Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

đ) staro oružje – koje čine puške. b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm. kama. u smislu ovog zakona. Član 6. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm. a) ovog zakona. ručnim umetanjem metka u ležište. stav (1) tačka. bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali. Član 4. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5.8 mm i veći. odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. odnosno koje je demilitarizovano. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. g) sportsko oružje – koje čine puške. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje. pištolji i revolveri velikog kalibra.6 mm. u smislu ovog zakona. ž) snajper je optički nišan za pušku. (1) Dijelovima za oružje. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm.e) hladno oružje (bokser. bodež. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. sablja. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme. Član 5. kalibra 4. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. sablje. smatraju se: 2 . Prema namjeni i posebnim vrstama. podešeni u sportske svrhe. revolveri. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača. đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača.

signalna. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. osim lovačkog oružja. smatraju se meci. čaure sa kapislama. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. barut. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. II NABAVLjANjE. bez označene marke. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. 3 . (4) Zabranjeno je nabavljanje. držanje. kapisle. nošenje. rasprskavajućeg ili gasnog oružja. sačma. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. zrna. kao i nabavljanje. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta. navlake pištolja i sanduk. cilindri revolvera. kalibra i fabričkog broja. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. patrone. nabavljanje. (2) Municijom. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. (2) Zabranjeno je nabavljanje. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata. anestetička i gasna punjenja. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. v) zatvarači za puške i pištolje.a) cijevi za puške. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. pištolje i revolvere. Član 7. kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. (1) Zabranjen je promet. u smislu ovog zakona.

može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. (7) Oružje. za vrijeme dok traje postupak. kao i dijelove za oružje i municiju iz st. d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. (1) i (2) ovog člana. propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. Član 10. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. 4 . (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama. (1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. za vrijeme dok traje postupak. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira. tačka g) ovog zakona. odnosno oružni list. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. a najviše 50 metaka. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. Član 9.

(3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). ovlaštena službena lica sudske policije. nošenja i upotrebe oružja. lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine. bezbjedno rukovanje oružjem. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. aktivna i penzionisana vojna lica. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. 5 . (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. rezervni oficiri. odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. odnosno korisnika oružja. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. osim oružja za ličnu bezbjednost. III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA. građanima se izdaje oružni list. strelištem. (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. Član 11. (2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. Član 13. Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica.

a) do ž). trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. nestanka ili gubljenja. ustanove. Član 15. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja. Član 14. odnosno od dana kada su saznali za nestanak. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. ustanove.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. kao i praviti ili držati municiju za to oružje. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. dotrajalo i staro oružje. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. Član 16. na osnovu odobrenja nadležnog organa. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. (2) Javna i druga preduzeća. (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. (1) Javna i druga preduzeća. može držati. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. 6 . (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. stav (1) tač. lice može predati nadležnom organu na uništenje. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. Član 17. odnosno gubljenje. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda.

(3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja. (6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. Član 19. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. čuvaju se u zaključanim kasama. (5) Protiv rješenja iz st. (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje. odvojeni jedno od drugog. te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja. Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.Član 18. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. Član 20. 7 . Član 21. na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno.

(2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. uz prethodnu prijavu nadležnom organu. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja. predaje se nadležnom organu odmah. ovog zakona. izvađen okvir i sl. prodano. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. ovog zakona budu odvojeni od njega. ukoliko je lice posjeduje. Član 23. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. (4) Lice koje posjeduje oružje. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. Član 24. prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica. lice koje vrši zamjenu. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. 8 . a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. popravke i prepravke oružja. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. odnosno odobrenje za držanje oružja.) Član 22. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. bravica na obaraču. (2) Prilikom prenošenja. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. ukradeno. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista. do donošenja odluke u skladu sa zakonom. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. objekata i narušiti javni red i mir. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja. oružni list.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. u roku od osam dana od izvršene zamjene. Član 25. (1) Prilikom otuđenja oružja. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. kao i dozvola za nošenje oružja. i sl.

(3) Javnim i drugim preduzećima. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. ustanovama i drugim pravnim licima iz st. odnosno pravo na nošenje oružja. radi obavljanja njihove djelatnosti. ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje. Član 28. (1) Javna i druga preduzeća. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost. ustanovama i drugim pravnim licima. g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. radi obavljanja njihove djelatnosti. (2) Ako javno i drugo preduzeće. licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. (2) Javna i druga preduzeća. (1) Javna i druga preduzeća. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. (1) Javna i druga preduzeća. ustanove i druga pravna lica iz člana 26. odnosno aktivnost. Član 26. 9 . Član 27.

odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. stav (1). a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. odnosno odobrenje za držanje oružja. (1) Oružni list. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. odnosno odobrenje za držanje oružja. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list. ustanove i druga pravna lica iz čl. dozvola za nošenje oružja. Javna i druga preduzeća.Član 29. ovog zakona. Član 32. (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. kao i na osnovu drugih zakona. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. Član 31. Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov. dozvolu za nošenje oružja. odnosno krivičnog postupka. stav (2). Javna i druga preduzeća. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. stav (1) ovog zakona. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. oružje i municija. ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA. kada prestanu razlozi za držanje. 10 . (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. člana 10. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi. 26. do 31. u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. stav (1) ovog zakona. Član 30.

odnosno nađeno oružje. Član 35. (1) Prometom oružja. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu. odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana. kojima se obezbjeđuje da oružje. preduzećima. dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10. b) odgovorno lice u preduzeću. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. (1) Nestanak oružja.Član 34. stav (1) ovog zakona. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje. dijelove za oružje i municiju građanima. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. 11 . (1) Za oduzeti oružni list. (2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. organima. odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. odnosno registar radnji. odnosno odobrenje za držanje oružja. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju.

stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa. Član 38. 12 . (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske. odnosno lično ime vozača. Član 40. količinu i način pakovanja oružja. naziv i adresu proizvođača. datum i sat počinjanja prevoza. dijelova za oružje i municije. tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. naziv i adresu proizvođača. naziv i adresu prevoznika. suvozača ili pratioca. naznačenje vrste. Odobrenje iz člana 39. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. (1) Za prevoz oružja. dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja . dijelova za oružje i municiju. potrebno je odobrenje nadležnog organa. dijelova za oružje i municije. stav (2) ovog zakona. odnosno radnji iz člana 36. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. vrstu.Član 37. trasu i krajnje mjesto prevoza. (1) Za promet oružja. dijelova za oružje i municije između preduzeća. Član 41. (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. naziv i adresu primaoca.

d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. 13 . dozvolama za nošenje oružja. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. Član 45. vodi nadležni organ. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. ustanove i druga pravna lica. oduzetom. đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. (2) Preduzeće. Član 43. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42. g) javna i druga preduzeća. Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. nađenom i predatom oružju. v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. Javna i druga preduzeća. izdatim oružnim listovima. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. odnosno oružni list.(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. odobrenjima za držanje oružja. i to: a) javna i druga preduzeća.

odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja. napravu ili uređaj iz člana 7. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti.Ako lice kome je izdat oružni list. g) postupi protivno odredbama člana 28. stav 1. (1) Novčanom kaznom od 4.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. a za prekršaj iz člana 36. 39. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. (1) i (3). stav (1) ovog zakona. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. ovog zakona. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1. Član 48.500 KM. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. (1) i (3) i člana 37. stav (1) ovog zakona. drži. popravlja ili prepravlja oružje. i zaštitna mjera oduzimanje oružja.000 KM do 7. (1) Novčanom kaznom od 2. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. 14 . dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište. st. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl. nabavi. dijelova za oružje i municije. čl. odnosno nađeno oružje (član 35. stav 1). b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. Član 47. 30. st. i 41. v) postupi protivno odredbama člana 27. b) postupi protivno odredbama člana 26. i 31. đ) postupi protivno odredbama člana 36. ovog zakona. st. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet. 29. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište. stav (1) ovog zakona. stav (1) ovog zakona. radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima.200 KM.000 KM do 12. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne. dozvolama za nošenje oružja i municije. (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. (1) i (2) ovog zakona. dozvola za nošenje oružja i municije.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće.

b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12. st. g) nosi trofejno. stav 1).200 KM. drži ili nosi vatreno oružje. (1). sportsko i posebno oružje protivno članu 7. stav 3). (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. i (2) tačka g) ovog zakona. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16). (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. stav (2) ovog zakona. područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28. e) postupi protivno odredbama člana 25. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje. stav (3) ovog zakona.200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1. g) postupi protivno odredbi člana 21. đ) prenosi oružje protivno članu 21. stav 1). stav (2). b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. stav 2). stav 6). 2) Za prekršaj iz stava 1. naprave i uređaja. ž) postupi suprotno odredbama člana 23. ovog zakona. i) nosi oružje i municiju van objekta. dijelove za oružje i municiju (član 38. posebno oružje. stav 2). (1) i (2) ovog zakona. napravu ili uređaj suprotno članu 7. 15 . d) postupi suprotno odredbi člana 22. stav 1). hladno oružje. ovog zakona. đ) postupi protivno odredbama člana 24.v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. st. Član 49. ovog zakona. odnosno upotrijebi lovačko. (1) i (2) ovog zakona. stav (1) ovog zakona. Član 50. d) postupi suprotno odredbama člana 20. stav 3). g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22). z) ne postupi u skladu sa članom 51. ovog zakona. v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. st. tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1.

Član 52.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. odnosno nađeno oružje (član 35. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. X PRELAZNE ODREDBE Član 51. stav 1). (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem. oružnog lista. dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. čuvanja oružja i municije. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. 16 . g) obrasci zahtjeva. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja. b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. Član 54. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. v) uslovi i način smještaja. Član 53. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. odobrenja. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu.

9/96 6/97. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. Član 55. 16/95. (3) Nakon isteka roka iz stava 1. jul 2007. ovog člana.(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”. popravljanjem i prepravljanjem oružja. odnosno bave se prometom. godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 . br. Broj:01-1277/07 Datum: 17. XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. 13/93. Član 57. 10/98. 34/99 i 25/04). 8/96. Fizička i pravna lica koja drže i nose. radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica.