P R I R U Č N I K

STEHIOMETRIJSKO RAČUNANJE I PITANJA SA ODGOVORIMA IZ KEMIJE Njemački kemičar J.B.Richter je 1794.g. ustanovio da kiseline i baze međusobno reagiraju samo u određenim količinama. Richter je uveo ime stehiometrija, a to je naziv za onaj dio kemije, koji pronalazi kemijske formule i opisuje ih kemijskim jednadžbama. Prije početka vježbanja stehiometrijskim računanjem osnovno o mjerenju i mjernim jedinicama. Što je mjerenje? To je spoznaja u kojem se eksperimentom uspoređuje neka veličina s njezinom vrijednošću uzetom za jedinicu. Svaka fizička veličina određena je produktom mjernog broja i mjerne jedinice. Međunarodni sustav mjernih jedinica dopunjen 1971.g. SI (Le Systeme International d Unites). Ossnovne vizičke i ivedene veličine po SI jedinici su: - duljina (osnovni naziv ) metar (SI jedinica simbol) m - masa kilogram kg - vrijeme sekunda s - električna struja amper A - termodinamička temperatura kelvin K - količina tvari mol (n) mol - intenzitet svjetlosti kandela cd - sila newton N ( kgm-2 = Jm-1) - tlak pascal Pa (kgm-1s-2= Nm-2) 1 bahr 105 Pa 1 mm Hg 133,322 Pa 1 atm 1,01325 x 105Pa - energija joule J (kgm2s-2) - električni naboj coulomb C (As) - razlika električnog potencijala volt V (kgm2s-3A-1 = JA-1s-1) - električni otpor ohm omega - električka provodljivost siemens S - gustoća masa / volumen - koncentracija otopina mol m-3 1.1. RELATIVNA ATOMSKA MASA Ar je broj koji kaže koliko puta je prosječna masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase i iznosi : u = 1,66 x 10 -27kg 1.2. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA Mr je broj koji kaže koliko je puta masa nekog spoja veća od atomske jedinice mase, dobije se zbrajanjem atomskih masa atoma elemenata koji čine molekulu tog spoja.. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu (Mr) fosforne kiseline (H3PO4)? Rješenje: iz formule H3PO4 vidimo da ima 3 x Ar(H) = 3,024 1 x Ar(P) = 30,97 4 x Ar(O) = 64.00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(H3PO4) = 97,99

-21.3. MOL - KOLIČINA TVARI Simbol n , to je ona količina tvari definirane kemijske formule, koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma u točno 0,012 kg izotopa ugljika 12C Točna mjerenja pokazuju da o 0,012 kg izotopa ugljika 12C ima 6,022 x 10 23 atoma ugljika. Mol je tako jedinica za količinu tvari (molekula, atoma, iona, elektrona). Broj molekula definirane kemijske formule po molu tvari naziva se Avogadrova konstanta: L = NA = Avogadrova konstanta = broj molekula / količinu tvari = N / n = 6,022 x 10 23mol-1 Primjer 1: Koliko treba odvagati olova za 1 mol olova (Pb)? Iz tablice PSE doznajemo da treba odvagati 207,2 g olova za 1 mol olova. Primjer 2: Koliko je mola cinka (Zn) u 2 kg cinka? Iz tablice PSE doznajemo da 1 mol cinka ima masu od 65,39 pa izlazi: n(Zn) = m(Zn) / M(Zn) = 2000 / 65,39 = 30,58 mola cinka Primjer 3. Koliko je grama kisika (O2) u 12 molova kisika? Iz tablice PSE doznajemo da je Ar(O) = 16,00 x 2 = 32,00, odakle proističe: m(O2) = M x n = 32,00 x 12 = 384 g kisika ima u 12 molova kisika. Primjer 4: Izračunaj prosječnu masu 2 atoma vodika? Prosječnu masu 2 atoma vodika doznat će mo tako da molarnu masu vodika podijelimo s Avogadrovom konstantom (NA): m(H) = M(H) / NA = 2,016 / 6,022 = 3,35 x 10 -24g 1.4. KEMIJSKA FORMULA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari. Primjer 5. Izračunaj % bakra (Cu) u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? Prvo će mo naći Mr za modru galicu: 1 x Ar(Cu) = 63,55 1 x Ar(S) = 32,07 4 x Ar(O) = 64,00 10 x Ar(H) = 10,08 5 x Ar(O) = 80,00 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Mr(CuSO4 x 5 H2O = 249,70 % (Cu) = M(Cu) / M (CuSO4 x 5H2O) = 63,55 / 249,70 = 0,2545 ili 25,45 % Analogno možemo izračunati i udjele ostalih komponenti u modroj galici.

-31.4. ZADACI 1.4.1. Koliko treba odvagati bakra (Cu) za 2 mola bakra? 1.4.2. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 3 mola srebra? 1.4.3. Koliko treba odvagati željeza /Fe) za 1,5 molova željeza? 1.4.4. Koliko treba odvagati sumpora (S) za 2,5 mola sumpora ? 1.4.5. Koliko treba odvagati žive (Hg) za 2 mola žive? 1.4.6.Koliko treba odvagati nikla (Ni) za 1,5 mola nikla? 1.4.7. Koliko treba odvagati olova za 0,5 mola olova? 1.4.8. Koliko treba odvagati platine (Pt) za 1,5 molova platine? 1.4.9. Koliko treba odvagati kositra (Sn) za 2,5 mola kositra? 1.4.10. Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 2 mola antimona? 1.4.11. Odvagali smo 10 g aluminija (Al). Koliko je to mola aluminija? 1.4.12. Odvagali smo 15 g antimona (Sb). Koliko je to molova antimona? 1.4.13. Odvagali smo 12 g kroma (Cr). Koliko je to molova kroma? 1.4.14. Odvagali smo 18 g silicija (Si). Koliko je to molova silicija? 1.4.15. Odvagali smo 15 g bora (B). Koliko je to molova bora? 1.4.16. Koliko molova berilija (Be) sadrži odvaga od 5 g berilija? 1.4.17. Koliko mola ugljika (C) sadrži odvaga od 12 g ugljika? 1.4.18. Koliko mola magnezija (Mg) sadrži odvaga od 35 g magnezija? 1.4.19. Koliko mola kakmija (Cd) sadrži odvaga od 100 g kadmija? 1.4.20. Kolikoi mola volframa (W) sadrži odvaga od 200 g volframa?

-41.4.21. Koliko je mola srebrenog klorida (AgCl) u 200 g srebroklorida? 1.4.22. Koliko je mola sumporne kiseline (H2SO4) u 200 g sumporne kiseline? 1.4.23. Koliko grama srebro-klorida (AgCl) treba odvagati, ako nam je za reakciju potrebno 0,2 mola srebrenog klorida? 1.4.24. Koliko grama natrijevog hidroksida (NaOH) treba za neutralizaciju 100 g solne kiseline (HCl)? NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.4.25..Koliko je mola u 200 g kalijevog sulfata (K2SO4)? 1.4.26. .Koliko molova ima u 1 kg vode? 1.4.27. Koliko se kg čistog olova može dobiti iz 500 kg olovo (II)oksida? (PbO) 1.4.28.Koliko se kg čistog kroma (Cr) može dobiti iz 2000 kg kromita (Cr2O3)? 1.4.29.Izračunaj prosječnu masu atoma helija (He)? 1.4.30. Izračunaj prosječnu masu atoma litija (Li)? 1.4.31. Izračunaj prosječnu masu atoma fosfora (P)? 1.4.32. Izračunaj prosječnu masu atoma platine (Pt)? 1.4.33. Izračunaj prosječćnu masu atoma žive (Hg)? 1.4.34. Koliko atoma ima u 10 mg vodika? 1.4.35. Koliko atoma ima u 1 mg kalcija (Ca)? 1.4.36. Koliko atoma ima u 1 mg tantala ((Ta)? 1.4.37. Koliko atoma ima u 1 mg urana (U)? 1.4.38. Kolika je masa molekule polimera (C1200H2000O1000 ? 1.4.39. Koliko grama kroma (Cr) ima u 500 g kalijevog bikromata (K2CrO4? 1.4.40. Koliko % aluminija (Al) sadrži u spinelu (MgAl2O4?

4.2 g 1.14.-5RJEŠENJE 1. 1.9 % Al .7.30. 3.53 x 1018 1.19.67 g 1. 109.4.7 g 1.4. 323. 0. 6.4.388 x 10 -20g 1. ZADATAKA 1. 5. 37.39.40.4.395 mola 1. 0. 28.14 x 10 -23 1.23.3.4.15 x 10 -23 1.4. 1368. 0.6 g 1.4.4. 27.03 mola 1.4.4. 464 kg 1.4.24.20.65 g 1.18.4.22.14 mola 1.4.29.176 g Cr 1.4 kg 1.4.55 molova 1.36. 0. 292. 103.2.9.4 11.775 g 1.4.4.24 x 10 -22 1.4.10.26.5.21.23 mola 1.15.25.4.4.4.34. 0. 5.4. 2.6 g 1.4.38.71 g 1. 55. 296.13. 83.4.4.088 mola 1.7 g 1. 88.123 mola 1.175 g 1.4.4.4. 243.31.1 g 1.4. 127. 1.1.4. 1.65 x 10 -24 1.37.17.4.4. 3. 0. 1.37 mola 1.33 x 10 -22 1.16. 3.4.999 mola 1. 1.33 x 1018 1.44 mola 1.12.28.6.32.4.4.55 mola 1.4. 401.64 mola 1.4.33.388 mola 1.4. 80. 5.5 x 1019 1.35.4. 0. 1.97 x 10 21 1.035 g 1.4. 0. 1.8.89 mola 1. 2.4.

. To izražavamo formulom pa kažemo da je jedan atom nekog elementa ekvivalentan s nekim drugim određenim brojem atoma drugog elementa u s tom spoju. mora odgovarati broj atoma na desnoj strani jednadžbe.18 = 0.18 Kako reakcijom trebabo dobiti 100 g kalcijevog fosfata. Primjer 7: Koliko grama fosforne kiseline (H3PO4) i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) treba uzeti da bi priredili 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2? Fosforna kiselina daje 3 H+ione.644 mol x 98.322 mola kalcijevog fosfata potrebno je 3 x 0.99 gmol-1 = 107.322 mola zaključujemo da za dobivanje 0.-6- 1.112 g fosforne kiseline (H3PO4) i 71.27 gmol-1 = 136.112 g m(Ca(OH)2) = 0. 57 g Tako za dobivanje 100 g kalcijevog fosfata potrebno 63.09. a kalcijev hidroksid 2 OH. da bi de dobilo 100 g kalcijevog fosfata (Ca3(PO4)2 ? Broj atoma na lijevoj strani jednadžbe.15 = 0.644 mol x 212. izrazimo tu količinu kalc. potrebno je 107. Vidimo da kalcijev fosfat sadrži 3 Ca++ na 2 PO43. Tako moramo za reakciju uzeti 3 molekule kalcijevog klorida i 2 molekule kalijevog fosfata.ione.322 mola CaCl2 i 2 x 0.966 mol x 110. pa slijedi: m(CaCl2 = n x M = 0.7gK3PO4.skupine. Izračunati molarne mase: M(H3PO4) = 98.322 mola kalcijevog fosfata.57 g kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2).966 mol x 74.322 mola kalcijevog hidroksida. M(Ca3(PO4)2 = 310. potrebno 2 x 0.fosfata u molovima: n(Ca3(PO4)2) = m / M = 100 / 310.322 mol.322 mola fosforne kiseline i 3 x 0.00.00 = 63. za dobivanje 0. Tako neutralizacija ide jednadžbom: 2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6 H2O Tako vidimo da za dobivanje 1 mola kalcijevog fosfata. M(Ca(OH)2) = 74. Tako dobivamo m(H3PO4) = n x M = 0. dajući produkte. To izražavamo jednadžbama kemijskih reakcija.22 g m(K3PO4) = 0. Tako pokazujemo koliko molekula neke tvari ulazi u kemijsku reakciju i koliko molekula novih tvari nastaje kemijskom reakcijom Primjer 6:Koliko kalcijevog klorida (CaCL2) i kalijevog fosfata (K3PO4) treba uzeti..70 g Tako za dobijanje 100 g kalcijevog fosfata. KEMIJSKI EKVIVALENTI Atomi različitih elemenata međusobno se spajaju u točno određenim omjerima.09 = 71.22 g CaCl2 i 136. potrebno uzeti 2 mola H3PO4 i 3 mola kalcijevog hidroksida. Tako bi jednadžba izgledala: 3 CaC2 + 2 K3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6 KCl tako: n(Ca3(PO4)2 ) = m / M = 100 / 310.322 mola K3PO4.5.

5.5.11.5. Koliko grama sumporne kiseline (H2SO4) se neutralizira sa 100 g (NaOH)? 1.3.88 g natrijevog sulfata (Na2SO4): 1. Koliko se grama baze (NaOH) neutralizira sa 2 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1.10.2.7.-7Primjer 8: Koliko je potrebno natrijevog sulfata.5. Koliko grama sumporne kiseline se neutralizira sa 100 g kalijevog hidroksida (KOH)? 1.5.8.5.5. Koliko se grama baze (Fe(OH)3) neutralizira sa juednim molom dušićne kiseline (HNO3)? 1.12. Koliko grama soli (1/2CaC2O4) treba uzeti da bi imali 2 mola te soli? 1. ZADACI 1.21 gmol-1 = 0. Koliko grama soli 1/6Ca3(C6H5O7)2 x 4 H2O treba odvagati da bi uzeli 2 mola te soli? 1. Koliko grama soli (1/2FeSO4 x 7 H2O) treba odvagati da bi uzeli 3 mola te soli? 1.5.3019 mola ima masu: m(Na2SO4) = n x M = 0. da se iz otopine koja sadrži 100 g olovo (II) nitrata.1.5.04 gmol-1 a količina od 0.9.88 g tako iz otopine olovo(II) nitrata da bi se svo olovo (Pb) istaložilo kao olovo(II) sulfat potrebno je 42.5.5. Koliko se grama solne kiseline (HCl) neutralizira sa 100 g natrijevog hidroksioda (NaOH)? 1.6.3019 x 142. svo olovo (Pb) istaloži kao olovo(II)sulfat? Pb(NO3)2 + Na2SO4 => PbSO4 + 2 NaNO3 Iz jednadžbe je vidljivo da 1 mol Pb(NO3)2 reagira sa 1 molom Na2SO4 dajući 1 mol olovnog sulfata.4. Koliko se grama soli kalijevklorid (KCl) treba odvagati da bi smo uzeli 2 mola te soli? 1.5.5.21 gmol-1 pa: n(Pb(NO3)2 = m / M = 100 g / 331. Koliko se grama lužine (alkalije-baze)kalijevog hidroksida (KOH) neutralizira sa 3 mola dušićne kiseline (HNO3)? 1. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 150 g aluminijevog hidroksida (Al(OH)3)? . Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) neutralizira se sa 200 g barijevog oksida (Ba(OH)2)? 1.04 = 42.3019 mol molekularna masa M( Na2SO4) = 142. Molekularna masa olovo(II)nitrata = 331.5.

5.18. Koliko se cinkovog oksida (ZnO) može bdobiti iz 2000 kg sfalerita ( ZnS)? Reakcija ide 2 ZnS + 3 O2 => 2 ZnO + 2 SO2 1.17.15.19.Ca(OH)2) da priredimo 100 g kalcijevog susfata (CaSO4)? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1. Koliko će biti grama natrijevog sulfata (Na2SO4 iz 100 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g kalijevoghidroksida (KOH)? 1. Koliko trebamo molova sumporne kiseline (H2SO4) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? 1.14.20.5.5.16.-81. Koliko trebamo odvagati kalcijevoghidroksida (gašeno vapno .13.5. Koliko trebamo uzeti molova kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2-gašenog vapna) da bi priredili 100 g kalcijevog sulfata (CaSO4)? . Koliko se sumpordiopksida (SO2) može dobiti iz 2ooo kg sfalerita (ZnS)? 1.5.sodom)? 1.5.5. Odredi koliko mola sumporne kiseline (H2SO4) reagira sa 200 g natr4ijevoim karbonatom (Na2CO3.

....7........... 1....03 g NaOH 1...1 86.5...5..1 g KCl 1.....73 mola 1..5... 1..14..11.5......5...18......5.oksidacijski broj kisika (O) u peroksidima je ..... 83.8..167 mola 1.4.43 g 1... 64....16..... 96 g NaOH 1.. 1.5.20.....15 g NaOH 1.-2 . ZADATAKA 1..83 g 1.5...0 .5...9.......15.. 0......-1 ....5....oksidacijski broj vodika (H) u metalnim hidridima je...5.............32 g KOH 1.14 mola 1.78 mola 1.-9RJEŠENJE 1... 124.73 mola 1.17....oksidacijski broj kisika (O) u svim spojevima sem u peroksidima je ...2. 95....3... 79............5.I skupina PSE) je .-1 ..62 g Fe(OH)3g 1......5...40 g KOH 1....13...5...5....09 g 1.6..5...5..... Za određivanje oksidacijskog broja trebamo uporabiti slijedeća načela: ........ 0........... 149....19...oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) je...... 1670 kg 1.....oksidacijski broj vodika (H) u svim spojevioma..88 mola 1..5.... ...5.. OKSIDOREDUKCIJA Procesi u kojima se reaktanti oksiduju i reduciraju zovu se redukciono-oksidacioni procesi ili redoks procesi..5. 1315 kg 1.......+1 ...5 12............... 54.+1 . 25...5.10.... sem u hidridima je ........+2 Ovo su samo neki naputci za određivanje oksidacijskog stanja spoja. 144.. Oksidacijski broj (valencija) pokazuje u kojem oksidacionom stanju se nalazi element u pojedinom spoju..... 168..... 2.oksidacijski broj atoma ili elementarne tvari je .....5............05 g CaC2O4 1................94 g 1.oksidacijski broj alkalijskih metala (kovina. 416..

6.12. Odredi oksidacijski broj klora U spoju tetraklor ugljik (CCl4)? 1.6.6. Odredi koiki je oksidacijski broj mangana u Mn2O7? 1.6.6.6.6.Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HOCl? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumportrioksidu (SO3)? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O5? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1.6.6.9.6.2.17.1. odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpordioksidu (SO2)? 1.6.18.10 - 1.7.8. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u K2MnO4? 1. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u spoju HClO4? 1.4.6. koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u manganovom monoksidu (MnO)? 1.5.6. Odredi.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u KMnO4? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O7? 1. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O4? 1.3.11. Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u spoju H2S2O8? . Odredi oksidacijski broj sumpora (S) u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1.6.19.16. Odredi oksidacijkski broj klora (Cl) u spoju HOCl2? 1.6..6.20.6.6.6. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u Mn3O4? 1. ZADACI 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana (Mn) u dimanganovom trioksidu (Mn2O3)? 1.15.14..13. Odredi oksidacijski broj klora (Cl) u HClO3? 1. Odredi koliki je oksidacijski broj mangana u manganovom dioksidu (MnO2)? 1.6.6.10.

4. + 2 1.11 - RJEŠENJE 1. + 6 .11.8.5.2.18. ZADATAKA 1. . + 2 1.13.12. + 7 1.6.3 1. + 1 1. .6.19. + 3 1.6.14.6.6. + 5 1. + 7 1.16..6. + 2 1.6. + 3 1.15.7.6. + 6 1.6.6.6 10. + 6 1.3.6.6.6.20.6. + 6 1. + 5 1.9.6.6. + 6 1. + 4 1.6.17.6.1.6. + 6 1.6.1 1. + 4 1.6.

Primjer 9. koje mogu biti plinovite. petroleter.7. koje određuju sastav neke smjese. Otapalo također.1.7.65 % kažemo da je navedena otopina 9. Pošto se sva soda otopila nadopunimo do volumena od 200 ml. pa rabimo druga otapala (etanol.7.25 dm3 otopine masene koncentracije 40 g dm-3? 1.65 % 1.098 g cm-3 w(Na2CO3) = 106 / 1098 = 0. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.89 c(Na2CO3) = n / V = 1.25 dm3 otopine masene koncentracije 20 dm-3? 1. benzen i dr).5.7.7.2 l otopine sode koncentracije 2 mol dm-3 potrebno je odvagati 42.. Tako tekuće homogene smjese zovemo otopinama.: Koja je koncentracija otopine.20 => 0. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.4 mola za pripremanje 0.7. koja sadrži 200 g natrijevog karbonata (sode. tekuće ili krute. tekuće i krute otopljene tvari otopljene u otapalu. može biti smjesa.396 g Na2CO3..1 moldm3? . ZADACI 1.25 dm3 otopine masene koncentracije 150 g dm-1? 1. Razlikujemo otopljenu tvar : plinovite.7.sode) koncentracije 2 mol dm-3? n(Na2CO3) = c x V = 2 x 0.12 1.6.0965 = 9. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. U vodi su topljive većine anorganskih kiselina i alkalija.Na2CO3) u 1 dm3 otopine? n(Na2CO3) = m / M = 200 / 106 => 1. Tekuće i krute smjese mogu biti homogene .89 mol dm-3 Primjer 10. Ipak sve tvari nisu topljive u vodi.89 / 1 => 1. Koliko treba odvagati KMnO4. kloroform. da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0. odnosno otopina. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0. Za laboratorijski rad u uporabi su najčešće vodene otopine.Zato za rad u analitičkoj kemiji potrebno je poznavati koncentracije smjesa.4.25 dm3 otopine masene koncentracije 60g dm-1? 1. Izračunaj maseni udio sode (Na2CO3) u otopini koncentracije c(Na2CO3) = 1 moldm-3 ako je gustoća = 1.7.2.3. Primjer 8: Prirediti 200 cm3 natrijevog karbonata (Na2CO3-. KONCENTRACIJA OTOPINA To je naziv za veličine.25 dm3 otopine masene koncentracije 100 g dm-1? 1. Koliko treba odvagati natrijevog sulfata (Na2SO4) da se pripravi 0.

7.17. 0.9.1 moldm3? 1.1 moldm3? 1. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u spoju kuhinjske soli (NaCl)? 1.7.7.15.7..16.7.1 moldm3? 1. Koliko treba odvagati FeSO4x7H2O da se pripravi 1 l otopine konc.1 moldm3? 1.7. Koliki je % udio kisika u vodi? 1.10. Koliki je % udio dušika (N) u amonijaku (NH3)? .7.7. Koliki je % udio vode u modroj galici (CuSO4 x 5 H2O)? 1. Koliki je % udio natrija (Na) u kuhinjskoj soli (NaCl)? 1.7. Koliki je % udio natrija (Na) u natrijevom sulfatu (Na2SO4)? 1.19. Izračunaj količinski udio pojedinog elementa u fosfornoj kiselini (H3PO4)? 1.7.7.7.7.20. Koliko treba odvagati Na2C2O4 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.14.11.8.1 moldm3? 1. Izračunaj količinski udio elemenata u Fe3C? 1.7. Koliki je % udio dušika (N) u dušićnoj kiselini (HNO3)? 1.12. Koliko treba odvagati K2Cr2O7 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.13.13 - 1. Koliko treba odvagati KJO3 da se pripravi po 1 l otopine koncentracije 0.18. Koliko treba odvagati Na2S2O3 da se pripravi 1 l otopine koncentracije 0.7.

22 % .419 g 1. 39.80 1.7.7.9. 25 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3.10.3.7.33% 1.20. 1. ZADATAKA 1.24% 1.33 % Na i 60.12. 27.7.14.17. 88.7.7.6.2.19.5 1.7. 37. 15. 32.812 g 1.7. 82.31 % Fe 1.15.7.7.804 g 1.11.36 % 1.- 14 - RJEŠENJE 1.7.7. 93.8. 21. 29.7. 36.40 g 1.79 % 1.60 % P 1.7.7. 1. 1.7.40 g 1. 5 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3. 15 otopiti u vodi i nadopuniti do 250cm3.06 % 1.7.1. 10 otopiti u vodi i nadopuniti vodom do 250 cm3. 31. 82.7.7.7.5.66 % Cl 1. 39.7.4. 1.18. 15. 13.7.16.13.

4.8.8. Koliko molekula sadrži 1 dm3 plina pri 200C i 100 kPa' 1. Koliko mola sadrži 1 dm3 bilo kojeg plina pri normalnim uvjetima? 1.8. Koliki volumen zauzima 1 g ugljičnog monoksida (CO)? 1.6. ZADACI 1. Čelična boca sadrži 30 dm3kisika.8.8.Avogadrov zakon: pV = nRT gdje je R = p0'V0 / T0 = 101325 x 22.3.023 x 10 23 x 1 / 22.9. 150 bahra pri 200C. 412 / 273.10.8.69 x 1016 1.7. PLINSKI ZAKONI U KEMIJI To su ustvari nekoliko zakona: .8.8.8. Koliki volumen zauzima 20 g vodika pri normalnim uvjetima..4 = 2.1. pri 180C i 100 kPa' 1.2.15 = 8.8.8.8. Koliki volumen zauzima 1 g dušika (N)' 1. Koliko mola sadrži 1010 molekula nekog plina? .15 1.5. Koliki je volumen 100 g dušika pri 170C i 105 kPa' 1. Koliki volumen zauzima pri normalnim uvjetima 1 g kisika? 1.Boyle-Mariottov zakon koji glasi: p x V = constanta . Izračunaj masu kisika u boci? 1.Gay-Lussacov zakoni: pV /T = p1V1 / T1 . Koliki volumen pri normalnim uvjetima zauzima 1 gram plina vodika? 1.314 JK-1mol-1 Primjer11:Koliko molekula sadrži 1 mm3 plina pri normalnim uvjetima? N = NA x V / Vm = 6.8.

0.822 dm3 1.8.8.19. 884 dm3 1.12.8.8. Koliki će volumen zauzeti kod 400C i 1 atm? 1. Izračunaj masu klora.14.20.19. Volumen od 0. Koliki volumen zauzima 1 g čistog kisika. Koliko mola kisika ima u 1 dm3 pri 270C i tlaku od 1 bahra? 1.2 kod 18 0C 1.8.16 1. 43.4 mola 1.8.5 bahra. 0.11. 1 l 1.6 l .8.8.2 l klora pro 100000Pa ima masu od 0. 5.8. 114.1.8.13.05 dm3 1. 854 K (5810C) 1. 67.20.8. a tlak je 0. ako se pri 300C i 1 bahrom ako se zasiti vodenom parom? 1.8 14.17. koji se nalazi u čeličnoj boci volumena 0.2 g.31 x 10-23 1.10.8 dm3 1.4.8.13. Izračunaj koja je temperatura klora (Cl)? 1.12.18. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika pod tlakom od 0.8.7 dm3 1.ZADATAKA 1.5 bahra? 1.8.7.9.8.046 mol 1.8.451 g 1.15. Koliki volumen zauzima 1 kg zraka pri 200C i 0. 11.2 l i temperaturi od 300C. 82. Kolika je masa 1 molekule kisika? 1. 1.8. 0.47 x 1022 1. 0.8.6 l 1.8. ak je njihova masa 100 mg? 1. ako bi kod iste temperature tlak povaćao za 0.8.8.16.8.2.Koliko teži 48 l plina kisika kod 370C i 705 mm Hg' RJEŠENJE 1.8.51 dm3 1.17. 5908 g 1. 224.15.6.. 8.8.68 x 10-14 1.8.18.3. 2. 100 l plina kod 00C i 1 atm.11. 0.8. Ko0liki volumen zauzima pare etanola pri 1000C i 100 kPa.5.16.8 bahra? 1.8.8.95 bahra? 1.8.8. 0.2 dm3 1.4 cm3 1.8.

količina tvari.molekulska masa bakra (Cu) z .17 - 1.11 g bakra (Cu)? Q = n(e-) F = m (Cu) x F / M(Cu) x z gdje je: Q . koja se pri elektrolizi izluči na elektrodama.64 g kositra (Sn)? Q = n F = m (Sn) x F / M (Sn) x 2 = M(1/2Sn) = m (Sn) x F /G = = 6. gdje se u obje reakcije vrši prijenos elektrona tj. vrši se redokls proces.broj izmjenjenih elektrona u redoks procesu t . (I Faradayev zakon elektrolize) .34 g mol-1 . ili električna energija uzrokuje kemijsku reakciju.Faradayeva konstanmta = 96500 kulona m .77 = 334 / 2 = 167 sec Primjer 13: Kolika je masa kositra.količina struje = I x t F ..64 x 96500 / 3 x 3600 = 59. Primjer 12: Koliko vremena treba teći struja od 2 A kroz otopinu bakarnog sulfata (CuII) da bi se na katodi izlučilo 0. Faradayevi zakoni elektrolize: . proporcionalna je količini električne energije. ako je struja bila od 3 A .masa bakra (Cu) M . ELEKTROKEMIJSKI PROCESI To su procesi pri kojima se kemijska energija pretvara u električnu.11 x 96500 / 31.jednake količine električne struje izlučuju različite tvari u omjeru equivalentnih masa (to je II Faradayev zakon elektrolize). koja je prošla kroz elektrolit.9. 1 h i izluči se 6.vrijeme tako nastavljamo : 0.

9. Koliko treba da bude jaka struja. Fe.11.8. Bakar je (Cu II). Koliko treba vremena da se strujom od 3 A izluči 25 g aluminija (Al) (III) iz aluminijevog sulfata (Al2(SO4)3)? 1. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.9. ako nakon 150 minuta se izluči 27.7.9. kroz otopinu sumporne kiseline (H2SO4) prolazi struja od 3 A u dužini od 1 sata? 1. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu).5. Ag. Izračunaj relativnu molekulsku masu cinka (Zn) ako je u elektrolizi struja jaka od 5 A. Nikl je (Ni II).10. 1. da bi se izlučilo 1 g kroma (Cr). a elektroliza trajala800 sekundi? 1. Koliko treba biti jaka struja kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).9. 1. a u vremenu od 1230 sekundi? 1. Koliko je potrebno provoditi elektrolizu strujom jakosti od 3 A.9. ako se izluči 80 g željeza (Fe II)) iz ferrosulfata (FeSO4). Hoće li biti jače korozivno djelovanje članka Zn-Cu ili članka Zn-Fe? .4 g nikla (Ni). Zašto je neugodno kad se jede čokolada.18 1.9.9.4.9. zubnom protezom na kojoj je plomba.9.9.- 18 - ZADACI 1.9. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feri klorida (FeCl3). Koliko se oslobodi vodika (H) pri normalnim uvjetima. koja sadrži srebro (Ag).6. ako se zagrize u komadić aluminijumske folije iz omota čokolade? 1.9.15. Cu. ako je krom (Cr II)? 1. 1. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4). da bi se razložilo 18 vode? 1.1.13. pri jakosti struje od 1 A.14. Odredi masu bakra (Cu) izlučenog elektrolizom iz otopine bakarnog (Cu II) sulfata (CuSO4 strujom od 3 A.9.9. a dužina elektrolize 30 minuta. Koliko se srebra (Ag) izluči na katodi. Izlučilo se 3.048 g cinka (Zn)? 1. Koliko će se izlučiti bakra (Cu II) iz bakarnog sulfata (CuSO4) ako je struja jakosti od 5 A i vrijeme utrošeno za elektrolizu od 800 sekundi? .3.9.2. ako prolazi struja od 5 A u dužini od 3 sata? 1.? 1. ako kroz srebreni nitrat (AgNO3) prolazi struja od 2 A u dužini od 20 minuta? Srebro je (Ag I).12. Poredaj po rastućoj korozivnoj otpornosti : Zn.9. Cd. 1.9. Koliko dugo treba provoditi elektrolizu.

17.78 A 1.9.17. jer je cijeli period zime automobil bio na parkiralištu van upotrebe? 1.9.9.805 V 1. Treba spojiti pozitivan (+) pol ispravljača sa pozitivnim polom (+) akumulatora i negativni (-) pol ispravljača sa negativnim (-) polom akumulatora.13.36 g / mol 1.9. 0.Cu jer je razlika potencijala većaq 1.15. 2. 1.10.9.5. Što valja učiniti.16. 1.9. Treba ga katkad dopuniti ispravljačem.9.7 h 1.16. 10.20.63 g 1.9.9.9. E standardni elektrodni potencijal = 1.9..12. . 1. Ako hoćemo puniti olovni (Pb) akumulator ispravljačem. 8.9. kako treba spojiti polove ispravljača na polove akumulatora? 1. 35.4. 10 A 1. 3 h i 1o min 1.7.20. 1.2. Doći će do sulfatizacije.9. 65. Kako bi smo mogli ispitati.18.9. Zato što nastaje galvanski članak i pri protjecanju struje osjećaj je neugodan 1.18. Cd.9.28 h 1. Zn . 2.11.54 h 1. 172.11 1.9.3.19. Cu. Fe.19 1.14. ako se automobil ne vozi duže vrijeme? RJEŠENJA 1.9. 1.21 g 1.6.9.68 g 1. Što se može dogoditi s akumulatorom.9.9.9. Ag 1.9. da bi ga trebalo dopuniti? 1.9. je li akumulator toliko prazan.9. Rabeći standardne redukcijske potencijale iz tablice izračunaj standardni potencijal jedne ćelije olova (Pb) iz olovnog akumulatora? 1.9.1. Uz potporu aerometra za određivanje gustoće sumporne kiseline (H2SO4) u akumulatoru ili mjerenjem napona akumulatora. Zn. 1.4 g 1.9.19.9.8. ako se akumulator toliko isprazni.

....61 4......................................048 x 10-1 m .4 ...........94 . 8..54 x 10 -1kg ...10 ANGLOAMERIČKE JEDINICE PRERAČUNATE u SI .9 65.......) .) ..0 ..93 ..pound (lb)....... IMENA...sumpor (S) .............molibden (Mo) 42 95. ATOMSKE MASE ELEMENATA .2..) ...........paladij (Pd) 46 106.88 12...indij (In) ...natrij (Na) 11 22.6.01 238......9 ...1 .............................................. 9......bizmut (Bi) ...................olovo (Pb) 82 207...lor (Cl) 17 35.........antimon (Sb) ...srebro (Ag) .......9...vodik (H) ..........0 50........cubic inch (cu.....9 32...square inch (sq.......6 47..galij (Ga) ..4 14.....4.....argon (Ar) ..kositar (Sn) 50 118.......in.....yd.astat (At) .18 .....fluor (F) ..0 -živa (Hg) 88 86 37 14 21 47 16 81 73 43 52 22 6 92 23 1 74 79 26 80 226.volfram (W) .........9 ....1..foot (ft) ....zlato (Au) .....ft.......92 210........radij (Ra) .......0 .....kalcij (Ca) 20 40..01 209.....................in) .jod (J) 53 126.............................................yard (yd) ......3 9.......SIMBOLI...magnezij (Mg) 12 24.......0 114.square yard (sq...mangan (Mn) 25 54....germanij (Ge) ...639 x 10 -5 m3 Jedinice za tlak: ............8 39...63 Pa Jedinice za masu : .........1..................55 137....platina (Pt) 78 195......ton force per square foot (t/sq..............željezo (Fe) ....pound force per square foot (Lb/sq....361 x 10-1 m2 ... 3....neon (Ne) 10 20.....tantal (Ta) ...kalij (K) 19 39.....08 .....titan (Ti) ..........square foot ( sq..ounce (oz) ..ugljik (C) .....brom (Br) ...silicij (Si) .....tehnicij (Tc) ..09 44...6716 Pa .......6 .93 .......helij (He) ...45 ...11.......0 10.........bakar (Cu) ....31 ...1...) .....ft......aluminij (Al) .inch (in) ..4 ..) .........69 ..8 79........ 2....polonij (Po) 84 209..............2 .......rubidij (Rb) ........mile (ml) ......krom (Sn) 24 52..pound force per square inch (Lb/sq...........................kobalt (Co) 27 58.....540 x 10-2 m ............144 x 10-1 m .07 204....radon (Rn) .) ........ 46.....cink (Zn) ...0 55....................kadmij (Cd) 48 112.....cubic foot (cu......97 69..............ft.....ATOMSKI BROJEVI.....2.0 127....arsen (As) ..................2 .9 97..................fosfor (P) .7.8 192.......0 85........99 ...85 200...........045 bar ...) .47 28...94 .) ......iridij (Ir) 13 51 18 33 85 29 56 4 83 5 35 30 7 9 15 31 32 2 49 77 26...84 x 10-2 kg 1........008 183...ft...832 x 10 -2 m3 .............609 x 10 3 m Jedinice za površinu: ...uran (U) ...vanadij (V) .646 x 10 -1 m3 .00 30...0 63..20 1............JEDINICE Jedinica za dužinu: ...............72 72..........bor (B) .......barij (Ba) -berilij (Be) ..........452 x 10-4m2 Jedinice za volumen: .............skandij (Sc) .01 19..8 197.........telur (Te) ...dušik (N) ......yd.4 180.....nikal (Ni) 28 58....................in.kisik (O) 8 16..talij (Tl) .....95 74........94 1.......0 222.........290 x 10-2 m2 .96 107...cubic yard (cu..litij (Li) 3 6................................1 ..98 121....

19.8.6. Napiši reakciju amonijaka (NH3) sa klorovodikom (HCl)? 1. e)bakar 1. Navedi po dva primjera smjesa u kojima se tvari nalaze u agregatnim stanjima: a) kruto .11. željezo.kruto. Kaqko bi dokazao da gorenjem rasvjetnog plina. čaj.12. Navedi simbole ovih elemenata: a)fluor.12.Što je to sublimacija? 1.12. Pri kojim uvjetima je vrelište čiste vode niže od 1000C? 1. Kako je polonij dobio ime? 1.15.21 1.14.12. magla. Izračunaj molarnu masu saharoze (obični šećer) (C12H22O11)? . d) endotermna promjena 1. b)željezo.12.16.10.12.12. pivo. Zašto se temperatura ne mijenja tijekom taljenja krutine i ključanja tekućine? 1. Ako kuhate grah u otvorenom loncu. vodena para. dim. b) kruto-tekućina. nastaje kao produkt i voda? 1. c) francij. Što označava znak Br2.12. Objasni pojmove: a)fizikalna promjena. Zašto se plinovi miješaji (međusobno) dok se većina tekućina ne miješa? 1. b) kemijska promjena. Obrazloži: a) zašto eter lako isparava i zašto kuhinjska sol (NaCl) nema mirisa 1.12. Odredi od dvije čaše (bistra tekućina i čista voda) u kojoj je čista voda?* 1. d) ugljik.9. a vrelište morske vode više od 1000C? 1. c) egzotremna promjena.12 NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (I) Sikirica-Korpar-Čolig TVARI. KEMIJSKI ELEMENTI 1.13. d) tekuće-tekuće. Obrazloži zašto tekućine nemaju stalan oblik? 1.12. Odvoji one smjese koje pripadaju pravim otopinama: tinta. hoće li se prije skuhati u Zagrebu ili na Sljemenu? 1.5. KEMIJSKE PROMJENE. 1.12. etanol.12.12.1. a što 2 Br? 1.3.18..12. mlijeko.12. Prema rastućem vrelištu poredati: voda.12.7.12.12. Zbog čega je ledište morske vode niže od O0C.17.2. ulje. c) kruto-plinovito.12. e)tekuće-plinovito 1. zrak.12.4. 1.

12. Zrak. kad su razdvojene. čaj.18. 1.13. 1. Prave otopine: tinta. Pri tlaku manjem od 101 kPa.Svaka molekula hemoglobina u krvi (Mr=68000) sadrži 4 atoma željeza (Fe).12.20.10. temperatura ili agregacijsko stanje tvari. Znak br2 označava molekulu broma. a)Pri fizikalnoj promjeni mijenja se oblik.12.11. Grah će se prije skuhati pri višoj temperaturi. jer je ona i otkrila taj kemijski element sa suprugom Pierom Curiem.19. 1.15. d) endotermna je ona reakcija pri kojoj se toplina veže. a jake privlačne sile onemogućavaju isparavanje kuhinjske soli pri sobnoj temperaturi. voda. d) majoneza.12. Slabe privlačne sile među česticama ne mogu održati stalan oblik tekućine.12. vodena para. Upariti do suha. a među česticama vode djeluju jake elektrostatske sile. grah će se prije skuhati u Zagrebu. c) lava. pa se čestice šire kroz zrak gibanjem b) privlačne sile. privlačne čestice ulja drugačije su nego čestice vode.12. Gdje nema nikakvog ostatka je čista voda. 1.mlijeko.uljana boja. jer su tlakovi para leda i otopine izjednačeni pri nižoj temperaturi. 1.12.12. odnosno reakcijska smjesa se ohladi.14.Etanol i voda miješaju se u svakom omjeru. b) Fe. (bez tekućine).3 g/mol 1. pa je vrelište morske vode više od 1000C. reakcijska smjesa se ugrije. Morska voda se zaledi na temperaturi nižoj od 00C.statske sile. Koliki je maseni udio željeza (Fe) u hemoglobinu? RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. položaj. 1.beton. 1. a suspenzije: dim.1.. 1.12.12.12. c) Fr. 1. potrebna je toplina taljenja(isparavanja). magla.5. 1. željezo. U čast domovini Mariji Sklodowska curie Polonia-Poljska. e) pjena na pivu.7.22 1. 1.6.12. 1.Čestice plina daleko su jedna od druge.2. b) pri kemijskoj promjeni nastaju nove tvari.12. e) Cu. 1.Neposredni prijelaz iz krutine u plin bez prethodnog taljenja. a među česticama ulja slabe el. a znak 2 Br označava 2 atoma elementa broma.12.12. d)C. a) granit. što znači da prije i nakon fizikalne promjene imamo iste tvari.12.33 %.16. dok je emulzija: mlijeko. Za prijelaz iz krutine ili tekućine u paru.a) slabe privlačne sile među česticama uzrokuju nisko vrelište etera.12. M(C12H22O11) = 342. a) F. sa vrlo malim privlačnim silama.12.17. ulja. ali njen kemijski sastav ostaje nepromjenjen.12. 1.12. NH3 + HCl => NH4Cl. 1. zbog toga.4.9.20. etanol.dim. 1. Kako voda u Zagrebu zakipi na višoj temperaturi nego na Sljemenu. pivo. .3. b) mulj. 1. tako sustav ulje-voda ima nižu energiju. što je tlak para čistog otapala otopine manji.12. 0. 1. c) egzotermna je ona kemijska reakcija pri kojoj se oslobađa toplina. među česticama kuhinjske soli vrlo su jake. drugačijih fizikalnih i kemijskih osobina. magla.8.

Njihove relativne atomske mase Ar(10B) = 10. Izračunaj iz tih podataka udio atoma broma s masenim brojem 79. Kolika je masa i volumen pri normalnim uvjetima plina sumpor dioksida (SO2). Izračunaj na osnovi tih podataka relativnu atomsku masu prirodne smjese klora ? 1. koji nastaje izgaranjem 1000 kg ugljena? 1.96. U ugljenu za loženje maseni udio sumpora (S) je 3.23 1.2. Prosječna relativna atomska masa broma je Ar(Br) = 79.Čolig) OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA. Jod se u prirodi javlja kao nuklid 127J. Koliki je volumen pri normalnim uvjetima plina uglljičnog dioksida (CO2) i kolika je masa vode (H2O) koji nastaju izgaranjem 1 g saharoze (C12H22O11)? 1. Prirodna smjesa klora sastoji se od 75.9.3. U čemu se razlikuju izotopi 39K i izotop 40K? 1.9183.13.1. ELEKTRONSKI OMOTAČ 1. Korpar. Bor (B) se u prirodi javlja.13.9.7% atoma 10B.9183 i Ar(81Br) = 80.904. 1. a ostatak čine atomi 11B.97 i 24.2 %. Prirodna smjesa izotopa broma se sastoji od nuklida 79Br i izotopa 81Br. Koliko elektrona ima ion 7834Se2-? 1.13. U prirodnoj smjesi izotopa ima 19.5. odnosno 81. w(N2) = 78%. u ukupnom broju atoma u prirodnoj smjesi izotopa' .00931.4. w((Ar) = 1%.8.6.13.13. Izračunaj masu jednog atoma joda (u = 1. ako pretpostavimo da je w(O2) = 21%. Izračunaj prosječnu molarnu masu zraka. 1.66 x 10-27kg). NEKA PIANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA ( Sikirica.0129 i Ar(11B) = 11.13.10.43% izotopa relativne atomske mase 36. Izračunaj prosječnu relativnu atomsku masu bora (B)? 1. ATOMI.13..13.13.57% izotopa relativne atomske mase 34. kao smjesa izotopa 10B i izotopa 11B.7.Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u kalcijevom karbonatu (CaCO3)? 1.13.13. Relativne atomske mase izotopa broma su Är(79Br) = 78. Relativna atomska masa joda je Ar(J) = 126.

36.13.7 % atoma 79Br. m(H2O) = 0. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s2? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma ugljika (C)? 1. 1.14.11. 12 % C.skupina PSE)' 1. atoma neona (Ne) i atoma argona (Ar)? 1. Napiši formule odgovarajućih spojeva kisikqa s ostalim elementima 14. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s2? 1.13.. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s23p6 ? 1.8. 48 % O.3.14.13.13. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma helija (He).13.10. Formula ugljikovog dioksida (CO2). 1. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma dušika (N)? 1.96 g/mol. 1.13. m(S) = 32kg. 2. 40 % Ca. 50. 1.2. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma kisika (O) m? .13.7. Napiši odgovarajuće spojeve vodika s ostalim elementima kisikove skupine (16.785 l.9.35. Napiši elektronsku konfiguraciju posljednje ljuske atoma zemnoalkalijskih metala (II skupina PSE) i obrazloži uzroke sličnosti njihovih svojstava? 1.14.13.13.4.45.14. C12H22O11 + 12 O2 => 12 CO2 + 11 H2O pa je V(CO2) = 0.14.4 m3 1.14. Formula vode (H2O). 1.5.1.14. 1.14. 1. U broju neutrona. V(SO2) = 22. 1.skupine PSE? 1. Ar(B) = 10.9.10.24 RJEŠENJA 1. m(SO2) = 64 kg.14. Korpar Čolig) ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA OMOTAČA ATOMA 1. M(zrak9 = 28. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.14.1 x 10-25kg.3.14.6.6.7.4.14.2. 1.578 g. 1.5.13.8.81.13.1. Atom kojeg elementa ima ovu konfiguraciju: 1s22s22p63s2? 1.

14. NCl3 ? 1. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom natrija (Na) ? 1.e. Koji od nabrojanih atoma ima najmanju energiju ionizacije: Na. Koja od navedenih u nabrojanim pa<rovima ima najveći radijus? a) Li ili F.20..=> F.19.14.14. Sc. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom kalija (K) ? 1.14.=> Ca2+(plin) + 2e.(plin) d) F(plin) .25 1. J ? 1.1800C ' 1. NH4Cl. Cl.18. Napiši elektronsku konfiguraciju za atom klora (Cl) ? 1. Koji od predloženih procesa je egzoterman: a) Ca (kruti) => Ca (plin) b) F2 (plin) => 2 F (plin) c) F(plin) + e. b) F ili Ne c) Li+ ili He.14. Nabroji sve tebi poznate ione .14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma fluora (F) ? 1.=> F (plin) + ee) Ca(plin) .14. Napiši elektronsku konfiguraciju atoma neona (Ne) ? 1.14.ionom ? 1. Koja od nabrojenih tvari ne provodi električnu struju: a) kruti natrijev klorid (NaCl) b) talina natrijevog klorida (NaCl) c) vodena otopina natrijevog klorida (NaCl) d) živa (Hg) u krutom stanju ohlađena dio . Koji su atomi i ioni izoelektronski s N3. NH3. koji su izoelektronski s argonom (Ar) ? 1.12.23. Li.? 1.14.2e. F.14. Potvrdi u kojem su spoju nazočne kovalentne i ionske veze: Na2O. d) K+ ili Cl.14 13.22.15.21.14.14.17.16.? .

=> F-(plin). 1.17. 1.14. Cs.14. PbO2 1..11.19. He = 1s2.14.14. Ne = 1s22s22p6.14. 1. helij (He).20.14 23. 1.2.14. 1. K = 1s22s22p63s23p64s1. Sc3+. c)He.21. Svi imaju po dva elektrona u posljednjoj ljusci. Na+.14. H2Te.26 RJEŠENJA I ODGOVORI PITANJA 1. SiO2.18. 1.14. Ne. 1. Kruti natrijev klorid (NaCl). Mg2+. 1. NH4Cl. O2-.10. berilij (Be). 1. K+. SnO2. 1.7.14. 1. 1. H2S.14. 1.14.16. Ne = (He) 2s2p6. 1.9. H2Po. 1. N = 1s22s22p3.14. magnezij (Mg). F (plin) + e..14.4. 1.14.14.6.14. d Cl- . Ca2+.12.8.5.14.13.14.3. Al3+. argon (Ar). Ar = (Ne)3s23p6.14. F = 1s22s22p5. Cl-. 1. O = 1s22s22p4.15.14.14. 1.S2-. Cl = 1s22s22p63s23p5.14. Na = 1s22s22p63s1. F-. P3. Li b)Ne. C = 1s22s22p2.1. 1. 1.22. Ti4+.14.14. 1. GeO2. 1.

Usporedite osobine bakra .10. kalijevaklorida.15. magnezijeva oksida i elementarnog joda. METALI. Korpar.3. NEKA PITANJA IZ KEMIJE S VJEŽBAMA (Sikirica.15. kovalentnim i metalnim vezama? 1. a koje daje amonijev klorid? 1. Obrazloži kakve osobine očekuješ od: a) tvari s ionskom kristalnom rešetkom b) tvari s metalnom kristalnom rešetkom c) tvari s molekulskom kristalnom rešetkom d) tvari s kovalentnom kristalnom rešetkom Navedi primjere? 1.1.15.7. KRISTALI. Navedi najvažnija svojstva krutih tvari s molekulskim.27 - 1. koje su krte poput stakla.15.2. Kristali metala se u tom slučaju deformiraju. izvlačiti u žice? 1.6. Je li mjed (legura) od koje se izrađuju mnogi predmeti: a) kruta otopina bakra u cinku b) kruta otopina cinka u bakru c) intermetalni spoj sastava CuZn d)intermetalni spoj sastava Cu5Zn8 1.4. U čemu je razlika između sublimacije joda (J). i sublimacije amonijeva klorida (NH4Cl)? Koje su čestice nazočne u parama joda.9.15. REAKTIVNOST ELEMENATA 1.5. valjati.. a opet da se neke slitine (legure) mogu kovati. Koji element burnije reagira s vodom : natrij (Na). Hoće li talište inertnih (plemenitih) plinova rasti ili padati u nizu od helija do ksenona? 1.8. Čolig) KEMIJSKE VEZE.15. Koji će oksid imati više talište: barijev oksid (BaO) ili magnezijev oksid (MgO)? 1. Zašto? 1. Koja od navedenih tvari: a) ima najniže talište b) ima najviše talište c) dobro provodi električnu struju u krutom stanju d) provodi električnu struju samo u rastaljenom obliku 1. Kristali različitih soli smrve se pod udarcem čekića. ionskim.15.15.15. Kako objašnjavaš činjenicu da ima slitina (legura). kalij (K) ili magnezij (Mg)? .15.15.

Koji je hidroksid jača baza: magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).14. Mg3N2. koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 4FeS2 + 11 O2 => 2 Fe2O3 + 8 SO2 1. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2H2SO4 + Cu => CuSO4 + SO2 + H2O 1. Što će se dogoditi. HClO4.20. IF7.15. HSO4-. SO2.15. PO43-.. Jesu li amfoterni oksidi topljivi u vodi ? 1.11.15.15.28 - 1. NH4+.Odredi oksidacijske brojeve prvih atoma u spojevima: NH3. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: 2 SO2 + O2 => 2 SO3 1.15. CH4. kada elementarni fluor uvodimo u vodu..15. SO3.15.19. 1.15.15. Koji je hidrid jači akceptor protona: amonijak (NH3) ili PH3 ? .15. Fe2O3.15. Koji je klorid u vodenoj otopini više podložan hidrolizi: natrijev klorid (NaCl).12.13. magnezijev klorid (MgCl2) ili aluminijev klorid (AlCl3) ? 1. CaH2.17. Li3N.18. Koja je tvar oksidacijsko sredstvo u formuli: S + O2 => SO2 1. SO42-.16. kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ili aluminijev hidroksid (Al(OH)3)? 1.? Napiši jednadžbu: 1.

1. VII. Nisu 1.15. 1.15. MgO e) KCl. 1. Tvari s molekulskom rešetkom. izolatori. Za prvi atom u formuli spoja: -III. koja ne provodi el. I. IV. a) kruta tvar visokog tališta.15.15.struju niti u krutini ni talini d) kruta. Pri sublimaciji amonijev klorid disocira.15. Pokretljivi oblak elektrona prati pomicanje atoma u kristalnoj strukturi kovine.15. Kisik (O2). Krte su one slitine (legure) u kojima se pojavljuju jake kovalentne veze.15.15.17. 1.13. Mjed je kruta otopina cinka u bakru.4. Kalij (K). Magnezij (Mg). Tališta inertnih (plemeniti) plinova raste u nizu od helija do ksenona: 1. 1. a) elementarni jod b) MgO c) Cu d)Cu.15.struju. koja provodi el. visoka talištas. visoka tališta. izolatori su. F2 + H2O => 2 HF + 1/2 O2 1. relativno mekana tvar niska tališta. VI. . struju.15. 1. I.7.15. V.15.12. ne provode el. Aluminijev klorid (AlCl3). koja se može kovati i koja provodi el.struju u krutom i rastaljenom obliku c) kruta.- 29 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. pa su ioni u strukturi magnezijevog oksida bliž+e nego u barijevom oksidu. I. jer je radijus iona (Mg2+) manji od radijusa iona (Ba2+). niska su tališta.vrlo tvrda tvar visoka tališta. Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2): 1.10. 1.15. Kisik (O2). tako da nema odbojnih sila među česticama. IV.15.struju u krutom stanju. Tvari s kovalentnom rešetkom velike su tvrdoće.18. 1. 1.20. KCl.2. III. U parama joda nazočne su molekule (I2). Kisik (O2).15. II.8.5.15. MgO 1.9. struje. 1.struju u krutom.3. lako sublimiraju. ali u talini provode el. VI.6.15. -III.11. Tvari s metalnom rešetkom lako se kuju i dobro provode el. 1. U parama amonijeva klorida nazočne su molekule amonijaka (NH3) i molekule klorovodika (HCl). 1. 1. II. Amonijak (NH3). dobar izolator el.15.19.15. Magnezijev oksid (MgO) ima više vrelište. velike tvrdoće.14. kao što se događa kod ionskih spojeva.16. 1. a ne provodi je u rastalini b) kruta tvar. 1.15.15. Tvari s ionskom rešetkom su krte. 1.15.

magnezijevim hidroksidom (Mg(OH)2)? 1.16. Zašto u zatvorenoj posudi veličina površine ne utječe na ravnotežni tlak pare? 1.16.Kako se zove taj proces? 1. ako se u vodu prije miješanja doda malo otopine sapuna. koji nastaje: ADP + H3PO4 => ATP + H2O Delta H = -38 kJ/mol Je li reakcija endotermna ili egzotermna? 1. NEKA PITANJA IZ KEMIJE II (Hotihig Hus. oslobodi se manje topline.30 - 1.16. nego kada se molekula tvari kondenzira iz pare u tekućinu. ona mnogo brže ispari. Napišii reakciju nattrijevog oksida sa vodom ? .16. Napiši reakciju kalcijevog oksidfa sa vodom ? 1.11. Zašto ? 1. a da se nije rastalio.13.16. Kada se u šalici vruća kava potpuno ohladi. Koji koloidni sustav nazivamo solom? 1.16.16.2. Herak) ENERGIJA.14. Napiši jednadžbu reakcije neutralizacije sumporne kiseline (H2SO4) i natrijevog hidroksida (NaOH). Zašto? 1. BAZE SOLI 1.16.3.4. U Organizmu se energija skladišti stvaranjem adenozin trifosfata (ATP).16. Zimi snijeg često nestane.8.16.15.5.16.7.16. TEKUĆINE. Napiši reakciju neutralizacije ugljične kiseline (H2CO3 saNaOH i sa Mg(OH)2? 1. Što su koligativna svojstva otopina ? 1.16. Emulzija vode i benzena je stabilna.17.16. Zašto je vrelište etera niže od vrelišta alkohola? 1. Napiši reakciju neutralizacije fosforne kiseline (H3PO4) sa NaOH i sa Mg(OH)2? 1. Navedi suprotan proces taljenju ? 1. a vruća kava se diže.16.16. Navedi suprotan proces isparavanju ? 1. KISELINE..Koja je razlika između pjene i emulzije ? 1.16. hladnija kava struji prema dolje.6.Zašto ? 1.16.1.16. Kada se moekula tekućine skrućuje. Prolije li se tekućina po većoj površini.9.10.12.

24.16.16.19.16.34. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli: dušikaste kiseline (HNO2)? 1. Zašto je dušićna kiselina (HNO3) jača od dušikaste kiseline (HNO2)? 1. Napiši reakciju bakarnog oksida (CuO) sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? 1. Napiši reakciju magnezijevog oksida (MgO) i dušićne kiseline (HNO3)? 1. Napiši reakciju između natrijevog sulfida(Na2S) i olovnog acetata (Pb(CH3COO)2? 1.16.18. Napiši reakciju između klorovodične kiseline (HCl) i aluminija (Al)? 1.16.32. Napiši reakciju ogljikovog dioksida sa vodom ? 1.16.23.21.30 Koliki su oksidacioni brojevi sumpora (S) u sumprvodiku (H2S)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli : Fe2(SO4)3 ? .16.16.16.16. Napiši reakciju sumporne kiseline (H2SO4) i cinka (Zn)? 1. Napiši reakciju djelovanja sumporne kiseline (H2SO4) i željeza (Fe) uz zagrijavanje? 1. Napiši reakciju između kalcijeva klorida (CaCl2) i natrijevog karbonata (Na2CO3)? 1. Koliki su oksidacioni brojevi dušika (N) u amonijaku (NH3)? 1.33.16.16.16.28.27.35. Napiši jednadžbu reakcije uzajamnog djelovanja dviju soli: srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.20.31.22. Napiši reakciju klorovodične kiseline (HCl) i magnezija (Mg)? 1. Koliki je oksidni broj svih atoma u molekuli HClO4? 1.16.31 1. Koliki9 je oksidni broj svih atoma u molekuli magnezijevog oksida (Mg(OH)2)? 1.16..29.25.16.16.16.. Napiši reakciju između kalcijevog oksida (CaO) i ugljične kiseline (H2CO3)? 1.26.

16.30. Molekula alkohola je polarna.16.16. -III 1. 1. CaCl2 + Na2CO3 => 2 NaCl + CaCO3 1. 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 1. H (I).22. 1.16.14.10. Sublimacija (led sublimira). 1.16. Uvijek hladnija otopina ima veću gustoću. H2CO3 + Mg(OH)2 => MgCO3 + 2 H2O 1.16.16..16.16.16. dok je molekula etera nepolarna.16. pa izmađu molekula nastaju vodikove veze.16.16.19. H2CO3 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O.31. a ne o njihovoj prirodi.27.16.16.16.35. .8. S (VI).5. O (-II).16. Zn + H2SO4 => Zn<SO4 + H2 1. koji uzroči polarizaciju O-H veze.1.28. -II 1. MgO + 2 HNO3 => Mg(NO3)2 + H2O 1. H (I). 1. pa je stupanj disocijacije veći nego kod dušikaste kiseline (HNO2).16.32.16.Egzotermna reakcija 1. a emulzija je tekućine u tekućini 1.16.11.20. 1. 1. 1. O4 (-II). O (-II) . MgO + H2O => Mg(OH)2 1. H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2 H2O 1. CuO + H2SO4 => Cu SO4 + H2O 1. N (III) O2 (-II).16.16. 1. 1.16.7.9. Fe (III).17. Kondenzacija.3. 1.24. CaO + H2O => Ca(OH)2.16. CaO + H2CO3 => CaCO3 + H2O 1.U solu je disperzna faza kruta (čvrsta).21.23.16. 1. Mg 2 HCl => MgCl2 + H2 1.Dušićna kiselina (HNO3) ima jedan atom kisika više. 1.16.16.16.16.29 Na2S + Pb(CH3COO)2 => PbS + 2 CH3COONa 1.6. 1.16. Na2O + H2O => 2 NaOH 1.32 - RJEŠENJE 1. a disperzno sredstvo je tekućina. Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 1.16. H (I).34.16.15.4. U zatvorenoj posudi uspostavljen je ravnotežni tlak pare. 2 AgNO3 + MgCl2 => 2 AgCl + Mg(NO3 1. 1.12.25.33. Cl (VII).16.Pjena je koloidna disperzija plina u tekućini. Koligativna svojstva otopina ovise samo o broju čestica u otopini.16. Skrućivanje.16. 1. Sapun je emulgaciono sredstvo. 1.2. H3PO4 + 3 NaOH => Na3PO4 + 3 H2O 2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 => Mg3(PO4)2 + 6 H2O. PITANJA 1.16.18.13. Jer su krutine i tekućine kondenzacioni sustavi i molekule su blizu jedna drugoj. Mg (II).16.26.

997 g natrija (Na) i 35. Izračunaj % sastav elemenata u H2S ? 1. PITANJA. Izračunaj % sastav elemenata u CuO? 1. 15 g živina oksida (HgO) ima 50.9. koji je u sumpordioksidu (SO2) ( IV) ? 1.2 kg živina oksida (HgO) ? 1.007 g sumpordioksida (SO2) otpada 4 g na kisik (O). koliko će nastati grama žive (Hg).17. kisika (O) u 1 kg natrijevog karbonata (Na2CO3 ? 1. U 54.13.17.17.17.17.17. uz pretpostavku da nema gubitaka ? .. ako se raspadne 1.15. Koliko ćemo dobiti sumpora (S) iz 20 t cinkovog sulfida (ZnS).10.17.17.1.14. Izračunaj % sastav elemenata u Al2O3 ? 1.4.11.8.17.357 g klora (Cl).33 - 1. Izračunaj % sastav elemenata u NaCl ? 1.6.454 g natrijevog klorida (NaCl) sadržano je 22. odnosno kisika (O)? 1.17.2. Izračunaj % sastav elemenata u Cu2O ? 1. Izračunaj % sastav elemenata u HgO ? 1.7. OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (Herak) 1.3. Koliki je oksidacijski broj sumpora u sumporvodiku (H2S)? 1.17. da bi se izvršila potpuna izmjena ? 1. a ostatak na sumpor (S). Izračunaj % natrija (Na) i klora (Cl)? 1.505 g vodika ? 1. Kolika je atomska masa sumpora (S).12.17.5. U sumporvodiku (H2S) je 0. Koliko je sadržano grama natrija (Na).17.504 masenih dijelova vodika spojeno s 8 masenih dijelova sumpora (S). ugljika (C). Koliki je % žive (Hg) . Izračunaj. U 58. Koliko će nastati grama vode (H2O) izgaranjem 2.17..17.17. Od 8.15 g žive (Hg) i 4 g kisika (O). Koliko treba dodati natrijevog hidroksida (NaOH) na 100 kg feriklorida (FeCl3). a koliko grama kisika (O).

1.63 % H i 94. 0.55 g H2O 1.13. 1111.1132 kg C. II 1. 39.17. 739.1 %O 1. 0. 16.17.17.9 % Cu i 20. 92.16. 22.66 % Cl 1.82 % Cu i 11.44 t ZnS.17.29 t S 1.17.61 % Hg.17. 52.4338 kg Na. da bi smo u oba slučaja. Koliko bi trebalo preraditi tona cinkovog sulfida (ZnS).8.34 - 1.34 % Na.3.12. 5.4.17. 39.6. 32.17.17. Iz 10 t PbS dobit ćemo 1. 0.17.15.17.6 g O 1.9.068 % O 1.11. 97.37 % S 1. 79.06 1.17.2.5. dobili jednaku količinu sumpora (S) uz pretpostavku da nema gubitaka ? 1.17.17.61 % Hg i 7.1.10. i 88.17. 7.17. Da li ćemo dobiti jednaku količinu sumpora (S) iz 10 t cinkova sulfida (ZnS) i 10 t olovnog sulfida (PbS) uz pretpostavku da nema gubitaka? RJEŠENJA 1.39 % O 1.17.66 % Cl 1.95 t sumpora (S) manje nego iz 10 t ZnS.84 kg NaOH 1.14.17.10 % O 1. a koliko tona olovnog sulfida (PbS).17. 3.17.17.34 % Na i 60.7.4 g Hg.94 % Al i 47. 60. 92.17.39 % O 1. 88..453 kg O 1.27 t PbS 1. 239. .

11. 1.9.Peterski) 1. kisik i voda. U spojevima ili ionima dušik (N) ima različite oksidacijske brojeve.13. . Odredi: a) u amonijaku (NH3).18. Jennadžbom prikaži raspad amonijeva nitrata ako nastaju: a) didušikov oksid i voda b) dušik. PITANJA IZ ANORGANSKE KEMIJE ( Tkalčec.18. Koja će od dva navedena elementa imati jače izražena metalna svojstva? a) litij (Li) ili berilij (Be) b) bor (B) ili aluminij (Al) c) aluminij (Al) ili cesij (Cs) d) kositar (Sn) ili fosfor (P). Poredaj slijedeće spojeve porastućoj temperaturi tališta: NaCl. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa Sn(II)oksidom? 1.5.18. na zraku ne korodira. Koje su kristalne strukture metala najgušće slagaline? 1.18.10. Odaberi one spojeve..6.18.18. Borovnjak.1. koji mogu smanjiti kiselost želudčanog soka: a) KCl b) Mg(OH)2 c) HCl d) Al(OH)3 e) NaCl 1. b) u didušikovom dioksidu.18. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik reagira sa ugljikom (C)? 1. Koji će od spojeva biti više ionskog značenja: a) SnO ili SnS.3. Objasni? 1.18.4. Kemijskom jednadžbom napiši kako kisik (O) reagira sa fosforom (P)? 1. kako kisik reagira sa sumpordioksidom (SO2)? 1. Premda je aluminij (Al) reaktivana kovina (metal). Zašto željezo (Fe) na zraku korodira? 1. c) didušikovom tetroksidu. Zlatarić.12.18. 1. d) dušićnoj kiselini 1.8. PCl3. MgCl2.18.18.18. Kemijskom jednadžbom napiši.18. PCl5. b) AlCl3 ili AlBr3 c) BeCl2 ili BeF2 d) SnS ili PbS e) SnS ili SnS2? 1.18.7.2.35 1.

36 1.Je li normalna kišnica neutralna.24. 1.23. Koji su procesi anaerobni. Što je atmosfera? 1.18.18.18. Koja je voda u prirodi najčišća? 1.30.18.20.22.18.26.27. Kako možemo dokazati nazočnost ugljikova dioksida (CO2)? 1. Je li ozon (O3) poželjan ili nepoželjan sastojak zraka? 1.18. Koje se onečiščavalo zraka vezuje uz hemoglobin krvi? 1. Izračuinaj Coca-cole. Koje se to organske tvari djelovanjem bakterija slabo razgrađuju? . Što su to fotokemijske reakcije? 1. Pogotovat će: a) visoka temperatura b) nizak tlak c) visok tlak d) niska temperatura.29. Što je to fotokemijski smog? 1.18. što je potrebno za samopročiščavanje površinskih voda? 1.18.18.18.18..18.32.18.18.18. koja je potrebna da se djelovanjem u njoj otopljenog ugljikovog dioksida (CO2) otopi 1 g kalcijevog karbonata (CaCO3). Koji su plinovi u zraku najodgovorniji za efekt staklenika? 1.25.17.18.16. Što je aktivni mulj? 1.14.21. Pod određenim uvjetima grafit je moguće prevesti u dijamant. bazna ili kisela? 1.28. a koji aerobni' 1. Zašto se iznad gradova vidi izmaglica? 1.18. Koja su glavna onečiščavala podzemnih voda i poljoprivrednih površina? 1.18. U 1 l Coca-cole otopljeno je 5 g ugljičnog dioksida (CO2)? CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2 1. Što određuje fizikalna i kemijske osobine keramičkih materijala? 1.18.31.19.18. Zašto je ugljikov dioksid (CO2) veoma važan plin za živa bića? 1.15.

2 SnO + O2 => 2 SnO 1. I. Što je to opasni otpad? 1.4.18.18. V.18.12.15.18.13. koji je porozan.5.33. PCl5.3.18. Kubične slagaline i heksagonska slagalina. Zato što nastaje Fe(III) oksid. a) SnO b) AlCl3 c) BeF2 d) PbS e) SnS 1. Kako se provodi recikliranje otpadnih tvari? 1.. 1. 1. Na koji se način provjerava ispravnost higijenskog smetlišta? 1.37.37 1. b) .18.18.18. pa korozija zahvaća sve dublje slojeve.18.8. Što je to piroliza plinova? 1. 2SO2 + O2 => 2 SO3 1.7. a) Li b) Al c) Cs d) Sn 1.19. a) 2 NH4NO3 => N2O + H2O b) 2 NH4NO3 => 2 N2 + O2 + 4 H2O 1.18. Zašto je važno odlagati opasni otpad u sigurna odlagališta? 1. Koje su prednosti pirolize otpada u odnosu na druge načine zbrinjavanja otpada? RJEŠENJA I ODGOVORI 1.Al).38.2. koji obavija naš planet.18.18.34.17. P4 + 5 O2 => P4O10 1.36.18.18.6. 1.18.18.11.c) d) 1.18. Što je to recikli5ranje otpadnih tvari? 1. Otopinom kalcijevog hidroksida: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O .39.10. To je zračni omotač. -III. NaCl 1.9.18.18. 1. MgCl2.18.088 l.18.18.1. PITANJA 1.18.18.18. C + O2 => CO2 1. 1. Jer je neophodan za proces fotosinteze.18.16. PCl3.18.35. Fizikalne i kemijske osobine keramičkih materijala određuje njihov kemijski sastav. 1. 1.18. koji čvrsto prijanja uz površinu kovine (aluminija . V = 0. 1.14. d) 1. Zbog oksidnog sloja. IV.

18. 1.18. Zbog fotokemijskog smoga.36. Nazočnost ozona (O3) u troposferi je štetna za živa bića.25. 1.18. Slabo kisela.31 Nitrati iz umjetnih gnojiva i pesticidi.18. ozon (O3). 1. Otopljen kisik. 1. metan (CH4).18. Anaerobni proces se zbiva bez nazočnosti zraka.34. . 1. 1. 1.23. Spalionice su velikog kapaciteta pa dnevno prerade velike količine otpada.28. 1. 1. Ugljikov diksid (CO2).13000C.33. 1.18.30.37.18. 1. 1. Toplina koja se oslobodi može se iskoristiti.18.26.22. Ugljikov monoksid (CO).29. To je zagađenje zraka . 1. Najčišća je oborinska voda. a za aerobni proces je zrak neophodan. 1. Ispitivanjem kakvoće podzemnih voda i analizom tekućih i plinovitih raspadnutih tvari. Opasdan otpad čine sve tvari.18.32.18.38. Zbog uštede na sirovinama i gorivu i smanjenju količine otpada u oikolišu..18..21.39. 1.18. 1. Razgradnja otpadnih vari temperaturom od 9000C . a u stratosferi korisna jer apsorbira opasno ultraljubičasto zračenje Sunca.24. 1. vodena para.18. koje se zbivaju uslijed djelovanja svjetlosti. 1.27.18.18.20.18. Jer postoji potencijalna opasnost od njegovog štetnog djelovanja na okoliš.38 - 1. To je vraćanje otpadnih tvari u proces proizvodnje. koje ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš.18.35.18. koje nastaje zbog fotokemijskih reakcija. To su reakcije. zbog ugljikovog dioksida (CO2) u zraku. Smjesa razmućenog ugljena i aerobnih bakterija.Pesticidi. 1. tako da ostaje cca 2 % pepela.18.18.

koja je prolazila kroz otopinu niklovog sulfata (NiSO4).5 bahra kod iste temperature.2 bahra i pri temperaturi od 300 0K? 1.4 g nikla (Ni)? 1. Koliko će se željeza (Fe) izlučiti iz otopine feriklorida (FeCl3)..5. zagrijemo u zatvorenoj posudi od temperature 00C do 2000C? 1.19.19. kroz otopinu bakarnog sulfata (CuSO4).19. Koliku masu ima 48 l kisika (O2) kod temperature od 370C i pri tlaku od 1. Koliki će biti % otopine. Zašto se potaša ( kalijev karbonat KCO3) ne može prirediti po postupku Solvay? .19. ako 50 l plina kod tlaka od 1 bahra.14.9.12. Matijević) 1. Koliki će volumen zauzeti plin kod temperature od 400C i pri tlaku od 1 bahra? 1. Kolika je jačina struje. Koliki će volumen zauzeti 20 l dušika (N2) od 0. ako 10 g te sol otopimo u 390 ml vode? 1.19. Imamo 100 l plina kod 00C i tlaku od 1 bahra.8.10.6.19.19. Kolika je masa u gramima kalijevog klorida (KCl) u 300 g 5 % -tne otopine? 1.39 - 1. PITANJA IZ OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA ( Kesler. Koliki volumen zauzima 34 g amonijaka (NH3) kod tlaka od 0. Koliko dugo mora prolaziti struja od 4 A.kuhinjske soli (NaCl) da priredimo 100 g natrijevog sulfata (Na2SO4)? 1.19. da bi se izlučilo 15 g bakra (Cu)? 1. ako se nakon 150 minuta izluči 27. ako otopimo 20 g srebrenog nitrata (AgNO3) u 780 g vode? 1.19. Kolika je procentna koncentracija otopine natrijevog bromida (NaBr).1.19. Koliko će se srebra (Ag) izlučiti na katodi.13. Koliki će tlak biti.15.19.2. Koliko je potrebno uzeti natrijevog klorida .5 bahr ? 1.19.3.11. a tlak povećamo na 10 bahra (1 bahr = 105 Pa)? 1.19. ako kroz otopinu prolazi struja od 5 A a u vremenu od 3 sata? 1.19.19. ako kroz otopinu srebrenog nitrata (AgNO3) prolazi struja od 2 A u vremenu od 20 minuta? 1.7.19.4. Koliko ćemo dobiti grama natrijevog hidroksida (NaOH) djelovanjem 1 kg dinatrijevog dioksida (Na2O2) na vodu? ( 2Na2O2 + 4 H2O => 4 NaOH + 2 H2O2) 1.

22. Koliko grama srebra (Ag) ima u 10 g srebrenog nitrata (AgNO3)? 1.23. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u rudi limonitu ( 2Fe2O3 x 3 H2O)? 1.40 - 1.19. kako se dobiva "B ordoška juha"? 1.19. Smjesa cinkovog sulfata (ZnSO4) i barijevog sulfida (BaS) daje bijelu slikarsku boju lipoton.19.živog vapna (CaO) nastati žarenjem 1 t kalcijevog karbonata (CaCO3)? (CaO + 9000C => CaO + CO2) 1.19. Napiši.19 26.19.19.19.25. Kako se priređuje crni barut? Čega je crni barut smjesa? 1.19. kako se dobiva modra galica (bakarni suilfat pentahidrat . Koliko će u masi kalcijevog oksida .20. Čemu služi gorka sol? Navedi primjere? 1.24.19 21. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u aluminijevom sulfatu (Al2(SO4)3)? 1.19.19.18. Kako nastaje lipoton (BaSO4)? 1.16. Napiši formulu bijele galice? 1.CuSO4 x 5 H2O)? 1. Napiši..17. Kako se dobiva živa (Hg) iz cinobarita (HgS)? .

10.19.19. 1.4.19.4 g 1.3.22. BaS + ZnSO4 => BaSO4 ZnS 1.50 % 1.19. a natreijev bikarbonat (NaHCO3) nije.14. Zato što je kalijevbikarbonat (KHCO3) topljiv u vodi.7.10.19.5.26 % 1. Ca(OH)2 + CuSO4 1.19. 1.24. 2. Znači da u 100 g otopine ima 20 / 8 = 2.9.19. CuO + H2SO4 + 4 H2O => CuSO4 x 5 H2O 1.19.5 % 1.6 l ili 114.6. 1.18. 82. To je smjesa kalijevog nitrata (KNO3) drvenog uglja (C) i sumpora (S) 1. HgS + O2 => Hg + SO2 1.13. Kao purgativno sredstvo u medicini.17.19.19.77 % 1.2.19.78 g 1.6 g 246 l ili 246 dm3 U 100 g ima 5 g a u 300 g otopine će biti 3 x 5 = 15 g KCl 20 g AgNO3 imamo 780 + 20 = 800 otopine.29 kg 1.23.73 x 105 Pa 90.5 %-tna.19.19.25.19. 560.19.19. prema tome otopina je 2.8.19. 15.19.21. 1.19.15..19.68 g 1.19. 63. 3 sata i 10 minuta 1.20.6 dm3 1.1.41 - RJEŠENJA PITANJA 1.11.16. 1. 1739. .19.5 g AgNO3. 1. 52.19.73 bahra ili 1.19. 1 l ili 1 dm3 114. a kao 2 %-tna otopina u uporabi protiv presitosti (debljanja) kao i protiv žučnih oboljenja.98 g 1. 2. 1.19.19. 1.12. 1.19. 10 A 1.

Što je to osmoza? Objasni? 1.20. Izračunaj.20.20.20. PITANJA I ZADACI IZ KEMIJA (Žeželj.15.5.20.20. Što je to: koncentracija otopine? 1.11.42 - 1.12. Objasi što je to suspenzija? 1.Koliko će se dobiti vode (H2O) iz 48 g kisika (O2) i 6.20. koliko ćeš grama vodika (H2). Koje su to činjenice navele Daltona da postavi tada hipotezu ? 1.14.7.1.18.20.16.10.20.042 g vodika (H2)? 1.17..2. Na koje se agregacijsko stanje tvari odnosi Gay-Lussacov zakon o volumnim odnosima? 1.19. Zašto je teško prevesti vodik (H2) u tečno ili kruto stanje? 1. Izračunaj procentni sastav mangana (Mn) u mineralu piroluzitu (MnO2)? .20. a koliko kisika (O2) dobiti pri potpunoj elektrolizi 20 g vode (H2O)? 1.3. Objasni što je to difuzija? 1.20.13.20.4. deuterija (D) i tricija (T)? 1.9. Leko) 1.6.8. Tko se smatra osnivačem moderne kemije? 1. Zašto je na niskim temperaturama oksidacijsko djelovanje tekućeg plina jače od običnog zraka? 1.20.20. Od čega to ovise kemijske osobine kemijskih elemenata? 1.20.20. Kakav to sustav predstavljaju emulzije? 1. Koje su razlike između vodika (H2). Kolika je masa 15 l (dm3) kisika (O2) pod normalnim uvjetima ? 1. Na kojoj osobini se zasniva likvakfcija plinova? 1.20.20. Izračunaj: koliko bi vodika (H2) bilo potrebno da bi se potpuno sjedinilo sa 48 g kisika (O2)? 1.20.20. Kakve nam to podatke daju termokemijske jednadžbe? 1.

20.24.20.31.35. Koliko litra (dm3) dušika (N2) treba utrošiti za priređivanje 2 l (dm3) dušikovog monoksida (NO)? 1. 1.20. Zašto se ugljični dioksid (CO2) zadržava u nižim slojevima prostorija u kojima nastaje? 1.36.23.Kako nastaju silikoni? 1. a koliko sumporne kiseline (H2SO4).26.20.20. da bi priredili 20 l (dm3) plinovitog amonijaka (NH3)? 1.32.Na2CO3)? 1. što su to sulfati. Postoje dva oksida olova (Pb).22.20.25..20. 1. Izračunaj % sastav svih elemenata u silicijevom dioksidu (SiO2)? 1.20. da bi se priredilo 1000 kg sumporne kiseline (H2SO4)? 1.20.20.34. 1.20.NH4Cl). Napiši koji? .27.NaOH) da bi priredili 1000 kg sode (natrijevog karbonata .29.20. Koliko treba uzeti kuhinjske soli .natrijevog klorida (NaCl) i koliko sumporne kiseline (H2SO4) da bi se dobilo 1000 g klorovodične kiseline (HCl)? 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl) Objasni: može li se sumpordioksid (SO2) dalje oksidirati? Izračunaj molarnu masu sumpordioksida (SO2) iz njegove formule? Objasni: što su to sulfidi.20.20. vodika i sumpora u sumporastoj kiselini (H2SO3)? 1. Izračunaj koliko u % ima kisika.43 1. vodika i sumpora u sumpornoj kiselini (H2SO4)? 1. Nqapiši formulu kalijevog dikromata? 1.21.20.20.20.28.NaNO3). 1. da bi priredili 100 kg dušićne kiseline (HNO3)? ( 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3) Koliko treba uzeti nišadora (amonijevogklorida .33. a što su to sulfiti? Koliko se sumpora (S) treba utrošiti. Napiši formulu kalijevogkromata? 1.30.20. Koliko treba žive sode (natrijevog hidroksida . Koliko treba uzeti čilske šalitre (natrijevog nitrata . 1. Izračunaj koliki je % sastav kisika.

20.20.43. Koliko se može dobiti cinka (Zn) iz 1000 kg čistog cinkovog sulfida (ZnS)? 1.20. Ili Pb (II) ili Pb (IV) ? 1.20. Koliki je procentni (%) sastav vode (H2O) u kristalnoj sodi (Na2CO3 x 10 H2O)? 1.20.20.52.51.20. Koliko u procentima (%) ima vode u Glauberovoj soli ( natrijevom sulfatu Na2SO4 x 10 H2O)? 1.47. Objasni kakve je boje rubin? 1. da bi priredili 100 kg stipse (K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O)? 1.54.48. Koliko se žive (Hg) može dobiti iz 500 kg cinobarita (HgS)? 1. Koliko se kg gašenog vapna (Ca(OH)2) dobija iz 1ooo kg kalcijevog karbonata (CaCO3) i koliko je potrebno vode ? CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 dalje ide CaO + H2O => Ca(OH)2 1.20. Kako se čuva elementarni natrij (Na)? 1. Koliko je potrebno kuhinjske soli (natrijevog klorida .NaOH) ? 1.20.44 1. Koje to karakteristične osobine ima aluminijev hidroksid (AL(OH)3)? 1.40.41.20.53. Koliko je kg aluminija (Al) potrebno.NaCl) da bi se priredilo 1000g žive sode (natrijevog hidroksida . Koliko u procentima ima željeza (Fe) u Fe2O3? .44.45.. Koliko je sumporne kiseline (H2SO4) potrebno da bi priredili 50 kg Al2(SO4)3 x 18 H2O? 1.38.20.42.20.46.20.37. Koliko je poluvrijeme raspada radija (Ra)? 1.20.20.20. Objasni kakve je boje safir? 1.20.49. Koliko se kilograma aluminija (Al) može dobiti iz 1000 kg glinice (Al2O3)? 1. Koliko će u procentima (%) biti cinka (Zn) u bijeloj galici (ZnSO4 x 7 H2O)? 1. Koje je stanje postojanije među oksidima olova(Pb).Koliko se živog ili negašenog vapna dobije prženjem 1000 kg kalcijevog karbonata (CaCO3)? Reakcija ide: CaCO3 + 9000C => CaO + CO2 1.20.50.39.

9.61.042 g 1.13. Rober Boyle 1.4 g 1. Kada je oborena zabluda o "vis vitalis"? 1.20.- 45 - 1. Kako se zove ester.20.14. 2. U atomskim masdama. Tko je dao egzaktan dokaz pokusom.3.20. 6.tipičan primjer: mlijeko.7. međutim oksidaciono djelovanje tekućeg zraka je mnogo jače. 1. 1. može da reducira? 1. Zašto mravlja kiselina (HCOOH).20.20.12. koji nastaje iz octene kiseline (CH3COOH) i etil alkohola (CH3CH2OH)? 1.20. 1.10. Smjesa dvaju tekućih faza .20.6.20. koji zamućuju vodu.20.2.20.8.1 Potrebna je veoma niska temperatura cca -2400C i tlak od 13 bahra.20. Što nastaje oksidacijom aldehida? 1. da se jedna te ista količina nekog kemijskog elementa može spojiti s različitim količinama drugog kemijskog elementa. Koji se to poznati lijek izvodi iz salicilne kiseline? ODGOVORI I RJEŠENJA 1. Činjenica. 1. Na čemu se zasniva uticaj pranja sapuna? 1.20. 1. PITANJA 1. Napiši strukturnu formulu C3H6? 1.20.63. Na veoma niskim temperaturama kemijske reakcije su jako usporene.59.20.57.55.20.20.62.042 g 1. da se iz anorganskog spoja (amonijev cijanat) može dobiti karbamid (identičan urinu u ljudskoj mokraći)? 1.20.20.Tipičan primjer: homogen sastav malih čestica u ilovači.20.11. Koliko u procentima (%) ima željeza (Fe) u Fe3O4? 1. Na plinovito agregacijsko stanje 1.20.20. 21.20. 54. jer je i koncentracija kisika (O2) mnogo veća.56. Prevođenje zraka u tekuće stanje se zasniva na ohlađivanju zraka na veoma niskoj temperaturi.2 g vodika i 17.20. U rasporedu elektrona u elektronskom omotaču atoma .8 g kisika 1.5.20.4.58. 1. 1.60.

21.20.15.20. 529. 1.20.22. 135 kg NaNO3 i 77. 65. ona nastaje kada dvije otopine teže izjednačavanju koncentracija preko polupropusne membrane.47.19 % 1.20.20.20.6' % sumpora 1.20.16.38. 58.37.17. 1.20.31.21. K2Cr2O7 1. K2CrO4 1. 1.20. 666 kg 1. 1 l 1.20.20.20.32.20. 1580 godina 1.35. 1258. 2. Plav 1.20.2o. a) primjer za sulfid: Na2S b) soli sumporne kiseline (Na2SO4) c) soli sumporaste kiseline (Na2 SO3) 1.20.46 1. 5.20.07 1.4 % kisika.20.18. 1.20.20.0 % vodika i 32.20.40. U petroleju .19.39 Crven 1. Prodiranje otopljene tvari u otapalo.23.29 g H2SO4 1.4 kg 1.20.20.29. 46.20.46. 2.34. 431 kg 1.26.20. 47.20. Zato što je mnogo teži od zraka 1.7 kg 1.20.7 % silicija (Si) i 53.20.33.7 kg 1.20.24.0 % sumpora.28.30.49. 560 kg 1. 326 kg 1.20.43. 22.45. Olovni monoksid (PbO) i olovni dioksid (PbO2) 1.3 % kisika 1. Polimerizacijom 1.20.79 g NaCl i 1344. kaja se nalazi u jedinici volumena otopine.20.20.48.20.7 kg H2SO4 1.5 % vodika i 39.20.41. 740 kg Ca(OH)2 i 180 kg H2O 1.44. 64. Može u SO3 1.6 % 1.25.42.5 % kisika.27.8 kg 1. Gibanje otopine kroz polupropusnu membranu od manje ka većoj koncentraciji. 750 kg 1. 63.20. Količina tvari. Pb(II) 1. Ponaša se amfoterno i kao kiselina i kao lužina 1. Kad u kemijsku jednadžbu unesemo podatke o toplotnim promjenama to zovemo termokemijskim jednadžbama..50. 1.20.36.

- 47 1.20.51. 1,46 kg 1.20.52. 55,9 % 1.20.53. 62,9 % 1.20.54. 69 % 1.20.55. 78 % 1.20.56. 1829.g. 1.20.57. Fridrich Wohler 1.20.58. H H H / / / H-C-C-C-H / / / H H H 1.20.59. Octena kiselina (CH3COOH) 1.20.60. Zato što pokazuje osobine aldehida 1.20.61. Etil ester octene kiseline 1.20.62. Sapuni emulgiraju masti i snižavaju površinski napon vode, uslijed čega dolazi do boljeg kvašenja materijala, koji se pere. 1.20.63. Aspirin.

1.21.

PITANJA I ZADACI IZ: OGANSKA KEMIJA (Sikirica, Korpar, Čolig)

1.21.1. Što su to esencijalne aminokiseline? 1.21.2. Izračunaj masene udjele elemenata u octenoj kiselini (CH3COOH) ? 1.21.3. U uređaju za mikroanalizu spaljeno je 3,02 g nekog organskog spoja. Prirast mase cjevči ce sa magnezijevim perkloratom je 5,43 mg, a cjevčice sa natronskim vapnom 8,86 mg. Izračunaj empirijsku formulu spoja? 1.21.4. Otapapaju li se ugljikovodici u vodi (H2O)? 1.21.5. Izračunaj volumen zraka potrebnog za izgaranje 0,9 m3 etana (C2H6). Volumen zraka nastalih plinova je mjeren pri normalnim uvjetima. Volumni udio kisika u zraku je 0,2. 1.21.6. Kloriranjem benzena (C6H6) dobiva se kruta kristalna tvar. Kvantitativnom analizom je nađeno : w(C) = 0,25, w(H) = 0,02, w((Cl) = 0,73, a relativna molekulska masa produkta je 291. Odredi brutto formulu produkta?

- 48 -

1.21.7. Što označava oktanski broj ? 1.21.8. Što je to cetanski broj? 1.21.9. Koliko je m3 uzeto pri normalnim uvjetima (O0C i 101325 Pa) za izgaranje 1 kg benzina, koji se sastoji samo od izooktana? Pretpostavka je da je u zraku 0.2 % kisika i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (C), već samo ugljični dioksid (CO2) i vodu (H2O). 1.21.10. Koliko je m3 uzeto pod normalnim uvjetima benzina, koji se sastoji od toluena. Pretpostavka da je 0,2 % kisika u zraku i da ispušni plinovi ne sadrže ugljični monoksid (CO), već samo ugljični dioksid (CO2). 1.21.11. Kvantitativnom analizom jednog alkohola, ustanovljeno je da je maseni udio ugljika w(C) = 52,17 %, a maseni udio vodika w(H) = 13,14 %. Ostatak je otpada na kisik (O). Relativna molekulska masa alkohola je 46. Napiši formulu tog alkohola? 1.21.12. Za neki organski spoj je ustanovljeno, da je lakohlapiva tekućina i da daje pozitivnu reakciju s Fehlingovim reagensom. Analizom je nađeno; w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36.26 %. Koji je to spoj? 1.21.13. Izračunaj volumen ugljičnog monoksida (CO) (pri normalnim uvjetima) koji može nastati iz 9,2 g mravlje kiseline (HCOOH)? 1.21.14. Ocat u trgovini dolazi kao 9 %-tna octena kiselina. Izrazi koncentraciju octene kiseline (CH3COOH), ako je gustoća 1,0 g/ml. 1.21.15. Odvagali smo 2,6 g dihidrata oksalne kiseline. Koliko treba kalijevog hidroksida (KOH) da bi se navedena količina prevela u: a) kalijev hidrogen oksalat, b) u kalijev oksalat. Kolika je masa dobivenih soli? 1.21.16. Izračunaj masu i količinu tvari, koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propionata? 1.21.17. Izračunaj količinu vodika (H) potrebnog za hidrogeniranje: a) 10 g oleinske kiseline b) 10 g linoleinske kiseline 1.21.18. Zašto su heksoze dobile naziv piranoze i furanoze? 1.21.19. Po čemu se razlikuju škrob i celuloza? 1.21.20. Nabroji dvije reakcije za dokazivanje proteina (bjelančevina)?

- 49 -

1 21.21. Što proučava biokemija? Što je to organska kemija? 1.21.22. Koje molekule smatramo građevnim elementima nukleinskih kiselina? 1.21.23. Koja to prirodna tvar sadrži jedinice izoprena? 1.21.24. Što je to monomer? 1.21.25. Što je to elastomer? 1.21.26. Navedi tipičan predstavnik elastomera? 1.21.27. Tipičan primjer polikondenzacije (trgovačko ime "Terylen", "Dacron"). Što je to? 1.21.28. Što je to nylon? 1.21.29. Uže od tog polikondenzacionog proizvoda ja jako kao čelično uže, ali je pet puta lakše. Koji je to spoj? 1.21.30. Silikoni su: a) dobri izolatori b) loši izolatori c) izvrsni izolatori Potvrdi ispravan odgovor!

- 50 -

ODGOVORI I RJEŠENJA 1.21. PITANJA 1.21.1.One aminokiseline, koje organizmi čovjeka i životinja ne mogu sami sintetizirati. 1.21.2. w(C) = 40 %, w((H) = 6,7 %, w(O) = 53,29 % 1.21.3. C2H6 1.21.4. Ugljikovodici se neotapaju u vodi, jer je voda polarne građe. 1.21.5. V = 17,5 m3 1.21.6. C6H6Cl6 1.21.7. Izooktan ima veoma malu detonaciju u automobilskom motoru pa mu je dat broj 100. 1.21.8. Cetan (C16H34) se u dieselskom motoru najlakše pali, pa mu je dat broj 100. 1.21.9. V = 12,26 m3 1.21.10. V = 10,95 m3 1.21.11. Etanol (C2H5OH) 1.21.12. Acet aldehiod (etanal) ( C2H4O) 1.21.13. V(CO) = 4,48 l 1.21.14. c(CH3COOH) = 1,5 mol/l 1.21.15. a) m(KOH) = 5,6 g a m(KHC2O4) = 16,6 g b) m(KOH) = 11,2 g a m(K2C2O4) = 16,6 g 1.21.16. m(C2H5COOH) = 0,037 kg i m(CH3OH) = 0,016 kg dok je n za oba spoja = 0,5 mol 1.21.17. a) n(H2) = 0,035 mol b) n(H2) = 0,071 mol 1.21.18. Zbog piranskog i furanskom prstena u strukturi. 1.21.19. Razlikuju se po načinu kako su molekule glukoze međusobno povezane. 1.21.20. Biuret reakcija, ksantoproteinska reakcija 1.21.21. Biokemijske procese u organizmima, kemija ugljikovih spojeva 1.21.22. Od mnogobrojnih nukleozida, povezanih fosfornom kiselinom (H3PO4) i ribozom 1.21.23. Kaučukovac drvo koje raste u Južnoj Americi (Hevea brasiliensis) 1.21.24. Molekulske jedinke, koje su međusobno povezane stvarajući polimer (monos grč.sam) 1.21.25. To su sintetski polimeri čije su molekule međusobno povezane malim brojem poprečnih veza, kao rijetka mreža (elauno - grč. vučem) 1.21.26. Guma 1.21.27. Poliester (PES) 1.21.28. To je naziv za poliamidni polimer. 1.21.29. kevlar 1.21.30. Odgovor c (izvrsni izolatori)

. Odredi masu jednog atoma magnezija (Mg)? 1.17..11.4.22.9.7. PITANJA IZ: KEMIJA I (OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA) ( Peterski.3. Odredi masu jednog atoma urana (U)? 1.51 - 1.16.14.2.22.22.22.5. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom magnezija (Mg)? 1.22.22.22. zlato.15. Br. Izračunaj rellativnu molekulsku masu dušićne kiseline (HNO3)? 1. Po čemu se razlikuju. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom željeza (Fe)? 1.22. Napiši simbole kemijskih elemenata: srebro.22.22. Odredi masu jednog atoma zlata (Au)? 1. Objasni što je to maseni broj? 1.22. Koliko elektrona u vanjskoj ljusci ima atom fosfora (P)? 1.1.12.22.2 g broma.22. Koliki je broj protona. Sever) 1.10.22. argon 1.22. a po čemu su slični izotopi nekog kemijskog elementa? 1. Koliki je broj atoma u uzorcima mase 3. aluminij.13. Koliki volumen broma (Br2) treba odmjeriti za neki eksperiment u kojem se utroši 25. neutrona i elektrona u atomu srebra Ag)? 1. Objasni što je to atomski broj? 1.22.18. Be.Izračunaj relativnu molekulsku masu za metan (CH4)? 1.6.8. Napiši ispravnu elektronsku konfiguraciju atoma silicija (Si)? 1.22.25 g natrija (Na)? . Ba? 1. Navedi nazive kemijskih elemenata kojima pripadaju simboli : B.19. Izračunaj relativnu molekulsku masu glukoze (C6H12O6)? 1.22.22. Brom (Br2) je jedan od dva elementa koji su pri sobnoj temperaturi tekućina (Hg) 1. Objasni što je to izotop? 1. arsen.22.

Lewisovim točkicama prikaži molekulu broma ( Br) ? 1.22. U uzorku koji sadrži 0.1.22.27 Lewisovim točkicama prikaži molekulu fluorovodika (HF)? 1.22.22.21.25 g cinka (Zn)? .22.24.52 - 1.28.22.33.20.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula.22.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi broj atoma sumpora i kisika 1.22.22. Od navedenih tvari izaberi one. U šalici čaja otopljeno je 10 g šećera (C12H22O11). 1. Izračunaj broj molekula šećera? 1.22.34. Zašto kruti kalijev kjlorid (KCl) ne provodi struju. 0. Zašto? 1.9 mola sumportrioksida (SO3) odredi masu sumpora i kisika? 1.1 m0l / dm3 ? 1. a njegova talina i vodena otopina provodi. maslac. Odredi masu jedne molekule plina? 1. U uzorku koji sadrži 0. Koliki je broj atoma u 3.32. Koja vrsta kemijske veze je u: a) ledu b) tetraklorugljiku c) litijevu oksidu 1. 0. Koliko natrijevog sulfata (Na2SO4) treba odvagati za pripravu 200 ml otopine koncentracije c(Na2SO4) = 0.26.29.22.25. Odredi masu jednog mola plina? 1.22.22. šećer. kreda octena kiselina 1.22.31.22.1179 g nekog plina sadrži 1021 molekula. Jedna stara izreka kaže da se voda i ulje ne miješaju.Zašto talina i vodena otopina šećera ne provodi struju? . koje su topljive u vodi: pijesak.23.22.30. Lewisovim točkicama prikaži molekulu amonijaka (NH3) ? 1.

2.22.10.11. 1.22.20. 2 1.22.17. H.01 1.. . H HH 1.Br : .22.32.04 x 10 -26 kg 1. .99 x 1022 1.2 1. Šećer i octena kiselina 1. N (Zn) = 2. 1.25.4. Broj protona u jezgri 1.33..53 x 10 20 1. 14Si: 1s22s22p63s23p2 1. Al. .22.F: N 1..84 g 1.15.. 2 1.22. M(HNO3) = 63. a) kovalentna i vodikova veza b) kovalentna veza c) ionska veza 1.5.. 1. Zbir brotona i neutrona 1. brom.22. slične kemijske osobine 1.95 x 10 -25 kg 1.22.9.27 x 10 -25 kg 1.04 1.22. Bor. N(saharoze) = 2. N(Na) = 8.22. . As.76 x 1022 . 10847Ag e.22. bariij 1.14. .22. m(S) = 28.27. .25 x 1019 1.22. ma(U) = 3.08 cm3 1.35 1..22. Ar 1.22. 1. M(CH4) = 16.22.19.29. ma(Au) = 3.22.22. . Privlačne sile između molekula ulja i vode slabije su od privlačnih sila među molekulama iste vrste.3.24.22. 5 1.28. . .18. M(C6H12O6) = 180.31.22. jednak broj protona i broj elektrona.22.22. .42 x 1023 1. N(S) = 5. N(šećer) = 1. 2.6.22.53 ODGOVORI I RJEŠENJA 1.22.22. .22. Atomska vrsta određenog broja protona i neutrona 1.22. : Br .12.13.= 47.30. PITANJA 1. Ag. . maseni broj i fizikalna svojstva Sličnosti: isti atomski broj. n0 = 61 1. berilij.22.5 x 10 22 1.22.22.26.22.21..22.. N(NH3) = 4.16. ma(Mg) = 4.22.22.1. V (Br2) = 8.23. . Au. Razlike: broj neutrona.. Zato što nema slobodnih iona.22.22.34.8.7. Razgrađuje se do molekula koje se ionizuju.

koje su bogate esencijalnim aminokiselinama: šećer. grah.12. grožđe 1. Koje namirnice bi izdvojio . jabuke. jaja.23. margarin.23.1. Napiši jednadžbu reakcije izgaranja metanola (CH3OH) ? 1. riža.23.23. Jednadžbom reakcije napiši gorenje propina (C3H4) ? 1. ribe. Napiši formulom razgradnju celuloze? 1.23. 1.23.10.8. soja.23 PITANJA IZ KEMIJE I ( ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA) (Peterski. Koji monomer nastaje kada se reciklira plastična vrećica (polietilen)? 1.9. Sever) 1. krumpir.14.23.6. soja. luk 1.23.54 1. Koja je karakteristična reakcija na proteine (bjelančevine) i peptide? 1. Osim krumpira navedi i neke druge sirovine iz kojih se dobija škrob? 1. Od navedenih tvrdnji izdvoji netočnu tvrdnju: a) glukoza je krvni ili grožđani šećer b) fruktoza je disaharid c) celuloza je polisaharid.23.23. Od navedenih biljnih namirnica izdvoji one koje sadrže sve potrebne esencijalne aminokiseline: mrkva.5. koji je izgrađen od ostataka glukoze.7.23. grah.Napiši jednadžbu reakcije gorenja butana? 1.23. mlijeko. Reagira li otopina saharoze s Tollensovim reagensom' 1. Koje metode očuvanja od onečiščenja polimernim materijalima poznaješ? ..23.23.4.2.11.13. Koliko osoba cca 50 kg treba svakodnevno unositi proteina (bjelančevina) ? 1. Odredi kemijsku formulu alkena sa 6 atoma ugljika (C)? 1.3.

Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida -žive sode.23. Doba u povijesti kemije obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo.23. cca 50 g proteina (bjelančevina) svaki dan 1. proizvodnja stakla.23. Praut uzima kao etanol najlakši elemkent vodik (H).23. Koliko iznosi masa protona? 1. jaja. 1.1.23. prevođenje polimernih materijala u biorazgradive spojeve. Biuret reakcija 1. za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4)? 1.23.23. vina.24. Koliko ima jedinki u 15 l plina. 1. soja 1. Broj koji govori koliko puta je prosječna masa nekog elementa veća od atomske jedionice mase. (C6H10O)n + n H2O => uz H+ => n C6H12O6 1. koju ima oznaku? 1.2. Koje je to doba? 1.8. jer nema redukciona svojstva. fruktoza je monosaharid 1.13.24.11. Recikliranje. C3H4 + 4 O2 => 3 CO2 + 2 H2O 1.24.9.23.24.24 7.24. b) fruktoza nije disaharid.4. Kako glasi opća plinska jednadžba? 1.24. 1.23. Ne reagira.24.8.23.24. eten ili etilen (H2C=CH2) 1.23. PITANJA I ZADACI IZ C D .5. 1. žitarice 1. dobivanje piva. bakarno zelenilo).10.3.SCRIPTE KEMIJA I ( OPĆA KEMIJA) (Malić) 1.24. što uzima Dobereiner? 1. soja.3. zatrpavanje zemljom.2.12..9. mlijeko. ribe 1.55 RJEŠENJA I ODGOVORI 1 23.4.5. Koliko iznosi unificirana atomska jedinica mase? 1.14. C6H12 1. 2 CH3OH + 3 O2 => 2 CO2 + 4 H2O 1.1.6.7.6. 2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O 1.23. Kako se kaže za ione koji sadrže isti broj elektrona u omotaču ? .23.23.

24. Koju oznaku ima molarna masa? 1. Elektronski omotač.25.23.24. Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida .13.19.24. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl) ? 1. Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava kemijskih elemenata? 1.22.10.26. a koliko sedma ljuska ima elektrona? 1.18.24.11.20. kojeg ima 0.čilske salitre (NaNO3)? 1.24. 02 %? 1. Koliko ima čestica plina kisika.24.24.12.24. pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica. Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100 g natrijevog hidroksida . Koliko četvrta ljuska ima elektrona.žive sode (NaOH) ? reakcija ide NaOH + HCl => NaCl + H2O 1.24. Kolika je veličina radijusa jezgre atoma.24.15.14.17.27. Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) ili gašenog vapna da bi priredili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 1. Kako se zove doba u povijesti kemije. glede na radijus atoma? 1. Tko i kada je prvi otkrio i dokazao neutrone? 1.24. u čeličnoj boci od 15 l.24. Koji je to izotop vodika (H) . Koliko ima čestica u 1 l plina kisika (O2)? 1.24.21.16. Koji to kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u različitim dijelovima . Izračunaj vrijednost R konstante? 1. Jednaki volumeni različitih plinova.24.28.24.žive sode (NaOH) da bi priredili 100g natrijevog nitrata . Što je to elektronska konfiguracija? 1.24.24.24. kada se pokušavalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala ? 1.24. Koji je to zakon? 1.24.. Koliko može primiti elektrona svaka orbitala u elektrobnskom omotaču atoma? 1. Tko i kada je dao prvi model atoma? 1. na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 1.56 1.

35.32.24.37.47. Koliki će biti volumen pri 900C.24.57 1.24. Što je to Avogadrov broj.24.24. Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava ima horizontalnie nizove.38.24.24. koje zovemo (kako') i vertikalne stupce.33. Kolika je masa 10 l plina vodika(H2) zasićenog vodenom parom pri temperaturi od 300C. Što su to izobari? 1.24.41. U kakvom agregacijskom stanju postoji metalna veza? 1. Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0.40.24.4 l.24. pri temperaturi od 370C.5 mola srebra (Ag)? 1.29.24.30.24.24.34. Ako odvagamo 20 g sumporne kiseline (H2SO4).svijeta istovremeno (u 20 dana)? . Što je to pozitron? 1.36. Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 l pri 250C i tlaku od 150 kPa? 1.24.24.46. ako u čeličnoj boci ima 17 kg kisika (O2)? 1.24. 1 mol nekog plina ima volumen od 22. koje zovemo.24. Nabroji prema suvremenoj predodžbi tipove kemijskih veza? .24. a što Avogadrova konstanta? 1.31.24. Volumen nekog plina iznosi 50 l. Kako? 1.45.42.39. Koliko % imamo svakog elementa ponaosob u tom spoju? 1.43.44. Kako zovemo I skupinu Periodnog sustava elemenata? 1.Koliko imamo u gramima kalcija (Ca) ako odvagnemo 12 g kalcijevog karbonata (CaCO3)? 1. Koliko ima poznato u 114 kemijskih elemenata izotopa? 1. Koliki je tlak u čeličnoj boci s kisikom (O2) volumena 30 l na temperaturi od 150C. ako je tlak konstantan? 1. Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3. A koliko ima jedinki? 1. na temperaturi od 250C i masi od 40 g' 1. Kako se zovu konfiguracije u kojoj su sve orbitale popunjene ka kod neona (Ne)? 1. Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 1. ako je ukupni tlak 10 kPa? 1.

Izračunaj % sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu-živoj sodi (NaOH)? 1. Disperzni sustavi. Ako odvagnemo 12 g amonijevog nitrata.24.24.Koliki je osmotski tlak ljudske krvi? 1.55. Reakcije u kojima neka molekula.62.24.24.24.52..24.Disperzni sustavi. Što su to kiseline po Arheniusu? 1. atom ili ion gubi elektron? 1. ako je temperatura od 150C i tlak od 1 bahra? 1.24.Koliko iznosi pH urina? 1.50.59. Koliko iznosi pH soka rajčice? . Kako se zovu reakcije u kojima neka molekula.24. Krute tvari lebde u plinu.Što? 1.Koliki je oksidacioni broj elementa u elementarnom stanju? 1.Što se smatra pod disperznim sustavom? 1. Što jeto pH? 1.Kako bi se iz reakcije : 2 H2 + O2 => 2 H2O.24. Koliko bi se vode (H2O) dobilo iz 2 g kisika 1.57.66.63.58 1.49.67.24. Izračunaj masu klora (Cl2) u čeličnoj boci od o.56. Što je to? 1.Što prikazuje empirijska formula? 1. atom ili ion prima elektrone.61.24.24.54.24.24.24.24. Čestice krutih tvari u nekoj tekućini. koliko će biti u % svih elemenata ponaosob? 1. Koliko treba odvagati antimona (Sb) da bi imali 0..Da bi smo znali formulu spoja potrebno je.65. zove se.64.53.51.24.48.5 mola antimona? 1.24.60. Što je to osmoza? 1. Kako? 1.58.25 dm3. Što je to? 1. Koja je najpoznatija emulzija? 1.24.24.

81.24. Što je to ebulioskopska konstanta? 1. zove se.24.24.84.75.24. Disperzni sustavi.74.59 1. Što je to? 1.24. Gdje se upotrebljavaju emulzije? 1.78.88.24.24.24.24.24. Kapljice tekućine u nekom plinu. Koliko iznosi pH mlijeka? 1. Što jeto sublimacija? .72. Koliko ima vodika u 200 g vode? 2 H2 + O2 => 2 H2O .24. Kako? 1.68.24.24. Koliko iznosi pH crne kave? 1.89.Svaki proces u kojem se oslobađa toplina. Što su to mjehurići plina u nekoj tekućini? 1. Prema Bronstadtu.24.24.70.24. Kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini.85.83.71. Što je to koagulacija? 1.79.24.73. kiseline su tvari (nastavi)? 1. Koliko grama treba uzeti vodika. Disperzni sustavi.Disperzni sustavi. Koliko treba uzeti kisika. atom ili ion prima elektrone? 1. da bi se dobilo 2 g vode (H2O)? 2 H2 + O2 => 2 H2o 1.24.24. Što su to izotonične otopine? 1.Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta? 1. Što se to odvaja ultrafiltracijom? 1.87.24.24.80.82.77.69. Što je to vrelište? 1. Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (CaSO4)? 1. Kako se zovu reakcije u kojoj neka molekula.24.1.86. Kako zovemo pojavu neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje imaju za posljedicu izjednačavanje koncentracija? 1.76. Što je to? 1.90.Što je to ledište? 1. da bi se dobilo 2 g vode (2H2 +O2=>2H2O) 1.24. Koliko iznosi pH soka limuna? 1.

Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode? 2 H2 + O2 = 2 H2O 1.Koliko se grama vode može dobiti iz 10 g vodika? 2 H2 + O2 => 2 H2O 1. Koliki je oksidacijski broj alkalijskih metala? 1.24.24. Koliko % ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 1. Koliki je oksidacijski broj zemnoalkalijskih metalaq (II skupina PSE) ? 1.99.24.92. Što je to elektroforeza? 1.Indikator lakmus papir mijenja boju u kiseloj sredini.100..97. Izračunaj % sastav natrija (Na) u čilskoj salitri (NaNO3)? 1. Što prikazuje strukturna kemijska formula? .93.96.24.24.94.60 1. Koliko iznosi pH čiste vode pri 250C? 1..91. a kako u baznoj sredini 1.24.24.24.98.95.24..95.

24. Deuterij (D) 1.40.24.61 ODGOVORI I RJEŠENJA PITANJA 1.24. Raspodjela elektrona u nekom atomu.37.78 kPa 1.29.24.10.6 l 1.19.24.24. Doba "alkemije" 1.3 % 1.22. J) 1. Avogadrov zakon 1.24. sumpora = 32. Periode i skupine 1. 1. Egipatsko doba 1.24.6 %.24.3 g NaOH 1.24. 10000 puta manji 1.38. 53.g. 122.14. 6.24.24.5. Relativna atomska masa (Ar) 1.24.26. pV = nRT 1.007 x 10 7m-1 1.g 1. po ljuskama. 6121.6.24.2. 53. atoma.13. 74.24.66 x 10 -27kg 1.24.1..36. 1.28. 1. 32 elektrona.24.25.30.24.3. kisika = 65.4.48 g 1.17.7.27. 91. 1.022 x 10 23 mol-1 čija je jedinica mol-1 1. 98 elektrona.24.24.75 kPa 1.20. RH = 1.14 g 1.95 g 1.16.1. 14.24.Rutherford 1911.24. Br.24.12.24. To su izotopi sa istim masenim brojevima 1.41 Konfiguracija zatvorene ljuske. ali suprotnog spina 1.24.32. Subatomska čestica.24. podljuskama i orbitalama.24.022 x 1023 molekula..31.24. 4.11.39. 1. Chadwick 1932. n 1.24.24.24. 2 elektrona.24.12 g 1.24.24. ali suprotnog ( + ) naboja 1.33. Izoelektronski 1.24.24. 1200 1. .9.06 kg 1.67 x 10 -27 kg 1.03 x 10 23 1. iona.18. 121. elektrona i 6.35.24.6 x 1022 1..24.24.34.24.g.23.15. 48.8.78 g 1. Bor (B) 1. Vodika = 2 %. 2. 132.89 g 1. koja odgovara u naboju elektronu.Dmitrij Ivanovič Mendjeljejev 1869. 84. 1.24.21.14 g 1. Po tri kemijska elementa (trijade) sa sličnim kemijskim osobinama (cl. 9.24.24.

43.50.24.24.73. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli 1.24. bez prethodnog taljenja 1.24.24.24.42. Magla 1. Difuzija 1.77.46 Alkalijski metali 1.4 % kisika (O) 1.00 g ili 59. To je spontan proces.47 % Na 1.45. 28. To su tvari.08 g vodika (H2).63.24.022 x 1023 1. njegovu masu.24. Prelazak krute tvari u plinovitu tvar.64. Suspenzija 1.00 g ili 11 % ugljika (C) i 48 g ili 44.69.24.62 - 1.24.74.70.51.61. koje imaju jednake osmotske tlakove 1. elemente koji se nalaze u spoju 1. fino razdjeljena u drugoj (disperzno sredstvo) 1.24. Mlijeko 1.24. pH = 6. 40. 2. Dvije ili više faza.24. Koloidna faza od sredstva 1. To je mjera kiselosti ili .52. industriji boja i lakova.65.log c(H+) / moldm3 1. 12.47.24.78. pH = 5 1.75 g 1. pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine 1.60. pH = 4 1.54.58. Emulzija 1.24.71.24.62.24.24. od kojih je jedna disperzna. To je konstanta povećanja vrelišta (Ke) 1.25 g vode 1. 60. Dvije otopine dviju različitih tvari. 1.67 % kisika.9 g 1.24.59.24.24.24.55.22 g vodika 1.24. 1. kozmetičkim preparatima.24.02 g ili 35 % dušika (N2). pH = 2 1.68.24. Krutom i tekućem agregacijskom stanju . 0 1.66. 1. 57. prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije u koncentriraniju otopinu 1. pH = 6 1. 0.03 g ili 5 % vodika (H) i 48.24.80. 0. Farmaceutskoj industriji.24.48.8 .24.76. pri kojem molekule otapala. prehrambenoj industriji 1. 4.24.24.24.49.56.67. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih ili oksonijevih iona.24.79.24. Ionska. 6. kovalentna i metalna 1. Dim 1.24.44.1.24.75.57. % sastav spoja.24. 78 kPa 1.24. Temperatura. Oksidacije 1. 0. Ar.24.72.24.08 g ili 40 % kalcija (Ca). Reakcije redukcije 1.53.

krioskopska konstanta ((KK) 1.82.11 g vode 1. 29.86.24.87. 177.77 g kisika 1.93.25.89.25.24. pH = 7 1. Nabroji sve alkalijske metale koje poznaješ (I skupina PSE)? 1.90. Crven.24.92. PITANJA IZ C D .25.05 % Na 1. 1. 1.4.88. Koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari 1.97. modar 1.. Što je to metalurgija? 1. Kako su atomi međuswobno povezani u molekule.Malić) 1.61 % Hg 1. Pjena 1. 22.24. Reakcije redukcije 1.94.25.24.25.2.8 Što je to cijanizacija? .25. Egzotermnim procesom 1.24. + 1 1.83.2 g vodika 1.44 % Ca 1.84.24.24.25.100.6 Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni? 1. Gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnom (+) ili negativnoj (-) elektrodi 1. Temperatura pri kojoj su tekućina i kruta tvar u ravnoteži 1.63 1.25.8 g kisika 1. + 2 1.Kojie je to kemijske elemente III skupine PSE predskazao Mendjeljejev u svojoj tablici? 1.24.24.95.25.24. Što je to korozija? 1.24.81. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav 1. Nabroji oksidne ruse (minerale) željeza ? 1.SCRIPTA KEMIJA I (ANORGANSKE KEMIJE . 67.24.91. 1.99.24.24.7.96.24.24.3.24.5.85.Koliko u % metali čine kemijskih elemenata? 1.1.24.24. 27.98.

17.64 1.25.28.14.25. Kao redukciono sredstvo u uporabi za dobijanje ruda nekad bio drveni ugalj. Što je to aluminotermija? 1. Kada? 1. Kako se od korozije štite velika postrojenja (naftovodi. Što je to invar-čelik? 1.potaša ne može dobiti po postupku Solvay? 1.25.25. Bor su otkrila gotovo istovremeno 3 znanstvenika neovisno.31. Što je to fusija? . Kako se zove jedinica za mjerenje radioaktivnosti? 1. Kako se zove varijetet berila (silikat aluminija (Al) i berilija (Be)) obojen zeleno? .25. Koja je to jedina tekuća kovina (metal) pri sobnoj temperaturi.21.10.27. tračnice)? 1.25. mostovi.25.11. veoma otrovna? 1. ako je na početku bilo 1 g radija (Ra)? 1.25.Što je to ustvari mineral silvin kemijski rečeno? 1.16.13.25.Kako su nastale sedimentne stijene? 1.30.23. Koliko u % ima aluminija (Al) u Zemljinoj kori? 1.25.29.26.19.25.22.25.25.25. Kako se zove varijetet korunda .25. otkrio Davy.24.25.1. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan element za živi svijet? 1.25.18.9.25. Zašto se kalijev karbonat .25.25.12. Koji je to kobaltov izotop u uporabi u medicinskoj dijagnostici? 1.15. A sada? 1. Koliko u % željeza i njegovih legura godišnje nepovratno propadne uslijed korozije? 1. Koliko je talište korunda (Al2O3)? 1.Koliko će ostati radija (Ra) poslije 7900 godina.25. Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatnom nakitu? 1.25.aluminijevog oksida (Al2O3) obojen crveno? 1. srebrene boje. Nabroj kemijske elemente zemnoalkalijskih metala koje poznaješ? 1.Natrij (Na) mekan kao vosak. Koje rude (minerale) bakra (Cu) poznaješ? 1.25. lakši od vode. Kako se čuva? 1.25.20.

39.25. Što je to "umjetni zrak"? . Kaolin je čvrsta glina nastala raspadom feldspata.Koliku temperaturnu razliku ima galij (Ga) od taljenja do vrenja? 1.45.34.65 1.25.25. Tko je optkrio polonij (Po)? 1. Koji to kemijski element su otkrili 1898.33. Koje je to umjetno gnojivo? eksplozivnog djelovanja. oktopoda) plava? 1. koje još stipse imamo? 1.37.25.25.44.25. Kako se zove vrlo važna slitina (legura) željeza (Fe) i mangana (Mn).52.25. Pored aluminijeve stipse. Što je to "bengalska vatra"? 1.25.25.35. lako stvrdnjava? 1. jastoga. Gdje su najveća nalazišta sumpora (S) u svijetu? 1.g. koja se odlikuje tvrdoćom i elastičnošću? 1.42.25.53. Ramsay i Travers. Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) da bi se dobilo 2 tone aluminija (Al)? 1. Koji je najmekši mineral u prirodi? 1. Otkriven spektralnom analizom 1875.46 . Kako su nastale metamorfne stijene? 1.25.47.25. Kojom brzinom se kreću alfa zraci pri radioaktivnoj reakciji? .32.50.25.36. Kako se zove? 1.40.25. a 12-godišnji Ramsayev sin predložio ime? 1. Što su to eruptivne stijene? 1.25. Zašto je krv mekušaca (puževa. Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al)? 1. Koji je najtvrđi mineral u prirodi? 1.25.Koji to inertni (plemeniti) plin otkriven "trijumfom treće decimale"? 1.Da li je elementarni fosfor (P) u kemijskom pogledu baktivniji od dušika (N)? 1. koje je ime tog kemijskog elementa? 1.38. hobotnica.25.25. Kojeg je hormona sastojina jod (J)? 1.41.25.48.25.g.51.49.1.43.25. Mendjeljejev ga predvidio (eka-Al).25.

57.25.58.65. Tko je otkrio fosfor (P)? 1.- 66 - 1.25. Što je to "carska vodica" ili "zlatotopka"? 1.Da li arsenovi (As) spojevi služe u borbi za suzbijanje biljnih štetočina? 1.25.25.64.66. Koliki je oksidacioni broj klora (Cl) u klornoj kiselini? 1.63.5 m? .62. 1.25. Što je to "mineralizacija"? 1.59.25.55.25. Koliko se troši vode za preradu 1 kg šećerne repe u šećer? 1.25.25.54.25. Ogromna je uporaba vode (H2O) u industriji. Koliko 1 l vode može otopiti klora (Cl) u % i u mas? 1. 1. Kojom bojom boji jod (J) škrob. 1. Što je to "Thomasovo brašđno"? 1.67. Zašto je u uporabi tinktura joda (J) ? 1.25. U nkojim se alotropskim modifikacijama javlja sumpor (S)? 1.68.56. čak i u najmanjim količinama? 1.25.60.25. Koje tvari utiču na brzinu kemijske rerakcije? Što je to analiza? Što je to sinteza? Koliki stvara napon jegulja dužine 1.25.61.25.

sroncji (Sr).25.4.25.25.25.3.25.25.13. 7. Taloženjem minerala.28 % 1. Pod petrolejom 1.10. Sastojina vitamina B12.20. barij (Ba) i radij (Ra) 1. 1. hematit (Fe2O3). pa se rabi za izradu mjernih instrumenata (barometara) 1. limonit (Fe2O3 x H2) 1.32. pa nedostatak kobalta (Co) u organizmu izaziva malokrvnost 1. Izotop kobalta (Co-60).25.24. 1.25. Fero-mangan (30 % .22.25.17. kada se zapale 1. kalcij (Ca).25. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) lako topljiv u vodi 1.25. Halkopirit (CuFeS2).36.25. jer ima radioaktivne osobine.03125 g. Talište od 20450C 1. 7.18. Barijeve (Ba) soli oboje plamen zeleno. Berilij (Be).25.6.25.25.14. Ima 36 % nikla (Ni).25.27.29. Smaragd 1. Litij (Li).15. 20000 km/sec 1. Djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini zemlje 1.25.25.2.16.9. 12 dijelova 1. Koks 1. biljnih i životinjskih ostataka 1.25..35.25.g 1. to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline. To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja.5. To je metoda dobijanja metala (kovina) iz ruda (minerala).25.19.25. Ne može.31.. Kiri 1.11.25. Rubin 1. rubidij (Rb). Magnetit (Fe3O4). Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori.25.25. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina. malashit (Cu(OH)2 x CuCO3) 1. halkozin (Cu2S).25.25. 1808. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma.25.25. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpora vodika (H2S) koji reagira sa srebrom (Ag) 1. Živa (Hg).90 % Mn) 1. Kalijev klorid (KCl) 1.25.25. Skandij (Sc) 1. 1. cca 25 % 1.25. Katodnom zaštitom 1.7.25.25. PITANJA 1. 1.78 t Al2O3 .12. kalij (K).25.25. To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) sa otopinom kalijevog cijanida (KCN) 1. magnezij (Mg).34. koja se koristi za redukciju oksida mnogih metala (kovina) 1.8.26. pa se rabi za punjenje termometara 1.30.33.67 - RJEŠENJA I ODGOVORI 1. kuprit (Cu2O).25. 0. pa je u uporabi u dijagnostici 1.28. cezij (Cs) i francij (Fr) 1. ima veoma mali koeficijent širenja.25. pri čemu se oslobađa toplina.23. natrij (Na).21.1 80 % 1.

29. pogodan za kisela tla 1.40.38. koji iz reakcija izlaze nepromjenjeni 1.60. Porculanska zemlja 1.65. jer se oslobađa nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan 1.47.25. i Japanu 1.25.66.53.58.25.25. Pozitivnom ( + ) trooksidnom stanju 1.25.25.57. kao spoljni antiseptik u medicini 1.45.25.1. Galij (Ga) .49.25.25.61. Neon (Ne) 1.25. To silikatni minerali. 23440C (od .25. 15 kg 1.25.25.48.7 g 1.25. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus.25. To je kalcijev fosfat.25.67.25.37. NE 1. plastični i amorfni 1.25. monoklinski. nus produkt kod proizvodnje čelika. Katalizatori.25.39. Smjesa ( 3 HCl + HNO3) otapa sve metale.25.56. Dobivanje novih tvari iz poznatih tvari 1.46. 14.25.51. Dijamant 1.64. Brandt 1.43. Smjesa helija (He) i kisika (O) 1.25. Tiroksina hormona štitne žlijezde 1.62.50.54.25.25.25. Željezna (Fe) stipsa i kromna (Cr) stipsa 1. Modro 1. Amonijev nitrat (NH4NO3) 1.42. 450 V .25. nastali kristalizacijom magme (lave) 1.63.59.25. Texasu.25. Na Siciliji.52. a iz humusa u mineralne tvari 1.68 - 1. 4.6 dm3.44. Argon (Ar) 1. Rombski.25.41.68. Služe 1. 140 kg 1.25.780C do + 23140C 1. Piere i Maria Curie 1. Zato što je hemocijanin (koji ima bakra Cu) prenosilac kisika pa je krv plava 1.25.25. Grafit 1. Rastavljanje tvari na komponente 1.55.

26.26.4.26. Tko je dao prvi uvjerljiv dokaz da se organski spoj može sintetizirati iz anorganskog' 1.. Koja je opća formula karboksilnih (organskih) kiselina? 1.12. Što su to sapuni? 1. Kako? 1.26.3. Čime se određuje struktura organskih spojeva? 1.26.6. Što je to "oktanski broj"? 1.26. Kako se zovu soli oksalne kiseline . U industrijskim istraživačkim laboratorijama molarna masa sa određuje.26.26.26.1. 1. čega je smjesa? 1.19. Što je to "cetanski broj"? 1.2 Tko je prvi uveo klasifikaciju na anorgansku kemiju i organsku kemiju? 1. Kako se zovu soli octene kiseline? 1.26. Tko je prvi prirediop vulkanizaciju kaučuka? 1. a što kvantitativna organska analiza? 1. Čega je polimer prirodni kaučuk? 1. Benzin.11.26.26.8.26. Tko je usavršio sagorjevanje organskih spojeva? I hladilo je dobilo ime njemu u čast.7.Što određuje kvalitativna organska analiza. koga poznajemo kao gorivo .26.69 - 1. Što je to metopril? 1.17.26.26.13.26..10.18.20. Da li alkoholi imaju više ili niže točke vrelišta od alkana? 1.26.26. Kako se zovu soli mravlje kiseline? 1. Da li su vrelišta etera viša ili niža od vrelišta alkohola? 1.14.16.15.5.9. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II ( ORGANSKA KEMIJA) (Malić) 1.26.26.Da li izopren ima ili nema biološki značaj? 1.

26.26.23.24 Kako se zovu soli vinske kiseline? 1.26. služi za priređivanje. Kako se zovu soli limunske kiseline? 1.39.41. ali podesna za uporabu? 1.26. Dietilamin je najvažniji amin. Acetil salicilne kiseline je ustvari poznati lijek.21.36.26.29. Zašto je važan acetilkolin' 1.26.26.26.Čega? 1.25.26.26.34. Koja je to aromatska kiselina nađena u čaju? 1.26. Koji? 1.26.26.Nobel nazvao smjesu koja je eksplozivna.26.27. Što je to pulpa? 1.26.32.26. Što je to degras? 1. Kako se zovu soli mliječne kiseline? 1.28.31.38.Kako je A.26.26.33. Zašto se nitroglicerin upotrebljava kao lijek? 1. Što je to Schifova baza? .26. Gdje se nalazi kolin? 1.35..70 - 1.26. Gdje su u uporabi anionski deterđenti? 1.30.26. U čemu se sastoji eksplozivnost nekih tvari? 1.40. Što su to šamponi? 1. Da li su amini jače ili slabije lužine od amonijaka (NH3)? 1. Zašto se dodaje sumporna kiselina (H2SO4) kod nitriranja benzena? 1.26.. Što je to lanolin? 1.22. Što su to deterđenti? 1. Kako se zovu salicilne kiseline? 1.37.

R-COOH 1. Je li se anilin lako ili teško oksidira? .19.26. Izooktan ima malu sklonost ka detonaqciji u benzinskim motorima pa mu je dat broj 100 1. Berzelius.26. Postotak cetana u gorivu.27.26. pa mu je dsat broj 100 1.26.26.26.17.26. Wholer 1829. To su smjese natrijevih (Na) i kalijevih (K) soli viših masnih kiselina 1.26.26.28.26.26. To su sintetski deterđenti anionskog tipa 1.g.26.15.nuclear magnetic resonance 1.9. NMR. Vrelišta etera su niža od vrelišta alkohola 1.26. Očišćen produkt.26. sedam .26.26. Acetati 1¸.14.71 1.13. 1844 godine 1. Salicilati 1. Aspirin 1. Dinamit 1866. Tartarati 1. dodajući nitroglicerinu infuzorijsku zemlju 1. Citrati 1.26. Galna kiselina 1. pa pomaže rad srca kod poremećaja 1.1.26.8.26. Gdje je u uporabi trimetilamin? 1.24. kada je iz amonijevog cijanata dobio karbamid (identičan mokraći urin) 1.4. J. šest.26.11.20.23.31. Cetan naglo se pali.44.3.J. 1.5.43.26.30 Konzervirano voće mravljom kiselinom (HCOOH) 1. složena smjesa voskova.26.16. Izoprena gotovo 2000 molekula ima u molekuli kaučuka 1.26. Gdje je u uporabi metilamin? 1. Goodyear.26. IR-spectroscopy. Alkoholi imaju višu točku vrelišta od alkana 1.26. Laktati 1. jer ima terpena i kamfora 1.22.26.42. Jer širi krvne žile.26.26.32.26. Da. Spektrografom masa 1.26.26.26. švedski znanstvenik 1. količinu (kvantitet) organskog spoja 1.33.45. Oksalati 1. Formijati 1. Metilprol je opći anestetik (CH3OCH2CH2CH3) ili metil propil eter 1.10.g. Kako se zovu soli pikrinske kiseline? RJEŠENJE PITANJA 1.6. C. Vrstu organskog spoja.18.26.25.29.26. osam i devet atoma ugljika (C) u nizu 1.26.1. Liebig njemački kemičar ( Libigovo hladilo) 1. UV-V spectrophotometry.26.26.2. Sintetski proizvodi (kationski ili anionski) u uporabi kod pranja . kod ispiranja vune 1.26.7.26.12.21. To je mast ovčijeg runa. alkohola i masnih kiselina 1.

1. Gdje se nalazi gencijanozsa? 1.35.40. Koja aldoza ima najmanju molekulsku masu? 1.27.27.2 Je li saharoza reducira ili nereducira Fehlingovu otopinu? 1. Produkt jednog mola amina i jednog mola aldehida 1.26. Pikrati.26. prenosi impulse iz završetka živaca u mišiće.27.9.26. Zašto se glukoza naziva dekstrozom? 1.27. Zbog svog baktericidnog djelovanja u uporabi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama .44.8. Od čega se priređuje Fehlingova otopina? 1. kako se nazivaju jednostavniji ugljikohidrati? 1.1. Herbicida.42.27.41.10. pri produkciji akrilnih vlakana.27.26.26. U proizvodnji hrane za životinje 1.Navedi sve heksoze koje poznaješ? 1.39.7.72 - 1. imaju osobinu da pri lakom udaru ili povišenoj temperaturi.11.27. čije su molekule nestabilne. Slabije lužine od amonijaka 1.45. važan u kontroliranju tjelesnih funkcija 1. naglo prelaze u plinove.27.Koji su to disaharidi nađeni u prirodi? 1. Koji to disaharidi nisu nađeni slobodni u prirodi? 1. Kse zovu izomeri.27.34.27.26.26.3. Da bi se vezala voda (pošto je sumporna kiselina higroskopna) koja nastaje u reakciji i da se ne smanji koncentracija nastalog produkta 1.26. koji su jedan drugom zrcalne slike? 1.36.26. Neke tvari.27. Lako 1.43. Koliko iznosi cca molekulska masa škroba? .26. razvijajući toplinu 1. pri vulkanizaciji 1.26.4.27.26. veoma su snažan eksploziv 1. U kožarstvu 1. U lecitinu 1. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIOKEMIJA I DIO 1.37.5.38.6.

27.27. Kakvi su procesi.21.23. koji se odnose kao predmet i zrcalna slika kaže se da su.27. Koji je nastavak karakterističan kod šećera? . Da li se u medu nalazi ili ne nalazi prirodni invertni šećer? 1. u što prelazi hidrolizom? 1. Koja je molekulska formula laktoze? 1.27.31.Kako zovemo ugljikov atom (C) na koji su vezane 4 različite funkcionalne skupine? 1.27.27.19.27.18.33.30Biokemičari biosintezom pokušavaju dobiti jedan stereoizomer.13.29. Što? 1. Kakvu boju daje dokaz kod škroba? 1. Zašto se Fehlingova otopina pripravlja da bude svježa? 1.27.27. Napiši imena svih pentoza koje poznaješ? 1.15. koji se odigravaju u biljkama redukcioni ili oksidacioni? 1.22.12. Tko je uglavnom izvršio relativnui konfiguraciju šećera? 1.24. Glikogen.1.27. koji se u vodi otapa. Je li asimilacija (fotosinteza) redukcioni ili oksidacioni proces? 1.27.27. Za predmete i molekule. Na što se hidrolizom rastavlja laktoza? 1.Kako je to rješila priroda? 1.27.73 1. Koliko celuloze u % ima u pamuku? 1.16. bezbojan prah.27.17.27. Kako se zove "životinjski škrob"? 1.32.27.27.25.26. Što je rezultat krajnje hidrolize škroba? 1.28. Da li je glikogen pričuvna energija u organizmu? 1.27. Zašto se pri proizvodnji šećera iz šećerne repe tretira ugljičnim dioksidom (CO2)? .27 Zašto se dodaje vapnena voda (Ca(OH)2) kod proizvodnje šećera iz šećerne repe? 1.Kako se zove masa koja zaostaje kod centrifugiranja kristalnog šećera? 1.27.27.Što je to "invertni šećer"? 1.20.27.27.14.

Kakvo obojenje nastaje Biuret reakcijom? 1.43.27.44.27. Hemoglobin ima homolog u Africi. Koja? 1.45. Zašto aminokiseline spadaju u vrlo važne fiziološke spojeve? 1. a asatojina je vit B12.41.27. kad govorimo o nukleinskim kiselinama? 1. Koji su sve šećeri zastupljeni u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. puževa.27.39. Što dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom? 1.27. Što je to "škrobno ljepilo"? . Kojim testom? 1.37. Navedi halogenizirane tirozine koje popznaješ? 1.51. Aminokiseline se dokazuju. Koje su sve baze zastupljene u izgradnji nukleinskih kiselina? 1. Koliku molekulsku masu imaju enzimi? 1.1. Na kojim mjestima se pojavljuju nukleoproteini? 1.40. gdje je raširena bolest.27.27. Zašto energija oslobođena hidrolizom ATP na ADP ne prelazi sva u toplinu? 1.53.47.50.36.49. Zašto je FAD (flavinadenindinukleotid).27.54.27.27.27. Što je to transkripcija.35.27.27. Zašto su neke aminokiseline esencijalne? 1. Kako se zovu enzimi koji kataliziraju oksido-redukcione procese u organizmu? 1.55. Koja je razlika u sekvenci insulina čovjeka i insulina svinje? 1. bitan u biološkom procesu 1.27.34. Gdje u prirodi nastaju aminokiseline? . hobotnica) plava? 1.27. jastoga. Koja je to najprostija aminokiselina? 1.74 1.52.27.48.27.27.42. Što je to hitin? 1.27.38.27.27.46 Zašto nije potrebno dovoditi energiju kod stvaranja peptidne veze? 1. Zašto je krv mekušaca (oktopoda.27.

27.58. Da li se aminokiseline mogu dobiti sintetski? 1.62. Gdje? 1.27.27.27. Što su to koenzimi? 1.57. U kojem temperaturnom intervalu su enzimi aktivni? 1.1.63.56. Transfer RNA (t-RNA) donosi aminokiselinu.27. Što? . Zašto se krv usiri? 1.59. Gotovo svi koenzimi sadrže.27.60.27.75 - 1.61. Kako životinjski svijet i čovjek iskorištava aminokiseline? 1.27. Zašto se ukrute mišići kod leševa? .

Da bi se odstranile nazočne organske kiseline 1. spojevi koji izgrađuju živi svijet 1.15.27.25.27. Enzimima 1. Gliceridaldehid 1. Glikogen 1. Ne reducira 1. Zato što reagens nije stabilan (raspada se) pa se spravlja da bude svjež 1.27.nasuprot) 1. Redukcioni 1.27.33.27.4.27.23. Gusta masa u reakciji škroba i tople vode 1. glukoza.32. ravninu polarizacione svjetlosti zakreće u desno 1. Saharoze i maltoze 1. jer se stvara teško topivi karbonat 1.16.27.2.27. C12H22O11 1.27.24.1.27.27. Šećeri 1. Zato što organizam čovjeka i životinje ne može sam sintetizirati.27. Redukcioni proces 1.27. Glukozu i galaktozu 1.38.27.36.35.5. po strukturi sličan celulozi.14. Budući da je optički aktivna.27. celobioza 1. nalazimo ga u oklopu rakova 1.11.27.27.27. E.Fischer 1891. sorboza 1.27. Da nalazi se u medu 1. Glukoza 1. Bakarnog sulfata (Cu SO4).28. galaktoza.13. fruktoza.9..17.27.27. Smjesa glukoze i fruktoze 1.27.34.000 1.27. Jer su od njih izgrađeni proteini.19.27.10.27. .12 -oza 1.Polisaharid.27.76 - RJEŠENJE PITANJA 1 27. Manoza. U korijenju nekih biljaka 1.20. Plave 1. Melasa 1.25. 1. Da bi se otklonio višak vapnene vode (Ca(OH)2).21.27.27.31. ksilozom i ribozom 1. pa mora unijeti hranom 1. 1.7.27. U glukozu 1. 50.26.25. Da 1.27. Maltoza .g.18. Kiralni centar 1. Kiralni 1.6. Arabinozom.27. Enantiomeri (grč.8.27. Na-K-tartarata 1.30.27.27.27. natrijevog hidroksida (NaOH).37.3.22.27.29. Ninhidrinom ..27. 80 % 1.

63.48.27.42.27.600C 1.55. uracil i timin 1. Zato što u njihovoj krvi je hemocijanin prijenosnik kisika. Anemija srpastih stanica 1.62.27.46.54.27. Violetno-ljubičasto obojenje 1. U biljkama 1. U intervalu od 300C ..27.49.27. pa se krv usiri 1. To su proteinsaki dijelovi enzima. To je proces u kojem se informacije sadržane u RNA prepisuje sustavom sparivanja baza 1.51.27.58. organske molekule relativno male molekulske mase 1. Kod čovjeka je -ThrCOOH.27.39. gvanin. D-riboza ili D-deoksiriboza 1. Da 1.27.52.27. Aminooctena kiselina (CH2(NH2)COOH) 1.27.27. Brom-tirozin (Br-tirozin) i jod-tirozin (J-tirozin) 1. Nukleotid sa bazom.56.45. mišić se ukruti i leš postane ukrućen 1.41.27. Oksidaze i reduktaze 1.59.27.44.47.53. Od 10000 do 100000 1. monosaharid ribozu i fosfornu kiselinu (H3PO4) . Jer su aminokiseline u aktiviranom obliku 1.77 - 1.27.50.27.61. Jer vrši prijenos energije 1. Samo u zadnjoj sekvenci.27.40.43.27.27. Iz biljaka 1. a on ima bakra (Cu) plava krv 1. citozin. a kod svinje -AlaCOOH 1.27.57. Koagulacijom miogena.27. ponekad i u citoplazmi 1. Fibrinogen u krvnoj plazmi koagulira. Proteine 1. Adenin.27. Na ribosom 1.Zato što je cjepanje ATP na ADP ustvari kontrakcija mišića 1.27.27. U jezgri svake stanice.60.27.

28.28. gdje sagorjeva da bi se proizvela energija.28. Aminokiseline prolaze kroz stijenke crijeva i odlaze. Koje su to četri žučne kiseline? 1.17.28.9.28. Ili što? 1. A gdje se razgrađuje? 1. može se usporediti s djelovanjem. Uz koji enzim u tankom crijevu se masti djelimično hidroliziraju? 1..16. masti i šećera.28.10.28. koju čovjek prima sastojina je.19.5.28.12. Uneseni proteini hranom. Djelovanjem vitamina u organizmu. postupno se hidroliziraju. Pri kojoj kiselosti se odigrava hidroliza proteina u crijevima? 1. Koliko iznosi toplina razgradnje masti? . Čega? 1.7. osim proteina.4. Koje žlijezde luče hormone? 1. PITANJA IZ CD-SCRIPTE II (Malić) BIKEMIJA II 1. Pri kolikom pH? 1.28. potrebne su tvari čiji nedostatak dovodi do patoloških promjena.28.Odakle ljudski i životinjski organizam podmiruje potrebe za dušikom (N) za biosintezu? 1. U što? 1. Je li razgradnja glukoze endotermna ili egzotermna reakcija? 1.18.13. Uz koji enzim teče hidroliza proteina u crijevima? 1..6.Životinji i čovjeku.28. Gdje? 1. jer u pljuvački imamo. Koje su to tvari? 1.28. Škrob se hidrolizira djelimično već u ustima. Čega? 1.28.2 Gotovo polovinu energije.28. Koji enzim? 1.28.1.15. Kojim enzimom teče hidroliza proteina u kiselim uvjetima? 1. Krvotokom masti se prenose do tkiva i mišića.28.8.28.14.- 78 - 1. Hidroliza proteina teče u kiselim uvjetima. Laktat prelazi u krv.11.28. Što je zadatak žučnih kiselina? 1.28.28.3.

33. Koji? 1. dobija se lijek. Reakcijom anhidrida octene kiseline sa salicilnom kiselinom. Tko je otkrio prvi antibiotik Pencilin? 1.31.28.35.29. Koji je to alkaloid? 1. Koji je to alkaloid? 1. Benzpiren kao produkt u katranu duhanskog dima je li ili nije karcenogen spoj? 1.27. Koliki broj u % ljudi su alergični na pencilin? 1. Zbog visoke cijene i učinkovitosti.Amerike kao otrov za svoje strelice.28. gdje se sve proizvodi kinin? 1. Upotrebljavali su ga urođenici J.32. kao pričuva? 1.23. Koji je to vitamin? 1.36.28.24.79 1. U što? 1. veoma otrovan alkaloid Koliko iznosi latentna (smrtna) doza nikotina? 1.28.28.28.28. kao enzim.34.28.21. Koje se droge upotrebljavaju u medicini za snižavanje bola? 1. Nabroji bar nekoliko sintetskih psihodeličnih droga? .28.28.28.28.28.25. Pirodoksin djeluje u nekim reakcijama. Tko daje energiju aktivacije pri glikolizi? 1.28.22.28. Zašto se lakotopiva mast ne može uporabiti u ljudskom organizmu.20. Zašto su psihodelične droge toliko opasne da su zabranjene? 1.28.37. Koja to opasna sintetska psihodelična droga se dobije acetiliranjem morfina? 1.28. Što je to glikoliza? .30. Zovu ga ljuti princip tabascoa. Nikotin.28.26. U mišićima se piruvat uz potporu NADH reducira.1. Nedostatak kojeg hormona prouzroči kretenizam ili Bazedovljevu bolest? 1.28.

28. Alkaloid kurare 1. Zato što je točka taljenja. Zato što trajno uništavaju centralni nervni sustav.28.37.18.28.Uzimanjem proteina iz biljaka ili drugih životinja 1.11. dezoksiholna. U peptide i aminokiseline 1. Provjereno i dokazano: karcenogen spoj 1. PITANJA 1.31. Uz enzim pepsin 1.16. Da emulgira masti 1.28.28.28. Kapsaicin zovu ljuti princip tabascoa 1.28. Maleziji.15. Morfin.28. ATP ili adenozintrifosfat 1. Holna. 39 kJ/g 1. pH = 1-2 1.24.28.28. viša od tjelesne temperature 1.28. Katalizira u kem.34.32.28.23.20.4.12.27. Vitamini 1. henodezoksiholna i litoholna kiselina 1.28. Pak se čuvala kao pričuvna energija za kasniju uporabu 1. Do maltaze 1.g. cca 40 mg 1.35.5.28.28.22.17. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem 1.14.28.7.28.28.28. Tripsin 1. pri pH = 6-8 1.13.28.19.28.28..28.30. U jetra i druga tkiva u organizmu 1.28.28. stvaraju ovisnost. J. U srčanom mišiću i jetri 1. jer u malim koncentracijama izazivaju kemijske promjene 1.28.28.80 ODGOVORI 1.36. pa su zabranjene 1.26.28.1. Masti 1.28.28.28. Javi.9.28.28. već se proizvodi sintetski 1.28. kodein 1. Egzotermna 1. Amilaza 1.33. Alexandar Fleming 1929.28. U laktat ili mliječnu kiselinu 1.3.25.10. Indiji.28. LSD (Lisersauredietilamin).8. To je proces dobijanja energije iz ugljikohidrata 1.29 cca 5 % ljudi 1.21. Hormon tiroksin 1. Vitamin B6 1.6.28. 1. Diacetat heroin kojeg nema u prirodi. extaci (derivat lisergične kiseline) .28.2. Aspirin 1.28.Americi 1.reakcijama.

Opća kemija II Školska knjiga Dunja Nothig .Stehiometrija Školska knjiga Zagreb Milanj Sikirica . Uz obradu. nego sam samo odredio neka važnija pitanja iz različitih poglavlja iz kemije.Kemija organskih spojeva Tehnička knjiga Carl R.Scripta II Tvrtko Malić . Antica Petreski .Opća i anorganska kemija I dio Školska knjiga dr Janko Herak . koji su navedeni u naslovu. 1.Opća i anorganska kemija II dio Školska knjiga Egon Matijević i Mirko Kesler .Kemija I za ekonomske škole Školska knjiga Antica Petreski. Mira Herak . Sam Priručnik je namjenjen pripremi za upis na fakultete i škole. rješenje i proučavanje ovog Priručnika potrebno je nazočiti i pripremama za upis na fakultete i škole.Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica.prof Tvrtko Malić Veoma rado ću dati dodatne obavijesti i objašnjenja. koji imaju kemiju.30. Aleksandar Leko . Blanka Sever . SPISAK LITERATURE KORIŠTENE ZA IZRADU PITANJA I ZADATAKA .Hus.Scripta I Tvrtko Malić . Branka Korpar Čolig. Dubravka Turčinović . koje organizira sam dotični fakultet. Zbog izuzetno dobro koncipiranih pitanja nisam ni mijenjao tekst.Opća i anorganska kemija Školska knjiga Egon Wieberg . NAČIN UPORABE RJEŠENJA DATIH ZADATAKA I PITANJA IZ KEMIJE Ovaj Priručnik je rađen na osnovi sopstvenih iskustava i primjera iz udžbenika za kemije.81 - 1.C D .Organska kemija Školska knjiga Milan Sikirica. Noller . Branka Korpar Čolig . Uz obradu ovih pitanja bilo bi potrebno proučiti CD scriptu I i CD scriptu II autor . Biserka Borovnjak. 29.C D .Anorganska kemija Školska knjiga Mihael Tkalčec.Hus .Hemija BIGZ Radmila Žeželj.Kemija I i II Školska knjiga Dubravka magdalenić.. Dunja Nothig.

.........8...33 36........ Rješenja 1....... ................ zadataka ......................................................................................pitanja...... Rješenja 1......................... Plinski zakoni u kemiji m(1.............. atomski brojevi...... pitanja ............................................................................. Relativna molekulska masa (1..................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1.........) ..........................15)...................................................15 18..................................................).7...........................................................................................24 30................................).......12..) ................................20 24......................7 10............................................................ Zadaci 1.............) ............................... Rješenje 1.................................. Kemijski simboli..18 22.......................................5........................... Pitanja i zadaci iz kemije (1...........................................11 14............................3 7...............5...........................................................24 29............................4............................................................................................................................. 9 11..........12 15....................13.........................9................1 3................ 1 3............................................................................1 4....................................................3.......10 13........2....... Koncentracija otopina (1. Rješenja i odgovori 1.......................................................................................... Pitanja i zadaci iz kemije (1......14 17..........6..... Rješenja i odgovori 1............................... zadataka ....................................................................) ................ 34 ............................................13).............................. Pitanja iz opće i anorganske kemije (1......17 21.............................. Rješenja i odgovori pitanja i zadataka 1....8...... Pitanja i zadaci iz kemije (1...........................2 6......................................................... Rješenja i odgovori 1.......................................................................................... zadataka ................................................................)..................................................8........................ 6 9....................................................15 19.......................................... Zadaci (1........27 32.................... Elektrokemijski procesi (1.....................................26 31...................................4............22 27....... 9 12...........16 20.........14).7....................) ............................................................................. Zadaci 1................. .......................6...........20 25............................. Stehiometrijsko računanje (uvod) sa pitanjima iz kemije ............................ pitanja .................32 35........ Međunarodni sustav mjernih jedinica .........9......................................2 5..................... zadataka .......................... 21 26..............5 8......................12 16... Rješenje 1............. ......................................... Kemijski ekvivalenti (1......................7.........................................................................................4....... Pitanja i zadac iz kemije (1.............23 28......16.........12)..................10) . Zadaci 1.................................17....................................Rješenja i odgovori 1..................... 30 34.......................... Oksidoredukcija (1.... 19 23.........14..........................82 SADRŽAJ 1............... pitanja ............................................. pitanja ......9.......)..................29 33................................................................................................ zadataka .............. Rješenja 1....................................... ....... Kemijska formula (1............................................................................................... Angloameričke jedi9nice (1..... zadataka ........ Zadaci 1........................15..................................................17) ............ 1 2...................... Rješenja 1............................................16........................ Rješenja i odgovori 1............ Mol ili količina tvari (1................................................6). Relativna atomska masa.....................11)....................................................................... atomske mase elemenata (1.....................................5............................... Zadaci 1........................

.......)..............28..........25.....................................35 38.....................................................).......................... Pitanja i zadaci iz kemije (1...............................19..................................... Pitanje iz biokemije I (1...............................28....18................................. travnja i liupnja 2008.. 41 41.............................)....................................................................................................................54 48.............................24........................................55 50..............................55 49...... Pitanja iz organske kemije (1.....39 40.....pitanja............................................................................).......67 53........ Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..... Rješenjaq i odgovori 1...................... Odgovori i rješenja 1...........51 46.....pitanja .. 80 59..............................................................................53 47..................25).................................................................. Pitanja i zadaci iz opće kemije (1....................... Pitanja iz anorganske kemije (1........................................... Pitanja iz organske kemije (1.83 - 37..........81 60............................................20... upotrebljene za izradu priručnika.......................................................................................................... Rješenja i odgovori 1.22.........................................)........................................pitanja .......pitanja........)...)........................................................................ Rješenja i odgovori 1................19...........pitanja. Rješenja i odgovori 1....18................g........................... pitanja......................................... Spisak literature...................................... Odgovori i rješenja 1. 71 55............. Sadržaj ... Odgovori i rješenja 1...................... Pitanja iz organske kemije (1................................)..................................................37 39............................. Rješenje i odgovori 1.................................26...........23.................................82 Usora..............26...........27....... pitanja ....................pitanja.......................76 57........................................................................................ Pitanja iz anorganske kemije (1......................45 43.............20).42 42........................69 54................ prof Tvrtko Malić ..... pitanja ...........................pitanja.......61 51....... Pitanja iz opće i anorganske kemije (1..............24...........................................27............... odgovori i rješenja 1......78 58......................................... Način uporabe Priručnika i rješenja.... Pitanja iz biokemije II (1.....................pitanja ................................. Odgovori i rješenja 1...63 52..22).........21..................50 45..........21......................................... Rješenja i odgovori 1.................................................47 44.....................23............................................................... 72 56........................................81 61..................