RUKOMET

BiH protiv
Ma|arske i
Makedonije
@ELJEZNI^AR
Sve misli
okrenute
Zrinjskom
EKSKLUZIVNO Intervju Tomislava Karamarka
Ne postoji nikakva afera neovla{tenog prislu{kivanja hrvatskih
vlasti na podru~ju BiH, ka`e ministar unutra{njih poslova Hrvatske
Klinton o Strategiji za smanjenje nuklearnog naoru`anja
N
e postoji nikakva afera
prislu{kivanja, a pogo-
tovo ne neovla{tenog
prislu{kivanja hrvats-
kih vlasti na podru~ju BiH, kazao
je u intervjuu za „Avaz“ ministar
unutra{njih poslova RH Tomi-
slav Karamarko, o{tro negiraju}i
navode advokata Ante Nobila da
su njegovog klijenta, pomo}nika
ministra sigurnosti BiH Vjeko-
slava Vukovi}a, koji se tereti za
pomaganje u pripremanju terori-
sti~ke akcije, hrvatski obavje{tajci
nezakonito prislu{kivali. 5. str.
f8|8|0ĝ8|ëâ||
8N0 f0
8â|000800â
5
7
.

s
t
r
.
London: Na ro~i{tu i Vladimir Vuk~evi}
0â8â8
00|08â 0
0â8|Ě0
Upozorenja: Vakcinacija najbolja prevencija
00 808l0|l
080|Jl|0
êtë 0Jl0l
Skandal: Aktiviran propali prudski dogovor
08Ĝâë80 |N0ë|80
0I|NâJ0 l8I|IlI|
Mostar: Te{ka saobra}ajna nesre}a
Nâ8|8â 000|0
f00|80|â, 8l8|
0080Ĝl8 Ĝ|ë0I
Spektakli
1
6
.

s
t
r
.
Koraci za sigurniji svijet
Dnevni avaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik utorak, 13. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5244 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
20. i 21. strana
Velika nagradna
igra „Avaza“
Poruke
Klinton: Mi }emo raditi s na{im partnerima na poja~anju regionalne sigurnosne arhitekture (Foto: Arhiv „Avaza“)
4. strana
EKSKLUZIVNI PRILOG
Danas u
’Avazu’ ~itajte
’Lifestyle’
1
0
.

s
t
r
.
7
.

s
t
r
.
3
.

s
t
r
.
6
0
.

s
t
r
.
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 2
^ime su se sve bavili i ~emu su
slu`ili ratni KOS-ovi oficiri u redo-
vima Armije RBiH, kojima je na-
jja~a bo{nja~ka stranka u miru po-
vjerila resor sigurnosti, najbolje go-
vori slu~aj generala Rasima Deli}a,
koji je pune tri godine u Hagu doka-
zivao da nije po~inio zlo~ine za ko-
je je optu`en.
Ovih dana u javnost je procuri-
lo nekoliko „specijalnih informaci-
ja“ koje je u ratu o raznim koma-
ndantima, pa i o Deli}u, ispisivao
nekada{nji prvi bezbjednjak Armi-
je RBiH i dana{nji prvi bezbjedn-
jak Sulejmana Tihi}a, Fikret Musli-
movi}.
Borbena djelovanja
Ove „informacije“ bile su dio ar-
hiva ha{kih tu`ilaca dok je general
Deli} sjedio na optu`eni~koj klupi.
Naslovljena kao „Saznanja o ne-
doli~nom pona{anju Deli} Rasi-
ma“, informacija, koja je u posjedu
„Dnevnog avaza“, upu}ena je 2.
aprila 1993. godine tada{njem na-
~elniku [taba Vrhovne komande,
generalu Seferu Halilovi}u.
Muslimovi} je tra`io od na~e-
lnika da pozove Deli}a kako bi
ovaj dao „pismeno obja{njenje
na sve naprijed navedene poda-
tke“ koje mu je dostavio.
- ...Me|u borcima i oficirima kao
i me|u stanovnicima Vsiokog izgu-
bio je ugled jer se pona{a konformi-
sti~ki, tako da je nezainteresiran za
borbena dejstva. ^esto boravi u ka-
fanama i u hotelu, a u svoj stan je
instalirao i telefon koga ima i u ka-
ncelariji... - pi{e, izme|u ostalog,
Muslimovi} o Rasimu Deli}u.
Li~na imovina
Za „podatke“, kako Muslimovi}
naziva tra~eve i bljuvotine iznesene
o generalu Deli}u, a me|u kojima
su i oni da je „iz stana u Doboju
izvukao li~nu imovinu“ (valjda
ka{ike, vilju{ke, odijela, itd), Deli}
nikada, sigurno, ne bi ni saznao da
se s njima nije suo~io u Hagu.
Ka`u da je tada general Deli}
naprosto zanijemio, jer mu je Mu-
slimovi} dugo godina glumio oda-
nog saradnika i ~ovjeka od povje-
renja. A. HAD@I]
OTKRIVAMO [ta su tokom rata radili KOS-ovci iz Tihi}eve SDA
Muslimovi}eva „zabilje{ka“ o
generalu Deli}u stigla i do Haga!
Naslovljena kao „Saznanja o nedoli~nom pona{anju Deli} Rasima“, informacija
je upu}ena 2. aprila 1993. godine tada{njem na~elniku [taba Vrhovne komande
Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovi-
ne pokrenut }e provjeru navoda iz
afere „Daimler AG“ u kojoj je ta
njema~ko-ameri~ka kompanija pr-
iznala da je davala desetine mili-
ona dolara mita politi~arima
{irom svijeta, uklju~uju}i i BiH,
saznaje „Dnevni avaz“.
Dr`avno tu`ila{tvo zatra`it }e i
dodatne informacije od pravosu-
dnih organa koji su vodili slu~aj u
Sjedinjenim Ameri~kim Dr`ava-
ma, kako bi bili provjereni navodi
koji povezuju bh. politi~are s ko-
rupcijskom aferom.
Portparol Tu`ila{tva BiH Bor-
is Grube{i} potvrdio je za na{ list
da }e to tu`ila{tvo obaviti opse`ne
provjere.
- ^im dobijemo zvani~ni
izvje{taj o ovom slu~aju, zatra`it
}emo i dodatne informacije koje se
ti~u BiH. Susjedna Hrvatska u to-
me se spominje ne{to konkretnije,
ali bez ikakve sumnje mi }emo se
pozabaviti dijelom koji se ti~e BiH
- navodi Grube{i}.
Njema~ko-ameri~ki koncern
prihvatio je nagodbu s ameri~kim
pravosu|em, priznav{i tako da su
njegovi visoki funkcioneri tokom
deset godina davali mito politi~ar-
ima, konsultantima i posredinici-
ma kako bi osiguravali poslove za
svoju kompaniju.
Izme|u ostalog, u presudi ame-
ri~kog suda navodi se da su mito
dobivali i vladini zvani~nici u BiH
kako bi bili osigurani poslovi.
„Daimler AG“, nekada „Dai-
mler Chrysler“, imao je u BiH,
putem svoje finansijske filijale
„Debis International“, ugovor s
„Elektroprivredom BiH“, dugo-
ro~nu saradnju s „Aluminijem“ i
jedan ugovor s lukava~kom ko-
ksarom. T. LAZOVI]
Zvani~ni Zagreb pridaje veliki
zna~aj sutra{njoj posjeti predsjedni-
ka Hrvatske Ive Josipovi}a Bosni i
Hercegovini.
Isti~e se, izme|u ostalog, da }e se
prvi put predsjednik Hrvatske obra-
titi poslanicima oba doma Dr`avnog
parlamenta, a velika su i o~ekivanja
od posjete Ahmi}ima i Kri`an~evom
Selu, nakon ~ega }e Josipovi} dati po-
sebnu izjavu za novinare.
Prema detaljima iz obimnog pr-
otokola, hrvatskog predsjednika ~e-
ka sastanak u Predsjedni{tvu BiH,
obra}anje poslanicima oba doma
Dr`avnog parlamenta, ru~ak s pre-
dsjedavaju}im Vije}a ministara BiH
i ve~era sa ~lanovima Predsjedni{tva
ve} prvog dana posjete.
Dan kasnije, 15. aprila, Josipo-
vi}u predstoji put u Vitez, gdje se sa-
staje s na~elnicima op}ina Vitez,
Novi Travnik i Kiseljak, potom ra-
zgovori s hrvatskim zvani~nicima u
vlasti RS, posjeta Ahmi}ima i
Kri`an~evom Selu te put u Mostar.
U najve}em gradu Hercegovine,
izme|u ostalog, Josipovi} }e se u Ko-
nzulatu Hrvatske susresti s liderima
politi~kih stranaka koje u sebi ima-
ju hrvatske kadrove (uklju~uju}i i
SDP), posjetit }e „Aluminij“ i razgo-
varati sa studentima. Organizatori
putovanja isti~u i da predsjednik Jo-
sipovi} sa sobom nosi „va`ne poru-
ke“, ali o detaljima ne `ele govoriti.
No, nagla{avaju da je podr{ka
Hrvatske cjelovitosti BiH i njenom
evroatlantskom putu neupitna, kao
i spremnost za pobolj{anje saradnje
dvije dr`ave i rje{avanje otvorenih
pitanja u odnosima dvije dr`ave.
Josipovi} ne}e posjetiti Banju
Luku jer, kako nam je re~eno, fi-
zi~ki ne mo`e sti}i, ali je istaknu-
to da postoji spremnost i za to pu-
tovanje.
Tokom boravka u BiH, kako
nam je kazano u uredu predsjedni-
ka Hrvatske, bit }e istaknuto i da je
Mostar jedinstveni grad, ali i briga
za bh. Hrvate, posebno one u RS.
Iako je bilo nekih najava da bi se
u Mostaru Josipovi} mogao susresti
s predsjednikom Srbije Borisom Ta-
di}em, to se ne}e desiti, ve} }e se dva
predsjednika susresti u Pe~uhu u
Ma|arskoj tokom vikenda. S. N.
Uo~i posjete predsjednika Hrvatske BiH
Josipovi} nosi
„va`ne poruke“
Prvi put }e se predsjednik Hrvatske obratiti
poslanicima oba doma Dr`avnog parlamenta
Austrija }e polovinom godine
uputiti dodatnih 150 vojnika u
BiH u okviru misije EUFOR-a,
saop}ilo je ju~er Ministarstvo od-
brane Austrije.
Be~ki dnevnik „Kurir“ objavio
je da je ministar odbrane Norbert
Darabo{ (Darabos) rekao da ne}e
uputiti vojnike u Liban, kao {to su
to predlo`ili Ujedinjeni narodi, ve}
u BiH, javio je Radio „Slobodna
Evropa“, prenijela je Fena.
Austrija je u BiH ve} poslala
160 vojnika, a EUFOR ima oko
2.000 vojnika iz 25 dr`ava.
Faksimil Muslimovi}evog pisma na~elniku [taba Vrhovne komande
Josipovi}: Mostar je jedinstven grad
Darabo{: Odlu~io se za BiH
Tu`ila{tvo BiH: Tra`it }e dodatne
informacije
Nije samo Rasim Deli} u Hag
otpra}en sa zapisnicima, zabi-
lje{kama i izvje{tajima doma}ih
KOS-ovaca i udba{a, dana{njih
visokih zvani~nika bo{nja~ke po-
litike, odnosno funkcionera SDA
- Sulejman Tihi}.
Ono sa ~ime se u Hagu suo~io
ratni komandant Srebrenice Naser
Ori} jo{ je stra{nije, jer se isposta-
vilo da su upravo izvje{taji bo{nja-
~kih bezbjednjaka i politi~kih
smutljivaca koji su sjedili u koma-
ndama po Sarajevu, ali i lokalnim
komandama i MUP-ovima, presu-
dili njegovom hap{enju i odvo|e-
nju u Hag. Jedna od takvih infor-
macija napisana je upravo 11. jula
1995. godine, u danu kada je Ratko
Mladi} ve} ulazio u Srebrenicu.
„Izvje{taji“ i o Naseru Ori}u
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Turizam: Za{to je dr`ava
zapostavila Po~itelj
- Vlast koju nije briga ni za svoj
vlastiti narod, najmanje }e se brinu-
ti o ovakvim turisti~kim draguljima.
Naprimjer, u Hrvatskoj za svako se-
lo i zaselak postoji signalizacija i turisti~ka infrastruktura. Sr-
amotno je da ne postoje nikakvi sadr`aji u Po~itelju, a iz godine
u godinu sve je vi{e turista koji `ele posjetiti BiH. (edvard)
PORTAL - komentar dana
Muslimovi}:
Glumio odanost
Deli}: Zanijemio
u sudnici
„Avaz“ saznaje Svjetska afera imat }e svoj epilog i u BiH
Tu`ila{tvo }e provjeriti koga
je kod nas podmitio „Daimler“
Koncern priznao da je dao desetine miliona maraka mita, pa i u na{oj zemlji
Odlukom Ministarstva odbrane
Austrija {alje dodatnih
150 vojnika u BiH
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010.
3
Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija@avaz.ba)
Umjesto jedinstvenog ekonomskog prostora, u
BiH postoji ekonomski prostor Bo{njaka, Hrvata i
Srba, zbog ~ega trpe i dr`ava i njeni gra|ani
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) nedavno
je kazao da ne vidi razlog da BiH nema jedinstven ekonomski
prostor, ako ga ima Evropa.
Na`alost, razlozi koje „ne vidi“ Incko „skriveni su“ u ne~as-
nim namjerama onih koji odlu~uju u ovoj zemlji. Oni su, nai-
me, aminovali plja~ka{ku privatizaciju, otvorili su vrata ra-
znim nezaja`ljivim lobijima, koji su se razgranali u institucija-
ma vlasti. Tako|er, sve su u~inili da se raspar~a bh. ekonomski
prostor na nacionalne atare, s jasnim granicama u kojima se
zna ko ta~no gazduje i za ~ije interese.
Tako, umjesto jedinstvenog ekonomskog prostora, u ovoj
zemlji postoji ekonomski prostor Bo{njaka, Hrvata i Srba, {to
je vi{e nego znakovita refleksija politi~kih namjera ustrojstva
ove zemlje. No, zna se da kapital ne poznaje granice, ne prizna-
je nacionalne ekonomske torove i da je veoma pla{ljiva ptica.
Dokaz tome je i nagli pad stranih investicija u na{oj zemlji.
Takva situacija, za~injena politi~kim tenzijama i nacionali-
sti~kom retorikom, ne ide u prilog BiH i njenim gra|anima
koji svakodnevno trpe njene posljedice, ali itekako ide u prilog
ubicama bh. ekonomije i same dr`ave, kojima je li~ni interes
iznad svakog drugoga i koji, upravo podgrijavanjem politi~ke
situacije i nacionalnih tenzija, {tite svoju mo}.
Osim toga, oni uskra}uju pravo gra|anima BiH da se pri-
klju~e Evropi, jer jedinstveni ekonomski prostor jedan je od
zahtjeva iz evropskog partnerstva i Sporazuma o stabilizaciji i
pridru`ivanju.
Ako se Njema~ka odrekla svoje mo}ne marke, a svoj ekono-
mski prostor stavila je na raspolaganje EU i danas se ne kaje,
zaista nema razloga da se bh. ne ujedini ekonomski i time po-
bolj{a svoj rejting kod potencijalnih investitora.
Na kraju krajeva, kako je kazao Incko, `ele}i smiriti nemir-
ne duhove u RS, stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora
ne zna~i ukidanje entiteta.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
PORTAL
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na
www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je
„Google Analytics“ zabilje`io 91.342 posjetioca.
Pitanje: Treba li provesti sveobuhvatnu reformu
javne uprave radi njene racionalizacije
i efikasnosti?
B
A) DA 88%
B) NE 9%
C) Ne znam 3%
Provesti sveobuhvatnu
reformu javne uprave
C
A
SKANDALOZNO Propali prudski dogovor ponovo aktiviran
Dr`avnu imovinu
otimaju entiteti
[ta se navodi u dopisu premijera FBiH Nacrt odluke navodno donio Gregorijan
O~ito u skladu s propalim do-
govorom iz Pruda, dio me|unar-
odne zajednice i predsjednik
SDA Sulejman Tihi} pripremili
su kona~nu podjelu dr`avne imo-
vine na na~in kojim }e biti zado-
voljan jedino Milorad Dodik.
Nalog za kr~mljenje
Kako saznaje na{ list u Sekre-
tarijatu Vlade FBiH, federalni pr-
emijer Mustafa Mujezinovi},
odani Tihi}ev saradnik, poslao je
na nekoliko adresa „nacrt odluke
o procjeni sada{njih i budu}ih
potreba za dr`avnom imovinom
institucija FBiH“ koji mu je, ka-
ko tvrdi, uru~io prvi zamjenik vi-
sokog predstavnika Rafi Gregori-
jan (Raffi Gregorian).
Odluka nije ni{ta drugo nego
poku{aj kr~mljenja dr`avne imovi-
ne i njeno prepisivanje na entitete!
U spornom nacrtu odluke navo-
di se da apsolutno sve federalne
institucije popi{u imovinu koju ko-
riste, uz prilaganje zemlji{no-
knji`nih izvadaka i katastarskih po-
dataka, i da navedu i dr`avnu imo-
vinu koju jo{ `ele za budu}u upotre-
bu, a koja trenutno nije u posjedu?!
- Nakon toga Vlada FBiH }e
odluku o dr`avnoj imovini za po-
trebe institucija FBiH razmotriti
i objaviti u „Slu`benim novina-
ma“ - navodi se, izme|u ostalog,
u skandaloznom dopisu premije-
ra Mujezinovi}a.
Uloga OHR-a
Pojednostavljeno, na ovaj
na~in o~igledno bi oba entiteta
popisala ono {to koriste i {to im
se svi|a, ~ak i na podru~jima van
BiH, te u skladu s izrekom gener-
ala Hrvatske vojske Ljube ]esi}a
Rojsa „Ko je jamio - jamio je“
dr`avi bi ostavila nekoliko obje-
kata koje su zaboravila upisati.
Po ovom principu, ko mo`e zabr-
aniti FBiH da, jer ve} koristi i skoro
polovinu zgrade Predsjedni{tva BiH,
jednostavno cijeli objekt ne upi{e na
svoje ime?
Ako je istinito Mujezinovi}evo
pozivanje na prvog zamjenika viso-
kog predstavnika Rafija Gregorija-
na, otvara se pitanje i za{to je onda
OHR radio popis dr`avne imovine.
Osim toga, nejasno je, ako su
ta~ni Mujezinovi}evi navodi, za{to
se na ovakav na~in OHR upli}e u pi-
tanje dr`avne imovine, jer je zva-
ni~no svaki put ovo pitanje prebaci-
vano na dogovor doma}ih politi~kih
opcija. A. HAD@IARAPOVI]
Dva mjeseca od odluke Federalnog parlamenta
Red`i} na ~elu Istra`ne komisije za
ispitivanje rada Zufera Dervi{evi}a
Pod lupom brojne krivi~ne prijave koje su pale na nadle`nim sudovima
Dva mjeseca nakon {to je Pre-
dstavni~ki dom Parlamenta FBiH
donio odluku o formiranju
Istra`ne komisije za provjeru za-
konitosti rada Zufera Dervi{evi}a,
direktora Federalne finansijske
policije, Kolegij tog doma ju~er je
zatra`io od svih klubova da dosta-
ve imena kandidata za njene
~lanove.
- Dogovoreno je da }e predsje-
dnik Komisije biti u ime BPS-a, koji
je i bio jedan od inicijatora formira-
nja Istra`ne komisije. Mi }emo za
predsjednicu kandidirati na{u za-
stupnicu Sandu Red`i} - izjavio je za
na{ list Kerim Lu~arevi}, {ef Kluba
poslanika BPS-a - Sefer Halilovi}.
Svi ostali poslani~ki klubovi, i
pozicioni i opozicioni, trebaju
dostaviti svoje prijedloge za
~lanove Komisije, kako bi oni i
zvani~no bili imenovani na nare-
dnoj sjednici Predstavni~kog do-
ma krajem aprila.
Istra`na komisija treba ispita-
ti rad Federalne finansijske poli-
cije od 2000. do 2009. godine.
Osim BPS-a, inicijatori osniva-
nja te komisije bili su i Klub neza-
visnih poslanika za BiH i zastu-
pnik SDA Hajriz Be}irovi}.
Oni su, izme|u ostalog, proble-
matizirali legitimitet Der-
vi{evi}evog direktorovanja Fi-
nansijskom policijom, a pose-
bno njegove brojne krivi~ne
prijave koje su pale na na-
dle`nim sudovima, zbog ~ega
su iz bud`eta pla}eni enormni
iznosi za od{tete ljudima koji
su bili pod istragom. M. K.
Faksimil Mujezinovi}evog dopisa
Odlukom bi bila ukinuta i
Komisija za dr`avnu imovinu,
~iji rad, dodu{e, nije dao nikakav
rezultat, osim nekoliko spornih
odluka o ustupanju dr`avne imo-
vine privatnim licima.
Ukidanje Komisije
Ubice bh.
ekonomije
Red`i}:
Jedan od
inicijatora
formiranja
Komisije
Tihi} i Gregorijan: Potezi u Dodikovu korist
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 4
PORUKE Strategija 21. stolje}a za smanjenje nuklearnog naoru`anja
Predanost odbrani na{ih
interesa nikada nije bila ja~a
[irenje nuklearnog naoru`anja i nuklearni terorizam, kao najve}a prijetnja SAD-u i globalnoj
sigurnosti, zamijenili su opasnost od nuklearnog napada iz hladnoratovske ere
Sjedinjene Ameri~ke
Dr`ave i Rusija 8. aprila u
Pragu potpisale su novi
Sporazum o ograni~avanju
strate{kog nuklearnog nao-
ru`anja (START), smanju-
ju}i tako broj strate{kih nu-
klearnih bojevih glava u
svojim arsenalima do nivoa
koji nisu vi|eni od prvog
desetlje}a nuklearnog doba.
Ovo provjerljivo smanje-
nje od dvije najve}e svjetske
nuklearne sile odra`ava na{u
odanost temeljnoj nagodbi
Sporazuma o zabrani {ir-
enja nuklearnog naoru`anja
(NPT) - sve dr`ave imaju
pravo tra`iti mirnu upotre-
bu nuklearne energije, ali isto
tako imaju i odgovornost spr-
ije~iti {irenje nuklearnog na-
oru`anja, a oni koji posjedu-
ju takvo oru`je moraju radi-
ti na razoru`anju.
Dokaz odlu~nosti
Ovaj sporazum samo je
jedan od nekoliko konkre-
tnih koraka koje Sjedinjene
Dr`ave poduzimaju na tra-
gu obe}anja predsjednika
Obame da }e Ameriku i svi-
jet u~initi sigurnijim tako
{to }e smanjiti prijetnju od
nuklearnog naoru`anja, nje-
govog {irenja i nuklearnog
terorizma.
U utorak je predsjednik
najavio Reviziju nuklearne
doktrine (NPR) vlade Sjedi-
njenih Dr`ava, koja pru`a
smjernice za smanjenje ulo-
ge i broja na{eg nuklearnog
oru`ja, dok istovremeno
djelotvornije {titi SAD i
na{e saveznike od najaku-
tnijih prijetnji dana{njice.
Sljede}e sedmice pre-
dsjednik Obama ugostit }e
vi{e od 40 lidera na samitu
o nuklearnoj sigurnosti, ~iji
je cilj osigurati kompletan
nedovoljno za{ti}eni nukle-
arni materijal {to je br`e
mogu}e kako bi se sprije~ilo
da dospije u ruke terorista.
Osim toga, zajedno sa
svojim me|unarodnim par-
tnerima Sjedinjene Dr`ave
provode diplomatska nasto-
janja koja stvaraju realne po-
sljedice po dr`ave kao {to su
Iran i Sjeverna Koreja koje
prkose globalnom re`imu
zabrane {irenja naoru`anja.
Ovi koraci {alju jasne
poruke o na{im prioritetima
i odlu~nosti.
Svim na{im saveznicima
i partnerima i svima onima
koji ve} dugo gledaju na Sje-
dinjene Dr`ave kao na osi-
guratelja regionalne i globa-
lne sigurnosti poru~ujemo:
na{a predanost odbrani
na{ih interesa i saveznika ni-
kada nije bila ja~a. Ovi kora-
ci sve }e nas u~initi sigurni-
jim i za{ti}enijim.
A onima koji odbijaju po-
stupiti prema svojim me|u-
narodnim obavezama i koji
pla{e svoje susjede poru~uje-
mo: svijet je ujedinjen vi{e
nego ikada prije i ne}e pri-
hvatiti va{u nepopustljivost.
Dana{nji sporazum dokaz
je na{e odlu~nosti da ispuni-
mo svoje obaveze iz Sporazu-
ma o zabrani {irenja nuklea-
rnog naoru`anja i posebne
odgovornosti koje Sjedinjene
Dr`ave i Rusija nose kao dvi-
je najve}e nuklearne sile.
Novi sporazum START
uklju~uje 30-postotno sma-
njenje broja strate{kih nukle-
arnih bojevih glava koje Sje-
dinjene Dr`ave i Rusija smi-
ju razvijati, kao i sna`an i
djelotvoran re`im provjere
koji }e nadalje stabilizirati
odnose izme|u na{e dvije ze-
mlje, kao i smanjiti rizik ne-
sporazuma i lo{ih procjena.
Nuklearna doktrina
Ali, Sporazumom se ne
postavljaju ograni~enja na
na{e planove za raketnu
obranu - niti sada, niti u bu-
du}nosti.
Revizija nuklearne doktr-
ine predsjednika Obame ~ini
principe koji le`e iza ovog
sporazuma - i na{eg {ireg pla-
na o zabrani {irenja i kontr-
oli naoru`anja - dijelom na{e
nacionalne sigurnosne strate-
gije. Danas su {irenje nukle-
arnog naoru`anja i nuklearni
terorizam, kao najve}a prije-
tnja SAD-u i globalnoj sigu-
rnosti, zamijenili opasnost od
rasprostranjenog nuklearnog
napada iz hladnoratovske ere.
Revizija nuklearne doktrine
udara temelje novog pristupa
koji }e osigurati da na{a
odbrana i diplomatija budu
usmjerene prema efikasnijem
pristupanju ovim izazovima.
Kao dio ovog novog pr-
istupa, Sjedinjene Dr`ave
obavezuju se da ne}e kori-
stiti niti prijetiti upotrebom
nuklearnog oru`ja protiv
dr`ava potpisnica Sporazu-
ma o zabrani {irenja nukle-
arnog naoru`anja koje takvo
naoru`anje ne posjeduju, i u
skladu sa svojim obavezama
o zabrani {irenja nuklear-
nog naoru`anja.
Sjedinjenje Dr`ave razmo-
trit }e upotrebu nuklearnog
oru`ja jedino u ekstremnim
okolnostima kako bi odbrani-
le svoje vitalne interese ili vi-
talne interese svojih savezni-
ka i partnera. No, ne bi smje-
lo biti sumnje da }emo dr`ati
odgovornom svaku zemlju, te-
roristi~ku skupinu ili druge
nevladine aktere koji podr`-
avaju ili omogu}avaju nastoja-
nja terorista da upotrijebe or-
u`je za masovno uni{tenje.
Revizija nuklearne do-
ktrine tako|er nagla{ava i
blisku saradnju s na{im sa-
veznicima {irom svijeta i
potvr|uje na{u ~vrstu pre-
danost zajedni~koj sigurno-
sti. Mi }emo raditi s na{im
partnerima na poja~anju re-
gionalne sigurnosne arhite-
kture, kao {to je raketna
odbrana i druge konvencio-
nalne vojne sposobnosti.
Sjedinjene Dr`ave nastavit
}e odr`avati sigurno i djelo-
tvorno odvra}anje od ko-
ri{tenja nuklearnog oru`ja
kako za nas tako i za na{e
saveznike dok god takvo
oru`je postoji bilo gdje u
svijetu.
[irenje nuklearnog nao-
ru`anja i terorizam globalni
su izazovi i kao takvi zahti-
jevaju globalni odgovor. Za-
to je predsjednik Obama
pozvao lidere iz cijelog svi-
jeta u Va{ington, na samit o
nuklearnoj sigurnosti, i
tra`it }e da se sve zemlje
obave`u - pogotovo one ko-
je u`ivaju u prednostima ci-
vilnih nuklearnih programa
- da }e poduzeti korake ka
spre~avanju {irenja nao-
ru`anja i osigurati ne-
za{ti}eni nuklearni materi-
jal. Ako bi taj opasan mate-
rijal ikada dospio u ruke te-
rorista, posljedice bi bile ne-
zamislivo stra{ne.
Pove}anje sigurnosti
Sve zemlje moraju uvi-
djeti da re`im o zabrani
{irenja naoru`anja ne mo`e
pre`ivjeti ako se prekr{ite-
ljima dopusti da pro|u ne-
ka`njeno. Zato radimo na
izgradnji me|unarodnog
konsenzusa o koracima koji
}e uvjeriti iranske lidere da
promijene smjer. Me|u tim
koracima su i nove sankci-
je Vije}a sigurnosti UN-a
koje }e jasnije pokazati nji-
hov izbor da ispune svoje
obaveze ili da se suo~e s jo{
ve}om izolacijom i bolnim
posljedicama. Uz po{tova-
nje prema Sjevernoj Koreji,
mi }emo i dalje slati poruku
da sâm povratak za pregova-
ra~ki sto nije dovoljan. Pjo-
ngjang mora nepovratnim
koracima krenuti prema po-
tpunoj i provjerljivoj denu-
klearizaciji, ako `eli normali-
zirane odnose sa Sjedinjenim
Dr`avama, bez sankcija.
Svi ovi koraci, svi na{i
sporazumi, samiti i sankci-
je imaju isti cilj, a to je po-
ve}anje sigurnosti Sjedinje-
nih Dr`ava, na{ih saveznika
i ljudi {irom svijeta.
U aprilu pro{le godine
predsjednik Obama stajao je
na Trgu Hrad~ani u Pragu i
pred svijet postavio izazov
da radi na izgradnji bu-
du}nosti bez nuklearnih
opasnosti koje su se nadvi-
le nad sve nas ve} vi{e od
pola stolje}a. Ovo je posao
`ivota, ako ne i du`e od to-
ga. No, danas, godinu kasni-
je, mi ostvarujemo istinski
napredak prema tom cilju.
(Autor teksta je dr`avna
tajnica SAD)
Ju~er u Ambasadi Poljske: Do{li brojni gra|ani (Foto: J. Brutus)
Poljska ambasada u Sarajevu
Hiljade bh. gra|ana
upisale se u knjigu `alosti
^lan Predsjedni{tva BiH
@eljko Kom{i} i predsjedava-
ju}i Vije}a ministara BiH Ni-
kola [piri} upisali su se ju~er
u knjigu `alosti u Ambasadi
Poljske u BiH otvorenoj u po-
vodu pogibije poljskog pre-
dsjednika Leha Ka~injskog
(Lech Kaczynski), njegove su-
pruge Marije i brojne delega-
cije te zemlje.
- Od ju~er (prekju~er), ka-
da je otvorena, hiljade gra|ana
BiH, ali i funkcionera vlasti
u BiH, upisale su se u knjigu
`alosti. Narod BiH je uz nas i
mi smo iskreno zahvalni na
podr{ci koju nam pru`a u
ovim te{kim trenucima - ka-
zao je poljski ambasador
And`ej Ti{kjevi~ (Andrzej
Tyszkiewicz), javila je Fena.
Ambasador je dodao da
su se, od zvani~nika, u knji-
gu `alosti, izme|u ostalih,
upisali i predsjedavaju}i Pr-
edsjedni{tva BiH Haris Si-
lajd`i}, ministar vanjskih
poslova BiH Sven Alkalaj,
ministar odbrane BiH Se-
lmo Cikoti}, visoki predsta-
vnik u BiH Valentin Incko
(Inzko) te predstavnici di-
plomatskog kora u BiH.
Knjiga `alosti bit }e
otvorena do 17. aprila.
Pi{e: Hillary Rodham Clinton
Prijem u Domu OSBiH u Sarajevu
Obilje`en Nacionalni
dan Pakistana
Praznujemo ostvarenje sna o na{oj
nezavisnosti, ka`e ambasador D`evher
Povodom Nacionalnog
dana Pakistana, koji se
ina~e obilje`ava 23. marta,
sino} je u Domu Oru`anih
snaga BiH u Sarajevu orga-
niziran prijem kojem su pr-
isustvovali predstavnici po-
liti~kog i javnog `ivota BiH.
- Ovaj praznik predsta-
vlja ostvaranje na{eg sna o
nezavisnosti Pakistana i
`elji muslimana Indije, koji
su se 1840. godine otcijepi-
li, da imaju svoj dio zemlje
gdje }e `ivjeti prema u~enji-
ma islama - kazao je za
„Dnevni avaz“ pakistanski
amdasador u BiH Salim
D`evher.
Dodao je da uz ovaj pra-
znik Pakistanci slave i dobre
odnose koje imaju s narodi-
ma BiH. Iako je bio naja-
vljen kao specijalni gost, pr-
edsjedavaju}i Predsjedni{tva
BiH Haris Silajd`i} nije se
pojavio na prijemu zbog, ka-
ko je poja{njeno, odlaska na
d`enazu. Umjesto njega, to-
rtu pripremljenu za ovu pro-
slavu isjekao je ministar
odbrane BiH Selmo Cikoti}.
Sino}njem prijemu pri-
sustvovali su i ameri~ki
ambasador u BiH ^arls In-
gli{ (Charles Inglis) i pre-
dstavnici ostalih ambasada
u na{oj dr`avi. E. Ha.
Umjesto Silajd`i}a tortu isjekao Cikoti} (Foto: S. Jordamovi})
[krbi} i Komarica potpisali Memorandum
Ministar zdravlja i socijalne za{tite RS Ranko [krbi} i pr-
edsjednik „Caritasa“ Biskupske konferencije u BiH banja-
lu~ki biskup Franjo Komarica potpisali su ju~er Memora-
ndum o razumijevanju, koji podrazumijeva saradnju u
oblasti socijalne i zdravstvene za{tite. javila je Fena.
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 5
EKSKLUZIVNO Tomislav Karamarko, ministar unutra{njih poslova Hrvatske
Vjekoslava Vukovi}a nismo
neovla{teno prislu{kivali!
Mjere nadzora i tehni~kih snimanja telefonskih razgovora Vukovi}a provedene su temeljem naloga
hrvatskog suda Simi}evo ubistvo je dokaz da se kriminalci u bilo kojem dijelu regije osje}aju kao kod ku}e
Razgovarao:
Faruk VELE
Ne postoji nikakva afera pri-
slu{kivanja, a pogotovo ne neo-
vla{tenog prislu{kivanja hrvatskih
vlasti na podru~ju Bosne i Herce-
govine, tvrdi u ekskluzivnom inte-
rvjuu za „Dnevni avaz“ ministar
unutra{njih poslova Hrvatske To-
mislav Karamarko, o{tro negiraju}i
navode Ante Nobila, advokata po-
mo}nika ministra sigurnosti BiH
i {efa Odjela za borbu protiv tero-
rizma Vjekoslava Vukovi}a, koji se
tereti za pomaganje u pripremanju
teroristi~ke akcije u Rijeci.
Nobilo je, naime, ustvrdio da
su hrvatski obavje{tajci Vukovi}a
nezakonito prislu{kivali u na{oj
zemlji.
Mjere nadzora
Karamarko za na{ list po-
tvr|uje da je Vukovi} zaista bio
sniman. Tako|er, iznosi svoja za-
pa`anja i saznanja o mafija{kim
grupama i organiziranom krimi-
nalu u regionu, o saradnji sa bh.
policijom, islamisti~kim terori-
sti~kim grupama, zloupotrebama
dvojnog dr`avljanstva i bjeguncu
Branimiru Glava{u.
- Mjere nadzora i tehni~kih
snimanja telefonskih razgovora
provedene su temeljem naloga su-
da na podru~ju Republike Hrva-
tske protiv ljudi koji se terete za
pomaganje u pripremanju terori-
sti~ke akcije u Rijeci. Naravno,
ako je netko iz inozemstva konta-
ktirao osobe u Hrvatskoj, nad ko-
jima se ove mjere provode, da je i
takav kontakt zabilje`en.
Navode odvjetnika Nobila ne
bih `elio komentirati. Moram na-
glasiti jednu ~injenicu koja se u
medijima ~esto zanemaruje, a to je
da branitelj u obrani svog klijenta
ima pravo iznositi navode koji idu
u prilog branjeniku. Pri tome }e
~esto `eljeti diskreditirati i
optu`ivati tijela i slu`be koji su su-
djelovali u istrazi i prikupljali do-
kaze. I u ovom slu~aju je to tako. U
prislu{kivanju nije ni{ta bilo spo-
rno i u ovom slu~aju zaista nema
nikakve afere - ka`e Karamarko.
Jeste li dali nalog za eventualnu
provjeru ~injenica u vezi s pri-
slu{kivanjem Vukovi}a?
- Razloga za provjeru ~injenica
temeljem Nobilovih tvrdnji nema,
jer je sve provedeno sukladno Za-
konu o kaznenom postupku Repu-
blike Hrvatske, bez obzira na to
{to bi mo`da odvjetniku i njego-
vom branjeniku odgovaralo da se
od svega napravi afera.
Djeluju li hrvatski obavje{tajci
uop}e na podru~ju u BiH i snimaju
li uop}e osobe u na{oj zemlji? Mo`e
li sve to nanijeti probleme odnosima
dvije zemlje?
- Na ovo pitanje ve} sam odgo-
vorio. Nema razloga da se odnosi
dviju susjednih zemalja naru{e. U
nedavnom bilateralnom posjetu
Hrvatskoj bio je ministar sigurno-
sti BiH, gospodin Sadik Ahmeto-
vi}, s kojim smo usuglasili dobru i
intenzivnu suradnju policija na
operativnoj razini. Ta nam je sur-
adnja potrebna za borbu protiv or-
ganiziranog kriminala koji ne po-
znaje granice. Do sada smo imali
niz zajedni~kih akcija.
U zajedni~kim je akcijama su-
zbijanja trgovine drogama oduze-
to vi{e od 30 kilograma droge, dok
je 40 osoba uhi}eno. Ta dobra su-
radnja pokazala se i na slu~ajevima
ubojstava Pukani}a i Franji}a i
plja~ke „Hrvatske po{te“ u Splitu.
Vjerujemo da }e takvih akcija bi-
ti jo{ vi{e i da }e se dobra suradnja
nastaviti.
Mafija{ka ubistva
Nedavno se u Hrvatskoj dogodi-
lo stravi~no mafija{ko ubistvo i isi-
jecanje tijela Cvetka Simi}a, po-
znatog ~lana kriminalnog klana iz
Srbije, {to je izazvalo komentare
da u regionu sve vi{e ja~a organizi-
rani kriminal i da se on {iri.
- Dobro je poznato da organizi-
rani kriminalitet ima i me|unaro-
dnu komponentu te da kriminalne
skupine iz dr`ava u regiji sura|uju
i dobro su uvezane. Stoga, grani-
ce ne smiju biti prepreke niti u po-
licijskoj suradnji ako `elimo biti
uspje{ni u rje{avanju organizira-
nog kriminaliteta. Na nedavnom
sastanku predstavnika hrvatske i
srbijanske policije u Beogradu za-
klju~eno je da }e se na slu~aju
rje{avanja ubojstva Cvetka Simi}a
raditi zajedni~ki te da }emo zaje-
dni~kim snagama u}i u trag uboji-
cama i naru~iteljima ubojstva.
U nadzoru kriminalnih skupi-
na u regiji nu`na je neposredna
policijska suradnja. Zahvaljuju}i
otvorenosti granica, te kriminalne
skupine kre}u se i djeluju jo{ slo-
bodnije, {to zna~i da i policije mo-
raju premostiti eventualne barije-
re u suradnji.
Simi}evo ubojstvo je dokaz da
se kriminalci u bilo kojem dijelu
regije osje}aju kao kod ku}e, a za-
pravo se tako uop}e i nigdje ne bi
trebali osje}ati. Sastanak u Beogr-
adu, na kojem su razmijenjene ne-
ke va`ne informacije, potvr|uje
dobru suradnju policija dviju su-
sjednih zemalja.
Kako, ina~e, ocjenjujete polici-
jsku saradnju u regionu? Prema Va-
ma, mogu li policije regiona odgo-
voriti organiziranim kriminalnim
krugovima?
- Intenzivno se radi na pobo-
lj{anju regionalne suradnje i stva-
ranju zajedni~kog centra u borbi
protiv organiziranog kriminala.
Informacije na temelju kojih se
mo`e proaktivno djelovati, a ne i}i
korak iza kriminalaca, najja~e su
oru`je u borbi protiv organizira-
nog kriminala. Podizanje razine
kvalitete informacija o krimina-
lnim skupinama, njihovim pripa-
dnicima i aktivnostima trebalo bi
doprinijeti tom zajedni~kom ce-
ntru. Dokaz tome je i istraga o
ubojstvu Ive Pukani}a i Nike Fra-
nji}a.
No, jo{ postoji prostor za pobo-
lj{anje me|unarodne policijske su-
radnje, prije svega da se pobolj{a
pravni okvir. U pripremi je potpi-
sivanje sporazuma kakav smo ve}
potpisali s Vladom Republike Sr-
bije, a koji predvi|a cijeli niz no-
vih instrumenata u me|unarodnoj
policijskoj suradnji, poput polici-
jskih ~asnika za vezu, zajedni~kih
istra`nih timova i tako dalje. Cilj
nam je da zlo~ina~kim skupinama
smanjimo povezanost i prostor
djelovanja i prema tome cilju mo-
ramo podrediti na{e daljnje napo-
re i aktivnosti.
Sna`an alat
Jeste li zadovoljni saradnjom s
policijom u BiH? Koliko Vam pro-
bleme pravi rascjepkanost na{e po-
licije i je li upravo zato, recimo, bo-
lja saradnja Va{e zemlje sa Srbi-
jom?
- Suradnja hrvatske i policije
BiH svakako je na vi{em nivou, ali
naravno da ima jo{ mnogo prosto-
ra za pobolj{anje regionalne sura-
dnje i podizanje kvalitete me|uso-
bnog informiranja.
[to se ti~e suradnje hrvatske i
srbijanske policije, mogu Vam re}i
da u ovom trenutku radimo na za-
jedni~kim procjenama prijetnje
organiziranog kriminaliteta na po-
dru~ju Hrvatske i Srbije. Upravo
su takve procjene sna`an alat ko-
jim mo`emo smanjiti manevarski
prostor za djelovanje kriminalnih
skupina.
Karamarko: U prislu{kivanju Vukovi}a nema ni{ta sporno (Foto: Arhiv „Avaza“)
Ima li hrvatska policija infor-
macije o tome da u BiH postoje
islamske teroristi~ke grupe koje bi
eventualno mogle izvesti napade,
o ~emu se ovdje uveliko govori u
javnosti, ili se radi o medijsko-
obavje{tajnim preuveli~avanjima
i smi{ljenim podvalama?
- Sigurnosne procjene pote-
ncijalne teroristi~ke prijetnje,
izme|u ostalog, uzimaju u obzir
i doga|aje u susjednim i drugim
zemljama koje bi se mogle refle-
ktirati i na Republiku Hrvatsku.
[to se ti~e same sigurnosti,
va`an je ulazak BiH u NATO, ali
i po~etak pretpristupnih pregovo-
ra s Europskom unijom, {to }e za-
sigurno doprinijeti br`em ure|e-
nju sigurnosnog sustava BiH.
Va`an je ulazak
BiH u NATO
Koliko na uspostavu pravne si-
gurnosti u na{em regionu utje~e
~injenica da i dalje postoji ~esta
zloupotreba dvojnog dr`avlja-
nstva? Brojni su primjeri, od Ante
Jelavi}a, Ivana Bendera i drugih,
koji su se sklonili u Hrvatsku, do
[imi}a, Glava{a i drugih, koji slo-
bodno `ive u BiH i kriju se pred
zakonom Hrvatske. Kako gledate
na ovaj kompleksni problem?
- Dvostruka dr`avljanstva su
potrebna i korisna, ali ona nika-
ko ne smiju biti kompromitirana
ovakvim slu~ajevima zloupora-
be. Postupak izmjene zakona je u
tijeku, a postoji mogu}nost i pr-
omjene Ustava, jer ne mo`e ne-
tko u jednoj zemlji ubijati i
plja~kati pa do}i u drugu zemlju
i misliti da je tamo siguran.
Hrvatski ministar pravosu|a i
ministar pravde BiH ve} su potpi-
sali Sporazum o izmjenama Spor-
azuma o me|usobnom izvr{enju
sudskih odluka u kaznenim stva-
rima kojima je osigurano da pra-
vomo}no osu|ene osobe vi{e ne}e
mo}i izbjegavati slu`enje zatvor-
ske kazne zlorabe}i institut dvo-
jnog dr`avljanstva.
Intenzivna me|unarodna po-
licijska suradnja tako|er je va`an
faktor u rje{avanju zlouporabe
dvojnog dr`avljanstva.
Ne mo`e neko ubijati i plja~kati u
jednoj pa pobje}i u drugu zemlju
Kako komentirate tvrdnje Bra-
nimira Glava{a, nakon bijega u
BiH, da ste mu prijetili likvidaci-
jom djece?
- Branimir Glava{ je bjegunac
koji se od izru~enja krije u BiH.
Zaista, nema smisla komentirati
tvrdnje bjegunca koji je nepravo-
mo}no osu|en na deset godina
zatvora zbog ratnog zlo~ina.
Nema smisla komentirati
tvrdnje bjegunca Glava{a
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 6
U sarajevskom naselju [ip ju~er
ujutro otrovano je pet pasa. Prema
rije~ima Iris Brkani}-Joksimovi},
stanarke ovog naselja, neki su bili
jo{ `ivi kada ih je zatekla.
- Kada sam jutros (ju~er ujutro,
op.a.) krenula na posao, nasred ceste
sam nai{la na uginulog psa. Mislila
sam da ga je udario automobil, ali
kada sam vidjela da mu iz usta izla-
zi bijela te~nost pretpostavila sam da
je otrovan. Bio je jo{ `iv i cvilio je
zbog bolova. Du` cijele ulice le`alo
je jo{ pet ili {est mrtvih pasa. Poli-
cija je, vjerovatno po pozivu nekog
stanara, do{la i napravila uvi|aj - re-
kla nam je Brkani}-Joksimovi}.
U Komunalnom preduze}u
„Rad“ saznali smo da su po nalo-
gu PU Centar radnici kafilerije
oti{li na lice mjesta, gdje su na{li
pet uginulih pasa, jednu ma~ku i
~etiri goluba.
- Na{a slu`ba preuzela je uginu-
le `ivotinje i prenijela ih u prostori-
je kafilerije. Obavijestili smo {eficu
Kantonalne veterinarske inspekci-
je. Ona je obavijestila direktora Ve-
terinarske stanice Centar te je na
osnovu toga do{ao veterinar i pre-
uzeo po jednog mrtvog psa, ma~ku
i goluba te ih odnio u Zavod za pa-
tologiju Veterinarskog fakulteta na
daljnju obradu - kazao je Ahmed
\ipa, portparol „Rada“.
Iz Veterinarskog fakulteta smo
dobili informaciju da su primili
uginule `ivotinje i da su pristupi-
li obdukciji. Rezultati }e se znati
danas. E. K.
SARAJEVO U`asan prizor u naselju [ip
Otrovani psi le`ali na cesti
Mislila sam da ga je udario automobil, ali kada sam vidjela da mu iz usta izlazi
bijela te~nost pretpostavila sam da je otrovan, ka`e Iris Brkani}-Joksimovi}
U januaru 2006. u BiH je uveden PDV, {to je u ve-
likoj mjeri uzrokovalo da prosje~na stopa rasta cije-
na te godine bude {est posto, stoji u analizi cijena u
FBiH za period od 2006. godine do danas, a koju je
sa~inio Savjet za pra}enje cijena Federalnog minista-
rstva trgovine.
Analiziraju}i cijene u 2007. godini, FMT navo-
di da se i dalje bilje`i prosje~an rast cijena za 1,9 po-
sto. Cijene hrane kupljene u prodavnicama tada su
porasle za 3,6, a u restoranima i hotelima za 4,2 po-
sto. Te godine, obrazovanje je poskupjelo za 3,7, re-
kreacije za 3,1 posto...
- U 2008. ponovo dolazi do zna~ajnijeg rasta ci-
jena, i to 7,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. U
ovoj godini, u prosjeku, cijene prehrambenih proi-
zvoda su porasle za 13 posto, prijevoza za 10, hrane
i smje{taja u restoranima i hotelima za 9,1, komu-
nalnih usluga za 8,4, rekreacije i kulture za 4,9, ko-
munikacija za 3,8 posto... - stoji u analizi.
Kako se dalje navodi, 2009. je godina manjeg ra-
sta ili ~ak i pada nekih cijena. U prosjeku cijene su pa-
le za 0,3 posto. Cijene hrane su bile ni`e za 0,4 posto, a
odje}e i obu}e za 4,7 posto. Kako se zaklju~uje u
izvje{taju Savjeta za pra}enje cijene, u januaru i febr-
uaru ove godine cijene su nastavile blagi rast. Primje-
ra radi, u januaru je duhan poskupio za 15,7 posto, a
telekomunikacijske usluge za 6,8 posto. B. T.
Kroz Stolac je ju~er prostrujala
prili~no uznemiruju}a vijest o o{te-
}enju velikog broja ste}aka na nekr-
opoli Radimlja, za{ti}enom nacio-
nalnom spomeniku koji u`iva svje-
tski renome. Odmah po dojavi rea-
girale su stola~ke nevladine organi-
zacije i pismenim putem se obratile
Komisiji za o~uvanje nacionalnih
spomenika BiH.
U dopisu, koji potpisuju predsje-
dnik Foruma mladih Stolac Nerin
Dizdar i ~elnik Udru`enja „Obnova
gra|anskog povjerenja“ Amer Me-
dar, ukazali su na {tetu pri~injenu
tokom izbjeljivanja ste}aka.
Medar isti~e kako je vidio i kr-
hotine samih ste}aka koje su le`ale
pored spomenika.
Na licu mjesta ju~er smo zatekli
predstavnike Zemaljskog muzeja
BiH, ina~e izvo|a~a radova na za{ti-
ti ovih ste}aka. Hamo Karkelja, arhi-
tektonski tehni~ar Zemaljskog mu-
zeja BiH, objasnio nam je da se ne ra-
di ni o kakvom uni{tenju spomeni-
ka, nego o njihovoj trajnoj za{titi.
- To o ~emu govorite nisu nika-
kve krhotine, to su epoksi smole ko-
je smo ostavili sa strane da se mo`e
vidjeti ~ime su spomenici pretho-
dno bili za{ti}eni. Ti epoksi smole
su ra|eni 1988. godine, te su vreme-
nom popustili. Mi sada koristimo
hidrofornu za{titu, sredstva koja se
koriste za ~i{}enje kamena gdje ne
dolazi do o{te}enja njegove po-
vr{inske patine - rekao nam je Ka-
rkelja. A. Du.
Britanski novinari uhvatili su
dr`avnu tajnicu za rad i penzione-
re Ivet Kuper (Yvette Cooper) ka-
ko se na konferenciji za novinare
dopisuje s kolegom ministrom La-
jamom Birnom (Liam Byrne).
Njih dvoje su se poput kakvih {ko-
laraca dopisivali na listu papira dok
je Iventin suprug Ed Bols (Balls),
dr`avni tajnik za {kolstvo, govor-
io pred okupljenim novinarima.
Fotoreporteri su uspjeli fotogr-
afirati njihovo dopisivanje. Ogo-
varali su novinare. Kuper je kole-
gi napisala kako su na konferenci-
ju do{li novinari ni`e lige, a on se
slo`io s tim i napisao joj da se zato
i mogu igrati.
Predsjednik splitskog odbora
HDZ-a Dujomir Marasovi} za-
tra`io je od gradona~elnika Spli-
ta @eljka Keruma da podnese ne-
opozivu ostavku zbog uvreda koje
mu je uputio. Marasovi} je rekao
da ga je Kerum u subotu, na otva-
ranju izlo`be nautike, izme|u
ostalog, nazvao kretenom, ~ime je,
kako ka`e, zloupotrijebio grado-
na~elni~ku du`nost.
Prema rije~ima predsjednika
splitskog HDZ-a, Kerum je izjavio
da je „pukao“, ~ime je priznao da
nije sposoban voditi grad.
Marasovi} je najavio da }e tu`iti
splitskog gradona~elnika zbog izja-
ve da je Marasovi} na derbiju Ha-
jduk - Dinamo navijao za ekipu iz
Zagreba, jer nije bio na derbiju.
Kerumove izjave i postupke Mara-
sovi} je ocijenio kao govor mr`nje
koji vodi u totalitarizam i tiraniju i
pozvao Spli}ane da se suprotstave
takvom mentalitetu.
Knji`evnica D`oana Rouling
(Joanne Rowling) nagovijestila je
da }e mo`da pisati jo{ knjiga o Ha-
riju Poteru (Hary Potter). Spisate-
ljica, koja je Uskrs provela u Bi-
jeloj ku}i, ~itaju}i djeci odlomke
svojih knjiga i odgovaraju}i na nji-
hova pitanja, rekla im je da nema
precizne planove o tome da napi{e
neku novu knjigu o svom junaku,
ali nije isklju~ila tu mogu}nost.
- Mo`da }u je napisati za deset
godina - navela je Rouling ~iji je
serijal od sedam romana postao
planetarni bestseler, a filmovi sni-
mljeni po njima jedna od komer-
cijalno najuspje{nijih fran{iza.
Kuper i Birn na pressu
Sarajevsko naselje [ip: Kome su zasmetali psi
Rouling: Sedam romana
Trgovina: Najve}a poskupljenja zabilje`ena u 2008.
[ta drugi pi{u
Albanci oduzimaju ordene Enveru Hod`i

Dvadeset pet godina nakon smrti Envera Hod`e mnogi Albanci
tra`e da se komunisti~kom diktatoru posthumno oduzmu brojna do-
ma}a i strana odlikovanja, koja je dobivao dok je ~vrstom rukom vla-
dao tom zemljom.
U Centru za rehabilitaciju `rtava progona komunisti~kog re`ima ka`u
da je to „moralno i pravedno pitanje“. Oni predla`u da se biv{em di-
ktatoru posthumno oduzmu odlikovanja na dvadesetu godi{njicu
ru{enja Hod`ine statue u Tirani, koja pada u februaru idu}e godine.
Analiza Federalnog ministarstva trgovine
Cijene rastu iz godine u godinu
U januaru i februaru ove godine cijene su nastavile blagi rast
Na pres-konferenciji
Ministar i tajnica
ogovarali novinare
D`oana Rouling ne odustaje
Nove knjige o Hariju Poteru
Stolac: Karkelja pokazuje {ta je sve
ura|eno
Vijest o ~i{}enju spomenika uznemirila Sto~ane
O{te}enje ili za{tita ste}aka na Radimlji?
Zahtjev {efa splitskog HDZ-a
Marasovi} tra`i Kerumovu ostavku
Amela Turali}, ~lanica Dru-
{tva za za{titu `ivotinja „Av-
Mau“, kazala je da su posjetili Ka-
ntonalnu veterinarsku inspekciju
gdje su im rekli da su poslali
inspektore na teren i oni }e utvr-
diti o ~emu se radi.
Inspektori na terenu
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010.
7
Oliver Dragojevi}
Ritam `ivota je ubrzan pa se
mladi gube u tome
- Mladima bih poru~io da ono {to misle da im odgova-
ra i da im je lijepo dok to rade, neka u to vjeruju i neka to
rade. Ritam `ivota je ubrzan, pa se mladi izgube u tome i
odustanu od svojih, recimo, snova. Ali ja mislim da to tre-
baju voljeti do kraja, znati da su to oni i raditi to {to vole i
u ~emu u`ivaju. (Pjeva~ za „Slobodnu Dalmaciju“)
Filip [ovagovi}
Neponovljiv je osje}aj kada
stvarno krenete od nule
- Kada ste na dnu, zapravo je najbolje, to je idealna
stvarala~ka pozicija. Svi vam okrenu le|a pa imate dovo-
ljno vremena da dobro razmislite o svemu. Osim toga,
neponovljiv je osje}aj kada stvarno krenete od nule, pa
od jedne kune napravite dvije, to je odli~no. Kada sam se
rije{io glavnih dugova i u d`epu prona{ao nov~anicu od
deset kuna, niko nije bio sretniji od mene. (Glumac za „Gloriju“)
Milan Karad`i}
Pozori{te jeste `iv glumac
- Godinama ~ekamo rekonstrukciju zgrade i novu
tehnologiju u pozori{tu, ali na kraju smo uradili ovo na
na{ na~in, onako kako se najljep{e i najkvalitetnije ra-
di u pozori{tu: pomo}u {tapa i kanapa. Ipak, pozori{te
jeste `iv glumac, taj nezamjenjivi kontakt izme|u nje-
ga i publike, te smo sve ono {to je preimu}stvo filma
ostavili po strani i podvukli melodramski aspekt pri~e.
(Reditelj za „Ve~ernje novosti“)
Dragojevi}:
Odustajanje od
snova
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
13. 4. 2010.
13. 4. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 6
0
C do 16
0
C
14. 4. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 3
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 7
0
C do 19
0
C
15. 4. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 7
0
C do 19
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
11
11
10
TUZLA
VRIJEME
DANAS
11
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
UTORAK
GORA@DE
11
SRIJEDA ^ETVRTAK
10
13
11
Gdje ide novac od cestarina
- Magistralne ceste u BiH su u katastrofalnom stanju ve} godinama.
U isto vrijeme svi voza~i odvajaju poprili~ne svote novca za putarine
pa se pitamo gdje zavr{ava taj novac i ko njime raspola`e. Nemogu}e
je da za ovoliko godina nakon rata nisu dovedeni u red barem glavni
pravci. Neko bi za to trebao odgovarati, kao i za to {to nam mladost gi-
ne zbog rupa na cesti. (^italac iz Zenice)
BR^KO
BANJA
LUKA
[ovagovi}:
Okretanje le|a
Grad Sarajevo 13. 4. 2010.
Izlazak 6.07 Izlazak 5.12
Zalazak 19.27 Zalazak 18.42
Biometeorolo{ka prognoza i dalje je nepovoljna. Hroni~ni bolesnici i
meteoropati trebali bi umanjiti aktivnosti i reducirati boravak na
otvorenom. Neophodno je povesti ra~una o primjerenom odijevanju i
za{titi od hladno}e.
O~ekuje se
obla~no vrijeme s
povremenom ki{om,
intenzivnijom u Herce-
govini, gdje su mogu}i i
pljuskovi s grmljavinom, a
na planinama sa susnje`icom
ili snijegom. Vjetar slab do
umjeren ju`nog i jugozapadnog
smjera. Jutarnja temperatura od 2
do 8, na jugu do 13, a najvi{a dne-
vna od 6 do 16 stepeni.
LIVNO
10
ZENICA
MOSTAR
Obla~no
s ki{om
Karad`i}: [tap
i kanap
¤
033/281-393
redakcija@avaz.ba [ta ka`u u narodu
NEUM
13
SARAJEVO
Rubeola, dje~ija zarazna bole-
st koja se prenosi kaplji~nim pu-
tem, i dalje hara Bosnom i Herce-
govinom. Ljekari upozoravaju da
je najbolja prevencija vakcinacija
djece koja ranije nisu dobila dvije
doze cjepiva MRP protiv ove bo-
lesti.
Mjere za{tite
Ono {to zabrinjava jeste da
zaraza najvi{e poga|a sre-
dnjo{kolce. Prema rije~ima feder-
alnog epidemiologa dr. Jelene
Ravlije, do petka je u FBiH pri-
javljeno 526 oboljelih. Zara`enih
je najvi{e u Sarajevskom, Tuzla-
nskom i Srednjobosanskom ka-
ntonu.
- I dalje bilje`imo pove}anje
oboljelih posebno me|u srednjo-
{kolcima. Prema na{em progra-
mu, vakcinacija je pre-
dvi|ena za djecu do 14
godina. To intenzivno ra-
dimo. FBiH ima dovo-
ljno vakcina - ka`e Ravli-
ja.
Kako kod djece stari-
je od 14 godina nije pre-
dvi|ena vakcinacija
MRP-om, provode se dr-
uge mjere za{tite ove po-
pulacije.
- Bolest se najvi{e ja-
vlja u {kolama. Kako bi
se zaraza sprije~ila, u
{kolama provodimo sani-
tarno-higijenske mje-
re. Tako|er, u~enici koji imaju
simptome izoliraju se od ostale
djece. Ako se nastavi dinamika
pove}anja broja oboljelih, vi-
djet }u da se uz saglasnost Fe-
deralnog ministarstva zdravstva
nabavi cjepivo i za srednjo{ko-
lce - isti~e Ravlija.
Blaga bolest
Dodaje kako ipak smatra da }e
dosada{nje mjere dati rezultata te
da ne}e biti potrebe za vakcinaci-
jom srednjo{kolaca. U Saraje-
vskom kantonu do sada je od ru-
beole oboljelo vi{e od 70 djece,
ali epidemija nije progla{ena.
- Sada se uglavnom ogra-
ni~avamo na epidemiju u
kolektivima odnosno {kola-
ma i domovima jer je ta-
mo najvi{e djece - ka`e
Ravlija i dodaje da je
rubeola blaga bolest,
ali problemi nastaju
ako oboli trudnica jer
infekcija nosi rizik za
bebu. E. HALA]
RUBEOLA Zarazna bolest ne jenjava
U Federaciji BiH
oboljelo 526 djece
Najvi{e inficiranih u Sarajevskom, Tuzlanskom i Srednjobosanskom
kantonu Epidemije u {kolama i domovima
U FBiH je bilo i zatvaranja
{kola koje su imale veliki broj za-
ra`enih u~enika i masovne izo-
stanke s nastave.
- Jo{ ne mo`emo govoriti o
progla{avanju epidemije u op}i-
nama. U pitanju je rasuta rubeola,
a progla{enjem epidemije na {i-
rem podru~ju ni{ta se radikalno
ne bi promijenilo izuzev {to bismo
imali ograni~enu vakcinaciju pro-
tiv drugih bolesti - isti~e Ravlija.
Zatvaranje {kola
Ravlija: Zaraza
najvi{e poga|a
srednjo{kolce
„Za su`ivot i toleranciju sva tri
naroda u BiH“ motiv je dvadese-
tpetogodi{njeg Bi{}anina Jasmina
Kli~i}a, koji je nakon tromje-
se~nih priprema, ju~er ujutro s
Gradskog trga u Biha}u krenuo na
67-dnevni pje{a~ki maraton u
du`ini od 1.500 kilometara po Bo-
sni i Hercegovini u okviru kojeg
}e pro}i i posjetiti 57 gradova. Kr-
ug }e zatvoriti ponovno u Biha}u.
- Ovo je moj san iz djetinjstva,
godinama planiram da pre-
pje{a~im svoju jednu i jedinu do-
movinu Bosnu i Hercegovinu i
na taj na~in iska`em svoje veliko
po{tovanje prema svim narodima
koji u njoj `ive. Moj prvi maraton
bio je u Srebrenici kada sam bio
izlo`en provokacijama i verba-
lnim napadima u mjestu Nova
Bila i to me najvi{e ponukalo da
nastavim i ostvarim svoj dje~a~ki
san - kazao je Kli~i} prije polaska.
Dodao je da }e nastojati obi}i
sva mjesta iz Drugog svjetskog
rata, izdvajaju}i Titovu pe}inu u
Drvaru, mjesto pogibije Save Ko-
va~evi}a na Sutjesci, pra{umu Pe-
ru}icu...
Na podr{ku za sretno i uspje-
{no putovanje kroz BiH obavezao
se Crveni kri` BiH koji mu je osi-
gurao preno}i{te u 22 grada, a
Op}ina Biha} medicinsku opre-
mu. Pomo} }e mu pru`iti i polici-
ja i vatrogasci. I. N. [.
Za su`ivot i toleranciju sva tri naroda
Hrabri Bi{}anin krenuo na put po BiH
Planirano da pje{ke za 67 dana pre|e 1.500 kilometara i posjeti 57 gradova
Kli~i} pred polazak: Ispratili ga
brojni sugra|ani
U Klini~kom centru Univer-
ziteta u Sarajevu ju~er je po~ela
Proljetna {kola dje~ije endosko-
pske hirurgije. [kola }e trajati
do 16. aprila, a osim vje`bi i pr-
edavanja koje }e odr`ati stru-
~njaci iz BiH, Srbije, Austrije i
Holandije, planirano je da se
obavi i nekoliko laparoskopskih
operacija najmla|ih pacijenata.
Polaznici {kole, ljekari i ostalo
medicinsko osoblje iz cijele BiH,
operacije }e pratiti putem linka.
Prema rije~ima {efa sarajevske
Klinike za dje~iju hirurgiju dr.
Adnana Had`imuratovi}a, pre-
dvi|ene su operacije slijepog cri-
jeva, slezene, spu{tanje testisa...
Dodaje da je laparoskopija
metoda koja zahtijeva mali rez, a
pacijenti se vrlo brzo oprave.
Ovaj skup organizirali su Centra-
lnoevropski program razmjene
univerzitetskih studija (CEE-
PUS), Klinika za dje~iju hirurgi-
ju KCUS-a i Medicinski fakultet
u Sarajevu. E. Ha.
Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu
Laparoskopske operacije najmla|ih pacijenata
teme
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 8
Brzo - kratko
Incko na otvaranju Sajma u Mostaru
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) danas }e u Mo-
staru, tokom posjete Me|unarodnom sajmu gospodarstva „Mostar
2010“, naglasiti kako je jedini na~in da se postigne nivo ekono-
mskog rasta, koji omogu}ava smanjenje nezaposlenosti i siroma{tva,
provedba reformi koje su dio evropskih integracija, saop}io je OHR.
Federalnoj vladi i Parlamentu s
ju~era{nje zajedni~ke Vanredne
skup{tine Saveza ratnih vojnih inva-
lida i Organizacije porodica {ehida i
poginulih boraca odr`ane u Sarajevu,
kojoj su prisustvovali i predstavnici
Saveza dobitnika najvi{ih ratnih pr-
iznanja i demobilisanih boraca, po-
stavljeni su jasni rokovi i zahtjevi.
U narednih sedam dana
izvr{na i federalna vlast, prema za-
klju~cima Skup{tine, trebaju po-
krenuti hitnu proceduru usvajanja
zakona o cenzusu za sve bud`etske
korisnike, kakav su predlo`ile
~etiri temeljne bora~ke organiza-
cije, a odbaciti Vladinu verziju
ovog zakona.
Ukidanje izmjena
Bora~kim prijedlogom od ce-
nzusa su izuzete {ehidske i nakna-
de koje primaju RVI i dobitnici
priznanja, dok se Vladinim prije-
dlogom ovaj namet uvodi za sve
bora~ke kategorije.
Ako to ne bude ispunjeno, bor-
ci su od Parlamenta zatra`ili da
ukine kompletan set izmjena bo-
ra~kih zakona donesenih u febru-
aru, kada je pod krinkom ispunja-
vanja uvjeta Me|unarodnog mone-
tarnog fonda (MMF) i Svjetske ba-
nke, kojim su uvedeni cenzus, ko-
eficijenti i obra~un osnovice za na-
knade boraca u skladu s kretanjem
inflacije i stavljen van snage Zakon
o demobilisanim borcima.
Tako|er, od Vlade se tra`i da
ukine uredbe o uvo|enju cenzusa
od 1. maja ove godine za dobitni-
ke najvi{ih ratnih priznanja. Ne-
prihvatljivim je ocijenjen i Zakon
o reviziji boraca, jer se on primje-
njuje selektivno zbog toga {to ko-
mponeta HVO-a ne dozvoljava pr-
istup svojim arhivima.
Nikoga iz vlasti
Ako ovi zahtjevi ne budu ispu-
njeni, masovne demonstracije bo-
raca, kako je odlu~eno ju~er, bit }e
odr`ane na podru~ju Federacije
BiH 21. aprila.
Na Vanrednoj skup{tini, iako su
pozvani, nije se pojavio niko od pr-
edstavnika vlasti. Samo je potpre-
dsjednik FBiH Mirsad Kebo poslao
svog savjetnika. ^elnicima bo-
ra~kih organizacija je zamjereno {to
su uop}e i ulazili u pregovore s pre-
varantskim vlastima i pristajali na
ustupak. Predsjednik Organizacije
{ehidskih porodica Izet Gani} po-
ru~io je da su se „i okupili kako bi
zaustavili genocid koji Vlada po-
ku{ava provesti nad borcima“.
Na Vanrednoj skup{tini preo-
vladavali su i brojni zahtjevi da se
predstavnicima aktuelne vlasti u
FBiH zabrani da 15. aprila, na
Dan Armije RBiH, obilaze meza-
rja {ehida i pola`u cvije}e.
Vladi je poru~eno i da }e ona
biti odgovorna za sve {to se bude
de{avalo na protestima 21. aprila.
Borci su se jednoglasno zalo`ili i
za to da protesti budu radikalni, da
se blokiraju glavni putevi i institu-
cije i da traju sve do ispunjenja nji-
hovih zahtjeva. M. KUKAN
VANREDNO Skup{tina {ehidskih porodica i RVI
Borci ustaju protiv genocida
koji Vlada provodi nad njima!
Ako ne budu ispunjeni zahtjevi, masovne demonstracije po~inju 21. aprila
S ju~era{nje Skup{tine: Jedinstvo temeljnih bora~kih organizacija (Foto: M. Kadri})
Najvi{e kritika upu}eno je fe-
deralnom premijeru Mustafi Mu-
jezinovi}u i bora~kom ministru
Zahidu Crnki}u, odnosno njiho-
voj stranci SDA i strana~kom
{efu Sulejmanu Tihi}u.
- Za sve je kriva SDA. Sule-
jman Tihi}, da ho}e, ovo mo`e
zaustaviti. Meni je jutros dolazi-
la jedna majka {ehida i ka`e mi:
Bahro, ja }u staviti tabletu pod je-
zik i iza}i na proteste, a ako umr-
em, ti me ukopaj. E, pa za to ne-
ka Mujezinovi} i njegova vlada
preuzmu odgovornost - poru~ila
je Bahrija Kitu{a, predsjednica
Organizacije {ehidskih porodica
Kantona Sarajevo.
Kitu{a: Za sve je kriva SDA!
Na vanrednoj sjednici Saveza
dobitnika ratnih priznanja, odr-
`anoj tako|er u Sarajevu, donese-
ni su identi~ni zaklju~ci kao i na
Skup{tini RVI i {ehidskih porodi-
ca.
Kako nam je prenio predsje-
dnik Saveza D`evad Ra|o, dodan
je jo{ zahtjev a to je da novi zakon
o demobilisanim borcima mora bi-
ti donesen do 20. aprila. On je ista-
kao i kako se nada da }e Vlada ustu-
knuti pred ovim bora~kim zahtje-
vima. Ujedno je podsjetio premije-
ra Mujezinovi}a kako je upravo
njegova stranka SDA-Sulejman Ti-
hi} obe}ala da u izbornim godina-
ma ne}e donositi nikakve nove
akte vezane za bora~ke zakone. Za-
to Ra|o tra`i da organi te stranke
ispune svoje obe}anje.
Detalj sa sjednice Saveza dobitnika priznanja
Iz Saveza dobitnika ratnih priznanja
Identi~ni zahtjevi „zlatnih ljiljana“
Ingli{ sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH
Podr{ka SAD uni{tavanju naoru`anja
Ameri~ki ambasador ^arls
Ingli{ (Charles English)
ju~er je u razgovoru sa
~lanovima Predsjedni{tva
BiH Neboj{om Radmano-
vi}em i @eljkom
Kom{i}em pohvalio usva-
janje odluke o uni{tavanju
naoru`anja. Ingli{ je izra-
zio konkretnu spremnost
SAD da podr`e zavr{etak
tog procesa, saop}eno je iz
Predsjedni{tva BiH.
Ingli{, Radmanovi} i Kom{i} posebnu pa`nju posvetili su pitanju na-
pretka BiH na putu ka ~lanstvu u NATO i ispunjavanju uvjeta za do-
bivanje Akcionog plana za ~lanstvo (MAP). Bilo je rije~i i o pitanjima
vojne imovine i u~e{}a na{ih vojnika u misiji ISAF u Afganistanu.
Predsjednik Srbije doputovao u BiH
Tadi} sletio u Mostar i produ`io za Ljubinje
Predsjednik Srbije Boris Tadi} stigao je ju~er u Mostar,
a potom produ`io prema Ljubinju i Trebinju kako bi s
premijerom RS Miloradom Dodikom posjetio manastir
Tvrdo{ i sam grad. Doma}in posjete je Eparhija zahu-
msko-hercegova~ka i primorska, javila je Srna.
Tadi}a su na mostarskom aerodromu do~ekali amba-
sador Srbije u BiH Grujica Spasovi}, gradona~elnik
Mostara Ljubo Be{li} i predsjednik HDZBiH Dragan
^ovi}. Tadi} }e danas u Mostaru otvoriti Sajam privre-
de. Podru`nica HSP-a odlu~no se protivi njegovom do-
lasku u Mostar, jer smatra da je njegova politika protu-
hrvatska.
Kom{i} i Ingli{: S ju~era{njeg sastanka
Tadi}: Otvara
sajam u
Mostaru
Jo{ jedna donacija vlade SAD na{oj zemlji
Za sigurnost granica 500.000 KM
Upravi za indirektno oporezivanje
BiH ju~er je u Banjoj Luci
uru~ena oprema vrijedna 500.000
KM, u okviru Programa za kontr-
olu izvoza i sigurnost granica. To
je jo{ jedna zna~ajna donacija vla-
de Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava,
javlja Fena.
Donirani su ure|aj za detekciju
eksploziva i biohemijskih materi-
ja, deset ure|aja s opti~kom so-
ndom, laserski daljinomjer, 15 ala-
ta za inspekciju, 20 metal detekto-
ra i drugi ure|aji.
Banja Luka: Sa uru~enja donacije
Federalno ministarstvo finansija
Osiguran novac za invalidnine
Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu inva-
lidnina za ratne vojne invalide (RVI) i {ehidske porodice za mart u
ukupnom iznosu od 26,3 miliona KM, saop}eno je ju~er iz tog mini-
starstva. Korisnicima su sredstva na ra~unu bila ve} ju~er.
Sredstva za civilne `rtve rata i neratne invalide u iznosu od 12,5 mili-
ona KM su tako|er osigurana, a bit }e ispla}ena kada resorna mini-
starstva unesu obavezu u trezorsku aplikaciju, ka`e se u saop}enju.
Mujezinovi} o protestima 21. aprila
Protesti su proizvod propagande
Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} izjavio je ju~er da nema potrebe za
velikim bora~kim protestima najavljenim za 21. april i dodao da borci
moraju biti oprezni kako ne bi pali pod neku politi~ku propagandu i pro-
pagiranje ne~ijih ciljeva koji se najlak{e ostvaruju stvaranjem problema.
Odlu~no je odbio navode da Vlada FBiH poku{ava podijeliti bora~ke po-
pulacije. Prema njemu, u nemogu}nosti li~ne diskreditacije onoga ko pr-
ovodi reforme i radi u interesu ve}ine u ovoj zemlji, poku{avaju se izmi-
sliti razne podvale. F. V.
Sud BiH prihvatio garanciju
Gojku Kli~kovi}u ukinut pritvor
Sud BiH usvojio je prijedlog odbrane Gojka Kli~ko-
vi}a, optu`enog za ratne zlo~ine u Bosanskoj Krupi, i
9. aprila ove godine prihvatio ponu|enu garanciju u
vrijednosti od 216.730 KM, javila je Fena.
Sud je Kli~kovi}u zabranio da napu{ta mjesto prebi-
vali{ta bez odobrenja suda. Tako|er, Kli~kovi} je
du`an sudu predati paso{ i druge dokumetne i svako-
dnevno se javljati u policijsku stanicu.
Kli~kovi}:
Mjere zabrane
teme
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 9
Za rekonstrukciju ku}a 14 miliona KM

Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH donijela je ju~er Odlu-
ku o raspore|ivanju 14 miliona KM za rekonstrukciju individualnih
stambenih jedinica povratnika za ovu godinu. Predsjedavaju}i Ko-
misije Slavko Marin istakao je da }e sredstva biti raspore|ena u 84
op}ine u cijeloj BiH, javila je Srna.
Jovanovi}: Osu|uje genocid u Srebrenici
Predsjednik Liberalno-demo-
kratske partije (LDP) ^edomir
Jovanovi} progla{en je evroatla-
ntskom li~no{}u protekle godine.
Posebnu te`inu ovom priznanju
srbijanskom politi~aru daje
~injenica da se radi o nagradi
Me|unarodnog instituta za sigur-
nost i Odjela za javnu diplomatiju
pri Sjevernoatlantskoj alijansi -
NATO.
Jovanovi}evi napori da pro-
movira evroatlantske vrijednosti
u Srbiji, gdje je raspolo`enje ja-
vnosti i ve}ine politi~kih stranaka
usmjereno u potpuno drugom pr-
avcu, prepoznati su u Briselu i sa-
mom NATO-u.
Nije ovo prvi put da je Jovano-
vi} na originalan na~in pokazao
da su i u Srbiji mogu}e progresi-
vnije politi~ke snage koje su se
spremne suo~iti s odgovorno{}u
za pro{lost i okrenuti ka Evropi.
Njegovo beskompromisno za-
laganje za usvajanje Deklaracije o
genocidu u Srebrenici u Skup{ti-
ni Srbije samo je jedan primjer ta-
kve politike koja ga, na odre|en
na~in, ~ini jedinstvenim i stoga
posebno zna~ajnim politi~arem u
Srbiji.
Jovanovi} je mlad, ali i veoma
iskusan politi~ki lider. Bio je bli-
zak saradnik biv{eg srbijanskog
premijera Zorana \in|i}a. To-
kom ru{enja Milo{evi}evog
re`ima, upravo je Jovanovi} bio je-
dan od onih koji su posljednji pre-
govarali s njime prije hap{enja i
izru~enja u Hag.
Ro|en je 1971. godine. Diplo-
mirao je dramaturgiju na Faku-
ltetu dramskih umjetnosti u Beo-
gradu. O`enjen je i ima troje dje-
ce. T. L.
Li~nost dana ^edomir Jovanovi}
Srbija mo`e druk~ije
Priznanje Evroatlantska li~nost godine ~elnik LDP-a
dobio od samog NATO-a
SARAJEVO [ta se krije iza iznenadne posjete premijera FBiH
Mujezinovi} u sudu
lobirao za Malezijce!?
Ljudi ovdje uvijek nastoje prevariti investitore iz Malezije, kazao Mujezinovi}
Sudije opet upozorile na te`ak polo`aj
Federalni premijer Mustafa
Mujezinovi} tokom ju~era{nje
posjete Op}inskom sudu Saraje-
vo, gdje se susreo s predsjedni-
kom tog suda Goranom Saliho-
vi}em, zainteresirao se za slu~aj
jednog malezijskog investitora!
U najmanju ruku, bio je to pri-
mjer kako aktuelna vlast javno vr{i
pritisak na jednu pravosudnu insti-
tuciju, za ko zna kakve interese.
Do~ek s fanfarama
Premijer Mujezinovi} obja-
snio je da mu je, zapravo, samo
„`elja da svi koji do|u da investi-
raju u BiH budu unaprijed upo-
znati s ovda{njim pravnim siste-
mom“, kako se „ne bi de{avale ne-
ke stvari koje bi poslije iskrsnule
kao problemi prema tim ljudi-
ma“. No, onda je otkrio istinu...
- Povod za ovo jeste da je je-
dan biv{i dr`avnik zamolio da pr-
emijer FBiH pogleda jedan slu~aj
kada je u pitanju investitor iz te
zemlje. Mo`da je bila gre{ka tog
investitora, ali zamoljen sam da
vidim kako ide taj proces - kazao
je Mujezinovi}.
Tek na upit novinara potvrdio
je da se radi se o investicijama iz
Malezije i da je reagirao zato {to
je „biv{i premijer Malezije Maha-
tir Muhamed na nedavnom Bi-
znis forumu pitao za sve investi-
tore koji su ovdje“.
- Kada do|u ovamo, mi ih
do~ekamo s fanfarama, ali kada
iza|u na teren, suo~eni su s konkr-
etnim ljudima koji ih uvijek na-
stoje prevariti. Mislim da se takva
praksa u budu}nosti mora izbjega-
vati, jer ne mo`emo dr`ati promo-
cije ulaganja, a da istovremeno
imamo ljude koji `ele prevariti pa-
rtnera. Sud je spreman da efikasno
rije{i te sporove ako oni nastanu -
zaklju~io je Mujezinovi}.
Na pitanja o kojim se konkre-
tno investicijama radi i kolika je
njihova vrijednost, Mujezinovi}
nije `elio odgovoriti, istakav{i da
je rije~ o „poslovnim tajnama“.
Potrebna tri miliona
Dok je federalni premijer po-
malo lobirao, Salihovi} je u ime
svog suda i Udru`enja sudija u
BiH, ~iji je potpredsjednik, jo{ je-
dnom upozorio na nedopustivo
te`ak polo`aj u kojem se nalaze
bh. sudije. A sudije zbog lo{eg
polo`aja odlaze u advokate, nota-
re, institucije, banke...
Salihovi} je istakao da su za re-
guliranje obaveza svim sudijama
potrebna tek tri miliona maraka
vi{e, {to je, kako je rekao, zanema-
rivo malo u odnosu na ~injenicu
da su bud`eti dr`ave, entiteta i
Br~ko Distrikta ~ak ~etiri milijar-
de KM. F. VELE
S ju~era{nje posjete Op}inskom sudu Sarajevo: Interesi premijera FBiH
(Foto: J. Brutus)
Premijer Mujezinovi} od
2004. do 2008. godine bio je
ambasador BiH u Kuala Lu-
mpuru, pa je zanimljivo, a po-
malo i indikativno, {to se od
svih stranih investitora zainter-
esirao upravo za onoga iz Male-
zije!?
Ambasador pa premijer
^etrdesetak biv{ih uposlenika
„Sarabona“, koji je u ste~aju od
2006. godine, okupilo se ju~er ispr-
ed Doma sindikata BiH u Saraje-
vu, odakle su poslali posljednju
poruku vlastima da se kona~no pr-
ocesuiraju odgovorni za uni{tava-
nje ove, nekada profitabilne firme.
- Ovo je Bogu plakati, kada se
nakon 36 godina rada na ovaj na~in
moram boriti za svoja prava -
po`alila nam se Amira Hasanovi}.
Ogor~eni radnici optu`ili su
ste~ajnog upravnika Salku Omer-
ba{i}a da je, zajedno s nekoliko ra-
dnika, nelegalno prodao ~ijom su
prodajom trebala biti namirena
dugovanja radnicima, koji po-
tra`uju vi{e od pet miliona mara-
ka, u prosjeku 30.000 KM po ra-
dniku.
Radnik Asim Vlahovljak kazao
je da u fabrici nema ni{ta, jer je sve
prodato i oplja~kano. ^ak su, kako
ka`e, i kablove vadili iz zemlje.
- Ako se ne{to hitno ne predu-
zme, mi }emo se uskoro u mnogo
ve}em broju okupiti ispred sjedi{ta
jedne stranake, koja je dobrim dije-
lom u~inila da se zlo nanese ovoj
tvornici. O kojoj se stranci radi,
naknadno }emo obavijestiti javnost
- rekao je Vlahovljak. F. K.
Radnici su uputili zahtjev
SIPA-i, Kantonalnom i Dr`a-
vnom tu`ila{tvu, te MUP-ovima
da se ispita nelegalna prodaja
imovine „Sarabona“. Tvrde da
postoji popis imovine napra-
vljen prije po~etka prodaje, tako
da je lako utvrditi koliko je sre-
dstava otu|eno.
Prodaja imovine
S okupljanja: Radnici potra`uju pet miliona maraka (Foto: O. Kadribegovi})
Porodice `rtava, pr-
edstavnici srebreni~kih
udru`enja, lokalne vla-
sti i demobilisani borci
u~enjem Fatihe i pola-
ganjem cvije}a obilje`ili
su ju~er 17 godina od
masakra u kojem su na
{kolskim igrali{tima
ubijena 74 Bo{njaka.
Obilje`avanju zlo-
~ina nad Bo{najcima
Podrinja prisustvovao
je i Haris Silajd`i}, pre-
dsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH.
Hasan Hasanovi}, jedan od
pre`ivljelih, ka`e da je ovaj zlo~in
ravan onima na sarajevskim Mar-
kalama i tuzlanskoj Kapiji.
- Tu`ila{tvo BiH jo{ nije proce-
suiralo slu~aj, iako postoje svjedoci
koji bi ukazali na ono {to se de{ava-
lo 1993. godine u Srebrenici - ka`e
Hasanovi}. M. Sm.
Srebrenica: Prou~ena Fatiha za `rtve
Obilje`eno 17 godina od masakra u Srebrenici
Za ubistvo 74 Bo{njaka
jo{ niko nije odgovarao
Radnici „Sarabona“ tra`e procesuiranje odgovornih
Vlahovljak: Sve je prodato i oplja~kano!
Na sastanku Inicija-
tivnog odbora Saveza za
bolju budu}nost BiH
(SBBBiH), koji je od-
r`an u njema~kom gra-
du Minhenu, gdje `ivi
16.000 bh. gra|ana, for-
mirana je Radna grupa
koja }e dalje koordinir-
ati rad radi omasovlja-
vanja SBBBiH.
- [ansu vidimo u
SBBBiH i nadamo se da }e
donijeti toliko `eljeni preo-
kret na politi~koj sceni BiH
i kona~no nas iz dijaspore
probuditi da se, kao prvo,
latimo glasanja, a onda i da
BiH osje}amo kao svoju do-
movinu. Vrijeme je da
korumpiranim politi~arima
do|e kraj - poru~ili su inici-
jatori okupljanja Muamer
Jarovi} i Adem Balkan.
Radnu grupu SBBBiH
Minhen ~ine: Muamer Jar-
ovi}, Adem Balkan, Ismet
Mujaki}, Cvijeta Bo{njak-
Jeri}, Enisa Halilovi}, Ja-
sko Trnjanin, Mujo Salka-
novi}, Feriz ]elovi}, Edisa
Farah-]atovi}, Osman Ha-
lilovi}, Mirhad Bajramo-
vi}, Edin Begi}, Munir Sa-
lkanovi} i [ukrija Veledar.
O. B.
Londonski sud donijet
}e danas odluku o zahtjevu
Srbije za izru~enje biv{eg
~lana Predsjedni{tva RBiH
akademika prof. dr. Ejupa
Gani}a. Bude li ovakav za-
htjev odobren, Gani}eva
odbrana imat }e pravo da se
dalje bori za osporavanje
takve odluke, {to bi zna~ilo
zakazivanje novih sudskih
ro~i{ta.
Ina~e, uz Gani}eve advo-
kate, sina i k}erku Emira i
Eminu, danas }e u sudnici
biti i Damir Arnaut, pra-
vni savjetnik predsje-
davaju}eg Predsje-
dni{tva BiH Hari-
sa Silajd`i}a.
S druge strane,
ro~i{tu }e prisu-
stvovati tu`ilac za
ratne zlo~ine Srbije
Vladimir Vuk~evi},
ali prema brita-
nskim propisima,
on se ne}e mo}i obr-
atiti sudu.
Kako je za Ta-
njug izjavio Bruno
Vekari}, zamjenik sr-
bijanskog tu`ioca, ko-
na~nu odluku u slu~aju
„Gani}“ donijet }e bri-
tanski ministar unu-
tra{njih poslova.
- Sud }e vjerovatno
dati priliku Gani}evoj
odbrani da istakne
svoje prigovore i rok
za obrazlo`enje tih pr-
igovora, a ekstradicio-
nom tu`iocu }e, ta-
ko|er, biti
dato odre|eno vrijeme za
odgovor na eventualne pri-
govore odbrane. Tek nakon
okon~anja postupka pred
sudijom bit }e donesena
odluka o proslije|ivanju
predmeta ministru unu-
tra{njih poslova - kazao je
Vekari}.
On je dodao da je ekstr-
adicioni tu`ilac poznat u ja-
vnosti po izru~enju Pi-
no~ea, dok je bosanska str-
ana anga`irala jedan od na-
jboljih advokatskih ureda u
Londonu.
Gani} je uhap{en 1. ma-
rta u Londonu, a nakon 11
dana provedenih u pritvo-
ru, pu{ten je uz kauciju na
uvjetnu slobodu. M. K.
teme
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 10
Lideri hrvatskih poli-
ti~kih stranaka Dragan ^o-
vi} (HDZBiH), Bo`o Ljubi}
(HDZ 1990), Zvonko Juri{i}
(HSPBiH), Ljiljana Lovri}
(HSS-NHI), Ivan Musa
(HKDU), te potpredsjednik
NSRzB-a Jerko Ivankovi} Li-
janovi} ju~er su na pres-ko-
nferenciji u Mostaru naglasili
da nije do{lo do raspada tako-
zvane kre{evske {estorke.
Ipak, dali su do znanja da
se o zajedni~kom kandidatu
za ~lana Predsjedni{tva BiH
ne mogu dogovoriti. Sebi su
zadali rok da to u~ine do 3.
maja, kada }e doma}in nare-
dnog susreta biti Ivankovi}
Lijanovi}.
Naglasiv{i da se radi o
korektnom stavu, a ne o aro-
ganciji, predsjednik HDZ-
BiH Dragan ^ovi} je istakao
kako je legitimno pravo nje-
gove stranke, „kao sto`erne
stranke hrvatskog naroda“,
da ponudi kandidata za
~lana Predsjedni{tva BiH.
Prvi ~ovjek HDZ-a
1990 Bo`o Ljubi} rekao je
da }e njegova stranka po-
dr`ati samo onog kandida-
ta koji bude ispunjavao
odre|ene kriterije, izme|u
ostalog, da kandidat ne bu-
de predmet sudskih proce-
sa, a da ima politi~ko isku-
stvo. Ne bude li dogovora,
podvukao je Ljubi}, HDZ
1990 }e imati svoga kandi-
data. A. Du.
Apsurdno je da u BiH
postoje dvije entitetske
agencije za bankarstvo koje
u isto vrijeme kontroliraju
zakonitost rada banaka na
prostoru cijele dr`ave. Stav
je to Udru`enja `iranata
BiH u osnivanju, koje bi
ovih dana trebalo biti i for-
malno registrirano.
- Postojanje entitetskih
agencija je van pameti. Tre-
bala bi postojati jedna,
dr`avna agencija za bankar-
stvo. Oni u javnosti stvaraju
la`nu predstavu da se radi o
dva bankarska sistema.
Me|utim, klijenti koji `ive
u RS dobivaju kredite u
FBiH i obrnuto - obja{njava
Mika Niki}, ~lan Upravnog
odbora Udru`enja, potkre-
pljuju}i potrebu za dr`-
avnom agencijom i zahtje-
vom Evropske unije.
Tvrdi da nekima nije u
interesu osnivanje jedi-
nstvene agencije za bankar-
stvo, jer onda, kako ka`e,
ne bi mogli „muljati“. Do-
daje da postoje}e entitetske
agencije ne kontroliraju
dovoljno procese odobrava-
nja kredita, zbog ~ega su
mnogi `iranti dovedeni u
o~ajan polo`aj.
- Agencije imaju zada-
tak da trougao banka-
du`nik-`irant dr`e u ravno-
te`i, da se rizik ne „svalju-
je“ na bilo koju stranu.
Me|utim, de{avalo se supr-
otno, `iranti su bili prevar-
eni u istom momentu kada
su potpisali ugovore - ka`e
Niki}. B. T.
VELIKA BRITANIJA Zakazano ro~i{te na londonskom sudu
Danas odluka o Ejupu Gani}u
U sudnici }e biti i srbijanski tu`ilac Vladimir Vuk~evi} Odluku donosi
tu`ilac u javnosti poznat po izru~enju Pino~ea
Stranke
Dijametralno suprotno mi{ljenje imao je Jerko Iva-
nkovi} Lijanovi}, koji je rekao da on ostaje u utrci za hr-
vatskog ~lana Predsjedni{tva BiH, jer „nema nikoga iz
HDZBiH ko bi matemati~ki mogao postati {ef dr`ave“.
Ivankovi} Lijanovi} ne odustaje
Ugledni ameri-
~ki novinar Roj Ga-
tman (Roy Gu-
tman) objavio je pr-
ije dva dana ~lanak
o slu~aju „Gani}“ u
listu „The Miami
Herald“, u kojem
isti~e da ovaj „slu-
~aj ilustrira koliko
su stvari u BiH i 15
godina poslije rata
nerije{ene i pokazuju te-
nzije“.
- Pravni eksperti ka`u
da bi se Srbija, ako `eli
imati slu~aj ili podnijeti
nove dokaze, treba-
la obratiti Ha{kom
tribunalu, kojem je
Vije}e sigurnosti
UN-a dalo jurisdi-
kciju nad ratnim
zlo~inima po~inje-
nim tokom raspada
Jugoslavije - navodi
Gatman u svom te-
kstu.
On potcrtava da
se u zabilje{kama Tribu-
nala koje je dobio u po-
sjed navodi da napad bo-
sanskih snaga na odlaze}i
vojni konvoj u Dobrovo-
lja~koj ulici u Sarajevu, u
maju 1992. godine, ne sa-
mo da nije bio zlo~in ne-
go je to bila „potpuno pr-
avno ~ista upotreba sile“
i „pravno opravdan na-
pad na vojnu metu“, te da
istraga nije utvrdila nika-
kve povrede @enevske
konvencije.
Dodaje i da ne postoje
dokazi da su bosanske
snage ubile ijednog Srbi-
na koji je ranije bio ra-
njen niti da je Gani} ubi-
jao ili organizirao ubija-
nje ranjenih vojnika.
Kada ovih dana dobiju
potvrdu o zvani~noj registra-
ciji udru`enja, Niki} ka`e da
}e pokrenuti mnoge aktivno-
sti. Izme|u ostalog, i od Age-
ncije za bankarstvo FBiH
tra`it }e odgovore na mnoga
pitanja, od toga kako su
odre|eni du`nici mogli di-
zati i po 30 kredita do toga
kakve se kazne izri~u mikr-
okreditnim organizacijama
koje kr{e propise.
Sli~no pismo ve} su
poslali Agenciji za banka-
rstvo RS.
Dizali i po 30 kredita
Entitetske agencije ne kontroliraju kreditore
@iranti tra`e dr`avnu agenciju za bankarstvo
Nekima nije u interesu osnivanje jedinstvene agencije, jer onda ne bi mogli „muljati“
Rizik se „svaljuje“ na `irante
Gatman: Srbija se treba obratiti Tribunalu
Gani}:
Uhap{en
prije
45 dana
Gatman:
U posjedu
zabilje{ki
Vuk~evi}:
Ne}e se mo}i
obratiti sudu
Sastanak kre{evske {estorke: Slijedi nastavak (Foto: I. Rozi})
Bez dogovora o zajedni~kom nastupu
^ovi} `eli kandidata
iz svog HDZ-a
Ne bude li dogovora, HDZ 1990 }e imati
svoga kandidata, poru~io Ljubi}
U Minhenu formirana Radna grupa
Dijaspora svoju {ansu
vidi jedino u SBBBiH
Minhen: Radna grupa SBBBiH
Deset `ena u Predsjedni{tvu SBBBiH Vare{
U Vare{u je sino} izabrano Predsjedni{tvo Op}inskog
odbora Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) Vare{.
Kuriozitet koji zasigurno jo{ nije zabilje`en u BiH jeste da
se u ovom predsjedni{tvu nalazi ~ak deset `ena. Za pre-
dsjednika OO SBBBiH Vare{ izabran je profesor informa-
tike Nermin Libri}, saop}eno je iz Press centra SBBBiH.
teme
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 11
U vla`nim prostorijama biv{e
bojadisaonice, nekoliko radnika
Tvornice konca i svile „Sateks“ ve}
godinama ~uvaju ono {to je od firme
ostalo nakon kriminalne privatiza-
cije 2002., zbog koje je biv{i direktor
i vlasnik 67 posto firme Emin Fa-
tki} osu|en na tri godine zatvora za
zloupotrebu polo`aja i ovlasti. Age-
ncija za privatizaciju u Kantonu Sa-
rajevo raskinula je kupoprodajni
ugovor, a sva imovina preduze}a
vra}ena je „Sateksu“.
Tra`e oteto
Radnici, koji su ve} godinama
na ulici, svjesni su, ipak, da ~uvaju
ono {to se nije moglo prodati, jer je
zgradu na Bistriku, najvredniju ne-
kretninu „Sateksa“, Fatki} kojeka-
kvim malverzacijama prodao 2004.
godine „Sarajevskoj pivari“, a u nju
je vlasnik „Pivare“ Hilmo Selimo-
vi} smjestio redakciju svog nisko-
tira`nog fabri~kog biltena. Drugi
dio zgrade Fatki} je prodao Selimu
Babi}u i Suadu Haski}u. U tom di-
jelu sada je smje{tena Japanska
ambasada u BiH.
S obzirom na to da je Fatki} 67
posto „Sateksa“ kupio 2002., a prema
Ugovoru o kupoprodaji nije smio
imovinu firme prodavati u naredne
tri godine, radnici tra`e da se {to pr-
ije vrati oteta zgrada na Bistriku.
- Ako kantonalni pravobranilac
i tu`ila{tvo ne pokrenu postupak
vra}anja imovine, mi }emo sami
anga`irati advokata da nam vrati
imovinu. Ako ne vrate oteto, mi
}emo nasilno u}u u zgradu - kaza-
la nam je Envera Herenda, zamjeni-
ca predsjednika [trajka~kog odbora
„Sateksa“.
Sudske presude
Ministar privrede KS Abid
[ari} kazao nam je da je Kantona-
lnom pravobranila{tvu dao zada-
tak da pokrene postupak vra}anja
imovine „Sateksa“.
- Presudom je utvr|eno da je di-
rektor napravio zloupotrebu, i koli-
ko sam vidio oduzima mu se imovi-
nska vrijednost koju je stekao tim
transakcijama. To se desilo u peri-
odu kada je firma privatizirana. Ja
ne znam jesu li kupci dovedeni u za-
bludu i da li su znali smiju li kupo-
vati imovinu „Sateksa“. Presuda
mo`e biti osnov za nadoknadu ku-
paca. Na{e nastojanje je da vratimo
imovinu Kantona jer postoje obave-
ze prema radnicima, ali to je nemo-
gu}e bez sudskih presuda - kazao je
[ari}. F. KARALI]
SATEKS Nakon poni{tavanja kriminalne privatizacije
Ho}e li radnicima vratiti
cijelu zgradu na Bistriku?!
Nalo`io sam pravobraniocu da pokrene postupak vra}anja imovine „Sateksa“,
kazao ministar [ari} Direktor Fatki} osu|en na tri godine zatvora
Nevladina organizacija „Amn-
esty International“ pozvala je ju-
~er evropske zemlje, me|u koji-
ma i BiH, da prekinu praksu
isporuke zatvorenika odre|enim
zemaljama, poput Sirije ili Tuni-
sa, na osnovu diplomatskih gar-
ancija da te osobe ne}e biti izlo-
`ene torturi.
Slu~ajevi torture
Rije~ je o onim zemljama u ko-
jima su zabilje`eni slu~ajevi zlo-
stavljanja zatvorenika, u kojima
postoji smrtna kazna i sli~no. Evr-
opske zemlje od tih dr`ava zahti-
jevaju garancije da deportovane
osobe ne}e biti mu~ene, da }e ima-
ti fer su|enje itd., a nakon {to ih
dobiju, na osnovu njih izru~uju
zatvorenike. Me|utim, „Amne-
sty“ upozorava da takve garanci-
je nisu pouzdane.
Naprimjer, Ben Kemais Esid
(Khemais Essid) deportovan je
2008. iz Italije u Tunis, na osno-
vu obe}anja te dr`ave da ne}e bi-
ti zlostavljan, ali je osam mjeseci
kasnije tvrdio da je mu~en tokom
ispitivanja u tuniskom ministar-
stvu unutra{njih poslova.
- Sli~na kr{enja ljudskih pra-
va do`ivjele su i osobe koje su pr-
inudno vra}ene u druge zemlje,
uklju~uju}i Egipat i Rusiju - tvrde
iz „Amnestyja“.
[to se ti~e na{e zemlje, u izvje-
{taju koji je ju~er objavljen nave-
deno je nekoliko slu~ajeva u koji-
ma se od vlasti zahtijeva da se ne
oslanjaju na diplomatske garanci-
je prilikom isporuke zatvorenika,
kao {to su Sirijac Imad el-Husin
i Tuni`anin Amar el-Han~i.
Izvr{ene isporuke
Sekretar Ministarstva pravde
BiH Jusuf Halilagi} kazao nam je
ju~er da jo{ nije vidio izvje{taj, pa
ga nije mogao komentirati. Ipak,
potvrdio nam je da je u BiH bilo
slu~ajeva isporu~ivanja zatvoreni-
ka pojedinim zemljama na osnovu
ovakvih garancija. G. MRKI]
Zgrada „Sateksa“ na Bistriku: Smje{taj za Selimovi}ev bilten i Japansku ambasadu
Zatvori: Mu~enja u pojedinim zemljama
Tokom su|enja Fatki}u utvr-
|eno je da je on raznim malve-
rzacijama o{tetio „Sateks“ za
oko 457.000 maraka. Selimovi}
je, navodno, dio zgrade na Bistr-
iku platio dva miliona maraka.
Imaju}i u vidu da je jedan od
svjedoka optu`nice kazao da su
Selimovi}i u ovom periodu da-
vali pozajmice Fatki}u kako bi
pokrio velike dugove u koje je
zapao, na Tu`ila{tvu je da ispi-
ta koliko su Selimovi}i svoj dio
zaista platili.
O{tetio firmu za 457.000 maraka
Lani 64 rje{enja zbog kr{enja propisa

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) donijela je u 2009.
godini ukupno 64 rje{enja po osnovu kr{enja relevantnih pravila i pro-
pisa, te uvjeta izdatih dozvola i Zakona o komunikacijama BiH, navo-
di se u analizi slu~ajeva za 2009. godinu koju je objavila ova agencija.
Prazna obe}anja
- Garancijama protiv tortu-
re iz zemalja koje prakticiraju
lo{ tretman prema ljudima je-
dnostavno se ne mo`e vjerova-
ti. Evropske vlade koje prihva-
taju ova prazna obe}anja potko-
pavaju apsolutnu zabranu tor-
ture - tvrde iz „Amnesty Inte-
rnationala“.
Iz Kantonalne agencije za pr-
ivatizaciju kazali su nam da su
oni svoj dio posla odradili raski-
dom Ugovora o kupoprodaji. Sa-
da je, ka`u, na Kantonalnom pr-
avobranila{tvu da vrati imovinu
„Sateksa“ i za{titi dr`avno vla-
sni{tvo.
Za{tititi dr`avno vlasni{tvo
Radnici ~uvaju ono {to jo{ nije oteto
(Foto: M. @ivojevi})
PEGLA
063509201
061774963
[TAPNI MIXER
061551886
062711582
061338685
SJECKALICA
061365357,
061313213
USB STICK
061184095
062321663
061870602
061371091
061572134
061137460
VAGA
062622093
062371771
061826437
061727923
IGRICE PC
061856583
062902584
061208313
061323556
KNJIGE
061492583
061031354
062741183
062419087
061936550
061441795
061356257
061851664
061175093
062553025
061173715
061132175
065693475
DVD
062183837
062508059
061255576
062460657
061227673
061144987
061546055
061800161
062124884
062923578
061103141
061438731
063258176
062912760
062436316
SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA
12.4.2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI
061314588
MP4 PLAYER
061921521
DVD PLAYER
062903379
061729651
MP3 PLAYER
061177749
061236671
MINI TV ELITE
065934828
(Foto: O. Kadribegovi})
„Amnesty International“ upozorio i BiH
Prekinuti deportacije
na osnovu garancija
U ju~er objavljenom izvje{taju spominju se
Imad el-Husin i Amar el-Han~i
teme
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 12
Dnevni avaz
061-142-015
Amil Lojo
Klub poznatih
Napravio bih reda s
autorskim pravima
Li~ni profil muzi~ara i producenta
Ime i prezime: Amil Lojo.
Datum i mjesto ro|enja: 24.
mart 1978.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Imam svoj stan.
Bra~no stanje: Neo`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Ro|endani mojih najbli`ih.
Koji automobil vozite: „Pe`o“.
Kako se odmarate: Le`im.
Volite li kuhati: Ne.
Najdra`a knjiga: „Majstor i
Margarita“.
Omiljeni pisac: Stiven King
(Stephen King).
Umjetnik kojeg cijenite: Sti-
ng, Dejv Metjuz (Dave Me-
tthews), Gibonni, Dino Mer-
lin.
Za koji klub navijate: Ne pr-
atim fudbal.
Koga biste poveli na pusti ot-
ok: D`enifer Lopez (Jenifer
Lopes).
Jeste li ljubomorni: Ne.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: O~i.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Ne.
Bavite li se sportom: Rekre-
ativno.
Omiljena hrana i pi}e: Laza-
nje i voda.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sam.
Volite li i}i u {oping: Idem ba{
kada moram.
Jeste li sujevjerni: Ne.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
Koji je Va{ `ivotni moto: Fo-
kusiraj se na pozitivne stvari u
`ivotu.
Va{ najbolji prijatelj je: Imam
ih vi{e.
Pratite li politi~ku situaciju:
Pratim koliko stignem.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Napravio
bih reda s autorskim pravima.
Biste li u~estvovali u {ouu re-
alnosti: Ne.
Lojo: Ne prati fudbal
IZDALI IN-
VALIDE - Gospo-
do iz SDA i Stra-
nke za BiH, imali
ste moj glas 20 go-
dina. RVI sam 60-
postotni i primam
132 KM invalidni-
ne, a zbog ranjava-
nja ne radim 12
godina i nemam od
~ega da `ivim. Svi-
ma sam se obra}ao,
ali bezuspje{no. Je-
dino ~emu se jo{
nadam jesu okto-
barski izbori. Moj
glas i glas moje po-
rodice nikada vi{e
ne}ete imati.
KORIDOR I
BLAGAJ - Molim
vas da objavite ve-
liki ~lanak o prola-
sku koridora 5C
kroz Blagaj, njego-
vim {tetnostima i
prednostima, {ta je
utjecalo na ovakvu
situaciju... Unapri-
jed hvala!
PRAVO LICE -
Nakon {to je sve
pokrao, u Hagu
svjedo~io protiv
generala Alagi}a,
kojeg je i u mezar
otjerao, te Srbima
dostavljao snimke
protiv generala
Dudakovi}a, Asim
Kamber, kako sam
uspio saznati, po-
kazao je i svoje au-
tonoma{ko lice i
otkrio svog stvar-
nog nalogodavca -
Fikreta Abdi}a,
osu|enog ratnog
zlo~inca u ~ijem je
kabinetu tokom
agresije na BiH ra-
dio i njegov stra-
na~ki {ef Sule-
jman Tihi}. Danas
me sramota {to
sam stanovnik
USK, koji uz po-
mo} Asima Ka-
mbera i SDA USK
preuzima Abdi}.
[to nije uspio u
ratu, Kamber mu
je dao u miru. Se-
lim, Biha}
PALI NA ISPITU
- Pogledajte koje
resore dr`imo, ko
nas predstavlja u
svijetu, kako stoji-
mo u svijetu. Sve
je prepu{teno oni-
ma {to razbijaju
BiH, ~ast izuzeci-
ma ako ih ima, a
mi kontroli{emo
kuhinje, gulimo
krompir i opet ga
drugi jede. Odavno
je ova na{a vlast
pala na ispitu.
DOSTA VI[E -
Ovom na{om
dr`avom Bosnom i
Hercegovinom evo
ve} dvadeset godi-
na vladaju lopovi.
Eh, dosta ih je
vi{e!
PRIVILEGOV-
ANA VLAST -
Ostaje nam da se
nadamo da }e kad-
tad neka fer vlast
naslijediti ove ma-
fija{ke privilegova-
ne federalne vlasti.
A penzije bi mora-
le biti na bazi pro-
sjeka kao i kod
svih ostalih.
Ilid`anka
SMS
- Problem se je-
dino mo`e
ubla`iti poziti-
vnim propisima i
brigom na-
dle`nih prema
socijalnim kate-
gorijama, odno-
sno djeci.
- Mo`e se spri-
je~iti pravljenjem
nekog jasnog za-
kona koji }e se
strogo primjenji-
vati. Nov~ane ka-
zne prosjacima
nisu sankcija, ali
zatvorske jesu.
- To je veoma
va`no pitanje ko-
je vlast treba sta-
viti u prioritet da
bude rije{eno.
Sve dok ima do-
brih ljudi da da-
ju, drugi }e to ko-
ristiti da zarade.
Izudin
Bajrovi}
Amir
]ati}
Biljana
Dragi~evi}
- Iako je `alosno
vidjeti djecu ka-
ko prose, ja to
odobravam, jer
im roditelji nisu
zaposleni, a vlast
ni{ta ne poduzi-
ma kako bi to ri-
je{ila.
- To je problem
dru{tva, a mislim
da se mo`e rije{-
iti dijelom otvar-
anjem ve}eg bro-
ja narodnih kuhi-
nja, kao i radnih
mjesta njihovim
roditeljima.
- Veliki je pro-
blem {to je to
organizovano i
{to ta djeca pro-
se za druge. Mi-
slim da policija
to treba rije{iti,
jer je i ru`no vi-
djeti.
Na|ija
Prndelj
Eldina
Alihod`i}
Enes
Mahmutovi}
- Taj problem je-
dino je mogu}e
rije{iti zapo{lja-
vanjem njihovih
roditelja. Narod
gladuje, pa su
djeca zloupotrije-
bljena kako bi pr-
osila. A. Nu. - A. Mu. - E. R.
- Mo`e se spri-
je~iti otvaranjem
radnih mjesta ko-
ja bi uposlila lju-
de {to zbog nei-
ma{tine prose. Tr-
ebamo samo pre-
pisati sistem za-
padnih zemalja.
- Organizova-
nom akcijom po-
licije treba spri-
je~iti tu djecu da
prose. Treba na}i
one koji stoje iza
toga i zakonom
to sankcionisati.
Djeca nisu kriva.
Meliha
D`indo
Mirsada
D`anki}
Faruk Velijevi}
Kako rije{iti problem prosja~enja djece na ulici?
Vlast treba odlu~no reagirati
ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Br~kog i Tuzle
B
r
~
k
o
T
u
z
l
a
S
a
r
a
j
e
v
o
Vjerujemo da se svakome od
vas barem jednom stegnulo srce
kada vam je na raskrsnici ili na
ulici pri{lo dijete koje ima najvi{e
dvije godine i tra`ilo vam novac...
Svako ko je roditelj, zna s koliko
se strepnje i pa`nje brine o svom dje-
tetu, zna da je sve podre|eno tom
malenom novom `ivotu.
Na{ problem
Ova djeca, nasuprot tome, pre-
pu{tena su sama sebi, roditelji ih
mo`da i vole, ali to ne mijenja ~in-
jenicu da ih zloupotrebljavaju i ko-
riste za stvari zbog kojih djeca ne do-
laze na ovaj svijet. Iskori{tavanje dje-
ce za prosja~enje nije problem neko-
ga drugog, jer i ta djeca dio su ovog
dru{tva i ona imaju pravo na sigur-
nost, na krov nad glavom, na to da ne
budu zloupotrebljavana.
Dio je to poziva na potpisivanja
on-line peticije ~iji je cilj da se stane
ukraj dje~ijem prosja~enju. Peticiju
je pokrenuo porodi~ni portal Ringe-
raja.ba, a akciji su se pridru`ile dru-
ge organizacije, izme|u ostalih i
Udru`enje za za{titu i sigurnost dje-
ce „DjeCa“.
Vi{nja Tomi}, administrator por-
tala Ringeraja.ba, kazala nam je da
potpisivanje peticije traje do kraja
aprila. Zainteresirani trebaju posla-
ti svoje ime, prezime i broj li~ne ka-
rte ili mati~ni broj na adresu jedne od
ovih organizacija.
- Ja imam bebu od dvije godine i
ne smijem je pustiti samu bilo gdje,
a djeca te uzrasti sama prose na Stu-
pskoj petlji! To je strahovito, a ljudi
na to ostaju slijepi. Iako smo akciju
pokrenuli u Kantonu Sarajevo, sta-
lno mi sti`u poruke i iz drugih ka-
ntona, jer na{e foruma{ice `ele pokr-
enuti akciju i u svojim mjestima - ka-
zala nam je Tomi}.
Finansijska pomo}
Kako obja{njava Lana Zehero-
vi}, izvr{na direktorica Udru`enja
„DjeCa“, pristigli potpisi uz popra-
tno pismo bit }e proslije|eni ombu-
dsmenima BiH, MUP-u KS, centr-
ima za socijalni rad, kao i Ministar-
stvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.
- Policija skloni tu djecu s uli-
ce, ali se ona za manje od 48 sati
vrate. Centar za socijalni rad obe-
zbje|uje finansijsku pomo} za
ugro`ene porodice, ali ni to nije
dovoljno. Potreban je {iri program
koji }e se kontinuirano baviti
ovim problemom - obrazla`e Ze-
herovi}. B. TURKOVI]
Prosjaci u tramvaju: Poziv na suzbijanje pojave
- Svakodnevno se susre}emo s
problemom prosja~enja, ali ne
`elimo vi{e zatvarati o~i pred
o~iglednom zloupotrebom do-
jen~adi i djece.
Pozivamo vas na gra|ansku i
slu`benu du`nost da osigurate na{
`ivotni prostor, na{u djecu. Jer,
ipak su i to na{a djeca ili mo`da ni-
su - ka`e se u pismu koje }e uz po-
tpise gra|ana biti proslije|eno na-
dle`nim institucijama.
Zloupotreba dojen~adi
Potpisivanje peticije ~iji je cilj da se stane ukraj dje~ijem
prosja~enju trajat }e do kraja mjeseca
Zeherovi}:
Vrate se za
48 sati
ALARMANTNO Gra|ani upozoravaju odgovorne
Me|u prosjacima ima
i dvogodi{nje djece
panorama
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 13
POZIV NA SARADNJU
Pozivamo mlade, obrazovane ljude
iz svih bh. gradova, koji imaju afini-
teta da se bave novinarstvom i `ele
biti saradnici „Dnevnog avaza“, da
nam se jave. Ako ste zavr{ili neki
od fakulteta dru{tvenog smjera i
`elite da vijesti i doga|aji iz va{e
sredine na|u mjesto na stranica-
ma „Dnevnog avaza“ javite nam
se na telefon 033/ 28 14 09 ili
nam pi{ite na e-mail adresu
panorama@avaz.ba.
Obilje`en Dan oslobo|enja Zenice
Odata po~ast poginulim borcima
Nezadovoljni radnici „Lukavactransa“
Danas potpuna blokada saobra}aja
Radnici „Lukavactransa“ i ju~er su nastavili sa povreme-
nim blokadama saobra}aja na autoputu Tuzla-Doboj. Ra-
di se o {ezdesetak radnika kojima je pokretanjem
ste~ajnog postupka nerije{en status. Po~eli su 1. aprila
blokadom autobuske stanice, u petak su na dva sata obu-
stavili saobra}aj na izlazu iz Lukavca u pravcu Gra~anice
a ju~er od 10 do 13 sati prema Tuzli.
S obzirom na to da ove blokade nisu urodile plodom, ra-
dnici za danas od 10 sati najavljuju cjelodnevnu i potpu-
nu blokadu saobra}aja izme|u Lukavca i Tuzle. M. Ka.
Godi{njica formiranja [taba TO Srebrenik
Podsje}anje na ratne doga|aje
Prigodnom
sve~ano{}u na trgu
Alije Izetbegovi}a u
Srebreniku obi-
lje`ena je 18. go-
di{njica formiranja
[taba teritorijalne
odbrane. Pred oku-
pljenim biv{im bor-
cima uspomene na
ratne doga|aje evo-
cirali su Mehmed
Barjaktarevi}, pre-
dsjednik ratnog Predsjedni{tva op}ine i Fadil Vikalo, pr-
vi komandant [taba TO Srebrenik.
U okviru obilje`avanja ove godi{njice polo`eno je cvije}e na
centralno spomen-obilje`je {ehidima i poginulim borcima.
Nakon toga u planinskom domu „Lipici“ na vrhu Majevice
uprili~eno je tradicionalno dru`enje biv{ih boraca. O. M.
Izgradnja vrti}a u Tomislavgradu
U Tomislavgradu su nastavljeni radovi na izgradnji
vrti}a, a sredstva za ovu investiciju u iznosu 432.000
KM obezbije|ena su iz op{tinskog bud`eta, pi{e Srna.
Novi objekat, koji se gradi uz postoje}i, trebalo bi da
bude spreman za useljenje do kraja avgusta.
Direktorica Vrti}a u Tomislavgradu Ljilja Dilber
ka`e da je postoje}i vrti} prebukiran, a u tri odgojne
grupe radi se sa 80-oro djece, dok je 50 zahtjeva na li-
sti ~ekanja za smje{taj u ovu ustanovu.
ZNANJE Gra~anica bila doma}in federalnom takmi~enju iz fizike
Srednjo{kolcima iz Tuzle i
Sarajeva najvi{e nagrada
U~estvovalo 90 u~enika iz 29 {kola Takmi~enje u pet kategorija
Dru{tvo fizi~ara BiH mi-
nulog vikenda u Gimnaziji
„Dr. Mustafa Kamari}“ u
Gra~anici organizovalo je 15.
federalno takmi~enje srednj-
o{kolaca iz fizike u pet kate-
gorija. Kako ka`e doma}in,
direktor Gimnazije prof. Ad-
em ^amd`i}, takmi~ari su
pokazali zavidno znanje. U~-
estvovalo je 90 u~enika iz 29
{kola.
Iz oblasti mehanike i ter-
modinamike prvo mjesto os-
vojio je Sead Hrnjevi} iz Tr-
e}e gimnazije Sarajevo, dru-
go Zlatan Tucakovi} iz Dru-
ge gimnazije Sarajevo, tre}e
Zlatan ^elikovi} iz Gimnazi-
je „Me{a Selimovi}“ Tuzla,
~etvrto Adnan Ibri} Gimna-
zija Lukavac i peto mjesto
Amel Adilovi}, Tursko-bosa-
nski koled` Sarajevo.
U oblasti oscilacije, talasi
i elektromagnetizam poredak
je sljede}i: prvo mjesto dijele
Emina Germanovi} iz Tur-
sko-bosanskog koled`a i [e-
jla Had`i}, Gimnazija „Me{a
Selimovi}“, a tre}i je Smail
Halilovi} iz Gimnazije „Me-
{a Selimovi}“. Njih troje osv-
ojili su po stotinu maksima-
lnih bodova. Na ~etvrto mje-
sto plasirao se Hajrudin Be-
{i}, a na peto Armin Nurka-
movi}, oba iz Gimnazije
„Me{a Selimovi}“.
U oblasti optike i ato-
mske fizike najbolji su bili:
Erna Jahi} iz Gimnazije
„Mustafa Novali}“ iz Gra-
da~ca, Amer Me{anovi} Dru-
ga gimnazija Sarajevo, Adn-
an Ademovi} iz iste {kole bio
je tre}i, ~etvrta je Ena Huski}
iz Gimnazije „Me{a Selimo-
vi}“ i peti Orhan Mo}evi} iz
Prve gimnazije Zenica.
U petoj oblasti, cjelokup-
na fizika, prvi je Faruk Hu-
sremovi}, Prva gimnazija
Zenica, drugi Alija Brvrnja,
Prva bo{nja~ka gimnazija
Sarajevo, tre}i Hrvoje Juki}
Katoli~ki {kolski centar
@ep~e, ~etvrti Ahmed Bije-
li} Elektrotehni~ka {kola
Tuzla i peti Mirsad Tunja,
Prva bo{nja~ka gimnazija
Sarajevo. H. ^ALI]
Lukavac je proteklog vik-
enda bio doma}in kantonal-
nog takmi~enja iz engleskog
jezika na kome je u~estvovalo
87 u~enika iz 22 srednje {kole
sa podru~ja Tuzlanskog kan-
tona.
Najbolji u kategoriji prv-
ih razreda su D`eneta Begi},
Jasmina Bulji} i Samra Sulji}
svi iz Lukavca, dok su u kate-
goriji drugih razreda najbolje
rezultate postigli Aleksandar
Markovi} iz Tuzle, Semir
D`ebo iz Gra~anice i Murisa
Ahmeta{evi} iz Tuzle. U ka-
tegoriji tre}ih razreda najbo-
lji su bili Amer Suljendi} i
Vanja Vehabovi} iz Tuzle, te
Emir Muratovi} iz @ivinica.
U ~etvrtim razredima na-
jvi{e znanja iz engleskog jezi-
ka pokazali su Maja Kurtagi}
iz Gra~anice, Saima Kavazo-
vi} i Slavko ^avka iz Tuzle.
Uz Pedago{ki zavod Tuz-
la i Gimnaziju iz Lukavca ko-
ji su bili organizatori i pokro-
vitelji ovog takmi~enja, me-
|u sponzorima se i ove godi-
ne na{ao Britanski savjet iz
Sarajeva koji }e za ~etvero na-
jboljih srednjo{kolaca finans-
irati polaganje me|unarodn-
og Kembrid` ispita. Takm-
i~enje je vrijednim priru~ni-
cima za polaganje ovog ispita
sponzorirala Izdava~ka ku}a
Kembrid` univerziteta - pre-
dstavni{tvo za BiH. A. H.
Predstavnici HA Co-
mpany iz Gra~anice ovih su
dana na podru~ju Srebreni-
ce, Zvornika i Bratunca po-
dijelili oko 50.000 pili}a.
Donacija je uru~ena bo{nj-
a~kim porodicama, a svaka
od njih dobila je po 30 pili}a.
- Znamo da je ovim lju-
dima i dalje potrebna svaka
vrsta pomo}i. Zato smo u
firmi odlu~ili da podjelu
pili}a upravo izvr{imo u
Podrinju me|u bo{nja~kim
porodicama koje uglavnom
i `ive od poljoprivrede.
Znamo da je te{ka situacija
i da prehrana za pili}e
ko{ta, al ~injenica je da su
ljudi i dalje izuzetno zai-
nteresirani za uzgoj - ka`e
Samir Deli}, uposlenik fir-
me. Me|u mnogim porodi-
cama koje su dobile ovu
donaciju je i Mina Hasano-
vi} iz Bratunca.
- Svake godine uzgajam
pili}e i obi~no ih kupujem.
Imala sam sre}e da sam ih
ove godine dobila, tako da
novac koji bih izdvojila za
kupovinu mogu usmjeriti
za prehranu pili}a - ka`e
Hasanovi}. Me. Mu.
Polaganje cvije}a na spomen-obilje`je
Op}insko Udru`enje antifa{ista i boraca NOR-a ju~er je
na spomen-parku Papirna u Zenici organizovalo tradici-
onalni skup povodom 12. aprila-Dana oslobo|enja Zeni-
ce od fa{isti~kog okupatora. Ovom prilikom odata je
po~ast borcima poginulim za oslobo|enje Zenice, a cvi-
je}e na Spomen-obilje`je polo`ile su delegacije Op}ine,
op}inskog i kantonalnog Udru`enja antifa{ista i boraca
NOR-a Zenice i ZDK, JOB-a.
O historijskom zna~aju 12. aprila govorio je predsjednik
op}inskog Udru`enja antifa{ista i boraca NOR-a Zenice
Ismet Vr{ki}. Dvanaesti april je uz 20. mart, dan kad se
1436. po prvi put spominje ime Zenice u dokumentima
Dubrova~ke republike, najzna~ajniji datum u historiji
ovog grada. A. D@.
Mina Hasanovi} preuzima donaciju
Povratnicima na podru~ju Zvornika, Srebrenice i Bratunca
Donirano 50.000 pili}a za uzgoj
Najuspje{niji od 87 u~enika
U Tuzli kantonalno takmi~enje iz engleskog jezika
Britanski savjet nagradio najbolje
Ovi u~enici stekli su pr-
avo u~e{}a na dr`avnom
prvenstvu koje }e odr`ati u
Sarajevu. Tada }e biti iza-
brana dr`avna ekipa koja
}e u~estvovati na Svjetskoj
olimpijadi iz fizike, ove go-
dine u Zagrebu.
Olimpijada u
Zagrebu
Najbolji u Federaciji BiH: Idu na dr`avno prvenstvo
Polaganje cvije}a na spomeniku Papirna
panorama
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 14
Zavidovi}i Gra~anica Srebrenik
AKCIJE
Najuspje{niji akcija{i bit }e nagra|eni
Po{umljavanje u Pribavi
Dani ekologije u op}ini Gra~anica, u okviru akcije „April
mjesec ~isto}e“, po~eli su u prigradskoj Mjesnoj zajednici
Pribava. Mjesni imam Amel ef. Nuriki} bio je na ~elu dese-
tina polaznika mektepske nastave, lovaca, nogometa{a, pre-
dstavnika MZ i Eko-zelenih.
Nakon ekolo{kog predavanja svi u~esnici akcije zasadili su
sadnice jele na pripremljenoj parceli Repetitor. H. ^.
Po~elo {minkanje grada
U Zavidovi}ima je trenutno u toku realizacija projekta
ure|enja grada. To podrazumijeva uklanjanje otpada, divljih
deponija, zasa|ivanje zelenih povr{ina.
- Kompletan projekt finansirat }e Op}ina jer smo nabavili sa-
dnice ukrasnog drve}a i cvije}a, te obezbijedili potreban alat i
ma{ine - isti~e na~elnik op}ine Hakija Osmi}.
Projekt bi trebao biti realiziran do 22. aprila kada se obi-
lje`ava Dan planete Zemlje. Za pet najure|enijih lokacija
akcija{i }e biti nagra|eni. Ar. M.
Ure|enje javnih povr{ina
Radnici JKP „Deveti septembar“ Srebrenik okon~ali su pr-
vu proljetnu akciju ure|enja javnih zelenih povr{ina u gra-
du i okolnim naseljima.
Prema rije~ima Makside Zuki}, organizatora poslova zaje-
dni~ke komunalne potro{nje, u okviru ove akcije zasa|eno je
oko 5.400 ma}uhica, 200 ru`a, 30 {im{ira i oko 500 sadnica zele-
ne ograde. Za kupovinu cvije}a i ukrasnog drve}a izdvojeno je
oko 2.500 KM, a sredstva je osigurala Op}ina. Polovinom maja
planirano je sanitarno kresanje kro{nji ukrasnog drve}a. O. M.
Parkovi oboga}eni cvije}em
- Svi|aju mi se obi~ni ljudi koji
su unato~ svemu {to se do-
ga|alo u Prijedoru prevazi{li
neke slike iz pro{losti i {to mir-
no, rekao bih ~ak strpljivo, po-
dnose ~injenicu da danas te{ko
`ive. Svi|a mi se i to {to moji pr-
ijatelji koji do|u iz inostranstvo
za Prijedor ka`u da je grad
„bolesno“ ljubaznih ljudi, koji
su takvi na svim mjestima,
po~ev od kafi}a do radnika lo-
kalne administracije.
Ne svi|a mi se trenutni izgled
Prijedora, ni pojedinici iz loka-
lne uprave koji bi mogli poraditi na tom da olak{aju `ivot
povratni~koj populaciji. Ne svi|a mi se ni nemar pojedinih
zdravstvenih radnika u Prijedoru, dugi redovi u Domu zdr-
avlja i hitnoj pomo}i u kojoj sam nedavno bio svjedok
o~ajne slike u kojoj je starica, koja je je~ala od bolova, puna
dva sata ~ekala ljekara kojeg uop{te nije bilo - ka`e Sudbin
Musi}, predsjednik Med`lisa IZ Prijedor. M. Z.
Sudbin Musi}, predsjednik
Med`lisa IZ (Foto: D. Stojni})
[ta mi se (ne)svi|a u Prijedoru
Grad „bolesno“ ljubaznih ljudi
Akcija{i zasadili sadnice jele
PODRINJE Pripreme za ~etvrtu kolektivnu d`enazu u Veljacima
Za Bo{njake Bratunca april i
maj su najtu`nije doba u godini
D`ematlije pozvane da obezbijede preno}i{ta za sve one koji od 8. do 13. maja
namjeravaju do}i u ovaj grad Procesuiranje odgovornih
Za mjesec dana na {ehid-
skom mezarju u Veljacima
bit }e obavljena ~etvrta ko-
lektivna d`enaza Bra-
tun~ana koji su ubijeni
po~etkom agresije na BiH
1992. godine, kazao je ju~er
u gradskoj d`amiji u Bratu-
ncu glavni imam Elvir ef.
Hod`i}, gdje je, kao i svakog
12. u mjesecu, odr`an te-
vhid za nevino ubijene Bra-
tun~ane.
- Svaki april i maj su za
Bo{njake Bratunca na-
jtu`nije doba u godini - ka-
zao je Hod`i} i pozvao svoje
d`ematlije da daju doprinos
u pripremi d`enaze, te obe-
zbijede preno}i{ta za sve
one koji namjeravaju od 8.
do 13. maja ove godine do}i
u Bratunac.
- Poslije ove d`enaze
o~ekujemo hap{enja nalogo-
davaca i izvr{ioca zlo~ina
nad ovim nevinim naro-
dom. Tragi~no je da porodi-
ce stradalih svakodnevno
egzekutore svojih najmilijih
susre}u na ulicama, a da pr-
edstavnici pravosudnih or-
gana u na{oj dr`avi ne hapse
osumnji~ene za ubistva vi{e
od 600 civila - kazao je
Hod`i}.
Ni za smrt mu`a Zemine
Bajramovi} iz Mihaljevi}a,
D`evada i djevera Senaida,
niko nije odgovarao.
- Znam da su bili u logoru
O[ Vuk Krad`i}. Tu je mu~en
i moj sin Damir, ali on je hva-
la Bogu pre`ivio. Potresena
sam od dana kada su nestali.
Kako se dan njihovog ukopa
bli`i, sve mi je te`e - ka`e Ze-
mina. Me. Mu.
Pove}ava se broj nezaposlenih u Livanjskom kantonu
Prijavljuju se i radnici otpu{teni u Hrvatskoj
Na evidenciji nezaposle-
nih osoba u op}inama Liva-
njskog kantona pove}ava se
broj onih koja tra`e posao.
Uz krizu i zatvaranje radnih
mjesta u LK, jedan od
va`nijih razloga za ovo su i
otkazi brojnim radnicima u
susjednoj Hrvatskoj.
To je, kako ka`e predsje-
dnik Vlade LK Nediljko
Rimac, dodatni problem.
- Kanton te{ko mo`e
izdr`ati novonastale socija-
lne okvire prilivom radnika
i iz Hrvatske porijeklom i sa
prebivali{tem iz LK - ka`e
Rimac.
Do sada se na evidenciji
Zavoda za zapo{ljavanje LK
nalazi vi{e od 8.400 osoba ko-
je tra`e posao, od ~ega je bli-
zu polovina `ena i oko 443 sa
visokom i vi{om spremom.
- I dalje svakog ponedje-
ljka gledamo kolone mladih
koji preko Kamenskog
odlaze u susjednu Hrvatsku
gdje rade ili imaju privatni
biznis. Ekonomska migraci-
ja i iseljavanje mladih mogu
se zaustaviti jedino otvara-
njem novih radnih mjesta u
mati~nim op}inama. Pre-
tpostavki za to ima realiza-
cijom projekata vjetro, hi-
dro i termoelektrana i u dr-
ugim prirodnim resursima
kojima je na{ kanton bogat
- isti~e Rimac. A. Ka.
Otvaranje nadvo`njaka u ^atrnji
U ^atrnji kod Bosanske Gradi{ke
Otvoren nadvo`njak
preko autoputa
Ministar saobra}aja i veza
RS Nedeljko ^ubrilovi} u pr-
isustvu direktora „Autoputeva
RS“ Du{ana Topi}a, na~elni-
ka op{tine Bosanska Gradi{ka
Nikole Kragulja, izvo|a~a ra-
dova i nadzornih organa ju~er
je pustio u saobra}aj na-
dvo`njak na magistralnom
putu Bosanska Gradi{ka - Ko-
zarska Dubica koji se u mjestu
^atrnja ukr{ta sa autoputem u
izgradnji Bosanska Gradi{ka -
Banja Luka.
Na taj na~in stvoreni su
uslovi za nesmetano odvija-
nje saobra}aja ovim magi-
stralnim putem, koji se du`e
vrijeme odvijao neuslo-
vnom zaobilaznicom.
- Ovo je prvi objekat na
ovoj dionici autoputa koji je
pu{ten u saobra}aj. Autoput
od rijeke Save do Mahovlja-
na }e biti izgra|en do kraja se-
ptembra ove godine. Predu-
ze}e „Hrvatske ceste“ intenzi-
vno rade na projektu mosta
koji }e autoput spajati sa Hr-
vatskom i koji }emo zajedno
sa Hrvatskom finansirati u je-
dnakom omjeru - rekao je mi-
nistar ^ubrilovi}. Izgradnja
nadvo`njaka dugog stotinu
metara ko{tala je 1,5 miliona
maraka. B. G.
Zemina Bajramovi}: Potresena sam
I Vahdet Kapid`i} iz
Glogove ukopat }e posmr-
tne ostatke oca Vahida i
djeda Hasana. Obojica su
stradala 1992. godine u
okolini Glogove.
- Od kada sam se sa ma-
jkom vratio 2002. godine,
~ekamo da se iskupe njiho-
vi posmrtni ostaci i da se
dostojno ukopaju. Kako je
potvr|en njihov ukop, svi
smo potreseni, njihovu
smrt ponovo pre`ivljavamo
- ka`e Kapid`i}, koji je sa
majkom i bratom pre`ivio
srebreni~ki genocid.
Dostojno ih ukopati
Kapid`i}: Pre`ivio
srebreni~ki genocid
srednjobosanski kanton
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 15
TRAVNIK HDZ BiH nudi rje{enje za finansiranje visokog obrazovanja
Gdje su prava studenata na
privatnim univerzitetima
Do dono{enja Zakona o visokom obrazovanju odlukom Vlada treba rije{iti dio
obaveza do zavr{etka akademske godine
Nakon {to je na Vladi
SBK povu~en prijedlog
odluke ministrice obrazova-
nja Grete Kune o akontati-
vnoj raspodjeli sredstava za
visoko obrazovanje, dva
univerziteta i pet stude-
nskih centara morat }e
sa~ekati na sredstva iz Sre-
dnjobosanskog kantona.
Podsje}amo, sporna
odluka povu~ena je zbog pr-
imjedbi premijera Salke Se-
lmana „da se ne mo`e za
studente na Sveu~ili{tu u
Mostaru pla}ati tri puta vi{e
nego za studente u Saraje-
vu“. Sporan je dio odluke
prema kojem bi Studentski
centar Sarajevo dobio
320.500 KM, Studentski ce-
ntar Sveu~ili{ta Mostar
282.500 KM, Studentski ce-
ntar Zenica 32.500 KM,
Studentski centar pri Uni-
verzitetu „D`emal Bijedi}“
Mostar 17.500 KM, a Stude-
ntski centar Tuzla 5.000
KM. Prema raspolo`ivim
podacima, u Sarajevu je
smje{teno vi{e od 500 stude-
nata, a u Mostaru 130.
Drugi na~in
- Od osnivanja SBK
1996. godine ova oblast je
potpuno neure|ena, a ta~an
broj studenata je nepoznani-
ca. Zakon o visokom obra-
zovanju SBK tek nedavno je
usvojen u Skup{tini u formi
Nacrta - nagla{ava Nikola
Lovrinovi}, predsjednik
@upanijskog odbora HDZ
Sredi{nja Bosna, pobijaju}i
navode premijera Selmana
i ministara iz reda SDA.
- Sredstva za visoko obr-
azovanje do sada su izdvajana
u masi. O~ito je da na{i par-
tneri u vlasti, SDA, sada `ele
to rije{iti na neki drugi na~in.
Jedini mogu}i elementi i pa-
rametri do sada su bili: popis
iz 1991. godine, javni interes
naroda koji `ive u SBK, cije-
ne usluga i finansijske mo-
gu}nosti Kantona. Na poslje-
dnjoj sjednici je prejudicira-
no „kako se za studente iz je-
dnog naroda izdvaja vi{e“ i ja
se sa tim ne sla`em - na-
gla{ava Lovrinovi}.
Premostitit dio
U @upanijskom odboru
HDZ BiH imaju i konkre-
tno rje{enje za prevazi-
la`enje novonastale situaci-
je do zavr{etka akademske
godine.
- Treba do dono{enja Za-
kona o visokom obrazova-
nju odlukom Vlada rije{iti
dio obaveza prema adresa-
ma koje su nam poznate, a
to su ustanove gdje su nam
smje{teni studenti i viso-
ko{kolske ustanove koje
imaju svoje odjele u SBK.
Na taj na~in premostili bi
dio ove akademske godine.
Dono{enjem zakona mi bi
trebali imati jasan stav i o
privatnim univerzitetima
jer studenti na ovim ustano-
vama pla}aju sve i niko ne
pita gdje su njihova prava -
ka`e Nikola Lovrinovi}.
K. KAVAZOVI]
Lovrinovi}: Sredstva za visoko obrazovanje izdvajana u masi
Lovrinovi} smatra ka-
ko pojedine ustanove, kao
{to je Studentski centar Sa-
rajevo, egzistiraju samo za-
hvaljuju}i studentima iz
srednje Bosne. U ovoj
ustanovi i pored visokih
izdvajanja SBK nije imao
uticaj na kriterije za prijem
studenata.
Nema uticaj na kriterije
U organizaciji Planina-
rskog dru{tva „Pogorelica“
iz Kiseljaka, u nedjelju je u
povodu Malog Uskrsa u pla-
ninarskom domu na Pogo-
relici odr`ano takmi~enje u
izboru naljep{e pisanice
(uskr{njeg jajeta) i u tucanju
jaja. U~estvovalo je oko sto-
tinu takmi~ara, a pored do-
ma}ina iz Kiseljaka tu su bi-
li i planinari iz Trnova, Fo-
jnice, Visokog, Sarajeva, kao
i predstavnici Planinarskog
saveza BiH.
Najljep{u pisanicu imao
je Luka Kristi} iz PD
„Pogorelice“, druga je bila
Josipa Bi~i} iz istog PD, a
tre}e mjesto osvojila je
Had`ida Vretenar iz HPD
„Bjela{nica 1923“ Sarajevo.
U tucanju jaja pobjednik
je Toni Bili}, PD „Pogorel-
ica“, druga je Bahra Had`io-
merovi}, PD „Bjela{nica
1923“, tre}e mjesto podijeli-
li su Radmila Batovac i Mi-
le Belojica, oboje iz PD
„Vranica“ Fojnica.
Na kraju je odr`ano i ta-
kmi~enje u igri prstena
izme|u doma}ina PD
„Pogorelica“ i PD „Vran-
ica“. Doma}ini su izgubili
od vje~itog rivala, Fo-
jni~ana. Nakon toga uslije-
dilo je planinarsko dru`enje
do kasno u no}. H. ^u.
Planinari se takmi~ili na Pogorelici
Toni Bili} pobjednik u tucanju jaja
U~estvovalo je oko stotinu takmi~ara
Najljep{e pisanice
Takmi~enje iz engleskog jezika u SBK
Na kantonalnom takmi~enju iz
engleskog jezika za u~enike osmih razr-
eda, odr`anom u Prvoj O[ Donji Vakuf,
ekipno najuspje{nija bila je O[ „Safvet-
beg Ba{agi}“ Novi Travnik, drugi su bi-
li osnovci iz bugojanske Druge O[, a
tre}e mjesto pripalo je O[ Travnik.
U pojedina~noj konkurenciji prvo
mjesto podijelile su Na|a Kova~evi},
O[ Travnik i Lejla Kmeta{, Druga O[
Bugojno, tre}i je Tarik Ku{mi}, O[ Tr-
avnik, ~etvrti Ismet Skrobo, O[ „Safvet-
beg Ba{agi}“ iz Novog Travnika i peti
Amer Selimovi} iz O[ Travnik.
Najuspje{nije nastavnice su: Melina
Ibri{imbegovi} iz O[ Travnik, Zerina
Ugarak iz Druge O[ Bugojno i Nirvana
Kuri} iz O[ „Safvet-beg Ba{agi}“. D. M.
Osnovci iz Travnika i Bugojna u vrhu
U~esnici takmi~enja u Donjem Vakufu
Haremi se ogra|uju `eljeznom mre`om
Vrijedni mje{tani Ostru`nice
O~istili i ogradili dva harema
Jedan od najve}ih i najaktivnijih d`emata na podru~ju
Med`lisa IZ Fojnica je Ostru`nica. Predvo|eni imamom
Kasimom ef. Kr{i}em, d`ematlije su uspje{no proveli br-
ojne akcije. Prije dvije godine adaptirali su d`amiju u Os-
tru`nici. Pro{le godine dogradili su aneks imamske ku}e
sa prate}im objektima pored d`amije, prvenstveno u~io-
nice za poha|anje mektepske nastave.
Ovih dana d`ematlije Ostru`nice rade na ~i{}enju i
ogra|ivanju dva harema na lokalitetu Voljeva~ki harem i
Veliki ni{ani (Hasanagi}a harem). Ova dva harema su sta-
ra blizu 200 godina, a povr{ine su ~etiri do pet dunuma.
Haremi se ogra|uju `eljeznim stubovima i `eljeznom
mre`om u ukupnoj du`ini od 430 metara.
^i{}enje i ogra|ivanje ova dva harema d`emat }e ko{tati
oko 6.000 KM. H. ^u.
Posao tra`e 5.262 Bugojanca
U martu ove godine u bugojanskom Birou za zapo{lja-
vanje evidentirano je 98 novoprijavljenih osoba. Do po-
sla je u istom izvje{tajnom periodu do{lo 129 osoba, od
~ega 35 na neodre|eno vrijeme. Posao posredstvom ovog
Biroa u martu su tra`ile 5.262 osobe. Az. M.
Takmi~enje iz vjeronauke u Bugojnu
Ukupni ekipni pobjednik Druga O[
U amfiteatru Kulturnog centra princeze D`evhere u Bugo-
jnu odr`ano je op}insko takmi~enje iz islamske vjeronauke.
Takmi~ili su se u~enici {estih, sedmih i osmih razreda osno-
vne {kole. Kod {estih razreda tre}e mjesto osvojila je Amra
Hero iz Druge O[, dok su drugo i prvo mjesto osvojili
u~enici Tre}e O[ - Husejn Duranovi} i Lejla Duranovi}.
U konkurenciji sedmih razreda tre}e mjesto osvojila je Sa-
mila Halilovi} iz O[ Bristovi, drugi je Harun Me{an, dok je
prvo mjesto pripalo Senahidu ^ehaji iz O[ Gra~anica.
Najvi{e uspjeha u takmi~enju kod u~enika osmih razreda
imali su predstavnici Prve O[, kojima je pripalo prvo i
tre}e mjesto. Tre}e mjesto osvojila je Nejra Duratbegovi}.
Na drugo mjesto se plasirala Azra Avdiba{i} iz Druge O[.
Prvo mjesto osvojila je Amila Kaharevi} iz Prve O[. Dru-
ga O[ je ukupni ekipni pobjednik takmi~enja. Az. M.
Svi u~esnici takmi~enja iz vjeronauke
Iz mati~nih ureda op}ine Travnik
U martu sklopljeno 15 brakova
U travni~kim mati~nim uredi-
ma Turbe, Karaula, Vitovlje,
Nova Bila, Gu~a Gora, Mehu-
ri}, Han Bila i Gradskom mu-
zeju tokom marta 15 parova
izreklo je sudbonosno DA, {to
je za tri vi{e u odnosu na pre-
thodni februar.
Brak su sklopili Amir
Ad`emovi} i Sabina Lisica,
Aner Arnautovi} i Emina
[abanovi}, Dino Pa{ali} i
Aida Samard`i}, Nisad Pali}
i Sanela Kasum, Amel Keri}
i Medina Meli}, Sadmir Sulji} i D`enita Malanovi}, Me-
sud Sa`i} i Mehrija Fu{ko, Salih Hod`i} i Emina Memi}.
U zajedni~ki `ivot krenuli su i Husein Mehi} i Mirzana
Hrustanovi}, Ramiz Babi} i Mejrima Mujanovi}, Alaga
Silajd`ija i Alma Magli}, Kugo Klossner i Gafura Mame-
led`ija, Eldad Gani} i \enita Skrobo, Ibrahim Kargi} i
Mekrema Peco, te Samed Magli} i Sabina Pali}. S. P.
Aner Arnautovi} i Emina
[abanovi}
Te{ko o{te}en „golf 5“ (Foto: M. ]osi})
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 16
U po`aru koji je ju~er po-
slije podne izbio na objektu
„Plavi cvijet“ u Gora`du
pri~injena je materijalna {teta
na spratu objekta, ali i u pr-
ostorijama u prizemlju koje je
koristilo Udru`enje za pomo}
mentalno retardiranim oso-
bama BPK. Po`ar je izbio u
potkrovlju objekta, te je za-
hvatio nose}e grede, izolaciju
i krov.
Uga{en je brzom interve-
ncijom pripadnika TVJ Go-
ra`de, ali je tokom ga{enja
voda prodrla u donji sprat ko-
ji je pro{le godine, nastoje}i
podr`ati rad UZPMRO-a,
obnovila Fondacija „Sanela
Dijana D`enkins“.
Vidno uznemirena, pre-
dsjednica UZPMRO-a Emi-
ra Hod`i} kazala nam je da je
prostor na gornjem spratu os-
tao u nadle`nosti Op}ine i da
o njemu niko nije brinuo. Be-
zbroj puta ukazivano je na
~injenicu da ga koriste mladi,
uglavnom za konzumiranje
alkohola, koji su nedavno na-
sred prostorije zapalili logo-
rsku vatru.
- Ne znam ni koliko puta
smo ukazivali na to, ali niko
ni{ta nije poduzeo. Uni{tene
su nam prostorije, suveniri,
materijal za njihovu izradu.
Voljela bih da su sada s nama
predstavnici Fondacije koja
je finansirala obnovu, da vide
kakvih ljudi ima. Na{a djeca
su stopostotno retardirana,
ali nikad ovako ne{to ne bi
napravili, jer mi roditelji to
ne bismo dozvolili - ogor~ena
je Hod`i}.
U objektu „Plavi cvijet“,
kako saznajemo, po`ar je pr-
oteklih godina ga{en {est
puta. Nakon dodjele prize-
mlja Udru`enju za pomo}
mentalno retardiranim oso-
bama, vandali su se preseli-
li na sprat, odakle su odnije-
li ulazna vrata i na razli~ite
na~ine uni{tavali enterijer.
Op}inske vlasti sve su to
mirno posmatrale, ne podu-
zimaju}i bilo kakve mjere
za{tite. Al. B.
Prostorije Crvenog po-
lumjeseca ZDK, zeni~ke
Mjesne zajednice Carina i
op}inske organizacije SUB-
NOAR-a, smje{tene u po-
slovno-stambenoj zgradi
Lamela na Bulevaru Kuli-
na bana u Zenici, oplja~ka-
ne su tokom vikenda.
Uposlenici MZ i Crvenog
polumjeseca ju~er su, po dola-
sku na posao, zatekli razvalje-
na metalna vrata na ulazu, te
obijena sva vrata na spratu ko-
ji dijele ove tri organizacije.
- Iz na{ih prostorija su
odneseni LCD monitor, pri-
nter, faks i telefon. Nemamo
novca u ke{u, kao ni kom{ije
iz SUBNOAR-a, ~iju su ka-
su otklju~ali klju~em koji su
na{li u ladicama. Izvr{ili su
premeta~inu svih prostorija,
~ak su i odsjeli, popili sok,
o~igledno imaju}i dovoljno
vremena - ka`e nam Ibrahim
Had`imuhovi}, predsjednik
Crvenog polumjeseca ZDK.
Ovo je ~etvrta plja~ka
ovih prostorija, a svaki put su
lopovi prepilili metalne re-
{etke, razvalili katance i bra-
ve, iako su iznad prostorija
stanovi.
- Napravili su puno ve}u
{tetu nego {to su odnijeli, ali
za ionako skromna sredstva
koja imamo dodatno su nas
o{tetili - ka`e Had`imuhovi}.
Kako saznajemo, tokom
vikenda na udaru kradljivaca
bile su i prostorije Udru`enja
osoba o{te}enog sluha u Sar-
ajevskoj ulici, a lopovi su ta-
ko|er izvr{ili premeta~inu,
bez zna~ajnijeg plijena, isko-
ristiv{i odsutnost uposlenika
tokom vikenda. A. D@.
Na regionalnom putu
Bile}a - Berkovi}i preksi-
no} se dogodila saobra}ajna
nesre}a u kojoj je smrtno
stradao Dragan Radovano-
vi} (22) iz Berkovi}a. Pripa-
dnici Policijske stanice za
bezbjednost saobra}aja Tre-
binje izvr{ili su uvi|aj.
Utvr|eno je da je do ne-
sre}e do{lo usljed slijetanja
s kolovoza i prevrtanja vo-
zila „pasat“ kojim je upra-
vljao nastradali. Uzrok ne-
sre}e bit }e poznat nakon
istrage.
Na cesti Bile}a - Berkovi}i
Smrtno stradao voza~ „pasata“
U saobra}ajnoj nesre}i
koja se dogodila ju~er na ma-
gistralnom putu M-17 na
izlazu iz tunela Crnaja kod
Konjica te{ko su povrije|eni
Emir Muratovi} (44) i njegov
sin Ermin (20). Oni su nakon
ukazane pomo}i u jablani-
~kom Domu zdravlja preve-
zeni na daljnje lije~enje u mo-
starsku bolnicu.
- Do nesre}e je do{lo kada
je „golf 5“ (137-M-937), kojim
je upravljao Hazim ]osi} (47),
kre}u}i se u pravcu Konjica,
usljed neprilago|ene brzine,
pre{ao na suprotnu stranu i
zadnjim dijelom vozila udar-
io u „golf 2“ (428-T-502), koji
se kretao prema Jablanici, a za
~ijim upravlja~em je bio povr-
ije|eni Emir Muratovi} - ista-
kao je Sead Hakalovi}, na~el-
nik Operativnog centra Poli-
cijske uprave Konjic.
Uz Emira, u trenutku ne-
zgode, u automobilu se nala-
zio i njegov sin Ermin, koji je
zadobio povrede glave. Smje-
{teni su na Odjelu hirurgije,
ali nisu `ivotno ugro`eni.
Zbog ove nezgode sao-
bra}aj je bio obustavljen sat
vremena, nakon ~ega je nor-
maliziran uz kori{tenje jedne
saobra}ajne trake. M. ].
U sudaru kod Konjica
Te`e ozlije|eni otac i sin
D`evad Kurspahi} (54)
prona|en je mrtav ju~er
ujutro u svojoj ku}i u ulici
Petra Bojovi}a broj 29 u Bi-
jeljini. Njegovo be`ivotno
tijelo prona{le su kom{ije i
odmah obavijestile policiju,
koja je iza{la na lice mjesta.
Prema prvim nalazima
ljekara Hitne pomo}i, uzrok
smrti je sr~ani udar, a kom{ije
su nam potvrdile da je umrli
imao sr~anih problema. Isto
je potvrdila i njegova sestra
Murkija, koja `ivi u drugom
dijelu grada. Kako saznaje-
mo, `ivio je sam u zapu{tenoj
porodi~noj ku}i u Bijeljini,
dok supruga i djeca `ive u Sa-
rajevu. Tijelo umrlog Kur-
spahi}a prevezeno je u gra-
dsku mrtva~nicu, a ju~er nije
bilo poznato da li }e porodica
tra`iti obdukciju. E. M.
Pripadnici Tre}e polici-
jske uprave u Sarajevu uha-
psili su prekju~er M. S. (31)
zbog sumnje da je po~inio
kra|u. On je zate~en na ba-
nkomatu u ulici Adija Mu-
labegovi}a, op}ina Novi Gr-
ad, kako podi`e novac upo-
trebom tu|e bankovne kar-
tice. Prilikom pretresa odu-
zeta mu je navedena kartica
i odre|ena suma novca.
Uhap{eni je policajcima
kazao da je u tramvaju u na-
selju Ned`ari}i od njemu ne-
poznate osobe ukrao nov~a-
nik s bankovnim karticama
i PIN kodovima. Predat je u
Odsjeka za zadr`avanje
MUP-a Kantona Sarajevo.
Na bankomatu u Sarajevu
Poku{ao podi}i novac
ukradenom karticom
Pri~injena znatna materijalna {teta (Foto: A. Bajramovi})
U kasi SUBNOAR-a nisu
na{li novac
GORA@DE Brzom intervencijom vatrogasaca
Uga{en po`ar na
ku}i „Plavi cvijet“
Tokom ga{enja u potkrovlju voda prodrla i na donji sprat te na~inila {tetu u
prostorijama Udru`enja za pomo} mentalno retardiranim osobama BPK
Provala u zgradi Lamela u Zenici
Lopovi upali u prostorije SUBNOAR-a i Crvenog polumjeseca
Premeta~ina i u dijelu koji koristi MZ Carina Provalnici imali vremena i da popiju sok
Ispred ku}e 54-godi{njaka
Kom{ije pozvale policiju iz Bijeljine
D`evad Kurspahi}
na|en mrtav u ku}i
Vozilo u kojem su
povrije|eni
(
F
o
t
o
:

G
.

B
o
b
i
}
)

U saobra}ajnoj nesre}i,
koja se ju~er oko 18 sati do-
godila u mjestu Polog na
magistralnom putu Mostar
- [iroki Brijeg, poginula je
Marina Dodig, a te{ko su
povije|ene ~etiri osobe, po-
tvr|eno nam je u MUP-u
HNK.
Kako smo saznali na licu
mjesta, u kriti~nom stanju
je na CUM Sveu~ili{ne kli-
ni~ke bolnice Mostar dove-
zeno dvogodi{nje dijete L.
M. Tako|er, vozilima Hitne
pomo}i preba~ene su jo{ tri
osobe koje nisu u `ivotnoj
opasnosti.
Kako smo uspjeli sazna-
ti na mjestu doga|aja, po
te{kim uvjetima za sao-
bra}aj do{lo je do dire-
ktnog sudara „golfa“ (006-
T-010) i „pola“ (190-T-955).
Oba vozila su na mjestu
nesre}e zate~ena odba~ena
na suprotne strane ceste
kojom su se kretala. Sazna-
jemo da je ova dionica ce-
ste bila izuzetna klizava,
zbog motornog ulja koje je
prosuto. A. Du. „Polo“ i „golf“ na mjestu nesre}e (Foto: I. Rozi})
Poginula Marina Dodig,
beba u `ivotnoj opasnosti
Te`ak udes u Pologu kod Mostara
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 17
Policijskoj stanici Sre-
brenik preksino} je javljeno
da su nepoznate osobe pro-
valile u diskoteku „Afrika“,
biv{i „Lyrik“, koja se nalazi
pored magistralnog puta
Tuzla - Ora{je u Tinji kod
Srebrenika.
Nakon {to su razvalili
ulazna vrata, lopovi su ukr-
ali ure|aj za svjetlosne efe-
kte, ~etiri zvu~nika i ve}u
koli~inu elektri~nog kabla
te ostale tehni~ke opreme.
Ukupna materijalna
{teta procijenjena je na oko
4.000 maraka, a uvi|aj na
licu mjesta obavili su pri-
padnici Odjela kriminali-
sti~ke policije Policijske
stanice Srebrenik koji tra-
gaju za lopovima. O. M.
Tinja kod Srebrenika
Provala u diskoteku „Afrika“
Odnesena tehni~ka oprema (Foto: O. Mujki})
Uhva}en kradljivac „pasata“
U Zenici je uhap{en A. S. zbog sumnje da je u ulici Sa-
liha Cakana Mulali}a ukrao automobil „pasat“ (808-T-837)
vlasni{tvo A. H. iz Zenice. Koordiniranim radom patrola
na terenu, vozilo je prona|eno u ulici Zmaja od Bosne, dok
je po~inilac A. S. uhap{en u ulici Adolfa Goldbergera.
^etvero povrije|eno u sudaru
U Medakovu kod Maglaja sudarili su se automobili „ford“
(772-T-672), koji je vozio J. M. iz Te{nja i „pasat“ (094-E-
512), kojim je upravljao M. S. iz Te{nja. Tom prilikom te`e
tjelesne povrede zadobio je H. S., dok su M .J., S. S. i M. R.,
svi saputnici u vozilu „ford“, zadobili lak{e povrede.
MAFIJA Sarajlija uhap{en na podru~ju Ni{a
Izet Red`ovi} prenosio paklene
naprave naru~iocu iz Bugarske
Aktiviraju se daljinski i pogodne za autobombe Pretresi u Sarajevu, Mokrom i Sokocu
te privo|enje vi{e osoba koje se dovode u vezu s Red`ovi}em
U koordiniranoj akciji
Tu`ila{tva BiH, Dr`avne
agencije za istrage i za{titu
BiH (SIPA), MUP-a Repu-
blike Srbije i Specijalnog
tu`ila{tva Republike Srbije
za organizovani kriminal,
prekju~er je na podru~ju
Ni{a, Republika Srbija,
uhap{en Izet Red`ovi} (40)
iz Sarajeva, dr`avljanin
BiH, kod kojeg su pro-
na|ene dvije eksplozivne
naprave na daljinsko akti-
viranje.
Izuzetne ja~ine
Naprave su bile izuze-
tne ja~ine, s po pola kilogr-
ama eksploziva, te prila-
go|ene za aktiviranje na
daljinu. Spomenute napra-
ve mogu se koristiti za au-
tobombe, a pretpostavlja se
da su no{ene naru~iocu iz
Bugarske. Uhap{eni Re-
d`ovi} nije osoba koja se
previ{e eksponirala u kri-
minalnom podzemlju.
Zbog operativnih sazna-
nja da su naprave s po-
dru~ja BiH prenesene u Re-
publiku Srbiju s ciljem kra-
jnjeg transporta u Republi-
ku Bugarsku, prema nalogu
tu`ioca Posebnog odjela za
organizirani kriminal, pri-
vredni kriminal i korupciju
Tu`ila{tva BiH, radnici
SIPA-e izvr{ili su pretres
nekoliko lokacija na po-
dru~ju Sokoca, Mokrog i
Sarajeva.
- Radi ispitivanja prive-
deno je nekoliko osoba koje
se mogu dovesti u vezu s
Red`ovi}em. Tek po za-
vr{etku ispitivanja bit }e po-
znato da li }e neko od njih
biti uhap{en. Zbog interesa
istrage, u ovom trenutku ne
mo`e se dati vi{e detalja o
ovim doga|ajima - kazao
nam je Boris Grube{i}, por-
tparol Tu`ila{tva BiH.
Zapljena oru`ja
Prilikom pretresa pro-
storija i objekata pro-
na|eno je ukupno 25 pi{to-
lja, dva komada automa-
tskog oru`ja „uzi“, dva ko-
mada automatskog oru`ja
„heckler und koch“, te je-
dan pu{komitraljez.
Akcija se provodi u
okviru istrage protiv vi{e
osoba osumnji~enih za or-
ganizirani kriminal u vezi s
neovla{tenim prometom
oru`ja, vojnom opremom i
proizvodima dvojne namje-
ne.
Saznajemo da uhap{eni
Red`ovi} najvjerovatnije
posjeduje i dr`avljanstvo
Srbije. B. C.
Predati
tu`iocu
Nakon policijske obr-
ade, osumnji~eni koji su
ju~er uhap{eni u BiH bit
}e predati postupaju}em
tu`iocu Posebnog odjela
za organizirani kriminal,
privredni kriminal i kor-
upciju Tu`ila{tva BiH
koji }e ih ispitati. Nakon
toga, odlu~it }e o njiho-
vom daljnjem zadr`ava-
nju u pritvoru.
Svaka naprava imala po pola kilograma eksploziva
Mrtve ovce u toru (Foto: A Salihbegovi})
U mjestu Aliefendi}i
kod Kaknja psi lutalice
upali su u ogra|eni tor s
ovcama vlasni{tvo Edhema
Aliefendi}a i tom prilikom
zaklali petnaest ovaca. Na-
pad se dogodio ju~er ujutro
izme|u ~etiri i pet sati.
- Kom{ija Re{o me pro-
budio i odmah sam do{ao
do tora. Prizor je bio stra-
vi~an. U svom napadu psi
su ubili i petero janjadi, a
jo{ tri do ~etiri ovce ne}e
pre`ivjeti - ka`e nam vla-
snik Edhem Aliefendi}.
Odman nakon dojave
slu`benici PS Kakanj
izvr{ili su uvi|aj, a tokom
dana na licu mjesta bili su i
veterinari koji su pru`ili
pomo} napadnutim ovca-
ma koje su pre`ivjele. O
ovom slu~aju obavije{eteni
su i nadle`ni u Op}ini Ka-
kanj. Az. S.
Op}ina Kakanj za ovu
godinu iz bud`eta je
izdvojila 20.000 maraka
za izgradnju azila za pse.
Kazna za ubistvo psa
kre}e se prema novom za-
konu od tri do pet hiljada
maraka. Dr`ava je donije-
la zakon o za{titi `ivotin-
ja, ali nije obezbijedila no-
vac za izgradnju azila-
ntskih centara za pse.
Azil za pse
Aliefendi}i kod Kaknja
Psi lutalice zaklali 15 ovaca
Aliefendi}: Stravi~an prizor
Na putu Banja Luka - Tesli}
Sletio s ceste i udario u zid
Vojo Juri} (54) iz Kotor-
Varo{i zadobio je te{ke tjele-
sne povrede u saobra}ajnoj
nesre}i koja se dogodila u
nedjelju oko 14.40 sati u
mjestu Babi}i na magistra-
lnom putu Banja Luka - Te-
sli}.
Juri} je upravljao auto-
mobilom „opel korsa“
kre}u}i se iz Banje Luke pr-
ema mjestu Borje, kada je
najvjerovatnije zbog nepri-
lago|ene brzine, ali i klizave
ceste zbog ki{e koja je pada-
la cijeli dan, izgubio kontro-
lu nad vozilom i sletio s ko-
lovoza.
- Nakon slijetanja s ceste
udario je prednjim dijelom
automobila u betonski po-
tporni zid. Od siline udara
vozilo se odbilo i ponovo vr-
atilo na kolovoz, a voza~ je
te{ko povrije|en i prevezen
u Slu`bu hitne pomo}i radi
ukazivanja ljekarske pomo}i
- potvr|eno nam je u CJB
Banja Luka, ~iji su pripa-
dnici obavili uvi|aj. B. S.
18 Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
Tijelo sedmogodi{nje
djevoj~ice Ane Stoj{i} iz
Ma~kovca kod Lopara, ne-
stale 27. decembra pro{le
godine, prona|eno je u rije-
ci Gnjici, u mjestu Piperci
kod Bijeljine, saop}eno je
iz CJB Bijeljina.
Nestanak djevoj~ice pri-
javljen je policiji 29. dece-
mbra, a cijeli slu~aj ote`-
avala je ~injenica da je por-
odica Stoj{i} socijalno za-
pu{tena i nespremna za sar-
adnju s istra`iteljima. Iako
roditelji Milica i Slobodan,
zbog stanja u kojem se tije-
lo nalazilo, nisu mogli sa si-
gurno{}u potvrditi da se ra-
di i njihovoj k}erki, pretpo-
stavlja se da je dje~ije tijelo
koje su prona{li ribolovci
upravo tijelo nestale Ane.
Komandir Policijske st-
anice Lopare Risto Radi}
potvrdio je da je prema na-
logu Okru`nog tu`ila{tva
Bijeljina nare|ena obdu-
kcija tijela, kojom je utv-
r|eno da se radi o utapanju
u tada nabujaloj rijeci Gnji-
ci. Tako|er, od roditelja su
uzeti uzorci koji su prosli-
je|eni u Beograd na DNK
analizu.
Rezultati analize jo{ nisu
poznati, a Okru`no tu`i-
la{tvo Bijeljina nalo`ilo je
da se tijelo sahrani pod
oznakom NN dok se identi-
tet ne potvrdi DNK anali-
zom. Sahrana je obavljena u
mjestu Piperci, gdje je i pro-
na|eno tijelo, desetak kilo-
metara od mjesta gdje je dje-
voj~ica posljednji put vi|-
ena `iva.
Anini roditelji Milica i
Slobodan Stoji{i}, osim
Ane, imaju jo{ jednog sina i
~etiri djevoj~ice. Nisu za-
posleni, a kao vi{e~lanoj
porodici Vlada RS sagradi-
la im je ku}u. E. M.
crna hronika 19
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010.
^elinac kod Banje Luke
Pijan aktivirao bombu
Policijskoj stanici Banja
Luka ^elinac prijavljeno je
da je ispred jednog ugosti-
teljskog objekta u ^elincu
nepoznata osoba aktivirala
ru~nu bombu. Pripadnici
policije odmah su iza{li na
lice mjesta te uvi|ajem
utvrdili da je M. [. iz ^elin-
ca, u vidno alkoholizira-
nom stanju, aktivirao i ba-
cio na zemlji{nu oparcelu
preko puta navedenog
objekta ru~nu bombu ne-
poznate marke gdje je
eksplodirala, ali tom prili-
kom nije prouzrokovala ni-
kakvu materijalnu {tetu.
Osumnji~eni M. [. pri-
veden je u slu`bene prosto-
rije gdje je nad njim izv-
r{ena kriminalisti~ka obra-
da, nakon ~ega je pu{ten na
slobodu.
Sa privo|enja uhap{enih (Foto: P. Mucovi})
Udes kod Jablanice
Troje te`e ozlije|eno u „ford eskortu“
Na magistralnom putu
M-17, u mjestu Podbre{ka
krivina kod Jablanice, pre-
kju~er u 10.40 sati dogodila
se saobra}ajna nezgoda u
kojoj su u~estvovali automo-
bili „vento“ kojim je upra-
vljao Ante A. (27) iz Prozora
i „ford eskort“, za ~ijim upr-
avlja~em je bio Be}ir I. (48)
iz Jablanice. Voza~ Be}ir I. i
njegovi saputnici Omer I.
(49) i maloljetni I. N. (9) za-
dobili su te{ke povrede te su
nakon ukazane pomo}i u
Domu zdravlja Jablanica pr-
evezeni u bolnicu Ju`ni lo-
gor u Mostaru.
LOPARE Nestala 27. decembra pro{le godine
Ribari prona{li tijelo
7-godi{nje Ane Stoj{i}
Od roditelja uzeti uzorci DNK radi analize u Beogradu, jer zbog stanja
tijela nisu mogli sa sigurno{}u potvrditi da je rije~ o njihovoj k}erki
Mjesto gdje je upala u rijeku (Foto: G. Bobi}) Ku}a Stoj{i}a u Ma~kovcima
Ukraden novac
U Bijeljini su nepo-
znate osobe oplja~kale
ku}u vlasni{tvo N. P ta-
ko {to su prethodno pr-
ovalile ulazna vrata. Iz
ku}e su kradljivci odni-
jeli 3.000 eura i 3.000
KM. Policajci su obavili
uvi|aj i tragaju za
po~iniocima.
CJB Trebinje
Puca~i predati tu`iocu
Pripadnici CJB Trebinje
predali su ju~er Okru`nom
tu`ila{tvu u Trebinju Vido-
slava Gnjatu (20) i Slavena
Glomazi}a (31) iz Trebinja
koji su osumnji~eni da su u
nedjelju oko 3.50 sati ispa-
lili vi{e hitaca iz automa-
tske pu{ke prema kafi}u
„Dodge“. Od metaka su
slomljena stakla i o{te}ena
fasada na ovom objektu, a
manja o{te}enja vidljiva su
i na fasadama zgrada preko
puta spomenutog kafi}a.
P. M.
Bare u Srebreniku
Gra|ani zadr`ali provalnika
Pripadnici PS Srebre-
nik, u saradnji s gra|ani-
ma, sprije~ili su kra|u pre-
hrambene i druge robe iz
prodavnice „Hari-komex“,
koja se nalazi u ulici Bajazi-
ta Ke{etovi}a u srebre-
ni~kom prigradskom nase-
lju Bare. Provalnik je pre-
ksino} u 21.20 sati kame-
nom razbio staklo na pro-
zoru prodajnog objekta,
sa~ekao u mraku nekoliko
minuta i nakon {to niko ni-
je reagirao na zvuk pucanja
stakla, otvorio razbijeno
prozorsko krilo i u{ao unu-
tra.
Tek {to je u{ao u proda-
vnicu, okupila se ve}a gru-
pa gra|ana koja mu nije
dozvolila da pobjegne s lica
mjesta, a ubrzo su stigli i
srebreni~ki policajci koji
su provalnika li{ili slobode
i priveli u prostorije PS Sr-
ebrenik.
Kako saznajemo iz
MUP-a Tuzlanskog kanto-
na, uhap{en je O. M. (41) iz
Donje [pionice kod Srebr-
enika, protiv kojeg }e, na-
kon obavljene kriminali-
sti~ke obrade, biti podne-
sen izvje{taj Kantonalnom
tu`ila{tvu Tuzla. Uvi|aj na
licu mjesta obavili su pri-
padnici Odjela kriminali-
sti~ke policije PS Srebre-
nik. O. M. Prodavnica u kojoj je uhva}en lopov (Foto: O. Mujki})
20 Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 21
biznis
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 22
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,333065 1,336406 1,339747
Kanada 124 CAD 1 1,425293 1,428865 1,432437
Hrvatska 191 HRK 100 26,837339 26,904601 26,971863
Èeška R 203 CZK 1 0,077526 0,077720 0,077914
Danska 208 DKK 1 0,262117 0,262774 0,263431
Maðarska 348 HUF 100 0,735621 0,737465 0,739309
Japan 392 JPY 100 1,536295 1,540145 1,543995
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,243608 0,244219 0,244830
Švedska 752 SEK 1 0,200178 0,200680 0,201182
Švicarska 756 CHF 1 1,355479 1,358876 1,362273
Turska 949 TRY 1 0,965908 0,968329 0,970750
V.Britanija 826 GBP 1 2,210697 2,216238 2,221779
USA 840 USD 1 1,436099 1,439698 1,443297
Rusija 643 RUB 1 0,049523 0,049647 0,049771
Srbija 941 RSD 100 1,955397 1,960298 1,965199
Kursna lista Centralne banke BiH
ENERGENTI Elektroprivreda RS pove}ala izvoz struje
Ostvaren prihod od
140 miliona maraka
Razlog za ovakve rezultate je pogonska spremnost svih
hidroelektrana, ali i hidrolo{ke prilike, poja{njavaju u ERS-u
Elektroprivreda Repu-
blike Srpske (ERS) lani je
direktno ili preko trgovaca
izvezla ukupno 1.700 giga-
vat-sati elektri~ne energije,
~ime je ostvaren prihod od
skoro 140 miliona maraka.
Ostvareni prihodi od proda-
je struje u pro{loj godini
ve}i je za 29,3 posto nego u
prethodnoj. Razlog za ova-
kve rezultate je pogonska
spremnost svih hidroelektr-
ana, ali i hidrolo{ke prilike.
Ni`e cijene
- Najvi{e elektri~ne ene-
rgije kupili su trgovci koji tr-
guju u vi{e evropskih zema-
lja, a razlog za to je razvijen
portfolio kupoprodaje ele-
ktri~ne energije, koji posje-
duju trgovci, zbog ~ega nude
i vi{e cijene. Na{ interes je da
bilansne vi{kove prodajemo
po {to vi{im cijenama, a osim
trgovcima, oni su prodavani
i elektroprivredama u
okru`enju i u Br~ko Distri-
ktu, ali po cijenama koje su
ni`e od tr`i{nih - obja{njava-
ju u Elektroprivredi RS.
U ovoj kompaniji isti~u
da je u ovoj godini planira-
na zna~ajno manja prodaja
bilansnih vi{kova prve-
nstveno zbog kapitalnog re-
monta Termoelektrane
Ugljevik, koja }e trajati tri
mjeseca i za to vrijeme ne}e
proizvoditi struju.
Najzna~ajniji sektor
Ekonomisti ocjenjuju da
pove}anjem izvoza elektri~ne
energije i velikim udjelom u
ukupnoj strukturi izvoza ova
oblast opravdava ocjenu kao
jedan od najzna~ajnijih privr-
ednih sektora.
- Prodajom elektri~ne
energije, ali i izvozom gene-
ralno ostvaruje se pozitivan
efekt na privredu, obe-
zbje|uje priliv novca iz ino-
stranstva i smanjuje va-
njskotrgovinski deficit. Na
tr`itu je do{lo do smanjenja
cijene elektri~ne energije,
ali je manji bh. entitet i po-
red toga pove}ao izvoz ovog
energenta - nagla{avaju u
Udru`enju ekonomista SW-
OT. B. SPASENI]
Proizvodnja u RMU Banovi}i iznad o~ekivanja
Najbolji rezultati u
posljednjih pet godina
Nakon dobrih proizvo-
dnih rezultata u prva dva
mjeseca, banovi}ki rudari
ostvarili su u martu pravi
podvig proizvev{i 125.992
tone separisanog uglja, ~ak
11.000 tona ili za 9,55 posto
vi{e od mjese~nog plana.
U prva tri mjeseca u Ru-
dniku mrkog uglja (RMU)
Banovi}i proizvedene su i
na tr`i{te plasirane 374.203
tone uglja, {to je za 17.253
tone ili za 4,83 posto vi{e od
planiranih koli~ina. Prema
podacima ekonomsko-fina-
nsijskog sektora, dobit za
prvo tromjese~je prema{ila
je tri miliona maraka.
- Ovako dobri proizvodni
i finansijski rezultati u prvim
mjesecima nisu zabilje`eni u
posljednjih pet godina. Oni su
tim zna~ajniji ako se ima u vi-
du da su ostvareni u godini jo{
nagla{ene recesije i u nepovo-
ljnom privrednom ambijentu
- ka`e za „Avaz“ predsjednik
Nadzornog odbora Emin Ha-
ra~i}. N. M.
Rusal ponovo
pozitivno posluje
Ruski metalur{ki div
Rusal, nakon restrukturira-
nja dugova, ponovno se vr-
atio pozitivnom poslovanju
zabilje`iv{i lani neto dobit
od 821 milion dolara. Rusal,
prva ruska kompanija ~ije
su dionice izlistane na Berzi
u Hong Kongu, saop}io je
da je 2009. bila jedna od na-
jte`ih godina za industriju
aluminija. U 2008. zabi-
lje`io je neto gubitak od 5,98
milijardi dolara.
Trgovinski deficit
sa Bugarskom
Vrijednost izvoza iz Bo-
sne i Hercegovine u Bugar-
sku tokom pro{le godine
iznosila je 79,5 miliona le-
va (39,8 miliona eura), a
uvoza 102,9 miliona leva,
odnosno vi{e od 51 milion
eura, podaci su bugarskog
Nacionalnog zavoda za sta-
tistiku. Bugarska je lani
ostvarila ukupnu trgovi-
nsku razmjenu u iznosu od
55,7 milijardi leva, odno-
sno 28 milijardi eura.
Nova spajanja u
aviokompanijama
Aviokompanijama su
potrebna nova spajanja ka-
ko bi se smanjili tro{kovi i
pove}ala konkurentnost te
industrije, ~iji se ukupni
gubici u ovoj godini o~eku-
ju u visini od 2,8 milijardi
dolara, upozorio je ju~er
~elnik Me|unarodnog
udru`enja za avioprijevoz
(IATA) \ovani Bisinjani
(Giovanni Bisignani).
UBS zaradio 2,4
milijarde dolara
[vicarska banka UBS
objavila je ju~er kako }e
njen profit prije oporeziva-
nja u prvom kvartalu izno-
siti najmanje 2,5 milijardi
{vicarskih franaka (2,4 mi-
lijarde dolara). Banka je pr-
eliminarne podatke o dobi-
ti objavila uo~i godi{nje
skup{tine dioni~ara, koja je
zakazana za 14. april.
Manja premija
Uniqa osiguranja
Uniqa osiguranje je u
2009., s ukupno polisira-
nom premijom od 31,9 mi-
liona KM premije, ostvari-
la tr`i{ni udio od 9,4 posto
u ukupnoj premiji FBiH i
ukupno petu tr`i{nu pozi-
ciju. Premija je manja za
~etiri posto u odnosu na pr-
ethodnu godinu, ali s ra-
stom premije `ivotnog osi-
guranja od 7,4 posto Uniqa
je ostvarila tr`i{ni udio u
segmentu `ivotnog osigur-
anja od 20,5 posto.
Dvadesetak velikih am-
eri~kih banaka maskiralo je
nivo zadu`enosti, a time i
nivo rizika krajem prote-
klih pet tromjese~ja, poka-
zuju podaci Savezne banke
za rezerve Njujorka, a pre-
nosi list „The Wall Street
Journal“.
Me|u bankama koje su
sakrile pravo stanje su i Go-
ldman Sachs, Morgan Sta-
nley, J. P. Morgan Chase, Ci-
tigroup te Bank of America.
Sve te banke spominju se
kao glavni krivci za izaziva-
nje finansijske krize 2008.
godine, koja je prerasla u
globalnu recesiju.
Banke su skrivale pravi
nivo dugova kojima su fi-
nansirale vlastito trgovanje
vrijednosnicama tako da su
ih smanjile za, u prosjeku,
42 posto krajem svakog od
posljednjih pet tromjese~ja,
pokazuju podaci.
Nakon toga, banke bi
sredinom tromjese~ja sn-
a`no pove}ale svoju za-
du`enost. Iako je takva pr-
aksa legalna, ona stvara
iskrivljenu sliku rizika
koji preuzimaju banke i
time daje la`ne predstave
banaka pred ulaga~ima.
Neke banke neslu`be-
no potvr|uju da krajem
kvartala privremeno sma-
njuju zadu`enje, ali ve}i-
na ih ne `eli komentirati
podatke Savezne banke.
Sajam posjetilo 10.000 ljudi
Me|unarodni sajam po-
duzetni{tva i obrta Grapos-
expo 2010 odr`an u Gra~ani-
ci, nakon ~etiri dana, uspje-
{no je priveden kraju. U ov-
om periodu 222 {tanda izla-
ga~a iz sedam zemalja posje-
tilo je skoro 10.000 ljudi.
- Ovim skupom uspje-
{nih privrednika u te{ko vri-
jeme pokazali smo da Bosna
i Hercegovina mo`e biti i dr-
uga~ija, bolja i uspje{nija.
Na{a zemlja mo`e iza}i iz kr-
ize samo ekonomijom. U na-
jboljem svjetlu smo predsta-
vili gra~ani~ku, ali i privredu
regiona - kazao je predsje-
dnik Organizacionog odbora
Nusret Heli}.
Posjetioci su mogli vi-
djeti gra~ani~ke eko-lajn pa-
rne kotlove, dostignu}a iz
oblasti drvne i industrije
metala, stare zanate i eko-
lo{ko-poljoprivredne proi-
zvode. Ibrahim Jukan, vla-
snik sada ve} i van granica
BiH poznate firme Eko-Ju-
kan, nije krio zadovoljstvo.
- Moja firma je stalno pr-
isutna na sajmovima {irom
svijeta. U Gra~anici smo du-
go ~ekali na ovakav sajam.
Ponudili smo sve {to sami
mo`emo proizvesti. Eko-
lo{ki prihvatljiva hrana, ko-
ju je nekoliko proizvo|a~a
izlo`ilo na zajedni~kom
{tandu, izazvala je poseban
interes ljudi - kazao je Ju-
kan. H. ^.
Berzanski barometar za 12. 4. 2010. godine
Euro/dolar 1,3648
1,30%

Nafta 85,35 $ po barelu
0,47%

Zlato 1.162,80 $ po unci
0,08%

Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} potvrdio
Dejan [o{ki} kandidat za guvernera NBS-a
Premijer Srbije Mirko Cv-
etkovi} izjavio je da je slu`be-
ni kandidat vladaju}e koalici-
je za novog guvernera Naro-
dne banke Srbije (NBS) pro-
fesor Dejan [o{ki}, sada{nji
predsjednik Savjeta NBS-a.
On je istakao da je [o{ki}
zadovoljio osnovne kriterije, a
to su stru~nost i nepripadanje
nijednoj politi~koj stranci.
Ministrica finansija Srbije
Diana Dragutinovi} ocijeni-
la je da je [o{ki} dobar izbor,
a s tim se mi{ljenjem sla`e i
direktor Instituta ekono-
mskih nauka Dejan Eri}.
[o{ki} je nedavno izjavio da
nema razloga za bitnije pro-
mjene u monetarnoj politici,
jer je plivaju}i kurs dinara
optimalno rje{enje za Srbiju.
Savjet NBS-a prihvatio
je 6. aprila ostavku guverne-
ra Radovana Jela{i}a, {to fo-
rmalno treba potvrditi i
Skup{tina Srbije.
Rusal: Dobit od 821 milion
dolara
Elektroprivreda RS: Ove godine manja prodaja
RMU Banovi}i: Dobit vi{a od tri miliona KM
Citigroup: Me|u glavnim
krivcima za krizu
Prljavim igrama do visokih profita
Velike banke skrivaju rizik
Zavr{en gra~ani~ki Grapos-expo
Gra~anica: Prisustvovali i proizvo|a~i ekolo{ke hrane
Na Banjalu~koj berzi
ju~er je kroz 63 transakcije
ostvaren promet od
13.553.478 KM, a najve}i je
obavljen blok-poslom akci-
jama Balkan investment
banke, od 13.483.271 mar-
ku.
Me|u fondovima,
najve}i promet ostvaren
j e akcij ama Euroinve-
stmenta, od 1.896 mara-
ka, uz rast cij ene od
0,14 posto.
Najve}i skok cijene
imali su Prijedorputevi, od
8,43 posto, a pad Posavina
iz Srpca, od 13,61 posto.
Vrijednost berzanskog
indeksa BIRS pove}ana je
za 0,08 posto, na 901,63 po-
ena, dok je vrijednost inde-
ksa fondova FIRS sko~ila
za 0,42 posto i iznosi
1.523,11 poena.
biznis 23
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010.
Na Sarajevskoj berzi
ju~er je ostvaren promet od
530.726 maraka, a u sklopu
110 transakcija prometo-
van je ukupno 1.303.761 vr-
ijednosni papir.
Promet na kotaciji ko-
mpanija iznosio je 123.816
KM, me|u fondovima
9.798, obveznicama FBiH
344.092, na primarnom
tr`i{tu 46.306, a na seku-
ndarnom 6.082 marke.
Najve}i rast cijene
imao je [ipad Komerc, od
9,52 posto, dok je najve}i
pad registrirala Majevica
iz Srebrenika u ste~aju, od
33,33 posto.
Vrijednost indeksa fo-
ndova BIFX opala je za
1,25 posto, na 1.631,41 po-
en. Indeks SASX-10 izgu-
bio je na vrijednosti 0,05
posto i skliznuo na
1.011,33 poena, dok je vri-
jednost indeksa primar-
nog slobodnog tr`i{ta
SASX-30 ve}a za 0,2 posto
i iznosi 1.037,06 poena.
Trgovanje 530.726 maraka
Solidan start nove
radne sedmice
Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 16,12 0,65 7.584 122.288,16 23
SARAJEVO OSIGURANJE 8,40 -2,33 182 1.528,80 1
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA 4,00 -2,44 2.272 9.088,00 2
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA 25,80 -0,78 281.863 72.675,90 9
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA 23,61 -1,62 244.576 57.740,69 7
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA 23,30 -0,09 214.958 50.085,21 1
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA 21,56 0,29 238.958 50.563,05 6
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA 20,20 -1,45 215.895 43.547,48 8
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B 93,53 -0,06 13.337 12.475,88 5
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C 81,63 0,16 31.673 25.865,15 7
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D 72,44 0,00 17.310 12.539,36 3
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E 60,00 3,45 31.000 18.600,00 2
BH TELECOMD.D. SARAJEVO 21,50 -1,74 332 7.138,00 5
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 97,02 -1,24 119 11.545,97 10
IK BANKA DD ZENICA 82,01 0,27 201 16.485,00 3
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 30,18 -1,76 73 2.203,00 3
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 3,45 9,52 800 2.760,00 2
GP @GP DD SARAJEVO 7,00 -6,67 714 4.998,00 2
TMD - MIBO DD BRCKO 6,00 0,00 491 2.946,00 1
@ITOPROMET D.D. MOSTAR 3,40 -5,56 800 2.720,00 1
OBVEZNICE FBiH
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 12. 04. 2010.
Koli~ina
BIFX 1,25% 1.631,41
SASX-10 0,05% 1.011,33
SASX-30 0,20% 1.037,06
Vrijednost indeksa

Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,41 -0,24 0,411 0,41 6.765,09
TelekomSrpske a.d. Banja Luka 1,38 0,73 1,39 1,37 10.617,98
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 7,21 0,14 7,21 7,21 1.896,23
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 29,0579 3,86 29,5 28,3011 22.495,78
Balkan investment bank a.d. Banja Luka 1 33,32 33,32 13.483.271,20
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 12. 4. 2010.
Naziv emitenta
Ukupan
promet (KM)
BIRS 0,08% 901,63
FIRS 0,42% 1.523,11

Vrijednost indeksa

Promet 13.553.478 KM
Dominacija bankarskog sektora
Vrijednost evropske valute eura
ju~er je na tr`i{tu novca sna`no
sko~ila nakon {to je ulaga~e ohrabrila
vijest da su ministri finansija 16 ze-
malja eurozone postigli dogovor o fi-
nansijskoj pomo}i koja bi u prvoj go-
dini mogla dosti}i 30 milijardi eura.
Kurs eura sko~io je ju~er ujutro za
1,3 posto u odnosu na ameri~ku valu-
tu, na 1,3648 dolara. Euro je osna`io i
u odnosu prema japanskoj valuti, i to
za 1,2 posto.
Povjerenik za ekonomska i mone-
tarna pitanja Oli Ren (Olli Rehn) re-
kao je da bi kamata na bilateralne po-
zajmice iznosila pet posto, {to je ma-
nje nego {to bi Gr~ka pla}ala na
tr`i{tu kapitala, ali vi{e od kamatnih
stopa koje se obi~no pla}aju Me|una-
rodnom monetarnom fondu (MMF).
Ovaj sporazum dao je krila i ula-
ga~ima na evropskim berzama pa su
cijene dionica ju~er porasle.
Na ve}ini azijskih berzi cijene dio-
nica su, tako|er, u plusu, a dogovor
~elnika eurozone o pomo}i Gr~koj
potaknuo je i terminsku cijenu nafte,
koja je ju~er ujutro porasla za ~etrde-
setak cenata, na 85,35 dolara po bare-
lu (159 litara).
Gr~ka tokom ove godine treba po-
suditi 53 milijarde eura, od ~ega je 30
milijardi za otplatu dospjelih dugova,
13 milijardi za pla}anje kamata i de-
set milijardi za finansiranje bud`et-
skog deficita. Od po~etka godine
Gr~ka je ve} na finansijskim tr`i{tima
posudila 18 milijardi eura, a do kraja
godine preostalo je da na|e jo{ 35 mi-
lijardi eura. Vrijednost eura u odnosu na dolar
KRIZA Ministri finansija eurozone dogovorili pomo} Atini
Nada za spas Gr~ke
Kurs eura sko~io je ju~er za 1,3 posto u odnosu na ameri~ku valutu
globus
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 24
SAD Samit o nuklearnoj sigurnosti
Atomske bombe u rukama
terorista kao no}na mora
Obama upozorio na stravi~ne posljedice ako bi takvo oru`je detoniralo
u Njujorku, Londonu ili Johanesburgu
Ameri~ki predsjednik
Barak Obama (Barack) ot-
vorio je ju~er samit o nukle-
arnoj sigurnosti u Va{ingto-
nu, a prije po~etka je upozo-
rio kako su njegovoj dr`avi
najve}a prijetnja `elje teror-
isti~kih organizacija, poput
El-Kaide, da imaju u posje-
du atomsku bombu.
Najve}a prijetnja
Prvi ~ovjek SAD ugostio
je 46 lidera drugih dr`ava
na sastanku, ~iji }e zvani~ni
dio biti realiziran danas, a
na kojem }e ~uvanje neosi-
guranih urana i plutonija
biti glavna tema kako bi se
izbjegla najve}a no}na mo-
ra svijeta - nuklearno oru`je
u rukama ekstremista i ter-
orista.
- Najve}a prijetnja SAD,
bilo kratko, srednje ili du-
goro~no, jeste mogu}nost
da neka teroristi~ka grupa
dobije takvo oru`je. Ako bi
do{lo do toga, to bi promi-
jenilo sigurnosno stanje,
kako u mojoj dr`avi, tako
{irom svijeta. Znamo da
organizacije poput El-Kai-
de poku{avaju do}i do nu-
klearnog oru`ja - kazao je
Obama.
On je upozorio na stra-
vi~ne posljedice ako bi nu-
klearna bomba detonirala
u Njujorku, Londonu ili
Johanesburgu. Bijela ku}a
}e od svjetskih lidera tra-
`iti da se zalihe plutonija
i urana osiguraju od kra|e,
{verca i ekstremista.
Tako|er, bit }e govora o
odnosima sa Iranom i Sjeve-
rnom Korejom, koja ve} u
svojim zalihama ima ato-
msku bombu.
Tursko pitanje
Ameri~ka administraci-
ja objavila je da }e se Obama
vjerovatno susresti i s tur-
skim premijerom Red`e-
pom Tajipom Erdoanom
(Recep Tayyip Erdogan).
Njihov susret }e uslijediti
nakon {to se pro{le sedmice
u Va{ington vratio turski
ambasador, povu~en nakon
{to je odbor Kongresa ubi-
stva Ermena u Prvom svje-
tskom ratu nazvao genoci-
dom.
Erdoan je izjavio da
ne}e „zatvarati o~i“ pred
izraelskim nuklearnim pr-
ogramom i da }e to pitanje
pokrenuti na samitu u
Va{ingtonu.
Su|enje za ubistvo Pukani}a i Franji}a
Odgo|eno svjedo~enje krunskog svjedoka
Svjedo~enje Tomislava
Marjanovi}a, krunskog svj-
edoka na su|enju optu`en-
im za ubistvo Ive Pukani}a,
odgo|eno je zbog zahtjeva
odbrane da njegovo svje-
do~enje bude javno, a ne iza
zatvorenih vrata, kao {to je
odlu~ilo sudsko vije}e zagr-
eba~kog @upanijskog suda.
Vije}e nije prihvatilo pr-
ijedlog odbrane da ovo svje-
do~enje bude otvoreno za
javnost. No, kako na tu
odluku advokati imaju pra-
vo `albe, svjedo~enje je od-
go|eno dok se o isklju~enju
javnosti ne izjasni Vrhovni
sud.
Advokati optu`enih za
atentat na Pukani}a i njego-
vog saradnika Niku Fra-
nji}a usprotivili su se za-
htjevu USKOK-a da Marja-
novi}evo svjedo~enje bude
tajno, isti~u}i da je krunski
svjedok vi{e puta istupao u
medijima.
Potpredsjednik prijela-
zne kirgistanske vlade
Almazbek Atambajev po-
ru~io je ju~er da }e protiv
svrgnutog predsjednika Ku-
rmanbeka Bakijeva, koji je
pro{le sedmice morao po-
bje}i iz glavnog grada Bi{-
keka, biti pokrenuta „pose-
bna operacija“, prenose age-
ncije.
- Pripremamo posebnu
operaciju protiv Bakijeva.
On se skriva iza ljudskog
{tita. Nadamo se da }emo je
mo}i provesti bez mrtvih ci-
vila - rekao je Atambajev.
Bakijev je na to poru~io da
}e bilo kakav poku{aj da ga
uhvate ili ubiju zavr{iti kr-
voproli}em.
- Neka me poku{aju
uhvatiti, neka me poku{aju
ubiti. Mislim da }e to dove-
sti do tako velikog krvopro-
li}a da ga niko ne}e mo}i
opravdati - rekao je svrgnu-
ti lider novinarima.
Najmanje 81 osoba ubi-
jena je u demonstracijama u
Bi{keku 7. aprila. Bakijev je
istakao da je on „i dalje legi-
timni predsjednik“, a ~lan-
ove prijelazne vlade nazvao
je „pravim gangsterima“.
Bakijev je ponovno pozvao
Ujedinjene narode da u ze-
mlju po{alju mirovne snage
kako bi sprije~ile daljnju
eskalaciju nasilja.
Demonstracije na Tajlandu
„Crvene ko{ulje“ nosile
kov~ege s ubijenima
Demonstranti, koji ve}
mjesec protestiraju zahtijeva-
ju}i raspu{tanje tajlandskog
parlamenta i raspisivanje va-
nrednih izbora, nosili su
ju~er kov~ege kroz prijestoni-
cu Bangkok, gdje je u subo-
tu u sukobu sa snagama sigu-
rnosti poginula 21 osoba, dok
je oko 800 povrije|eno.
Ve}ina sanduka bila je
prazna, ali u najmanje dva
su bila tijela demonstranata
koji su poginuli u subotu u
najte`im politi~kim sukobi-
ma u Bangkoku u poslje-
dnjih 18 godina, koji su za-
vr{eni tako {to su se vojska i
policija povukle.
„Crvene ko{ulje“ tra`e
da premijer Abhisit Ved`-
ad`iva (Vejajjiva) odmah ra-
spusti parlament i napusti
dr`avu. Redovni izbori tre-
bali bi biti odr`ani do kra-
ja 2011. godine.
Papa Benedikt XVI: Nema diplomatski imunitet (Foto: AFP)
Potez britanskih ateista
Dokins i Hi~ens `ele uhapsiti
papu Benedikta XVI
Dvojica vode}ih brita-
nskih ateisti~kih aktivista, pi-
sac i zoolog Ri~ard Dokins
(Richard Dawkins) i novinar
i esejista Kristofer Hi~ens
(Christopher Hitchens), po-
ku{at }e se tokom posjete pa-
pe Benedikta XVI Velikoj Br-
itaniji u septembru izboriti za
njegovo hap{enje zbog navo-
dnog zata{kavanja slu~ajeva
seksualnog zlostavljanja djece
od sve}enika.
Dokins i Hi~ens tra`ili su
od advokata D`efrija Robert-
sona (Jeffrey) i Marka Stive-
nsa (Stevens), koji procesuir-
aju slu~ajeve kr{enja ljudskih
prava, da istra`e da li se protiv
pontifa mo`e podi}i optu`nica.
Stivens je britanskoj novi-
nskoj agenciji Reuters obja-
snio da u ovom slu~aju posto-
je tri mogu}nosti: tu`ba pred
Me|unarodnim krivi~nim su-
dom u Hagu, privatno ili ja-
vno su|enje „za zlo~ine protiv
~ovje~nosti“ ili civilni postu-
pak.
Argument tu`ilaca bit }e
da Papa nema diplomatski
imunitet od krivi~nog gonje-
nja kao {ef dr`ave, jer Vatikan
ima „status stalnog posma-
tra~a“ u UN-u, a ne punopra-
vno ~lanstvo i glasa~ka prava.
Smrt vode}eg ruskog sudije
^uva{ova ubili u
zgradi u Moskvi
Vode}i ruski fe-
deralni sudija Edu-
ard ^uva{ov ubijen
je u zgradi u kojoj
je stanovao u Mo-
skvi. Njega je upu-
cala nepoznata oso-
ba koja je pobjegla s
mjesta doga|aja,
prenosi ju~er BBC.
^uva{ov je su-
dio u mnogo slu-
~ajeva protiv orga-
nizacija nacionali-
sta i primio je mnogo prije-
tnji smr}u. U februaru je
osudio devet ~lanova neona-
cisti~kih skinheadsa „Bi-
jelih vukova“ sa i do 23 go-
dine zatvora. Sudio je i u
mnogim slu~ajevima u koji-
ma su ruski ~elnici bili
optu`eni za korupciju i pro-
nevjeru.
- Nepoznata osoba upu-
cala je ^uva{ova u zgradi u
kojoj se nalazi njegov stan -
objavila je policija. Radio
Ekho Moskvy prenosi da je
sudija podlegao rani na pr-
sima.
Nesre}a bez `rtava
Zapalio se autobus sa
zagreba~kom djecom
Na autoputu Zagreb -
Lipovac kod Brodskog Stu-
pnika u Hrvatskoj ju~er uju-
tro zapalio se autobus koji je
djecu iz glavnog grada vozio
ku}i s takmi~enja u Srbiji,
no svi su iz autobusa uspje-
li iza}i, saop}ila je policija.
U autobusu je bilo 37
putnika, od kojih 28 djece.
Svi su iza{li prije nesre}e,
ali jedna je djevoj~ica pri
izlasku iz autobusa slomila
ruku, a ljekarska pomo}
pru`ena joj je u bolnici u
Brodskom Stupniku.
Odgoda su|enja Joci Amsterdamu
Su|enje Sretenu Joci}u, poznatijem kao Joca Amste-
rdam, zbog podstrekavanja na ubistvo Gorana Marja-
novi}a 1995. godine, koje je ju~er trebalo krenuti is-
po~etka zbog promjene predsjednika sudskog vije}a,
odgo|eno je drugi put zaredom, zbog nedolaska njego-
vih branilaca, za 27. april.
Advokat Vladimir Petrovi} obavijestio je sud podne-
skom od 9. aprila da je Joci}u otkazao punomo} zbog
neizmirenih honorara.
^uva{ov: Podlegao rani
Obama: Tra`i za{titu zaliha plutonija i urana (Foto: AP)
Bakijev: Najavio krvoproli}e
Prijelazna vlada Kirgistana
U pripremi posebna akcija
protiv svrgnutog Bakijeva
(
F
o
t
o
:

A
F
P
)

Bangkok: Ve}ina sanduka prazna (Foto: AFP)
globus
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 25
Ukratko
BELFAST - Autobomba
eksplodirala je rano ju~er
ispred sjevernoirskog {taba
britanske obavje{tajne slu`-
be MI5, pri ~emu je jedna
osoba lak{e povrije|ena.
Za napad je iskori{ten ote-
ti taksi ~iji je voza~ kasnije
rekao da je automobil dove-
zao pred kasarnu blizu Be-
lfasta, gdje se nalazi sjedi{te
MI5, jer su mu zaprijetili
porodici. Ipak, on je nekoli-
ko trenutaka prije eksplozi-
je izletio iz vozila i stra`ari-
ma povikao: „Ovo je bo-
mba“, {to je bilo dovoljno
da se sklone.
Eksplozija kod {taba slu`be MI5
Belfast: Ostaci automobila bombe (Foto: AFP)
PARA^INAR - Najmanje
37 osoba poginulo je ju~er
kada su ekstremisti, nao-
ru`ani raketama i automa-
tskim pu{kama, napali dva
kontrolna punkta na sjever-
ozapadu Pakistana, saop}ile
su vlasti.
- Pakistanske snage sigurno-
sti odbile su napade u seli-
ma [irin Dara i Sangrana, u
Donjem Orakzaju, a u suko-
bima je ubijeno najmanje 35
ekstremista i dvojica vojni-
ka, dok su trojica vojnika ra-
njena - izjavio je predsta-
vnik lokalne vlasti Samju-
lah Kan.
Napad ekstremista u Pakistanu
BE^ - Visoka komesarka
UN-a za ljudska prava Na-
vi Pilaj (Pilai) izjavila je da
u Ju`noj Africi treba zabra-
niti govor mr`nje. Govore}i
o svojoj domovini, Ju`noj
Africi, ona je za be~ki „Stan-
dard“ istakla da je ta dr`ava
veoma udaljena od rasnih
sukoba.
- Imamo posla s ekstremi-
sti~kim marginalcima. To
nema nikakve veze s konfli-
ktom u cijeloj zemlji. Ne po-
stoje rasni problemi. Polici-
ja je istra`ila ubistvo vo|e
desni~ara Eugena Terbla-
n{ea (Terblanche) i dvije
osobe su optu`ene - kazala je
Pilaj.
Navi Pilaj protiv govora mr`nje
DUBAI - Dvojica ekstremi-
sta osu|ena su ju~er na ka-
znu do`ivotnog zatvora za
u~e{}e u ubistvu ~e~enskog
vojnog komandanta Sulima
Jamadajeva u Dubaiju 2009.
godine.
Tad`ikistanac Maksod Jan
Asmatov i Iranac Mehdi Ta-
ki Dahurija osu|eni su za
pomaganje i organiziranje
ubistva Jamadajeva, ubije-
nog iz pi{tolja ruske proi-
zvodnje u podzemnoj gara`i
luksuznog stambenog bloka
u Dubaiju, prenosi Reuters.
Jamadajev se borio protiv
Rusije u prvom ~e~enskom
ratu, od 1994. do 1996. godi-
ne, kada se Rusija morala
povu}i iz te separatisti~ke
ju`ne provincije.
Do`ivotni zatvor za ekstremiste
RIO DE @ANEIRO - Broj
nastradalih u poplavama i
klizi{tima u brazilskoj dr`a-
vi Rio de @aneiro popeo se
na 224, nakon sedmice s
obilnim ki{ama, saop}ila je
vatrogasna slu`ba.
Najve}e ki{e u posljednjih 40
godina po~ele su u ponedje-
ljak pro{le sedmice, a izazvale
su poplave i oko 200 klizi{ta,
zbog kojih je na hiljade stano-
vnika ostalo bez domova. Br-
azilske vlasti poslale su vojsku
i osigurale 113 miliona dolara
za pomo} ugro`enim podru-
~jima, a Sjedinjene Dr`ave }e
donirati 50 miliona dolara za
vi{e od 50.000 osoba kojima
su uni{tene ku}e.
Hiljade Brazilaca bez domova
Rio de @aneiro: Nastradale 224 osobe (Foto: AP)
Tu`ila{tvo Gr~ke podni-
jelo je ju~er optu`nice pro-
tiv {est ljudi zbog ~lanstva u
teroristi~koj organizaciji
„Revolucionarna borba“, za
koju se tvrdi da stoji iza bo-
mba{kih i raketnih napada
na ambasadu SAD u Atini.
Pet mu{karaca i jedna
`ena, starosti izme|u 30 i 41
godine, optu`eni su po osta-
lim ta~kama optu`nice za
poku{aje ubistva i napade
eksplozivnim napravama.
Oni }e se, ako se optu`be
doka`u, suo~iti s kaznom
zatvora u maksimalnom tra-
janju od 25 godina.
Napad na ambasadu SAD u Atini
Optu`nice protiv {est osoba
^elnik opozicionog Fi-
de{a i budu}i ma|arski pre-
mijer Viktor Orban progla-
sio je kasno preksino} uvjer-
ljivu pobjedu na parlamenta-
rnim izborima u Ma|arskoj.
- Na ovaj dan Ma|ari su
pokazali da je Ma|arska jedi-
nstvena, da ima snagu, da je
sposobna napraviti sjajne stva-
ri - rekao je Orban.
Stranka desnog centra
Fide{ premo}no je pobijedi-
la u prvom krugu izbora u
Ma|arskoj sa 52,8 posto gla-
sova, pokazali su privreme-
ni rezultati nakon prebroja-
nih 99 posto listi}a.
Izbori u Ma|arskoj
Uvjerljiva pobjeda opozicije
Afganistan
Ubijena ~etiri,
ranjeno 18 civila
Afganistanske vlasti
optu`ile su snage NATO-
a da su na jugu Afganista-
na ubile ~etiri civila,
me|u kojima `enu i dije-
te, te ranile jo{ 18 otvor-
iv{i vatru na autobus ko-
ji se pribli`io vojnom ko-
nvoju.
Incident se dogodio
na glavnoj cesti u pokra-
jini Kandahar, taliba-
nskom upori{tu, kada se
civilni autobus pribli`io
konvoju me|unarodnih
snaga NATO-a (ISAF).
Strani vojnici otvorili su
vatru u okolnostima ko-
je nisu obja{njene.
Najmanje 11 osoba ju~er
je poginulo, dok je vi{e od
20 povrije|eno kada je voz
naletio na odron i isko~io iz
{ina nedaleko od grada Me-
rano, u regionu Trentino-
Alto Adi|e, na krajnjem sje-
veru Italije, javljaju svjetske
agencije.
Povrije|eni, od kojih se
neki nalaze u te{kom sta-
nju, preba~eni su u vi{e
bolnica, a spasioci su to-
kom cijelog ju~era{njeg
dana izvla~ili putnike iz
smrskanih vagona, objavi-
li su italijanski mediji. Re-
gionalni voz, koji je prolazio
kroz planinski klanac, uda-
rio je prvo u odron, a potom
u dva stabla bora koja su
sprije~ila pad voza u rijeku
Adi|e, saop}ile su spasi-
la~ke ekipe. Pretpostavlja se
da je do odrona do{lo uslijed
pucanja cijevi za navodnja-
vanje.
Ovo je, kako javljaju ta-
mo{nji mediji, najte`a ne-
sre}a na sjeveru Italije kada
je rije~ o iskakanju voza iz
{ina. Spasioci tragaju za putnicima
Najmanje 11 poginulih na sjeveru Italije
Voz isko~io iz {ina nakon
{to je naletio na odron
(Foto: AFP)
Ruski zvani~nici izjavili
su ju~er da su piloti aviona
koji se sru{io i tako usmrtio
predsjednika Poljske Leha
Ka~injskog (Lech Kaczy-
nski), njegovu suprugu Ma-
riju i jo{ 94 osobe dobili
ta~na upozorenja o lo{em
vremenu u Smolensku.
Analiza DNK
No, s druge strane, poje-
dini mediji {pekuliraju ka-
ko bi uzrok pada mogla bi-
ti i gre{ka kontrolera leta
koji se pilotima obra}ao na
ruskom umjesto na engle-
skom jeziku, te poljski avi-
on nije imao ta~ne podatke.
^lanovi porodica ju~er su
stigli u Rusiju kako bi ide-
ntificirali `rtve, ali u pojedi-
nim slu~ajevima to }e biti
mogu}e samo DNK anali-
zom jer su tijela poginulih
potpuno unaka`ena. Ovaj pr-
oces bi mogao potrajati ne-
koliko dana. Ruski premijer
Vladimir Putin, koji je za-
du`en za istragu o tragediji,
obe}ao je ju~er „objektivnu i
detaljnu istragu“.
Iz ureda poljskog dr`av-
nog tu`ioca objavljeno je ka-
ko je i ju~er tragano za tijeli-
ma `rtava u ostacima aviona.
Svjetske agencije su ju~er pr-
enijele kako je potvr|en ide-
ntitet prve dame Marije Ka-
~injski, ~ije }e tijelo danas bi-
ti preba~eno u Poljsku.
Poljski mediji javljaju da
}e sahrana Ka~injskog biti
odr`ana u subotu kao i slu-
`be za sve poginule u toj tr-
agediji. Kov~eg s tijelom po-
ginulog lidera ju~er je bio
izlo`en u kapelici kod pre-
dsjedni~ke pala~e, dok }e
danas gra|ani mo}i odati
po~ast Ka~injskom. Navo-
dno }e sanduk biti zatvoren
zbog stanja tijela poginulog
predsjednika.
Po~ast nastradalima
Ju~er su Rusija, Evro-
pska unija i brojne dr`ave
odale po~ast nastradalima,
me|u kojima su bili visoko-
pozicionirani politi~ari, {ef
centralne banke i vrh po-
ljske vojske.
Prema pisanju dnevnika
„Gazeta Wyborcza“, poljska
vlada o~ekuje da }e sahrani
Ka~injskog prisustvovati
brojni svjetski lideri.
- Ruski predsjednik Dmi-
trij Medvedev `eli prisust-
vovati sahrani svog poljskog
kolege - kazao je ministar
vanjskih poslova Poljske
Radoslav Sikorski (Rados-
law). Na pitanje da li }e ame-
ri~ki lider Barak Obama
(Barack) do}i na sahranu Si-
korski je rekao kako je i to
mogu}e.
- O~ekujem da cijeli svi-
jet do|e u Var{avu - kazao
je on.
POLJSKA [pekulacije o uzroku tragedije kod Smolenska
Kontrolor leta razgovarao
s pilotom na ruskom jeziku?
Sahrana predsjednika Ka~injskog bit }e odr`ana u subotu Identificirano tijelo
prve dame Mogu} dolazak Baraka Obame
Predsjednik Poljske Ka-
~injski po{ao je u Katinsku
{umu ne samo da obilje`i
70. godi{njicu strijeljanja
skoro 22.000 poljskih ofici-
ra nego i da pru`i Rusiji ru-
ku pomirenja.
- Katin je postao bolna
rana poljske historije ali
je i decenijama trovao od-
nose Rusa i Poljaka - ri-
je~i su koje je `elio izgo-
voriti u subotu u Kati-
nskoj {umi.
@elio pru`iti ruku
pomirenja Rusiji
Putin na mjestu nesre}e: Obe}ao detaljnu istragu (Foto: AFP)
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 26
AZRA - takve pri~e ho}u
Donosimo ekskluzivne fotografije
i pri~u s vjen~anja Aide
Ja{arevi} i Gorana Terzi}a
Selma SPAHI]
Umjetnost treba uvijek biti u opoziciji
Sa{a HAJDUKOVI]
Od re`ije se ne pla}aju re`ije
Salih BRKI]
Perom treba dodirnuti ranu
Ognjen BLAGOJEVI]
Sin Mak me promijenio
Od sutra je u prodaji novi
broj magazina „Azra“
Australka Rebeka Dojd`
(Rebecca Doig, 31) rodila je
zdravu k}erkicu Emili Re-
beku (Emily) u bolnici u Si-
dneju, ali se uop}e ne sje}a
da je rodila i da ima bebu.
Ona je jedna od najmla|ih
ljudi koji boluju od Alcha-
jmerove bolesti.
- To je tragedija za na{u po-
rodicu. Zamislite mladu `enu
koja se pona{a kao 80-go-
di{njakinja na izmaku snaga.
Bila je samostalna, dru`eljubi-
va i pametna mlada `ena, a sa-
da ne prepoznaje ni vlastitu
k}erku. To je tu`no - pri~a
njen suprug Skot (Scott).
Rijetki oblik Alchajmera
kod Rebeke je brzo napre-
dovao. Ona se vi{e ne mo`e
brinuti za sebe. Brigu za nju
i njihovu tek ro|enu k}erki-
cu preuzeo je Skot. Da ne{to
nije uredu primijetili su jer
je Rebeka zaboravljala gdje
bi ostavila neki predmet te
se sve vi{e udaljavala od svo-
jih prijatelja.
- Na nju treba paziti 24
sata na dan i sedam dana u
sedmici. Izgubila je pam-
}enje, a njene emocije po-
tpuno su nestale - pri~a
Skot.
Rebeka odbija primati
invalidsku penziju pa por-
odica sada jedva pre`ivlja-
va s jednom pla}om.
Rebeka sa suprugom: Ima tek 31 godinu
Australka oboljela od Alchajmera
Rodila bebu, a sada se ne
sje}a da je ikada bila trudna
Ameri~ka sutkinja Dena
Vinslou (Dana Winslow) pre-
sudila je da Denijel Kavalije-
ri (Danielle Cavalieri, 26) s Lo-
ng Ajlenda mora vratiti biv-
{em momku D`onu Ginteru
(John Gunther, 27) zaru~ni~ki
prsten vrijedan 19.000 dolara.
Denijel je odbijala vrati-
ti prsten sredjo{kolskoj lju-
bavi, jer ju je on varao. Sada
}e djevojka vratiti prsten, a
D`on }e njenom ocu vratiti
novac od zabave povodom
zaruka i dati joj 9.000 dola-
ra sa zajedni~kog ra~una.
Denijel se udaje za novog
zaru~nika u istoj crkvi u kojoj
se trebala vjen~ati s D`onom.
Na sudu je rekla kako smatra
da prsten pripada njoj jer joj je
zaru~nik bio nevjeran te joj je
dao prsten prije nego {to su se
odlu~ili vjen~ati. Tra`ila je i
100.000 dolara zbog te{ke emo-
tivne boli. Sutkinja Vinslou pr-
esudila je da zakon daje pravo
na povrat imovine koja se daje
kao obe}anje braka bez obzi-
ra koji bio razlog prekida.
Na sudu zbog afere
Ljekari KBC-a Split jo{
ne mogu odgonetnuti za{to
je 13-godi{njakinja nakon
bu|enja iz kome govorila
samo njema~ki jezik. Sudski
vje{tak tvrdi da je ovaj slu~aj
neobja{njiv, te da je rije~ o
dubokoj podsvijesti.
Naime, djevoj~ica iz Kni-
na koja se prije dvije sedmi-
ce u splitskoj bolnici probu-
dila iz kome, umjesto mater-
inji, hrvatski jezik, dva dana
je govorila samo njema~ki. U
bolnicu su je primili prije dva
mjeseca zbog trovanja krvi.
Osim pedijatara, dje-
voj~icu su pregledali bo-
lni~ki defektolog i psiho-
log, ali uzrok promjene je-
zika jo{ ne znaju. Navodno
je nakon kome njema~ki
znala mnogo bolje nego
{to ga je mogla nau~iti u
{koli.
Neuropsihijatar i sudski
vje{tak Mijo Milas istakao je
da je ovaj slu~aj medicinski
neobja{njiv, a dolazi iz du-
boke podsvijesti.
- Mogu}e je da je bila me-
ntalno povezana s nekim ko
je u njenoj blizini izu~avao
taj jezik. Pa i u brojnoj lite-
raturi opisani su ljudi koji
su povratkom iz nesvjesnog
stanja govorili drevne jezike
- rekao je Milas.
Ravnatelj KBC-a Split
dr. Dujomir Marasovi} no-
vinarima nije `elio otkriti
identitet djeteta.
Tako je Hrvat Ilija Rk-
man nakon mo`danog uda-
ra po~eo pri~ati na engle-
skom jeziku.
- Hrvatskom sam se vra-
}ao korak po korak, kao da
sam Hrvat tre}e generacije
iz SAD ili Kanade. Nakon
tri sedmice rije{io sam se
naglaska, a trebale su mi
dvije godine da se vratim u
normalu - rekao je Rkman.
Stru~njaci ne znaju objasniti fenomen
Djevoj~ica nakon bu|enja
iz kome govori njema~ki
Trinaestogodi{njakinja iz Knina u bolnicu primljena prije dva mjeseca zbog trovanja krvi
Marasovi}: Nije otkrio
identitet djevoj~ice
Nakon nekoliko odgoda,
iz njema~kog brodogradi-
li{ta „Blohm&Voss“ napo-
kon je stigla vijest kako je
„Eclipse“, brod koji je na-
ru~io ruski oligarh Roman
Abramovi~ jo{ prije ~etiri
godine, pred dovr{etkom. Iz
brodogradili{ta, ~uvenog po
tome {to je s njegovih doko-
va zaplovila i krstarica „Bis-
marck“, stigle su fotografi-
je brodograditelja kako oba-
vljaju zavr{ne radove na go-
lemoj ljepotici.
- Ne otkrivamo detalje o
privatnom vlasni{tvu gospo-
dina Abramovi~a - bio je je-
dini komentar iz brodogra-
dili{ta.
Pomi~ni krov
Upravo zbog toga se ne
zna ni ta~na du`ina broda, ali
brojka s kojom se naj~e{}e
operira u medijima je 164
metra. Dovoljno da za neko-
liko metara preuzme primat
{eiku Muhamedu bin Ra{idu
el-Maktumu ~ija je jahta
„Dubai“ bila najve}a dosad.
„Eclipse“ navodno ima
dva heliodroma, dva bazena
od kojih se jedan kada se
isprazni pretvara u plesni
podij i vlasnikovu odaju s
pomi~nim krovom, idea-
lnim za gledanje zvijezda.
Za sigurnost se brine rada-
rski sistem s proturaketnim
{titom i, navodno, elektro-
nskim {titom protiv paparaca.
[ta je to i koliko je djelotvor-
no bit }e poznato nakon {to se
Abramovi~ i njegova izabrani-
ca Darija @ukova ukrcaju na
jahtu. Mo`da je upravo zbog
tog sistema cijena broda u me-
|uvremenu narasla na oko
400 miliona eura, {to je dvostr-
uko vi{e od planiranog.
Gotova i „Luna“
Istovremeno, internetska
stranica Superyachts.com
objavila je da }e Roman Abr-
amovi~ uskoro dobiti jo{ je-
dnu davno naru~enu jahtu.
„Luna“, gotovo upola kra}a
od „Eclipsea“, ali dovoljno
duga~ka da se smjesti na 19.
mjesto najdu`ih privatnih ja-
hti, upravo je izdr`ala prve
probne plovidbe, a sada je na
zavr{nom dotjerivanju.
I dok je „Eclipse“ oaza
nepojmljivog luksuza, „Lu-
na“ bi trebala zadovoljiti Ab-
ramovi~evu avanturisti~ku
stranu. Naime, „Luna“ je is-
tra`iva~ka jahta prilago|ena
dugim plovidbama bez potr-
ebe za ~estim dopunjava-
njem zaliha.
LUKSUZ Dovr{en brod „Eclipse“
Abramovi~ }e uskoro zaploviti
najve}om jahtom na svijetu
Za sigurnost se brine radarski sistem s proturaketnim {titom i,
navodno, elektronskim {titom protiv paparaca
Flota od ~etiri broda
Romana Abramovi~a, ~ije
je bogatstvo procijenjeno
na desetak milijardi eura,
zadnjih se godina topila.
Od ~etiri broda jedan je pr-
odao („Ecstasea“, 86 meta-
ra), jedan je poklonio prija-
telju („Le Grand Bleu“,
114 m), a jedan je ostavio
biv{oj supruzi („Pelorus“,
115 m). Njemu je ostala sa-
mo jedna jahta.
Flota
„Eclipse“: Vrijednost od 400 miliona eura
Amerikanka mora vratiti zaru~ni~ki prsten
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 27
Marisarmen Munjoz Ba-
roso (Maricarmen Munoz
Barroso), svjetski poznata
stru~njakinja za rukopis,
analizirala je potpise {est
svjetskih lidera, odnosno
objasnila {ta njihovi autogr-
ami govore o njihovim li~no-
stima. Pri tome nije znala
~ije potpise analizira.
Prema potpisu, predsje-
dnik SAD Barak Obama
(Barack) voli flertovati, brzo
razmi{lja i voljan je `rtvovati
se za vlastite ideale. Hipera-
ktivan je, nepopustljiv i po-
malo nervozan. Sklon je uve-
li~avanju problema, ali za
njega cilj opravdava sredstvo.
Angela Merkel, njema~ka
kancelarka, vrlo je intuitivna
i ne voli mije{ati li~no s ja-
vnim. Ljubazna je i u njenim
idejama vidi se odre|ena do-
za naivnosti. Otvorena je pr-
ema promjenama, ali seksua-
lnu tematiku smatra napa-
dnom. Veoma je osje}ajna i
dobra u odnosima s javno{}u,
ali preferira biti udaljena od
sukoba.
Francuski predsjednik
Nikolas Sarkozi (Nicolas Sa-
rkozy) je idealisti~an, ka`e
Baroso, i to toliko da bi s la-
ko}om mogao postati fana-
ti~an. Svaki projekt zapo~inje
s mnogo energije i te{ko mo-
`e zadr`ati svoj tempo zbog
~ega je nedosljedan. Uznemi-
rena je i nervozna osoba, ali
istovremeno veoma pragma-
ti~na i sklona umjetni~kom.
Nije timski igra~ i najbolje
radi sam. U ulozi ljubavnika
je romanti~an i nepredvidiv
te lako pada u depresiju.
Venecuelanski predsje-
dnik Hugo ^avez (Chavez) je
~ovjek sna`nog karaktera i
vrlo je strog. Mo`e biti impu-
lsivan, nametljiv i okrutan i
poprili~no je rastresen. Na-
jradije bi ostavio pro{lost iza
sebe, ali ne uspijeva. Previ{e
je nepopustljiv.
Za Felipea Kalderona
(Calderon), predsjednika Me-
ksika, Baroso je rekla da je vr-
lo savjestan kada je u pitanju
njegov imid` i uvijek se trudi
ostaviti najbolji dojam. Dru-
{tven je i pragmati~an i va`na
mu je ekonomi~nost. Kalde-
ron je `ilav i sklon agresi-
vnim reakcijama te je timski
igra~.
Predsjednik Brazila Luiz
Lula da Silva je prema potpi-
su veoma pragmati~na osoba.
Duboko je samouvjeren, ali
istovremeno tra`i skloni{te
od svih i svega. Ovaj je ~ovjek
vrlo prizemljen i nikada ne
sanjari o budu}nosti, voli bi-
ti u centru pa`nje i smatra se
tradicionalistom.
ANALIZA [ta o svjetskim vo|ama govore njihovi potpisi
Obama voli flertovati,
Sarkozi je romanti~ar
Angela Merkel, njema~ka kancelarka, vrlo je intuitivna i ne voli mije{ati li~no s javnim
U Los An|elesu je obja-
vljeno da je umrla Diksi
Karter (Dixie Carter), bro-
dvejska veteranka i TV glu-
mica koja je mnogim gleda-
ocima poznata kao jedna od
dvije `ene iz dizajnerske ko-
mpanije u Atlanti u seriji
„Designing Women“.
Karter je umrla u nedje-
lju u Hjustonu od raka u 70.
godini. Bila je poznata po
svom ju`nja~kom akcentu
koji je koristila vrlo vje{to u
serijama poput „Diff ’rent
Strokes i „Filthy Rich“. Bi-
la je nominirana za Emi
2007. godine za gostovanje u
sedam epizoda u ABC-ovoj
seriji „O~ajne ku}anice“.
Sarkozi: Uznemiren i nervozan
Karter: Zvijezda serije „Designing Women“
Nakon borbe s rakom
Umrla glumica Diksi Karter
^asovi joge za pse u Sijetlu

Vlasnici pasa iz Sijetla po~eli su svoje ku}ne ljubimce
voditi na ~asove joge, nazvane doga, i uvjereni su da zaje-
dni~ko vje`banje ima vi{estruke koristi za sve. Neki psi
nisu ba{ odu{evljeni pa na ~asovima radije lijeno le`e ne-
go da se raste`u sa svojim vlasnicima. Ali, ono u ~emu si-
gurno u`ivaju je nje`na masa`a i umiruju}a atmosfera
koja vlada u studiju za vje`banje.
kultura
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 28
Pa{ovi} s fudbalskim legendama Ferarom i Kanavarom
Reditelj Haris Pa{ovi} u Napulju
Prezentacija predstave
„Football, Football“
Evropska premijera na otvaranju
Napoli Teatro Festivala 4. juna
U elitnom napuljskom
kvartu Vomero, u knji`ari
FNAC, odr`ana je javna pre-
zentacija predstave „Foot-
ball, Football“ kojoj su prisu-
stvovali direktor Napoli Tea-
tro Festivala Renato Kvalja
(Quaglia), predsjednik fond-
acije Cannavaro/Ferrara Vi~-
enzo Ferara te autor i reditelj
predstave Haris Pa{ovi}.
Brojnoj publici prezentir-
ana je predstava te zajedni~ki
projekti napuljskog festivala i
Fondacije Cannavaro/Ferra-
ra. Predstava, u kojoj u~e-
stvuju umjetnici iz BiH, Be-
lgije, Burkine Faso, Italije,
Singapura, Slovenije i Austr-
alije, evropsku premijeru
imat }e 4. juna na otvaranju
Napoli Teatro Festivala.
Mladi bh. glumac Adi
Hrustemovi} dio je ansambla
koji ~ine jo{ i Fran~esko Pa}-
eli (Francesco Pacelli), Andr-
ea Kapaldi (Capaldi), Stefano
Feraro (Ferraro), Alesandro
Skjatarela (Alessandro Schiat-
tarella), Ibrahim Outara (Ou-
attara), Teri Li (Terry Lee),
Azri Majilan, Terens Ong
(Terrence) i Miha A{kerc.
Pa{ovi} se susreo i sa ]i-
rom Ferarom (Ciro Ferrara),
legendom italijanskog fudba-
la i biv{im trenerom Juventu-
sa, te Fabiom Kanavarom
(Canavaro), kapitenom itali-
janske fudbalske reprezenta-
cije i najboljim igra~em svije-
ta 2006. A. Gr.
Film „Na putu“ rediteljke
i scenaristice Jasmile @bani}
u nedjelju je prikazan na „Is-
tanbul Film Festivalu“ u
Istanbulu. On je prikazan u
okviru programa „Young Ma-
sters“ koji okuplja ostvarenja
mladih reditelja ~iji su filmo-
vi nagra|ivani na presti`nim
festivalima kao {to su Kan,
Berlin, Toronto, Sandens i
Roterdam.
@bani}, osim {to je pre-
dstavila svoj film, ~lan je i
glavnog `irija koji dodje-
ljuje nagrade u internacio-
nalnoj konkurenciji. A. K.
MOSTAR- U OKC „Ab-
ra{evi}“ uprili~en je progr-
am „Knji`evnost u`ivo“. Ri-
je~ je o promociji knjiga Sa-
bahudina Had`iali}a i Vese-
lina Gatala objavljenih u
izdanju „Mauna Fe“ iz Sarajeva. Had`iali} je predstavio zbi-
rku poezije „Neotkazani Sizif “, zbirku pri~a „Zemlja bez
svijesti“ te zbirku aforizama „Nedovr{ene du{e“. Gatalova
„Slika s uspomenom“ je autobiografsko djelo. M. Sm.
KULT/ART TELEKS
U kinu „Meeting Point“ u Sarajevu
Premijera filma „Srce Jenina“
U kinu „Meeting Point“
u Sarajevu ve~eras u 19 sati
bit }e uprili~ena premijera fi-
lma „Srce Jenina“ reditelja
Leona Gelera (Geller) i Mar-
kusa Vetera (Marcus Vetter).
Nakon projekcije bit }e upri-
li~ena prezentacija projekta
„Cinema Jenin“ za obnovu
kina u gradu Jeninu. A. K.
U prostorijama sarajevske
galerije „Collegium artisti-
cum“ 17. aprila bit }e odr`ana
Izborna skup{tina Udru`enja
likovnih umjetnika BiH
(ULUBiH), na kojoj }e biti
izabrani novi predsjednik,
Upravni odbor, Umjetni~ki
savjet, Nadzorni odbor, Sud
~asti i Komisija za atelje.
Slaba podr{ka
Prema informacijama ko-
jima raspola`emo, u naju`em
izboru za novog predsjednika
nalaze se Izet Ale~kovi}, Me-
hmed Klepo i Kemal Hro-
mi}.
Prema Statutu Udru`en-
ja, za novog predsjednika
mora glasati polovina ~lano-
va ULUBiH-a, a to je trenu-
tno oko 400. Me|utim, taj
kvorum ne}e biti mogu} jer,
kako saznajemo, mogu}nost
glasanja imaju samo aktivni
~lanovi Udru`enja koji up-
la}uju godi{nju ~lanarinu, a
njih je samo 30 posto, odno-
sno 102 umjetnika.
Interesantno je da aktue-
lni predsjednik ULUBiH-a
Irfan Hozo o na~inu izbora
novog ni{ta ne zna pa nas je
uputio da tu informaciju pro-
vjerimo u Statutu. Ina~e, on
je ve} ~etiri godine u dva ma-
ndata bio na ~elu Udru`enja,
a za lo{u situaciju krivi slabu
podr{ku dr`ave.
- Ja sam ve} zasi}en ovom
funkcijom i jedva ~ekam su-
botu da se to promijeni.
Na`alost, Udru`enje dobiva
izuzetno malo sredstava od
nadle`nih organa za na{e ma-
nifestacije, a mi smo prili~no
okrupnjali, sada je tu ve} oko
400 ~lanova. Narasle su na{e
potrebe, a dr`ava to jednosta-
vno ne prati. Ono {to je, po
meni, najgore, to je da
Udru`enje ve} godinama ne
odlazi van dr`ave zbog fina-
nsijskih razloga. Zbog istih
razloga Udru`enje ne funkci-
oni{e kako bi to trebalo u no-
rmalnim uslovima - rekao
nam je Hozo.
Za Mensuda Ke~u ~lan-
ovi moraju dobro povesti
ra~una kada je u pitanju oso-
ba koja }e ih voditi narednih
godina, jer se rad Udru`enja
mora mijenjati iz temelja.
Okupiti tim
- Novi predsjednik mora
biti ozbiljan ~ovjek koji }e bi-
ti u stanju oko sebe okupiti
tim ljudi, a ne da se ponovi
solisti~ki rad Irfana Hoze ili
Avde @ige. To su ljudi koji su
radili za sebe, a sada nam tre-
ba neko ko }e napokon raditi
za Udru`enje - smatra Ke~o.
Kao najve}i problem u
Udru`enju Edo Numanka-
di} vidi dosta blage kriterije
kada je u pitanju prijem no-
vih ~lanova, ali i svega osta-
loga. Prema njegovom mi{lj-
enju, hitno treba definirati
kulturnu politiku Udru`en-
ja, vra}ati mu stari status i
polo`aj. A. GRABOVAC
Sedam ostvarenja na Festivalu komedije „Mostarska liska“
„Gospo|a ministarka“ na startu
Najavljene izuzetno kvalitetne predstave U ~ast nagra|enih „@aba“
Predstavom „Gospo|a
ministarka“, koju je re`irao
Sulejman Kupusovi}, u pro-
dukciji Narodnog pozori{ta
Tuzla, 20. aprila bit }e otvor-
en 8. Festival komedije
„Mostarska liska“. Tako }e
Mostarci, prema rije~ima ~el-
nih ljudi Narodnog pozori{ta
Mostar [erifa Alji}a i Sa{e
Oru~evi}a, koji su najavili pr-
ogram, imati priliku pogleda-
ti sedam ostvarenja i istakli
da se radi o iznimno kvalite-
tnim predstavama.
Rije~ je o predstavama
„Nije ~ovjek ko ne umre“, s
kojom se predstavlja do-
ma}in, „Gra|anin plemi}“
Narodnog pozori{ta Saraje-
vo, „Vidimo se u Budi-
mpe{ti“ koprodukcija Tea-
tra Kabare Tuzla i Gradskog
kazali{ta „Zorin dom“ iz
Karlovca, „Seks, la`i i divlje
guske“ BNP Zenica, zatim
„@enidba i udadba“ Naro-
dnog pozori{ta RS iz Banje
Luke i „SHAKEspeare na
EXIT“. Posljednje festiva-
lske ve~eri, kada }e biti upri-
li~ena i dodjela priznanja, u
~ast nagra|enih, van konku-
rencije, bit }e izvedena pre-
dstava „@aba“ Kamernog te-
atra 55.
- Ovaj festival posve}uje-
mo, na`alost, rano preminu-
lom glumcu @anu Maroltu,
~ovjeku koji je bio veliki pri-
jatelj „Mostarske liske“ i ko-
ji je u~estvovao na svakom
festivalu dosad i ostvario za-
pa`ene rezultate - kazao je
Oru~evi}. M. SMAJKI]
(Foto: I. Rozi})
@bani}: Prikazan novi film
„Na putu“ na „Istanbul Film Festivalu“
Jasmila @bani} i ~lan glavnog `irija
„Football, Football“
je koprodukcijski projekt
„East West Centra“, Na-
poli Teatro Festivala, Si-
ngapore Arts Festivala,
belgijske kompanije „Les
Ballet C de la B“ i Insti-
tuta Flota iz Slovenije.
Koprodukcijski
projekt
Oru~evi} i Alji} na presu
Ve} tradicionalno, po-
slije svake predstave do-
djeljuje se „Mala liska“ za
najuspje{nijeg glumca,
odnosno glumicu. Na kra-
ju }e biti dodijeljene nagr-
ade „Velika liska“ za na-
jbolju predstavu u cjelini,
najbolju re`iju i najboljeg
glumca i glumicu, o ~emu
}e odlu~iti stru~ni `iri u
sastavu: Emir Had`ihafi-
zbegovi}, kao predsjednik,
Had`ija Ha`ibajramovi} i
Sa{a Oru~evi}. Od 2006.
dodjeljuje se i nagrada
„Avazova liska“, dok }e i
mostarska publika svake
ve~eri ocjenjivati prikaza-
nu predstavu, a najbolju
}e odabrati `iri u kojem su
Alma Fazil-Obad, Anato-
lij Viktorov i Ratko Peja-
novi}.
Brojne nagrade
Sa godi{nje izlo`be: Ima ve} oko 400 ~lanova (Foto: N. Grabovica)
Hozo: Zasi}en
funkcijom
Ke~o: Radili za
sebe
Numankadi}:
Blagi kriteriji
- Kadrovska po-
litika ULUBiH-a je
katastrofalna! Na
~elo Udru`enja mo-
ra do}i iskusan umj-
etnik, a ostale odbo-
re treba popuniti
mladim ~lanovima
kojima treba dati
{ansu. Ja molim i ap-
eliram na Mehmeda
Zaimovi}a, Affana
Rami}a, Seida Hasanefe-
ndi}a, D`evada Hozu, Sali-
ma Obrali}a i Edu
Numankadi}a da se
kao iskusni umjetni-
ci uklju~e u rad i Up-
ravu makar kao po-
~asni ~lanovi i da sv-
ojim autoritetom sta-
nu ispred Udru`enja
kako bi ga kona~no
izvukli iz dubokog
blata - rekao nam je
D`eko Hod`i}, koji
je nedavno napustio ~lanst-
vo u Upravnom odboru.
Hod`i}: Kadrovska politika
je katastrofalna
Hod`i}: Apel
iskusnim
kolegama
ULUBiH [ta se de{ava pred Izbornu skup{tinu
Irfan Hozo jedva ~eka subotu,
ko }e biti novi predsjednik?
Ni aktuelni predsjednik ne zna kako se bira novi Od 400 ~lanova,
~lanarinu pla}a samo 30 posto!?
UTORAK, 13. APRIL/TRAVANJ 2010. GODINE
specijalni prilog
V
olkswagen Polo ne-
davno je progla{en
najboljim automobi-
lom u svijetu za 2010. godi-
nu u tradicionalnom izbo-
ru na Me|unarodnom sa-
jmu automobila u Njujor-
ku.
Ovo je druga nagrada
zaredom za Volkswagen na
istom sajmu, po{to je pro{le
godine najboljim progla{en
Golf 6.
Ovoga puta, finalisti se-
dmog po redu izbora, osim
Pola, bili su Mercedes Benz
E klasa i Toyota Prius, a
pobjedu su Volkswageno-
vom gradskom automobilu
donijeli glasovi 59 ~lanova
ocjenjiva~kog suda iz 25 ze-
malja svijeta.
Pri izboru, vrednovani
su kriteriji kvaliteta, vrije-
dnosti, sigurnosti, ekolo{ke
prihvatljivosti, reprezentati-
vnosti i emocionalne uskla-
|enosti.
- Po~astvovani smo {to je
priznanje za Polo stiglo od
najkompetentnijeg `irija.
Nakon pro{logodi{njeg tri-
jumfa Golfa, raduje nas {to
je ovakav uspjeh ponovio i
Polo. Ova dva automobila
dobitnici su gotovo svih pr-
iznanja koja se dodjeljuju.
Evidentno je da se VW na-
lazi na ispravnom kursu i
nudi najbolju paletu proi-
zvoda u svojoj historiji - re-
kao je Martin Vinterkorn
(Winterkorn), predsjednik
Uprave Volkswagena AG.
Aktuelni Polo pete ge-
neracije oficijelno je pre-
dstavljen u martu pro{le
godine u @enevi. Ranije je
ponio nagradu „Evropski
automobil godine“. Pod
imenom Polo, ovaj se auto-
mobil proizvodi od 1975. i
prodan je u vi{e od 10 mili-
ona primjeraka.
U Njujorku je, ina~e, na-
gradu za najbolji automobi-
lski dizajn osvojio Chevro-
let Camaro, a automobil s
najboljim performansama
je Audi R8 V10. M. T.
IZBORI Volkswagen Polo, automobil godine u svijetu
Na tronu naslijedio Golfa
Vrednovani kriteriji kvaliteta, vrijednosti, sigurnosti, ekolo{ke prihvatljivosti,
reprezentativnosti i emocionalne uskla|enosti
Polo: Pobjeda nad Mercedesom E klase i Toyotom Prius (Foto: AFP)
Touareg hybrid:
Inovacija godine
^itaoci presti`nog
stru~nog magazina „Au-
to Bild Allrad“ ove godi-
ne su jednoglasno od-
lu~ili kako je novi Vo-
lkswagenov Touareg
hybrid „Inovacija godi-
ne s pogonom na sve
to~kove“.
Njegov „mla|i brat“
Tiguan 4Motion pobje-
dnik je u kategoriji tere-
nskih i SUV vozila od
25.000 do 40.000 eura, te
nosilac titule „Allrad au-
tomobila godine 2010“.
Preko 116.000 ~itala-
ca ovog stru~nog ~asopi-
sa glasalo je za svoje favo-
rite u deset automobi-
lskih kategorija. I. S.
Anketa „Auto Bild Allrada“
Nagrade za Touareg hybrid i
Tiguan 4Motion
Abarth 500 C: Srcelomac
Preporo|ena tuning
ku}a Abarth pro`ivljava re-
nesansu i vjerno slijedi FI-
AT-ov ritam predstavljanja
novih modela. Tako nam iz
Abarthove gara`e dolaze
„napucane“ verzije dva no-
viteta - modela 500C i Pu-
nto Evo.
Abarth Punto Evo se
specifi~nom kombinacijom
boja, aerodinami~kim do-
dacima i ogromnim felga-
ma jasno distancira od sta-
ndardnog modela. Za po-
gon je zadu`en 1,4-litarski
Multiair benzinac, oja~an
na 165 KS, dok ve}i Garett
turbopunja~ omogu}ava
obrtni moment od 250 Nm.
Performanse su, o~ekivano,
vrhunske za ovu vrstu au-
tomobila; ubrzanje do 100
km/h traje 7,9 sekundi.
S druge strane, Abarth
500C je pravi srcelomac. Sa
1,4-litarskim T-JET benzi-
ncem sa 140 KS nudi vrhu-
nske performanse, dok ele-
ktri~no pokretan mekani kr-
ov u crnoj ili titanij-sivoj boji
osvaja na prvi pogled. S. Pa.
Papreni talijanski mali{ani
Abarth 500 C i Punto Evo
Audijev popularni spo-
rtski model TT do`ivio je
blago zatezanje bora, a po-
red suptilnih dizajnerskih
izmjena, dosta pa`nje je
posve}eno obnovi motora,
s naglaskom na smanjenje
potro{nje.
Dizajnerske izmjene
najvidljivije su sprijeda,
gdje su se na{li novi bra-
nik s ve}im usisnicima zr-
aka i hromiranim obrubi-
ma ku}i{ta svjetala za ma-
glu, te LED svjetlosna
„{ina“ ispod glavnih svje-
tala. Mesnatiji branik pro-
du`io je TT za neznatna 2
cm, na 4.187 mm.
[to se ti~e tehni~kih
novotarija, najzna~ajnija
je novi 2,0-litarski TFSI
benzinac sa 208 KS, koji
mijenja postoje}e 2,0
TFSI sa 197 KS i 3,2
FSI. Novi motor je spo-
sobniji, ali i {tedljiviji.
Pored toga, 1,8 TFSI be-
nzinac i 2,0 TDI su za-
hvaljuju}i novom siste-
mu obnove energije po-
stali efikasniji. S. Pa.
Audi TT facelift
Blago zatezanje bora
Osvje`eni TT: Dizajnerske i tehni~ke novosti
Abarth Punto
Evo: Uli~ni ratnik
30 Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
Poziv za anga`iranje
predavaèa i konsultanata-trenera za organizaciju
SOS-Kinderdorf International u Bosni i Hercegovini
Opis poslova za predavaèe koji æe realizirati dio Teoretske obuke za SOS majke/tete u SOS Organizaciji.
Generalni cilj obuke je osigurati buduæim SOS-majkama potrebna znanja i vještine, razviti njihovu kompe-
tentnost i struènost za obavljanje uloge i obaveza SOS-mame (znanja, vještine, stavovi), izgradnja samopouz-
danja, te vrijednosti i stavovi koji su im neophodni za pru`anje kvalitetne dugoroène porodiène brige za djecu
što je temeljni princip funkcioniranja organizacije SOS-Djeèije selo.
1. Struènjak iz podruèja djeèije knji`evnosti - 4 sata predavanja
Oèekivani rezultati:
Po završetku ovog modula, kandidatkinje bi trebale:
Biti osvještene o literarnim djelima prikladinim za djecu i mlade
Aktivno koristiti djeèju literaturu u odgojnom procesu
2. Struènjak iz oblasti zdravstvene edukacije - 20 sati predavanja
Oèekivani rezultati:
Po završetku ovog modula, kandidatkinje bi trebale:
a) pru`ati njegu i brinuti se o djeci na zdrav naèin u skladu s visokim higijenskim nivoom
b) uoèiti bolesti, pravovremeno reagirati i tra`iti pomoæ
c) uoèiti opasnosti i rizike u sklopu svakodnevnog `ivota
d) prevenirati rizike od nezgoda, bolesti i drugih opasnosti po djecu
e) znati riješiti male nezgode i znati intervenirati kod manjih povreda
3. Struènjak iz podruèja reproduktivnog zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti - 4 sata predavanja
Oèekuje se da edukacija pru`i znanja u okviru slijedeæih tema: HIV i druge spolno prenosive bolesti, intimna
njega, maloljetnièka trudnoæa, odgovorno spolno ponašanje, kako razgovarati sa djecom o spolnosti.
4. Struènjak iz oblasti zdrave prehrane - 15 sati predavanja I praktièna primjena znanja
Oèekivani rezultati:
Po završetku ovog modula, kandidatkinje bi trebale:
a) Biti upoznate sa hranjivim tvarima i njihovoj va`nosti za razvoj djece
b) Identificirati bolesti koje se javljaju kao posljedica loše prehrane
c) Konzervirati i spremati hranu higijenski
d) Pripremiti sedmièni jelovnik za veæu porodicu
e) Kuhati razlièite vrste jela
Potrebna znanja i vještine
Iskustvo u voðenju edukacija vezanim za navedene oblasti - prilo`iti dokaze u pisanoj formi, a dobro
došle su i preporuke
Formalna edukacija vezana za navedene oblasti
Završen relevantan fakultet
Fleksibilnost u odnosu na radno vrijeme i organiziranje sati
Poziv ostaje otvoren do 18.04.2010. Uz prijave je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uslova, biografiju,
relevantne certifikate i eventualni program rada (plan rada). Dokumente mo`ete dostaviti na sljedeæu adresu ili e-mail:
SOS-Kinderdorf International
(Prijava na oglas - HR)
Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo
e-mail: posao@sos-ds.ba
Napomena:
Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati, a kontaktirani æe biti samo oni kandidati koji su, nakon procesa
selekcije, ušli u u`i izbor. Sa svim kandidatima bit æe organizirani individualni intervjui.
Internisti~ki pregledi
Holter EKG(24 satno snimanje EKG-a)
Holter krvnog tlaka
(24 satno snimanje krvnog tlaka)
Ehokardiografija (ultrazvuk srca)
Dobutamine ehokardiografija
(za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim
oboljenjima)
Ergometrija (EKG pri optere}enju)
Programi za sr~ana oboljenja !!!
Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji
se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris,
sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija,
sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umje-
tna valvula)
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler)
Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i upo-
rabu suplemenata !!!
Akupunktura
Preoperativni internisti~ki pregledi
Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pa-
nkreas, bubrezi
Ultrazvuk male zdjelice
Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura
Ultrazvuk dojki
Ultrazvuk testisa
Laboratorijske pretrage
Screening pregledi za menad`ere
i jo{ mnogo toga...
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Tel/fax:+387 33 467 444
+387 33 768 768
www.poliklinika-atrijum.ba
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3
Na osnovu ~lanova 94, 103 i 104. Zakona o visokom obrazovanju (Slu`bene novine Kanto-
na Sarajevo br. 43/08) i ~lana 157, a u vezi sa ~lanom 162. Pravila, Akademija likovnih
umjetnosti u Sarajevu,
raspisuje
KONKURS
za izbor u akademsko zvanje
na predmetima:
1. Metodika likovnog odgoja 1 izvr{ilac
2. Modelovanje I i II i Kreativna obrada materija 1 izvr{ilac
Uslovi za izbor nastavnika i saradnika utvr|eni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pra-
vilima Akademije.
Uz prijavu se prila`u: diploma, biografija, kao i dokaz o referencama za izbor.
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
SNV/BOSNIA AND HERZEGOVINA
NOTICE INVITING BIDDERS
SNV/Bosnia and Herzegovina, a Netherlands Development Organisation, will sell (AS AND
WHERE IS) two vehicles: Mitsubishi L200 2.5 Diesel 4wheal drive and Peugeot 406 2.0 diesels.
The vehicle can be inspected at address Nusreta Šišiæa Dede A2, from 13.04.2010 till 21.04.2010
during the office hours from 14.00 hours to 16.00 hours only. Official bid forms will be made
available on receipt of a KM 10 non-refundable fee. The sealed bids should reach SNV/Bosnia
and Herzegovina office within one weeks of the first appearance of this notice in the newspaper
Avaz. All the bids will be opened on 22.05.2008 at 10.00 hours sharp in the SNV/Bosnia and
Herzegovina Country Office in the presence of all bidders. Interested parties may contact the
SNV/Bosnia and Herzegovina Administrative Officer or Logistic Officer and collect the Bid
Form and corresponding Terms and Conditions.
SNV- Netherlands Development Organization
Fra Anðela Zvizdoviæa 1
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
T +387 33 565 630
F +357 33 565 631
www.snvworld.org
SNV: Connecting people's capacities
oglasi
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 31
auto market
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 33 32
V
e} nekoliko godina u
segmentu malih pu-
tni~kih vozila traje
uspje{na pri~a o Hyundai-
jevom modelu i30, a ovih
dana je veoma aktuelna u
BiH. Za{to? Zbog odli~nog
omjera ulo`eno-dobiveno.
Doza agresivnosti
Redakcija „Dnevnog
avaza“ na testu je imala ovaj
model opremljen 1,4-litar-
skim benzinskim agrega-
tom i paketom opreme iLi-
ke, za koji treba izdvojiti
20.990 KMdo registracije.
Treba ista}i da se ovaj
model proizvodi u ^e{koj, a
ve} je poznato kako je diza-
jn radila njema~ka ekipa
Hyundaija, tako da je ovaj
povoljni Korejac zapravo
evropski proizvod.
To se odmah vidi - pre-
dnji dio krasi mala re{etka
hladnjaka koja automobilu
daje odre|enu dozu agresi-
vnosti, a takav dojam se na-
stavlja na suprotnom kraju
vozila s ne{to spu{tenijim
odbojnikom. Tonirana sta-
kla osiguravaju dobru dozu
privatnosti.
U unutra{njosti se jo{
vi{e vidi anga`man evro-
pskih stru~njaka - kori{teni
su kvalitetni materijali, er-
gonomija je dobra, a i cock-
pit orijentiran voza~u.
Enterijer krasi i dosta do-
datne opreme, pa je tu i ra-
shladna kutija u pretincu za
rukavice, radioure|aj sa
CD-om i reprodukcijom
MP3 formata, AUX i USB
priklju~ci, klima-ure|aj...
Progresivni servovolan
je, kao i sjedi{te voza~a, po-
desiv po visini. Instrument
tabla je izuzetno pregledna
i, poput centralnog grebe-
na, fino osvijetljena, pa ilu-
minacija ne smeta u no}noj
vo`nji.
Pored udobnosti, Hyu-
ndai i30 nudi i visok stepen
sigurnosti. Uz standardni
ABS, ugra|eni su zra~ni
za{titni jastuci za voza~a i
suvoza~a, kao i bo~ni airba-
govi sa zra~nim zavjesama.
Tih rad
Testirani model je imao
i alarm s daljinskim upra-
vljanjem centralnom bra-
vom, te sigurnosno za-
klju~avanje vrata, {to dobro
do|e kada se u vozilu nala-
ze djeca. Uz alarm, u ove
nesigurne dane veoma je
korisna elektronska bloka-
da motora, tzv. Immobili-
zer.
No, sve ovo bilo bi uza-
ludno da Korejci nisu napr-
avili dobre motore. Kao {to
smo ve} rekli, testirani mo-
del je bio pogonjen 1,4-lita-
rskim motorom s pogonom
na benzin od 109 konjskih
snaga. Tokom gradske
vo`nje pokazivao je odli~ne
performanse.
Uparen s petostepenim
manuelnim mjenja~em,
ovaj motor je imao malu
potro{nju (8 litara na 100
kilometara), a karakterizir-
ao ga je i veoma tih rad.
Moderan dizajn, kvali-
tetno ura|ena i udobna
unutra{njost s dosta opre-
me i dobar motor opravda-
vaju izjavu datu na
po~etku teksta, a to je da
ovaj automobil zaista nudi
odli~an omjer ulo`eno i
dobiveno. I. SOFI]
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.245 / 1.775 / 1.480
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.193
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Motor 1,4 Mpi CVVT
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .109 / 6.200
okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .137 / 5.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . .7,6 / 5,2 / 6,1
Cijena testiranog modela
(do registracije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.990 KM
Li~na karta
U trenutku kada proi-
zvo|a~i kao {to su Volvo i
BMW povla~e karavanske
modele s tr`i{ta SAD, Cadi-
llac igra na potpuno drugu
kartu i predstavlja du-
goo~ekivani CTS-V Sport
Wagon, koji }e svoju sre}u
oku{ati i u Evropi. Cadillac
CTS-V Sport Wagon je izu-
zetno atraktivan porodi~ni
karavan, zapremine pr-
tlja`nika od 720 litara, koja
preklapanjem sjedi{ta raste
na 1.644 litra.
Ovaj karavanski Cadi-
llac je pravi spoj relativno
kompaktnih mjera i soli-
dne prostranosti, te je sa-
svim u skladu s ukusom
evropskih kupaca.
Poput coupe i sedan var-
ijanti i ovdje pod prednjim
poklopcem „di{e“ mo}ni
6,2-litarski V8 benzinski
motor sa 556 KS i 747 Nm
obrtnog momenta. Perfor-
manse su vrhunske, ubrza-
nje do 100 km/h traje manje
od 4,5 sekundi. S. Pa.
Cadillac CTS-V Sport Wagon
Ameri~ki karavan prema evropskom ukusu
^elnici alijanse Renault-Nissan Karlos Gon (Carlos Ghosn) i Daimlera Diter Ce~e (Foto: AP)
Udru`ivanje lijek za krizu i budu}e izazove
Proizvo|a~i ne
mogu opstati sami
Daimler, Renault i Nissan napravili tre}u grupaciju po veli~ini
u svijetu Ko se s kime udru`io
U svakom poslu,
udru`ivanje mo`e biti klju~
stjecanja prednosti u odnosu
na konkurente. Kako
udru`ene banke i osigurava-
ju}e ku}e osvajaju svijet, ta-
ko su i u autoindustriji na-
jve}i proizvo|a~i zaklju~ili
kako se zajedni~kim snaga-
ma mo`e posti}i vi{e.
Posljednji u nizu pri-
mjera dolazi od Renaulta,
Nissana i Daimlera, koji su
udru`enjem kapitala i
ja~anjem poslovne saradnje
osnovali tre}u po veli~ini
automobilsku grupaciju u
svijetu, ispred koje se nala-
ze samo spojene grupacije
Volkswagena i Suzukija, te
Toyote s jednim brojem
manjih proizvo|a~a.
Korist za sve
Sporazum, koji bi trebao
pove}ati globalnu ponudu
energetski efikasnih vozila,
postignut je u trenutku kada
svjetska autoindustrija pro-
`ivljava najve}u krizu od
Drugog svjetskog rata. Tri
proizvo|a~a itekako znaju
{ta rade, jer }e svaka od ovih
korporacija imati koristi, od
smanjenja tro{kova do bolje
ponude automobila.
Nau~nici procjenjuju da
}e potez Renaulta i Nissa-
na, koji su i ranije bili
udru`eni u alijansu, te Dai-
mlera, vjerovatno slijediti
mnogi. Najjednostavnije
re~eno, oni koji ostaju sami
u borbi s udru`enim ko-
nkurentima imat }e male
{anse za pre`ivljavanjem.
Situacija u svijetu ka`e
kako }e do promjena u auto-
industriji morati do}i. Zbog
ugro`enosti `ivotne sredine
proizvo|a~i }e se morati okr-
enuti motorima budu}nosti,
{to za mnoge predstavlja pre-
velik izazov. Stoga, ve} je sa-
da jasno da }e do}i do
udru`ivanja u saveze koji }e
se orijentirati na hibride, ba-
terije i energetske }elije, ali i
{tedljive motore s unu-
tra{njimsagorijevanjem.
FIAT u SAD
Savez Daimlera, Renau-
lta i Nissana samo je jedan
u nizu dogovora o povezi-
vanju koji su sklopljeni pr-
oteklih godina. Volkswagen
se davno okrenuo pravlje-
nju grupacije koja je pod
njegov krov dovela Audi,
SEAT, [kodu, Bugatti, La-
mborghini, Bentley i Scani-
ju. U decembru, najve}i
evropski proizvo|a~ okre-
nuo se zajedni~koj proizvo-
dnji malog automobila s ja-
panskim Suzukijem.
U transatlantskom po-
vezivanju italijanski FIAT
kupio je 20 posto akcija
Chryslera, a do 2013. godi-
ne taj udio planira pove}ati
na 35 procenata. Italijani }e
obezbijediti {asije za male i
{tedljive modele koje Chr-
ysler nema, a zauzvrat,
ameri~ki proizvo|a~ omo-
gu}it }e im pristup na
tr`i{te SAD, na kojem je
FIAT do sada prodavao sa-
mo Ferrari i Maserati.
Francusko-njema~ku
kooperaciju oli~avaju
BMW i Peugeot-Citroen,
koji su anga`irani na ra-
zvoju motora. Peugeot ne
sara|uje samo s fabrikom
iz Minhena, nego i s Mi-
tsubishijem za elektromo-
bil, te sa FIAT-om za tra-
nsporter. (M. T.)
Na saradnju s konkure-
ncijom nije imuna niti na-
jve}a svjetska kompanija To-
yota, koja }e sunarodnjaci-
ma iz Mazde, koji prave po-
uzdane i jeftinije automobi-
le, dati na kori{tenje pogon
iz najpopularnijeg hibrida
na svijetu Priusa. Isto tako,
Toyota je spremna svoj sofi-
sticirani pogon dati bilo ko-
me ko izrazi `elju za tim.
Japanci ujedinjeni na hibridu
Njema~ki „Spiegel“ pr-
ocjenjuje da automobilske
kompanije imaju dosta
male {anse za samostalnim
pre`ivljavanjem i o~uva-
njempozicije na svjetskom
tr`i{tu. Kako ka`u nau~ni-
ci, {anse za opstankomima
samo pet ili {est najve}ih
korporacija.
Pre`ivjet }e samo najve}i
Alfa Romeo priprema novi Giuliu
Nakon predstavljanja kompaktne Giuliette, Alfa Romeo planira o`ivjeti jo{ jedno
legendarno ime i lagano napustiti broj~ano obilje`avanje svojih modela. Tako bi se na-
sljednica aktuelne limuzine 159 trebala zvati Giulia.
Bit }e dostupna i kao elegantni lifestyle karavan, dok }e {lag na tortu biti sportska GTA
izvedba, pokretana 3,0-litarskimV6 benzinskimmotoromsa 300 KS, koji }e snagu putem
sedmostepenog mjenja~a s dvostrukimkva~ilomprenositi na sva ~etiri to~ka. S. Pa.
Vozilo koje miruje: Neadekvatna priprema dovodi do katastrofalnih posljedica
SAVJET VI[E Priprema automobila za du`e stajanje
Otkop~ajte akumulator,
napunite rezervoar...
Vozilo u~vrstite uz pomo} drvenih podlo{ki ili kamenja,
ne podi`ite ru~nu ko~nicu
Odlazite na du`i put ili je-
dnostavno nemate potrebu
da na du`e vremena koristite
automobil? Ostaviti ga tek
tako na parkingu nije najbo-
lje rje{enje.
Kako biste izbjegli eve-
ntualne probleme zbog
du`eg stajanja vozila, morate
obratiti pa`nju na nekoliko
bitnih detalja.
Prije svega, po mogu}no-
sti napunite rezervoar do vr-
ha, kako biste izbjegli stvara-
nje kondenza.
Vozilo u~vrstite u mjestu
uz pomo} drvenih podlo{ki
ili kamenja. Ne podi`ite
ru~nu ko~nicu, kako biste
izbjegli eventualno istezanje
sajle ili zaglavljivanje zbog
korozije. Idealno bi bilo vozi-
lo podignuti na podupira~e,
kako bi se rasteretile gume i
amortizeri. Ako ne, onda ba-
rem provjerite pritisak u gu-
mama i eventualno ih dopu-
nite, te ih, ako ste u mo-
gu}nosti, povremeno dopu-
njavajte ru~nompumpom.
Vozilo detaljno operite i
po mogu}nosti prema`ite vo-
skom. Kedere i ostale gume-
ne dijelove automobila pre-
ma`ite za{titnim sredstvom,
koje }e zadr`ati njihovu ela-
sti~nost.
Kako sitni potro{a~i unu-
tar vozila ne bi ispraznili
akumulator, isti otkop~ajte i
po potrebi smjestite u toplu i
suhu prostoriju.
Zavr{etak ispu{ne cijevi
zapu{ite krpom, kako biste
izbjegli prodor vla`nog zraka
ili ~ak ulazak sitnih `ivotinja
u ispu{ni sistem.
Naravno, prekrivanje au-
tomobila ceradom, ukoliko
nemate gara`u, se podrazu-
mijeva. S. Pa.
Nakon {to je sa svojim
cjenovno prihvatljivim mo-
delima pokorila brojna svje-
tska tr`i{ta, rumunska Dacia
odlu~ila je poraditi na speci-
fi~nim izvedbama, posebno
onima koje za pogon koriste
alternativne vrste goriva.
Tako je za francusko
tr`i{te, nakon „plinskog“
Logana 1,4 LPG i Sandera
1,4 LPG, te Logana MCV
1,6 16V Bioethanol, stigao i
Sandero ~iji 1,6 litarski MPI
benzinac sa 90 KS kao pogo-
nsko gorivo mo`e koristiti
E85 bioetanol.
U tu svrhu je provjereni
Renaultov benzinac detaljno
optimiziran, te je zadr`ana
tvorni~ka garancija od tri
godine ili 100.000 km. Agre-
gat je izuzetno fleksibilan jer
za pogon, pored bioetanola,
mo`e koristiti i klasi~ni 95
ili 98-oktanski benzin.
S druge strane, osjetno je
ekonomi~niji od klasi~ne
izvedbe, a tako|er nosi i po-
znatu Eco2 zna~ku, pa je
njegova kupovina u Francu-
skoj podr`ana i zna~ajnim
poreskimolak{icama.
Ova Dacia ekolo{ku stra-
nu pokazuje i na drugi
na~in. Naime, vi{e od 5 po-
sto plasti~nih povr{ina u au-
tomobilu izra|eno je od re-
cikliranih materijala, a ~ak
95 posto automobila mo`e se
reciklirati na kraju radnog
vijeka.
Dacia Sandero 1,6 MPI
90 Biethanol ve} je dostu-
pan za narud`bu po cijeni
od 10.200 eura (Laureate),
odnosno 11.300 eura
(Prestige). S. Pa.
Jo{ jedna zelena verzija rumunskog automobila
Dacia Sandero Bioethanol
Dacia Sandero: Alternativni pogon
VOZILI SMO Hyundai i30 1.4 MPI CVVT iLike
Odli~an omjer ulo`enog i dobivenog
Njema~ki dizajn i proizvodnja u ^e{koj ka`u da se radi o evropskom proizvodu Kvalitetni materijali
u unutra{njosti Visok stepen sigurnosti
Hyundai i30: Nastavak uspje{ne pri~e (Foto: F. Fo~o)
Hyundai i30 jo{ pogone
po jedan 1,6-litarski motor
na benzin i dizel-gorivo.
Model s benzinskim agre-
gatomod 115 KS proizvodi
se u Ju`noj Koreji, dok je
dizelski (90 KS) evropski
proizvod.
Kupci na raspolaganju
imajui paket opreme iLove,
koji, uz navedeno, donosi i
komande za audioure|aj na
volanu, visokotonske zvu~-
nike, ESP, pode{avanje vo-
lana po dubini, automatski
klima-ure|aj...
Ostali motori i oprema
Odli~ne performanse u gradskoj vo`nji
auto market
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 33 32
V
e} nekoliko godina u
segmentu malih pu-
tni~kih vozila traje
uspje{na pri~a o Hyundai-
jevom modelu i30, a ovih
dana je veoma aktuelna u
BiH. Za{to? Zbog odli~nog
omjera ulo`eno-dobiveno.
Doza agresivnosti
Redakcija „Dnevnog
avaza“ na testu je imala ovaj
model opremljen 1,4-litar-
skim benzinskim agrega-
tom i paketom opreme iLi-
ke, za koji treba izdvojiti
20.990 KMdo registracije.
Treba ista}i da se ovaj
model proizvodi u ^e{koj, a
ve} je poznato kako je diza-
jn radila njema~ka ekipa
Hyundaija, tako da je ovaj
povoljni Korejac zapravo
evropski proizvod.
To se odmah vidi - pre-
dnji dio krasi mala re{etka
hladnjaka koja automobilu
daje odre|enu dozu agresi-
vnosti, a takav dojam se na-
stavlja na suprotnom kraju
vozila s ne{to spu{tenijim
odbojnikom. Tonirana sta-
kla osiguravaju dobru dozu
privatnosti.
U unutra{njosti se jo{
vi{e vidi anga`man evro-
pskih stru~njaka - kori{teni
su kvalitetni materijali, er-
gonomija je dobra, a i cock-
pit orijentiran voza~u.
Enterijer krasi i dosta do-
datne opreme, pa je tu i ra-
shladna kutija u pretincu za
rukavice, radioure|aj sa
CD-om i reprodukcijom
MP3 formata, AUX i USB
priklju~ci, klima-ure|aj...
Progresivni servovolan
je, kao i sjedi{te voza~a, po-
desiv po visini. Instrument
tabla je izuzetno pregledna
i, poput centralnog grebe-
na, fino osvijetljena, pa ilu-
minacija ne smeta u no}noj
vo`nji.
Pored udobnosti, Hyu-
ndai i30 nudi i visok stepen
sigurnosti. Uz standardni
ABS, ugra|eni su zra~ni
za{titni jastuci za voza~a i
suvoza~a, kao i bo~ni airba-
govi sa zra~nim zavjesama.
Tih rad
Testirani model je imao
i alarm s daljinskim upra-
vljanjem centralnom bra-
vom, te sigurnosno za-
klju~avanje vrata, {to dobro
do|e kada se u vozilu nala-
ze djeca. Uz alarm, u ove
nesigurne dane veoma je
korisna elektronska bloka-
da motora, tzv. Immobili-
zer.
No, sve ovo bilo bi uza-
ludno da Korejci nisu napr-
avili dobre motore. Kao {to
smo ve} rekli, testirani mo-
del je bio pogonjen 1,4-lita-
rskim motorom s pogonom
na benzin od 109 konjskih
snaga. Tokom gradske
vo`nje pokazivao je odli~ne
performanse.
Uparen s petostepenim
manuelnim mjenja~em,
ovaj motor je imao malu
potro{nju (8 litara na 100
kilometara), a karakterizir-
ao ga je i veoma tih rad.
Moderan dizajn, kvali-
tetno ura|ena i udobna
unutra{njost s dosta opre-
me i dobar motor opravda-
vaju izjavu datu na
po~etku teksta, a to je da
ovaj automobil zaista nudi
odli~an omjer ulo`eno i
dobiveno. I. SOFI]
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.245 / 1.775 / 1.480
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.193
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Motor 1,4 Mpi CVVT
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .109 / 6.200
okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .137 / 5.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . .7,6 / 5,2 / 6,1
Cijena testiranog modela
(do registracije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.990 KM
Li~na karta
U trenutku kada proi-
zvo|a~i kao {to su Volvo i
BMW povla~e karavanske
modele s tr`i{ta SAD, Cadi-
llac igra na potpuno drugu
kartu i predstavlja du-
goo~ekivani CTS-V Sport
Wagon, koji }e svoju sre}u
oku{ati i u Evropi. Cadillac
CTS-V Sport Wagon je izu-
zetno atraktivan porodi~ni
karavan, zapremine pr-
tlja`nika od 720 litara, koja
preklapanjem sjedi{ta raste
na 1.644 litra.
Ovaj karavanski Cadi-
llac je pravi spoj relativno
kompaktnih mjera i soli-
dne prostranosti, te je sa-
svim u skladu s ukusom
evropskih kupaca.
Poput coupe i sedan var-
ijanti i ovdje pod prednjim
poklopcem „di{e“ mo}ni
6,2-litarski V8 benzinski
motor sa 556 KS i 747 Nm
obrtnog momenta. Perfor-
manse su vrhunske, ubrza-
nje do 100 km/h traje manje
od 4,5 sekundi. S. Pa.
Cadillac CTS-V Sport Wagon
Ameri~ki karavan prema evropskom ukusu
^elnici alijanse Renault-Nissan Karlos Gon (Carlos Ghosn) i Daimlera Diter Ce~e (Foto: AP)
Udru`ivanje lijek za krizu i budu}e izazove
Proizvo|a~i ne
mogu opstati sami
Daimler, Renault i Nissan napravili tre}u grupaciju po veli~ini
u svijetu Ko se s kime udru`io
U svakom poslu,
udru`ivanje mo`e biti klju~
stjecanja prednosti u odnosu
na konkurente. Kako
udru`ene banke i osigurava-
ju}e ku}e osvajaju svijet, ta-
ko su i u autoindustriji na-
jve}i proizvo|a~i zaklju~ili
kako se zajedni~kim snaga-
ma mo`e posti}i vi{e.
Posljednji u nizu pri-
mjera dolazi od Renaulta,
Nissana i Daimlera, koji su
udru`enjem kapitala i
ja~anjem poslovne saradnje
osnovali tre}u po veli~ini
automobilsku grupaciju u
svijetu, ispred koje se nala-
ze samo spojene grupacije
Volkswagena i Suzukija, te
Toyote s jednim brojem
manjih proizvo|a~a.
Korist za sve
Sporazum, koji bi trebao
pove}ati globalnu ponudu
energetski efikasnih vozila,
postignut je u trenutku kada
svjetska autoindustrija pro-
`ivljava najve}u krizu od
Drugog svjetskog rata. Tri
proizvo|a~a itekako znaju
{ta rade, jer }e svaka od ovih
korporacija imati koristi, od
smanjenja tro{kova do bolje
ponude automobila.
Nau~nici procjenjuju da
}e potez Renaulta i Nissa-
na, koji su i ranije bili
udru`eni u alijansu, te Dai-
mlera, vjerovatno slijediti
mnogi. Najjednostavnije
re~eno, oni koji ostaju sami
u borbi s udru`enim ko-
nkurentima imat }e male
{anse za pre`ivljavanjem.
Situacija u svijetu ka`e
kako }e do promjena u auto-
industriji morati do}i. Zbog
ugro`enosti `ivotne sredine
proizvo|a~i }e se morati okr-
enuti motorima budu}nosti,
{to za mnoge predstavlja pre-
velik izazov. Stoga, ve} je sa-
da jasno da }e do}i do
udru`ivanja u saveze koji }e
se orijentirati na hibride, ba-
terije i energetske }elije, ali i
{tedljive motore s unu-
tra{njimsagorijevanjem.
FIAT u SAD
Savez Daimlera, Renau-
lta i Nissana samo je jedan
u nizu dogovora o povezi-
vanju koji su sklopljeni pr-
oteklih godina. Volkswagen
se davno okrenuo pravlje-
nju grupacije koja je pod
njegov krov dovela Audi,
SEAT, [kodu, Bugatti, La-
mborghini, Bentley i Scani-
ju. U decembru, najve}i
evropski proizvo|a~ okre-
nuo se zajedni~koj proizvo-
dnji malog automobila s ja-
panskim Suzukijem.
U transatlantskom po-
vezivanju italijanski FIAT
kupio je 20 posto akcija
Chryslera, a do 2013. godi-
ne taj udio planira pove}ati
na 35 procenata. Italijani }e
obezbijediti {asije za male i
{tedljive modele koje Chr-
ysler nema, a zauzvrat,
ameri~ki proizvo|a~ omo-
gu}it }e im pristup na
tr`i{te SAD, na kojem je
FIAT do sada prodavao sa-
mo Ferrari i Maserati.
Francusko-njema~ku
kooperaciju oli~avaju
BMW i Peugeot-Citroen,
koji su anga`irani na ra-
zvoju motora. Peugeot ne
sara|uje samo s fabrikom
iz Minhena, nego i s Mi-
tsubishijem za elektromo-
bil, te sa FIAT-om za tra-
nsporter. (M. T.)
Na saradnju s konkure-
ncijom nije imuna niti na-
jve}a svjetska kompanija To-
yota, koja }e sunarodnjaci-
ma iz Mazde, koji prave po-
uzdane i jeftinije automobi-
le, dati na kori{tenje pogon
iz najpopularnijeg hibrida
na svijetu Priusa. Isto tako,
Toyota je spremna svoj sofi-
sticirani pogon dati bilo ko-
me ko izrazi `elju za tim.
Japanci ujedinjeni na hibridu
Njema~ki „Spiegel“ pr-
ocjenjuje da automobilske
kompanije imaju dosta
male {anse za samostalnim
pre`ivljavanjem i o~uva-
njempozicije na svjetskom
tr`i{tu. Kako ka`u nau~ni-
ci, {anse za opstankomima
samo pet ili {est najve}ih
korporacija.
Pre`ivjet }e samo najve}i
Alfa Romeo priprema novi Giuliu
Nakon predstavljanja kompaktne Giuliette, Alfa Romeo planira o`ivjeti jo{ jedno
legendarno ime i lagano napustiti broj~ano obilje`avanje svojih modela. Tako bi se na-
sljednica aktuelne limuzine 159 trebala zvati Giulia.
Bit }e dostupna i kao elegantni lifestyle karavan, dok }e {lag na tortu biti sportska GTA
izvedba, pokretana 3,0-litarskimV6 benzinskimmotoromsa 300 KS, koji }e snagu putem
sedmostepenog mjenja~a s dvostrukimkva~ilomprenositi na sva ~etiri to~ka. S. Pa.
Vozilo koje miruje: Neadekvatna priprema dovodi do katastrofalnih posljedica
SAVJET VI[E Priprema automobila za du`e stajanje
Otkop~ajte akumulator,
napunite rezervoar...
Vozilo u~vrstite uz pomo} drvenih podlo{ki ili kamenja,
ne podi`ite ru~nu ko~nicu
Odlazite na du`i put ili je-
dnostavno nemate potrebu
da na du`e vremena koristite
automobil? Ostaviti ga tek
tako na parkingu nije najbo-
lje rje{enje.
Kako biste izbjegli eve-
ntualne probleme zbog
du`eg stajanja vozila, morate
obratiti pa`nju na nekoliko
bitnih detalja.
Prije svega, po mogu}no-
sti napunite rezervoar do vr-
ha, kako biste izbjegli stvara-
nje kondenza.
Vozilo u~vrstite u mjestu
uz pomo} drvenih podlo{ki
ili kamenja. Ne podi`ite
ru~nu ko~nicu, kako biste
izbjegli eventualno istezanje
sajle ili zaglavljivanje zbog
korozije. Idealno bi bilo vozi-
lo podignuti na podupira~e,
kako bi se rasteretile gume i
amortizeri. Ako ne, onda ba-
rem provjerite pritisak u gu-
mama i eventualno ih dopu-
nite, te ih, ako ste u mo-
gu}nosti, povremeno dopu-
njavajte ru~nompumpom.
Vozilo detaljno operite i
po mogu}nosti prema`ite vo-
skom. Kedere i ostale gume-
ne dijelove automobila pre-
ma`ite za{titnim sredstvom,
koje }e zadr`ati njihovu ela-
sti~nost.
Kako sitni potro{a~i unu-
tar vozila ne bi ispraznili
akumulator, isti otkop~ajte i
po potrebi smjestite u toplu i
suhu prostoriju.
Zavr{etak ispu{ne cijevi
zapu{ite krpom, kako biste
izbjegli prodor vla`nog zraka
ili ~ak ulazak sitnih `ivotinja
u ispu{ni sistem.
Naravno, prekrivanje au-
tomobila ceradom, ukoliko
nemate gara`u, se podrazu-
mijeva. S. Pa.
Nakon {to je sa svojim
cjenovno prihvatljivim mo-
delima pokorila brojna svje-
tska tr`i{ta, rumunska Dacia
odlu~ila je poraditi na speci-
fi~nim izvedbama, posebno
onima koje za pogon koriste
alternativne vrste goriva.
Tako je za francusko
tr`i{te, nakon „plinskog“
Logana 1,4 LPG i Sandera
1,4 LPG, te Logana MCV
1,6 16V Bioethanol, stigao i
Sandero ~iji 1,6 litarski MPI
benzinac sa 90 KS kao pogo-
nsko gorivo mo`e koristiti
E85 bioetanol.
U tu svrhu je provjereni
Renaultov benzinac detaljno
optimiziran, te je zadr`ana
tvorni~ka garancija od tri
godine ili 100.000 km. Agre-
gat je izuzetno fleksibilan jer
za pogon, pored bioetanola,
mo`e koristiti i klasi~ni 95
ili 98-oktanski benzin.
S druge strane, osjetno je
ekonomi~niji od klasi~ne
izvedbe, a tako|er nosi i po-
znatu Eco2 zna~ku, pa je
njegova kupovina u Francu-
skoj podr`ana i zna~ajnim
poreskimolak{icama.
Ova Dacia ekolo{ku stra-
nu pokazuje i na drugi
na~in. Naime, vi{e od 5 po-
sto plasti~nih povr{ina u au-
tomobilu izra|eno je od re-
cikliranih materijala, a ~ak
95 posto automobila mo`e se
reciklirati na kraju radnog
vijeka.
Dacia Sandero 1,6 MPI
90 Biethanol ve} je dostu-
pan za narud`bu po cijeni
od 10.200 eura (Laureate),
odnosno 11.300 eura
(Prestige). S. Pa.
Jo{ jedna zelena verzija rumunskog automobila
Dacia Sandero Bioethanol
Dacia Sandero: Alternativni pogon
VOZILI SMO Hyundai i30 1.4 MPI CVVT iLike
Odli~an omjer ulo`enog i dobivenog
Njema~ki dizajn i proizvodnja u ^e{koj ka`u da se radi o evropskom proizvodu Kvalitetni materijali
u unutra{njosti Visok stepen sigurnosti
Hyundai i30: Nastavak uspje{ne pri~e (Foto: F. Fo~o)
Hyundai i30 jo{ pogone
po jedan 1,6-litarski motor
na benzin i dizel-gorivo.
Model s benzinskim agre-
gatomod 115 KS proizvodi
se u Ju`noj Koreji, dok je
dizelski (90 KS) evropski
proizvod.
Kupci na raspolaganju
imajui paket opreme iLove,
koji, uz navedeno, donosi i
komande za audioure|aj na
volanu, visokotonske zvu~-
nike, ESP, pode{avanje vo-
lana po dubini, automatski
klima-ure|aj...
Ostali motori i oprema
Odli~ne performanse u gradskoj vo`nji
34 Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
daje
OBAVJE[TENJE
HAJRI] (Suad) D@EMIL, doktor veterinarske medicine, branit }e magistarski rad pod
naslovom: „ZASTUPLJENOST HRANE KONTAMINIRANE AFLATOKSINIMA
NA TR@I[TU BiH I PROCJENA RIZIKA“ dana 17. 05. 2010. godine u 14 sati, na Poljo-
privredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu.
Odbrana magistarskog rada je javna.
Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu Fakulteta
svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Zmaja od Bosne br. 8
UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
daje
OBAVJE[TENJE
TOLI] (Ivan) DANKO dipl. ing. poljoprivrede, branit }e magistarski rad pod naslovom:
„ODLIKE I EKONOMSKA OPRAVDANOST UZGOJA JAGODE SORTE CLERY
OBZIROM NA RAZLI^ITE TEHNOLOGIJE UZGOJA“ dana 10. 05. 2010. godine u
13 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu.
Odbrana magistarskog rada je javna.
Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu Fakulteta
svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Zmaja od Bosne br. 8.
UNIVERZITET U SARAJEVU
MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO
OBAVIJEST
Mr. DAMIR HOD@I], dipl. ing. ma{. branit }e doktorsku disertaciju pod naslovom
„PRILOG PROCJENI POUZDANOSTI PAROVODA IZRA\ENOG OD
MATERIJALA 14MoV6-3 NA TERMOENERGETSKIM POSTROJENJIMA“
Odbrana doktorske disertacije }e se odr`ati 13. 05. 2010. godine u 11,00 sati na Ma{in-
skom fakultetu Sarajevo, sala 101.
Pristup odbrani je slobodan.
Rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom u vremenu od 9.00
do 14,00 sati.
Mr. ISMAR HAJRO, dipl. ing. ma{. branit }e doktorsku disertaciju pod naslovom
„ISTRA@IVANJE OTPORNOSTI NA PLASTI^NO ^UPANJE I LOM
ZAVARENIH SPOJEVA NA POBOLJ[ANIM VISOKO^VRSTIM ^ELICIMA“
Odbrana doktorske disertacije }e se odr`ati 14. 05. 2010. godine u 11,00 sati na Ma{in-
skom fakultetu Sarajevo, sala 101.
Pristup odbrani je slobodan.
Rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta svakim radnim danom u vremenu od 9.00
do 14,00 sati.
Bosna i Hercegovina
Projekat Razvoja i o~uvanja {uma
- Dodatno Finansiranje
IDA kredit br. 37791-BOS
ZAHTJEV ZA IZRA@AVANJE
ZAINTERESIRANOSTI
Bosna i Hercegovina je dobila kredit od
Me|unarodne razvojne agencije (IDA) za fina-
nsiranje projekta razvoja i o~uvanja {uma-dodat-
no finansiranje i namjerava utro{iti dio kredi-
tnih sredstava za ugovor za konsultantske usluge
za Obradu prikupljenih podataka i prezentaci-
ja rezultata Druge inventure {uma na velikim
povr{inama u BiH (FBiH/RS).
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodopri-
vrede i {umarstva, Jedinica za provo|enje proje-
kata u {umarstvu i poljoprivredi (FBiH PIU) i
Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodopr-
ivrede Republike Srpske, Jedinica za provo|enje
projekata u {umarstvu RS (RS PIU) pozivaju po-
dobne individualne konsultante da izraze zai-
nteresovanost za pru`anje usluga za sljede}e po-
zicije:
1. Specijalista za ure|ivanje {uma
2. Specijalista za {umarsku ekonomiku i drvnu
industriju
3. Specijalista za dendrometriju
4. Specijalista za {umarsku statistiku
5. Specijalista za uzgoj {uma
6. Specijalista za iskori{tavanje {uma
7. Specijalista za ekologiju {uma
8. Specijalista za tipologiju {uma
9. Specijalista za za{titu {uma
Detaljno pismo poziva za izra`avanje zainteresi-
ranosti za navedeni zadatak, kao i projektni za-
datak, koji sadr`i sve detaljnije informacije,
mo`ete na}i na sljede}oj web stranici:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodo-
privrede i {umarstva: http://www.fmpvs.gov.ba/
(na naslovnici web stranice pod stavkom PRO-
JEKTI / Druga dr`avna inventura {uma na veli-
kim povr{inama u BiH)
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 065-0-SU-10-00 1645
Sarajevo, 08. 04. 2010. godine
Na osnovu ~lana 20. 23. i 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u FBiH
(„Sl. novine FBiH“, broj 49/05) i ~lana 14. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog su-
da u Sarajevu broj. 065-0-SU-09-000749 od 20. 05. 2009. godine, predsjednik Suda objavljuje:
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme za sljede}a radna mjesta:
01 - Vi{i referent sudski asistent daktilograf - 2 (dva) izvr{ioca na odre|eno radno vrijeme
do dvije godine uz probni rad do 3 mjeseca;
02 - Pripravnik sa SSS na odre|eno radno vrijeme do 6 mjeseci - 10 (deset) izvr{ilaca, pre-
ma programu sufinansiranja zapo{ljavanja pripravnika u Kantonu Sarajevo, bruto pla}a
400,00 KM, za sljede}a radna mjesta:
- Vi{i referent - upisni~ar - 5 (pet) izvr{ilaca,
- Vi{i referent - arhivar - 3 (tri) izvr{ioca i
- Vi{i referent sudski asistent daktilograf - 2 (dva) izvr{ioca.
01 - Vi{i referent - sudski asistent daktilograf
Opis poslova: obavlja poslove zapisni~ara u sudskom referatu, po diktatu sudije i stru~nog sa-
radnika, pi{e presude i rje{enja ili snima rasprave, izra|uje potrebne pozive i pismena za stra-
nke i druga lica i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta.
02 - Pripravnik sa SSS
- Vi{i referent - upisni~ar
Opis poslova: vodi upisnike izvr{enja po vjerodostojnoj ispravi, prima podneske i dostavnice i
ula`e u predmete, obavlja i druge poslove po nalogu {efa pisarne.
- Vi{i referent - arhivar
Opis poslova: prima i arhivira predmete, vadi predmete iz arhive po zahtjevu stranaka ili su-
dija i druge arhivske poslove po nalogu {efa odsjeka.
- Vi{i referent sudski asistent daktilograf
Opis poslova: obavlja poslove zapisni~ara u sudskom referatu, po diktatu sudije i stru~nog sa-
radnika, pi{e presude i rje{enja ili snima rasprave, izra|uje potrebne pozive i pismena za stra-
nke i druga lica i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta.
Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
Op}i uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH,
2. da je punoljetan,
3. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (za kandidate koju budu primlje-
ni),
4. da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak.
Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
01 - Vi{i referent sudski asistent daktilograf
- SSS dru{tvenog smjera (birotehni~ka, gimnazija, upravna, ekonomska, u~iteljska), polo`en
stru~ni ispit, poznavanje rada na ra~unaru, 10 mjeseci radnog sta`a.
02 - Pripravnik sa SSS
- Vi{i referent - upisni~ar - SSS dru{tvenog smjera
(birotehni~ka, gimnazija, upravna, ekonomska, u~iteljska)
- Vi{i referent - arhivar - SSS (gimnazija, upravna, ekonomska, u~iteljska, {kole tehni~kog
smjera)
- Vi{i referent sudski asistent daktilograf - SSS dru{tvenog smjera
(birotehni~ka, gimnazija, upravna, ekonomska, u~iteljska)
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
- Svjedo~anstvo ili diploma o zavr{enoj {kolskoj spremi,
- Uvjerenje o dr`avljanstvu ili CIPS-ova potvrda,
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,
- Uvjerenje o sta`u za poziciju 01.
- Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu za poziciju 01.
- Uvjerenje o nezaposlenosti Slu`be za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo za poziciju 02.
Izbor kandidata za poziciju 01. izvr{it }e se pismenim testiranjem i intervjuom, a za poziciju
02. intervjuom.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslo-
va slati na adresu, Op}inski sud u Sarajevu, [enoina broj 1, sa naznakom „za javni oglas“.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
U prijavi obavezno navesti kontakt telefon.
O rezultatima oglasa kandidati }e biti obavije{teni u roku od 30 dana po zatvaranju istog.
PREDSJEDNIK SUDA
Goran Salihovi}
oglasi
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 35
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 091114 09 I
Sarajevo, 2. 4. 2010. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu
tra`ioca izvr{enja DD „Intesa SanPaolo bank“ Sarajevo protiv izvr{enika Bihorac Kerime
svi iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 8. 5. 2009. godine na osnovu vjerodostojne - protestirane mjenice broj
AF1366027 od 9. 1. 2006. godine koja je dospjela za pla}anje dana 14. 1. 2009. godine radi
naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.733,58 KM sa zakonskim zateznim kamata-
ma po~ev od 14. 1. 2009. godine do isplate.
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 77,34 KM.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 pla}e izvr{enika koju ostvaruje kod poslodavca
„Medicopharmacia“ DOO Sarajevo, ul. Alipa{ina bb i isplatom nov~anog iznosa na tra-
nsakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja do izmirenja cjelokupnog potra`ivanja.
SUDIJA
Sabina Had`izulfi}
POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Jasmina mo`e izjaviti prigovor ovom Sudu u roku
od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud
i stranku. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljivanja.
UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata od 31.03.2010.godine Univerzitet u Zenici, objavljuje
ISPRAVKU DIJELA KONKURSA ZA IZBOR NASTAVNIKA NA EKONOMSKOM
FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI OBJAVLJENOG
10. 04. 2010. GODINE U LISTU „DNEVNI AVAZ“
1. Ispravka dijela Konkursa za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor (napredovanje)
- za nau~nu oblast „Menad`ment i organizacija“ 1 izvr{ilac
bri{e se dio teksta „za predmet“
2. Preostali dio Konkursa ostaje neizmijenjen.
auto market
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010.
36
Mercedes Benz G350 BlueTEC
Trideset i tri
godine star Merce-
des G klase jo{ se
ne predaje, a sada
pokazuje i svoju
ekolo{ku stranu.
Naime, razvijen je
G350 BlueTEC,
~iji V6 dizelski
motor sa 210 KS
dodatkom AdBlue aditiva emitira 50 posto manje azo-
tnog oksida od prethodnog G350 CDI, te tako lak{e
udovoljava stogim ekolo{kim normama, posebno rigor-
oznim prema rustikalnim terencima kao {to je ~uvena
G klasa. S. Pa.
Krajem 60-ih godina pro-
{log stolje}a Mercedes Be-
nz po`elio je u portfoliju
imati vrhunski sportski au-
tomobil koji bi naslijedio
legendarni 300 SL.
Uz pomo} po prvi put
kori{tenog kompjutera,
1969. godine nastao je proto-
tip koji se odlikovao maniri-
ma istinskog sportskog auto-
mobila; posjedovao je centr-
alno smje{teni Wankel mo-
tor sa 258 KS, aerodinami~-
nu karoseriju od staklopla-
stike i neizostavna vrata u
stilu galebovih krila.
Ipak, to je tek bio uvod
u predserijski C111/II iz
1970. godine, koji je zaintr-
igirao mi{ljenje javnosti.
Rotacioni motor s ~etiri
komore i direktnim ubri-
zgavanjem goriva razvijao je
~ak 350 KS, {to je laganom
njema~kom sportskom au-
tomobilu omogu}avalo ubr-
zanje do 100 km/h za 4,6 se-
kundi i maksimalnu brzinu
od 300 km/h. Bile su to vr-
hunske brojke za sedamde-
sete. Jo{ se samo ~ekala seri-
jska izvedba.
No, na`alost, ona nikad
nije ugledala svjetlo dana,
jer je glavni zagovornik pr-
ojekta dr. Rudolf Uhlenha-
ut penzionisan, a s njime i
ideja o ovom vrhunskom
automobilu, nakon tek 12
proizvedenih primjeraka
prve i druge serije.
No, tu se ipak nije potpu-
no stalo, pa je aerodinami~ki
gotovo savr{ena tre}a gener-
acija poslu`ila i za eksperi-
mentiranje s prvim turbodi-
zelskim motorom iz Merce-
desa, koji su bili pun pogo-
dak i najavili eru brzih dize-
la{a, te rezultirali brojnim
rekordima. S. Pa.
Mercedes C111 (1970-1979)
Prototip za pam}enje
Uprkos mogu}nostima, ovaj automobil nije
bio su|en za serijsku proizvodnju
Tri generacije Mercedesa C111: Poslu`io za eksperimentiranje
IZ HISTORIJE
P
ri~a o svjetskom usp-
jehu po~ela je u mar-
tu 1950. godine, kada
je prvih deset Volkswage-
novih Transportera si{lo s
proizvodne trake u Volfs-
burgu. [est godina kasnije,
nakon 160.000 napravlje-
nih primjeraka, proizvod-
nju ovog vozila preuzela je
tvornica u Hanoveru.
Do 1967. proizvedeno je
vi{e od 1,83 miliona VW
Bullija prve generacije, a
do dana{njeg dana vi{e od
10 miliona.
Poja~ana {asija
Prvih osam ru~no proi-
zvedenih Transportera, inte-
rno nazvanih Typ 29, ve} su
postojali kad su u martu
1950. godine prvi Transpor-
teri (Typ 2 „T1“) si{li s proi-
zvodne trake. [est furgona i
dva kombija slu`ili su za po-
trebe prezentacije kupcima i
medijima.
Transporter nije nastao
na platformi Typ 1, kao {to
je prvobitno bilo zami{lje-
no, nego je raspolagao vla-
stitom, poja~anom {asijom.
Tehnika je preuzeta od pu-
tni~kih vozila. Motor od 25
konjskih snaga je razvijen
sa zadatkom da se mo`e tra-
nsportirati 750 kilograma
tereta.
Pri tome se tovarnom
prostoru od 4,6 kubna me-
tra ispo~etka moglo pristu-
piti samo preko dvoja vrata
na desnoj strani, a od juna
1951. u ponudi je bio i do-
datni par vrata na lijevoj
strani.
Od 1955. godine Trans-
porter je imao i „klima-ure-
|aj“. Naime, prednji dio
vozila ukra{avao je mali kr-
ovni prevjes, putem kojeg
je svje`i zrak dopirao u unu-
tra{njost vozila.
Ja~i motor
Voza~ je preko tahome-
tra s ~etiri kontrolne lampi-
ce dobivao informacije o
stanju tehnike - brzini, po-
kaziva~ima smjera, dugim
svjetlima, pritisku ulja i
punjenju baterija. Me|u-
tim, stvoren je prostor za
opcijski radioure|aj, pepe-
ljaru, ru~ku za dr`anje, sat
te prostor za pokaziva~ ra-
zine goriva.
Daljnje novosti uslije-
dile su po~etkom {ezde-
setih godina pro{log sto-
lje}a, a najve}a je bila u po-
ja~anju snage motora. Ispr-
va odre|en za ameri~ko
tr`i{te, sna`ni boxer agre-
gat od 42 KS od 1963. godi-
ne dobio je i svoju evro-
psku verziju. Neoptere}eni
Transporter je s 1,5-litar-
skim motorom postigao
brzinu od 100 kilometara
na sat, a dvije godine prije
kraja proizvodnje in`inje-
ri su prona{li jo{ dvije do-
datne KS. I. S.
U julu 1967. godine,
nakon 17 godina, u Nje-
ma~koj je prekinuta proi-
zvodnja prve generacije.
Me|utim, u Brazilu, gdje
se T1 tako|er proizvodio
od 1957., proizvodnja je
nastavljena sve do 2000.
Ukupno je u Brazilu, Me-
ksiku i Njema~koj proi-
zvedeno 2,9 miliona Bulli-
ja prve generacije.
Kraj proizvodnje
JUBILEJI Volkswagenov Transporter proslavio 60. ro|endan
Pri~a o svjetskom uspjehu
Od 1955. godine Transporter je imao i „klima-ure|aj“ - mali krovni prevjes,
putem kojeg je svje`i zrak dopirao u unutra{njost vozila
Transporter prve generacije: Isprva vrata samo na desnoj strani
jet set
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 37
Goran i Aida sa prijateljima
Aida i Goran Terzi} vjen~ali se u subotu
Odmor nakon
svadbenog veselja
Na slavlju u hotelu „Europe“ 120 zvanica
zabavljao Kemal Hasi}
Nakon svadbenog vese-
lja, ~lanica dua „Erato“ Aida
Ja{arevi}, a sada Terzi}, i
njen mu`, biv{i ko{arka{ Go-
ran Terzi} odmaraju u svom
stanu ne razmi{ljaju}i pre-
vi{e ni o kakvim obavezama.
Podsjetimo, u njihovom
vjen~anju, koje je u subotu
organizirano u hotelu „Eu-
rope“, u`ivalo je skoro 120
zvanica, a za dobru atmosfe-
ru pobrinuo se pjeva~ Kemal
Hasi}.
- Svakome je njegova sva-
dba najljep{a pa tako je i na-
ma na{a. Ipak, prijatelji su
nam rekli da se odavno nisu
tako opustili na ovakvim
de{avanjima, jer ih obi~no
obilje`e protokoli od kojih je
te{ko pobje}i. Nama se, eto,
desilo da i mati~arke ne
izgledaju kao op}inske
slu`benice nego su svoj dio
posla odradile tako da zapr-
avo niko nije osjetio nikakvu
formalnost - govori Aida Te-
rzi} te dodaje da im telefoni
jo{ zvone, jer svi `ele ~esti-
tati.
Bra~ni par Terzi} uskoro
}e i na bra~no putovanje, ali
je, priznaje Aida, „na reper-
toaru“ prvo odmor kod
ku}e. A. I.
Mladenci re`u tortu
ROMANSA Rukometa{ i OBN-ova voditeljica u vezi
Petar Kapisoda i Dejana
Rosulja{ kriju ljubav?
Atraktivna plavu{a sa bratom bodrila Bosnine rukometa{e na utakmici protiv Lokomotive
Sarajevski kuloari ima-
ju novu temu. Ve} neko vr-
ijeme kru`e pri~e o ljuba-
vnoj vezi Bosninog ruko-
meta{a Petra Kapisode i
OBN-ove voditeljice Deja-
ne Rosulja{, koja je, navo-
dno, po~ela prije desetak
dana.
U prilog ovoj pri~i ide i
~injenica da je Dejana, i
pored velikih obaveza u
{ouu „OBN Star Model by
Dejana Rosulja{„, u petak
bila u dvorani „Ramiz
Sal~in“ na Mojmilu. Sa
svojim bratom Dejanom
bodrila je rukometa{e Bo-
sne na utakmici protiv Lo-
komotive. Zanimljivo je da
vjerni navija~i Bosne Deja-
nu do sada nisu vi|ali na
utakmicama.
Petru je prisustvo no-
ve djevojke na tribina-
ma o~ito dalo krila pa
se to odrazilo i na nje-
govu igru. Bio je na-
jbolji igra~ „Studenata“ te
je postigao ~ak deset golo-
va!
Dejana je velikim aplau-
zom nagradila svaki pogo-
dak svog momka i ~estitala
mu na pobjedi nakon me~a.
Kontaktirali smo ju~er i
Dejanu Rosulja{ i Petra
Kapisodu.
- Ne `elim pri~ati o svom
privatnom `ivotu
- rekla je Dejana,
mada nije djelo-
vala uvjerljivo,
jer se sve vrije-
me razgovora
kikotala.
Na na{e insi-
stiranje da bar-
em odgovori je-
su li kuloarske pri~e ta~ne, ova
atraktivna voditeljica kratko
je rekla:
- Ne `elim ni{ta dema-
ntirati!
Kapisoda je imao skoro
identi~an odgovor podsj-
e}aju}i nas da je o svojim
djevojkama u javnosti i rani-
je rijetko govorio. D. ZEBA
Kapisoda: Bez komentara
Rosulja{:
Ni potvrda
ni demanti
Zahuktavaju se pripreme na{eg tima za Eurosong
Bh. razglednica za 150 miliona gledalaca
Snimanje 21. aprila u Mostaru Zajedni~ki anga`man norve{ke i bh. televizije
Do nastupa bh. predsta-
vnika Vuka{ina Braji}a, ko-
ji }e u prvom polufinalu Eu-
rosonga 2010. u Oslu izvesti
englesku verziju „Munje i
groma“, ostalo je ne{to vi{e
od mjesec i po. Iako se to ne-
kome ~ini kao dosta vreme-
na, u na{em timu isti~u da je
za skoro svaki dan do 25.
maja u planu neka obaveza.
Vuka{in }e naredne se-
dmice u Srbiji i Makedoni-
ji otvoriti promotivnu tur-
neju, a krajem aprila
u~estvovat }e na tradiciona-
lnom evrovizijskom vike-
ndu u Belgiji. Postoji mo-
gu}nost da na{ tim otputuje
i u Bukure{t.
U na{u zemlju narednih
dana sti}i }e i ekipa Nor-
ve{ke radio-televizije (NR-
K), koja }e, zajedno sa BHT
1, u Mostaru snimati evro-
vizijsku razglednicu na{e
zemlje.
- Bh. razglednica bit }e
emitirana u direktnom TV
prijenosu, neposredno prije
Vuka{inovog nastupa. Pre-
ma nekim procjenma, prije-
nos iz Osla pratit }e 150 mi-
liona gledalaca - ka`e Maja
^engi}, portparol bh. evro-
vizijskog tima.
Razglednica }e se snima-
ti 21. aprila u Mostaru i
BHT 1 isti~e da su pozvani
svi Bosanci i Hercegovci.
- Snimanje po~inje ta~no
u 12 sati u ulici Kuju-
nd`iluk. O~ekujemo veliki
odziv Mostaraca i ljudi iz dr-
ugih bh. gradova. Po`eljno je
da svako od njih ponese ne-
ki rekvizit, poput bh. zasta-
ve, transparenta ili da obu~e
dres na{e reprezentacije -
isti~e ^engi}. L. S. R.
Braji}: Uskoro promotivna turneja
Prema zbiru koeficije-
nata 20 vode}ih evropskih
kladionica, Bosna i Herce-
govina je na 27. mjestu
me|u 39 zemalja u~esnica
Eurosonga 2010. Favorit je
Azerbejd`an, a na veoma
dobrom, 6. mjestu je Hrva-
tska. Srbija je na 23. mjestu,
dok je Slovenija zadnja.
Kladionice: BiH 27. me|u 39 zemalja
Sa internet-stranice
www.dubioza.org fanovi bh.
grupe „Dubioza kolektiv“ od
ju~er mogu skinuti novi al-
bum „5 do 12“. ^lan grupe
Vedran Mujagi} poja{njava
da su se odlu~ili na taj potez
kako bi izbjegli sve vrste po-
srednika izme|u benda i nje-
govih simpatizera.
- Na{ pro{li CD je, neko-
liko dana nakon {to je obja-
vljen, osvanuo na brojnim
portalima pa smo shvatili da
je pirate, jednostavno, nemo-
gu}e zaobi}i. Na ovaj na~in
omogu}ili smo sebi direktan
kontakt sa publikom i tako,
prakti~no, sprije~ili druge da
nam kradu pjesme. Album }e
12. maja biti objavljen i u vi-
du multimedijalnog CD-a
pod etiketom Izdava~ke ku}e
„Menart“ - otkriva Mujagi}.
Repertoar sa novog albu-
ma grupa }e 24. aprila predsta-
viti u danskom Odenzeu, 30.
aprila u {vedskom Geteborgu,
a potom }e uslijediti i nastu-
pi u Norve{koj, Sloveniji, Hr-
vatskoj, ^e{koj, Poljskoj, Be-
lgiji... Koncert u sarajevskom
Domu mladih zakazan je za 4.
juna. H. P.
„Dubioza kolektiv“: Krajem mjeseca ponovo na turneji
Bend „Dubioza kolektiv“ objavio novi CD
Sprije~ili smo pirate
da kradu od nas
show biz
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 38
Lijepa 33-godi{nja {vic-
arska manekenka, glumica
i biv{a supruga Erosa Ra-
macotija (Ramazzotti) Mi-
{el Hunciker (Michelle
Hunziker) ovih dana u dru-
{tvu njihove 13-godi{nje
k}erke Aurore u`iva u su-
ncu i valovima na pla`i u
Majamiju. Dvije ljepotice
zabavljaju se u dru{tvu sa
prijateljima, a sa njima je
na odmoru i Mi{elina ma-
jka.
Manekenka se udala
za italijanskog pjeva~a
1998. godine, ali brak ni-
je potrajao. Rastali su se
2002., a slu`beno razveli
tek 2009.
Nakon deset operacija
Izabeli Fontana (Isabeli),
brazilski model, krasi naslo-
vnicu ~asopisa „Vogue Me-
xico“ za april.
Ova manekenka je na vi-
sokom mjestu liste koju je
sastavio Models.Com prema
zaradama, a tu poziciju do-
datno je osigurala s kampa-
njom „Louis Vuitton Crui-
se 2010.“ te „Chanel Holi-
day Make-up“.
I kada svoje grudi pre-
kriva samo rukama, preli-
jepoj Brazilki nema pre-
mca.
U ~asopisu „Vogue Mexico“
Lijepa Izabeli sakrila grudi
Hunciker se zabavlja sa porodicom i prijateljima Sjajan izgled
Novo tijelo Hajdi Montag
Frida Pinto (Freida),
indijska glumica koja se
probila na svjetsku fi-
lmsku scenu, planira se
posvetiti muzi~koj karije-
ri. Mlada Indijka zapo~ela
je karijeru kao model, a pr-
vi gluma~ki uspjeh posti-
gla je u Oskarom nagra-
|enoj drami „Slumdog
Millionaire“.
Nakon uloge u ovom fi-
lmu, Pinto je prihvatila i
poziv reditelja Vudija Alena
(Woody Allen) za saradnju.
Uprkos filmskim uspjesi-
ma, Pinto je odlu~na u to-
me da postane i pjeva~ica,
jer je muzika oduvijek bila
njena prva ljubav.
- Muzika je moja prva
ljubav, volim pjevati i u
budu}nosti }u se sigurno
tome vi{e posvetiti - izjavi-
la je Frida za britanski ma-
gazin OK!.
Planovi indijske glumice
Frida Pinto u
muzi~kim vodama
Pinto: Voli pjevati
MAJAMI Biv{a supruga Erosa Ramacotija
Seksepilna Mi{el
se br~ka u okeanu
Manekenka se udala za italijanskog pjeva~a 1998., a rastala 2002.
Montag: Kona~no se
susrela sa fanovima
Zvijezda {oua „The Hi-
lls“ Hajdi Montag (Heidi)
kona~no je pokazala javnosti
svoje novo tijelo, i to na otva-
ranju novog kasina u Las Ve-
gasu. Naime, Montag je ne-
davno u jednom danu obavi-
la deset plasti~nih operacija
pa su svi s nestrpljenjem
o~ekivali da vide kako sada
popularna plavu{a izgleda.
Hajdi je zadovoljna no-
vim tijelom, ali ka`e kako bi
sve to moglo i malo bolje
izgledati. Izme|u ostalog, po-
ve}ala je grudi, smanjila str-
uk, stesala stra`njicu, uradila
liposukciju...
- Bikini nisam nosila od
operacija i veoma sam uzbu-
|ena. Osim toga, na meni je
bikini koji sam sama dizajni-
rala - kazala je Montag za ma-
gazin „People“.
Fontana: Zara|uje mnogo
sveznadar
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010.
39
1. NETA^NO
Prva prekomorska
intervencija SAD
Prva prekomorska
intervencija ame-
ri~ke vojske desila
se za vrijeme Prvog
berberskog rata
1801. do 1805. go-
dine, a ne za vrije-
me Prvog svjetskog
rata. Predsjednik
SAD Tomas D`efe-
rson (na slici) pobi-
jedio je u ratu s berberskim vladarima u
dana{njem Maroku, Tunisu, Al`iru i
Libiji, koji su u to vrijeme, iako zva-
ni~no nezavisnii, bili pod sna`nim utje-
cajem Osmanskog carstva.
U tom ratu se uspjelo zaustaviti pirate iz
pojedinih plemena na prostoru tzv. ber-
berskih dr`ava koji su napadali i
plja~kali ameri~ke brodove, te poroblja-
vali putnike i posadu.
2. NETA^NO
Tajna proizvodnje
svile bri`ljivo ~uvana
Svila je ot-
krivena u
Kini ne{to
prije 2700.
godine pr-
ije nove
ere, a tajna
njene pro-
izvodnje hiljadama godina bri`ljivo je
~uvana. Zajedno sa `adom i za~inima bi-
la je primarna roba kojom se trgovalo
du` Puta svile, po~ev od oko 100. godine
prije nove ere.
Od Drugog svjetskog rata, najlon i dru-
ga sinteti~ka vlakna zamijenili su svilu
u mnogim proizvodima, ali je svila i da-
lje ostala va`an luksuzni materijal za
izradu odje}e i mebla. Vi{e od 50 posto
svjetske proizvodnje svile jo{ se proizvo-
di u Kini.
3. TA^NO
Tragovi rudarstva
se`u u daleku po{lost
Tragovi rudarske
i metalur{ke akti-
vnosti iz staroga
vijeka dokazuju
da je rudarstvo
starih civilizacija
bilo vrlo razvije-
no. Otkopavanje i
dobivanje zlata
razvija se jo{ u
starom Egiptu,
4.000 godina pri-
je nove ere, otku-
da potje~e i prva
rudarska karta na kojoj je ucrtan rudnik
zlata iz doba Ramzesa II (na slici).
Po~eci rudarenja su pronala`enje i otko-
pavanje nalazi{ta soli i kremena kresi-
vca koji se koristio za paljenje vatre
3.000 godina prije nove ere. U rimskom
razdoblju rudarenje je bilo vrlo sna`no
u svim rudonosnim podru~jima Car-
stva, a s propadanjem Rimskog carstva
dolazi i do zamiranja rudarstva koje u
petom stolje}u gotovo nestaje.
U srednjem vijeku prvi su se rudar-
stvom po~eli baviti Slaveni (^e{ka, os-
mo i deveto stolje}e). Dobivanje ugljena
po~inje u Velikoj Britaniji u devetom
stolje}u, u Njema~koj u desetom itd.
1.
Prva prekomorska intervencija
ameri~ke vojske desila se za vri-
jeme Prvog svjetskog rata?
2.
Nije poznato kada je i gdje otkri-
vena svila?
3.
Tragovi dokazuju da je rudarstvo
starih civilizacija bilo vrlo razvije-
no?
Ta~no
Neta~no
ULAZI U
VULKANSKA
GROTLA
LIJEK
PROTIV
KRVARENJA
KOZA^KI
POGLAVICE
TE@INA
OMOTA
ROBE
KALIJ
STARA
MJERA ZA
TE@iNU
MU@JAK
KRAVE
S DONJE
STRANE
SLAVNA
ROK
GRUPA
NOZDRVE
JESENJI
MJESEC
KOJE JE
SLABOG
VIDA
GLUMICA
HEJVORT
KOJI IMA
KOSE O^I
NIJE PRAV
OBARKA
DIO RUKE
DRAGE
VOLJE
DOLINA U
SLOVENIJI
OKVA[ENO
ROSOM
UGAO
GLUMICA
BEGOVI]
BILO KAD
IRIDIJ
GLUMAC
BEKJAREV
ASTAT
MUZI^AR
NA SLICI
STARIJI
PJEVA^
MATI]
SUMPOR
PRA@ITELJ
BALKANA
SPRAVA ZA
PR@ENJE
TOSTA
KAPARA, KRD@A, URA,
OMER, AP, TV, ZA-
KRATKO, KIFER, SVE,
E,ADAM, UTAMAN, MA-
JKL FELPS, OSLOBOD-
ILAC
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2132
Ostvario sam pravo na prije-
vremenu penziju u FBiH jo{
2006. Tom prilikom u ukupan
penzijski sta` ura~unat mi je i
sta` koji sam ostvario u Slove-
niji. Penziju nisam koristio jer
sam produ`io raditi. Sada sam
podnio zahtjev za ostvarivanje
dijela penzije u Sloveniji. Ako
ostvarim pravo na dio penzije u
Sloveniji, da li }e mi u toj
dr`avi vr{iti isplatu penzije, s
obzirom na to da sam u radnom
odnosu, pita J. K. iz Sarajeva.
Odredbom ~lana 6. Sporazu-
ma o socijalnom osiguranju za-
klju~enog izme|u BiH i Repu-
blike Slovenije, propisano je da
ako obavljanje neke djelatnosti
na osnovu koje osoba stje~e do-
hodak ili odre|eni vid obave-
znog osiguranja u skladu s pra-
vnim propisima jedne dr`ave
ugovornice ima pravno djelova-
nje na odre|ena davanja iz soci-
jalnog osiguranja, takva djela-
tnost ili vid obaveznog osigura-
nja ima jednako djelovanje u dr-
ugoj dr`avi.
Kako prema pravnim propi-
sima FBiH va{e zaposlenje na-
kon ostvarivanja prava na prije-
vremenu penziju utje~e na ispla-
tu tog primanja koje je obusta-
vljeno, tako }e to zaposlenje
utjecati i na isplatu penzije u
Sloveniji, koja vam se za period
dok radite ne}e ispla}ivati.
Federalni zavod PIO
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Dio penzije iz Slovenije
Kanadski nau~nici uspj-
e{no su testirali na mi{evima
terapeutsku vakcinu za dijabe-
tes tipa 1 koje se temelji na ko-
ri{tenju minijaturnih molekula
proteina imunolo{kog sistema.
Do razvoja dijabetesa tipa 1
dolazi kada neke T-}elije imu-
nolo{kog sistema po~nu napa-
dati }elije zadu`ene za proizvo-
dnju inzulina u gu{tera~i.
Istra`iva~i sa Univerziteta u
Kalgariju objavili su u ~asopisu
„Immunity“ kako njihova va-
kcina omogu}ava tretiranje
ovog {tetnog autoimunog pro-
cesa bez slablje-
nja op}eg imu-
niteta organi-
zma.
Nova vakci-
na mo`e usporiti
progresiju bole-
sti, a kod `ivot-
inja kod kojih je
dijabetes tipa 1
bio potpuno ra-
zvijen do{lo je
nakon primjene
vakcine do nor-
malizacije konc-
entracije {e}era
u krvi.
Uspje{no testiranje
Nanovakcina za dijabetes tipa 1
Nova vakcina
mo`e usporiti
progresiju
bolesti
Ukoliko vas boli glava, kor-
isna je topla kupka ili potapa-
nje nogu u vreloj vodi 10 do 15
minuta. Naime, ako je glavobo-
lja nastala zbog umnog i emoci-
onalnog napora, ove metode }e
biti djelotvorne. Takozvana te-
nziona glavobolja ~esto se ja-
vlja kao posljedica uznemire-
nosti i zabrinutosti.
Stoga je bitno opustiti se i
smiriti, a topla kupka, naro~ito
uz dodatak ulja od lavande, ite-
kako }e pomo}i. Ona otklanja
unutra{nju napetost, opu{ta mi-
{i}e, krv po~inje poja~ano struja-
ti ka mozgu i glavobolja prolazi.
Me|utim, ako je glavobolja
pra}ena lupanjem srca, nelago-
dom u grudnom ko{u ili osje}-
ajem da vam nedostaje zraka, bo-
lje je da ne lije`ete u kadu s to-
plom vodom. Dovoljno je da po-
topite noge do gle`njeva i popije-
te neko biljno sredstvo za smire-
nje, recimo kapi valerijane.
Treba napomenuti da ove me-
tode otklanjanja glavobolje nisu
pogodne za ljude koji imaju pro-
blema s krvnim sudovima, visok
krvni pritisak, pro{irene vene ili
upalu vena.
IZ PRIRODE Kako se rije{iti boli
Topla kupka brzo
uklanja glavobolju
Treba napomenuti da ove metode otklanjanja glavobolje nisu pogodne
za ljude koji imaju problema s krvnim sudovima i srcem
Kupka otklanja
napetost
Nau~nici sa Univerziteta
u Minesoti proveli su niz is-
tra`ivanja koja su otkrila da
ljudi koji dr`e novac u ruka-
ma prije ispitivanja boli os-
je}aju manju neugodnost od
onih koji ne dr`e novac.
Smatra se da je to zato {to
novac kod ljudi izaziva po-
ja~an osje}aj vlastite vrije-
dnosti i sigurnosti. To je jo{
jedna potvrda da svaka rea-
kcija na bilo koju `ivotnu si-
tuaciju dolazi „iz glave“.
Ovo istra`ivanje je vrlo
zanimljivo, jer je poznato da
ljudi tro{e ogromne koli~ine
novca na lijekove protiv bo-
lova, a sada je otkriveno da
je za ubla`avanje boli dovo-
ljan i snop nov~anica u ru-
kama koji budi pacijentov
osje}aj sigurnosti.
40 Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
Prodaja
Pasat TDI, godina 2004., ful
oprema, multi lok, telefon, klima,
mahagoni, strane tablice. Fiksno
16.000 KM. Tel. 061 985 166.
4851-1Nd`
4 auto gume 155/70 R13 75 T, kao
nove, sve 100 KM. Tel. 062 375 337.
Alfa 166, 2.4 JTD, 2000. god., ful
oprema, registrovan, povoljno. Tel.
063 405 987, Sarajevo.
Auto gume 205/55/16 ljetne,
odli~ne, 180 KM. Tel. 061 200 203.
Auto gume polovne: 4 kom.
245/70/16, 4 kom. 205/55/16, 4 kom.
195/65/16, 4 kom. 195/65/15, 4 kom.
185/65/14. Tel. 061 209 057.
Autoprikolica superlux, dvije so-
be, kuhinja, kupatilo, autocamp @ul-
jana-Pelje{ac. Tel. 061 242 022.
Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bo-
jni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413
317.
BMW 325i, 2002., puna oprema,
reg. do septembra. Tel. 061 030 807.
Citroen BX 1.9 D, karavan, dobar,
1.050 KM i Omegu 2.3 D, god. 88.,
850 KM. Tel. 062 270 366.
Citroen Xsara VTS, benzin 1998.,
3 vrata, klima, servo, c. brava, alu fe-
lge, 6.200 KM. Tel. 061 724 294.
Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1.
registracija u martu 2009., gara`iran.
Tel. 061 188 758, 033/526-521.
Dijelove za Opel Fronteru, Korsa
B, Astra, Vektra, Omega. Tel. 061 200
203.
Dijelovi za Jettu mehani~ki 91.
god., TD, novi i polovni, uslv sve u
kompletu, vrlo povoljno. Tel. 061 381
909.
Dijelovi za Oktaviju, diskovi, {top
lampe, orig. obrve farova za 99. i 2002.
god. Tel. 061 381 909.
Disk plo~ice za Citroen AX 1.4,
nove prednje. Tel. 062 375 337.
Dizalicu dvostubnu marke Rav,
nosivost 3,2 tone, u super stanju. Tel.
061 065 666.
Fabia sedan 1.2 benzin, siva meta-
lik, klima, pire{la 89.000 km, 2004.
god. Tel. 061 172 852.
Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god.,
reg. god. dana. Tel. 061 305 928.
Fiat Punto bijeli, 1998., reg. do 10.
mjeseca, 4.000 KM. Tel. 061 802 787.
Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., re-
gistrovan. Tel. 061 504 190.
Ford Fiesta, 95. god., 1.8 dizel. Tel.
062 189 659.
Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god.,
karavan, plava metalik, reg. god. da-
na. Tel. 063 506 303.
Ford Fokus, 2007. god., 1.6, 90
KS, PDCI, reg. do 12/2010., CD, kli-
ma, ABS, 8 airbaga, daljinsko. Tel.
033 626-990.
Ford Mondeo 2.0 TDCI. Tel. 061
842 201.
Golf 2, 1.6 TD, 87. god., teget boja,
extra stanje, sa lavljom kand`om,
3.800 KM. Tel. 061 84 84 33.
Golf I, benzin, reg. do 2011, 83.
god., 1300 KM. Tel. 061 365 325
Golf dizel, 95. god., 6200 KM. Tel.
062 437178
Golf 2, dizel, 87. god., reg. do 7.
2010., metalik plavi, dobro o~uvan,
povoljno. Tel. 062 315 616.
Golf 3, karavan, 96.god., 1.9 SDI,
cen. brava, el. podiza~i, tek reg., 6.000
KM. Tel. 062 215 545.
Golf 5, 2005. god., 2.0 SDI, silver-
metalik, kupljen u ASA-autu, pre{ao
204.000 km, auto alarm kobra, 14.700
KM. Tel. 061 072 821.
Golf IV, 1.6 benzin, 2000. g.,
96.000 km, teget plava, 4 vrata, full
oprema. Tel. 061 745 250.
Hundai Alantra 2001., dizel, ful
oprema, 4 vrata, silver boja. Tel. 061
208 177.
Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin,
u garanciji, tek registrovan, 7.000
EUR-a. Tel. 063 639 287.
Kombi VW putni~ki produ`eni,
2.4 D, 1993. god., reg. 4./10., u
odli~nom stanju. Tel. 061 181 021.
Kombi VW, T-2, 1.6 D, putni~ki,
1987. god., reg. 11/10., u dobrom sta-
nju. Tel. 061 766 130.
Kupujem ~eli~ne felge 16-ke, za
Mitsubishi Pajero sa 6 rupa. Tel. 061
365 365.
Mazda 626, dizel, 1991. god., regi-
strovan. Tel. 061 278 106.
Mercedes 190 D, mo`e i u dijelovi-
ma. Tel. 061 543 792.
Mercedes 190, 84. god., dizel, tek
registrovan. Tel. 061 504 190.
Mercedes 190, sa eko motorom,
87. god., diesel. Tel. 061 173 375.
Mercedes benz 124, 300 D, god.
1988., o~uvan, siva metalik, registro-
an do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012.
Minibus Iveko Dali, automatik,
god. 85., sjedi{ta 16, vodi se 1+8, ispr-
avan, 1.950 KM. Tel. 062 270 366.
Opel Astra 1.7 DTI, 2003. god., cr-
na, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina
i PDV, do registracije 9.800 KM. Tel.
061 158 202.
Opel Frontera 96, 2.2, d uga, u di-
jelovima. Tel. 061 200 203.
Pasat 1.6 B, god. 87., reg. 6./10.,
1.350 KM i Pasat 1.6 D, god. 84., kara-
van, 750 KM. Tel. 062 270 366.
Pasat karavan, delfin, 98. god., tdi.
Tel. 061 255 806
Pe`o 206 cc, kabriolet, ben. 1.6,
kao nov, god. 2003., tek registrovan,
bordo boja, cij. 12.500 KM. Tel. 061
204 169.
Pe`o 207, 1.6 HDI, ful, 5 vrata, de-
cem. 2006. god. Tel. 061 140 067.
Prodaja i ugradnja alnasera, alter-
natora za sva vozila, zamjena neisp. za
ispravne. Tel. 061 365 193.
Prodajem brod USA zastava,
11.000 EUR-a. Tel. 061 130 688.
Prodajem i ugra|ujem ogledala za
retrovizore, povoljno. Tel. 061 382
478.
Prodajem ili mijenjam Reno-Me-
gan sedan, za manji auto uz dogovor.
Tel. 033 760-780, 062 846 348.
Prodajem za Golfa alnaser, altena-
tor, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033
531-996, 063 639 176.
Prodajem Hyundai GETZ, 2006.
god., pre{ao 51.000 KM, servisna kn-
jiga, klima, el. podiza~i stakala, mp3,
CD, air bag, daljinsko zaklju~avanje,
metalik srebrena boja. Cijena fiskno
10.000 KM. Tel. 061 173 799.
Putn. kombi T2, god. 90., motor
1.7 D, 5 brzina, 1+8, reg. do 1. 4.
2010., 4.500 KM. Tel. 062 270 366.
Renault Scenic 1,9 dci, 2005 god,
nove gume, tek reg.crni metalik, full
oprema, cijena 15400 KM.Tel. 061
259 784
Reno Clio 1.2 benzin, 2003. god.,
crni, 3 vrata, pla}eni carina i PDV, full
oprema, cijena do reg. 7.350 KM. Tel.
061 158 202.
Reno Clio 1.2 benzin, 2003. god.,
tek uve`en, pla}ena carina i PDV, 5
vrata, plavi, I vlasnik, kao nov, 7.400
KM. Tel. 061 205 098.
Reno Klio, 2004. god., benzin 1.2,
ful oprema, pla}ena carina i PDV, cije-
na 7.900 KM. Tel. 061 107 285.
Reno Kongu Kedi, 2005. g. Tel.
062 916 907.
Seat Ibiza, 1.4 benzin, 2004. god.,
crna boja, ful oprema. Tel. 062 439
393.
Seat Toledo 1.9 TDI, 7/2005. g., fu-
ll oprema, tek reg., ura|en veliki i ma-
li servis, modela altea, cijena 18.900
KM. Tel. 061 274 427, 033 461-452.
Set kva~ilo za Mercedes 190 E,
pre{ao 50.000 km, original. Tel. 062
375 337.
[koda Felicija dizel, generalno
sre|ena, vrlo povoljno. Tel. 061 263
193.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve ti-
pove vozila. Tel. 061 749 462.
Toyota Rav4, 2007. godi{te, auto-
matik, benzin, pre{ao 30.000 km, re-
gistrovan, 39.000 KM. Tel. 062 904
465.
VW Kedi 1.4,l 1998., putni~ki, ni-
je registrovan, cijena 5.500. Tel. 061
200 157.
VW Kedi, 1999. god., bijele boje,
dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170.
Z-101, 1984. god., pre{ao 75.000
km, reg. do sept. 2010., cijena 800
KM. Tel. 061 564 643.
Za Oktaviju original obrvice faro-
va za 99. god. i za 2002. god., pred. di-
skovi i {top lampe. Tel. 061 381 909.
Za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061
260 598.
Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat
3 i Golfove. Tel. 061 206 689.
Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441.
Kupujemo sve vrste vozila: havar-
isana, strane table, neregistrovana.
Tel. 061 820 000.
Kupujem Ford KA, ili neko drugo
auto. Tel. 062 322 467.
Vr{imo otkup rabljenih, dotraja-
lih i havarisanih vozila. Tel. 061 716
013.
Izdavanje
Izdajem dvosoban polu na-
mje{ten stan, c.g., IV sprat, Oto-
ka, kod Merkura. Tel. 061 905
783. 4852-1Nd`
Izdajem poslovni prostor 60
m2, Hrasno. Tel. 061 199 760, 033
655-988. 5836-1tt
Al. plje, A-faza, dvoiposoban na-
mje{ten stan. Tel. 061 191 061.
Alipa{ina 183a, pos. prostor 92
m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve
namjene. Tel. 061 228 524, 033 486-
558.
Alipa{ino B-faza, sobu namje{te-
nu. Tel. 062 374 130.
Aneks - garsonjera namje{tena,
grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365
690, 033 653-311.
Aneks, jednosoban namje{ten
stan. Tel. 033 489-002, 061 254 038.
Apartman izdajem na Bjela{nici.
Tel. 062 320 648.
Apartmansko preno}i{te kod Ka-
tedrale, parking, kablovska, 15 KM
po osobi. Tel. 061 339 647.
Azize [a}irbegovi}, kancelarijski
prostor. Tel. 535-052.
B. Potok, luksuzno opremljen
stan, d`akuzi, kamin, galerija, povo-
ljno. Tel. 061 138 963.
Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten
~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062
104 028.
Ba{~ar{ija - nudim no}enje u
ve}em luksuznom apartmanu. Tel.
061 131 818.
Bistrik 19, lokal 41 m2, za sve na-
mjene, povoljno. Tel. 065 188 648.
Bjelave, dvokrevetna soba stude-
nticama ili studentima. Tel. 062 224
836.
Bjelave, ku}a 400 m2 + 2 gara`e i
300 m2 ba{te. Tel. 065 834 901.
Bjelave, luksuznu ku}u sa zatvore-
nim parkingom, 1.500 KM. Tel. 062
203 895.
Bulevar branilaca Dobrinje, pos.
prostor 36 m2. Tel. 061 160 173.
Butmir, dvosoban stan u ku}i. Tel.
061 515 721.
Centar - Papagajka, nudim no}en-
je u luksuzno opremljenim apartma-
nima. Tel. 061 724 725.
Centar, dvokrevetnu ili jednokre-
vetnu sobu, studentima, zaposlenim.
Tel. 227-609.
Centar, izdajem pos. prostor. Tel.
061 033 953.
Centar, lijepo namje{ten stan, sta-
mb. zgrada, 500 KM. Tel. 061 565 787.
Centar, na du`i rok renoviran dvo-
soban prazan stan. Tel. 063 513 907.
Ciglane Gornje, trosoban solidno
opremljen stan, veliki balkon. Tel.
062 465 466.
Ciglane, pos. prostor 22 m2 + 10
m2 eta`e. Tel. 658-413, od 18 h i dalje.
^. Vila I, namje{ten dvosoban stan
bra~nom paru ili studenticama. Tel.
062 969 500.
^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3.
Tel. 033 526-521.
D. Malta, Tr`ni centar, pos. pro-
stor od 11 m2 i 34 m2. Tel. 062 789
206.
Djevojkama namje{ten sprat ku}e
u blizini Vije}nice. Tel. 238-035, 062
738 599.
Dobrinja 5, izdajem posl. prostor
65 m2, mo`e trgovinska radnja, ka-
ncelarije i ostalo. Tel. 033 638-006.
Dobrinja kod Merkatora, dvoso-
ban prazan stan uzgradi. TEl. 061 145
853.
Dvosoban namje{ten stan kod no-
vog „Avaza“, u blizini @elj. stanice, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 242 261.
Dvosoban prazan stan, eta`no gri-
janje, balkon, parking, sve posebno.
Tel. 061 901 682.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos.
prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu.
Tel. 061 166 090.
Gara`u izdajem kod Gorenje ne-
bodera, 5,20x3 m. Tel. 062 570 826.
Grbavica, dvosoban namje{ten
stan, eta`no grij., zgrada, 450 KM.
Tel. 061 565 787.
Grbavica, I sprat, priv. ku}a, dvo-
soban namje{ten stan + gara`a. Tel.
063 639 213.
Grbavica, namje{tenu sobu,
isklju~ivo `eni. Tel. 066 943 636.
Grbavica, prazan adaptiran jedno-
soban stan. Tel. 061 778 081.
Grbavica-[oping, dvosoban na-
mje{ten stan. Tel. 061 595 890.
Grbavi~ka, izdajem zidanu gara`u
sa kanalom, na du`e vrijeme. Tel. 641-
273.
Grbavi~ka, kod Merkura, na-
mje{ten stan dvosoban, 400 KM. Tel.
061 905 212.
Hrasno, jednoiposoban fino opre-
mljens tan u zgradi, na 1-2 mjeseca.
Tel. 062 465 466.
Hrasno, lijepo sre|en stan, 600
KM. Tel. 062 203 895.
Hrasno, Mali Bosmal, pos. prostor
50 m2. Tel. 033 489-002, 061 254 038.
Hrasno, sobu za no}enje, 15 KM
po osobi. Tel. 062 100 285.
Hrasno, Trg heroja, jednoiposo-
ban namje{ten stan. Tel. 256-476.
Izdajem 1-krevetnu i 2-krevetnu
sobu: TV, kuhinja, kupatilo, poseban
ulaz - studenti. Tel. 033 238-744, 061
335 409.
Izdajem dvosoban namje{ten stan
u priv. ku}i, I sprat, poseban ulaz. Tel.
063 639 213.
Izdajem jednosoban namje{ten
stan, poseban ulaz, centralno grijanje,
Vele{i}i. Tel. 061 554 031.
Izdajem jednosoban namje{ten
stan, poseban ulaz, centralno grijanje,
Vele{i}i. Tel 061 554 031.
Izdajem jednu sobu `enskoj osobi,
Lo`ioni~ka 5/II. Tel. 033 641-885.
Izdajem namje. jed. sobu, sa
~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen.
grijanje, tel., TV i gara`a, iza SC Ske-
nderija. Tel. 212-124.
Izdajem namje{ten stan kod Fabr-
ike duhana, studentima ili bra~. paru,
c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655-
398.
Izdajem namje{tenu garsonjeru 39
m2, strogi centar (Drvenija), eta`no
grijanje, useljiva 1. maja. Tel. 061 908
587.
Izdajem pos. prostor 50 m2. Tel.
061 566 412.
Izdajem poslovni prostor 70 m2,
za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel.
033 616-268, Hrasno.
Izdajem poslovni prostor sa h.
opremom za ~i{}enje, mogu}nost pro-
daje. Mob. 062 165 566.
Izdajem poslovni prostor za vi{e
namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina.
Tel. 062 326 886.
Izdajem stan na Sedreniku, u pri-
vatnoj ku}i. Tel. 033 534 154.
Izdajem sobe za spavanje sa kupa-
tilom na Ba{~ar{iji, strogi centar, 15
KM. Tel. 061 192 073.
Izdajem sprat ku}e nenamje{ten
ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno
Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033
440-747.
Izdajem sprat ku}e, namje{ten ili
nenamje{ten, ul. Brije{}e 161. Tel. 061
214 220.
Izdajem stan-kancelarijski prostor
70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel.
062 812 183.
Izdajem vikendicu na Jahorini,
extra lokacija. Tel. 066 136 470.
Izdajem-prodajem ku}u 220 m2 +
2 gara`e, ba{ta, parking. Tel. 061 145
494.
Iznajmljujem manju garsonjeru.
TEl. 033 204-706.
Jednokrevetnu namje{tenu sobu,
kuhinju sa kupatilom, u strogom ce-
ntru. Tel. 445-306.
Jednosoban namje{ten stan. Tel.
061 157 879.
Juki}eva, pos. prostor 55 m2, par-
king obezbije|en. Tel. 061 249 198,
033 205-171.
Kod Doma zdravlja Saraj polje,
pos. prostor 90 m2. Tel. 033 471-109.
Kod Hitne, dvoiposoban moder-
no namje{ten stan. Tel. 061 142 704.
Kod Ko{. bolnice, namje{ten stan
u novoj ku}i, zaseban ulaz i parking.
Tel. 061 196 800.
Kod Muzi~ke {kole, manji stan, II
sprat, 450 KM. Tel. 061 142 704.
Kod Stud. domova Ned`ari}i, so-
ba studentu iz Federacije, 120 KM.
Tel. 033 546-824.
Ko{. brdo, apartmani, sobe za pre-
no}i{te sa parkingom, po osobi od 18-
25 KM. Tel. 062 226 665.
Ko{. brdo, izdajem p.p. 20 m2. Tel.
538-900.
Ko{. brdo, p. prostor 20 m2. Tel.
061 538 900.
Kova~i}i, kod OHR-a, tros. lus.
opremljen adapt. stan 84 m2, 2. sp., li-
ft, c.g., 1.000 KM. Tel. 061 480 462.
Ku}u na du`i period, poluna-
mje{tenu. Tel. 061 563 864.
Lijepo namje{ten stan u centru.
Tel. 061 213 407.
M. Dvor, prazan stan za kancelari-
je, 1. sprat - 700 KM. Tel. 062 203 895.
Mojmilo, Olimpijska, 2. sprat, pr-
azan dvosoban stan. Tel. 061 490 182.
Mojmilo, pos. prostor 30 m2, bila
buregd`inica, 350 KM. Tel. 033 768-
016.
Mostar-Tekija, polunamje{ten je-
dnosoban stan. Tel. 061 909 634.
N. Filipovi}a 10, pos. prostor. Tel.
062 225 751.
N. Sarajevo, izdajem namje{ten
stan. Tel. 062 450 914.
N. Sarajevo, T.C. „[entada“, izda-
jem p. p. 20 m2. Tel. 062 773 714.
Na Obali kod Pozori{ta, stan ko-
mforan, namje{ten, 800 KM. Tel. 061
142 704.
Namje{ten jednosoban stan. Tel.
061 157 879.
Namje{ten stan u blizini Vije}ni-
ce. Tel. 238-034, 062 968 852.
Namje{tenu sobu sa upotrebom
kuhinje i kupatila. Tel. 061 803 264.
Namje{tenu sobu, cen. grijanje,
kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061
529 838.
Ned`ari}i, soba za zaposlenog sa
upotrebom dnevnog boravka, povo-
ljno. Tel. 061 304 854.
Ned`ari}i, sobe studentima i za-
poslenim osobama. Tel. 062 124 318.
Novopazarska 103a, nov stan bli-
zu kombi linije, poseban ulaz, 150
KM. Tel. 061 109 195.
Pofali}i, R. Bo{kovi}a 70, stan u
ku}i 60 m2, sa grijanjem. Tel. 033 641-
166.
Pofali}i, sprat u ku}i, Z. Panjete
(Orlova~ka). Tel. 033 663-079, 061 551
393.
Pos. prostor 60 m2, na frekve-
ntnom mjestu, novija gradnja. Tel.
061 304 339.
Poslovni prostor na [ipu (nov) 69
m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648.
Prazan li namje{ten stan u priv.
ku}i. Tel. 655-671, 061 572 742.
Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja,
TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15)
KM. Tel. 061 434 123.
Saraj polje, Hasana Su}eske 1,
izdaje se pos. prostor 13 m2. Tel. 033
417-385, 473-740.
Saraj polje, stan 50 m2, prazan, re-
noviran, cijena 300 KM. Tel. 061 835
565.
Sirano, izdajem radnju. Tel. 062
917 009.
Sobu sa grijanjem nepu{a~u. Tel.
648-141.
Stari grad, apartmani i sobe. Tel.
061 537 479.
Stari Grad, dvokrevetnu na-
mje{tenu garsonjeru, poseban ulaz,
cen. grijanje. Tel. 033 535-401.
Strogi centar, garsonjeru na-
mje{tenu, I sprat, centralno, zaposle-
nom. Tel. 061 335 776.
Studentima jeftin smje{taj, 1-kre-
vetna i 2-krevetna soba, kuhinja, TV,
kupatilo. Tel. 061 244 181.
Studentima namje{ten dvosoban
stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel.
063 190 722.
Titova, II sprat, kanc. prostor 130
m2, adaptiran, 2 kupatila, 8 kanc. Tel.
061 214 306.
U blizini Wise, apartmani, sobe,
dnevni boravak, sa parkingom. Tel.
061 267 264.
U strogom centru, stambeno-pos.
prostor 92 m2, pogodan za notara,
advokata, ambulantu, predstavni{tvo.
Tel. 061 160 312.
Vele{i}i, namje{ten jednosoban
stan. Tel. 065 991 301.
Vele{i}i, stan novogradnja, 60 m2,
500 KM. Tel. 033 768-016.
Vi{njik, namje{ten stan 62 m2,
useljiv od 1. 5. Tel. 061 186 064.
Zenica - centar, izdaje se pos. pro-
stor pogodan za mikrokreditne ba-
nke, urede, predstavni{tva, apoteke,
zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2 i
51 m2. Uknji`eni. Idealna lokaci-
ja Betanija - Pionirska dolina. Vi-
soki standard gradnje. Parking
mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600
KM. Tel. 063 799 152. PTT
Prodajem vikend ku}u 120 m2
i 1.500 m2 zemlji{ta, na lokaciji
Puhovik - put prema Rakovici.
Hitno! Tel. 061 136 309 ili 033
639-052. 4697-1Nd`
Prodajem stan 67 m2, Pofali}i,
Ivanjska. Kon. telefon: 061 854
021. 5484-1tt
Prodajem ~etverosoban stan
124 m2, kod Muzi~ke {kole, prvi
sprat, cijena 2.200 KM/m2, i na
Vojni~kom polju 68 m2, prvi spr-
at, cijena 1.750 KM/m2. Tel. 066
653 072, bez posrednika.
5752-1tt
Dobrinja - novogradnja. Stano-
vi od 51 - 62,50 m2, pos. prostori
75 m2, 155 m2, gara`e 12 m2,
17,50 m2. Uknji`eni. Kreditira-
nje do 20 god. (BBI banka) bez
`iranata. Tel. 061 398 786.
5809-1tt
Prodajem stan sa ustakljenim
balkonom, 35 m2, na Alipa{inom
polju B-II faza, ul. N. Smailagi}a
5. Kontakt tel. 061 841 339, zvati
poslije 11 h. 4854-1Nd`
Prodajem ku}u u Ned`ari}ima,
10x10 na III sprata i prate}im
objektom, na 600 m2 oku}nice
(useljivo). Tel. 061 593 486,
033/460-903. 4856-1Nd`
Prodaje se stara bosanska ku}a,
2.500 m2 zemlje vo}njak, za gra-
dnju. Voda, struja, telefon, plin.
U Semizovcu - Kanton Sarajevo.
Tel. 033 456-098. Mob. 062 303
894. Mob. 00385 91 785 9963.
4863-1Nd`
A. polje, B-faza, ~etvorosoban stan
77 m2, 5. kat. Tel. 061 167 930.
A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8
m2 balkona, top-renoviran, II sprat,
gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061
486 739.
A. polje B-faza, ul. Semira Fra{te,
stan 56 m2 - 1.500 KM/m2. Tel. 033
768-016.
A. polje C-faza, 65 m2, adaptiran,
zatvoren balkon, cijena po dogovoru.
Tel. 061 102 607.
A. Polje C-faza, Trg nezavisnosti
39/IV, veliki jednosoban, c. grijanje,
balkon, sre|en, 63.000 KM. Tel. 061
269 835.
Adaptirana manja bos. ku}a na
174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika. Tel.
061 260 598.
Aerod. naselje, dvosoban renovir-
an 61 m2, I sprat + gara`a 17 m2. Tel.
062 969 776.
Al. polje A-faza, 70 m2, 1. sprat.
Tel. 033 544-722.
Al. polje C-faza, ul. Bosanska, 13.
sprat, renoviran stan 2007. god., 66
m2 - 110.000 KM. Tel. 033 768-016.
Alipa{ino A-faza, stan 84 m2, su-
per povoljno. Tel. 033 461-467.
Aneks, ul. Prnjavorska, ku}a sa
291 m2 zemlje - 170.000 KM. Tel. 033
768-016.
Ante Babi}a, dvosoban 58 m2, ci-
jena po dogovoru. Tel. 033 453-737.
Azi}i, novu ku}u sa velikim dvo-
ri{tem, do puta - 44.000 KM. Tel. 062
203 895.
Azi}i-Stup, prodajem 7.000 m2
zemlji{ta, stambeno poslovnog kara-
ktera. Tel. 065 877 065.
B. Potok, ul. Ferzia Timbula, ku}a
sa 372 m2 zemlje i pomo}nim obje-
ktom, 100.000 KM. Tel. 033 768-016.
Ba{~ar{ija, prodaje se motel
(restoran sa sobama), kvadrature 355
m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275
535.
Ba{ka Voda, stan 65 m2, sa 15 m2
balkona, na II spratu, sa stvarima. Tel.
065 834 901.
Bistrik-Hrvatin, jednoiposoban
47 m2, prizemlje, povoljno. Tel. 033
442-998, 061 139 085.
Bistrik-Hrvatin, jednoiposobanu
stan 47 m2, povoljno. Tel. 033 442-998
i 062 139 085.
Bjelave, stan 40 m2, na I spratu,
sre|en, 110.000 KM. Tel. 064 834 901.
Blagovac III, ku}a sa oku`nicom i
gara`om. Tel. 061 269 148.
Blagovac, prodajem ku}u sa
oku}nicom. Tel. 061 817 960.
Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan,
lo|a, plin, podrum, novija gradnja.
Tel. 033 447-825, 061 335 327.
Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500
m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Br~anska 15, dvoiposoban stan na
Otoci, 76 m2, cijena po dogovoru, vl.
1/1. Tel. 648-630.
Breka, 52 m2, sa ba{tom, proda-
jem ili mijenjam za garsonjeru uz do-
govor. Tel. 061 183 433.
Breka, trosoban 80 m2, adaptiran,
sve novo, stolarija, kuhinja, kupatilo,
plakari i ostalo. Tel. 061 106 424.
Bu}a potok, ul. Safeta Zajke, ku}a
P+S sa gara`om i 470 m2 zemlji{ta.
Tel. 061 260 598.
Budakovi}i, 1/4 ku}e + gara`a,
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 41
OGLASI
MALI
komunalije i ulaz odvojen, sve 1/1.
Tel. 061 365 690, 033 653-311.
Centar, blizu bolnice, VP, priv. pa-
rking, trosoban, povoljno. Tel. 066
156 328.
Centar, Dalmatinska, stan 121
m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za
poslovni prostor. Tel. 033 221-533.
Centar, ku}u sa pos. prostorom,
400 m2. Tel. 061 158 257.
Centar, stan 102 m2, I sprat, kod
Suda, austrijska gradnja, treba reno-
viran, 2.250 KM/m2 fiksno. Tel. 033
226-550, 061 528 112.
Centar, stan 33 m2, adaptiran, sa
svim novim stvarima, 83.000 KM.
Tel. 061 214 306.
Centar, ul. M. ]. ]ati}a, 4. sprat,
stan 41 m2 - 2.400 KM/m2. Tel. 033
768-016.
Ciglane Donje, prod. 3-soban
stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-
256.
Ciglane Donje, trosoban 89 m2, II
kat, 2 balkona. Tel. 061 145 853.
Ciglane, pos. prostor 34 m2,
90.000 KM. Tel. 062 203 895.
Ciglane, stan sa ve}im dvori{tem,
250.000 KM. Tel. 062 203 895.
Ciglane, uz ambasadu Kine,
~etverosoban stan 93,5 m2, I kat, cije-
na po dogovoru. Tel. 668-802, 061 928
526.
Crna Bara, Bogati}i-Srbija, ku}a,
pomo}ni objekat i zemlja. Tel. 00387
61 226-645.
Crnogorsko primorje, \enovi}i-
H. Novi, prodajem plac. Tel. 033 638-
125.
^. Vila 1, dvosoban stan 57 m2.
Tel. 033 677-065.
^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28
m2, novija gradnja, 65.000 KM. Tel.
061 325 116.
^. Vila I, B. M. Selimovi}a, vra-
ni~in neboder, 54 m2/IV, dvosoban,
dvostrano orijentisan, c. grijanje, ba-
lkon, 98.000 KM. Tel. 061 269 835.
^. Vila I, dvosoban 54 m2, cen. gr-
ijanje, I sprat, 110.000 KM. Tel. 618-
725.
^. Vila kod Merkura, dvosoban 57
m2/4, zadnji sprat. Tel. 061 214 982.
^. Vila, kvadrant, 52 m2, 115.000
KM. Tel. 061 156 203.
^. Vila, prodajem stan dvoiposo-
ban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izu-
zetno funkcionalan, 130.000 KM.
Tel. 063 876 844.
D. Malta, zgrada Uniprometa,
pos. prostor 32 m2. Tel. 062 789 206.
Dobrinja 2, dvosoban 55 m2, I
sprat. Tel. 066 488 818.
Dobrinja 2, kod pijace, pos. pro-
stor 32 m2, uredni papiri, cijena
80.000 KM. Tel. 065 676 763.
Dobrinja 3, III sprat, stan 74 m2,
cijena po dogovoru. Tel. 061 308 689,
061 804 298.
Dobrinja 3, prodajem stan. Tel.
061 503 219.
Dobrinja 4, ul. Gandijeva, stan 98
m2. Tel. 033 541-381.
Dobrinja C-5, dvosoban 60 m2, 1.
sprat, kod Mercatora. Tel. 061 493
323.
Dobrinja II, 52 m2/VP, sre|en,
83.000 KM i 39 m2/II, ul. S. Lagu-
md`ije, kao jednoiposoban odmah
useljiv 67.000 KM. Tel. 061 269 839.
Dobrinja IV, stan 79 m2 + 3 ba-
lkona, na II spratu, 114.000 KM. Tel.
065 834 901.
Dobrinja, garsonjera sa pla}enim
PDV-om, 25.000 KM. Tel. 061 916
208.
Donja Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u
fazi adaptacije P+S+S, sa 700 m2
oku}nice. Tel. 061 260 698.
Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen ba-
lkon sa pogledom na Gru{ku luku.
Tel. 00385 20 418-192.
Dupleks ku}u sa gara`om na ma-
gistrali iznad Skenderije. Tel. 061 379
537, 061 906 195.
Dvosoban stan Grbavica 53 m2 i
[ibica-Socijalno 55 m2, 60.000 EUR-
a po stanu. Tel. 063 191 201.
Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2,
uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304
599, 033 665-419.
Ferhadija, stan 61 m2, sa 48 m2
terase. Tel. 065 834 901.
Fojnica-[}itovo, ku}a P+S+P sa
gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino.
Tel. 061 260 598.
G. Vlakovo 135, dulum zemlje.
Tel. 033 624-560.
Grbavica 1, Grbavi~ka, prodajem
jednosoban stan, vis. prizemlje. Tel.
033 981-898, 062 422 405.
Grbavica, dvosoban 54 m2 + ba-
lkon, 12. kat, novi lift, useljiv. Tel. 062
465 466.
Grbavica, extra adaptiran stan, vi-
soko prizemlje, 50 m2, Zagreba~ka
ulica. Tel. 061 867 621.
Grbavica, Grbavi~ka, 7. sprat,
stan renoviran 2007. god., 55 m2 -
110.000 KM. Tel. 033 768-016.
Grbavica, troiposoban renoviran
stan sa gara`om. Tel. 061 964 797, 033
617-742.
Grbavica, ul. Zagreba~ka 67/4,
stan 62 m2, sa dva balkona, cijena po
dogovoru. Tel. 061 247 191.
Grbavi~ka 69, jednosoban stan.
Tel. 065 726 851.
Grbavi~ka-Grbavica, stan 68,5
m2, II sprat. Tel. 033 541-381.
Grdonj-centar, 6.500 m2 zemlje.
Tel. 210-798.
Had`i}i, ku}a 8,5x9, 1/1, dije va-
njske gara`e, oku}nica 618 m2,
70.000 EUR-a. Tel~. 420-319.
Had`i}i-Drozgometva, 38.000 m2
zemlje, pogodno za pili}arnike. Tel.
062 391 952.
Han-Plo~a iza Kobilja~e, vikendi-
cu 1/1, cijena 30.000 KM. Tel. 062 320
874.
Hrasnica, stan 38 m2, potpuno
opremljen, vl. 1/1, novija zgrada. Tel.
061 303 634, 062 760 991.
Hrasno brdo, 800 m2 zemlje, No-
vopazarska, uredni papiri. Tel. 065
637 372.
Hrasno brdo, Novopazarska, plac
sa dozvolama za ku}u, dupli boks ga-
ra`a, zvati poslije 14 h. Tel. 065 499
099.
Hrasno, 14. sprat, stan 50 m2 + 2
balkona. Tel. 063 190 722.
Hrasno, Trg heroja, hitno jednoi-
posoban stan 45 m2, 13. sprat. Tel.
061 811 144.
Ilid`a, Edhema Eke D`ubura,
pos. prostor 149 m2 - 330.000 KM.
Tel. 033 768-016.
Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa
483 m2 stambenog prostora i 676 m2
zemlji{ta. Tel. 065 877 065.
Ilid`a-centar, ku}u 220 m2, 4 so-
be, eta`no grijanje, gara`a 100 m2,
ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 062
139 085.
Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centra-
lno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel.
033 624-205.
Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III spr-
at, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-
534.
Ilid`a-Osjek, gra|evinski placevi,
povoljno. Tel. 033 699-195.
Ilid`a-Pejton, 47 m2/I, veliki je-
dnosoban, potrebna manja ulaganja,
65.000 fiksno. Tel. 061 269 835.
Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, pri-
zemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos.
prostorom. Cijena po dogovoru. Tel.
061 226 007.
Ilija{-Vla{kovo, 23 duluma ze-
mlje, ku}u, pomo}ni objekat, cijena
dogovor. Tel. 065 415 951.
Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos.
prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2,
jeftino. Tel. 065 877 065.
Izvodim gra|evinske radove, rigi-
ps, malterisanje, zidanje, kerami-
ka,termo fasade, laminat i ugradnja
stolarije. Tel. 061 513 031
Juki}eva 59, stan 30 m2, komple-
tno renoviran. Tel. 066 245 550.
Kijevo, plac od 900 m2, za vike-
ndicu, voda, struja na parceli, 8
KM/m2. Tel. 062 387 728, 061 520
392.
Kijevo, prodajem zemlju. Tel. 061
689 016.
Kijevo, vikendicu adaptirana, ze-
mlje 460 m2, voda, struja, asfalt, ra-
vnica, 30.000 KM. Tel. 062 387 728,
061 520 392.
Kiseljak, vikend ku}a, voda vla-
stita, struja, vo}njak, {uma. Tel. 033
658-284.
Konjic, prodajem stan 62 m2, po-
voljno. Tel. 062 715 872.
Krivoglavci-Svrake, ku}u sa po-
mo}nim objektima, 8 dul. zemlje, po-
la pod vo}em, povoljno. Tel. 065 205
448.
Kromolj, dev. ku}u sa dvori{tem,
atraktivna lokacija, 144.000 KM. Tel.
062 203 895.
Ku}a u Kasindolu 9x10
(P+S+VP) sa pomo}nim objektima i
1.400 m2 zemlje. Uz cestu. Papiri ure-
dni. Tel. 061 159 513, 062 419 252.
Ku}u 3 sprata, sa pos. prostorom,
do glavne ceste u B. Potoku, 1/1. Tel.
061 598 743.
Ku}u sa ba{tom i opremom za he-
mijsku ~istionicu. Tel. 062 165 566.
Ku}u sa tri stana i oku}nice 500
m2, sa centralnim. Tel. 033 681-225.
Kvalitetno i uz garanciju posta-
vljanje, bru{enje i lakiranje parketa,
{ipoda i laminata. Tel. 061 244 183
Lokve-Had`i}i, dva duluma ze-
mlje, blizu puta Sarajevo-Mostar. Tel.
053 228-881.
M. Dvor, 58 m2, potkrovlje, po-
tpuno renoviran. Tel. 065 690 390.
Makarska, centar, dvosoban 50
m2 + veliki balkon, 80 m od pla`e, vl.
1/1. Tel. 062 909 887.
Malta, dev. stan 17 m2, na IV spr-
atu, sa 50 m2 terase, 32.000 KM. Tel.
065 834 901.
Mejta{-^ekalu{a, 4-soban stan
105 m2, 1. sprat, balkon, gara`a. Tel.
033 442-998 i 062 139 085.
Mostar, prodajem ili mijenjam za
Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel.
063 288 954.
Mostarsko raskr{}e, dvije ku}e i
2.500 m2 zemlje. Tel. 066 234 531.
Mostarsko raskr{}e, prodajem
pos. prostor. Tel. 061 174 017.
N. Grad, naselje Dvor-Perivoj,
ku}u i 2.000 m2 zemlji{ta. Tel. 062
855 544.
N. Sarajevo, jednoiposoban 48
m2, 5. sprat, i jednosoban 38 m2, 3.
sprat. Tel. 061 493 323.
Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novo-
gradnja, stan de-lux, povoljno. Tel.
061 072 815.
Neum, apartman dvoeta`ni 74
m2, drugi niz do mora, ul. Mimoza,
900 EUR-a/m2. Tel. 033 768-016.
Neum, Tiha luka, kompletno na-
mje{ten stan 40 m2 sa terasom i po-
gledom na more, cijena 1.700 EUR-
a/m2. Tel. 0’61 147 336.
Ni{i}i, 5.500 m2 zemlji{ta, pogo-
dno za vikendicu. Tel. 033 489-002,
061 254 038.
Novi Grad, stan 33 m2, extra ada-
ptiran, vl. 1/1, 24.000 EUR-a. Tel. 062
909 887.
Novo Sarajevo, Paromlinska, dvo-
iposoban 64 m2, novogradnja,
148.000 KM. Tel. 061 214 580.
Obala Kulina Bana 21/II, stan 54
m2. Tel. 062 920 191.
Otoka, dvosoban stan 55 m2,
odli~no c.g., jako uslova, vl. 1/1, mo`e
i zamjena za garsonjeru uz doplatu.
Tel. 065 463 156, od 11-22 h.
Pale-Donja Pra~a, 1.848 m2 ze-
mlje, 9.500 KM. Tel. 065 834 901.
Paljevo-Reljevo, povoljno potpu-
no dev. vikendicu sa 3 d. {ume i 2000
m2 vo}njaka, sve 1/1. Tel. 061 226
007.
Pazari}-Osenik, ku}u i 1.500 m2
zemlje, cijena 36.000 KM. Tel. 065
660 113.
Pazari}-Resnik, 3.500 m2 zemlje.
Tel. 062 391 952.
Pazari}-Trn~i}i, useljivu ku}u i
1.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113.
Podlugovi-Ilija{, 2 ku}e sa po-
mo}nim objektima. Tel. 061 269 105.
Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, spr-
at, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel.
033 981-881.
Pos. prostori na vi{e atraktivnih
lokacija, 100-200 m2, cijena po dogo-
voru, prodaja ili zakup od 5-10 god.
Tel. 061 269 835.
Prodajem ku~u na sprat sa
oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo)
ili mijenjam za jednosoban stan uz
doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422-
221
Povoljno i kvalitetno ~istim sta-
nove i poslovne prostore. Tel. 062 401
619.
Povoljno vr{imo bru{enje i lakira-
nje svih vrsta parketa i {ipoda uz gar-
anciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868
Povoljno zemlju u B. Potoku i
Hladivodama. Tel. 033 659-756, 062
178 832.
Prodaja ili zamjena stana A. Polje
Trg ZAVNOBiH-a, 2. sprat, cijena
1.650 KM/m2. Tel. 033 768-016.
Prodaje nov trosoban stan 67,35
m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel.
061 145 887.
Prodajem dev. ku}u i 15 dun. ze-
mlje u Ilija{u. Tel. 063 235 376.
Prodajem dvosoban stan 52 m2, I
sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110.
Prodajem dvosoban stan 56 m2 +
balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Ma-
lti. Tel. 061 272 611.
Prodajem ku}u dva sprata, prize-
mlje, dva podruma i gara`a, svaka
eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, pa-
piri uredni, cijena po dogovoru. Tel.
061 438 636.
Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7,
oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel.
033 401-927.
Prodajem pos. prostor 16 m2, Hr-
asno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203-
905, 061 172 757.
Prodajem jednosoban stan 31 m2,
Op}ina Centar, Mejta{, kod
Bo{nja~ke {kole, adaptiran sa zajed-
ni~kim kori{tenjem WC-a, cijena
62.000 KM. Tel. 061 397 861.
Prodajem posl. prostor Nova Bre-
ka, 46 m2. Tel. 062 940 479.
Prodajem stan 105 m2, strogi ce-
ntar, novogradnja, centralno grijanje,
gara`a. Tel. 033 221-694.
Prodajem stan 49 m2, Vraca,
86/87. Tel. 061 208 920.
Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino
Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500
KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330.
Prodajem stan bez posrednika, na
Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptir-
an, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855,
033 610-550.
Prodajem stan, Alipa{ino Polje,
Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573
543, 033 545-783, 061 551 213.
Prodajem trosoban stan od 84 m2,
ulica Adema Bu}e 3/III. Cijena
155.000 KM. Mo`e i zamjena za stan
do 50 m2 uz doplatu. Mob. 061 221
899.
Prodajem zidanu gara`u u Loga-
vinoj - Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894.
Prodajem: Bare-[ip, gara`a, no-
vogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2.
Tel. 061 358 229.
Prodajem-iznajmljujem posl.
objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}ni-
ce, sa asvaltiranim parkingom, uz
magistralni put Sarajevo-Mostar, na
17. kilometru, ili vr{im zamjenu za
stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel.
061 249 249.
Rakovica, [amin Gaj, vikend
ku}a 10x8,30, P+S+P, struja, voda,
telefon, c. grijanje + p. objekat 6x6,
pod plo~om, mo`e i zamjena za stan.
Tel. 033 404-728, 062 391 882.
Rakovica, vikendicu sa ve}im
dvori{tem, Kobilja~a, 50.000 KM.
Tel. 062 203 895.
S. Kolonija, ku}a sa oku}nicom,
papiri uredni. Tel. 061 219 853.
S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140
m2, kompletno renoviran, centr. gri-
janje, povoljno. Tel. 066 813 051.
S. Kolonija-Ilid`a, ul. H. \oze,
dupleks ku}a P+S, 80 m2 + napra-
vljeno potkrovlje 38 m2, 2 ba{te, 2 ba-
lkona, eta`no grijanje, 113.000 KM.
Tel. 061 269 8325.
Stan 56 m2, Grbavica, 83 m2, ^.
Vila, u extra stanju, vrlo povoljno.
Tel. 061 130 688, 033 657-282.
Stup, Bojni~ka 109, prodajem
ku}u sa pos. prostorom, stan u potkr-
ovlju, plus podrum sa svim pri-
klju~cima, useljivo i funkcionalno,
ulaz sa glavne ceste, parking za pet
auta. Mob. 062 735 608.
Svrake, useljivu ku}u uz rijeku
Bosnu + 500 m2 zemlje, pogodno za
restoran. Tel. 033 432-855.
[ip, 2-5-soban stan, novogradnja,
2.000 KM/m2. Tel. 061 214 306.
[vrakino, stan 33 m2, extra
ure|en, vl. 1/1, 48.000 KM. Tel. 061
916 208.
Trosoban 83 m2, odli~no stanje, 2
balkona, eta`no grijanje, trokatnica.
Tel. 033 210-915.
Trosoban stan 83 m2, odli~no sta-
nje, 2 balkona, eta`no grijanje, troka-
tnica. Tel. 033 210-915.
Ugradnja blind vrata, stolarije, re-
gips, laminat,moleraj i sve vrste ada-
ptacija. Tel. 061 542 493.
Visoko-Gr|evac, prodajem 23 du-
luma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033
690-059, 033 649-316.
Vogo{}a, jednosoban stan od 37
m2. Tel. 065 877 065.
Vogo{}a, Jo{ani~ka, II sprat, je-
dnosoban 35 m2. Tel. 033 651-342,
062 535 900.
Vogo{}a, pos. prostor 38 m2, ra-
zra|en-trgovina, vl. 1/1. Tel. 061 149
183.
Vogo{}a, prodaje se posl. prostor
kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mo-
gu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca
vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061
275 535.
Vogo{}a, stan 54 m2 + balkon 33
m2, renoviran, u centru. Tel. 061 916
160.
Vogo{}a-centar, dvosoban stan 48
m2, 1. sprat. Tel. 033 442-998 i 061
139 085.
Vogo{}a-dupleks: jednosoban, ga-
rsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5,
mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM.
Tel. 436-322.
Vraca, A. Smajlovi}a, ku}u, ve}a,
ovija gradnja. Tel. 061 160 068.
Vraca, gra|. zemlji{te sa dozvola-
ma, 125.000 KM. Tel. 062 203 895.
Vratnik, ku}a sa svim priklju~ci-
ma, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel.
061 139 592.
Vratnik, ku}u sa 3 zasebna stana,
dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268.
Vrbanju{a 166, ku}a manja
ru{evna, do restorana „Kibe“, svi pri-
klju~ci, cca 100 m2. Tel. 061 212 241.
Zagreba~ka, trosoban 66 m2, No-
vo Sarajevo. Tel. 062 299 330.
Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova pr-
aznih i namje{tenih za izdavanje i pr-
odaju (Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancu potreban manji stan do
60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i
period (Agencija). Tel. 061 522 190.
Kupujem stan na Vojni~kom po-
lju do 60 m2. Tel. 061 210 600, 061
811 852.
Zaposlena djevojka tra`i jednoso-
ban namje{ten stan od Ba{~ar{ije do
Grbavice. Tel. 061 605 276.
Kupujem stan do 52 m2, lokacija
^engi} vila, Hrasno ili Alipa{ino,
pla}anje odmah. Tel. 061 245 474.
Agenciji potrebni stanovi u zgradi
za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.
Agenciji potrean manji stan u zgr-
adi u centru ili {ire za ozbiljnu zapo-
slenu `enu. Tel. 061 145 853.
Kupujem jednoiposoban stan 40-
45 m2, do 70.000 KM. Tel. 062 173
293.
Hitno kupujem manji stan Ka-
nton Sarajevo. Tel. 033 236-760.
Potrebno vi{e stanova, ku}a, pos.
prostora za iznajmljivanje i prodaju.
Tel. 061 214 306, 033 203-127.
Potrebno vi{e stanova praznih i
namje{tenih za iznajmljivanje. Tel.
061 437 732, 033 203-127.
Potrebno vi{e manjih stanova u
zgradi za iznajmljivanje i prodaju.
Tel. 062 28 28 70, 033 203-127.
Stranac tra`i stan ili ku}u bli`e ce-
ntru, na dvije godine. Tel. 061 142
704.
Potreban prostor za obdani{te-ja-
slice, u Starom Gradu. Tel. 061 142
704.
Kupujem stan u blizini Pozori{ta
do prvog sprata. Tel. 062 570 826.
M. Dvor, stan manji za jednu oso-
bu na du`i period. Tel. 065 834 901.
Zamjena
Mijenjam garsonjeru 28 m2, no-
vija gradnja, 4. sprat, na ^. Vili 1, za
dvosoban stan na istoj lokaciji, uz do-
platu. Tel. 061 325 116.
RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u
sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel.
061 684 706.
Dobrinja 2, super lokacija, mije-
njam dvosoban stan, 1/1, za stan Ma-
karska - Makarska rivijera. Tel. 062
213 786.
Mijenjam stan 40 m2 za Beograd,
mo`e i prodaja, lijep, sun~an, Novi
Grad. Tel. 541-369.
Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2
za manji u Sarajevu ili ku}u u Novom
Travniku, ili prodajem. Tel. 061 381
918.
Mijenjam 1 dulum zemlji{ta Vr-
banja/Banja Luka, za sli~no u okolini
Sarajeva. Tel. 061 928 529.
Mijenjam 68 m2/I, na Dobrinji
IV, ul. P. Tjesi}a, adaptiran stan za
stan od Dobrinje do Malte, uz moju
doplatu. Tel. 061 269 835.
Dvosoban stan Dobrinja 4, I. Sar-
ajevo, sprat IV, mijenjam za isti ili je-
dnoiposoban u Sarajevu ili prodajem.
Tel. 061 220 179.
Zamjena ku}e (u fazi obnove), sa
2,5 duluma zemlje za stan u Sarajevu,
mo`e i prodaja. Tel. 061 20 33 67.
„OGRIJEV PENZIONERI-
MA 10 RATA“. Prodaja bukovih
drva (}utci, cijepana), kameni
ugalj Banovi}i (kocka, orah), te
drveni ugalj Kreka. Prijevoz obe-
zbije|en. Pozovi: 061 670 068.
5746-1tt
Prodajem iscijepana bukova
drva kao i sve vrste drvenog i ka-
menog uglja. Kontakt tel.: 061
565 221. 4860-1Nd`
Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
Mediven, ~arape za vene, duge i
kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel.
061 052 033.
Nove originalne dijelove za indu-
strijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno.
Tel. 062 876 691.
Svje`a ljekovita jaja prepelica hra-
njene prirodnom hranom bez konce-
ntrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna
ku}na dostava. Tel. 061 504 425.
Novo-novo! Vikendice na sprat
od poluoblica, cijena 200 KM po m2.
Tel. 061 134 597.
Prodajem skija{ke cipele i 1 m3
cijepanih drva. Tel. 033 526-521.
Prodajem nove dijelove i unu-
tra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690-
059, 033 649-316.
Prodajem TV Grunding 70 cm,
Samsung ravni 70 cm, Philips 70 cm.
Tel. 061 365 690, 653-311.
Prodajem kafe aparat na dvije gr-
upe i ledomat pod garancijom od go-
dinu dana. Kontakt tel. 061 976 338,
061 259 874.
Povoljno el. bojler „Mebo{„, 50
lit., ispravan, garancija 1 god. Tel. 033
453-537.
Ve}i {poret struja-plin. Tel. 061
243 133.
Povoljno zamrziva~ ladi~ar,
{iva}u ma{inu „Bagat“ no`nu. Tel.
061 27 27 43, 065 631 342.
Pelene, ~ar{afe, podmeta~e za odr-
asle, povoljno. Tel. 061 27 27 43, 065
631 342.
Rabljenu odje}u i obu}u na veliko
i malo za sva 4 godi{nja doba i 3 nova
dje~ija sintisajzera. Tel. 061 511 779,
Sarajevo.
Aparat za autogeno varenje ko-
mplet 2 boce, {laufi, manometri,
ru~ka i breneri. Tel. 061 065 666.
Ulje na prirodnoj bazi lije~i reu-
mu, i{ijas i sva ostala ko{tana obolje-
nja. Tel. 033 463-306, 061 149 388.
Antik unikat svije}u sa 4 sprata,
ra|ena 1873., za njema~ke prin~eve.
Tel. 061 598 743.
Papire - motor original od merce-
desa 190 D. Tel. 061 543 792.
Internet-be`i~ni, bez ograni~enja,
paket od 15, 25, 35 KM, oprema i mo-
nta`a 120 KM (u dvije rate). Tel. 061
458 147.
Telefoniranje prema inostranstvu
pet puta jeftinije, bez pretplate, be-
splatan priklju~ak. Tel. 061 458 147.
Opremu za frizerski salon. Tel.
061 558 646.
Crijep Kikinda 333, skoro nov,
Otes, 0,25 KM/kom. Tel. 061 559 700.
Obu}arske ma{ine: frez univerza-
lni i {iva}u cilindericu prodajem. Tel.
061 610 834.
Kalifornijske gliste, humus od is-
tih i zemlju za cvije}e. Tel. 032 880-
752, @ep~e.
Topla linija za a{~inice i restorane
sa 4 p osude od 10 l, kao nova, fri`ider
jednokrilni, povoljno. Tel. 061 684
929.
4 kompleta stolica za ba{tu za
ugostiteljski objekat. Tel. 061 173
325.
P~ele sanduci LR i DB. Tel. 032
866-425, 061 798 869.
Ve{ ma{ine Gorenje 120-150 KM,
{porete struja plin 120-150 KM, ra-
zne fri`idere 80-150 KM, dostava be-
splatna. Tel. 533-631.
Antidekubitalni du{ek sa hidrau-
li~nim motorom za napuhivanje, cije-
na 300 KM. Tel. 062 548 408.
Pravim i prodajem kartonske ku-
tije, setove 1/6, raznih oblika, ve-
li~ina, dezena, pogodne za poklone,
pakovanja... Tel. 066 359 832.
Rasprodaja rola sa gumenim
to~kovima, kvalitetne i moderne, ka-
cige i {titnike, povoljna cijena, iz Nje-
ma~ke, mo`e i zamjena. Tel. 061 902
930.
Garderobu i obu}u prodajem po
izuzetno povoljnoj cijeni, kvalitetno,
moderno, iz Njema~ke, pogodno za
dalju prodaju. Tel. 061 237 110.
Komodu, masiva hrast, duga sa
troje vrata i ~etiri ladice, komodu ma-
siva hrast, ujedno pisa}i sto, komodu
masiva hrast sa policama ukoso, za
obu}u, povoljena cijena. Tel. 033 451-
737.
Tepihe, ~ilime Nepal i Perzijan-
er. razni modeli, moderni, cijena
puno jeftinija od stvarne, 100 % origi-
nal iz uvoza.Tel. 033 452 018.
Karabin lova~ki Kranj 8x57. Tel.
061 958 001.
Dvokrilni prozor 2,00x140 (2),
120x140 (1), sa `aluzinama. Tel. 062
534 241.
6 stolova i 24 stolice za ba{tu. Tel.
061 259 973.
3 ko{nice i rame, 2 klupe, 2 se}ije,
kau~ i 2 fotelje. Tel. 624-820.
2 pult stola, 1 metalna stala`a, 1 tr-
pezarijski, 1 kuhinjski. Tel. 624-820.
Ljekovita prepeli~ija jaja i do-
ma}a koko{ija, besplatna dostava. Tel.
062 138 855.
Tra~nu {lajfaricu, stolarsku tezgu,
ru~nu veliku i malu frezu, zvati iza 18
h. Tel. 061 145 885.
Po~iteljski sirup za jetru, hepati-
tis, esh. cooli, imunitet, apetit. Tel.
033 646-912.
Harmonika vrata „Marley“ na-
jbolje cijene, brza i kvalitetna ugra-
dnja, svih modela i veli~ina. Tel. 033
225-227, 061 516 910.
Grobnica Sv. Josip, Ciglane, ce-
ntar, povoljno. Tel. 033 447-520.
Monta`nu vikendicu 7x5, zidovi
plastificirani sednvi} lim, sa izolaci-
jom, forofen D-10 cm. Tel. 062 943
493.
Bubnjeve malo kori{teni, Gretch
cinele paiste i stolica, 1.000 KM. Tel.
061 517 432.
Komplet spava}u sobu. Tel. 033
667-160, 061 214 645.
Koke nosilje. Tel. 061 206 343.
Aparat za mjerenje {e}era u krvi,
Contour-Bajer. Tel. 033 546-869.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
rmonika vrata. Tel. 061 501 401.
4785-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna, Bira), {poreta,
bojlera. Dolazak besplatan! Gara-
ncija! Mob. 061 171 666.
5107-1tt
42 Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGI-
NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DU@I SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DIS-
KRECIJA. POUZE]EM. TEL.
061 702 404. 4313-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
+ LEVITRA + BILJNA = HIT
+ PODESNA I ZA BOLESNE!
TEL. 061 807 485.“ 5178-1TT
„KIRBY“ - Dubinsko usisava-
nje, pranje, ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, generalna ~i{}enja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fi-
rma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
4091-1Nd`
KVALITET I GARANCIJA -
Aluminijske `aluzine, vanjske
roletne PVC i aluminijske, pane-
lne, platnene i trakaste zavjese,
BLINDO, harmonika i rolo ga-
ra`na vrata. Tel. 062 170 248,
033/613-584. 4414-1Nd`
TV VIDEO SERVIS svih mar-
ki i modela aparata. Garancija,
dolazak na ku}nu adresu, novi
daljinski za TV. Sa povjerenjem.
Tel. 033/650-400, 033/610-000.
PTT
„HIGIJENA“ - Dubinsko usi-
savanje, pranje i ispiranje tepiha
(1 KM = m2) i namje{taja: ugao
= 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel.
061 141 944. 5404-1tt
TV VIDEO SERVIS vr{i popr-
avku svih TV aparata i videore-
kordera. Dolazak na adresu be-
splatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033/451-778. Mob. 061 148
042. 4741-1Nd`
Alu `aluzine 20 KM/M2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne. Harmo vrata, te-
nde. Tel. 033 211-484, 033 767-
995, 061 131 447. 4749-1Nd`
Profesionalno rje{avanje ko-
mpjuterskih probl., povoljno.
Ugradnja i zamjena komponenti,
antivirusna za{tita. Instal. wi-
ndowsa, umre`avanje, dolazak na
adresu. Tel. 061 170 085.
5761-1tt
CLEAN SERVIS - Najpovo-
ljnije profesionalno ~i{}enje sta-
mbenih i poslovnih objekata.
Dubinska ~i{}enja te pranje }ili-
ma sa besplatnim prevozom na
va{u adresu. Tel. 061 144 899.
4838-1Nd`
VODOINSTALATER-ELE-
KTRI^AR popravka i ugradnja
instalacija, sanitarija, bojlera, el.
pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, pr-
ekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132
149. 4883-1Nd`
Tapetar-dekorater, kvalitetno i
povoljno nudi: presvla~enje na-
mje{taja, sve vrste roletni i traka-
stih zavjesa, tapaciranje vrata i
ostalo. Tel. 061 157 589.
4848-1Nd`
Dipl. ing. hemije daje instrukcije
osnovcima i priprema za prijemni.
Tel. 061 836 625.
Prevoz putnika i selidbe T4 ko-
mbijem, povoljno. Tel. 062 223 343,
Pofali}ka 76.
Molersko-farbarske poslove oba-
vljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033
442-998 i 062 139 085.
Molersko-farbarski radovi i posa-
vljanje tapeta, izvodim kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 382 230.
Profesorica engleskog, sudski tu-
ma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve
uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612
399, Dobrinja.
Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povoljno.
Tel. 061 549 242.
Profesor instruira matematiku
sve uzraste povoljno, uspje{no, dola-
zim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
Agencija „Rosa“ vr{i usluge
~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel.
033/533-721.
Vodoinstalater - svi vodoinstalate-
rski radovi - kvalitetno, brzo, preci-
zno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733.
Radim molersko-farbarske poslo-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno isku-
stvo preko 20 god. Tel. 061 174 192,
033 210-791.
VK elektri~ar vr{i opravke insta-
lacija, bojlera, {poreta i indikatora.
Tel. 033 626-990, 061 191 932.
Dubinsko usisavanje, pranje tepi-
ha i namje{taja. Tel. 061 319 571.
Popravljam sve vrste fri`idera, ra-
shladnih ure|aja, uz garanciju. Dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309.
Stolarske usluge po povoljnim ci-
jenama. Tel. 061 336 541.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena bagla-
ma. Tel. 062 944 952.
KV vodoinstalater - de`urni. Tel.
061 207 840.
Kombi prevoz namje{taja, seli-
dbe, odvoz kabastog otpada, povo-
ljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139
453.
Profesorica engleskog jezika daje
~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
Vodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere,
sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.
Rainbow dubinsko pranje }ilima,
namje{taja, generalke u stanu, ozbi-
ljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-
275.
Lije~im vanjske i unutra{nje he-
moroide. Tel. 061 533 146.
Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061
609 947.
Molerske usluge uredno, kvalite-
tno. Tel. 062 127 525.
Staklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Profesorica dr`i instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033 522-016.
Prevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi,
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385
762.
Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el.
usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Kombijem i luksuznim autom
vr{im prevoz na more i planine. Tel.
033 240-884, 061 434 374.
Iskusna profesorica engleskog,
njema~kog i francuskog daje ~asove i
prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
616.
Servis ra~unara „Aki“, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet ko-
nekcija, antivirusna za{tita, dolazak
na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.
Moler - radi molersko-farbarske
poslove, povoljno. Tel. 061 926 333.
VKV moler - radi molersko-far-
barske poslove, povoljno. Tel. 061 507
683.
Bravar, sve bravarske usluge, po-
voljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260.
Sve stolarsko-tapetarske usluge
radim brzo i povoljno. Tel. 061 606
651, 066 620 342.
Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
Dajem instrukcije iz matematike
i fizike. Mob. 062 343 100.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gele-
ndere ulazna i gara`na vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Profesor daje instrukcije iz mate-
matike za osnovce i srednjo{kolce to-
kom godine. Tel. 061 244 251.
Moler sa iskustvom iz Njema~ke,
izvodi molerske radove kvalitetno uz
garanciju. Tel. 061 372 829.
Peremo }ilime rainbow ma{inom
u va{em stanu ili ru~no u praonici sa
dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-
284.
Molerske usluge. Tel. 062 922 323,
066 205 151.
Popravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061
365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada,
pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
Drva re`em motornom `agom, ra-
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463.
Vodoinstalater sa iskustvom vr{i
popravku, monta`u i pro~epljenje
vod. instalacija. Tel. 061 348 717.
Prevodim engleski 5 KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-
990.
Molersko-farbarske usluge. Tel.
062 823 902.
Instrukcije iz matematike, fizike,
i elektrotehnike za u~enike osnovnih
i srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
Vr{im selidbe modernim kombi-
jem sa radnom snagom u dr`avi i va-
ni. Tel. 061 227 189.
Kombijem prevozim kabastu ro-
bu. Tel. 061 204 061.
KV vodoinstalater - radim kupa-
tila po cijeni od 250 EUR-a, po-
cin~anim cijevima - 300 EUR-a. Tel.
061 349 294.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Elektri~ar VKV za ku}ne el.
instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel.
618-907.
Vr{im selidbe i sve vrste prevoza
sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165
009.
Kombijem vr{im prevoz, razne
vrste roba, manje selidbe, otpad +
ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-
436.
Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
kompletne adaptacije stanova i ku}a.
Tel. 062 402 122.
Uspje{no i kvalitetno prevodim
bosansko-engleski i englesko-bosan-
ski. Strana 10 KM. Tel: 033 222 364
VKV moler radi ~isto, uredno,
kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519.
Engleski, njema~ki, prevodi,
instrukcije, dipl. radovi, disertacije,
pripreme za ispite. Tel. 063 947 405.
Radim centralno grijanje i prepr-
avke grijanja. Tel. 062 316 826.
Prevoz putnika luksuznim mer-
cedesovim kombijem na sve destina-
cije. Tel. 061 862 323.
Kombi prevozom vr{im selidbe,
prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Izvodim sve vrste elektroradova.
Tel. 061 156 340.
Profesor matematike sa isku-
stvom daje instrukcije |acima i stu-
dentima, tokom godine. Tel. 061 382
301, 033 473-574.
Studentica ekonomije instruira
matematiku za srednju i osnovnu
{kolu. Tel. 061 929 114.
Molersko farbarski radovi, gleto-
vanje, molovanje, lakiranje stolarije.
Tel. 061 262 895.
Kerami~ki radovi od 8 KM, lami-
nat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 422 040.
Med. sestra pru`a usluge infuzija,
injekcija, ispiranje uha, obradu rana,
kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel.
641-144.
Radimo molersko-farbarske rado-
ve, rigips, keramiku, laminat, i ko-
mplet adaptacije uz garanciju. Tel.
061 255 253.
Iskusna profesorica daje instru-
kcije iz engleskog i arapskog jezika.
Tel. 033 611-023.
Dajem instrukcije iz engleskog je-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Rigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
Vodoinstalater opravlja ~esme,
vodokotli}e, sifone, ventile, penzio-
nerima jeftinije. Tel. 061 205 803.
Elektri~ar - elektro instalater, sve
vrste el. radova, kvarova, atest. Tel.
061 398 483.
Radim kompletnu adaptaciju sta-
na, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904.
Kvalitet i garancija, sve vrste bra-
varije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522
901.
\ake, po~etnike obu~avam ko-
mpjutere i konverzacijski engl., viru-
se i ostale probleme na PC-u. Tel. 062
293 688, Ilid`a.
Prevoz putnika novim kombiji-
ma 9 sjed., i minibusevima, klima, po
BiH i inostranstvu... Tel. 061 106 385
Prevoz za sve destinacije
putni~kim kombijem, profesionalni
voza~, povoljno. Tel. 062 713 956.
@ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel.
061 184 796.
@ohare, `ute mrave, stjenice, bu-
he i mi{eve uni{tavamo u va{im sta-
novima sa garancijom. Tel. 234-805.
Uni{tavamo `ohare, `ute mrave,
stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel.
062 553 100.
Uni{tavanje `ohara, stjenica, bu-
ha, mrava i mi{eva, 100% efikasno.
Tel. 033 546-770.
Grupa stolara montira brvnare, {upe,
gara`e, vikendice, pravi terase, balkone,
stepenice, ameri~ke plakare, ugra|uje
prozore i vrata. Tel. 061 134 597.
Parket, {ipod, postavljamo, brusi-
mo i lakiramo, postavljamo gotove
parkete i laminate. Tel. 062 828 306.
Elektri~arske usluge, automatski
osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bo-
jleri, instalacije. Tel. 062 180 021.
Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih
i ugradnja novih elektroinstalacija.
Tel. 062 522 014.
Voza~-instruktor vr{i ekstra obu-
ku. Tel. 061 338 085.
Majstor za sitne ku}ne opravke.
Tel. 061 552 417.
Vr{im usluge knjigovodstva za
DOO, imam certifikat, imam isku-
stvo u struci. Tel. 061 216 013.
Instrukcije iz engleskog i bosa-
nskog, prevodi. Tel. 065 572 966.
Brzo, ~isto i povoljno, moleraj, fa-
rbanje stolarije i keramika. Tel. 062
171 165.
KV moler kre~i stanove, ku}e 70
KM, radim gletovanje, farbanje, po-
stavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062
388 242, 638-454.
Vodoinstalater ugra|uje satove za
vodomjere vrlo povoljno. Tel. 061 105
425.
Povoljno vr{imo bru{enje i lakira-
nje svih vrsta parketa i {ipoda uz gar-
anciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868
Centralno grijanje radim povo-
ljno i kvalitetno, monta`a, servis i po-
pravke. Tel. 061 105 425.
Vr{im prevoz, selidbe, kombijem
du`. 4 m, sa radnim snagom ili bez,
Ko{. brdo. Tel. 062 226 665.
Prof. francuskog, ovla{teni sudski
tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovje-
rom. Tel. 061 480 069.
Snimanje i fotografisanje
vjen~anja, pozovite i uvjerite se u
kvalitet. Mob. 061/555-869.
Usmjeravanje analognih i digita-
lnih satelitskih i zemaljskih TV i ra-
dio antena, monta`a i servis. Tel. 061
803 042.
Sve za internet: obuka, antivirus,
pravljenje jednostavnih sajtova. Tel.
061 530 704.
Bosanski, engleski, arapski jezik,
instrukcije. Tel. 061 33 93 74.
Kvalitetno i uredno radimo mole-
raj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061
398 569.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mo-
ntiram namje{taj, postavljam lami-
nat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648.
Kerami~arske usluge, moleraj,
postavljanje elektro instalacija, lami-
nata i rigipsa. Tel. 062 466 093.
Izrada plo~astog namje{taja, ku-
hinja, ameri~kih plakara, polica, sto-
lova, prema katalogu i zahtjevu. Tel.
062 466 093.
Profesor instruira francuski i lati-
nski, povoljno i uspje{no. Tel. 033
223-347.
Servis ku}nih elektroinstalacija,
ugradnja bojlera, napa, lusteri i osta-
lo. Tel. 061 205 109.
Rainbow dubinsko usisavanje te-
piha, sjede}ih garnitura, jogi madra-
ca. Tel. 061 916 272.
Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el.
{tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}en-
jem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042.
Profesorica daje ~asove iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 219-559.
Medicinski tehni~ar sa radnim
iskustvom vr{i sve vrste medicinskih
usluga, profesionalno i stru~no (njega
bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin
i ostalo). Tel. 061 381 651.
Instrukcije iz matematike, fizike,
elektrotehnike. Tel. 061 803 042.
Iscjeljenje duhovnim putem po
u~enju Brune Groninga, medicinski
dokazivo. Tel. 062 519 449.
Bravarski radovi, dolazim na adr-
esu. Tel. 061 233 078.
Instrukcije matematike, te pripre-
ma u~enika za sigurne upise, popra-
vne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965.
Profesionalno ~i{}enje va{ih
ku}a, stanova, poslovnih prostora i
tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144
899.
Radim moleraj, brzo, kvalitetno i
povoljno. Tel. 062 574 040
Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake
i bojlere, za penzione popust 30%.
Tel. 061 510 390, 033 473-155.
Demontiram i renoviram ko-
mplet kupatila. Tel. 061 241 204.
Instrukcije iz matematike, fizike i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
Engleski jezik - stalni sudski tu-
ma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533
935 i 214-151.
Vodoinstalaterski, kerami~arski
radovi, centralno grijanje. Kvalitetno
i povoljno. 061 182 737.
Matematika - instrukcije
uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel.
062 327 168.
Instrukcije iz matematike
uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i
061 506 755.
Stolar: popravka, monta`a, izrada
kuhinja, plakara, namje{taja, vrata,
prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033
463-353.
Ku}ni majstor: postavljam gar-
ni`e, lustere, plafonjere, slike, brave,
baglame i ostalo. Tel. 061 838 018.
Prof. daje instrukcije iz metema-
tike za osnovce i srednjo{kolce. Tel.
062 467 237, 033 643-388.
Prof. engleskog daje ~asove. Tel.
626-157.
Vr{im prijevoz i uno{enje robe,
kombijem. Tel. 061 241 751.
195> Kombi prevoz, selidbe, ~isto
bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311
622.
Laminate, brodski pod postavlja-
mo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311
622.
Servis, prodaja, programiranje
svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251
809.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Izvodimo molerske radove uz pr-
ovjeren kvalitet. Tel. 033 674-292.
Bravar i varilac VKV, profesiona-
lna izrada i monta`a vrata, ograde, te-
nde, balkoni, giteri... Tel. 061 141
659.
Radimo ure|enje dvori{ta i vrto-
va sa ukrasnim biljem iz vlastite proi-
zvodnje. Tel. 065 867 127.
Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj.
Tel. 061 620 057.
Kerami~ar radi kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 140 094.
Kercher aparatima sa originalnim
deterd`entom ~istimo }ilime, tepihe,
namje{taj, autosjedi{ta. Tel. 062 738
728.
Ponuda-potra`nja
Potreban iskusan ra~unovo|a
- sa ili bez certifikata, stalni radni
odnos. Tel. 061 160 020. „Euroin-
spekt“ d.o.o. Sarajevo: 033/665-
132. 5754-1tt
Potreban konobar mla|i sa za-
vr{enom {kolom, Europa motel.
Tel. 061 356 485, 033 452-460.
4861-1Nd`
Potrebna majstorica za pravljenje
pite, 6 pomo}nih radnica za rad u ku-
hinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166.
^istim ku}e, stanove, pos. prosto-
re i peglam ve{. Tel. 061 828 175.
14 upra`njenih mjesta, ameri~ka
kompanija u segmentu prehrane,
mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061
297 354.
Trebate dodatni posao? Nutricio-
nisti~ka kompanija tra`i saradnike!
Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel.
062 992 812.
Buregd`inica „Forino“, ul.
Mar{ala Tita br. 30. Potreban po-
mo}ni radnik u kuhinji i radnica za
prodaju sladoleda. Tel. 061 778 526,
033 213 813.
Agencija „Meka“ za ku}nu njegu
starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel.
061 237 641.
Student informatike brzo i efika-
sno vr{i instaliranje windows siste-
ma. Tel. 061 505 979, 033 469-965.
Instrukcije matematike, elektro-
tehnike, te priprema za sigurne upise,
popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-
965.
Instrukcije iz engleskog i bosa-
nskog, za sve uzraste, prevodi. Tel.
065 572 966.
KV moler radi sve poslove kvali-
tetno, povoljno, kre~i, gletuje, farba
stolariju. Tel. 626-296.
Vr{im: popravke, prepravke, mo-
ntiranje ku}nog namje{taja, lakiranje
stolarije. Tel. 061 250 763.
Vr{im prevoz robe, stvari i seli-
dbe, povoljno, kombi nosivost 1,5 t,
na svim destinacijama, sa i bez radni-
ka. Tel. 061 811 115.
Vr{im molersko-farbarske rado-
ve, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061
250 763.
Pr`ionici kafe na pijaci na Cigla-
nama potrebna radnica za rad u
{anku. Tel. 061 136 362
Elektro opravka b. teh., bojlera,
kao i ugradnja novih el. elemanta,
ure|aja, rasvjete, osigura~a. Tel. 061
262 411.
El. opravka i izvedba el. instalaci-
ja i ku}anskih aparata. Tel. 062 565
929.
Izrada kuhinja i plakara po mjeri,
opravka postoje}eg namje{taja. Tel.
062 265 929.
Molersko-farbarski radovi i po-
stavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 382 230.
Dubinsko pranje auta, tapacira-
nog namje{taja, }ilima, sa profesiona-
lnim ma{inama. Tel. 033 557-720.
Pranje }ilima i itisona, sa bespla-
tnim prevozom na va{u adresu. Tel.
033 557-720.
Dajem instrukcije iz bos. jezika,
pi{em lektire, maturske, seminarske,
lektori{em. Tel. 063 190 722.
Ako registrirate firmu, STR ili
SUR, a nemate vremena za potrebnu
dokumen. javite se. Tel. 063 190 722.
Dobra zarada u svojoj ku}i, na izr-
adi raznih artikala i drugi poslovi, za
inostrane firme, zvati od 17 do 21 h.
Tel. 061 702 893.
Pravnik pru`a pravne savjete i
usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori
na tu`be). Tel. 063 190 722.
Kombijem prevozim raznu vrstu
roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel.
062 476 471, 033 614-436.
Stolar - kuhinje i ameri~ki plaka-
ri, po mjeri i dezenu. Tel. 061 399 537.
Parketar i moler, radim povoljno,
~isto i kvalitetno. Tel. 061 869 304.
Potrebni dizajneri: PHP, (MS, fla-
sh, dream weaver). Tel. 063 520 281.
^istim stanove, peglam ve{, po-
slovne prostore i pazim stariju osobu
6 sati. Tel. 062 922 904, 033 617-131.
Prekucavam sve vrste radova
(seminarski, maturski, diplomski) na
ra~unru, povoljno. Tel. 062 73 73 77.
Potreban samo ozbiljan radnik sa
iskustvom za rad u autopraonici i vul.
rad., plata po dogovoru. Tel. 062 213
732, 061 209 057.
Peremo sve vrste }ilima, itisona,
tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2,
dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250,
062 213 732.
Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti
auta, poliranje vozila, kvalitetno, po-
voljno. Tel. 062 213 732, 062 672 354.
Manikirka potrebna (nadogradn-
ja noktiju) rad u frizersko kozme-
ti~kom salonu. Tel. 061 244 181, ce-
ntar Sarajevo.
Sve za kompjuter, rje{avanje pro-
blema, instalacija programa, ugra-
dnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827
793.
Fizioterapeut, dolazak na adresu,
rehabilitacija, kineziterapija, manue-
lna masa`a. Tel. 061 367 155, 033 615-
675.
Potreban frizer za `ene sa isku-
stvom, plata fiksno ili 40%. Tel. 061
701 659.
Finansijsko-knjigovodstveni
usluge za DOO, DD, udru`enja, nudi
agencija. Tel. 033 219-480, 063 917
256.
^istim brzoi i kvalitetno stambe-
ne i pos. prostore. Tel. 061 516 910.
Dopunite svoj bud`et radom u
svom domu, veliki izbor artikala, lak
posao. Tel. 063 347 564.
^istim stambene i pos. prostore.
Tel. 066 837 772.
Salonu Magnifico potreban
mu{ko-`enski frizer sa iskustvom, hi-
tno. Tel. 033 468-409, 061 033 825.
Kupujem dionice, obveznice,
stara devizna {tednja, ratna po-
tra`ivanja (od{teta). Isplata i do-
lazak odmah na adresu u ~itavoj
FBiH i RS. Prodajem certifikate
povoljno. Tel. 061 517 897.
4427-1nd`
Kupujem staru deviznu {ted-
nju Privredna baka-Jugo banka,
ratnu od{tetu. Dolazim na adre-
su. Isplata odmah. Informacije
na tel.: 061 836 657. 4816-1Nd`
Kupujem valoviti salonit sa 8 re-
bara. Tel. 061 249 249.
Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
Kupujem umjetni~ke slike, filate-
liju, stari nakit, satove zidne, d`epne,
ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel.
033 456-505, 061 214 405.
Kupujem suvenire Sarajevske oli-
mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem lomljeno zlato, dukate i
ostale predmete od zlata. Tel. 061 965
126.
Kupujem umjetni~ke slike, od
Sarajevske olimpijade baklje, meda-
lje, plakete, starinski namje{taj, sa-
blje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033
655-598, 061 553 640.
Kupujem staru deviznu {tednju,
ratnu od{tetu, dionice, certifikate,
isplata odmah. Tel. 061 337 593.
Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358
344.
Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju, ratnu od{tetu, isplata
odmah. Tel. 061 863 224.
Kupujem dionice svih firmi i fo-
ndova, isplata odmah. Tel. 061 517
897.
Kupujem raznu robu: gume, te-
kstil, obu}u, tehniku, namje{taj,
alat... Tel. 062 270 366.
Imate stare metalne stvari za
odbaciti, molim pozovite, prikuplje-
no ide za pomo} nezbrinutim. Tel.
066 496 930.
Kupujem ulo`ene vau~ere, dioni-
ce i obveznice, sara devizna {tednja,
ratna {teta i dr. i prodajem certifikate
za otkup stana. Tel. 065 974 799.
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 43
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa...........................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
SOBNA VRATA I [TOKOVI,
NJEMA^KI KVALITET, KRI-
LO VRATA VE] OD 50 KM.
RADIMO I MONTA@U. TEL.
033/788-471. 4538-1ND@
Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz 44
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 8 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka
ZLATA AGU[EVI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Lejla, unuka \ejla, praunuke Uma i Lajla, zetovi Salih i Adis 5790-1tt
Dana 13. 4. 2010. godine navr{avaju se 2 godine otkako preseli{e na ahiret moji mili
SAFETA (RAMIZ) MRGAN, ro|. KO[TOVI] dr. DERVI[ - DEDO (ABID) MUHEDINOVI]
Uvijek }ete biti u na{im srcima.
K}erka i supruga Lejla sa djecom 5717-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg velikog prijatelja Edhema
had`i hafizu efendiji
RAMIZU PA[I]U
Jasin, Abdelrahman i Asem Rava{de
4832-1nd`
SJE]ANJE
na na{e
roditelje
VEHBIJA (MEHE)
KULI]
13. 4. 1988 - 13. 4. 2010.
BEHIJA ([ABANA)
KULI]
22. 6. 2007 - 13. 4. 2010.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni rahmet.
Sinovi Mirsad i Idriz sa porodicama 4829-1nd`
SJE]ANJE
na
FEHIMA (HASAN)
SMAILBEGOVI],
ro|. HASI]
22. 4. 2007 - 22. 4. 2010.
FADIL (HAMDIJA)
SMAILBEGOVI]
13. 4. 1982 - 13. 4. 2010.
Va{ lik i djela }e nam ostati zauvijek u sje}anju.
S po{tovanjem,
Porodica 5797-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj sestri i tetki
[EMSI [ENDRO
Uvijek topla, puna razumijevanja i
opravdanja za svaki na{ nesta{luk ili nemar. Te{ko da }e
nam neko jo{ tako pra{tati.
Vole Te tvoje Dervi{evi}ke, [o{e i Memi}i 5807-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog mu`a, oca,
dedu i punca
RAMIZ ([ERIFA)
ZLATARAC
1943 - 2006.
Pro{le su 4 godine i kako koja odmi~e sve nam vi{e ne-
dostaje{.
Tvoji najmiliji 4725-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{e radne kolegice
[EMSA (AHMET) [ENDRO, ro|. HUBANA
Od kolegica i kolega iz Slu`be za katastar i imovinsko-pravne poslove
Op}ine Centar Sarajevo
5810-1tt
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 7 (sedam) dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi
SAFET (ABDULKADIR) TUCO
Nek ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u ku}i `alosti, ul. Toplik 9 u Sarajevu, u 14.30 h i
u Vitezu u d`amiji.
O`alo{}ena porodica 4862-1nd`
majka i mu`
SJE]ANJE
NA NA[E DRAGE PRIJATELJE I POSLOVNE PARTNERE IZ FDS - SARAJEVO
[EFIK LOJO ZRINKA PU[^UL ZAJIM MEMI]
Hvala vam za sve {to ste u~inili za radnike i kooperante
ZEMLJORADNI^KE ZADRUGE „TRAVNIK“ TRAVNIK
Predsjednik skup{tine ZZ „TRAVNIK“ TRAVNIK Mujo Husanovi}
^lanovi skup{tine: \emo, Alija, Neboj{a, Nisvet, Kajan, Dragan, Salih, Eso 113-1tr
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti moje voljene supruge i majke
LJILJANE IMAMOVI]
Po~ivaj u bo`ijem miru i neka ti je laka zemlja. Nikada te ne}e zaboraviti tvoji koji su
te uvijek cijenili i voljeli, i voljet }e te i `aliti zbog prerane smrti.
Tvoj suprug Ramo, sin Jasmin i snaha Meliha
117-1tr
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa
nama moj brat
SELVER STOMORNJAK
Uvijek }emo te se sje}ati i misliti na tebe.
Tvoji Eno i Sada 4858-1nd`
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 45
ZAHVALNICA
Povodom preseljenja na ahiret na{eg dragog Alije (Smaje) ]upina iskazujemo posebnu zahvalnost za nesebi~nu
brigu i pa`nju koju su tokom lije~enja na{eg Alije-Alice pru`ali ljekari dr. Senadin Ustamuji} i dr. Drinka
Musa, te medicinsko osoblje Odjejenja urologije bolnice RMC „Dr. Safet Muji}“, Odjeljenje onkologije
Klini~ke bolnice Mostar, osoblje Ambulante „Mahala“ te Odjela ku}nog lije~enja RMC
„Dr. Safet Muji}“ Mostar.
ZAHVALNA PORODICA
N
Dana 13. 4. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od kada
nije sa nama
MILOJKA LUKI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Tvoji najmiliji
5816-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
VEHBO ZGODI]
na{em dragom prijatelju i gostu.
Da mu dragi Allah podari d`enetske
ba{te da u njima u`iva kao {to je znao u`ivati dok je bio
me|u nama.
Osoblje restorana „Dama“ sa gostima: Ismija, Nazif,
Ljilja, Eko, Mujo, Ramiz, Dino, Avdo, Hako,
Mirso, Fazila i Bahra 4846-1nd`
SJE]ANJE
NURA (MUJAGE i
HABIBE) MAHI]
13. 4. 1978 - 13. 4. 2010.
iz Ljubu{kog
Uvijek }emo se pitati da li smo
mogli dati ljubavi vi{e nego {to
smo dali...
Da li smo mogli pru`iti
nje`nosti vi{e nego {to smo znali pokazati...
Kemal i Kemila sa porodicama 5646-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
ISMET (RED@EP) ZE]IROVI]
13. 4. 2008 - 13. 4. 2010.
HAVA (BAJRO) ZE]IROVI], ro|. MRAKOVI]
25. 4. 1990 - 25. 4. 2010.
S velikom ljubavlju i po{tovanjem }emo ~uvati uspomene na vas, va{u dobrotu i plemenite likove.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet va{im du{ama.
Porodica 4841-1nd`
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih godina kako je preselio na ahiret na{ dragi i nikad pre`aljeni
SABRO (IBRE) VELETOVAC
iz Vi{egrada
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe i ~injenica kako si bio veliki ~ovjek ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe i tvoju nesebi~nu ljubav i dobrotu.
Ostaje uspomena na tvoj plemeniti lik i tvoje veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Neka tvojoj plemenitoj du{i Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Dervi{a, sin Suvad, k}erke Suvada i Samira, snaha Fetija, zet Emir, unu~ad Stela, Denis i Amar, sestre Dila, Nura i had`i Mina 4842-1nd`
SJE]ANJE
na mog brata
ISMET (RED@EPA)
ZE]IROVI]
13. 4. 2008 - 13. 4. 2010.
Tvoj brat Izet
4847-1dn`
Dana 13. 4. 2010. godine
navr{ava se 6 mjeseci od
smrti na{eg babe, dede i
punca
JUNUZA HERAKA
Dobri ljudi kratko `ive, a
vje~no se pamte. Neka ti
Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoji: k}erka Sanela,
unu~ad Emina i Tarik, zet
Haris
4844-1nd`
SJE]ANJE
na dragog zeta
i tetka
SALKO KULA[
3. 3. 2010 - 13. 4. 2010.
Bio si, ostao si, bit }e{
iznad svih i svega.
Tvoji: Reuf, Dada, Lejla i
Kenan
5820-1tt
SJE]ANJE
SALIH KULA[
3. 3. 2010 - 13. 4. 2010.
Uspomenu na tvoju dobr-
otu i dragi lik, nosit }emo
uvijek u na{im srcima.
[ura Meho Slini} sa supr-
ugom Zlaticom i djecom
5820-1tt
EMINA
BUREKOVI],
ro|. GARIBIJA
1993 - 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Od brata Nud`jima i
njegove porodice
5818-1tt
SJE]ANJE
na moju nanu
HANKA (ADEMA)
HOD@I]
2009 - 2010.
Zauvijek }e{ ostati u mom
srcu.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet.
Unuka Senada
5838-1tt
Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz 46
Vrijeme mi Tvoju ljubav ne}e
nikad izbrisati. Samo suze ne}u
mo}i suzdr`ati u prolje}e. Jer
svako }e, [efik,
na Tebe mirisati...
Tvoja supruga Senada
U beskrajnoj ljubavi i po{tovanju
prema Tebi i na dana{nji dan Tvoj
osmijeh i tvoja ljepota poku{avaju
rastjerati tugu u na{im du{ama
hrabre}i nas za bolje sutra.
Tvoji: Zuhra, Anesa, Anes, Lajla
i Emir
4840-1nd`
SJE]ANJE
[EFIK LOJO
11. 4. 2008 - 11. 4. 2010.
Dana 11. 4. 2010 u 15 sati smo u kr-
ugu porodice posjetili
mezar i prou~ili JASIN.
Mome dragom dedi
SALIH (IBRAHIM)
KULA[
Dragi moj dedo, pi{em ti ovo sa pu-
no bola i tuge u mom srcu. Rano si
oti{ao od mene, a puno sam te volio.
Svaki trenutak proveden sa tobom,
pamti}u sve dok kuca ovo moje ma-
lo srce.
Nikad te ne}u zaboraviti.
Voli te tvoj jedini unuk Amar
Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{i d`enet i d`ene-
tske ljepote. 5830-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se 4 godine od d`enaze
na{oj majci, supruzi, nani, punici i svekrvi
IZETI NOGO,
ro|. D@IHANI]
Svi smo mi Allahovom voljom do{li
na ovaj svijet i njegovom voljom mu
se vra}amo.
@ivot bez tebe skrivena bol, nevi-
dljiva rana na srcu, suza u oku, tra-
govi boli u du{i, a smrt - smrt je na-
da da }emo se sresti.
Da ti Allah d`.{. podari d`enetske ba{te i vje~ni rahmet.
Amin!
Tvoja neutje{na porodica, rodibna, kom{ije i prijatelji
5623-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na
ahiret na{e drage
SAFIJE (HALIMA)
OKOVI]
Ponosni smo na tvoje po{tenje, iskr-
enost i ljubav kojom si obasipala sve
koji su imali sre}u da te upoznaju.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Dajd`a Ismet Stamboli}, dajd`inica Mubera, Alma i Azra
5817-1tt
POSLJEDNJI SELAM
najdra`oj strini
ZEHRI ARAPOVI]
Neka ti dragi Allah podari
lijepi d`enet.
O`alo{}ene: Enisa, Sanela,
Enesa, Ema i Emir
Arapovi}
4850-1nd`
had`i EMINA -
HAVA KOBA[EVI]
Dana 11. 4. 2010. godine
navr{ile su se dvije godine
od kako je preselila na
ahiret na{a draga majka,
svekrva i nana.
Molimo dragog Allaha
d`ele{anuhu da joj olak{a
kaburske dane i da joj po-
dari lijepi d`enet.
Porodica Had`imurati
Alija, Amira, Armin i
Ni|ara 5827-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
SAFIJI OKOVI] SAFI
Osta}e{ zauvijek u najljep{em sje}anju.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Emir i Alisa sa porodicom 5817-1tt
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret moga tate, dede,
mu`a i punca
SALIH (IBRAHIMA) KULA[
Dragi tata, imao si veliko srce za sve ljude, plemenitu du{u punu
ljubavi i dobrote {to krasi ~ovjeka. Zato si Allahu d`.{. bio dra`i.
Vole te tvoji: Medina, Mersiha, Edhem i tvoj unuk Amar
Hatma dova prou~i}e se u subotu, 17. 4. 2010. u 17 h, ul. Ke~ina 18. 5830-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage k}erke i
sestre i 15 godina kako je preselio na{ dragi suprug i otac
SAFIJA OKOVI]
14. 4. 1976 - 6. 4. 2010.
HALIM OKOVI]
6. 4. 1945 - 14. 4. 1995.
Veliki je bol u na{im srcima u kojima }ete ostati voljeni i nikad zaboravljeni.
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Butmiru poslije ikindije namaza.
Fuad i Jasmina Okovi}
5817-1tt
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 47
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj supruzi, majci i neni
ARAPOVI] ZEHRI - BAJRI
Ne rekoh ni{ta
zar treba re}i
bol je sama sebi dovoljna
pustih suzu
ona }e uvijek te}i
za tebe dovijeka.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoji: suprug Ibro, sinovi Rusmir i Semir, snahe Hata i Azra, unu~ad Naida, Kenan i Nejra 4849-1nd`
Danas, 13. aprila 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je prestalo
da kuca srce na{eg najdra`eg taje i dede
HAMEDA (HAME) JERKOVI]A
Hvala ti za sve lijepe trenutke u na{im `ivotima.
Neizmjerno te vole,
Tvoji najmiliji
Tevhid }e se prou~iti u Bijeloj d`amiji u Br~kom danas u 13 sati.
5833-1tt
TU@NO SJE]ANJE
U srijedu, 14. 4. 2010. godine navr{ava se sedam najbolnijih
dana od kada smo izgubili velikog ~ovjeka, na{eg ponosa,
najdra`eg sina, voljenog oca i supruga i jedinog brata
prof. dr. RAMIZ (BEGAN) VELI]
Vje~no }emo se sje}ati tvoga plemenitog lika i uz nemjerljivu bol biti ponosni {to smo
te takvog imali. Uvijek }emo te voljeti i pamtiti.
Koristimo priliku da se najiskrenije zahvalimo svim dragim ljudima, mnogobrojnoj
rodbini, prijateljima i poznanicima iz cijele BiH i regiona, koji su u ovim te{kim tre-
nucima bili sa nama i pru`ili nam rije~i utjehe i sabura i sa nama podijelili veliku bol
nastalu preseljenjem na{eg Ramiza.
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 14. 4. 2010. godine sa po~etkom u 11.00 sati u d`amiji
Teftedarijin do u Brije{}u.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemeni-
toj du{i, voljeni na{ Ramize.
Majka Hiba, supruga Lejla, k}erke Amila i Amina, brat Safet, brati} Tarik, brati~na
Selma i snaha Hajrija 4855-1nd`
Navr{ilo se 6 najtu`nijih mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi
SALKO (AHMET) TABAKOVI]
13. 10. 2009 - 13. 4. 2010.
Tvojim odlaskom nastala je ogromna praznina i bol koju vrijeme
ne lije~i nego je produbljuje.
Nedostaje{ nam u svemu.
Te{ko je pronalaziti snagu i utjehu za svaki novi dan, jer ti si bio
na{a najve}a snaga i na{a sigurnost.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima, sa~uvan od zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
S po{tovanjem i tugom,
O`alo{}ena porodica 497-1mo
SJE]ANJE
HALIM (SEJFO) OKOVI]
6. 4. 1945 - 14. 4. 1995.
SAFIJA (HALIM) OKOVI]
14. 4. 1976 - 6. 4. 2010.
Molimo Allaha d`.{. da vam podari sve d`enetske ljepote.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica Pezo: Omer, Fatima, Sabina, Jasmina, Senad i Muamer sa porodicama 5829-1tt
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 7 godina od prerane
smrti na{eg dragog
MIRSADA (HIMZE)
HUDOV^I]A
zv. HUDI
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo
bol, sje}anje i ponos {to si bio na{.
Zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Porodica 186-1ze
Pro{lo je tu`nih sedam dana od preseljenja na{e drage profesorice
SAFIJE OKOVI]
1976 - 2010.
S nama u mislima i srcima, uvijek i zauvijek.
Razred IIb sa profesoricom Lidijom Hod`i}
5824-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
had`i SEID NUHI]
9. 7. 1982 - 2010.
had`i SENIJA NUHI]
13. 4. 2006 - 13. 4. 2010.
Zauvijek duboko u srcu ~uvamo uspomene i sje}anja na vas.
Va{ sin had`i Mehmed, snaha Amira, unuk had`i Almin sa suprugom Jasminom i va{a
praunu~ad Bakir i Hanan
5819-1tt
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
kako nas je iznenada napustio na{ dragi
HAMED HAMO
JERKOVI]
iz Br~kog
Rije~ima je te{ko iskazati svu bol i
tugu koja je u nama.
Nedostaje{ nam beskrajno!
Brat Sulejman, snaha Sabina, brati~ne Sanela i [eila sa
porodicom PTT
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na
ahiret na{e drage
SAFIJE OKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je
rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Muamer i Amira, Dado i Alma, Edin i Edina, Emir i Alisa
5825-1tt
POSLJEDNJI SELAM
SUVADU [AKRAKU
ocu na{eg prijatelja D`anira.
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu
podari lijepi d`ennet, a porodici sabur.
Mustafa Tabakovi}, Adis Nuspahi} i Muamer Guta sa po-
rodicama 5840-1tt
Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz 48
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret na{a najdra`a
ALMA KR[O
1968 - 2009.
Jedan glas {to nam je bio drag, }uti. Jedna osoba koja je uvijek bila tu, vi{e je nema. Ostalo je mnogo neizgovorenih rije~i, nedovr{enih djela, nei-
spri~anih pri~a. Tvoj odlazak ne zna~i zaborav, jer ti `ivi{ u sje}anju onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti dana 18. 4. 2010. godine u d`amiji Ugorsko, Vogo{}a u 15 sati.
Tvoji najmiliji: suprug [u}ro i k}erke Nejra i Armina 4831-1nd`
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret
SUVAD - CRNI [AKRAK
8. 4. 1954 - 13. 4. 2010.
Sve ovo... je prete{ko za nas, neka te dragi Allah ~uva i brine o tebi ba{ onako kako si ti ~uvao i volio nas.
Tvoji sinovi \anir, \enan i supruga Zumreta (Zumra)
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji ^ebed`ije u 13.00 sati. 5808-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg
SUVAD - CRNI [AKRAK
Sa ovog svijeta idu dobre du{e brzo, zato znaj da si ti jo{ uvijek s nama.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodice: Bu~o, Lujnovi}, Atlibegovi}, Karad`a, D`idelija, Ohorn i Katica
5808-1tt
SJE]ANJE
na na{e o~eve, mu`eve i dede
PREVLJAK (DERVE)
HALIL
1920 - 1943.
HAMDIJA
1933 - 13. 4. 1990.
RAMIZ
1936 - 1996.
iz Konjica
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{e porodice 4834-1nd`
Dana 13. 4. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret
SUVAD - CRNI [AKRAK
Tako nam nedostaje{...
Tvoji najmiliji: majka Fahrija, supruga Zumreta, sinovi D`anir i
D`enan, brat Sulejman - Memen, sestra Amela, brati} Sa{a, brati~na Danijela i sestri}
Nedim
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji ^ebed`ije u 13.00 sati. 5808-1tt
SJE]ANJE
Dana 13. aprila 2010. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na
ahiret moj dragi suprug
SELVER (RABIJE) STOMORNJAK
Uvijek voljen, nikad zaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoja Mevlida 4836-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog tetka
SELVERA
Uvijek }emo se sje}ati tebe, tvog humora, tvog osmijeha i tvojih
plavih o~iju punih ljubavi i dobrote.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet, a na{oj tetki sabur.
Mirsada, Lejla, Adi i Faris 4835-1nd`
Dana 13. 4. 2010. godine
navr{avaju se 2 godine od
preseljenja na ahiret na{e
drage
MINETE GESNER,
ro|. IM[IROVI]
Bol je u na{im srcima u
kojima }e{ ostati voljena i
nikad zaboravljena.
Tvoji k}erka Zelda i
suprug Sead 4775-1nd`
Dana 13. 4. 2100. godine
navr{avaju se 2 godine od
preseljenja na ahiret na{e
drage
MINETA GESNER,
ro|. IM[IROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: sestra Hajra, brat
Refik i sestri} Haris
4775-1nd`
Dana 13. 4. 2010. navr{ava-
ju se 4 godine od kako je
preselio na ahiret
RAMIZ ([ERIFA)
ZLATARAC
Neka ti dragi Allah podari
lijepi d`enet i vje~iti ra-
hmet.
Brat Mehmed i brati} Izu-
din sa porodicama
5675-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg {kolskog
druga
FEHIM
HRUSTEMOVI]
U~enici III gr Srednje
gra|evinsko- geodetske
{kole sa razrednicom
5815-1tt
IN MEMORIAM
SABIT
(MAHMUT)
AVDI]
13. 4. 1983 - 13. 4. 2010.
Uvijek si u na{im
mislima.
Supruga Hankija i k}erka
Mirela
4837-1nd`
67 godina
20 godina 14 godina
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg druga
ZAHIDI BE^I]
Neka ti Allah podari lijepi
d`enet.
Bakir, Ibro i Mediha
5835-1tt
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 49
TU@NO SJE]ANJE
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti
na{eg dragog
MUSTAFA (OMERA)
D@EBO
Pro{le su dvije godine. Nama duge,
prazne, bolne, najtu`nije.
... i pro}i }e jo{ mnoge i uvijek }e
boljeti...
Nedostaje{ nam...
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Brat Ohran, Tid`a i Senada 5837-1tt
MUSTAFA (OMERA)
D@EBO
S po{tovanjem,
Hasiba i Emir
5837-1tt
TU@NO SJE]ANJE
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti
na{eg dragog
MUSTAFA (OMERA)
D@EBO
Zauvijek }e{ ostati suza u oku, rana na
srcu i nepodno{ljiva bol u grudima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Brat Meho, Safeta, Mirsada i Armina 5837-1tt
TU@NO SJE]ANJE
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti
na{eg dragog
MUSTAFA (OMERA)
D@EBO
Vrijeme prolazi, ali sje}anje i ljubav
prema tebi su vje~ni. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Brat Ahmed, Jadranka, Sead i Sanja 5837-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj supruzi,
majki i nani
SAMIJA - MIKA
^URT
Draga Mika, mnogo nam ve}
nedostaje{, ali nas tje{i to da si
oti{la na bolje mjesto, tamo gdje
}emo se ako Bog da svi sresti.
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: Midhat, Edin, Admir,
Adna i Alma 4845-1nd`
Dana 13. 4. 2010. navr{ava
se 7 tu`nih dana od kako
nas je napustio na{ dragi
TARIK
SEFEROVI]
2003 - 2010.
iz Bugojna
S ljubavlju i dubokim
po{tovanjem zauvijek
}emo ~uvati uspomenu na
tvoj plemeniti i vedri lik.
Hoza i Mirsada 114-tr
TU@NO SJE]ANJE
EMIR (ENEDA) MEMI]
iz Bugojna
13. 4. 2007 - 13. 4. 2010
Vrijeme prolazi, ali ne lije~i tugu i prazninu koju si osta-
vio svojim odlaskom.
ILHANA I JASKO
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 5 tu`nih godina kako nije sa nama na{ dragi
NED@AD [ABOVI]
5. 5. 1975 - 13. 4. 2005.
S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe, na tvoju plemenitost i dobrotu.
Molimo dragog Allaha da ti podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
Tvoji: nena Nura, tetka Suada, dajd`a Sakib, te porodice ]atovi}, D`anko i Musi} 4857-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se osam godina od smrti mog babe
ISMET BE[I]
13. 4. 2002 - 13. 4. 2010.
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari sve ljepote d`eneta. Smrt nije
pitala koliko te volim i koliko }e{ mi nedostajati. Tuga i bol se ne smanjuju godinama.
Sve je tu`nije i tu`nije bez tebe, babo. Ostala je praznina u du{i, a tuga u srcu i suze u
o~ima. Ne postoji istina koja bi mogla vi{e boljeti od ove sada. Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja K]ERKA MAJA 4866-1nd`
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se 52 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi
MU[AN (SULJO) JELA^I]
Zbog tvoje dobrote, plemenitosti i ljubavi koje si imao prema nama
cijelog svog `ivota te volimo i nosimo u svojim srcima dok smo `ivi.
Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Nismo
te mogli zadr`ati, niti spasiti, ali te ne}emo nikada zaboraviti.
Neka te u ti{ini vje~nog svijeta prati na{a ljubav ja~a od smrti i zaborava.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja supruga Samira, k}erka Nasiha i zet Elvis 276-1go
Dana 12. 4. 2010. navr{ila
se godina od smrti na{e
drage majke, svekrve, ne-
ne i pranene
[EMSE MEHI],
ro|. HODO
Ostat }e{ zauvijek u na{im
srcima.
Tvoja djeca: sinovi Uzeir
i Ismet, k}erke Vahida i
Fadila, snahe, unu~ad i
praunu~ad 277-1go
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 6
tu`nih godina od smrti na{e drage
VAHIDA
BILAND@IJA
Postoji ljubav koju smrt ne
mo`e prekinuti i tuga koju vri-
jeme ne lije~i.
Uspomene na tebe, tvoju dobr-
otu i plemenitost zauvijek su u
na{im srcima, jer voljeni nika-
da ne umiru.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: majka Enisa, k}erka
Mirsada i unuk Mirza 338-1tz
POSLJEDNJI SELAM
dragoj
SAFIJI OKOVI]
S ljubavlju, po{tovanjem i
tugom ~uvat }emo uspome-
nu na tvoj plemeniti lik.
Molimo Uzvi{enog Allaha
d`.{. da ti podari sve d`ene-
tske ljepote, a tvojim
bli`njim sabur.
Porodica Kerla: [ahin, Ada-
leta, Anes i Haris sa Zolota
Ramizom i Behkom 4865-1nd`
Dana 12. aprila 2010.
navr{ila se 31 godina od
smrti na{eg dragog
OSMANA
(ABDURAHMAN)
KU[LJUGI]A
iz Tuzle
S po{tovanjem,
Tvoji najmiliji
340-1tz
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se godina od kada nas je na-
pustila na{a kolegica
ALMA KR[O, ro|. KADIJA
Draga na{a, svako prolje}e koje dolazi ne}e biti isto kao
prije. Zauvijek }e{ ostati u na{em sje}anju.
Tvoje kolege Po{te Vogo{}a 5845-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci otkako vi{e nije sa nama
na{ suprug, otac, dedo, svekar i punac
OMER (HANEFIJA)
MIROJEVI]
Vrijeme prolazi, ali ne popunjava pra-
zninu koja je ostala iza tebe. Vje~no
}emo ~uvati uspomenu na tebe. Uvijek
}e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na-
jljep{ih uspomena i sje}anja.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: supruga [emsa, sin Zahid (Zaja), k}erke Zehra i Sehi-
ja, snaha Sabina, zetovi Smajil i Alija i unu~ad Ilda, Nejla, El-
da, Adna, Sedin i Nirman 5844-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako
je na ahiret preselila na{a draga
SAFIJA (HALIMA)
OKOVI]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i rahmet
njenoj plemenitoj du{i.
Porodica Zorlak 5865-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od prerane
smrti na{eg dragog
TARIKA SEFEROVI]A
2003 - 2010.
iz Bugojna
Tuga i bol nisu u rije~ima i suzama,
nego u srcima onih koji su te najvi{e voljeli.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Reskin, Smajo, Fajko i Hoza 115-1tr
Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz 50
Dana 12. 4. 2010. navr{ilo se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage
ESMA (HAMDO) AJKUNI], ro|. PERVAN
Imala si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za nas. Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti.
Tvoji: suprug Avdija i k}erka Amina 4871-1nd`
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se 52 dana od kada nije sa nama na{ dragi
MUSTAFA (SULJO) PALO
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sinovi Izet i Fikret, snaha Bediha i unuk Mirza
Hatma dova }e se prou~iti 16. 4. 2010. nakon d`uma namaza u Semiz-pa{inoj d`amiji u
Pra~i. 4868-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{e radne kolegice Belme Kara~i}
ENES HOD@I]
Kolege iz OHR logistike i transporta
4869-1nd`
Dana 13. aprila 2010. navr{avaju se 22 godine od smrti
voljene nam k}erke i sestre
LJUBICE MITROVI]
Draga moja k}eri, ne postoji zabor-
av, samo beskrajna bol, praznina i
sje}anje na tebe koje ostaje trajno u nama.
Sa ljubavlju,
Mama i brat sa porodicom 5847-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kada je na
ahiret preselila na{a draga mati, punica, nana i pranana
had`i SENIJA NUHI],
ro|. LIMO
U lijepom sje}anju i dragim uspome-
nama stalno si sa nama, uvijek volje-
na, ni na tren zaboravljena.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lije-
pi d`enet i sve d`enetske ljepote.
Tvoja k}erka Sabaha, zet Ibrahim, unuci Muamer i
Amel, snahe Ehlimana i Lejla, praunuci Aldin i Kerim
5849-1tt
Navr{ava se sedam tu`nih dana nakon smrti na{e
drage profesorice
Ljudska vrlina mjeri se djelima,
a Vi ste ih imali mnogo.
Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
S po{tovanjem,
IV 2 Prve bo{nja~ke gimnazije
5854-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog CRNOG
SUAD [AKRAK
Molimo Allaha d`.{. da ti daruje
d`enetske ljepote.
Majka, brat sa djecom i sestra sa porodicom
5851-1tt
SJE]ANJE
na pet godina kako sa nama nije
na{a voljena
AMIRA (MIOMIRA)
SELMANOVI]
Zauvijek na{a, zauvijek tvoji.
Nedostaje{ nam.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji najmiliji: majka Nada, djeca Umihana, Selma,
Edin, Edina, zetovi Elvedin i Elvir, unu~ad Dina, Keri-
ma, D`eneta, Suad, Kerim, Hamza i Harun 5858-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{avaju se tri godine od kada je
preselila na ahiret draga mama
NASVA PRCI]
13. 4. 2007 - 13. 4. 2010.
iz Dervente
Draga mamo, vrijeme koje prolazi
nije ubla`ilo bol i tugu za tobom.
Rana i praznina u na{im srcima je vje~na. Zaborav ne po-
stoji, i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Zauvijek i
s ponosom te ~uvamo.
Tvoji: mu` Zi}ro i sin Nihad sa porodicom 4873-1nd`
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{e drage
SAFIJE (HALIMA) OKOVI]
Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili.
Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ti podari sve d`enetske ljepote.
Porodica Okovi} - had`i Bisera, Zakir, Sakib i Zakira sa porodicama
5857-1tt
Dana 13. aprila 2010. na-
vr{ava se 15 godina od
smrti na{eg
BEDRIJE
^INGI]A
Sa najljep{im uspomena-
ma i ljubavlju ostaje{ u
na{im srcima.
Supruga Remka, sinovi
Enes, [ukrija i Adis sa po-
rodicama
5853-1tt
POSLJEDNJI
SELAM
na{em
dragom dedi
i nani
SEID
HAMAMD@I]
ZEJNA
HAMAMD@I]
Ostala je praznina u du{i, neizreciva bol i tuga {to vi{e niste sa nama.
Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Va{i unuci: Elmedin i Aldin, snaha Almedina, i prika i prija Red`o i Elmasa
Tevhid }e se prou~iti u ku}i, ul. Mehmeda Mujezinovi}a br. 28 u 11.00 sa-
ti, a Jasin na mezarju Ravne bakije u 12.00 sati. 5860-1tt
Dana 13. 4. 2010.
navr{ava se sedam
i ~etrdeset tu`nih
dana od preseljenja
na ahiret na{ih
najdra`ih
SEID
HAMAMD@I]
ZEJNA HAMAMD@I],
ro|. ZAHIROVI]
U nepunih mjesec dana ostali smo bez dva najve}a iskrena prijatelja...
Sve {to ka`emo ili napi{emo malo je, neizrecivo, neopisivo.
Volimo vas!
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Va{i: sin Adnan, unuke Adna i Abela, snaha Jasminka, brat i {ura Husein.
Tevhid }e se prou~iti 13. 4. 2010. u 11.00 sati u ulici Mehmeda Mujezino-
vi}a 28, a Jasin na Ravnim bakijama u 12.00 sati. 5860-1tt
POSLJEDNJI
SELAM
na{im dragim
roditeljima
SEID
HAMAMD@I]
ZEJNA
HAMAMD@I]
Danas se navr{ava 7 i 40 dana od preseljenja na{ih dragih roditelja. Svi
dani provedeni s vama ostaju u na{im srcima. Zato molimo dragog Allaha
d`.{. da vam podari lijepi d`enet i da vam kabur osvijetli nurom.
Va{i: sin Eldin, snaha Aida i unuk Kenan
Tevhid }e se prou~iti u ku}i, ul. Mehmeda Mujezinovi}a br. 28 u 11.00 sa-
ti, a Jasin na mezarju Ravne bakije u 12.00 sati. 5860-1tt
Dana 9. 4. 2010. preselio je na ahiret na{ dragi
MUHAREM - HARO
(ABDURAHMAN)
^EPALO
1954 - 2010.
Imao si veliko i plemenito srce, do-
bru du{u i puno ljubavi za sve. Zau-
vijek }e{ ostati u na{im srcima, jer
voljeni nikad ne umiru.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji prijatelji: Manju{ak D`evad, Rid`al Edin i Bade-
ma, U~ambarli} Smajil i D`afer Smajil i Mubera PTT
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 51
SJE]ANJE
na na{eg dragog
MUSTAFU D@EBO
S ljubavlju i po{tovanjem
uvijek te se sje}amo, dragi
na{ Mujice.
Tu`an je svaki tren, svaki
dan i godina, ali ponos na
tebe je na{a trajna vrije-
dnost.
Tvoji: Himzo, Nezira,
Muhamed, Meliha i Meho
Deved`ija 5843-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava
se godina od smrti na{e dr-
age mame, bake i prabake
VERONIKA
(LJUBAS)
RADILJEVI]
Za svu ljubav i toplinu i
nje`ne rije~i od srca ti
hvala. Po~ivaj u miru
Bo`ijem. Amen.
Tvoji najmiliji: k}erka
Rozalija, zet @ika, unuka
Ivona sa suprugom Deni-
som, unuka @eljka sa su-
prugom Zoranom, unuka
Jelena, unuk Gabrijelo,
praunuka Lena i praunuk
Zenon 5841-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
VEJSIL ELEZOVI]
Zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima. Neka ti dr-
agi Allah d`.{. podari lije-
pi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji brati}i Samir i
Samija
4872-1nd`
SJE]ANJE
Dana 13. aprila 2010. navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{a voljena
SAFETA MRGAN, ro|. KO[TOVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Porodica
5863-1tt
Dana 13. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage
FATIME BULJEVI],
ro|. KARAMEHI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
Tevhid }e se prou~iti 13. 4. 2010. u Perta~koj d`amiji u
Visokom. 5862-1tt
SJE]ANJE
na na{u dragu
EMU - MINKU STROIL
11. 4. 2009.
Vrijeme nije izbrisalo sje}anje na
tvoju dobrotu i plemenitost, jer ti
ostaje{ zauvijek prisutna u na{im srcima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Smajo i Arijana
4875-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
KURTOVI]
MILKA - CICA
1926 - 2008
ZAIM
1916 - 1988.
S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem
Va{i najmiliji
4874-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj strini
ZEHRA ARAPOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Sutko, \ana i Eldin
4878-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj strini
BAJRI ARAPOVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha
d`.{. da tvojoj plemenitoj
du{i podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Zijo, Mirzeta, Ke-
mal i Amina
4878-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
SAFIJI OKOVI]
Ljiljana i Edina
4879-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj snahi i jetrvi
ZEHRI ARAPOVI] -
BAJRI
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Djever ]amil i jetrva had`i Umija 4878-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog oca i supruga
MUSTAFA (OMER) D@EBO
@ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi bolno je, a ljubav
prema tebi vje~na je, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih
vole.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Danas u 12.00 sati okupi}emo se na mezarju gdje }e biti prou~en Jasin.
Tvoji: supruga Mejra, sinovi Jasmin i Edin 5839-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MEHMED ([U]RO) BORI[I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 12. aprila 2010. godine, u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. aprila 2010. godine u 15.00 sati na me-
zarju Ni{an - Jar~edoli.
O@ALO[]ENI: supruga Hajrija, k}erke Sadina i Nermina, sin Safet, snaha
Anesa, zet Esad, unuke Amila i Henna, bra}a Hasib i Salko, sestre Hasna, Fa-
tma, Almasa i Binasa, snahe [efika i Bisera, zetovi Hajro, Osman i Slavo, brati}i i brati~ne, sestri}i i se-
stri~ne, {ure Hamza i Fadil sa porodicama, svastike Fata i Latifa sa porodicama, te porodice Bori{i},
Alihod`i}, Kurtovi}, Had`iisakovi}, Bekto, Hasovi}, Avdovi}, Vuki~evi}, Dardagan, D`aka, Ljuca,
Rov~anin, Hod`i}, D`anovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Paje br. 34. 111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama
da je na{ dragi
DRAGAN (VUKA[IN)
STAN^I]
1. 10. 1954 - 12. 4. 2010.
preminuo dana 12. 4. 2010. godine.
Sahrana }e se obaviti 13. 4. 2010. godine u 13.30 sati na
gradskom groblju „Vlakovo“.
O@ALO[]ENI: otac Vuka{in, majka Kosa, sestra Ra-
dmila, zet Diter, sestri} Ingo, tetka Bosiljka sa porodi-
com, tetka Milojka sa porodicom, ro|aci Vlatko i Mi{o
sa porodicama, Zorica i Slavica sa porodicama, rodice
Ljilja, Persida, Bosa i Raj~e, te ostala rodbina, prijatelji i
kom{ije 111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama
da je na{a draga
BRANKA KALABA,
ro|. ^AN^AR
preminula 11. 4. 2010. godine u 89. godini.
Sahrana }e se obaviti 13. 4. 2010. godine u 12.30 sati na
gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sestre Smiljana i Divna, sestri}i Boris
[karica i Simjanovi} Predrag sa porodicama, te ostala
rodbina i prijatelji 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SAMIJA - MIKA (AZIZ)
^URT, ro|. KRKALI]
preselila na ahiret u nedjelju, 11. aprila
2010. godine, u 67. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. aprila
2010. godine u 14.00 sati na Gradskom
groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti
iz ulice Trg ZAVNOBiH-a br. 2 (preko puta [kole „Fatima
Gunji}“) sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: suprug Midhat, sinovi Edin i Admir, bra}a Salih i
Re{ad, sestra Zulejha, snahe Nafa i Alma, unuka Adna, jetrve Saki-
ba, Fatima i Fadila, brati}i Idriz, Amer, Suad i Nusret, brati~ne Seni-
ja, Nuna, Suada i Fija, sestri}i Midhat i Mehmed, sestri~ne Elvedi-
na, Sabina i Zehra, te porodice ^urt, Krkali}, Agi}, Kara~i}, D`ipa,
Smajevi}, @dralovi}, Slini}, Bid`ovi}, Rustempa{i}, Mirvi}, Kura-
hovi}, Handan, Hase~i}, Hrnji}, Turulja, Ljuca, Musi}, Teskered`i},
Latinovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u
ulici Trg ZAVNOBiH-a br. 2/V. 111
Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz 52
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MATE PAVI]
preminuo nakon duge i te{ke bolesti 11. 4. 2010. u 78. godini.
Vrijeme ispra}aja i sahrane bit }e naknadno odre|eno.
O@ALO[]ENI: supruga Dragica, sinovi @eljko i Ivica, k}er Tonka, snaha Ana, zet
Ivan, unu~ad Maria, Irena, Marko, Vladimir, Marija i Matea, te ostala rodbina,
kom{ije i prijatelji
4877-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je dana 12.
4. 2010. godine u 74. godini preselio na ahiret na{ dragi
suprug, otac, dedo, brat, svekar, amid`a i dajd`a
FEJZIJA - FEJZO (HASAN)
TABAKOVI]
Mjesto i vrijeme d`enaze naknadno }emo objaviti.
O@ALO[]ENA PORODICA:
Surpuga Sabaha, sinovi Hasan i Jasmin, snahe Amra i Hajrija, unu~ad Eldin, Nejra,
Amina i Faris, brat Fahro i snaha Tima, sestri} Mirsad Skadrak sa porodicom, bra-
ti~ne Majda, Sema, Elma i Lejla sa porodicama, brati} Mustafa i Kenan sa porodica-
ma, zet Izet Avdagi}, sestri~ne Sura, Jasmina i Nermina sa porodicama, snahe Hajra
sa djecom i Saida, svastiike Hana i Izeta, bad`o Ned`ad i Rasim sa porodicama, prije
Munevera i Nada, njegovi ahbabi Ismet i Ata, te porodice: Tabakovi}, Cerovi}, Skadr-
ak, Had`ibegi}, ]eremida, Zubetljak, ]iri}, Avdagi}, Had`ibajri}, Mujki}, Kupusija,
So~nica, ]osi}, Voljevica, Sulji}, Mand`uki}, \uli}, Kurtovi}, Kuki}, Morenja~ki},
Ta{akovi}, Avdibegovi}, Alijagi}, Andri}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: ul. B. Muteveli}a br. 93/III. 5859-1tt
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga
[AHZIJA - [AZA (MEHE) ^OLAKOVI], ro|. \ULI]
dana 9. 4. 2010. godine, nakon du`e i te`e bolesti u 80. godini preselila na ahiret.
D`enaza rahmetlije polazi u srijedu, 14. 4. 2010. godine u 15,30 sati sa Gradskog groblja Sutina, a klanjat }e se u 16,00 sati u [ari}a haremu, gdje
}e se rahmetlija i pokopati.
Prevoz obezbije|en u 15,15 sati sa Autobuske stanice, sa stajanjima: Centar II, vrh Avenije, Strel~evina, Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a
d`amija.
O@ALO[]ENI: sin Fadil, k}erka Mirjana Kazazi}, bra}a Hasan i Asif, unuci Sanda i Bertan, zet Semir Kazazi}, djeverovi Zajko i [aban, porodice: ^olakovi}, \uli}, Kazazi},
Tourneux, Sadikovi}, Kadragi}, Bubalo, Guji}, \uki}, Velagi}, Demirovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 500-1mo
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ZEHRA - BAJRA ARAPOVI], ro|. KARKELJA
preselila na ahiret u nedjelju, 11. aprila 2010. godine, u 68. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. aprila 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Ha-
mbina carina - [iroka~a.
O@ALO[]ENI: suprug Ibro, sinovi Rusmir i Semir, snahe Hata i Azra, unu~ad
Naida, Kenan i Nejra, sestre Naza i Zejna, sestri}i Senad i Asim, sestri~ne Suada,
had`i Senija, Dervi{a, Sehija i Sabira, amid`i} Meho sa porodicom, djeverovi Hamdija i ]amil, zaova
Hajra sa porodicom, jetrve had`i Umija i Fata, te porodice Arapovi}, Karkelja, Ge`o, D`evlan, Bozali-
ja, Jela{kovi}, D`ino, Veli}, Tarahija, Kere{, Halvad`ija, Smaji}, Gluho, Ma{ni}, Biber, Osmanagi}, Ho-
ljan, Kalajd`isalihovi}, Kapetanovi}, Fejzi}, Kara~i}, Panjeta, Ahmethod`i}, Aljovi}, Kutin~i}, Daut,
Imamovi}, Keki}, Musi}, Bibi}, Memi}, ^au{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici Vrbovska br. 33. 111


NARUD@BENICA
IZDANJE:
DNEVNI AVAZ kom.____________________________
SPORT kom.____________________________
GLOBAL kom.___________________________
AZRA kom.______________________ _______
EXPRESS kom.____________________________
ZDRAVLJE U KU]I kom.____________________________
BEBE I MAME kom.____________________________
Ime i prezime ____________________________________________________________
Op}ina_________ ulica____________________________________________________
Broj telefona/mobitela ____________________________________________________
Vrijeme dostave do ________________________________________________sati
Broj li~ne karte:____________________________________________________________
Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
POZIV ZA KU]NU DOSTAVU
AVAZOVIH IZDANJA
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i
033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:
avaz-roto press, Te{anjska 24A,
71000 SARAJEVO
SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A,
“avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Dana 12. aprila 2010. godine iznenada je preselio na ahiret na{ dragi
NEZIR (HAMED) D@AFEROVI]
ro|en 1934. godine
D`enaza }e se klanjati u utorak, 13. aprila 2010. godine, nakon podne namaza ispred Si-
nanbegove d`amije, a ukop }e se obaviti na mezarju Kolijevke u Gora`du
O`alo{}eni: supruga Rahima, sin Jusuf, k}erka Munira, brat Bajazid, sestra Rahima, sna-
ha Nefisa, zet Fehim, unu~ad Emina i Emir, brati}i Izudin i Senad, brati~na Senada, se-
stri}i Adem i Mujo, sestri~ne Advija, Dika i Nafija, te porodice D`aferovi}, D`anko, Bo-
ri}, Gu{i}, Bogu~anin, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 278-1go
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
MUSTAFA (IBRO) BE[I]
preselio na ahiret 12. 4. 2010. u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. 4. 2010. u 16.45 sati iza ikindije namaza na groblju „Glavica“
u Vare{u.
Tevhid }e se prou~iti u Vare{u, u ku}i, Tiri}i 28 iza ikindije namaza.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Bahrija, sin D`enan, k}erka D`enita, snahe Adna i Nafija, unu~ad Dali-
la, Sara i Irem, bra}a Alija i Ibrahim, sestre Nid`ara, Nijaza i Senada, zetovi Hajrudin i Miroslav
Porodice: Be{i}, Imamagi}, Brajlovi}, Mulali}, Josipovi}, Hasanovi}, Hrvat, Pajt, Balta, Ha-
sanagi}, Musli}, Kepe{, [etka, Fati}, Ke~o, Zubetljak, Pari}, Semi} i ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije 2828-sh
oglasi
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 53
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 P 002615 08 P
Kiseljak, 25. 03. 2010. godine
OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku po sucu Suzani Stojanovi} u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank d.d.
BiH, Glavna filijala Zenica, protiv tu`enika Marti} Neboj{e iz Kiseljaka, Ivi~evi} Marka iz Kre{eva i
Had`uglija Mirze iz Kre{eva, radi naplate,
Na temelju ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku,
Tu`eniku Neboj{i Marti} iz Kiseljaka, Azapovi}i bb
Dostavlja se:
Poziv za pripremno ro~i{te zakazano za dan 28. 04. 2010. godine u 11,00 sati u ovaj sud u sobu br. 18/II.
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te
}e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na priprmenom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje
zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve
isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
SUDAC
Suzana Stojanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 56 0 Mal 022939 09 Mal
Konjic, 18. 03. 2010. godine
Op}inski sud Konjic i to sudija Elis Sultani} u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja LUka (M:tel), pro-
tiv tu`enog Nedi} Envera iz Konjica, radi duga vsp. 657,02 KM.
Objavljuje slijede}i
OGLAS
Poziva se tu`eni Nedi} Enver da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu u kojoj je
Dostava tu`be: tu`enom Nedi} Enveru iz Konjica
U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka (M:tel) protiv tu`enog Nedi} Envera radi
isplate duga, vsp. 657,02 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor.
Navedenom tu`bom tu`itelj Telekom Srpske A.D. Banjaluka tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`eni-
ka Nedi} Envera, da plati dug u iznosu od 657,02 KM, na ime ra~una za kori{tenje GSMMS1 mre`e, sa zakonskom
zateznom kamatom, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka.
Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj gornji. U
odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
SUDIJA
ELIS SULTANI]
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija
OP]INSKI SUD ^APLJINA
Broj: 53 0 Mal 021101 09 Mal
^apljina, 23. 03. 2010. godine
OGLAS
TU@ITELJ: JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar
TU@ENIK: Ivo Kre{i} Surdup bb, Neum
RADI: isplate
VSP. 1.851,16 KM
PRESUDA ZBOG PROPU[TANJA
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 30. 04. 2008. godine do 16.
04. 2009. godine iznos od 1.851,16 KM sa zateznim kamatama po stopi iz ~l. 277. ZOO-a i to od dana 20. 05.
2009. godine pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
170,50 KM sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.
Ovim putem se tu`eniku Ivo Kre{i} Surdup bb Neum, dostavlja presuda protiv koje nije dopu{tene `alba, ali
tu`enik mo`e u roku od 8 dana podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja (~l. 348. st. 3. ZPP-a).
Sudija
Fatima @ujo
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 V 013781 09 I
@ivinice, 23. 03. 2010. godine
Op}inski sud u @ivinicama, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja „NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla, protiv
izvr{enika \ulovi} Valide iz @ivinica, ul. Spre~ka 27, radi izvr{enja, radi naplate duga, v.s. 1.553,45 KM, na osnovu
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje
Rje{enje o izvr{enju
Dozvoljeno dana 27. 10. 2009. godine na osnovu mjenice broj: AF2718065 izdate u @ivinicama dana 20. 01. 2009. go-
dine, protestirane od strane Op}inskog suda @ivinice broj. 33 0 V 013781 09 V od 07. 09. 2009. godine, u iznosu od
2.658,94 KM, a radi ostvarivanja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na dan 06. 10. 2009. godine u iznosu od 1.553,45 KM
sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07. 10. 2009. godine, zakonske zatezne kamate obra~unate na iznos od
2.658,94 KM u periodu od 26. 08. 2009. godine (kada je mjenica dospjela za pla}anje) do 06. 10. 2009. godine, pa do
kona~ne isplate, tro{kove protesta u iznosu od 60,00 KM i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 80,00 KM.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika.
SUDIJA
Vehid Selimba{i}
Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i otplate.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u
dnevnim novinama.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU
Broj: 65 0 Mal 000430 06 Mal
[iroki Brijeg, 04. 03. 2010. godine
Op}inski sud u [irokom Brijegu po stru~nom suradniku Robert Pulji}, u pravnoj stvari
tu`itelja „Eronet“ pokretne komunikacije, protiv tu`enika Sre}ko Kljunak, radi isplate
duga, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br.
53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi poslje-
dnjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i.
OGLAS
Dana 07. 04. 2006. godine tu`itelj Eronet Pokretne Komunikacije je podnio tu`bu protiv
tu`enika Sre}ko Kljunak radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e se
obavezati tu`enik da tu`itelju plati iznos duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od
1012,53 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 216,88 KM po~ev{i od 17. 08. 2005. godine pa do isplate
- na iznos od 396,14 KM po~ev{i od 17. 09. 2005. godine pa do isplate
- na iznos od 399,51 KM po~ev{i od 17. 10. 2005. godine pa do isplate te da tu`itelju nakna-
di tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.
Tu`itelj je podnio i poseban prijedlog i to da sud sukladno odredbama ~lanka 182. Zakona
o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja ako tu`eni ne dostavi pismeni
odgovor na tu`bu u zakonskom roku i da usvoji tu`beni zahtjev tu`itelja.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 da-
na od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama „Dnevnom avazu“ i na ogla-
snoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava
se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana
dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis po-
dnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne
prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. sta-
vak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i ra-
zloge iz koji se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode,
dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71.
stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu,
podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dosta-
vljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi
pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neute-
meljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i pr-
otivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni suradnik:
Robert Pulji}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 048004 08 P
Mostar, 17. 03. 2010. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
Tu`itelj: Janja (Pavao) Lasi} ro|. Kvesi} iz Mostara, Fra Didaka Bunti}a 125,
Tu`eni: Vlado Lasi}, zv. „Li{kinji}“ pok. Ante, Jare b.b., [iroki Brijeg
Radi: utvr|enja i diobe
Vsp. 18000,00 KM
TU@BENI ZAHTJEV
A)
Utvr|uje se da je tu`iteljica Janja Lasi}, temeljem bra~ne ste~evine, suvlasnica sa dijelom od:
- 1/4 vlasni{tva na nekretnini ozna~enoj kao pa{njak „Greda“ k.~. 946/10 z.k. ulo`ak 1494, K.O. Rodo~,
- 1/2 vlasni{tva na uredskom prostoru u prizemlju stambeno poslovnog objekta na adresi fra Didaka Bunti}a 125, Mostar, iz-
gra|enog na k.~. 4878/1 i k.~. 4879 K.O. Mostar,
- 1/2 vlasni{tva na stanu, koji se nalazi na prvom katu stambeno poslovnog objekta na adresi Fra Didaka Bunti}a 125, Mostar,
izgra|enog na k.~. 4878/1 i k.~. 4879 K.O. Mostar,
- pridadaju}eg dijela dvori{ta zajedni~kih prostora, ure|aja i dijelova stambeno poslovnog objekta, koji slu`be objektu kao
cjelini, te pripadaju}eg dijela zemlji{ta pod objektom i zemlji{ta koje slu`i redovnoj upotrebi objekta izgra|enog na k.~.
4878/1 i k.~. 4879, adresa Fra Didaka Bunti}a 125, Mostar,
- 1/2 vlasni{tva poslovnog prostora br. 1 u potkrovlju, upisan u A listu pod II/5a, izgra|en na k.~. 461/1 K.O. Mostar, z.k.
ulo`ak 4108,
- 1/6 vlasni{tva poslovnog prostora br. 3. u potkrovlju, upisan u A listu pod II/5c, izgra|en na k.~. 461/1, K.O. Mostar, z.k.
ulo`ak 4108,
- 1/4 vlasni{tva na balkonu u potkrovlju zgrade, upisan u A listu pod II/5e, izgra|en na k.~. 461/1, K.O. Mostar, z.k. ulo`ak
4108,
- 1/16 vlasni{tva na stubi{tu od prizemlja do potkrovlja s podestima zgrade, upisan u A listu pod II/5f, izgra|en na k.~. 461/1,
K.O. Mostar, z.k. ulo`ak 4108,
- pripadaju}eg dijela zajedni~kih prostora ure|aja i dijelova zgrade, koji slu`e zgradi kao cjelini, te pripadaju}eg dijela pod
zgradom i zemlji{ta koje slu`i redovnoj upotrebi zgrade izgra|ene na k.~. 461/1, z.k. ulo`ak 4108 K.O. Mostar,
- 1/2 suvlasni{tva na osobnom vozilu Mercedes, reg. oznake 488-T-403,
- 50% poslovnog udjela u dru{tvu „CUBUS“ d.o.o. Mostar.
B)
Du`an je tu`enik nadoknaditi tu`iteljici tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe.
Odre|uje se mjera osiguranja, pa se tu`eniku zabranjuje da otu|i, sakrije i optereti:
- pa{njak „Greda“, k.~. 946/10 z.k. ulo`ak 1494 K.O. Rodo~,
- poslovni prostor br. 1, u potkrovlju, upisan u A listu pod II/5a, izgra|en na k.~. 461/1, K.O. Mostar, z.k. ulo`ak 4108,
- poslovni prostor br. 3, u potkrovlju, upisan u A listu pod II/5c, izgra|en na k.~. 461/1, K.O. Mostar, z.k. ulo`ak 4108,
- balkon u potkrovlju zgrade s podestima zgrade, upisanih u A listu pod II5/f, izgra|en na k.~. 461/1, K.O. Mostar, z.k. ulo`ak
4108,
- pripadaju}i dio zajedni~kih prostora, ure|aja i dijelova zgrade, koji slu`e zgradi kao cjelini, te pripadaju}eg dijela pod zgra-
dom i zemlji{ta koje slu`i redovnoj upotrebi zgrade, izgra|ene na k.~. 461/1, K.O. Mostar, z.k. ulo`ak 4108,
- poslovnog udjela u dru{tvu „CUBUS“ d.o.o. Mostar, Fra D. Bunti}a 125, Mostar.
Nala`e se tu`eniku da po{tuje odredbe ove mjere osiguranja, pod prijetnjom kazneno pravne sankcije, odnosno nov~ane kazne
po odre|enju suda.
Istodobno tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a, ne dostavi pismeni odgovor na ovu
tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 Zakona o par-
ni~nom postupku FBiH).
SUDAC
Nada Hamovi} Kova~evi}
54 Utorak, 13. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 13. april/travanj 2010. 55
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: P-2525/05
Tuzla, 11. 03. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tu-
zla, protiv tu`enog Osmanovi} Armina iz Tuzle, ul. D`afer mahala 57., radi isplate duga, vsp. 9.244,20 KM, objavljuje
slijede}i
OGLAS
- dostava tu`be na odgovor -
Poziva se tu`eni Osmanovi} Armin iz Tuzle, ul. D`afer mahala broj 57., da u roku od 30 dana dostavi Odgovor na
tu`bu od 19. 12. 2005. godine kojom tu`bom tu`itelj od tu`enog potra`uje iznos od 9.244,50 KM sa zakonskom ka-
matom od ~ega na iznos od 2.904,60 KM po~ev od 08. 05. 2005. godine do isplate, te na iznos od 6.339,60 KM po~ev
od 08. 06. 2005. godine do isplate, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Ukoliko tu`eni
ne postupi u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a tu`itelj je predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na
tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te,
odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave
i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge
osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U
odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni
mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~l. 74. stav 1. ZPP-
a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom
na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 od dana objavljivanja.
Sudija,
Safet Hajdarbegovi}
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 P 024741 09 P
Tu`itelj: Ra{id Zuki}, Radoj~i}i broj 24, Travnik, zastupan po pun. Adisu Ribi}, odvjetniku iz Travnika
Tu`eni: „Lipa“ d.d. UTP Travnik
Radi: uplate doprinosa PIO/MIO
OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`eniku: „Lipa“ d.d. UTP Travnik
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an najkasnije da u roku od 30 dana
dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka, u kom ste du`ni ista}i mogu}e procesne pri-
govore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te ~injenice i dokaze koji
potvr|uju navode istog (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj, Ra{id Zuki}, Travnik tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati
tu`enog da tu`itelju kod nadle`nog PIO/MIO izvr{i uplatu doprinosa za tu`itelja za period 01. 08.
1996. - 01. 12. 2005. godine u iznosu od 8.653,68 KM, kao i nadoknadi tu`itelju tro{kove postupka, a
sve u roku 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dosta-
vljena tu`ba na odgovor tu`enom.
SUDAC:
Nedeljka Ma|ar-Ramljak
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD BUGOJNO
ODJELJENJE U JAJCU
Broj: 046-1-P-09-000 020
Jajce, 2. 7. 2009. godine
Op}inski sud u Bugojnu - Odjeljenje Jajce, sudija Esad Hod`i}, u pravnoj stvari tu`itelja
Mecavica D`evad iz Jajca, Divi~ani bb, zastupan po punomo}niku Dramac Draganu advo-
katu iz Jajca, protiv tu`enog Stojanovi} Gorana iz Jajca, Lu~ina bb, radi pla}anja zakupni-
ne v.s. 5.136,51 KM, van ro~i{ta, objavljuje slijede}i:
OGLAS
(Dostava tu`be tu`enom Stojanovi} Goranu iz Jajca na odgovor)
Tu`itelj je dana 12. 2. 2009. godine, podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog kojom tra`i da
mu tu`eni isplati nov~ani iznos na ime nepla}enog najma zakupnine za kori{tenje stana u
iznosu od 5.136,51 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos navedenog duga,
po~ev od 1. 5. 2008. godine, do kona~ne isplate, te nadoknadi tu`itelju parni~ne tro{kove,
sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj je istovremeno predlo`io da dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l.
182. ZPP-a, ukoliko tu`eni ne podnese odgovor na tu`bu.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15.
dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli
suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH, du`an najkasnije u roku
od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmete spora, sadr`aj izjave i potpis po-
dnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li prizna-
je ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge
iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti proti-
vtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presu-
de zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e doni-
jeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu
stranku, pozivom na broj predmeta.
SUDIJA
Esad Hod`i}
sport
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 56
Gost
1. @eljezni~ar 11 5 3 3 12:8 18
2. Borac 11 4 2 5 8:11 14
3. Olimpik 11 3 3 5 10:18 12
4. [iroki Brijeg 11 3 2 6 13:17 11
5. Zrinjski 11 3 2 6 10:19 11
6. Sarajevo 11 2 2 7 6:14 8
7. Modri~a 11 2 2 7 13:23 8
8. Lakta{i 11 2 2 7 13:23 8
9. Zvijezda 11 2 1 8 3:21 7
10. ^elik 11 1 3 7 7:16 6
11. Vele` 11 1 2 8 7:17 5
12. Slavija 11 1 2 8 7:20 5
13. Leotar 11 1 1 9 6:25 4
14. Travnik 11 0 2 9 3:19 2
15. Sloboda 11 0 2 9 5:22 2
16. Rudar 11 0 1 10 2:18 1
Premijer liga BiH u nogometu
Junak
Damir Tosunovi}
Ekipa Lakta{a
bila je pred po-
razom u Tra-
vniku nakon
{to su na po-
luvremenu gu-
bili sa 0:2.
Ipak, spasilac
za Lakta{e
ukazao se u
imenu Damira
Tosunovi}a.
On je uspio
posti}i dva
gola i tako osi-
gurati bod
svom timu u
te{koj borbi za
opstanak u Pr-
emijer ligi BiH.
Tabela
1. @eljezni~ar 22 13 5 4 34:15 44
2. Borac 22 14 2 6 29:16 44
3. [iroki 22 11 4 6 32:20 37
4. Sarajevo 22 11 4 7 29:20 37
5. Vele` 22 11 3 8 38:23 36
6. Zrinjski 22 10 5 7 31:25 35
7. Leotar 22 9 3 10 21:31 30
8. Travnik 22 8 5 9 28:30 29
9. ^elik 22 8 4 10 24:25 28
10. Olimpik 22 7 7 8 18:26 28
11. Sloboda 22 8 3 11 18:29 27
12. Zvijezda 22 8 3 11 22:34 27
13. Slavija 22 7 5 10 24:29 26
14. Rudar 22 7 4 11 17:23 25
15. Lakta{i 22 6 4 12 26:33 22
16. Modri~a 22 6 3 13 25:37 21
Doma}in
1. Vele` 11 10 1 0 31:6 31
2. Borac 11 10 0 1 21:5 30
3. Sarajevo 11 9 2 0 23:6 29
4. Travnik 11 8 3 0 25:11 27
5. [iroki B. 11 8 2 1 19:3 26
6. @eljezni~ar 11 8 2 1 22:7 26
7. Leotar 11 8 2 1 15:6 26
8. Sloboda 11 8 1 2 13:7 25
9. Zrinjski 11 7 3 1 21:6 24
10. Rudar 11 7 3 1 15:5 24
11. ^elik 11 7 1 3 17:9 22
12. Slavija 11 6 3 2 17:9 21
13. Zvijezda 11 6 2 3 19:13 20
14. Olimpik 11 4 4 3 8:8 16
15. Lakta{i 11 4 2 5 13:10 14
16. Modri~a M. 11 4 1 6 12:14 13
Tragi~ar
Mladen Risti}
Vezista Olimpi-
ka propustio je
priliku da za
svoj tim posti-
gne toliko `el-
jeni gol u duelu
protiv ^elika.
Nakon {to je
dosu|en penal
za Sarajlije, Ml-
aden Risti} na-
mjestio je loptu
na bijelu ta~ku,
ali je {utirao pr-
ili~no mlako pa
je golman Luka
Bilobrk odbra-
nio i tako sa~-
uvao svoju mr-
e`u.
Potez
Mirsad Be{lija
Mirsadu Be{liji
bilo je dovoljno
ne{to vi{e od
20 minuta u igri
da do|e do po-
teza koji je @el-
jezni~aru otvor-
io put prema
novim gostu-
ju}im bodovi-
ma i osvajanju
titule. U Prije-
doru je u{ao u
67. minuti, a u
89. je pobjegao
odbrani Rudara
i sa dvadese-
tak metara po-
godio supro-
tan ugao gola
doma}ih
`uti crveni ukupno
Borac 47 1 49
[iroki B. 44 3 50
Leotar 52 2 56
Zrinjski 53 4 61
Lakta{i 56 4 64
Slavija 58 3 64
^elik 63 2 67
Olimpik 60 4 68
Rudar 68 2 72
@eljezni~ar 66 3 72
Zvijezda 69 2 73
Sarajevo 60 7 74
Sloboda 73 1 75
Modri~a M. 77 3 83
Vele` 73 6 85
Travnik 76 5 86
doma}in gost
za protiv za protiv
Borac 3/2 - - 1/1
^elik 2/1 1/1 1/1 3/1
Lakta{i - 2/1 1/1 3/3
Leotar 3/2 1/1 3/3 1/1
Modri~a M. 2/2 3/3 1/1 2/2
Olimpik 3/2 1/1 - -
Rudar - 1/1 - 4/4
Sarajevo 4/3 - 1/1 3/2
Slavija 2/2 1/1 1/1 2/2
Sloboda 2/2 1/1 - 3/3
[iroki B. 1/1 - 1/1 2/2
Travnik 2/2 - 1/1 2/1
Vele` 4/2 1/1 - 4/1
Zrinjski 2/2 1/1 2/1 4/3
Zvijezda 1/1 2/2 - 3/3
@eljezni~ar 4/4 2/2 3/3 1/1
Kartoni Penali
9 - Bekri} (@eljezni~ar)
8 - [ili} ([iroki Brijeg)
5 - Spalevi} (Olimpik, Slavija),
Jandri} (Borac)
4 - [}epanovi} (Olimpik),
Osmanagi} (Vele`), [koro
(Sarajevo), @ur`inov
(Zrinjski)
3 - Bilbija (Borac), Ni-
ki}, Puri} (^elik), Sta-
ji} (Modri~a), Pliska
(Sarajevo), Beki}
(Sloboda), Ma-
jki}, D`afi}
(Vele`), Stoja-
novi} (Zrinjs-
ki), M. Be{lija,
Me{anovi}
(@elj-
ezni~ar)
12 - D`afi} (Vele`)
11 - [koro (Sarajevo), Dudi}
(Travnik)
10 - Staji} (Modri~a M.),
Me{anovi} (@eljezni~ar),
^oli} (Vele`)
9 - Spalevi} (Olimpik,
Slavija), Bekri} (@el-
jezni~ar)
8 - Karali} (Lakta{i),
Varea ([iroki Brijeg)
, Kordi} (Zrinjski)
7 - Vagner ([iroki
Brijeg)
Statistika 22. kola
Lista strijelaca
Asistenti
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Ha-
se“ u Sarajevu. Gledalaca: 200. Sudija:
Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6. Po-
mo}nici: Tihomir Su~i} (Livno), Zikret
Kuljaninovi} (Banovi}i). Delegat: Muhar-
em Kuri} (Donji Vakuf). @uti kar toni: Ko-
larov, Velagi} (Olimpik), Duro, Markovi},
Isakovi} (^elik). Igra~ utakmice: Luka Bi-
lobrk (^elik) 7.
OLIMPIK: Fejzi} 6,5, Je{e 6, Kolarov 6,
Suljevi} 6, Suba{i} 6, Risti} 5,5 (71. Mu-
ji} -), Kur to 6 (78. Tijago -), Velagi} 5,5,
Alimanovi} 5,5, [aranovi} 5,5, Kapi}
6,5. Trener: Edin Prlja~a.
^ELIK: Bilobrk 7, Kapetan 6 (82. Neme-
ljakovi} -), Isakovi} 6, Obu}a 6, Jamak 6
(90. Kraji{nik -), Dilaver 5,5 (67. Juri}
5,5), Markovi} 5,5, Hasanovi} 5,5, Zahir-
ovi} 6, Sadikovi} 5,5, Duro 6. Trener:
Omer Kopi}.
Olimpik 0:0 ^elik
Olimpijski stadon „Asim Ferhatovi} Ha-
se“ u Sarajevu. Gledalaca: 2.000. Sudija:
Drago Tabak (Tomislavgrad) 6. Pomo}ni-
ci: Hrvoje Turudi} (^itluk), Dragan Kera-
novi} (Prijedor). Delegat: Bo`o Vidovi}
(Zenica). Strijelci: 1:0 - Al. [koro (3), 2:0
- Avdi} (69), 3:0 - Al. [koro (83). @uti ka-
rtoni: Dudo, ^omor (Sarajevo), ^orlija
(Leotar). Igra~ utakmice: Alen [koro
(Sarajevo) 7,5
SARAJEVO: Alaim -, Pliska 6, Belo{evi} 6,
D`akmi} 6, Dudo 6, An. [koro 6, ^omor 6,
Jahovi} 6 (86. [ehovi} -), Avdi} 7 (82.
^ampara -), Al. [koro 7,5, Had`i} 6 (72.
Hand`i} -). Trener: Mirza Vare{anovi}.
LEOTAR: Berak 6, Vu~ini} 5, ^orlija 5, To-
dorovi} 5, ^erani} 5, Radovi} 5 (80.
Bo{kovi} -), Ra{evi} 5 (46. Andri} 5), Ko-
mneni} 5, Risti} 5 (69. [e{lija 5), Kruni}
5, Magazin 5. Trener: Goran Skaki}.
Sarajevo 3 (1:0) 0 Leotar
Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca:
3.000. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i) 5,5.
Pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (Lukavica) i
Zlatan Be}irovi} (Srebrenik). Delegat: La-
zo Martinovi} (^apljina). Strijelci: 0:1 - M.
Be{lija (89), 0:2 - Bekri} (90+3, penal).
@uti kartoni: [odi}, Staki}, @eri}, Dobrije-
vi} (Rudar), ]ulum (@eljezni~ar). Igra~
utakmice: Ibrahim [ehi} (@eljezni~ar) 7.
RUDAR: Kondi} 6, [odi} 6,5, Kotaran 7,
Staki} 7, Jevti} 7, Kova~evi} 6,5, @eri}
6,5 (65. Dobrijevi} -), Ranki} 7, Da{i}
6,5, Kantar 6,5 (82. Kecman -), Ku{lji}
6,5. Trener: Boris Gavran.
@ELJEZNI^AR: [ehi} 7, Baji} 6,5, Bo-
gi~evi} 7, Me{i} 6,5, Radovanovi} 6,5,
Svraka 6,5, Vi{}a 6 (76. Rov~anin -),
]ulum 7, Popovi} 6,5, Bekri} 7, Stani}
6,5 (63. M. Be{lija 7). Trener: Amar Os-
im.
Rudar 0 (0:0) 2 @eljezni~ar
Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca: 1.500. Su-
dija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 7. Pomo}ni-
ci: Zikrija Pa{ali} (Zenica), Sreten Udovi~i}
(Prijedor). Delegat: Milorad O. Lale (Lukavi-
ca). Strijelci: 1:0 - Smajlovi} (22), 2:0 - Jo-
gun~i} (83). @uti kartoni: Malki}, Mujki}, Ga-
vari} (Sloboda), [unji}, Ivankovi} (Zrinjski).
Crveni kartoni: Slomi} (Sloboda, 85. minuta),
Kordi} (Zrinjski, 70.). Igra~ utakmice: Samir
Jogun~i} (Sloboda) 7,5.
SLOBODA: Mujki} 7,5, Krasi} 6,5 (71. Slo-
mi} -), Crnogorac 7, Milo{evi} 7, Jogun~i}
7,5, Malki} 7, Al. Beki} 6,5 (63. Sadikovi} -),
Gavari} 7,5, Okanovi} 7, Smajlovi} 7, S. Mu-
ji} 7 (82. Mostarli} -). Trener: Vlatko Glava{.
ZRINJSKI: Had`i} 7, M. Su{i} 5,5, [unji} 6,5,
Ivankovi} 6, @ur`inov 6, Bobi 5,5 (72. Zadro
6), Dragi~evi} 6, M. Ani~i} 6 (87. P. Su{i} -),
Selimovi} 6, @i`ovi} 6,5, Kordi} 5,5. Trener:
Dragan Jovi}.
Sloboda 2 (1:0) 0 Zrinjski
Stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 4.000. Sudija:
Muamer Burekovi} (Zenica) 6. Pomo}nici: @eljko
Mari} (Doboj), Dragan Ni{i} (Bosanski [amac).
Delegat: Ljubomir ^orda{evi} (Bosanski [amac).
Strijelci: 1:0 - Vukelja (5), 1:1 - Spalevi} (43), 2:1 -
Tadi} (62 autogol), 3:1 - Vukelja (79). @uti kartoni:
Puziga}a, Stan~eski (Borac), Simi}, Spalevi}, Be-
novi} (Slavija). Igra~ utakmice: Ljubi{a Vukelja
(Borac) 8.
BORAC: Milinovi} 6, Damjanovi} 6,5 (80. Petri} -),
Trivunovi} 7, ]ori} 7, Puziga}a 7, Sakan 7, Stan~eski
6,5, Jandri} 7, Stevanovi} 6,5 (90. Boji} -), Vukelja 8
(86. Petrovi} -), Kajkut 7,5. Trener: Zoran Mari}.
SLAVIJA: Dujkovi} 6,5, Tadi} 5,5 (80. Kutalija -),
Regoje 6,5, Papaz 6, Benovi} 6,5, Milinkovi} 6,
Peri{i} 6, Odovi} 6,5, Simi} 6,5, Spalevi} 7,
Ogle~evac 5,5 (65. Bakovi} -). Trener: Milomir
Odovi}.
Borac 3 (1:1) 1 Slavija
Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca:
3.500. Sudija: Predrag Stanki} (Bijelji-
na) 6. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin)
i Goran Dujak (Cazin). Delegat: Radika
Mari} (Bijeljina). Strijelac: 1:0 - ^oli}
(33). @uti kar toni: ^oli}, D`afi}, Ka-
jtaz, Durakovi} (Vele`), Marki}, Bari{i}
([iroki). Crveni kar toni: Abdulah Ibra-
kovi} (Vele`), Nenad D`idi} ([iroki).
Igra~ utakmice: Elvir ^oli} (Vele`) 7,5
VELE@: Had`i|ulbi} 7,5, Kne`evi} 7,
As. [kalji} 7,5, Kadi} 7, Kajtaz 7, Zai-
movi} - (27. Demi} 7), Majki} 7, Vela-
gi} 7 (80. Durakovi} -), Osmanagi}
7,5, ^oli} 7,5 (87. Salihovi} -), D`afi}
7. Trener: Abdulah Ibrakovi}.
[IROKI BRIJEG: Bandovi} 6, Marki}
6, Bari{i} 5,5 (46. Mi{i} 5,5), Topi}
5,5, ]utuk 5,5, Renato 6, [ili} 6 (60.
Karoglan 6), Vagner 6, Hrgovi} 6,5,
Ivankovi} 6, Varea 6,5. Trener: Toni
Kara~i}.
Vele` 1 (1:0) 0 [iroki Brijeg
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 500.
Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka) 6. Po-
mo}nici: Rodoljub Topi} (^elinac), Edin Ima-
movi} (Sarajevo). Delegat: Zvonimir Mari}
(Ora{je). Strijelci: 1:0 - [iljak (29), 2:0 - Dudi}
(41), 2:1 - Tosunovi} (71), 2:2 - Tosunovi}
(84). @uti kartoni: Ribi}, Saraj~i}, [iljak, Du-
di}, Pranjkovi}, ]uri}, Lihovac (Travnik), Po-
povi}, Ze~evi}, Tosunovi}, Gruji} (Lakta{i).
Igra~ utakmice: Damir Tosunovi} (Lakta{i) 7.
TRAVNIK: Nurkovi} 5, Terzi} 5,5, Badrov 5,5,
Helvida 5,5, Ribi} 6, Saraj~i} 6,5, [iljak 6,5,
Dudi} 6,5, Pranjkovi} 6,5, ]uri} 5,5 (68. Eri}
-), Lihovac 5,5 (73. N. Varupa -). Trener:
Ned`ad Selimovi}.
LAKTA[I: [eji} 6, Popovi} 5,5 (73. Mirkovi} 6),
Baji} 6, Ze~evi} 6, [araba 6, Stjepanovi} 5,5,
Tosunovi} 7, Gruji} 6,5, Vrane{evi} 5,5 (46. Ku-
jund`i} 6), \elmi} 6, Novakovi} 6,5 (90. Me-
mi{evi} -). Trener: Dragoslav Stjepanovi}.
Travnik 2 (2:0) 2 Lakta{i
Stadion „Dr. Milan Jeli}“ u Modri~i. Gleda-
laca: 2.000. Sudija: Dragan Skaki}
(Bosanska Gradi{ka) 7. Pomo}nici: Dario
Tepav~evi} (Lakta{i), Elvir Grabus
(Travnik). Delegat: Haris Idrizovi} (Konjic).
Strijelac: 0:1 - Hamzi} (7). @uti kartoni:
Joksimovi}, Stoki}, Gale{i}, Radi}, Savi},
Pup~evi} (Modri~a Maxima), Savi}, Huse-
ninba{i}, Moranjki}, Brkovi} (Zvijezda).
Igra~ utakmice: Elvis Kari} (Zvijezda) 7.
MODRI^A MAXIMA: Tripi} -, Koji} 6, Ga-
le{i} 6, Ali} 7, Kutla~i} 6,5, Tomi} 5,5
(46. Bajramovi} 5), Teodorovi} 6 (55.
Pup~evi} 6), Radulovi} 7, Savi} 6, Joksi-
movi} 6 (65. Radi} -), Stoki} 6. Trener:
Dragan Savi}.
ZVIJEZDA: Kari} 7, Moranjki} 6,5, Savi}
7, Prodanovi} 6, Huseinba{i} 6 (63. Sta-
nkovi} -), Brkovi} 6 (75. Gazibegovi} -),
Kova~evi} 6 (84. Husi} -), Deli} 6,5, Vasi-
li} 7, Hamzi} 7, \ori} 6. Trener: Zoran
]urguz.
Modri~a 0 (0:1) 1 Zvijezda
[koro: Dvostruki
strijelac
sport
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 57
PREMIJER LIGA @eljezni~ar ostao na vrhu tabele
Sve misli okrenute Zrinjskom
Prolaskom u finale Kupa skoro bismo osigurali izlazak na evropsku
scenu, ka`e Amar Osim
Na Grbavici nisu imali
previ{e vremena da slave
osvajanje tri boda u Prijedo-
ru.
Fudbalerima @eljezni~-
ara slijedi nova serija izuze-
tno te{kih utakmica, koja bi
mogla odrediti sudbinu eki-
pe na oba fronta.
U srijedu gostuju Zri-
njskom u Mostaru, u uzvra-
tnoj utakmici polufinala
Kupa, u subotu na Grbavi-
cu dolazi Borac, a u narednu
srijedu idu Slobodi u Tuzlu.
Granice korektnog
- Utakmica u Prijedoru
nije bila lijepa, teren je bio
grozan, protivnik nezgodan.
Doma}in je igrao u granica-
ma korektnog, uz nekoliko
nepotrebnih ispada. No,
uspjeli smo im odgovoriti i
fizi~ki i na pritisak.
Imali smo nekih {ansi,
nismo zabili, ali sre}om je-
smo kada je Rudar nagrnuo
u fini{u i ostavio dosta pra-
znog prostora. S obzirom na
napore igra~a i te`inu gosto-
vanja, mislim da smo za-
slu`eno odnijeli bodove iz
Prijedora - rekao je Amar
Osim, menad`er i trener
@eljezni~ara.
Osam kola prije kraja
@eljezni~ar i Borac poravna-
ti su na vrhu tabele, ali su
se, nakon gostuju}e pobjede
„Plavih“, {anse za titulu po-
ravnale.
- Sada imamo podjedna-
ke {anse. ^ak imamo i sko-
ro iste protivnike, tri ista
gostovanja, Slobodi, Vele`u
i Sarajevu. Naravno, mnogo
toga zavisi od me|usobnog
duela na Grbavici. Sve osim
pobjede udaljit }e nas od ti-
tule - ka`e Osim.
Trener ekipe sa Grbavice
ne `eli previ{e pri~ati o Bo-
rcu, jer se prije toga igra
uzvrat polufinala Kupa
BiH. U prvoj utakmici bilo
je 3:1 za @eljezni~ar pa bi i
minimalan poraz odveo
„Plave“ u finale. No, u Mo-
star se ne idu braniti.
Ne}emo se braniti
- Bilo bi glupo braniti se
protiv Zrinjskog. Imaju do-
sta opasnih igra~a, ako ih
pustimo da se razma{u,
mo`emo imati velike pro-
bleme. Naravno da nam je
utakmica veoma bitna. Ako
pro|emo u finale, mo`emo
do}i u situaciju da skoro
osiguramo izlazak na evro-
psku scenu, {to nam je i bio
plan prije sezone - dodaje
Osim.
U Mostaru najvjerova-
tnije ne}e biti Alena
Me{anovi}a, @eljin golge-
ter tek nekoliko dana tre-
nira punim intenzitetom,
te Jadranka Bogi~evi}a, ko-
ji nema pravo nastupa u
Kupu. Z. [ARI]
Zrinjski se priprema za @elju
Utakmica sezone za „Plemi}e“
Jovi} ne mo`e ra~unati na Kordi}a i Bobija
Sutra{nji okr{aj sa @el-
jezni~arom u polufinalu
Kupa BiH za nogometa{e
Zrinjskog je, definitivno,
utakmica sezone. Mostarci
eventualnim plasmanom u
finale pove}avaju svoje
{anse u borbi za {esti uza-
stopni izlazak u Evropu.
S druge strane, elimina-
cija zna~i da „Plemi}ima“
ostaje samo prvenstvo, u ko-
jem osam kola prije kraja
gledaju u le|a Vele`u, Sar-
ajevu i [irokom Brijegu,
klubovima sa kojima vode
borbu za jedno ili dva (zav-
isno od raspleta u Kupu)
slobodna mjesta u me|una-
rodnim kupovima.
- Svi smo svjesni zna~aja
utakmice. S obzirom na dva
gola minusa (1:3), jasno je
da nas o~ekuje te`ak posao,
ali i mi smo pro{le godine
imali dva gola prednosti pr-
otiv Slavije pa smo ostali
bez finala - ka`e stoper Zr-
injskog Toni [unji}.
Jo{ od prve utakmice na
Grbavici poznato je da Jovi}
u revan{u ne}e mo}i
ra~unati na Princa Bobija
(Prince Bobby) zbog tri `uta
kartona, a u subotu je ostao
i bez Kre{imira Kordi}a,
koji je isklju~en protiv Slo-
bode. Ma. P.
Druga nogometna
liga FBiH
Centar, 21. kolo: Rudar -
Borac 3:1, Vratnik - TO-
[K 3:0, Usora - Mladost
3:1, Natron - Orli} 4:2,
Vrbanju{a - Krivaja 1:1,
Radnik - Pobjeda 5:1,
Ozren - Bosna 2:1, Famos
- Azot/Drina 4:1. Pore-
dak: Radnik 47, Bosna 38,
Usora 34, TO[K 33, Bor-
ac 30... S. Sp.
Jug, 21. kolo: Tomislav -
Sloga 0:0, Vi{i}i - Stolac
1:1, Blato - Troglav 1:1,
Drinovci - Lokomotiva
2:0, Rama - Kupres
(odgo|eno), Turbina -
Brotnjo 4:3, ^apljina -
Branitelj 3:1. Slobodan je
Soko. Poredak: ^apljina
52, Turbina 37, Troglav
33, Brotnjo 32, Drinovci
31... Er. B.
Sjever, 20. kolo: Radni~ki
- Radnik 3:2, Tuzla - Bo-
sna (M) 2:1, Mladost (M) -
Mramor 4:1, Bosna (K) -
Hajduk 3:0, Od`ak 102 -
Mladost (T) 2:1, Ingram -
Sloga 0:0, Dinamo - Bra-
tstvo 1:0, Gradina - Posa-
vina 108 (odgo|eno). Por-
edak: Gradina 43 (-1), Mr-
amor 34, Bratstvo 33, Tu-
zla 33... S. H.
Zapad, 17. kolo: Bratstvo -
Vitez 1:1, Krajina - Podgr-
me~ 1:0, @eljezni~ar -
Klju~ 2:0, Mutnica - Mla-
dost (P) 2:0, Mladost DS -
Sloga 2:1, Radni~ki 1936 -
Radnik 3:1, Brekovica 78 -
Omladinac 2:2. Poredak:
Krajina 46, Podgrme~ 41,
Sloga 33, Radni~ki 1936
31, Bratstvo 27... S. J.
Duel Bilobrka i Kapi}a kada je dosu|en penal za Olimpik
^elik izme|u Olimpika i Sarajeva
Zeni~ani ~etiri
utakmice bez poraza
^elik nije uspio uzvrati-
ti Olimpiku za jesenji poraz
na Bilinom polju (1:2), ali
su Zeni~ani zadovoljni bo-
dom na Ko{evu (0:0), kojim
su niz bez poraza produ`ili
na ~etiri utakmice.
Trener Omer Kopi},
uprkos proma{enim prilika-
ma, nema posebnih primje-
dbi na igru svog tima protiv
Olimpika. Najavljuje da se
sada okre}u utakmici protiv
Sarajeva, koju }e, najvjero-
vatnije, po~eti najja~i sastav.
Almir Hasanovi} se, do-
du{e, po`alio na probleme s
aduktorom, ali }e biti spre-
man do subote.
Junak uspjeha protiv
Olimpika bio je golman Lu-
ka Bilobrk, koji je u prvom
poluvremenu odbranio pe-
nal Mladenu Risti}u. I jese-
nas je zaustavio udarac sa
bijele ta~ke, protiv Vele`a u
Mostaru, kada je, tako|er,
bilo 0:0. Iz jedanaesteraca je
ove sezone primio dva gola.
- Sretan sam zbog odbra-
njenog penala, ali je najva`ni-
je da smo ostali nepora`eni.
Remi je, prema mome mi{lje-
nju, najpravedniji ishod. Ovaj
bod moramo potvrditi protiv
Sarajeva, pred na{im navi-
ja~ima, kojih }e, sigurno, bi-
ti veoma mnogo. Zaslu`ili
smo njihovu podr{ku - ka`e
Bilobrk. V. B.
Ekipa Olimpika ni u pe-
toj utakmici zaredom nije
uspjela do}i do pobjede.
Ovog puta, s Ko{eva je bod
odnio ^elik. Olimpik nije
igrao posebno dobro, ali je
stvorio nekoliko prilika pr-
ed kraj prvog poluvremenu,
a onu najbolju nije realizir-
ao Mladen Risti} koji nije
pogodio sa bijele ta~ke.
- Nikako ne mo`emo biti
zadovoljni onim {to smo pr-
ikazali i bodom koji smo na
kraju osvojili. O~ekivali smo
da }emo ostvariti toliko `el-
jenu pobjedu i uknji`iti tri
boda, koja bi nas vratila u
gornji dio tabele. Jednosta-
vno, to nije bio na{ dan, ali
iako nismo pru`ili blistavu
igru, imali smo dobre prili-
ke. Na na{u `alost, nismo ih
realizirali pa smo to skupo
platili - ka`e vezista Olimpi-
ka Azur Velagi}. N. D.
Nisu polo`ili norme
Sudije Arnautovi}, ^ule i
Arnaut skinuti sa liste
Sudijska lista Premijer
lige BiH je kra}a za tri ime-
na. Zbog nedolaska na ne-
davno testiranje, skinuti su
Drago ^ule i Midhat Arna-
utovi}, koji su prijavili po-
vrede. Oni ne}e suditi, dok
ne istr~e norme.
Tako }e, umjesto Arnau-
tovi}a, sutra{nji revan{-me~
polufinala Kupa BiH izm-
e|u Zrinjskog i @eljezni~ara
voditi Edis Pro{i}.
Admir Arnaut je po drugi
put pao na istr~avanju norme
i do kraja sezone ne}e suditi.
Jedini koji je pro{ao bio je Ru-
smir Mrkovi}. A. N.
Velagi}: Nije bio na{ dan (Foto: S. Jordamovi})
Olimpik podijelio bodove sa ^elikom
Proma{aji skupo pla}eni
[unji}: Te`ak zadatak
Sa utakmice u Prijedoru: Vi{}a u akciji (Foto: D. Stojni})
Do kraja Premijer lige
ostalo je jo{ osam kola, @el-
jezni~ar i Borac imaju po
~etiri utakmice ku}i i ~etiri
na strani. U slu~aju da bu-
du imali isti broj bodova,
odlu~it }e me|usobni susr-
et, a u Banjoj Luci je bilo
2:0 za Borac. Raspored ri-
vala (velikim slovima napi-
sani su protivnici u do-
ma}im utakmicama):
@eljezni~ar: BORAC,
Sloboda, MODRI^A, Ve-
le`, OLIMPIK, Sarajevo,
LAKTA[I, Leotar.
Borac: @eljezni~ar,
RUDAR, TRAVNIK, Slo-
boda, MODRI^A, Vele`,
OLIMPIK, Sarajevo.
Raspored do kraja
sport
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 58
Zvani~na internet-stra-
nica Svjetske fudbalske fed-
eracije (www.fifa.com) po-
svetila je ju~er tekst Edinu
D`eki. Golom postignutim
protiv Nirnberga na{ repre-
zentativac izbio je na ~elo li-
ste strijelaca u Bundesligi sa
19 pogodaka.
D`eko je u 66. minuti
sjajno zavr{io kontranapad
i pogodio za vodstvo Volf-
sburga od 1:0, koje je 12 mi-
nuta poslije udvostru~io Gr-
afite za kona~nih 2:0.
- Nirnberg je bio bolji
tim za vrijeme utakmice, ali
mi smo postigli dva gola i to
se ra~una - rekao je D`eko
za veb-sajt FIFA-e.
Ovom pobjedom Volf-
sburg je donekle saprao gor-
ak okus poraza i ispadanje
od Fulema u ~etvrtfinalu
Evropske lige. Sa tri boda
„Vukovi“ su se uklju~ili u
borbu za ponovni izlazak na
evropsku scenu.
REPREZENTATIVCI Edin D`eko za internet-stranicu FIFA-e
Sada jurimo
{esto mjesto
Nirnberg je bio bolji tim, ali mi smo postigli
dva gola i to se ra~una, ka`e D`eko
Krizi Hofenhajma u nje-
ma~koj fudbalskoj Bunde-
sligi nema kraja. Porazi se
ni`u jedan za drugim, a kr-
ivca za to trener Ralf Ra-
ngnik (Rangnick) prona{ao
je u igra~ima. Sejad Saliho-
vi} bio je prvi na meti, na{
je reprezentativac ostao bez
kapitenske trake.
Uo~i me~a sa Volfsbur-
gom (0:4) pro{le sedmice,
Rangnik je Salihovi}u odu-
zeo traku. Tada ju je nosio
Nilson (Nillson), jer u ekipi
nije bilo [imuni}a, kojeg je
Rangnik imenovao za no-
vog kapitena.
„Kicker“ navodi kako se
spominje da je Salihovi} na-
stradao zbog no}nog provo-
da, ali to Rangnik nije po-
tvrdio.
- @elim da se Sejad ko-
ncentri{e samo na svoje
igre - kratko je rekao Ra-
ngnik.
Protekla sedmica uo~i
poraza od Kelna (0:2) bila je
katastrofalna. Prvo su u pe-
tak ujutro na trening zaka-
snili Maikuzel (Maicousel)
i Franko (Franco). Popodne
je to u~inio Vuk~evi}, jer je
prespavao. Sva trojica su
ka`njena. (A. N.)
Mersudin Ahmetovi},
napada~ ruskog Rostova,
odli~no je po~eo novu prvo-
liga{ku sezonu. U prvih pet
kola postigao je tri gola. Str-
ijelac je bio protiv Tereka,
Spartaka i u posljednjem
me~u, proteklog vikenda,
protiv Amkara (2:1).
- Dobro mi je krenulo.
Zadovoljan sam svojim igr-
ama i golovima. Nadam se
da }u ovako i nastaviti. I tr-
ener Oleg Protasov je zado-
voljan mojom igrom. Tre-
nutno smo peti na tabeli -
rekao je Ahmetovi} u telefo-
nskom razgovoru.
Od ove sezone Ahmeto-
vi}ev klupski kolega je i Dr-
agan Blatnjak, nekada{nji
bh. fudbalski reprezentati-
vac.
- Blatnjak se dobro uklo-
pio. U~estvovao je u akciji iz
koje sam postigao pogodak
- istakao je Ahmetovi}.
Kad god se po~ne pri~ati
o reprezentaciji, Ahmetovi}
uzdahne.
- Ma ko ne bi `elio zaigra-
ti za svoju zemlju. Ne `elim
se nametati putem novina.
Selektor Safet Su{i} zna svoj
posao. Moje je da dajem golo-
ve, a sve drugo }e do}i samo
po sebi - poru~io je Ahmeto-
vi} na kraju. F. S.
Mersudin Ahmetovi} sjajan u Rostovu
Tri pogotka u pet kola
Ahmetovi}: Zadovoljan i trener Protasov
D`eko: „Vukovi“ se bore za izlazak u Evropu
Trener Hofenhajma udara po igra~ima
Rangnik oduzeo Salihovi}u kapitensku traku
Panatinaikosu 20. titula

Nakon {est su{nih sezona, Panatinaikos je osigurao titu-
lu prvaka Gr~ke. Lider gr~ke fudbalske lige osigurao je na-
slov kolo prije kraja nakon {to je pobjedom nad Iraklisom
od 2:0 stekao {est bodova prednosti nad Olimpijakosom.
Ovo je Panatinaikosu 20. naslov gr~kog prvaka. (M. T.)
sport 59
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010.
Engleska
1. ^elzi (74): BOLTON, Totenhem,
STOUK, Liverpul, VIGAN.
2. Man~ester j. (73): Man~ester siti,
TOTENHEM, Sanderlend, STOUK.
3. Arsenal (71): Totenhem, Vigan,
MAN^ESTER SITI, Blekburn, FU-
LAM.
Francuska
1. Marsej (62): So{o, Bulonj, SENT
ETJEN, Okser, REN, Lil, GRENOBL.
2. Okser (60): LORIJEN, Tuluz,
MARSEJ, Lion, LENS, So{o.
3. Lion (58): Bordo, MONAKO, Mo-
npelje, OKSER, Valensijen, LE MAN.
4. Monpelje (58): TULUZ, Nansi, LI-
ON, So{o, LORIJEN, Pari Sen @ermen.
5. Bordo (56): Le Man, LION, Lorijen,
Valensijen, TULUZ, Nica, SO[O, Lens.
6. Lil (55): MONAKO, Le Man,
NANSI, Tuluz, MARSEJ, Lorijen.
Italija
1. Roma (68): Lacio, SAMPDORIJA,
Parma, KALJARI, Kjevo.
2. Inter (67): JUVENTUS, ATA-
LANTA, Lacio, KJEVO, Sijena.
3. Milan (64): Sampdorija, Palermo,
FIORENTINA, \enova, JUVENTUS.
Njema~ka
1. Bajern (60): HANOVER, Borusija
M, BOHUM, Herta.
2. [alke (58): BORUSIJA M, Herta,
VERDER, Majnc.
3. Bajer (54): [tutgart, HANOVER,
HERTA, Borusija M.
[panija
1. Barcelona (80): DEPORTIVO,
Espanjol, HEREZ, Viljareal, TENE-
RIFE, Sevilja, VALJADOLID.
2. Real Madrid (77): Almerija, VAL-
ENSIJA, Saragosa, OSASUNA, Maj-
orka, ATLETIK, Malaga.
Ko s kim do kraja
Napomena: U zagradi je broj bodova, a velikim slovima napisani su protivnici u doma}im me~evima.
EUROFUDBAL O~ekuju nas burne zavr{nice nacionalnih prvenstava
Mjesec odluke u ligama petice
U Francuskoj ~ak {est kandidata za naslov, u Engleskoj, Njema~koj i Italiji po tri, a u [paniji dva
Odavno se nije desilo da
sve fudbalske lige petice u
ovom stadiju sezone obilu-
ju tolikom neizvjesno{}u
kao {to je to slu~aj sada.
Ako }emo tra`iti najradi-
kalniji primjer, onda je to Fra-
ncuska. Ne pamtimo takvu
gu`vu na ~elu jedne lige. Teor-
etski, skoro pola timova mo`e
osvojiti naslov, ali ako }emo
tra`iti one koji imaju realne
{anse, onda }emo taj krug su-
ziti na i dalje nevjerovatnih
{est kandidata - Marsej, Okser,
Lion, Monpelje, Bordo i Lil.
Slabe {anse Reala
Aktuelni lider Marsej
ima jednu utakmicu manje
od ostalih, a Bordo ~ak dvije,
obje u gostima. Sude}i prema
tome, ova dva tima imaju i
najve}e {anse.
U [paniji je najmanje ne-
izvjesnosti, jer je izbor spao
na dva imena. Nakon subo-
tnjeg derbija, Barcelona je
pobjegla Realu na tri boda
vi{ka pa Madri|ani u poslje-
dnjih sedam kola moraju
osvojiti ~etiri boda (lo{iji su
u me|usobnom duelu) vi{e u
odnosu na aktuelnog prvaka.
U Engleskoj su tri kandi-
data. ^elzi ima najve}e
{anse, a klju~ne }e mu biti
utakmice sa Totenhemom i
Liverpulom. Man~ester ju-
najted vi{e ne zavisi sam od
sebe, ima me~ vi{e i bod ma-
nje, pa, uz sve pobjede, treba
pri`eljkivati i neuspjehe
^elzija. Arsenalu, koji zbog
lo{ije gol-razlike do kraja tr-
eba osvojiti ~etiri boda vi{e
od ^elzija, predstoje dva
va`na me~a, sa Totenhemom
i Man~ester sitijem.
Prednost Bajerna
U Italiji je pet kola do kra-
ja. Roma je na vrhu i ima
odli~an raspored. Jedini ozbi-
ljan test „Vu~ica“ }e imati u na-
rednom kolu, kada igra gra-
dski derbi protiv Lacija. Inter
o~ekuje me~ protiv Juventusa,
a Milan, osim sa „Starom da-
mom“, ima i nezgodan duel sa
Fiorentinom.
U Njema~koj, Bajern je
favorit, jer ima dva boda pr-
ednosti i ~etiri ne ba{ te{ka
me~a, dok drugoplasirani
[alke u pretposljednjem
kolu ima isku{enje protiv
Verdera. U igri je jo{ i Ba-
jer, ali sa dosta manjim
{ansama. (M. T.)
Barcelona ove sezone
ima priliku da napravi po-
dvig koji nikada niko nije
napravio. Katalonski klub
je, naime, na dobrom putu
da osvoji evropske titule u
tri razli~ita sporta. Fudba-
leri su u polufinalu Lige
prvaka i igraju sa Interom,
rukometa{i }e u ~etvrtfi-
nalu odmjeriti snage sa
Vespremom, dok }e se
ko{arka{i u polufinalnom
duelu zavr{nog turnira
Eurolige sastati sa mosko-
vskim CSKA-om.
U [paniji, ovaj je klub
favorit za fudbalsku i
ko{arka{ku titulu. U ru-
kometu, Sijudad Real ima
prednost od 5 bodova nad
Barcelonom.
Barcelona pred nezabilje`enim podvigom
Mesi i Pedro: Barcelona napravila korak ka tituli (Foto: AP)
Voznjacki: Pobjednica iz Ponte Vedra Bi~a (Foto: AP)
Teniski turniri
Titule za Penetu,
^elu i Voznjacki
Argentinski teniser Hu-
an Ignjasio ^ela (Juan Igna-
cio Chela) osvojio je 442.500
dolara vrijedan ATP turnir
u Hjustonu (SAD), po{to je
u finalu, nakon dva sata i 25
minuta igre, savladao do-
ma}eg igra~a Sema Kverija
(Sam Querrey) sa 5:7, 6:4,
6:3. ^ela je za trijumf dobio
79.900 dolara.
Na `enskom turniru u
Ponte Vedra Bi~u najbolja je
bila Karolina Voznjacki
(Carolina Wozniacki). Da-
nkinja je u finalu sa 6:2, 7:5
dobila Bjeloruskinju Olgu
Govorcovu i domogla se
~eka od 37.000 dolara.
WTA turnir u Marbelji
pripao je Italijanki Flaviji
Peneti (Flavia Pennetta) na-
kon {to je sa 6:2, 4:6, 6:3 po-
bijedila [pankinju Karlu
Suarez Navaro (Carla Nava-
rro). (M. T.)
Nove teniske rang-liste
Federer i Serena
i dalje najbolji
Amerikanka Serena Vi-
lijams (Williams) sa 7.946
bodova zadr`ala je vode}u
poziciju na teniskoj WTA
listi. U prvih 10 nije do{lo
do promjena. Najbolje ra-
ngirana bh. teniserka je
Mervana Jugi}-Salki}, na
379. mjestu. Sandra Marti-
novi} je 393., Ema Burgi}
643., a Jasmina Kajtazovi}
825.
Ni u mu{koj konkure-
nciji nije bilo promjena
me|u najboljima. Vodi
[vicarac Ro`er Federer
(Roger), koji ima 10.765
bodova. Najbolje rangirani
bh. teniser je Aldin [etki},
na 365. mjestu. (N. D.)
Po~ela sezona MotoGP
Rosi pobjedom u odbranu naslova
Odbranu titule prvaka
svijeta u motociklizmu u
klasi MotoGP Italijan Vale-
ntino Rosi (Rossi) zapo~eo
je pobjedom.
Rosi je pobijedio na re-
flektorima obasjanoj stazi u
Kataru nakon {to je Austra-
lac Kejsi Stoner (Casey),
koji je po~eo utrku sa prve
pozicije, u {estom krugu
izletio sa staze. Rosi je tada
preuzeo vodstvo, koje nije
ispu{tao do kraja. Drugo
mjesto osvojio je njegov ko-
lega iz Jamahe Horhe Lore-
nco (Jorge Lorenzo), a tre}e
Hondin voza~ Andrea Do-
viciozo (Dovizioso).
Ovo je Rosiju ~etvrta
uzastopna pobjeda u Kata-
ru. (M. T.)
U vodstvu Alad`a i Vogo{}a
Rezultati 19. i 20. kola Premijer „andro“ lige BiH za
stonotenisere: Banja Luka - Vogo{}a 2:4, Borac - Pe-
ru}ica 1:4, Kreka - Top Stens 73 4:3, Bosna - Mladost 1:4,
Alad`a - CM Vitez 4:2, Banja Luka - Peru}ica 4:2, Borac -
Vogo{}a 0:4, Bosna - CM Vitez 4:3, Alad`a - Mladost 4:2.
Poredak: Alad`a 30, Vogo{}a 30, Bosna 20, Banja Luka
20, CM Vitez 18, Mladost 12, Borac 10, Top Stens 73 10,
Peru}ica 10, Kreka 2. (E. J.)
sport
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 60
Uspjeh zeni~kih karatista na Ha Se kupu

Zeni~ki klub Ha Se karate Do u subotu je bio doma}in
svog tradicionalnog, 17. Ha Se karate kupa, na kojem je,
na pet borili{ta u Gradskoj areni Zenica, nastupilo 520
takmi~ara iz 31 kluba iz na{e zemlje i Srbije.
Najvi{e uspjeha imali su doma}i takmi~ari, koji su osvoji-
li 60 medalja ukupno. Drugi su bili takmi~ari Prvog ma-
rta iz Srebrenika sa 35 medalja, dok je Viktorija iz @ep~a
osvojila 33 odli~ja. V. B.
Detalj s takmi~enja u Zenici
Domaljevac i Biha} u
Premijer ligi u odbojci

Odbojka{i Domaljevca i odbojka{ice Biha}a plasirali
su se u Premijer ligu. Domaljevac je osvojio prvo mje-
sto u Prvoj ligi Federacije BiH sakupiv{i 43 boda, dva vi{e
od Bosne iz Kalesije. Biha} je bio uvjerljivo najbolji u pr-
voliga{koj konkurenciji osvojiv{i 49 bodova, dok je Go-
ra`de sakupilo 40.
RUKOMET BiH protiv Ma|arske i Makedonije u kvalifikacijama za EP
Kao da smo sami birali
^etvrti rival bit }e pobjednik prve grupe pretkvalifikacija
[ari} i Kele~evi} }e imati pravo nastupa
Rukometna reprezenta-
cija Bosne i Hercegovine u
kvalifikacijama za Evro-
psko prvenstvo 2012. godi-
ne u Srbiji igrat }e u grupi 1
zajedno sa selekcijama
Ma|arske, Makedonije te sa
prvoplasiranom selekcijom
iz prve grupe pretkvalifika-
cija. Bit }e to Bugarska, Ve-
lika Britanija, Kipar ili
Estonija, koja je nosilac i
ekipa sa najve}im rejti-
ngom.
Da su u Rukometnom
savezu BiH birali protivni-
ke sa kojima bi igrali, vjer-
ovatno ne bi izabrali dru-
ga~ije.
Ravnopravan protivnik
Prvo zato {to su Ma|ar-
ska i Makedonija dvije na-
jslabije rangirane selekcije
iz prve, odnosno iz druge
jakosne grupe, {to smo se s
objema reprezentacijama
prethodno susretali, {to se
dovoljno poznajemo i {to,
otprilike, gajimo isti stil
igre te, na koncu, zato {to
smo, u najmanju ruku, obje-
ma bili ravnopravan proti-
vnik.
Dvije prvoplasirane eki-
pe izborit }e nastup na Evr-
opskom prvenstvu u Srbiji
od 17. do 29. januara 2012.
u Beogradu, Ni{u, Novom
Sadu i Vr{cu. Direktan pla-
sman ve} su osigurali do-
ma}in Srbija i branilac na-
slova Francuska.
Izvla~enju, koje je oba-
vljeno u zgradi Beogradske
skup{tine, prisustvovao je se-
lektor Vojislav Ra|a. U prvoj
ocjeni bio je vrlo oprezan.
- Gledaju}i prema kvali-
tetu i rejtingu, nismo mogli
odabrati bolje, ali ne treba-
mo se mi ne{to sada uzdiza-
ti i radovati. Za protivnike
smo dobili selekcije sa koji-
ma mo`emo igrati i to bi sa-
mo trebao biti motiv vi{e da
i Savez, ali i igra~i, zapnu
vi{e i da daju sve od sebe
kako bismo izborili nastup
na velikom takmi~enju.
Znamo {ta bi nam pla-
sman na EP donio, kakve
beneficije, a te{ko da }emo
imati bolju priliku za to od
ove - kazao je Ra|a.
Od oktobra, kada po~-
inju kvalifikacije, selektor
}e mo}i ra~unati i na Dani-
jela [ari}a i Marinka Ke-
le~evi}a, koji zbog admini-
strativnih zabrana nisu mo-
gli igrati u januarskim kva-
lifikacijama za SP.
Ba{i} i Obradovi}
- To je definitivna vijest
i oni }e sigurno biti dio ove
selekcije. Pri~ao sam i sa
Edinom Ba{i}em, koji je pr-
istao da se odazove i
u~estvuje u ovom ciklusu, a
isto namjeravamo u~initi i
kada je rije~ o Branislavu
Obradovi}u, koji bi nam,
tako|er, bio od velike kor-
isti u oba pravca.
Pri~at }emo i sa igra~-
ima koji do sada nisu bili na
nivou niti su se pona{ali pr-
ofesionalno. Bez sumnje,
imamo potencijal, ali je bi-
tno da se igra~i kona~no
malo skupe, da se u repreze-
ntaciji po~nu pona{ati kao
u klubovima, da u svakom
me~u idu na glavu, da daju
mnogo vi{e od sebe i da sve
podrede rezultatu - za-
klju~io je Ra|a.
A. ^ULI]
Prce i Na|i u duelu odigranom u junu 2008: Dva puta se sastali sa Ma|arskom
Sa reprezentacijom
Ma|arske igrali smo dva
puta, oba u bara`u za odla-
zak na Svjetsko prvenstvo
u Hrvatskoj 2009. i ne sa-
mo da }e ta dva susreta du-
go ostati u nelijepom sje-
}anju igra~ima nego je por-
az u Sarajevu jedan od na-
jbolnijih u historiji na{eg
sporta.
U prvom susretu u
\on|o{u bilo je 27:25 za
doma}ina, dok je u revan{u
utakmica prekinuta pri re-
zultatu 27:23 za Ma|are.
Sa Makedonijom smo
se susretali devet puta, ubi-
lje`ili pet pobjeda, tri pora-
za te jedan remi (28:28 u
Bitolju, u kvalifikacijama
za EP 2006). U posljednjem
me|usobnom obra~unu, na
pripremnom turniru u
Skoplju u martu 2008.,
izgubili smo sa 29:33.
Sa Ma|arima igrali bara`
1. kolo: Ma|arska - BiH, Makedonija - tim iz pretkva-
lifikacija (27./28. oktobra 2010.)
2. kolo: BiH - Makedonija, tim iz pretkvalifikacija -
Ma|arska (30./31. oktobra 2010.)
3. kolo: Tim iz pretkvalifikacija - BiH, Makedonija -
Ma|arska (09./10. marta 2011.)
4. kolo: BiH - tim iz pretkvalifikacija, Ma|arska - Make-
donija (12./13. marta 2011.)
5. kolo: BiH - Ma|arska, tim iz pretkvalifikacija - Make-
donija (08./09. juna 2011.)
6. kolo: Makedonija - BiH, Ma|arska - tim iz pretkva-
lifikacija (11./12. juna 2011.)
Raspored utakmica
Grupa 2: Hrvatska, [panija, Rumunija i Litvanija.
Grupa 3: Poljska, Slovenija, Ukrajina i Portugal.
Grupa 4: [vedska, Slova~ka, Crna Gora i pobjednik gr-
upe C pretkvalifikacija.
Grupa 5: Njema~ka, Island, Austrija i pobjednik grupe
B pretkvalifikacija.
Grupa 6: Norve{ka, ^e{ka, Holandija i Gr~ka.
Grupa 7: Danska, Rusija, Bjelorusija i [vicarska.
Ostale grupe
Ra|a: Odli~na prilika
Softi}: Takmi~it }e se u pojedina~noj i ekipnoj konkurenciji
Uo~i Evropskog prvenstva u karateu
BiH sa 17 predstavnika u Atini
Selektori mu{ke i `enske
karate reprezentacije Bosne
i Hercegovine Suad ]upina
i Fikret Selman objavili su
spisak takmi~ara i takmi~ar-
ki za nastup na 45. evro-
pskom seniorskom prve-
nstvu od 7. do 9. maja u Ati-
ni. Na{a ekipa brojat }e 17
~lanova ukupno, 10 u mu{koj
i sedam u `enskoj konkure-
nciji.
Mu{ku selekciju ~ine:
Edin Musli} (kategorija do 60
kilograma), Tarik Lu{ija (do
67 kg), Mate Odak (do 75 kg),
Alem Kupusovi} (do 84 kg) i
Admir Zukan (+ 84 kg). U
ekipnim borbama Kupuso-
vi}u i Zukanu pridru`it }e se
jo{ Nermin Potur, Oliver Ma-
ndari}, Toni Biok{i}, Aldin
Adilovi} i Mensur Caki}.
Za `ensku ekipu, u poje-
dina~nim borbama nastupit
}e Una Halilagi} (do 50 kg),
Dijana Okanovi} (do 55 kg),
Mirsada Suljkanovi} (do 60
kg), Tanja Umi}evi} (do 68
kg) i Merima Softi} (preko 68
kg), dok }e se u ekipnoj ko-
nkurenciji, uz Suljkanovi} i
Softi}, boriti jo{ Amila Fazli}
i Una Selman.
Ina~e, tokom vikenda
mu{ka i `enska reprezentaci-
ja osvojile su prva mjesta u
ekipnim borbama na 49.
me|unarodnom turniru „Zl-
atni pojas“ u ^a~ku.
Rezultati 15. kola Pre-
mijer lige BiH za ruko-
meta{ice: Gora`de - Mi-
ra 36:24, @eljezni~ar -
Jedinstvo Vulkan 23:24,
Zrinjski - Katarina 22:39,
@ivinice - Ilid`a 17:29.
Slobodne su bile ekipe
Borca i Ljubu{kog.
Parovi 16. kola (16./17.
aprila): Mira - @ivinice,
Ilid`a - Zrinjski, Katarina
- @eljezni~ar, Jedinstvo -
Ljubu{ki. Slobodne su
ekipe Borca i Gora`da.
1. Borac 13 13 0 0 418:291 39
2. Ljubu{ki 13 10 0 3 441:331 30
3. Jedinstvo 14 9 0 5 378:347 27
4. Katarina 13 7 1 5 365:336 22
5. Mira 13 7 1 5 336:349 22
6. Gora`de 13 7 0 6 382:355 21
7. Ilid`a 12 7 0 5 350:331 21
8. @ivinice 13 2 0 11 276:358 6
9. @eljezni~ar 13 2 0 11 326:310 6
10. Zrinjski 13 0 0 12 286:440 0
Premijer liga za rukometa{ice
Rezultati 14. kola BH Te-
lecom Premijer lige BiH
u sjede}oj odbojci: Tigar
'119 - Sinovi Bosne 0:3,
Zavidovi}i - 15. maj 3:0,
Zenica '92 - Drina 1:3,
Fantomi - Maglaj Index
3:0, Spid - Op}ina Ilid`a
3:0.
Parovi 15. kola (17. /18.
april): Spid - Tigar '119,
Op}ina Ilid`a - Fantomi,
Maglaj Index - Zenica '92,
Drina - Zavidovi}i, 15.
maj - Sinovi Bosne.
1. Fantomi 14 14 0 42:3 42
2. Spid 14 13 1 39:5 39
3. Sinovi Bosne 14 10 4 32:12 30
4. Zavidovi}i 14 6 8 25:28 18
5. Maglaj Index 14 7 7 22:29 18
6. Zenica '92 14 6 8 22:30 17
7. Drina 14 5 9 20:33 15
8. Op}ina Ilid`a 14 5 9 18:34 13
9. Tigar '119 14 4 10 18:35 13
10. 15. maj 14 0 14 13:42 5
BH Telecom PLBiH u sjede}oj odbojci
sport
Dnevni avaz, utorak,
13. april/travanj 2010. 61
Upravni odbor Ko{arka-
{kog saveza BiH objavio je
prije devet dana da kre}e u
potragu za novim selektor-
om seniorske reprezentacije.
Predsjednik KSBiH Ni-
had Imamovi} tada je naja-
vio da su u igri za nasljedni-
ka Mensura Bajramovi}a, sa
kojim je sporazumno raski-
nut ugovor, ~etiri imena.
U me|uvremenu, krug
kandidata napustio je Sveti-
slav Pe{i} uz obrazlo`enje
da mu je „prioritet klupski
anga`man“. Imamovi} je
ju~er potvrdio da su preo-
stala trojica uglednih stru-
~njaka i dalje u kombinaciji
za klupu BiH. To su Bo`idar
Maljkovi}, Jasmin Repe{a i
Emir Mutap~i}.
- Planirano je da u nare-
dnim danima obavimo ra-
zgovore i da potom po~nemo
proceduru imenovanja sele-
ktora, a taj posao mo`da pr-
ivedemo kraju ve} do kraja
aprila - rekao je Imamovi}.
Repe{a, nekada uspje{ni
trener Cibone i reprezenta-
cije Hrvatske, ina~e ro|eni
^apljinac, trenutno je anga-
`iran kao trener italijanskog
Benetona i pitanje je da li ta
~injenica mo`e omesti nje-
gov eventualni dolazak na
kormilo na{eg tima.
Maljkovi}, koji u svojoj
karijeri ima ~etiri osvojene
titule Eurolige, te Muta-
p~i}, biv{i prvotimac Bo-
sne i reprezentativac, a po-
slije trener u reprezentaci-
ji BiH i njema~koj Albi
(tri titule prvaka Nje-
ma~ke), trenutno su bez
anga`mana. E. J.
Ko{arka{i ^ikago bulsa
savladali su Toronto reptor-
se (104:88) i preuzeli od njih
osmu, posljednju poziciju,
koja vodi u plej-of Isto~ne
konferencije NBA lige.
Bek „Bikova“ Derik Ro-
uz (Derrick Rose) ubacio je
26 poena. Centar Joakim
Noa (Noah), bez kojeg su
Bulsi nanizali deset poraza
zaredom, a po njegovom
oporavku od povrede dobili
osam od 12 me~eva, dodao
je 18 poena, 19 skokova i se-
dam asistencija.
Pitanje je, ipak, ho}e li
pobjeda vi{ka u odnosu na
Toronto (omjer 38-42) biti
dovoljna Bulsima (39-41)
da zadr`e osmu poziciju,
jer u posljednja dva me~a
imaju te`i raspored, a u
slu~aju da budu imali isti
omjer, prednost }e imati
„Reptili“.
„Bikovi“ se sastaju sa
ekipama koje se, tako|er,
bore za {to bolju poziciju
uo~i plej-ofa (Boston, [ar-
lot), dok Torontu predstoje
dueli sa Njujorkom i Detro-
itom, koji su me|u najgor-
im timovima Istoka.
Rezultati: Klivlend - Or-
lando 92:98, Toronto - ^ik-
ago 88:104, Nju Orleans - Mi-
nesota 114:86, Golden stejt -
Oklahoma 120:117, LA le-
jkers - Portland 88:91, Njujo-
rk - Majami 98:111, Feniks -
Hjuston 116:106. (E. J.)
^ikago slavio protiv Toronta
’Bikovi’ grabe ka plej-ofu
U {panskom gradu Vale-
nsiji proteklog vikenda igr-
an je zavr{ni turnir ~etiri na-
jbolje ekipe Eurolige za
ko{arka{ice. Moskovski Spa-
rtak savladao je u finalu do-
ma}ina Ros Kaseres sa 87:80
i po ~etvrti put uzastopno
osvojio titulu prvaka Evrope.
Ruski Ekaterinburg je u
utakmici za tre}e mjesto uvje-
rljivo porazio poljsku Vislu sa
84:50. MVP zavr{nog turnira
bila je Dijana Taurasi iz Spa-
rtaka, koja je u finalu postigla
29 poena. (V. B.)
Fajnal-for Eurolige za ko{arka{ice
Spartaku ~etvrti uzastopni naslov
Repe{a: Jedini anga`iran u klubu
Rouz i Hajnrih (^ikago)
blokiraju Vimsa (Toronto)
Sa 17 poena i ~etiri sko-
ka, kapiten ko{arka{ke repr-
ezentacije Bosne i Hercego-
vine Kenan Bajramovi} bio
je najbolji igra~ Litvos rita-
sa i u drugom ~etvrtfinal-
nom susretu plej-ofa za pr-
vaka Litvanije protiv Perla-
sa, koji je njegov tim dobio
sa 89:61 i plasirao se u polu-
finale.
U 25. kolu italijanske li-
ge vode}a Sijena savladala je
Kremonu (83:70), a Henri
Domerkant (Henry Dome-
rcant) dao je ~etiri poena.
Beneton Jasmina Huki}a (7
minuta, 2 skoka) uvjerljivo
je izgubio kod Kazerte
(66:90).
Poraz je do`ivio i Fener-
bah~e Ulker Emira Pre-
ld`i}a (12 p i 2 sk) i Dami-
ra Mr{i}a (3 p), od kojeg je u
derbiju 27. kola turske lige
bolji bio Be{ikta{ (68:83).
Daru{afaka odli~nog Harisa
Mujezinovi}a (21 p, 7 sk i 2
as), koja je, prakti~no, ve}
ispala, o~ekivano je po-
ra`ena od Efes Pilsena
(71:97).
Samara Ernesta Breme-
ra (19 p, 8 as) izgubila je u 1.
kolu ruske Lige za opstanak
od Jeniseja (77:80). U 6. ko-
lu hrvatske Lige za prvaka
Cedevita Ivana Opa~ka (10
p) i Bari{e Krasi}a (11 p) sa-
vladala je Zabok (91:75), a
Zagreb Ante Ma{i}a (bez
u~inka) Svjetlost Brod
(114:89). (V. B.)
Bh. ko{arka{i u Evropi
Bajramovi} odveo
Ritas u polufinale
Bajramovi}: 17 poena Perlasu
Sloboda - ^apljina Lasta 79:67

Velika dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca: 550. Su-
dije: Bojan Jovani}, Milan Adamovi} i Mladen Ignjato-
vi} (Banja Luka). Rezultat: Sloboda - ^apljina Lasta
79:67 (21:18, 18:17, 18:14, 22:18).
SLOBODA: Halilovi} 2, Adamovi} 19, Hrn~i}, Halilbe-
govi}, Jevti}, Per{i} 20, Suljagi} 4, Tanasilovi} 6, Hod`i} 1,
Buli} 3, Gak 5, Albijani} 19. Trener: Senad Muminovi}.
^APLJINA LASTA: Radovanovi} 16, Zdravkovi} 10,
Opan~ar, Leri} 6, Brki} 2, Gali} 6, Jagodi} 14, Bakovi}
13, B. Jel~i}, Prce, M. Jel~i}, Previ{i}. Trener: Ante Na-
zor. E. M.
Parovi 6. kola Lige 6 za
prvaka BiH za ko{ar-
ka{e: Danas: Bosna
ASA BH Telecom -
^apljina Lasta (18 sati),
Zrinjski HTM - Igokea
(18). Sutra: Sloboda -
[iroki TT kabeli (19.30).
1. [iroki 5 5 0 443:358 10
2. Igokea 5 3 2 400:374 8
3. Sloboda 5 3 2 412:404 8
4. Bosna 5 3 2 372:387 8
5. ^apljina 5 1 4 335:339 6
6. Zrinjski 5 0 5 385:425 5
Liga 6 za ko{arka{e
Jedinstvena VTB liga,
kako se zove regionalno
ko{arka{ko takmi~enje
ruskih, ukrajinskih, litva-
nskih, latvijskih i esto-
nskih klubova, od idu}e
}e sezone, umjesto dosa-
da{njih osam, brojati dva-
naest klubova. Sigurno je
da }e u njoj u~estvovati i
poljski prvak Prokom iz
Gdinje. Mjesta }e, uz @al-
giris, biti i za drugog litva-
nskog predstavnika, Li-
tvos ritas na{eg Kenana
Bajramovi}a, koji igra i re-
gionalnu Balti~ku ligu.
Ritas i u VTB ligi
KO[ARKA Trojica kandidata za klupu BiH
Razgovori sa Mutap~i}em,
Repe{om i Maljkovi}em
Selektora }emo imenovati mo`da ve} do kraja aprila, rekao je Imamovi}
SATELITSKI TV PROGRAM
UTORAK 13. 4. 2010.
BHT1
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Frenderi u~e slova, animirana
serija
09.15 Mini school
09.20 Mali kuhari, animirana serija,
10/39
09.30 Nema problema
09.50 Dje~iji festival
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
68/313
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
104/130, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Putevi zdravlja, magazin, r.
12.45 Moda je ..., magazin, r.
13.15 Dimenzija vi{e, program
iz kulture, r.
14.10 BHT vijesti
14.15 Den Haag: Su|enje Radovanu
Karad`i}u, prijenos
16.15 BH info
16.45 Avenija Ocean, igrana serija,
105/130
17.30 Moja mala kuhinja
17.35 Muzi~ki program
17.45 U me|uvremenu, bh. magazin
18.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna
serija, 4/40
18.45 Business News
18.50 Moko, dijete svijeta, animirana
serija
18.55 Moj prvi izbor, reporta`a
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Ubistvo Lava Trockog, strana
dokumentarna serija
20.00 Crta, politi~ki magazin
20.55 Nogomet: Engleska Premijer
liga: ^elzi - Bolton Vanderers,
prijenos
23.00 BHT vijesti
23.10 Business News
23.15 Hotel Babilon,
igrana serija, 7/8
00.10 U me|uvremenu,
bh. magazin, r.
00.35 Crta, politi~ki magazin, r.
01.30 Pregled programa za srijedu
FEDERALNA TV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Slatka tajna, igrana serija, 61.
epizoda, r.
10.00 Bo u pokretu: Bo i [kripko
Cvili}, crtani film
10.30 Pozitivna geografija: Skucani
Vakuf, zabavni program
11.00 Ekovizija, dokumentarni
program
11.30 Magazin Lige prvaka
u nogometu, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Dolina sunca, igrana serija,
146. epizoda, r.
13.05 Buddy Faro, igrana serija, 9.
epizoda
13.50 60 minuta, politi~ki magazin, r.
15.15 Vijesti
15.20 Slatka tajna, igrana serija, 62.
epizoda
16.10 Viza za budu}nost, igrana
serija, 9. epizoda
16.45 Milan i Enis, ske~evi
16.50 Tomica i prijatelji, crtani film
17.00 Federacija danas, informativni
program
17.25 Dolina sunca, igrana serija,
147. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Na{a mala klinika, igrana
serija, 92. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
19.20 Tomica i prijatelji, crtani film
19.24 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.30 De~ko koji obe}ava, jugoslo-
venski igrani film /RP/
21.30 Dnevnik, najava
22.09 Loto, dobitna kombinacija br-
ojeva i dva jokera
22.15 Dnevnik 3
Finansijske novosti
22.45 Proces, informativni program
23.00 Sveto mjesto, jugoslovenski
igrani film /Z/
00.35 Japanski dokumentarni film:
Pri~a o rije~ici, dokumentarni
film
01.20 Hayd u park, program za mlade
01.50 Pregled programa za srijedu
OBN
07.30 Jutarnji program,
kola`ni program
08.45 Gusarska akademija, 02/13,
crtani film
09.00 Udri mu{ki, zabavni
program
10.00 OBN Star model
by Dejana Rosulja{,
reality show /live/
10.25 Skrivena kamera-
PopCorn, 84/150,
zabavna emisija ,r.
10.40 A la Carte,
kulinarski show, r.
11.20 Stol za 4,
kulinarski show,r.
11.55 OBN Info
12.10 Top Shop
12.30 OBN Top 10,
glazbena emisija
13.30 Ke~eri, sportski
program,r.
14.30 Zakon bra}e II,
06/22 (28/81),
kriminalisti~ka serija (16),r.
15.30 Top Shop
15.55 Exkluziv, zabavna
emisija, r.
16.25 Kralj Queensa VIII, 15/23
(187/207),
humoristi~na serija
16.55 OBN Info
17.00 Skrivena kamera-
PopCorn, 85/150,
zabavna emisija,r.
17.30 A la Carte,
kulinarski show
18.20 Stol za 4,
kulinarski show
18.55 OBN Info
19.15 Exkluziv,
zabavna emisija
20.00 Vox populi
20.10 Trinaesti
ratnik (12), film
22.00 Luther (12),
film, r.
23.50 OBN Star model
by Dejana Rosulja{,
reality show /live/
HAYAT TV
06.45 Dobro jutro BiH,
jutarnji program
08.20 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Bajkeri s Marsa,
crtani film
09.30 Pocoyo 2, crtani film
09.35 Aladin, crtani film
10.00 Winx, crtani film
10.40 Ple{i, ple{i, igrana
serija, 82. epizoda
11.30 Jingl televoting.
Zaple{imo!
11.35 Muzi~ki program
11.45 Vijesti
11.59 Biometeorolo{ka
prognoza
12.06 Victoria, igrana serija
13.00 Najbolje godine,
igrana serija
14.00 Horizonti
14.35 Muzi~ki program
14.55 Jingl televoting.
Zaple{imo!
15.00 Hayat production
show, zabavno-muzi~ki
program
16.24 Sport centar
16.25 Nijemi svjedok,
igrana serija
17.30 Zauvijek susjedi,
igrana serija
18.08 Jingl televoting.
Zaple{imo!
18.13 Biometeorolo{ka
prognoza
18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti,
audicija
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.40 Horizonti
19.55 Jingl televoting.
Zaple{imo!
20.00 Najbolje godine,
igrana serija, 46. epizoda
21.00 Zaple{imo!,
zabavni program
22.30 Ne umri sam, igrani film
00.00 Nijemi svjedok, igrana serija
00.50 Sport centar
00.55 Zauvijek susjedi, igrana serija,
124. epizoda
PINK BH
08.00 Ljubav je
vje~na
09.00 BH net - jutarnji
program
10.00 Farma - u`ivo
11.00 Magi~na
privla~nost
11.55 Vremenska
prognoza
12.00 Info top
12.10 Grand hitovi
13.30 Sarajevo
on line
13.40 Made in
Banja Luka
13.50 Sportissimo
14.00 Info top
14.10 Farma - u`ivo
15.10 Anali, serija
15.50 Info top
16.00 Ljubav je
vje~na
17.00 Farma - u`ivo
17.45 Gusto, tv
kulinarstvo
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.20 Kuku Vasa,
serija
18.55 Gusto, tv
kulinarstvo
19.00 Magi~na
privla~nost
20.00 Farma - vtr
21.00 Mahala{i,
serija
21.30 Grand parada
23.00 Farma -
u`ivo
01.00 Mjesta u srcu,
film (Places in
the Heart) 1984
17.45 U ME\UVREMENU 19.05 UPITNIK 18.20 STOL ZA 4 20.00 NAJBOLJE GODINE 16.00 LJUBAV JE VJE^NA
Engleska
Premijer
liga: ^elzi
- Bolton
NOGOMET, BHT1
20.55
Ubojice
usamljenih srca
Marta Bek i Rejmond Ferna-
ndez bili su ozlogla{ene „Ubice
usamljenih srca“ ~etrdesetih
godina pro{log stolje}a. Plan je
bio jednostavan - nesretne ra-
tne udovice javile bi se na oglas
u kojem se Rej predstavio kao
zgodni ljubavnik...
Uloge: D`on Travolta,
D`ejms Gendolfini, D`ared
Leto, Salma Hajek
Reditelj: Tod Robinson
FILM, Nova TV
22.00
Ne umri
sam
„Ne umri sam“ je film koji
govori o dileru drogom Ki-
ngu Davidu koji se vra}a u
svoj rodni grad u potrazi
za iskupljenjem. Ipak, ta-
mo nalazi samo nasilnu
smrt. Posljednje trenutke
svog `ivota King David je
proveo sa Paulom, novi-
narom koji ga je poznavao
samo nekoliko minuta.
Uloge: DMX, Majkl Elaj,
Dru Sidora
Reditelj: Ernest R.
Dikerson
FILM, HAYAT TV
23.30
RTS
12.30 U zdravom
tijelu
12.45 Trendseter, r.
13.30 @ivot je `ivot,
dokumentarni
program
14.00 Tito: crveno-
crno (1943-
1980), dok. pr.
15.00 Vijesti
15.10 Pri|i bli`e,
serija, r.
16.00 Ovo je Srbija
16.35 Datum
16.40 Vjerski
kalendar
Eurosport
12.30 Champions
Club
14.00 U@IVO:
Biciklizam
16.00 Bilijar
17.30 Champions
Club
19.00 Eurogolovi
19.10 Dizanje
tegova
20.15 Eurogolovi
21.00 Boks
23.00 Freeride
Spirit
Eurosport 2
15.00 Ko{arka: Pa-
natinaikos -
Panionios
16.00 Superbike
17.00 Motokros
18.00 Skejtbording
18.30 Trka
automobila
19.30 Vijesti
19.45 Ko{arka
20.00 Ko{arka
21.30 Superbike
23.00 Ko{arka
Sportklub
10.30 U@IVO: ATP
Masters Mo-
nte Carlo
18.30 Real NBA
19.00 MU TV:
Blekburn -
Man~ester
junajted
20.45 U@IVO:
Coppa Italia
1/2 Finale:
Fiorentina -
Inter
22.45 NBA Live
23.00 FullTilt
Poker
National G.
17.00 Opasna
putovanja
18.00 Air Force
One
19.00 Je li to istina?:
Da Vin~ijev
kod
19.30 Zagonetni
dosjei
20.00 Megafabrike:
Audi
21.00 Velik, ve}i,
najve}i:
Brana
22.00 Tabu:
Ekstremna jela
MTV Adria
17.10 The City
17.40 3 from 1
18.00 Brand new
18.30 Mtv express:
Ramirez
19.00 Just see mtv
21.10 Hip hop chart
21.50 3 from 1
22.00 Punk’d
22.20 Randy Ja-
ckson prese-
nts 4: Ameri-
ca’s best da-
nce crew
23.10 Celebrity
deathmatch
RTL
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL
aktuelnosti
19.05 Sve {to je
va`no, serija
19.45 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 CSI: Majami,
serija
21.15 Dr. House,
serija
22.15 Monk, serija
23.10 Zakon i red,
serija
PRO 7
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Simpsonovi
20.45 Simpsonovi
21.15 Dva i po
mu{karca,
serija
21.40 Dva i po
mu{karca,
serija
22.05 Sta`isti,
serija
23.05 TV total
20.00 MEGAFABRIKE 20.45 U@IVO: COPPA ITALIA 21.10 HIP HOP CHART 18.30 TRKAAUTOMOBILA 20.15 SIMPSONOVI 22.15 MONK
TV Alfa
06.55 Alfa promocija
07.00 Alfa mozaik
08.00 Skrivena kamera, r.
09.05 Zlatni portreti, r.
10.00 Alfa mozaik
12.00 Vijesti
12.45 SMS Chat
18.00 Vijesti
18.30 U centru pa`nje - tema dana
19.00 Rije~, slika, pokret
19.30 Liberti
20.05 Arena
21.00 Poznati
21.30 Volimo `ivot
22.00 Vijesti
23.30 SMS Chat
00.00 Vijesti
00.15 Jukebox
TV TK
17.15 U`ivo iz Ebi Rouda, doku-
mentarno-zabavni program
18.00 Bonaventura,
porodi~ni magazin
18.30 Skrivena kamera
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Bajke iz cijelog svijeta
dje~iji program
19.45 Ulica ZOO vrta
dje~iji program
20.05 Zabranjena ljubav, serija
21.00 Aktuelno, inf. program
22.00 Na kraju dana
22.15 Liberty TV
TV Mostar
16.21 Nijemi svjedok, igrana seri-
ja, 27. epizoda
17.30 Sajamska hronika
18.00 Grad, revijalni program
19.00 RTM Vijesti
19.30 Urban music puls, muzi~ka
emisija
20.00 Najbolje godine, igrana seri-
ja, 46. epizoda
22.30 Ne umiri sam, igrani film
TV Gora`de
17.05 SMS chat
19.00 Dnevnik
Muzi~ki program
20.00 Reporta`a
20.30 Balkandisc, muzi~ka
emisija
22.00 Igrana serija
22.30 Folk takt
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
TV Visoko
17.00 City Lights (r.)
17.45 Zabranjena ljubav, r.
18.35 Drugo poluvrijeme, sportski
program r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Aktuelnosti
21.00 Svijet mladih
21.30 Zabranjena ljubav
22.20 TV Liberty - inf. program
22.50 Aktuelnosti, r.
23.00 TV strane
00.00 Odjavni telop
TV KISS
14.30 Kad narastem bit
}u zvijezda, r.
16.00 Film
18.15 Okolo k(r)ole, zbavna omla-
dinska emisija 5.
18.50 FIS SHOP
19.00 DNEVNIK KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
20.00 Extra plus, kontakt emisija
21.00 FIS SHOP
21.10 Film
TV Kakanj
18.30 Svi vole Rejmonda, serija
19.00 Denis Napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.25 Frej`er, serija
21.00 Druga~iji pogled
21.30 Budimo humani
22.00 Zabranjena ljubav, serija
23.00 Vijesti TV Sahar
TV USK
17.15 Gordost, igrana serija (r)
17.50 TV izlo`ba
18.00 TV {kola, obrazovni program
19.00 Dnevnik 1 TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju
20.50 Veterani danas
21.30 Dnevnik 2 TV USK
22.00 Gordost
TV Zenica
18.05 Frej`er, humoristi~ka emisija
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.55 Obavje{tenja
20.00 O tome se govori
21.00 TV Liberty
21.30 Dobro srce
22.00 Zabranjena ljubav, serija
TV Cazin
20.00 TV panorama
20.30 Da se ispri~amo... zabavni
program
21.00 Igrani program
21.45 Sportski mozaik, sportski
program
22.15 Igrani program
23.30 Glas Amerike
HIT TV
18.30 Vremeplov
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Zabranjena ljubav
21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Put oko svijeta
23.00 Glas Amerike
23.30 Triumph
BN
16.00 Novosti
16.20 TV drama: Ku}na terapija
17.15 Svijet na dlanu
18.00 Danas u Srpskoj, informati-
vni program
18.25 Monitoring
19.00 Sport fle{
19.30 BN monitor
20.10 Sponzoru{e, tv serija
21.00 Golt frket
22.15 Loto
TV Bugojno
18.40 Muzika
19.00 Informator
19.30 Aktuelno - inf. program
19.55 Vijesti
20.00 Najbolje godine - serija
21.00 Igrani film
22.30 Ne umiri sam, igrana serija
TV HEMA
18.00 Vijesti
19.00 Narodna muzika - muzi~ki
program
20.00 Na{i razgovori -
intervju sedmice
21.00 Turizam plus - emisija
o turizmu
22.00 Hema magazin -
nformativni program
22.30 Vremenska prognoza,
Najava doga|aja
22.50 Top shop
23.00 Katalina & Sebastijan - seri-
ja - 94. epizoda - repriza
02.00 - 04.00
Program za dijasporu
12.30 U ZDRAVOM TIJELU 19.10 DIZANJE TEGOVA
UTORAK 13. 4. 2010.
RTRS
07.10 Jutarnji program
09.00 Vijesti
09.10 Dolina sunca, tv novela
(146./210)
**.** Mala tv
10.00 Plavi zmaj, crtana serija
(25./52.)
10.25 Henrijeve zanimljive `ivotinje,
program za djecu (10./27)
10.50 Leonardo, crtana serija
(14./26)
11.05 Sve {to treba da znate, obra-
zovni program (2./12)
11.30 Mts magazin
12.00 Vijesti
12.15 U fokusu, informativni
program
13.00 Uspon velikih sila - Nje-
ma~ka, dokumentarna serija
(4./12)
13.50 Herbarijum - br{ljan
14.00 Klinika, serija (35./54)
14.50 Zoopis - }urka
15.00 Vijesti
**.** Mala tv, repriza
15.10 Plavi zmaj, crtana serija
(25./52)
15.35 Henrijeve zanimljive `ivotinje,
program za djecu (10./27)
16.00 Banjalu~ka panorama
16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze
16.30 Srpska danas
17.05 Dolina sunca, tv novela
(147./210)
18.00 U 18, obrazovanje
19.00 Miniskule, animirana serija
(19./78)
19.05 Upitnik, kviz
19.25 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
20.00 Sport
20.10 Nekad bilo
21.05 Mjesto zlo~ina Majami, serija
(14./24)
21.50 Poaro, serija (22./38)
22.45 Info profil
23.02 Sport
23.07 Finansijske novosti
23.10 Sjednica Narodne skup{tine
RS - pregled
23.20 Neko da me ~uva - serija
(2./64)
HRT 1
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.11 Syngenta Agro, mali savjeti za
poljoprivrednike
09.14 Dolina sunca, telenovela*
10.00 Vijesti
10.15 U carstvu Pigmejaca - Kimya-
li iz Nove Gvineje, dokumenta-
rni film (48’)*
11.10 Bretanja Jamesa Martina: Co-
ncarneau, dok. serija (24’)*
11.35 Kulturna ba{tina: Muzej grada
Splita
12.00 Dnevnik
12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
12.30 Moj grijeh, telenovela*
13.20 McLeodove k}eri 6, serija*
14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe
14.32 Skica za portret
14.42 Me|u nama: Tajna gena
15.40 Opa cupa, cupana- emisija
pu~ke i predajne kulture (25’01“)
16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti
16.20 Hrvatska u`ivo
17.40 Najslabija karika, kviz*
18.22 Kod Ane
18.37 Dolina sunca, telenovela*
19.22 Dietpharmova pitalica, emisija
pod pokroviteljstvom
19.30 Dnevnik
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.10 Globalno sijelo
20.45 Dr`ava, selo, grad (4/7)
22.05 Poslovni klub
22.35 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
22.40 Otvoreno
23.40 Vijesti
00.05 Drugi format: Ekskluzivni per-
formans Dalibora Martinisa
01.00 Zvjezdane staze: Enterprise 1,
serija*
01.45 Ru`na Betty 2, serija*
02.30 Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)*
03.15 Nabrijani 2, serija (15)*
04.00 Skica za portret
04.05 Globalno sijelo
04.35 Poslovni klub
05.05 Moj grijeh, telenovela*
HRT 2
06.55 Delta-stanje, crtana serija*
07.20 Vatrogasne pri~e, crtana serija*
07.40 TV vrti}: Kiparstvo
Danica: Danica i kit
Gusarske pri~e: Dosada na
brodu*
Profesor Baltazar: O mi{u i
satovima
08.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija*
08.35 Ulica Somerset 11, serija za
djecu*
09.00 Hannah Montana, serija za
djecu*
09.25 Vip Music Club
10.00 Sutkinja Amy 6, serija
10.45 Boja hrabrosti, ameri~ki film
(89’)*
12.25 Leonard Cohen specijal
12.50 Dokuteka - M.Pei}-V.Lasta:
Ljubav na putu - Skitnje po
Gorskom Kotaru, Lici, Baniji i
Kordunu (1986.) (30’56“)
13.25 Prijatelji 9, humoristi~na serija*
13.45 Moja `ena i djeca 4,
humoristi~na serija*
14.10 Ru`na Betty 2, serija*
14.55 Kod Ane
15.10 Koga briga? Lidrano
15.40 TV vrti}: Kiparstvo
Danica Danica i kit
Gusarske pri~e: Dosada na
brodu*
Profesor Baltazar: O mi{u i
satovima
16.15 Zvjezdane staze: Enterprise 1,
serija*
17.05 Drugi format: Ekskluzivni per-
formans Dalibora Martinisa
18.00 Vijesti na Drugom
18.17 Vrijeme
18.20 @upanijska panorama
18.50 Vip Music Club
19.25 Doktor Who 4, serija za mlade*
20.15 Nepokoreni grad: 72-96, serija
(75’)
21.35 Vijesti na Drugom
21.55 Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)*
22.45 Fawlty Towers 2, humoristi~na
serija*
23.20 Nabrijani 2, serija (15)*
00.05 Leonard Cohen specijal
00.30 Kraj programa
Nova TV
06.10 Na{i najbolji dani,
serija
06.55 Jackie Chan,
crtana serija
07.20 Jagodica Bobica,
crtana serija
07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo,
crtana serija
08.00 Bumba, crtana serija
08.10 Odavde do vje~nosti,
serija
10.10 Magi~na privla~nost,
serija
11.10 IN magazin
12.00 Farma, reality
show
13.00 Najbolje godine,
serija
14.00 Odavde do vje~nosti,
serija
16.00 Magi~na privla~nost,
serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.20 Na{a mala klinika,
serija
18.15 IN magazin
18.50 Upitnik, kviz
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Najbolje godine,
serija
21.00 Farma, reality
show
22.00 Ubojice usamljenih
srca, igrani film (15)*
00.00 Vijesti
00.15 Seinfeld, serija
00.45 Bra~ne vode,
serija
01.15 Za~arani, serija (15)*
02.15 Ezo TV,
tarot show (18)*
03.15 Dani gnjeva,
igrani film (18)*
04.55 Seinfeld, serija
05.20 Bra~ne vode,
serija
05.45 IN magazin
21.05 MJESTO ZLO^INA MAJAMI 18.22 KOD ANE 19.25 DOCTOR WHO
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Zahtijevate previ{e i od sebe i od osobe
koju volite. Mogu}e je da ni sami ne znate {ta, za-
pravo, `elite.
Posao: Dan je veoma povoljan za poslove vezane
za komunikacije. Naro~ito su produktivni odnosi s inostra-
nstvom.
Zdravlje: Pijte dovoljno vode.
Ljubav: Kao da imate problema sa vjerno{}u. Pr-
evi{e isku{enja je svuda oko vas, pa je te{ko odo-
ljeti.
Posao: Dobar dio dana iskoristite za akciju. Kreativni ste, pa
}ete lako uvjeriti i druge u kvalitet svojih ideja.
Zdravlje: Vi{e se kre}ite.
Ljubav: Ljubavna energija potpuno je okrenuta u
va{u korist. Imate sre}e, pa }ete rije{iti i eventua-
lne probleme.
Posao: Ne poku{avajte stvari rije{iti na brzinu.
Prepreke su takve naravi da zahtijevaju strpljivost i raciona-
lnost.
Zdravlje: Napetost popu{ta.
Ljubav: Interesira vas jedna nova osoba. Potpuno
je druga~ija od svih koje znate, {to vam je veoma
uzbudljivo.
Posao: Dosada{nja zbivanja potpuno su vas u~vr-
stila u odluci da postanete samostalni, potpuno svoji u poslu.
Zdravlje: Jedite vi{e povr}a i vo}a.
Ljubav: U`ivate u usamljivanju, posve}eni ste sa-
mo sebi. Pazite da ne pretjerate, da ne u|ete u za-
tvoreni krug.
Posao: [to manje pitanja postavite, jasniji }e vam
biti odgovori. Odstranite lo{e misli i posvetiti se radu.
Zdravlje: Tegobe izgledaju ve}e nego {to jesu.
Ljubav: Kada se ve} pomirite sa neuspjehom u
osvajanju osobe koja vam se dopada - sama }e
vam se javiti.
Posao: Nemojte biti brzopleti. Radije propustite
priliku koja vam se nudi, nego da po~inite kardinalnu gre{ku.
Zdravlje: Posvetite vi{e vremena i izgledu.
Ljubav: Iskoristite partnerovo povjerenje i za
ra{~i{}avanje nekih situacija. Nema potrebe bilo
{ta pre{u}ivati.
Posao: O~ekuje vas kulminacija krize, ali nema
razloga za preveliku zabrinutost. Uskoro slijedi preokret.
Zdravlje: Zadr`ite psihi~ku ravnote`u.
Ljubav: Osje}ate se po`eljno, zavodljivo. To vam
omogu}ava da se smireno posvetite ljubavi i par-
tneru.
Posao: Mogu}e su neo~ekivane prepreke, pogo-
tovo ako poslujete s inostranstvom. Savjet: budite uporniji.
Zdravlje: Raspolo`eni ste i komunikativni.
Ljubav: Emotivni `ivot ispunjavate tajnama, nerea-
lnim strahom i sumnjama. Budi se i va{ istra`i-
va~ki duh.
Posao: Nepredvi|ene okolnosti mogu znatno
utjecati na va{ poslovni status. Imate priliku za po-
zitivne preokrete.
Zdravlje: Motivirani ste za zdrav `ivotni stil.
Ljubav: Ozbiljno razmislite o svojim gre{kama.
Promijenite neke bitne stvari, ako `elite pridobiti
partnera.
Posao: Jedna osoba osobito je neprijateljski ra-
spolo`ena prema vama. Ne dopustite da vas isprovocira.
Zdravlje: Vi{e spavajte.
Ljubav: Postoji realna mogu}nost da va{a nova
veza bude kratkog daha, a da razlog za to nikada
ne saznate.
Posao: Rezultati su vi{e nego odli~ni. Osje}ate se
sve bolje, opu{teniji ste, puni novih ideja i planova.
Zdravlje: Prolazna glavobolja.
Ljubav: Ovo je dan promjene i/li napretka. Bez
obzira na krajnji ishod, iz ~itave zbrke iza}i }ete
zreliji i mudriji.
Posao: Poslovna dostignu}a i povoljnosti, mo`e
vam jedino ugro`avati potreba za ljen~arenjem ili kampanjski
rad.
Zdravlje: Bez ozbiljnijih pote{ko}a.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
SERIJA
23.15
BHT 1
Kada se dvije `ene pr-
eminulog italijanskog
umjetnika Kristijana
po~nu prepirati oko
detalja njegove
opro{tajne ceremoni-
je, D`ejms se na|e u
unakrsnoj vatri.
Me|utim, problemi }e
po~eti tek kada
D`ejms ustanovi da je
tijelo poznatog Italija-
na nestalo...
SERIJA
Adela je o~ajna i po-
ku{ava izbje}i susret sa
Ivanom i Renatom, ali joj
ona govori da je pravo vri-
jeme da prizna Ivanu ko-
me je jo{ grijala krevet.
Ru`a je u {oku, Nikola pa-
kuje stvari. Gordan izne-
nadi Evu putovanjem u
Pariz. Ines dolazi po Andr-
iju, jer ima nalog za pretres
njegovog stana.
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz
^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna
hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski
kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},
Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,
281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel:
049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja
Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
17.05
RTRS
Hotel Babilon
Dolina sunca
Mjesta u srcu
Ovo je emotivna, sna`na pri~a o Edni
Spadling i njenoj neprekidnoj borbi
protiv strahota koje su je zadesile. U
Americi se, u vrijeme ekonomske kri-
ze iz 1930-tih godina, te{ko `ivjelo.
Pre`ivljavanje se pretvaralo u pravu
borbu, a nada je bila sakrivena dubo-
ko u srcima ljudi. Te i takve 1930-te
godine u mjestu Vaksaha~i u Teksa-
su, u vrijeme potpunog ekonomskog
sunovrata zemlje, sudbine nekoliko
nezaboravnih likova se prepli}u.
Uloge: Seli Fild, Lindsej Kruz,
Ed Heris
Reditelj: Robert Benton
18.15 IN MAGAZIN
01.00
FILM, PINK BH
20.10
FILM, OBN
Trinaesti
ratnik
Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan,
arapski dvoranin, zaljubi se u
`enu visokog dvorskog ~asnika i
zbog toga ga po{alju u diploma-
tsku slu`bu daleko na sjeveroza-
pad - u Europu. Na putu susre}e
skupinu Vikinga koji u svrati{tu
saznaju vijest da njihovo selo Va-
ldon napada kanibalska skupina
iz totema medvjeda.
Uloge: Antonio Banderas, Vladi-
mir Kuli~, Denis Storoj
Reditelj: D`on Mektirnan
LJUDI I DOGA\AJI
Sukobi zbog sporazuma
Samit o klimi
BON - Delegati 175 dr`ava do-
govorili su se da ove godine
odr`e dva dodatna sastanka
pod okriljem UN-a o klima-
tskim promjenama, na kraju
samita u Njema~koj koji je bio
obilje`en sukobima u vezi sa
Sporazumom iz Kopenhagena.
Ovaj dokument predvi|a ogra-
ni~avanje rasta globalne te-
mperature za manje od dva ste-
pena Celzijeva u odnosu na pr-
edindustrijsko doba, ali ne pre-
cizira kako to posti}i.
BEOGRAD - Predsjednik Libe-
ralno-demokratske partije Srbi-
je (LDP) ^edomir Jovanovi}
izabran je za evroatlantsku li-
~nost 2009. godine, saop}eno je
ju~er iz Me|unarodnog instituta
za sigurnost i Odjeljenja za ja-
vnu diplomatiju NATO-a.
- Jovanovi} je na najdirektniji i
najkonkretniji na~in doprinio pr-
omociji evroatlantskih vrijedno-
sti u Srbiji i vrlo je jasno iznosio
svoje stavove o va`nosti ulaska
Srbije u NATO, ne kalkuli{u}i
pri tome s emocijama gra|ana Sr-
bije - navodi se u saop}enju o do-
dijeljenom priznanju.
Dodaje se da je Jovanovi} izabr-
an izme|u osam kandidata, ana-
lizom stavova kandidata, nastu-
pa u Skup{tini Srbije i javnih
nastupa.
KAIRO - Egipatski arheolozi su
na jednom starom groblju prona{li
mumiju iz gr~ko-rimske epohe u
sarkofagu ukra{enom gipsanim
maskama, saop}ilo je ju~er Vrho-
vno vije}e za antikvitete.
Sarkofag od gipsa, dug jedan me-
tar, ukra{en je prikazom `ene u ri-
mskoj odje}i, a u njegovoj unu-
tra{njosti nalazi se mumija `ene ili
djevoj~ice koja je umrla u gr~ko-
rimskoj epohi prije 2.300 godina.
Arheolozi su tako|er prona{li
zlatnu plo~u na kojoj su prikaza-
na ~etiri sina boga Horusa, bo`a-
nstva starih Egip}ana sa sokolo-
vom glavom, kao i posu|e od gli-
ne i stakla, na terenu oaze Bahari-
je, 300 kilometara jugozapadno
od Kaira.
Egnju: Inspiracija za film
Smrt ~lana
specijalne jedinice
FILADELFIJA - D`on D`ek Eg-
nju (John Jack Agnew), jedan od
~lanova jedinice ameri~ke vojske
koja je djelovala iza neprijate-
ljskih redova u Drugom svje-
tskom ratu i koja je bila inspiraci-
ja za film „Dvanaest `igosanih“,
umro je u 88. godini. On je ujedno
bio jedan od posljednjih `ivih
~lanova jedinice.
Iskosa
Broker u 99. godini
[ANGAJ - Dok drugi penzioneri
{etaju parkom ili igraju {ah, jedan
99-godi{nji Kinez vrijeme provo-
di na berzi, pi{e „China Daily“.
Lu Fumin, ma{inovo|a u penziji,
svakog radnog dana odlazi u berzu
u ^ang{i gdje trguje dionicama.
Svoju novu strast otkrio je sasvim
slu~ajno, a tokom pro{le godine
zaradio je vi{e od 3.000 dolara.
Jovanovi}: Evroatlantska li~nost 2009. godine
Priznanje ^edomiru Jovanovi}u
LOS AN\ELES - Biv{a muza
Hjua Hefnera (Hugh) i „Play-
boyeva“ ze~ica Holi Medison
(Holly Madison) razveselila je
fanove i najavila da se opet pla-
nira skinuti za duplericu omi-
ljenog mu{kog ~asopisa.
Starleta, kojoj je jedan od po-
sljednjih projekata vezanih
uz „Playboy“ bilo snimanje
{oua realnosti „Girl Next Do-
or“, posljednji put se na na-
slovnici najpoznatijeg mu-
{kog magazina pojavila 2009.
godine.
Nedavno je otkrila kako nije za-
dovoljna novim „Playboyevim“
ze~icama i Hefnerovim muza-
ma. Rekla je da je tri djevojke,
blizanke Klarisa (Klarissa) i
Kristina [enon (Shannon) te
Kristal Heris (Crystal Harris),
„ljute jer je ogor~ena njihovim
pona{anjem“.
Baharija: Sa iskopavanja sarkofaga (Foto: AFP)
Mumija iz gr~ko-rimske epohe
TOP VIJESTI
Odluka Holi Medison raduje fanove
OPET NA NASLOVNICI PLAYBOYA
Nekada{nja Hefnerova muza ogor~ena na nove ze~ice
Medison: Posljednji put na naslovnici „Playboya“ bila 2009. godine