Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. pištolji i revolveri velikog kalibra. revolveri. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. a) ovog zakona. odnosno koje je demilitarizovano. podešeni u sportske svrhe. Prema namjeni i posebnim vrstama. ručnim umetanjem metka u ležište. kalibra 4. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova. ž) snajper je optički nišan za pušku. Član 5. bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme. g) sportsko oružje – koje čine puške. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. u smislu ovog zakona. Član 4. sablja. stav (1) tačka. Član 6.6 mm. smatraju se: 2 . sablje. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje.e) hladno oružje (bokser. kama. bodež. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm. u smislu ovog zakona. (1) Dijelovima za oružje. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača. đ) staro oružje – koje čine puške. b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm.8 mm i veći.

v) zatvarači za puške i pištolje. kalibra i fabričkog broja. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. rasprskavajućeg ili gasnog oružja. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. (2) Municijom. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta.a) cijevi za puške. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. patrone. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. kapisle. navlake pištolja i sanduk. pištolje i revolvere. 3 . popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. barut. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. (2) Zabranjeno je nabavljanje. cilindri revolvera. kao i nabavljanje. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. nošenje. (4) Zabranjeno je nabavljanje. (1) Zabranjen je promet. odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. u smislu ovog zakona. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. Član 7. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. signalna. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. držanje. smatraju se meci. nabavljanje. II NABAVLjANjE. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. zrna. bez označene marke. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. anestetička i gasna punjenja. kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. čaure sa kapislama. osim lovačkog oružja. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. sačma. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata.

ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. (1) i (2) ovog člana. đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. 4 . propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem. odnosno oružni list. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte. (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. Član 9. Član 10. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. (1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. za vrijeme dok traje postupak. a najviše 50 metaka. za vrijeme dok traje postupak. može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama. (7) Oružje. tačka g) ovog zakona. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. kao i dijelove za oružje i municiju iz st.

lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa. Član 13. 5 . (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. bezbjedno rukovanje oružjem. osim oružja za ličnu bezbjednost. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA. (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. strelištem. Član 11. (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme. aktivna i penzionisana vojna lica. Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. (3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). građanima se izdaje oružni list. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj. nošenja i upotrebe oružja.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. rezervni oficiri. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. ovlaštena službena lica sudske policije. odnosno korisnika oružja.

kao i praviti ili držati municiju za to oružje.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. dotrajalo i staro oružje. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. Član 15. Član 17. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda. Član 16. nestanka ili gubljenja. na osnovu odobrenja nadležnog organa. o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. lice može predati nadležnom organu na uništenje. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. odnosno od dana kada su saznali za nestanak. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. odnosno gubljenje. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja. (2) Javna i druga preduzeća. a) do ž). držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. Član 14. trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. stav (1) tač. može držati. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje. 6 . (1) Javna i druga preduzeća. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. ustanove. ustanove.

nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje. Član 21. (5) Protiv rješenja iz st. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. čuvaju se u zaključanim kasama. (3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. Član 19.Član 18. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva. (6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja. rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. Član 20. odvojeni jedno od drugog. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja. i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. 7 .

do donošenja odluke u skladu sa zakonom. (1) Prilikom otuđenja oružja. prodano. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje. (4) Lice koje posjeduje oružje.) Član 22. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. Član 23. (2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica. popravke i prepravke oružja. oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. uz prethodnu prijavu nadležnom organu. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista. (2) Prilikom prenošenja. kao i dozvola za nošenje oružja. bravica na obaraču. predaje se nadležnom organu odmah. Član 25. izvađen okvir i sl. odnosno odobrenje za držanje oružja.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. oružni list. zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. Član 24. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. lice koje vrši zamjenu. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. ovog zakona. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. ovog zakona budu odvojeni od njega. 8 . ukoliko je lice posjeduje. objekata i narušiti javni red i mir. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. i sl. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. ukradeno. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. u roku od osam dana od izvršene zamjene.

v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. odnosno aktivnost. (2) Ako javno i drugo preduzeće. 9 . ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. (2) Javna i druga preduzeća. (3) Javnim i drugim preduzećima. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. (1) Javna i druga preduzeća. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. (1) Javna i druga preduzeća. radi obavljanja njihove djelatnosti. licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. Član 27. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. ustanove i druga pravna lica iz člana 26. odnosno pravo na nošenje oružja. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. ustanovama i drugim pravnim licima. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. ustanovama i drugim pravnim licima iz st. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca. radi obavljanja njihove djelatnosti. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. Član 28. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. (1) Javna i druga preduzeća. Član 26. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima.

oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi. odnosno krivičnog postupka. Javna i druga preduzeća. ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA.Član 29. člana 10. (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. dozvola za nošenje oružja. Član 31. oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list. dozvolu za nošenje oružja. kao i na osnovu drugih zakona. odnosno odobrenje za držanje oružja. a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. ustanove i druga pravna lica iz čl. Član 32. 26. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. Član 30. do 31. oružje i municija. stav (2). Javna i druga preduzeća. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov. kada prestanu razlozi za držanje. (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. stav (1) ovog zakona. (1) Oružni list. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. odnosno odobrenje za držanje oružja. stav (1). stav (1) ovog zakona. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. ovog zakona. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. 10 .

(2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. odnosno odobrenje za držanje oružja. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. kojima se obezbjeđuje da oružje. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu. (1) Nestanak oružja. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. organima. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. stav (1) ovog zakona. odnosno nađeno oružje. V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati. preduzećima. (1) Za oduzeti oružni list. (1) Prometom oružja. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje. Član 35. b) odgovorno lice u preduzeću. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. odnosno registar radnji. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje.Član 34. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. 11 . odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. dijelove za oružje i municiju građanima. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana. odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem.

stav (2) ovog zakona. dijelova za oružje i municiju. Član 38. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja . dijelova za oružje i municije. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. potrebno je odobrenje nadležnog organa. naziv i adresu proizvođača. stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. dijelova za oružje i municije između preduzeća. (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. količinu i način pakovanja oružja. odnosno radnji iz člana 36. (1) Za prevoz oružja. (1) Za promet oružja. Odobrenje iz člana 39. naziv i adresu primaoca. (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca.Član 37. dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. suvozača ili pratioca. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa. trasu i krajnje mjesto prevoza. (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. naziv i adresu proizvođača. tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. Član 40. dijelova za oružje i municije. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. odnosno lično ime vozača. Član 41. VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. naziv i adresu prevoznika. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. vrstu. datum i sat počinjanja prevoza. 12 . naznačenje vrste.

đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ.(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. g) javna i druga preduzeća. Član 45. dozvolama za nošenje oružja. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. (2) Preduzeće. v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije. VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42. ustanove i druga pravna lica. Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. oduzetom. odobrenjima za držanje oružja. d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. Javna i druga preduzeća. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. odnosno oružni list. nađenom i predatom oružju. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. Član 43. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. vodi nadležni organ. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. 13 . izdatim oružnim listovima. i to: a) javna i druga preduzeća.

14 . (1) Novčanom kaznom od 4. st. st. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. stav (1) ovog zakona. odnosno nađeno oružje (član 35. 30. đ) postupi protivno odredbama člana 36. (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. (1) Novčanom kaznom od 2.500 KM. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. 39. stav (1) ovog zakona. i 31.000 KM do 7. stav (1) ovog zakona. a za prekršaj iz člana 36. (1) i (3) i člana 37. b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja.200 KM. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet. napravu ili uređaj iz člana 7. b) postupi protivno odredbama člana 26. i 41. odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja. stav (1) ovog zakona. ovog zakona. Član 48. g) postupi protivno odredbama člana 28. dozvola za nošenje oružja i municije. 29. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl. dijelova za oružje i municije. nabavi. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1. drži.000 KM do 12. čl. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). stav 1). v) postupi protivno odredbama člana 27. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti. st. dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1.Ako lice kome je izdat oružni list. (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. stav 1. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne. (1) i (2) ovog zakona.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. i zaštitna mjera oduzimanje oružja. popravlja ili prepravlja oružje. dozvolama za nošenje oružja i municije. (1) i (3). Član 47.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. ovog zakona.

Član 50. dijelove za oružje i municiju (član 38. (1) i (2) ovog zakona. ž) postupi suprotno odredbama člana 23. st. i) nosi oružje i municiju van objekta. stav (2) ovog zakona. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. drži ili nosi vatreno oružje. sportsko i posebno oružje protivno članu 7. stav 3). stav 6). d) postupi suprotno odredbi člana 22. 15 . stav (2). st. 2) Za prekršaj iz stava 1. stav 3). stav 1). i (2) tačka g) ovog zakona. z) ne postupi u skladu sa članom 51. (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. stav 2). b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1.200 KM. područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28. ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. posebno oružje. stav 2). drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. Član 49. stav (3) ovog zakona. ovog zakona. dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16). stav (1) ovog zakona. st. e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22).v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. (1) i (2) ovog zakona. g) nosi trofejno. tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije.200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. ovog zakona. (1). hladno oružje. v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. napravu ili uređaj suprotno članu 7. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje. e) postupi protivno odredbama člana 25. stav 1). odnosno upotrijebi lovačko. d) postupi suprotno odredbama člana 20. đ) postupi protivno odredbama člana 24. g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). g) postupi protivno odredbi člana 21. stav 1). ovog zakona. ovog zakona. đ) prenosi oružje protivno članu 21. naprave i uređaja.

dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja. Član 53. 16 . (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja. (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. odobrenja. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. v) uslovi i način smještaja. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. čuvanja oružja i municije. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. oružnog lista. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. Član 54. odnosno nađeno oružje (član 35. g) obrasci zahtjeva. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. Član 52. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani. X PRELAZNE ODREDBE Član 51. stav 1).

godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 . Fizička i pravna lica koja drže i nose. zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. 34/99 i 25/04). 16/95. XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. 8/96. jul 2007. Član 57. 13/93. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou. br. (3) Nakon isteka roka iz stava 1.(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. popravljanjem i prepravljanjem oružja. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. Član 55. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”. ovog člana. odnosno bave se prometom. 9/96 6/97. Broj:01-1277/07 Datum: 17. radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. 10/98.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful