P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

18.4. 1.4.4.38.5. 1.4.1 g 1. 0.4.4.53 x 1018 1.388 x 10 -20g 1.4. 28.4.33 x 1018 1. 88.775 g 1. 55.088 mola 1.33 x 10 -22 1.4.2 g 1.34.65 x 10 -24 1. 2.035 g 1.03 mola 1.36.-5RJEŠENJE 1.44 mola 1.97 x 10 21 1.4. 109.16. 5.395 mola 1.4.4.4. 2. 292.175 g 1.21.4. 0.24 x 10 -22 1.39.35.89 mola 1.30.22.2.15.4 11. 3.17. 27.14. 1.8.4.4.32.28. 83.67 g 1.4.1.37 mola 1. 0.4.999 mola 1.20.4.4.14 x 10 -23 1.4 kg 1.55 molova 1.65 g 1. 0.4.4. 127.64 mola 1. 0.9 % Al .31.4.9.7 g 1. 1.4. 5.26.6.23 mola 1. 243.33.4.4.7 g 1.19. 464 kg 1.123 mola 1.12.388 mola 1.6 g 1. 1368. 323.15 x 10 -23 1.4. 3.24. 80.4.4. 1.3.4.10.4.4.55 mola 1. 0.40.4.4.13. 37.23.4.14 mola 1.4.4. ZADATAKA 1. 103.176 g Cr 1.6 g 1. 1. 3.5 x 1019 1.4.7.29.37. 6. 401.71 g 1. 0. 0.25.4.4. 296.4. 5. 1.

70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata.00. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310. .18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe.27 gmol-1 = 136. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida.322 mola kalcijevog fosfata. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. M(Ca3(PO4)2 = 310.09 = 71.322 mol.966 mol x 74. dajući produkte. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione.322 mola CaCl2 i 2 x 0.. za dobivanje 0.-6- 1.09.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata.00 = 63. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0. potrebno 2 x 0. potrebno je 107.22 g m(K3PO4) = 0.22 g CaCl2 i 136.966 mol x 110.644 mol x 98.18 = 0.skupine.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0.322 mola K3PO4.15 = 0.112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71.644 mol x 212. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata.ione. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0.322 mola kalcijevog hidroksida.5.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2). a kalcijev hidroksid 2 OH. izrazimo tu količinu kalc.99 gmol-1 = 107.7gK3PO4.112 g m(Ca(OH)2) = 0. M(Ca(OH)2) = 74.

12. ZADACI 1.5.4. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? .5.5. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1.5. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1.2. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.8. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1.5.5.10.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142.1.3019 x 142.5.04 gmol-1 a količina od 0.7.5. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1.5. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.5. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1.11.9. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331.21 gmol-1 = 0.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42.3.5.5.04 = 42.6.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1.5.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0.

5.15. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.-81.20.sodom)? 1.19.5.Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3.18.5.17. Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? .5.13. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno .5.5.14. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1.5.16. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.

......1 g KCl 1. 95.-9RJEŠENJE 1.....-2 .....5.5..5....09 g 1......+1 ...5................... 2.19.2. 149.5... 0.3...1 86. 1......15.oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je. sem u hidridima je ..5 12....83 g 1..........5.. 54........+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja..5.10.........4..oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je... 79.7..73 mola 1...........9...94 g 1.5.05 g CaC2O4 1..40 g KOH 1.......0 ..oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina...16. OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi.8.. 1315 kg 1... 1.5....14.......... Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: .. 96 g NaOH 1..5......167 mola 1.5......5....15 g NaOH 1. 64.5...5..... 25...11....20...5..73 mola 1..5..-1 .............I skupina PSE) je .62 g Fe(OH)3g 1......5.. 1670 kg 1...14 mola 1.. 124......17.-1 .......oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je ...5. 83.. ZADATAKA 1......... ..oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma.......oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je .......43 g 1...+1 ..03 g NaOH 1....5...5....5.oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je .... Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju........ 0.78 mola 1.13..88 mola 1..18........... 144.. 1. 416........5.. 168...32 g KOH 1....6.....

14.13.2. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1.1.11. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1.6.6.. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1..6.10.6.6.6. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.6.6.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1.18.6. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1.5.4.6.19.15.9.6.6.6. Odredi.20.7.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.3. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1.6.16. ZADACI 1.12.6.6.8. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1.10 - 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? .6. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.17.6. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1.

6.20.13.6.6.6. + 3 1.6.6.12. + 5 1.6.3 1. + 6 . + 4 1.5.6.2.. + 5 1. + 2 1. .6. + 3 1.6.3.6.6.14.11.19.6.4.6 10.16.6.7.1.15. + 2 1. + 6 1.6.17. + 6 1. + 1 1.6. + 4 1.9.6. + 6 1.1 1.11 - RJEŠENJE 1. + 6 1.8.6.6. ZADATAKA 1. + 2 1. + 7 1.18. + 7 1.6. + 6 1. .6.

ZADACI 1. tekuće ili krute. petroleter.20 => 0. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1.89 c(Na2CO3) = n / V = 1. Primjer 9. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.7.4. koje mogu biti plinovite.3.89 / 1 => 1.7. koje određuju sastav neke smjese. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1.7.4 mola za pripremanje 0.65 % 1.7. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama. pa rabimo druga otapala (etanol.7.396 g Na2CO3.89 mol dm-3 Primjer 10.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1. benzen i dr).6. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. kloroform.1.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine.7.0965 = 9.7.1 moldm3? . Otapalo također.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0.: Koja je koncentracija otopine.7. Koliko treba odvagati KMnO4. može biti smjesa. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-.2. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1. odnosno otopina. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1.12 1.5.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene . U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine.65 % kažemo da je navedena otopina 9.

0..7.7.10. Koliki je % udio kisika u vodi? 1.9. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.15.19.12.13 - 1.7. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.17.7.7.7. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1.1 moldm3? 1.7.16.7.7.13.8.1 moldm3? 1. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? . Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1.1 moldm3? 1.1 moldm3? 1.11.20.7. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.7. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.14. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc.7.7.7.18. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.1 moldm3? 1.7. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.

19.12. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.5.7.7.419 g 1.7. 82. 39.7.3.10. 31.804 g 1. 93.7.2. 13.7.7.7.7. 37.20.17.7.7.22 % . 27.7.06 % 1. 88.8.7. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.13.4. 1. 1.7.14.66 % Cl 1.- 14 - RJEŠENJE 1. 82.5 1.7. 15.11. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3.7.60 % P 1.33 % Na i 60.40 g 1. 36. 1.40 g 1.18. 29.15.9.80 1.24% 1. 21.7.79 % 1. 15.7. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.36 % 1. 1.7.1.7.16. ZADATAKA 1.7.7. 39.6.812 g 1.33% 1. 32.31 % Fe 1.

8.1.8.8.023 x 10 23 x 1 / 22.8.8.10.8. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1.8.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6. Izračunaj masu kisika u boci? 1. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: .3.8. 150 bahra pri 200C. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.8. 412 / 273. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima.6.8. pri 180C i 100 kPa' 1.8.69 x 1016 1. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1.15 = 8.7. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta .8..4.5.Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 . Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .4 = 2.15 1. ZADACI 1.9.2.8. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1.

11.8.8.8.8.8.31 x 10-23 1. 884 dm3 1. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.2 l i temperaturi od 300C. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.13.8. 43. 0.2 g.8. 100 l plina kod 00C i 1 atm. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.8.6.6 l 1.8 bahra? 1.12.5 bahra.3.8.8. 0.1. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika.4 cm3 1.8. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.16. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.9.5.5 bahra? 1.2 kod 18 0C 1.8. 0. a tlak je 0.8.8.05 dm3 1.10.18.6 l .47 x 1022 1.19.95 bahra? 1.8.18.7 dm3 1.19.ZADATAKA 1.11. 5908 g 1. 224.8. Volumen od 0.4.8. 8. 854 K (5810C) 1.14. 67.822 dm3 1.20.451 g 1.15.11.8 dm3 1. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.8 14.046 mol 1.8. 0.8. 1. 5.51 dm3 1.8. ak je njihova masa 100 mg? 1.68 x 10-14 1.8.8.7.2.8.15.4 mola 1.8. 1 l 1. Izračunaj masu klora.8.17. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1.2 dm3 1.16.16 1.8. 0. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0.. 2.12.8.8.13.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.8. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0. 114. 0.8. 82.20.8.17.

gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj.34 g mol-1 .jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize).9.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59.vrijeme tako nastavljamo : 0.64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6. Faradayevi zakoni elektrolize: .količina struje = I x t F .količina tvari. ako je struja bila od 3 A . koja je prošla kroz elektrolit. ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu.broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t .17 - 1.11 x 96500 / 31. koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama. Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0. vrši se redokls proces.Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m .77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra.. ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.molekulska masa bakra (Cu) z . proporcionalna je količini električne energije. (I Faradayev zakon elektrolize) . 1 h i izluči se 6.masa bakra (Cu) M .11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q .

Cd. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A.2. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A.3.8.1.9. da bi se razložilo 18 vode? 1. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1.15.7. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A.10.? 1.12.9. a elektroliza trajala800 sekundi? 1. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu).- 18 - ZADACI 1.11.9. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). 1. zubnom protezom na kojoj je plomba.9. 1.9. Zašto je neugodno kad se jede čokolada. Ag.4. Nikl je (Ni II).9.9.9.18 1. Bakar je (Cu II).4 g nikla (Ni). 1. Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr).9. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? . ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I). Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).9.9. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu. Fe. a u vremenu od 1230 sekundi? 1.13. koja sadrži srebro (Ag). Izlučilo se 3. ako je krom (Cr II)? 1.9.9. pri jakosti struje od 1 A.048 g cinka (Zn)? 1.9.9. a dužina elektrolize 30 minuta. Koliko treba da bude jaka struja. Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima. 1. ako nakon 150 minuta se izluči 27. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1.14. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3).9.9. Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4). Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? . Cu.5.6.

Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem. 1.9. 2.78 A 1. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1.18.9. da bi ga trebalo dopuniti? 1. 10 A 1. je li akumulator toliko prazan. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1. Fe.9.9. 0.17.9. Kako bi smo mogli ispitati. Što valja učiniti. 1.13.9.12. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora. 10.18.9.9. Cu.7. Ag 1.8.9.9.4 g 1. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1.28 h 1.19 1. Cd..54 h 1.15.805 V 1. ako se akumulator toliko isprazni.9. 1.17. 1. Zn . Što se može dogoditi s akumulatorom. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1.9.10.4.9.63 g 1.9.14.9.11. E standardni elektrodni potencijal = 1.20. 1.9.9. 65.9.9.16.9.2.Cu jer je razlika potencijala većaq 1.7 h 1. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora. 1.19.3.68 g 1.9.20. Zn.9.21 g 1. 2. . 8.9.9.6.19. Doći će do sulfatizacije.9. 35. 172.16.11 1.9.36 g / mol 1.9. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem. 3 h i 1o min 1.5. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1.1.

......in) ...93 ...lor (Cl) 17 35... 2....0 114.....mile (ml) ..JEDINICE Jedinica za dužinu: ......telur (Te) ....63 Pa Jedinice za masu : .832 x 10 -2 m3 .foot (ft) .............kalij (K) 19 39.......dušik (N) ..........cubic inch (cu....ft.........07 204...8 79.048 x 10-1 m ...0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226....8 192.....10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI ..........) ..........................cubic foot (cu..9 ....4 .....7.........144 x 10-1 m ..............ft........................646 x 10 -1 m3 .ft....bizmut (Bi) ...............fosfor (P) ... IMENA..............0 ....polonij (Po) 84 209..ugljik (C) ....................08 ..0 55.31 .....9 32..............talij (Tl) ....square yard (sq..jod (J) 53 126.....1..cubic yard (cu.........55 137....krom (Sn) 24 52...square foot ( sq..0 50....01 238......molibden (Mo) 42 95......54 x 10 -1kg ...1 .........540 x 10-2 m ........tantal (Ta) ..93 .............8 39........2............0 85....kositar (Sn) 50 118.....kadmij (Cd) 48 112.......neon (Ne) 10 20...0 63...........99 .......zlato (Au) ............pound force per square foot (Lb/sq......94 .skandij (Sc) ....361 x 10-1 m2 ....galij (Ga) ...bakar (Cu) ...0 10....fluor (F) ......................98 121..argon (Ar) ........6716 Pa .magnezij (Mg) 12 24..61 4..............yard (yd) ........85 200........9 .SIMBOLI....ounce (oz) ..brom (Br) ...88 12....srebro (Ag) ...in.....mangan (Mn) 25 54.4 180.........4 14..radij (Ra) ...natrij (Na) 11 22.....11..6 ..željezo (Fe) ...............47 28................6 47.......045 bar ..cink (Zn) ...yd....452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: ..........008 183..2..........) .......pound (lb).nikal (Ni) 28 58... 9......6.....kisik (O) 8 16.............84 x 10-2 kg 1...18 .kobalt (Co) 27 58.................aluminij (Al) .....pound force per square inch (Lb/sq...vanadij (V) ......iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26....germanij (Ge) .indij (In) . 8.......01 19...) .......92 210.9.............94 .09 44...8 197........inch (in) ..................9 65.....ft...........2 ........................69 .1 ........radon (Rn) .litij (Li) 3 6....1............antimon (Sb) ...paladij (Pd) 46 106............arsen (As) .....barij (Ba) -berilij (Be) .....) ......0 .tehnicij (Tc) .. 46.............in....vodik (H) . 3......) .titan (Ti) ..20 1...yd...........olovo (Pb) 82 207.platina (Pt) 78 195.....01 209.290 x 10-2 m2 ...........72 72..................2 ....4 .....rubidij (Rb) ..) ........................volfram (W) ...helij (He) ....astat (At) .1.........96 107...uran (U) ......ATOMSKI BROJEVI........3 9...........0 127.... ATOMSKE MASE ELEMENATA .) ....bor (B) ......ton force per square foot (t/sq................609 x 10 3 m Jedinice za površinu: ..94 1..........silicij (Si) ...............4.....0 222...kalcij (Ca) 20 40...639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: .....97 69.......45 ...) ..........9 97...95 74..square inch (sq....sumpor (S) ..........00 30........

Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor. d) endotermna promjena 1. dim.3.12. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1.19.12.15.12.6. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta.12. d) tekuće-tekuće. 1. magla.12.5. nastaje kao produkt i voda? 1. 1.12. b) kemijska promjena. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena. c) kruto-plinovito.17. b) kruto-tekućina.12.2. b)željezo. a vrelište morske vode više od 1000C? 1. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1. c) francij. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1.14.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI.8. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1.12. čaj.13.12. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1.9. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? . e)tekuće-plinovito 1.12. Kako je polonij dobio ime? 1.16.12. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1.12.12. mlijeko. c) egzotremna promjena. željezo.12. vodena para.Što je to sublimacija? 1.12. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1.7. Što označava znak Br2.12. d) ugljik. a što 2 Br? 1. KEMIJSKE PROMJENE.12.18. Ako kuhate grah u otvorenom loncu.4.21 1. Prema rastućem vrelištu poredati: voda. e)bakar 1.. pivo. ulje.kruto.12.11. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto . zrak. KEMIJSKI ELEMENTI 1.12.12. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1.1. etanol.10.

1. d)C.14.12.12.7. položaj. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode.12.Čestice plina daleko su jedna od druge.3 g/mol 1. . M(C12H22O11) = 342.12. 1.12.2.12. 1.33 %.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru. odnosno reakcijska smjesa se ohladi. grah će se prije skuhati u Zagrebu. magla.18. 1.19. pivo. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina.mlijeko. b) Fe. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. kad su razdvojene. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska. b) mulj. što je tlak para čistog otapala otopine manji. 0. 1. 1.12. etanol. čaj. 1. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari. 1.12. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C. c) Fr. dok je emulzija: mlijeko.20. 1.20.10.11.12. Pri tlaku manjem od 101 kPa. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru.12. ulja.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe). (bez tekućine).12. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. željezo.16. voda. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik.12.17. 1.uljana boja.12. zbog toga. 1. magla.3. a među česticama ulja slabe el.9.6. 1. e) pjena na pivu. vodena para. Znak br2 označava molekulu broma.12. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari.8.12. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake. potrebna je toplina taljenja(isparavanja).. 1. a) granit.13. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi. sa vrlo malim privlačnim silama. a suspenzije: dim.1. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma.dim. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. d) majoneza.12. Prave otopine: tinta. Zrak. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda.22 1.12. NH3 + HCl => NH4Cl. Upariti do suha. 1. reakcijska smjesa se ugrije.12. 1. e) Cu.12. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina. c) lava. temperatura ili agregacijsko stanje tvari.12. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju. 1. 1. pa je vrelište morske vode više od 1000C.15. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile. a) F.5. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera.12. 1.4.statske sile.beton. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine.

Bor (B) se u prirodi javlja. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J.43% izotopa relativne atomske mase 36. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1.0129 i Ar(11B) = 11. 1. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1.96. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1.6.10. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%. odnosno 81. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75. Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka. w(N2) = 78%.23 1. Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1. Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78.4.1.97 i 24.9.13.3.13.13. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B.13.00931. a ostatak čine atomi 11B.13.2 %.13. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79.13.57% izotopa relativne atomske mase 34.2. ATOMI.Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1.13.7% atoma 10B. Korpar. Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10.66 x 10-27kg).9183.9. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br. w((Ar) = 1%.7.8. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' .904.9183 i Ar(81Br) = 80.13. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2). 1.13.5.13.

14.45.14. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1.13. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1. 1.14.81. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14.4.5.2.skupine PSE? 1.8.13.7.4. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1.4 m3 1.1 x 10-25kg. m(SO2) = 64 kg. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1.14.6.14. m(S) = 32kg.10.skupina PSE)' 1.9.14. 1.578 g.13.96 g/mol.9. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. 36. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.14. m(H2O) = 0.8.14.3.14. 40 % Ca.6. V(SO2) = 22..7. 1. 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1. 48 % O. 1. U broju neutrona.24 RJEŠENJA 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).11. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1. Formula ugljikovog dioksida (CO2).14. 1.13.5. 1. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16.13.1.14. 2. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? .13.13.13. 1. 12 % C. 1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1.13.13. 50.13. 1.2. M(zrak9 = 28.3.10.7 % atoma 79Br.35.14. Ar(B) = 10. Formula vode (H2O).785 l.1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1.

Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3.=> F.(plin) d) F(plin) .17.19.. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio . Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.23.14.15.20.14. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e.=> F (plin) + ee) Ca(plin) .18.14. F.14.? . Cl.14 13.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1. b) F ili Ne c) Li+ ili He.14.14. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.1800C ' 1.14.e.22.16.12. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1. J ? 1. NH4Cl.14.14. Nabroji sve tebi poznate ione . d) K+ ili Cl.? 1.ionom ? 1. Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na.21. Sc.2e. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O. Li. NCl3 ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1.25 1.=> Ca2+(plin) + 2e. NH3.14. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1.14.

Ne. 1.14.14. 1.14.14. Kruti natrijev klorid (NaCl). magnezij (Mg). 1. berilij (Be). Mg2+.14.14. 1.. Cl-.14.14. O = 1s22s22p4..14. Li b)Ne.21. C = 1s22s22p2.14. 1. K = 1s22s22p63s23p64s1. c)He. GeO2.=> F-(plin). 1. 1. 1.18.14. O2-.2. P3. d Cl- . 1. K+. 1.14.7. 1. H2Te.20. 1. 1.16. 1. 1.6. Ne = (He) 2s2p6.14.14. Al3+. Cl = 1s22s22p63s23p5. 1. Na = 1s22s22p63s1. Na+. 1.5. NH4Cl. SnO2. Sc3+.14.19. F (plin) + e.11.14.14. Cs.14 23.14.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. Ne = 1s22s22p6. helij (He). 1.14. F-. Ar = (Ne)3s23p6. 1. N = 1s22s22p3. 1.14. Ti4+.3.12. PbO2 1.14.14. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci. Ca2+. SiO2. 1. F = 1s22s22p5.15.S2-. He = 1s2.1.17.8.14. 1.14. argon (Ar). H2S.10.4.22. H2Po.13.9.

Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim.8. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1. U čemu je razlika između sublimacije joda (J). KRISTALI. magnezijeva oksida i elementarnog joda. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na).5. Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića.9. Zašto? 1.3. REAKTIVNOST ELEMENATA 1. Korpar. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1. kalijevaklorida.15. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.10.. i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.15. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1. kalij (K) ili magnezij (Mg)? .1.15. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura). ionskim.15.15.27 - 1. izvlačiti u žice? 1. valjati. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati. a koje daje amonijev klorid? 1.15.2. koje su krte poput stakla.7.15. METALI.15.4.15.6.15. kovalentnim i metalnim vezama? 1. Usporedite osobine bakra .15. Čolig) KEMIJSKE VEZE.

. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1.15.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3.15. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1. CaH2. HSO4-.20.19. Što će se dogoditi. CH4.15. Fe2O3. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1.15. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? .17. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1. Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2). HClO4. PO43-.13.15.15. IF7. SO42-.16. SO3.15. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1. Li3N.11. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1. kada elementarni fluor uvodimo u vodu.15.14.28 - 1.15.18. Mg3N2. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1. NH4+.15. 1..? Napiši jednadžbu: 1.15.12. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl). SO2.

a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu. II.15.vrlo tvrda tvar visoka tališta. 1. Mjed je kruta otopina cinka u bakru. lako sublimiraju. koja provodi el. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu.15. ne provode el. visoka talištas.8. struju.15. . Nisu 1.2. a) kruta tvar visokog tališta. 1. velike tvrdoće. KCl. 1. 1.15.15. MgO 1.15. 1. Za prvi atom u formuli spoja: -III.15.18. 1. I. MgO e) KCl. II.15.15.15. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište. koja ne provodi el. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). I. 1. Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze.struju niti u krutini ni talini d) kruta. U parama joda nazočne su molekule (I2). 1.15. Kisik (O2). Kalij (K).15. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+). 1. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. V. struje. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el.19.15.15. 1. III.6.5. koja se može kovati i koja provodi el. 1. Tvari s ionskom rešetkom su krte.15.20. Kisik (O2).1.15.12. niska su tališta. Aluminijev klorid (AlCl3). I. izolatori su. 1. IV.4.9. Amonijak (NH3). F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1. VI. ali u talini provode el. relativno mekana tvar niska tališta.10.11. Magnezij (Mg).struju.17.16.15. Tvari s molekulskom rešetkom. tako da nema odbojnih sila među česticama.3.15. visoka tališta. 1. kao što se događa kod ionskih spojeva. Kisik (O2). IV. -III.7.15. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira. izolatori. VI.struju u krutom stanju. 1.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta.struju u krutom. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1.15. 1.13.14.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće.15. VII. dobar izolator el.15.

16. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1.2.16.14.16. Zašto ? 1. Kada se moekula tekućine skrućuje.Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1.16.. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? . Navedi suprotan proces taljenju ? 1.16. TEKUĆINE.6.4.Kako se zove taj proces? 1.Zašto ? 1.13. KISELINE.16. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH). Prolije li se tekućina po većoj površini.9. Herak) ENERGIJA.16. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1. Što su koligativna svojstva otopina ? 1. hladnija kava struji prema dolje. BAZE SOLI 1.15.11.16.1.16. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1.16. ona mnogo brže ispari.7. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1.3.16. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu.16. Zimi snijeg često nestane.16. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1.16.16. a da se nije rastalio.16.10.30 - 1.16.17.12. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1.16.8.5. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP). a vruća kava se diže. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus. Emulzija vode i benzena je stabilna. Zašto? 1.16. oslobodi se manje topline.

33..32.25.23.16.21.34. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1.26.35.16.16..31. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1.19.16.20. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1.28.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1.16.16.16.16.16.16.16. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? .18. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1.16.16. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1.16.31 1.16. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1.16. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1.22. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1.27.16.16.29. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.24. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1.

16.16.35.32 - RJEŠENJE 1.6.16. 1. 1. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O.16. O (-II). CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1.16. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1. Na2O + H2O => 2 NaOH 1.30.16.16.16.16.20. O (-II) . 1.16.2.17. -III 1. Mg (II).16. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze.16. 1. Kondenzacija.16.16.16. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1. H (I).1.16. S (VI). H (I). Molekula alkohola je polarna. 1. 1. a emulzija je tekućine u tekućini 1. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1.16.7.12.33. 1.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1.Egzotermna reakcija 1.16.19.16.28.16. Sublimacija (led sublimira). H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O. 1. 1.16. a ne o njihovoj prirodi. N (III) O2 (-II).16. pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2).16.15. koji uzroči polarizaciju O-H veze.16. 1. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1. Sapun je emulgaciono sredstvo.14.. PITANJA 1. .16. MgO + H2O => Mg(OH)2 1. Cl (VII).16.16.16.11.4.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini.18. 1.13. a disperzno sredstvo je tekućina.16. 1.31. Skrućivanje. Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1.27.21. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini.3. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1.8.16. 1. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare. H (I).16.5.16. O4 (-II).22. 1.32.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više.34.23. Fe (III). Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1.16.16.16.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta).25. CaO + H2O => Ca(OH)2.16.16.10. dok je molekula etera nepolarna. 1. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj.9. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1.26. -II 1. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1. 1.24.

uz pretpostavku da nema gubitaka ? . OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1. Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1. odnosno kisika (O)? 1. U 58.17. Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS). Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1. 15 g živina oksida (HgO) ima 50. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1. ako se raspadne 1.17. U 54. Kolika je atomska masa sumpora (S)..17. Koliki je % žive (Hg) . Koliko je sadržano grama natrija (Na).17. ugljika (C).33 - 1.10.3.17.17.17.17. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1.2 kg živina oksida (HgO) ? 1. U sumporvodiku (H2S) je 0..357 g klora (Cl). Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1.14. kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1.13.1. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2.17.17. Od 8.997 g natrija (Na) i 35.17.15. Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1.8.4.12.2. da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1.17.505 g vodika ? 1.5.454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22. koliko će nastati grama žive (Hg).9.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S). a koliko grama kisika (O).17. PITANJA.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O).7. Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1. Izračunaj. a ostatak na sumpor (S).007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O). koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1.17.11. Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3).6.17.17.

22.17. 92. .44 t ZnS. 16.34 - 1.17.17.61 % Hg.. 79.1 %O 1. 0.17.14. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).17. 88.55 g H2O 1. 239.15. 7.94 % Al i 47.84 kg NaOH 1. 739.17.9 % Cu i 20.17.17. 5. 39.17.37 % S 1.61 % Hg i 7.4338 kg Na.17.17.6.17.16.34 % Na i 60. 97.17. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1.5. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1.6 g O 1. i 88.82 % Cu i 11.068 % O 1.4 g Hg.12. 1.17.63 % H i 94. 0. 60.13.1. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS. da bi smo u oba slučaja.17.17.17. 52.10.8. 3.453 kg O 1.39 % O 1.3.34 % Na. 1111.9.4.1132 kg C.17.17. II 1.39 % O 1.06 1.17.7.66 % Cl 1.11. a koliko tona olovnog sulfida (PbS).2. 32.17. 92. 39.10 % O 1.27 t PbS 1.29 t S 1. 0.17.66 % Cl 1.

18.35 1.1. MgCl2. b) u didušikovom dioksidu.18.12. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1.11.9.8.18. PCl3. d) dušićnoj kiselini 1.18.. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal). PCl5.Peterski) 1.4. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec.5. Kemijskom jednadžbom napiši. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P). Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1.18.3. 1. kisik i voda. Zlatarić. . Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1.18.18. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1.18.6.2. Odredi: a) u amonijaku (NH3). Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS. Objasni? 1.7. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1. Odaberi one spojeve. Borovnjak. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1. koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1.18.18. na zraku ne korodira.10.18.18.13.18. 1. c) didušikovom tetroksidu.18. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1.

18.14.18. 1. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3).18.23. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1.26. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura. bazna ili kisela? 1.18. Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1.. Koji su procesi anaerobni.18.22.20.18. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1.29.18. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1.32.16.15.36 1. Izračuinaj Coca-cole. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1. Što je aktivni mulj? 1.18.27.18. Što su to fotokemijske reakcije? 1.17. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1.18.Je li normalna kišnica neutralna.28. Što je to fotokemijski smog? 1. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .30.18.18.31.18.21. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.18.18.18.18.18.19.25. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1. Što je atmosfera? 1.18.18. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant.24. a koji aerobni' 1.

1. 2 SnO + O2 => 2 SnO 1. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1. Kubične slagaline i heksagonska slagalina. I. V = 0. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija . 2SO2 + O2 => 2 SO3 1.36. 1. 1. PCl5.18. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1. 1. NaCl 1.2.18. 1.10. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1.8.18.18.4.18.9. IV.18.18. Jer je neophodan za proces fotosinteze. V.. C + O2 => CO2 1. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .18.7.18.18.12.18.18.18.6. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1.18.38. To je zračni omotač.3. Što je to opasni otpad? 1. P4 + 5 O2 => P4O10 1.Al). Zbog oksidnog sloja. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.18.16.18.19. Što je to piroliza plinova? 1.34.18.18.18.18.11. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1.35. MgCl2.5.18.18. 1.088 l. -III. koji obavija naš planet.13. 1.18. d) 1.15. koji je porozan.18.18. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1.18. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1.c) d) 1. PITANJA 1.33. PCl3. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav. 1. b) .39.1.18.37.37 1. Zato što nastaje Fe(III) oksid.17. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1.18.14.

1.18.18. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka.18.26. Slabo kisela. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku. 1. 1. 1.23.20. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš.39. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti.18.18.24.21. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš. 1.18.38 - 1. Najčišća je oborinska voda.27. 1.18.18. 1. 1. metan (CH4).18. 1. tako da ostaje cca 2 % pepela. Otopljen kisik.18.29. ozon (O3).30. 1.25.18. Opasdan otpad čine sve tvari. 1.Pesticidi. . 1.18. 1. Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu.. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca. To su reakcije. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi. 1. Ugljikov monoksid (CO). vodena para.33.32.34.18. To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića.22.18.13000C.38. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari.35. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija.37. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti. a za aerobni proces je zrak neophodan. 1. 1.. 1.18.18.36.18.18. Zbog fotokemijskog smoga. 1. Ugljikov diksid (CO2). Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C . 1.18. To je zagađenje zraka .28.18.

4. Kolika je jačina struje.5 bahra kod iste temperature.2. Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0.19.19. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1.8. ako se nakon 150 minuta izluči 27.5. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3).11. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra.4 g nikla (Ni)? 1.39 - 1.19.19. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0.19. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida .19.19.6. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1.9.2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1.1. Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1. zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1.19.5 bahr ? 1.13.12.19. PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler.19.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1.19.19. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).3. ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1.19.10. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi.15. Koliki će tlak biti. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr).. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1.19. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.19.7. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).14.19. Matijević) 1. Koliki će biti % otopine. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? .

Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.CuSO4 x 5 H2O)? 1. Napiši.19.19..24.19. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat . Koliko će u masi kalcijevog oksida .17.19.23.19 21.16. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton. kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.18. Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1.25.19.19.19 26.20. Napiši formulu bijele galice? 1. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1. Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1.živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1.40 - 1.19.19.19.19. Napiši.22. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? . Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1.

19.19. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1.19.19.19.9. 1739. 1.19.6 l ili 114.19. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.19.50 % 1.29 kg 1.6 dm3 1.19.19.2.13.19.20. prema tome otopina je 2.11. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2.19. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije.14. 10 A 1. 2. 1.19. 1.19.5 % 1. Ca(OH)2 + CuSO4 1. 1. Kao purgativno sredstvo u medicini.19. 1.77 % 1.4 g 1.19.41 - RJEŠENJA PITANJA 1.19.73 x 105 Pa 90.19. 2.8. HgS + O2 => Hg + SO2 1.25. 3 sata i 10 minuta 1.17.6. 1.1.21.19.5.16. 15.24.4. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1. 560.. 82.98 g 1.26 % 1. 63. 52. 1 l ili 1 dm3 114. 1.7.5 %-tna.19.78 g 1.10.68 g 1.19. 10. 1. a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.19. .19.3.23.5 g AgNO3.19.18.19.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine.15.19.12.73 bahra ili 1.19. 1.22.

15.20.20.10.14.20.6.20. Koje su razlike između vodika (H2). Izračunaj. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj.20. deuterija (D) i tricija (T)? 1.042 g vodika (H2)? 1.20. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? . Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1.7. Objasi što je to suspenzija? 1.13. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1.16. Što je to osmoza? Objasni? 1.20. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1.2.3.19. Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1.11.18. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1..20.9. Objasni što je to difuzija? 1. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1.20. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1. koliko ćeš grama vodika (H2).4.20.20.20.20.20. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1. Što je to: koncentracija otopine? 1.20.20. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1.5.42 - 1. Leko) 1.20.12.17.20.1.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6.20.8.20. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1.

vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata .20.natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi. što su to sulfati.30. 1.21.20. Izračunaj koliko u % ima kisika.20. a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1.23. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.Kako nastaju silikoni? 1. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1.26. vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.20.20. Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata . 1. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida .27.20. Koliko treba uzeti kuhinjske soli .NH4Cl). Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.20.24.22. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .25.20.35. a koliko sumporne kiseline (H2SO4). Izračunaj koliki je % sastav kisika.36.20. Napiši koji? .20.43 1.20. 1.20. Postoje dva oksida olova (Pb).. da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1.20.29.20.31. Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1.34. 1.20.20.33.20. 1.20.Na2CO3)? 1.32.NaNO3).28.

Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1.50.40.20.20.20.20.38..43. Objasni kakve je boje safir? 1.20.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida . Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.51.20. Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? .53.20.48.39.NaOH) ? 1. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb). Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1.44 1.Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1.20.42. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1.20.46. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1.20. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.37.20.52.20.45. Objasni kakve je boje rubin? 1.20. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1.49. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .20.20. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.54. Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1.20.20.41.47.20.44. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.

20.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači.59. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1.tipičan primjer: mlijeko.20.9. 6. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1. 21.20.20. 1.20.57. 1.4. 1.042 g 1.20.6. U atomskim masdama.4 g 1.2.20.20.8 g kisika 1. 1.13. Činjenica.20.56. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa.20. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1.7.20.55. Na plinovito agregacijsko stanje 1. Smjesa dvaju tekućih faza .20.- 45 - 1. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća.10. Kako se zove ester. PITANJA 1.11.60.20. 54.20.20.20.61.12.042 g 1. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1. može da reducira? 1. Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.20.20. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1.20. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi.2 g vodika i 17. koji zamućuju vodu. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1.14.20.58. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma . 1.20. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1. 2. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače. Rober Boyle 1. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene.3. 1.62. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom. 1.63.5.20.20.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra.20.8. Zašto mravlja kiselina (HCOOH).

20.40.20.0 % vodika i 32.33.32.20.20. 2.28. 431 kg 1. 1258.20.26.20. 326 kg 1.20. 750 kg 1.20.27. K2CrO4 1. Može u SO3 1.20.20.18.20.20. Pb(II) 1.20.07 1.3 % kisika 1.8 kg 1.50. 47.24.20. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine.48.29.. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1.20. 1 l 1. 135 kg NaNO3 i 77. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1.7 % silicija (Si) i 53.79 g NaCl i 1344.7 kg 1.20.45. K2Cr2O7 1.6 % 1.6' % sumpora 1.38.20.43.20.0 % sumpora.42. 529.4 % kisika.21.20.15. 1.34.35.20.20. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.20. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.37.39 Crven 1.20.20. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane.4 kg 1. 2. Količina tvari.22. 22. 1.20. 1580 godina 1.46. Plav 1.30. 560 kg 1.20. 5.20. 65.44. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji. 21. 1. Prodiranje otopljene tvari u otapalo.20. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama.47.46 1.31.29 g H2SO4 1. Zato što je mnogo teži od zraka 1. 1.19.23.5 % kisika. 46.36.19 % 1.20.20.25. 58.16. 64.7 kg H2SO4 1. 1. 666 kg 1.2o.20.20.20.7 kg 1.20.20.5 % vodika i 39. 63.17.49. Polimerizacijom 1. U petroleju .20.41.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B.22. Be.2 g broma. Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1.22. Koliki je broj protona.10.4.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1.8. Sever) 1.5. Objasni što je to maseni broj? 1.17. Po čemu se razlikuju.22. Objasni što je to izotop? 1. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1.22.14. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.22.2.22. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1. arsen..22.22.11. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1. argon 1.15.22.7.13.3. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1.9. Ba? 1.22. Objasni što je to atomski broj? 1.22. Br.25 g natrija (Na)? .6. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.51 - 1.1. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1.22.22.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1.22.22.22.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1.18. aluminij.16.22..12. zlato.22.19.

22.22. koje su topljive u vodi: pijesak. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.29.22.22.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1. Zašto? 1.22.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1. U uzorku koji sadrži 0.33. kreda octena kiselina 1. 1.20.22.22. U uzorku koji sadrži 0.22. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).22.21.22.28.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? . 0. Koliki je broj atoma u 3.30.31.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1.1.23.25.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. Od navedenih tvari izaberi one.1 m0l / dm3 ? 1.22. Odredi masu jednog mola plina? 1. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju. 0.52 - 1. a njegova talina i vodena otopina provodi.26.25 g cinka (Zn)? .32.34. maslac. Izračunaj broj molekula šećera? 1. Odredi masu jedne molekule plina? 1.22. Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1.22. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1.22. šećer.22. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1.24.

22. .22.04 x 10 -26 kg 1.29.. .18. 1. ma(U) = 3.2. .33. 1. 10847Ag e. Ar 1.53 x 10 20 1.25 x 1019 1.76 x 1022 .. slične kemijske osobine 1..22.17.. 5 1.22. . Zato što nema slobodnih iona.22. .53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1.99 x 1022 1. Au.19. 1.08 cm3 1. . ma(Au) = 3.5 x 10 22 1.42 x 1023 1. Zbir brotona i neutrona 1. Ag.22. 2.22.14.26. 1.27 x 10 -25 kg 1.22.16.22. .13.22. .1.22.22. N (Zn) = 2.22.22. n0 = 61 1.22. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju.25. Broj protona u jezgri 1.21. jednak broj protona i broj elektrona.7.15.24. N(šećer) = 1. . Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste.22.22.22. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1.22.20.22. . N(saharoze) = 2. H HH 1.84 g 1.32..22.8.12. N(NH3) = 4. brom.6.22.22.28. 2 1.. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj. M(CH4) = 16.22.5.Br : . 14Si: 1s22s22p63s23p2 1.F: N 1. m(S) = 28.22.22.35 1. Šećer i octena kiselina 1.01 1. M(HNO3) = 63.= 47.95 x 10 -25 kg 1.11. V (Br2) = 8.22.. H. : Br . As. . Razlike: broj neutrona.22.22. ma(Mg) = 4.22.22. .34. 2 1..22.23. PITANJA 1.2 1. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1..30.3. Al. berilij.22. M(C6H12O6) = 180.22.9. Bor. N(Na) = 8.22.22. bariij 1.31.04 1.10. N(S) = 5.27. .4.

riža.12. krumpir. soja. ribe. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1.23. koji je izgrađen od ostataka glukoze. grožđe 1. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva.23.23.23.3.23. soja. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid. Koje namirnice bi izdvojio .6. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1.23.14. Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1.4. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski.2. jabuke. grah.23. margarin.23.8. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1. 1.23.5. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? .23.9..10.7.13. jaja.23. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer.23.23.54 1. grah. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1.11. mlijeko.23.1. luk 1. Sever) 1. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1.

13. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? . Koliko ima jedinki u 15 l plina.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1.5.6. što uzima Dobereiner? 1.24.1.23.23.10.3.23.24.24. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H).3.23. Recikliranje. dobivanje piva.1.4. fruktoza je monosaharid 1.9.23.9. jer nema redukciona svojstva. 1. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. Biuret reakcija 1.23.23. jaja.4.14. ribe 1. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1. proizvodnja stakla. mlijeko.23. vina. 1. eten ili etilen (H2C=CH2) 1.23. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23. b) fruktoza nije disaharid. koju ima oznaku? 1. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1.2. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.2. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase.23. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.7. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1.24 7.23.24. Ne reagira. Koje je to doba? 1.6.24. soja 1.12. 1.8. zatrpavanje zemljom. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1.23. žitarice 1.8. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo.11.23.23.24.24..24. 1. bakarno zelenilo). prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve. soja.24. za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.5. Koliko iznosi masa protona? 1. C6H12 1. PITANJA I ZADACI IZ C D .

kojeg ima 0. Izračunaj vrijednost R konstante? 1. u čeličnoj boci od 15 l. Kako se zove doba u povijesti kemije.24.24.27. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1. Koju oznaku ima molarna masa? 1. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.19.24.25.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.24. Tko i kada je dao prvi model atoma? 1.15. glede na radijus atoma? 1.21. Koji je to izotop vodika (H) .18. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida .24.24.11. Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.17. Koliko ima čestica plina kisika. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1.24. Što je to elektronska konfiguracija? 1.24.56 1.24.24.24. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1.24.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata .22.24. Elektronski omotač.13. Jednaki volumeni različitih plinova.24.čilske salitre (NaNO3)? 1.24. Koliko četvrta ljuska ima elektrona. 02 %? 1.23.24. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica.12.28. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida . Koji je to zakon? 1. kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1.10.26. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.24.24..24.14. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima .16. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1.24.20.

Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? .34.30.24.svijeta istovremeno (u 20 dana)? .29. Kako? 1.24.24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4).24. Volumen nekog plina iznosi 50 l. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1.47.24.24.24.24.40.24.24. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1.45. pri temperaturi od 370C.24. Što je to Avogadrov broj. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1.24.35. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0. 1 mol nekog plina ima volumen od 22. A koliko ima jedinki? 1.32. a što Avogadrova konstanta? 1. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1.4 l.31.41. Koliki će biti volumen pri 900C.44.43. koje zovemo.38.33.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1.24.42. ako je tlak konstantan? 1. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1.57 1. Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3.24.24. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1.24. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C. Što je to pozitron? 1.5 mola srebra (Ag)? 1.37. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.39.36.24. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C. Što su to izobari? 1. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1.24.46.24.

Što je to? 1.53. Što je to? 1.24. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1.55. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1.24.24. Kako? 1.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1.48.58 1.Što prikazuje empirijska formula? 1. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0. Što je to osmoza? 1.Koliko iznosi pH urina? 1. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata.24.25 dm3. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1. Što jeto pH? 1.. Koliko iznosi pH soka rajčice? .24. Što su to kiseline po Arheniusu? 1.Što? 1.24.. Disperzni sustavi. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1.24.67.Da bi smo znali formulu spoja potrebno je.24.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1. Krute tvari lebde u plinu.63.52.57. atom ili ion prima elektrone. atom ili ion gubi elektron? 1.49.24.59.54.24.50.24. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula.24. Koja je najpoznatija emulzija? 1.51.61. Reakcije u kojima neka molekula.24. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1.24.24.24.Disperzni sustavi.24.66.24.24.60.65.24.5 mola antimona? 1.64.58. zove se. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o.56.62.

24. Što jeto sublimacija? .80. Što je to koagulacija? 1. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1.76.82. Koliko iznosi pH soka limuna? 1.24.84.24.89. Što je to? 1. Kapljice tekućine u nekom plinu.69.24.24. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1.75.24. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1.24. atom ili ion prima elektrone? 1.24.88. Što je to? 1.24.24. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula.24.24.87.24. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.90. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1.24.24.59 1.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.78.1.83. Koliko iznosi pH crne kave? 1.24.24.70. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1.24. Disperzni sustavi.24. Prema Bronstadtu. Kako? 1.24. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1.74. zove se.24.24.72.Što je to ledište? 1.77. Koliko treba uzeti kisika. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini. Što je to vrelište? 1.71.73. Koliko iznosi pH mlijeka? 1. kiseline su tvari (nastavi)? 1.79.24. Disperzni sustavi.Disperzni sustavi.86.81.68.85. Što su to izotonične otopine? 1. Koliko grama treba uzeti vodika. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O . da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.

96.24.91.24.100.99.24.24.24. Što prikazuje strukturna kemijska formula? .97.24. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1..24.92.Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini. Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.24. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1.95.95. a kako u baznoj sredini 1. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.24. Što je to elektroforeza? 1.60 1.93..Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1..94.98.

1.22. Deuterij (D) 1. 2 elektrona.25.1.24.24.24. 10000 puta manji 1.19.24. 121.24.18. 1.24. 1.24.24. Bor (B) 1. 9.95 g 1. J) 1. 32 elektrona.24.14 g 1.28.30. 6121.24.06 kg 1..14 g 1.3.48 g 1. Subatomska čestica. 14.16.32.3 g NaOH 1.13. RH = 1.11.24. iona.24.24.6 x 1022 1. elektrona i 6.g. 98 elektrona.24. 53.24.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1.24.78 kPa 1.9.37. Egipatsko doba 1.66 x 10 -27kg 1. Br.7. Periode i skupine 1. 1200 1.24.6.78 g 1. 1.67 x 10 -27 kg 1. Izoelektronski 1.022 x 1023 molekula. Doba "alkemije" 1.24.24. Chadwick 1932.24.12 g 1. kisika = 65. ali suprotnog ( + ) naboja 1.24.24.8.33.39.75 kPa 1. ali suprotnog spina 1.31.Rutherford 1911. atoma.24. 132. 1. Vodika = 2 %.5.14.24.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869.10.6 %.24. Raspodjela elektrona u nekom atomu.41 Konfiguracija zatvorene ljuske. pV = nRT 1.20.23. 74.36.24.24. koja odgovara u naboju elektronu. Avogadrov zakon 1. po ljuskama.6 l 1.24. 2.38.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1.24.24.24. .. n 1.26.24. podljuskama i orbitalama.89 g 1. 6.29.24. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1.35.24.15.g 1.4.40.. sumpora = 32.27.21. 48.2.03 x 10 23 1.24. Relativna atomska masa (Ar) 1.24. 84. 4.34. 1.1.24.007 x 10 7m-1 1. 91. 53.g.12.24.24.17.24.24. 122.24. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl.24.3 % 1.

73.log c(H+) / moldm3 1. To je mjera kiselosti ili .68.62. % sastav spoja.67. pH = 6. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1. 1. bez prethodnog taljenja 1.79.47 % Na 1. Ionska. prehrambenoj industriji 1.24.24.74.08 g ili 40 % kalcija (Ca).46 Alkalijski metali 1.24. Farmaceutskoj industriji. pH = 4 1.24. 28. 0. 0 1.8 .08 g vodika (H2).24.56.4 % kisika (O) 1.24.53.75.24.44.24. 4.42.03 g ili 5 % vodika (H) i 48. To je spontan proces.24.49. To su tvari.60. kovalentna i metalna 1.24.24. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar. Koloidna faza od sredstva 1. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.24.63. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1. 12. 2. Dvije otopine dviju različitih tvari. Oksidacije 1.76.22 g vodika 1.24. 1. pH = 6 1. Suspenzija 1.25 g vode 1.80.24.64.24. 6.24.24. 0.48. 0.71.50. industriji boja i lakova.24.24.75 g 1.57. 60. Emulzija 1.24.62 - 1. pH = 2 1.52.70.1. pH = 5 1.66. kozmetičkim preparatima.72.59.24.00 g ili 59.9 g 1. njegovu masu. 40.65.24.67 % kisika.51.47. od kojih je jedna disperzna.54. pri kojem molekule otapala. Temperatura.78.24. 57. 78 kPa 1.24.24. Reakcije redukcije 1.24.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44.02 g ili 35 % dušika (N2).24.61.24.43. Difuzija 1.24. 1. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1. Dvije ili više faza.69. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1.022 x 1023 1. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1. koje imaju jednake osmotske tlakove 1.24.55.24. Dim 1.45.24.24.58.24.24. elemente koji se nalaze u spoju 1. Mlijeko 1. Krutom i tekućem agregacijskom stanju . Ar.77.24.24.24. Magla 1.24.

Egzotermnim procesom 1.24.2. + 1 1.4.77 g kisika 1.8 Što je to cijanizacija? .25. modar 1.86..25.24. Crven.24.2 g vodika 1.24. 67. 1.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1.25. 177.05 % Na 1.5.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.88.25. 1. + 2 1.24.94.89.96.95.24.3. 27.91.24. krioskopska konstanta ((KK) 1.81.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .24.63 1. Što je to metalurgija? 1.24. pH = 7 1. 22.92. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1. 29. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1.24.24.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1.24.99.85.82. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule.24.25.11 g vode 1.24.98.25.25. Pjena 1.24. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1.44 % Ca 1.87.90.25.25.100. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1. PITANJA IZ C D . Što je to korozija? 1. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1.84.24.24.24.7.93.24. Reakcije redukcije 1.24.97.1. 1. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1.8 g kisika 1.Malić) 1.83.61 % Hg 1.

A sada? 1.25.14.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina.25.64 1.22. tračnice)? 1. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj. Što je to invar-čelik? 1.25.29. mostovi.25.25.20.25.25.25.28.16.9.13.25.30.Natrij (Na) mekan kao vosak. Kako se zove varijetet korunda .25.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1.25.21.25. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1.25. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.10.25.24.19.27.1. Zašto se kalijev karbonat .25.25.25.25. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? . Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.23.18.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi.15.17.25.25. otkrio Davy. Kako se čuva? 1.25. Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno. Što je to fusija? . Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1.11. Kada? 1. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1. lakši od vode. srebrene boje. veoma otrovna? 1. Što je to aluminotermija? 1.12.25.25.Kako su nastale sedimentne stijene? 1. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1.31.25.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1.26.

25. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1. hobotnica.50. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al).33. koje još stipse imamo? 1. Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1.39.46 .25. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn). Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1.51. koje je ime tog kemijskog elementa? 1.43.53.38. Pored aluminijeve stipse.47.25.25.25.25. jastoga.25.65 1. lako stvrdnjava? 1.25.g.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1.32.42.52. Kako se zove? 1.25.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1. Tko je optkrio polonij (Po)? 1. oktopoda) plava? 1.25. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? . Koji to kemijski element su otkrili 1898.36. Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja.25.37.40.25.25.48. Otkriven spektralnom analizom 1875.g. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata.49.25. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1.1.25. Što je to "umjetni zrak"? .44. Što je to "bengalska vatra"? 1. Ramsay i Travers.45. Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1.25. Što su to eruptivne stijene? 1. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1. Kako su nastale metamorfne stijene? 1.Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1.25.25.25.35.34.25.25. Zašto je krv mekušaca (puževa.25.41.

Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1.56. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.64.25.59.57.68. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1.60. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.25. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji.63. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1.25.25.25.66.62.- 66 - 1. Tko je otkrio fosfor (P)? 1. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1.58.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1. 1.25.25. 1.25.25. čak i u najmanjim količinama? 1.25.25. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1. 1.25.25.25.54. Kojom bojom boji jod (J) škrob.25.55.5 m? .61. Što je to "mineralizacija"? 1.65.67.

rubidij (Rb).3.25. pri čemu se oslobađa toplina. Taloženjem minerala. Skandij (Sc) 1. Izotop kobalta (Co-60). Kalijev klorid (KCl) 1.14. limonit (Fe2O3 x H2) 1.33.17. kalcij (Ca).25.20.25.90 % Mn) 1. Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori.25. koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1.19. Litij (Li). Katodnom zaštitom 1.25. Magnetit (Fe3O4).22. 1.25.29.25.16.25.25. kuprit (Cu2O).03125 g. pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1.25. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1. 1. Smaragd 1. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina.25. to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline. kalij (K). Ne može.12. jer ima radioaktivne osobine.30. Kiri 1.25. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1.25. 12 dijelova 1. Halkopirit (CuFeS2). Pod petrolejom 1.25.11. malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1. halkozin (Cu2S).28.25.25. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1.4. kada se zapale 1.6. 1.67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. Sastojina vitamina B12.25.9. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1. 20000 km/sec 1. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja..2. barij (Ba) i radij (Ra) 1. 1808.15. pa je u uporabi u dijagnostici 1. Ima 36 % nikla (Ni).25. Koks 1. natrij (Na).24.21. 0.36. 1. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma.25.78 t Al2O3 . To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1.32. sroncji (Sr).13. PITANJA 1.26. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala).25.25.25.8.34. Živa (Hg). cca 25 % 1.25.5. Rubin 1.25.7. ima veoma mali koeficijent širenja.25. 7..25. biljnih i životinjskih ostataka 1.g 1.25.25.25. pa se rabi za punjenje termometara 1. magnezij (Mg).28 % 1.31. Berilij (Be).25.25.25.27. 7.25. Fero-mangan (30 % .25.35.25.23.10. Talište od 20450C 1.25. cezij (Cs) i francij (Fr) 1.25.18.25. hematit (Fe2O3). Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno.1 80 % 1.

39.52. Porculanska zemlja 1.60. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1. Služe 1. To silikatni minerali.53. Argon (Ar) 1. Katalizatori.43. To je kalcijev fosfat. Texasu.25. a iz humusa u mineralne tvari 1. 140 kg 1. Dijamant 1. Piere i Maria Curie 1. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1.25.48. 15 kg 1.40.62. 4. Modro 1.57.25.6 dm3.25.25.25.45. 14.37. Brandt 1. Rombski.25. pogodan za kisela tla 1.29. 450 V . jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1.41.47. nus produkt kod proizvodnje čelika.25. i Japanu 1.25.25.25.64. Rastavljanje tvari na komponente 1.780C do + 23140C 1.25. nastali kristalizacijom magme (lave) 1.50.25.25. Na Siciliji. plastični i amorfni 1. kao spoljni antiseptik u medicini 1.25.25.25. Neon (Ne) 1. Grafit 1. monoklinski.56. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.44.49.25.25.7 g 1.66.42.25.25.25.25. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1.25.59.25.38.68 - 1.1.25.25.25.65.63. 23440C (od . Galij (Ga) .25.25.61.55.58.67.25.51.46. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1.25. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1.68.54. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. NE 1.

PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.26. koga poznajemo kao gorivo .17. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1. Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast.18. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1.14.26.26.26.5. 1. a što kvantitativna organska analiza? 1.69 - 1.26.3.7.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1. Što je to "cetanski broj"? 1.Što određuje kvalitativna organska analiza. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1. Kako se zovu soli oksalne kiseline .26.26. Što je to metopril? 1. Kako? 1.26.9..16. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1. čega je smjesa? 1. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1.26. Što su to sapuni? 1.26.26.26.15.26.13.20.26.26. Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.26.1. Što je to "oktanski broj"? 1. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1.11.26.6.26.19.26.. Kako se zovu soli octene kiseline? 1.26.12.10.4. Benzin.8.26. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.

26. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1. Dietilamin je najvažniji amin.22. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1.26.39. Što je to pulpa? 1.32.36.26.26.37. Gdje se nalazi kolin? 1. Što su to deterđenti? 1.35. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1.40. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1.29. ali podesna za uporabu? 1.26. Što je to Schifova baza? .26.38.27.Čega? 1.70 - 1.28. Zašto je važan acetilkolin' 1. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.33.26. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek.26.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1..31.23. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1.26.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna. Što je to lanolin? 1. Kako se zovu salicilne kiseline? 1.41. Koji? 1.26.30.Kako je A.21.26.26.26.26.26..26. Što su to šamponi? 1.26.26. Što je to degras? 1.26.26.26.34.26. služi za priređivanje.25.

26. UV-V spectrophotometry. IR-spectroscopy. švedski znanstvenik 1.32. Dinamit 1866.26.26. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1.26. R-COOH 1.29.26. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja . Oksalati 1.26. Da. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.42.26.J. To je mast ovčijeg runa.26.26.7. Je li se anilin lako ili teško oksidira? . J.33.g. Galna kiselina 1. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1. količinu (kvantitet) organskog spoja 1.26.45. jer ima terpena i kamfora 1.g.26.17.26.26.14.1.26.23.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1. C.26.26.27.22.26.18. Citrati 1. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1. Acetati 1¸.15. 1844 godine 1. alkohola i masnih kiselina 1. Vrstu organskog spoja.43.10. Formijati 1. Jer širi krvne žile.26.26.71 1.24.26. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1.26. Goodyear.26.1.6.4.16.26. Salicilati 1.26.12. NMR. Spektrografom masa 1.19.8.5. Gdje je u uporabi metilamin? 1.26.26.11.26. 1.25.26. složena smjesa voskova.20.26.13. Tartarati 1. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1.3.26. pa mu je dsat broj 100 1.31.26. Wholer 1829. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1.26. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1.26. Berzelius.26. sedam . Cetan naglo se pali.26.28.26. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1.26.26.26. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1. Aspirin 1. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1.9. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1.2. kod ispiranja vune 1. Laktati 1.nuclear magnetic resonance 1. Očišćen produkt. šest.21. Postotak cetana u gorivu.44.

9. razvijajući toplinu 1.27. Herbicida.27. U proizvodnji hrane za životinje 1.26.39. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1.11.42.7. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama .41.27.26.27.34. naglo prelaze u plinove. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1.37.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1. Pikrati. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće. U kožarstvu 1.45.27.27. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1.43.72 - 1.26.27. čije su molekule nestabilne.26. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1.26. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1. pri produkciji akrilnih vlakana. veoma su snažan eksploziv 1.1.36.27. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1.26.3.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1.26. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? . U lecitinu 1.27.26. Lako 1. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1.4.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1.1.27.38. Neke tvari.27.35. Slabije lužine od amonijaka 1.44.27. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1.26. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.8. Kse zovu izomeri.26.40.5.6. pri vulkanizaciji 1.26.26.10.

27.16.73 1. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1.27.27.31. Glikogen.14.Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1.26.27.18. bezbojan prah. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? .12.27.1.29. koji se u vodi otapa. Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.28.27.13.32. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1. Za predmete i molekule.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.27. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? .24.27. Kakvi su procesi.21.15. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su.27.19.22.Kako je to rješila priroda? 1.27.27. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.27. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1.Što je to "invertni šećer"? 1.27.25. u što prelazi hidrolizom? 1.27.27.27. Koja je molekulska formula laktoze? 1. Kako se zove "životinjski škrob"? 1.20. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1.27.27.33. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1.23. Što? 1. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.27.27.27. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.17.27. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.

puževa. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1.50. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.54.1. Koja? 1.27.27. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1.27.27. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? .41. Što je to hitin? 1.27. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.27.51. Što je to "škrobno ljepilo"? . Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1.27.48.27.53. Koja je to najprostija aminokiselina? 1. hobotnica) plava? 1.27. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1. Kojim testom? 1.27. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.27. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.27. gdje je raširena bolest. Zašto je krv mekušaca (oktopoda. bitan u biološkom procesu 1. Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1.27.27.36.34.38.35.39.42.27.45.27. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1.27. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid).46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1.43.74 1.37.27.55.27. Aminokiseline se dokazuju.52.44.40.49. Što je to transkripcija.27.47.27. Hemoglobin ima homolog u Africi.27. a asatojina je vit B12. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. jastoga.

27.56. Zašto se ukrute mišići kod leševa? .1.61. Što su to koenzimi? 1. Zašto se krv usiri? 1.63. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu.27.59. Što? .27.62.27.57. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.58.60.27.27.27.27. Gdje? 1. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1.75 - 1. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1. Gotovo svi koenzimi sadrže.

13.27. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati.21. Da 1.27. Budući da je optički aktivna. fruktoza. Maltoza . 1. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1.17. U glukozu 1. pa mora unijeti hranom 1. Arabinozom. Glukoza 1.27. C12H22O11 1.38.34. sorboza 1. Redukcioni proces 1.27. Saharoze i maltoze 1. Jer su od njih izgrađeni proteini. Ne reducira 1.5.27.27.27.6. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1.27. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1.27. ksilozom i ribozom 1.9.32.27.27.Fischer 1891. E.10.3.35.8.30. .26.29.000 1.31. Bakarnog sulfata (Cu SO4).27. Glikogen 1.14. natrijevog hidroksida (NaOH). celobioza 1.27.27.27. glukoza.16.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27.27. Redukcioni 1.25.1.18. nalazimo ga u oklopu rakova 1.22. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1. Manoza. 80 % 1. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2).27.19.27.nasuprot) 1. U korijenju nekih biljaka 1.11.27. 50. Glukozu i galaktozu 1.27. Enantiomeri (grč.27.4.. po strukturi sličan celulozi.25.27.33.23. Šećeri 1.g.27. Plave 1. Da nalazi se u medu 1.37. 1.27. jer se stvara teško topivi karbonat 1. Kiralni centar 1.27.Polisaharid.7.27. Melasa 1.27.24.20. Gliceridaldehid 1. Enzimima 1. Smjesa glukoze i fruktoze 1.27.28.27.27.27.2.27.27.27.15.36.27.25.27. Kiralni 1.27.12 -oza 1. galaktoza. Na-K-tartarata 1. Ninhidrinom ..

Nukleotid sa bazom. U biljkama 1.43.27. ponekad i u citoplazmi 1.77 - 1. Samo u zadnjoj sekvenci. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1. Jer vrši prijenos energije 1.27. Kod čovjeka je -ThrCOOH.61.63.39. To su proteinsaki dijelovi enzima.27. organske molekule relativno male molekulske mase 1. citozin.60. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika. Adenin.57.41.27.27. uracil i timin 1. Oksidaze i reduktaze 1. gvanin.40. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1.27. a kod svinje -AlaCOOH 1.27. Iz biljaka 1. Anemija srpastih stanica 1.27.59.46.27. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira. Na ribosom 1.27.27. a on ima bakra (Cu) plava krv 1..50. Od 10000 do 100000 1. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) .27.48.27. Violetno-ljubičasto obojenje 1.27.27.600C 1. D-riboza ili D-deoksiriboza 1.52.55. Koagulacijom miogena. U jezgri svake stanice.53.27.27. Da 1. U intervalu od 300C .44.51.27.27. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.56. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.27.27.58.49. Proteine 1.62.47. pa se krv usiri 1.27.27.27.27. Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1.54.45.42.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1.

2 Gotovo polovinu energije.18. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1.28. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija.7.28. Laktat prelazi u krv. Čega? 1.28.14.28. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića.28.9.15. A gdje se razgrađuje? 1. Uneseni proteini hranom. masti i šećera. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1..28. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze. Čega? 1.6. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1. Što je zadatak žučnih kiselina? 1.28.28. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1.. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima.28.13. može se usporediti s djelovanjem.28.3. Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1.17. osim proteina.10. Pri kolikom pH? 1. Koje su to tvari? 1.28.8.28. Gdje? 1.28. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena. U što? 1.28. Koje su to četri žučne kiseline? 1.28.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1.28. Koje žlijezde luče hormone? 1.Životinji i čovjeku.- 78 - 1. Ili što? 1.28.28.28.5. jer u pljuvački imamo. Djelovanjem vitamina u organizmu.1. Koji enzim? 1. postupno se hidroliziraju. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? .28.19.12.11. koju čovjek prima sastojina je.4. Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1.16.

28. Nikotin.31. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu.35. Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama.37.28. kao pričuva? 1. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1.21. U što? 1.28. Koji je to alkaloid? 1. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1.28.28.28.1. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? .29. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira. Zbog visoke cijene i učinkovitosti. Koji je to vitamin? 1. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1. Zovu ga ljuti princip tabascoa.28.28.28.27. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.23.28.28.28.25.30.36.32.28. Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom. kao enzim.Amerike kao otrov za svoje strelice. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1.20.26.22.34. Što je to glikoliza? . Koji? 1. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1. Upotrebljavali su ga urođenici J.28.28. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1.24.28. gdje se sve proizvodi kinin? 1.79 1.28. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1.28. dobija se lijek.33. Koji je to alkaloid? 1.28.

Masti 1.Americi 1.28. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1. LSD (Lisersauredietilamin).28. U srčanom mišiću i jetri 1.15. Aspirin 1. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi.6. cca 40 mg 1. U peptide i aminokiseline 1.28. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav. Do maltaze 1.28..reakcijama.28. ATP ili adenozintrifosfat 1. J.28. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1.28.28. Vitamini 1.g.28.27. Indiji. Amilaza 1.35. 1.14.28.28.28. Da emulgira masti 1.28. Javi.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1.10.28. Alkaloid kurare 1. dezoksiholna.32.28. Tripsin 1.26.34.12. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.37.13.17. PITANJA 1.28.23.8.33.28.28.16. 39 kJ/g 1. Maleziji.21. stvaraju ovisnost. Uz enzim pepsin 1. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1.4. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1. Alexandar Fleming 1929. Zato što je točka taljenja.25. pri pH = 6-8 1.18. Egzotermna 1.28. pa su zabranjene 1. Hormon tiroksin 1.28. pH = 1-2 1.20.28. već se proizvodi sintetski 1.28.28.28.1.36. Vitamin B6 1.28.29 cca 5 % ljudi 1.24. Morfin.28.28. viša od tjelesne temperature 1.28.28. kodein 1.22.28. Holna.28. U jetra i druga tkiva u organizmu 1.28.28. Katalizira u kem. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1.7. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.9.11.5.80 ODGOVORI 1.28.28.28. extaci (derivat lisergične kiseline) .30.28.28.31.2.28.19.3.

NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije. Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor .. SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA .Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R.Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec. Aleksandar Leko . Uz obradu.Hemija BIGZ Radmila Žeželj. Branka Korpar Čolig.Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica .30. Biserka Borovnjak. Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole. koje organizira sam dotični fakultet. Dubravka Turčinović .C D .Scripta I Tvrtko Malić . Branka Korpar Čolig .Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica.Hus. 29.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. Noller .prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja. Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst. Blanka Sever .C D .Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak . rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole.Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig . Antica Petreski .Scripta II Tvrtko Malić .Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg .Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski.Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić. Mira Herak .Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler .Hus . nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije. Dunja Nothig. koji imaju kemiju. koji su navedeni u naslovu. 1.81 - 1.

..... Rješenja 1..............................8......................................................................... Kemijski simboli.............................................................. zadataka .. Pitanja i zadaci iz kemije (1....... Rješenja 1..............9............................................................16..............................................3 7...........................18 22........ Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije .. Rješenja 1......................................5......................20 24.................................... Međunarodni sustav mjernih jedinica ....20 25...... 1 2.7..................................... pitanja .. Relativna atomska masa.........)........9.......................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..........................................12 16....... Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1.........................6............7...... 34 ............. zadataka ...................................12)................................................. Rješenje 1..............................................14)......................................14 17... Pitanja i zadac iz kemije (1...... Plinski zakoni u kemiji m(1............................10 13......7................15............15 19...............................) .........23 28.......) .......... Kemijska formula (1...................15 18......................................................... 1 3.............................11 14...4........................14.......33 36....................................)................. Angloameričke jedi9nice (1............................................................................ pitanja .......................................................................................................8........1 3.............................................................................................................32 35.................................................................. Mol ili količina tvari (1.......................................................6..........................) .................... Zadaci 1............................. Pitanja i zadaci iz kemije (1.............17........................ ....16................................................................................................................15)..pitanja...... atomske mase elemenata (1........................................................................................................................................................10) .............................. Kemijski ekvivalenti (1.....................................)................................... 30 34..................5......... zadataka ..........2..... Zadaci 1...................................................................................2 6.26 31...............17) ....... 9 12..................6)..............................5 8...8.. Rješenja i odgovori 1.. 9 11...................27 32...............................13........ zadataka .....12........................................................................................................................ 6 9.......24 29............. Zadaci 1..... Elektrokemijski procesi (1....................................... .........................................................................................................................16 20.......... 21 26.........5....... Zadaci 1.. 19 23............................. Zadaci 1.......4.......... atomski brojevi..................................11).....................1 4................................................................. zadataka ............ Rješenja 1.. Rješenja i odgovori 1.................................................... .............. Rješenja i odgovori 1..........3................................................................................................................ ............................................2 5............................................................................ pitanja ...................................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1...................................................................................................................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1........................ pitanja .................... Koncentracija otopina (1...............12 15.)........................) ......9......................7 10......29 33............................................................................................................................................ Relativna molekulska masa (1....................................... Oksidoredukcija (1.13)............................. zadataka ........ Rješenja i odgovori 1...................) ..17 21.82 SADRŽAJ 1.....Rješenja i odgovori 1. Zadaci (1.......... Rješenje 1........................22 27..........24 30................................................4.........

.........................................26..................................50 45.......45 43.).pitanja ...................24............................................ travnja i liupnja 2008...............................).22..20)............47 44.........................................................18......pitanja........................................... Rješenja i odgovori 1.................................................................................55 49........................ Pitanja iz organske kemije (1.............................76 57..................................55 50.. Pitanja iz biokemije II (1.... Rješenja i odgovori 1............................ Rješenje i odgovori 1...............................).................................20............................................................... Pitanja iz anorganske kemije (1.........................81 61........... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..............................82 Usora. Pitanje iz biokemije I (1. Sadržaj .............................................pitanja..........................................................19......... prof Tvrtko Malić ..... pitanja .........). 41 41.21......................................................................................................... 72 56.........51 46.................................................................................................... Spisak literature....................................... Pitanja i zadaci iz opće kemije (1........ Pitanja i zadaci iz kemije (1.................................................)...... 80 59.................... Način uporabe Priručnika i rješenja......................................25)............ pitanja.......39 40......................... Odgovori i rješenja 1................25...19.......................35 38.. Pitanja iz organske kemije (1......26....................... odgovori i rješenja 1............... Odgovori i rješenja 1...................................................................37 39...........................................22)..............pitanja ....... 71 55...78 58.................)..................................................................................83 - 37..pitanja..............................28..............................................54 48....................................................................................................... pitanja ...................................18......)..........................61 51. Odgovori i rješenja 1.........pitanja .. Rješenja i odgovori 1............................... Odgovori i rješenja 1............. Pitanja iz anorganske kemije (1...............67 53..23...................... Rješenjaq i odgovori 1..........42 42...........................................g........................................pitanja..................28..........................................................................................81 60......................63 52.................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..................... Rješenja i odgovori 1..........27..........................................53 47.......................................................24.......21...69 54...................................27... Pitanja iz organske kemije (1.........23....)...pitanja.................... upotrebljene za izradu priručnika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful