P. 1
Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

|Views: 987|Likes:
Published by mirsim

More info:

Published by: mirsim on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008) Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista

Postupak registracije preduzetnika (radnje)
Osnivač radnje Osnivač radnje može biti domaće ili strano fizičko lice. Jedan osnivač može registrovati samo jednu radnju, a delatnost radnje može se odvijati na više lokacija (preko više prodajnih i/ili proizvodnih objekata). Izbor imena radnje Ime radnje nije obavezno. Često je težak deo procesa osnivanja. Ime čini deo identiteta celokupnog posla. U srpskoj poslovnoj praksi je gotovo pravilo da ličnom imenu osnivača (vlasnika) dodaju ime firme. Uključuje obavezno i proveru da li je ime zauzeto na sajtu APR-a. Prilikom provere zauzetosti imena, teritorija za proveru je opština. Sastavni deo imena radnje je lično ime osnivača i deo koji bliže opisuje delatnost poslovanja (trgovinska radnja, agencija za nekretnine, kozmetički salon i slično). Određivanje sedišta radnje Veoma bitno. U postupku registracije se ne proverava da li će prijavljeno sedište biti i stvarno sedište radnje. Međutim prilikom podnošenja zahteva za PIB Poreska uprava vrši terensku kontrolu postojanja stvarnog sedišta. Tom prilikom se proverava osnov korišćenja navedenog prostora za sedište radnje (ugovor o zakupu, vlasnički list, ugovor o kupovini tog prostora - stana). Ukoliko je adresa sedišta radnje ista kao adresa osnivača iz lične karte, najčešće se ne vrši se provera sedišta radnje. U zavisnosti od opštine sedišta radnje pripašćete i Poreskoj upravi za tu opštinu. Iako su zakoni na svim opštinama isti, postoji verovanje (barem u Beogradu) da su na nekim opštinama službe poreske uprave "teže". Inače poreski inspektori zaduženi za preduzetnike nisu istovremeno zaduženi i za DOO, već je to poslebno odeljenje pri Poreskoj upravi. U zavisnosti od lokacije razlikuje se i visina komunalne takse (firmarine) u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda. Radnje imaju popust do 80% na firmarinu u Beogradu. Odgovornost osnivača Osnivač radnje neograničeno odgovara za obaveze koje nastanu poslovanjem radnje. Ortaci radnje neograničeno, naglašavam i solidarno, odgovaraju za obaveze koje nastanu poslovanjem. To znači da u slučaju kada treba da se plate obaveze, ako jedan osnivač nema odakle da plati svoj deo, drugi osnivač(i) po zakonu mora(ju) da plati i svoje i tuđe. Određivanje pretežne delatnosti radnje Prilikom osnivanja mora se odrediti pretežna delatnost kojom će se radnja baviti. Pretežna delatnost se određuje prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja. Inače radnje može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti osim delatnosti za koje je posebnim zakonom propisano da se obavljaju u određenoj pravnoj formi privrednog društva (banke, osiguravajuće kuće itd) Prilikom registracije radnje, ukoliko je pretežna delatnost ona za koju je potrebna prethodna saglasnost nadležnog organa (zdravstvene delatnosti, veterinarske ordinacije i apoteke, poljoprivredne apoteke, taksi prevoz, promet oružja, obavljanje delatnosti od opšteg interesa, poslovi zastupanja u osiguranju, poslovi stečajnog upravnika) mora se imati ta saglasnost. Za obavljanje delatnosti za koje je potrebna naknadna saglasnost (recimo prodaja cigareta itd) ta saglasnost se dobija nakon registracije radnje. Sastavni deo naziva radnje je bliži opis delatnosti. Ukoliko naziv radnje nije u saglasnosti sa pretežnom delatnošću ili nije dovoljno jasan, APR može odbiti da registruje takvu radnju. Na primer naziv »Agencija za usluge Petar Petrović« bio bi najverovatnije odbijen za registraciju jer nije navedeno koje usluge će biti pretežna delatnost radnje, i taj opis treba da odgovara šifri pretežne delatnosti radnje. Osnovni kapital Radnja nema minimalni osnovni kapital Akt o osnivanju radnje Ne postoji akt o osnivanju radnje. Podnosi se samo registraciona prijava osnivanja radnje.

i samo sa njim ćete moći da plaćate i podižete novac. Potrebno je overiti OP obrazac u opštini. Dobijanje PIB-a Prvo zašta će Vam pečat biti potreban je dobijanje PIB-a. Ako dokumentacija nije stigla na vreme smatraće se da registraciona prijava nije ni podneta.lično preuzimanje u APR (može da preuzme samo osnivač ili punomoćnik) . Dokumenta koja se prilažu uz ovaj zahtev su kopija rešenja o osnivanju radnje iz Agencije za privredne registre i fotokopije lične karte svih osnivača. Registrcionu prijavu sa sajta APR možete preuzeti i ovde. Pečat koji uradite stajaće i na kartonu deponovanih potpisa u banci. Kao datum i vreme podnošenja prijave elektronskim putem uzima se datum i vreme prijema dokumentacije. Vaš pečat će videti svi Vaši partneri (komitenti . jer je to jedan od papira koji traži banka za otvaranje poslovnog računa. u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave elektronskim putem. Izrada pečata Nakon dobijanja rešenja potrebno je izraditi pečat radnje. Popunjavanje i potpisivanje Registracione prijave osnivanja Registracionu prijavu osnivanje radnje (preduzetnika) treba popuniti i potpisati.preporučeno poštom na adresu podnosioca prijave Dobijanje rešenja o osnivanju Ukoliko je sve u redu. Prijavu potpisuje osnivač ili lice kome je osnivač dao punomoćje.540. Rok za ovo je 30 dana od dana donošenja zaključka. Uz registracionu prijavu osnivanja radnje prilaže se: 1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice). neposredno ili poštom.Uplata osnivačkog uloga na privremeni račun Nema minimalnog osnivačkog uloga Overa akta o osnivanju Nema akta o osnivanju. Moguće opcije su: . Pečatom ćete rukovati svakog dana poslovanja. Isticanje firme Firma se može istaći na sandučetu ili ulaznim vratima stana koji se koristi kao sedište radnje. Važno je i navesti način na koji se želi preuzeti rešenje o registraciji. dok drugi vole da im pečat izgleda lepo. Moguće je registracionu prijavu podneti i elektronskim putem. Ovo znači da ako pošta kasni to nije krivica APR već krivica podnosioca prijave. a dokumentaciju koja se prilaže uz registracionu prijavu dostavlja u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije. dostavi Agenciji original dokumentacije. Ukoliko nije u redu APR donosi zaključak da se isprave greške ili dopuni dokumentacija. Provera statusa se može videti na sajtu APR. Podnosilac registracione prijave je dužan da. Uprava za finansije grada Beograda po automatizmu izdaje rešenje o plaćaju firmarine za radnju.00 dinara. Uplata taksi za Agenciju za privredne registre Potrebno je uplatiti jednu taksu .taksa Agenciji za privredne registre . Podnošenje registracione prijave osnivanja radnje (preduzetnika) Registraciona prijava se podnosi Agenciji u jednom primerku.kupci i dobavljači) i eto prilike za marketing. Za neke je ovo formalnost. Overa OP obrasca (overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje) OP obrazac (obrazac overe potpisa lica ovlašćenih za zastupanje) sadrži potpise lica koji su prema osnivačkom aktu ovlašćeni za zastupanje (najčešće samo osnivač). rešenje o registraciji osnivanja radnje se dobija u roku od 5 dana od dana podnošenja registracione prijave. Ukoliko nije istaknuta firma može se tražiti od Uprave za finansije grada Beograda da ukine rešenje o plaćanju firmarine. . Registraciona prijava se podnosi elektronskim putem tako što njen podnosilac unosi podatke u propisani obrazac objavljen na internet strani Agencije.

ali je pomoć računovođe uvek dobrodošla.PIB-a . Podnošenje dokumentacije Poreskoj upravi U Poreskoj upravi dobićete poreskog inspektora/ku prema početnom slovu prezimena osnivača. ugovor o kupovini stana i slično) Potrebno je imati pečat sa sobom.paušalno utvrđen oporezivi prihod koji odredi poreski inspektor (više o tome kod paušalnog oporezivanja) ili .8%) ako je radnju osnovao kao osnovno zanimanje.tarifnik (visina provizija za plaćanje). paušalno oporezivanje . a složi se poreska uprava.rešenje iz APR .karton deponovanih potpisa iz banke . debitne platne kartice su vezane direktno za račun u banci i pogodne su za plaćanje reprezentacije. . Radi kompletiranja dosijea pri poreskoj upravi potrebno je svom poreskom inspektoru dostaviti sledeću dokumentaciju (fotokopije): .rešenje o registraciji . Računovodstvo Ukoliko je radnja paušalno oporezovana.oporeziva dobit koju završnim računom utvrdi računovođa. onda je potrebno imati računovođu. jer hteli ne hteli biće više slučajeva kada ćemo ići do ekspoziture banke gde smo otvorili račun). Ako osnivač radnje radi u nekoj firmi.izjavu o osnovnim sredstvima Podošenje prijave za akontaciju poreza na prihod od samostalne delatnosti. banke po pravilu daju prednost pri oceni kreditne sposobnosti stalnim mušterijama.platne kartice (postoje debitne i kreditne platne kartice i za firme. vlasnički list. pa stoga nije loše graditi dobru reputaciju kod banke kod koje nameravamo da uzmemo kredit).oporeziva dobit koju završnim računom utvrdi računovođa. postoji više sistema za e-banking . jer se tom prilikom pravi zapisnik koji se potpisuje i pečatira. dok drugi omogućavaju i lokalni rad). .izjavu o poslovnom prostoru . velikoprodajnim objektima i magacinima . platne kartice) Nakon dobijanja PIB-a otvara se račun u banci. I u ovom slučaju osnovica za plaćanje doprinosa može biti: . ukoliko se radnja osniva kao osnovno zanimanje. Terenska kontrola znači da će inspektor/ka poreske uprave doći na adresu navedenu kao sedište radnje po prijavi za PIB. U tom slučaju osnovica za plaćanje doprinosa može biti: . saglasnost roditelja kao vlasnika stana. . Prijava na osiguranje vrši sama Agencija za privredne registre. . Ako nije u pitanju paušalno oporezivanje.osnov korišćenja prostora kao sedišta firme (overen ugovor o zakupu. Tom prilikom potrebno je dati na uvid sledeću dokumentaciju: .Terenska kontrola sedišta radnje od strane Poreske uprave Danom podnošenja prijave za dobijanje PIB-a. Ukoliko je sedište radnje isto kao adresa osnivača iz lične karte po najčešće se ne vrši terenska provera sedišta radnje.lokacija (udaljenost od obavljanja posla. Taj inspektor nije za vjeki vjekova. Po pravilu inspektor/ka se prethodno najavi telefonom. tada je osnivač plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO . već samo kancelarijska provera.krediti (često je lakše uzeti kredit kao firma nego kao pojedinac. već postoje i kod njih rotacije svakih nekoliko godina.elektronsko bankarstvo (kod gotovo svih banka jefitnije je plaćati putem elektronskog banarstva.prijava na socijalno osiguranje za osnivača . Otvaranje računa u banci (elektronsko bankarstvo.ugovor sa bankom o tekućem računu . kod nekih banaka je besplatno.22%). Stvari koje treba imati na umu prilikom izbora banke su: .ugovor sa firmom kojoj je povereno vođenje poslovnih knjiga (ako nije paušalno oporezivanje) . Ukoliko se procedura iz nekih razloga ne završi u sedištu radnje ostatak se završi u kancelariji poreskog inspektora.izjavu o maloprodajnim.izjavu o zaposlenim radnicma . a složi se poreska uprava. a negde se plaća godišnja članarina. praktično nije obavezno imati računovođu. goriva i sličnih nabavki koje se mogu pravdati kao trošak firme) Prijava na obavezno socijalno osiguranje osnivača Prema zakonskim propisima osnivač radnje je obavezno socijalno osiguran. terenska kontrola Poreske uprave dobija nalog da proveri podatke navedene u prijavi za dobijanje PIB-a.neki su pogodni samo za one koji imaju stalnu vezu sa internetom. Osnivač radnje plaća doprinose (35.paušalno utvrđen oporezivi prihod koji odredi poreski inspektor (više o tome kod paušalnog oporezivanja) ili . Prvo treba izabrati banku koja najviše odgovara potrebama.

Svuda možete pročitati da pre započinjanja posla morate imati biznis plan.org možete preuzeti Odluku. do 15. Firme koje započinju delatnost. Sama lokalna samouprava određuje visinu ove takse. Ako se osnivač radnje ne izjasni za paušalno oporezivanje. To se radi podnošenjem registracione prijave za promenu podataka. Takođe možemo dobiti bespovratne ili uslovljene donacije. već biznis planom želite da zadobijete poverenje onih koji mogu imati uticaja na Vaš posao. Sredstva možemo pozajmljivati od različitih lica (roditelja. (ne)prijatelja.000 dinara. O samim prednostima i manama evidentiranja za PDV pogledajte u poglavlju posvećenom porezu na dodatu vrednost. Ta razlika predstavlja osnovicu za plaćanje akontacije doprinosa (35. banaka. Dobro je imati biznis plan. da tu svoju veru prenosite na ljude u svom okruženju i da budete uporni. Početak Sada ste spremni da hrabro krenete u posao.Pored gore navedenog inspektoru je potrebno dostaviti i prijavu za akontaciono utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti (PPDG-1). Ove odluke postoje za svaki grad i opštinu posebno. da se evidentiraju za PDV. Po pravilu treba proceniti veće prihode od rashoda. a eventualno je može proveriti poreski inspektor. Ovom prilikom se plaća taksa u iznosu od 300. ako hoće. u mesecu za prethodni mesec. mora proceniti prihode i rashode za prvu poslovnu godinu (od dana osnivanja do kraja godine). U tom slučaju nije potrebno proceniti rashode. a u prilogu se dostavljaju fotokopije PIB-a i ugovora sa bankom o otvaranju računa. a za visinu firmarine po zonama možete pogledati pod posebnim podnaslovom u okviru poglavlja Porezi i poreska uprava. Na istom sajtu možete preuzeti i Odluku o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta za Beograd. Tada bi se uplatila samo razlika doprinosa i poreza. ili ako postoji pretplata ona bi ostala za naredne periode (ili u nekim slučajevima se može tražiti povraćaj poreza). Prijava PIB-a i računa u banci Agenciji za privredne registre Nakon dobijanja PIB-a i otvaranja računa u banci. s tim što ona ne može biti viša od zakonom propisanog iznosa. Kada se firma registruje za PDV u tom statusu mora ostati najmanje 2 godine. Firma koja započinje delatnost. komunalna taksa je prihod grada ili opštine. već samo prihode radnje u periodu do kraja godine. a procene da će u narednih 12 meseci ostvariti promet iznad 4. državnih fondova i drugih). ako ga razumete. a proceni da će ostvariti promet manji od 2 milion dinara ne može da se evidentira za PDV i ne treba ništa da radi po tom pitanju. Nakon toga može podneti zahtev za brisanje iz evidencije ukoliko je to po zakonu moguće. Evidentiranje za PDV Evidentiranje za PDV nije obavezno. a koje procene da će u narednih 12 meseci ostvariti promet između 2 i 4 miliona dinara mogu. ove podatke je potrebno prijaviti APR-u. Procena treba da je istinita. Ta sredstva mogu biti sopstvena i pozajmljena.000. moja je preporuka da to ne činite na taj način.finansijebgd. Na kraju godine bi se utvrdila stvarna razlika između prihoda i rashoda (to se zove oporezivi prihod od samostalne delatnosti) i stvarna obaveza za doprinose i porez. Tom odlukom ceo Beograd je razvrstan u zone. Takođe je potrebno izvršiti i prijavu za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta po odluci lokalnih vlasti. Akontacija se plaća mesečno.8%) i poreza na prihod od samostalne delatnosti (10%) na godišnjem nivou.00 dinara. a u zavisnosti od tog kojoj zoni pripada lokacija sedišta radnje utvrđuje se visina komunalne takse (firmarine). Prilikom podnošenja ove prijave osnivač može da se podnese zahtev za paušalno oporezivanje. Možete voditi sa sobom nekog ko razume biznis plan da govori u vaše ime. Prijava komunalne takse (firmarina) i prijava za korišćenje građevinskog zemljišta Kako je navedeno ranije. Ako ga ne razumete. Najnižu mesečnu osnovicu za paušalno oporezivanje za doprinose čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Ili koristite druge mehanizme (koje i inače koristite u životu) za pridobijanje poverenja kod drugih ljudi. Najbitnije je da imate vere u sebe. Na sajtu www. Obavezu evidentiranja za PDV imaju firme koje započinju delatnost. . Sredstva za započinjanje posla Da bi započeli bilo kakav posao potrebna su vam početna sredstva (dakle sredstva za investiranje). Tako je i Skupština grada Beograda donela Odluku o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda.

ne znaju koliki su im troškovi. Tu cenu koštanja sopstvenih sredstva zovemo tzv. troškove naknade. ali ih po pravilu nema dovoljno. a bogami ni glavnicu. neko nasleđe. troškove hipoteke koji se plaćaju državnoj upravi itd). Sredstva se ne mogu odobriti za nabavku robe široke potrošnje radi dalje prodaje. osiguranja. poljoprivredno gazdinstvo ili drugi oblik preduzetništva i za bavljenje poljoprivredom kao individualni poljoprivredni proizvođač koji je osiguran po osnovu katastarskog prihoda. Tako i ulaganjem sopstvenih sredstava u lični posao. Sa druge strane poželjno je konstantno učiti o finansijama i tokovima novca. Jednokratna isplata novčane naknade za samozapošljavanje Nezaposlenom korisniku novčane naknade. Državne subvencije i krediti Programi nacionalne službe za zapošljavanje Programi samozapošljavanja Ovim programom utvrđena je mogućnost da nezaposleno lice može ostvariti pravo na subvenciju za samozapošljavanje u jednokratnom iznosu od 130. To što bismo mogli da dobijemo za te iste pare. Banke nude različite kredite. Sopstvena sredstva Sopstvena sredstva su u teoriji najjeftiniji izvor finansiranja poslovanja.Ipak treba učiti osnovne elemente poslovanja. damo pod interes nekom ko se bavi poslom. neku odluku. pod uslovom da po podnošenju zahteva za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu osnuje preduzeće. Čisto teorijsko posmatrano. Pregled uslova kreditiranja koje banke u Srbiji nude za mala i srednja preduzeća možete pronaći ovde. Ne možeš pobeći od njih. ukoliko ispunjava uslove propisane opštim aktom Nacionalne službe za zapošljavanje.000 dinara za opremanje radnog mesta i stvaranja uslova za rad. Nisam rekao ništa novo. Donošenjem jedne odluke. U tom neznanju često se potroši glavnica ulaganja (bilo da ona dolazi iz sopstvenih ili pozajmljnih sredstava). Naime. Sopstvena sredstva zaista jesu veoma pogodna za finasiranje. Sredstva iz jednokratne novčane naknade se mogu odobriti za nabavku osnovnih sredstava i obrtnih sredstava. Sopstvena sredstva su naša ušteđevina (ili naših roditelja). rokove. to je trošak propuštenih mogućnosti. ako pozajmite novac od (ne)prijatelja. Kod nas. obezbeđenja. a kojim se uređuju prava i obaveze nezaposlenog i nacionalne službe. Sopstvena sredstva su i profit zarađen u prethodnom poslovanju. jednim izborom. Ono što ljudi često greše je to što ne umeju da izračunaju koliko su zaradili. onda to ispadne još jeftiniji izvor finansiranja. ako postoji mogućnost da sa tuđim parama zaradite više nego što vas koštaju te pare. da se nauživamo u krstarenju Mediteranom. uložimo u akcije na berzi. U praksi on se često računa upravo kao kamata koju bi nam banka dala da smo sredstva oročili na godinu dana ili prinos za ulaganje sa sličnim rizikom kao kod banke. se može isplatiti novčana naknada u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje. Pre svega treba dobro razumeti tržište (marketing). Teorija ipak smatra da se zakon poštuje i sprovodi. Treba pozajmljivati novac. koja su po prirodi ograničena. u investicioni fond. koji se pojavljuju i u svakom biznis planu. jer smo izabrali da ih uložimo u svoj posao. državne komercijalne zapise ili obveznice. to treba i da uradite. da kupimo nova kola ili drugi stan. za izvođenje građevinskih radova i sl. valutnu klauzulu. Na kraju da napomenemo da i sopstvena sredstva imaju svoju cenu. mi smo praktično isključili sve ostale moguće izbore. Pre uzimanja kredita treba pravilno razumeti sve elemente kredita (kamatu. a nismo. dobitak na lutriji i slično. Jedna od definicija ekonomije glasi da je ekonomija nauka koja se bavi alternativnom upotrebom ograničenih resursa. isključili smo mogućnost da ta ista sredstva oročimo u banci. Jednokratna isplata novčane naknade za samozapošljavanje vrši se na osnovu ugovora koji zaključuju nezaposleni i Nacionalna služba za zapošljavanje. kako da upotrebimo sredstva. Banke Opet banke. Nisu besplatna. ali ga naravno i vraćati. svoje mesto na tom tržištu i sve to prikazati kroz brojke. finansiranje isključivo sopstvenim sredstvima nije ekonomski optimalno. i ne plaćate mu(joj) kamatu. oportunitetnim troškom ili troškom propuštenih mogućnosti. depozit. Ova definicja podrazumeva da uvek imamo neki izbor. . ili direktno na sajtu Narodne banke Srbije. radnju. Naime.

bez korišćenja olakšice Uslov za lice: 6 meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili status korisnika novčane naknade Ako zaposlenom prestane radni odnos. o Lica mlađa od 30 godina. status nezaposlenog lica u trajanju od 3 meseca (prijava na evidenciji NSZ). ukoliko zaposli novog pripravnika. a druge dve godine novozaposleno lice može da bude bilo koje nezaposleno lice. Lica mlađa od 30 godina • • • • • • Oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa na teret poslodavca (i poreza na zarade) Trajanje olakšice: 2 godine. a druge tri godine novozaposleno lice može da bude bilo koje nezaposleno lice. a poslodavac je u obavezi da zadrži lice u radnom odnosu još 3 godine. odnosno na teret poslodavca: • Poslodavac može da koristi olakšicu pod uslovom da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa licima iz sledećih kategorija: o Lica starija od 45/50 godina. uvećan za novozaposlena lica za koja ostvaruje olakšicu. valorizovan primenom stope rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. uvećan za novozaposlena lica za koja ostvaruje olakšicu od plaćanja doprinosa. a poslodavac umesto njega u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa zaposli drugo lice koje imastarijeod 45. poslodavac nastavlja da koristi olakšicu za novog pripravnika do isteka roka. • Pripravnici – mlađi od 30 godina • • • • • • Oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa na teret poslodavca. ukoliko zaposli drugo lice mlađe od 30 godina.09. U toku trajanja olakšice. odnosno 50 godina. Ako pripravniku prestane radni odnos tokom trajanja olakšice. poslodavac gubi pravo na olakšicu i dužan je da plati doprinos koji bi inače platio da nije koristio olakšicu. status nezaposlenog lica (prijava na evidenciji NSZ).2006. odnosno 50 godina • • • • Umanjenje doprinosa na teret poslodavca od 80% (za lica starija 45 godina). Prve tri godine korišćenja olakšice drugo novozaposleno lice mora da bude pripravnik mladji od 30 godina. u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa (osim u slučaju prestanka radnog odnosa smrću zaposlenog ili iz drugih razloga nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca). javna preduzeća. kao i u narednom periodu od dve godine. Oslobođenje od plaćanja doprinosa ne mogu ostvariti državni organi i organizacije. o Pripravnici mlađi od 30 godina. Ako novozaposlenom licu mlađem od 30 godina prestane radni odnos u toku trajanja olakšice. Poslodavac nastavlja da koristi olakšicu za preostalo vreme korišćenja olakšice. godine. Uslov za lice: do 30 godina. obaveza poslodavca je da ne smanjuje broj zaposlenih u odnosu na dan 01. Trajanje olakšice: 3 godine. odnosno 100% (za lica starija 50 godina) Trajanje olakšice: 2 godine. a poslodavac je u obavezi da zadrži lice u radnom odnosu još 2 godine. a poslodavac je u obavezi da zadrži lice u radnom odnosu još 3 godine. • Lica starija od 45. o Lica sa invaliditetom.2006. dostavi Nacionalnoj službi dokaz o namenskoj upotrebi sredstava. U toku trajanja olakšice. godine. ukoliko zaposlenom prestane radni odnos otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog. bez korišćenja olakšice.Korisnik kome je novčana naknada isplaćena u jednokratnom iznosu dužan je da u roku od 60 dana od dana uplate sredstava.09. bez korišćenja olakšice Uslov za lice: mlađe od 30 godina. obaveza poslodavca je da ne smanjuje broj zaposlenih u odnosu na dan 01. Podsticanje novog zapošljavanja Oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na osnovicu. javne službe i drugi direktni i indirektni budžetski korisnici. poslodavac nastavlja da koristi olakšicu. Lica sa invaliditetom . Prve dve godine korišćenja olakšice drugo novozaposleno lice mora da bude lice mlađe od 30 godina života. kao i u narednom periodu od tri godine.

u trajanju od 36 meseci. licem sa invaliditetom sa utvrđenom preostalom radnom sposobnošću. 3. kategorisanom omladinom i ostalim kategorisanim invalidima i 4.nsz. Ciljevi fonda su . Subvencije se odobravaju za otvaranje i opremanje radnih mesta poslodavcima – podnosiocima zahteva koji zapošljavaju najmanje 5 nezaposlenih lica sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.00 dinara po jednom novozaposlenom licu. mirnodopski vojni invalidi. taksi usluga i igara na sreću.gov. Poslodavac – podnosilac zahteva.sr. kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva. nadležnim državnim organom – Sekretarijatom lokalne smouprave nadležnim za privredu. 2.• • • Oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa na teret poslodavca (i poreza na zarade). odnosno korisnik sredstava može koristiti ovu subvenciju samo jednom u toku kalendarske godine.000 dinara. civilni invalidi rata – rešenje izdato na nivou opština o kategorisana lica – rešenje o kategorizaciji ili diploma specijalne škole. Subvenciju ne mogu ostvariti: • • • državni organi. regionalnom ili gradskom privrednom komorom i lokalnim savetom za zapošljavanje iz mesta gde se obavlja privredna delatnost. Subvenciju mogu ostvariti poslodavci i udruženja. Trajanje olakšice: 3 godine. ugostiteljstva. za koje je dato mišljenje i predlog mera od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Uslov za lice: dokaz o invaliditetu (rešenje o invalidnosti). Programi su deo lokalnih razvojnih planova i sadrže sve specifičnosti privredne strukture regiona i strukture nezaposlenih. Poslodavcu – podnosiocu zahteva ne mogu se odobriti sredstva za zapošljavanje nezaposlenog kome je prethodni radni odnos prestao u periodu kraćem od 6 meseci od dana podnošenja zahteva. korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje i poslodavci koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine. ili 2.000.sr.gov.00 dinara uz dodatnu mogućnost izbora jedne od sledeće dve mere: 1. odnosno u opštini ili gradu. Fond za razvoj Republike Srbije Fond za Razvoj Republike Srbije (www. Za detaljne i aktuelne podatke pogledati sajt Nacionalne službe za zapošljavanje www.yu) osnovan je Zakonom o Fondu za razvoj RS. Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 100. ratnim vojnim invalidom. ostalim nekategorisanam licima sa procenjenom radnom sposobnošću. civilnim invalidom rata. organizacije i drugi budžetski korisnici. Regionalnim programima vrši se i finansiranje zapošljavanja zaposlenih za čijim radom je prestala potreba ukoliko zasnivaju radni odnos kod drugog poslodavca-podnosioca zahteva u skladu sa programom rešavanja viška zaposlenih. refundiranje zarade u visini do 80% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici. Podsticanje novog zapošljavanja lica sa invaliditetom ostvaruje se kroz učešće u finansiranju opremanja radnog mesta u jednokratnom iznosu od 100. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u trajanju od 12 meseci.yu. Subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Programom novog zapošljavanja lica sa invaliditetom podstiče se zapošljavanje nezaposlenih lica sa invaliditetom. dobravanje subvencije doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja. Vlasništvo je 100% državno. Regionalni programi zapošljavanja Regionalnim programima zapošljavanja rešavaju se najveći problemi nezaposlenosti na regionalnom tžištu rada u saradnji sa reprezentativnim udruženjem poslodavaca. Sredstva se odobravaju poslodavcu koji zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa: 1. na teret poslodavca koji zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa licem sa invaliditetom. državni organi. Ovim programom planirano je opremanje radnih mesta za 200 lica sa invaliditetom u šta će se uložiti 48. i to: o invalidi rada – rešenje Fonda PIO o ratni vojni invalidi. ako je to za lice sa invaliditetom povoljnije.fondzarazvoj. organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava.000. Na ovaj način podstiče se decentralizovan model razvoja i povećanja zaposlenosti kroz posticanje komparativnih prednosti regiona. mirnodopskim invalidom.000.

pošto se radi o državnoj organizaciji.• • • • • • Podsticanje privrednog razvoja Podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja Unapređenje konkurentnosti domaće privrede Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti Podsticanje zapošljavanja Podsticanje razvoja tržišta kapitala Izvori sredstava Fonda su • • • Naplata kredita Kreditne linije Budžet samo u delu obavljanja komisionih poslova u ime i za račun države Fond za razvoj odobrava sledeće vrste kredita: Krediti za privredna društva: • • • • Kratkoročni krediti Krediti za rekonstrukciju.fondzarazvoj. evidentiranih kod Nacionalne službe za zapošljavanje Krediti za početnike • • Kreditna podrška za početnike – pravna lica Kreditna podrška za početnike – preduzetnici Krediti za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u najnerazvijenijim opštinama • • Krediti za podsticaj i razvoj preduzeća u najnerazvijenijim opštinama Krediti za podsticaj i razvoj preduzetništva u najnerazvijenijim opštinama Sami uslovi za dobijanje kredita su povoljniji nego kod banaka. Više o uslovima za pojedine kredite i ostalim informacijama pogledajte na www. dok je procedura nešto komplikovanija i duža. . izgradnju objekata i nabavku opreme Krediti za trajna obrtna sredstva Kreditna linija »National bank of Greece Krediti za preduzetnike • Krediti za razvoj preduzetništva Krediti za pretvaranje inovacija u gotov proizvod • • Krediti za razvoj inovatorstva – za pravna lica Krediti za razvoj inovatorstva – za preduzetnike Krediti za nezaposlene • Kreditna podrška za zapošljavanje nezaposlenih fizičkih lica. Ipak pre eventualnog uzimanja kredita treba uzeti u razmatranje i Fond za razvoj.sr.yu Doprinosi za osiguranje osnivača Prema zakonskim propisima osnivač DOO ili radnje je obavezno socijalno osiguran.gov.

i to do 15.paušalno utvrđen oporezivi prihod koji odredi poreski inspektor (više o tome kod paušalnog oporezivanja) ili . Isto tako u svim slučajevima najvišu godišnju (mesečnu) osnovicu za obračun socijalnih doprinosa čini petostruki iznos bruto zarade isplaćen u Republici za tekuću godinu (mesec). i to najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec. u mesecu za prethodni mesec. zaposlen u nekoj drugoj firmi (u kojoj nije osnivač). Sa druge strane osnvica za plaćanje doprinosa ne može biti viša od najviše osnovice (petostruki iznos prosečne plate u Srbiji na godišnjem nivou). a složi se poreska uprava.paušalno utvrđen oporezivi prihod koji odredi poreski inspektor (više o tome kod paušalnog oporezivanja) ili . najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. niti zarada može biti utvrđena u iznosu manjem od minimalne cene po satu (za period januar – jun 2008 iznosi 70.Osnivač DOO Naime. Ukoliko je osnivač zasnovao radni odnos doprinosi i porez na zarade plaćaju se jednom mesečno. Ako je fizičko lice. U tom slučaju osnovica za plaćanje doprinosa je oporeziva dobit koju završnim računom utvrdi računovođa. Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige. Osnivač može da zasnuje radni odnos sa nepunim radnim vremenom u više privrednih društava gde je osnivač. ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).00 dinara po satu + topli obrok. regres i minuli rad).22%). I u ovom slučaju osnovica za plaćanje doprinosa je oporeziva dobit koju završnim računom utvrdi računovođa. Osnovica ne može biti manja od najniže zakonom propisane osnovice. osnivač DOO. a saglasi se poreska uprava. ako radnja vodi poslovne knjige U svim gore navedenim slučajevima. Ako nije zasnovao radni odnos tada se doprinosi plaćaju po rešenju Poreske uprave i to do 15. u mesecu za prethodni mesec. Osnovica za plaćanje doprinosa je zarada određena ugovorom o radu.8%) ako je radnju osnovao kao osnovno zanimanje. u delu kojim se uređuje porez na prihod od samostalne delatnosti. kada se predviđa dobit od dana osnivanja do kraja godine. i to u odnosu na procenjeni paušalni prihod od samostalne delatnosti koji procenjuje poreski inspektor. Osnivač radnje Prema zakonskim propisima osnivač radnje je obavezno socijalno osiguran. osnivač DOO može zasnovati radni odnos u svom DOO ali ne mora. I u ovom slučaju osnovica za plaćanje doprinosa može biti: . tada je osnivač radnje plaća samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO . Međutim osnivač DOO mora da plaća doprinose (35. ako je paušalno oporezivanje 2.8%) iako nije zasnovao radni odnos. Ukoliko je osnivač zasnovao radni odnos u svom DOO tada se plaćaju porez i doprinosi na njegovu platu kao na platu bilo kog drugog zaposlenog. a složi se poreska uprava. osim poslovne knjige o ostvarenom prometu. Akontacija ovih doprinosa se utvruđuje prilikom početka obavljanja delatnosti podnošenjem prijave PDP. Doprinosi na socijalno osiguranje se plaćaju na osnovu rešenja Poreske uprave. Paušalno oporezivanje Paušalno oporezivanje je termin koji je propisan Zakonom o porezu na dohodak građana. Prijava na osiguranje se vrši u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.oporeziva dobit koju završnim računom utvrdi računovođa. a nije zaposlen u nekoj drugoj firmi. Osnivač radnje plaća doprinose (35. ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti. Akontacija ovih doprinosa se utvruđuje prilikom početka obavljanja delatnosti podnošenjem prijave PPDG-1: 1. tada osnivač mora da plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO .oporeziva dobit koju završnim računom utvrdi računovođa.22%). U tom slučaju osnovica za plaćanje doprinosa može biti: . a složi se poreska uprava. Ako osnivač radnje radi u nekoj drugoj firmi. . ili u odnosu na procenjeni prihod od samostalne delatnosti od dana osnivanja do kraja godine koji procenjuje osnivač (ili računovođa).

odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.8%). starost preduzetnika i njegova radna sposobnost i ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti. Paušalno oporezivi prihod je zapravo osnovica na koju plaćamo doprinose po stopi od 35. odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti . hotela i restorana. 3) opremljenost radnje. Na osnovu podataka datim u ovom zahtevu. gradu i okrugu ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod. 3) u čiju delatnost ulažu i druga lica. 5) koji je obveznik poreza na dodatu vrednost. nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze. osim održavanja i opravke motornih vozila. 5) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja. opštini. Tako podignut novac nije potrebno pravdati firmi (radnji) jer jednostavno radnja ne vodi poslovne knjige. Kod utvrđivanja paušalnog prihoda. Dalje se navodi da preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku. odnosno iznos planiranog prometa kada počinje obavljanje delatnosti. i na osnovu gore pomenute Uredbe. odnosno razloge zbog kojih smatra da mu njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti. Novac radnje može da se koristi za poslovne potrebe.Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku: 1) osnivaču ortačke radnje. Dakle.000 dinara. . u skladu sa sledećim kriterijumima i elementima: 1) visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici. 4) broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice. Taj zahtev sadrži sledeće: 1) razloge zbog kojih preduzetnik smatra da nije u stanju da vodi poslovne knjige.000 dinara dnevno bez podnošenja dokaza banci o razlogu podizanja novca. finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama. Paušalni prihod se utvrđuje. 9) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti. Paušalno oporezivi preduzetnici ne vode poslovne knjige osim Knjige paušalno oporezivih obveznika (KPO). Ovu osnovicu određuje poreski inspektor u skladu sa Uredbom o bližim uslovima. 8) visina prihoda obveznika.000.veći od 3. na njegov zahtev. 6) površina lokala. što je zapravo spisak faktura i uplata na račun. tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja. 2) iznos ukupnog prometa ostvarenog u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Paušalci mogu da podižu novac sa svog poslovnog računa do 100. odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. 2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo. 4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. 7) starost obveznika i njegova radna sposobnost. 3) podatke o činjenicama i okolnostima od značaja za utvrđivanje visine paušalnog prihoda: mesto na kome se radnja nalazi. kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. poreski inspektor određuje mesečni iznos paušalnog prihoda za plaćanje poreza i dorpinosa.8 % i porez po stopi 10 % (ukupno 45. broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice. prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se. 2) mesto na kome se radnja nalazi. površina lokala. kao i za lične potrebe osnivača i njegove porodice. koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost. osnivač radnje podnosi Zahtev za paušalno oporezivanje poreskom inspektoru. iako spada u gore navedene delatnosti. činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način. opremljenost radnje.

Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti od minus 50% do plus 300% UKUPNO Prosečna bruto zarada u Beogradu (procena) Utvrđeni paušalni prihod (10 x 11) Doprinosi za socijalno osiguranje Porez na prihod od samostalne delatnosti 10. koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost. Imate pravo da se pre otpočinjanja delatnosti raspitate u Poreskoj upravi koliki bi bio paušalo oporezivi prihod u Vašem konkretnom slučaju.435 12. ili može odrediti veći paušalni prihod na osnovu prometa koji ste ostvarili i drugih elemenata.732 U prilogu je data Uredba o bližim uslovima. odnosno angažovanom članu porodice. Element za utvrđivanje paušalnog prihoda Mogući raspon procenata Element za Mogući raspon procenata utvrđivanje paušalnog prihoda 1 Delatnost .8% Mesečni trošak 9 10 11 12 -10% 75% 45.800 34. Primer utvrđivanja paušalnog prihoda .297 15. a na osnovu gore navednih kriterijuma. Agencija je tek osnovana.Evo primera obračuna paušalno oporezivog prihoda. kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. pa možete i sami proceniti koliko bi iznosio paušalno oporezivi prihod u vašem slučaju. Tada treba opet proceniti da li se isplati ostati paušalac ili pak angažovati računovođu i voditi poslovne knjige.350 3. od minus 50% do plus 100% od minus 10% do plus 50% 10% -10% 0% 5 6 7 8 10% 0% 0% 0% Starost obveznika i njegova do minus 20 radna spospobnost Visina prihoda obveznika.podučavanje umetničkim i sportskim veštinama Mesto na kome se radnja nalazi Opremljenost radnje Broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice Tržišni uslovi u kojima se obavlja delatnost Površina lokala od 25 % do 165% 75% 2 3 4 od minus 20% do plus 50% od minus 20% do plus 30% plus 10% po jednom zaposlenom radniku.0% 35. sa standardnom opremom. .Agencija (radnja) je registrovana za podučavanje za pevanje. Bitno je napomenuti da poreski inspektor može argumentovano proceniti da više ne ispunjavate uslove za paušalno oporezivanje. jedino osnivač radi u svom ateljeu.

Prethodna prodaja od 3 miliona dinara se ne računa kao dobit. ima obavezu da obračuna i uplati taj godišnji porez na dohodak građana. kako je već objašnjeno kod paušanog oporezivanja. • • Glavni razlog tome što je DOO isplativiji od radnje koja vodi poslovne knjige je to što vlasnik DOO ne plaća doprinose na maksimalnu osnovicu za plaćanje. a ovde ćemo dati samo kraći komentar: • Fizičko lice ne može da obavlja delatnost ukoliko je nije registrovano. Primer obavljanja uslužne delatnosti (bez značajnih fiksnih troškova) kao fizičko lice.000 dinara Primer je dosta složen. već se do dostizanja 3 miliona dobit računa u paušalnom iznosu koji je odredio poreski inspektor. tada ta firma ima obavezu da prilikom isplate neto naknade fizičkom licu istovremeno isplati poreze i doprinose državi. Ukoliko je isplatilac takve naknade fizičkom licu. plati i prijavi poreze i doprinose Poreskoj upravi. Tek od tog trenutka radnja počinje da vodi poslovne knjige i da računa svoju dobit. fizičko lice.000. neka firma (pravno lice) iz Srbije. Pretpostavke su sledeće: • • • • delatnost kojom se firma bavi je uslužna delatnost bez značajnih fiksnih troškova (primer je izrada softvera i slično) osnivač je jedini zaposleni za obračun je uzeta ostvarena godišnja prosečna zarada za 2007 godinu obavlja se delatnost čiji je godišnji prihod (prodaja) 5. Na kraju godine. Međutim fizičko lice može da izradi softver (ili slično) i da po osnovu ugovora o (autorskom) delu dobije naknadu za to. Preporučujem da ga pažljivo analizirate. . Da bi što lakše uporedili koji i koliki porezi i doprinosi se plaćaju po pojedinim pravnim formama obavljanja delatnosti u nastavku dajemo dva primera koja u tabelarno i grafički prikazana.765 dinara. U datom primeru neto plata vlasnika DOO iznosi 27. Radnja može da započne delatnost kao paušalac. Iz tog razloga je procenat (24%) manji nego kod radnje koja je tokom cele godine vodila poslovne knjige U slučaju DOO prihod od kapitala (prihod od učešća u dobiti firme) ne ulazi u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. i da podnese poresku prijavu Poreskoj upravi. Maksimalna osnovica iznosi petostruki iznos prosečne plate u Srbiji.Uporedni prikaz poreza i doprinosa za različite pravne forme Do sada smo naučili da postoje različite vrste poreza i doprinosa koje plaćaju različite pravne forme poslovanja. U toku godine može da pređe promet od 3 miliona dinara i da izgubi status paušalca. Pored toga dobit koju osnivač DOO isplaćuje sebi (još uvek) ne ulazi u osnovicu za godišnje oporezivanje. Rok za to je 15 dana od dana primanja novca. Ukoliko fizičko lice prima bruto naknadu iz inostranstva onda to fizičko lice ima obavezu da samostalno obračuna. Želja je da ovim primerom prikažemo šta je isplativije. ukoliko je ostvarilo prihode koji se oporezuju po godišnjem porezu na dohodak građana. Za niže nivoe ove plate celokupan trošak za DOO postaje niži. radnja ili DOO.

421 464.o.ŠTA JE ISPLATIVIJE? TABELA 12.352 865.O.221 13 Ostali fiksni godišnji troškovi 14 UKUPNO TROŠKOVI ( od 7 do 13) Neto prihod građanina pre godišnjeg poreza (1-14) Bruto prihod preduzetniika paušalca u godini osnivanja 15 (3-14) Bruto prihod preduzetnika (1-14) Bruto dobit preduzeća (pre oporezivanja) (1-14) 16 Porez na prihod od samostalne delatnosti (15 x 10%) 10. (koji radi u svom doo) (473.324.000 Doprinos za zdravstvo 10 Za preduzetnika paušalca u godini osnivanja (red 4 x22%) Doprinos za nezaposlenost 11 Za preduzetnika paušalca u godini osnivanja (red 4x22%) 12 Za samostalnu agenciju (preduzetnika) (red 4x12.186 Za samostalnu agenciju (preduzetnika) (red 4x1.000 1. KAO PREDUZETNIK ILI KAO PRIVREDNO DRUŠTVO (D.o.000.850 113.000.650 34.000 4.324.agencija Samostalna preduzetnik agencija paušalac u godina (preduzetnik) osnivanja naredne godine 5.965 x 22%) % Fizičko lice 5.620 4.200 511. koji je zasnovao radni odnos u svom preduzeću (473.150 3.o.00% 22.000.341.00% 12.000.5%) Za vlasnika d.778 .000.640 5.000 800.O) U POGLEDU PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA Sam.o.134.000 658.50% 31.30% 285.3%) 12.000 942.o.9+10+11)/2)) 110.000 48.057.((red.000.000 dinara tj. – UPOREDNI PREGLED OBAVLJANJA POSLOVNE AKTIVNOSTI KAO FIZIČKO LICE.380 110.965 x 12.000.284 2.000 3.000.red.00% 20.870 6.530 285.462 405.965 x 1.931 57.648 1. trošak koji se ne pravda Ostatak bruto prihoda za preduzetnika koji je paušalac do dostizanja 3 miliona Najviša godišnja osnovica za socijalno osiguranje (procena 2007) Normirani troškovi za druge prihode Poreska osnovica za porez na druge prihode Porez na dohodak građana (porez na druge prihode) Porez na zaradu (platu) Doprinos za PIO Za Za Za Za fizičko lice (red 4 x 22%) preduzetnika paušalca u godini osnivanja(red 4x22%) samostalnu agenciju (preduzetnika) (red 4 x 22%) vlasnika d.421 1.597. (koji radi u svom doo) (473.640 2.324.00% 511.186 Neto plata vlasnika d.000 2.974 333.o.00% 110.o.000 DOO 5.o.965 .640 20.779 4.000 2.000 rb OPIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bruto prihod (bruto prodaja) Paušalno oporeziv prihod do 3.000.519 102.5%) 1.640 2.324.3%) Za vlasnika d. 8 .931 259.402. (koji radi u svom doo) (473.

a manje od 6 prosečnih bruto plata .688.928 1.001.789.784 606.784 2.766 21 Porez na prihod od kapitala (20 x 20%) 22 Neto prihod građanina pre godišnjeg poreza (red 15) 23 Neto prihod preduzetnika (red 18) Prihod od kapitala vlasnika preduzeća (isplaćena dobit 24 osnivaču) (19-21) 25 Prosečna godišnja bruto zarada u Srbiji (procena 2007) Trostruki iznos iznad koga se plaća godišnji porez na 26 dohodak građanina (3x25) Šestostruki iznos iznad koga se plaća godišnji porez na dohodak građanina (6x25) 27 Bruto godišnji dohodak građanina koji ulazi u obzir za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građanina 5.001 185.000 511.394.928 1.652.971 69.710 2.478 91.158 185.10 % Za primanja iznad 6 prosečnih bruto plata .568 464.008 0 .10% Za primanja iznad 6 prosečnih bruto plata .000 800.394.507 1.907.928 28 Umanjenje za plaćen porez 29 Umanjene za plaćene doprinose 30 31 32 Osnovica za plaćanje godišnjeg dohodka građanina pre umanjenja Poresko umanjene za obveznika .15% 35 Godišnji porez na dohodak građanina Za primanja iznad 3.085 1.789.021.568 464.402.739 255.301 1.516.158 3.00% 139.421 3.784 2.648 1.394.17 Porez na dobit preduzeća (15x 10%) 18 Neto prihod preduzetnika (15-16) 19 Neto dobit preduzeća (15-17) 20 Osnovica za porez na prihod od kapitala (za d.953.971 69.maksimalno 50 % 34 Osnovica za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana nakon svih umanjenja Za primanja iznad 3.710 2.021.000.00% 1.789.021.784 2.) (19 x 50%) 10.o.394.158 3.779 405.652.898 464. a manje od 6 prosečnih bruto plata .001 3.665 1.185 3.495 0 139.568 390.832 20.928 33 Ukupno umanjenje .038.40 % od prosečne plate u Srbiji Poresko umanjene za 1 izdržavanog članova porodice 15 % od prosečne plate u Srbiji 464.394.00% 3.928 1.710 4.652.o.15% 10.579 185.928 1.789.620 113.784 2.568 464.739 255.057.00% 15.723 464.478 96.394.462 1.778 3.134.739 255.001 434.971 69.784 643.

300 Bruto prihod 3 vlasnika=Bruto plata vlasnika + Bruto dobit 4 Neto plata vlasnika 5 Porez na zaradu . To ćemo postići tako što ćemo pretpostaviti da imaju jednake prihode od prodaje.833.12 % Doprinos na zaradu – 6 35.t. Kada sve to plati ono što ostane je neto prihod vlasnika. d.r.8% Plata vlasnika . d. Postoji određena tačka (možemo je nazvati i prelomna) do koje je bolje obavljati posao preko radnje. 1 Prihodi 2 Rashodi (osim plate vlasnika) s.Neto prihod 36 Za paušalca u godini osnivanja (red 23-red 35) Ukupno porezi i troškovi 37 Za paušalca u godini osnivanja (14+16+35) Za fizičko lice (red 14 + red 35) Za fizičko lice (red 22 .r. s. Primerom želimo da pokažemo koji je to iznos „zarade“ tj. godišnji porez na dohodak građana.850.500 6.915 30% Za samostalnu agenciju (preduzetnika) .(red 23-red 35) Za vlasnika doo (koji radi u svom doo) . odredićemo koja je to granica do koje je njihovo poslovanje jednako.o.o.800 8.o.440 560 3.o.o. Ovo dajemo u sledećem primeru. s.o.000 4.o.200 1.500 1.t.o. Dati procenti se razlikuju u zavisnosti od nivoa prodaje.r.600 800 4. U primeru poredimo samo DOO i radnju jer je to najčešći slučaj poslovanja. osim što od tog iznosa treba da plati porez na dobit. Tako dolazimo do termina bruto prihod vlasnika koji zapravo predstavlja sve ono što ostane vlasniku iz poslovanja.r.500 7.523 3. d.085 1. s.675 4. Dakle pitanje je koliko su zbirno opterećeni moji lični bruto prihodi porezima i doprinosima u zavisnosti od visine zarade (prihoda) i pravne forme preko koje obavljam delatnosti? Sledeća tabela i grafikon daju odgovor na ovo pitanje. a nakon koje je bolje raditi kao DOO. s.487.000 6.o.o. a nakon koje preko DOO-a. Tabela-Obavljanje delatnosti preko radnje i preko DOO za različite nivoe bruto prihoda (u 000 dinara) d.842 24% 1.t. Da bismo pravilno uporedili radnju i DOO.477 42% 1.o. 3.svi 7 troškovi uključeni (4+5+6) 340 50 170 560 148 148 340 50 170 560 211 211 340 50 170 560 263 263 340 50 170 560 395 395 340 50 170 560 474 474 340 50 170 560 606 606 . d.t.r.t. doprinose.021.(14+16+35) Za vlasnika koji radi u svom doo-red 14-red 12+red 17+ red 21) 38 INDEX (red 37 : red 36) Kao što je gore navedeno primer je dat samo za jedan iznos ukupne prodaje.158 3. 5 miliona dinara.000 1.200 2.red 35) Za samostalnu agenciju (preduzetnika) .000 5. d.512.(red 12 + red 24) 3.000 3.o. porez na platu.000 2.325 58% 978.r.166. da su obe firme obveznici PDV-a i da imaju jednake troškove osim troškova koji se odnose na platu i doprinose za lično socijalno osiguranje vlasnika.t. s.149.400 2. bruto prihoda vlasnika koji predstavlja prelomnu tačku do koje je bolje raditi kao radnja.

1 Neto plata Neto prihod od kapitala 10.3 Neto prihod od samostalne delatnosti 10 Ukupni neto prihodi 11 12 Ukupni porezi i doprinosi (5+6+9) Ukupni bruto prihodi vlasnika (10 + 11) Opterećenost bruto prihoda vlasnika porezom i doprinosima (11 : 12) 1.800 1.000 1.800 1.749 551 2.105 1.240 94 85 179 340 761 1.000 39% 34% 33% 34% 30% 34% 27% 34% 25% 34% 24% 35% .500 124 112 236 340 1.3 samostalne delatnosti–10 % 9.4 9 Godišnji porez na dohodak – 10% iznad odr.193 607 1.300 10.101 399 1.2 Porez na prihode od kapitala – 10 % 0 0 0 340 340 220 560 413 41 41 372 372 189 560 240 24 22 46 340 194 534 266 800 589 59 59 530 530 270 800 440 44 40 84 340 356 696 304 737 74 74 663 663 337 940 1.8 Bruto dobit (3-7) 9.500 110 110 995 995 505 1. iznosa Ukupno porezi iz bruto dobiti 169 25 194 1.004 1.694 Porez na prihod od 9.344 456 1.409 1.500 1.2 (učešće u dobiti) 10.326 133 133 1.1 Porez na dobit – 10% 9.300 1.193 1.500 800 2.740 174 157 331 340 1.

.

dok nema tačne evidencije zarade.300 neto) za 2007. Naime. godinu i da na taj iznos plaća porez i doprinose. matični broj. Na ovom mestu bih hteo i dati preporuku ukoliko ste se odlučili da započnete sopstveni posao. odnosno preko kojeg je bolje raditi kao DOO. malo papirologije. Položaj prelomne tačke se pomera na niže u slučaju kada vlasnik sebi isplaćuje manju zaradu od prosečne. lako i jeftino zatvaranje radnje. Međutim ukoliko se pređe limit prometa za paušalca više nije moguće ostati u tom statusu. Uvek je dobro odvojiti ličnu imovinu od imovine firme. zavisi od plate vlasnika DOO koju on(a) isplaćuje sebi. nego što je prikazano na grafikonu. Jedini dokaz je promet preko računa. ali lično mislim da to menja (komplikuje) računicu onom kome prodajete robu. tada je na mnogo nižem nivou bruto prihoda isplativije je imati DOO nego radnju. Mana paušalaca je što neke firme ne žele da posluju sa paušalcima. Ukoliko pak počinjete posao sa većom investicijom ili sa većim planovima. to započnete u formi radnje i to paušalca.Vrlo bitna napomena je da položaj prelomne tačke. što je lakše i jeftinije nego ranije. broj računa i banci i drugo. Prednosti su: brza i jeftina registracija. ne postoji dokaz (dokaz je finansijski izveštaj) koji bi potvrdio ozbiljnost i veličinu poslovanja paušalca. unapred poznati gotovo svi elementi poslovanja koji se tiču države. odnosno iznos bruto prihoda do kog je isplativije raditi kao radnja. moje je preporuka da se registrujete DOO. Ako već razmišljate o većim poduhvatima neka to bude u svim elementima poslovanja. DOO tada zrdžava PIB. jer mora da poredi različite cene. lično smatram da ukoliko sami započinjete posao. u slučaju kada vlasnik DOO sebi isplaćuje manju neto zaradu. U datom primeru pretpostavljeno je da je vlasnik isplaćuje sebi procenjenu prosečnu platu u Srbiji (28. . Ukoliko se pređe limit za paušalca. Dakle. Takođe ukoliko se želi podići neki ozbiljniji kredti bilo od Fonda za razvoj ili banke. Ne znam zašto je to tako. dalja preporuka je da radnja promeni pravnu formu u DOO. I pred bankom i pred državom DOO je ozbiljniji od radnje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->