Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja.6 mm. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme. sablje. sablja. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. stav (1) tačka. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. Član 5. pištolji i revolveri velikog kalibra. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. đ) staro oružje – koje čine puške. u smislu ovog zakona. bodež. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. Član 4. ž) snajper je optički nišan za pušku. g) sportsko oružje – koje čine puške. u smislu ovog zakona. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. (1) Dijelovima za oružje. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. odnosno koje je demilitarizovano. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. Član 6. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača.8 mm i veći. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje. kama. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. a) ovog zakona. smatraju se: 2 . sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. ručnim umetanjem metka u ležište. revolveri. podešeni u sportske svrhe. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova. Prema namjeni i posebnim vrstama.e) hladno oružje (bokser. g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali. kalibra 4.

signalna. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. u smislu ovog zakona. pištolje i revolvere. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. II NABAVLjANjE. navlake pištolja i sanduk. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. kapisle. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. nabavljanje.a) cijevi za puške. Član 7. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. osim lovačkog oružja. (1) Zabranjen je promet. držanje. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta. popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. anestetička i gasna punjenja. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. bez označene marke. patrone. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. nošenje. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. (2) Zabranjeno je nabavljanje. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. zrna. kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. kao i nabavljanje. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. (2) Municijom. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. čaure sa kapislama. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. sačma. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata. v) zatvarači za puške i pištolje. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. (4) Zabranjeno je nabavljanje. 3 . cilindri revolvera. rasprskavajućeg ili gasnog oružja. kalibra i fabričkog broja. barut. smatraju se meci.

Član 9. (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. kao i dijelove za oružje i municiju iz st. (1) i (2) ovog člana. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. (7) Oružje. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. (1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. 4 . đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte. tačka g) ovog zakona. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. odnosno oružni list. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem. za vrijeme dok traje postupak. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. za vrijeme dok traje postupak. Član 10. d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. a najviše 50 metaka. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH.

(2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine. Član 11. (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. građanima se izdaje oružni list. (3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj. ovlaštena službena lica sudske policije. aktivna i penzionisana vojna lica. Član 13. osim oružja za ličnu bezbjednost. nošenja i upotrebe oružja. Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja. bezbjedno rukovanje oružjem. (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. 5 . (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica. (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. rezervni oficiri. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. odnosno korisnika oružja.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. strelištem. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana. a) do ž). može držati. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. Član 15. 6 . (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. Član 14. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. Član 17. stav (1) tač. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. odnosno gubljenje. trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje. (2) Javna i druga preduzeća. ustanove. ustanove. (1) Javna i druga preduzeća. (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica. odnosno od dana kada su saznali za nestanak. Član 16. dotrajalo i staro oružje. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja. na osnovu odobrenja nadležnog organa. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. lice može predati nadležnom organu na uništenje. kao i praviti ili držati municiju za to oružje. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja. nestanka ili gubljenja. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda.

(6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva. Član 20. 7 . rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole. na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje.Član 18. (3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. čuvaju se u zaključanim kasama. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. (5) Protiv rješenja iz st. Član 21. i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. odvojeni jedno od drugog. (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja. nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. Član 19. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

ukradeno. objekata i narušiti javni red i mir. predaje se nadležnom organu odmah. oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja. bravica na obaraču. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. Član 23. Član 24. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta. Član 25. 8 . popravke i prepravke oružja. odnosno odobrenje za držanje oružja. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. uz prethodnu prijavu nadležnom organu. i sl. (2) Prilikom prenošenja. a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. lice koje vrši zamjenu. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. ovog zakona budu odvojeni od njega. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. izvađen okvir i sl. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. do donošenja odluke u skladu sa zakonom. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica.) Član 22. ukoliko je lice posjeduje. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. (4) Lice koje posjeduje oružje. ovog zakona. kao i dozvola za nošenje oružja. u roku od osam dana od izvršene zamjene. prodano. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. oružni list. (1) Prilikom otuđenja oružja. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja.

ustanove i druga pravna lica iz člana 26. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. odnosno aktivnost. (3) Javnim i drugim preduzećima. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. (2) Javna i druga preduzeća. licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. Član 26. radi obavljanja njihove djelatnosti. ustanovama i drugim pravnim licima. (1) Javna i druga preduzeća. ustanovama i drugim pravnim licima iz st. g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima. Član 27. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. (2) Ako javno i drugo preduzeće. ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. (1) Javna i druga preduzeća. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost. 9 . odnosno pravo na nošenje oružja. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje. radi obavljanja njihove djelatnosti.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. (1) Javna i druga preduzeća. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca. Član 28.

10 . odnosno krivičnog postupka. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. ustanove i druga pravna lica iz čl. odnosno odobrenje za držanje oružja. odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. oružje i municija. u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. Član 32. do 31. člana 10. oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi.Član 29. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. ovog zakona. dozvola za nošenje oružja. Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov. Član 31. stav (2). (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. Član 30. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. Javna i druga preduzeća. 26. kao i na osnovu drugih zakona. odnosno odobrenje za držanje oružja. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. Javna i druga preduzeća. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. kada prestanu razlozi za držanje. stav (1). (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA. dozvolu za nošenje oružja. (1) Oružni list. stav (1) ovog zakona. stav (1) ovog zakona. oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8.

Član 35.Član 34. odnosno registar radnji. organima. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju. kojima se obezbjeđuje da oružje. V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. (1) Prometom oružja. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. preduzećima. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. odnosno odobrenje za držanje oružja. odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. odnosno nađeno oružje. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje. stav (1) ovog zakona. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu. 11 . (1) Nestanak oružja. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10. b) odgovorno lice u preduzeću. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati. (2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. dijelove za oružje i municiju građanima. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. (1) Za oduzeti oružni list.

dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. trasu i krajnje mjesto prevoza. vrstu. Član 41. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja . Odobrenje iz člana 39. dijelova za oružje i municije.Član 37. naziv i adresu proizvođača. dijelova za oružje i municije između preduzeća. odnosno lično ime vozača. (1) Za prevoz oružja. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. naziv i adresu proizvođača. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. 12 . odnosno radnji iz člana 36. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa. potrebno je odobrenje nadležnog organa. datum i sat počinjanja prevoza. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. naziv i adresu primaoca. Član 40. VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. (1) Za promet oružja. stav (2) ovog zakona. (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske. naziv i adresu prevoznika. suvozača ili pratioca. naznačenje vrste. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. Član 38. (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca. tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. dijelova za oružje i municiju. količinu i način pakovanja oružja. dijelova za oružje i municije.

VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. g) javna i druga preduzeća. oduzetom. ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. izdatim oružnim listovima. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. vodi nadležni organ. d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. odobrenjima za držanje oružja. Član 43. nađenom i predatom oružju. v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije.(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. dozvolama za nošenje oružja. 13 . (2) Preduzeće. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. Javna i druga preduzeća. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Član 45. đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju. odnosno oružni list. i to: a) javna i druga preduzeća. ustanove i druga pravna lica.

200 KM. st. 14 . odnosno nađeno oružje (član 35. 29. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti. popravlja ili prepravlja oružje. stav (1) ovog zakona. b) postupi protivno odredbama člana 26. i 41.000 KM do 12.000 KM do 7. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište. 30. radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima. st.500 KM. 39. stav 1. nabavi. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. đ) postupi protivno odredbama člana 36. dozvola za nošenje oružja i municije. Član 48. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. i 31. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl. stav 1). drži. i zaštitna mjera oduzimanje oružja. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja.Ako lice kome je izdat oružni list. stav (1) ovog zakona. (1) Novčanom kaznom od 4. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). v) postupi protivno odredbama člana 27. dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. ovog zakona. napravu ili uređaj iz člana 7. g) postupi protivno odredbama člana 28. (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. stav (1) ovog zakona. (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. Član 47. dijelova za oružje i municije. odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. čl. (1) i (3) i člana 37. (1) Novčanom kaznom od 2. st. a za prekršaj iz člana 36. stav (1) ovog zakona. ovog zakona. (1) i (3). (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne. (1) i (2) ovog zakona.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. dozvolama za nošenje oružja i municije.

drži ili nosi vatreno oružje.200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). i (2) tačka g) ovog zakona. posebno oružje. d) postupi suprotno odredbi člana 22. dijelove za oružje i municiju (član 38. ovog zakona. stav 3). područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28. (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. st. stav (2). stav 1). v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. stav 3). đ) postupi protivno odredbama člana 24. drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. stav (1) ovog zakona. e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22). ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. z) ne postupi u skladu sa članom 51. stav 1). g) postupi protivno odredbi člana 21. st. (1) i (2) ovog zakona. (1) i (2) ovog zakona. ovog zakona. napravu ili uređaj suprotno članu 7. tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje. dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16). i) nosi oružje i municiju van objekta. stav 2).v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. g) nosi trofejno. 15 . (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. stav 1). hladno oružje. stav (2) ovog zakona. đ) prenosi oružje protivno članu 21. (1).200 KM. b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12. Član 49. e) postupi protivno odredbama člana 25. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1. stav (3) ovog zakona. stav 6). ž) postupi suprotno odredbama člana 23. naprave i uređaja. 2) Za prekršaj iz stava 1. d) postupi suprotno odredbama člana 20. odnosno upotrijebi lovačko. Član 50. stav 2). st. ovog zakona. ovog zakona. sportsko i posebno oružje protivno članu 7.

16 . dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. odobrenja. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. v) uslovi i način smještaja. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. čuvanja oružja i municije. b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem. Član 52. odnosno nađeno oružje (član 35. Član 53.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani. (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem. oružnog lista. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. g) obrasci zahtjeva. stav 1). (2) Prilikom podnošenja zahtjeva. Član 54. X PRELAZNE ODREDBE Član 51.

Fizička i pravna lica koja drže i nose.(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. Član 57. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou. 9/96 6/97. 13/93. godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 . 8/96. br. (3) Nakon isteka roka iz stava 1. 34/99 i 25/04). popravljanjem i prepravljanjem oružja. odnosno bave se prometom. jul 2007. Broj:01-1277/07 Datum: 17. ovog člana. XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. 10/98. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”. zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. 16/95. Član 55.