Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik srijeda, 7. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5238 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

4#6,'6' -1$4'/' <#21.+6+ -'.+&'4'$H*
Sada je vrijeme da se trezveno razmisli i analizira {ta je postignuto u posljednjih 18 godina BiH mora prona}i svoj ritam promjena i razvoja, te nastaviti put ka EU Intelektualci bi morali sjesti zajedno i na}i viziju za budu}nost
do danas, izjavio je ju~er „Dnevnom avazu“ generalni sekretar Organizacije islamske konferencije Ekmeledin Ihsanolu. - Vrijeme je da se sagleda vizija BiH i vizija bosanskog identiteta u budu}nosti. Velika borba za izgradnju i o~uvanje bosanskog identiteta jo{ traje - navodi Ihsanolu. 5. strana ada je trenutak da BiH i njeni gra|ani trezveno razmisle o svemu, revidiraju i analiziraju {ta je to postignuto od stjecanja nezavisnosti

EKSKLUZIVNO

Ekmeledin Ihsanolu za „Dnevni avaz“

S

Skupovi: Po~eo Sarajevo biznis forum

Protesti

Premijer Erdoan ju~er na forumu: Bitne su sigurnost i stabilnost

(AP)

Uglednici odr`ali govore, a organizatori zakazali
Naguravanje s policijom u Biha}u: Nezadovoljstvo zbog neispla}enih naknada i koalicije SDA sa DNZ-om i SDP-om

Malverzacije: Uprkos pravomo}nim presudama

Kulminiralo nezadovoljstvo bahatom vla{}u

Specijalce poslali na borce
Skandalozno: Odugovla~i se odluka o ponudi

11. strana

&4 #8# 0' /1 ' 1&7<'6+ +/18+07 -4+/+0#.%+/#
@ivot: Nada poslije poziva dr. Voloneka

`$* #+4.+0'5l 1&756#,' 1& .'618# <# $#0,7 .7-7"
UBISTVO

#./# $+ /1).# &1$+6+ 0181 54%'
65. str.

VEDAD IBI[EVI]

Zaklao strinu razbijenom fla{om
17. strana

Kad ekipi ne ide, meni je najgore

3. str.

2. str.

10. str.

4. strana

2

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

aktuelno

BORBA ZA @IVOT Nakon {to se mlada Bi{}anka vratila ku}i

Doktor Volonek pozvao Almu Had`i} u Be~
Sa sastanka u Sarajevu: Dejton ne nudi mogu}nost razdru`ivanja

Incko se susreo sa Stajnbergom i Moratinosom

To bi trebalo zna~iti da bi te{ko bolesna Bi{}anka ipak mogla brzo do}i na urgentnu listu „Eurotransplanta“
Porodicu 17-godi{nje biha}ke gimnazijalke Alme Had`i}, kojoj je neophodna transplantacija srca, ju~er je nazvao prof. dr. Gregor Volonek i pozvao bolesnu djevojku da do|e u ponedjeljak, 12. aprila, na kliniku u Be~ da je on li~no pregleda. To bi trebalo zna~iti da bi te{ko bolesna Bi{}anka ipak mogla brzo do}i na urgentnu listu „Eurotransplanta“. Alma se ove sedmice vratila ku}i iz Be~a, gdje je boravila od 27. januara s majkom Rejhanom i ocem Elvirom i bezuspje{no ~ekala poziv na toliko `eljenu operaciju.

Situacija u BiH uznemiruju}a
Oktobarski izbori predstavljaju priliku da se ovaj trend promijeni, poru~eno je
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) ju~er je u Sarajevu, tokom susreta sa ministrom vanjskih poslova [panije Migelom Anhelom Moratinosom (Miguel Angel) i zamjenikom dr`avnog sekretara SAD D`ejmsom Stajnbergom (James Steinberg), istakao da je situacija u BiH uznemiruju}a i da oktobarski izbori predstavljaju priliku da se ovaj trend promijeni. br`e prema EU i NATO-u. U vezi s pozivima na mirno razdru`ivanje, zvani~nici EU i SAD slo`ili su se s visokim predstavnikom da Dejton ne nudi takvu mogu}nost. - Ovakve tvrdnje su neprihvatljive i s njima se mora prestati rekao je Incko te podvukao da BiH mo`e postati ~lanica EU i NATO-a jedino kao dr`ava i ne

Lista ~ekanja
Prelijepa djevojka oboljela od progresivne kardiomiopatije stavljena je na listu ~ekanja za transplantaciju u Univerzitetskodje~ijoj klinici u AKH u Be~u. U protekla dva mjeseca, koje je provela u Austriji, nije do~ekala poziv za operaciju, {to zna~i da se odgovaraju}i donor za organ nije ni pojavio.

Susret sa ~lanovima Predsjedni{tva
^lanovi Predsjedni{tva BiH primili su Stajnberga i Moratinosa, kojima su kazali da su strate{ki ciljevi BiH ulazak u NATO i Evropsku uniju, te da BiH ~ini izuzetne napore kako Zvani~nici EU i SAD izrazili su nadu da }e predizborna kampanja biti usmjerena na stvaranje boljih uvjeta za `ivot svih gra|ana, kao i na konkretne mjere kojima bi se osiguralo da BiH krene {to bi do{la do tih ciljeva. Na sastanku je bilo rije~i i o ustavnim reformama, liberalizaciji viznog re`ima, te o budu}nosti OHR-a, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. postoji druga opcija. Moratinos i Stajnberg nalaze se u posjeti BiH kako bi dali podstreka i ubrzali pomake BiH prema euroatlantskim integracijama, saop}eno je iz OHR-a.

Alma (u sredini) sa sestrom i bratom: Nadaju se najboljem

Panika i strah
Transplantacija srca u hanoverskoj klinici ko{ta 220.000 eura, dok je cijena ugradnje vje{ta~kog srca (s kojim se zbog pogor{anog stanja ~eka na srce donora) 155.000 eura. - Nismo ni znali da bi mo`da na{oj Almi trebalo vje{ta~ko srce
Volonek: Ponudio pregled

Portparol {panskog predsjedni{tva EU

Galjak: Mogu} nastavak „butmirskog procesa“
Evropska unija i SAD zala`u se za reforme u Bosni i Hercegovini , ali odlu~uju}e poteze moraju da vuku lokalni politi~ari, a ako bude potrebno, bit }e organiziran i nastavak „butmirskog procesa“, najavila je portparol {panskog predsjedni{tva EU Kristina Galjak. - Ministar vanjskih poslova [panije Migel Anhel Moratinos (Mighuel Angel) namjerava tokom posjete BiH lokalnim politi~kim liderima prenijeti jasnu poruku: on }e ukazati na zalaganje EU kada je u pitanju stabilizacija i napredak BiH, ali }e tra`iti i napredak u procesu reformi u toj zemlji - reZbog viznog re`ima Alma se morala vratiti u BiH, ali ona i dalje s roditeljima, sestrom Jasminom i bratom Ejubom i{~ekuje poziv iz Be~a. - U Be~ smo oti{li, jer je dr. Manfred Marks (Marx) s be~ke klinike polovinom decembra pro{le godine, nakon pregleda Alme, napisao da je njeno stanje te{ko i da je jedina alternativa za na{e dijete hitna transplantacija obja{njavaju Rejhana i Elvir. Nakon smrti 19-godi{njeg Adi-

ako joj se stanje pogor{a. Nije nam to niko rekao. Nakon te informacije uhvatila nas je panika, strah, osjetili smo da sutra niko ne bi bio odgovoran da se dogodi tragedija. Zbog toga smo sami preduzeli inicijativu i borit }emo se za na{e dijete do kraja - ka`u Rejhana i Elvir. kontaktirali smo i kliniku u Hanoveru, koja je pro{le godine obavila 75 transplantacija srca i ~ekamo njihov odgovor. Jednostavno, borimo se, ne `elimo da do|emo u situaciju u kojoj se na{ao rahmetli Adis - da je na listi, da ima obezbije|ena sredstva i da sve to, na kraju, bude uzalud - ka`e Almin otac Elvir. Ju~era{nji poziv dr. Voloneka iz Be~a podgrijao je nade Had`i}a da bi Alma uskoro mogla biti podvrgnuta operaciji i da bi s novim srcem mogla nastaviti M. DEDI] `ivjeti.

sa Junuzovi}a, koji je kao i Alma ~ekao na novo srce, Had`i}i su jo{ vi{e ubije|eni da moraju sami preduzimati inicijativu.

Podgrijane nade
Tako je tokom njihovog boravka u Be~u odr`an i „BH bal“ na kojem su tako|er prikupljana sredstva za Alminu transplantaciju. Tu su njeni roditelji upoznali njema~ku humanitarku iranskog porijekla [eherzadu Vakilzadeh, koja je obe}ala pomo}. - Uz pomo} gospo|e Vakilzadeh,

Galjak: Napredak BiH

kla je Galjak za „Deutsche Welle“, prenio je Tanjug.

Delegacija MMF-a stigla u BiH

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Ekskluzivno: Otkrivamo tajne posjete An|eline \oli!
- Vlade na{ih kantona, a da ne pri~am o entitetima i dr`avi BiH imaju mnogo vi{e novca nego Bred i An|elina zajedno, i prava je sramota {to smo do`ivjeli da na{im gra|anima, raseljenima i izbjeglicama u isto~noj Bosni moraju dolaziti stranci da im udijele sadaku koja je samo kratkoro~no olak{anje mu(kladnica) ka. Nehumana vlast.

Razgovori o tehni~kim pitanjima aran`mana
Misija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) iz Va{ingtona zapo~ela je ju~er tehni~ke konsultacije sa bh. zvani~nicima o provedbi stand-by aran`mana s Bosnom i Hercegovinom. Kako saznajemo, misija koju predvodi {ef Odjela MMF-a za BiH Kostas Hristu (Costas Christou) ve} ju~er je imala sastanke na tehni~kom nivou s predstavnicima Ministarstva finansija i drugih bh. institucija. Ovom prilikom se ne radi o reviziji aran`mana, nego o redovnoj misiji pra}enja saradnje u okviru aran`mana. Sastanci koji }e uklju~iti i razgovore s premijerima i ministrima finansija trajat }e do kraja T. L. ove sedmice.

LOTO

3

7

11

15

17

19

JOKER 517793 430185

Hristu: Pra}enje aran`mana

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

SKANDALOZNO Zbog odugovla~enja s prihvatanjem prijedloga

„BH Airlines“ odustaje od letova za Banju Luku?
Mogli bismo se okrenuti ka nekoj drugoj destinaciji, ka`e Re~ica se nije izjasnio o ponudi aviokompanije
Kompanija „BH Airlines“ mogla bi odustati od namjere da uspostavi direktnu liniju izme|u Sarajeva i Banje Luke ~iji je po~etak bio najavljen za 1. maj, zbog odugovla~enja banjalu~kog aerodroma da se izjasni o ovoj ponudi, saznaje „Dnevni avaz“.

Prepla}eni bankar
Pod nadzorom Agencije na ~ijem je ~elu od njenog osnivanja 1996. godine Zlatko Bar{, FBiH ostala je bez ijedne doma}e banke
Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Zlatko Bar{, prema informacijama premijera Mustafe Mujezinovi}a, najskuplji je „administrativni pregalac“ u institucijama FBiH. Njegova pla}a, neto, dodu{e (kolika li je bruto samo Bog zna), iznosi vi{e od devet hiljada konvertibilnih maraka, odnosno vi{e od tri pla}e samog federalnog premijera, ili trideset prosje~nih bosanskih penzija! Uh!!! Premijer nas, naravno, nije informirao (valjda nije imao srca da nam i to saop}i) da su pojedina~ne naknade ~lanova Upravnog odbora ove agencije izme|u 2.500 i 3.000 KM, te da ni on niti bilo ko u dr`avi ne zna {ta ovi ljudi zaista rade i ~emu slu`e. Agencija za bankarstvo FBiH je zakonski utemeljena radi unapre|enja sigurnosti, kvaliteta i zakonskog poslovanja tr`i{no orijentiranog stabilnog bankarskog i mikrokreditnog sistema FBiH, hvale se na web-stranici njeni uposlenici. Sve sama la` do la`i! Pa zar pod nadzorom ove agencije, na ~ijem je ~elu od njenog osnivanja 1996. godine „ekonomski stru~njak iz ^apljine“ Zlatko Bar{, u FBiH nisu otete sve njene banke, odnosno predate u ruke bankarskim guliko`ama i me|unarodnim kriminalcima iz Hrvatske i Slovenije? Jesu! I ne samo to. Umjesto da gradi „stabilan bankarski i mikrokreditni sistem“, kako la`u na svojoj web-stranici, Agencija je doprinijela osnivanju moderne zlo~ina~ke organizacije u liku desetina mikrokreditnih organizacija ~iji su vlasnici na kamatama uzetim, uglavnom, od bo{nja~ke sirotinje i malverzacijama kojima nikakva policija ne mo`e stati ukraj, izgradili sebi nevi|ena carstva. Sve one koji ne znaju za{to postoji Agencija za bankarstvo i njen direktor Zlatko Bar{, treba podsjetiti na slu~aj Komercijalne banke u Tuzli od prije deset godina, kada je ova banka, nakon nikada istra`enih talova s hrvatskom Inom, preko no}i osvanula u vlasni{tvu hrvatskih bankara. Kako, to zna upravo Bar{, koji je nadgledao zakonitost ovog slu~aja. Za to {to Zlatko Bar{ u nekoliko mandata sjedi na ~elu Agencije za bankarstvo i prima najvi{u pla}u u Federaciji ne treba kriviti njega. On je samo dio tala federalnih partnera u vlasti, odnosno zarez izme|u interesa grupe bo{nja~kih i hrvatskih politi~kih probisvijeta koji su federalni dio dr`ave doveli do bankarskog, finansijskog i svakog drugog sloma.

Aerodrom

Nestaje strpljenja
Iako su jo{ prije mjesec najavljivali da }e „odluku donijeti naredne sedmice“, predstavnici Aerodroma Banja Luka jo{ se nisu izjasnili da li prihvataju ponudu. Pored toga, iz aviokompanije su u nekoliko navrata tra`ili sastanak s nadle`nim osobama iz RS, ali do njega nikada nije do{lo. U „BH Airlinesu“ zbog toga ve} gube strpljenje. - To ve} dosta dugo traje, sva ta pri~a. Ako sve ne bude funkcioniralo na obostrano zadovoljstvo, onda }emo se okrenuti ka nekoj drugoj destinaciji - kazao je ju~er za „Avaz“ direktor „BH Airlinesa“ Nud`eim Re~ica. Dodao je da „postoji destinacija koliko ho}ete, od Skoplja, Rima, pa nadalje“. Dosada{nji direktor Aerodroma Banja Luka Velimir Bobi} ju~er nije `elio davati komentare o ovoj

Re~ica: Postoji mnogo destinacija

temi jer se, kako nam je kazao, ve} sedam dana ne nalazi na toj poziciji. Potvrdio nam je da odluka o pri-

hvatanju ponude jo{ nije donesena. Novi direktor jo{ nije izabran.

Vlada „neutralna“
Marinko Biljanovi}, pomo}nik ministra saobra}aja i veza RS, kazao je za na{ list da se Vlada ne `eli mije{ati u ovo pitanje, ve} da je na Upravi Aerodroma da donese odluku. Kako je rekao, jedino {to je sugerirano iz Vlade je da bi se trebala zadr`ati jedina direktna me|unarodna linija koju Banja Luka ima, a to je ona s Cirihom. Nju „dr`i“ upravo „BH Airlines“, ali bi bila ukinuta u sklopu novog aran`mana, jer bi se saobra}aj iz Banje Luke za Cirih preusmjerio preko Sarajeva.

Dnevni letovi
Ina~e, planirano je upostavljanje dnevnih letova u oba smjera, ujutro iz Banje Luke, a nave~er iz Sarajeva, te jo{ ~etiri leta sedmi~no oko podneva. Pored toga {to bi dva najve}a bh. grada bila izuzetno povezana, Banjalu~anima bi to otvorilo mogu}nost da putuju na veliki broj svjetskih destinacija, uz zadr`avanje u Sarajevu od svega sat ili dva. G. MRKI]

PORTAL

www.dnevniavaz.ba

Pri~om o zahtjevima MMF-a prevarili borce
Pitanje: Da li je Vlada FBiH odga|anjem reguliranja pla}a administracije prevarila borce kojima je smanjila naknade pozivaju}i se na obaveze prema MMF-u?
A) DA 78% B) NE 17% C) Ne znam 5%

Bez razloga odgo|eno ro~i{te na Op}inskom sudu Sarajevo

Nastavlja se trakavica s privatizacijom „Feroelektra“
Novo ro~i{te 12. aprila
Nastavak pripremnog ro~i{ta za glavnu raspravu o raskidu ugovora o privatizaciji „Feroelektra“, koji je trebao biti odr`an na Privrednom odjelu Op}inskog suda Sarajevo, sutkinja Lejla Fazlagi} ju~er je ponovo odgodila iz nepoznatih razloga. Novo ro~i{te zakazano je za 12. april ove godine. Tako se trakavica s privatizacijom „Feroelektra“ ponovo nastavlja. Naime, pripremno ro~i{te bilo je prekinuto i 3. februara ove godine. Ina~e, raskid ugovora o privatizaciji s firmom „Stani} Invest“ iz Kre{eva zatra`ila je Agencija za privatizaciju u FBiH (APF). Agencija je podnijela tu`bu jer Stani}i nisu investirali u sarajevsku kompaniju, iako su preuzeli nje-

C B A

Protesti u skladi{tu u Sarajevu
ne vrijedne objekte, te zato {to su upravnu zgradu „Feroelektra“ u Titovoj ulici u Sarajevu nezakonito stavili pod hipoteku radi podizanja kredita od 4,8 miliona maraka. Radnici „Feroelektra“, koji su u {trajku zbog neisplate pla}a i drugih obaveza, ju~er su iskazali nezadovoljstvo zbog odga|anja sudskog ro~i{ta. Ina~e, Skup{tina Sindikata firme odlu~ila je sutra ili prekosutra organizirati novi protest, vjerovatno u skladi{tu „Feroelektra“. Kako nam je potvrdio predsjednik Sindikata firme Emin Kadi}, mogu}e je da idu}e sedmice bude blokirana ispostava preduF. V. ze}a u Mostaru.

Fazlagi}: Novo odga|anje

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 100.721 posjetioca.

4

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

aktuelno

EKONOMIJA Po~eo Sarajevo biznis forum

Uglednici odr`ali govore, investitori pitali za poreze
Erdoan u Sarajevu: Ne zaboraviti pro{lost

Posjeta supruge turskog premijera

Turski premijer Erdoan potencirao uklanjanje administrativnih prepreka
Premijer Turske Red`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) rekao je ju~er da BiH, ako `eli strane investicije, mora stabilizirati situaciju te ukloniti administrativne prepreke. Erdoan je ju~er govorio na prvom danu Sarajevo biznis foruma (SBF), investicijske konferencije na kojoj je bio klju~ni gost. Prema njegovim rije~ima, da bi neka zemlja investitorima bila interesantna za ulaganje, bitno je da je sigurna i stabilna. dni~ki snimak glavnih u~esnika koji je uobi~ajen za ovakve doga|aje. Nakon skoro dva sata ka{njenja, umjesto najavljenih Erdoana, turskog ministra vanjskih poslova Ahmeta Davutolua i biv{eg premijera Malezije Muhameda Mahatira, na pressu se pojavio Silajd`i} sa Svenom Alkalajem i Mustafom Mujezinovi}em te nekoliko gostiju predava~a koji su trebali odr`ati prezentacije, ali nisu jer je njihova sesija otkazana(!?).

Emina Erdoan potpisala Povelju Asocijacije ’Fatma’
Supruga premijera Turske Emina Erdoan (Erdogan) susrela se ju~er u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu s grupom djece {ehida BiH i tom prilikom potpisala je i Povelju Asocijacije „Fatma“, kao njen po~asni pokrovitelj. Emina Erdoan je podr`ala napore Asocijacije „Fatma“ u odgoju i obrazovanju djece {ehida i poginulih boraca, javila je Fena. - Mi smo pripadnici naroda koji cijeni solidarnost i uzajamnu pomo}. U aktivnostima ove asocijacije vidimo jedan od plemenitijih vidova te solidarnosti - kazala je Erdoan. Ona je istakla da pro{lost ne treba zaboravljati, ali da je potrebno okrenuti se prema budu}nosti, te da u tome veliku odgovornost i ulogu imaju udru`enja kakvo je i „Fatma“.

Jedna traka
Turski premijer ukazao je i na va`nost izgradnje autoputeva u BiH, isti~u}i da su „putevi s jednom trakom pro{lost“. Osim njega na plenarnom zasjedanju konferencije govorio je i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} te generalni sekretar Organizacije islamske konferencije Ekmeledin Ihsanolu (Ekmelledin Ihsanoglu). No, konferencija, najavljena kao najve}i investicioni doga|aj posljednjih godina u BiH, sude}i prema organizaciji prvog dana SBF-a, te{ko da }e opravdati o~ekivanja i dati neki konkretan

Konkretne stvari
Potom su na konferenciji, umjesto novinara, pitanja bh. zvani~nicima postavljali strani gosti. Jedan od njih koji se predstavio kao investitor iz Saudijske Arabije pitao je „ho}e li mu neko kona~no re}i ne{to konkretno“. - Mogu li ja znati kakvi su porezi ovdje, kakvo je sudstvo. To su konkretne stvari koje mene interesiraju, za{to bih ja ovdje ulo`io novac, a ne recimo u Singapur - kazao je. Tada je nastupio tajac me|u govornicima. Du`e od minute niko se nije osjetio pozvanim da odgovori. Ubrzo nakon toga Silajd`i} je napustio konferenciju za novinare ostaviv{i goste da odgovaraju na pitanja. Sli~no je pro{lo i drugo pitanje investitora koji je ulo`io novac, kako je rekao, u jedan projekt u BiH, ali je naveo da ima odre|enih administrativnih problema. Moderator konferencije presko~io je to pitanje. Sarajevo biznis forum bit }e nastavljen danas.
T. LAZOVI]

Posjeta turske delegacije

Na~elnik op}ine Kirikale u ’Merhametu’
Muslimansko dobrotvorno dru{tvo „Merhamet“ u Sarajevu posjetio je na~elnik op}ine Kirikale u Turskoj Veli Korkmaz sa svojim saradnicima. Cilj ove posjete je upoznavanje sa projektima ove humanitarne organi- Sarajevo: Sa sastanka u „Merhametu“ zacije, te pomo} u ponalni odbor „Merhameta“ ljoprivrednim projektima. Delegacija je sa predsta- Travnik, gdje se upoznala sa vnicima „Merhameta“ obi- projektima koje impleme{la „Merhametovo“ poljo- ntira ovaj Regionalni odprivredno imanje Ku~ice bor, saop}eno je iz „Merkod Zavidovi}a, te Regio- hameta“.

Erdoan na skupu: Bitne su sigurnost i stabilnost

(Foto: AFP)

rezultat, izuzimaju}i zna~aj posjete najvi{ih turskih zvani~nika. Probijanje planiranih ro-

kova sesija uzrokovalo je, izme|u ostalog, zbrku zbog najavljene konferencije za novinare. Otkazan je i zaje-

Nije do{ao ni direktor „El-D`azire“
Nakon {to je ranije u~e{}e na konferenciji otkazao premijer [panije Hoze Luis Zapatero (Jose), jo{ nekoliko o~ekivanih visokih gostiju nije stiglo. Umjesto Zapatera, danas bi jednoj od sesija trebao prisustvovati {panski ministar vanjskih poslova Migel Angel Moratinos. Posebno je interesantno da na konferenciju nije do{ao ni direktor katarske TV mre`e „El-D`azira“ Vedah Hanfar (Wedah). Organizatori su naveli da je Hanfar otkazao u~e{}e „zbog bolesti“, no prema nezvani~nim informacijama, Hanfar nije do{ao jer su iskrsli problemi zbog najavljene kupovine jedne TV stanice u BiH.

Milorad Dodik najavio u Banjoj Luci

SNSD predla`e osudu turskog genocida nad Ermenima
Poslanici SNSD-a u Parlamentu BiH predlo`it }e na usvajanje deklaraciju o osudi genocida Turske nad Ermenima, najavio je ju~er lider te stranke Milorad Dodik. - Ve} sutra (danas, op.a.) poslani~ka grupa SNSD-a predlo`it }e da Parlament BiH usvoji deklaraciju o osudi genocida Turske nad Ermenima u obliku kako to ~ine i druge zapadne zemlje - rekao je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci, javila je Fena. Tako|er, poslanici njegove stranke u Dr`avnom parlamentu predlo`it }e i „usvajanje zakona o zabrani kori{tenja sakrivenog lica za sve osobe u BiH“. - T zakon usvojen je u neaj kim evropskim zemljama i mislimo da se i mi trebamo pribli`avati evropskim standardima, pa }e stoga SNSD predlo`iti na usvajanje taj zakon i deklaraciju - rekao je Dodik.

Izmjene OHR-ovog zakona o pla}ama

Dr`avni stimulans sudijama i tu`iocima
Predvi|ene naknade za odvojen `ivot i tro{kove prijevoza s posla i na posao
Dr`ava je kona~no odlu~ila da nov~ano stimulira sudije i tu`ioce kako bi aplicirali na pozicije izvan mjesta njihovog prebivali{ta. Time bi trebalo biti omogu}eno postizanje adekvatne nacionalne zastupljenosti nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, odnosno efikasnije popunjavanje sistematizacije i imenovanja kvalitetnih kadrova. Ministarstvo finansija i trezora BiH, kako saznaje „Avaz“, dalo je pozitivno mi{ljenje na nacrt izmjena i dopuna Zakona o pla}ama i drugim naknadama u sudskim i tu`ila~kim institucijama na nivou BiH, koji je predlo`ilo Dr`avno ministarstvo pravde. Prema predlo`enom nacrtu, sudije i tu`ioci imali bi pravo na naknadu za odvojen `ivot i naknadu tro{kova smje{taja. Me|utim, uvjeti za ostvarivanje prava na ove naknade bili bi ure|ivani propisom koji na temelju ovog zakona donosi Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH, uz mi{ljenja Ministarstva pravde. Tako|er, nacrtom zakona je predvi|eno i da sudije, tu`ioci i stru~ni saradnik, koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivali{ta do mjesta rada na relaciji do 60 kilometara, imaju pravo na mjese~nu naknadu tro{kova prijevoza s posla i na posao. Nacrtom ovog zakona predlo`ene su naknade za odvojen `ivot i tro{kove identi~no kako to ure|uje Zakon o pla}ama i naknadama u institucijama BiH. Prema podacima VSTV-a, od ukupnog broja imenovanih nosilaca pravosudnih funkcija, njih 11,6 posto putuje od prebivali{ta do

Samo 24,2 posto gra|ana vjeruje vlasti
Centri civilnih inicijativa (CCI) prezentirali su ju~er u Banjoj Luci rezultate istra`ivanja u~e{}a gra|ana u dono{enju odluka u BiH na lokalnom nivou u pro{loj godini koji pokazuje najlo{ije rezultate od 2006. godine, uz konstantan pad svih parametara. Rezultati istra`ivanja pokazuju da samo 24,2 posto gra|ana ima povjerenja u lokalnu vlast, dok ih je 47 posto izrazilo zadovoljstvo radom lokalne vlasti, javila je Onasa.

Novi tro{ak za dr`avu od 300.472 KM
Svake godine VSTV bilje`i konstantan porast upra`njenih pozicija u sudovima i tu`ila{tvima, ka`e se u obrazlo`enju nacrta zakona i dodaje da bi izmjene postoje}eg zakona dr`avu ko{tale 300.472 marke.

OHR: Zakon donesen 2005.

mjesta rada vi{e od 60 kilometara. Ina~e, va`e}i zakon o pla}ama sudija i tu`ilaca donio je OHR 2005. godine.
S. RO@AJAC

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

5

EKSKLUZIVNO Ekmeledin Ihsanolu za „Dnevni avaz“

Rat je te{ko breme za politi~ke lidere BiH
Sada je vrijeme da se trezveno razmisli i analizira {ta je postignuto u posljednjih 18 godina, naglasio generalni sekretar Organizacije islamske konferencije
Sada je trenutak da BiH i njeni gra|ani trezveno razmisle o svemu, revidiraju i analiziraju {ta je to postignuto od stjecanja nezavisnosti do danas, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ generalni sekretar Organizacije islamske konferencije (OIC) Ekmeledin Ihsanolu (Ekmelledin Ihsanoglu).
Dodik: Po uzoru na notorne zlo~ince Karad`i}a i Mladi}a

Historijski teret
Prvi ~ovjek me|unarodne organizacije koja okuplja sve ve}inski muslimanske dr`ave prisustvovao je ju~er me|unarodnoj investicijskoj konferenciji. Ihsanolu je ve} godinama veliki prijatelj na{e zemlje te aktivno prati situaciju u BiH, koja ima posmatra~ki status u OIC-u. Prema rije~ima Ekmeledina Ihsanolua, klju~ni problem BiH je ~injenica da su se historijski teret koji nosi, a posebno doga|aji iz agresije i rata pokazali kao „te{ko breme za politi~ke lidere“. - Bosna i Hercegovina kao dr`ava postoji ve} dugo vremena, ali je kroz historiju ~esto bila privr`ena i priklju~ena drugim strukturama. Ta velika borba za izgradnju i o~uvanje bosanskog identiteta jo{ traje. Rat i sve ono {to se doga|alo posljednjih godina, posebno te{ko}e s kojima su se gra|ani suo~avali tokom rata, pokazali su se kao veliki i te`ak teret za ljude i dr`avu. To se posebno odnosi na njene predvodnike i politi~ke lidere - navodi Ihsanolu. ^elnik OIC-a, organizacije ko-

Li~nost dana

Milorad Dodik

Drski falsifikator
Nema prljave provokacije koju Dodik ne}e u~initi da bi maskirao odgovornost RS, njene vojske i policije za genocid u Srebrenici
Milorad Dodik ima ne{to talenta za politi~ke spletke i taktiku odr`anja na vlasti, ali njegove brutalne metode i neotesani javni nastupi nerijetko prelaze sve granice pristojnosti i dobrog ukusa. [tavi{e, u posljednje vrijeme ozbiljno prijeti da u omiljenom takmi~enju „srpskih patriota“, ekstremizmu i nacionalizmu, prestigne i svoje uzore, notorne zlo~ince Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a. Tako je ju~er srpski vo|a iz Lakta{a, o~ito nezadovoljan i nervozan zbog nedavnog usvajanja Deklaracije o Srebrenici u Skup{tini Srbije, najavio da }e poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Parlamentarnoj skup{tini BiH predlo`iti na usvajanje „deklaraciju o osudi genocida Turske nad Ermenima“. I ne samo to. Dodik tra`i da se na dr`avnom nivou usvoji i „zakon o zabrani kori{tenja sakrivenog lica za sve osobe u BiH“, pozivaju}i se na „evropske standarde“. Igraju}i na kartu niskih nacionalisti~kih strasti, Dodik na ovaj na~in ne samo da opasno truje predizbornu scenu u BiH i name}e nepostoje}e i nebitne teme za narode u BiH, nego pokazuje da je i drski falsifikator historije koji ne preza ni od najgnusnijih la`i samo da bi prikrio istinu o genocidu koji su vojska i policija RS po~inile nad Bo{njacima u Srebrenici, a {to je potvr|eno i presudom Me|unarodnog suda pravde u Hagu. Krvnik Ratko Mladi} ulaze}i u Srebrenicu u julu 1995. slavodobitno je rekao da je „oslobo|enje Srebrenice srpska osveta Turcima“. Danas Milorad Dodik tako|er pravi sli~ne guslarske paralele. Perfidnim negiranjem genocida u Srebrenici, iznenadnom brigom za pravoslavnu bra}u Ermene, te demonstriranjem iracionalne mr`nje prema Turcima, Dodik se jo{ jednom legitimirao kao zao duh politi~ke scene u BiH. F. MANDAL

Ihsanolu: Borba za izgradnju bosanskog identiteta jo{ traje

ja je odranije zauzela ~vrst stav o potrebi reformi, posebno kada je rije~ o ustavnoj strukturi u BiH,

isti~e da BiH mora prona}i svoj ritam promjena i razvoja, te nastaviti put ka Evropskoj uniji.

Veliki intelektualni potencijal
Ihsanolu posebno nagla{ava da su sve ostale dr`ave u regiji koje su nastale od biv{e Jugoslavije prona{le na~in, kako je rekao, da u odre|enom smislu prevazi|u pote{ko}e i da se to o~ekuje i od BiH. - Ljudi iz BiH imaju veliki intelektualni potencijal, to je neosporno. Intelektualci iz ove zemlje, svih politi~kih i nacionalnih struktura, morali bi zajedno sjesti i na}i viziju za budu}nost. To je rje{enje - ka`e Ihsanolu.

Vizija budu}nosti
- Sada je vrijeme i najbolji trenutak da se analizira i revidira {ta je to postignuto u posljednjih osamnaest godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Vrijeme da se iznova razmisli na trezven i novi na~in. Vrijeme da se sagleda vizija BiH i vizija bosanskog identiteta u budu}nosti - ka`e Ihsanolu.
T. LAZOVI]

Godi{njica ameri~kog priznanja na{e zemlje

Reis Ceri} razgovarao s Ihsanoluom

SAD neupitno podr`avaju integritet i suverenost BiH
Na dana{nji dan prije 18 godina Sjedinjene Dr`ave priznale su nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Uz anga`man SAD i aktivnu ulogu ameri~ke diplomatije, kasnije je u Dejtonu parafiran mirovni sporazum kojim je zaustavljen rat u BiH. Iz Ambasade SAD u BiH ju~er su za „Dnevni avaz“ podsjetili da su Sjedinjene Dr`ave 7. aprila 1992. godine priznale BiH kao nezavisnu dr`avu. - Od tada se na{a politika prema BiH nije promijenila, a to je da mi neupitno podr`avamo teritorijalni integritet i suverenost BiH -

Podr{ka po{tivanju Zakona o slobodi religija
Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} primio je ju~er Ekmeledina Ihsanolua (Ekmelledin Ihsanoglu), generalnog sekretara Organizacije islamske konferencije (OIC), koji se interesirao za polo`aj IZBiH, saop}ila je Mina. Ihsanolu je izrazio podr{ku po{tivanju Zakona o slobodi religija i zalo`io se da ugovor izme|u dr`ave i Islamske zajednice bude u duhu jednakopravnosti svih, onako kako je predvi|eno Zakonom. Reis Ceri} zahvalio je Ihsanoluu za podr{ku u gradnji studentskog doma na Vrbanju{i u Sarajevu i zamolio ga da s pozicije generalnog sekretara OIC-a uka`e muslimanskom svijetu na probleme u BiH, kao {to su pitanje povratka, siroma{tva i nezaposlenosti, te da u svojim kontaktima s

Ambasada SAD: Politika prema BiH nije promijenjena

kazali su iz Ambasade SAD u BiH povodom godi{njice priznanja na{e zemlje. T. L.

Ste~eni uvjeti za rad privrednih sudova
Reis Ceri}: Ukazati na probleme BiH

imu}nima u ekonomski razvijenim zemljama, posebno u ara-

pskom Zaljevu, apelira da se investira u BiH.

Ministar pravde RS D`erard Selman izjavio je ju~er da su ste~eni svi neophodni uvjeti da okru`ni privredni i Vi{i privredni sud u RS mogu po~eti s radom 1. maja. Sjedi{ta okru`nih privrednih sudova su u Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini, Isto~nom Sarajevu i Trebinju i njihova je nadle`nost rje{avanje privrednih sporova, ste~aja, likvidacije i registracije preduze}a, javila je Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

mozaik

NAJAVE Udru`enje prometnika naftnih derivata

Poskupljuje gorivo u FBiH
Prema novim cjenovnicima, dizel euro 5 i BMB 98 poskupjet }e za tri, a dizel euro 4 i BMB 95 za ~etiri feninga
Distributeri naftnih derivata u Federaciji BiH u narednim danima pove}at }e cijene goriva na benzinskim pumpama, re~eno je „Dnevnom avazu“ u Udru`enju prometnika naftnih derivata FBiH. Prema novim cjenovnicima koji su dostavljeni Federalnom ministarstvu trgovine, dizel euro 5 i BMB 98 poskupjet }e za tri, a dizel euro 4 i BMB 95 za ~etiri feninga. - Poskupljenje goriva u FBiH uzrokovano je pove}anjem rafinerijskih cijena derivata od kojih distributeri nabavljaju gorivo, poskupljenjem barela (159 litara) nafte na svjetskim tr`i{tima, te vi{im cijenama goriva u svim zemljama okru`enja - rekla nam je Amela Ke~o, sekretar Udru`enja prometnika naftnih derivata FBiH. Nafta{i ka`u da je u posljednjih mjesec i po do{lo do pove}anja ciMa u {kolskoj klupi

Uporna Kineskinja

Upisala se u osnovnu {kolu u 102. godini
Ma D`ijud`ijan (102) postala je najstarija u~enica na svijetu krenuv{i u prvi razred osnovne {kole u Kini. Starica je ve} sa 13 godina po~ela raditi u proizvodnji pamuka, ali je oduvijek `eljela da se obrazuje. - Sretna sam, jer kona~no mogu da ostvarim svoj san i idem u {kolu - rekla je Ma za list „Qilu“. U~iteljica ju je nakon nastave upitala kako joj se svidjelo, a Ma je sa odu{evljenjem zahvalila njoj i kolegama te obe}ala da }e marljivo u~iti. S obzirom na godine, Ma mora koristiti slu{ni aparat kako bi ~ula {ta u~iteljica govori, a ~ita uz pomo} pove}ala. Potpuno je nepismena, a uprava {kole rekla joj je da na nastavu mo`e dolaziti kad god ho}e i kada joj zdravlje to dopu{ta. Ma se udala sa 18 godina te odgojila devetero djece, od kojih je sedmero zavr{ilo fakultet.

Benzinska pumpa: Nastavak trenda poskupljenja

jena kako na svjetskom tr`i{tu sirove nafte, tako i u rafinerijskih, a

prognoze su da }e taj trend biti naI. [m. stavljen.

Ambiciozni planovi

Edin Heganovi} godinu se bori s te{kim oboljenjem

Trinaestogodi{njak namjerava osvojiti Mont Everest
Jedan 13-godi{nji dje~ak iz Kalifornije, koji je rije{io da osvoji najvi{e vrhove na svih sedam kontinenata, najavio je da se uskoro namjerava popeti na krov svijeta Mont Everest. Ako D`ordan Romero (Jordan) uspije u svom naumu, postat }e najmla|a osoba koja se uspjela popeti na tu planinu. Amerikanac }e krenuti u poduhvat sa svojim ocem i o~evom djevojkom. Ekspedicija }e ko{tati 150.000 dolara.

Policajcu iz Jajca hitno treba transplantacija jetre
U decembru sam ve} bio na pregledima na klinici u Njema~koj, rekli su da me mogu operisati, ka`e Heganovi}
Policajcu iz Jajca Edinu Heganovi}u (40) prije godinu ljekari su dijagnosticirali cirozu jetre, nakon ~ega se njegovo zdravstveno stanje znatno pogor{alo, te mu je hitno potrebna transplantacija zbog toga {to su mu ugro`eni i ostali vitalni organi. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Heganovi} je rekao da je ve} prona{ao kliniku u Njema~koj koja je spremna uraditi ovaj operativni zahvat, ali da je jedina prepreka novac kojeg od svoje policijske pla}e ne mo`e osigurati. - Ve} godinu obilazim na{e klinike, ali na`alost doktori su mi rekli da se operacija kod nas ne mo`e uraditi i da se to mora obaviti u nekom od evropskih medicinskih centara. U kontaktu sam s klinikom iz njema~kog grada Jena i od njih imam pozivno pismo za operaciju. ^im uplatim novac mogu oti}i tamo. U decembru sam ve} bio na klinici na pregledima i dali su mi garanciju da me mogu operisati - ka`e Heganovi}. Ovaj policajac `ivi sa suprugom koja nije zaposlena, a njegova bolest i konstantno odsustvo s posla dodatno su iscrpili ku}ni bud`et, pa se morao i kreditno zadu`iti. Da bi ljekari u Njema~koj uradili operaciju i spasili njegov `ivot, Edin mora prikupiti 124.185 eura. Akcijom njegove porodice, kolega, sugra|ana iz inozemstva, do sada je prikupljeno oko 57.000 eura, a iz Federalnog MUP-a su apelirali, s obzirom na tradicionalnu spremnost policije da pomogne kolegama u nevolji, da to u okviru svojih mogu}nosti urade i ovaj put. Iz MUP-a apeliraju i na sve druge ljude dobre volje da se ne oglu{e na vapaj za pomo} porodiE. GORINJAC ce Heganovi}.

Romero: Pratit }e ga otac

Odluka vlasti u Tirani

Albanija rasprodaje stare podmornice
Albanija je odlu~ila da podmornice, koje ima u sastavu svoje ratne mornarice jo{ od vremena saradnje sa biv{im Sovjetskim savezom, rasproda kao staro `eljezo. Tirana ima ~etiri takve podmornice, koje su joj preostale kada je re`im Envera Hod`e krajem pedesetih godina pro{log stolje}a raskrstio veze sa komunisti~kim re`imom u Moskvi. Dvije }e sada biti prodate kao staro `eljezo, jedna je ve} potonula, dok }e ~etvrta biti pretvorena u muzej koji bi svjedo~io o „velikoj albanskoj pobjedi“ nad mo}nim SSSR-om. Te su podmornice nekada bile ponos albanske ratne mornarice i imale su mnoge tajne misije u cijelom Mediteranu {ezdesetih i sedamdesetih godina. Do rasprodaje podmornica dolazi u isto vrijeme kada je u Albaniju stigla prva moderna podmornica NATO-a.

Heganovi}: Zadu`io se zbog lije~enja

Kako se mo`e pomo}i
Svi oni koji `ele pomo}i lije~enje Edina Heganovi}a svoj doprinos mogu dati uplatom novca na `irora~un UniCredit banke broj: 3383602503788336, uz naznaku „pomo} za lije~enje Heganovi} Edinu“, te na devizni ra~un u eurima: 45468137111, swift code: UNCRBA22, Iban code: BA39 3383 6028 4186 3503.

Mrtvog ro|aka poku{ale ukrcati na avion
Britanska policija uhapsila je dvije `ene koje su poku{ale ukrcati na avion svog mrtvog ro|aka. Incident se dogodio u subotu na aerodromu u Liverpulu. ^etrdeset~etverogodi{njakinja i 66-godi{njakinja poku{ale su ukrcati svog mrtvog 91-godi{njeg ro|aka na avion i vratiti ga u Berlin, a da pri tome nisu obavijestile nadle`ne slu`be da je mu{karac preminuo, jer su `eljele izbje}i pla}anje tro{kova posebnog prijevoza. U svom naumu `ene su smislile filmski scenarij -mu{karca su posjele u invalidska kolica, stavile mu na lice sun~ane nao~ale te su rekle da spava. Radnici aerodroma pregledali su mu{karca i shvatili da je mrtav.

Zbog polipa i tumora na debelom crijevu

Safet Red`i} u bolnici
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH Safet Red`i} od ju~er se nalazi u Klini~kom centru u Tuzli zbog problema s debelim crijevom, odnosno krvarenja koje se u manjem obimu javlja i na `elucu. - Pretrage su pokazale da imam dva manja polipa i tumor na debelom crijevu, ali }e me ovdje u bolnici ponovo detaljno pregledati kako bi se utvrdilo da li se radi o malignom ili benignom oboljenju - izjavio je ju~er Red`i} za „Dnevni avaz“. Kako nam je prenio, bez obzira kakav nalaz biopsije bude, operacija }e biti neophodna i vrlo je mogu}e da }e ona biti izvr{ena ve} danas. Red`i} je prije desetak godina imao i sr~anih problema, zbog kojih su mu ugra|ena dva bajpasa. M. K.

Red`i}: Danas nalazi biopsije

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Stjepan Mesi}

FEDERACIJA BiH Usporedba februarskih cijena u pet gradova

Dodikove ideje su van pameti
Mesi}: Otvaranje granica

[i{anje najskuplje u Sarajevu, a pica i {nicla u Mostaru
Bi{}ani i Tuzlaci najvi{e moraju izdvojiti za boravak djece u vrti}u

- Kosovo kao dr`ava jeste ~injenica ma koliko se srbijanski politi~ari ljutili na mene. Oni javno zamjeraju Hrvatskoj to {to je priznala Kosovo, a za{to, onda, javno ne prigovaraju, recimo, Americi {to je to isto u~inila!? A Dodik kona~no mora shvatiti da vi{e nema mijenjanja granica. U vrijeme kada se granice Evrope otvaraju, on ima nekakve nerazumne ideje. To je izvan svake pameti.
(Biv{i hrvatski predsjednik za „Slobodnu Dalmaciju“)

Ivica Da~i}

Biznis je vo|en na nelegalan na~in
- Kada je rije~ o podru~ju Balkana, vrlo je te{ko boriti se protiv toga imaju}i u vidu da smo mi godinama ili vi{e decenija unazad bili mjesto gdje se biznis uglavnom vodio na jedan nelegalan na~in. Ustvari, sve je Da~i}: na jedan na~in bilo van zakona zato {to su nam bile za- Zavedene sankcije vedene sankcije.
(Srbijanski ministar unutra{njih poslova za „Vreme“)

Bata @ivojinovi}

Progla{avati `ivog ~ovjeka legendom je smije{no
@ivojinovi}: Najlak{i posao

- Progla{avati `ivog ~ovjeka legendom je smije{no. Legende su mrtvi ljudi koji su ne{to ostavili iza sebe. Nekome mo`da godi da ga nazivaju legendom, meni ne, jer to, onda, zna~i da je moje pro{lo. Iako se osje}am kao da imam 100 godina, ne}u uskoro u penziju, jer je moj posao najlak{i na svijetu.
(Glumac za „Press“)

[ta ka`u u narodu
Faksimil izvje{taja o prosje~nim cijenama

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Gra|anine{to bitipla}aju Sarajevo postane zanimljivo i niskoBiH u~injeno da najskuplje aviokarte - Kada }e
tamol...) s cijenom od 1,72 KM po kutiji bili najskuplji u Biha}u, dok je njihova prosje~na cijena u Zenici iznosila 0,83 KM. Tuzlaci su najvi{e novca (8,27 KM) trebali izdvojiti za kutiju tableta kao {to su „ranisan“, „ranibos“. Mostarci pla}aju najskuplji javni prijevoz, Bi{}ani i Tuzlaci najvi{e novca moraju izdvojiti za boravak djece u vrti}u, dok sarajevski frizeri najskuplje napla}uju svoje usluge. Mostarci najvi{e pla}aju i za obrok u restoranu, bar kada je u pitanju B. TURKOVI] pica ili {nicla. bud`etnim aviokompanijama, koje svoje usluge nude po povoljnim cijenama. Kao da nije dosta {to imamo vize, jo{ nas i visoke cijene aviokarata dodatno zatvaraju. Vlast ne radi ni{ta da privu~e prijevoznike, a gra|ani BiH i dalje pla}aju najskuplje karte u Evropi. (^italac S. S.)

Federalno ministarstvo trgovine objavilo je prosje~ne februarske cijene velikog broja artikala i usluga u FBiH i gradovima Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Biha}u. Prema tim podacima, prosje~na cijena kilograma p{eni~nog bra{na u FBiH je bila 1,20 KM, a ovaj je artikal najskuplji je u Biha}u s cijenom od 1,43 KM. I pored toga, kilogram hljeba s cijenom od 1,90 KM najjeftiniji je u ovom gradu, od pet posmatranih. Hljeb je najskuplji u Sarajevu (2,37 KM), dok njegova prosje~na cijena u FBiH iznosi 2,14 KM.

June}e i pile}e meso najskuplje je u Mostaru, dok ulje najskuplje pla}aju Bi{}ani. Kada su u pitanju slatki{i, ta~nije mlije~na ~okolada, ona je daleko najskuplja u Mostaru (19,90 KM/kg), dok je kilogram ovog artikla u drugim gradovima FBiH jeftiniji za vi{e od pet KM. Drvo za ogrjev u februaru je bilo najskuplje u Sarajevu s cijenom od 80 maraka po kubnom metru, dok su Zeni~ani za isto pla}ali 58,50 KM. Ministarstvo je objavilo i prosje~ne cijene tableta, pa su tako antipiretici (andol, aspirin, parace-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

7. 4. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Ko stoji iza plakata u Mostaru

Zasluge za dobru saradnju dr`ava

VRIJEME DANAS

BIHA] 17 BANJA LUKA 17 BR^KO 12 TUZLA 11 ZENICA 11 SARAJEVO 10
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U Mostaru su se ju~er na nekoliko mjesta pojavili plakati na kojima su iznesene te{ke optu`be na ra~un „BH Telecoma“ u kontekstu izgradnje objekta poslovnog centra ove kompanije u Sjevernom logoru, Mostar: Nova zgrada „BH Telecoma“ koja je u zavr{noj fazi. - Mjesto na kojem je na{ general Midhat Hujdur Hujke poginuo, sada je prozor podzemne gara`e u kojoj kriju svoje skupocjene automobile. Ako spomenika ne bude na dogovorenom mjestu do momenta otvaranja zgrade, prisiljeni smo da pozovemo na{e ~lanove da otka`u sve usluge „BH Telecoma“ - stoji na plakatu. Me|utim, u pojedinim bora~kim udru`enjima su se ogradili od ovog plakata. U JOB-u su nam kazali da ne znaju ni{ta o tome, dok nam je predsjednik Udru`enja „Zlatni ljiljani“ HNK Suad Muharemovi} rekao da ne stoji iza ovih natpisa. - Projektom izgradnje zgrade „BH Telecoma“ i „BH Po{te“ u Mostaru predvi|eno je obilje`avanje mjesta pogibije generala Midhata Hujdura Hujke. Trenutno je u izradi idejno rje{enje kojim je predvi|ena izgradnja spomen-~esme s plo~om, te parka s klupama i rasvjetom na mjestu pogibije - saop}ili su nam iz Odjela za odnose s javno{}u „BH Telecoma“. A. Du.

Optu`be na ra~un „BH Telecoma“ Medaga Hod`i} po~asni zbog spomenika generalu Hujki konzul BiH u Italiji
Dugogodi{nji prijatelj, donator i sponzor Udru`enja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ i uspje{ni privrednik rodom iz Jajca Medaga Hod`i} u ~etvrtak }e i zvani~no biti imenovan za po~asnog konzula na{e zemlje u Italiji, rekli su nam iz ovog udru`enja. Hod`i} od 1996. godine `ivi u Italiji gdje ima svoju firmu, a titulu po~asnog ko- Hod`i}: Uspje{ni nzula dobio je zahvaljuju}i poduzetnik u Italiji svom anga`manu na promoviranju BiH u toj zemlji, kao i zbog pomo}i u izgradnji dobrih privrednih i ekonomskih odnosa izme|u dvije zemlje. - U razgovoru sa ~lanovima Udru`enja, uz zainteresiranost za teku}e i budu}e aktivnosti, Hod`i} je naglasio da imenovanje za po~asnog konzula do`ivljava manje privilegijom, a znatno vi{e odgovorno{}u u nastojanjima za prepoznavanje i unapre|enje odnosa izme|u Italije i Bosne i Hercegovine - ka`u u Udru`enju „Obrazovanje gradi BiH“. Uz prisustvo politi~kih, kulturnih i vjerskih li~nosti i nevladinih organizacija u BiH, te predstavnika Italijanske ambasade u na{oj zemlji, a u organizaciji Op}ine Jajce, Hod`i} }e sutra u Domu kulture u tom gradu i zvani~no biti imenovan za poE. G. ~asnog konzula.

Umjereno obla~no

O~ekuje se malo do umjereno LIVNO obla~no vrijeme i ne{to sun~anije u zapa11 dnim podru~jima i u Hercegovini, dok }e u centralnim i isto~nim dijelovima u jutarnjim satima biti ne{to vi{e oblaka gdje mo`e pasti i malo ki{e. Po kotlinama i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

18 MOSTAR

GORA@DE 10

NEUM 19

SRIJEDA
7. 4. 2010.

^ETVRTAK
8. 4. 2010.

PETAK
9. 4. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -20C do 80C
DNEVNE TEMPERATURE

od -1 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 20C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

od 80C do 190C

od 120C do 200C

od 100C do 200C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Ugodnije }e biti nego prethodnih dana, naro~ito u Hercegovini, Krajini i na sjeveru, {to bi kod ve}ine stanovni{tva trebalo popraviti raspolo`enje. U centralnoj i isto~noj Bosni, uslijed ne{to du`eg zadr`avanja naoblake u prvom dijelu dana, mogu}e su slabije izra`ene tegobe kod osjetljivih osoba, dok bi poslije podne op}a slika trebala biti povoljnija. Neophodno je povesti ra~una o primjerenom odijevanju, s obzirom na to da }e, naro~ito jutro, biti svje`ije.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.18 Zalazak 19.20

7. 4. 2010.
Izlazak 2.55 Zalazak 12.28

Brzo - kratko
MO i Zajedni~ki {tab OSBiH

8

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

teme

Prijem povodom Uskrsa i Vaskrsa
U Domu Oru`anih snaga BiH ju~er je odr`an prijem povodom Uskrsa i Vaskrsa, kojem su prisustvovali pripadnici Ministarstva odbrane i OSBiH, predstavnici vjerskih zajednica u BiH te li~nosti iz javnog, diplomatskog i kulturnog miljea BiH. Organizatori prijema su Ured katoli~kog du{obri`ni{tva i Kancelarija pravoslavnog du{ebri`ni{tva. Dom OSBiH u Sarajevu: Sa prijema Prijemu je prisustvovao i ministar odbrane Selmo Cikoti} sa saradnicima, na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH generalpukovnik Miladin Miloj~i} s najvi{im du`nosnicima i generalskim korom OSBiH, prenijela je Fena.

BLOKADE Iako EU insistira na dr`avnom zakonu

[piri} ne da dr`avi da kontrolira banke!
Zakon o superviziji sprije~io bi nelegalno dizanje kamata u BiH, ka`e Kasumovi}
Blokade iz RS koje su proteklih godina sprije~ile usvajanje dr`avnih zakona neophodnih za normalno funkcioniranje BiH najve}im dijelom su doprinijele pora`avaju}em procentu (40 posto) ispunjavanja obaveza na putu prema EU. Jedan od najva`nijih zahtjeva iz Evropskog partnerstva

Regulatorni mehanizmi
Zakon o superviziji predvi|a formiranje nadzornog organa nad bankama, a njegova primjena sprije~ila bi mnoge malverzacije koje su do sada ra|ene u re`iji banaka. na kojem insistira Brisel jeste uvo|enje kontrole u haoti~ni bankarski sistem u BiH kojom bi se sprije~ilo nelegalno dizanje kamata. Ministarstvo finansija BiH je jo{ prije dvije godine napravilo nacrt zakona o superviziKasumovi}: Blokada na djelu

Ekranizacija islamske kulturno-vjerske manifestacije

Uskoro snimanje filma „San o Ajvatovici“
Historija i tradicija „Ajvatovice“, najve}e islamske kulturno-vjerske manifestacije u Evropi, ove godine }e prvi put biti ovjekovje~ena filmskim projektom. Naime, dokumentarno-igrani film „San o Ajvatovici“ }e putem dokumentarnih prikaza, ali i igranih scena, prikazati legendu o Ajvaz-dedi, njegovu dovu Allahu, d`. {., te njegovo zalaganje za dobrobit naroda tog kraja. - Po~etak snimanja filma „San o Ajvatovici“ planiran je za mart na {irem podru~ju grada Prusca. Glavnu ulogu tuma~it }e glumac Admir Glamo~ak, a u okviru samog filma bit }e izvedena i jedna od najljep{ih ilahija o vodi u izvedbi sopranistice Lejle Jusi}, potvrdio je Senad Be~i}, predstavnik agencije Mark IN. Plakat budu}eg filma

- Usvajanjem ovog zakona BiH bi imala mehanizme da sprije~i banke da nedozvoljeno i nekorektno di`u kamate - ka`e Kasumovi}. ji, ali se predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} potrudio da on nikada ne ugleda svjetlo dana. - [piri} je zakon skinuo s dnevnog reda uz obrazlo`enje da to nije u nadle`nosti dr`ave ve} entiteta. ^ak su i u Briselu u dva navrata pitali za to, ali sam objasnio da ga ne mo`emo usvojiti bez me|unarodnog pritiska - rekao je ju~er za „Avaz“ zamjenik dr`avnog ministra finansija Fuad Kasumovi}. On tvrdi da je njegovo ministarstvo napravilo nacrt zakona u skladu s evropskim praksama i da se njime ni na koji na~in ne bi smanjio utjecaj entiteta. Samo bi, za razliku od sada{njeg stanja, bila ve}a sigurnost i gra|ana i baS. RO@AJAC naka.

Ministar unutra{njih poslova Stanislav ^a|o

Policija RS najbolja u BiH
Ministar unutra{njih poslova RS Stanislav ^a|o rekao je ju~er, povodom obilje`avanja 18 godina postojanja policije RS, da se ova institucija razvila u najbolju bezbjednosnu instituciju u BiH spremnu da odgovori na sve postavljene zadatke. Govore}i o imenovanju novog direktora policije RS ^a|o je rekao da }e novi direktor biti izabran u zakonski definisanim rokovima, javila je Onasa. ^a|o: Izbor Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik kazao je da je policija RS va`na ne samo za bezbjednost gra|ana RS direktora nego i zato {to je element koji dokazuje autonomiju i samostalnost RS u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Pismo gradona~elniku Aliji Behmenu

Reagiranje NVO, crkava i vjerskih zajednica

„ASA Group“: Investicije u Sarajevu blokiraju korumpirani politi~ari
Krajnje je vrijeme da se privrednici oslobode okova lo{ih politi~ara, tvrdi se u pismu
Nakon {to je gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen ustvrdio da ne}e biti legalizacije nelegalne gradnje u glavnom gradu BiH i da „ne}e podle}i pritiscima privatizacijske mafije“, te optu`io direktora „ASA Groupa“ Nihada Imamovi}a da je nezakonito izgradio objekt povr{ine 20 hiljada kvadratnih metara, prozvana kompanija uputila je ju~er otvoreno pismo Gradskoj upravi. U pismu „ASA Groupa“ isti~e se da je Behmen li~no 29. juna pro{le godine potpisao Zaklju~ak kojim se utvr|uje Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipa{in Most VII“ i predla`e Gradskom vije}u da donese odluku, {to je bilo neophodno za nastavak izgradnje objekta na Otoci kojeg gradi „ASA Group“. - Vi{emilionska investicija ASA grupacije je blokirana zbog nekoliko korumpiranih javnih slu`benika, tako da }e na{ poslovni sistem

Prvo zakon, pa podjela imovine BiH
Nevladine organizacije-udru`enja i nacionalna kulturno-prosvjetna dru{tva, crkve i vjerske zajednice zastupljene Me|ureligijskim vije}em BiH kategori~ki tra`e od Parlamenta BiH da se u 2010. donese zakon o denacionalizaciji-restituciji, a insistiraju da Ministarstvo pravde BiH, kao predlaga~ tog zakona, {to prije organizira javnu raspravu s predstavnicima organizacija koje se anga`iraju na povratu ranije oduzete imovine izvornih vlasnika. U izjavi, koju potpisuje radno predsjedni{tvo sastanka, Ko`emjakin: Boris Ko`emjakin, Miro Peri} i Tomislav Batini}, za- Jedan od pohtijeva se da u prijedlog zakona bude unesena odredba tpisnika izjave o povratu stanova, bez ikakvih ograni~enja, kao dio ukupnog imovinskog paketa koji podlije`e denacionalizaciji-restituciji. Insistira se i na dono{enju odgovaraju}eg pravnog akta koji bi onemogu}io podjelu dr`avne imovine i njenu privatizaciju do dono{enja zakona o denacionalizaciji-restituciji.

Behmen: Pritisak mafije

Imamovi}: Nema politi~ke pozadine

Novi zahtjev paljanskog krvoloka

Karad`i} tra`i obustavu su|enja
Radovan Karad`i} zatra`io je ju~er od Ha{kog tribunala da obustavi postupak protiv njega, istakav{i da je prihvatanje ve} presu|enih ~injenica i ranijih izjava svjedoka ugrozilo njegovo pravo na po{teno su|enje. - Sudsko vije}e ima pravo da obustavi postupak kada bi nastavak su|enja ugrozio osnovna prava optu`enog - navodi se u prijedlogu biv{eg predsjednika RS, prenosi Birn.

tra`iti odgovaraju}u za{titu i kompenzaciju kod nadle`nih institucija - navodi se u pismu. „ASA Group“ isti~e da je u trenutku kada se slavi 65 godina od oslobo|enja Sarajeva „krajnje vrijeme da se privrednici oslobode

okova lo{ih politi~ara, koji ko~e ekonomski napredak i otvaranje novih radnih mjesta“. Tvrde da ne postoji politi~ka pozadina ovog slu~aja, ve} isklju~ivo poku{aj borbe protiv korupcije koja izjeda F. V. bh. dru{tvo.

[etnja od Trga Krajine do Vlade RS

Tu`ila{tvo za \uki}a tra`i ve}u kaznu
Pred Apelacionim vije}em Suda BiH Dr`avno tu`ila{tvo i odbrana iznijeli su `albe na prvostepenu presudu kojom je Novak \uki} osu|en na 25 godina dugotrajnog zatvora zbog granatiranja Tuzle u maju 1995. godine, javio je Birn.

Radnici „Oslobo|enja“ ponovo protestiraju
Radnici banjalu~kog „Oslobo|enja“ ponovo su ju~er protestnom {etnjom od Trga Krajine do zgrade Vlade RS upozorili na te`ak polo`aj u kojem se trenutno nalaze, uz poruku da ne}e odustati od protesta sve dok im se uplate pla}e i doprinosi za pet mjeseci 2009. i dva mjeseca ove godine. - Ova agonija predugo traje. Ne znamo {ta novi vlasnik, kompanija „Delta“, planira s nama, jer radimo u praznim objektima, nemamo struje ni vode i zato tra`imo da nam Vlada RS pomogne - kazala je predsjednica Sindikata „Oslobo|enja“ Zora StojanoB. S. vi}.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

9

PROBLEMI Suada Ahmetovi} bori se 12 godina za stan

Mu`a su mi otjerali u smrt, mene ne}e!
Union banka isti stan dodijelila i D`emalu Hrelji iz Zenice Ustavni sud donio odluku da su Hrelje nosioci stanarskog prava, tvrdi advokat Edina Jahi}
Komisija za popis: Ponovo bez dogovora

Suprotstavljeni stavovi u nadle`noj komisiji

Bo{njaci bi i popis dijaspore, RS to kategori~no odbija
Popis s etni~kim odrednicama instrument za legalizaciju etni~kog ~i{}enja
^lanovi Privremene komisije za izradu zakona o popisu stanovni{tva BiH ju~er su ponovo zastupali potpuno suprotstavljene stavove u vezi s ovim pitanjem. Dr`avni poslanici iz RS ostali su pri stavu da treba popisati etnokulturolo{ke karakteristike stanovni{tva u BiH, dok su iz FBiH odbijali to prihvatiti. - Popis s etni~kim odrednicama u ovom trenutku mogao bi poslu`iti kao instrument za legalizaciju etni~kog ~i{}enja. Predlo`io sam da se, ako se ve} insistira na etni~kom izja{njavanju, popi{u i cjelokupna dijaspora, izbjeglice i raseljene osobe prema mjestu prebivali{ta i da etni~ku strukturu svake teritorijalne jedinice ~ine ljudi koji tu trenutno `ive i izbjeglice i raseljeni - rekao je po zavr{etku sjednice ~lan Komisije Halid Genjac. Na koncu je usvojen zaklju~ak da Kolegij Privremene komisije u saradnji s direktorom Agencije za statistiku BiH Zdenkom Milinovi}em jo{ jednom razmotri do sada iznesene prijedloge. O rezultatima rada Kolegij bi ~lanove Privremene komisije trebao obavijestiti danas, za kada je dogovoreno i kona~no izja{njavanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH S. R. 2011. godine.

\enita i Suada Ahmetovi}: U novom stanu `ivjeli samo 15 dana

(Foto: S. Jordamovi})

Pravi kafkijanski proces Suada Ahmetovi} iz Sarajeva vodi ve} 12 godina kako bi dokazala da ima pravo na stan koji joj je 1998. dodijelila sarajevska Union banka nakon skoro 40 godina rada. Iako je uselila tek ~etiri godine kasnije, u novom stanu je `ivjela samo 15 dana, kada je iznenada delo`irana. Od tada `ivi kao podstanar s unukom i k}erkom \enitom, s kojom obilazi sudove kako bi vratila stan. Mu` Ibro je 2004. naprasno umro, jer mu, kako Suada ka`e, srce nije moglo izdr`ati svu nepravdu koja im je nanesena.

Potegnuli veze
Suada Ahmetovi} tvrdi da im je `ivot „zagor~ao“ D`emal Hrelja iz Zenice, koji je tako|er kao uposlenik Union banke isti stan

dobio jo{ 1988. godine. Me|utim, on je sve vrijeme `ivio u drugom stanu u Zenici, na koji od 1967. ima stanarsko pravo, {to, kako ka`e, zna~i da je bio nelegalni vi{estruki korisnik, jer nije u roku od 30 dana napustio stan u Zenici i uselio u stan u Sarajevu. Iako se ~inilo da je pravda ipak pobijedila jer je D`eniti Hrelji, D`emalovoj k}erki, koja je podnijela zahtjev kao ~lan obitelji, u nekoliko navrata odbijeno pravo na povrat stana, Ahmetovi}i se nikada nisu uspjeli vratiti u svoj dom. - Hrelje su podnijele zahtjev za otkup oba stana 2000. godine, iako nisu imali zakonsko pravo, i pored ku}e koju imaju. Ali, oni imaju pare i utjecaj i mogu raditi {ta ho}e. D`emalova sestra je sudija, k}erka i njen mu` rade u OHR-u.

Potegnuli su veze na sve strane. Tada{nji ministar Samir Silajd`i} sprije~io je provo|enje sudskih odluka o delo`aciji, zbog ~ega ga smatram najodgovornijim za 12 godina pakla u kojem `ivimo. Mu`a su mi otjerali u smrt, mene ne}e - ispri~ala nam je Ahmetovi}.

Nema posla, pla}a ni doprinosa

Odbijena `alba
I dok se Silajd`i} ne sje}a ovog slu~aja, Edina Jahi}, pravni zastupnik porodice Hrelja, tvrdi da je stvar rije{ena, jer je Ustavni sud presudio u korist njenih klijenata i donio odluku da su Hrelje nosioci stanarskog prava. - Union banka je podnijela tu`bu protiv D`emala i Vasvije Hrelje. Op}inski sud je to odbio, {to su potvrdili i Kantonalni i Vrhovni sud, a Ustavni sud odbacio apelaciju kao neosnovanu. Ahmetovi}i su, istina, dobili neko stanarsko rje{enje, ali su odlukom visokog predstavnika sva sli~na rje{enja poni{tena - kazala je Jahi}. Me|utim, Ahmetovi}i, koji su, kako ka`u, ve} godinama izlo`eni prijetnjama i pritiscima, ne odustaju, pa su se pro{le godine `alili Ustavnom sudu BiH. Odgovor jo{ ~ekaju.
F. KARALI]

Radnici TAT-a tra`e pomo} i od Vlade KS

Odluka donesena, pa preina~ena
Kantonalni sud donio je pet presuda u slu~aju stana Union banke, od kojih su ~etiri u korist Suade Ahmetovi}. Sutkinja Branka [or (Schorr) konstatirala je 2004. da D`emal Hrelja ni njegova k}erka D`enita nemaju pravo na stan u Sarajevu, jer je D`emalov dom sve ove godine bio stan u Zenici, ali kasnije mijenja mi{ljenje i u petoj presudi konstatira da je D`emal Hrelja podnio zahtjev za povrat stana u Sarajevu.

TAT: Radnici {trajkuju od februara

„Elektroprivreda HZHB“ demantirala premijera Mujezinovi}a

Pla}a direktora @ari}a 3.800, a ne 5.309 KM
„Elektroprivreda HZHB“ (EPHZHB) opovrgla je navode federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a kako direktor tog preduze}a ima pla}u 5.309 maraka. U pismu upu}enom premijeru, navodi se da je EPHZHB u vi{e navrata dostavljao Federalnoj vladi ta~ne podatke o visini pla}a ~lanova Uprave s preslikama platnih lista iz kojih se vidi da je pla}a direktora te kompanije Mate Matana @ari}a u februaru iznosila 3.085 KM (s minulim radom 3.818 KM), prenijela je Fena. Tako|er, u pismu EPHZHB demantira se tvrdnja premijera Mujezinovi}a da to javno preduze}e nije uplatilo dobit za 2008. godinu, te se od Mujezinovi}a tra`i izvinjenje „zbog prikazivanje ovoga preduze}a kao preduze}a koje ne po{tuje propise“.

Iako je Branko Mari}, predsjednik Nadzornog odbora sarajevske firme „Energoinvest - Termoaparati“ (TAT) podnio ostavku, smjena na toj poziciji ne}e rezultirati su{tinskim promjenama za radnike ove firme koji {trajkuju jo{ od 22. februara, kazao nam je ju~er predsjednik sindikalne organizacije TAT-a Fadil Had`i}. - O isplati zaostalih pla}a, do-

prinosa, novim poslovima... niko ne govori. Ovako vi{e ne mo`emo pre`ivjeti. Zbog toga smo danas (ju~er, op.a) zatra`ili i pomo} od Vlade Kantona Sarajevo - rekao nam je Had`i}. On je ponovio i zahtjev radnika da se s pozicije direktora povu~e Amar Gor~i}, koji, prema njegovim rije~ima, uni{tava firB. T. mu.

Ve~eras „Napretkov“ sve~ani uskrsni koncert
Mujezinovi}: Zatra`eno izvinjenje

Ovogodi{nji tradicionalni „Napretkov“ sve~ani uskrsni koncert bit }e odr`an ve~eras u 20 sati u crkvi Sv. Josipa u Sarajevu. Ulaz na koncert je slobodan, a svi koji `ele mo}i }e dati i svoj prilog za „Napretkov“ fond za stipendiranje, jer je postala tradicija da sav prihod od ovog i Bo`i}nog koncerta bude namijenjen studentima, javila je Fena.

Stranke
Danas vanredna sjednica Skup{tine USK

10

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

teme

SDA i SDP tra`e smjene, DNZ novac za Veliku Kladu{u
Dedi}eva vlada ostaje do oktobra
Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona Admir Had`ipa{i} zakazao je za danas vanrednu sjednicu Skup{tine USK na zahtjev klubova poslanika SDA i DNZ-a. U prostorijama KO SDA USK odr`an je sastanak nove koalicije koju ~ine SDA, DNZ i SDP na kojoj su, nezvani~no, potvr|eni i precizirani raniji dogovori o radu vlasti do izbora. Iz povjerljivih izvora saznajemo uvjete za opstanak koalicije. SDP tra`i smjenu direktora RTV USK, Veterinarskog i Zavoda za javno zdravstvo i Fonda za stambeno zbrinjavanje boraca. DNZ je ostanak u koaliciji uvjetovao investicijama u kapitalne projekte u Velikoj Kladu{i, dok SDA tra`i smjenu predsjedavaju}eg

MALVERZACIJE Uprkos pravomo}nim presudama

Dr`ava ne mo`e oduzeti imovinu kriminalcima
Osu|enici uglavnom nemaju stvari koje bi se mogle zaplijeniti, jer su mnogi imovinu prenijeli na druge osobe
Pravobranila{tvo BiH kao zakonski zastupnik dr`ave ~esto ne mo`e ni nakon pravosna`ne presude prisilno naplatiti potra`ivanja od du`nika protiv kojih se vodi postupak zapljene i pored zakonske regulative koja formalno-pravno omogu}ava naplatu. U Pravobranila{tvu BiH navode da je jedan od razloga {to ne mogu efikasno provesti zapljenu taj {to osobe protiv kojih je vo|en ovr{ni postupak nemaju imovine pogodne za naplatu. - De{ava da osobe kojima su izre~ene kazne nemaju stvari koje bismo mogli zaplijeniti. Veliki je problem i {to mnogi imovinu prenose na druge osobe. U tim slu~ajevima se izvr{ni postupci obustavljaju - kazao je na{ sagovornik iz Pravobranila{tva koji je molio da mu ne navodimo ime. Postupak zapljene provodi se kada nakon pravomo}ne presude dr`ava uzima imovinu pribavljenu krivi~nim djelom. Nakon 15

Had`ipa{i}: SDA ga `eli smijeniti

Skup{tine USK Admira Had`ipa{i}a. U sklopu ovog aran`mana tri budu}a partnera je i „odr`avanje u `ivotu“ smijenjene Vlade USK na ~elu s premijerom [emsudinom Dedi}em sve do oktobarskih izbora. M. D.

SDU pozdravio aktivnosti EU i SAD

Tasim Ku~evi} i Dragan Mikuli}
Iz Pravobranila{tva BiH naveli su nekoliko takvih primjera. Jedan od njih je i Tasim Ku~evi}, kojem je uz 12 godina zatvora i kaznu od 20.000 maraka izre~ena i mjera oduzimanja nelegalno ste~ene imovine u iznosu od 286.440 KM. Pravobranila{tvo BiH trebalo je lani oduzeti i imovinu vrijednu 453.159 maraka nakon presude izre~ene Draganu Mikuli}u i njegovoj kompaniji „Mikuli} Company“ iz Gruda zbog carinske prevare i porezne utaje.
Sud BiH: Presude zbog utaje poreza i trgovine ljudima

Ustav BiH izmijeniti bez odga|anja i politiziranja
Rukovodstvo Predsjednik SDUBiH pozdravilo SDUBiH Nermin Peje intenzivne diploanac smatra da polimatske aktivnosti prti~ke stranke koje edstavnika EU i SAD ~ine aktuelnu vlast u radi prevazila`enja BiH prije op}ih izbopoliti~kih razlika u ra 2010. godine ne BiH na njenom putu mogu dati garancije reformi Ustava i priza korjenite reforme, bli`avanja NATO-u i Pe}anac: koje su prijeko potreEU, saop}eno je iz Potrebne bne BiH. SDUBiH povodom reforme SDUBiH podr`at posjete BiH zamjeni}e svaku diplomatsku ka dr`avnog sekretara SAD aktivnost koja }e postoje}u D`ejmsa Stajnberga (James politi~ku garnituru na vlasti Steinberg) i ministra va- „natjerati da bez politiziranja njskih poslova [panije Anhe- i odlaganja izvr{e kvalitetne la Moratinosa (Angel) BiH. promjene Ustava BiH“.

takvih postupaka vo|enih lani Pravobranila{tvo je trebalo oduzeti imovinu vrijednu 2.132.548 maraka i 29.970 eura. Radi se presudama Su-

da BiH zbog utaje poreza, trgovine ljudima kojima su osim zatvorskih kazni izre~ene i mjere oduzimanja nelegalno ste~ene imoS. RO@AJAC vine.

Zavr{en proces za nelegalnu dodjelu stanova

Sutra presuda Bi~ak~i}u i ^ovi}u
Tu`iteljica Gafi} zatra`ila da se optu`eni kazne po zakonu
Izno{enjem zavr{nih rije~i Tu`ila{tva BiH i odbrane ju~er je pred Odjelom II Suda BiH zavr{eno su|enje biv{em federalnom premijeru Edhemu Bi~ak~i}u i ministru finansija FBiH Draganu ^ovi}u, optu`enima za zloupotrebu polo`aja, odnosno nelegalno izdvajanje 7,8 miliona KM za nabavku stanova federalnim zvani~nicima. Presuda u ovom slu~aju bit }e donesena sutra u 12 sati.

Zatra`eno oduzimanje stanova
klju~no je da su biv{i federalni ministri potvrdili kako se o navedenim odlukama nije raspravljalo na sjednicama Vlade FBiH. Tvrdi i da je dokazano kako su se isplate sredstava vr{ile po nalogu optu`enih. Odbrana obojice optu`enih zatra`ila je osloba|anje, navode}i da njihova krivica ni u jednom elementu nije dokazana.

Zahtjev GDS-a Parlamentu BiH

Izborni zakon treba mijenjati prije izbora
Predsjednik GDS-a Ibrahim Spahi} pozvao je ju~er Parlament BiH da prije odluke Centralne izborne komisije (CIK) BiH o progla{enju datuma izbora promijeni diskriminiraju}e odredbe Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} i Finci protiv BiH“. - Provo|enje izbora prema nepromijenjenom Ustavu i Izbornom zakonu dovelo bi u pitanje legitimitet izbora, ugrozilo bi poziciju BiH kao ~lanice Vije}a Evrope i nastavak procesa pristupanja evroatlantskim integracijama - poru~io je Spahi}, prenijela je Onasa.

Naru~eni vje{tak
Bi~ak~i}ev branilac @arko Buli} rekao je da je optu`nica bila nepotpuna i da je utemeljena na naru~enom nalazu vje{takinje Kerime Pra{ljevi}. Smatra da je njen nalaz bio posve sugestivan. - Dvije sporne odluke na kojima se, tako|er, temelji optu`nica potpuno su neautenti~ne. [tavi{e, nije bilo nikakvog osnova da se podigne optu`nica za zloupotrebu polo`aja - rekao je Buli}. On je tako|er istakao da je sve odluke o dodjeli stanova ili njihovoj rekonstrukciji donijela Vlada FBiH, a izvr{enje bud`eta potvr|ivano ~ak i na Parlamentu FBiH. Optu`eni Bi~ak~i} potcrtao je da u radu Vlade FBiH nije bilo nezakonitosti i da su sporne odluke koje je navodno donio iskonstruirane samo radi optu`nice. F. VELE

Nema originala
U zavr{noj rije~i dr`avna tu`iteljica Jasmina Gafi} zatra`ila je da Bi~ak~i} i ^ovi} budu ka`njeni u skladu sa zakonom i da se oduzmu nelegalno ste~eni stanovi. Ona smatra da je Dr`avno tu`ila{tvo uspjelo dokazati da su

(Foto: S. Saletovi})

Mostarski HDZ 1990 optu`uje

^ovi} ju~er pred Sudom BiH: Kakva }e biti presuda

Licemjerni pamfleti HDZBiH o su{tinskim pitanjima za Hrvate
Gradski odbor HDZ-a 1990 Mostar reagirao je na letak HDZBiH u kojem se, kako se navodi, „su{tinska pitanja za Hrvate spu{taju na razinu licemjernih pamfleta u korist predizborne promid`be“. - GO HDZ-a 1990 Mostar propagira dogovor i usagla{avanje hrvatskog politi~kog korpusa po su{tinskim pitanjima za Hrvate Mostara i BiH. Smatramo da pitanja, poput Statuta grada Mostara, strate{kih projekata u gradu, pitanja sanacije ilegalnih deponija i zdravlja gra|ana ne smiju biti plod predizbornih igara i moraju se iznijeti u nadstrana~ke sfere, gdje bi se morao na}i konsenzus svih predstavnika Hrvata u vlasti, stoji u saop}enju mostarskog HDZ-a 1990, prenijela je Fena.

Bi~ak~i} i ^ovi} po~inili krivi~no djelo koje im se stavlja

Deseti tu`ilac
Tu`iteljica Gafi}, koja je ju~er iznijela zavr{ne rije~i, prema rije~ima predsjedavaju}eg Sudskog vije}a Odjela II Esada Fejzagi}a, „deseti je, jubilarni tu`ilac u ovom postupku“! Osim tu`iteljice Gafi}, u procesu su se s vremena na vrijeme pojavljivali strani tu`ilac Peter Kornek, koji je napisao optu`nicu, te Biljana Simeunovi}, Dubravko ^ampara, Ismet [u{ki}, Bo`o Mihajlovi}... Stekao se utisak kao da tu`ioci bje`e od ovog slu~aja. Zanimljivo je da tu`iteljica Gafi} nije bila ni na jednom ro~i{tu ranije, ali je iznosila zavr{ne rije~i u ime Dr`avnog tu`ila{tva!?

na teret, jer su donijeli dvije sporne odluke o izdvajanju novca iz bud`etskih rezervi za nabavke stanova federalnim zvani~nicima. Prema njenom mi{ljenju, rije~ je o nezakonitim odlukama. Gafi} je navela da u federalnim institucijama nisu prona|eni originali spornih odluka i da Sudsko vije}e nije prihvatilo kopije, ali da su dva svjedoka potvrdila kako su vidjeli sporne odluke i postupali na osnovu njih prilikom izdvajanja bud`etskih sredstva. Prema njenim rije~ima,

teme

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

11

PROTESTI Kulminiralo nezadovoljstvo bahatom vla{}u u USK

Specijalce poslali na borce
Nekoliko boraca povrije|eno
Vi{e od 600 demobilisanih boraca s podru~ja Unsko-sanskog kantona, u organizaciji kantonalne Jedinstvene organizacije boracaUnije veterana, ju~er je pred zgradom Vlade USK u Biha}u iskazalo nezadovoljstvo zbog neispla}enih naknada. Nakon toga su pro{li gradskim ulicama i na dvije najfrekventnije raskrsnice na magistralnom putu prema grani~nom prijelazu Iza~i} blokirali saobra}aj po 15 minuta. Prilikom dolaska u blizinu zgrade Vlade USK, gusti kordon policije sprije~io je borce da skrenu u ulicu gdje su objekti Vlade i Skup{tine USK. Kolona boraca povukla se malo dalje, a nakon desetak minuta krenula je prema policijskom „`ivom zidu“ i probila ga. Me|utim, borce je sa~ekao kordon specijalaca nekoliko metara ispred zgrade Vlade u koju su u~esnici htjeli u}i silom. Do{lo je do gur-

Ogor~enje zbog koalicije SDA sa DNZ-om i SDP-om
Predstavnici bora~kih organizacija: Svakodnevni sastanci

Ra|o i Tucak upiru prstom

Tihi} i Silajd`i} najkrivlji za bora~ke probleme
Iako su masovni protesti 15. aprila sve izvjesniji, Federalni parlament jo{ nije zakazao sjednicu
Dok temeljne bora~ke organizacije proistekle iz Armije RBiH odr`avaju svakodnevne sjednice zbog sve te`eg polo`aja boraca, aktuelne vlasti ne ~ine ni{ta da poku{aju rije{iti nagomilane probleme. Kako „Dnevni avaz“ saznaje od Safeta Softi}a, predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, ovaj dom jo{ nije zakazao sjednicu na kojoj bi trebao biti donesen zakon o cenzusu za sve D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja, ka`e da borci mogu razumjeti Softi}a, pa ~ak i federalnog premijera Mustafu Mujezinovi}a i ostale nosioce vlasti, ali ne razumiju njihove strana~ke {efove.
Biha}: S ju~era{njih protesta

anja s obje strane, ali i pored `estokih naguravanja nije bilo povrije|enih. Demobilisani borci su potom u{li u prostorije Skup{tine USK.

Neuspje{ni razgovori
Delegacija boraca je zbog odsutnosti premijera USK pregovarala s njegovim savjetnikom Irfanom Feli}em i v. d. ministra za pitanja boraca i RVI u ostavci Mirsadom Voji}em. Borci su tra`ili isplatu naknada, {to je, kako im je re~eno, u ovom trenutku nemogu}e, jer jo{ nije usvojen kantonalni bud`et za ovu godinu, a Vlada FBiH jo{ nije dozna~ila svoj dio sredstava koji je po zakonu obavezna, javila je Fena.

- Ovim smo pokazali da mo`emo biti ozbiljni i da ako treba mo`emo u}i i u zgradu Vlade - kazao je Remzo ^au{agi}, jedan od organizatora protesta. On je dodao da su borci ogor~eni zbog koalicije SDA sa DNZom i SDP-om. ^au{agi} je kazao da su on i nekoliko boraca povrije|eni. - Jasna Bakovi} dobila je udarac u glavu i tijelo i javila se u Slu`bu hitne pomo}i, Zarif Ke{ki} ima povrije|enu ruku, a Hajrudin Kadi} zadobio je udarac u nogu M. DEDI] rekao je ^au{agi}.

Ne razumiju nas
- Ne razumijemo Sulejmana Tihi}a koji nosi zna~ku „ljiljana“ na reveru, a ni{ta ne ~ini za borce, kao

Vlada nam je udarila {amar
- Nama je Vlada FBiH udarila {amar time {to nam je, nakon {to smo predlo`ili zakon o cenzusu, uputila kao prvoaprilsku {alu svoj sramotni prednacrt tog zakona. Mislim da se radi o ozbiljnoj situaciji koju svi zajedni~ki trebud`etske korisnike, iako su borci postavili rok za njegovo usvajanje do 14. aprila. bamo rje{avati, odnosno sve bora~ke organizacije treba da se usaglase i u vezi s protestima. Ne bi bilo lo{e da zaka`emo vanrednu skup{tinu svih temeljnih bora~kih udru`enja - istakao je Tucak. ni Haris Silajd`i}. Oni nemaju saosje}anja s nama jer nisu ni bili pripadnici Armije RBiH. Tihi}, ako `eli da rije{i na{ problem, to mo`e u~initi u roku od 24 sata, ali on i Silajd`i} ne razumiju borce, jer ne znaju {ta zna~i biti na liniji praznog stomaka i sa {akom metaka u d`epu - ogor~en je Ra|o. Savez ratnih vojnih invalida za danas je zakazao sjednicu Upravnog odbora. Zamjenik predsjednika tog saveza Huso Tucak prenio nam je da }e tu biti zauzeti stavovi o narednim koracima u rje{avanju problema bora~koinvalidske za{tite, a predlo`it }e i zakazivanje vanredne sjednice Skup{tine Saveza RVI. Nakon toga }e se znati ho}e li masovne demonstracije i zvani~no biti zakazane za 15. april. M. KUKAN

Po~ele prijetnje generalnim {trajkom

Kantonalni policajci ho}e izjedna~avanje svih pla}a
U Ora{ju policajac ima 400, u Zenici 516, a u Sarajevu 800 KM osnovne pla}e
Policajci iz svih kantona stupit }e do sredine juna u generalni {trajk ako Federalna vlada hitno ne usvoji odluku o izjedna~avanju pla}a, tvrdi Elvedin Mio~, predsjednik Sindikata policije Zeni~kodobojskog kantona. Prema njegovim rije~ima, razlika u pla}ama policajaca u ZDK i Federalnom MUP-u, sa istim ovla{tenjima i na istoj poziciji, kre}e se od 401 do 1.447 maraka. - MUP ZDK jo{ nije najlo{iji. Osnovna pla}a policajca u Ora{ju iznosi 400, kod nas 516, a u Sarajevu vi{e od 800 KM. Stariji policajac u Sarajevu ima ve}u osnovnu pla}u od glavnog inspektora u ZDK. Imamo situaciju da dva brata, sa istim ~inom i {kolom, rade u dva kantonalna MUP-a isti posao, a pla}e im se duplo razlikuju. Jednom u 15 godina red je staviti ta~ku na to - ka`e Mio~. Zeni~ki policajci su, tvrdi
Mio~: Podr{ka kolega

Ko je predlaga~
U suprotnom, najavljuju masovne demonstracije 15. aprila, na Dan Armije RBiH. - Znam za najave boraca, ali sjednicu ne mogu zakazati, jer Vlada nije dostavila nikakve materijale. Dobili smo tekst zakona o cenzusu kakav predla`u borci, umno`ili ga i uputili svim predstavnicima poslani~kih klubova, jer udru`enja ne mogu biti zvani~ni predlaga~i. Sjednica se mo`e sazvati ako eventualno neko od poslanika ili neko radno tijelo predlo`i taj zakon, ali za sada nemam takvih zahtjeva i mislim da je, ipak, Vlada na potezu - ka`e Softi}.

Istra`na komisija Parlamenta BiH

Zenica: Policajci tra`e vi{e pla}e

Postojale ogromne zloupotrebe prilikom dodjele CEMT dozvola
Mio~ tvrdi da u ZDK nedostaje 300 policajaca na ulici. - Svake godine ih ode pedesetak u SIPA-u, Grani~nu policiju ili FMUP. Neprestano je 10 do 15 posto ljudi na bolovanju, a sve je vi{e obaveza, protesta, skupova, na policiju su s inspekcija prebacili i hap{enje zbog CD-ova, prosja~enja, nelegalnog prijevoza. Kako se onda boriti protiv privrednog i drugih oblika kriminala, a o prevenciji da ne govorimo. Zato je dr`ava tu gdje jeste - ka`e A. D@ONLI] Mio~. Istra`na komisija Prezloupotreba. Prema njegovim dstavni~kog doma Parlamerije~ima, u narednom perionta BiH za provjeru navoda du bit }e formirana radna gro raspodjeli CEMT dozvoupa koja }e detaljno prou~iti la u Ministarstvu komuniodredbe Pravilnika o izdavakacija i transporta BiH zanju CEMT dozvola i predloklju~ila je ju~er da su posto`iti njegove izmjene po kojijale ogromne nepravilnosti ma bi postao transparentan. i zloupotrebe prilikom raTu`ila{tvo BiH podiglo je spodjele tih dozvola, izjavio Kalabi}: u januaru optu`nicu protiv je Srni predsjedavaju}i Ko- Brojne Nikole [ego, Mirka [ekare, nepravilnosti Enisa Ajkuni}a, Darija Bu{imisije Drago Kalabi}. Kalabi} je istakao da su na sje- }a, Radovana Draga{a, Ekrema Spadnici podr`ani pravosudni organi hi}a i Selima Kopi}a zbog zloupotreBiH koji se bave istra`ivanjem ovih be slu`benog polo`aja ili ovla{}enja.

Mio~, dobili podr{ku ve}ine kolega iz svih kantona, a proteste }e organizirati ispred OHR-a, jer su svjesni da vi{e nemaju {ta tra`iti pred Federalnom vladom.

Svjesno kr{e zakon
Mio~ isti~e da, kada dr`ava treba sebi uzeti, to ~ini i dva puta, pa tako policajci koji rade u Federaciji, a `ive u RS, pla}aju porez u oba entiteta, u FBiH odmah po obra~unu, a u RS, jer tamo `ive. Kako Mio~ ka`e, nijedan entitet se ne `eli odre}i poreza, a policajci ~ak svjesno kr{e zakon, fiktivno prijavljuju}i adresu da bi izbjegli dvostruko pla}anje poreza.

Klub poznatih

Alma Ferovi}

12

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

teme

Navijam za one koji pobje|uju
Li~ni profil bh. umjetnice
Ime i prezime: Alma Ferovi}. Datum i mjesto ro|enja: 1. juni 1978., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Zavisi u kojem sam gradu. Bra~no stanje: Neodlu~na! Bitni datumi u Va{em `ivotu: Decembar 2002., mart 2005. i novembar 2007. Koji automobil vozite: Moju limuzinu! Kako se odmarate: Uz vodu i zelenilo. Omiljeni muzi~ar: A. R. Rahman. Volite li kuhati: Naravno. Najdra`a knjiga: „Hell to Pay“ od Hilari Klinton (Hillary Clinton). Omiljeni pisac: Paulo Koeljo (Paulo Coelho). Umjetnik kojeg cijenite: Anandan Sivamani i Svati Natekar (Swati). Za koji klub navijate: Za one koji uvijek pobje|uju. Koga biste poveli na pusti otok: Najdra`eg. Jeste li ljubomorni: A ko normalan nije?! [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i ruke. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Uvijek u skladu sa sezonskim sportovima. Omiljena hrana i pi}e: Vo}ni kokteli i riba. Ko se brine o Va{em imid`u: Moj osobni lifestyle manager. Volite li i}i u {oping: Da, kada imam vremena. Jeste li sujevjerni: Ne previ{e, ali ipak saslu{am stare mudre izreke.

CIJENE Prodava~i zbog ekonomske krize sni`avaju cijene

Automobili jeftiniji i do 40 posto
Stanje je veoma kriti~no, d`aba i velika sni`enja kada narod nema para, ka`u trgovci
Slaba kupovna mo} gra|ana uzrokovana ekonomskom krizom primorala je prodava~e polovnih automobila da drasti~no snize cijene. Uz izuzetke, u nekoliko autoku}a koje prodaju rabljena vozila saznajemo da ni zbog toga ne bilje`e rast prodaje. - U odnosu na pro{lu godinu, cijene su pale za 20-30 posto, ali uprkos tome, automobile ne mo`emo prodati, tako da je stanje veoma kriti~no. D`aba i velika sni`enja kada narod nema para. Automobil koji je prije ko{tao 12.000 maraka, sada se mo`e kupiti za 9.000 do 10.000 KM - ka`e [aban Kajevi}, vlasnik autoku}e „Plus“ u Sarajevu.

Kreditna zadu`enja
Ferovi}: Prati politiku

Imate li ku}nog ljubimca: Da, tri ma~ke. Koji je Va{ `ivotni moto: Nema predaje. Va{ najbolji prijatelj je: Moja porodica. Pratite li politi~ku situaciju: Sve vi{e. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Izdala nalog da se nahrane svi gladni ljudi. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne volim takve programe.

Dodaje da je najve}i problem {to su gra|ani kreditno zadu`eni, te da u takvoj situaciji prodaju automobile u bescjenje samo da ne bi bili du`ni. Sli~ne odgovore dobivamo i u autoku}i „Z auto“ u Zenici, a automobili kojima oni trguju, kako ka`u, pojeftinili su najmanje za 40 posto u odnosu na vrijeme prije krize.

Autopijaca: Prodaja u bescjenje

- Uprkos tome, nije nimalo pove}an interes za kupovinu automobila, ~ak je i prodaja opala. Primjera radi, „fiat stilo“ iz 2002. ranije je ko{tao 14.000 do 15.000 KM, a sada je 10.000 maraka, i to proizveden 2005. godine. Sada je najbolji trenutak za kupovinu automobila - kazali su nam u „Z au-

tu“, uz konstataciju kako ima naznaka da }e uvjeti kreditiranja biti povoljniji.

Rast prodaje
U autoku}i „Bombastic“ u Sarajevu ka`u da su cijene polovnih automobila, u odnosu na pro{lu godinu, pale za 30 do 40 posto. Zbog toga, ovog i pro{log mjeseca, u pore|enju sa istim periodom pro{le godine, bilje`e rast prodaje za 50 posto. - „Volksvagen“, „audi“ i BMW uglavnom dr`e iste cijenu, dok su ostali kao {to su „reno“, „pe`o“ ili „citroen“ dosta jeftiniji. „Reno laguna“ proizveden 2004. ili 2005. koji je prije bio 17.000 KM, sada se mo`e kupiti po cijeni 12.000 do 13.000 maraka - kazao nam je Mujo Ferhatovi} iz ove B. TURKOVI] autoku}e.

Akcijske ponude novih vozila
Govore}i o cijenama novih automobila, Igor Gavran, menad`er za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH, ka`e da je zna~ajan pad zabilje`en u pro{loj godini. - Radilo se o padu standardnih cijena i kontinuiranim akcijama, a i uvjeti su bili sve povoljniji. U ovoj godini, uglavnom se nastavljaju akcijske ponude, ni- Gavran: je do{lo do nekog porasta. Definitivno je prisutan i tr- Zna~ajan pad end pada cijena novih i polovnih vozila - rekao je Gavran.

SMS
SARAJLI]EVA STRAHOVLADA Sarajli} i Spahi} su vladari - vandali Vogo{}e. Zajedno s firmom „Murai komerc“ uni{ti{e svaki park i zelenilo Vogo{}e. Vrijeme je da javnost sazna o njihovim ne~asnim rabotama i strahovladi koju provode. POHLEPNA VLAST - Sunce, mjesec i zvijezde odavno bi ve} i{~ezli da su nadohvat pohlepnih ljudskih ruku, rekao je Elis. U na{em slu~aju bilo bi „pohlepnih ruku na{ih vlastodr`aca“. BAKIR I SDP - Gledao sam „60 minuta“, pa predla`em Bakiru da istu emisiju nazove „60 minuta za SDP“. Toliko favoriziranja SDP-a na istoj TV, daje mi za pravo da ka`em da se vi{e ne radi ni o kakvom javnom RTV servisu gra|ana ove

Dnevni avaz 061-142-015
SMANJENJA INVALIDNINA Stopostotni sam civilni invalid prve grupe. Volio bih kada bi mi nadle`ni objasnili na osnovu ~ega mi je invalidnina od maja 2009. godine do danas umanjena ~etiri puta po deset posto. Sramoti nema kraja! NE]E DA RADE Svim politi~arima treba zabraniti dobivanje bilo kakvih nov~anih primanja dok ne usvoje tekst himne i grb BiH. Treba ih natjerati da rade, a ne da misle na svoje pla}e i penzije. ZNA^AJNA POSJETA - Petog aprila bilo je dosta zna~ajnih doga|aja za BiH, a me|u njima i posjeta delegacije jedne va`ne dr`ave. No, na{a televizija u glavnoj udarnoj informativnoj emisiji o tome ni{ta da javi, pa se pitam ~ija li je. Pa{ali}.

zemlje. Bakire, da barem ho}e{ da ka`e{ da je tvoj miljenik Zlatko Lagumd`ija 15 godina na ~elu SDP-a, i da za to vrijeme nije ni{ta uradio, osim {to je uni{tio ideju socijaldemokratije u BiH, te rastjerao sve one koji i{ta vrijede (Lazovi}, Durakovi}, Avdi}...). PRAVA ISTINA Pozivam novinare da posjete Kantonalni sud u Biha}u i objave presudu ovog suda kojom osloba|a krivice hod`u iz Bosanske Otoke, optu`enog za bludne radnje nad ~ista~icom za koju je utvr|eno da je sve izmislila, vjerovatno se nadaju}i nov~anoj od{teti. Tek da se spere ljaga s Bo{njaka i Islamske zajednice i doka`e koliko je la`i na Federalnoj TV. Kraji{nik.

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Mostara i Prijedora
Biste li se odlu~ili za kupovinu automobila kada su im pale cijene?

Vremena su lo{a, a para sve manje
- Ne bih zbog nestabilne situacije u dr`avi i svakodnevnih otpu{tanja. Zadovoljan sam ovim starim automobilom koji Zehrid Hasanovi} vozim. - Takvo {to, u ovim vremenima, ne pada mi na pamet. Zadovoljan sam autom koji imam, pa i pored sni`enih cijena ne bih ni{ta mije- Ragib Kurt njao. - Imam solidan automobil i razmi{ljam ~ak da ga prodam, jer ga je u dana{njim uslovima vrlo te{ko odr`avati. Badava nas mame Zdravko niskim cijenama. Ritan - Mislim da ne bih, ali drago mi je zbog toga {to su cijene pale i {to drugi lak{e i povoljnije mogu do}i do novog auTarik tomobila.
Merzi}

- Moje vozilo je novo. Svakom bih preporu~io da to uradi ako je u mogu}nosti, jer ko zna kakva }e situacija dalje biti. Iskoristiti dok Fadil Glu{ac se mo`e. - Ne bih se slo`io s tim da su cijene automobila opale. No, i sve da jeste tako, ne bih se odlu~io na takav potez zbog sveAdo op}e krize.
Kebo

Sarajevo

- Razmi{ljati o kupovini novog automobila u vremenu kada ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem za mene je van zdravog ra- [emsudin Puce zuma. - Nemam auto, ali dok se vremena ne poprave nemam namjeru ni da kupujem novi. A sli~no razmi{ljaju i moji Zoran prijatelji.
Brklja~

Mostar

- Ne bih ni kupovao novi, ni mijenjao stari. Vremena su lo{a, a para sve manje, posebno za takvu vrstu luksuza.

Prijedor

Vedran A. Nu. - M. Sm. - M. Z. Vranje{

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

13
Autor sa promotorima

SVA\E Kriza i nesporazumi u bh. kinolo{koj organizaciji sve dublji

Bh. pasmine pasa i sudije ne mogu na me|unarodne manifestacije
U sedam dana dvije specijalke tornjaka na Makljenu Na{oj zemlji zabranjeno organiziranje me|unarodnih izlo`bi i izdavanje eksportnih rodovnika
Samo nekoliko dana nakon najave KK „Tornjak Rama“, koji djeluje u okviru Unije kinolo{kih saveza BiH, o organizovanju „Specijalke tornjaka Rama 2010“ 24. aprila na Makljenu, oglasila se Udruga „Prijatelji prirode“ koja u saradnji sa Kinolo{kom asocijacijom-unijom u BiH organizuje 17. aprila svoju „Specijalku tornjaka CAC BiH Prozor-Rama“. I ova izlo`ba tornjaka odr`at }e se na istom mjestu, ispred restorana „Kod babe Janje“ na Makljenu. anje me|unarodnih izlo`bi u BiH i zabranjeno izdavanje eksportnih rodovnika.

Promocija u Bugojnu
U maloj sali bugojanskog KSC uprili~ena je promocija trilogije knji`evnika i novinara Sabahudina Had`iali}a. Radi se o knji`evnoj trilogiji, koju ~ine knjiga pri~a „Zemlja bez svijesti“, potom knjiga aforizama i misli „Nedovr{ene du{e“ i knjiga poezije „Neotkani Sizif“. Promotori su bili knji`evnik Anto Zirdum i pisac i profesor Viktor Dundovi}. Deset posto od prihoda prodaje trilogije autor }e izdvojiti za podr{ku NVO Altruista „Svjetlo“. Az. M.

Obmane i la`i
Zbog optu`bi o kriminalnim radnjama, falsifikovanju dokumenata, krivom predstavljanju, obmanama i la`ima, pa i o poku{ajima da se tornjaci podijele po nacionalisti~kom konceptu dr`ave, koji dolaze iz manjeg entiteta, pro}i }e mnogo vremena dok bh. kinologija uplovi u mirne vode. Prije bi se mogla dogoditi eskalacija sukoba na liniji Kinolo{ka asocijacija-unija u BiH i Unija kinolo{kih saveza BiH, a ne bi bilo ~udno da jednoga dana u te okr{aje budu uklju~eni i plemeniti i dobro}udni tornjaci, koji od svega ovoga trpe najve}u {tetu, jer su sprije~eni da Evropi poka`u svoju ljepotu i karakter odanog prijateH. MANOV lja ljudi.

Slab interes za vodomjere
Zbog slabog interesa Zvorni~ana, prvobitni rok za ugradnju vodomjera prolongiran je za jo{ mjesec. Preduze}e AD „Vodovod i komunalije“ pokrenulo je akciju ugra|ivanja vodomjera u doma}instva koja ih nemaju, a takvih je oko 6.000. Me|utim, sude}i po tome {to se za ugradnju vodomjera javilo do sada samo stotinjak doma}instava, ve}ini izgleda vi{e odgovara stari na~in i tro{enje vode. Vodomjeri koji ko{taju 116 KM, mogu se platiti u M. M. {est rata.

Utuk na utuk
Organizovanje specijalke na specijalku, odnosno smotre tornjaka istog sadr`aja i oblika, po principu „utuk na utuk“, u razmaku od samo sedam dana, dokaz je da se kriza i nesporazumi u kinolo{koj organizaciji u na{oj dr`avi produbljuju. Iz kancelarija, sala za sastanke i papirologije suNajve}u {tetu trpe plemeniti tornjaci

kobi me|u kinolozima sada se prenose na otvorene terene. Ve} tri godine kinolozi se sva|aju oko formiranja, nadle`nosti i uloge krovnih organa kinolo{ke organizacije, a u me|uvremenu kinologija

u BiH sve dublje tone. Najozbiljnija posljedica svega {to se doga|a me|u kinolozima je odluka Me|unarodne kinolo{ke federacije od 15. januara pro{le godine da poni{ti ugovor o partnerstvu

potpisan 2. februara 2002. godine s Unijom kinolo{kih saveza BiH. Time je autohtonim bh. pasminama pasa i sudijama onemogu}eno u~e{}e na me|unarodnim manifestacijama, zabranjeno organizir-

Studenti iz Tuzle u povodu Dana agresije na BiH

Povodom skrnavljenja mezarja u @ep~u

Posjetili {ehitluke u Veljacima i Poto~arima
U povodu 6. aprila, kada je me|unarodno priznata suverena, nezavisna i cjelovita BiH, {to se dogodilo prije 18 godina, blizu 300 studenata Tuzlanskog univerziteta i u~enika Gimnazije „Ismet Mujezinovi}“ posjetilo je {ehitluke u Veljacima i Poto~arima, gdje su u~enjem Fatihe odali po~ast nevino stradalim `rtvama. U pratnji studenata bili su njihovi profesori, te ~lanice udru`enja „@ene Srebrenice“, „@ena Podrinje“ Bratunac i OrgaZa dva sata prikupljeno vi{e od 200 potpisa

[alter sala u Vare{u
Direktor USAID-a Alan Rid i ambasadori [vedske i Holandije u BiH Bose Hedberg i Sveder van Vorst otvorit }e danas u zgradi Op{tine Vare{ novu {alter salu za ~ije renoviranje je utro{eno 270.000 dolara, javlja Srna. [alter sala je renovirana u sklopu druge faze Projekta upravne odgovornosti (GAP).

Mladi organizirali potpisivanje peticije
Veljaci: Mladi iz Tuzle polo`ili cvije}e

Dan otpora fa{izmu

Dovodim ih da pamte
Jasmina Omer~evi}, profesorica historije u Gimnaziji „Ismet Mujezinovi}“, svake godine od osnivanja Memorijalnog kompleksa Poto~ari dovodi u~enike, kako bi ih upoznala sa onim {to se de{avalo Bo{njacima Podrinja u julu 1995. godine. - Prva srednja {kola koja je do{la u Poto~are bila je Gimnazija „Ismet Mujezinovi}“ iz Tuzle. Ovdje dovodim svoje u~enike i `elim da djeca pamte, jer ako ne do|u na ovo mjesto, gdje se desio genocid, ne mogu ni imati predstavu o ovom zlo~inu, s obzirom da su to generacije koje su se rodile tokom rata kazala je profesorica Omer~evi}. Me. Sm. U Memorijalnom kompleksu Poto~ari

nizacije porodica {ehida i poginulih boraca Vlasenice. - Ovo je tradicionalna stru~na ekskurzija Odsjeka za historiju Univerziteta u Tuzli, u okviru koje po prvi put obilazimo i {ehidsko mezarje Veljaci u Bratuncu. Ono {to je jo{ va`nije jeste da se studentima objasni {ta se ovdje dogodilo, da se ono {to smo mi vidjeli u mezarlucima Veljacima nikada nikome vi{e ne ponovi. Dana{nji datum, 6. april, nije slu~ajno odabran, s razlogom smo na dana{nji dan do{li kako bismo obilje`ili me|unarodno priznanje BiH i po~etak agresije na na{u zemlju - kazao je Damir Nuhbegovi}, student ~etvrte godine Filozofskog fakulteta u Tuzli i organizaMs. Mu. tor ekskurzije.

Najavljeno mirno protesno okupljanje u @ep~u, povodom skrnavljenja mezarja Trzna, koje je najavila neformalna grupa mladih, odgo|eno je nakon hap{enja po~inilaca. Iako su protesti odgo|eni, mladi @ep~a pod sloganom „Recimo Ne fa{izmu i nacionalizmu“ organizirali su potpisivanje peticije. Za dva sata prikupljeno je vi{e od 200 potpisa a peticiju su, kako ka`u organizatori,

podr`ali gra|ani svih nacionalnosti. Mladi su najavili da }e podnijeti pismeni zahtjev op}inskim vlastima i policiji @ep~a da u roku od tri dana organizuju uklanjanje grafita uvredljivog sadr`aja na podru~ju grada. Zbog skrnavljenja 13 ni{ana policajci su prekju~er uhapsili Marina Naki}a (19) iz Golije{nice i Dragana Pranji}a (22) iz Brankovi}a kod R. Ag. @ep~a.

Sa polaganja cvije}a

Za 10 bora~kih porodica u Kalesiji

Uz paket hrane i 50 KM
Op}ina Kalesija }e biti doma}in ovogodi{nje centralne manifestacije u povodu obilje`avanja Dana Armije BiH na podru~ju TK. Tim povodom Mirzet Ali} i Mujo Me{anovi}, predstavnici Organizacije demobilisanih boraca „23. maj“ Kalesija, sa predstavnicima Saveza ODB TK-a podijelili su 10 prehrambenih paketa za 10 ~lanova ove organizacije. Uz pakete, uru~eno im je i po 50 KM. F. S.

Predstavnici SUBNOARa, bora~kih udru`enja, op}ine i brojni gra|ani polo`ili su u povodu Dana otpora fa{izmu cvije}e na Partizansko groblje, bistu narodnog heroja Huse Hod`i}a i Centralno spomen-obilje`je {ehidima i palim borcima u Te{nju. Nakon polaganja cvije}a u Centru za kulturu i obrazovanje odr`ana je sve~ana akademija. M. ^a.

14

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

panorama

DERVENTA Ilija Kri{ti} oduvijek je muku mu~io da nabavi obu}u

[ti}enici }e mo}i upra`njavati i dru{tvene igre

U fojni~kom Zavodu „Drin“

Iz fabrike ’Sanino’ stigao poklon, cipele broj 48
U svoj Bukovac se vratio u nadi da ostane i obnovi ku}u, ali ku}a mu nije popravljena, pa stanuje u tu|oj Samo dvoje povratnika
Ilija Kri{ti}, povratnik je u selo Bukovac kod Dervente, pored ostalih `ivotnih problema muku mu~i i sa nabavkom obu}e, jer broj cipela 48 nije mogao da kupi u prodavnici. Predsjednik mjesne zajednice Bunar Filip Jerkovi} pokrenuo je akciju da se Iliji i svim drugim povratnicima Hrvatima pomogne. Na izmaku zime, cipele su ipak stigle u Bukovac, zahvaljuju}i Radovanu Pazurevi}u, vlasniku fabrike obu}e ’’Sanino’’ Derventa, koji je obe}ao da }e Iliji svake godine obezbijediti po jedan par cipela. - Hvala onom ko mi je nabavio cipele, ~itavu sam zimu skoro prikovan u ku}i. Ima tu u blizini jo{ jedna starija `ena i to je sve {to se vratilo u Bukovac. Do|emo jedno kod drugog i ispri~amo se - ka`e Ilija. I dok se na vi{im nivoima vlasti politi~ari igraju silinim obe}anjima, pomo} ne sti`e za Iliju. Nedostaju mu osnovni `ivotni uslovi, a od svega najvi{e bi `elio da mu se obnovi ku}a.

Otvoren klub za slobodno vrijeme
U Zavodu za mentalno invalidna lica „Drin“ u Fojnici smje{teno je 520 {ti}enika svih uzrasta. U nedostatku smje{tajnih prostora, kao i prostora gdje bi korisnici provodili slobodno vrijeme, menad`ment je odlu~io iznajmiti prostore u blizini Zavoda. Ju~er su te prostorije otvorene i nose naziv Klub „Cvijet“. - Klub je isklju~ivo namijenjen na{im korisnicima da slobodno vrijeme provedu u dru`enju i zabavi na jednom mjestu. Tu su smje{tene dru{tvene igre, prostor }emo koristiti za priredbe i priprema za nastupe van Zavoda. Ovo mjesto bi trebalo korisnike potaknuti na neki

Nije dovoljno
- Ljudi se sve manje odlu~uju na povratak. Mnogi su se sku}ili po svijetu pa je sad te{ko napustiti ono {to je ponovo ste~eno. A ima tu puno razloga, nema zaposlenja, putevi i infrastruktura su zapu{teni, a ono {to se popravlja nije dovoljno. Bez ulaganja u odr`iv povratak, te{ko da }e se vi{e ko odlu~iti da do|e u ova i plodna sela - ka`e Filip Jerkovi}.

Hod`i}: Zabava na jednom mjestu

vid socijalizacije, a bit }e otvoren 12 sati dnevno. Kapacitet mu je vrlo mali pa }emo gledati da to organizujemo u grupama - ka`e direktorica Zavoda „Drin“ Samiha Hod`i}. H. ^u.

Kri{ti}: ^itavu sam zimu skoro prikovan u ku}i

[ta mi se (ne) svi|a u Te{nju

- U svoje selo vratio sam se u nadi da tu ostanem i obnovim ku}u, ali moja ku}a jo{ nije popravljena, pa stanujem u tu|oj. Sve

sam papire uredno predao i ka`u da su oti{li u Sarajevo, pa se nadam da }e mi ku}a biti obnovljena za `ivota isti~e Ilija. N. SIMI]

Od gradskog hotela ostala samo ru{evina
- Uprkos te{koj ekonomskoj situaciji raduje me {to se u Te{nju posljednjih godina mnogo vodi ra~una o ~isto}i. Raduje me {to je ve} drugu godinu glavno turisti~ko obilje`je grada, na{a Gradina, dobila lice koje zaslu`uje. Ono ~ime sam zaista nezadovoljan jeste stanje u kojem se nalazi autobuska stanica. Nesre}a je {to se nalazi na samom ulazu u grad i to je prvi Husein Galija{evi}, penzioner negativan utisak koji dobiju ljudi kada posje}uju Te{anj. Tu`an sam {to gradski hotel ne radi od po~etka rata. Nekada smje{ten pod cvatom lipa okupljao je staro i mlado i bio mjesto sretanja i razgovora. Danas je ru{evina koja djeluje sablasno u centru grada - ka`e Husein Galija{evi}, privrednik u penziji. M. ^.

El~i Ibrahim-pa{ina medresa u Travniku

Pomoviran novi hafiz Ahmed Bekta{
U~enik tre}eg razreda El~i Ibrahim-pa{ine medrese u Travniku Ahmed Bekta{ postao je 23. mladi hafiz ove ustanove nakon obnavljanja njenog rada 1994. godine. U prepunoj dvorani Medrese diplomu mladom hafizu Ahmedu Bekta{u uru~io je zamjenik reisu-l-uleme IZ u BiH hafiz Ismet ef. Spahi}, a u hafiskoj halki na{lo se 15 hafiza od kojih pet doktora nauka. Hafisku dovu prou~io je upravo Ahmedov otac kurra hafiz Fadil ef. Bekta{. Novi hafiz Ahmed Bekta{ ro|en je 5. novembra 1992. godine u Medini, gdje je i ostvario svoje prve susrete sa Kur’anom, a zanimljivo je da su njegovi roditelji otac Fadil i majka D`emila tako|e hafizi. Posebno veliko interesovanje prema hifzu Ahmed je pokazao nakon upisa u travni~ku Medresu, gdje je do po~etka tre}eg razreda uspio nau~iti cijeli Kur’an napamet. Hafiz Ahmed cijeli Kur’an prou~io je pred komisijom Rijaseta IZ za 14 dana, a tokom pro{log ramazana u~io je hafisku mukabelu u S. P . Travniku.

Hafiz Ahmed sa roditeljima

TAKMI^ENJA

Vitez

Srebrenik

Bugojno

Fizi~ari pokazali znanje
U Srebreniku je odr`ano op}insko takmi~enje iz fizike za osnovce, na kojem je u~estvovalo 48 u~enika sedmih i osmih razreda. Najvi{e znanja pokazali su Denis Muratovi}, D`emal Juki}, Alma Medenjakovi}, Amina Husi~i}, Igor Lukanovi}, D`enana Zahirovi} i Hamida Oki}. U ekipnoj konkurenciji najbolje su Druga i O[ „[pionica“. U~enici koji su se plasirali od prvog do tre}eg mjesta dobili su diplome, a predstavljat }e op}inu na kantonalnom O. M. takmi~enju.
U~esnici op}inskog takmi~enja

Ekipa KK „Mladost“ u Zemunu

Vite`ani osvojili 36 medalja
Na me|unarodnom karate za turniru za mlade u Zemunu ~lanovi KK „Mladost“ iz Viteza, pod vodstvom trenera Aldina Adilovi}a, postigli su jo{ jedan veliki rezultat. Na turniru je u~estvovalo vi{e od hiljadu takmi~ara iz 58 klubova Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH. Mladi karatisti iz Viteza osvojili su ukupno 36 medalja od ~ega 19 zlatnih, osam srebrenih i devet bronzanih, te ekipno prvo mjesto u katama. KK „Mladost“ osvojio je ukupno prvo mjesto ispred ekipe „Samuraj“ iz Beograda, koja je osvojila 10 zlatnih S. P . medalja.

Najbolji iz matematike i fizike
Bugojanska Druga O[ bila je doma}in op}inskog takmi~enja iz matematike i fizike za u~enike sedmih i osmih razreda. U konkurenciji sedmih razreda najbolja iz matematike je Nejra Pilav (Tre}a O[), a kod osmih razreda Melisa Me{an (Druga O[). Iz fizike kod sedmih razreda najuspje{nija je bila Na|a Had`iabdi} (Tre}a O[), dok je Melisa Me{an (Druga O[) bila najbolja u konkurenciji u~enika osmih razreda. U plasmanu {kola, kod sedmih razreda iz oba predmeta najbolji su bili takmi~ari Tre}e O[, dok su kod osmih razreda, tako|er u Az. M. obje konkurencije, pobijedili u~enici Prve O[.

Najuspje{niji su dobili diplome

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

15

Bh. mozaik

TRAVNIK Kra|a rasvjetnih tijela uzela maha

Lopovi vole grad u mraku
U Op}ini razmi{ljaju o nabavci stubova i zidnih nosa~a napravljenih od materijala koji nisu privla~ni za lopove Odneseno 90 zidnih svjetiljki
U posljednje vrijeme centralna gradska zona u Travniku naj~e{}e je u potpunom mraku. Razlog za ovo nisu kvarovi na mre`i, niti na svjetiljkama uli~ne rasvjete. Travni~ane su u potpunom mraku ostavili lopovi. Kra|a stubova i nosa~a na kojima se nalaze rasvjetna tijela postala je masovna pojava. Mesingani stubovi zavr{avaju na otpadima koji vr{e otkup sekundarnih sirovina, a Travni~ani ostaju u mraku. Nakon uo~enog problema, ali i pritu`bi gra|ana Slu`ba za zajedni~ke i komunalne poslove op}ine Travnik obi{la je teren, te sagledala situaciju. - Do{li smo do podataka koji su puno gori nego {to smo o~ekivali. Otu|ena su
Podjela pili}a: Svaka porodica dobila po 50 komada

Povratnicima u op{tinu Zvornik

Bracika podijelio 30.000 pili}a
U saradnji sa predstavnicima farmi „Koka-produkt“ i „HACompany“ iz Gra~anice, delegat u Vije}u naroda RS Fadil Banjanovi} Bracika obezbijedio je vi{e od 30.000 pili}a, koje je sa predstavnicima donatora u vi{e mjesnih zajednica podijelio povratnicima u op{tinu Zvornik. Cilj ove saradnje jeste, prije svega, pomo} u odr`ivom povratku. - Pored pomo}i i podr{ke odr`ivom povratku, ovakav vid saradnje ima za cilj i razvoj peradarstva na podru~ju Podrinja. Ove godine na{a farma je donirala 20.000 pili}a. U saradnji sa Banjanovi}em mi smo ih podijelili povratnicima, a svaka porodica dobila je 50 pili}a - istakao je Edin M. M. Husejnovi} iz „HA -Company“.

Odnesen rasvjetni stub

I{~upana zidna svjetiljka

Odneseni i kablovi

102 rasvjetna tijela i to: sedam trokrakih stubova, pet stubova i 90 zidnih svjetiljki - ka`e Abid Drobo, pomo}nik na~elnika za zajedni~ke i komunalne poslove. Sa ovom informacijom

upoznata je i Policijska stanica Travnik i na~elnik op}ine. Dosada{nji rezultati na planu otkrivanja po~inilaca su mr{avi. Lopovi koji su i uhva}eni na Sudu su uglavnom dobijali

uslovne kazne. U op}ini Travnik razmi{ljaju o nabavci stubova i zidnih nosa~a napravljenih od materijala koji nisu privla~ni za lopove. Izgleda da je to jedino K. K. rje{enje.

Dru`enje biv{ih boraca u @ep~u

Odata po~ast herojima
@ep~e je bilo doma}in tradicionalnog dru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja ARBiH sa podru~ja ZDK. Okupljanje heroja rata u @ep~u zapo~elo je uz prigoGosti na prigodnoj sve~anosti dnu sve~anost a potom su obi{li Spomen-sobu, polo`ili cvije}e na {ehitluke u Gornjoj Mahali i partizanskoj spomen-kosturnici Lazina te odali po~ast saborcima i poginulim antifa{istima iz Drugog svjetskog rata. R. Ag.

U Cazinu obilje`ena godi{njica smrti Hamdije Pozderca

Bio zaslu`an za priznavanje muslimanskog naroda
Zalagao se za stvaranje institucija koje zna~e jednu dr`avu
U povodu 22. godi{njice smrti Hamdije Pozderca, u cazinskom Domu kulture odr`ana je akademija kojoj je prisustvovao veliki broj po{tovalaca lika i djela ovog kraji{kog velikana. Prije akademije polo`eno je cvije}e na spomenobilje`je palim borcima u NOB-u, bistu Nurije Pozderca i Centralno {ehidsko spomen-obilje`je, te odata po~ast svima koji su dali doprinos za slobodu naroda Cazinske krajine. O liku i djelu Hamdije Pozderca govorio je akademik Muhamed Filipovi}. Podsje}anja radi, Hamdija - Iza Hamdije nema nesre}a, nema katastrofa, iza njega je samo ~injenica da je nakon priznavanja muslimanske nacije u BiH po~eo prosperitet, ljudi su se osjetili slobodnijim, po~eli su stvarati, po~ela je nova era u kulturi. Zalagao se za stvaranje institucija koje zna~e jednu dr`avu, jer dr`avu ne predstavlja samo vlast, nego i institucije koje nose ideju te dr`ave - dodao je akademik Filipovi}. Na akademiji u Cazinu iznesena je ideja da se osnuje fondacija „Hamdija PoS. J. zderac“.

U Cazinu je ki{a 24 sata padala

Poplavljene Begove Kafane

Kraji{nici na akademiji

Filipovi}: Po~ela je nova era

Pozderac (1924 -1988) bio je bh. politi~ar, predsjednik Predsjedni{tva BiH i predsjednik Ustavne komisije SFRJ 70-ih i 80-ih godina pro{log vijeka.

Filipovi} je naglasio da najve}e zasluge za priznavanje muslimanskog naroda i njegovog nacionalnog identiteta pripadaju upravo Hamdiji Pozdercu.

Inicijalna radionica za mlade Bosanskog Grahova

Mladima se malo nudi, a malo se od njih i tra`i
Na OSCE-ovoj radionici u Bosanskom Grahovu vezanoj za probleme mladih i njihovo rje{avanje, sudionici su iznijeli pora`avaju}e podatke vezano za status mladih koji slobodno vrijeme uglavnom provode na ulici ili u nekoliko kafi}a. U vrlo otvorenom razgovoru sa moderatorima An|elkom Mio~ i Planinkom Jakovljevi}em oni su iznijeli svoje probleme ali i ideje i `elje da ne{to poprave u tom smislu. - Najva`nije je da mladi prepoznaju probleme, da se organizuju radi efikasnijeg vr{enja pritisaka na vlasti da nam omogu}e vi{e prostora i uslova za rad. I u {kolama i izvan njih mladima se malo nudi, ali se od njih malo i tra`i. Veliki je korak {to smo se i sastali, a jo{ ve}i }e biti ako barem jedan projekt realizujemo. Ina~e se, kao mlada osoba i povratnik, pitam za{to sam se i vratio. Ako nam uskoro ukinu vize, a ni{ta se ne promijeni u na{em gradu, bojim se da }e sva mladost iscuriti - bio je iskren Petar Lovren, jedan od rijetkih omladinaca koji jo{ ima sre}u da radi, ali i nesre}u da osam mjeseci nije primio A. Ka. pla}u.

Osnovac ulovio smu|a
Zbog blizine rijeke Spre~e, podru~je Doboj Istoka je oduvijek bilo poznato po dobrim ribolovcima. Ljubav prema ribolovu prenosi se generacijama.To potvr|uje i Nihad Vehabovi} (13) koji je nedavno pecaju}i na @u}inoj bari ulovio smu|a te`ine 2,1 kg i Er. M. du`ine 54 cm.

Morat }e se raditi regulacija vodotoka

Nakon {to je vi{e od 24 sata u Cazinu neprekidno padala ki{a, do{lo je do izlijevanja pojedinih rje~ica i poto~i}a, te plavljenja odre|enih dijelova terena u nekoliko mjesnih zajednica. Posebno kriti~no bilo je u MZ ]orali}i, naselju Begove Kafane, gdje odvodni kanali nisu mogli prihvatiti svu vodu, pa je do{lo do izlijevanja po putnoj komunikaciji. Ovaj dio naselja je i od ranije poznat po ~estom izlijevanju vode kod obilnih padavina, ali je ure|enjem vodotoka prije nekoliko godina to znatno ubla`eno. Na sre}u, ki{a je prestala padati pa je do{lo do laganog povla~enja vode. - Pripadnici Slu`be za civilnu i protivpo`arnu za{titu stalno su na terenu, gdje prate situaciju i spremni su reagirati tamo gdje ljudi i imovina budu ugro`eni. U perspektivi }e se morati uraditi zna~ajni zahvati u oblasti regulacije vodotoka, a odre|eni projekti su ve} u pripremi za realizaciju - rekao je S. J. na~elnik op}ine Cazin Nermin Ogre{evi}.

U Gornjem Vakufu posao tra`i 3.149 osoba
Posredstvom gornjevakufskog Biroa za zapo{ljavanje u martu ove godine posao su na{le 23 osobe, a u istom izvje{tajnom periodu evidentirano je 3.149 nezaposlenih lica, od ~ega najvi{e, 1.365 KV i 1.114 NK radnika. Posao tra`e 534 lica sa SSS-om, 56 PKV i tri VKV radnika. Tako|e, evidentirano je i 37 nezaposlenih sa V[S-om i 40 sa VSS-om. Az.M.

Sa radionice za mlade

Nihad sa ulovom

16

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

crna hronika

SUD BiH Su|enje za organizirani kriminal

Le{ nastradalog ispred pomo}nog objekta

Lutvija Daci} pobjegao iz Njema~ke zbog utaje poreza
(Foto: A. Mand`i})

Naselje Ljubni} u Bugojnu

Kurt Bauer, porezni inspektor iz Nirnberga, u svom iskazu objasnio kako su poslovale dvije firme registrirane na supruge optu`enog Daci}a
Svjedo~enjem Kurta Bauera, poreznog inspektora iz Nirnberga (SR Njema~ka), ju~er je nastavljeno su|enje Harisu Zorni}u (nekad Lutvija Daci}) i njegovom bratu Hamdi Daci}u, te turskom dr`avljaninu A~ik D`anu, optu`enima za organizirani kriminal, me|unarodnu trgovinu, dok se D`an i pravna osoba „Majorka“ terete za pranje novca. Bauer je pratio slu~aj Lutvije Daci}a koji je u periodu od 1992. do 1995. godine u Nirnbergu na imena dvije supruge Njemice, Katrin Mohs i Grit Miodunski, prijavio firme „Mohs - Daci} Gbh“ i „Miodunski - Daci}“. Firme su obezbje|ivale radnike gra|evinskim firmama. Porezni ured ustvrdio je da Lutvija Daci} nikada nije platio nijednu vrstu poreza. Naru~ioci su za usluge njegovih firmi pla}ali gotovinu na ra~une supruga u bankama.

Prekratio `ivot hicima iz automatske pu{ke
Islam Muslimovi} (48) iz bugojanskog naselja Ljubni} oduzeo je sebi `ivot u utorak u pomo}nom objektu pored porodi~ne ku}e. Uvi|ajem koji su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PU Bugojno konstatirano je da je Muslimovi} u sebe pucao iz automatskog oru`ja. Istraga o ovom doga|aju je u toku, a o motivima samoubistva jo{ je rano govoriti, saop}eno je iz bugojanske Policijske uprave. Prema informacijama koje smo dobili od portparola Kantonalnog MUP-a Sefira Baru~ije, na podru~ju SBK u porastu je broj samoubistava. Samo u Bugojnu u posljednjih desetak dana ovo je drugi slu~aj samoubiAz. M. stva.

Samoubistvo u Kalesiji

Prerezala vene na rukama
U Toj{i}ima kod Kalesije, u utorak, u ranim jutarnjim satima, samoubistvo je izvr{ila Ferzeta Buljki} (50) prerezav{i vene na rukama. Podlegla je nakon obilnog krvarenja. O ovom doga|aju upoznat je i kantonalni tu`ilac Ivo Ivelji}, a uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su pripadnici Policijske uprave F. S. Kalesija.

Optu`eni s advokatima u Sudu BiH

Sa ovih ra~una podizana je gotovina i ispla}ivana svakog

Incident u @ivinicama

Ostao dug ve}i od 400.000 eura
Bauer nije konkretno radio na utjerivanju poreza firme Hamde Daci}a, ali mu je bilo poznato da je i on imao firmu koju je za njega otvorila supruga Mirsada Karaji}. Njegova firma tako|er se bavila pru`anjem usluga u gra|evinarstvu. Prema navodima iz optu`enice, do 1998. godine Hamdo Daci} ostao je du`an poreza u iznosu ve}em od 400.000 eura, a ne mo`e se krivi~no goniti u BiH, jer je za ova krivi~na djela nastupila zastara.

U sva|i protivniku pucao u nogu

petka radnicima u lokalu Ize Mujevi}a, gdje je Lutvija Daci} uhap{en 1995. godine. Utvr|eno je da su Lutvijine firme u spomenutom periodu ostvarile profit od 2,7 miliona maraka, a da su utajile porez u iznosu od 864.325 njema~kih maraka. Nakon pla}anja kaucije od 180.000 maraka, Lutvija je 1995. godine iza{ao iz zatvora i pobjegao iz Njema~ke. U 2007. godini njegov njema~ki advokat kontaktir-

ao je porezni ured u Nirnbergu i nudio 50.000 eura kako bi time bili poravnati svi njegovi dugovi, ali to nije prihva}eno. Za Daci}em je u Njema~koj i dalje aktualan nalog za hap{enje, a do danas mu se zara~unavaju kamate koje su prema{ile iznos glavnice. Za poreznu utaju u ovom periodu Daci} ne mo`e krivi~no odgovarati u BiH jer su ta djela u spomenutom periodu obuhva}ena amnestijom. B. C.

Okru`ni sud Doboj

Na optu`nici imena 16 dilera droge
Napada~ uhap{en, zaplijenjena pu{ka

Muamer M. (24) iz @ivinica te{ko je ranjen u potkoljenicu preksino} oko 22 sata ispred porodi~ne ku}e Armina H. u `ivini~kom naselju Jezero. Kako je re~eno iz MUP-u TK, nakon verbalne prepirke Armin. H. ispalio je iz pu{ke „papovka“ dva hica u zemlju ispred Muamera M., koji se nije `elio udaljiti iz dvori{ta njegove ku}e. Ne obaziru}i se na upozorenje, Muamer. M. nastavio se kretati prema Arminu

H., nakon ~ega je ovaj ispalio i tre}i hitac, koji je 24-godi{njaka pogodio u nogu. Povrije|eni mladi} odmah je prevezen u UKC Tuzla, gdje su mu ljekari konstatirali te{ke tjelesne povrede. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac Ivo Ivelji}, dok su uvi|aj na mjestu doga|aja izvr{ili slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije PU @ivinice. Policija je zaplijenila i pu{ku iz koje je pucano, a Armin H. li{en je sloA. Mu. bode.

Sudija za prethodno saslu{anje Okru`nog suda u Doboju potvrdio je optu`nicu Okru`nog tu`ila{tva protiv @eljka Trgi}a (36) iz Doboja, Rizaha [kilje (37) iz [ija kod Te{nja, Eme Helezovi} (24) iz Doboja, Damira Hasi}a (32), Amera ^amd`i}a (23) iz Lukavice kod Gra~anice, Dobrivoja Vasiljevi}a (26) i Matka ^andi}a (25) iz Doboja. Optu`nica je podignuta i protiv Darke Popovi}a (25) iz Doboja, Vahide [kiljo (37) iz [ija kod Te{nja, Bojane [esti} (28) i Alena Musi}a (35) iz Doboja, Sa{e @upana (23) iz Bosanskog Broda, Ferdija Arifija (24) iz Tuzle, Nenada Jaganjca (31) iz Tuzle, Eldina Kametovi}a (29)

iz Ora{ja i Slobodana Peri}a (32) iz Ularica kod Usore. Oni su optu`eni za neovla{tenu proizvodnju i promet opojnih droga. Tako|er, rje{enjem dobojskog Okru`nog suda za njih 11 produ`ena je i mjera pritvora i to zbog toga {to bi pu{tanje na slobodu rezultiralo prijetnjom naru{avanja javnog reda, zbog opasnosti da }e ponoviti krivi~no djelo te opasnosti od bjekstva. Optu`eni Ema Helezovi}, Vahida [kiljo, Bojana [esti}, Ferdi Arifi i Nenad Jaganjac brane se sa slobode. Kako je saop}eno iz Suda, pritvor prema ovom rje{enju mo`e trajati najdu`e dvije godine, s tim {to se kontrola opravdanosti pritvora

Sa privo|enja optu`enih

vr{i po isteku svaka dva mjeseca. Ina~e, optu`eni su uhap{eni u policijskoj akciji „Gr-

adina 3“ koja je provedena na podru~ju cijele BiH. Tom prilikom privedeno je ukupno 35 osoba. D`. Ma. B.

Policijska stanica Prnjavor

Na|ena „oktavija“ ukradena u Cazinu
Pripadnici Policijske stanice Prnjavor prekju~er su u mjestu Donji Galjipovci kod Prnjavora, pored magistralnog puta Kla{nice - Prnjavor, prona{li automobil „{koda oktavija“ koji je ukraden dan ranije na podru~ju Cazina. Nakon izvr{enog uvi|aja, vozilo je prevezeno u krug PS Prnjavor. U toku je rad na utvr|ivanju okolnosti nestanka vozila.

Bosanska Kostajnica

Oduzeto 2.270 kutija cigareta
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka pretresli su na podru~ju op}ine Bosanska Kostajnica tri lokacije koje koriste bra}a Dra{ko (43) i Darko (37) Ognjenovi} te prona{li i oduzeli 2.270 kutija krijum~arenih cigareta. Pretresom objekta Darke Ognjenovi}a policajci su prona{li 1.030 kutija cigareta, a kod Dra{ka Ognjenovi}a na|eno je 1.240 kutija cigareta koje su na ambala`i imale izvozne markice Republike Hrvatske. Cigarete su predate u nadle`nost Inspekcije slu`be Op}ine Bosanska Kostajnica na daljnje postuM. Z. panje.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

17

UBISTVO Stravi~an doga|aj na Palama

Zaklao strinu grli}em razbijene fla{e
Uhap{en Milanko Samard`i} (42), koji je u hodniku porodi~ne ku}e usmrtio Zagorku Samard`i} (75)
Zagorka Samard`i} (75) s Pala ubijena je ju~er dva sata iza pono}i u porodi~noj ku}i u ulici Serdar Janka Vukoti}a na broju 105 na Palama. Staricu je ubio sin njenog djevera, 42godi{nji Milanko Samard`i}. Iz CJB Isto~no Sarajevo saop}eno je da je osumnji~eni ubrzo uhap{en u blizini ku}e u kojoj se desilo ubistvo, a policija je interevenirala nakon poziva Milankovog oca Vu~ka Samard`i}a.
Kombi udario u „audi“ u kojem su bili povrije|eni
(Foto: M. Smajki})

Sudar u Sutini kod Mostara

Majka i sin te`e povrije|eni
Toni Novak (22) i Nada Novak smje{teni u KBC Mostar i nisu `ivotno ugro`eni
Dvadesetdvogodi{nji Toni Novak te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er oko {est sati u mjestu Sutina, na sjevernom izlazu iz Mostara. On se automobilom „audi“ (976-E-394) uklju~ivao na magistralni put M-17 iz pravca grada i oduzeo pravo prvenstva kombiju „VW transporter“ (543-T-219) za ~ijim se upravlja~em nalazio Sead Begi} iz Jablanice. Kombi je udario, kako nam je rekao de`urni kantonalni tu`ilac Predrag Tomi}, u bo~nu stranu „audija“, u kojem je te`e povrije|ena i Tonijeva majka Nada Novak i suvoza~ica Jelena M. Lak{e je ozlije|en i voza~ kombija koji je u vlasni{tvu Gradske pekare Jablanica. Na mjesto sudara odmah su stigli pripadnici PU Mostar, kao i vozilo Hitne pomo}i, kojim su ozlije|eni prevezeni u RMC „Dr. Safet Muji}“. Prema rije~ima de`urnog ljekara dr. Halila Tule, lak{e povrije|eni su pu{teni ku}i, dok su Novakovi preba~eni u SKB Mostar. - Toni Novak je smje{ten na Odjelu abdominalne hirurgije, a njegova majka na Odjelu ortopedije i nisu `ivotno ugro`eni - kazala je Ana Marija Dedi}, portparolka SKB Mostar. Do okon~anja uvi|aja saobra}aj se na ovom dijelu puta odvijao ote`ano, a vozila }e prema naredbi tu`ioca Tomi}a biti podvrgnuta M. Sm. vje{ta~enju.

Lokva krvi
Nezvani~no saznajemo da je 42-godi{njak staricu prvo tukao fla{om koja se naposljetku razbila, nakon ~ega ju je ostatkom fla{e bukvalno zaklao. Policajci su je bez znakova `ivota zatekli u hodniku ku}e u lokvi krvi. Starica je vjerovatno iz sobe poku{ala po-

Ku}a u kojoj se desio zlo~in

(Foto: N. Bo`ovi})

ku}e, dok drugi dio koristi njen djever Vu~ko. Milanko je, kako nam je re~eno,

Obilje`eni tragovi krvi

bje}i od nasilnika, ali ju je on uspio usmrtiti u hodniku. Zagorka Samard`i}, kojoj je suprug umro prije nekoliko godina, `ivjela je sama u dijelu porodi~ne

`ivio u ku}i pored porodi~ne, na broju 107. U Zagorkinu ku}u je navodno u{ao kroz prozor jedne od prostorija. Iako se u prvi mah govorilo da je osumnji~eni

du{evni bolesnik, ju~er nam to niko nije mogao potvrditi. U policiji je nezvani~no re~eno da se prilikom hap{enja i saslu{anja u slu`benim prostorijama pona{ao veoma neuravnote`eno. Ka`u kako nije govorio o eventualnim razlozima ubistva, ali je rekao da mu je „do{lo da to uradi“. Policija }e tokom istrage utvrditi detalje doga|aja i motiv zbog kojeg je Milanko usmrtio svoju strinu. Nezvani~no nam je re~eno da se, prema pri~ama bli`e familije, Milanko ipak lije~io na Psihijatriji na Sokocu tokom 1993. godine. Me|utim, on je u posljednje vrijeme bio veoma sklon alkoholu, a supruga ga je, ka`u, napustila upravo zbog toga prije 15-ak dana.

Poku{ao pobje}i
Na mjestu ubistva ju~er smo zatekli istra`itelje koji su pretresali obje ku}e porodice Samard`i}, a `utom

trakom bilo je ogra|eno {ire podru~je, jer su na nekoliko mjesta prona|eni odre|eni tragovi. Na ulazu u porodi~nu ku}u, pored vrata, bili su vidljivi tragovi krvi. Potvr|eno nam je da je Samard`i} nakon ubistva poku{ao pobje}i, ali da je savladan i uhap{en u blizini, a policajci su tokom uvi|aja, na livadi pored ku}e, prona{li ostatak fla{e koji je on tokom bijega odbacio, a kojim je najvjerovatnije po~injeno ubistvo. Nakon zavr{enog uvi|aja, tijelo Zagorke Samard`i} prevezeno je u mrtva~nicu bolnice Kasindo gdje }e biti obavljena obdukcija. Ju~er u poslijepodnevnim satima, poslije saslu{anja u policiji, Milenko Samard`i} je, uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu te{kog ubistva, predat tu`iocu Okru`nog tu`ila{tva u Isto~nom Sarajevu na daljnji postupak.
D`. Ma. B.

MUP Kantona Sarajevo

Dvojica uhap{ena zbog droge
Slu`benici Odjela za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalisti~ke policije MUPa KS preksino} su uhapsili I. E. (42) iz Sarajeva zbog posjedovanja i omogu}avanja u`ivanja opojnih droga, kao i K. R. (48) iz Sarajeva, zbog nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Izvr{enim pretresom kod I. E. prona|ena je i oduzeta bo~ica metadona, odre|ena suma novca i mobitel, dok je od K. R. oduzeto deset paketi}a heroina, izvjesna suma novca i dva mobitela. Zbog raspisane potjernice I. E. predat je u nadle`nost slu`benika Sudske policije Kantona Sarajevo, a K. R. u nadle`nost tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Provala u Srebreniku

U pivnici u Sarajevu

Na meti lopova skladi{te „Angrosirovine“
Nepoznate osobe preksino} su provalile u krug otkupne stanice sekundarnih sirovina tuzlanske „Angrosirovine“ koja se nalazi u Titovoj ulici u centru Srebrenika. Pod okriljem no}i lopovi su razvalili za{titnu ogradu sa stra`nje strane kruga, a potom su ukrali ve}u koli~inu bakra. Iste no}i na meti nepoznatih lopova bio je i p~elinjak Nezira Muratovi}a u Je`incu kod Srebrenika, iz kojeg su ukradena dva sanduka p~ela. Vlasnik p~elinjaka se u prvi mah nje mogao izjasniti o visini materijalne {tete, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik, koji tragaju za po~iniocima ovih O. M. krivi~nih djela.

Kriglama razbio police na {anku
Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili K. K. (51), ro|en u Tar~inu, nastanjen u Sarajevu, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo o{te}enja tu|e stvari. On je prekju~er oko 12.20 sati u ugostiteljskom objektu HS PIVNICA, ulica Franjeva~ka, op}ina Stari Grad Sarajevo, staklenim kriglama razbio police {anka s alkoholnim pi}em.

Razbojni{tvo na ulici
U ulici Mehmeda Hand`i}a, op}ina Centar Sarajevo, nepoznate osobe izvr{ile su razbojni{tvo nad M. S. iz Sarajeva. Tom prilikom razbojnici su uz prijetnju pi{toljem od M. S. oteli novac i zlatni nakit, a zatim su pobjegli u nepoznatom pravcu.
Ukraden otkupljeni bakar
(Foto: O. Mujki})

18

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federation of Bosnia and Hercegovina Canton Sarajevo Municipality of Ilijas MUNICIPALITY MAJOR

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}ina Ilija{ OP]INSKI NA^ELNIK

Na osnovu ~lana 23. 56. i 57. Statuta Op}ine Ilija{ - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/09) i ~lana 1. Odluke o stipendiranju u~enika i studenata u stanju socijalne potrebe („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/09 i 3/10), ~lana 1., 2., 6. 9. i 19. Pravilnika o stipendiranju u~enika i studenata u stanju socijalne potrebe („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/09), na~elnik op}ine Ilija{ raspisuje:

za stipendiranje u~enika i studenata u stanju socijalne potrebe u {kolskoj 2009/2010. godini Pravo prijave na konkurs imaju redovni u~enici srednjih {kola i redovni studenti visoko{kolskih ustanova, koji su u stanju socijalne potrebe i koji imaju prebivali{te na podru~ju op}ine Ilija{ du`e od 3 godine. Prebivali{te kra}e od 3 godine mogu imati u~enici i studenti, ukoliko su oni i njihovi roditelji imali prebivali{te na podru~ju op}ine Ilija{ do 06. aprila 1992. godine, kao i oni podnosioci zahtjeva koji u vrijeme podno{enja zahtjeva imaju prebivali{te i vlastiti stambeni objekat na podru~ju op}ine Ilija{. Pod u~enicima i studentima u stanju socijalne potrebe podrazumijevaju se: - lica koja nemaju izvor prihoda, odnosno da primanja po ~lanu porodice nisu ve}a od 70,00 KM; - da nisu ~lanovi doma}instva u kojima neko od ~lanova izdaje pod zakup nekretnine; - da nisu ~lanovi doma}instva u kojem je jedan od ~lanova vlasnik putni~kog automobila ili drugog motornog vozila, izuzev lica koja, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici mogu ostvariti pravo na osloba|anje carine pri uvozu putni~og ili drugog automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala. Pravo u~e{}a na Konkursu imaju u~enici i studenti u stanju socijalne potrebe, koji nisu obnavljali godinu, a koji su u prethodnoj {kolskoj godini imali uspjeh u {koli, odnosno fakultetu i to: 1. u~enici srednjih {kola sa prosje~nom ocjenom 3,50 i vi{om; 2. redovni studenti visoko{kolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 7,00 i vi{im, za fakultete dru{tvenog, ekonomskog, jezi~kog, muzi~kog, likovnog i sportskog podru~ja i studente prirodno-matemati~kog fakulteta odsjeka biologija i geografija; 3. redovni studenti visoko{kolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 6,50 i vi{im, za studente prirodno-matemati~kog fakulteta (odsjeci matematika, fizika, hemija), medicine i srodnih fakulteta (farmacija, stomatologija, veterina, visoka zdravstvena {kola i dr.), i tehni~kih fakulteta. Pravo u~e{}a na Konkursu imaju u~enici i studenti koji su ostvarili manji prosjek ocjena od tra`enog, a ~ije }e se molbe razmatrati ukoliko ispunjavaju druge kriterije utvr|ene ovim Pravilnikom i ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove. U {kolskoj 2009/2010. godini stipendirat }e se: a) - 2 u~enika I razreda - 2 u~enika II razreda - 2 u~enika III razreda - 2 u~enika IV razreda b) - 2 studenta I godine - 2 studenta II godine - 2 studenta III godine - 1 student IV godine Visina mjese~ne stipendije za u~enike iznosi 50,00 KM, za studente 100,00 KM, a ispla}ivat }e se 5 mjeseci i to za period od 01. 03. 2010. g. do 31. 07. 2010. godine. Stipendija op}ine Ilija{ se ne mo`e dodijeliti za dva ili vi{e u~enika iz iste porodice i licima koja ve} primaju stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije. Porodicu iz prethodnog stava ovog ~lana ~ine: bra~ni drug, djeca ro|ena u braku ili van braka, usvojena djeca, bra}a, sestre, kao i roditelji ako `ive u zajedni~kom doma}instvu. OBAVEZNE ISPRAVE - DOKUMENTA KOJA DOSTAVLJAJU KANDIDATI Zahtjev za dodjelu stipendije (Mo`e se preuzeti u Centru za pru`anje usluga gra|anima - Op}ina Ilija{); 2. Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe ili roditelja - staratelja ukoliko je podnosilac molbe maloljetan, (izdaje Policijska uprava Ilija{); 3. Kopije li~nih karata svih punoljetnih ~lanova porodice; 4. Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje za sve nezaposlene ~lanove doma}instva koji se vode u evidenciji Slu`be. (Izdaje ispostava Slu`be za zapo{ljavanje - BIRO Ilija{); 5. Ku}na lista. (Izdaje se i ovjerava u Centru za pru`anje usluga gra|anima - Op}ina Ilija{); 6. Izjava da podnosilac zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije. (Izjava se izdaje i ovjerava u Centru za pru`anje usluga gra|anima - Op}ina Ilija{); 7. Fotokopija Svjedo~anstva prethodno zavr{enog razreda za u~enike, a Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica indexa za studente; 8. Potvrda da redovno poha|a teku}u {kolsku godinu i da ne obnavlja godinu - upis. (Izdaje Sekretarijat {kole ili Studentska slu`ba fakulteta); 9. Fotokopija dokaza o priznanju „U~enik generacije“. (Za prethodnu {kolsku godinu za u~enike I (prvog) razreda srednje {kole, odnosno studenta I (prve) godine studija); 10. Uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava; 11. Uvjerenje o ote`anim uslovima `ivota koji su nastali kao posljedica rata. (Potvrda da se radi o {ehidskoj porodici, uvjerenje o procentu invaliditeta u~enika ili studenta, uvjerenje za u~enike i studente bez jednog ili oba roditelja, izdaje op}inska Slu`a za bora~ko-invalidsku za{titu, socijalnu za{titu i raseljena lica); 12. Dokaz o ukupnim mjese~nim prihodima - primanjima podnosioca molbe i ~lanova njegovog porodi~nog doma}instva po osnovu radnog odnosa, bora~ko invalidske za{tite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova. (Potvrda od firme o visini plate; ~ekovi od penzije - PIO; ~ekovi od IMO i LIMO-BIZ; Uvjerenje porezne uprave za vlasnike privatnog obrta); 13. Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je u toku agresije pripadnik Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine; 14. Dokaz da su ~lanovi dima}instva u kojem je jedan od ~lanova te{ko obolio, a nije ratni vojni invalid, 15. Uvjerenje iz MUP-a o vlasni{tvu motornog vozila za sve ~lanove doma}instva, 16. Izjava o posjedovanju motornog vozila (Izdaje se i ovjerava u Centru za pru`anje usluga gra|anima - Op}ina Ilija{). Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije orginalnih tra`enih dokumenata. Dokumenti se ne}e vra}ati podnosiocima molbe. Konkurs ostaje otvoren do 22. 04. 2010. godine. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se li~nim dostavljanjem u zape~a}enoj koverti na Protokol Op}ine Ilija{, ul. „126. Ilija{ke brigade“ br. 6, sa naznakom za Konkursnu komisiju za dodjelu stipendija - ne otvaraj! Komisija za dodjelu stipendija }e po odabiru kandidata, spisak odabranih kandidata objaviti na oglasnoj plo~i Op}ine Ilija{ najkasnije u roku od 20 dana od dana zaklju~enja Konkursa. NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NE]E SE UZETI U RAZMATRANJE. Na~elnik op}ine Ilija{ Nusret Ma{i}, dipl. ecc. 1.

KONKURS

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

19

ZVORNIK Nakon porodi~ne tragedije u Androvi}ima

Automobil koji je prevozio mrtvog ubicu u~estvovao u te{kom sudaru Krstan Jovi} iz Drvara
KB Mostar: Ljekari se bore za `ivot

Samoranjavanje u Drvaru

Te{ko povrije|eni Milosav Spasojevi} (62), Nile Ribovi} (62), Smiljana Vukelja (56) i Ivana Medi} (21)
`urni hirurg ove bolnice Milan Vidovi}.

Zdravstveno stanje Miladina Miji}a (51), na kojega je u Androvi}ima kod Zvornika pucao njegov stric Borisav Miji} (59), stabilno je i on se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege Op{te bolnice u Zvorniku, potvrdio je de-

Sudar na cesti
Vidovi} je naveo da je Miladin Miji} prekju~er primljen na hirurgiju u stanju traumatskog {oka s te{kim povredama, koje su nanese-

ne iz vatrenog oru`ja u grudi, kao i desnu natkoljenicu. Njega je te{ko ranio Borisav Miji}, koji je ubio snahu Ginu Miji} (71), a zatim izvr{io samoubistvo. Automobil „golf 2“ u kojem je prevo`eno tijelo Borislava Miji}a ka zvorni~koj

bolnici sudario se na regionalnom putu Zvornik - Caparede u mjestu Cer s automobilom „korado“ i tom prilikom povrije|ene su ~etiri osobe, potvr|eno je u CJB Bijeljina. Milosav Spasojevi} (62), koji je upravljao „golfom“, te`e je povrije|en i zbrinut je na hirurgiji Op{te bolnice, dok je njegov saputnik Mile Ribovi} (62), nakon reanimacije u zvorni~koj bolnici, preba~en na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla.

u kriti~nom stanju
Krstan Jovi} (30), koji je 4. aprila oko dva sata poslije pono}i u ugostiteljskom objektu „Piramida“ u Drvaru sam sebi pucao u glavu iz vatrenog oru`ja, u kriti~nom je stanju, potvr|eno je iz Klini~ke bolnice u Mostaru. Portparol Uprave policije Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak rekao je Srni da je Jovi} u alkoholiziranom stanju iz nepoznatih razloga u jednom momentu izvukao pi{tolj, a zatim ga stavio u usta misle}i da u cijevi nije metak i opalio, pri ~emu je zadobio po `ivot opasne povrede glave i usne {upljine. Vrdoljak je potvrdio da su gosti koji su se zatekli u ugostiteljskom objektu te{ko ranjenog Jovi}a odmah prevezli u Dom zdravlja u Drvaru gdje mu je ukazana ljekarska pomo}, nakon ~ega je prevezen u Kantonalnu bolnicu „Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu, a odatle u Klini~ki bolni~ki centar u Mostaru, gdje je zadr`an na lije~enju. Uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su pripadnici drvarske policije, MUP-a Livanjskog kantona i kantonalni tu`ilac, a konstatirano je da je Jovi} nesretnim slu~ajem sam ispalio metak. Prema posljednjim informacijama, ljekari KBC Mostar bore se za `ivot Jovi}a, koji se nalazi u komatoznom stanju, a metak kalibra 7,65 milimetara koji je sebi ispalio u usta iz pi{tolja koji je nelegalno posjedovao jo{ se nalazi u njegovoj glavi.

Nerije{eni odnosi
U drugom automobilu te`e su povrije|ene voza~ Smiljana Vukelja (56) i saputnik Ivana Medi} (21), koje su medicinski zbrinute u Op{toj bolnici u Zvorniku. U Univerzitetskom klini~kom centru Tuzla Srni je re~eno da se Ribovi} nalazi u te{kom zdravstvenom stanju i da je `ivotno ugro`en. Prema nezvani~nim informacijama, uzrok ove porodi~ne tragedije su nerije{eni imovinski odnosi. B. C.

Incident na Palama

Udario {akom policajca
Policajac Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo O. H. zadobio je udarac u glavu tokom intervencije ispred ugostiteljskog objekta RC na Palama gdje su se potukla dva mladi}a - saop}eno je iz CJB Isto~no Sarajevo. Do incidenta je do{lo 5. aprila u tri sata kada je policija intervenirala u tu~i koja je izbila izme|u M. T. (23) i @. P. (29). Prilikom intervencije @. P. je pesnicom u glavu udario policajca O. H.

Uznemirena rodbina i kom{ije na mjestu tragedije

(Foto: M. Mi~i})

Sprije~en {verc oru`ja na Kosovu

Bh. dr`avljanin uhva}en sa sedam pi{tolja
Pripadnici Kosovske policijske slu`be uhapsili su na kontrolnom punktu Ko{utovo, u blizini Kosovske Mitrovice, dr`avljanina BiH D`. T. zbog posjedovanja oru`ja - potvrdio je Srni portparol Kosovske policijske slu`be Besim Hoti. - U njegovom automobilu prona|eno je sedam pi{tolja namijenjenih, kako se pretpostavlja, ilegalnom tr`i{tu na Kosovu - rekao je Hoti. On je naveo da je uhap{eni pre{ao na administrativnom punktu u blizini jezera Gazivode. Slu~aj je predat pograni~noj policiji, a automobil je oduzet. Dr`avljanin BiH je u pritvoru u Kosovskoj Mitrovici, a istra`ni sudija odredio mu je pritvor od 72 sata.

Ukrao hidrauli~nu pumpu
Nepoznati po~inilac ukrao je u Kaknju u ulici 311. lahke brigade, s radne ma{ine vlasni{tvo preduze}a „Euroasfalt“, hidrauli~nu pumpu. Policija je na mjestu doga|aja obavila uvi|aj.

20

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

biznis

PRIVREDA Za{to BiH ima nekonkurentne proizvode

Papandreu i Merkel: Ugro`en sporazum

Njema~ka tra`i vi{e cijene kredita

Lovri}: Moramo urediti infrastrukturu biznisa
U na{u zemlju dolazi roba iz inozemstva pod puno boljim uvjetima nego {to ih mi imamo u odre|enim zemljama, ka`e Lovri}
Pokazatelji pokrivenosti uvoza izvozom koji su se na po~etku godine kretali oko 58 posto samo su naizgled ohrabruju}i. Generalno, oni su lo{i, ka`e za „Avaz“ potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH Milan Lovri}, koji obrazla`e da je u pro{loj, ali i u ovoj godini bh. ekonomija u cijelosti oslabila.

Daimler: Poslovno povezivanje

Spor zbog kamata na zajmove Gr~koj
List londonske poslovne elite „Financial Times“ pi{e da je vlada njema~ke kancelarke Angele Merkel zatra`ila vi{e kamate na zajmove Gr~koj, ~ak do 6,5 posto. Taj spor u vezi s visinom kamata mogao bi odgoditi primjenu sporazuma o vanrednom paketu zajmova Gr~koj, postignutog na sastanku 16 ~lanica eurozone u martu. Premijer Gr~ke Jorgos Papandreu (George) odlu~io je da njegova dr`ava tokom aprila izda obveznice vrijedne vi{e milijardi dolara u SAD, u okviru mjera kojima nastoji do}i do investicija, prvi put od juna 2008. kada je tako do{la do 1,5 milijardi dolara putem obveznica s rokom dospije}a od pet godina, javljaju agencije. Gr~ka }e se, da bi privukla kupce novih obveznica, predstaviti kao tr`i{te u razvoju, jer u Evropi pada potra`nja otkupom gr~kog dr`avnog duga. Kamate na dr`avne obveznice Brazila iznose 4,9, Meksika 4,8, Poljske 5,5, a Ma|arske 6,6 posto.

Me|usobna kupovina udjela
Japanski Nissan, francuski Renault i njema~ki Daimler objavili su ju~er vijest o kapitalnom i poslovnom povezivanju, uz planiranu me|usobnu kupovinu udjela od tri posto, prenijeli su mediji. Renault trenutno posjeduje 44,3 posto Nissana, a japanski proizvo|a~ vozila ima 15 posto udjela u francuskoj kompaniji.

Neure|eno tr`i{te
- Lani je uvoz pao za gotovo 24 posto, a izvoz za vi{e od 27 posto. To je znak da bh. ekonomija slabi. Vanjskotrgovinska razmjena je ~ak tri puta lo{ija od one u Hrvatskoj - napominje Lovri}. Sli~no je i sa bh. proizvodima. Oni nisu konkurentni u na{oj zemlji i okru`enju. Kao najve}e razloge, Lovri} navodi neure|eno bh. tr`i{te, nepostojanje agencija za kontrolu proizvoda, ce-

Ponovo po~ela proizvodnja „punta“
Veliki privredni subjekti kr{e principe konkurentnosti

Predstavnici Bimala u USK

Mogu}nost proizvodnje uljarica

rtificiranja ili akreditacije. - U BiH dolazi roba iz inozemstva pod puno boljim uvjetima nego {to ih bh. roba ima u odre|enim zemljama. S druge strane, nemamo odgovaraju}u kontrolu proizvoda pri uvozu. Ali zato imamo skupu administraciju, neure|enu dr`avu, te{ko dostupna finansijska sredstva. Sve to optereti bh. proizvode, tako da im je vrlo te{ko nositi se s nelojalnom konkurencijom - ka`e Lovri}.

Tr`i{na utakmica
Biha}: Poljoprivrednicima zagarantiran otkup

Predstavnici Bimala iz Br~kog i Poljoprivrednog instituta iz Banje Luke boravili su u Biha}u gdje su s rukovode}im ljudima Poljoprivrednog zavoda Unskosanskog kantona i poljoprivrednicima razgovarali o mogu}nostima proizvodnje uljarica u ovoj regiji. - Bimal za ovu godinu planira zasaditi soju i suncokret na 3.000 hektara zemlji{ta, odnosno 1.000 hektara uljane repice, te ostvariti 10.100 tona proizvodnje

ovih kultura - kazali su predstavnici ove tvornice ulja. Bimal poljoprivrednim proizvo|a~ima nudi repromaterijal i garantira otkup. Cijena za soju u ovoj godini je 0,56, a za suncokret 0,58 KM po kilogramu. Organizator proizvodnje dobiva dodatnih ~etiri posto od ukupno isporu~enih uljarica. Federalna vlada osigurala je subvenciju za ovu proizvodnju od 0,20 KM po kilogramu isporu~enih uljaM. D. nih kultura.

Lovri}: Finansijska sredstva

Bosna i Hercegovina mora urediti infrastrukturu biznisa, tvrdi drugi ~ovjek VTK, koji nagla{ava da je u BiH, od svih zemalja u okru`enju, jo{ najte`e poslovati.

Pomo}nik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH Dragan Milovi} ka`e da ovo ministarstvo trenutno ula`e najvi{e napora kako bi bh. proizvodi bili vi{e priznati na stranom tr`i{tu. - U toku su pregovori s Hrvatskom i Srbijom po tom pitanju. Me|utim, veliki problem je {to u BiH nisu ni institucionalno ni zakonski ure|eni principi kontrole kvaliteta robe, kao ni pitanje uklanjanja tr`i{nih barijera u trgovini u susjednim zemljama. Imamo i problem nelojalne tr`i{ne utakmice u BiH. Veliki privredni subjekti jednostavno kr{e principe konkurentnosti. Ali sve bi bilo druga~ije kada bismo imali odgovaraju}e institute - navodi Milovi}. A. DU^I]

U kragujeva~koj firmi Fiat automobili Srbija ju~er je nastavljena proizvodnja automobila „punto“, koja je prekinuta 24. marta zbog restrukturiranja tvornice, a radi po~etka proizvodnje novih modela. Proizvodnja je startovala punim kapacitetom {to zna~i da }e s traka ponovo silaziti 120 vozila dnevno.

RBA podigla kamatnu stopu
Australska centralna banka podigla je ju~er kamatnu stopu po peti put od oktobra pro{le godine, uz najavu daljnjeg pove}anja zbog obnove privrednog rasta i inflacije. Tako je Reserve Bank of Australia (RBA) podigla klju~nu kamatnu stopu na 4,25 posto. Australija je pro{la relativno neokrznuta u krizi i sada mora inflaciju dr`ati pod kontrolom.

Danas po~inje sajam „Grapos-expo“ u Gra~anici

Iz sedam zemalja 222 izlaga~a
Me|unarodni sajam poduzetni{tva i obrta „Grapos-expo 2010“ po~inje danas u Poslovnoj zoni [irbegovi} grupe u Gra~anici. Na 6.000 kvadratnih metara prostora predstavit }e se 222 izlaga~a iz Italije, Francuske, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Austrije. Sajam }e trajati ~etiri dana u okviru kojeg }e biti organizirana najve}a sajamska konferencija pod nazivom „Poduzetni{tvo i konkurentnost“. - Ideja o organiziranju sajma potekla je prije tri godine. Gra~anica je poznata po privatnoj inicijativi, na{i privrednici bezbroj puta su se dokazali na mnogim sajmovima, posebno na Zepsu. Zato smo i sami krenuli i dobili punu podr{ku da organiziramo ovu privrednu manifestaciju, o ~emu svjedo~i i

Samsung o~ekuje rekordnu dobit
Ju`nokorejski Samsung Electronics objavio je ju~er da }e u kvartalu od januara do marta ostvariti rekordnu operativnu dobit od 4.300 milijardi vona (3,8 miliona dolara) zahvaljuju}i prvenstveno rastu cijena kompjuterskih ~ipova nakon {to je potra`nja nadma{ila ponudu. Prognozirana dobit trebala bi biti sedmerostruko ve}a u odnosu na isti lanjski period.

Berzanski barometar za 6. 4. 2010. godine

Gra~anica: Veliko interesiranje za sajam

Euro/dolar 1,3362 0,91%

Nafta 85,53 $ po barelu Zlato 1.129,40 $ po unci 0,10% 0,39%

broj prijavljenih u~esnika ali i veliko interesiranje za sajam - istakao je predsjednik Organizacionog odbora sajma „Grapos-expo“ H. ^. Nusret Heli}.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,343531 1,455057 26,829221 0,077128 0,262079 0,735427 1,547874 0,565032 0,243490 0,201898 1,361913 0,963761 2,210948 1,456360 0,049676 1,960338 1,955830 1,346898 1,458704 26,896462 0,077321 0,262736 0,737270 1,551753 0,566448 0,244100 0,202404 1,365326 0,966176 2,216489 1,460010 0,049800 1,965251 1,955830 1,350265 1,462351 26,963703 0,077514 0,263393 0,739113 1,555632 0,567864 0,244710 0,202910 1,368739 0,968591 2,222030 1,463660 0,049925 1,970164

Propao tender za prodaju 54,05 posto udjela

Srbija povukla 180 miliona eura
Narodna banka Srbije (NBS) povukla je ju~er 180 miliona eura za ja~anje deviznih rezervi od Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF). To je polovina iznosa od raspolo`ive tre}e tran{e stand-by aran`mana. Time }e ukupna sredstva koja su do sada iskori{tena iz tog aran`mana dosti}i 1,3 milijarde eura, odnosno 253 posto kvote Srbije u MMF-u.

Nema kupaca za crnogorsku Luku Bar
Na tender za kupovinu 54,05 posto dr`avnog udjela Kontejnerskih terminala i generalnih tereta u Luci Bar niko se nije javio. ^ak ni Srbija ~iji su politi~ari najavljivali izlaz ove zemlje na more ba{ kroz tu luku. Srbijanski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonji} najavio je da }e njegova zemlja u~estvovati na ponovljenom tenderu, ali finansijski stru~njaci u Srbiji smatraju kako bi Beogradu bilo pametnije da se ne javlja na njega. Jedan od koordinatora srbijanskog konzorcija koji je trebao u~estvovati na natje~aju, vlasnik MK Grupe Miodrag Kosti} po`alio se podgori~kom listu „Vijesti“ da je tender prekratko trajao. Dijelom problem vidi u ekonomskoj krizi, te da su kompanije okupljene unutar konzorcija imale razli~ita o~ekivanja od tendera.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

21

Trgovanje 276.597 maraka

AUTOINDUSTRIJA Ameri~ko ministarstvo prometa tra`i pravdu

Lo{ start nove radne sedmice
Pad vrijednosti indeksa i mali promet
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 276.597 maraka, a u sklopu 90 transakcija ukupno je prometovano 55.489 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 2.946 KM, me|u fondovima 9.177, obveznicama FBiH 27.403, na primarnom tr`i{tu 76.446, a na sekundarnom 160.624 marke. Najve}i rast cijene imale su obveznice stare devizne {tednje serija F, od 9,9 posto, a najve}i pad registrirao je

Kompaniji Toyota kazna od 16,4 miliona dolara
Japanski proizvo|a~ vozila nije pravovremeno obavijestio regulatorna tijela o problemu sa zaglavljivanjem papu~ice gasa Mjesecima skrivali opasnost
Ameri~ko ministarstvo prometa objavilo je da tra`i 16,4 miliona dolara kazne protiv japanskog proizvo|a~a automobila Toyote zbog propusta da pravovremeno obavijesti regulatorna tijela u SAD o problemu sa zaglavljivanjem papu~ice gasa, javljaju agencije. Rije~ je o najvi{oj kazni koju je ikada izrekla ameri~ka Uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) protiv nekog proizvo|a~a automobila. - Sada imamo dokaz da T oyota nije ispunjavala svoje zakonske obaveze. [to je jo{ gore, oni su svjesno mjesecima skrivali opasni kvar od ameri~kih du`nosnika, ne poduzimaju}i mjere za za{titu miliona voza~a i njihovih porodica - izjavio je ministar prometa Rej Lehud (Ray LaHood). Proizvo|a~i automobila zakonski su du`ni obavijestiti NHTSA u roku od pet radnih dana ako prona|u neki

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,12% 0,57% 0,54% 1.661,94 1.004,96 1.053,11

PBS, od 11,89 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,12 posto, na 1.661,94 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,57 posto i skliznuo na 1.004,96 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,54 posto i iznosi 1.053,11 poena.

Kursna lista SASE na dan 06. 04. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
16,06

Promjena kursa (%)
0,36

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
3

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 157 2.521,00
KOTACIJA FONDOVA

ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO

3,89

-0,23
OBVEZNICE FBiH

1.041

4.050,75

5

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F

24,95 23,08 21,10 18,72 18,06 92,81 81,00 72,60 56,60

-1,00 -4,56 -0,05 0,43 0,02 -0,73 -0,61 3,71 9,90
PRIMARNO TR@I[TE

6.176 1.659 3.348 2.284 2.295 11.578 10.101 6.111 1.000

1.541,38 382,86 706,43 427,57 414,57 10.746,03 8.181,81 4.436,59 566,00

6 3 7 4 4 7 3 1 1

Toyota: NHTSA tvrdi da je kompanija znala za probleme

BH TELECOM D.D. SARAJEVO METALNO DD ZENICA SOLANA DD TUZLA

21,13 8,00 13,00

-1,66 0,00 0,00

1.477 2.130 1.000

31.178,63 17.040,00 12.999,00

13 2 3

sigurnosni nedostatak. Ta savezna agencija objavila je da je po dokumentima utvrdila kako je Toyota znala za probleme s papu~icama gasa jo{

od septembra pro{le godine. Ministarstvo prometa objavilo je da je Toyota propustila obavijestiti NHTSA za najmanje ~etiri mjeseca. To-

yota je krajem januara u SAD opozvala gotovo 2,3 miliona automobila i kamioneta zbog zaglavljivanja papu~ice gasa, prenose agencije.

SEKUNDARNO TR@I[TE

PBS DD SARAJEVO

80,00

-11,58

2.000

160.000,00

1

Promet 177.946 maraka

Najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet

Telekom Srpske najlikvidniji
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 71 transakciju ostvaren promet od 177.946 KM, a najve}i je obavljen akcijama Telekoma Srpske od 74.502 marke, uz rast cijene za 1,49 posto. Najve}i rast cijene imao je Promet TP iz Prnjavora od 11,76 posto, a pad Dobojka od 8,33 posto.

Hrvatska bi mogla biti primorana na pomo} MMF-a
U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publikacije „International Risk and Payment Review“ za teku}i mjesec, najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet (D&B) dodijelila je Hrvatskoj rejting DB3d, {to je svrstava u zemlje s blagim rizikom poslovanja. D&B procjenjuje da direktne strane investicije ne}e unijeti dovoljno kapitala u dr`avu, te }e se vlada morati dodatno zadu`iti. Ako se dogodi da stanje na svjetskom tr`i{tu bude kao {to je bilo krajem 2008., Hrvatska }e biti primorana tra`iti pomo} Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF). Prema D&B-jevim podacima, 23,5 posto pla}anja hrvatskih firmi stranim preduze}ima kasnilo je vi{e od 30 dana od ugovorenih rokova. D&B i dalje preporu~uje stranim investitorima da poslovanje s hrvatskim firmama osiguraju akreditivom. Zbog kreditne krize i smanjenja profitabilnosti, pla}anje stranim partnerima i dalje ostaje izazov za hrvatske kompanije.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,20% 0,17% 906,25 1.548,46

Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,2 posto, na 906,25 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS sko~ila za 0,17 posto i iznosi 1.548,46 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 6. 4. 2010.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje Republika Srpska - stara devizna štednja 1

Prosje~na cijena
1,36 4,25 0,1(A) 89,5

Promjena u%
1,49 1,19 0 -0,37

Maks. cijena
1,36 4,25 0,1 89,5

Min. cijena
1,35 4,25 0,1 89,5

Ukupan promet (KM)
74.502,40 4.437,00 32.489,10 14.991,97

BERZANSKA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Hrvatska uvr{tena u zemlje s blagim rizikom poslovanja

22

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

globus

SAD Nesre}a u rudniku uglja u Zapadnoj Vird`iniji

Njujork: Televizijski snimak hap{enja

(Foto: AP)

Poginulo 25 rudara u eksploziji metana
Potraga za ~etvoricom nestalih radnika, za koje se strahuje da su mrtvi, prekinuta zbog koncentracije otrovnih plinova
Eksplozija metana u jednom rudniku uglja u ameri~koj Zapadnoj Vird`iniji usmrtila je 25 rudara, dok se ~etvorica vode kao nestali. Potraga za njima je obustavljena zbog otrovnih plinova u oknu, objavili su ju~er zvani~nici, a prenosi AFP . Osobe zadu`ene za sigurnost kazale su kako postoje veoma male {anse da su nestali rudari pre`ivjeli eksploziju u rudniku „Upper Big Branch“. Nesretni radnici te{ko da su mogli do}i do odjeljenja rudnika za nesre}e, gdje ima ~istog zraka, hrane i vode za 96 sati boravka. Ovo je najte`a rudarska nesre}a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama u vi{e od dvije decenije, a desila se kada je do{la smjena radnika. „Upper Big Branch“ nalazi se u gradu Mauntkolu, 50 kilometara ju`no od ^arlstona. - Ovo je stra{na situacija. Visok stepen prisustva otrovnih plinova, metana, CO2, kao i dima, stvorili su uvjete da do|e do druge eksplozije izjavio je Kevin Striklin (Stricklin) iz odjela za rudnike uglja Administracije za sigurnost i zdravlje rudara. On je izjavio kako je potvr|ena smrt 25 rudara te da su dvojica hospitalizirana zbog povreda zadobivenih u eksploziji. Predsjednik SAD Barak Obama (Barack) razgovarao je telefonom sa guvernerom D`oom Menkinom (Joe Manchin) kako bi izjavio „naj-

Sukob njujor{kih bandi

^etiri osobe ubijene na Tajms skveru
^etiri osobe su ubijene, tri povrije|ene, a 54 uhap{ene za vrijeme masovnog sukoba na Tajms skveru u ameri~kom Njujorku. Agencija AP izvijestila je o ~etvero ubijenih, jednom ranjenom policajacu i dvije lak{e povrije|ene `ene. Kako pi{u ameri~ki mediji, nije poznato jesu li `rtve slu~ajni prolaznici ili pripadnici sukobljenih grupa, a na terenu su bile stotine policajaca, javljaju ameri~ki mediji. Kada je zapo~ela pucnjava na Menhetnu, kako se ~ini izme|u ~lanova bandi, mnogi su trgovci, u strahu da bi napada~i mogli prona}i uto~i{te u njihovim trgovinama, zatvorili svoje radnje. Kako pi{e „AOL News“, nasilje je dio uskr{nje tradicije bandi Njujorka. - Ovakva zbivanja na njujor{kim ulicama na Uskrs doga|aju se ve} pet godina, koliko sam ja ovdje - rekao je jedan za{titar na Tajms skveru, prenose agencije.

Ulaz u rudnik: Tragedija za vrijeme smjene

(Foto: AP)

Reakcija ameri~ke tajnice

dublje sau~e{}e onima koji su izgubili voljene u tragediji“. Tako|er, Obama je ponudio

„sve oblike pomo}i spasila~kim slu`bama“, navedeno je u saop}enju Bijele ku}e.

Klinton zgro`ena napadima na konzulat u Pe{avaru
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) izjavila je da je zgro`ena prekju~era{njim napadom na konzulat Sjedinjenih Dr`ava u pakistanskom Pe{avaru, u kome je poginulo dvoje pripadnika osiguranja. - Ovaj napad dio je talasa nasilja brutalnih ekstremista, koji `ele da podriju demokratiju u Pakistanu, kao i da unesu strah i neslogu navedeno je u pisanoj izjavi Hilari Klinton. Ona je dodala da SAD ~ine sve {to je neophodno da bi osigurale sigurnost svojih diplomatskih misija u Pakistanu i osoblja u njima, kako Amerikanaca, tako i Pakistanaca.

Obamina strategija kori{tenja oru`ja za masovno uni{tenje

SAD ne}e upotrijebiti nuklearne bombe protiv onih koji ih nemaju
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) najavio je modernizaciju nuklearne strategije Sjedinjenih Dr`ava kako bi se zna~ajno suzili uvjeti pod kojima bi SAD upotrijebile nuklearno oru`je, ~ak i u slu~aju samoodbrane. U intervjuu za ju~era{nji „New York Times“ Obama je ocijenio da takva strategija uklanja ve}inu nejasno}a koje su namjerno zadr`ane u nuklearnoj politici SAD jo{ od po~etka hladnog rata. SAD se prvi put obavezuju da ne}e upotrijebiti nuklearno oru`je protiv dr`ava koje ga ne posjeduju, odnosno po{tuju Sporazum o ne{irenju nuklearnog oru`ja, ~ak i kada bi takve dr`ave napale SAD biolo{kim ili hemijskim oru`jem ili pokrenule „cyber-napad“. Obama je, me|utim, rekao da je napravio mjesto za izuzetke, kao {to su Iran ili Sjeverna Koreja, koji kr{e ili su se povukli iz tog najva`nijeg me|unarodnog sporazuma, kojim se zaustavlja {irenje nuklearnog oru`ja u svijetu. Govore}i o svom pristupu nuklearnoj sigurnosti, Obama je opisao svoju politiku kao dio {irih napora da se svijet pribli`i situaciji u kojoj }e proizvodnja nuklearnog oru`ja biti zastarjela. Obamina strategija predstavlja o{tar zaokret u odnosu na onu njegovih prethodnika i njome se tra`i modernizacija nuklearnog stava nacije u skladu sa novim vremenom.

(Foto: AFP)

Klinton: Napad dio talasa nasilja

Klinton je istakla da SAD rade zajedno sa pakistanskim vlastima kako bi napada~i bili privedeni pravdi.

Zbog krijum~arenja droge

Kineske vlasti pogubile Japanca
Kina je ju~er pogubila japanskog dr`avljanina zbog krijum~arenja droge ignoriraju}i prigovore Tokija da bi takav potez mogao naru{iti bilateralne odnose. U kratkoj vijesti kineske dr`avne agencije Sinhua navedeno je da je ju~er ujutro u sjeveroisto~noj provinciji Lijaoning izvr{ena smrtna kazna nad Micunobuom Akanom (Mitsunobu). On je prvi Japanac koji je pogubljen u Kini nakon {to su dvije dr`ave normalizirale diplomatske odnose 1972. godine.

Obama: Napravio mjesto za izuzetke

(Foto: AFP)

Sukobi u Indiji

Ruska uvjeravanja

Novi sporazum Pobunjenici ubili najmanje 75 vojnika ne}e ugroziti ZND
U isto~noj indijskoj dr`avi ^atisgar maoisti~ki pobunjenici ubili su ju~er najmanje 75, a ranili barem devet vojnika i pripadnika rezervnih policijskih snaga u seriji napada, naj`e{}ima u posljednjih nekoliko godina, saop}ili su zvani~nici. Vojnici su ubijeni kada se dio konvoja na{ao na udaru vatre u jakom upori{tu pobunjenika u Dantevadi, potvrdio je za agencije generalni inspektor dr`avne policije R. K. Vid`. Britanski BBC navodi da su maoisti prvo napali konvoj rezervnih policijskih snaga u oblasti Talmetla kada su se vra}ali u svoj kamp poslije akcije u distriktu Dantevada u indijskoj dr`avi ^atisgar, a da su zatim iz zasjede dva puta napali vojnike koji su im htjeli pomo}i. Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Sergej Rjabkov poku{ao je umiriti ~lanice Zajednice nezavisnih dr`ava (ZND) da novi sporazum o smanjivanju strate{kog ofanzivnog naoru`anja (START), koji Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i Rusija trebaju sutra potpisati u Pragu, ne}e ugroziti dr`ave zajednice. Rjabkov je izjavio ovo na sastanku sa ambasadorima i diplomatima iz Azerbejd`ana, Ermenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Tad`ikistana, Turkmenistana, Ukrajine i Uzbekistana posve}enom potpisivanju novog START-a, navedeno je u saop}enju ruskog ministarstva vanjskih poslova, koje prenosi Itar-Tass.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/o`ujak 2010.

23

Ukratko

IRAK [okantni videozapis helikopterskog napada vojske SAD

Objavljen snimak ubistva dvojice radnika Reutersa
Ameri~ka letjelica 2007. godine u Bagdadu otvorila vatru na desetak ljudi
Internet-stranica „WikiLeaks“ objavila je dugo tra`eni videosnimak napada helikoptera snaga Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava na grupu od desetak ljudi u predgra|u Bagdada u julu 2007. godine, kada su ubijena i dvojica zaposlenika britanske novinske agencije Reuters. eaks“ objavio je da je „dobio video, kao i popratnu dokumentaciju od odre|enih vojnih izvora te da je provjerio autenti~nost u razgovorima sa svjedocima i novinarima koji su bili uklju~eni u incident“.
Karzai: Poziv NATO-a
(Foto: AFP)

Zabrinjavaju}e izjave Karzaija
BRISEL - NATO je ju~er pozvao afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija na red ocijeniv{i da su zabrinjavaju}e njegove ponavljane javne kritike zapada i da bi trebao voditi vi{e ra~una o `rtvama koje me|unarodne snage ~ine za njegovu zemlju. - Me|unarodna zajednica nastavlja ~initi ogromne napore kako bi podr`ala afganistanski narod te kako Afganistan ne bi bio gostoljubiv prema terorizmu - izjavio je portparol NATO-a D`ejms Apaturaj (James Appathurai). Karzai je ranije optu`io zapad da je odgovoran za prevare na posljednjim predsjedni~kim i pokrajinskim izborima, na kojima je on pobijedio, zbog ~ega je dobio opomenu Va{ingtona.

Dobro ga|ali
U 17-minutnom crno-bijelom videu mo`e se ~uti kako ameri~ke snage ciljaju grupu ljudi za koje su mislili da su naoru`ani pobunjenici, a zatim napadaju kombi koji je poku{ao primiti jednog ranjenika koji je otpuzao sa mjesta napada. Reutersovi radnici Nur-Eldin i ^mag, koji su bili dio grupe, identificirani su na snimku. „WikiLeaks“ je, tako|er, objavio transkript razgovora izme|u ameri~kih snaga na mjestu napada. U jednom trenutku vojnici se mogu ~uti kako dijele komplimente jedni drugima da su „dobro ga|ali“. Ameri~ka centralna komanda (CENTCOM) odbila je neposredno komentirati videosnimak, odnosno potvrditi njegovu autenti~nost.

Pritisak agencije
Reuters je vr{io pritisak za objavljivanje videosnimka helikopterskog napada 12. jula 2007., kada su ubijeni fotoreporter Namir Nur-Eldin (22) i njegov voza~ Said ^mag (40) u kvartu isto~nog dijela Bagdada. [okantni isje~ak videosnimka, na kojem posada he-

Arap osu|en zbog {pijuniranja
TEL AVIV - Izraelski Arap Ravi Sultani (23) osu|en je ju~er na pet godina i osam mjeseci zatvora zbog odavanja informacija libanskom Hezbolahu koje su vezane uz na~elnika izraelskog general{taba Gabija A{kenazija. Izraelski obavje{tajni zvani~nici sumnjaju da je Hezbolah htio ubiti A{kenazija u znak osvete za ubistvo Imada Mugnijea, drugog po rangu u toj {iitskoj organizaciji, za koje ona tereti Izrael. Mladi} je osu|en zbog informiranja teroristi~ke organizacije, kovanja zavjere kako bi po~inio zlo~in i kontakt sa stranim agentom.

Segment snimka: Trenutak prije otvaranja vatre

(Foto: AP)

likoptera „Apache“ ubija desetak mu{karaca u civilnoj odje}i, prikazala je TV mre`a

Ju~era{nje eksplozije
[est eksplozija potreslo je ju~er Bagdad usmrtiv{i najmanje 35 osoba, dok ih je vi{e od 140 ranjeno, objavili su zvani~nici. Ove detonacije poja~ale su strahove o rastu snage pobunjenika u ovoj azijskog dr`avi. Eksplozije su se desile u naseljima gdje su ve}ina {iiti, dok su ~etiri bombe detonirane unutar zgrada.

CBS upozoravaju}i osjetljive gledaoce da su prizori eksplicitni. Na snimku se ~uje i pilot koji grozni~avo tra`i odobrenje komandanta da otvori vatru na mu{karce, jer misli da jedan ili dvojica nose oru`je. Napad i njegove posljedice ranije su detaljno opisani u ~lanku „Washington Posta“ i knjizi „Dobri vojnici“ novinara ovog lista Dejvida Finkela (David). „WikiL-

Jednostavnija deportacija stranaca
BERLIN - Predsjedavaju}i Komisije Bundestaga (donji dom parlamenta) za unutra{nja pitanja Volfgang Bozbah (Wolfgang Bosbach) zatra`io je pojednostavljivanje mehanizma za deportaciju stranaca koji su u Njema~koj po~inili krivi~na djela, {to je nai{lo na kritiku opozicije, koja tvrdi da je to povezano sa predizbornom kampanjom. Kritiziraju}i ovu Bozbahovu inicijativu, opoziciona partija „Zeleni“ povezala ju je sa kampanjom u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, gdje se u maju odr`avaju izbori.

Navodna zavjera turske vojske

Tu`ilac zaustavio talas hap{enja
Turska policija uhapsila je prekju~er i ju~er skoro 90 vojnih oficira koji su povezani sa navodnom zavjerom u vezi sa izvo|enjem dr`avnog udara 2003. godine, a akciju je prekinuo glavni tu`ilac iz Istanbula, objavili su turski mediji. Istanbulski glavni tu`ilac Ajkut D`engiz Engin (Aykut Cengiz) izjavio je ju~er novinarima da je smijenio dvojicu zamjenika koji su naredili ove akcije hap{enja, a koje su realizirane u 14 turskih provincija, ali nije ponudio nove detalje. Informacije o broju privedenih oficira prije nego {to je akcija obustavljena variraju. Ve}ina medija je objavila kako je me|u uhap{enima izme|u 14 i 19 penzionisanih oficira, dok je policija zaustavljena u realizaciji naloga za privo|enje jo{ nekoliko njih. Televizija NTV objavila je kako je ju~er pred sud izvedeno {est osoba, uklju~uju}i biv{eg generalnog sekretara Vije}a dr`avne sigurnosti Sukrija Sari{ika (Sukru Sariisik). Turska, koja ima drugu vojsku po veli~ini u NATO-u, u februaru je prvi put potresena

Izrael

Sari{ik: Ju~er pred sudom

(Foto: AP)

istragom o navodnoj zavjeri „Malj“ i tada su izvr{ena prva hap{enja. Od tada je priveden veliki broj aktivnih i penzionisanih oficira, ali ih je ve}ina pu{tena uz kauciju. Obja{njenje vojske za „Operaciju Malj“ je da je to samo „ratna igra vo|ena na seminaru“.

Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman (Lieberman) upozorio je Palestince da ne ostvare planove o jednostranom progla{enju dr`ave sljede}e godine, jer }e takav korak navesti Izrael da anektira dijelove Zapadne obale i da poni{ti mirovne sporazume. - Svaka jednostrana odluka oslobodit }e nas na{ih obaveza i omogu}it }e nam da i mi donesemo unilateralne odluke. To sigurno ne}e donijeti rje{enje i mir rekao je Liberman.

Libermanovo upozorenje Stojadinovi}u dvije godine zatvora
BEOGRAD - Vi{i sud u Beogradu osudio je ju~er Dejana Stojadinovi}a na dvije godine zatvora zbog fizi~kog napada na lidera Nove Srbije Velimira Ili}a u februaru u centru glavnog grada Srbije. Sud je utvrdio da je Stojadino-

vi} izvr{io krivi~no djelo nasilni~ko pona{anje na javnom skupu, jer je lideru NS za vrijeme potpisivanja peticije za smjenu vlade 5. februara zadao vi{e udaraca u predjelu lijeve strane glave nanijev{i mu lake tjelesne povrede.

Izbori u Velikoj Britaniji 6. maja

Potez NATO-a u Afganistanu
Vodstvo NATO-a zapo~elo je ju~er istragu o tome jesu li vojnici Alijanse usmrtili ~etvero civila - dvije `ene, dijete i starca - za vrijeme zra~nog napada na jugu Afganistana u no}i sa ponedjeljka na utorak. Civilne `rtve vrlo su osjetljiva tema u Afganistanu, kojom se poja~ava uobi~ajen stav da me|unarodne snage ne vode dovoljno ra~una za vrijeme zra~nih napada. Snage NATO-a izvele su zra~ni napad na objekt u Nahr-eSaraju, distriktu u ju`noj provinciji Helmand, nakon {to su do{le na udar pobunjenika. Poslije okr{aja, me|unarodne snage su prona{le ~etvero mrtvih civila i ~etvoricu pobunjenika u objektu koji je ciljan.

Akcija austrijske policije

Istraga o ubistvima civila Uhap{ene osobe koje su kontrolirale prostituciju
Austrijska policija je u velikoj akciji uhapsila vi{e osoba, koje su kontrolirale prostituciju u Be~u. Me|u uhap{enima su glavni bos, 39-godi{nji Hrvat Rihard [tajner, njegova desna ruka Du{ko R. Roki, kao i jo{ devetorica, koji pripadaju naju`em krugu vrha podzemlja, od kojih je jedan Dragan R., zvani Repi}. Policija ih optu`uje za trgovinu ljudima, kao i za prisiljavanje na prostituciju, pranje novca i reketiranje. [tajneru i njegovim ljudima prebacuje se da su se bavili i organiziranim kriminalom, za {ta prijeti kazna do 20 godina zatvora.
Braun: Najlo{ije ~uvana tajna

LONDON - Britanski premijer Gordon Braun (Brown) objavio je ju~er da }e op}i izbori u Velikoj Britaniji biti odr`ani 6. maja. Datum odr`avanja izbora objavljen je poslije sastanka premijera sa kraljicom Elizabetom Drugom. Braun je rekao da je kraljica pristala da raspusti aktuelni

saziv parlamenta i time omogu}i odr`avanje izbora. Premijer je u kratkom obra}anju novinarima rekao da je datum odr`avanja izbora „vjerovatno bila najlo{ije ~uvana tajna“ u Britaniji. Njegova Laburisti~ka partija, prema podr{ci bira~a, zaostaje 10 posto za konzervativcima.

24

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

kiosk

MONSTRUOZNO Srbijanska policija uhapsila Toplicu Markovi}a

Amber: Imala 13 milionera

Medlin Amber ima stroge kriterije

Ubio djevojke, a potom ih tra`io sa porodicama
Tijela djevojaka prona|ena su u {umi, a policajci su nakon potrage uhapsili Markovi}a i optu`ili ga za dvostruko ubistvo
Na putu u neposrednoj blizini njihovih ku}a zaustavio ih je Toplica Markovi} i sjeo na zadnje sjedi{te. Potom ih je natjerao da ga odvezu do mjesta Ada, u neposrednoj blizini Morave, oko pet kilometara od sela kazao je Veljovi} te je dodao da su se tada Markovi} i Stojkovi} posva|ali, nakon ~ega je on izvadio pi{tolj i pucao u glavu biv{oj djevojci. Biljana Obradovi} poku{ala je pobje}i iz automobila, ali ju je Markovi} pogodio u desnu nogu. Tada je Toplica do{ao do nje i pucao joj u sljepoo~nicu. Markovi} se pje{ice vratio u selo i pridru`io se potrazi. Toplica Markovi} uhap{en je zbog sumnje da je za Uskrs ubio biv{u djevojku, 26-godi{nju Ivanu Stojkovi} i njenu 19-godi{nju prijateljicu Biljanu Obradovi} iz Kru{ara u Srbiji. Nakon {to ih je ubio, pridru`io se u potrazi za njima. U potrazi je bila rodbina djevojaka, a 30-godi{njak je, nakon {to se saznalo da su mrtve, glumio da mu je veoma `ao. Tijela djevojaka prona|ena su u {umi, a policajci su nakon potrage uhapsili Markovi}a i optu`ili ga za dvostruko ubistvo.

Britanka izlazi samo sa milionerima
Jedini kriterij koji momak Medlin Amber (Madeline, 22) mora zadovoljavati jeste da ima debeo nov~anik. - Smisao za humor ne pla}a ra~une. Tro{im sate da bih izgledala dobro pa o~ekujem da me tretiraju kao princezu. Prije sam izlazila sa normalnim mu{karcima i brzo su mi dosadili - ka`e djevojka iz Man~estera, koja je do sada bila u vezi sa 13 milionera. Prije tri godine iza{la je sa svojim prvim milionerom kojeg je prona{la putem portala specijaliziranog za `ene koje `ele bogata{a i za bogata{e koji nemaju ni{ta protiv toga da `enama pla}aju apsolutno sve ra~une. Trenutno Medlin izlazi sa poduzetnikom D`ordanom Alijem (Jordan, 36).

Neobi~ni ~uvar reda na Tajlandu

Markovi}: Bio u vezi sa Ivanom

Policija zaposlila majmuna
Kako bi pobolj{ala imid` i relaksirala odnose sa zajednicom, tajlandska policija zaposlila je majmuna. Odjeven u policijsku ko{ulju, petogodi{nji makaki odlazi u akcije sjede}i na krovu policijskog automobila, a stekao je simpatije zbog toga {to je vi{e puta pomogao lokalnom stanovni{tvu da sakuplja kokosove orahe. Majmuna je sa slomljenom rukom prona{ao jedan policajac i, kada ga je izlije~io, odlu~io je da ga zaposli. Sada svakog dana odlazi u patrolu, a od kada se pridru`io policiji, voza~i rado staju na kontrolnim punktovima. Neki ~ak insistiraju da se fotografiraju sa ovim ~uvarom reda.

Direktor policije Milorad Veljovi} izjavio je da su se djevojke u subotu oko

~etiri sata ujutro vra}ale automobilom, koji je vlasni{tvo Ivaninog oca.

U Velikoj Britaniji po~ela kampanja „Give Up Clothes For Good“

Zvijezde BBC-ja skinule odje}u u humanitarne svrhe
@elimo animirati ljude da otvore svoje ormare i doniraju ne{to u humanitarne svrhe, kazao je plesni sudija Bruno Tonioli
Iako su svi oni dobro poznata lica BBC-ja, mnogi su se namu~ili kako bi ih prepoznali bez odje}e. Biv{a glumica s „EastEndersa“ Lusi Bend`amin (Lucy Benjamin), glumica Kejt Vol{ (Kate Walsh), biv{a plesa~ica Kamila Delrap (Camilla Dallerup) i voditeljica D`ulija Bredburi (Julia Bradbury) pristale su se skinuti za kampanju „Give Up Clothes For Good“, a novac }e biti doniran za istra`ivanje raka. Kampanji su se priodru`ili i plesni sudija Bruno Tonioli i nogometa{ Kristofer Bigins (Christopher Biggins). Bredburi (38) kazala je da je sretna zato {to je mogla uraditi ne{to za dobrobit svih. Kampanja „Give Up Clothes For Good“ bazirana je na prikupljanju odje}e i ku}nih potrep{tina, koje idu na prodaju, a novac je usmjeren za istra`ivanje malignih oboljenja kod djece. Akcija, koja je u Velikoj Britaniji odr`ana i 2004. i 2008., ove }e godine trajati do 25. aprila. - @elimo animirati ljude da otvore svoje ormare i doniraju ne{to u humanitarne svrhe - kazao je Tonioli.

Profesionalni zavodnik

U prevari uhvatio 145 `ena

Tonioli: Pozirao pred kamerama

Bredburi: Sretna zbog kampanje

Spasioci raskopali zgradu
Gardener: Pla}aju ga mu`evi

Britanac Rajan Gardener (Ryan, 23) zara|uje skoro 60.000 eura godi{nje, jer spava sa starijim `enama. Njihovi mu`evi pla}aju Rajanu da ih zavede i da me|u njima razotkrije one sklone prevari. U prevari je uhvatio 145 `ena, a sa 50 ih je spavao. - Starije `ene me smatraju privla~nim. Posebno im se svi|a moj dje~a~ki izgled i smisao za humor - ka`e

Gardener. Klijenti su mu ve}inom uspje{ni poslovni mu{karci, a Gardener ka`e kako nije mu{ka prostitutka. - Ne prodajem svoje tijelo i ne pla}aju mi za seks. Moj je posao da, kao tajni zavodnik, u~inim sve {to je u mojoj mo}i da razotkrijem prevarantice i nevjernice. Agencija ima stroga pravila, tako, naprimjer, ne smijem zavoditi pijanu `enu i njoj predlagati seks govori Rajan.

Majstor se zaglavio u cijevi
Kineski vodoinstalater popravljao je cijevi pod zgradama grada Dezoha i nespretno se zaglavio. U pomo} su mu prisko~ili policajci, spasila~ke ekipe, ljekari i vatrogasci. Kako bi ga izvukli iz uske cijevi, morali su prokopati dio zgrade. Nakon nekoliko sati, mu{karca su nepovrije|enog izvukli na sigurno. - Nije nam bilo jasno kako se uop}e mogao zaglaviti tamo. Nismo bili sasvim sigurni kako je i gdje ta~no smje{ten. Kada smo otkrili da se zaglavio na prvom spratu, nezgodnu situaciju smo rije{ili vrlo brzo rekao je jedan od vojnika koji je spa{avao majstora. Dok su vatrogasci, vojska i policija spa{avali mu{karca, na ulici se okupilo dosta znati`eljnika, koji su pratili spa{avanje.

Nespretni Kinez nije povrije|en

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. april/travanj 2010.

25

Komisija za prodaju nekretnina u inostranstvu Energoinvest, d.d. - Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu ponuda za kupovinu nekretnine Energoinvest, d.d. - Sarajevo u inostranstvu -poslovni prostor u Splitu, Republika Hrvatska Prodavac: Energoinvest, d.d. - Sarajevo Adresa: Hamdije ]emerli}a broj 2 JMB prodavca: 4200214380009 Predmet prodaje: Predmet prodaje je nekretnina - poslovni prostor u Splitu, Republika Hrvatska, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade izgra|ene na k.~. 5745/5 k.o. Split u ulici Tolstojeva br. 28, koji se sastoji od kancelarije 13,35 m2, kancelarije 16,10 m2, ostave 5,83 m2, ~ajne kuhinje i toalet 8,87 m2 i galerija 9,99 m2 {to ukupno iznosi 54,14 m2, vanknji`no vlasni{tvo Energoinvest, d.d. - Sarajevo 1/1. Cijena: Tr`i{na cijena poslovnih prostora u Splitu Uslovi, termin i na~in prodaje: Pravo u~e{}a na javni poziv imaju sva fizi~ka i pravna lica koja dostave pismenu prijavu sa ponudom do 23.04.2010. godine do 16,00 sati. * Dostavljene prijave na javni poziv, po{tom ili li~no, moraju biti propisno zatvorene i adresirane na: „ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO“, ulica Hamdije ]emerli}a broj 2, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Ne otvaraj, Ponuda na Javni poziv za dostavu ponuda za kupovinu nekeretnine Energoinvest, d.d. - Sarajevo u inostranstvu - poslovni prostor u Splitu, Republika Hrvatska“. * Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e Komisija dana 27.04.2010. godine u 14,00 sati u sjedi{tu Energoinvest, d.d. - Sarajevo. * Postupak }e se obaviti i ako na njemu u~estvuje najmanje 1 (jedan) ponu|a~ koji ispunjava propisane uslove. * Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana, u periodu od 8,00 - 16,30 sati na telefon: 00 387 33 703 318. * Energoinvest, d.d. zadr`ava pravo poni{titi javni poziv, u bilo koje doba i nije obavezan naknaditi bilo koje tro{kove u~esnicima, ili ne izabrati nikog od ponu|a~a ako to ne odgovara iz razloga koji se ne moraju saop{titi.

KOMISIJA

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-00264-10 Bosanska Krupa, dana 29. 4. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlj{nim knjigama („Sl. novine Federacije BiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu „ENERGOMONT“ d.o.o. Bos. Krupa u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 2987-NOV, katastarska op}ina Bos. Krupa, na ime „ENERGOMONT“ d.o.o. Bos. Krupa ozna~ene sa: Katastarska ~estica broj 14/78-I „POSLOVNI OBJEKAT“ neplodno povr{ine 2600 m2, k.~. 14/08-3 „EKONOMSKO DVORI[TE“ neplodno povr{ine 10700 m2, k.~. 14/40-1 „POSLOVNI OBJEKAT“ neplodno povr{ine 4605 m2, k.~. 14/34-2 „POSLOVNI OBJEKAT“ neplodno

povr{ine 392 m2, k.~. 14/42 „POSLOVNI OBJEKAT“ neplodno povr{ine 4937 m2, k.~. 14/43-2 „SKLADI[TE GOTOVIH PROIZVODA“ neplodno povr{ine 1825 m2, k.~. 14/31-1 „POSLOVNI OBJEKAT“ neplodno povr{ine 1066 m2, k.~. 14/105-6 „POSLOVNI OBJEKTI“ neplodno povr{ine 480 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana, najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Pa{ali} Adnan

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000263-10 Bosanska Krupa, dana 29. 3. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Isakovi} Jasmina, sina Muharema iz Bos. Krupe ul. 505 Vite{ka, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 2183, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Isakovi} Jasmina sina Muharema i Isakovi} Senade, k}i Abdije iz Bos. Krupe ozna~ene sa:

Katastarska ~estica broj 23/34-3 „DVORI[TE“ dvori{te povr{ine 69 m2, stambena zgrada povr{ine 90 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Pa{ali} Adnan

26 Srijeda, 7. april/travanj 2010. Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

27

Novo djelo Danisa Tanovi}a

SARAJEVO Otvorena izlo`ba „Collegium artisticum 2010.“

Gran pri Mehmedu Zaimovi}u
Dodijeljene nagrade najboljima iz tri umjetni~ka udru`enja Nagrada }e mi donijeti zasigurno novi pogon za budu}i rad, ka`e Zaimovi}
Tradicionalna izlo`ba „Collegium artisticum 2010.“ tri strukovna umjetni~ka udru`enja, na kojoj izla`u ~lanovi Udru`enja likovnih umjetnika, primijenjenih umjetnosti i dizajnera (ULUPUBiH), Udru`enja likovnih umjetnika (ULUBiH) i Asocijacije arhitekata (AABiH), otvorena je preksino} u sarajevskoj galeriji „Collegium artisticum“. rena povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva i 35. godina Gradske galerije „Collegium artisticum“, potpisao je ULUPUBiH. @iri ULUBiH-a, u kojem su bili Besim Spahi} i Aida Abad`i}-Hod`i}, jedini Gran pri na ovogodi{njoj smotri dodijelili su Mehmedu Zaimovi}u za rad od tri ogledala. - Ovogodi{nji Gran pri dodjeljuje se Zaimovi}u za rad koji na tematsko-sadr`ajnom, formalnom i konceptualnom planu pokaGalerija „Collegium artisticum“: Sa otvorenja izlo`be

Film „Trija`a“ od sutra u bh. kinima
Tre}i dugometra`ni igrani film „Trija`a“ oskarovca Danisa Tanovi}a, u kojem glavnu ulogu tuma~i svjetska zvijezda Kolin Farel (Colin Farrell), bh. publika mo}i }e kona~no vidjeti sutra kada }e po~eti redovno prikazivanje u kinosalama. Film }e biti prikazivan od 8. aprila u sarajevskom kinu „Cinema City“ od 18, 15, 20 i dodatnim vikend terminom u 22.30 sati te u multipleksu „Ekran“ u Zenici od 15.30, 17.30 i 19.30 sati. Asistent za distribuciju i marketing kompanije „Tropik film & video“ Denis Samard`i} jo{ jednom nam je potvrdio da }e sve~ana premijera izostati zbog ranije preuzetih poslovnih obaveza reditelja, ali i glumaca Farela i Paz Vege. - Nama je veoma `ao zbog izostanka premijere, ali smatram da je najbitnije da „Trija`u“ napokon vidi bh. publika. Ina~e, uporedo s na{om

„Trija`a“ ipak bez sve~ane premijere

Zanimljiv iskorak
Organizaciju ovogodi{nje izlo`be, koja je otvo-

Zaimovi} pored nagra|enog rada

(Foto: J. Brutus)

zuje iznimnu aktuelnost i veoma zanimljiv iskorak u dosada{njem autorovom opusu - navedeno je u obrazlo`enju `irija. Nagrada za crte` dodijeljena je Mensuru Verla{evi}u, za slikarstvo Enisu Zaimiju, za grafiku Antoniji Gudelj, za skulpturu Gordani An|eli}Gali} i Danielu Premecu za nove medije. Fehim Had`imuhamedovi}, koji je odlu~ivao o najboljim radovima ~lanova ULUPUBiH-a, odlu~io je nagradu za scenografiju dati Osmanu Arslanagi}u, za grafi~ki dizajn Sa{i Vidakovi}u te Alminu Zrni za fotografiju. Nagradu za realizaciju stambene zgrade „Bolgrano“ Sarajevo `iri AABiH-a

Zlatne plakete
Dodijeljene su i ULUBiH-ove zlatne plakete umjetnicima koji su doprinijeli obnovi Umjetni~ke kolonije u Po~itelju, a koje su dobili Mensud Ke~o, Fuad Top~agi}, Florijan Mi}kovi}, Raib Salihefendi}, Niko Su{ac i posthumno Jozo Pehar. u sastavu Halid Muhasilovi}, Bernard Bostjan~i} i Boris Hendri} dodijelio je Kenanu Had`ovi}u. Nagrada za ideju oti{la je u ruke Sanji Gali}-Grozdani} i Igoru Grozdani}u, dok je Amir Vuk Zec dobio priznanje za realizirani enterijer.

zemljom, projekcije }e biti uprili~ene i u Srbiji, Sloveniji i Poljskoj - rekao nam je Samard`i}. Podsje}amo, mra~nu dramu o ratnom reporteru Tanovi} je snimio prema romanu ameri~kog novinara Skota Andersona (Scott) pro{le godine. Osim Farela i Vege, uloge u filmu ostvarili su i Kristofer Li (Christopher Lee), Keli Rajli (Kelly Reilly) i BraA. Gr. nko \uri}.

Otvorena izlo`ba Safeta Zeca u Amanu

Umjetnik prezadovoljan organizacijom

Hromi} pitao ko je Nikola Vu~kovi}!?
Na otvorenju izlo`be nisu bili prisutni umjetnici D`eko Hod`i} i Nikola Vu~kovi}, koji su u posljednji tren povukli svoje radove iz postavke, kako ka`u, zbog nekorektnog odnosa Umjetni~kog savjeta ULUBiH-a prema njima. Komentar na ove doga|aje poku{ali smo dobiti od predsjednika Umjetni~kog savjeta Kemala Hromi}a, koji je na na{ upit o ovom slu~aju veoma burno reagirao, isti~u}i da dvojici umjetnika niko nije zabranio da izlo`e svoja djela. ^ak je pitao ko je Nikola Vu~kovi}!? ^udno da predsjednik Umjetni~kog savjeta ne zna ko su ~lanovi Udru`enja u kojem obavlja istaknutu funkciju.

Mnogo zna~i
- Sve ono lo{e i tragi~no {to nam se de{avalo u posljednjih 100 godina obuhva}eno je sa ova tri ogledala 1914., 1941. i 1992. godine i mi se na njima mo`emo ogledati. Nije potrebno ni{ta slikati, jer se mi sami slikamo ako se pogledamo u te godine, u te muke i nesre}e. Nagrada mi mnogo zna~i jer je iz Sarajeva, iz moje Bosne, i donijet }e mi zasigurno novi pogon za budu}i rad - rekao nam je Zaimovi}. A. GRABOVAC
Nacionalna galerija u Jordanu: Zec u dru{tvu jordanske princeze

Hromi}: Niko im nije zabranio

Izlo`ba jednog od na{ih najzna~ajnijih umjetnika Safeta Zeca otvorena je u Jordanskoj nacionalnoj galeriji umjetnosti (Jordan National Gallery of Fine Arts) u Amanu. Postavku „Iz Bosne s ljubavlju“ na kojoj je izlo`eno 50 grafika pogledali brojni predstavnici diplomatskog kora i osobe iz kulturnog i javnog

`ivota Jordana. Prema informacijama koje smo dobili iz Ateljea-zbirke Safeta Zeca, na{ umjetnik prezadovoljan je organizacijom i otvorenjem izlo`be, kojem su, izme|u ostalih, prisustvovali i ambasador BiH u Jordanu Zlatko Dizdarevi} i jordanska princeza Wijdan el-Hashemi, koja je bila i iniA. Gr. cijator izlo`be.

Na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu

Otvoreni Dani kulture Praga u Sarajevu U Bo{nja~kom institutu u Sarajevu preksino} su sve~ano
otvoreni „Dani kulture Praga u Sarajevu“, nakon ~ega je odr`ana projekcija filma „Prag - grad tre}eg milenija“. Odr`an je i koncert jednog od najslavnijih ~e{kih muzi~kih sastava „ Virtuois di Praga“ na ~elu sa Oldrihom Vi~kim (Oldrich Vicki) koji su izveli djela ~e{kih i bh. autora. - Ovo je jedinstvena prilika da saznate malo vi{e o kulturi grada i iskreno se nadam da }e ovo biti podsticaj za one koji nikada nisu bili u Pragu da ga posjete - istakla je Mari A. K. Koslikova, zamjenica gradona~elnika Praga.

Uspje{na radionica Dejvida Granta
Na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu prekju~er su studenti Odsjeka glume, re`ije i dramaturgije imali priliku prisustvovati radionici poznatog teatarskog radnika iz Irske Dejvida Granta (David Grant). Studenti su nau~ili kako i na koji na~in da kreiraju kvalitetne fotografije iz razli~itih dijelova predstave. - Sli~nu radionicu sam radio u Jerusalemu i Irskoj, ali nijedna nije bila kao ova. Kroz fotografije koje

KULT/ART TELEKS
Grant: Zadovoljan radom pozori{ta Nau~ili kako da kreiraju kvalitetne fotografije
(Foto: J. Brutus)

su nastale mogao sam vidjeti kako se `ivi u Sarajevu

i impresioniran sam gostoprimljivo{}u i toplinom

ljudi u ovom gradu - istakao je za „Avaz“ Grant, koji je dodao da je zadovoljan i radom pozori{ta. A. K.

TUZLA - U okviru TKT Festa preksino} je u Tuzli promovirana monografija „Cjelovitost kazali{nog bi}a i Teatar Kabare Tuzla“ autora Sr|ana Vukadinovi}a, kao i monografija o glumici Ines Fan~ovi} autora Vojislava Vujanovi}a, ~iji je promotor bio Atif Kujund`i}. Umjetni~ki direktor TKT i idejni tvorac monografije Vlado Kero{evi} nagla{ava da je ovo posljednji krik da se ne{to spasi od nestajanja, aludiraju}i na skidanje predstave s repertoara, koja tada pada u potpuni zaborav. A. Mu.

28

Srijeda, 7.april/travanj 2010.

Dnevni avaz
JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica OBAVJE[TENJE O NABAVCI Tender broj: 02-42-1/10

oglasi
Gra|evinsko dioni~ko Dru{tvo „IZGRADNJA-INVEST“ Zenica [trosmajerova broj 11 Zenica Na osnovu ^lana 103. Statuta Gra|evinsko dioni~kog Dru{tva „IZGRADNJA-INVEST“ Zenica, te Odluke Nadzornog odbora br.3180/09 od 22.12.2009.godine i odluke br.760 od 01.04.2010.godine, a postupaju}i po Programu konsolidacije i stabilizacije Dru{tva, raspisuje se sljede}i:

Radovi Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica Adresa Ul. Bitka za ranjenike bb Grad Jablanica Telefon ++387 36 752 705 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) I.5.a. javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA Sanacija ravnog krova na objektu Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ u Jablanici - I faza II.1. VRSTA UGOVORA: Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Broj 02-42-1/10 II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: Sanacija ravnog krova na objektu Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ u Jablanici - I faza II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Radovi prema Aneksu 5 tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Jablanica II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) Izjava da se Ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (~lan 19 UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatosti, koja je vezana za predmetne nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) Ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) Da je ponu|a~ registrovan prema va`e}im zakonima BiH da mo`e izvoditi gra|evinske radove koji su predmet ovog tendera. Da je ponu|a~ imao uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora na sanaciji ili izvo|enju ravnih krovova sa klasi~nom hidroizolacijom sa vrijednostima ugovora ve}im od 50.000,00 KM, a koji su realizovani u prethodne tri godine ili od po~etka poslovanja, ako je dobavlja~ po~eo sa radom prije manje od tri godine Odjeljak IV: POSTUPAK IV. 1. VRSTA POSTUPKA: Konkurentski sa objavom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): (a) Samo najni`a cijena Ugovor se dodjeljuje dobavlja~u koji je ponudio najni`u ukupnu cijenu tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) DA IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN): Mo`e se obezbijediti od 07. 04. 2010. godine do 05. 05. 2010. godine u prostorijama JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank Sarajevo na ra~un broj 1995310075907932 u korist JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica - otkup tenderske dokumentacije br. 02-42-1/10 IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim slu`benih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (~lan 8 ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E (datum) (vrijeme) 05. 05. 2010. god. 13,30 sati IV. 7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda Kontakt-osoba Aida Malovi} Tel: ++387 36 752 705 Po{tanski broj 88 420 Identifikacioni broj 4227268030009 Faks +387 36 752 705

OGLAS
o prodaji putem zatvorenih ponuda Predmet prodaje jeste: I kompleks gra|evinskog zemlji{ta i privrednih zgrada u vlasni{tvu „IZGRADNJA-INVEST“ D.D. Zenica bruto povr{ine 10.036 m2 , sa najni`om po~etnom cijenom u visini od 180,00 KM/m2, odnosno 1.806.480,00 KM, II podrumski prostor ispod stambene zgrade «Sama~ki smje{taj» ukupne povr{ine 373,58 m2, sa najni`om po~etnom cijenom u visini od 250,00 KM/m2, odnosno 93.395,00 KM, te objekat tzv «ve{eraj» sa pripadaju}im zemlji{tem ukupne povr{ine 307 m2 sa najni`om po~etnom cijenom 120 KM/m2, odnosno 36.840,00 KM. III 15 gara`a - boksova za smje{taj vozila, sa saobra}ajnom komunikacijom i ulaznom i izlaznom rampom, a iste su pogodne za skladi{ni prostor, smje{tene ispod stambenog dijela zgrade na lokalitetu Lukovo polje, ukupne povr{ine 496,56 m2, sa najni`om po~etnom cijenom od 255 km/m2 odnosno 126.622,80 KM. U navedene cijene nekretnina I i II nije uklju~en porez na promet nekretnina, odnosno iste snosi Kupac kao i ostale tro{kove nastale pri prijenosu prava vlasni{tva, kao ni PDV za nekretninu III. Nekretnina I je smje{tena na atraktivnoj lokaciji - poslovna zona Raspoto~je Zenica, Ulica Sarajevska br.97, uz budu}u brzu gradsku saobra}ajnicu Zenica – La{va. Na pomenutoj nekretnini je smje{ten kancelarijski, magacinski i gara`ni prostor, restoran i portirnica, a isti je ogra|en, te ure|en asfaltnim krugom sa parking prostorom i dijelom zelene povr{ine. Kompleks posjeduje priklju~ke na infrastrukturu: elektri~nu energiju, PTT, VIK i grijanje, a pogodno je za sve poslovne namjene. Kompleks se prodaje u vi|enom stanju i isti se nalazi u naselju Raspoto~je, ulica Sarajevska broj 97 Zenica. Nekretnina II se prodaje u vi|enom stanju, zajedno sa pripadaju}im zemlji{tem, ~ime se formira cjelina, a ista je smje{tena u ulici Bistua Nuova br.3 Zenica. Pravo u~e{}a u kupovini imaju sva fizi~ka i pravna lica, jedno ili vi{e njih, koja izvr{e uplatu depozita u iznosu od 10.000,00 KM (za nekretninu I), odnosno 10% po~etne cijene (za nekretninu II i III) na Blagajni Dru{tva u ulici [trosmajerova broj 11, Zenica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa. Predmeti prodaje se mogu pogledati svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 ~asova. U slu~aju prodaje jedne od navedenih nekretnina jednom od Ponu|a~a, upla}eni depozit }e se ura~unati u ukupnu kupoprodajnu cijenu, dok ostali u~esnici imaju pravo povrata istog u roku od 3 dana od dana okon~anja licitacije.Ponu|a~ koji postane Kupac du`an je da pristupi zaklju~ivanju kupoprodajnog Ugovora u roku od 3 dana od dana okon~anja postupka prodaje, u suprotnom smatrat }e se da je odustao od kupovine ~ime gubi i pravo na povrat upla}enog depozita, a Kupcem }e biti progla{en sljede}i Ponu|a~ sa najpovoljnijom ponudom. Ponuda mora biti dostavljena u zape~a}enoj koverti sa naznakom «ZA KOMISIJU ZA PRODAJU NEKRETNINA» i sadr`avati podatke o kupcu (ime i prezime ponu|a~a, odnosno naznaku firme i sjedi{te firme, iznos ponude, dokaz o upla}enom depozitu, ime kontakt osobe), sa naznakom nekretnine za koju se aplicira. U razmatranje }e se uzeti samo potpune, uredne i blagovremeno dostavljene ponude. Postupak vrednovanja ponuda i prodaje navedenih predmeta prodaje }e se provesti ako bude podnesena najmanje jedna ponuda, a prodavac zadr`ava pravo da ne prihvati niti jednu od pristiglih Ponuda. Izbor najpovoljnije ponude }e izvr{iti Komisija formirana od strane Prodavca, a o rezultatima prodaje Ponu|a~i }e biti uredno obavje{teni. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon br. 032/462-158. Predsjednik Nadzornog odbora Be{i} Muhamed

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) Datum 05. 05. 2010. godine Mjesto JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda je u 14,00 sati.

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

29

(Foto: O. Kadribegovi})

UNHCR An|elina \oli o boravku u BiH

Nadam se da }u se vratiti u ovu prelijepu zemlju
Sada imate priliku da krenete naprijed kroz okon~avanje raseljavanja i daljnju kapitalizaciju u procesu pristupanja EU, kazala je glumica
Pra{ina zbog posjete An|eline \oli (Angelina Jolie) i Breda Pita (Brad Pitt) na{oj zemlji jo{ se nije slegla. Brojni portali su tokom ju~era{njeg dana servirali razne {pekulacije o detaljima boravka najpoznatijeg svjetskog para u Bosni i Hercegovini, a neki srbijanski mediji ~ak su plasirali informaciju da }e dvoje glumaca usvojiti dijete iz BiH.

Almir Kurt sa direktorom RSG-a Adnanom Osmanagi}em

RSG 1 proslavio prvi ro|endan

Pokloni stizali sa svih strana
Na{a ekspanzija tek po~inje, ka`e direktor Adnan Osmanagi}
Slavljeni~ko raspolo`enje u povodu obilje`avanja prvog ro|endana u prostorijama RSG 1 vladalo je ju~er tokom cijelog dana. Iz minute u minutu stizali su gosti sa poklonima ili pokloni bez gostiju. Ugodnu atmosferu doma}ini su podijelili i sa koveoma va`nih informacija. U kratkom periodu uradili smo i vi{e nego {to smo planirali i na{a ekspanzija tek po~inje - ka`e Osmanagi}. Interesantno je i to da se, prema rije~ima portparola RSG-a Une Mesi}, u na{oj zemlji radio mnogo slu{a, i to u svako doba dana.

Okrutna stvarnost
Ured UNHCR-a izdao je zvani~no saop}enje o boravku \oli i Pita u BiH navode}i da su njih dvoje, osim posjete Gora`du i Vi{egradu, odnosno tamo{njim raseljenim osobama koje `ive u kolektivnim centrima, nakratko boravili i u Rogatici, gdje je glumica razgovarala sa sestrama Lenom i Marom Babi}. Kako je navedeno u saop}enju, \oli je prekinula rad na svom posljednjem filmu kako bi ukazala na bijedu u kojoj `ivi 113.000 Bosanaca koji su raseljeni iz svojih domova i 7.000 izbjeglica iz Hrvatske, od kojih su mnogi smje{teni u kolektivnim centrima, ~esto u u`asnim uvjetima. \oli je u svojstvu ambasadorice dobre volje

Sa stanovnicima sela Me|e|a

UNHCR-a u Rogatici posjetila raseljene ljude u kolektivnom centru, kojem nedostaju najosnovnija sredstva, poput teku}e vode. \oli je izjavila kako su je „jako inspirirale ove porodice“. - Uprkos okrutnoj stvarnosti njihovog nesre|enog `ivota, oni su nevjerovatno ustrajni u tome da svojoj djeci

No}enje u Crnoj Gori
No} sa ponedjeljka na utorak An|elina \oli i Bred Pit proveli su u hotelu „Splendid“ u Be~i}ima kod Budve. Prema informacijama osoblja ovog ugostiteljskog objekta, slavni gluma~ki par napustio osiguraju bolju budu}nost. Nadam se da mo`emo prona}i rje{enje za preostale desetine hiljada raseljenih. Okon~anjem raseljavanja i osiguravanjem kvalitetnog `ivota, mo`emo pomo}i u promoviranju napretka i dugotrajne stabilnosti - kazala je glumica. je „Splendid“ ju~er u popodnevnim satima te se zaputio na aerodrom u Tivtu. Njihov avion „cesna 525“ uzletio je oko 16.30 sati iz crnogorskog grada i zaputio se u Veneciju. i sastati sa politi~kim predstavnicima, sa kojima bi razgovarala o krajnje neophodnim rje{enjima“. - BiH sada ima priliku da krene naprijed kroz okon~avanje raseljavanja i daljnju kapitalizaciju u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Lokalne vo|e su ti koji su najvi{e odgovorni za to da odaberu opcije koje }e osigurati da do toga i do|e - rekla je An|elina \oli. H. PROLI]
Ekipa RSG 1 proslavila ro|endan

legama iz drugih medija, a direktor Radija Stari Grad Adnan Osmanagi} istakao je da je ovo godina u kojoj }e posebno napredovati. - Prije godinu smo pokrenuli ovaj radio, koji je namijenjen isklju~ivo slu{aocima u Kantonu Sarajevo i kojim smo `eljeli rasteretiti RSG radio od lokalnih, ali

- Radio, definitivno, nije izgubio primarnu ulogu. Kod nas se dosta slu{a u terminima u kojima se svugdje u svijetu ne slu{a, a to je poslije deset sati ujutro, kada su svi, obi~no, na nekim radnim zadacima. U BiH je to obrnuto tako da najve}u slu{anost imamo oko 11 saA. I. ti - tvrdi Mesi}.

Odgovorne vo|e
Sa Lenom Babi} i njenom sestrom Marom u Rogatici

\oli je, tako|er, izjavila da se nada da }e se „uskoro vratiti u ovu prelijepu zemlju

Problemi u~esnice „Operacije Trijumf“

Milica se ponovo poku{ala ubiti?
Iako je nedavno objavljeno kako je nakon poku{aja samoubistva oporavljena Milica Majstorovi}, biv{a u~esnica {oua „Operacija Trijumf “, po~ela raditi na albumu, ~ini se kako depresiju jo{ nije izlije~ila. Kako prenose srbijanski mediji, Milica se ponovo poku{ala ubiti. Ovog puta se predozirala antidepresivima. Pjeva~ica se, dok je sa de~kom Nenadom Jovanovi}em {etala centrom rodnog Kragujevca, iznenada onesvijestila zbog pretjeranog uzimanja antidepresiva koje je pila na svoju ruku. Ovog puta, navodno, nije zavr{ila u bolnici nego ju je de~ko odveo kod sebe ku}i. Milica se prvi put poku{ala ubiti u no}i sa 18. na 19. februar. Predozirala se tabletama za spavanje i zavr{ila u bolnici. Nakon de-

Veliko interesiranje za koncert u Zetri

Konkurs za spot „Dubioza kolektiva“

Ve} prodato 7.000 ulaznica za ’Parni valjak’
Za koncert „Parnog valjka“ u sarajevskoj Zetri 16. aprila vlada veliko interesiranje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pa je ve} prodata skoro polovina ulaznica. - Do ju~er je prodato skoro 7.000 ulaznica. To je odli~no s obzirom na to da je do nastupa ostalo deset dana, a poznato je da se ulaznice u Sarajevu kupuju ve}inom na dan koncerta. Zbog toga smo i pozitivno iznena|eni razvojem situacije. Vjerujem da }e Zetra 16. aprila biti puna i da }emo svi skupa u`ivati u istinskom spektaklu koji nam obe}avaju ~lanovi „Parnog valjka“ - ka`e Harun Mahmutovi}, direktor „Hayat Productiona“, koji organizira koncert zajedno sa fir^lanovi „Parnog valjka“ na Ba{~ar{iji mom „Boreas“. D. Z.
„Dubioza kolektiv“: Saradnja sa MTV-jem

Pobjedniku 2.000 eura
U saradnji sa regionalnim muzi~kim kanalom MTV i Festivalom kreativnih komunikacija „Magdalena“ iz Maribora, grupa „Dubioza kolektiv“ raspisala je konkurs za izradu spota za pjesmu „Vidi, vidi, vidi“. Ova pjesma je i prvi singl sa novog albuma „5 do 12“ koji }e biti objavljen 12. aprila i besplatno dostupan na internet-stranici www.dubioza.org. U~esnici konkursa takmi~it }e se za nagradu od 2.000 eura i {ansu da se njihov videorad prika`e u brojnim emisijama regionalnog H. P . MTV-ja.

Majstorovi}: Pretjerano uzimanje antidepresiva

toksikacije, pu{tena je na ku}no lije~enje.

30

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

show biz

HOLIVUD Tu`i ABC zbog izbacivanja iz „Ku}anica“

Nikolet `eli na svom ra~unu 20 miliona dolara
[eridan, poznata po ulozi Idi Brit, tvrdi da ju je tvorac serije zlostavljao na setu
Montag: Implantatima je oblikovala i stra`njicu

Ameri~ka starleta Hajdi Montag

Imala deset operacija u 24 sata!
Ameri~ka starleta Hajdi Montag (Heidi) ka`e da vi{e ne mo`e tr~ati, jer su joj grudi prevelike. - I ne volim se grliti sa drugima, jer je moje tijelo tako krhko - opisala je 23godi{nja Hajdi posljedice dana u kojem je u manje od 24 sata uspjela imati ~ak 10 estetskih operacija. - Ismijavali su me, govorili su mi da imam bradu kao D`ej Leno (Jay), u{i su mi str{ale kao Dambu... @eljela sam se osje}ati sigurnije i biti zadovoljnija kada se pogledam u ogledalu objasnila je Montag. Tako je podigla obrve, napravila botoks lica, dotjerala ranije operirani nos, injekcijama masti istaknula obraze i pove}ala usne, smanjila je i bradu, napravila liposukciju vrata, operirala u{i, pove}ala grudi, napravila liposukciju struka, kukova i bedara te je implantatima oblikovala stra`njicu.

Nikolet [eridan (Nicollette Sherida), poznata po ulozi Idi Brit (Edie Britt) u „O~ajnim ku}anicama“, tu`i kreatora serije Marka [erija (Marc Chery) zbog agresivnog pona{anja, udaranja i zlostavljanja koje je trpjela pet godina dok je radila u popularnoj seriji. Na svom ra~unu `eli ~ak 20 miliona dolara. Za ulogu seksepilne `dera~ice mu{karaca [eridan je bila nominirana za Zlatni globus, a u petoj sezoni serije poginula je u saobra}ajnoj nesre}i. Nikolet tvrdi da ju je [eri odlu~io ukloniti iz serije kada ga je po~ela tu`akati vode}im ljudima ABC-ja zbog nje-

govog neprimjernog pona{anja. Da [eridan ima gorke misli, potvrdila je jo{ jedna „o~ajna ku}anica“ Teri Ha~er (Hatcher), koja je, tako|er, tu`ila tvorca „Ku}anica“ glave{inama televizije. Atraktivna plavu{a, koja je za svaku epizodu dobivala izme|u 175 i 250 hiljada dolara, navela je u tu`bi kako je njeno izbacivanje sa seta ~ista odmazda prema njoj, jer se posva|ala sa kreatorom serije. - Prije mene, u seriji nije ubijena nijedna `ena niti je bilo ikakvih razgovara o tome prije nego {to sam se posva|ala sa [erijem - ka`e o~ajna Nikolet.

[eridan: Seksepilna `dera~ica mu{karaca

U prodaji je novi broj magazina „Azra“

Odr`ava dobru formu

Zbog upale di{nih puteva

Vitni otkazala koncert
Bolest je primorala Vitni Hjuston (Whitney Houston) da promijeni datum po~etka svoje evropske turneje. Pjeva~ica je ju~er trebala pjevati u Parizu, ali je u kratkom saop}enju njenog predstavnika re~eno kako je upala di{nih puteva dovela do promjene plana. Doktori su savjetovali Vitni da se lije~i i odmara, a fanovima je poru~ila da joj je „veoma `ao zato {to je bila primorana da prolongira nastup“, javio je AP Pje. va~ica bi u ~etvrtak trebala nastupiti u Man~esteru. Ovo je posljednji u nizu problema s kojima se Vitni suo~ila nakon {to je objavljen njen povratni~ki album „I Look to You“. Neki od njenih ranijih nastupa nai{li su na kritike i komentare kako vi{e nije u stanju da izvede ono {to je nekada mogla.

Maja TATI]

Larin otac je moja prva ljubav
Mom~ilo BAJAGI] Bajaga

Droga ne donosi inspiraciju
Ivana DOLI]

U Italiji postala mama preslatkog dje~aka
Aki RAHIMOVSKI

Rid: Manekenka, starleta i zvijezda {oua realnosti

Jo{ imamo mnogo za re}i
@eljko SAMARD@I]

Unuci su moji an|eli
Fikret SELMAN

Goli{ava Sofi prala automobile
Manekenka, starleta i zvijezda {oua realnosti Sofi Rid (Sophie Reade) odlu~ila je da se zabavi peru}i automobile. Vesela i goli{ava, uz pomo} {laufa, spu`ve i malo dobre volje, za~as je sredila tri automobila. Za nju je ovo bila dobra prilika za odr`avanje forme, a ne mora se uvijek tr~ati da bi se do{lo u kondiciju. Ima i efikasnijih i atraktivnijih na~ina za to. Sofi je to dobro demonstrirala.

Hjuston: Trebala nastupiti u Parizu

Marej ne `eli nagodbu (Conrad MuPrvi susret optu`enog Konrada Mareja
rray) i sudije Majkla Pastora (Michael Pastor) dogodio se po~etkom sedmice na sudu u Los An|elesu. Lije~nik, kojeg optu`uju da je Majklu D`eksonu (Michael Jackson) dao pretjeranu dozu propofola, {to je, navodno, dovelo do pjeva~eve smrti, izjavio je da se ne osje}a krivim. Marej, tako|er, odbija bilo kakvu nagodbu sa sudom te namjerava istjerati istinu do kraja. Odluku o privremenoj zabrani rada Marejeve klinike u Las Vegasu sudija bi mogao donijeti 14. juna, za kada je zakazano novo ro~i{te.

In`injer s pet hiljada medalja

AZRA - takve pri~e ho}u

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 7. april/travanj 2010.

S prvim proljetnim danima

Na tanjiru

Po~ela sezona alergija
Da bismo se za{titili, neophodna je prevencija izbjegavanje i otklanjanje alergena, kao i uzimanje lijekova
rvi dani prolje}a donose pove}anu koncentraciju polena u zraku, {to mo`e izazvati alergijske reakcije. Upravo zato sada je pravo vrijeme za prevenciju bolesti, od koje pati sve vi{e ljudi.
Sezona cvjetanja dugo traje

Banane i grejpfrut za energiju
Grejpfrut ja~a imunitet

P

Simptomi alergija su: Poja~ano curenje iz nosa Peckanje i crvenilo u o~ima Ko`ni osipi razli~itog trajanja i toka Gu{enje i ka{alj Prevencija alergije podrazumijeva izbjegavanje alergena kada je najprisutniji u vanjskoj sredini, otklanjanje alergena s kose, sluznica, ko`e, odje}e, zatim uzimanje lijekova protiv alergije i to isklju~ivo uz preporuku ljekara. I primjena alergen specifi~ne hiposenzibilizacije (vakcina) daje odli~ne rezultate, ali ne ispunjavaju svi pacijenti s alergijskim tegobama uvjete za ovaj vid lije~enja, o ~emu treba odlu~iti ljekar.

Osim {to su dostupne tokom cijele godine, banane odlikuje njihova pristupa~na cijena i gotovo neograni~ena upotreba u kuhinji. Zbog svoje kremaste i slatke strukture, banane su izrazito ukusne, a bogate su dijetalnim vlaknima i vitaminima. Najvi{e zasluga odnosi kalij, mineral koji poma`e u reguliranju krvnog pritiska, normalizaciji kardiovaskularnog sistema i optimalnom radu organizma. Citrusi poma`u u odr`avanju mladala~kog izgleda ko`e, u borbi protiv oslabljenog imuniteta i naleta prehlade, a grejpfrut podsti~e topljenje masnih naslaga u organizmu i svojim antioksidativnim svojstvima ja~a imunitet. Egzoti~ne vo}ne sorte imaju sposobnost ja~anja vezivnog tkiva, osiguravaju dovoljno te~nosti i u~estvuju u izbacivanju otrova iz tijela. Osim toga, grejpfrut pozitivno utje~e na rad mozga, pobolj{ava koncentraciju i raspolo`enje.

Flash

Crveno meso, koje bi ina~e trebalo izbjegavati, mo`ete jesti ponekad, i to u kombinaciji s ruzmarinom. On }e svojim antioksidativnim kiselinama natopiti meso i neutralizirati {tetne slobodne radikale.

Kalendar aktivnosti alergena
Poleni nekih vrsta drve}a - od februara do maja Poleni trava - od marta do jula Poleni korova (ambrozija) - od kraja jula do septembra, oktobra

Kako biste nadoknadili manjak kalcija u organizmu, posebno ako ne volite mliFlash jeko i mlije~ne proizvode ili ne podnosite laktozu, odaberite mineralnu vodu s visokim postotkom kalcija. I, na kraju, neka se na va{em jelovniku riba na|e najmanje tri puta sedmi~no (losos ili plava riba).

Lo{e kombinacije

Opasne veze
Nau~nici su napravili listu namirnica koje nikako ne treba jesti u paru jer njihova kombinacija u jednom obroku poni{tava mogu}e dobre u~inke svake od njih. To su: Kafa i jaja jer polifenoli iz kafe smanjuju apsorpciju `eljeza iz jaja i ujedno kradu kostima kalcij. Mlijeko i bilo koja druga namirnica jer je ono kompletan obrok i ima slo`en proces probave pa ga dodatno optere}uje bilo koja druga hrana. Meso i krompir jer se proteini probavljaju u `elucu, a {krob u tankom crijevu, pa ova kombinacija zna~ajno usporava metabolizam. Vo}e i bilo koja druga namirnica jer je ono odli~an izvor vitamina i antioksidanata, ali sadr`i i kiseline koje uzrokuju fermentaciju u `elucu te mogu usporiti probavu druge hrane. Treba ga jesti samostalno, i to najbolje na prazan `eludac.

Izbjegavati meso i krompir

32

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 051252 06 P Sarajevo, 30. 3. 2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4 i 5 ZPP-a (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mahi} Amela, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Filijala Sarajevo, protiv tu`enih BEGI] SAUDIN, DURI] NIJAZA, RAMOVI] LEJLE I VUJOVI] VIDAKA, radi duga v.s.p. 16.470,51 KM, OBJAVLJUJE

POZIV ZA GLAVNU RASPRAVU za
1. RAMOVI] LEJLA iz Sarajeva, ul. Stupsko brdo do br. 57, 2. VUJOVI] VIDAK iz Sarajeva, ul. Vreoca broj 78-G pozivate se za dan ^ETVRTAK, 30. 9. 2010. godine u 10,30 sati u sobu broj 326/III Na ro~i{tu za glavnu raspravu }e se raspravljati o osnovanosti tu`benog zahtjeva, te izvesti slijede}i dokazi - Ugovor o dugoro~nom kreditu 12827/3 od 26. 12. 2003. g. - interni nalog od 26. 12. 2003. g. - interni nalog od 26. 12. 2003. g. na okolnosti isplate kreditnih sredstava na ime Begi} Saudin. - izjava `iranata i ugovor o jemstvu Nijaza Duri}a. - izjava `iranata i ugovor o jemstvu Ramovi} Lejle. - izjava `iranata i ugovor o jemstvu Vidaka Vujovi}a, - opomene pred tu`bu na ime tu`enih, - rje{enje o registraciji, - izvod iz ovjerenih poslovnih knjiga od 12. 4. 2006. g. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79. i 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1 ZPPa). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2 ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stv 4 ZPP-a). Sudija Mahi} Amela, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 034010 07 Ps Sarajevo, 3. 2. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Stupsko brdo bb, koga zastupa Temin [emso advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „GRADITELJ PROMET“ d.o.o. Sarajevo, ul. Ivana Cankara br. 12, Sarajevo, radi duga, vsp. 14.894,44 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH OBJAVLJUJE

Energopetrol d.d. Sarajevo Sektor pravnih, kadrovskih i op}ih poslova Sarajevo Broj: 600-6789/10 Sarajevo, 31. 3. 2010. godine Na osnovu ukazanih potreba Sektora maloprodaje, a u skladu sa Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji poslova i radnih zadataka Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom „GRADITELJ PROMET“ d.o.o. Sarajevo, da tu`itelju „PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo isplati iznos od 14.894,44 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos, po~ev od 18. 12. 2007. godine pa do isplate, te da mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 546,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta u Sektoru za in`injering i investicije 1. Stru~njak (Expert) za razvoj maloprodajne mre`e Energopetrol-a Uslovi: VSS - tehni~ki, ekonomski smjer - radno iskustvo 5 godina - aktivno znanje engleskog jezika - voza~ka dozvola B kategorije 1 izvr{ilac

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE
Vanes ME[I], student postdiplomskog studija Odsjeka za fiziku Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brani}e svoj magistarski rad pod naslovom: „Modeliranje kognitivnih podru~ja i vrednovanje u~eni~kih postignu}a iz fizike na kraju osnovno{kolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ dana 7. 5. 2010. godine (petak) na Odsjeku za fiziku Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Mali amfiteatar, ulica Zmaja od Bosne 35, sa po~etkom u 13.00 sati. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta. SEKRETARIJAT FAKULTETA

2. Opis poslova - Planiranje i priprema aktivnosti i analiza razvoja maloprodajne mre`e EP-a - Terenski obilazak, istra`ivanje i pra}enje tr`i{ta nekretnina - Evaluacija potencijalnih akvizicijskih ciljeva i investicija - Izrada ekonomskih studija opravdanosti investicija - Istra`ivanje i pra}enje stanja i razvoja konkurencije - Redovno izvje{tavanje na bosanskom i engleskom jeziku 3. Potrebna dokumentacija - Diploma o zavr{enom fakultetu - Potvrda o radnom iskustvu - Certifikat o aktivnom poznavanju engleskog jezika - Kopija voza~ke dozvole B kategorije Prijave na oglas sa tra`enom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog oglasa putem po{te, preporu~eno na adresu: Energopetrol d.d. Sarajevo, ul. Mar{ala Tita br. 36, 71000 Sarajevo. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

33

’ Dr
jekari op}e prakse i timovi porodi~ne medicine imaju zna~ajnu ulogu u spre~avaju epidemije dijabetesa jer su ~esto u kontaktu sa osobama u visokom riziku, odnosno sa pacijentima koji boluju od dijabetes melitusa.

ORDINACIJA

U osoba sa metaboli~kim sindromom u prvoj terapijskoj liniji mora da bude postizanje ciljnih vrijednosti LDL holesterola, regulacija hipertenzije i povi{ene glukoze u krvi
Pi{e: Doc. dr. Belma A{~i}-Buturovi}

^i{}enje organizma

Prirodna detoksikacija za dobro zdravlje
Detoksikacija organizma va`an je proces koji bi trebalo redovno provoditi barem jednom godi{nje. Nau~nici ka`u da je prolje}e najbolje vrijeme zbog toga jer je tijelu pomalo uspavanom poslije zime potrebna i unutra{nja i
Salate su odli~an izbor

Kako sprije~iti epidemiju {e}erne bolesti

Debljina je bitan faktor rizika za dijabetes
Gubitak 5-10 procenata te`ine i tjelesna aktivnost do najmanje 150 minuta sedmi~no savjetuje se svim osobama sa preddijabetesom

imunolo{kog sistema. Po`eljno je pove}ati unos nemasnog mesa, prvenstveno ribe, zelene salate, mlijeka i mlije~nih proizvoda te sezonskog vo}a. Namirnice koje po-

L

Metode skrininga
Primarna zdravstvena za{tita mora se fokusirati na otkrivanje osoba sa pove}anim rizikom za nastanak dijabetes melitusa, a to zna~i da posebno treba obratiti pa`nju na osobe starije od 40 godina kod kojih postoji porodi~na predispozicija za razvoj dijabetesa, hipertenzije, mo`danog udara i ishemijskih bolesti donjih ekstremiteta. Glikemija nata{te koristi se mnogo godina kao skrining za dijabetes, me-

intenzivirati i smanjiti njihov ve}i utjecaj na nastanak kardiovaskularnih bolesti. Promjene u `ivotnim navikama podrazumijevaju medicinski vo|enu dijetalnu prehranu, uz pove}anje tjelesne aktivnosti. Pacijenti koji pu{e cigarete morali bi biti podsticani da prestanu sa tom navikom kako bi se smanjio njihov kardiovaskularni rizik.

vanjska aktivnost. Salate i zeleno povr}e najbolji su za pro~i{}avanje i detoksikaciju organizma, ka`u nutricionisti i obja{njavaju da ove namirnice poma`u u uklanjaju otpadnih supstanci, smanjuju udio kiselina u organizmu i poma`u u pro~i{}avanju krvi i ja~anju

ma`u pro~i{}avanju i detoksikaciji organizma su i sok od limuna te je~am i zob, jer uklanjaju vi{ak holesterola. Sumpor je izrazito va`an u procesu pro~i{}avanja, a sadr`e ga: bijeli luk, crni luk, prasa, brokula, karfiol, kupus, kelj, rotkvica, riba i morski plodovi.

Hipertenzija je tako|er faktor rizika

|utim, preporu~uje se uzeti u razmatranje postprandijalne vrijednosti glukoze jer se tako mo`e identificirati vi{e od 30 procenata pacijenata koji bi bili propu{teni primjenom testa odre|ivanja glikemije nata{te. Oso-

Ako imate manje od 45 godina i BMI ve}i od 25
Skrining se preporu~uje svim osobama koje imaju manje od 45 godina sa BMI ve}im od 25 kg/m2 sa postojanjem jednog od sljede}ih riziko faktora: 1. Porodi~na historija dijabetesa ( roditelji ili prvi ro|aci ) 2. Fizi~ka neaktivnost 3. O{te}ena tolerancija na glukozu ili o{te}ena glikemija nata{te 4. Historija gestacijskog dijabetesa 5. Policisti~ni ovarijalni sindrom 6. Arteriosklerotske vaskularne bolesti 7. Hipertenzija 8. HDL manji od 0,90 mmol/l 9. Trigliceridi ve}i od 1,69 mmol/l

Poliklinika Dr. A[]ERI]
Tepeba{ina 1 (pored Vojne bolnice) Sarajevo

Te l . 22 22 99, 44 08 25, 061 102 - 002
GINEKOLOGIJA: Dr. A{}eri}, doc. dr. Idrizbegovi}, Kompletne usluge ENDOKRINOLOG: Doc. dr. Belma A{~i}-Buturovi}, {e}erna bolest, bolest {titne `lijezde KABINET ZA DOJKU: ultrazvuk, punkcije, COLOR DOPLER KABINET ZA ULTRAZVUK: ultrazvuk abdomena, bubrega, prostate, dje~ijih kukova, {titne `lijezde, srca. KONSULTANTI: urolog, endokrinolog, ORL, neuropsihijatar, gastroenterolog, dermatolog, pneumoftiziolog, pedijatar, ortoped, kardiolog, T3, T4, THS. LABORATORIJA: hormoni, standard lab. BEZBOLNI SUNETI. RADNO VRIJEME od 9 do 19 sati, OSIM NEDJELJE.

be kod kojih se ustanovi preddijabetes trebale bi biti evaluirane i, ako je potrebno, uklju~ene u tretman glikemije i prisutnih drugih kardiovaskularnih riziko faktora. Kako bi se prevenirao ili odgodio nastanak dijabetesa, pacijentima s o{te}enom tolerancijom na glukozu (IGT) ili o{te}enom tolerancijom na glukozu nata{te (IFG) trebalo bi savjetovati gubitak 5-10 procenata tjelesne te`ine i uklju~enje tjelesne aktivnosti do najmanje 150 minuta sedmi~no. Pra}enje i savjetovanje ovih pacijenata ~ini se da omogu}ava uspjeh. Terapija metforminom trebala bi biti razmotrena u pacijenata koji su rizi~ni za nastanak dijabetesa, bazirano na kombiniranim testovima IFG i IGT, uz tretman ostalih riziko faktora. Primarni cilj klini~kog tretmana osoba sa metaboli~kim sindromom je reducirati rizik od nastanka aterosklerotskih bolesti. U osoba sa metaboli~kim sindromom u prvoj terapijskoj liniji mora da bude postizanje ciljnih vrijednosti LDL holesterola, regulacija hipertenzije i povi{ene glukoze u krvi.

Prestanak pu{enja
Prevencija nastanka tip 2 dijabetesa je drugi cilj. U osoba sa dijabetesom tretman riziko faktora mora se

Za~ini umjesto lijeka

34

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE
Ovisno o dobi djeteta, upotrebljavaju se razli~iti lijekovi. Za dojen~ad se naj~e{}e preporu~uju supozitoriji - ~epi}i koji se unose u guzu. Naj~e{}e se daju tri do ~etiri puta u 24 sata, a njihova ja~ina ovisi o djetetovoj dobi i te`ini.
Pi{e: Mr. sc. prim. d r . R u s m i r H a d ` i h u s e j n o v i }

Ruzmarin, origano i kadulja za srce

Dr

ORDINACIJA

Va{ porodi~ni ljekar i savjetnik

Nau~nici iz Kalifornije poku{ali su ustanoviti kako mje{avina za~ina bogata polifenolima utje~e na razvoj {tetnih sastojaka koji se mogu javiti prilikom pripreme mljevenog mesa. Naime, tokom pripreme mesa, kao i prilikom probave mo`e do}i do oksidacije lipida koja se povezuje s pojavom aterogeneze i karcinogeneze u organizmu. Malondialdehid je jedan od produkata lipidne peroksidacije koji mijenja LDL holesterol u krvi. Takav promijenjeni LDL postaje prepoznatljiv makrofagima koji ga fagocitiraju i time uzrokuju tvorbu i akumulaciju pjenastih }eli-

ja, {to dovodi do ateroskleroze. Malondialdehid tako|er mo`e uzrokovati mutagenezu DNK, {to se povezuje s pojavom karcinoma. Studija objavljena u ~asopisu „American Journal of Clinical Nutrition“ utvrdila je da dodatak mje{avine za~ina koja sadr`i ruzmarinsku kiselinu (ruzmarin, origano, limun, kadulja, timijan) prije pripreme mesa mo`e smanjiti koncentraciju malondialdehida u mesu, krvi i urinu nakon probave. Drugim rije~ima, za~ini koji sadr`e ruzmarinsku kiselinu {tite nas od pojave bolesti srca i krvnih `ila te karcinoma.

Kako pobijediti povi{enu temperaturu
Nekoliko savjeta uz pomo} kojih }ete prebroditi (kad je ve} ne mo`ete izbje}i) povi{enu temperaturu kod svojih mali{ana

Vitaminom D protiv gripe i astme
Istra`ivanje provedeno u Japanu na djeci {kolske dobi pokazuje da je uzimanje dodatnog vitamina D povezano s prevencijom obolijevanja od sezonske gripe te manjim rizikom za napade astme. Utvr|eno je da vitamin D mo`e za 58 posto smanjiti izglede za obolijevanje od gripe, a kod djece s astmom u velikoj mjeri smanjiti rizik za napade. U studiji je u~estvovalo 167 mali{ana u dobi izme|u {est i 15 godina koja su dnevno uzimala 1.200 me|unarodnih jedinica vitamina D3.

Iz medicinskih ~asopisa

Trudno}a smanjuje rizik od reumatoidnog artritisa
Novo istra`ivanje provedeno u SAD pokazuje da `ene koje su rodile imaju manji rizik obolijevanja od reumatoidnog artritisa u odnosu na `ene koje nisu imale djece. Nau~nici iz Centra za istra`ivanje raka „Fred Hutchinson“ i njihove kolege s Univerziteta Va{ington dodaju da je ova bolest ina~e ~e{}a kod `ena nego kod mu{karaca, a karakterizira je napad imunolo{kog sistema na tkivo zglobova, uzrokuju}i upalu, bolove i progresivna o{te}enja. Prema rije~ima nau~nika, za{titni u~inak trudno}e mogao bi se temeljiti na utjecaju }elija fetusa koje ostanu u organizmu majke i nakon trudno}e. Rezultati se temelje na podacima prikupljenima od 310 ispitanica kojima je dijagnosticiran reumatoidni artritis te 1.418 zdravih `ena iz kontrolne grupe. U prosjeku su `ene koje su rodile barem jednom imale 39 posto manji rizik za reumatoidni artritis, objavio je ~asopis „Arthritis & Rheumatism“. Nau~nici napominju da je uo~ena veza bila manje izra`ena kod ispitanica srednje i starije `ivotne dobi.

Djetetu pod temperaturom treba vi{e teku}ine

[ta u~initi kada dijete ima povi{enu temperaturu? Koja je temperatura uop}e visoka? Koje lijekove koristiti? Sirup, ~epi} ili antibiotik? Pitanja su to ko-

Kada davati antibiotike
Antibiotike treba dati djetetu kod upalnih promjena koje izazivaju bakterije. Kod virusnih upalnih promjena antibiotici se ne daju, osim ako naknadno do|e do bakterijske superinfekcije.

ja mu~e ve}inu roditelja. Evo nekoliko savjeta uz pomo} kojih }ete prebroditi (kad je ve} ne mo`ete izbje}i) povi{enu temperaturu kod svojih mali{ana.

Obavezno - mnogo teku}ine
Povi{enom temperaturom kod dojen~eta smatra se temperatura koja, izmjerna `ivinim toplomjerom u guzi, prelazi 38 stepeni Celzijevih. Obi~no se kod dojen~adi od izmjerene temperature odbija pola stupnja. Pred{kolskoj djeci te-

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Prim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} urolog-ultrasoni~ar i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic Tel: 036/734-050 Fax: 036/734-052 E-mail: pzu-ko@bih.net.ba
Za{titni u~inak trudno}e

mperatura se obi~no mjeri pod pazuhom, a povi{enom se smatra ako prelazi 37 ili 37,5 stupnjeva. Kada je izmjerena temperatura vi{a, djetetu treba davati puno vi{e teku}ine nego ina~e. Ako se temperatura ne snizuje ni uz ne{to slabije odijevanje, nu`no je uvesti lijekove za sni`enje temperature - antipiretike. Ovisno o dobi djeteta, upotrebljavaju se razli~iti lijekovi. Za dojen~ad se naj~e{}e preporu~uju supozitoriji - ~epi}i koji se unose u guzu. Naj~e{}e se daju tri do ~etiri puta u 24 sata, a njihova ja~ina ovisi o djetetovoj dobi i te`ini. Naj~e{}e se preporu~uje lijek generi~kog (izvornog) imena paracetamol koji se u apotekama nalazi pod razli~itim proizvo|a~kim imenima. Za malu, pred{kolsku djecu, preporu~uje se sirup istog generi~kog imena (paracetamol), koji treba davati tri do ~etiri puta dnevno u dozi koja se propisuje s obzirom na te`inu. Donedavno upotrebljavana acetilsalicilna kiselina (andol, aspirini, aci-

sal...) ne preporu~uje se za sni`avanje temperature ili protiv bolova kod djece jer mo`e izazvati pogubno o{te}enje jetre i centralnog nervnog sistema. Unatrag nekoliko godina uo~eno je da ibuprofenum (brufen), antireumatik, djeluje i na sni`avanje temperature. Kod djece preporu~ena dnevna doza iznosi do 10 mg po kilogramu te`ine djeteta, podijeljenoj u vi{e dnevnih doza.

Kada ljekaru
Lijek se ne preporu~uje djeci s tjelesnom te`inom manjom od sedam kilograma. Kod dojen~adi i manje djece koriste se ~epi}i, a za ve}u djecu sirup. Ako nema drugih prate}ih simptoma (osip, bolovi, proljevi ili povra}anja) u prva tri dana povi{enu temperaturu treba sni`avati lijekovima i davati odgovaraju}u koli~inu vode ili napitaka razrije|enih vodom. Ljekaru treba oti}i odmah ako dijete ima osip, povra}a, ima neke bolove ili ako temperatura potraje du`e od tri dana.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. april/travanj 2010.

35

Na osnovu ^lana 23. Statuta dru{tva SELA doo Sarajevo, direktor dru{tva donosi odluku i objavljuje

KONKURS
za sljede}a radna mjesta:

KV moler (2 radnika) Pomo}ni radnik (2 radnika) Svi interesanti treba da dostave kra}u biografiju, putem po{te na adresu SELA doo, Halilovi}i 2, Sarajevo. Informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na tel: 033 776 897. Oglas ostaje otvoren do popune navedenih pozicija.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 051252 06 P Sarajevo, 30. 3. 2010. godine Tu`itelj: NLB Tuzlanska banka D.D. Tu`eni: Saudin Begi} Radi: Isplata duga Vsp: 15.470,00

Sudija Amela Mahi} NAPOMENA Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve ispave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

POZIV
Za tu`itelja: NLB Tuzlanska banka D.D. Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan ^ETVRTAK, 30. 9. 2010. godine u 10.30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 326/III

Jeste i li znal

36

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

37
Dalekovide osobe mogu u odre|enoj mjeri, uz nenamjensku upotrebu akomodacije, korigirati svoju anomaliju, pa veliki broj dalekovidih u mladosti ne nosi nao~ale.

Dr
Gro`|e i pam}enje
Polifenoli iz crnog gro`|a u posljednje vrijeme zaokupljaju istra`iva~e s obzirom na to da spre~avaju stanja poput starenja, kardiovaskularnih bolesti, demencije, pa ~ak i karcinoma. Nedavna istra`ivanja na `ivotinjama pokazala su da polifenoli prona|eni u sjemenkama gro`|a mogu smanjiti razvoj plaka u mozgu koji je povezan u Alzheimerovom bole{}u. Osim {to organizmu pru`a brojne zdravstvene koristi, gro`|e predstavlja odli~an, vrlo ukusan i hranljiv me|uobrok.

ORDINACIJA

Do malokrvnosti vrlo ~esto dolazi i zbog nepravilnih prehrambenih navika (rafinirani, konzervirani proizvodi), te slabog konzumiranja svje`eg vo}a i povr}a.

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Dijana Jeli}

Proljetni problemi - anemija

Dr
N
ormalno oko vidi dobro zahvaljuju}i uskla|nosti izme|u prijelomne mo}i svog refrakcionog aparata i du`ine o~ne jabu~ice. Slika na mre`nja~i nije o{tra kada je o~na jabu~ica du`a ili kra}a nego {to treba ili kada je prijelomni aparat oka suvi{e jak ili pak preslab, pa se zraci sa promatranog predmeta ne fokusiraju na mre`nja~u nego negdje drugdje, a na `utu mrlju (mjesto najjasnijeg vida) padaju rasuti, nejasni, neizo{treni likovi. Refrakcione anomalije (poreme}aji prelamanja i fokusiranja) mogu, dakle, biti osovinske (neodgovaraju}a du`ina o~ne jabu~ice) ili prijelomne (neispravan prijelomni aparat oka). Mnogo su ~e{}e osovinske refrakcione anomalije. Refrakcione anomalije mogu biti u vidu dalekovidosti, kratkovidosti, astigmatizma i „stara~ke“ dalekovidosti.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Mr. sc. dr. Sanja Sefi} Kasumovi}

Naj~e{}e refrakcione anomalije

Ne hranim se lo{e, a fali mi krvi!
Artroti~na sluznica `eluca nije u mogu}nosti prihvatiti sve {to uzmemo hranom

Dalekovido oko ne vidi dobro ni blizu ni daleko
Refrakcione anomalije mogu biti u vidu dalekovidosti, kratkovidosti, astigmatizma i „stara~ke“ dalekovidosti

Vo}e ~uva dojke
Analiza rezultata 18 ranije provedenih istra`ivanja sugerira da ~e{}a konzumacija povr}a i proizvoda od integralnog zrna uz smanjenu konzumaciju alkohola mo`e reducirati rizik obolijevanja od raka dojke. Novi nalazi se temelje na podacima prikupljenim od 400.000 `ena, a rezultate je objavio „American Journal of Clinical Nutrition“. Pokazalo se da ispitanice koje naj~e{}e konzumiraju vo}e, povr}e i proizvode od integralnog zrna imaju u prosjeku 11 posto manji rizik obolijevanja od ovog oblika raka. Nau~nici dodaju da tek treba otkriti na koji na~in prehrana utje~e na izglede za pojavu raka dojke.

A

Korisna ~okolada

nemija ili malokrvnost je smanjenje broja i veli~ine crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) ili koli~ine hemoglobina u krvi. Karakteristika svih oblika anemije je nedostatak kisika u tkivu. Na njen nastanak podjednako utje~u genetski i prehrambeni faktori, kao i nasilu mr{anje. Pri raznovrsnoj i uravnote`enoj ishrani rijetko dolazi do anemije. Malokrvnost uzrokovana nedostatkom `eljeza (ili sideropeni~na anemija) naj~e{}i je oblik ovog sve ra{irenijeg oboljenja. Manifestira se smanjenjem broja ili veli~ine crvenih krvnih zrnaca i koncentracije hemoglobina.

Rizi~ne grupe
Rizi~ne grupe su djeca, trudnice, vegetarijanci, sportisti, `ene u plodnom razdobolju. Prema ispitivanjima, ipak su najugro`enija {kolska djeca i trudnice. Me|u ugro`enije se ubrajaju i vegetarijanci, te sportisti suo~eni s dugim zamornim treninzima. U rizi~nu grupu spadaju i oni koji ~esto uzimaju aspirin, zatim osobe koje uzimaju lijekove za suzbijanje `eluda~ne kiseline, pacijenti koji pate od hemoroida, koji imaju parazitarne bolesti ili amebu, osobe s ulceroznim kolitisom i Kronovom bolesti, oni sa tumorima `eluca i debelog crijeva i druga mnogobrojna stanja koja prouzrokuju gubitak krvi. Tako|er, osobe s pro-

Kafa nakon doru~ka
Dalekovidost kod male djece treba uvijek korigirati

Protiv malokrvnosti se preporu~uje konzumiranje namirnica bogatih `eljezom

Njema~ka medicinska studija ukazuje da komadi} ~okolade svakoga dana, a po`eljno je da to bude ~okolada s visokim udjelom kakaa, poma`e u smanjenju arterijskog pritiska i rizika od sr~anih bolesti. Taj blagotvorni u~inak pripisuje se flavonolima iz kakaa kojima je bogatija ~okolada s visokim udjelom kakaa. Ali, iako je ~okolada dobra i za podizanje raspolo`enja, treba znati da 100 grama ~okolade sadr`i u prosjeku 500 kalorija.

blemima smanjene apsorpcije u `elucu usljed upale sluznice, {to za period od dvadeset godina stvara atrofiju i atrofi~ni gastritis, mogu imati anemiju usljed nedostatka vitamina B12 i folne kiseline. Do malokrvnosti vrlo ~esto dolazi i zbog nepravilnih prehrambenih navika (rafinirani, konzervirani proizvodi), te slabog konzumiranja svje`eg vo}a i povr}a. Anemija se mo`e javiti i zbog nedostatka vitamina A i B12 te folne ki-

seline, zatim bjelan~evina i vitamina C, E, B6 i bakra. Simptomi anemije su: bljedilo, umor, smanjenje psihi~kog i fizi~kog kapaciteta, vrtoglavica, {um u u{ima, naprsline u uglovima usana, poja~ano opadanje kose, bezvoljnost i apatija, ubrzan puls (lupanje srca) i zaostajanje u razvoju kod djece.

Uzroci anemije
Uzroci nedostatka `eljeza su: smanjen unos zbog neadekvatne i neuravnote`ene ishrane, nepovoljne kombinacije namirnica u dnevnom obroku, brz tjelesni rast kod djece, pove}ane potrebe u trudno}i i za vrijeme dojenja, smanjena apsorpcija `eljeza, drasti~na kura mr{avljenja, nedostatak `elu~ane kiseline, stanja nakon operacije `eluca, gubitak hemoglobina, gubitak krvi (usljed operacije, ~ira na `elucu, menstrualnog krvarenja, krvarenja iz hemoroida). toplom vodom i zasla|eno medom. Kafu, ~aj, kakao, kolu piti sat-dva prije i poslije obroka, jer te materije ote`avaju apsorpciju `eljeza. Junje}a d`igerica je jedan od najbogatijih izvora `eljeza, a sadr`i i vitamine C i B2 te bakar, koji podsti~u apsorpciju `eljeza pa je zato u slu~aju anemije treba {to ~e{}e jesti.

[ta je dalekovidost
Dalekovidost (hypermetropia) je refrakciona anomalija kod koje se, zbog relativne slabosti prijelomnog aparata oka za du`inu svoje o~ne jabu~ice, zraci s posmatranog predmeta ne stignu fokusirati gdje treba, pa na mre`nja~u padaju nefokusirani, nejasni likovi. Daleko naj~e{}e u pitanju je osovinska anomalija: dalekovido oko je kra}e nego {to bi trebalo i to je razlog da je njegov (ina~e normalan) prijelomni aparat relativno slab za tu du`inu o~ne jabu~ice. Dalekovido oko ne vidi jasno na daljinu, jer se pribli`no paralelni zraci s predmeta u daljini ne fokusiraju na mre`nja~i. Dalekovido oko pogotovo ne vidi dobro na blizinu, jer je to jo{ te`e: divergentne zrake s predmeta bliskog oku jo{ je te`e prelomiti. nao~alima. Ako se ispred dalekovidog oka stavi odgovaraju}a sabirna le}a, ona - ako je dobro odmjerena u zavisnosti od te`ine anomalije - poja~a nedovoljnu prijelomnu mo} oka i omogu}i stvaranje jasnog lika na mre`nja~i. Potom se, za gledanje na blizinu kroz takve nao~ale, anga`ira akomodacija na normalan na~in. Dalekovide osobe mogu u odre|enoj mjeri, uz nenamjensku upotrebu akomodacije, korigirati svoju anomaliju, pa veliki broj dalekovidih u mladosti ne nosi nao~ale. To se mo`e dozvoliti kod starije djece i kod odraslih, ako ne pri~injava tegobe i tada ne moramo insistirati na punoj korekciji. Dalekovidost kod male djece treba uvijek korigirati, pogoto ako je nejednaka na oba oka, jer neno{enje nao~ala u ovim slu~ajevima redovno ima te{ke posljedice (slabovidost - „lijeno“ oko, strabizam).

Dalekovido dijete
Razvoj dalekovidosti kod djeteta te{ko je predvidjeti i sigurnih prognoza nema. Ali, ipak, neke su stvari poznate. Prije svega, dje~ije oko u toku `ivota raste, za koliko }e se njegova du`ina pove}ati i u kojem vremenu to niko ne zna, ali pove}anje svakako treba o~ekivati. To zna~i da dalekovidost otkrivena kod malog djeteta mo`e ostati ista ili se smanjiti sa rastom oka, a nije realno o~ekivati da se pogor{a. Ne mo`emo predvidjeti da li }e dalekovidost ostati nepromijenjena, da li }e se popraviti i kojom brzinom ili }e, ~ak, jednog dana prije}i i u kratkovidost, ali znamo da oko ne}e postati kra}e.

Protiv malokrvnosti
Protiv malokrvnosti se preporu~uje konzumiranje namirnica bogatih `eljezom (konjsko meso, soja, `umance, kopriva ili ekstrakt od ove biljke, p{eni~ne klice, {pinat, hljeb od integralnog bra{na, suncokretovo sjeme, svje`e pahuljice, so~ivo, grah, riba, tikva, borovnica, kupinovo vino, kajsija, malina, paradajz, orasi, badem, lje{nik, jabuka, crno vino u umjerenim koli~inama i uz odgovaraju}e jelo. U toku dana piti svje`e iscije|en sok od mrkve i cvekle uz dodatak soka od kupusa. Korisno je piti i jabukovo sir}e razbla`eno

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
A. [a}irbegovi} bb (preko puta Robot-komerca u Hrasnom) Tel: 033/525164, 061/188758

„Plus“ nao~ale
S obzirom na mogu}nost da se naprezanjem (akomodacija) dodatno pove}ava prijelomna mo} oka, dalekovido oko (pogotovo ako su oba oka podjednako dalekovida) mo`e, uz nenamjensko kori{tenje dijela akomodacije, izo{triti sliku na daljinu. [to je predmet bli`i oku, problem je te`i, a naprezanje ve}e. Dalekovidost se korigira sabirnim (+) staklima na

Prim. dr. med. mr. sc. Dijana Jeli}, spec. internista
1. Internisti~ki pregled sa EKG-om 2. Laboratorij, hormoni {titine `lijezde 3. Gastroskopija s lokalnom anestezijom 4. Rektalni tu{e/prevencija karcinoma deb. crijeva/ 5. Ultrazvuk abdomena i {titne `lijezde 6. Ku}ne posjete Popust penzionerima i nezaposlenima za sve preglede! www.internistica.com

Kafa i ~aj sadr`e dosta kofeina i teina i treba voditi ra~una o tome koliko ovih namirnica treba unositi. Kod nas se pije mnogo kafe, i to na prazan `eludac, {to nikako nije dobro, ka`u ljekari. Kafa stvara osje}aj sitosti i popijena na prazan `eludac izbacuje potrebu za doru~kom. Ako se ba{ ne mo`ete odre}i kafe i ~aja, onda ih konzumirajte nakon doru~ka ili tokom dana sat prije ru~ka.

Jeste i li znal

36

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

37
Dalekovide osobe mogu u odre|enoj mjeri, uz nenamjensku upotrebu akomodacije, korigirati svoju anomaliju, pa veliki broj dalekovidih u mladosti ne nosi nao~ale.

Dr
Gro`|e i pam}enje
Polifenoli iz crnog gro`|a u posljednje vrijeme zaokupljaju istra`iva~e s obzirom na to da spre~avaju stanja poput starenja, kardiovaskularnih bolesti, demencije, pa ~ak i karcinoma. Nedavna istra`ivanja na `ivotinjama pokazala su da polifenoli prona|eni u sjemenkama gro`|a mogu smanjiti razvoj plaka u mozgu koji je povezan u Alzheimerovom bole{}u. Osim {to organizmu pru`a brojne zdravstvene koristi, gro`|e predstavlja odli~an, vrlo ukusan i hranljiv me|uobrok.

ORDINACIJA

Do malokrvnosti vrlo ~esto dolazi i zbog nepravilnih prehrambenih navika (rafinirani, konzervirani proizvodi), te slabog konzumiranja svje`eg vo}a i povr}a.

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Dijana Jeli}

Proljetni problemi - anemija

Dr
N
ormalno oko vidi dobro zahvaljuju}i uskla|nosti izme|u prijelomne mo}i svog refrakcionog aparata i du`ine o~ne jabu~ice. Slika na mre`nja~i nije o{tra kada je o~na jabu~ica du`a ili kra}a nego {to treba ili kada je prijelomni aparat oka suvi{e jak ili pak preslab, pa se zraci sa promatranog predmeta ne fokusiraju na mre`nja~u nego negdje drugdje, a na `utu mrlju (mjesto najjasnijeg vida) padaju rasuti, nejasni, neizo{treni likovi. Refrakcione anomalije (poreme}aji prelamanja i fokusiranja) mogu, dakle, biti osovinske (neodgovaraju}a du`ina o~ne jabu~ice) ili prijelomne (neispravan prijelomni aparat oka). Mnogo su ~e{}e osovinske refrakcione anomalije. Refrakcione anomalije mogu biti u vidu dalekovidosti, kratkovidosti, astigmatizma i „stara~ke“ dalekovidosti.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Mr. sc. dr. Sanja Sefi} Kasumovi}

Naj~e{}e refrakcione anomalije

Ne hranim se lo{e, a fali mi krvi!
Artroti~na sluznica `eluca nije u mogu}nosti prihvatiti sve {to uzmemo hranom

Dalekovido oko ne vidi dobro ni blizu ni daleko
Refrakcione anomalije mogu biti u vidu dalekovidosti, kratkovidosti, astigmatizma i „stara~ke“ dalekovidosti

Vo}e ~uva dojke
Analiza rezultata 18 ranije provedenih istra`ivanja sugerira da ~e{}a konzumacija povr}a i proizvoda od integralnog zrna uz smanjenu konzumaciju alkohola mo`e reducirati rizik obolijevanja od raka dojke. Novi nalazi se temelje na podacima prikupljenim od 400.000 `ena, a rezultate je objavio „American Journal of Clinical Nutrition“. Pokazalo se da ispitanice koje naj~e{}e konzumiraju vo}e, povr}e i proizvode od integralnog zrna imaju u prosjeku 11 posto manji rizik obolijevanja od ovog oblika raka. Nau~nici dodaju da tek treba otkriti na koji na~in prehrana utje~e na izglede za pojavu raka dojke.

A

Korisna ~okolada

nemija ili malokrvnost je smanjenje broja i veli~ine crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) ili koli~ine hemoglobina u krvi. Karakteristika svih oblika anemije je nedostatak kisika u tkivu. Na njen nastanak podjednako utje~u genetski i prehrambeni faktori, kao i nasilu mr{anje. Pri raznovrsnoj i uravnote`enoj ishrani rijetko dolazi do anemije. Malokrvnost uzrokovana nedostatkom `eljeza (ili sideropeni~na anemija) naj~e{}i je oblik ovog sve ra{irenijeg oboljenja. Manifestira se smanjenjem broja ili veli~ine crvenih krvnih zrnaca i koncentracije hemoglobina.

Rizi~ne grupe
Rizi~ne grupe su djeca, trudnice, vegetarijanci, sportisti, `ene u plodnom razdobolju. Prema ispitivanjima, ipak su najugro`enija {kolska djeca i trudnice. Me|u ugro`enije se ubrajaju i vegetarijanci, te sportisti suo~eni s dugim zamornim treninzima. U rizi~nu grupu spadaju i oni koji ~esto uzimaju aspirin, zatim osobe koje uzimaju lijekove za suzbijanje `eluda~ne kiseline, pacijenti koji pate od hemoroida, koji imaju parazitarne bolesti ili amebu, osobe s ulceroznim kolitisom i Kronovom bolesti, oni sa tumorima `eluca i debelog crijeva i druga mnogobrojna stanja koja prouzrokuju gubitak krvi. Tako|er, osobe s pro-

Kafa nakon doru~ka
Dalekovidost kod male djece treba uvijek korigirati

Protiv malokrvnosti se preporu~uje konzumiranje namirnica bogatih `eljezom

Njema~ka medicinska studija ukazuje da komadi} ~okolade svakoga dana, a po`eljno je da to bude ~okolada s visokim udjelom kakaa, poma`e u smanjenju arterijskog pritiska i rizika od sr~anih bolesti. Taj blagotvorni u~inak pripisuje se flavonolima iz kakaa kojima je bogatija ~okolada s visokim udjelom kakaa. Ali, iako je ~okolada dobra i za podizanje raspolo`enja, treba znati da 100 grama ~okolade sadr`i u prosjeku 500 kalorija.

blemima smanjene apsorpcije u `elucu usljed upale sluznice, {to za period od dvadeset godina stvara atrofiju i atrofi~ni gastritis, mogu imati anemiju usljed nedostatka vitamina B12 i folne kiseline. Do malokrvnosti vrlo ~esto dolazi i zbog nepravilnih prehrambenih navika (rafinirani, konzervirani proizvodi), te slabog konzumiranja svje`eg vo}a i povr}a. Anemija se mo`e javiti i zbog nedostatka vitamina A i B12 te folne ki-

seline, zatim bjelan~evina i vitamina C, E, B6 i bakra. Simptomi anemije su: bljedilo, umor, smanjenje psihi~kog i fizi~kog kapaciteta, vrtoglavica, {um u u{ima, naprsline u uglovima usana, poja~ano opadanje kose, bezvoljnost i apatija, ubrzan puls (lupanje srca) i zaostajanje u razvoju kod djece.

Uzroci anemije
Uzroci nedostatka `eljeza su: smanjen unos zbog neadekvatne i neuravnote`ene ishrane, nepovoljne kombinacije namirnica u dnevnom obroku, brz tjelesni rast kod djece, pove}ane potrebe u trudno}i i za vrijeme dojenja, smanjena apsorpcija `eljeza, drasti~na kura mr{avljenja, nedostatak `elu~ane kiseline, stanja nakon operacije `eluca, gubitak hemoglobina, gubitak krvi (usljed operacije, ~ira na `elucu, menstrualnog krvarenja, krvarenja iz hemoroida). toplom vodom i zasla|eno medom. Kafu, ~aj, kakao, kolu piti sat-dva prije i poslije obroka, jer te materije ote`avaju apsorpciju `eljeza. Junje}a d`igerica je jedan od najbogatijih izvora `eljeza, a sadr`i i vitamine C i B2 te bakar, koji podsti~u apsorpciju `eljeza pa je zato u slu~aju anemije treba {to ~e{}e jesti.

[ta je dalekovidost
Dalekovidost (hypermetropia) je refrakciona anomalija kod koje se, zbog relativne slabosti prijelomnog aparata oka za du`inu svoje o~ne jabu~ice, zraci s posmatranog predmeta ne stignu fokusirati gdje treba, pa na mre`nja~u padaju nefokusirani, nejasni likovi. Daleko naj~e{}e u pitanju je osovinska anomalija: dalekovido oko je kra}e nego {to bi trebalo i to je razlog da je njegov (ina~e normalan) prijelomni aparat relativno slab za tu du`inu o~ne jabu~ice. Dalekovido oko ne vidi jasno na daljinu, jer se pribli`no paralelni zraci s predmeta u daljini ne fokusiraju na mre`nja~i. Dalekovido oko pogotovo ne vidi dobro na blizinu, jer je to jo{ te`e: divergentne zrake s predmeta bliskog oku jo{ je te`e prelomiti. nao~alima. Ako se ispred dalekovidog oka stavi odgovaraju}a sabirna le}a, ona - ako je dobro odmjerena u zavisnosti od te`ine anomalije - poja~a nedovoljnu prijelomnu mo} oka i omogu}i stvaranje jasnog lika na mre`nja~i. Potom se, za gledanje na blizinu kroz takve nao~ale, anga`ira akomodacija na normalan na~in. Dalekovide osobe mogu u odre|enoj mjeri, uz nenamjensku upotrebu akomodacije, korigirati svoju anomaliju, pa veliki broj dalekovidih u mladosti ne nosi nao~ale. To se mo`e dozvoliti kod starije djece i kod odraslih, ako ne pri~injava tegobe i tada ne moramo insistirati na punoj korekciji. Dalekovidost kod male djece treba uvijek korigirati, pogoto ako je nejednaka na oba oka, jer neno{enje nao~ala u ovim slu~ajevima redovno ima te{ke posljedice (slabovidost - „lijeno“ oko, strabizam).

Dalekovido dijete
Razvoj dalekovidosti kod djeteta te{ko je predvidjeti i sigurnih prognoza nema. Ali, ipak, neke su stvari poznate. Prije svega, dje~ije oko u toku `ivota raste, za koliko }e se njegova du`ina pove}ati i u kojem vremenu to niko ne zna, ali pove}anje svakako treba o~ekivati. To zna~i da dalekovidost otkrivena kod malog djeteta mo`e ostati ista ili se smanjiti sa rastom oka, a nije realno o~ekivati da se pogor{a. Ne mo`emo predvidjeti da li }e dalekovidost ostati nepromijenjena, da li }e se popraviti i kojom brzinom ili }e, ~ak, jednog dana prije}i i u kratkovidost, ali znamo da oko ne}e postati kra}e.

Protiv malokrvnosti
Protiv malokrvnosti se preporu~uje konzumiranje namirnica bogatih `eljezom (konjsko meso, soja, `umance, kopriva ili ekstrakt od ove biljke, p{eni~ne klice, {pinat, hljeb od integralnog bra{na, suncokretovo sjeme, svje`e pahuljice, so~ivo, grah, riba, tikva, borovnica, kupinovo vino, kajsija, malina, paradajz, orasi, badem, lje{nik, jabuka, crno vino u umjerenim koli~inama i uz odgovaraju}e jelo. U toku dana piti svje`e iscije|en sok od mrkve i cvekle uz dodatak soka od kupusa. Korisno je piti i jabukovo sir}e razbla`eno

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
A. [a}irbegovi} bb (preko puta Robot-komerca u Hrasnom) Tel: 033/525164, 061/188758

„Plus“ nao~ale
S obzirom na mogu}nost da se naprezanjem (akomodacija) dodatno pove}ava prijelomna mo} oka, dalekovido oko (pogotovo ako su oba oka podjednako dalekovida) mo`e, uz nenamjensko kori{tenje dijela akomodacije, izo{triti sliku na daljinu. [to je predmet bli`i oku, problem je te`i, a naprezanje ve}e. Dalekovidost se korigira sabirnim (+) staklima na

Prim. dr. med. mr. sc. Dijana Jeli}, spec. internista
1. Internisti~ki pregled sa EKG-om 2. Laboratorij, hormoni {titine `lijezde 3. Gastroskopija s lokalnom anestezijom 4. Rektalni tu{e/prevencija karcinoma deb. crijeva/ 5. Ultrazvuk abdomena i {titne `lijezde 6. Ku}ne posjete Popust penzionerima i nezaposlenima za sve preglede! www.internistica.com

Kafa i ~aj sadr`e dosta kofeina i teina i treba voditi ra~una o tome koliko ovih namirnica treba unositi. Kod nas se pije mnogo kafe, i to na prazan `eludac, {to nikako nije dobro, ka`u ljekari. Kafa stvara osje}aj sitosti i popijena na prazan `eludac izbacuje potrebu za doru~kom. Ako se ba{ ne mo`ete odre}i kafe i ~aja, onda ih konzumirajte nakon doru~ka ili tokom dana sat prije ru~ka.

38

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

ZZ „Agrobisernica“ Ro`aje, na osnovu odluke Skup{tine ZZ „Agrobisernice“ Ro`aje, br. 132 od 06. 04. 2010. g.

OGLA[AVA
DRUGU PRODAJU 1. Poslovnog prostora u ulici Marka Maruli}a br. 1. u objektu C2-5, PP-2 u Sarajevu koji se sastoji od prodajnog prostora povr{ine 127,97 m2 i pomo}nog prostora povr{ine 9,79 m2, {to ~ini ukupnu povr{inu 137,76 m2 a vodi se u izvadak iz knjige polo`enih ugovora 065-0-Nar-010-01331 na ime ZZ „Agrobisernica“ Ro`aje. Po~etna cijena 1.100,00 E po m2. Sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica svoje ponude }e dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu ZZ „Agrobisernica“ Ro`aje, ul. Hivzije ]atovi}a br. 32, sa naznakom „PONUDA NE OTVARAJ“. Ponuda treba da sadr`i cijenu. Na~in pla}anja: najkasnije 3 dana po odr`avanju prodaje. Rok za dostavljanje ponude je 16. 04. 2010. godine do 11 ~asova. Poslovni prostor se mo`e razgledati svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. Otvaranje prispjelih koverti obavi}e se u maloj sali upravne zgrade ZZ „Agrobisernice“ Ro`aje u prisustvu komisije za prodaju i zainteresovanih kupaca dana 16. 04. 2010. godine u 11 ~asova. Sva zaitneresovana pravna i fizi~ka lica koja su dostavila svoje ponude prije po~etka otvaranja ponude na blagajnu ZZ „Agrobisernice“ Ro`aje }e uplatiti 10% od ukupne po~etne cijene. Nekompletne ponude kao i ponude koje pristignu nakon navedenog roka ne}e biti razmatrane. Kontakt telefon: ++382-87-271-171 i 087-272-820 Mobilni: +382-67-503-165 - 68-564-621 ZZ „AGROBISERNICA“ RO@AJE Predsjednik komisije, Farida Nurkovi}, dipl. pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 109494 09 I Sarajevo, 31. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika 1. Aljuki} Hazim iz Ilija{a ul. Nebo~aj bb, 2. Bekta{evi} Bajro iz Vogo{}e ul. Stara `eljezni~ka br. 25, 3. [almnovi} Fikret iz Vogo{}e ul. Krivoglavci br. 25, 4. Malji{evi} Mensur iz Ilija{a ul. Stara cesta br. 34, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 16. 02. 2010. godine.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 01. 10. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Ilija{u 01. 12. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 08. 06. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. SUDIJA Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja u izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{enicima Hazimu Aljuki}u i Mensuru Malji{evi}u protekom roka od 15 dana.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

39

’ Dr
reponske kile (hernije) predstavljaju protruziju bilo kojih trbu{nih organa ili grupe organa kroz otvor u predjelu prepona koji je ograni~en zidovima trbu{ne {upljine. Kroz te otvore normalno prolaze krvni i nervni putevi, ligamenti koji dr`e maternicu kod `ena, odnosno funikulus spermatikus (elementi koji povezuju, odnosno podr`avaju testis s njegovim kanalima). Ta mjesta, istovremeno, predstavljaju slaba mjesta na trbu{nom zidu. Preponske kile se javljaju u predjelu prepona. One mogu biti uro|ene i ste~ne, ingvinalne i femoralne. Femoralne kile se ~e{}e javljaju u `ena.

ORDINACIJA

Male kilice u djece, u jednom periodu nakon ro|enja, spontano nestaju, dok velike perzistiraju daju}i povremene gr~evite bolove pra}ene pla~om djeteta, ote`anom defekacijom, nekada povra}anjem, {to je rezultat komplikacija takve kile (uklje{tenje).
Pi{e: Prof. dr. Zuvdija Kandi}

Najnovija saznanja

Protein utje~e na demenciju

Kako nastaju preponske kile

Rana dijagnoza olak{ava hirur{ku intervenciju
Preponske kile su veoma ~esto oboljenje, a devet puta su ~e{}e kod mu{karaca nego u `ena

Uzrok zaboravnosti u krvi?
Neke osobe su zaboravnije od svojih vr{njaka, ne sje}aju se da li su obavile neku odre|enu radnju, zaklju~ale vrata nakon izlaska iz stana, ugasile svjetlo... Nau~nici Univerziteta u Minsteru u Njema~koj u studiji sa 447 osoba prosje~ne starosti od 63 godine poku{ali su objasniti detalje zaboravnosti. Osobe ~iji su rezultati analizirani u studiji nisu imale neurolo{ke bolesti u pro{losti, kao {to su mo`dani udar ili dijagnosticirana demencija. Razlog za zaboravnost mo`e le`ati u odre|enom proteinu koji se nalazi u krvi. Problemi s koordiniranim razmi{ljanjem povezani su s relativno velikom koli~inom takozvanog C-reaktivnog proteina (CRP) u krvi i odgovaraju}im promjenama nerava u mozgu. [to je CRP koli~ina u krvi ve}a, to je i zaboravnost izra`enija. Jo{ nije jasno da li je protein odgovoran za zaboravnost ili samo ukazuje na njeno postojanje.

P

Hirur{ko lije~enje
Preponske kile lije~e se operativno. Konzervativni tretman je indiciran samo u slu~ajevima kada se zbog prate}ih oboljenja operacija ne mo`e provesti. Primjenjuju se utege, bracherium, zavoji, opasa~i, flaster ili pelota.

Kafa, holesterol i dijabetes
Jedna njema~ka studija pokazuje da kafa mo`e pobolj{ati stanje organizma kod subklini~ke upale i oksidativnog stresa te pove}ati nivo HDL holesterola. Studija je zapravo poku{ala ustanoviti da li kafa utje~e na metabolizam glukoze. Prema njihovom istra`ivanju, kafa ipak ne mo`e utjecati na metabolizam glukoze i time posljedi~no smanjiti rizik od dijabetesa. Bez obzira na to, blagodati kafe nisu zanemarive i autori isti~u da je potrebno dodatno istra`iti njen utjecaj na podizanje nivoa dobrog holesterola.

Kila nastaje i uslijed slabljenja trbu{nih mi{i}a

Uro|ene kile
Uro|ene preponske kile su rezultat spu{tanja testisa iz abdominalne {upljine u skrotalnu kesu. Pritom, testis ispred sebe gura trbu{nu maramicu s kojom silazi u skrotalnu kesu. Nakon njegovog spu{tanja u najve}em broju peritonealni izvratak se spontano zatvori. U manjem broju slu~ajeva ostaje otvoren, {to rezultira preponskom kilom. Preponska kila u odraslih (ste~ene preponske kile) nastaje zbog pove}anja intraabdominalnog pritiska koji nastaje pri ka{ljanju, graviditetu, napornom poslu, naprezanju kod ote`anog mokr-

enja (prostata), naprezanju pri evakuaciji tvrde stolice. Drugi uzrok nastanka je slabljanje mi{i}a i fascija ({to se javlja sa starenjem) na slabim mjestima stvara uvjete za protruziju organa trbuha kroz njih i nastanak kile. Preponske kile predstavlaju veoma ~esto oboljenje. Devet puta su ~e{}e kod mu{karaca nego u `ena i sve su ~e{}e poslije 40. godine, a poslije 60. godine sre}u se u 45 posto populacije. U sveukupnoj hirur{koj problematici zastupljene su sa 25-30 procenata. Preponske kile se manifestiraju uve}anjem je-

dne ili obje strane prepone, koja se na ka{alj naprezanje uve}ava, a gubi pri le`anju. Protruzije mogu biti jedva primjetne sve do ogromnog uve}anja prepone i testisa, poznato kao velike skrotalne kile. Male kilice u djece, u jednom periodu nakon ro|enja, spontano nestaju, dok velike perzistiraju daju}i povremene gr~evite bolove pra}ene pla~om djeteta, ote`anom defekacijom, nekada povra}anjem, {to je rezultat komplikacija takve kile (uklje{tenje).

Najte`a komplikacija
Uklje{tenje crijeva u kilnoj kesi predstavlja naj~e{}u i najte`u komplikaciju preponskih kila. Prati ga jaki, iznenadni bol u predjelu prepone. Muka, ga|enje i povra}anje su u po~etku refleksne prirode, potom su rezultat razvoja zapetljaja crijeva. Zastoj stolice i vjetrova je zna~ajan znak. On je rezultat prekida prolaska crijevnog sadr`aja kroz uklije{teno crijevo. Hitna operacija spa{ava `ivot bolesniku. Dijagnoza preponske kile u ranom stadiju je te{ka i treba biti zanimanje hirurga. Rana dijagnoza olak{ava hirur{ku intervenciju i obezbje|uje bolji postoperativni ishod.

Djelatnosti:
HIRURGIJA
Hirur{ki specijalisti~ki pregledi i dijagnostika Sve operacije u op{toj i lokalnoj anesteziji Laparoskopske (laserske) operacije: (`u~na kesa, kila, prostata, ginekolo{ke operacije) Cirkumcizije (sunet), operacije tumora ko`e, urasli nokti... Hemoroidi - najsavremenije i najuspje{nije operacije Tumori TEM - operacije debelog crijeva kroz analni otvor Holter ( 24 satno snimanje) Ekg, Holter krvnog tlaka, Ehokardiografija (ultrazvuk srca), Ergometrija, Programi sr~anih oboljenja, Dopler krvnih sudova, Spirometrija- funkcionalna plucna ispitivanja Prijeoperativni internisti~ki i kardiolo{ki pregledi Screening pregledi za menad`ere, Psihoterapija i pra}enje tre}eg `ivotnog doba Ku}ne posjete

INTERNA MEDICINA - KARDIOLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA
Internisti~ki pregledi, Kardiolog, Endokrinolog, Nefrolog...

GINEKOLOGIJA
Ginekolo{ki pregledi, dijagnostika i terapija, Ginekolo{ki ultrazvuk najsavremenijim 3 D-4D aparatom, Trudno}a i pra}enje trudno}e

UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100, GSM: 061/229-397, e-mail: kandica@bih.net.ba b RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h www.zu-alea-dr-kandic.ba

40

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. april/travanj 2010.

41

42

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Omega-3 sni`ava nivo kreatinina

Korisne omega-3 kiseline

Riblje ulje za zdrave bubrege
[e}erna bolest poga|a mnoge dijelove organizma, me|u kojima su na najve}em udaru bubrezi. Pokazatelj funkcije bubrega koji se naj~e{}e upotrebljava u rutinskoj dijagnostici jeste nivo serumskog kreatinina, koji, ukoliko je povi{en, ukazuje na o{te}enu bubre`nu funkciju. Tromjese~na studija koja je obuhvatila stotinjak dijabeti~ara pokazala je da svakodnevnim konzumiranjem ~etiri grama ribljeg ulja (koje organizmu osigurava 42 posto eikosapentaenske i 25 posto dokosaheksaenske kiseline) nivo kreatinina zna~ajno pada u pore|enju s kontrolnom grupom. Time su omega-3 masne kiseline dobile jo{ jednu u nizu funkcija: nefroprotektivnu.

’ Dr
ormalni vaginalni iscjedak (fluor vaginalis) uvijek je prisutan u rodnici, sastoji se od vode, cervikalne sluzi, odba~enih epitelnih stanica, rezidualne bakterijske flore, elektrolita i drugih sastojaka, a mijenja se pod utjecajem hormona te je oskudan u pubertetu i postmenopauzi, a obilniji u generativnoj dobi `ene. Normalan vaginalni iscjedak je bijel, viskozan, pahulji~ast i bez mirisa, a prilikom upale je obilan,

ORDINACIJA

Tri velike skupine vaginitisa su bakterijske vaginoze sa u~estalosti 50 procenata, trihomonaza sa 25 i kandidoza sa 25 procenata.
Pi{e: Dr. Nina Juri}

Zdravlje `ene - vaginitis

[ta sve mo`e izazvati nevirusnu upalu rodnice
Tri velike skupine izaziva~a vaginitisa su bakterije, Trichomonas vaginalis i Candida albicans

N

Mati~ne }elije za cisti~nu fibrozu

Nau~nici iz londonske bolnice „Great Ormond Street“ vjeruju da mati~ne }elije mogu biti upotrijebljene u lije~enju smrtonosne bolesti plu}a. Njihovo istra`ivanje pokazalo je da se kod osoba kojima je transplantirana ko{tana sr` mogu razviti }elije plu}a ~ija je genetska struktura sli~nija }elijama donora nego }elijama primatelja transplantata. Ako daljnja istra`ivanja potvrde da se mati~ne }elije mogu razviti u zrele }elije plu}a, to }e zna~iti da }e se uz njihovu pomo} mo}i lije~iti cisti~na fibroza, bolest prouzrokovana djelovanjem gena.

grudi~ast, `ut, pjenu{av i neugodnog mirisa. Normalni pH rodnice je kiseo i tako suprimira razvoj potencijalno patogenih bakterija i protozoa. Povi{eni (lu`nati) pH iznad 5,0 indicira upalu trihomonasom ili bakterijsku vaginozu. Uzro~nicima upale pogoduje nizak nivo estradiola {to povisuje pH pa su vaginitisi u juvenilno doba, postmenopauzi i nakon menstruacije intenzivniji i tvrdokorniji.

Optimalno lije~enje

Miris po ribi
Bakterijske vaginoze posljedica su neravnote`e izme|u smanjenog broja leukocita i anaerobnih bakterija, posebno bakterije Gardnerella vaginalis koje su u porastu. Vaginoza predstavlja bolesno stanje u kojem je ne{to abnormalno poraslo i ovaj sindrom nije „prava upala“ jer nema osobine upale. Naj~e{}i simptom je poja~ani vaginalni iscjedak bez svrbe`a i `arenja, neugodnog mirisa po ribi, posebno nakon menstruacije i spolnog odnosa. Bakterijska vaginoza je spolno prenosiva jer ve}ina mu{karaca tako|er nosi uzro~nike, tako da je uvijek treba lije~iti istodobno s partnerom.

Neugodna gljiva
Normalni eko-sistem rodnice odr`ava Lactobacilus acidofilus (Doderleinovi {tapi}i), koji se nalaze u 70 do 90 procenata `ena bez upale. Vaginitis izazivaju visoke koncentracije patogenih uzro~nika koji su nai{li na slabu odbranu i povi{en pH rodnice. Tri velike skupine vaginitisa su bakterijske vaginoze sa u~estalosti 50 procenata, trihomonaza sa 25 i kandidoza sa 25 procenata. Kandidozu (Candida vaginitis) izaziva Candida albicans, dimorfna gljiva koja se kod ~ovjeka nalazi u dva oblika - blastospora i micelij. U `ena sa {e}ernom bolesti, trudnica te nakon uzimanja antibiotika kod `ena generativne dobi poremeti se ravnote`a ba-

Kandidoza je ~esta kod dijabeti~arki

Izbje}i suvi{ne toksi~ne lijekove

Genski test za hemoterapiju
[kotski nau~nici s Univerziteta Edinburg razvili su novu jednostavnu metodu za identifikaciju pacijentica s rakom dojke kod kojih su najve}i izgledi za uspjeh odre|enog tipa hemoterapije. Novi test omogu}it }e izbjegavanje nepotrebne primjene toksi~nih lijekova na pacijenticama koje od njih ne}e imati koristi. Test je razvijen nakon analize gena 3.000 ispitanica s rakom dojke. Pokazalo se da genetska mutacija na hromosomu 17 nazvana CEP17 ima klju~nu ulogu u tome ho}e li lijekovi iz skupine antraciklina biti u~inkoviti tokom hemoterapije. Antraciklini utje~u na djelovanje enzima uklju~enih u replikaciju DNK te se koriste u lije~enju raznih vrsta karcinoma.

Poliklinika Sunce Agram nudi vam kompletan sistematski pregled sa cjelokupnom citolo{kom dijagnostikom u koju spada: punkcija dojke, {titnja~e i limfnih ~vorova, citolo{ka analiza iscjetka dojke i brisa nosa, PAPA razmazi, urini, cito obrada sputuma.

kterija i raste broj gljiva. Kandidoza se ne smatra spolno prenosivom bolesti jer samo 10 posto partnera paralelno ima simptomatsku upalu. Kandida je naj~e{}i samostalan uzro~nik upale. Rast gljiva povezan je s promjenom razine estrogena, stoga je najja~i iza menstruacije, u trudno}i i kod `ena koje koriste hormonske kontraceptive. Rijetko se javlja u postmenopauzi. Simptomi kandidoze su: svrbe`, crvenilo, edem i karakteristi~an vaginalni iscjedak bijele boje koji mo`e biti gust, grudi~ast i bez mirisa.

Jedno}elijski parazit
^est uzro~nik vaginitisa je Trichomonas vaginalis, jedno}elijski parazit koji se nalazi u rodnici, prostati i donjem mokra}nom sistemu. U vaginalnoj

Brigu o svom zdravlju povjerite najboljima, Poliklinika Sunce Agram, tu je za vas!
Kontakt: Poliklinika Sunce Agram, Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo 033 755 560 - 033 755 561

sluznici hrani se bakterijama i leukocitima. Iako je incidenca vaginitisa uzrokovana Trichomonasom u opadanju, ~esto je razlog posjete ginekologu. Bolest spada u spolno prenosive, javlja se samostalno ili udru`ena s drugim takvim bolestima. Mnoge `ene nemaju simptome upale, a samo poneke imaju poja~ani vaginalni iscjedak. Ako je `ena nosilac uzro~nika, tada }e oboljeti 40 do 50 posto partnera, a nasuprot tome, od mu{karaca }e se prenijeti na ~ak 85 posto `ena. Glavni simptom upale je obilan vaginalni iscjedak koji se nalazi posvuda u rodnici i obilno vla`i stidnicu. Iscjedak je zeleno`ute boje, pjenu{ast i neugodnog mirisa. U~inkovito lije~enje uvijek uklju~uje i partnere.

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

43
Rezultat ne}e izostati

Ta~no Neta~no
pjesama „Lirske balade“ 1.Zbirkaromantizma? po~etkom smatra se zvani~nim engleskog

DIJETA Tajna uspje{nog mr{avljenja

Pet obroka dnevno i vaga }e pokazivati manje
Prehrana koja sadr`i malo kalorija mo`e na{tetiti tijelu jer ovakve namirnice usporavaju metabolizam, odnosno proces topljenja masti, te na taj na~in umanjujete izglede za mr{avljenjem. Mo`da }ete u po~etku istopiti nekoliko kilograma, ali ovaj uspjeh bit }e kratkog vijeka. Pravi odgovor na pitanje za{to uop}e vodimo bitku s kilogramima je taj {to jedemo pogre{ne namirnice, a obroke ne znamo rasporediti na pravilan na~in. Ako svoje obroke rasporedite u pet dnevnih obroka, nau~nici tvrde da mo`ete istopiti i do pet kilograma u dvije sedmice. Nije poenta u koli~ini hrane koju jedete, nego kako raspore|ujete masno}e, kalorije i ugljikohidrate. Tijelo funkcionira u intervalima od dva do tri sata, stoga biste trebali pojesti ne{to svaka dva do tri sata. Prehrana bi trebala svakodnevno sadr`avati vo}e i povr}e, a ni{ta ne biste smjeli jesti dva do tri sata prije spavanja. I nemojte hranu do`ivljavati kao neprijatelja.

2.Zid pla~a jeuzapadni zid na hramskom trgu Jerusalemu, dug 48 metara? 3.Izida je bo`ica iz drevne egipatske mitologije i slavi se kao idealna majka i `ena?
1. TA^NO

Vordsvort za~etnik engleskog romantizma
Zbirka pjesama „Lirske balade“ smatra se zvani~nim po~etkom engleskog romantizma. Objavio ju je 1798. godine Vilijam Vordsvort (William Wordsworth), engleski romanti~arski pjesnik, kao svoje najzna~ajnije djelo zajedno sa svojim saradnikom Semjuelom Tejlorom Kolrid`om (Samuel Taylor Coleridge). Vordsvort je glavni predstavnik „jezerske {kole“ engleskih romanti~ara koji su `ivjeli povu~eno i konzervativno u jezerskom podru~ju sjeverne Engleske. Izraz mu je jednostavan, a jezik prirodan i razumljiv. U svojim pjesmama ve}inom opisuje prirodu i patrijarhalan na~in `ivota. Ro|en je 7. aprila 1770., a umro 23. aprila 1850. godine.
2. TA^NO

Nije poenta u koli~ini hrane koju jedete, nego kako raspore|ujete masno}e, kalorije i ugljikohidrate
Ljudski mozak kontrolira otpu{tanje hormona koji tro{e kalorije nakon svakog obroka. U krvotok se otpu{taju hormoni odgovorni za topljenje masnih naslaga i oni za njihovo skladi{tenje. Klju~ ovih hormona je u vrsti hrane koju konzumiramo.

Slatki kutak

Rolat
Sastojci: 3 vanilin {e}era, 4 ka{ike bra{na, 10 jaja, pola litra mlijeka, 200 g mljevenih oraha, 200 g {e}era, 6 {tangli ~okolade, 5 ka{ika {e}era. Priprema 1. Ispe}i ~etvrtastu pati{panju od 10 bjelanaca, 5 `umanaca, 200 g {e}era, 200 g mljevenih oraha, 3 {tangle rendane ~okolade i 2 ka{ike bra{na. 2. Posebno umutiti 5 `umanaca sa 5 ka{ika {e}era, 2 ka{ike bra{na i 3 vanilin {e}era. 3. U dobro umu}enu masu sipati postepeno pola litra

Pravo na otpremninu
U aprilu 2009. godine invalidska komisija utvrdila mi je invalidnost prve kategorije tako da sam u avgustu 2009. ostvario pravo na penziju. Poslodavac mi nije uplatio ~etiri godine penzionog i socijalnog osiguranja i bez tih godina stekao sam sve uvjete za invalidsku penziju. Imam li pravo na otpremninu iz preduze}a u kojem me je zatekla penzija i ako imam prema zakonu, kolika je ona u Federaciji BiH, pita H. B. iz Tuzle. Prema Op}em kolektivnom ugovoru FBiH, zaposlenik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju najmanje u visini tri prosje~ne pla}e ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Oplakivanje sru{enog hrama i sudbine naroda
Zid pla~a je zapadni zid na hramskom trgu u Jerusalemu, dug 48 metara. Ostatak je drugog hrama koji je obnovio Herod Veliki. Uz taj zid @idovi su stolje}ima oplakivali sru{eni hram i sudbinu naroda. Vremenom je poprimio obilje`je nacionalnog simbola, mjesto molitve i hodo~a{}a. Uz Zid pla~a u sedmom, osmom stolje}u izgra|ena je d`amija El-Aksa, jedno od najve}ih islamskih sveti{ta.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

mlijeko i skuhati na tihoj vatri dok se krema ne zgusne. 4. Pe~eni biskvit filovati kremom, uviti u rolat i preliti s istopljenom ~okoladom (preostale tri {tangle). Rolat ukrasiti rendanom ~okoladom.

GLUMICA ROSELINI

ZASTOR, ZAVJESA

SLIKAR MURTI]

PJESMA ROMANTI^NOG SADR@AJA RANAC, TELE]AK GLAS DIVLJE ZVIJERI

REOMIR

NJEMA^KI FUDBALSKI STRU^NJAK HENES

BILIJARSKI [TAP

HOLIVUDSKA GLUMICA MEDLIN

OBARKA

TERASASTA BRANA NA RIJECI

Izida idealna majka i `ena
Izida je bo`ica iz drevne egipatske mitologije i slavi se kao idealna majka i `ena, za{titnica prirode i `ena, prijateljica robova, gre{nika, majstora, koja slu{a njihove molitve. Ona je i boginja jednostavnosti, „Gospa kruha, piva i zelenih polja“. Egip}ani su vjerovali da svake godine Izida pla~e i nastaju poplave Nila. Bogoslu`je Izidi se pro{irilo do Grka i Rimljana. Izida na glavi nosi hijeroglif za prijestolje. Njezina su sveti{ta u Gizi, Abidosu i Pilau. Izidin je kult do{ao iz delte Nila. Po{tovana je i u Rimskom Carstvu, u Gr~koj (Delfi), na Crnom moru i u Velikoj Britaniji. Izidin je gr~ki pandan Demetra. Izida je povezana i sa Heket.

FRANCUSKA GLUMICA IZABEL

PREMORENOST GLUMAC RURK BOKSER TAJSON

TANKA DA[^ICA [NALA, SPOJKA ”ORGANIZ. OF AMERIC. STATES” FILM S. STALONEA GLUMAC MIKI SENIOR (skr.) POGRDNE RIJE^I PJEVA^ICA RUPEL GLUMAC DELON NORVE[KA

ZEMLJI[NA MJERA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ABID SAKALA[, TIH, AMATERI, AG, ONAJ, SOB, KETRIN, PONI, ALEN DELON, C, MODA, TARIFA, AUITA, KATAR 2126

GLAVNI GRAD MALIJA IME OLIMPIJSKOG POBJEDNIKA U UMJ. KLIZANJU NA SLICI PREZIME KLIZA^A NA SLICI @ITELJ ANKARANA, MJESTA U ISTRI

AMPER

44

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
U skladu sa ~lanom 245. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), privremeni Nadzorni odbor privrednog dru{tva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar objavljuje

Dnevni avaz

srijeda, 7. april/travanj 2010.

45

OBAVJE[TENJE
O odga|anju odr`avanja XII (dvanaeste) skup{tine privrednog dru{tva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar, koja je bila sazvana za 5. 4. 2010. godine. Ista }e se odr`ati 21. 4. 2010. (srijeda) u prostorijama Upravne zgrade privrednog dru{tva u 11 sati.

Predsjednik privremenog Nadzornog odbora Emina Selman, dipl. ing. tehn.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton JU O[ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod, Novi Travnik Tel. 030-542-931/932 Broj: 01-177/2010. Datum, 6. 4. 2010. Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK-a, broj 11/2001), te ~lana 178. stav 1. alineja 5 i 182. Pravila JU O[ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vodovodu, Upravni odbor {kole na sjednici odr`anoj 2. 4. 2010. godine, raspisuje

KONKURS
za direktora {kole USLOVI: Pored op}ih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove - da ispunjava uslove nastavnika ili pedagoga (V[S ili VSS) - da ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi, odnosno odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj {koli

- da se naro~ito isti~e svojim radom, organizacijskim sposobnostima u odgojno-obrazovnom radu i pedago{koj teoriji i praksi. - da nije ka`njavan i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. - izbor direktora se vr{i na period od 4 godine. - konkurs raspisati u sredstvima javnog informisanja u listu „Dnevni avaz“. - konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja - nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. - prijave sa naznakom „Prijava na konkurs za direktora {kole“, slati isklju~ivo po{tom na adresu JU O[ „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“ Vodovod, 72290 Novi Travnik Uz prijavu na konkurs treba dostaviti sljede}e dokumente: 1. diplomu ili ovjerenu kopiju o zavr{enoj {koli 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. potvrdu o neka`njavanju 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak 5. kra}u biografiju i plan aktivnosti za pobolj{anje prostornog procesa i uslova rada.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 P 094523 09 P Sarajevo, 1. 4. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari Doutlik Rudolf iz Sarajeva, ul. Odoba{ina br. 116, zastupan po punomo}nicima Melihi Filipovi} i mr. Kenanu Ademovi}u, advokatima iz Sarajeva protiv tu`enih Doutlik Miljenko iz Sarajeva, ul. Vi{njik br. 38, Begovi} Jusuf iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 40 D, Begovi} Damir iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 40 D, Begovi} Ivan iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka 40 D, Begovi} Nina iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 40 D, Stjepanovi} @ivan iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 60/6, Nevisti} Gordana iz Omi{a ul. Slavin br. 17, Sunari} Dubravka iz Mostara, ul. Bra}e Feji}a br. 58, @arkovi} Slobodan nepoznatog boravi{ta radi utvr|ivanja prava vlasni{tva dosjelo{}u objavljuje sljede}i:

OGLAS
Pozivaju se tu`eni Stjepanovi} @ivan iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 60/6 i @arkovi} Slobodan nepoznatog boravi{ta da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 21. 5. 2009. godine kojom je tu`itelj predlo`io: „Utvr|uje se da je Doutlik Rudolf sin Rudolfa JMB 0512945170000 dosjelo{}u stekao pravo vlasni{tva na ku}i sagra|enoj na k.~. 269 u povr{ini od 167 m2, i vrta k.~. 86 u povr{ini od 84 m2, sve upisano u zk. ulo{ku 270 Mahala LIV, {to po novom premjeru odgovara k.~. 591 Op}ina Centar Sarajevo VII, {to su tu`eni i to Doutlik Miljenko kao suvlasnik 12/384, Begovi} Jusuf

kao suvlasnik 12/1152, Begovi} Damir kao suvlasnik 12/1152, Begovi} Ivan kao suvlasnik 12/2304, Begovi} Nina kao suvlasnik 12/2304, Stjepanovi} @ivan kao suvlasnik 13/48, Nevisti} ro|. Doutlik (Rudolf) Gordana kao suvlasnik 13/48, Sunari} ro|. Doutlik Dubravka kao suvlasnik 12/384 i @arkovi} Slobodan kao suvlasnik 3/32 du`ni priznati i trpiti da se navedene nekretnine bez njihovog daljeg znanja i privole upi{u na tu`itelja sa dijelom 1/1. Tu`eni su du`ni solidarno naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 33. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Nermina Sijer~i}

[UMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Na osnovu ~lana 103. i 104. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 43/08), na prijedlog Nastavno-nau~nog vije}a Fakulteta, Upravni odbor Fakulteta objavljuje:

KONKURS
za izbor nastavnika kako slijedi: 1. Nastavnika - sva zvanja za u`u nau~nu oblast „Ekonomika, politika i organizacija {umarstva i urbanog zelenila“ .......................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnika - sva zvanja na nastavnim predmetima „Dendrologija“ i „Dendrologija-egzote i kultivari“ ......................................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati uslove utvr|ene ~lanom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 43/08), Pravilima Univerziteta u Sarajevu, te Pravilima [umarskog fakulteta u Sarajevu. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e i dokaze o ispunjavanju propisanih uslova za izbor. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati na protokol Fakulteta ili po{tom sa naznakom „Komisiji za pripremu prijedloga za izbor nastavnika“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 101948 09 P Sarajevo, 26. 3. 2010. Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina, kao pravni sljednik LT Gospodarske banke d.d, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv tu`enih Behija Deli} iz Sarajeva, ul. Ante Babi}a br. 7, Ismar Deli} iz Sarajeva, ul. Ante Babi}a br. 7 i Muamer Kali} iz Sarajeva, ul. Bolni~ka br. 7., radi duga, v.sp. 4.150,20 KM, objavljuje

OGLAS
Pozivaju se tu`eni Behija Deli} i Ismar Deli} na pripremno ro~i{te koje }e se kod ovog suda odr`ati na dan srijeda, 9. 6. 2010. u 10.15 sati, soba br. 304/III. Tu`eni se upozoravaju da, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, mogu iznijeti sve ~injenice i predlo`iti sve dokaze koji treba da se izvedu u toku postupka. Ako na pripremno ro~i{te ne do|u uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njihovog prisustva. Objavljivanjem ovog oglasa dostava poziva smatrat }e se izvr{enom, proteko roka od 15 dana od dana objavljivanja.

46 Srijeda, 7. april/travanj 2010. Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. april/travanj 2010.

47

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf IV, cijena 8.800 KM. Tel. 061 299 874. Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin, u garanciji, tek registrovan, 7.000 EUR-a. Tel. 063 639 287. Jeat Ibiza, 2006., 1.4 B, 5 vrata, klima, pre{ao 45.000 km. Tel. 061 186 064. Jeta II dizel, 84. god., motor 1.9 od Golfa III, extra stanje. Tel. 061 132 141. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. 1999., plave boje. Tel. 061 895 017. Kombi Dukato furgon, 2.8 TDJ, maxi, 2001. god., registr. do 8. 2010., registr., kori{ten za tekstilnu proizvodnju. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi T4, 91. god., putni~ki, 1.9 D, u odli~nom stanju, tek reg. do 2011. Tel. 061 202 201. Kombi VW T2, putni~ki, 1.6 D, god. 1987., reg. 11. 2010., u dobrom stanju. Tel. 061 766 130. Kupujem ~eli~ne felge 16-to~., GJ, 6 rupa za Pajero 2.8. Tel. 061 365 365. Laguna 1.9 crna, 99. god., registr. do januara, 9.000. Tel. 061 173 723. Laguna 1.9 DTI, 99., reg. do jan., crna, klima, CD, alu f. Tel. 061 173 723. Laguna I, 2000. god., 1.9 DCI, registr. do 8. 2010., full oprema, servisirana, 10.000 KM. Tel. 061 109 147. Lancia Lybra 1.9 JTD, 2003. god., registr. sa zimskim gumama. Tel. 065 435 585, Sarajevo. Lancia Musa 2006., ful oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Lavlja kand`a za Golf 3. Tel. 061 525 347. Maple C3 I, pre{ao samo 5.800 km, star 16 mjeseci, klima, 5.200 KM. Tel. 061 487 554. Menga-sedan 1.6 16 V, 2003., 105.000 km, sport oprema, extra stanje, 12.200 KM. Tel. 061 137 179. Mercedes 124 - 200 D, 1987. god. Tel. 061 255 851. Mercedes 190 D, 84. god., tek registrovan, 3.300 KM. Tel. 061 504 190. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061 145 887. Oktavija 1.9 tour nova, crna met., multi lok. Tel. 061 019 331. Opel Kadet 1.6, 85. god., dobro o~uvan, reg. 27. 6. 2010. Tel. 062 257 466. Pasat 1.9 TDI, karavan, 74 KW, klima, ko`a, be`, parkingsenzori, 2003. god., crni. Tel. 061 257 470. Peugeot 406 HDI, 2000. g., cijena 9.800 KM. Tel. 061 261 919. Pe`o 206, 2003. god., benzin, klima, 3 vrata. Tel. 061 890 116. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem dvostubnu dizalicu marke Rav, nosivosti 3,2 tone u super stanju. Tel. 061 065 666. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Reno-Megan sedan, za manji auto uz dogovor. Tel. 033 760-780, 062 846 348. Prodajem Polo, 94. god., dizel ili mijenjam za novija auta ili sl. Tel. 063 180 064. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno Kongo, 2005. Kedy. Tel. 062 916 907. Renault Scenic 1,9 dci, 2005 god, nove gume, tek reg.crni metalik, full oprema, cijena 15400 KM.Tel. 061 259 784 Reno Megan Sedan 1.6, 16 V, 2006. god., kupljen u Sarajevu, servisna knjiga, full, cijena 14.400 KM. Tel. 061 358 229. Seat Ibica, 2004. G, extra stanje, ful oprema, tek registrovana, 9.800, mogu}a zamjena. Tel. 061 797 695. [evrolet Kobalt 2.2 benz., 2006. god., met. sivi, 4 vrat,a klima, tek registrovan. Tel. 061 841 572. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Tico Daewo, pre{ao 70.000, gara`iran, 3.000 KM. Tel. 061 515 732. Vektra Elegans dizel DTi, 2.2, 125, kraj 2001., pre{la samo 107.000 km, tvorni~ko stanje, max oprema, gara`irana, registr. I vlasnik. Tel. 061 173 947. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Yaris, 2006. 1.0 B, nema klim, 28.000 KM, siva met., 4 vrata. Tel. 061 33 55 72. Za Golf 2 Velasovu zadnju duboku karambolku (branik 89., {iroki), cijena po dogovoru. Tel. 061 219 127. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Toyota RAV4, dizel, 2008. g., kupljena i servisirana u BiH, prvi vlasnik. Super cijena 37.000 KM. Tel. 062 272 055. 4504-1Nd` Prodajem |ip 4 Runer, dizel, 1990. g., u odli~nom stanju. Registrovan. Cijena povoljna. Mo`e i zamjena za manje auto. Tel. 468397, 062 164 533. 4569-1Nd` Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., ful oprema+registr., povoljno. Tel. 061 140 067. Aprilia sport city 200 maxi skuter, 2008., registrovan, pod garancijom. Tel. 061 863 362. Audi 2 FT Allorad karavan, 2001., 4+4 havarisan sa novim dijelovima, za zamjenu. Tel. 061 516 854. Audi karavan, star 10 godina, 4x4, klima, o~uvan. Tel. 061 500 929. Auto gume, polovne, 4 kom. 245/70/16, 4 kom. 215/65/16, 4 kom. 205/55/16, 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057. Auto Lada 112, 1.5 GLI, 16 V, god. 2004., pre{la samo 25.500 km, metalik nebo plava, prva ruka, vlas. penzioner. Tel. 061 927 080 i 033 410-505. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525+plin, god. pr. 1988., registr. do 27. 5. 2010. met. siva boja. Tel. 033 553-865, 061 895 017. BMW 530 D, ajkula, crni, novi model, CD, navigacija, nove gume, extra stanje, 2004. god., registr. Tel. 066 364-848. Clio 1,2, 2005 god. tek registrovan, pre{ao 66 000km, crveni, 3 vrata, nove gume zimske, cijena 8 700 KM. Tel. 061 259 784 Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Fabija 1.2 HTP 2004., klima, , ABS, registr. Tel. 061 345 423. Fiat Bravo, 76 KW, 5 brzina, registr., benzinac+plin, 6.250 KM. Tel. 061 170 308. Fiat Ducato 2.8 JTD, 2003. god., pre{ao 90.000, servisna knjiga. Tel. 061 227 070. Fiat Punto 1.3 dizel, multi jet, 2005. god., reg. god dana. Tel. 061 305 928. Fiat Punto 13 m jet., 2006. god., 3 vrata, lima, ABS, el. podiz., airbag, maglenke, tek registr., 7.800 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Stilo 1.6, 16 V, 2001. god., tek registrovan, crni, met. 2 vr., pre{ao 90.000 km, ne zamjena. Tel. 061 490 570. Fiat Stilo SW 1.9 multijet, 2006. god., metalik sivi, full oprema, nove gume, alarm, do reg. 11.300 KM. Tel. 061 923 420. Ford Escort karavan, 1.8 B, 16 V, 1996. god., reg. do 11., povoljno. Tel. 061 182 796. Ford Fiesta, 95. god., 1.8 dizel. Tel. 062 189 659. Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Ford Fokus 2000. god., reg. do 1. 2011. god., mo`e i zamjena. Tel. 061 509 400. Ford Fokus, 2007. god., 1.6, 90 KS, PDCI, reg. do 12/2010., CD, klima, ABS, 8 airbaga, daljinsko. Tel. 033 626-990. Ford Ka crna met., 2001., 113.000 km, servo+ABS+centr. br., 2 airbaga, nema klimu, panorama krov, 2x gume, CD player, tro{i 6 l, 6.500 KM. Tel. 061 108 144. Golf 1, kabriolet, 82. god., registrovan do 15.04.2010. Cijena 1.500 KM. Tel. 061 533 693, 033 240 411. Golf 2 1.6 dizel, 92. god., cijena dogovor. Tel. 061 211 913. Golf 2, 92. god., dizel, tek registrovan, metalik crna boja, 4.500 KM. Tel. 061 504 190. Golf IV SDI karavan, 2002., uvoz 2009. super stanje, 11.000. Tel. 061 132 141. Golf IV, 1.6 benzin, 2000. god., 96.000 km, full oprema, teget plava, 4 vrata, extra o~uvan. Tel. 061 745 250. Golf IV, 98. god., TDI, registrovan. Tel. 061 222 895.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 062 322 467. Kupujem prednji most Renault Twingo, 2.000/2002. god. Tel. 061 227 070.

Izdavanje
Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40 m od mora. Pogledati na www.chorvatsko-ubytovani.cz Makarska rivijera, Podaca, app Pjer i Niko. Kontakt tel.: 00385 98 185 0402. 4748-1tt Izdajem namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom Brdu studentima, zaposlenim djevojkama ili parovima. Cijena 400 KM sa uklju~enim re`ijama. Tel. 061 373 949, 061 223 941. 5389-1tt Izdajem jednosoban (namje{ten) i trosoban (prazan) stan u Sarajevu, ul. Marcela [najdera 19 (kod Ko{evo bolnice). Tel. 061 266 630. 4536-1Nd` Izdajem dvosoban namje{ten stan na Otoci sa plinskim grijanjem, odmah useljiv. Jednosoban namje{ten u zgradi na Logavinoj, Stari Grad. Tel. 061 132 399. 5473-1tt Adapt. namje{ten jednos. stan u zgradi, II sp., Bistrik, ozbiljnim osobama, 450 KM, zvati od 17 h. Tel. 646-410. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. Ba{~ar{ija, prazan dvos. stan. Tel. 441-974, poslije 17 h. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem pos. prostor. Tel. 061 033 953. Centar, na du`i rok renoviran dvosoban prazan stan. Tel. 063 513 907. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Donji Pofali}i, izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, studenticama. Tel. 061 337 152. Dva stana, priv. ku}a, odvojeni ulazi. Tel. 062 451 112. Dvos. namje{ten stan kod Merkura, ul. Grbavi~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Dvos. namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 465-101. Dvos. namje{ten stan, Centar. Tel. 061 269 411. Dvos. namje{ten stan, I sp., priv. ku}a+gara`a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Dvos. namje{ten u novogradnji, Tuzlanska, Sarajevo. Tel. 062 856 996. Dvos. stan namje{ten, zapos., kod slast. „Palma“, na du`i period. Tel. 033 651-423, 061 524 845. Dvos. stan u Rajlovcu, ul. Zabr|e. Tel. 065 684 987. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090.

Friz. salon sa inventarom u B. Potoku. Tel. 061 863 722. Gara`u izdajem, ul. D`. bijedi}a do br. 50. Tel. 033 545-183. Grbavica „[oping“, dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 595 890. Grbavi~ka, zidanu gara`u sa kanalom. Tel. 641-293. Izdajem 1-krevetnu i 2-krevetnu sobu: TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033 238-744, 061 335 409. Izdajem extra lokaciju za fitnes ili ordinaciju. Tel. 061 141 610. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem jednosoban namje{ten stan Vele{i}i, M. ef. Pand`e. Tel. 062 504 508. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, centralno grijanje, Vele{i}i. Tel. 061 554 031. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, centralno grijanje, Vele{i}i. Tel 061 554 031. Izdajem jednu sobu `enskoj osobi, Lo`ioni~ka 5/II. Tel. 033 641-885. Izdajem namje. jed. sobu, sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen. grijanje, tel., TV i gara`a, iza SC Skenderija. Tel. 212-124. Izdajem namje{ten stan 50 m2, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, parking u dvori{tu, kablovska TV, internet priklju~ak, svi ku}anski ure|aji. Tel. 033 458-323, od 10-20 h. Izdajem namje{ten stan, Sarajevo. Tel. 062 856 996. Izdajem stan na Sedreniku u privatnoj ku}i. Tel. 033 534 154 Izdajem namje{tenu garsonjeru 39 m2, strogi centar (Drvenija), eta`no grijanje, useljiva 1. maja. Tel. 061 908 587. Izdajem namje{tenu garsonjeru, privatna ku}a, poseban ulaz, Centar. Tel. 442-219. Izdajem posl. prostor 45 m2, pogodan za sve namjene, veliki parking. Lokacija extra. Tel. 061 141 610. Izdajem posl. prostor, prodajni, proizvodni, magacin + stan. Tel. 061 141 610. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem sobe za spavanje sa kupatilom na Ba{~ar{iji, strogi centar, 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. Izdajem sprat ku}e, namje{ten ili nenamje{ten, ul. Brije{}e 161. Tel. 061 214 220. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem vikendicu na Jahorini, extra lokacija. Tel. 066 136 470. Jednos. namje{ten stan, pos. ulaz, Dobojska ul. Tel. 660-182. Jednos. stan pos. ulaz, odvojena struja, priv. ku}a. Tel. 033/485-657, 061 781 073. Kobilja glava, jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod OHR-a lux. tek adapt. stan, namje{ten, tros., 84 m2, 2 sp., lift, c.g., 1.000 KM. Tel. 061 480 462. Kod Studentskog doma Ned`ari}i, jednokrevetna soba studentima-u~enicima. Tel. 033 546-824. Ko{. brdo izdjem p.p. 20 m2. Tel. 538-900. Ko{. brdo, garsonjeru, c. grijanje, zaseban ulaz, zaposlenim, 220 KM. Tel. 445-526. Ko{. brdo, pos. prostor 20 m2. Tel. 061 538 900. Ko{evo, garsonjeru namje{tenu, za 2 studenta. Tel. 062 562 835. M. dvor, luksuzan stan sa gara`om. Tel. 063 200 393. Manja ku}a na du`i period, manjoj porodici, ul. S. Isovi}a, B. Potok. Tel. 618-384, 061 922 809. More, Komarna Klek, izdajem apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje, popust 20 posto do 15. 6. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Na Vi{njiku namje{ten stan 62 m2, useljiv od 1. 5. Tel. 061 186 064. Namje{ten stan kod FDS, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, internet. Tel. 033 655-398. Namje{ten stan, stranim gra|ani-

ma, Stupsko Brdo. Tel. 061 221 706. Namje{tena soba s grijanjem, po mogu}nosti studentima, A. Babi}a. Tel. 033/545-311. Namje{tena soba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 374 130. Nov namje{ten stan u prizemlju ku}e, Stup-Bare, 200 KM. Tel. 061 907 040. Olimpijska, prazan dvosoban stan, II sprat. Tel. 061 490 182. Pofali}i kod benzinske pumpe, izdajem pos. prostor 30 m2, slobodan za sve namjene. Tel. 061 132 268. Pos. prostor 130 m2, uz glav. cestu, raskrsnica, novogradnja, parking, auto-ku}a Mercedes, Vogo{}a. Tel. 601 235 178. Pos. prostor 15 m2, Vrbovska, Aneks. Tel. 061 337 510. Pos. prostor 20 m2, M. Kameri}a Dobrinja II, kod O.[. Tel. 065 980 849. Pos. prostor 60 m2, na Breci, H. Polovine. Tel. 062 453 403. Pos. prostor 92 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor od 70-80 m2. Tel. 062 320 471. Pos. prostor ul. N. Filipovi}a. Tel. 062 225 751. Pos. prostor, Centar Sarajevo. Tel. 061 033 953. Pos. sklad. prostor 80 m2 na Stupu kod Interexa. Tel. 061 266 869. Povoljno pos. prostor 120 m2. Tel. 061 148 061. Prazan dvos. stan na Mojmilu, Olimpijska, drugi sprat. Tel. 061 490 182. Prazan stan 65 m2, II sp., c. grijanje sa parkingom, Saraj Polje. Tel. 061 545 358. Prazan tros. stan priv. ku}a, Hrasno. Tel. 061 324 660. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Preno}i{te S. Grad, udobne, ~iste i tople sobe (CATV), za 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Radnju izdajem na Siranu. Tel. 062 917 009. Robot-Socijalno, pos. prostor 43 m2 Shoping centar. Tel. 061 512 519. Soba namje{tena sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 374 130. Soba za studenticu ili zapos. sa nus prostorijama, eta`. grijanje, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Sobe za no}enje 15 KM po osobi. Tel. 061 134 836, Sarajevo. Sobe za stanovanje, ul. D`. Bijedi}a, cijena povoljna, po dogovoru. Tel. 033 455-350, 205-552. Sobu kod Holiday Inna sa cenr. grijanjem, studentica ili zapos,. `ena, 250 KM. Tel. 0387 62 279 428, 033 214-595. Stamb. pos. prostor 92 m2, u strogom centru, za notara, advokata, ambulantu, predstavni{tvo. Tel. 061 160 312. Stan na Obali kod Pozori{ta sa parkingom, trosoban, namje{ten, 800 KM. Tel. 061 142 704. Stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, Bare-[ip, po osobi 8 KM. Tel. 062 139 215. Stan u ku}i 60 m2, sa grijanjem, Pofali}i, R. Bo{kovi}a. Tel. 033 641166. Stan u Tuzlanskoj ul. Tel. 033 464846. Stari Grad, namje{tenu dvokrevetnu garsonjeru, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 535-401. Stari Grad-Kova~i, namje{tenu ku}u oko 100 m2, ba{ta, gara`a. Tel. 061 185 718. Studentima soba sa centr. grijanjem kod hotela „Bristol“. Tel. 033 612-837. Tros. namje{ten stan, sprat studenti ili bra~ni par. Tel. 061 271 204, 033 442-995. U centru Ilid`e, 2-soban stan na du`e vrijeme, 300 KM+re`ije i depozit unaprijed jedna kirija, stan je opremljen. Tel. 033 956-055, 061 813 354. U centru, Titova, tros. namje{ten stan. Tel. 061 243 923. U Vele{i}ima jednos. namje{ten stan. Tel. 065 991 301. Vogo{}a, pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, parking, kod auto-ku}e Mercedes. Tel. 061 235 178. Vratnik, izdajem garsonjeru, cen. grijanje. Tel. 061 541 016. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Zid. gara`u sa kanalom, na du`e vrijeme, ul. Grbavi~ka. Tel. 641-293. Zidanu standard. gara`u u Logavinoj, Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894.

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT Poslovni prostor 220 m2 za prodaju - 380.000 KM, a za iznajmljivanje - 2.000 KM. Tel. 062 335 381. 4379-1Nd` Grbavica 41 m2/III sp. - 73.000 KM fiksno, Hrasno, I sp. 52 m2 97.000 KM,ul. P Ribara. Tel. 061 . 509 705. 5387-1tt Poslovno-stambeni objekat na Stupu kod Interexa, 570 m2, za najpovoljniju cijenu na tr`i{tu 1.500 KM/m2 ili izdajem povoljno. Tel. 062 272 055. 4504-1Nd` Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-62,50 m2, gara`e u suterenu, poslov. prostori 75 m2, 155 m2, kreditiranje bez `iranata do 20 g. (BBI banka). Tel. 061 398 786. 5423-1tt Ku}a na Ilid`i u parku iza stare op{tine, ku}a u Gornjem Hotonju, ku}a kod starog mosta na Ilid`i, ku}a na Bjelavama, ku}a iznad ^ar{ije. Tel. 062 342 236. 5430-1tt Vlasnik prodaje garsonjeru 21 m2, 200 m od Katedrale, prvi sprat, kompletno adaptirana, ul. Logavina. Tel. 033/222-334 i 061 214 313. 5465-1tt ^. Vila I, 54 m2/V, lift, cen. grijanje, 1.800 KM/m2. Dobrinja II - 39 m2/II, lift, balkon, cen. grij., 67.000 KM. Dobrinja III - 52 m2/vis.pr., odli~no stanje, 83.000 KM. Ilid`a-Pejton - 47 m2/I, 65.000 KM. Tel. 061 269 835. 5478-1tt ^engi} V. - 64 i 60 m2, Hrasno 57, 59, 63 m2, Dobrinja III - 55, 68, 88 m2, M. Dvor - 86 i 122 m2, Ko{evo - 73 m2, Centar - 110, 55 m2, Grbavica - 131 m2, Alipa{ino 53, 57 i 66 m2. Tel. 061 375 787. 5480-1tt Prodajem stan, Novi Grad Ned`ari}i, ul. Semira Fra{te, 65 m2/prizemlje + 4 m2 balkon, 1/1. Totalno renoviran. Sve novo. Prodaje se sa svim stvarima unutra. Balkon zagra|en. Spreman za useliti. Cijena: 2000 KM/m2. Tel. 062 902 722. 4544-1Nd` Prodajem stan 67 m2, Pofali}i, Ivanjska. Kon. telefon: 061 854 021. 5484-1tt Prodajem 3 placa od po 400 m2 u Zabr|u, cijena 32 KM po 1 m2. Tel. 061 813 250. 4562-1Nd` Prodajem plac od 1.000 m2 u Zabr|u, gra|evinska dozvola i priklju~ci pla}eni. Cijena 32.000 KM. Tel. 061 813 250. 4561-1Nd` A. Polje, C faza, 65 m2, adapt., zatvoreni balkon, cijena po dogovoru. Tel. 061 102 607. A. polje, jednos. stan, II sprat (Cfaza), u ~etvorokatnici + balkon. Tel. 061 558 932. Al. Polje, 4-soban stan 77 m2, 5 kat, B faza. Tel. 061 167 930. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722. Al. Polje, B faza, 1.500 KM/m2, prazan, ure|en. Tel. 066 620 164. Al. Polje, C faza, Trg nezavisnosti, stan 75 m2, 3 sp., c.g. Tel. 061 320 490. Aqvareumal-Fojnica, prodajem apartman sa gara`om, povoljno. Tel. 061 725 039. Azi}i, parcele od 360, 380, 6.50 m2, 32.000 m2 i dev. ku}a sa 170 m2 oku}nice. Tel. 065 227 933. B. potok, ku}u 3 sprata sa pos. prostorom, do glavne ceste, cijena po vi|enju. Tel. 061 598 743. Bare-[ip, parcela 320 m2, ravnica, priklju~ci 1/1, 28.000 EUR-a. Tel. 061 667 762. Ba{~ar{ija, prodaje se motel (restoran sa sobama), kvadrature 355 m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275 535. Beograd, prodajem 2-soban stan, I sp., 53 m2, sa terasom u beograd. naselju Kote`, renoviran, sun~an, 53.000 EUR-a. Tel. 062 50 41 27. Bistrik-Hrvatin, jednoipos. stan 47 m2, prizemlje, povoljno. Tel. 033 442-938, 062 133 085. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 061 269 148.

48

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
ra`e, 1/1. Tel. 061 131 268, Vratnik. Ku}a sa oku}nicom, S. Kolonija, Ilid`a, uredni papiri. Tel. 061 219 853. Ku}a u centru, Pat. lige. Tel. 061 243 923. Ku}a u D. Hotonju. Tel. 061 243 923. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, 171, p+s+p, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena 70.000 EUR-a. Tel. 420-319. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje. Uz cestu. Papiri uredni. Tel. 061 159 513, 062 419 252. Ku}a, pom. objekat i zemlja u Crnoj Bari Bogati}i, Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Logavina, stan 90 m2, vis. prizemlje, ba{}a 30 m2, gara`a. Tel. 061 183 941. M. Dvor, stan 58 m2, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. M. Dvor, tros. stan, iza Skup{tine 56 m2, 4 sp., balkon. 2.250 KM/m2. Tel. 061 480 462. Makarska, stan u centru. Tel. 385 99 536 0425. Manju ru{. ku}u do restorana „Kibe“ 100 m2 sa placem, svi priklju~ci, Vrbanju{a. Tel. 061 212 241. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Mostarsko raskr{}e, prodajem pos. prostor. Tel. 061 174 017. Motel prodajem na Jablani~kom jezeru. Tel. 063 180 064. Nedovr{ena vikend kuj}a p+s, Glavati~evo-Ribari sa 12.000 m2 zemlje, vo}njak, oranica, ravnica. Tel. 061 684 929, Konjic. Neum, Tiha luka, kompletno namje{ten stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more. cijena 1.700 EURa/m2. Tel. 061 147 336. Neum, Tiha luka, kompletno namje{ten stan 40 m2, sa lo|om i pogledom na more, cijena 1.700 EURa/m2. Tel. 061 147 336. Otoka, dvos. stan 55 m2, odli~no c.g., jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Plac na crnogorskom primorju, \emovi} kod H. Novog. Tel. 033 638125. Plac [amin Gaj-Rakovica, pola vo}njak. Tel. 061 579 445. Pofali}i blizu FDS i OBN-a, ku}a p+s s dva tros. stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve kmunalije. Tel. 062 439 329 i 061 437 719. Porodi~na ku}a, 4 stana, 450 m2 stsamb. prostora, 2 km od grada, periferija, 750 KM/m2, 1/1. Tel. 033 611943, 061 965 054. Pos. prost. u Vogo{}i, 38 m2, moderno opremljen za trgovinu sa inventarom ili bez, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, novogradnja, parking, od auto ku}e Mercedes. Tel. 061 235 178. Povoljno, potpuno dev. vikend sa 3 dun. {ume i 200 m2, pod vo}em, sve 1/1, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodajem dev. ku}u i 15 dun. zemlje u Ilija{u. Tel. 063 235 376. Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ili mijenjam zemlji{te 1.300 m2 Pale-Brezik za Federaciju. Tel. 033 651-423, 061 524 845. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem ku~u na sprat sa oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422-221 Prodajem stan 49 m2, Vraca, 86/87. Tel. 061 208 920. Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500 KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. Prodajem stan 60 m2. Tel. 656057, 458-358. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e 3/III. Cijena 155.000 KM. Mo`e i zamjena za stan do 50 m2 uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, [. Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p, struja, voda, telefon, c. grijanje+pom. objekat 6x6 pod plo~om. Tel. 033 404-728, 062 391 882. Stan 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Stan 102 m2, I sp., 1/1, plin, austrijska gradnja, treba renovirati, 2.250 KM/m2, fix. Tel. 033 226-550, 061 528 112. Stan 54 m2, Obala K. bana, II sp. Tel. 062 920 191. Stan 60m2, kod Pivare bez posrednika. Tel. 061 348 004. Stan 62 m2 u Konjicu, cijena po dogovoru. Tel. 062 715 872. Stan 65 m2, trosoban, Pat. lige. Tel. 063 180 064. Stan 74 m2, Dobrinja 3, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Stan 94 m2, centar, Obala. Tel. 061 243 923. Stan Ilid`a-Lu`ani, 69 m2, 115.000 KM. Tel. 033 621-023, 065 831 209. Stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stari Grad, ku}a Arapova, 120 m2, ba{ta 120 m2, gara`a 2 vozila, 10 min. od Ba{~ar{ije, sun~ana strana. Tel. 061 135 661. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. [amin gaj-Rakovica, plac pola vo}njak. Tel. 061 579 445. Troipos. stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Tros. stan sa gara`om, ul. Juki}eva 75 m2, sp. 8, u dobrom stanju, 1.660 KM/m2. Tel. 061 540 015. Trosoban stan 83 m2, odli~no stanje, 2 balkona, eta`no grijanje, trokatnica. Tel. 033 210-915. U B fazi A. Polje, stan 64 m2, povoljno. Tel. 033 473-482. U Vogo{}i stan povr{. 54 m2+balkon 33 m2. Tel. 061 916 160. Useljiva ku}a 240 m2, plac 600 m2 ili zamjena za Trebinje, kod pijace Vrap~i}i, Mostar. Tel. 061 301 772. Vikendica na Han-plo~i, 400 m od glavne ceste Sarajevo-Kiseljak, 171, cijena 30.000 KM. Tel. 061 520 680. Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`. rau-bau faza, 96 m2, 1.000 KM/m2. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, prodaje se posl. prostor kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa 3 zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlja pod {umom 12 dun., pogodno za vikend. Tel. 033 544-398, 061 132 416. Zemlja za vikend. na Kobilja~i, Buhotina, 1.500 m2, vrlo povoljno, put, voda, struja. Tel. 061 804 248. Mijenjam stan 40 m2 za Beograd, mo`e i prodaja, lijep, sun~an, Novi Grad. Tel. 541-369. Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2 za manji u Sarajevu ili ku}u u Novom Travniku, ili prodajem. Tel. 061 381 918. Dobrinja 4, Isto~no Sarajevo, dvos. stan mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2 za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542-668. Ku}a u zavr{noj fazi gradnje sa oku}nicom pod vo}em 2.500 m2 za stan u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 5178-1TT „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 4091-1Nd` KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 4414-1Nd` TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 4419-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 5373-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 5404-1tt SZR RTV Servis vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak na adresu, ra~un i garanciju. Mob. 061 139 093; Tel. 766-560. 4477-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 4548-1Nd` PC SERVISER nudi usluge instaliranja windowsa i antivirus za{tite po cijeni od 20 KM, ugradnja wirelesa i videonadzora. Brzo i povoljno. Tel. 061 557 396. 5496-1tt Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. VK elektri~ar vr{i opravke instalacija, bojlera, {poreta i indikatora. Tel. 033 626-990, 061 191 932. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016.

Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2 sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Breka, stan 66 m2, 2 sp. Tel. 033 544-398, 061 132 416. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665256. Ciglane, stan 92 m2, toplinska izolacija, eta`., plin, mali vrt, cijena 2.300 KM/m2. Tel. 066 438 914. ^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 70.000 KM. Tel. 061 325 116. ^. Vila, dvosoban 52 m2, I sprat. Tel. 066 430 110. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^. Vila, stan 57 m2, 4 sp., I. Engela, balkon, kod Merkura. Tel. 061 214 982. D. Hotonj, prodajem ku}u. Tel. 061 243 923. Dev. ku}a i 2.000 m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Tel. 062 855 544. Dobrinja II, 39 m2 + veliki balkon, na II spratu, cen. grijanje, dobro stanje, 67.000 KM. Tel. 061 269 835. Dobrinja II, preko puta Merkatora jednosoban stan 40 m2 + balkon, I sprat, cen. grijanje, odli~no stanje, 67.000 KM. Tel. 061 510 964. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-62,5 m2, kreditiranje BBI banka, bez `iranata. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje sa objektom (voda, struja, super lokacija). Tel. 062 156 255. Dvos. san 50 m2+2 balkona, Hrasno. Tel. 058 416 546. Dvos. stan 52 m2, I sprat na ^. Vili. Tel. 066 430 110. Dvos. stan 54 m2, centr. grijanje, balkon, prvi sprat, ^. Vila I, 110.000 KM. Tel. 618-725. Dvos. stan novogradnja na Betaniji, 55 m2, sprat I, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`a (ve}a) u Aerodrom. naselju, na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Gara`a, ul. H. Kre{evljakovi}a, zgrada „Papagajka“. Tel. 033 259-260, 061 130 535. Grbavica 1, Grbavi~ka, prodajem jednosoban stan, vis. prizemlje. Tel. 033 981-898, 062 422 405. Grbavica, extra adaptiran stan, visoko prizemlje, 50 m2, Zagreba~ka ulica. Tel. 061 867 621. Herceg novi Bau{i}i garsonjera, mo`e zamjena za stan u Isto~nom Sarajevu. Tel. 065 462 251. Hitno prodajem jednoipos. stan, Hrasno, Trg heroja 45 m2, 13 sp. Tel. 061 811 144. Hrasno, 53 m2. Tel. 061 101 186. Hrasno, porodice Ribar, garsonjera 28 m2, VI sp., 63.000 KM. Tel. 061 201 739. Ilid`a, ku}a na ekskl. lokacijji pored Kristala, pogodna za ugostiteljstvo i hotelijerstvo. Tel. 065 227 933. Ilid`a-Lu`ani, dvos. stan 55 m2, centr., 3 sp., cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ul. M. I. Voljevice 8/I, veliki jednosoban 47 m2 + 2 balkona, plin u stanu, nova stolarija, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bos. ljiljana, dvoeta`. stan 150 m2, ba{te 150 m2, uredni papiri. Tel. 062 319 563. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, pogled na more. Tel. 061 483 358. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog, 6 dun. zemlje. Tel. 053 222 928, 062 364 214. Kod pivare 56 m2, prizemlje, 1.200 KM/m2. Tel. 033 536-798, 062 656 447. Ku}a 130 m2+dvori{te 120 m2, za parking 4 auta, dva ulaza, mo`e posebno prizemlje, cijena po dogovoru. Tel. 066 401 030, Bistrik. Ku}a 3 sp., s pos. prostorom do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 061 598 743. Ku}a na Ilid`i-Pejton, prizemlje+2 sp., sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a sa 3 odvojena stana i 2 ga-

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 4313-1ND@

SOBNA VRATA I [TOKOVI, NJEMA^KI KVALITET, KRILO VRATA VE] OD 50 KM. RADIMO I MONTA@U. TEL. 033/788-471. 4538-1ND@ VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 55 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah - 140 KM, (Kreka) drveni 100 KM i bukovi briketi. Dostva isti dan. Penzionerima na 10 rata. Kon. tel. 061 785 535, 062 552 323. 4299-1Nd` „Kredit na 10 rata penzionerima“. Prodajem bukova drva: cijepana i }utke, ugalj Banovi}i: kocka i orah, te drveni ugalj Kreka. Cijena povoljna, prijevoz obezbije|en, pozovi: 061 670 068. 4520-1Nd` AKCIJA. Drveni ugalj 80 KM. Kameni ugalj i kocka 120. Tel. 062 566 507. 4535-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem rashladnu vitrinu du`ine 1,60 m, ovalnu i trgova~ku kasu. Tel. 061 842 374. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno. Tel. 062 876 691. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Novo-novo! Vikendice na sprat od poluoblica, cijena 150 KM po m2. Tel. 061 134 597. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem 4 {ank stolice sa novim presvlakama 80 KM, osam mermernih stoli}a (50x50) - 160 KM. Tel. 061 550 856. Prodajem kafe aparat na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Papagaje-tigrice, 10 i 15 KM. Tel. 062 435 260. Prodaje se poluautomatska ma{ina za toniranje unutra{njih i fasadnih boja. Tel. 033 760-780. Rasprodaja sportske opreme: skije, klizaljke, role, sve skoro novo i moderno, a izuzetno povoljno, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Rasprodaja garderobe i obu}e: `enska, mu{ka i dje~ija, sve skoro novo i moderno, a izuzetno povoljno, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Tepihe-}ilime: nepal i perzijaner, izgledaju kao novi a puno jeftiniji od stvarne cijene, original 100%, razne dimenzije i boje, kvalitet garantovan. Tel. 033 452-018. Pelene za odrasle br. 3, paket 15 KM. Tel. 033 612-776. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033/463-306, 061 387 856. Pe} plin, 2 rerne, stol kompl. i kasa Oliveti, 2 rash. vitr., 2 tende 6x3,5 m. Tel. 061 958 001. Povoljno prodajem 300 kom. zna~ki. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Ugao, cijena po dogovoru. Tel. 033 660-846, 062 507 557. Karabin Kranj, 8-57. Tel. 061 958 001. Harmonika vrata Marley prodaja i ugradnja, uz garanciju, akcione cijene ve} od 60 KM/m2 sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227 i 061 516 910. Antik Unikat svije}u sa 4 sprata, ra|ena 1873 za njema~ke prin~eve. Tel. 061 598 743. Aparat Contour Payer, za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 033 546-869. Polovna Snowboard oprema. Tel. 061 929 130. Povoljno, kuhinjski elementi. Tel. 033 642-029. Aparat za autogeno varenje, komplet 2 boce, {laufi, manometri, ru~ka i breneri, ispravno. Tel. 061 065 666. Doma}a, svje`a, ljekovita, prepeli~ija jaja, 30 kom. 9 KM, mlade prepelice. Tel. 061 138 184, 062 134 551. TV stalak i sto za dnevni boravak. Tel. 450-940. Dvokrilni prozor 2,00x140 (2 kom.), 110x140, 1 kom., sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esc. cooli, ja~anje imuniteta, hepatitis. Tel. 033 646-912. Za va{e zdravlje naru~ite u BiH kod amer. distributera jedini originalni noni |us. Tel. 062 342 150, 033 472-713. Trosjed, dvosjed, fotelja, povoljno. Tel. 033 646-540. Ljekovita prepeli~ija jaja i doma}a koko{ija, bespl. dostava. Tel. 062 138 855. Kalifornijske gliste, bioorganski humus i original smjesu zemlje za cvije}e, @ep~e. Tel. 032 880 752. Komplet oprema za ugostiteljstvo, pe} za burek, plin. Tel. 061 311 784. Print ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 061 895 017. Dvije sme|e hanter bunde po 50 KM. Tel. 062 375 610. O~uvan klas. kau~ 50 KM i ormari} 50 KM. Tel. 062 375 610. Sme|u bundu, postava krzno, vanjski dio Baloner br. 40-50 KM. Tel. 062 375 610. Biciklo prodajem, povoljno. Tel. 061 404 846. Prodajem pe}, povoljno. Tel. 061 745 586. Prodaje se polukru`na sofa za sjedenje, dobro o~uvana (kao nova), cijena povoljna. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Plejste{jn 2, PS 2, sa dva d`ojstika i 10 igrica, povoljno. Tel. 061 525 347. Francuski le`aj s ugra|enim radiom 200x160 cm, oblo`en plavi pli}, 200 KM. Tel. 033 460-684. Trpezarijski sto na razvla~enje sa 6 kom. tapac. stolica, 200 KM. Tel. 033 460-684. Topla linija za a{~inice i restorane sa 4 posude od 10 l za gotova jela. Tel. 061 684 929. Knjige sarajevska Olimpijada i dr. Tel. 062 967 832. Skalpovi dom. pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Sadnice pitomog ljenika izvrsnog kvaliteta, velike puno}e i rodnosti. Tel. 061 206 345. Ve{ ma{ine Gorenje, {porete struja-plin, 120-150 KM, razne fri`idere 80-150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapit. lipljena, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. P~ele prodajem, sanduci LR i DB. Tel. 032 866 425 i 061 798 869. Komplet spava}u sobu. Tel. 033 667-160, 061 214 645. Plinsku pe} na zid i na dimnjak, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Unikat antik svije}u sa 4 sprata, ra|ena 1873. god., za njema~ke prin~eve. Tel. 061 598 743. Trosjed i dvosjed na razvla~enje, skoro novi, cijena 200 KM. Tel. 061 598 743.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova praznih i namje{tenih za izdavanje i prodaju (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan na Vojni~kom polju do 60 m2. Tel. 061 210 600, 061 811 852. Stan kupujem u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214 944. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Potreban manji stan u zgradi, agenc. za stranca na 1 god. Tel. 062 465 466. Potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan na Dobrinji. Tel. 061 574 003. Trg heroja, dvoiposoban namje{ten stan, II sprat, kablovska, tra`im cimerku. Tel. 544-863, 061 809 336.

Zamjena
Mijenjam garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 4. sprat, na ^. Vili 1, za dvosoban stan na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 061 325 116. RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Dobrinja 2, super lokacija, mijenjam dvosoban stan, 1/1, za stan Makarska - Makarska rivijera. Tel. 062 213 786.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 3875-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5107-1tt

Dnevni avaz
Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom radi monta`u novih kupatila i odr`ava staru instalaciju - ~isto. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem vr{im prevoz, razne vrste roba, manje selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. \ake, po~etnike obu~avam kompjutere i konverzacijski engl., viruse i ostale probleme na PC-u. Tel. 062 293 688, Ilid`a. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Grupa stolara montira brvnare, {upe, gara`e, vikendice, pravi terase, balkone, stepenice, ameri~ke plakare, ugra|uje prozore i vrata. Tel. 061 134 597. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Izvodim gra|evinske radove, rigips, malterisanje, zidanje, keramika,termo fasade, laminat i ugradnja stolarije. Tel. 061 513 031 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539. Tapaciranje namje{taja, {ivenje navlaka za namje{taj, zavjesa, paravana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. Tel. 061 385 329. Profesor daje instrukcije iz engleskog, prevodi tekstove sa engleskog na bosanski i obratno, dolazim na adresu. Tel. 062 869 555. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no i povoljno. Tel. 062 330 770. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Profesionalno digitalno video i foto snimanje svadbi, vjen~anja, vjerskih i drugih doga|aja. Vrhunska usluga i povoljne cijene. Tel. 062 356 113. Elektro i molersko-farbarske radove, povoljno. Tel. 611-542. Vr{im servisiranje i prodaju svih vrsta tlakomjera, sa garancijom. Tel. 061 188 903, Sarajevo. Profesionalno testiranje ra~unarskih komponenti, ~i{}enje virusa, instalcije. Tel. 061 559 090. Vodoinstalater i elektri~ar popravlja i ugra|uje staru i novu instalaciju, povoljno. Tel. 033 542-588. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasil suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Vr{im usluge knjigovodstva za DOO, imam certifikat, imam iskustvo u struci. Tel. 061 216 013. Instrukcije iz engleskog i bosanskog, prevodi. Tel. 065 572 966. Brzo, ~isto i povoljno, moleraj, farbanje stolarije i keramika. Tel. 062 171 165. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Vodoinstalater ugra|uje satove za vodomjere vrlo povoljno. Tel. 061 105 425. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Centralno grijanje radim povoljno i kvalitetno, monta`a, servis i popravke. Tel. 061 105 425. Vr{im prevoz, selidbe, kombijem du`. 4 m, sa radnim snagom ili bez, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Usmjeravanje analognih i digitalnih satelitskih i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Sve za internet: obuka, antivirus, pravljenje jednostavnih sajtova. Tel. 061 530 704. Bosanski, engleski, arapski jezik, instrukcije. Tel. 061 33 93 74. Kvalitetno i uredno radimo moleraj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061 398 569. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, polica, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis ku}nih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje. Kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Izvodimo molerske radove uz provjeren kvalitet. Tel. 033 674-292. Bravar i varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a vrata, ograde, tende, balkoni, giteri... Tel. 061 141 659. Radimo ure|enje dvori{ta i vrtova sa ukrasnim biljem iz vlastite proizvodnje. Tel. 065 867 127. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kercher aparatima sa originalnim deterd`entom ~istimo }ilime, tepihe, namje{taj, autosjedi{ta. T 062 738 728. el. Prevod sa i na engleski jezik, kucanje svih vrsta tekstova, povoljno. Tel. 062 528 948. Elektro-servis, popravljamo-viklujemo sve rotore, statore, el. motore, bu{ilice, brusilice, sve ma{ine alatljike. Tel. 066 889 246. Vr{im usluge prijevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Prevoz putni~kim klimatiziranim automobilom sve destinacije, more, planine, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Peremo }ilime, itisone, tepihe, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 250. Rigips majstor, potkrovlja, spu{teni plafoni, pregrade. Tel. 061 818 732. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Vodoinstalater vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Popravljam sve vrste ra~unara, besplatan dolazak na adresu. Tel. 061 537 576. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Instrukcije - engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Molersko farbarske usluge, izvodim profesionalno. Tel. 065 926 654. Moleri rade kvalitetno i ~isto. Tel. 061 504 425, 061 272 573. Izvodimo molerske radove kvalitetno. Tel. 062 184 414. Molerski radovi uz potpunu za{titu lepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Adaptacija - molersko-farbarski, elektroinstalaterski, rigips radovi, kvalitetno. Tel. 061 310 141. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Roletar-tapetar - izra|ujem i oipravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Moler kre~i, gletuje kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Zidar gradi ku}e od temelja do krova. Tel. 033 234-890. Prevoz putnika novim klimatiziranim VW kombijem, izleti, more, planine, seminari. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike, privredne matematike i knjigovodstva. Tel. 061 516 624, 033 223-695.

srijeda, 7. april/travanj 2010.

49

Ponuda-potra`nja
Potrebne dvije mla|e majstorice za pravljenje pite i dvije mla|e pomo}ne radnice za rad u buregd`inici. Inf. li~no u buregd`inici „MM“ Kolodvorska bb i buregd`inici „EN-GA“ Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. 5383-1tt Potrebne dvije djevojke za poslu`ivanje u ugostiteljskom objektu u centru grada! Zvati do 16 h. Tel. 062 213 788. 5424-1tt Kaffe klub „GOGO“, potrebno vi{e radnika za rad u sali i {anku (mu{ko-`ensko), sa i bez radnog iskustva. Tel. 033-66-33-49. 5425-1tt Tra`im voza~a (u puni radni odnos uz redovnu platu) sa polo`enom „E“ kategorijom. Prednost imaju RVI do 30% invaliditeta sa prostora ZE-DO Kantona. Kontakt telefon: 062 103 624. N. Novo otvorenom restoranu u centru Sarajeva, potrebni kuharice i konobari-ce. Tel. 033 666-774 i 033 213-335. 4511-1Nd` Poznatoj buregd`inici na Grbavici, potrebne 2 ozbiljne djevojke za rad na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Info. tel. 062 744 692. 5440-1tt Potrebna pic-majstorica i pom. radnica. Tel. 062 747 487, 061 138 171. 5451-1tt Restoranu na Marin Dvoru potreban restoranski konobar. Tel. 062 387 663. 5452-1tt Caffe „PREMIJER“ potreban konobar-ica. Tel. 648-973. Hamdije ^emerli}a 23. 5483-1tt Privatna laboratorija tra`i biohemi~ara i laboratorijskog tehni~ara. Mo`e penzioner i mo`e stalni radni odnos. Tel. 065 561 846. Hotelu OLD TOWN na Ba{~ar{iji za prijem u stalni radni odnos potreban KV recepcionerka, radno iskustvo, poznavanje engleskog jezika, rada na ra~unaru. Prijave dostaviti na recepciji hotela u zatvorenoj koverti. Tel. 061 558 775. 5498-1tt Piceriji potrebna dva kuhara ili pic majstora i dva konobara sa iskustvom. Tel. 468-397, 062 164 533. 4569-1Nd` Potrebna majstorica za pravljenje pite, 6 pomo}nih radnica za rad u kuhinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. 14 upra`njenih mjesta, ameri~ka kompanija u segmentu prehrane, mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061 297 354. Iskusna `ena njegovala bi pokretnu-nepokretnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Potrebna iskusna radnica u fastfudu na Ciglanama. Tel. 061 390 867. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Salonu „Hem“ u hotelu Terma, potreban frizer. Tel. 061 177 944. Apsolv. pedagogije daje instrukcije i pedago{ko psiholo{ku pomo} osnovcima, dvo~as 11 KM. Tel. 066 468 812. Dopunite bud`et radom u svom domu, veliki izbor artikala, lak posao, dobra zarada. Tel. 063 347 564. Potreban magistar farmacije za rad u apoteci, Sarajevo. Tel. 033 215067.

Kafeu na M. Dvoru potrebne djevojke u stalni radni odnos. Tel. 063 891 771. Potreban frizer, uslovi povoljni. Tel. 033 466-074. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji, plata po dogovoru. Tel. 061 209 057, 062 213 732. Peremo sve vrste ~ilima, itisona, tepiha, mokro pranje, 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Gra|. in`injer sa velikim iskustvom, tra`i posao. Tel. 062 807 407. Tra`im sarad. iz cijele BiH za kat. prodaju kozmetike, bespl. uklju~enje, zarada 30 posto. Tel. 049 214 707, 065 387 609. Penzioner, buldo`erista, mehani~ar, radio bi dodatno bilo gdje, po dogovoru. Tel. 062 171 656. ^uvala bi stariju pokretnu osobu ili dvoje djece. Tel. 062 375 610. Odr`avala bi pos. prostore ili stanove, rel. Dobrinja-Grbavica. Tel. 062 375 610. Mlad, zdrav i stru~an moler tra`i posao, obavljao bi po potrebi i dr. poslove. Tel. 066 832 479. Tra`ite dodatnu zaradu, odli~no. Pozovite. Tel. 061 141 802. KV kuhar pe~enjar, ro{tiljd`ija, mesar, pic majstor, tra`i posao. Tel. 061 069 431. Potrebni saradnici {irom biH za kat. prodaju kozmetike, zarada 30 posto, kredit, stimulacija, uklju~. bespl. Tel. 061 622 304, 032 223 749. ^istim pos. i stamb. prostorije. Tel. 061 537 404. Tra`im saradnike za rad sa oriflame proizvodima, zarada+pokloni+stimulacija. Tel. 061 933 151.

Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja (od{teta). Isplata i dolazak odmah na adresu u ~itavoj FBiH i RS. Prodajem certifikate povoljno. Tel. 061 517 897. 4427-1nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka - Jugo banka, Federacije i RS. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Informacije na tel.: 061 836 657. 4525-1Nd` Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. T 062 358 344. el. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu i ostale dionice, isplata odmah. Tel. 061 828 761. Kupujem razne vrste knjiga, dolazim na adresu, pla}anje odmah. Tel. 062 424 679. Ginekol. ordinacija dr. Zild`i} Eski} preselila u ulicu Fojni~ka 11, D. Malta. Tel. 033 522-033, 061 160 016. Izdajem ozvu~enje za posebne sve~anosti. Tel. 061 134 597.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

50

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 059777 08 I Sarajevo, 31. 3. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Despeni} Aleksandar, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE - ADRIA BANK DD MOSTAR filijala Sarajevo Trg solidarnosti br. 12, protiv izvr{enika Pra{evi} Adela iz Sarajeva ul. Mo{}anica br. 9, Mende{ Desla Sarajevo ul. Grbavi~ka br. 41 i Hasim Mite iz Sarajeva ul. Prvomajska br. 31, radi izvr{enja, vsp. 16.798,13 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi izvr{enja objavljuje

OGLAS
Rje{enje o izvr{enju Dozvoljeno dana 21. 11. 2008. godine, na osnovu mjenice AF 1444692 od 6. 10. 2006., radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 16.798,13 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 04. 2008. godine pa do isplate. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|eni su u iznosu od 504,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresama prebivali{ta/boravi{ta izvr{enika i namirenju tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja RA^UN br. 3060210000023094, s naznakom da se pla}a u korist kreditne partije broj 1637366255 Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Aleksandar Despeni} Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 005875 06 Ps Sarajevo, 25. 03. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`ioca KJKP Vodovod i kanalizacija Doo Sarajevo, protiv tu`enog, D.P Izgradnja . Sarajevo, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni da pristupi na pripremno ro~i{te/glavnu raspravu zakazano/u za dan SRIJEDA 09. 06. 2010. godine u 11,00 sati, soba broj 226/ DRUGI sprat. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda. Sudija Sedina Durakovi}

SARAJEVO OSIGURANJE d.d. SARAJEVO Na osnovu ~lana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo objavljuje:

RASKID UGOVORA O ZASTUPANJU
Dru{tvo za osiguranje Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo i firma „Solution“ d.o.o. Sarajevo dana 05. 04. 2010. g. zaklju~ili su sporazumni raskid Ugovora o zastupanju u osiguranju br. 01-275/10. od 01. 01. 2010. g. Raskid Ugovora o zastupanju u osiguranju nastupio je dana 05. 04. 2010. g. Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 060780 09 P Sarajevo, 25. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA SUNRISE, iz Sarajeva, ulica Envera [ehovi}a broj 16-a, protiv tu`enih POBRI] EDIN iz Sarajeva, Ulica Grada Bakua broj 10, IDRIZOVI] NED@ADA iz Sarajeva, Ulica Pofali}i i MEHELJI] DAMIRA iz Sarajeva, Ulica Karpuzova broj 6., radi naplate duga, objavljuje sljede}i matu na iznos duga glavnice po~ev od 30. 05. 2009. godine pa do isplate, da te tu`itelju nadoknade tro{kove postupka, sve u roku do 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podniejti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Mi~ovi} Gordana

Dnevni avaz

srijeda, 7. april/travanj 2010.

51

Na osnovu ~lana 101, 102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 29/03 i 132/04) uz saglasnost ste~ajnog sudije Op}inskog suda u Tuzli i Odbora povjerilaca od 02. 04. 2010. god. o prodaji imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik

Ogla{ava
DRUGU JAVNU PRODAJU IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA, KANCELARIJSKE OPREME I KANCELARIJSKOG NAMJE[TAJA I PRVU JAVNU PRODAJU TERETNIH VOZILA, FISKALNIH KASA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Prodaja pokretne imovine (kancelarijska oprema i namje{taj, teretna vozila, fiskalne kase) sve u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika „IT COMPUTERS“ d.o.o. u ste~aju Gra~anica: PREDMET PRODAJE: 1. Kancelarijska oprema - tehni~ka roba i kancelarijski namje{taj koji se nalaze u sjedi{tu ste~ajnog du`nika „IT COMPUTERS“ d.o.o. u ste~aju Gra~anica Ulica zlatnih ljiljana 24 i Kori}a ban bb. Po~etna cijena ukupno kancelarijske opreme - tehni~ke robe i kancelarijskog namje{taja a koja se nalazi u sjedi{tu ste~ajnog du`nika iznosi 198.489,10 KM+PDV. Kancelarijska oprema - tehni~ka roba i kancelarijski namje{taj mogu se licitirati i komadno ako nema zainteresovanog kupca za sve. PREDNOST IMA KUPAC KOJI JE ZAINTERESOVAN SA SVU PONU\ENU KANCELARIJSKU OPREMU I NAMJE[TAJ SA NAJVE]OM PONU\ENOM CIJENOM 2. Fiskalne kase, komada 6 ({est) pojedina~na prodajna cijena po jednom komadu iznosi 800,00 KM + PDV 3. Vilju{kar Still, R 7C-16-T.BR. [ASIJE90371832 god. proizvodnje 1991. dizel nosivost 1650 kg Po~etna prodajna cijena 8.453,00 KM+PDV. 4. Vozilo - teretno - FIAT, 146 LFIORINO 1,7 D, bijeli, br. motora 146B20001378219 kombi godina proi. 1994. dizel snaga 42 KW 1697 CCM Po~etna prodajna cijena 1.763,00 KM+PDV 5. Vozilo - teretno, marka RENAULT, tip - F 40, br. motora CO17502, oblik CADDY, god. proi. 1994. god., dopu{tena nosivost 410 kg, dizel, snaga 48 KW/1870CCM Po~etna prodajna cijena 2030,00 KM+PDV 6. Vozilo - teretno, marka CITROEN, TIP VOZILA BERLINGO II FG 1.1., br. {asije VF7GBHFXB94208119. SNAGA 44 KW god. proizvodnje 2005. god. Po~etna prodajna cijena 9.600,00 KM+PDV 7. Vozilo - teretno, marka CITROEN Berlingo ii fg 1.1. i ro 063-j 645, br. {asije VF7GBHFXB94201439 SNAGA MOTORA 44 KW, GOD. PROIZVODNJE Po~etna prodajna cijena 9.500,00 KM+PDV 8. Vozilo - teretno, marka CITROEN, TIP VOZ. berlingo ii FG1. Ii, br. {asije VF7GBHFXB94200274, snaga motora 44 KW, god. proizvodnje 2005. Po~etna prodajna cijena 10.000,00 KM+PDV 9. Vozilo - teretno, marke FIAT Doblo Cargo 223.110, r/o789-T-886, br. {asije ZFA22300005276382, snaga motora 47,5 KW, god. proizvodnje 2004. Po~etna prodajna cijena 9.600,00 KM+PDV 10. Vozilo - teretno, marke FIAT Doblo Cargo, r/o 355-J-160, br. {asije ZFA22300005272706, snaga motora 47,5 KW, god. proizvodnje 2005. Po~etna prodajna cijena 9.400,00 KM+PDV 11. Vozilo - teretno, marke FIAT Cargo 1.2 8V Base, r/o 355-J-109, br. {asije ZFA22300005272492, snaga motora 47,5 KW, god. proizvodnje 2005. Po~etna prodajna cijena 9.400,00 KM+PDV 12. Vozilo - teretno, marke FIAT Doblo Cargo 223.110.0 1.2 8V, r/o 321-K-18, br. {asije ZFA22300005276513, snaga motora 47,5 KW, godina proizvodnje 2004. Po~etna prodajna cijena 9.200,00 KM+PDV 13. Vozilo - teretno, marke FIAT Doblo Cargo, r/o 355-J-161, br. {asije ZFA22300005316284, snaga motora 47,5 KW, god. proizvodnje 2005. Po~etna prodajna cijena 9.600,00 KM+PDV. 14. Vozilo - teretno, marke CITROEN Berlingo II FG 1.1. i. r/o 063-J-678, br. {asije VF7GBHFXB94204102, snaga motora 44 KW, god. proizvodnje 2005. NAPOMENA: vozilo se nalazi u autoservisu u pribavi o{te}eno u prednjem dijelu. Po~etna prodajna cijena 9.500,00 KM+PDV 15. Vozilo - teretno, marke FIAT 244.5G5 Ducato Furgone Lastrato 2.8 JTD r/o 321-K719, br. {asije ZFA24400007426123, snaga motora 93 KW, god. proizvodnje 2004. NAPOMENA: vozilo se nalazi u autoservisu u pribavi o{te}eno u prednjem dijelu Po~etna prodajna cijena 15.000,00 KM+PDV NA^IN, VRIJEME I MJESTO PRODAJE Prodaja }e se vr{iti metodom usmenog javnog nadmetanja. Vrijeme prodaje je 21. 04. 2010. godine u 12,00 sati. Mjesto prodaje je sjedi{te ste~ajnog du`nika „IT COMPUTERS“ d.o.o. u ste~aju Gra~anica u Ulici zlatnih ljiljana 24 (kod „Feringa“). OBAVEZA UPLATE OSIGURANJA Uplata osigurnaja iznosi 10% od po~etne cijene a najvi{e 10.000,00 KM. Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un „IT COMPUTERS“ d.o.o. u ste~aju Tuzla kod Unicredit Zagreba~ka banka broj 3386202226683359 sa naznakom „osiguranje za u~e{}e na javnoj prodaji“ s tim da ta sredstva budu evidentirana na ra~unu ste~ajnog du`nika zaklju~no sa 20. 04. 2010. godine. Uplata osiguranja se mo`e izvr{iti i na blagajni „IT COMPUTERS“ d.o.o. u ste~aju Gra~anica najkasnije dan prije nadmetanja (20. 04. 2010. god.) samo ako je rije~ o komadnoj kupovini. U~esnicima koji ne budu progla{eni kupcem upla}eni depozit }e biti vra}en u roku od 3 dana nakon progla{enja kupca za uplate na transakcijski ra~un, a uplate na blagajni odmah nakon okon~anja nadmetanja. PROGLA[ENJE KUPCA: Za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa najve}om ponu|enom cijenom ukoliko isti odustane od kupovine gubi pravo na povrat osiguranja, a drugi ponu|a~ ne}e biti progla{en kupcem. ROK PLA]ANJA KUPOPRODJANE CIJENE Kupac je du`an izvr{iti uplatu u roku od 8 dana od progla{enja kupcem. Kupcu se upla}eno osiguranje ura~unava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko progla{eni kupac ne izvr{i uplatu cjelokupne kupoprodajne cijene u navedenom roku gubi pravo na povrat osiguranja. OSTALI USLOVI PRODAJE Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju - PDV i ostalo po Zakonu. Pokretna imovina }e se predati odmah po uplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Pokretna imovina kupuje se po principu „vi|eno-kupljeno“ (postoje}e fakti~ki vi|eno i pravno stanje), te se isklju~uju naknade reklamacije. Ponu|a~ koji ne bude pristupio javnom nadmetanju smatrat }e se da je odustao od kupnje i depozit se ne}e vratiti. Svi zainteresovani kupci mogu pogledati pokretnu imovinu ste~ajnog du`nika koja je predmetom prodaje svakog radnog dana od 10-14 sati do dana prije licitiranja. Sve dodatne informacije u vezi prodaje mogu se dobiti na telefon broj 035/704-978 i GSM 061/179-581 radnim danom od 10-12 sati.

OGLAS
Poziva se TU@ENI DAMIR MEHELJI] iz Sarajeva, ulica Karpuzova broj 6, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 16. 11. 2009. kojom je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese slijede}u Presudu; nala`e se tu`enim Mehelji} Damiru, Pobri} Edinu i Idrizovi} Ned`adu da tu`itelju Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo na ime duga isplati iznos od 7.145,40 KM, koji se sastoji od duga glavnice u iznosu od 6.300,00 KM, duga redovne kamate u iznosu od 630,00 KM, duga zatezne kamate obra~unate za ka{njenja u otplati kredita od 30. 05. 2009. godine u iznosu od 215,40 KM, zateznu ka-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 116307 09 P Sarajevo, 19. 03. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je dana 04. 11. 2009. godine tu`ba, u pravnoj stvari tu`itelja ProCredit Bank dd Sarajevo, Filijala Ilid`a, ul. Ibrahima Ljubovi}a br. 20, Ilid`a, protiv tu`enih [u{ki} Amer, ul. Kranj~evi}a br. 21, Sarajevo i Kurtalija Emir, ul. Trg djece Dobrinje br. 23, Sarajevo, radi duga, VSP 3.718,40 KM. 1. Ovom tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene [u{ki} Amer, ul. Kranj~evi}a br. 21, Sarajevo i Kurtalija Emir, ul. Trg djece Dobrinje br. 23, Sarajevo, da tu`itelju ProCredit Bank dd Sarajevo, Filijala Ilid`a plate iznos od 3.718,40 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 10. 2009. godine kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pozivaju se tu`eni, da u roku od 30 dana, daju odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospori tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana. SUDIJA Fazlagi} Lejla, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 004830 09 Mal Biha}, 26. 02. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Sanela Kori~i}, u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH osiguranje dd Sarajevo Podru`nica Biha}, protiv tu`enog Muminovi} Adis iz Biha}a, radi isplate, vs. 1.507,63 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348. st. 3 u vezi ~l. 349 ZPP-a, dana 26. 02. 2010. godine objavljuje:

tu`beni zahtjev osporava, ~injence na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenice, te pravni osnov za svoje navode (~l. 71. ZPP-a). Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu i budu ispunjeni ostali zakonski uvjeti za dono{enje iste (~l. 182 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uvjetima iz ~l. 74 ZPP . Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPP-a. U slu~aju da tu`eni promijeni adresu du`an je u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.507,63 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 01. 2006. god. do isplate i nadoknaditi tro{kove postupka, a po osnovu regresne naknade {tete po {tetnom doga|aju od 28. 05. 2005. god. Stru~ni saradnik Sanela Kori~i}

OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor
Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an nakasnije u roku od 30 dana od dana izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje u skladu s ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge zbog kojih

52

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Sedmog aprila 2010. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg

Dana 7. 4. 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog supruga, tate, svekra, punca i dede

SALKO (ORLE) MEKI]
Dragi na{, tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna tuga i bol. Po dobrom }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati, a sje}anje na tebe }e ostati sve dok bude nas, onih koji te vole. Nedostaje{ nam. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Sa velikom ljubavlju, Supruga Zilha, sin Faruk, k}erka Alma, snaha Branka, zet Asim, unu~ad Hana i Mirza Tevhid }e se prou~iti istog dana, 7. 4. 2010. u 15.00 sati u stanu rahmetlije, ul. D`ema5464-1tt la Bijedi}a 68/II.

RADE SKO^AJI]A
2000 - 2010.

^uvamo uspomenu na njega. Porodica
404-1mo

SJE]ANJE

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ otac, dedo i pradedo

na na{e drage roditelje

HASO (HASANA) ROBOVI]
Lijepa sje}anja na tvoj plemeniti lik }e uvijek `ivjeti sa nama. Molimo Allaha d`.{. da mu podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Tvoji najmiliji
4512-1nd`

REUF DERONJA
4. 4. 2009 - 4. 4. 2010.

FATIMA DERONJA, ro|. HAD@IOSMANOVI]
11. 4. 2009 - 11. 4. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na va{ dragi lik, dobrotu i plemenitost. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 9. 4. 2010. u 12.30 h u Vu~jakovi}a d`amiji u Mostaru. Va{i najmiliji

466-1mo

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{e drage

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{e mame

SJE]ANJE U srijedu, 7. aprila 2010. navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga nana i sestra

VASVIJE TURKU[I]

VASVIJE TURKU[I]

ZAHIDA GA]O, ro|. ^EHI]
Tvoj lik ~uvamo u mislima na tvoju plemenitost, brigu za tvog Saju, Hareta i ostale. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji u subotu, 10. aprila 2010. u 14 sati.
4506-1nd`

Uvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tvoju dobrotu. Tvoja sestra Suvada, zet Eso i k}erka Selma
4506-1nd`

Velika tuga i bol ostali su iza tebe. Tvoja k}erka Elma, sin Eldin i zet Kerim

Tvoji: Begi} Alija, supruga Rasema, Sajo, Hare, sestra Nura i Selma, sestri}i i sestri~ne 4407-1nd`

Dana 8. 4. 2010. navr{ava se tu`nih 40 dana

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 16 godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 15 godina od kako je kao {ehid preselio na{

Dana 7. 4. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti moje drage majke

KASIM OMER^I]
7. 4. 2005 - 7. 4. 2010.

AI[A ([ERIF) @ERO
1922 - 2010.
Na{om ljubavlju ~uvat }emo te od zaborava. Tvoji najmiliji: Sne`ana, Jasmin i Ramiza Tevhid }e se prou~iti u Medrese d`amiji u 17.00 5398-1tt sati istog dana.

OSMAN (MUSTAFE) BRKANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet. Tvoji: supruga Sebiha, sinovi Huso, Vahid i Enver, nevjeste Sad`ida, Namira i Mahira, unu~ad Harun, Hamza, Amina, Faris i Sumeja 4540-1nd`

Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe i tvoju plemenitost `ivjet }e dok smo `ivi. Bra}a Mustafa i Rifet Omer~i}, sestre Fatima i Asima
5468-1tt

ZEKIJA PA[I]
7. 4. 2008 - 2010.

FERID (BE]IR) ISAKOVI]
Uz neizmjerno po{tovanje, Tvoji najmiliji
4514-1nd`

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 11 godina od odlaska na{eg dragog supruga, oca, djeda, svekra i punca

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret

Draga majko, Iza tebe je ostala praznina, nepregledna ti{ina i bezbroj lijepih uspomena. Ali, postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su ponos i sje}anje na lijepe trenutke provedene sa tobom. Tvoj sin Dejan i Bruno
4292-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga i oca

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, djed i punac

TAHIR [UTA
7. 4. 2007 - 7. 4. 2010.
Pro{le su tri tu`ne godine od kako nisi sa nama. Na{e misli i na{a sje}anja uvijek }e biti upu}eni Tebi, jer Ti i dalje `ivi{ u svakom na{em danu. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hatid`a, Mevlida i Mirsad
5433-1tt

MORIC (ALFREDA) KARLO MIRZE ZEKI]A
Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav onima koji te vole. Tvoji: supruga Nada, djeca Indira, Edo i Lejla sa svojim porodicama
463-1mo

ADVIJA (MUJO) UZUNOVI], ro|. HOD@I]
Mira, Tobe, Muamer, Ado, ^enga i Raif
4549-1nd`

Malo je suza i rije~i kojima bi izrazili svoju preveliku bol i tugu jer vi{e nisi sa nama. Zauvijek }emo te se sje}ati. Tvoji: supruga Borka, k}eri Renata i Sanja, zet Elsan Hasanovi} i unuke Ajna i Merjem Istog dana u 11 sati obi}i }emo grob pokojnika.
5471-1nd`

Dnevni avaz
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret drage supruge i majke Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

srijeda, 7. april/travanj 2010.

53

ADVIJA UZUNOVI], ro|. HOD@I]

ADVIJA UZUNOVI], ro|. HOD@I]

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Emin i sin Ismir
4567-1nd`

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet. Tvoji najmiliji: sin Mahir, snaha Nad`a i unuci Adnan i Amer
4567-1nd`

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od preseljenja moje drage amid`i~ne

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage majke

ADVIJE UZUNOVI], ro|. HOD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet. Tvoja amid`i~na Kasema Hod`i}
4567-1nd`

ADVIJA (HOD@I]) UZUNOVI]

FATIME (ARIFA) KRD@ALIJA, ro|. VRANA
Tvoj dragi lik, dobrotu i neizmjernu ljubav koju si nam pru`ala nikada ne}emo zaboraviti. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote.

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{e voljene sestre i tetke

Majka Biba, brat Suad, snaha Jasmina, brati~ne Anela i Nejra
4567-1nd`

Tvoja djeca: k}i Nermina, sinovi Arif, Asim i Muharem Hatma dova }e se prou~iti u mektebu Obarak.
263-1go

ADVIJE UZUNOVI], ro|. HOD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: brat Seman, snaha Senida, brati~na Nasiha i brati} Bilal
4567-1nd`

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 11 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i voljenog

POSLJEDNJI SELAM

D@EMAL - JOJA BRUTUS
Tu`ni su dani, puni beskrajne tuge, boli u srcu i suzama u o~ima. Iza tebe je ostala velika bol i praznina koju nam niko ne mo`e nadoknaditi, ali i zahvalnost i ponos {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`enetom. El-Fatiha Volimo te... Tvoji: supruga Edina, sin Sanin, snaha Elma i unuk Danin
5503-1tt

mom dedi

RIFETU FERIZOVI]U

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e voljene strine

Ponosan sam na tebe. Unuk Admir
5492-1tt

ADVIJE UZUNOVI], ro|. HOD@I]
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Fadil, Saliha, Naida i Velid
4567-1nd`

na na{eg voljenog

dragom dajd`i na{em ocu, puncu i dedi

RIFETU FERIZOVI]U
POSLJEDNJI SELAM

NEZIR JUGO
3. 2. 2009 - 7. 4. 2010.

SUADU [AKRAKU
ocu na{eg D`anira. Danas je tvoj ro|endan, a ti nisi tu... S ljubavlju i tugom, Supruga Fatima, k}erka Dalida i sin Dalmir
5482-1tt

prof. had`i ef. SEID STRIK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Halima Cikoti} sa djecom Haris i Lejla
5486-1tt

K}erka Fikreta, zet Avdo, unuci Alen, Fikret i Admir Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
5492-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Radne kolege: Nerka, Mirsada, Sanela, Munira, Adnan, Munevera, Amel, Elvis i Samir
5499-1nd`

na majku na{em ocu, puncu i dedi

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na{im dragim dedi i nani

na na{e drage

RIFETU FERIZOVI]U
JAKUB OMEROVI] 15. 4. 1992 - 15. 4. 2010. HANA OMEROVI], ro|. FAZLI] 7. 4. 2009 - 7. 4. 2010. Tvoji: k}erka Subha, zet Kasim Rami}, unuke Indira, Elma i unuk Vedad Rami}
5491-1tt

MEVLIDA - LIDA FEJZI]
1994 - 2010.
K}erka Aida, zet Ned`ib, unuci Nihad i Arnela
4556-1nd`

IBRAHIM (OMER) [UKMAN
7. 4. 2002 - 7. 4. 2010.

OMER (HASAN) [UKMAN
8. 4. 2005 - 8. 4. 2010.
4560-1nd`

Supruga i snaha Nura sa djecom i unucima

Sa bolom i lijepim sje}anjima molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i: unuk Aldin, snaha Vahida i praunuk Mirza 4557-1nd`

54

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na na{u dragu suprugu i majku

dobrom drugu i plemenitom ~ovjeku

HATI\A - TI\A KARAHOD@I]
7. april 2009 - 7. april 2010.
S ljubavlju, Suprug Mustafa, djeca Dunja, Jagoda i Damir sa porodicama
5325-1tt

SUAD (CRNI) [AKRAK
Nurkovi} Zijo sa familijom
5456-1tt

IGOR (EDUARDA) BOJO
Dana 7. 4. 2010. ta~no je 17 godina otkad je prestalo kucati tvoje srce, moj jedini sine, a moja du{a tiho pla~e ~ekaju}i na{ susret. Tvoja mama Fikreta
4556-1tt

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg

SELVER (SALIH) DRKI]
Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka had`i Fatima, brat Enver, snaha Mirsada, brati~na Emina i brati} Haris
5476-1tt

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg

SELVER (SALIH) DRKI]
Ostala je praznina u du{i, neizreciva bol u srcu i tuga {to vi{e nisi sa nama. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestra [emsa i zet Enver Had`i}
5476-1tt

SJE]ANJE

RA[ID OD@AKOVI]
7. 4. 2001 - 7. 4. 2010.
Porodica
5420-1tt

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti voljenog supruga, oca, punca, djeda i prijatelja

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti voljene supruge, majke, punice, svekrve, bake i prije

POSLJEDNJI SELAM

dragom ocu, svekru i dedi

HERCO KASIM - TARLE

ANA JANKOVI]

RIFET (SABIT) FERIZOVI]
Dragi babice, Krasila te dobrota i plemenitost, pamtit }emo te sve dok budemo `ivjeli. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: sin Sabit, snaha Jasmina, unuk Huso i unuka Azra
5492-1tt

Supruga Rabija, k}erka Jasna, zet Goran, unuci Bojan, Neven i prijatelj Du{an
4546-1nd`

Suprug Du{an, sin Goran, k}erke Du{anka i Gorjana, zet Radislav, snaha Jasna, unuci Nata{a, Stanija, Zoran, 4546-1nd` Du{an, Bojan, Neven i prija Rabija

Dnevni avaz
Dana 7. 4. 2010. navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg prijatelja

srijeda, 7. april/travanj 2010.

55

OMER ([ABANA) GABELA
Samo mi koji smo se s tobom dru`ili znamo kako je bez tebe. U tvom plemenitom srcu bilo je beskrajno mnogo ljubavi i pa`nje za svakog od nas. Uvijek si donosio sre}u u na{a srca i osmijeh na na{a lica. Hvala ti za sve dane koje si proveo sa nama. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Husi} A., Pota, Rena, ^undro, Ale, Cole, @ika, Muharem, Dele, Salko, Fudo, Zlatan, Alma, Major, Stipe, [}epo, Rajko, Stanko B., Koso, [a}ir D., Mustafa M., Lada, 4516-1nd` [aban, Zikrija

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

ocu na{eg direktora

SR^AN SEFI]
7. 4. 2000 - 7. 4. 2010.
UVIJEK SA NAMA, MA GDJE MI BILI. DANA 7. 4. 2010. u 12 SATI POSJETIT ]EMO NJEGOVO PO^IVALI[TE NA BARAMA. PORODICA
5449-1tt

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{

FAHRUDINU ISAKOVI]U
OMER GABELA
Kolektiv JU Federalne novinske agencije
Dragi na{ Oma, evo prvo prolje}e bez tebe. Svaki miris izaziva bol i svaki smijeh suzu. Ba{ te nema i vidimo stvarno da je smrt ja~a od `ivota ali nije ja~a od ljubavi, uspomena i sje}anja na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti svojom milo{}u podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
N

Vole te tvoji - supruga Mina, sin Elvir, k}erka Neca, zet Orhan, snaha Zerina i ostala porodica
PTT

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg najboljeg prijatelja

SR^AN SEFI]
7. 4. 2000 - 7. 4. 2010.

SUAD [AKRAK CRNI

RA[ID HASANBEGOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Bla`evi}
5449-1tt

Porodica Hamzi}
5481-1nd`

S po{tovanjem, vje~no }emo ~uvati uspmenu na Vas. Mla|o, Sofa i Benjo
SJE]ANJE
5479-1tt

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret

POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju

na na{e voljene

MINA SMAJI], ro|. FI[I]
15. 7. 1935 - 7. 4. 2009.

SEIDU HAMAM\I]U

MUJO (OSMANA) MEHMEDIKA
20. 12. 1996.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Ismet, sin Tasko, snaha Mubera, unuk Ismet i 405-1tr unuka Alma Meho i Ban}a
5477-1tt

FATA (MEHMEDA) MEHMEDIKA, ro|. MUJANOVI]
7. 4. 1990.
4550-1nd`

S ponosom ~uvamo uspomenu na vas. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

56

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

U srijedu, 7. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug i otac

na na{eg voljenog brata i daid`u

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu kolegicu i prijateljicu

MUJO PRIBI[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Fatima i sin Belmin
4558-1nd`

NED@ADA MAKSIMOVI] SALKO MEKI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Sestra Magbula i sestri~ne Aida i Amra
4559-1nd`

Vrijeme prolazi, a bol je i dalje u na{im srcima. Uvijek si sa nama, u na{im razgovorima i mislima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. K}erka Nina, zet Adin, unuke Amna i Nejra
4563-1nd`

SLA\ANA STJEPANOVI]
7. 4. 2009 - 7. 4. 2010.
Jedinica za osiguranje ambasada i konzulata
4553-1nd`

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

supruzi Hasana Sarajli}a i sestri Ned`ada Ke{etovi}a

HAJRIJI SARAJLI], ro|. KE[ETOVI]

Uposlenici POLI]TRANSA Sarajevo, POLI]TRANSA Posu{je i POLI] SERVISA Posu{je
N

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

Dana 7. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine kako je na ahiret preselila na{a draga i voljena

na{em dugogodi{njem uposleniku

NED@AD (EDHEM) [I[I]
iz Gora`da Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Menad`ment i uspolenici „TVORNICE ALATA GORA@DE“ dd Gora`de

ZIBA NUHOD@I], ro|. BAJROVI]

Uvijek }e{ biti dio na{eg `ivota u kojem nam beskrajno nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
N

Tvoji najmiliji: suprug Sadik, k}erke Fatima i Enida, zetovi Drenko i Faruk i unuci 4551-1nd` Zlatan i Faris

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog brata, {ure i daid`e

ocu na{eg kolege ocu na{eg prijatelja i kolege

MUHAMED - HAMA GREBO

MUHAMED - HAMA GREBO

ABASA - ]UTE (JUSUFA) ZEBI]A
iz Jablanice
Ostat }e{ uvijek u na{im mislima i lijepim sje}anjima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sestra Memnuna, zet Mirsad, Nermin, Nihad, Lejla, Najla i Selma Babi}
PTT

^lanovi i ~lanice Katedre za dr`avno i me|unarodno javno pravo Ne|o, Jasna, Mimo i Damir
5485-1nd`

Pravni fakultet u Sarajevu
5485-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom Crnom

SUAD [AKRAK
8. 4. 1954.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Zauvijek tvoji, Porodice: Lujnovi~, Atlibegovi}, Bu~o, Karad`a, \idelija, Ohorn i Katica
5490-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 7. april/travanj 2010.

57

ocu na{eg prijatelja

POSLJEDNJI SELAM

na{oj

FAHRUDINU ISAKOVI]U
Mustafa Borovi}, Fuad Fo~o, Ejub Fako, Adis Hasakovi} i Fadil Mandal
5505-1tt

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{e voljene

Dana 7. 4. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti drage majke, svekrve i nane

POSLJEDNJI SELAM

mom bratu i daid`i

SAFIJI (HALIMA) OKOVI]
Draga Safija, tvoja dobrota, ljubav, iskrenost i vedrina kojom si nas obasipala vje~no }e ostati u na{im srcima. Bila si i ostat }e{ dio nas.

DALILE KAHRI]
25. 5. 1992 - 7. 10. 2009.
iz Travnika Ne postoji utjeha niti zaborav samo beskrajna tuga, praznina i sje}anje. Tvoj osmijeh i dobrota uvijek je u na{im mislima. Neka ti Allah d`.{. podari rahmet i vje~ni d`enet. Tvoji: mama Mersija, otac 110-1tr Haris i brat Amar

HABIBE (SALKE) [UTKOVI], ro|. DIZDAREVI]
Kako vrijeme prolazi, tuga i praznina je sve ve}a. Ostala je ljubav za tobom koju ni smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: sin D`emal, snaha Envera i unuke Belma i Selma
5504-1tt

RIFET (SABIT) FERIZOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Nevzeta Be{o i sestri~na Azemina Fazli} sa porodicom
5507-1tt

Volimo te i zauvijek ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote. Kolektiv i u~enici Prve bo{nja~ke gimnazije i Kembrid` me|unarodnog centra
N

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

SUVADU [AKRAKU - CRNOM
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: mama Fahrija, brat Sulejman - Memen, sestra Amela, brati} Sa{a, brati~na Daniela, zet Mustafa i sestri} Nedim, tetka Suada
5509-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 17 godina od pogibije

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 5 godina od smrti

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj profesorici

SAFIJA OKOVI]
1976 - 2010.

ASMIRA TABAKOVI]A
Vremena nije bilo da vas dovoljno upoznamo, ali jeste da vas zauvijek zavolimo. Prva bo{nja~ka gimnazija II2 2008/12
5488-1tt

SAMIRA TABAKOVI]A
iz Tuzle

SEIDU HAMAMD@I]U
na{em dragom djeveru i amid`i. Acana, Vedad i Arijana s porodicom
5495-1tt

21. 12. 1966. Dragi sine, ne postoji zaborav samo beskrajna bol, praznina i sje}anje na tebe koje ostaje trajno u nama,
Majke Halide, sina Jasmina, supruge Gordane, te porodica Tabakovi}, Husejnovi}, Jaganjac, Muharemagi} i Stevanovi} 310-1tz

iz Tuzle

5. I 1965.
Dragi sine, od kada nisi s nama zaborav ne postoji, postoji samo bol i tuga i lijepa sje}anja na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoja majka Halida, sin Kenan, k}i Lamija, supruga Maksida, tetka Meliha, porodice Tabakovi}, Softi}, Husejnovi}, Jaganjac, Rahmanovi} i @F BiH Tuzla 310-1tz

SUVAD [AKRAK CRNI
Iskreno `aljenje, Porodica Ali~kovi} Ismet, Halida i Nihad i ]atovi} Sanela i Mersad
5511-1tt

Dana 7. aprila 2010. navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 4. 4. 2010. godine u 46. godini preselio je na ahiret na{ dragi suprug i otac

HANA OMEROVI], ro|. FAZLI]

[EVAL GOJAK
Vje~no }emo te pamtiti po tvojoj dobroti i plemenitosti. Uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji supruga Sabina, sin Aldin i k}erka Ajla
5510-1tt

Dana 4. 4. 2010. godine u 46. godini preselio je na ahiret na{ dragi brat i amid`a

[EVAL GOJAK
Molimo Allaha d`.{. da tvoju dobrotu nagradi lijepim d`enetom i tvoju du{u vje~nim rahmetom. S ljubavlju, Tvoji: brat Sinan, brati} Almir sa porodicom, brati~na Alma sa porodicom i brati~na Irmina
5510-1tt

Tevhid }e se prou~iti 8. 4. 2010. u medresi Gra~anica Visoko, poslije ak{am namaza. O`alo{}ena porodica
4555-1nd`

58

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj dragoj profesorici

SAFIJA (HALIM) OKOVI]
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i neizmjernom tugom, Porodica Okovi}: had`i Bisera, Zakir, Sakib i Zakira sa porodicama
5512-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SAFIJI OKOVI]
Bili smo s Vama sretni i bezbri`ni. Bili ste nam uzor i podr{ka, uvijek zra~ili sre}om, nje`nim, blagim osmijehom i toplim, maj~inskim pogledom. Ostajemo tu`ni bez Vas, ali ponosni na vrijeme koje smo proveli s Vama. Molimo Svemogu}eg Stvoritelja da Vas nagradi najljep{im darovima i d`ennetskim ba{tama za sve osmijehe, za svu pa`nju i za sve neispri~ane pri~e. Voli Vas Va{ III-2 s razrednicom Ninom [eremet

SAFIJA (HALIM) OKOVI]
S po{tovanjem, Zakir Okovi} sa uposlenicima firme MALZAK d.o.o. Alma, D`emka, Mirza i Nasrudin
5512-1tt

4574-1nd`

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, babe, svekra i dede

POSLJEDNJI VELIKI SELAM

dragoj rodici

SELVER (SALIHA) DRKI] SAFIJI (HALIM) OKOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje i ljubav ostaju dok `ive oni koji te vole. Molimo Allaha d`.{. da se smiluje tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Samka, sin Aldin, k}erka Adela, snaha Sabina, unu~ad Tarik i D`ana Tevhid }e se prou~iti dana 11. 4. 2010. u 11.00 sati u ku}i rahmetlije ul. Kerima D`afi}a 4575-1nd` 21, Hrasnica. Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Stamboli} Akif sa porodicom
4577-1nd`

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih i prebolnih dana od prerane smrti najdra`e i jedine sestre, zaove i tetke

POSLJEDNJI POZDRAV

SELVER (SALIHA) DRKI]

HALIDE - LIDE OMERAGI]
Mila na{a, Ne postoje rije~i koje bi nas utje{ile, niti vrijeme koje bi tebe izbrisalo iz na{ih sje}anja. Svaki dan bez tebe je tu`an, ali istina da si uvijek beskrajno voljena je besmrtna... Jer smrti zapravo i nema, jer nema ni kraja...! Neka je tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet i nagrada od Uzvi{enog najljep{i d`ennet! Vole te zauvijek tvoji: brat Halid (Manje), snaha Majda, djeca \u|a i Amela i tvoje bebe Sara i Arman i zetovi Ado (Admir) i Adnan 5513-1tt

na{em prijatelju

ESADU KUDINU - ESI
Netom prekinuti `ivot samo poja~ava sje}anje na tvoju dobrotu, po{tenje, sposobnost i humanost. S po{tovanjem, Tvoji: Raza, Stevka, Goca, Aldijana, Kemo, Mesud i Emir
265-1go

S ljubavlju i ponosom vje~no u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: Safet, Sadeta, Admir, Aida, Emir, Elma i punica Ramiza
4575-1nd`

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog prijatelja

Dana 7. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog amid`i}a

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

SELVER (SALIH) DRKI] SELVER (SALIHA) DRKI]
Dani prolaze, a mi }emo se uvijek rado sje}ati tvog plemenitog lika. Prijatelj Sadrija i prija Muradija sa porodicom
4575-1nd`

SELVER (SALIH) DRKI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Amid`i}i: Ahmet (Alja), Salih, ef. Alija i Senad s porodicama
4570-nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja dobrota i lik vje~no }e nedostajati. Tvoji: Ahmet (Alja), [e}ira, Adnan, Admira, Mevzeta i Abdulkadir
4570-1nd`

Dnevni avaz

srijeda, 7. april/travanj 2010.

59

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj razrednici

SAFIJI OKOVI]
Tog trenutka uvijek bu~ni hodnici {kole su zanijemili. Nevjerica i bol. Uvijek }ete biti u na{im srcima. Zauvijek va{ razred II 1
4573-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom uva`enom profesoru

SAFIJI OKOVI], prof.
Te{ko je, zaista je te{ko, draga na{a Safija pomiriti se s neumitno{}u tvoga odlaska. Bit }e{ i ostati uvijek u na{im mislima, srcima i sje}anjima kao izuzetan prijatelj, saradnik i profesor. KOLEKTIV SREDNJE EKONOMSKE [KOLE SARAJEVO
N

prof. dr. MAHMUD \IKI]
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na Va{ dugogodi{nji rad, nepobjedivi i vedri duh. Ostat }ete upam}eni kroz generacije studenata kojima ste prenijeli svoje znanje, entuzijazam i snagu. Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a. Termin odr`avanja komemorativne sjednice bit }e naknadno ogla{en. Kolektiv Ma{inskog fakulteta Sarajevo
N

Danas, 7. aprila 2010. navr{avaju se 2 duge, tu`ne i bolom ispunjene godine od preranog preseljenja na ahiret na{eg voljenog sina, babe, brata i dajd`e

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e

MIHRE KERLA
Voljeni na{ Mihre, i druga godina pro|e, na{ `ivot se nastavlja, a boli kao i na dan tvog preseljenja. Jo{ uvijek ne mo`emo shvatiti da smo te tako rano izgubili. Ostalo je mnogo neizgovorenih rije~i, nedovr{enih djela, neispri~anih pri~a... Boli {to vi{e nikad ne}emo zajedni~ki u`ivati u smijehu, radosti, putovanjima... sve je izgubilo smisao bez tebe... Prerano si napustio i svoju majku kojoj si bio dika i razlog postojanja. Neutje{na je. Ostaje nam samo, voljeni na{ Mihre, da Uzvi{enog Allaha d`.{. molimo da ti se smiluje i obraduje vje~nim rahmetom i lijepim D`ennetom. Tvoji neutje{ni: majka Umija, sinovi Malik i Ensar, sestre Taiba, Mevlida i Vahida, sestri}i Mirza, Ala5515-1tt din, Haris i Mirnes i sestri~na Rialda

Danas se navr{ava tu`na godina od prerane smrti na{e drage

SLA\ANE - SLA\E STJEPANOVI]
Vrijeme nije lijek! Dani brzo prolaze, a ostaje praznina u du{i i tuga u srcu, suze u o~ima, sje}anje u mislima. Oprosti na{im suzama jer je te{ko misliti na tebe, a ne zaplakati. Ostat }e slika tvoja sa o~ima punim sjaja kao zvijezda sre}e... Zauvijek tvoji: suprug Aleksandar i k}erka Aleksandra

NED@ADE MAKSIMOVI]
U nama je ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
5517-1tt N

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e drage roditelje

Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ voljeni i nikada pre`aljeni brat

dragoj

[ABAN (HAJRE) [EHI] SAFIJI OKOVI]
HALIL (SULEJMAN) LILI] MU[A LILI], ro|. KULI]

S po{tovanjem i tugom, Ena i Dino Radon~i}
5489-1tt

7. 4. 2007 - 7. 4. 2010. 21. 2. 2001 - 7. 4. 2010. Zauvijek }ete ostati u na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: k}eri Salma i Fatima, sinovi Halid, Remzo i Salid sa svojim porodicama Hatma dova }e se prou~iti u petak, poslije d`ume namaza, u d`amiji u Go|enjima. 4566-1nd`

Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik... Tvoji: bra}a Hajrudin i Nesib i sestre Sida, Hajra, Fatima i Rahima sa porodicama
5508-1tt

60

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg rukovodioca

DU[ANKA (VLADE) MESI]

Uposlenici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo
N

POSLJEDNJI SELAM mom bratu, amid`i i djeveru

Danas se navr{ava tu`na godina od prerane smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

SEJDU (SEADU) HAMAMD@I]U
Ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj rahmet du{i. O`alo{}ena porodica Hamamd`i} - brat Hamo, snaha Sehija, brati}i \enan i Ado sa suprugama [ejlom, Majom i Alminom
5500-1nd`

na{oj dragoj profesorici

POSLJEDNJI SELAM

SLA\ANE SLA\E STJEPANOVI]
Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav ostavlja sje}anje koje nam niko ne mo`e uzeti. Tvoji: svekar Jovo, svekrva Kosa i zaova Biljana 5517-1tt

SEIDU (SEADA) HAMAMD@I]U
Ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}ena porodica Vra`alica Nura s djecom, unukama, 54501-1tt sestrom i zetom Mirvi} Sejom

Dana 7. 4. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog

SAFIJA OKOVI]
Dana{nji dolazak u {kolu }emo svi vje~no pamtiti. U holu na{e {kole nas je do~ekalo puno ljudi, stra{na ti{ina. Osjetili smo ogromnu bol vidjev{i va{u sliku u auli na{e {kole. Ove prostorije smo do ju~er dijelili zajedno. Bili ste na{ koordinator, na{ uzor. Duboko nas je pogodila vijest o va{em preranom preseljenju. Ali samo Allah d`.{. zna {ta je najbolje za vas. Hvala vam za sve. Vje~no }emo se sje}ati va{eg plemenitog lika. @ivjet }e u nama uspomene i znanje koje ste nesebi~no prenosili na nas. Neka vam je vje~ni rahmet i neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. U~enici III1 razreda sa razedenicom Eminom Karajicom
4582-1nd`

Dana 7. 4 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

HAMDO (RA[ID) MASLAN
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sje}anje na tebe `ivjet }e sve dok bude nas, onih koji te vole. Tvoji: Hajrudin, Fatima, Alan, Alisa i Senada
4552-1nd`

RIFETA (SMAJE) ^USTOVI]A
Zaborav ne postoji, samo postoji ljubav svih nas koji }e te se sje}ati cijeli svoj `ivot. Neka ti Allah podari sve D`enetske ljepote. Tvoja supruga Mel}a sa djecom
468-1mo

SJE]ANJE

KEMO KUMA[IN
7. 10. 2009 - 7. 4. 2010.
Dragi tata, oti{ao si u trenu i ostavio ogromnu prazninu, ali ostavio si mi i divne uspomene koje }e me uvijek podsje}ati na tvoju dobrotu i ljubav koju si mi nesebi~no pru`ao. Nedostaje{ mi... Voli te tvoja Ari!
4588-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj prijateljici

Danas se navr{ava godina od smrti na{e drage kolegice

SJE]ANJE

na kolegu taxistu

KEMO KUMA[IN
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Voli te tvoja sestra, Selmir i Veko
4589-1nd`

SAFIJI OKOVI]
Velika je praznina i tuga zbog tvog preranog odlaska. S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na na{u dragu heroinu. Vole te tvoje cimerke sa odjela C8 Teta Stanislava i Hod`i} Azra
4590-1nd`

SLA\ANE STJEPANOVI] SLA\E
Sje}anje na tebe `ivjet }e vje~no u nama, a tvoj dragi lik ostat }e u na{im srcima zauvijek. Tvoje kolege: Sandra, Sanel Mr|anovi} i Nijazeta i Enes Jasenica
4580-1nd`

[AKRAK SUAD - 867
Dragi Suade, nikad ne}emo zaboraviti tvoju plemenitost, po{tenje, razumijevanje koje si posjedovao prema svima, a posebno prema svojim kolegama sa {tanda Drvenija. Tvoje kolege: Salko, Huso, ^emo, Roga, Eso H., Mirza, Ako, Izet, Mudko, Sanin, Sejo, Senad, Eso P Memso .,
5497-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 7. april/travanj 2010.

61

Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 5. aprila 2010. godine u Kanadi umro na{ dragi

HASAN (HAJDAR) ^OLI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. aprila 2010. godine, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. aprila 2010. godine poslije ikindije namaza (u 17.00 sati) na mezarju Ni{an Jar~edoli.

SEID HAMAMD@I]
Neka ti je vje~ni rahmet i lahka zemlja. Tvoji: Omer, Mirjana, Alen, Zlatan i Damir
5519-1tt

O@ALO[]ENI: supruga Tema, k}erka Indira, sin Edin, unu~ad D`enita, Muris, Dino, Heidi, Allan i Emma, zet Mujo, snaha Ada, brat Ekrem sa porodicom, sestre Ramiza i Fikreta sa porodicama, {ura Hakija sa porodicom, svastike Halima, Tima i Munira sa porodicama, te porodice ^oli}, Spahi}, Hebibovi}, Sand`aktar, Uzun, Tkali~anec, Huskovi}, \elmo, Salihba{i}, Kuldija, Im{irija, Halvad`ija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (17.00 sati) u Himzarinoj d`amiji na Vi{njiku. 111 Ku}a `alosti: Vi{njik br. 3/I.

prof. dr. MAHMUD - MA[A \IKI]
Datum i vrijeme sahrane bit }e naknadno objavljeni. Ku}a `alosti: Branilaca Sarajeva 13/3. Porodica
5506-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj mom dragom dedi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[EVAL GOJAK SAFIJI (HALIM) OKOVI] RIFET (SABIT) FERIZOVI]
Od unuka Huse i unuke Azre
5492-1tt

Tvoji: Sakib, Senada, Kenan, Amer, Alma i Amila
4576-1nd`

preselio na ahiret u nedjelju, 4. 4. 2010. godine u Dablinu (Irska) u 46. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 4. 2010. godine u Dablinu u 13 h. O@ALO[]ENI: majka Bajra, supruga Sabina, sin Aldin, k}erka Ajla, bra}a sa porodicom Sinan, Salko, Sejfo, Naso, sestre sa porodicom Ibrima i [evala, snaha Vahida sa porodicom, punac Ferid i punica Enisa, porodice Gojak, Me{i}, Alomerovi}, Mehonji}, Bjelak, Kova~evi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 5510-1tt Tevhid }e se prou~iti istog dana Sarajevu u 14,00 h u d`amiji Hrasno.

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

KEMO KUMA[IN
7. 10. 2009 - 7. 4. 2010.
Ljubavi! Ja nikada vi{e ne}u biti kompletna, jer je pola mene umrlo s tobom onog tu`nog subotnjeg jutra! Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Voli te tvoja Goga Tevhid }e se prou~iti, 7. 4. 2010. u 14.00 sati, Pod Hridom 2.
4588-1nd`

SEID HAMAMD@I]
Uvijek }ete biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Va{i: Zajko, Amira, Kemal, Zehra i Adisa

ZEJNA (ZAHIROVI]) HAMAMD@I]
4587-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj profesorici ocu na{e kolegice Merime

na{em prijatelju

SAFIJI OKOVI]
14. 4. 1976 - 6. 4. 2010.

SEID HAMAMD@I]

SAFETU TUCI
Va{ `ivot nam ostaje kao vje~na inspiracija, a va{a smrt kao gorka opomena da i Bog uvijek uzima najprije one najbolje. Od uposlenika LOK - MKF
N

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodice: Dervi{evi}, Panjeta i Biberovi}
4581-1nd`

Krasite D`ennet kao {to krasite na{e sje}anje. Va{ IV1
4583-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 7. 4. 2010. navr{ava se 15 godina od prerane smrti mog ro|aka, {kolskog kolege i kom{ije

Danas se navr{ava tu`na godina od smrti na{e drage i nikad pre`aljene

ocu i puncu na{eg kolege i direktora

NIHAD BAJRI] - ^I]O
Lijepo sje}anje na tvoj plemeniti lik i na{e dje~ije i {kolsko dru`enje. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. Rusmir Huji} Ruca sa porodicom
4565-1nd`

SLA\ANE - SLA\E STJEPANOVI]
Vrijeme prolazi, godine bez tebe ostaju za nama, ali ljubav i sje}anje, kao bol i tuga {to nisi sa nama ostat }e zauvijek! Tvoji: majka Milena i sestra Dijana
5517-1tt

RAMIZU (RAME) ]OSIBEGOVI]U
Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi d`enet a porodici sabur. Zaposlenici JP „Bosanskohercegova~ke {ume“ Sarajevo
4568-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom ocu, dedi, svekru i zetu

SEID HAMAMD@I]
Bol nije u suzama, niti je u rije~ima. Bol je u na{im srcima u kojima }e{ ostati voljen i nikada zaboravljen. Tvoji: sin Adnan, unuke Adna i Abela, snaha Jasminka i 5518-1tt {ura Huso

babi, dedi i svekru

svekru i dedi

SEID HAMAMD@I]
Tako brzo, tako naglo nestade sa ovog svijeta, ode na ljep{i i vje~ni, ali tvoj lik i tvoja dobrota ostaju vje~no u nama. Tvoji: sin Eldin, snaha Aida i unuk Kenan
5518-1tt

SEID HAMAMD@I]
Sa ovog svijeta idu dobre du{e brzo, zato znaj da si ti jo{ uvijek sa nama. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Snaha Almedina, unuci Elmedin i Aldin
5518-1tt

62

Srijeda, 7. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

Dana 4. 4. 2010. godine u 68. godini preselio je na ahiret

FAHRUDIN (ABAZA) ISAKOVI]
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 7. 4. 2010. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici u 16.30 sati, poslije ikindije namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Zehrudin i Haris, k}erka Melisa, zet Andrew, unu~ad, sestre Zehrija, Zahida, Fahrija i Hajrija, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
180-1ze

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEID (SEID) HAMAMD@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. aprila 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. aprila 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sinovi Adnan i Eldin, snahe Almedina, Jasminka i Aida, unu~ad Elmedin, Aldin, Adna, Abela i Kenan, bra}a Hamo i Omer, sestre Tugica, Nura i Seka, snahe Sehija, Mirjana i Acana, zet Hal}o, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ura Husein, tetke sa porodicama, te porodice Hamamd`i}, Zahirovi}, Dundovi}, Ga~anin, Pand`a, Kadri}, Vragora, Kapi}, Dervi{evi}, Hrnji~i}, Vra`alica, Mehidi}, @uti}, Had`ovi}, Glavinka, Lupi}, Spre~o, Ferizovi}, Putri}, Trnka, Putarek, Arapovi}, Delali}, Muji}, Ruvi}, Teftedarija, Gabelji}, Suljki}, Tissier, Vrani}, Jusup, Ro~evski, Plakalo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Mehmeda Mujezinovi}a br. 28. 111

RIFET (SABIT) FERIZOVI]
preselio na ahiret u utorak, 6. aprila 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. aprila 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred [kole u Boljakovom Potoku sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Sejda, sin Sabit, k}erke Rifeta, Fikreta, Hajra i Subha, snaha Jasmina, zetovi Jusuf, Avdo, Hamdo i Kasim, unu~ad i praunu~ad, brat Hakija sa porodicom, sestre Latifa, Fadila i Mevzeta sa porodicama, svastika Ajnija sa porodicom, te porodice Ferizovi}, Grapki}, Prutina, Husi}, Be{o, Bekto, Salihovi}, Dugalija, Rami}, Ali}, Kadri}, Brutus, Musli}, Be}irovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Gora`danska br. 24.
5492-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
Tvojim se vjenima, Gospodine, `ivot mijenja, a ne oduzima! Svidjelo se Bogu u svoj Dom pozvati svoga slugu sve}enika Vrhbosanske nadbiskupije

[A]IRA BARAKOVI], ro|. BREKO
(1926 - 2010)
preselila na ahiret u [vedskoj 28. 3. 2010. godine u 85. godini. D`enaza i ukop su obavljeni u nedjelju, 4. aprila 2010. godine u Pridvorcima, Trebinje. U nedjelju, 11. aprila 2010. godine u 15.30 sati u porodi~noj ku}i u Pridvorcima prou~it }e se tevhid. O@ALO[]ENI: sestra Nazifa, sin Mirsad, snahe Fata i Jasmina, unu~ad Sanita, Sanela, Mahmut, Milada i Mustafa, praunu~ad, brati}i, brati~ne, djeveri~ne, zetovi, te porodice Barakovi}, [ainovi}, Breko, Bu~uk, Rami}, Hajdarevi}, ]atovi}, ]eman, Had`iahmetovi}, Jalov~i}, Had`ovi}, Be{ovi}, Avdi}, Nikontovi}, ]emal, Zund`o kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Sin Mirsad sa porodicom
PTT

Mons. dr. JULIJANA KOZINOVI]A
(Slimena kod Travnika, 29. 4. 1918 - Carabietta (CH), 02. 04. 2010) Javljamo sve}enicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima Vrhbosanske nadbiskupije, Pokojnikovoj rodbini, bli`njima i znancima da }e sv. Misa zadu{nica biti 7. travnja 2010. godine u 11.00 sati u katoli~koj kapeli na groblju Bare u Sarajevu, a nakon toga u 12.00 sati ukop Pokojnika na istom groblju u sve}eni~koj grobnici. Uskrsli Kriste, daruj mu `ivot vje~ni! Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZAJIM (EMIN) OMEROVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. 4. 2010. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 4. 2010. godine u 13.30 sati na porodi~nom mezarju Voljevica - Bratunac. O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sin Semir, snaha Minela, unuka Almina, sestra Samira sa suprugom Almirom i djecom Samir i Almira, sestre Muhi} Hasnija i Rami} Sajma sa porodicama, snahe Omerovi} Rajfa sa porodicom i Refka sa porodicom, brati} Mensur sa porodicom, te porodice Omerovi}, Me{i}, Husi}, Malagi}, Omerbegovi}, Tankovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji Bojnik. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Sarajeva - ispred d`amije Bojnik, sa polaskom u 8.30 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAZBO (]AMIL) BOGU^ANIN
preselio na ahiret u utorak, 6. aprila 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. aprila 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: supruga Selima, sestre Emira, Hajru{a i Emina, sestri}i i sestri~ne, svastika Ibrima, te porodice Bogu~anin, Daci}, D`ankovi}, Latovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Trebevi}ka br. 137.

111

Dnevni avaz
Dana 5. 4. 2010. godine preminuo je u 94. godini. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 7. april/travanj 2010.

63

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUHAMED - HAMA GREBO
NOSILAC PARTIZANSKE SPOMENICE 1941. Posljednji ispra}aj }e se obaviti u srijedu, 7. 4. 2010. godine u 14.15 sati iz Komemorativnog centra na gradskom groblju Bare. OPRA[TAJU SE SA TUGOM: supruga Zlata, djeca Zdravko i Zdravka, unuci Ognjen, Mladen, Jana i Asja, zet Rade Jevti}, snaha Ognjenka Finci, te porodice Grebo, Had`iosmanovi}, Dizdarevi}, Bogojevi}, Markovi} i Salahovi} 111 Ku}a `alosti: ul. Husrefa Red`i}a br. 2.

SUVAD (HUSEIN) [AKRAK
iznenada preselio na ahiret u nedjelju, 4. aprila 2010. godine, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. aprila 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: majka Fahrija, supruga Zumreta - Zumra, sinovi D`anir i D`enan, brat Sulejman - Memen, sestra Amela, punac Kemal, brati} Sa{a, brati~na Danijela, sestri} Nedim, tetka Suvada, zet Mustafa, svastike Suvada, Mirsada i Kija, {ure had`i Galib, Be}ir i Emir - Pera sa porodicama, Zejfa sa djecom, amid`i} Smail, amid`i~ne Fatima i [ida, porodice [akrak, Mandra, Bu~o, [vraki}, Jamakovi}, Had`ali}, Atlibegovi}, Lujnovi}, Karad`a, Katica, \idelija, Orhan, Misirli}, Misirlija, Kadri}, Zubetljak, Kurtovi}, Krivili}, D`aka, Hod`i}, Ajanovi}, Gvozden, Abaza i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji 111 ^ebed`ije.

SAFIJA (HALIM) OKOVI]
preselila na ahiret u utorak, 6. 4. 2010. u 34. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 7. 4. 2010. poslije ikindije namaza (16.45 sati) u haremu d`amije Butmir, a ukop }e se obaviti na mezarju SUHODOL BUTMIR. O@ALO[]ENI: majka Jasmina, brat Fuad, amid`e Osman i Atif, dajd`a Ismet, tetke Fatima i Igbala, strine had`i Bisera, Behija i Fazila, dajd`inca Mubera, amid`i}i Zakir, Sakib i Muamer, amid`i~ne Zakira i Nud`ejma, dajd`i~ne Alma i Azra, teti}i Senad, Muamer i Melvin, teti~ne Sabina, Jasmina i Adela, te porodice: Okovi}, Stamboli}, Pezo, Zorlak, Du~i}, Mahmutovi}, Kadi}, Salihspahi}, Gojak, [eko, ]enanovi}, Su{a, Hubijer, Alihod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Butmir. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Grbavi~ka 129), sa polaskom u 15.30 sati.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, saradnike i kom{ije da je na{ dragi

RA[ID - RA[O (MUSTAFE) HASANBEGOVI]
preminuo 5. 4. 2010. godine u 71. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 7. 4. 2010. godine u 13.30 sati iz ateisti~ke kapele na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Zlatan, pastorak Mimo sa porodicom, svastika Zlata, ne}akinje Sla|ana i Svjetlana sa porodicama, kumovi Nada i Mustafa sa k}erkom Lelicom, porodice Hasanbegovi}, Bukvi}, Omerovi}, Rizvanbegovi}, Ljubovi}, Kulenovi}, Pa{i}, Tanovi}, Perovi}, Kojovi}, Ali{pago, Ali}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61/9.
111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

NED@AD (EDHEM) [I[I]
preselio na ahiret dana 6. 4. 2010. godine u 62. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 7. 4. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Zup~i}i. Tevhid }e se prou~iti istog dana nakon podne namaza u mektebu Zup~i}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sin Jasminko, k}erka Aida, zet Alem, unuci Sanel i Sanin, brat Muhamed, sestre Sabaheta i Mehdija, porodice [i{i}, Kobiljar, Veli}, Kova~evi}, Polimac, Kurtovi}, Medo{evi}, Karaosmanovi}, Stijakovi}, Jamakovi}, ^engi}, 264-1go Palo, Garaplija, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ESAD (MEHMEDA) KUDIN
tragi~no preminuo dana 3. 4. 2010. u 49. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 4. 2010. u Koprivni kod Zenice, iza podne namaza. O@ALO[]ENI: supruga Nisveta, sinovi Rijad i Edin, k}erka Nejra, bra}a Salko, Amir, D`evad i Amir Omeragi}, te sestra Sejka sa porodicama, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije iz Gora`da i Zenice
179-1ze

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, sestra i nana

had`i KIMETA HAD@IEMINAGI], ro|. MUMINOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 4. aprila 2010. godine, 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. aprila 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Mehmed, k}erka Mediha, brat Seid sa porodicom, sestra had`i Hikmeta sa porodicom, snahe, unu~ad sa porodicama, praunu~ad, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i sa porodicama, te porodice Had`ieminagi}, Muminovi}, Jabu~ar, Had`isejdi}, Gu{alovi}, Kalamuji}, Torbi}, Me{inovi}, [iljak, Kari}, ^aji}, Kuzek, Hasanbegovi}, Lokvan~i}, Hrnji}, Ba{i}, Okanovi}, Zild`i}, Kari{ik i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Stara Breka. 111 Ku}a `alosti: Bardak~ije br. 17.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

RAMIZ (RAMO) ]OSIBEGOVI]
preselio na ahiret u utorak, 6. 4. 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 4. 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Kopi{anj - Had`i}i. O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sin Muharem, k}erke D`evada i Sabina, snaha Sabina, zetovi Ahmet i Red`o, unu~ad Amila, Amir, Dinela, Edin, Emela, Ilma i Melisa, brat Smail, sestre Devlija i Alja, snahe Behija i Naza, {ure Hamed i Mustafa, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice ]osibegovi}, ]osovi}, Sejdi}, Deli}, Porovi}, Alihod`i}, Pr{e{, Kosovac, Modri}, Spahi}, Veljovi}, Ba{i}, Agovi}, ^an~ar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u gradskoj d`amiji Had`i}i.

SADIJA (D@EMAILA) EMRI]
preselila na ahiret 6. 4. 2010. godine. Mjesto i vrijeme d`enaze }e biti naknadno objavljeni. O`alo{}ena porodica Emri}
4591-1nd`

Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi suprug, otac, dedo, amid`a, daid`a, svekar i zet

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

ZI]RIJA ^AMO ZIKO
iz Bile}e
preselio na ahiret 6. aprila u Danskoj u 77. godini. Vrijeme d`enaze }e biti naknadno objavljeno. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Naza, sin Emir, k}eri Amela i Amira, unu~ad, zet, snaha, te porodice ^amo, Brkovi}, ]orda, Sari}, Kapid`i}, [ehi}, Bibi}, Zuki}, Spahi}, Avdi}, Zeki}, ^ampara, D`ankovi}, \apo, Isovi}, Ze~i}, Babovi}, Meki}, Bajramovi}, Pa{i}, Bijedi}, Br~i}, Jaganjac, Dilberovi}, 2825-1sh Dizdarevi} i Red`i}

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Hajrudin [uman, odlaze}i predsjednik

Problem sa Sarajevom je - jako Sarajevo
Ako ne odemo u Evropu, to }e i}i na obraz igra~a
To da Hajrudin [uman odlazi sa mjesta predsjednika Sarajeva, znalo se ve} odavno. ^ekala se samo sjednica Skup{tine, koja }e to ozvani~iti i imenovati nove ljude u upravu kluba s Ko{eva. No, [uman je odlu~io da ne ~eka. Odlazi odmah pa }e Sarajevo do 22. aprila, za kada je zakazana sjednica Skup{tine, biti bez predsjednika. - Idem zato {to sam takav kakav sam. Nismo pobijedili u Lakta{ima, tamo smo, prakti~no, izgubili titulu. No, nisu samo Lakta{i, tu je dosta stvari protiv kojih se vi{e ne mogu boriti ka`e [uman.

64

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

sport

IGRA BROJKI Skor Amara Osima u dva mandata na klupi @eljezni~ara

Od 153 utakmice izgubio samo 28
Od 2001. do 2003. osvojio dvije {ampionske titule i dva Kupa
@eljezni~ar je, nakon povratka Amara Osima na klupu, ponovo do{ao u priliku da se bori za trofeje, koji su po~eli sakupljati pra{inu na Grbavici upravo nakon {to je njegov prvi mandat okon~an smjenom ujesen 2003. godine.

[uman: Pritisci na klub

Svi protiv nas
Doskora{nji prvi ~ovjek kluba s Ko{eva dodao je kako se nada da }e svojim potezom skinuti klub sa zuba Nogometnog saveza BiH. - Mo`da Savezu vi{e smetam ja nego klub. Imam dojam da su svi protiv Sarajeva, sve komisije Saveza, i Takmi~arska, i Discipli-

bar rezultat, ali je problem u tome {to jako Sarajevo smeta Savezu i kojekakvim strujama oko kluba. Sada, kada idem, nadam se da }e malo popustiti i pritisci na klub - govori [uman.

Prvi mandat
Pogled na Osimovu statistiku na klupi „Plavih“ otkriva neke, za na{e prilike zaista fascinantne podatke. Naime, dana{nji trener je u svim takmi~enjima (Premijer liga, Kup BiH i evropski kupovi) do sada vodio @elju u 153 utakmice i ostvario je

Izgubili titulu
Kakva je budu}nost kluba s Ko{eva, malo ko mo`e pretpostaviti, ali [uman tvrdi da sa Sarajevom ne}e biti problema.

Statistika
111
utakmica igrao je @eljo pod Osimovim vodstvom u Premijer ligi BiH

Osim: @eljo se opet bori za trofeje

Godine }e pokazati rezultate na{eg rada
Na rad uprave koju je vodio [uman, a koja se na kraju svela samo na dva ~ovjeka, navija~i su konstantno imali prigovore. Upitan kako bi ocijenio svoj rad na mjestu predsjednika Sarajeva, [uman je odgovorio: nska, i Apelaciona... Evo, svi su svjedoci da Stefan Gavari}, igra~ zbog kojeg je nastala sva pometnja oko utakmice u Tuzli, ponovo normalno igra. Gdje je tu etika? A, s druge strane, de{avaju se Lakta{i u kojima se sudije i`ivljavaju na Sarajevu. Crveni kartoni koje sudija poka`e igra~ima Sarajeva, vi{e im zna~e nego da sude godinu. Protiv toga se, zaista, vi{e ne mogu boriti - govori [uman. [ta je problem sa Sarajevom? - Problem je jako Sarajevo. Imali smo sve preduvjete da napravimo historijski iskorak. Imali smo plan da Sarajevo u|e u grupnu fazu nekog evropskog takmi~enja. To je iskorak, a ne izlazak u Evropu kao posmatra~. Dokazali smo da mo`emo biti uspje{ni i da u Evropi mo`emo napraviti do- To }e re}i Skup{tina. Podnijet }u joj svoj izvje{taj pa neka vidi, mada mislim da }e trebati godine da se vide rezultati na{eg rada. Mi smo radili, a nismo se hvalili. Ono {to je bilo do mene i {to se moglo uraditi, uradilo se ka`e [uman. - Klub }e napredovati, Sarajevo ne ~ini pojedinac. Nova uprava }e izabrati novog trenera. Prijedlog koji }e oti}i pred Skup{tinu je da u klub do|u svi prijatelji i da pomognu stabilizaciji. U Lakta{ima smo izgubili titulu, ali nismo Evropu i ne vjerujem da }emo. Administrativno }emo ispuniti sve uvjete za plasman u evropske kupove, a smatram da Sarajevo ima ekipu koja to na terenu mo`e osigurati. Ako ne uspije, onda je to podba~aj igra~a koji ide njima na obraz - tvrdi [uman. Sada ve} biv{i predsjednik Sarajeva ka`e kako ipak ne}e okrenuti le|a voljenom klubu. - Ne}u prestati dolaziti na Ko{evo. Dolazio sam uvijek, a to }u i nastaviti. Navijat }u za Sarajevo i reprezentaciju BiH - ka`e M. TANOVI] [uman.

68
pobjeda je ostvario

18
susreta je izgubio

94 pobjede, 33 remija i 28 poraza, uz gol-razliku 287:125. Za vrijeme koje je u prvom mandatu proveo na klupi @elje, od prolje}a 2001. do jeseni 2003., sa ekipom je zavr{io tri prvenstva i osvojio dvije titule (2001. i 2002.) te jednom bio drugi (2003, {ampion Leotar). U te tri godine @eljo je tri puta bio u finalu Kupa, osvo-

Pozitivan bilans u Evropi
U evropskim utakmicama Amar Osim vodio je @eljezni~ar 11 puta i ima pozitivan bilans - {est pobjeda, dva remija i pet poraza. U sezoni 2001./2002. @eljo je izgubio u prvom pretkolu Lige {ampiona od Levskog (0:4 u Bugarskoj, u revan{u 0:0). Naredne sezone pro{ao je dva pretkola Lige {ampiona, protiv islandskog Akranesa (3:0, 1:0) i norve{kog Lilestroma (1:0, 1:0), a ispao od engleskog Njukasla (0:1, 0:4). Ekipa je nastavila takmi~enje u Kupu UEFA, protiv Malage u prvom me~u bilo je 0:0, a u [paniji 1:0 za doma}ina. U sezoni 2003/2004 @eljo je u pretkolu Kupa UEFA izbacio kiparski Anortozis (1:0, 3:1). Zatim je izgubio od {kotskog Hartsa u Edinburgu, 0:2, a nakon tog me~a, Osim je dobio otkaz.

jio je dva trofeja (2001. i 2003.), a jednom je pora`en u finalu (2002, osvaja~ Sarajevo). U Premijer ligi, @eljezni~ar je pod vodstvom Osima odigrao 111 utakmica, zabilje`io 68 pobjeda, 25 remija i 18 poraza, uz gol-razliku 217:86 te 229 osvojenih bodova. Debitirao je 31. marta 2001. na utakmici sa Krajinom, koju je @eljo dobio sa 8:0, a do kraja sezone i osvajanja {ampionske titule u 15 utakmica „Plavi“ su pobijedili 11 rivala, tri puta su remizirali i jednom izgubili (od Jedinstva). U sezoni 2001./2002. @eljezni~ar je osvojio titulu sa skorom od 19 pobjeda, 5 remija i 6 poraza i uz gol-razliku 60:26 (62 boda). Sezonu poslije, @eljo je bio drugi (24 pobjede, 10 remija i 4 poraza, gol-razlika 66:24). Osim je dobio otkaz nakon slabog starta u sezoni 2003./2004., nakon dvije pobjede, dva remija i tri poraza (gol-razlika 10:9).

Nakon 21. kola ove sezone, @eljezni~ar ima 12 pobjeda, 5 remija i 4 poraza i golrazliku 32:15.

Kup BiH
Kada je rije~ o Kupu BiH, Osim je u sezoni 2001/2002 vodio ekipu u ~etvrtfinalu protiv Olimpika (4:0, 0:0), zatim u polufinalu protiv [irokog Brijega (1:0, 2:1) i u finalu protiv Sarajeva (3:2). Naredne sezone do finala je stigao nakon {est pobjeda, jednog remija i poraza, a onda je izgubio od Sarajeva (1:2). @eljo je 2003. osvojio Kup nakon {to je u finalu dobio Leotar (0:0 u Trebinju, 2:0 na Ko{evu). Skor iznosi {est pobjeda, dva remija i dva poraza. Po~etak idu}e sezone donio je ispadanje iz Kupa od Kozare (0:2), a ove je stigao do polufinala sa ~etiri pobjeda i dva remija. Osimov ukupan skor u Kupu iznosi 20 pobjeda, {est remija i pet poraza (gol-razZ. [ARI] lika 60:26).

Borac ulazi u seriju va`nih me~eva

Ni`e cijene ulaznica za doma}e utakmice
Nakon {to su u susretu protiv Zrinjskog u Mostaru do`ivjeli najte`i ovosezonski poraz (0:3), fudbaleri banjalu~kog Borca prepustili su sarajevskom @eljezni~aru prvo mjesto na tabeli Premijer lige BiH. Oba rivala imaju isti broj bodova (41), ali „Plavi“ sa Grbavice imaju bolju gol-razliku. Pred Banjalu~anima je serija veoma te{kih i zna~ajnih me~eva, u kojima, jednostavno, nemaju pravo na kiks. Prema rije~ima trenera Zorana Mari}a, Mostar se mora {to prije zaboraviti, a ekipa u potpunosti oporavinstvu pa u Kupu, oba puta u Banjoj Luci. Potom }e za Borac uslijediti mo`da i najzna~ajnije gostovanje ovog prolje}a, na sarajevskoj Grbavici. Iako je blizu 17. april i okr{aj sa @eljom, u taboru Banjalu~ana potpuno su okrenuti me~evima sa Slavijom, u subotu pa u srijedu. Oba ova susreta igrat }e se u ve~ernjim terminima, od 19 sati. Upravni odbor Borca odlu~io je da do kraja sezone snizi cijene ulaznica za sve utakmice. Tako }e ulaznica za zapadnu tribinu ko{tati 5 KM umjesto dosada{njih 8, a za isto~nu 3 S. K. umjesto 4 KM.

Nakon sezone u engleskom ni`em rangu

Njukasl se vra}a u Premijer ligu
Nakon jedne sezone u ni`em rangu takmi~enja, Njukasl }e se vratiti u englesku Premijer ligu. „Svrake“ su osigurale povratak u elitni razred, jer tre}eplasirani Notingem nije uspio savladati Kardif pa su na taj na~in osigurale najmanje drugu poziciju, koja direktno vodi u Premijer ligu. Tako je u me~ sa [efild junajtedom u ponedjeljak nave~er Njukasl u{ao kao novi premijerliga{, {to je proslavio pobjedom od 2:1. Pet kola prije kraja sezone Njukasl ima {est bodova vi{e od Vest Bromvi~a, a 17 (M. T.) od Notingema.

Stevanovi}: Borac se `eli iskupiti za debakl u Mostaru

ti za predstoje}i dvoboj sa Slavijom, sa kojom }e Borac

u samo pet dana dva puta odmjeriti snage, u prve-

sport

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

65

Selektor u potrazi sa stoperima

REPREZENTATIVCI Ibi{evi} o golgeterskom postu i krizi Hofenhajma

Cijela ekipa ne igra dobro, a meni je kao napada~u najgore
Ponovo nas ukopavaju odluke koje se prave za vrijeme me~a Nema sukoba Salihovi}a sa trenerom
Vedad Ibi{evi} je sa Sejadom Salihovi}em i Hofenhajmom u velikoj krizi. Na{ reprezentativni napada~ odigrao je svih 90 minuta protiv Volfsburga u visokom porazu od 0:4. Nedjeljni debakl samo je nastavak slabih rezultata koje posti`e ekipa koja je pro{le sezone bila najprijatnije iznena|enje Bundeslige.

Su{i} razgovarao sa Sudi}em
Odbrambeni igra~ Malmea izrazio `elju da nastupi za BiH
Mladi stoper {vedskog prvoliga{a Malmea Jasmin Sudi} mogao bi se na}i na spisku reprezentacije Bosne i Hercegovine za prijateljske me~eve sa [vedskom 29. maja u [tokholmu i sa Njema~kom 3. juna u Frankfurtu. Sudi} je standardni prvotimac Malmea i igra na poziciji desnog stopera. U dosada{nja tri kola odigrao je svih 270 minuta, a njegov je tim ostvario dvije pobjede i remi. On je i povremeni U-21 reprezentativac [vedske i morao bi promijeniti nogometno dr`avljanstvo ako bi pristao da igra za reprezentaciju na{e zemlje. Sa ovim talentiranim igra~em u ponedjeljak je telefonom razgovarao selektor Safet Su{i}, koji je o devetnaestogodi{njaku dobio najbolje preporuke. Sudi} nam je ju~er potvrdio da je zadovoljan razgovorom sa Su{i}em, ali da }e odluku o nastupu za BiH donijeti narednih dana, nakon {to se

Sudi}: Standardni prvotimac {vedskog kluba

Nismo zrela ekipa
- Ne funkcioniramo onako kako treba. Na momente igramo dobro, ali smo neefikasni. Prvih pola sata bili smo bolji od Volfsburga, ali onda primimo gol. Onda nas ponovo ukopaju odluke koje se prave za vrijeme me~a. Umjesto da krenemo po 1:1, primimo jo{ dva gola. Nismo zrela ekipa. To je o~igledno. Moramo na}i rje{enje kako da se izvu~emo iz krize - ka`e Ibi{evi} u razgovoru za „Dnevni avaz“. Na{eg napada~a su na-

posavjetuje sa svojim roditeljima. Sekretar za reprezentovanje nogometa u NSBiH Munib U{anovi} je ve} kontaktirao sa Sudi}em prije nekoliko mjeseci, a u ponedjeljak mu je poslao i izjavu o `elji da igra za BiH, koju bi Sudi} morao potpisati. Sudi} nema ni bh. paso{ i do me~eva sa [vedskom i Njema~kom trebalo bi rije{iti te administrativne prepreke te ~ekati dozvolu FIFA-e za nastup A. NOVALIJA za BiH.

Nakon prozivanja navija~a Valjadolida

Medunjanin demantirao pijanku u Salamanki
Valjadolid je skoro siguran putnik u Drugu ligu [panije, a nervoza u i oko kluba je sve ve}a. Na meti navija~a u me~u sa Viljarealom na{ao se i na{ reprezentativac Haris Medunjanin. Njemu se sa tribina zvi`dalo, jer su mediji prenijeli informaciju da se no} uo~i me~a sa Espanjolom (0:0) u dru{tvu saigra~a provodio u Salamanki. Medunjanin je na provokacije uzvratio nepristojnom gestom, {to je izazvalo jo{ ve}i bijes navija~a. Nakon utakmice, Haris je demantirao izlazak u Salamanku, ali se navija~ima izvinio za, kako je kazao, nepromi{ljenu gestu. - Sa Peleom i Manu~om (Manucho) bio sam kod

Te{ko na}i motivaciju
Do kraja Bundeslige cilj Hofenhajma je da ostvari jo{ poneku pobjedu, pogotovo na doma}em terenu, gdje je ove sezone prosuo dosta bodova. - Te{ko je na}i motivaciju u ovakvoj situaciji. No, zbog na{ih navija~a, moramo zbiti redove i poku{ati odigrati jo{ nekoliko dobrih utakmica. Ve} sada, protiv Kelna je prilika da im priu{timo malo radosti ka`e Ibi{evi}. kon me~a sa Frajburgom (1:1) javno kritizirali trener Ralf Rangnik (Rangnick) i sportski direktor Dirk Ritmiler (Rittmuller), jer je bio sebi~an u jednoj situaciji pred protivni~kim golom. - Ispala je sasvim nepo-

Medunjanin: Izvinio se navija~ima

Ibi{evi} u skoku sa D`ekom i golmanom Hasom

(Foto: AP)

trebna situacija koju su oni zakuhali. Poslije mi se sportski direktor izvinio. Trener mi nije ni{ta morao re}i, jer me zamijenio na poluvremenu. Bila je jedna situacija u kojoj sam bio sebi~an i donio sam pogre{nu odluku. I bez mene je ekipa odigrala lo{e jo{ 45 minuta i sretno smo do{li do boda u

Selektor se odli~no uklopio
Ibi{evi} se biranim rije~ima prisje}a prvog okupljanja reprezentacije pod vodstvom Safeta Su{i}a i pobjede nad Ganom (2:1). Ka`e da je bio prezadovoljan. - Selektor se odli~no uklopio sa nama i prvo okupljanje je bilo odli~no. Atmosfera je bila sjajna, kao i uvijek. Sada jedva ~ekam prijateljske utakmice po zavr{etku sezone, pogotovo onu sa Njema~kom. To }e nam biti od koristi, jer }emo vidjeti gdje smo u odnosu na ekipe koje igraju na Svjetskom prvenstvu govori Ibi{evi}.

utakmici koju smo trebali izgubiti. Mislim da su njih dvojica malo neiskusno postupili, jer su mediji jedva do~ekali da naprave jo{ ve}u pometnju - ka`e Ibi{evi}. Nakon me~a sa Volfsburgom, desilo se obratno. Rangnika je kritizirao Sejad Salihovi}, jer je trener u poluvremenu promijenio taktiku.

Devet golova
- Bio sam sa Sejom kada je davao tu izjavu. Rekao je da nismo trebali mijenjati taktiku nego igrati kao u prvom poluvremenu. Imaju ovdje jedne novine koje uvijek tra`e crnilo i onda su izokrenuli cijelu izjavu. Sejo je poslije popri~ao sa trenerom i nikakvih problema nije bilo.

Ibi{evi} se nije upisao u strijelce od 27. februara, kada je zabio Herti (2:0). U Bundesligi je ove sezone postigao devet golova i namjestio {est svojim suigra~ima. Iako brojke govore druga~ije, na{ napada~ ne bje`i od toga da je u krizi. - Kada sam zabio 18 golova u 17 utakmica, bio sam produkt ekipe koja je igrala dobro. Ne poku{avam se pravdati, ali ne igramo dobro i, kao napada~u, meni je tu najgore. Nije mi jednostavno. O~ekivao sam da }e ova sezona biti te{ka nakon oporavka od povrede i duge pauze, ali nisam o~ekivao da }e ekipa imati ovakve probleme, koji su se morali odraziti i na mene - poja{njava na{ sagovornik.
A. NOVALIJA

je ako smo slobodni narednog dana. Klub bi nas trebao podr`ati pred medijima i navija~ima. Oni koji nas optu`uju, trebali bi iznijeti neke dokaze, ali to se ne}e desiti, jer nismo bili u Salamanki. Nemam potrebu da bilo {ta dokazujem, a oni

Klemente novi trener
Medunjanin je u me|uvremenu ostao bez trenera, jer je Onesimo San~ez (Sanchez), nakon samo dva mjeseca na klupi, dobio otkaz. Valjadolid je u posljednjih 10 kola osvojio samo {est bodova i ku}e i igrali smo se na „playstationu“. Nismo iza{li u Salamanku. Nakon svega, izgledamo krivi i svi bi `eljeli vjerovati da su za lo{e igre krivi izlasci i alkohol, ali to nije ta~no. Nikada ne izlazimo prije utakmice, tek ponekada poslizauzima 19. mjesto na tabeli, sa sedam bodova zaostatka za sigurnom zonom. Uprava Valjadolida je ju~er poslije podne za novog trenera imenovala Havijera Klementea (Jav(M. T.) ier Clemente). koji nas optu`uju, morat }e nam se izviniti - rekao je Medunjanin priznav{i da nije dobro reagirao na zvi`duke sa tribina. Kapiten Valjadolida Alberto Markos Rej (Marcos Ray) stao je u odbranu na{eg (A. N.) reprezentativca.

Man~ester j. - Bajern
Stadion Old traford u Man~esteru. Sudija: Nikola Ricoli (Italija). Prva utakmica: Bajern - Man~ester junajted 2:1. MAN^ESTER: Van der Sar, Nevil, Ferdinand, Vidi}, Evra, Valensija, Fle~er, Kerik, Skols, Park, Berbatov. Menad`er: Aleks Ferguson. BAJERN: But, Lam, Van Bojten, Demikelis, Bad{tuber, Altintop, Van Bomel, [vajn{tajger, Riberi, Miler, Roben. Trener: Luis van Gal.

66

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

sport
Pjani}: Lion nadomak polufinala

Bordo - Lion
Stadion „[aban Delma“ u Bordou. Sudija: Undijano Valjenko ([panija). Prva utakmica: Lion - Bordo 3:1. BORDO: Karaso, [alme, Sane, Zijani, Tremulinas, Pla{il, Dijara, Gufran, Gurkuf, Vendel, [amak. Trener: Loran Blan. LION: Loris, Revejer, Kris, Bumsong, Sisoko, Tulalan, Pjani}, Gonalon, Bastos, Gomi, Delgado. Trener: Klod Puel.

LIGA PRVAKA Ve~eras druga dva revan{-me~a ~etvrtfinala

Man~ester po osvetu ipak bez Vejna Runija
Ferguson ne}e riskirati sa najboljim igra~em
Nakon dvije minute me~a na Alijanc areni, izgledalo je da }e Bajern u ~etvrtfinalu Lige prvaka protiv Man~ester junajteda zavr{iti kao Milan. No, rani gol Vejna Runija (Wayne Rooney) nije pokolebao Nijemce. U predstavi kakvu odavno nisu prikazali, Bavarci su nadma{ili svoje mogu}nosti i ostvarili veliku pobjedu (2:1) pogotkom Oli}a u sudijskoj nadoknadi. Za Man~ester, sve se promijenilo. Runi se povrijedio, u Engleskoj su proteklog vikenda izgubili od ^elzija prvu poziciju. Bez strijelca 34 gola ove sezone, Junajted je mnogo slabiji tim. Iako su britanski mediji objavili da bi on ve~eras mogao zaigrati, menad`er Aleks Ferguson

Lion protiv Bordoa brani dva gola prednosti

Skols i Altintop: Bajern nikada nije izgubio na Old trafordu

(Alex) ju~er je izjavio da nije spreman da riskira sa Runijevim nastupom. U startnoj postavi ponovo }e biti Dimitar Berbatov, koji je ove sezone zabio svega 12 golova.

Povratak Robena
Mo`e li Junajted pobijediti Bajern, ekipu koju je samo jednom bacio na koljena, u finalu 1999. u Barceloni i ekipu koja do sada na Old trafo-

rdu nikada nije izgubila? - Bajernu se treba skinuti kapa za nastup u prvoj utakmici. No, siguran sam da }e ve~eras biti druga~ije. Moramo preokrenuti situaciju, ali to smo radili mnogo puta do sada - ka`e Rajan Gigs (Ryan Giggs). Bajern dolazi na Old traford nakon {to je pokazao ko je gazda u Njema~koj. Pobjeda u Gelzenkirhenu, ostvare-

na sa desetoricom igra~a, otvorila je Bavarcima vrata do titule. Osim toga, u postavu se vra}aju oporavljeni Arjen Roben (Robben) te Bastijan [vajn{tajger (Bastian Schweinsteiger), koji je bio suspendovan za prvi me~. Upitan je nastup Danijela van Bojtena (Daniel Buyten), koji se povijedio u subotu. U drugoj ve~era{njoj utakmici Lion na{eg Miralema

Pjani}a tra`i potvrdu ulaska u polufinale. Prvi okr{aj francuskih klubova pro{le sedmice ostavio je Bordo na koljenima. Prednost od 3:1, trenutna forma dva kluba i evropska tradicija u potpunosti su na strani Liona, pa se ~ini da }e Bordou, uz dobar nastup, trebati i dosta sre}e da okrene stvari u svoju korist.

Bez Lopeza i Govua
Dok je Lion pro{log vikenda preuzeo prvo mjesto u Francuskoj, Bordo je nanizao tri poraza u svim takmi~enjima, uklju~uju}i i onaj iz finala Liga kupa od Marseja. Da su u naponu forme, „@irondinci“ ne bi bili bez {ansi, ali su one ovako, izgleda, dosta male. Ono {to je bilo najve}a

Bordoova prednost - odbrana - pretvorilo se u manu. - Odbrana je do sada pravila razliku i to je utjecalo na cijeli tim. U ovim te{kim trenucima mo`e se vidjeti kakve pojedince imamo. Ako imaju karakter, poka`u ga na terenu. No, trenutno ne vidim mnogo dobrog - zabrinut je trener Loran Blan (Laurent Blanc). Dok se Bordou u ekipu vra}a Alu Dijara (Alou Diarra), Lionu }e nedostajati Lisandro Lopez i Sidni Govu (Govou). Trener Klod Puel (Claude) odmarao je dosta igra~a ovog vikenda, ali je Lion ipak pobijedio u Renu (2:1). Oba me~a po~inju u 20.45 (M. T.) sati.

Iranke izba~ene zbog marama Guereru kazna i do 100.000 eura!
Iranska `enska selekcija izba~ena je sa prvih Olimpijskih igara mladih na osnovu FIFA-inog diskriminatorskog pravila, kojima se zabranjuje no{enje marama na utakmicama. Iranski olimpijski komitet odbacio je mogu}nost da nogometa{ice ove zemlje nastupe bez islamskog hid`aba pa je selekcija azijske zemlje izba~ena sa takmi~enja, a umjesto nje, mjesto na turniru dobio je Tajland. Prema pravilima FIFA-e, fudbaleri na terenu mogu nositi samo dres, {orc, ~arape (M. T.) i kopa~ke.
Hamburg }e svog napada~a Paola Guerera (Guerrero) `estoko kazniti za incident koji je napravio u poluvremenu utakmice protiv Hanovera, u kojoj je njegov tim remizirao 0:0. Peruanski fudbaler je, naime, bocom pogodio navija~a u glavu, jer ga je kritizirao dok je napu{tao teren. Njema~ki klub saop}io je samo da }e kazna biti te{ka, ali „Hamburger Abendblatt“ procjenjuje da }e ona biti {esterocifrena, dok je „Bild“

Diskriminatorski odnos FIFA-e

Nakon {to je pogodio navija~a bocom
ju~er objavio da je rije~ o sumi izme|u 50.000 i 100.000 eura. Guerero mo`e o~ekivati i kaznu Njema~ke fudbalske asocijacije, koja je po~ela istragu o ovom predmetu. (M. T.)

sport

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

67

LIGA PRVAKA Poznat prvi polufinalista

Inter izbacio Moskovljane
Jedini pogodak na me~u postigao Holan|anin Snajder
Murinjo: Za{to ne ka`u istinu
(Foto: AFP)

Trener Intera se obru{io na CSKA

Murinjo: Rusi se slu`e trikovima
Uo~i sino}nje revan{utakmice ~etvrtfinala Lige prvaka u Moskvi trener Intera @oze Murinjo (Jose Mourinho) o{tro se obru{io na CSKA. Portugalskom stru~njaku zasmetalo je to {to CSKA u subotu nije igrao svoj liga{ki me~. Utakmica Moskovljana protiv Zenita odgo|ena je zbog toga {to ruska policije nije mogla garantirati sigurnost. Ipak, Murinjo ne misli da je to stvarni razlog. - CSKA je ve} u~inio ne{to da nas dobije, nije igrao u subotu. Ovakav trik nedavno je protiv nas napravio i Milan nakon ~ega sam im ~estitao. To je bilo inteligentno s njihove strane. Rusi su, jednostavno, mogli re}i istinu zbog ~ega je me~ odgo|en. Ako me pitate da li bih radio kao trener u Rusiji, re}i }u da bih, ali samo na klupi CSKA, jer je to klub koji, o~ito, mo`e odga|ati utakmice prema svojim `eljama - negoduje Murinjo. Tu nije bio kraj. Portugalcu smeta vje{ta~ka trava na stadionu Lu`njiki. - To je samo njihova prednost. Ako Ligu prvaka po~nu 32 ekipe od kojih 31 igra na prirodnoj, a jedna na vje{ta~koj travi, ko tu pravi gre{ku, Rusi ili svi mi - upitao je Murinjo. (M. T.)

Detalj s me~a: Snajder poga|a iz slobodnog udarca

(Foto: AP)

Fudbaleri italijanskog Intera prvi su polufinalisti Lige prvaka, savladav{i ju~er u Moskvi doma}i CSKA sa 1:0. Inter je i u prvom me~u odigranom u Milanu pobijedio ruskog predstavnika (1:0). Pogodak odluke postigao je Holan|anin Vesli Snajder (Wesley Sneijder) ve} u {estoj minuti iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara. Nakon primljenog gola, Moskovljani su poku{ali odmah izjedna~iti, ali Japanac Keisuke Honda nije uspio iskoristiti centar{ut Pavela Mamajeva.Rusi su u

CSKA 0 (0:1) 1 Inter
Stadion Lu`njiki u Moskvi. Gledalaca: 65.000. Sudija: Stefan Lanoj (Francuska). Strijelac: 1:0 - Snajder (6). @uti kartoni: Odiah, Mamejev (CSKA), Stankovi} (Inter). Crveni karton: Odiah (CSKA, drugi `uti). Prva utakmica: Inter - CSKA 1:0, dalje ide Inter. CSKA: Akinfejev, A. Berezucki, V. Berezucki (14. Odiah), Igna{evi~, [~enikov, Honda (77. Rahimi}), Semberas, Mamajev, D`agojev, Gonzalez, Necid (71. Gilherme). Trener: Leonid Slucki. INTER: Cezar; Maikon, Lusio, Samuel, Zaneti, Kambijaso, Snajder (86. Muntari), Stankovi}, Eto, Milito (74. Baloteli), Pandev (63. Kivu). Trener: @oze Murinjo.

23. minuti imali najve}u priliku, Necid je pucao iz okreta, zamalo pored gola. Do kraja prvog dijela CSKA je poku{ao dva puta preko Alana D`agojeva. Na po~etku drugog poluvremena ruski klub ostaje sa deset igra~a na terenu. Nigerijac ^idi Odiah (Chidi) zaradio je drugi `uti karton i morao je put svla~ionice, nakon ~ega Moskovljani nisu uspjeli anulirati prednost Intera. Na{ reprezentativac i ~lan CSKA Elvir Rahimi} u{ao je u igru u 77. minuti. (A. Dr.)

Na pomolu razmjena

Benzema u Milan, Pato u Real
Madridski Real i italijanski Milan dogovorili su se da u ljetnom prijelaznom roku naprave trampu prema kojoj }e Brazilac Alehandre Pato (Alexandre) pre}i u „kraljevski klub“, dok }e Francuz Karim u obrnutom smjeru. [panski dnevnik „Sport“ tvrdi da je sporazum postignut nakon {to je uprava Reala odlu~ila da na kraju sezone proda Benzemu. Za njega je, navodno, zainteresiran Milan, ali je, kako Italijani ne mogu izdvojiti 30 miliona eura obe{te}enja, dogovoreno da Benzemu plate u - Patu. (M. T.)

Dario Puri}, prvo ime ^elika

Nakon ~etiri pobjede, mnogo je ljep{e pogledati tabelu
Ne namjeravam vi{e `uriti u inozemstvo, ka`e veznjak zeni~kog kluba
Povratak veznjaka Darija Puri}a sa pozajmice iz ~e{kog Libereca pokazao se najboljim potezom ^elika u zimskom prijelaznom roku. Puri} igra vrhunski nogomet (2 gola, 4 asistencije) i bez dileme je, uz Emira Obu}u (4 gola), bio najva`niji igra~ zeni~kog tima u dosada{njih {est utakmica proljetnog dijela sezone. - Drago mi je {to su ljudi zadovoljni. Zadovoljan sam i ja, ali je mnogo va`nije da cijela ekipa igra dobro. Nakon ~etiri pobjede, mnogo je ljep{e pogledati tabelu. Nadam se da }emo u narednom kolu sa gostovanja protiv Olimpika, na kojem zbog kartona ne}u igrati, donijeti barem bod. Onda bi i naredni me~, protiv Sarajeva na Bilinom polju, bio pravi derbi - ka`e 23-godi{nji Puri}, koji dodaje da se mnogo dobrih stvari ove zime poklopilo ^eliku. - Do{lo je nekoliko iskusnih i dobrih igra~a, prije svega mislim na Obu}u i Samira Duru. Osim toga, kvalitetno smo se pripremili - ka`e Puri}. Nakon povratka iz ^e{ke, Puri} je produ`io ugovor sa ^elikom za jo{ {est mjeseci i ka`e da se ovog ljeta skoro sigurno ne}e ponovo otisnuti u pe~albu. Poku{ao je prije dvije godine iz Modri~e u OFK Beograd, ljetos iz ^elika u Liberec... - Ovdje mi je dobro i `elim odraditi ugovor do kraja mada uvijek postoji mogu}nost transfera u slu~aju da klub dobije pravu ponudu. Meni se ne `uri - ka`e Puri}. V. B.

Pato: Od sljede}e sezone u Realu?

Prema tvrdnjama engleskih novina

[amak potpisao za Arsenal

Sloboda osokoljena bodom iz Grada~ca

Na Zrinjski sa najja~im snagama
Trebao nam je pozitivan rezultat na strani, ka`e Adnan Osmanhod`i}
Fudbaleri tuzlanske Slobode samo su dva puta ove sezone ostali nepora`eni, u prvom kolu na Ko{evu protiv Sarajeva (1:1) i u subotu u Grada~cu protiv Zvijezde (2:2). Nakon subotnjeg remija, igra~i su dobili dva slobodna dana, a od ju~er su ponovo u pogonu. Zbog odsutnosti trenera Vlatka Glava{a, trening je vodio Adnan Osmanhod`i}. - Trebao nam je jedan pozitivan rezultat na strani. Uspjeli smo u Grada~cu ostati nepora`eni. Taj nam je bod veliki podstrek za nastavak prvenstva. Dobar rezultat protiv Zvijezde moramo potvrditi u doma}im utakmicama. Prva u nizu je sa Zrinjskim. Aktuelni prvak uvijek je protiv nas na Tu{nju igrao otvoreno i napada~ki pa zato moramo biti krajnje oprezni - rekao nam je Osmanhod`i}. Stru~ni {tab Tuzlaka mo}i }e za subotnji me~ ra~unati na sve svoje raspolo`ive snage, uklju~uju}i i Igora Mostarli}a i Merseda Malki}a koji su zbog kartona propustili Zvijezdu. - Respektujemo Zrinjski, koji je bio uvjerljiv u derbiju protiv Borca. Ipak, nadam se pobjedi i skora{njem bijegu iz opasne zone - dodaje E. M. Osmanhod`i}.
[amak: Dobit }e 13,5 miliona eura

Engleski premijerliga{ Arsenal potpisao je ~etverogodi{nji ugovor sa prvotimcem francuskog Bordoa Maruanom [amakom (Maruane Chamakh), objavio je britanski dnevnik „Daily Mail“.

[amak }e, kako je navedeno, pre}i u Arsenal bez obe{te}enja, jer mu u junu istje~e ugovor sa Bordoom. Za ~etiri godine u Arsenalu napada~ selekcije Maroka }e, navodno, dobiti skoro 13,5 miliona eura. (M. T.)

68
RUKOMET U Be~u obavljen `rijeb svih kupova

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

sport

Prvak Evrope protiv HSV-a
Terzi}ev Vesprem igrat }e sa [ari}evom Barcelonom u ~etvrtfinalu Lige prvaka
Miladin (desno) sa bra}om Luka~ i Meki}em

Ni{ta od UFC karijere

Ibro Miladin ostaje u d`udu
Fokus na nastupima na Svjetskom i Evropskom prvenstvu studenata
Ibro Miladin bio je najavljen kao novi bh. borac u ultimejt fajtu. Za debi je imao zakazanu borbu protiv Kristijana Golubovi}a za kraj ovog mjeseca. No, nakon {to je njegov protivnik man, jer sam se pripremao puna ~etiri mjeseca, ali to nije ono {to sam o~ekivao. Odustao sam od toga - ka`e Miladin. Akcent je, za ovu godinu, stavio na nastupe na Svje-

Bolje je {to se ne}u boriti sa Golubovi}em
Miladin je trebao nastupiti na takmi~enju „Oktagon u Sarajevu“ i boriti se protiv Kristijana Golubovi}a, ~ovjeka koji je javnosti mnogo poznatiji po onome {to je ~inio s one strane zauhap{en u Srbiji, Miladin je, u me|uvremenu, odlu~io ostati u d`udu, sportu u kojem je izuzetno uspje{an. Pro{log vikenda osvojio je bronzanu medalju na Evropa kupu u Sarajevu i tako i rezultatski nagovijestio {ta }e u budu}nosti biti u njegovom fokusu. - Htio sam da se borim u UFC-u. Potpuno sam sprekona nego u sportu. Golubovi} je trenutno u zatvoru. - Ispostavilo se da se taj ~ovjek nije okrenuo sportu onako kako se govorilo. Bolje je {to do tog me~a ne}e do}i - priznaje Miladin. tskom i Evropskom prvenstvu studenata. - ^lan sam Bosne, koja je najbolja ekipa u BiH. Imamo dobre trenere, a uz mene su i veoma kvalitetne kolege Topuz, bra}a Luka~, Meki} i Jahi} pa nema sumnje da }u se mo}i veoma dobro pripremiti za ova takmi~enja, ali i za odbranu titule balkanskog prvaka - smatra Miladin. N. D.

U Be~u je ju~er obavljeno izvla~enje parova ~etvrtfinala rukometne Lige prvaka te polufinala Kupa EHF, Kupa pobjednika kupova i ^elend` kupa. Branilac naslova prvaka Evrope Sijudad Real sastaje se u ~etvrtfinalu Lige prvaka sa HSV-om. U njema~kom okr{aju igrat }e Rajn-Nekar Leven i Kil, dok }e se Barcelona Danijela [ari}a sastati sa ma|arskim Vespremom Mirsada Terzi}a. Posljednji ~etvrtfinalni par ~ine ^ehovski medvjedi i Monpelje. Prve ~etvrtfinalne utakmice na rasporedu su izme|u 21. i 25. aprila, a uzvratne izme|u 28. aprila i 2. maja. U ostalim evropskim takmi~enjima igraju se polufinala, a parovi su: Kup pobjednika kupova: Gumersbah - Navara, Steaua - Granoljers; Kup EHF: Naturhaus - Lemgo, Flensburg [afhauzen; ^elend` kup: Sporting - Slovan, Bolonja (N. D.) - Kvidzin.

Sijudad Realu na putu ka odbrani titule stoji njema~ki HSV

Glumac vlasnik tima

Banderas predstavio ekipu za Moto 2 prvenstvo
[panski glumac Antonio Banderas u ponedjeljak je slu`beno predstavio svoj novi „D`ek i D`ons“ tim, koji }e se takmi~iti u novom Moto 2 prvenstvu, koje }e zamijeniti dosada{nju klasu od 250 kubika. - Uvijek sam pratio ovaj sport. Kada se pojavila mogu}nost da se uklju~im, nisam oklijevao. Od trenutka kada mi je predlo`en projekt, znao sam da }u se uklju~iti - rekao je Banderas, koji ima zbirku motocikala. Za svoj tim anga`irao je kao voza~e sunarodnjaka @oana Olivea (Joan) i Amerikanca Kenija Nojesa (Kenny Noyes). Prva utrka ovogodi{njeg Svjetskog prvenstva u motociklizmu vozi se 11. aprila u Kataru. (N. D.)

Hokeja{i Bosne pora`eni uutakmica u hoMariboru U Mariboru je odigrana prijateljska
keju na ledu izme|u juniorskih sastava (U-16) slovenskog Maribora i sarajevske Bosne. Doma}i Maribor bio je bolji i slavio sa 12:3. Strijelci za Bosnu bili su Damir Nikulin (2) i Kenan Korjeni}.

Banderas: Nije oklijevao

(Foto: Reuters)

sport

Dnevni avaz, srijeda, 7. april/travanj 2010.

69

KO[ARKA Bosna u Ligi 6 do~ekuje Slobodu

Porazi, naro~ito onaj kakav su pretrpjeli ko{arka{i Bosne ASA BH Telecom u pro{lom kolu Lige 6 za prvaka BiH u gostima protiv [irokog TT kabeli (77:104), lije~e se samo pobjedama. Sarajevskim „Studentima“ danas je zbog toga imperativ savladati Slobodu (18 sati, dvorana Zetra), jednu od ekipa koja ne spada u najvi{i red favorita, ali je svakako sposobna da iznenadi svakog rivala. - Sloboda je u naletu. Pobjedama nad Igokeom i Zrinjskim potvrdila je kvalitet. Odli~no su uigrani, gaje kolektivnu igru i kroz ~este promjene odbrane tra`e prostor za kontranapad kako bi na najbolji na~in iskoristili mladost i polet svojih igra~a - ka`e trener Bosne Dejan Pare`anin.

Imperativ pobjede pred „Studentima“ Djuku titula pred
Duel Tomasa (Djuk) i Hejvorda (Batler)

Spektakularni finale NCAA lige

Protiv [irokog smo primili ~ak 104 poena, {to je nedopustivo, ka`e trener Pare`anin

70.000 gledalaca
Utakmica zbog koje miruju i NBA ko{evi, donijela je ~etvrtu titulu u historiji NCAA univerzitetske lige ekipi Djuka, koja je u velikom finalu savladala Batler sa 61:59 pred ta~no 70.930 gledalaca na Lukas oil stadionu u Indijanapolisu. Publika je prisustvovala pravoj drami, koju je sa zvukom sirene za kraj poku{ao dodatno za~initi igra~ Batlera Gordon Hejvord (Hayward), ali je sa pola terena pogodio obru~, a ne i mre`icu pa je prednost ostala na strani favoriziranog Djuka. Centralna figura novog prvaka bio je krilni ko{arka{ Kajl Singler (Kyle) sa 19 poena i osam skokova. Trener Djuka i aktuelni ameri~ki selektor Majk Kri`evski (Mike Krzyzewski) odmah po zavr{etku me~a demantirao je prelazak u Nju D`ersi netse, koji su mu, navodno, ponudili 15 miliona dolara godi{nje, ~ime bi postao najbolje pla}eni NBA trener.
(E. J.)

D`ekson ka`njen An|eles lejkersa dolara sa 35.000 Fil D`ekTrener NBA prvaka Los
son (Phil Jackson) ka`njen je sa 35.000 dolara (pribli`no 51.000 maraka), jer je u medijima kritizirao su|enje u porazu svog tima protiv San Antonio sparsa (81:100). D`ekson, koji je sa 12 miliona dolara godi{nje zarade najbolje pla}eni NBA trener, a sa deset titula i najtrofejniji, rekao je da su se, „nakon nekoliko prigovora njegovih igra~a, sudije u drugom poluvremenu okrenule protiv Lejkersa“. D`eksonov ugovor istje~e ovog ljeta i jo{ je neizvjesno ho}e li 64-godi{nji stru~njak ostati na kormilu „Jezerana“.

Tabela
Parovi 4. kola Lige 6 za prvaka BiH: Danas: Bosna ASA BH Telecom Sloboda (18 sati), ^apljina Lasta - Zrinjski HTM (19). Sino}: [iroki TT kabeli - Igokea.
1. [iroki 2. Igokea 3. Sloboda 4. Bosna 5. Zrinjski 6. ^apljina 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 3 3 266:215 249:209 268:264 228:241 235:262 188:243 6 5 5 5 3 3

Kojadinovi}: Problemi sa povredom

(Foto: S. Jordamovi})

[to se ti~e njegovog sastava, Pare`anin nagla{ava da je o~ito da ekipa mora podi}i nivo igre u odbrani. - Protiv [irokog smo primili ~ak 104 poena, {to je nedopustivo. Zbog toga smo treninge izme|u dva

me~a iskoristili kako bismo unaprijedili taj segment ka`e Pare`anin te dodaje da, zbog povreda i bolesti, ponovo ne mo`e ra~unati na najja~u postavu. - Zlatko Jovanovi} ima temperaturu i dva dana nije

trenirao. Povreda lista i dalje mu~i Feliksa Kojadinovi}a, kojeg smo poku{avali {tedjeti u prethodnim me~evima. Ve} neko vrijeme van stroja su Aldin Klinac i Seid Hajri} - rekao je E. J. Pare`anin.

Najve}a NBA zvijezda propu{ta SP

D`ejmsu va`nije snimanje filma
Najve}a NBA zvijezda Lebron D`ejms (LeBron James) izjavio je da }e vjerovatno propustiti ovogodi{nje Svjetsko prvenstvo u Turskoj, gdje }e reprezentacija Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava poku{ati prvi put nakon 1994. osvojiti {ampionsku titulu. Kapiten olimpijskog tima SAD, koji je na OI-ju 2008. u Pekingu nadmo}no osvojio zlatnu medalju, obrazlo`io je to rekav{i da je pred njim „ljeto ispunjeno brojnim obavezama“, u koje spadaju snimanje jednog filma i potpisivanje novog ugovora. Naime, zvani~no najboljem ko{arka{u Lige (MVP) u julu istje~e ugovor sa Klivlend kavalirsima pa je mo-

Sloboda uo~i duela u Zetri

Doma}inu uloga favorita
Sa dvije uzastopne pobjede u Ligi 6 za prvaka BiH, ko{arka{i Slobode stvorili su dobre pretpostavke da se domognu polufinala plej-ofa. Istina, Tuzlaci te trijumfe moraju potvrditi i u narednim me~evima, naro~ito u svom Mejdanu protiv direktnih rivala za ~etvrto mjesto, ali su pokazali da mogu pomrsiti ra~une i favoritima. Na svojoj ko`i to je osjetila Igokea. Sloboda }e danas u dvorani Zetri poku{ati pru`iti {to ja~i otpor i Bosni ASA BH Telecom mada trener Senad Muminovi} ne krije da je doma}in apsolutni favorit. - Pred nama je jo{ jedna te{ka utakmica. Pored umora, brinu nas i povrije|eni igra~i. Hrn~i} osje}a posljedice nezgodnog pada na le|a, dok Halilovi}a i dalje mu~i sko~ni zglob. Zbog svega toga, nismo imali dovoljno vremena da se posebno pripremamo za me~ protiv Bosne, koja }e, nakon te{kog poraza u [irokom Brijegu, tra`iti `rtvu za iskupljenje. Naravno, ako nam se uka`e i najmanja prilika, poku{at }emo je iskoristiti, a da bismo do{li u tu poziciju, glavni uvjet je da odigramo dobro u odbrani - rekao je E. M. Muminovi}.
Muminovi}: Te{ka utakmica

D`ejms: Napu{ta li Klivlend?

gu}e da }e promijeniti klupsku sredinu. D`ejmsov ovosezonski prosjek iznosi sjajnih 29,7 poena, 8,5 asistencija i 7,2 skoka. SP }e biti odr`ano od 28. avgusta do 12. (E. J.) septembra.

Bh. rival izabrao selektora

O~ekuje se 3.000 djece

^erni preuzeo Ukrajince
Za novog selektora seniorskog tima Ukrajinski ko{arka{ki savez izabrao je trenera Kijeva Vitalija ^ernija (Vitaliy Cherniy). Ukrajina }e biti rival na{oj reprezentaciji u avgustovskim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2011. godine u grupi B, u kojoj su jo{ Makedonija, Ma|arska i Velika Britanija. Selektorska pozicija upra`njena je od pro{le godine nakon {to je Ukrajina pod vodstvom Valentina Melni~uka (Valentyn Melnychuk) uspjela u bara`u izboriti opstanak u A-diviziji evropske ko{arke. ^erni je prije tri godine bio pomo}ni trener u reprezentaciji, a trenutno uspje{no vodi prvoli(E. J.) ga{ki Kijev.

Osnovci se takmi~e u atletici
Kvalifikacijskim takmi~enjima u Zenici (7. april), Sarajevu (8. april), Tuzli (9. april) i Banjoj Luci (13. april) po~inje druga sezona „Nestle {kolske atletske lige“. U takmi~enjima u tr~anju na 60, 300 i 600 metara, skoku udalj, skoku uvis i bacanju kugle u~estvovat }e u~enici osnovnih {kola uzrasta od 9 do 13 godina. Organizatori o~ekuju u~e{}e skoro 3.000 mladih atleti~ara. Finale je 29. aprN. D. ila u Banjoj Luci.

SRIJEDA 7. 4. 2010.

20.35
NOGOMET, BHT 1

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

18.45

BUSINESS NEWS

19.05

UPITNIK

20.10

DEJANA, TALK SHOW

21.00

ZAPLE[IMO

20.00

FARMA

Liga {ampiona: Man~ester junajted - Bajern

16.20
SERIJA, OBN

Kralj Queensa
Keri `eli da se bavi promocijama, ali njen {ef joj ru{i snove, jer smatra da njen naglasak nije adekvatan za takav vid posla. Keri poziva Spensa da joj pomogne da popravi dikciju te da dobije posao koji odavno pri`eljkuje...

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Frenderi u~e slova, an. serija 09.15 Mini school 09.20 Otvori prozor, obr. pr., 29/30 09.35 Aladinove pri~e, an. s., 10/26 09.45 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, ig. s., 64/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 100/130, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. s., 3/40, r. 12.45 Ubistvo Aleksandra Kara|or|evi}a, strana dok. s., r. 13.15 Crta, politi~ki magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija, 10/26 Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi u~e slova, an. serija 15.35 Mini school 15.40 Dobro do{li u moju zemlju: Holandija, dok.program 15.55 Uradi sam, uradi sama 16.00 Frenderi u zemljama Evrope: [panija 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, igrana serija, 101/130 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Muzi~ki program 17.45 U me|uvremenu, bh. magazin 18.15 Euroimpuls, magazin 18.45 Business News 18.50 Moko, dijete svijeta, an.serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 TV Justice, sudska hronika 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Manchester United - Bayern, prijenos 22.45 BHT vijesti 22.55 Tema dana 23.30 Business News 23.35 Nogomet: Liga {ampiona, pregled 23.55 U me|uvremenu, bh. mag., r. 00.20 Euroimpuls, magazin, r. 00.50 Pregled programa za ~etvrtak
dje~iji program 20.05 @ivo i u`ivo, zabavno-muzi~ki program 21.30 Zabranjena ljubav, serijski program 22.15 Na kraju dana hronika 22.30 Klinika 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 57. epizoda, r. 10.00 Grimove bajke: Stoli}u, prostri se, crtani film 10.30 Pozitivna geografija: Dubrave, zabavni program, r. 10.55 Ekovizija, dokumentarni program, r. 11.25 Bh. pjesmarica, muzi~ki program, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 141. epizoda, r. 13.05 Dolina sunca, igrana serija, 142. epizoda, r. 13.50 Buddy Faro, igrana serija, 5. epizoda 14.45 Pregled Lige prvaka u nogometu, r. 15.25 Vijesti 15.30 Slatka tajna, igrana serija, 58. epizoda 16.20 Viza za budu}nost, igrana serija, 5. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 143. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 88. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.24 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 San ljetnje no}i, ameri~ki igrani film, /RP/ 22.20 Odgovorite ljudima, informativni program 23.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.55 Nogomet: Liga prvaka: Bordeaux Olympique Lyonnes, snimak 01.35 Ba{~ar{ijske no}i 2009., Koncert: Vlatko Stefanovski, 1. dio 02.30 Pregled programa za ~etvrtak
Poljoprivredne teme Na{a realnost Igrana serija Dnevnik Glas Amerike

07.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 Nimboli, 13/26, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kamera-PopCorn, 79/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.55 Sedam ratnika 02/21, igrana serija 14.20 Lonci i poklopci, kulinarski show 15.20 Top Shop 15.45 Exkluziv, zabavna emisija,r. 16.20 Kralj Queensa VIII, 13/23 (183/207), humoristi~na serija r. 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kamera-PopCorn, 80/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Dejana Talk Show 21.05 Distrikt, 02/23, igrana serija 22.05 Ucjena (16), film 00.55 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/
23.30 BH veza 00.00 Pregled programa

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.40 Ple{i, ple{i, igrana serija, 78. epizoda 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.01 Victoria, igrana serija 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Horizonti 14.35 Muzi~ki program 14.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 15.00 Zaple{imo!, zabavni program 16.24 Sport centar 16.25 Nijemi svjedok, igrana serija 17.30 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.08 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.45 Vitafon 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 43. epizoda 21.00 Zaple{imo, nominacije 22.00 SCI borac,igrani film 23.30 Nijemi svjedok, igrana serija 00.15 Sport centar 00.20 Zauvijek susjedi, igrana serija, 120. epizoda
20.00 TV panorama 20.30 O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija 21.30 Turizam plus 22.15 Bonaventura 22.45 Igrani program 23.30 Glas Amerike

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH netjutarnji program 10.00 Farma `ivo 11.00 Magi~na privla~nost 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma `ivo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 17.00 Farma `ivo 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuku Vasa, serija 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Magi~na privla~nost 20.00 Farma vtr 21.00 Paparazzo potjera 22.00 Farma`ivo 00.00 Mala crna knji`ica, film (Little black Book) 2004
23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph 23.50 Frame

TV Alfa
06.55 07.00 08.00 09.20 10.00 12.00 12.45 14.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.05 22.00 22.30 00.00 00.15 Alfa promocija Alfa mozaik Emisija Bonventura r. Emisija Na{e pravo r. Alfa mozaik Vijesti SMS ^AT SMS ^AT Vijesti U centru pa`nje - tema dana Rije~, slika, pokret 00387 Gostiona SMS ^AT Vijesti SMS ^AT Vijesti Jukebox

TV Kakanj
16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Trka kolica Frej`er, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga~iji pogled Svi vole Rejmonda, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Svjedok prirode Auto shop magazin Zabranjena ljubav, serija

TV Zenica
15.55 16.00 16.05 17.30 17.50 17.55 18.00 18.05 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 TV izlog Iz dana u dan O tome se govori, repriza Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica Oliverov twist Dobre srce Mali oglasi, obavje{tenja 22.00 Zabranjena ljubav, igrana serija

BN
18.25 19.00 19.30 20.05 20.10 21.00 21.55 Monitoring Sport fle{ BN monitor Marketing TV serija: Sponzoru{e Crno na bijelo Pazi mogu}e je

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 21.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Ljudi, doga|aji - vremeplov, dokum. prog. 21.50 Zabranjena ljubav, serijski program 22.35 Autovizija 23.00 Aktuelnosti r.

TV Mostar
15.00 TV vremeplov 16.24 Sport centar 16.25 Najbolje godine, igrana serija 26. epizoda 18.00 GRAD, revijalni program 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 43. epizoda 22.00 SCI borac, igrani film 23.00 Nijemi svjedok, igrana serija 27. epizoda

TV Bugojno
18.30 Dokumentarni program - Iz arhive 19.00 Informator Sje}anje 19.30 Razgovor s povodom - inf. program 19.55 Vijesti 20.00 Najbolje godine, igrani film 21.00 Muzi~ki program 22.00 SCI Borac, igrana serija

TV HEMA
19.00 Katalina & Sebastijan - serijski program - 92. epizoda 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Auto shop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Du{ica - Igrani film

TV USK
15.15 16.30 17.15 18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 Igrani film r. TV intervju (r) Gordost, igrana serija Veterani danas r. Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost TV liberty

TV KISS
15.50 17.50 19.00 19.25 19.30 20.00 Film Extra plus, r. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Presica: gost Zvonko Biljecki 21.00 Film

TVTK
18.30 Skrivena kamera zabavni program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.40 Bajke iz cijelog svijeta

TV Gora`de
17.05 SMS chat 19.00 Dnevnik Muzi~ki program

HIT TV
20.00 21.00 22.00 22.35 Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta

TV Cazin
19.00 Da se ispri~amo, repriza 19.30 Sportski mozaik, repriza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.15
SERIJA, HRT2

21.50 KONCERT RIBLJE ^ORBE

19.10 DIZANJE TEGOVA

16.15

FUDBAL

18.00

BARCA TV

15.00 DABROVA BRANA

22.00

PARIS HILTON

19.05 SVE [TO JE VA@NO

20.15 UVOD U ANATOMIJU

18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 19.50 Porodi~no blago, serija 20.40 Nezaboravne melodije, muzi~ki program 2. dio 21.20 Beokult, emisija iz kulture 21.50 Koncert Riblje ~orbe 1. dio

13.00 Bilijar 15.00 U@IVO: Dizanje tegova 16.30 U@IVO: Curling 18.00 U@IVO: Dizanje tegova 19.00 Eurogolovi 19.10 U@IVO: Dizanje tegova 20.00 Olimpijski magazin 20.30 Selekcija srijedom 20.35 Jaha~ki sport

13.30 Fudbal 14.00 Hokej na travu 15.15 Fudbal: Nacionalni {ampionat - Urava Reds - Shonan Belmare 16.15 Fudbal 16.45 Fudbal: Pumas Unam Cruz Azul 18.00 Australijski fudbal 19.00 Fudbal, pregled

15.45 Pregled argentinske lige 16.45 Fudbal mondijal magazin 17.15 Pregled Championship 17.45 NBA Live 18.00 Barca TV: Barcelona - Athletik Bilbao 20.00 NBA: Cleveland - Toronto 21.45 NBA Live 22.00 Barca TV: Remember the boss

15.00 Dabrova brana 16.00 Majka bradavi~asta svinja 17.00 Izgubljeni u Kini 18.00 Tajne Biblije 19.00 Je li to istina? 19.30 Zagonetni dosjei 20.00 Pokapanje kralja Tuta 21.00 Nürnberg: Su|enje Hermannu Goeringu

16.30 Real World: Hollywood 17.10 Teen cribs 17.40 3 from 1 18.00 Brand new 18.30 Just see mtv 20.00 Mtv express: Ramirez 21.20 Top 20 21.50 3 from 1 22.00 Paris Hilton’s my new bff 2 22.50 Peak season

15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no

14.00 Mi smo porodica 16.00 Pomo} na poslu 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Dobra `ena, serija

Urednica tabloida
Brent zaklju~i da je vrijeme da Lusi da do znanja da je on {ef. U me|uvremenu, Lusi kre}e u akciju kako bi sru{ila carstvo mogula muzi~ke industrije, a Don raskrinkava tajne ~uvenog politi~ara.

SRIJEDA 7. 4. 2010.
RTRS HRT1 HRT2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Puno razmi{ljate o svom ljubavnom `ivotu. Niste ba{ zadovoljni. Ipak, dolaze pozitivne promjene. 21. III - 20. IV Posao: Bilo bi dobro, ako mo`ete, pustiti da se sve razvija bez prevelikog razmi{ljanja. Rezultati su bolji od o~ekivanih. Zdravlje: Opustite se malo.
OVAN

20.10

[TIKLA

13.20

MCLEODOVE K]ERKE

13.35

PRIJATELJI

19.15

DNEVNIK

07.10 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Dolina sunca, tv novela **.** Mala tv 10.00 Plavi zmaj, crtana serija 10.25 Henrijeve zanimljive `ivotinje, program za djecu 10.50 Leonardo, crtana serija 11.05 Magna Aura, serija 11.30 Mts magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 Liturgija, dokumentarna serija 12.45 ^uvari Kosmeta III - Duboki Potok, dokumentarna serija, repriza 13.10 Uspon velikih sila - Francuska, dokumentarna serija 14.00 Klinika, serija 14.50 Herbarijum - kroton 14.55 Zoopis - delfin 15.00 Vijesti **.** Mala tv, repriza 15.10 Plavi zmaj, crtana serija 15.35 Henrijeve zanimljive `ivotinje, program za djecu 16.00 Panorama Isto~nog Sarajeva 16.30 Srpska danas 17.05 Dolina sunca, tv novela 18.00 Vje~nom ljubavlju, dokumentarni program 19.00 Miniskule, animirana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 [tikla, zabavni program 21.05 Nemam {ta da obu~em, zabavni program 21.30 Rt gnjeva, serija 22.15 Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ka emisija 23.15 Info profil

12.00 Dnevnik 12.15 Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.30 Moj grijeh, telenovela* 13.20 McLeodove k}eri 6, serija* 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 TV kalendar 14.35 Rije~ i `ivot: Kako glazbalom slavimo Boga?, religijski program 15.35 Hrvati u Rumunjskoj, dokumentarni film 16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti 16.20 Hrvatska u`ivo 17.35 Najslabija karika, kviz* 18.18 Kod Ane 18.33 Dolina sunca, telenovela* 19.15 LOTO 7/39 19.20 HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta, emisija pod pokroviteljstvom 19.22 Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 A sad u Europu! 21.00 Dossier.hr 21.50 Proces 22.20 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.25 Otvoreno 23.25 Vijesti 23.40 Poslovne vijesti 23.45 Vijesti iz kulture 23.55 e-Hrvatska 00.30 Znanstvene vijesti 00.50 Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* 01.35 Urednica tabloida 2, serija (15)* 02.15 Nabrijani 2, serija (15)* 03.00 Dossier.hr 03.45 A sad u Europu! 04.30 Hrvati u Rumunjskoj, dokumentarni film 05.00 Moj grijeh, telenovela*

07.40 TV vrti}: U{i Ninin kutak: Perlice od papira Vitaminix: Paprika* Luckaste pa~je pustolovine: Prizemljen* 08.10 Krava i Pile, crtana serija* 08.35 Ulica Somerset 11, serija za djecu* 09.00 Hannah Montana, serija za djecu* 09.25 Vip Music Club 10.00 Sutkinja Amy 6, serija 10.45 Lete}i Bud, ameri~ki film* 12.15 Poslovni klub 12.45 Skica za portret 13.00 Vip Music Club 13.35 Prijatelji 9, humoristi~na serija* 14.00 Kod Ane 14.15 Koga briga? Knji`evnost i mladi 14.45 TV vrti}: U{i Ninin kutak: Perlice od papira Vitaminix: Paprika* Luckaste pa~je pustolovine: Prizemljen* 15.20 Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* 16.05 e-Hrvatska 16.40 Znanstvene vijesti 17.00 Nogometni Kup Hrvatske emisija 17.25 Nogometni Kup Hrvatske: Hajduk - Dinamo, 1. poluvrijeme 18.20 Vijesti na Drugom 18.25 Vrijeme 18.30 Nogometni Kup Hrvatske: Hajduk - Dinamo, 2. poluvrijeme 19.15 Nogometni Kup Hrvatske emisija 19.35 U vrtu pod zvijezdama 20.10 Ve~eras... 20.15 Nogomet, LP - emisija 20.35 Nogomet, LP: Manchester Bayern, 1. poluvrijeme 21.30 Vijesti na Drugom 21.40 Nogomet, LP: Manchester Bayern, 2. poluvrijeme 22.35 Nogomet, LP - emisija i sa`eci 23.15 Urednica tabloida 2, serija (15)* 00.00 Nabrijani 2, serija (15)*

06.10 Na{i najbolji dani, serija 06.55 Jackie Chan, crtana serija 07.20 Jagodica Bobica, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 IN magazin 12.00 Na{a mala klinika, serija 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.15 IN magazin 18.50 Upitnik, kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Farma, reality show 23.05 Vijesti 23.20 Privatna praksa, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 Bra~ne vode, serija 01.20 Medij, serija (12)* 02.20 Ezo TV, tarot show (18)* 03.20 Uredski ubojica, igrani film (15)* 04.55 Medij, serija (12)* 05.40 IN magazin 06.10 Kraj programa

Ljubav: Nemojte prenagliti prilikom dono{enja va`ne odluke vezane za partnera ili vezu. Vladate 21.IV - 22.V situacijom. Posao: Mnoge stvari po~inju se rje{avati na va{e zadovoljstvo. Pogotovo ako ste spremni na kompromise. Zdravlje: Blistate punim sjajem.
BLIZANCI Ljubav: Potpuno ste u svom elementu. Vra}aju

BIK

se va{ stari {arm i zavodljivost. Prihvatite poziv za izlazak. Posao: Ne mu~ite se dokazuju}i koliko ste u pravu, kako su va{i planovi pravi. Pobjeda se, svakako, nazire. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostorije.
23.V - 22.VI

Ljubav: U vama se javlja `elja za bijegom i odmorom od svega i svih. Uklju~uju}i ~ak i voljenu osobu... 23.VI - 22.VII Posao: Finansijska situacija je vidno bolja. Za vas je to poticaj i dodatno ubje|enje da ste izabrali pravilno. Zdravlje: Osje}ate zamor.
RAK

Ljubav: Puno razmi{ljate o pro{losti. Analizirate i svoje i partnerove postupke. Rezultati vas ne zadovoljavaju. 23.VII - 22.VIII Posao: Mo`ete slobodno ra~unati na ne~iju finansijski pomo} u vezi sa planovima. Ni to vas ne ~ini zadovoljnim. Zdravlje: Rekreacija je prava stvar.
LAV

Ljubav: @udite za ljubavlju, ali `elje jo{ uvijek nisu ostvarive. Barem ne na na~in koji mo`e zadovoljiti va{a mjerila. 23.VIII - 22.IX Posao: U`ivjeli ste se u posao. Dajete sve od sebe, ali patite, jer vam se ~ini da to niko ne cijeni dovoljno. Zdravlje: Iscrpljeni ste.
DJEVICA

Ljubav: Kako se va{e emocije produbljuju, sve vi{e razmi{ljate o sretnoj budu}nosti uz voljenu 23.IX - 22.X osobu. Posao: Dolaze uvjeti koji donose mogu}nosti za vanrednu zaradu. Pred vama su zaista zamamne prilike. Zdravlje: Prili~no ste stalo`eni. uskladila otkucaje svog srca sa va{im. Oprez ako ste u vezi. 23.X - 22.XI Posao: Morate ulo`iti mnogo dodatne snage. Slijedi {irenje posla ili va{ih odgovornosti, {to vam i odgovara. Zdravlje: Dosta dobro.
STRIJELAC Ljubav: Ponovo ste sretno zaljubljeni, kao neka[KORPIJA Ljubav: U va{oj blizini postoji osoba koja bi rado

VAGA

17.05
SERIJA, RTRS

Dolina sunca
Nata{a ka`e Juranu da joj je Kristijan ponudio posao voditeljice u „Country klubu“ {to njega nimalo ne veseli jer to opet zna~i da }e biti konobarica. Eva ostaje zate~ena Gordanovom izjavom da je Minja kleptomanka. Andrija ka`e iznena|enom Juranu da je Sonja @aretova polusestra.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

Najbolje godine
Uvrije|ena Lorena ne usu|uje se u}i u ljubavnu vezu s Rankom koji se kune u pravu ljubav. Ru`a prijeti Loreni da se kloni Ranka. Zrinka i Damir dijele intimne trenutke uz opojna sredstva.

da. Bez obzira da li se radi o staroj vezi ili o novom partneru. Posao: Mogu}i su neo~ekivani problemi. Budite oprezniji, ne o~ekujte neku bitnu pomo} od svojih kolega. Zdravlje: Samo vam treba odmor.
23.XI-22.XII

Sci borac

Ljubav: Veseli ste, a va{ ljubavni `ivot na zavidnom nivou. Ako ste slobodni, trebalo bi da vi{e izlazite. 23.XII-21.I Posao: Ne dajte se smesti i krenite hrabro zacrtanim putem. Nije vrijeme za posustajanje, pasivnost, nerad. Zdravlje: Sve je dobro.
JARAC

22.00
HAYAT TV
Dobronamjerni genije stvara virtualnu rijaliti igricu u kojoj, nakon napada virusa, njegov unuk ostaje zato~en. Otac dje~aka ulazi u virtualni svijet igrice kako bi pobijedio virus i spasio sina prije nego {to i jedan i drugi ostanu zauvijek zarobljeni. Uloge: Don Dragon Vilson, Sintija Rotrok, Lorenco Lamas Reditelj: Art Kama~o

Mala crna knji`ica 00.00
PINK BH
Za Stejsi sve ide kao podmazano. Upravo je dobila posao kao producent lokalnog tok{oua i jedan je korak bli`e ostvarenju svog sna: da radi s Dajanom Souvejer. Uz to, prili~no je sigurna da je njen de~ko Derek onaj pravi ali ne mo`e da shvati njegov strah od ozbiljne veze. Uloge: Britani Marfi, Holi Hanter, Keti Bejts Reditelj: Nik Haran

Ljubav: Ovo je dinami~an, pa i uzbudljiv dan, a ljubav svuda oko vas. Odgovara vam {to ste mno22.I-19.II gima neodoljivi. Posao: Poku{ajte obuzdati poriv za tro{enjem. Bar dio novca koji imate ulo`ite u neki profitabilan posao. Zdravlje: Puni ste poleta. Ljubav: Na svu sre}u, po~injete vi{e cijeniti sebe. I voljena osoba dobro zna sve va{e vrijednosti. 20.II-2O.III Posao: Finansijski plodovi va{eg rada mogu ba{ danas po~eti da se naziru. Imate i jedan obe}avaju}i razgovor. Zdravlje: Forma se vidno pobolj{ava.
RIBE

VODOLIJA

FILM

FILM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sara-

jevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Rio de @aneiro blokiran

Poplave u Brazilu
RIO DE @ANEIRO - U poplavama i klizi{tima izazvanim obilnim ki{ama u brazilskoj dr`avi Rio de @aneiro poginula je najmanje 77 osoba, dok ih je 18 te{ko povrije|eno. Ovako obilne ki{e nisu zapam}ene u posljednjih 30 godina, isti~u lokalne vlasti. Grad Rio de @aneiro je blokiran zbog poplavljenih ulica.

Kanalis i Kluni: Veza nije mogla prebroditi ~este sva|e

Glumcu smetao Italijankin `ivotni stil

Optu`en za pronevjeru

KLUNI RASKINUO SA KANALIS
Ljepotica, s druge strane, bila ljubomorna na njegove prijateljice
LOS AN\ELES - Glumac D`ord` Kluni (George Clooney) navodno je, nakon devet mjeseci romanti~ne veze, ostavio svoju djevojku, italijansku ljepoticu Elizabetu Kanalis (Elisabetta Canalis). Svemu su, prema pisanju tabloida, krivi njeni pretjerani odlasci na zabave. Kako pi{u svjetski mediji, ljubav prema Kanalis navodno nije bila dovoljno jaka da par prebrodi ~este sva|e, do kojih je dolazilo zbog toga {to se 48-godi{nji Kluni nikako nije mogao pomiriti sa `ivotnim stilom svoje djevojke. Uz sve to, njemu su smetali ljubomorni ispadi Kanalis, jer je imao dosta prijateljica, a {pekulacije idu dotle da je Kanalis prigovarala glumcu zbog Klunijeve navodne ovisnosti o pokeru. Mogu}e je kako je jo{ jedan od razloga prekida slavnog para to {to je 31-godi{nja Kanalis Klunija, okorjelog ne`enju, svim silama `eljela odvu}i pred mati~ara.

Po~ela odbrana Hodorkovskog
MOSKVA - Biv{i ruski naftni tajkun Mihail Hodorkovski, koji je optu`en za pronevjeru 30 milijardi dolara, zatra`io je ju~er od suda da odbaci optu`nicu, jer je slu~aj „namje{ten“, a tu`ila{tvo nije uspjelo iznijeti uvjerljive dokaze protiv njega. Na po~etku izno{enja odbrane kazao je kako je nemogu}e ukrasti 350 miliona tona nafte, jer je to vi{e nego {to je „Yukos“ mogao proizvesti u periodu navedenom u optu`nici.

Godi{njica potresa u Akvili
AKVILA - Na desetine hiljada Italijana ju~er je odalo po~ast poginulima u razornom potresu, ja~ine 6,3 stepena po Rihterovoj skali, koji je prije godinu pogodio centralnoitalijanski grad. Ulicama razorenog grada u rano jutro no{ene su upaljene svije}e u znak sje}anja na 308 poginulih u katastrofi, prenose agencije. ^etiri povorke sastale su se ispred o{te}ene katedrale u Akvili, gdje su do~ekale 3.22 sata, vrijeme kada je potres skoro u potpunosti razorio upravno sjedi{te regije Abruco i ostavio 65.000 osoba bez krova nad glavom. Na sli~an na~in odata je po~ast `rtvama i u obli`njem mjestu Ona, koje je najvi{e o{te}eno u {irem podru~ju pogo|enom potresom. Tokom obje ceremonije govorili su premijer i predsjednik Italije Silvio Berluskoni (Berlusconi) i \or|o Napolitano (Giorgio).

Iskosa

Predebeo za zatvor
NJUJORK - Amerikanac D`ord` D`oliker (George Jolicker), te`ak 273 kilograma, koji se specijalizirao za prevare po restoranima, izbjegao je zatvor zbog prevelike te`ine. Naime, re~eno je da bi tro{kovi za njegov pritvor bili preveliki. D`oliker je naru~ivao ogromne porcije ~iji bi veliki dio pojeo prije nego {to bi se `alio na kvalitet i onda ih vra}ao odbijaju}i da plati.

Tibetanski lider zasadio drvo mira

(Foto: AP)

Dalaj-lama posjetio Sloveniju
MARIBOR - Tibetanski duhovni vo|a Dalaj-lama zasadio je ju~er drvo mira u Gradskom parku u Mariboru, a potom odr`ao predavanje gimnazijalcima, u kome je istakao da 21. stolje}e treba biti stolje}e dijaloga. Egocentri~no razmi{ljanje je zastarjelo, a ~ovje~anstvo mo`e pre`ivjeti samo ako je udru`eno, istakao je 74-godi{nji tibetanski vjerski poglavar. - Globalna ekonomija i `ivotna okolina nas povezuju, zbog ~ega je sada{njost bitno druga~ija od pro{losti - naglasio je on te je dodao kako, za razliku od 20. stolje}a, koje se odlikovalo nasiljem, ratovima i prolivanjem krvi, ovo stolje}e mora biti obilje`eno mirom i dijalogom.

Odata po~ast za 308 `rtava

(Foto: AFP)