P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

80.4 kg 1.3.37 mola 1.999 mola 1.03 mola 1.5 x 1019 1. 2.4.4.9.71 g 1.34.4 11. 5.035 g 1.22.37.35.36.14. 28. 0.2 g 1.18.89 mola 1.4. 1.388 mola 1.4. 55.4.29.23.4. 5.19. 464 kg 1. 1.4.20.4.-5RJEŠENJE 1.4.395 mola 1.6 g 1.1.67 g 1.8. 0.7 g 1. 401.39.21.4.32.4.5.7 g 1.2.23 mola 1.4.16.4. 1.4.388 x 10 -20g 1. 5.65 x 10 -24 1. 1. 37.4.44 mola 1.33 x 1018 1.4.30.123 mola 1.65 g 1.4.55 molova 1.33 x 10 -22 1.4.4. 88.4.4. 0.4. 2.10.17. 127. 103.4.4.4.4.4.14 mola 1.175 g 1. 83. 1.176 g Cr 1. 1368. 3.4.24. 6.4.4.4.24 x 10 -22 1.28.1 g 1.4.4.4.775 g 1.6 g 1.4.4.088 mola 1. 1. 0.25.31. 296.15. 27.15 x 10 -23 1. 109.7.9 % Al .55 mola 1.26.13. 0. ZADATAKA 1.53 x 1018 1.97 x 10 21 1. 3.33.64 mola 1.12.4.4.4.4.38. 323.6. 243. 0. 0. 3. 292.14 x 10 -23 1.40. 0. 1.4.

70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata. M(Ca(OH)2) = 74.644 mol x 98.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2). izrazimo tu količinu kalc.5.322 mola CaCl2 i 2 x 0. M(Ca3(PO4)2 = 310. .22 g m(K3PO4) = 0.ione.00 = 63. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata.966 mol x 74.99 gmol-1 = 107. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima. a kalcijev hidroksid 2 OH.322 mol. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata.112 g m(Ca(OH)2) = 0.18 = 0.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0.966 mol x 110.322 mola K3PO4. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe.-6- 1.644 mol x 212.7gK3PO4. potrebno 2 x 0. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe.22 g CaCl2 i 136.27 gmol-1 = 136.09 = 71.00.112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310. potrebno je 107.322 mola kalcijevog hidroksida.skupine. dajući produkte.09. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63.. za dobivanje 0. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida.15 = 0.322 mola kalcijevog fosfata. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0.

21 gmol-1 = 0. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1. ZADACI 1.5. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.5. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1.11.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1.5.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata.8.5.5.5. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.9. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1.5.2.3. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.10. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? .7. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata.5. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata.1. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.5.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0.5.5.12.5.04 gmol-1 a količina od 0.4. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331.5.04 = 42.3019 x 142.5.6.

Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.19.5.5.17.20.14.5.5. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1. Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1.13. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno . Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? . Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1.5.sodom)? 1.5.18.5.15. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.16.5. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.-81.

416.5.1 g KCl 1........10...5 12.+1 .5.......3..oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je.5..5...83 g 1...16... 0.......5... sem u hidridima je .....32 g KOH 1.-1 ..2..15 g NaOH 1... ...........40 g KOH 1.........20. 95.-1 .19....5........ 79...........5.... 124. 1315 kg 1... 1..1 86........ 149.03 g NaOH 1.43 g 1..5...5. 0. 54.....0 ..5... 1..oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma.5......09 g 1.oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je .5.73 mola 1.oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je ..5....7......4..8....... 25.....9....... 64.....+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja..5..5. Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju...5....18............ 144.-2 .88 mola 1.....14......5.11... 96 g NaOH 1..............5...........15. OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi.5.05 g CaC2O4 1...+1 .......... 1.. 168...oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina....6.......... 1670 kg 1.. 2..5......78 mola 1..94 g 1.73 mola 1... ZADATAKA 1..62 g Fe(OH)3g 1.... Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: .13.........167 mola 1..oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je .....I skupina PSE) je ...5....14 mola 1..........5....17.oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je.-9RJEŠENJE 1.... 83.

8..6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1.2.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1.19. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1.1.5.4.6. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.6.15. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1. Odredi.6.6.6. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1.6.6.6.17.6.6.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? .12.3.6. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.11.6.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1.16.14.20. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1.6.6.7. ZADACI 1.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1.13.6. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.10. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.6..18. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1.10 - 1.9.6.6.

6. + 4 1.6.6. + 3 1.3 1.6. + 1 1.6. + 3 1.13.6.2.6.6.15.6.14.17.5. + 5 1.6. + 6 1. + 6 1.11. + 2 1.1. + 6 1.8.16..19. + 5 1.9.6.6.6.6. ZADATAKA 1.18.1 1. + 2 1. + 7 1.6.3.6. + 4 1.6 10.6.6.6. + 2 1.4. + 6 . + 6 1.11 - RJEŠENJE 1. .12. + 7 1.7.6. + 6 1.20. .6.

Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi.65 % 1.7. petroleter.7. ZADACI 1. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite. koje određuju sastav neke smjese. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene . Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1. benzen i dr).25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1.65 % kažemo da je navedena otopina 9.7. kloroform. Koliko treba odvagati KMnO4. odnosno otopina.4 mola za pripremanje 0. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine.89 c(Na2CO3) = n / V = 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.0965 = 9.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa.. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine.7. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu.7. U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1. pa rabimo druga otapala (etanol.20 => 0.89 mol dm-3 Primjer 10.396 g Na2CO3.3.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1.1. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0.7. tekuće ili krute. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode..1 moldm3? . koje mogu biti plinovite.7. Primjer 9.5.7.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1.6. može biti smjesa.2.89 / 1 => 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Otapalo također.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1.: Koja je koncentracija otopine.12 1.4. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml.

11. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1.7.16.7.7. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1.7.10.17.7.13.7. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.1 moldm3? 1.13 - 1.12. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.7. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.1 moldm3? 1.7.19.14.18.20.7.7.1 moldm3? 1. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.7.7. 0. Koliki je % udio kisika u vodi? 1. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1.7. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? .7.8.15.1 moldm3? 1.7.1 moldm3? 1. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.9..

88.60 % P 1. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3. 15. 32.7. 93. 1. 29.7.- 14 - RJEŠENJE 1.4. 15.31 % Fe 1.10. 39.7. 13.7.13.19.66 % Cl 1.7.20.24% 1.2. 39.7. 21. 1.419 g 1.9. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.7. 1.5. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3.7. 27.7.3.33% 1. 82.16.7.79 % 1.33 % Na i 60.7.18.14. ZADATAKA 1.812 g 1.7.7.22 % .12.40 g 1.11.804 g 1.06 % 1.7. 37.7.36 % 1.7.7. 36.7.17. 31. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.7.6.7.7. 82. 1.40 g 1.1.8.15.7.5 1.80 1.

10. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1.3.15 1. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.1. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1. 150 bahra pri 200C..8.8. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.8.9.8. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1. Izračunaj masu kisika u boci? 1.8. 412 / 273. ZADACI 1.8.6. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: .Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1. Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1.69 x 1016 1.8.8.8.023 x 10 23 x 1 / 22.4.7.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 . pri 180C i 100 kPa' 1.5. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima.2.15 = 8.8.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta .8.8.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1.8. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .4 = 2.

16 1. 82. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.20.05 dm3 1.4. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0.2 kod 18 0C 1.8.8. 0.8. 0.8..Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.17. 0. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.822 dm3 1.046 mol 1. 224.8.8 dm3 1.31 x 10-23 1.8. 0.8.11.8. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1.451 g 1. 67.1.8.8.8. 854 K (5810C) 1.8.16.13.8.6 l .2 l i temperaturi od 300C. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0. 2.7.8. 8.2 g.19.13.11. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.6.5 bahra? 1.16. 100 l plina kod 00C i 1 atm.8.20.8. 5908 g 1.8.15.8. 0.19.8.12.8.8.2 dm3 1. 5.47 x 1022 1.4 cm3 1.10.8.8.8.8.4 mola 1.8. ak je njihova masa 100 mg? 1.5 bahra.12. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.9. 884 dm3 1.51 dm3 1.68 x 10-14 1.8. a tlak je 0.8.8. 1 l 1.8 bahra? 1.15.8. 11.ZADATAKA 1. Volumen od 0.14.8 14.95 bahra? 1.2. 114.8.17.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0. 1. Izračunaj masu klora.18.3.7 dm3 1. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0.5.6 l 1. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1. 0. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika. 43.18.

ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu.64 x 96500 / 3 x 3600 = 59. (I Faradayev zakon elektrolize) .broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t . gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj.34 g mol-1 . koja je prošla kroz elektrolit. 1 h i izluči se 6. proporcionalna je količini električne energije.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize).17 - 1.masa bakra (Cu) M .9.77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra..količina tvari. koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama.64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6. Faradayevi zakoni elektrolize: . vrši se redokls proces. Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0.11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q .molekulska masa bakra (Cu) z .vrijeme tako nastavljamo : 0. ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.količina struje = I x t F .Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m .11 x 96500 / 31. ako je struja bila od 3 A .

9.9. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3).3. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.4. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi.9. Zašto je neugodno kad se jede čokolada. ako nakon 150 minuta se izluči 27. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu.9.9. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? . a u vremenu od 1230 sekundi? 1.9.9.2. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu).9. Cu.6. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn. pri jakosti struje od 1 A. Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? .11. Bakar je (Cu II). ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1. ako je krom (Cr II)? 1. da bi se razložilo 18 vode? 1. Cd.5. Koliko treba da bude jaka struja.4 g nikla (Ni). Fe. 1. Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4). 1.10.9. Ag. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr). koja sadrži srebro (Ag). 1. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I). zubnom protezom na kojoj je plomba.9.9.9. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1.7. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4).9.8. Nikl je (Ni II). a dužina elektrolize 30 minuta.1. Izlučilo se 3. a elektroliza trajala800 sekundi? 1.15.048 g cinka (Zn)? 1.18 1. Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima.9. 1. Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A.9. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).14.- 18 - ZADACI 1.9.? 1.13.12.9.

9. je li akumulator toliko prazan. da bi ga trebalo dopuniti? 1.Cu jer je razlika potencijala većaq 1.28 h 1.68 g 1.9.19.20.9. 1.9. Cd. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora. 65.8.19.7. 0. Zn .19 1.21 g 1.9.7 h 1.14.9. . 1.2.18.9.9.17.9. Ag 1.36 g / mol 1.9. 8. 10. Fe. 1.18.9.9.10.54 h 1.9.9.9.12.9. 10 A 1.9.9. 35.1. 2.9. Cu. Što se može dogoditi s akumulatorom.9. Zn.9. E standardni elektrodni potencijal = 1. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1.16. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1.4 g 1. 1. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora.4.9.3.15. 2. Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem.9.9.16. 172.13.78 A 1.805 V 1.9. Kako bi smo mogli ispitati. Što valja učiniti. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1.20.17.5. 1. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem.9. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1. 1.11.9.6.. 3 h i 1o min 1. Doći će do sulfatizacije. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1.11 1. ako se akumulator toliko isprazni.63 g 1.

dušik (N) ........molibden (Mo) 42 95....... 2.9 ..........mangan (Mn) 25 54...fluor (F) ................lor (Cl) 17 35...4 ................square foot ( sq.......................in.........0 85.....pound force per square foot (Lb/sq..............JEDINICE Jedinica za dužinu: ...0 50....45 .....3 9.kalij (K) 19 39.......fosfor (P) ........željezo (Fe) .......540 x 10-2 m ........99 .......kositar (Sn) 50 118.....................vanadij (V) .72 72...4 14.....97 69............polonij (Po) 84 209....0 63........germanij (Ge) .........barij (Ba) -berilij (Be) .....................silicij (Si) ...........1...6 47...vodik (H) .......20 1....98 121.....07 204...argon (Ar) ....litij (Li) 3 6......helij (He) ....6716 Pa ..94 1..) .............SIMBOLI..290 x 10-2 m2 ...ounce (oz) ........telur (Te) .832 x 10 -2 m3 ...ton force per square foot (t/sq.......0 10....0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226..69 ..yard (yd) ..in...paladij (Pd) 46 106.......88 12....talij (Tl) .......84 x 10-2 kg 1...94 ......inch (in) .........54 x 10 -1kg ...srebro (Ag) ..yd.........0 114...kobalt (Co) 27 58...........kadmij (Cd) 48 112. ATOMSKE MASE ELEMENATA .cubic inch (cu.9 ......uran (U) ................pound (lb)..........square inch (sq..............cink (Zn) ...........6......................8 39.....................93 .63 Pa Jedinice za masu : .....0 55.................................. 46.neon (Ne) 10 20..pound force per square inch (Lb/sq...jod (J) 53 126...........0 222..2...) .....in) .....indij (In) ......skandij (Sc) .61 4....) ..galij (Ga) .radon (Rn) .......08 ....55 137.0 .......cubic foot (cu......mile (ml) .ft.........045 bar .........sumpor (S) ....609 x 10 3 m Jedinice za površinu: ....95 74.......0 ..) .cubic yard (cu.foot (ft) .......nikal (Ni) 28 58.048 x 10-1 m ......iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26....rubidij (Rb) .01 238.......0 127. 9..............18 .............tantal (Ta) .7.......ATOMSKI BROJEVI..............ft.....8 192..1 ..............bakar (Cu) .1.........arsen (As) ..titan (Ti) ...brom (Br) ................) .............kisik (O) 8 16...31 ...008 183...ugljik (C) .......2.......4....radij (Ra) ............................85 200..9 97......144 x 10-1 m .bizmut (Bi) .01 209...ft.krom (Sn) 24 52..tehnicij (Tc) .) ......... 8.361 x 10-1 m2 .646 x 10 -1 m3 ..........10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI ..92 210.......9 65..) .....................bor (B) ...........2 ..............ft..452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: .......kalcij (Ca) 20 40......platina (Pt) 78 195..........01 19..olovo (Pb) 82 207...........square yard (sq............6 ..yd..antimon (Sb) ...11..8 197..........93 .......639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ........96 107.9........4 180.natrij (Na) 11 22...........) ..........47 28.1.........2 ......4 ....8 79....zlato (Au) ...... IMENA. 3..aluminij (Al) ...94 .........magnezij (Mg) 12 24..00 30..09 44....1 ....9 32..........volfram (W) ....astat (At) .

čaj. željezo.4.13.12.11.12.7. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1.12.3. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor.12. b) kemijska promjena. d) ugljik.12. KEMIJSKE PROMJENE. d) tekuće-tekuće.12. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1.12.2. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena. b) kruto-tekućina. KEMIJSKI ELEMENTI 1.15. mlijeko.12.kruto.21 1.8. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? .19. pivo. nastaje kao produkt i voda? 1. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1. c) kruto-plinovito. e)bakar 1. vodena para.12.9.12. c) egzotremna promjena. e)tekuće-plinovito 1.12.10. etanol.12. d) endotermna promjena 1.5. Ako kuhate grah u otvorenom loncu. 1. zrak.12. a vrelište morske vode više od 1000C? 1.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI.12.17. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto .12. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1. Prema rastućem vrelištu poredati: voda. a što 2 Br? 1.12. ulje. b)željezo. 1. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1.Što je to sublimacija? 1. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta. Što označava znak Br2.12. dim.6.16.12.. c) francij.14.12.1. magla.18. Kako je polonij dobio ime? 1.12.

1. c) lava.12. grah će se prije skuhati u Zagrebu. 1.uljana boja. 1. 1. 1.13.8.6.3. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C. 1.12.Čestice plina daleko su jedna od druge. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. sa vrlo malim privlačnim silama.7. 1.12. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi.12.20. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže.3 g/mol 1. M(C12H22O11) = 342.15. d)C.5.18. e) pjena na pivu.12. 0.2. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1.12.12. 1. 1. magla. NH3 + HCl => NH4Cl. d) majoneza.10. Znak br2 označava molekulu broma. magla.12. vodena para. b) Fe.12.16. Prave otopine: tinta. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru.11. što je tlak para čistog otapala otopine manji.12. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine. 1.12. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu. dok je emulzija: mlijeko. a među česticama ulja slabe el. 1. potrebna je toplina taljenja(isparavanja).14.12. reakcijska smjesa se ugrije. a) granit. e) Cu.12. a suspenzije: dim.22 1. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina.dim.12.beton. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari.20. voda.statske sile. (bez tekućine). Pri tlaku manjem od 101 kPa. 1.12. 1.12. 1.33 %. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina. . b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari. b) mulj.19.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera..Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe). temperatura ili agregacijsko stanje tvari. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode. pa je vrelište morske vode više od 1000C.12. željezo.12. kad su razdvojene.12. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda.12. 1. pivo. 1.1. zbog toga. Upariti do suha.17. 1. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik. čaj. c) Fr. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju.9.mlijeko. a) F. odnosno reakcijska smjesa se ohladi. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem.12. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. 1. ulja. položaj. etanol. Zrak.4. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi.

9. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79.0129 i Ar(11B) = 11.13.23 1. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' .2 %. a ostatak čine atomi 11B. Bor (B) se u prirodi javlja.8.13. Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2). Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10.00931. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75.97 i 24.9183 i Ar(81Br) = 80.13. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1.6. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78.43% izotopa relativne atomske mase 36.13.66 x 10-27kg). w(N2) = 78%. Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1. Korpar.13.904. 1.9183.5. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1. odnosno 81. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br. NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1.13.Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1.13. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1.13.9.13.13. w((Ar) = 1%.13.7.1. ATOMI.96. 1.3. Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J.57% izotopa relativne atomske mase 34. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B.7% atoma 10B..4. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1.2.10.

578 g.9.8.13.4.81. 1. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14.5. V(SO2) = 22.14.14.14.14. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. 2. 36. M(zrak9 = 28. 48 % O.4.13.13.14. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16. U broju neutrona. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1.45.13. Formula ugljikovog dioksida (CO2). Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1.13.1. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1.1. 1. 1. 50. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1.785 l. Ar(B) = 10.8.1 x 10-25kg. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1.5.13.7.6.13. 1.2. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1. m(H2O) = 0. 1.13.13.35.11.14.9.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).4 m3 1.3.14. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1. 1.7. 1.14.24 RJEŠENJA 1..14. 12 % C.14.2. m(SO2) = 64 kg. 1.skupina PSE)' 1.3.6. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? . 1.96 g/mol.13.7 % atoma 79Br. 1. 40 % Ca. Formula vode (H2O). C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0.10.skupine PSE? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.10. m(S) = 32kg.14.13.

20. b) F ili Ne c) Li+ ili He.14. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F.14..=> Ca2+(plin) + 2e. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1.23.16.14. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1.? .=> F (plin) + ee) Ca(plin) .14.15. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1.17. NH3. d) K+ ili Cl.14 13.(plin) d) F(plin) .18.1800C ' 1.2e. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1. J ? 1.21. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O. NH4Cl. Nabroji sve tebi poznate ione . Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na.22. F.19.14. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio . NCl3 ? 1.14. Li.14.? 1. Cl.12.25 1.e. Sc. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e. Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3.14.14.14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.ionom ? 1.14. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.14.=> F.

Al3+.5. Kruti natrijev klorid (NaCl).9.21. 1.15. C = 1s22s22p2.=> F-(plin). Cl-. 1. 1..14.14.20.3. c)He.16. 1. Cl = 1s22s22p63s23p5. Ar = (Ne)3s23p6. 1.14. N = 1s22s22p3. 1. magnezij (Mg). 1. H2S. 1. 1.14..4. H2Te. d Cl- . Cs. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci. 1. K+. Ne = (He) 2s2p6.2.14. helij (He). Ti4+.1. SnO2. NH4Cl. Ne.14. 1. 1. 1.14. Ca2+. argon (Ar).14. Na = 1s22s22p63s1. 1. P3.18. He = 1s2.14.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. 1.22.14.14.14.14.13. SiO2. F (plin) + e.14. Sc3+.14. PbO2 1.14.14.14. 1. 1.14 23.14. H2Po. F-.6.8.10. 1. 1. 1.14. O = 1s22s22p4.14. Li b)Ne. Mg2+. 1.11. K = 1s22s22p63s23p64s1.14. Na+. Ne = 1s22s22p6.19.17. GeO2. O2-.14. berilij (Be). 1.12.S2-.7.14. F = 1s22s22p5.

10.15.15.15. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1. magnezijeva oksida i elementarnog joda.5.15. kovalentnim i metalnim vezama? 1.15.4. izvlačiti u žice? 1. Usporedite osobine bakra . kalij (K) ili magnezij (Mg)? . Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura).7.2.1. ionskim. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim. i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda. U čemu je razlika između sublimacije joda (J).15.27 - 1. KRISTALI. Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1.15.15. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1. Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića. Zašto? 1.15. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na). Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica. REAKTIVNOST ELEMENATA 1. a koje daje amonijev klorid? 1. koje su krte poput stakla. kalijevaklorida.9. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1.. Korpar.6.15. Čolig) KEMIJSKE VEZE. valjati.15. METALI.3. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju.8.

11. kada elementarni fluor uvodimo u vodu.16. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1.15. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1.20.19.15. Mg3N2. NH4+. CH4.15.. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1. SO42-.12.15.14.17. SO2.? Napiši jednadžbu: 1. Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).15.18.13. HClO4. CaH2. Li3N.15.15.28 - 1. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl). koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1.15..15. IF7. SO3.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3. Što će se dogoditi. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1.15. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? . Fe2O3. PO43-. HSO4-. 1. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1.15.

15.15. Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze. a) kruta tvar visokog tališta. Mjed je kruta otopina cinka u bakru.1.15.2. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl).3. I.15. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira. IV. Kalij (K). 1. II.15. Kisik (O2). 1. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1. 1.struju. ali u talini provode el. Za prvi atom u formuli spoja: -III.15. ne provode el. 1. U parama joda nazočne su molekule (I2). KCl. 1. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine.15. Nisu 1. relativno mekana tvar niska tališta.7. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu. VI.14.9. 1. kao što se događa kod ionskih spojeva. I. 1. koja se može kovati i koja provodi el.12.15. II. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el. dobar izolator el. 1.10. F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. koja ne provodi el.struju u krutom stanju. visoka tališta. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište.17.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta.15. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+).15.15. struju. I.4.15. 1. MgO 1.13.15.18. .6.15. niska su tališta. velike tvrdoće. izolatori su. Kisik (O2). 1.15. -III. 1. koja provodi el.15. 1. Aluminijev klorid (AlCl3).15.15.vrlo tvrda tvar visoka tališta.11. struje.15. VII. Tvari s molekulskom rešetkom.20. lako sublimiraju. Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1.15. Tvari s ionskom rešetkom su krte. 1. visoka talištas. V. 1.16.struju niti u krutini ni talini d) kruta.15. Magnezij (Mg). Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće. MgO e) KCl. izolatori. 1. IV.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.19. Amonijak (NH3). tako da nema odbojnih sila među česticama. Kisik (O2). III. a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu.5.15.struju u krutom. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. VI.8.

Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1.30 - 1.7. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi.16. Što su koligativna svojstva otopina ? 1. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1.1. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1.16. Herak) ENERGIJA.10.. TEKUĆINE.16. Zimi snijeg često nestane.12.11. oslobodi se manje topline.16.16. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP).16. KISELINE.14.16. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1.Kako se zove taj proces? 1. BAZE SOLI 1. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu.16.16. magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1. ona mnogo brže ispari.16. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1.16. a vruća kava se diže. Zašto? 1.9. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1.16. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna. Emulzija vode i benzena je stabilna.4.16.15. a da se nije rastalio. Navedi suprotan proces taljenju ? 1. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? .13.2.16.16. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1.17.16.16.Zašto ? 1.3. hladnija kava struji prema dolje.16.16. Zašto ? 1.6. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1. Kada se moekula tekućine skrućuje. Prolije li se tekućina po većoj površini. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH).5.8.

35.19.16.16.16.16.16.16.26. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1.23.16.16.16. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1.. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.22.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1.20.34. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1.28.16. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? ..16.16. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1.32. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1.16.16.16. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1.16.18.31 1.33. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1.16. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1.27.21.31. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1.29.25.16.24. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1.

9.16. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O. Mg (II). pa izmađu molekula nastaju vodikove veze. 1.16. H (I).16.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više. Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O.7.23. 1.16.30. 1.16. S (VI). Molekula alkohola je polarna.16. N (III) O2 (-II).5.16.16.13. Kondenzacija.26.4.16.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini.14.31.16.16.10.17. 1. PITANJA 1. CaO + H2O => Ca(OH)2.28.16. dok je molekula etera nepolarna. Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1. 1. -II 1. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare.16. MgO + H2O => Mg(OH)2 1.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta).8. 1.33.21. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini.6. 1. a ne o njihovoj prirodi.16. 1.22.16. 1. -III 1. 1..34. O (-II) .2.16.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1.16.16.16. Fe (III).16. 1.32.16. Sublimacija (led sublimira).35.16. Sapun je emulgaciono sredstvo.24.1. O4 (-II).16. a emulzija je tekućine u tekućini 1.16.Egzotermna reakcija 1. Cl (VII).3.16. koji uzroči polarizaciju O-H veze. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1.19.16.16.16. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj.16. 1.25. 1. CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1. .16.16.15. a disperzno sredstvo je tekućina.11.16.16.32 - RJEŠENJE 1.16. 1. 1.12. pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2). Na2O + H2O => 2 NaOH 1.16. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1. 1. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1.16. H (I). Skrućivanje.18.27. O (-II). MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1.16. H (I). Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1.20.

U sumporvodiku (H2S) je 0.. Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1.17.505 g vodika ? 1. ako se raspadne 1. Izračunaj.357 g klora (Cl).15. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1.17.17. odnosno kisika (O)? 1.10.6.7.33 - 1. Od 8.17. ugljika (C). Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3).5. koliko će nastati grama žive (Hg).11. Kolika je atomska masa sumpora (S).12. a ostatak na sumpor (S).17. Koliki je % žive (Hg) . Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1.17.17.17.9.8.14. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1. Koliko je sadržano grama natrija (Na). uz pretpostavku da nema gubitaka ? . PITANJA. U 58. 15 g živina oksida (HgO) ima 50.17.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O).17. U 54.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S). Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1.4.17. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2. kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1. da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1. Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS). OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1.17.2.997 g natrija (Na) i 35. Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1.3.17. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1. Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1.1.17. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1.454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22.2 kg živina oksida (HgO) ? 1.17. a koliko grama kisika (O).13.17.007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O)..

17.7.12. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1.34 % Na.17.4338 kg Na. 52.17.14.16.61 % Hg i 7. 92.17.63 % H i 94. 79. II 1. 0.17.66 % Cl 1. 60.1 %O 1.44 t ZnS. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1. 3.17.17.39 % O 1. 22.15.17.17.11.5.4.84 kg NaOH 1.453 kg O 1.9.27 t PbS 1.29 t S 1.61 % Hg.9 % Cu i 20. 1111. 39.1132 kg C.17.6.4 g Hg.1.17. 5. 0.17.2. 92.10 % O 1. 239.8. . a koliko tona olovnog sulfida (PbS). 16.17. 97. 39. i 88.17.17.55 g H2O 1.94 % Al i 47. 1.068 % O 1.39 % O 1.3. 739.10.17.17.17.17.17.13.82 % Cu i 11. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS. 88. 0.17.06 1.34 - 1. 7. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).34 % Na i 60. da bi smo u oba slučaja.37 % S 1.66 % Cl 1.6 g O 1..17. 32.

koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS.18.18. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal).18. Kemijskom jednadžbom napiši.18. Objasni? 1.8.18.35 1. c) didušikovom tetroksidu. PCl3. 1. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik.18. 1. . Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1. MgCl2.Peterski) 1. PCl5.10. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P).. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1.11. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1.3.4.18.18.2.18.18.18. Borovnjak.5.13. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1. Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1. na zraku ne korodira. Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1.18. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve.18. Zlatarić.9. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec. Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl.12. kisik i voda.6.18. Odaberi one spojeve. d) dušićnoj kiselini 1.7. Odredi: a) u amonijaku (NH3). Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1.1. b) u didušikovom dioksidu.

23.18.18.18. Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1.18.17. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1.36 1.18.18.Je li normalna kišnica neutralna.27.18.19..28.29.22.18. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.26. Što je to fotokemijski smog? 1. Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant.18.18. Što je aktivni mulj? 1.16. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1.18.18. a koji aerobni' 1.15. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3).18.18.18. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? .31.18. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1.20.21. Što je atmosfera? 1.18.32. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1. 1. bazna ili kisela? 1. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura.14. Izračuinaj Coca-cole.18. Koji su procesi anaerobni.30.24.18.25. Što su to fotokemijske reakcije? 1.18.

3.18.. 1.38. NaCl 1.18.18.18. V = 0. MgCl2.37.18.18. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav. -III.18. 1.39.35. 1.14.18. Što je to opasni otpad? 1. 1.15.37 1.18.2.7.8.9. PCl5. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1. Što je to piroliza plinova? 1. Zbog oksidnog sloja.18.13. 2 SnO + O2 => 2 SnO 1.36.11. PITANJA 1. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1.18. To je zračni omotač. Zato što nastaje Fe(III) oksid. 1.18.16.12.10. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija . Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1. P4 + 5 O2 => P4O10 1. I. V. C + O2 => CO2 1.18.18. d) 1.18. 1.18.18. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.18.18. b) .c) d) 1.18.18.4. 1. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1. Jer je neophodan za proces fotosinteze.5. koji obavija naš planet. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1. koji je porozan.19.6.1.Al).18.18. IV.18. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1.18.34.18.33.18. PCl3. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O . 1. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1. Kubične slagaline i heksagonska slagalina.088 l. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1.18.17.

1. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš. 1. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari.18.28. 1.21. To je zagađenje zraka .18. To su reakcije.18. vodena para.27. 1. 1.38.18.18. 1. Najčišća je oborinska voda. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića. 1. Opasdan otpad čine sve tvari. Ugljikov diksid (CO2).23.18. 1.18. 1.18. . 1. 1. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku. 1. 1. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija.18.29.37.18.18. a za aerobni proces je zrak neophodan.18.24. metan (CH4). Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi.25.Pesticidi. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka. 1.30.18.18.26. 1.38 - 1. ozon (O3).33.35. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti. 1.18..18.36.. tako da ostaje cca 2 % pepela. 1. Slabo kisela.32. Otopljen kisik.34. a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca.20. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija.22.18. To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje.39. Ugljikov monoksid (CO).13000C.18. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada.18. 1.18. Zbog fotokemijskog smoga. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C . 1.

ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1.19.3. Koliki će tlak biti. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra.19. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? .19. Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).19. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0.2. PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler. Kolika je jačina struje. koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).13. ako se nakon 150 minuta izluči 27.39 - 1. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1.5.1.19.19.2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1.12. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1..19.7.19.6. Koliki će biti % otopine.9. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1. zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1.11.14. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida .19. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi. ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1.4. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3).15.19. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr).5 bahra kod iste temperature.19.19.19. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.8. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1.5 bahr ? 1. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra. Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1.19. Matijević) 1.10.19.19.4 g nikla (Ni)? 1.

Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton.19.25.19.24.19.16. Napiši formulu bijele galice? 1. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1.40 - 1.19. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat .živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1.18.23.19. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1. Koliko će u masi kalcijevog oksida .19.22.20. Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1.19.19.19 26. Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? . Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1.19 21. Napiši.19.. Napiši.19.17.CuSO4 x 5 H2O)? 1. kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.

a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja. 1. 10 A 1.19. 1739. 1. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.50 % 1.18.19.17.19. Ca(OH)2 + CuSO4 1. 2.19. 1.6.78 g 1. Kao purgativno sredstvo u medicini.73 bahra ili 1.19.68 g 1.19.19.98 g 1. HgS + O2 => Hg + SO2 1. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1. 1 l ili 1 dm3 114.19.77 % 1.1.19.2. 52..13. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2. 82.19.26 % 1. 1.19.41 - RJEŠENJA PITANJA 1.15.19.6 dm3 1. 1.29 kg 1. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije. .7. 15.25.4 g 1. 3 sata i 10 minuta 1.3.19.19.20.8.19. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.19.19. 1. 63.5 %-tna. 1.9.12.19.19.19.4. 10.24.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine.19.19.5 % 1. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1.19. 1.19.73 x 105 Pa 90. 1.19.14.11.23.5 g AgNO3. prema tome otopina je 2.10.19.16. 560.6 l ili 114.5. 2.19.21.22.

Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? .Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6.20.20. Što je to: koncentracija otopine? 1.16.13. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1.20.20. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1.20.20.20.14. Leko) 1. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1. Što je to osmoza? Objasni? 1. Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1.20.20.8.20.11. Objasi što je to suspenzija? 1. deuterija (D) i tricija (T)? 1.20.9.20.20.19. koliko ćeš grama vodika (H2). PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj.20.6.17. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1. Izračunaj. Koje su razlike između vodika (H2).4.42 - 1.12.20. Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1.5. Objasni što je to difuzija? 1.20.10.2.3.1.18.15.20.20.7.20. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1.. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1.042 g vodika (H2)? 1. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1.20.

što su to sulfati.36. a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti.31.20. Napiši koji? . 1. 1. 1.20.27. Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1.20. 1.22.35.28.43 1..20. Izračunaj koliki je % sastav kisika.20.20.20. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1.NH4Cl). a koliko sumporne kiseline (H2SO4).Kako nastaju silikoni? 1. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida .20.NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata . da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1. Koliko treba uzeti kuhinjske soli .30. Postoje dva oksida olova (Pb).natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi. 1.34.20. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.20.20. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.20.NaNO3).20.21. Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata . vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.20.20. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .20.32. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1.20.26. Izračunaj koliko u % ima kisika.24. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1.20.25.23.29.Na2CO3)? 1.33. Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1.

20.20.20.20.20.40.20.20.54.42.20.39.47.20. Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1.20. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1.46.51. Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1.52. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.20.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida . Objasni kakve je boje safir? 1.44. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.20.45. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .50. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1.Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1.53.20. Objasni kakve je boje rubin? 1. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1.NaOH) ? 1.38.48.44 1.20.20..41. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1.20.20.37. Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? . Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1.43. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb).20.49. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.

Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1.tipičan primjer: mlijeko.20. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma . Što nastaje oksidacijom aldehida? 1.20.20.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači. 54.042 g 1.4.- 45 - 1. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa. Kako se zove ester. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1.60. 6.20.20.58.63.20.20. Zašto mravlja kiselina (HCOOH).20.20.8.20. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1.20.2. Činjenica.8 g kisika 1.20.11.5.13. 2.20.2 g vodika i 17. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače.12. 1.20.57. Rober Boyle 1. Smjesa dvaju tekućih faza .61.4 g 1. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom. 1.20.20.20. U atomskim masdama. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi.6.20. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1.55. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene. 1.20.20.042 g 1. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1.7. 1.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra.20. 1. PITANJA 1. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1. 1. 21.3. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1. koji zamućuju vodu.59.20.20.62.56.20. može da reducira? 1.9. Na plinovito agregacijsko stanje 1.14.10. 1.

20.50.2o.44.19. K2CrO4 1.41. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji.46 1.43.15. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1.34.7 % silicija (Si) i 53.20.7 kg H2SO4 1.16.45. Prodiranje otopljene tvari u otapalo.42. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.20.0 % vodika i 32. 1.17.20.18. 1580 godina 1.7 kg 1.20. 64. 22. 1.32.20. 1258.20.20.7 kg 1. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1.6 % 1.46.5 % kisika.20.20. 560 kg 1.24. 2.0 % sumpora.29 g H2SO4 1.20.20. 5. 65. K2Cr2O7 1..20.20.22. Količina tvari.38.20.20. 2.20. 47. 431 kg 1. 666 kg 1. 1. Može u SO3 1. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine.47. U petroleju . Polimerizacijom 1.29.23.20. 750 kg 1.39 Crven 1.20.8 kg 1.20.20.6' % sumpora 1. 46.20.20.27. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.33.19 % 1.79 g NaCl i 1344.5 % vodika i 39. 63.40. Pb(II) 1.26. 326 kg 1. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane.07 1.20.20.35. 21.20. 1.20.20. Plav 1. 58.20.25.36.20.21.3 % kisika 1.20.20.28.48.49. Zato što je mnogo teži od zraka 1.20. 1.4 kg 1.20.30.31.20. 529.4 % kisika. 135 kg NaNO3 i 77. 1 l 1.20.37.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1.22. Sever) 1. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.22. argon 1. Koliki je broj protona.2.22. Br.10.22. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1.7. Objasni što je to maseni broj? 1.22.51 - 1.15.4.8. Objasni što je to izotop? 1.22.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1.22. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1. Po čemu se razlikuju. Be.6. Objasni što je to atomski broj? 1.5. zlato..22.22.9.22.. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1.22.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B.12.11. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1.17.22. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski.22.22. aluminij.22.22. Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1.2 g broma. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3. arsen.22.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1.25 g natrija (Na)? .3. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1. Ba? 1.19. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1.1.16.22.18.14.13.

0.28.22. šećer.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1.34.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.22. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1.23.22.52 - 1.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? . U uzorku koji sadrži 0.22.26. Koliki je broj atoma u 3. a njegova talina i vodena otopina provodi. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1.31.24. U uzorku koji sadrži 0.22. Odredi masu jednog mola plina? 1. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju.1. Zašto? 1.22.22.22. Od navedenih tvari izaberi one.25.29.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1.32.21. Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1.22.22. Izračunaj broj molekula šećera? 1.30.25 g cinka (Zn)? . 1. kreda octena kiselina 1.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1.22. maslac. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11).22. 0.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22.20.22. koje su topljive u vodi: pijesak.22.1 m0l / dm3 ? 1. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju.33. Odredi masu jedne molekule plina? 1.

22. ma(Au) = 3.22.01 1. Au.22.30. 14Si: 1s22s22p63s23p2 1. Zato što nema slobodnih iona. 1. Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste. N(saharoze) = 2..17. Broj protona u jezgri 1.5 x 10 22 1. m(S) = 28.F: N 1.2.08 cm3 1. brom.22.22. H.22. . As.76 x 1022 . Al.11. N(NH3) = 4.24.31.22.22.22.22.. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1..14. slične kemijske osobine 1. .= 47.28.04 x 10 -26 kg 1.5.16. jednak broj protona i broj elektrona. N(šećer) = 1. n0 = 61 1.19.53 x 10 20 1. 1.42 x 1023 1.22. maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj. N(Na) = 8.53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1.8. . bariij 1.. ..22.22.22.22.32.12..10.22.7.22.Br : .22. ma(U) = 3. .23.33.34. . M(HNO3) = 63. Ar 1.15.25 x 1019 1. 1.22. 1. .22. . H HH 1.6.22.22. . 2.27.22. .95 x 10 -25 kg 1.21..27 x 10 -25 kg 1. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju.84 g 1.22.26. N(S) = 5. Šećer i octena kiselina 1. PITANJA 1. Bor. 2 1.22.22.22. : Br .20. V (Br2) = 8.22.22.99 x 1022 1. Ag. Razlike: broj neutrona.22. . M(C6H12O6) = 180. 10847Ag e. N (Zn) = 2..2 1. Zbir brotona i neutrona 1. 2 1.9.13.25.3.22.22.22.22.. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1. . berilij.18.22.4. ma(Mg) = 4.22. . 5 1. M(CH4) = 16.04 1.35 1.1.29.

23. riža.23. jabuke. koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer.10.23. luk 1. Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1.12. soja.23.23.54 1. margarin. grah.13. jaja.23. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva.2. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid.23.23. koji je izgrađen od ostataka glukoze. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski. grah.3. ribe. grožđe 1. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1.23.7.23. soja.1. Sever) 1. krumpir. 1.4.23. Koje namirnice bi izdvojio . Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1. mlijeko. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1.14.23.11.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? .8.9.23..6.23.5. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1.

1. jaja. fruktoza je monosaharid 1. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1.11. C6H12 1.2. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1.23.23.3.23. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve.5. žitarice 1..1.23.2. Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode. b) fruktoza nije disaharid. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1. zatrpavanje zemljom. vina. 1.5. što uzima Dobereiner? 1. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase.24. Koje je to doba? 1. soja 1. PITANJA I ZADACI IZ C D . bakarno zelenilo).3. koju ima oznaku? 1.6. Ne reagira.8. Koliko iznosi masa protona? 1. proizvodnja stakla.24 7.10.24. Recikliranje.23. dobivanje piva. Biuret reakcija 1.1. za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.24.23. eten ili etilen (H2C=CH2) 1. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo. mlijeko.23.4.7. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1.9.8.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23. 1. jer nema redukciona svojstva. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.23.24. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1.6.23.13. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.23.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1.23.4. 1. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H).9.23.23.24.24.24. Koliko ima jedinki u 15 l plina. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? .24.12. ribe 1. soja.24.23.14.

12. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1.27. Izračunaj vrijednost R konstante? 1. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1.13.24.24. kojeg ima 0.20.23.24. Koliko četvrta ljuska ima elektrona. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.24.24.24.15.24.. Koji je to izotop vodika (H) .24.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.24.14.24.11.24.24. Tko i kada je dao prvi model atoma? 1. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima . Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1.24. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida . kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1.21. Što je to elektronska konfiguracija? 1.28.24.56 1.19. Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1.24.čilske salitre (NaNO3)? 1.24. Koju oznaku ima molarna masa? 1. Jednaki volumeni različitih plinova. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1.10. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1.24.16. Koliko ima čestica plina kisika. Elektronski omotač.18.25. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica. 02 %? 1.26. Koji je to zakon? 1. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida .žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata .24.24.17. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.24. Kako se zove doba u povijesti kemije. glede na radijus atoma? 1.22. u čeličnoj boci od 15 l.

24. koje zovemo.30. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? .36. Što je to Avogadrov broj. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C.39.24. Što su to izobari? 1.29.4 l. Kako? 1. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1.svijeta istovremeno (u 20 dana)? . U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1. Što je to pozitron? 1. Koliki će biti volumen pri 900C.47.24. Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove.38.45. a što Avogadrova konstanta? 1. A koliko ima jedinki? 1.32. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.24.24.24.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1.33. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1. pri temperaturi od 370C.5 mola srebra (Ag)? 1.24. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3.57 1.35.24. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0.24. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4).34.43.41. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C.46. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1.44.24.24.40.24.24. ako je tlak konstantan? 1. 1 mol nekog plina ima volumen od 22. Volumen nekog plina iznosi 50 l.24.24.37.42.24.24.24.24.31. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1.

24.24.66..Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O.67. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1.Što prikazuje empirijska formula? 1. Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula.24. Koliko iznosi pH soka rajčice? .48. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o.60.Koliko iznosi pH urina? 1.62. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1.24.24.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1. Što je to? 1. atom ili ion gubi elektron? 1.57. Koja je najpoznatija emulzija? 1. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata.49. Što je to osmoza? 1.24.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1. Reakcije u kojima neka molekula. Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1. Što jeto pH? 1. Kako? 1. Što su to kiseline po Arheniusu? 1.58. zove se.53.24.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1.59. Što je to? 1.24.24. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1. Krute tvari lebde u plinu.24.24.50.24.24.24. atom ili ion prima elektrone.5 mola antimona? 1.54.24.51.56.61.65.63.58 1.Da bi smo znali formulu spoja potrebno je.Što? 1.52.24.25 dm3. Disperzni sustavi.55.24. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini.64.Disperzni sustavi..24.24. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0.24.

Što je to ledište? 1. Prema Bronstadtu. Što je to? 1.74.24.24.24.24.24.24. Koliko grama treba uzeti vodika.88.24.24. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.87. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1. Kako? 1.80.86. zove se. Što su to izotonične otopine? 1. Koliko iznosi pH crne kave? 1. Disperzni sustavi.24. Što je to ebulioskopska konstanta? 1.79.24. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1.90.24.68.84.24. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini. Koliko treba uzeti kisika. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1.24.89.69.78.24. Što je to koagulacija? 1.24. atom ili ion prima elektrone? 1. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.24.24.83.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1.24. Što je to? 1.77.24. Koliko iznosi pH soka limuna? 1. Kapljice tekućine u nekom plinu.70.73.75.81. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1.82. Što je to vrelište? 1. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1.72. kiseline su tvari (nastavi)? 1.24.85.76.1. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O .Disperzni sustavi. Što jeto sublimacija? . Disperzni sustavi.24.24.24. Koliko iznosi pH mlijeka? 1.59 1.71.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina.

