TUZLA

Uhap{en
Seldin
Im{irovi}
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 2. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5447 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
REAKCIJE Bura nakon intervjua na B92
Nespojivo je da se `rtva genocida izvinjava po~iniocu genocida
Imamovi}: Ovo je primjer podani~kog mentaliteta
I
ntervju Bakira Izetbego-
vi}a za beogradsku TV
stanicu B92 izazvao je vi{e
nego o{tre reakcije javnos-
ti s ove strane Drine.
Porodice `rtava su ogor~ene,
na portalima su se razvile dis-
kusije u ~ije se ime Izetbegovi}
izvinjava, za koje zlo~ine i `rtve,
dok intelektualna elita smatra da
je istup Izetbegovi}a juniora u
najboljem slu~aju - preuranjen.
Zanimljivo je da su se kritikama
pridru`ili i neki zvani~nici iz
Banje Luke. 2. i 3. strana
|IlI8l00ë|Ělë0
8l|888l80
|Ië|8Jl8Jl
3
.

s
t
r
a
n
a
Bogati}i: Vlasti problem poku{avaju rije{iti novim sastancima, a vodena stihija sve vi{e prijeti
U Bogati}ima kod Trnova sve alarmantnije
Nepogode
Jo{ jedno opasno klizi{te
Porez: Kladioni~ari izmiruju obaveze
f0ěl|â f8|8008â
8âf|âIâ 10N|||08â
Nâ8â8â 000â
Nevjerovatno: Problem biv{ih uposlenika
f0ĝIl80
Iâ8â0l8l
f|âĚl N08âJ0
ë8âI|I| 08Ĝâë||
Najave: Federalni meteorolozi predvi|aju
88|Jl0 N000Ě
0 08000J f0|0ë|8|
80ëlN88â
10. strana
8. strana
7. strana
www.dnevniavaz.ba
Porodice sa zebnjom prate informacije o akciji u Bagdadu (Foto: AP)
Masakr u crkvi
Irak
Na desetine mrtvih u tala~koj drami
1
8
.

s
t
r
a
n
a
RUKOMET
Selektor
nema
pojma
ZENICA
Ga~i} jo{
dva mjeseca
pritvora 6
1
.

s
t
r
a
n
a
14. strana
14. str.
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Od 15. novembra u BiH
}e se mo}i uvoziti vozila
starija od sedam godina
- Jeste da }e opet ovdje
postati odlagali{te evro-
pskog autootpada, ali mi-
slim da se samo tako mo`e
smanjiti broj dotrajalih auta u BiH. Prosjek starosti
na{ih automobila je 15-20 godina i nije ~udo {to
imamo mnogo nesre}a na putevima. Ovo nije tako
lo{e! (Ahmed Nurudin)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 2
REAKCIJE O{tre osude izjave na beogradskoj TV B92
Durakovi}: Mali Izetbegovi}
`eli postati veliki dr`avnik
Nespojivo je da se `rtva genocida izvinjava po~iniocu genocida, ka`e akademik Filipovi}
Imamovi}: Ovo je primjer na{eg podani~kog mentaliteta
Za svakog nevino ubije-
nog ~ovjeka koga je ubila
Armija BiH ja se izvinja-
vam. Svaka nevina `rtva je
jednaka, rekao je ju~er u
emisiji „Ka`iprst“ beogra-
dske Televizije B92 Bakir
Izetbegovi}, novi bo{nja~ki
~lan Predsjedni{tva BiH,
prenosi Tanjug.
Prema Izetbegovi}evim
rije~ima, odnosi Srbije i BiH
bolji su poslije usvajanja De-
klaracije o Srebrenici i posje-
te srbijanskog predsjednika
Borisa Tadi}a Srebrenici.
Kopiranje susjeda
Izetbegovi}evo izvinjenje
i njegove srbijanske poruke
izazvali su brojne reakcije.
Posebno intelektualne zaje-
dnice i udru`enja `rtava.
Oni pitaju u ~ije se ime Ize-
tbegovi} i{ao izvinjavati Sr-
biji? Pri tome niko ne spori
~injenicu da je bilo zlo~ina
koje su ~inili pojedinci i da
su stradali i nevini ljudi.
Ugledni profesor Faku-
lteta politi~kih nauka prof.
dr. Nijaz Durakovi} tvrdi
za „Avaz“ da mu potez Ize-
tbegovi}a mla|eg li~i na
izjedna~avanje, po principu
„da smo svi krivi i da smo
svi ratovali“.
- Mali Izetbegovi},
o~igledno, `eli postati veli-
ki dr`avnik. Niko ne spori
njegovo pravo da to izjavi,
samo to je malo, rekao bih,
degutantno. To dolazi u vr-
ijeme kada je Izetbegovi}
tek izabran u Predsje-
dni{tvo BiH. Drugo, nije
on ba{ taj koji se treba izvi-
njavati u ime dr`ave i naro-
da, a posebno Armije
RBiH. Ne vidim koje su to
njegove armijske kompete-
ncije. To jeste, na odre|eni
na~in, kopiranje, naro~ito
Ive Josipovi}a i dijelom Bo-
risa Tadi}a. Naravno, on
nije format tog dr`avnika
kao {to su ovi. Pomalo mi to
djeluje ishitreno, otu`no i
degutantno - kazao je Dura-
kovi}.
Akademik Muhamed
Filipovi} isti~e da na potez
Bakira Izetbegovi}a gleda
izuzetno kriti~ki, jer ovaj
jo{ nije ni inauguriran u Pr-
edsjedni{tvo BiH.
- Predsjedni{tvo BiH jo{
se nije sastalo i nije utvrdi-
lo osnove nekakve zaje-
dni~ke politike, a on ve}
istupa s Josipovi}em, odlazi
u Beograd i daje izjave na
koje nema pravo. Na{ narod
jedini je koji ima pravo dati
ovla{tenje da se neko izvi-
njava. A ne znam kako je
mogu}e spojiti to da se
`rtva genocida izvinjava
po~iniocu genocida. To bi
bilo sli~no tome kada bi se
Jevreji izvinjavali Nijemci-
ma zbog toga {to je neki Je-
vrej tokom rata ubio nekog
Nijemca!? To je katastrofa.
To pokazuje politi~ku, psi-
holo{ku i mentalnu nezrelo-
st Izetbegovi}a, koji je uzeo
sebi za pravo da govori u
na{e ime - tvrdi Filipovi}.
Pitati narod
Profesor na Odsjeku za
historiju Filozofskog faku-
lteta u Sarajevu dr. Enver
Imamovi} smatra da se
gra|ani BiH i Bo{njaci ne-
maju obavezu nikome izvi-
njavati, nego da se, napro-
tiv, njima svi moraju iskre-
no izviniti za u~injeno zlo.
Prema njemu, to je primjer
na{eg podani~kog mentali-
teta.
- S obzirom na ~injenicu
{ta se ovdje desilo, Beograd
se treba nama izvinjavati,
ovamo dolaziti i na koljeni-
ma moliti za oprost, a ne da
mi idemo na{im du{mani-
ma na noge i tra`imo neka-
kav oprost. U ime koga je
Izetbegovi} i{ao u Srbiju?
Neka se osvrne na ubijene
Srebreni~ane, ucviljene ma-
jke, silovane `ene, ono {to
je poru{eno... Ovo je znak
podani~ke bo{nja~ke politi-
ke. Na{i du{mani znaju da
na Bo{njake samo treba po-
dviknuti i oni }e podviti
rep. Dosta je na{eg poda-
ni{tva u politici, ekonomiji,
kulturi... - ka`e Imamovi},
dodaju}i da se „narod mor-
ao pitati je li za izvinjenje“.
F. VELE
Izetbegovi}: Bolji odnosi
- [to se ti~e `rtava, u na{e se ime ne
mo`e i nema pravo niko izvinjavati. Mi ni-
smo nikoga napadali, mi smo `rtve geno-
cida. Dodik jo{ nije oti{ao u Srebrenicu i
poklonio se `rtvama genocida, a slijedi sr-
bijansku politiku. Za{to Bakir Izetbegovi}
nije tra`io od Srbije da pohapsi sve
zlo~ince - pita predsjednica Udru`enja
„Majke enklava Srebrenica i @epa“ Muni-
ra Suba{i}.
Suba{i}: Za{to nije tra`io od
Srbije da pohapsi zlo~ince
^elnica Udru`enja „@ena-`rtva rata“
Bakira Hase~i} dovodi u pitanje iskreno-
st srbijanskih poteza koje hvali Bakir Ize-
tbegovi}.
- Srbija je zaobi{la da svojom Deklara-
cijom o zlo~inu u Srebrenici osudi geno-
cid. A ja sam dobro osjetila na svojoj ko`i
{ta zna~i srbijanska agresija. Ratni zlo~-
inci i dalje `ive u Srbiji, ko-
joj se mi sada na neki na~in
izvinjavamo. Ona je obe}-
ana zemlja za zlo~ince. Svi-
ma im je dala uto~i{te. Izvi-
njavati se u tim okolnosti-
ma je besmisleno - isti~e
Hase~i}.
Hase~i}: Izvinjenje je besmisleno
Hase~i}:
Zemlja za
zlo~ince
Durakovi}:
Otu`no i
degutantno
Imamovi}:
Podvijanje
repa
Filipovi}: To
je katastrofa
Ministar unutra{njih poslova Srbije
Ivica Da~i} ocijenio je da izvinjenje zbog
`rtava Armije RBiH koje je izrekao Ba-
kir Izetbegovi} predstavlja pozitivan ko-
rak ka op}em pomirenju u regionu.
- Pozdravljam takvu izjavu i mislim
da je to veliki korak naprijed. Time na
neki na~in svi zajedno mo`da mo`emo
doprinijeti br`em me|usobnom povjere-
nju - rekao je Da~i} novinarima u Beogr-
adu.
Da~i}: Veliki korak naprijed
Da~i}: Op}e
pomirenje
Suba{i}: Mi
smo `rtve
Stejt department: Poznat stav o BiH
Stejt department o Montgomerijevoj izjavi
Stav privatnog gra|anina,
a ne ameri~kog funkcionera
Ameri~ki Stejt depar-
tment ju~er nije htio kome-
ntirati spornu izjavu biv{eg
ambasadora SAD u Hrva-
tskoj i Srbiji Vilijama Mo-
ntgomerija (William Mo-
ntgomery) o „neizbje`nom
raspadu Bosne i Hercegovi-
ne“, isti~u}i da je o rije~
stavu „privatnog gra|ani-
na, a ne ameri~kog du`no-
snika“, prenijela je Onasa.
- Montgomeri je privatni
gra|anin, koji ima pravo na
svoje mi{ljenje - kazao je fu-
nkcioner Stejt departmenta
na tra`enje da komentira
izjavu biv{eg ambasadora.
Na Montgomerijeve izj-
ave, podsjetimo, reagirala
je Ambasada SAD u BiH,
istakav{i da taj biv{i diplo-
mata ne govori u ime vlade
SAD, koja „u cijelosti po-
dr`ava suverenitet i teritor-
ijalni integritet BiH“.
Nakon teroristi~kih napada u Turskoj
Me|u povrije|enima
nema bh. dr`avljana
Ministarstvo vanjskih
poslova (MVP) BiH nema
zvani~nu informaciju da
me|u povrije|enima u pre-
kju~era{njem teroristi~k-
om napadu u Istanbulu ima
dr`avljana BiH, re~eno je
Onasi u Uredu za odnose s
javno{}u tog ministarstva.
Na pitanje da li }e eve-
ntualno uslijediti preporu-
ka dr`avljanima BiH da iz
sigurnosnih razloga u
ovom periodu ne putuju u
Tursku, iz MVPBiH su
odgovorili da oni konsta-
ntno prate razvoj situacije,
te }e u skladu sa sigurno-
snim procjenama, ako to
bude potrebno, izdati dru-
ga~ije upozorenje gra|ani-
ma BiH.
Predsjednik Naciona-
lnog savjeta za saradnju s
Ha{kim tribunalom Rasim
Ljaji} ne o~ekuje da }e po-
ve}anje nagrade za infor-
macije o ha{kim optu`eni-
cima Ratku Mladi}u i Gor-
anu Had`i}u doprinijeti
njihovom pronala`enju.
- To je samo jo{ jedna
od mjera koja pokazuje
odlu~nost i spremnost
dr`ave, kreiranje ukupnog
ambijenta o neophodnosti
da se ova pri~a {to prije za-
vr{i. Glavni adut je rad do-
ma}ih slu`bi bezbjednosti -
rekao je Ljaji} za Dnevnik
TV Pink, prenijela je Fena.
Ljaji}, koji je i ministar
rada i socijalne politike,
podsjetio je da se {teta od
toga {to Mladi} nije u Hagu
mjeri milijardama.
Potraga za Mladi}em i Had`i}em
Ljaji} ne o~ekuje mnogo
od pove}anja nagrade
Ljaji}: Pokazana odlu~nost
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010.
3
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)
Radikal la`ne
tolerancije
Izvinjavaju}i se Srbima, Izetbegovi} mla|i
poku{ava sa svojih ramena stresti imid`
muslimanskog ekstremiste
Bakir Izetbegovi}, novoizabrani bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva
BiH, izvinio se Srbima za „svakog nevino ubijenog ~ovjeka kojeg
je ubila Armija BiH“.
Ova vijest s razlogom je pred Izetbegovi}a postavila nimalo
ugodno pitanje. U ime ~ije je ideologije Armija RBiH ~inila
zlo~ine pa je on, sada, tobo`e vadi iz njenog moralnog potonu}a?!
Za koje se `rtve i zbog kojih po~inilaca zlo~ina izvinjava?!
Izvinjenje „u ime Armije RBiH“, nastavak je politike Bakiro-
vog partijskog {efa Sulejmana Tihi}a, ~ijim je mozgom ovog puta i
javno progovorio.
I Tihi} je, naime, nit zvan nit pozvan svojevremeno tr~karao po
Beogradu i u ime Bo{njaka poni`avao se pred tamo{njom javno{}u
nude}i ruke pomirenja, glas razuma, prvi korak, i sve to u bolesnoj
`elji da od svoje prosje~nosti napravi vizionara i vo|u, pa makar ga
time titulirala i beogradska vlast koja u svojoj avliji 15 godina ~uva
i njeguje srebreni~kog kasapina Ratka Mladi}a.
Niko ne spori da BiH sa svojim susjedima treba imati dobre pr-
ijateljske odnose i da u interesu prosperiteta na{ih dr`ava i naroda
svi trebamo u~initi napor da, koliko je to mogu}e, oprostimo,
odnosno prekora~imo ratnu bol koju u sebi nosimo. Ali, u `ivotu
sve, pa i izvinjenja, ima red veli~ina i, kada je u pitanju narod nad
kojim je po~injen genocid, onda je taj narod posljednji koji se ne-
kome za ne{to treba izvinjavati.
Izetbegovi} je, prije izvinjenja, morao znati bar toliko da
zlo~ini nad civilima srpske nacionalnosti (a bilo ih je i ~inili su ih
pojedinci kojima se treba i mora suditi) nisu bili dio doktrine i po-
litike Armije RBiH, za razliku od Vojske Jugoslavije i Vojske RS,
~ijoj je ideologiji sudio i jo{ sudi Me|unarodni sud za biv{u Jugo-
slaviju u Hagu.
S druge strane, jasno je da Izetbegovi} mla|i izvinjenjem Srbi-
ma poku{ava sa svojih ramena stresti imid` muslimanskog radika-
la i oprati se od prijateljstva sa, naprimjer, i `ivim i mrtvim
Mu{anom Topalovi}em Cacom.
Posljedi~no, to govori da smo u Predsjedni{tvu BiH dobili
Bo{njaka velikih osobnih ambicija, ali kratke pameti, la`ne tolera-
ncije i upitnog dr`avni~kog kredibiliteta.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
NEPOGODE U Bogati}ima kod Trnova jo{ alarmantnije
Opasno klizi{te i na
desnoj obali rijeke
Za klizi{te se znalo prije godinu, jo{ tada je trebalo reagirati, kazao Berilo
Profesor Gra|evinskog faku-
lteta u Sarajevu \enari ]erima-
gi} ju~er je za „Dnevni avaz“ ka-
zao da ostaje pri analizama opa-
snog klizi{ta u Bogati}ima kod
Trnova koje je radio sa jo{ nekoli-
ko stru~njaka.
Novac za sanaciju
Oni su, kako nam je ranije rekao
profesor ]erimagi}, ustvrdili da }e
zemlja velikih razmjera skliznuti u
korito rijeke @eljeznice, direktno }e
biti ugro`ena brana i upravna zgra-
da, a vrlo lako je mogu}e da se podi-
gne nivo vode u jezeru i da blokira
put Sarajevo - Fo~a. Tako|er, postoji
mogu}nost i velikih poplava.
Na~elnik op}ine Trnovo Ibro
Berilo kazao je za na{ list da se
ovaj problem mora hitno rje{ava-
ti, jer je klizi{te vrlo opasno, klizi
na tri nivoa i duboko je 16 meta-
ra. Odgovorni trebaju ne{to ura-
diti bez ~ekanja.
- Mi nemamo nadle`nosti niti
mo}i da bilo {ta u~inimo. Entiteti i
vi{i nivoi vlasti moraju se anga`ir-
ati i dati novac za sanaciju. ^in-
jenica je to da se za ovo klizi{te i
veliki problem znalo i prije godi-
nu, pa je jo{ tada trebalo reagirati.
Osim toga, treba pla{iti i info-
rmacija da je nedaleko od ovog
klizi{ta, prema na{im informaci-
jama, samo na drugoj obali @el-
jeznice, u {umi evidentirano jo{
jedno veliko i opasno klizi{te.
Ako kojim slu~ajem krene, i ono
mo`e blokirati korito @eljeznice,
nakon ~ega bi nastala katastrofa -
kazao je Berilo.
U Ministarstvu sigurnosti BiH
ju~er su predstavnici svih na-
dle`nih institucija, od tog minista-
rstva do entitetskih civilnih za{ti-
ta, drugih ministarstava i organa i
slu`bi, poku{ali raspetljati na-
dle`nosti kako bi kona~no po~eli
sanirati najve}e bh. klizi{te.
Novi sastanak
Nakon vi{esatnog zasjedanja pr-
edlo`eno je da bude odr`an hitan sa-
stanak u organizaciji Ministarstva
civilnih poslova BiH s nadle`nim
entitetskim institucijama, zavodi-
ma u oblasti geologije, geodezije i
hidrometeorologije, kao i s predsta-
vnicima entitetskih civilnih za{tita,
Ministarstva odbrane BiH i drugih.
Tada }e biti dogovorene eve-
ntualne interventne mjere. Kako
navode iz Ministarstva sigurno-
sti, taj posao morat }e zavr{iti do
~etvrtka, kada }e, u skladu s pre-
dlo`enim rje{enjem, pristupiti sa-
naciji. S. MUHI]
Na poznatoj dru{tvenoj internet-mre`i Facebook
nedavno je otvoren profil pod imenom zloglasnog
vo|e usta{kog pokreta iz Drugog svjetskog rata i po-
glavnika Nezavisne dr`ave hrvatske (NDH) Ante
Paveli}a s njegovom slikom.
Uz biografske podatke Paveli}a, ina~e ro|enog
na Bradini kod Konjica, na profilu se objavljuju vi-
deoisje~ci pod nazivom „Dva velikana: Jure France-
ti} i Rafael Boban“, „Crna legija - 1943“, fotografije
Ante Paveli}a...
Frapantno je to {to je profil privukao pa`nju mla-
dih, posebno onih u BiH i Hrvatskoj. Tako su Pave-
li}evi „prijatelji“ Mlade` HDZ-a Livno i HSP Buso-
va~a, „Hrvatski ratnik“, „Hrvatski domoljub“,
„Hrvatski an|eo“, „Hrvatski nacionalni front Pag“,
pa ~ak i jedan od u~enika srednje {kole u Plo~ama.
Za razliku od Hrvatske, veli~anje usta{tva, ~et-
ni{tva, fa{izma, drugih zlo~ina~kih ideologija, za sa-
da nije bilo ozbiljnije tretirano od dr`avnih
istra`nih organa na{e zemlje, {to pogoduje {irenju
ekstremizma razli~itih oblika. F. V.
Bogati}i: Problem treba hitno rije{iti
Profil privukao pa`nju mladih u BiH
- Zadu`ene su i entitetske
civilne za{tite da obave dodatnu
procjenu na ugro`enom podru-
~ju i predlo`e plan hitnih mjera
za slu~aj da budu ugro`eni ljudi
i materijalna dobra - saop}eno
je iz Ministarstva sigurnosti
BiH.
Zadatak civilnim za{titama
Profil poglavnika NDH na Facebooku
Mlade` HDZ-a i HSP prijatelji Ante Paveli}a!
Berilo: Op}ina nemo}na
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 4
OPASNOSTI Najve}a prekora~enja brzine na bh. cestama
Rekord od 215 km/h
dr`i voza~ motocikla
Na autoputu Sarajevo - Visoko najbr`i bio voza~ „audija“, kojeg je radar
„uhvatio“ da vozi brzinom od 180 kilometara na sat
Dok u susjednoj Hrva-
tskoj policija redovno bi-
lje`i rekordere u brzoj
vo`nji, a neslavni rekord
dr`i voza~ „mercedesa“ ko-
ji je na autoputu Zagreb -
Split jurio brzinom od 277
kilometara na sat, u BiH ta-
kvih primjera ima malo.
Nekvalitetne ceste
Neslavni doma}i rekord
od 215 kilometara na sat u
posljednje tri godine dr`i
voza~ motocikla koji je di-
vljao ulicama Sarajeva, dok
je u oktobru pro{le godine
uhva}en voza~ „golfa“ koji
je vozio 204 kilometra na
sat. Na autoputu Sarajevo -
Visoko najbr`i je bio voza~
„audija“, kojeg je radar
„uhvatio“ da vozi brzinom
od 180 kilometara na sat.
Ra z l o g
{to nema vi-
{e neslavnih
rekordera,
navode u po-
liciji, jeste to
{to su bh. ce-
ste nekvalit-
etne, imamo
samo 37 ki-
lometara au-
toputa, a i automobili su
uglavnom starijeg datuma
proizvodnje.
- Na autoputu je maksi-
malna dozvoljena brzina 130
kilometara na sat i vjerovatno
ima onih koji je prekora~e i
divljaju na cesti. Problem je
{to voza~i ve} znaju gdje se
nalaze stacionirani radari ili
policijske patrole, pa ona na-
jve}a prekora~enja uglavnom
ostaju nezabilje`ena - kazala
nam je Aldina Ahmi}, por-
tparol MUP-a ZDK.
Dodaje da su na magistr-
alnim putevima Zeni~ko-
dobojskog kantona zabi-
lje`ene najve}e brzine od
133 kilometra na sat, koliko
je postigao voza~ „mer-
cedesa“, te 127 kilometara
na sat, koliko je vozio neide-
ntificirani voza~ neregistrir-
anog motocikla. Isti~e da su,
prema statistikama, brzoj
vo`nji skloniji mla|i voza~i.
Nov~ane kazne
U MUP-u KS isti~u da
se sve brzine ve}e od 50 ki-
lometara na sat od najve}e
dozvoljene smatraju ekstr-
emnim prekora~enjima.
Dodaju da su za te pre-
kr{aje propisane kazne od
400 do 1.000 KM, zabrana
upravljanja vozilom od dva
do {est mjeseci te dva ka-
znena boda.
Na podru~ju Tuzla-
nskog kantona najve}u re-
gistriranu brzinu od 120
kilometara na sat postigao
je voza~ „golfa“. No, u
MUP-u TK isti~u da i pre-
kora~enje od jednog kilo-
metra na sat iznad dozvo-
ljenog mo`e biti ekstre-
mno, jer svako preko-
ra~enje mo`e imati poslje-
dice. M. AVDI]
Nakon sedamnaest godina skrivanja u Hrvatskoj
Miroslav Ani} Firga se predao
Osumnji~en da je s Ilija{evi}em predvodio napad na Stupni do, Kiseljak i Vare{
Miroslav Ani} zvani Fir-
ga ju~er se predao Tu`ila{tvu
BiH. On je osumnji~en da je,
kao biv{i pripadnik Postro-
jbe za posebne namjene
„Maturice“ pri HVO-u Kise-
ljak, po~inio ratne zlo~ine na
podru~ju Vare{a i Kiseljaka.
Portparol Tu`ila{tva Bor-
is Grube{i} kazao je ju~er da
je Ani} vi{e godina bio nedo-
stupan, jer se nalazio na po-
dru~ju Hrvatske. Jo{ od 2002.
govori se da je Ani} u Splitu,
a navodno je dva puta hap{en.
Na jednom od su|enja
Dominiku Ilija{evi}u Comi,
za{ti}eni svjedok broj 28, bo-
sanski Hrvat, ispri~ao je sudu
u Zenici kako su Firga te
izvjesni Vine iz kanistera poli-
li benzinom, a zatim zapalili
d`amiju u Kre{evu.
Prema izjavama svjedo-
ka, u Kiseljaku je jednog da-
na kolona vozila do{la pred
kafe „Stela“ (nakon rata kafe
„Jerusalem“ u vlasni{tvu Ili-
ja{evi}a). Unutra je u{ao Fi-
rga te se nakon njegovog na-
pu{tanja objekta za~ula sna-
`na detonacija. Nafija Agi},
vlasnica biv{e kafane „Ste-
la“, svjedo~ila je da je kasni-
je ~ula da je njenog supruga
odveo Ilija{evi}ev poznanik
Firga. Nafijin mu` pro-
gla{en je mrtvim, a tijelo ni-
kada nije prona|eno.
Ermin ^urti} kazao je
ha{kim istra`iteljima da su
napad na selo predvodili Ilij-
a{evi} i Ani} te da su od Ivi-
ce Raji}a dobivene upute da
se selo potpuno uni{ti, a mje-
{tani pobiju. ^urti} je rekao
da je on bio vodi~ za Firginu
grupu vojnika, dok je drugu
grupu „Maturica“ predvodio
Ilija{evi}. Firga je, prema
^urti}evim rije~ima, bio na
~elu grupe vojnika koji su pa-
lili ku}e i ubijali civile u Stu-
pnom dolu. A. D`.
Lu~arevi}: Kadrovski zaokret
Drama u partiji Sefera Halilovi}a
Raspada se BPS!
Stranku napustili Lu~arevi}, [emsudin i
Senadija Hadrovi}, Ra`natovi} i [aboti}
Pet uglednih ~lanova na-
pustilo je Bosanskohercego-
va~ku patriotsku stranku
(BPS) - Sefer Halilovi}. Ne-
zadovoljni su promjenom
kursa strana~ke politike
uo~i izbora i nakon njih.
Kako sada stvari stoje, time
je direktno doveden u pita-
nje i sam opstanak BPS-a.
Iz stranke su istupili za-
stupnik u Federalnom parla-
mentu Kerim Lu~arevi} Do-
ktor, koji se smatrao najbli`-
im saradnikom strana~kog
predsjednika Sefera Halilovi-
}a, potom zastupnici u Skup-
{tini Kantona Sarajevo [ems-
udin Hadrovi} i Hamza Ra`-
natovi} te vije}nici u Op}ins-
kom vije}u Ilid`a Senadija
Hadrovi} i Mirsad [aboti}.
U kasnim popodnevnim
satima ju~er su iz BPS-a sa-
op}ili da je Sud ~asti, kojim
je predsjedavao Mujo Demi-
rovi}, donio 4. oktobra odlu-
ku o isklju~enju Kerima
Lu~arevi}a, [emsudina Ha-
drovi}a, Igora Ra`natovi}a,
Senadije Hadrovi} i Mirsada
[aboti}a. Oni su, kako je na-
vedeno, izba~eni iz stranke
zbog „rada za tajkunske inte-
rese“ i „provo|enja priva-
tnih kampanja i rada u
li~nom interesu mimo obra-
sca stranke“.
Lu~arevi} za „Avaz“
tvrdi da je BPS napustio
zbog naglog zaokreta u ka-
drovskoj politici.
- Sam tok politi~ke ka-
mpanje nije dobro vo|en.
Nevjerovatno je da je samo
deset dana pred izbore po-
stavljen {ef Izbornog
{taba!? Posljedice su bile
katastrofalne. Kadrovske
odluke nisu bile donesene
u skladu s interesima stra-
nke. Smatrao sam da, ako
neke stvari ne odgovaraju
ambijentu, ne mogu dati
svoj adekvatan doprinos i
zato je bolje da sam odstu-
pim od toga - kazao je
Lu~arevi}. F. VELE
Sadovi} optu`io ministra sigurnosti
Ahmetovi} nezakonito smjenjuje Hod`i}a
Biv{i ministar sigurnosti
BiH Tarik Sadovi} ocijenio
je da je protivzakonit prijed-
log aktuelnog ministra sigur-
nosti Sadika Ahmetovi}a za
smjenu direktora Agencije
za policijsku podr{ku Rah-
mije Hod`i}a. Ahmetovi} je
4. oktobra uputio Vije}u mi-
nistara BiH prijedlog da Ho-
d`i} bude razrije{en du`no-
sti, jer je za svog savjetnika
anga`irao Sadovi}a, koji je
strana~ki funkcioner, odnos-
no ~lan Predsjedni{tva SDA.
- Ahmetovi} je prijedlog
za smjenu direktora Agencije
Rahmije Hod`i}a, a time po-
sredno i moj, uputio Vije}u
ministara 4. oktobra, dan na-
kon izbora, kada je bilo jasno
da je kao kandidat do`ivio
veliki izborni poraz i kada se
Vije}e ministara nalazi u te-
hni~kom mandatu u kojem
ne bi trebalo donositi nije-
dnu va`niju odluku - ka`e
Sadovi} i dodaje da „o mora-
lnom aspektu Sadika Ahme-
tovi}a ne bi tro{io rije~“.
[emsudin Hadr-
ovi} tvrdi da je klju-
~ni problem nastao
zbog zaobila`enja
kadrova bez kojih
stranka nije mogla,
iako su obavljali na-
jvi{e funkcije.
- ^elni{tvo je
pokazalo da ne `eli
veliki sistem, veliku
stranku koja se mo`e kandi-
dirati za vlast. To je ono {to
nas je porazilo. Tako|er,
imali smo nepo{tivanje Sta-
tuta, a nakon Kongre-
sa i odluka Kongresa.
Imali smo demonstr-
aciju krajnje samovo-
lje. Bira~i su sve to pr-
epoznali i na svojevr-
stan na~in sankcioni-
rali - ka`e Hadrovi}.
On je potvrdio da
je jedan od razloga ne-
zadovoljstva kadrova
koji su napustili BPS to {to
je Sefer Halilovi} sebe i
svog sina Semira stavio na
kompenzacijske liste.
^elni{tvo pokazalo da ne
`eli veliku stranku
Hadrovi}:
Kr{enje Statuta
Zenica: Tokom ^urti}evog svjedo~enja o Firgi
Vjerovatno i me|u bh.
voza~ima ima ekstrema,
iako ih nije uhvatila poli-
cija, a to dokazuju i posto-
vi na jednom bh. forumu.
Tako se voza~i hvale
da su na autoputu Saraje-
vo - Visoko vozili 245 ki-
lometara na sat automobi-
lom „porsche“, drugi 230
„nissanom“, 185 „jettom“
i sli~no.
Hvale se da voze i br`e
Autoput: Maksimalna dozvoljena brzina 130 kilometara na sat
Bezobzirni motociklisti
(
F
o
t
o
:

A
r
h
i
v


A
v
a
z
a

)
Ahmi}: Mla|i
voza~i
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 5
Svjetski proslavljeni rad
„Bosnian Girl“ [ejle Kameri} po-
kazuje lik ove umjetnice iznad ra-
sisti~kog i mizogenog grafita koji
je za sobom ostavio navodni ~uvar
mira, vojnik UN-a, ~ije snage nisu
u~inile ni{ta da spase 7.000 musli-
mana u tzv. za{ti}enoj zoni Srebr-
enice, ovo je obrazlo`enje odluke
`irija da sarajevskoj umjetnici do-
dijeli presti`nu nagradu „Princess
Margriet Routes“ koju dodjeljuje
Evropska kulturna fondacija sa
sjedi{tem u Amsterdamu.
Uz renomiranog turskog umje-
tnika Kutluga Atamana na{a je
umjetnica dobila jedno od na-
jve}ih priznanja u kulturi, koje }e
joj uru~iti holandska princeza Ma-
rgriet. Uz veliki nov~ani iznos od
50.000 eura, {to je stimulativno za
svakog umjetnika, Kameri} je, do-
biv{i ovo priznanje, potvrdila svoj
status na evropskoj, ali i svjetskoj
kulturnoj sceni.
Ro|ena prije 34 godine u Sara-
jevu, [ejla Kameri} danas `ivi u
Berlinu i rodnom gradu. Nakon
zavr{ene Akademije likovnih
umjetnosti gradi uspje{nu karije-
ru u oblasti videa, instalacije i gr-
afi~kog dizajna, a u posljednje vr-
ijeme i filma, za {ta je vi{estruko
nagra|ivana. Spada u vode}a ime-
na novije generacije evropske sa-
vremene umjetnosti. A. G.
Kameri}: Svjetski uspjeh sarajevske umjetnice
Li~nost dana [ejla Kameri}
Najbolja u Evropi
Dobila jednu od najpresti`nijih nagrada u kulturi
„Princess Margriet Routes“
Ka{njenje u formiranju izvr{nih
vlasti u BiH mo`e dovesti do doda-
tnih ka{njenja u provo|enju reformi,
{to bi moglo imati negativan utjecaj
na u~inak ekonomije i na oporavak
javnih bud`eta, upozorio je {ef Ure-
da Svjetske banke u BiH Marko Ma-
ntovaneli (Marco Mantovanelli) u
izjavi za Srnu.
On je istakao da je globalna
ekonomska i finansijska kriza
imala sna`an negativan utjecaj na
BiH, te da su se prethodni sazivi
vlada obavezali da }e provesti re-
forme usmjerene na stvaranje
odr`ive javne potro{nje, u skladu
s fiskalnim okvirom dogovorenim
s Me|unarodnim monetarnim fo-
ndom (MMF), te uz podr{ku bu-
d`etu koju su pru`ili Svjetska ba-
nka i EU.
[ef Svjetske banke u BiH nagla-
sio je da su reforme u BiH po~ele, ali
se odvijaju sporije nego {to je pre-
dvi|eno, jer se njihovo provo|enje
podudarilo s op}im izborima.
[ef Ureda Svjetske banke u BiH
Reforme u BiH sporije
nego {to je predvi|eno
Misija Me|unarodnog
monetarnog fonda (MMF),
koju predvodi Kostas Hristu
(Costas Christou), posjetit }e
BiH u periodu od 2. do 15.
novembra kako bi vodila ra-
zgovore o ~etvrtom pregledu
u okviru stand-by aran`ma-
na, najavio je ju~er rezide-
ntni predstavnik MMF-a u
BiH Milan Cuc (Suc).
Stand-by aran`man odo-
bren je 8. jula 2009. godine
u iznosu od 1.014,6 miliona
SDR (oko 1,1 milijarda eu-
ra) kao podr{ka ekono-
mskom programu vlasti.
Kako je saop}io MMF, 15.
oktobra ove godine Izvr{ni
odbor MMF-a zaklju~io je
drugi i tre}i pregled ekono-
mskog u~inka koji je BiH
ostvarila u okviru progra-
ma, prenijela je Onasa.
Federalni zavod za penzijsko i
invalidsko osiguranje (PIO) pokre-
nuo je tu`bu pred nadle`nim hrva-
tskim sudom kako bi dokazao su-
vlasni{tvo nad hotelom „Sirena“ u
Podgori. U Zavodu tvrde da su oni,
zajedno s Privrednom bankom Sa-
rajevo, UniCredit bankom i zavodi-
ma za zdravstvenu za{titu FBiH,
KS i ZDK, suvlasnici objekta.
Za{tita od propadanja
No, u Samostalnom sindikatu
dr`avnih slu`benika i namje{tenika
u organima dr`avne slu`be, sudskoj
vlasti i javnim ustanovama FBiH na-
vode da su oni stopostotni vlasnici.
- Sud u Hrvatskoj, ta~nije u Ma-
karskoj, prije nekoliko godina vra-
tio je objekt u Podgori na{em sindi-
katu i nesporno je da smo mi njego-
vi stopostotni vlasnici. Kako bismo
ga za{titili od propadanja, izdali
smo ga u najam na 15 godina - re-
kao je ju~er za „Dnevni avaz“ pre-
dsjednik Sindikata Salih Kru{~ica.
Komentiraju}i tvrdnje iz Fede-
ralnog zavoda PIO da su oni i jo{
nekoliko federalnih institucija su-
vlasnici hotela, Kru{~ica je rekao da
}e u to povjerovati kada mu poka`u
zemlji{noknji`ni (ZK) izvadak i su-
dsku presudu koja to potvr|uje.
No, u Zavodu PIO tvrde da su
pred nadle`nim sudom u Hrvatskoj
pokrenuli tu`bu i da se sada vodi
proces dokazivanja vlasni{tva.
- Svi suvlasnici jednoglasni su
da nam objekt mora biti vra}en - re-
kao je ju~er za „Dnevni avaz“ savje-
tnik u Federalnom zavodu PIO za
imovinu Luka Glibo.
Naveo je i da su prije nekoliko
godina odmarali{te razli~itim fir-
mama izdali pojedinci iz Zajedni-
ce za odmor i rekreaciju Sarajevo,
me|u kojima i firmi „Vitra“ iz Spli-
ta na period od 40 godina, dok je Si-
ndikat kompleks dao u najam firmi
„Raspudi}“ iz Podaca, koja i danas
koristi taj objekt.
Bespravni ulazak
Glibo je naglasio da Zajednica
za odmor i rekreaciju Sarajevo i Si-
ndikat nikada, pa ni u vrijeme
izdavanja objekta, nisu bili suvla-
snici „Sirene“.
- Poslovi su sklapani bez sagla-
snosti stvarnih suvlasnika odmar-
ali{ta te se bespravno u{lo u posjed
ovog objekta - istakao je Glibo.
S. RO@AJAC
U odmarali{te „Sirena“ u Po-
dgori 1991. godine uselile su se
izbjeglice i prognanici koji su u
Hrvatskoj otjerani sa svojih
ognji{ta.
Zahtjev da objekt bude oslo-
bo|en i vra}en u raniju funkciju
podnesen je 2001., ali je tek ~etiri
godine kasnije prestao biti izbje-
gli~ki centar.
U ratu izbjegli~ki centar
Hotel „Sirena“: Godinama traje sporenje zbog vlasni{tva
Evropska komisija dostavila je
dr`avama ~lanicama izjavu u kojoj se
obavezuje da }e, nakon {to budu uki-
nute vize BiH i Albaniji, uspostaviti
mehanizme kojima }e kontrolirati
primjenu i mogu}e zloupotrebe be-
zviznog re`ima putovanja, saznaje
„Dnevni avaz“.
Komisija se obavezuje da }e
uspostaviti zajedni~ko tijelo koje }e
se baviti pitanjima azila, sigurnosti
granica i dokumenata, organiziranog
kriminala, korupcije i migracija.
Osim toga, postojat }e mehanizam
hitne reakcije svake od dr`ava ~lan-
ica EU ako primijete poja~ani pri-
liv imigranata iz BiH ili Albanije.
Ovaj dokument, koji }e biti usvo-
jen zajedno s odlukom o ukidanju
viza, svojevrstan je odgovor Evro-
pske komisije dr`avama koje su to-
kom procedure ukidanja viza izra`-
avale bojazan i rezervu, poput Fra-
ncuske i Holandije.
Kako saznajemo, ambasadori
dr`ava ~lanica sutra trebaju zaje-
dni~ki usvojiti oba dokumenta -
odluku o ukidanju viza i izjavu EK,
te sve proslijediti ministrima unu-
tra{njih poslova na potvr|ivanje 8.
i 9. novembra. T. L.
Ako ministri odgovore poziti-
vno, najvjerovatnije }e bh.
gra|ani u {engenske dr`ave bez
viza mo}i putovati od 15. dece-
mbra. Prema nacrtu odluke u ko-
ju je „Avaz“ imao uvid, ona stu-
pa na snagu dan nakon objave u
Slu`benom glasniku EU, a to }e,
prema sada{njem planu, biti 14.
decembra, 20 dana nakon {to do-
kument potpi{u predstavnici Vi-
je}a EU i Evropskog parlamenta.
Bitni datumi u budu}nosti
Kru{~ica: Zavod
nije u pravu
Dostavljena izjava Evropske komisije
EU tra`i o{tre kontrole nakon ukidanja viza
Urgentno reagiranje ako se pove}a priliv azilanata
SPOROVI U Hrvatskoj pokrenuta tu`ba zbog hotela u Podgori
PIO na sudu dokazuje
vlasni{tvo u „Sireni“
Sindikat dr`avnih slu`benika FBiH tvrdi da je stopostotni vlasnik hotela
Hristu:
Predvodi
delegaciju
Misija MMF-a od danas u posjeti BiH
Novi razgovori o aran`manu
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 6
[ta drugi pi{u
Klasni}: Nije se pojavio na sudu
Hrvatskom nogometa{u Ivanu
Klasni}u, koji je pro{le sedmice
uhap{en zbog optu`bi za silova-
nje 17-godi{nje djevojke, kaucija
je produ`ena do 1. februara 2011.
zbog provo|enja daljnje istrage,
pi{e „Daily Mail“.
Klasni} se trebao ju~er pojavi-
ti u policiji u Man~esteru i dati
iskaz zajedno s dvojicom mu{kar-
aca koji su bili u njegovom stanu.
Ali, on tamo nije vi|en, a na sudu
se nisu pojavila ni dvojica njego-
vih prijatelja, navodi Nova TV.
Nogometa{ je u ponedjeljak pro-
{le sedmice zavr{io iza re{etaka za-
tvora u Man~esteru, jer je osumnj-
i~en da je rano tog dana silovao 17-
godi{njakinju, a zatvor je isto popo-
dne napustio uz pla}enu kauciju.
Nastavlja se istraga
Ivanu Klasni}u kaucija
produ`ena do 1. februara
Ogromna rupa veli~ine 40 sa
30 metara otvorila se na cesti u
njema~kom gradi}u [malkaldenu
i progutala jedan automobil, a dr-
ugi je ostao visiti na ivici. Priva-
tne ku}e s obje strane ulice u ko-
joj se otvorila rupa nisu o{te}ene.
Jedan stanovnik pozvao je po-
liciju oko tri sata nakon {to je ~uo
veliku buku. Stanovnici su eva-
kuirani iz 23 zgrade.
Portparol policije u obli`njem
gradu Sulu izjavila je kako su po-
licajci procijenili da je rupa dubo-
ka 20 metara, ali da se niko nije
usudio pri}i sasvim blizu kako bi
pogledao preko ivice. Unajmljen
je helikopter koji }e napraviti
snimke i mjerenja iz zraka. Uzrok
ove bizarne nesre}e nije poznat.
U Njema~koj se takve rupe po-
vremeno znaju otvoriti kada se
uru{e stari rudnici ili voda stvori
{upljine na kr{kim podru~jima. Te-
levizija N24 prenijela je izjavu Fre-
da Jegera (Jaeger), policijskog por-
tparola, koji je rekao da policija pr-
ovjerava navode stanovnika koji se
sje}aju da je ispod ulice u vrijeme
Drugog svjetskog rata bio bunker
razoren u bombardiranju iz zraka.
Nesre}a u Njema~koj
Otvorila se cesta i
progutala automobil
Niko ne smije pri}i rupi
Srbin Majkl Trkulja (Michael)
tu`io je Google i Yahoo jer je na
tim internetskim pretra`iva~ima
predstavljen kao kriminalac. Tr-
kulja tra`i materijalnu nadokna-
du jer su ga Google, Google Au-
stralija i Yahooa navodno pre-
dstavili kao ~lana melburn{kog
podzemlja i tra`i nadoknadu {tete
koja mu je time nanesena.
On je naveo da su na internetu
postavljene njegove fotografije koje
ga povezuju s kriminalnim krugo-
vima. Trkulja je, ina~e, muzi~ki pr-
omoter i vo|a zajednice biv{e Jugo-
slavije u Australiji. On je u tu`bi jo{
naveo da je u oktobru kontaktirao
Google i zatra`io da se sav, kako
ka`e, klevetni~ki materijal ukloni.
Pravni eksperti navode da bi se,
ako uspije ova parnica koju je Trku-
lja pokrenuo, mogla otvoriti Pando-
rina kutija i da bi mogla izazvati br-
ojne tu`be protiv pretra`iva~a svih
onih koji nisu zadovoljni dobive-
nim rezultatima pretrage.
Slu~aj iz Australije
Srbin tu`i Yahoo i Google
UPOZORENJA [ta se de{ava na dru{tvenim mre`ama
Ve}ina maloljetnika ima
neprimjerene fotografije
Ne jenjava sponzorski na~in razmi{ljanja i pona{anja, naj~e{}e me|u djevoj~icama
Krivi sistem vrijednosti u dr-
u{tvu ostavlja zastra{uju}e poslje-
dice, posebno na djecu i mlade.
Pokazuje to najnovije istra`ivanje
grupe „In spe - u nadi“, koja dje-
luje u okviru nevladine organiza-
cije „Zdravo da ste“.
Pla}anje pi}a
Naime, rade}i s uzrastom od 12
do 18 godina, u ve}em broju banja-
lu~kih osnovnih i srednjih {kola,
istra`iva~i su do{li do podataka da
je problem dje~ije pornografije i
prostitucije itekako zastupljen, ~ak
i razvijen me|u ovom populacijom.
Istra`ivanje je pokazalo da sko-
ro dvije tre}ine maloljetnika posje-
duju fotografije neprimjerenog se-
ksualnog sadr`aja na nekoj od
dru{tvenih mre`a. Naro~ito su zabr-
injavaju}i podaci dobiveni od ispi-
tanika, prema kojima od 20 vr{nja-
kinja iz njihovog okru`enja, dvije
do pet djevoj~ica su sklone da ima-
ju seksualne odnose za materijalnu
nadoknadu ili status.
- Kada je u pitanju postavlja-
nje erotizovanih fotografija malo-
ljetnih osoba na internetu, pose-
bno djevoj~ica, to rade kako bi
zadobile popularnost u dru{tvu.
Osim toga, ne jenjava sponzorski
na~in razmi{ljanja i pona{anja,
tako|er naj~e{}e me|u djevoj~-
icama.
Ako nemamo skupe patike i
jaknu, nismo u trendu, pa smo
spremni to biti ~ak i za odre|ene,
seksualne usluge sa starijim
mu{karcima - obja{njava za
„Dnevni avaz“ psihologinja i ru-
kovodilac projekta Sonja Stan~i}.
Kao naj~e{}e razloge ispitani-
ci su navodili novac ili neku dru-
gu materijalnu dobit, kao {to su
dopuna za telefon, pla}eno pi}e,
parfem..., stjecanje pozicije i sta-
tusa u sredini u kojoj `ive. Najkr-
iti~niji uzrast je 12 i 13 godina,
kada su djevoj~ice i najvi{e po-
dlo`ne razli~itim utjecajima.
Komentiraju}i rezultate ova-
kvog istra`ivanja, psihologinja
Jasmina Dizdarevi} ka`e da je pr-
oblem u porodici. Kada bi anali-
zirali svaku drugu-tre}u porodi-
cu, ka`e ona, otkrili bi da malo
roditelja zna {ta njihova djeca u
toku 24 sata rade, kako dolaze do
novca, s kim se dru`e, {ta ih oku-
pira, {ta ih ti{ti, s kim komunici-
raju na Facebooku i sli~no.
Napla}ivanje usluga
- De{ava se da dijete po tri-~eti-
ri sata provodi pred kompjuterom
u~e}i, a mogu}e je da s nekom odr-
aslom osobom vodi neke seksua-
lno-ljubavne tretmane. Na`alost,
pokazuje se da sve vi{e maloljetni-
ka napla}uje svoje usluge i dolazi
do d`eparca. Mislim da se moramo
vratiti u sr` porodice - zaklju~uje
dr. Dizdarevi}. V. S. - B. T.
U organizaciji Klini-
ke za hirurgiju UKC-a
Tuzla i Udru`enja hirur-
ga Federacije BiH, od 4.
do 6. novembra u hotelu
„Tuzla“ bit }e odr`an 2.
kongres hirurga FBiH s
u~esnicima iz BiH, Hr-
vatske, Srbije, Slovenije,
Koreje i Austrije.
Teme koje }e biti
obra|ivane jesu hirurgi-
ja kolona, jetre, gu{te-
ra~e i `eluca, kao i slo-
bodne teme, a odvijat }e
se kroz plenarna izlaga-
nja, poster-sesije i sateli-
tske simpozije, sa-
op}eno je iz Organizaci-
onog odbora.
Na Kongresu }e biti
dodijeljena nagrada
„Prof. dr. De{o Me{i}“
za najbolji stru~ni rad, u
~ast nedavno preminu-
log direktora Klinike za
hirurgiju UKC-a Tuzla i
velikog stru~njaka.
- Nagrada }e biti prvi
put dodijeljena na ovom
kongresu, za najbolji
nau~ni rad. Plan organi-
zatora je da ona postane
tradicionalna i da se u bu-
du}nosti dodjeljuje na bi-
lo kojem kongresu hirur-
ga ne samo u Tuzli - ka-
zao je Me{a Pargan,
izvr{ni producent Ko-
ngresa.
Za nagradu „Prof. dr.
De{o Me{i}“ do sada je
pristiglo vi{e od pedeset
radova, a dvadesetak po-
zvanih predava~a pre-
dstavit }e svoja iskustva
i nove trendove u hirur-
giji. A. Mu.
Profesorica dobila otkaz jer je suvi{e seksi
Biv{oj misici i manekenki Ileani Takoneli iz Milana prijeti
otkaz zato {to je roditelji u~enika jedne srednje {kole optu`uju da
je previ{e seksi da bi bila profesorica.
Nakon {to su se na internetu pojavile fotografije na kojima je Ileana
oskudno odjevena, roditelji jedne djevojke ispisali su svoju k}erku iz
presti`ne srednje katoli~ke {kole „San Carlo“. Roditelji su ljuti {to je
uprava {kole dozvolila da tu predaje djevojka poput Takoneli.
Stan~i}: Motiv popularnost Dizdarevi}: Problem u porodici
- Nisam za patrijarhalni
odnos i stroge mjere prema mla-
dima, ali jesam za uvid u de{ava-
nja, da vidimo {ta se to desilo pa
mladi uzore pona{anja ne tra`e
me|u roditeljima i bli`njima
koji su uspjeli u `ivotu, nego u
onima koji su se na lak na~in
obogatili, koji su agresivno{}u,
bahato{}u, nekulturnim po-
na{anjem... ostvarili nekakva pr-
ava - ka`e dr. Dizdarevi}.
Lako do bogatstva
Ombudsmen BiH
Jasminka D`umhur
odr`ala je sastanak s
predstavnicima Save-
za udru`enja penzio-
nera FBiH, na kojem
je ukazano na nedo-
statak racionalne
organizacije i jedi-
nstvenog sistema
registracije, kontro-
le i naplate dopri-
nosa za penzijsko-
invalidsko osigura-
nje, ali i probleme u
raspodjeli sredsta-
va, javila je Fena.
Izra`avaju}i za-
brinutost zbog sta-
nja prava penzione-
ra FBiH, ombu-
dsmeni su skrenuli
pa`nju na probleme osoba u poodmakloj `ivotnoj
dobi kao jednoj od ranjivih kategorija dru{tva i po-
trebi strate{kog pristupa rje{avanju nagomilanih
problema u ovoj oblasti.
D`umhur: Odr`ala sastanak
Ombudsmen Jasminka D`umhur
Lo{ status penzionera
U Tuzli 2. kongres hirurga FBiH
Za najbolji rad nagrada
„Prof. dr. De{o Me{i}“
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010.
7
Tomislav Jaki}
Htio sam potaknuti
ljude da progovore
- U svojoj knjizi doista sam htio opisati du{u jednog
vremena, a htio sam potaknuti i sve ljude koji zaista ima-
ju {ta re}i, a {ute iz raznih razloga da progovore. Jer mo-
ja generacija }e oti}i i ostat }e povijesne istine ono {to
nam se takvim servira u posljednjih dvadeset godina, a
{to zapravo nisu istine. (Novinar i biv{i savjetnik Stjepana Mesi}a)
Katarina Radivojevi}
Svoju sam slavu do dana
dana{njeg dobro podnosila
- Ne smatram da sam previ{e poletjela, ve} sam
imala stav kao da sve znam. Ipak, mislim da sam tu
svoju slavu do dana dana{njeg dobro podnosila, nika-
da je nisam preozbiljno shvatala, jer to mo`e biti opa-
sno. Posebno zato {to sam dobila sna`an udar srpskih
tabloida zbog moje prijeke naravi i `elje da ne u~estvujem u toj vrsti
novinarstva. (Glumica za „Slobodnu Dalmaciju“)
Robert [pehar
Pona{anje na tribinama
je za sociologe i psihologe
- Slika koju s tribina u regionu {aljemo Evropi sva-
kako nije dobra za budu}nost nogometa. Mislim da
ovdje poja{njenja trebaju dati sociolozi i psiholozi, a s
navija~ima treba ostvariti puno ve}u i stalnu komuni-
kaciju. To je generalno problem ve}ine klubova.
(Nekada{nji nogometa{ za „Avazov Sport“)
Maja Gojkovi}
Komuniciram sa svim
politi~arima ove dr`ave
- Ja komuniciram sa svim politi~arima ove dr`ave.
Interesantno je da sam ja dobrodo{la na svim skupovi-
ma SPO-a, ali nisam dobrodo{la u preduze}u kojim sti-
cajem okolnosti oni sada upravljaju. Oni upravljanje
gradom shvataju kao podjelu me|ustrana~kog plijena,
a ne kao ne{to {to je za dobrobit gra|ana.
(Srbijanska politi~arka za „Danas“)
Jaki}: Povijesne
istine
Radivojevi}:
Sna`an udar
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
2. 11. 2010.
2. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 6
0
C do 17
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 14
0
C do 21
0
C
3. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 6
0
C do 15
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 13
0
C do 20
0
C
4. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 15
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 14
0
C do 20
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
16
TUZLA
VRIJEME
DANAS
16
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
UTORAK
GORA@DE
16
SRIJEDA ^ETVRTAK
16
19
16
BR^KO
Grad Sarajevo 2. 11. 2010.
Izlazak 06.23 Izlazak 1:41
Zalazak 16.36 Zalazak 14.12
Nepovoljne biometeorolo{ke prilike uzrokovane pove}anom naoblakom, padavinama i
strujanjem toplog zraka, kod ve}ine osoba utjecat }e na raspolo`enje, izazvati poja~anu
glavobolju, reumatske bolove, gastroenterolo{ke tegobe i nesanicu. Hroni~ni bolesnici i
meteoropati trebali bi se suzdr`ati od ja~ih aktivnosti, a op}a slika bit }e najlo{ija u Her-
cegovini i Krajini.
LIVNO
ZENICA
MOSTAR
NEUM
21
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
15
BANJA
LUKA
Obla~no
s ki{om
O~ekuje se pre-
te`no obla~no vri-
jeme s ki{om prije
podne u ju`nim i za-
padnim podru~jima, a
poslije podne i u ostatku
zemlje. Intenzivnije pada-
vine o~ekuju se u Hercego-
vini, gdje je uz ki{u mogu}a i
grmljavina. Najmanje padavina
o~ekuje se u sjeveroisto~nim di-
jelovima. Vjetar umjeren do po-
ja~an isto~nog i jugoisto~nog
smjera.
[pehar: Lo{a
slika za Evropu
15
14
Gojkovi}:
Me|ustrana~ki
plijen
@ivot Remzije Sadiba{i} iz Ze-
nice vrijedan je 24.000 maraka.
Toliko, naime, ko{ta lije~enje od
raka kostiju, bolesti koja je Re-
mziji dijagnosticirana u oktobru
pro{le godine.
Samohrana majka
Presa|ivanje }elija u Unive-
rzitetsko-klini~kom centru u
Tuzli ko{tat }e oko 3.000 mar-
aka, dok je za neophodne lije-
kove „revlimid“ (lenalidomide)
potrebno izdvojiti oko 21.000
KM.
Pare za lije~enje Remzija ne-
ma. Za sretne dane odavno ne
zna. Od 1981. godine ona je samo-
hrana majka, koja je bez i~ije po-
mo}i uspjela odgojiti dvije k}er-
ke. Na birou je od 2003. godine.
No, Remzija nikada nije odu-
stajala. Ka`e da je radila dok je
mogla. Ako ni{ta drugo, {ila je
kom{ijama odje}u. Samo tako
uspjela je izboriti se da izvede obje
k}erke, kako ka`e, „na pravi put“.
Obje su zavr{ile srednju {kolu.
- Dok sam mogla raditi ni{ta
mi nije bilo mrsko. Ali sada jedva
hodam. @ivim sama i stopostotni
sam invalid. Primam oko 90 mar-
aka mjese~no. Od toga pre`ivlja-
vam - pri~a nam Remzija.
Posla nemaju ni k}erke. Jedna
od njih tako|er je udovica, samo-
hrana majka maloljetnog djeteta.
Remziji nema ko pomo}i. Zbog
toga se obra}ala na sve mogu}e
adrese, ali uglavnom bezu-
spje{no.
Podi}i }e kredit
- Op}ina Zenica dala mi je 200
KM, dok je Kanton izdvojio 300
maraka. Jedna prijateljica mi je
obe}ala da }e podi}i kredit kako
bih se mogla izlije~iti. Kada ozdr-
avim, ja }u to njoj vra}ati - nada
se Remzija. F. KARALI]
Jedino u {ta vjeruje te{ko
oboljela Remzija su dobri lju-
di.
Ona apelira na sve one koji-
ma tri marke ne zna~e mnogo u
`ivotu da pozovu broj 090/292-
065, jer na taj na~in mogu spasi-
ti jedan ljudski `ivot.
Apel za spas
Zeni~anki dijagnosticiran rak kostiju, a samo
za lijekove potrebno 21.000 KM
SUDBINE Remziji Sadiba{i} potrebna pomo}
Moj `ivot vrijedan
je 24.000 maraka
Remzija
ne pamti
sretne
dane
Kao {to je „Dnevni avaz“ na-
javio jo{ prije mjesec, kutija ciga-
reta „marlboro“ od ju~er ko{ta
tri, umjesto dosada{njih ~etiri
KM. Iz kompanije nisu `eljeli
otkrivati razlog smanjenja cijena,
koje se de{ava dva mjeseca prije
novog, redovnog pove}anja akci-
za.
Naime, od 1. januara posebna
akciza na cigarete bit }e pove}ana
sa 30 na 45 feninga po pakovanju,
a samim tim }e porasti i PDV kao
i takozvana proporcionalna akci-
za.
Ako trgovci odlu~e da sav teret
prebace na potro{a~a, cigarete }e
poskupjeti za 35 feninga. G. M.
„Marlboro“ od ju~er tri marke
Nove cijene cigareta
Prognoze Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda
Snijeg mogu} u drugoj polovini novembra
Koli~ine padavina u ovom mjesecu bit }e u granicama prosjeka
U BiH }e narednih desetak da-
na vrijeme biti lijepo s temperatu-
rama ne{to vi{im od vi{egodi{njeg
prosjeka, ka`u u Hidrometeoro-
lo{kom zavodu FBiH, ~iji su mete-
orolozi ju~er uradili mjese~nu pro-
gnozu. Prema njoj, vrijeme u nove-
mbru ne}e se mnogo razlikovati
od onoga kakvo smo imali i ranije
u ovom mjesecu.
- Kompletan mjesec trebao bi
biti u granicama vi{egodi{njeg pro-
sjeka. I koli~ine padavina bit }e u
prosje~nim granicama. Prvih dana
bit }e ne{to toplije, a hladniji peri-
od u odnosu na ranija mjerenja
o~ekuje se u drugoj polovini mjese-
ca, kada se mo`e o~ekivati i snijeg -
ka`e meteorolog D`enan Zulum.
Nedavno su se pojavile progno-
ze evropskih meteorologa prema
kojima bi ova zima trebala biti izu-
zetno hladna. Njihove ruske kolege
tvrdile su da }e ova zima biti na-
jhladnija u posljednjih 100 godina.
Iz Svjetske meteorolo{ke organiza-
cije demantirali su ove tvrdnje po-
jasniv{i da }e temperature biti pro-
sje~ne i da ova zima ni~im ne}e
odudarati od proteklih.
- Nijedna prognoza, dugoro~na
ili kratkoro~na, ne mo`e se odnosi-
ti na neko {iroko podru~je. Vrati-
mo se samo nekoliko mjeseci una-
zad, kada je u Rusiji bilo su{no vr-
ijeme i po`ari, a u Pakistanu velike
koli~ine padavina i poplave. Kod
nas je vrijeme tada bilo u granica-
ma prosjeka.
To potvr|uje da je nemogu}e
dati prognozu koja }e obuhvatiti
ve}i dio planete. One mogu biti lo-
kalnog karaktera, tako da ruska pr-
ognoza ne mo`e va`iti za na{e po-
dru~je ili neko drugo - ka`e Zu-
lum. E. Ha.
Zulum: Mjese~na prognoza
teme
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 8
Brzo - kratko
U BiH u proteklih pet godina
Na prugama poginulo 58 osoba
„@eljeznice FBiH“ apeliraju na
gra|ane da pomognu u preve-
ntivnoj edukaciji, naro~ito dje-
ce, da vode ra~una o vlastitoj i
sigurnosti svoje imovine te da
ne izla`u opasnosti svoje `ivote
prelaze}i prugu na nedozvolje-
nim mjestima.
- U proteklih pet godina zbog
nedozvoljenog kretanja prugom
i nepo{tivanja sigurnosno-signa-
lnih ure|aja na putnim prijelazi-
ma, desilo se 58 smrtnih slu~ajeva. Nijednu nesre}u nisu izazvale „@el-
jeznice FBiH“ - ka`e se u saop}enju ovog preduze}a, prenijela je Fena.
Posjeta njema~koj kancelarki
Izetbegovi} i Tihi} idu kod Merkel
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} i novoizabrani ~lan Predsjedni{tva
BiH Bakir Izetbegovi} 4. novembra u Berlinu razgovarat }e s kancelar-
kom Savezne Republike Njema~ke Angelom Merkel, saop}ila je SDA,
prenijela je Fena.
Kako je saop}eno, sastanak se odr`ava na poziv njema~ke kancelarke,
a tema razgovora bit }e aktualna politi~ka pitanja i situacija u BiH.
Novi projekt Me|ureligijskog vije}a
Bolja za{tita vjerskih objekata {irom BiH
Me|ureligijsko vije}e (MRV) u BiH pokre}e novi projekt pod nazi-
vom „Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od zna~aja
za vjerske zajednice i crkve u BiH“, a osnovni cilj je da se pru`i bolja
za{tita vjerskim objektima {irom BiH.
Tim povodom za sutra je planirana javna prezentacija tog projekta na
kojoj se o~ekuje dolazak ~lanova MRV-a i ministra sigurnosti BiH Sa-
dika Ahmetovi}a, javila je Fena.
Zirojevi} i Dragin potpisali sporazum
Ozvani~ena veterinarska saradnja BiH i Srbije
Ministar vanjske trgovine i ekono-
mskih odnosa BiH Mladen Zirojevi}
i ministar poljoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede Srbije Sa{a Dragin po-
tpisali su ju~er u Beogradu Ugovor o
veterinarskoj saradnji.
- Cilj ove regionalne inicijative je
onemogu}avanje i {to efikasnija ko-
ntrola {irenja zaraznih bolesti kod
ljudi i `ivotinja na teritoriji BiH, Sr-
bije i regiona - rekao je Zirojevi} na
ceremoniji potpisivanja sporazuma,
javila je Srna.
Nakon vijesti da }e biti urednik propalih „Dana“
Ivan Lovrenovi} demantirao „Oslobo|enje“
Nakon vijesti da je Oslobo|enje „kupilo“
magazin „Dani“, u medijima se mogla
pro~itati informacija da }e novi urednik ovog
sedmi~nika biti Ivan Lovrenovi}. Lovrenovi}
se ogradio od ovih glasina istakav{i da su navo-
di koji su se pojavili u medijima neta~ni.
- Du`an sam obavijestiti javnost da ta ishitreno
objavljena informacija nije ta~na, bolje re~eno:
nije joj dana prilika da bude ta~na. Ba{ kao {to
ni „Danima“, odnosno njihovim uposlenicima,
nije dana prilika da razmisle o vlastitome sta-
tusu i daljem anga`manu. „Novi Dani“, {to se
mene ti~e, bit }e ne~ija druga pri~a - istakao je
Lovrenovi}, prenijela je Fena.
Hrustovo kod Sanskog Mosta
Ekshumirano nekompletno tijelo
Na lokalitetu Hrustovo u op}ini Sanski Most ju~er je ekshumirano ne-
kompletno tijelo, kazala je Feni portparol Instituta za nestale osobe
BiH Lejla ^engi}. Pretpostavlja se da je rije~ o civilu bo{nja~ke nacio-
nalnosti, `rtvi iz proteklog rata.
Ovom ekshumacijom rukovodilo je Kantonalno tu`ila{tvo Biha}.
Ekshumacije i pretrage terena na podru~ju op}ine Prijedor zapo~inju
sutra.
Udru`enje obavijestilo {tedi{e u FBiH
Objavljene potvrde o verifikaciji {tednje
Udru`enje za za{titu deviznih {tedi{a u BiH sa sjedi{tem u Sarajevu
obavje{tava {tedi{e da su objavljene potvrde o izvr{enoj verifikaciji
njihove {tednje u FBiH i poziva ih da provjere da li je potvrda koju su
dobili registrirana u novinama, saop}eno je ju~er iz Upravnog odbora
te asocijacije.
Udru`enje o~ekuje da Vlada FBiH, u skladu s presudom „Suljagi} pro-
tiv BiH“, izmiri obaveze u gotovini i izda prospekt obveznica kako bi
{tedi{e koje su verificirale {tednju imale pregled naplate potra`ivanja,
prenijela je Fena.
@eljeznica: Opasni prijelazi
Zirojevi}: Borba protiv zaraze
Lovrenovi}: Ne~ija
druga pri~a
NEVJEROVATNO Problem biv{ih uposlenika Vojske FBiH
Po{teno zara|ene pla}e
moraju vratiti dr`avi!
Vrhovni sud FBiH, na zahtjev Pravobranila{tva, poni{tio presude
ni`ih sudova zbog navodne zastare slu~aja
Hajrudin Osman~evi} ve} tri
no}i nije oka sklopio. Ovaj biv{i
uposlenik Vojske Federacije BiH
sedam godina je ~ekao da mu bu-
du ispla}ene dvije pla}e iz 2001. i
regres za ~etiri godine.
Prazna obe}anja
Nakon {to je sudskim putem
dobio svoj novac, Vrhovni sud Fe-
deracije poni{tio je presude ni`ih
sudova, {to zna~i da Osman~evi}
sada dr`avi mora vratiti vlastiti
novac. On je, kako tvrdi, tek jedna
od oko 5.000 osoba koje je sna{la,
ili }e ih sna}i, sli~na sudbina.
Naime, 2001. godine Federalna
vlada ostala je uposlenicima Vo-
jske FBiH du`na dvije pla}e i re-
gres za ~etiri godine. Iako im je re-
dovo obe}avano da }e im novac bi-
ti ispla}en, to se ni-
je desilo, pa su
uposlenici odl-
u~ili sudskim
putem napla-
titi svoja po-
tra`ivanja.
Osman~evi} je tu`bu podnio
2005. Op}inski sud u Sarajevu go-
dinu kasnije donosi prvostepenu
presudu u njegovu korist, koju Ka-
ntonalni sud potvr|uje 2008. Pre-
suda time postaje pravosna`na, na-
kon ~ega se Osman~evi}u ispla}uje
iznos od nekoliko hiljada maraka.
Me|utim, Federalno pravobr-
anila{tvo tada od Vrhovnog suda
Federacije tra`i reviziju ove presu-
de, tvrde}i da novac Osman~evi}u
nije mogao biti ispla}en jer je u
ovom slu~aju nastupila zastara.
Vrhovni sud to prihvata, i poni{ta-
va presude Op}inskog i Kantona-
lnog suda {to zna~i da Osman~evi}
mora vratiti novac.
Nema para
- Ne mogu vjerovati da se
ovo zaista de{ava, da ja moram
dr`avi vratiti vlastite pare
koje sam po{teno zaradio.
Pa, je li to mogu}e!? Gdje
mi to `ivimo? Ima li iko
ko }e nas za{tititi? Na kr-
aju, ja taj novac nemam.
Ja sam 50-postotni inva-
lid i pola penzije tro{im
na lijekove. Ne znam
{ta da radim - ka`e Os-
man~evi}.
Prema njegovim ri-
je~ima, ovakva rje{enja do-
bilo je jo{ oko 1.500 njegovih
kolega, koji }e morati vratiti
novac. Tu je i oko 4.000 njih ko-
jima je drugostepena presuda bila
negativna, koji ne}e mo}i dobiti
od{tetu. G. MRKI]
Osman~evi} tvrdi kako nije
ta~no da je nastupila zastara i naja-
vljuje da je spreman i}i do Evro-
pskog suda za ljudska prava u Str-
azburu. Naime, ka`e da je Vlada
Federacije u nekoliko navrata obja-
vljivala imena ljudi kojima duguje
novac, te obe}avala da }e on biti is-
pla}en u narednom periodu, ~ime
se prakti~no odrekla zastare.
Odricanje od zastare
Nova tu`ba Sudu u Strazburu
Dervo Sejdi} od
BiH tra`i od{tetu
Romski aktivista
Dervo Sejdi} tu`io je
BiH Evropskom sudu
za ljudska prava u Str-
azburu jer BiH nije pr-
ovela prethodnu pre-
sudu tog suda da mu
dozvoli da se kao Rom
kandidira za predsje-
dnika. On je ju~er izja-
vio da bosanski lideri
nisu nikada proveli
odluku Evropskog su-
da pa je ponovo tu`io
BiH tra`e}i od{tetu.
Sud u Strazburu
presudio je u decembru 2009. da Ustav BiH mora bi-
ti promijenjen jer je diskriminatorski u odnosu na
manjine s obzirom na to da im ne dozvoljava da se ka-
ndidiraju za Parlament ili predsjednika dr`ave, javio
je AP, prenio je Tanjug.
Odluka godi{nje konferencije u Latviji
BIHAMK najbolji evropski
autoklub u 2010. godini
Bosanskohercego-
va~ki auto-moto klub
(BIHAMK) progla{en
je najboljim evropskim
auto-moto klubom u
2010. godini u oblasti
pru`anja usluga moto-
riziranim gra|anima.
Priznanje BIHA-
MK-u dodijelio je
ARC Europe, Asocija-
cija evropskih auto-
moto klubova za pru`-
anje usluga motorizir-
anim gra|anima, na
redovnoj godi{njoj ko-
nferenciji odr`anoj od 27. do 29. oktobra u Rigi, gla-
vnom gradu Latvije, saop}eno je iz BIHAMK-a.
Ovo veliko priznanje uru~eno je predstavniku BI-
HAMK-a Amelu Kadi}u, nacionalnom koordinato-
ru za ARC Europe.
Sejdi}: Neprovo|enje presude Priznanje BIHAMK-u
Osman~evi}:
Gdje mi
to `ivimo
Rje{enje kojim se
nala`e povrat
novca
teme
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 9
Haris Lukovac, pomo}nik {efa
bh. diplomatije Svena Alkalaja za
op}e poslove, rezervirao je vi{e
pozicija za ro|enog brata i stra-
na~ke prijatelje na konkursu koji
je nedavno raspisan za popunu 14
mjesta u Ministarstvu vanjskih
poslova (MVP) BiH, saznaje
„Avaz“ od izvora bliskih MVP-u.
Mjesto savjetnika
Prema svemu sude}i, ovo }e
biti samo nova u nizu afera koje su
protekle ~etiri godine potresale
bh. diplomatiju i MVP, u kojem
uo~i dolaska nove vlasti vlada pot-
puni haos. Iako Alkalajeva desna
ruka, Lukovac je, ina~e, blizak
budu}em ~lanu Predsjedni{tva
BiH Bakiru Izetbegovi}u i pripada
njegovoj struji unutar SDA. Vri-
jeme }e pokazati ima li sve ovo
veze s predstoje}om inauguraci-
jom Izetbegovi}a za ~lana kolek-
tivnog {efa dr`ave, odakle }e
rukovoditi bh. diplomatijom.
- Sanin Lukovac, brat Harisa
Lukovca, bio je voza~ kurir u Am-
basadi Saudijske Arabije u BiH, ali
je otpu{ten zbog malverzacija. Brat
ga je doveo u MVP, ni manje ni vi{e
nego na mjesto savjetnika, ali na-
jprije po ugovoru o radu, jer dru-
ga~ije nije mogao. Sada ga poku{ava
stalno zaposliti, kao i svoje stra-
na~ke ljude - ka`e na{ izvor, dobro
upu}en u de{avanja u MVP-u.
Prema saznanjima „Avaza“,
Sanin Lukovac 1995. u Australiji
je zavr{io Ve~ernju {kolu za
odrasle (!), a diplomu u BiH lani
mu je nostrificirao privatni Uni-
verzitet „Philip Noel-Baker“.
Osim svog brata, Haris Lukovac
prethodno je u MVP uspio ugurati
i sestru svoje sekretarice D`enete
Halilovi}.
Nevi|eni nepotizam
Sramno imenovanje kadrova
po nacionalno-strana~kom reci-
procitetu, raspisivanje sumnjivih
konkursa i nevi|eni nepotizam
doveli su do toga da je zbog Alka-
laja, ali i njegovog {efa Harisa
Silajd`i}a, koji je kao ~lan Pred-
sjedni{tva BiH sukreirao vanjsku
politiku, diplomatski ugled BiH u
svijetu na najni`im granama
nakon rata.
Kako je za „Avaz“ kazao izvor
iz MVP-a, bratskim dogovorom
nakon rezultata izbora gubitni~ka
Stranka BiH polako prepu{ta kon-
troliranje vanjskih poslova uzdr-
manoj SDA i njenim kadrovima,
{to, uostalom, potvr|uje i najnoviji
slu~aj „Lukovac“. A. [I[I]
SAZNAJEMO Stranka za BiH prepu{ta MVP ljudima iz SDA
Haris Lukovac zapo{ljava
brata i strana~ke kadrove!
Iako Alkalajeva desna ruka, Lukovac je, ina~e, blizak budu}em ~lanu
Predsjedni{tva BiH Bakiru Izetbegovi}u i njegova je struja unutar SDA
U svom desetogodi{njem poslo-
vanju LRC In`enjering Kreditni
biro nikada nije imao `albu ili
prigovor na zloupotrebu podataka
iz LRC baze, niti je ikada izvje{taj
LRC-a bio objavljen u javnim glasil-
ima, bilo za fizi~ka ili pravna lica, iz-
javila je ju~er na pres-konferenciji
generalna direktorica LRC In`en-
jeringa Senada Hrenovica.
Ona je kazala da su neta~ne in-
formacije u javnosti o neza{ti}enosti
podataka gra|ana u bazi LRC-a, te
naglasila da su svi podaci za{ti}eni.
Hrenovica je pojasnila kako je sas-
tavni dio svakog ugovora o ustu-
panju prava za kori{tenje podataka
ure|en odredbom jednog ~lana
svakog ugovora.
Hrenovica je kazala da je u
LRC-u izvr{en inspekcijski pregled
od Agencije za za{titu li~nih po-
dataka u BiH. Zakon je propisao
du`nost ~uvanja saglasnosti, ali ne i
mjesto ~uvanja {to su ugovorne
strane (LRC i ~lanice) definirale
ugovorom. Ona je dodala da je
uni{tena baza podataka za koje sa-
glasnost ne postoji, odnosno za koje
ju je nemogu}e dobiti.
Direktorica Kreditnog biroa Senada Hrenovica
Svi podaci u bazi LRC-a su za{ti}eni
Predsjednik SDS-a Mladen
Bosi} izjavio je ju~er u Banjoj Luci
da on ne}e biti budu}i ministar
vanjskih poslova BiH, te da nema
namjeru da se kandidira na to
mjesto.
To {to SDS sada pregovara sa
SNSD-om o zajedni~kom u~e{}u u
vlasti na dr`avnom nivou, a u izbor-
noj kampanji bili su o{tri kriti~ari
te stranke, za Bosi}a nije problem,
jer, kako je kazao, njegova stranka
ne}e odustati od kritika na na~in
kako je funkcionirana biv{a i ~ini se
i budu}a vlast u RS, prenijela je
Fena.
Kako saznaje „Avaz“, dr`avni
revizori danas }e po~eti kontrolu
finansijskog poslovanja MVP-a u
prvih devet mjeseci ove godine,
~ega se mnogi pribojavaju.
Naime, Ured za reviziju institu-
cija BiH, osim svoje osnovne dje-
latnosti - revizije finansijskog
poslovanja, mo`e provjeravati i
sistem funkcioniranja min-
istarstava i na~in kadrovske pop-
une klju~nih pozicija.
Revizori ulaze u MVP
Bosi}: Kritike ostaju
Potvr|en mandat Bojanu Zecu Filipovi}u

Glavni odbor Liberalno demokratske stranke (LDS) konstatirao
je u Sarajevu da je rezultat stranke na ovim izborima u skladu s o~eki-
vanjima, javila je Fena.
U okviru analiza izbora, a zbog nedovoljno dobrog rezultata u Kan-
tonu Sarajevo, lider te liste i predsjednik stranke Bojan Zec Filipovi}
dao je mandat na raspolaganje {to je Glavni odbor odbio i potvrdio da
predsjednik treba nastaviti voditi stranku.
Zbog sumnji
da su u~estvovali
u izbornoj pre-
vari, Centralna
izborna komisija
(CIK) BiH po-
krenula je istra-
gu protiv svih 50
~lanova bira~kih
odbora i njiho-
vih zamjenika na
pet birali{ta u
^apljini. Rije~ je
o bira~kim mjes-
tima na kojima
su poni{teni iz-
bori za Skup{ti-
nu Hercegova-
~ko-neretvan-
skog kantona i oni }e za taj nivo
ponovo biti odr`ani 7. novembra.
CIK }e informaciju o utvr|i-
vanju odgovornosti ovih 50 os-
oba s prate}om dokumentacijom
dostaviti i Tu`ila{tvu BiH, ~ime
su, kako je saop}eno ju~er, po~e-
le istrage o izbornim zloupotre-
bama. U nadle`nosti Tu`ila{tva
BiH je utvr|ivanje krivi~ne
odgovornosti za koju, ako se
doka`e, mo`e biti izre~ena za-
tvorska kazna, dok CIK u
skladu s Izbornim zakonom
mo`e izre}i nov~anu sankciju i
~etverogodi{nju zabranu anga`i-
ranja u tijelima za provedbu izb-
ora.
U slu~aju ^apljine sumnja se
da su odre|eni ~lanovi bira~kih
odbora falsificirali potpise bira~a
na izvodima iz Centralnog bira-
~kog spiska i da nisu unosili ta~ne
podatke o rezultatima glasanja na
obrasce. Svih 50 osoba bit }e
saslu{ano, a imat }e pravo prilo`iti
i eventualne dokaze koje imaju
kako bi se utvrdile stvarne ~in-
jenice.
Tako|er, CIK je ju~er usvojio
instrukciju prema kojoj }e se
glasa~ki listi}i brojati na dan izb-
ora u ^apljini 7. novembra s po-
~etkom u pono} i to u Glavnom
centru za brojanje u Sarajevu, u
prisustvu posmatra~a. M. K.
Zbog sumnje da su po~inili izborne prevare
Pod istragom 50 ~lanova
bira~kih odbora u ^apljini
Sumnja se da su falsificirali potpise
bira~a i rezultate izbora
^lanovi CIK-a: Po~ele istrage o zloupotrebama
Iz CIK-a ju~er nisu mogli
potvrditi ho}e li do sutra biti
potvr|eni izborni rezultati i ob-
javljeni u slu`benim listovima,
kao {to je to Izbornim zakonom
predvi|eno da se u~ini 30 dana
od dana odr`avanja izbora.
Prema rije~ima Makside
Piri}, portparola CIK-a, ju~er se
jo{ ~ekalo da Sud BiH rije{i {est
odluka CIK-a na koje su ulo`ene
`albe, a sino} u pono} istekao je
rok za jo{ jednu odluku da na nju
bude ulo`ena `alba.
Ako bi sve ove odluke bile
danas pravosna`no okon~ane,
onda se mo`e o~ekivati da sutra i
zvani~no budu potvr|eni rezul-
tati, a ako ne, onda je mogu}a nji-
hova parcijalna potvrda za one
nivoe vlasti za koje su odluke o
rezultatima pravosna`ne.
Mogu}e ka{njenje rezultata
Alkalaj: Ostavlja haos u MVP-u
Faksimili diplome Sanina Lukovca ste~ene u Australiji i rje{enja o nostrifikaciji koje je izdano u Sarajevu
Predsjednik SDS-a Mladen Bosi}
Ne}u biti ministar
vanjskih poslova BiH
teme
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Jasna Saletovi}.
Datum i mjesto ro|enja: 10. de-
cembar 1989. godine, Zavidovi}i.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
S roditeljima.
Bra~no stanje: Sretno zaljubljena.
Bitni datumi u Va{em `ivotu: 4.
decembar 1994. i 12. april 2008.
Koji automobil vozite: Jo{ ne
vozim.
Kako se odmarate: Trening, sl-
u{anje muzike i dru`enje s prija-
teljima.
Omiljeni muzi~ar: \or|e Ba-
la{evi}, „Scorpions“ i Oliver Dr-
agojevi}.
Volite li kuhati: Da, kada imam
vremena.
Najdra`a knjiga: „Jedanaest mi-
nuta“, „Ljubav je sihirbaz babo“.
Omiljeni pisac: Paulo Koeljo
(Coelho), Me{a Selimovi}, Nura
Bazdulj-Hubijar.
Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih
vi{e.
Za koji klub navijate: Krivaja
i Barcelona.
Koga biste poveli na pusti ot-
ok: Dragu osobu.
Jeste li ljubomorni: Da.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Sve, od
glave do pete.
Biste li ikada oprostili nevjeru:
Ko voli, taj i pra{ta. Ipak, nadam
se da nikada ne}u do}i u tu situ-
aciju.
Bavite li se sportom: Da, igram
rukomet.
Omiljena hrana i pi}e: [to se
ti~e hrane, nisam izbirljiva, a vo-
da mi je omiljeno pi}e.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sama.
Volite li i}i u {oping: Da.
Jeste li sujevjerni: Nisam.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
Koji je Va{ `ivotni moto: ^ini
ono ~ime }e{ biti dostojan da bu-
de{ sretan. Ne dopusti da bilo ko-
ga sretne{, a da on poslije susreta
s tobom nije postao sretniji.
Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih
vi{e, a to su oni koji si mi bliski,
prije svega mama i sestra.
Pratite li politi~ku situaciju:
Ne ba{.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Promijenila
bih mnogo toga.
Biste li u~estvovali u {ouu re-
alnosti: Nikada.
Jasna Saletovi}
Klub poznatih
Saletovi}: Nije izbirljiva
POKLON FIRMA
- Treba biv{eg feder-
alnog premijera Bra-
nkovi}a pitati kako
je s He}om privatizi-
rao „Krivaju“ iz Za-
vidovi}a. Kako je
kao premijer Federa-
cije u privatizaciji
obezvrijedio tu firmu
za 313 miliona mara-
ka i poklonio je bra}i
Mujanovi} (Bigama)
iz Zavidovi}a?
PRIVATNI STAV-
Bakire, za svoje priva-
tne izjave morat }e{
odgovarati Bo{njaci-
ma. Gdje }e{ bolan
izjedna~iti `rtvu i agr-
esora? Ono {to si ti
rekao nije stav
Bo{njaka. Osim toga,
mogao bi popraviti i
na~in izra`avanja i
sklapanja prostih
re~enica bez uzre~ica
„ovajjjjj“ ili „onajjj“.
PO[TIVANJE
PRO[LOSTI -
^itam da je umrla
Mirzeta Fori} iz Pr-
ijedora, heroina 17.
vite{ke brigade Ar-
mije RBiH. Mnogi
od nas koji smo bra-
nili ovo malo dr`ave
{to imamo danas su
pomrli, drugi ogro-
man dio raselio se
po cijeloj zemaljskoj
kugli i ne znam sa-
mo ko bi branio ovo
malo zemlje u
slu~aju potrebe. I
pitamo se za{to ne-
mamo napretka. Ko
ne po{tuje pro{lost,
kaznit }e ga bu-
du}nost.
LUDA VO@NJA -
Rade se ceste, auto-
putevi, ali mi u Kr-
ajini, na`alost,
ne}emo od tih auto-
puteva imati ni{ta.
Ako i bude nekada
ne{to, kako se brzo
gradi - bit }e to
2100. godine. Kao i
do sada, bit }e nam
jeftinije i}i u Zagr-
eb. Dok do|emo do
na{eg Sarajeva, tre-
ba nam dan lude
vo`nje.
NESPOSOBNI I
SPOSOBNI - Ne
znam kako su uspje-
li „stru~njaci“ iz
Rafinerije nafte Bo-
sanski Brod napra-
viti na desetine mi-
liona maraka gubi-
tka. O~ito je da su
nesposobni sposo-
bni i od najprofita-
bilnijeg posla s na-
ftom napraviti ~isti
gubitak!
MILIJARDE U
BANKAMA -
Gra|ani u BiH
~uvaju 6,16 milijar-
di maraka u banka-
ma. Ja mislim da od
tih 6,16 milijardi,
tri milijarde dr`i
Dodik, tri milijarde
dr`e bo{nja~ki poli-
ti~ari, a 160 miliona
obi~ni gra|ani.
SPOSOBNI
DOKTORI - Li~no
sam se na svom pri-
mjeru uvjerio u spo-
sobnost Slu`be hitne
pomo}i, gdje rade
doktori koji znaju
svoj posao i hvala im
od srca. Ostali „dok-
tori“, posebno tzv.
ku}ni ljekari, kata-
strofa su. Niti su
stru~ni niti ljubazni.
Posebno me zapre-
pastila drskost mla-
dih ljekara. Kako }e
se tek odnositi pre-
ma pacijentima za 20
godina? Sarajka
SMS
Ko voli, on i pra{ta
Li~ni profil rukometa{ice @RK Jedinstvo
Vulkan i @RK Krivaja
- Ne znam ko je
kriv za dugovanja
kladionica prema
dr`avi. Znam
jedino da igram
svakodnevno,
kao i desetine
mojih
prijatelja.
- Krivca treba
tra`iti u instituci-
jama dr`ave koje
su omogu}ile
enormno bo-
ga}enje vlasnika
kladionica. Mi-
slim da ima koru-
pcije.
- Smatram da su
najvi{e krivi sami
vlasnici svih tih
silnih kladionica,
jer ne pla}aju
porez za sve
aparate koje
dr`e, a ima ih
dosta.
Merdin
Gabelji}
Dervi{
Helja
Du{ko
Manojlovi}
- Mogu}e je da
niko nije ozbiljno
ni kontrolirao
rad sportskih kla-
dionica, ili tek
povr{no. U sva-
kom slu~aju sve
je do sistema u
dr`avi.
- I u kladionice
treba uvesti fi-
skalne kase pa
neka onda vlasni-
ci sakriju dobit
ako mogu.
@alosno je {to
omladina hrli u
kladionice.
- Kladionice du-
guju ogromne
iznose jer su kri-
vi njihovi vlasni-
ci i niko drugi.
Trebala bi dr`ava
povesti vi{e
ra~una o tom pr-
oblemu.
Adi
Frljak
Admir
Kubat
Dragan
Pe}anac
- Mislim da je u
pitanju sistem,
policijski,
pravosudni.
Da su radili sve
na vrijeme,
dug se ne bi
gomilao.
Ad. K. - Az. S. - V. S.
- Kriva je dr`ava,
odnosno poli-
ti~ari sa svih ni-
voa. Zakon treba
biti isti za sve.
Ako ne platite
struju, odmah je
isklju~e, a kladio-
nicama opra{taju.
- Za silna dugo-
vanja kladionica
krivi su sami
vlasnici, a ni
dr`ava, kroz
svoje institucije,
ne vodi dovoljno
ra~una o
tome.
Samra
Kustura
Jakub
Helja
Bo`o Te{i}
Ko je kriv za vi{emilionske dugove kladionica dr`avi?
Vlasnici ne pla}aju, a vlast zakazala
ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Kaknja i Banje Luke
B
a
n
j
a

L
u
k
a
K
a
k
a
n
j
S
a
r
a
j
e
v
o
POREZ Kladioni~ari }e kona~no morati izmiriti obaveze
Po~ela prinudna naplata
40 miliona maraka duga
Federalno ministarstvo trgovine, kao drugostepeni organ,
odbilo `albe svih kladionica
Nakon du`eg zastoja u procesu
naplate duga od 13 kladionica s
podru~ja FBiH koje su dr`avi na
osnovu poreza za period 2002-
2008. godina du`ne vi{e oko 40
miliona maraka sa kamatama, fe-
deralne institucije po~ele su akti-
vnije raditi na ovim slu~ajevima.
Dono{enje rje{enja
Naime, Federalno ministarstvo
trgovine, kao drugostepeni organ,
odbilo je `albe svih kladionica, pa
su prethodna rje{enja Porezne
uprave FBiH o naplati duga posta-
la izvr{na.
- Sada imamo mehanizme pri-
nudne naplate. Do sada ni{ta nismo
mogli u~initi jer rje{enja nisu bila
potvr|ena u Ministarstvu. Na{e
ispostave u mjestima gdje su sjedi{ta
kladionica, poput [irokog Brijega,
Mostara ili Travnika donijele su na-
loge za pla}anje duga. To je prva fa-
za i sada je fakti~ki u proceduri do-
no{enje rje{enja o prinudnoj napla-
ti iz cjelokupne imovine, s
obzirom na to da dugove ni-
su isplatili po nalogu za pl-
a}anje - objasnio nam je Mi-
dhat Arifovi}, direktor Por-
ezne uprave FBiH.
On napominje i da Za-
kon o Poreznoj upravi da-
je mogu}nost kladioni~ar-
ima da tra`e odgodu izvr{-
enja rje{enja, pa su u nadl-
e`nim sudovima pokrenuli
upravne sporove, koji pak ne od-
ga|aju izvr{enje rje{enja.
Javni interes
- Kladionice „Williams“, „Pre-
mier“, „Derby shop“, „Formula“ i
druge su i od mene, shodno Zako-
nu o upravnim sporovima,
tra`ile odgodu izvr{enje
rje{enja, ali ja sam smatrao
da za to nema osnova, da se
ne radi o javnom interesu,
pa sam ih uputio na mo-
gu}nost pla}anja na rate,
naravno uz garancije banke
ili hipoteku. Kao i svi osta-
li obveznici, imaju pravo na
to - ka`e Arifovi}, obja{nja-
vaju}i da se s takvim zahtje-
vom za sada oglasila jedino kladi-
onica „Williams“.
Napomenuo je i da s kladioni-
com „Bet live“ ve} odranije ima-
ju sporazum o pla}anju na rate uz
pripadaju}u zateznu kamatu.
B. TURKOVI]
Kladionicama ispostavljeni nalozi za uplate
Arifovi} ka`e da kladionica-
ma, ako ne izmire obaveze, slije-
de blokade ra~una i prodaja
imovine.
U slu~aju blokiranja ra~una,
to bi prakti~no zna~ilo da
odre|ena kladionica uop}e ne}e
mo}i poslovati.
Obustava
poslovanja
Arifovi}:
Nisam dopustio
odgodu
teme
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 11
Od ukupno 7.086.585.413
maraka donacija, koliko je od
1996. do 2010. godine stiglo u
na{u zemlju, ~ak 6.327.058.062
marke upu}ene su u Federaci-
ju BiH.
Do ovog podatka, kako
saznaje „Avaz“, do{la je Ko-
misija za istra`ivanje tro{enja
donacija, koja bi danas treba-
la usvojiti svoj posljednji, fi-
nalni izvje{taj o radu u ovom
parlamentarnom sazivu.
Br~kom najmanje
U izvje{taju je, me|utim,
jasno navedeno da ovo nije
ni blizu kona~nih podataka
o prilivu donacija, jer nije
bilo dovoljno politi~ke volje
da se ovo pitanje rije{i.
Od ukupnih donacija
koje su stigle u na{u zemlju,
BiH je dobila 539.425.930,
RS 216.746.162, dok je u
Br~ko oti{lo svega 3.355.257
maraka. S obzirom na ogro-
man iznos donacija koji se
slio u FBiH, postavlja se pi-
tanje {ta je s tim novcem
ura|eno ako je ve}i entitet
do gu{e zadu`en kod MMF-
a i ve} godinama se nalazi u
privrednom kolapsu.
Gledano po sektorima,
zdravstvo u FBiH dobilo je
67.003.157 KM donacija, a u
RS 2.770.549 marka. Zdra-
vstvo u Br~ko Distriktu, pr-
ema informacijama Komisi-
je, nije dobivalo donacije. Po-
dsje}amo da zdravstvenih
institucija nema na dr`av-
nom nivou, tako da tu, nar-
avno, nije oti{la ni marka.
Privredne organizacije u
Federaciji BiH dobile su
345.388.012 maraka donaci-
ja, a u RS 48.219.977 KM.
Vjerske zajednice
Za {kolstvo u Federacije
BiH stigla je 68.744.601 marka, u
RS 10.342.260, a u Distrikt
1.265.039. Vjerske zajednice u
FBiH dobile su 24.400.646, dok
je ovim institucijama u RS
upu}eno 244.299 maraka.
Nevladinim i humanitar-
nim organizacijama u ve}em
bh. entitetu upu}eno je
27.465.007, a u RS 2.495.401
marka.
Podataka o eventualnim
donacijama vjerskim zajedni-
cama, privrednim i nevladi-
nim odrganizacijama u Distr-
iktu nema. S. RO@AJAC
Komisija Parlamenta BiH
Evidentiran dotok vi{e
od sedam milijardi KM
BiH dobila oko 540 miliona, FBiH oko 6,3
milijarde a RS oko 217 miliona KM
Per Anton Bre-
nskag (Brennskag),
biv{i vojni posmatra~
UN-a, svjedo~e}i ju-
~er na su|enju Rado-
vanu Karad`i}u, ka-
zao je da je na osnovu
dimnog traga aviobo-
mbe koja je pogodila
zgradu televizije u
Sarajevu zaklju~io da
je ona ispaljenja s podru~ja
Ilid`e, javila je Fena
- Prvo sam vidio
dim iz projektila i
onda sam mogao sli-
jediti taj dimni rep i
vidjeti odakle je
ispaljen projektil.
Onda se, naravno,
~ula eksplozija - re-
kao je svjedok i do-
dao da je o tom inci-
dentu izvijestio [tab
vojnih posmatra~a UN-a u
Sarajevu.
Predstavni~ki dom: Izja{njavat }e se o izvje{taju
Karad`i}: Novi
dokazi
Brenskag na su|enju Karad`i}u
Aviobombom na TV Sarajevo
Su|enje za zlo~ine u Srebrenici
Svjedok vidio likvidacije u Poto~arima
Za{ti}eni svjedok Tu`il-
a{tva BiH na su|enju ~e-
tvorici optu`enih za geno-
cid u Srebrenici u slu~aju
„Jevi} i ostali“ govorio je o
likvidacijama i plja~kanju
mu{karaca u Poto~arima u
julu 1995., prenijela je Fena.
On je svjedo~io na su-
|enju Du{ku Jevi}u, Me-
ndeljevu \uri}u, Goranu
Markovi}u i Ne|i Ikoni}u.
Prema procjenama Svje-
tske zdravstvene organizaci-
je (WHO), posttraumatski
stresni poreme}aj, poznatiji
kao PTSP, u BiH ima vi{e
od 10 posto stanovni{tva,
odnosno oko 400.000 ljudi.
Najugro`eniji su demobili-
sani borci i ratni invalidi pa
se procjenjuje da tre}ina ove
populacije boluje od nekog
simptoma PTSP-a.
Jedan do najboljih bh.
stru~njaka iz oblasti PTSP-a i
suosniva~ tuzlanskog udr-
u`enja „Ste}ak“ koje okuplja
oboljele od ovog poreme}aja,
doc. dr. Mevludin Hasanovi}
s Klinike za psihijatriju Tuzla
isti~e da je posttraumatski str-
esni poreme}aj normalan
odgovor na nenormalne `iv-
otne situacije.
- Simptomi PTSP-a
obi~no se javljaju tri do {est
mjeseci nakon traumati~nog
doga|aja te ako se ne lije~e,
prelaze u hroni~ni oblik.
Osobe sa PTSP-om imaju
problema sa spavanjem, ne-
sanicu, ko{mare i no}ne mo-
re, kroz glavu im prolaze sli-
ke pre`ivljenog traumatskog
doga|aja, izbjegavaju druge
ljude, mjesta i doga|aje ko-
ji ih podsje}aju na traumu,
ne gledaju televiziju - ka`e
Hasanovi}.
Dodaje da je najve}i pro-
blem {to u BiH nema radnih
mjesta za takve ljude, jer je
okupaciona terapija najbolji
na~in da im se pomogne. S
ovakvom ocjenom sla`e se i
psihijatrica s Klinike za psi-
hijatriju KCUS-a dr. Alma
D`ubur-Kulenovi}, koja je
magistrirala o temi PTSP-a.
D`ubur-Kulenovi} isti~e
da neki oblici PTSP-a, ako
nisu lije~eni ili to nije
u~injeno na pravi na~in,
mogu dovesti do agresije pr-
ema sebi ili drugima.
- ^ovjek sa PTSP-om
izvr{it }e samoubistvo zato
{to je bio nesretan i bolestan,
ali ako je pod nadzorom i ako
redovno uzima lijekove, ta-
kve stvari se ne bi trebale
de{avati - ka`e D`ubur-Kule-
novi}. M. AVDI]
UPOZORENJA Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije
PTSP ima 400.000
stanovnika u BiH
Najugro`eniji su demobilisani borci i ratni invalidi pa se procjenjuje da tre}ina
ove populacije boluje od nekog simptoma
Hasanovi}: Okupaciona terapija D`ubur-Kulenovi}: Pravi na~in
Hasanovi} isti~e da lju-
di koji imaju PTSP ne pre-
dstavljaju opasnost za sebe
ni okolinu ako nemaju dr-
uge dodatne probleme kao
{to su alkoholizam, depre-
sija i drugo.
- ^esto se PTSP olako
pri{iva ljudima koji su izvr{ili
samoubistvo ili po~inili neko
krivi~no djelo. Takve izjave
su neodgovorne jer to trebaju
ocijeniti stru~njaci - navodi
Hasanovi}.
Sklonost samoubistvu
Prema odluci Komisije
za nacionalne spomenike
BiH, jo{ 28 dobara u na{oj
zemlji progla{eno je nacio-
nalnim spomenicima.
To su, izme|u ostalih,
nekropola sa ste}cima i gro-
bovima u Gra~anima kod
Konjica, ste}ak i staro mu-
slimansko groblje u Mrko-
vi}ima u Sarajevu, Stari gr-
ad Kami~ak u Klju~u, pra-
historijski tumulusi i nekr-
opole sa ste}cima u Lubu-
ri}a polju kod Sokoca, te ne-
kropola sa ste}cima ^engi}a
Bare kod Kalinovika.
Spomenicima od nacio-
nalnog zna~aja progla{eni su
i nekropola sa ste}cima Mra-
morje na Palama, prahistori-
jski tumulus i nekropola sa
ste}cima Grebnice-Bun~i}i u
Bile}i, nekropola sa ste}cima
u Vincu kod Jajca, te mnogi
drugi lokaliteti.
Komisija je procijenila i
da je od nacionalnog zn-
a~aja nekoliko graditeljskih
cjelina, kao {to su oficirski
paviljon u sarajevskoj op-
}ini Centar, spomenik na
Makljenu, Crkva Prenos
mo{ti sv. oca Nikolaja i zgr-
ada Bogoslovije u Reljevu
kod Sarajeva, Crkva sv. Ili-
je u Mari}ki kod Prijedora i
Utvr|eni grad Podzvizd u
Velikoj Kladu{i.
U nacionalne spomenike
uvr{teni su i zgrade Jozefa
Zadika Danona i Ante
[tambuka u Sarajevu, Crkva
Majke Bo`je s pokretnom
imovinom u Olovu, te ku}a
Zehre Bahtijarevi} i vila
Emerika Paskola u Banjoj
Luci.
Osim dosada{njih 65 na-
cionalnih spomenika koji su
ugro`eni nezakonitom izgr-
adnjom i nestru~nom reko-
nstrukcijom, Komisija je na
ovu listu dodala i nekropole
sa ste}cima na lokalitetu
Gra~ani kod Konjica i nekr-
opolu u Vincu.
Predsjedavaju}a Komisi-
je Amra Had`imuhamedovi}
kazala je ju~er na pres-konfe-
renciji u Sarajevu da je Ko-
misije za nacionalne spome-
nike BiH nedavno dobila i
nagradu „Europa Nostra“,
koja se smatra najve}im pri-
znanjem za posve}enost
o~uvanju nacionalnih spo-
menika. E. G.
Had`imuhamedovi}: Dobili nagradu (Foto: J. Brutus)
[kolstvu
80.351.900 KM

Federacija BiH
68.744.601

Republika Srpska
10.342.260

Br~ko Distrikt
1.265.039
Osobe sa PTSP-om su preosjetljive zbog pre`ivljenih trauma
Lokaliteti i gra|evine od dr`avnog interesa
Nacionalnim spomenicima
progla{eno 28 dobara
Na listi ugro`enih spomenika i nekropole na lokalitetu Gra~ani kod Konjica i u Vincu kod Jajca
Poljski vojnici u sastavu EUFOR-a
Polo`ili cvije}e na Partizanskom
groblju u Srpcu
Povodom katoli~kog praznika Svi Sveti, predstavnici Ko-
ntigenta poljskih vojnika u sastavu EUFOR-a, stacionir-
anih u Doboju, predvo|eni kapetanom Pavelom Ender-
om, polo`ili su cvije}e na Partizanskom groblju u Srpcu
na kojem je sahranjeno 27 pripadnika poljskog bataljona
koji se borio u sastavu 14. brigade NOR-a za vrijeme Dr-
ugog svjetskog rata.
Prije Drugog svjetskog rata na podru~ju op{tine Srbac
`ivjelo je oko 5.000 Poljaka koji su se iz oblasti Galicije
kolektivno doselili u ove predjele od 1899. do 1905. godi-
ne. Naselili su se u prazne prostore {est srba~kih sela,
Novi Martinac, Rakovac, Kunova, Resavac, Sr|evi}i i
Lepenica i sa sobom donijeli nove obi~aje i iskustva u
oblasti poljoprivrede, zanatstva, {kolstva i drugih oblasti,
{to je prihvatalo i doma}e stanovni{tvo.
Nakon rata Poljaci su odlu~ili da se kolektivno vrate u
svoju zemlju u podru~je Wroclav, ali su uspomene na ove
krajeve trajno zapisane u njihovu svijest. Lj. K.
Pomo} djeci oboljeloj od astme
pru`ilo samo 30 sugra|ana
Ilinka Macura, predsjednica „Anemone“, Udru`enja obo-
ljelih od astme iz Prijedora, kazala je da je vi{e nego ra-
zo~arana gestom Prijedor~ana koji nemaju sluha za djecu
oboljelu od astme, jer se humanitarnom koncertu izvornih
kraji{kih grupa koje je organizovala „Anemona“ kako bi
kupila aparat za spirometriju, odazvalo tek 30 sugra|ana.
- Bila sam uvjerena da Prijedor~ani ne}e pasti na ispitu
humanosti i da }emo novcem od prodatih ulaznica kupi-
ti aparat koji ko{ta oko 3.500 KM, nekoliko inhalatora i
pomagala za djecu astmati~are kojih je u Prijedoru oko
500. Na`alost, nismo zaradili ni{ta, svega stotinjak mara-
ka, a da apsurd bude ve}i, dvorani „Mladost“ gdje je
odr`an neslavni koncert moramo platiti 500 KM. Taj no-
vac, naravno, nemamo - kazala je Macura.
Ona je naglasila da „Anemonu“ u ovom projektu nisu
podr`ali ni lokalna zajednica, a ni brojna prijedorska pr-
eduze}a kojim su se obra}ali za pomo}. M. Z.
Humanitarni koncert u Prijedoru
Rije{iti status radnika na ~ekanju
- Ne svi|a mi se {to se u
ovim ratno-poratnim godi-
nama ne rje{ava status ra-
dnika na ~ekanju ili kojima
su firme rasprodane za baga-
telu, a radnici zavr{avaju na
ulici, poput nas iz „Livtexa“
koji je nedavno, nakon
ste~aja, pred rasprodajom.
Svi|a mi se ~isto}a grada, ali
ne i plakatiranja politi~ara i
umrlih na svakom mjestu.
Lo{e je i {to se mnogi parki-
raju na trotoarima umjesto na parkirali{tima - ka`e Na-
il Hozo, radnik bez posla. A. K.
panorama
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 12
Pripadnici Stanice ja-
vne bezbjednosti Janja, na
~elu sa komandirom Mila-
nom Ne{kovi}em, jo{ je-
dnom su pokazali da ili ni-
su dorasli poslu kojim se
bave ili ih navija~i FK
„Podrinje“ Janja nerviraju
jer ma{u bh. zastavama i
pjevaju pjesme o Bosni.
Pijani na stadionu
Naime, prije, tokom i
nakon fudbalske utakmice
9. kola Prve fudbalske lige
RS izme|u FK „Podrinje“
Janja i FK
„ S l o g a “
Doboj, do{-
lo je do na-
cionalisti~-
kog divlja-
nja pra}e-
nog uvred-
ama i psov-
kama, kam-
enovanjem
i razbijanj-
emstaklenih boca. „Dnevni
avaz“ saznaje da je incide-
nte iniciralo dvadesetak go-
stuju}ih navija~a koji sebe
nazivaju „vojvode“.
Oni su od ulaska na sta-
dion, pijani po~eli uzvikiva-
ti „Ovo je Srbija“, psovali
„tursku“ i „balijsku“ mater i
doslovno, 9.000 majki Sre-
brenice. Huligani su tokom
utakmice ga|ali doma}ine
kamenjem, bocama, a na-
kon utakmice divljali su Ja-
njom udaraju}i prolaznike
bejzbol palicama.
Sklonio ruku
D`enan D`eki} (1991),
igra~ „Podrinja“ koji je zbog
povrede utakmicu pratio sa
tribina, u nedjelju oko osam
ujutro priveden je na slu`-
beni razgovor zbog napada
na slu`beno lice. Iako mu je
re~eno da }e to trajati pola
sata, sa lisicama na rukama
zadr`an je cijelih 13 sati i
tek na intervenciju ljudi iz
Savjeta MZ, pu{ten je u ne-
djelju uve~er.
- Prijavljeno je da sam
pesnicom napao policajca, a
to nije ta~no. U op{toj gu`vi
vidio sam ljude oko moga
oca. Tu su bila i ~etiri polica-
jca i ja sam u{ao me|u sve
njih da za{titim i odatle
izvedem oca. Jedan policajac
me uhvatio grubo za prsa i
jedino {to sam uradio je to
da sam sklonio njegovu ru-
ku, na{ta je on po~eo vaditi
palicu, ali se ubrzo smirio -
ka`e D`enan i isti~e da su ga
priveli tek sutradan, te da je
policija bila nekorektna.
Povodom nemilih do-
ga|aja u Janji, prekju~er
uve~e i ju~er u 13 sati zasje-
dao je Savjet MZ Janja sa
predstavnicima uprave FK
„Podrinje“. Komandir SJB
„Janja“ Milan Ne{kovi}, ia-
ko pozvan, nije se pojavio.
E. MUSLI
Larisa Ceri} upisala Edukacijski fakultet u Travniku
Besplatno {kolovanje za sve ~etiri godine
Svjetska prvakinja u d`udou odlu~ila je svoje {kolovanje nastaviti u rodnom gradu
Larisa Ceri}, svjetska pr-
vakinja u d`udou, odlu~ila
je svoje {kolovanje nastaviti
u rodnom Travniku. S obzi-
rom na njeno `ivotno opre-
djeljenje, Larisa je izabrala
Edukacijski fakultet, smjer
Op}a kineziologija, koji }e
zasigurno nadgraditi njena
znanja i sposobnosti iz obla-
sti sporta.
Osniva~ i vlasnik Eduka-
cijskog fakulteta Univerzite-
ta u Travniku, dr. Nihad Se-
limovi} Larisi je omogu}io
besplatno {kolovanje za sve
~etiri godine, a nakon zavr{-
enog studija Larisa }e dobiti
zvanje profesor sporta i tjele-
snog odgoja. U Dekanatu
Edukacijskog fakulteta, doc.
dr. Hazim Selimovi} uru~io
je Larisi index i po`elio joj
uspje{no studiranje.
Iako je d`udo njen `ivot i
ima malo vremena za priva-
tni `ivot, Larisa nam je rekla
da je sretna zbog upisa na fa-
kultet i da }e svoje vrijeme
organizirati tako da mo`e re-
dovno poha|ati nastavu.
- Nadamo se da }e Larisa
uspje{no zavr{iti studij, a da
}e joj pomo} pru`iti njene
starije kolege sporta{i koji
tako|er poha|aju Edukaci-
jski fakultet u Travniku.
Me|u njima su Edin Ba-
v~i}, Gordan Firi}, Jasmin
Buri}, Mujo Turkovi}, Emir
Zimi} i drugi - rekao nam je
dr. Selimovi}. K. K.
Larisi je u Dekanatu uru~en index
Na groblju sahranjeno 27 poljskih vojnika u Drugom svjetskom ratu
Nail Hozo, radnik
Prazna dvorana „Mladost“: Izostala humanost
Uprava FK „Podrinje“
oglasila se saop{tenjem u
kojem izra`ava `aljenje
zbog svega {to se dogodilo,
te smatra da krivicu za ne-
mile scene snose isklju~ivo
gostuju}i navija~i i policija
koja nije uradila svoj dio
posla jer je pijane navija~e
pustila na stadion i toleri-
sala njihovo pona{anje.
- U protekla ~etiri mje-
seca igrali smo nekoliko
utakmica visokog rizika i
sve je proteklo bez ijednog
incidenta. Ovaj put imali
smo upozorenja da se radi
o problemati~nim i incide-
ntnim navija~ima. Predu-
zeli smo sve potrebne mje-
re u vidu poja~ane redar-
ske slu`be, te obavijestili
policiju da je neophodno
poja~ano prisustvo polica-
jaca. Tokom nereda, dok
su gostuju}i navija~i pso-
vali, vrije|ali i bacali ka-
menje, policija je sve mir-
no posmatrala iako se
odmah vidjelo da se radi o
huliganima koji nemaju
veze sa sportom i koji su u
Janju do{li samo da bi na-
pravili incident - ka`e se u
saop{tenju Uprave FK
„Podrinje“ Janja.
Huligani do{li da bi napravili incident
JANJA Nacionalisti~ko divljanje nakon fudbalske utakmice
„Vojvode“ iz Doboja bejzbol
palicama udarali prolaznike
Divljanje pra}eno uvredama i psovkama, kamenovanjem i razbijanjem
Igra~ „Podrinja“ 13 sati zadr`an u policiji
Zasjedao Savjet MZ sa predstavnicima uprave FK „Podrinje“
(
F
o
t
o
:

G
.

B
o
b
i
}
)
Portparol CJB Bijeljina
Dragomir Peri}, za „Dn-
evni avaz“ je rekao da poli-
cija tek utvr|uje sve detalje
subotnjih incidenata. - Za
sada se zna da su incidente
zapo~ele osobe F.C. iz Janje
i D.P. iz Doboja, a njima se
pridru`ilo jo{ devet navi-
ja~a koji su identifikovani,
pet „Podrinja“ i ~etiri „Slo-
ge“, i protiv svih }e biti po-
dnesene prekr{ajne prijave.
Do{lo je do kamenovanja,
nacionalnih uvreda, a je-
dna osoba je napala slu`be-
no lice sa le|a, zbog ~ega je
privedena. O svemu je oba-
vije{ten tu`ilac kojem }e
biti podnesen izvje{taj pro-
tiv svih koji su u incidenti-
ma u~estvovali - rekao je
Peri}.
Saznajemo da je F.C.
Fahrudin Cami}, trener
FK „OFK 2009“ iz Janje
koji je, prema o~evicima,
ustvari smirivao doma}e
navija~e koji su bili iziriti-
rani divljanjem „vojvoda“.
Bit }e podneseno 12 prekr{ajnih prijava
D`eki}: Branio
oca
[ta mi se (ne)svi|a u Livnu
srednjobosanski kanton
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 13
Knji`evnica Nura Bazdulj Hubijar sa studentima
Akcija Asocijacije studenata u Travniku
Prikupljali pomo} za te{ko
bolesnu Amilu D`inovi}
Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta Tuzla, odsjek
Travnik, organizovala je akciju za pomo} Amili D`inovi}.
Amila D`inovi}, studentica Medicinskog fakulteta u Tuzli
i aktivni ~lan brojnih me|unarodnih organizacija koje
okupljaju mlade, te{ko je bolesna. Ima agresivan Non-Ho-
dgkin limfom i jedina {ansa je presa|ivanje ko{tane sr`i u
nekom od inozemnih centara, od Ljubljane do Pariza.
Amila je trenutno u Klini~kom centru u Tuzli u o~ekiva-
nju da joj se pomogne u bici za `ivot. Akcija prikupljanja
pomo}i realizovana je u centru Travnika, a predsjednica
Asocijacije Jasmina Fajki} zahvalila je svim Travni~anima
koji su dali doprinos u ovoj humanoj akciji. K. K.
Rekonstrukcija Hasan Kjafijine d`amije
Danas prezentacija projekta obnove
U Domu „Hasan Kjafije Pru{~aka“ u Pruscu danas }e bi-
ti prezentiran projekt obnove i rekonstrukcije Hasan
Kjafijine d`amije, saop}eno je iz Med`lisa IZ Donji Va-
kuf, prenosi Fena.
Kao u~esnici prezentacije najavljeni su: mr. Nusret ef.
Abdibegovi}, travni~ki muftija, Lidija Mi}i}, direktorica
Zavoda za za{titu spomenika FBiH, D`enana [aran,
stru~na savjetnica, i Azer Ali~i}, na~elnik Odjeljenja za
operativno-tehni~ku za{titu kulturnog naslije|a.
Ubojna sredstva pokraj puta
Op}inski operativni centar civilne za{tite Travnik primio je
dojavu da je na lokalitetu Slimena, u pravcu dijela naselja
zvanom Rasadnik, uo~ena odre|ena koli~ina neeksplodira-
nih ubojnih sredstava. Na lice mjesta ubrzo su iza{li op}ins-
ki koordinator za deminiranje Ibrahim Dervi} i pripadnici
TUN tima iz Busova~e, koji su pored lokalnog puta prona{li
vre}u sa pet ru~nih bombi, te sedam upalja~a za proti-
vpje{adijske mine „pa{tete“ upakovanih u originalnu kutiju.
Ova ubojna sredstva uklonjena su i lagerovana do ko-
na~nog uni{tenja. Istog dana pripadnici TUN tima od
gra|ana su preuzeli dvije ru~ne bombe i 20 metaka kalibra
7,62 milimetra, prona|enih prilikom ~i{}enja imanja, {to
}e tako|er biti naknadno uni{teno. S. P.
Vandalizam u Fojnici
Saksije s mosta ba~ene u Draga~u
Tokom ljeta na
`eljeznom mostu
preko rijeke Dra-
ga~e, stotinjak
metara ni`e od
hotela „Reumal“
u Fojnici, posta-
vljene su saksije
sa cvije}em koje
je ukra{avalo pri-
jelaz preko rijeke
do „Reumala“„ i
kompleksa
„Aquapark“. Ovih dana nepoznate osobe bacile su desetak
saksija sa cvije}em u korito Draga~e. Prolaznici su kome-
ntarisali da ni cvije}e vi{e nije sigurno od vandala. H. ^u.
Na lokalitetu Slimena kod Travnika
TUN tim na licu mjesta
Kome su smetale saksije
Pobolj{anje uslova `ivota invalidnim osobama
Planirano osvjetljavanje neosvijetljenih dijelova grada, ure|enje sigurnih prijelaza...
Norve`ani poma`u realizaciju projekta u Donjem Vakufu
U rejonu Kupre{kih vra-
ta organizovano je obilje`ava-
nje 14. godi{njice osloba-
|anja Kupresa i jedne od na-
juspje{nijih operacija Armije
RBiH - Kupre{ke operacije,
nazvane „Jesen 1994“.
Organizator ovogodi{njeg
obilje`avanja jedne od naju-
spje{nijih oslobodila~kih ak-
cija bugojanskih i boraca Se-
dmog korpusa Armije RBiH
bilo je Udru`enje demobili-
sanih boraca 92-95. godine
op}ine Bugojno.
Nakon okupljanja ispred
KSC-a, autobusom su u~es-
nici stigli na Kupre{ka vrata,
mjesto nekada{njih borbenih
linija kupre{kog rati{ta. Po-
zdravne rije~i uputio im je
predsjednik Udru`enja de-
mobilisanih boraca op}ine
Bugojno Suad Hajdarevi}.
O zna~aju kupre{kog ra-
ti{ta govorio je bugojanski
ratni komandant Faruk
Aganovi}. Istakao je kako je
akcija osloba|anja Kupresa
provo|ena u sklopu opse`ne
akcije jedinica Sedmog kor-
pusa Armije RBiH na ko-
marsko-vrbaskom pravcu.
Jedinice bugojanske 707. i
donjevakufske 770. brdske
brigade, dejstvuju}i prema
Kupresu na pomo}nom pr-
avcu ovog rati{ta, ostvarile
su zna~ajne uspjehe ovla-
dav{i zna~ajnim borbenim
objektima i zauzev{i veliku
povr{inu na kojoj su bile ne-
prijateljske jedinice.
Dru`enje nekada{njih
bugojanskih boraca, u~esni-
ka Kupre{ke operacije, na-
stavljeno je uz zajedni~ki
ru~ak u rejonu nekada{nje
Titove vile Koprivnica.
Az. M.
Ministarstvo vanjskih
poslova Kraljevine Nor-
ve{ke odobrilo je op}ini Do-
nji Vakuf projekt „Sigurnost
u zajednici - unapre|enje si-
gurnog okoli{a za invalidne
osobe, djecu i osobe starije
`ivotne dobi“. Donji Vakuf
jedna je od tri op}ine iz BiH
koje su u{le u program po-
dr{ke u narednom trogo-
di{njem periodu. Op}ina }e
projekt realizirati u saradnji
sa bratskom norve{kom ko-
munom Klepp.
Vrijednost projekta je
oko 465.000 KM, {to }e bi-
ti podijeljeno na tri godi{nje
rate. Po~etak realizacije usli-
jedit }e krajem novembra,
kada se o~ekuje posjeta pr-
edstavnika Norve{ke amba-
sade, Norve{ke zajednice gr-
adova i komune Klepp Do-
njem Vakufu.
Cilj projekta je stvaranje
povoljnijih uslova za `ivot
i rad osobama samanjenih
psiho-fizi~kih mogu}nosti.
Realizirat }e se kroz osvje-
tljavanje neosvijetljenih di-
jelova grada, ure|enje sigu-
rnih prijelaza na cestama,
pristupnih staza javnim
objektima, markiranje kri-
ti~nih i opasnih lokacija, pr-
ilago|avanje javnih po-
vr{ina potrebama ovih oso-
ba i unapre|enje za{tite nji-
hovog zdravlja. D. M.
Biv{i saborci dolaze na Kupre{ka vrata
^lanice KUD-a „Borac“ izvele igre iz BiH i susjednih zemalja
Mand`uka sa ]irom: Veliki prijatelji
KUD „Borac“ predstavio
se tradicionalnim igrama
U okviru „Andri}evih dana“ u Travniku
U okviru manifestacije
„Andri}evi dani“ koju orga-
nizira Hrvatsko amatersko
kazali{te Travnik uprili~en je
koncert ansambla narodnih
igara KUD-a „Borac“ Tra-
vnik. Ovaj KUD predstavio
se na sceni HAK Travnik, a
publika je mogla vidjeti tra-
dicionalne igre naroda BiH,
te igre iz susjednih zemalja.
Glumci Hrvatskog ama-
terskog kazali{ta u pauzama
su ~itali odlomke iz Andri-
}evih djela. Do kraja „An-
dri}evih dana“ publika }e
mo}i pogledati jo{ ~etiri
ostvaranje u izvedbi teatara
iz Malog Lo{inja, Zenice,
Bugojna i Viteza. K. K.
Uprava NK Travnik poja~ana doktorom nauka
Mand`uka doktorirao
na Univerzitetu u Zenici
Uprava NK Travnik od-
nedavno se mo`e pohvaliti
da u svom sastavu ima i do-
ktora nauka, jer je ~lan pr-
edsjedni{tva „vezira“ Abaz
Mand`uka doktorirao na
Univerzitetu u Zenici. Ma-
nd`uka je ina~e direktor
Tvornice ma{ina i hidrauli-
ke „Bratstvo“ u Novom Tr-
avniku, a doktor tehni~kih
nauka postao je upravo na
desetogodi{njicu Univerzi-
teta u Zenici.
On je iskreni zaljublje-
nik nogometa pa je u svojoj
karijeri nastupao za Bra-
tstvo, Mladost (Nevi} Polje)
i Rudar (Zenica), a izme|u
ostalih sportista i sportskih
radnika dugogodi{nji je pr-
ijatelj sa ]irom Bla`evi}em.
^lan uprave Travnika Ma-
nd`uka je ve} nekoliko po-
sljednjih sezona u kojima
„veziri“ bilje`e najbolje re-
zultate otkako se takmi~e u
Premijer ligi BiH. S. P.
MANIFESTACIJE Obilje`avanje 14. godi{njice osloba|anja Kupresa
Akcija bugojanskih i boraca
Sedmog korpusa Armije RBiH
Osloba|anje Kupresa provo|eno u sklopu opse`ne akcije jedinica
Sedmog korpusa Armije RBiH na komarsko-vrbaskom pravcu
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 14
Optu`ena dovedena iz pritvora
Kantonalni sud Zenica
Adisi Ga~i} dodatna
dva mjeseca pritvora
Sudija Kantonalnog su-
da u Zenici Asim Pezer
ju~er je donio odluku o pr-
odu`enju pritvora za jo{
dva mjeseca, do okon~anja
pretresa, Adisi Ga~i} (30) iz
Zenice, koja je optu`ena da
je automobilom usmrtila
Vladimira Andrijevi}a (70)
na raskrsnici izme|u ze-
ni~kih naselja Crkvice, Ra-
dakovo i Babina Rijeka. Pr-
ethodno, Pezerov kolega
Unkas Arnaut potvrdio je
krajem pro{le sedmice
optu`nicu protiv Ga~i} za
krivi~no djelo ugro`avanja
sigurnosti javnog saobra-
}aja sa smrtnom posljedi-
com.
Prema optu`nici Kanto-
nalnog tu`ila{tva u Zenici,
a na osnovu nalaza Psihija-
trijske klinike u Sarajevu,
Ga~i} je ovo krivi~no djelo
po~inila u stanju neura-
~unljivosti, zbog ~ega ne}e
biti pozvana na izja{njenje
o krivici. Sud }e samosta-
lno utvrditi je li u vrijeme
izvr{enja krivi~nog djela
bila u takvom psihi~kom
stanju, nakon ~ega bi mo-
gla biti upu}ena na prinu-
dni smje{taj u psihijatri-
jsku ustanovu. A. D@.
Isto~no Sarajevo
Pucao sebi u glavu
Milan Samard`ija (65)
iz Isto~nog Sarajeva izvr{io
je samoubistvo pucanjem u
glavu iz automatske pu{ke.
Samard`ija se ubio ispred
porodi~ne ku}e, saop}eno
je iz Centra javne bezbje-
dnosti Isto~no Sarajevo.
Samard`ijino samoubi-
stvo Policijskoj stanici
Isto~no Sarajevo prekju~er
oko 18 sati prijavio je nje-
gov sin D. S. Po ovla{tenju
de`urnog tu`ioca, smrt su ko-
nstatirali radnici kriminali-
sti~ke policije i de`urni ljekar
Doma zdravlja, a tijelo je pre-
dato porodici radi sahrane.
Nesvakida{nja provala u Mostaru
Granama bukve
razbili vrata trgovine
Nepoznate osobe ju~er
oko 10.30 sati provalile su u
trgovinu kompjuterske opr-
eme „Config shop“ koja se
nalazi u ulici Kralja Tomi-
slava u Mostaru. Pri tome
su, kako smo saznali na mje-
stu doga|aja, ukrali nekoli-
ko laptopa i kompjutera. Pr-
ovalnici su razbili ulazna vr-
ata, dok su u unutra{njosti
ispreturali nekoliko ko-
mpjuterskih ure|aja. Po-
tom su se udaljili u nepozna-
tom pravcu.
Policijske slu`benike, ko-
ji su ubrzo po dojavi stigli na
lice mjesta, prili~no je izne-
nadio prizor kada su ugledali
dva bukova komada koja su
bila odlo`ena pored razbije-
nih vrata. Prema rije~ima
o~evidaca, lopovi su bukovim
granama razbili staklo i usred
dana provalili u unutra{njost
objekta. A. Du.
Odnijeli nekoliko laptopa i kompjutera (Foto: I. Rozi})
U pucnjavi koja se preksi-
no} iza 17 sati dogodila neda-
leko od Osnovne {kole
„Pazar“ u Tuzli ranjen je
Eldar Im{irovi} (32), kojeg je
nakon kra}e sva|e hicem iz
pi{tolja pogodio ro|ak Seldin
Im{irovi} (29), potvr|eno je
„Dnevnom avazu“.
Napada~ Seldin Im{iro-
vi} je uhap{en nedugo na-
kon ranjavanja ro|aka i nad
njim se vr{i kriminalisti~ka
obrada, dok se za ranjenim
Eldarom Im{irovi}em i da-
lje traga. Uprkos tome {to je
ranjen u stopalo, Eldar nije
zatra`io medicinsku pomo}
ni u jednoj medicinskoj
ustanovi u Tuzli.
- Uhap{eni je tokom sa-
slu{anja priznao izvr{enje kr-
ivi~nog djela i protiv njega }e
biti podnesen izvje{taj Tu`i-
la{tvu TK. Za ranjenom oso-
bom i dalje se traga - kazao je
portparol MUP-a TK Izudin
[ari}, dodaju}i da motivi
zbog kojih je do{lo do sva|e, a
kasnije i sukoba izme|u
ro|aka jo{ nisu poznati.
Mogu}i razlog zbog ko-
jeg Eldar Im{irovi}, uprkos
ranjavanju, napad nije pri-
javio policiji, niti je za-
tra`io medicinsku pomo} u
domu zdravlja ili bolnici,
mogao bi biti potraga
Tu`ila{tva TK za njim
zbog navodno po~injenog
krivi~nog djela kra|e.
Nakon pucnjave, oboji-
ca aktera incidenta pobje-
gla su s mjesta doga|aja.
Nakon {to je prona|en i
uhap{en, Seldin Im{irovi}
je, uz priznanje, inspektori-
ma MUP-a otkrio i mjesto
na kojem je sakrio pi{tolj.
Istra`itelje je odveo do par-
ka u Dragodolu i pokazao
mjesto na kojem se nalazio
pi{tolj kalibra 7,62 milime-
tra. E. H.
TUZLA Nakon pucnjave kod {kole „Pazar“
Seldin Im{irovi} uhap{en,
ranjeni ro|ak u bijegu
Iako je pogo|en hicem u stopalo, Eldar Im{irovi} (32) nije se
obratio nijednoj zdravstvenoj ustanovi
Policija i ju~er bila na mjestu obra~una (Foto: A. Bajri} Blicko)
Udes kod @ep~a
Pri~injena materijalna {teta
Kamion udario u dva vozila
Na regionalnom putu
@ep~e - Zavidovi}i ju~er
oko 8.30 sati dogodila se sa-
obra}ajna nezgoda u kojoj
su u~estvovala tri vozila. U
udesu nije bilo povri-
je|enih, dok je na sva tri
vozila pri~injena znatna
materijalna {teta.
Do udesa je do{lo usljed
neprilago|ene vo`nje uvje-
tima na putu. Kamion za
prijevoz uglja je na ulazu u
@ep~e u jednom trenutku
prokliznuo, nakon ~ega je
pre{ao na suprotnu stranu i
udario u kombi ljublja-
nskih registarskih oznaka
LJ-ST-526 i vozilo „opel
kadett“ koji su dolazili iz
suprotnog pravca.
Poku{avaju}i da izbje-
gne te`u nesre}u, te usljed
klizavog puta kamion se
poprije~io na cesti. Uvi|aj
na licu mjesta izvr{ili su
policajci iz @ep~a. R. A.
Nezadovoljan odlukom
Lova~ke sekcije ~ija sjedni-
ca je odr`ana preksino},
njen vr{ilac du`nosti pre-
dsjednika Slavko Stjepano-
vi} svojim vozilom je po-
ru{io pet metara metalne
ograde, saop}eno je ju~er iz
Centra javne bezbjednosti
Doboj.
Prema istim izvorima,
Stjepanovi} je nakon ovoga
oti{ao svojoj ku}i i dovezao
kamion s dizalicom te je
poru{io od`ak, krov i o{te-
tio elektroinstalacije, a po-
tom se vratio ku}i.
O ovom slu~aju obavi-
je{tena je policija PS Petr-
ovo, koja je ju~er ujutro
obavila uvi|aj te }e nakon
dokumentiranja Okru`n-
om tu`ila{tvu Doboj pre-
dati izvje{taj protiv Stje-
panovi}a o krivi~nom dje-
lu o{te}enja tu|e stvari.
O ovom slu~aju ju~er u
So~kovcu niko nije `elio ja-
vno govoriti.
Navodno du`e vreme-
na nije dobro stanje u
ovoj lova~koj sekciji, {to
je potvrdio i sekretar Lo-
va~kog dru{tva „Ozren“
iz Petrova Vaskrsija Mitr-
ovi}.
- Nisam informisan de-
taljno {ta se preksino} do-
ga|alo s lova~kom ku}om u
So~kovcu. Zna se da se lo-
vci ove sekcije dugo ne mo-
gu dogovoriti o izboru pre-
dsjednika. Za mene je Sla-
vko Stjepanovi} sve do
izbora predsjednika v . d. i
to je tako. ^uo sam da je
ljut {to su mu se neke stva-
ri navodno radile iza le|a,
pa je napravio belaj s lo-
va~kom ku}om koju su gra-
dili upravo lovci - kazao je
Mitrovi}. H. ^.
Vidna o{te}enja na objektu (Foto: H. ^ali})
(Foto: R. Agi})
Centar javne bezbjednosti Doboj
Demolirao lova~ku ku}u u So~kovcu
15 crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010.
Kantonalni sud u Sara-
jevu odbacio je `albu Kan-
tonalnog tu`ila{tva te potvr-
dio presudu Op}inskog suda
Sarajevo kojom je Damir
Vili} oslobo|en optu`bi za
te{ku nesre}u koja se desila
25. avgusta 2008. godine u
kojoj je poginula Ana Marija
Negler (24) iz Njema~ke,
potvrdio nam je Vili}ev
branilac, advokat Kemo Ka-
pur.
Nesre}a se desila na ra -
skrsnici u sarajevskom na -
selju Pofali}i gdje su se su-
darili „golf 5“ (821-M-436),
kojim je upravljao tada 17-
godi{nji Damir Vili}, i „golf
3“ (STA-ZK-172), za ~ijim
je upravlja~em bio 25-godi -
{nji Nijemac Andrej Domi -
nik Murasov.
Ana Marija Negler koja
se nalazila u „golfu 3“ za -
dobila je te{ke povrede
glave, abdomena, ekstrem-
iteta i grudnog ko{a. Usljed
te{kih povreda ona je tri
dana kasnije preminula u
Klini~kom centru Sara-
jevo. U istom vozilu na -
lazila se i Vildana Bajrovi}
(22), koja je imala frakture
zgloba desne {ake i ~eone
kosti.
Odmah nakon nesre}e
Andrej Dominik Murasov
(25), voza~ „golfa 3“ u ko-
jem su bile nastradale dje -
vojke, naveo je da je na se-
maforu na Pofali}ima pro -
{ao kroz crveno svjetlo. U
tom momentu u njegov au-
tomobil zabio se „golf 5“
kojim je bez voza~ke dozv-
ole upravljao Damir Vili}.
Nezvani~no saznajemo
da je Nijemac Murasov za
ovu nesre}u uvjetno ka`njen,
a presudnu rije~ imali su
roditelji poginule djevojke
koji su naveli da je njihova
k}erka s njim `ivjela u van-
bra~noj zajednici. B. C.
„Avaz“ saznaje Kantonalni sud Sarajevo
Vili} pravomo}no oslobo|en
za nesre}u u Pofali}ima
U sudaru poginula Ana Marija Negler (24) iz Njema~ke koja se nalazila u „golfu 3“ koji
je pro{ao kroz crveno svjetlo l Tada maloljetni Damir Vili} vozio bez dozvole
Trideset{estogodi{nji Jad-
ranko G. iz Tuzle zadobio je
lak{e tjelesne povrede u sao-
bra}ajnoj nezgodi koja se
preksino} oko 21.30 sati do-
godila u ulici Armije RBiH,
u neposrednoj blizini ulaza
u kasarnu „Husein-kapetan
Grada{~evi}“.
Do udesa je, kako tvrde
svjedoci doga|aja, do{lo
kada je Jadranko. G. upr -
avljaju}i automobilom
„alfa romeo“, kre}u}i se iz
pravca Soline prema Br~a -
nskoj Malti, najvjerovat-
nije usljed neprilago|ene
brzine uvjetima i stanju na
putu, izgubio kontrolu nad
vozilom.
Tom prilikom je udario u
banderu uli~ne rasvjete i pre-
vrnuo se na krov, nakon ~ega
se vozilo zapalilo. Na svu
sre}u, udes je pro{ao bez
tragi~nih i te{kih posljedica,
a na vozilu je pri~injena
ogromna materijalna {teta.
Po`ar na zapaljenom auto-
mobilu brzom intervencijom
ugasili su pripadnici Profe-
sionalne vatrogasne brigade
Tuzla.
Osim Jadranka G., koji je
je zadobio lak{e tjelesne
povrede, s povredama, o ko-
jim se ljekari u UKC-u nisu
izjasnili, pro{ao je i njegov
suvoza~ Marko. \. (36) iz
Tuzle. Uvi|aj na mjestu
nesre}e izvr{ili su slu`benici
MUP-a TK. A. Mu.
Slu`benici MUP-a i Poli-
cijske stanice Bosanska
Krupa su nakon vi{emje se -
~ne istrage, a po naredbi
Op}inskog suda Bosanska
Krupa, izvr{ili pretres poro -
di~nih ku}a i prate}ih ob-
jekata ~etiri osumnji~ene
osobe. Radi se o N. D. (38),
H. E. (48), H. I. (37) i V. A.
(20), svi nastanjeni u Bosan-
skoj Krupi.
Tom prilikom pro na |e -
no je i izuzeto vi{e mobil-
nih aparata i SIM kartica,
vaga za precizno mjerenje,
metalna {ipka s tragovima
nepoznate materije, medi-
cinska {prica s teku}inom,
ru~no ra|ena cigareta, tzv.
d`oint, i predmet s tragov-
ima nepoznate pra{kaste
materije. Svi tragovi su
izuzeti radi daljnjih vje {ta -
~enja, saop}eno je iz MUP-a
USK.
Bosanska Krupa
^etvorica osumnji~ena
za prodaju droge
Oduzete {price i mobiteli (Foto: MUP USK)
Sa mjesta udesa (Foto: S. Mumi})
U saobra}ajnoj nesre}i
koja se dogodila prekju~er
oko 18 sati na magistralnom
putu Tuzla - Sarajevo, u
mjestu Stra{anj kod @ivi nica,
lak{e su povrije|eni [. B.
(52), L. M. (32) i dje vo j~ica
A. M. (2), svi iz Ba no vi}a.
Oni su se nalazili u automo-
bilu „golf 4“ (092-E-190),
vlasni{tvo F. B. (58) iz
Banovi}a.
Prema informacijama
koje smo dobili na licu
mjesta, do nesre}e je do{lo
kada je automobil „toyota“
(121-E-441) kojim je upravl-
jao R. S. (46) iz @ivinica,
kre}u}i se u pravcu Tuzle,
usljed velike brzine udario
u zadnji dio „golfa 4“. Tom
prilikom voza~ „toyote“
izgubio je kontrolu i skrenuo
s ceste udariv{i u parkirani
„golf 2“ (053-T-986) i do -
stavno vozilo „caddy“ (988-
M-845) firme „Yavuz“.
Povrije|ene osobe su
kolima Hitne medicinske
pomo}i @ivinice preba~ene
u UKC Tuzla i prema infor-
macija, radi se o lak{im tje-
lesnim povredama, te su
pu{tene ku}i. Na automo-
bilima je pri~injena velika
materijalna {teta, na svu
sre}u bez ve}ih posljedica.
Na lice mjesta iza{li su pri-
padnici PS @ivinice i obav-
ili uvi|aj. Sa. M.
Stra{anj kod @ivinica
Troje povrije|eno
u sudaru
Na lokalitetu Luke u
mjestu Gornje Hrasno kod
Kalesije prekju~er je pri-
likom lova Osman Hujdur
(35) pucao iz lova~ke pu -
{ke na lisicu, ali je metak
pogodio u desnu natkol-
jenicu i lijevu {aku nje-
govog ami d`i}a Senada
Hujdura (46) iz Gornjeg
Hrasnog koji se nalazio na
svojoj njivi.
Povrije|eni je prevezen
u UKC Tuzla, gdje je
zadr`an na lije~enju. O
doga|aju je obavije{ten
kantonalni tu`ilac, a uvi|aj
na licu mjesta obavili su
slu`benici OKP PU Kale-
sija. F. S.
Gornje Hrasno kod Kalesije
Lovac ga|ao lisicu,
pogodio amid`i}a na njivi
Direktor [umskog ga -
zdinstva „Sjeme}“ Rogatica
Milorad Jagodi} napadnut je
ispred porodi~ne ku}e u selu
Pribo{iljevi}i kod Rogatice i
tom prilikom te{ko po vri -
je|en, potvr|eno je Srni iz
CJB Isto~no Sarajevo.
Povrije|eni Jagodi} pri-
javio je Policijskoj stanici Ro-
gatica da ga je u subotu, 30.
oktobra, uve~er nepoznata
osoba udarila sle|a drvenim
kocem u potiljak, a da je us-
pio sprije~iti poku{aj drugog
udarca, rekla je portparol CJB
Isto~no Sarajevo Danka
Te{i}. U toku je istraga o
ovom slu~aju, a motivi na-
pada jo{ nisu utvr|eni.
Op{tinski odbor SNSD-a
najo{trije je osudio brutalni
napad na Jagodi}a, koji je bio
kandidat ovog odbora za
poslanika u Narodnoj sku -
p{tini RS.
Pribo{iljevi}i kod Rogatice
Direktor „Sjeme}a“
udaren kocem po glavi
Iz ku}e ukradeno 2.000 KM
u
U Male{i}ima kod Zvornika nepoznate osobe izvr{ile
su te{ku kra|u iz ku}e vlasni{tvo D. S, tako {to su provalile
na ulazna vrata i tom prilikom prona{le i odnijele 2.000
KM. Kra|a je prijavljena policajcima koji su obavili uvi|aj
i tragaju za kradljivcima.
S uvi|aja na mjestu tragi~nog sudara
Voza~ i suvoza~ lak{e povrije|eni (Foto: A. Muslimovi})
Nezgoda na ulici u Tuzli
Auto udario u banderu,
prevrnuo se na krov i zapalio
biznis
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 16
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,384235 1,387704 1,391173
Kanada 124 CAD 1 1,377783 1,381236 1,384689
Hrvatska 191 HRK 100 26,554607 26,621160 26,687713
Èeška R 203 CZK 1 0,079523 0,079722 0,079921
Danska 208 DKK 1 0,261629 0,262285 0,262941
Maðarska 348 HUF 100 0,720569 0,722375 0,724181
Japan 392 JPY 100 1,742845 1,747213 1,751581
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,239512 0,240112 0,240712
Švedska 752 SEK 1 0,210310 0,210837 0,211364
Švicarska 756 CHF 1 1,418246 1,421801 1,425356
Turska 949 TRY 1 0,981753 0,984214 0,986675
V.Britanija 826 GBP 1 2,250869 2,256510 2,262151
USA 840 USD 1 1,400934 1,404445 1,407956
Rusija 643 RUB 1 0,045477 0,045591 0,045705
Srbija 941 RSD 100 1,815536 1,820086 1,824636
Kursna lista Centralne banke BiH
Bira~: Gubici iznose 729 miliona maraka
Izvje{taj revizorske ku}e Deloitte
Bira~ pred bankrotom
Fabrika glinice Bira~ iz
Zvornika nalazi se pred ba-
nkrotom, jer su gubici ovog
giganta za 110 miliona KM
ve}i od vrijednosti imovine
i iznose 729 miliona mara-
ka, pokazao je izvje{taj revi-
zorske ku}e Deloitte.
Revizori su utvrdili da su
samo pro{le godine kratko-
ro~ne obaveze kompanije sa
887 radnika, koju je 2003. go-
dine kupio Vladimir Roma-
nov, bile ve}e od njene imovi-
ne za 109,3 miliona KM.
Protiv ovog preduze}a vo-
di se i vi{e sudskih sporova.
Prema navodima revizora, Bi-
ra~ je pro{lu poslovnu godinu
zavr{io s gubitkom od 14,1
milion maraka, obaveze ovog
preduze}a ve}e su od 164 mi-
liona, od ~ega 45 miliona ~ine
obaveze po kreditima, a repr-
ogramirane kratkoro~ne oba-
veze iznose 5,7 miliona mara-
ka, prenose agencije.
- Ovakav izvje{taj nije
iznena|enje. Bira~ je svje-
sno doveden u ovakvo sta-
nje - smatra stru~ni sara-
dnik za ekonomska pitanja
Saveza udru`enja malih
akcionara RS Sini{a Bo`i}.
Kako bi sanirale bud`etske deficite
Vlade prodaju udjele u
dr`avnim kompanijama
Vlade {irom svijeta trebaju
novac da saniraju bud`etske
deficite i vrate povjerenje ula-
ga~a. Jedan od na~ina da to
u~ine jeste prodaja udjela u ko-
mpanijama u dr`avnom vla-
sni{tvu doma}im i stranim
investitorima.
Moskva je najavila da pla-
nira prodati udjele u VTB
Groupu i Sberbanku. To je
samo po~etak, jer u punom su
zamahu planovi za prodaju
dionica u 900 dr`avnih pre-
duze}a. Coal India, najve}i
svjetski proizvo|a~ uglja, na
inicijalnoj javnoj ponudi, na-
jve}oj u historiji Indije, pri-
kupio je 3,4 milijarde dolara,
a vlada planira prodati udjele
u jo{ sedam kompanija u slje-
de}ih pet mjeseci.
Poljska se nada da }e pr-
ikupiti 8,8 milijardi dolara
kako bi pomogla bud`etu.
Tako su ve} prodati udjeli u
energetskim, osigurava-
ju}im i telekomunikaci-
jskim firmama. Malezija je
na prodaju ponudila Pos
Malaysia, koja se bavi po{ta-
nskim uslugama, a planira-
na je i prodaja Petronas
Chemicalsa, divizije Petro-
nasa, od koje se o~ekuju 4,2
milijarde dolara.
[tednja ve}a za 40 posto
U ovoj godini oro~ena {tednja gra|ana u Balkan Inve-
stment banci porasla je za vi{e od 40 posto u odnosu na
31. decembar lani, {to je pokazatelj velikog povjerenja
gra|ana u Balkan Investment banku, koja ve} deset go-
dina posluje na tr`i{tu BiH, saop}eno je iz ove banke.
Berzanski barometar za 1. 11. 2010. godine
Euro/dolar 1,3945
0,02%
Nafta 83,61 po barelu
2,68%

Zlato 1.360,10 $ po unci
0,18%

MOSTAR Organizacije razvijaju novi poljoprivredni projekt
[ipak iz BiH uskoro
na tr`i{tu Evrope
Trenutno radimo na finansijskom planu, ka`e D`ud`a Proizvodnja soka,
vina i pekmeza Poljoprivrednici ne mogu bez podr{ke doma}e vlasti
Za`ivi li projekt nevladi-
nih organizacija Agrone-
twork i Agroplod iz Mosta-
ra i Stoca, onda bi se iz BiH
na evropsko tr`i{to uskoro
mogle izvoziti velike ko-
li~ine proizvoda od {ipka,
autohtone hercegova~ke so-
rte.
Evropske zemlje ve}
odavno su pokazale zanima-
nje za ovu vrstu proizvoda
iz BiH, ali zbog nezainter-
esiranosti bh. vlasti, mali
poljoprivredni proizvo|a~i
ni do danas nisu uspjeli po-
krenuti masovniju proizvo-
dnju.
Potpredsjednik Agrone-
tworka Mehmed D`ud`a,
~ovjek s bogatim iskustvom
kada je u pitanju ekono-
msko planiranje, ste~eno u
nekada{njim privrednim gi-
gantima Hepok i Soko, ka-
zao nam je da trenutno ra-
di na finansijskom zao-
kru`ivanju ovog projekta.
- Namjera je da proizvo-
dimo sok, vino i pekmez.
Ra~unamo da }e se ta proi-
zvodnja {iriti, jer stani{ta
ovog {ipka na podru~ju He-
rcegovine su velika, pogoto-
vo kada za`ivi sistem za na-
vodnjavanje. Ve} sada je ve-
lika potra`nja za {ipkom na
doma}em tr`i{tu, koje u
ovom trenutku nije mogu}e
zadovoljiti. Nemam nika-
kvu sumnju u to da se radi o
profitabilnim proizvodima,
ali se ne mo`e iza}i na
tr`i{te Evrope s malim ko-
li~inama - isti~e D`ud`a.
Uporedo s ovim proje-
ktom, ka`e D`ud`a, navede-
ne dvije organizacije zaje-
dno s Udru`enjem za podu-
zetni{tvo i posao LiNK,
Agromediteranskim faku-
ltetom u Mostaru te ud-
ru`enjem ECOLINE razvi-
jaju projekt sistema navo-
dnjavanja poljoprivrednih
dobara na podru~ju Bijelog
Polja, Borojevi}a i Dubra-
vske visoravni, ukupne po-
vr{ine od 12.000 hektara.
A. DU^I]
D`ud`a navodi kako je
neshvatljivo da na po-
dru~ju Bijelog Polja, Boro-
jevi}a i Dubravske visora-
vni, gdje su idealni uvjeti
za proizvodnju vo}a i po-
vr}a, jo{ nije omogu}en si-
stem navodnjavanja.
- Ovaj sistem automa-
tski bi zna~io da finansir-
anje projekata omogu}imo
kroz fondove koji tra`e 30
do 40 posto nepovratnih
sredstava, pod uvjetom da
dr`ava da razliku sredstava
u periodu od deset godina.
To su veoma povoljni uvje-
ti - ka`e D`ud`a.
Idealni uvjeti
[ipak: Na tr`i{tu vlada velika potra`nja
D`ud`a: Profitabilan posao
Licitacija za prodaju preduze}a iz Bosanske Dubice
Na {estoj licitaciji za pro-
daju Drvne industrije (DI)
Kozara, koja je odr`ana u Pr-
ivrednom sudu u Banjoj Lu-
ci, pojavile su se ~etiri ko-
mpanije, a u toku su prego-
vori s novom drvnom indu-
strijom iz Sremske Mitrovi-
ce o kupovini preduze}a iz
Bosanske Dubice, potvrdio
je ju~er za „Avaz“ ste~ajni
upravnik u ovom preduze}u
Du{an Kova~evi}.
- Zbog tehni~kih uvjeta
jo{ su u toku pregovori i vi-
djet }emo kakve }e biti po-
vratne informacije od zai-
nteresiranog kupca. Imovi-
na ovog preduze}a, koje za-
po{ljava 106 radnika, ne
mo`e biti prodata za manje
od tri miliona maraka - do-
dao je Kova~evi}.
On je podsjetio i da kupac
ima obavezu da uz depozit do-
stavi biznis planove o proizvo-
dnim kapacitetima, planovi-
ma investicija i zapo{ljavanja,
kao i da DI Kozara, iako je
dvije godine u ste~aju, i dalje
posluje i izvozi namje{taj u
Ma|arsku, Njema~ku, Italiju,
Srbiju i Hrvatsku. B. S.
U Sarajevu sutra jednodnevni seminar
Unapre|ivanje konkurentnosti
malih i srednjih preduze}a
Projekt „Podr{ka EU izgr-
adnji institucionalnih kapaci-
teta za regionalni i lokalni
ekonomski razvoj i razvoj ma-
lih i srednjih preduze}a - EU-
RELSMED“ sutra }e u Sara-
jevu odr`ati jednodnevni se-
minar o temi „Unapre|ivanje
konkurentnosti malih i sre-
dnjih preduze}a u BiH“.
Ve}i broj stranih i bh.
izlaga~a navest }e iskustva
iz Evropske unije i drugih
krajeva svijeta, kao i proje-
kata vo|enih u BiH, fokusi-
raju}i se na pitanja va`na za
unapre|ivanje poslovanja
malih i srednjih preduze}a
u BiH.
O~ekuje se vi{e od 70
u~esnika iz dr`avnih insti-
tucija, regionalnih i loka-
lnih razvojnih agencija, je-
dinica lokalne samouprave i
organizacija za podr{ku ra-
zvoja poslovanja.
Tr`i{te energenata
Cijena nafte vi{a od
83 dolara za barel
Cijena sirove nafte ju~er
je bila vi{a od 83 dolara za
barel (159 litara), podsta-
knuta slabljenjem dolara i
ja~anjem tr`i{ta dionica pod
utjecajem vijesti o ubrzanju
rasta industrijske proizvo-
dnje u Kini u oktobru.
Nafta za isporuku u dece-
mbru poskupjela je na Nju-
jor{kom tr`i{tu sirovina na
83,61 dolar za barel. Ubrza-
nje rasta industrije u Kini
govori da se nastavlja opor-
avak kineske ekonomije, {to
podsti~e o~ekivanja da }e po-
tra`nja sirove nafte u toj ze-
mlji nadomjestiti smanjenje
u razvijenim ekonomijama.
Cijene sirove nafte pro{le
sedmice kretale su se u rasponu
od 80 do 83 dolara za barel, jer
su trgovci i investitori ~ekali da
vide {ta }e ameri~ka centralna
banka u~initi na planu stimuli-
ranja ekonomije SAD.
Za DI Kozara zainteresirana
firma iz Sremske Mitrovice
DI Kozara: Imovina vrijedna
tri miliona KM
biznis
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 17
Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15,00 0,20 533 7.995,00 5
ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] 3,65 -1,08 800 2.920,00 1
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A 40,50 1,50 12.575 5.092,88 1
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B 39,00 0,26 21.471 8.373,69 2
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C 96,60 0,17 8.080 7.805,28 2
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D 92,70 0,70 16.979 15.739,53 2
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E 86,00 2,07 31.013 26.671,18 3
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F 81,00 1,12 19.965 16.171,65 3
BH TELECOMD.D. SARAJEVO 19,20 0,17 345 6.625,14 6
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 3,86 0,00 400 1.544,00 1
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 70,50 0,00 91 6.415,55 8
IK BANKA DD ZENICA 63,99 -0,02 20 1.279,80 1
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 27,02 -1,49 103 2.783,06 2
METALNO DD ZENICA 8,00 1,27 3.446 27.568,00 8
ZVANI^NA KOTACIJA
OBVEZNICE FBiH
KOTACIJA FONDOVA
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TR@IŠTE
Kursna lista SASE na dan 1. 11. 2010.
Koli~ina
Na Sarajevskoj berzi
ju~er je ostvaren promet
od 141.814 maraka, a u
sklopu 52 transakcije uku-
pno je prometovan 118.571
vrijednosni papir.
Promet na kotaciji ko-
mpanija iznosio je 7.995
KM, me|u fondovima
4.430, obveznicama FBiH
81.614, na primarnom
tr`i{tu 18.647, a na seku-
ndarnom 29.127 maraka.
Najve}i rast vrijednosti
imala je BIG Investiciona
grupa iz Sarajeva, od 2,25
posto, dok je najve}i pad
registrirala Elektroprivre-
da BiH, od 1,49 posto.
Vrijednost indeksa fo-
ndova BIFX porasla je za
0,4 posto, na 1.500,99 po-
ena. Indeks SASX-10 izgu-
bio je na vrijednosti 0,27
posto i iznosi 912,18 poe-
na, dok je vrijednost inde-
ksa primarnog slobodnog
tr`i{ta SASX-30 manja za
0,05 posto i iznosi 910,70
poena.
Trgovanje 141.814 KM
Lo{ start nove
radne sedmice
Glavni indeks u negativnoj zoni
Vrijednost indeksa

BIFX 0,40% 1.500,99
SASX-10 0,27% 912,18
SASX-30 0,05% 910,70

Na Banjalu~koj berzi ju~er
je kroz 82 transakcije ostvaren
promet od 204.258 KM, a na-
jve}i je obavljen obveznicama
stare devizne {tednje 3, u vri-
jednosti od 79.338 maraka.
Me|u fondovima najve}i
promet je ostvaren akcijama
Invest nove, od 3.922 marke,
uz rast cijene za 8,82 posto.
Ovo je i najve}i uzlet vrije-
dnosti, a gubitnik dana bila
je Veterinarska stanica La-
kta{i, s padom od 20 posto.
Vrijednost berzanskog
indeksa BIRS smanjena je za
0,02 posto, na 875,85 poena,
dok je vrijednost indeksa fo-
ndova FIRS pove}ana za
0,64 posto i iznosi 1.394,60
poena.
BIRS 0,02% 875,85
FIRS 0,64% 1.394,60

Vrijednost indeksa

Nova banka a.d. Banja Luka 1 0 1 1 9.325,00
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,037 8,82 0,037 0,034 3.922,09
Republika Srpska - stara devizna štednja 3 81,0021 0 81,0105 81 79.338,18
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 1. 11. 2010.
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Ukupan
promet (KM)
Promet 204.258 KM
Invest nova dobitnik dana
Ulaga~i na svjetskim
tr`i{tima valuta sve vi{e gube
povjerenje u obe}anje finansi-
jskih zvani~nika najrazvijeni-
jih zemalja i onih u brzom pr-
ivrednom usponu (G20) da }e
izbjegavati manipulacije valu-
tnim kursevima, mada nije
pro{lo ni sedam dana otkako
su lideri te grupe obe}ali da }e
obustaviti devalvaciju svojih
valuta radi podsticanja ekono-
mskog rasta.
Kako pokazuje indeks
kompanije JP Morgan, koji
je mjerilo kolebljivosti ku-
rseva valuta ~lanica sedam
najrazvijenijih zemalja svi-
jeta (G7), kolebljivost je po-
ve}ana na najvi{e nivoe u
~etiri mjeseca od 23. okto-
bra, kada je zavr{en sasta-
nak G20, prenose agencije.
Fluktuacija odnosa eura
i dolara porasla je za 30 po-
sto od 20. septembra, dan
prije nego {to su kreatori
politike ameri~ke centralne
banke (Fed) saop}ili da su
spremni kupiti obveznice i
upumpati novac u ameri~ki
finansijski sistem.
Dok su se ~lanice G20
obavezale da }e se uzdr`ava-
ti od konkurentske devalva-
cije, zvani~nici Ju`ne Kore-
je i Ju`noafri~ke Republike
saop}ili su da bi mogli ra-
zmotriti uvo|enje valutne
kontrole. To oslanjanje na
intervencije govori s ka-
kvim se izazovima suo~ava-
ju finansijski zvani~nici da
bi odr`ali oporavak svojih
ekonomija nakon {to su uli-
li vi{e od dva biliona dola-
ra u podsticanje rasta posli-
je finansijske krize.
JP Morgan: Kolebljivost na najvi{em nivou u ~etiri mjeseca
TR@I[TE NOVCA Ja~anje kolebljivosti valutnih kurseva
Ulaga~i sve vi{e gube povjerenje
Lideri G20 obe}ali zaustaviti devalvaciju radi podsticanja ekonomskog rasta
globus
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 18
Hanan el-Samavi okru`ena prijateljicama s fakulteta (Foto: AP)
Istraga o poku{aju napada na SAD
Jemenska studentica
oslobo|ena optu`bi
Paket je poslala `ena koja je ukrala
identitet Hanan el-Samavi
Vlasti Jemena oslobodile
su studenticu informatike ko-
ja je uhap{ena u subotu pod
sumnjom da je poslala dva pa-
keta s eksplozivom u Sjedinje-
ne Dr`ave, rekao je njen otac,
prenosi AFP.
- Studentica je oslobo|ena
uz obavezu javljanja vlastima
- rekao je jemenski du`no-
snik. Jemen je u subotu obja-
vio da je uhapsio Hanan el-
Samavi (22) ~iji je broj telefo-
na bio zapisan na paketima
upu}enim dvjema sinagoga-
ma u ^ikagu.
Dva paketa s eksplozi-
vnim napravama prona|ena
su u petak u Velikoj Britaniji
i Ujedinjenim Arapskim
Emiratima na teretnim avio-
nima koji su iz Jemena letjeli
u ^ikago.
- Paket je poslala `ena ko-
ja je ukrala identitet Hanan el-
Samavi i napisala njen broj te-
lefona na paket - rekao je je-
menski du`nosnik slu`be si-
gurnosti. Drugi paket je po-
slao mu{karac.
Jemenska grupa za za{titu
ljudskih prava osporila je
odgovornost mlade `ene i
istakla kako je op}e poznato
da El-Kaida nikada ne osta-
vlja tragove. Va{ington smatra
da je pakete s eksplozivnim
napravama izradio pirote-
hni~ar El-Kaide koji je izra-
dio bombu za neuspjeli ate-
ntat za Bo`i} 2009. na letu
Amsterdam - Detroit.
IRAK Na desetine mrtvih u tala~koj drami
Krvoproli}e u
crkvi u Bagdadu
Islamski ekstremisti upali su na misu i uzeli vjernike za taoce,
tra`e}i osloba|anje saboraca iz zatvora u Iraku i Egiptu
Predstavnici ira~ke poli-
cije ka`u da je vi{e od 52
osobe stradalo kada su
ira~ke snage sigurnosti po-
ku{ale osloboditi vjernike
koje su u katoli~koj crkvi u
Bagdadu kao taoce dr`ali
islamski ekstremisti.
Rafalna paljba
Naoru`ani ekstremisti
su u tu crkvu upali za vrije-
me mise i, prema rije~ima
jednog od pre`ivjelih, po~eli
su tu}i i vrije|ati oko 120
vjernika koji se prisustvova-
li crkvenoj slu`bi.
Vi{e od ~etiri sata su ih
dr`ali kao taoce zahtijeva-
ju}i osloba|anje saboraca iz
zatvora u Iraku i Egiptu.
Ira~ke snage su ubrzo
opkolile crkvu i probile se
unutra u poku{aju da oslo-
bode vjernike. Iz crkve se,
prema rije~ima ljudi koji
`ive u blizini, ~ula rafalna
paljba. Ubijeno je vi{e od 52
osobe, me|u kojima je, pri-
jema rije~ima o~evidaca, i
jedan sve}enik, dok je pede-
setak povrije|eno.
Vjeruje se da su napada~i
bili pripadnici El-Kaide ili
neke druge ekstremne islami-
sti~ke organizacije.
Prvi slu~aj
Oni su prije upada u cr-
kvu otvorili vatru na zgradu
berze u Bagdadu. Ira~kim
snagama je savjetima pomo-
gla ameri~ka vojska, ali kako
je re~eno BBC-jevom dopi-
sniku iz Bagdada, ameri~ke
trupe nisu direktno u~estvo-
vale u operaciji spa{avanja ta-
laca iz crkve.
U Iraku je i ranije bilo
napada na crkve i kr{}anske
vjernike, ali, prema rije~ima
BBC-jevog dopisnika, nika-
da do sada kr{}ani nisu bili
dr`ani kao taoci u crkvi.
Do invazije na Irak i
zbacivanja Sadama Huseina
2003. godine u Iraku je `iv-
jelo vi{e od milion kr{}ana,
ali su posljednjih godina
mnogi od njih napustili ze-
mlju zbog prijetnji i napada
islamskih ekstremista.
Ameri~ki predsjednik
Barak Obama (Barack)
ju~er je posljednji skup u
okviru kampanje za kongr-
esne izbore odr`ao u Ohaju,
dr`avi koja se mo`e pokaza-
ti klju~nom za politi~ki
odnos snaga u naredne dvi-
je godine.
On je pozvao bira~e da se
prisjete u kakvom stanju su
mu republikanci ostavili pr-
ivredu zemlje i zatra`io da
demokratskim kandidatima
za Kongres pru`e jo{ vreme-
na.
- Na vama je da se sjeti-
te da ovi izbori predstavlja-
ju izbor izme|u politike ko-
ja nas je dovela u ovaj haos i
politike koja nas odatle
izvodi - rekao je Obama pr-
ed oko 8.000 slu{alaca na
Univerzitetu u Klivlendu.
U SAD se danas odr`avaju
izbori na kojima }e biti iza-
brani svi ~lanovi Predsta-
vni~kog doma Kongresa,
kao i tre}ina senatora. Re-
publikanci, me|utim, uvje-
reni da }e njihova stranka
osvojiti ve}inu u Predsta-
vni~kom domu, smatraju da
je Obamin nastup pru`io
„suvi{e malo i suvi{e kasno“
da bi bilo {ta promijenio.
Manje je vjerovatno da }e
republikanci na izborima
preuzeti kontrolu i nad Se-
natom, ali se o~ekuje da i tu
napreduju.
Sara Pejlin (Sarah Palin),
koja je 2008. godine bila re-
publikanski kandidat za po-
tpredsjednika, poru~ila je
na „Fox Newsu“ da }e bira~i
Obami poslati otre`njuju}u
poruku.
Prema njenim rije~ima,
ta poruka glasi: „Uprskali
ste, predsjedni~e Obama.
Dali smo vam dvije godine
da ispunite svoje obe}anje
da }ete osigurati da na{a
ekonomija ponovo po~ne da
hu~i `ivotom.“
Procjenjuje se da je do
sada glasalo ve} 13,5 milio-
na bira~a, bilo na ranije
otvorenim birali{tima u
dr`avama koje to omo-
gu}avaju, bilo po{tom.
Ira~ke snage su, uz velike `rtve, oslobodile taoce (Foto: AP)
Katoli~ki visoki vjerski du`nosnici dolaze u crkvu nakon napada
Izabori za ~lanove Predstavni~kog doma Kongresa
U me|uvremenu, vlade,
slu`be sigurnosti i avioko-
mpanije {irom svijeta u`ur-
bano razmatraju kako da po-
bolj{aju kontrolu zra~nog
prijevoza tereta, nakon {to su
u Ujedinjenim Arapskim
Emiratima i u Velikoj Brita-
niji prona|ene dvije bombe
koje su teretnim avionima
bile upu}ene u SAD.
Britanska ministrica
unutra{njih poslova Tere-
za Mej rekla je za BBC da
se, izme|u ostalog, ra-
zmi{lja o uvo|enju skeni-
ranja paketa koji teretnim
avionima sti`u na brita-
nske aerodrome i da }e
vlada razgovarati s avioko-
mpanijama o novim mje-
rama sigurnosti.
Skeniranje paketa
Danas izbori za Kongres SAD
Obama Amerikance priziva na sje}anje
Predsjednik SAD pozvao bira~e da se prisjete u kakvom stanju su mu republikanci ostavili
privredu zemlje i zatra`io da demokratskim kandidatima za Kongres pru`e jo{ vremena
globus
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 19
Ukratko
Klinton: SAD }e zaboraviti dug od 445 miliona dolara
PNOM PEN - Ameri~ka
dr`avna tajnica Hilari Kli-
nton (Hillary Clinton) po-
zvala je u glavnom gradu
Kambod`e Pnom Penu ka-
mbod`anske vlasti da pri-
hvate da se biv{im Crvenim
Kmerima sudi pred sudom
Ujedinjenih naroda za
zlo~ine protiv ~ovje~nosti.
Ona je izrazila spremnost da
SAD zaborave dug Ka-
mbod`i od 445 miliona do-
lara iz sedamdesetih godina,
koji smatra ne samo finansi-
jskim nego i politi~kim str-
ate{kim optere}enjem u
odnosima dvije zemlje.
Klinton je posjetu Pnom Pe-
nu po~ela obilaskom memo-
rijalnog centra S-21, ina~e,
biv{e {kole koja je bila glavni
zatvor i mjesto torture u per-
iodu Crvenih Kmera. Tu je,
prema razli~itim podacima,
mu~eno i ubijeno izme|u
14.000 i 16.000 osoba, navo-
de AP i Reuters.
Klinton tra`i su|enje Kmerima
BRAZIL Dilma Vana Rusef u krugu najmo}nijih `ena svijeta
K}erka bugarskog
imigranta na ~elu dr`ave
Rusef je bila i ~lan pokreta otpora Kolina, kasnije VAR Palmaresa, koji je ru{io huntu na
vlasti. Neki su je zvali Jovankom Orleankom subverzije, a u zatvoru je brutalno mu~ena
Brazil je dobio prvu `e-
nu predsjednika u historiji,
za koju ve} ka`u da je u{la u
krug najmo}nijih `ena svi-
jeta.
Dilma Vana Rusef (Rous-
seff), koja ima 62 godine, vla-
dat }e zemljom koja ima vi{e
od 200 miliona stanovnika i
koja je politi~ki i ekonomski
lider u regionu Ju`ne Amer-
ike i {ire, jer ima va`nu ulogu
i na diplomatskom planu.
^eli~na dama
Brazilci je nazivaju ~eli~-
nom damom, u svijetu je po-
rede s njema~kom kancelar-
kom Angelom Merkel i ame-
ri~kom dr`avnom tajnicom
Hilari Klinton (Hillary Cli-
nton), a neki je zovu brazi-
lskom Margaret Ta~er (That-
cher), prenijele su agencije.
Dilma je ro|ena 14. de-
cembra 1947. u Belo Hori-
zonteu, u porodici imigra-
nta iz Bugarske koji se dose-
lio u Brazil jer je u otad`bi-
ni bio politi~ki progonjen
kao komunista iz ranih dva-
desetih godina. Njen otac
Petar Stefanov Rusev napu-
stio je Bugarsku 1929. i po-
tom `ivio u Francuskoj, Ar-
gentini i Brazilu.
Dilma je diplomirala
ekonomiju. U politici je od
20. godine, u redovima lje-
vi~ara, kao ~lan pokreta
otpora Kolina, kasnije VAR
Palmaresa, koji je ru{io hu-
ntu na vlasti. Neki su je zva-
li Jovankom Orleankom su-
bverzije, jer je u~estvovala u
akcijama podmetanja bo-
mbi, plja~kama banaka i
otmicama. Me|utim, njeni
saborci tvrde da je ona ko-
ordinirala akcijama i da
„nikada nije uzela pi{tolj ili
ispalila hitac“.
Bila je uhap{ena 1970. i
u zatvoru brutalno mu~ena,
~ak i elektro{okovima.
Osu|ena je na {est godina
zatvora, ali je kazna smanje-
na na tri. Na slobodu je
iza{la 1973. i ubrzo se zapo-
slila u administraciji.
Dolaskom Lule da Silve
na vlast, mnogi vrijedni lju-
di u Brazilu su dobili {ansu,
me|u njima i Dilma.
Socijalna davanja
Na putu do predsje-
dni~kog kandidata Brazila,
pro{la je pozicije poslanika,
kandidata za gradona~elni-
cu Porto Alegrea i {efa kabi-
neta dosada{njeg predsje-
dnika Lule da Silve.
Rusef je ranije obe}ala da
}e, ako bude izabrana, od 1.
januara 2011. godine, kada
istje~e mandat dosada{njeg
predsjednika, nastaviti za-
po~eti razvoj dr`ave i ekono-
mski program predsjednika
Lule da Silve, koji se zasni-
va na otvorenoj tr`i{noj eko-
nomiji i potro{nji radi
ja~anja proizvodnje i sve
ve}eg izdvajanja za socijalna
davanja.
Liderka Danske naro-
dne partije Pija Kjersgard
(Kjaersgaard) tra`i zabranu
programa panarapskih tele-
vizija „Al Jazeere“ i „Al Ar-
abije“ u Danskoj, jer smatra
da one u islamskim imigr-
antskim krugovima raspir-
uju mr`nju prema zapa-
dnom dru{tvu.
- Njihovi programi su
veoma optere}eni mr`nj-
om... Oni doprinose stvar-
anju mr`nje prema dru{tvu
Zapada - rekla je Kjersgard
u intervjuu nedjeljnom bro-
ju dnevnika „Berlingske Ti-
dende“.
Liderka danskih naro-
dnjaka istakla je da je njen
stav protiv programa panar-
apskih televizija „radi pro-
moviranja integracije koja
je u pojedinim naseljima
po{la u kompletno po-
gre{nom pravcu“, prenosi
Reuters.
Danska narodna partija
je tre}a po veli~ini u parla-
mentu i zahvaljuju}i njoj je
manjinska vlada od 2001.
uvela vi{e o{trijih imigraci-
onih zakona. Reuters po-
dsje}a da su partije koje
imaju antiislamske stavove
popularne u Evropi - u No-
rve{koj, Italiji, Francuskoj,
Belgiji, Holandiji, Austriji i
[vedskoj.
Odluka izraelskog vojnog suda
Pet mjeseci zatvora za fotografije vezanog Palestinca
Vojni sud u Izraelu osu-
dio je jednog izraelskog vo-
jnika na pet mjeseci zatvo-
ra zbog poziranja pored ve-
zanog Palestinca. Fotogra-
fije su na|ene u mobilnom
telefonu vojnika nakon {to
je uhap{en pod sumnjom za
druge prekr{aje.
Desetar se fotografirao s
pritvorenim Palestincem u
podru~ju D`enina na Zapa-
dnoj obali tokom odsl-
u`enja vojnog roka, javljaju
izraelski mediji. On je svo-
jim mobilnim telefonom
fotografirao i dva svoja pri-
jatelja u sli~nim pozama i
oni su tako|er uhap{eni, a
su|enje jo{ traje.
U me|uvremenu je
na|en Palestinac s fotogr-
afije koji je u svom svje-
do~enju istakao da ga po-
na{anje vojnika nije uvrije-
dilo. Desetar je rekao sudi-
jama da mu nije bila namje-
ra povrijediti osje}anja pri-
tvorenog i da se nije fotogr-
afirao da bi dijelio slike, ali
je ipak shvatio da je pogri-
je{io nakon {to je to uradio.
Tu`ioci su tra`ili kaznu od
pola godine kako bi se ista-
kla ozbiljnost takvog postu-
pka.
VA[INGTON - Ameri~ki
vojni sud za ratne zlo~ine u
bazi Gvantanamo osudio je
kanadskog dr`avljanina Om-
ara Hadra, koji se borio u
Afganistanu u redovima El-
Kaide, na osam godina zatvo-
ra. Hadr je posljednji dr`av-
ljanin neke zapadne zemlje
zato~en u bazi Gvantanamo
na Kubi. On je ro|en u Tor-
ontu i njegov otac je jedan od
povjerljivih ljudi lidera El-
Kaide Osame bin Ladena.
Presuda Kana|aninu u Gvantanamu
PODGORICA - Somalski
pirati oteli su gr~ki tanker za
prijevoz naftnih prera|evina
„Polar“ i njegovu 24-~lanu
posadu, me|u kojima su i tri
pomorca iz Crne Gore i je-
dan iz Srbije. Osim njih, na
„Polaru“ su ukrcani i 16 Fi-
lipinaca, tri Grka i jedan po-
morac iz Rumunije.
Pirati oteli tri Crnogorca i Srbina
BUKURE[T- Dva pilota su
poginula kada se ju~er sru{io
vojni avion tipa „MiG-21 la-
nceR“ u centralnom dijelu
Rumunije, saop}ilo je mini-
starstvo odbrane.
Avion koji je pripadao zra~-
noj bazi „Campia Turzii“
sru{io se u blizini aerodroma
kada se trebao spustiti, preci-
zirano je u saop}enju iz mini-
starstva, prenosi AFP.
Sru{io se avion u Rumuniji
Nakon napada: Kurdski pobunjenici najavili produ`enje primirja
ANKARA - Kurdski pobu-
njenici u Turskoj negirali su
ju~er bilo kakvu umije{ano-
st u samoubila~ki napad u
kojem su povrije|ene 32
osobe u nedjelju u Istanbu-
lu i najavili produ`enje pr-
imirja kojeg su objavili u
avgustu, javila je agencija
Firat News, bliska PKK-u.
- Za nas je nemogu}e da izve-
demo takvu akciju u trenu-
tku u kojem je na{ pokret
odlu~io da produ`i primirje.
Mi nismo ni na koji na~in
uklju~eni u ovaj napad - sa-
op}ilo je vodstvo PKK-a u sa-
op}enju koje prenosi Firat.
PKK negira umije{anost u napad
Rusef: Nastavit }e program dosada{njeg predsjednika Da Silve
Dilma iza sebe ima dva
braka, oba s mu{karcima
koji su, tako|er, bili u po-
kretu otpora. Od prvog
mu`a Klaudija Galena Li-
nharesa brzo se razvela jer
su oboje `ivjeli u ilegali i
krili se od vlasti.
S drugim mu`em Kar-
losom Araujom ostala je u
braku 30 godina, ali su se
dva puta razilazili. Prvi put
1994. kada je Dilma otkri-
la da druga `ena ~eka nje-
govo dijete, ali su se ubrzo
pomirili, pa ponovo spojili
sve do definitivnog razvo-
da 2000. godine. S njim
Dilma ima k}erku Paulu, a
od nje unuka Gabrijela Ru-
sefa Kovolu.
Dilma je lani pobijedila
i opaku bolest - rak limfe i
to `ivotno isku{enje samo
ju je dodatno ispunilo ene-
rgijom i radnim elanom.
Pobijedila rak
Pija Kjersgard: Programi
optere}eni mr`njom
Politi~ka inicijativa u Danskoj
Narodnjaci tra`e zabranu islamskih programa
(
F
o
t
o
:

A
P
)

20 Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
Ma Huateng, vlasnik na-
jpopularnijeg kineskog web-
portala Tencent, iako je jed-
an od deset najbogatijih lju-
di u Kini, prima svakog mj-
eseca 450 dolara dr`avne su-
bvencije za stan. Vlasti gra-
da [en`ena proglasile su 39-
godi{njeg Huatenga, ~ije je
bogatstvo procijenjeno na
4,4 milijarde dolara, „lok-
alnim vode}im talentom“,
~ime on automatski stje~e
pravo na mjese~nu subvenc-
iju za stanovanje u visini od
3.100 juana (oko 450 dolara)
na period od pet godina kao
podsticaj za kupovinu ili
iznajmljivanje stana u ovom
gradu na jugu Kine.
- Politika subvencionira-
nja stanovanja ima za cilj da
privu~e i zadr`i talente u
[en`enu - izjavio je jedan od
gradskih zvani~nika, navo-
de}i da u pogledu konkure-
ntnosti grad zaostaje u utrci
s Pekingom i [angajem.
List navodi da je Ma je-
dan od 2.900 korisnika ovog
programa i da dvije tre}ine
„talenata“ na listi ~ine bi-
znismeni i visoki rukovodi-
oci firmi. Vijest je izazvala
veliko ogor~enje u javnosti
suo~enoj sa stalnim rastom
cijena stanarina i sve dub-
ljim jazom izme|u bogatih i
siroma{nih.
- Obi~ni ljudi ne mogu
kupiti stan i za njih ne po-
stoji nikakav program dok
vlada daje subvencije tru-
hlim bogata{ima - kome-
ntirao je jedan Kinez.
Nakon {to su pomogli pr-
ikupiti 500 funti za igrali{te
za njihovog 18-godi{njeg au-
tisti~nog sina, roditelji su bi-
li neugodno iznena|eni ka-
da su shvatili da je novac po-
tro{en kako bi za tinejd`era
bio izgra|en kafez.
Naime, porodica i udru-
`enja za pomo} autisti~noj
djeci od gradskog vije}a
Vestern Islesa u Velikoj Br-
itaniji tra`ili su da se u In-
stitutu „Nicholson“ 18-go-
di{njaku omogu}i siguran
vanjski prostor za igru i dr-
u`enje.
Zbog te{kog oblika nje-
gove bolesti potrebni su po-
sebni uvjeti, a {kola nije tr-
ebala izdvajati nikakav no-
vac za ure|enje tog prosto-
ra jer su sredstva prikupili
porodica i udru`enja.
Umjesto o~ekivanog pr-
ostora s igra~kama i dru-
gom opremom, postavljen
je ogra|eni kafez za {etnju.
- Ovo je nevjerovatno.
Tinejd`eru je potrebna soci-
jalizacija te u~enje, a ne da
bude zatvoren u kafez - izja-
vio je Poli Tomi (Polly To-
mmey), predsjednik fonda-
cije za pomo} autisti~noj
djeci koja je skupljala novac.
Roditelji nisu davali ni-
kakve izjave, tek je jedan
~lan {ire porodice izjavio da
su svi bili prestravljeni ka-
da su ovo vidjeli. Nakon pr-
otesta prema vije}u grada
koje je postavilo kafez, on je
uklonjen, a predstavnik vi-
je}a izjavio je da je kafez bio
napravljen s najboljim na-
mjerama te kako }e se novi
prostor za igru napraviti u
dogovoru s roditeljima.
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 21
Saimaiti je bio 12 metara iznad tla
Ma je vlasnik web-portala
Hrabar poduhvat
Na {tulama pre{ao
u`e dugo 22 metra
Kinez Saimaiti Jiming
(33) prehodao je 22 metra
dugu ~eli~nu `icu na {tula-
ma od 60 centimetara. Sai-
maiti, ina~e profesor fizike,
hodao je na u`etu koje je
bilo 12 metara iznad tla.
Nije nosio nikakvo sigur-
nosno u`e. Ljudi su se oku-
pili kako bi gledali njegov
poduhvat, ali je najte`e bilo
Saimaitijevoj majci koja ga
je bodrila s tla.
Prije nego {to je po~eo
hodati po u`etu rekao je
kako se nimalo ne boji, ali
da ga jedino brine vjetar
koji je puhao. Ipak, bez
obzira na vjetar Saimaiti je
uspje{no pre{ao s jedne
strane na drugu.
Saimaiti na {tulama hoda
od 18. godine i za sada je vla-
snik tri rekorda. Na {tulama
je prehodao udaljenost od
gotovo 100 kilometara 2003.
godine, a ve} idu}e tu je uda-
ljenost udvostru~io kada je
na njima hodao ~ak osam da-
na. Prvi put se na ~eli~no u`e
na {tulama uspeo 2005. godi-
ne kada je na visini od 16
metara napravio 49 koraka,
pi{e „Orange“.
Dobitnik italijanskog
lota osvojio je ~ak 177,7 mi-
liona eura. Iznos d`ek-pota
italijanskog lota pove}avao
se u zadnjih devet mjeseci
jer niko nije pogodio dobi-
tnu kombinaciju, a od tada
je odigrano 113 kola.
Navodno }e iznos od
177,7 miliona eura podijeli-
ti nekoliko ljudi, a jo{ nije
objavljen ta~an broj dobi-
tnika. Italija trenutno dr`i
rekord u najve}em iznosu
osvojenom na lotu u Evropi,
od ~ak 147,8 miliona eura.
Sretni dobitnik iznos je
osvojio u avgustu 2009. go-
dine. U SAD su dvojica lju-
di 2007. godine podijelila
iznos od 276,6 miliona eura
na „US Mega Millions lotu“.
Roditelji {okirani postupkom odgovornih u Institutu „Nicholson“
Italijanski premijer Si-
lvio Berluskoni (Berlusc-
oni) odbacio je navode mla-
de Marokanke Karime Ke-
jek (Keyek, 17), poznatije
kao Rubi (Ruby), da je spa-
vao s njom i da je u svojoj
vili organizirao orgije.
Bijesna opozicija zbog
novog seks-skandala sada
tra`i da Berluskoni podnese
ostavku. Rubi, trbu{na ple-
sa~ica, medijima je ispri~ala
kako je ove godine za Vale-
ntinovo od Berluskonija do-
bila 7.000 eura.
- Silvio me odveo u je-
dnu od soba svoje vile i re-
kao da mi `eli pomo}i te
da ne tra`i ni{ta od mene
zauzvrat. Dao mi je omo-
tnicu u kojoj je bilo 7.000
eura. Tada sam mu rekla da
mi je najve}a `elja dobiti
italijansko dr`avljanstvo i
postati policajka - rekla je
Rubi.
Iako je isprva tvrdila da
je imala seksualne odnose s
premijerom, ova malolje-
tnica je to ipak porekla, ali
i dalje tvrdi da je Berlusko-
ni nekoliko puta organizir-
ao orgije u svojoj luksuznoj
vili. Istra`iteljima je rekla
da je jedne ve~eri u vilu
do{lo 20 `ena me|u kojima
je bila i ona. Jedini mu{ka-
rci na ve~eri bili su Berlu-
skoni i urednik s njegove
televizije Emilio Fede.
- Sve `ene bile su gole.
Ja sam jedina ostala odjeve-
na. Orgije je Silvio ~esto
nazivao bunga-bunga - pri-
~a tinejd`erka.
Marokanka ka`e kako
joj se Berluskoni prestao ja-
vljati ~im mu je priznala da
ima 17, a ne 24 godine kako
mu je na po~etku rekla.
Kafez {okirao roditelje
Berluskoni: Navodno djevojci dao 7.000 eura
U prodaji
AFERE Seks-skandal italijanskog premijera i dalje u centru pa`nje
Rubi: Berluskoni je orgije
nazivao bunga-bunga
Premijer je demantirao navode Marokanke, a ona ka`e da joj se on prestao
javljati kada mu je rekla da je maloljetna
Rekordni dobitak u Italiji
Izvu~en d`ek-pot
od 177,7 miliona eura
Kineska javnost {okirana slu~ajem
Milijarder dobiva dr`avnu subvenciju za stan
Autisti~nog tinejd`era htjeli strpati u kafez
Umjesto o~ekivanog prostora s opremom, postavljen je ogra|eni kafez za {etnju
kultura
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 22
Kameri}: Dodjela nagrade u Briselu
Presti`no priznanje i 50.000 eura
[ejli Kameri} nagrada
holandske princeze
@iri u bh. umjetnici prepoznao originalnost
i nezavisnost na~ina razmi{ljanja
Bh. umjetnica [ejla Ka-
meri} i turski stvaralac Ku-
tlug Ataman dobitnici su
presti`ne „Princess Margri-
et Routes“ nagrade koju do-
djeljuje Evropska kulturna
fondacija, odnosno princeza
Margriet od Holandije.
Kandidate za ovu nagradu
nominiraju ~lanovi iz {iroke
evropske mre`e stru~njaka, a
nezavisni me|unarodni `iri je
od pedeset nominiranih um-
jetnika odabrao [ejlu Kame-
ri} i Kutluga Atamana.
Kako se navodi u obra-
zlo`enju odluke, `iri „Routes“
nagrade prepoznao je „origi-
nalnost i nezavisnost na~ina
razmi{ljanja [ejle Kameri},
umjetnice koja je ro|ena u Sa-
rajevu. Ova mlada umjetnica
do`ivjela je svjetsku slavu za
svoje radove koji u sebi ko-
mbinuju jaku intimu i socija-
lni komentar“.
Nagradu koja iznosi
50.000 eura ovogodi{njim
dobitnicima uru~it }e pri-
nceza Margriet i princeza
Laurentien od Holandije 8.
februara 2011. godine u Kr-
aljevskom flamanskom tea-
tru u Briselu. A. G.
Otkazano zatvaranje festivala
Nije prodata nijedna karta
Sve~ano zatvaranje Fe-
stivala mladog glumca
„Zaplet“ u Gradskom pozo-
ri{tu „Jazavac“ u Banjoj Lu-
ci, koje je trebalo biti upri-
li~eno preksino}, izvo|en-
jem predstave iznena|enja i
uru~ivanjem nagrada pobje-
dnicima, otkazano je jer ni-
je prodata nijedna karta.
- U ovoj situaciji „Jaza-
vac“ nije u mogu}nosti da
ulazi u dodatne minuse. Ni-
smo prodali nijednu kartu i
zbog toga je zavr{ni progr-
am otkazan - obja{njava di-
rektor Festivala Mario Lu-
kaji}, koji je zbog lo{eg
odnosa vlasti prema ovom
teatru prije dva mjeseca po-
dnio ostavku na funkciju
direktora ku}e.
Ina~e, `iri u sastavu Dr-
agana Mari}, Mario ]ulum
i Vladimir Ni}iforovi} na-
jboljom predstavom pro-
glasio je „Shakespeare na
Exit“ zagreba~kog Exit Te-
atra, dok su nagrade za na-
jbolje mlade glumce dodi-
jeljene @eljku Mari}u i
Anji Stani}. Nagrade po-
bjednicima bit }e uru~ene
4. novembra. V. S.
Direktor Sarajevo Film
Festivala Mirsad Purivatra bit
}e ~lan glavnog `irija Interna-
cionalnog filmskog festivala.
Osim Purivatre, `iri }e sa~i-
njavati i direktori jo{ ~etiri pr-
esti`na svjetska festivala - Eva
Zaoralova iz Karlovih Vari,
Od Hezbert (Aude Hesbert)
iz Pariza, Kim Dong-ho iz
Pusana i Mikel Olaciregui iz
San Sebastijana.
Tokom Festivala bit }e
odr`an i okrugli sto pod nazi-
vom „Festivalske pri~e - isku-
stva direktora pet vode}ih fi-
lmskih festivala“. Tokom ra-
zgovora, ~lanovi glavnog `ir-
ija publici }e predstaviti isku-
stva rada na festivalima koje
organiziraju u svojim zemlja-
ma, a bit }e govora i o utjecaju
festivala na razvoj savremenog
filma. A. Ke.
SARAJEVO- Prva samostalna izlo`ba sarajevske umjetni-
ce Irene Sladoje bit }e otvorena ve~eras u Umjetni~koj gal-
eriji BiH. Izlo`bu organizira Centar za savremenu umjetno-
st Sarajevo (SCCA), kao rezultat nagrade „Zvono“, koju je Sl-
adoje dobila pro{le godine za rad pod nazivom „Bol“. (A. Ke.)
KULT/ART TELEKS
INTERVJU Mirjana Karanovi}, dobitnica „Zlatnog lovorovog vijenca“
Besmisleno se vra}ati u
pro{lost, `elim i}i naprijed
MESS je jedan od najboljih pozori{nih festivala Dino Mustafi} je moj saradnik
i prijatelj Nadam se da }u se sada malo smiriti i spustiti tonus mog anga`ovanja
Renomiranoj srbijanskoj
glumici Mirjani Karanovi}
preksino} je u Sarajevu ur-
u~en „Zlatni lovorov vijenac“
za doprinos umjetnosti tea-
tra, a koji Direkcija Me|una-
rodnog teatarskog festivala
MESS dodjeljuje istaknutim
teatarskim stvaraocima.
Nakon dva „Lovorova vi-
jenca“ za najbolju glumicu,
najnovije priznanje za cjelo-
kupan umjetni~ki rad za Mi-
rjanu Karanovi} je, kako
isti~e u intervjuu za „Dnevni
avaz“, lijep poklon, jer prije
svega dolazi od osoba koje ci-
jene i podr`avaju njen rad, ali
i {to dolazi upravo od Festi-
vala MESS.
Iskustvo i sigurnost
- Teatarski festival MESS
je bitan kao i svi veliki festi-
vali. To je jedan od najboljih
festivala po izboru predstava.
Jako mi je `ao {to predstave
koje gledam ovdje ne mogu
gledati i na BITEF-u, koji
po~inje gajiti neverbalno po-
zori{te. Drago mi je da je na
MESS-u jo{ zastupljeno ve-
rbalno pozori{te, koje je do-
sta va`no za glumu. Dakle,
volim gledati predstave na
MESS-u, ali, na`alost, ne-
mam toliko ~esto prilike da
prisustvujem. Ono {to gle-
dam, ostane mi u sje}anju.
„Kraljica balkanske
glume“, tako su Vas opi-
sali u obrazlo`enju nagr-
ade. Laska li Vam takav
kompliment?
- Pa ima i onih koji me
ne smatraju najboljom glu-
micom. Dobro se osje}am
kada mi neko uputi takav
kompliment i drago mi je
da ima i onih kojima se
svi|a i koji cijene moj rad.
Iza Vas je 30 godina usp-
je{nog rada. U biv{oj Jugo-
slaviji radili ste u svim nje-
nim republikama, a i danas
ste anga`irani i u Hrva-
tskoj i u BiH. ^ini li Vam
se da se isti ovaj prostor po-
novo otvara za umjetnike?
- Razlika ipak postoji. U
to vrijeme sam bila mlada, a
sada sam iskusna i iza sebe
imam jedan pre|en put i
odre|enu sigurnost. Dobro
je bilo raditi u Jugoslaviji,
mada nije lo{e ni sada.
Ka`em, bilo pa pro{lo, nema
vi{e. Besmisleno se vra}ati u
pro{lo vrijeme, niti to `elim.
Sada `elim da idem naprijed.
Jednom prilikom izja-
vili ste da Vam je od bro-
jnih reditelja s kojima ste
sara|ivali najbolje isku-
stvo u radu sa Dinom
Mustafi}em. Zbog ~ega?
Poseban trag
- Svakako sam sara|ivala s
mnogima i bilo mi je drago da
radim. Svaki reditelj s kojim
sam radila ostavio je poseban
trag u mom `ivotu. U poslje-
dnje vrijeme mnogo radim sa
Dinom Mustafi}em i mladom
rediteljicom Ivom Milo{evi}.
Sa njima imam jedan ne samo
profesionalni nego i ljudski i
prijateljski odnos. Zna~i, mi
ne razgovaramo samo o pre-
dstavama na kojima radimo
nego i o nekim drugim tema-
ma koje doti~u na{e `ivote.
Dinu i Ivu bih mogla da nazo-
vem svojim prijateljima.
Va{ posljednji anga`-
man bio je upravo u nje-
govoj predstavi „Ro|eni
u YU“. Imate li ne{to no-
vo skoro u planu?
- Bilo nam je lijepo raditi
na toj predstavi. Imali smo
premijeru i jednu reprizu i
ona nam je jo{ svje`a. Na-
dam se da ne}u imati nekih
ve}ih anga`mana u skorije
vrijeme. Bila sam dosta za-
poslena i stalno sam negdje
putovala i jurila. Voljela bih
da neko vrijeme ni{ta ne ra-
dim. Nadam se da }u se sada
malo smiriti i spustiti tonus
mog anga`ovanja. Dolazit }u
i u Sarajevo da igram svoje
stare predstave koje budu na
repertoaru. A. KENDI]
Gostovanjem predstave
„Posljednja Krapova traka“
Semjuela Beketa (Samuel Be-
ckett) u izvedbi i re`iji slavnog
Roberta Boba Vilsona (Wil-
son), u prepunoj dvorani Na-
rodnog pozori{ta Sarajevo pr-
eksino} je zavr{en jubilarni
50. teatarski festival MESS.
Ocijeniv{i ovogodi{nji fe-
stival prilikom da publika vi-
di kako reditelji promi{ljaju
teatar u 21. stolje}u, direktor
MESS-a Dino Mustafi} ka-
zao je na ju~era{njoj pres-ko-
nferenciji da je jubilarno
izdanje pokazalo sve ono {to
je u Festival u proteklih pet
desetlje}a etablirao.
- Vrlo smo po~astvovani
sino}njim historijskim go-
stovanjem jednog od na-
jve}ih umjetnika 21. vijeka
Boba Vilsona. Kuriozitet je i
taj {to je on sam bio akter na
sceni - rekao je Mustafi},
iznijev{i podatke da je ovo-
godi{nji MESS ponudio vi{e
od 40 predstava u kojima je
u~estvovalo 600 umjetnika.
Predsjednik Umjetni~kog
savjeta i selektor Festivala
\or|o Ursini Ur{i} (Giorgio)
kazao je da trenutno radi na
dovo|enju jedne od najve}ih
svjetskih rediteljki Arijan
Mnu{kin (Ariane Mnouchki-
ne) iz Francuske te teatarskih
kompanija sa Islanda, iz Nje-
ma~ke i Japana. MESS }e na-
redne godine biti odr`an od 1.
do 10. oktobra.
Ju~er je Mustafi} objavio
i da je ovogodi{nji dobitnik
nagrade „Marko Kova~evi}“,
koju dodjeljuje MESS za obja-
vljene knjige, kritike i prijevo-
de, Sulejman Bosto za prije-
vod knjige „Estetika perfor-
mativne umjetnosti“. A. Ke.
Purivatra: „Festivalske pri~e“
Filmski festival u Bratislavi
Mirsad Purivatra ~lan `irija
Karanovi}: Drago mi je da ima onih koji cijene moj rad (Foto: I. [ebalj)
Brojne ste uloge ostva-
rili na filmu. Je li neka za
Vas bila posebna?
- Ja sam profesionalna
glumica. Sjela sam i ura-
dila ulogu s rediteljem.
Tako|er sam radila i na
probama i na odgovara-
ju}i na~in sam prona{la
uloge te sam ne{to i iz se-
be prenijela u lik koji igr-
am. U svojoj glavi pro-
na{la sam i odgovaraju}e
emocije koje sam poza-
jmila tom liku. Sve ovo je
sastavni dio posla, profe-
sije, vje{tine i talenta.
Vje{tina i talent
Sa ju~era{nje pres-konferencije u Sarajevu (Foto: O. Kadribegovi})
Bob Vilson za kraj
Zavr{na pres-konferencija Festivala MESS
Historijsko gostovanje Boba Vilsona
sveznadar
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010.
23
1. TA^NO
Opadanje Carstva za
sultana Mehmeda V
Vl a da vi na
otomanskog su-
ltana Mehmeda
V u vojni~kom
smislu je ipak
bila neuspje{na.
Tokom Prvog
balkanskog rata
koji je zapo~eo
1912. godine
osmanlijska vo-
jska je potu~-
ena. Za carstvo
sav teritorij na
Balkanu, s izuzetkom Istanbula, postaje
nepovratno izgubljen. U isto vrijeme ze-
mlja se nalazi u ratu s Italijom koja osva-
ja Libiju i otok Rodos.
Tokom Drugog balkanskog rata
1913. godine Turska sudjeluje u pobje-
dni~koj protubugarskoj koaliciji {to joj
dopu{ta minimalno pro{irenje teritorija
oko Istanbula. S druge strane, za odluku
Mehmeda V da u|e u Prvi svjetski rat
na strani Njema~ke se s vremenom ispo-
stavilo da predstavlja gre{ku fatalnu po
daljnji opstanak Imperije. Dana{nja os-
tav{tina ovog sultana je genocid Arme-
naca izvr{en tokom Prvog svjetskog rata
po njegovom nare|enju.
Ro|en je 2. novembra 1844., a umro
3. jula 1918. godine.
2. TA^NO
Be}arac narodni
napjev veselog sadr`aja
Be } a r a c
(izraz dolazi
od turskoga
bekar, {to
zna~i ne`en-
ja) je narodni
napjev vese-
log, pa i raz-
uzdanog sa-
dr`aja, u ko-
jem se izmjenjuju vode}i pjeva~i,
pra}eni grupom i narodnim instrume-
ntima (gajde, tambure).
Izvodi se naj~e{}e na svadbama i
sli~nim doga|ajima. Tipi~an za po-
dru~je Slavonije i Baranje u Hrvatskoj
te Vojvodine.
3. TA^NO
Francuzi su uveli
pojam civilizacija
Ne mo`e
se re}i kako
nije poznato
ko, kada i
gdje je uveo
pojam civili-
zacija. Pojam
civilizacija
uveli su fra-
ncuski pro-
svjetitelji u 18. stolje}u kao antitezu po-
jmu neprosvije}enog doba feudalizma.
U prvotnom se zna~enju pojam vezuje
uz znanost i napredak, po~etkom 19.
stolje}a sinonim je za najvi{i stupanj ra-
zvoja materijalne i duhovne kulture.
U 20. stolje}u pod utjecajem sociolo{ko
antropolo{kih istra`ivanja po~inje se govo-
riti o posebnim civilizacijama (pretpovi-
jesna civilizacija, plemenska civilizacija,
anti~ke civilizacije, helenska civilizacija,
stare meksi~ke civilizacije i druge.
1.
Vladavina otomanskog sultana
Mehmeda V u vojni~kom smislu je
ipak bila neuspje{na?
2.
Be}arac je narodni napjev vese-
log, pa i razuzdanog sadr`aja?
3.
Nije poznato ko, kada i gdje je
uveo pojam civilizacija?
Ta~no
Neta~no
UTONUTI
U SAN
STARIJI
HOLIVUD-
SKI
GLUMAC
PROLJET-
NI MJESEC
MU[KO
IME
SEKUNDA
UPITNA
ZAMJENICA
RIBLJA
JAJA
CIGANIN
RUSKI
FUDBALSKI
PRVO-
LIGA[
VRSTA
MINERALA
POD[I[ATI
SVE REDOM
PRIKRITI,
U^INITI
MASKI-
RANIM
PRIBOR
ZA RAD
OKOLINA
STAR
VA[AR
BILJKA
RMANAC
(mn.)
LIJEPO
P.N.
NAFIJA
ODMILJA
NO]NA
PTICA
GRAD NA
NI[AVI
3+2
OBLASTI,
EJALETI
BUREK,
SIRNICA ILI
ZELJANICA
G.K.
ATLETI^AR
NA SLICI
TONA
TEMPO
GLUMICA
LUPINO
GLASATI
SE POPUT
SVINJE
]EVABD@INICA,
ANAHRONIZAM, KOH,
ANIS, KE, U, IN^I,
ARAR, LUDE, DANI, I,
O@, DJED, @IG,
NEVASPITANO
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2333
Radio sam u firmi deset go-
dina. Prije toga bio sam pri-
vatnik i redovno upla}ivao
penzijsko osiguranje. Prema
sta`u u radnoj knji`ici ostva-
rio sam pravo na penziju i do-
bio rje{enje.
U DF PiO re~eno mi je da mi
za ~etiri godine nisu upla}eni
doprinosi, a u firmi mi je ka-
zano da nije bilo sredstava za
osiguranje, a moj zahtjev da
me vrate u radni odnos dok ne
uplate doprinose je odbijen.
[ta da radim, pita M. H. iz
Sarajeva.
Poslodavac je svjesno kr{io
zakon i propu{tao izvr{avati
zakonsku obavezu uplate do-
prinosa, pa vas je svjesno i
o{tetio.
U takvoj situaciji mo`ete
zatra`iti za{titu povrije|enih
prava pred nadle`nim sudom
tu`bom za uplatu doprinosa, a
istovremeno i naknadu {tete
koju ste pretrpjeli i koju trpite
zbog kr{enja zakona od poslo-
davca.
Tako|er, protiv pravnog
lica - firme, a i poslodavca -
direktora, tj. fizi~kog lica,
mo`ete pokrenuti krivi~ni po-
stupak podno{enjem krivi~ne
prijave nadle`nom tu`ila{tvu.
Dipl. pravnica
Enisa Hod`i}
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Uplata doprinosa
Potrebno je: 100 g bra{na,
250 ml mlijeka, 1 jaje, 2 `um-
anca, 20 g maslaca, so.
Za fil: 4 ka{ike maslino-
vog ulja, 1 ~esno bijelog luka,
bosiljak, 40 g ribanog parme-
zana, biber.
Za preljev: maslac, 100
ml slatkog vrhnja, 6 ka{ika
umaka od pe~enja, 1 ka{ika
ribanog parmezana.
Na~in pripreme:
1. Pripremiti tijesto za pa-
la~inke na uobi~ajen na~in, s
tim da u tijesto umije{ate i ra-
stopljeni maslac. Tako pripre-
mljeno tijesto ostaviti da stoji
dvadesetak minuta, a zatim
ispe}i osam tankih pala~inki.
2. Pala~inke premazati fi-
lom koji }ete pripremiti na
sljede}i na~in: maslinovo ul-
je, bosiljak, izgnje~eni bijeli
luk, parmezan i biber izmi-
je{ati u homogenu smjesu.
3. Pala~inke potom presa-
viti u ~etvrtine, pa ih zape}i
na zagrijanom maslacu i s je-
dne i s druge strane.
4. Preliti ih slatkim vr-
hnjem, sokom od pe~enja,
posuti ribanim parmezanom.
Pala~inke zatim slo`iti u va-
trostalnu posudu i staviti u
zagrijanu rernu da se gratini-
raju 8-12 minuta.
5. Pala~inke poslu`iti to-
ple kao samostalno jelo.
Specijaliteti italijanske kuhinje
Pala~inci „mandriera“
Istra`ivanje provedeno na
Institutu za tehnologiju u Ma-
sa~usetsu sugerira kako se }eli-
je raka mogu sakriti pred he-
moterapijom ~ak i unutar sa-
mog imunolo{kog sistema.
Testiranjem je utvr|eno da
hemoterapija mo`e neke }elije
raka natjerati da skloni{te po-
tra`e u timusu, `lijezdi klju~noj
za proizvodnju T-}elija imuno-
lo{kog sistema.
Kako je objavio ~asopis
„Cell“, unutar timusa su }elije ra-
ka nedostupne hemoterapiji zbog
za{titnih agensa te je stoga potre-
bno razviti nove ciljane terapije.
U studiji su kori{tene `ivot-
inje s Burkitovim limfomom
koje su tretirane standardnom
hemoterapijom.
Pokazalo se kako je nakon
povla~enja karcinoma s uo-
bi~ajenih mjesta u organizmu
do{lo do pove}anja koncentra-
cije }elija tumora u timusu.
Nau~nici vjeruju kako je
ovakve rezultate mogu}e obja-
sniti ~injenicom da }elije raka
zloupotrebljavaju hemijske
spojeve koji u normalnim oko-
lnostima unutar timusa {tite
nezrele }elije od toksina.
ZDRAVLJE Rezultati ameri~kog istra`ivanja
]elije raka mogu se sakriti
unutar imunolo{kog sistema
Hemoterapija mo`e neke }elije raka natjerati da skloni{te potra`e u
timusu, `lijezdi klju~noj za proizvodnju T-}elija imunolo{kog sistema
Nakon povla~enja
karcinoma pove}avaju
se }elije raka u timusu
Djeca su `estoko izlo`ena
promotivnim televizijskim
porukama koje nude nezdra-
vu hranu, upozoravaju nau~n-
ici sa Univerziteta u Liverpu-
lu koji su okupili me|unaro-
dni tim stru~njaka i analizirali
12.618 reklama prehrambene
industrije u 11 dr`ava.
Ustanovili su da 67 posto
njih promovira nezdravu
hranu, i to naj~e{}e u vrije-
me kad, prema marketin{-
kim procjenama, djeca na-
jvi{e gledaju televiziju.
U pravilu djecu se nasto-
ji privu}i likovima iz crti}a,
stripova, filmova i poznatim
osobama.
Istra`ivanje je pokazalo
da nakon gledanja takvih re-
klama djeca pojedu dvostru-
ko vi{e nezdravih grickali-
ca, pa nau~nici zahtijevaju
stro`iju regulaciju takvog
promotivnog programa.
24 Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
UTORAK, 2. NOVEMBAR/STUDENI 2010. GODINE
specijalni prilog
Peugeotova flotna prodaja
Peugeot je isporukom 308-ice nastavio uspje{nu saradnju sa
biofarmaceutskom kompanijom „AstraZeneca“, koja u svom
voznom parku ve} posjeduje vozila francuskog proizvo|a~a.
- U periodu kada je autoindustrija jo{ pod utjecajem
ekonomske krize, flotne prodaje i saradnje sa kompani-
jama su veoma zna~ajne za svaku automobilsku ku}u.
Odluka „AstraZeneca“ da pro{iri svoj vozni park sa no-
vim Peugeot vozilima je jako bitna za nas, jer dokazuje
da je Peugeot ispunio njihova o~ekivanja. Siguran sam
da }e i isporu~ene 308-ice zadovoljiti njihove zahtjeve i
potrebe - istakao je Ismet Kapo, generalni direktor ko-
mpanije „Vermont“, generalnog uvoznika i distributera
Peugeot proizvoda za BiH.
U petak i subotu u
AUTOlineovom salonu u
Sarajevu odr`ani su „Dani
zvijezda“, koji su okupili
brojne posjetioce.
Ljubitelji Mercedesa te-
stirali su popularne modele
ove marke - A, B, C, E, S,
GLK i M klasu, te se sami
uvjerili u vrhunski kvalitet
vozila. Brojni vlasnici vozila
Mercedes-Benz, Chrysler,
Jeep i Dodge iskoristili su
priliku da obave besplatan
pregled i pripreme svoj au-
tomobil za zimu uz dodatni
popust od 20 posto na servis
i rezervne dijelove.
Put do kupaca na{lo je
vi{e putni~kih vozila marki
Mercedes, Chrysler i Jeep,
kao i komercijalnih vozila
Mercedes-Benz. Kupci su
iskoristili atraktivne proda-
jne ponude i poseban po-
klon pri kupovini salonskih
vozila - gratis kasko osigur-
anje i registraciju vozila.
U toku „Dana zvijezda“
organizirana je i bosanskoher-
cegova~ka prezentacija novog
Mercedes-Benz Vita i Viana, a
zainteresirani posjetioci testir-
ali su nove modele. M. T.
AUTOline: Popusti, posebne ponude, testne vo`nje...
Dani zvijezda u AUTOlineu
Mercedes
osvojio Sarajlije
Chevrolet je radi {to bo-
lje pripreme automobila za
zimu pokrenuo program
„Sedmica darovanja“. Od
2. do 15. novembra vlasni-
cima automobila Chevrolet
i Daewoo bit }e ponu|en
zimski pregled vozila za sa-
mo 1 KM te 20 posto popu-
sta na rezervne dijelove po-
put filtera klime, zraka i
goriva, te disk-plo~ica.
Chevrolet je tako|er pri-
premio mali poklon, toplu ru-
kavicu za ~i{}enje snijega.
Dok se vozilo servisira, vla-
sniku }e biti ponu|ena testna
vo`nja novih modela. M. T.
Chevrolet Spark: Priprema za zimu
Chevroletova „Sedmica darovanja“
Zimski pregled
vozila za 1 KM
Pru`a mnogo, tra`i malo
Automobil koristi Priusovu hibridnu tehnologiju, 1,8-litarski benzinski motor i
elektromotor, ukupne snage 136 KS, koji tro{i samo 3,8 litara goriva
T
oyotina hibridna po-
rodica u BiH bogati-
ja je za jo{ jedan mo-
del, ta~nije, verziju Aurisa.
U skladu s ciljem da do
2020. godine na~ini cijelu
gamu hibrida, japanska ko-
rporacija krenula je lo-
gi~nim putem, od najpopu-
larnijeg i najtra`enijeg se-
gmenta.
Tri na~ina vo`nje
Apsolutni vladar u proi-
zvodnji hibridnih modela,
s iskustvom du`im od 12
godina, ulo`io je veliki trud
kako bi napravio hibridni
Auris. Kako tvrdi Muha-
med Hajrulahovi} iz Toyo-
ta Adria BH, izvr{ene su
modifikacije velikog broja
dijelova da bi bio stvoren
model ukupne snage od
136 KS koji tro{i 3,8 litara
benzina na 100 km, te is-
pu{ta svega 89 grama CO2
po kilometru.
Naravno, ovih 3,8 litara
predstavlja idealan prosjek,
a koliko }ete tro{iti, to zavi-
si isklju~ivo od vas i ko-
ri{tenja pedale gasa. To ka-
ko je koristite na kraju
vo`nje re}i }e vam i sam
Auris, koji ocjenjuje svaki
va{ „nastup“ za volanom.
Auris koristi istu Hybr-
id Sinergy Drive tehnolo-
giju kao i Prius i radi na po-
tpuno istom principu. Uz
1,8-litarski benzinski agre-
gat pogoni ga sna`an ele-
ktromotor. Na raspolaga-
nju su tri na~ina vo`nje,
potpuno elektri~ni (EV),
ekolo{ki (ECO) i sna`ni
(Power). Kod elektri~nog,
automobil ide isklju~ivo na
struju, ali samo do
odre|ene brzine. Zna~i, od
ku}e do posla, u gradskoj
gu`vi, ne morate potro{iti
ni kap benzina. ECO mo-
del odnosi se na ekolo{ku
kombinaciju dvije vrste po-
gona, zavisno od potrebe, a
Power vam na raspolaganje
stavlja sve raspolo`ive resu-
rse.
Baterija se puni kine-
ti~kom energijom (nizbr-
do, pu{tanjem gasa...) i
ko~enjem, a kada se istro{i,
pogon se automatski preu-
smjerava na benzinski agr-
egat, istovremeno pune}i
bateriju.
Vrlo jednostavno
Sve ovo djeluje kompli-
cirano, ali u su{tini je vrlo
jednostavno. Recimo, do
sada se, kada je rije~ o auto-
mobilima koji su jo{ pod
garancijom, na kvarove na
Priusu odnosilo svega 1,8
posto garantnih tro{kova!
Zna~i, hibridni sistem
HSD statisti~ki je pouzda-
niji od „obi~nih“, koje kor-
iste konvencionalna vozila.
I zato, zaista je krajnje
vrijeme da Bosanci i Herce-
govci, ali i na{a dr`ava, koja
se, za razliku od ostalih
evropskih, potpuno nezai-
nteresirano odnosi prema
vozilima koji manje za-
ga|uju okolinu, ne nude}i
nikakve olak{ice za njiho-
vu kupovinu, po~nu ra-
zmi{ljati o ovakvim auto-
mobilima. Jer se, zaista,
isplati u svakom smislu.
M. TANOVI]
Toyota je prezentaciju
Aurisa HSD iskoristila da
bi promovirala pro-
du`enu Eurocare podr{ku
od 5 godina na svoje mo-
dele. Kako je rekao {ef ko-
mercijalnog sektora To-
yota Adria BH Damir
Vi{o{evi}, po~ev od okto-
bra, svaka registrirana
Toyota ima dodatne dvije
godine besplatne brige na
cesti, bez obzira u kojoj se
zemlji zatekli.
Pet godina Eurocare podr{ke
Auris HSD }e u na{oj
zemlji biti dostupan sa dva
vrlo bogata paketa opreme,
Luna i Sol, sa cijenama od
48.876 i 53.594 KM. Sku-
po, zar ne? Ali ako u obzir
uzmemo ~injenicu da je ci-
jena odr`avanja hibridnog
Aurisa podjednaka cijeni
odr`avanja obi~nog Yari-
sa, onda se razlika brzo
isplati.
Jedan od razloga {to je
cijena visoka je carina. Nai-
me, iako se proizvodi u
Engleskoj, kao prvi hibrid s
pogonom u Evropi, Auris u
sebi sadr`i prevelik procent
dijelova koji dolaze iz Japa-
na. Polovinom sljede}e go-
dine to }e se promijeniti, pa
}e cijena Toyotinog hibrida
drasti~no opasti. Eto, ~eka-
jte nekoliko mjeseci.
Dostupan od 48.876 KM,
a bit }e jeftiniji
Auris HSD: Drugi Toyotin hibrid u BiH (Foto: B. Nizi})
PREDSTAVLJANJA Toyotin Auris od sada u BiH dostupan i kao hibrid
E
ovo vi{e stvarno nije
korejski automobil.
Nekada je bio, kada je
predstavljao ogledalo ju`nog
dijela korejskog poluotoka,
ali vremenom, ~elnici Hyu-
ndaija zaklju~ili su da, u na-
stojanju da se do~epaju vrha
svjetske autoindustrije, svoj
brend moraju pribli`iti osta-
lim kontinentima, prije sve-
ga evropskom.
A ima li boljeg na~ina za
to nego napraviti evropski
Hyundai? Evropska fabrika
(Slova~ka), evropski diza-
jneri (Njema~ka) i evropski
potpis, a uz to i ukidanje ca-
rine, sve kako bi korejski
brend dobio evropsko lice
koje }e ga ~initi ravnopra-
vnim konkurentom na ko-
ntinentalnom tr`i{tu.
Elegantno i logi~no
I tako je evropska gener-
acija „i“ dobila sve predu-
vjete za evropske pohode, s
gamom u kojoj je svako
mogao prona}i ne{to za se-
be. Ta gama odnedavno je
bogatija za jo{ jedan model,
zapravo facelift verziju po-
pularnog modela i30,
ina~icu CW (crossover wa-
gon), koja je do{la i u BiH.
Na broj~aniku je stajala
brojka od 21 pre|enog kilo-
metra, a klju~ u na{em
d`epu. Sedmodnevni test
donio je odgovor na pitanje
za{to Hyundai sve vi{e raste.
Najprostije re~eno - zato {to
je automobil veoma dobar.
Da ne bih bio pogre{no
shva}en, i30 CW nema
ne{to {to }e vas posebno fa-
scinirati i re}i da niko to ra-
nije nije izmislio, niti gaji
neki poseban neodoljiv
{arm, ali s obzirom na to da
je rije~ o skladnom i odmje-
renom proizvodu u kojem
je sve na svom mjestu i u
kojem sve ima svoju svrhu,
pa tako i svaka utro{ena
marka koju date za njega,
mo`e se konstatirati da bi
ga svaki iole normalniji ra-
zum rado volio za kompa-
njona u putovanjima.
^injenica da je AutoBild
Hyundaiju dao priznanje za
najkvalitetniju marku u
Njema~koj u 2010. godini,
valjda, dovoljno govori sa-
ma o sebi.
U odnosu na „hatch-
back“, CWje pet centimetara
du`i. Do Cstuba je identi~an,
s tim{to su prednji `migavci
s blatobrana pomjereni u
ku}i{ta vanjskih ogledala.
Sprijeda, model je tipi-
~nog „hyundaijevskog“ izgle-
da nove generacije, s tim {to
su mu svjetlosne jedinice do-
bile plave nijanse koje mu
oja~avaju vizuelni identitet, a
pozadi se radi o klasi~nom
elegantnom karavanu jedno-
stavnih i logi~nih rje{enja.
Hyundai je naglasak ba-
cio na ono {to je najva`nije
svakomkorisniku ovih poro-
di~nih automobila - unutra-
{njost, a ono {to smo zatekli
tamo zaslu`ilo je najbolje
ocjene. Dok }e ostali putnici
u`ivati u izda{nom prostoru
i udobnoj i vrlo kvalitetnoj
izolaciji, voza~ jo{ na raspo-
laganju ima sjedi{te s dobrim
bo~nim dr`anjem koje ne
ostavlja tragove umora, do-
bro raspore|ene komande i
instrumentalnu tablu u pri-
jatnoj plavoj boji.
Optimizirana vo`nja
Ono {to je za unutra{njost
naro~ito va`no ista}i jesu ko-
nekcija za iPod, koja }e
vo`nju uz omiljenu muziku
u~initi jo{ ugodnijom, hla-
|eni suvoza~ev pretinac i kli-
ma-ure|aj, s kojimse u bosa-
nskimhladnimdanima ne}e-
te smrznuti (isprobano!).
Hyundai je na glasu kao
proizvo|a~ koji pola`e jako
mnogo na optimizaciju vo`-
nje i odnos izme|u snage i
ekonomije i, mo`e se re}e, to
radi s dosta uspjeha. Iz be-
nzinskog motora zapremine
1,4 litara izvu~eno je vrlo za-
dovoljavaju}ih 109 KS.
Jedino {to mu nedostaje
jeste malo vi{e obrtnog mo-
menta koji bi mu dao ne{to
sna`nije lansiranje, ali, sve u
svemu, ova snaga dovoljna je
da podnese potrebe ~etver-
o~lane porodice s nakrcanim
prtlja`nikomzadovoljavaju}e
zapremine od 415 litara. U
slu~aju potrebe, prtlja`ni pro-
stor mo`e se pove}ati na fa-
ntasti~nih 1.395 litara.
Ukupno gledaju}i, i30
CW prihvatljiv je izbor za
one koji `ele funkcionalno,
prostrano i kvalitetno vozilo,
a koji ne pate od jurnjave za
izvikanim brendovima. [te-
dljivi motori, kvalitet izrade,
nivo sigurnosti i odnos ulo-
`enog i dobivenog ovu verzi-
jupopularnog kompakta ~ine
po`eljnim porodi~nim auto-
mobilom. M. TANOVI]
auto market
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 39 26
I
z Forda nam ovih dana
sti`u brojne novosti. Po-
rodice Mondeo i Ka do-
bile su nove ~lanove, eko-
lo{ki osvije{tene ECOnetic
izvedbe, koje zahvaljuju}i
tehnologijama poput auto-
matskog paljenja i ga{enja,
indikatora idealne izmjene
stepena prijenosa, pro-
du`enimprijenosnimodno-
sima u {estostepenom ma-
nuelnom mjenja~u, te aero-
dinami~kimdoradama tro{e
osjetno manje od klasi~nih.
Tako 1,3-litarski TDCi
motor u Fordu Ka u prosje-
ku tro{i tek 4,1 litar, a 1,2-li-
tarski benzinski 4,9 litara,
dok se 1,6 litarski TDCi di-
zelski u Mondeu zadovolja-
va sa 4,3 litra goriva.
Dalje, javljeno je da }e
naredni Ford Focus po-
slu`iti za predstavljanje
nove generacije zra~nih
jastuka, koji }e pru`iti
maksimalnu za{titu uz
minimalan {tetni efekat.
Zra~ni jastuk za voza~a
posjeduje novi oblik, kako
bi vr{io {to manji pritisak
na grudni ko{ i rebra.
Suvoza~ev zra~ni jastuk
je opremljen adaptivnim
pirotehni~ki regulisanim
ventilisanjem, koje smanju-
je negativan pritisak na po-
jedine dijelove tijela. I
bo~ni zra~ni jastuci su redi-
zajnirani, te posjeduju si-
stemadaptivnog napuhava-
nja radi manjeg utjecaja na
djecu na zadnjemsjedi{tu.
Ford je, tako|er, pre-
dstavio novo oru`je za na-
stup u Svjetskomreli {amp-
ionatu, Fiestu RS WRC,
koja }e startovati u februaru
idu}e godine u [vedskoj.
Trka}i model, baziran na
cestovnoj izvedbi, pripre-
mio je evropski odjel i nji-
hov partner M-Sport. Te-
hni~ki detalji ~uvaju se u
tajnosti, no pouzdano se
zna da }e za pogon u skladu
s novimpravilima biti isko-
ri{ten 1,6-litarski EcoBoost
turbobenzinski motor sa
oko 300 KS.
Na kraju, sti`u nam i
informacije o novoj gener-
aciji kultnog gradskog ma-
li{ana Ka koja }e biti diza-
jnirana po uzoru na konce-
ptni Start. Ispod prednjeg
poklopca na}i }e se 1,0-li-
tarski trocilindarski Eco
Boost motor na benzin s
direktnim ubrizgavanjem i
start&stop tehnologijom,
koji }e posjedovati nekoli-
ko izvedbi raspona od 80
do 125 KS. O~ekivani
po~etak prodaje je 2014.
godina.
S. Pa.
Brojne novosti iz Forda
U novom Focusu
novi zra~ni jastuci
Idu}a generacija mali{ana Ka, koja dolazi 2014. godine,
bit }e dizajnirana po uzoru na konceptni Start
Budu}i Ford Ka: Dizajnerski i tehni~ki zaokret
Adaptivni zra~ni jastuk: Manji pritisak na grudni ko{ i rebra
T
re}a generacija KIA-
inog crossovera Spo-
rtagea stigla je i na
tr`i{te Bosne i Hercegovi-
ne, a njen dolazak sigurno
ne}e pro}i neopa`eno, jer
modeli ovakvog izgleda na
cestama na{e zemlje moraju
izazvati sna`ne emocije.
KIA-in inovativni CUV,
koji se proizvodi u Slo-
va~koj, du`i je, ni`i i {iri od
prethodnika i prati nove
smjernice korejskog bre-
nda. Djeluje mladoliko i di-
nami~no, krasi ga vrlo upe-
~atljiv i sna`an izgled, a nje-
govu hi-tech pojavu doda-
tno poja~avaju nova pre-
dnja svjetla sa neobi~no po-
redanimled lampicama.
Sportage podjednako
mo}no djeluje i iz profila, s
nagla{enim krovnim lini-
jama, te pozadi, gdje je
KIA odlu~ila odvojiti po-
kaziva~e smjera od svjetlo-
snih jedinica i smjestiti ih
na dno vozila.
Sve u svemu, novi Spo-
rtage zaista je impresivna
pojava, ali to nije sve, jer
KIA-in novitet obiluje os-
obinama koje }e sigurno
osvojiti mnoge. Naime,
model je mnogo inovativ-
niji i unutra. Enterijer ob-
iluje krivim linijama, a ob-
oga}en je s vi{e detalja i kr-
asi ga kvalitetnija zavr{na
obrada.
Lista noviteta je podu-
ga~ka. Za kretanje uzbrdo
iz mjesta brine se sistem
„Hill Assist“, a za vo`nju
niz padine pomo}i }e
„Downhill Brake Contr-
ol“. Dnevna svjetla u po-
nudi su uz osnovni paket
opreme, a kada zaklju~ate
vozilo, svjetla }e vas ispra-
titi do ku}e. Novost su i
panoramni krovni prozor
(s pokretnim i fiksnim di-
jelom), sistem koji spre~a-
va podi`u}e voza~evo sta-
klo da vam priklije{ti ruku
i vra}a ga prema dolje, du-
gme za pokretanje motora,
a u malo ja~im paketima
dostupna je i zadnja kame-
ra s prikazom na velikom
ekranu...
Sportage ima i novi po-
gon na sva ~etiri to~ka, nar-
avno u opciji - Magma Po-
wertrain Dynamax, koji au-
tomobilu nudi dodatnu sta-
bilnost. Ovaj inteligentni
aktivni sistem pogona vr{i
stalnu kontrolu uvjeta
vo`nje i predvi|a zahtjeve
sistema AWD, za razliku od
ostalih sistema, koji se tek
naknadno odazivaju na za-
htjeve vo`nje. KIA je jedi-
nstvena po tome {to kupci-
ma svojih modela nudi na-
jdu`u fabri~ku garanciju u
Evropi od ~ak sedam godi-
na, ili 150.000 kilometara (u
prve tri godine kilometra`a
je neograni~ena). Ova gara-
ncija prenosiva je na novog
vlasnika. M. TANOVI]
NOVITETI U BiH stigao KIA Sportage tre}e generacije
Mo} u lijepom pakovanju
Osim {to mo}no izgleda, korejski crossover prepun je inovacija,
me|u kojima se izdvaja novi inteligentni pogon na sva ~etiri to~ka
KIA Sportage: Upe~atljiv i sna`an izgled (Foto: F. Fo~o)
Nakon debija na tr`i{tu
SAD, nova VW Jetta stigla
je i na evropsko tr`i{te, a sa-
svim o~ekivano donosi dru-
ga~iji izbor motora i vi{i ni-
vo opreme.
Sa du`inom od 4,64 me-
tra, osjetno je gabaritnija od
prethodnika ~ijs je du`ina
bila 4,55 metara. Krase je kl-
asi~ne sedan linije, ali i na-
gla{en sportski nastup. Po-
nuda motora preuzeta je od
Golfa i uklju~uje TSI benzi-
nske motore: 1,2 sa 105 KS,
1,4 sa 122 i 160 KS, te 2,0 sa
200 KS, te TDI dizelske 1,6
sa 105 KS i 2,0 sa 140 KS.
Ponuda paketa opreme
uklju~uje poznate Trendli-
ne, Comfortline i Highline.
Na sigurnosti se nije {tedje-
lo pa ve} u osnovnom pake-
tu opreme donosi {est
zra~nih jastuka, ABS, ESP,
indikatore vezanosti pojasa,
te automatsko paljenje sva
~etiri `migavca prilikom
naglog ko~enja.
Cijene u Njema~koj star-
taju od 20.900 eura (1,2 TSI
Trendline). Osnovni dizelski
model (1,6 TDI Trendline)
ko{ta 23.075 eura, a najsku-
plja benzinska izvedba je 2,0
TSI DSG Highline po cijeni
od 30.050 eura. S. Pa.
Tri poznata paketa opreme
Nova VW Jetta: Po~etna cijena od 20.900 eura
Unutra{njost je oboga}ena i kvalitetnija
KIA u BiH dolazi s tri
motora. Ljubiteljima be-
nzinskih na raspolaganju
su novi 1,6-litarski od 135
KS i 2,0-litarski od 163
KS, u potpunosti na~i-
njen od aluminija, dok }e
oni koji preferiraju dize-
lske na svoje do}i kod 2,0-
litarskog sa 163 KS i sna-
`nim obrtnim moment-
om od 320 Nm, agregata
za koji ka`u da je napre-
dniji od ve}ine konkure-
ntskih.
Sportage je za sada u
ponudi po promotivnim
cijenama koje startuju od
33.990 KM(1,6 benzin).
U ponudi je {est pake-
ta opreme, a osnovni se
di~i duga~kom listom na
kojoj se izme|u ostalog
nalaze ABS, BAS (poja~a-
vanje sile ko~enja), CBC
(optimiziranje sile ko~e-
nja u zavojima), EBD
(elektronska raspodjela
sile ko~enja), radio mp3
sistem sa 6 zvu~nika, ele-
ktri~ni podiza~i stakala,
USB i AUX priklju~ci,
prednji i bo~ni zra~ni ja-
stuci i zavjese...
Napredni motori,
cijena od 33.990 KM
VOZILI SMO Hyundai i30 CW 1,4 MPI
Hyundai i30 CW: Kvalitet izrade uz {tedljive motore
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.475 / 1.775 / 1.565
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.340
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
Motor 1,4 16V
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.396
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .109 / 6.200
obrtni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . .137 / 3.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9
potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . . .8,1 / 5,3 / 6,3
Cijena testiranog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.990 KM
Li~na karta
Nova generacija Golfa sa ruksakom
VW Jetta stigla u Evropu
A {ta je ovdje korejsko?
A {ta je ovdje korejsko?
Hyundaijev crossover wagon dizajniran je i proizveden u Evropi Skladan, odmjeren i
ekonomi~an izbor Iz 1,4-litarskog motora izvu~eno je 109 KS
Du`i za pet centimetara od
kompaktne verzije
Uz bogatu opremu, vi-
sok kvalitet izrade i dobre
motore, faktor koji }e sva-
kako privu}i veliki broj
kupaca je cijena. Potpuno
opremljen i30 CW sa 1,4-
litarskim benzinskim mo-
torom od 106 KS do regi-
stracije ko{ta 26.990 KM.
Za sna`niji benzinski
motor, 1,6-litarski sa 115
KS, potrebno je doplatiti
1.000 KM, a za 1,6-litarski
na dizel-gorivo sa 90 KS
2.700 KM.
Kada se radi o opremi,
Hyundai je u seriji ponudio
servo upravlja~, ABS, ce-
ntralno i daljinsko za-
klju~avanje s alarmom, kli-
ma-ure|aj, zra~ne jastuke
za voza~a i suvoza~a, zra~ne
zavjese, elektri~ne podiza~e
stakala, CD mp3 player s
priklju~cima za USB i
AUX, putni ra~unar, tonir-
ana stakla u boji...
Ono {to je potrebno
ista}i je to da su vozila
Hyundaija ve} izvjesno vr-
ijeme dostupna uz lizing
bez kamata, dok je na sna-
zi popust za gotovinsko
pla}anje, pa se automobil
mo`e dobiti za impresi-
vnih 24.690 KM.
Lizing bez kamata,
za gotovinu 24.690 KM
Utorak, 2. novembar/studeni 2010.
Prodaja
Alfa 146, 2000. god., reg. 23. 6.
2011., extra stanje, JTD dizel, 6.500
KM, mo`e zamjena. Tel. 062 205
698.
Alu-felge 16“ za Mercedes, 5 kr-
akova, sa gumama. Tel. 061 146
657.
Astra GTC sport cupe, 2008.,
1.6, 115 KS, max oprema, gara`ira-
no, kupljena nova u BiH, odli~no
stanje. Tel. 061 173 947.
Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi,
2004. god., full oprema. Tel. 061
131 791
Audi 80, 1986 god, 85 KW 2225
u dobrom stanju, cijena 3000 KM.
Tel. 061 171 074
Auto gume polovne 245/70/16 -
4 kom., 215/55/16 - 4 kom.,
205/55/16 - 4 kom., 195/65/16 - 4
kom, 185/60/14 - 4 kom. Tel. 062
213 732.
Auto ogledala za retrovizore za
sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149
190.
Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina. Stup,
Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061
413 317.
Baggi nov, pod garancijom, do-
biven na nagradnoj igri. Tel. 061
709 736.
BMW 324 dizel, 1988. god., re-
gistrovan do 11. mjeseca, automa-
tik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446.
Citroen BX 1.9 D, god. 90., kar-
avan, ispravan, dosta novih dijelo-
va, 1.201 KM, Sarajevo. Tel. 062
270 366.
Citroen C2, 1.4 HDI, 2005.
god., reg. god. dana. Tel. 061 144
162.
Citroen Xsara 2004. god., HDI
1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin,
2003. god. Mo`e zamjena za jedno
auto. Tel. 061 843 324.
Citroen-Sara, benzin, 1999.
god., plave boje, 5 vrata, gara`iran,
reg. do 4. 8. 2011., airbag, klima,
cen. brava, pode{avanje volana,
5.200 KM. Tel. 061 604 062.
Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3
vrata, reg. do aprila 2011., 6.300
KM. Tel. 061 841 259.
Corado g 60 u odli~nom stanju
povoljno.Tel. 061 325 127
Dijelove Opel Frontere, motor
dizel 2.2, 2000. god., limariju i osta-
le dijelove. Tel. 062 279 743.
Dijelovi za Audi 80 dizel, vrlo
povoljno. Tel. 061 521 395.
Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i
dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel.
061 504 190.
\ip Infiniti FX35, 3,5 V, god.
08., perla bijeli, full, 75.000 km,
mo`e zamjena. Tel. 061 783 405.
Fiat Dukato 2.8 dizel, 2000.
god. 1+6 putar, povoljno. Tel. 061
141 292.
Fiat Punto 1.2 B, 2003. god., tek
uvezen, pla}ena carina i PDV, kli-
ma, 5 vrata, itd., servisna knjiga, I
vlasnik, kao nov. Tel. 061 205 098.
Fiat Punto 1.2 benzin, kao nov,
pre{ao 59 hiljada, uvoz Njema~ka,
cijena 6.600 KM. Seat Ibiza 1.4 be-
nz., 2004. god., ful oprema, kao no-
va, uvoz Njema~ka, cijena 8.700
KM. Tel. 061 107 285.
Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3
vrata, airbag, citi servo, el. podi-
za~i, centralno, bijeli, tek reg.,
7.200 KM. Tel. 061 329 335.
Fiat sie}ento 2002., 57.000 km,
metalik sivi, ful oprema, u
odli~nom stanju, reg. godinu. Tel.
062 053 012, 033 219-920.
Fiat Stilo 1.9 JTD, 115 KS,
2002. god., alarm, klima, ura|en
veliki servis, tek registrovan. Tel.
061 222 318.
Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet,
2006., klima, ABS, 4x airbag, dalji-
nsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. po-
diza~i, do regist. 10.200 KM. Tel.
061 214 813.
Fiat Tipo 1.4 benzin, 1990.
god., u dobrom stanju, reg. do 6.
2011, 1.800 KM. Tel. 062 558 600.
Ford Caddy teretno, 1.8 D,
1995. god., reg. do 2./2011. god. Tel.
066 643 465.
Ford Eskort 1.4, 1997., reg. au-
gust 2011. - 4.000 KM. Tel. 061 335
589.
Ford Fiesta 1.2 B, 2003. god.,
crna met., 3 vrata, sa dosta opreme,
pla}eni carina i PDV, uvoz Nje-
ma~ke, 120.000 km pre{la, cijena
do reg. 7.200 KM. Tel. 062 548 408.
Ford Fiesta 1983. god., u dobr-
om stanju. Tel. 061 866 705.
Gepek (vrata) za Audi A6, 190
KM. Tel. 061 709 956.
Golf 2, 1.6 B, 89. god., reg. do
25. 7. 2011., nove gume, izvrsno
o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616.
Golf 2, 92. g., benzin, povoljno.
Tel. 061 172 050.
Golf 2, 89. god., dizel, blokada,
3400 KM. Tel. 033 417 320
Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bi-
jele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061
244 290.
Golf 3, dizel 1.9, zeleni, 1997.,
cijena 7.000 KM. Tel. 061 108 770.
Golf 4, kabriolet, tvrdi krov,
2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta,
motor 85, benzin. Plus aluminijske
felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel.
033 281 370.
Golf 4, SDI, 1.9, tek registro-
van, gara`iran, murano crveni,
2002. septembar. Tel. 061 923 280.
Golf 5 1.9 TDI tek registrovan
05 godina servisna knjiga, klima,
mala navigacija, 4 vrata alu felge.
Cijena 18. 000 KM. Tel. 061 212
955
Golf 5, 2004. g., 2.0 TDI, pre{ao
70.000 km, dvoja vrata, crni, prvi
vlasnik. Tel. 061 132 921, Tuzla.
Golf IV, 2000.god, reg. do 10/11.
Benzi 1,4, crni, full oprema. 4 zi-
mske +4 ljetne gume. Cijena
10.500 KM. Tel. 061 171 001
Hitno Reno Megan coupe,
2001. g., metalik sive boje, benzin,
ful oprema. Tel. 061 338 433.
Hyundai Sante Fe 2.9 CRBI
(4x4), dizel, 2001. god., pre{ao
117.000 km, tek registrovan,
o~uvan. Tel. 061 490 570.
Kamion 1317, 91. god., 4. 2011.,
cerada, mo`e zamjena, 6.000 EUR-
a. Tel. 061 101 800.
Kia Rio RS limuzina, metalik si-
va, centralna, klima, 2002. god., 1.4
B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4.
mjes. 2011. Tel. 061 156 309.
Kola Ford-fiesta, povoljno. Tel.
066 174 086.
Kombi Fiat Ducato furgon 2.8
JTD, maxi, 2001. god., ispravan sa
isteklom registracijom 8./10. Tel.
061 153 130, 061 196 744.
Kombi MB 709, god. 90., extra
dobar, dugi, visoki, nosivost 2750
kg, 7751 KM, Sarajevo. Tel. 062
270 366.
Kombi VW 1983., povoljno,
reg. do 7.mjeseca 2011. Tel. 061 249
696.
Limarija i branici za novija au-
ta, Audi, VW, [koda, Fiat, hladnjak
klime i vode za Fokus dizel 2002.
Tel. 061 227 070.
Ljetne gume interkontinental
od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke.
Tel. 061 159 507.
Magirus iveko, 93 g.registrovan
, spera , 3500 t, .nosivost. Tel. 061
422 716
MAN 19-403 teglja~, 1995. god.,
kip hidraulika, tek uve`en. Tel. 061
141 292.
MB 190 D, god. 86., reg. 7.
2011., crveni komplet, {iroka la-
jsna, hitno, 1.740 EUR-a, Sarajevo.
Tel. 062 270 366.
Mercedes 190 benzin-plin,
1985. god., nove table, vlasnik,
mo`e zamjena. Tel. 061 172 165.
Mercedes 190 dizel, automatik,
88., registrovan, sive boje, odli~an.
Tel. 061 500 037.
Mercedes E klase, 1996. god.,
pre{ao 300.000 km, fix. 8.700 KM,
nije registrovan. Tel. 061 211 243.
Mercedes ML 320, benzin +
plin, 2003. god., regist. do 6./2011.
Tel. 061 145 887.
Mercedes prodajem E220 CDI
2004.godina, registrovan do
05/2011, crni metalik, automatic, u
odli~nom stanju. Mogu}a garanci-
ja, mo`e zamjena za Mercedes CLS
ili S uz doplatu. Tel. 061 101 410
Mercedes-benz CDI 200,
2000.g. Registrovan. 13.500 KM.
Tel. 061 225 555
Minibus Iveko automatik, du`.
3,70, 16 sjedi{ta, vodi se 1+8, cijena
651 EUR. Tel. 062 270 366.
Motor Yamaha 1R. Tel. 062 560
226
Nisan Micra 1.2, visija, prviv la-
snik, met. crvena. Tel. 061 526 308.
Nisan Primera 2.0, 1997. god.,
95.000 km, jedan vlasnik, o~uvan.
Tel. 061 489 267.
Opel astra 2001 dti, ful oprema
osim ko`e tek reg. nove gume
o~uvana. Cijena 8300 KM. Tel. 062
986 677
Opel Astra G OPC 2000. g.,
118KW, 2.0, regist. do 6. 2011.,
8.000. Tel. 062 905 809.
Opel Corsa C 1.0 B, 2004. god.,
siva, 3 vrata, full oprema, registro-
vana, 1 vlasnik od uvoza, 97.000
pre{la, nove gume M+S, cijena
7.900 KM. Tel. 061 835 565.
Opel Omega B 97 god mot
x20xev benz komplet u dijelovima.
Tel. 061 200 203
Opel Omega B, 97. god., kara-
van, plava 2.2 B, komplet u dijelo-
vima. Tel. 061 200 203.
Opel Omega vrata, stakla, mo-
tor, to~kovi, amortizeri, elektroni-
ka. Tel 061 200 203.
Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god.,
tek registrovan, cijena 2.500 KM.
Tel. 061 551 317.
Pasat 1.6 god. 84., karavan, 5 br-
zina, ispravan, motor extra, 501
KM. Tel. 062 270 366.
Pasat 2, karavan, 1.6 turbo di-
zel, 1987., registrovan 15. avgust,
2.500 KM. Tel. 062 723 263.
Pasat karavan 92 dizel cijena 6200
KM. Tel.061 257 534 i 061 862 080
Pasat karavan, 1997. god., TDI,
110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god.
Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187.
Pasat, karavan 1,9 TDI 1999 Auto-
matik registrovan do maja 2011. Cijena
9700 KM Tel.061 769 091
Pasat 1.9 dizel, 90. godina, 4600
KM. Tel. 062 151 896
Pasat karavan 2000 god., tdi,
11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061
818 173
Passat karavan 1,6d. 1985g, ner-
egistrovan, 1000 km. 061 270 002
Pe`o 206 HDI, 1.4, god. proiz.
2004., reg. do 20. 5. 2011., metalik
sivi, ima klimu, CD, radio. Tel. 033
644-590.
Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., met.
plavi, 4 vrata, full oprema, pla}ena
carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena
do reg. 7.950 KM. Tel. 062 548 408.
Pe`o 207, 2.0 HDI, 2003. god.,
met. ljubi~asti, 4 vrata, full oprema,
pla}eni carina i PDV, 138.000
pre{ao, cijena do reg. 11.500 KM.
Tel. 061 158 202.
Polovne ~eli~ne felge 4 kom.
Merc. 15 cola 5 rupa, 4 kom. BMW
15 cola 5 rupa, 8 kom. Golf 2. Tel.
062 213 732.
Povoljno,d`ip Isuzu Toper
86,plin-benz. 2.3 u sol.stanju,reg.do
10.X.2011. Tel. 065 257 903
Prodaem Golf II 1985 5 vrata
registovan do juna 2011 cijena
2500. Tel. 033 204 497
Prodajem za Renault Twingo,
~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i
~eli~ne felge 15'', za Renault,
oja~ane sa poklopcima cijena, 200
KM.Tel. 061 259 784.
Prodaja i ugradnja alnasera,
alternatora za sva vozila, zamjena
neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193.
Prodaje se pasat limuzina, crna
metalik, 12/2006, 1.9 TDI, 105 KS,
servisna, senzori, dig.klima, 2
klju~a, lizing auto, registrovan. Ci-
jena 23.500 KM. Tel. 063 591 876
Prodajem audi jaje 90god turbo
dizel tek registrovan cijena 4200
KM. Tel. 061 185 187
Prodajem kombi VW putni~ki.
Tel 061 360 954
Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3
benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689.
Prodajem opel corsa 1.0, 97 god
u izuzetno dobrom stanju gume
nove cijena 4500 KM. Hitno. Tel.
061 742 913
Prodajem opel frontera...kraj
1998god...registrovan do 05/2011.,
2,2 DTI 16v, euro 3, sva oprema os-
im ko`e, daljinsko zaklju~avanje,
euro kuka, tamna stakla, nove zi-
mske gume, uredno servisiran. Ci-
jena 13.000 KM. Tel. 061 130 788 i
061 132-027
Prodajem Opel kadet 1.6 D,
1987. god., registrovan, cijena
1.600 KM. Tel. 061 204 148.
Prodajem Pasat. Tel. 062 735
251.
Prodajem {kodu Fabia 2010 go-
dina, pro{la 120km klima 2 airbaga
cd el.podiza}i prozora, registrova-
na. Tel. 061 159 338
Prodajem VW pasat limuzina,
2006 godina, 1.9 TDI 105 KS, ser-
visna, senzori za ki{u i svjetla za
maglenke krom, paket 2 klju~a.
Pre{ao 160 000 km, cijena do regi-
stracije 22.800 KM. Tel.063 241 934
Prodajem za Golfa alnaser, alte-
nator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e
i monta`a. Tel. 033 531-996, 063
639 176.
Prodajem Zastavu 128. Tel. 061
538 128
Prodajm Opel Astru dizel kraj
1999 god. U odli~nom stanju, sa
svom opremom 061 108 221
Putni~ki automobil Nisan. Tel.
061 367 103.
Radim za{titu automobila od
korozije (pod), farbanje, poliranje,
kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552
547.
Razni dijelovi za Opel Korsu,
Astru, Vektru, Omegu, Fronteru,
Monterey, rje{avam probleme dija-
gnostikom. Tel. 061 200 203.
Reno 11, registrovan, stanje do-
bro, boja metalik bijela kafa, cijena
po dogovoru. Tel. 061 143 519.
Reno 5, bordo boje, 1986. god.,
benzin 1.4, istekla reg., hitno! Tel.
061 864 381.
Renault Megane, 2007 god., 2
vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,
cijena 12750 KM. Tel. 062 418
999.
Reno Clio 1.2, 16V, 2003. god.,
met. plavi, 4 vrata, full oprema,
pla}eni carina i PDV, uvoz Nje-
ma~ka, 65.000 pre{ao, cijena do reg.
7.850 KM. Tel. 061 835 565.
Reno Clio 1.2, 16V, 2003. god.,
sivi met., 3 vrata, ful oprema,
pla}eni carina i PDV, uvoz Nje-
ma~ka, 66.000 pre{la, cijena do reg.
6.800 KM. Tel. 061 835 565.
Reno Laguna 1.9, 1999., klima,
alarm, MP3, alu fel. Tel. 061 173
723.
Reno Laguna dizel, karavan,
2004. god., cijena po dogovoru. Tel.
033 420-606, 062 390 579.
Reno M, registr. boja bijela, ka-
fa met., stanje izvanredno, cijena
po dogovoru. Tel. 061 143 519.
Reno Megan 1.6 benz., kao nov,
ful oprema, uvoz Njema~ka,
pla}ena carina, cijena 8.700 KM.
Seat Ibiza 1.4 TDI, kao nova, 2003.,
uvoz Njema~ka, cijena 8.900 KM.
Tel. 061 203 169.
Retrovizorska ogledala za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799.
Shevrolet Matiz, SE 995 cm3,
47 KW, crveni, 4 vrata, 2005. god.,
pre{ao 50.000 km. Tel. 061 260 598.
[koda 120 L, god. 87., u dobr-
om stanju. Tel. 061 214 027.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve
tipove vozila. Tel. 061 749 462.
Vento,1,9 TD,1992.god,reg.do
avgusta 2011.god,cijena po dogovo-
ru.Tel.062 268 379
Vr{im izradu i ugradnju,
ma{insku obradu ogledala za retro-
vizore, povoljno. Tel. 061 382 478.
VW Bettle-buba, 2002. god., re-
gistrovan. Tel. 061 775 331.
VW Kedi, 1999. god., bijele bo-
je, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253
170.
VW Kedy 1.9 SDI, 2002. god.
Tel. 061 141 292.
VW pasat limuzina, 2006 godi-
na, 1.9 TDI 105 KS, krom paket,
dig.klima, senzori CD, servisna,
dva klju~a, 4 stakla na dugme, el
sjedala. Cijena do reg. 22.900 KM.
Tel. 066 415 302
VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW,
tek registrovan, plava metalik, se-
dam sjedi{ta, u odli~nom stanju.
Tel. 033 687 154, 061 532 179.
VW T4 2.5 TDI, 2000. god.,
(1+5) tek uve`en. Tel. 061 141 292.
VW T4, 2.5 TDI, 2003. god.,
putni~ki, klima, tek uvezen. Tel.
061 141 292.
Za auto Reno 5, glavu motora
benzin, 50 KM. Tel. 062 972 512.
Za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednja lijeva vrata. Tel.
061 260 598.
Za Reno 5 glavu motora 50
KM, benzin. Tel. 062 972 512.
Autodijelovi
Prodajem alu felge 16 sa guma-
ma u ekstra stanju. Tel. 061 010 711
Prodajem 4 gume 205 65 15 na
~eli~nim felgama za opelova vozila
sa 5 sarafa sa ljetnim dobrim guma-
ma cjena 120.KM. Tel. 063 754 873
Kupovina
Kupujem auta starija od 40 go-
dina. Tel. 066 894 511.
Kupujem Golfa 2, stranca, crve-
ne boje. Tel. 061 504 190.
Kupujem havarisana vozila.
Tel. 061 206 689.
Kupujem golf dizel, mo`e sa
o{te}enom farbom. Tel. 061 255
806
Kupujem vanjski poklopac od
rezervoara za Reno Scenic 2000 go-
dina.Tel. 061 719 786.
Kupujem vozila ni`e vrijedno-
sti, havarisana, na stranim tablama,
i sl. Tel. 061 758 217.
Kupujem vozila: havarisana,
strane table, neispravna. Tel. 061
820 000.
Vr{imo otkup rabljenih, dotra-
jalih i havarisanih vozila. Tel. 061
716 013.
Izdavanje
Izdajem dvosoban stan i 11 so-
ba (S. Kolonija Ilid`a) c. 600 m od
Univerziteta, sve novo namje{te-
no, c. grijanje, TV, internet. Ko-
ntakt tel. 061 160 896.
13920-1Nd`
Izdajem poslovni prostor na
Otoci. Informacije na tel. 061 167
707. 14148-1Nd`
A. Bu}e 1, pos. prostor 60 m2,
plinsko grijanje, parking, odgovara
za vi{e namjena. Tel. 061 724 339.
A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem
dvosoban prazan stan, 1. sprat,
eta`no grijanje. Tel. 033 442-998,
062 139 085.
A. Polje B-faza, izdajem troso-
ban stan. Tel. 061 740 091.
Adema Bu}e 3-5, opremljen po-
slovni prostor, autopraonica i auto-
servis. Tel. 061 161 463.
Aerod. naselje, pos. prostor 40
m2, za agencije, predstavni{tva, ka-
ncelarije, sa papirima. Tel. 061 857
012.
Alip. Polje, sobu sa upotrebom
kuhinje i kupatila. tel. 066 237 005.
Aneks, dvosoban namje{ten
stan, sve odvojeno, bez auta. Tel.
647-362.
Aneks, Muftije D`abi}a 12, na-
mje{ten stan. Tel. 066 786 738.
Aneks, Vrbovska, stan-ku}a, vr-
lo povoljno. Tel. 033 971-652.
Apartman izdajem na Bjela{ni-
ci. Tel. 062 320 648.
Apartmane iznajmljujem na
planini. Tel. 066 894 511.
Apartmansko preno}i{te iznad
Katedrale, parking, kablovska, 15
KM po osobi. Tel. 061 339 647.
Apartmansko preno}i{te u ce-
ntru grada, extra opremljene sobe,
TV, sat, c. grij., parking, 15 KM po
osobi. Tel. 062 530 601.
Apartmansko preno}i{te u ce-
ntru grada, extra, opremljene sobe,
TV, sat., cen. grijanje,, parking, 15
KM po osobi. Tel. 062 530 601.
B. Potok, A. Bu}e 285, izdaje se
frizerski salon sa inventarom. Tel.
061 863 722.
B. Potok, A. Bu}e, izdaje se pra-
zan stan. Tel. 061 863 722.
B. Potok, do glavne ceste, pos.
prostor 60 m2, mo`e za sve namje-
ne. Tel. 062 154 130.
B. Potok, do glavne ceste, pra-
zan sprat ku}e, sve zasebno, ima i
gara`a. Tel. 062 154 130.
B. Potok, ul. Trebinjska, dvoso-
an stan, blizu d`amije. Tel. 061 306
778 i 649-556.
Bare-[ip, izdajem gara`u, novo-
gradnja, na du`i period. Tel. 061
358 229.
Bistrik, namje{ten jednosoan
stan, priv. ku}a, ispod tranzita. Tel.
061 108 770.
Bla`uj, izdajem ku}u sa svim
prate}im sadr`ajima. Tel. 061 312
860.
Breka, izdajem jednosoban stan
namje{ten, exluzivno, prednost str-
anci. Tel. 062 204 208.
Breka, izdajem pos. prostor
40m2. Tel. 061 209 190.
Brije{}e, izdajem ili prodajem
zemlji{te na 820 m2, put sa tri stra-
ne, pogodno za gra|evinsko stova-
ri{te. Tel. 061 84 84 33.
Bu}a potok, izdajem stan. Tel.
033 654-717.
Butmir, izdajem pos. prostor 53
m2, cijena povoljna. Tel. 061 778
051.
^. Vila, dvos. namje{ten stan,
novogradnja, III sp., lift, eta`. grija-
nje. Tel. 061 255 376.
^. Vila, II sprat, dvosoban extra
namje{ten stan, internet, blinda,
balkon. Tel. 061 190 713.
Centar - Papagajka, nudim
no}enje u luksuzno opremljenom
apartmanu. Tel. 061 724 725.
Centar, Alipa{ina 47/2 izdajem
~etverosoban stan, kompletno ada-
ptiran i luksuzno opremljen, kli-
matiziran. Tel. 061 149 637
Centar, izdajem dvosoban na-
mje{ten ili nenamje{ten. Tel. 061
818 644.
Centar, tros. stan u Sarajevu,
komp. namjet{en na du`i period,
zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777.
Dobrinja 2, dvosoban stan. Tel.
033 450-752.
Doglodi, izdajem 100 m2 poslo-
vno skladi{nog i 150 m2 stambe-
nog prostora. Tel. 061 561 132.
Dvije namje{tene sobe, kuhi-
nja, blizu `elj. stanice, pos. ulaz,
studentima. Tel. 033 216-402.
Dvije sobe djevojkama, centar,
povoljno. Tel. 033 213-629.
Dvos. namje{ten stan u zgradi
na Otoci. Tel. 061 233 078.
Dvos. nenamje{ten stan grija-
nje obezbije|eno, Kvadrant, ^. Vi-
la. Tel. 061 347 539.
Dvosoban namje{ten stan. Tel.
033/522-753.
Friz. salon izdajem, mo`e i ra-
dni odnos. Tel. 061 157 740.
Gara`u izdajem na Grbavici,
blizina raskrsnice Vraca. Tel.
033/525-573.
Gara`u izdajem u [opingu-Gr-
bavica, vanjska strana. Tel. 657-
189, 061 912 565.
Garsonjera namje{tena, Al. B
faza, ozbiljnim osobama, 6 mj. kiri-
ja. Tel. 061 272 743, 065 631 342.
Gornja Breka 39, namje{ten je-
dnosoban stan. Tel. 061 213 208,
033 446-760.
Grada~a~ka, jednos. namje{ten
stan zapos. osobi. Tel. 033 651-127.
Grbavica, blizu Kanadske
ambasade, izdajem dvosoban lijepo
namje{ten stan. Tel. 061 172 263.
Grbavica, izdajem namje{ten
stan i gara`u. Tel. 033 643-359, 062
615 062.
Grbavica, kod [opinga, u dvo-
sobnom namje{tenom stanu sa
eta`nim grijanjem tra`i se sustana-
rka. Tel. 062 639 585.
Grbavica, ul. Behd`eta Muteve-
li}a 99, izdajem pos. prostor. Tel.
033 523-887.
Hrasno, sobe za no}enje i dne-
vni boravak. Tel. 062 100 285.
Hrasno, Trg heroja 32, jednoi-
posoban namje{ten stan ozbiljnoj
zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063
487 813.
Hrasno, Trg heroja br. 32, je-
dnosoban stan. Tel. 033 647-692.
Ilid`a-Lu`ani, stan, jednoipos.
namje{ten, centr. grijanje, `enskim
osobama, 300 KM. Tel. 066 324
343.
Ilid`a-Mala aleja, izdajem pos.
prostor. Tel. 062 789 685.
28 Utorak, 2. novembar/lstudeni 2010.
oglasi
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 29
Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40
m2, papiri uredni 1/1, povoljno, za
sve namjene, ima parking za kola.
Tel. 033 622-064, 062 156 840.
Ilid`a-Pejton, trosoban stan
(ku}a u nizu) sa ba{tom i kami-
nom. Tel. 061 537 739.
Izdaje se poslovni prostor po-
godan za sve namjene 20m sve
informacije 061 481605
Izdaje se poslovni prostor na
Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen,
pogodan za kancelarije. Tel. 033
533-123.
Izdajem 3-soban nenamje{ten
stan, Dobrinja C-5, kirija 300 KM.
Tel. 065 836 513.
Izdajem dvoiposoban na-
mje{ten stan u centru grada. Tel.
061 202 497.
Izdajem dvoiposoban poluna-
mje{ten stan u priv. ku}i, poseban
ulaz. Tel. 033/454-424.
Izdajem dvokrevetnu sobu ra-
dnicima, cijena 60 KM po krevetu.
Tel. 061 415 800.
Izdajem dvokrevetnu sobu stu-
dentima kod Bosmala. Tel. 062 138
905.
Izdajem dvosoban namje{ten
stan na Grbavici kod Lorisa. Tel.
033 443-025.
Izdajem dvosoban namje{ten
stan na Marin Dvoru. Tel. 033 526-
426, 061 504 385.
Izdajem dvosoban namje{ten
stan, D. Malta. Tel. 033/521-566.
Izdajem dvosoban poluna-
mje{ten stan mla|em bra~nom pa-
ru na Alipa{inom polju. Tel. 063
466 444 i 063 320 413
Izdajem dvosoban stan od 1. XI
u centru. Tel. 442-331.
Izdajem gara`u na Grbavici u
[opingu. Tel. 061 911 971.
Izdajem gara`u na Ko{evskom
brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275
198
Izdajem gara`u na Marijin
Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada
„Viza za budu}nost“). Tel. 061 273
995.
Izdajem gara`u. Tel. 033 205-
071.
Izdajem ili prodajem radnju na
Siranu. Tel. 062 917 009.
Izdajem jednokrevetnu i dvokr-
evetnu sobu sa upotrebom kuhinje
studentima, Bjelave. Tel. 061 802
958.
Izdajem jednokrevetnu sobu sa
manjom kuhinjom, poseban ulaz,
upotreba kupatila, studentu. Tel.
033 532-035.
Izdajem jednokrevetnu sobu sa-
mcu -studentu sa upotrebom kuhi-
nje i kupatila.ul.Safeta Had`i}a
br.37.Tel. 033 655 980
Izdajem jednokrevetnu sobu
studentu sa upotrebom kuhinje i
kupatila. ul.safeta ha|`i~a br.37.
Tel.033 655 980
Izdajem jednosoban namje{ten
stan, cen. grijanje, kablovska, pose-
ban ulaz. Tel. 033 638-006.
Izdajem jednosoban stan Grba-
vi~ka mob 061 580 525
Izdajem jednosoban stan za
dvoje studenata ili zaposleni,
eta`no grijanje, Ko{evsko brdo.
Tel. 061 537 239.
Izdajem jednosoban stan, priva-
tna ku}a. Tel. 033 464-614.
Izdajem kancelarijski prostor u
Hrasnom preko puta Robota. Tel.
535-052.
Izdajem ku}u na Mejta{u 120
m2 sa 200 m2 vrta, strancima,
sre|ena, nenamje{ten. Tel. 061 156
262.
Izdajem ku}u na Mihrivodama,
3 sobe , 2 mokra ~vora, kuhinja tr-
pezarija, gara`a 4 parking mjesta,
ba{ta, na du`i period . Cijena 1.300
KM mjese~no /ispod Kafane
KIBE/. Tel. 062 762 572
Izdajem ku}u porodici. Tel. 061
350 176.
Izdajem ku}u u Butmiru, 2 spr-
ata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo
za Turski koled`. Tel. 061 971 090.
Izdajem namje{tenu garsonjeru
sa cent. grijanjem, na Vratniku.
Tel. 061 541 016.
Izdajem namje{tenu sobu na
Alipa{inom polju, a faza, studentici
ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel.
033 542 235
Izdajem namje{tenu sobu u ul.
Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106
584.
Izdajem namje{tenu sobu zapo-
slenoj `eni ili studentici, blizu Ka-
tedrale. Tel. 061 911 928.
Izdajem opremljen, uhodan fri-
zerski salon sa tri radna mjesta, ma-
nikir, pedikir, nadogradnja nokti-
ju. Tel. 062 111 849
Izdajem p. prostor 240 m2 za
sve namjene sa parkingom uz gla-
vnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545
358.
Izdajem opremljen kozmeti~ki
salon u frizerskom salonu. Tel :
061-250-950.
Izdajem jednosoban stan u
Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033
513 036.
Izdajem pos. prostor 20 m2 na
Stupu uz Heco pijacu, pogodno za
kancelarije, predstavni{tva, ugost.
objekte i drugo. Tel. 061 249 249,
061 531 130.
Izdajem posl. prostor kod Do-
ma milicije, Tina Ujevi}a 13. Tel.
061 033 953.
Izdajem poslovne prostore, na
vi{e lokacija, za razne namjene. Tel.
061 156 262.
Izdajem poslovni prostor 80
m2, mo`e i 40 m2, stan 80 m2. Tel.
061 460 150.
Izdajem poslovno skladi{ni pr-
ostor 40 - 200 m2 na Stupu, udaljen
50 metara od Interexa. Kamionski
pristup. 061 266 869.
Izdajem prazan stan 65 m2, c.
grijanje, sa parkingom, I sprat, Sar-
aj polje. Tel. 061 545 358.
Izdajem sobe za spavanje na
Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15
KM. Tel. 061 192 073.
Izdajem sobe za spavanje na
Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15
KM. Tel. 061 434 123.
Izdajem sobu sa centralnim gri-
janje i kablovskom TV zaposlenom
mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033
659 895 mob:062 943 021
Izdajem sobu studentici kod
Holiday inna, sa cen. grijanjem, te-
levizorom i upotrebom ostalog. Tel.
00387 33 214-595.
Izdajem sobu, centar, upotreba
kuhinje, cen. grijanje, mogu dvije
djevojke. Tel. 200-564.
Izdajem sprat ku}e Ilid`a, ko-
mplet namje{ten, luksuzno, stra-
ncima, pos. ljudima. Tel. 033 637-
494, 061 257 567.
Izdajem sprat ku}e Ilid`a, ko-
mplet namje{ten, strancima i pos.
ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257
567.
Izdajem stan u centru grada sa
gara`om na du`i period. Tel. 062
258 306, 062 986 371.
Izdajem stan. Tel. 459-889.
Izdajem stanbeno kancelarijski
poslovni prostor 70m/2 kod ROB-
OTA u Hrasnu. Tel. 061 350 769
Izdajem stan-kancelarijski pro-
stor 70 m2, III sprat, kod Katedra-
le. Tel. 062 812 183.
Izdajem stdan u strogom centru
grada, cijena povoljna. Tel. 033
205-825.
Izdajem trosoban namje{ten
stan kod Lu~kog mosta-Mostar i
sobe za preno}i{te sa kuhinjom.
Tel. 062 070 100
Izdajem ve}i jednosoban na-
mje{ten stan, Had`ijamakova 19.
Tel. 033 447-825, 061 335 327.
Izdajem vikendicu uz okolno
obradivo zemlji{te za okolno obra-
divo zemlji{te za organski uzgoj.
Selo Sejdanovi}i-Pazari}. Tel 032
785 909 i 061 782 544
Jednoiposoban namje{ten stan
sa grijanjem. Tel. 033 613-832.
Jednokrev. soba sa manjom ku-
hinjom, pos. ulaz, upotreba kupati-
la, studentu. Tel. 033 532-035.
Jednokrev. soba sa upotrebom
kuhinje i grijanjem, studentici
(Mejta{). Tel. 207-425.
Jednokrevetnu namje{tenu so-
bu, kuhinju sa kupatilom, u stro-
gom centru. Tel. 445-306.
Jednokrevetnu sobu sa upotre-
bom kuhinje i kupatila, `enskoj
osobi. Tel. 062 293 406.
Jednosoban namje{ten stan stu-
dentici, centralno grijanje. Tel.
615-582.
K. Glava, Sarajevo, jednos. stan
studentima. Tel. 062 940 227.
Kasindolska, izdajem na-
mje{ten stan, 150 KM. Tel. 033
693-400.
Kasindolska, izdajem stan po-
lunamje{ten, 150 KM. Tel. 033
693-400.
Kod autob. stanice I. Sarajevo
jednos. stan, od 1. 11. 2010. Tel. 062
760 319.
Kod kina Tesla, izdajem kancel.
prostor, I sp., 74 m2, sve novo,
1.300 KM kirija. Tel. 062 907 831.
Kod Pionirske doline, dvokre-
vetnu sobu djevojkama, eta`no gri-
janje, sa upotrebom kuhinje. Tel.
061 598 694.
Kod stadiona Ko{evo na-
mje{ten jednos. stan. Tel. 033 208-
024.
Kod stadiona Ko{evo, na-
mje{ten jednosoban stan. Tel. 033
208-024.
Kod Vje~ne vatre, 1. kat, pos.
prostor 120 m2, strogi centar. Tel.
061 537 739.
Kompletno namjet{en stan 70
m2, centr. grijanje, kablovska TV,
Pejton. Tel. 657-697.
Ko{. brdo, garsonjeru, na-
mje{tena, plinsko grijanje. Tel. 033
445-502, 061 321 349.
Ko{ev. brdo, 3-soban lijepo opr-
emljen stan, 500 KM. Tel. 061 214
306.
Ko{evo uz bolnicu, izdajem so-
bu, cen. grijanje, iza 16 sati. Tel. 033
217-185.
Lijepo namje{tena soba zapos.
`eni ili studentici, veoma povoljno.
Tel. 033 457-722.
M. Dvor, kod Ameri~ke amba-
sade, namje{ten ekstra stan 80 m2.
Tel. 061 897 958.
Mostar. raskr{}e, pos. prostor
uz glavnu cestu, 65 m2, pogodan za
buregd`inicu i sli~no. Tel. 061 509
337.
Namje{en dvos. stan. Tel. 033
522-753.
Namje{ten stan studenticama.
Tel. 033 203-887.
Namje{tena garsonjera zapos.
mu{karcu ili studentu, nepu{a~u.
Tel. 061 398 380.
Namje{tena soba, centr. grija-
nje. Tel. 544-231.
Namje{tenu sobu studentica-
ma. Tel. 061 378 640.
Namje{tenu sobu, grijanje, ku-
patilo, pos. ulaz. Tel. 033 205-071.
Ned`ari}i, izdajem kompletno
opremljenu auto-praonu. Tel. 061
244 166.
Opremljen frizerski salon 34
m2, mogu}a promjena namjene.
Tel. 061 561 132.
Panjina kula 115, dvosoban
stan. Tel. 061 108 927.
Panjina kula 115, izdajem dvo-
soban stan. Tel. 061 108 927.
Panjina kula, dvosoban stan u
priv. ku}i. Tel. 061 108 927.
Panjina kula, jednosoban na-
mje{ten stan, poseban ulaz, grijanje
plin ili drva. Tel. 062 105 039.
Pekaru komplet opremljenu
koja jo{ radi izdajem, 500 KM. Tel.
061 150 129, Pofali}i.
Pionirska dolina, kod okreta-
ljke, povoljno trosoban stan. Tel.
063 899 333.
Pofali}i Bosna-auto, H. ^emer-
li}a, u zatvorenom izdajem obi-
lje`ena parking mjesta, 50 KM +
PDV. Tel. 061 209 057.
Pofali}i, namje{ten sprat u por-
odi~noj ku}i, cijena 200 KJM. Tel.
033 653-628.
Pos. prostor 40 m2 za agencije,
predstavni{tva, kancelarije, Aero-
drom. naselje, sa papirima. Tel. 061
857 012.
Pos. prostor 90 m2 uz glavnu sao-
bra}ajnicu za sve namjene, ul. Ali-
pa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558.
Pos. protor 20 m2 na Kuli, I. Sa-
rajevo. Tel. 062 760 319.
Pos. skl. protsor 100 m2 i 150
m2 stamb. prostora u Doglodima.
Tel. 061 561 132.
Pos. skladi{ni prostor 40 i 120 m2,
Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869.
Poslovno-kancelarijski prostor
98 m2 - 1.200 KM. Tel. 061 033 953.
Povoljno iznajmljujem posl. pr-
ostor 11 m2, Tr`ni centar D. Malta.
Tel. 062 789 206.
Prazan stan u priv. ku}i, Za-
br|e, povoljno. Tel. 061 200 842.
Prostor izdajem, frekventna lo-
kacija uz samu cestu, veliki parki-
ng, 30 m2, cijena 500 KM. Tel. 061
357 786.
S. Kolonija, jednos. nena-
mje{ten stan. Tel. 061 270 314.
[ip, stan u priv. ku}i, 75 m2, svi
priklju~ci odvojeni. Tel. 061 144
845.
Skijanje Austrija Tirool skija-
li{ta Soelden i Obergurgl 2 apar-
tmana. Tel. 0043 65 0760 4046
Soba sa grijanjem nepu{a~u.
Tel. 523-462.
Sobe za preno}i{te i dnevni bor-
avak, TV, kupatilo. Tel. 062 644
055.
Socijalno, izdajem namje{tenu
sobu sa upotrebom kuhinje stude-
ntici. Tel. 033/525-792.
Sokolovi} Kolonija, blizu {kole,
izdajem jednosoban komforan stan
(grijanje, digitalna TV). Tel. 063
720 267, 033/515-153.
Stan 70 m2, ul. Buka, nov, ada-
pt., na du`i period, prazan. Tel. 061
222 295.
Stan namje{ten, sve odvojeno,
pos. ulaz, priv. ku}a, grijanje plin,
bez auta. Tel. 647-362.
Stari Grad, namje{ten jednoso-
ban stan, strancu ili studentu. Tel.
062 800 583.
Stari Grad, renoviran, na-
mje{ten stan za strance ili studenta.
Tel. 033 440-727, 062 800 583.
Stup kod Interexa, pos.-skla-
di{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061
266 869.
Stup kod Interexa, stan u priva-
tnoj ku}i. Tel. 061 266 869.
Trg heroja, atraktivna pos. pro-
stor (27 + 8 m2) - centralna pozici-
ja. Tel. 061 390 748.
Tros. namje{ten stan u priv.
ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376
354.
U priv. ku}i [ip, stan jednos.
pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061
781 073, 485-657.
U priv. ku}i stan na Aneksu,
Novopazarska, mo`e i poluna-
mje{ten. Tel. 033 971-652.
U Starom Gradu izdajem poslo-
vni prostor pogodan za trgovinu,
kancelarije. Tel. 033 227-609.
Ul. K. Tomislava, izdajem ka-
ncelarije od 50 m2, 15 KM/m2. Tel.
061 142 704.
Uredno namje{ten stan za stra-
nca ili studente, Stari grad. Tel. 033
440-727, 062 800 583, 061 740 293.
V. Polje, tek renoviran na-
mje{ten jednosoban stan. Tel. 061
367 113.
Vlasi}-Babanovac Izdajem sobe
i apartmane tokom cijele godine.
Tel. 061 716 271
Vogo{}a, izdajem dvoiposoban
namje{ten stan 66 m2, 5. sprat, par-
king mjesto, balkon, 350 KM. Tel.
061 377 998.
Vranicin neboder, 2-soban na-
mje{ten stan. Tel. 061 233 743.
Zabr|e, pos. prostor 80 m2, ul.
Alije Imamovi}a 7. Tel. 065 684
987.
Zabr|e-Rajlovac, Alije Imamo-
vi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80
m2. Tel. 065 684 987.
Zapos. osobi izdajem manji
stan jednos., Centar-Katedrala, 200
EUR-a. Tel. 061 503 868.
Zenica - centar, izdaje se pos.
prostor pogodan za mikrokreditne
banke, urede, predstavni{tva, apo-
teke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189
895. www.nekretnine.ba
Prodaja
Bla`uj, prodajem 3 duluma ze-
mlje i ku}u. Tel. 061 536 165.
14259-1Nd`
Dolac Malta: prodajem stan 54
m2, mo`e i kao poslovni prostor.
Tel. 061 324 642. 14259-1Nd`
HITNO I VRLO POVOLJNO
prodajem ku}u sa oku}nicom,
1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci,
novogradnja, Ahatovi}i - Djevo-
ja~ke vode. Tel. 061 207 921.
14211-1Nd`
Ned`ari}i - prodajem 1.800 m2
zemlji{ta sa manjom ku}om, do-
zvoljena gradnja zgrade od pet
spratova. Cijena 300.000 KM.
Plac se nalazi kod Doma staraca u
Ned`ari}ima. Mob. 061 547 135.
14272-1Nd`
Prodajem adaptiran jednoipo-
soban stan 49 m2, Dobrinja - Aer-
odrom., I sprat, povoljno. Tel. 061
375 787. 14243-1Nd`
Prodajem renoviran stan 32 m2
na Varcama, 2. sprat, 55.000 KM.
Tel. 061 257 739.
16693-1tt
Stan 49 m2, Vi{njik, eta`no gri-
janje, klima, sa zidanom gara`om.
Tel. 061 147 258. 16674-1tt
Stanovi novogradnja. U na-
jljep{em dijelu Dobrinje. Odmah
useljivo, veliki balkon, gara`e,
parking. Objekat bez tereta. Su-
per. Tel. 061 161 548, 061 161 670.
PTT
Super luksuzan stan 99 m2, no-
vogradnja + gara`a, Paromli-
nska, ~etverosoban. Cijena 2.500
KM po kvadratu. Tel. 061 139
469. 14278-1Nd`
Adaptiran jednosoban stan 30
m2 /II sprat Gornje Ciglane pored
autobuskog stajali{ta Ko{evsko, gr.
plinsko, blizina fakulteta medici-
na, arh. gradjevina itd.Cijena
68.000 KM. Tel. 062 900 860 i 033
223 718
Adaptiran jednosoban stan 30
m2 /II sprat Gornje Ciglane pored
autobuskog stajali{ta Ko{evsko, gr.
plinsko, blizina fakulteta medicina,
arh. gradjevina itd.Cijena 68.000
KM. Tel. 062 900 860 i 033 223 718
Adaptiran jednosoban stan 36
m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM.
Tel. 061 533 758.
Adaptirana manja bos. ku}a iz-
nad Bistrika, mo`e zamjena za
stan. Tel. 061 260 598.
Alipa{ino A-faza, namje{ten
stan 49 m2. Tel. 061 500 251.
Alipa{ino A-faza, prodajem na-
mje{ten stan 49 m2. Tel. 061 500
251.
Aneks, Prijedorska 6, prvi spr-
at, 54m2, dvosoban stan u
odli~nom stanju. Tel. 065 887 827
Aneks, prodajem ku}u, papiri
1/1. Tel. 062 156 982.
B. Potok, A. Bu}e, ku}u 3 sprata
sa lokalom sa 3 zasebna ulaza, sve
novo i useljivo. Tel. 062 154 130.
B. Potok, Adema Bu}e, jedno-
soban 33 m2, novija gradnja, VI
kat, lift, plinsko eta`no, balkon,
65.000 KM. Tel. 061 247 777.
Banjlauka, ul. Kozarska, ku}a
9.5x10.5 m, novogradnja, 2 troso-
bna stana, veliko potkrovlje, na
placu 890 m2. Tel. 061 218 659
Bare-[ip, gara`a, novogradnja,
iza Sam-shopa. Tel. 061 358 229.
Ba{~ar{ija Safvet bega Ba{agi}a,
prodajem stan 34 m2 sa {upom. Tel.
061 208 735, 061 474 245.
Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni
objekat u najprometnijoj ulici Bra-
vad`iluk, restoran sa sobama, mo-
tel 355 m2. Tel 061 275 535.
Bla`uj, uz glavnu cestu, pos. pr-
ostor 35 m2, mo`e i zamjena za au-
to, cijena prostora je povoljna. Tel.
061 509 337.
Bos. Krupa, naselje Kr~ane,
8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo
1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156
886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
^. Vila 2, kod Merkur-centra,
dvoiposoban stan 64 m2. Tel. 066
359 832.
^ekalu{a, I kat, trosoban 90 m2,
cijena 260.000 KM. Tel. 066 801
737
^engi} Vila, D`emala Bijedi}a
33/15, prodajem jednoiposoban
stan veli~ine 49 m2, ima balkon,
kompletno adaptiran. Kontakt 061
149 637.
Centar - Mejta{ /pored Ho{e
Komerc-a/ garsonjera 21/m2 viso-
ko prizemlje u odli~nom stanju
57.000 KM. Tel. 062 762 572
Centar Bare - [IP /prvi niz, bije-
le zgrade/ dvosoban stan 46m2/I
sprat , sa novom komplet ugradbe-
nom kuhinjom i ameri~kim plaka-
rima, uknji`en 1/1 95.000 KM. Tel.
062 762 572
Prodajem ~etverosoban dvo-
eta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke
gimnazije. Tel. 061 336 726.
Prodajem ku}u na Poljinama.
Tel. 061 856 179
Prodajem stan u privatnom
vlasni{tvu, dupleks, Podhrastovi
ul. Husage ^i{i}a 26. Tel. 062 332
769
Centar Bjelave garsonjera 22
m2/I u odli~nom stanju 52.000 KM
fiksno. Tel. 061 269 835
Centar Ko{evo Ul. P. Lige por-
ed pijace Ciglane mala dupleks
ku}ica 35 m2, 2 sobe, kuhinja, ku-
patilo, sve kompletno adaptirano,
5o m2 dvori{ta i zelenilo oko ku}e,
pogodno za studente. 65.000 KM.
Tel. 062 068 901
Centar strogi, dvoiposoban 55
m2/III, prodajem - mo`e i izdava-
nje. Tel. 061 139 490.
Centar Zenice, pos. prostor su-
teren 60 m2. Tel. 062 705 360.
Centar, Avde Jabu~ice, vis. pri-
zeml,je, 25 m2 = 60.000 KM. Tel.
061 415 787.
Centar, Breka- Zaima [arca 38
prodajem ~etverosoban stan 108
m2 u izuzetnom stanju. Cijena po-
voljna. kontakt 061 149 637
Centar, kod dr`avne bolnice,
dvosoban stan, kompletno i kvali-
tetno adaptiran na tre}em spratu, 2
300 km/m2. Tel. 062 068 901
30 Utorak, 2. novembar/lstudeni 2010.
Centar, Kromolj, prodajem
dvosoban stan 46 m2 u novogra-
dnji sa uzuzetno kvalitetnim mate-
rijalima, sve zavrseno i useljivo. ko-
ntakt 061 149 637
Centar, ku}e u nizu, ~etverosob-
ni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a,
ba{ta- elitno naselje .Tel. 062 341
250
Centar, Mandrina 1, ispod stu-
dentskih domova na Bjelavama,
ku}a s oku}nicom, zajedno 170m2.
Tel. 062 199 928
Centar, prodajem pos. prostor
157 m2, prizemlje, parking, pogo-
dno za sve namjene. Tel. 061 304
599, 033 665-419.
Centar, ul. Avde Jabu~ice, pro-
dajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
Centar. Kromolj prodajem stan
u novogradnji 150 m2 sa bastom,
velikom terasom i gara`om za ~etiri
auta, zaseban ulaz ima sve eleme-
nte ku}e. kontakt 061 149 637
Centar-Dalmatinska, stan 121
m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i
za pos. prostor. Tel. 033/221-533.
Centar-M. Dvor, jednosoban 40
m2, II sprat. Tel. 061 715 543.
^etverosoban stan u strogom
centru 102 m2, potpuno adaptiran.
Tel. 061 130 342.
Ciglane Donje, prodajem 3-so-
ban stan 106 m2, cijena 270.000
KM. Tel. 061 911 324.
D. Jo{anica, Vogo{}a, ku}a u fa-
zi adaptacije, p+s+s sa 700 m2 ze-
mlji{ta. Tel. 061 260 598.
Dobrinja III jednoiposoban
stan 48 m2/III u odli~nom stanju
/plus balkon/ 72.000 KM fiksno.
Tel. 061 269 835
Dobrinja 2, prodajem ili mije-
njam za manji uz doplatu, 3 1/2
stan, 91 m2, IV sprat, 1.700
KM/m2. Tel. 062 606 831.
Dobrinja C-5, I sprat, prodajem
dvosoban stan, kod Merkatora. Tel.
061 144 162.
Dobrinja III trosoban stan pro-
dajem u odli~nom stanju. Tel. 061
510 964
Dobrinja jednoiposoban stan
47 m2/VI u odli~nom stanju /plus
balkon/ 72.000 KM. Tel. 061 269
835
Dobrinja, ul. Kunovska, I sprat,
stan useljiv, 42 m2 = 70.000 KM.
Tel. 061 415 787.
Dubrovnik, prodajem dvoso-
ban stan u Gru`u, V sprat, usta-
kljen balkon sa pogledom na
Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-
192.
Dva pos. prostora, koji mogu
biti i jedna cjelina od 70 m2, pro-
stori su novije gradnje, cijena po
dogovoru. Tel. 061 324 040, 062 571
260.
Dvije stare ku}e, H. Kaimije,
Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840.
Dvoipos. stan 65 m2, na Dobri-
nji, prodajem. Tel. 065 877 065.
Dvos. stan iznad Op{te bolnice,
plin. grijanje, ba{ta 52 m2, 95.000
KM. Tel. 062 619 266.
Dvos. stan u Hrasnom. Tel.
033/646-213.
Dvosoban stan u Aerodro-
mskom naselju, 40m2, fiks.
50000€, potpuno adaptiran, na-
mje{ten, nekori{ten i odmah use-
ljiv. Tel. 061 102 470.
Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200
m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061
304 599, 033 665-419.
Ferhadija 15/I, stan pogodan za
poslovni prostor, povr{ine 82 m2.
Tel. 033 212-598.
Fo~a, jedan dulum vo}njaka sa
lijeve strane ]ehotine, ispod sela
Sa{, grani~i sa ]ehotinom. Tel. 033
622-064, 062 156 840.
Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p
sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, je-
ftino. Tel. 061 260 598.
Garsonjere: Vi{njik 24 m2/II -
52.000 KM. Mejta{ 21 m2/VP -
57.000. [vrakino - 24 m2/III -
42.000 KM. Ko{evsko 24 m2/VP -
40.000 KM. Tel. 061 269 835.
Gornje Ciglane, Dajanli I.B.
80m2. Tel. 061 350 682
Grada~ac-Ormanica, prodajem
zemlju i vikendicu, vlasni{tvo 1/1.
Tel. 035 274-389, 062 677 806.
Grbavica, Dervisa Numi}a pro-
dajem ku}u prizemlje, i dva sprata
sa poslovnim prostorom, cijena po-
voljna. kontakt 061 149 637
Grbavica, Ljubljanska 23 b/1
prodajem trosoban stan 71 m2,
dvostrano orijentisan sa balkonom.
kontakt 061 149 637
Grbavica, [oping, troipos. stan
(renoviran) sa gara`om. Tel. 033
617-742, 061 964 797.
Grbavica, stan 45 m2, cijena
1.300 KM po m2. Tel. 033 239-735.
Grbavica, stan 53 m2, potpuno
adaptiran, IV sprat, B. Muteveli}a
41. Tel. 061 359 197.
Grbavica, troiposoban stan
(renoviran), sa gara`om. Tel. 033
617 742, 061 964 797.
Grbavica-Kova~i}i, prodajem
dvosoban namje{ten stan (ugrad-
bena kuhinja i spava}a). Tel. 061
172 263.
Grbavica-[oping, troiposoban
stan (renoviran) sa gara`om. Tel.
033 617-742, 061 964 797.
Grdonj, prodajem 6.500 m2 ze-
mlje. Tel. 210-798.
Had`i}i - prodajem ku}u 9x8,5,
P+S+P, sa oku}nicom 618 m2 i
dvije gara`e, useljiva. Tel. 420-319
ili 521-187.
Had`i}i, Drozgometva proda-
jem imanje sa cca 220 dunuma, li-
vada, njiva i {uma sa vi{e ku}ista,
voda struja i put na parceli. Konta-
kt 061 149 637
Hitno 70 m2 centar, Avaz, ko-
mpletno renoviran, osun~an, 4.
sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061
186 665.
Hitno i povoljno prodajem tro-
soaban stan na Alipainom polju.
Tel. 061 271 550, www.bih-croatia-
realestate.com
Hitno i vrlo povoljno prodajem
ve}u ku}u u Rakovici, Kakrinje, sa
3 dunuma oku}nice, pogodno za
mali biznis, zvati od 16 do 20 sati.
Tel. 061 702 893.
Hitno prodajem adaptiran je-
dnoiposoban stan 45 m2, 13. sprat,
Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fi-
ksno. Tel. 061 811 144.
Hotonj-Orahov brijeg, gra|. pa-
rcele 818 m2 i 640 m2, urban. sagla-
snost, vl. 1/1, cijena po dogovoru.
Tel. 061 803 715.
Hrasno, dvosoban adaptiran
stan 60 m2, ugra|ena talijanska ku-
hinja, ekstra lokacija. Tel. 061 724
597.
Hrasno, ul. P. Ribar, II sp., 38
m2, 84.000 KM. Tel. 061 415 787.
Humska, ku}u sa oku}nicom.
Tel. 650-605.
Ilid`a, centar stan od 48+5m/2,
cijena 75.000 KM. Tel. 061 272 136
Ilid`a, IV Viteske brigade 50,
prodajem ku}u sa jo{ devastiranim
objektom na parceli od 1450 m2.
kontakt 061 149 637.
Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa
483 m2, stamb. prostora i 676 m2
oku}nice. Tel. 065 877 065.
Ilid`a, Lu`ani Vinka [amarli}a
61 prodajem ku}u u nizu na sprat
sa gara`om u izvrsnom stanju. ko-
ntakt 061 149 637
Ilid`a, Lu`ani, I sprat, 50 m2, J.
Fincija. Tel. 065 645 108.
Ilid`a,centar stan od
48+5m/2,cijena 75.000 KM.Ko-
ntakt 061 272 136
Ilid`a-Lu`ani 54 m2 stan, I spr-
at. Tel. 065 645 108.
Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58
m2, cijena po dogovoru. Tel. 033
623-534.
Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5,
prizemlje + 2 sprata sa gara`om i
pos. prostorom, cijena po dogovo-
ru. Tel. 062 226 007.
Ilid`a-Pejton, prodajem ili mi-
jenjam stan u nizu za manji uz do-
platu. Tel. 033 637-387, 061 177
510.
Ilid`a-Pejton, trosoban stan, re-
noviran, 77 m2 + 2 lo|e + gara`a.
Tel. 061 493 323.
Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski
ljiljan 17, objekat P+1+P, 150 m2,
oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319
563.
Ispod [aminog Gaja uz glavnu
cestu dunum zemlje, vrlo povoljno.
Tel. 062 138 905.
Isto~no Sarajevo-Lukavica,
pos. prostor 38 m2 i stan na spratu
62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065.
Jednos. stan od 37 m2 u Vogo{}i
prodajem. Tel. 065 877 065.
K. Brdo, A. Hangija, dvosoban
46 m2, I kat, balkon, renoviran,
1.950 KM/m2. Tel. 066 340 748.
Kemala Kapetanovi}a 32, stan
50 m2, 9. sprat, neboder, 105.000
KM. Tel. 063 891 345, 061 031 655.
Klju~, Kulina Bana bb, iznad
Vatrogasnog prodajem 6 duluma
zemlje. Tel. 062 364 214, 053/222-
928.
Ko{. brdo, stan 38 m2, V.P., pro-
dajem, idealan za studente. Tel. 062
110 722.
Ko{evsko brdo Ul. Muhameda
Had`ijahica garsonjera 24 m2/viso-
ko pr. kao prvi sprat useljiva 40.000
KM fiksno. Tel. 061 269 835
Ko{evsko Brdo, stan 32m2,
adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke
D`umhura. Tel. 061 778 706
Kova~i pogled na M. Dvor, stan
78 m2 + gara`a 17 m2. Tel. 033
212-479.
Kova~i}i, iznad OHR-a, stan 78
m2. Tel. 033 212-479.
Ku}a 240 m2 useljiva, duplex,
kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili za-
mjena za Trebinje. Tel. 061 301 772.
Ku}a iza @eljinog stadiona,
ukupno 410 m2. Tel. 061 437 000.
Ku}a iznad Dubrovnika, dobro
opremljena u Federaciji-Ivanica,
260 m2. Tel. 061 565 781.
Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamje-
na za stan. Tel. 062 165 566.
Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat
i 8.618 m2 zemlje uz ku}u, sve za
95.000 KM. Tel. 061 299 127.
Logavina, 20 m2, 1-soban, 1.
sp., 67.000 KM. Tel. 066 801 711.
Logavina, Stari Grad, pos. pro-
stor 42 m2, prodaja i proizvodnja,
uhodano, dobro poslovanje. Tel.
061 565 781.
M. Dvor, jednosoban od 40 m2.
Tel. 061 715 543.
M. Dvor-centar, jednosoban
stan, II sprat, preko puta „Unitica“
nebodera. Tel. 061 187 016.
Makarska-centar, prodajem
stan 35.000 EUR-a. Tel. 00385 99
596 0425.
Mojmilo, jednosoban stan, cije-
na po dogovoru. Tel. 061 316 298.
Mostarko raskr{}e, pored ceste
prodajem zemlju 1000m2 cijena
80.000 eura. Tel. 065 685 386
N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan
94 m2, II sprat, 2 banje, 2 WC, 3 ba-
lkona. Tel. 033 612-007.
Nahorevska (iza Pionirske)
ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e,
poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061
304 599, 033 665-419.
Ned`ari}i novogradnja, garso-
njera 33 m2, cijena 1.700 KM/m2,
sa PDV-om. Tel. 061 504 425.
Novi grad Sarajevo, Brijes}e pr-
odajem ku}u dvojnicu sa vanjskom
kuhinjom i dvije gara`e na parceli
od 1500 m2 zemlji{ta, povoljno i
hitno. kontakt 061 149 637
Novo Sarajevo, Trnovska 7, stan
48 m2. Tel. 061 214 027.
Novogradnja 67 m2, 2. spr., 2 li-
fta, klima, 1.700 KM/m2. Tel. 061
702 881.
Novogradnja-Ned`ari}i, 58 m2,
7. spr., 2 lifta, klima, c.g., 1.700
KM/m2. Tel. 061 702 881.
Op}ina Trnovo, selo Gra~anica,
FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje,
100 metara kroz imanje te~e ~ista
rijeka, a izvor je 50 m od imanja,
sa~uvana priroda, udaljenost od se-
la 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja ci-
jena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686
095.
Orebi}: ~everokrevetni apar-
tman 27 m2, soba, kuhinja, kupati-
lo, TV, klima, terasa, blizina mora,
potpuno opremljen, 33.000 EUR-a.
Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 924
6035.
Otes, ul. Trg Ote{. bat., 6. spr.,
77 m2 + gara`a 17 m2 = 112.000
KM. Tel. 065 819 136.
Otoka 72 m2/12 sprat, adaptir-
an, 2 balkona. Tel. 062 156 882.
Otoka, dvos. stan sa odl. c.g., ja-
ko uslovan, vl. 1/1, ili mijenjam za
garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463
156 od 11-22 h.
Pionirska dolina, kod okreta-
ljke, povoljno duplex ku}u, ba{ta i
gara`a, svi papiri 1/1. Tel. 063 899
333.
Pofali}i, ku}u P+S + 200 m2
oku}nice + gara`a - 110.000 KM.
Tel. 061 415 787.
Poljine, plac ve}i za ku}u sa ko-
mpletnom infrastrukturom sa pro-
jektom. Tel. 033 204-119.
Povoljno prodajem ku}u sa
oku}nicom, visoko prizemlje, spr-
at, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108.
Prodaja Hotonj-Orahov brijeg
gradj.parcele 818m2 i 640m2. Ur-
ban. saglasnost. Vlasni{tvo 1/1. Ci-
jena po dogovoru.Tel. 061 803 715
Prodaja ili iznajmljivanje poslo-
vnih prostora u „MELLAIN“ ce-
ntru na Ilid`i i to: P=39, 72m2,
P=48, 56m2, P=135, 32m2
P=109, 12m2, Tel. 033 552 580 i
033 552 581. pon-pet od 9h do 16h.
Prodaje se ku}a na Bistriku pov.
250 m2, udaljena 1,2 km od
Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Pre-
lijep pogled na grad. Ku}a se sastoji
od 3 zasebna stana sa odvojenim
ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e
sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri ure-
dni 1/1. Ku}a je upravo potpuno re-
novirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451
110.
Prodajem dev. ku}u u Starom
Gradu ([iroka~a) sa dokumentaci-
jom za izgradnju. Tel. 033 523-423.
Prodajem dvosoban stan u Hra-
snom. Tel. 033 646-213.
Prodajem gara`u u centru Zeni-
ce.Tel 061 176 537
Prodajem gra|evinsko kao i po-
ljoprivredno zemlji{te sa mo-
gu}no{}u gradnje manjih i ve}ih
objekata. Tel. 063 639 478.
Prodajem jednoiposoban ada-
ptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih
fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763
588.
Prodajem jednosoban stan na
Vi{njiku. 061 243 923
Prodajem jednosoban stan,
32m2, ul. Lo`ioni~ka. Tel. 033 653
355
Prodajem kompletnu videote-
ku. Cena po dogovoru. Kiseljak.
Tel. 063 119 984
Prodajem ku}u 1/1, sa 2 stana,
posebni ulazi, povoljno. Tel. 061
506 750.
Prodajem ku}u sa ba{tom i ga-
ra`om u ulici Obho|a 70 cijena po
vi|enju. Tel 033 241 107 Mob. 066
136 282
Prodajem ku}u u Ilija{u, dim.
12x8 m, oku}nice 422 m2, novoi-
zgra|ena, povoljno. Tel. 061 552
547.
Prodajem ku}u, gara`u i ze-
mlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504
781.
Prodajem ku}u, ve}a, novija gr-
adnja, Varaca, Avde Smajlovi}a.
Tel. 061 160 068.
Prodajem novu ku}u u Saraje-
vu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri
sprata, svaki sprat ima zaseban
ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2,
ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1,
sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337
813.
Prodajem plac na Crnogorskom
primorju, \enovi} kod H. Novog.
Tel. 033 638 125.
Prodajem poslovni prostor u
Vogo{}i 240 m2, u dvije eta`e,
240.000 KM. Tel. 061 489 542.
Prodajem poslovni prostor u
Zenici 22 m2. Babina rijeka. Tel.
061 051 574
Prodajem povoljno zemlju u
Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel.
033 659-756, 062 178 832.
Prodajem stan 32m2, adaptiran
i namje{ten. Ulica Zuke D`umhu-
ra, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706
Prodajem stan 40 m2, M. Dvor.
Tel. 062 724 003.
Prodajem stan 54 m2, Obala
Kulina bana 21/II. Tel. 062 920 191.
Prodajem stan 89 m2,
Ba{~ar{ija. Tel. 061 177 787.
Prodajem stan bez posrednika,
na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat,
adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061
438 855, 033 610-550.
Prodajem stan Breka, 48 m2 +
10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta,
150.000 KM. Tel. 061 143 036.
Prodajem stan iznad Op{te bo-
lnice, plinsko grijanje, ba{ta, 52 m2
- 99.000 KM. Tel. 062 619 266.
Prodajem stan na Ciglana,
Antuna Hangija 67m2, I sprat po-
voljno tel:061 503 668
Prodajem stan na Mejta{u 88
m2, sre|en, namje{ten, sa gara`om,
240.000 KM. Tel. 061 156 262.
Prodajem stan u Ko{evu 100
m2, austro-ugarska gradnja,
sre|en, 250.000 KM. Tel. 061 244
741.
Prodajem stan u Novom Saraje-
vu 86 m2, austrougarska gradnja,
sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489
542.
Prodajem stare i nove ku}e po
najboljim cijenama u Kantonu.
Tel. 061 214 071.
Prodajem trosoban stan (kod
Stomatologije), ul. Gabelina. Tel.
061 548 390.
Prodajem useljivu ku}u 10x11
u Bos. Krupi, mjesto stara Goveda-
rnica. Ku}a ima centralno grijanje i
dodatni objekt.Tel. 037 474 006 i
062 264 072
Prodajem jednosoban stan
31m2, strogi centar, iznad Kate-
drale. Stan je jednosoban, adapti-
ran. Cijena 2500 KM po kvadratu,
mogu}nost zamjene. Tel. 061 397
861
Prodajem vikendicu na Bo-
ra~kom jezeru1/1 cjena po dogovo-
ru. Tel. 061 692 826
Prodajem zemlji{te u Ladjani-
ca-Glavati~evu,op{tina Konjic, po-
voljno. Tel. 061 526 747
Prodajem zidanu gara`u 1/1,
papiri uredni, ^engi} Vila, Gra-
da~a~ka. Tel. 033 214-469.
Prodajem-iznajmljujem posl.
objekat 1.000 m2 + 4.000 m2
oku}nice, sa asvaltiranim parki-
ngom, uz magistralni put Sarajevo-
Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im
zamjenu za stamb.-posl. prostor u
Sarajevu. Tel. 061 249 249.
Rakovica, [amin gaj, parcela od
1250 m2, struja, voda, prilaz sa dvi-
je strane, blizina glavnog puta,
sun~ana strana, 42.000 KM. Tel.
062 068 901
S. Kolonija, troeta`ni stan u ni-
zu potpuno adaptiran, neuseljen.
Tel. 065 955 960.
Sarajevo, Bosanska 13/II, je-
dnosoban stan, c.g. Tel. 066 874
071.
Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54
m2+predulaz, u dobrom stanju.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 079
791.
Skradno-Busova~a, prodajem
{umu 9 duluma, mje{ovita. Tel. 061
154 540.
Skradno-Busova~a, {umu 2,5
duluma ~etinar, za vikendicu. Tel.
061 154 540.
Stan 34 m2, 39.000 KM, stan 82
^ekalu{a ~ikma 170.000 KM, ze-
mlja Ilija{. Tel. 061 190 544.
Stan 38 m2, V.P., prodajem ili
mijenjam uz povoljan dogovor, za
Had`i}e, sli~. kvadrature. Tel. 062
110 722.
Stan u Hrasnom 70 m2 Ul.Azi-
ze [a}irbegovi} 104/3 prodajem ili
mijenjam za dva manja. Tel: 061
484 382
Stan, A.[a}irbegovi} 58m2, VI
sprat, dva balkona, useljiv. Tel. 062
183 314
Stari grad, Avdage [ahinagica
16, prodajem dvosoban stan 60
m2,stanje dobro. cijena povoljna.
kontakt 061 149 637
Stari Grad, devastirana ku}a,
330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77,
12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel.
061 543 853.
Stari grad, Franjeva~ka 40, pro-
dajem ku}u novoizgradjena, prize-
mlje sprat i potkrovlje cca 210 m2.
kontakt 061 149 637
Stari grad, Huremu{a broj 2, pr-
odajem ku}u sa poslovnim prostor-
om, i dva zasebna stana. kontakt
061 149 637
Stari Grad, Logavina 23, pos.
prostor 42 m2, prodaja i proizvo-
dnja, uhodano, dobro poslovanje.
Tel. 061 565 781.
Stari grad, Obala Kulina bana
32/3, prodajem dvosoban stan, na-
mje{ten, renoviran bez lifta. konta-
kt 061 149 637
Stari Grad, [iroka~a, prodajem
ku}u sa kompletnom dokumenta-
cijom za adaptaciju. Tel. 033 523-
423.
Strogi centar kod Vje~ne vatre,
prodajem stan 150 m2, 1 m2 - 2.000
KM. Tel. 063 603 010.
Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos.
prostorom od 80 m2 i stanom iz-
nad, autopraonica i parking. Ulaz
sa glavne ceste. Sve renovirano, ko-
munalije uredne, vlasnik 1/1. Tel.
062 735 608.
[vrakino, jednosoban stan 33
m2. Tel. 061 133 597.
Titova, garsonjera 25 m2, 5.
spr., 2.500 KM/m2. Tel. 065 819
136.
Travni~ka, ku}u P+S + gara`a,
180.000 KM. Tel. 061 415 787.
Ul. Mar{ala Tita Sarajevo, pro-
dajem stan 105 m2, povoljno. Tel.
061 746 247.
Vi{egrad, prodajem fabriku me-
tal-gas, biv{i L-plin, proizvodi bo-
ce od: 2, 3, 5, 10 kg. Tel. 065 020
170.
Vogo{}a 37m2, jednosoban me-
zanin. 40.000 KM. Tel. 061 864 538
Vogo{}a 39 m2/II, adaptiran, u
novojoj zgradi, 56.000 KM. Tel.
061 269 835.
Vogo{}a dvoiposoban 65m2/l
c.g. dva balkona, blind vrata, novija
gradnja. Tel. 062 183 314
Vogo{}a, centar, super lokacija,
nedovr{en, dvoeta`ni, nadogra-
dnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061
304 624.
Vogo{}a, jednososoban sredjen
stan 38 m2 plus balkon, grijanje
,soba, kuhinja, trpezarija 57.000
KM. Tel. 061 510 964
Vogo{}a, prodaje se poslovni pr-
ostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e,
povoljno. Tel. 061 275 535.
utorak, 2. novembar/studeni 2010. 31
32 Utorak, 2. novembar/studeni 2010.
Vogo{}a-dupleks: jednosoban,
garsonjera, gara`a, ostava, terasa,
6x5,5, mogu}nost pro{irenja,
62.000 KM. Tel. 436-322.
Voj. polje, ul. Hasana Su}eske,
6. spr., 61 m2 = 115.000 KM. Tel.
065 819 136.
Vratnik, ku}a sa svim pri-
klju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
Zemlji{te u Reljevu 65.000 m2,
u komadu, pogodno za farmu pi-
li}a, cijena po dogovoru. Tel. 061
299 127.
Zovik-Luke, vikend ku}u na 2
sprata, sa 1 dulumom zemlji{ta,
asfalt do zemlji{ta, cijena po dogo-
voru. Tel. 061 357 840.
Potra`nja
Agenciji potrebne ku}e, stanovi
i poslovni prostori za najam i pro-
daju. Tel. 062 467 341.
Agenciji potrebni stanovi u zgr-
adi za iznajmljivanje. Tel. 061 925
649.
Agenciji potrebno vi{e manjih
stanova za prodaju. Tel. 061 214
306.
Agenciji potrebno vi{e stanova
na razli~itim lokacijama za prodaju
i iznajmljivanje. Tel. 062 762 572
Grbavica kod [opinga - U dvo-
sobnom namje{tenom stanu sa
eta`nim grijanjem djevojka tra`i
sustanarku. Tel. 062 739 585
Hitno kupujem 2,5 stan [ip-
Bare. Tel. 062 762 572.
Hitno kupujem gara`u u nase-
lju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Al-
va|a. Isplata novca odmah. Tel. 061
108 889.
Hitno kupujem manji stan po
umjerenoj cijeni, za poznate klije-
nte (Agencija). Tel. 062 762 572.
Hitno kupujem poslovni pro-
stor od 200 m2 u prizemlju, obave-
zna visina 3,00 m. po mogu}nosti
Dobrinja ili A. Polje za igraonicu.
Tel. 062 068 901
Hitno kupujem stan na [ipu-
Bare, novogradnja, do 70 m2. Tel.
062 762 572.
Hitno kupujem trosoban stan
na ^. Vili-Kvadrant. Tel. 061 269
835
Hitno kupujem vikendicu sa
dunumom zemlje do 32.000 KM.
Isplata odmah. Tel. 061 762 572
Hitno potrebna cimerka, ^. Vi-
la, Ferde Hauptmana 10, preko pu-
ta Doma zdravlja „Omer Masli}“,
opremljen stan sa c. grijanjem i kli-
ma ure|ajem. Tel. 061 026 667.
Tra`im cimerku, lokacija Dolac
Malta kod Klas centra, stanarina
povoljna. Tel. 061 311 402.
Kupujem dvosoban stan u B.
Luci, ili manju ku}u. Tel. 063 956
300.
Kupujem ku}u na sprat sa
oku}nicom, od Kova~a do Bjelava,
samo uredni papiri. Tel. 066 876
364.
Kupujem manji dvosoban stan
na Ilid`i - Pejton po pristupa~noj
cijeni.Tel. 062 068 901
Kupujem manji pos. prostor u
B. Luci, bli`e centru. Tel. 063 956
300.
Kupujem manji stan od Ske-
nderije do Ba{~ar{ije do 50.000
KM, u ra~un dajem auto i doplatu.
Tel. 061 338 433.
Kupujem manju vikendicu sa
placem u Semizovcu Pazari}u ili
Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel.
061 224 601
Kupujem stan do 50 m2, na re-
laciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobri-
nja. Tel. 061 237 344.
Kupujem stan od 60 - 70 m2 na
lokacijama Mejta{, Ko{evo,Vi{njik
i Breka po pristupa~nim cijenama.
Hitno! 062 068 901
Mu{karcu potreban manji stan
ili soba za povremeno stanovanje u
Sarajevu. Tel. 062 047 254
Potrebno vi{e manjih stanova,
praznih i namje{tenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Potrebno vi{e stanova, ku}a i
pos. prostora za izdavanje i proda-
ju. Tel. 061 437 732, 033 203-127.
Sarajevo, kupujem garsonjeru,
jednosoban ili dvosoban stan u ce-
ntru i okolini. Tel. 061 700 642.
Sigenx kupuje i prodaje stanove
u Sarajevu i posreduje pri prodaji i
kupovinu od 3%. Tel. 033 654-793.
Stranac tra`i stan namje{ten
bli`e centru, na godinu dana. Tel.
061 142 704.
Strancu potreban manji stan do
60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i
period (Agencija). Tel. 061 522 190.
Zaposlena strana `enska osoba,
potra`uje stan namje{ten u centru.
Tel. 061 14 27 04.
Zaposlenu `enu-sustanarska, u
mom stanu, Grbavica, blizu Kana-
dske ambasade. Tel. 061 172 263.
Zamjena
Ku}a u ^apljini, 20 min do mo-
ra, nova gradnja, sa oku}nicom od
2.000 m2, mijenjam za ku}u u Sara-
jevu. Zvati od 10-22 h na broj 0045
747 182
Kvalitetan dvosoban stan, Do-
brinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za
Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220
179.
Mijenjam 1-soban 30 m2/II, G.
Ciglane, adaptiran, pored autobu-
ske stanice, Ko{evsko, za ve}i mo`e
i Alipa{ino. Tel. 062 762 572.
Mijenjam 30 duluma u Rogatici
za 12 u Sarajevskom kantonu. Tel.
033 634-300.
Mijenjam adaptiran jednoso-
ban stan 30 m2 /II sprat Gornje Ci-
glane pored autobuskog stajali{ta
Ko{evsko, gr. plinsko, blizina faku-
lteta medicina,arh. gradjevina itd.
za ve}i mo`}e i Alipa{ino uz moju
doplatu. Tel. 062 900 860 i 033 223
718
Mijenjam dvoiposoban u ce-
ntru Sarajeva za Makarsku ili Zagr-
eb. Tel. 062 139 490.
Mijenjam dvosoban stan 54 m2,
za manji uz doplatu (suteren). Tel.
063 978 103.
Mijenjam stan 53 m2, suteren, u
Hrasnici, plinsko centralno grija-
nje, za manju ku}u u Kantonu Sar-
ajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-
170.
Sarajevo (Grbavica) - Dubro-
vnik, troiposoan stan (renoviran)
sa gara`aom - za stan ili vikendicu.
Tel. 033 617-742, 061 964 797.
Sarajevo-Zagreb, mijenjam u
Sarajevu ~etverosoban stan kod
Holiday inna, za Zagreb. Tel. 00387
33 214-595.
Stan u Sarajevu 52 m2, mije-
njam za Banja Luku. Tel. 033 542-
668.
Trosoban stan za manji ili pro-
daja, pisa}a ma{ina povoljno.
Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo.
Vlasi} na atraktivnoj lokaciji
kod kompleksa FIS, mijenjam apa-
rtmane veli~ine 33 - 42 m2 za more
ili stan u Sarajevu uz adekvatnu na-
doknadu. kontakt 061 149 637
„RASPRODAJA“. Bukova ci-
jepana drva, }utci i metrica, ugalj
Banovi}i (kocka, orah), drveni
ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en.
Tel. 061 670 068, 062 754 670.
14262-1Nd`
„TOTALNA RASPRODAJA“.
BUKOVA CIJEPANA DRVA 60
KM. Ugalj Banovi}i (kocka, or-
ah) te drveni ugalj Kreka. Kredit
za penzionere. Tel. 062 315 020,
061 234 598.
14262-1Nd`
„AKCIJA OGREVA“. Akcija
drva do kraja novembra. Bukova
cijepana drva i }utci 60 KM. Uga-
lj Banovi}i kocka, orah, te drveni
ugalj Kreka - sa vage. Tel. 062 543
688 ili 063 553 531. 14262-1Nd`
„NARU^ITE DRVA SA OS-
MIJEHOM“. Drva 50 KM bukva
i grab. Drveni ugalj Kreka 80
KM. Kameni ugalj Banovi}i od 5.
11. Briket bukov 200 KM. Sva ro-
ba u vre}ama! Kont. osoba Juka:
061 025 311. 14279-1Nd`
TOTALNA RASPRODAJA: -
bukova drva, metrica, }utak, cije-
pana. Ugalj Kreka 80 KM. Ugalj
kameni Banovi}i 150 KM. Briket
najkalori~niji u BiH 200 KM.
Obezbije|en prevoz. Tel. 061 785
535, 062 552 323. 14280-1Nd`
Oprema i alati i ma{ine
Prodajem laptop Siemems Fuji-
tsu star 1 god. Malo kori{ten kao
nov povoljno. Tel. 061 506 804
Prodajem vagu digitalnu, pato-
snu do 300kg. Nova. Tel. 061 618
483
Prodajem vagu digitalnu za tr-
govinu nova. Tel. 061 763 742
Video+DVD sve u jednom 4
glave metalno kuciste LG izvrsno
ocuvan povoljno. Tel. 061 506 804
Prodajem nov plinski bojler Ar-
iston,digitalni,fasadni,28KW, radio
3 mjeseca,800KM. Tel. 063 376 659
Prodajem vise}u vagu digitalnu
do 300 kg nova. Tel. 061 763 742
TV Redstar 69 cm dijagonala
srebreno ku}iste daljinski teletekst
5 god. star povoljno. Tel. 061 506
804
Prodajem siku za izolaciju po-
druma, bazena itd.cijena 60% od
prodajne! 066 114 014
Prodajem gelendere za prozore
146cm x 104cm - 2kom. 167cm x
112cm - 1kom. Tel. 061 254 097
Prodajem svijetle}e reklame 4
komada. Tel 061 778 367
Prodajem kompjuter sa LCD
monitorom, tastatura i mi{. Cijena
200 KM. Tel. 061 687 776
Prodajem poluautomatsku pa-
kericu za pakovanje pra{kastih i zr-
nastih proizvoda. Tel.061 087 043
Prodajem sto za stoni tenis, no-
vo, upakovano, na rasklapanje, sa
opremom. Tel. 061 923 607
Namje{taj
Prodajem TV Gorenje 52cm,
stolicu-ljulja~ku, trpezarijski
stol.Tel. 033 455 635
Prodajem Jotul pe},manju. Tel.
065 721 828
Prodajem dvosjed,trosjed i ku-
hinju u odli~nom stanju po povo-
ljnoj cijeni. Hitno 063 864 630
Prodajem plinsku pe} Feg, ma-
lo kori{tenu, extra povoljno. Tel.
061 530 743
Prodajem trosjed,dvosjed i fote-
lju,eko ko`a-fiksno 700KM! Tel.
062 762 789
Mobiteli
Prodajem mobitel Sony Eri-
csson W700i, kamera 2 mpx, mp3,
blu-tu, mjesto za memorijsku, ko-
ri{ten, ispravan, pla}en 200, cijena
90 KM. Grude. Mo`e po{tom. Tel.
063 655 288
Prodajem mobitel Sony Ericsson
K600i, kamera 1,3 mpx, blu-tu, mp3,
video poziv, internet, kori{ten, ispra-
van, cijena 80 KM. Grude. Moze i
po{tom. Tel. 063 655 288
Prodajem mobitel Sony Eri-
csson K600i, kamera, mp3, blu-tu,
video poziv, koristen, ispravan, ci-
jena 65 KM, na poklon nov zapaki-
ran hej broj. Mo`e po{tom. Tel. 063
655 288
Ku}ni ljubimci
Prodajem kanarince. Tel. 061
911 912
Prodajem letilica 80x50x40. Tel.
061 911 912
Prodajem {tenad bosanskog tor-
njaka sa papirima, vakcinisani,
p~i{}eni od parazita. Tel. 063 550 316
Mu{ko {tene bernardinca staro
3 mjeseca sa rodovnikom, izuzetno
lijepo vakcinisano i revkcinisano
od roditelja {ampiona (otac Paskal).
Tel. 065 474 389
Prodajem mu{ko {tene pekine-
zera staro 3 mjeseca.Tel.062 629 138
Prodajen mladun~ad Haskija.
Tel. 061 745 214
Razno
Prodajem kravu jalovu{u. Tel.
065 757 829
Prodajem kravu za kurbana.
Tel. 065 025 423
Prodajem domacu rakiju. Tel.
063 382 154
Podajem sadnice oraha, japa-
nske sljive, jabuke, katalpe, divljeg
kestena. Tel. 065 205 431
Prodajem novu usnu Harmoni-
ku, M. Brother, bakrena. Cijena 20
KM. Grude. [aljem po{tom. U cije-
nu je ura~unata po{tarina.Tel. 063
655 288
Prodajem 2 nova original tone-
ra crna za kopirni aparat Canon,
model NPG-1. Cijena oba 25 KM.
Grude. [aljem po{tom. U cijenu
ura~unata po{tarina. 063 655 288
Daska colarica prva klasa 250
km.po kub. moj prevoz.Tel. 061 414
021
Prodajem 90 komada crijepa
BRAMAC Tuzla. Tel. 061 104 076
Prodajem knjigu gramatike ita-
lijanskog jezika sve obuhva}eno.
Tel. 061 243 836
Kamagra gelovi na biljnoj bazi,
pakovanja od 100g.dolazak na
ku}nu adresu, svakim danom. Tel.
061 507 335
Prodajem sadnice orah, japa-
nska sljiva, jabuka Tel. 065 205 431
Ugalj Banovi}i kocka ,165 KM
sa prevozom. Tel. 061 422 716
Prodajem prirodnu rakiju
{ljivovicu. Tel. 061 526 747
Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323
906.
Turisti~ki vodi~ „100 turi-
sti~kih destinacija BiH“. Tel. 061
757 925.
Prodajem klavir (Belarusd) pu-
no, lakirano, sme|e drvo, nova kla-
vijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946
642.
Prodajem sobni bar: {ank, dvije
zidne police, dvije barske stolice.
Tel. 033 463-489.
Po~iteljski sirup za jetru, hepa-
titis, esh. cooli, holesterol, triglicer-
ide, imunitet. Tel. 033 646-912.
OPREMA za samouslu`nu au-
topraonicu marke KARCHER, 4
boxa za pranje auta i 2 dupla usisi-
va~a. Tel. 062 284 443.
Rasformirani servis za bicikla
nudi jeftino dijelove servisima za
bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-
059.
Al. radijatore Lipovica, 55 reba-
ra. Tel. 061 351 151.
Doma}a svje`a ljekovita prepe-
li~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10
KM „S“ klase, prepelice nosilje i
meso prepelica. Bespl. dostava. Tel.
062 134 551, 061 237 448.
Svje`a ljekovita jaja prepelica
hranjenih prirodnom hranom bez
koncentrata, 30 kom. - 9 KM, be-
splatna dostava. Tel. 061 504 425.
Zidna rashladna vitrina. Tel.
061 156 309.
Bra~ni krevet bez madraca, cije-
na 50 KM. Tel. 063 491 116.
Nove originalne dijelove za
industrijske {iva}e ma{ine, povo-
ljno. Tel. 062 876 691.
Drvene polovne prozore 2 ko-
mada 140x120, 2 komada 180x120,
sve 50 KM. Tel. 061 244 290.
Dobro o~uvane ru~no ra|ene or-
iginal - orijentalne (Nepal i perzi-
jske) }ilime i staze. Tel. 033 452-018.
Novu motornu pilu Stihl 200
KM i norve{ku pe} Jotul 200 KM,
Zenica. Tel. 062 474 657.
Trosjed, dvosjed, fotelju, sve
300 KM, staro 2 god. Tel. 062 920
927.
Plinsku pe} na zid i dimnjak,
polovan crijep, frata, fri`ider sa du-
binskim, sve po dogovoru. Tel. 061
143 519.
Barske stolove i barske stolice,
mali i veliki fri`ider, printer za
ra~une, vje{alice, se}ije. Tel. 061
276 132.
Kvalitetnu rakiju: jabukova~a,
{ljivovica, viljamovka 43% (ve}e
koli~ine), punjeno. Tel. 061 781
592, 061 500 477.
Harmonika vrata „Marley“, pr-
odaja i ugradnja sa dvije vodilice,
ve} od 64 KM/m2. Tel. 033 225-
227, 061 516 910.
Slika - ulje od M. Mikuli}a. Tel.
061 184 664.
Polovan crijep i oluke, cijena
povoljna. Tel. 033 458-293.
Prodajem {trik. ma{inu Singer-
patent. Tel. 659-358.
Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u
sa ba{tom. Tel. 062 165 566.
Kvarcnu grijalicu 20 KM. Tel.
062 972 512.
Crijep Tondah 1.550 kom. star
2,5 god., sa samarima, povoljno.
Tel. 061 724 327.
Kazan za rakiju prodajem i isti
izdajem. Tel. 061 367 103.
Ko`nu vre}u za borila~ke spor-
tove i rabljenu obu}u i odje}u za je-
sen i zimu na veliko i malo. Tel. 061
511 779, Sarajevo.
Plin. pe} na zid i dmnjak, {krin-
ju, vrata i crijep, cijena dogovor.
Tel. 061 143 519.
Grija~e za TA pe} 10 KM. Tel.
062 972 512.
Harmonika vrata Marley, kvali-
tetna ugradnja sa dvije vodilice, ve}
od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227,
061 516 910.
Bundu dugu od nerca br. 42/44,
500 KM. Tel. 033 456-703.
Dvije plave potkovica fotelje,
100 KM. Tel. 033 456-703.
Krilo vrata, balk. vrata i prozore
sa termo staklom. Tel. 061 411 096.
Doma}e kurbane prodajem,
~uvam do Bajrama. Tel. 061 142
892, 061 8298 971.
Raznu opremu za ptice, povo-
ljno. Tel. 061 547 280.
Ve}i kavezi za ptice `i~ani i dr-
veni 50-80 KM, 4 kom. Tel. 061 547
280.
Kavezi `i~ani za ptice tip
„}eligija“ 10 i 15 KM, 20 kom. Tel.
061 547 280.
Lijek „Rilutek“ 50 mg, 50 table-
ta original-film, boated tablets po
dogovoru. Tel. 061 547 280.
CD-ove i audio kasete sa pje-
smom ptica 5 i 2,5 KM. Tel. 061 547
280.
Ku}ice za ptice drvene za ba-
lkon i vrt 10 KM. Tel. 061 547 280.
Plinsku grijalicu na but. gas, sa
fla{om, 120 KM. Osjek-Ilid`a, ulica
Karamu{i}i 86.
Dva {poreta pola struja pola
plin, stari 6 mjeseci. Tel. 061 829
265, 465-271.
Dva paketa pelena za odrasle.
Tel. 062 003 205.
Ulje na prirodnoj bazi, lije~i re-
umu, i{ijas i sva ostala ko{tana obo-
ljenja. Tel. 033 463-306, 061 149
388.
[iva}u ma{inu Pfaff u koferu,
garancija, 180 KM na 2 rate. Tel.
061 145 504.
[iva}u ma{inu Danica Bagat u
koferu, uz garanciju, 180 KM na 3
rate. Tel. 070 202 063.
Fri`ider staklena vrata, krovne
prozore 105x75 cm, 120 KM. Tel.
033 633-631.
Ve{ ma{ine 150 KM, {porete
struja plin 130 KM, fri`idere 70-
100 KM. Dostava besplatna. Tel.
533-631.
Aku-~ek trakice za mjerenje
{e}era u krvi, pe} sa rernom - drva.
Tel. 066 206 592.
Dugu sme|u bundu od nutrije
br. 42/44, 300 KM i {ubaru od ner-
ca. Tel. 062 931 200.
Pe} plin 2 rerne, 2 tende, 6 sto-
lova komplet, kasa Oliveti, 2 vitri-
ne, vaga, lova~ki karabin, Reno Ka-
ngu. Tel. 061 958 001.
Ro{tilji ugostiteljski plinski,
novi, raznih veli~ina. Tel. 061 516
351.
Prodajem kombinovani
fri`ider. Tel. 061 245 578.
Zidnu plinsku pe}. Tel. 061 172
025.
Jaja od prepelice A klase, povo-
ljno. Hitno! Tel. 061 365 357.
Dvije ma{ine {iva}e Singer, je-
dna ve}a, druga manja, te stare
plo~e. Tel. 033 453-737.
Bra~ni krevet bez madraca, cije-
na 50 KM. Tel. 063 491 116.
Pentium Dual core IBM, 2x2,
8GHz, 1 GB, ram, 80 GB, HDD,
256 MB + pci-x, DVD, win 7, sta-
nje besprijekorno 340 KM. Tel. 062
267 695.
Laptop HP 1.8 GHz, Pentium,
2 GB ram, 60GB, HDD, 128MB,
DVD/CDRW, win XP (licenca),
wireless, bluetooth, bez ogrebotine,
500 KM. Tel. 063 714 557.
Kraljicu pe} i {poret turski
sme|i na ~vrsto gorivo, kori{teni,
70 KM. Tel. 033 674-140.
Prodajem 16 rogova 12x10, i 80
pul~eva. Tel. 061 019 468.
Crijep stari i novi, prozor 60x50,
nov, ciglane blokove. Tel. 521-618,
061 529 838.
Kvalitetnu garderobu za punije
osobe iz Njema~ke do br. 72-74.
Tel. 062 270 366.
Pe} „Onix“ gusana u funkciji,
antikvitet. Tel. 061 154 540.
3 geograf. karet BiH - zidne. Tel.
063 023 377.
15 kom. markera za djecu, novo.
Tel. 063 023 377.
2x elzet nove brave, povoljno.
Tel. 063 023 377.
Ma{inu za {i{anje „Clatronic“ -
10 KM. Tel. 063 023 377.
Mu{ki mantil „Bugati“ br. 56,
povoljno. Tel. 064 023 377.
Dvije korpe za biciklo - 15 KM.
Tel. 063 023 377.
Puzle za djecu 8 kom, povoljno.
Tel. 063 023 377.
Fiksni telefon „Grundig“ - kva-
litetan. Tel. 063 023 377.
]ilim 2,2x1,8 m i tri staze
1,5x0,8 m, povoljno. Tel. 063 023
377.
Zna~ke 124 kom., za 15 KM.
Tel. 063 023 377.
Mermerni sto (145x60 cm). Tel.
062 023 377.
[idel kamin 80 cm postavljen,
neupotrebljen, povoljno. Tel. 062
570 826.
Starinsku kolijevku. Tel. 061
700 305.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
rmonika vrata, blindo vrata, PVC
prozori. Tel. 061 501 401.
12917-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei
Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 16483-1Nd`
„KIRBY“ - Dubinsko usisava-
nje, pranje, ispiranje svih vrsta te-
piha, namje{taja, auta, pranje por-
tala, generalna ~i{}enja stanova i
firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma
„GLANZ“. Tel. 061 350 688.
14059-1Nd`
„HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 = 1 KM i na-
mje{taja: ugao - 20 KM, Sarajevo:
061 141 944, Tuzla: 061 587 721.
13917-1Nd`
TV VIDEO SERVIS vr{i popr-
avku svih TV aparata i videoreko-
rdera. Dolazak na adresu bespla-
tan. Garancija 12 mjeseci. Tel.
033/451-778. Mob. 061 148 042.
16519-1tt
Profesionalno rje{avanje ko-
mpjuterskih probl., povoljno. Ugr-
adnja i zamjena komponenti, anti-
virusna za{tita. Instal. windowsa,
umre`avanje, dolazak na adresu.
Tel. 061 170 085. 16606-1tt
VODOINSTALATER sa
ELEKTRI^AROM sve opravke i
ugradnja - bojler, pe}i, ~esmi, sa-
nitarija, prekida~a, osigura~a,
instalacije i sl. Tel. 061 222 228.
NOV-10
TV VIDEO DVD SERVIS svih
marki i modela aparata. Garanci-
ja, dolazak na ku}nu adresu, novi
daljinski za TV. Sa povjerenjem.
Tel. 033/650-400, 033/610-000.
PTT
VODOINSTALATER-ELEK-
TRI^AR popravka i ugradnja
instalacija, sanitarija, bojlera, el.
pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osi-
gura~a. Tel. 061 180 120, 061 132
149. 14277-1Nd`
utorak, 2. novembar/studeni 2010. 33
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
+ LEVITRA + BILJNA = HIT
+ PODESNA I ZA BOLESNE!
TEL. 061 807 485.“ 16439-1TT
„VIAGRA-PFIZER“ ORIG-
INAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DU@I SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DISK-
RECIJA. POUZE]EM. TEL. 061
702 404. 14241-1ND@
34 Utorak, 2. novembar/studeni 2010.
Intelektualne usluge
Knjigovodstvene usluge veoma
povoljno, vo|enje poslovnih knjiga
uz pruzimanje dokumentacije,
odlaske u banku, poreznu upravu, a
za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ po-
pust do 20%. Tel. 062 784 002
Prekucavam sve tekstove na
ra~unaru. Tel. 061 309 048.
Muzi~ki pedagog daje ~asove
solfe|a i klavira po~etnicima. Tel.
061 224 601
Prevo|enje tekstova sa nje-
ma~kog jezika. Tel. 061 260 596
Instrukcije iz matematike, usp-
je{no i povoljno. Tel. 063 023 377.
Zanatske usluge
Stolarske usluge po povoljnim
cijenama Tel. 061 336 541
Akcijska ponuda KV moler nu-
di molerske usluge kre~enje 60
KM. Sve informacije na telefon 063
024 171 zvati iza 20h.
Rigips:spu{teni plafoni,pregra-
dni zidovi. Tel. 062 255 055
Projektovanje i zvo|enje unu-
tra{njih plinskih instalacija uz ate-
st, sve vrsta grijanja, centralno,
eta`no, podno, ugradnja plinskih
bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz
obezbje|en servis NON STOP. Tel.
061 130 787 i 033 537 108
Rigips,moleraj, termo fasade.
Tel. 061 872 910
Molersko parketarski radovi.
Tel. 061 260 596
Opravka, izrada i monta`a ku-
hinja, namje{taja i gra|evinske sto-
larije. Postavljanje laminata, la-
mperije i podova. Tel. 061 502 739
VKV vodoinstalater, adaptacija
kupatila izrada novih instalacija i
pro~epljenje odvoda kanalizacije.
Tel. 061 219 974
Elektroinstalacija, ugradnja no-
vih i popravak starih. Tel. 062 255
055
Elektri~ar izvodi sve vrste ele-
ktri~arskih radova. Tel.062 140 329
Izvodimo nove instalacije vode
i odvoda, saniramo stare, postavlja-
mo plo~ice, kompletno ure|enje
kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel.
061 130 787 i 033 537 108.
Stolar i lakirer kvalitetno vr{i
izradu i retauraciju svih drvenih
konstrukcija. Tel. 061 505 610
Vr{im popravke prepravke mo-
ntiranje lakiranje ku}nog na-
mje{taja i stolarije tel 061 250 763
KV moler kre~i stanove ku}e 70
KM, radim gletovanje farbanje
ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242
Bravar radi kvalitetno i povo-
ljno sve vrste ograda,kovane ogra-
de,balkonske i kapije. Tel. 033 436
934
Razne usluge
Iscjeljenje duhovnim putem po
u~enju Brune Gröninga . Medici-
nski dokazivo tel: + 387 62 256 376
Izra|ujemo sve vrste sportskih
mre`a. Ma{inska obrada tenis ,fud-
bal, rukomet, odbojka i za{titne
mre`e . Tel. 063 402 077
Ako imate problema sa va{im
ra~unarom, internetom ili virusi-
ma. Pozovite na tel. 063 120 025
^uvanje starih, bolesnih osoba,
mogu}nost 24/24h uz nov~anu na-
knadu. Tel. 061 331 743
Presnimavanje video kaseta na
CD. Tel. 061 260 596
Uredno brzo i kvalitetno ~isti-
mo va{e ku}e stanove i pos. prosto-
re. Tel. 066 897 143
AUTO [KOLA „NERMINA“
brzo i sigurno do voza~ke dozvole,
osposobljavanje voza~a B kategori-
je, mogu}nost pla}anja i na rate.
Tel. 061 146 882
^uvao bih i pomagao stariju
mu{ku osobu. Tel. 062 047 254
Maser (mu{karac) nudi usluge
masa`e. Tel. 062 047 253
Ker{erom ~istim automobile,
auto bude kao novo, 40 KM. Tel.
061 107 285.
Mu{ki-`enski sterilitet, psorija-
zu-ekscem, hemoroide, opadanje
kose, lije~im 100% ljekovitim bi-
ljem. Tel. 033 664-601, 062 273 110.
Elektri~ar vr{i opravke {poreta,
bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, insta-
lacija. Tel. 063 155 868.
Radimo sve vrste moleraja fasa-
de i ostalo. Tel. 062 672 258.
Zubne proteze,izrada, popra-
vka, dodatak zuba, poliranje i po-
dlaganje zubnih proteza, radimo
vikendom. Tel. 061 141 544, 033
677-845.
Izrada plo~astog namje{taja, ku-
hinja, plakara, stolova, polica, pre-
ma katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466
093.
Kerami~arske usluge, moleraj,
postavljanje elektro instalacija i la-
minata. Tel. 062 466 093.
Molerski radovi, ugradnja lami-
nata i rigipsa, keramike i stiropor
fasade. Tel. 061 251 323.
Molersko-farbarski radovi, mo-
lovanje u bojama, gletovanje, lakir-
anje stolarije i radijatora. Tel. 061
262 895.
Parketar postavlja, lakira, brusi
bezpra{inskom ma{inom parket i
{ipod. Tel. 061 431 810.
Stolarske usluge po povoljnim
cijenama. Tel. 061 336 541.
Stolar i lakirer kvalitetno vr{i
izradu i restauraciju svih drvenih
konstrukcija. Tel. 061 505 610.
Pe}i za pice zidamo. Tel. 061
154 540.
Sedru i kameni prirodni lijepi-
mo. Tel. 061 154 540.
Kalijeve pe}i zidamo i remont
istih. Tel. 061 154 540.
Kamine zidamo {amotom. Tel.
061 154 540.
Radim rigips, keramiku i ostale
gra|. radove. Tel. 061 019 468.
Sa grupom radim adaptacije,
krovove, malterisanje. Tel. 061 019
368.
Kvalitetno i povoljno posta-
vljanje, bru{enje i lakiranje svih
vrsta parketa i podova kao i lamina-
ta. Tel. 061 134 260.
Ugradnja blind vrata, stolarije,
regips, laminat,moleraj i sve vrste
adaptacija. Tel. 061 542 493.
Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
Povoljno vr{imo bru{enje i
lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda
uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061
262 868
Prevoz za sve destinacije put-
ni~kim kombijem, profesionalni
voza~, povoljno. Tel. 062 713 956.
Vr{im sve usluge molerskih
radova, gletovanje, laminat,
kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377
054
^istim ku}e i poslovne prostore,
pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580
063.
Kvalitetno i povoljno posta-
vljanje, bru{enje i lakiranje svih
vrsta parketa i podova kao i lamina-
ta. Tel. 061 321 289.
Molersko-farbarski poslovi, po-
voljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061
262 973.
Novo, najjeftinije u gradu iz-
vo|enje svih vrsta radova na insta-
lacijama cen. grijanje i plinskim
instalacija. Tel. 062 471 243.
Instrukcije engleski, njema~ki i
prevod. Tel. 061 339 306.
Vodoinstalater - svi vodoinsta-
laterski radovi - kvalitetno, brzo,
precizno, ~isto. Tel. 061 199 442,
033/621-733.
Servis ra~unara „Majo“, instala-
cija windowsa, internet konekcija,
antivirusna za{tita ra~unara,
~i{}enje virusa, hardwerski i softve-
rski problemi, itd. Tel. 061 243 611.
Kirby dubinsko usisavanje i pr-
anje }ilima, etisona i sjede}ih gar-
nitura, najkvalitetnijim kirbijevim
{amponima. Tel. 062 118 202.
Central. grijanje, plin. instalaci-
je, zamjena konvektora itd., radimo
kvalitetno i povoljno, uz garanciju.
Tel. 061 500 037.
Dajem instrukcije matematike i
fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-
453, 061 914 014.
Postavljam laminate, panel par-
kete i ostale vrste parketa. Tel. 061
828 391.
Iskusan profesor instruira ma-
tematiku |acima uspje{no, povo-
ljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062
417 695.
Iskusan prof. (simult. prev.) pr-
evodi na engleski i francuski, te-
hni~ku i stru~nu dokumentaciju.
Tel. 062 757 808.
Instrukcije - engleski i arapski
jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023.
Radimo ma{insko malterisanje
i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919.
Adaptacija stanova i ku}a, po-
stavljanje plo~ica, laminata,
kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373.
Projektovanje, izvo|enje unu-
tra{njih plinskih instalacija uz ate-
st, sve vrste grijanja, ugradnja pli-
nskih bojlera i pe}i, instalacija vode
i odvoda, garancija, non-stop. Tel.
061 130 787 i 033 537-108.
Molujemo stanove vrlo povo-
ljno, uz za{titu, profesionalno. Tel.
061 965 054.
Sve vrste gra|evinskih poslova
sa garancijom. Tel. 061 740 127.
Presnimavanje sa video kaseta
na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
Vr{imo presnimavanje sa VHS
kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061
389 427.
Dajem ~asove iz matematike i
statike |acima i studentima, usp-
je{no. Tel. 033 526-945.
Instruiram francuski i latinski,
povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-
347.
Ameri~ko dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522
239.
Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251
809.
Matematika - instrukcije, profe-
sor sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
Prof. daje instrukcije iz engle-
skog jezika djeci i srednjo{kolcima,
dolazim na adresu. Tel. 061 227
439.
Moler veoma brzo i efikasno
moluje va{e stanove. Tel. 061 926
333.
[ivanje `. konfekcije, sve vrste
prepravki kvalitetno i povoljno.
Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza.
Engleski jezik, sudski prevodi-
lac, prevod i poduka. Tel. 061 533
935.
Bravar - izra|ujem i montiram
sve od `eljeza, usluge savijanja cije-
vi. Tel. 061 709 382.
Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel.
061 202 713.
Moler-majstor, kre~i, gletuje,
farba stolariju. Tel. 062 282 243.
Kerami~arske usluge, moleraj,
postavljanje elektro instalacija, la-
minata i rigipsa. Tel. 062 466 093.
PC serviser nudi usluge opra-
vke ra~unara, XP, antivirus i drugo,
dolazak besplatan. Tel. 062 328 044.
Povoljno, ugradnja termo fasa-
da, molersko farbarski radovi, la-
minat, rigips, keramika. Tel. 061
565 834.
Molerske usluge, vrlo kvalite-
tno. Tel. 062 127 525.
Auto limar radi sve vrste auto-
lim. radova, jeftino, brzo, kvalite-
tno. Tel. 061 270 427.
^asovi engleskog jezika vike-
ndom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334
895.
Kombi prevoz namje{taja, seli-
dbe, odvoz kabastog otpada, povo-
ljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139
453.
Prevoz putnika na sve destina-
cije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel.
062 606 611.
Kerami~ar radi kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 140 094.
Zidar i tesar radimo sve
gra|evinske radove, Cazinska 27.
Tel. 061 019 468.
Radim termo fasade, 10 KM sa
skelom. Tel. 062 298 347.
Radimo termo fasade, moleraj,
{panski zid, uz garanciju i dugogo-
di{nje iskustvo. Tel. 061 278 188.
Zidar sa grupom radi krovove,
fasade i ostale radove. Tel. 062 196
097.
Instrukcije iz ruskog jezika i pr-
evod rusko-bosanski i bosansko-
ruski. Tel. 061 969 966.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-
932, 062 522 986.
Povoljno prevoz kombijem i
putni~kim automobilom. Tel. 061
248 036.
Matematika, fizika i elektrote-
hnika, instrukcije uspje{no i povo-
ljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061
277 297.
Kombi prevoz putnika 1+8 i
selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
Molersko-farbarske poslove
obavljamo brzo, ~isto, povoljno.
Tel. 033 442-998 i 062 139 085.
Molersko-farbarski radovi i po-
savljanje tapeta, izvodim kvalitetno
i povoljno. Tel. 061 382 230.
Profesorica engleskog, sudski
tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za
sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062
612 399, Dobrinja.
Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povo-
ljno. Tel. 061 549 242.
Profesor instruira matematiku
sve uzraste povoljno, uspje{no, do-
lazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329
172.
Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891
378.
Radim molersko-farbarske po-
slove brzo, ~isto i povoljno, radno
iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174
192, 033 210-791.
Dubinsko usisavanje, pranje te-
piha i namje{taja. Tel. 061 319 571.
Popravljam sve vrste fri`idera,
rashladnih ure|aja, uz garanciju.
Dolazak besplatan. Tel. 061 156
309.
Prof. daje sate gitare. Tel. 063
930 078.
Stolar, izrada i monta`a kuhi-
nja, plakara, predsoblja, zamjena
baglama. Tel. 062 944 952.
Profesorica engleskog jezika da-
je ~asove i prevodi. Tel. 061 556
700, 033/657-038.
Vodoinstalater odr`ava staru i
postavlja novu instalaciju, ~isti bo-
jlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497
622, 062 012 291.
Rainbow sistem ~i{}enja u
va{em domu ili pos. prostoru. Brzo,
povoljno i efikasno. Tel. 061 990
082.
Rainbow-program dolazimo po
narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ili-
ma i tepiha na va{u adresu. Tel. 062
795 285, 061 311 276, 033 666-275.
Lije~im vanjske i unutra{nje
hemoroide. Tel. 061 533 146.
Staklar radi sve vrste staklar-
skih usluga, dolazim na adresu. Tel.
061 609 947.
Vodoinstalater - obavlja sve vr-
ste vodoinstalaterskih usluga, opra-
vke, adaptacije, instaliranje. Tel.
061 696 133.
Staklar - radimo sve staklarske
radove, dolazimo na adresu. Tel.
061 842 343.
Profesorica dr`i instrukcije iz
matematike i fizike. Tel. 033 522-
016.
Prevoz stvari, namje{taja i osta-
log ve}im kombijem, radna snaga,
povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Vr{im prevoz robe, stvari i lju-
di, radna snaga po
Parket {ipod, bru{enje i lakiran-
je, vr{imo ugradnju svih gotovih
parketa i laminata Tel: 062/828-306
Lektori{em i korigujem sve vr-
ste tekstova. Dugogodi{nje isku-
stvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429.
Elektri~ar - usluge el. instalaci-
ja, interfoni, alarmi, gromobrani,
el. usluge. Tel. 061 132 991, 033
418-086.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Vr{im prevoz putnika po BiH i
na more. Tel. 061 434 374.
Iskusna profesorica engleskog,
njema~kog i francuskog daje ~asove
i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
616.
Servis ra~unara „Aki“, popra-
vka, nadogradnja, instalacija, inter-
net konekcija, antivirusna za{tita,
dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061
545 375.
VKV moler - radi molersko-far-
barske poslove, povoljno. Tel. 061
507 683.
Moler sa radnim iskustvom,
izvodi sve mol. farb. radove, brzo,
kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345.
Bravar, sve bravarske usluge,
povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-
260.
Sve stolarsko-tapetarske usluge
radim brzo i povoljno. Tel. 061 606
651, 066 620 342.
Iznajmljujem play station 2 i 3
sa igricama. Tel. 061 201 341.
Dajem instrukcije iz matemati-
ke i fizike. Mob. 062 343 100.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gele-
ndere ulazna i gara`na vrata, zatva-
ra balkone. Tel. 061 526 205.
Profesor daje instrukcije iz ma-
tematike za osnovce i srednjo{kolce
tokom godine. Tel. 061 244 251.
Tapetar-dekorater, povoljno pr-
esvla~i namje{taj u radionici ili kod
vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405,
061 156 728.
[ivanje trajnih autopresvlaka,
paleta boja, popravak sjedi{ta, ne-
ba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215
658.
Moler sa iskustvom iz Nje-
ma~ke, izvodi molerske radove
kvalitetno uz garanciju. Tel. 061
372 829.
Vodoinstalater sa iskustvom
vr{i popravku, monta`u i
pro~epljenja vod. instalacija. Tel.
061 348 717.
Peremo }ilime rainbow ma{in-
om u va{em stanu ili ru~no u prao-
nici sa dostavom. Tel. 061 202 630,
033 673-284.
Molerske usluge. Tel. 062 922
323, 066 205 151.
Popravljam TV svih modela,
profesionalno i na va{oj adresi. Tel.
061 365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada,
pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
Drva re`em motornom `agom, ra-
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463.
Prevodim engleski 5 KM/str. i
povoljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Molersko-farbarske usluge. Tel.
062 823 902.
Instrukcije iz matematike, fizi-
ke, i elektrotehnike za u~enike
osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061
812 528.
Vr{im selidbe modernim ko-
mbijem sa radnom snagom u
dr`avi i vani. Tel. 061 227 189.
Kombijem prevozim kabastu
robu. Tel. 061 204 061.
KV vodoinstalater radi sve vr-
ste radova brzo, povoljno i kalite-
tno. Tel. 061 349 294.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Elektri~ar VKV za ku}ne el.
instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel.
618-907.
Vr{im selidbe i sve vrste prevo-
za sa kombijem, povoljno. Tel. 061
165 009.
Kombijem prevozim razne vr-
ste robe, selidbe, otpad + ispomo}.
Tel. 062 476 471, 033 614-436.
Moleraj, laminat, rigips, ede-
lpuc, kompletne adaptacije stanova
i ku}a. Tel. 062 402 122.
VKV moler radi ~isto, uredno,
kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519.
Engleski, njema~ki, prevodi,
instrukcije, dipl. radovi, disertacije,
pripreme za ispite. Tel. 063 947 405.
Radim centralno grijanje i pre-
pravke grijanja. Tel. 062 316 826.
Prevoz putnika i organizovanih
grupa luksuznim mercedesovim
kombijem na sve destinacije. Tel.
061 862 323.
Kombi prevozom vr{im seli-
dbe, prijevoz putnika, odvoz {uta.
Cijena povoljna. Tel. 061 817 424.
Izvodim sve vrste elektrorado-
va. Tel. 061 156 340.
Profesor matematike sa isku-
stvom daje instrukcije |acima i stu-
dentima, tokom godine. Tel. 061
382 301, 033 473-574.
Studentica ekonomije instruira
matematiku za srednju i osnovnu
{kolu. Tel. 061 929 114.
KV moler kre~i stanove, ku}e
70 KM, radim gletovanje, farbanje,
postavljamo ukrasni stiropor. Tel.
062 388 242, 638-454.
Molersko farbarski radovi, gle-
tovanje, molovanje, lakiranje stola-
rije. Tel. 061 262 895.
Kerami~ki radovi od 8 KM, la-
minat od 3 KM, brzo, kvalitetno i
povoljno. Tel. 062 422 040.
Med. sestra pru`a usluge infuzi-
ja, injekcija, ispiranje uha, obradu
rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka.
Tel. 641-144.
Radimo molersko-farbarske ra-
dove, rigips, keramiku, laminat, i
komplet adaptacije uz garanciju.
Tel. 061 255 253.
Iskusna profesorica daje instru-
kcije iz engleskog i arapskog jezika.
Tel. 033 611-023.
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Rigips, el. instalacije i moleraj
radim povoljno. Tel. 066 205 286.
Vodoinstalater opravlja ~esme,
vodokotli}e, sifone, ventile, penzi-
onerima jeftinije. Tel. 061 205 803.
Elektri~ar - elektro instalater,
sve vrste el. radova, kvarova, atest.
Tel. 061 398 483.
Radim kompletnu adaptaciju
stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226
904.
Kvalitet i garancija, sve vrste
bravarije, jeftino i povoljno. Tel.
062 522 901.
Konverzacijski engleski za sve
uzraste, osnovi mikrora~unara i na-
mjenskih programa. Tel. 062 293
688, Sarajevo.
Superefikasno uni{tavamo
`ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i,
buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928
535.
@ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju.
Tel. 061 184 796.
@ohare, `ute mrave, stjenice,
buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im
stanovima sa garancijom. Tel. 234-
805.
Uni{tavamo `ohare, `ute mra-
ve, stjenice, mi{eve, 100% efikasno,
garancija. Tel. 062 553 100.
Uni{tavanje `ohara, stjenica,
buha, mrava i mi{eva, 100% efika-
sno. Tel. 033 546-770.
Servis zdravlja - uni{tavamo
moljce, muhe, stjenice, komarce,
mi{eve, itd. Tel. 062 136 248.
Specijalni tretmani protiv:
`ohara, mrava, buha, moljaca, ko-
maraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234
026, 062 328 447.
Vodoinstalater sa 30 god. isku-
stva, vr{i opravku instalacija, mo-
nta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659,
062 139 034.
Kombi prevoz svih roba, povo-
ljno. Tel. 061 205 906.
Parket, {ipod, postavljamo, bru-
simo i lakiramo, postavljamo goto-
ve parkete i laminate. Tel. 062 828
306.
Sve za kompjuter! Rje{avanje
problema, instalacija programa,
ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061
827 793.
Instrukcije iz matematike usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
Instrukcije iz engleskog jezika,
turskog, matematike, posebne me-
tode rada sa djecom. Tel. 061 714
367.
Autoprevoznik kamionom-gra-
jferom i mini bagerom 5 T, sve vr-
ste iskopa i prevoza. Tel. 061 100
268.
Kvalitetno i uz garanciju posta-
vljanje, bru{enje i lakiranje parke-
ta, {ipoda i laminata. Tel. 061 244
183
utorak, 2. novembar/studeni 2010. 35
36 Utorak, 2. novembar/studeni 2010.
Uredno i kvalitetno sa dugogo-
di{njim iskustvom radim molersko
farbarske radove. Tel. 062 189 683,
033 664-539.
Mini bagerom radimo ono {to
veliki ne mo`e, iskop kanala, razbi-
janje betona, SZR Mulavdi}. Tel.
061 219 946.
Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798.
Instruiram |ake i studente iz
matematike na Alipa{inom Polju,
~as 6 KM. Tel. 061 157 991.
Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar,
vodoinstalater, radi i komplet ku-
patila. Tel. 061 269 385.
Bravarski radovi, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078.
Prevoz putnika Sarajevo-more,
klimatizirano, novim lux kombi-
jem, dolazim na adresu. Tel. 062
213 645.
Kombi prijevoz povoljno. Tel.
062 302 327.
Izuzetno povoljno ru{imo stare
objekte, renoviramo stanove sa vla-
stitim prevozom. Tel. 062 423 123.
Kamionom povoljno prevozim
sve vrste gra|evinskog materijala,
pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423
123.
Nudimo sve vrste detektivskih
usluga, diskrecija zagarantovana.
Tel. 062 378 818.
Sudski tuma~ za njem., engl.,
holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Saraje-
vo. Tel. 061 108 144.
KV vodoinstalater, de`urni 24
h. Tel. 061 861 635.
Kombijem vr{im prevoz razne
robe, selidbe, otpad + ispomo}.
Tel. 061 216 925.
Prevoz luxuznim kombijem na
more i druge destinacije. Tel. 061
107 928.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i
drugih ku}anskih aparata, dolazak
besplatan. Tel. 061 551 035.
Postavljanje, bru{enje svih vrsta
podova, parketa i laminata. Tel. 062
921 100.
Voda, plo~ice, centralno grija-
nje, zidane kade, uz garanciju i po-
voljno. Tel. 061 182 737.
Rigips majstor, potkrovlja, pre-
grade, spu{teni plafon. Tel. 061 818
732.
Nabavljam, pripremam i pe~em
jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe,
stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345.
Molerski radovi uz potpunu
za{titu lepljivim trakama i podnim
najlonima. Tel. 061 606 441.
Vodoinstalater obavlja sve vrste
vodoinstalaterskih usluga, opra-
vke, adaptacije. Tel. 061 696 133.
Profesorica violine daje ~asove
po~etnicima i u~enicima ni`e muz.
{kole. Tel. 061 033 187.
Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM,
moleraj i gletovanje 1 KM, kerami-
ka 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122.
Vodoinstalater - adaptacija star-
ih i instaliranje novih kupatila,
pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel.
062 806 819.
Adaptacija - molersko-farbar-
ski, elektroinstalaterski, rigips ra-
dovi, kvalitetno. Tel. 061 310 141.
VK moler, radim sve vrste mo-
lersko-farbarskih radova, garantu-
jem kvalitet. Cijena po dogovoru.
Tel. 061 308 922.
Iskusan profesor daje instrukci-
je iz matematike za osmo{kolce, a
radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062
467 237.
Profesor instruira francuski i la-
tinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033
223-347.
Servis ku}nih elektroinstalaci-
ja, ugradnja bojlera, napa, lusteri i
ostalo. Tel. 061 205 109.
Elektri~ar vr{i opravku bojlera,
ku}. el. aparata i el. instalacija, povo-
ljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103.
Opravka ma{ina za ve{ i su|e,
el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa
~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061
803 042.
Profesorica daje ~asove iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 219-559.
Ruski jezik - instrukcije i pre-
vod. Tel. 061 969 966.
Medicinski tehni~ar sa radnim
iskustvom vr{i sve vrste medicinskih
usluga, profesionalno i stru~no (nje-
ga bolesnika, kateteri, injekcije, inzu-
lin i ostalo). Tel. 061 381 651.
Instrukcije iz matematike, fizi-
ke, elektrotehnike. Tel. 061 803
042.
Iscjeljenje duhovnim putem po
u~enju Brune Groninga, medici-
nski dokazivo. Tel. 062 256 376.
Instrukcije matematike, te pri-
prema u~enika za sigurne upise,
popravne, dolazim ku}i. Tel. 033
469-965.
Profesionalno ~i{}enje va{ih
ku}a, stanova, poslovnih prostora i
tapaciranog namje{taja. Tel. 061
144 899.
Popravljam ve{ ma{ine, {tedn-
jake i bojlere, za penzione popust
30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155.
Demontiram i renoviram ko-
mplet kupatila. Tel. 061 241 204.
Instrukcije iz matematike, fizi-
ke i elektrotehnike za u~enike
osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061
812 528.
Engleski jezik - stalni sudski tu-
ma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061
533 935 i 214-151.
Vodoinstalalacija, plo~ice, ce-
ntralno grijanje, zidane kade, Uz
garanciju i povoljno. Tel. 061 182
737.
Matematika - instrukcije usp-
je{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel.
062 327 168.
Stolar: popravka, monta`a, izra-
da kuhinja, plakara, namje{taja, vr-
ata, prozora, brava. Tel. 062 534
123, 033 463-353.
Ku}ni majstor: postavljam gar-
ni`e, lustere, plafonjere, slike, bra-
ve, baglame i ostalo. Tel. 061 838
018.
Prof. daje instrukcije iz mete-
matike za osnovce i srednjo{kolce.
Tel. 062 467 237, 033 643-388.
Prof. engleskog daje ~asove. Tel.
626-157.
Vr{im prijevoz i uno{enje robe,
kombijem. Tel. 061 241 751.
Kombi prevoz, selidbe, ~isto
bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061
311 622.
Laminate, brodski pod posta-
vljamo povoljno i kvalitetno. Tel.
061 311 622.
Servis, prodaja, programiranje
svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251
809.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-
932, 062 522 986.
Dajem instrukcije matematike i
fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-
453, 061 914 014.
Vodoinstalater - vr{i sve vrste
popravki i instalaciju novih
ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655.
Povoljno i kvalitetno prevodim
francuski jezik. Tel. 062 386 073.
Izra|ujem i montiram sve od
`eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061
709 382.
Uni{tavamo: `ohare, stjenice,
mrave, mi{eve, efikasno uz garanci-
ju. Tel. 033/234-805.
Nastavnica engleskog jezika da-
je instrukcije u~enicima osnovnih
{kola. Tel. 033 642-704.
Vr{im opravku elektroinstalaci-
ja i ugradnju novih povoljno. Tel.
611-542.
Njema~ki advokat iz BiH zastu-
pa u svim pravnim stvarima u Nje-
ma~koj. Tel. 061 537 739.
Kompletnu adaptaciju stana-
ku}e, keramiku, rigips, laminat,
moleraj, itd. Tel. 062 226 904.
Povoljno uz garanciju radimo
termo fasade, moleraj, {panski zid,
dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278
188.
Termofasade-rigips, {panski
zid, veoma povoljno, uz garanciju.
Tel. 061 270 971.
Kerami~arski tim radi posta-
vljanje svih vrsta keramike, cijena
po dogovoru. Tel. 061 525 310.
Voda, keramika, grijanje, kvali-
tetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061
182 737.
Profesionalno kerami~ar, kvali-
tet. Tel. 061 509 061.
Molersko-farbarski poslovi, po-
voljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061
262 973.
Moler: kvalitetno, brzo i veoma
povoljno radimo sve vrste molera-
ja. Tel. 062 778 717.
Dajem instrukcije iz fizike i
matematike, djeci i srednjim {kola-
ma. Tel. 061 227 439.
Moler. Tel. 061 867 007.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mo-
ntiram namje{taj, postavljam lami-
nat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648.
Instrukcije iz matematike za
u~enike osnovnih {kola. Tel. 062
139 588.
Vrlo povoljno i kvalitetno mo-
lerski, parketarski i rigips radovi.
Tel. 061 357 201.
Kvalitetno i povoljno vodoi-
nstalaterski, kerami~arski i ele-
ktri~arski radovi. Tel. 061 357 201.
Kvalitetno i uredno vr{imo sve
vrste molerskih usluga, 1 m2 = 1
KM. Tel. 061 398 569, 061 439 366.
Prosvjetna radnica radi kao pri-
vatni u~itelj sa osnovcima, svakog
dana. Tel. 033 234-705.
Instruiram matematiku za |ake
osnovnih {kola. Tel. 033 234-705.
Prof. francuskog jezika daje
instrukcije francuskog u~enicima
osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033
651-891.
VKV stolar vr{i popravke vrata,
prozora, zamjena baglama svih vr-
sta na kuhinjama i plakarima. Tel.
033 677-549.
Masa`a: relax, kineska uz aro-
materapiju, kiropraktika, reflekso-
terapija, sportska. Dipl. maser-tera-
peut. Tel. 063 975 031.
Vr{imo presnimavanje sa video
kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062
824 523.
Profesionalno ~i{}enje stanova,
poslov. prostora, tepiha, namje{taja.
Povoljna cijena. Tel. 061 210 017.
Lije~im sva oboljenja ki~me i
druge bolesti. Tel. 033 616-211.
Presnimavanje sa video kaseta
na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
Prevodim njema~ki jezik, 5
KM/stranica. Tel. 063 988 207.
Bravar VKV - radi ugradnju br-
ava, PTT sandu~adi, ormara, ka-
ni{li, ramova, povoljno. Tel. 061
507 683.
Zidar, tesar, od temelja do kro-
va, povoljno. Tel. 062 371 539.
Tapaciranje namje{taja, {ivenje
navlaka za namje{taj, zavjesa, para-
vana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr.
Tel. 061 385 329.
Profesor daje instrukcije iz
engleskog, prevodi tekstove sa
engleskog na bosanski i obratno,
dolazim na adresu. Tel. 062 869
555.
Instrukcije iz njema~kog jezika,
uspje{no i povoljno. Tel. 062 330
770.
Instrukcije iz matematike i fizi-
ke, uspje{no i povoljno. Tel. 061
571 973.
Profesionalno digitalno video i
foto snimanje svadbi, vjen~anja,
vjerskih i drugih doga|aja. Vrhu-
nska usluga i povoljne cijene. Tel.
062 356 113.
Elektro i molersko-farbarske
radove, povoljno. Tel. 611-542.
Izvodimo molerske radove uz
provjeren kvalitet. Tel. 033 674-
292.
Bravar i varilac VKV, profesio-
nalna izrada i monta`a vrata, ogra-
de, tende, balkoni, giteri... Tel. 061
141 659.
Radimo ure|enje dvori{ta i vr-
tova sa ukrasnim biljem iz vlastite
proizvodnje. Tel. 065 867 127.
Radim malterisanje, zidanje,
obradu vrata, prozora. Tel. 062 451
791.
Popravljam sve vrste fri`idera i
rashladne tehnike uz besplatan do-
lazak. Tel. 061 156 825.
Vodoinstalater - obavlja sve vr-
ste vodoinstalaterskih usluga, opra-
vke, adaptacije, instaliranje. Tel.
061 696 133.
Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj.
Tel. 061 620 057.
Kerami~ar radi kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 140 094.
Kercher aparatima sa origina-
lnim deterd`entom ~istimo }ilime,
tepihe, namje{taj, autosjedi{ta. Tel.
062 738 728.
Izvodimo sve vrste gra|evi-
nskih radova. Tel 061 740 127.
Prevod sa i na engleski jezik,
kucanje svih vrsta tekstova, povo-
ljno. Tel. 062 528 948.
Kvalitetno i povoljno prevodim
sa engleskog i obratno. Tel. 062 971
535.
Prevoz putnika u svim pravci-
ma, prema moru, kombi Hyundai
H1. Tel. 061 210 832.
Uspje{no i povoljno tokom cije-
le godine dajem instrukcije iz ma-
tematike. Tel. 220-173.
Dekorater-tapetar presvla~i po-
voljno namje{taj u radioni ili kod
vas. Tel. 061 156 728.
Majstor povoljno opravlja stari i
montira novi namje{taja, kuhinje,
radi selidbe. Tel. 061 202 840.
Vodoinstalater povoljno opra-
vka staru i montira novu instalaci-
ju, renovira kupatila. Tel. 061 202
840.
Roletar-tapetar - izra|ujem i oi-
pravljam sve vrste roletni, pre-
svla~im namje{taj, stolice, bilijare.
Tel. 061 512 444.
Vodoinstalater sa dugogo-
di{njim iskustvom vr{i opravke
instalacija, monta`u sanitarnih
ure|aja i pro~epljenja. Tel. 062 139
034 i 033 535 659.
Moler-majstor kre~i, gletuje, fa-
rba stolariju. Tel. 062 282 243.
Moler kre~i, gletuje kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 235 190.
Zidar gradi ku}e od temelja do
krova. Tel. 033 234-890.
Klimatiziranim kombi vozilom
vr{im prevoz putnika na more, je-
zera i drugr destinacije po BiH i
okru`enju. Tel. 061 531 616 i 062
214 690.
Prevoz putnika novim klimatizi-
ranim VW kombijem, izleti, more,
planine, seminari. Tel. 062 355 006.
Instrukcije iz matematike, pri-
vredne matematike i knjigovo-
dstva. Tel. 061 516 624, 033 223-
695.
Instrukcije iz hemije studenti-
ma i u~enicima, dolazim na adresu.
Tel. 615-901.
Ve}a ekipa majstora radi stiro-
por fasade sa svojom skelom. Tel.
061 270 729.
Sastavljam maturske i seminar-
ske radove, Mostar. Tel. 061 285
101.
Pi{em stru~ne radove, radim le-
kturu i korekturu tekstova. Tel. 033
541-224.
Za osnovce instrukcije: bosa-
nski, engleski, arapski, fizika, he-
mija, biologija, matematika, itd.
Tel. 061 33 93 74.
Elektro opravka bojlera (~i{}en-
je), b. teh., kao i ugradnja novih
plafonjera, bojlera, napi, osigura~a.
Tel. 061 262 411.
Profesorica instruira matemati-
ku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu
godinu fakulteta, brzo i uspje{no.
Tel. 033 235-141, 063 893 938.
Profesorica hemije daje instru-
kcije. Tel. 667-880.
Instruiram matematiku, dola-
zim ku}i po dogovoru. Tel. 061 253
550.
Instruiram |ake i studente iz
matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9
KM. Tel. 033 621-976.
Instrukcije - matematika za
osnovce, povoljno, 2 sata - 15 KM.
Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182.
Rainbow dubinsko ~i{}enje.
Tel. 061 274 144.
Instrukcije - engleski povoljno,
2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel.
061 481 182.
Kombijem vr{im prevoz razne
robe, selidbe, otpad + ispomo}.
Tel. 061 216 925.
Molerske radove ~isto, kore-
ktno. Tel. 061 216 925, 033 691-384.
Moleraj, ~isto, kvalitetno i po-
voljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061
812 664.
Radim mol.-farb. radove, rad u bo-
jama, rad sa valjcima, kvalitet, gara-
ncija. Tel. 033 631-315, 061 502 031.
Instruiram u~enike osnovne
{kole, ~as 5 KM. Tel. 062 225 926.
^istim ku}e i poslovne prosto-
re, pranje tepiha, }ilima i drugo.
Tel. 061 580 063.
Brzo i kvalitetno vr{im opravku
TV prijemnika. Tel. 061 505 084,
033 453-000.
Profesorica dr`i ~asove iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 219-559.
Popravljam i punim fri`idere i
zamrziva~e. Tel. 061 150 572.
Profesor daje instrukcije iz fra-
ncuskog, latinskog, italijanskog.
Tel. 061 566 590.
Stolar, vr{im sve usluge. Tel.
062 944 952.
Rainbow dubinsko usisavanje
tepiha, sjede}ih garnitura, jogi ma-
draca. Tel. 061 916 272.
Prevoz robe, selidbe kombijem,
povoljno, radna snaga po dogovo-
ru. Tel. 061 513 948.
Privatna igraona-vrti} sa
ba{tom nudi usluge ~uvanja djece.
Tel. 033 666-755.
Iskusna u~iteljica priprema
u~enike od I-V raz. za {kolu. Tel.
062 127 144.
Vr{imo servisiranje aparata za
kafu. Tel. 061 367 103.
Vr{im zamjenu automatskih
osigura~a, indikatora, popravak ve{
ma{ina, {poreta, bojlera. Tel. 061
563 910.
Molersko-farbarski, rigips, ele-
ktroinstalaterski radovi, povoljno.
Tel. 062 911 078.
Dajem ~asove iz engleskog jezi-
ka veoma povoljno. Tel. 061 323
474.
Kvalitetno i povoljno postavlja-
nje, bru{enje i lakiranje svih vrsta
parketa i podova kao i laminata.
Tel. 061 321 289, 061 134 260.
VKV moler radi kvalitetno i ure-
dno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519.
Instrukcije gitare, violine i so-
lfe|a. Tel. 066 845 342.
Klimatiziranim kombi vozilom
nudim usluge prevoza na more i
druge destinacije, profesionalni vo-
za~,dvd, dolazak na adresu. Tel. 033
22 04 02, 061 531 616 i 062 214 690.
Povoljno i kvalitetno ~istim sta-
nove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
Ugradnja blind vrata, stolarije,
regips, laminat,moleraj i sve vrste
adaptacija. Tel. 061 542 493.
Rigips majstor - potkrovlja, pre-
grade, spu{teni plafoni. Tel. 061
818 732.
Iskusan fizioterapeut, dolazak
na adresu, manuelna masa`a, reha-
bilitacija, kvalitetno, povoljno. Tel.
061 367 166.
Molujemo stanove u 1 danu, ci-
jena za garsonjere 150, jednosoban
200, dvosoban 300, trosoban 400
KM. Tel. 061 965 054.
Vr{im prevoz kombijem ljudi,
stvari, radna snaga obezbije|ena,
po potrebi. Tel. 062 385 762.
Molersko-farbarske radove:
gletovanje, boje, stolarija, tepete, i
se po dogovoru. Tel. 033 456-979,
061 219 768.
Elektro-servis monta`a, servis
klima ure|aja, rashladne tehnike sa
dizalicom. Garancija. Tel. 061 172
482.
Radim zidarske, kerami~arske i
kameno klesarske radove. Tel. 063
557 115.
Izvodim sve vrste molerskih ra-
dova, iskustvo iz Njema~ke. Tel.
061 181 929.
Elektroopravka ku}anskih apa-
rata i ure|aja, kvalitetno i povoljno.
Tel. 061 555 800.
Centralno grijanje, vodoinstala-
cija, keramika, kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 814 475.
Vodoinstalaterski i kerami~ar-
ski radovi, cen. grijanje, kvalitetno
i povoljno. Tel. 061 182 737.
Srednjo{kolcima radim gra-
fi~ke radove iz mehanike i ma{in-
skih elemanata. Tel. 033 625-196,
Ilid`a.
Postavljam laminat povoljno.
Tel. 061 156 340.
Prijevoz putnika novim T-5 ko-
mbijem na sve destinacije. Voza~
profesionalac. Tel. 062 213 645.
Stolar kvalitetno vr{i stolarsko
lakirerske poslove. Tel. 062 332
702.
Stolar - izrada i monta`a kuhi-
nja, ameri~kih plakara, enterijera,
stepenica. Tel. 061 512 663.
Elektri~ar vr{i popravak ku}nih
ure|aja i instalacija, povoljno. Tel.
062 528 948.
Ugradnja i popravak svih vrsta
roletni, povoljno. Tel. 062 528 948.
Bravarski poslovi, izrada ogra-
da, gara`nih vrata, povoljno. Tel.
062 528 948.
Prevod sa i na engleski jezik,
instrukcije matematike, povoljno.
Tel. 062 528 948.
Pravimo {adrvane-ljetnikovce
po va{im `eljama, dimenzijama.
Tel. 061 134 597.
Kablovska preko satelita u BiH
i svijetu, FTV, RTRS, OBN, ATV,
Alfa, Pink bh., BHT1 i drugi regio-
nalni i strani programi u HD kvali-
tetu, direktno preko satelita, ve} od
12 KM. Tel. 061 803 042.
Radimo iskop, {alovanje i beto-
niranje mrtve plo~e. Tel. 061 134
597.
Izuzetna stolarska ekipa pravi
sve mogu}e od drveta po va{oj `elji.
Tel. 061 134 597.
Servis ra~unara, instalacija wi-
ndowsa, XP ili Vista, umre`avanje,
internet, za{tita. Tel. 061 337 178.
Ugra|ujemo i montiramo sve
vrste kamena - mermera, granita i
keramike. Tel. 062 843 850.
Vr{im prevoz putnika sa klima-
tiziranim kombi vozilom, {irom
BiH i dalje. Tel. 061 222 310.
Adaptacija stanova i ku}a, po-
stavljanje plo~ica, laminata,
kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373,
V. [amrli}a.
Prevozim kombijem putnike,
namje{taj, preseljenja i teret. Tel.
061 268 155.
Vodoinstalater - popravka, ugr-
adnja instalacija, sanitarija, bojlera,
itd. Tel. 061 389 112.
Vodoinstalater-elektri~ar, popr-
avka i ugradnja instalacija, sanitari-
ja, bojlera, aut. osigura~a. Tel. 061
180 120.
Elektri~ar - popravka i ugradnja
instalacija, bojlera, el. pe}i, aut. osi-
gura~a, itd. Tel. 061 132 149.
Vr{im servisiranje i prodaju
svih vrsta tlakomjera, sa garanci-
jom. Tel. 061 188 903, Sarajevo.
Profesionalno testiranje
ra~unarskih komponenti, ~i{}enje
virusa, instalcije. Tel. 061 559 090.
Vodoinstalater i elektri~ar popr-
avlja i ugra|uje staru i novu instala-
ciju, povoljno. Tel. 033 542-588.
[ivanje pantalona mu{kih, `en-
skih, `enskih suknji 10 KM,
vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033
204-093.
Lije~imo mujasil suhi, vla`ni,
hemoroide, sve vrste ko`nih obo-
ljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093.
Elektri~arske usluge, automa-
tski osigura~i, indikatori, el. pe}i,
el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180
021.
Elektri~ar, odr`avanje posto-
je}ih i ugradnja novih elektroinsta-
lacija. Tel. 062 522 014.
Voza~-instruktor vr{i ekstra
obuku. Tel. 061 338 085.
Majstor za sitne ku}ne opravke.
Tel. 061 552 417.
Vr{im usluge knjigovodstva za
DOO, imam certifikat, imam isku-
stvo u struci. Tel. 061 216 013.
Instrukcije iz engleskog i bosa-
nskog, prevodi. Tel. 065 572 966.
Brzo, ~isto i povoljno, moleraj,
farbanje stolarije i keramika. Tel.
062 171 165.
Vodoinstalater ugra|uje satove
za vodomjere vrlo povoljno. Tel.
061 105 425.
Centralno grijanje radim povo-
ljno i kvalitetno, monta`a, servis i
popravke. Tel. 061 105 425.
Vr{im prevoz, selidbe, kombi-
jem du`. 4 m, sa radnim snagom ili
bez, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665.
Prof. francuskog, ovla{teni su-
dski tuma~ - radi sve vrste prevoda
sa ovjerom. Tel. 061 480 069.
Usmjeravanje analognih i digi-
talnih satelitskih i zemaljskih TV i
radio antena, monta`a i servis. Tel.
061 803 042.
Sve za internet: obuka, antivir-
us, pravljenje jednostavnih sajtova.
Tel. 061 530 704.
Bosanski, engleski, arapski je-
zik, instrukcije. Tel. 061 33 93 74.
Kvalitetno i uredno radimo
moleraj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439
366, 061 398 569.
Instrukcije iz njema~kog daje
vrlo uspje{no iskusni nastavnik
njema~kog i bosanskog. Tel. 659-
750, 066 897 870.
Dajem instrukcije iz matemati-
ke za sve {kole i fakultete. Tel. 061
534 231.
Bravar-varilac VKV, profesio-
nalna izrada i monta`a svih vrsta
bravarskih radova. Tel. 066 213
714.
Kerami~ar - postavljam sve vr-
ste keramike. Tel. 061 182 097.
Zidarsko tesarski radovi, ada-
ptacija, gradnja. Tel. 062 536 204.
Udobnim mercedes kombijem
vr{im prijevoz putnika na izlete,
more, planine, povoljno. Tel. 033
235-199
Organizujem dnevne izlete u
Dubrovnik i okolicu, udoban mer-
cedes kombi, povoljno i nezabora-
vno. Tel. 061 140 572.
Vr{im prijevoz putnika, roba,
stvari, povoljno. Tel. 061 250 911.
Vr{im molersko-farbarske ra-
dove, lakiranje stolarije i drugo.
Tel. 061 250 763.
Izvodim kvalitetno molerske
radove. Tel. 651-685.
Molersko-farbarski radovi, ugr-
adnja laminata i rigipsa. Tel. 066
873 588.
Molersko farbarski radovi ure-
dno, povoljno i kvalitetno, zvati
svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244
886.
Moler sa iskustvom izvodi sve
radove kvalitetno i vrlo povoljno.
Tel. 062 165 460.
Radimo molersko farbarske ra-
dove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062
488 636.
Vr{im zavarivanje aluminijuma,
gusa, prokroma. Tel. 033 436-952.
Vodoinstalater povoljno opra-
vlja staru i montira novu instalaci-
ju, renovira kupatila. Tel. 061 202
840, 061 389 112.
Vodoinstalater radi instalacije i
otklanja kvarove. Tel. 061 207 851.
Profesorica latinskog jezika da-
je instrukcije gimnazijalcima i stu-
dentima. Tel. 062 918 322.
^asovi engleskog jezika za dje-
cu i odrasle, vikendom dvo~as (90
min.) 10 KM. Tel. 061 334 895.
Popravljam ve{ ma{ine i
ku}anske aparate uz popust 30%.
Tel. 061 510 390, 033 473-155.
Instruiram |ake i studente iz
matematike na Al. polju, ~as 6 KM.
Tel. 061 157 991.
Pranje }ilima i itisona sa bespla-
tnim prevozom na va{u adresu. Tel.
033 557-720.
Izvo|enje i projektovanje el.
instalacija jake i slabe struje i ser-
vis. Tel. 061 803 042.
Vr{imo servis i monta`u rashla-
dne i klima tehnike. Tel. 062 375
977, 061 438 689.
PVC i ALU stolarija, kvalitetno
i povoljno. Tel. 033 788-471.
Instrukcije iz matematike i me-
hanike daje dipl. ing. ma{instva,
Avenija, Mostar. Tel. 065 016 266.
Profesorica klavira daje ~asove i
instrukcije. Tel. 062 214 599.
Bosanski strancima koji pozna-
ju njema~ki, iskusni nastavnik i
publicista. Tel. 659-750 (Smail) i
066 897 870.
VK elektri~ar - popravljam sve
ku}anske aparate i radim elekrtoi-
nstalcije. Tel. 061 276 187, Kova~i.
Vr{im svakodnevni prijevoz
Zenica-Sarajevo-Zenica, za uposle-
nike u Sarajevu. Tel. 061 825 561,
062 726 308.
Ameri~ko dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522
239.
Agencijsko vo|enje ra~unovo-
dstva pravnih subjekata. Tel. 061
516 624, 033 223-695.
Povoljno radim grijanje, mije-
njam konvektore radijatorima, uz
garanciju kvaliteta. Tel. 033 800-
514, 061 922 476.
Stolar vr{i opravke starog i izradu
novog namje{taja, stolarije, stepe-
ni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956.
Izrada plo~astog namje{taja, ku-
hinja, ameri~kih plakara, polica,
stolova, prema katalogu i zahtjevu.
Tel. 062 466 093.
Elektro-servis, popravljamo-vi-
klujemo sve rotore, statore, el. mo-
tore, bu{ilice, brusilice, sve ma{ine
alatljike. Tel. 066 889 246.
Vr{im usluge prijevoza putnika
i robe. Tel. 061 367 103.
Postavljamo, brusimo i lakira-
mo sve vrste podova. Tel. 061 032
059.
Prevoz putni~kim klimatizira-
nim automobilom sve destinacije,
more, planine, banje i ostalo. Tel.
063 943 445.
Instrukcije iz matematike i fizike.
Tel. 457-066.
Peremo }ilime, itisone, tepihe,
mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo
po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213
250.
Rigips majstor, potkrovlja, spu{te-
ni plafoni, pregrade. Tel. 061 818 732.
Stolar - sve usluge. Tel. 061 538
223.
Vr{imo presvla~enje i popravku
svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel.
061 210 832, 033 459-539.
Vodoinstalater vr{i opravke i ada-
ptacije kupatila, brzo, jeftino, od 8-22
h. Tel. 061 233 517.
Obavljam adaptacije i ostale gra|.
radove vrlo povoljno. Tel. 061 442 263.
Staklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842
343.
Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u
el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigu-
ra~a i dr. Tel. 061 524 123.
Popravljam sve vrste ra~unara, be-
splatan dolazak na adresu. Tel. 061
537 576.
Servis ve{ ma{ina i drugih elektro
ure|aja na va{oj adresi. Tel. 061 552
417.
Kerami~arske radove izvodim
kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539.
Engleski i njema~ki uspje{no, svi
uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu.
Tel. 033 471-297, 062 916 729.
Njema~ki jezik - instrukcije i pre-
vod, kucanje svih radova na ra~unaru.
Tel. 523-998, 061 863 559.
Molersko farbarske usluge,
izvodim profesionalno. Tel. 065 926
654.
Moleri rade kvalitetno i ~isto.
Tel. 061 504 425, 061 272 573.
Izvodimo molerske radove kva-
litetno. Tel. 062 184 414.
Ponuda-potra`nja
Potrebne (2) dvije odgovorne i
ozbiljne `enske osobe starosne
dobi izme|u 40 i 50 godina za ne-
izmjeni~no dnevno ~uvanje,
pru`anje ku}ne njege i pomo}i
starijoj mu{koj osobi. Tel. 062/33
75 99. N.
Poznatoj buregd`inici i novo
otvorenoj pizzeriji na stadionu
Grbavica, potrebne 3 ozbiljne
djevojke na poslovima poslu`iva-
nja i prodaje. Info tel.: 061 546
443. 16513-1tt
TERRA INTERNATIONAL
tra`i radnice za ~i{}enje poslo-
vnih prostora i privatnih stanova.
Tel. 061 180 166, 061 266 988.
14268-1Nd`
TRATTORIA SMS - Vogo{}a,
potreban pic majstor na kru{noj
pe}i, sa iskustvom. Info tel. 063
792 000. 16692-1tt
Kafi}u na Grbavici, potreban
konobar sa iskustvom. Tel. 062
807 502. 14282-1Nd`
Hitno potrebna frizerka za
`ene i mu{karce, sa prijavom.
Mob. 061 977 996. 16691-1tt
^istim ku}e, stanove, pos. pro-
store i peglam ve{. Tel. 061 828 175.
Italijanskom restoranu u Sarajevu
potreban konobar sa poznavanjem
engleskog jezika.Tel. 066 912 630.
Agencija „Meka“ za ku}nu nje-
gu starih, bolesnih, 24 sata sa vama.
Tel. 061 237 641.
^uvala bih dijete u svom stanu
na Grbavici kod @eljinog stadiona.
Tel. 642-458.
^uvala bih dijete u svom ili
va{em stanu. Tel. 061 220 782.
Potrebni radnici na ameri~kim
kruzerima, engleski jezik obave-
zan, starosna dob do 35. godina.
Tel. 061 355 710.
Profesionalno ~i{}enje stanova,
poslovnih prostora, tepiha i na-
mje{taja. Tel. 061 210 017. @ena u
40-im godinama ~uvala bi djecu.
Tel. 061 612 539
Odgovorna djevojka sa za-
vr{enom medicinskom {kolom,
tra`i posao,mo`e ~uvanje djece pr-
ed{kolske i {kolske ili nesto
sli~no,hitno! Molim samo ozbiljne
ponude. Tel. 066 428 548
Hitno potrebna konobarica u
ekskluzivnom cafeu u BBI centru.
Tel. 061 313 568
Zapo~nite sopstveni posao proi-
zvodnjom eteri~nih ulja, mirisa,
parfema i drugih proizvoda po-
mo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel.
032 244 417
Najnoviji „Informator“, potpu-
ne informacije o iseljavanju i za-
po{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Pr-
evedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032
244 417
Za va{ posao jedina BH bro{ura
„Kreditne limije“, sa 379 izvora fi-
nansiranja svih oblika poslova. Tel.
032 244 417
Ako `elite da se bavite proda-
jom kozmeti~kih proizvoda putem
kataloga, zarada 30%, vrijedni po-
kloni, mogu}nost dodatne zarade.
Tel. 065 825 236
Potrebni saradnici za katalo{ku
prodaju limes proizvoda.Odli~na
zarada. Tel. 066 872 272
Potrebna djevojka za rad u ka-
feu plata 800 KM, stan i hrana obe-
zbje|eni USK. Tel. 061 028 591
Mu{ki frizer sa iskustvom tra`i
posao. Tel. 065 002 044.
Iskusan bravar tra`i posao. Tel.
062 241 325
^uvala bih dijete u svojoj ku}i -
Bistrik. Tel. 061 088 520.
Tra`im posao voza~a, imam B i
C kategoriju, polo`en dr`avni ispit.
Tel. 062 566 178.
Potrebna radnica za rad u u
cafe clubu na Dobrinji, zvati iza
12 sati. Tel. 061 218 071
Potreban radnik za rad u auto-
praonici i vulkanizerskoj radnji,
Adema Bu}e 3-5. Tel. 061 161 463.
M. Dvor, bife „Jagoda“, potre-
bna radnica za poslu`ivanje. Tel.
061 247 786.
Ozbiljna `ena sa iskustvom
~uvala bi dijete. Tel. 646-636.
Frizerski salon u Hotonju, potr-
eban frizer za mu{karce i `ene. Tel.
061 390 208.
Slasti~arni „Dalas“ potrebna ra-
dnica na poslu`ivanju. Tel. 061 517
544.
ICT specialist /IT Systemc ma-
nager tra`i posao/projekat.
www.edin.ba. Tel. 061 512 190.
Tu`be, `albe, molbe, prigovori i
svi ostali pravni poslovi. Tel. 033
463-306, 061 387 856.
Instrukcije matematike, te pri-
prema za sigurne upise, popravne,
dolazim ku}i. Tel. 033 469-965.
Instrukcije iz engleskog i nje-
ma~kog, dolazak na adresu. Tel. 033
471-297, 062 916 729.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-
932, 062 522 986.
Instrukcije iz matematike, usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061
506 755.
Dubinsko ~i{}enje unutra{njo-
sti vozila, poliranje boje, povoljno,
kvalitetno. Tel. 062 213 732, 062
672 354.
Priprema osnovaca za {kolu.
Tel. 061 339 374.
Apsolvent elektrotehnike daje
instrukcije iz matematike. Tel. 061
571 369.
Agencija „Tera“ - njega starih i
oboljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557
022.
^uvao bih ku}e na moru do ma-
ja mjeseca, 100% sigurnost, isku-
stvo na istim poslovima. Tel. 062
385 938.
Potreban ma{inista na bageru
to~ka{u. Tel. 061 356 900.
Agencija „Tera“ - njega starih i
oboljelih, pomo} u ku}i 24 h uz vas.
Tel. 061 557 022.
Potrebna djevojka za rad u re-
storanu. Tel. 062 493 386.
Potreban radnik sa iskustvom
za rad u autopraonici, vulkanizer-
skoj radnji. Tel. 061 161 463.
Kupujem staru deviznu {ted-
nju, obveznice, ratna od{teta,
isplata i dolazak odmah na adresu
u FBiH i RS, najpovoljnije. Tel.
061 175 237. 16650-1tt
Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
Kupujem umjetni~ke slike, fila-
teliju, stari nakit, satove zidne, d`ep-
ne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo.
Tel. 033 456-505, 061 214 405.
Kupujem suvenire Sarajevske
olimpijade. Tel. 033 456-505, 061
214 405.
Kupujem lomljeno zlato, duka-
te, zlatne satove i ostala od zlata.
Tel. 061 965 126.
Kupujem lomljeno i zubarsko
zlato, dukate, {orvane i ostalo, na-
jvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061
553 640.
Porodica sa bolesnim djetetom
moli ambasade i sve one koji mogu
pomo}i da se iselimo u Njema~ku,
Dansku, Norve{ku, [vedsku. Mo-
lim samo postene i ozbiljne ponu-
de. Tel. 062 722 956
Kupujem staro oru`je sablje,
kubure, bode`e, ordene, medalje,
vojne oznake, bajonete i sli~no. Tel.
061 139 767
Kupujem stare radio aparate,lu-
stere,d`epne satove, }ilime, ogleda-
la, slike,stari nakit i sli~no. Tel. 061
139 767
Kupujem eksponate sarajevske
olimpijade zoi-84 baklje, plakete,
medalje, trenerke, zna~ke i sli~no.
Tel. 061 139 767
Otkupljujem prazne tonere
Isklju~ivo FX 10.Tel: 065 596 402,
ne odgovaram na sms.
Kupujem dionice svih firmi i
fondova, stara devizna {tednja, ra-
tna od{teta. Isplata i dolazak
odmah. Tel. 061 517 897.
Kupujem staru deviznu {tednju,
ratnu od{tetu, dionice, certifikate,
isplata odmah. Tel. 061 337 593.
Kupujem dionice, staru dev. {ted-
nju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344.
Kupujem staru dev. {tednju, ra-
tne {tete i dionice, prodajem neu-
lo`ene certifikate. Tel. 061 140 521.
Kupujem LP plo~e rock, knjige
beletristiku i burde za {ivanje. Tel.
061 244 290.
Kupujem elektri~ni valjak za
peglanje radi dijelova (Cordes). Tel.
061 480 004.
Kupujem norve{ku gusanu pe}
Jotul (humanitarnu), pla}am do
2500 KM. Tel. 061 400 190.
Kupujem dionice svih vrsta,
staru dev. {tednju, ratnu od{tetu,
pla}am odmah. Tel. 061 864 047.
Kupujem dev. {tednju i ratnu
od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271
935.
Kupujem staru dev. {tednju,
obveznice, od{teta, isplata odmah.
Tel. 063 351 572.
Sve vrste dionica i akcija sa sar-
aj. i banja. berze. Tel. 061 210 994,
061 188 488.
Sve vrste opreme za ugostite-
ljstvo kupujem. Tel. 065 903 989.
Stadu dev. {tednju i ratnu od{te-
tu, dionice, isplata odmah. Tel. 063
804 124.
Kupujem neispravne ve{
ma{ine Gorenje, novije proizvo-
dnje. Tel. 533 631.
Kupujem aparat Contour TS
Bayer za mjerenje {e}era u krvi. Tel.
061 183 591.
Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, isplata
odmah, cijena BiH. Tel. 063 351 572.
Kupujem: stare pisa}e ma{ine,
sablje, bode`e, kubure, ordenje,
medalje, satove i sli~no. Tel. 061
139 767.
utorak, 2. novembar/studeni 2010. 37
38 Utorak, 2. novembar/studeni 2010.
E
ovo vi{e stvarno nije
korejski automobil.
Nekada je bio, kada je
predstavljao ogledalo ju`nog
dijela korejskog poluotoka,
ali vremenom, ~elnici Hyu-
ndaija zaklju~ili su da, u na-
stojanju da se do~epaju vrha
svjetske autoindustrije, svoj
brend moraju pribli`iti osta-
lim kontinentima, prije sve-
ga evropskom.
A ima li boljeg na~ina za
to nego napraviti evropski
Hyundai? Evropska fabrika
(Slova~ka), evropski diza-
jneri (Njema~ka) i evropski
potpis, a uz to i ukidanje ca-
rine, sve kako bi korejski
brend dobio evropsko lice
koje }e ga ~initi ravnopra-
vnim konkurentom na ko-
ntinentalnom tr`i{tu.
Elegantno i logi~no
I tako je evropska gener-
acija „i“ dobila sve predu-
vjete za evropske pohode, s
gamom u kojoj je svako
mogao prona}i ne{to za se-
be. Ta gama odnedavno je
bogatija za jo{ jedan model,
zapravo facelift verziju po-
pularnog modela i30,
ina~icu CW (crossover wa-
gon), koja je do{la i u BiH.
Na broj~aniku je stajala
brojka od 21 pre|enog kilo-
metra, a klju~ u na{em
d`epu. Sedmodnevni test
donio je odgovor na pitanje
za{to Hyundai sve vi{e raste.
Najprostije re~eno - zato {to
je automobil veoma dobar.
Da ne bih bio pogre{no
shva}en, i30 CW nema
ne{to {to }e vas posebno fa-
scinirati i re}i da niko to ra-
nije nije izmislio, niti gaji
neki poseban neodoljiv
{arm, ali s obzirom na to da
je rije~ o skladnom i odmje-
renom proizvodu u kojem
je sve na svom mjestu i u
kojem sve ima svoju svrhu,
pa tako i svaka utro{ena
marka koju date za njega,
mo`e se konstatirati da bi
ga svaki iole normalniji ra-
zum rado volio za kompa-
njona u putovanjima.
^injenica da je AutoBild
Hyundaiju dao priznanje za
najkvalitetniju marku u
Njema~koj u 2010. godini,
valjda, dovoljno govori sa-
ma o sebi.
U odnosu na „hatch-
back“, CWje pet centimetara
du`i. Do Cstuba je identi~an,
s tim{to su prednji `migavci
s blatobrana pomjereni u
ku}i{ta vanjskih ogledala.
Sprijeda, model je tipi-
~nog „hyundaijevskog“ izgle-
da nove generacije, s tim {to
su mu svjetlosne jedinice do-
bile plave nijanse koje mu
oja~avaju vizuelni identitet, a
pozadi se radi o klasi~nom
elegantnom karavanu jedno-
stavnih i logi~nih rje{enja.
Hyundai je naglasak ba-
cio na ono {to je najva`nije
svakomkorisniku ovih poro-
di~nih automobila - unutra-
{njost, a ono {to smo zatekli
tamo zaslu`ilo je najbolje
ocjene. Dok }e ostali putnici
u`ivati u izda{nom prostoru
i udobnoj i vrlo kvalitetnoj
izolaciji, voza~ jo{ na raspo-
laganju ima sjedi{te s dobrim
bo~nim dr`anjem koje ne
ostavlja tragove umora, do-
bro raspore|ene komande i
instrumentalnu tablu u pri-
jatnoj plavoj boji.
Optimizirana vo`nja
Ono {to je za unutra{njost
naro~ito va`no ista}i jesu ko-
nekcija za iPod, koja }e
vo`nju uz omiljenu muziku
u~initi jo{ ugodnijom, hla-
|eni suvoza~ev pretinac i kli-
ma-ure|aj, s kojimse u bosa-
nskimhladnimdanima ne}e-
te smrznuti (isprobano!).
Hyundai je na glasu kao
proizvo|a~ koji pola`e jako
mnogo na optimizaciju vo`-
nje i odnos izme|u snage i
ekonomije i, mo`e se re}e, to
radi s dosta uspjeha. Iz be-
nzinskog motora zapremine
1,4 litara izvu~eno je vrlo za-
dovoljavaju}ih 109 KS.
Jedino {to mu nedostaje
jeste malo vi{e obrtnog mo-
menta koji bi mu dao ne{to
sna`nije lansiranje, ali, sve u
svemu, ova snaga dovoljna je
da podnese potrebe ~etver-
o~lane porodice s nakrcanim
prtlja`nikomzadovoljavaju}e
zapremine od 415 litara. U
slu~aju potrebe, prtlja`ni pro-
stor mo`e se pove}ati na fa-
ntasti~nih 1.395 litara.
Ukupno gledaju}i, i30
CW prihvatljiv je izbor za
one koji `ele funkcionalno,
prostrano i kvalitetno vozilo,
a koji ne pate od jurnjave za
izvikanim brendovima. [te-
dljivi motori, kvalitet izrade,
nivo sigurnosti i odnos ulo-
`enog i dobivenog ovu verzi-
jupopularnog kompakta ~ine
po`eljnim porodi~nim auto-
mobilom. M. TANOVI]
auto market
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 39 26
I
z Forda nam ovih dana
sti`u brojne novosti. Po-
rodice Mondeo i Ka do-
bile su nove ~lanove, eko-
lo{ki osvije{tene ECOnetic
izvedbe, koje zahvaljuju}i
tehnologijama poput auto-
matskog paljenja i ga{enja,
indikatora idealne izmjene
stepena prijenosa, pro-
du`enimprijenosnimodno-
sima u {estostepenom ma-
nuelnom mjenja~u, te aero-
dinami~kimdoradama tro{e
osjetno manje od klasi~nih.
Tako 1,3-litarski TDCi
motor u Fordu Ka u prosje-
ku tro{i tek 4,1 litar, a 1,2-li-
tarski benzinski 4,9 litara,
dok se 1,6 litarski TDCi di-
zelski u Mondeu zadovolja-
va sa 4,3 litra goriva.
Dalje, javljeno je da }e
naredni Ford Focus po-
slu`iti za predstavljanje
nove generacije zra~nih
jastuka, koji }e pru`iti
maksimalnu za{titu uz
minimalan {tetni efekat.
Zra~ni jastuk za voza~a
posjeduje novi oblik, kako
bi vr{io {to manji pritisak
na grudni ko{ i rebra.
Suvoza~ev zra~ni jastuk
je opremljen adaptivnim
pirotehni~ki regulisanim
ventilisanjem, koje smanju-
je negativan pritisak na po-
jedine dijelove tijela. I
bo~ni zra~ni jastuci su redi-
zajnirani, te posjeduju si-
stemadaptivnog napuhava-
nja radi manjeg utjecaja na
djecu na zadnjemsjedi{tu.
Ford je, tako|er, pre-
dstavio novo oru`je za na-
stup u Svjetskomreli {amp-
ionatu, Fiestu RS WRC,
koja }e startovati u februaru
idu}e godine u [vedskoj.
Trka}i model, baziran na
cestovnoj izvedbi, pripre-
mio je evropski odjel i nji-
hov partner M-Sport. Te-
hni~ki detalji ~uvaju se u
tajnosti, no pouzdano se
zna da }e za pogon u skladu
s novimpravilima biti isko-
ri{ten 1,6-litarski EcoBoost
turbobenzinski motor sa
oko 300 KS.
Na kraju, sti`u nam i
informacije o novoj gener-
aciji kultnog gradskog ma-
li{ana Ka koja }e biti diza-
jnirana po uzoru na konce-
ptni Start. Ispod prednjeg
poklopca na}i }e se 1,0-li-
tarski trocilindarski Eco
Boost motor na benzin s
direktnim ubrizgavanjem i
start&stop tehnologijom,
koji }e posjedovati nekoli-
ko izvedbi raspona od 80
do 125 KS. O~ekivani
po~etak prodaje je 2014.
godina.
S. Pa.
Brojne novosti iz Forda
U novom Focusu
novi zra~ni jastuci
Idu}a generacija mali{ana Ka, koja dolazi 2014. godine,
bit }e dizajnirana po uzoru na konceptni Start
Budu}i Ford Ka: Dizajnerski i tehni~ki zaokret
Adaptivni zra~ni jastuk: Manji pritisak na grudni ko{ i rebra
T
re}a generacija KIA-
inog crossovera Spo-
rtagea stigla je i na
tr`i{te Bosne i Hercegovi-
ne, a njen dolazak sigurno
ne}e pro}i neopa`eno, jer
modeli ovakvog izgleda na
cestama na{e zemlje moraju
izazvati sna`ne emocije.
KIA-in inovativni CUV,
koji se proizvodi u Slo-
va~koj, du`i je, ni`i i {iri od
prethodnika i prati nove
smjernice korejskog bre-
nda. Djeluje mladoliko i di-
nami~no, krasi ga vrlo upe-
~atljiv i sna`an izgled, a nje-
govu hi-tech pojavu doda-
tno poja~avaju nova pre-
dnja svjetla sa neobi~no po-
redanimled lampicama.
Sportage podjednako
mo}no djeluje i iz profila, s
nagla{enim krovnim lini-
jama, te pozadi, gdje je
KIA odlu~ila odvojiti po-
kaziva~e smjera od svjetlo-
snih jedinica i smjestiti ih
na dno vozila.
Sve u svemu, novi Spo-
rtage zaista je impresivna
pojava, ali to nije sve, jer
KIA-in novitet obiluje os-
obinama koje }e sigurno
osvojiti mnoge. Naime,
model je mnogo inovativ-
niji i unutra. Enterijer ob-
iluje krivim linijama, a ob-
oga}en je s vi{e detalja i kr-
asi ga kvalitetnija zavr{na
obrada.
Lista noviteta je podu-
ga~ka. Za kretanje uzbrdo
iz mjesta brine se sistem
„Hill Assist“, a za vo`nju
niz padine pomo}i }e
„Downhill Brake Contr-
ol“. Dnevna svjetla u po-
nudi su uz osnovni paket
opreme, a kada zaklju~ate
vozilo, svjetla }e vas ispra-
titi do ku}e. Novost su i
panoramni krovni prozor
(s pokretnim i fiksnim di-
jelom), sistem koji spre~a-
va podi`u}e voza~evo sta-
klo da vam priklije{ti ruku
i vra}a ga prema dolje, du-
gme za pokretanje motora,
a u malo ja~im paketima
dostupna je i zadnja kame-
ra s prikazom na velikom
ekranu...
Sportage ima i novi po-
gon na sva ~etiri to~ka, nar-
avno u opciji - Magma Po-
wertrain Dynamax, koji au-
tomobilu nudi dodatnu sta-
bilnost. Ovaj inteligentni
aktivni sistem pogona vr{i
stalnu kontrolu uvjeta
vo`nje i predvi|a zahtjeve
sistema AWD, za razliku od
ostalih sistema, koji se tek
naknadno odazivaju na za-
htjeve vo`nje. KIA je jedi-
nstvena po tome {to kupci-
ma svojih modela nudi na-
jdu`u fabri~ku garanciju u
Evropi od ~ak sedam godi-
na, ili 150.000 kilometara (u
prve tri godine kilometra`a
je neograni~ena). Ova gara-
ncija prenosiva je na novog
vlasnika. M. TANOVI]
NOVITETI U BiH stigao KIA Sportage tre}e generacije
Mo} u lijepom pakovanju
Osim {to mo}no izgleda, korejski crossover prepun je inovacija,
me|u kojima se izdvaja novi inteligentni pogon na sva ~etiri to~ka
KIA Sportage: Upe~atljiv i sna`an izgled (Foto: F. Fo~o)
Nakon debija na tr`i{tu
SAD, nova VW Jetta stigla
je i na evropsko tr`i{te, a sa-
svim o~ekivano donosi dru-
ga~iji izbor motora i vi{i ni-
vo opreme.
Sa du`inom od 4,64 me-
tra, osjetno je gabaritnija od
prethodnika ~ijs je du`ina
bila 4,55 metara. Krase je kl-
asi~ne sedan linije, ali i na-
gla{en sportski nastup. Po-
nuda motora preuzeta je od
Golfa i uklju~uje TSI benzi-
nske motore: 1,2 sa 105 KS,
1,4 sa 122 i 160 KS, te 2,0 sa
200 KS, te TDI dizelske 1,6
sa 105 KS i 2,0 sa 140 KS.
Ponuda paketa opreme
uklju~uje poznate Trendli-
ne, Comfortline i Highline.
Na sigurnosti se nije {tedje-
lo pa ve} u osnovnom pake-
tu opreme donosi {est
zra~nih jastuka, ABS, ESP,
indikatore vezanosti pojasa,
te automatsko paljenje sva
~etiri `migavca prilikom
naglog ko~enja.
Cijene u Njema~koj star-
taju od 20.900 eura (1,2 TSI
Trendline). Osnovni dizelski
model (1,6 TDI Trendline)
ko{ta 23.075 eura, a najsku-
plja benzinska izvedba je 2,0
TSI DSG Highline po cijeni
od 30.050 eura. S. Pa.
Tri poznata paketa opreme
Nova VW Jetta: Po~etna cijena od 20.900 eura
Unutra{njost je oboga}ena i kvalitetnija
KIA u BiH dolazi s tri
motora. Ljubiteljima be-
nzinskih na raspolaganju
su novi 1,6-litarski od 135
KS i 2,0-litarski od 163
KS, u potpunosti na~i-
njen od aluminija, dok }e
oni koji preferiraju dize-
lske na svoje do}i kod 2,0-
litarskog sa 163 KS i sna-
`nim obrtnim moment-
om od 320 Nm, agregata
za koji ka`u da je napre-
dniji od ve}ine konkure-
ntskih.
Sportage je za sada u
ponudi po promotivnim
cijenama koje startuju od
33.990 KM(1,6 benzin).
U ponudi je {est pake-
ta opreme, a osnovni se
di~i duga~kom listom na
kojoj se izme|u ostalog
nalaze ABS, BAS (poja~a-
vanje sile ko~enja), CBC
(optimiziranje sile ko~e-
nja u zavojima), EBD
(elektronska raspodjela
sile ko~enja), radio mp3
sistem sa 6 zvu~nika, ele-
ktri~ni podiza~i stakala,
USB i AUX priklju~ci,
prednji i bo~ni zra~ni ja-
stuci i zavjese...
Napredni motori,
cijena od 33.990 KM
VOZILI SMO Hyundai i30 CW 1,4 MPI
Hyundai i30 CW: Kvalitet izrade uz {tedljive motore
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.475 / 1.775 / 1.565
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.340
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
Motor 1,4 16V
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.396
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .109 / 6.200
obrtni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . .137 / 3.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9
potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . . .8,1 / 5,3 / 6,3
Cijena testiranog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.990 KM
Li~na karta
Nova generacija Golfa sa ruksakom
VW Jetta stigla u Evropu
A {ta je ovdje korejsko?
A {ta je ovdje korejsko?
Hyundaijev crossover wagon dizajniran je i proizveden u Evropi Skladan, odmjeren i
ekonomi~an izbor Iz 1,4-litarskog motora izvu~eno je 109 KS
Du`i za pet centimetara od
kompaktne verzije
Uz bogatu opremu, vi-
sok kvalitet izrade i dobre
motore, faktor koji }e sva-
kako privu}i veliki broj
kupaca je cijena. Potpuno
opremljen i30 CW sa 1,4-
litarskim benzinskim mo-
torom od 106 KS do regi-
stracije ko{ta 26.990 KM.
Za sna`niji benzinski
motor, 1,6-litarski sa 115
KS, potrebno je doplatiti
1.000 KM, a za 1,6-litarski
na dizel-gorivo sa 90 KS
2.700 KM.
Kada se radi o opremi,
Hyundai je u seriji ponudio
servo upravlja~, ABS, ce-
ntralno i daljinsko za-
klju~avanje s alarmom, kli-
ma-ure|aj, zra~ne jastuke
za voza~a i suvoza~a, zra~ne
zavjese, elektri~ne podiza~e
stakala, CD mp3 player s
priklju~cima za USB i
AUX, putni ra~unar, tonir-
ana stakla u boji...
Ono {to je potrebno
ista}i je to da su vozila
Hyundaija ve} izvjesno vr-
ijeme dostupna uz lizing
bez kamata, dok je na sna-
zi popust za gotovinsko
pla}anje, pa se automobil
mo`e dobiti za impresi-
vnih 24.690 KM.
Lizing bez kamata,
za gotovinu 24.690 KM
auto market
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010.
40
Prije sezone ki{a, staklo bi trebalo odmastiti
Zamjena brisa~a
^ist vjetrobran
`ivot zna~i
Brisa~ je va`an ~inilac sigurnosti i zahtijeva
mnogo vi{e pa`nje nego {to mu se pridaje
Jesenski, a naro~ito zi-
mski uvjeti vo`nje daleko su
od ugodnih, jer su ki{a, ma-
gla, mraz i prljav{tina goto-
vo svakodnevica. Dani po-
staju sve kra}i, a na pomolu
su i prve pahulje snijega.
I dok smo mi udobno
smje{teni u na{e automobi-
le, jedini „prozor u vanjski
svijet“ predstavlja vjetrobr-
ansko staklo, koje se ujesen
i zimu mnogo vi{e prlja ne-
go obi~no, pa mu je potre-
bno kvalitetno ~i{}enje. Tu
veoma va`nu ulogu igraju
malene gumene metlice
zvane brisa~i.
Iako jednostavan i jeftin,
brisa~ je veoma va`an ~ini-
lac sigurnosti vo`nje, te sto-
ga zahtijeva i mnogo vi{e
pa`nje nego {to mu se prida-
je. Usljed konstantnog stru-
ganja po staklu, guma na br-
isa~u se tro{i, a voza~i ih mi-
jenjaju tek kada im je radni
vijek pri samom kraju.
Prije sezone ki{a, staklo
bi trebalo odmastiti, {to }e
itekako olak{ati rad brisa~a.
Ipak, u ve}ini slu~ajeva, na-
jbolje rje{enje je redovna za-
mjena prilikom koje treba
voditi ra~una o dimenzija-
ma i na~inu pri~vr{}enja.
Univerzalni brisa~i do-
bro su rje{enje, a na pole|ini
svakog nalazi se spisak vozi-
la kojima odgovara. Obi~no
se u pakovanju na|e i ko-
mplet razli~itih kop~i.
Tako|er, postoje i bri-
sa~i sa tzv. spojlerom, koji
zahvaljuju}i pove}anom
strujanju zraka kvalitetnije
prianjaju za staklo i bolje
~iste. Ipak, ni najbolje me-
tlice ne mogu raditi protiv
naslaga prljav{tine i leda,
stoga u dozirnu posudu
obavezno sipajte odgovara-
ju}e sredstvo za ~i{}enje, a
ne ~istu vodu. S. Pa.
SAVJET VI[E
N
a krilima nove alija-
nse Nissana i Rena-
ulta, 2002. godine
stigla je tre}a generacija
Nissan Micre, s radikalno
novim zaobljenim diza-
jnom i osjetno vi{e unu-
tra{njeg prostora, pa je kao
takva postavila nove sta-
ndarde klase.
Micra druge generacije
je 1993. godine postala pr-
vo vozilo iz Japana s titu-
lom evropskog automobila
godine, {to je zna~ilo te`ak
zadatak za nasljednika.
Ponuda motora uklju-
~ivala je 1,2-litarski benzi-
nski sa 65 i 80 KS, 1,4 litar-
ski sa 88 KS i Renaultov
1,5-litarski dizelski sa 86
KS, a totalnu suprotnost
predstavljao je SR pokretan
1,6-litarskim benzinskim
sa 110 KS.
Micra je donijela brojne
novosti, poput klizne za-
dnje klupe, paljenja na du-
gme bez klju~a, brojnih pr-
etinaca na neobi~nim mje-
stima i tome sli~no. Bio je
to pravi gradski automobil
za 21. stolje}e.
Blago osvje`enje napra-
vljeno je 2005. godine, a ne-
dugo zatim stigla je i pomo-
dna C+C varijanta, odno-
sno kabriolet s tvrdim sklo-
pivim krovom.
No, nakon jo{ jednog
osvje`enja 2007. kona~an
kraj za Micru 3 objavljen je
sredinom jula ove godine,
kada je proizvodnja u
engleskom Sanderlendu
prekinuta nakon skoro 18
godina.
U gotovo tri decenije po-
stojanja prodato je vi{e od
5,65 miliona primjeraka tri
generacije Micre, a novoj je
ostalo da nastavi postavljati
standarde u klasi gradskih
automobila. S. Pa.
IZ HISTORIJE Nissan Micra K12 (2002-2010)
Gradski automobil za 21. stolje}e
Nastala na krilima alijanse sa Renaultom Osjetno vi{e prostora
Tre}a generacija Micre: Radikalan dizajnerski zaokret
Sada ve} nije nikakva
tajna da Porsche radi na
malom SUV modelu, svoje-
vrsnom „baby Cayenneu“,
koji bi trebao nositi naziv
Cajun. U skladu s tim, sve
je vi{e informacija o ovom
automobilu, a stigli su i pr-
vi renderi.
Cajun }e biti postavljen
na platformu Audija Q5, ali
ni`i i kra}i te osjetno {iri.
Kako bi se distancirao od
bra}e iz koncerna, imat }e
verzije sa petera i troja vra-
ta. S obzirom na to da }e
te`iti oko 1.700 kg, u ponu-
di }e se na}i ne{to slabiji
motori u odnosu na Caye-
nne.
Benzinsku ponudu }e
~initi 2,0 turbo sa 237 KS i
3,0 TFSI V6 sa 328 KS, dok
}e ljubitelji dizelskih moto-
ra mo}i birati izme|u 2,0
TDI sa 188 KS i 3,0 TDI sa
237 KS. Hibridni Cajun
koristit }e kombinaciju
2,0-litarskog benzinskog sa
210 KS i elektri~nog moto-
ra sa 47 KS.
Kada se 2013. godine
pojavi na tr`i{tu, Cajun }e
cijenom biti pozicioniran
izme|u Audija Q5 i Caye-
nnea. S. Pa.
Volvo mijenja proizvodne
planove, te umjesto naslje-
dnika Volva XC90 prioritet
prebacuje na kompaktnu kla-
su, odnosno novi hatchback,
koji bi se suprotstavio VW
Golfu i dru{tvu.
Razlog je jednostavan,
Volvo je pro{le godine {irom
svijeta prodao 335.000 vozila,
a proizvodni kapaciteti izno-
se 500.000 modela, s mo-
gu}no{}u pove}anja na
800.000 u sljede}ih deset go-
dina.
Novi kompaktni Volvo
bit }e postavljen na platfo-
rmi Forda Focusa, koju
ve} koriste modeli S40 i
C30, a dizajnerski }e biti
sli~an modelu C30, odno-
sno predstavljat }e njego-
vu petovratnu verziju, s
tim da bi zadnji kraj tre-
bao li~iti na XC60.
Ponuda putni~kog i pr-
tlja`nog prostora bit }e u
mjerama klase. Premijera
se o~ekuje 2012.
S. Pa.
Render malog Porscheovog
SUV-a: Dostupan sa troje
i petero vrata
Kompaktni Volvo: Na platformi Forda Focusa
Nova generacija pick-upa
Ford Ranger osvaja
izuzetnim mogu}nostima
Ford je bez najave, ali pr-
ema mi{ljenju mnogih o~e-
kivano, na sajmu automobi-
la u Australiji predstavio po-
tpuno novu generaciju pick-
up modela Ranger, koji je
ve} skoro 20 godina jedan od
najpopularnijih automobila
u ovoj klasi. Novi Ranger
osvaja stamenitim nastupom
i izuzetnim teretno-vu~nim
mogu}nostima.
Osim novog dizajna, Ra-
nger je dobio i potpuno novu
{asiju, ovjes i upravlja~ki si-
stem. Poput prethodnika, bit
}e dostupan u tri verzije karo-
serije, s dva razmaka od tla, za-
dnjim i pogonom na sve to~ko-
ve, te s pet paketa opreme.
Ponuda motora uklju~uje
dva nova Duratorq TDCI di-
zelska i to 2,2 sa 150 KS i 375
Nm obrtnog momenta i 3,2
sa 200 KS i 470 Nm, te 2,5-li-
tarski Duratec benzinski sa
~etiri cilindra od 166 KS.
Uporedo s predstavlja-
njem novog Ford Rangera,
osvanuo je i njegov japa-
nski blizanac Mazda BT
50. S. Pa.
Citroen Metropolis kao DS9
Potvr|ene su {pekulacije da }e konceptni Citroen
Metropolis sti}i u serijsku proizvodnju kao model DS9.
Podsjetimo, u pitanju je 5.300 mm duga~ka, 2.000 mm
{iroka i 1.400 mm visoka luksuzna limuzina koja za po-
gon koristi plug-in hibridnu kombinaciju 2,0-litarskog
V6 benzinskog sa 272 KS i elektri~nog motora sa 55
KS. S. Pa.
Mali Cayenne sve bli`e realnosti
Porsche Cajun sti`e 2013. godine?
Volvo hatchback sti`e 2012. godine
U pripremi konkurent VW Golfu i dru{tvu
jet set
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 41
Pjeva~ica @eljka Kata-
vi}-Pilj prije petnaestak da-
na postala je, kao jedini
izvo|a~ iz BiH, ~lanica svje-
tske asocijacije festivala i
umjetnika - WAFA. Zva-
ni~ni prijem desio se na
„Sisters Cities Festivalu“ u
turskom gradu Ku{adasiju
gdje je Katavi}-Pilj nastupi-
la 17. oktobra kao predsta-
vnica na{e zemlje.
- Veoma sam sretna zbog
prijema u WAFA-u koja
{irom svijeta organizira br-
ojne festivale i {to }e mi se
pru`iti prilika da se na ne-
kim od njih predstavim. Iz
na{e regije jedino je jo{ ma-
kedonska pjeva~ica Marga-
rita Hristova ~lan ove asoci-
jacije - isti~e dugogodi{nja
~lanica Opere Narodnog po-
zori{ta u Sarajevu i pje-
va~ica u horu „Pontanima“.
Iz Turske se @eljka vrati-
la puna lijepih utisaka.
- Svaki od trinaest pre-
dstavnika dobio je priliku
da otpjeva jednu svoju pje-
smu. Zanimljivo je da smo
za drugu pjesmu dobili de-
mo snimak od turskog ko-
mpozitora Tolga Gurdlija
(Gurdly) i bili du`ni za nje-
ga obezbijediti tekst. Oda-
brala sam pjesmu „Nikad
vi{e“ koju potpisuje moj
mu` Miroslav - pri~a pje-
va~ica. A. I.
Hristova i Katavi}-Pilj: ^lanice WAFA-e
@eljka Katavi}-Pilj u svjetskoj asocijaciji festivala i umjetnika
Jedina ~lanica WAFA-e iz BiH
SARAJEVO „BH muzi~ki Oskar“ 11. novembra
Balkanske zvijezde u Skenderiji
Pjevat }e Halid Be{li}, Dragana Mirkovi}, Hanka Paldum, Tifa i brojni drugi O~ekuje se
da bude oboren rekord posje}enosti dvorane „Mirza Deliba{i}“, ka`e Gljiva
Atmosfera pred spektakl
„BH muzi~ki Oskar“ bli`i
se ta~ki usijanja. Tra`i se ka-
rta vi{e, a producent Nazif
Gljiva isti~e kako je ve} sa-
da jasno da }e 11. novembra
Skenderija biti muzi~ki ce-
ntar Balkana i stjeci{te
regionalnog d`et-seta.
Nije ni ~udo kada }e se
na bini u Sarajevu smje-
njivati zvijezde poput
Halida Be{li}a (kralj Ba-
lkana), Dragane Mir-
kovi} (folk kralji-
ca Balkana), Hanke
Paldum (kraljica se-
vdaha), Mladena Vo-
ji~i}a Tife (kralj Ba-
lkana) i mnogi drugi
me|u kojima su Aco
Pejovi}, D`enan Lon-
~arevi}, Aco Pejovi}, Elvira
Rahi}.
Dolazak Emine Jahovi},
koja }e dobiti Oskara za
muzi~ku li~nost godine, za-
visi od serije koju snima u
Turskoj. Kako saznajemo,
producent Nazif Gljiva pr-
iprema brojna iznena|enja,
a jedno od njih je nastup
Kaliopi koja je progla{ena
pop kraljicom Balkana.
- O~ekuje se da bude obo-
ren rekord posje}enosti dvo-
rane „Mirza Deli-
ba{i}“. Imamo reze-
rvacije iz Zagreba,
Beograda, [ibenika,
Osijeka i drugih gra-
dova pa smo tako je-
dan kontingent ula-
znica ostavili za posje-
tioce koji nisu iz Saraje-
va - govori Gljiva.
Manifestaciju „BH mu-
zi~ki Oskar“ u Skenderiji
pratit }e kamere Federalne
TV, a snimak }e biti emiti-
ran u novogodi{njem progr-
amu. L. S. R.
Na spektakl u Skende-
riji dolaze i Vahid
Halilhod`i} (li~nost
godine), ]iro Bla-
`evi} (sportska
li~nost decenije) te Zdravko
Mami} koji }e dobiti Oska-
ra za najboljeg sportskog
menad`era u jugoisto~noj
Evropi.
Vaha, ]iro, Mami}...
Halilhod`i} i Mami}: Sti`u na spektakl
Tifa: U duetu s Elvirom Rahi}
Be{li}: Kralj Balkana zapjevat
}e u Skenderiji
Jahovi}:
Pregovori
o dolasku
O~al: U BKC-u nastupa s ansamblom „The Trakya All Stars“
Ve~eras po~inje 14. „Jazz Fest Sarajevo“
Otvaranje uz nastup
~uvenog Burhana O~ala
Na manifestaciji u~estvuju i Majk Stern,
Dejv Holand i D`on Skofild
Nastupom turskog mu-
ltiinstrumentaliste Burhana
O~ala (Ocal) i njegovog
ansambla „The Trakya All
Stars“ u Bosanskom kultur-
nom centru ve~eras }e biti
otvoren 14. „Jazz Fest Sar-
ajevo“, koji }e trajati do 7.
novembra.
Na istoj sceni, u sklopu
glavnog programa manifesta-
cije, sutra }e nastupiti ame-
ri~ki gitarista Majk Stern
(Mike Stern) i njegov bend, a
4. novembra bit }e odr`an
koncert kvinteta Dejva Ho-
landa (Dave Holland). Nare-
dnog dana u BKC-u }e svira-
ti trio D`ona Skofilda (John
Scofield), a glavni program
bit }e zatvoren nastupom fla-
menko gitariste Herarda Nu-
njeza (Gerardo Nunez) i nje-
govog ansambla „Flamenca
Reunion“.
„Jazz Fest Sarajevo“ pre-
dstavit }e i bh. pijanistu
Edina Bosni}a u okviru pr-
ograma solo premijera, dok
}e se u sklopu „Next Gener-
ationa“, koji je ove godine
postao internacionalan, pr-
edstaviti 23-godi{nji erme-
nski pijanista Tigran Hama-
sijan (Hamasyan) i 26-go-
di{nji egipatski svira~ ouda
D`ozef Tavadros (Joseph
Tawadros). „Groove Stage“
u Domu mladih predstavit
}e tursko-kanadskog umje-
tnika Merd`ana Dedea
(Mercan Dede), dok su za
djecu pred{kolskog uzrasta
ove godine planirani i ko-
ncert i radionica. Tako|er,
ove godine je u repertoar
uvr{ten i program „Late Ni-
te Stage“, koji }e biti upri-
li~en u „Pivnici“ na Mari-
ndvoru. H. P.
Goran Karan u „Coloseumu“
Popularni hrvatski pjeva~ Goran Karan nastupit }e
20. novembra u Sarajevu, ta~nije u klubu „Coloseum“.
Vi{estruki osvaja~ hrvatske muzi~ke nagrade „Porin“, iako
je posljednji album objavio u maju 2008. godine, jo{ usp-
je{no puni dvorane {irom regiona. Svi njegovi nosa~i zvu-
ka prodati su u dijamantnom i zlatnom tira`u. H. P.
Do~ek 2011. uz popularni bend
„Crvena jabuka“ u Staroj
Pazovi za Novu godinu
Grupa „Crvena jabuka“
u novogodi{njoj no}i nastu-
pit }e u Staroj Pazovi u Sr-
biji. Prije nekoliko dana po-
tpisan je protokol izme|u
frontmena „Crvene jabuke“
Dra`ena @eri}a @ere i pre-
dsjednika op}ine Stara Pa-
zova Gorana Jovi}a, {to
zna~i da }e `itelji ovog gra-
da 2011. godinu do~ekati uz
popularnu grupu na Trgu
dr. Zorana \in|i}a.
Prije nastupa u Staroj
Pazovi, „Crvenu jabuku“
o~ekuje zajedni~ka turneja s
Halidom Be{li}em po Hrva-
tskoj. H. P.
Jovi} i @eri} nakon potpisivanja protokola
show biz
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 42
Legendarni Alis Kuper izjavio
Alis Kuper (Alice Cooper), lege-
ndarni roker koji ~etrdeset godina
ru{i konvencije svojim pona{anjem,
pohvalio je mladu kolegicu Lejdi Ga-
gu (Lady Gaga). Kuper smatra kako je
mra~na umjetnost u sigurnim rukama
ove dame.
- Sjajna je jer to shvata. Tako|er, zna pjeva-
ti, pisati i svirati klavir, nije samo kraljica ko-
stimografije. Mo`e{ biti izvan konvencija koli-
ko god `eli{, bitno je da to mo`e{ poduprijeti mu-
zikom. Totalno je otka~ena i druga~ija, mislim da
je Gaga ve} u{la u historiju roka - izjavio je Alis.
Kurtni Koks (Courtney
Cox) progovorila je prvi put
o svom rastanku od supruga
Dejvida Arketa (David Ar-
quette). Iznenadila je javno-
st kada je izjavila da se De-
jvid i ona ne razvode, nego
privremeno razdvajaju.
- Ne znam {ta }e se dogo-
diti, no nije da se razvodimo.
Ovo je razdvajanje i mislim
da treba puno hrabrosti
odlu~iti se na takav korak.
[ta god da se u budu}nosti
dogodi, bit }e najbolje za nas
- izjavila je Koks.
Uprkos tome {to razvod
nije potvrdila, priznala je ka-
ko su se Arket i ona s vreme-
nom udaljili. Objasnila je i
intervju koji je Dejvid dao
Hauardu Sternu (Howard).
Kultnom radijskom vodite-
lju Dejvid je otkrio da je pre-
vario suprugu.
Koks je rekla kako je
njen suprug zabavlja~ te ni-
je {okirana njegovom iskre-
no{}u. Dok je glumac davao
intervju, Kurtni je utjehu
prona{la u dru{tvu prijate-
ljice D`enifer Aniston (Jen-
nifer). Otkrila je kako joj je
D`enifer velika podr{ka, a
zajedno se zabavljaju te su
ovih dana nerazdvojne.
PAROVI Kurtni Koks o rastanku od Dejvida Arketa
Ne razvodim se!
[ta god da se u budu}nosti dogodi, bit }e najbolje
za nas, izjavila je glumica
Kurtni
Koks:
Treba
puno
hrabrosti
Koks i Arket
Te{ko djetinjstvo Sjuzan Bojl
Sa 17 godina razmi{ljala o samoubistvu
Sjuzan Bojl (Susan Bo-
yle) ponovo je progovorila o
zlostavljanju svojih vr{nja-
kinja u srednjoj {koli. Otkr-
ila je kako joj sa 17 godina
nesta{luci nisu bili ni na kr-
aj pameti.
- Redovno sam odlazila
psihijatru i pila antidepresi-
ve kako bih izdr`ala pritisak
i maltretiranje kolegica u
{koli - izjavila je pjeva~ica.
Budu}i da je ro|ena s
manjim o{te}enjem mozga,
imala je pote{ko}a s u~en-
jem, a djevojke iz razreda su
je zbog toga maltretirale. U
jednoj fazi njihovo psihi~ko
zlostavljanje postalo je toli-
ko da ga vi{e nije mogla po-
dnijeti pa je sa sedamnaest
godina razmi{ljala o samou-
bistvu. Sre}om, takve misli
sada su stvar pro{losti, a
Sjuzan se osje}a dobro. Ipak
smatra da jo{ ima mjesta za
pobolj{anje njenog krhkog
psihi~kog zdravlja.
Bojl: Maltretiranje u {koli
Glumac iz „Beverly Hillsa“
Ian Ziring prvi put otac
Ian Ziring (Ziering, 46) i njegova supru-
ga Erin Kristine Ludvig (Ludwig) u aprilu }e
prvi put postati roditelji, pi{e „People“. Glu-
mac najpoznatiji po ulozi u seriji „Beverly Hi-
lls, 90210“ i Erin vjen~ali su se u maju.
- Erin i ja smo veoma uzbu|eni {to }emo
postati roditelji. To je ne{to {to smo oboje
oduvijek `eljeli. Erin je trudna ~etiri i po
mjeseca i neizmjerno smo sretni - izjavio
je glumac.
Ziring se 2002. rastao od prve supruge
Niki [iler (Schieler) s kojom je pet godina
bio u braku.
Ziring i Ludvig: Sretni smo skupa
Lejdi Gaga je ve}
u{la u
historiju
roka
Gaga: Nije
samo kraljica
kostimografije
Kuper:
Mra~na
umjetnost
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj predmeta: 65 0 P 102280 09 P
Op}inski sud Sarajevo, i to sudija D`idi} Sanela, u pravnoj stvari
tu`itelja Mikrokreditna organizacija „EKI“ Sarajevo, Ul. D`emala
Bijedi}a do broj 133, protiv tu`enih 1. OSMANOVI] SENADE iz
Bla`uja, ul. Mitri}i br. 6, 2. HARBA[ HAMEDA iz Ilid`e, ul. Bosa-
nskih gazija br. 11, radi duga, v.s.p. 3.165,71 KM, na osnovu ~l.
348 ZPP-a,
OBJAVLJUJE
POZIV ZA:
I-TU@ENU: OSMANOVI] SENADU
ZA GLAVNU RASPRAVU ZA DAN - ^ETVRTAK, 17. 03. 2011.
GODINE U 09.00 SATI, pred ovaj sud u sobu br. 340/III.
Ako tu`itelj, bez opravdanog razloga, ne do|e na ro~i{te za glavnu
raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao
tu`bu, osim ako se tu`ena na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje.
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne
do|e I-tu`ena, a uredno je pozvana, rasprava }e se odr`ati bez
njenog prisustva.
Ovim putem se I-tu`enoj dostavlja poziv za glavnu raspravu i I-
tu`ena se obavje{tava da se dostava poziva smatra obavljenom
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
D`idi} Sanela
Granoff d.o.o. dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proi-
zvodnju, promet, trgovinu i usluge Sarajevo, a na osnovu pravi-
lnika o radu dru{tva, direktor Dru{tva Emir Granov objavljuje:
OGLAS
Za prijem u radni odnos za radno mjesto
1. [IVA^ - 10 izvr{ilaca
I. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljede}e
uslove:
- Da imaju op}u zdravstvenu sposobnost
- Da su dr`avljani BiH
II. Pored navedenih op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati i
sljede}e posebne uslove za:
- PK {iva~a
III. Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti i sljede}u dokume-
ntaciju:
- Biografiju uz kra}i opis poslova na kojima je kandidat do sada
radio i stekao radno iskustvo
- Diplomu o sticanju tra`ene kvalifikacije ako je posjeduje
- Nazna~iti adresu i kontakt telefon
IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana
od zadnjeg dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tom
na sljede}u adresu:
Granoff d.o.o. Sarajevo
ul. Dobrinjske bolnice 11
71000 Sarajevo
Sa oznakom „PRIJAVE ZA OGLAS“
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}emo uzeti u razmatranje.
Granoff d.o.o.
„TRGOSIROVINA“ D.O.O.
SARAJEVO
Halilovi}i br. 9
Tel/fax 033/466-401
Sarajevo, 01. 11. 2010. godine
OGLAS
„Trgosirovina“ d.o.o. Sarajevo izdaje u zakup dva
kancelarijska prostora u ulici Halilovi}i br. 9
(preko puta Carine).
1. Kancelarijski prostor veli~ine 20 kvadratnih
metara.
2. Kancelarijski prostor veli~ine 47 kvadratnih
metara.
Prostori imaju centralno grijanje.
Zainteresovana pravna lica mogu se javiti na ko-
ntakt telefon 033/466-401 te izvr{iti uvid u ka-
ncelarijske prostore svakim danom osim nedjelje
u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.
„Trgosirovina“ d.o.o.
Sarajevo
„TRGOSIROVINA“ D.O.O.
SARAJEVO
Halilovi}i br. 9
Tel/fax 033/466-401
Sarajevo, 1. 11. 2010. godine
OGLAS
Za prijem u radni odnos za obavljanje ra~unovodstveno-fi-
nansijskih poslova:
Izvr{ilaca 1
Uslovi oglasa:
- srednja ekonomska {kola
- tri godine radnog iskustva na ra~unovodstveno-finansi-
jskim poslovima
- po`eljno poznavanje rada na programu „Wand“
Uz prijavu dostaviti: a) CV, li~ne podatke, kontakt telefon
b) kopiju svjedo~anstva o zavr{enoj srednjoj ekonomskoj
{koli
c) uvjerenje o radnom iskustvu ili kopiju radne knji`ice
Prijave dostaviti u roku od osam (8) dana na adresu firme
„Trgosirovina“ d.o.o. Sarajevo u ulici Halilovi}i br. 9 (na pri-
javnicu).
Kandidati koji budu izabrani u u`i krug, bit }e poznvani na
razgovor nakon osam (8) dana.
Trgosirovina d.o.o.
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU PETA GIMNAZIJA
SARAJEVO
Ul. Nerkeza Smajlagi}a 18.
Tel/fax: 23 55 21
Broj: 11-487/10
Datum: 28. 10. 2010. godine
Na osnovu odluke [kolskog odbora broj:
11-472/10 od 26. 10. 2010. godine
PONI[TAVA
SE OGLAS
ZA IZDAVANJE PROSTORA
ZA [KOLSKI BIFE
koji je objavljen u listu Dnevni avaz dana
19. 09. 2010. godine.
i objavljuje
OGLAS
ZA IZDAVANJE PROSTORA
ZA [KOLSKI BIFE
1. Prostor za {kolski bife povr{ine 48,60 m
2
izdaje se pod zakup od 15. 11. 2010. - 15. 11.
2012. god. na lokalitetu Dobrinja u novoi-
zgra|enom objektu u naselju Mahala.
2. USLOVI:
1. Registrovana firma za vlastitu proizvo-
dnju prehrambenih proizvoda i obavlja-
nje ugostiteljske djelatnosti (kao dokaz
prilo`iti ovjerenu kopiju Rje{enja o upisu
u sudski registar)
2. Ugovor sa Kantonalnim javnim zdra-
vstvom o stalnom nadzoru proizvodnje i
prodaje uklju~uju}i i mikrobiolo{ki nalaz.
3. Potvrdu o pla}enim doprinosima
PIO/MIO
4. Potvrdu o izmirenim obavezama za zdr-
avstveno osiguranje za prethodni mjesec
5. Referentna lista (broj uposlenika,
ostvareni prihodi u posljednje 2 godine,
tehni~ka opremljenost)
6. Potvrda o izmirenim poreskim obave-
zama poreske ispostave
7. Uvjerenje o izmirenom PDV-u
8. Potvrdu da firma nije pod ste~ajem ili u
postupku likvidacije i da s protiv odgovo-
rnog lica ne vodi krivi~ni postupak
9. Navesti iznos mjese~ne zakupnine u
KM
10. Potrebna sredstva za opremanje bifea
(prilo`iti specifikaciju)
11. Specifikacija artikala koji }e se nuditi
u objektu i cjenovnik.
3. Prilikom odlu~ivanja o najpovoljnijoj po-
nudi vodi}e se ra~una o bodovnoj listi koju
}e ~initi sljede}i elementi:
- cijena zakupnine (na svakih 100 KM -
1,5 bod)
- organizovana proizvodnja (putem proi-
zvodnih linija 10 bodova na licu mjesta
ili u improvizovanom prostoru odnosno
nabavkom od drugih proizvo|a~a - 5 bo-
dova
- broj zaposlenih radnika (na svakog upo-
slenika 0,1 bod)
- ostvareni prihodi u protekloj godini (na
svakih 100.000 KM - 0,2 boda)
- ulaganja u prostor bifea (na svakih 1.000
KM - 0,1 bod)
- anga`ovanost na drugim lokacijama
(bife - 0,1 bod, restoran 0,2 boda) - pri-
lo`iti uvjerenja
- specifikacija proizvoda sa cijenom (u ra-
spornu od 1 do 5 bodova)
4. Ponude sa prate}om dokumentacijom pr-
edati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za
konkurs - {kolski bife“
5. [kola zadr`ava pravo provjere navedenih
podataka i ~injeni~nog stanja.
Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana obja-
vljivanja a ponude slati na slijede}u adresu:
JU Peta gimnazija
Ul. Mahala bb - Dobrinja (novoizgra|eni
objekat)
Otvaranje ponuda je javno i odr`at }e se
08. 11. 2010. god. u 10,00 sati u prostorija-
ma {kole.
Informacije na telefon: 235-521.
oglasi
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 43
Na osnovu ~lana 27 stava 2 ta~ke a) i ~lana 39 stava 1 ta~ke b)
Zakona o Policiji Br~ko distrikta BiH (Slu`beni glasnik Br~ko
distrikta BiH, broj 31/09) i Odluke o pokretanju postupka
izbora od 25. 10. 2010. godine, Nezavisni odbor objavljuje
JAVNI KONKURS
ZA RADNO MJESTO [EFA POLICIJE
BR^KO DISTRIKTA BiH
1. Opis poslova radnog mjesta:
- organizuje rad i obezbje|uje zakonito i efikasno funkcioni-
sanje Policije,
- upravlja operativnim i drugim aktivnostima Policije,
usmjerava i nadgleda operativne i druge aktivnosti Policije,
- odlu~uje o upravnim stvarima iz nadle`nosti Policije,
- donosi pravilnike, interne naredbe, naredbe, instrukcije,
smjernice i druge akte u cilju provo|enja poslova iz ~lanova
12 i 13 Zakona o Policiji Br~ko distrikta BiH,
- predla`e Vladi Distrikta dono{enje novih ili izmjenu posto-
je}ih propisa iz nadle`nosti Policije,
- odlu~uje o disciplinskoj odgovornosti policijskih slu`beni-
ka za lak{u povredu slu`bene du`nosti,
- obavje{tava gradona~elnika:
1) o ozbiljnim prijavama na rad zaposlenih u Policiji, nakon
provo|enja prethodnih istra`nih radnji,
2) o suspendovanim zaposlenicima Policije,
- organizuje sistem unutra{nje kontrole i inspekcije radi na-
dzora i koordiniranja aktivnosti organizacionih jedinica i za-
poslenika,
- utvr|uje prijedlog bud`eta za Policiju,
- odlu~uje o kori{tenju sredstava i nabavci opreme i materija-
lno-tehni~kih sredstava za namjene odre|ene bud`etom Po-
licije,
- daje preporuke u vezi sa realizacijom bud`eta,
- obavje{tava javnost o radu Policije,
- donosi programe, informacije, analize i druge materijale iz
djelokruga rada Policije,
- obezbje|uje saradnju sa drugim policijskim organima, age-
ncijama za provo|enje zakona i drugim organima u BiH,
- obezbje|uje i ostvaruje saradnju izme|u Policije i ostalih
organa Distrikta,
- organizuje jedinstven sistem izvje{tavanja i obrade podata-
ka neophodnih za vr{enje nadle`nosti Policije,
- organizuje potra`nu djelatnost,
- predla`e ukupan broj zaposlenika u Policiji,
- osniva upravne i druge stru~ne komisije i radna tijela koja
su zadu`ena za izvr{avanje posebnih poslova u okviru rada
Policije,
- donosi programe stru~nog osposobljavanja i usavr{avanja za-
poslenika Policije i brine se o implementaciji tih programa,
- raspore|uje zaposlenike u cilju profesionalnijeg i efikasni-
jeg funkcionisanja Policije,
- nadzire rad i daje godi{nju ocjenu rada zamjenika prema
ocjenama: nezadovoljava, zadovoljava, dobar, vrlo dobar ili
izvrstan,
- preduzima odgovaraju}e mjere radi regulisanja javnog oku-
pljanja gra|ana ili drugih posebnih doga|aja,
- obavlja odre|ene zadatke koji su vezani za li~nu sigurnost
odre|enih gra|ana, javnih slu`benih lica i lica kojima je po-
trebna posebna za{tita,
- odlu~uje o nabavci opreme, naoru`anja i materijalno-te-
hni~kih sredstava za namjene utvr|ene bud`etom Policije,
- preduzima i druge mjere radi profesionalnog rukovo|enja
Policijom.
USLOVI ZA RADNO MJESTO [EFA POLICIJE SU:
a) da je dr`avljanin BiH,
b) da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova i zadataka,
c) da ima VII stepen stru~ne spreme,
d) da ima status policijskog slu`benika i najmanje tri godine
radnog iskustva u ~inu glavnog inspektora ili vi{em ~inu,
e) da nije pravosna`no osu|en za krivi~no djelo, osim za kri-
vi~no djelo iz oblasti bezbjednosti saobra}aja po~injeno iz
nehata,
f) da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak, osim kri-
vi~nog djela iz oblasti bezbjednosti saobra}aja po~injenog iz
nehata,
g) da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX 1 Ustava BiH,
n) o) da ne ispunjava uslove za penzionisanje predvi|ene Za-
konom,
i) da nije ~lan, niti je bio ~lan politi~ke stranke niti je bio na
bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou,
niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane politi~ke
stranke ili ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo ko-
jem nivou, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim
slu`benicima ili odgovaraju}eg zakona koji propisuje prava i
obaveze policijskih slu`benika u policijskom organu gdje je
zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs,
j) da nije pravosna`no disciplinski ka`njavan za te`e povrede
slu`bene du`nosti.
2. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).
3. Mjese~na bruto plata: 4.819,00 KM.
4. Dokumenti koji se prila`u prilikom prijavljivanja na ko-
nkurs:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- ljekarsko uvjerenje,
- diploma o stepenu stru~ne spreme,
- potvrda o statusu policijskog slu`benika i najmanje tri godi-
ne radnog iskustva u ~inu glavnog inspektora ili vi{em ~inu,
- potvrda da nije pravosna`no osu|en za krivi~no djelo, osim
za krivi~no djelo iz oblasti bezbjednosti saobra}aja po~inje-
no iz nehata,
- potvrda da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak,
osim krivi~nog djela iz oblasti bezbjednosti saobra}aja
po~injenog iz nehata,
- ovjerena izjava da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX 1
Ustava BiH,
- ovjerena izjava da ne ispunjava uslove za penzionisanje pre-
dvi|ene Zakonom,
- ovjerena izjava da nije ~lan, niti je bio ~lan politi~ke stra-
nke niti je bio na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bi-
lo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od
strane politi~ke stranke ili ~lan izvr{nog ili zakonodavnog ti-
jela na bilo kojem nivou, nakon stupanja na snagu Zakona o
policijskim slu`benicima ili odgovaraju}eg zakona koji pro-
pisuje prava i obaveze policijskih slu`benika u policijskom
organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs,
- ovjerena izjava da nije pravosna`no disciplinski ka`njavan
za te`e povrede slu`bene du`nosti. -
NAPOMENA: Navedeni dokumenti se prila`u u originalu
ili ovjerenoj kopiji.
Kandidati za radno mjesto {efa Policije Br~ko distrikta BiH
mogu biti policijski slu`benici svih policijskih tijela u BiH.
Rok za podno{enje prijave na konkurs je 15 (petnaest) dana
od posljednjeg dana objavljivanja.
Prijave za konkurs se podnose na obrascu (koji se sastoji iz
tri dijela) koji se mo`e neposredno preuzeti u Stru~noj slu`bi
Skup{tine Br~ko distrikta BiH ili na web-stranici www.sku-
pstinabd.ba.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom iz ta~ke 4 ovog ko-
nkursa se dostavljaju Skup{tini Br~ko distrikta BiH li~no ili
preporu~enom po{tom na adresu: Skup{tina Br~ko distrikta
BiH, ulica Mladena Maglova broj 2 76100 Br~ko.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije
tra`enih dokumenata koje nisu ovjerene, ne}e se uzeti u ra-
zmatranje.
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u
Stru~noj slu`bi Skup{tine Br~ko distrikta BiH.
Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benom glasniku Br~ko di-
strikta BiH“ te u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Nezav-
isne novine“ i „Dnevni list“.
Broj: 01-33-1044/10 Nezavisni odbor
Br~ko, 29. 10. 2010. godine _________________
44 Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 45
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 126506 10 P
Sarajevo, 22. 10. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Jasna Frenjo, u pra-
vnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA ORGANI-
ZACIJA „EKI“ SARAJEVO“, Ul. D`emala Bijedi}a do
broj 133, zastupani po punomo}niku Buzurovi} Adini,
advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih BJELO[ MITRA,
iz Isto~nog Sarajeva, Ul. Osijek br. 37, „DIPON“ DOO
VI[EGRAD, Ul. Trg palih boraca BB, Vi{egrad i dr., radi
duga, v.s. 3.152,90, objavljuje sljede}i
OGLAS
Pozivaju se tu`eni BJELO[ MITAR, iz Isto~nog Sara-
jeva, Ul. Osijek br. 37 i „DIPON“ DOO VI[EGRAD,
Ul. Trg palih boraca BB, Vi{egrad, da u roku od 30 da-
na dostave odgovor na tu`bu od 8. 2. 2010. godine, ko-
jom je tu`itelj predlo`io da se navedeni tu`eni obave`u
da solidarno isplate iznos od 3.152,90 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zako-
nom o visini stope zatezne kamate, po~ev od dana 14. 01.
2010. godine pa do dana isplate, te da mu naknade
tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana,
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, s tim {to je tu`itelj
predlo`io da ukoliko tu`eni ne postupe u skladu sa
~lanom 182 stav 1 ZPP-a, da Sud donese presudu zbog
propu{tanja.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati ozna-
ku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te
ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet
spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-
a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na
kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju
te ~injenice te pravni osnov.
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne
prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1 ZPP-a.
Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa
~lanom 74. stav 1 ZPP-a.
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozi-
vom na broj gornji.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja.
Sudija,
Jasna Frenjo
Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 46
SJE]ANJE
na na{eg voljenog i plemenitog sina i brata
SAUD (CIKO) DEDOVI]
Pro|e {est tu`nih i bolnih godina od kako nas ti zauvijek ostavi, ali
voljeni nikad ne umiru. Dok mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti sa nama. Neka ti dragi Allah
podari vje~iti rahmet i d`enet.
Tvoji najmiliji: otac Sadija, majka Raza, nana Ramiza, k}erka Sumeja, sestre Sanela i
Amela, zetovi Adnan i Mirsad, sestri}i Adin i Tarik i sestri~na Amna 14273-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em penzionisanom zaposleniku
EJUBU KUPUSIJA
Zaposlenici i prijatelji iz Elektroprenosa BiH, OP Sarajevo
16682-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj sestri i tetki
RABIJA (DERVI[) LISAK,
ro|. LON^AREVI]
Tvoji: Zlata, Ahmed, Nader, Vanja i Mona
16686-1tt
EDIN JAMAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe.
Tvoji: Alija, Fatima, Fadila, Emir, Dada, Nedim, Amar,
Ado i Ena
16678-1tt
SJE]ANJE
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava
se godina dana otkako nije sa nama
na{a draga
SUADA GRÜNFELD,
ro|. MAGLAJLI]
Vrijeme prolazi, ostaju sje}anja i uspomene onih koji te
vole.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica Sara~evi} - Hazim, Sevda, Aida i Amela 16677-1tt
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
NA[EM RADNOM KOLEGI
EDIN JAMAKOVI]
Porodici upu}ujemo iskreno sau~e{}e.
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH
REGIONALNI CENTAR SARAJEVO N
FEJZO - FUDO (HALIM) PA[I]
2. 11. 2009 - 2. 11. 2010.
Njegovi: Safet, Jasmina, D`ejna sa suprugom Admirom i djecom Nejrom i Vedadom,
D`ermin sa suprugom Majom i sinom Azizom
14274-1nd`
FEJZO - FUDO (HALIM) PA[I]
2. 11. 2009 - 2. 11. 2010.
Njegovi: Sada, Esad, Asaf i Safet sa porodicama
14274-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
AKADEMIK PROF. EM. DR.
SLAVICA KRNETA
(1927 - 2010.)
S po{tovanjem i ljubavlju,
^LANOVI KATEDRE GRA\ANSKOG PRAVA PRAVNOG FAKULTETA U
SARAJEVU 16689-1tt
FEJZO - FUDO (HALIM) PA[I]
2. 11. 2009 - 2. 11. 2010.
Porodice: Hrle, [erifovi} i ostala rodbina i prijatelji iz Cazina
14274-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju i ocu na{eg kolege
AHMETU DIZDARU
Uposlenici Euroherc osiguranja d.d. - Podru`nica Sarajevo
N
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je oti{ao na{
ILIJA (NIKOLE) TASOVAC
Toga dana u 12 sati jo{ jednom }emo se zahvaliti za sve {to je u~inio za nas.
Vole te Neno i Gole
16684-1tt
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 47
IN MEMORIAM
SENA ALIMANOVI]
ZAHVALNICA
Upu}ujemo izraze istinske zahvalnosti kolektivu KJKP „Vodovod i kanaliza-
cija Sarajevo“ za humani odnos i pru`enu podr{ku na{oj porodici u ovim
te{kim trenucima.
Duboko smo zahvalni ~lanovima na{e porodice, prijateljima i poznanicima
koji su pokazali suosje}anje i bili uz nas u proteklom periodu.
Hvala na{im roditeljima za privilegiju {to smo ih imali.
Senjin i Danin Alimanovi} 14240-1nd`
SJE]ANJE
MEHMED MEHO
[EREMET
2. 8. 2004.
MUHAMED SEJO
[EREMET
25. 10. 2009.
NAZA [EREMET
2. 11. 1992.
HUSEIN [EREMET
25. 6. 1966.
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{ih dragih roditelja i bra}e.
K}erke i sestre: Rabija, Razija i Jasmina 16641-1tt
U utorak, 2. novembra 2010. godine navr{ava se godina dana
kako je na ahiret preselila na{a draga
[AHIJA (DERVI[) PALDUM
Dobrota, plemenitost i ljubav koju si nam pru`ala vje~no }e biti u na{im srcima. Po-
nosni smo {to smo te imali i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Suprug Ned`ib, sin Edin i snaha Mevlida
Tevhid }e se prou~iti 6. novembra 2010. godine u d`amiji Hrasno poslije ikindije na-
maza. 16634-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
MURADIFU
BEGANOVI]U
Od k}erke Dejane s porodicom
16672-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na dragog oca, supruga i dedu
ALIJA (ABID)
SALIHAGI]
4. 11. 2004 - 4. 11. 2010.
U na{im mislima i srcima si uvijek prisutan i tu ostaje{
zauvijek.
Supruga Ferida, djeca Senada i Amer, zet Mahir, snaha
Nata{a, unu~ad Nora i Zlatan 16668-1tt
SJE]ANJE
IBRIMA PEKMEZ,
ro|. STOVRAG
2. 11. 2007 - 2. 11. 2010.
HAJRO (IBRO)
PEKMEZ
1992 - 2010.
Neka vam dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
K}erka Suada, unuk Almin i unuka Alena sa porodicom
14194-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog direktora
FEJZU PA[I]A - FUDU
2. 11. 2009 - 2. 11. 2010.
S po{tovanjem i tugom, kolege i kolegice iz Finansijskog sektora
JP @FBiH d.o.o. Sarajevo
16670-1tt
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od
preseljenja na ahiret na{eg dragog zeta
i tetka
FEJZO - FUDO (HALIM)
PA[I]
Te{ko se pomiriti sa istinom da vi{e
nisi sa nama.
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im
srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoje: svastika Zahida i k}erka Aida 16602-1tt
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se godina od
iznenadne smrti na{eg dragog
supruga, oca i dida
HAMDIJA - HAM[O
(ABDULAH) FAZLI]
iz Prijedora
U na{im srcima vje~no osta bol, tuga i praznina.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica 292-1bi
Bol privremeno stanuje
U praznini tvojega odlaska
Kada odu i posljednji prijatelji
Osta}emo sami
Kao nekad i uvijek
Nedostaje{
Majko i najmilija prijateljice
Toplina i ljubav tvoja
Beskrajna i besplatna
Kako samo majke znaju
Od nesebi~ne pa`nje
I vrijednih mudrosti
Koje smo kao sinovi primili
Pamtimo i vje~no ~uvamo
Najve}i nauk
Kako voljeti i biti voljen
TU@NO SJE]ANJE
KENAN (MUJE) MEHI]
2. 11. 2001 - 2. 11. 2010.
Prolazi vrijeme, godine, mjeseci, dani i sati, ali ostaje trajno i bolno sje}anje na Tebe,
Tvoj dragi i plemeniti lik, a ljubav prema Tebi vje~na je.
Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i Ti, na{ Keny.
Mujo i Azema Mehi} sa k}erkama Elmom i Belmom i njihovim porodicama
14270-1nd`
KENAN (MUJE) MEHI]
12. 6. 1984.
2. 11. 2001 - 2. 11. 2010.
Dragi na{ Kenane, te{ko je gledati
ovaj svijet a u njemu ne vidjeti tebe,
kojeg smo toliko voljeli.
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet, a na{im
roditeljima snagu za dalji `ivot.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj rano uga{enoj mladosti.
Tvoja sestra Elma i zet Vahidin sa porodicom 14269-1nd`
Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 48
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se 16 godina od prelaska na ahiret na{eg
dragog
OSMAN (JUSE) [URKOVI]
Te{ko je popuniti prazninu i ubla`iti bol koju osje}amo. Ostala su
najljep{a sje}anja na tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Zauvijek tvoji: supruga Nura, sin Sedin, k}erka Sedina, zet Pike, snaha Mirela, unu~ad
Kenan, Edna i Kerim 16613-1tt
Drugog novembra 2010. godine navr{ava se sedamnaest godina od
kada nije sa nama moj voljeni tata
D@EMAL ^AMPARA
S ljubavlju,
Hitka i Edo
16688-1tt
Danas je godina dana tuge od kada nije sa nama na{a voljena
SUADA (HAZIMA) GRÜNFELD, ro|. MAGLAJLI]
2. 11. 2009 - 2. 11. 2010.
Draga na{a Sutka,
Sve na{e misli, na{a ljubav i na{a najljep{a i najbolnija sje}anja danas su upu}ena tebi
i dio su na{eg `ivota u kojem }e{ nam neizmjerno nedostajati.
Svi koji su te poznavali i voljeli sje}aju se tvoje plemenitosti i dobrote i dijele tugu sa nama.
Zauvijek u na{im srcima i mislima,
S ljubavlju i tugom,
Porodica 14266-1nd`
SJE]ANJE
Dana 2. 11. 2010. godine navr{avaju se tri (3) godine od smrti na{eg dragog
D@EMIL (SMAIL) JUGO
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe...
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Supruga Vahida, sin Elvir, k}erke Esmeralda i Elvira sa porodicama
14264-1nd`
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se godina tu`nih dana od
kako nas je napustio na{ dragi mu`
i otac
FEJZO - FUDO (HALIM)
PA[I]
Bol koju osje}amo osje}at }emo dok
smo `ivi, jer }e{ nam uvijek nedo-
stajati.
Bio si najbolji mu` i otac. Nedosta-
je nam tvoj osmijeh, s tobom smo
uvijek bili sigurni jer smo znali da nas ~uva{ i neizmjer-
no voli{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a
tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Zauvijek tvoji: supruga Senada i k}erka Elma
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 6. 11. 2010. godine u
11.00 sati u ku}i `alosti. 16588-1tt
Drugog novembra 2010. godine navr{ava se 1 godina od
kako nije sa nama na{ voljeni brat
FEJZO - FUDO (HALIM)
PA[I]
Tuga i bol su prevelike, te{ko nam je
vjerovati da te vi{e nema pored nas.
Bogatstvo je bilo imati te.
Tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e `ivjeti sa nama.
Bio si nam brat, otac i majka (sve), hvala ti na svemu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Vole te tvoje sestre: Fehma, Fedina i Fahrija sa svojim
porodicama 16671-1tt
SJE]ANJE
HIDAJETA
OMEROVI], ro|.
MUSAEFENDI]
2. 11. 2007 - 2. 11. 2010.
HUSEIN
OMEROVI]
12. 5. 2004 - 2. 11. 2010.
S ljubavlju,
Porodica 16640-1tt
ADILA (DIKA)
MUSLI] - MAREVAC
2. 11. 1995 - 2. 11. 2010.
Najdra`a majko, uvijek }emo
te ~uvati u na{im srcima, pa-
mtiti po dobroti tvoje du{e i
velikom srcu. Allah d`.{. zna
da si `ivjela za nas, moli}emo
Ga da te nagradi i podari ti sve
d`enetske ljepote.
Tvoj suprug Sado, sinovi [evko,
Senad, Mirso, k}erke [emsa, Sa-
jma, snahe Ramiza, Asima, Se-
na, zetovi Ejub, Muhamed te
unci i praunuci 16457-1tt
SJE]ANJE
na mog dragog tatu
FIKRET KARI]
2. 11. 1992 - 2. 11. 2010.
Volimo te.
K}erka Sandra sa porodi-
com
16655-1tt
Dana 2. 11. 2010. godine
navr{ava se 5 godina od
smrti na{e voljene
RAZIJA [VRAKA
Postoji ne{to {to nikada
umrijeti ne}e, to su ljubav
i sje}anje na tebe. Neka ti
dragi Allah d`.{. podari li-
jepi d`enet.
Tvoji: sin Amer, k}erke
Jasna i Azra, snaha Rami-
za, zetovi Adil i Jusuf,
unuci Ammar, Senad, Sa-
mir, Amir, Mirza i Jasmin
16593-1tt
Dana 2. 11. 2010. navr{ava
se godina dana od kada je
preselio na ahiret moj otac
FEJZO PA[I]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoj sin D`enan
16664-1tt
Dana 2. novembra 2010. na-
vr{ava se deset godina od smr-
ti voljene
MUNEVERE
^OLPA
Draga mama,
Ti postoji{ i traje{ kroz na-
jljep{e uspomene koje po-
dsje}aju na sve {to je tvojim
odlaskom izgubljeno. U
na{im srcima le`e ista bol, tu-
ga i praznina.
Nedostaje{ nam.
Tvoji najmiliji: sin Suad, k}i Su-
ada, zet Fuad, snaha Jadranka,
unu~ad Minela i Edi 16663-1tt
Dana 2. 11. 2010. godine
navr{ava se ~etrnaest go-
dina od smrti na{e drage
\ENANE
STEFANOVI],
ro|. HAD@I]
Sa neizmjernom tugom i
ljubavi,
Brat Ibrhaim, snaha Fahi-
ra i brati~na Lejla
16667-1tt
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret
D@AFIRA MUCI] - HANDAN
Praznina i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Salko, Saliha - [aza sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti 2. 11. 2010. u 14 sati u ul. Halim Hod`ina 14. 16681-1tt
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 49
Dana 2. 11. 2010. na-
vr{avaju se tri godine od
kako je na ahiret preselio
na{ dragi
SMAIL KLINO
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari sve d`enetske lje-
pote i vje~ni rahmet tvojoj
plemenitoj du{i.
Tvoji: Pa{ana, Ismet, Ner-
ma i Nermin 16673-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
sestri na{e radne kolegice Jasne Haznadar
MERIMI ZEMBO
I U OVOM NAJTE@EM TRENUTKU, JACO, UZ TEBE SU:
AMELA, MEDIHA, BETA, EDINKA, ADO, BELMA, ELMA, SENAD, ZUHRA i
SANITA 16666-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
sestri na{e radne kolegice Jasne Haznadar
MERIMI ZEMBO
I UVOM NAJTE@EM TRENUTKU, JACO, UZ TEBE SU:
ADVIJA, AMRA, ELMA i ELDAN
16666-1tt
SJE]ANJE
NEDIM SELIMOVI]
1. 11. 2008 - 1. 11. 2010.
Prerano si oti{ao od nas, ali ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima.
Ti si oti{ao, ali tvoj sin je ostao, da odraste i nastavi tamo gdje si ti stao...!
Tvoje radne kolege:
Ne}ko, [eha, Fare i Emil 1172-1tz
SJE]ANJE
prof. dr. IBRAHIM PA[I]
2. 11. 2004 - 2. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Zehra, k}erka Selma i sin Fuad sa porodicom
1153-1tz
SJE]ANJE
na na{eg voljenog
MIRSAD KAPID@I]
2. 11. 2009 - 2. 11. 2010.
Po dobroti }emo te pamtiti,
s ljubavlju spominjati,
u srcu nositi,
uspomene na tebe ~uvati
Tvoji najmiliji 1175-1tz
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret
mog dragog supruga
[EFIK - KIKO (SALIH) HALIL^EVI]
Tevhid }e se prou~iti danas, 2. 11. 2010. godine u 12.30 sati u [arenoj
d`amiji u Tuzli.
Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah.
O`alo{}ena supruga Muradija 1168-1tz
SJE]ANJE
Dana 2. novembra 2010. navr{ava se
40 dana kako je na ahiret preselila
na{a draga sestra
MUJESIRA TORLI],
ro|. ZVIZDI]
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
Zauvijek si u na{im srcima.
Tvoji: brat Kemal Zvizdi}, snaha Bedrija, sestre Bisera
Pilav i Razija - Beba Knego 16700-1tt
SJE]ANJE
Dana 2. novembra 2010. navr{ava se
40 dana kako je na ahiret preselila
na{a draga tetka
MUJESIRA TORLI],
ro|. ZVIZDI]
Zauvijek }emo pamtiti tvoj dragi lik i osmijeh.
Tvoji: Esher i Jasna Sadagi}, Vedran Janji}, Deniz i Lejla
Sadagi} 16700-1tt
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
[EFIK - KIKO (SALIH)
HALIL^EVI]
Vrijeme prolazi, a ti }e{ uvijek biti u na{im srcima.
Brat Ismet, snaha Nermina i brati}i Nedim i Samir
1169-1tz
Dana 2. 11. 2010. godine na-
vr{avaju se ~etiri godine otkako
je na ahiret preselio na{ dragi
VAHID
HAD@IMAHOVI]
2. 11. 2006 - 2. 11. 2010.
Vrijeme koje prolazi ne uma-
njuje tugu i bol za tobom. Te{ko
je izbrisati sje}anje na tebe.
S tobom je oti{lo i veliko srce u
kojem je bilo mjesta za sve nas.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`enet.
O`alo{}ena supruga Azra, k}i
Arna, unu~ad Adnan i Aldin,
zet Samir 118-1mo
SJE]ANJE
BAJRO (OSMAN)
SLATINA
1. 11. 1975 - 1. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji: sin Ismet,
k}erke Sadika i Ismeta sa
porodicama
16687-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{u voljenu
RANKU BAKI]
2. 11. 1994 - 2. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu na
tebe.
Tvoji: suprug Husnija,
sin Edin i k}erka Dajana
1174-1tz
VJE^NO SJE]ANJE
na na{eg dragog kolegu i
prijatelja
NEDIM
SELIMOVI]
1. 11. 2008 - 1. 11. 2010.
Ve} su 2 godine pro{le od
kako si oti{ao, ali si i dalje
u na{im srcima...!
Kolege iz DELINGA
Tuzla
1172-1tz
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
kako nas je napustio na{ dragi
D@EMAL ([ERIF)
POZDER
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet.
Tvoji: supruga Zijada sa porodicom
16699-1tt
S neizmjernom tugom se opra{tamo od velikog i
plemenitog ~ovjeka
prof. dr. SLAVICE KRNETA
Hvala joj za znanje i potporu koje nam je nesebi~no
pru`ala.
Njeni iz Sine Qua Nona N
Drugog novembra 2010. na-
vr{ava se godina od kada je na
ahiret preselio na{ dragi
NASUF (OMER)
SA^I]
Smrt je bila tren, ali ima ne{to
{to umrijeti ne}e, a to su lju-
bav i sje}anje na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`enet i vje~ni rahmet
tvojoj du{i.
Tvoji: supruga Fata, snaha Se-
nada, unuk Smail, unuke Ir-
ma, Lejla, Bernisa, zet Mua-
mer, praunuke Edina i Berina
14292-1nd`
IN MEMORIAM
SELMA HALITOVI]
S ljubavlju i tugom,
Ana, Maja, Teo
14283-1nd`
Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 50
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM
majci na{e kolegice
FATIMI MILI[I], ro|. MUSI]
Kolege iz Hewlett Packard doo Sarajevo
PTT
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi
SAFET MEMI]
iz Blagaja
Zauvijek }emo te se sje}ati po dobroti i plemenitosti i ~uvati najljep{e uspomene na tebe.
S velikom ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: supruga Fatima, k}erke Majda i Milada,
unuk Mahir, zet Mensud, prija Hafiza
104-1mo
TU@NO SJE]ANJE
na na{e najmilije
MUSTAFA
KAHRIMANOVI]
2. 11. 2004 - 2. 11. 2010.
ZUMRETA
KAHRIMANOVI]
7. 11. 2001 - 7. 11. 2010.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 5. 11. 2010. godine u Kara|oz-begovoj d`amiji prije
d`ume namaza.
Zauvijek zahvalne {to smo vas imale.
K}erke Adisa, Amra i Sanja sa porodicama 113-1mo
SJE]ANJE
FERIDA KARALI]
2. 11. 2002 - 2. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe.
Tvoji: Emir, Nata{a, Hanna i Danis
331-1tr
Dana 2. novembra 2010. godine navr{ava se 30 godina od smrti na{eg
dragog
BAKIRA DEFTEDAREVI]A
Sje}amo ga se sa ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica 93-1mo
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od kada se preselila na ahiret na{a draga
AJ[A (HASANA) HATI^I], ro|. MEHI]
1946 - 2010.
Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sje}amo se tvog plemenitog lika, vrijeme
koje prolazi ne}e izblijedjeti niti izbrisati to sje}anje.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem i ljubavlju,
Suprug Ahmet, sin Adnan i k}erka Melisa sa porodicama te mnogobrojna poro-
dica i prijatelji
ZAHVALNICA
Ovom prilkom zahvaljujemo se dr. Aidi Tatarevi}, dr. Ne|adu Had`i}u, dr. Sabini Hubijar i osoblju
Medicinskog centra Travnik.
333-1tr
SJE]ANJE NA
NA[E DRAGE
SULEJMAN (MEHO) [UKALO
2. 11. 1986 - 2. 11. 2010.
MEHMED (SULEJMAN) [UKALO
27. 10. 2009 - 27. 10. 2010.
PORODICA
16694-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majci i nani
DRNDA (^AU[EVI])
DEVLIJA
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
K}erka Saida Avdibegovi}, unuke Aida Dizdar sa porodicom
i Alma Duri} sa porodicom 14276-1nd`
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako
je preselila na ahiret na{a draga
DRNDA (^AU[EVI])
DEVLIJA
(1929 - 2010)
Postoji ljubav i po{tovanje koje
smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Vrijeme za-
borava ne postoji za one koje volimo.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Sin Kasim, snaha Senaida, unu~ad Amila, Amar i Anel
14275-1nd`
Dana 2. 11. 2010. godine navr{ava se jedanaest godina od
smrti na{eg dragog
AZIZA - ZILE
D@EKO
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no
}emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoju
plemenitost i dobrotu.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Supruga Sevleta, sin Anis, k}erka Dijana, unuk Said, zet
Suvad, snaha Azra 14281-1nd`
SJE]ANJE
NA MOJU JEDINU I VOLJENU
MERSIHU
Mila, nedostaje{ mi u svakom trenu,
Mila, bez Tebe sve je prazno i bez smisla,
Mila, bila si tek procvali pupoljak,
Najljep{i pupoljak sa opijaju}im mirisom...
S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom
Tvoja mama
1171-1tz
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 51
SJE]ANJE
Dana 2. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage majke
BISERE MA[NI], ro|. DUSINOVI]
iz Te{nja
1935 - 2006 - 2010.
Ne postoji utjeha i zaborav. Samo praznina i tuga u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Tvoja djeca: sin Edhem Ma{ni}, k}erka Emira Ejubovi}, snaha Jasminka, zet Ned`ad i
unu~ad Ismar, Emina i Malik 505-1ze
POSLJEDNJI POZDRAV
bratu na{e kolegice Suade Had`imehmedagi}
EDIN (ISMET) JAMAKOVI]
Kolege iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine
N
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se 18 tu`nih godina otkako je
na ahiret preselila na{a voljena
AZRA MECO
Danas je 18 godina bola i tuge i be-
skrajne praznine. Te{ko se pomiriti
sa istinom da nisi vi{e sa nama.
Tvoja smrt sru{ila je dio na{ih
`ivota, a ostalo je ono najte`e, `ivjeti bez tebe. Tuga i bol
}e trajati koliko i na{i `ivoti, a u na{im srcima }e{ ostati
uvijek voljena, a u mislima nikad zaboravljena.
Tvoj sin Adnan i snaha Amra 14289-1nd`
Dana 2. 11. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti
na{eg dragog
VAHIDA
HAD@IMAHOVI]A
Sje}amo te se sa puno ljubavi {to
smo te imali i sa puno tuge {to smo
te prerano izgubili.
@ivjet }e{ vje~no u srcima svih nas koji te nikada ne}e
prestati voljeti.
S po{tovanjem,
Porodica JELIN 119-1mo
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se sedam godina od kada je
preselio na ahiret na{ dragi babo,
suprug, djed i pradjed
HAMZI] (AVDIJE)
MEHMED
Samo oni koji su te iskreno voljeli
znaju kako je `ivjeti bez tebe, a mi
se te{ko mirimo s gorkom istinom da te nema me|u
nama, ali dok `ivimo bit }e{ prisutan u na{im srcima i
sje}anjima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~ni
rahmet.
Tvoji najmiliji 16703-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg prijatelja i radnog kolegu
PA[I] FEJZO - FUDO
2009 - 2010.
Sejo Rami} sa porodicom
14286-1nd`
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je
preselila na ahiret na{a draga majka, punica, nana i sestra
^IZMI] (AVDO) SEIDA,
ro|. GRADA[^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari na-
jljep{e mjesto u D`enetu i vje~ni ra-
hmet.
Tevhid }e se u~iti u ku}i `alosti, ul. 15. maj br. 4, Hrasni-
ca u 11 sati.
Tvoji: k}erke Aida i Enisa, zetovi Omer i Semir, unu~ad:
Belma, Ajla, [ejla i Nadir, sestre Aziza, Mehrid`ana i Hi-
kmeta 16704-1tt
Dana 2. 11. 2010. navr{avaju se dvije godine od odlaska na{e
drage supruge, majke, nene i svekrve
ZEJNEBA - SEKA SPAHI],
ro|. ]I[I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo
uspomenu na tvoj plemeniti lik.
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje podsje}aju
na sve ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno.
Zauvijek tvoji: suprug Mehmed, sinovi Jasmin i Rusmir,
snaha Suada, unuke Zerina i Sabina 120-1mo
Danas se navr{ava godina dana od smrti na{eg dragog
kuma
FEJZO - FUDO PA[I]
2. 11. 2009 - 2. 11. 2010.
Mnogo nam nedostaje{
[ele i Remza 14293-1nd`
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako
vi{e nije sa nama na{ dragi
ATIF SADIKOVI]
Po dobru i plemenitosti }emo te pa-
mtiti, s po{tovanjem i ponosom spo-
minjati, a zaboraviti te ne}emo nikad!
Supruga Izeta, sinovi Semir i Emir, snahe Enida i Elmi-
na, unu~ad Semra, Aldin i Emil 14288-1nd`
SJE]ANJE
na na{u jedinu
LAILA (ASIM) MEDI]
2. 11. 2004 - 2. 11. 2010.
... I sve ove godine nisu ni{ta, osim
grozan prostor do na{eg ponovnog
susreta...
... I ne brojimo dane, ni godine,
vi{e, niti jutra, nit no}i bez tebe, mila,
al’ suza isto pe~e i `ari, u du{i
ostavljen bolan i neizbrisiv trag...
Na{e si svjetlo u tami `ivota...
Zauvijek tvoji: tetka-keka Aldijana, nana Dika i dedo
D`evad 16706-1tt
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se 40 dana kako je na ahiret preselio
na{ dragi sin, otac, suprug
MEDIJA (MEHMEDA) ZIJAD
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti 5. 11. 2010. u d`amiji u Kahrimanima - Pazari}, prije d`ume namaza.
O`alo{}eni: majka Sevla, supruga Faida, sin Jasmin, k}erka Nermana
16708-1tt
SJE]ANJE
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se 6 godina od kako je preselio na{ dragi
had`i [EFKO (DERVI[A) PROHA
Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i koja je bila za svako bi}e velika.
Tvoji: supruga Biba, sin Adnan, k}i Maida, zet Emir, unu~ad Alem i Zara
14296-1nd`
Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 52
Dana 1. 11. 2010. navr{ilo se
18 godina od pogibije na{eg
dragog supruga, oca i deda
MUHAMEDA
KAROVI]A
Praznina u na{im srcima je
velika, ali voljeni ne umiru ni-
kada. Po dobrom }emo te pa-
mtiti, sa ljubavlju spominjati i
nikada zaboraviti. Neka ti dr-
agi Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoji: supruga Advija, sin Me-
ho, k}erke Nasiha i Mirela, zet
Alem i unuk Hamza 755-1go
SJE]ANJE
na supruga, oca,
punca i djeda
RAMIZ DELI]
2. 11. 1990 - 2. 11. 2010.
Tvoji: supruga Almasa,
k}erke Azemina, Elvedi-
na, Mediha, zetovi i
unu~ad
753-1go
Dana 2. 11. 2010. navr{ava se
godina dana od smrti na{eg
dragog
NASUFA (OMER)
SA^I]A
Ka`u da dobri ljudi kratko
`ive, ali se zauvijek pamte.
Imao si veliko srce, plemenitu
du{u i puno ljubavi za sve nas.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri najljep{e mjesto u d`enetu i
vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi Himzo i Izet sa
porodicama 14292-1nd`
SJE]ANJE
Dana 2. 11. 2010. navr{avaju
se 3 godine od smrti na{eg dr-
agog supruga, oca i dede
KUNI] (D@ANO)
AHMO
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im sr-
cima i biti dio na{ih najljep{ih
sje}anja.
A rije~ima se ne mo`e izraziti
tuga i praznina koju osje}amo
tvojim odlaskom.
Tvoji najmiliji: supruga Azi-
za, k}erke, zetovi i unu~ad
14290-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci na{e uposlenice Ge`o Fatime
RASEMA AJANOVI]
Direktor prim. Had`ihusejnovi} dr. Rusmir i uposlenici JU Op{ta bolnica Konjic
N
POSLJEDNJI SELAM
na{em
KASIMU
Fata, Nermin, Jasmin, Elvira, Belma
14295-1nd`
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi
MR[O (HALIM) MUJO
dana 1. 11. 2010. preselio na ahiret u 66. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 2. 11. 2010. u 14 sati ispred mezarja Fao~i}i, a
ukopat }e se na mezarju Fao~i}i.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Hida, sinovi Nijaz i Nihad, k}eri: Hiba, Mevlida, Mediha, Ramiza i Indira,
unu~ad: Adelina, Alen, Denis, Elvis, Aldijana, Edward, Melisa i Semir, zet Sead, snaha Selvedina, se-
stre Ramiza, Hajra, Halima i D`ehva sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u Fao~i}ima u 14 sati. 14294-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MEHMED (HUSEIN) KARALI]
preselio na ahiret u nedjelju, 31. oktobra 2010. u 62. godini.
O@ALO[]ENI: supruga Sanija, djeca Mirsad i Maida, bra}a Ismet, Ibrahim i [erif,
sestre Zineta, Safija i Sabina, porodice Karali}, Ali}, Strikovi}, Rov~anin, Alije~evi},
Halilovi}, Abaspahi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
PTT
Obavje{tavamo da je na{ penzionisani zaposlenik
NURUDIN IZETBEGOVI]
preminuo 29. 10. 2010. godine
S du`nim po{tovanjem i dubokim saosje}ajem
Kolektiv
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo
N
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka
FATA (IBRAHIM) PLE]O, ro|. MU[ANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 31. 10. 2010. u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 3. 11. 2010. u 13 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Seida, Hanka, Hajrija, Hatid`a i Had`ira, unuci: Ami, Arif, Haris, Ahmed, Faruk, Adem i
Muhamed, unuke: Mubera, \uli, D`enana i Amela, zetovi: Izet, Mirsad i D`emo, praunu~ad, te porodice: Ple}o,
Mu{anovi}, Grabovica, Ohran, Hrvo, Kuljuh, Vrana, Lonngvist, D`edovi}, Vla~i}, Gakovi}, Kuko, Keranovi}, Floysvik, Gokce, Bajagilovi},
Had`ipa{i}, Softi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, ul. Igmanska 46, Vogo{}a.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 11.30 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 16707-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majci
PLE]O FATIMA, ro|. MU[ANOVI]
Tvoje k}eri: Seida, Hanka, Hajrija, Hatid`a i Had`ira
16707-1tt
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 53
U dubokoj boli i tuzi javljamo svoj rodbini, prijateljima
i znancima da je na{ dragi suprug i otac
SLAVKO NENADI]
nakon te{ke bolesti blago u Gospodinu preminuo
u nedjelju, 31. 10. 2010. u 62. godini.
Pogreb dragog pokojnika bit }e u srijedu, 3. 11. 2010. u
14 sati na mjesnom groblju u Vinjanima (Posu{je).
O@ALO[]ENI: supruga Bo`ana i djeca Anita i Viktor.
14265-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
BRKI] (SALIHA)
FAHRIJA - FAHRA
1927 - 2010.
iz Doboja
preselila na ahiret u nedjelju, 31. 10.
2010. u 84. godini.
D`enaza drage nam rahmetlijke obavit }e se u utorak, 2. 11. 2010.
na mezarju Humka u Doboju.
D`enaza kre}e ispred Gornje d`amije, u 14.30 sati, poslije ikindi-
je namaza.
O@ALO[]ENI: k}erka Adela, brat Bego, sestre Sabrija i Tehvi-
da, zet Vladimir, unuk Milan, porodice: Brki}, Putnik, Had`ia-
vdi}, Drljevi}, [ahbegovi}, Dervi{evi}, Glum~evi}, Hasanba{i},
Popr`anovi}, [eri}, Nali}, te ostala mnogobrojna rodbina,
kom{ije i prijatelji. 16696-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MURADIF (SALKAN) BEGANOVI]
preselio na ahiret u petak, 29. oktobra
2010. u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. novembra 2010. u
13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Jermin, k}erke Dijana i Adrijana,
bra}a Zijo, Mustafa i [aban sa porodicama, sestre Vasva i
Vahida sa porodicama, te porodice: Beganovi}, Mutap,
Trgov~i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111
Tu`nim i `alosnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga
ALMASA @IGA, ro|. AVDIBEGOVI]
1931 - 2010.
preselila na ahiret dana 30. 10. 2010. u 80. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 2. 11. 2010. godine poslije ikindije namaza u 14 sati ispred d`amije u
Rijekama (Br~ko), a ukop }e se obaviti na mezarju u Br~kom.
O@ALO[]ENI: sinovi Islam i ]amil, k}eri Numka, Bula i Zuhra, unu~ad Adnana, Neira, Maina,
Mahir, Adnan, Merima i Rijad, brat [a}ir, sestra Zehra, zetovi Mustafa i Vedad, snahe Nafija i Samira,
familije: Avdibegovi}, Curo, [ahovi}, Musi}, Begovi}, Ribi}, Im{iragi}, Softi}, Kruho, Hajdarevi},
^ardaklija, Kalajd`ija, Be{lagi}, ^engi} i Ja`i}, te ostala rodbina i prijatelji. 23-1b~
Tu`nim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i poznanicima da je
dana 31. 10. 2010. godine u 49. godini preselila na ahiret na{a draga
MERIMA ZEMBO, ro|. MRAVAC
D`enaza }e se obaviti 2. 11. 2010. u 15.00 sati u haremu kod d`amije
na Hisetima.
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet.
O@ALO[]ENI: suprug Fuad, k}erka D`ana, sin Adi, majka Azemina, sestra Jasna, zet
Ermin, sestri}i Sead i Samir, porodice Zembo, Mravac, Haznadar, te ostala mnogobrojna
rodbina, kom{ije i prijatelji. 16697-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SAMIJA (ABDURAHMAN ef. ^OKI]A) ME[I]
profesor knji`evnosti u penziji
preselila na ahiret 31. 10. 2010. godine u 13.45 u 83. godini.
D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije u Tuzli u utorak, 2. 11. 2010. godine, (25. Zu-l-ka-
de 1431. h.g.) u 11.30 sati, poslije podne namaza, a ukop na mezarju Tu{anj.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: suprug D`emal, djeca Enisa i Nihad, sestre Sadeta i Seniha, brat Faruk, snaha
Amira, sestri}i Ahmed i Edib, brati~na Emina, brati} Fuad, zaova Hajra, djever Be}ir, jetrve Begza-
da, Emina i Nesiba, porodice: Me{i}, ^oki}, Burek, Mufti}, Hod`i}, Turali}, Sijer~i}, Jahi}, Huki},
Mujanovi}, Sadikovi}, Be}i}, Hatuni}, Jovanovi}, Dedagi}, Skoki}, Dizdarevi}, Uzejirovi},
Pa{ali}, Novali}, Toromanovi}, Cipurkovi}, Atikovi}, [eremet, i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti po povratku s mezarja u D`indijskoj d`amiji. 1170-1tz
Obavje{tavamo rodbinu,
kom{ije i prijatelje da
je na{ dragi
KARI[IK (BAHO)
MUJO
preselio na ahiret dana
31. 10. 2010. u 63. godini.
D`enaza }e se klanjati u
utorak, 2. 11. 2010. na gr-
eblju Dolovi u Vratnici,
Visoko, poslije ikindije
namaza.
D`enaza polazi ispred
d`amije u Vratnici.
O@ALO[]ENI: supruga
Halima, sinovi Rijad i
Asad, k}i Emina
14287-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo ro-
dbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MIRSAD (SAMIR)
KAR[I]
preselio na ahiret u nedjelju, 31. 10.
2010. godine u 26. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. 11. 2010.
godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: otac Samir, majka Zineta, bra}a Ado i Eso, sestre
Mirzeta, Selma, Lejla i Nejla, nane Hajra i Behara, dajd`a Ekrem,
amid`a Semir, tetke Amira, Amela, Rahima i Bisera, sestri} Dani-
jel, sestri~na Ema, strina Fadila, amid`i}i Vahid, Mehmed, Musta-
fa i Irnes sa porodicama, amid`i~na Dalila, te porodice: Kar{i}, Si-
noti}, Hodo, Ali}, D`aferovi}, @uni}, Kurti}, Kadri}, Smaji}, Br-
ki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Kralj Fa-
hd sa polaskom u 12.15 h, sa usputnim zaustavljanjem na autobu-
skom stajali{tu Stup.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo ro-
dbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a dra-
ga majka i nana
FATIMA (HAMDIJA)
MILI[I], ro|. MUSI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 1. 11.
2010. godine u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. 11.
2010. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne Bakije.
O@ALO[]ENI: k}erke Hidajeta i Enisa, brat Salih sa porodi-
com, zetovi Migdim i Munib, unuci Ned`ad, Vedad, Senad i
D`enan, djever Hamdo sa porodicom, prija Razija, te porodice:
Mili{i}, Musi}, Livnjak, Dervi{evi}, Kirli}, Repuh, Hod`i},
Andelija, Haskovi}, Drki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i
prijatelji.
Hatma dova }e se prou~iti istog dana iza jacije namaza u stanu
merhume, ul. Nusreta Dede [i{i}a 6/I.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodibnu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
KADA ]OSI], ro|. KEHI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 1. nove-
mbra 2010. godine, u 90. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 2 nove-
mbra 2010. godine u 14.00 sati na mezar-
ju Pridvorica - Kne`ina.
Prijevoz obezbije|en sa autobuskog sta-
jali{ta Semizovac u 12.15 sati sa zausta-
vljanjima na autobuskim stajali{tima Vogo{}a, Hotonj i Vije}ni-
ca, do mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: sinovi Mehmedalija, Enes i Rasim, k}erke Raza i
Hanka, pastorka [erifa, snahe Hasnija, Ramiza, Suvada i Ramiza,
zet Mesud, unu~ad i praunu~ad, brat Mustafa, sestra Fata, snaha Ti-
mka, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: ]osi}, Kehi},
Dizdarevi}, Oru~, D`afi}, [koro, Vrabac, Babi}, Lon~ar, I{eri}, Ha-
sanovi}, Murti}, Selimovi}, Divovi}, Imamovi}, Muhovi}, Borozan,
Havi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Japalaci br. 76 - Tar~in. 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbi-
nu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
had`i RAIFA (MUJO)
IMAMOVI],
ro|. NU[INOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 1. 11.
2010. godine u 75. godini.
D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u
utorak, 2. 11. 2010. godine poslije ikindi-
je namaza (14.30 sati) u haremu d`amije Skender Vakuf.
O@ALO[]ENI: suprug Ismet, sinovi Mujo, Miralem i Sabahu-
din, bra}a Vejsil i Enver sa porodicama, snahe Senabija, Fate, Ha-
nifa, Sabira i Senija, unu~ad Amela, Alem, Fazila, Emina, Admir,
Ina, Amina, Edin i Ismail, praunuci Eman, Emin i Ali, djeverovi
Vahid, Himzo i Hasan sa porodicama, jetrve Hatid`a i Aj{a sa po-
rodicama, zaove Hasiba i Had`ija sa prodicama, te porodice:
Imamovi}, Nu{inovi}, [ahman, Por~a, Mandrak, Mu{anovi},
Smajkanovi}, Krki}, Fifi}, Kurjak, Prlja, Had`iri}, Zimi}, Avdi},
Kr{lak, Turudi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
[EFIK (HASAN) SEJDI]
preselio na ahiret u nedjelju, 31.
oktobra 2010. u 64. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 2.
novembra 2010. u 13 sati na gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Dragica, k}erka Samira, brat
Izet sa porodicom, sestra Fatima sa porodicom, {ure Ne-
zir i Pa{o sa porodicama, svastika Ramiza sa porodicom,
unuci Haris i Sabahudin, unuke Elvira i Medina, bra-
ti~ne Munira, Munevera, Jasminka, Senada, Elvira, Fati-
ma, Sandra i Sanela sa porodicama, brati}i Osman, Ja-
smin i Elvir sa porodicama, sestri}i Muharem, Enes,
Muhamed i Enver sa porodicama, sestri~ne Sabina, Eni-
sa, Sabaha i Ehlimana sa porodicama, te porodice: Se-
jdi}, Muji}, Rum{tajn, Kne`evi}, Tahirovi}, Be{i}, Do-
bman, Kancok, Santa Marija, Mato{i, Ahmetovi}, Kle-
pi}, Agi}, Topalovi}, Pand`i} i ostala brojna rodbina, pr-
ijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji
^obanija.
Ku}a `alosti: Hamdije Kre{evljakovi}a br. 41. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga majka
FATA (IBRAHIM) PLE]O,
ro|. MU[ANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 31. 10. 2010.
u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 3. 11. 2010.
u 13 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Seida, Hanka, Ha-
jrija, Hatid`a i Had`ira, unuci Ami, Arif, Haris, Ahmed, Faruk,
Adem i Muhamed, unuke Mubera, \uli, D`enana i Amela, zetovi
Izet, Mirsad i D`emo, praunu~ad, te porodice: Ple}o, Mu{anovi},
Grabovica, Ohran, Hrvo, Kuljuh, Vrana, Lonngvist, D`edovi},
Vla~i}, Gakovi}, Kuko, Keranovi}, Floysvik, Gokce, Bajagilovi},
Had`ipa{i}, Softi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, ul.
Igmanska 46, Vogo{}a.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa
polaskom u 11.30 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE"
vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na
teritoriji BiH.
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
54 Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mals 028848 06 Mals
Tuzla, 01. 10. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u
pravnoj stvari tu`itelja „OMEGA“ DOO @ivinice, Ulica
II kraji{ke broj 23, protiv tu`enog, MURATOVI] AM-
RA, vl. TR „Amela“, II ulica bb, radi duga vsp. 742,01
KM, donio je van ro~i{ta dana 01. 10. 2010. godine
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati
iznos od 742,01 KM zajedno sa pripadaju}om zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 20. 11. 2003. godine
pa do kona~ne isplate, kao i da naknadi tro{kove postu-
pka u iznosu od 225 KM, a sve u roku od 15 dana od dana
prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom pri-
nudnog izvr{enja.
Obrazl o`enj e
Tu`itelj je podnio tu`bu dana 10. 02. 2006. godine protiv
tu`ene a radi isplate duga u iznosu od 742,01 KM, za nei-
zmireni dug po osnovu ra~una za isporu~enu robu.
Tu`ba sa svim prilozima i obavjesti suda o posljedicama
nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|-
enom roku (30 dana) tu`enom je dostavljena u skladu sa
odredbom ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom
postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda da-
na 10. 02. 2010. godine i objavljivanjem iste u dnevnim
novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH -
„Dnevni avaz“ dana 11. 03. 2010. godine ~emu je tu`eni
obavje{ten dopisom od 05. 02. 2010. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pisani odgovor na tu`bu
u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~in-
jenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima
zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima
koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te kako je tu`ilac pre-
dlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je od-
lu~io kao u izreci ove presude a u smislu odredbi ~lana
182. Zakona o parni~nom postupku. Zatezne kamate }e
se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne
kamate (Sl. novine FBiH br. 27/98, 51/01, 56/04, 68/04 i
29/05).
Odluka o tro{kovima postupka se temelji na odredbama
~lana 383, 386. i ~lana 396. Zakona o parni~nom postupku
(Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, 73/05 i 19/06), i to izno-
sa od 25 KM na ime takse na presudu, a koja taksa je
odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br.
5/09) i iznosa od 200 KM na ime tro{kova objavljivanja pu-
tem novina tu`be i presude, {to ukupno iznosi 225 KM.
Stru~ni saradnik
Alma U`i~anin
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena
`alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od osam dana,
ra~unaju}i od dana kad je prestao razlog koji je prouzro-
kovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za
propu{tanje, od dana kad je za to saznala.
Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se
tra`iti povrat u prija{nje stanje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KSB
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 019620 09 Mal
Travnik, 27. 09. 2010. godine
TU@ITELJ: JP HT d.d. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u, TKC SB Vitez, ul. Stjepana Radi}a br. 1., Vitez
TU@ENI: Adela Gudelj k}i Ive, ul. N. [. Zrinski bb, Busova~a
RADI: isplate duga v.s. 156,98 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Adela Gudelj k}i Ive, ul. N. [. Zrinski bb, Busova~a
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni ogo-
vor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava posta-
vljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71 ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Direkcija za nepokretnu mre`u, TKC SB Vi-
tez tra`i da sud donese presudu: „Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju ukupan iznos duga u visini 156,98 KM, sa za-
konskom zateznom kamatom, koje teku od dana podno{enja tu`be pa sve do kona~ne isplate, te da mu nadoknadi
tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na
osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena
tu`ba na odgovor.
SUDIJA
Azer Ulemi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 027122 09 Mal
Zenica, 28. 09. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DD „BH Telecom“ Saraje-
vo, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Softi} Mirnes iz Zenice, Ul. @eljezni~ka br. 11, radi isplate
duga, v.s. 289,00 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:
OBJAVLJUJE
Tu`enom se dostavlja na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 14. 05. 2002. godine, u formi prijedloga za
izvr{enje, ure|ena u formi tu`be dana 10. 11. 2009. godine kojom tu`ilac potra`uje dug za kori{tenje usluga GSM BiH,
po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 289,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana do-
spjelosti, pa do isplate za svaki od ra~una i to:
- na iznos od 86,20 KM po~ev od 16. 04. 2001. godine, do isplate,
- na iznos od 74,30 KM po~ev od 16. 05. 2001. godine, do isplate,
- na iznos od 53,30 KM po~ev od 16. 06. 2001. godine, do isplate,
- na iznos od 57,20 KM po~ev od 16. 07. 2001. godine, do isplate,
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 08. 2001. godine, do isplate,
kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na
tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena
tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko
tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Stru~ni saradnik
s.r. Alma Bijedi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 003470 02 Mal
Zenica, 20. 9. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za osiguranje „Sarajevo-osiguran-
je“ d.d. Sarajevo, Filijala Zenica, Trg BiH broj 5, protiv tu`enog Bo{njak Edina iz Zenice, ul. Ahmeta Hafizovi}a broj
7, radi regresnog duga, v.s. 459,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i
OGLAS
Dana 25. 9. 2010. godine tu`itelj je podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog, radi regresnog duga u iznosu od 459,00
KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 6. 10. 1999. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka.
Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku,
pa je tu`eni du`an da u skladu sa ~lanom 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana
prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebiva-
li{te ili boravi{te, odosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spo-
ra, sadr`aj izjave i potpis podnositelja, a sve u smislu ~lana 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu moraju se ista}i mogu}i
procesni prigovori, a tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu u
skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu, sa prilozima predaje se sudu u dva primjerka, za sud i suprotnu
stranku, pozivom na broj predmeta.
Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana sud }e odluku donijeti u smislu ~lana 182. Za-
kona o parni~nom postupku.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog
pismena u dnevnim novinama FBiH.
Sudija
D`enana Brkovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 042114 08 P
Mostar, 21. 9. 2010. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP „Elektroprivreda“ HZ HB“ D.D. Mo-
star zastupan po zakonskom zastupniku, direktoru, protiv tu`enog Zlatana Be}irevi}a, radi ispla-
te duga, v.sp. 3.622,25 KM, tu`bom podnesenom ovom Sudu dana 3. 4. 2008,. godine koja glasi:
„Tu`enik duguje tu`itelju za utro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 1. 12. 1997. godine do
29. 2. 2008. godine iznos od 3.622,25 KM, te potra`uje zakonske zatezne kamate od dana po-
dno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, sve u roku od
30 dana pod prijetnjom ovrhe“.
Kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odre-
dbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina A. Roto
Press, d.o.o. Sarajevo.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da
sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem A Roto Pressa dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Ante Lasi}, na obavezni odgovor
koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na
tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st.
1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni
odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je po-
trebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih pu-
nomo}nika, te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigo-
vor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporava tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog
kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2.
ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka na-
vesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da
se svjedok saslu{a (~l. 137 st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i
usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4.
FBiH).
Sudija
[emsa Jogunovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mals 028830 06 Mals
Tuzla, 15. 10. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj svari tu`itelja JP Hrvatske tele-
komunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u Kneza Branimira bb, Mostar, protiv
tu`enog „EM-GRAD“ d.o.o., Vladimira Nazora br. 14, radi duga vsp. 614,64 KM, donio je van
ro~i{ta dana 15. 10. 2010. godine
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 614,64 KM zajedno sa pripada-
ju}om zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 117,03 KM po~ev od 17. 06. 2005. godine pa do isplate,
- na iznos od 98,27 KM po~ev od 17. 07. 2005. godine pa do isplate,
- na iznos od 99,34 KM po~ev od 17. 08. 2005. godine pa do isplate,
- na iznos od 300,00 KM po~ev od 16. 01. 2005. godine pa do isplate,
kao i da naknadi tro{kove postupka u iznosu od 225,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana pri-
jema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu dana 10. 03. 2006. godine protiv tu`ene, a radi isplate duga u iznosu od
614,64 KM na ime kori{tenja mobilnih usluga.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u za-
konom odre|enom roku (30 dana) tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~lana 348. stav
3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda dana 10. 02.
2010. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na tetiroriji FBiH -
„Dnevni avaz“ dana 22. 03. 2010. godine, o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 05. 02. 2010.
godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev
nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima zasniva tu`beni za-
htjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te kako je tu`ilac predlo`io
dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude a u smislu odredbi
~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Zatezne kamate }e se obra~unati u skladu sa Zakonom
o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 27/98, 51/01, 56/04, 68/04 i 29/05).
Odluka o tro{kovima postupka se temelji na odredbama ~lana 383, 386. i ~lana 396. Zakona o par-
ni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, 73/05 i 19/06), i to iznos od 25,00 KM na
ime takse na presudu, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br.
5/09) i iznosa od 200,00 KM na ime tro{kova objavljivanja putem novina tu`be i presude, {to
ukupno iznosi 225,00 KM.
Stru~ni saradnik
Alma U`i~anin
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana kad je pr-
estao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje,
od dana kad je za to saznala.
Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 039223 07 Mal
Mostar, 17. 9. 2010. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u u pravnoj stvari
tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar ul. Kneza Branimira b.b. Mostar, zastupanog po zakonskom
zastupniku direktoru, protiv tu`enog Zlatko Peri} ul. Zrinski Frankopana br. 27 Mostar, ra-
di isplate duga, vsp. 388,23 KM, vanraspravno dana 16. 2. 2010. godine, donio je sljede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje usluga u visini od 388,23
KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku
- na iznos od 12,27 KM po~ev od 16. 12. 2000. godine pa do isplate
- na iznos od 103,28 KM po~ev od 16. 1. 2001. godine pa do isplate
- na iznos od 105,02 KM po~ev od 16. 2. 2001. godine pa do isplate
- na iznos od 145,09 KM po~ev od 16. 3. 2001. godine pa do isplate
- na iznos od 22,56 KM po~ev od 16. 4. 2001. godine pa do isplate
kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 117,50 KM, sve u roku od 30 dana.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183.
Stru~ni saradnik
Mlan Risti}
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH).
INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
EKONOMSKI FAKULTET U TRAVNIKU
Ispravka obavje{tenja
Odbrana magistarskog rada kandidata Omer~i} Mevludina objavljenog u
„Dnevnom avazu“od 01.11.2010. godine }e se braniti 30.11.2010. godine
umjesto 30.10.2010. godine.
Slu`ba za nastavu
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ORA[JU
Broj: 25 0 P 000704 07 P
Ora{je, 29. 04. 2009. godine
Op}inski sud u Ora{ju, po sucu Huseinu D`afi}u, kao sucu pojedincu, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`ite-
lja „Mari}-export import“ d.o.o. Modri~a, zastupanom po direktoru Sa{i Mari}u, ~iji je punomo}nik Dr-
agica Nenadi}, odvjetnik iz Modri~e, protiv tu`enika Muhameda Kaved`i}a iz Od`aka, ul. R. Porobi}a
bb, radi isplate duga, v.p.s. 4.400,00 KM, bez raspravljanja, dana 29. 04. 2009. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Usvaja se u cijelosti tu`beni zahtjev tu`itelja, kao osnovan, koji glasi: Obavezuje se tu`eni da tu`itelju
plati iznos od 4.400,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 05. 2006. godine, pa do
isplate, kao i tro{kove postupka u iznosu od 592,00 KM, a sve to u roku od 30 dana, od dana dostavlja-
nja presude, pod prijetnjom izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio ovom Sudu tu`bu u kojoj je tra`io da mu tu`eni na ime duga plati iznos od 4.400,00
KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 02. 05. 2006. godine, pa do isplate, kao i tro{kove postupka a
sve to u roku od 30 dana, od dana dostavljanja presude, pod prijetnjom izvr{enja.
Postupaju}i po tu`bi Sud je tu`eniku uredno dostavio tu`bu na odgovor na dan 10. 03. 2009. godine, u
kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog proopu{tanja, ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor
na tu`bu u zakonskom roku.
Nakon uvida u ovaj spis Sud je utvrdio da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom
roku. Kako tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, a koje nisu u protivnosti s
dokazima koje je tu`itelj predlo`io, Sud je donio presudu zbog propu{tanja, jer su ispunjeni svi uvjeti iz
~l. 182 st. 1 Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03, 73/05, 19/06).
Na temelju ~l. 396 st. 1. Zakona o parni~nom postupku FBiH, Sud je nalo`io tu`eniku da tu`itelju na-
knadi tro{kove postupka u iznosu od 592,00 KM, a koji se sastoje od tro{ka za sastav tu`be po puno-
mo}niku (obra~unat prema Tarifi o nagradama i naknadi tro{kova za rad odvjetnika/advokata u FBiH),
sudske pristojbe za tu`bu u iznosu od 208,00 KM, sudske pristojbe za presudu u iznosu od 104,00 KM,
te tro{ka objave oglasa u dnevnim novinama u iznosu od 40,00 KM.
Sudac
Husein D`afi}
PRAVNA POUKA:
Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
prija{nje stanje. Prijedlog za povrat u prija{nje stanje podnosi se ovom Sudu u roku od 15 dana ra~una-
ju}i od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za
propu{tanje - od dana kad je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se
tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Obavje{tava se tu`enik Muhamed Kaved`i}, sin Safeta, da se dostava smatra objavljenom protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama koje se
distribuiraju u Federaciji BiH.
OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 V 026384/07 I
Mostar, 22. 04. 2010. g.
TRA@ITELJ IZVRE[NJA: UPI BANKA DD SARAJEVO, ul. Kulina bana 9a, Sarajevo
IZVR[ENIK: 1. ILIJA BARBARI], (JMBG: 3006965151337), ul. Kralja Tomislava broj 29. Mostar
2. DAMIR BLIZNAC, (JMBG: 0406979102085), ul. Peratovi~i bb, Mostar
3. ZOVKO VESNA, (JMBG: 1006967156339), ul. Kralja Tomislava broj 29, Mostar
RJE[ENJE
Na osnovu Mjenice br. AF 0525234 od 28. 10. 2003. god. sa izdatim Protestom Op}inskog suda u
Mostaru br. 07 58 V 026384/07 V od 29. 10. 2007. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 01. 06.
2007. godine, obavezuju se Izvr{enici da u roku od 3 dana Tra`itelju izvr{enja solidarno isplate
iznos od 655,19 KM (slovima: {eststotinapedesetpet i 19/100 KM) sa pripadaju}im zateznim ka-
matama, u suprotnom:
DOZVOLJVA SE IZVR[ENJE
u korist UPI BANKE DD SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana 9a, Sarajevo (u smislu odredbi ~l.
44 i ~l. 48. Zakona o mjenici („Sl. novine FBiH“ br. 32/00) protiv izvr{enika, radi namirenja
nov~ane tra`bine Tra`itelja izvr{enja u iznosu od 655,19 KM, sa pripadaju}im zateznim kamata-
ma, po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate
po~ev od 01. 06. 2007. godine do isplate i iznosa od 90,00 KM na ime tro{kova protesta mjenice,
te tro{kova izvr{nog postupka koliko isti budu iznosili i njegovo sprovo|enje protiv:
1. I - Izvr{enika: Ilija Barbari} (3006965151337), ul. Kralja Tomislava broj 29, Mostar kao
mjen~nog du`nika,
a) na nov~anim sredstvima - pla}i, u skladu sa odredbama ~lana 138. stav 2 zakona o izvr{nom
postupku (do iznosa od jedne polovine, ako primanja ne prelaze 1.000,00 KM mjes~eno, a ako
primanja prelaze 1.000,00 KM mjes~eno do iznosa od dvije tre}ine), do izmirenja cjelokupnog
duga, koju I-Izvr{enik ostvaruje kod poslodavca HTV Oscar - C Mostar, Smr~enjaci bb Mo-
star u smislu ~l. 136. i 138. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom tih nov~anih sredstava na
transakcijski ra~un Tra`itelja izvr{enja br. 1540010000001910 kod UPI BANKE DD SARA-
JEVO, sve od namirenja tra`bine.
U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti:
b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu I-Izvr{enika, koje se nalaze u
njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta u ul. Kralja Tomislava broj 29, Mostar, kao i na dru-
gim pokretnim stvarima I-Izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se
ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbi ~l. 114. do ~l. 135. Zakona o izvr{nom po-
stupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transa-
kcijski ra~un tra`itelja izvr{enja br. 1540010000001910 kod UPI BANKE DD SARAJEVO,
sve do namirenja tra`bine.
2. II-Izvr{enika: Damir Bliznac, (JMBG: 0406979102085), ul. Peratovi~i bb Mostar kao mje-
ni~nog jamca,
a) na nov~anim sredstvima - pla}i, u skladu sa odredbama ~lana 138. stav 2 Zakona o izvr{nom
postupku (do iznosa od jedne polovine, ako primanja ne prelaze 1.000,00 KM mjese~no, a ako
primanja prelaze 1.000,00 KM mjese~no od iznosa od dvije tre}ine), do izmirenja cjelokupnog
duga, koju II-Izvr{enik ostvaruje kod poslodavca HTV Oscar-C Smr~enjaci bb Mostar u smi-
slu ~l. 136. i 138. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom tih nov~anih sredstava na transa-
kcijski ra~un Tra`itelja izvr{enja br. 1540010000001910 kod UPI BANKE DD SARAJEVO,
sve do namirenja tra`bine.
U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti:
b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasn{tvu II-Izvr{enika, koje se nalaze u
njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta u ul. Peratovi~i bb Mostar, kao i na drugim pokretnim
stvarima II-Izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je
on njihov vlasnik, a u smislu odredbi ~l. 114. do ~l. 135. Zakona o izvr{nom postupku, te upla-
tom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un
Tra`itelja izvr{enja br. 1540010000001910 kod UPI BANKE DD SARAJEVO, sve do namire-
nja tra`bine.
3. III-Izvr{enika: Zovko Vesna, (JMBG: 10069671563399), ul. Kralja Tomislava broj 29, Mo-
star kao mjeni~nog jamca,
a) na nov~anim sredstvima - pla}i, u skladu sa odredbama ~lana 138. stav 2 Zakona o izvr{nom
postupku (do iznosa od jedne polovine, ako primanja ne prelaze 1.000,00 KM mjese~no, a ako
primanja prelaze 1.000,00 KM mjese~no od iznosa od dvije tre}ine), do izmirenja cjelokupnog
duga, koju II-Izvr{enik ostvaruje kod poslodavca Blue Press d.o.o. Mostar, Slobodna zona He-
rcegovina, Mostar, u smislu ~l. 136. i 138. zakona o izvr{nom postupku, te uplatom tih
nov~anih sredstava na transakcijski ra~un Tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 kod
UPI BANKE DD SARAJEVO, sve do namirenja tra`bine.
U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti:
b) popisom, projcenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu III-Izvr{enika, koje se nalaze u
njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta u ul. Kralja Tomislava broj 29, kao i na drugim pokretnim
stvarima III-Izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on
njihov vlasnik, a u smislu odredbi ~l. 114. do ~l. 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom
nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un Tra`itelja
izvr{enja br. 1540010000001910 kod UPI BANKE DD SARAJEVO, sve do namirenja tra`bine.
II - Ovo izvr{enje }e sprovesti Op}inski sud u Mostaru
III - Izvr{enici se mogu osloboditi predlo`enog izvr{enja, ako do pravosna`nosti ovog rje{enja
Tra`itelja izvr{enja UPI BANCI DD SARAJEVO solidarno isplate iznos od:
655,19 KM
(slovima: {eststotinapedesetpet i 19/100 KM)
sa pripadaju}im zateznim kamatama, po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zako-
na o visini stope zatezne kamate po~ev od 01. 06. 2007. godine do isplate, iznos od 90,00 KM na
ime tro{kova protesta mjenice, kao i tro{kova izvr{nog postupka koliko isti budu iznosili.
Sudac
Neri Mi{eti}
oglasi
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 55
56 Utorak, 2. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj-032-0-PS-07-000-436
Tuzla, 21. 10. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Ferizbegovi} Amira, u pra-
vnoj stvari DD „Solana“ Tuzla, zastupana po puno-
mo}niku Bajramovi} Tahibi, advokatu iz Tuzle, protiv
tu`ene DOO „FAZEX“ Bukinje-Tuzla, ul. M. Trifuno-
vi}a br. 9, radi duga u iznosu od 7.800,00 KM donio je
dana 21. 10. 2010. godine sljede}e van ro~i{ta, sljede}u
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime glavnog duga
isplati iznos od 7.800,00 KM zajedno sa zakonskom zate-
znom kamatom, po~ev od 5. 10. 2005. godine, pa do ko-
na~ne isplate.
Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u
iznosu od 820,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana
objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je Op}inskom sudu u Tuzli dana 1. 6. 2007. godi-
ne podnio tu`bu protiv tu`ene, a radi duga u iznosu od
7.800,00 KM.
U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese pre-
suda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgo-
vor na tu`bu.
Sud je putem objavljivanja u sredstvima javnog informi-
sanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 14.
1. 2010. godine, u kojem je naveo da je du`na najkasnije
u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu
pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedi-
ce nepostupanja po nalogu suda. Tu`ena je uredno zapri-
mila tu`bu dana 15. 2. 2010. godine, pa kako nije postu-
pila po uputama suda i dala odgovor na tu`bu, sud je, a
nakon uvida u spis, na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana
182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novi-
ne FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove pre-
sude, u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja.
Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383.
~lana 386. stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postu-
pku, u skladu sa Advokatskom i taksenom tarifom.
Tro{kovi se sastoje od naknade za sastav tu`be po kvalifi-
kovanom punomo}niku 360,00 KM, takse na tu`bu
200,00 KM, takse na presudu 100,00 KM, za objavu tu`be
i presude u „Dnevnom avazu“ iznos od 160,00 KM.
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a
tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje sta-
nje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postu-
pku.
SUDIJA
Amira Ferizbegovi}
„AK GRADINA“ D.O.O. - U STE^AJU
Pogra|e bb
Prozor-Rama
Na osnovu ~lana 101, 102 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku, odluke Skup{tine povjerilaca od 20. 5. 2010. godine,
ste~ajni upravnik objavljuje:
OGLAS O PRODAJI IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA PUTEM
JAVNOG NADMETANJA (DRUGI PUT)
LOT 1
Poslovni objekt izgra|en na K.^. 524/2 i 525/2, zvana „Seli{}e“, K.O. Prozor-grad, na parceli povr{ine 1000,00 m2.
- Po~etna prodajna cijena iznosi 83.800,00 KM.
Objekt sa zemlji{tem ne mo`e se prodati ispod 50% navedene cijene.
LOT 2
Kamion „MAN“, proizveden 1983. godine, dizel, kiper - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 13.000,00 KM
Kombi-bus „WOLKSWAGEN“ proizveden 1989. godine, dizel - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . .= 4.000,00 KM
Kombi-limuzina „WOLKSWAGEN“, proizveden 1980. godine, dizel - po~etna cijena . . . . . . . . . . . .= 2.500,00 KM
Kombi-transporter „WOLKSWAGEN“ proizveden 1989. godine, dizel - po~etna cijena . . . . . . . . . .= 4.000,00 KM
Kombi-bus „WOLKSWAGEN“ - rashodovan - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 500,00 KM
Putni~ko vozilo „WOLKSWAGEN-PASSAT“, 3B, karavan
proizveden 1988. godine, snage 51 kW, obujam 1570 cm3 - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 3.300,00 KM
Putni~ko vozilo „WOLKSWAGEN-PASSAT“, 3 B, karavan,
proizveden 1997. godine, snage 81 kW, obujam 1896 cm3 - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 9.000,00 KM
Mje{alica za beton, pet (5) komada - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 500,00 KM
Agregat 4,5 kW - 2 komada - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 1.000,00 KM
Motorna pila „USKVARNA“ - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 200,00 KM
Motorna pila „STIL“ - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 350,00 KM
Vibrator za beton - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 1.600,00 KM
Otklopni ~eki} „HILTI“ - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 1.100,00 KM
Aparat za varenje - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 150,00 KM
Dizalica konzolna, nosivost 300 kg - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 1.000,00 KM
^eli~na fasadna monta`na skela 120 m2 - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 1.150,00 KM
@eljezni podupira~i 300 komada - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 2.100,00 KM
Oplata tipa „DOKA“ sa prate}im priborom 250 m2 - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 3.750,00 KM
Zalihe materijala i druge vrste opreme - po~etna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 1.000,00 KM
Zainteresovani kupci moraju polo`iti osiguranje u visini od 10% po~etne cijene na ra~un broj: 141-701-00111234-84
kod BBI banke u Mostaru, ili na sam dan nadmetanja na blagajni ste~ajnog du`nika.
Javno nadmetanje }e se odr`ati u ~etvrtak, 25. 11. 2010. u prostoru ste~ajnog du`nika Pogra|e bb - Prozor-Rama u 12 h.
Sve poreze i tro{kove koji terete kupoprodajni ugovor snosi kupac.
Navedene cijene su bez poreza na dodatnu vrijednost.
Zainteresovani kupci mogu izvr{iti razgledanje predmeta prodaje svakim radnim danom od 10 do 12 h na navedenoj
adresi.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 062/994-869.
oglasi
Dnevni avaz utorak, 2. novembar/studeni 2010. 57
U
pravni odbor Fudbalskog
kluba Sarajevo, te udru`enja
gra|ana „Bordo prijatelji
1946“ i UNFKS „Horde zla“, koja
okupljaju navijaèe i simpatizere
našeg kluba, ogorèeni su medijskom
hajkom koja se nakon utakmice
@eljeznièar – Sarajevo, odigrane u
nedjelju, 24. oktobra na stadionu
Grbavica, sruèila na FK Sarajevo, na
naše navijaèe i rukovodstvo. U dijelu
medija i u izjavama rukovodilaca FK
@eljeznièar nastoji se stvoriti dojam
da je naša navijaèka grupa poznata
pod imenom „Horde zla“ glavni kri-
vac za lošu atmosferu u kojoj je
nedavno odigran gradski derbi, te da
je na dodatno podgrijavanje utjecalo
ponašanje Uprave FK Sarajevo, a
posebno predsjednika Zijada Blekiæa.
Poni`avajuæa „ponuda“
U tim tvrdnjama i insinuacijama
nema ni zrno istine. Svojom
odlukom da na stadionu Grbavica
naše navijaèe smjesti na prostor koji
prije lièi na „stoèni vagon“ negoli na
normalnu stadionsku tribinu, Uprava
FK @eljeznièar na kamufliran naèin
pokušala je, i u tome uspjela, da ovu
iznimno va`nu utakmicu uprilièi bez
prisustva naših navijaèa. Oni nisu
mogli pristati na poni`enje koje im je
servirano: da 1.500 navijaèa zauzme
mjesto u uglu sjeverne tribine sta-
diona Grbavica, koji je inaèe pred-
vi|en za 940 gledalaca: bez stolica,
bez adekvatne zaštitne ograde i sa
samo jednim mokrim èvorom.
No, još indikativnije bilo je
našim navijaèkim skupinama ponu-
diti dodatnih 1.500 mjesta na
istoènoj tribini stadiona Grbavica. Ta
tribina uopšte se ne koristi na utak-
micama FK @eljeznièar, a nema ni –
što je jako va`no – adekvatnu
upotrebnu dozvolu niti se, po zakon-
skim propisima, mo`e koristiti za
smještaj gledalaca. Radi se o
razrovanoj tribini na kojoj se ne
mo`e ni normalno stajati i koja je
potpuno izolovana od ostatka
nogometnog objekta, te ne posjeduje
niti jedan mokri èvor (na 1.500 ljudi).
Ne mo`emo se oteti utisku da su
ovakvom ponudom, i trendom da iz
godine u godinu smanjuju prostor
za naše navijaèe (u šta se mogu
uvjeriti svi koji su posmatrali derbi
utakmice na Grbavici), odgovorni
ljudi u FK @eljeznièar `eljeli da na
„lukav“ naèin prinude naše navi-
jaèe da ne do|u na utakmicu.
Naši navijaèi, organizovani u
udru`enje gra|ana UNFKS, poznati-
ji pod imenom „Horde zla“, nisu
dopustili da se njima na ovakav naèin
manipuliše. Kao ozbiljni momci,
odluèili su da odbiju poni`avajuæe
uslove koje im je za praæenje utak-
mice odredila Uprava FK
@eljeznièar, te da bojkotuju odlazak
na utakmicu i u sopstvenoj re`iji
organizuju zajednièko praæenje tele-
vizijskog prenosa.
Predstavnici Uprave FK Sarajevo
zamolili su Upravu kluba s Grbavice
da se koriguje u svojoj odluci.
Predstavnici naše Uprave otišli su na
@eljin stadion i lièno se uvjerili da su
naši navijaèi u pravu: prostor za nji-
hov smještaj zaista je bio neadek-
vatan za normalno praæenje utak-
mice. Uprava FK Sarajevo stoga je
odluèila da podr`i odluku svojih nav-
ijaèa, te da se s njima solidariše neod-
laskom na utakmicu. Preuzeli smo na
sebe i organizaciju zajednièkog
gledanja TV prenosa, koje smo upril-
ièili na sjevernoj tribini stadiona
Koševo, preko velikog „video zida“.
(Tom prilikom naplaæivane su
ulaznice po cijeni od 3,00 KM – i to
po izrièitoj `elji rukovodstva „Hordi
zla“, kako bi se pokrili troškovi.)
Njihova i naša kuæa
U neèasnu ponudu koju je
Uprava FK @eljeznièar uputila našim
navijaèima uvjerili smo se i tokom
press-konferencije koju smo na sta-
dionu Grbavica, dva dana prije odi-
gravanja derbija, imali zajedno sa
predstavnicima domaæina. Tom pri-
likom, pred 20-tak novinara, šef
struènog štaba tima s Grbavice,
gospodin Amar Osim, jako nepril-
ièno se ponio prema prisutnim pred-
stavnicima našeg kluba (Zijad Blekiæ,
Mirza Varešanoviæ i Alen Avdiæ),
kulminirajuæi rijeèima „da oni u svo-
joj kuæi mogu da rade šta hoæe“.
Naši predstavnici saèuvali su
`ivce nakon ovakve provokacije, ali
su shvatili da u FK @eljeznièar nema
nimalo dobre volje da se, tretmanom
prema gostujuæem rukovodstvu i
navijaèima, saèuva dignitet derbija.
Grubo upozoreni da u „njihovoj
kuæi“ nemamo pravo glasa otišli smo
na svoje Koševo da tamo gledamo
TV prenos i istovremeno proslavimo
64-ti ro|endan Kluba, koji je padao
baš na taj dan.
Jako nedomaæinski ispad gospod-
ina Osima teško nam je pao jer se
nadovezivao na niz provokacija i
izgreda u re`iji navijaèa njegovog
kluba, koji su posljednjih mjeseci bili
usmjereni protiv FK Sarajevo. Samo
hrabrošæu i prisebnošæu èlana našeg
kluba, gospodina Sejfe Šehoviæa, lje-
tos je pred poèetak jedne turnirske
utakmice izme|u Sarajeva i
@eljeznièara, u Fojnici, sprijeèena
tragedija, kada se jedan protivnièki
navijaè s no`em u ruci po fudbal-
skom terenu ustremio na naše igraèe.
Za pravovremenu i hrabru akciju
gospodin Šehoviæ je nagra|en od
nadle`nih policijskih organa, a kad je
potom došao na jednu utakmicu na
Grbavici, od navijaèa @eljeznièara je
doèekan, kad su ga prepoznali, burn-
im skandiranjem u kojem mu se pri-
jetilo – no`evima!
Grube poruke
Od naših navijaèa u me|uvre-
menu smo upozoravani na stalne
provokacije najvatrenije publike
@eljeznièara. U njihovom navijanju
na tribinama Grbavice èesto se èulo
uvrijedljivo skandiranje na raèun
legende našeg kluba, Asima
Ferhatoviæa – Haseta:
„Svi u napad – mrtav je Hase!“,
dio je naše pjesme, ali izokrenute na
zluradi naèin @eljinih navijaèa.
„Sve vas je manje“ – poruka je
koju su @eljini navijaèi skandiranjem
poslali i nakon nedavne tragiène
pogibije našeg navijaèa Admira
Bjelaka, koji je izgubio `ivot u sao-
braæajnoj nesreæi prilikom odlaska na
našu utakmicu u Gradaèac.
„Blekiæu, naš te k.... napravio“ –
poruka je @eljinih navijaèa upuæena
našem predsjedniku Zijadu Blekiæu,
koji je u jednom TV istupu rekao da
mu je rahmetli otac bio @eljin navijaè.
U ovakvoj atmosferi, s ovako
uvrijedljivim porukama u ušima,
rukovodstvo i navijaèi našeg kluba
okupili su se na dan odigravanja der-
bija na sjevernoj tribini stadiona
Koševo, gdje je pripremljen prigodan
ro|endanski program i gledanje TV
prenosa sa Grbavice. Tokom burnog
navijanja u par navrata su i kroz
pjesme naših navijaèa provijavali
uvrijedljivi tonovi na raèun
@eljeznièara i njegovih navijaèa, ali
nikakvih drugih incidenata nije bilo,
pogotovo naši navijaèi nisu bakljama
ga|ali predsjednika Blekiæa, kako su
to neki novinari jednostavno slagali u
svojim izvještajima.
Tokom svog obraæanja okupljen-
im navijaèima, predsjednik Zijad
Blekiæ nekim uobièajenim `argon-
skim izrazima osudio je ponašanje
Uprave FK @eljeznièar pred derbi
utakmicu, bez namjere da ikoga uvri-
jedi, ali da ilustrativno opiše to njiho-
vo neprimjereno ponašanje. Pritom je
Upravu FK @eljeznièar nazvao
„Ciganima“, a ne navijaèe tog kluba,
kako je poslije prenešeno u dijelu
medija, zato što su, kako se to kod
nas èesto ka`e, „ciganisali“ sa uslovi-
ma pod kojim naši navijaèi mogu
doæi na Grbavicu. Svima koji su to
do`ivjeli kao eventualnu uvredu,
predsjednik Blekiæ ponizno se izvin-
java, posebno Romima na koje se tu
kao narod uopšte nije mislilo.
Nakon utakmice, u medijima koji
veæ mjesecima prljavo kleveæu gospo-
dina Blekiæa, i kao uspješnog
poslovnog èovjeka i kao predsjednika
FK Sarajevo, krenula je prava lavina
la`i, kleveta, podmetanja i prljavih
kvalifikacija, koje su kulminirale u
tekstovima i TV istupima Senada
Peæanina, novinarskog zlonamjernika
koji pred redovnim sudom veæ odgo-
vara za teške klevete i la`i napisane
protiv gospodina Blekiæa. Znamo da
taj novinar u javnosti ne u`iva
nikakav ugled, ali ne mo`emo a da ne
skrenemo pa`nju na njegov podmuk-
li pokušaj da u svojoj emisiji pokuša
navijaèima Sarajeva podmetnuti kriv-
icu za pogibiju našeg Vedrana Puljiæa
u Širokom Brijegu, te za nerede na
proljetnoj koševskoj utakmici
Sarajeva i Širokog Brijega. To mo`e
pokušati samo novinarski zlonam-
jernik. Uzgred, Vedran Puljiæ u
Širokom nije poginuo, kako ka`e
Peæanin, nego je muèki ubijen! I to
metkom iz policijskog pištolja!
Na ovo reagovanje u novinskom
prostoru koji se plaæa odluèili smo se
jer nemamo naše klanovske medije,
jer ne `elimo da novinare neprincipi-
jelno upre`emo u naše klupsko kolo,
kao što se to s druge strane oèito èini,
a u èemu prednjaèe listovi
Oslobo|enje, San i Dani, te TV1. Ali,
ne mo`emo dopustiti da se takvom
klevetnièkom harangom punom la`i,
mr`nje i zlih namjera pokušava
našem klubu, njegovom prvom èov-
jeku i navijaèima FK Sarajevo nani-
jeti javna šteta.
Bez revanšizma
Oèito je da nekome jako smeta
što je FK Sarajevo, od ljetošnjeg
dolaska nove Uprave i Zijada Blekiæa
na njeno èelo, krupnim koracima
krenulo u unaprije|ivanje kluba, u
poslovnu reorganizaciju i sportsku
renesansu. Upoznali smo javnost s
ogromnim dugovima koje smo zatek-
li, sa društvenom nebrigom za odgo-
jne funkcije koje vršimo prema
mla|im naraštajima koji poha|aju
našu masovnu školu fudbala, kao i
prema armiji naših navijaèa –
ubjedljivo najglasnijih, ali sada i
najdisciplinovanijih u zemlji – od
kojih ne bje`imo, kao naši prethodni-
ci, nego s njima sara|ujemo kao sa
ozbiljnim, poštenim, dobronamjern-
im i odgovornim ljudima koji najbol-
je `ele i sebi i svom klubu.
Navijaèka skupina „Horde zla“
trenutno mo`e biti primjer svim
svojim kolegama u Bosni i
Hercegovini. Uprava i igraèi FK
Sarajevo ponosni su i na njihovu
brojnost i na njihovo ponašanje.
Èiniæemo sve da ih u tome ohrabru-
jemo i dalje razvijamo kao grupu
koja æe u navijanje unijeti najviše
kulturne i bezbjednosne standarde.
Na kraju, podsjeæamo da smo
preko medija obeæali navijaèima
@eljeznièara dostojanstven tretman
na derbiju koji æemo odigrati na
proljeæe, kada æe dobiti iste uslove
kakve su imali i prošle godine i
kojim su bili apsolutno zadovoljni:
isti broj navijaèa, ista tribina, ista
cijena ulaznice!
I nakon nemile atmosfere izaz-
vane lošim „gostoprimstvom“
rukovodstva @eljeznièara, mi ostaje-
mo pri tim ranije datim obeæanjima.
Izra`avamo, tako|e, potpunu sprem-
nost da se ponovo sastanemo sa pred-
stavnicima FK @eljeznièar, te da uz
puno me|usobno razumijevanje
do|emo do odnosa koji su, nadamo
se, bili samo nakratko zatrovani, a
koji mogu i moraju biti na najvišem
sportskom i komšijskom nivou.
Upravni odbor FK Sarajevo
Udru`enje „Bordo prijatelji 1946“
Udru`enje navijaèa FK Sarajevo
– Horde zla M. D. A.
Nismo odgovorni za lošu
atmosferu u gradskom derbiju
Oèito je da nekome jako smeta što je FK Sarajevo, od ljetošnjeg dolaska nove Uprave i Zijada Blekiæa na njeno èelo,
krupnim koracima krenulo u unapre|ivanje kluba, u poslovnu reorganizaciju i sportsku renesansu
PRLJAVA KAMPANJA PROTIV FK SARAJEVO
sport
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 58
1. Borac 5 4 1 0 5:0 13
2. Olimpic 6 3 0 3 8:9 9
3. [iroki 7 3 0 4 9:11 9
4. @eljezni~ar 7 3 0 4 8:10 9
5. Sarajevo 5 1 3 1 5:5 6
6. Zvijezda 6 2 0 4 6:10 6
7. Budu}nost 5 1 2 2 4:6 5
8. ^elik 6 0 4 2 6:8 4
9. Rudar 5 1 1 3 2:8 4
10. Vele` 7 1 1 5 4:13 4
11. Travnik 7 1 0 6 3:11 3
12. Leotar 7 0 2 5 3:19 2
13. Slavija 5 0 1 4 7:15 1
14. Sloboda 6 0 1 5 0:10 1
15. Drina 7 0 1 6 3:15 1
16. Zrinjski 5 0 0 5 2:9 0
Premijer liga BiH u nogometu
Junak
Sr|an Savi}
Vezni igra~
@eljezni~ara
je u 66. mi-
nuti sjajno
pratio akciju i
centar{ut
Gorana Mar-
kovi}a.
Utr~ao je u
prazan pro-
stor i udar-
cem glavom
pogodio gol
Zrinjskog. Bio
je to gol za
pobjedu pr-
vaka u Mo-
staru i jedini
trijumf gosti-
ju u 12. kolu.
1. Borac 12 8 3 1 17:5 27
2. Sarajevo 12 7 3 2 17:7 24
3. @eljezni~ar 12 7 1 4 22:11 22
4. [iroki 12 6 1 5 24:17 19
5. Rudar 12 5 4 3 14:13 19
6. Slavija 12 6 1 5 19:19 19
7. Travnik 12 6 0 6 21:17 18
8. Zvijezda 12 5 3 4 13:14 18
9. Olimpic 12 5 2 5 11:12 17
10. ^elik 12 4 4 4 14:11 16
11. Budu}nost 12 3 5 4 12:13 14
12. Sloboda 12 4 2 6 9:12 14
13. Leotar 12 4 2 6 9:22 14
14. Zrinjski 12 4 1 7 11:14 13
15. Vele` 12 3 1 8 13:25 10
16. Drina 12 2 1 9 8:22 7
1. Sarajevo 7 6 0 1 12:2 18
2. Slavija 7 6 0 1 12:4 18
3. Travnik 5 5 0 0 18:6 15
4. Rudar 7 4 3 0 12:5 15
5. Borac 7 4 2 1 12:5 14
6. @eljezni~ar 5 4 1 0 14:1 13
7. Sloboda 6 4 1 1 9:2 13
8. Zrinjski 7 4 1 2 9:5 13
9. ^elik 6 4 0 2 8:3 12
10. Zvijezda 6 3 3 0 7:4 12
11. Leotar 5 4 0 1 6:3 12
12. [iroki 5 3 1 1 15:6 10
13. Budu}nost 7 2 3 2 8:7 9
14. Olimpic 6 2 2 2 3:3 8
15. Drina 5 2 0 3 5:7 6
16. Vele` 5 2 0 3 9:12 6
Tragi~ar
Goran Maksimovi}
Golman Zvo-
rni~ana je
krivac za po-
raz svoje
ekipe u Zeni-
ci. On je u
80. minuti
susreta u ka-
znenom pro-
storu oborio
Darija Puri}a
koji je bio u
prodoru i na-
pravio penal.
Eldin Adilo-
vi} je bio si-
guran s bije-
le ta~ke i do-
nio pobjedu
^eliku.
Potez
Zoran Kokot
Vezni igra~
Slavije je
sjajnim go-
lom sru{io
[iroki Brijeg
u Lukavici.
Ognjen To-
dorovi} je u
47. minuti
susreta sja-
jno centrir-
ao. Kokot je
odli~nim vo-
lej udarcem
zahvatio lo-
ptu i neodbr-
anjivo je po-
slao u gol za
pobjedu
svog tima.
`uti crveni bodova
Zrinjski 20 1 22
Borac 25 0 25
Olimpic 25 0 25
[iroki B. 24 1 26
@eljezni~ar 26 3 32
Rudar 32 0 32
Vele` 32 3 38
Drina 30 4 38
Sarajevo 35 2 39
Slavija 36 2 40
Sloboda 39 1 41
Leotar 40 2 44
Zvijezda 41 2 45
Travnik 41 3 47
Budu}nost 48 2 52
^elik 48 6 60
doma}in gost
za protiv za protiv
Borac -/- 1/1 -/- 1/0
Budu}nost -/- -/- -/- 1/1
^elik 1/1 -/- -/- -/-
Drina 1/0 -/- -/- 2/2
Leotar 2/1 -/- 1/1 2/2
Olimpic -/- 1/1 -/- -/-
Rudar -/- -/- -/- -/-
Sarajevo 3/2 -/- 1/1 -/-
Slavija 2/2 1/1 1/1 2/2
Sloboda -/- 1/1 -/- 2/2
[iroki B. 1/1 1/1 2/2 1/0
Travnik 2/2 3/3 -/- 1/0
Vele` -/- 1/1 1/1 -/-
Zrinjski -/- 1/1 -/- -/-
Zvijezda 1/1 -/- 1/1 -/-
@eljezni~ar 1/1 -/- 3/3 2/2
Kartoni Penali
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru.
Gledalaca: 2.000. Sudija: Radoslav Vukaso-
vi} (Trebinje) 7. Pomo}nici: Admir Forto
(Vitkovi}i), @eljko Dragojevi} (Banja Luka).
Delegat: Muharem Kuri} (Donji Vakuf). Stri-
jelac: 0:1 - Savi} (66, Markovi}). @uti karto-
ni: Stjepanovi}, D`idi} (Zrinjski), E. ^oli},
]ulum, H. Be{lija (@eljezni~ar). Crveni kar-
ton: E. ^oli} (@eljezni~ar - dva `uta).
Igra~ utakmice: Milan ]ulum (@eljezni~ar) 7.
ZRINJSKI: Had`i} 6, Grabus 5,5, D`idi} 5,5,
Zovko 5 (70. \uri} -), Dragi~evi} 5, Ivanko-
vi} 5,5, Stjepanovi} 5,5, Zadro 5,5 (70. Seli-
movi} -), Lendri} 5,5, Rizvanovi} 5,5, M.
Ani~i} 5,5. Trener: Marijan Bloudek.
@ELJEZNI^AR: [ehi} 6,5, Zeba 6,5 (84. B.
^oli} -), Savi} 7, Markovi} 6,5, Stani} 6,5,
M. Be{lija 6 (46. Vi{}a 6,5), ]ulum 7, Balji}
6 (63. H. Be{lija -), Vasili} 6,5, E. ^oli} 6,5,
Gan~ev 6,5. Trener: Amar Osim.
Zrinjski 0:1 @eljezni~ar
Stadion SRC Slavija u Lukavici. Gledalaca:
300. Sudija: Edin Jakupovi} (Biha}) 6,5.
Pomo}nici: @eljko Mari} (Doboj), Anto
Su~i} (Novi Travnik). Delegat: \or|e
Star~evi} (Bosanska Gradi{ka). Strijelac:
1:0 - Kokot (47, Todorovi}). @uti kartoni:
Peri{i}, B. [e{lija, Todorovi}, Simi} (Slavi-
ja), Roskam ([iroki).
Igra~ utakmice: Zoran Kokot (Slavija) 7,5.
SLAVIJA: Tomovi} 7, Lackanovi} 7, Popo-
vi} 6,5, Ra{evi} 6,5 (46. Todorovi} 7), Si-
mi} 7, B. [e{lija 6,5 (67. N. [e{lija -), Pe-
ri{i} 7, Kokot 7,5, Stankovi} 7, S. Radova-
novi} 7, I. Radovanovi} 6,5 (84. Radonja -).
Trener: Dragan Bjelica.
[IROKI BRIJEG: Bandovi} 6,5, Diogo 6,
Bari{i} 6, Brekalo 5,5, ]utuk 6,5, Vagner
6,5, Roskam 6, Zakari} 5,5 (62. Varea
5,5), Ivankovi} 6, Renato 5,5 (69. Ko`ul -),
Mi{i} 5,5 (76. Vajcer -). Trener: Ivo I{tuk.
Slavija 1:0 [iroki Brijeg
Stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 3.500.
Sudija: Zoran Sokni} (Isto~no Sarajevo)
6,5. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i
Haris Bakovi} (Sarajevo). Delegat: Kre{imir
^avar ([iroki Brijeg). Strijelci: 1:0 - Puzi-
ga}a (12, Miki}). @uti kartoni: Nezi}, Be-
dak, Vidovi} (Zvijezda).
Igra~ utakmice: Bojan Puziga}a (Borac) 7,5.
BORAC: Avduki} 7, ]ori} 6,5, Stupar 7,
Puziga}a 7,5, Nikoli} 7, Grahovac 7, Ra-
spudi} 7, Muminovi} 6,5 (56. Maleti} 7),
Vidakovi} 6,5 (68. Stan~eski -), Miki} 7,
Trivunovi} 7. Trener: Vlado Jagodi}.
ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 7, Nezi} 6, Tosuno-
vi} 7, Bedak 6 (46. Vidovi} 6), Vasiljevi}
6,5, Jusi} 7, Husi} 6 (74. \ori} -), Nuha-
novi} 7, Deli} 6, Niki} 6,5 (83. Huseinba{i}
-), Kne`evi} 6,5. Trener: Zoran ]urguz.
Borac 1:0 Zvijezda
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Saraje-
vu. Gledalaca: 4.000. Sudija: Elvis Pro{i}
(Cazin) 6. Pomo}nici: Drago ^ule
(Kru{evo) i Stevo Peri} (Bijeljina). Delegat:
Dubravko Mi{kovi} (Livno). Strijelci: 1:0 -
[}epanovi} (39, Hamzagi}), 2:0 - D`akmi}
(68), 3:0 - Jahovi} (72, Hamzagi}). @uti
kartoni: Torlak (Sarajevo), Vu~ini}, Todoro-
vi}, [araba, Milutinovi}, Vrane{evi} (Leo-
tar). Crveni karton: Vladimir Todorovi}
(Leotar) u 76., drugi `uti.
Igra~ utakmice: \enaldin Hamzagi} (Sarajevo) 7.
SARAJEVO: Hod`i} -, Arsenijevi} 6,5, Tre-
binjac 6,5, Nuhi} 6,5, D`akmi} 6,5, Torlak
6, Hamzagi} 7, Avdi} 6 (46. Jahovi} 6,5),
[}epanovi} 7, Koja{evi} 6 (67. Sulji} -),
Ihtijarevi} 6. Trener: Mirza Vare{anovi}.
LEOTAR: Kukrika 5,5, Vu~ini} 5, Todorovi}
5, ^orlija 5, [araba 5, Koki} 5 (74. \aji} -),
Milutinovi} 5 (73. Prelo), Mijailovi} 5, Mar-
janovi} 5, Vrane{evi} 5, Stojanovi} 5 (61.
Rajovi} -). Trener: Dragan Spai}.
Sarajevo 3:0 Leotar
Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca: 1.000.
Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 7. Po-
mo}nici: Senad Ibri{imbegovi} (Travnik) i
Rusmir Ba{i} (Sarajevo). Delegat: Radika
Mari} (Bijeljina). Strijelac: 1:0 - Jogun~i}
(81). @uti kar toni: Beki}, Muji} (Slobo-
da), Demi}, Mahini} (Vele`).
Igra~ utakmice: Samir Jogun~i}
(Sloboda) 7.
SLOBODA: Mujki} -, Aleksi} 6, Jogun~i}
7, Halilovi} 6, Malki} 6, Gavari} 7, ^eha-
ji} 6, Zoleti} 6, Daji} 5 (46. Muji} 5,5),
Smajlagi} 6 (90. Jaganjac -), Beki} 6
(73. Me{anovi} -). Trener: Denis Sadiko-
vi}
VELE@: Bori} 6, Kodro 6, Ar. [kalji} 6,
Demi} 5,5 (83. Lelo -), Oki} 5,5 (59. Du-
rakovi} 5,5), Mahini} 5,5, Jazvin 6, Iveti}
5,5, Mahmutovi} 5,5 (88. Balali} -), Zolj
5,5, Hasanovi} 5,5. Trener: Adis Obad.
Sloboda 1:0 Vele`
Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca
1.000. Sudija: Vedran Zovko (Mostar) 6.
Pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka), Sr-
eten Udovi~i} (Prijedor). Delegat: Mirsad
D`uzdanovi} (@ivinice). Strijelac: 1:0 -
Adilovi} (80, penal). @uti kar toni: Jusi},
Kapetan, Brkovi}, ^ovi}, Arnaut (^elik),
Obradovi}, Mihajlovi}, \elmi}, Maksimo-
vi}, Sredojevi} (Drina).
Igra~ utakmice: Dario Puri} (^elik) 6,5.
^ELIK: Bilobrk 5,5, Brkovi} 6, Jusi} 6,
^ovi} 6,5, Sadikovi} 5,5, Puri} 6,5, Duro
5,5 (62. Zahirovi} 6), Jamak 6, Kapetan
5,5 (83. Arnaut -), Adilovi} 6,5, D`afi}
5,5 (62. Obu}a 6). Trener: Abdulah Ibra-
kovi}.
DRINA: Maksimovi} 6,5, Obradovi} 5,5,
Sredojevi} 5,5, Kikanovi} 5,5, Mihajlovi}
6, Karvaljo 5, Risti} 5,5 (84. A}imovi} -),
Krezovi} 5,5 (90. Vasi} -), Lazarevi} 5
(83. Vuka{inovi} -), \elmi} 6, ]ulum 6.
Trener: Darko Vojvodi}.
^elik 1:0 Drina
Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca:
1.500. Sudija: Darko Obradovi} (Stolac) 6.
Pomo}nici: Sini{a Janji} (Bijeljina), Zlatan
Be~irovi} (Mramor). Delegat: Mirko Mi-
lo{evi} (Zvornik). Strijelci: 1:0 - D`afi} (26,
Kantar), 2:0 - D`afi} (53, Jevti}), 2:1 - Vi-
dovi} (81, Suba{i}), 3:1 - Kantar (83, Ko-
va~evi}). @uti kartoni: [odi}, Kova~evi}, Pr-
lja~a (Rudar), Suljevi}, Vidovi}, Tijago
(Olimpic).
Igra~ utakmice: Mirza D`afi} (Rudar) 8,5.
RUDAR: Tripi} -, [odi} 7 (57. Prlja~a 7),
Kotaran 7,5, Staki} 7, Jevti} 7, Dragi}
7,5, D`afi} 8,5, @eri} 7 (84. Muzgonja -),
Ku{lji} 7 (70. Stijepi} -), Kova~evi} 8,
Kantar 8. Trener: Boris Gavran.
OLIMPIC: Lu~i} 5,5, Suljevi} 5,5, Su-
ba{i} 6,5, Kolarov 6, Je{e 6, Kreser 5,5
(46. Velagi} 6), Vidovi} 6, Alimanovi} 6,
^ulov 6, Tijago 5,5 (69. Durak -), Rodri-
go 5,5 (73. Muji}). Trener: Mehmed Ja-
njo{.
Rudar 3:1 Olimpic
Stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 1.000.
Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i) 7. Po-
mo}nici: Asmir Budimli} (Biha}) i Dalibor
Hrsti} (Ljubu{ki). Delegat: Ferid ^ov~i} (Go-
ra`de). Strijelci: 1:0 - Sarajli} (32), 2:0 - [mi-
galovi} (35, ^amrkovi}), 3:0 - Haski} (45,
[migalovi}), 3:1 - [iljak (49, Kola{inac). @uti
kartoni: Ikanovi}, ^ergi} (Budu}nost), Ter-
zi}, Ribi}, Elvedin Varupa (Travnik).
Igra~ utakmice: Almir [migalovi}
(Budu}nost) 7,5.
BUDU]NOST: Husi} 6,5, ^amrkovi} 7 (77.
Piri} -), Omi} 6,5, ^ergi} 6,5, Zrnanovi} 7,
^oli} 7, Ikanovi} 6,5 (88. Smaji} -), Halilo-
vi} 7, Sarajli} 7, Haski} 7 (55. Slomi} 7),
[migalovi} 7,5. Trener: Munever Rizvi}.
TRAVNIK: Adilovi} 5,5, Si. Terzi} 5, Elve-
din Varupa 5,5, Ribi} 5,5, D`afi} 5, [iljak
6, Zatagi} 5,5, N. Varupa 5,5 (82. Deli} -),
Badrov 5, Kola{inac 6 (66. Eri} -), Pranjko-
vi} 5 (72. Sa. Terzi} -). Trener: Ned`ad Se-
limovi}.
Budu}nost 3:1 Travnik
Tabela Doma}in Gost
Asistenti
8 - Tosunovi} (Zvijezda)
7 - Nikoli} (Borac), Faji}
(Travnik)
6 - Lendri} (Zrinjski), Zeba
(@eljezni~ar),
5 - D`afi} (Rudar), I. Ra-
dovanovi} (Slavija), Ro-
skam, [ili} ([. Brijeg)
5 - Zeba (@eljezni~ar)
4 - Hamzagi} (Sarajevo), [ili}
([iroki B.), [iljak (Travnik), Nuha-
novi} (Zvijezda), Be{lija (@el-
jezni~ar)
3 - Pranjkovi} (Travnik)
2 - Stan~eski, Staji}, Puzi-
ga}a, Sakan, Miki} (Borac),
Zrnanovi}, [migalovi}
(Budu}nost), Brkovi}, Pu-
ri} (^elik), Da{i}, @eri},
Kantar (Rudar), Kokot,
Todorovi} (Slavija),
Gavari}, Halilovi}
(Sloboda), Bari{i},
Diogo ([iroki B.),
Badrov
(Travnik), Oki}
(Vele`),
@i`ovi}
(Zrinjski)...
Lista strijelaca
Statistika 12. kola
Faji}: Ponovo
strijelac
sport
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 59
@ELJEZNI^AR Tre}a gostuju}a pobjeda prvaka
U Mostaru prona|eni
izgubljeni bodovi
Pokazali smo da imamo dovoljno dobrih igra~a, ka`e Amar Osim
U Mostar su krenuli bez
nekoliko standardnih pr-
votimaca, s ciljem da po-
ku{aju ostati nepora`eni, a
vratili su se sa tri boda.
@eljezni~ar je brzo anulirao
izgubljeno u duelu sa Sara-
jevom (0:0), pobjedom pro-
tiv Zrinjskog (1:0) aktuelni
prvak ostao je na pet bodo-
va iza lidera Borca i dva iza
Sarajeva.
- Odigrali smo sasvim
solidno, iako su nam nedo-
stajali va`ni igra~i. Pokaza-
li smo da imamo dovoljno
dobrih fudbalera - govori
trener @elje, Amar Osim.
Pored tre}e gostuju}e
pobjede, za stru~ni {tab je
izuzetno va`no {to su dva
stopera koja su prvi put za-
igrala zajedno Velibor Vasi-
li} i Goran Gan~ev odigrali
dosta dobro.
S obzirom na to da Se-
mir Kerla definitivno odla-
zi u zimu, ve} ima potpisan
predugovor sa jednim gr~k-
im timom, a da }e Jadranko
Bogi~evi} u pogonu biti tek
u prolje}e naredne godine,
nastup Vasili}a i Gan~eva
pokazao je da se na Grbavi-
ci ne trebaju pla{iti.
- Odigrali su dosta soli-
dno, trudio se i Omar Ba-
lji}, cijela ekipa nije bila lo-
{a - ka`e Osim.
Menad`er „Plavih“ `e-
lio je posebno naglasiti ko-
rektnost doma}ina.
- Zrinjski je u te{koj si-
tuaciji, ali igrali su bez gru-
bosti, tako uostalom uvijek
igraju posljednjih godina.
Ne govorim ovo samo zato
{to smo pobijedili, isti
slu~aj je bio i protiv Slavije,
kada smo izgubili, a do-
ma}in bio izuzetno kore-
ktan.
Cijela liga se mnogo po-
pravila u ovom smislu, mi-
slim da smo i mi zaslu`ni
za to, jer na Grbavici po{tu-
jemo svakog protivnika -
ka`e Osim.
Z. [ARI]
@eljezni~ar }e prvu
utakmicu ~etvrtfinala Ku-
pa BiH protiv Branitelja
igrati u ~etvrtak u 17 sati
na stadionu Grbavica.
Pomjerena je i naredna
utakmica Premijer lige u ko-
joj }e @eljo ugostiti Budu}no-
st iz Banovi}a, taj me~ bit }e
odigran u nedjelju u 16.30.
Branitelj u ~etvrtak,
Budu}nost u nedjelju
Sa utakmice u Mostaru: Gan~ev i Markovi} zaustavljaju napad Zrinjskog (Foto: I. Rozi})
Me{anovi} potpisao, pravo
nastupa stje~e na prolje}e
Zrinjski do`ivio ~etvrti uzastopni poraz
Kriza sve dublja, dno sve bli`e
Sloboda dobila poja~anje
Alen Me{anovi} ju~er je
potpisao jednoipogodi{nji
ugovor sa Slobodom, i ovo
}e iskusnom fudbaleru biti
tre}i povratak na Tu{anj.
Pravo nastupa ste}i }e na
prolje}e.
- Zaista mi je drago {to
se vra}am u Slobodu. Sa
ljudima iz kluba brzo sam
zavr{io posao, a zahvalju-
jem klupskom menad`eru
Ademu [abovi}u, koji je
kao i uvijek bio galantan i
profesionalan u svom po-
slu.
Mene za Slobodu i Tu-
zlu ve`u lijepe uspomene,
jo{ od vremena kada je u
klubu bio rahmetli Hamdi-
ja Hod`i} Hod`a. Tu se uvi-
jek osje}am posebno - re-
kao je Me{anovi}.
Ina~e, ju~er je ugovor
do kraja sezone potpisao i
novi {ef stru~nog {taba De-
nis Sadikovi}. E. M.
Protiv tradicionalno ne-
ugodnog @eljezni~ara Zri-
njski je do`ivio ve} ~etvrti
uzastopni poraz u prve-
nstvu, a peti u {est utakmi-
ca s Marijanom Bloude-
kom na klupi.
Dvostruki prvak BiH, iza
kojeg je {est uzastopnih na-
stupa u Evropi, nalazi se u ve-
likoj krizi rezultata i igre. No-
vi plasman na me|unarodnu
scenu danas je utopija, bu-
du}i da je realnost ovog Zri-
njskog borba za opstanak, bez
obzira koliko tu ~injenicu si-
mpatizerima mostarskog klu-
ba bilo te{ko priznati.
- Zbog skromnog u~inka
pritisak rezultata je ogro-
man, a ova mom~ad o~ito se
te{ko nosi s tim pritiskom.
Igra~ima ni{ta ne zamjeram,
jer oni su dali maksimum i
pru`ili na terenu onoliko
koliko vrijede - izjavio je na-
kon utakmice razo~arani
Bloudek. M. P.
Me{anovi}: Tre}i povratak
na Tu{anj
Sastanak o reorganizaciji
administracije NSBiH
Predstavnici UEFA-e Muhamed Ta (Muhammed Taa)
i Sajmon Patrik (Simon Patrick) ju~er su u Sarajevu
odr`ali prve u seriji sastanaka sa odgovornima u Nogo-
metnom savezu vezanih za proces reorganizacije admini-
stracije. Kako nam je prenio generalni sekretar NSBiH
Jasmin Bakovi}, vi{e detalja bit }e saop}eno danas.
Glavni cilj posjeta visokih delegacija FIFA-e i UEFA-
e je sastanak s ~lanovima Izvr{nog odbora NSBiH i pr-
eno{enje posljednjeg upozorenja o imperativu usvaja-
nja novog statuta, kako bi se izbjegla suspenzija naja-
vljena za 31. mart 2011. A. N.
Spahi} u duelu sa Lujindulom iz PSG-a (Foto: AFP)
Kako su igrali reprezentativci
Edin D`eko, ipak,
dvostruki strijelac
Begovi} branio za Stouk protiv Evertona
Kenan Hasagi} (Istanbu-
lspor BB) - Branio u gostu-
ju}oj pobjedi 2:0 protiv
Bu~aspora.
Asmir Begovi} (Stouk) -
Napokon dobio priliku da
brani, ali Stouk je sa 0:1
pora`en na gostovanju kod
Evertona.
Mensur Mujd`a (Frajbu-
rg) - Odigrao 90 minuta u
porazu od Bajerna 2:4 u
Minhenu.
Ognjen Vranje{ ([erif) - U
gradskom derbiju [erif sa
3:0 pobijedio Tiraspol, a
Vranje{ odigrao cijelu uta-
kmicu.
Safet Nadarevi} (Eski{e-
hirspor) - Odigrao cijeli me~
protiv Ankaragu~ua 0:0.
Boris Pand`a (Mehelen) -
U porazu 1:3 kod Genta
dobio `uti karton.
Emir Spahi} (Monpelje) -
Standardan za Monpelje
koji je remizirao 1:1 sa
PSG-om.
Muhamed Suba{i} (Oli-
mpic) - Odigrao cijeli me~
protiv Rudara (1:3).
Adnan Mravac (Westerlo)
- Igrao ~itav me~ protiv Se-
rkl Bri`a (2:1).
Sanel Jahi} (AEK) - Opor-
avlja se od povrede ligame-
nata stopala lijeve noge.
Sejad Salihovi} (Hofen-
hajm) - Nije igrao zbog cr-
venog kartona.
Haris Medunjanin (Mak-
abi Tel Aviv) - Igrao u po-
nedjeljak nave~er protiv
Hapoela iz Haife.
Miralem Pjani} (Lion) - Pr-
opustio susret protiv So{oa
zbog povrede prepona.
Elvir Rahimi} (CSKA) -
Sa klupe odgledao me~ pro-
tiv Saturna 1:1.
Senijad Ibri~i} (Hajduk) -
Odigrao cijelu utakmicu
protiv Hrvatskog dragovo-
ljca (2:1).
Zvjezdan Misimovi} (Ga-
latasaraj) - Proveo 90 mi-
nuta u pobjedi 2:1 protiv
Antalijaspora.
Senad Luli} (Jang bojs) -
Standardan u pobjedi nad
Grashopersom od 1:0.
Semir [tili} (Leh) - Strije-
lac iz penala u trijumfu 4:1
protiv Visle.
Ermin Zec (Gen~lerbirli-
gi) - U 53. minuti zabio gol
za 2:0 i pobjedu nad Mani-
sasporom.
Vedad Ibi{evi} (Hofenh-
ajm) - Odgledao sa klupe
me~ sa Hanoverom.
Edin D`eko (Volfsburg) -
Pripisan mu i prvi gol Vo-
lfsburga protiv [tutgarta
(2:0). Dvostruki strijelac za
„Vukove“.
Zlatan Muslimovi} (PA-
OK) - Zbog povrede nije
bio u konkurenciji za me~
sa Ergotelisom. (A. N.)
Reakcije D`eke nakon proma{aja protiv [tutgarta
sport
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 60
LIGA PRVAKA Tri ekipe ve~eras mogu zavr{iti posao
Inter, Barcelona i Lion tra`e
bodove za osminu finala
Jedini prvoplasirani tim koji ve~eras ne mo`e osigurati prolaz je Man~ester junajted
Ronaldinjo krivicu za poraz svalio na trenera
Primjer kako ne treba igrati
^etvrto kolo grupne
faze Lige prvaka donosi
nam iste parove kao i
tre}e, s tim {to su doma-
}instva izmijenjena.
U ovom kolu ~ak sedam
ekipa mo`e ovjeriti prolaz
u narednu rundu, a jedna
od njih je Inter, kojeg ~eka
novi okr{aj sa Totenhe-
mom, ovoga puta u Lo-
ndonu. U prvom susretu u
Milanu Inter je zamalo
ispustio vodstvo od 4:0,
nakon {to je maestralni
Garet Bejl (Gareth Bale)
zabio het-trik i sprije~io
blama`u svog tima.
- Bejl? Nije nezausta-
vljiv. Primili smo golove,
jer smo se opustili kada
smo mislili da imamo ne-
dosti`nih 4:0. U Londo-
nu se ne}emo opu{tati -
ka`e trener Intera Rafael
Benitez.
Ako pobijedi i u Lo-
ndonu, Inter mo`e ovjer-
iti plasman u osminu fi-
nala, bez obzira na ishod
utakmice izme|u Verde-
ra i Tventea. S druge str-
ane, Totenhemu su bodo-
vi bitni u borbi za drugo
mjesto.
- Igramo kod ku}e, ali
}e ih biti te{ko pobijediti.
Gledao sam Inter protiv
^elzija pro{le godine. Ita-
lijani znaju kako igrati
van svog terena - rekao je
menad`er Totenhema Ha-
ri Rednap (Harry Redk-
napp).
Dalje mo`e i Lion, ko-
ji je dobio sve tri dosa-
da{nje utakmice. Francu-
ski tim, koji, izgleda, i u
doma}oj ligi po~inje izla-
ziti iz krize, u Lisabonu
}e biti na do sada na-
jte`em testu.
Barcelonu ~eka gosto-
vanje u Kopenhagenu,
gdje Katalonci mogu vizi-
rati put u osminu finala.
Jedina prvoplasirana
ekipa iz grupa koje su na
programu ve~eras, a koja
ne mo`e osigurati pla-
sman me|u 16 je Man~e-
ster junajted. Ipak, eve-
ntualna pobjeda u Bursi
„\avolima“ bi {irom
otvorila vrata osmine fi-
nala.
Sve utakmice po~inju u
20.45 sati, izuzev duela Ru-
bina i Panatinaikosa, koji
po~inje u 18.30. (M. T.)
Poraz od Juventusa
(1:2) uzburkao je strasti u
svla~ionici Milana, a trener
Masimilijano Alegri (Mass-
imiliano Allegri) suo~io se
s prvim problemima sa svo-
jim zvijezdama. Naime,
Ronaldinjo (Ronaldinho)
je nakon utakmice bez dla-
ke na jeziku krivicu direkt-
no svalio na Alegrija.
- Igramo potpuno pogre-
{no. Kako smo igrali protiv
Juventusa je zapravo primjer
kako ne trebamo igrati. Osta-
viti samog Zlatana Ibrahi-
movi}a u napadu je pogre{-
no, tako ne mo`emo napravi-
ti ni{ta - rekao je Ronaldinjo,
koji zbog povrede nije igrao
protiv Juventusa. (M. T.)
Novi udarac za njema~kog prvaka
Bajern pola
godine bez Oli}a
Ivica Oli} mora na oper-
aciju i s terena }e odsustvo-
vati pola godine, saop}eno
je iz njegovog kluba Bajer-
na. Hrvatski reprezentati-
vac morat }e u SAD, gdje }e
mu ljekari poku{ati zakrpi-
ti lijevo koljeno koje je po-
vrijedio nastupaju}i za
dr`avni tim.
- Naravno da sam razo~a-
ran. Nadao sam se da }u ove
sezone nastaviti tamo gdje
sam stao pro{le. Imao sam
velika o~ekivanja - rekao je
Oli}, koji je pro{le sezone u
41 utakmici za Bajern posti-
gao 19 golova. (M. T.) Oli}: Putuje u SAD na operaciju
Zaneti posti`e gol Totenhemu: Novi duel Intera sa Spursima
Ronaldinjo: Igramo pogre{no
Totenhem Inter
Engleski tim u duelu s Man~ester junajtedom ostao je
bez Rafaela van der Varta (Vaart), {to }e mu biti veliki he-
ndikep. Strateg Spursa zbog suspenzije ne mo`e ra~unati ni
na golmana Eurelja Gome{a (Heurelho Gomes), pa }e brani-
ti Karlo Kudi~ini (Carlo Cudicini). Odranije su povrije|eni
D`ermen Defo (Jermain Defoe) i Ledli King (Ledley).
Inter je skupo platio pobjedu u \enovi. Esteban Ka-
mbijaso (Cambiasso) i @ulio Cezar (Julio Cesar) zadobili su
povrede zbog kojih ne}e igrati, a zamijenit }e ih Suli Mu-
ntari (Sulley) i Luka Kastelaci (Luca Castellazzi).
Verder Tvente
Kod Verdera je upitan nastup Klemensa Frica
(Clemens Fritz), dok u timu ve} du`e vremena nema Tima
Borovskog (Borowski).
Tvente u Bremen dolazi na krilima pobjede u Ajndho-
venu, koja ga je lansirala na prvo mjesto na tabeli, ali bez
Emira Bajramija, Nikija Kuipera (Nicky) i Barta Bujsa
(Buysse), koji su povrije|eni. U tim se vra}aju Deni La-
ndzat (Denny Landzaat), Arnold Brugink (Bruggink) i
Luk de Jong (Luuk).
Hapoel [alke
Hapoel [alke do~ekuje bez napada~a Etija [ehtera
(Etey Shechter), a odranije nema Mahrana Lale. Njema~ki
tim ima sve mogu}e probleme, ali onih s povredama nema.
Benfika Lion
U doma}em sastavu ne}e biti
suspendiranog Nikolasa Gaitana
(Nicolas), a francuski predsta-
vnik ima jo{ vi{e problema. Lisa-
ndro Lopez je povrijedio mi{i} i
~ekaju ga najmanje tri sedmice
pauze, dok su zbog povrede upi-
tni i Miralem Pjani}, koji je zbog
problema s preponom propustio
duel sa So{oom, te Mi{el Bastos
(Michel). U timu ne}e biti ni Ali-
ja Sisoka (Ally Cissokho).
Valensija Rend`ers
Veteran na golu Valensije Cezar San~ez (Cesar Sa-
nchez) zbog bolesti je propustio utakmicu protiv Saragose,
ali se o~ekuje da nastupi protiv Rend`ersa.
[koti imaju sumnje oko nastupa Slovaka Vladimira Va-
jsa (Weiss) i Morisa Edua (Maurice), koji je duel sa Iverne-
som morao zavr{iti prije vremena.
Bursaspor Man~ester j.
Za Bursaspor upitni su nastupi Alija Tandogana,
Milana Stepanova i Federika Insue (Federico).
Man~ester junajted u Tursku putuje bez Rija Ferdina-
nda (Rio), pa }e umjesto njega stoperski tandem sa Nema-
njom Vidi}em ~initi Kris Smoling (Chris Smalling), ko-
jem }e ovo biti tre}i nastup u Ligi prvaka ove sezone. Ale-
ks Ferguson (Alex) tako|er ne ra~una ni na D`onija Eva-
nsa (Jonny), Federika Makedu (Federico Macheda), Ande-
rsona, Vejna Runija (Wayne Rooney), Rajana Gigsa (Ryan
Giggs) i Majkla Ovena (Michael Owen).
Rubin Panatinaikos
Rubin i Panatinaikos ve~eras mogu izvesti najja~e sa-
stave. Doma}i tim je kompletan, dok gostima nedostaje sa-
mo tre}i napada~ Antonis Petropulos.
Kopenhagen Barcelona
Pep Gvardiola
(Guardiola) u subo-
tu je dobio veliko
ohrabrenje - vratio
se ^avi (Xavi), koji
je po~eo susret pro-
tiv Sevilje. [panski
veznjak potpuno je
spreman da sa Andr-
esom Inijestom (In-
iesta) preuzme ko-
mandu nad katalo-
nskim strojem. Spr-
eman je i Gabrijel
Milito (Gabriel), ko-
ji je nekoliko sedmi-
ca lije~io povredu. Gvardiola ne mo`e ra~unati samo na
@efrena (Jeffren) i Hozea Manuela Pinta (Jose).
U ekipu Kopenhagena vra}a se Cezar Santin (Cesar),
koji je u duelu protiv Silkeborga zadobio povredu ~lanka.
Muntari: Zamjena za Kambijasa
^avi: Spreman za utakmicu
Pjani}: Upitan nastup
sport
Dnevni avaz, utorak,
2. novembar/studeni 2010. 61
Opa~ak, Pelja i Avdi} tra`e drugu pobjedu (Foto: J. Had`i})
Ko{arka{ki derbi u Zenici
Bosna gostuje u Areni
Ko{arka{i ^elika ve~er-
as do~ekuju Bosnu ASA
BH Telecom, koja nakon
dvije i po godine gostuje u
Zenici, a prvi put u Areni
(19 sati). Nakon prethodna
dva kola Lige 13 prvenstva
BiH obje ekipe imaju po
pobjedu i poraz.
- Bosna je mijenjala tim i
ima dosta mladih igra~a, ali
je veliki klub i dobar motiv
za nas. Za pobjedu }emo
morati ponoviti pristup iz
me~a u Vi{egradu, gdje smo
s puno trke i dobrom odbra-
nom sveli Vardu na samo 48
poena - ka`e mladi zeni~ki
trener Benjamin Pelja.
Prvotimci Ivan Opa~ak i
Kemal Avdi} isti~u da se
osjeti neuigranost, ali da }e
to protiv „Studenata“ po-
ku{ati nadoknaditi po`rtvo-
vanom igrom. Zeni~ani ne
mogu ra~unati na centra
Ognjena Kuzmi}a, za kojeg
jo{ nisu stigli potrebni papiri
za registraciju.
Ostali parovi 3 kola:
Danas: Brotnjo - Borac Ne-
ktar (18 sati), Kakanj - Var-
da HE (19), ^apljina Lasta
- SL IAT Leotar (19). Su-
tra: Slavija - Mladost (17),
Zrinjski HTM - Sloboda
(18). Slobodan je Hercego-
vac. V. B.
Efikasan nastup na{eg reprezentativca
Teletovi} strijelac kola u [paniji
Odli~an nastup imao je
na{ jedini predstavnik u
najja~oj evropskoj ko{ar-
ka{koj ligi, {panskoj ACB.
Mirza Teletovi}, sa 23 poe-
na u pobjedi Kaha Labora-
la protiv Fuenlabrade
(90:81), bio je najbolji stri-
jelac 5. kola.
Donjeck je nakon 9. ko-
la ukrajinske lige jedini bez
poraza. Tim Jasmina Hu-
ki}a (11 poena, 7 skokova) i
Sa{e Vasiljevi}a (7 poena, 5
asistencija) slavio je protiv
Kijeva (73:64).
Doma}e poraze u 3. kolu
italijanske lige ubilje`ili su
rimska Lotomatika Nihada
\edovi}a (9) od Kantua
(66:78) i Brindizi Edina
Bav~i}a (5 skokova, bez poe-
na) od Kremone (64:71).
(V. B.)
Te`ak poraz ^elika u Gospi}u
Zeni~anke na minus 38
Ko{arka{ice ^elika po-
ra`ene su u 5. kolu regiona-
lne IWB lige na gostovanju
kod Gospi}a s ~ak 38 poena
razlike (65:103).
Strijelci za zeni~ku eki-
pu bile su Grejem 20, Pilav
15, Mehmedi} 10, An|eli}
9, Iri{ki} 7, Stupar 2, Risti}
2.
Na tabeli vodi [ibenik
sa maksimalnih 5-0, dok je
^elik na za~elju s omjerom
od 1-4. V. B.
Gasol prejak za „Ratnike“
Aktuelni NBA prvaci Los An|eles lejkersi deseti put
zaredom porazili su Golden stejt voriorse u me|uso-
bnim duelima (107:83). Lejkerse, koji imaju omjer 3-0
u novoj sezoni, protiv „Ratnika“ predvodio je {panski
ko{arka{ Pau Gasol sa 26 poena i 12 skokova.
Rezultati: Nju D`ersi - Majami 78:101, LA klipers -
Dalas 83:99, Oklahoma siti - Juta 99:120, LA lejkers -
Golden stejt 107:83.
RUKOMET Imamo kvalitetne igra~e, ali ne i jaku reprezentaciju
Selektor nema pojma
za{to nemamo tim
I dalje smatram da ova selekcija ima veliki potencijal, da na{e ambicije
i optimizam nisu bezrazlo`ni, ka`e Vojislav Ra|a
Juni je 2008. Kvalifikaci-
je za odlazak na EP u Austr-
iji su zavr{ene, BiH je tre}a,
iza Rusije i Srbije. Do tada
poprili~no nepostoje}a Stru-
~na komisija Rukometnog
saveza BiH a`urno se oku-
plja oko telefonske `ice i za-
klju~uje: „Reprezentacija
BiH nije u svakoj utakmici
pokazala svoj maksimum“.
Halid Demirovi} nije ispu-
nio o~ekivanja, novi selektor
bit }e ~lan te iste stru~ne ko-
misije Vojislav Ra|a.
Sam sebe postavio
Danas, dvije godine ka-
snije, Vojislav Ra|a nije
mnogo kriv za to {to repre-
zentacija nije pru`ila svoj
maksimum u Finskoj pro-
tiv Rumunije (januar), u
Ma|arskoj u okviru kvali-
fikacija za EP u Srbiji, pre-
ksino} u Skenderiji protiv
Makedonije (28:28).
- Protiv Makedonije
smo dali 28 golova, ali i pr-
oma{ili jo{ deset izglednih
{ansi. Nisam ja mogao u}i
u igru kod dva razlike i po-
goditi nekoliko zicera - re-
zonira Ra|a na konferenci-
ji za novinare nakon me~a.
On je, izme|u ostalih, uz
podr{ku kompanjona/pre-
dsjednika RSBiH Stanislava
Muci}a, sam sebe postavio na
kormilo, no to nije najbitnije.
Svi smo mi krivi {to `ivimo u
baru{tini futave tre}erazre-
dnosti. Masa je tre}erazre-
dnih politi~ara, muzi~ara,
sportista, pa evo, ako ho}ete, i
novinara, a Ra|a je samo je-
dan u nizu pogre{nih ljudi na
bitnom mjestu.
Halid Demirovi} s po~e-
tka pri~e nije toliko va`an za
istu, ali je „njegova“ selekcija,
recimo, pobijedila Srbiju u
Skenderiji, a u Ni{u odigrala
mo`da i na{u najbolju uta-
kmicu ikada, dva puta je sa-
vladala [vicarsku, nikad bli`e
nije bila jednom velikom ta-
kmi~enju (bara` protiv Ma|a-
ra). I sve to s neuporedivo sla-
bijim sastavom, bez Edina
Ba{i}a, Danijela [ari}a, djeli-
mi~no i Nikole Prce.
Neka Ra|a bude selektor
koliko mu je }eif i pored
svojih poslovnih obaveza
zbog kojih, recimo, nije mo-
gao ostati u sarajevskoj Bo-
sni nakon osvajanja duple
krune, ali ~emu vi{e zamaja-
vanja, ~emu optimizam?
Odmor od klubova
^emu, kad igra~i svako
okupljanje `eljno i{~ekuju
da se odmore od svojih klu-
bova, usput „obiju“ kakvu
obli`nju kafanu, zasjednu
do ~etiri, pet ujutro. Pa ~ak
i no} prije utakmice.
- I dalje smatram da ova
selekcija ima veliki pote-
ncijal, da na{e ambicije i
optimizam nisu bezra-
zlo`ni. Imamo jako kvalite-
tne igra~e - ka`e Ra|a.
Ali nemamo tim, sele-
ktore. [ta vrijede kvalitetni
igra~i, kada nemamo tim.
A za{to ga nemamo, ovako
odgovara selektor:
- Ah, nemam pojma
za{to nemamo tim...
Prethodno, u skladu s
potpunom kontradiktor-
no{}u, ka`e i ovo:
- Mogu}nosti na{ih
igra~a nisu visoke. Mnogi
od njih ne igraju mnogo u
svojim klubovima. Jedino
Terzi} i [ari} igraju konsta-
ntno. A Terzi} je ve} nakon
15 minuta tra`io zamjenu...
Ljudi trebaju da znaju da
mnoge stvari odlu~uju o
plasmanu na EP. Bilo bi
ru`no da sada iznosim
bljuvotine.
A. ^ULI]
Nakon {to su pro{le se-
dmice savladali Slova~ku
(45:21), reprezentativci BiH
u ragbiju su u posljednjoj
utakmici prvog turnira Evr-
opskog kupa nacija - Divizi-
ja 3 uvjerljivo savladali Aze-
rbejd`an (38:17).
Tako }e sa maksimalnih
10 bodova krajem idu}e go-
dine putovati u Slova~ku,
na drugi turnir, nakon ko-
jeg }e biti poznat i prvak
ove divizije i putnik u vi{i
rang.
Svi rezultati turnira:
BiH - Slova~ka 45:21, Slo-
va~ka - Azerbejd`an 25:5,
BiH - Azerbejd`an 38:17.
U pobjedi nad Azerbe-
jd`anom BiH je nastupila u
sljede}em sastavu: Ajano-
vi}, Feti}, Pa{i}, Muji}, Po-
jski}, Markovi}, Burekovi}
5, Tur~inovi}, Spahi}, Su-
ba{i} 11, Hamzi}, Glava{
10, Vehabovi}, M. Kapi} 5,
A. Kapi} 2, Ba{i}, Izi}, Ka-
vazovi}, Razi}, Sinanovi},
Koki} 5, Stankovi}. Tre-
ner: Safet ]erim.
V. B.
Da je @erom Fernandez
(Gerome), shvatili bismo
za{to de{njak Marinko Ke-
le~evi} igra na poziciji lje-
vaka. Od ljevorukih igra~a
imali smo samo Pani}a, a
Darko Martinovi}, nekada
standardni reprezentati-
vac, nije ni pozvan.
- Pani}u smo dali {ansu i
nekoliko puta je pogrije{io.
Martinovi}a nisam zvao, jer
igra u {vedskoj ligi gdje se
trenira tri-~etiri puta se-
dmi~no, a poznato je da mi
dobro igramo do 40. minu-
te, a posljednjih 20 padne-
mo. Smatrao sam da Marti-
novi} nema snage za svih 60
minuta - ka`e Ra|a.
A ovi koji igraju u
ja~im ligama eto imaju
snage za 60? Malo je to
~udno, znaju}i da padnu
nakon 40 minuta?
- @elio sam pozvati Ko-
stu Savi}a, ali su mi ljudi iz
Bosne sugerirali da on nije
spreman za ove nastupe -
dodaje selektor.
Za{to nema Martinovi}a
U na{oj reprezentaciji
pod vodstvom Vojislava
Ra|e nije iskristalizirana ne
samo prva nego nikakva po-
stava. Jednom po~nu jedni,
drugi put drugi, ovi prvi se
taman naviknu na jedne, a
onda uleti neko novi.
Umjesto da mo`da na-
pravi tri postave igra~a
koji bi igrali po 20 minu-
ta, osam bekova se u po-
sljednje dvije utakmice
izmijenjalo na sve tri va-
njske pozicije. Ni Ra|a ni
igra~i ne znaju koliko je
kombinacija vi|eno od
ove osmorke. I {ta onda
o~ekivati?
- Nemamo ~itavu posta-
vu koja bi mogla iznijeti ter-
et svih 60 minuta, zato mor-
amo rotirati igra~e... Ne
znam {ta da ka`em, eto po-
grije{io sam, jer sam stalno
rotirao igra~e - ka`e Ra|a.
Izlu|uju}a rotiranja
Ra|a: Nisam ja mogao u}i u igru
Dvorana Borik u Banjoj
Luci. Gledalaca 700. Sudi-
je: Ademir Zurapovi}, Seid
No`inovi} (Tuzla), Medin
Du{kaj (Sarajevo). Nespor-
tska gre{ka: Kahrimanovi}
(39). Rezultat: Borac Ne-
ktar - Zrinjski HTM 82:76
(19:28, 18:11, 27:16, 18:21).
BORAC NEKTAR: To{i}
7, Jovanovi} 25, Vranje{ 11,
\urkovi} 8, [turanovi}, Ja-
godi}-Kurid`a 14, Blanu{a,
Jocovi} 7, Pavlovi} 8, Lon-
~ar, Kova~evi}, Triki} 2. Tr-
ener: Drago Karali}.
ZRINJSKI HTM: Peljto
7, Ma{i}, Ramljak 4, Ka-
hrimanovi} 12, Petrovi},
Tomi}, Simonovi} 17, Ha-
jri} 11, Hasandi} 5, Perai-
ca 4, Bodiroga, [aki} 16.
Trener: Ivan Vuji~i}.
Ko{arka{i Borac Nektara
savladali su Zrinjski u po-
sljednjem me~u 2. kola
Lige 13 prvenstva BiH
(82:76). S. K.
Borac Nektar - Zrinjski 82:76
Evropski kup nacija u ragbiju
Na{i uvjerljivo savladali i Azerbejd`an
SATELITSKI TV PROGRAM
UTORAK 2. 11. 2010.
BHT1
07.00 Dobro jutro
09.05 Nema problema
09.25 BHT vijesti
09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu
Karad`i}u,
prijenos
12.00 BHT vijesti
12.15 Ljubavna oluja,
igrana serija, 213/313
13.05 Moja mala
kuhinja, r.
13.15 Petula Clark - Ovo je moja pje-
sma, muzi~ko-dokumentarni
program, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Retrovizor, muzi~ki program
15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija,
23/66
Program za djecu i mlade
15.05 U~ilica, kviz
15.30 Sander, drama
15.45 Be Ha Te bebe
15.50 Nau~na postignu}a, 1/47
16.10 Ples `ivota, igrana serija,
120/124
16.55 Dru{tvo znanja,
dokumentarna serija
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Du{ko Dugou{ko,
animirani film
18.55 Moj prvi izbor, reporta`a
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Crta,
politi~ki magazin
21.05 Nadzor,
strani dokumentarni
program
22.00 BHT vijesti
22.15 Euroimpuls, magazin
22.45 Nogomet: Liga {ampiona:
Benfica - Olympique
Lyonnaise,
snimak
00.35 Nadzor,
strani dokumentarni
program
01.25 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
02.40 Pregled programa za srijedu
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija,
43. epizoda, r.
10.00 To je prava Raven, program za
mlade
10.30 Memoari porodice Mili}, serija
za djecu, 9. epizoda
10.50 ^arli i MImo, crtani film
10.55 Tomica i prijatelji, crtani film
11.05 Ekovizija, dokumentarni progr-
am, r.
11.30 Rezovi, igrana serija, 14. epizo-
da
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija,
44. epizoda
13.10 60 minuta, politi~ki magazin, r.
14.20 Druga dimenzija: Bastasko vr-
elo, dokumentarni program, 3.
emisija
14.50 Magazin LP u nogometu
15.15 Vijesti
15.25 Crna hronika, doma}a igrana
serija, 32. epizoda (RP)
16.00 Dolina sunca, igrana serija,
168. epizoda
17.00 Federacija danas, informativni
program
17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija,
37. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana
serija, 52. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.30 Nogomet: Liga prvaka: Totte-
nham - Inter, prijenos
21.30 Dnevnik, najava
22.39 Loto, dobitna kombinacija bro-
jeva i dva jokera
22.40 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.30 Nogomet: Liga prvaka,
pregled
00.50 Exit live, 5. dio
01.30 Federacija danas, r.
01.55 Dnevnik 3, r.
02.40 Pregled programa
za srijedu
OBN
06.35 Jutarnji program,
kola`ni program
08.00 Ludo srce,
turska telenovela
09.00 Bilo jednom u Turskoj,
turska telenovela
10.00 Top Shop
10.15 A la Carte,
kulinarski show
10.45 Stol za 4,
kulinarski show
11.15 V.I.P Survivor,
bez cenzure
11.50 Vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.10 Telering:
Emir Had`ihafizbegovi},
talk show
13.10 Top Shop
13.30 C.S.I: Las Vegas,
kriminalisti~ka serija
14.30 Top Shop
15.00 Gümüº,
turska telenovela
16.20 Vremenska
prognoza
16.25 OBN Info
16.30 A la Carte,
kulinarski show
17.10 Stol za 4,
kulinarski show
17.40 Bilo jednom u Turskoj,
turska serija
18.50 Vremenska
prognoza
18.55 OBN Info
19.00 V.I.P Survivor,
reality show
19.55 Gümüº,
turska
telenovela
21.20 Dejana Show,
talk show
22.10 Vox populi
22.15 V.I.P Survivor,
reality show
23.20 V.I.P Survivor,
bez cenzure
23.50 Vremenska
prognoza
00.00 C.S.I: Las Vegas,
kriminalisti~ka
serija
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji pro-
gram
08.30 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani fi-
lm, 41. epizoda
09.20 Graditelj Bob, crtani film, 41.
epizoda
09.20 Timmy, crtani film, 41. epizoda
09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne
pustolovine, crtani film, 41. epi-
zoda
10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film
10.30 Winx, crtani film
11.00 Winx, crtani film
11.20 Aladin, crtani film, 41. epizoda
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Indija, igrana serija, 54. epizoda
13.00 Pali an|eo, igrana serija, 47.
epizoda
14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nomina-
cije
15.49 Sport centar
15.50 1001 no},
igrana serija, 55. epizoda
16.50 Indija,
igrana serija,
55. epizoda
17.50 Doma}ica Ovako
18.00 Kazali{te u ku}i,
igrana serija,
27. epizoda
18.43 Biometeorolo{ka prognoza
18.45 Otka~eni telefon
Osmana D`ihe
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Top Meblo
19.40 Horizonti
20.00 1001 no},
igrana serija, 56. epizoda
21.00 Hayat production show,
zabavno-muzi~ki
program
22.20 Sabljarka,
igrani film
00.20 Seks i grad,
igrana serija, 38. epizoda
01.00 Sport centar
01.05 Dokumentarni program r.
PINK BH
08.00 Ru`i~asto jutro,
jutarnji program
10.00 Farma,
reality u`ivo
11.00 Valentina,
serija
12.00 Info top,
informativni prog.
12.10 ^ini,
serija
13.00 Farma,
reality u`ivo
14.00 Info top,
informativni prog.
14.10 Slomljeno srce,
serija
15.00 Danijela,
serija
15.50 Info top,
informativni
prog.
16.00 Valentina,
serija
16.55 Savr{eno
skladna i
originalna BiH
17.00 Farma,
reality
17.45 Gusto tv
kulinarstvo
18.00 All about,
zab. emisija
18.30 Info top,
informativni
prog.
18.55 Gusto tv
kulinarstvo
19.00 Savr{eno skladna
i originalna BiH
19.05 Udri mu{ki,
talk show
- u`ivo
20.00 Farma,
reality vtr
21.00 Farma,
reality
izbor sluga
i zabava
01.00 Napad
sabljozubog
tigra
03.00 Krvave
narand`e
20.00 CRTA 17.00 FEDERACIJA DANAS 22.15 V.I.P SURVIVOR 19.00 VIJESTI U 7 18.30 INFO TOP
Policajci D`ek i Heri odlikovani
su jer su uspjeli spasiti ljude
zarobljene u liftu gdje je bila
postavljena bomba. No, neko-
liko dana poslije ucjenjiva~ se
javi D`eku i obavijesti ga da je
u autobusu koji je pun putnika
bomba. Ako }e autobus voziti
sporije od 50 milja na sat ili
ako se zaustavi, eksplodirat
}e.
Uloge: Kijanu Rivs, Denis Ho-
per, Sandra Bulok, D`o Mor-
ton
Reditelj: Jan de Bont
FILM, HRT2
20.00
RTS
16.50 Bez komenta-
ra
17.00 Dnevnik
17.20 Slagalica
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko magazin
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
19.50 Selo gori, a
baba se ~e{lja
20.45 Tabloid
21.45 TV mre`a
22.20 Preokret
23.20 [ta radite, bre
Eurosport
13.45 Tenis
15.45 Fudbal
16.15 Fudbal
17.30 Veslanje
19.00 Olimpijske igr-
e
19.05 Fudbal
19.15 Fudbal
19.30 Fudbal
20.00 Boks
21.00 Boks. Y. Ga-
mboa - O. Sa-
lido
23.00 Ekstremni
sportovi
Eurosport 2
15.30 Fudbal
16.30 Tenis. Sony
Ericsson Wta
Tour [ampi-
onat Doha
17.30 Odbojka. To-
nno Callipo
Vibo - M. Ro-
ma Volley
18.30 Borila~ki sport
19.30 Vijesti
20.00 Tenis. Sony
Ericsson Wta
Tour [ampi-
onat Doha
Sportklub
12.30 NHL. NY Ra-
ngers - Chica-
go
14.15 NBA. New Jer-
sey - Miami
16.00 U`ivo: ATP
Basel
22.00 NBA Live
22.30 Real NBA
23.00 FullTilt Poker
00.00 Pregled Pre-
mier League
01.00 Portugol - Pre-
gled portuga-
lske lige
National G.
15.00 Stru~njaci za
morske pse
16.00 Kada se lavovi
lo{e pona{aju
17.00 Marsovski ro-
boti
18.00 [apta~ psima
19.00 Najsmrtono-
snije `ivotinje
svijeta
20.00 Najve}i brita-
nski strojevi
21.00 Najte`i popravci
22.00 Kriti~na situa-
cija
MTV Adria
17.00 Real World 24
New Orleans
17.50 3 From 1
18.00 Brand new
18.30 Jukebox
19.00 Spotlight
19.10 Videography
Domachica
19.30 Just See MTV
20.40 MTV Express
21.10 Hip Hop Chart
21.50 3 From 1
22.00 Cribs
22.20 Randy Ja-
ckson Abdc 5
RTL
18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Sve {to je
va`no, serija
19.40 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 CSI. Majami,
serija
21.15 Dr. House, se-
rija
22.15 Monk, serija
23.10 Zakon i red,
serija
PRO 7
15.00 Mi smo poro-
dica
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Simpsonovi
20.45 Simpsonovi
21.15 Dva i po
mu{karca, se-
rija
21.45 Dva i po
mu{karca, se-
rija
12.30 NHL 17.30 ODBOJKA 20.15 SIMPSONOVI 22.15 MONK
21.00 BOKS
20.30
Liga prvaka:
Tottenham -
Inter
NOGOMET, FTV
22.20
Sabljarka
Gabriel [er je karizmati~ni i
opasni {pijun koji `eli u}i unutar
sistema kako bi mogao finansi-
rati svoju specifi~nu vrstu patri-
otizma. Ako uspije, milijoni skri-
veni u vladinim ilegalnim fondo-
vima bit }e njegovi. Da bi to
u~inio, treba mu superhaker ko-
jem }e i najneprobojniji sistemi
za{tite biti tek malo ozbiljnija
dje~ja igra. Zadatak je to kao
stvoren za Stenlija D`obsona...
Uloge: D`on Travolta, Hju
D`ekman, Hali Beri
Reditelj: Dominik Sena
FILM, HAYAT TV
TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program
08.00 Emisija [to da ne? - repriza
08.45 Sponzorisani program
09.00 Intervju dana - repriza
09.30 Vijesti
09.45 Alfa mozaik - jutarnji progr-
am
10.30 Vijesti
11.30 Vijesti (Alfa mozaik)
12.00 Poznati
12.30 Vijesti
12.40 Sponzorisani program
13.15 Muzika
13.30 Vijesti
13.33 JUKEBOX i EPP
14.30 Vijesti
14.35 JUKBOX i EPP
15.30 Vijesti
15.35 JUKEBOX i EPP
16.30 Vijesti
16.35 Muzika
17.30 Vijesti
17.45 Jukebox
18.40 Centralna informativna emi-
sija
19.15 [to da ne - revijalni program
20.00 Intervju dana
20.35 Sportske legende
21.40 Jukebox
22.30 Jukebox
23.00 Dnevnik 1 repriza
TV TK
17.15 „122 TK“, informativno-do-
kumentarni program
17.30 Pop corn, skrivena kamera
18.00 ^etiri `ene, serijski program
18.45 Putokazja
19.00 Dnevnik RTV TK
19.35 Dje~iji program
20.05 Prepreke, informativni pro-
gram
20.50 Vremenska prognoza
21.00 Konstruktorske katastrofe,
strani dokumentarni
program
21.45 Liberty TV, informativni pro-
gram
22.15 „122 TK“, informativno-do-
kumentarni program
22.30 Vijesti
22.45 Prvi talas, zabavni program
23.30 Biografije, dokumentarno-
zabavni program
TV OSM
18.30 Dan - inf. emisija
18.55 Vremenska prognoza
19.55 SMS oglasi
19.30 Portal
19.35 Game Zone
20.00 Pod lupom
21.15 Serija: Ti si moja sudbina
21.55 Vremenska prognoza
22.00 Gradovi i regije svijeta
22.30 Glas Amerike
TV Gora`de
17.05 SMS Chat
19.00 Dnevnik
20.00 Izbori 2010 - predstavljanje
politi~kih partija i saop{tenja
Bonaventura
21.30 Balkandisc
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
TV Visoko
18.30 Drugo poluvrijeme, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.50 Klinika - igrana serija
21.35 TV liberty
22.05 Muzi~ki program
22.20 Aktuelnosti
22.40 TV strane
TV KISS
18.15 Vitez: Likovna kolonija, r.
19.00 DNEVNIK KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
20.10 Extra plus, kontakt emisija
21.25 Vinoteka, emisija
22.15 Dnevnik KISS
22.40 Film, Veteran
TV Kakanj
18.00 Druga strana ljubavi, serija
19.00 Bra}a Koale
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
21.00 Druga~iji pogled
21.30 Budimo humani
22.00 Ludo srce, serija
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Glas Amerike
TV USK
18.00 TV {kola
Crtani film
19.00 Dnevnik 1. TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju
20.50 Veterani danas, dok. program
21.30 Dnevnik 2. TVUSK
22.00 Capri 2, igrana serija 16/26
22.50 Smrt {pijunima, dok. progr-
am 5/16
TV Zenica
18.00 Iz dana u dan
18.05 Frej`er, humoristi~ka serija
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
20.00 Razglednica
21.00 TV Liberty, informativni ma-
gazin
21.30 TV izlog
22.00 Plima `ivota, igrana serija
TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza
20.00 TV panorama
20.30 Da se ispri~amo... zabavni
program
21.00 Igrani program
21.45 Sportski mozaik, sportski
program
22.15 Igrani program
23.30 Glas Amerike
00.00 Odjava programa
HIT TV
19.25 Triumph
20.00 Zabranjena ljubav
21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Put oko svijeta
23.00 Glas Amerike
23.30 Triumph
BN
18.00 Danas u Srpskoj
18.30 Monitoring
19.00 Sport fle{
19.30 Dnevnik 2
20.10 Doma}a serija: Jelena
21.00 Crno na bijelo
22.00 Sa druge strane `ivota, re-
porta`a
22.30 Dnevnik 3
23.00 Igrani film: Stanari
TV Bugojno
18.40 Muzika
19.00 Informator
20.00 1001 no} - igrana serija
21.00 Igrani film
22.20 Sabljarka, igrani film
TV HEMA
18.00 Vijesti
18.15 Vremenska prognoza, sta-
nje na putevima
19.00 Narodna muzika - muzi~ki
program
20.00 Na{i razgovori - intervju se-
dmice
21.00 Turizam plus, emisija o turi-
zmu
20.45 TABLOID 21.00 NAJTE@I POPRAVCI 21.10 HIP HOP CHART
Brzina
UTORAK 2. 11. 2010.
RTRS
09.10 Mala tv
Nodi, crtana serija
Medo Rupert, crtana serija
Tomica i prijatelji, crtana serija
Gora bisera, crtana serija
Bajke iz cijelog svijeta, progr-
am za djecu
Svijet divljine - program za dje-
cu
10.10 Kvizolog, kviz za djecu, repriza
11.10 Karmelita, tv novela
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu,
informativni program
13.00 Laka opera, muzi~ka emisija
13.25 [arene ka`e
13.35 Pakov svijet, serija
15.00 Vijesti
15.10 Dolina sunca, tv novela
RTRS preporu~uje
16.00 Re’publika - Podrinje
16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze
16.30 Srpska danas
17.05 Karmelita, tv novela
[arene ka`e
18.00 Ginisova knjiga rekorda
Nevjerovatne `ivotinje,
dokumentarni program
18.45 Gora bisera,
crtana serija
19.05 Upitnik,
kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.00 Sport
20.10 Liga {ampiona,
sportski program
20.35 Liga {ampiona - Totenhem -
Inter, direktan prijenos
22.50 Dnevnik 3
23.12 Sport
23.15 Finansijske novosti
23.20 Liga {ampiona,
pregled
00.30 Kontrolori leta,
film
02.20 Dnevnik 2
02.50 Re’publika
- Podrinje
03.10 Ginisova knjiga
rekorda - Nevjerovatne
`ivotinje, dokumentarni
program
HRT 1
11.08 Debbie Travis preure|uje 1
(5/10)*
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
12.16 TV kalendar
12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod po-
kroviteljstvom
12.33 More ljubavi, telenovela
(77/164)*
13.20 Hitna slu`ba 14, serija (14/19)*
14.05 Vijesti za osobe s o{te}enim
sluhom
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Me|u nama
15.00 Luda ku}a 3, humoristi~na seri-
ja (10/34)*
15.40 Znanstvena petica
16.15 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.15 Hrvatska u`ivo
17.30 8. kat: Jesmo li samo tijelo, ta-
lk-show
18.18 Kod Ane, emisija pod pokrovite-
ljstvom
18.32 Odmori se, zaslu`io si 3 - TV
serija (8/15)*
19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
19.12 Dnevnik plavu{e: p.s. mama,
volim te, emisija pod pokrovite-
ljstvom
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.10 Konvoj Libertas: Kamen, doku-
mentarna serija (1/3)
21.10 Dr`ava, selo, grad
22.25 @ivjeti zdravije, emisija pod po-
kroviteljstvom
22.30 Dnevnik 3
22.55 Sport
22.58 Vrijeme
23.00 Vijesti iz kulture
23.10 Lica nacije
00.00 CSI: Las Vegas 9, serija (12)
(10/24) (R)*
00.50 Zvjezdana vrata: Svemir 1, se-
rija (5/20) (R)*
HRT 2
07.10 Johnny Bravo, crtana serija
(3/52)*
07.32 Batman i hrabri superjunaci,
crtana serija (3/26)*
07.55 Mala TV:
TV vrti}: Prabaka
Ninin kutak: Jastuk Franjo
Prugasti prijatelji
Danica: Danica i mi{evi
08.25 Dvorac igra~aka, serija za dje-
cu (12/40) (R)*
08.50 [kolski program: Mensa
Navrh jezika: Homer~i}u,
slu{aj {to }u ti re}i
Kratki spoj: Uhvatiti svjetlost
09.35 Mega Mindy, serija za djecu
(23/39)*
10.00 Beverly Hills 4, serija (1/32)*
10.45 Globalno sijelo
11.15 Prizma, multinacionalni magazin
12.00 U istom loncu, kulinarski show
12.35 Euromagazin
13.05 Proces
13.30 Zvjezdana vrata: Svemir 1, se-
rija (5/20)*
14.15 [kolski program: Mensa
Navrh jezika (R)
Kratki spoj: Uhvatiti svjetlost
15.00 Prekr{ena obe}anja: Kako vra-
titi Emily, ameri~ki film (R)*
16.30 Moja `ena i djeca 5, humori-
sti~na serija (25/26)*
16.50 Odbojka SP Japan (`): Hrva-
tska - Njema~ka, snimka (R)
17.55 Dokumentarni film
18.30 @upanijska panorama
19.00 Na vodenome putu 4: Finski
oto~i}i - Od pristani{ta do pri-
stani{ta, dokumentarna
serija (5/9) (R)*
19.45 Hit dana
19.57 Ve~eras...
20.00 Brzina, ameri~ki film*
21.55 CSI: Las Vegas 9, serija (12)
(10/24)*
22.45 24 (7), serija (12) (24/24)*
23.30 Dnevnik plavu{e: p.s. mama,
volim te, emisija pod pokrovite-
ljstvom
23.40 Zavr{ni udarac 2, serija (12)
(1/15)*
00.25 Retrovizor: Tu|inci u Americi,
humoristi~na serija (16/18)*
Nova TV
05.30 Hitni slu~aj
06.25 Na{a mala
klinika
07.15 Bumba
07.25 Graditelj
Bob
07.40 Roary
07.50 Peppa
08.05 Mini kviz
08.10 Mini kviz
08.50 Zauvijek
zaljubljeni
10.50 Slomljeno
srce
12.40 In magazin
13.29 PBZ pitanje
dana
13.30 Najbolje
godine
14.25 Zauvijek
zaljubljeni
16.05 Slomljeno
srce
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Slomljeno
srce
18.20 In magazin
19.09 PBZ pitanje
dana
19.15 Dnevnik
Nove TV
19.55 Najbolje
godine
20.40 Liga prvaka:
Tottenham
- Inter
22.50 Ve~ernje
vijesti
23.05 Mr. Bean
23.30 Sa`eci lige
prvaka
00.00 30 000 milja
pod morem
01.25 Seks
i grad
01.55 Bra~ne
vode
02.15 Devet
zato~enih
03.45 Ezo TV
04.45 In magazin
05.15 Kraj
programa
15.00 LUDA KU]A 3 22.45 24 (7)
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Upoznat }ete nove ljude, mnoga zani-
mljiva lica. Samo korak je da se na|ete na pra-
gu nove veze.
Posao: Nesporazum sa ljudima u radnoj okoli-
ni plod je nezadovoljstva ili rezultat zavisti nekih kolega.
Zdravlje: Ne tra`ite „spas“ u puno hrane.
Ljubav: Nalazite se u vrtlogu nejasnih emocija.
Vlastite nedoumice poku{avate rije{iti na sve
mogu}e na~ine.
Posao: Privatni problemi mogu vas odvu}i od dobro oba-
vljenog posla. Posebno je ometena koncentracija.
Zdravlje: Poku{ajte sa laganim vje`bama.
Ljubav: Dobro ste raspolo`eni, puni optimi-
zma. Posebno je nagla{en va{ {arm, {to budi
`elju za osvajanjem.
Posao: Ako razmi{ljate o promjeni posla ili o
napredovanju u postoje}em, otvaraju se povoljne mo-
gu}nosti.
Zdravlje: Vodite vi{e ra~una o zdravoj ishrani.
Ljubav: Ne oskudijevate ni najmanje u emoci-
jama. Ljubav zamamno ispunjava prostor u
kojem `ivite.
Posao: Neumoljivo ru{ite sve barijere na putu
do cilja. Uveliko vam poma`e direktnost i komunikativnost.
Zdravlje: U izvrsnoj ste formi.
Ljubav: Zanimljiv susret, ugodan razgovor ili
neo~ekivan poziv ispunjavaju ovaj dan. Iskri-
stite sve prednosti.
Posao: Pove}an opseg obaveza zadr`ava vas na
poslu i nakon radnog vremena. To vam ba{ i nije drago, ali...
Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostorije.
Ljubav: Pitate se, prije svega, {ta je to {to, za-
pravo, `elite i {ta o~ekujete od osobe sa ko-
jom ste u vezi!?
Posao: Razmi{ljate o novom poslu. O
ne~emu, gdje do izra`aja mogu do}i va{a posebnost i kre-
ativnost.
Zdravlje: Mogu}e su prolazne tegobe.
Ljubav: Pote{ko}e na koje ste nailazili imaju i
svoju pozitivnu stranu. Postaju vam jasnija
va{a prava osje}anja.
Posao: Puno radite, ali o~ekivani rezultati kao
da izostaju. Mogu}e je odga|anje, za vas, va`nih rokova.
Zdravlje: Preosjetljivost jenjava.
Ljubav: Poku{ajte zadr`ati situaciju ovakvom
kakva je sada. Ne `urite, ne razmi{ljajte o pre-
kidu, promjeni.
Posao: Naprosto, izmi{ljate poslove koji zahtijevaju pokre-
tljivost, improvizaciju. Ne podnosite stati~nost.
Zdravlje: Prili~no ste osjetljivi.
Ljubav: Odnos sa partnereom u letargi~nom je
raspolo`enju. Brine vas {to nema potpunog
razumijevanje.
Posao: ^vrsto ste odlu~ili da je do{lo vrijeme da po~nete
bolje zara|ivati. Znate da vi{e zaslu`ujete.
Zdravlje: Mogu}i su problemi sa stomakom.
Ljubav: Postajete sve emotivniji i ranjiviji. Po-
sebno ~eznete za pravom, ~vrstom emoti-
vnom vezom.
Posao: Uporno izbjegavate odre|ene obaveze, misle}i da
su zaboravljene. Neko }e vas podsjetiti na njih.
Zdravlje: Posjetite stomatologa.
Ljubav: Sve ono {to se zbiva na ljubavnom po-
lju, do`ivljavate dramati~no. Skloni ste i fata-
lnim rje{enjima.
Posao: Prili~no ste ambiciozni. Prvo sami od sebe, pa od
kolega, tra`ite potpunu predanost poslu.
Zdravlje: Postoje odre|ene psiho-fizi~ke smetnje.
Ljubav: Jo{ uvijek probleme poku{avate rije{iti
izbjegavaju}i razgovor o njima. Ako i partner
isto ~ini...?!
Posao: Odli~no su vam aspektirani poslovi sa ve}im ula-
ganjima. Iskoristite to na najbolji na~in, isplati se.
Zdravlje: Miran, skladan dan.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz
^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi},
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura
Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
DTP: Damir Hasanovi}
Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel:
036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e
Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK:
@itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni
centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885,
215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
16.05 SLOMLJENO SRCE 17.05 KARMELITA
16.10
SERIJA, BHT1
17.30 21.20
U ovosedmi~nom izdanju „Dejana
talk show“ saznat }emo koliko da-
nas mu{karci brinu o svom izgledu.
Njega sopstvenog tijela nije vi{e pri-
vilegija samo pripadnica ljep{eg
spola, jer sve je ve}i broj mu{karaca
koji posje}uju kozmeti~ke salone.
Jesu li danas `enama interesantniji i
privla~niji izdepilirani, tenirani, os-
un~ani mu{karci koji vrlo rado zavire
u na{e kozmeti~ke torbice ili jo{ uvi-
jek sanjamo o sna`nim, pravim
ma~o mu{karcima koji jo{ uvijek ni-
su ~uli za termin metroseksualac.
Napad
sabljozubog
tigra
Dejana talk show
Nils je vlasnik revolucionarnog, najmo-
dernijeg parka Valalola i svjestan je nje-
govog kvaliteta i koli~ine novca koju
mo`e zaraditi. Valalola je ostrvo luksu-
za, odmarali{te i uto~i{te za divlje `ivot-
inje. Ba{ kad Nils do~ekuje grupu stu-
denata u svom raju, osiguranje ga oba-
vje{tava da kvar s naponom koji se po-
navlja ne predstavlja nikakvu opasnost.
Ali, opasnost je ve} na slobodi...
Uloge: Robert Karadin, Nikolas Bel,
Brajan Vim Reditelj: D`ord` Miler
Ples `ivota
01.00
FILM, PINK BH
Sve u svemu
Centralna tema emisije je pitanje
nacionalnih manjina u Bosni i He-
rcegovini, o ~emu }emo razgova-
rati sa Dervom Sejdi}em, istaknu-
tim aktivistom Vije}a Roma. Bit }e
govora i o pripadnicima drugih
manjinskih naroda, uz reporta`u
na ovu temu iz Ma|arske. Gost u
studiju bit }e i Kornelije Kova~, a
na{ reporter }e se javiti u`ivo iz
dvorane BKC-a, povodom otvara-
nja ovogodi{njeg Sarajevo Jazz
festa.
TOK-[OU, OBN
Uzrujana
D`esika govo-
ri Karmenzi
{ta je saznala
o ocu i Ester.
Roman nudi
brak D`esiki.
Cesar priznaje
~lanovima or-
kestra da ne-
ma novca i da
}e zatvoriti
dvoranu.
DNEVNI MAGAZIN,
BHT1
LJUDI I DOGA\AJI
Paket-bomba
za Sarkozija
ATINA - Gr~ka policija sa-
op}ila je da je ju~er otkrila paket
s eksplozivnom napravom, koji
je bio adresiran na francuskog
predsjednika Nikolasa Sarkozi-
ja (Nicolas Sarkozy), ubrzo na-
kon {to je u privatnoj kompaniji
za razno{enje po{iljki eksplodir-
ao drugi paket. Uhap{ene su
dvije osobe za koje se vjeruje da
pripadaju gr~koj ljevi~arskoj ge-
rilskoj grupi.
Najutjecajnija
li~nost svijeta
LONDON- Biv{a premijerka Veli-
ke Britanije Margaret Ta~er (Thatc-
her) pobijedila je u anketi u kojoj se
birala najutjecajnija li~nost na svije-
tu. Dogodilo se to skoro 20 godina
nakon {to je oti{la s vlasti. Baronesa
je odnijela skoro tre}inu glasova (32
posto) u anketi koju je putem inter-
neta provela organizacija „YouGov“.
Na pitanje je odgovorilo 2.048 ispi-
tanika starijih od 16 godina.
Iskosa
Fatalna uloga
MANILA- Stra`ar u selu na Filipi-
nima pucao je u glumca koji je u fil-
mu igrao naoru`anog razbojnika,
zamijeniv{i ga s pravim ubicom. St-
ra`ar Edi Kuison pucao je u Kirka
Abelu kada je ovaj dobio uputstvo
od reditelja da sko~i na motocikl i
udalji se s maskiranim voza~em.
LONDON - Britanska pjeva~ica
Lili Elen (Lily Allen, 25) ponovo
pro`ivljava najgore dane u svom
`ivotu. Naime, Lili je nedavno pri-
mljena u bolnicu `ale}i se na bol u
trbuhu. Pjeva~ica je bila u {estom
mjesecu trudno}e, a uprkos napori-
ma ljekara da spase njeno dijete, tra-
gedija se ipak dogodila, Lili je imala
drugi sponatni poba~aj u `ivotu.
Da ~eka dijete objavila je u avgustu
ove godine, kada je ve} uspje{no
pro{la kroz tri mjeseca trudno}e.
Lili i njen de~ko Sem Kuper (Sam
Cooper) presretni su svijetu obja-
vili da postaju roditelji.
Vi{e puta je izjavila da je Sem lju-
bav njenog `ivota, a planirala se u
potpunosti posvetiti djetetu. Prije
tri godine Lili je izgubila dijete
koje je ~ekala s tada{njim de~kom
Edom Simonsom iz „Chemical
Brothersa“.
- S najve}om tugom potvr|ujem
da su Lili i Sem izgubili dijete.
Par vas moli za privatnost u ovim
te{kim trenucima - kratko je me-
dijima poru~io njen portparol.
Predsjedni~ki par Obama djeci darovao slatki{e (Foto: AP)
TOP VIJESTI
Elen: Planirala se u potpunosti posvetiti djetetu
No} vje{tica u Bijeloj ku}i
OTOKKUNA[IR - Ruski
predsjednik Dmitrij Me-
dvedev posjetio je ju~er Ku-
rilske otoke, zbog kojih se
Rusija i Japan spore jo{ od
1945. godine, {to je odmah
nai{lo na ljutitu reakciju Ja-
pana.
Japanski premijer Naoto
Kan ocijenio je da je ta ini-
cijativa „za `aljenje“, a mi-
nistarstvo vanjskih poslova
Japana je iz protesta pozva-
lo ruskog ambasadora u To-
kiju na razgovor.
Ta~er: Pobijedila u anketi
Sarkozi: Na meti ljevi~ara
Britanska zvijezda pro`ivljava najte`e dane u `ivotu
Ruski predsjednik dru`io se s brojnim
porodicama na otoku (Foto: AP)
TRAGEDIJA LILI ELEN
Pjeva~ica je izgubila dijete u {estom mjesecu trudno}e
Medvedev naljutio Japan
VA[INGTON - Predsjednik
SAD Barak Obama (Barack) i
njegova supruga Mi{el (Michelle)
sa smije{kom na licu otvorili su
vrata Bijele ku}e i maskiranoj
djeci ponudili slatki{e.
[kolarci iz Va{ingtona u dobi
od {est do 14 godina i djeca ofi-
cira ameri~ke vojske pozvani su
da sudjeluju u slavlju povodom
No}i vje{tica s predsjedni~kim
parom, pi{e Reuters. Barak i Mi-
{el Obama do~ekali su ih ruku pu-
nih slatki{a i su{enog vo}a.