanje. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1.32.26. Što je to pulpa? 1.36.26.26. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek. ali podesna za uporabu? 1.30. Kako se zovu salicilne kiseline? 1.. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.28.39. Koji? 1.22.37.23..Čega? 1.21. Zašto je važan acetilkolin' 1.26.25.26. Što su to deterđenti? 1.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1.41.70 - 1.26.26. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1. Što je to Schifova baza? .33. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1.40.26.26.26.Kako je A.31. Dietilamin je najvažniji amin. Što su to šamponi? 1. Gdje se nalazi kolin? 1. Što je to degras? 1.34. Što je to lanolin? 1.29.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna.26.26.27.26.26.26.26. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1.26.35.

IR-spectroscopy. To je mast ovčijeg runa.12.26.26.21.nuclear magnetic resonance 1.26.26. Wholer 1829. Vrstu organskog spoja. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1.15. pa mu je dsat broj 100 1.4.26. Acetati 1¸. 1. J.24.26.26.13.26. Laktati 1.26. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1.g. Cetan naglo se pali. 1844 godine 1.26. UV-V spectrophotometry.9. sedam .18.26.45.8.J.17.10. Spektrografom masa 1.26. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1. NMR.26.26.44.26. kod ispiranja vune 1.26. Aspirin 1. jer ima terpena i kamfora 1.27. Salicilati 1.26. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1.7.26.43. Očišćen produkt. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1.32.23.26. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja .19.26.26. Oksalati 1.26.2. C. Jer širi krvne žile.26. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1.25. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1. alkohola i masnih kiselina 1.22. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1.14. R-COOH 1.26.26.11.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1.26.33.1.26. Gdje je u uporabi metilamin? 1.1. složena smjesa voskova.26.26.26. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1. šest.31.29. Postotak cetana u gorivu.42. Je li se anilin lako ili teško oksidira? .26. Dinamit 1866.16.26.6.g. švedski znanstvenik 1. Da. Citrati 1. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.26.28. Tartarati 1. Galna kiselina 1. Goodyear.3.26.71 1.26.26.20. Berzelius.5.26. količinu (kvantitet) organskog spoja 1.26. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1. Formijati 1.26.

koji su jedan drugom zrcalne slike? 1.35.43.36. U lecitinu 1.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1.27. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1. pri produkciji akrilnih vlakana.26.26. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? .26. U kožarstvu 1. veoma su snažan eksploziv 1. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1.26.1.27. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1. Kse zovu izomeri.11. Pikrati.7.27.27. Herbicida.45.26.27.3. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama .27.27.10. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.1.26. Neke tvari.72 - 1.27.27. razvijajući toplinu 1. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1.34.8. U proizvodnji hrane za životinje 1.4.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1.26. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1.5.42. naglo prelaze u plinove.37.26.27.6.9.38.27. čije su molekule nestabilne. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće. pri vulkanizaciji 1. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.44.27.41.40.26.26.26.26.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.39. Lako 1. Slabije lužine od amonijaka 1.

26.25. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.27. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? .18.31.27.Kako je to rješila priroda? 1.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1. Koja je molekulska formula laktoze? 1. u što prelazi hidrolizom? 1.20.24.27. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1. Što? 1.32.27.23.27. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.27. Kako se zove "životinjski škrob"? 1. koji se u vodi otapa. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.27.33.12.27.Što je to "invertni šećer"? 1.14.27.27.27. bezbojan prah.15.27.21.27.22. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1.Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1.27.29.73 1.27.28. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.27.1.13. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.27.27.17.27.16. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? . Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.19. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1. Kakvi su procesi. Glikogen. Za predmete i molekule.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1.27. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1.27.27.

Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1.27. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? . Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid). Što je to "škrobno ljepilo"? . Hemoglobin ima homolog u Africi. Kojim testom? 1. Zašto je krv mekušaca (oktopoda.27. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1.27. hobotnica) plava? 1.27. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.53.50.27. a asatojina je vit B12. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1.27. Koja je to najprostija aminokiselina? 1. Što je to transkripcija.27.1.27.27.27.27.41. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1.38. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1.27.55.52. Koja? 1.27. jastoga.43. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1. Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1.27.27.27.48.39. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.49.27. Što je to hitin? 1. bitan u biološkom procesu 1.27.27.54.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1.27. puževa.40.34. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.27.74 1.37. Aminokiseline se dokazuju.45.51.42.44. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.36.35.27. gdje je raširena bolest.47.

56.61. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1.27.58. Zašto se ukrute mišići kod leševa? . Zašto se krv usiri? 1. Gdje? 1.63. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1.62.75 - 1.60.27.59.1. Što su to koenzimi? 1. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.27.27. Što? .27. Gotovo svi koenzimi sadrže.57.27.27.27.

37.27.24. U glukozu 1.15.5.33. natrijevog hidroksida (NaOH).1.4.29. Ne reducira 1.27. Arabinozom.27. Melasa 1.27.27.9. 1. 1. Gliceridaldehid 1.8.27. Glukoza 1.26.27.27.31.32.000 1.27.14.27. 80 % 1.27.27. ksilozom i ribozom 1.17.Fischer 1891. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1. jer se stvara teško topivi karbonat 1. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati. E. Na-K-tartarata 1.25.11.27. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1. nalazimo ga u oklopu rakova 1.. Glikogen 1.27.27. Ninhidrinom .38.27. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1.nasuprot) 1. Šećeri 1.22. Kiralni centar 1.27.19.27.25. sorboza 1.10.27.27.21.12 -oza 1. Enantiomeri (grč.16.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27. Manoza. Bakarnog sulfata (Cu SO4). Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1. Saharoze i maltoze 1. 50. po strukturi sličan celulozi.27. pa mora unijeti hranom 1. Da 1.g.30.27..34. Smjesa glukoze i fruktoze 1.25. Plave 1.27.27. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2).27. Jer su od njih izgrađeni proteini. Kiralni 1. Redukcioni proces 1. Da nalazi se u medu 1. C12H22O11 1. Maltoza . glukoza.7. Redukcioni 1. U korijenju nekih biljaka 1.27. fruktoza. celobioza 1.27. .27.27. Glukozu i galaktozu 1.27.27. Enzimima 1.13. galaktoza.6.2.28.23.Polisaharid.27.18.27.27. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1.27.36.27.3. Budući da je optički aktivna.35.20.27.

77 - 1.48.40. To su proteinsaki dijelovi enzima. citozin.27.27.41.59.63.27.54.27.62.50. U intervalu od 300C .27.27.51.27.58.52.42.27.27. D-riboza ili D-deoksiriboza 1.27. gvanin.27. Jer vrši prijenos energije 1.53. Od 10000 do 100000 1.27. Samo u zadnjoj sekvenci. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) .600C 1. U biljkama 1.49. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1.27. Nukleotid sa bazom. Adenin.27. Na ribosom 1.27. a on ima bakra (Cu) plava krv 1. Anemija srpastih stanica 1.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1. Oksidaze i reduktaze 1.56. Proteine 1.60.27. ponekad i u citoplazmi 1.27.27. Kod čovjeka je -ThrCOOH. Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1.45.27. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika.27.47. organske molekule relativno male molekulske mase 1.55.27. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira.44.46. Koagulacijom miogena. U jezgri svake stanice. pa se krv usiri 1.57.39.27..61. Da 1.27. a kod svinje -AlaCOOH 1. Violetno-ljubičasto obojenje 1. uracil i timin 1.43. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1. Iz biljaka 1.27.27.

Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1.2 Gotovo polovinu energije.17.28. Koje su to četri žučne kiseline? 1. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija.28.28. Uneseni proteini hranom.28.14.28. Čega? 1. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1.28.28.28.28. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1. Koje su to tvari? 1.9.5.4. U što? 1.18.28.. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića. Ili što? 1.28. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1.8. može se usporediti s djelovanjem.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? . Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima.19.Životinji i čovjeku. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima. Čega? 1.- 78 - 1.6. Što je zadatak žučnih kiselina? 1. Koji enzim? 1.7. Gdje? 1. masti i šećera.28. Koje žlijezde luče hormone? 1. jer u pljuvački imamo. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1.10.28.13. Pri kolikom pH? 1.28.28. A gdje se razgrađuje? 1. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena.28.11. postupno se hidroliziraju.1. osim proteina. koju čovjek prima sastojina je.3.28. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1..28.15.12. Djelovanjem vitamina u organizmu.28.16. Laktat prelazi u krv.28.

28. Zbog visoke cijene i učinkovitosti. Što je to glikoliza? . Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1.31.20. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1.33.28.79 1. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1.28.28.28. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu.1.23. gdje se sve proizvodi kinin? 1. Upotrebljavali su ga urođenici J.28.28.28. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira.28.36. Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1. kao enzim.22. kao pričuva? 1.25. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1.28. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? .35.21.28. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.26. Koji je to vitamin? 1. dobija se lijek.28. Koji je to alkaloid? 1. U što? 1. Zovu ga ljuti princip tabascoa. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1.28. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom.29.24.27.28. Koji je to alkaloid? 1.34.37.30.28.28. Koji? 1.28.28.32.28.Amerike kao otrov za svoje strelice. Nikotin.

Uz enzim pepsin 1.28. Tripsin 1.28. Zato što je točka taljenja.25. kodein 1.28. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1. Do maltaze 1. 39 kJ/g 1. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1. LSD (Lisersauredietilamin).13.28. Vitamin B6 1. PITANJA 1.33.28. Egzotermna 1.11. Indiji.3.. Maleziji.30. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1.28. U peptide i aminokiseline 1.20. dezoksiholna. Alkaloid kurare 1. pri pH = 6-8 1.28.28.37. Vitamini 1.29 cca 5 % ljudi 1.28.26. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1. Da emulgira masti 1. U jetra i druga tkiva u organizmu 1.28. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1.28.9.28.28. Masti 1. Amilaza 1. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.32.28.21.28.Americi 1.28. pa su zabranjene 1.28.28.34.31. Katalizira u kem.28. extaci (derivat lisergične kiseline) .27. Hormon tiroksin 1.28.8.5.2. J.12.28.28. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.28. već se proizvodi sintetski 1.28.28.1.10. Morfin.28.28.15.16. ATP ili adenozintrifosfat 1.6.4.22.35. 1.g.28.28.28.36.23.14. Holna.28. U srčanom mišiću i jetri 1.28. cca 40 mg 1.80 ODGOVORI 1. Aspirin 1. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi.24.7. pH = 1-2 1. stvaraju ovisnost. Alexandar Fleming 1929. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav.28.18.28. viša od tjelesne temperature 1.17. Javi.reakcijama.28.28.28.28.19.28.

Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak . Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst. Noller .Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec. Biserka Borovnjak.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica.30.Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R. koji imaju kemiju. Dunja Nothig.prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. koji su navedeni u naslovu. NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije. Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole. SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA .Hus.Hus .Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig . nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije.Hemija BIGZ Radmila Žeželj.81 - 1.Scripta II Tvrtko Malić . 1..Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski.Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica . Mira Herak . Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor .C D . Branka Korpar Čolig. koje organizira sam dotični fakultet.Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler . Dubravka Turčinović . Aleksandar Leko .Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg . Uz obradu. Antica Petreski .C D . Branka Korpar Čolig . rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole.Scripta I Tvrtko Malić . 29. Blanka Sever .Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić.

............................. Elektrokemijski procesi (1............................5....9.......8......13................7 10.......................) ............ Rješenja i odgovori 1................ pitanja ...............18 22.................) ......................................................... Relativna atomska masa.........................................) ............................. Oksidoredukcija (1....... Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ................................................................6).........15 19........................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1...................................................................... Koncentracija otopina (1.................... pitanja . Pitanja i zadaci iz kemije (1.................................................32 35................................................................................................................................ Pitanja iz opće i anorganske kemije (1.7........................................................................ ......................... atomske mase elemenata (1............. 6 9............................26 31. Pitanja i zadac iz kemije (1...................9......... zadataka .............16 20........................................... pitanja ..........24 30.......82 SADRŽAJ 1.5............... ........ Angloameričke jedi9nice (1......12 16........................... Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1...........15..................33 36..... Rješenja 1.....................................................................................4......................... Rješenje 1............................... 9 12........................... Zadaci 1.......................11).........................................................................17 21..................................pitanja......................................................... Zadaci (1.......................................................................................................... 9 11..7............................................................3 7..4......................15). ................16......... 34 .................................20 25............ zadataka .... ..10) ............3...............................................................................13)......................................................................................16...................2 5..................................................2.................)..........................22 27................................................................Rješenja i odgovori 1..................................................................................................................14..........................5 8.27 32.. Rješenja 1........12 15....................... Rješenja i odgovori 1.................12).................................. Plinski zakoni u kemiji m(1.. pitanja ....24 29................ Zadaci 1............................................................................................ Pitanja i zadaci iz kemije (1.................................. Rješenja 1........................4................................. Zadaci 1.......................... Mol ili količina tvari (1........................29 33............ 1 3.5.......................................................................................................................................... Rješenje 1..).................................9.......................... zadataka ............................................... Rješenja 1.................................... Zadaci 1.............................. Rješenja i odgovori 1. Relativna molekulska masa (1............17) .................15 18........................................................................ 19 23................................................. Zadaci 1.............23 28.......................8.14)........ Kemijski ekvivalenti (1..........................10 13.6......... 1 2........ atomski brojevi.................................................................6.....7.................................................................................................................)......................20 24................................................... zadataka ....... zadataka ..................... Međunarodni sustav mjernih jedinica ............. Pitanja i zadaci iz kemije (1..............................................17... 30 34.......... Kemijska formula (1................................................) .... 21 26...............1 3........................................).................................................................... zadataka .........11 14........................... Rješenja i odgovori 1......................) ..............................1 4........14 17..............12...........2 6.........8................................................... Kemijski simboli.......

... Sadržaj ................55 49..............).............................................78 58............)...................................... 80 59................39 40............20.................. travnja i liupnja 2008......45 43.............. Pitanja iz organske kemije (1.........................76 57........................................................................).....19... pitanja............53 47..............................................81 61.........................82 Usora......................................54 48...................pitanja.........................21.................................................................24...........27......67 53.......20)........................... Rješenja i odgovori 1....................35 38.. Pitanje iz biokemije I (1................26.......................28... Rješenja i odgovori 1..... prof Tvrtko Malić ........55 50....................)...... pitanja .........61 51....................................................................................................................................... Pitanja iz anorganske kemije (1.................................................... Odgovori i rješenja 1.......g..pitanja..........18.....69 54..................................47 44.... Odgovori i rješenja 1............................................ odgovori i rješenja 1.........................................................................pitanja .......22)................................................................... 71 55............................. 41 41..... Pitanja i zadaci iz kemije (1..pitanja......25.......... upotrebljene za izradu priručnika..................................................42 42........................................................ Način uporabe Priručnika i rješenja...................27......81 60........21............24................................................. Rješenjaq i odgovori 1............................................................................. 72 56............83 - 37.....).....19.. Spisak literature.................pitanja...................................... Pitanja iz organske kemije (1... Odgovori i rješenja 1................................................pitanja .........................................23......pitanja ................................................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1.... Pitanja i zadaci iz opće kemije (1.......................................)...........22...... Rješenja i odgovori 1.............................25).............................................................).......18... Pitanja iz biokemije II (1.. Odgovori i rješenja 1.......................................................50 45........ Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..................28..................... Pitanja iz anorganske kemije (1.........23...................................................................... Rješenja i odgovori 1...................37 39.... pitanja ....pitanja.............................................63 52....................................................26..)... Pitanja iz organske kemije (1................................................................ Rješenje i odgovori 1.................................................................51 46........................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->