93..24.94.24.. Što je to elektroforeza? 1.24.24.24.92. a kako u baznoj sredini 1.95.24. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1.24. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1.97.91.100. Što prikazuje strukturna kemijska formula? .Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1.96. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1.95.99.60 1. Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.24.Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini.24.. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.98.

Raspodjela elektrona u nekom atomu.26.6.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869.007 x 10 7m-1 1.28.38.24. .24.24.022 x 1023 molekula. 53.24.66 x 10 -27kg 1.24.31. Avogadrov zakon 1.5.12.3 g NaOH 1.03 x 10 23 1.24.24. Vodika = 2 %.24. po ljuskama. kisika = 65.24.6 %. atoma.24.24. podljuskama i orbitalama.24. 1200 1.24.24.24.24.95 g 1.14 g 1.7.24.24. Chadwick 1932.3. ali suprotnog ( + ) naboja 1. 1.g.24. 2 elektrona. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1. sumpora = 32.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1. 14. Br.14. 10000 puta manji 1.34.37.18. Bor (B) 1.24..30.06 kg 1.g 1. 1.24.36. J) 1.6 l 1.24. koja odgovara u naboju elektronu.39.75 kPa 1.24.24.78 kPa 1. 53. 1.6 x 1022 1.23.89 g 1.78 g 1. Egipatsko doba 1.9.24.24.25.12 g 1.24. 98 elektrona.1.24. 121. n 1. Doba "alkemije" 1.40. 1.24. 9.33.24.10.29.16. Relativna atomska masa (Ar) 1.22. elektrona i 6. 1.8. 2.35.11.32. Subatomska čestica. pV = nRT 1.15. Periode i skupine 1.13.24.19.21.g. iona.. 6.24.24.48 g 1.24. 1.4. Izoelektronski 1.67 x 10 -27 kg 1.24. 74. RH = 1.24.24.24..2. 6121.24.20. ali suprotnog spina 1.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1. 4. 32 elektrona. 48.27.24.Rutherford 1911. 91.1.41 Konfiguracija zatvorene ljuske.17. 122.24. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl. 132.24.3 % 1. Deuterij (D) 1. 84.24.14 g 1.

24.24.58.24. pH = 4 1.4 % kisika (O) 1.24.24.24. Temperatura. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1. pri kojem molekule otapala. Emulzija 1. % sastav spoja.73. Difuzija 1.68.24. Ar. Oksidacije 1.24.1. koje imaju jednake osmotske tlakove 1. To su tvari. 1. prehrambenoj industriji 1.25 g vode 1.24.24. bez prethodnog taljenja 1.08 g ili 40 % kalcija (Ca).48.03 g ili 5 % vodika (H) i 48.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1. 0.67.71.24. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1. 0.43.75.24.46 Alkalijski metali 1.57.022 x 1023 1. pH = 5 1.24.45.24.9 g 1.8 . njegovu masu. 60. kovalentna i metalna 1. elemente koji se nalaze u spoju 1.79.24.24.24.65.24. Suspenzija 1.60.24.24.78.24. 57.24.74.66.54. kozmetičkim preparatima. 28.76.24.69.22 g vodika 1.55. pH = 6.47 % Na 1. Dvije ili više faza.51. Mlijeko 1.24.24.62 - 1. pH = 2 1.24. Koloidna faza od sredstva 1. Reakcije redukcije 1. pH = 6 1. Dim 1.80.24.44.24.77.24.24. od kojih je jedna disperzna.47. industriji boja i lakova. 40.50. Ionska. Dvije otopine dviju različitih tvari.24.24.00 g ili 59. 6. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar.64. 0.24. Farmaceutskoj industriji.24.63.53. 78 kPa 1. 0 1. To je mjera kiselosti ili . Magla 1. Krutom i tekućem agregacijskom stanju . 2.67 % kisika.24.08 g vodika (H2). To je spontan proces.52.62.61.56.24. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1.70.42.02 g ili 35 % dušika (N2).24. 1.72.24. 4.59.49.log c(H+) / moldm3 1.24. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1. 1. 12.75 g 1.

Kako su atomi međuswobno povezani u molekule.4.87. + 2 1.88. Što je to korozija? 1.24.96.25.24.24.92. krioskopska konstanta ((KK) 1.8 g kisika 1.24. 1.24.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1. modar 1.100.24.82.25.Malić) 1. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1. Reakcije redukcije 1.84.24.24.25..2. 27.95.25. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1. Pjena 1.99.24.24.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE .77 g kisika 1.3. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1.05 % Na 1.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.24.91.93.98.25. 177. PITANJA IZ C D .81.89.44 % Ca 1.24. pH = 7 1. + 1 1.85.7. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1. Što je to metalurgija? 1.25. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1.2 g vodika 1.24.83.24.86. 67.5.61 % Hg 1. 1.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1.24.24.24.97.94.11 g vode 1.8 Što je to cijanizacija? .25.90.24.63 1.25.1. 1.24. 29.25. 22. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1. Egzotermnim procesom 1. Crven.24.

30.29.25.14.23.Natrij (Na) mekan kao vosak.25.25.22. Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi.12.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina.25. otkrio Davy. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1.25. Kada? 1.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1.25.15. tračnice)? 1. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj.25.25. mostovi. Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.25.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1.25.24. Što je to invar-čelik? 1.18.28.27.25. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.1.19.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1. Što je to fusija? .20.25. Kako se zove varijetet korunda . Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? .25.25.26.25. lakši od vode.25. Kako se čuva? 1.13.16.25. A sada? 1.31. veoma otrovna? 1. Zašto se kalijev karbonat .10. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1.25. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1.Kako su nastale sedimentne stijene? 1.11. Što je to aluminotermija? 1. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1.25. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno.25.21.17.25.9.64 1.25. srebrene boje.25. Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1.25.

25.25. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1.34.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1.42.25. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1. oktopoda) plava? 1. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn).36.Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1.25.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1.50.25. Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata.43. lako stvrdnjava? 1.25.33. Tko je optkrio polonij (Po)? 1.41.25.32.25. Što je to "umjetni zrak"? . Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al).45.46 . Zašto je krv mekušaca (puževa.49. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1.65 1.25. Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1.25.g. Kako su nastale metamorfne stijene? 1. Ramsay i Travers. koje je ime tog kemijskog elementa? 1.1. Što su to eruptivne stijene? 1.25.40.53.25.48. Koji to kemijski element su otkrili 1898.25. Pored aluminijeve stipse. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1.47.25.38.25. koje još stipse imamo? 1.44.35. Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1. jastoga.25.25. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? .25.g.25. Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja.51.25.52. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1. hobotnica.39. Otkriven spektralnom analizom 1875. Što je to "bengalska vatra"? 1. Kako se zove? 1.37.25.25.

Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1. Što je to "mineralizacija"? 1.25.60.25.25.25.64.25. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1.56.25.55.66.57.25.65. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.25.61.59. Tko je otkrio fosfor (P)? 1.25.5 m? .25. 1.62. čak i u najmanjim količinama? 1.67. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1. 1.25. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1.25.58.- 66 - 1. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1. 1.68.25. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1. Kojom bojom boji jod (J) škrob.63.54.25.25.

koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina.25.25.25.25. 7.22.25. 0.25. Sastojina vitamina B12. Kalijev klorid (KCl) 1. halkozin (Cu2S). malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1. to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline. jer ima radioaktivne osobine. sroncji (Sr).25. ima veoma mali koeficijent širenja. pa se rabi za punjenje termometara 1.25.28 % 1.25. Halkopirit (CuFeS2). 1.25.29. Ima 36 % nikla (Ni).25. Katodnom zaštitom 1.25.25. kuprit (Cu2O).90 % Mn) 1. kalij (K).34..16.25. Izotop kobalta (Co-60). 1.10. Fero-mangan (30 % . pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1.18.20.03125 g.2.25. Taloženjem minerala.4. cca 25 % 1.25.g 1. PITANJA 1.25.25.21.25.27.6.25.25. 12 dijelova 1. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja.3. kalcij (Ca).25. pri čemu se oslobađa toplina. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala).36.19.30.25.25. limonit (Fe2O3 x H2) 1.25. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1. Živa (Hg).25.25. pa je u uporabi u dijagnostici 1. hematit (Fe2O3). 20000 km/sec 1.67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1.15. Pod petrolejom 1. Skandij (Sc) 1.25. Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1. kada se zapale 1. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1.35.25.7.25. magnezij (Mg). koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1. Rubin 1.8. 7. Talište od 20450C 1..28.25.1 80 % 1.32. 1. 1808. rubidij (Rb).14.26.17. biljnih i životinjskih ostataka 1.33.12. Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori.13.5.25. Koks 1.23. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1. 1.25. Berilij (Be).24.78 t Al2O3 .11.25. Kiri 1. barij (Ba) i radij (Ra) 1. To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1. Smaragd 1. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma.25.25.31. Litij (Li).25. Magnetit (Fe3O4). natrij (Na).25. cezij (Cs) i francij (Fr) 1.9. Ne može.

Na Siciliji.6 dm3.25. kao spoljni antiseptik u medicini 1.37.41. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1.54. Piere i Maria Curie 1.58. a iz humusa u mineralne tvari 1.25.25. Texasu.49. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.25. pogodan za kisela tla 1. Argon (Ar) 1.25. nastali kristalizacijom magme (lave) 1. nus produkt kod proizvodnje čelika.25.68 - 1.25.7 g 1. 4.46.1. 140 kg 1.780C do + 23140C 1.60.56.44. monoklinski.25. Modro 1.25. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.45.25.25.25.25.62.25. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1. Katalizatori.65.25. i Japanu 1.25. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1. Neon (Ne) 1.25.48.51.38. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1.25. Služe 1.50.53.64.67. plastični i amorfni 1. 23440C (od .25. 14.25.61.25.25.63.25.57. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1. NE 1.47. Brandt 1.55.43.52. Galij (Ga) .25.29.25.68.25. Porculanska zemlja 1. Grafit 1. To je kalcijev fosfat.39. Rombski.25. To silikatni minerali. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale.25.59. Rastavljanje tvari na komponente 1.42.25.40.66.25.25. 15 kg 1. Dijamant 1.25. 450 V .

koga poznajemo kao gorivo .Što određuje kvalitativna organska analiza..3. a što kvantitativna organska analiza? 1. čega je smjesa? 1.26.13.7.26.20.26. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1.10.26.26.26. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.26. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.26. Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.26. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1. Što je to metopril? 1. 1.26.4.6.18.26.26. Kako? 1.9. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1.26.. Kako se zovu soli octene kiseline? 1. Što je to "cetanski broj"? 1.17.26.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1. U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje.26.26. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1.16.26.26.15.11.5. Što su to sapuni? 1.26.12. Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast. Što je to "oktanski broj"? 1. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1.26.8.14. Benzin. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1.1. Kako se zovu soli oksalne kiseline .26.69 - 1.19.

Što su to šamponi? 1.26.38. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1.26. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1. Kako se zovu salicilne kiseline? 1.26. Što je to Schifova baza? .23. ali podesna za uporabu? 1.26. Koji? 1. Što je to pulpa? 1.26.26.21.26.41.35.Kako je A. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1. služi za priređivanje.26. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1.22. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1.31.28.34.29.36.32. Dietilamin je najvažniji amin.26.33.26.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1.26.26. Zašto je važan acetilkolin' 1. Što je to degras? 1.70 - 1. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek.25.26.27. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1..26.30.26.26.26. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna..26. Gdje se nalazi kolin? 1.26.40.26.Čega? 1.39. Što je to lanolin? 1.26.26. Što su to deterđenti? 1.37.

26.26.26.26.11.26.7. 1.25. Berzelius. C.26.26.26.nuclear magnetic resonance 1.26. količinu (kvantitet) organskog spoja 1. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1.1. Salicilati 1.26. Laktati 1.26.22.26.3. Oksalati 1. Očišćen produkt.26. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1.26. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1.26. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1. To je mast ovčijeg runa.1. Da.10. kod ispiranja vune 1.26.26.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1. alkohola i masnih kiselina 1.26. Citrati 1. NMR.44. jer ima terpena i kamfora 1. složena smjesa voskova.26.26.g.15.12.33.26. Goodyear. švedski znanstvenik 1. Dinamit 1866. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1. Jer širi krvne žile. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1.26.24.4. šest.20. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja .26.26.26.42. R-COOH 1. IR-spectroscopy. Formijati 1.26. Galna kiselina 1.26.26.18.27. Acetati 1¸.26.31. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1.26.26.17. pa mu je dsat broj 100 1.23. Spektrografom masa 1. Wholer 1829. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1.14. Postotak cetana u gorivu. Je li se anilin lako ili teško oksidira? . Vrstu organskog spoja.5.26.19.28.26.32. 1844 godine 1.8.26. Cetan naglo se pali. Tartarati 1. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1. sedam .26.43.26.26.21.g. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1. Aspirin 1.26.16. J.2.6.9. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.71 1.26.29. UV-V spectrophotometry. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1.J.45. Gdje je u uporabi metilamin? 1. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1.13.

kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1.26.26. U proizvodnji hrane za životinje 1.1.26.72 - 1.27. razvijajući toplinu 1. veoma su snažan eksploziv 1.27.45. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.27.38.44. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.42.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1.27.39.26. Kse zovu izomeri.4.26.40. pri vulkanizaciji 1. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1.6.26.9. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće. Herbicida.26.7.27.10.5. Neke tvari.27. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1.1.26.43. Slabije lužine od amonijaka 1. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? . pri produkciji akrilnih vlakana.27. U lecitinu 1.3. čije su molekule nestabilne.11. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1. Lako 1. U kožarstvu 1.36. Pikrati. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1.27.26.26.26. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama . naglo prelaze u plinove.8.27.41.34.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1.27.27.27.26.37.35. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.

Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? . bezbojan prah.24.22.27.Kako je to rješila priroda? 1. Glikogen.27. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1.27. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.27.27. Kakvi su procesi.15. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su.27.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.Što je to "invertni šećer"? 1.27. Koja je molekulska formula laktoze? 1.27.27.13.27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1.27.12. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.28. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1.14.27.27.31. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? . Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.27.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1.17. Za predmete i molekule.33. Kako se zove "životinjski škrob"? 1.27.32.27.25.20. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.27. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1.27.19.27.27.27. koji se u vodi otapa.16.18.21. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1.23.27.26.29. Što? 1. u što prelazi hidrolizom? 1.27.73 1. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1. Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1.1.

42.50. Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1.37.43.27.52.34.27. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1.27.51. gdje je raširena bolest.27. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.27. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid).38. jastoga. Koja je to najprostija aminokiselina? 1.47.27. Aminokiseline se dokazuju. Kojim testom? 1. a asatojina je vit B12.39.55.27.49.74 1.27.27. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1.54.27.27. hobotnica) plava? 1.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1.27. Zašto je krv mekušaca (oktopoda. Hemoglobin ima homolog u Africi.35.27. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1.27. Što je to transkripcija.44.27.27.27.27.40. Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1. puževa.48. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. Što je to "škrobno ljepilo"? .1.27. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? .41. Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1.36. Što je to hitin? 1. bitan u biološkom procesu 1.53.45.27. Koja? 1. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.27.27.

Zašto se krv usiri? 1.27.63. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1.57. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu. Gdje? 1.58.27.27. Zašto se ukrute mišići kod leševa? .60.61. Što? .75 - 1.1.62. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1.27.27.59. Što su to koenzimi? 1. Gotovo svi koenzimi sadrže.27.27.56.27.

38. Enzimima 1.27.27. Ne reducira 1.21.25.17. nalazimo ga u oklopu rakova 1.36.2.25. .27.27. Enantiomeri (grč.27.27.6.32.27. Bakarnog sulfata (Cu SO4). pa mora unijeti hranom 1.16.27. Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1.27. C12H22O11 1. sorboza 1. Redukcioni proces 1.27. Ninhidrinom . natrijevog hidroksida (NaOH).35.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27.3.26.8.14.27.27.27.27. Glikogen 1. Melasa 1.27.28. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1.27. celobioza 1.27.27. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1.11. Arabinozom.27.7..27.25.nasuprot) 1.4. Glukozu i galaktozu 1. 80 % 1. Kiralni 1. Na-K-tartarata 1.10.37.13. U glukozu 1.27. galaktoza.24. 50.29.23.27.33.27. po strukturi sličan celulozi.27.27. Maltoza .20. E. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati.5..27. Smjesa glukoze i fruktoze 1. Gliceridaldehid 1.27. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1.27.12 -oza 1.9. Redukcioni 1. U korijenju nekih biljaka 1. jer se stvara teško topivi karbonat 1. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2). Saharoze i maltoze 1.30.000 1. Da 1. Manoza.34.27.Polisaharid. Glukoza 1. 1.27. Kiralni centar 1. fruktoza.1. glukoza. Da nalazi se u medu 1.27.18. ksilozom i ribozom 1. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1.31.27.22.Fischer 1891. 1. Plave 1.27.27. Šećeri 1.27.g.15.27. Budući da je optički aktivna.27.19. Jer su od njih izgrađeni proteini.

27. gvanin. To su proteinsaki dijelovi enzima.52. Anemija srpastih stanica 1. a kod svinje -AlaCOOH 1.27. D-riboza ili D-deoksiriboza 1.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1.27.55.27. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1. Kod čovjeka je -ThrCOOH.27. Violetno-ljubičasto obojenje 1. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika.27. Da 1.27. Na ribosom 1.27.27.27.57.48.27.59.27. pa se krv usiri 1. uracil i timin 1. ponekad i u citoplazmi 1. Koagulacijom miogena. organske molekule relativno male molekulske mase 1.54.45.77 - 1.27.27. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.27.41. citozin.61. U biljkama 1.27.43.46.58.27.27.44.47.27.56. Nukleotid sa bazom. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira.51.53. Proteine 1.27. Oksidaze i reduktaze 1.. Adenin. a on ima bakra (Cu) plava krv 1. Samo u zadnjoj sekvenci.39. U jezgri svake stanice.63.27. Jer vrši prijenos energije 1.50.600C 1.42. Od 10000 do 100000 1.62.27.27.60.27. Iz biljaka 1.49. U intervalu od 300C .40. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.27. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) . Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1.

2 Gotovo polovinu energije.- 78 - 1.28. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1. Koje su to tvari? 1. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1.28.28.28.28. postupno se hidroliziraju.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1. Laktat prelazi u krv..28. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1. U što? 1.28. Koje su to četri žučne kiseline? 1.28.28.28.Životinji i čovjeku. masti i šećera.28.5.28.8.4.16.7.28.28.11. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1. može se usporediti s djelovanjem. Čega? 1. Pri kolikom pH? 1. Što je zadatak žučnih kiselina? 1. koju čovjek prima sastojina je.17.28.3. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena. Koji enzim? 1.1.18. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze. Koje žlijezde luče hormone? 1.28.28. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? .9.28.28. A gdje se razgrađuje? 1.14. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića. Ili što? 1.13. jer u pljuvački imamo..15. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1.6. Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima. Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1. osim proteina. Čega? 1.28. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija. Djelovanjem vitamina u organizmu.10. Gdje? 1.19.12. Uneseni proteini hranom.

Koji je to alkaloid? 1.34.28.28.29. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.79 1. Koji je to vitamin? 1. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? .22.32. kao enzim. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom.28.28. Zbog visoke cijene i učinkovitosti. Koji je to alkaloid? 1.37. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1.28.23.28. Upotrebljavali su ga urođenici J.28. kao pričuva? 1. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu.Amerike kao otrov za svoje strelice.28.30. U što? 1. Zovu ga ljuti princip tabascoa.31.33. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1. Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama. Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1.25.28.28.27. Koji? 1.28.28.24. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1.21.28.26.28.28. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1. Što je to glikoliza? . Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1.28.28.1. dobija se lijek.20.36. Nikotin. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1.28.28. gdje se sve proizvodi kinin? 1.35.

8.28. Hormon tiroksin 1.28.28. Vitamini 1.28.28.30.27.21. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.28. Da emulgira masti 1. U peptide i aminokiseline 1.23.17.Americi 1. PITANJA 1.19. cca 40 mg 1. J.16.10.11.29 cca 5 % ljudi 1.28. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1. Zato što je točka taljenja.3. U srčanom mišiću i jetri 1.28.28. extaci (derivat lisergične kiseline) . viša od tjelesne temperature 1.28. dezoksiholna.25.28. Indiji.28. LSD (Lisersauredietilamin).28. U jetra i druga tkiva u organizmu 1. 1.28. Vitamin B6 1. Javi.34. Uz enzim pepsin 1.22. pa su zabranjene 1.28.28.28.33.4. ATP ili adenozintrifosfat 1.5. Egzotermna 1. 39 kJ/g 1.28.28.36.9.15.18. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi.26. kodein 1.28. Morfin.28.24. Aspirin 1. Amilaza 1.20.28.reakcijama. Do maltaze 1.28.28.28. stvaraju ovisnost. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1. Holna. Alexandar Fleming 1929.12. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1.13.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav.. Maleziji.14.7.80 ODGOVORI 1.28.g.31.28. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.28.35.6. pri pH = 6-8 1.28.2.32. Katalizira u kem.28.28. Alkaloid kurare 1.28.28.28. Tripsin 1. već se proizvodi sintetski 1.28.28. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.28.1.37.28. Masti 1. pH = 1-2 1.28.

Mira Herak .Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak .Hemija BIGZ Radmila Žeželj.Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica . Noller . koje organizira sam dotični fakultet.81 - 1. Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole. koji imaju kemiju. koji su navedeni u naslovu.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica.Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R.prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja.Scripta II Tvrtko Malić . Dubravka Turčinović .Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole. Branka Korpar Čolig. Blanka Sever . Aleksandar Leko .Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski. nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije.Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić. Biserka Borovnjak.Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler ..Hus. Antica Petreski . Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst.Scripta I Tvrtko Malić . Branka Korpar Čolig . Dunja Nothig.30.Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg . Uz obradu. 1. 29.Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig . NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije.C D .Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec. SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA . Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor .C D .Hus .

................................3 7..........7.. Pitanja i zadaci iz kemije (1................ pitanja .... Rješenja 1. Rješenja i odgovori 1...........................................................4............................5... Plinski zakoni u kemiji m(1.9.................................................... 9 12..9..) .......................................... 1 2................... .................).......14)..................... Zadaci 1.....................1 3...................................... Rješenje 1.................................................7.......................8........ zadataka ..............................................23 28......................13)............................ Zadaci 1............................24 29.......... Pitanja i zadaci iz kemije (1......................82 SADRŽAJ 1.................................33 36......................) ............................. Rješenja i odgovori 1.......................29 33..... 19 23...................2 6.........5................................... Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1...........12 15...............11 14................................................... Kemijski ekvivalenti (1......................24 30.................2.......... atomski brojevi.. Zadaci 1........................26 31.................. Rješenja i odgovori 1...27 32...............16... Rješenja i odgovori 1.......................................................32 35.................................................................. Kemijska formula (1....................................... zadataka ........................3........1 4......................... zadataka ..)................9............ Pitanja i zadaci iz kemije (1... zadataka ...........7.................................................................................. 21 26..........................16.14 17.....5 8.15 18..11).......) ............................. Mol ili količina tvari (1............................ Međunarodni sustav mjernih jedinica ............. Rješenja 1...22 27.... Zadaci 1...... 1 3..........................14................................................................17 21.........................................................................................) ................................................................ 30 34.............20 25............................................................................................................... atomske mase elemenata (1..............................12.....15 19..................... .....................20 24............................................ Pitanja i zadaci iz kemije (1.................................6...................................................................................................................................... Zadaci (1...... Relativna molekulska masa (1.........................13...............................................8........................ 6 9.................. 34 ................... 9 11..................................................2 5.... Angloameričke jedi9nice (1..........................8................. Koncentracija otopina (1.................................. Relativna atomska masa................................................................................. pitanja .........pitanja.................. pitanja ..4........................)........16 20..................................).......................................10) ....................... ................................................................................................................15...................... Rješenje 1......................... Kemijski simboli..........................................................................7 10...............Rješenja i odgovori 1..................... zadataka ...........................................................................................5........................17) .................................. Pitanja iz opće i anorganske kemije (1. Pitanja i zadac iz kemije (1................10 13.................................................................................................6............ Elektrokemijski procesi (1......................4....................................... .......................................................................17...................................................................................................................... Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ........... Oksidoredukcija (1............................................15)............................ Rješenja 1................................................................................................................................... zadataka ....18 22...........12 16...........................) ......6)..... Rješenja 1.....................................12)......................... Zadaci 1.......................... pitanja .....

...................................25.............................................. Pitanja iz organske kemije (1.........................26................................................. Pitanja i zadaci iz kemije (1............................................35 38........24..53 47.g...........................................................pitanja...................).......... 41 41.............21...........................................................................24........................................)... Spisak literature.................54 48..............51 46...61 51.........pitanja ........................ pitanja...........28...................................................)........)..............................82 Usora.............................22...........21.................................. Rješenjaq i odgovori 1..........................83 - 37....................................... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1.................19............................................................................. Pitanje iz biokemije I (1........................pitanja ................. Pitanja iz organske kemije (1.................................... upotrebljene za izradu priručnika..........................76 57.......................................19. Pitanja i zadaci iz opće kemije (1..27......39 40.............18.... prof Tvrtko Malić ................ Pitanja iz biokemije II (1..................................28..............................81 61......................................................................................................................... odgovori i rješenja 1.....pitanja................ Odgovori i rješenja 1..........................................67 53....)......... 72 56........................................................................................... Pitanja iz anorganske kemije (1............................47 44............ Sadržaj ....................................pitanja................................69 54....22)................................................................23......................................... 71 55.............................. Odgovori i rješenja 1.......................................... Odgovori i rješenja 1...........20..................... Odgovori i rješenja 1.......................55 50.........45 43............ pitanja ...... Način uporabe Priručnika i rješenja.25)...........37 39....... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1........)...18............................................ 80 59..................26...............78 58................................... travnja i liupnja 2008.......................)..50 45.......27.................................................55 49................................................................. Rješenja i odgovori 1............ Rješenja i odgovori 1................... Rješenja i odgovori 1..............................................................................................................23...........................42 42...81 60................................pitanja............ pitanja .......).......................... Pitanja iz anorganske kemije (1... Rješenja i odgovori 1............ Rješenje i odgovori 1.20)..pitanja .............. Pitanja iz organske kemije (1...................63 52................pitanja.......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful