Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. đ) staro oružje – koje čine puške. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. g) sportsko oružje – koje čine puške. u smislu ovog zakona. pištolji i revolveri velikog kalibra. Član 5.8 mm i veći. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. u smislu ovog zakona. kalibra 4. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje. sablje. Član 6. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova. stav (1) tačka. odnosno koje je demilitarizovano. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. ž) snajper je optički nišan za pušku.e) hladno oružje (bokser. b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm.6 mm. Prema namjeni i posebnim vrstama. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača. đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm. Član 4. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme. a) ovog zakona. (1) Dijelovima za oružje. bodež. revolveri. odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača. kama. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. ručnim umetanjem metka u ležište. g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali. podešeni u sportske svrhe. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. smatraju se: 2 . sablja. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom.

3 . držanje. (4) Zabranjeno je nabavljanje. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. zrna. (2) Zabranjeno je nabavljanje. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. smatraju se meci. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. anestetička i gasna punjenja. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. barut. u smislu ovog zakona. popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. signalna. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. patrone. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. kapisle. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. (2) Municijom. odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. sačma. nošenje. rasprskavajućeg ili gasnog oružja. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. osim lovačkog oružja. (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. bez označene marke. cilindri revolvera. kao i nabavljanje. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata. čaure sa kapislama. II NABAVLjANjE. (1) Zabranjen je promet.a) cijevi za puške. kalibra i fabričkog broja. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta. pištolje i revolvere. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. v) zatvarači za puške i pištolje. Član 7. navlake pištolja i sanduk. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. nabavljanje.

Član 10. za vrijeme dok traje postupak. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. (1) i (2) ovog člana. a najviše 50 metaka. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. (1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. tačka g) ovog zakona.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. Član 9. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. za vrijeme dok traje postupak. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira. (7) Oružje. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama. kao i dijelove za oružje i municiju iz st. propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. 4 . đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. odnosno oružni list.

bezbjedno rukovanje oružjem. (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme. (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj. (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. rezervni oficiri. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. građanima se izdaje oružni list. lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. ovlaštena službena lica sudske policije. (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. aktivna i penzionisana vojna lica. Član 11. (3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Član 13. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. 5 . III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA. oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. odnosno korisnika oružja. Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja. strelištem. odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. osim oružja za ličnu bezbjednost. (2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. nošenja i upotrebe oružja. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica.

ustanove. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. nestanka ili gubljenja. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. ustanove. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. odnosno gubljenje. Član 14. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. Član 16. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana. stav (1) tač. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. na osnovu odobrenja nadležnog organa. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. kao i praviti ili držati municiju za to oružje. može držati.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. Član 15. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda. (1) Javna i druga preduzeća. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. 6 . Član 17. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. dotrajalo i staro oružje. odnosno od dana kada su saznali za nestanak. lice može predati nadležnom organu na uništenje. a) do ž). trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. (2) Javna i druga preduzeća.

rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. (3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole. Član 21. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. čuvaju se u zaključanim kasama. (5) Protiv rješenja iz st. i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja. Član 19. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva. Član 20. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno. nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje. te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. 7 . na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja.Član 18. odvojeni jedno od drugog. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. Član 25.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. uz prethodnu prijavu nadležnom organu. popravke i prepravke oružja. u roku od osam dana od izvršene zamjene. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja. prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta.) Član 22. kao i dozvola za nošenje oružja. oružni list. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. lice koje vrši zamjenu. bravica na obaraču. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. odnosno odobrenje za držanje oružja. ukradeno. (4) Lice koje posjeduje oružje. (2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. objekata i narušiti javni red i mir. ovog zakona budu odvojeni od njega. i sl. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. do donošenja odluke u skladu sa zakonom. prodano. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. ovog zakona. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. predaje se nadležnom organu odmah. (2) Prilikom prenošenja. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. izvađen okvir i sl. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista. (1) Prilikom otuđenja oružja. oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. ukoliko je lice posjeduje. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. Član 23. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. 8 . Član 24.

(2) Ako javno i drugo preduzeće. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. odnosno pravo na nošenje oružja. (3) Javnim i drugim preduzećima. (2) Javna i druga preduzeća. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost. ustanovama i drugim pravnim licima iz st. licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. Član 26. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. ustanove i druga pravna lica iz člana 26. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje. radi obavljanja njihove djelatnosti.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. ustanovama i drugim pravnim licima. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima. Član 28. v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. Član 27. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. (1) Javna i druga preduzeća. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. radi obavljanja njihove djelatnosti. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. (1) Javna i druga preduzeća. ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. odnosno aktivnost. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca. 9 . (1) Javna i druga preduzeća.

ovog zakona. stav (2). kada prestanu razlozi za držanje. a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. odnosno odobrenje za držanje oružja. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. odnosno odobrenje za držanje oružja. stav (1) ovog zakona.Član 29. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list. Javna i druga preduzeća. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. stav (1) ovog zakona. člana 10. (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. kao i na osnovu drugih zakona. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. Član 30. ustanove i druga pravna lica iz čl. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. 10 . oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8. odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. (1) Oružni list. oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10. stav (1). Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. dozvolu za nošenje oružja. do 31. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. Član 31. Javna i druga preduzeća. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. dozvola za nošenje oružja. odnosno krivičnog postupka. Član 32. 26. oružje i municija. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje.

(1) Nestanak oružja. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje. odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem. stav (1) ovog zakona. (1) Prometom oružja. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana.Član 34. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. (2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju. preduzećima. odnosno nađeno oružje. (1) Za oduzeti oružni list. kojima se obezbjeđuje da oružje. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu. odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana. b) odgovorno lice u preduzeću. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. organima. dijelove za oružje i municiju građanima. odnosno registar radnji. 11 . dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje. Član 35. odnosno odobrenje za držanje oružja.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske. datum i sat počinjanja prevoza. Odobrenje iz člana 39. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja . dijelova za oružje i municije. naziv i adresu prevoznika. tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. dijelova za oružje i municije. (1) Za prevoz oružja. stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. 12 . Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. odnosno lično ime vozača. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca. naziv i adresu proizvođača. dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. naziv i adresu proizvođača. potrebno je odobrenje nadležnog organa. Član 41. vrstu. naznačenje vrste. naziv i adresu primaoca. trasu i krajnje mjesto prevoza. (1) Za promet oružja. dijelova za oružje i municije između preduzeća. količinu i način pakovanja oružja. Član 38. odnosno radnji iz člana 36. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. Član 40. suvozača ili pratioca. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. dijelova za oružje i municiju. stav (2) ovog zakona.Član 37. VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa.

v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju. dozvolama za nošenje oružja. d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. 13 . Član 43. Član 45. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42. (2) Preduzeće. nađenom i predatom oružju. ustanove i druga pravna lica. vodi nadležni organ. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. odnosno oružni list.(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. izdatim oružnim listovima. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. i to: a) javna i druga preduzeća. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. oduzetom. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. odobrenjima za držanje oružja. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ. Javna i druga preduzeća. g) javna i druga preduzeća.

(1) i (3) i člana 37. b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. ovog zakona. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište. ovog zakona. Član 48. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl. radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima. đ) postupi protivno odredbama člana 36. (1) Novčanom kaznom od 4. dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1. popravlja ili prepravlja oružje.500 KM. st. (1) Novčanom kaznom od 2. odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti.000 KM do 12.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne. 14 . (1) i (3).Ako lice kome je izdat oružni list. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet. b) postupi protivno odredbama člana 26. stav (1) ovog zakona. stav (1) ovog zakona. (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. 39. (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. stav 1. Član 47. stav (1) ovog zakona. v) postupi protivno odredbama člana 27. a za prekršaj iz člana 36. čl. i zaštitna mjera oduzimanje oružja. dijelova za oružje i municije. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). (1) i (2) ovog zakona. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1. 29.200 KM. g) postupi protivno odredbama člana 28. dozvola za nošenje oružja i municije. drži. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. st.000 KM do 7. nabavi. dozvolama za nošenje oružja i municije. st. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. stav (1) ovog zakona. napravu ili uređaj iz člana 7. 30. i 31.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. i 41. stav 1). odnosno nađeno oružje (član 35.

st. dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16). d) postupi suprotno odredbi člana 22. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1. v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. g) nosi trofejno. (1) i (2) ovog zakona. ž) postupi suprotno odredbama člana 23. stav 3). e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22). b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12. Član 50. stav (1) ovog zakona. posebno oružje. đ) prenosi oružje protivno članu 21. stav 1). stav (2) ovog zakona. stav 1). napravu ili uređaj suprotno članu 7. stav 2). (1). Član 49. g) postupi protivno odredbi člana 21. tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1. stav (3) ovog zakona. naprave i uređaja. hladno oružje.200 KM. ovog zakona. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. i (2) tačka g) ovog zakona. (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. dijelove za oružje i municiju (član 38. e) postupi protivno odredbama člana 25. 15 . odnosno upotrijebi lovačko.v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. st. g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). (1) i (2) ovog zakona. z) ne postupi u skladu sa članom 51. ovog zakona. područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28. ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. stav 2).200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. stav 3). ovog zakona. stav 6). st. ovog zakona. đ) postupi protivno odredbama člana 24. stav 1). stav (2). b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. d) postupi suprotno odredbama člana 20. sportsko i posebno oružje protivno članu 7. i) nosi oružje i municiju van objekta. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. 2) Za prekršaj iz stava 1. drži ili nosi vatreno oružje. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje.

odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja. odobrenja. (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. g) obrasci zahtjeva. dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. Član 54. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. oružnog lista. Član 52. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani. odnosno nađeno oružje (član 35. čuvanja oružja i municije. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu. stav 1). dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. v) uslovi i način smještaja. X PRELAZNE ODREDBE Član 51. 16 . Član 53.

radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica. 8/96. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou. odnosno bave se prometom. (3) Nakon isteka roka iz stava 1. zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. Fizička i pravna lica koja drže i nose. XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 . Član 57. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”.(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. Član 55. 10/98. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. ovog člana. 9/96 6/97. 34/99 i 25/04). br. jul 2007. 13/93. popravljanjem i prepravljanjem oružja. Broj:01-1277/07 Datum: 17. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. 16/95.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful