P. 1
Zakon_o_oruzju_i_municiji

Zakon_o_oruzju_i_municiji

|Views: 732|Likes:
Published by bojan_borkovic

More info:

Published by: bojan_borkovic on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

pdf

text

original

Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

ž) snajper je optički nišan za pušku. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme. a) ovog zakona. kalibra 4. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. Prema namjeni i posebnim vrstama. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. revolveri. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. g) sportsko oružje – koje čine puške. stav (1) tačka. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. đ) staro oružje – koje čine puške. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje. sablje.8 mm i veći. Član 5. u smislu ovog zakona. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača.e) hladno oružje (bokser. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. odnosno koje je demilitarizovano. podešeni u sportske svrhe. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm. Član 6. sablja. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm. bodež. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. smatraju se: 2 . ručnim umetanjem metka u ležište. u smislu ovog zakona. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. Član 4. g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm.6 mm. kama. odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje. (1) Dijelovima za oružje. pištolji i revolveri velikog kalibra.

kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. kalibra i fabričkog broja. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. sačma. odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. (4) Zabranjeno je nabavljanje.a) cijevi za puške. bez označene marke. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. barut. kao i nabavljanje. čaure sa kapislama. u smislu ovog zakona. II NABAVLjANjE. (2) Zabranjeno je nabavljanje. navlake pištolja i sanduk. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. (2) Municijom. patrone. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. (1) Zabranjen je promet. pištolje i revolvere. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata. nošenje. osim lovačkog oružja. kapisle. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. Član 7. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. držanje. (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. signalna. cilindri revolvera. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. 3 . nabavljanje. zrna. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. anestetička i gasna punjenja. v) zatvarači za puške i pištolje. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. rasprskavajućeg ili gasnog oružja. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. smatraju se meci.

ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. tačka g) ovog zakona. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. (7) Oružje. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH. za vrijeme dok traje postupak. za vrijeme dok traje postupak. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. kao i dijelove za oružje i municiju iz st. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. Član 10. može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. (1) i (2) ovog člana. a najviše 50 metaka. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. Član 9. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. (1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. odnosno oružni list.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. 4 .

oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica. 5 . rezervni oficiri. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine. građanima se izdaje oružni list. (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. osim oružja za ličnu bezbjednost. (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. ovlaštena službena lica sudske policije. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj. aktivna i penzionisana vojna lica. strelištem. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. (2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. bezbjedno rukovanje oružjem. odnosno korisnika oružja. III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. nošenja i upotrebe oružja. odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa. Član 11. Član 13. (3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme.

o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda. 6 . ustanove. kao i praviti ili držati municiju za to oružje. (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. ustanove. dotrajalo i staro oružje. stav (1) tač. nestanka ili gubljenja. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. a) do ž). odnosno od dana kada su saznali za nestanak. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja. Član 15. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. može držati. Član 17. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. lice može predati nadležnom organu na uništenje. Član 16. Član 14. (1) Javna i druga preduzeća. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. (2) Javna i druga preduzeća. na osnovu odobrenja nadležnog organa. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. odnosno gubljenje. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana.

7 . (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. (3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.Član 18. Član 21. Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole. (5) Protiv rješenja iz st. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva. i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje. odvojeni jedno od drugog. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja. Član 20. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom. Član 19. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. (6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. čuvaju se u zaključanim kasama. na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja.

prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta. Član 24. (4) Lice koje posjeduje oružje. Član 23. prodano. oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. do donošenja odluke u skladu sa zakonom. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. odnosno odobrenje za držanje oružja. popravke i prepravke oružja. (2) Prilikom prenošenja. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. ukradeno. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. kao i dozvola za nošenje oružja. ovog zakona. izvađen okvir i sl. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. uz prethodnu prijavu nadležnom organu. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. 8 . ukoliko je lice posjeduje. u roku od osam dana od izvršene zamjene. lice koje vrši zamjenu. (1) Prilikom otuđenja oružja. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. predaje se nadležnom organu odmah. bravica na obaraču. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. ovog zakona budu odvojeni od njega. (2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. Član 25. objekata i narušiti javni red i mir. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja. i sl. zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja.) Član 22. oružni list. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. odnosno aktivnost. (2) Ako javno i drugo preduzeće. radi obavljanja njihove djelatnosti. ustanovama i drugim pravnim licima iz st. radi obavljanja njihove djelatnosti. ustanovama i drugim pravnim licima. (1) Javna i druga preduzeća. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. Član 28. ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. odnosno pravo na nošenje oružja. (3) Javnim i drugim preduzećima. (1) Javna i druga preduzeća. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. Član 26. (2) Javna i druga preduzeća. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. Član 27. 9 . (1) Javna i druga preduzeća. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. ustanove i druga pravna lica iz člana 26. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost.

člana 10. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. stav (1) ovog zakona. (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. odnosno odobrenje za držanje oružja. odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. dozvola za nošenje oružja. ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA. dozvolu za nošenje oružja. 26. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi. Javna i druga preduzeća. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. Član 30. u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov. stav (2). stav (1). Javna i druga preduzeća. Član 31. (1) Oružni list. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. do 31.Član 29. a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. odnosno krivičnog postupka. kao i na osnovu drugih zakona. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. ovog zakona. stav (1) ovog zakona. 10 . ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. kada prestanu razlozi za držanje. Član 32. oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10. odnosno odobrenje za držanje oružja. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. oružje i municija. ustanove i druga pravna lica iz čl. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list.

odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. dijelove za oružje i municiju građanima. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju. Član 35. b) odgovorno lice u preduzeću. (1) Za oduzeti oružni list. odnosno registar radnji. stav (1) ovog zakona. kojima se obezbjeđuje da oružje. preduzećima. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. 11 . (2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. (1) Nestanak oružja. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu. organima. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. odnosno odobrenje za držanje oružja. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati.Član 34. (1) Prometom oružja. V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. odnosno nađeno oružje. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje.

tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. naziv i adresu prevoznika. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. naziv i adresu proizvođača. naznačenje vrste. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa. dijelova za oružje i municiju. Član 41. dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja . datum i sat počinjanja prevoza. vrstu. (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske. (1) Za promet oružja. (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. dijelova za oružje i municije. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. Odobrenje iz člana 39. odnosno lično ime vozača. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. količinu i način pakovanja oružja.Član 37. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. dijelova za oružje i municije između preduzeća. potrebno je odobrenje nadležnog organa. 12 . VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. stav (2) ovog zakona. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. Član 40. dijelova za oružje i municije. (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. Član 38. stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. naziv i adresu primaoca. naziv i adresu proizvođača. (1) Za prevoz oružja. suvozača ili pratioca. odnosno radnji iz člana 36. trasu i krajnje mjesto prevoza.

dozvolama za nošenje oružja. odnosno oružni list. izdatim oružnim listovima.(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. Član 45. VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. oduzetom. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. nađenom i predatom oružju. ustanove i druga pravna lica. i to: a) javna i druga preduzeća. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. g) javna i druga preduzeća. 13 . Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. Član 43. v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. (2) Preduzeće. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. Javna i druga preduzeća. odobrenjima za držanje oružja. vodi nadležni organ. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju.

čl.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. nabavi. st. v) postupi protivno odredbama člana 27. (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. 30. stav (1) ovog zakona. stav (1) ovog zakona.000 KM do 12.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. dijelova za oružje i municije. (1) Novčanom kaznom od 4. odnosno nađeno oružje (član 35. i zaštitna mjera oduzimanje oružja. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. đ) postupi protivno odredbama člana 36. drži. b) postupi protivno odredbama člana 26. b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. Član 48. ovog zakona. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1. dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište. (1) Novčanom kaznom od 2. popravlja ili prepravlja oružje.000 KM do 7. (1) i (3). dozvolama za nošenje oružja i municije. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. stav 1. 39. (1) i (2) ovog zakona. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne. (1) i (3) i člana 37. radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima. stav (1) ovog zakona. ovog zakona.500 KM. i 31. stav 1). napravu ili uređaj iz člana 7. st. dozvola za nošenje oružja i municije.200 KM.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. g) postupi protivno odredbama člana 28. a za prekršaj iz člana 36. st.Ako lice kome je izdat oružni list. Član 47. 29. stav (1) ovog zakona. i 41. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti. odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja. 14 . ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet.

ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. g) postupi protivno odredbi člana 21. v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. posebno oružje. drži ili nosi vatreno oružje. Član 49. ovog zakona. stav 2). (1) i (2) ovog zakona.v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. st. st. e) postupi protivno odredbama člana 25. drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. stav (3) ovog zakona. stav 3). dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16). hladno oružje. ž) postupi suprotno odredbama člana 23. d) postupi suprotno odredbi člana 22. st. 2) Za prekršaj iz stava 1. (1). sportsko i posebno oružje protivno članu 7. stav 1). stav (2). i) nosi oružje i municiju van objekta. stav 2). ovog zakona. tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1. i (2) tačka g) ovog zakona. stav 3). g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). ovog zakona. napravu ili uređaj suprotno članu 7. đ) prenosi oružje protivno članu 21. stav 1). đ) postupi protivno odredbama člana 24. odnosno upotrijebi lovačko. z) ne postupi u skladu sa članom 51. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1. (1) i (2) ovog zakona. b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. stav (1) ovog zakona.200 KM. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22). stav 6). (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. dijelove za oružje i municiju (član 38. Član 50. d) postupi suprotno odredbama člana 20. 15 .200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. naprave i uređaja. područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28. stav (2) ovog zakona. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje. g) nosi trofejno. stav 1). ovog zakona. b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva. Član 54. oružnog lista. v) uslovi i način smještaja. 16 . (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. odnosno nađeno oružje (član 35. dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem. stav 1). Član 53. Član 52. g) obrasci zahtjeva. odobrenja.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. X PRELAZNE ODREDBE Član 51. čuvanja oružja i municije. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.

(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. popravljanjem i prepravljanjem oružja. 34/99 i 25/04). Član 55. 16/95. 10/98. zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. 13/93. (3) Nakon isteka roka iz stava 1. Fizička i pravna lica koja drže i nose. radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 . jul 2007. Član 57. XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. 8/96. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”. Broj:01-1277/07 Datum: 17. ovog člana. 9/96 6/97. odnosno bave se prometom. br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->