P. 1
Ugovor o gradjenju

Ugovor o gradjenju

|Views: 546|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Dobrijevic on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

UGOVOR O GRAĐENJU (Opšti obrazac) Ugovorne strane

Zaključen dana ________________ godine u __________________ između: 1. ____________________________________ (firma - naziv i sedište), koju zastupa direktor ______________________ (dalje: Investitor - Naručilac radova) i 2. ___________________________________ (firma - naziv i sedište), koju zastupa direktor ______________________ (dalje: Izvođač radova)

Pojam ugovora Član 1 Ugovor o građenju je ugovor o delu kojim se Izvođač obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da na takvom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove, a Naručilac radova se obavezuje da mu za to isplati određenu cenu. Ugovor o građenju zaključuje se u pismenoj formi. Pod građevinom, prema zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi podrazumevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, putevi, železničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izrada zahteva veće i složenije radove. (ako ugovor o građenju sadrži odredbu - ključ na ruke - ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno obavezuje da izvrši skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog celovitog objekta; u tom slučaju ugovorena cena obuhvata i vrednost svih predviđenih radova i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu; ako u ugovoru - ključ na ruke - učestvuje kao ugovorna strana više izvođača, njihova odgovornost prema naručiocu je solidarna). Predmet ugovora Član 2 Predmet ovog ugovora je izgradnja poslovne zgrade u ________________________, ul. ___________________ br. _______, na parceli br. __________, u svemu prema odobrenom planu, glavnom projektu, tehničkoj dokumentaciji, izdatoj građevinskoj dozvoli i ponudi izvođača br. ______ od ________, u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima i obaveznim standardima koji važe za izgradnju ove vrste objekata.

Poslovna zgrada iz stava 1 ovog člana sastoji se od podruma. stabilnosti i sigurnosti objekta. Za svako odstupanje od projekta građenja. Tehničku dokumentaciju potpisuje odgovorni projektant. Glavni projekat za potrebe izgradnje navedenog objekta u skladu sa odobrenjem za izgradnju. 3) proračun građevinskih konstrukcija. odgovarajuće struke i licencom za projektovanje. ukupne površine _____ m2. 5) rešenje temeljenja objekta. 4) podatke potrebnih geodetskih radova. O ispunjenosti uslova tehničke dokumentacije na predlog komisije odlučuje ____________(navesti organ). 8) predmer i predračun. preda Izvođaču u dva primerka: 1. 2. On ne može zahtevati povećanje ugovorne cene za radove koje je izvršio bez takve saglasnosti. koji su upisani u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. 2) razradu tehničko-tehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama. koji sadrži naročito: 1) podatke geotehničkih i drugih potrebnih istražnih radova. prizemlja i ___ sprata. Obaveze Investitora Član 3 Investitor se obavezuje da pre početka izvođenja radova. Glavni projekat podleže tehničkoj kontroli. koji može biti lice sa visokom školskom spremom. 7) uslove zaštite susednih objekata. Tehničku dokumentaciju koju je izradilo ovlašćeno preduzeće. Član 4 Pre početka građenja Investitor obezbeđuje: obeležavanje građevinske parcele. nivelacionih i građevinskih linija. u skladu sa propisima . drugo pravno lice ili radnja. odnosno ugovorenih radova. izvođač mora imati pismenu saglasnost naručioca. 6) tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina. regulacionih.

davanje uputstava Izvođaču radova. početku građenja i roku završetka izgradnje objekta. Član 5 Investitor obezbeđuje stručni nadzorni organ u toku građenja objekta. 2) rešenjem odredi odgovornog Izvođača radova (rukovodilac gradilišta) na gradilištu. saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova. vidno obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom sa prikazom podataka o objektu koji se gradi. Obaveza izvođača radova i odgovornog izvođača radova Član 7 Izvođač radova dužan je da: 1) pre početka građenja potpiše glavni projekat. Kao opravdane primedbe smatraju se primedbe učinjene u cilju ispunjenja ugovorenih obaveza. 3) odgovornom Izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi. . odnosno prema glavnom projektu. izvođaču radova. odnosno izvođenja radova za koje je izdato odobrenje za izgradnju. Ako građenje objekta. odnosno izvođenje radova vrši veći broj izvođača radova. Izvođač je dužan da postupi po opravdanim primedbama i zahtevima nadzornog organa i da otkloni nedostatke u radovima u pogledu kojih su stavljene primedbe i to na sopstveni trošak. opreme i instalacija koji se ugrađuju. standarda i tehničkih normativa. odgovornom projektantu. Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog Izvođača radova. kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa.kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova. izdatom odobrenju za izgradnju. Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju. Primedbe nadzornog organa Član 6 Primedbe i predlozi nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik. proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala. Investitor je dužan da odredi Izvođača radova koji će biti nosilac prava i obaveza Izvođača radova.

odnosno glavnom projektu. odnosno ugrađenog materijala. rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu i glavni projekat. Izvođač radova pismeno upozorava Investitora. kao i opštinsku upravu na čijoj teritoriji se gradi objekat. Odgovorni Izvođač radova . u skladu sa propisima. instalacija i opreme.). pojave arheoloških nalazišta.Izvođač radova obaveštava organ (osam dana pre početka građenja objekta) koji je izdao odobrenje za izgradnju. u roku od tri dana od dana prijema ovog obaveštenja izvršiće kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom i o tome izdati pismenu potvrdu. standarda i normi kvaliteta posle izvršene tehničke kontrole. pojave podzemnih voda i sl. 5) vodi građevinski dnevnik (u koji se upisuju podaci o toku i načinu izvođenja radova). Nadležni organ. Sadržina i način vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika vrši se saglasno propisima koje donese nadležni ministar. zaštitu okoline za sve vreme trajanja građenja. 6) obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja. instalacija i opreme. o nedostacima u tehničkoj dokumentaciji i o nastupanju nepredviđenih okolnosti koje su od uticaja na izvođenje radova i primenu tehničke dokumentacije (promena tehničkih propisa. tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova. a po potrebi i organ koji vrši nadzor nad primenom odredaba zakona. aktiviranje klizišta. 4) obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova. 3) obezbeđuje sigurnost objekta. odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi. o završetku izrade temelja. lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susednih objekata i saobraćajnica). Izvođač radova uz navedeno obaveštenje prilaže geodetski snimak izgrađenih temelja u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova. obezbeđenje nesmetanog saobraćaja. Odgovorni izvođač radova dužan je da: 1) izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju. standardima. 2) organizuje gradilište na način kojim će se obezbediti pristup lokaciji. 7) obezbeđuje objekte i okolinu u slučaju prekida radova. 8) na gradilištu obezbedi ugovor o građenju.

zbog promenjenih okolnosti koje se nisu mogle predvideti. odnosno tehničkoj dokumentaciji. Odstupanje od projekta Član 9 Ako se u toku građenja objekta. odnosno od glavnog projekta. s tim što će se .Član 8 Odgovorni Izvođač radova je: ______________ Odgovorni Izvođač radova rukovodi građenjem objekta. namena i oblika objekta utvrđenih u odobrenju za izgradnju. Konačna vrednost izvršenih radova utvrdiće se primenom jediničnih cena na stvarno izvršenu količinu radova. ili metodologija koju ugovorne strane ugovore. Cena ugovorenih radova Član 10 Predračunska vrednost radova iz člana 1 ovog ugovora iznosi ________________ dinara i utvrđena je na osnovu ponude Izvođača radova od ____________ godine. dimenzija. odnosno smera i licencom za izvođenje radova. radne snage. tako da će se obračun izvršenih radova vršiti prema količini izvedenih radova i jediničnim cenama iz ponude i utvrđenim promenama u skladu sa metodologijom formiranja promene cena (putem klizne skale). Izvođač radova ima pravo. zarada radnika i drugih uslova građenja. koji su važili na tržištu u momentu davanja ponude. i na razliku u ceni i to u slučaju da u ugovorenom roku za izvođenje radova dođe do povećanja cene materijala. Jedinične cene iz ponude iz prethodnog stava su fiksne i utvrđene su na osnovu cene materijala. Investitor pribavlja odobrenje za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji. mora odstupiti od dokumentacije na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju. mehanizacije i drugih elemenata gradnje. Odstupanjem. Obračun razlike u zaradama radnika Izvođača radova vršiće se na osnovu startnih osnova koje su služile u vreme sastavljanja ponude Izvođača radova. odnosno izvođenjem radova. odnosno vrši izmenu glavnog projekta sa potvrdom nadležnog organa o njegovom prijemu. Poskupljenje ugrađenog materijala Izvođač radova je dužan dokazati fakturama dobavljača ili drugom podobnom dokumentacijom. smatra se svako odstupanje od položaja. zbog izmenjenih tržišnih uslova. Odgovorni Izvođač radova može biti lice sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke.

Pravo naručioca da traži sniženje ugovorene cene Član 12 Ako su se u vreme između zaključenja ugovora i ispunjenja obaveze Izvođača radova cene elemenata na osnovu kojih je određena cena radova snizile za više od dva procenta. Naručilac radova ima pravo na sniženje ugovorene cene. tako što će se iznos svake privremene situacije umanjiti za ____% do konačnog uračunavanja uplaćenog avansa. U slučaju raskida ugovora Naručilac radova je dužan isplatiti Izvođaču radova odgovarajući deo ugovorene cene za dotle izvršene radove. u slučaju da su se cene elemenata na osnovu kojih je određena cena smanjile za toliko da bi cena bila niža za više od deset procenata. Raskid ugovora zbog povećane cene Član 11 Ako bi u slučajevima iz člana 10 ovog ugovora ugovorena cena morala biti znatno povećana. kao i pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove. Naručilac radova može raskinuti ugovor. Izvođač radova nema pravo na primenu klizne skale po isteku ugovorenog roka za završetak radova. sa ciljem da Izvođač radova odmah izvrši nabavku materijala potrebnog za izgradnju objekta koji je predmet ovog ugovora. Iznos uplaćenog avansa obračunavaće se na osnovu ispostavljenih privremenih situacija. a oni su izvršeni u ugovorenom roku.časovi rada obračunati na osnovu norma-časova iz prosečnih normi u građevinarstvu. a radovi su izvršeni u ugovorenom roku. a pre početka izvođenja radova. . isplati avans u visini od _____%. od ukupno ugovorene vrednosti radova. Naručilac radova ima pravo da traži odgovarajuće sniženje ugovorene cene radova iznad tog procenta. Način plaćanja Član 13 Investitor se obavezuje da odmah po zaključenju ugovora. ukoliko do prekoračenja tog roka dođe njegovom krivicom. Ako je ugovorena nepromenljivost cene radova. U slučaju docnje Izvođača radova Naručilac radova ima pravo na srazmerno sniženje cene radova za svako sniženje cene elemenata na osnovu kojih je cena radova određena.

vrste izvršenih radova i sl. odnosno okolnosti. u skladu sa zakonom. Ukoliko Investitor ospori samo deo iskazane vrednosti radova u privremenoj situaciji ili u konačnoj situaciji dužan je da u ugovorenom roku isplati neosporenu vrednost radova. u roku od osam dana od dana prijema situacije.). veće ulegnuće zemljišta i dr. uz saglasnost Investitora. kvaliteta radova. Nastupanje. podzemnih voda.Član 14 Vrednost izvršenih radova Investitor će plaćati na osnovu privremenih i okončanih situacija. Privremene situacije dostavljaju se Investitoru najkasnije do petog u mesecu za radove izvršene u proteklom mesecu. Dinamiku izvođenja radova napraviće Izvođač radova pre početka izvođenja radova. trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti upisuju se u građevinski dnevnik. a okončana situacija u roku od deset dana od dana izvršenog konačnog obračuna. Rok za izvođenje radova Član 16 Rok za završetak ugovorenih radova je _____ meseci od dana zaključenja ugovora. nastanak u toku građenja okolnosti koje nisu bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom (pojava klizišta. smatraće se da nema primedbi na obračunate radove. Izvođač radova ima pravo na produženje roka izgradnje i u slučaju zadocnjenja Investitora u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza (zadocnjenja . kao što su: zemljotres. Član 15 Investitor može osporiti iznos iskazan u ispostavljenoj situaciji u pogledu količine izvršenih radova. mere državnih organa. Ukoliko u tom roku ne obavesti Izvođača radova o svojim primedbama. Na neblagovremeno isplaćene iznose po ispostavljenim situacijama Investitor je dužan da plati zateznu kamatu. Član 17 Izvođač radova ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora. poplava ili neka druga elementarna nepogoda. Izvođač radova je dužan da pismenim putem obavesti Investitora o potrebi za produženje roka za izvođenje radova zbog nastupanja vanrednih događaja. pojedinačne cene. O razlozima osporavanja i osporenom iznosu radova Investitor je dužan da obavesti Izvođača radova u roku od pet dana od dana prijema situacije čiji je sadržaj osporen.

Investitor je dužan da mu isplati premiju u visini od ____ za svaki kalendarski dan od dana kada je objekat završen do dana ugovorenog roka za završetak objekta. podnese potrebne ateste o kvalitetu materijala. dužan je da plati Investitoru ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan zakašnjenja i to u visini od ____ . plaćanje po privremenim situacijama i dr. odgovara Izvođač radova kao da je sam izvodio radove. delova koje ugrađuje na objektu. tehničkim normativima i utvrđenim standardima.za uvođenje u posao. Ugovorna kazna Član 20 Ako Izvođač radova svojom krivicom ne izvrši ugovorene radove u roku iz člana 16 ovog ugovora.) i to za onoliko vremena koliko je to zadocnjenje trajalo. Za uredno izvođenje radova od strane drugog izvođača. Izvođač radova je dužan da na zahtev Investitora. uz saglasnost Investitora. s tim što iznos tako određene ugovorne kazne ne može preći ______% od vrednosti ugovorenih radova. Ugovornu kaznu iz prethodnog stava Izvođač radova će platiti po izvršenom konačnom obračunu. i ona mora odgovarati projektno-tehničkoj dokumentaciji. tehničkoj dokumentaciji i tehničkim normativima i odgovornost za njegov kvalitet snosi Izvođač radova. Ustupanje radova podizvođaču Član 19 Izvođač radova može izvođenje pojedinih radova poveriti drugom izvođaču. ali je dužan da o tome pismeno obavesti Investitora. mora odgovarati opisu radova. . Premija Član 21 Ako Izvođač radova ugovorene radove završi pre ugovorenog roka. Obračun i isplata premije izvršiće se po konačnom obračunu. koji se upotrebljava za izvođenje ugovorenih radova. Kvalitet ugrađenog materijala i opreme Član 18 Materijal i njegova izrada. Opremu koja se ugrađuje u objekat nabavlja Izvođač radova. a po potrebi i da ispita kvalitet materijala kod za to ovlašćene stručne organizacije. elemenata.

odnosno nenamenskog korišćenja izgrađenog objekta od strane Investitora ili trećih lica. opreme i instalacija. Za ugrađenu opremu važi garantni rok proizvođača te opreme. Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev Investitora. odnosno materijala. koju je Investitor dužan vratiti Izvođaču radova po isteku garantnog roka. ako se po završetku izgradnje objekta ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova. odnosno svih radova predviđenih odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za izgradnju i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio. Tehnički pregled objekta Član 24 Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom. Ukoliko Izvođač radova ne otkloni nedostatke u primerenom roku koji mu odredi Investitor. kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova. Izvođač radova je dužan da u garantnom roku o svom trošku otkloni sve nedostatke na izrađenom objektu koji su nastali zbog toga što se Izvođač radova nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta izvedenih radova i ugrađenog materijala.Garantni rok Član 22 Garantni rok za izvedene radove iznosi dve godine računajući od izvršene primopredaje objekta. odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za . Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta. Investitor ima pravo da te nedostatke otkloni na račun Izvođača radova. prilikom primopredaje objekta. Izvođač radova nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nestručnog rukovanja i upotrebe. ako za pojedine radove nije zakonom predviđen duži rok. blanko menicu na iznos od _______% od vrednosti objekta po konačnom obračunu. odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji se može izdati upotrebna dozvola. Član 23 Kao garanciju za izvršenje obaveza u garantnom roku Izvođač radova će predati Investitoru. Član 25 Tehnički pregled objekta vrši komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva ili preduzeće.

odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. . vrši komisija koju obrazuje taj organ ili preduzeće. ugovorne strane rešavaće sporazumno. Tehnički pregled objekta prema situaciji vrši: komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja i telekomunikacija ili preduzeće.tehnička dokumentacija (Prilog 2). odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. Tehnički pregled objekta za koji je odobrenje za izgradnju izdala opštinska. Član 29 Ovaj ugovor zaključen je u šest istovetnih primeraka. .građevinska dozvola (Prilog 3). Član 28 Sastavni deo ovog ugovora čine: . od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primerka. Član 27 Eventualne sporove iz ovog ugovora. a sporove koje ne budu mogle rešiti sporazumno. odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. Tehnički pregled objekta za koji je odobrenje za izgradnju izdao nadležni organ autonomne pokrajine. .dinamika izvođenja radova (Prilog 4). .ponuda Izvođača br. rešavaće nadležni trgovinski sud. Završne odredbe Član 26 Na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o planiranju i građenju i Posebne uzanse o građenju. Troškove tehničkog pregleda snosi Investitor. Tehnički pregled objekta obezbeđuje Investitor.obavljanje tih poslova (obrazovanje komisije zavisi od nadležnosti organa za izdavanje odobrenja za izgradnju). odnosno gradska uprava. _____ od _______ godine (Prilog 1). vrši komisija koju obrazuje ta uprava ili preduzeće.

IZVOĐAČ RADOVA INVESTITOR .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->