Kemija - Zadaci

P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

14 mola 1. 1368.6.33 x 1018 1.39.4.4. 109. 0. 323. 1.4. 292.20.18.15.34.7 g 1.30. 28. 1. 6.71 g 1.40. 2. 401.4.4 11.176 g Cr 1.1.088 mola 1.19.36. 1.26.38.9 % Al . 3. 296.-5RJEŠENJE 1.388 mola 1.6 g 1. 1. 0. 0.33.65 g 1.8.13. 5.7 g 1.1 g 1.37 mola 1. 0.6 g 1.4.4. ZADATAKA 1.4.4.4.9.25. 2.4. 1.24. 127. 3. 3.4.999 mola 1.53 x 1018 1.2.28.4.44 mola 1.035 g 1.4. 5.4.4.2 g 1.4. 0.4.4.175 g 1.4.395 mola 1.32.17.55 molova 1.4.4.65 x 10 -24 1.3.31.33 x 10 -22 1. 464 kg 1. 55.24 x 10 -22 1.4.4.23.15 x 10 -23 1.4.4 kg 1.4.4.64 mola 1.4.37.21.4.16.67 g 1.22.4.4.4.4.89 mola 1. 83. 0.4.5.03 mola 1.4.12. 0. 80.4. 103.23 mola 1.4.388 x 10 -20g 1.4.97 x 10 21 1.55 mola 1.5 x 1019 1.4.29. 5.4.10. 27.14.123 mola 1.35.14 x 10 -23 1. 1. 88.7. 0. 37. 243. 1.4.775 g 1.4.

18 = 0. za dobivanje 0.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti.5.644 mol x 98.ione.112 g m(Ca(OH)2) = 0.322 mola kalcijevog fosfata.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310..112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71. M(Ca3(PO4)2 = 310. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98. izrazimo tu količinu kalc. dajući produkte.322 mola K3PO4. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata.7gK3PO4.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63. .00.-6- 1. potrebno 2 x 0. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310.09 = 71.27 gmol-1 = 136. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija.09.322 mol.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0.70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata. a kalcijev hidroksid 2 OH.skupine.966 mol x 110. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe.99 gmol-1 = 107.00 = 63.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2).22 g m(K3PO4) = 0.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata.22 g CaCl2 i 136.322 mola CaCl2 i 2 x 0. potrebno je 107.644 mol x 212.15 = 0. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione.322 mola kalcijevog hidroksida. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata.966 mol x 74. M(Ca(OH)2) = 74.

Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1. ZADACI 1.10.5.21 gmol-1 = 0.5.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142.5.6.04 gmol-1 a količina od 0.12.5.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata.04 = 42.3019 x 142.1.9.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata.5.5.3. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1.5. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.5. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0.7.5. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1.5.4. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.5.5.2. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? .5.5.11.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331.8. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata.

5.14.sodom)? 1.5.20.16.15. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1.-81. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.17. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1.5.5.13.19. Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? .Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.5.18.5. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno .5.5.

....oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je .14..11...5..5........... 1670 kg 1. 0......8.03 g NaOH 1.....15 g NaOH 1..........oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je .... 1.....167 mola 1............83 g 1. 149......5.. 1315 kg 1.5.+1 ......... 1..15.10... 95.. 25.5.5.......88 mola 1.oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je....-1 .43 g 1. Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: ........73 mola 1..... 168...-9RJEŠENJE 1.... OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi...40 g KOH 1...5 12..oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je.0 ..........5....62 g Fe(OH)3g 1.....7. 0.78 mola 1....14 mola 1.. 54..5..73 mola 1...+1 ...........09 g 1.19....oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina...2......5.5..05 g CaC2O4 1... 124.18.............17..... 144....5........94 g 1. 1. sem u hidridima je . 96 g NaOH 1.... 83.1 86.5..20.. 64...5.....5....5..9.....5...oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je .....5....4........ ......6.5...........-2 .5..5.+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja.3.1 g KCl 1...-1 ..I skupina PSE) je . Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju...5.... ZADATAKA 1.. 416.32 g KOH 1.....oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma........ 2. 79.....16.5....13.........

9. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1.2. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? .20.19.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1..6.18.14. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1.5.16. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1.6.6. Odredi.6.6.6.6.6.10 - 1. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1.11. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1.. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.13.6.8. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1.6.10. ZADACI 1.6.3.6.6. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1.7.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1.17. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.6.6.6.15.12.4.6.6. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1.1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1.6.

6 10.1..6.8.6.6. + 6 .6.6.16.6.17.6.4. + 5 1. + 1 1. .6. ZADATAKA 1. .6. + 6 1. + 6 1.14. + 7 1.6.6.11. + 7 1.7.2. + 6 1.19. + 5 1. + 2 1. + 4 1.13.15. + 2 1.6.6.6.6.6.6.6. + 6 1.3 1.18.6.12. + 2 1. + 3 1.3.5.20.1 1.11 - RJEŠENJE 1.6.6. + 4 1. + 3 1. + 6 1.9.

65 % kažemo da je navedena otopina 9. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama.0965 = 9.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu.65 % 1. Primjer 9.2. Koliko treba odvagati KMnO4. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml.7.1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.7. ZADACI 1.7. Otapalo također. U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi.1 moldm3? .20 => 0. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene . koje određuju sastav neke smjese.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. odnosno otopina.7.: Koja je koncentracija otopine.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0. pa rabimo druga otapala (etanol.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42. kloroform.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite. benzen i dr).89 mol dm-3 Primjer 10.396 g Na2CO3. petroleter.89 c(Na2CO3) = n / V = 1.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0.4 mola za pripremanje 0.6. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.. tekuće ili krute.89 / 1 => 1.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1.7.7. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode.5. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-.4. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.3. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.7.12 1.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1.. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. može biti smjesa.7. koje mogu biti plinovite.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1.

13 - 1. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.20. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0. 0.18.16.7.7. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.7.7. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.1 moldm3? 1.7. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? .7.13.1 moldm3? 1.1 moldm3? 1.7. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.8. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.7..1 moldm3? 1.15.7.7.17.9. Koliki je % udio kisika u vodi? 1.12.19. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1.7.7.11.1 moldm3? 1.10. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.7.14.7. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1.7.

7.40 g 1.13.7.419 g 1. 1.7. 88.7.19.31 % Fe 1. 15. 21.80 1.7.7.20. 1. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.36 % 1.7. 27.66 % Cl 1.4. 39.- 14 - RJEŠENJE 1.40 g 1.06 % 1. 1.7.5 1.11. 82.7.3.22 % .17. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3. 15.16. ZADATAKA 1.7.812 g 1.60 % P 1.24% 1.5. 37.9.14. 36. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3.7.7.6.2.804 g 1.10.7.7.15.7. 31.7.1. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3. 1. 13.79 % 1.18.33% 1. 32. 39. 93.7. 29.7.7.7.7.33 % Na i 60.8. 82.12.7.

Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1.8.8.8.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 .8..9.15 = 8.4 = 2.10.3.8.6. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.8. ZADACI 1. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta . pri 180C i 100 kPa' 1. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.8. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: .8.7.2. Izračunaj masu kisika u boci? 1. 412 / 273.8.8.15 1. 150 bahra pri 200C. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .5. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1.8.4.8.8. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima.69 x 1016 1. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1.1. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1.023 x 10 23 x 1 / 22.

17. 100 l plina kod 00C i 1 atm. 82.7 dm3 1.8. 224.2.16.8.4 mola 1.2 dm3 1.31 x 10-23 1.8.8. 1.8. 11.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.19. 114.51 dm3 1.8 dm3 1. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.15. 0.9. 0.5. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.05 dm3 1. 0.8.8.8.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika.6 l 1.3.ZADATAKA 1.12.8.19.8.8. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1..8.8. 8.8.20. 5908 g 1. 854 K (5810C) 1. Izračunaj masu klora. Volumen od 0. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1.1.11.18.12. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.11.046 mol 1.451 g 1.16.8.4 cm3 1.5 bahra.8.6.8.14.8. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.10. 43.8. 1 l 1.4.8.822 dm3 1.16 1.17.8.47 x 1022 1.13.8 14.8.8. 5.95 bahra? 1.20.8. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.8. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1.8. 884 dm3 1.8 bahra? 1. 0. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0. 0.68 x 10-14 1.8. 2. 67.8. 0.8.2 g.7.6 l .2 l i temperaturi od 300C.8.5 bahra? 1. ak je njihova masa 100 mg? 1.15. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.18. a tlak je 0.13.2 kod 18 0C 1.8.

molekulska masa bakra (Cu) z . koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama.masa bakra (Cu) M .64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6. ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu. koja je prošla kroz elektrolit.34 g mol-1 .količina struje = I x t F . gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj.vrijeme tako nastavljamo : 0.17 - 1. vrši se redokls proces.Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m .broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t . Faradayevi zakoni elektrolize: .9.77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra.11 x 96500 / 31.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59.11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q . 1 h i izluči se 6.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize). (I Faradayev zakon elektrolize) . Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0.. ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.količina tvari. ako je struja bila od 3 A . proporcionalna je količini električne energije.

3. Cd. Fe.- 18 - ZADACI 1. Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1. koja sadrži srebro (Ag).9.12. ako je krom (Cr II)? 1.5.2.10.9. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I). Koliko treba da bude jaka struja. Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1.? 1.18 1.9. Zašto je neugodno kad se jede čokolada.4 g nikla (Ni).9.4.7. 1.15.6. ako nakon 150 minuta se izluči 27. 1. da bi se razložilo 18 vode? 1. Nikl je (Ni II).9. zubnom protezom na kojoj je plomba. a elektroliza trajala800 sekundi? 1. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? .9.9.9. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? .9. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A. Izlučilo se 3.11.9. pri jakosti struje od 1 A.1. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr).9. a u vremenu od 1230 sekundi? 1. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3).9. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu).9. 1. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi.9. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1. Bakar je (Cu II).9. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1. Ag. Cu.13. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).8. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.9. a dužina elektrolize 30 minuta. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu.048 g cinka (Zn)? 1. Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).9.14. 1.

7 h 1. Ag 1.9.9. 8. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1.10.36 g / mol 1.12. Što se može dogoditi s akumulatorom. ako se akumulator toliko isprazni.20.16.13.9.3. E standardni elektrodni potencijal = 1.14.19.20.16.9.8.15.11 1. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem.. Cd.1. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora.9.5. 1. 2. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1. Što valja učiniti.9. 1.2.68 g 1.9.9.Cu jer je razlika potencijala većaq 1. Zn.805 V 1. je li akumulator toliko prazan.21 g 1.9.9.9. 1.9.17.78 A 1.17.9.18. da bi ga trebalo dopuniti? 1.9.9. . Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem.4. 0. 35.19 1. Fe.63 g 1.54 h 1.9.28 h 1. 10 A 1. 2. 3 h i 1o min 1.19.7.9. Cu. 65. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora.9.9.18.9. Zn . 1. 10.9. 172.9.11.9.4 g 1. 1.6. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1. Kako bi smo mogli ispitati.9.9.9. 1. Doći će do sulfatizacije.9.

...54 x 10 -1kg ........47 28....0 ..neon (Ne) 10 20......... 2.yd.............olovo (Pb) 82 207....................................048 x 10-1 m .......astat (At) .........9 .....) ..85 200.... 8...9 65..radij (Ra) ..........željezo (Fe) ....lor (Cl) 17 35.8 39.ton force per square foot (t/sq........dušik (N) ....7.01 19...45 ....20 1...11.......69 ...94 .kobalt (Co) 27 58...ugljik (C) .1 .6716 Pa ....SIMBOLI.....bor (B) ..............6 47....) ...........0 55.09 44...... 46.1......radon (Rn) .....................cink (Zn) ..... 9..9 32.0 222..045 bar ......0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226.ATOMSKI BROJEVI............3 9...............95 74..9 ...pound force per square foot (Lb/sq..kisik (O) 8 16............yd............ ATOMSKE MASE ELEMENATA .....sumpor (S) .99 .............galij (Ga) .....63 Pa Jedinice za masu : ..jod (J) 53 126....0 10.......8 197..........00 30.........92 210.88 12.tehnicij (Tc) ......cubic foot (cu.....mile (ml) .....) ..kositar (Sn) 50 118...............argon (Ar) .................arsen (As) ...................brom (Br) ....iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26...barij (Ba) -berilij (Be) ............93 ....8 192....cubic inch (cu........kadmij (Cd) 48 112......................natrij (Na) 11 22........646 x 10 -1 m3 ..0 63..2...8 79..31 ..61 4............magnezij (Mg) 12 24.....................foot (ft) ..kalcij (Ca) 20 40.....krom (Sn) 24 52......1...0 ...tantal (Ta) .square foot ( sq..0 85........indij (In) ...skandij (Sc) ....rubidij (Rb) ......molibden (Mo) 42 95.0 114......1 ........ft.2.....antimon (Sb) ...............in..84 x 10-2 kg 1.........94 ..0 127..litij (Li) 3 6..........pound (lb)..mangan (Mn) 25 54...10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI ..............1.........609 x 10 3 m Jedinice za površinu: ..) ....zlato (Au) ...01 209....................bakar (Cu) ......paladij (Pd) 46 106.....4 ..........ounce (oz) ....................ft..) ...srebro (Ag) ...........fosfor (P) ...............4...540 x 10-2 m .96 107...vanadij (V) ..98 121...............9...... 3..polonij (Po) 84 209.telur (Te) .volfram (W) ....talij (Tl) .....07 204.ft.........01 238.2 .452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: .in..square inch (sq.94 1.......639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ....55 137......) .fluor (F) .aluminij (Al) ..............72 72..pound force per square inch (Lb/sq.....144 x 10-1 m ......0 50................97 69..008 183.............helij (He) .square yard (sq................4 14.9 97............in) ..........4 .....titan (Ti) ...ft........93 .................361 x 10-1 m2 ....silicij (Si) ...JEDINICE Jedinica za dužinu: .....4 180..........cubic yard (cu......08 ...nikal (Ni) 28 58....2 .........germanij (Ge) ......kalij (K) 19 39.............bizmut (Bi) ......) .18 .................inch (in) .290 x 10-2 m2 .............................uran (U) ............) .....platina (Pt) 78 195.....6 . IMENA.yard (yd) ....vodik (H) .......832 x 10 -2 m3 ...6...

12.9. KEMIJSKI ELEMENTI 1.12. d) tekuće-tekuće.12.19.12. Prema rastućem vrelištu poredati: voda. 1. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1. e)bakar 1. d) endotermna promjena 1. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto .12.1.Što je to sublimacija? 1.12. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1.12. Kako je polonij dobio ime? 1. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C.4.3. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1.12.11. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1.6.12.16.15.5. pivo. mlijeko. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta.. dim.12.17.12. d) ugljik.10. željezo.12. c) egzotremna promjena. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1. magla.kruto. vodena para.2. e)tekuće-plinovito 1. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina.12.12. 1.14. etanol.12.21 1. nastaje kao produkt i voda? 1. zrak. c) francij. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1.12. KEMIJSKE PROMJENE.18. a vrelište morske vode više od 1000C? 1. ulje. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? .7. čaj. b) kemijska promjena.8.12. a što 2 Br? 1.13. Ako kuhate grah u otvorenom loncu. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena. b) kruto-tekućina. c) kruto-plinovito. b)željezo.12.12. Što označava znak Br2. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1.12.

Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C. 1. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska. b) Fe. a) F.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja.9. Pri tlaku manjem od 101 kPa.dim. Znak br2 označava molekulu broma. etanol. 1. kad su razdvojene.Čestice plina daleko su jedna od druge. 1. ulja. pivo. položaj.. 1. sa vrlo malim privlačnim silama. d)C. NH3 + HCl => NH4Cl.12. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake.3 g/mol 1.18. a među česticama ulja slabe el.12. reakcijska smjesa se ugrije.beton.14. vodena para. 1. c) Fr. 1. čaj.statske sile.12. zbog toga.33 %. (bez tekućine).6.22 1.12. 1.20.10. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru.5. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina.12.4. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik. dok je emulzija: mlijeko.2.19. grah će se prije skuhati u Zagrebu. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda. 0. 1.12.3.12. magla.12.12.uljana boja. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu. odnosno reakcijska smjesa se ohladi. M(C12H22O11) = 342.17.12. Prave otopine: tinta.12.11.12. 1. 1. 1.12. e) Cu.1. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari. 1. pa je vrelište morske vode više od 1000C. magla. d) majoneza.12. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen. 1.12. temperatura ili agregacijsko stanje tvari.12.16. 1. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi.20. a suspenzije: dim.8. 1. željezo. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari.13.12. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru.7.mlijeko. c) lava. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem. potrebna je toplina taljenja(isparavanja). voda.12. 1. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju. Zrak. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi.12. e) pjena na pivu. .a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera. što je tlak para čistog otapala otopine manji. 1. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi. 1.15. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. Upariti do suha.12.12. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma. a) granit.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe). b) mulj.

8.13.43% izotopa relativne atomske mase 36.9.3.0129 i Ar(11B) = 11. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78. odnosno 81. 1. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1. ATOMI. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica.2 %. w((Ar) = 1%.57% izotopa relativne atomske mase 34. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79.9. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3. Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10.13. Korpar.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA.6. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B.10.97 i 24.00931. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2). Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126.13.1.9183.13. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1.13. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1.904. Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1.66 x 10-27kg).9183 i Ar(81Br) = 80. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1.5.13.23 1.13.13. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79. Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' .13.2.. 1.Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1. Bor (B) se u prirodi javlja. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.96.7. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%. w(N2) = 78%.7% atoma 10B.13. a ostatak čine atomi 11B. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br.13.4.

5.45. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1.13.9. 1.5.14.1..6.7.4. m(SO2) = 64 kg. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14.1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1.13.3.2.14.skupine PSE? 1.11. 40 % Ca.6. Formula ugljikovog dioksida (CO2).3.14. 1.8.10.14. V(SO2) = 22. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.14. 1.785 l.35.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1.9. 1. m(S) = 32kg. 1. U broju neutrona. 48 % O.14.13. m(H2O) = 0.13.13. 1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1.14.8. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1.7.24 RJEŠENJA 1.2.1 x 10-25kg. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0.81. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16. M(zrak9 = 28.13.7 % atoma 79Br.10. 1.14.4.578 g. Formula vode (H2O).13.96 g/mol. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? . Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1.13.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).13. 12 % C.14. 1. 36.4 m3 1.13.skupina PSE)' 1. 50.14. 2. 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. 1. Ar(B) = 10.13.

25 1. NH3. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.16. NH4Cl.14.14.12.14.14.21.23.14.2e. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.14. NCl3 ? 1. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio .22.17.=> Ca2+(plin) + 2e. Li.14 13.? 1.14.. Nabroji sve tebi poznate ione .15.=> F (plin) + ee) Ca(plin) .19. d) K+ ili Cl.ionom ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1.? . Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na.1800C ' 1.e. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F.20.14. Sc. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O.18. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1.(plin) d) F(plin) . Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1. J ? 1. F.14. b) F ili Ne c) Li+ ili He. Cl.=> F.14.14.14.

F (plin) + e. He = 1s2. 1. 1.14. d Cl- .12. 1.14.14. 1.11. 1. Li b)Ne. Ne = (He) 2s2p6.15.14.8. F = 1s22s22p5.13.. O = 1s22s22p4. c)He. SiO2. SnO2.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. GeO2. 1. 1. 1.16. K+. Mg2+.2. P3. K = 1s22s22p63s23p64s1. 1.14. Ne..14.5.6.14.20.14.14.14.14 23.14. helij (He). 1.14. 1. berilij (Be). F-. Cs. Ti4+.=> F-(plin). 1.21. NH4Cl. C = 1s22s22p2.14. Na = 1s22s22p63s1.4. Ar = (Ne)3s23p6. 1. N = 1s22s22p3. magnezij (Mg).14. H2Po. 1.S2-. 1.3. Na+. 1.17.14. 1. Kruti natrijev klorid (NaCl). PbO2 1.19.14.18.14.10. Ca2+.14. Cl = 1s22s22p63s23p5. H2Te.14. Al3+. Sc3+.14. O2-. 1.7. Cl-. argon (Ar).14. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci.14.1.14. 1. H2S.22. 1. Ne = 1s22s22p6. 1. 1.14.9.

izvlačiti u žice? 1.15. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1.2. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1. KRISTALI. valjati.15.5. koje su krte poput stakla. kovalentnim i metalnim vezama? 1.15. kalijevaklorida.15. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1. Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1.15.27 - 1.15. i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.1. Usporedite osobine bakra .9.15. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati. ionskim. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura). U čemu je razlika između sublimacije joda (J). Kristali metala se u tom slučaju deformiraju. magnezijeva oksida i elementarnog joda.15..10.4.15.3. Zašto? 1. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na).15.8. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1.7. REAKTIVNOST ELEMENATA 1.15. Čolig) KEMIJSKE VEZE. Korpar. kalij (K) ili magnezij (Mg)? .6. a koje daje amonijev klorid? 1. METALI.

15. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1. IF7. PO43-. Mg3N2. SO3.19.18.. CaH2.15. 1. CH4.15.12. HClO4. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1.15. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1.11. HSO4-. SO42-. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1.15. Što će se dogoditi. Li3N.17. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? . kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1.14.16.15.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3.? Napiši jednadžbu: 1.15.15. kada elementarni fluor uvodimo u vodu.13.15. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1. Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).15. NH4+.20.28 - 1.. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl). Fe2O3. SO2.15. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1.

2. MgO 1.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. 1.15.15.14. visoka tališta. Kisik (O2). II.15. 1.15. izolatori.15.struju u krutom stanju. 1. koja ne provodi el. 1. a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+).10. Kalij (K).15. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište. struje. 1. 1.15.7.19. struju.vrlo tvrda tvar visoka tališta. Nisu 1.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta. IV.15. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). izolatori su. Tvari s ionskom rešetkom su krte. U parama joda nazočne su molekule (I2). kao što se događa kod ionskih spojeva.12.15. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1.9. ali u talini provode el. Amonijak (NH3). . lako sublimiraju.18. 1. F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. Za prvi atom u formuli spoja: -III. IV.15.3. velike tvrdoće.17.struju u krutom. ne provode el. VI. -III. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar.15. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el. I. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu. visoka talištas. koja se može kovati i koja provodi el. koja provodi el.15.4. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1.struju niti u krutini ni talini d) kruta. II. 1. 1.15. 1.5.15. V. Tvari s molekulskom rešetkom.15. 1. 1.15.15. 1. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira.6.15. a) kruta tvar visokog tališta.16. Kisik (O2).11. tako da nema odbojnih sila među česticama. I. Aluminijev klorid (AlCl3).15. KCl. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće. niska su tališta. 1. VI.13.struju.20.15.15. Magnezij (Mg). dobar izolator el. VII. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine. relativno mekana tvar niska tališta.15. III. 1.1. MgO e) KCl. Mjed je kruta otopina cinka u bakru. Kisik (O2). Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze. I.8.

6.Zašto ? 1.16.16. hladnija kava struji prema dolje. ona mnogo brže ispari. Zimi snijeg često nestane. Zašto ? 1.16.16. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu.. Zašto? 1. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi. Herak) ENERGIJA. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1. KISELINE. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1.15.14.16. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH).8.4. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1.16.30 - 1. a da se nije rastalio. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1.1. a vruća kava se diže. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? .11.16.5. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1.12.2. Kada se moekula tekućine skrućuje.13.16.16. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1.16.10.16. Navedi suprotan proces taljenju ? 1. Što su koligativna svojstva otopina ? 1. BAZE SOLI 1. Emulzija vode i benzena je stabilna.16. oslobodi se manje topline.16. Prolije li se tekućina po većoj površini. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1.16. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna.16.7.9.16. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP). TEKUĆINE.17.Kako se zove taj proces? 1.Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus.16.16.3.16.

16.19.31..31 1. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1.16.16. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1.24.26.34.16.16.16.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.16.16. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1.28.29.33. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1.. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.16.16. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1.23.25. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? . Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1.16. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1.27. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1.20.16. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1.16.16.32.16. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1.16. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1.21.22.35.18.16.16.

Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1.16. -II 1. Skrućivanje. O (-II).16.25.16.6.16.16.16. 1.16.16. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj. 1.16.16. H (I).15. 1. Kondenzacija.7.35.16.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više.31.14. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini.23.16. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1.28. H (I). MgO + H2O => Mg(OH)2 1.27. 1. 1. 1.16.3.16. CaO + H2O => Ca(OH)2.16.17.16. 1.16. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1.5. dok je molekula etera nepolarna. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1.16. 1. -III 1.16.22.16.Egzotermna reakcija 1.16. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O. Mg (II). Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1.12. O4 (-II). U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare.16.13. a emulzija je tekućine u tekućini 1.10.16. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O. .. 1.33.16.16.21.2.16.19. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze.18. 1. 1.16. 1. Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1.16.20.16. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1. 1.16.16. N (III) O2 (-II). Molekula alkohola je polarna.8.30. H (I). O (-II) .9. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1. 1.34. Sublimacija (led sublimira). Na2O + H2O => 2 NaOH 1.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta).16. a disperzno sredstvo je tekućina. Fe (III). 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1.32.16. 1.26. S (VI). pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2).16.16.16.1. Sapun je emulgaciono sredstvo. a ne o njihovoj prirodi.11.24.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1. 1. CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1. koji uzroči polarizaciju O-H veze. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1. Cl (VII).16.32 - RJEŠENJE 1. PITANJA 1.4.

17.17.13. OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1. Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS). koliko će nastati grama žive (Hg).007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O). Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1.17. Od 8. Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3).17.2 kg živina oksida (HgO) ? 1. kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1. uz pretpostavku da nema gubitaka ? .7.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O). 15 g živina oksida (HgO) ima 50. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1.5. Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2. a ostatak na sumpor (S).12.505 g vodika ? 1.6.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S).17.17. U sumporvodiku (H2S) je 0.454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22.2.17. U 54.14. PITANJA.17. Koliko je sadržano grama natrija (Na). ugljika (C).10.15.9.17. Kolika je atomska masa sumpora (S). Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1.17.4.17.17.3. Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1. U 58. odnosno kisika (O)? 1.17. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1.997 g natrija (Na) i 35.33 - 1. a koliko grama kisika (O). Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1. da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1..357 g klora (Cl).8.17. Izračunaj.1.17.. Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1.11.17. Koliki je % žive (Hg) . ako se raspadne 1.

14.15. . 52.17..2.66 % Cl 1.06 1.17. 39.17.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS.17. 16. 0.4 g Hg.13. 1111.61 % Hg. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1.17.55 g H2O 1. i 88. 79.4. a koliko tona olovnog sulfida (PbS).17.44 t ZnS.29 t S 1.17. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1. II 1. 60.84 kg NaOH 1.17.17. 92.10 % O 1.6. 92.068 % O 1.8.39 % O 1.12.17.1132 kg C.453 kg O 1.10.63 % H i 94.17. 7. 32. da bi smo u oba slučaja.17.17.27 t PbS 1.17.9 % Cu i 20. 5.1 %O 1. 88. 0.34 % Na i 60. 39.94 % Al i 47.17.5.34 - 1. 0.17. 22.3.11. 3.16. 1. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).17.9.1.7.17.66 % Cl 1.37 % S 1.82 % Cu i 11.61 % Hg i 7.4338 kg Na.17.34 % Na. 239. 97. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1.39 % O 1. 739.17.17.17.6 g O 1.

U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve. 1. Zlatarić.10. Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1.18.18.1.9.2. na zraku ne korodira.18. . Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1. MgCl2. PCl3.18. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1.. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1.18.7. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P).18.8.18.35 1. Borovnjak. 1. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1. Kemijskom jednadžbom napiši. Odredi: a) u amonijaku (NH3). koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1.18. b) u didušikovom dioksidu.18. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec.18.Peterski) 1.3.13. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl.18.4. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik.18. Objasni? 1.18. Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1.11. kisik i voda. PCl5. d) dušićnoj kiselini 1.5.6. Odaberi one spojeve. c) didušikovom tetroksidu. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS.12.18. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal). b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1.

28.18.16.18. bazna ili kisela? 1.21. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1.15.30.18. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.29. Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1.18. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1.18.18.25.18.17. Što su to fotokemijske reakcije? 1..23. Što je aktivni mulj? 1.18.18.18. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura. 1.18.27. Što je to fotokemijski smog? 1. Što je atmosfera? 1.18.18.31.18. Koji su procesi anaerobni. Izračuinaj Coca-cole. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1.18.22.14. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1.32.36 1.18.19.20.18.24.26. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3). Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1.Je li normalna kišnica neutralna. a koji aerobni' 1. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .18.18. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant.18.

d) 1.19.35. To je zračni omotač.18.37. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija . 2 SnO + O2 => 2 SnO 1.15.3. koji je porozan. P4 + 5 O2 => P4O10 1. Što je to piroliza plinova? 1.18.39. Što je to opasni otpad? 1.33.18. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.14.10.18. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav.18.18.8.11.18. -III.16. V. IV.7.18. koji obavija naš planet.18.18.18. 1. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1. I. C + O2 => CO2 1. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1. 1.36. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1.13.18. Zato što nastaje Fe(III) oksid. 1.38.18. 1. 1.Al).17. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .18.18. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1.18. V = 0.18. PITANJA 1. PCl3. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1. 1.18.18.18.. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1.18. PCl5.1. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1.18.18.c) d) 1.6. NaCl 1.4.18.9.5. MgCl2.088 l. Zbog oksidnog sloja.37 1.12. b) . 1. Jer je neophodan za proces fotosinteze.18.2. Kubične slagaline i heksagonska slagalina. 1.18.34.18. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1.18.

zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku.26. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti.18..18.18.25. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš.18. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti. Slabo kisela.22. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija. 1.36. 1.37. Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu. Zbog fotokemijskog smoga.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi.29. vodena para.18. To su reakcije.18. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš.18. Ugljikov monoksid (CO). To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje. 1. 1. 1.18.18.39. a za aerobni proces je zrak neophodan.38 - 1.21.18.30. 1. 1. 1.20.18. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari. tako da ostaje cca 2 % pepela.23.. 1. 1. 1.18.28. 1.32. 1.18. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića. 1.13000C.27. 1. Najčišća je oborinska voda. metan (CH4). Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija. Opasdan otpad čine sve tvari. 1. 1.38.24. Otopljen kisik.34. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C .18. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca. . Ugljikov diksid (CO2).18.18.18. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka.Pesticidi.33. 1.35. 1.18. To je zagađenje zraka . ozon (O3).18.18.

5 bahra kod iste temperature.4 g nikla (Ni)? 1.19.19.10. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1.7.19. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi.19.2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1.8.11.19. Koliki će biti % otopine. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3). Kolika je jačina struje.19.. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1.19. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1.9.19. Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1.39 - 1.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1.15. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1. Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0.19.2.19.14.19. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr).5.1.19. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida . ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4). Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1.6.4. PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? .19. Matijević) 1.13. Koliki će tlak biti.5 bahr ? 1. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1.12. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1.19. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra. ako se nakon 150 minuta izluči 27.19.3.19.

24.19. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? .19.19. Napiši.23.. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1.19.CuSO4 x 5 H2O)? 1. Napiši.19. Koliko će u masi kalcijevog oksida .40 - 1.25.19.19 26.19. Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat . Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1.18. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton.19.19 21.živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1. Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1. kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.16. Napiši formulu bijele galice? 1.22.20.19. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.17.19.

18. 1.2.12. prema tome otopina je 2.13.19. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1.19. 2.19.19.68 g 1.11. Ca(OH)2 + CuSO4 1.7.19.78 g 1.19. a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja. 2.19.6 l ili 114.19.16. 3 sata i 10 minuta 1. 10 A 1. 1. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije. 82.6.14.1.21. 10. 1.19. 560.19.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine.73 bahra ili 1.19.24. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1. 63.50 % 1. 1 l ili 1 dm3 114.19. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1.19.10.29 kg 1. 1.19. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2.3.6 dm3 1. 1. 1739..23. 1.19. 1.8.19.17.5 % 1.73 x 105 Pa 90.41 - RJEŠENJA PITANJA 1.5.19. 1.19.15.22.19.5 g AgNO3.26 % 1.20.19. 52.19.77 % 1.4. Kao purgativno sredstvo u medicini.9.19. .19.19.19. HgS + O2 => Hg + SO2 1.5 %-tna. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.19.19.4 g 1.98 g 1.25. 1. 15.

8. Što je to osmoza? Objasni? 1.10. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1. Objasni što je to difuzija? 1.15.5. Izračunaj.20.20.18. Što je to: koncentracija otopine? 1. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1. koliko ćeš grama vodika (H2).20.20.6.7.20. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1. Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1.20. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1.20. Leko) 1. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1.19. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? .20.20.20.9.20.14.1. Objasi što je to suspenzija? 1.16.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6.13.20.20.20.4.042 g vodika (H2)? 1. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1..20.20.3. Koje su razlike između vodika (H2).42 - 1.20. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1.11.17. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1. deuterija (D) i tricija (T)? 1.20.12.20.20. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1.2.

a koliko sumporne kiseline (H2SO4). da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1.25.20. Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1.Kako nastaju silikoni? 1.Na2CO3)? 1.34.20.20.20.36. što su to sulfati. Izračunaj koliki je % sastav kisika.NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata . Koliko treba uzeti kuhinjske soli .31.21.natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi. 1.20.30.32.20.20. a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti.20.20.23. 1. Napiši koji? . 1.35. Napiši formulu kalijevogkromata? 1. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.20.20.20.20. Postoje dva oksida olova (Pb).20.28.20.29. 1.33.NaNO3). Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata .NH4Cl).26.20. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida .20.22. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .43 1. Izračunaj koliko u % ima kisika. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1.27.. vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.20.24. 1. Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.

44.20.20.20.38.20.20.46. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1.20. Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1. Objasni kakve je boje safir? 1.47.20. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida .37. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.20.53. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1.20.49. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .20.54.42.50. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1. Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.20. Objasni kakve je boje rubin? 1. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.. Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1.20.20.20.52. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb).Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1.20.40.48. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1.51.45.44 1.20.NaOH) ? 1. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1.20.41.20. Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? .39.43.

20.63.20. Zašto mravlja kiselina (HCOOH). 1.20.20.3. Činjenica.20.20.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra.2. 2. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1.20.13.59.20.60. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća. PITANJA 1.20. Rober Boyle 1. 1.20. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1. 1. 1.20.20.4 g 1.57.20.62.5.20.56. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1.20. U atomskim masdama.6.2 g vodika i 17. Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.20.58.tipičan primjer: mlijeko.20. Na plinovito agregacijsko stanje 1.042 g 1. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1.55.20.4. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1. Smjesa dvaju tekućih faza . Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1.61. 54.11. 1. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi. 1.7.9.10. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom. 21.8 g kisika 1. može da reducira? 1.042 g 1.20.- 45 - 1. 1.14. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma .20. 6. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene.20.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači. Kako se zove ester. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače.20.20.20.12. koji zamućuju vodu.8.

20.20.42.41.45.4 % kisika.28. 47.15.29.25. K2CrO4 1. Zato što je mnogo teži od zraka 1.20.20.20.20. Pb(II) 1.7 kg 1.20.20. 666 kg 1. 1258.46 1.20.32.33.20.21.40.31. 326 kg 1.35.20.17.44.29 g H2SO4 1. 22.5 % kisika. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.34. 135 kg NaNO3 i 77.7 kg H2SO4 1. Polimerizacijom 1. 1. 2.30.79 g NaCl i 1344.20.36. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji. 1 l 1.7 kg 1.20. Količina tvari.47.43. 21.38. 58. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama.20.48. Može u SO3 1.20.20.20. 750 kg 1.7 % silicija (Si) i 53.20.6' % sumpora 1.20. 1. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1.20. 63.20.20.4 kg 1.18.20.20. 560 kg 1. K2Cr2O7 1. 5.6 % 1.16..20. Prodiranje otopljene tvari u otapalo.27.20.5 % vodika i 39. 2.20.49.24.46.20. Plav 1.19 % 1.07 1. 1. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane.23.26. U petroleju .50.22. 1580 godina 1.20.19.0 % vodika i 32.39 Crven 1.37.3 % kisika 1. 64. 65. 1.8 kg 1. 1.20.20.20. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.20. 46. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine.2o.20.0 % sumpora.20. 529. 431 kg 1.20.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

22.22. aluminij.. arsen. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3. Po čemu se razlikuju. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1.13. zlato. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1. Objasni što je to atomski broj? 1. Ba? 1.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1.22.22.17..8.22. Objasni što je to izotop? 1.2 g broma.22.10.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.22. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.1.22.25 g natrija (Na)? .7.16.5. Objasni što je to maseni broj? 1. Sever) 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1. Br.22.14. Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1.4.6. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1.51 - 1.22.22.22.15. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1. Koliki je broj protona.22.3.22. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1.12.18.9.22. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1.22.2.11.22.19. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski.22. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1. Be. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B. argon 1.22.

22.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? .25. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).22.1 m0l / dm3 ? 1. Odredi masu jedne molekule plina? 1. Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1. Od navedenih tvari izaberi one.22. 1.22. Odredi masu jednog mola plina? 1.22.25 g cinka (Zn)? .22. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1.22.32.22.23.31.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1. Koliki je broj atoma u 3.28.22.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1.22. Izračunaj broj molekula šećera? 1. U uzorku koji sadrži 0. koje su topljive u vodi: pijesak. kreda octena kiselina 1. maslac.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. Zašto? 1.22.21.1.26.22.34.30. a njegova talina i vodena otopina provodi.22.33. šećer.22.22.24.22.52 - 1. 0. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.20. U uzorku koji sadrži 0. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju. 0.29.

.5 x 10 22 1. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1.. Zbir brotona i neutrona 1. 1. .. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj. : Br .10. H. .27. .22.19. 14Si: 1s22s22p63s23p2 1. N(NH3) = 4. N(Na) = 8.31. Ag.22. ma(Mg) = 4.99 x 1022 1. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1.22. Razlike: broj neutrona.22.22. .21. PITANJA 1.. brom.25 x 1019 1.22. Au.22.5.11.53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1.18. n0 = 61 1. 1.24.22.22.27 x 10 -25 kg 1. 1.22.13. N (Zn) = 2.22.29.26.25. Al. ..22. ma(Au) = 3.. H HH 1.22. 5 1.42 x 1023 1. Broj protona u jezgri 1.95 x 10 -25 kg 1.76 x 1022 .17.33.22. jednak broj protona i broj elektrona.22.22.22.3.7. 10847Ag e. .01 1. m(S) = 28. Bor.2 1. .= 47.22.1.8. .22.04 1. Zato što nema slobodnih iona.F: N 1.08 cm3 1. M(CH4) = 16.22.15. N(S) = 5..22. .84 g 1.2..22..22.Br : .14.16. 2 1.22.22. . 2 1. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju. .9. As.12. Ar 1. ma(U) = 3.22.20.53 x 10 20 1. berilij. Šećer i octena kiselina 1. N(saharoze) = 2. V (Br2) = 8.28. N(šećer) = 1. bariij 1.22. M(C6H12O6) = 180.22.4. 2. 1. M(HNO3) = 63. Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste.32. .22.6. .22.22.34.04 x 10 -26 kg 1.22. slične kemijske osobine 1.22.22.22.22.23.35 1.30.

11.14.23.23.23. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid.54 1. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1.23. koji je izgrađen od ostataka glukoze. riža.23. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski.2.7.6. grožđe 1. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? . 1.12.23.13.4.23. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1.23.10.1. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1. grah.9.23. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer.23. krumpir. luk 1. Koje namirnice bi izdvojio . Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1.23.23. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1. ribe.3. soja.5.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1. Sever) 1. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1. grah.23. jaja.8. mlijeko.. jabuke.23. margarin. soja. Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva.

13. PITANJA I ZADACI IZ C D .23.14.24 7.8. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H).3. C6H12 1. fruktoza je monosaharid 1. 1. soja 1. Recikliranje. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase.24. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1. jer nema redukciona svojstva.23.23.23.24. žitarice 1. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1.23.23.23. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1.24.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1.23.23. 1. eten ili etilen (H2C=CH2) 1. koju ima oznaku? 1. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.1. vina.23.4. Koliko iznosi masa protona? 1.9. mlijeko.2. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. Koliko ima jedinki u 15 l plina. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.4. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1. ribe 1. Biuret reakcija 1. zatrpavanje zemljom. dobivanje piva.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23.3. Koje je to doba? 1..10.23.23. 1. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo. što uzima Dobereiner? 1. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1. proizvodnja stakla. bakarno zelenilo).24.7. za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.6. Ne reagira.5.2. b) fruktoza nije disaharid.1.24.24.12.24.23.11.9.23. jaja.24.24. 1. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? .6. soja.5.8.

12.24.24. Koju oznaku ima molarna masa? 1.56 1.24.24. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida . glede na radijus atoma? 1.23. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1.21. Koji je to izotop vodika (H) .24.20. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1.24.28.13. u čeličnoj boci od 15 l.24. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.24.24.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1. Što je to elektronska konfiguracija? 1.15. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1. Tko i kada je dao prvi model atoma? 1. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1.27. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica. Koji je to zakon? 1. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata . Kako se zove doba u povijesti kemije. kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1.24. Koliko ima čestica plina kisika.16.24. kojeg ima 0.22.26. Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.24.čilske salitre (NaNO3)? 1.24.24.19.24. Elektronski omotač.14. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima .25. Koliko četvrta ljuska ima elektrona.17.24. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida .11.24. 02 %? 1. Izračunaj vrijednost R konstante? 1.10.24..24.24.18. Jednaki volumeni različitih plinova.

Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1. pri temperaturi od 370C. Koliki će biti volumen pri 900C.43. Što je to pozitron? 1. koje zovemo.42. 1 mol nekog plina ima volumen od 22.24. Što su to izobari? 1. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.24.24.38.5 mola srebra (Ag)? 1.39.24.37.44.29.57 1. ako je tlak konstantan? 1. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1.46. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1. Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove.32. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1.svijeta istovremeno (u 20 dana)? .41.24.24. A koliko ima jedinki? 1.24. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? .45. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3. Kako? 1.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1.47.24.31.33.24. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1.24. Što je to Avogadrov broj. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C. a što Avogadrova konstanta? 1.24.36.24.24. Volumen nekog plina iznosi 50 l.30. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1.24.35.40.24. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1.24.4 l.34. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4).24.24.24.

25 dm3.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1.24. atom ili ion prima elektrone.62..24.50. Što je to? 1. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1.Što prikazuje empirijska formula? 1.65.24. Što je to osmoza? 1. Krute tvari lebde u plinu.24.Koliko iznosi pH urina? 1. Što jeto pH? 1.52.48.Disperzni sustavi.24.24.51.24.24.24.24.57.61.67. Što je to? 1. atom ili ion gubi elektron? 1.58 1. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1.24.60. Disperzni sustavi. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1.24.55.24.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1.64.59.24.24.24.66.54.24. Reakcije u kojima neka molekula.56.24.Da bi smo znali formulu spoja potrebno je. Koliko iznosi pH soka rajčice? .63. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.5 mola antimona? 1. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0.Što? 1.24.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O.58. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o.53. Što su to kiseline po Arheniusu? 1. Koja je najpoznatija emulzija? 1..24. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula. zove se. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1.49. Kako? 1.

89.80. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O .79.77.Disperzni sustavi. Što su to izotonične otopine? 1.24.24.74.24.24. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.24.24. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula.86.83. Koliko treba uzeti kisika. Prema Bronstadtu. Koliko iznosi pH mlijeka? 1.24. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1.1.24. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini.24. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.24.68.81.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1. Koliko grama treba uzeti vodika.78.Što je to ledište? 1. Disperzni sustavi.24.24.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.85.24.24.24. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.59 1. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1. atom ili ion prima elektrone? 1.72.24. Što je to vrelište? 1. Disperzni sustavi. zove se.75.87.24.24. Što je to? 1.69. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1.90. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1. Što jeto sublimacija? . Kako? 1.84.70. Koliko iznosi pH soka limuna? 1. Što je to koagulacija? 1. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1. Kapljice tekućine u nekom plinu.24. kiseline su tvari (nastavi)? 1. Što je to? 1.24.24. Koliko iznosi pH crne kave? 1.24.82.24.73.76.71.88.

60 1. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1.98.24.100..24.91.94.Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1.24.93. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1.24. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.97. a kako u baznoj sredini 1. Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1.95.24. Što prikazuje strukturna kemijska formula? .24.95.99. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1.92.24.Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini..24. Što je to elektroforeza? 1..96.24.

12 g 1.24.24.22.24. Relativna atomska masa (Ar) 1.13. 48.. 1. RH = 1.7.25. 1. Doba "alkemije" 1.24. 32 elektrona.15. Chadwick 1932. Izoelektronski 1.24.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869.5.19. .26.39.24. 6121.6 %.3 g NaOH 1. 1.24. 10000 puta manji 1.24.24. 53.1. sumpora = 32. 9.21.6 l 1.24.24.. J) 1. 84. 122. po ljuskama. 1.24.29.18.36.95 g 1.17. iona. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1.8.24.66 x 10 -27kg 1.35.g. 132.03 x 10 23 1.4.24. atoma.20. Subatomska čestica.24. 98 elektrona.007 x 10 7m-1 1.24.24.24.11.31.24.41 Konfiguracija zatvorene ljuske. Br.24.34.16.67 x 10 -27 kg 1.. ali suprotnog ( + ) naboja 1. Raspodjela elektrona u nekom atomu.24.24.24. 91.24. 2.6.78 g 1. elektrona i 6. Bor (B) 1.12. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl.24.2.75 kPa 1.14 g 1.9.24.24. 1200 1.24. 14.40.14 g 1.24.022 x 1023 molekula. 121.30.24.24.78 kPa 1.24. 1.1.10.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1. 2 elektrona.32. pV = nRT 1.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1.14. podljuskama i orbitalama.38.28.24. Avogadrov zakon 1. kisika = 65.3 % 1.24.33. ali suprotnog spina 1.g 1. Periode i skupine 1.24.Rutherford 1911.48 g 1. 53. Deuterij (D) 1.24. 6. Vodika = 2 %.g. 1.24.27. Egipatsko doba 1.24.3.37.24.06 kg 1.89 g 1. 4. n 1.24.24. koja odgovara u naboju elektronu.6 x 1022 1.23.24.24. 74.

1. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1.67.24.47 % Na 1. Farmaceutskoj industriji. pH = 6 1. prehrambenoj industriji 1.78. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1. njegovu masu.57. kovalentna i metalna 1.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44. Suspenzija 1.1.24.24.69.022 x 1023 1.43. 0 1. 1.log c(H+) / moldm3 1.24.24. od kojih je jedna disperzna. To su tvari.52.46 Alkalijski metali 1.24. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1.24.54.24. 0. 12.80.24. Dvije otopine dviju različitih tvari.24.24.76.71.24.72.55.24.68.8 .63.62.61. 2. kozmetičkim preparatima.24. 6.24.24. pH = 5 1. elemente koji se nalaze u spoju 1.24. To je mjera kiselosti ili .24.24.49.24. bez prethodnog taljenja 1. Ar.4 % kisika (O) 1.74.03 g ili 5 % vodika (H) i 48. 57. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1.56.24. % sastav spoja. Difuzija 1. 1.75 g 1. Koloidna faza od sredstva 1.24. Temperatura.66.00 g ili 59.24. 78 kPa 1.24.50. 0.08 g vodika (H2).47.64. Magla 1. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar.58.02 g ili 35 % dušika (N2).53. Emulzija 1.24. 4.24.24. Reakcije redukcije 1. pH = 6. Krutom i tekućem agregacijskom stanju .9 g 1.24.70.22 g vodika 1.48.24.24.24.24. Dim 1.62 - 1.24. Dvije ili više faza.42.45.24.44. pH = 2 1.67 % kisika.60.75. pri kojem molekule otapala. industriji boja i lakova.51. pH = 4 1.08 g ili 40 % kalcija (Ca). Ionska.24. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.79.24.59. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1.24.65. To je spontan proces. Mlijeko 1.24.77. koje imaju jednake osmotske tlakove 1.73.25 g vode 1.24. 0. 40. Oksidacije 1. 60. 28.

94.24. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1.99.25. krioskopska konstanta ((KK) 1. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1.25. 29.24. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule. PITANJA IZ C D .89.96.24. Reakcije redukcije 1.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1.24.3.61 % Hg 1.11 g vode 1. + 2 1.2.95.1.7. modar 1.24.8 g kisika 1.25.8 Što je to cijanizacija? . Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1. 27.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1.5.24.98. 67.24.25.24.24.Malić) 1. + 1 1.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.05 % Na 1.25.87.25.24. 1. 1.. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1.97.82. Pjena 1.25.25.2 g vodika 1.63 1. Što je to korozija? 1.77 g kisika 1.24.4.24. Što je to metalurgija? 1.83.88.24. 177.24.24.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .25.24.100.92. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1.91.24.85.81.90.24.24. 1.93. Egzotermnim procesom 1. Crven.84.44 % Ca 1. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1.86. 22.24. pH = 7 1.

12.23.25.9. mostovi.25.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina.25.18. Što je to invar-čelik? 1.25. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1. Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.30.25.25.Kako su nastale sedimentne stijene? 1. lakši od vode.64 1.14.Natrij (Na) mekan kao vosak.10.25. Što je to aluminotermija? 1.26.29.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1.31.25. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1. Što je to fusija? .24. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? . Kada? 1.15.25.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1.28. tračnice)? 1. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi. Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1.21.25.27. veoma otrovna? 1. A sada? 1.11.16. Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj.25. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.25. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1.19.25.25.25.25. srebrene boje.22.25.1.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1. Kako se zove varijetet korunda . Kako se čuva? 1.25. Zašto se kalijev karbonat .25. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1.25. otkrio Davy. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno.20.25.17.13.25.25.25.

Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1.25. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1.33.g.25. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1.39.45.34. koje još stipse imamo? 1.25. Pored aluminijeve stipse. Što je to "umjetni zrak"? . lako stvrdnjava? 1.25.36. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1.25. Što su to eruptivne stijene? 1.25.52.25.41.25.25. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al). a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1.43. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1. Ramsay i Travers.42.46 .50.53.25.51.25. Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja.25.25.37. Zašto je krv mekušaca (puževa.40.25. oktopoda) plava? 1. Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1.25.47.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1.38. Otkriven spektralnom analizom 1875.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1. Kako su nastale metamorfne stijene? 1.Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1.25.25.25.25.25.44. Koji to kemijski element su otkrili 1898.65 1. jastoga. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata.1. koje je ime tog kemijskog elementa? 1. Tko je optkrio polonij (Po)? 1.35. Što je to "bengalska vatra"? 1.32. Kako se zove? 1.g.49.25. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? .25. hobotnica. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1.48. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn).

Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.61.25.25.63.25. Tko je otkrio fosfor (P)? 1.25.56.25.64. čak i u najmanjim količinama? 1.59. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji.60.54.58.25. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1.25.25. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.57.65.25. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1.66. Kojom bojom boji jod (J) škrob.- 66 - 1.25. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1.62. 1.68.25.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1. Što je to "mineralizacija"? 1.25.55. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1.5 m? . 1. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1. 1. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1.67.25.25.25.

Sastojina vitamina B12.78 t Al2O3 .25. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala).25. barij (Ba) i radij (Ra) 1.25.3. koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1.25. pri čemu se oslobađa toplina.25. ima veoma mali koeficijent širenja.90 % Mn) 1. Smaragd 1. jer ima radioaktivne osobine.18.24.34.15. pa je u uporabi u dijagnostici 1.25. pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1. Fero-mangan (30 % . To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1. Ne može.25. kalij (K). cca 25 % 1. hematit (Fe2O3). Rubin 1.35. Litij (Li). Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1. 7.25.25.25.25. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1. 1.19. Ima 36 % nikla (Ni). 0. Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori. Kalijev klorid (KCl) 1.1 80 % 1. kalcij (Ca).25.12..25.25. malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1. Koks 1.25.11.g 1.2.23.13.8. sroncji (Sr).20.25. 7.29. Berilij (Be). 1. limonit (Fe2O3 x H2) 1.25.17.25.4.25.14. kuprit (Cu2O).25. 1.25.25.26.10.25. PITANJA 1. Talište od 20450C 1.25.5.30. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina. pa se rabi za punjenje termometara 1. natrij (Na). Izotop kobalta (Co-60).25. 12 dijelova 1.25.9.67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.32. biljnih i životinjskih ostataka 1.25. Živa (Hg).6. halkozin (Cu2S). Taloženjem minerala.27.25.03125 g. 1. magnezij (Mg).25.33.25. 1808. Magnetit (Fe3O4).25.25. rubidij (Rb). kada se zapale 1. 20000 km/sec 1. Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno.7.25.28. to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline.22.16.28 % 1. Pod petrolejom 1.25. Katodnom zaštitom 1. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1. Halkopirit (CuFeS2). Skandij (Sc) 1.25.21.31.25. Kiri 1. cezij (Cs) i francij (Fr) 1.36.. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1.25.25.

49.25.25.25. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1. Texasu. Porculanska zemlja 1. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1. Rastavljanje tvari na komponente 1. pogodan za kisela tla 1.43.29. NE 1. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1. Neon (Ne) 1.25.45.60.25.65. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1. Dijamant 1.25.37.25.25. Modro 1.68 - 1.67.41.38. 15 kg 1.54.51.25.25. Rombski. 140 kg 1.25.61.48. 4.25. 23440C (od . kao spoljni antiseptik u medicini 1. 450 V . Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. nus produkt kod proizvodnje čelika.25.1.59.25. Katalizatori.56. Piere i Maria Curie 1.44. To silikatni minerali.25. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1. nastali kristalizacijom magme (lave) 1. 14. i Japanu 1. monoklinski.57.25. plastični i amorfni 1.25.7 g 1.25. Na Siciliji.25.58.63.25.25.780C do + 23140C 1.25.25.39.64. Služe 1. Galij (Ga) .66. Brandt 1.25.46.25.6 dm3.55.25.25.50.52.25. To je kalcijev fosfat.25. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1. Grafit 1.53.25.68.47. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale.42. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.25. Argon (Ar) 1. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1.40.62.25. a iz humusa u mineralne tvari 1.

26.8.69 - 1. Što je to metopril? 1.26. Kako se zovu soli oksalne kiseline . Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.26. Što je to "cetanski broj"? 1.26. a što kvantitativna organska analiza? 1. Što je to "oktanski broj"? 1.26.26.26. 1.26.9.26.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1.26. Kako se zovu soli octene kiseline? 1..4.20. koga poznajemo kao gorivo .17. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.10.26.7.26. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1.26.19. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.26.26. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1.18.12.26.Što određuje kvalitativna organska analiza. Benzin.3.14.1.26.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1. Što su to sapuni? 1. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1. Kako? 1. Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast.26.26.16.6.15.26. čega je smjesa? 1. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1..13.11.5.26.

29.25.26.31.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek.26.22. ali podesna za uporabu? 1.26.26. Gdje se nalazi kolin? 1.26. Što je to lanolin? 1. Što je to degras? 1.26.26.Kako je A.26. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1.35.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna.39.26.26.70 - 1. Što je to Schifova baza? .26.26. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1..40. Zašto je važan acetilkolin' 1. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1.34. Što su to šamponi? 1.41.26.26.26. Koji? 1.33.26.30.. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1.27.32. Što je to pulpa? 1.26. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.21. Kako se zovu salicilne kiseline? 1. Dietilamin je najvažniji amin.28.Čega? 1. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1. Što su to deterđenti? 1. služi za priređivanje.37. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1.26.38.26.23.36. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1.26.26.26.

26.7.26. pa mu je dsat broj 100 1.20.26.26. Salicilati 1. NMR.26. Cetan naglo se pali. šest. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1.26. složena smjesa voskova. Wholer 1829. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja .25.23.26. Berzelius.26.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1. Postotak cetana u gorivu.26.10.26.26.26. Gdje je u uporabi metilamin? 1.12.29. jer ima terpena i kamfora 1.21.24.26. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1.14.J. J.26.26.71 1.1.4. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1. Formijati 1. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1. Laktati 1.26.26. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1.26.26. sedam .11.26.26. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1.26. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1.44.26. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1. UV-V spectrophotometry.26. 1.13. C.9.17.26. 1844 godine 1. Je li se anilin lako ili teško oksidira? . Galna kiselina 1. IR-spectroscopy.26.33.26.g.26. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1.8. R-COOH 1.18.31. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.26.45.2. količinu (kvantitet) organskog spoja 1.43. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1. Vrstu organskog spoja. Da.26.26.42.nuclear magnetic resonance 1.26. alkohola i masnih kiselina 1.3.26. To je mast ovčijeg runa. Aspirin 1. Tartarati 1. Dinamit 1866.16. Citrati 1.26. švedski znanstvenik 1. kod ispiranja vune 1. Acetati 1¸. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1.g.26. Spektrografom masa 1.26.15.5.26.22.27.32.1.26. Očišćen produkt. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1. Oksalati 1.26. Goodyear.28.6. Jer širi krvne žile.19.

26.27. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1.26.44.26.7. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1.38.72 - 1. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1.27. U proizvodnji hrane za životinje 1.27. pri vulkanizaciji 1. razvijajući toplinu 1. U kožarstvu 1.42.3.5. pri produkciji akrilnih vlakana.1. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1.8.35. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama . Lako 1.45. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1.27. Kse zovu izomeri.27.40.27. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1.26. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? . Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1.27.1.27.37.26. Neke tvari. Slabije lužine od amonijaka 1.41. čije su molekule nestabilne. U lecitinu 1.27.26. naglo prelaze u plinove.11. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.9.27.4.26.43.26.27.6.26. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.27.26.39. Herbicida.10.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1.26.26. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće. veoma su snažan eksploziv 1.34. Pikrati.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1.36. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.

u što prelazi hidrolizom? 1. Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.27.Što je to "invertni šećer"? 1. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.73 1.25. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1.Kako je to rješila priroda? 1. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1.27.27.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1.27. Kako se zove "životinjski škrob"? 1. Koja je molekulska formula laktoze? 1.18. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su. Glikogen.27.12.28.15.17.26.23. Za predmete i molekule.27.27.27. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1.32. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1.27.27.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.24.27.21. koji se u vodi otapa. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1. Što? 1. bezbojan prah.27.22. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1.27.27. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? .27.27. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.27.27.29. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1.31.1.27.27. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.13.33.14. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? .Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1. Kakvi su procesi.19.16.27.27.20.

Kojim testom? 1.54.27.39.27.27. puževa.44. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1.27. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? .1. jastoga.47. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1.53.27.27.40.27. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.27.27.27. Koja? 1. Što je to hitin? 1.34.27. bitan u biološkom procesu 1.42.51.37.27. Što je to transkripcija. Koja je to najprostija aminokiselina? 1.48.49.27.27. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.52. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.27.27. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1.27.27.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1. Zašto je krv mekušaca (oktopoda.36.74 1. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1.41. hobotnica) plava? 1. Aminokiseline se dokazuju. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.27.50. Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1.27.27. Što je to "škrobno ljepilo"? .38.43. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.45.35. gdje je raširena bolest. Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1.55.27. Hemoglobin ima homolog u Africi. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid). a asatojina je vit B12.

59. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.27.27.27. Zašto se krv usiri? 1.27.27. Što? .63.60. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1.61.57. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1.62.27.27. Gotovo svi koenzimi sadrže. Gdje? 1.56. Što su to koenzimi? 1.58.27.1.75 - 1. Zašto se ukrute mišići kod leševa? .

32. nalazimo ga u oklopu rakova 1.27.27. Jer su od njih izgrađeni proteini.29. sorboza 1.27. Gliceridaldehid 1.27. Redukcioni proces 1.27.12 -oza 1.17.31. Ninhidrinom .27.27. Budući da je optički aktivna. glukoza. Manoza.26.19. celobioza 1. Ne reducira 1.16.27.9. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1.nasuprot) 1. Redukcioni 1. Maltoza .27.27.2.27.27.27.27.7.27.27.Polisaharid.25.37. Da nalazi se u medu 1. 1.6.21.27.10.25. .38. natrijevog hidroksida (NaOH).g. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1. Glikogen 1.34.27.27.Fischer 1891. Arabinozom. 50.4.1. Enzimima 1.23. Da 1.11.27.27. 80 % 1.27. fruktoza. po strukturi sličan celulozi.20. Na-K-tartarata 1. galaktoza. C12H22O11 1. Kiralni 1. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1.15.27.27. ksilozom i ribozom 1.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27.27.5.27.27.27. Enantiomeri (grč.24.27.3. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1. Glukoza 1. Šećeri 1.25.22.14.28.30. 1.27. U glukozu 1.18.33. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati. Saharoze i maltoze 1. Plave 1.. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2).27. Glukozu i galaktozu 1. Kiralni centar 1. U korijenju nekih biljaka 1.27. jer se stvara teško topivi karbonat 1.27.27.. Bakarnog sulfata (Cu SO4).8.35.27.27.27. Melasa 1.36. E.13. Smjesa glukoze i fruktoze 1. pa mora unijeti hranom 1.000 1.

Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1. organske molekule relativno male molekulske mase 1.62. Od 10000 do 100000 1. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1. gvanin. uracil i timin 1.77 - 1. Da 1.27.27. U intervalu od 300C . To su proteinsaki dijelovi enzima.39.44.55.27. Jer vrši prijenos energije 1. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira. Koagulacijom miogena.27.40.43. Adenin.27. Oksidaze i reduktaze 1.47.63.27. a kod svinje -AlaCOOH 1. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) . Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1.600C 1.27.27.27. Proteine 1. Samo u zadnjoj sekvenci. Iz biljaka 1. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.27. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.27.27.51.57.27. Anemija srpastih stanica 1.27.27.53.59. Nukleotid sa bazom.27.27. Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1.27.48. Violetno-ljubičasto obojenje 1. a on ima bakra (Cu) plava krv 1.61.45.52. pa se krv usiri 1. U biljkama 1.27.54. citozin. D-riboza ili D-deoksiriboza 1.27.27. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika. Na ribosom 1. Kod čovjeka je -ThrCOOH.42.27..27.27.27.49.58.56.50.60. ponekad i u citoplazmi 1.46. U jezgri svake stanice.41.

Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija. Koji enzim? 1. Koje su to tvari? 1.28.28.28. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1.12.6. Gdje? 1.28.28.8.28.11.28.- 78 - 1. Djelovanjem vitamina u organizmu.17. koju čovjek prima sastojina je.7.28.28. Laktat prelazi u krv.28. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića.28.18.28. Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1.28.2 Gotovo polovinu energije.5.Životinji i čovjeku.1. Što je zadatak žučnih kiselina? 1.28.16.28. Čega? 1.19. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze. Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima.28. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena.15. Koje žlijezde luče hormone? 1. Ili što? 1. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1. postupno se hidroliziraju. U što? 1.28. jer u pljuvački imamo.14. masti i šećera. Čega? 1. A gdje se razgrađuje? 1. Uneseni proteini hranom..13.3.28.28.4. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1.28. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? . Pri kolikom pH? 1. Koje su to četri žučne kiseline? 1. može se usporediti s djelovanjem.9. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1.10.. osim proteina.

20. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1. Koji je to alkaloid? 1.28.34.27.28. Koji je to alkaloid? 1. Nikotin.37.25. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? . Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.33.21. Upotrebljavali su ga urođenici J.31. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1.28.79 1.28.26.23.28. Zbog visoke cijene i učinkovitosti. Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1.28.28. U što? 1. Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama.30. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1.35.36.Amerike kao otrov za svoje strelice. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom. dobija se lijek.28. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1.24.28. kao pričuva? 1.28. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1.28. Koji je to vitamin? 1.28.28.29. Zovu ga ljuti princip tabascoa.1.28.28.28.28.22.32. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1. gdje se sve proizvodi kinin? 1.28.28. Što je to glikoliza? . U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira. Koji? 1. kao enzim.

1. Tripsin 1. Alexandar Fleming 1929. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi. Do maltaze 1. Masti 1.27.28.28. Morfin.28.23.22.21. viša od tjelesne temperature 1. stvaraju ovisnost.28.7.15.10. extaci (derivat lisergične kiseline) .5. Alkaloid kurare 1.28.28.28. Katalizira u kem.6.11.19.20. Holna.28.28. PITANJA 1. U jetra i druga tkiva u organizmu 1.28.35.28.28.17. U srčanom mišiću i jetri 1. pH = 1-2 1. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav.28. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1.28.28.28. kodein 1.28.28. Indiji.14. Uz enzim pepsin 1.28.g.28.28.28.28. pa su zabranjene 1. Javi.36.12.28. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1.33.31. ATP ili adenozintrifosfat 1.24.8.28.. 1.9. cca 40 mg 1. Vitamin B6 1.28. 39 kJ/g 1.28.28. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.28.28.Americi 1. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1. Aspirin 1. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.29 cca 5 % ljudi 1. dezoksiholna.32. Da emulgira masti 1. Amilaza 1.16.28.28. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.30.28.2. već se proizvodi sintetski 1. J. Maleziji. Zato što je točka taljenja.13.25. Egzotermna 1.28.28.80 ODGOVORI 1.28.37.3.26. U peptide i aminokiseline 1.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1. LSD (Lisersauredietilamin).reakcijama.28.28. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1.34. pri pH = 6-8 1.18.4. Vitamini 1.28. Hormon tiroksin 1.

Biserka Borovnjak.Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. Branka Korpar Čolig .Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec.81 - 1. Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst. Aleksandar Leko . koji su navedeni u naslovu.Hemija BIGZ Radmila Žeželj. SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA . Antica Petreski . NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije.Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski.Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg .30.C D . Noller .prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja.Scripta I Tvrtko Malić . Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole. Dunja Nothig.Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak .Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig . nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije.Scripta II Tvrtko Malić .C D .Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler . Mira Herak .Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica.Hus. koji imaju kemiju.Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R. 1. Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor . 29.Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica .Hus . Uz obradu. Branka Korpar Čolig. Blanka Sever . koje organizira sam dotični fakultet. Dubravka Turčinović . rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole..

...17..................................................23 28...... pitanja .. Rješenja i odgovori 1.............................9...............................................14).....................................................2.............18 22.................................. Zadaci 1.............................. Pitanja i zadaci iz kemije (1................ Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1............................................................................6............................20 25........ Pitanja i zadaci iz kemije (1..................................................... Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ............ Pitanja i zadac iz kemije (1.......13)................... Koncentracija otopina (1......12 15............................................6).................................. Zadaci (1........................................8............................................... Zadaci 1.......... ............................ 6 9. Rješenje 1........................... zadataka ........... Rješenja 1........... Zadaci 1............................................................ pitanja .. Plinski zakoni u kemiji m(1....... zadataka ...............14.....................5.......... Međunarodni sustav mjernih jedinica .....................................................13............................ Relativna atomska masa.....) ............) ..........27 32.....................12................................ Kemijski ekvivalenti (1... 1 3..........2 5.....................15............................... zadataka ............................................... Oksidoredukcija (1.........1 3.. Kemijski simboli........8...........10 13. Pitanja iz opće i anorganske kemije (1......4......................................................................... Rješenja i odgovori 1............................3 7. 21 26.................................................................7.................................................................. 30 34........ Rješenja i odgovori 1.....................................) ......12 16...............10) ..1 4.9....5 8...32 35.............. zadataka .............................26 31............................................................................................ zadataka ...........................29 33.......................................................................... pitanja ....... Mol ili količina tvari (1......... ...................................... pitanja ................... Kemijska formula (1....................... Rješenja 1............... Rješenja 1.......................................................24 30....15 18.........................................) .............8.6.....................16............................4..................5........................).................. Elektrokemijski procesi (1................16.............................3.......... 34 ...............................................pitanja................................... 1 2...................).............................. Zadaci 1........................................4..............................11)............................................... 9 12........................................................................................................9.. 19 23.......................................... Angloameričke jedi9nice (1............................................................................................................................ ............................................................. Zadaci 1..........................................16 20................2 6... Rješenja 1.........................7...................................22 27........ Relativna molekulska masa (1..17 21................................... Rješenje 1........................................................................................................................................................................................................................... 9 11....................17) .........................................................................) ....................5......82 SADRŽAJ 1..........................................................................................................Rješenja i odgovori 1..........................24 29.. atomske mase elemenata (1.....20 24...................................................)................................15 19................... Pitanja i zadaci iz kemije (1...........................................................7 10.....................7..........)...........12).........................................................................................14 17......................................... zadataka .....33 36...................15).. Rješenja i odgovori 1................11 14...................... ....... Pitanja i zadaci iz kemije (1.............................. atomski brojevi..

..................82 Usora..............................)........................................pitanja ..............45 43................................................................pitanja...... Pitanja iz organske kemije (1..........20......83 - 37............pitanja..... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1....... 72 56.20)...........................................................................................42 42..................................................... Pitanja iz anorganske kemije (1...................53 47..27..............................51 46..... pitanja .............................................................pitanja .63 52......................50 45.......)...........................................24...... prof Tvrtko Malić .. Odgovori i rješenja 1........78 58..................81 60..................................... odgovori i rješenja 1......................pitanja ..55 50.... 41 41.........................................................28.............................. Pitanja iz biokemije II (1..........................21...................)................19.................................................... 80 59................................ Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..................................................................................................22)......................................................... Rješenja i odgovori 1..................... Spisak literature.)................................................................................................................................... Rješenja i odgovori 1.......................................22................... Odgovori i rješenja 1................. Odgovori i rješenja 1.................... Odgovori i rješenja 1..................... Rješenjaq i odgovori 1.............)....55 49............................. Rješenja i odgovori 1......................pitanja.................69 54............g....................................................21.....81 61....... travnja i liupnja 2008................76 57.................... Način uporabe Priručnika i rješenja..37 39...26......... Pitanja iz organske kemije (1..................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1..............................................................61 51........... Pitanja i zadaci iz opće kemije (1.................. Rješenje i odgovori 1..............................................18....................................................................................... Pitanja iz anorganske kemije (1...............................28.................................................. Pitanja iz organske kemije (1.................)........................23.......................).....35 38.............24............ Rješenja i odgovori 1..........54 48................19.26.... upotrebljene za izradu priručnika.....).......25).............................................................23.............. 71 55......... Sadržaj ........................pitanja............................ Pitanje iz biokemije I (1.........................................18.......27..................... pitanja ................................25......67 53..................................................................pitanja........ pitanja.........................47 44.....39 40.......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful