P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

4.65 g 1.4. 0.30.53 x 1018 1.39. 37.1 g 1.4. 401.4. 0.8.4. 243.29.55 mola 1.4 kg 1.4.1.4.4.25.34.64 mola 1.6 g 1.4.4.26.388 x 10 -20g 1. 1. 0.17. 1. 3.97 x 10 21 1.65 x 10 -24 1.388 mola 1.18. 2. 1.16.2.176 g Cr 1.999 mola 1.4.4. 323.4.4.71 g 1.22. 1.4.37.67 g 1.28.4.4.13. 1.33.2 g 1.32.23.15.36. 0.14 mola 1. 3.03 mola 1.44 mola 1.7 g 1.23 mola 1.12.4.4.4.3. 109. 6. 1368. 27.088 mola 1.4.55 molova 1.4.38. 83.4.5 x 1019 1.4.4. 464 kg 1.9.14 x 10 -23 1.40. 1. 0. 0. 103.775 g 1. ZADATAKA 1.6.35.7 g 1.4.4.24. 88.19. 296.37 mola 1. 55.123 mola 1.20. 3.33 x 10 -22 1.4.9 % Al .31.4.5. 5.4.4 11.4.035 g 1.10. 292.6 g 1. 5.4.4.395 mola 1.4.4.-5RJEŠENJE 1.7.4. 2.89 mola 1. 80. 127. 0. 1.14.4.21. 5.4. 28.15 x 10 -23 1.33 x 1018 1.4.24 x 10 -22 1.4.4. 0.175 g 1.

potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. za dobivanje 0. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata.322 mola CaCl2 i 2 x 0. .7gK3PO4. M(Ca(OH)2) = 74.22 g CaCl2 i 136. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63.99 gmol-1 = 107. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija.ione. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0.966 mol x 110.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2).5. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe.-6- 1. M(Ca3(PO4)2 = 310. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju. potrebno 2 x 0.112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71.. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata.322 mola kalcijevog fosfata. a kalcijev hidroksid 2 OH.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0.09.15 = 0.00.322 mola kalcijevog hidroksida.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0.322 mol. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti.644 mol x 98. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione.09 = 71.skupine.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310.644 mol x 212.70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98.966 mol x 74.322 mola K3PO4. izrazimo tu količinu kalc.00 = 63. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe. dajući produkte.112 g m(Ca(OH)2) = 0.27 gmol-1 = 136.22 g m(K3PO4) = 0.18 = 0. potrebno je 107.

21 gmol-1 = 0.5. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1.5.5.7.5. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata.6. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1. ZADACI 1.9. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1.5.5. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142.5.1.5.5.5. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? .5.4.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42.3019 x 142. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.12.04 = 42. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata.5.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331.04 gmol-1 a količina od 0.10.11. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1.5. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.3. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1.2.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata.5.8.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0.

Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? .-81.15.13.18. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3.5.sodom)? 1.5.14.5. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno .16. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.5. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1.5.5.17.5.5. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1.20.19. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1.

Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: . 96 g NaOH 1... 168.0 ......5..... Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju... 64...... 0.....88 mola 1......5.....3... 2.+1 ...1 86......8.......5.5...... ..4.5.5....2..oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je. OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi... 416...94 g 1.-1 .14... sem u hidridima je ..5.. 79..........32 g KOH 1..... 95..............5....5.-2 ..1 g KCl 1......oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma..........oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je ..16....oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina...5.5......+1 ..83 g 1..15 g NaOH 1...73 mola 1.......40 g KOH 1.....5.-1 .03 g NaOH 1.5... 149. 25.13..62 g Fe(OH)3g 1.11... 124.... 1315 kg 1....20..17..............oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je .43 g 1....10. 54....5............05 g CaC2O4 1. 1670 kg 1.14 mola 1.+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja.....15.....5....-9RJEŠENJE 1.. ZADATAKA 1.5.167 mola 1....73 mola 1........ 1.5 12........... 0.oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je......18.7........6..5...78 mola 1.........I skupina PSE) je ...5. 1....5.. 83....oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je .......5.. 144..5.....09 g 1.9.19..... 1.5.......

19.6. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1.6.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1.6.3. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.6.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1.20.6.4.1.6.11. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1.6. ZADACI 1.2.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1.17. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1.8. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1.6.6.18.14. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.6.9. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1.6.10.12.10 - 1.5.15.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.7.6.6.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.6.6..6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1. Odredi. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? .6.13..16. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.

+ 6 1.6.1 1. + 5 1.6.6.6 10.7. + 5 1.6. + 6 1. + 7 1.16.6. ZADATAKA 1.13.8. + 3 1.6.6.6.11.6.4.6.6.6. + 4 1.20.6. + 6 1. + 1 1. + 2 1.6.17. + 3 1.12.2.1. + 6 .6.14.9.3..19.6.6.5.6. + 6 1. . + 7 1.6.3 1. + 2 1.18. + 6 1. + 4 1.6.6. . + 2 1.15.11 - RJEŠENJE 1.

Primjer 9. ZADACI 1. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml. odnosno otopina.4 mola za pripremanje 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.7..5.12 1.396 g Na2CO3.65 % kažemo da je navedena otopina 9. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1.20 => 0.7. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine. kloroform. Koliko treba odvagati KMnO4.6.: Koja je koncentracija otopine. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.89 mol dm-3 Primjer 10.1 moldm3? . Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42.7. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene .0965 = 9. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1.7.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1.89 c(Na2CO3) = n / V = 1.4.1.7. koje mogu biti plinovite.65 % 1. petroleter. Otapalo također.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa.7. benzen i dr).7.3. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine. tekuće ili krute. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi. U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija. pa rabimo druga otapala (etanol. može biti smjesa..7.2. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1.89 / 1 => 1. koje određuju sastav neke smjese.

7.13. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1.11. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.7.13 - 1.20.7.19.12.1 moldm3? 1.1 moldm3? 1.15. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.1 moldm3? 1.8. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.7.7.7.1 moldm3? 1.18.9.7. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0..10.7.7.7.14. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc.7.7.7.7.7. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.17. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. Koliki je % udio kisika u vodi? 1. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? .1 moldm3? 1.16. 0. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.

33% 1.40 g 1. 31. 36.3.7. 93.14.12.20.80 1.79 % 1.7. ZADATAKA 1. 21.11.7.7. 39.66 % Cl 1.7.7.8.7.7.19. 1.40 g 1.7. 1.7.7. 29.15. 15. 1. 15.419 g 1.18.- 14 - RJEŠENJE 1.7.06 % 1. 37. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.7.4. 27.7.812 g 1.5 1.9. 32. 82.7.22 % .10.7.7.2. 39. 1. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.7. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.6.804 g 1.5.31 % Fe 1.17.7.24% 1. 82.33 % Na i 60.7. 13.36 % 1.16.7.13. 88. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3.1.7.60 % P 1.

pri 180C i 100 kPa' 1.8.15 1.10. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .8.8.023 x 10 23 x 1 / 22.1.8. 412 / 273.Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1.8. Izračunaj masu kisika u boci? 1.8. 150 bahra pri 200C.8. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1.9.8. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1.4. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1..8. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: .8.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6. ZADACI 1.15 = 8.6.8.3.4 = 2. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1.69 x 1016 1.7.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 .8.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta . Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.2.8. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.5.

100 l plina kod 00C i 1 atm.8. 82. 884 dm3 1. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1.2 l i temperaturi od 300C.8.8.8. 0.7 dm3 1.8. 2.8.11. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.3.8 14. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1.6.2 dm3 1. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.451 g 1. 11. Izračunaj masu klora.8.8. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1.8.8. 0.8 bahra? 1. 0. 114.ZADATAKA 1.8.1.4 mola 1..8.8.17.8.5 bahra? 1.95 bahra? 1.5 bahra.8. 854 K (5810C) 1.2 kod 18 0C 1.18. 0.16 1.31 x 10-23 1.8.2 g. 67.7.6 l .16.17.13.18.8.8.11. 5908 g 1.15.19. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika.5.4 cm3 1. Volumen od 0.8.8.16. ak je njihova masa 100 mg? 1.8.822 dm3 1.14.8.51 dm3 1.046 mol 1.68 x 10-14 1.13.05 dm3 1. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0.12. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.8. a tlak je 0.15. 0.4.8.47 x 1022 1.19. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.8. 5. 43. 8.2. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.8.8.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0. 0.8.8. 1 l 1. 1.20.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.8 dm3 1.12. 224.20.8.10.9.8.6 l 1.

ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.. koja je prošla kroz elektrolit.molekulska masa bakra (Cu) z .77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra.masa bakra (Cu) M .9. (I Faradayev zakon elektrolize) .vrijeme tako nastavljamo : 0.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize).broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t .64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6. koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama. 1 h i izluči se 6.količina tvari.11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q . gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj.11 x 96500 / 31. vrši se redokls proces.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59. Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0.Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m . Faradayevi zakoni elektrolize: .34 g mol-1 .količina struje = I x t F . proporcionalna je količini električne energije.17 - 1. ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu. ako je struja bila od 3 A .

9. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi. Cd.9. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A. Bakar je (Cu II).13. a dužina elektrolize 30 minuta.9.048 g cinka (Zn)? 1. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).9.9.4 g nikla (Ni). da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu). 1. Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).7. 1.? 1.11.18 1. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? . ako je krom (Cr II)? 1. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A.9. pri jakosti struje od 1 A. Fe.2. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3).14.10. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.15. Izlučilo se 3.9. Cu. a u vremenu od 1230 sekundi? 1. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn.9.4. zubnom protezom na kojoj je plomba.9.12. Ag. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr). 1.9.9.8. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1.9. Nikl je (Ni II).9. Zašto je neugodno kad se jede čokolada. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A.9. Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1.- 18 - ZADACI 1. koja sadrži srebro (Ag).5. Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? . 1.9. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I).1. a elektroliza trajala800 sekundi? 1.6. Koliko treba da bude jaka struja. ako nakon 150 minuta se izluči 27. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).9.9.3. da bi se razložilo 18 vode? 1.

16. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem.9.9. 8.18.7.18.9. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora.17.54 h 1. 1. ako se akumulator toliko isprazni. 1.9.Cu jer je razlika potencijala većaq 1.4 g 1.8. 2.9. Zn.9. 172.11 1. E standardni elektrodni potencijal = 1.19 1. 1.9. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1.11.4..16.9.9.20.6. 1.21 g 1.805 V 1.9. Što valja učiniti. 3 h i 1o min 1.9.7 h 1. 10 A 1.36 g / mol 1.9. Doći će do sulfatizacije.15.13.17. 35.9.9. Fe.9. 0. Cd.10. 1. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1.9. Cu. da bi ga trebalo dopuniti? 1.9. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora.9.9.9.9. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1. 65.9. Što se može dogoditi s akumulatorom. Zn . .19. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1.9.3.9.68 g 1.9.28 h 1. 2.12. 1.63 g 1. Ag 1. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1.5.2.1.14.19.9. Kako bi smo mogli ispitati.9. 10. je li akumulator toliko prazan.78 A 1. Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem.20.

.0 10..vodik (H) .....8 192...............1..0 222.......................... 8..97 69..63 Pa Jedinice za masu : ... 2.............008 183...93 .........31 ......144 x 10-1 m ....ATOMSKI BROJEVI......telur (Te) .fosfor (P) ....................) ..........ft.....bor (B) .4...94 .helij (He) ........ton force per square foot (t/sq.45 .cubic foot (cu.........paladij (Pd) 46 106.....................lor (Cl) 17 35...) ....832 x 10 -2 m3 ......47 28..7...molibden (Mo) 42 95.20 1............................72 72.....85 200...2 ...01 19.........8 39....ounce (oz) .......92 210............9 ..antimon (Sb) ..6716 Pa .98 121..cink (Zn) ..............8 197......srebro (Ag) ..indij (In) .jod (J) 53 126.361 x 10-1 m2 .9 97..........01 238.......kobalt (Co) 27 58...argon (Ar) ...................tantal (Ta) .....6 ....4 .kalcij (Ca) 20 40.96 107.......8 79...93 ......2 .........95 74.......................JEDINICE Jedinica za dužinu: ...94 ........square inch (sq... 3..nikal (Ni) 28 58............yd..............magnezij (Mg) 12 24.......platina (Pt) 78 195..kadmij (Cd) 48 112..ft.........vanadij (V) ......6.željezo (Fe) ..9 ..0 127..................452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: ........045 bar ..99 ..............olovo (Pb) 82 207.................skandij (Sc) ......0 55....08 ...litij (Li) 3 6...........0 63.kalij (K) 19 39.00 30.....55 137.fluor (F) .dušik (N) .....1 ......pound (lb)........290 x 10-2 m2 ...pound force per square foot (Lb/sq... 46..........radon (Rn) .......yard (yd) ..sumpor (S) ...........6 47...zlato (Au) .............10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI ....galij (Ga) ..................69 .iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26........ IMENA.........square foot ( sq......kositar (Sn) 50 118.........yd...0 114.......11......61 4.ft....) ...0 85..84 x 10-2 kg 1.........) ....square yard (sq........pound force per square inch (Lb/sq..639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ...............048 x 10-1 m ..tehnicij (Tc) ...cubic yard (cu...............4 14......germanij (Ge) ....) .........9 65.......09 44......94 1..kisik (O) 8 16....krom (Sn) 24 52......... 9.....titan (Ti) ...........0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226.646 x 10 -1 m3 ...mile (ml) .........radij (Ra) ....rubidij (Rb) ..........ugljik (C) ..................07 204....in....1 ..0 ....talij (Tl) ..............0 .......9..........................arsen (As) ...2...brom (Br) .bizmut (Bi) ......1.bakar (Cu) ..foot (ft) .) ......540 x 10-2 m .barij (Ba) -berilij (Be) .......88 12..........9 32.4 180.......aluminij (Al) ....silicij (Si) ...54 x 10 -1kg .....1....cubic inch (cu...01 209........neon (Ne) 10 20....) ...in) .........mangan (Mn) 25 54.......) ....4 ....18 ..natrij (Na) 11 22.SIMBOLI....... ATOMSKE MASE ELEMENATA ......astat (At) .volfram (W) ........609 x 10 3 m Jedinice za površinu: ...ft.............0 50.....polonij (Po) 84 209..............uran (U) ............inch (in) .....3 9....in.............2..

12.10. Ako kuhate grah u otvorenom loncu. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? . e)tekuće-plinovito 1. čaj. b)željezo. Prema rastućem vrelištu poredati: voda. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1. 1. b) kruto-tekućina.12. a vrelište morske vode više od 1000C? 1. d) ugljik.12. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina. e)bakar 1.Što je to sublimacija? 1.12.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI.12. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1. KEMIJSKI ELEMENTI 1.9. mlijeko. KEMIJSKE PROMJENE.12.2.12.12. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1.12. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1. Što označava znak Br2.12. pivo. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1.12. d) endotermna promjena 1. vodena para.11.18.15.12.12.12.12.14. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C. etanol.7.4. 1.12. dim. ulje.12. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1. željezo.19. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena.1.17.3. c) egzotremna promjena.kruto. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto .16.12.8. b) kemijska promjena.13. Kako je polonij dobio ime? 1.21 1. magla. c) francij. d) tekuće-tekuće. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor.12. nastaje kao produkt i voda? 1.12.. c) kruto-plinovito. zrak. a što 2 Br? 1. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta.5.6.

1. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi. 1. 1.2.6. 1. čaj.12.3. vodena para. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen.12. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik.12.12. zbog toga. magla. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine. c) Fr. položaj.uljana boja.12. b) mulj. dok je emulzija: mlijeko. 1. 1. c) lava. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake.12.3 g/mol 1. 1.15. Zrak.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera. M(C12H22O11) = 342. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju. d)C.12. pa je vrelište morske vode više od 1000C.. reakcijska smjesa se ugrije. potrebna je toplina taljenja(isparavanja). 1.5.mlijeko.7.statske sile.12.22 1.12. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina. grah će se prije skuhati u Zagrebu. a) F.18.20. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile.12. . U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. odnosno reakcijska smjesa se ohladi. Prave otopine: tinta.16.12.11. e) pjena na pivu. 1. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi. d) majoneza.12. a suspenzije: dim. 1. Upariti do suha. 1. 1.12. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari. 1. 1. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi. 0.12.20. pivo.12. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda.12. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu.12. Pri tlaku manjem od 101 kPa.9.12. 1. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. NH3 + HCl => NH4Cl. magla.19. a) granit. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode. 1.8.dim.12.10. sa vrlo malim privlačnim silama. etanol. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. b) Fe.12. željezo.beton.17. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari. e) Cu. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina. ulja. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma. temperatura ili agregacijsko stanje tvari.1. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C. a među česticama ulja slabe el. 1. kad su razdvojene. što je tlak para čistog otapala otopine manji. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem.Čestice plina daleko su jedna od druge. (bez tekućine). 1.13.33 %.4. voda. Znak br2 označava molekulu broma.14.12.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe).Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru.

Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1.904. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br.13. w(N2) = 78%. 1.7. ATOMI.9183 i Ar(81Br) = 80.6. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J. Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1.1. Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2).00931.57% izotopa relativne atomske mase 34.43% izotopa relativne atomske mase 36. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1.13. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica. Korpar. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1.13.13. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1.13. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3.9.96. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.7% atoma 10B.4.23 1.2 %. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75.13. odnosno 81.5. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79.9183. Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka.0129 i Ar(11B) = 11. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B.9. Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126.3. Bor (B) se u prirodi javlja.13.10. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78.13.2. w((Ar) = 1%.97 i 24. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1.66 x 10-27kg). u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' .13.13.13.8. 1. a ostatak čine atomi 11B..

50. 2..81. V(SO2) = 22. Ar(B) = 10. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1.skupine PSE? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.11.3. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1.8. U broju neutrona. 1.10.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).13.14.10.9. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. 1. 40 % Ca.14. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16.14. Formula ugljikovog dioksida (CO2).45.4. 48 % O.7.5. 12 % C.2.2.13.14. 1.13.skupina PSE)' 1. 1.14. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1.4. 1.13.14.13. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1.14. 1. 36.35.14. M(zrak9 = 28.785 l.5. Formula vode (H2O).14. m(SO2) = 64 kg.3. m(S) = 32kg.1.13. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1.96 g/mol.9.13.13.14.24 RJEŠENJA 1.13. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1. 1.6.13.578 g.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? .4 m3 1. m(H2O) = 0.7. 1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1.8.1 x 10-25kg. 1.6.7 % atoma 79Br. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14. 1.1.13.

Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F.12.=> F (plin) + ee) Ca(plin) .=> F. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio .14. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e.? .. Sc. NCl3 ? 1.14. Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na.e. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.(plin) d) F(plin) . Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1. b) F ili Ne c) Li+ ili He.14 13. d) K+ ili Cl.25 1. Li.20.14.17. Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3.15. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1. NH4Cl.23. J ? 1. Nabroji sve tebi poznate ione .16. F.14.19.1800C ' 1.? 1.14. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1.2e.18. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1.14.22.ionom ? 1. Cl. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.14.21.14.14.14.=> Ca2+(plin) + 2e. NH3.14.14.

O2-..14.3. 1.14. 1. c)He. 1.14. Sc3+.14. K+. O = 1s22s22p4. 1. 1. P3. 1. 1. Na+. Li b)Ne. Cs. NH4Cl.9. H2S. Mg2+. F (plin) + e. Ne = 1s22s22p6. He = 1s2.14.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. Na = 1s22s22p63s1. Ar = (Ne)3s23p6. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci.14.14.7.12.16. H2Te.14.11. argon (Ar). GeO2. Al3+. 1.14.14.6..17.14.8.19.14. 1.=> F-(plin). SnO2.15. Cl-. Cl = 1s22s22p63s23p5. 1.20.14. H2Po.S2-. PbO2 1. F-. 1. berilij (Be). 1. 1. 1.14 23.14. K = 1s22s22p63s23p64s1. N = 1s22s22p3. Ca2+. 1. Ne.14. 1.4. C = 1s22s22p2.14. 1.18. magnezij (Mg). Ne = (He) 2s2p6. SiO2.10. helij (He). Ti4+. 1. 1.2.14.14. 1.14.14.13.21. F = 1s22s22p5.14.14. d Cl- . 1. 1.14.5. Kruti natrijev klorid (NaCl).14.22.1.

KRISTALI. Čolig) KEMIJSKE VEZE. Usporedite osobine bakra . Korpar. REAKTIVNOST ELEMENATA 1.1. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura).6. valjati. koje su krte poput stakla.15.5. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1. kalij (K) ili magnezij (Mg)? .15.15. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na). Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića.15. kovalentnim i metalnim vezama? 1.4.. U čemu je razlika između sublimacije joda (J). i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.2. METALI. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1.10. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim.27 - 1.15.15.3. Zašto? 1.15. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.15. izvlačiti u žice? 1.8. kalijevaklorida. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati. a koje daje amonijev klorid? 1. magnezijeva oksida i elementarnog joda. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1.15. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju.9.15.7. ionskim.15.

15..28 - 1.15. CaH2. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1. Mg3N2. kada elementarni fluor uvodimo u vodu.20. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1. NH4+.. Fe2O3. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1.15.18.15.15.12. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl). Li3N. CH4.15. SO2.14. SO42-.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3. HClO4. HSO4-. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1.15.17.? Napiši jednadžbu: 1. 1. SO3.13. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1.15.15. IF7. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1. Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).11. Što će se dogoditi.15.16.19.15. PO43-. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? .

I.15.8.15. struje.15. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. visoka tališta. 1.15. 1. Mjed je kruta otopina cinka u bakru.15.4. visoka talištas.15.17. relativno mekana tvar niska tališta. II. U parama joda nazočne su molekule (I2). F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1.7.3. dobar izolator el. ali u talini provode el. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće. Tvari s molekulskom rešetkom.19.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta.15. kao što se događa kod ionskih spojeva.13.struju u krutom.18. Kisik (O2). 1.12. IV. Kisik (O2).15. izolatori su. Magnezij (Mg).15.15.1. tako da nema odbojnih sila među česticama.9.struju niti u krutini ni talini d) kruta. Tvari s ionskom rešetkom su krte. koja provodi el. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+). 1. 1. 1. II. struju. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el.15. 1. Amonijak (NH3). Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). 1. koja ne provodi el. -III. III. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira.14.6. Kalij (K).- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.vrlo tvrda tvar visoka tališta. koja se može kovati i koja provodi el. Za prvi atom u formuli spoja: -III. 1. 1. niska su tališta. IV. 1. Nisu 1. a) kruta tvar visokog tališta. a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu.10.struju. Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze. Aluminijev klorid (AlCl3). . Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1.15. 1. ne provode el. 1. KCl. VII. I. izolatori.struju u krutom stanju.15.15. 1.5. VI.20. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište. 1.15.15.2.15. VI.15.11. V.15.15. MgO e) KCl.15. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1. lako sublimiraju. MgO 1. I. Kisik (O2).15.16. velike tvrdoće.

nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu. a vruća kava se diže.16.11.16. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna..16.16.16.12. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH). Emulzija vode i benzena je stabilna.Kako se zove taj proces? 1. Što su koligativna svojstva otopina ? 1.7. oslobodi se manje topline. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1. Prolije li se tekućina po većoj površini. Navedi suprotan proces taljenju ? 1.Zašto ? 1.16.1.6.9. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1.14.16.30 - 1.16. ona mnogo brže ispari.5. Kada se moekula tekućine skrućuje.16. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus. Zašto? 1. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1.16.13.4. Zimi snijeg često nestane. a da se nije rastalio.16. Zašto ? 1. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1.Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1.17. TEKUĆINE.16. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP).16. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1. hladnija kava struji prema dolje.16.2. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? .16.8.16. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1. KISELINE.15. Herak) ENERGIJA.3.16.10.16. BAZE SOLI 1.16. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi.

16. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1.16.32.16. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1.16.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1.19.31.31 1. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1.34.16.16.. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.16.33.22. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1.16. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1.18. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1.27.16.35.24.21.16.16.16.23.25. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? .28.16. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.16.16.16.26.. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1.16.20.29. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1.16.

27.18. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj. Molekula alkohola je polarna.Egzotermna reakcija 1. Kondenzacija. 1. a emulzija je tekućine u tekućini 1.16.4.16. pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2). O (-II).5.16.16. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini.16. Cl (VII).16. 1. 1.16.20. H (I). -III 1. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1.13. a disperzno sredstvo je tekućina.16. MgO + H2O => Mg(OH)2 1.35.16. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare.16. Skrućivanje.16.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini. CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1. Sapun je emulgaciono sredstvo. 1.16. 1.15.16.16. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O.16.16.22.17. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1. 1. Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1. Na2O + H2O => 2 NaOH 1.16.. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1.16.16. 1. 1.8. Mg (II).16. O (-II) .16. 1.33.31. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta). -II 1. 1. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1. 1.34. 1.16.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1.16. 1.16. a ne o njihovoj prirodi.28.25.3.16. 1.16.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više.9.16.26.16. Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću.23.30. Fe (III).16. H (I). CaO + H2O => Ca(OH)2.2.16.16. Sublimacija (led sublimira). H (I).7.10.19.16.32 - RJEŠENJE 1. 1.16.32.21. dok je molekula etera nepolarna.16. . S (VI). H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1.16. PITANJA 1. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1.16. koji uzroči polarizaciju O-H veze. 1.24.1.12.14.11. O4 (-II). N (III) O2 (-II).6.16. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1.

U 58. Koliko je sadržano grama natrija (Na).454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1.2.6. PITANJA. Od 8. U 54.5. OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1. uz pretpostavku da nema gubitaka ? .12.357 g klora (Cl).17. Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1.17. Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3). odnosno kisika (O)? 1. Koliki je % žive (Hg) . Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2.17.17.17.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S).3.11.17.2 kg živina oksida (HgO) ? 1.505 g vodika ? 1.7.17.17.. a koliko grama kisika (O).9.4.17.17.1.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O).007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O).17. Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1.15.10.17.17. a ostatak na sumpor (S). kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1.13.997 g natrija (Na) i 35. Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1.14. ako se raspadne 1.17. Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1. Kolika je atomska masa sumpora (S).17.17. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1. Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1.. da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1. ugljika (C).33 - 1. Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS).8. koliko će nastati grama žive (Hg). 15 g živina oksida (HgO) ima 50. U sumporvodiku (H2S) je 0. Izračunaj.

34 - 1. 0. 39. 239.12. da bi smo u oba slučaja.15.17. 3.2.17.17.66 % Cl 1. 88.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS.82 % Cu i 11. 97.1 %O 1. 0. 92.9 % Cu i 20. 16.4338 kg Na.17. II 1. i 88.17.17.8.1132 kg C. 22.39 % O 1.55 g H2O 1.17.3.4.63 % H i 94.6 g O 1.17. 60. 92.17.17.37 % S 1.14.1.27 t PbS 1. 32.5. a koliko tona olovnog sulfida (PbS). 739. 0. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1. 1111.17.453 kg O 1.61 % Hg i 7. 79.29 t S 1. .61 % Hg.17.84 kg NaOH 1. 1.11.7.13. 5.17.06 1. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).94 % Al i 47.17.17.068 % O 1.17.10 % O 1.17.39 % O 1.17.34 % Na i 60. 52. 7.34 % Na.16.17.44 t ZnS.10. 39..6.9.17. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1.66 % Cl 1.17.17. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1.4 g Hg.

b) u didušikovom dioksidu.2.18. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1. Borovnjak. . PCl5.18. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1.Peterski) 1. Kemijskom jednadžbom napiši.4.18.18.1.18.11.12.18.10. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1.8. c) didušikovom tetroksidu. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl.5. Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS. na zraku ne korodira.35 1. 1. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal). Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P). 1. Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1.18. Objasni? 1. Odaberi one spojeve.18. kisik i voda.18.13.9. d) dušićnoj kiselini 1. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve.6.18. koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1. Zlatarić.3. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec. MgCl2. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1.18.7. PCl3.18.18.18. Odredi: a) u amonijaku (NH3)..

18.22. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura.18. Izračuinaj Coca-cole. Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1.29.25.18.26.18.31.18.18.15. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .18. Koji su procesi anaerobni. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1.18.32.18. a koji aerobni' 1.18. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant..30. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1.18.20.Je li normalna kišnica neutralna.18. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1.24. Što su to fotokemijske reakcije? 1.36 1. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.18.16.18.27. bazna ili kisela? 1.18. 1. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3). što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1.18. Što je to fotokemijski smog? 1.18.14. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1.18.23.28. Što je atmosfera? 1.17.18.18. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1.19. Što je aktivni mulj? 1. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1.21. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1.

18.19.18. koji obavija naš planet.18. V.37.13.38.33. 1. Zbog oksidnog sloja. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1. 1.12. P4 + 5 O2 => P4O10 1. Zato što nastaje Fe(III) oksid. C + O2 => CO2 1.18..15.18.18.18.8. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1.5.36. koji je porozan.18.10.6.18. NaCl 1. -III. PCl5.2.088 l.14.18. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1.39.4. PITANJA 1.18. Jer je neophodan za proces fotosinteze. 2 SnO + O2 => 2 SnO 1.35.3.18. PCl3. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1. V = 0. d) 1. 1. 1.c) d) 1.18.18. I. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1.18. 1.18. Što je to opasni otpad? 1. Što je to piroliza plinova? 1.18. 1.16. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.18. IV.34. To je zračni omotač.37 1.18.1. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija . Kubične slagaline i heksagonska slagalina.Al).9. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav. MgCl2. 1.18.7.18.18. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1. b) .18.17. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .18. 1.18.18.18. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1.18. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1.11.

1.18. 1. ozon (O3).18. Ugljikov diksid (CO2).18.18.39. metan (CH4). Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada.13000C.27. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C .18.28.20.38 - 1.34. 1. 1. Otopljen kisik.18. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti.18. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš.18. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija.24.18. 1. 1. To je zagađenje zraka .18.21. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija. ..23.18. Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu.25.18.18. To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje.32. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka. Najčišća je oborinska voda. 1. 1. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku. Opasdan otpad čine sve tvari. Ugljikov monoksid (CO).18.29. 1. 1. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš. 1.35.. 1.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi. To su reakcije.33.18. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca. 1. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića.18. Slabo kisela.30.18.18.18. 1.38. 1.37.36. 1.26. tako da ostaje cca 2 % pepela. 1. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari. 1. Zbog fotokemijskog smoga.18.Pesticidi. a za aerobni proces je zrak neophodan.22. vodena para. 1.

19. Koliki će biti % otopine.19. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0. ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1.3. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1.2. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1.19. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3). Koliki će tlak biti. ako se nakon 150 minuta izluči 27.19.7. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1.19. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1.5 bahr ? 1. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1. Matijević) 1.19.19.19. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? .19.39 - 1. Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra.10. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1.9.13.4 g nikla (Ni)? 1.19. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr).4.14.8.12.5.5 bahra kod iste temperature. zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).19.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1.19. PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida .15.. Kolika je jačina struje.19.19. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra.2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1.19. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi.1.11.19.6.

Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1.19 21. Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1.19.19.19.16.19 26.živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1. Napiši.CuSO4 x 5 H2O)? 1.19.22.19.40 - 1.19.19. Koliko će u masi kalcijevog oksida . Napiši formulu bijele galice? 1.19.17. kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.24. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat . Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1..20. Napiši.19.23. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? .25.18.19.

5 g AgNO3. prema tome otopina je 2. 560.19.7.2.25.19.10.77 % 1.19.19.4. 63. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.29 kg 1.19. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1.6.19.8.19.20.19. 1.12. 2. 1. 1739.19.19. 1.21.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine.19.19. 2.15.41 - RJEŠENJA PITANJA 1. 1.24. 82. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije.. Ca(OH)2 + CuSO4 1.1.19. HgS + O2 => Hg + SO2 1.5.50 % 1. 10 A 1. 15.68 g 1. 1.19.19.19.26 % 1.19.6 l ili 114.19.9.22. a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja. 10.5 %-tna.13. Kao purgativno sredstvo u medicini.11.19. 1. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1. 1 l ili 1 dm3 114.78 g 1.73 bahra ili 1.4 g 1.19.6 dm3 1. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2.23.19.98 g 1.17.14.5 % 1.19.19. 1.18.19. . 1. 3 sata i 10 minuta 1.3.19. 52. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.19.73 x 105 Pa 90.19. 1.16.

10.20.5.20.20.20. Objasni što je to difuzija? 1.3.7. Izračunaj.20.20. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1.14. Objasi što je to suspenzija? 1.12.42 - 1.8.18. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj.. Što je to osmoza? Objasni? 1.20.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6. Što je to: koncentracija otopine? 1.042 g vodika (H2)? 1.19. koliko ćeš grama vodika (H2). Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1.20.13.16.11.20.17.15.2.20. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1. Leko) 1.20. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1.20.20.20. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1.9.20. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1.4.20.20. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1.20. deuterija (D) i tricija (T)? 1. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1. Koje su razlike između vodika (H2). Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1.6. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1.20.20.1. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? .

20.34.20. 1.30.20. 1.20.23. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.27. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .28.20.20.24.20. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1. Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.36. 1. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1.natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.20.31. Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata . Postoje dva oksida olova (Pb). a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti. 1. 1.20. što su to sulfati. Koliko treba uzeti kuhinjske soli .20.NH4Cl).20.33.20. Izračunaj koliko u % ima kisika.29. Izračunaj koliki je % sastav kisika. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida .NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata .43 1. Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1. Napiši koji? .20.22.25.20.20.Na2CO3)? 1.NaNO3)..32.35. a koliko sumporne kiseline (H2SO4).26.21.Kako nastaju silikoni? 1. vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.20.20.20. da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1.

20.20.51.42. Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1. Objasni kakve je boje rubin? 1.. Objasni kakve je boje safir? 1.20.20. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.20.20.43. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1.20. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1. Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? .39.20.45. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida .20. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .20.47. Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1.20. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1.48. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb).20. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.46.20.54.49.20. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1.44. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1.20.52.20.NaOH) ? 1.50.44 1.38.37.20.20.Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.40. Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1.53. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1.41. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.

20. PITANJA 1.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači.20.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra.63.62.20.20.5. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1.20. Rober Boyle 1.11.4 g 1.61.20. 1. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma .2. Kako se zove ester.20. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1. 1.6.20. U atomskim masdama.042 g 1.10. 1. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća.55.59.20.2 g vodika i 17.60.20.20.20. 1.12.9. 2.4.14. 1. 1.58.20. Na plinovito agregacijsko stanje 1. 21.20. 6. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1.13.8 g kisika 1. Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.042 g 1.56.7. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1. može da reducira? 1.tipičan primjer: mlijeko.20. Smjesa dvaju tekućih faza . da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa.20. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom.20.- 45 - 1.20.20.57.20. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače.3.20.8. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1. 54.20. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1. Činjenica.20. 1. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene. Zašto mravlja kiselina (HCOOH).20. koji zamućuju vodu. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1.

20.48. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine.20.17.31.19.8 kg 1.0 % vodika i 32. 58.20. 1. 21.50.20. K2Cr2O7 1.34. 1. 135 kg NaNO3 i 77.20.20.20. Pb(II) 1. 326 kg 1. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.20.7 kg 1. 63.37. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji.2o.20.4 % kisika.16.20.20.7 % silicija (Si) i 53.20.20. Količina tvari.43.79 g NaCl i 1344. 529. 1.29.46 1.20.20.20. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1. K2CrO4 1.20.33.20.20.42. 22.3 % kisika 1.20. 560 kg 1.6' % sumpora 1.26. 2.27.20.20.07 1.28.4 kg 1.20.24. 431 kg 1.. Plav 1.20.29 g H2SO4 1. 64. Može u SO3 1. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane. Prodiranje otopljene tvari u otapalo.41.20. 65.36.39 Crven 1.20.30.44.20.25.32. 1 l 1. 1.5 % vodika i 39.19 % 1. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1.18.49.15. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1. 5.5 % kisika.20. 1580 godina 1.20. Polimerizacijom 1.0 % sumpora.20.23. 1. 666 kg 1. 47.38. U petroleju .46. 2.20. 1258.45.20.20.35.40.6 % 1.47.20.21.7 kg 1. Zato što je mnogo teži od zraka 1. 750 kg 1. 46.7 kg H2SO4 1.20.20.22.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

9.22.3.13. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1. Sever) 1.. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B. aluminij.1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.22.6. Ba? 1. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1.22. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1.4. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1. Objasni što je to izotop? 1.22. Koliki je broj protona. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1.11..15.22.22.16.22.12. Objasni što je to maseni broj? 1. argon 1.22. Be. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.22. Objasni što je to atomski broj? 1. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1.2.22.5. Po čemu se razlikuju.18. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1. Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1.22.25 g natrija (Na)? . Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1.22. Br.22.14.10. zlato. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1.22.22.19. arsen.8.2 g broma.22.7.22.51 - 1. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3.22.17. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1.22. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25.

33. Od navedenih tvari izaberi one. Odredi masu jednog mola plina? 1.22.22.29.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22. Koliki je broj atoma u 3.34.32. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju. šećer.22.22.30.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22. 0. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1.21.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1.22. 0.23.22. Zašto? 1.22.22.20.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? . Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1.31.26.22.22. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju.22.25. Izračunaj broj molekula šećera? 1. Odredi masu jedne molekule plina? 1. koje su topljive u vodi: pijesak.22. U uzorku koji sadrži 0.1 m0l / dm3 ? 1.25 g cinka (Zn)? .24. a njegova talina i vodena otopina provodi.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1.52 - 1. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0. maslac.22.22.28. 1. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).1. U uzorku koji sadrži 0. kreda octena kiselina 1.

33.18.27.22.04 1.22. 10847Ag e. Bor. bariij 1. Razlike: broj neutrona.84 g 1. ..22.. N (Zn) = 2. M(HNO3) = 63.53 x 10 20 1.22. 5 1. . slične kemijske osobine 1. 2 1. : Br .30.22.22..29.14.22.22.16.08 cm3 1.27 x 10 -25 kg 1. .25.95 x 10 -25 kg 1.76 x 1022 .24. H.Br : . jednak broj protona i broj elektrona.F: N 1. .25 x 1019 1.22. Broj protona u jezgri 1. . Ar 1.26.32.11. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1.34.2 1. 1. berilij.22. Ag.17. As.. M(C6H12O6) = 180.22. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1.22. N(šećer) = 1.22.35 1.23.22.22. N(saharoze) = 2. .22.22. 2 1.22. ma(Mg) = 4. brom.22.7. .21.22. Al.22. N(S) = 5. . 1.. Zato što nema slobodnih iona.20. .22.22.12. m(S) = 28. .4.01 1.5 x 10 22 1. 2.1..53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1.42 x 1023 1. H HH 1. Šećer i octena kiselina 1.2. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju.99 x 1022 1.9.6.. 1.8..5. PITANJA 1.22.22. .15.10. Zbir brotona i neutrona 1. 14Si: 1s22s22p63s23p2 1.31.19.3.22.22. ma(Au) = 3. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj.22.22. Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste. V (Br2) = 8. N(NH3) = 4.22.22.22. 1.22. ma(U) = 3.04 x 10 -26 kg 1. . n0 = 61 1.22. Au.22.22. N(Na) = 8.28.13. ..= 47. M(CH4) = 16.

8. Koje namirnice bi izdvojio .23. krumpir. soja. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1. grah.1.6. luk 1. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? .23.4. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1. grožđe 1.23. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1.. Sever) 1.23. koji je izgrađen od ostataka glukoze. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva. grah.14. jabuke.12.23.10.13.5.23. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1.23. Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1. margarin. ribe. soja.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1. 1.23. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer. riža.54 1.23. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1.23. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1.7.23. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1.3.2.23.23. mlijeko. jaja. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid.23.9. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1.11.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski.

dobivanje piva.2.24 7. vina.5. Recikliranje.23.24.6.24.1. koju ima oznaku? 1.23. PITANJA I ZADACI IZ C D .11.24.23.24. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H). 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1. soja.10.24. jer nema redukciona svojstva.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23.24. C6H12 1.7.8.23.23. jaja.23. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? .5. mlijeko. 1. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1. Koliko iznosi masa protona? 1.23.14. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. 1.12. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1.23. bakarno zelenilo). za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.23.3.23. zatrpavanje zemljom. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase..4.24.23. Koliko ima jedinki u 15 l plina.6.23.23. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve.23.4.9. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo. 1.9. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1. soja 1. Koje je to doba? 1.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1. 1. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.24. što uzima Dobereiner? 1.8. fruktoza je monosaharid 1.13. b) fruktoza nije disaharid. proizvodnja stakla.1.2. ribe 1. Ne reagira. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1.24.3. žitarice 1. Biuret reakcija 1. eten ili etilen (H2C=CH2) 1.

24. kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1. Tko i kada je dao prvi model atoma? 1. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida .56 1. kojeg ima 0.24.24. Elektronski omotač. Koliko ima čestica plina kisika. Koju oznaku ima molarna masa? 1.24.12.24.14.24. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata .24.24. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1. u čeličnoj boci od 15 l. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1.24.26. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.20.24.24. Koji je to izotop vodika (H) .17.24.16.24.24. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima . Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.27. Jednaki volumeni različitih plinova.21.15. Izračunaj vrijednost R konstante? 1.10.19. 02 %? 1.13. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1.24. Kako se zove doba u povijesti kemije. Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.24. Što je to elektronska konfiguracija? 1.23.11.24.24. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida . glede na radijus atoma? 1.25.28. Koliko četvrta ljuska ima elektrona.čilske salitre (NaNO3)? 1.18..22. Koji je to zakon? 1.24. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica.24.

24. A koliko ima jedinki? 1.38. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1. a što Avogadrova konstanta? 1. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1.24. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1. Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove.24.svijeta istovremeno (u 20 dana)? . 1 mol nekog plina ima volumen od 22. Koliki će biti volumen pri 900C.24.24.37.24.32. pri temperaturi od 370C.44.46.24.36.29. Što su to izobari? 1.24. Volumen nekog plina iznosi 50 l. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0.45.30. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3.40.35.24.24.4 l.34.24.24.42.57 1.47. ako je tlak konstantan? 1.41.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1.31.24. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4).24.24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1. koje zovemo. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce.24.24.24.43.5 mola srebra (Ag)? 1. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? .33. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C. Što je to Avogadrov broj.39. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1.24. Što je to pozitron? 1. Kako? 1. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C.

Što? 1.24. Što su to kiseline po Arheniusu? 1.60. Što je to? 1.24.24.5 mola antimona? 1.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1.66.24.24.24. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata. Što je to osmoza? 1.Koliko iznosi pH urina? 1. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o. Reakcije u kojima neka molekula.24. Kako? 1.25 dm3..58.65.24. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0.58 1.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1.24. zove se. Što jeto pH? 1.24.64.52. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1.61. Krute tvari lebde u plinu.24.56.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.24.24.48. atom ili ion gubi elektron? 1.51.24.24.49.67.54. Što je to? 1.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula. Koliko iznosi pH soka rajčice? .57.63. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1. Disperzni sustavi.55. Koja je najpoznatija emulzija? 1.Što prikazuje empirijska formula? 1.24..24.24.Da bi smo znali formulu spoja potrebno je.62. atom ili ion prima elektrone.53.59. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1.Disperzni sustavi.24.50.24.

zove se.71. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.74. Koliko grama treba uzeti vodika. Što je to? 1. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O .24. kiseline su tvari (nastavi)? 1.24.81. Disperzni sustavi. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1. Koliko iznosi pH crne kave? 1.59 1. Što je to vrelište? 1.83.78.24.24.24. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1.86. Što su to izotonične otopine? 1.24. Disperzni sustavi.24. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini.85.24.90.72. Koliko iznosi pH soka limuna? 1. atom ili ion prima elektrone? 1.24. Koliko iznosi pH mlijeka? 1.24. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1.84. Kapljice tekućine u nekom plinu.24.69.89.24.24.88.68. Što je to koagulacija? 1.24. Što je to? 1.24. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.1. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1.77.73.80.24.24.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.82.70.87.75. Kako? 1.76. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.24.79.24.Što je to ledište? 1.24.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1. Prema Bronstadtu. Što jeto sublimacija? .24. Koliko treba uzeti kisika. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula.Disperzni sustavi.24.24.

97.24.96.100.24. Što je to elektroforeza? 1.91.99. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1.95.60 1. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.98.24.95.24. Što prikazuje strukturna kemijska formula? .94.Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1..Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini.24.24.24. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1. a kako u baznoj sredini 1.92..93. Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.24.24..

g.33. 1.24.24.24.31. kisika = 65.1.40.g 1.24.15. n 1.24.24. Relativna atomska masa (Ar) 1.24. ali suprotnog ( + ) naboja 1.24.10. iona. 2. RH = 1. Egipatsko doba 1.17. Br.14. 2 elektrona.24.39.g.4.24.6 l 1.007 x 10 7m-1 1.6 %.24.89 g 1.36. J) 1.24. 48.24.14 g 1.18.24.24. sumpora = 32.35.24.30.24. 9. Bor (B) 1.24. Subatomska čestica. po ljuskama. 1.7. Periode i skupine 1. Doba "alkemije" 1.6. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl.022 x 1023 molekula.24. Izoelektronski 1. 1.24.13.06 kg 1.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1. 74.8.3 g NaOH 1. 53.6 x 1022 1. elektrona i 6.24. 53.24.12 g 1. 121.12.9.. 1. pV = nRT 1. 98 elektrona.22. Deuterij (D) 1.Rutherford 1911.24.24.48 g 1.24.03 x 10 23 1. podljuskama i orbitalama.24. 6121.66 x 10 -27kg 1.19.24.67 x 10 -27 kg 1.1.24.24. 91.2.20.24. Chadwick 1932. 6.24. 132.24. atoma. 32 elektrona.11.24.23.24. Vodika = 2 %. 84.24.21.38. 1.14 g 1.34.41 Konfiguracija zatvorene ljuske.37.24.24. 4.78 kPa 1.95 g 1.26.32..24.24. ali suprotnog spina 1.25.3.24. koja odgovara u naboju elektronu.75 kPa 1.24.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1. 10000 puta manji 1.27. Avogadrov zakon 1.29.78 g 1. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1.3 % 1. 1.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869. 122. .16.5. 14.. Raspodjela elektrona u nekom atomu.28. 1200 1.24.24.

24.24.24. Ar. To su tvari.24. od kojih je jedna disperzna.70. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1.24.61.24.24.24. Magla 1.24. kovalentna i metalna 1.49.69. Mlijeko 1.56.24.76. Difuzija 1. 1. % sastav spoja.66. To je mjera kiselosti ili .log c(H+) / moldm3 1.24.24.24.24.22 g vodika 1.24.03 g ili 5 % vodika (H) i 48.47 % Na 1. 60. Dvije ili više faza.72. 4. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1.24. pri kojem molekule otapala. 0. bez prethodnog taljenja 1.08 g ili 40 % kalcija (Ca).75 g 1.24. 0.46 Alkalijski metali 1. Emulzija 1.24. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1. pH = 2 1.42.45.52. pH = 6 1. 57.24.24. Reakcije redukcije 1.4 % kisika (O) 1.67.24. 0.62.24. prehrambenoj industriji 1. 0 1.24. Farmaceutskoj industriji. To je spontan proces.73. elemente koji se nalaze u spoju 1.24.02 g ili 35 % dušika (N2). Ionska.63.48.59.25 g vode 1.24.24. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar. industriji boja i lakova.62 - 1.24. Suspenzija 1. 40.24.24.24. Temperatura.022 x 1023 1. Koloidna faza od sredstva 1. pH = 5 1.9 g 1.67 % kisika.24. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1.53. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.24. pH = 4 1.77.24. 1.55. 6.58. 28.51.8 . Dvije otopine dviju različitih tvari. Krutom i tekućem agregacijskom stanju .78.00 g ili 59.24.24.47.75.24.80.65. koje imaju jednake osmotske tlakove 1. 12.79.57.74. 1. njegovu masu.24. Oksidacije 1. Dim 1.24.1. kozmetičkim preparatima.24. pH = 6.54.71.50.60.64. 78 kPa 1.43.68. 2.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1.08 g vodika (H2).44.

82. 67.87.24.24.24.97. 1. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1.25.5.25. Pjena 1.25.2.24. 1.3.05 % Na 1. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1.1. Što je to korozija? 1.25.91. PITANJA IZ C D .25. pH = 7 1.25.24.96.4.7.86. 177. 27.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1. + 2 1.24. 22.24.8 g kisika 1.2 g vodika 1.95. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1. Crven.25.100.24.24.88.24.85. 29.25.Malić) 1.81. krioskopska konstanta ((KK) 1.44 % Ca 1. Reakcije redukcije 1.77 g kisika 1.8 Što je to cijanizacija? . Što je to metalurgija? 1.24.11 g vode 1.99. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1. Egzotermnim procesom 1.24..83.24. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1.61 % Hg 1.24.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.24. modar 1.24.63 1.93.24.92.24.90. 1.84.24. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .25. + 1 1.94.89.98.24.

25.25.25. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? .9.25.25. Što je to invar-čelik? 1.31.25. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1.64 1.25.15. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1.Natrij (Na) mekan kao vosak.Kako su nastale sedimentne stijene? 1. srebrene boje. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi.25.25.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina.11. Kako se zove varijetet korunda .17. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.16.25.25. tračnice)? 1.25.19.28.10.18.25.25.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1. Zašto se kalijev karbonat . Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.24. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1. otkrio Davy. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno. Što je to fusija? . Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1. veoma otrovna? 1. lakši od vode.13.25. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1.14. A sada? 1.25. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj.20.25.23. Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1.26.27. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1.29.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1.25. mostovi.25.30. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi.21.1.22.25. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1.25.25. Kako se čuva? 1.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1.25. Kada? 1.12.25. Što je to aluminotermija? 1.

25.25.25. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1. koje je ime tog kemijskog elementa? 1. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1.49.65 1.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1. Pored aluminijeve stipse. Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1.25. Što su to eruptivne stijene? 1.45. hobotnica.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1.39.34. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1.25.25. Ramsay i Travers. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al). Kako se zove? 1.25.25.25.25.51.47.36.25.53.33.50.g.52.42.25.25. Kako su nastale metamorfne stijene? 1.46 . Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1. Otkriven spektralnom analizom 1875.37.40. Što je to "umjetni zrak"? .25.25.41. Zašto je krv mekušaca (puževa.25. jastoga.g.32. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn).25. Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja.43. Tko je optkrio polonij (Po)? 1. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata. koje još stipse imamo? 1.44.38. Koji to kemijski element su otkrili 1898. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1.25. oktopoda) plava? 1.25.48.25. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? .Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1.25. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1.1. lako stvrdnjava? 1.35.25. Što je to "bengalska vatra"? 1.

Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1. 1.55. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1.25.59. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1.25.5 m? .25.68.64. Što je to "mineralizacija"? 1.62.25.61.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1.58.54.25.66. čak i u najmanjim količinama? 1. Kojom bojom boji jod (J) škrob.67.25.60. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji.65.25.56.25. 1. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.25.63.25.25. 1. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.- 66 - 1. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1.25.25.25.57. Tko je otkrio fosfor (P)? 1.25.

Magnetit (Fe3O4).25.25. ima veoma mali koeficijent širenja.g 1. pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1.25.19.8.25. Rubin 1. Smaragd 1.16. hematit (Fe2O3).25. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1.25.31.25.11.9. rubidij (Rb).21.7.25.25.27.25.25.22.10.32. Koks 1. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1.34. cezij (Cs) i francij (Fr) 1. Sastojina vitamina B12.. Fero-mangan (30 % .25. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala). to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline. 0. Kiri 1.78 t Al2O3 . 12 dijelova 1. pri čemu se oslobađa toplina.25.25. natrij (Na). Talište od 20450C 1.25. Pod petrolejom 1.18. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina. Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno. magnezij (Mg). Taloženjem minerala. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma. 1.25. To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1. pa se rabi za punjenje termometara 1.29. Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori.3.25.25.2. Halkopirit (CuFeS2). Berilij (Be).33.26. kalcij (Ca). koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1.25. Skandij (Sc) 1.35. biljnih i životinjskih ostataka 1. Ima 36 % nikla (Ni).25. Ne može.67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. Izotop kobalta (Co-60). 1.15. 1808.25.25.36. kalij (K).25. malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1.25. kada se zapale 1.25. Katodnom zaštitom 1. limonit (Fe2O3 x H2) 1.25.25.25.5. jer ima radioaktivne osobine.25. 1.25.28 % 1. PITANJA 1.12.25. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja.25.30.13. 1.25. 7.6.17.14. kuprit (Cu2O). halkozin (Cu2S).25. barij (Ba) i radij (Ra) 1. cca 25 % 1. pa je u uporabi u dijagnostici 1.20. sroncji (Sr).25..90 % Mn) 1.4. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1.24. Kalijev klorid (KCl) 1. Litij (Li). 20000 km/sec 1. Živa (Hg).25.23. 7.03125 g.25.28.1 80 % 1.25.

25. Argon (Ar) 1.58.25.25.38.29.49.40. Dijamant 1.59.7 g 1. kao spoljni antiseptik u medicini 1.63. Modro 1. 4. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1. 14.47.51.25.25.25. Rastavljanje tvari na komponente 1.65. 450 V . plastični i amorfni 1. Služe 1. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.25. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1. Na Siciliji.25.25.25. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1.25. Neon (Ne) 1.50. 140 kg 1. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus.37.44. Katalizatori.25.41.25.25. Piere i Maria Curie 1. Porculanska zemlja 1.64.1.53.48.25. nastali kristalizacijom magme (lave) 1. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.780C do + 23140C 1.42. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1. Galij (Ga) .45. To je kalcijev fosfat.62.57.25. Brandt 1.25.67.25.25. 23440C (od .61.25.55.56.25. a iz humusa u mineralne tvari 1. pogodan za kisela tla 1.39.25. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1.25.25.54. NE 1.25. monoklinski.25. Texasu.25.46. 15 kg 1. nus produkt kod proizvodnje čelika.25.68 - 1. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1. Rombski. To silikatni minerali.25.60.52.66.6 dm3. Grafit 1.43. i Japanu 1.25. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1.25.68.25.

26.69 - 1.6. Što je to "oktanski broj"? 1..Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje.9.26. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1.1.26.3.26. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.26.26. Što je to metopril? 1.11.26.17. Kako? 1.16. Benzin.26.26.26. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1. Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast.26. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1.7. koga poznajemo kao gorivo . čega je smjesa? 1. 1.5. Što su to sapuni? 1.8.4. Kako se zovu soli oksalne kiseline .Što određuje kvalitativna organska analiza.26.26. Kako se zovu soli octene kiseline? 1.19..18.26.15.26. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1.12. Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.13.26.26. Što je to "cetanski broj"? 1.26.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1. a što kvantitativna organska analiza? 1.20.26.14.26. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1.10.26.

31.Kako je A.26.26.29. Koji? 1.70 - 1.26.35.26.27.26.26.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1.33.26.26. Gdje se nalazi kolin? 1. Zašto je važan acetilkolin' 1.26.41. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1. služi za priređivanje. Što je to degras? 1..22.26. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.26.21.26.26.38. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1. Kako se zovu salicilne kiseline? 1.39. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1.34.26. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1.23.36.28. Što su to šamponi? 1. Dietilamin je najvažniji amin. Što je to pulpa? 1.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna. ali podesna za uporabu? 1.26.30.26. Što je to Schifova baza? .40..25. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1.26. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1. Što su to deterđenti? 1.26.37. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1.26.26.26. Što je to lanolin? 1.32.26. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek.Čega? 1.

26.26.26.5. Tartarati 1.26.26. Dinamit 1866. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1.24.1.26. UV-V spectrophotometry.26.26. Je li se anilin lako ili teško oksidira? .g.26.26. sedam . količinu (kvantitet) organskog spoja 1. Postotak cetana u gorivu.11.33.28.6. Jer širi krvne žile.1.26.26. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1.26. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1.18.26.26. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1.26.16. Očišćen produkt. Salicilati 1.26.26.26.26.26. C.26.71 1.31. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1.26.45. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1.26.g. 1844 godine 1. Vrstu organskog spoja. šest. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1. R-COOH 1. Wholer 1829.20.43. Goodyear. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja .26. J.22.26.14. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1.32.7.26.23. Aspirin 1.26. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1. NMR.12.42.17. kod ispiranja vune 1. Oksalati 1. Laktati 1.29. Formijati 1. Berzelius.10. Gdje je u uporabi metilamin? 1. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1. jer ima terpena i kamfora 1.21. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.nuclear magnetic resonance 1.J.26. IR-spectroscopy. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1.26.26.8. švedski znanstvenik 1.15.26. pa mu je dsat broj 100 1.26. To je mast ovčijeg runa. složena smjesa voskova.19. Spektrografom masa 1. Da. alkohola i masnih kiselina 1.25.2. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1.3.27.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1.26.26.26. Acetati 1¸.4. Cetan naglo se pali.9.13.26. 1. Galna kiselina 1.26.26. Citrati 1.44.

10.26. Neke tvari. Slabije lužine od amonijaka 1.27.26. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.44.35. Herbicida.27.43.27. U kožarstvu 1. U lecitinu 1. U proizvodnji hrane za životinje 1. čije su molekule nestabilne. Kse zovu izomeri.27.8.27. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1.5.1.39. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? .26. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1.3.11.34.41. pri vulkanizaciji 1.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1.26.37.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.27. naglo prelaze u plinove.27.26. Pikrati. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1. Lako 1.26. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1.26. pri produkciji akrilnih vlakana.27.9.26.40. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1.26.26.45.42.4. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.7.27. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama . veoma su snažan eksploziv 1.26.27.72 - 1.6. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1.26.27. razvijajući toplinu 1.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1.1.36.38.27.

27.27.27. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1.32.Kako je to rješila priroda? 1.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? .24.31. Koja je molekulska formula laktoze? 1. koji se u vodi otapa. bezbojan prah.15. u što prelazi hidrolizom? 1.27. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.27.27.20. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1. Glikogen.17.27. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1.29.27.27.1. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.27.13.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.19. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.27. Kakvi su procesi.28.27.12.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1.27.Što je to "invertni šećer"? 1.27.18.27. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? .21.27.73 1.16. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1. Za predmete i molekule.25.Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1.14.26.27. Što? 1. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.27.27. Kako se zove "životinjski škrob"? 1.22. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su.23.27.27. Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.27.33. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1.

27. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1.27. Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1.39. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid). hobotnica) plava? 1.42.27.27.52.36. jastoga.27.54. Što je to hitin? 1.41. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1.27. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1.38. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1.27. gdje je raširena bolest. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1.50. Hemoglobin ima homolog u Africi.1.27. a asatojina je vit B12. Zašto je krv mekušaca (oktopoda.47. Kojim testom? 1. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1.53.45.27. Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1. Što je to transkripcija. Koja? 1.27.37.40. Koja je to najprostija aminokiselina? 1. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.27.27.27.34.27. bitan u biološkom procesu 1.35.48. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? .27.27.27. Što je to "škrobno ljepilo"? .51.27. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. Aminokiseline se dokazuju.27.55. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.27.74 1.43.27. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.44.49. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1.27. puževa.

62. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1.27.27.60. Gotovo svi koenzimi sadrže.57.1.27. Zašto se krv usiri? 1.27.27.59.27. Što? .58.63.27.75 - 1. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1. Zašto se ukrute mišići kod leševa? . Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.56. Gdje? 1.27.61. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu. Što su to koenzimi? 1.

27.7.5.. Ne reducira 1.27.2.12 -oza 1.13. Smjesa glukoze i fruktoze 1.27. Redukcioni 1. Glukoza 1. Maltoza ..24.27. sorboza 1.14. pa mora unijeti hranom 1. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1.nasuprot) 1. galaktoza. Glikogen 1.27.27. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati. U korijenju nekih biljaka 1.37. celobioza 1. Bakarnog sulfata (Cu SO4).3.4.32.31. natrijevog hidroksida (NaOH).27.27.000 1. Saharoze i maltoze 1. Da 1.29. Gliceridaldehid 1.36. po strukturi sličan celulozi. 50.27.27.15. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1.27. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1. Budući da je optički aktivna. jer se stvara teško topivi karbonat 1.27.27.27. glukoza.1.27.27.6. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1.27. Da nalazi se u medu 1.20.27.27.27.28.34.27. Arabinozom.25. 80 % 1. Šećeri 1.27.30.27.18.8.35.g. Enantiomeri (grč.27.27.9.27. 1. Kiralni 1.Fischer 1891.33. U glukozu 1. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1.27. E.19.27.23.16. 1.27. Manoza. .27. Kiralni centar 1.27.21. Na-K-tartarata 1. nalazimo ga u oklopu rakova 1.27.10. Enzimima 1. Ninhidrinom .11.25.27.27. ksilozom i ribozom 1. Plave 1.Polisaharid. Jer su od njih izgrađeni proteini.26.17.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27. Redukcioni proces 1.27. Melasa 1.27.25.27.38. fruktoza. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2). C12H22O11 1.22. Glukozu i galaktozu 1.

27. Od 10000 do 100000 1.27.50.44.45.57.63.27.59. Jer vrši prijenos energije 1. Oksidaze i reduktaze 1.27.60. organske molekule relativno male molekulske mase 1. Da 1. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.27.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1.62. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1.48.77 - 1. Proteine 1. citozin.27. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) .27.39.27.52. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1. Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1.54.27. Iz biljaka 1.27. Anemija srpastih stanica 1.51.43.61.27. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira.27. uracil i timin 1. Na ribosom 1. a kod svinje -AlaCOOH 1. pa se krv usiri 1. To su proteinsaki dijelovi enzima. U intervalu od 300C .27. Violetno-ljubičasto obojenje 1.55. U biljkama 1. Kod čovjeka je -ThrCOOH.600C 1.47.58.27.49. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika. gvanin.27. a on ima bakra (Cu) plava krv 1.27..41.56. Adenin.27.27. ponekad i u citoplazmi 1.27.46. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.27.40. U jezgri svake stanice. Koagulacijom miogena.53.27. Samo u zadnjoj sekvenci.27. D-riboza ili D-deoksiriboza 1.27. Nukleotid sa bazom.27.42.27.

Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1.28. U što? 1. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze.12. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1. Koje žlijezde luče hormone? 1. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića.7. Laktat prelazi u krv. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? . Čega? 1. masti i šećera. Gdje? 1. Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima.28. Koje su to tvari? 1.. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1.. Pri kolikom pH? 1. Ili što? 1.28. A gdje se razgrađuje? 1. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena.28.5.- 78 - 1.Životinji i čovjeku. osim proteina.15.28. Što je zadatak žučnih kiselina? 1.10. postupno se hidroliziraju. koju čovjek prima sastojina je.3.28.6.28.11. Djelovanjem vitamina u organizmu. jer u pljuvački imamo. može se usporediti s djelovanjem. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima.28.28.28.28.13.4.19. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1. Koje su to četri žučne kiseline? 1.8.28. Uneseni proteini hranom.1. Čega? 1. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1.28.28.28. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija.28.14.9. Koji enzim? 1.17.18.2 Gotovo polovinu energije.28.28.28.28.16.

28.35.28.26.20. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1.28. Nikotin. U što? 1.30.28. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1. Zovu ga ljuti princip tabascoa.34.21. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1.28. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? . Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1.28. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom. Koji? 1.28.79 1. Koji je to alkaloid? 1.22. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1.23. Što je to glikoliza? . Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama.29.28. kao enzim.28.28.24. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.36.33.28.28. gdje se sve proizvodi kinin? 1. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1. Upotrebljavali su ga urođenici J. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira.28.28.25. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1. Koji je to alkaloid? 1.28. Zbog visoke cijene i učinkovitosti. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1.28.32.1.31.37.27.28.Amerike kao otrov za svoje strelice. kao pričuva? 1.28.28. Koji je to vitamin? 1. dobija se lijek.

21. Holna.28. extaci (derivat lisergične kiseline) . Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav.24.28.15. dezoksiholna.28. J.28. Tripsin 1.20.28.22. pH = 1-2 1.28.28. Alexandar Fleming 1929.16. Vitamini 1.28. 1.28.reakcijama.30.7.28..28.28.36.10. U jetra i druga tkiva u organizmu 1. Zato što je točka taljenja. Aspirin 1.6.13. U peptide i aminokiseline 1. Morfin.17.9.35. Da emulgira masti 1.28. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1.37.28.27.28. LSD (Lisersauredietilamin).28. Do maltaze 1. Alkaloid kurare 1.23.28.1. Vitamin B6 1.34.28.28. Hormon tiroksin 1.Americi 1.28. pri pH = 6-8 1. stvaraju ovisnost.32. Amilaza 1. Uz enzim pepsin 1. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.25. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.18. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi.8.33. pa su zabranjene 1. U srčanom mišiću i jetri 1.5.14.28. cca 40 mg 1. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1.3.11. viša od tjelesne temperature 1.80 ODGOVORI 1.19. Katalizira u kem.28.28. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.2. Maleziji.28.28.28.28. 39 kJ/g 1. Indiji. PITANJA 1.26.28.28.28. ATP ili adenozintrifosfat 1.28.29 cca 5 % ljudi 1. Egzotermna 1. Javi.28.28.28.12.28.28.g. kodein 1.31.28. Masti 1. već se proizvodi sintetski 1.28. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1.28.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1.4. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1.

29. Uz obradu.Scripta I Tvrtko Malić . SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA . Biserka Borovnjak. NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije. nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije.30. Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst. Dunja Nothig. Branka Korpar Čolig .Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak . 1.Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler . Dubravka Turčinović . koji imaju kemiju. Branka Korpar Čolig. rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole.Hus. koje organizira sam dotični fakultet.Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R..prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja.C D .Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. Blanka Sever .Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica .Hus . Aleksandar Leko .81 - 1. Antica Petreski .Hemija BIGZ Radmila Žeželj. Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole.Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg . Noller .C D .Scripta II Tvrtko Malić .Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec. Mira Herak .Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski. Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor .Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. koji su navedeni u naslovu.Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić.Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig .

..............................................)......................... Relativna atomska masa.29 33..................16.......10 13.............................. Kemijski ekvivalenti (1.................................................... pitanja ..... Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ............................................................ Rješenje 1..).................. Koncentracija otopina (1............... Pitanja i zadaci iz kemije (1........................................20 25... 34 .....9.................................................................. atomski brojevi.........13................................. Rješenja i odgovori 1....................11)...................................... pitanja ...5.................24 29....................6)..... Rješenja 1..................................5 8.................................. ...............................15 19.........................33 36............... Oksidoredukcija (1.....................................5................... Kemijski simboli................pitanja..................................... pitanja ....................................................................8...............32 35...................................14.. Zadaci (1.......................... 9 12............. Zadaci 1............................. Pitanja iz opće i anorganske kemije (1...............................8............ Rješenja i odgovori 1................................) .................3..............................). Pitanja i zadaci iz kemije (1............. atomske mase elemenata (1.................................) ...17........................... Kemijska formula (1................................12 16.............. Međunarodni sustav mjernih jedinica ........ Relativna molekulska masa (1.................27 32..... 21 26....3 7..12.................................... Rješenja 1...............12 15............................... Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1..............................................................................6................................1 3....1 4.................4........ 6 9....................................... Rješenja 1................. zadataka ... zadataka .....................................16......................................................4........................................................................................................... Zadaci 1...........................7....13)............................ Elektrokemijski procesi (1........................................... zadataka ......17 21................................... 19 23..............................24 30........................................15)..............................................................................Rješenja i odgovori 1....................14).............................................) ....................82 SADRŽAJ 1...........................................2.....................................................................7........................................................... zadataka ..20 24..14 17............15............. Rješenja i odgovori 1................................................................... .............. zadataka .................................................10) ..17) ......................... Rješenja i odgovori 1.................................................................. Rješenja 1........................... 1 3................................. 9 11.. Zadaci 1.8.....9............................23 28.........12)............................... 30 34......................26 31......................... Pitanja i zadaci iz kemije (1...................9........................................)... 1 2..................................................18 22................................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1........................ ..................... Zadaci 1............................................................................................................................................) .................................................................................................7............................22 27...........16 20.................15 18......................................... Mol ili količina tvari (1..........................................................................................6.................5................. zadataka .............7 10............................................................... pitanja .................................... Rješenje 1....... Zadaci 1........... Angloameričke jedi9nice (1.......................) .4..................... Plinski zakoni u kemiji m(1........ Pitanja i zadac iz kemije (1........................................................... ..........2 5..................................................................11 14..........................2 6.......................................

.................).......g.................................................. Spisak literature....................61 51........................................................ odgovori i rješenja 1.50 45.........................................).......... Odgovori i rješenja 1........................................... pitanja......23.......19...........63 52.................................................................................... Pitanja i zadaci iz opće kemije (1.....................................18................................................54 48........... Pitanja iz organske kemije (1..... Pitanja i zadaci iz kemije (1..............)................82 Usora................81 60........... Način uporabe Priručnika i rješenja.......................................................................................................26........ Rješenja i odgovori 1................................................28.........................................................................55 50.................................. Odgovori i rješenja 1.............................................................................................. 80 59........27...pitanja......... prof Tvrtko Malić ...................................... Rješenjaq i odgovori 1....35 38.......45 43............................................ Pitanja iz anorganske kemije (1............27.............................. Rješenje i odgovori 1..39 40...........pitanja............ pitanja ...........................22)............................... travnja i liupnja 2008.... upotrebljene za izradu priručnika..... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1...........24................ pitanja ...........78 58......pitanja ...pitanja ........... 71 55........ Pitanja iz opće i anorganske kemije (1.......81 61........................ Odgovori i rješenja 1.........................)..........................pitanja...............47 44.......28............pitanja........................................................................................................................ Pitanja iz anorganske kemije (1... Rješenja i odgovori 1...............83 - 37...37 39............. 72 56......22...........................23...............................................pitanja........................ Pitanja iz organske kemije (1......pitanja ...........)............................................................... Sadržaj ............... Pitanja iz biokemije II (1......).....................26..........18......................55 49.........................................20).............................................)..........51 46.................................. Rješenja i odgovori 1.....................................25...............................67 53....... Rješenja i odgovori 1.. Odgovori i rješenja 1................................. Pitanja iz organske kemije (1...................................)...........................21..........................................25)....................................................69 54...................19..... Pitanje iz biokemije I (1...........................................76 57............. 41 41...................................................42 42......................21.........20...............................................24.......................53 47......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful