Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

revolveri. pištolji i revolveri velikog kalibra. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. Član 4. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. (1) Dijelovima za oružje. Član 6. kama. Prema namjeni i posebnim vrstama. u smislu ovog zakona. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm. ručnim umetanjem metka u ležište. u smislu ovog zakona. Član 5. đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. ž) snajper je optički nišan za pušku. a) ovog zakona. sablja. stav (1) tačka. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. g) sportsko oružje – koje čine puške. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. podešeni u sportske svrhe. sablje. bodež. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. đ) staro oružje – koje čine puške. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova.6 mm. smatraju se: 2 . b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača.8 mm i veći. kalibra 4. g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali.e) hladno oružje (bokser. odnosno koje je demilitarizovano.

smatraju se meci. barut.a) cijevi za puške. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. držanje. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. cilindri revolvera. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta. II NABAVLjANjE. v) zatvarači za puške i pištolje. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. Član 7. u smislu ovog zakona. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. rasprskavajućeg ili gasnog oružja. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. kao i nabavljanje. pištolje i revolvere. navlake pištolja i sanduk. (2) Municijom. 3 . (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. nabavljanje. (1) Zabranjen je promet. signalna. sačma. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. osim lovačkog oružja. zrna. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. (4) Zabranjeno je nabavljanje. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. bez označene marke. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. kapisle. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. patrone. (2) Zabranjeno je nabavljanje. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. kalibra i fabričkog broja. anestetička i gasna punjenja. čaure sa kapislama. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. nošenje.

(1) i (2) ovog člana. propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH. za vrijeme dok traje postupak. za vrijeme dok traje postupak. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. tačka g) ovog zakona. (1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. Član 9. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. Član 10. a najviše 50 metaka. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. odnosno oružni list. kao i dijelove za oružje i municiju iz st. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. 4 . kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte. (7) Oružje. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira.

DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. osim oružja za ličnu bezbjednost. odnosno korisnika oružja. (2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. građanima se izdaje oružni list. aktivna i penzionisana vojna lica. (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme. (3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). rezervni oficiri. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. 5 . ovlaštena službena lica sudske policije. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA. (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. nošenja i upotrebe oružja. odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. strelištem. Član 11. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. bezbjedno rukovanje oružjem. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa. Član 13. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine.

odnosno od dana kada su saznali za nestanak. lice može predati nadležnom organu na uništenje. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. kao i praviti ili držati municiju za to oružje. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. Član 14. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja. može držati. (1) Javna i druga preduzeća. Član 17. trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. Član 16. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja. odnosno gubljenje. 6 . (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. ustanove. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. a) do ž). (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. nestanka ili gubljenja. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. stav (1) tač. na osnovu odobrenja nadležnog organa. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. Član 15. dotrajalo i staro oružje. držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje. ustanove. (2) Javna i druga preduzeća.

Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom.Član 18. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. (6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno. (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. Član 21. nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. odvojeni jedno od drugog. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva. na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. Član 20. 7 . i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. (5) Protiv rješenja iz st. (3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. Član 19. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. čuvaju se u zaključanim kasama. Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole.

prodano. u roku od osam dana od izvršene zamjene. lice koje vrši zamjenu. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. popravke i prepravke oružja. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja. bravica na obaraču.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. izvađen okvir i sl. Član 24. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. (1) Prilikom otuđenja oružja. uz prethodnu prijavu nadležnom organu. oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista. prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta. ovog zakona. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. do donošenja odluke u skladu sa zakonom. objekata i narušiti javni red i mir. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. (4) Lice koje posjeduje oružje. ukoliko je lice posjeduje. Član 25. predaje se nadležnom organu odmah. Član 23. odnosno odobrenje za držanje oružja. ukradeno. (2) Prilikom prenošenja. kao i dozvola za nošenje oružja. a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje.) Član 22. (2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. ovog zakona budu odvojeni od njega. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. i sl. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. oružni list. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. 8 . zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja.

ustanove i druga pravna lica iz člana 26. (2) Ako javno i drugo preduzeće. odnosno aktivnost. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. radi obavljanja njihove djelatnosti. ustanovama i drugim pravnim licima iz st. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. (3) Javnim i drugim preduzećima. (1) Javna i druga preduzeća. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. odnosno pravo na nošenje oružja. Član 27. ustanovama i drugim pravnim licima. Član 26. Član 28. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. (1) Javna i druga preduzeća. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. (2) Javna i druga preduzeća. radi obavljanja njihove djelatnosti. (1) Javna i druga preduzeća.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca. ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. 9 .

u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. stav (2). ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. odnosno odobrenje za držanje oružja. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. oružje i municija. odnosno krivičnog postupka. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. Javna i druga preduzeća. (1) Oružni list. oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. kada prestanu razlozi za držanje. stav (1). 26. 10 . Član 31. Član 30. člana 10. oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10. a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. dozvola za nošenje oružja. stav (1) ovog zakona. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi. (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. stav (1) ovog zakona. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. ovog zakona. Član 32. (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. dozvolu za nošenje oružja. Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov. Javna i druga preduzeća. odnosno odobrenje za držanje oružja. ustanove i druga pravna lica iz čl. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. do 31. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list.Član 29. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. kao i na osnovu drugih zakona.

Član 35. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. (1) Nestanak oružja. dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana. odnosno odobrenje za držanje oružja. odnosno nađeno oružje. dijelove za oružje i municiju građanima. odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem. (1) Za oduzeti oružni list. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati. odnosno registar radnji. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. kojima se obezbjeđuje da oružje. b) odgovorno lice u preduzeću. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske.Član 34. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. (2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. 11 . (1) Prometom oružja. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju. organima. preduzećima. stav (1) ovog zakona. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu.

Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. trasu i krajnje mjesto prevoza. dijelova za oružje i municije. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca. naznačenje vrste. (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske. suvozača ili pratioca. naziv i adresu primaoca. odnosno lično ime vozača. odnosno radnji iz člana 36. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja .Član 37. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. Član 41. dijelova za oružje i municiju. potrebno je odobrenje nadležnog organa. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa. Odobrenje iz člana 39. dijelova za oružje i municije. dijelova za oružje i municije između preduzeća. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. datum i sat počinjanja prevoza. naziv i adresu proizvođača. 12 . Član 40. VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. Član 38. naziv i adresu proizvođača. količinu i način pakovanja oružja. stav (2) ovog zakona. (1) Za prevoz oružja. vrstu. naziv i adresu prevoznika. tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. (1) Za promet oružja.

Član 43. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. odnosno oružni list. v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije. oduzetom. izdatim oružnim listovima. (2) Preduzeće. Javna i druga preduzeća. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. nađenom i predatom oružju. Član 45. 13 .(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. ustanove i druga pravna lica. dozvolama za nošenje oružja. odobrenjima za držanje oružja. VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. i to: a) javna i druga preduzeća. vodi nadležni organ. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju. g) javna i druga preduzeća.

000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. stav 1). i 41. stav (1) ovog zakona. st. dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište. Član 47. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište. Član 48. čl. (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. đ) postupi protivno odredbama člana 36.Ako lice kome je izdat oružni list. (1) i (3) i člana 37.500 KM. g) postupi protivno odredbama člana 28. ovog zakona. b) postupi protivno odredbama člana 26. odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja. stav (1) ovog zakona. 30. stav (1) ovog zakona. (1) Novčanom kaznom od 4. drži. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. st.200 KM. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. (1) i (2) ovog zakona. dijelova za oružje i municije. st. napravu ili uređaj iz člana 7. 14 .000 KM do 12. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. v) postupi protivno odredbama člana 27. i zaštitna mjera oduzimanje oružja.000 KM do 7. (1) i (3). a za prekršaj iz člana 36. dozvola za nošenje oružja i municije. 29. ovog zakona. radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. odnosno nađeno oružje (član 35. popravlja ili prepravlja oružje. dozvolama za nošenje oružja i municije. 39. (1) Novčanom kaznom od 2. stav (1) ovog zakona. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet. i 31. (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. stav 1. nabavi.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl.

200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. i) nosi oružje i municiju van objekta. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1. (1) i (2) ovog zakona. napravu ili uređaj suprotno članu 7. Član 50. stav 3). dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16). stav 6). (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12. b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. e) postupi protivno odredbama člana 25. ovog zakona. v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. ž) postupi suprotno odredbama člana 23. đ) postupi protivno odredbama člana 24. drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. stav 2). naprave i uređaja. hladno oružje. drži ili nosi vatreno oružje. odnosno upotrijebi lovačko. dijelove za oružje i municiju (član 38. g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). ovog zakona.200 KM. đ) prenosi oružje protivno članu 21. ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. stav 1). stav 3). stav (2) ovog zakona. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. stav (1) ovog zakona. stav 1). ovog zakona. e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22). stav (2). stav 1). 2) Za prekršaj iz stava 1. i (2) tačka g) ovog zakona. stav 2). tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1. posebno oružje. Član 49. ovog zakona.v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. z) ne postupi u skladu sa članom 51. g) nosi trofejno. st. sportsko i posebno oružje protivno članu 7. (1). 15 . stav (3) ovog zakona. d) postupi suprotno odredbama člana 20. d) postupi suprotno odredbi člana 22. st. (1) i (2) ovog zakona. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje. g) postupi protivno odredbi člana 21. st. područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28.

odobrenja. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. odnosno nađeno oružje (član 35. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja. stav 1). (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. X PRELAZNE ODREDBE Član 51. (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem. Član 53. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva. b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem. dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. Član 52. v) uslovi i način smještaja. dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. g) obrasci zahtjeva. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. čuvanja oružja i municije. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani. (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. Član 54. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. oružnog lista. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. 16 .

jul 2007. zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. Član 57. (3) Nakon isteka roka iz stava 1. godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 . 16/95. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”. radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica. 34/99 i 25/04). Član 55. 9/96 6/97. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou.(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. popravljanjem i prepravljanjem oružja. XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. ovog člana. odnosno bave se prometom. 8/96. 13/93. Fizička i pravna lica koja drže i nose. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. br. Broj:01-1277/07 Datum: 17. 10/98.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful