P. 1
Skripta-Uvod u Specijalnu Edukaciju i Rehabilitaciju

Skripta-Uvod u Specijalnu Edukaciju i Rehabilitaciju

5.0

|Views: 22,961|Likes:
Published by Studenti_faspera
Evo jos jednog veoma dobrog stiva za brucose!!!
Od autora "crna_vestica" , koja je inace nasa vredna koleginica i kojoj se i ovim putem puno zahvaljujem na ovim beleskama!!!
Uz skriptu mozete dopuniti i utvrditi svoje znanje iz predmeta "uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju", na prvoj godini studija.
Po mom misljenju obavezna literatura svakom studentu!!!

Srecno i veliki pozdrav svima Ncullen
Evo jos jednog veoma dobrog stiva za brucose!!!
Od autora "crna_vestica" , koja je inace nasa vredna koleginica i kojoj se i ovim putem puno zahvaljujem na ovim beleskama!!!
Uz skriptu mozete dopuniti i utvrditi svoje znanje iz predmeta "uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju", na prvoj godini studija.
Po mom misljenju obavezna literatura svakom studentu!!!

Srecno i veliki pozdrav svima Ncullen

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Studenti_faspera on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2015

pdf

text

original

PREVALENCIJA (učestalost) označava ukupan broj hendikepiranih (obolelih) u populaciji izloženoj
riziku u odreñenoj jedinici vremena. Ona može da bude promenljiva, što zavisi od niza faktora koji
uslovljavaju odreñenu patološku pojavu. Prevalencija može da se odnosi na opštu populaciju ili
neke podgrupe odreñenih grupa. Izražava se u procentima (%)

ukupan broj hendikepiranih u periodu ispitivanja

P = X 1000

prosečan broj stanovnika izložen riziku hendikepa
u momentu ispitivanja

INCIDENCIJA ukazuje na broj novih slučajeva koji su prvi put otkriveni u datoj populaciji u
odreñenoj jedinici vremena. Dok se prevalencija izračunava u odnosu na opštu populaciju
incidencija se izračunava u odnosu na broj novoroñenih beba. Izražava se u promilima (‰).

broj novih slučajeva u periodu ispitivanja

I = X 1000

prosečan broj stanovnika izložen riziku hendikepa
u momentu ispitivanja

Prevalencija i incidencija se nikada ne poklapaju zato što prevalencija predstavlja broj već
verifikovanih hendikepiranih osoba, a incidencija se odnosi na odreñenu pojavu u odnosu na broj
novoroñenih beba. Osim toga stečena oštećenja ulaze u prevalenciju, a ne i u incidenciju.

Meñunarodni Dan invalida je 03. decembar. U našoj zemlji obeležava se kao nedelja invalida.

Skripta Uvod u defektologiju

- 28 -

OLIGOFRENOLOGIJA

Skripta Uvod u defektologiju

- 29 -

OLIGOFRENOLOGIJA

Termin oligofrenologija je kovanica od reči:

OLIGOS = MALO; FRENOS = DUŠA; LOGOS = NAUKA

DEFINICIJA

Oligofrenologija je defektološka naučna disciplina koja se bavi rehabilitacijom mentalno
retardiranih i mentalno obolelih lica.

Oligofrenologija je naučna disciplina koja se bavi rehabilitacijom, edukacijom i socijalnom zaštitom
osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

PREDMET oligofrenologije je rehabilitacija mentalno retardiranih i mentalno obolelih lica, kao i bio-
psiho-socijalne činjenice koje karakterišu ovu kategoriju hendikepiranih.

PREDMET oligofrenologije je rehabilitacija, edukacija i socijalna zaštita osoba ša teškoćama u
mentalnom razvoju.

ZADATAK je da otkriva uzroke i posledice nastanka mentalne retardacije i mentalnog oboljenja, da
istražuje uslove i da odreñuje sadržaje rada u procesu rehabilitacije, edukacije i socijalne zaštite,
da istražuje metode, sredstva, principe i oblike realizacije rehabilitacionog procesa.

Oligofrenologija je područje na kome se temelji defektologija, jer su prve, takoreći, različitosti koje
su se uočavale bile iz oblasti oligofrenologije. Oligofrenologija ima svoje uporište u defektologiji, ali
postoji i klinička oligofrenologija.

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU MENTALNE RETARDACIJE I MENTALNOG OBOLJENJA

Osnovna razlika je ta što je mentalna retardacija stanje, a mentalno oboljenje bolest, dok je
sličnost ta što je i jedna i drga kategorija neuklopljena u socijalno okruženje.

MENTALNA RETARDACIJA je STANJE koje nastaje rano, gde osoba sa mentalnom retardacijom
zbog svog primarnog intelektualnog deficita ne može da se adaptira na spoljašnju sredinu.

MENTALNO OBOLJENJE je BOLEST koja ima kasniji početak, a mentalno obolele osobe zbog
svog primarnog oboljenja ne mogu da uspostave kontakt sa spoljašnjom sredinom. Njihove
intelektualne sposobnosti su uglavnom očuvane tj. prosečne.

MENTALNA RETARDACIJA JE STANJE NEPOTPUNOG ILI ZAUSTAVLJENOG RAZVOJA KOJA SE
KARAKTERIŠE SNIŽENIM NIVOOM INTELEKTUALNIH, GOVORNIH, MOTORNIH I SOCIJALNIH SPOSOBNOSTI.

Skripta Uvod u defektologiju

- 30 -

KLASIFIKACJA MENTALNE RETARDACIJE

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) dala je zvaničnu klasifikaciju mentalne retardacije u kojoj
razlikuje 4 kategorije mentalne retardacije i granična stanja. Glavni kriterijum za klasifikaciju je
intelektualna sposobnost.

GRANIČNA STANJA – nisu MR, već su to stanja izmeñu urednog razvoja i MR. IQ 70 – 89

Osobe sa graničnim intelektualnim sposobnostima se obrazuju po redovnom nastavnom planu i
programu u školama opšte ili masovne populacije.

LAKA MR

IQ 50 – 69

UMERENA MR

IQ 35 – 49

TEŠKA MR

IQ 20 – 34

VEOMA TEŠKA – DUBOKA MR IQ < 20
DRUGA MR

NESPECIFIKOVANA

Postoji i zastarela i neprimenljiva ruska klasifikacija koja je odbačena iz 2 razloga: zato što dolazi
do preklapanja IQ-a u različitim kategorijama i zato što se terminologija te klasifikacije u
svakodnevnom životu koristi najčešće u svrhu potcenjivanja i vreñanja.

DEBILI IQ 50-70
IMBECILI IQ 30,35-50
IDIOTI IQ 0- 30,35

PREVALENCIJA I INCIDENCIJA MR

Može se meriti u odnosu na opštu populaciju i u odnosu na odreñene kategorije u okviru MR.
Prevalencija MR u odnosu na opštu populaciju kreće se od 1 do 2, 3 %.
Prevalencija MR u odnosu na pol u okviru populacije sa mentalnom retardacijom je 2M : 1Ž.

- GRANICNA STANJA ( IQ 70-89 ) prevalencija je 13%, a incidencija 26/1000 ili na 1000 roñenih
beba 26 se rodi sa graničnim intelektualnim sposobnostima.

- LAKA MR ( IQ 50-69 ) prevalencija je 76%, a incidencija 20/1000 ili na 1000 roñenih beba 20 se
raña sa LMR.

- UMERENA MR (IQ 35-49) prevalencija je 6%, a incidencija 3/1000 ili na 1000 roñenih beba 3 se
rodi sa UMR.

- TEŠKA MR (IQ 20-34) prevalencija je 3.5%, a incidencija 1/1000 ili na 1000 roñenih beba 1 se
rodi sa TMR.

- VEOMA TEŠKA (IQ <20) prevalencija je 1.5%, a incidencija 1/1000 ili na 1000 roñenih beba 1
se rodi sa dubokom MR.

Skripta Uvod u defektologiju

- 31 -

LAKA MENTALNA RETARDACIJA IQ 50 – 69

- Lako mentalno retardirane osobe se vaspitavaju, obrazuju, profesionalno i radno
osposobljavaju. Radno osposobljavanje podrazumeva da znaju da obave samo jedan deo
radnog procesa, a oni koji imaju bolji IQ se i profesionalno osposobljavaju tj. znaju da
obave ceo proces

- Telesna i čulna oštećenja su neznatno prisutna

- Mišljenje je konkretno tj. teško razlikuju bitno od nebitnog

- LMR osobe ispoljavaju znatno zakašnjenje u razvoju govora

- Razumevanje govora i verbalna produkcija pokazuju tendenciju zaostajanja tokom celog

života

- Pažnja je kratkotrajna – časovi u specijalnim školama su 30-35 minuta

- Emocije su iskrene – ne znaju da se pretvaraju

- Teško kontrolišu primarne nagone – mogu uvek da jedu i piju, teško kontrolišu i seksualni

nagon

- Glavne teškoće su u školovanju

- LMR osobe se osposobljavaju za poslove koji zahtevaju konkretno, a ne akademsko
obrazovanje

- Školuju se po posebnom planu i programu

- Lako pamte samo stvari koje su važne za njihovu prostu egzistenciju.

- Ponašanje je sličnije opštoj populaciji

- Mogu da vode brigu o sebi i nezavisni su u praktičnim i kućnim poslovima

UMERENA MENTALNA RETARDACIJA IQ 35 – 49

- UMR osobe se ne školuju već se najčešće vaspitavaju i podučavaju u specijalnim
ustanovama sa trajnim nadzorom i trajnom brigom

- Kod ovih osoba čula su češće oštećena i to najčešće sluh i vid, ali su prisutna i telesna i
neurološka oštećenja

- Psihomotorni razvoj je znatno usporen (hodaju u 1/2 treće godine, rečenice oko 4. godine)

- Zbog slabe motorike lekari često greše i misle da su samo hipotonična deca, pa ih šalju na
vežbe, a to nije dovoljno, jer se tako samo motorni razvoj tretira.

- Pamćenje je mehaničko

- Mišljenje je konkretno

- Pojmovi su nejasni – nemaju jasnu svest o potvrdi ili odbijanju nečega

- Primarni nagoni su nepotpuno razvijeni i skloni su devijacijama

- Mogu se naučiti samoposluživanju, komunikaciji, jednostavnim veštinama, i samo
ograničenim školskim veštinama – čitanje i pisanje, ali koje nema svrhu tj. nema sticanja
znanja.

Skripta Uvod u defektologiju

- 32 -

TEŠKA MENTALNA RETARDACIJA IQ 20 – 34

- Mogu da se obuče samoposluživanju i jednostavnim radnjama, ali samo pod nadzorom

- Čula su prilično oštećena

- Komunikacija je slabo razvijena

- Motorika je slabo razvijena

- Govor je slabo ili nikako razvijen

- Primarni nagoni su znatno oštećeni

- Prisutna su telesna, motorna i neurološka oštećenja više nego u kategoriji UMR.

VEOMA TEŠKA – DUBOKA MR IQ < 20

- Osobe sa DMR ustvari vegetiraju i zahtevaju tuñu negu i pomoć

- Ne mogu da se socijalizuju

- Motorika je slabo ili nikako razvijena

- Hod je veoma zakasneo, nespretan i nekoordinisan

- Govor je nerazvijen ili je samo u naznaci (koriste odreñene glasove ili glasovne složaje da
bi objasnili svoja stanja)

- Prisutna je višestruka ometenost

- Primarni nagoni su veoma oštećeni

U Srbiji i Vojvodini ima oko 40-ak škola za LMR decu. 8 osmogodišnjih specijalnih škola je na
teritoriji BG, 1 srednja za profesionalno osposobljavanje, 1 ima od 1 do 8 razreda, profesionalno
osposobljavanje i dom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->