Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

podešeni u sportske svrhe. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača. (1) Dijelovima za oružje. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. ž) snajper je optički nišan za pušku. odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5. stav (1) tačka. Prema namjeni i posebnim vrstama. smatraju se: 2 . g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali. Član 6. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. revolveri. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje. ručnim umetanjem metka u ležište. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm.8 mm i veći. đ) staro oružje – koje čine puške. kama. Član 5. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. odnosno koje je demilitarizovano. Član 4. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. sablja. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača.6 mm. bodež. g) sportsko oružje – koje čine puške.e) hladno oružje (bokser. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. u smislu ovog zakona. pištolji i revolveri velikog kalibra. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. u smislu ovog zakona. sablje. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje. bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. a) ovog zakona. kalibra 4.

odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. (1) Zabranjen je promet. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. signalna. pištolje i revolvere. v) zatvarači za puške i pištolje. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. u smislu ovog zakona. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. nabavljanje. anestetička i gasna punjenja. kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. cilindri revolvera. (2) Zabranjeno je nabavljanje. smatraju se meci. II NABAVLjANjE. kapisle. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. sačma. držanje. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. kalibra i fabričkog broja. 3 . (4) Zabranjeno je nabavljanje. navlake pištolja i sanduk. (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. osim lovačkog oružja. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. kao i nabavljanje. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. bez označene marke. rasprskavajućeg ili gasnog oružja. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. barut. patrone. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata. čaure sa kapislama. zrna. Član 7. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. nošenje. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. (2) Municijom.a) cijevi za puške.

(1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. a najviše 50 metaka. Član 9. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. kao i dijelove za oružje i municiju iz st. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. Član 10. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. za vrijeme dok traje postupak. (1) i (2) ovog člana. za vrijeme dok traje postupak. tačka g) ovog zakona. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. 4 . kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. odnosno oružni list. (7) Oružje.

(2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj. (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. odnosno korisnika oružja. ovlaštena službena lica sudske policije. Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja. 5 . odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. osim oružja za ličnu bezbjednost. bezbjedno rukovanje oružjem. Član 11. rezervni oficiri. (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica. građanima se izdaje oružni list. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. nošenja i upotrebe oružja. lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine. Član 13. aktivna i penzionisana vojna lica. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. strelištem.

na osnovu odobrenja nadležnog organa. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. Član 14. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. nestanka ili gubljenja. kao i praviti ili držati municiju za to oružje. može držati. Član 16. 6 . (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. Član 17. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. ustanove. (2) Javna i druga preduzeća. dotrajalo i staro oružje. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. Član 15. držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana. a) do ž). odnosno gubljenje. (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. odnosno od dana kada su saznali za nestanak. stav (1) tač. lice može predati nadležnom organu na uništenje. o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica. ustanove. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda. (1) Javna i druga preduzeća. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja.

Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. Član 19. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (5) Protiv rješenja iz st. (3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno. 7 . na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. čuvaju se u zaključanim kasama. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom. (6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.Član 18. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva. te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. Član 20. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja. i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. Član 21. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. odvojeni jedno od drugog. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno.

lice koje vrši zamjenu. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. (2) Prilikom prenošenja. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica. bravica na obaraču. prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. Član 24. odnosno odobrenje za držanje oružja. zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. kao i dozvola za nošenje oružja. do donošenja odluke u skladu sa zakonom. prodano.) Član 22. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. oružni list. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. i sl. (2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. (1) Prilikom otuđenja oružja. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. Član 23. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. ovog zakona. Član 25. (4) Lice koje posjeduje oružje. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje. ukoliko je lice posjeduje. objekata i narušiti javni red i mir. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. 8 . oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. u roku od osam dana od izvršene zamjene. predaje se nadležnom organu odmah. popravke i prepravke oružja. uz prethodnu prijavu nadležnom organu.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. izvađen okvir i sl. ovog zakona budu odvojeni od njega. ukradeno.

(2) Ako javno i drugo preduzeće. odnosno aktivnost. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. (1) Javna i druga preduzeća. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. odnosno pravo na nošenje oružja. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. (2) Javna i druga preduzeća. licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. (3) Javnim i drugim preduzećima. radi obavljanja njihove djelatnosti. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje. (1) Javna i druga preduzeća. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. Član 27. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. 9 . g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. (1) Javna i druga preduzeća. ustanovama i drugim pravnim licima. Član 28. radi obavljanja njihove djelatnosti. ustanove i druga pravna lica iz člana 26. Član 26.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca. ustanovama i drugim pravnim licima iz st.

stav (1) ovog zakona. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. stav (1) ovog zakona. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. ovog zakona. stav (1). dozvolu za nošenje oružja. (1) Oružni list. a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. člana 10. Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. Član 32. kada prestanu razlozi za držanje. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi. (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. odnosno odobrenje za držanje oružja. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. 26. stav (2). oružje i municija. ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA.Član 29. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. Član 31. ustanove i druga pravna lica iz čl. 10 . Javna i druga preduzeća. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. Javna i druga preduzeća. u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8. dozvola za nošenje oružja. do 31. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. odnosno odobrenje za držanje oružja. oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10. odnosno krivičnog postupka. Član 30. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. kao i na osnovu drugih zakona. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. odnosno odobrenje za držanje oružja. b) odgovorno lice u preduzeću.Član 34. stav (1) ovog zakona. kojima se obezbjeđuje da oružje. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (1) Prometom oružja. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. (1) Nestanak oružja. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana. 11 . (1) Za oduzeti oružni list. odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati. odnosno nađeno oružje. odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. odnosno registar radnji. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje. organima. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana. preduzećima. (2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. Član 35. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. dijelove za oružje i municiju građanima. dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10.

12 . (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. naziv i adresu primaoca. dijelova za oružje i municije. (1) Za prevoz oružja. trasu i krajnje mjesto prevoza. Član 40. dijelova za oružje i municiju. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. dijelova za oružje i municije.Član 37. odnosno lično ime vozača. VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. dijelova za oružje i municije između preduzeća. dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. naznačenje vrste. vrstu. stav (2) ovog zakona. Član 41. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa. naziv i adresu proizvođača. (1) Za promet oružja. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. suvozača ili pratioca. količinu i način pakovanja oružja. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca. (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. naziv i adresu proizvođača. datum i sat počinjanja prevoza. Član 38. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. potrebno je odobrenje nadležnog organa. odnosno radnji iz člana 36. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja . naziv i adresu prevoznika. Odobrenje iz člana 39. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske.

ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. 13 . Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. g) javna i druga preduzeća. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ. Član 43. nađenom i predatom oružju. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju. ustanove i druga pravna lica. (2) Preduzeće. odobrenjima za držanje oružja.(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. i to: a) javna i druga preduzeća. Javna i druga preduzeća. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42. v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije. vodi nadležni organ. izdatim oružnim listovima. odnosno oružni list. dozvolama za nošenje oružja. Član 45. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. oduzetom.

napravu ili uređaj iz člana 7. odnosno nađeno oružje (član 35. stav (1) ovog zakona. (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. dozvola za nošenje oružja i municije. stav (1) ovog zakona. stav 1. b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. g) postupi protivno odredbama člana 28. 14 . radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima. v) postupi protivno odredbama člana 27.000 KM do 7. b) postupi protivno odredbama člana 26. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti.200 KM. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1. st. Član 47. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. (1) Novčanom kaznom od 2. stav (1) ovog zakona.500 KM. i 41. odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja. đ) postupi protivno odredbama člana 36. stav 1).000 KM do 12. a za prekršaj iz člana 36. st.Ako lice kome je izdat oružni list. dijelova za oružje i municije. (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. stav (1) ovog zakona. ovog zakona. 29. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište. i zaštitna mjera oduzimanje oružja. nabavi. dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište. (1) i (3). Član 48. drži. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. st. popravlja ili prepravlja oružje. i 31.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. čl. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. ovog zakona. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. dozvolama za nošenje oružja i municije. 39. 30. (1) Novčanom kaznom od 4. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). (1) i (3) i člana 37. (1) i (2) ovog zakona.

z) ne postupi u skladu sa članom 51. g) nosi trofejno. b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. sportsko i posebno oružje protivno članu 7. (1). st. drži ili nosi vatreno oružje. stav (3) ovog zakona. stav (1) ovog zakona. d) postupi suprotno odredbama člana 20. i) nosi oružje i municiju van objekta. 2) Za prekršaj iz stava 1. napravu ili uređaj suprotno članu 7. d) postupi suprotno odredbi člana 22. hladno oružje. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. ovog zakona. odnosno upotrijebi lovačko. 15 . đ) postupi protivno odredbama člana 24. e) postupi protivno odredbama člana 25. ovog zakona. (1) i (2) ovog zakona. i (2) tačka g) ovog zakona.200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. ž) postupi suprotno odredbama člana 23. stav 3). b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje. g) postupi protivno odredbi člana 21. stav (2) ovog zakona. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1. stav 3). st. stav 2). stav 6). posebno oružje. drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. naprave i uređaja. ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. dijelove za oružje i municiju (član 38. područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28.v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. st. tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1. (1) i (2) ovog zakona. Član 50. ovog zakona. stav 1). ovog zakona. g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). stav 1). Član 49. e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22). dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16).200 KM. (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. stav 1). stav (2). đ) prenosi oružje protivno članu 21. stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. Član 53. odobrenja. Član 54. v) uslovi i način smještaja. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem. dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. Član 52. (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. čuvanja oružja i municije. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. stav 1). oružnog lista. X PRELAZNE ODREDBE Član 51. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. odnosno nađeno oružje (član 35. g) obrasci zahtjeva. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje. 16 . (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja.

odnosno bave se prometom. 34/99 i 25/04). zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. ovog člana.(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 . 8/96. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”. (3) Nakon isteka roka iz stava 1. radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica. popravljanjem i prepravljanjem oružja. XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. jul 2007. Član 57. 10/98. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. Fizička i pravna lica koja drže i nose. br. 9/96 6/97. Broj:01-1277/07 Datum: 17. 13/93. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou. 16/95. Član 55.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful