Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 17. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5248 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

4#5+/&'.+ $+6 '7-12#0 7$.+<+0+#.+,'+<'6$')18+ #
Beskrajna tuga u porodici, me|u prijateljima, saborcima Rije~i utjehe za suprugu Suadu i sinove Adnana i Admira D`enaza u ponedjeljak uz najvi{e vojne po~asti na {ehidskom mezarju Kova~i
11, 20. i 21. strana

ODLAZAK KOMANDANTA

Umro jo{ jedan general Armije RBiH

Reakcije: Nakon odluke Apelacionog vije}a

UKIDANJE PRESUDE MARKU RADI]U JE ZASTRA[UJU]E!
4. str.

General Rasim Deli} ~ekao je odluku o `albi na prvostepenu presudu Ha{kog tribunala

rce jo{ jednog bosanskog generala, drugog na~elnika General{taba Armije RBiH, prestalo je kucati. Ratni komandant Rasim

S

Deli} umro je ju~er u 6.30 sati u Sarajevu. Rijeke ljudi, Deli}evih prijatelja, saboraca, rodbine, slijevale su se ju~er ispred zgrade na

Trgu heroja, gdje se nalazi stan u kojem je umro general. Do{li su stisnuti ruku i pru`iti utjehu porodici, supruzi Suadi, sinovima Adnanu i Admiru... 2. i 3. str.

Sud BiH: Presuda za ubistvo Mauzera

Podvale: Hatid`a Mehmedovi} ogor~ena

\OR\E @DRALE OSU\EN NA 20 GODINA ZATVORA
17. str.

NEKA TOKA^A DO\E U POTO^ARE I KA@E KOJI SU @IVI ME\U MRTVIMA
PREMIJER LIGA

NOVINA U NOVINI

RUKOMETNI TRANSFERI

Danas prilog Sedmica

@eljo i Borac za titulu

Grahovac ovog ljeta ide u Monpelje
69. str.

65. i 66. str.

5. str.

Vasvija Vidovi}, braniteljica generala Deli}a

Dostojanstveno je podnosio nepravdu koja mu je nanesena
Znala sam da je general naru{enog zdravlja, ali nisam vjerovala da }e smrt biti br`a od pravde
Vrijeme do kona~ne odluke @albenog vije}a Ha{kog tribunala general Rasim Deli} ~ekao je na slobodi. Uglavnom, boravio je u Visokom i Sarajevu, u krugu svoje porodice. Me|u rijetkima kod kojih je znao navratiti bila je i Vasvija Vidovi}, {efica tima njegove odbrane u Hagu. Vijest o Deli}evoj smrti saop}io joj je njegov sin Adnan.

2

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

aktuelno

ODLAZAK KOMANDANTA Umro jo{ jedan general Armije RBiH

Rasim Deli} bit }e ukopan u blizini Alije Izetbegovi}a
Beskrajna tuga u porodici, me|u prijateljima, saborcima D`enaza u ponedjeljak uz najvi{e vojne po~asti na {ehidskom mezarju Kova~i
Srce jo{ jednog bosanskog generala, drugog na~elnika General{taba Armije RBiH, prestalo je kucati. Ratni komandant Rasim Deli} umro je ju~er u 6.30 sati u Sarajevu.

Uloga Del Ponte
- U {oku sam! Prekju~er smo razgovarali telefonom, a dva dana prije toga general je navratio u moj ured u Sarajevu. Kazao mi je da je, jednostavno, svratio da me vidi. Znala sam da je general naru{enog zdravlja, ali nisam vjero-

Infarkt srca
Vidovi}: Smrt br`a od pravde

Zavr{io knjigu o odlasku u Hag
Smrt je generala Deli}a sprije~ila da u {tampu da knjigu u kojoj je progovorio o svom ha{kom iskustvu i svemu {to ga je pratilo na tom putu. Prema na{im saznanjima, Deli}eva knjiga puna je informacija i dokaza o doga|ajima i ljudima koji su kumovali njegovom vala da }e smrt biti br`a od pravde koju je tako strpljivo ~ekao. Zaista, niko dostojanstvenije nije podnosio nanesenu nepravdu kao {to je to ~inio general Deli}. Bez obzira na to {to ga je Tu`ila{tvo optu`ilo, general je bio gospodin koji je po{tovao i sudije i tu`ioce i oni su toga bili svjesni - kazala nam je izuzetno potresena Vasvija Vidovi}. odlasku u Hag. Iako su se mnogi na vijest o njegovoj smrti ponadali da }e Deli}eva istina biti pokopana s danom njegove d`enaze, o~igledno se to, ipak, ne}e dogoditi. Knjiga na kojoj je s takvim `arom radio ugledat }e svjetlo dana. General je to zaslu`io, pa makar i posthumno. vesti i Nasera Ori}a. To je i u~inila. Srbija je tako dobro „unov~ila“ Milo{evi}a.

Rijeke ljudi, Deli}evih prijatelja, saboraca, rodbine, slijevale su se ju~er ispred zgrade na Trgu heroja, gdje se nalazi stan u kojem je umro general. Do{li su stisnuti ruku i pru`iti utjehu porodici, supruzi Suadi, sinovima Adnanu i Admiru... Tuga, bol i suze govorile su vi{e od rije~i kojih ju~er, jednostavno, nije bilo dovoljno da bi se mogao opisati gubitak ratnog vo|e odbrane Bosne i Hercegovine. Istovremeno, u Domu Oru`anih snaga (OS) BiH u Sarajevu Udru`enje za za{titu tekovina borbe za BiH, ~iji je ~lan bio i komandant Deli}, sazvalo je sastanak pr-

Organizacioni odbor: Komemoracija u ponedjeljak u Domu OSBiH

(Foto: J. Brutus)

i ukopa koji }e biti obavljen u ponedjeljak na {ehidskom mezarju Kova~i u Sarajevu, u blizini mezara prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH, rahmetli Alije Izetbegovi}a.

Iz biografije
Rasim Deli} ro|en je 4. februara 1949. godine u ^eli}u. Vojnu akademiju po~eo je 1967., a zavr{io 1971. Biv{u JNA napustio je 13. aprila 1992. u ~inu potpukovnika. Od 8. juna 1993. do kraja rata bio je komandant Armije RBiH. Poslije agresije na BiH Deli} je bio komandant Zajedni~ke komande Vojske FBiH. U penziju je oti{ao u septembru 2000.

Po~asne stra`e
Predsjednik Udru`enja, penzionisani general Mustafa Polutak za „Dnevni avaz“ je potvrdio da je general Deli} umro od infarkta srca i da je u posljednje vrijeme imao zdravstvenih problema, prvenstveno zbog {e}erne bolesti. - Dogovoreno je da u ponedjeljak u 11 sati u Domu OSBiH bu-

Razni dokumenti
Odvo|enje Rasima Deli}a u Hag bilo je rezultat dugih priprema. Tokom su|enja, u obimnoj dokumentaciji koja je iz BiH slu`benim i neslu`benim kanaliGeneralovi sinovi: Admir i Adnan

^ekao odluku o `albi
General Deli} dobrovoljno se predao Ha{kom tribunalu 28. februara 2005., a 15. septembra 2008. osu|en je na tri godine zatvora. Kazna mu je izre~ena zbog propusta da sprije~i ili kazni okrutno postupanje mud`ahedina nad zarobljenim pripadnicima Vojske RS u Livadama i KaOna se nadala pozitivnim informacijama o ishodu `albe koju je ulo`ila na prvostepenu sudsku odluku. Kazala nam je da je Deli} potpuno smiren ~ekao odluku @albenog vije}a. Prema pouzdanim informacijama, o kojima se godinama {utjelo, optu`ba protiv Deli}a bila je rezultat obe}anja biv{e ha{ke tu`iteljice Karle del Ponte (Carla) datog biv{em premijeru Srbije Zoranu \in|i}u, kao nagrade za isporu~ivanje Slobodana Milo{evi}a Hagu. Na{i izvori bliski Tribunalu tvrde da je Del Ponte obe}ala \in|i}u da }e u Hag domenici, u julu i avgustu 1995. Deli} je prijevremeno pu{ten na slobodu u maju pro{le godine, po{to je odslu`io dvije tre}ine kazne. Odbrana i Tu`ila{tvo `alili su se na odluku Pretresnog vije}a, a odluka o `albi o~ekivala se u naredna dva mjeseca. ma stizala u Hag mogli su se vidjeti razni dokumenti koji su se ticali samog rada generala Deli}a, ali i rada mnogih slu`bi koje su organizaciono pripadale [tabu Vrhovne komande i drugim sigurnosnim organima BiH. Pamet je stala generalu Deli}u kada je u „optu`uju}oj dokumentaciji“ vidio zabilje{ke i izvje{taje koje su pisali njegovi saradnici i razni vojni i civilni bezbjednjaci iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, koji su, tobo`e, ~uvali integritet oslobodila~ke borbe, kao i dr`ave BiH. I to je general Deli} stoi~ki poA. HAD@I] dnio.

Dan ranije u Sarajevu obilje`io ro|endan Armije RBiH
Samo dan prije smrti, 15. aprila, general Deli} obilje`io je Dan Armije RBiH, 18. ro|endan vojske koju je vodio od 8. juna 1993. pa do kraja agresije na BiH. Tog dana, fotoreporter „Dnevnog avaza“ napravio je i posljednje fotografije generala Deli}a u zgradi Federalnog zavoda PIO/MIO, gdje Dan Armije tradicionalno obilje`avaju zaposlenici i penzioneri, pripadnici JOB-a Zavoda PIO/MIO, me|u kojima je mnogo {ehidskih porodica. Kako nam je rekao Zijad Krnji}, direktor Zavoda, general Deli} odr`ao im je tom prilikom kratki govor o zna~aju odbrane Bosne, a pripadnicima bora~kih populacija podijelio primjerke svoje knjige „101 ratna pri~a“. Ni~im, kako ka`e Krnji}, general Deli} nije odavao da je bolestan, ~ak je bio pun planova, nadao se skoroj pravosna`noj osloba|aju}oj presudi u Hagu i namjeravao nastaviti svoj nau~noistra`iva~ki rad. }e se davati po~asne stra`e. U 13 sati kov~eg s tabutom }e krenuti ispred Doma Obalom prema Kova~ima, gdje }e u 14 sati biti klanjana d`enaza na platou do mezarja rahmetli predsjednika Izetbegovi}a - kazao nam je Polutak. D`enaza i ukop bit }e obavljeni uz najvi{e vojne po~asti koje }e odati Drugi pje{adijski (rend`erski) puk OSBiH, koji ba{tini tradiciju Armije RBiH. Kako je saop}eno iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca, predsjednik Odbora za d`enazu je predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}. Tako|er, knjiga `alosti bit }e otvorena istog dana, od devet do 19 sati, u Domu OSBiH.
M. KUKAN

Posljednja fotografija generala Deli}a u Zavodu PIO/MIO FBiH (Foto: F. Fo~o)

Otvorena knjiga `alosti u Bu`imu
Povodom smrti generala Deli}a, u Bu`imu je u Muzej sobi 505. vite{ke brigade, koju je general Deli} u nekoliko navrata posje}ivao, otvorena knjiga `alosti, gdje }e se gra|ani mo}i upisivati i iskazati osje}anja i mi{ljenja o ~ovjeku koji je uspje{no vodio ArmiN. V. Bu`im: Upisivanje u knjigu `alosti ju RBiH do njene pobjede.
Sarajevo: Deli}evi saborci dolaze pru`iti utjehu porodici
(Foto: S. Saletovi})

edstavnika bora~kih organizacija i formiralo Organizacioni odbor za pripremu komemoracije, d`enaze

de odr`ana komemorativna sjednica. Prije toga, u deset sati tabut }e biti postavljen ispred Doma, gdje

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)

NA VIJEST O SMRTI Reakcije najbli`ih Deli}evih saradnika

Ubila ga je nepravda!
Hag je te`ak teret, ka`e Had`ihasanovi} Protiv njega se vodila haranga, isti~e Drekovi} Karaveli}: Njegovo djelo, na`alost, ko{talo ga je `ivota

Partijski paraziti
SDA - Sulejman Tihi} pro{le godine sebi u d`ep stavila vi{e od 13.000 prosje~nih penzija
U godini te{ke ekonomske krize, desetina hiljada otkaza, skoro svakodnevnih protesta boraca i radnika zbog umanjenih primanja, podatak da su stranke u Bosni i Hercegovini lani potro{ile 22,5 miliona maraka bud`etskog novca na vlastite aktivnosti je za svaku osudu. Ko imalo zna matematiku, shvatit }e da su partijski paraziti rezali na sve strane, samo ne tamo gdje je njihov li~ni interes u pitanju. Stranka demokratske akcije - Sulejman Tihi}, naravno, prednja~i u har~enju na{eg novca. Ta partija za godinu je potro{ila vi{e od 13.000 prosje~nih penzija! Na {ta? Pa, sigurno nije na projekte za kapitalne investicije, nova radna mjesta, unapre|ivanje zdravstva ili obrazovanja, ve} na vlastiti luksuz i u`itak! Podaci koje je Centralna izborna komisija (CIK) objavila o potro{nji, u najve}oj mjeri novca poreznih obveznika, pokazali su da, u ogromnom broju slu~ajeva, nesposobnjakovi}i i {i}ard`ije ve} godinama vode politi~ke stranke. Rije~ je o ljudima koji nisu u stanju ni od stranke kojoj su na ~elu napraviti, barem ekonomski, samoodr`ivi projekt. [tavi{e, stranka je njima cilj da od, naprimjer, provincijskog mati~ara do|u do, recimo, vlasnika veleljepnih nekretnina ra{trkanih {irom dr`ave pod naj~e{}e tu|im imenima! Brojke koje je saop}io CIK same po sebi name}u jedno bitno pitanje: Ako je stanje u BiH takvo kakvo jeste - a trebamo samo pogledati posljednje izvje{taje i izjave iz Brisela i Va{ingtona pa da se zabrinemo - postoji li mehanizam da se na{ novac, kao poreznih obveznika, ne upla}uje strankama jer ga nisu ni zaslu`ile? I ima li politi~ke snage koja }e re}i da gra|ani ne trebaju finansirati politi~ke stranke, ve} se one moraju boriti za svoj opstanak i plasman na politi~koj sceni i tako da same sebi osiguraju finansiranje? A ne da nama zavla~e ruku u d`ep! SDA - Sulejman Tihi}, kao ni ostale partije koje su godinama na politi~koj sceni, posljednjih nekoliko godina ni~im nisu zaslu`ile finansiranje iz bud`eta i taj izvor njihovih prihoda jednostavno mora biti ukinut. I to {to prije.

Had`ihasanovi}: Vojni~ke vrline

Drekovi}: Mudrost i po{tenje

Karaveli}: Historijska li~nost

U {oku su ju~er nakon vijesti o smrti komandanta Armije RBiH, generala Rasima Deli}a bili svi njegovi saborci. Tugovali su jo{ i vi{e zbog ~injenice {to je preranom odlasku generala Deli}a ponajvi{e pridonijela nepravda. Jedan od prvih njegovih saradnika, general Enver Had`ihasanovi} \edo, posebno je potresen, jer ga osim prijeratnog, ratnog i poratnog dru`enja, s generalom Deli}em ve`e i ista ha{ka sudbina. Jedan drugoga su ispra}ali i do~ekivali iz Haga.

Ogroman gubitak
^etiri temeljne bora~ke organizacije (Organizacija porodica {ehida i poginulih boraca BiH, Savez RVI BiH, Savez demobilisanih boraca FBiH i Savez dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH) s tugom i boli primile su vijest da je umro njihov ratni i poratni komandant, - U tom poslu zajedno smo radili. General Deli} imao je ogromno znanje i vojni~ke vrline, bio je uvijek spreman da svakome pomogne i poka`e kako stvari treba raditi i da ih dovede do kraja. Rje{avali smo veoma te{ke i slo`ene zada}e u uvjetima rata. Uspjeli smo napraviti sna`nu vojsku koja je osloba|ala dr`avu, ali politika je odradila svoje i mi smo to morali poslu{ati - istakao je Had`ihasanovi}. General Ramiz Drekovi} opisao je ju~er Deli}a kao plemenitog ~ovjeka, mudrog vizionara, nadasve po{tenog. - Njegovom smr}u izgubili armijski general Rasim Deli}. - Njegovoj porodici izra`avamo iskreno sau~e{}e i sigurni smo da }e oni u ovim tu`nim trenucima razmi{ljati i o onome {ta je general Deli} za sve nas zna~io i svakako biti ponosni, kao i mi, na to {to smo ga imali navodi se u saop}enju. smo mnogo. U posljednje vrijeme Deli} je osje}ao breme pro{log rata i svu nepravdu koja je pre{la preko njega. Protiv njega vodila se haranga. Ono {to nije uzela agresija na BiH, uzima nepravda i ovo treba biti opomena svima da podese svoj kurs i stav prema onim najpo{tenijim borcima za BiH - kazao je Drekovi}.

Izgubili mnogo
- Hag je te`ak teret. Te{ko se to nosi, a posebno dok traje, a kod njega je Hag jo{ trajao. Znam kakav sam ja teret podnio i zato znam kako je i njemu bilo i vjerovatno je i to imalo utjecaja na njegovo zdravlje - kazao je za na{ list general Had`ihasanovi}. On potcrtava da je onog dana kada je Deli} imenovan za komandanta, Armija RBiH dobila novi kvalitet vojske koja je bila sposobna da oslobodi dr`avu BiH od agresora.

PORTAL

www.dnevniavaz.ba

Du`no po{tovanje
General Vahid Karaveli} potcrtao je za „Dnevni avaz“ da je Rasim Deli} historijska li~nost. - Iz ugla pravde gledano, njegova djela poprimat }e sve ve}i historijski zna~aj. To djelo, na`alost, ko{talo ga je `ivota, to ga je ubilo, jer je rezultiralo nepravdom. On je vodio ~asnu borbu za odbranu BiH. Ja sam mu veoma zahvalan, mnogo sam od njega nau~io, on je najbolje znao kako se osje}a i zbog nepravde s Ilijom Juri{i}em i Ejupom Gani}em. Rasimu Deli}u svi trebamo odati du`no po{tovanje, jer on je bio veliki ~ovjek - poru~io M. KUKAN je Karaveli}.

Najavljeni protesti boraca su opravdani
Pitanje: Jesu li najavljeni protesti bora~kih organizacija protiv poteza Vlade FBiH opravdani?
A) DA 74% B) NE 22% C) Ne znam 4%

Tu`na je i Krajina
- Vijest o iznenadnoj smrti generala Deli}a stra{no me pogodila. Bili smo saborci, iza nas su te{ke i dostojanstvene godine ratovanja za ovu dr`avu. Krajina je iskreno tu`na, Kraji{nici }e se dostojno oprostiti Hasanagi}: od svog komandanta - izjavio je ju~er za na{ list gene- Godine M. D. dostojanstva ral Armije RBiH Fadil Hasanagi}.

B

C

Akademik Muhamed Filipovi}

Na{i generali nisu na{li za{titu u dr`avi
Izra`avaju}i veliku `alno dali, nisu imali nikakve lost zbog smrti generala Rastvarne podr{ke, priznanja i sima Deli}a, akademik prof. za{tite. dr. Muhamed Filipovi} izjaTo je, na neki na~in, vio je ju~er za „Dnevni znak na{e nemo}i i simbol avaz“ kako je indikativno ~injenice da se stradanje {to svi najva`niji ljudi u Arna{eg naroda produ`ava i miji BiH umiru napre~ac. nakon rata. General Deli} - Mlad je umro Mustafa je `rtva jednog perfidnog Harulahovi} Talijan, gener- Filipovi}: Znak „podzemnog rata“ koji se al Mehmed Alagi}, evo i Ra- na{e nemo}i vodio preko ubacivanja rasim Deli}. Alagi} i Deli}, na`alost, znih agenata u redove takozvanih umrli su nakon {to su bili podvr- muslimanskih dobrovoljaca u gnuti jednom obimnom maltretir- na{u zemlju - kazao je akademik anju, i to ni krivi ni du`ni. Oni u Filipovi}. svojoj dr`avi, za koju su maksimaIzra`avaju}i su}ut porodici, Filipovi} je istakao da je Deli} bio ~ovjek visokih moralnih kvaliteta. Govore}i o prokletstvu Bosne zbog kojeg stradaju i kasnije tiho odlaze njeni najvredniji sinovi, Filipovi} je dodao da je ovo znak da „mi nismo do kraja slobodni, emancipirani i ravnopravni“. - Nad nama se provode posebni kriteriji. Nas se prisiljava, da li oru`anim ili politi~kim akcijama, da se pokorimo, a da nam se to ne}e otvoreno kazati. @eli nas se prisiliti da prestanemo biti Bo{njaci, muslimani i Bosanci - zaklju~io je FiliF. V . povi}.

A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 98.593 posjetioca.

Brojni telegrami sau~e{}a

Generalovo zdravlje svjesno su uni{tili doma}i izdajnici
Njegova smrt je tuga u na{em srcu, ali i ponos, ka`e reis Ceri}
Povodom smrti generala Rasima Deli}a, njegovoj porodici ju~er su upu}eni brojni telegrami sau~e{}a. Telegrame su uputili predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i ~lan Predsjedni{tva @eljko Kom{i}, ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, federalni premijer Mustafa Mujezinovi}, ~lanice Koordinacionog odbora bora~kih organizacija, saveza, udru`enja u FBiH te na~elnik op}ine Biha} Hamdija Lipova~a. Reisu-l-ulema IZBiH Mustafa Ceri} izjavio je da je general Rasim Deli} bio jedan od onih Bo{njaka koji su dar `ivota posvetili slobodi i ~asti svog naroda i svoje domovine. - Zato je njegova smrt tuga u na{em srcu, ali i ponos {to smo imali takvog generala kao ~asnog, hrabrog, pouzdanog i plemenitog ~ovjeka - kazao je reis Ceri}, prenijela je Mina. Vijest o iznenadnoj i preranoj smrti ratnog koma-

4

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

aktuelno

REAKCIJE Nakon odluke Apelacionog vije}a Suda BiH

Ha{ki tribunal izrazio `aljenje
Portparol Ha{kog tribunala Nerma Jela~i} izjavila je za BIRN da Tribunal izra`ava `aljenje {to je Rasim Deli} umro. Deli} nije do~ekao izricanje kona~ne presude, jer je proces protiv njega u `albenoj fazi. ndanta Armije RBiH, generala Rasima Deli}a pogodila je sve njegove saborce i patriote ove zemlje, ka`e se u saop}enju Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH). - Naj`alosnije je {to su generalovo zdravlje svjesno uni{tili doma}i izdajnici, {to se vidjelo iz izvje{taja pojedinih medija ovih dana, kada je SDA - Sulejman Tihi} umjesto na stranu velikog generala Deli}a, stala u za{titu njegovih progonitelja - ka`e se u saop}enju Press centra SBBBiH.

Tahirovi}: Ukidanje presude Marku Radi}u je zastra{uju}e!
Dokazi o zlo~inima u logoru Vojno su nepobitni, ka`e Tarik Tanovi}
Mostarski logora{i, `rtve stra{nih zlo~ina Hrvatskog vije}a obrane (HVO) u Hercegovini ogor~eni su odlukom Apelacionog vije}a Suda BiH koje je poni{tilo presudu biv{em zapovjedniku Prve bjelopoljske bojne HVO-a Marku Maki Radi}u, te pripadnicima HVO-a, odnosno logorskim ~uvarima Draganu [unji}u, Damiru Brekalu i Mirku Vra~evi}u, osu|enima 20. februara pro{le godine na ukupno 80 godina zatvora zbog zlo~-

Zloglasni logor Vojno kod Mostara: U~injeni brojni zlo~ini

Tra`e odgovornost
- Tra`it }emo odgovornost pojedinih sudija Apelacionog vije}a Suda BiH. Na Sudu i Tu`ila{tvu BiH u zadnje vrijeme se de{avaju ~udne stvari. Od imenovanja odre|enih osoba sumnjive pro{losti za tu`ioce, pa do ovakvih presuda. Posebno su ~udne presude Apelacionog vije}a Suda BiH. Ovo nije prvi ovakav slu~aj - rekao je Tahirovi}.

Reakcija na izjavu predsjednika Hrvatske

HDZ osudio istup Ive Josipovi}a
Predsjedni{tvo HDZ-a izrazilo je ju~er `aljenje {to se hrvatski predsjednik Ivo Josipovi}, „unato~ odredbama Kosor: Trebala Ustava“, o biti obavije{tena svojim porukama o hrvatskoj politici prema BiH nije konsultirao s Vladom. Predsjednica HDZa i Vlade Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je kako smatra da je trebala biti obavije{tena o onome {to }e Josipovi} re}i u Sarajevu. vatska u devedesetim godinama doprinijela politici koja je po`njela rat, smrt i saka}enje stotina hi[kare-O`bolt: ljada, miliPrekr{en Ustav one raseljenih, uni{tena gospodarstva i uni{tene obitelji“, javila je Fena. Predsjednica Demokratskog centra Vesna [kareO`bolt ocijenila je da je predsjednik Ivo Josipovi} i kao pravnik i legalista svojim istupom u BiH pre-

Radi}: Ostaje u pritvoru

ina protiv ~ovje~nosti u zloglasnom logoru Vojno kod Mostara. U ponovnom postupku, kako je najavljeno, trebalo bi „okloniti u~injene bitne povrede odredaba krivi~nog postupka“. Kako je za „Avaz“ potvrdila portparol Suda BiH Manuela Hod`i}, Radi} i ostali, uprkos ukidanju presude, do daljnjeg ostaju u pritvoru. Predsjednik Udru`enja logora{a Mostar Tarik Tanovi} ka`e za „Avaz“ da su `rtve logora Vojno te{ko do`ivjele posljednju odluku Suda BiH. - @rtve znaju istinu i

ona se ne smije sakriti. Mi imamo mnogo logora{a iz Vojnog i dokazi o zlo~inima u tom logoru su nepobitni. Nadamo se da }e se proces obnoviti na najbolji na~in, ali da se ne}e povrijediti istina o zlo~inima. A na{ cilj je samo da do|emo do istine - kazao je Tanovi}. Predsjednik Saveza logora{a BiH Murat Tahirovi} ju~er je bio ogor~en odlukom Apelacionog vije}a Suda BiH. - Ukidanje presude u ovom slu~aju je zastra{uju}e! Posebno jer je Marko Radi} Maka u Hercegovini poznat po zlu - istakao je F.V. Tahirovi}.

Tra`e da Vlada Tuzlanskog kantona rije{i problem

Bora~ka udru`enja stala u za{titu 62 tu`ene porodice
Nije bilo klasi~ne zloupotrebe
Ni nakon ju~era{njeg sastanka predstavnika devet bora~kih udru`enja iz Tuzle, okupljenih u Koordinaciono tijelo, s ministrom za bora~ka pitanja TK Bahrijom Mehuri}em, nije izvjesno ho}e li tu`be protiv 62 tuzlanske bora~ke porodice biti povu~ene. - Kako sada stvari stoje, sporne tu`be u ovom trenutku ne}e biti povu~ene - kazala je nakon sastanka Sabira Mi}anovi}, predsjednica Koordinacionog tijela.

S tu`bama bi se moglo suo~iti jo{ dvjestotinjak porodica

Josipovi} ostaje pri svom stavu
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} ju~er je u Pe~uhu izjavio da je u Sarajevu izrazio `aljenje i rekao da je njegova izjava dostupna te da ne zna za{to je komentiraju oni Predsjedni{tvo HDZ-a saop}enjem je najo{trije odbacilo dio Josipovi}evog govora u kojem se tvrdi da je „Hrkoji je nisu ni ~uli, ni pro~itali. Josipovi} je ponovio da stoji kod toga da je u BiH pogre{na politika pridonijela stradanjima, me|u ostalima i hrvatskog naroda. kr{io Ustav, jer se prethodno nije konsultirao s Vladom, te da bi to moglo imati ozbiljne posljedice.

Tu`be je, na insistiranje Kantonalnog ministarstva za bora~ka pitanja, podnijelo Op}insko pravobranila{tvo Tuzla, zbog nenamjenskog tro{enja sredstava za rje{avanje stambenog problema. Bora~ka udru`enja, kazao je Muhamed Ali}, predsjednik „Patriotske lige“, nemaju ni{ta protiv tu`bi i krivi~nog gonjenja ljudi koji su stvarno zloupotrijebili dodijeljena sredstva. Me|utim, u ova 62 slu~aja sredstva su zaista iskori{teAli}: Izmijeniti spornu uredbu Mi}anovi}: Tu`be zasad ostaju

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Kada ga je vojska RS izvela iz autobusa na Ilid`i, Zvjezdan Eri} imao samo tri mjeseca - @alosne su ljudske pri~e koje
rat ispri~a. Koliko je ovakvih sudbina ina~e u svijetu, a ne samo kod nas. I nadle`ni iz Doma te socijalne slu`be u dr`avi ne ~ine ni{ta da se sazna {ta je bilo sa svom tom djecom od 1992. naovamo. Ovakvim slu~ajevima treba poklanjati veliku pa`nju. (trebinjaconline)

Ko se „nelegalno bogatio“
- Prihvatljivo rje{enje za nas je da Vlada TK donese odluku da oni koji su sredstva zaista utro{ili za stambeno zbrinjavanje nisu izvr{ili zloupotrebu i da se tu`be povuku. Najtragi~nije je {to se to djelo u zakonu zove „nelegalno boga}enje“. Zamislite da borca koji je napravio hud`eru od desetak hiljada maraka neko tu`i za „nelegalno boga}enje“ pored ovoliko ratnih profitera - ka`e Mirza Ahmi} iz Organizacije demobilisanih boraca.

na za rje{avanja stambenog problema, s tim da su umjesto kupovine stanova, za {ta su aplicirali, tu`eni sredstva koristili za izgradnju ku}a. - Sva bora~ka udru`enja ~vrsto stoje iza te 62 porodice i sve }emo u~initi da do|e do povla~enja tu`bi. Jo{ je bitnije da se predupr-

ijedi podno{enje novih tu`bi s kojima bi se moglo suo~iti jo{ dvjestotinjak porodica - rekao je Ali}. Zbog toga su tuzlanska bora~ka udru`enja uputila inicijativu za izmjenu uredbe kojom se regulira dodjela novca za rje{avanje stambenog problema.
E. HUREMOVI]

pogledi

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

5

STAVOVI Reis Ceri} u intervjuu za agenciju Reuters

Beograd poku{ava prevariti svijet la`nim rije~ima i gestama
Ceri} pozvao Tadi}a da se bezrezervno izvini za ratne zlo~ine bosanskih Srba i pokrene proces pomirenja Pohvale predsjedniku Josipovi}u
U intervjuu za vode}u svjetsku novinsku agenciju Reuters reisul-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} pozvao je predsjednika Srbije Borisa Tadi}a da se „bezrezervno izvini za ratne zlo~ine bosanskih Srba i pokrene proces pomirenja“.

Ruganje `rtvama
Reis Ceri} optu`io je Beograd da i dalje poku{ava „prevariti svijet s la`nim rije~ima i praznim gestama“, aludiraju}i na Tadi}eve poruke na otvorenju Mostarskog sajma u utorak. Aludiraju}i na Deklaraciju o osudi zlo~ina u Srebrenici, u kojoj je izbjegnuta rije~ genocid, reis Ceri} je naveo da se oni „negiranjem i ruganjem `rtvama genocida pripremaju za drugi genocid“. - Moja poruka Evropskoj uniji je: Ne dozvolite ponovo da vas humane suze iz Beograda prevare. Srbija se nije uop}e promijenila, a ono {to Beograd radi s Tadi}em samo je prevara - rekao je Ceri}. On je pozdravio potez predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a, koji se izvinio za ulogu njegove dr`ave u proteklom ratu u na{oj zemlji. Ceri} je konstatirao da je Josipovi} iskren, i da je „veoma sretan zbog toga“. Otkrio je da ga je Josipovi} li~no pozvao telefonom da s njim ide u Ahmi}e. Na pitanje novina-

Lepsli: Neprijatelj apartheida

Li~nost dana

Majkl Lepsli

@rtve su pobjednici
Zagovornik ideje da }e `rtva ostati `rtva ako bude ispunjena mr`njom i `eljom za osvetom
Majkl Alan Lepsli (Michael Allan Lapsley), borac protiv apartheida iz Ju`noafri~ke Republike, saradnik i saborac Nelsona Mandele, za vrijeme svoje posjete Srebrenici `rtvama je ulio nadu da je mogu}e izlije~iti ratne rane. Lepsli je, naime, zagovornik ideje da }e `rtva ostati `rtva cijelog `ivota ako bude ispunjena mr`njom i `eljom za osvetom. Umjesto toga, on ka`e da se treba okrenuti vjeri u Boga, prijateljstvu i podr{ci ljudi cijelog svijeta. Time }e, kako isti~e u svojim istupima, biti ne samo okarakterizirani kao „pre`ivjeli“ nego }e biti pobjednici. Lepsli je ro|en 2. juna 1949. na Novom Zelandu, a u Ju`nu Afriku do{ao je 1973. No, tog neprijatelja apartheida tamo{nja vlada protjerala je bez obja{njenja nakon tri godine. @ivot je nastavio u Zimbabveu, a u aprilu 1992. primio je pismo bombu iz Ju`ne Afrike, od ~ije je eksplozije izgubio oba oka i ruku. Uprkos svemu, 1992. se vratio u Ju`nu Afriku i po~eo sa tzv. programom „iscjeljivanja sje}anja“. Direktor je Instituta za lije~enje B. T. sje}anja u Kejptaunu.
Reis Ceri}: Uvjeti Beogradu

ra Reutersa da li bi `elio takav telefonski poziv i od predsjednika Tadi}a, Ceri} je rekao da ~eka taj poziv.

Bez ijednog ali
- Bit }u najsretnija osoba na svijetu da dobijem takav poziv od predsjednika Srbije kako bi otvo-

rio proces bosansko-srbijanskog dijaloga koji bi vodio pomirenju. Me|utim, Beograd mora ispuniti dva uslova - jasna osuda genocida, izvinjenje `rtvama „bez ijednog ali“, te javno obe}anje svijetu „da ne}e ponoviti genocid protiv ikoga na Balkanu“ - naveo je Ceri} za ReF. V. uters.

Hatid`a Mehmedovi}, predsjednica Udru`enja „Srebreni~ke majke“

Sastanak Politi~kog i sigurnosnog odbora EU

Neka Toka~a u Poto~arima ka`e koji su `ivi me|u mrtvima
Sramotno je kako neko broj `rtava svakim danom umanjuje i omalova`ava porodice, ka`e Mehmedovi}
Predsjednica Udru`enja „Srebreni~ke majke“ Hatid`a Mehmedovi} ka`e da je razo~arana ~injenicom da Mirsad Toka~a, direktor Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) iz Sarajeva, jo{ nije demantirao navode prema kojima je `ivo 500 `rtava sa srebreni~kog spiska. - Pozivam Mirsada Toka~u da zajedno s predstavnicama udru`enja i porodicama `rtava do|e u Poto~are. Neka tu ka`e kojih je to 500 `rtava sa srebreni~kog spiska `ivo i gdje se trenutno nalaze. Sramotno je kako neko broj `rtava svakim danom umanjuje i omalova`ava porodice. Poto~arima ne smije niko manipulisati - ka`e Mehmedovi} i isti~e da se manipuliranjem `rtvama nastavlja genocidna politika. IDC je donedavno imao ured u Srebrenici, koji je bio smje{ten u Islamskom centru, ali je prije nekoliko mjeseci prestao s radom. Centar trenutno putem Ku}e povjerenja u ovom gradu, realizira projekt kojim se `eli izjedna~iti stradanje Srba i Bo{njaka. - Nedavno me Jagoda iz Istra`iva~ko-dokumentacionog centra, koja radi na tom projektu u Srebrenici, pitala da uzmem u~e{}e u njenoj knjizi, koja bi trebala uskoro iza}i. Nisam prihvatila, jer ne vjerujem ljudima koji prevode moje rije~i i ne prenose ih onako kako ka`em. Poslije sam saznala da je upravo cilj projekta izjedna~avanje stradanja Srba i Bo{njaka - ka`e Me. S. Mehmedovi}.

Incko: Lideri BiH moraju promijeniti politi~ku klimu
Visoki predstavnik podr`ao pripreme za osna`eni anga`man EU
Posve}enost Evropske edijeljenost EU prema BiH unije BiH ponovo je jasno i njenu namjeru da dalje popotvr|ena tokom nedaja~a svoje prisustvo u na{oj vnih posjeta BiH visoke zemlji, Incko je podr`ao prpredstavnice EU za vaipreme za ovaj osna`eni njsku i sigurnosnu politianga`man EU, koje su u toku Ketrin E{ton (Catherku. Naglasio je da je ovaj ine Ashton), ministara vaosna`eni anga`man odgovonjskih poslova [panije i rnost EU, ali da je uloga EU, Italije te drugih visokih Incko: tako|er, da ponovo izrazi da zvani~nika EU, izjavio je Prevazi}i zastoj je odgovornost BiH, a poseju~er u Briselu visoki prebno njenih lidera, da prevadstavnik u BiH Valentin Incko zi|u postoje}i politi~ki zastoj u (Inzko) na sastanku Politi~kog i kojem se zemlja nalazi. sigurnosnog odbora, koji ~ine - U praksi, vlasti stvarno usvaambasadori 27 zemalja ~lanica. jaju i provode izuzetno mali broj Incko je dodao da samo gra|ani reformi, koje su toliko potrebne. i politi~ki lideri BiH mogu stvor- Samo promjenom ovakve poliiti pravu politi~ku klimu da ovu ze- ti~ke situacije BiH }e mo}i da krmlju povedu naprijed, saop}io je ene naprijed. EU je spremna da joj OHR, prenijela je Onasa. pomogne u tom napretku - kazao Komentiraju}i dugoro~nu opr- je Incko.

Vlada RS kr{i ljudska prava Alijagi}a
Zastupnik u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH Remzija Kadri} smatra da Vlada RS, koja je na posljednjoj sjednici razmatrala slu~aj privrednika Saliha Alijagi}a, „kojem na temelju presude Ustavnog suda BiH RS treba isplatiti vi{emilionsku od{tetu za njegovu privatnu imovinu“ koja je tokom rata uni{tena i oplja~kana u Trebinju, kr{i osnovna ljudska prava Alijagi}a.

Mehmedovi}: Nastavak genocidne politike

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

mozaik

ERUPCIJE Vulkanski pepeo s Islanda prizemljio avione

Otkazani letovi iz zapadne Evrope prema Sarajevu
Kasnije kada bi pepeo mo`da mogao sti}i i do BiH, on }e se ve} razi}i, ka`e @eljko Majstorovi} iz Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda
Pejlin: Ve}ina zarade od knjige

Unosna ostavka biv{e guvernerke

Sara Pejlin zaradila 12,5 miliona dolara
Mi }emo se dr`ati Ustava, svojih pu{aka i svoje religije, a vama evo va{e promjene, rekla je u Bostonu biv{a potpredsjedni~ka kandidatkinja u SAD Sara Pejlin (Sarah Palin), animiraju}i okupljene oko populisti~kog protesta pokreta ^ajanke, nazvanog „Tea Party Express“. U javnost je procurio podatak da je biv{a guvernerka Aljaske od ostavke u julu pro{le godine do danas zaradila 12,5 miliona dolara, dijelom i zahvaljuju}i javnim govorima i nastupima, na kojima nerijetko za nekoliko sati napla}uje vi{e nego {to je iznosila njena godi{nja guvernerska pla}a, naime izme|u 100 i 200 hiljada dolara. Ali, ve}ina prihoda do{la je od objave autobiografije oko sedam miliona.

Panika me|u stanovnicima Njujorka

Statua na krovu uznemirila gra|ane
Statua postavljena na ivicu krova „Empire State Buildinga“ u Njujorku navela je uspani~ene stanovnike da zovu policiju koja je hitno poslala patrolu, strahuju}i da je rije~ o poku{aju samoubistva. Ta skulptura je jedna od 31 statue ljudi prirodne veli~ine, rad britanskog vajara Entonija Gormlija (Anthony Glomley) koje su instalirane na krovove najpoznatijih zdanja u gradu. ^etiri su postavljene na tlo, na Petoj aveniji. - Bili smo ljuti. Ionako nas nema dovoljno, a jo{ moramo gubiti vrijeme zbog tih statua - rekao je jedan policajac. List podsje}a da je policija bila

Vulkanska pra{ina koja se ju~er nadvila nad sjeverozapadnom Evropom uslijed erupcije vulkana na Islandu primorala je mnoge aviokompanije da otka`u letove. Prema informacijama s Me|unarodnog aerodroma u Sarajevu, ju~er ujutro prva kompanija koja je otkazala dolazak svog aviona u na{u zemlju je njema~ka „Lufthansa“, i to na letu Minhen - Sarajevo. Nedugo zatim i ma|arska kompanija „Malev“ je otkazala let iz Budimpe{te prema na{em gradu. Kasnije su otkazani i letovi s polaskom iz Sarajeva za Minhen i Budimpe{tu istih aviokompanija, a svoje letove su otkazale i neke druge kompanije na letovima uglavnom prema i iz gradova zapadne i srednje Evrope. - Pepeo je uglavnom zahvatio sjeverozapad Evrope. Taj vulkanski pepeo je sastavni dio fronta koji se nalazi gore, dakle ciklona iznad Atlantika i koji zahvata Britaniju i Skandinavski poluotok. Kod nas je sasvim drugi ciklon koji je sada izazvao ju`no strujanje i tim prije ne}e do}i do nas, bar ne u dogledno vrijeme, a kasnije ka-

Sarajevski aerodrom: Prekinute veze s dijelom Evrope

da bi mo`da pepeo i mogao sti}i do BiH ve} }e se razi}i - ka`e @e-

ljko Majstorovi} iz Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda. E. G.

Zbog otkazivanja letova u Evropi

Odgo|en nastup Karla Koksa u Skenderiji
Statua: Podsje}a na samoubicu

obavije{tena o projektu postavljanja Gormlijevih skulptura od `eljeza i staklenog vlakna, oblikovanih po uzoru na njegovo tijelo, i da je projekt podr`ao grad Njujork.

Koks: Izvinjenje fanovima

Nastup najpoznatijeg svjetskog DJ-a Karla Koksa (Carl Cox) u Sarajevu sino} se nije dogodio. Naime, zbog oblaka vulkanske pra{ine s Islanda otkazani su avionski letovi u cijeloj Evropi, tako da ni slavni Britanac nije uspio iz Londona privatnim avionom poletjeti za Sarajevo. Koks je na svojoj stranici izrazio `aljenje zbog odgode koncerta, izvinjavaju}i se svima koji su

kupili karte za njegov nastup u dvorani „Mirza Deliba{i}“. Tako|er je istakao kako }e nastojati da {to prije zaka`e novi termin koncerta u glavnom gradu BiH. Kako poru~uju organizatori Koksovog nastupa u Sarajevu, agencija „Prodavnica zvuka“, novac od ulaznica bit }e vra}en kupcima ili }e one ostati va`e}e za idu}i zaH. P . kazani termin.

Avantura dvojice bra}e

Pje{ice krenuli od Njema~ke do Indije
Dva Nijemca krenula su u ne{to du`u {etnju od uobi~ajene na 7.500 kilometara dug put od Njema~ke do indijskog grada Kalkute. Marcel Stavinogoa (Stawinoga, 26) i njegov 21-godi{nji brat Marlon otisnuli su se iz grada Gelzenkirhena na zapadu Njema~ke na put koji bi trebao trajati {est mjeseci. Ruta ide preko Balkana, Turske, Irana, Pakistana, a dnevno planiraju prije}i 30 do 50 kilometara. Marcel, koji ka`e da su Kalkutu izabrali jer u tome gradu `ive najve}i indijski intelektualci, nosit }e i laptop, pa }e bra}a svoje dojmove bilje`iti na blogu i po~eti pisati knjigu o zajedni~koj pustolovini. Nakon {estomjese~nog boravka u Indiji, ku}i se planiraju vratiti puno jednostavnije i br`e - avionom.

TV BINGO
46 35 60 47 58
1 10 19 28 37

15. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

41 50 65 40 76

2 11 20 29 38

89 51 21 14

3 12 21 30

54 6 55 45

4 13 22 31

83 12 8 28

5 14 23 32

9 34 44 17

6 15 24 33

32 43 87 70

7 16 25

30 52 85 78

8 17 26

68 10 77 7

9 18 27

34

35

36

Unaka`eno tijelo prona|eno u hramu
U hramu u indijskoj dr`avi Zapadni Bengal prona|eno je unaka`eno tijelo odrezane glave, a policija sumnja na prino{enje ljudske `rtve. Glava i torzo prona|eni su u hramu bo`ice Kali na zapadu dr`ave. Policija je objavila da je zadr`ala pripadnike lokalnog plemena radi ispitivanja. Prino{enje ljudskih `rtava zabranjeno je u Indiji, ali se u zaba~enim i zaostalim podru~jima povremeno doga|aju izolirani slu~ajevi.

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 031 1094166 94 2. 031 3106573 53 3. 031 1673886 20 4. 031 2860601 73 5. 031 2534363 91

Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36+: Nije izvu~en Bingo 37+: 1 dobitak - 55.847,00 KM Kartica kupljena u: Ora{ju Deseterac: 40 dobitaka - 837,71 KM Peterac: 12.757 dobitaka - 5,36 KM

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 1.750.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Stjepan Mesi}

SARAJEVO Istra`uju se prijave o kriminalu

Tu`ila{tvo po~elo saslu{avanje zaposlenih u „Domovima zdravlja“
Uzeta izjava od {efa Pravne slu`be, ka`e Ifti} Radnici podnijeli jo{ jednu prijavu Nije okon~an izbor novog direktora
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo jo{ provjerava navode iz tri krivi~ne prijave koje su podnesene protiv Javne ustanove „Domovi zdravlja“ Sarajevo i njenog dosada{njeg direktora Slobodana Trnini}a.

Mo`e nas izvu}i samo pokretanje proizvodnje
- Danas dijelom pla}amo danak zatvaranju o~iju pred tim realnostima. Mogu samo ponoviti da je izlaz za cijelu zemlju u pokretanju proizvodnje. Samo nas to Mesi}: Razvoj mo`e izvu}i. Bojim se da za tra`enje izlaza iz krize nije zemlje dovoljno anga`irati predstavnike krupnog kapitala, ma koliko su oni u tome nezaobilazni. Treba raditi na dugoro~nom programu razvoja cijele zemlje. (Biv{i hrvatski predsjednik za „Nacional“)

Selma Spahi}

Diskriminacija je stvar svakodnevice u BiH
- Ponekad osjetim posljedice predrasuda, ali se trudim da na njih gledam u {irem kontekstu. Diskriminacija je stvar svakodnevice u BiH. ^esto je, zapravo, posljedica neinformiranosti, manjka obrazovanja i Spahi}: [iri ku}nog odgoja. Zna~ajno je da se bavim tom temom. kontekst Imam dojam da svi trebamo raditi na podizanju svije(Rediteljka za „Azru“) sti o diskriminaciji.

Strah i plja~ka
Najvi{e pa`nje javnosti privla~i prijava koja se odnosi na nezakonito zapo{ljavanje. Ovaj predmet nalazi se u fazi u kojoj se u svojstvu svjedoka saslu{avaju osobe koje bi mogle dati korisne informacije o zapo{ljavanju radnika. - Ove sedmice saslu{an je {ef Pravne slu`be JU „Domovi zdravlja“, a svoju izjavu uskoro treba dati jo{ jedna uposlenica ove ustanove - kazala je za „Avaz“ portparol Tu`ila{tva Jasmina Ifti}.

Dara D`oki}

Pozori{te mo`e utje{iti ~ovjeka
Trnini}: Kako su primani radnici Ifti}: Saslu{anja u toku Cuplov: ^eka se Vlada KS

Izgubljeni sporovi
- Ho}e li Upravni i Nadzorni odbor „Domova zdravlja“ ignorisati i posljednju sudsku presudu po tu`bi „Intermedikala“ kojem moramo platiti 531.963 KM sa zateznim kamatama? Ovo je samo jedan od izgubljenih sporova koje pla}aju radnici ili se gubici napla}uju od materijalnih tro{kova, ~ime se zdravstvena za{tita gra|ana svodi na minimum - tvrde radnici.

Dok Tu`ila{tvo istra`uje je li bilo kriminala u ovoj ustanovi, nezadovoljni radnici uputili su Ministarstvu zdravstva KS jo{ jednu anonimnu prijavu protiv menad`menta „Domova zdravlja“. - Moramo ponovo ukazati na kriminal, mito i vi{egodi{nju korupciju u na{oj ustanovi. Kombinacija straha i plja~ke dostigla je vrhunac. Sau~esnici u kriminalu prodaju maglu gra|anima i nastavljaju napla}ivati radna mjesta ka`e se u ovoj prijavi.

Imenovanje na ~ekanju
Njeni autori podsje}aju da je Trnini}, ne po{tuju}i odluku Upravnog odbora da se ne primaju novi radnici, zaposlio jo{ 113 osoba, a ukupno je neprizna-

tih radnika oko 500. Zanimljivo je da jo{ nije izabran novi direktor „Domova zdravlja“ i ve} se {pekulira o politi~kim pritiscima da Trnini} ponovo bude imenovan na ovu poziciju. Ministar zdravstva KS Mustafa Cuplov ka`e da odluka o tome jo{ nije bila na Vladi KS. - To je sada stvar slu`bi Vlade KS. Nije bilo nijedno imenovanje. Prema prioritetima, prvo }e se rje{avati skup{tinski materijali koji su se nagomilali nakon problema koje smo imali s bud`etom - ka`e Cuplov. Na upit postoje li drugi razlozi pa se odugovla~i s imenovanjem direktora, ministar je ustvrdio da o tome nema govora.
E. HALA]

D`oki}: Mijenjanje svijeta

- Kada smo bili mladi, kada smo odlazili u glumu bili smo skloni vjerovati da pozori{te mo`e mijenjati svijet. Danas bih prije rekla da mo`e utje{iti. Mislim da mo`e utje{iti ~ovjeka, publiku u smislu prepoznavanja stvari, u smislu razumijevanja, u smislu pru`anja (Glumica za „Blic“) osje}anja „nisam sam“.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Vrijeme je za provjeru ko je i kako stekao diplome
- Nakon rata je veliki broj ljudi u BiH stekao diplomu na sumnjiv na~in. Vrijeme je za jednu detaljnu provjeru ko je i kako do{ao do diplome. Ti su ljudi zahvaljuju}i falsifikatima dobili dobre poslove i visoke pla}e, a oni koji su se namu~ili da steknu diplomu su na biroima (^italac D. H.) rada.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

17. 4. 2010.

promjenljivo

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Slu~aj KCUS proslije|en drugom tu`iocu
Nakon {to je Oleg ^avka imenovan za dr`avnog tu`ioca, njegove predmete koje je vodio u Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo preuzet }e drugi kantonalni tu`ioci. Jedan od ve}ih slu~ajeva koji je ^avka krajem pro{le godine zapo~eo istra`ivati je anonimna prijava protiv KCUS-a i nekoliko ljekara zbog korupcije i uzimanja mita. Zbog ove prijave vi{e od dva mjeseca poslovnu dokumentaciju najve}eg bh. medicinskog centra pregledali su inspektori Federalnog MUP-a, a istra`ivali su nezakonito zapo{ljavanje, tendere i korupciju. Svoj izvje{taj potom su dostavili tu`iocu. - Ovaj predmet proslije|en je drugom tu`iocu. On }e izvr{iti uvid u ono {to je do sada uradio tu`ilac ^avka kako bi se nastavilo s daljnjim provjerama - kazali su nam u Kantonalnom tu`ila{tvu. E. Ha.

VRIJEME DANAS

BIHA] 17 BANJA LUKA 17 BR^KO 13 TUZLA 13 ZENICA 13 SARAJEVO 13
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~no

Internacionalna liga humanista uru~ila priznanja

Nagra|eni Kameleon, Almir ^ehaji} Batko i Zlatko Berbi}
Almir ^ehaji} Batko, Radio Kameleon iz Tuzle i njegov vlasnik Zlatko Berbi} dobitnici su priznanja Internacionalne lige humanista (ILH). Nagrade su dobili za humanost i pomo} obi~nim ljudima kroz emisiju „Udri mu{ki“, stvorenu za svakog malog ~ovjeka u BiH. Priznanja su im uru~ena na sve~anosti u Kristalnoj dvorani hotela „Tuzla“, uz ovacije i aplauze velikog broja posjetilaca. - Vi ste moja snaga, stotine hiljada ljudi koji jednim pozivom spase ljudski `ivot. Znate li vi koliko je to vrijedno? To je toliko vrijedno u dijelu Evrope gdje su idioti uni{tili `ivote, pobili tolike ljude i posijali toliko mr`nje, a vi radite spa{avanje ljudskih `ivota - kazao je Batko nakon uru~enja nagrade. Internacionalna liga humanista preksino}njom promocijom obilje`ila je 36 godina postojanja. Isklju~iva misija ILH-a je izgradnja svijeta humane civilizacije, svijeta mira, tolerancije, razumijevanja i solidarnosti, u kojem }e svi ljudi i svi narodi `ivjeti u slobodi, demokratiji, materijalnom, kultuA. Mu. rnom i duhovnom blagostanju.

O~ekuje se umjereno do LIVNO prete`no obla~no vrijeme, mjestimi~no sa sun~anim pe14 riodima. Ne{to vi{e obla~nosti bit }e u ju`nim i isto~nim podru~jima, gdje krajem dana mo`e pasti i malo ki{e, dok }e u sjeverozapadnim dijelovima biti sun~anije. Po kotlinama i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroisto~nog smjera, a u Hercegovini umjerena do poja~ana bura. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a najvi{a dnevna od 10 do 18, na jugu do 20 stepeni.

20 MOSTAR

GORA@DE 13

NEUM 20

SUBOTA
17. 4. 2010.

NEDJELJA
18. 4. 2010.

PONEDJELJAK
19. 4. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 2 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 2 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 20C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 100C do 200C

od 130C do 200C

od 130C do 200C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Prvi dan vikenda trebao bi pro}i u znaku ugodnijih biometeorolo{kih prilika. Mada }e biti dosta promjenljivo vrijeme, hroni~ni bolesnici i meteoropati ne bi trebali imati izra`enije tegobe. Op}a slika bit }e ljep{a na jugu.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.00 Zalazak 19.32

17. 4. 2010.
Izlazak 7.13 Zalazak 23.11

S dodjele nagrada: Halid Be{li} ~estitao Batku

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Brzo - kratko
Kom{i} s predsjednikom Slovenije

8

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

teme

Tirk: BiH ispunila sve uvjete za MAP
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} prekju~er se u Ljubljani sastao s predsjednikom Slovenije Danilom Tirkom, saop}eno je iz Kom{i}evog ureda, prenijela je Fena. Predsjednik Tirk izrazio je zadovoljstvo evidentnim napretkom BiH od samita NATO-a u decembru 2009. do danas, kazav{i da je BiH ispunila o~ekivane uvjete za pristupanje MAP-u te da vi{e Ljubljana: Kom{i} i Tirk nema mjesta dodavanju novih uvjeta. Ponovio je spremnost Slovenije da nastavi aktivnu podr{ku na{oj zemlji na njenom putu ka NATO-u, {to je va`an vanjskopoliti~ki interes njegove zemlje, ka`e se u saop}enju.

UGOVORI Zbog pona{anja He}e i Mujezinovi}a

FBiH pred tu`bom od 60 miliona dolara
„Deltagrip“ pokre}e spor pred Trgova~kim sudom u Cirihu Za{to se {uti 20 dana Ko i za{to ne po{tuje ugovor sa NTF-om
Zbog nepo{tivanja ugovora iz 2006. godine, kada je londonska firma „Deltagrip“ sa 2,2 miliona dolara finansirala rekonstrukciju spremnika u „Naftnim terminalima FBiH“ (NTF) Plo~e, koja je okon~ana pro{le godine, Federaciji BiH prijeti podizanje tu`be pred Me|unarodnim trgova~kim sudom u Cirihu.

Sjednica Udru`enja tu`ilaca FBiH

Zatra`eno vra}anje ukinutih naknada
Udru`enje tu`ilaca FBiH na redovnoj godi{njoj sjednicu Skup{tine Udru`enja, kojoj su prisustvovali tu`ioci iz svih kantona na nivou FBiH, zatra`ilo je da Parlament FBiH {to skorije razmatra izmjene i dopune Zakona o pla}ama i naknadama tu`ilaca. Zatra`eno je da tu`iocima budu vra}ene ukinute naknade koje su regulirane Zakonom o radu u Federaciji.

Sastanak sa {vedskim ambasadorom

Radon~i} razgovarao s Hedbergom
Ambasador [vedske u BiH Bose Hedberg (Bosse) i predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) Fahrudin Radon~i} odr`ali su ju~er u Sarajevu sastanak. U du`em razgovoru, ambasador Hedberg i Radon~i} razmijenili su Sarajevo: Radon~i} i Hedberg (Foto: N. Bo`ovi}) mi{ljenja i stavove o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH te predstoje}oj predizbornoj kampanji u na{oj zemlji, saop}eno je iz Press centra SBBBiH.

Nepla}anje kredita
Ako se ne{to ne poduzme, a premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} i ministar industrije Vahid He}o {ute ve} 20 dana mada su dobili upozoravaju}e pismo „Deltagripa“, koje je potpisao predsjednik Uprave Felice Ansaldi, Federacija BiH mogla bi za sva vremena izgubiti NTF i uz to platiti od{tetu od 60 miliona ameri~kih dolara! - Rata kredita nije pla}ena od marta, a od 1. aprila obustavljen nam je i prijem i otprema naftnih derivata u NTF-u, ~ime su u~inje-

Agencije za prevenciju korupcije

Javni konkurs bit }e ponovljen
Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamenta BiH odlu~ila je ponoviti javni konkurs za imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, saop}io je Parlament BiH. Konkurs }e biti ponovljen s istim elementima i kriterijima. Na prethodni konkurs stiglo je sedam prijava, tri su stigle poslije konkursom predvi|enog roka, tri prijave imale su nepotpunu dokumentaciju, dok je samo jedna zadovoljavala sve elemente predvi|ene konkursom, navodi se u saop}enju.
Faksimil pisma „Deltragripa“: Nastat }e {teta po imovinu FBiH

U organizaciji Vlade Federacije BiH

Stopostotnim RVI podijeljeno 38 automobila
Na parkingu ispred autoku}e „F-autocentar“ Sarajevo ju~er je sve~ano dodijeljeno 38 automobila za 100-postotne ratne vojne invalide (RVI) prve grupe (paraplegi~ari i slijepi), za ~iju je nabavku novac osigurala Vlada FBiH. Klju~eve automobila ratnim vojnim invalidima uru~ili su premijer FBiH Mustafa Mujezino(Foto: F. Fo~o) vi} i federalni ministar za pi- Sarajevo: S dodjele klju~eva tanja boraca i invalida Zahid Crnki}, javila je Fena. Rije~ je o automobilima „ford fokus vagon“. Ukupna vrijednost tih automobile je oko 716.000 KM, bez PDV-a, a s obzirom na to da RVI prve grupe imaju pravo na povlasticu, bit }e oslobo|eni od pla}anja te vrste poreza.

NTF Plo~e: Kome odgovara nestanak firme

ne dvije povrede ugovora. Uprkos upozorenjima, Uprava NTF-a, s Nikolom [tulom na ~elu, ignorira sve ~injenice, pa smo bili primorani aktivirati prinudna sredstva naplate kredita - saop}eno je na{em listu iz „Deltagripa“, uz napomenu da su sa svime pisano upoznati i predsjednik SDA Sulejman Tihi} te svi ~lanovi Predsjedni{tva BiH i ~elnici FBiH. Prema mi{ljenju advokata „Delt-

agripa“, mogu}i od{tetni zahtjev, s obzirom na to da se radi o kr{enju Ugovora zaklju~enog na 30 godina, kre}e se do 60 miliona dolara.

Ruska „Optima“
Na pitanje {ta je „Deltragrip“ konkretno kreditirao u NTF-u, odgovoreno je da su u pitanju rezervoari od po deset hiljada kubika, koji su bili van upotrebe od 1993. godine, „~ime je omogu}eno normalno poslovanje te firme i ostvarivanje dobiti“. Pogubna kadrovska i poslovna politika Vlade FBiH prema NTF-u tako je nastavljena, a He}ini kadrovi svojim potezima, ~iji je jedini cilj uvla~enje ruske grupacije „Optima“ u igru, mogli bi zato dr`avu BiH zauvijek ostaviti bez ove strate{ke kompanije u Plo~ama.
A. HAD@IARAPOVI]

Ko je „Deltagrip“
Na podru~ju jugoisto~ne Evrope „Deltragrip“ aktivnije djeluje od 2005. godine. Navode da su od tada ostvarili promet nafte od milion i po tona, uz prihod od milijardu dolara. Mada se „Deltragrip“ naj~e{}e ve`e uz ime Jasminka Umi~evi}a, biv{eg visokopozicioniranog uposlenika hrvatske INA-e, istina je da se najvi{e pita Vedran Per{e, koji je 17 godina vodio sve poslove ove zagreba~ke firme u Londonu.

Reakcija na~elnika op}ine Stari Grad

Su|enje za genocid u Srebrenici

Ne|o Ikoni} izjasnio se da nije kriv
Ne|o Ikoni}, optu`en za genocid u Srebrenici , izjasnio se ju~er pred Odjelom I za ratne zlo~ine pri Sudu BiH da nije kriv. Sud je 19. marta potvrdio optu`nicu koja Ikoni}a tereti za genocid, saop}eno je iz Suda BiH, prenijela je Fena

Had`ibajri}: Dobro znam {ta je vakufska imovina
Na~elnik sarajevske op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri} reagirao je na protestno pismo Vakufske direkcije, koja je zabrinuta zbog namjere op}inskih vlasti da uknji`e poslovne prostore na Ba{~ar{iji, obnovljene ili izgra|ene do 1990. godine, radi omogu}avanja njihove prodaje. Na~elnik Had`ibajri} kazao je da je inicijativu pokrenuo vije}nik Adnan Tali}, {to je njegovo vije}ni~ko pravo. - Sada je na nadle`noj komisiji da donese zaklju~ak o tome u skladu sa zakonom, {to }e biti na sljede}oj sjednici Op}inskog vije}a. Razumijem da su u Vakufskoj direkciji zabrinuti, ali ja dobro znam {ta je vakufska imovina i ne}u ni{ta podr`ati {to nije u skladu sa zakonom F. K. - ka`e Had`ibajri}.

Osumnji~enima za genocid jo{ mjesec pritvora
Sud BiH produ`io je za mjesec pritvor Vlastimiru Golijaninu, Zoranu Goronji i Stanku Savanovi}u, biv{im pripadnicima 10. diverzantskog odreda Vojske RS. Prema odluci Suda, pritvor osumnji~enima za genocid u Srebrenici mo`e trajati do 24. maja, javila je Fena.
Had`ibajri}: Vije}ni~ko pravo

teme

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

9

Promocija u Srebrenici i Biha}u

AUTOPUT Izbor podizvo|a~a za Kakanj - Bilje{evo

„Hidrogradnja“ ostaje bez posla zbog Ma{i}evih izjava?
Projekt vrijedan skoro 90 miliona maraka Lokalna operativa bit }e uklju~ena Potpisivanje ugovora planirano za 26. april
Gra|evinska kompanija „Hidrogradnja“ mogla bi ostati bez posla na dionici autoputa Kakanj - Bilje{evo zbog izjava koje je proteklih mjeseci davalo rukovodstvo te firme. Izvo|a~ radova na ovoj dionici, konzorcij kompanija „Vijadukt“ iz Zagreba i „Hering“ iz [irokog Brijega, u ponedjeljak, 26. aprila, trebao bi potpisati ugovor o izvo|enju radova.

Knjiga o najve}em borcu protiv apartheida
U organizaciji Fondacije „Imam petlju“ i nevladine organizacije „Gariwo“ u Srebrenici je ju~er promovirana knjiga „Majkl Lepsli, sve}enik i sljedbenik“, koja govori o ~ovjeku koji se bori za izlje~enje `rtava apartheida. Promociji je prisustvovao i sam Majkl Lepsli (Michael Lapsley), kojem je ovo prva posjeta BiH i Srebrenici. - Ovaj grad je mjesto velike boli i velike sramote. @rtve genocida u isto vrijeme izgovaraju ne{to {to izgovaraju `rtve {irom svijeta, a to je da je nemogu}e do}i do izlje~enja ako ne do|e do punog priznanja {ta se desilo u Srebrenici 1995. Izazov za `rtve ustvari je u tome da moraju na}i same svoj put izlje~enja, ~ak i dok ~ekaju do punog priznanja - kazao je Lepsli.

Lepsli: @rtvama treba pravda

Nakon Srebrenice, Lepsli je posjetio i Biha}, gdje je odr`ao predavanje studentima na Tehni~kom fakultetu.
M. Sm. - M. D.

Boris Tadi} za „Wall Street Journal“

Dio kola~a
Nakon toga uslijedit }e sklapanje ugovora s podizvo|a~ima, doma}im firmama, koje }e na taj na~in dobiti znatan dio kola~a i uposliti svoju operativu. Radi se o poslu vrijednom skoro 90 miliona maraka. Tehni~ki direktor „Heringa“ Mario Juri{i} ju~er je za „Avaz“ kazao da je konzorcij imao namjeru sara|ivati sa svim kompanijama u ovom sektoru. - No, „Hidrogradnja“ je ispala nefer. Na na{e upite jesu li zainteresirani za posao, oni su po~eli pri~e

Deklaracija o Srebrenici je iskreno izvinjenje porodicama `rtava
Koridor 5C: Ko }e raditi na terenu

o nekom vazalnom odnosu, tako da ja osobno najradije ne bih s njima uop}e radio, ali to ne zna~i da ne}emo - kazao nam je Juri{i}. Dodao je da }e, u svakom slu~aju, lokalna operativa biti uklju~ena u

izvo|enje radova, ali nije kazao o kojim se kompanijama radi.

Niz pritu`bi
Konzorcij u kojem je u~estvovala „Hidrogradnja“ na ovom tenderu je zauzeo ~etvrto mjesto. Nakon toga su predstavnici pojedinih firmi, me|u kojima i direktor „Hidrogradnje“ Semin Ma{i}, uputili niz pritu`bi na ra~un kompanija koje su dobile posao. Tvrdili su, izme|u ostalog, da se radi o dampin{koj, odnosno nerealno niskoj cijeni, da pobjedni~ki konzorcij ne ispunjava zakonske i tenderske uvjete, da je cilj svega da se doma}a operativa stavi u vazalni G. MRKI] polo`aj i sli~no.

Ma{i}: Ne znam za{to smo bili nefer
- Ne znam za{to smo mi bili nefer, vjerovatno zato {to smo rekli da se radi o damping cijeni - prokomentirao je ju~er Ma{i} Juri{i}evu izjavu. Prema njegovim rije~ima, dogovor je bio da konzorcij u kojem je „Hidrogradnja“ u~estvovala, pregovara zajedni~ki s „Vijaduktom“ o podizvo|a~kim ugovorima, odnosno da se ne ide na parcijalne ponude. - Mi smo se toga dr`ali i ~ekamo da, kada oni potpi{u ugovor, opet nastupimo kao konzorcij. To ne zna~i da ja sutra ne}u i}i i sam, ako vidim da u konzorciju nema zainteresiranosti - kazao nam je Ma{i}.

Predsjednik Srbije Bortorijalnog integriteta i suis Tadi} istakao je da pomivereniteta BiH’’ i izrazio renje naroda u regionu za nadu da }e ona olak{ati prSrbiju predstavlja „apsooces da se tri naroda u BiH lutni imperativ“ i da je Deusaglase o neophodnim klaracija o Srebrenici proiunutra{njim reformama, zvod apsolutne posve}enoprenijela je Srna. sti Beograda ponovnom - Kao takav, ovaj dokuuspostavljanju povjerenja i ment bez presedana, prvi Tadi}: Uspoprijateljstva u regionu. je takve vrste na zapadnom Tadi} je u autorskom stavljanje Balkanu. On pru`a dubotekstu za „Wall Street Jou- povjerenja ko sau~e{}e i iskreno izvirnal“ ocijenio da „ova denjenje porodicama `rtava klaracija, tako|e, isti~e po- muslimana iz Bosne - dodao je sve}enost Srbije po{tovanju teri- Tadi}.

Akcija CJB Isto~no Sarajevo

Zasjedao Nadzorni odbor najprofitabilnije bh. kompanije

Brojni pretresi, privo|enja i hap{enja u Podrinju
Udar na organiziranu kriminalnu grupu
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo pretresli su ju~er sedam objekata na podru~ju op}ina Vi{egrad, Novo Gora`de i Rogatica i po jedan u Bosansko-podrinjskom i Sarajevskom kantonu. - Na{li smo i oduzeli ~etiri pu{ke, odre|enu koli~ina narkotika i veliku koli~ina falsifikovane dokumentacije koja je kori{tena pri zloupotrebi slu`benog polo`aja, obmani kod dobivanja kredita i za druga krivi~na djela potvrdila je portparol CJB Isto~no Sarajevo Danka Te{i}. Prema istom izvoru, priveden je ve}i broj osoba od kojih su dvije predate nadle`nom tu`ila{tvu.
(Foto: M. Andri})

Skup{tina dioni~ara „BH Telecoma“ i odluka o smjenama 18. maja
Nadzorni odbor „BH Telecoma“, kojim predsjedava Samir ^au{evi}, odr`ao je ju~er sjednicu u Sarajevu, te u skladu sa zahtjevom resornog federalnog ministra prometa Naila [e}kanovi}a zakazao sjednicu Skup{tine dioni~ara ove kompanije za 18. maj. NO je prihvatio i izvje{taj o svom radu, koji je ocijenjen kao izuzetno uspje{an. Na ponovljeni zahtjev ministra [e}kanovi}a na dnevni red Skup{tine dioni~ara „BH Telecoma“ uvr{tena je ta~ka o „ocjenjivanju ~lanova NO“, {to je uvod u smjenu ve}ine ~lanova Nadzornog odbora ove dr`avne kompanije. [e}kanovi}, po nalogu predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, na ovaj na~in `eli punu kontrolu dodjele milionskih donacija i upravljanja marketingom „BH Telecoma“ uo~i op}ih izbora. Matrica smjene je istovjetna onoj

Na|en ruski dobo{ar
„BH Telecom“: Pod kontrolom SDA Sulejman Tihi}

Dom zdravlja u Novom Gora`du: Odvedeni direktor i {ef ra~unovodstva

kada je nedavno sa ~elnog mjesta NO „Elektroprivrede BiH“ uklonjen Edhem Bi~ak~i}, uprkos dobrim poslovnim rezultatima te kompanije.

Koga }e sve SDA - Sulejman Tihi} nominirati na pozicije u NO „BH Telecoma“ jo{ nije poA. HAD@IARAPOVI] znato.

Pripadnici MUP-a BPK, na zahtjev kolega iz RS, pretresli su u naselju Obarak ku}u porodice Danka Droce i njegove majke Desanke i na{li jedan d`oint i automatsku pu{ku, tzv. ruski dobo{ar.

- Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je ve} du`e vrijeme pod istragom. Uhap{eni se terete za korupciju - izjavila je Te{i}. Prema nezvani~nim informacijama, u Vi{egradu je pretreseno vi{e stanova, a u Novom Gora`du i Dom zdravlja, u kojem su uhap{eni direktor Slobodan Markovi} i {ef ra~unovodstva SloboM. A. dan Prorokovi}.

10

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

teme

PARTNERI Privrednici i sindikalisti sa ~elnicima Vlade FBiH

U pregovorima niko ne popu{ta
Premijer nije objasnio kako }e posti}i dogovor
^lanovi Federalne vlade ju~er su u Upravi kompanije „Arcelor Mittal“ Zenica razgovarali s predstavnicima Udru`enja poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH o potrebi izmjena Op}eg i granskih kolektivnih ugovora. Nakon susreta tri strane koje su predvodili Mustafa Mujezinovi}, Nihad Imamovi} i Ismet Bajramovi}, federalni premijer kazao je da su poslodavci i sindikalisti postigli odre|ene dogovore, ali nije `elio govoriti o ~emu, ve} je samo objasnio da je sastanak odr`an u zeni~koj kompaniji jer je upravo ona pokrenula pitanje kolektivnog ugovora. - U naredna ~etiri mjeseca trebalo bi do}i do usagla{avanja stavova o dokumentu koji optere}uje privredu, a nakon toga }emo i}i prema granskim kolektivnim ugovorima - kazao je predsjednik poslodavaca Imamovi}.

Pla}e u privredi 500 maraka, a kod bud`etskih korisnika 1.200
- Ne mo`emo dopustiti da se najni`a pla}a iskoristi za zidanje pla}a administraciji, putem koeficijenata. Prosjek pla}a u FBiH je 790 KM, ali je u privredi 500, a Ismet Bajramovi}, predsjednik Sindikata BiH, tvrdi da se novim aktom ne}e dirati dostignuta prava radnika. - Nemamo ni{ta protiv da se ukine 0,6 posto za svaku godinu radnog sta`a, ali neka se to ubaci u pla}u. Neka se sve zove pla}a, neka to bude kao u EU, ali ne}emo uvoditi evropske standarde samo u jednom, neka sve bude u startu, a neka se ostalo ukine - rekao je Bajramovi}. me|u bud`etskim korisnicima 1.200 maraka. Ne mogu oni {to pune bud`et imati dvostruko manje pla}e od onih koji ga tro{e kazao je Imamovi}. Mujezinovi} je opet najavio da }e ba{ naredna godina biti „godina velikih investicija, da je „jedini izlaz da otvorimo nova gradili{ta“. - Naredna, 2011. trebala bi biti godina velikog privrednog oporavka optimisti~an je Mujezinovi}, mada ni on, kao ni ostali u~esnici skupa nisu objasnili kako }e se posti}i kompromis ako niko ne odustaje od svog „dijela kola~a“. A. D@ONLI]

Stari Vitez: Prou~en Ja’sin za nevine `rtve

(Foto: K. Kavazovi})

Okupljanje u Ahmi}ima

Te{ki zlo~in po~injen bez ikakvog povoda
Ukopano 76 `rtava, ostaci 30 tijela ~ekaju na identifikaciju, a sudbina 10 `rtava jo{ nepoznata
Ju~er je obilje`ena 17. godi{njica zlo~ina u Ahmi}ima, u kojem su jedinice HVO-a pobile i spalile 116 nevinih bo{nja~kih civila. Najmla|i je imao tri mjeseca, a najstariji 82 godine. Na mezarju u Starom Vitezu, gdje su ukopane `rtve, prou~en je Ja’sin, a vjerski obred predvodio je muftija travni~ki Nusret ef. Abdibegovi}, dok je vjerski program u Ahmi}ima predvodio izaslanik reisu-l-uleme Hasan ef. Maki}, muftija biha}ki. Po zavr{teku vjerskog dijela programa, Elvedin Kermo, predsjednik Udru`enja `rtava rata „16. april“, ocijenio je da je u Ahmi}ima „izvr{en pravi genocid“. Prema njegovim rije~ima, 76 `rtava je ukopano, ostaci 30 tijela ~ekaju na identifikaciju u „Gradskim grobljima“ u Visokom, dok je sudbina deset `rtava jo{ nepo-

Stradanje obilje`ili i Hrvati
S druge strane ceste, na groblju Topala, i Hrvati su obilje`ili po~etak stradanja polaganjem cvije}a i molitvom. znata. Obilje`avanju 17. godi{njice zlo~ina u Ahmi}ima, osim brojnih zvani~nika, prisustvovao je i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}. - Ovaj te{ki zlo~in po~injen je bez ikakvog povoda, bez ikakve milosti, jer ubijeni su civili. Mi moramo u~initi sve {to mo`emo da gra|ani ove zemlje, i Ahmi}a i svih drugih mjesta, budu sigurni K. K. kazao je Silajad`i}.

Zenica: Mujezinovi}, Bajramovi} i Imamovi}

Obilje`ena 17. godi{njica zlo~ina u Trusini

Propao jo{ jedan sastanak s Crnki}em

Pulji}: Sudski procesi Borci ne}e dozvoliti ne mogu vratiti mrtve politizaciju protesta
Udruge proistekle iz HVO-a zadovoljne {to pravda sti`e odgovorne za zlo~in Vlada nije ispunila nijedno dato obe}anje
Predstavnici temeljnih bora~kih organizacija odazvali su se ju~er pozivu federalnog ministra za pitanja boraca Zahida Crnki}a i oti{li na sastanak s njim i njegovim saradnicima, ali su ponovo iz zgrade Vlade FBiH iza{li razo~arani i jo{ odlu~niji da 21. aprila odr`e proteste {irom ve}eg bh. entiteta. - Crnki} nas je upoznao s posljednjim zaklju~cima Vlade iz kojih smo se uvjerili da nije ispo{tovan nijedan na{ dogovor - izjavio je nakon sastanka za na{ list D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja. Prema njegovim rije~ima, Vlada nije ispunila nijedno obe}anje, Polaganjem vijenaca i paljenjem svije}a ju~er je obilje`ena 17. godi{njica stradanja 27 hrvatskih civila i branitelja u selu Trusina kod Konjica. Svetu misu predvodio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}, koji je naglasio da treba lije~iti raTrusina: Misu predvodio kardinal Pulji} (Foto: M. ]osi}) tne rane. - Samim time {to Crkva govori ljstvo {to je pravda po~ela stizati o pra{tanju, time ne skida odgovo- odgovorne za zlo~in u Trusini. - Vjerujem da }e bh. sudstvo taj rnost. Pra{tanje ~isti unutarnje rane, a odgovornost ostaje i pred Bo- proces dovesti korektno do kraja gom i pred ljudima. Koliko je ona istakao je Marko Romi}, predstavnik zakonski utemeljena, tako neka se konji~ke Udruge „Herceg Stjepan“. Milka Drljo izgubila je devet provodi. No, svi ti sudski procesi ne mogu vratiti mrtve, ali }e se ba- ~lanova porodice i sada joj je starem znati da postoji krivnja - na- lo samo do istine. - Patnja i bol zauvijek su u meglasio je kardinal Pulji}. Predstavnici udruga proiste- ni, ja sam oprostila, ali zaboraviti M. ]. klih iz HVO-a istakli su zadovo- ne mogu - ka`e Drljo.

Sa sastanka: Borci jo{ odlu~niji da iza|u na demonstracije

(Foto: M. Kadri})

Poziv kod Mujezinovi}a
Bora~ki predstavnici pozvani su da u ponedjeljak, 19. aprila, u 17 sati ponovo do|u u Vladu na sastanak s premijerom Mustafom Mujezinovi}em, ali ni od njega ne o~ekuju ni{ta novo.

ni odluku Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH da zakon o cenzusu za sve bud`etske korisnike mora biti donesen do 30. aprila, ni zaklju~ke bora~kih skup{tina. - Vlada namjerava donositi zakon o cenzusu tek do 31. decembra i to ~ak ne za sve bud`etske korisnike, nego }e taj akt nazvati zakonom o cenzusu iz oblasti gotovinskih davanja i transfera iz bud`eta - ka`e Ra|o.

Borci poru~uju da }e ispo{tovati odluke organa svojih organizacija, zbog ~ega su ju~er u policiju odnijeli i dopunu najave odr`avanja demonstracija 21. aprila. - U na{im aktima smo se decidno ogradili od uno{enja politike u ove proteste. Na njima }e govoriti samo na{i legalni predstavnici. Ne damo da iko politizira skup ljudi koji su temelj ove dr`ave M. K. poru~io je Ra|o.

stranke

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

11

KRAJINA Strana~ki rat plakatima

Semafor koalicija SDA-DNZ-SDP
Doju~era{nji neprijatelji te{ko da mogu zasnovati bilo kakav zdrav odnos, poru~uju autori plakata
Biha}, Cazin i ostali unsko-sanski gradovi osvanuli su oblijepljeni plakatima s naslovom „Semafor koalicija“. U gornjem dijelu su fotografije zastupnika Skup{tine USK, ukupno 19 ~lanova novouspostavljene partnerske koalicije SDA-DNZ-SDP . - Gra|ani Unsko-sanskog kantona, ne dozvolite im da okaljaju kraji{ku ~ast! - navodi se na plakatu iznad slika kantonalnih zastupnika ~ija su imena i prezimena, zavisno od politi~ke stranke, ozna~ena bojama sa semafora - crvena (SDP), zelena (SDA) i `uta (DNZ). U podu`em tekstu istaknuto je da „doju~era{nji neprijatelji koji su jedni drugima spremni podmetnuti bilo {ta, te{ko da mogu zasnovati bilo kakav zdrav odnos“. Ovo je aluzija na dugogodi{nje nepomirljive politi~ke, ideolo{ke i druge razlike izme|u SDA i DNZ-a, koje je 15 godina nakon rata „spojio“ interes da bude usvojen bud`et za 2010. U tekstu plakata posebno je apostrofirana uloga Asima Kambera u stvaranju jo{ jedne nove koalicije koja njemu omogu}ava daljnji politi~ki `ivot. - Asim Kamber vas gleda u o~i i na sav glas hvali to^lanovi CIK-a: Odluka naredne sedmice

Centralna izborna komisija BiH

Osu|eni ratni zlo~inci bri{u se sa spiska bira~a
Trenutno ima 20 osoba koje ne}e mo}i glasati niti biti birane
Plakat: Poruke protiv novog politi~kog saveza

[amar za 2.000 kraji{kih majki
Najo{triji dio teksta govori o „posljednjem smrtnom udarcu SDA“ koja je koalicijom sa DNZ-om ojadila kraji{ke majke. I o nezaobilaznom Kamberu. - Asimu Kamberu nije bilo dovoljno da uni{iti jednog bo{nja~kog generala, nego mora pogaziti i sve {ehidske ni{ane u Krajini! Koalicija SDA sa DNZ-om je {amar za 2.000 kraji{kih majki koje su gorkim suzama oplakale historijsku izdaju - pi{e na plakatu.

bo`nji „mladi kadar“ DNZa! SDA je stranka kojoj su prvo zasmetali Bo{njaci, pa se pod pla{tom gra|anske opcije krenulo u progon iz SDA svih ~asnih i uglednijih Bo{njaka - njenih osniva~a! Stranci demokratske akcije zasmetala je i Islamska zajednica, pa se Sulejman Tihi} u kontinuitetu besramno konfrontira s njom i njenim ~elnim ljudima!

Pogledajte ih i nemojte re}i da niste znali - poruka je na kraju zanimljivog plakata o kojem se ovih dana pri~a po Krajini. Tekst iste sadr`ine pojavio se prije nekoliko dana na kraji{kim web-stranicama s potpisom A-sda USK. No, iz ove stranke kategori~ki odbijaju vezu s postavljanjem plakata po kraji{kim M. DEDI] gradovima.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odgodila je za narednu sjednicu idu}e sedmice odluku o brisanju osu|enih ratnih zlo~inaca s bira~kog spiska, odnosno o oduzimanju prava da u~estvuju na op}im izborima.

Povratak prava nakon kazne
Prema Izbornom zakonu, nakon {to izdr`e zatvorsku kaznu, osu|enicima za ratne zlo~ine ponovno se vra}a pravo da biraju i budu birani na izborima. Prema Izbornom zakonu BiH, niko ko je na izdr`avanju pravosna`ne kazne i ko se nije povinovao naredbi da se pojavi pred sudom, a tereti se za ratne zlo~ine, ne mo`e biti upisan u Centralni bira~ki

Stranka reagirala na Doli}eve optu`be

A-sda osudila napade na Izetbegovi}a i Dudakovi}a
Njihova borba bila je ~ista i dostojanstvena i na ponos Bosancima i Hercegovcima, re~eno je
Posljednje optu`be Rifeta Doli}a, lidera DNZ-a, upu}ene na ra~un generala Atifa Dudakovi}a i rahmetli Alije Izetbegovi}a ju~er je energi~no osudila A-sda Unskosanskog kantona. Na pres-konferenciji u Biha}u istaknuto je da je borba prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH i ratnog komandanta Petog korpusa bila ~ista i dostojanstvena i na ponos Bosancima i Hercegovcima. - Bora~ke populacije izlaze na ulice kako bi sa~uvale zakonom ste~ena prava. Borci ne smiju biti druga kategorija gra|ana u zemlji koju su branili i u ~iju su slobodu ugradili svoje `ivote i zdravlje - re~eno je. Ferid Kulosman, nosilac „Zlatnog ljiljana“, istakao je da je novoformirana koalicija SDA-DNZ -SDP u Skup{tni USK izvarala borce obe}av{i im 8,5 miliona KM za implementaciju bora~kih zakona. - @alosno je da „semafor koalicija“ usvaja amandman po kojem }e borcima dati pare ako bude vi{ka u bud`etu kazao je Kulosman. M. D.

spisak, niti mo`e biti kandidat, ni imati bilo koju imenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju u BiH. Trenutno ima 20 takvih osoba. CIK je stoga du`an da uskrati pravo da biraju i budu birani: Ivanu Bakovi}u, Veizu Bjeli}u, Gordanu \uri}u, Du{anu Fu{taru, Fikretu Hasanovi}u, Dominiku Ilija{evi}u Comi, Damiru Ivankovi}u, Zoranu Kne`evi}u, Zijadu Kurtovi}u, Bori Milojici, Predragu Mi{kovi}u, Peri Pavi}u, Vlastimiru Pu{ari, Novi Rajaku, Nisetu Rami}u, Idhanu Sipi}u, Lazaru Stuparu, Slavku [aki}u, Marku [krobi}u i Sini{i Teodorovi}u. CIK je odluku odgodio za narednu sedmicu iz formalnih razloga, odnosno dok ne utvrdi da li }e ove osobe biti izbrisane samo iz izvoda bira~kog spiska ili kompletne baze, odnosno Centralnog biM. K. ra~kog spiska.

Posjeta predsjednice HSS-NHI

Ljiljana Lovri} u Br~kom
Predsjednica HSS-NHI Ljiljana Lovri} boravila je ju~er sa saradnicima u radnoj posjeti Br~ko Distriktu. Razgovarano je o izborima u BiH, te o kadrovskim pitanjima stranke u Br~kom, prenijela je Onasa.

Danas kongres Na{e stranke
Prvi kongres Na{e stranke bit }e odr`an danas u Sarajevu. Na dnevnom redu Kongresa bit }e usvajanje manifesta Na{e stranke, a predvi|en je i izbor potpredsjednika Na{e stranke, javila je Fena.

Biha}: S pres-konferencije

SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA 16. 4. 2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI 062993605 MP4 PLAYER 061247904 DVD PLAYER 061189535 062380000 MP3 PLAYER 061315556 062483996 MINI TV 030516513 PEGLA 062326666 061427970 [TAPNI MIXER 062591368 061290929 061872160 SJECKALICA 061780315 USB STICK 061802705 062314748 061337733 062006650 061388263 062330866 VAGA 061276843 061341209 063677791 065941397 IGRICE PC 061795991 062134229 061839746 061833385 KNJIGE 061269712 061162489 061199133 061253783 062763284 061429987 061792252 061352191 061534660 061109384 061717054 DVD 062352727 062186222 063685652 061250546 061477965 061928464 061872397 062017738 062569832 062497602 066982467 061313393 061189447 062018386 062423039

Klub poznatih

Delimir Baji}

12
TR@I[TE Uprkos recesiji koja jo{ traje

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

teme

Valjda je sport ovo ~ime se bavim
Li~ni profil nogometa{a @eljezni~ara
Ime i prezime: Delimir Baji}. Datum i mjesto ro|enja: 28. mart 1983., Bijeljina. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Podstanar u Sarajevu. Bra~no stanje: U vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Nema ih. Koji automobil vozite: „Golf 5“. Kako se odmarate: Gledanjem TV-a i igranjem pleja. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Ne znam ni{ta kuhati. Najdra`a knjiga: Drage su mi mnoge. Omiljeni pisac: Ivo Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: Laka. Za koji klub navijate: Denizlispor. Koga biste poveli na pusti otok: Nikoga, iskoristio bih priliku da se odmorim. Jeste li ljubomorni: Ja{ta sam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Kosu. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Ovo ~ime se bavim valjda je sport. Omiljena hrana i pi}e: Sve s ro{tilja. Ko se brine o Va{em imid`u: [to brat ne}e, to je moj imid`. Volite li i}i u {oping: Ne volim. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Budi onakav kakav jesi. Va{ najbolji prijatelj je: Raja iz bungalova B-1. Pratite li politi~ku situaciju:

Ove godine pove}ana prodaja nekretnina
Banke su te koje jo{ dr`e klju~ u rukama, ka`e Spaho Ljaji}
Zbog finansijske krize tr`i{te nekretnina skoro da i nije postojalo pro{le godine, manje se i gradilo i prodavalo, a vlasnici mnogih agencija koje se bave prodajom nekretnina bili su prinu|eni na zatvaranje firmi.

Optimisti~nija slika
Potra`nja i zainteresiranost kupaca za nekretnine ve} po~etkom ove godine daje ne{to optimisti~niju sliku, u mnogim agencijama ka`u da cijene nisu znatno druga~ije od onih iz 2009., ali da imaju tendenciju rasta. Ukoliko banke budu davale povoljne kredite, utoliko }e i prodaja biti ve}a. - Po~etkom godine ve} je bilo krenulo nabolje {to se ti~e tr`i{ta nekretnina, ali jo{ to na neki na~in sve stagnira. Primjetna je potra`nja za novogradnjom, koje ima sve manje jer nema investitora. Banke su te koje i dalje dr`e klju~ u rukama, povoljniji uslovi kreditiranja umnogome bi pobolj{ali situaciju - ka`e Spaho Ljaji}, vlasnik agencije za nekretnine „Sigen-X“. U pojedinim agencijama u Banjoj Luci navode da prodaja nije tako dobra kao {to je bila prije dvije godine, ali da je bolja nego u drugoj polovini 2009. Veliko je inte-

Stanovi: Ve}e zanimanje za novogradnju

Baji}: Otvorio bi kladionice

Ni{ta ne znam o politici. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Otvorio bih 15 kladionica. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: [to da ne.

resiranje i za gra|evinsko zemlji{te, a u zavisnosti od lokacije, cijene po kvadratnom metru iznose od 30 do 50 maraka. U agencijama ka`u da su naj~e{}i kupci ljudi koji prvi put rje{avaju stambeno pitanje, rijetko stranci, ali da kupuju i bh. dr`avljani koji `ive van BiH. Prema rije~ima ^edomira Luki}a, ministra za stambena pitanja Kantona Sarajevo, te{ko je mjeriti koliko se gradi i ula`e u izgra-

dnju nekretnina, jer ne postoji institucija koja ima zbirne podatke. Prije agresije na na{u zemlju postojali su ta~ni podaci o tome koliko }e se godi{nje graditi.

Zadatak op}ina
- Sada te podatke ima svaka op}ina, {to smo mi propisali da nam dostavljaju, ali se ne pridr`avaju toga. [to se ti~e kolektivne stambene gradnje koju realizira Vlada KS za one koji prvi put rje{avaju stambeno pitanje, tu imamo pet lokaliteta za gradnju. Na dvije lokacije radovi su ve} u toku, a na ostale tri pokrenut }emo izgradnju jo{ oko 700 stambenih jedinica, to je u Banovcu, Had`i}ima i Ilovicma u Trnovu, a rje{avanje tenderske procedure i gradnja po~et }e ove godine - ka`e E. GORINJAC Luki}.

Kvadrat i za 800 KM

SMS
AJNAD@I] JE UBIO MOJE DIJETE - Vidim da u Savjetu za sigurnost SDA Ned`ad Ajnad`i} glumi patriotu. Podsje}am ga na 1992. godinu, juni mjesec, i Poljine, kada je pod njegovom komandom Podrinjska brigada na Poljinama masakrirana od ~etnika i kada je poginulo vi{e od 120 boraca za samo dva sata. Ajnad`i} je morao znati da ta akcija nema smisla i danas se zbog toga pitam da li je moje dijete moralo poginuti. Mo`e li taj Tihi}ev saradnik danas mirno spavati? Naravno, on mirno spava i krade kao direktor ZOI 84. Pitam se dokle }e KOS-ovci neka`njeno napredovati u ovoj zemlji? Sarajka OBUSTAVA ISPLATE - Ne znam {ta da u~inim. Mu` radi na Rudniku Zenica. Pro{log

Dnevni avaz 061-142-015
zbog nesnala`enja i dopu{tanja da se sve ovo desi. Dopustila je genocid i `rtve tra`e prihvatanje dijela odgovornosti. Tek onda smo sigurni da drugi put ona to ne}e dopustiti. TIHI]EVI KADROVI - Nakon {to su ogromne povr{ine pod zelenilom i parkovima pretvorili u gradsko gra|evinsko zemljiste, Tihi}evi kadrovi u Vogo{}i sebi su prigrabili atraktivne lokacije, izgradili poslovne prostore i za velike novce iznajmili bankama. Sramota! IZMJENE ZAKONA - Osim Tuzle, veliki je broj gra|ana iz Zenice koji podr`avaju Amelu D`indo. Ako treba i zakon mijenjati da bi bila oslobo|ena odgovornosti, neka se mijenja. Mi smo za to. AS Zenica

mjeseca Uprava ovog rudnika obustavila je sva zara|ena primanja, jer on i nekolicina radnika vode sudski spor zbog neispla}enih pla}a. Svoja primanja dobit }e samo ako odustanu od tu`be, a kako dalje `ivjet? ^itateljica iz Zenice LISTA BORACA Za{to Federacija BiH ne objavi listu boraca? Tako bi se eliminisali dvostruki korisnici privilegija, a naravno i oni koji su dobili status borca a bili vani i nikada nisu pripadali Armiji RBiH. Borac veteran PRIHVATANJE ODGOVORNOSTI - Me|unarodna zajednica pozdravlja postupak Ive Josipovi}a. I treba. Svaka mu ~ast. Ali, misli li ta me|unarodna zajednica da ona nema ni{ta s pro{lim ratom? Ima itekako. I ona treba uputiti izvinjenje

U zavisnosti od lokacije i starosti stambenog prostora u ve}im gradovima u BiH, cijene stanova kre}u se u prosjeku od 1.500 do 3.000 KM po kvadratu, a na periferiji ta cijena je 1.300 KM.

U manjim mjestima te cijene su i znatno ni`e, pa kvadrat stanova starije gradnje iznosi izme|u 800 i 1.200 KM, dok se novogradnja mo`e kupiti i po 1.400 KM po kvadratu.

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Banje Luke i Bijeljine

Biste li se odlu~ili da kupite ili prodate nekretninu?

Mnogi dobro paze {ta s novcem
- Situacija u kojoj je na{a zemlja nije sigurna, tako da se ne bih odlu~io za kupovinu nekretnine, a i {to se ti~e prodaje, tako|er ne Ismet Radu{i} bih. - Prodao bih, za{to da ne, cijene kvadrata stambenog prostora u Banjoj Luci su visoke, a i kupovao bih kada bih imao no- Goran Mrki} vca za to. - Ovo vrijeme nije ni za kupovinu ni za prodaju. Kriza je na sve strane, a i oni koji imaju novac, dobro paMehmedalija ze {ta }e s njim Pa{ali} uraditi. - Za kupovinu novih nekretnina ne bih se odlu~ila, jer sam se zbog finansijske situacije morala odlu~iti na Mirsada prodaju. - Odlu~ila bih se za kupovinu kada bih imala para, a prodati nemam {ta, pa i ne razmi{ljam o tome. U svakom slu~aju, vremena Jelena Hrni} su te{ka. - Nema {anse da bilo {ta kupim ili prodam. Nemam za {ta kupiti, a ono {to imam, ne bih prodavao. Treba pre`ivjeti ovo Miroslav vrijeme. Todi}
Mustafi}

- Vremena su te{ka, ali kada bih imala para, naravno da bih. Te{ko da }e neko s prosje~nom pla}om kupiti, jedino mo`e pro- Azra Be{ovi} dati. - Ne bih ni kupovala ni prodavala, uslovi su lo{i i tr`i{te nekretnina je rizi~no. Osim toga, u toj oblasti ima i dosta raznih malve- Marija Vidi} rzacija. - Normalno da bih kupio nekretnine, to je najbolje ulaganje, samo je problem {to novca nemam za to. Ovo {to se Nihad ima, ~uva se.

Bijeljina

Banja Luka

Sarajevo

A. Nu. - B. S. - E. M. Abdulahagi}

panorama

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

13

POZIV NA SARADNJU
Pozivamo mlade, obrazovane ljude iz svih bh. gradova, koji imaju afiniteta da se bave novinarstvom i `ele biti saradnici „Dnevnog avaza“, da nam se jave. Ako ste zavr{ili neki od fakulteta dru{tvenog smjera i `elite da vijesti i doga|aji iz va{e sredine na|u mjesto na stranicama „Dnevnog avaza“ javite nam se na telefon 033/ 28 14 09 ili nam pi{ite na e-mail adresu panorama@avaz.ba.

O[TRA LUKA „Zaratila“ pozicija i opozicija u Skup{tini op{tine

Nakon rebalansa bud`eta prestalo pla}anje nadoknada
Posljednju martovsku sjednicu demonstrativno napustilo osam odbornika opozicije
Pro{logodi{nja devetomjese~na blokada lokalnog parlamenta u O{troj Luci kod Prijedora nije izgleda bila za nauk, jer se ovih dana, nakon {to su posljednju martovsku sjednicu demonstrativno napustili odbornici opozicije, ponavlja stari scenario. I jedni i drugi, i pozicija koju u ve}ini ~ine odbornici SNSD-a, kao i oni iz opozicionog bloka (SDS, radikali, DNS i NDS) tvrde da je rije~ o predizbornoj kampanji koju „zara}ene“ strane koriste samo zato da bi pridobile glasa~e. Ljubomir Trkulja, predsjednik Skup{tine op{tine O{tra Luka, ka`e da nema komentara za takav vid opstrukcije. - Opoziciju, po mom mi{ljenju, „`ulja“ ~injenica da im se nakon rebalansa bud`eta prestala pla}ati nadoknada za rad u skup{tinskom kolegijumu. Tu nadoknadu ne prima ni pozicija ni opozicija, ali ovi drugi najvi{e prigovaraju mada na sjednice kolegija uop{te ne dolaze. Uostalom, SO mo`e validno raditi i bez
(Foto: D. Stojni})

Bud`et LK optere}uju presude

Za tri godine ispla}eno 3,9 miliona KM
Prema podacima Kantonalnog ministarstva finansija, u Livanjskom kantonu bud`et je optere}en iznosima koji su dospjeli za naplatu na osnovu brojnih pravosna`nih sudskih presuda. Samo u posljednje tri godine je u te svrhe ispla}eno 3.972.566 KM, od ~ega najvi{e Upravi za pitanje branitelja, a na ime isporu~enog gra|evinskog materijala biv{im pripadnicima HVO-a, uglavnom u Livnu i Tomislavgradu. Znatno manji iznos ispla}en je otpu{tenim slu`benicima i drugim osobama, uglavnom manjem broju Bo{njaka koji su do sada realizirali izvr{ne sudske presude. Kako je izjavio ministar finansija Ante Krajina, u 2007. godini ispla}eno je sudskih presuda 1,7 miliona KM, u 2008. godini 1,1 milion i u pro{loj godini 1,5 miliona KM. Po{to svi sudski sporovi nisu okon~ani, bud`et }e i dalje trpjeti A. Ka. optere}uju}u stavku u ovom smislu.

Grani~na policija u Ora{ju

Kadeti na prakti~noj obuci
Kantar: Vlada jedna stranka Trkulja: Mo`emo i bez njih

Brinu samo o li~noj koristi
Drena Kurid`a, uglavnom po seona~elnica O{tre Luskim kafanama gdje ke, ka`e da u ovom i padaju dogovori {ta posljednjem i svom treba uraditi da bi se tre}em mandatu nivlast u O{troj Luci je imala problema s blokirala. Prigovaraopozicijom kao saju mi da nisam bila da. na sjednici kada se - Rije~ je o ljudiusvajao izvje{taj o rama koji brinu izgle- Kurid`a: Politika du na~elnika. To je da samo o sebi i o po kafanama ta~no, ali sam ovlali~noj koristi, a samo s je- stila zamjenika da govori u dnim ciljem da sru{e aktue- moje ime i zastupa moje stalnu vlast. Politiku bistre vove - ka`e Kurid`a.

opozicije i ovaj put ne}emo nasjesti na ucjene koje dolaze iz opozicionog bloka poru~uje Trkulja. Dragan Kantar, odbornik SDS-a i jedan od osam koji su napustili posljednju sjednicu SO, ka`e da ve} du`e vrijeme opozicioni i pozicioni blok uop{te ne sara|uju. - Na{i prijedlozi, ponekad i oni najminorniji, uop{te ne prolaze, a na sceni je vladavina samo jedne stranke. I to SNSD-a koja

jedina ima upliv u raspodjelu op{tinskih i donatorskih sredstva i jedina se pita za sve odluke. Odbornici opozicije ne mogu raditi u takvim uslovima, pa smo zato sjednicu napustili i o svemu blagovremeno obavijestili javnost - ka`e Kantar i dodaje da }e i narednu sjednicu, zakazanu za kraj aprila, kojoj }e ipak prisustvovati, napustiti ukoliko se ne bude uva`avala i njihova. M. ZGONJANIN

U kino dvorani u Ora{ju odr`an je radni sastanak {este generacije kadeta Grani~ne policije BiH. Grupa od 26 kadeta iz cijele BiH, a koja se nalazi na operativnoj obuci u jedinici grani~ne policije Ora{je ovim je u{la u tre}u fazu prakti~ne obuke. Po zavr{etku tre}e faze obuke i odra|enog pripravni~kog sta`a svi ovi kadeti }e zasnovati radni odnos u jedinici E. \. [esta generacija kadeta GP BiH u Ora{ju.

U Zvorniku zavr{ena sezona

Grijanje zavr{eno, dugovi ostali
Ovogodi{nje grijna sezona u Zvorniku zavr{ena je ju~er i bez obzira na vanjske temperature ne}e biti produ`ena. Za pohvalu je, isti~u u preduze}u „Zvornikstan“, {to tokom prethodnih {est mjeseci nije bilo prekida ni zbog kvara, ni zbog obustave gasa, kao ni pove}anja cijena. Me|utim, ostali su i dalje milionski dugovi kako ovog preduze}a prema sarajevskom „BH GaMarkovi}: Ne}e biti su“, tako i potro{a~a prema produ`avanja „Zvornikstanu“. - Prosje~na stopa naplate kretala se oko 50 procenata. Oko 1.800 stambenih i 350 poslovnih objekata duguju 1.800.000 KM, a mi „BH Gasu“ oko 2.600.000 KM - navodi Dragan M. M. Markovi}, v.d. direktora „Zvornikstana“.

Vi{ednevni protesti br~anskih radnika bez rezultata

Najavljuju blokadu institucija i puteva
Nadle`ni se pona{aju arogantno i uop}e ne}e s nama da kontaktiraju, ka`e Muja~i}
Nekoliko desetina radnika iz svih nekada{njih preduze}a koja su egzistirala u prijeratnoj op}ini Br~ko, a koji su 1992. godine ostali bez posla, ju~er su mirnom {etnjom sa Trga pravde do Bulevara mira okon~ali vi{ednevne proteste koji nisu urodili plodom. Oko 3.500 radnika ve} godinama poku{avaju da ostvare svoja prava na uvezivanje radnog sta`a i isplatu otpremnine, za {ta je u bud`etu bilo planirano oko dva miliona maraka koja su prema njihovim rije~ima „nestala“, odnosno preusmjerena u druge tro{kove. - Nadle`ni se pona{aju arogantno i uop}e ne}e s nama da kontaktiraju, a u tome se posebno isti~e gradona~elnik. Jedino je s nama razgovarao zamjenik supervizora Erik Stoun Sajfer (Eric Stone Cipher) koji nije krio iznena|enje {arlatanskim pona{anjem vlasti prema nama. On nam je obe}ao punu podr{ku za ostvarenje na{ih prava - kazao je u ime nezadovoljnih radnika Hajrudin Muja~i}. Prema njegovim rije~ima, s obzirom na to da je njihova ekonomska situacija sve te`a dogovaraju se o samoorganiziranju i radikalnijim mjerama koje }e se ogledati u blokiranju institucija i puteva u Distriktu. E. Ra.

Zabrinuti ratari u Semberiji

Kasni sjetva i prihrana usjeva
Zbog obilnih padavina koje su Semberiji u proteklih nekoliko dana donijele 40 litara ki{e po kvadratnom metru kasni proljetna sjetva, te prihrana usjeva zasijanih pro{le jeseni. Velika vlaga zemlji{ta, te voda na pojedinim parcelama onemogu}avaju ulazak poljopri- Velika vlaga zemlji{ta vredne mehanizacije, pogoduju razvoju korova, te stru~njaci upozoravaju na neka pravila kojih bi se pri ovakvoj situaciji trebalo dr`ati. - Ovakvo vrijeme pogoduje samo onima koji su do sada prihranili p{enicu i je~am, dok svi oni koji su zakasnili sa prihranom usjeva, to treba da obave lakorastvorljivim |ubrivima - ka`e Dragan Zari} iz Agencije za pru`anje stru~nih usluga u poljoprivredi. Isti~e da }e zbog nepovoljnih vremenskih prilika kasniti sjetva kukuruza za koju je optimalni agrotehni~ki rok u E. M. periodu od 10. do 25. aprila.

Mirnom {etnjom ju~er su okon~ali proteste

Prijedlog sa Skup{tine op{tine Bratunac

Odbornici bi mogli zasjedati u autobusu
Op{tina Bratunac ima svoj autobus koji je dobila na poklon od jedne humanitarne organizacije, a nema salu za sjednice Skup{tine op{tine, pa ih ~esto odr`ava na razli~itim, iznajmljenim mjestima. Na posljednjoj, sedmoj redovnoj sjednici SO odbornik Vojin Pavlovi} predlo`io je da se sjednice ubudu}e odr`avaju u autobusu, jer ima idovoljno sjedi{ta a i grijanje. Tako|er bi mogli bi mijenjati lokacije zasjedanja pa je, za po~etak, odbornik predlo`io Rajsku pla`u. - Kad autobus mogu bez naknade koristiti sportisti, u~enici, za{to ne bi i mi odbornici - zapitao se Pavlovi}. S obzirom na du`ine sjednica SO ko zna dokle bi stigli voze}i se i rade}i u autobusu. I ovog puta su bratuna~ki odbornici zasjedali u Domu M. M. penzionera.

14

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

panorama

BIJELJINA Za{to nije evidentiran poku{aj obijanja Atik d`amije

Sigurnosne kamere snimile poku{aj nasilnog otvaranja vrata
Salimovi} janjetu daje sok

Novinar Sadik Salimovi} odgaja janje

Od nasilnika su pripadnici lokalne policije uzeli izjave, ali u CJB Bijeljina o tome nema slu`bene zabilje{ke
Za sada nepoznate osobe poku{ale su u subotu 10. aprila oko tri sata ujutro obiti ulazna vrata Atik d`amije u Bijeljini, saznaje „Dnevni avaz“ iz pouzdanih izvora. Sigurnosne kamere zgrade pravosudnih institucija u ovom gradu snimile su jednu osobu dok preska~e ogradu dvori{ta i poku{ava nasilno otvoriti vrata d`amije, nakon ~ega su reagirali sudski policajci i portir Suda. Osoba je zaustavljena u namjeri, a utvr|eno je da je napada~ imao i dru{tvo koje ga je ~ekalo u automobilu parkiranom ispred d`amije. No, mjesta pojavili su se i pripadnici lokalne policije koji su uzeli izjave, ali o cijelom tom slu~aju, prema rije~ima de`urnog operativnog u CJB Bijeljina, nema slu`bene zabilje{ke, niti je o svemu obavije{ten Med`lis IZ Bijeljina. Atik d`amija u Bijeljini ~esto je bila na udaru pojedinaca koji su razbijali staklo na prozorima ili su vrije|ali vjernike, zbog ~ega je jedno vrijeme imala i stalni policijski nadzor. Policijskog nadzora nema ve} dvije godine, a posljednji slu~aj karakteristi~an je i po {utnji koja ga E. M. krije od javnosti.

Domavija ~est gost srebreni~kih kafi}a
Sadik Salimovi}, srebreni~ki novinar, gdje god se pojavi izaziva pa`nju ljudi, ne zbog svoje pojave ve} jagnjeta koje ga prati u stopu. Jedni se ~ude, drugi smje{e, a tre}i „oblizuju“ zami{ljaju}i ga na ra`nju. - Prije dva mjeseca kupio sam ga od Rame Kadri}a iz sela Gladovi}i. Jedna od njegovih ovaca ojagnjila je dvoje jagnjadi, od kojih je jedno odbacila. Uzeo sam to jagnje i po~eo ga hraniti. Dao sam mu ime Domavija -ka`e Sadik i isti~e da nakon posla s jagnjetom posje}uje i srebreni~ke kafi}e. - Najvi{e voli da pije sok od jabuke i mlijeko. Voli da jede novine, drvo, opu{ke od cigareta i cement- ka`e Me. Sm. Sadik.

Atik d`amija: Imala i stalni policijski nadzor

(Foto: G. Bobi})

o svemu tome slu`benog obavje{tenja nema.

Kako saznajemo od na{eg sagovornika, na licu

[ta mi se (ne)svi|a u Zavidovi}ima

Nakon peticije 38 poduzetnika sa podru~ja Bratunca

Kultura gra|ana na niskom nivou
- Kada je u pitanju izgled grada, primjetne su brojne promjene nabolje. Me|utim, kultura gra|ana je na jako niskom nivou. Odlaganje sme}a pored kontejnera i uni{tavanje zelenila svakodnevna je pojava. Ru`nu slika grada oslikavaju i uli~ni prosjaci, pogotovo pazarnim danom. Objektu Po{te skoro da se ne mo`e pri}i od njih. Puno se vi{e ula`e u ure|enje zelenih povr{ina i pranje ulica. Gradske fonta- Mirsad Glavi}, uli~ni ne su uvijek o~i{}ene i u fu- prodava~ novina nkciji. Vi{e je kulturnih i sportskih doga|aja. Samo da je ve}a kupovna mo}, pa da gra|ani vi{e kupuju {tampu. Ina~e, u Zavidovi}ima rade najljep{e trafikantice - isti~e Mirsad Glavi}, uli~ni proAr. M. dava~ novina.

Inspekcija zabranila rad nacrno
Nakon {to su lokalni samostalni poduzetnici i poslodavaci upozorili na~elnika Bratunca Nedeljka Mla|enovi}a da u tom gradu cvjeta nelegalna trgovina, te zatra`ili da preduzme mjere i suzbije nelegalno tr`i{te, nadle`na inspekcijska slu`ba ju~er je, kada je u gradu pija~ni dan, zabranila neregistriranim poduzetnicima da izlo`e i prodaju robu na pijaci. U peticiji, koju je potpisalo 38 privatnika, navedeno je da je nevjerovatno i zamisliti da se u vrijeme fiskalizacije na bratuna~kim ulicama prodaju cigarete, alkohol, kao i prehrambeni proizvodi te da ~ak ima i onih koji neovla{teno vr{e usluge knjigovo|e. - Zbog nemarnosti i nea`urnosti inspekcijskih organa takva nelegalna trgovina cvjeta, a mnoge registrirane trgovine otpu{taju radnika i odjavljuju radnje- ka`e se u peticiji. Na~elnik Mla|enovi} je nakon pisma preduzetnika obavio razgovor sa nadle`nim

Protest pred zgradom Vlade RS
Zakupci na dobojskoj buvljoj pijaci, koji danima protestvuju u blizini zgrade Vlade RS, ka`u da }e ostati u Parku „Mladen Stojanovi}“ u Banjoj Luci dok ih ne primi premijer Milorad Dodik, pi{e Srna. Predstavnik zakupaca Savo Kapor podsjetio je da zakupci tra`e da se utvrdi ko opstrui{e otvaranje buvlje pijace, jer i pored ~vrstog obe}anja premijera njihov problem jo{ nije rije{en, buvlja pijaca nije otvorena, niti im je vra}en novac.

Na pijaci ju~er nije bilo divljih prodava~a

op{tinskim inspektorima koji su, pored redovnih aktivnosti, intenzivno po~eli da rade na kontroli svih prodava~a na podru~ju Bratunca. Ju~er se na pijaci nisu mogli vidjeti prodava~i nacrno, poput onih koji prodaju vo}e i povr}e, namje{taj i bijelu tehniku. Me. Mu.

AKCIJE

Maglaj

Livno

Doboj

Proljetno ure|enje grada
Maglaj je grad u kojem se posve}uje pa`nja ure|enju zelenih povr{ina i drvoreda platana i katalpi. Na uljep{avanju grada ne rade samo komunalci nego i gra|ani oko svojih ku}a i ve}ih stambenih objekata. Radnike Komunalnog dru{tva zatekli smo u Parku ljiljana u kojem se nalazi i Centralno spomen-obilje`je poginulim braniteljima i civilnim `rtvama rata. Posa|eno je cvije}e, uglavnom kadifice, a postavljene su i nove N. B. `ardinjere razli~itih oblika.

Ure|enje okoli{a u Ora{ju
Iako je ostalo jo{ mnogo posla na obnovi naselja povratnici u Ora{je kod Doboja svake godine organiziraju i akcije ure|enja okoli{a. Ove su godine odlu~ili na Glavici, nekada poznatom izleti{tu Dobojlija, izgraditi stazu za {etnju. Sportski teren izgra|en je na zemlji{tu Med`lisa IZ ~ija je i sama Glavica. - Anga`ovali smo i u~enike polaznike {kole fudbala, ekolo{ke sekcije mekteba Ora{je, ^aire, Miljkovac i Doboj da uredimo ovaj vakufski teren koji je bio zapu{ten - rije~i su glavnog imama Med`lisa IZ Doboj Bajre ef. D`afi}a koji je i sam M. ^a. zasukao rukave i pomogao u radovima.
Sa akcije darivanja krvi

Lovci darovali krv
^lanovi Lova~kog udru`enja „Cincar“ su u livanjskoj transfuziologiji darovali krv. Ovoga puta su to bili ~lanovi sekcija „Podhum“ i „Tribanj“, a o~ekuje se da se ovoj humanitarnoj akciji odazovu lovci i iz ostalih sekcija, te sa podru~ja cijelog kantona. Me|u darovaocima krvi je bio i predsjednik livanjskog OO CK Stjepan Vidovi} i sam strastveni lovac, koji je istakao kako su i lovci rizi~na skupina, kojoj tako|er mo`e A. Ka. ustrebati zaliha darovane krvi.

Park oboga}en novim cvije}em

Ef. D`afi} sa d`ematlijama

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

15

TUZLA Otvoren Disciplinski centar za maloljetnike

Uz stru~ne odgojne mjere do smanjenja krivi~nih djela
Novootvorena ustanova namijenjena je maloljetnicima od 14 do 18 godina

Pored spomenika, rodbina, prijatelji, sportisti

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Obilje`ena godi{njica smrti Ervina ^ejvanovi}a

Talentovanog nogometa{a kolege nisu zaboravile
Na gradskom groblju „Trnovac“ u Tuzli otkriven je nadgrobni spomenik biv{em fudbaleru Slobode Ervinu ^ejvanovi}u, koji je nakon desetogodi{nje, te{ke bolesti, izgubio bitku za `ivot, u 24. godini. U prisustvu brojnih prijatelja, rodbine, poznanika, sportskih radnika i ekipa, na godi{njicu smrti spomenik su podigli majka Nada i otac Midhat. Povodom godi{njice, u Bukinju se u ~ast sje}anja na ovog, nekada talentovanog nogometa{a igra i malonogometni turnir za djecu, a nedavna prvenstvena ko{arka{ka utakmica izme|u Sloboe i [irokog, po~ela je minutom {utnje. Prekju~era{njem otkrivanju spomenika prisustvovale u fudbalske ekipe tuzlanske Slobode i Rudara iz Bukinja, te ko{arka{i Slobode i ko{arka{ice tuzlanskog Jedinstva. Po~ast Ervinu odali su i ~lanovi navija~ke skupine A. Mu. „Fukare“ iz Tuzle.

Jedna od prostorija

Sa ju~era{njeg otvaranja

Zbog prenamjene bespovratnih sredstava
Otvaranjem Disciplinskog centra za maloljetnike otvorena su i nova ~etiri radna mjesta, sa mogu}no{}u novih zaposlenja, re~eno je na ju~era{njem otvaranju. ^etiri zaposlenika pro{la su potrebnu edukaciju za rad sa maloljetnim delinkventima u Disciplinskom centru u A. Mu. Sarajevu.

U zgradi Zavoda za zapo{ljavanje ju~er je predsjednik Vlade TK Enes Muji} otvorio Disciplinski centar za maloljetnike otvorenog tipa. Projekt je realizovan zahvaljuju}i Vladi TK, te Op}ini Tuzla koja je obezbijedila prostorije. - Zna~aj ovog centra je vi{estruk jer na jedan kvali-

tetan i stru~an na~in trebalo bi do}i do smanjenja krivi~nih dijela maloljetni~ke delikvencije, koja je danas opasan dru{tveni problem. Otvaranjem ovog centra mi }emo pomo}i mladim, {to je na{a obaveza - kazao je Muji}. Novootvorena ustanova namijenjena je maloljetnici-

ma od 14 do 18 godina. Maloljetnici koji budu dolazili u sukob sa zakonom i}i }e u Disciplinski centar na izvr{enje odgojne mjere ~etiri dana tokom nekog praznika ili po nekoliko sati radnim danima, u trajanju do mjesec. Najdulji vremenski period neprekidnog boravka ograni~en je na 20 dana.

Blizu 200 boraca iz Tuzle moglo bi se na}i na sudu
Uskoro bi se blizu 200 boraca iz Tuzle moglo na}i u sudskim klupama, re~eno je ju~er na pres-konferenciji Koordinacionog tijela bora~kih organizacija op}ine Tuzla, koji su, prema podacima Slu`be bora~ke i invalidske za{tite Op}ine, izvr{ili prenamjenu novca bespovratno dodijeljenog za stambeno zbrinjavanje boraca. Radi se o korisnicima iz 2006., 2007. i 2008. godine koji su izvr{ili prenamjenu sredstava tako {to su rije{ili stambeno pitanje dogradnjom na postoje}im objektima, ili preuredili starije gra|evine, jer im dodijeljena sredstva nisu bila dovoljna za kupovinu stana, javila je Fena.

Sportska takmi~enja demobilisanih boraca TK-a

Pobjedni~ki pehari za Kalesiju, Sapnu i Tuzlu
Odr`ana nadmetanja u {ahu, natezanju konopa i malom nogometu
U povodu obilje`avanja 15. aprila, Dana Armije R iH u Kalesiji su odr`ana i sportska takmi~enja za demobilisane borce. Takmi~ili su se u tri discipline; {ah, mali nogomet i natezanje konopa. U {ahu je u~estvovalo 11 ekipa, a prvo mjesto je pripalo {ahistima iz Tuzle, koji su osvojili 19 bodova. Drugi su bili Banovi}i, a tre}a Kalesija. Najatraktivnije takmi~enje je bilo u natezanju konopa. Najja~i su bili takmi~ari iz Sapne, koji su u finalu nadvladali ekipu iz Banovi}a. Tre}i su bili Kalesijci. U ekipi Sapne bili metu, pobjedni~ki pehar je pripao ekipi ODB „23. maj“ Kalesija. U finalu Kalesijci su ubjedljivo savladali Lukavac sa 4:0. Tre}e mjesto pripalo je ekipi Banovi}a. Za Kalesiju su nastupali: Fahrudin Sinanovi}, Mehmed Hod`i}, Hajrudin Husejnovi}, Samir Musi}, Hamdija Bajri}, Mirsad Pezi}, Galib Hamzi}, Sabahudin Jaj~evi}, Sakib Mujanovi}, Husejn Smaji}. Pehare i diplome najuspje{nijim ekipama uru~io je Niaz Hod`i}, predsjednik Saveza demobilisanih boraF. S. ca TK-a.

Ugovori o toplifikaciji
U Op}ini Tuzla potpisan je Ugovor o izvo|enju radova na izgradnji vrelovodne mre`e za priklju~enje objekta Klinike za plu}ne bolesti u Slavinovi}ima na sistem daljinskog grijanja. Realizacijom ovog projekta pobolj{at }e se uslovi boravka pacijenata i osoblja ove bolnice, ali i posti}i zna~ajan iskorak u rje{avanju problema aerozaga|enja u isto~nom dijelu Tuzle. Potpisan je i Ugovor o realizaciji radova na toplifikaciji objekata kolektivnog stanovanja u naselju Dragodol u MZ Tu{anj.

Sa sjednice Vlade TK-a

Za sport i tjelesnu kulturu milion KM
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je i kriterije, uslove i postupke za raspodjelu sredstava planiranih za podr{ku manifestacijama kulture, izdava~ku djelatnost i tjelesnu kulturu i sport u 2010. godini, prenosi Onasa. Sredstva za ove namjene planirana su na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Najzna~ajnija suma planirana je za tjelesnu kulturu i sport u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

Finalisti u malom nogometu

su: Nijaz ^erki}, Adil Brzovi}, Alija Ibrahimovi}, Hasan Ibrahimovi}, Ismet

Memi} i Hasan Deli}. U najmasovnijem takmi~enju, u malom nogo-

Promocija u BZK „Preporod“ u Grada~cu

Iz Mati~nog ureda u Tuzli

Predstavljena Klopi}eva knjiga „Kad paprat ozeleni“
godina pro{log stoU organizaciji lje}a BZK „Preporod“ Stihove iz knjige Grada~ac odr`an je „Kad paprat ozeleni“ cjelove~ernji progrgovorili su profesoram posve}en knji`eica knji`evnosti Savniku Vahidu Klodeta Suba{i} i tuzlapi}u. Brojnoj publinski glumci Remira ci prezentovana je Klopi}eva nova Klopi}: Autor Osmanovi} i Midhat Ku{ljugi}. knjiga „Kad paprat knjige i Nakon prezentaciozeleni“. predstave je glumci Art-teatara Nakon dvije knjige proze „Moji prijatelji, rat iz Tuzle su u Gradskom kinu i ja“ i „Godinama poslije“ odigrali pozori{nu predstavu autor se okre}e anga`ova- „Kandidat broj 1“ autora Vanoj poeziji, nastaloj 80-tih hida Klopi}a. D`. D.

U bra~noj luci 10 parova
Od 29. marta do 5. aprila u Mati~nom uredu Tuzla vjen~ano je 10 parova. Brak su sklopili Nermin Mehmedovi} i Sevdeta Hasanovi}, Mirza Jarovi} i Mevlida Sal~inovi}, Alen [ehi} i Amela Hasanovi}, Vlado Pilji} i Vesna Grabovica, Dragan Divjak i Lejla Kusturica. U zajedni~ki `ivot krenuli su i Asmir Terzi} i Ned`mija Mehi}, Elvedin Begovi} i Emina Muhlisi}, Ahmet Baki} i Rasmina Kucalovi}, Emir Husejnovi} i Emina Hod`i} te Malik Brki} i Alma [aki}.

Akcija darivanja krvi u Sapni
Glumci na prezentaciji

Crveni kri` op}ine Sapna organizirao je akciju dobrovoljnog darivanja krvi kojoj se odzvao veliki broj gra|ana. Prema rije~ima sekretara Crvenog kri`a Ibrahima Dropi}a, vi{e od 70 gra|ana dalo je ovu dragocjenu teE. D`. ~nost ~ime su pokazali humanost na djelu.

16

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

crna hronika

EKSPLOZIJA Partizanska ulica u Prijedoru

Ku}a Fikrete Ku~kovi} zasuta gelerima
Ru~na bomba „ka{ikara“ ba~ena u dvori{e iz automobila u pokretu
Ku}a u kojoj se desio zlo~in
(Foto: MUP ZDK)

Istraga o ubistvu kod Te{nja

Smrtonosan bio rez na vratu
Za Mirsadu Hrnji} koja je osumnji~ena za ubistvo svekrve Salihe zatra`en pritvor
Mirsada Hrnji} (21) iz Drin~i}a kod Te{nja, osumnji~ena za ubistvo svoje svekrve Salihe Hrnji} (59), saslu{ana je ju~er u Kantonalnom tu`ila{tvu ZDK. Kako saznajemo, tu`iteljica Adisa Kadu{i}, koja je saslu{ala osumnji~enu, zatra`ila je odre|ivanje tridesetodnevnog pritvora, o ~emu }e danas odlu~ivati de`urni sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici. U prosekturu Komemorativnog centra Tuzla prema nalogu kantonalnog tu`ioca izvr{en je pregled i obdukcija tijela ubijene. Utvr|eno je da je smrt nastupila usljed unutra{njeg i vanjskog iskrvavljenja uzrokovanog presijecanjem karotidne arterije na vratu i drugih uboda u predjelu lijevog gornjeg dijela tijela. Dan nakon stravi~nog zlo~ina u Drin~i}ima kod Te{nja niko ne `eli govoriti o tragediji u porodici Hrnji}. Pred mjesnim mektebom ju~er smo zatekli ljude iz sela kako pripremaju d`enazu, nakon {to je tijelo poslije obavljene obdukcije u Tuzli dovezeno u Drin~i}e. - Vidi{ kako Elvir nije znao s kime je `ivio. Bilo je tu i ranije problema. Ta snaha Salihi nije dala pogledati dijete. Ako bi se uhvatilo za nanine dimije, nastajali su problemi - pri~a nam Salihin ro|ak koji se nije htio predstaviti. Na d`enazu su do{li i ljudi iz susjednih sela. - Da Bog lijepi sa~uva. Nikada se u ovom kraju tako ne{to nije dogodilo. Meni je 77 godina, ali ovako {to ne pamtim - ka`e nam starina Avdo Ahmi}, koji je na d`enazu do{ao iz susjednih Miljanovaca.
M. ^.- A. D`.

Policija u Prijedoru intenzivno traga za nepoznatim osobama koje su preksino} oko 22.50 sati bacile najvjerovatnije bombu „ka{ikaru“ u dvori{te porodi~ne ku}e Fikrete Ku~kovi} (68) u naselju Gomjenica, u Partizanskoj ulici 105 u Prijedoru.

Ostala nepovrije|ena
Stjecajem sretnih okolnosti, vlasnica ku}e ostala je nepovrije|ena, a od jake detonacije i gelera o{te}ena je fasada prizemne ku}e, na kojoj su popucala i prozor-

ska stakla. Vidno {okirana onim {to se dogodilo, Fikreta ka`e da je neposredno prije strahovite eksplozije pred ku}om ~ula automobil. Tvrdi da se nije zaustavio, nego samo usporio vo`nju. - Samo sekundu nakon tog protresla me je eksplozija. Bilo je stra{no, staklo je sipalo na sve strane, geleri su ulijetali u sobu. Bila sam toliko {okirana da nisam mogla ustati s kreveta. Sama i upla{ena, oti{la sam do telefona i pozvala brata Re{ada Ho{i}a i pitala ga da li je ~uo
Ku~kovi} ispred ku}e koja je o{te}ena u eksploziji
(Foto: D. Stojni})

Pala sa stolice
Eksplozija bombe uznemirila je mje{tane prigradskog naselja Gomjenica. [aha Ho{i}, Fikretina snaha, ka`e da je bilo stra{no, toliko da je od ja~ine detonacije pala sa stolice. - Na{e ku}e Ho{i} pokazuje krater dijeli jedno dvori{te. Fikreta nas je pozva- da joj se nije dogodilo ono la putem telefona, a po{to najgore - pri~a [aha i dosuprug nije mogao prije}i daje da je ovaj slu~aj do njene ku}e jer je te{ko ve}inu Fikretinih kom{ibolestan, ja sam odmah ja, koji je poznaju kao dooti{la tamo. Oboje smo bi- bru i dragu osobu, ostavio li jako upla{eni i u strahu u {oku.

eksploziju. Rekao mi da je to vjerovatno kod mene, jer je s prozora svoje ku}e koja dijeli isto dvori{te vidio plamen. Rekao mi je da odmah zovem policiju, koja je, na svu sre}u, odmah do{la ka`e uznemirena Fikreta. Fikreta ne zna ko je mogao aktivirati bombu u njenom dvori{tu. @ivi sama i skromno, nikome se nikad ni zbog ~ega nije zamjerila, niti je kome du`na.

Prona|ena ka{ika
- Pretpostavljam da je u pitanju gre{ka i da je bomba vjerovatno bila namijenjena nekom drugom, ili je sve bilo iz nekog hira. Nemam nikakvih problema s kom{ija-

ma, a u moju ku}u svi su dobro do{li - dodaje Fikreta, koja je prije ~etiri i po mjeseca kao pje{ak, u neposrednoj blizini svoje ku}e, bila i `rtva nepoznatog voza~a koji je udario autom, a potom pobjegao s mjesta nesre}e. Gospa Arsenovi}, portparol CJB Banja Luka, ju~er je potvrdila je ovo djelo okvalificirano kao izazivanje op}e opasnosti. - Detonaciju je najvjerovatnije izazvala ru~na bomba koja je napravila krater u dvori{tu. U blizini mjesta gdje je aktivirana tokom uvi|aja prona|ena je ka{ika bombe - rekla je Arsenovi}.
M. ZGONJANIN

Tekija u Mostaru

Po`ar na ku}i kod Kalesije

Povrije|en motociklist
U mostarskom naselju Tekija prekju~er oko 19.40 sati dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovala dva motocikla „yamaha“ kojima su upravljali Kenan B. i Ahmed T., kombi za ~ijim upravlja~em je bio Musa B. i parkirano vozilo „mercedes“. U nezgodi je povrede neutvr|enog stepena zadobio voza~ motocikla Ahmed T., dok je voza~ drugog motocikla pro{ao s lak{im povredama. Uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su pripadnici Policijske stanice za sigurnost saobra}aja Mostar, a o svemu je upoznat tu`ilac.

Pregrijani solunar zapalio grede u stropu
U Sara~ima kod Kalesije u ~etvrtak u ve~ernjim satima izbio je po`ar u porodi~noj ku}i Izeta Baru~i}a (44). Tom prilikom, sre}om, niko nije povrije|en. - Ne{to poslije osam sati nave~er do{ao sam sa sinom ku}i. Kada sam u{ao u sobu u kojoj se nalazi pe} na drva, vidio sam da se na mjestu gdje solunar ulazi na tavan gori greda. Br`e-bolje u{ao sam u drugu sobu gdje su mi bile majka, `ena i k}erka i izveo ih napolje. Ubrzo su do{le kom{ije i ro|aci pa smo uspjeli ugasiti po`ar - ka`e Baru~i}. Baru~i} nam je rekao i da je ovo tre}i put da se doga|a po`ar u njegovoj ku}i. Pro{le godine Baru~i} je konkurisao za bespovratna sredstva za stambeno zbrinjavanje boraca koja izdvaja Vlada TK, ali je odbijen. Rekli su mu da nema dovoljno bodova. - I{ao sam pro{le godine i do ministra za bora~ka pitanja Vlade TK i molio ih da do|u da vide gdje `ivim. Nisu nikad do{li - razo~arano govori Baru~i}. Baru~i} je nezaposlen, o`enjen je i ima dvoje male djece, a s njima u prizemnoj, tro{noj ku}i `ivi i njeF. S. gova majka.

Oduzeto 40 grama heroina
Pripadnici mostarske policije prekju~er su, rade}i na spre~avanju proizvodnje i stavljanja u promet droge, te na osnovu naredbe Op}inskog suda Mostar, pretresli stan koji koristi G. A. (34) iz Mostara u ulici Kralja Tomislava. Kod njega je prona|en ve}i omot s oko 40 grama heroina. On je li{en slobode i zadr`an u policiji radi kriminalisti~ke obrade.

Baru~i} pokazuje gdje je buknula vatra

(Foto: F. Sinanovi})

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

17

PRESUDA Sud Bosne i Hercegovine

\or|e @drale osu|en na 20 godina zatvora
Progla{en krivim za ubistvo Ljubi{e Savi}a Mauzera koje je izvr{eno 7. juna 2000. godine u Bijeljini
\or|e @drale osu|en je ju~er u Sudu BiH na kaznu od 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubi{e Savi}a Mauzera, koje se desilo 7. juna 2000. godine u Bijeljini. U kaznu zatvora bit }e mu ura~unato vrijeme provedeno u pritvoru po~ev od 17. januara pro{le godine kada je uhap{en u Njema~koj. Tako|er, @drali je produ`en i pritvor koji mo`e trajati devet mjeseci ili do nove odluke suda. koristio, da bi potom, kako je naveo sudija Peri}, iskoristili momenat kada je on sporne no}i zaustavio svoje vozilo na raskrsnici vi{e ulica kako bi jednu osobu primio u auto. Ubice su potom svoje vozilo zaustavile pored Savi}evog, da bi @drale iz vojni~ke pu{ke u njegovom pravcu ispalio tri kratka rafala, ta~nije 13 metaka, od kojih je nekoliko pogodilo Savi}a i usmrtilo ga na licu mjesta. Nakon toga, po~inioci su se odvezli do mjesta Hase, gdje su ostavili vozilo „tojotu“ i gdje ih je ~ekao „golf 4“, kojim su se udaljili u pravcu Ugljevika, pri tome odbaciv{i odje}u i oru`je.
Nakon sudara „pe`o“ se zabio u stub
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Sudar u Tuzli

Te{ko ozlije|ena [ehida Sulji}
Dvadesetogodi{nja Samanta Sulji} i njena majka [ehida zadobile su povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila kod biv{e bolnice „Kreka“ u Tuzli. Nakon udesa, prevezene su u UKC Tuzla, gdje im je ukazana pomo}. Kako saznajemo iz UKC-a Tuzla, [ehida Sulji} je smje{tena na Odjel intenzivne njege, prikop~ana je na aparate za disanje i njeno stanje je izuzetno te{ko. K}erka Samanta zadobila je lak{e tjelesne povrede, te je nakon ukazane pomo}i tom prilikom koristio zatvorske pogodnosti te nije prihva}en njegov alibi da se tog dana nalazio u zatvoru. Uzeta je u obzir i ~injenica da je optu`eni i ranije osu|ivan zbog ubistva - naveo je, izme|u ostalog, sudija Peri}. Peri} je istakao da je visina ove kazne sna`na poruka drugima da ne ~ine ovakva djela, ali i samom optu`enom, koji bi trebao shvatiti te`inu onoga {to je uradio. Ina~e, u vrijeme odr`avanja postupka ispred zgrade Suda BiH, u unutra{njosti objekta te sudnice u kojoj je objavljena presuda, bilo je prisutno veliko policijsko osiguranje. Objavi presude prisustvovala je i supruga ubijenog Savi}a, koju su policajci osiguravali sve dok se publika iz sudnice nije udaljila. Ona je pod policijskom pratnjom Sud BiH napustila na stra`nji izlaz. D`. Ma. B. pu{tena ku}i. Do udesa je do{lo kada je Samanta voze}i automobil „pe`o 307“ udarila u automobil „opel kadet“ kojim je upravljao Damir. B. Svjedoci tvrde da se neposredno prije udesa Damir B. uklju~ivao iz sporedne na glavnu ulicu, ~ime je oduzeo prvenstvo prolaza 20-godi{njakinji. Na oba vozila pri~injena je velika materijalna {teta. Uvi|aj su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a TK, a obavije{teno je i Kantonalno tu`iA. Mu. la{tvo.

Isplanirana likvidacija
U obrazlo`enju presude, sudija Branko Peri} naveo je da je nesporno utvr|eno da je \or|e @drale kriv jer je u vrijeme dok je u zatvoru

Tu`ila{tvo zadovoljno
Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH, kratko se ju~er obratio novinarima izra`avaju}i zadovoljstvo zbog visine izre~ene kazne. - Tu`ila{tvo je veoma zadovoljno presudom u ovom predmetu. Tek kada dobijemo presudu u pisanoj formi znat }emo da li postoji neki segment za na{u `albu - kazao je Grube{i}. Kula u Isto~nom Sarajevu izdr`avao zatvorsku kaznu zbog ubistva uzeo dopust od 5. do 12. juna 2000. godine koji nije evidentiran u protokolu kako bi izvr{io ubistvo. Prethodno je, kako je naveo sudija, s njemu poznatim osobama organizirao i isplanirao likvidaciju Ljubi{e Savi}a. U me|uvremenu su nabavili dvije vojni~ke pu{ke velike razorne mo}i, potrebnu municiju, rukavice te automobile. Izvjesno vrijeme su pratili kretanje Savi}a, ljude s kojima se dru`io, automobile koje je
@drale: Ostaje u pritvoru

~injenice koje bi to potvrdile da je ovaj sud nenadle`an za ovaj predmet.

Razbojni{tvo u Sarajevu

Jako obezbje|enje
- Nakon ocjene svih provedenih dokaza, utvr|eno je da je optu`eni izvr{io ubistvo. Sud se oslanja na nalaze dvojice vje{taka koji su potvrdili prisustvo biolo{kih tragova optu`enog na prona|enoj odje}i i rukavici, kao i barutne ~estice, {to dokazuje da je upravo on pucao. Utvr|eno je i da je optu`eni

Jedan uhva}en, drugi u bijegu
U ulici Asima Ferhatovi}a, op}ina Centar Sarajevo, prekju~er oko 18.30 sati dvojica nepoznatih mu{karaca izvr{ila su razbojni{tvo nad radnicama u prodavnici „Nesel Company“. Prijete}i pi{toljem, razbojnici su uzeli odre|enu sumu novca i pobjegli iz radnje. Policija je istog dana u 19.20 sati li{ila slobode S. A. (25) zbog sumnje da je po~inio ovo razbojni{tvo. On je izjavio da je djelo po~inio zajedno sa K. S. iz Zenice, za kojim se traga.

Grube{i}: ^ekamo presudu

Sudija Peri} je tako|er naveo da se Vije}e nije bavilo problemom oko nadle`nosti Suda jer se tokom postupka nisu pojavile nove

Najavljena `alba
Branilac optu`enog @drale, advokat Dragi{a Joki} ju~er nije `elio komentirati presudu. Kratko je novinarima, prilikom izlaska iz Suda, odgovorio da }e se u svakom slu~aju `aliti na presudu.

Uhap{en Halid Bak{i}
Na osnovu naredbe Osnovnog suda Sokolac, slu`benici Policijske uprave Novo Sarajevo prekju~er u 9.35 sati li{ili su slobode Halida Bak{i}a (50) iz Sarajeva. Obavije{ten je tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a istog dana u 13.50 sati Bak{i} je predat u nadle`nost Sudske policije Isto~no Sarajevo.

Na ulici u Zenici

Oteo prolaznici torbicu
Na raskrsnici ulica Aska Bori}a i Saliha Cakana Mulali}a u Zenici prekju~er je nepoznata osoba izvr{ila kra|u na naro~ito drzak i opasan na~in nad M. N. iz Zenice. Razbojnik joj je, nanijev{i joj lak{e povrede, oteo `ensku torbicu s li~nim dokumentima, mobitelom i 160 KM. Policija traga za napada~em.

Joki}: Bez komentara

Sud Bosne i Hercegovine

Pritvor za krijum~are skanka
Sudija za prethodni postupak Suda BiH odredio je jednomjese~ni pritvor za Milorada Birnera (50), zvanog Roki, ro|enog u Sarajevu, a nastanjenog u op}ini Pale, te dr`avljanina Srbije Ibrahima [efitagi}a (32), zvanog Ibro, ro|enog u Prizrenu, a nastanjenog u Sarajevu. Pritvor je odre|en i dr`avljaninu Crne Gore Ranku \urovi}u (35), ro|enom i nastanjenom u Podgorici, te Bo`idaru Vukoti}u (29), ro|enom u Cetinju, a nastanjenom u op}ini Tivat. Rije~ je o osobama koje su uhap{ene u akciji MUP-a RS i Grani~ne policije BiH, kada je na Palama zaplijenjeno oko osam kilograma opojne droge skank. S obzirom na to da je istraga pokazala da je prilikom
Zaplijenjeni skank na Palama

izvr{enja krivi~nog djela opojna droga iz Crne Gore prokrijum~arena u BiH, kao i da se radi o organiziranoj grupi, predmet je predat u nadle`nost Tu`ila{tva BiH.

18

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

„IDEAL“

d.o.o. KAKANJ

PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU PVC STOLARIJE PO SISTEMU TROCAL - KBE NJEMA^KA Kakanj, Zgo{}a bb Tel/fax 032 556 927 „ Ta~no prije 8 godina grupa mladih in`injera sa skromnim kapitalom osniva firmu za proizvodnju i ugradnju pvc stolarije „ IDEAL „ d.o.o. Kakanj. Cilj je definisan : Graditi profesionalan poslovni rejting prema kupcu i prema dobavlja~u. Rezultat postignut : preko 4800 zadovoljnih kupaca {irom BiH i dostignut zavidan nivo povjerenja na{ih ino i doma}ih dobavlja~a. Na{ recept za budu}nost : Graditi poslovni uspjeh na iskrenosti i povjerenju. S nama }e se sigurno slo`iti i Poslovni tim „ UNIQA „ osiguranja Filijale u Zenici. Oni su opravdali na{e povjerenje i dugogodi{nju saradnju. Ovim putem im se ZAHVALJUJEMO na izuzetno profesionalnom odnosu i blagovremenom ispunjenju od{tetnog zahtjeva po totalnoj {teti nastaloj na teretnom vozilu. „ UNIQA „ osiguranje vam preporu~ujemo kao pouzdanog i hvale vrijednog partnera. U potpisu Menad`ment firme za proizvodnju i ugradnju pvc stolarije „ IDEAL „ d.o.o. KAKANJ, Zgo{}a bb „

Obavje{tenje o dodjeli Ugovora
Naziv projekta: Izgradnja ulazno-izlazne zone na deponiji Desetine Tuzla Tender br. SWM-NCB-171-W-10-3672-BOS/TZ Objava poziva: U listu Dnevni avaz od 02. 02. 2010. i Sl. gl. BiH od 08. 02. 2010. godine Obim Ugovora: ➢ Objekat za osoblje P+1 ➢ Izgradnja prilaznih saobra}ajnica, trotoara i parkinga ➢ Ugradnja kolske vage 40 t ➢ Hidroinstalacije ➢ Elektroinstalacije Trajanje: do 31. maja 2010. Datum potpisivanja ugovora: 22. mart 2010.

Najuspje{niji ponu|a~ Ime i adresa najuspje{nijeg ponu|a~a „SE SARAJKA“ d.o.o. Pa{age Gogi}a bb 75 270 @ivinice Cijena ponude na otvaranju 579.362,92 KM Kona~na cijena ponude* 553.665,77 KM
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 095873 09 Ps Sarajevo, 05. 04. 2010. godine PRAVNA STVAR: Tu`ilac: Avg Leasing Gmbh Austrija Tu`eni: Damirx Comerc Tuzla Tu`eni: HSV Veleprom Tuzla Radi: poni{tenja ugovora

Ime razmatranih ponu|a~a Konzorcij: „TEHNOGRAD-COMPANY“ d.o.o. Tuzla „ZVORINK PUTEVI“ d.o.o. Sapna „REWEUS“ d.o.o. Lukavac Konzorcij: „BA[ANOVI]“ d.o.o. Pura~i} „TRANSPORT I MEHANIZACIJA“ d.o.o. Gra~anica „TEHNOGRAD“ d.o.o. Tuzla

Razmatrani ponu|a~i Cijena ponude na otvaranju 714.077,33 KM 740.408,84 KM

Cijena razmatrane ponude* 743.934,50 KM 709.346,03 KM

692.295,03 KM 672.098,95 KM

661.737,58 KM 649.402,75 KM

Ime odbijenih ponu|a~a „PROING-GRA\EVINAR“ d.o.o. Gornja Tuzla „TOM-CAT“ d.o.o. Tuzla

Odbijeni ponu|a~i Cijena ponude na otvaranju 781.720,78 KM 710.589,92 KM

POZIV
Razlozi odbijanja - nije dostavljeno osiguranje ponude - nije dostavljeno osiguranje ponude
ZA: AVG LEASING GMBH AUSTRIJA Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan utorak 01. 06. 2010. godine u 10.00 sati, pred ovim sudom, sudnica/kancelarija broj 225/II. Sudija Braco Stupar Upozorenje: Ako tu`ilac/zakonski zastupnik ne do|e na pripremno ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako tu`eni ne zahtijeva provo|enje ro~i{ta. Ako na pripremno ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e tu`eni/zakonski zastupnik, a bio je uredno pozvan, ro~i{te }e se provesti u njegovoj odsutnosti. Upozoravaju se stranke da su du`ne najkasnije na pripremom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojim zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka te da na pripremno ro~i{te donesu sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. Zakona o parni~nom postupku FBiH).

* U tabeli su date kona~ne cijene ponuda nakon ispravljanja ra~unskih/aritmeti~kih gre{aka i isklju~ivanja „stavki za neodre|ene slu~ajeve“, u skladu sa ~lanom ITB 30.2 (b) UPUTA PONU\A^IMA.

biznis

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

19

KOZARAC Tvornica obu}e Nova Ivan~ica

Dobit 1,96 milijardi dolara

Profit Googlea sko~io za 38 posto
Ameri~ki softverski div Google ostvario je u prvom kvartalu ve}e prihode i dobit budu}i da je nastavio profitirati od oporavka svjetske privrede. Mo}na kompanija iz Silicijske doline saop}ila je da su joj prihodi iznosili 6,77 milijardi dolara, {to je za 23 posto vi{e u odnosu na godinu ranije. Neto dobit iznosila je 1,96 milijardi dolara i sko~ila je za 38 posto.

U planu upo{ljavanje i obuka 76 radnika
Od Vlade RS tra`ili partnerstvo kroz podjelu tro{kova za nove radnike, ali za sada nema pozitivnog odgovora
Samir Alihod`i}, rukovodilac proizvodnje u firmi Nova Ivan~ica, potvrdio je da ova tvornica za izradu gornjih dijelova obu}e iz Kozarca kod Prijedora planira do kraja godine, uz postoje}ih 125, obu~iti i zaposliti jo{ 76 radnika.
TE Gacko: Predvi|eni rok za zavr{etak 11. maj

Redovni godi{nji remont u TE Gacko

Veliki tro{kovi
- Zapo{ljavanje }e te}i fazno. U proteklom mjesecu primili smo 15 radnika, koji su trenutno na obuci. U me|uvremenu, na adresu Zavoda za zapo{ljavanje Republike Srpske proslijedili smo zahtjev u kojem tra`imo da

Vrijednost radova skoro deset miliona maraka
Uz vlastitu radnu snagu, anga`irane su renomirane firme
Nova Ivan~ica: U firmi trenutno radi 125 radnika
(Foto: D. Stojni})

Rast prodaje vozila u EU
U Evropskoj uniji u martu je registrirano 10,8 posto vi{e novih vozila nego u istom periodu lani, ~ime je njihov broj porastao po najvi{oj stopi u vi{egodi{njem razdoblju. To je rezultat jednog radnog dana vi{e i sna`nog rasta potra`nje na ~etiri najve}a tr`i{ta, ne uklju~uju}i Njema~ku.

Deripaski bonus od 70 miliona dolara
Ruski tajkun i {ef najve}eg svjetskog proizvo|a~a aluminija Rusala Oleg Deripaska dobit }e bonus od 70,3 miliona dolara. Bonus koji }e Deripaska dobiti, nije nagrada za njegov pro{logodi{nji rad nego dobit zbog uspje{nog IPO-a Rusalovih dionica na Berzi u Hong Kongu, ~ime je aluminijski div postao prva ruska kompanija kojom se trguje na toj azijskoj berzi.

Alihod`i}: Austrijski kupac

nam u primanju novih radnika Zavod i prakti~no bude partner, i to kroz podjelu tro{kova, jer dugotrajna obuka nove radne snage, koja za slo`enije operacije mo`e potrajati i do dvije godine, iziskuje ogromne tro{kove, koje Nova Ivan~ica u ovom trenutku te{ko mo`e podnijeti ka`e Alihod`i}. On nagla{ava da odgovor jo{ nisu dobili te dodaje da je Nova Ivan~ica u godini-

ma krize opstala samo zahvaljuju}i mati~noj firmi Ivan~ici iz hrvatskog Ivanca i stalnom partneru, austrijskoj kompaniji Paul Green, kojoj, ina~e, odlazi i cjelokupna proizvodnja.

Izvr{enje plana
- Cilj nam je stopostotno izvr{enje plana i samostalan opstanak na tr`i{tu. U ovom trenutku plan proizvodnje izvr{avamo sa 92 posto, {to ilustrira i podatak da je ova tvornica tokom marta napravila 15.499 pari gornjih dijelova obu}e i plasirala ih na{em austrijskom kupcu, koji je sa proizvedenim vi{e nego zadovoljan - kazao je Alihod`i}. M. ZGONJANIN

Obu}arski smjer
Alihod`i} ka`e da je za svaku pohvalu potez lokalne zajednice da se od naredne godine u Srednjoj poljoprivredno-prehrambenoj {koli organizira i odjeljenje obu}ara, koje }e poha|ati 24 u~enika.

Termoelektrana (TE) Gacko je ve} dvije sedmice u redovnom godi{njem remontu i, ako sve bude teklo planiranom dinamikom, s radom bi trebala po~eti 11. maja ove godine. Prema rije~ima Maksima Skoka, rukovodioca u TE Gacko, u pripremi radova ote`avaju}a okolnost je bila to {to je, kao i lani, ostavljeno kratko vrijeme od usagla{avanja elektroenergetskog bilansa i plana za remont postrojenja. Za remont, uz vlastitu radnu snagu, anga`irane su renomirane firme, sa kojima ovo preduze}e ima dugogodi{nju saradnju. Za remontne radove iz vlastitih sredstava izdvojeno je pet mili-

ona KM. Polovina novca bit }e usmjerena za nabavku rezervnih dijelova i potrebnih materijala, dok }e druga polovina biti usmjerena na pla}anje specijalisti~kih usluga. U okviru radova, planirani su remonti turbinskog, kotlovskog i generatorskog postrojenja, pomo}nih objekata, hemijsko-tehnolo{kog pogona, sistema otpreme {ljake i pepela te remont pogona dopreme uglja. Najzna~ajniji posao bit }e obavljen na zamjeni 0,4kilovoltnog postrojenja, a ti radovi, ~ija je vrijednost 4,5 miliona KM, bit }e finansirani kreditom Svjetske banke iz projekta „PoP M. . wer 4“.

Carlsberg BH ostvario ciljeve

Izmjene Zakona o dugu FBiH

Druga pozicija na tr`i{tu piva
Kompanija Carlsberg BH ostvarila je lani zadate ciljeve i sa 19,1 posto tr`i{nog udjela zauzima drugu poziciju na tr`i{tu piva u Bosni i Hercegovini. Direktor firme Armin Bukari} kazao je da je Carlsberg BH od 1. januara 2007., od kada posluje u BiH, na ime akciza, PDV-a te ostalih poreza, doprinosa i taksi uplatio poreznim organima skoro 20 miliona KM, a da je samo lani upla}eno 7,44 miliona maraka. U ovoj godini, kako je najavljeno, Carlsberg BH planira pove}ati prodaju za 19,2 posto u odnosu na 2009. Tako|er, u planu su i nove investicije u proizvodnju, prodaju i razvoj logistike kako bi se I. [m. taj cilj ostvario.

Spor oporavak svjetske trgovine
Protekcionizam }e ko~iti svjetsku trgovinu jo{ sljede}e dvije godine s obzirom na to da se tr`i{te rada te{ko oporavlja od finansijske krize, smatra glavni direktor Svjetske trgovinske organizacije Paskal Lami (Pascal Lamy). On je naglasio da }e oporavak svjetskog tr`i{ta rada kasniti skoro 18 mjeseci za oporavkom svjetske privrede.

Zna~ajan korak za razvoj tr`i{ta kapitala
Utvr|ivanjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji BiH, koji je Vlada FBiH usvojila na posljednjoj sjednici, ni`im nivoima vlasti, kantonima, gradovima i op}inama, kao i javnim kompanijama, bit }e omogu}eno zadu`ivanje putem emisije vrijednosnih papira, {to ve} odavno predstavlja praksu u okru`enju i svijetu, saop}ili su iz Sarajevske berze (SASE). To su ocijenili posebno bitnim, jer ve} postoji odre|eni broj op}ina u FBiH koje `ele emitirati obveznice te na taj na~in povoljnije do}i do finansijskih sredstava potrebnih za razvoj lokalne zajednice. - Municipalne obveznice u svijetu predstavljaju vrlo tra`en instrument za investiranje, prije svega zbog njihove sigurnosti s obzirom na to da op}ina svojim fiskalnim prihodima garantira za isplatu duga i kamata - kazali su iz SASE-a.

Berzanski barometar za 16. 4. 2010. godine

Daimler prekida poslove sa Iranom
Njema~ki Daimler, jedan od najve}ih evropskih proizvo|a~a vozila, najavio je preispitivanje odnosa sa Iranom i povla~enje 30 posto dionica u kompaniji za izradu motora u ovoj zemlji u okviru plana revizije poslovnih veza sa Iranom zbog politi~kih problema. Iza odluke da se povuku dionice u iranskoj tvornici le`e politi~ki razlozi i politika koju provodi Teheran.
SASE: Povoljna finansijska sredstva

Euro/dolar 1,3537 0,27%

Nafta 84,59 $ po barelu 1,08%

Zlato 1.156,90 $ po unci 0,29%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.955830 1.344271 1.441298 26.876159 0.077773 0.262124 0.740957 1.546157 0.565032 0.245339 0.200985 1.360204 0.973523 2.223674 1.440446 0.049605 1.963327 1.955830 1.347640 1.444910 26.943518 0.077968 0.262781 0.742814 1.550032 0.566448 0.245954 0.201489 1.363613 0.975963 2.229247 1.444056 0.049729 1.968248 1.955830 1.351009 1.448522 27.010877 0.078163 0.263438 0.744671 1.553907 0.567864 0.246569 0.201993 1.367022 0.978403 2.234820 1.447666 0.049853 1.973169

Evropski ured za statistiku Eurostat

Vi{a stopa inflacije u eurozoni
Godi{nja stopa inflacije u eurozoni i Evropskoj uniji (EU) porasla je u martu na 1,4, odnosno na 1,9 posto, objavio je Evropski ured za statistiku Eurostat. U februaru je stopa inflacije u eurozoni iznosila 0,9, a u EU 1,5 posto. Ni`e godi{nje stope inflacije u martu je zabilje`ilo pet ~lanica Evropske unije, dok je u dvije ostala nepromijenjena. Vi{e godi{nje stope zabilje`ilo je 19 zemalja, pokazuju podaci Statisti~kog ureda. Najni`e godi{nje stope inflacije u martu su zabilje`ene u Latviji, Irskoj i Litvaniji, a najvi{e u Ma|arskoj, Rumuniji i Gr~koj, objavio je Eurostat.

20

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

subota, 17. april/travanj 2010.

21

22

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

biznis

ATINA Zbog straha da ne}e prikupiti dovoljno novca na tr`i{tima

Plin: Gubitnik dana

Trgovanje 118.846 KM

Gr~ka zatra`ila dodatne razgovore sa MMF-om i EU
Fond }e u ponedjeljak poslati svoj tim, koji }e sa vlastima ove zemlje razmatrati strategiju prikupljanja pomo}i Slabo interesiranje za obveznice
Gr~ka je zatra`ila dodatne razgovore sa zemljama eurozone i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) za spa{avanje svoje ekonomije. Vlada je pismo s tim zahtjevom uputila komesaru Evropske unije za finansije Oliju Renu (Olli Rehn), {efu Evropske centralne banke (ECB) @anKlodu Tri{eu (Jean-Claude Trichet) i direktoru MMF-a Dominiku [traus-Kanu (Dominique Strauss-Kahn). sada nije zatra`ila pomo} od tih institucija. Nakon {to je primio pismo, [traus-Kan je saop}io da }e MMF u ponedjeljak poslati u Atinu tim koji }e po~eti razgovore sa gr~kim vlastima o strategiji koja }e omogu}iti finansijsku pomo} ako je gr~ke vlasti zatra`e. Gr~ka odluka da uklju~i i MMF u rje{avanje bud`etske i du`ni~ke krize u skladu je sa odlukom evropskih lidera od pro{log vikenda da finansijska pomo} ~lanica eurozone treba i}i zajedno sa pomo}i MMF-a. Pismo gr~kih vlasti uslijedilo je nakon sve ve}ih su=
1.727,25 1.021,91 1.037,50

Lo{ dan za fondove
Glavni indeks u laganom uzletu
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 118.846 maraka, a u sklopu 85 transakcija prometovan je ukupno 228.861 vrijednosni papir. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 18.115 KM, me|u fondovima 770, obveznicama FBiH 73.663, na primarnom tr`i{tu 13.820, a na sekundarnom 2.386 maraka. Najve}i rast cijene imale su dionice RMU Kamengrad iz Sanskog Mosta, od 6,26 posto, dok je najve}i pad registrirao Plin iz Sarajeva, od 16,53 posto.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,00% 0,17% 0,11%

Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na prothodno trgovanje i iznosi 1.727,25 poen. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,17 posto i sko~io je na 1.021,91 poen, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,11 posto i iznosi 1.037,50 poena.

Du`ni~ka kriza
- Razgovori }e biti fokusirani na potencijalnu finansijsku pomo} zemalja ~lanica

Promet 72.407 maraka

EU: Postignut dogovor o finansijskoj pomo}i od 30 milijardi eura

Rast vrijednosti oba indeksa
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 55 transakcija ostvaren promet od 72.407 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, od 22.383 marke, uz rast cijene od 0,62 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Invest nove, od 5.789 maraka. Najve}i skok cijene imao je Aktiva invest fond, od 9,84

Vra}anje dugova
Oli Ren ka`e da Gr~ka ne}e izbje}i vra}anje svojih ogromnih dugova. - Neispunjavanje obaveze pla}anja ne dolazi u obzir. Gr~ka ne}e biti nesolventna - rekao je Ren upoeurozone i MMF-a ako gr~ke vlasti odlu~e da zatra`e takvu pomo} - navedeno je u pismu gr~kog ministarstva finansija, a nagla{eno je da Atina do zoriv{i na mogu}u deflaciju u eurozoni, odnosno na pad cijena ako Gr~ka i druge zadu`ene zemlje ne smanje pla}e i ne provedu druge o{tre mjere za ubrzavanje rasta. mnji da }e ta zemlja biti u stanju da na finansijskim tr`i{tima do kraja ovog mjeseca pribavi dovoljnu sumu novca. Jedan od gr~kih vladi-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,31% 0,44% 903,39 1.534,02

nih zvani~nika ukazao je na to da se Atina nada da }e pribaviti izme|u jedne i ~etiri milijarde dolara, u pore|enju sa ranije o~ekivanih od pet do deset milijardi dolara.

Potrebni iznosi
- ^injenica je da u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama ne postoji jak interes za gr~ki dug - rekao je drugi zvani~nik te je dodao da bi Atina mogla odustati od emitiranja obveznica ako se ne mo`e prikupiti minima-

posto, a pad Ozrenturist iz Doboja, od 17,65 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,31 posto, na 903,39 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS sko~ila za 0,44 posto i iznosi 1.534,02 poena.

lni neophodni iznos novca. Tro{kovi gr~kih pozajmica ponovo su ju~er sko~ili uprkos obe}anjima partnera iz eurozone da }e pomo}i Atini sa 30 milijardi eura u potencijalnim zajmovima. Gr~ka vlada ranije je najavila da }e nastaviti da pozajmljuje sa finansijskih tr`i{ta. Atina bi sljede}eg mjeseca morala pozajmiti 11 milijardi eura, a do sada je pozajmila skoro polovinu od ukupno 54 milijarde eura, koliko joj je potrebno u 2010.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 16. 4. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3

Fiat zainteresiran za spajanje sa Peugeotom?
Izvr{ni direktor Fiata Ser|o Markione (Sergio Marchionne) kazao je da }e u sljede}em udru`ivanju evropskih autoproizvo|a~a sudjelovati francuska grupacija PSA Peugeot Citroen, a ne isklju~uje mogu}nost da njezin partner postane upravo italijanska kompanija. Analiti~ari, koje je anketirao Bloomberg, smatraju da bi povezivanje kompanija imalo industrijsku i dioni~arsku logiku.

Lehman Brothers prodaje aktive
Ameri~ka investicijska banka Lehman Brothers najavila je mogu}nost prodaje aktive u vrijednosti od 38,5 milijardi dolara. O~ekuje se da }e dobiveni novac biti upotrijebljen za ga{enje duga prema kreditorima. Banka, koja je bankrot objavila u septembru 2008., tada je raspolagala aktivama u visini od 639 milijardi dolara. Istovremeno su potra`ivanja kreditora dostizala 800 milijardi dolara.

Prosje~na cijena
0,31 1,46 0,04 29,888 29,9091

Promjena u%
-3,12 2,82 0 -0,3 0,62

Maks. cijena
0,32 1,46 0,041 30 30,0011

Min. cijena
0,301 1,46 0,04 29,08 29,501

Ukupan promet (KM)
1.732,86 21.900,00 5.789,40 10.210,03 22.383,16

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

oglasi

Dnevni avaz

subota, 17. april/travanj 2010.

23

ad Hod`i} Se
I} O-TURKOV [EJLA JUG

1.00 2
. 18.04

EMISIJU EMITIRAJU: TV ALFA SARAJEVO, RTV TK TUZLA, RTV USK BIHA], RTV MOSTAR, NTV IC KAKANJ I RTV MAGLAJ

24
EVROPA Paraliziran zra~ni saobra}aj

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

globus

Aerodromi zatvoreni zbog vulkanskog pepela
Vulkanolozi izjavili da problemi mogu trajati do {est mjeseci ako se erupcija nastavi @estok finansijski utjecaj na kompanije
^ingai: Dvije no}i na ulicama
(Foto: AFP)

Nakon katastrofalnog potresa u Kini

Broj `rtava skoro 800
Broj `rtava serije potresa, koji su u srijedu ujutro pogodili sjeverozapadnu kinesku provinciju ^ingai, u podru~ju Tibeta, porastao je na 791, dok je 11.486 osoba povrije|eno, od ~ega je 1.176 u te{kom stanju, a 294 se vode kao nestale. Prema podacima ameri~kog Geolo{kog instituta, poslije prvog zemljotresa ja~ine 6,9 stepeni po Rihteru uslijedilo je jo{ pet potresa, od kojih su svi osim jednog bili ja~i od pet stepeni. Epicentar prvog zemljotresa nalazio se na 240 kilometara sjeverozapadno od grada ^amdua na Tibetu. Nekoliko hiljada osoba anga`irano je u spasila~koj operaciji, a pre`ivjeli su proveli drugu no} napolju, ~ekaju}i da stignu {atori i neophodna pomo}, javile su agencije.

Veliki oblak pepela iz islandskog vulkana ju~er se nastavio {iriti Evropom i tako izazvao haos u zra~nom saobra}aju u obimu koji nije vi|en od teroristi~kih napada 11. septembra 2001. godine na Njujork i Va{ington. Veliki broj putnika ostao je na aerodromima, gledaju}i u nevjerici informativne ekrane gdje je pisalo „otkazano“ pored njihovih letova.

Vulkanolozi su izjavili da pepeo mo`e izazvati probleme za zra~ni saobra}aj do {est mjeseci ako se erupcija nastavi, a zastoji od nekoliko dana ve} su napravili `estok finansijski utjecaj na kompanije.

Cijene dionica
Otkazi letova oborili su cijene dionica „Lufthanse“, „British Airwaysa“, „Air Berlina“, „Air France-KLM“ i „Ryanaira“. Tako|er, zbog otkaza letova „British Airways“ i „Lufthansa“ gube blizu 16 miliona ameri~kih dolara dnevno. Erupcija vulkana po~ela je u srijedu, drugi put ovog mjeseca, ispod gle~era Ejafjalajokul, izbaciv{i oblak pepela {est do 11 kilometara u atmosferu. Vulkanski pepeo sadr`i ~estice stakla i smrvljenih stijena {to mo`e o{tetiti motore i ostale dijelove aviona.

Opasnost s Islanda
Skoro 17.000, od prosje~no 28.000, letova u Evropi, kao i prema njoj ju~er je otkazano zbog opasnosti koje drugi dan zaredom stvara vulkanski pepeo s Islanda. Aerodromi u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njema~koj, Belgiji, [vedskoj, Danskoj, Norve{koj, Estoniji, Finskoj, Austriji, Slova~koj te dijelovima Poljske, Bugarske i ^e{ke su zatvoreni.

Svemirske prognoze Baraka Obame

Prag: Veliki broj putnika ostao na aerodromima

(Foto: AFP)

Astronauti }e do}i na Mars do 2030.
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je ju~er da }e za ~etvrt vijeka SAD uputiti svemirsku posadu na Mars. Govore}i u Svemirskom centru na Kejp Kanaveralu na Floridi, Obama je rekao da }e do 2025. godine biti napravljen novi svemirski brod za duga putovanja koja }e omogu}iti slanje prvih misija, iza Mjeseca, u duboki svemir. - Po~et }emo tako {to
(Foto: AP)

Nakon napada na ameri~ke gradove 2001. godine, ameri~ki zra~ni prostor bio je zatvoren na tri dana, a evropske aviokompanije morale su otkazati sve tra-

nsatlantske letove. Londonski Hitro i frankfurtski aerodrom, dvije zra~ne luke koje u Evropi imaju najvi{e posla, ju~er su bili zatvoreni.

Analiza podataka crne kutije u Poljskoj

Piloti Leha Ka~injskog znali da }e se sru{iti
Neimenovani ruski izvor tvrdi da niko nije vr{io pritisak da se letjelica spusti
Obama: Ve} bili na Mjesecu

Prijava poreza
Bra~ni par Obama, predsjednik SAD Barak i prva dama Mi{el (Michelle), zaradio je pro{le godine 5,5 miliona dolara, za {to }e morati platiti porez od 1,8 miliona dolara, stoji u poreznoj prijavi koju je objavila Bijela ku}a. Uz to, u izvje{taju su navedene i donacije porodice koje ukupno iznose 329.100 dolara.

}emo prvi put u historiji poslati astronaute na asteroid. Do sredine tridesetih godina, vjerujem da }emo slati ljude u orbitu Marsa i vratiti ih sigurno na Zemlju - rekao je ameri~ki predsjednik. On je dodao da je za narednih pet godina odvojeno {est milijardi dolara za programe NASA. Na pitanje za{to se vi{e astronauti ne}e slati na Mjesec, Obama je kratko rekao: - Tamo smo ve} bili.

Istraga o ubistvu Buto

Izvje{taj UN-a za Kure{ija gomila la`i
Izvje{taj nezavisne komisije UN-a, u kojem se navodi da su propusti pakistanskih vlasti doveli do ubistva biv{e premijerke te dr`ave Benazir Buto (Bhuto), predstavlja „gomilu la`i“, izjavio je ju~er Ra{id Kure{i, pomo}nik biv{eg predsjednika Perveza Mu{arafa. Kure{i tvrdi kako su u izvje{taju UN-a Mu{araf i snage sigurnosti pogre{no optu`eni da nisu sprije~ili ubistvo Buto, navode}i da biv{i predsjednik ni na koji na~in nije bio odgovoran i da je i on bio meta napada. Buto je ubijena 27. decembra 2007. u bomba{kom napadu dok je odlazila sa skupa u Ravalpindiju, organiziranog u okviru izborne kampanje njene Pakistanske narodne stranke (PPP), nakon skoro devet godina samonametnutog egzila.

Podaci iz crne kutije aviona koji se s predsjednikom Poljske Lehom Ka~injskim (Lech Kaczynski) sru{io kod Smolenska u Rusiji, pokazuju kako su piloti znali da }e se avion sru{iti, saop}ili su ju~er poljski zvani~nici. Poljski dr`avni tu`ilac And`ej Seremet (Andrzej) izjavio je da su piloti znali da je nesre}a bila neizbje`na. Neimenovani ruski izvor blizak istrazi u Moskvi naveo je kako su snimci iz crne kutije pokazali da na pilote niko od putnika nije vr{io pritisak da preuzmu rizik i slete u uvjetima velike magle i slabe vidljivosti. Prema njegovim rije~ima, analize podataka iz crne kutije „pokazuju da je uzrok nesre}e bila gre{ka pilota“. Glavni poljski vojni

tu`ilac K{i{tof Parulski (Kszysztof Parulsky) odbacio je ruski izvje{taj kao {pekulaciju i naglasio da je jo{ rano donositi bilo kakve zaklju~ke, jer je istraga i dalje u toku. Ka~injski, njegova supruga Marija i dio dr`avnog vrha Poljske bili su me|u 96 `rtava nesre}e kod Smolenska, gdje su se uputili da bi prisustvovali obilje`avanju 70. godi{njice masakra vi{e hiljada Poljaka u Katinskoj {umi. Iz Rusije su prvo poslata tijela predsjednika i prve dame Poljske, a prekju~er je u Var{avu vojnim avonom preneseno jo{ 35 tijela `rtava, me|u kojima posljednjeg predsjednika Poljske u egzilu Ri{arda Ka~orovskog (Riszard Kaczorowsky).

Var{ava: Na hiljade osoba odale po~ast Ka~injskom

(Foto: AP)

Leh i Marija Ka~injski bit }e sahranjeni sutra u katedrali Vavel na istoimenom brdu u Krakovu, a danas }e biti odr`ana ceremonija po-

sljednjeg opro{taja od svih nastradalih. Hiljade Poljaka su proteklih dana obilazile kov~ege u kojima su bila tijela prvog para Var{ave.

Planovi ameri~kog Pentagona

Evropa pokrivena antiraketnim {titom do 2018. godine
Ameri~ki sistem za odbranu od balisti~kih raketa pokrit }e cijelu Evropu do 2018. godine, izjavio je zvani~nik Pentagona. Na pretresu pred odborom Predstavni~kog doma Kongresa, zamjenik pomo}nika ministra odbrane Bredli Roberts (Bradley) rekao je da ameri~ka administracija {to je br`e mogu}e postavlja „provjerene“ rakete kao dio revidiranog programa antiraketnog {tita protiv iranskih balisti~kih projektila. On je kazao da }e {tit NATO-a u potpunosti „pokriti“ Evropu za osam godina. SAD planiraju potro{iti milijarde dolara na odbranu od iranskih raketa kratkog i srednjeg dometa koje, kako tvrde, mogu imati hemijsko, biolo{ko ili nuklearno punjenje, prenose ju~er agencije.

oglasi
Na osnovu ~lana 51. Zakona o Javnom preduze}u Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“ broj: 7/02 i 8/09), a u skladu sa ~lanom 34. Statuta i Poslovnikom Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, Nadzorni odbor Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de d.o.o. Gora`de, na ~etvrtoj redovnoj sjednici, odr`anoj 14.04.2010. godine, r a s p i s u j e Na osnovu ~lana 8. ta~ka d. I ~lana 26. stav 1. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F BiH“, broj 8/05), ~lana 246. i 283. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 28/04),~lana 50. Zakona o Javnom preduze}u Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“ broj: 7/02 i 8/09), a u skladu sa ~lanom 31. Statuta i Poslovnikom Javnog preduze}a Radiotelevizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, Nadzorni odbor Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de d.o.o. Gora`de, na ~etvrtoj redovnoj sjednici, odr`anoj 14.04.2010. godine, r a s p i s u j e:

Dnevni avaz

subota, 17. april/travanj 2010.

25

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim poduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 8/05 i 81/08), ~lana 50. Zakona o Javnom preduze}u Radio-televizija Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“ broj: 7/02 i 8/09), a u skladu sa ~lanom 25. Statuta i Poslovnikom Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, Nadzorni odbor Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de d.o.o. Gora`de, na ~etvrtoj redovnoj sjednici, odr`anoj 14.04.2010. godine, r a s p i s u j e:

KONKURS
za odabir i imenovanje glavnog i odgovornog urednika Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, d.o.o. Gora`de. I Opis pozicije: - izra|uje, predla`e i sprovodi programske sheme, - u~estvuju u utvr|ivanju programske politike i neposredno je odgovoran za realizaciju programskih planova i projekcija, - redovito analizira ostvarivanje ure|iva~ke politike i predla`e mjere za unaprje|enje strukture i koncepta programa, - inicira suradnju sa kulturnim, obrazovnim i nau~nim institucijama i istaknutim stvaraocima, - ne dozvoljava emitovanje onih sadr`aja ~ije su poruke u suprotnosti sa dru{tvenim normama, kodeksom za ure|ivanje televizijskog i radio programa donesenim od strane Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/, kodeksom ostvarivanja programske, jezi~ke i ekonomsko-propagandne politike ili su u suprotnosti sa zagarantovanim slobodama i pravima ~ovjeka i gra|anina, kao u slu~ajevima nepridr`avanja usvojenih principa ure|iva~ke politike. - u~estvuju u radu Uredni~kog vije}a RTV Gora`de. - odgovoran je za ukupnu programsku orijentaciju kao i za svaku informaciju objavljenu u programu osim saop{tenja. - vr{i druge aktivnosti neophodne za rad JP RTV BPK Gora`de u skladu sa zakonom i Statutom JP RTV BPK Gora`de. II Odabir i imenovanje glavnog i odgovornog urednika izvr{it }e Nadzorni odbor JP RTV BPK Gora`de ve}inom glasova ~lanova Nadzornog odbora na osnovu provedenog javnog konkursa . III Imenovanje glavnog i odgovornog urednika se vr{i na razdoblje od ~etiri 4 /~etiri/ godine uz mogu}nost ponovnog izbora. IV Uvjeti Kandidat je du`an ispunjavati slijede}e uvjete: a) Op}i uvjeti: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je osoba starija od 18 godina i mla|a od 70 godina na dan imenovanja, 3. da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojivo sa du`nosti u upravi dru{tva, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadle`nosti du`nosti glavnog i odgovornog urednika, 7. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{enih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine , 8. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, 9. da nije na bilo koji na~in povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Dru{tva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes ( dokaz : ovjerena izjava kandidata), b) Posebni uvjeti: - da posjeduje VII stepen stru~ne spreme, - da ima najmanje 5 /pet/ godine radnog iskustva u novinarskoj struci nakon sticanja diplome - organizacijske sposobnosti i stru~na znanja iz novinarske djelatnosti ( provjerit }e se putem intervjua), Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa dru{tva, - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti glavnog i odgovornog urednika, - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - znanje i sposobnost izrade planova i izvje{taja, poznavanje ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja dru{tva, - sposobnost upravljanja tehni~kim i ljudskim resursima, - ostvareni rezultati tokom dosada{njeg rada, - posebna stru~na znanja i kvalifikacije. V Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete bit }e pozvani na intervju. VI Prijave kandidata treba da sadr`e (original ili ovjerena kopija): 1. kra}a biografija, sa adresom i brojem telefona 2. fakultetska diploma 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 5. uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) izdato od MUP-a 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) izdato od Op}inskog i Kantonalnog suda 7. dokaz za ta~ke 3,4,5,6 - uvjerenje od suda ne starije od 3 mjeseca 8. dokaz za ta~ke 7,8,9 - potpisana izjava ovjerena od strane op}inskog organa VII Javni konkurs }e se objaviti u u sredstvima javnog informisanja Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, d.o.o. Gora`de, web stranici J.P . RTV BPK Gora`de: www.rtvbpk.com, jednom dnevnom listu i ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja. VIII Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno na adresu NADZORNI ODBOR J.P „RTV BPK Gora`de“ d.o.o. Gora`de, ulica Zaima Imamovi}a br.2, sa nazna. kom „PRIJAVA NA K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA J.P „RTV BPK GORA@DE“ d.o.o. GORA@DE - NE OTVARAJ“ . Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od tri (3) dana od zatvaranja konkursa, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Nadzorni odbor JP RTV BBPK Gora`de

KONKURS
za odabir i imenovanje direktora Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, d.o.o. Gora`de. I Opis pozicije: - rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja JP RTV BPK Gora`de i odgovara za zakonitost poslovanja; - izvje{tava Nadzorni odbora JP RTV BPK Gora`de na njegov zahtjev; - provo|enje Statuta, Eti~kog kodeksa i drugih akata JP RTV BPK Gora`de; - imenuje i razrje{ava urednika televizije i urednika radija; - osigurava provo|enje propisa za postupak javnih nabavki, - vr{i izradu i odgovorna ja za provedbu planova poslovanja; - priprema godi{nje i periodi~ne planove i izvje{taje poslovanja kao i godi{nje i periodi~ne planove finansijskog poslovanja; - priprema prijedlog o raspodjeli profita ili pokrivanju gubitka; - osigurava neophodne tehni~ke i materijalne pretpostavke za provedbu programskih sadr`aja; - uti~e na vrstu i obim programskih sadr`aja isklju~ivo sa finansijskog aspekta; - vr{i druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje JP RTV BPK Gora`de u skladu sa zakonom i Statutom JP RTV BPK Gora`de. II Odabir i imenovanje direktora izvr{it }e Nadzorni odbor JP RTV BPK Gora`de ve}inom glasova ~lanova Nadzornog odbora na osnovu provedenog javnog konkursa . III Imenovanje direktora JP RTV BPK Gora`de d.o.o. uz predhodnu saglasnost Vlade Kantona se vr{i na razdoblje od ~etiri 4 /~etiri/ godine. IV Uvjeti Kandidat je du`an ispunjavati slijede}e uvjete: a) Op}i uvjeti: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je osoba starija od 18 godina i mla|a od 70 godina na dan imenovanja, 3. da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo djelo i za privredni prijestup nespojivo sa du`nosti u upravi dru{tva, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadle`nosti du`nosti uprave-direktora, 7. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{enih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine , 8. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, 9. da nije na bilo koji na~in povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Dru{tva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes ( dokaz : ovjerena izjava kandidata), b) Posebni uvjeti: - da posjeduje VII stepen stru~ne spreme, - da ima najmanje 5 /pet/ godine radnog iskustva na rukvode}im poslovima, - organizacijske sposobnosti i stru~na znanja iz djelatnosti preduze}a i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja privrednih dru{tava ( provjerit }e se putem intervjua), - da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa preduze}a, - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti direktora, - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - znanje i sposobnost izrade poslovnih planova i izvje{taja, poznavanje ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja dru{tva, - sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima, - ostvareni rezultati tokom dosada{njeg rada, - posebna stru~na znanja i kvalifikacije. V Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete bit }e pozvani na intervju. VI Prijave kandidata treba da sadr`e (original ili ovjerena kopija): 1. kra}a biografija, sa adresom i brojem telefona 2. fakultetska diploma 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 5. uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) izdato od MUP-a 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) izdato od Op}inskog i Kantonalong suda, 7. dokaz za ta~ke 3,4,5,6 - uvjerenje od suda ne starije od 3 mjeseca 8. dokaz za ta~ke 7,8,9 - potpisana izjava ovjerena od strane op}inskog organa 9. plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje VII Javni konkurs }e se objaviti u u sredstvima javnog informisanja Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, d.o.o. Gora`de, web stranici J.P . RTV BPK Gora`de www.rtvbpk.com i jednom dnevnom listu i ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja. VIII Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno na adresu NADZORNI ODBOR J.P „RTV BPK Gora`de“ d.o.o. Gora`de, ulica Zaima Imamovi}a br.2, sa nazna. kom „PRIJAVA NA K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA J.P „RTV BPK GORA@DE“ . d.o.o. GORA@DE - NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od tri (3) dana od zatvaranja ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Nadzorni odbor JP RTV BBPK Gora`de

KONKURS
ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU J.P „RTV BPK GORA@DE“ d.o.o. GORA@DE . I Opis pozicije: Odbor za reviziju ima obavezu i odgovorsnost: - imenovati vanjskog revizora - razmotriti godi{nju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizi~nih podru~ja i revizija koje }e se izvr{iti, te obezbje|uje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovaraju}i na~in korigovana - razmatra studiju rizika i plan revizije i posti`e sporazum sa glavnim revizorom po pitanju obrade, u slu~aju kada je glavni revizor imenovao direktora Odbora za internu reviziju - osigurati da odbor za internu reviziju izvr{i svoj posao u skladu sa planom revizije - osigurati da odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa me|unarodnim revizijskim standardima. - osigurati da interne kontrole u Dru{tvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predvi|eno - konsultovati se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stru~ne grupe koja vr{i stru~no unutra{nje strukovno ocjenjivanje odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine; - podnositi Nadzornom odboru sa`ete mjese~ne izvje{taje o svojim sastancima svakog mjeseca - drugi poslovi u skladu sa Zakonom II Izbor kandidata Odbora za reviziju vr{i Nadzorni odbor JP RTV BPK Gora`de ve}inom glasova ~lanova Nadzornog odbora , a podnosi prijedlog Skup{tini JP RTV BPK Gora`de na kona~no imenovanje. III Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju je 4 /~etiri/ godine. Sa imenovanim ~lanovima Odbora za reviziju, na osnovu odluke Skup{tine JP RTV BPK Gora`de, zaklju~uje se ugovor kojim se reguli{u ovla{tenja, odgovornosti i visina naknade. IV Uvjeti Kandidat treba da ispunjava slijede}e uvjete: a) Op}i uvjeti 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 2. da je osoba starija od 18 godina i mla|a od 70 godina na dan imenovanja 3. da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u ~lana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u nadle`nosti Odbora za reviziju 7. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{enih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 8. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH 9. da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Preduze}a, zaposlenik Preduze}a, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduze}u b) Posebni uvjeti - da ima visoku ili vi{u stru~nu spremu - zavr{en ekonomski, pravni fakultet ili VI stepen ekonomskog fakulteta - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima finansija, ra~unovodstva ili privrednog prava - da posjeduje stru~na znanja vezana za nadle`nost i rad Odbora za reviziju i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tava Prilokom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Odbora za reviziju - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka - znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih i poslovnih izvje{taja - poznavanje ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju i privrednog prava - rezultati rada ostvareni tokom dosada{njeg rada V Prijave kandidata treba da sadr`e (original ili ovjerena kopija): 1. kra}a biografija, sa adresom i brojem telefona 2. fakultetska diploma 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 5. uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) izdato od MUP-a 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) izdato od Op}inskog i Kantonalnog suda 7. dokaz za ta~ke 3,4,5,6 - uvjerenje od suda ne starije od 3 mjeseca 8. dokaz za ta~ke 7,8,9 - potpisana izjava ovjerena od strane op}inskog organa VI Javni konkurs }e se objaviti u u sredstvima javnog informisanja Javnog preduze}a Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, d.o.o. Gora`de, web stranici J.P . RTV BPK Gora`de www.rtvbpk.com, jednom dnevnom listu i ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja. VII Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno na adresu NADZORNI ODBOR J.P „RTV BPK Gora`de“ d.o.o. Gora`de, ulica Zaima Imamovi}a br.2, sa nazna. kom „PRIJAVA NA K O N K U R S ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU J.P „RTV BPK GORA@DE“ d.o.o. GORA@DE - NE OTVARAJ“ . Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. U~esnici konkursa }e o odluci imenovanja ~lanova Odbora za reviziju J.P RTV BPK Gora`de d.o.o. Gora`de . biti obavije{teni pismenim putem. Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Nadzorni odbor JP RTV BBPK Gora`de

Ukratko

26

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

globus

PE^UJ Susret predsjednika Ma|arske, Srbije i Hrvatske

Nacionalne manjine kao osnova za saglasnost
Kveta: Povrije|eno 35 ljudi
(Foto: AFP)

Samoubila~ki napad u bolnici
KVETA - Najmanje deset osoba ju~er je ubijeno u samoubila~kom bomba{kom napadu u bolnici gdje su {iitski muslimani oplakivali ubijenog menad`era banke u glavnom gradu pakistanske jugozapadne provincije Balu~istan - Kveti. Ova eksplozija dokaz je lo{e sigurnosne situacije u Pakistanu, u kojem je sekta{ko nasilje i dalje glavni problem, iako prijetnje dolaze i od El-Kaide i talibanskih ekstremista. Me|u poginulima su i snimatelj pakistanske televizije SAMA i dvojica policajaca, a u napadu je 35 ljudi ranjeno.

Budu}nost Hrvatske ne}e biti potpuna ako i njeni susjedi, BiH, Srbija i Crna Gora, ne budu u{li u EU, kazao Josipovi}
Predsjednici Srbije, Hrvatske i Ma|arske Boris Tadi}, Ivo Josipovi} i Laslo [oljom (Szoljom) razgovarali su ju~er u ma|arskom Pe~uju o saradnji u eurointegracijama i o pitanjima nacionalnih manjina. rije~ o pravima manjina. Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da je me|usobna podr{ka eurointegracijama „blagotvorna“ i za bilateralne odnose, ocjenjuju}i da su ovi trilateralni sastanci postali ve} tradicionalni i da doprinose ukupnoj evropskoj sigurnosti.

Ispunjavanje upitnika
Nakon razgovora, doma}i lider [oljom izjavio je novinarima kako }e njegova dr`ava u~initi sve da pomogne ulazak Srbije i Hrvatske u Evropsku uniju. Ma|arska se nada, rekao je, da }e Srbija dobiti status kandidata za vrijeme ma|arskog predsjedavanja EU, u prvoj polovini 2011. godine, i da }e joj njegova dr`ava pomo}i u ispunjavanju upitnika. Nacionalne manjine mogu biti osnova za saglasnost izme|u dr`ava, kazao je [oljom i dodao da su se tri predsjednika slo`ili da treba stvoriti jedinstvene standarde u regionu kada je

Pogibije stranaca u Afganistanu
KANDAHAR - U samoubila~kom napadu autobombom na sjedi{te inozemne sigurnosne kompanije na jugu Afganistana poginulo je nekoliko stranaca i pripadnika afganistanske stra`e, saop}ili su zvani~nici. Napad se dogodio nekoliko sati nakon {to je, tako|er u Kandaharu, u eksploziji autobombe, poginulo najmanje {est osoba. Ahmed Vali Karzai, {ef kandaharskog pokrajinskog vije}a, rekao je da je u napadu poginulo najmanje troje stranaca, dok je devetero povrije|eno.

Politika pomirenja
Tadi} je rekao da je ponosan zato {to je Skup{tina Srbije usvojila Deklaraciju o Srebrenici i izrazio nadu da }e to u~initi i drugi parlamenti budu}i da to doprinosi politici pomirenja u regionu. Hrvatski predsjednik Josipovi} kazao je da evropska budu}nost Hrvatske ne}e biti potpuna ako i njeni susjedi, BiH, Srbija i Crna Gora, ne budu u{li u EU. - Zalo`ili smo se da sve tri dr`ave `ele prakticirati najvi{e standarde u pravima manjina - rekao je Josipovi}.

Ta~iju UNMIK kriv za korupciju
PRI[TINA - Kosovski premijer Ha{im Ta~i (Hasim Thaci) izjavio je da u kosovskom pravosu|u vlada mentalitet UNMIK-a u shvatanju borbe protiv korupcije na Kosovu, prenosi ju~er pri{tinski list „Koha ditore“. Ta~i je kazao da on kao premijer ne mo`e u~initi vi{e u borbi protiv korupcije i dodao da pravosudni sistem i dalje funkcionira po „UNMIK mentalitetu“, tvrde}i da je misija UN-a odgovorna za pojavu korupcije na Kosovu.

Tadi}, Josipovi~ i [oljom: Tradicionalni sastanak

(Foto: AP)

Konferencija u Japanu

Kriza u Kirgistanu

Vanjska eksplozija uzrok nesre}e
SEUL - Uzrok potapanja ju`nokorejskog vojnog broda krajem pro{log mjeseca blizu sporne granice izme|u dvije Koreje u Ju`nom moru je vjerovatno eksplozija izazvana izvana, rekao je jedan od glavnih istra`itelja tima stru~njaka koji utvr|uje uzrok nesre}e. - Postoji velika vjerovatno}a da je uzrok bila eksplozija izvana. Me|utim, da bi se donio kona~an zaklju~ak, neophodno je izvr{iti detaljnu analizu, pri ~emu su sve mogu}nosti otvorene - rekao je jedan od {efova dr`avnog tima stru~njaka Jun Duk-Jong.

Iranske vlasti sprije~ile Bakijev dao ostavku odlazak Hatamija
Iranske vlasti sprije~ile su opozicionog lidera i biv{eg predsjednika Muhameda Hatamija da ode u Japan na konferenciju o nuklearnom razoru`anju, izjavio je njegov bliski saradnik koji je `elio ostati anoniman. On je dodao da su Hatamija o tome obavijestili sigurnosni zvani~nici, javio je AP . Portparol Vije}a „InterAction“ u Japanu Emiko Nakamura potvrdila je da Hatami nije me|u u~esnicima konferencije. Ona je objasnila da su organizatori skupa u Hiro{imi primili preksino} elektronsku poruku od kabineta Hatamija u kojoj se ka`e da nije u mogu}nosti prisuZba~eni predsjednik Kurmanbek Bakijev ju~er je formalno dao ostavku, a pismeni dokaz toga faksom je poslao novoj administraciji Kirgistana, objavili su zvani~nici, ~ime se smanjuju strahovi od izbijanja gra|anskog rata u ovoj azijskoj dr`avi. Bakijev je u ~etvrtak pobjegao u susjedni Kazahstan, okon~av{i dane previranja i sukoba. Privremena vlada, na ~ijem je ~elu Roza Otunbajeva, kazala je da je Bakijev svoju rukom pisanu ostavku poslao u no}i sa ~etvrtka na petak. - Dajem ostavku u ovim tragi~nim danima jer sam shvatio puni obim svoje odgovornosti za budu}nost kirgistanskog naroda - stoji u pismu Bakijeva.

Velika patnja stanovnika Gaze

Bakijev: Pobjegao u Kazahstan

Hatami: Neo~ekivan razvoj

stvovati konferenciji zbog „neo~ekivanog razvoja doga|aja u domovini“.

Privremena uprava nastavila je ju~er s hap{enjima ~lanova Bakijeve administracije, kojima }e vjerovatno biti su|eno u narednim sedmicama, javljaju agencije.

Ugovor dvije dr`ave

Te`ak teret ljudima

(Foto: AFP)

NJUJORK - [ef organizacije UN-a za pomo} palestinskim izbjeglicama (UNRWA) Filipo Grandi (Philippo) zatra`io je br`e rezultate mirovnog procesa na Bliskom istoku, jer je patnja stanovni{tva velika. - ^esto me pitaju da li u pojasu Gaze ima humanitarne

krize. Istina je da je kriza mnogo ve}a. Ona je ekonomska, socijalna i ~ak psiholo{ka. Izolacija predstavlja te`ak teret ljudima. To {to je dozvoljeno da Gaza dospije u takvu krizu, neodgovornost je me|unarodne zajednice - izjavio je Grandi.

Crna Gora ustupila je Sloveniji svoju podmornicu tipa P-911, koja }e biti upotrijebljena kao muzejski eksponat, a ugovor o tome su u Podgorici potpisali ministri odbrane dvije dr`ave Boro Vu~ini} i Ljubica Jelu{i~. Vu~ini} je podsjetio da su Crna Gora i Slovenija jo{ krajem pro{le godine potpisale

Crna Gora Sloveniji SAD podr`avaju ustupila podmornicu kandidaturu Hrvatske
bilateralni sporazum o saradnji. Vojni ministri dvije dr`ave slo`ili su se da je regionalna saradnja prioritet u djelovanju vojnih i sigurnosnih slu`bi. Crna Gora je u srijedu ustupila Srbiji {est aviona tipa G-4, a zauzvrat dobila ure|aje za no}no polijetanje i dio vlasni{tva u preduze}u „Prvoborac“ u Herceg-Novom. Sjedinjene Dr`ave o~ekuju da Hrvatska dovr{i pristupne pregovore s Evropskom unijom ove godine, kako bi mogla u}i u Uniju po~etkom 2012., izjavio je pomo}nik ameri~ke dr`avne tajnice za evropske poslove Filip Gordon (Philip). - SAD podr`avaju kandidaturu Hrvatske za EU. Nadamo se i o~ekujemo da Hrvatska mo`e zavr{iti pregovore ove godine. Ako se ugovor o pristupanju ratificira brzo, Hrvatska bi mogla u}i u EU po~etkom 2012. godine - rekao je Gordon.

^lanstvo u Evropskoj uniji

kiosk

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

27

HOLANDIJA Vlada odlu~ila podi}i dobnu granicu

Djevojke mla|e od 21 godine ne}e mo}i biti prostitutke
Sindikat prostitutki upozorava da }e zbog pove}anja dobnog minimuma mla|e prostitutke odlaziti u ilegalne bordele
stale nakraj organiziranom kriminalu i centar grada o~istile od prostitucije. Amsterdam je 2008. objavio kako `eli prepoloviti broj bordela u poznatoj ~etvrti crvenih fenjera. Sindikat prostitutki upozorava da }e zbog pove}anja dobnog minimuma mla|e prostitutke odlaziti u ilegalne bordele, ali u ministarstvu tvrde da }e to sprije~iti strogom kontrolom i ka`njavanjem ilegalnih prostitutki i klijenata. Prema sada{njem zakonu, klijenti koji posje}uju ilegalne prostitutke mogu biti ka`njeni sa 7.600 eura ili do {est mjeseci zatvora.
Luksurija: Skra}eno i ime

Vladimir Luksurija bio u Maroku

Holandska vlada objavila je da planira povisiti najni`u dobnu granicu za prostitutke sa 18 na 21 godinu, u nastojanju da bordelima uvede stro`ije uvjete za rad, a prostitutkama za dobivanje dozvola. Ministar pravosu|a Ernst Hir{ Balin (Hirsch Ballin) poslao je taj prijedlog parlamentu u paketu s izmjenama zakona koji reguliraju prostituciju i industriju seksa. - Osobe sa 21 godinom mogu bolje od onih sa 18 prosu|ivati o tome `ele li raditi kao prostitutke, a mogu i lak{e

Biv{i italijanski zastupnik operacijom postao `ena?
Biv{i italijanski zastupnik Vladimir Luksurija navodno je tokom uskrsnih blagdana bio na operaciji promjene spola u Maroku. Odlu~io je da }e se zvati Vladi jer mu Vladimir zvu~i previ{e bolj{evi~ki. Vladi je priznao da je i{ao u Kazablanku, ali ne i da je bio na operaciji. Nedavno je rekao da je kona~no stavio silikone u grudi iako mu je bilo dobro i bez njih. Ipak, sada se, s njima, bolje osje}a. Govorio je i da se ne}e podvrgnuti operaciji promjene spola, ali ne `eli govoriti „nikad“.

Amsterdam: ^uvena ~etvrt crvenih fenjera

iza}i nakraj s klijentima - stoji u ministrovu saop}enju. Prostitucija je u Hola-

ndiji legalizirana 2000., ali vlasti su proteklih godina poo{trile politiku kako bi

Novi dogovor

Po~elo provo|enje stare gradske odluke

U Njujorku i besku}nici pla}aju kiriju
Gradske vlasti odlu~ile su provesti mjeru koju mnogi do`ivljavaju kao apsurdnu - da napla}uju kiriju besku}nicima. Oni koji nemaju krov nad glavom, a imaju neki posao, trebali bi pla}ati boravak ispod „javnog krova“, odnosno u skloni{tu u kojem obi~no no}u nalaze uto~i{te. Ovaj zakon postoji jo{ od 1997. godine, ali do sada nije primjenjivan. Prema njemu, zaposleni besku}nici treba da pla}aju izvjesnu sumu za boravak u skloni{tima koje im grad stavlja na raspolaganje. - To je stvar principa. Svi znamo da politika pru`anja bezgrani~ne pomo}i nikuda ne vodi. Na{ cilj nije da popunimo eventualne rupe u bud`etu. To je vi{e pitanje principa - objasnila je zamjenica gradona~elnika Linda Gibs. Osobe koje koriste usluge javnog sistema pomo}i koji osigurava skloni{ta za besku}nike trebale bi pokriti oko 44 posto tro{kova na osnovu tabele koju su ustanovile gradske vlasti. Tako bi tro~lana porodica besku}nika trebala pla}ati 36 dolara mjese~no. Udru`enja koja poma`u siroma{nima ve} su izrazila svoje negodovanje ovom odlukom.

Ameri~ke porodice vi{e ne mogu usvajati rusku djecu
Nakon {to je jedna Amerikanka usvojenog sina avionom poslala nazad u Moskvu s porukom da ga vi{e ne}e, Rusija vi{e ne daje djecu na usvajanje u ameri~ke porodice. Artjom Saveljev (7) stigao je pro{le sedmice sam na moskovski aerodrom s pismom u kojem se moli ruska vlada da poni{ti posvojenje jer je dijete mentalno nestabilno. Predsjednik Dmitrij Medvedev osudio je taj doga|aj „kao monstruozan“, a ministarstvo vanjskih poslova je objavilo da vi{e ne}e

Savljev: Vra}en ku}i

Sami besku}nici snose dio tro{kova

odobravati usvajanja dok s ameri~kim vlastima ne postigne novi sporazum kojim }e se taj postupak regulirati.

28

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na prijedlog Nastavno-nau~nog vije}a i na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu od 22. 3. 2010. godine broj: 01-730/10 raspisuje se

KONKURS
Za izbor nastavnika svih zvanja i saradnika a) Nastavnik 1. Zimski sportovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac b) Saradnik 1. Vi{i asistent za nastavni predmet Metodika nastave tjelesnog odgoja . . . .1 izvr{ilac USLOVI pod a: Doktor nauka iza oblasti sporta i tjelesnog odgoja i ostali uslovi koji se odnose na izbor nastavnika u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo „Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 43 od 31. 12. 2008. godine. USLOVI pod b: Zavr{en stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Osim navedenih uslova kandidati su du`ni uz prijavu na konkurs prilo`iti i izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak i uvjerenje o neka`njavanju. ROK ZA PRIJAVE: 15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja u {tampi. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom (originali ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 71000 SARAJEVO Patriotske lige 41 Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.

kiosk

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

29

STRAVI^NO Policija istra`uje slu~aj na klinici

Pacijenticu u komi silovali, ostala u drugom stanju
Policija je uzela DNK ~etvorice mu{karaca koji su ~esto bili u kontaktu s Beatriz
Njema~ku javnost zgrozio je zlo~in na klinici za rehabilitaciju „Das Caritas-Altenpflegeheim“ u Limburgerhofu. Beatriz L. (Beatrix, 40), koja je ve} tri godine u budnoj komi, silovao je nepoznati mu{karac. Pacijentica je nakon silovanja zatrudnjela. U dogovoru s porodicom ljekari su odlu~ili napraviti abortus u {estom mjesecu trudno}e, jer je bio ugro`en `ivot majke i bebe. Policija jo{ nije prona{la bezobzirnog silovatelja te sada intenzivno traga za njim. Istra`itelji razgovaraju sa zaposlenicima i iz. Klinika za rehabilitaciju podnijela je krivi~nu prijavu protiv nepoznatog silovatelja. - Stvarno ne vjerujem da bi joj to mogao u~initi neko od kolega. Svi se jako brinu za nju. Mogao je to biti i neko od posjetilaca - rekla je medicinska sestra iz klinike. Beatriz je ostala u komi nakon sna`nog sr~anog udara. Pacijenti koji su u stanju budne kome (koma vigile) su budni, ali nisu svjesni svoje okoline i sebe. Imaju otvorene o~i, znaju se osmjehnuti, ali s njima nije mogu}a komunikacija. Ne reagiraju na vanjske podra`aje, osim povremene refleksne reakcije na bol.
Otac je pretukao dje~aka

Zlo~in u Njujorku

Ubio sina jer je dje~ak vi{e volio mamu
Leri Grin (Larry Green, 20) iz Njujorka nasmrt je pretukao sedmomjese~nog sina jer je vi{e volio mamu. Navodno je vikao: „O~vrsni“ uplakanom dje~aku dok ga je {akama udarao u prsa, nakon ~ega je dijete brzo umrlo. Imao je modrice na prsima, vratu i glavi. Leri je dje~akovoj majci Kasandri Nejdi (Cassandri Nady) slagao da mu je dje~ak pao dok ga je hranio, ali kasnije je zlo~in i ljubomoru priznao policiji. Prijeti mu 25 godina zatvora. Dje~ak je `ivio s majkom, a tog dana je Kasandra zamolila Lerija da pripazi na sina.

Bolnica je podnijela i krivi~nu prijavu

skupljaju dokaze. Policija je uzela DNK

~etvorice mu{karaca koji su ~esto bili u kontaktu s Beatr-

Propust lokalne izborne komisije

Vi{e mobilnih telefona nego toaleta
{to je javnost tog dijela jugoisto~nog Tenesija obavije{tena o Girijevoj smrti. Sada je na Gradskom vije}u da imenuje gradona~elnika na ~etiri godine. Istra`ivanje Ujedinjenih naroda radi pronala`enja na~ina za pobolj{anje sanitarnih infrastruktura u svijetu pokazalo je da Indijci raspola`u s vi{e mobilnih telefona nego toaleta. U Indiji koja broji 1,2 milijarde stanovnika, mobilni telefon s pretplatom ima 563,73 miliona ljudi, dok svega 366 miliona Indijaca ima pristup toaletima. Istra`ivanje ukazuje da bi se investicije u izgradnju toaleta (300 dolara) vi{estruko vratile kroz dobit koja bi se ostvarila kroz u{tede na polju zdravstva i borbe protiv siroma{tva.

U Tenesiju pokojnik izabran za gradona~elnika
Za gradona~elnika gradi}a Trejsi Siti u Tenesiju izabran je Karl Robin Giri (Carl Girry), kandidat koji je preminuo nekoliko sedmica prije izbora. Za njega je glasalo 268 bira~a, dok je protivkandidat Barbara Brok (Brocke) dobila 85 glasova manje. U izbornoj komisiji nisu `eljeli govoriti o tome kako je moglo do}i da na izborima za tako odgovorno mjesto, pobijedi neko ko vi{e nije me|u `ivima, pogotovo

30

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

kultura

KAMERNI TEATAR Premijerno izvedena „Bolest porodice M“

Predstava koja ne podilazi publici
Nastup solista odu{evio publiku
(Foto: I. Rozi})

Koncertom Sarajevske filharmonije

Glumci u vi{e navrata nasmijali publiku Kladim se da imamo novu hit predstavu, ka`e Top~i} Zadovoljna i rediteljka Spahi}
Na sceni sarajevskog Kamernog teatra 55 preksino} je pred punim gledali{tem premijerno izvedena predstava „Bolest porodice M“ italijanskog dramati~ara Fausta Paravidina u re`iji mlade Sarajke Selme Spahi}. Izetbegovi}, Boris Ler, Miodrag Miki Trifunov, Senad Alihod`i}, Muhamed Had`ovi} i Jelena Kordi}. Me|usobnim dijalogom glumci su u vi{e navrata nasmijali publiku koja ih je sa scene ispratila gromoglasnim aplauzom. - Sude}i po reakcijama publike, vidim da se dvomjese~ni ulo`eni trud cijele ekipe isplatio. Publika je reagovala na pravim mjestima. Ovo je jedna od onih predstava koje ne podilaze

Po~elo „Mostarsko prolje}e“
Koncertom pod nazivom „Sarajevo na Mostarskom prolje}u“, preksino} je otvorena 12. tradicionalna manifestacija koju organizira Matica hrvatska Mostar. Rije~ je o opernoj gala ve~eri na kojoj su u pratnji Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom Ive Lipanovi}a nastupili Ivica [ari}, Zoran Todorovi} i Valentina Fija~ko. Njihove izvedbe odu{evile su mnogobrojnu publiku u velikoj M. Sm. dvorani Doma „Hercega Stjepana Kosa~e“.

Trud se isplatio
U pri~i o samo naizgled skladnoj porodici, u kojoj s vremenom me|u ~lanovima po~inju pucati zup~anici, uloge su ostvarili Maja

KULT/ART TELEKS
U@ICE - Knjiga „Epitaf za zvjezdoznanca“ autora Gradimira Gojera, koju je nedavno izdala sarajevska izdava~ka ku}a „Svjetlost“, bit }e predstavljena u Narodnom pozori{tu U`ice. Ovo poetsko ostvarenje publici }e predstaviti kriti~arka Tijana Asi} i esejist Vidoslav Stevanovi}. A. K.

Predstava „Legenda o Ali-pa{i“ 50. put

Glumci nastupili pred brojnom publikom: Nije izostao aplauz

Aplauz trajao desetak minuta
Na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo preksino} je izvedena 50. put predstava „Legenda o Alipa{i“ Envera ^olakovi}a, koju je re`irao Sulejman Kupusovi}. U predstavi je igrao i najstariji bh. gluNarodno pozori{te: Sala ispunjena do mac Vladimir Joposljednjeg mjesta (Foto: S. Jordamovi}) kanovi}, a pored njega, uloge su ostvarili i Josip Pejakovi}, Nada \urevska, Mediha Musliovi}, Adnan Haskovi}, Slaven Vidak, Nela \enisijevi}, Mirvad Kuri}, Izudin Bajrovi}... - Dali smo sve od sebe da uloge tuma~imo na najbolji na~in, a gromoglasni aplauz koji je trajao desetak minuta ispratio nas je sa scene. Drago mi je da smo opravdali povjerenje na{e publike koja je tolike godine uz nas - kazao je za „Avaz“ glumac Adnan Haskovi}, koji je dodao da je sala Narodnog poA. K. zori{ta bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

publici i smatram da je Kamerni teatar dobio novu hit predstavu. Ja se kladim na to - istakao je direktor Kamernog teatra Zlatko Top~i}.

Ve}a odgovornost
Da je veoma zadovoljna premijerom rekla nam je i rediteljka Spahi} koja je istakla da, iako su posljednjih nekoliko dana imali intenzivne generalne probe, premijera ipak sa sobom no-

Spahi} i Had`ovi} nakon premijere

(Foto: S. Jordamovi})

si ve}u odgovornost. - Nama glumcima proces rada je bio za po`eljeti. Bilo nam je i lijepo i te{ko. Zavoljeli smo svoje likove. Evo, sa mnom su ve} podijelili neke svoje impresije, ka`u da im se predstava svidjela i da }e je opet do}i pogledati - rekao nam je Had`ovi} nakon izvedbe. Tako|er, publici su se dopali scenografija i kostimi koje je uradila Vanja Popovi}. A. GRABOVAC

Rekli su... Mladost i iskustvo
- Raduje me svaka premijera, a posebno ona u Kamernom teatru. [to se ti~e ve~era{nje premijere, ~ini mi se da ponekad nije potrebna re`ija, jer glumci su toliko vjerno glumili da se ~ovjeku u~ini da je to Papo: Dirnuta sam sam `ivot. Dirnuta sam mlado{}u glumaca, ali i iskustva u isti mah - ka`e Edina Papo, direktorica Baleta NPS.

Kvalitetan reditelj
- Mislim da je predstava fantasti~na u svakom pogledu i da su glumci sjajno odigrali svoje uloge. O~ekivala sam od Selme Spahi} da napravi ne{to odli~no, a „Bole{}u porodice D`eba: Sjajne M“ jo{ je jednom do- uloge kazala da je kvalitetan reditelj - rekla je kostimografkinja Sanja D`eba.

Emotivna i gorka
- Jedna duhovita,

Projekt „Sarajevo grad filma 2010“

Snimanje „The Ticket Collectora“
U okviru projekta „Sarajevo grad filma 2010“ ju~er je po~elo snimanje posljednjeg kratkog igranog filma. Rije~ je o ostvarenju „The Ticket Collector“ rumunskog reditelja Katalina Musata (Catalin), u~esnika 3. Sarajevo Talent Campusa koji je dio programa SFF-a. Uloge u filmu ostvarili su Inti{ [raj iz Slovenije Musat: te Amar Selimovi}, Izudin Bajrovi} i Se- Rumunski A. K. reditelj ad Bejtovi} iz BiH.

emotivna i gorka predstava. Rediteljka je napravila majstorski posao, a glumci su bili veoma ujedna~eni. Osje}am se ponosnim {to poznajem te ljude - mi{ljenje je glumca Albana Ukaja.

Ukaj: Majstorski posao

[ta umjetnici o~ekuju od dana{nje Skup{tine ULUBiH-a

Jelena Milosavljevi} preporu~uje

Pa{i}: Volio bih da na{e udru`enje po~ne `ivjeti
U sarajevskoj galeriji „Collegium artisticum“ danas }e biti odr`ana Izborna skup{tina Udru`enja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH), na kojoj }e biti izabran i novi predsjednik. [ta o~ekuju od Skup{tine, pitali smo neke od umjetnika. Nusret Pa{i}: - Volio bih da ovo na{e udru`enje po~ne `ivjeti i korespondirati s onim {to se u dru{tvu de{ava. Kako sada stvari stoje, Udru`enje je potpuno mrtvo. O~ekujem da bi se prilika trebala pru`iti mladim kreativcima i ljudima koji posjeduju intelektualne sposobnosti. Kvalitetni kadrovi prije, na ovoj skup{tini okupiti ve}i broj ~lanova i samim time pokazati da im je stalo da se po~ne de{avati ne{to nabolje u Udru`enju. O~ekujem da }e mladi ljudi predlo`iti svoju inicijativu koja ne}e biti samo mrtvo slovo na papiru. Izet Ale~kovi}: - Ja o~ekujem da }e se kadar podmladiti jer, po meni, dosada{nji nije zadovoljio kada je na~in vo|enja Udru`enja u pitanju. Isto tako, sumnjam da }e i nova struktura mo}i ne{to puno vi{e uraditi za umjetnike s obzirom na to da sve aktivnosti Udru`enja zavise od finansija, a kad njih nema, onda je te{ko. A. Gr.

Hodorovski, Skorsiz i „Rayok“
^lanica ansambla Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo Jelena Milosavljevi} preporu~uje na{im ~itaocima da za vikend pro~itaju knjigu „Misti~ni kabare“ Alehandra Hodorovskog, pogledaju film „Shutter Island“ Martina Skorsiza (Scorsese) te poslu{aju muziku iz baleta „Carmen“ Rodiona [~edrina te muziku iz opere „Rayok“ Dmitrija [o{takovi~a. - Knjiga je veoma humoristi~na i lagano pisana. Spada u primijenjenu psihologiju, tako da svakom od nas mo`e poslu`iti. Film je za one koji `ele malo vi{e uzbu|enja i dramati~nosti. Navedenu muziku slu{am na poslu, a kada stignem slu{am i stare italijanske kancone, po{to u~im ovaj meloMilosavljevi}: di~ni jezik - ka`e Milosavljevi}. A. Gr. Slu{a kancone

Pa{i}: Kvalitetni nemaju {anse

Obrali}: Pogre{na politika

Premec: Mladi trebaju predlagati

Ale~kovi}: Te{ko bez finansija

nemaju {anse pored mediokriteta koji vode Udru`enje. Salim Obrali}: - O~ekujem da Skup{tina kona~no rije{i probleme Udru`enja koji su se nagomilali s posljednja ~etiri predsjednika koji su vodili potpuno pogre{nu

politiku. Trebaju nam ljudi koji ne}e biti anga`irani zarad li~ne afirmacije nego svih ~lanova. Smatram da je zadnjih deset godina najgori period Udru`enja. Daniel Premec: - Nadam se da }e se, za razliku od

INTERVJU DRAGANA ^AVI]A

„AVAZ“ ISTRA@UJE

BiH JE U REALNOM ROPSTVU JO[ OD RATA

NEMA NAPRETKA DOK SE BiH NE OBRA^UNA SA SVOJIM KUTLAMA?

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

OTVORENO Hamed ef. Efendi}, muftija gora`danski
(Foto: A. Bajramovi})

„Obi~ni“ ~ovjek danas je u gr~u, stalnom strahu od onog {ta donosi sutra i kakva je sudbina na{e zemlje, svih nas, a pogotovo na{e djece Mislim da je vrijeme da intelektualci podignu svoj glas i da ovim istro{enim politi~arima ka`u da ih je dosta, da se trebaju poma}i jer ova dr`ava ima obrazovane i vrijedne ljude

ISTRO[ENI POLITI^ARI ZBOG SVOJE POHLEPE ZA VLA[]U NE VIDE U KAKVOM SU IM STANJU NJIHOV NAROD I DR@AVA

2

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

INTERVJU Dragan ^avi}, lider Demokratske partije

BiH je u realnom ropstvu jo{ od rata
Najbolje rje{enje za RS je formiranje dva bloka, re`imski i antire`imski, tako da se bira~i izja{njavaju da li su za re`im ili ne Stvarnost je da je popularnost SNSD-a u ovom trenutku manja od 30 posto i oni to znaju, pa sada {okiraju srpsko bira~ko tijelo
Razgovarala: Vanja STEVANOVI]
a predstoje}im op}im izborima u BiH po prvi put }e se pojaviti sasvim nove politi~ke alternative s razli~itim programskim strukturama. Tome je doprinio sveop}i haos na politi~koj sceni koja sada treba nova mi{ljenja i motive. Pored Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH), koji krajnje ozbiljno radi na pripremi izbora i na tome da postane glavni politi~ki konkurent u BiH, imamo i Na{u stranku te Novu socijalisti~ku partiju. U svakoj od ovih stranaka Demokratska partija (DP) }e tra`iti partnera, ukoliko }e iza toga stajati realni ciljevi, fokusirani prije svega na ekonomiju.

N

Opozicioni blok
Ovo je na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“ kazao lider Demokratske partije (DP) Dragan ^avi}. Nekada{nji predsjednik RS, iscrpno i krajnje otvoreno za na{ list govori zbog ~ega je u RS zadovoljan jedino ~injenicom da je danas `iv i zdrav, za{to ga nazivaju izdajnikom i svakodnevno prislu{kuju, koliko je zapravo vjerovao u sada{nju vlast na ~elu sa premijerom Miloradom Dodikom... Je li uistinu realno o~ekivati da }e se politi~ka slika u RS, odnosno BiH, znatnije izmijeniti nakon novih politi~kih struja i formiranja opozicionog bloka u RS? - Najbolje rje{enje za RS je formiranje dva bloka, re`imski i antire`imski, tako da se bira~i izja{njavaju da li su za re`im ili ne. U takvim okolnostima, ubije|en sam u pobjedu antire`imske opcije, odnosno pad re`ima. Toga su svjesne sve stranke u RS, one koje ve} ~ine opozicionu koaliciju SDS, PDP i SRS, ali i Demokratska partija, Na{a stranka i Nova socijalisti~ka partija, ko-

je bi osvje`ile, obogatile i osna`ile taj pobjedni~ki opozicioni blok. Ukoliko nema {anse da postoje}i opozicioni blok bude pro{iren na ravnopravnoj osnovi, a stvore se i odr`e sve te stranke bez obzira na ishod izbora, pitanje je {ta te stranke zapravo ta~no `ele?! Izvjesno je tada i formiranje tre}eg bloka politi~ke alternative, ali sa razjedinjenom opozicijom i daleko manjim {ansama za pobjedu re`ima. U svakom slu~aju, vladaju}a koalicija uvjerena je u pobjedu sa vi{e od 55 posto glasova, kako tvrde analize SNSD-a? - Ta vjerovatno}a je ravna ~injenici da }e avioni do kraja godine poletjeti s aerodroma u Trebinju. Oni mogu proglasiti da }e sa 100 posto pobijediti. Njihove halucinacije imaju kontinuitet. Oni su objavili da }e letjeti avioni s aerodroma u Trebinju, a tamo sada magarci pasu travu i nisu avioni, jer magarci ne lete. Oni su nama napravili najbolju mre`u autoputeva, samo je problem {to

^avi}: Znam da me prislu{kuju i da se specijalizovana tehnika neovla{teno koristi Ustavu odgoditi, a energiju tro{iti na rad koji }e rezultirati viznom liberalizacijom, ja~om ekonomijom... Ova zemlja je napredovala od 2004. do 2006. godine i s ovim Ustavom u BiH. Atmosfera od rata postala je destruktivna, a na stvaranju te atmosfere prvi je po~eo Haris Silajd`i}, a onda mu se pridru`io Milorad Dodik.

(Foto: M. Lugi})

O Srebrenici ni rije~i
Deklaracija u Srbiji je usvojena i znatno je podijelila mi{ljenja u toj zemlji. Jedan dio Srbije je na taj na~in htio re}i da sa BiH `eli dobre odnose, pa ~ak i zarad mogu}ih unutra{njih konflikata. Me|utim, ja sam jedan i jedini politi~ar je mi ne vidimo, otvorili su novu termoelektranu u Gacku, od koje }e RS kroz me|unarodnu arbitra`u platiti 80 miliona maraka, u Banjoj Luci su stvorili najbolju koncertnu dvoranu i sportski stadion... Jedini kontinuitet te politike je la`. Stvarnost je da je popularnost SNSD-a u ovom trenutku manja od 30 posto i oni to znaju. Zato sada {okiraju srpsko bira~ko tijelo, na koje ra~unaju. Idu s retorikom RS je u opasnosti, jedino je mi {titimo, borimo se za RS. Dakle, popularnost vladaju}e stranke je jezivo opala i sada pu{taju dimne bombe. Znate, SNSD na tom sljepilu i halucinacijama misli pobijediti, a tek treba da polo`e ra~une za neka pitanja u koja su do u{iju upetljani... Halucinacije u zbiru mogu zna~iti 55 godina robije za neke i nekoga, samo u tom smislu vidim tu brojku, nikako kao procente. iz BiH koji je sve {to je imao re}i o ratnim zlo~inima u Srebrenici i uop{te, rekao javno 2004. godine, prije svih koji to danas stavljaju u svakodnevni i predizborni kontekst. Zato o tome od sada ne}u vi{e re}i ni rije~i. ma svim relevantnim nau~nicima, moglo rezultirati te`im posljedicama nego {to mo`emo i zamisliti. Vidite li Vi konkretno rje{enje? - Na{ klju~ni problem je korupcija koja je postala smetnja funcionisanju dru{tvenog sistema, ne mislim samo na novac ve} i na rodbinske kontakte. BiH je u realnom ropstvu jo{ od rata. I to u politi~kom, vojnom i ekonomskom ropstvu. Mi i Srbija, u kojoj podrazumijevam i Kosovo, jedine smo zemlje koje od prijeratnog stanja jo{ nisu vratile tada{nji bruto dru{tveni proizvod. Dosta vremena }e nam trebati da se te stvari poprave, jer kredit od MMF-a dospijeva na naplatu od 2012. do 2014. godine i mi trebamo vratiti 800 miliona maraka, ako ne uslijedi novi kredit kojim bi se prolongirali ti rokovi. Zato }e DP raditi sa svim strankama na nivou BiH koje imaju razumne programe. To zna~i dejtonska BiH, nema unitarizacije BiH, kraj retorike u kojoj postoji samo pri~a da RS treba ukinuti ili da BiH treba prepoloviti, pri~u o

Ne}e biti referenduma o odvajanju RS
Znam sigurno da ne}e postaviti referendumsko pitanje „Da li ste zato da RS postane samostalna dr`ava, odvojena od BiH“, iako na tom pitanju pet godina varaju glasa~e. Sada }e su{tinu ovi koji su toliko godina na vlasti kao SNSD mogli su. Ne mislim ja da su Silajd`i} i premijer RS Dodik koji }e to biti jo{ do februara zlo, mislim da su vodili pogre{nu politiku. Njihova tenderska koalicija u kojoj su odli~no sara|ivali pri namje{tanju tendera i kupovini auta, bila je pogubna u politi~kim stvarima gdje ni{ta nisu uspijevali dogovoriti jer su branili nacionalne interese naroda kojima pripadaju. I ta nacionalna retorika koja je znatno sve unazadila, bila je komercijalna, a nikako ideolo{ka. Tako je mjera za uspje{nost politi~ara u RS mr`nja prema politi~aru u Sarajevu i obrnuto. Takav sistem vrijednosti koji su nametnuli jo{ dugo }e nas optere}ivati. zamijeniti formom, pa re}i kasnije kako rade na uslovima da se to i desi nekada, jednog dana... Dakle, narodna poruka referenduma u RS bi bila „Ne lip{i magar~e, dok trava naraste“. zakonodavstva ili giljotina propisa, sve mi je to zaista bilo prihvatljivo i zato sam od svega imao daleko ve}a o~ekivanja u finalu. Najmanje sam razmi{ljao da }e ustvari i}i potpuno pogre{nim putem, u smislu ekonomske stabilnosti. Znajte da bud`et RS danas uop{te nema sredstva namijenjena razvoju, mnogo je mutnih radnji, upetljane su banke u sve to, zato sam jako razo~aran realnim stanjem u RS. U ovom trenutku u RS ja sam zadovoljan jedino ~injenicom da sam `iv i zdrav. Ne znam ~ime bih drugo mogao biti zadovoljan uop{te. Dru{tveno i ekonomsko stanje nam je vrlo lo{e. @ivimo u sredini gdje vlada potpuni medijski mrak, ja to danas Vama ka`em, a sutra }e mi re}i da sam izdajnik jer tako nepristojne stavove iznosim jednom bo{nja~kom mediju kao {to je „Avaz“. Uzurpirane su ljudske slobode. Znam da me prislu{kuju i da se specijalizovana tehnika neovla{teno koristi. [ta ja mogu o~ekivati od politi~kog sudstva i policije u RS?!

Jednake {anse
Ova politi~ko-{ovinisti~ka pri~a koja prerasta u divljanje sa svih strana ne vodi ni~emu, samo podizanju tenzija. Trebamo se rije{iti tih pri~a o osamostaljenju RS, ukidanju RS, kopanja po grobovima i strati{tima, a djeci vratiti nadu i dati im {ansu, voditi politiku koja svima daje jednake {anse. Mo`emo li njih smatrati „glavnim zlom“ u smislu politike koja nas je unazadila ili ipak ima odgovornosti i na prethodnicima, na ranijim koracima koji su o~ito bili pogre{ni?! - Ja nikada nisam bio predsjednik Vlade RS. U to vrijeme SDS nije imala nijednu izvr{nu vlast, imala je zabranu da to u~ini. Prva koju sam formirao je bila Vlada Pere Bukejlovi}a, koja je zapam}ena kao po{tena vlada i, na`alost, zato je i sru{ena. Svjestan sam da se mnoge stvari ne mogu rije{iti u ~etiri godine mandata, ali

Sudbina ~eki}a i nakovnja
Svjestan sam da sam se na politi~ku scenu vratio na najte`i na~in, formiranjem nove stranke. I sada sam, kao i ranijih godina, u situaciji izme|u ~eki}a i nakovnja i to je izgleda moja politi~ka sudbina. Ali, vrijedi se boriti i ne smatram da je to preambiciozno. Predsjedni~ke ambicije nemam, samo te`im da postanemo {to sna`nija parlamentarna stranka.

Lo{e stanje
Jeste li Vi imali ve}a o~ekivanja od Milorada Dodika i SNSD-a? - Iskren da budem, jesam. Kada sam dao mandat Dodiku, pa i u toku 2006. godine njihov sistemski pristup, ekonomsko-socijalni, ta redukcija

Silajd`i} i Dodik
BiH je u stra{nom du`ni~kom ropstvu, koje bi, pre-

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

3

OTVORENO Hamed ef. Efendi}, muftija gora`danski

Istro{eni politi~ari zbog svoje pohlepe za vla{}u ne vide u kakvom su im stanju njihov narod i dr`ava
„Obi~ni“ ~ovjek danas je u gr~u, stalnom strahu od onog {ta donosi sutra i kakva je sudbina na{e zemlje, svih nas, a pogotovo na{e djece

C

ijela dr`ava nije samo u ekonomskoj nego i u dubokoj moralnoj krizi, a zahvaljuju}i neodgovornim politi~arima kojima je narod dao povjerenje da odlu~uju o njegovoj sudbini. „Obi~ni“ ~ovjek danas je u gr~u, stalnom strahu od onog {ta donosi sutra i kakva je sudbina

Bosne zaboravljeno je od svih. Zaboravljeno je od ljudi koji su dolazili ovdje i od rata do danas u predizbornim danima obe}avali su brze ceste preko Grepka, put, tunel. Sada se pitam ima li ijedan gra|anin na ovom podru~ju da uop}e mo`e vjerovati u izgradnju bilo kakve komunikacije prema

Nadam se dolasku nekih zdravih struja
Najja~i argument za ovakve tvrdnje gora`danski muftija nalazi u la`ima funkcionera o uvjetima za aran`man sa MMF-om, te uvo|enju cenzusa za borce, a pove}anja vlastitih primanja. - To je najo~itiji primjer. ^udi me blaga reakcija ~ak i na ovom podru~ju prema poslanicima s ovog podru~ja koji su dizali ruku za velike pla}e i penzije. @alosno je da me|u njima imamo ljekare dok govorimo kako nam nedostaje tih kana{e zemlje, svih nas, a pogotovo na{e djece. Ovo je u razgovoru za na{ list kazao gora`danski muftija Hamed ef. Efendi}. drova. Dakle, radi se o pohlepi za vla{}u koja vam daje mnogo toga {to u normalnim uvjetima ne biste ostvarili. Nadam se dolasku nekih zdravih struja, jer ovaj narod sada mo`e prepoznati kome je sve ovo vrijeme davao podr{ku. I Kur’an ka`e: „Reci do{la je istina, nestalo je la`i. La` zaista propada“. Izgleda da smo sada skinuli maske i da se svako od nas pokazao {ta mu je interes i za {ta se bori - poru~uje ef. Efendi}. glavnom gradu - ka`e ef. Efendi}, te dodaje da je `alosno slu{ati kako se strategije povratka dora|uju ili rade 15 godina nakon rata. Ef. Efendi} ogromnu krivicu za ovakvo stanje za mali broj povratnika i te{ko}e u kojima oni `ive pripisuje bo{nja~kim politi~arima na nivou dr`ave, ali i onima koji djeluju u RS, pa i u FBiH. - ^ini mi se da je ovdje primijenjeno pravilo - daleko od o~iju, daleko i od srca. Na podru~ju koje pokriva Muftijstvo gora`dansko

prije rata `ivjelo je oko 150.000 stanovnika, od ~ega su vi{e od 90.000 bili Bo{njaci. Tokom agresije na BiH s ovih prostora je protjerano vi{e od 65.000 Bo{njaka. Prema podacima op}inskih slu`bi, oko 6.300 Bo{njaka vratilo se u sve ove op}ine, a njih samo oko 2.000 ima li~ne karte izva|ene u RS. To zna~i da je procent povratka u isto~nu Bosnu manji od tri posto isti~e ef. Efendi}.

Intelektualci istro{enim politi~arima trebaju re}i da je dosta
Narod koji nema nacionalne institucije te{ko mo`e opstati, ka`e ef. Efendi}, podr`avaju}i sazivanje Bo{nja~kog sabora. - Mislim da je vrijeme da se bo{nja~ka inteligencija probudi iz dubokog sna u kojem se nalazi, da je vrijeme da intelektualci podignu svoj glas i da ovim istro{enim politi~arima ka`u da ih je dosta, da se trebaju poma}i jer ova dr`ava ima obrazovane i vrijedne ljude. Iskreno se nadam da }e Bo{nja~ki sabor biti odr`an. Tu se mora definirati minimum ispod kojeg Bo{njaci ne}e i}i po bilo koju cijenu, a to su o~uvanje dr`ave BiH kao cjelovite i demokratske dr`ave, u kojoj }e se po{tovati sva ljudska prava i vjerske slobode, dr`ave ravnopravnih naroda i gra|ana, dr`ave u kojoj }e perspektivu imati na{i mladi koji u svijetu ostvaruju zna~ajne rezultate - nagla{ava muftija gora`danski. koji su neposredno nakon rata dolazili, obe}avali su da }e ljekari, prosvjetni radnici imati ve}e pla}e u Gora`du i da }e ovdje biti bolji standard nego u Sarajevu. U to su samo naivni vjerovali. Bo{nja~ki predstavnici u RS ne `ive tamo odakle su i oni sami protjerani i tamo gdje su trebali vratiti narod, a ljudi su gledali u njih i slijedili njihov primjer, snalazili se, a `elja za povratkom je jenjavala - isti~e muftija gora`danski. Po gradovima Podrinja i 15 godina nakon rata mar{iraju ~etnici, u Vi{egradu obilje`avaju godi{njice hap{enja zlo~inca Dra`e Mihailovi}a, a u Fo~i se lome ni{ani i d`amijski prozori, ratni zlo~inci ovdje se do~ekuju kao heroji ili bje`e iz zatvora. Bez obzira na sve, pojedini mediji pi{u o vehabijskim kampovima i poligonima za vojnu obuku, neodoljivo podsje}aju}i na generaciju novinara s po~etka devedesetih.

Predizborna obe}anja
Muftija govori da je Podrinje regija u kojoj su uvijek stradavali Bo{njaci, u kojoj su se klanja, silovanja i progoni de{avali mnogo prije posljednje agresije na BiH, te mo`da upravo zbog toga iz svoje perspektive najbolje osjeti sve {to se de{ava sa Bosnom. - Podru~je jugoisto~ne

Ef. Efendi}: Nada u nove generacije

(Foto: A. Bajramovi})

Na narednim izborima odlu~ivati o sretnijim vremenima
Dok dr`ava tapka u mjestu na putu ka EU, susjedi nas presti`u, a iz RS dolaze stalna osporavanja dr`avnih institucija i najave o razgradnji BiH. Me|utim, ef. Efendi} smatra kako Bo{njaci najprije moraju urediti vlastitu avliju. - Vratimo se u period od prije tri i po godine kada smo imali jedno Vije}e ministara koje je, i u Muftija nagla{ava da je vrijeme radilo za one koji su protjerali Bo{njake i ~inili opstrukcije na putu povratka, navodi da je me|unarodna zajednica ogromna sredstva tro{ila na te`im okolnostima, napravilo odre|ene pomake, reforme. U zadnje tri i po godine imamo stalnu stagnaciju, bez reformi, ali zato imamo me|usobne napade, uvrede, netrpeljivost politi~ara koja se posebno ogleda kod nas Bo{njaka. Bez obzira koliko je dobro {to ka`e jedan, drugi to do~eka na no`. Dakle, reci prvo sebi, pa onsvoje osoblje i kancelarije, a bo{nja~ki politi~ari su mislili samo na vlastite pozicije i izbore. Tako su dozvolili da na desetine hiljada Podrinjaca zauvijek ostanu u Sarajevu i okolini. da drugim ljudima, pogledaj koliko ti doprinosi{ za zajednicu pa onda kritiziraj druge. O~ekujem da }e ovaj narod dobro znati prosuditi ko mu je {ta obe}ao, a nije ispunio, kome je dao emanet, a ko je to iznevjerio, i da }e na narednim izborima znati odlu~iti kako bismo do~ekali bolja i sretnija vremena za ovu dr`avu ka`e ef. Efendi}. - Za glas na izborima dobili su ku}e, radna mjesta, mnogo bolje uvjete `ivota, umjesto da to dobiju u Podrinju. Da li je to pri~a o zamjeni teritorija na ovaj na~in ura|ena?! Politi~ari

Vjera i zajednica
Ef. Efendi} se sla`e da postoje mediji i novinari koji objektivnije predstavljaju stanje, dok drugi rade senzacije. No, ka`e on, na{ narod to prepoznaje. Mufija Efendi} se nada da }e BiH odgojiti generacije koje }e znati cijeniti sve ono {to je sveto u jednom narodu, vjeri i zajednici kojoj pripadaju i da }e se te generacije znati nositi sa teretom izgradnje dr`ave, za razliku od istro{enih politi~ara koji u svojim poznim godinama, zbog svoje pohlepe za vla{}u i koristi koju vlast donosi, ne mogu da sagledaju kako drugi ljudi `ive i u kakvom su im stanju njihov narod i dr`ava.
Alen BAJRAMOVI]

Bo{njaci su spremni odvajati od usta
Da se u nemogu}im uvjetima i nepovoljnom okru`enju mogu napraviti izuzetni rezultati potvr|uje upravo primjer Muftijstva fora`danskog, koje je od rata do danas obnovilo 67 vjerskih objekata na podru~ju koje pokriva. Njihova materijalna vrijednost je od 100.000 do dva miliona KM. - Nije lijepo govoriti jer ~esto nas optu`uju da se hvalimo. Ja bih volio da mi {utimo, a da govore oni koji su trebali razviti privredu, zaposliti ljude. Uradili smo to uz pomo} na{ih ljudi, {to je dokaz da su Bo{njaci spremni odvajati od svojih usta i graditi s institucijom u koju steknu povjerenje. Tako bi isto bilo i sa dr`avom. Kruna na{eg djelovanja je po~etak radova krajem ovog ili po~etkom narednog mjeseca na Alad`a d`amiji u Fo~i - isti~e ef. Efendi}.

4

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

PRESSIJA

SLU^AJ GANI] Emir i Emina uvjereni u pobjedu na sudu

Sigurni smo da }e Srbija do`ivjeti te`ak poraz
Faksimil tendera: Precizni uvjeti

Nismo tra`ili odgodu, nego ubrzanje procesa Za{to Srbija ne prezentira ~injenice Kontekst u kojem se desila „Dobrovolja~ka“ nije u interesu Vuk~evi}a
igurni smo da }e na kraju ovaj proces za Srbiju predstavljati jedan te`ak poraz. Na kraju mi }emo napravitu jednu pravnu i politi~ku pobjedu va`nu za sve budu}e generacije, za poziciju BiH unutar me|unarodne zajednice i za sposobnost BiH da {titi svoje gra|ane. Ovo uvjerenje u razgovoru za na{ list iznijela je Emina Gani}, k}erka biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH, akademika prof. dr. Ejupa Gani}a, politi~kog zato~enika Velike Britanije. Emina i njen brat Emir, zasigurno najve}i stubovi podr{ke i odbrane njihovog oca, ovih dana nakratko su stigli u Sarajevo radi neodlo`nih poslova, ali uskoro se ponovo vra}aju u London.
(Foto: O. Kadribegovi})

Istan~an ukus u Agenciji za bankarstvo

Vje{alica za garderobu S ne smije imati vi{e od deset kukica!
Ladice moraju imati centralnu bravu
Iako u tenderu za nabavku uredskog namje{taja koji je nedavno raspisala Agencija za bankarstvo FBiH nema ni{ta sporno, oni koji su pro~itali javni poziv nisu mogli ne primijetiti vrlo istan~ane, do u detalje opisane zahtjeve o izgledu namje{taja koje su zainteresirani trebali ponuditi. Primjera radi, radna-menad`erska fotelja, osim {to mora biti udobna i izdr`ljiva, mora imati rukonaslone izra|ene od krom baze i crnog polipropilena, mora biti anatomski oblikovana, s povi{enim naslonom za glavu. Uz sve to, mora imati mehanizam za pode{avanje visine sjedi{ta i naslona, sa zaustavljanjem u svim pozicijama, sinkromatik bazu od kromiranog metala i nylon to~kovima dijametra 65 milimetara. Uz sve to mora biti punjena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom visoke gusto}e! Mobilna kaseta sa tri ladice i centralnom bravom dimenzija 42x55x57 treba biti ura|ena od iverala debljine 18 milimetara, sa punim le|ima, kantirana absom dvomilimetarske vanjske ivice i fronte, a 0,4 milimetara abs trakom unutarnje ivice u dezenu tre{nje! Ladice trebaju biti na vodilicama, sa drvenim stranicama, metalnim ru~kicama, centralnom bravom sa prednje strane, a ladi~ar mora biti na kvalitetnim to~kovima za meke podloge. Agencija je u tenderu tra`ila i uredsku-tipsku slobodnostoje}u garderobnu vje{alicu sa korpom za ki{obrane. Ni ovaj, za ve}inu nebitni predmet, ne mo`e biti obi~an, pa je tako Agencija propisala da mora biti od kromiranog metala, sa vertikalnim stubom presjeka oko 80 milimetara, na postolju kru`nog oblika, maksimalno mora imati 10 kukica za vje{anje odje}e, raspore|enih u dva nivoa, dok ukupna visina mora biti oko 1.700 B. T. milimetara.

Nezavisne istrage
U pravne argumente koji su na strani prof. Gani}a ne sumnjanju nimalo. [tavi{e, nakon ro~i{ta odr`anog 13. aprila, uprkos saznanju da je britansko ministarstvo unutra{njih poslova uva`ilo zahtjev Srbije za Gani}evo izru~enje, uvjereni su u pobjedu na sudu. A, sud nije, kako se to tvrdi u srbijanskim medijima kroz izjave tamo{njeg tu`ioca za ratne zlo~ine Vladimira Vuk~evi}a, na zahtjev Gani}eve odbrane odgodio ro~i{te za 20. april, nego je ubrzao proces. - Praksa je da kada se sudu dostavi zahtjev za izru~enje i dokumentacija tim odbrane dobije tri do ~etiri sedmice da pripremi svoj odgovor. No, mi smo tra`ili minimalni zakonski rok i rekli da smo spremni odgovoriti odmah. Najbr`i sudski rok je sedam dana i to smo dobili, a nismo tra`ili odgodu. Interesi Tu`ila{tva Srbije su upravo suprotni i oni `ele odugovla~enje ovoga procesa. Oni jedino u tome mogu da vide politi~ki adut na svojoj strani. Srbija je trenutno u veoma te{kom i nestabilnom politi~kom periodu, kada mora odlu~iti da li }e ra{~istiti sa historijskom os-

Emir i Emina Gani}: Najve}i stubovi podr{ke i odbrane svoga oca Izetbegovi}, da su ni{ki spetav{tinom Slobodana Micijalci tog dana napali Saralo{evi}a ili zaista krenuti jevo sa svih strana, da je taj putem evropskih integraci-

tanija vodila prema BiH. Vi ste objavili tekst iz londonskog dnevnika „Guardian“, gdje se vidi i da jedan veoma mo}an britanski medij upravo ispituje korijene te srbofilije i ka`e da je ona duboko ukorijenjena u britanskom dru{tvu. Sada u ovom procesu oni podr`avaju Srbiju da poku{a kroz sporedna vrata ugurati revidiranje historije kojom bi da dovedu u pitanje legitimnost na{e borbe i da izjedna~e krivice za rat u BiH. Taj stav Velike Britanije apsolutno je zabrinjavaju}i - smatra Emina. Ipak, dok u Velikoj Britaniji postoji svijest o njenim slabim zakonima kojima Srbija spretno manipulira, ta zemlja je istovremeno dozvolila i potpisivanje nelegitimnog naloga za hap{enje prof. Gani}a, u ko-

Alkok se sam ponudio za svjedoka
Uz proces u kojemm }e britanski sud odlu~ivati o ekstradiciji, Gani}eva odbrana }e voditi i zaseban postupak dokazivanja da je Srbija zloupotrijebila britanski pravosudni sistem. Brojni i izuzetno iskusni pravni i stru~njaci me|unarodnog prava su na listi svjedoka Gani}eve odbrane. - Ne samo {to imamo puni uvid u ha{ku istragu, nego imamo i u onu koja je vo|ena u BiH pod palicom tada{njeg straja. Mi u ovom slu~aju, na`alost, vidimo da su oni daleko od mogu}nosti da se rije{e bremena Milo{evi}evog re`ima - ka`e Emina Gani}. Gani}eva odbrana svoj optimizam u uspjeh na sudu temelji na tome {to kao odgovor na samo oko 12 stranica dokumentacije srbijanske strane o slu~aju „Dobrovolja~ka“ ima stotine stranica dokaza iz istraga nezavisnih sudova, argumentaciju sadr`anu u postulatima me|unarodnog prava, uklju~uju}i Pravila rimskog puta i bilateralni sporazum izme|u BiH i Srbije, koje Srbija u ovom procesu kr{i. - No, u prezentaciji slu~aja Srbija na sudu nigdje ne spominje da je tog 2. maja 1992. godine kidnapovan na{ predsjednik Alija nog tu`itelja Filipa Alkoka. On je u slu~aju moga oca, iako je istraga u slu~aju „Dobrovolja~ka“ jo{ otvorena u BiH, donio finalne zaklju~ke koji nalaze ne samo da protiv njega nema elemenata krivi~nog djela ve} dokaze koji upravo potvr|uju suprotno. Alkok je, kada je ~uo za po~etak ovog procesa u Londonu, sam kontaktirao nas i tra`io da bude na listi na{ih svjedoka - napominje Emina Gani}. jem se navodi da je Sarajevo u Srbiji. To, prema rije~ima Emine Gani}, ne pokazuje samo nepoznavanje geografije, nego i gre{ku koja nosi duboki pravni problem. Naime, u nalogu se Gani} optu`uje za zavjere za ubistvo, a Velika Britanija, prema svom zakonu, ne mo`e goniti osobu ukoliko ta zavjera nije po~injena ili na britanskoj ili na teritoriji koja tra`i izru~enje, u ovom slu~aju Srbije. - Britansko ministarstvo unutra{njih poslova je imalo pravo i mogu}nosti da prepozna sve te gre{ke, ali je odbilo da to uradi. Pogotovo ne smijemo zaboraviti tretman moga oca u jednom od najgorih zatvora Velike Britanije, u kojem je on bio tretiran kao osu|eni kriminalac. Na najgrublji na~in su prekr{ena sva njegova prava i po Be~koj i Evropskoj konvenciji, koje trebaju {tititi gra|ane BiH jednako kao i Amerikance, Britance... Ipak, mi vjerujemo u nezavisnost i kompetenciju britanskiih sudova upravo zato {to ne predstavljamo neki tanak slu~aj - zaklju~uje Emina Gani}. M. KUKAN

Aktivnost srpskih obavje{tajnih slu`bi

Ponovo u igri imena navodnih ratnih zlo~inaca nad Srbima
Iz kuhinje srpskih obavje{tajnih slu`bi ponovo je aktueliziran spisak koji je prvi put objavljen prije skoro 12 godina, sa vi{e stotina imena „potencijalnih“ osoba koje su po~inile navodni ratni zlo~in nad srpskim stanovni{tvom tokom rata na cijelom prostoru BiH. Faksimili: Dio spiska sa stranice Spisak je objavljen na internet-str- www.slobodan.milosevic.org odgovor na nedavno objaanici preminulog zlo~inca vljene podatke o ~lanovima Slobodana Milo{evi}a, a prkriznih {tabova RS, na kojienijeli su ga brojni portali u ma se nalazi 227 imena. BiH i Srbiji. Zbog ovih spiskova, koji su Na spisku dominira i ra|eni bez ikakvih dokaza, 375 imena biv{ih pripadnika Armije RBiH koji su bra- mnogi bh. gra|ani ne putuju u Srbiju kako ne bi do`ivjeli nili teritoriju Br~kog, ali sudbinu Ilije Juri{i}a, koji je me|u njima se spominju i u Beogradu, bez valjanih doosobe koje sve vrijeme rata kaza, osu|en na dugogonisu ni vidjele pu{ku, a podi{nju zatvorsku kaznu zbog gotovo nisu ratovale. navodnog po~injenog ratnog Upu}eniji ka`u da je zlo~ina. E. R. aktueliziranje ovog spiska

dan grad gorio, da je na{a teritorijalna odbrana u svojim malim grupama na po~ecima otpora odbijala srpske snage na pragu svojih domova. Ne spominje Srbija ni da je do tog 2. maja porobljena isto~na Bosna, ni {ta se de{avalo u Prijedoru, Zvorniku, Bijeljini, Bratuncu, da su gdje god je u{la JNA smijenjene legitimne vlasti, da su bili na pragu Mostara, da su uspostavili logore. Mi imamo dokaze o svemu tome, kao i da je s druge strane ve} bila spremna i alternativna vlada Fikreta Abdi}a da preuzme Predsjedni{tvo i vlast, da na{e vojnike mobilizira i po{alje kao `ivo meso na borili{ta da brane ideju „velike Srbije“ - isti~e Emina.

Korijeni srbofilije
Potcrtava kako ovaj kontekst u kojem se desila „Dobrovolja~ka“ nije u interesu Vuk~evi}a i zato smatra da on igra na kartu dezinformiranja javnosti. Za{to, me|utim, Velika Britanija izigrava policajca Srbije? - Tu moramo gledati i historijske veze Velike Britanije i Srbije koji se prote`u vi{e desetlje}a i idu daleko u pro{lost i prije konflikta u BiH. Mi smo veoma svjesni politike koju je Velika Bri-

Srbijanske karte su obi~an blef
- Ispostavilo se da Srbija raspola`e kartama koje su obi~an blef. Od najavljivanih 500-600 stranica stiglo je tek oko 12 i to je opisni materijal u kojem je kristalno jasno da Srbija ne raspola`e ni~im vi{e od onoga {to je bilo u rukama Ha{kog tribunala i ~ega su veoma svjesni strani tu`ioci koji su vodili istragu u slu~aju „Dobrovolja~ka“ unutar Suda BiH. Tu ne postoji ni{ta iznena|uju}e, nego je pravno ohrabruju}e, ali apsolutno potvr|uje da je ovo politi~ki motiviran proces - navodi Emina Gani}.

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

5

POGLED IZ OPOZICIJE

Sita vlast i gladni borci
Najpogubnija je pogre{ka istinskih boraca, koji su zarad obe}anja o privilegijama primili u svoje redove la`ne borce - miljenike vlasti
a li }e vi{emjese~no nerazumijevanje predstavnika Vlade Federacije BiH i bora~kih udru`enja u narednim danima eskalirati, ili }e odnosi vlasti i boraca biti vra}eni u stanje decenijskog pre{utnog dogovora po na~elu „kad je dobro vama - neka je i nama“, pokazat }e naredna nedjelja. Predstavnici najzna~ajnijih bora~kih organizacija najavili su prosvjed ispred zgrade Federalne vlade za 21. april, u namjeri da jo{ jednom uka`u na svoj nezavidan polo`aj i imenuju krivce iz vlasti. Nedugo nakon toga, federalni premijer Mustafa Mujezinovi} je negirao bora~ki prijedlog zakona o uvo|enju prihodovnog cenzusa, ali je istovremeno najavio spremnost za sastanak sa nezadovoljnim braniteljima u namjeri da sprije~i prosvjede. Ako do tog sastanka i do|e, predstavnici Vlade FBiH razgovarat }e sitih, a predstavnici bora~kih organizacija - gladnih stomaka. A, zna se da sit gladnome ne vjeruje...

D

spiskove onih koji su za dr`avu gubili dijelove tijela, zdravlje, `ivce, spokoj. Vlast, kriju}i svoj nemar, istinske branitelje i petnaest godina nakon rata naziva borcima, umjesto da one koji nisu sposobni za rad naziva ratnim veteranima, a one koji su sposobni za rad radnicima, slu`benicima, policajcima, inspektorima... Pre{utni dogovor da se ni{ta ne talasa, ne problematizira, napokon je na izdisaju. Ho}e li biti iskrenosti i spremnosti da se pogleda istini u o~i na predstoje}em sastanku pred buru? Jesu li i vlast i branitelji spremni na objavljivanje popisa branitelja i diferencijaciju u bora~kim redovima? Kona~no, prepoznaju li i jedni i drugi pohlepne pojedince koji poku{avaju profitirati na sukobu?
Pi{e:

(Foto: M. Kadri})

Jahi}, Mulaosmanovi} i Pezi}: O`ivjeti tradiciju i kulturu

Projekti „Bo{nja~ke asocijacije 33“

Svu energiju usmjeriti u za{titu bo{nja~kih interesa
Nezadovoljni razjedinjeno{}u bo{nja~ke politi~ke i intelektualne elite
Razjedinjenost bo{nja~ke politi~ke i intelektualne elite, bezidejnost nacionalnih institucija, zbunjenost bo{nja~kog naroda, te zabrinutost zbog orkestriranih napada na bo{nja~ke autoritete, navela je grupu intelektualaca da formiraju „Bo{nja~ku asocijaciju 33“. „Asocijacije 33“ je i za{tita tekovina antifa{izma, borbi iz Drugog svjetskog rata, agresije na na{u zemlju od 1992. do 1995. godine, te sje}anje na rahmetli Aliju Izetbegovi}a, prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH. S posebnim ponosom najavljuju izdavanje Rje~nika bosanskog jezika. Autor ovoga kolosalnog projekta je prof. dr. D`evad Jahi}, koji je i pr-

Dr. Enes OSMAN^EVI]

Istinski borci
Pohlepni i nezaja`ljivi profiteri koji su u sukob Vlade s borcima uletjeli u posljednji ~as, ne u namjeri da pomognu, nego da profitiraju, su predsjednici op}inskih/osnovnih sudova u Sarajevu i Banjoj Luci - Goran Salihovi} i Milan Tegeltija, koji se, kao Lolek i Bolek u crtanom filmu - uredno smjenjuju na rukovodnim pozicijama samo njima potrebnog Udru`enja sudija BiH. Kada se Salihovi} nedavno javno `alio da mu je mala pla}a od oko 3.500 KM i prozivao parlamentarce za pla}e od oko 7.500 KM, tvrdio je da ne{to nije uredu s tom raspodjelom - bio je u pravu: Ni{ta nije uredu s tom raspodjelom. Parlamentarci (da li i Salihovi}) ne zaslu`uju tako visoke pla}e u usporedbi sa ~estitim ljudima koji `ive od svog rada, a posebno u usporedbi s borcima koji su onesposobljeni za rad!!! Ho}e li Mujezinovi} i istinski borci imati snage da se i s ovim suo~e?

Pohlepni pojedinci
Ovo, ne samo egzistencijalno, ve} i esencijalno nerazumijevanje, uvjetovano je neiskreno{}u klju~nih aktera pri~e o pravim i la`nim borcima za BiH, ne samo iz reda branitelja nego i iz vlasti, pri~i koja se, evo petnaest godina odmotava bez spremnosti da se istini pogleda u o~i. Istinski borci su odbranili zemlju, ili ono {to je od nje ostalo. Vlast je na krvi tih boraca ustoli~ila sebe u bo`anskoj atribuciji, podilaze}i borcima, neumjereno zahvaljuju}i i jo{ neumjerenije obe}avaju}i. Pravi borci su upali u socijalnu zamku da se mo`e `ivjeti bez rada, samo od ranijih zasluga, na lovorikama braniteljske slave, i da ne moraju napraviti podjelu me|u sobom na one koji jesu i koji nisu sposobni

Parlamentarci ne zaslu`uju tako visoke pla}e u usporedbi sa ~estitim ljudima koji `ive od svog rada, a posebno u usporedbi s borcima koji su onesposobljeni za rad
za rad. To je prva pogre{ka. Drugu su napravili oni koji su mogli raditi, a nisu se usavr{avali, prekvalificirali i tragali za poslom. Tre}a, najpogubnija je pogre{ka istinskih boraca, koji su zarad obe}anja o privilegijama primili u svoje redove la`ne borce - miljenike vlasti. Vlast je svjesno manipulirala uvr{tavaju}i crnoberzijance, ratne profitere i tajkune na

Teror i radikalizam
Na osnivanje udru`enja koje je za samo mjesec,

Poziv mladim intelektualcima
Iz ovoga udru`enja pozivaju intelektualce, posebno mla|e, koji su voljni da daju doprinos, da se pridru`e njihovom timu. - Iako sada djelujemo u Sarajevu, opredijeljeni smo da aktivnosti provodimo na podru~ju cijele BiH - ka`e Fahrudin Pezi}, predsjednik „Asocijacije“, uz obja{njenje da broj 33 u nazivu predstavlja broj ~lanova Skup{tine, ali da je broj ~lanova udru`enja neograni~en.

DUGOVI Nakon hitnog usvajanja bud`eta USK

Ve} se ukazuju rupe u kantonalnoj kasi
Poslanici koalicije SDA-DNZ-SDP kao da su namjerno pre~uli blagovremena upozorenja ministra finansija
U hitnom usvajanju bud`eta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu poslanici nove interesne grupe SDA-DNZ-SDP kao da su namjerno pre~uli prethodna upozorenja kantonalnog ministra finansija Irfana Samard`i}a o ulo`enim amandmanima za koje nema finansijskog pokri}a. - Ponovila se pro{la godina kada je u bud`et ugra|en grant op}inama od oko ~etiri miliona KM, a nije se, kao ni ove godine, vodilo ra~una o izvorima - Premijer je obe}ao puno ve}a sredstva za USK, ali se desilo da Sarajevo dobije 50, a USK samo 2,5 miliona KM. Tek nakon moje intervencije dodijeljeno nam je iz rezerve jo{ 10 miliona maraka. Dakle, politika u Sarajevu odlu~uje po svom naho|enju, a ako se niko ne buni i ne ukazuje na apsurde, nikome ni{ta - govori Samard`i}. Na pitanje ho}e li nezadovoljne populacije atakovati na bud`etsku kasu, Sa-

Op}ine lani dobile tri miliona manje
prihoda niti o zakonskim obavezama - ka`e ministar Samard`i} i napominje da je lani od predvi|ena ~etiri op}inama ispla}en samo milion maraka. mard`i} odgovara da tu nema nimalo dileme.

U dugu do grla
- Du`ni smo borcima, imamo dugove proistekle iz kolektivnih ugovora i sudskih presuda, vi{e od 100 miliona KM. Potrebno nam je 15 miliona KM mjese~no za isplatu obaveza iz pro{le godine, plus teku}i tro{kovi, a za pla}e i tople obroke jo{ 10,5 miliona maraka - navodi crne prognoze ministar SamaM. DEDI] rd`i}.

Sumnjivi kriteriji
- U prva tri mjeseca ove godine u kantonalnu kasu se slilo 12,8 miliona KM, a usvojenim bud`etom predvi|eno je da na raspolaganju imamo 16,3 miliona maraka. Dakle, ve} smo u minusu 3,5 miliona maraka. Zato mi nije jasno odakle predlaga~i amandmana misle navu}i novac za
Samard`i}: U prvom kvartalu ve} u minusu 3,5 miliona KM

op}inske projekte - ka`e Samard`i}. On podsje}a i na pro{logodi{nje obe}anje federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a i na sumnjive kriterije dodjele sredstava Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF).

koliko zvani~no postoji, ve} uspjelo realizirati niz uspje{nih projekata, potakli su ih i napadi na Bo{njake zbog navodnog fundamentalizma, terorizma i radikalizma. ^elnici ovoga udru`enja ka`u da su njihove aktivnosti pomno i dugo planirane, te da }e svu energiju usmjeriti u za{titu bo{nja~kih i bosanskih nacionalnih interesa. - @elimo o`ivjeti bo{nja~ki i bosanski ponos, tradiciju i kulturu koji predstavljaju biser u historiji Evrope i svijeta. Tako|er, ne}emo dozvoliti da izblijedi sje}anje na na{e velikane kao {to su Kulin ban, Stjepan II Kotromani}, Tvrtko I, Pru{~ak, Firdus, ^au{evi}... - obja{njava Admir Mulaosmanovi}, ~lan Upravnog odbora Asocijacije, ina~e magistar historijskih nauka. Me|u ciljevima

edsjednik Skup{tine „Asocijacije 33“.

Jedinstven rje~nik
- To je jedan od najkrupnijih poslijeratnih projekata u na{oj lingvistici. Radi se o rezultatima 10godi{njeg rada. Rje~nik je u 10 tomova, a dr`ava, lingvisti~ka nauka i uop}e na{ duhovni milje time }e prvi put dobiti jedan kompletan rje~nik u kojem je sadr`ana i materijalna i duhovna kultura jednog naroda, prije svega bo{nja~kog, ali i BiH obja{njava prof. Jahi}. Prvih {est tomova Rje~nika trebali bi biti objavljeni ove, a ostala ~etiri u prvoj polovini naredne godine. Prof. Jahi} poja{njava da }e Asocijacija podr`avati ovakve projekte koliko mo`e, ali da }e tako|er i insistirati na tome da to ~ine i nadle`ne institucije.
B. TURKOVI]

6

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

7

„AVAZ“ ISTRA@UJE Pouke slu~aja „Podravka“ iz Hrvatske i bojazan od uru{avanja na{ih ekonomskih temelja

PRIJEDOR Propao plan za ujedinjenjem bo{nja~kih odbornika

Od po~etka k’o rogovi u vre}i Nema napretka dok se BiH ne
^etiri partije s bo{nja~kim odbornicima podijelile oko sedam hiljada glasova
Privatno se dru`e, nerijetko popiju i kafu, ali u odborni~kim klupama ne pri~aju istim jezikom. Tako, prevedeno, zvu~i bo{nja~ka odborni~ka pri~a u lokalnom parlamentu u Prijedoru u kojoj je osam odbornika „na pribli`no sli~ne talove tokom proteklih lokalnih izbora podijelilo oko 7.000 bo{nja~kih glasova“. Ovakva odborni~ka „idila“, podvedena pod onu narodnu „sla`u se k’o rogovi u vre}i“, ima i svoj rezultat.
(Foto: D. Stojni})

obra~una sa svojim kutlama?
Slu~ajevi Selimovi}a, Budnje, Stani}a, „Granita“ Cilj je bio ovladavanje pozicijama, prostorima, bogatstvom i prirodnim izvorima. Tako smo dobili tri do pet posto bogatih ljudi, na{ih, bosanskih kutla, koji su pod pla{tom krize otpustili hiljade ljudi iz privatiziranih firmi, ka`e Hasi} Rezultat svega je da BiH poslije Bjelorusije ima najmanji privatni sektor od svih zemalja Evrope, isti~e Domljan
elika privatizacijska afera u hrvatskoj „Podravci“ tokom koje su istra`itelji do{li do otkri}a da klju~ slu~aja, koji iz temelja drma na{e zapadno susjedstvo, dr`i nekrunjeni kralj kriminalne privatizacije Miroslav Kutle, jo{ jednom je potvrdila koliko je nasu{na potreba i na{e dr`ave i dru{tva da se temeljito ispitaju razmjere poratnih plja~ki i stvarno obra~unaju sa raznim bosanskohercegova~kim kutlama, polan~ecima, sanaderima...

ti~kog vuka, lidera DNS-a Marka Pavi}a.

Glas iz dijaspore
- To, naravno, nije ta~no, jer smo NGI osnovali samo zato kako bismo kon~ano, nezadovoljni ranijom situacijom u lokalnom parlamentu, mogli artikulirati interese povratnika u Kozarac - bio je kategori~an Fori}. Upu}eni u sva odborni~ka zbivanja u Prijedoru tvrde pak da je krajnji trenutak da se oni zabavljeni izbornim kalkulacijama zamisle i nad zanimljivim podatkom da je na pro{lim izborima od oko 40.000 ljudi iz dijaspore glasalo njih samo 1.741. Samo u Kozarcu, najve}em povratni~kom naselju kod Prijedora, postoji 9.120 CIPS-ovih li~nih karata... A kompletno sabrana bo{nja~ka odborni~ka pri~a s

Klju~na uloga vladaju}ih bh. stranaka
- Klju~nu ulogu u lo{oj privatizaciji imale su vladaju}e bh. stranke. Kriminalna privatizacija je i{la po tri {ava. U Hercegovini, u dijelovima BiH s bo{nja~kom ve}inom i Republici Srpskoj. E, upravo zato je bitna kontrola privatizacije, da se utvrdi istina i da se sprije~e nove plja~ke. Jer, ukoliko nam uzmu i ovo {to je ostalo, a to su prirodni izvori, ove dr`ave ne}e biti. ljudi koji su ostali bez posla. Cilj nije bio razvoj i unapre|enje, dakle, pretvorba kapitala u pravom smislu, nego ovladavanje pozicijama, prostorima, bogatstvom i prirodnim izvorima. Tako smo dobili tri do pet posto bogatih ljudi, na{ih, bosanskih kutla. Oni su pod pla{tom krize otpustili hiljade ljudi iz privatiziranih firmi. U kriminalnoj privatizaciji pojedine grane privrede su potpuno uni{tene. Pojedini gradovi, poput Vare{a, potpuno su uni{teni iz istih razloga - isti~e dr. Hasi}. On tvrdi da se ne smije dozvoliti zastara kriminalne privatizacije. - Sramno bi bilo da se kriminal oprosti i zaboravi i da nekoliko porodica u`iva u kriminalu. To se ne smije dozvoliti zbog ogromnog broja ljudi koji su ostali bez posla. Uni{tavani su im `ivoti, dok su se pojedinci bogatili. Strate{ki problem na{e ekonomije jeste upravo lo{a privatizacija. Pogotovo kada su u pitanje banke, gdje su strane banke potpuno ovladale ovom zemljom. Ti ljudi su stra{no o{tetili dr`avu i hiljade ljudi ostavili bez hljeba - navodi dr. Hasi}. Vjekoslav Domljan, profesor ekonomije na sveu~ili{tima u Mostaru i Sarajevu smatra da su stvaranje bosanskih Onda }e to biti katastrofa. Bit }emo robovi u svojoj zemlji. Ukoliko se hitno ne povuku odre|eni potezi, imat }emo stra{ne posljedice, {trajkove, te{ku ekonomsku situaciju. Jer, 520 hiljada ljudi je bez posla. Mora se prekinuti lanac kriminalne privatizacije. Ako toga ne bude, mo}i }emo samo napisati crnu knjigu privatizacije i kriminala. Posljedice }e biti nesagledive - rekao je Hasi}. kutla omogu}ili takozvani „tigrovi od papira“, razni privatizacijski investicioni fondovi (PIF), koji su bili klju~ni akteri privatizacije.

V

Bosanski bumerang
Ono {to je posebna pouka iz Hrvatske jeste da, kada se dr`ava jednom stvarno ne obra~una s privatizacijskim kriminalom, to joj se poput bumeranga u liku Kutle stalno vra}a. Takav bumerang lupa u glavu BiH ve} skoro dvije decenije! No, bh. dru{tvo, o~ito, jo{ nije zrelo da se stvarno obra~una sa ovom po{asti. Nevjerotvatno je, recimo,

ignoriraju, u ozbiljnim dr`avama takve tendencije bile bi strogo sankcionirane. Treba li spominjati slu~ajeve „Medof“, „Pevec“ i druge. Sli~an privatizacijski ukus ima i Tihi}ev intimus, ilid`anski mo}nik Alija Budnjo. On je 2002. godine uspio do}i do ve}inskog paketa dionica banjsko-rekreacionog centra i hotelsko-turisti~kog kompleksa na Ilid`i po cijeni od nevjerovatnih 1,8 miliona KM, iako se njihova tr`i{na vrijednost procjenjuje na blizu 200 miliona maraka. Za bezna~ajna sredstva Budnjo je, zahvaljuju}i SDA, do{ao do hotela „Terme“, „Hungarija“, „Austrija“, „Hercegovina“ i „Bosna“, turisti~kog centra „Oaza“ s pedesetak bungalova, vi{e atraktivnih ugostiteljskih objekata smje{tenih na Ilid`i, uklju~uju}i i restoran „Labud“ na Vrelu Bosne, kao i zemlji{te od 50.000 kvadrata i veliki parking u Velikoj aleji!

Po~asno mjesto
U samo dva javna preduze}a u Prijedoru direktori su Bo{njaci, i to nakon mijenjanja politi~kog dresa (prelaska iz SDA u SDP), a od 28 ~lanova upravnih odbora koji „dirigiraju“ poslovnom politikom javnih preduze}a i ustanova u Prijedoru jedno

U lokalnom parlamentu u Prijedoru osam bo{nja~kih odbornika de}im SNSD-u i DNS-u pokrenula SDA. Inicijativa je, postalo je to sasvim jasno nakon dvije godine, neslavno propala, a bo{nja~ki odbornici u vlastitom „snala`enju“ izabrali dvije za njih mogu}e opcije... Jednu koja ih je zna~ajno pribli`ila aktuelnoj vlasti (DNS i SNSD) i drugu u kojoj u ulozi „ikebane“ i dobro pla}enih posmatra~a uglavnom redovno prisustvuju sesijama op{tinskog parlamenta u Prijedoru. Nihad Fori}, predsjednik Nove gra|anske inicijative (NGI) iz Kozarca kod Prijedora, ka`e da se ova stranka prilikom formiranja vlasti u Prijedoru odlu~ila za me|ustrana~ki dogovor s pozicijom koju ~ine DNS, SNSD i PDP . - Nismo htjeli kr{iti taj me|ustrana~ki dogovor. A prije mjesec smo ~uli i da na naredne parlamentarne izbore SDA i SBiH, barem kada je rije~ o izbornoj jedinici Prijedor jedan, izlaze samostalno, pa je definitivno jasno da od tog sporazuma nema ni{ta - ka`e Fori}. Kao neosnovane i zlonamjerne {pekulacije onih koji

Nema svrhe
Sead Jakupovi}, odbornik SDP-a, ka`e da inicijativu za ujedinjenjem bo{nja~kih odbornika u Prijedoru zvani~no nikad nije vidio. Dodaje da ne vidi nikakvu svrhu inicijative „jer je cilj odbornika da rade u zajedni~kom interesu svih gra|ana Prijedora“. - Jedno je privatno se dru`iti, popiti kafu, {to mi Jakupovi}: Zvani~na ~esto radimo, a ne{to sasvim politika drugo sjesti u skup{tinske klupe i baviti se zvani~nom politikom. U ovom trenutku ta inicijativa nam ne treba, no ako je dobijemo, i zvani~no }emo na nju odgovoriti - kazao je Jakupovi}. su izbore u Kozarcu izgubili Fori} je protuma~io i pri~e da je NGI osnovan samo zato da razjedini bo{nja~ke glasove u Prijedoru, a po „diktatu“ prili~no iskusnog polipodru~ja Prijedora, gdje osim Kozarca samo na lijevoj obali Sane ima {est povratni~kih naselja, te`i jedva 7.000 glasova. Ne{to tu ipak ne {tima... M. ZGONJANIN

Poslovni ambijent
- Tokom dono{enja Zakona o PIF-ovima iz 1998. godine, mislilo se da }e PIF-ovi donijeti svje` kapital, da }e donijeti nove menad`erske tehnike, utjecati na pove}anje efikasnosti. Ali, ti fondovi su zakonom postavljeni u situaciju da ne mogu donijeti svje` kapital i nove menad`erske tehnike, jer za to nemaju ekonomskog interesa. ^ak i kada bi htjeli raditi po{teno. Nemaju interesa, jer, kada se sve sabere, neto prinos za privatizacijska dru{tva je marginalan. Zakon je nakaradno bio postavljen i nema ekonomski racio. Fondovi su u cijeloj pri~i imali druge interese, a to je da se {to prije dokopaju zemlji{ta, zgrada i sa~uvane opreme. Nakon toga, oni su iscrpljivali preduze}a, izbacivali radnike na ulicu i dokopavali se imovine pri~a profesor Domljan. Ovakav sistem, prema njegovim rije~ima, bio je katastrofalan za bh. imovinu. - Rezultat svega je da BiH poslije Bjelorusije ima najmanji privatni sektor od svih zemalja Evrope. Prema ocjeni Svjetske banke, poslije Ukrajine, BiH ima najlo{iji poslovni ambijent. Dva su klju~na problema bh. ekonomiije. To su lo{a plja~ka{ka privatizacija i ekstremna liberalizacija. Dozvolili smo uvoz iz inozemstva bez ikakve kontrole. Dakle, nismo razvili privatni sektor, nismo dobili dobre upravlja~e firmama, otvorili smo zemlje i krhke privredne subjekte izlo`ili stra{nim {okovima izvana. Sada imamo veliku vanjskoekonomsku neravnote`u, fiskalnu neravnote`u, a polako se na~ima i monetarna neravnote`a kroz pad deviznih rezervi i slabo djelovanje bankarskog sistema - zaklju~uje Domljan. Faruk VELE

Bh. radnici: Hiljade `ivota je uni{teno zbog kriminalne privatizacije miliona i firmu zadu`ili sa jo{ 33 miliona KM, kriminalna privatizacija je vi{e nego izvjesna. Cilj Stani}a, o~ito, bili su samo objekti „Feroelektra“. Zbog kriminalne privatiobaveze ulaganja 14 miliona KM i zapo{ljavanja, niti je dostavljena bankovna garancija za drugu godinu. Kupac je ulo`io manje od dva miliona KM!? jske otima~ine dr`avnih firmi bilo je na stotine {irom BiH, {to ovih dana potvr|uju stotine {trajkova! O koliko dramati~nom problemu je rije~, potvr|uje i ~injenica da je tokom

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Fori}: Dogovor sa pozicijom „po~asno“ mjesto ipak je nakon konsultacija i pregovora pripalo Bo{njaku. U zanimljivoj pri~i o ovoj odborni~koj „slagalici“ jeste i inicijativa koju je prije dvije godine u cilju okupljanja bo{nja~kih odbornika u jedinstven blok - pandan vo-

Kutle: Simbol kriminalne privatizacije koliko su sli~ni modeli po kojima je dr`avno blago Hrvatske plja~kao Kutle i na~in na koji su se, preko raznih bo{nja~ko-srpskih kombinacija, bogatili otac i sin Hilmo i Mujo Selimovi}, koji danas vlasni~ki kontroliraju izme|u 100 i 120 kompanija! Selimovi}i su sve kompanije koje su kupovali zadu`ili sa skoro nevjerovatnih milijardu maraka, me|u kojima je vi{e od 100 miliona maraka kredita Razvojne banke FBiH! Osim toga, zadu`ivanjima su mnoge kompanije doveli na rub propasti. Ukoliko pod udarima ekonomske krize i, jo{ vi{e, lo{eg poslovanja, kompanije po~nu da se uru{avaju, Selimovi}i bi mogli ozbiljno uzdrmati i ekonomske temelje FBiH, jer bi hiljade radnika zavr{ilo na ulici. Iako to Selimovi}ima bliske vlasti i stranke poput SDA Sulejmana Tihi}a godinama Ne samo da mu je „osigurala“ u najmanju ruku sumnjivu privatizaciju, ve} je SDA Budnji i njegovoj firmi „Kuvet“ omogu}ila i da lako do|e do sredstva za njihovu rekonstrukciju i to na taj na~in {to je „Kuvetu“ dala da bude glavni distributer gra|evinskog materijala za isto~nu Bosnu. Kako su svojevremeno otkrili revizori OHR-a, fakture za isporu~enu robu su bile vi{e nego napuhane, {to je indiciralo kriminal koji nikada nije istra`en.

Ekonomski analiti~ar u Vanjskotrgovinskoj komori BiH dr. Duljko Hasi} ka`e da je privatizacija u BiH morala osigurati ekonomski oporavak zemlje, ali da je izazvala kriminal stolje}a. - Krajnje je vrijeme da vlasti u BiH, ako ne ove, onda prve sljede}e, iskreno podr`e dono{enje zakona o kontroli privatizacije. Predmet kontrole mora biti privatizacija bankarskog sektora, takozvana Markovi}eva privatizacija, koja je bila do kraja sumnjiva, kao i privatizacija koja je ura|ena poslije rata. Toliko je propusta u~injeno da imamo za posljedicu desetine i stotine hiljada

PRODAJA [ta donosi rast cijena energenata

Na pomolu nova poskupljenja
Dr`ava nema rezervi kojima bi mogla intervenirati
^esta poskupljenja naftnih derivata u posljednjem periodu i mogu}e pove}anje cijena plina mogli bi donijeti i nova poskupljenja hrane. Sead \ipa, predsjednik Upravnog odbora Udru`enja pekarskih obrtnika FBiH, ka`e da se jo{ ne odlu~uju da pove}aju cijene, ali da bi ih poskupljenje plina „natjeralo na razmatranje o poskupljenjima pekarskih proizvoda“. - Poskupljenja naftnih derivata za sada pokrivamo na{im rezervama - kazao nam je \ipa, prema ~ijim saznanjima }e poskupljenje plina, ako ga bude, biti drasti~no. Potvr|uju}i nam da je „BH-Gas“ dostavio zahtjev za pove}anje veleprodajne ci-

Ho}e li plin drasti~no poskupjeti
jene plina, u Federalnom ministarstvu trgovine ju~er nam nisu mogli re}i koliko bi procentualno to poskupljenje iznosilo. S tim informacija, kako ka`u, ne mogu izlaziti u javnosti prije razmatranja prijedloga na Vladi. Informaciju ju~er nismo dobili ni iz „BH Gasa“. Mesud Lakota, sekretar Udru`enja za za{titu interesa potro{a~a Kantona Sarajevo, rekao je da svako pove}anje cijena nafte, makar i za fening, donosi i „tiha“ poskupljenja u maloprodaji. - Dakle, poskupljenja se mogu o~ekivati jer dr`ava nema rezervi kojima bi mogla intervenirati - ka`e Lakota. B. T.

Kutla je puna Bosna
Hasi}: Sramno bi bilo da se kriminal zaboravi zacije, tako|er, godinama ispa{taju radnici „Granita“ iz Jablanice. Naime, pod firmom privatizacije, razne kriminalne grupe su godinama iz te kompanije izvla~ile imovinu, prodavali je ili prebacivali u razne divlje kompanije. Istra`ni organi imaju saznanja da je oprano ~ak 11 miliona maraka. Tek nakon serije hap{enja, kriminal je konstatirao i Op}inski sud Mostar, koji je i poni{tio privatizaciju. Utvr|eno je da nisu ispunjene Domljan: Zakon je nakaradno bio postavljen pro{le godine bilo ~ak 500 {trajkova radnika. Najve}i dio njih potekao je upravo zbog kriminalne privatizacije. Primjerice, samo u ~etiri kantona FBiH sumnjiva privatizacija ugasila je 28 firmi. Zbog toga je bez posla ostalo vi{e od 3.000 radnika! Nadalje, u posljednjih {est mjeseci pro{le godine najmanje {est privatiziranih preduze}a oti{lo je u ste~aj, jer su kupci samo `eljeli da se dokopaju imovine firmi i da se obogate. Domljan tvrdi da privatizacija nikako nije mogla biti uspje{na. - Kriminalna privatizacija se mogla djelomice sprije~iti ili popraviti da je otvorena berza za certifikate, a ne da se certifikati prodaju na ulici, temeljem oglasa na drve}u. Ili da neki sumnjivi ljudi s torbama hodaju po Bosni i skupljaju certifikate. S druge strane, pri~alo se da certifikati imaju nominalnu vrijednost. A iza scene se kupovalo od dva ili tri posto od nominalne vrijednosti. Niti su PIFovi postavljeni kako treba, niti su berze napravljene. Sve je bilo sra~unato da se javna imovina za papire prevede u privatne ruke na kriminalan na~in. Mi ne znamo {ta je iza scene. Mi ne znamo koliko kutla danas ima u BiH. Istureni su oni s torbama, koje vidimo, ali mi ne znamo u ~ijoj su oni funkciji i ko je iza scene. A kutla je puna Bosna. Njih ima iza PIF-ova. Ako se otkrije ko stoji iza PIF-ova, otkrit }e se grupe iza scene. Te grupacije su ponajvi{e dolazile iz Slovenije i u ne{to manjoj mjeri iz Hrvatske - isti~e Domljan.

Milionske zarade
Isto tako, za cijenu od samo dva miliona maraka kompanija „Stani} invest“, vlasni{tvo porodice Stani} iz Kre{eva, uspjela je privatizirati nekada{nji sarajevski gigant „Feroelektro“. Budu}i da uop}e nisu razvijali poslovanje i investirali, te da su nabili akumulirane gubitke od 16

Mada privatizacija nikada nije izvr{ena, biv{i gospodar „Aluminija“ Mijo Brajkovi}, li~no i kao Kutle u „Podravci“, godinama je u`ivao milionske profite ve}inski dr`avne kompanije. Ni on nikada nikome nije polagao ra~une gdje je odlazio dr`avni novac, a istra`itelje je svojevremeno „{utao nogama“. Ovo su samo neki, drasti~ni slu~ajevi kriminalnih privatizacija u na{oj zemlji. Sli~nih primjera privatizaci-

\ipa: Razmatrat }e stanje

Lakota: Tiha poskupljenja

6

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

7

„AVAZ“ ISTRA@UJE Pouke slu~aja „Podravka“ iz Hrvatske i bojazan od uru{avanja na{ih ekonomskih temelja

PRIJEDOR Propao plan za ujedinjenjem bo{nja~kih odbornika

Od po~etka k’o rogovi u vre}i Nema napretka dok se BiH ne
^etiri partije s bo{nja~kim odbornicima podijelile oko sedam hiljada glasova
Privatno se dru`e, nerijetko popiju i kafu, ali u odborni~kim klupama ne pri~aju istim jezikom. Tako, prevedeno, zvu~i bo{nja~ka odborni~ka pri~a u lokalnom parlamentu u Prijedoru u kojoj je osam odbornika „na pribli`no sli~ne talove tokom proteklih lokalnih izbora podijelilo oko 7.000 bo{nja~kih glasova“. Ovakva odborni~ka „idila“, podvedena pod onu narodnu „sla`u se k’o rogovi u vre}i“, ima i svoj rezultat.
(Foto: D. Stojni})

obra~una sa svojim kutlama?
Slu~ajevi Selimovi}a, Budnje, Stani}a, „Granita“ Cilj je bio ovladavanje pozicijama, prostorima, bogatstvom i prirodnim izvorima. Tako smo dobili tri do pet posto bogatih ljudi, na{ih, bosanskih kutla, koji su pod pla{tom krize otpustili hiljade ljudi iz privatiziranih firmi, ka`e Hasi} Rezultat svega je da BiH poslije Bjelorusije ima najmanji privatni sektor od svih zemalja Evrope, isti~e Domljan
elika privatizacijska afera u hrvatskoj „Podravci“ tokom koje su istra`itelji do{li do otkri}a da klju~ slu~aja, koji iz temelja drma na{e zapadno susjedstvo, dr`i nekrunjeni kralj kriminalne privatizacije Miroslav Kutle, jo{ jednom je potvrdila koliko je nasu{na potreba i na{e dr`ave i dru{tva da se temeljito ispitaju razmjere poratnih plja~ki i stvarno obra~unaju sa raznim bosanskohercegova~kim kutlama, polan~ecima, sanaderima...

ti~kog vuka, lidera DNS-a Marka Pavi}a.

Glas iz dijaspore
- To, naravno, nije ta~no, jer smo NGI osnovali samo zato kako bismo kon~ano, nezadovoljni ranijom situacijom u lokalnom parlamentu, mogli artikulirati interese povratnika u Kozarac - bio je kategori~an Fori}. Upu}eni u sva odborni~ka zbivanja u Prijedoru tvrde pak da je krajnji trenutak da se oni zabavljeni izbornim kalkulacijama zamisle i nad zanimljivim podatkom da je na pro{lim izborima od oko 40.000 ljudi iz dijaspore glasalo njih samo 1.741. Samo u Kozarcu, najve}em povratni~kom naselju kod Prijedora, postoji 9.120 CIPS-ovih li~nih karata... A kompletno sabrana bo{nja~ka odborni~ka pri~a s

Klju~na uloga vladaju}ih bh. stranaka
- Klju~nu ulogu u lo{oj privatizaciji imale su vladaju}e bh. stranke. Kriminalna privatizacija je i{la po tri {ava. U Hercegovini, u dijelovima BiH s bo{nja~kom ve}inom i Republici Srpskoj. E, upravo zato je bitna kontrola privatizacije, da se utvrdi istina i da se sprije~e nove plja~ke. Jer, ukoliko nam uzmu i ovo {to je ostalo, a to su prirodni izvori, ove dr`ave ne}e biti. ljudi koji su ostali bez posla. Cilj nije bio razvoj i unapre|enje, dakle, pretvorba kapitala u pravom smislu, nego ovladavanje pozicijama, prostorima, bogatstvom i prirodnim izvorima. Tako smo dobili tri do pet posto bogatih ljudi, na{ih, bosanskih kutla. Oni su pod pla{tom krize otpustili hiljade ljudi iz privatiziranih firmi. U kriminalnoj privatizaciji pojedine grane privrede su potpuno uni{tene. Pojedini gradovi, poput Vare{a, potpuno su uni{teni iz istih razloga - isti~e dr. Hasi}. On tvrdi da se ne smije dozvoliti zastara kriminalne privatizacije. - Sramno bi bilo da se kriminal oprosti i zaboravi i da nekoliko porodica u`iva u kriminalu. To se ne smije dozvoliti zbog ogromnog broja ljudi koji su ostali bez posla. Uni{tavani su im `ivoti, dok su se pojedinci bogatili. Strate{ki problem na{e ekonomije jeste upravo lo{a privatizacija. Pogotovo kada su u pitanje banke, gdje su strane banke potpuno ovladale ovom zemljom. Ti ljudi su stra{no o{tetili dr`avu i hiljade ljudi ostavili bez hljeba - navodi dr. Hasi}. Vjekoslav Domljan, profesor ekonomije na sveu~ili{tima u Mostaru i Sarajevu smatra da su stvaranje bosanskih Onda }e to biti katastrofa. Bit }emo robovi u svojoj zemlji. Ukoliko se hitno ne povuku odre|eni potezi, imat }emo stra{ne posljedice, {trajkove, te{ku ekonomsku situaciju. Jer, 520 hiljada ljudi je bez posla. Mora se prekinuti lanac kriminalne privatizacije. Ako toga ne bude, mo}i }emo samo napisati crnu knjigu privatizacije i kriminala. Posljedice }e biti nesagledive - rekao je Hasi}. kutla omogu}ili takozvani „tigrovi od papira“, razni privatizacijski investicioni fondovi (PIF), koji su bili klju~ni akteri privatizacije.

V

Bosanski bumerang
Ono {to je posebna pouka iz Hrvatske jeste da, kada se dr`ava jednom stvarno ne obra~una s privatizacijskim kriminalom, to joj se poput bumeranga u liku Kutle stalno vra}a. Takav bumerang lupa u glavu BiH ve} skoro dvije decenije! No, bh. dru{tvo, o~ito, jo{ nije zrelo da se stvarno obra~una sa ovom po{asti. Nevjerotvatno je, recimo,

ignoriraju, u ozbiljnim dr`avama takve tendencije bile bi strogo sankcionirane. Treba li spominjati slu~ajeve „Medof“, „Pevec“ i druge. Sli~an privatizacijski ukus ima i Tihi}ev intimus, ilid`anski mo}nik Alija Budnjo. On je 2002. godine uspio do}i do ve}inskog paketa dionica banjsko-rekreacionog centra i hotelsko-turisti~kog kompleksa na Ilid`i po cijeni od nevjerovatnih 1,8 miliona KM, iako se njihova tr`i{na vrijednost procjenjuje na blizu 200 miliona maraka. Za bezna~ajna sredstva Budnjo je, zahvaljuju}i SDA, do{ao do hotela „Terme“, „Hungarija“, „Austrija“, „Hercegovina“ i „Bosna“, turisti~kog centra „Oaza“ s pedesetak bungalova, vi{e atraktivnih ugostiteljskih objekata smje{tenih na Ilid`i, uklju~uju}i i restoran „Labud“ na Vrelu Bosne, kao i zemlji{te od 50.000 kvadrata i veliki parking u Velikoj aleji!

Po~asno mjesto
U samo dva javna preduze}a u Prijedoru direktori su Bo{njaci, i to nakon mijenjanja politi~kog dresa (prelaska iz SDA u SDP), a od 28 ~lanova upravnih odbora koji „dirigiraju“ poslovnom politikom javnih preduze}a i ustanova u Prijedoru jedno

U lokalnom parlamentu u Prijedoru osam bo{nja~kih odbornika de}im SNSD-u i DNS-u pokrenula SDA. Inicijativa je, postalo je to sasvim jasno nakon dvije godine, neslavno propala, a bo{nja~ki odbornici u vlastitom „snala`enju“ izabrali dvije za njih mogu}e opcije... Jednu koja ih je zna~ajno pribli`ila aktuelnoj vlasti (DNS i SNSD) i drugu u kojoj u ulozi „ikebane“ i dobro pla}enih posmatra~a uglavnom redovno prisustvuju sesijama op{tinskog parlamenta u Prijedoru. Nihad Fori}, predsjednik Nove gra|anske inicijative (NGI) iz Kozarca kod Prijedora, ka`e da se ova stranka prilikom formiranja vlasti u Prijedoru odlu~ila za me|ustrana~ki dogovor s pozicijom koju ~ine DNS, SNSD i PDP . - Nismo htjeli kr{iti taj me|ustrana~ki dogovor. A prije mjesec smo ~uli i da na naredne parlamentarne izbore SDA i SBiH, barem kada je rije~ o izbornoj jedinici Prijedor jedan, izlaze samostalno, pa je definitivno jasno da od tog sporazuma nema ni{ta - ka`e Fori}. Kao neosnovane i zlonamjerne {pekulacije onih koji

Nema svrhe
Sead Jakupovi}, odbornik SDP-a, ka`e da inicijativu za ujedinjenjem bo{nja~kih odbornika u Prijedoru zvani~no nikad nije vidio. Dodaje da ne vidi nikakvu svrhu inicijative „jer je cilj odbornika da rade u zajedni~kom interesu svih gra|ana Prijedora“. - Jedno je privatno se dru`iti, popiti kafu, {to mi Jakupovi}: Zvani~na ~esto radimo, a ne{to sasvim politika drugo sjesti u skup{tinske klupe i baviti se zvani~nom politikom. U ovom trenutku ta inicijativa nam ne treba, no ako je dobijemo, i zvani~no }emo na nju odgovoriti - kazao je Jakupovi}. su izbore u Kozarcu izgubili Fori} je protuma~io i pri~e da je NGI osnovan samo zato da razjedini bo{nja~ke glasove u Prijedoru, a po „diktatu“ prili~no iskusnog polipodru~ja Prijedora, gdje osim Kozarca samo na lijevoj obali Sane ima {est povratni~kih naselja, te`i jedva 7.000 glasova. Ne{to tu ipak ne {tima... M. ZGONJANIN

Poslovni ambijent
- Tokom dono{enja Zakona o PIF-ovima iz 1998. godine, mislilo se da }e PIF-ovi donijeti svje` kapital, da }e donijeti nove menad`erske tehnike, utjecati na pove}anje efikasnosti. Ali, ti fondovi su zakonom postavljeni u situaciju da ne mogu donijeti svje` kapital i nove menad`erske tehnike, jer za to nemaju ekonomskog interesa. ^ak i kada bi htjeli raditi po{teno. Nemaju interesa, jer, kada se sve sabere, neto prinos za privatizacijska dru{tva je marginalan. Zakon je nakaradno bio postavljen i nema ekonomski racio. Fondovi su u cijeloj pri~i imali druge interese, a to je da se {to prije dokopaju zemlji{ta, zgrada i sa~uvane opreme. Nakon toga, oni su iscrpljivali preduze}a, izbacivali radnike na ulicu i dokopavali se imovine pri~a profesor Domljan. Ovakav sistem, prema njegovim rije~ima, bio je katastrofalan za bh. imovinu. - Rezultat svega je da BiH poslije Bjelorusije ima najmanji privatni sektor od svih zemalja Evrope. Prema ocjeni Svjetske banke, poslije Ukrajine, BiH ima najlo{iji poslovni ambijent. Dva su klju~na problema bh. ekonomiije. To su lo{a plja~ka{ka privatizacija i ekstremna liberalizacija. Dozvolili smo uvoz iz inozemstva bez ikakve kontrole. Dakle, nismo razvili privatni sektor, nismo dobili dobre upravlja~e firmama, otvorili smo zemlje i krhke privredne subjekte izlo`ili stra{nim {okovima izvana. Sada imamo veliku vanjskoekonomsku neravnote`u, fiskalnu neravnote`u, a polako se na~ima i monetarna neravnote`a kroz pad deviznih rezervi i slabo djelovanje bankarskog sistema - zaklju~uje Domljan. Faruk VELE

Bh. radnici: Hiljade `ivota je uni{teno zbog kriminalne privatizacije miliona i firmu zadu`ili sa jo{ 33 miliona KM, kriminalna privatizacija je vi{e nego izvjesna. Cilj Stani}a, o~ito, bili su samo objekti „Feroelektra“. Zbog kriminalne privatiobaveze ulaganja 14 miliona KM i zapo{ljavanja, niti je dostavljena bankovna garancija za drugu godinu. Kupac je ulo`io manje od dva miliona KM!? jske otima~ine dr`avnih firmi bilo je na stotine {irom BiH, {to ovih dana potvr|uju stotine {trajkova! O koliko dramati~nom problemu je rije~, potvr|uje i ~injenica da je tokom

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Fori}: Dogovor sa pozicijom „po~asno“ mjesto ipak je nakon konsultacija i pregovora pripalo Bo{njaku. U zanimljivoj pri~i o ovoj odborni~koj „slagalici“ jeste i inicijativa koju je prije dvije godine u cilju okupljanja bo{nja~kih odbornika u jedinstven blok - pandan vo-

Kutle: Simbol kriminalne privatizacije koliko su sli~ni modeli po kojima je dr`avno blago Hrvatske plja~kao Kutle i na~in na koji su se, preko raznih bo{nja~ko-srpskih kombinacija, bogatili otac i sin Hilmo i Mujo Selimovi}, koji danas vlasni~ki kontroliraju izme|u 100 i 120 kompanija! Selimovi}i su sve kompanije koje su kupovali zadu`ili sa skoro nevjerovatnih milijardu maraka, me|u kojima je vi{e od 100 miliona maraka kredita Razvojne banke FBiH! Osim toga, zadu`ivanjima su mnoge kompanije doveli na rub propasti. Ukoliko pod udarima ekonomske krize i, jo{ vi{e, lo{eg poslovanja, kompanije po~nu da se uru{avaju, Selimovi}i bi mogli ozbiljno uzdrmati i ekonomske temelje FBiH, jer bi hiljade radnika zavr{ilo na ulici. Iako to Selimovi}ima bliske vlasti i stranke poput SDA Sulejmana Tihi}a godinama Ne samo da mu je „osigurala“ u najmanju ruku sumnjivu privatizaciju, ve} je SDA Budnji i njegovoj firmi „Kuvet“ omogu}ila i da lako do|e do sredstva za njihovu rekonstrukciju i to na taj na~in {to je „Kuvetu“ dala da bude glavni distributer gra|evinskog materijala za isto~nu Bosnu. Kako su svojevremeno otkrili revizori OHR-a, fakture za isporu~enu robu su bile vi{e nego napuhane, {to je indiciralo kriminal koji nikada nije istra`en.

Ekonomski analiti~ar u Vanjskotrgovinskoj komori BiH dr. Duljko Hasi} ka`e da je privatizacija u BiH morala osigurati ekonomski oporavak zemlje, ali da je izazvala kriminal stolje}a. - Krajnje je vrijeme da vlasti u BiH, ako ne ove, onda prve sljede}e, iskreno podr`e dono{enje zakona o kontroli privatizacije. Predmet kontrole mora biti privatizacija bankarskog sektora, takozvana Markovi}eva privatizacija, koja je bila do kraja sumnjiva, kao i privatizacija koja je ura|ena poslije rata. Toliko je propusta u~injeno da imamo za posljedicu desetine i stotine hiljada

PRODAJA [ta donosi rast cijena energenata

Na pomolu nova poskupljenja
Dr`ava nema rezervi kojima bi mogla intervenirati
^esta poskupljenja naftnih derivata u posljednjem periodu i mogu}e pove}anje cijena plina mogli bi donijeti i nova poskupljenja hrane. Sead \ipa, predsjednik Upravnog odbora Udru`enja pekarskih obrtnika FBiH, ka`e da se jo{ ne odlu~uju da pove}aju cijene, ali da bi ih poskupljenje plina „natjeralo na razmatranje o poskupljenjima pekarskih proizvoda“. - Poskupljenja naftnih derivata za sada pokrivamo na{im rezervama - kazao nam je \ipa, prema ~ijim saznanjima }e poskupljenje plina, ako ga bude, biti drasti~no. Potvr|uju}i nam da je „BH-Gas“ dostavio zahtjev za pove}anje veleprodajne ci-

Ho}e li plin drasti~no poskupjeti
jene plina, u Federalnom ministarstvu trgovine ju~er nam nisu mogli re}i koliko bi procentualno to poskupljenje iznosilo. S tim informacija, kako ka`u, ne mogu izlaziti u javnosti prije razmatranja prijedloga na Vladi. Informaciju ju~er nismo dobili ni iz „BH Gasa“. Mesud Lakota, sekretar Udru`enja za za{titu interesa potro{a~a Kantona Sarajevo, rekao je da svako pove}anje cijena nafte, makar i za fening, donosi i „tiha“ poskupljenja u maloprodaji. - Dakle, poskupljenja se mogu o~ekivati jer dr`ava nema rezervi kojima bi mogla intervenirati - ka`e Lakota. B. T.

Kutla je puna Bosna
Hasi}: Sramno bi bilo da se kriminal zaboravi zacije, tako|er, godinama ispa{taju radnici „Granita“ iz Jablanice. Naime, pod firmom privatizacije, razne kriminalne grupe su godinama iz te kompanije izvla~ile imovinu, prodavali je ili prebacivali u razne divlje kompanije. Istra`ni organi imaju saznanja da je oprano ~ak 11 miliona maraka. Tek nakon serije hap{enja, kriminal je konstatirao i Op}inski sud Mostar, koji je i poni{tio privatizaciju. Utvr|eno je da nisu ispunjene Domljan: Zakon je nakaradno bio postavljen pro{le godine bilo ~ak 500 {trajkova radnika. Najve}i dio njih potekao je upravo zbog kriminalne privatizacije. Primjerice, samo u ~etiri kantona FBiH sumnjiva privatizacija ugasila je 28 firmi. Zbog toga je bez posla ostalo vi{e od 3.000 radnika! Nadalje, u posljednjih {est mjeseci pro{le godine najmanje {est privatiziranih preduze}a oti{lo je u ste~aj, jer su kupci samo `eljeli da se dokopaju imovine firmi i da se obogate. Domljan tvrdi da privatizacija nikako nije mogla biti uspje{na. - Kriminalna privatizacija se mogla djelomice sprije~iti ili popraviti da je otvorena berza za certifikate, a ne da se certifikati prodaju na ulici, temeljem oglasa na drve}u. Ili da neki sumnjivi ljudi s torbama hodaju po Bosni i skupljaju certifikate. S druge strane, pri~alo se da certifikati imaju nominalnu vrijednost. A iza scene se kupovalo od dva ili tri posto od nominalne vrijednosti. Niti su PIFovi postavljeni kako treba, niti su berze napravljene. Sve je bilo sra~unato da se javna imovina za papire prevede u privatne ruke na kriminalan na~in. Mi ne znamo {ta je iza scene. Mi ne znamo koliko kutla danas ima u BiH. Istureni su oni s torbama, koje vidimo, ali mi ne znamo u ~ijoj su oni funkciji i ko je iza scene. A kutla je puna Bosna. Njih ima iza PIF-ova. Ako se otkrije ko stoji iza PIF-ova, otkrit }e se grupe iza scene. Te grupacije su ponajvi{e dolazile iz Slovenije i u ne{to manjoj mjeri iz Hrvatske - isti~e Domljan.

Milionske zarade
Isto tako, za cijenu od samo dva miliona maraka kompanija „Stani} invest“, vlasni{tvo porodice Stani} iz Kre{eva, uspjela je privatizirati nekada{nji sarajevski gigant „Feroelektro“. Budu}i da uop}e nisu razvijali poslovanje i investirali, te da su nabili akumulirane gubitke od 16

Mada privatizacija nikada nije izvr{ena, biv{i gospodar „Aluminija“ Mijo Brajkovi}, li~no i kao Kutle u „Podravci“, godinama je u`ivao milionske profite ve}inski dr`avne kompanije. Ni on nikada nikome nije polagao ra~une gdje je odlazio dr`avni novac, a istra`itelje je svojevremeno „{utao nogama“. Ovo su samo neki, drasti~ni slu~ajevi kriminalnih privatizacija u na{oj zemlji. Sli~nih primjera privatizaci-

\ipa: Razmatrat }e stanje

Lakota: Tiha poskupljenja

8

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

RAZGOVOR Dr. Amra Had`imuhamedovi}, ~lan Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH

Ru{itelji BiH `ele sru{iti i njeno kulturno naslije|e
Mi u svom radu nemamo refleksiju stanja u BiH, svojevrsno trojno rastakanje bh. identiteta Razaranje bosanskog kulturnog pam}enja jo{ je na djelu Izmje{tanjem ste}aka Bo{njaci se nastoje prikazati kao sloj bosanskog dru{tva koji je nanesen na ovu zemlju sa stranom silom, pa mo`e biti i olju{ten sa nje
Razgovarao: Ru`dija AD@OVI]
omisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH dobila je nagradu Evropske unije (EU) za kulturno naslije|e/Europa Nostra za 2010. godinu, ~ime je postala jedina evropska institucija kojoj je ove godine dodijeljena nagrada za predanost u radu na polju za{tite kulturno-historijskog naslije|a. - Komisiju je za nagradu nominirala Nadia Kapuco (Capuzzo), neovisni {vicarski ekspert sa Univerziteta u @enevi, a u `iriju je bilo pet eminentnih stru~njaka iz Njema~ke, [vicarske, Holandije, Belgije i Velike Britanije. Nagrada je priznanje cijelom timu stru~njaka uposlenih u Komisiji, na ~ijem ~elu se, osim ~esto spominjanih ~lanova Komisije, nalaze Mirela Mulali}-Handan i njeni pomo}nici Mirzah Fo~o i Branka Meki} - ka`e na po~etku razgovora za na{ list ~lan Komisije dr. Amra Had`imuhamedovi}.

K

aza, koji `ele da taj jedinstven izraz razdvoje na vje{ta~ki na~in na neke ~iste komponente koje su neodr`ive.

I u dr`avnim institucijama opstruira se sve {to iole miri{e na zajedni{tvo, {to ima bosanskohercegova~ki prizvuk. Reflektira li se to u radu Komisije?
- ^lanovi Komisije i njen stru~ni sekretarijat su profesionalci, stru~njaci, a s nama rade i dva eminentna me|unarodna stru~njaka. Mi u svom radu nemamo refleksiju stanja u BiH, svojevrsno trojno rastakanje bh. identiteta. Podjela utjecaja na dono{enje odluka izvr{ena je na osnovu stupnja kompetentnosti ~lanova Komisije za odre|enu oblast: kad je rije~ o zidnom slikarstvu i pokretnim dobrima prof. Ljiljana [evo ima glavnu rije~, o graditeljskom naslije|u prof. Zejnep Ahunbaj (Zeynep Ahunbay), prof. Tina Vik (Wik) i ja, a o srednjovjekovnom razdoblju i o historijskim ~injenicama, uop}e, prof. Martin ^eri i prof. Dubravko Lovrenovi}. Ali, sve odluke donosimo usagla{avanjem stavova.

ekskluzivisti~kog prava na stola~ki prostor i povijest, predmet je krivi~ne prijave koju tada{nji op}inski tu`itelj Meho Pezo nije procesuirao. On je u pismu o nepokretanju postupka pokazao ili nepoznavanje Krivi~nog zakona i materijalnih zakona ili nije htio posegnuti za svojim ovlastima. Me|utim, nadle`na inspekcija i Federalno ministarstvo prostornog ure|enja proveli su svoj postupak na korektan na~in, i sada je na Vladi FBiH da osigura uvjete za provedbu rje{enja inspekcije i uklanjanje nezakonitih objekata..

Izmje{tanje ste}aka
Nedavno ste upozorili na u~estalo izmje{tanje ste}aka u BiH sa srednjovjekovnih nekropola, ~ime se li{avaju historijskog konteksta. Ko izmje{ta ste}ke i iz kojih razloga?
- Ste}ci su doista ugro`eni s obzirom na to da je veliki broj nekropola izvan dosega za{tite. Nekropole koje su izlo`ene vremenskim nepogodama za{ti}enije su od onih koje se nalaze uz puteve, uz dvori{ta ku}a. Neke nekropole su, primjera radi, pretvorene u torove za ovce. Me|utim, vrlo ~esto se u posljednje vrijeme fizi~ki prisvajaju ste}ci, {to je dio projekta simboli~kog dijeljenja prava na srednjovjekovnu povijest BiH. Danas se ste}ci prenose u dvori{ta franjeva~kih smostana, katoli~kih crkava ili u dvori{ta pravoslavnih crkava. To je vrlo jasan pokazatelj da postoje oni koji `ele kazati da naslije|e davno pokopanih Bosanaca mora biti zatvoreno u okvire njihovog odre|enja povijesti Bosne - u njihova dvori{ta i njihove ideologije, koji su pretijesni za bosanske razli~itosti i za kulturno pam}enje svih Bosanaca. Ja, naprimjer, pouzdano znam da moji izravni porodi~ni preci le`e pod ste}cima i njihovo naslije|e ne mo`e nikako biti kontinuirano danas kroz katoli~ku i pravoslavnu crkvu. Tim izmje{tanjem se Bo{njaci nastoje prikazati kao sloj bosanskog dru{tva koji je nanesen na ovu zemlju sa stranom silom, pa mo`e biti i olju{ten sa nje. Vrlo ~esto susre}emo tvrdnje da Bo{njaci nisu temeljni bosanski narod. Mi se u Komisiji borimo da kroz o~uvanje naslije|a poka`emo da nije mogu}e kazati da jedan narod u Bosni nije temeljni. Zato je Komisija predmet napada onih sila iz BiH koje, izme|u ostalog, i izmje{tanjem ste}aka nastoje potkrijepiti tvrdnju o „temeljnim“ i „nanesenim“ identitetima.

Had`imuhamedovi}: Odnos prema Komisiji je i odnos prema BiH mpanja nekih politi~kih krugova, od kojih se neki deklarativno zala`u za sna`nu BiH, da Komisiji budu oduzete nadle`nosti koje joj je dalo Predsjedni{tvo BiH, a to je da ona predstavlja BiH u svim me|unarodnim projektima vezanim za za{titu kulturnohistorijskog naslije|a, pa se sve ~e{}e na me|unarodnim konferencijama pojavljuje predstavnik RS i predstavnik FBiH, a dr`ave BiH nema. Evropska komisija je, zajedno sa Komisijom za o~uvanje nacionalnih spomenika, radila na definiranju i usagla{avanju tog projekta dvije godine. Taj projekt, ~ija je provedba trebala po~eti prije vi{e od godinu i po, jo{ je blokiran u Ministarstvu finansija i trezora BiH, na ~ijem ~elu je ministar Dragan Vranki}. Na~elnik op}ine Stolac Stjepan Bo{kovi}, koji je sve vrijeme dogovaranja projekta odbijao komunicirati sa Evropskom komisijom i Komisijom za o~uvanje nacionalnih spomenika, koji je vi{e puta dobio upozorenja od visokog predstavnika u BiH zbog opstrukcije provedbe Dejtonskog sporazuma, blokirao je potpisivanje sporazuma za projekt koji je odobrio Evropski parlament. Ko }e ljudima u Evropi objasniti da jedan lokalni na~elnik u BiH ucjenjuje EU, Evropski parlament, jer ne `eli da u njegovom gradu bude obnovljen sru{eni hamam, da budu obnovljene ku}e u Behmenluku, koje predstavljaju najzna~ajnije primjere bosanske stambene arhitekture, ili musafirhana s po~etka 16. stolje}a, s obzirom na to da one ne odgovaraju njegovoj slici Stoca. Nerazumljivo je da takvom pristupu na~elnika ministar kulture FBiH i Zavod za za{titu kulturnih dobara FBiH pru`aju potporu, a ignoriraju ovaj projekt. To je ve} ozbiljno naru{avanje koncepta dijela mirovnog sporazuma u BiH. Obaveza ministra i Vlade FBiH jeste da osiguraju rekonstrukciju hamama i musafirhane, a ne da ih blokiraju.

Politi~ki krugovi
Koliko rad Komisije ote`ava ~injenica da je veliki dio kulturnog blaga u BiH uni{ten u ratu, te da je kulturno naslije|e nisko na listi prioriteta na{ih nezaja`ljivih zvani~nika?
- ^injenica o ugro`enosti naslije|a u BiH je veliki profesionalni izazov. Komisija je po~ela raditi u uvjetima kada je, prakti~no, ~itav sustav bh. naslije|a bio razoren. Potpuno je bila uni{tena prepoznatljivost bosanskog identiteta. Od po~etka smo insistirali na tome da je potrebno o~uvati razli~itosti koje ~ine jedinstvenim bosansko naslije|e, jer su one, zapravo, bile na meti razaratelja. Sada{nja ugro`enost kulturno-historijskog naslije|a je ni{ta drugo do nastavak projekata uni{tenja bosanskog identiteta kao temelja opstanka BiH kao dru{tva.

Prepoznajete li opstrukcije u radu Komisije od politi~kih struktura i dr`avnih institucija koje vrve od podjela i insistiranja na zatvaranje u nacionalne torove?
- Postoji osje}aj da su neki du`nosici visoke razine u BiH gotovo opsjednuti uspje{nim

Kako Vi to obja{njavate?
- Problem je u tome {to se ti spomenici kulture ne uklapaju u sliku Stoca kakvu su zamislili ru{itelji, s obzirom na to da Komisija svakodnevno svjedo~i da je razaranje bosanskog kulturnog pam}enja jo{ na djelu.

Zna~i li to da se nastoji uni{titi ono {to se u ratu nije uspjelo?
- Da. I nastoji se zatrpati naslagama zaborava. A tome doprinose oni ~ija je odgovornost da sprije~e takvo pona{anje.

Slu~aj „Ru`a“ krajem juna
Spor u vezi s podizanjem ~etvrtog sprata hotela „Ru`a“ u Mostaru traje poprili~no dugo. Kada }e taj slu~aj dobiti kona~an epilog?
- Taj slu~aj }e biti razmatran na sljede}oj sjednici Komiteta za svjetsku ba{tinu, koncem juna i po~etkom jula. Mislim da radom Komisije pa ga na sve na~ine nastoje sprije~iti. Meni se ~ini da odnos prema Komisiji mo`e biti indikator odnosa prema budu}nosti BiH. Nastojalo se da Komisija, kao neovisna institucija, bude ukinuta, da se njene nadle`nosti potpuno relativiziraju, da budu prenesene nekom ad hoc tijelu koje je potpuno neprofesionalno, u sklopu Ministarstva civilnih poslova BiH; da entiteti imenuju ljude u to tijelo, te da entiteti budu nosioci svih aktivnosti. Sada je u toku velika kapostoje svi uvjeti da taj slu~aj bude zavr{en, da budu ispunjeni svi uvjeti koje je postavio Komitet za svjetsku ba{tinu, dakle o usagla{enosti hotela „Ru`a“ sa zahtjevima Komiteta, kako ne bi bila dovedena u pitanje jedinstvena i univerzalna vrijednost Strog mosta i starog grada u Mostaru.

Slu~aj Stolac je drasti~an primjer jedne bh. lokalne sredine u kojoj su recidivi ratnih i poratnih doga|anja prisutni u najrigidnijoj formi. Kako se nosite sa ostalim takvim slu~ajevima?
- Takvi slu~ajevi mogu biti rje{avani samo sistemski, djelovanjem svih nadle`nih institucija i tijela. Komisija, na`alost, sama ne mo`e. Potrebna je efikasnost inspekcije, policije, tu`ila{tava, sudstva i nadle`nih ministarstava. Stolac je primjer grada sa najvi{e inspekcijskih prijava i krivi~nih prijava koje je Komisija podnijela s obzirom na ugro`avanje naslije|a (vi{e prijava za radove na Radimlji, Starom gradu Stolac, ^ar{ijskoj d`amiji, Tepi, Adi itd.) Nezakonita izgradnja kri`a od kamena iz zidina Starog grada u sredi{tu Stoca, simbola ideologijske isklju~ivosti i

Nisu li ataci na kulturno pam}enje i sistematsko uni{tavanje dr`avotvornosti BiH?
- Tu ~injenicu je uvijek najlak{e prepoznati u odnosu ru{itelja BiH prema onima koji {tite BiH kao zajednicu, kao kulturnu ~injenicu, kao kristalizaciju kulturnog pam}ena. Komisija se nalazi na sna`nom udaru onih koji ne `ele da BiH opstane kao dru{tvo razli~itosti, kao dru{tvo u kojemu su se razli~iti kulturni utjecaji stopili u neku vrstu jedinstvenog izr-

Stra{na se kampanja vodi i Komisija je, na neki na~in, blokirana u obavljanju svojih poslova, i to vrlo ~esto na nezakonit na~in. To ima jako negativnu refleksiju izvan BiH.

U ~emu se sve ogleda blokada o kojoj govorite?
- Navest }u samo jedan primjer. Evropski parlament odlu~io je u sklopu promicanja dijaloga i pomirenja izdvojiti sredstva od 1,5 miliona eura za rehabilitaciju kulturnog naslije|a koje je sru{eno u ratu u Stocu.

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

9

POLITI^KI POLIGON

Majski pohod
Aktuelna beogradsko-banjalu~ka politika po svaku cijenu `eli pokazati da je smrt osam vojnika JNA u Dobrovolja~koj bila dio plana „nestanka srpskog naroda u BiH“
dbor Vlade RS za njegovanje tradicije oslobodila~kih ratova s pripadaju}om grupom bora~kih organizacija najavio je majski pohod na „srpska strati{ta“ u BiH. Tako bi se, prema planu, ovaj odbor trebao ukazati u Sarajevu 3., a u Tuzli 15. maja, kako bi obilje`ili stradanje pripadnika JNA u Dobrovolja~koj ulici i na Br~anskoj malti.

O

Karad`i}ev plan
Ko je Vladin Odbor za njegovanje tradicije oslobodila~kih ratova iz RS? [ta je to JNA u maju 1992. godine osloba|ala po Tuzli i Sarajevu, pa da u miru taj isti odbor u ovim gradovima prire|uje ceremonije sje}anja na „oslobodioce“? Nemoralno bi bilo danas vrije|ati sje}anje na bilo koga ko je stradao u proteklom ratu, bez obzira kojoj vojsci i narodu pripadao i u kojim okolnostima da je poginuo. Niko nema pravo vrije|ati majke ~ija su djeca poginula u jedinicama JNA u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu, ili na Br~anskoj malti u Tuzli, bez obzira {to su njihovu djecu u smrt odveli Milutin Kukanjac i Mile Dubaji} i {to je JNA kojoj su vojno pripadali, dr`e}i se ranije donesenog plana Radovana Karad`i}a, u danu njihove smrti `eljela „osloba|ati“ Sarajevo i Tuzlu od Bo{njaka i Hrvata. No, da malo vratimo sje}anje. Pakao Sarajeva koji je zapo~eo 2. i 3. maja 1992. godine trajao je sve do kraja rata. Upravo ovih dana u Ha{kom tribunalu Radovan Karad`i} pola`e ra~une za dugogodi{nju opsadu, granatiranje i snajpersko ubijanje sarajevskih civila. Slike ubijanja Sarajlija koje dolaze iz Tribunala ponovo podsje}aju svijet na zlo~ina~ku politiku jednog re`ima, osmi{ljenu u Beogradu, a realiziranu na Palama i u Banjoj Luci, po kojoj je vojno trebalo pregaziti jedan grad i poraziti, odnosno pobiti njegove stanovnike. E u to ime dogodio se i 3. maj kada se do zuba naoru`ana kolona JNA kretala Dobrovo-

Pi{e:

Almasa HAD@I]

@eli se jednostavno na}i izgovor za sve stra{ne zlo~ine koje je po~inila srpska vojska i policija i istovremeno odgovornost za te zlo~ine podijeliti na jednake dijelove. Naravno, ne}e mo}i
lja~kom ulicom i kada je u obra~unu s braniteljima BiH poginulo osam njenih pripadnika. - Postoje dokazi da su svi u~esnici konvoja JNA bili naoru`ani, kao i da su neki pripadnici JNA upotrijebili svoje oru`je nakon presretanja. Ve}ina svjedoka ka`u da nisu pucali, a drugi svjedoci nisu govorili o ovom pitanju. Goran Milanovi} ka`e da pripadnici JNA jesu koristili svoje oru`je prilikom presretanja, ali da ne zna ko je prvi pucao... Uzimaju}i u obzir nalaz da je konvoj bio legitimna vojna meta, ove navodne `rtve su ta-

ko|er legitimne vojne mete i njihova ranjavanja ili smrt ne dozvoljavaju krivi~no gonjenje.... - stoji izme|u ostalog u odluci Ha{kog tribunala vezano za slu~aj „Dobrovolja~ka“. Ha{ki tribunal o doga|ajima u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu, ba{ kao i o doga|ajima na Br~anskoj malti u Tuzli, rekao je svoje. Nema krivi~ne odgovornosti. S razlogom, jer JNA je u to vrijeme, kad je BiH ve} do`ivjela me|unarodno priznanje, bila okupatorska vojska koja se, dodu{e, nije mirila sa stanjem da nije ispunila zadatak koji joj je bio namijenjen. - Osloboditi i Sarajevo i Tuzlu, a ostali gradovi }e lako pasti - govorio je tih dana na jednoj od zatvorenih sjednica vladaju}eg SDS-a prvi predsjednik RS, a sada{nji ratni zlo~inac Radovan Karad`i}. Cilj institucionalnog obilje`avanja doga|aja u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu i Br~anskoj malti u Tuzli je poznat. Zdru`enim snagama, aktuelna beogradsko-banjalu~ka politika, petnaest godina od kraja rata, po svaku cijenu `eli pokazati da je smrt osam vojnika JNA u Dobrovolja~koj bila dio plana „nestanka srpskog naroda u BiH“, koju je provodila tada{nja „muslimanska sarajevska vlast“, kako to ovih dana u Hagu tuma~i zlo~inac Karad`i}.

Internacionalni univerzitet: Organiziran kao vakuf

(Foto: F. Fo~o)

Ugledna visoko{kolska ustanova

„Muftijin univerzitet“ za cijelu Srbiju
Od 4.000 studenata, njih 40 posto nisu Bo{njaci
Jedna od rijetkih - navodi Nicevi}. svijetlih ta~aka u NoTako danas, osvom Pazaru i Saim „Muftijinog“, u nd`aku je InternaciPazaru postoji i onalni univerzitet, „Suljin univerzikoji je nedavno obitet“. - To je zamka kolje`io osam godina ju nam je napravila postojanja. dr`ava, poku{avaUniverzitet je osnovan na inicijati- Nicevi}: Svaki ju}i izazvati zabunu. Me|utim, mi smo iz vu desetak novopaza- dan ja~i dana u dan sve ja~i, tako da, rskih intelektualaca. Odoiako se {kolovanje na na{em brenje za njegovo osnivanje univerzitetu pla}a, svake godao je pokojni premijer Srdine imamo 200 do 300 stubije Zoran \in|i}, ~iju kradenata koji s dr`avnog unitku vladavinu u Sand`aku i verziteta pre|u kod nas danas pamte kao period u ka`e Nicevi}. kojem su mogli slobodno, Internacionalni univerpunim plu}ima disati. zitet registriran je kao privaNastala panika tni, ali je organiziran kao va- Nije nikakva tajna da je kuf. Od dr`ave nikada nije do davanja dozvole za otvar- dobio nijedan jedini dinar. Univerzitet funkcionira anje Univerziteta do{lo zakroz departmane za filologihvaljuju}i dobrim odnosiju, ekonomiju, pravne nauma pokojnog premijera ke, prirodno-tehni~ke nau\in|i}a i muftije Muamera ke, psihologiju i umjetnost. ef. Zukorli}a, ali i \in|i}eve procjene da Velika prednost ovom narodu treba visoU sjedi{tu, Novom Pazako{kolska ustanova. Trajnu ru, i ~etiri ispostave u Beodozvolu dobili su u vrijeme gradu, Ni{u, Pan~evu i Supremijera @ivkovi}a, koji je botici, upisano je vi{e od na taj na~in ispunio 4.000 studenata. Ono {to je \in|i}ev amanet - kazao posebno zanimljivo jeste da nam je generalni menad`er oko 40 posto studenata na Internacionalnog univerzi„Muftijinom univerzitetu“, teta u Novom Pazaru Nusrkojeg identificiraju s Islaet Nicevi}. mskom zajednicom, nisu S obzirom na to da je Bo{njaci. Zukorli} bio i prvi rektor, - Smatramo na{om veliNovopazarci naj~e{}e Univerzitet zovu „Muftijin uni- kom predno{}u {to smo priverzitet“. hva}eni u cijeloj Srbiji. Os- Ispo~etka se mislilo da im Bo{njaka, kod nas studiovaj univerzitet ne}e uspjeraju Srbi, Ma|ari, Bugari, ti, da }e se sam uru{iti. Rusini... Razlog za to je svaMe|utim, kada su vidjeli da kako kvalitet koji im se nusmo osim ovdje, studente di - obja{njava Nicevi}. po~eli upisivati i u svojim Na Internacionalnom ispostavama u Ni{u, Beogruniverzitetu posebno su poadu, Pan~evu i Subotici, na- nosni na ~injenicu da su njistala je panika. Promjenom hovi predava~i, prakti~no, vlasti, u vrijeme Ko{tunice, iz svih dijelova biv{e Jugoa uz asistenciju Sulejmana slavije, te da me|u njima Ugljanina, dvije godine naima i vrlo zvu~nih imena. kon na{eg, u Novom Pazaru Tako na departmanu za osniva se i dr`avni univerzi- umjetnost predaju, napritet i, {to je zanimljivo, regimjer, poznati glumci Irfan strirali su ga pod istim imeMensur i Branislav Le~i}. nom. To je suprotno zakonu E. HUREMOVI]

Zlo~ina~ki sistem
@eli se jednostavno na}i izgovor za sve stra{ne zlo~ine koje je po~inila srpska vojska i policija i istovremeno odgovornost za te zlo~ine podijeliti na jednake dijelove. Naravno, ne}e mo}i. ^injenice su neumoljive. Jadno je samo to {to su na kr~mi ponovo `rtve i {to se osje}aji njihovih majki isturaju kao grudobran jednog zlo~ina~kog sistema kojem se godinama sudi i presu|uje. I da se razumijemo, svi stradali u Dobrovolja~koj ulici i na Br~anskoj malti, kao i svi oni ubijeni na raznim strati{tima u ratu, zaslu`uju pijetet. Ali ne na na~in kako je to planirao Vladin Odbor za njegovanje tradicije oslobodila~kih ratova iz Banje Luke!

PRAKSA Izmjene Krivi~nog zakona u FBiH

Za lak{a krivi~na djela ku}ni zatvor
No{enje elektronske narukvice upola jeftinije
Federalna vlada usvojila je na posljednjoj sjednici dopune Kaznenog zakona prema kojima }e biti omogu}eno slu`enje kazne u ku}nom zatvoru pomo}u elektronskog nadzora u trajanju do jedne godine. Kako ka`e Entoni [eperi}, portparol Ministarstva pravde, Vlada }e vjerovatno taj zakon uputiti u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. - Na izmjene tjera sudska praksa, jer je oko 70 posto izre~enih kazni zatvora u trajanju do jedne godine, {to stvara veliki pritisak na kaznenopopravne zavode. U ve}ini slu~ajeva te kazne izre~ene su osobama za koje vjerujemo da ne postoji sigurnosni rizik, pa smo predlo`ili da kazne izdr`avaju u ku}nom zatvoru - rekao je [eperi}. Ovakav na~in izdr`avanja kazne mo}i }e se primjenjivati i na one koji su prvi put u sukobu sa zakonom, za koje ne postoji opravdan razlog da se {alju u kaznenopopravne ustanove. Tu spadaju bla`i prekr{aji, kao {to su saobra}ajni i neovla{tena sje~a {ume. Osu|enikov jedan dan u zatvoru federalnu kasu ko{ta izme|u 80 i 100 KM,

Za 900 osu|enih nema mjesta u zatvoru
U Federaciji BiH trenutno je blizu 900 osu|enika za koje nema mjesta u zatvorima, a do 60 posto njih mora na izdr`avanje kazne do jedne godine. U kaznenopopravnim zatvorima u ovom entitetu na izdr`avanju kazne je trenutno izme|u 1.600 i 1.800 osoba.

a na ovaj na~in, {to opet zavisi od broja elektronskih narukvica koje }e osu|enici nositi u ku}nom zatvoru, ko{tat }e manje od 40 maraka. - Prema praksi iz drugih dr`ava koje to ve} primjenjuju, tro{kovi su od tri do pet puta manji u odnosu na izdr`avanje klasi~ne zatvorske kazne. Federalnom ministarstvu pravde je nakon usvajanja izmjena Zakona potrebno do 120 dana do potpune provedbe pilot-projekta. Narukvice }emo morati nabaviti kroz postupak javne nabavke - ka`e E. GORINJAC [eperi}.

10

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

IZ PRAVNOG UGLA Me|unarodno pravosu|e

Duga povijest procesa globalizacije
Globalno institucionaliziranje me|unarodnih odnosa nije mogu}e bez razvoja me|unarodnog pravosu|a, a posebno me|unarodnog sudstva
vo trajanje vremenski ograni~eno, a teritorijalna nadle`nost striktno odre|ena. Pored stalnih me|unarodnih univerzalnih sudova, postoje i regionalni stalni me|unarodni sudovi, od kojih }emo ista}i dva, zbog njihovog zna~aja za Bosnu i Hercegovinu. To su: Sud pravde Evropske unije i Evropski sud za ljudska prava. Sud pravde Evropske unije jedan je od ~etiri njena organa. Sud EU nadle`an je za tuma~enje i primjenu Rimskog ugovora, koji je zaklju~en 25.3.1957. u Rimu, na temelju kojeg je osnovana Evropska zajednica. Pored toga, njegova nadle`nost obuhvata ispitivanje uskla|enosti odluka Vije}e ministara i Evropske komisije sa odredbama Rimskog ugovora, po tu`bama ~lanica Unije, kao i sporove izme|u pojedinih ~lanica Unije, proistekle iz (ne)primjene Rimskog ugovora i propisa EU. Tuma~enja i odluke tog suda su obavezne za organe Unije i njene ~lanice. Zbog toga su one bitno doprinijele razvoju tzv. komunitarnog prava, tj. nadnacionalnog prava koje se stvara unutar

P

roces globalizacije je sveobuhvatan. U podru~ju prava i rje{avanja me|unarodnopravnih sporova taj proces ima dugu povijest. U ovom tekstu pozabavit }emo se globalizacijom rje{avanja me|unarodnopravnih sporova. Po~etno, nu`no je odrediti pojam me|unarodnopravnog spora. Me|unarodnopravni spor pojavljuje se u dva oblika. Prvi, to je spor o pravu ili obavezi utvr|enim Poveljom OUN-a, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, multilateralnim ili bilateralnim me|unarodnim ugovorima u bilo kojoj oblasti. Drugi oblik me|unarodnopravnog spora jeste spor o ~injenicama - pojavama i doga|ajima u me|unarodnim odnosima, koji prozvode me|unarodnopravne posljedice.

Vrste sporova
Subjekti me|unarodnopravnog spora mogu biti me|unarodne organizacije, dr`ave, razli~ite dr`avne i nedr`avne institucije i privredni subjekti iz razli~itih dr`ava, te gra|ani u sporu sa domicilnom ili drugom dr`avom. Rje{avanje svakog pravnog spora, pravnim putem, podrazumijeva dono{enje odluke primjenom materijalnog prava na ~injeni~nu osnovu spora utvr|enu u odgovaraju}em postupku od samostalnog i nezavisnog organa. To na~elno pravilo va`i i za me|unarodnopravne sporove. Time dolazimo do pojma institucija za rje{avanje me|unarodnopravnih sporova. Institucije za rje{avanje me|unarodnopravnih sporova su dvojake - arbitra`ne i sudske. Bitna karakteristika arbitra`nog rje{avanja me|unarodnih sporova jeste da se arbitra`a za svaki konkretni spor ugovara izme|u zainteresiranih dr`ava ili drugih subjekata, tako da do rje{avanja spora jedino mo`e do}i na osnovu tog sporazuma. To zna~i da ne postoji unaprijed odre|ena obavezna nadle`nost arbitra`ne institucije za rje{avanje me|unarodnopravnih sporova. Za razliku od arbitra`nog rje{avanja me|unarodnopravnih sporova koji ima dugu povije-

st, po~eci sudskog rje{avanja tih sporova padaju u prvu polovinu XX stolje}a. Uzroci toga su vi{estruki, a jedan od osnovnih, jeste nespremnost dr`ava da ustupe, makar i dio jurisdikcionog imperija - neprikosnovenog prava su|enja nadnacionalnom sudskom organu. Saglasnost dr`ava o tome bila je mogu}a tek od ~asa globalnog institucionaliziranja me|unarodnih odnosa. Prvi poku{aj na tom planu bile su Ha{ke mirovne konferencije iz 1899. i 1907. godine, a ideja je realizirana stvaranjem op}ih me|unarodnih organizacija - Dru{tva (Lige) naroda i OUN. Po zavr{etku Prvog svjetskog rata i nakon stvaranja Dru{tva naroda, osnovan je 1920. Stalni sud me|unarodne pravde sa sjedi{tem u Hagu, na temelju 14. ~lana Pakta dru{tva naroda. To je bio prvi univerzalni i stalni me|unarodni sud. Sastojao se od petnaest sudija koje su birali Savjet i Skup{tina Dru{tva naroda. Bio je nadle`an za rje{avanje svih vrsta me|unarodnopravnih sporova (izuzev krivi~nih), a mogao je na zahtjev Skup{tine ili Savjeta dru{tva naroda davati savjetodavna mi{ljenja o me|unarodnopravnim pitanjima. Pravni sljednik Stalnog suda me|unarodne pravde je Me|unarodni sud pravde, koji je osnovan nakon Drugog svjetskog rata 1945. na temelju njegovog Statuta, koji je sastavni dio Povelje OUN. Poveljom, Me|unarodni sud pravde je odre|en kao jedan od glavnih organa OUN. On je istovremeno glavni sudski organ OUN. Izvori prava, ~ije norme primjenjuje ovaj sud, u rje{avanju me|unarodnopravnih sporova su mnogobrojni. Po svom zna~aju izdvajaju se dva izvora. To su Povelja OUN i Op}i principi prava priznati od civiliziranih naroda. Povelja je univerzalni i legislativni me|unarodni ugovor, a Me|unarodni sud pravde je svojim Statutom ovla{ten ocjenjivati da li su ostali me|unarodni ugovori u saglasnosti sa Poveljom. Ako ocijeni da nisu, ne primjenjuje ih u rje{avanju konkretnog me|unarodnopravnog spora.

Komitet ministara Vije}a Evrope. Ovi organi imaju va`nu ulogu u za{titi prava i sloboda prije nego {to pitanje njihove povrede odlukama ili radnjama organa vlasti ~lanica Vije}e Evrope bude izneseno pred sud.

Obavezuju}e presude
Za{titu od Suda mogu tra`iti dr`ave ~lanice i njihovi gra|ani, uz ispunjenje uvjeta da su prethodno iskori{tena sva dopu{tena pravna sredstva u domicilnoj dr`avi, u cilju ostvarenja ili za{tite prava i sloboda. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezuju}e za sve dr`ave ~lanice, zbog ~ega one bitno utje~u na ujedna~avanje pravne regulative i postupanja organa vlasti dr`ava ~lanica u oblasti ostvarenja i za{tite ljudskih prava i sloboda. Rezumiraju}i re~eno, mo`e se uo~iti da globalno institucionaliziranje me|unarodnih odnosa nije mogu}e bez razvoja me|unarodnog pravosu|a, a posebno me|unarodnog sudstva. Iz toga se mo`e izvesti logi~no predvi|anje o razvoju me|unarodnog sudstva u jednoj izuzetno va`noj me|unarodnopravnoj oblasti. To je oblast za{tite ljudskih prava i sloboda, jer je ujedna~avanje kriterija te za{tite na globalnom planu jedna od bitnih pretpostavki daljnjeg procesa globalne institucionalizacije me|unarodnih odnosa. Sa velikim stepenom vjerovatno}e mo`e se pretpostaviti, istina ne u skoro vrijeme, da }e do}i do obrazovanja univerzalnog me|unarodnog suda za za{titu ljudskih prava i sloboda (po modelu Evropskog suda za ljudska prava). Pri tom treba imati u vidu da ve} funkcionira ta za{tita na svjetskom planu, na osnovu Me|unarodnog pakta o gra|anskim i politi~kim pravima i Fakultativnog protokola uz taj pakt. Istina, radi se o bitno manje obavezuju}oj formi od forme suda, kao i bitno manjem pravnom autoritetu pravorijeka koji izri~e Komitet za ljudska prava od sudske odluke, kojem se mogu obra}ati pojedinci zbog povrede svojih prava u~injenih odlukama i radnjama ~lanica Pakta i Protokola.

Pi{e: Sead HOD@I]
Osim Me|unarodnog suda pravde, kao univerzalnog - svjetskog suda, 2000. osnovan je Stalni me|unarodni krivi~ni sud, kao sudski organ OUN, na osnovu Rimskog sporazuma. Prema tome, na globa(SAD i Rusija) nisu ~lanice Statuta toga suda, zbog ~ega on nema nadle`nost u odnosu na njihove dr`avljane. Historija me|unarodnog pravosu|a bilje`i osnivanje i funkcioniranje

Ideje vodilje preto~ene u pravne mudrosti
Op}e principe prava priznate od civiliziranih naroda, znameniti njema~ki pravnik Hans Kelsen temelji na ideji slobode, kako se ona ostvarila u zapadnoj tradiciji, misaono i institucionalno, prema kojoj je sloboda ideal kojeg prakti~ni um postavlja u moralu, pravu i politici. U najop}enitijem zna~enju, pod kategorilnom planu danas postoje dva univerzalna me|unarodna suda. Me|unarodni sud pravde nadle`an je za sve vrste sporova izme|u dr`ava (osim krivi~nih, sa izuzetkom spora o tuma~enju, primjeni i sprovo|enju Konvencije o spre~avanju i ka`njavanju zlo~ina genocida, u skladu sa ~lanom 9. Konvencije, temeljem kojeg je donesena presuda po tu`bi BiH protiv RSrbije). Stalni me|unarodni krivi~ni sud je nadle`an za su|enja pojedincima za u~injena me|unarodna krivi~na djela u bilo kojem dijelu svijeta. Istina, svjetske sile ju „civilizirani narodi“ svrstavaju se dru{tva koja su izgradila odgovaraju}e moralne, pravne i politi~ke institucije, koje omogu}avaju artikulaciju mno{tva vrijednosnih opredjeljenja u razli~itim oblastima. „Op}i principi“ rezultat su vi{emilenijske pravne povijesti. Vremenom ad hoc krivi~nih sudova, i to: Me|unarodnog vojnog suda, osnovan 1945., koji je bio nadle`an za su|enje zlo~incima nacisti~ke Njema~ke, Me|unarodni sud za Daleki istok, osnovan 1945., bio je nadle`an za su|enje zlo~incima imperijalnog Japana, Me|unarodni tribunal za biv{u SFRJ, osnovan 1993., a nadle`an za po~inioce te{kih kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava, te Me|unarodni tribunal za Ruandu, osnovan 1995., nadle`an za zlo~ine po~injene u Ruandi. Bitna karakteristika tih sudova (za razliku od stalnih) je u tome {to je njihosu ideje vodilje u stvaranju i razvoju prava pojedinih naroda preto~ene u pravne mudrosti, koje su bile riznica pravnih pravila ne samo tih ve} i drugih naroda. Njihovo {irenje usvajanje i kasnija recepcija, vodilo je su ka njihovoj univerzalizaciji, a time i podizanje na nivo principa. Evropske unije, koje je najva`nija karika stalnog pove}anja integrativnosti Unije u svim njenim sektorima. Evropski sud za ljudska prava osnovalo je Vije}e Evrope 1959. na temelju Evropske konvencije o za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. Ta Konvencija je prvi i najpotpuniji multilateralni me|unarodni ugovor o li~nim, gra|anskim i politi~kim pravima, koji svoje potpisnice obavezuje na primjenu i efikasnu za{titu tih prava. Pored suda, Konvencijom su ustanovljena Komisija za ljudska prava i

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

11

KULTURA DIJALOGA Dva predsjednika i dvije posjete u BiH

Dobrosusjedski odnosi nisu i ne mogu biti jednosmjeran proces
Ne mo`e ista retorika va`iti 1996., 2000. i 2010., u tom slu~aju ne{to nije uredu ili s retorikom ili s onim tko izgovara stalno iste politi~ke fraze

P

rosto je nevjerojatno koliko politi~ke kulture treba imati u svakom trenutku da bi uloga politi~ara bila ispunjena prema standardima demokratskih na~ela. U trenutku kada dva predsjednika susjednih dr`ava dolaze u posjetu BiH i kada svaki na svoj na~in pokazuje dobru volju za uspostavljanjem prijateljskih odnosa, onda svaki propust koji ide na ra~un BiH izgleda prili~no skup. Ili, bolje re}i, predstavlja veliki nedostatak politi~kog sluha, jer ukazuje na nedostatak volje i `elje za uspostavljanjem dobrosusjedskih odnosa.

Izgubljena volja
I ovom prilikom treba podsjetiti na ~injenicu da je od svih zemalja biv{e Jugoslavije BiH pro{la kroz najgora ratna stradanja i isku{enja. Pa ipak, od rata je pro{lo petnaest godina i ~ini se da je do{lo vrijeme kada bi se moralo pokazati mnogo vi{e politi~ke volje kada se govori u ime BiH. Usprkos neizbrisivom pam}enju o ratnim strahotama, godine koje dolaze ne bi nas smjele dr`ati u gvozdenom zagrljaju aveti pro{losti. Posebice bi to morali imati na umu svi oni politi~ari koji imaju ambiciju da i narednih godina ostanu na bh. poli-

ti~koj pozornici, ako ni{ta drugo, onda barem zbog mladih ljudi koji svake godine u sve ve}em broju `ele napustiti ovu napa}enu zemlju. Mladi su, ako se ne varam, jedna od naj~e{}e kori{tenih rije~i u teku}oj predizbornoj retorici. Ako je 2000. godine 62 posto mladih izrazilo `elju da napuste BiH, a 2009. ~ak 73 posto (izvor: Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH), onda je na ovda{njim politi~arima veliko breme odgovornosti da vrate povjerenje i nadu mladih ljudi u spokojnu budu}nost ove zemlje. I jo{ ne{to: ne mo`e ista retorika va`iti 1996., 2000. i 2010. godine. U tom slu~aju ne{to nije uredu ili s retorikom ili s onim tko izgovara stalno iste politi~ke fraze. ^injenica je da je 2010. godina i da umorni i o~ajni gra|ani o~ekuju od onih koji dr`e predizborne govore da ne{to novo i druk~ije ka`u, ne{to {to }e im vratiti izgubljenu volju i nadu u budu}nost. Sasvim je upravu predsjednica Helsin{kog komiteta Srbije kada je komentiraju}i obra}anje predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH svome gostu, srbijanskom predsjedniku Borisu Tadi}u, rekla: „Ne treba preskakati odre|ene probleme da bi

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI] se onda govorilo samo o ekonomskoj suradnji koja isto tako nije mogu}a, a da se ne uzmu u obzir i politi~ki problemi koji se dr`e pod tepihom, kao nekakve kriminalne teme, a ustvari to nisu“. Upravo tako, ne treba preskakati nijedan problem iz pro{losti, ali na skupovima primjerenim za ta pitanja. Na skupu o gospodarstvu zasigurno nije primjereno govoriti o etni~kom ~i{}enju. Mo`da se to o~ekivalo na neodr`anom sastanku dvojice predsjednika. Mo`da „zebnju u srcima gra|ana“ izaziva i ~injenica da taj sastanak nije odr`an, pardon ~injenica da je otkazan. U vezi s ovim valjda bismo svi trebali imati isti stav. Podjednako koliko i u vezi s posjetom gospodina Josipovi}a i tom prilikom njemu upu}enih pitanja, poput onih da li }e uputiti ispriku bh. gra|anima, odati po{tu nedu`nim `rtvama itd. Zahtijevalo se to isto i od Tadi}a ne tako davno. Oti{ao je Tadi} ravno u Poto~are i poklonio se `rtvama genocida. Nije li to mnogo ve}a gesta dobre volje nego bilo koja rije~? Oti{ao je i Jospovi} u Ahmi}e i Kri`an~evo Selo kod Viteza i pokazao ba{ kao i Tadi} da je gesta su}uti ve}a od bilo kojih

rije~i. Najavio je da }e opet do}i i obi}i i druga mjesta stradanja bh. gra|ana. No da li se na isti na~in pona{aju najreprezentativniji politi~ari doma}e politi~ke scene? Bojim se da ne. Prijateljstvo i dobrosusjedski odnosi nisu i ne mogu biti jednosmjeran proces. Mnogo ulaganja u prijateljstvo treba i to s obje ili vi{e strana. O~ekivati da se neki stalno izvinjavaju, a da drugi to nikada i ni zbog ~ega ne ~ine predstavlja primjer nedostatka volje za dobrim odnosima na bilo kojoj razini. Niti jedan niti drugi predsjednik nisu u ovu zemlju do{li zato {to ih je netko tjerao ili zato {to `ele svojim dolaskom nauditi bilo komu. Za{to onda treba jednoga vrije|ati na javnom skupu, a drugoga u nekim drugim okolnostima. Mo`da bi bilo dobro ovim povodom prisjetiti se geste dobre volje doma}ih politi~ara prema politi~kim liderima, ali i gra|anima susjednih zemalja. Ima li ih uop}e? Mo`da ne treba ni i}i do susjednih zemalja. Dovoljno se osvrnuti na geste upu}ene liderima iz drugih etni~kih skupina, izraze su}uti obiteljima `rtava iz drugoga naroda... Na`alost, suvi{e je ubijenih gra|ana ove zemlje, onih koji nisu bili

niti vojnici niti vojno sposobni, niti odrasli ljudi, niti su znali {to rat zna~i. I svi njihovi bli`nji pate za njima. Svi! Stoga rije~i utjehe, isprike i geste dobre volje o~ekuju mnogi, a ne samo neki.

Akcije ~i{}enja
Bilo bi veoma ohrabruju}e ~uti da jo{ u ovoj godini generalni sekretar Savjeta Evrope, gospodin Torbjorn Jagland izjavi za BiH ne{to sli~no onome {to je prije nekoliko dana rekao za Srbiju: „Sve u svemu, mogu re}i da je Srbija sada izvor stabilnosti u regionu, dok je u pro{losti bila izvor nestabilnosti“. Ne bi trebalo ove rije~i shvatiti kao jo{ jednu zavjeru protiv „nas“, nego kao izazov bh. politi~arima da ba{ oni, dok su na vlasti, kona~no budu zaslu`ni za ovakve rije~i o na{oj zemlji. Nije li nesposobnost na{ih politi~kih lidera da uka`u dostojno gostoprimstvo uglednim gostima iz susjedstva, a u to smo se u posljednje vrijeme imali ~esto priliku uvjeriti, samo nali~je druge nesposobnosti koja ih krasi: da napokon osiguraju da na{i sugra|ani u`ivaju gostoprimstvo u drugim zemljama - bez poni`avaju}ih „propusnica“ i „akcija ~i{}enja“ na granicama?

ISPLATE Na pomolu blokada Agencije za lijekove BiH

^lanovi Komisije tra`e naknade od 500 KM, dr`ava nudi pola
Gospoda ministri moraju shvatiti da mi nismo komisija za nabavku toalet-papira, ka`e Miroslav [ober
Dr`avna agencija za lijekove i medicinska sredstva, ~iji je prvi zadatak da na jedinstvenom nivou uredi tr`i{te lijekova u BiH, ve} se susre}e s problemima koji bi mogli omesti njen daljnji rad. Kako saznajemo, od maja 2009. godine, kada je i formalno po~ela s radom, ~lanovi Komisije Agencije do sada nisu dobili nijednu mjese~nu naknadu za rad, a nema ni usagla{enja o visini tih primanja. Zbog toga je Komisija za registraciju lijekova odlu~ila stopirati svoj rad {to je ve}, prema na{im saznanjima, izazvalo probleme dobavlja~ima lijekova. Ova komisija broji 15 ~lanova i njen predsjednik je prof. dr. Miroslav [ober. Iz Agencije za lijekove BiH predlo`eno je da primanja ~lanova Komisije budu 500 KM, ali je Vije}e ministara to odbilo. Miroslav [ober za „Dnevni avaz“ ka`e da ~lanovi Komisije isklju~ivo podr`avaju prijedlog od 500 KM mjese~ne naknade i ne}e pristati na manju cifru. - Kako problem nije rije{en na Vije}u ministara BiH, ~lanovi Komisije su odlu~ili da se ne}e sastajati. Ovo nije bud`etska Agencija ve} samostalno zara|uje. Vije}e ministara nudi polovicu predlo`enog iznosa, ali mi to ne prihvatamo. Agencija mora animirati ministre da rije{e ovu situaciju jer ona ima novac, a gospoda ministri moraju shvatiti da mi nismo komisija za nabavku toalet-papira E. HALA] ka`e [ober.

Omogu}ili dobru zaradu
[ober isti~e da je Komisija za lijekove do sada rije{ila vi{e od 400 predmeta. Samo jedan predmet u prvoj registraciji lijeka Agenciji donosi 5.000 KM. - Iz toga se mo`e vidjeti koliko smo pomogli Agenciji i dr`avi. Ovo je odgovoran posao i ako se ne{to lo{e desi, prvo }e se pitati ko je dozvolio prodaju tog lijeka u BiH. Na ovoj komisiji se ne spava kao na Parlamentu - poru~uje [ober.

Lijekovi: Dobavlja~i ve} trpe posljedice

12

17. APRIL/TRAVANJ 2010.

Mario Vargas Ljosa (Llosa), ro|en 1936. u Peruu, jedan je od najpoznatijih pripadnika hispanoameri~ke knji`evnosti. Najpoznatija djela su mu romani „Grad i psi“, „Tetka Julija i piskaralo“, „Don Rigobertove bilje`nice“, „Jar~evo slavlje“

IZ BIOGRAFIJE

te „Avanture nevaljale djevoj~ice“. Dobitnik je mnogih uglednih knji`evnih priznanja. Ljoseov majstorski, vi{eslojni roman „Tetka Julija i piskaralo“ objavio je sarajevski „Buybook“, a „Avaz“ ekskluzivno objavljuje njegove odlomke.

kult

RETROVIZOR

EKSKLUZIVNO Odlomci iz romana „Tetka Julija i piskaralo“

Samo se zaljubljen ~ovjek toliko zadubljuje u misli
Zurio je u njega s potpuno tupim izrazom u svojim plavim o~ima i s tolikom ravnodu{no{}u da se doktor Quinteros upitao da nije mo`da postao nevidljiv
Izdava~: „Buybook“ Sarajevo, 2010., prijevod sa {panskog: Marica Josim~evi}, urednici: Ida Hamidovi}, Damir Uzunovi} U gimnasti~koj sali tog jutra nije bilo mnogo ljudi. Samo instruktor Coco i dva fanatika u dizanju tereta, Crnja Humilla i Lapralo Sarmiento, tri planine mi{i}a {to je odgovaralo desetorici normalnih mu{karaca. Mora da su tek nedavno stigli, jer su se jo{ zagrijavali: - A, evo nam rode pru`i mu ruku Coco. - Uprkos tolikim vijekovima i dalje krepak i ~io! - pozdravio ga je Crnja Humilla. na raspologanju ako im zatrebaju njegove usluge: da ~im osjete nesvjesticu ili primijete da imaju neuobi~ajene prohtjeve, dotr~e u njegovu ordinaciju gdje je uvijek spremna gumena rukavica kojom }e im opipati intimu. - Presvuci se i do|i malo da se zagrije{ - re~e mu Coco, koji je opet po~eo da skaku}e u mjestu. - Ako te {~epa infarkt, ne}e{ se izvu}i, veteranu - ohrabrio ga je Lapralo, hvataju}i Cocoov ritam. - Unutra ti je daskar - ~uo je da ka`e Crnja Humilla, dok je ulazio u svla~ionicu. I zaista, tu je bio njegov ne}ak Richard; u plavoj trenirci, navla~io je svoje gimnasti~ke patike. ^inio je to mrzovoljno, kao da su mu ruke postale krpene a pogled mu je bio gorak i odsutan. Zurio je u njega s potpuno tupim izrazom u svojim plavim o~ima i s tolikom ravnodu{no{}u da se doktor Quinteros upitao da nije mo`da postao nevidljiv. Naslovnica bosanskog izdanja nevrijeme izbrusilo stas - daskario je i u najvla`nijim zimskim mjesecima a isticao se i u ko{arci, tenisu, plivanju i ragbiju, a sportovi su mu dali jedno od onih tijela koje je Crnja Humilla nazivao „bezumnom ~e`njom pedera“: ni mrvica sala, {iroka le|a, mi{i}av, gladak torzo koji je zavr{avao uskim strukom i duge, ~vrste i gipke noge zbog kojih bi i najbolji bokser pobijelio od zavisti. Alberto de Quinteros je ~esto ~uo od svoje k}erke Charo i njenih prijateljica kako Richarda upore|uju s Charltonom Hestonom, da bi na kraju zaklju~ile da je Richard zgodniji i da ga uveliko {ije. Bio je na prvoj godini arhitekture i prema Robertu i Margariti, njegovim roditeljima, uvijek je slu`io za uzor: vrijedan, poslu{an, dobar prema njima i svojoj sestri, razborit, dopadljiv. Elianita i on bili su njegovi najdra`i ne}ak i ne}akinja i zato se doktor Alberto de Quinteros, dok je stavljao tregere, obla~io trenerku i patike, rastu`io {to ga vidi tako uznemirenog. Richard ga je ~ekao pokraj tu{eva, lupkaju}i o plo~ice. (Oprema teksta je redakcijska)

Pi{e: M. Daki}

Pisci
[ta je ovo? Kad prije oktobar... I drugovi pisci imaju izbore. Biraju prvog me|u jednakima. Grada u sukobu interesa, mada i nije neki veliki sukob, pa valja birat’ novog. A ka`u predlo`it }e da se izabere i menad`er Dru{tva pisaca BiH. Super, eto more opet konkurisat’ vi{enamjenski Gradimir. Halo, CIK, jel tu u sukobu?

Izbor
A i likovnjaci u nas, makar oni {to pla}aju ~lanarinu, a takvih je najmanje, biraju novog {efa. A koliko moje u{i ~uju, tamo je situacija ni|e veze. Svi nezadovoljni. Mnogi digli ruke od svega. I mladi i ugledna imena, haman svi... Osim nekih. Kad se u~lanjivalo k’o u videoteku. Pa, tako re~e jedan umjetnik, i ova izlo`ba {to je u tijeku, k’o va{ar.

Uobi~ajeni pozdrav
Lapralo se ograni~io da pucne jezikom i podigne dva prsta, njegov uobi~ajeni pozdrav koji je uvezao iz Teksasa. Doktoru Quinterosu je prijalo {to se njegovi drugari iz gimnasti~ke sale ophode prema njemu prirodno i bez ustru~avanja, kao da ih to {to jedan drugog vide nage i {to se zajedno znoje izjedna~ava u nekakvom bratstvu gdje nestaju razlike u godinama i polo`aju. Odvratio je da im stoji

Bljesak mr`nje
- Samo se zaljubljen ~ovjek toliko zadubljuje u misli - rekao je, prilaze}i svom ne}aku i razbaru{iv{i mu kosu. - Spusti se s Mjeseca, ~ovje~e. - Izvini, stri~e - tr`e se Richard, sna`no

Ljosa: Poznato ime savremene knji`evnosti pocrvenjev{i, kao da su ga cim malo sala dok ne do|e ~as. iznenadili u nekom nedozvoDoktor je pomislio da }e ljenom poslu. - Zamislio sam dodati „da se popnem na se. - Da nisi smi{ljao neku pavje{ala“. Njegov glas i lice bili kost, a? - nasmijao se doktor su puni tuge a nespretnost priQuinteros otvaraju}i svoju tor- likom vezivanja pertli i nagli bu; potom je odabrao pretinac pokreti njegovog tijela pokazii po~eo da se svla~i. - U tvojoj vali su koliko je uznemiren, ku}i mora da je pravi r{um. Je nezadovoljan i rastrzan. Nije l’ mnogo nervozna Elianita? mogao da umiri svoje o~i. Richard ga je pogledao s blijeOtvarao ih je, zatvarao, zagleskom iznenadne mr`nje u dao bi se u jednu ta~ku, potom o~ima i doktor pomisli, koji li negdje u daljinu, vra}ao se na je vrag ovom mladi}u. Ali njeistu ta~ku, potom ponovo u dagov ne}ak se, vidljivo se naljinu, kao da tra`i ne{to {to ne pre`u}i da bude prirodan, usimo`e da na|e. Bio je nao~it ljeno nasmije{io: - Da, pravi mladi} kako se to samo zamir{um. Zato sam do{ao da zbasliti mo`e, mladi bog kome je

TA DIVNA DIJASPORA

Vo`nja
Opet frka. Ko }e vozat’ narod sarajevski. Ovi ili oni. Frcaju i tu`be. A narod odavno zna ko ga voza. Oni {to ih slu`beni voza~i vozaju. U novim tutu-bibi. A takvi ne ulaze u tramvaje, autobuse... Mogla bi se organizovat’ jedna vo`nja, nako k’o turisti~ka, da naprave krug trojkom. Prije sjednica... Ali, da plate kartu. Ne, ne, jo{ bolje da ih uhvate bez karte. Joj, to bi bio {ou!

Trka~ sa D`id`ikovca
Zapad je na \i|ikovac dolazio polako. Poneko je imao „grundig“ televizor, poneko i „soni“, neko je vozao „mercedesa 200D“, a neko je imao ~ak i prvu „pong“ videoigru. Bilo je dosta zapadnih licenci, svi smo imali ne{to zapadno. Ipak, zapadni na~in `ivota je bio daleko, samo na filmovima se moglo gledati kako zapad `ivi. Ponekad se pravilo neko zapadno jelo, ali se ljudi ipak nisu usu|ivali da rade bilo {ta mimo ustaljenih civilizacijskih tokova. U skoro svakom ameri~kom filmu tih se dana moglo vidjeti kako neko d`ogira, tr~i brzo bez prijeke potrebe, a da ga neko proganja. Kod nas to nikome nije padalo na pamet. Ipak, u neka doba pojavio se ~ovjek u svojim kasnim 30im koji je po~eo da tr~i. Bio je prava atrakcija u jutarnjim ~asovima, babe su s prozora gledale i ibretile se kako plavokosi ~ova ni~im izazvan naru{ava harmoniju i prirodno kretanje stvari. Mnogi prolaznici bi se okretali, a po{tar bi se naglas smijao i upirao prstom. Djeca su ga, naravno, zajebavala, ali on se nije osvrtao mnogo. Na sebi je uvijek imao sivu pamu~nu trenirku s nekim zapadnim natpisom na engleskom jeziku, a na nogama je nosio u to vrijeme uobi~ajene „adidas“ ROM tene. Trenirka je imala kapulja~u koju je doti~ni lik navla~io preko glave dok je tr~ao, tako da je i to doprinosilo misterioznoj pojavi ovog ~udnovatog trka~a. Nakon nekoliko krugova oko \i|ikovca, njegova siva trenirka je po~ela da propu{ta znoj, velike fleke bi se pojavile na le|ima i prsima i osje}aj nelagode posmatra~a je bio jo{ ja~i. Mnogi su ~ekali momenat kada }e trka~ pasti na asfalt i biti pokupljen od Hitne pomo}i ili }e pak po njega do}i oni drugi, iz Klinike za psihijatriju „Nedo Zec“. Ipak, trka~ je svakodnevno tr~ao i ljudi su se postepeno navikli na njegovo prisustvo. Sljedbenika nije imao, granica je ipak bila podvu~ena. Svi oni koji su se bavili sportom tih dana su ipak sport ograni~avali za to predvi|ena mjesta. Trka~ je bio odmetnik, svojevrstan Pan~o Vilja rekreacije. S vremena na vrijeme trka~a ne bi bilo po mjesec i niko nije znao niti mogao imati pojma gdje je on. Neki bi govorili da je kona~no poludio, ili da je do{ao tobe i postao ponovo normalan i priseban ~ovjek. Taman bi se svi navikli na njegovo odsustvo, a on bi se pojavio i punim sprintom zaletio niz \i|ikovac, bacaju}i se svima u lice. To je trajalo jo{ neko vrijeme dok svemu tome naprasno nije do{ao kraj. Jedan dan plavo-bijeli milicijski „fi}o“ i „trista}“ parkirali su se s upaljenim rotacijama pokraj ku}e u kojoj je `ivio trka~, u{li su unutra i ubrzo zatim iza{li s doti~nim, kome su ispred o~iju cijelog kom{iluka stavili lisice na ru-

„Trka~i“ su postali „po{teni“, do{li su na vlast, pa je d`eparenje zamijenjeno mnogo profitabilnijim zapadnim na~inima ekstrakcije sadr`aja nov~anika obi~nih gra|ana
ke. Uz povike i negodovanje ugurali su ga na zadnje sjedi{te najbli`eg auta i pravac najbli`a stanica milicije, punom brzinom niz \i|ikovac. Neki su u prvi momenat pomislili da je ovaj bio neki zapadni {pijun koji je osmatrao i pratio kretanje odre|enih ljudi, radio protiv socijalisti~kog i samoupravnog poretka, bio uba~eni emigrant koji je do{ao da destabilizuje situaciju u zemlji. Kada sam podnio izvje{taj svom ocu o tome {ta se desilo, on je samo odmahnuo rukom i objasnio stvar: trka~ nije d`ogirao zbog d`ogiranja, zdravlja, novog zapadnog lajfstajla koji su neki poku{avali da slijede tih dana. Razlog je bio isuvi{e jednostavan: kada neko Nijemcu ukrade nov~anik, onda Nijemac tr~i k’o lud za onim koji mu je taj nov~anik otu|io. Na{ trka~ je morao da bude u odli~noj formi da bi uspje{no mogao da pobjegne u

Pi{e: Neboj{a [ERI] [OBA
slu~aju da neko primijeti da mu je trka~ izvukao nov~anik iz d`epa. Misterija je rije{ena. Trka~, vo|en svojim lopovskim potrebama, morao da bude u top formi. I tako je i sama pomisao na d`ogiranje i rekreaciju propala tih dana. Svako ko bi se usudio da tr~i bez razloga bio bi progla{en potencijalnim d`eparo{em. Ipak, kasnije su se vremena promijenila, „trka~i“ su postali „po{teni“, do{li su na vlast, pa je d`eparenje zamijenjeno mnogo profitabilnijim zapadnim na~inima ekstrakcije sadr`aja nov~anika obi~nih gra|ana, bez nepotrebnog tr~anja niz D`id`ikovac.

Okupljanje
Prolazim ja u taksiju (sad opet ona {uplja, odakle ti lova, frajeru), kad neko okupljanje. Kod pozori{ta. I po onoj nekoj inerciji kad vidi{ vi{e ljudi, odma’ konta{ protest, a more bit i {trajk. Da ne kasne pla}e glumcima? I onda mi sinu. Brzo palim, a? Petobanka „Legende o Ali-pa{i“. A mogla je biti ve} i stota, odma’ ispali Sule, ~im ga pitaju za jubilej. Ali, {ta }e{. Bit }e, bit }e!

jet set

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

43

RAZGOVOR Edo Maajka, najbolji balkanski reper

Lilah i ja `ivjet }emo u Hrvatskoj
Edo otkriva planove o `enidbi sa djevojkom iz Izraela ozna~it }e zaokret u karijeri
Edin Osmi}, alijas Edo Maajka, privodi kraju snimanje albuma „Spomen Plo~a“. To je, zapravo, „best of“ plo~a i predstavlja presjek Edinog rada od 2002. do 2009. godine, a bit }e objavljena po~etkom maja. „Spomen Plo~a“ ozna~it }e i svojevrstan zaokret u karijeri najboljeg balkanskog repera.

„Spomen Plo~a“
Kari{ik: „Neprolazna ljepota“

(Foto: S. Saletovi})

Dumpor: Atraktivna manekenka

Pred publikom u Domu mladih

Revijom AR brenda otvorena sarajevska Sedmica mode
Revijom AR brenda „Neprolazna ljepota“ preksino} je u Domu mladih, u organizaciji „Studija Fashion“, otvoren proljetni „Slim Sarajevo Fashion Week“. Predstavljanje dugonajavljivanih kreacija, koje su nosile manekenke iz BiH i regiona, upotpunila je i sjajna scenografija. - Mnogo smo se trudili i drago nam je {to se ovako veliki broj ljubitelja mode okupio na jednom mjestu zadovoljno isti~e manekenka Jasmina Mihaljevi}, koja je u velikoj mjeri zaslu`na i za kreacije, ali i za organizaciju „Fashion Weeka“. Pe~at „Neprolaznoj ljepoti“ dala je grupa kreatora, me|u kojima su Ata Omerba{i}, Snje`ana Gerin, Irma Tahmaz, Belma Tvico, Jasmina Mihaljevi}, Arijan Radan, slikar Memo Haljevac, kao i manekenke \enita Dumpor, Alisa Zlatarevi}, Dragana Dujovi}, Zlata Re`a, Daniella Mijatovi}, A. I. Emina Kari{ik...

Pitanje vremena
- Prvi put snimam odsviran studijski album, s tim da su aran`mani svje`i i druga~iji od bilo ~ega {to sam do sada radio. Ne}u prestati raditi u DJ varijanti tako da }u biti na dva fronta. No, sve je to i dalje rep forma - ka`e Br~ak sa zagreba~kom adresom.

„Spomen Plo~u“ privodite kraju. Jeste li zadovoljni ura|enim poslom?
- Prezadovoljan sam. Idu}e sedmice snimam vokale i jedva ~ekam da ovo iza|e van. Isplanirali smo ve} i neke promocije. Prvi nastup nam je 28. maja na „Extatic“ festivalu u Splitu. Dogovorili smo i koncert u Zagrebu za juni. Nadam se da }emo odsvirati dosta koncerata za vrijeme ljeta i jedva ~ekam da publiku upoznam sa ovom

Edo Maajka: Poredao sam prioritete u `ivotu

ekipom i ovim aran`manima.

Uskoro }ete u Zenicu i Sarajevo?
- Da. Frenkie 23. aprila radi „MC Battle“ u Sarajevu. Rekao mi je da se ve} prijavilo dosta mladih repera i ja sam u `iriju. Jedva ~ekam da vidim i ~ujem novi nara{taj repera. Dan poslije toga imamo koncert sa DJ Soulom u Zenici. Posljednji put u Zenici je bilo ludilo i idemo opet.

Mo`e li se o~ekivati zaokret i u Va{em privatnom `ivotu - zna~i `enidba sa Izraelkom Lilah, sa kojom ste nekoliko godina u ljubavnoj vezi?
- Lilah i ja ve} tri godine `ivimo kao da smo u braku. Porodica smo i `enidba je samo pitanje vremena. Kad bude, bit }e.

Jo{ sam podstanar
Kako se recesija odrazila na Va{ `ivot?
- Kao i na sve ostale. Podstanar sam i nije sve med i mlijeko. Bitno mi je da imam za osnovne stvari, a ovo ostalo }e biti. S druge strane, nikad nisam bio kreativniji. Gubitak mame je bio grom iz vedra neba, trebalo je vremena da se saberem.

Nadam se da }e izbori donijeti nove ljude
Utje~e li aktuelna situacija u BiH i regionu na Va{u inspiraciju?
- Imam dosta novih pjesama i nadam se da }emo to snimiti do kraja godine. Nadam se da }e ovo „silovanje“ naroda BiH od strane vlasti, koju zanima samo vlastiti interes, prestati, da }e izbori donijeti nove ljude sa zdravom inspiracijom. Bit }e te{ko, ali mogu}e je.

Jeste li odlu~ili gdje }ete definitivno `ivjeti - Izrael, Hrvatska ili BiH?
- Za po~etak, Hrvatska, a poslije, ko zna...

Slu{am sebe
U relativno kratkom periodu u Va{em `ivotu desilo se nekoliko sudbinskih preokreta - razveli ste se, na{li novu ljubav i igubili ste majku. Koliko Vas je to promijenilo?
- Mnogo. Odrastao sam...

Odakle crpite duhovnu snagu?
- Bog, meditacija, reiki, ljubav... Poredao sam prioritete u `ivotu i nau~io slu{ati sebe.
L. SARAJLI]-RAMOVI] Mijatovi}: Na pisti Pirgo: Dugonoga ljepotica

Nastup u Domu mladih

Prvomajski koncert Ulaznice rezervirali Dado ^au{evi} ulazi u studio „[tuka“ i „Skroza“ fanovi iz cijele BiH
Marizin koncert u Sarajevu Nakon odmora u Majamiju
Koncert portugalske pjeva~ice Marize u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu 17. maja izazvao je veliko interesiranje ljubitelja fado muzike u BiH. Ju~er je istekao rok za rezervaciju ulaznica, a u agenciji „Gramofon“, koja organizira ovaj nastup, vi{e su nego zadovoljni potra`njom. - Zahtjevi za rezervacije pristizali su iz svih krajeva na{e zemlje, {to nas veoma raduje. Svi zainteresirani koji nisu stigli rezervirati ulaznice, mo}i }e ih od 10. maja kupiti na blagajni BKC-a. [to se ti~e Marize, njeni zahtjevi prema nama kao orgaDesetak dana boravka na toploj Floridi bilo je dovoljno da pjeva~ Dado ^au{evi} napuni baterije za ulazak u studio. „Ljeto i boje“ radni je naziv novog Dadinog singla kojim, poslije pjesme „Marija“, ovaj Sarajlija najavljuje svoj tre}i album. - Prije nekoliko dana vratio sam se iz Majamija, ali se dojmovi jo{ nisu slegli. Bila je to dobra prilika za dru`enje sa starim prijateljima, a sada slijede pripreme za novi album - ka`e ^au{evi}, koji je, ina~e, vjerni pratilac i gost grupe „Crvena jabuka“, zbog koje krajem mjeseca putuje u NoA. I. vi Sad.

Mariza: U BKC-u 17. maja

nizatorima bili su isklju~ivo tehni~ke prirode te smo ve} osigurali sve {to je zatra`eno - govori D`ana Karavdi} iz . agencije „Gramofon“. H. P

^au{evi}: U`ivao na Floridi

^lanovi grupa „Letu {tuke“ i „Skroz“ provest }e 1. maj radno. Dva benda, ~iji su frontmeni bra}a Dino i Adnan [aran, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH, odr`at }e za Praznik rada „Letu {tuke“: U Zagrebu 22. maja koncert u sarajevskom Domu mladih. - Bit }e to prava poslastica za fanove „[tuka“ i „Skroza“, jer je planirano da nastup traje nekoliko sati. Ulaz }e biti besplatan tako da nema sumnje da }e Dom mladih biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Ina~e, „[tuke“ istog mjeseca o~ekuje jo{ jedan koncert. Dino [aran i dru{tvo svirat }e 22. maja za publiku u zagreba~koj „Tvornici“ - otkriva Rajko Bogdanovi}, menad`er H. P . bendova „Letu {tuke“ i „Skroz“.

44

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

show biz
Karda{ijan: Zavodnica vrhunskih nogometa{a

ZVIJEZDE Ameri~ka ljepotica u zagrljaju portugalskog zavodnika

\oli: Glumi agenticu u filmu „Salt“

Za magazin „Entertainment Weekly“

An|elina pokazala tetovirana le|a
Slavna An|elina \oli (Angelina Jolie) pokazala je svoja tetovirana le|a na naslovnici magazina „Entertainment Weekly“, za koji je i pri~ala o svojoj porodici, ali i o ulozi agentice u filmu „Salt“, koja je originalno bila napisana za mu{karca. Snimanje filma An|elina je po~ela samo osam mjeseci nakog {to je rodila blizance. - U to vrijeme pritisak da bude psihi~ki ja~a je svakako bio dobrodo{ao. Zbog djece sam dva puta vi{e motivirana da u~inim neki podvig u filmu, jer znam da }e im se to svidjeti - izjavila je slavna glumica, koja je nedavno bila u posjeti i na{oj zemlji. \oli je, tako|er, dodala kako bi voljela snimiti jo{ jedan film sa suprugom Bredom Pitom (Brad Pitt).

Kim i Ronaldo proveli no} zajedno
Vi|eni na ve~eri u luksuznom madridskom restoranu
Bujna Kim Karda{ijan (Kardashian) brzo se oporavila od prekida sa dugogodi{njim de~kom Red`ijem Bu{om (Reggie Bush) i, poput prave starlete, po~ela je zavoditi vrhunske nogometa{e. Iako se prvo pri~alo da je ameri~ka ljepotica zapo~ela romansu sa Vejnom Brid`om (Wayn Bridg), izgleda da je igra~a Man~ester sitija prestigao portugalski zavodnik Kristijano Ronaldo (Cristiano). Kim je sa igra~em Real Madrida vi|ena na ve~eri u luksuznom madridskom restoranu nakon {to ga je gledala na utakmici. - Ona i Ronaldo su se ljubili i izgledali vrlo blisko. Bilo je o~ito da se dobro sla`u, jer su se sve vrijeme smijali - rekao je izvor za britanski „The Sun“. Poslije ve~ere, par se, svako u svom autu, uputio u Ronaldovu vilu, gdje su proveli no}. Bujna ljepotica je
Ronaldo: Oti{li u njegovu vilu

@eli momka doktora ili kuhara

D`esika u potrazi

narednog dana odletjela za Ameriku.

Stiven Segal

Optu`en za seksualno zlostavljanje
Stiven Segal (Steven Seagal) mogao bi imati prili~no velikih problema nakon {to ga je biv{a asistentica tu`ila za seksualno zlostavljanje. Mre`a A&E privremeno je obustavila snimanje Segalove emisije, a pojavio se i intervju D`eni Mekarti (Jenny McCarthy)

Novi seksi editorijal

Segal: Jo{ jedna `rtva

Simpson: Bila u vezi sa raznim tipovima

D`esika Simpson (Jessica) `eli da na|e normalnog momka, pi{e CNN. - Samo `elim da je normalan ~ovjek. To je to - rekla je ona. Njen budu}i ne mora da bude rok zvijezda ili fudbaler. Ona je do sada bila u vezi sa raznim tipovima mu{karaca, kao {to su glumci, pjeva~i, sportisti.

- Sada `elim da mi momak bude doktor ili kuhar dodala je D`esika. Njena majka Tina Simpson sla`e se sa svojom k}erkom da bi njen budu}i de~ko mogao biti doktor, ali smatra da nije lo{e da bude biznismen. - Ho}u nekoga ko }e se brinuti o meni kada budem stara - rekla je njena majka.

iz 1998. godine, u kojem ona tvrdi da ju je glumac tjerao na skidanje te joj zabranio da govori o tome. Biv{a „Playboyeva“ ze~ica dala je intervju za CBS u kojem je ispri~ala kako ju je na kastingu za film „Pod opsadom 2“ glumac seksualno poni`avao. - Sve je jo{ nevjerovatnije kada se uzme u obzir da je iste godine jo{ devet `ena reklo za ~asopis „Penthouse“ da ih je Segal seksualno zlostavljao.

Svenpol: Sklona zaljubljivanju

Kendis u ulozi zlo~este djevojke
Kendis Svenpol (Candice Swanepoel) ponovo je za potrebe snimanja postala zlo~esta djevojka. Novi seksi editorijal snimila je za „GQ Magazine“, za koji je otkrila kako joj je velika `elja da posjeti Indiju, Indoneziju, Kambod`u, Vijetnam i Tajland. Seksi an|elica priznala je i kako je sklona zaljubljivanju i avanturama. Ro|ena je u Ju`noafri~koj Republici, a modni agenti su je kao 15-godi{nju djevojku primijetili u prodavnici u Durbanu. Do svoje 16. godine lijepa Kendis ve} je zara|ivala po 5.000 eura dnevno. Osim {to je potpisala presti`ni ugovor sa „Victoria’s Secretom“, Kendis je godinama snimila brojne naslovnice i editorijale za ~asopise.

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

45
Predla`emo za dana{nji ru~ak

Ta~no Neta~no
su izrazito 1.Crveni Kmeri organizacijaokrutna komunisti~ka koja je vladala Kambod`om?

Piletina s maslinama
Potrebno je: 4 pile}a bataka sa zabatkom (1 kg), 70 ml maslinovog ulja, 4 ~esna bijelog luka, 100 g crnih maslina, 300 ml bijelog vina, 1 ka{ika kapara, 2 gran~ice ruzmarina, 1 ka{i~ica vegete, 1 ka{i~ica gustina, so, biber. Za posipanje: 1 ka{ika nasjeckanog per{una. Na~in pripreme: 1. Piletinu pe}i na malo zagrijanog maslinovog ulja do rumene boje. 2. Dodati cijele ~esne bijelog luka, masline i jo{ kratko pe}i. 3. Zaliti vinom, dodati kapare, ruzmarin, vegetu i dinstati poklopljeno na laganoj vatri oko 30 minuta. 4. Na kraju umije{ati gustin razmu}en u malo vode, pustiti da prokuha, posoliti, pobiberiti po potrebi.

2.Siringa je starogr~ka svirala od trske? Kartrajt je ame3.Aleksander D`okojegpronalaza~em ri~ki in`injer je Kongres SAD zvani~no proglasio
bejzbola?
1. TA^NO

Stravi~ni zlo~ini nad stanovni{tvom
Crveni Kmeri su izrazito okrutna komunisti~ka organizacija koja je vladala Kambod`om od 1975. do 1979. godine. Vo|a im je bio Pol Pot. Izraz predstavlja prijevod francuskog izraza „Khmer Rouge,“ - „Crveni Kmeri“ - prvi put kori{tenog od kambod`anskog dr`avnog poglavara Norodoma Sihanuka i kasnije preuzetog od svih drugih jezika. On se koristio za niz komunisti~kih partija u Kambod`i koje su evoluirale u Komunisti~ku partiju Kampu~ije (CPK), a kasnije u Partiju demokratske Kampu~ije. Organizacija je tako|er poznata pod nazivima Kmerska komunisti~ka partija i Nacionalna armija Demokratske Kampu}ije. Crveni Kmeri su tokom svoje vladavine izvr{ili stravi~ne zlo~ine nad stanovnicima Kambod`e poku{avaju}i ostvariti suludu agrarnu reformu i marksisti~ku utopiju, pri ~emu su pobili milion i po ljudi. Najpoznatiji zlo~ini dogodili su se na poljima smrti. Za vrijeme njihovog re`ima Kambod`a je preimenovana u Kampu~iju.
2. TA^NO

Najurednije izgledaju kratki nokti, blago zaobljeni

LJEPOTA Proljetne boje lakova za nokte

U trendu su roze i nokti boje kajsije
Koristite kreme koje zahvaljuju}i kompleksu vitamina E i D njeguju i regeneriraju ko`u ruku
Nokti u svijetloroze, be` i drugim nje`nim nijansama sasvim se uklapaju u romanti~nu sliku `ene za ovo prolje}e, a uz male trikove ko`a ruku bit }e uvijek nje`na, nokti }e biti zdravi, uredni i lijepo oblikovani. Brzi manikir. Koristite posebne kreme koje zahvaljuju}i kompleksu vitamina E i D njeguju ko`u ruku i regeneriraju zanoktice, naprsle i polomljene nokte. Redovnom upotrebom ovih krema nokti br`e rastu, postaju ja~i, elasti~niji i otporniji na krzanje. Prirodan izgled noktiju. Najurednije izgledaju kratki nokti, blago zaobljeni, a najzastupljenije boje ovog prolje}a, pored nezaobilaznog francuskog manikira, su mlije~nobijela, svijetlobe`, roze, boja kajsije i sve transparentne pastelne nijanse. Jarke boje za smjele `ene. Najpoznatiji proizvo|a~i lakova za nokte, inspirirani Meksikom, upotpunili su paletu boja iz prethodne sezone zavodljivim nijansama koralnih, crvenih i narand`astih tonova. Za one najsmjelije u ponudi su i lakovi u veselim `utim, zelenim i plavim bojama. Za postojanost laka. Da bi se lak na noktima du`e zadr`ao, prije nano{enja nokti moraju biti ~isti, bez masno}e na povr{ini plo~e nokta i, naravno, bez ostatka starog laka.

Depresivnim ljudima nije lako prestati pu{iti i stru~njaci ka`u da }e za njih morati biti pripremljeni posebni programi za prestanak pu{enja. Problem je to {to nikotin samo kratkoro~no ubla`ava simptome depresije, a dugoro~no ih zapravo pove}ava. Jedno drugo istra`ivanje nedavno je pokazalo da su ljudi koji pu{e skloniji depresijama, pa svjetski stru~njaci `ele udru`iti snage u tome da se pu{enju stane nakraj. Najnovije ameri~ko istra`ivanje pokazuje da su najdepresivniji pu{a~i oni u dobi od 40 do 54 godine. To je vrlo riskantna dob u kojoj pu{enje

Pan je prvi svirao na siringi
Siringa je starogr~ka svirala od trske. Prema gr~koj mitologiji, slo`io ju je Pan (na slici), bog {uma, pa{njaka i pastira, pa je prema njemu prozvana Panova frula. Ra{irena je u mnogim zemljama, od Kine do Ekvadora, a oblikom i na~inom sviranja prete~a je usne harmonike. Dvije su vrste ove svirale - jednocijevna (monokalamna) i vi{ecijevna (polikalamna), sastavljena od vi{e me|usobno povezanih cijevi razli~ite du`ine.
3. TA^NO

za sobom povla~i niz ozbiljnih bolesti. Osim toga, uo~eno je i da depresivni pu{a~i vrlo rijetko ili gotovo nikada ne vje`baju, {to ih stavlja u dodatno rizi~ne grupe.

VRSTA ^ETINARA

HOMEROV SPJEV

SLAVONSKI PLES

BIV[I GENERALNI SEKRETAR UN, KOFI

VANADIJ

KAMEN (pjesn.)

ALUMINIJ

SVE^ANA MJESTA U POZORI[TU

OZNAKA TEMPA U MUZICI

Kongres ga proglasio pronalaza~em bejzbola
NEVJERNIK

CJELOKUPAN STARIJI GLUMAC RAF METALNA PLO^A

KOSITAR VE]I DIO

POLET, ZANOS IME NA[EG FUDBALERA NA SLICI PREZIME FUDBALERA NA SLICI EKSPLOZIVNO TIJELO M.D. GRAD U HOLANDIJI (sir.) AMERI^KA GLUMICA (oskar!)

HRASTOV PLOD ZABRANJENA TEMA PREDMET DJELA (mn.) ”Notes Address Book ” ASTAT TENISER LENDL NABOSTI NA [TO REOMIR

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA VADI, KLI^KO, ILUSTRATORI, TABLA, @ABA, ANO, KRILATO, L, RITA, INES, IVER, FAKIRI, JEZI^AR, NIP 2136

OTOK U JADRANU

Aleksander D`o Kartrajt (Alexander Joy Cartwright) je ameri~ki in`injer kojeg je Kongres SAD zvani~no proglasio pronalaza~em bejzbola. Kartrajt, koji je po struci bio bankovni slu`benik, radio je u vatrogasnoj brigadi Njujork Knikerbokers, ~iji su ~lanovi slobodno vrijeme kratili igraju}i town ball - prete~u bejzbola - na praznom zemlji{tu na Menhetnu. Kada je igrali{te zatvoreno, Kartrajt je 1845. do{ao na ideju da se igre odr`avaju u parku s druge strane rijeke Hudson. Kako bi prikupili sredstva za najam zemlji{ta, Kartrajt i njegovi prijatelji su 23. septembra 1845. osnovali klub pod nazivom „Njujork Knikerbokers“, a za njega je Kartrajt napisao pravila, koja }e postati poznata pod nazivom Knikerbokerska pravila. Po njima je 19. juna 1846. odr`ana prva bejzbol utakmica u historiji. Ro|en je 17. aprila 1820., a umro 12. jula 1892. godine.

46

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 14. Zakona o ra~novodstvu i reviziji (Sl. novine FBiH br. 32/05) ovla{teni revizor Dru{tva ograni~ene odgovornosti za reviziju ra~unovodstvo i poslovno savjetovanje „^ALUK REVIZIJA“ d.o.o. Donji Vakuf je izvr{io reviziju finansijskih izvje{taja privrednog dru{tva „KOMAR - TVORNICA GIPSA“ DD Donji Vakuf i sa~inio:

IZVJE[TAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI
Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja privrednog dru{tva „KOMAR - TVORNICA GIPSA“ DD Donji Vakuf: - Bilansa stanja sa stanjem na dan 31. 12. 2009. god., - Bilansa uspjeha (ra~una prihoda i rashoda) za period od 01. 01. - 31. 12. 2009. god., - Izvje{taja o gotovinskim tokovima i - Izvje{taja o promjenama u kapitalu za period poslovanja od 01. 01. - 31. 12.2009. god. Odgovornost za finansijske izvje{taje snosi menad`emnt privrednog dru{tva. Na{a odgovornost svodi se na izra`avanje mi{ljenja o tim finansijskim izvje{tajima na osnovu provedene revizije. Osnov za izra`avanje mi{ljenja Obavili smo reviziju u skladu sa op{teprihva}enim me|unarodnim revizijskim standardima s napomenom da nismo prisustvovali popisu stalnih sredstava i zaliha. Ti standardi zahtijevaju planiranje i obavljanje revizije tako da ona pru`a razumno uvjerenje o tome ima li u finansijskim izvje{tajima zna~ajnih pogre{aka. Revizijom je obuhva}eno ispitivanje na bazi testova, dokaza koji potkrepljuju iznose i objavljivanja iz finansijskih izvje{taja i utvr|ivanje nivoa uskla|enosti obaveza prema javnim prihodima s poreznim i drugim materijalnim propisima. Revizija tako|er obuhvata primjenu ra~unovodstvenih na~ela te zna~ajne procjene uprave, kao i vrednovanje sveukupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Zna~ajnosti koje utje~u na revizijsko mi{ljenje. Nismo mogli nadzirati inventuru zaliha materijala, nedovr{ene proizvodnje, gotovih proizvoda, potra`ivanja, nov~anih sredstava i obaveza na dan 31. 12. 2009. godine iz razloga {to je taj postupak bio ranije nego {to smo mi prihvatili reviziju finansijskih izvje{taja. Na osnovu izvr{ene revizije i provedenih procedura dajemo mi{ljenje: Mi{ljenja smo da prezentirani finansijski izvje{taji pokazuju realno i objektivno finansijski polo`aj dru{tva DD „KOMAR - TVORNICA GIPSA“ Donji Vakuf na dan 31. 12. 2009. godine u skladu sa op{teprihva}enim ra~unovodstvenim na~elima i Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Donji Vakuf, 30. 03. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 126539 10 Ps Sarajevo, 12. 4. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Toma{evi} Doo Isto~no Sarajevo, koga zastupa advokat, @eljko Ra{evi}, protiv tu`enog, „Vis-Co“ Doo Sarajevo, ulica Hasana Su}eske do br. 12, radi duga vsp. 21.640,08 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Sedina Durakovi}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 038497 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja „FERPLAST“ d.o.o. Sarajevo, ul. A. Muradbegovi}a broj 1 A., zastupan po Zajedni~koj advokatskoj kancelariji [ehovi} Jasmine i [ehovi} Envera advokata iz Sarajeva, protiv tu`enog „KONOTJERA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bla`ujski drum broj 14., Ilid`a, radi duga od 1.004,45 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine F BiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a) da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 10. 3. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

OGLAS
Dana 8. 2. 2010. godine tu`ilac Toma{evi} Doo Isto~no Sarajevo, koga zastupa advokat @eljko Ra{evi}, je podnio tu`bu protiv tu`enog „Vis-Co“ Doo Sarajevo, ulica Hasana Su}eske, do br. 12, radi duga, tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`eni „Vis-Co“ Doo Sarajevo, da tu`iocu „Toma{evi}“ d.o.o. Isto~no Sarajevo na ime duga za isporu~enu robu plati iznos od 21.640,08 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti svakog pojedina~nog duga i to: - na iznos 1.335,71 KM, sa kamatama po~ev od 23. 8. 2008. godine pa sve do isplate, - na iznos 8.083,53 KM, sa kamatama po~ev od 28. 8. 2008. godine pa sve do isplate, - na iznos 7.529,88 KM, sa kamatama po~ev od 3. 9. 2008. godine pa sve do isplate, - na iznos 4.690,96 KM, sa kamatama po~ev od 6. 9. 2008. godine pa sve do isplate, Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 014905 04 Ps Sarajevo, 22. 4. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Braco Stupar, u pravnoj stvari tu`itelja Damirx Comerc Tuzla, protiv tu`enog Avg Leasing Gmbh Austrija, radi poni{tenja ugovora, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 10. 3. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 1.004,45 KM na ime isporu~ene robe za koju je ispostavio fakturu broj 627/06 od 11. 4. 2006. godine na iznos od 1.004,45 KM. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati potra`ivanje u ukupnom iznosu od 1.004,45 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 19. 4. 2006. godine pa do isplate, kao i

OGLAS
Poziva se tu`eni da pristupi na pripremno ro~i{te zakazano za dan utorak, 1. 6. 2010. godine u 10,00 sati, soba broj 225, sprat III. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda. Sudija Braco Stupar

Dnevni avaz subota, 17. april/travanj 2010. 47

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf 5, god. 2007., 19.500 KM ili zamjena, Peugeot 607 2.2 HDI, god. 2001., 18.000, mo`e zamjena. Tel. 061 783 405. Golf 1, kabriolet, 82. god., registrovan do 15.04.2010. Cijena 1.500 KM. Tel. 061 533 693, 033 240 411. Golf IV TDI, 98. god., registrovan. Tel. 061 222 895. Golf IV, cijena 8.800 KM. Tel. 061 299 874. Hunday Atos, 2002. god., mo`e zamjena uz moju doplatu. Tel. 061 202 816. Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin, u garanciji, tek registrovan, 7.000 EUR-a. Tel. 063 639 287. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Kombi Ducato furgon 2.8 TD, 2001. god., registr. do 8. 2010., kori{ten za tekstilnu proizvodnju. Tel. 032 552 500, 061 196 744. Kombi putni~ki VW T2, 1.6 D, 1987. god., reg. 9. 2010. u odli~nom stanju. Tel. 061 766 130. Kombi T, 91. god., putni~ki 1.900 D, u odli~nom stanju, tek registr do 2011. Tel. 061 202 201. Lada 1300, 1988., zup~asti remen, tehni~ki ispravan, Otoka. Tel. 061 154 632. Lancia Lybra 1.9 JTD, 2003. god., registrovana sa zimskim gumama. Tel. 065 435 585. Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061 491 096. Maple C 3 I, pre{ao samo 5.800 km, star 16 mjeseci, klima, 5.200 KM. Tel. 061 487 554. Megan Sedan 1.5 DCI, 07. god., Scenik DCI 07. 9. i Pe`o 407 HDI 06. g. Tel. 061 133 750. Megan-Sedan, 1.6, 16 V, 2003., 105.000 km, sport oprema, extra stanje, 12.200 KM. Tel. 061 137 179. Mercedes 124 - 200 D, 1987. god. Tel. 061 255 851. Mercedes 190, 84. god., dizel, tek registrovan. Tel. 061 504 190. Mercedes benz 124, 300 D, god. 1988., o~uvan, sivi met., registrovan do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061 145 887. Mitsibushi Lancer (limuzina) u odi~nom stanju, original japanski kvalitet. Tel. 063 484 061. Nisan Sunny 2.0, 1991., siva boja, dobro o~uvan i gara`iran, 2.800 KM, hitno. Tel. 061 945 915. Oktavija Tour 1.9 crna met., multi lok, CD, MP3, nova. Tel. 061 019 331. Omega 2.3 TD, motor neispravan, cijena 700 KM. Tel. 062 473 900, Zenica. Opel Frontera 2.2 b, 96. god. u dijelovima, prodajem. Tel. 061 200 203. Opel kadet (suza) 1988., egistr. do 4. 1. 2011., cijena po dogovoru. Tel. 062 183 913. Opel karavan, 1990 sa plinom, cijena po dogovoru. Tel. 061 819 488. Pasat 1.9 TDI, 130 KS, kvatro, 2004. god., str. table, 16.000 KM. Tel. 061 170 308. Pe`o 307, 2,0 HDI, 2005 god, crn, ful oprema, 4 vrata pre{ao 71.000 km. Cijena 11.900 KM. Tel: 061 136 517 Pe`o 207 1.6 HDI, 2006. god., premium, sport paket, full , klimatronik, alu, itd. Tel. 061 140 067. Pe`o 207, 307, 307 SW i 407 sve HDi, god. 05. do 06. g. str. table. Tel. 061 133 750. Pe`o Parting 1.9 D, 2005. god., putni~ki, 11.200 KM. Tel. 061 141 292. Polovne auto gume 2 gar. 205/55/16, 205/65715, 245/70/16, 215/65/16, 195/65715, 195/65/16 C. Tel. 061 209 057. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem Golf IV, 1.6 benzin, 2000. g., 95.500 km, full oprema, 4 vrata, teget plava, fabri~ko stanje. Tel. 061 745 250. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Reno-Megan sedan, za manji auto uz dogovor. Tel. 033 760-780, 062 846 348. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno Europa 1.4 benzin i plin, 97. god, u dobrom stanju. Tel. 061 366 120. Reno Laguna 2001. god., ful oprema 1.8 B, Reno Klio 1.2, 2007., kao nov, povoljno. Tel. 061 157 187, 061 724 380. Reno Megan Coupe 2001., full oprema, extra o~uvan, reg. do jula 2010. Tel. 061 338 433. Reno Megan Sedan 1.6 16 V, 2006. god., kupljen u Sarajevu, servisna knjiga, full, cijena 14.400 KM. Tel. 061 358 229. Renault Scenic 1,9 dci, 2005 god, nove gume, tek reg.crni metalik, full oprema, cijena 15400 KM.Tel. 061 259 784 Seat Ibiza, 1.4 benzin, 2004. god., crna boja, ful oprema. Tel. 062 439 393. Seata Aros 1.0, benzin, registrovan 10.l 2010., cijena 3.300 EUR-a. Tel. 063 923 945, Mostar. [koda Felicija 1.9 dizel, boja met. crvena, god. 1997. Tel. 062 706 780. [koda Octavija, 4x4, kraj 2007., 34.000 km, 1.9 D, sa dosta opreme, extra stanje, gara`irana, 33.000 KM, ^apljina. Tel. 063 357 308. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Tek registrovana [koda felicija 1.3, 2000. god., zelene boje. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Termoking 100 C, Reno expres 1.9 D, 2000. g., ispravno, 6.500 KM. Tel. 061 141 292. Uno 1.7 dizel, 91. god., registrovan, 5 vrata, dobre gume, o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Vektra Elegans dizel, DTI 2.2, 125 KS, kraj 2001., pre{la samo 107.000 km, tvorni~ko stanje, max oprema, gara`irana, I vlasnik. Tel. 061 173 947. Volkswagen Caddy 1999., 1.9 SDI, teretni, `uti, extra stanje, 3.350 EURa, Bugojno. Tel. 061 790 648. Volvo S 80, 2001., automatik, ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 142 883. VW Cedy 1.9 TDI, klima, putni~ki, 5 sjedi{ta, 2006. god., povoljno. Tel. 061 133 750. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Apartmani i sobe, S. Grad. Tel. 061 537 479. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. Br~ko - stariji bra~ni par izdaje zasebnu ku}u-dvosoban stan zaposlenom bra~nom paru sa ili bez djece, 10 min. od grada. Tel. 062 223 694. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. Da dvos. stana Bjelave. Tel. 061 214 306. Djevojkama namje{ten sprat ku}e u blizini Vije}nice. Tel. 238-034, 062 738 599. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dvoipos. namje{ten stan Ciglane, centar. Tel. 061 842 653. Dvoipos. stan namje{ten, Ciglane, centar. Tel. 061 842 653, 061 916 567. Dvokrev. soba djevojkama, centr. grijanje, upotreba kuhinje, lokacija Grbavica. Tel. 061 916 170. Dvokrev. soba preko puta stud. doma Ned`ari}i. Tel. 066 377 088. Dvokrev. soba studenticama ili studentima na Bjelavama. Tel. 062 224 836. Dvokrev. soba studenticama ili studentima na Bjelavama. Tel. 062 224 836. Dvos. lijepo opremljen stan na Grbavici, 500 KM. Tel. 061 214 306. Dvos. namje{ten na ^. Vili samici (zaposlenici ili studentici). Tel. 061 303 253. Dvos. stan u ku}i (Butmir). Tel. 061 515 721. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem, ^. Vila I, D`. Bijedi}a. Tel. 033/545-183. Garsonjera namje{tena u priv. ku}i, pos. ulaz, S. Grad-Kova~i. Tel. 061 531 227. Garsonjera namje{tena, pos. ulaz, kablovska, Jezero. Tel. 061 617 781. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Izdajem dvosoban stan na prvom spratu u ulici Azize [a}irbegovi} u Sarajevu. Tel. 061 136 928. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem garsonjeru 32 m2, na du`i period. Tel. 033 665-363. Izdajem namje{ten stan kod Fabrike duhana, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655-398. Izdajem namje{ten stan za radnike, poseban ulaz, extra lokacija. Tel. 061 141 610. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem gasonjeru u Vele{i}ima, iznag hotel Grand, polunamje{tena, cijena mjese~ne kirije je 150 KM. Mob. 061 257 156 i 061 261 107 Izdajem prazan jednosoban stan zaseban ulaz, sa grijanjem, Trebevi}ka 2. Tel. 223-783. Izdajem sobe za spavanje sa kupatilom na Ba{~ar{iji, strogi centar, 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem veoma luksuzan stan povr{ine 212 m2 na Ko{. brdu, pogodan za stanovanje i biznis. Tel. 061 194 992. Jednos. stan namje{ten, izdajem. Tel. 061 157 879. Kanc. prostor Titova 130 m2, 3 sp., adapt., 2 kupatila, 8 kancelarija. Tel. 061 214 306. Kod OHR-a tros. lux. opremljen, adapt. stan, 2 sp., lift, c.g., balkon, strancima. Tel. 061 480 462.

[koda Felicija 1.6, 2000. godina, tek registrovana, pre{la 66.000, servisna knjiga, u odli~nom stanju. Cijena 4.800 KM. Tel. 062 357 561. 4979-1Nd` Golf 3, 1.6 benzin, decembar 97., bijeli, 4 vrata, {iber, registrovan do aprila 2011. Tel. 061 156 298. 6028-1tt Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., ful oprema+registrov., povoljno. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Audi 2.7 t, Allorad karavan, 2001., 4+4 havarisan, sa novim dijelovima za zamjenu. Tel. 061 516 854. Auto galerija 20 KM. Tel. 062 972 512. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525+plin, god. pr. 1988., registrovan do 27. 5. 2010., metalik siva boja. Tel. 033 553-865, 061 895 017. BMW 530 D, crni, al. felge, xenon, CD, navigacija, veliki displej, komande na volanu. Tel. 066 364-848. BMW, god. 2001., karavan D, 2.500 kub., serija 5, o~uvan. Tel. 061 233 078. Citroen Sara, teget plavi, 5 vrata, klima, servo, c. brava, 1999. god., benz., gara`iran, cijena po dogovoru. Tel. 061 604 062. Citroen X Sara teg. plava, 5 vrata, benzin, 1999. god., gara`irano do 3. 8. 2010., 6.500 KM. Tel. 061 604 062. Citroen Xsara karavan, 99. god., nove zimske gume, gratis: ljetne Goodyear, 6.800 KM. Tel. 063 808 659. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelovi za auto Zastava, stakla i gume s felgama, nova guma 15/14 i 155/13. Tel. 061 530 314. D`ip Pajero, registrovan, 3.900 KM, fix. Tel. 061 342 609. Fiat Bravo 1999. god., benzin, 100, 16 V+plin, registr. 6.300 KM. Tel. 061 170 308. Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 305 928. Fiat Punto 13 M-jet, 2006. god., klima, ABS, airbag, el. pod., citi servo, maglenke, 3 vrata, tek registrovan, 7.800 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 55, 98. god., bijeli. Tel. 061 551 520. Fiat Punto bijeli, 1998., reg. do 10. mjeseca, 4.000 KM. Tel. 061 802 787. Fiat Stilo SW 1.9 Multi jet, 2006. god., met. sivi, ful oprema, nove gume, alarm, do registr. 11.300. Tel. 061 923 420. Fiesta 1.8 D, god. 96., reg. 9. 2010., 3.900 KM. Tel. 062 270 366. Ford Eskort 1.3, 1995., benzin, bijela boja, povoljno. Tel. 061 382 049. Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., registrovan. Tel. 061 504 190. Ford Fiesta, 95. god., 1.8 dizel. Tel. 062 189 659. Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Ford Fokus 1.8, 2001. god., dizel karavan, desni volan, povoljno. Tel. 061 310 311, 461-958. Ford Ka crna met., 2001., 113.000 km, servo+ABS+centr. br., 2 airbaga, nema klimu (panorama krov), 2x gume, CD player, tro{i 6 l., odli~an, 6.500 KM. Tel. 061 108 144. Golf 2 dizel, 1990, 5 brzina, plavi, 3.900 KM. Tel. 061 272 296. Golf 2, 1.6 dizel, 92. god., registrovan do kraja maja 2010., cijena 4.800 KM, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Golf 2, 1.6 TD, 87. god., teget boja, extra stanje, sa lavljom kand`om, 3.800 KM. Tel. 061 84 84 33. Golf 3, karavan, 96.god., 1.9 SDI, cen. brava, el. podiza~i, tek reg., 6.000 KM. Tel. 062 215 545. Golf 5, 2005. god., 2.0 SDI, silvermetalik, kupljen u ASA-autu, pre{ao 204.000 km, auto alarm kobra, 14.700 KM. Tel. 061 072 821.

Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Kupujem Mazdu 323 i Kadeta D suzu, otkup teretnih alnasera i alternatora. Tel. 061 365 193.

Izdavanje
Izvanredna prilika! Makarska rivijera, na samoj obali mora dajem u dugoro~ni zakup motel sa 20 soba, 45 le`aja, restoran sa prekrasnom terasom uz more, tri zvjezdice. Tel. 00385 98 453 433. 5693-1tt Izdajem prazan stan na Dobrinji III, jednoj ili dvjema samicama. Tel. 061 203 415. 5000-1Nd` Izdajem poslovni prostor povr{ine 25 m2, zgrada „Mali Bosmal“, Hrasno. Tel. 061 540 772. 6064-1tt Izdajem namje{ten stan 72 m2 u Dobrinji 4. Tel. 065 298 520. 5042-1Nd` Tu~epi, za 1. maj izdajem apartmane, 10 metara od mora. Tel. 00385 98 287 708. 6096-1tt Aneks - garsonjera namje{tena, grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Aneks, priv. ku}a, dvos. renoviran nenamje{ten stan, Vrbovska. Tel. 063 984 914. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648.

Ko{. Brdo, apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 18-25 KM. Tel. 062 226 665. Lokal izdajem za svadbe i ostala slavlja. Tel. 062 644 055. Na Bjelavama dvos. stan adaptiran, opremljen, 450 KM. Tel. 061 214 306. Na Grbavici pos. prostor 32 m2. Tel. 033/649-851. Namje{ten dvos. stan kod novog Avaza u priv. ku}i, pos. ulaz, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Namje{ten dvos. stan, pos. ulaz, sprat, grijanje, kablovska, Jezero. Tel. 061 617 781. Namje{ten jednos. i dvos. stan, pos. ulaz, kablovska TV, Pionirska dolina. Tel. 062 452 575. Namje{ten stan kod FDS, Pofali}i, studentima, sve posebno, ulaz i komunalije. Tel. 061 337 152, 033 619274. Namje{ten stan kod FDS, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655-398. Namje{ten stan na D. Malti. Tel. 033 661-470. Neopremljen dvos. stan Pofali}i, adaptiran, 450 KM. Tel. 061 214 306. Neum - povoljno izdajem apartmane, smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Nova Breka, dvos. stan, potpuno opremljen, parking obezbije|en, 400 KM. Tel. 033 233-776. Novoizgra|eni pos. prostor 50 m2, centar-Ilid`a. Tel. 062 423 503. Nudim no}enje u apartmanima, Grbavi~ka. Tel. 061 350 190. Op}ina Centar, dvos. stan sa gara`om. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Pofali}i kod benzinske pumpe, izdajem pos. prostor 30 m2, slobodan za sve namjene. Tel. 061 132 268. Pos. prostor 100 m2, parno grijanje, parking, za sve namjene. Tel. 033 663-101, 061 150 273. Pos. prostor 18 m2, plato Skenderija. Tel. 061 433 494. Pos. prostor 20 m2, preko puta stadiona Grbavica. Tel. 062 762 698. Pos. prostor 25 m2, pogodan za sve namjene, Grbavica. Tel. 033 615163. Pos. prostor 55 m2, parking obezbije|en, Juki}eva. Tel. 061 249 198, 033 205-171. Pos. prostor 92 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor izdajem ili prodajem 54 m2, Odoba{ina. Tel. 061 871 574. Pos. prostor prizemlje 110 m2, Ciglane 15 KM/m2. Tel. 061 214 306. Pos. prostor stakleni grad Sarajevo 11 m2, ima mokri ~vor. Tel. 061 936 882. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Poslovno-skladi{ni prostor 40 m2, kod stadiona @eljezni~ar. Tel. 062 994 704. Povoljno izdajem gara`u kod bolnice Ko{evo. Tel. 033 442-603, 061 357 330. Povoljno, skladi{ni prostor 85 m2, ili pos. prostor sa sanitarijama. Tel. 061 397 921. Prazan adapt. jednos. stan na Grbavici sa grijanjem. Tel. 061 778 081. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Preno}i{te u S. Gradu, udobne, ~iste, tople sobe, sa CATV za 20 KM po osobi. Tel. 061 531 479. S. Grad, namje{ten stan, ul. Had`ijamakova. Tel. 061 372 386. Saraj Polje, pos. prostor 13 m2, H. Su}eske. Tel. 033/417-385, 453-740. Slobodan namje{ten jednos. stan, zas. ulaz, Tekija 58, Sarajevo. Soba namje{tena, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 062 310 456. Stan namje{ten. Tel. 061 157 879. Stan u naselju Vogo{}a, 64 m2, trosoban, nov, nenamje{ten, 350 KM. Tel. 061 811 759. Tros. stan 67 m2, Grbavica. Tel. 062 43 65 65. Trosoban namje{ten, centr. grijanje, pos. ulaz, vrlo povoljno, kod OBN-a. Tel. 655-313. U Had`i}ima jednokrev. soba samcima. Tel. 415 100, 062 940 360. U Hrasnom namje{ten jednos. stan. Tel. 033 522-753. U novoj ku}i kod ko{evske bolnice namje{ten stan, zas. ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Ve}i jednos. namje{ten stan, zapos. `. osobi i mladi bra~ni par ili u~enicima. Tel. 061 566 878, 033 487145.

Vi{e kanc. prostora 50-1.000 m2, sve lokacije. Tel. 061 214 306. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT Dvoiposoban - 64 m2, ^engi} V. 2, (okretnica Otoka), adaptiran, visoko prizemlje, c.g. Tel. 066 488 818. 4939-1Nd` Prodajem stan adaptiran 58 m2, kod Bosmala, 15. sprat, cijena 2.100 KM/m2. Tel. 061 137 927. 4958-1Nd` Prodaja: Op}ina centar, ul. Hamze Hume 2/VP garsonjera 26 m2, , vl. 1/1. Pogodna za poslovni prostor. Tel. 065 989 554. 5974-1tt Prodajem stan na Dobrinji, pov. 72 m2, ekstra raspored. Cijena po vi|enju. Tel. 062 436 310. 4964-1Nd` Prodajem stan Centar 56 m2, II sprat - 125.000 KM. Otes 68 m2, VI sprat - 75.000 KM. Dobrinja V, 70 m2 + 10 m2 lo|a, I sprat - 133.000 KM. Hrasno, XX sprat, 50 m2, useljiv + 2 balkona - 45.000 EUR-a. Tel. 061 926 069. 6059-1tt Prodajem nov stan Ilid`a-Otes, 140 m2 = 1 m2 = 1.000 KM. Dvoeta`ni. Tel. 063 359 477, 061 518 412. 6099-1tt A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8 m2 balkona, top-renoviran, II sprat, gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. A. Polje 28 m2, kao jednos.+balkon, 62.000 u odli~nom stanju, ima c. grijanje. Tel. 061 269 835. A. Polje, C faza, jednos. stan na II sp., u ~etverokatnici. Tel. 033 452-855. Adapt. manja bosanska ku}a na 174 m2, zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. Al. polje, ul. Ante Babi}a 9/II, trosoban adaptiran sa ugradbenom kuhinjom, 120.000 KM. Tel. 061 510 964. Alipa{ino 47 m2, vlasnik, povoljno. Tel. 062 322 467. Alipa{ino B faza, tros. 78 m2, balkon, vl. 1/1, dvostrano orijent., 65.000 EUR-a. Tel. 061 220 120. Azi}i-Stup, 7.000 m2 zemlji{ta, stamb. pos. karaktera. Tel. 065 877 065. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Bare-[ip, 92 m2, II sp., trosoban. Tel. 062 390 945. Ba{~ar{ija, prodaje se motel (restoran sa sobama), kvadrature 355 m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275 535. Bjelave 53 m2, I sp., potpuno adapt., kao nov, moderno opremljen, odli~an raspored, sun~an, 2.600 KM/m2. Tel. 066 812 771. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Budakovi}i, 1/4 ku}e + gara`a, komunalije i ulaz odvojen, sve 1/1. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar 39 i 89 m2. Tel. 061 288 939. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. Centar, prodajem stambeno-posl. prostor, sa velikim parkingom, 1.300 KM/m2. Tel. 061 158 257. ^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 65.000 KM. Tel. 061 325 116. ^. Vila I, M. Selimovi}a, dvos. 54/III, c.gr.+balkon, odmah useljiv, 98.000 KM. Tel. 061 269 835. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^etverosoban stan 110 m2, H. Kre{evljakovi}a, 1 sp., vl. 171, 3.000 KM/m2. Tel. 062 367 717. D. Jo{anica, Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije, p+s+s sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.

48

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
a/m2. Tel. 00385 0958795785. Pos. prostor 40 m2, Grbavica. Tel. 061 500 343. Pos. prostor u Hrasnom, preko puta Robot komerca. Tel. 062 973 357, 535-052. Povoljno, potpuno dev. vikendicu sa 3 dun. {ume i 200 m2 vo}njaka, sve 1/1, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Prod. na Ciglanama donjim 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-256. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem jednosoban stan 36 m2 na Ko{. brdu, Muhameda Had`ijahi}a, 6. sprat, ima lift, plin i ustakljen balkon. Tel. 033/204-161. Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 388 m2 ba{te pod vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u sa 3 stana, centralno, odmah useljiva. Tel. 033 681-225. Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7, oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel. 033 401-927. Prodajem ku~u na sprat sa oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem ku}u u Novom Gradu, 10,6x8,80, 280 m2, sa urednim papirima, 135.000 KM. Tel. 062 215 289, 061 234 841. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan 105 m2, strogi centar, novogradnja, centralno grijanje, gara`a. Tel. 033 221-694. Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500 KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573 543, 033 545-783, 061 551 213. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e br. 3/III. Cijena 155.000 KM, mo`e i zamjena za stan do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem zemlju u Kijevu, cijena po dogovoru. Tel. 061 689 016. Prodajem zidanu gara`u u Logavinoj - Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894. Prodajem: Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prostor 38 m2 za magacin i dr. D. Vele{i}i, na glavnoj saobra}ajnici. Tel. 033 665-450, 062 907 152. Rakovica, G. polje, 1.550 m2, zemlje, voda, struja, pogodno za gradnju, stanovanje ili vikend. Tel. 061 390 748. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. Stan 49 m2, Vraca gradnja 86/87. tel. 061 208 920. Stan 69 m2, cijena 1.500 KM/m2, A faza. Tel. 066 377 088. Stan ^. Vila, Kvadrant 52 m2, 115.000 KM. Tel. 061 156 203. Stan Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan u naselju N. Vogo{}a, novogradnja, trosoban, 64 m2, 1.300 m2 sa PDV-om. Tel. 062 330 905. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Tar~in, povoljno prelijepu ku}u 200 m2, 2 dun. zemlje, 1/1. Tel. 061 533 440. Tros. stan na Grbavici, ul. Zagreba~ka, 66 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 062 299 330. Vikendica na Han Plo~i iza Kobilja~e, 1/1, cijena 30.000 KM. Tel. 062 320 874. Vikendica sa 240 m2 zemlji{ta 1,5 km od Fojnice, asfalt, voda, struja. Tel. 061 605 859, Fojnica. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 duluma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vogo{}a, dvoeta`ni, nadogradnja rhau-bau faza, 96 m2, 1.000 KM/m2, zvati iza 17 h. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, prodaje se posl. prostor kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, prodajem ku}u ve}a, novija gradnja, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 061. Zemlji{te prodajem povoljno. Tel. 061 404 846. Zemlju Pale-Javor, 1.000 m2, 5.000 KM. Tel. 061 288 939. Zvornik, gradska zona, prodajem ili mijenjam za Sarajevo zemlju 4 dun. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Novo-novo! Vikendice na sprat od poluoblica, cijena 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem nove dijelove i unutra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690059, 033 649-316. Prodajem TV Grunding 70 cm, Samsung ravni 70 cm, Philips 70 cm. Tel. 061 365 690, 653-311. Prodajem kafe aparata na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Prodajem bubnjeve malo kori{teni, Gretch, cinele, paiste i stolica 1.000 KM. Tel. 061 517 432. Monta`nu vikendicu 7,00x5,00 zidovi sendvi~ obostrano plastificirani lim sa izolacijom porofen 10 cm. Tel. 062 943 493. Dugi mantil `enski, crni, ko`a i sme|i kra}i. Tel. 061 923 260. Antidekubitni du{ek sa hidrauli~nim motorom za napuhivanje, 300 KM. Tel. 062 720 393. Klavirnu harmoniku Weltmaister, 80 baosva, kori{tena 10 mjeseci. Tel. 062 720 393. Sadnice paradajza, paprika i krastavca za sadnju u plastenicima. Tel. 062 574 102. Rakija, izuzetno kvalitetna, jabuka, {ljiva viljamovka 43 stepena, prodajem. Tel. 061 781 592, 061 500 477. PVC cisterna za vodu, od 1.000 litara, 20 kom. Tel. 061 184 444. Burad PVC od 200, 50, 25 l, povoljno. Tel. 601 184 444. Tende nove 1,5x2 m, 2x2 m, 2,5x2 m. Tel. 061 994 720. P~ele sanduci LR i DB. Tel. 032 866 425 i 061 798 869. Novu ambala`u saraj. pivare. Tel. 061 404 846. Prodajem TA 2 pec, 30 KM. Tel: 062-735-275. Pe} kamin, povoljno. Tel. 061 820 119, Osjek. Pekarski mikser. Tel. 061 820 119. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, vitrinu za sladoled 12 kaseta. Tel. 061 311 784. Vrlo povoljno biciklo do 12 godina, jabukovo sir~e od divljih jabuka. Tel. 061 397 921. Ma{inu za pala}inke. Tel. 062 310 456. Veliki izbor sobnih vrata i {tokova od njema~kog proizvo|a~a, Mosel. Tel. 033 788-471. Nov 4-krilni prozor od aluminijuma, boja ~okolade, dim. 360x145. Tel. 033 788-471. Garnituru prodajem za sjedenje. Tel. 062 795 136. Jogi za bra~ni krevet 180x190 cm, dobro o~uvan, 100 KM. Tel. 062 760 012. Dvoja ulazna vrata od alumin., jedna lijeva, jedna desna, 95x210. Tel. 033 788-471. Blind. vrata jako stabilna, preko 100 kg te{ka, 500 KM, sa ugradnjom. Tel. 033 788-471. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftinjii, bespl. priklju~ak. Tel. 061 243 891. Sadnice malina i jagoda-mjese~arki. Tel. 061 220 420. Trosjed i dvosjed na razvla~enje, skoro novi, cijena 200 KM. Tel. 061 598 743. Antik unikat svije}u sa 4 sprata, ra|ena 1873. god., za njema~ke prin~eve. Tel. 061 598 743. Opremu prodajem za friz. salon. Tel. 061 266 806. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Motorna pila Solo 636, malo kori{tena. Tel. 061 323 704. Koke nosilje stare 1 god. Tel. 061 323 704. Vagu od 1.000 kg, slovena~ka. Tel. 061 323 704. Grobnica „Sv. Josip“ Ciglane, centar, povoljno. Tel. 033 447-520. Gu{~iju mast za lijeka, guske, patke, `ive ili o~i{}ene, donosim na ku}. adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem biciklo, povoljno. Tel. 061 404 846. Oprema za pekaru, povoljno. Tel. 061 820 119, Ilid`a. Dva nova ro{tilja, 1 na plin, 1 na struju. Tel. 061 906 936. Fritezu (duplu), toster, doner, kuhalo, pe} konvektomat. Tel. 061 906 936. Ma{inu za mljevenje mesa, ma{inu za sjeckanje luka i krompira. Tel. 061 906 936. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana obolje„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 5948-1TT Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove. Tel. 033 658-707, 062 165 429. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i va-

Dobrinja 3, prodajem jednoiposoban stan 48 m2, III sprat. Tel. 033/465-094. Dobrinja 3, Trg Saraj. olimpijade, dvos., sre|en, c. grijanje, 83.000 KM. Tel. 061 269 835. Dobrinja 4, Gandijeva, Federacija, dvoipos. stan 65 m2, 3 sprat, 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Dobrinja, S. Lagumd`ije, jednosoban, a kao jednoipos.+balkon, c. grijanje, 67.000 KM. Tel. 061 269 835. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dva dun. zemlje u Doglodima, povoljno. Tel. 066 322 805. Dvoeta`ni stan u strogom centru, 115 m2. Tel. 061 336 726. Dvoipos. stan novogradnja, N. Sarajevo, Paromlinska, 148.000 KM. Tel. 061 214 580. Dvos. stan ^. Vila, sprat 4, ul. F. Hauptmana. Tel. 061 160 475. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ferhadija, pos. kanc. prostor I i II sprat, 220 m2. Tel. 061 558 932. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gra|. zemlji{te, Mostarsko raskr{}e. Tel. 061 745 586. Gra|evinsko zemlji{te prodajem. Tel. 033 691-319. Grbavica, troipos. stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 061 964 797, 033 617-742. Hitno prodajem stan Trg heroja, jednoipos., 45 m2, 13 sprat, adapt. Tel. 061 811 144. Hitno prodajem zemlju Meki{Te{anj, papiri uredni, put u posjed. Tel. 061 062 707. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a, adapt. stan namje{ten stan. Tel. 061 159 405. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine, sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centr. grijanje, III sp, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Lu`ani, stan 78 m2, I sprat. Tel. 066 276 383. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivanica, ku}a novogradnja, nedovr{ena sa gra|evinskom dozvolom. Tel. 061 204 942. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i. Tel. 065 877 065. Jednos. stan A. Polje C faza, na II sp., jug, extra. Tel. 061 558 932. Kobilja~a, ku}a novogradnja, nedovr{ena, hitno i povoljno. Tel. 061 904 109. Ku}a 150 m2, 1.000 m2 vo}njak, Binje`evo-Mi{evi}i. Tel. 062 334 048. Ku}a 2 stana, 120 m2, gara`a, {upa, parking 3 auta, ba{ta, N. Had`ovi}a. Tel. 522-715. Ku}a 3 sp., sa pos. prostorom do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 061 598 743. Ku}a na Bistriku 140 m2, stamb. prostora na parceli od 500 m2. Tel. 061 250 677. Ku}a na Bistriku-Mahmutovac, 2 sprata, 1/1, odmah useljiva sa svim priklju~cima, cijena dogovor. Tel. 233-382, 061 506 750. Ku}a na Ilid`i, Pejton 12,5x11,5, prizemlje+2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom. Tel. 061 226 007. Ku}a sa ba{tom na Bistriku, odmah useljiva. Tel. 061 073 285. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a Saf. bega Ba{agi}a, sa oku}nicom, 250.000 EUR-a. Tel. 061 558 932. Ku}a u Bratuncu. Tel. 0049 841 44207. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje. Uz cestu. Papiri uredni. Tel. 061 159 513, 062 419 252. Ku}a, 2 dvosobna stana 120 m2, gara`a, {upa, parking 3 auta, ba{ta, Nazifa Had`ovi}a 48. Tel. 522-715. Lijep stan na Ilid`i, rejon sa ba{tom, novogradnja. Tel. 061 159 405. Makarska, stan 62+8, hitno, 93.000 EUR-a. Tel. 385 99 596 0425. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Opremljen ugostiteljski objekat 70 m2, Hrasno. Tel. 062 255 169. Pat. lige 77 m2, na I spratu, tros. stan 140.000 KM. Tel. 061 558 932. Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel. 033 981-881. Poluotok Pelje{ac, vi{e parcela od 350 m2 do 1.350 m2, cijena 60 EUR-

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 5001-1ND@
nja. Tel. 033 463-306, 061 387 856. Rabljenu odje}u i obu}u na veliko i malo za sva 4 godi{nja doba, 3 nova dje~ija sintisajzera. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Betonske grede za plo~u, du`. 4,20 Sigma. Tel. 062 282 682. Polovan crijep, vrlo povoljno. Tel. 062 282 682. Ma{ina industrijska Overlok, {teperica, iberdek trostruki transport, povoljno. Tel. 062 105 039.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Hitno potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. Kupujem stan u B. Luci bli`e centru ili manji pos. prostor. Tel. 063 956 300.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 4785-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5107-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 4091-1Nd` TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778. Mob. 061 148 042. 4741-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/M2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 4749-1Nd` KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 4414-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4945-1Nd` Obavljam sve vrste gra|evinskih radova (maltanje, zidanje, {alovanje, fasade, renoviranje), vrlo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 526 037. 5020-1Nd` Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. VK elektri~ar vr{i opravke instalacija, bojlera, {poreta i indikatora. Tel. 033 626-990, 061 191 932.

Zamjena
Mijenjam dvoeta`ni nov stan u Otesu Ilid`a, 140 m2, cijena po m2 = 1.000 KM, ili za putni~ka vozila. Tel. 063 359 477. 6099-1tt Mijenjam garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 4. sprat, na ^. Vili 1, za dvosoban stan na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 061 325 116. U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2 za manji u Sarajevu ili ku}u u Novom Travniku, ili prodajem. Tel. 061 381 918. Dvosoban stan Dobrinja 4, Isto~no Sarajevo, sprat IV mijenjam za isti ili jednoiposoban u Sarajevu, ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542-668. Dvosoban Sarajevo za Beograd, N. Sad, B. Luku, Bijeljinu ili prodajem, hitno. Tel. 056 482 414, 440-677. Zamjena ku}e u fazi obnove sa oku}nicom, 2,5 dun. za stan u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. U Osovu-Rogatica (RS), mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 065 433-566.

Prodajem manji uzorni p~elinjak tipa L.R. sa kompletnim priborom i postoljem i alatom. Povoljna cijena. Tel. 061 414 844. 4886-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva cijepana, }utci, metrice, 55 KM kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM, (Kreka) drveni 100 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 4899-1Nd` „OGRIJEV PENZIONERIMA NA 10 RATA“. Prodajem bukova drva (cijepana, }utke). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Pozovi: 061 670 068. 4996-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204325, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno. Tel. 062 876 691.

Dnevni avaz subota, 17. april/travanj 2010. 49
ni. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater - radim kupatila po va{oj `elji, brzo, ~isto, 350 EUR-a. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesonalni voza}, klimatiziranim kombi vozilom, vr{i usluge prevoza za sve vrste putovanja, izleti, seminari, aerodromi. Tel. 061 531 616 i 062 214 690. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Konverzacijski engleski za sve uzraste, PC osnovi i njegove aplikacije, antivirusna za{tita. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Grupa stolara montira brvnare, {upe, gara`e, vikendice, pravi terase, balkone, stepenice, ameri~ke plakare, ugra|uje prozore i vrata. Tel. 061 134 597. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz turskog, engleskog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski za u~enike i odrasle. Instruktor iskusan i dokazano uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. PC serviser nudi usluge instaliranja XP antivirusa, i druge opravke. , Tel. 062 328 044. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Majstor povoljno opravka stari i montira novi namje{taja, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 062 136 248. Dajem instrukcije iz hemije, prednost gimnazijalcima, sat 15 KM. Tel. 033 470-635. Povoljne i profesionalne instrukcije engl. jezika za sve uzraste, kao i prevod. Tel. 061 247 606. Postavljam plo~ice i kre~im veoma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Uspje{no i kvalitetno prevodim bosansko-engleski i englesko-bosanski. Strana 10 KM. Tel: 033 222 364 Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Kafe slasti~arna RAHATLOOK tra`i osobe za poslu`ivanje. Kontakt tel. 061 135 299. 6114-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. 14 upra`njenih mjesta, ameri~ka kompanija u segmentu prehrane, mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061 297 354. Trebate dodatni posao? Nutricionisti~ka kompanija tra`i saradnike! Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita br. 30. Potreban pomo}ni radnik u kuhinji i radnica za prodaju sladoleda. Tel. 061 778 526, 033 213 813. Njegovala bih bolesnu pokretnunepokretnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Frizerskom salonu „Fresh“, Dolac Malta, potrebna dva radnika frizera sa iskustvom. Tel. 061 211 438 Frizerskom salonu „Hem“ potreban frizer. Tel. 061 177 944. Slasti~arni „Dalas“ Sara~i, potrebna radnica u kuhinji. Tel. 061 517 544. Pru`amo brigu starim, bolesnim osobama, povoljno, agencija „Fenixlive“. Tel. 061 364 950, 062 546 154. Tra`im radnicu za radu u butiku Skenderija, u trajanju 4,30 h. Tel. 062 475 368. ^istim poslovne i stamb. prostore. Tel. 061 537 404. Nadogradnja noktiju i geliranje sa magnetic kozmetikom. Tel. 061 381 920. Brinula bi o starijoj `enskoj osobi. Tel. 033 611-436. Tra`ite dodatnu zaradu, pozovite. Tel. 061 141 802. Tra`im saradnike iz cijele BiH za uklju~enje u Oriflame, besplatno. Tel. 061 933 151. Apsolvent pedagogije daje instrukcije i pedago{ko-psiholo{ku pomo} osnovcima, dvo~as 11 KM. Tel. 066 468-812, Sarajevo. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 033 645-439. ^asovi iz engleskog i arapskog jezika, profesorica. Tel. 033 611-023. Moler sa iskustvom, izvodi sve radove, kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. ^istim stamb. i pos. prostore. Tel. 063 409 500. ^istim stambene i pos. prostore. Tel. 062 814 752. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. ^istim stamb. i pos. prostore. Tel. 066 360 214. Tra`im saradnike za {vedsku kozmeti~ku kompaniju. Tel. 061 214 995. Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti vozila, poliranje boje, karoserije, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 213 732, 062 672 354. Tra`im partnera da hostel u funkciji pretvorimo u stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Penzioner 48 god., tra`i posao ~uvara, portira, kurira i sl. Tel. 033 655-778. Arhitekta radi projekte za legalizaciju objekata, nadzor i savjete. Tel. 063 550 432. Izrada projekata i izgradnja objekata svih vrsta od temelja do krova i stru~ni nadzor. Tel. 061 267 781. Ugradnja termofasada, molersko farb. radovi, rigips, keramika, laminat. Tel. 061 565 834. Nudim usluge sportske medicinske dokumentacije, masa`e u svom prostoru. Tel. 061 712 710. Rad u svom domu uz dobru zaradu na izradi raznih artikala i dr. poslovi za inostr. firme, zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893. Zaradite u slob. vrijeme, monta`a raznih artikala, rad u svom domu, lak posao, dobra zarada. Tel. 063 347 564. 1910-2010. sto godina esperanta u BiH, prijavite se, bespl. kursevi u Zenici i Sarajevu, internet. Tel. 032 244 911, Zenica. Tra`im bilo kakav posao, mo`e i no~ni ~uvar, tapetar sam po struci. Tel. 062 692 407. Ma{inski tehni~ar, odli~no poznavanje rada na ra~unaru, „B“ kat., posjeduje vozilo, tra`i posao u Mostaru. Tel. 062 241 606. Nudimo usluge starijim osobama, kupovina lijekova, namirnica, pla}anje re`ija i sl., Zenica. Tel. 061 615 157. Nudimo usluge popravka sitnih kvarova u ku}i, Zenica. Tel. 061 615 157. Fizioterapeut, dolazim na adresu sa prof. opremom za masa`u. Tel. 061 817 779. Agencija za njegu starih i bolesnih lica, nudi usluge 24 h dnevno. Tel. 061 981 718. Tekstopisac, tra`im kompozitore i pjeva~e za saradnju. Tel. 057 350 156, Vojkovi}i. ^istim i popravljam {upe i podrumske prostorije, povoljno. Tel. 062 972 512.

Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem sve vrste dionica, ratna od{teta, stara dev. {tednja Telekom i dr. sa sarajev. i banjal. berze i prodjem certifikate za otkup stana, povoljno. Tel. 061 188 488. Dionice kupujem svih fondova, preduze}a, staru dev. {tednju, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Kupujem automehani~arski alat, otkup alnasera i alternatora. Tel. 061 365 193. Autoelektri~. alat kupujem, otkup alnasera i alternatora. Tel. 061 365 193. Kupujem ki{omjere P Hellma. nnu. Tel. 061 196 353. Termograf, Higregraf Barograf. Tel. 061 196 353. Kupujem polovan Ottov pluviograf. Tel. 061 196 353. Razne vrste knjiga, dolazim na adresu, pla}anje odmah. Tel. 062 424 679. Suvenire sarajevske Olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Thule kupujem kutiju, Sarajevo. Tel. 602 824 523.

Ponuda-potra`nja
Potreban voza~ (u puni radni odnos uz redovnu platu) sa polo`enom „E“ kategorijom. Prednost imaju RVI do 30% invaliditeta sa prostora ZE-DO i Tuzlanskog kantona. Kontakt telefon: 062 103 624. N. Frizerskom salonu potreban pomo}ni frizer. Tel. 061 828 416. 4949-1Nd` Pekari u [vrakinom selu potreban radnik. Broj telefon: 061 463 077. 5012-1Nd` Potrebna djevojka za rad u caffe slasti~arni na atraktivnoj lokaciji. Tel. 033 715-760, 062 888 045, 063 870 798. 5015-1Nd`

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

50

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine kako nema moje drage mame

POSLJEDNJI POZDRAV GENERALU ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

FATE BURI]
iz Br~kog

Voli te tvoja k}erka Azra
6123-1tt

ARMIJSKI GENERAL RASIM DELI]
Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama draga nana i punica SVE ISKRENE PATRIOTE I BORCE KOJI SU U^ESTVOVALI U ODBRANI BOSNE I HERCEGOVINE I NJENIH NARODA OD UNI[TENJA, DUBOKO JE POGODILA VIJEST O TVOJOJ SMRTI. UVJERENI SMO DA RAZLOG TVOJE PRERANE SMRTI NIJE SAMO PRO[LO VRIJEME I GODINE VE] JE TVOJOJ SMRTI DOPRINIO ODNOS AKTUELNE VLASTI PREMA ISKRENIM HEROJIMA ^IJI DIO SI BIO I TI. HEROJI DOBITNICI NAJVE]IH RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA UPU]UJU TI POSLJEDNJI SELAM UZ OBE]ANJE DA ]EMO SE NASTAVITI BORITI ZA ZA[TITU NA[EG STATUSA. MI ZNAMO DA TI JE TVOJE VELIKO DJELO U^INJENO ZA NARODE BiH OSIGURALO MJESTO U D@ENNETU, NEK TI JE RAHMET VELIKI.

FATA BURI]
iz Br~kog

Zet D`evad i unu~ad Selma, Alma, \eno i Emir
6123-1tt

SAVEZ DOBITNIKA NAJVE]IH RATNIH PRIZNANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Predsjednik Saveza
N

Dana 17. aprila 2010. navr{ilo se 19 godina od prerane smrti na{eg osniva~a i pionira karatea u Gora`du

SJE]ANJE

na na{eg druga i brata

ASIM (]AMIL) MA[I]

ALDIN BAJROVI]

Vje~no zahvalni generacije karate u~enika, Uprava i ~lanovi Karate kluba „HOLIDAY“ Gora`de
N

Tvoji: Memo Leki}, bojan No`ica i osoblje kafi}a „Retro“
6121-1tt

Povodom iznenadne smrti

POSLJEDNJI POZDRAV

generala RASIMA DELI]A
KOMANDANTA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

ocu na{eg radnog kolege Adnana Deli}a

16. 4. 2010.
Svuda oko nas znaci su tvog `ivota, djelovanja koji }e svakodnevno podsje}ati na tebe. Veliki ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ^lanovi i rukovodstvo Udru`enja gra|ana porijeklom iz Sand`aka
6122-1tt

RASIMU DELI]U
Radne kolege: Snje`ana K., Ljerka, \enana, Iva, Amra, Elvedin, Sanja, Mira, Jelena, Dalibor, Olgica, Ernevaza, Milenko K., Zoran ]., Zoran [., Vlatko D., Huse [., Naida, Halida, Vlatka, Sakiba, Sanela, Danijela, Nijaz, Amela H., Adnan, Milan, Sne`ana, Meliha H., Emina, Milenko G.
6124-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 17. aprila 2010. godine navr{ilo se 19 godina od prerane smrti na{eg prijatelja

dragom kom{iji

ZEKRIJA ALIHOD@I]
1949 - 2010.
Po dobru }emo te pamtiti, od srca spominjati, Allaha d`.{. za tebe moliti i nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvoji Pari`ani: [emso, Hajrija i Ibro Alihod`i}, te Selma, Elmir, Aldino i Semir Hasanagi}
6127-1tt

SABRIJI MU[OVI]U ASIM (]AMIL) MA[I]
Imao si veliko srce i dobru du{u. S po{tovanjem }emo te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Kom{ije: Smail, Mirsad i Amela
6131-1tt

S po{tovanjem i zahvalno{}u se sje}amo tvog lika i djela. Porodica ]urovi}
N

Dnevni avaz

subota, 17. april/travanj 2010.

51

POSLJEDNJI SELAM

na{em komandantu

RASIMU DELI]U

Neka ti je vje~ni rahmet. Agencija za za{titu ljudi i imovine A.E. Sigurnost d.o.o. Zenica
N

Dana 17. 4. 2010. godine navr{avaju se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret supruga i oca

ALIJA MUHOTI]
Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koju si ostavio iza sebe. Rije~i izostaju, suze poteku, a u du{i praznina i bol. Bio si na{ uzor, ponos, oslonac i sigurnost. Vole te tvoji: supruga Indira, k}er Amela, sin Dino Tevhid }e se odr`ati 17. 4. 2010. u ulici Topal Osman pa{e 22/7 u 14 h.

Dana 17. 4. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 17. 4. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od kada me je zauvijek naupustio moj dragi otac

ALIJA MUHOTI]
Po plemenitosti i dobroti }emo vas pamtiti, a molit }emo Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari vje~ni rahmet i d`enetske ljepote. Kolektiv frizerskog salona „FLUID“
6113-1tt

ALIJA MUHOTI]
Znam da si ljut {to pla~em, jer znam da si tu i nigdje ne ide{... Nemoj se ljutiti, samo mi nedostaje{. Voljet }u svaki tren kad si bio tu pored mene i ~uvat }u ga `ivotom dok me ima. Ti mirno spavaj. Volim te Tvoja k}erka Amela
6113-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Dragi na{

dragom kom{iji i prijatelju

RASIM DELI] SEJFI IMAMOVI]U
Sretni smo i ponosni {to smo Vas imali i zauvijek tu`ni {to smo Vas izgubili. S ponosom }emo Vas pamtiti, s po{tovanjem spominjati. Neka Vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Udru`enje „@ena `rtva rata“
6109-1tt 5080-1nd`

HAMDIJA DURMI[EVI]

Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Porodica Begovi}

Navr{ava se 6 tu`nih godina 17. 4. 2010. od dana kada si nas napustio, ali ti i tvoj plemeniti lik uvijek je sa nama. Porodica
6118-1tt

Dana 17. 4. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od kada nije sa nama na{ dragi

Pro{lo je 40 dana otkako nije sa nama na{ dragi jaro

Danas, 17. 4. 2010. godine navr{ava se 50 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

ALIJA MUHOTI]

ERVIN TANOVI] - TANA
iz Tuzle Sje}anje na tebe budi samo pozitivne uspomene. Pozdrav od: Me{ka, Mace, Sare, Robeta, Aleta, Omera, Himze, ]ore, Disme, Ni{e, Gra{ka i ostale raje 361-1tz sa Sjenjaka

NIJAZ (had`i NUMO) KAPO
Zaborav ne postoji, samo besprijekorna ljubav onih koji te neizmjerno vole. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka had`i Zumra, supruga Muamera i k}erke Amra i Amila
5049-1nd`

Uvijek }emo te se sje}ati s po{tovanjem i ponosom. Mali} - Mako Agi} i Edin Kasamovi} sa porodicama
6116-1tt

52

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{e majke Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{e prije POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

FATIME (JUSUF) LIGATA, ro|. ^ALIJA
Imala si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za nas, za sve. Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. Tvoji: suprug Edhem, sin Zijad, k}erka Had`ira, snaha Rahima, zet Kasim, unu~ad Ema, Haris, Mirza i Armin
6106-1tt

armijskom generalu RASIMU DELI]U
Molimo Uzvi{enog Allaha da ocu na{eg kolege, rahmetli Rasimu Deli}u podari lijepi d`enet, a na{em radnom kolegi Admiru i njegovoj porodici puno strpljivosti u ovim te{kim trenucima boli. S ljubavlju i po{tovanjem, pripadinci br TP OSBiH
5070-1nd`

MELIHA (IBRAHIMA) RED@I]
...Tuga jer si oti{la Radost jer si bila... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Dijana, zet Alen, unu~ad Alden i Hena

MELIHE RED@I]
Po{tovana prijo! Hvala ti za svaki minut sa nama proveden. Po tvojoj plemenitosti i dobroti }emo te vje~no pamtiti, te dok `ivimo nikad Te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vje~no o`alo{}eni prijatelji Efendi}, prija Zdenka i prijatelj Zahid 6029-1tt

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se 3 godine od kada nije sa nama na{a majka, svekrva i nana

SJE]ANJE

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog prijatelja

HAJRIJA \UMI[I], ro|. VRANAC

6031-1tt

ESAD ^OROVI]
1951 - 2007.
Samo oni koji su ti bili prijatelji znaju da si imao veliko srce. Mirsada i Zoran Lazovi}
5048-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu tetku Tvoji: sin Rijad, snaha Svjetlana i unuka Tea
5045-1nd`

MELIHU RED@I], ro|. RESULOVI]
SJE]ANJE

Sedamnaestog aprila 2010. navr{ava se sedam dana otkako nije sa nama na{ dragi

Tvoj odlazak ne zna~i zaborav jer ti `ivi{ u srcima i sje}anju onih koji te vole. Tvoje sestri~ne Belma, Nerma, Mirela i Alma i brati~na Zemira
6031-1tt

Danas, 17. aprila 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

HUSO SOFTI]
Imao si veliko srce, du{u i puno ljubavi za sve nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Iza, k}i Amira, zet Izet, unuci Ramiz i Armin Porodice Softi} i Lingo
5071-1nd`

FRANJE FARKA[

Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preranog odlaska na{e drage sestre

Puno nam nedostaje{. Supruga Timka, k}erka Margita, sin Nandor, unuke Ira, Ivana, snaha Svjetlana, zet Nihad
5052-1nd`

MELIHE RED@I], ro|. RESULOVI]
Smrt nikada ne bira, smrt nije ni pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Nismo te mogli zadr`ati, nismo te mogli spasiti, ali te nikada ne}emo zaboraviti. Tvoje neutje{ne sestre Dika i Majda
6031-1tt

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage mame, punice i nane

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se 52 dana od prerane smrti na{eg voljenog zeta

D@EVAHIRA SELIMBEGOVI]

ALIJE MUHOTI]A
POSLJEDNJI SELAM

Zaborav ne postoji, samo postoji ljubav svih nas koji }e te se sje}ati cijeli svoj `ivot. K}erka Sanela, zet Amir, unuk Damir
6081-1tt

mojoj dragoj sestri

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik i plemenitu du{u. Porodica Kla~ar: Vehid, Elfa, Safet, Elma, Adi i Dino
6073-1tt

RABIJA (IBRAHIM) KUKI], ro|. BUKVA
Draga sestro, tvoja dobrota i plemenita duhovnost vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoja sestra Fika sa porodicom
6107-1tt

Dana 17. aprila 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage

Dana 18. 4. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

HAVE [ABI]

RU@E PRUSINA

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Tvoji najmiliji
5056-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{avaju 2 godine od smrti na{eg dragog

Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: sin Mirsad, snaha Ezina, unuke Zerina i Anela [abi} ^eteresnica }e se prou~iti 18. 4. 2010. u 13.00 sati u Plavoj d`amiji, Vogo{}a.
5003-1nd`

na{em prijatelju

Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se punih godinu dana kako je preselio na ahiret na{ dragi babo i suprug

MIDHAT (SADIK) BIJEDI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Tvoji: Nusret, Izet, Suzana, Senad i Nina sa porodicama Istog dana u 12 sati polo`i}emo cvije}e.
6103-1tt

HASAN (MEHE) VATRE[ MUSTAFI BASARA
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na Tebe. Porodica Ajanovi} - Mulija, Aida i Amra
6088-1tt

MUHAMEDA ZEJ^IROVI]A (MEDO)
Imao si veliko srce plemenitu du{u i puno ljubavi za nas. Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. Porodice Mulaosmanovi} i Terzi} 5947-1tt

Tu`na je istina da nisi vi{e sa nama, ali }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima i sje}anjima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si pru`ao svima oko sebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Fatima, k}erke Pa{a i Ajka, zetovi Adis i Samir i unu~ad Alina, Nela i Aiden - Din
5054-1nd`

Dnevni avaz

subota, 17. april/travanj 2010.

53

POSLJEDNJI POZDRAV

generalu RASIMU DELI]U
od ljudi koji su s njim pro{li njegovu posljednju bitku

Vasvija Vidovi}, John Jones, Nicholas Robson, Goeff Roberts, Lejla Gluhi} ^ovi}, Lana Deljki}, Asja @ujo, Sabina D`ubur, Aida Beganovi}-Handanagi}, Remzija [iljak, Vahid Boguni} i Ahmet Od`a~ki}
6095-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj voljenoj majci, svekrvi i neni

RABIJA (IBRAHIM) KUKI], ro|. BUKVA udova rah. FEHIMA
Draga Majko, Hvala ti {to si nas odgojila i napravila ~estitim ljudima. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`ennetom. El-Fatiha! Tvoji: sin Sead, snaha Minka, unuk Dino sa suprugom Selmom
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{a voljena majka, nana i svekrva
5064-1nd`

Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{a voljena majka, nana i punica

SEJDA GAGULA, ro|. ZOLJ
@ivot bez tebe je `ivot koji moram `ivjeti. Sretan sam {to sam sa tobom proveo 38 godina `ivota, a nesretan {to sam te izgubio kad smo jedno drugom bili najpotrebniji. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Bajro Tevhid }e se prou~iti istog dana u ulici Omera Kova~a 5069-1nd` ~ikma 51 u 15.00 sati.

SEJDA GAGULA
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati tvog nasmijanog lika, skromnosti, dobrote i plemenite du{e. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Mirsad, snaha D`enana, unuke Nejra, Lejla i Alma
5069-1nd`

SEJDA GAGULA
Te{ko je prihvatiti da te nema vi{e me|u nama, te{ko je gledati svijet a u njemu ne vidjeti tebe koju smo toliko voljeli. Ostala je samo tuga i sje}anje na tvoj lik uvijek skromne i plemenite du{e. Vole te tvoji najmiliji: k}erka D`enana, unuka Selma i 5069-1nd` zet Mensud

Dana 17. aprila 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama na{a draga sestra

SJE]ANJE

na velikog ~ovjeka i dragog prijatelja

JASMINA (SINA) \ULI], ro|. [KORNJA
Toga dana posijetit }emo mezar u Visokom u 12 h, a tevhid }e se prou~iti u stanu u Sarajevu, ul. Husrefa Red`i}a br.14 V sprat istoga dana u 16 h. Uvijek si u na{im srcima i mislima. Tvoji: sestra D`emka, bra}a Esad i Mesud, snahe Sabrija, Vi{nja, Samija, zet Ivica, 5068-1nd` sestri~na Belinda, Tanja i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

[EFIK LOJO
Marko Vuksanovi} i djelatnici „SPOT MB“ d.o.o. SARAJEVO
N

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi

RAMIZ (RUSTEMA) BA[I]
iz Plava Samo oni koji su bili sa tobom znaju da si imao veliko srce i plemenitu du{u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj brati} Alija sa suprugom i djecom Elmom i Alemom
5062-1nd`

Dana 17. 4. 2010. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, pranana, svekrva, punica

SJE]ANJE

ATIFA (AZIZA) MEHMEDOVI], ro|. KARAHASANOVI]
Porodica
6100-1tt

NAZIF AJANOVI]
17. 4. 1998 - 17. 4. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem... Tvoja porodica
6089-1tt

54

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Dana 17. 4. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselila na ahiret na{a voljena

jednom od najve}ih sinova moderne BiH

generalu RASIMU DELI]U
Svi ljudi pa i velikani umiru, ali njihova djela ostaju. Tvoje djelo u odbrani BiH zadu`ilo je Bosance i Hercegovce da te dugo, dugo pamte. Neka Ti je vje~ni rahmet, komandante! Ibrahim Nadarevi}
6115-1tt

MENSURA (ALIJE) BA[I], ro|. BEGI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju kod onih koji su te voljeli. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Babo Alija, majka Humija, suprug Ba{i} Enez, djeca Kenin i Ema i brat Mustafa
6120-1tt

Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret

SENAD (SULEJMAN) [ANJTA
U ti{ini i tuzi pro|e sedam dana. Bio si veliki borac zajedno sa nama u te{koj bolesti. Rije~i su nedovoljne da iska`u svu bol koju osje}amo i koliko nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tajo, neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Besima i k}erke Arijana i Aldijana

ZAHVALNICA

Zahvaljujemo se direktoru Hasanu [epi, FK Vratnik i JU Apoteke Sarajevo na pomo}i u najte`im trenucima. Porodica [anjta
5060-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom mu`u, ocu, puncu, svekru i dedi

NEZIR (MEHMEDA) FEJZAGI]
Allah d`.{. nam je svjedok da smo te voljeli, ~uvali i strepili. Na{a bol je vje~na. Ponosni smo na Tebe i sve {to si nam pru`io. Tvoji: supruga Ziba, k}erka Amra, sin Mehmed, zet Fahrudin, snaha Nefisa, unu~ad Vedad, Omar i Faruk
5073-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dajd`i

generalu RASIMU DELI]U
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
6104-1tt

SABRIJI MU[OVI]U
Njegovi: Adil, Abid i Nezir Pa{i} sa porodicama
6093-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Sedamnaestog aprila 2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti sina na{eg velikog prijatelja

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg voljenog

TAHMAZ (AHMETA) FUADU
1959 - 1992.
Velikom ~ovjeku, istinskom prijatelju, kom{iji koji je u kratkom `ivotu ostavio iza sebe mnoga dobra djela. Prijatelju, nedostaje{ nam... ni sunce vi{e isto ne grije. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Poturak Osman i Razija, Zaim i Zijad sa porodicom i Nijaz
6101-1tt

NEMANJA (VLADIMIR) KUZMAN

RAMIZA (RUSTEM) BA[I]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu i beskrajnu ljubav koju si nam pru`ao.

S po{tovanjem, Bina i Zahid
6102-1tt

Supruga Buka, djeca Alma i ]ako, snaha Sla|a, zet Enes, unu~ad Fe|a, Zana, Teuta, Tanita i Denis
6083-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

subota, 17. april/travanj 2010.

55

na{em dragom ocu, puncu i dedi

na{em dragom tetku

SEJFO (OSMAN) IMAMOVI]

SEJFO (OSMAN) IMAMOVI]

Tvoji: [ejla, Tarik i Selma Hamza
6045-1tt

Tvoji: Dino, Aida, Josip, Naida, Sanela, Amer, Vedad, Taisa, Damir
6045-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

na{em dragom ocu, puncu i dedi

SEJFO (OSMAN) IMAMOVI]

SEJFO (OSMAN) IMAMOVI]

Tvoji: Berisa i Hasan Drljevi}
6045-1tt

Tvoji: Vildana, Amir i Mirza Drljevi}
6045-1tt

Dana 17. aprila 2010. godine navr{avaju se 52 tu`na dana otkako nije sa nama na{ dragi brat, djever i amid`a

ALIJA MUHOTI]
Brat Izudin, snaha D`ema sa svojom djecom Ildom, Maidom i Amarom
5029-1nd`

Dana 17. aprila 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je na{ dragi brat, djever i amid`a preselio na ahiret

ALIJA MUHOTI]
S ponosom i sa velikim po{tovanjem prema tebi uvijek }emo se sje}ati i nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoj brat Edib, snaha D`emila sa djecom Dalilom i Demirom
5029-1nd`

Dana 17. aprila 2010. navr{avaju se 52 dana otkako nije sa nama i me|u nama na{ najmiliji

ALIJA MUHOTI]
Tvoja sestra Esma, zet Erko, djeca Adnan i Admir
5029-1nd`

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne i bolne godine kako je preselio na ahiret moj jedini sin

Dana 17. 4. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti mog voljenog sestri}a

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti mog brata i daid`e

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog strica

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nije me|u nama na{ drug i prijatelj

HRVOJU MADACKI

ISMIR ISO ISOVI]
Sine moj... Bol za tobom je velika rana u srcu, preduboka, milujem te u mislima, a zovem te u snovima, Iso moj. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja majka HASIBA
6019-1tt

ISMIRA ISOVI]A
U na{im srcima osta}e{ vje~no voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Juka, Miza, Kerim, Lamija, Iman
6019-1tt

RAMIZA (RUSTEMA) BA[I]A
17. 4. 2008 - 17. 4. 2010.
Te{ko se pomiriti da vi{e nisi me|u nama, ali uspomena na tebe `ivjet }e dok je nas koji te volimo. Tvoja sestra Pa{a, Senadin i Ermin Arap~i} sa 4943-1nd` porodicama

RAMIZA (RUSTEMA) BA[I]A
17. 4. 2008 - 17. 4. 2010.
Ostat }e{ uvijek u na{im mislima i lijepim sje}anjima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoje brati~ne: Bana, 4943-1nd` Nad`a i Kumra

Tvoja plemenitost i dobrota ostat }e u vje~nom sje}anju. Oti{ao si an|elima! Po~ivao u miru Bo`jem. Marija
5051-1nd`

FADIL (NEZIR) SULJOVI]
Vje~ni rahmet od drugova: Memeled`ija Izet, Kanberovi} Huso, Omerovi} Ramiz i [ehovi} Safet sa porodicama
6086-1tt

56

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 17. 4. 2010. je godina kako je prerano prestalo da kuca srce

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 6 tu`nih godina kako je preselila na ahiret moja voljena majka

ZINETA KALJI]
Ljudi dolaze i prolaze kao godi{nja doba i uzalud u svakom tra`im dio sjaja tvog. Zna{, postoji, Bogu hvala, dio mene koji je prepun tebe, na{ih uspomena, trenutaka... Nedostaje{ mi, nedostaje{ da me voli{ bez ijednog razloga, da se ponosi{ mojim uspjesima, kritikuje{ moje gluposti, da me hrabri{, tje{i{, savjetuje{... A najvi{e mi nedostaje da me do~eka tvoj osmijeh, ma puno toga mi nedostaje, ali... Ali samo jedno sigurno znam, sve je la` osim smrti. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet. Ponosan {to sam tvoj unuk. Ismar Kalji}
6052-1tt

HALIDA ABDOMEROVI]A
Bol nije u rije~ima, bol je u mom srcu koje {uti i podnosi i tugu i bol za tobom, a ona }e trajati koliko i moj `ivot. Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoja supruga Mediha
6070-1tt

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog i voljenog

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana kako nije sa nama na{ dragi i voljeni

NEMANJA KUZMAN NEMANJE KUZMAN
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Stric Mirko, strina Radmila i ro|ak Predrag
5038-1nd`

Zauvijek ostaje{ u na{im srcima. Stric Spaso sa porodicom
5038-1nd`

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se tri godine otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

AZRA TOPALHOD@I], ro|. KAPI] ISMIR ISO ISOVI]
17. 4. 2001 - 17. 4. 2010.
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomene i sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole... Tvoji: suprug Rakim, k}erke Sabina i Jasmina, unuke Emira i Elma i zet Safet
6010-1tt

BEHIJE (AHMED) HABE[

Neka ti dragi Allah d`.{. pokloni sve d`enetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Bakijskoj d`amiji u 15 sati. O`alo{}ena porodica
6018-1tt

Zauvijek }emo te se sje}ati i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoja raja: Dado, Mario, Samir, Zoka, Janja, Damir, Kenan, Alem, Arman, Eldar
5965-1tt

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i tetka

Dana 17. 4. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nas je napustio na{ dragi otac, suprug i deda

ZEJ^IROVI] MUHAMEDA (MEDO)
Tu`an je svaki tren, svaki dan i godina, ali ponos i sje}anje na tebe je na{a trajna vrijednost. Molimo dragog Allaha da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Mela, djeca Elma i Nina, ne}akinja Ines
5947-1tt

ESAD ^OROVI]

I nakon tri godine ti si sa nama, ne vidimo ti osmijeh, ne ~ujemo ti glas, ali osjetimo da si tu vje~no pored nas. Tvoji voljeni, Supruga Milena, sin Denis, snaha Larisa i unuka Kajsa
5047-1nd`

Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{a voljena

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{a voljena

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

FADILA (NEZIRA) KULOGLIJA

FADILA (NEZIRA) KULOGLIJA
h. ALIJA (h. OMERA) BUTMIR h. HAJRIJA (MRKVA OMERA) BUTMIR
13. 5. 2007 - 13. 5. 2010.

Svakim danom smo svjesniji koliko smo bili pa`eni i voljeni i kako vrijeme prolazi sve vi{e nam nedostaje{. Tvoj sin Eso, snaha Jasna i prija Sajma
4986-1nd`

17. 4. 1991 - 17. 4. 2010.

Vrijeme ne donosi zaborav sve dok `ive oni koji te vole. Tvoja k}erka Hasiba, unuka Sanela, unuci Damir i Samir 4986-1nd` i zet Elvir

Hvala ti, dragi Allahu, {to si stvorio na{e drage roditelje i nas. Molimo te da im ako su imali grijeha oprosti{ i d`enetom nagradi{ za sve ono {to su podnijeli dok su nas odgajali, voljeli i pomagali. Amin. El-Fatiha 5997-1tt Njihova djeca s porodicama

SJE]ANJE

Dana 18. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

na

Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg supruga, babuke, dede, svekra i punca

MUBERU HAD@IBAJRI]
Samo za one koji Te nisu znali Ti nisi bila posebna... Za sve si imala razumijevanje i lijepu rije~. Obe}ala sam Ti sje}anje... Zahvalna sam Ti {to si dio puta na ovom svijetu kora~ala sa mnom... Srest }emo se opet... Tvoja Zlata
5044-1nd`

SENAD (SULEJMAN) [ANJTA
Postoji ljubav koju ni smrt ne mo`e zaustaviti, postoji ljubav koju ni vrijeme ne mo`e izbrisati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: otac Sulejman, supruga Besima, k}erke Arijana i Aldijana, brat D`evad, sestra Dijana, brati}i Jasmin i Monika, sestri}i Denis i Adna, snaha Maida Tevhid }e se prou~iti 18. 4. 2010. u 11 sati u stanu rahmetlije 5017-1nd` [kolska 12, Hrasnica.

AHMET (IBRAHIM) GA^ANOVI]
Bio si i bit }e{ na{ uzor u radu i po{tenju, na{ ponos, i sve dok `ivimo mi `ivje}e{ i ti, na{ dragi Ahmete. Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet, lijepi d`enet i tvoj kabur obasja svojim nurom. Tvoji: supruga Dervi{a, sin Emir, k}erka Merima, unuk Semir, unuke Vildana, Lamija i Ilma, snaha Nermina i zet Mirsad Ovim putem `elimo da se zahvalimo na{oj rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su sau~estvovali u na{em bolu. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji Bojnik.
6082-1tt

Dnevni avaz

subota, 17. april/travanj 2010.

57

U povodu preseljenja na ahiret

generala RASIMA DELI]A
komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine njegovoj porodici, rodbini, vojnim i politi~kim saborcima i svim patriotima izra`avamo

TA’ZIJU (SAOSJE]ANJE)
mole}i Allaha, d`elle{anuhu, da ga nagradi za sve {to je u~inio u borbi za slobodu na{eg naroda i na{e domovine i otad`bine Bosne i Hercegovine. Predsjednik Izet Had`i}, Predsjedni{tvo, ~lanovi i simpatizeri A-SDA BiH
N

Voljenom dajd`i

Voljenom bratu

POSLJEDNJI SELAM

na{em daid`i

POSLJEDNJI SELAM

NA[EM KOMANDANTU

HILMO ([ERIFA) SRNA
I sve }e naizgled biti kao prije, ali ne tako lijepo kao kad si Ti bio s nama. Ti si ~ak i ru`nom mogao dati ljep{i izgled. Da ti Milostivi podari lijepi d`enet, a porodici sabur. Tvoja sestri~na Jasmina Hanjali} s mu`em Mesudom, k}erkom Selmom i sinom Seminom
5078-1nd`

HILMO SRNA
I koliko god neko ka`e „bio je dobar“, nije dovoljno rekao. Ni sunce vi{e ne}e tako lijepo sijati kad tebe nema. Malo je re}i da }e{ mi faliti, znam da }u `ivjti, a kao da ne `ivim. Nikad se ne}u utje{iti. Tvoja jedina sestra Sejdi} Nafija
5078-1nd`

HILMO SRNA
Bio si ~ovjek velikog srca, na`alost, ono nije kucalo koliko smo mi htjeli. Vje~no }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur. Tvoj sestri} Sejdi} Hilmo sa porodicom
5079-1nd`

GENERALU

RASIMU DELI]U
Veliko hvala za sve {to si u~inio za na{u zajedni~ku nam dr`avu Bosnu i Hercegovinu Molimo Allaha d`.{. da Ti podari D`ennet i vje~ni rahmet. Udru`enje Ratnih vojnih invalida op}ine Konjic
PTT

POSLJEDNJI SELAM

Dragom amid`i

Dana 17. IV 2010. navr{ava se pola godine od kako je preselio na ahiret moj brat

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SRNA HILMU
Bio si ~ovjek kojem sam se uvijek divio i zauvijek }e{ biti moj idol. Molim dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet a tvojoj porodici sabur. Tvoj sestri} Sejdi} Eniz sa porodicom
5079-1nd`

ALIJA MUHOTI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji: Haris i Adis
6135-1tt

ALIJA (OMERA) EMINOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Pa{an, snaha Kadira, Mediha, Jasmin, Zarka, Enis, Belma i Mirza
5065-1nd`

SALIM (AZEM) HOD@I]

Tvoji: majka [erifa, supruga Dijana, sin Melir, k}erke Amila, Melisa
5093-1nd`

58

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

komandantu Armije RBiH

RASIM DELI]
Dragi na{ komandante, sabor~e, kolega i prijatelju! Hvala Ti za sve {to si u~inio za slobodu svih nas i za neovisnost na{e jedine domovine Bosne i Hercegovine. Neka ti je vje~ni rahmet. Skup{tina Zeni~ko-dobojskog kantona Sejad Zaimovi}, predsjedavaju}i Skup{tine

Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona Miralem Galija{evi}, premijer

N

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na moju dragu majku

ocu na{eg Adnana

generalu Armije RBiH,

ZORKU MANDI]
U na{im srcima voljena, po{tovana i nikad zaboravljena! Tvoj sin Nenad Mandi} sa porodicom
5090-1nd`

gosp. RASIMU DELI]U
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na Va{ lik i Va{a djela. Molimo Allaha d`.{. da Vam podari lijepi d`enet, a porodici sabur. Fuad Kasumovi}, Zeir Mlivo, Ismet Suljendi}, Jasmina Kari{ik, Aida Imamovi}, 5081-1nd` Ermina Pa{i}, Samir Muci}, Alma Be}irevi}

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ voljeni na{em dragom na{em dragom na{em dragom

SULJO HALILAGI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom {to ostaje iza tebe. @ivot bez tebe skrivena bol, nevidljiva rana u srcu, suza u oku, tragovi u du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Biba, k}erka Elvira, sin Ermin, snaha Munevera, zet Almir, unu~ad Erna, Adna, Erdan i Ensar Tevhid }e se prou~iti 18. 4. 2010. godine u 11.00 sati u ku}i Kromolj br. 14.
6117-1tt

MEHMED (HAMDO) ^AVKA - ME[AK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brati} Hamdija s djevojkom Anidom
6133-1tt

MEHMED (HAMDO) ^AVKA - ME[AK
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.

MEHMED (HAMDO) ^AVKA - ME[AK
S po{tovanjem i tugom,

Tvoja sestri~na Alma, zet Hamid sa djecom Amelom i Anelom
6133-1tt

Tvoj brat [emsudin i sestra Hajrija
6133-1tt

Dnevni avaz
^etrdeset najtu`nijih dana bez tebe ^etrdeset tu`nih dana kako nisi sa nama dragi na{ Pro{lo je 40 dana od kada sa nama nisi ti. Neka te ~uvaju an|eli

subota, 17. april/travanj 2010.

59

NEMANJA KUZMAN
Ljubavi moja La`u kad ka`u da vrijeme lije~i sve. Meni je svaki dan te`i i te`i. La`u kad ka`u da su svi zamjenljivi. Ti nisi. Nedostaje{ mi svakoga dana, svakoga sata, svake minute, sve vi{e i vi{e.

NEMANJA KUZMAN

NEMANJA KUZMAN

Tvoji najmiliji: Nada, Vlado, Nevena i Miljan
5088-1nd`

Djelatnici Notarskog ureda \uki}
5088-1nd`

Voli te tvoja Maja
5088-1nd`

Sa ponosom i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na na{eg dragog sugra|anina i prijatelja

generala RASIMA (RA[ID) DELI]A

VGT Grupa
N

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret mog velikog prijatelja

SJE]ANJE

MEVLUDIN (NED@IB) PELJTO
17. 4. 2008 - 17. 4. 2010.
Brate najvoljeniji, danas se navr{avaju dvije godine od kako si me napustio. Dok hodi{ d`ennetskom ba{~om, ja i dalje slijedim svaki Tvoj mudri savjet i nosim te u srcu i du{i. Neka ti je vje~ni rahmet.

Iskreno `alimo i suosje}amo zbog iznenadne smrti Va{eg supruga i oca, generala Armije

ALEM BALTO
Tvoj odlazak je ostavio veliku prazninu u mom srcu. Posljednji selam od Mirzeta, Eldine i Dalije
6141-1tt

Menso

PTT

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret drage supruge i majke

ZINETE KALJI], ro|. OSMANOVI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomene i sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Rifat i sinovi Mithat i Nevzet
6132-1tt

POSLJEDNJI SELLAM

dragom amid`i}u

Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ voljeni dedo

gospodina RASIMA DELI]A

SABRIJI MU[OVI]U
Kemal Mu{ovi} sa porodicom Nek ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i 5091-1nd` vje~iti rahmet.

SULJO HALILAGI]
Ponosni smo {to si bio na{ dedo i sa ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe u na{im srcima. Hvala ti za sve. Tvoji: Erna, Adna, Erdan, Ensar
6117-1tt

Zamjenik ministra i uposlenici MTF BiH
N

60

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg ministra

MUSTAFI ALI]U

Uposlenici Federalnog ministarstva unutra{njih poslova
5072-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret

bratu i dajd`i

i vje~iti rahmet amid`i

KRGO [ERIFA SEJFU IMAMOVI]U SEJFU IMAMOVI]U

Tvoja sestra Halima Deljo sa djecom
289-1go

Tvoji: Meho, Emsudina, Ema i Selma Deljo
289-1go

Prijatelji
6129-1tt

SJE]ANJE

na dragog brata, djevera i amid`u

ALIJA MUHOTI]
Tvoji: Safet, Jadranka, Denis i Arnela
5086-1nd`

TU@NO SJE]ANJE Dana 15. 4. 2010. pro{le su dvije godine od smrti na{e drage mame

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se 8 tu`nih godina od tragi~ne smrti na{eg dragog brata, amid`e

IN MEMORIAM

nikad zaboravljeni

ZEJNA HAMZI], ro|. TIKVE[A
Vrijeme prolazi, ali sje}anje i ljubav prema tebi su vje~ni. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Emir, snaha Mahija, unuke Tea i Lana iz Amerike
513-1mo

SALIM (AZEMA) HOD@I]
Dok mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima! Tvoji: Avdo, Kadrija, Alem!
5093-1nd`

TOMISLAV NEVRT

Tvoji prijatelji
6137-1tt

SJE]ANJE Dana 17. 4. 2010. godine navr{ava se osam tu`nih godina od prerane i iznenadne smrti na{eg dragog sina i brata

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

OMER - OM]O (ZAHIR) [ESTO
Godine prolaze, a tuga i bol u na{im srcima ostaje zauvijek. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, s ljubavlju spominjati i u na{im srcima uvijek ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Majka Tid`a, sestra Zineta, zet Samir
5050-1nd`

ocu na{eg zeta i bad`e

AMIR MAKAN
17. 4. 1997 - 17. 4. 2010.

[ETKI] HA[IMU
Vrijeme prolazi a uspomena na tebe vje~no ostaje. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Porodice: Hod`i}, Kurtovi} i Kr{o
5043-1nd`

Tvoji: supruga Belima, sinovi Ned`ad i Emir, nevjesta Belma, unuka Emina i unuk Amir
5082-1d`

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci na{eg prijatelja

RABIJI KUKI]
EMIL (SAFETA) HEBIBOVI] ALISMIR - LISKO DURA^I]

18. 4. 1996 - 18. 4. 2010 18. 4. 1996 - 18. 4. 2010. Nikad ne zaboravljenim! Raja iz Konjica: Alaga, Sabrija, Pirka, [ejla, Ejla, Tufo, Mini, Hitko, Nero, Tafa, Adem, PTT D`ile, Nane i Din

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Prijatelji Zvizdi}i: Mirsad, Nihad, Nermina i Azra
6140-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 17. april/travanj 2010.

61

Pro{le su 2 tu`ne godine otkad nisi sa nama

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom mu`u, ocu, dedi i svekru

SENADA BAJROVI], ro|. PEHILJ
10. 3. 2008 - 17. 4. 2010.

ALDIN BAJROVI]
17. 4. 2006 - 17. 4. 2010.

[utimo... bilo {to da ka`emo malo je, bilo {ta da napi{emo nedovoljno je... Oni koji su do`ivjeli razumiju, oni koji nisu razumjet }e. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{e: Nevzeta, Fatima, Bisera, Meliha i Zeliha
5102-1nd`

DANIJAL - LAV LOVRI]
Ne pro|e dan da na tebe ne pomislimo. Mi te nikad ne}emo zaboraviti. Vole te mama i tata
5094-1nd`

Dana 18. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe, svekra i dede

IBRO (SALKA) MUHAREMOVI] - [UMAR Dani prolaze, a mi }emo se uvijek rado sje}ati tvog plemenitog lika. Tvoji: sinovi Sulejman, Suljo, Avdija i Idriz sa svojim porodicama Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 18. 4. 2010. u d`amiji 5066-1nd` Bulbulistan - Brije{}e u 13.30 h.

POSLJEDNJI POZDRAV

RASIMU DELI]U
Te{ko je na}i rije~i koje mogu iskazati zahvalnost za svu ljubav, pa`nju i neizmjernu podr{ku koju si nam pru`ao u tvom velikom i plemenitom `ivotu. Sa ponosom i velikom odgovorno{}u nastavi}emo da slijedimo tvoj put pun dostojanstva; principijelnosti, sa uzdignutom glavom i ~istom savje{}u. Ostaje nam vje~na bol {to nisi vi{e sa nama, ali i nada da }emo se sresti na uzvi{enom mjestu, na kojem se sada sigurno nalazi{. Neka ti je vje~ni rahmet Supruga Suada, sinovi Admir i Adnan, nevjeste Esma i Edina, te unu~ad D`elila, Nejla, Tarik i Halisa
5100-1nd`

MEMNUNA MARJANOVI], ro|. TOPALOVI]

MIHAJLU \UKI]U
S po{tovanjem Porodica Andri} Janja i Dobro, i Gorana Peka sa porodicom
5092-1nd`

Draga Memnuna, tvoj plemeniti lik i tvoja vesela du{a bit }e uvijek sa nama. Prou~it }emo ti tevhid 40. dana od tvoje prerane smrti 17. 4. 2010. u 13.30 sati u d`amiji na Skenderiji „^obanija“.
5097-1nd`

Dana 30. 3. 2010. navr{ila se tu`na godina od smrti na{e voljene supruge, majke, bake

MUSTAFA (SMAJL) ALI]

Posljednji selam ocu na{eg ministra, kolege i prijatelja Muhidina Ali}a

ZORKE (IVANOVI]) MANDI]
Kabinet ministra: Kemal, Admir, Jusuf, Hajradin, Sevda, Nijaz i Refka
6087-1tt

Pozivamo rodbinu, prijatelje, kumove i kom{ije da dana 18. 4. 2010. dajemo pomen. U 11 ~asova sasta}emo se na Gradskom groblju u Donjim Miljevi}ima, a potom u ku}i `alosti u Trnovu. S po{tovanjem i ljubavlju, Porodica
5090-1nd`

Vrijeme prolazi, sje}anje ostaje, u mislima si uvijek sa nama

^etrdeset dana je pro{lo od kada nisi tu. Voljeni nikad ne umiru

POSLJEDNJI SELAM

velikom ~ovjeku i prijatelju

NEMANJA KUZMAN SABRIJA (MEHE) MU[OVI] NEMANJA KUZMAN
Djelatnici S.Z.R. Hidrovoda
5088-1nd`

Vole te: Davor, Vesna i Mateo Petru{i}
5088-1nd`

Od porodice Fazli}: Amira, Nihad, Emina, Irfan i \evad
6142-1tt

62

Subota, 17. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, deda, brat, svekar i punac Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

FUAD (AHMETA) TAHMAZ

HRVOJE (RUDOLF) MADACKI
preminuo u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 4. 2010. godine u 12.00 sati na gradskom groblju „Bare“. Prevoz obezbije|en ispred zgrade, Trg me|unarodnog prijateljstva br. 9 u 11.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Nada, k}erka Zdenka, sin Dario, brat Zdenko, zet Faruk, snahe Ivanka i Suzana, unu~ad Arijana, Irman, Kevin i Leo, porodice Madacki, Muratovi}, Bari}, Stiller, Lammermann, Frodotovi}, Zen~i}, Dimitrijevi}, Hulji}, Jakovljevi}, Ne{kovi}, Hajdarevi}, Jaredi}, Pobri}, Pavlovi}, [imunovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
111

armijski general RASIM (RA[ID) DELI]
preselio na ahiret u petak, 16. aprila 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. aprila 2010. u 14.00 sati na {ehidskom mezarju KOVA^I. O@ALO[]ENI: supruga Suada, sinovi Admir i Adnan, bra}a Ramiz, Zekerijah i Hajrudin, sestra Mejra, unu~ad D`elila, Nejla, Tarik i Halisa, snahe Esma i Edina, te porodice Deli}, Mulaomerovi}, Bijedi}, Hasi}, Had`ihasanagi}, Hodovi}, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Begovoj d`amiji.
111

Od daid`e Mustafe Ra{~i}a sa porodicom i porodice Hrustemovi} D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. 4. 2010. na mezarju Kova~i - Hrasnica iza ikindije namaza (16.30 h).
5098-1nd`

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga majka, nana

HA[A (VEJSILA) VATRI], ro|. BAJRI]
preselila na ahiret dana 16. 4. 2010. u 86. godini. D`enaza }e se klanjati 17. 4. 2010. poslije podne namaza u Donjim Had`i}ima, a ukop u selu Brda poslije ikindije namaza. O@ALO[]ENI: sinovi Alija i Safet, k}erke [a}ira i \ula, sestra Hamida, nevjeste, zetovi, unuci, unuke i praunu~ad, te porodice: Vatri}, Bajri}, Mili{i}, Pamuk, Elezovi}, Fati}, [ari}, Drki}, Huseinovi}, D`elilovi}, Lipa, Huji}, Pintol, Leka, Kukavica, Kokor, Memi}, Mehi}, Mulaomerovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Jasini }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih u Musi}ima poslije ak{am namaza. Prijevoz obezbije|en ispred doma u Hrasnici, preko Had`i}a sa polaskom u 13.30 h. 5099-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NURIJA (HUSO) AVDI]
penzionisani u~itelj iz Doboja preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. 4. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga, k}erke, zetovi, unu~ad i praunu~ad, bra}a i sestre, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HAJRIJA (RAGIB) OMERHOD@I], ro|. ZENUNOVI]
iz Bijeljine, ro|ena u Koraju
preselila na ahiret u petak, 16. 4. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brati}i Faruk, Hajrudin, Mensur, Sabahudin i Abdulah, Samir, brati~ne Anela, Lejla, Alma, Amela i Sabina, nevjeste Izeta, Bahra, Mirzeta i Bahra, prijatelji Martinovi} Rada, Darko i Jadranka, te porodice: Omerhod`i}, Zenunovi}, Abdurahmanovi}, Gurdi}, ]osi}, Begi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SABRIJA (MEHE) MU[OVI]
preselio na ahiret 15. 4. 2010. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. 4. 2010. u 14 h na mezarju Faleti}i 2. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u isto vrijeme, Evlije ^elebije 17. O@ALO[]ENI: supruga Fisa, sin D`emaludin, k}erke Bisera i Binasa sa porodicama
6142-1tt

POSLJEDNJI SELAM

majci mog velikog druga i prijatelja

Dana 17. 4. 2010. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog brata, djevera i amid`e

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi tata

RABIJA KUKI], ro|. BUKVA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet tvojoj du{i plemenitoj. Prijatelj Ibro Popara sa porodicom
5103-1nd`

[ESTO OMERA
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi Dragi na{ Om}o Tvoj odlazak nije prekinuo niti umanjio na{u ljubav prema tebi, kao {to ni vrijeme nije umanjilo na{u tugu. Sa ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: brat Alija, snaha Hanifa, brati~na Najla i brati} Emel
5095-1nd`

MUHAREM (SAFET) ALAJBEGOVI]
Vrijeme prolazi, a bol u na{im srcima ne jenjava. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tevhid }e se prou~iti 18. 4. u 17 h u d`amiji na ^engi} Vili I. O`alo{}eni: supruga Bedra, k}erka Alma, zet Mujo, unuci Adi i Aida
5101-1nd`

MIHAJLO \UKI]
preminuo 16. 4. 2010. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 4. 2010. u 14 sati u selu Bjelogorci. O@ALO[]ENE: k}erke Radmila i Dragica, zetovi Ognjen i Slobodan, unuci Marko, Sr|an i Lola, sestra An|elka te ostala rodbina i prijatelji
5092-1 nd`

EDNA (SULJO) LJUTOVI]
1993 - 2009.

Na{em {arenom leptiri}u Ljubavi na{a, ve} godinu dana nisi sa nama, a ni trenutak nije pro{ao da nismo mislili na tebe. Toliko nam nedostaje{. Tuga i praznina koje si ostavila prevelike su da bi se rije~ima mogle opisati. ^injenica da nam te ni{ta ne mo`e vratiti toliko nas boli, ali znaj da }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima i da te nikada ne}emo zaboraviti. Volimo te puno! Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: tata Suljo, mama Vildana, sestre Mirana i Merisa, zet Haris Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se Edni u~iti dova u d`amiji, a da }e se njen mezar na gradskom groblju Bare posjetiti danas u 16 sati.
5096-1nd`

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 17. april/travanj 2010.

63

SEJFO (OSMAN) IMAMOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. aprila 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. aprila 2010. godine u 14.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga ]amila, k}erke Vildana i [ejla, zetovi Amir i Tarik, unu~ad Mirza i Selma, sestre Murtija, Tima i Halima sa porodicama, svastike Ramiza, D`emila i Seida sa porodicama, Sanela i Amer Hatibovi}, te porodice Imamovi}, Ribi}, Drljevi}, Hamza, Had`ovi}, Pe{tek, Deljo, Hodo, Omerba{i}, [ehi}, Ramljak, Kadrovi}, Mufti}, Husari}, Galija{evi}, Hod`i}, Kadi}, Trezner, Konjicija, Mujagi}, Salihovi}, Smailhod`i}, Me{anovi}, Begovi}, Aganovi}, Krpo, Georgijev i na{a Nermina s djecom, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ismeta Mujezinovi}a br. 20 - Breka. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NEZIR (MEHMED) FEJZAGI]
preselio na ahiret u petak, 16. 4. 2010. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Ziba, k}erka Amra, sin Mehmed, zet Fahrudin, snaha Nefisa, unuci Vedad, Omar i Faruk, sestre Nafija, Mirsada i Suada, punica Safija, {ura Fahrudin, svastike Advija - Dida, Esma, Mahira, Emina i Nura, snaha Mirsada, zetovi Sejfudin i Jusuf, amid`i}i Sulejman, Esad, Ferid i Ned`ad, amid`i~ne [ada, Hasna, Vasva i Tima te porodice: Fejzagi}, Kula{in, Be~arevi}, Kurtovi}, Sejdi}, Dervovi}, Ahmetovi}, Pa{ukanovi}, Pokrkli}, Hod`i}, Hara~i}, Sari}, Katana, Tela~evi}, Had`ovi}, Mulovi}, Zjajo, D`ipa, Zuko, Bajramovi}, Feriz, Sirbubalo, Pirija, Kreso i Lulo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Jovana Bijeli}a 2/I, Nova Breka. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HA[IM (ZAJKO) [ETKI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. aprila 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. aprila 2010. godine u 13.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. Prijevoz obezbije|en ispred samoposluge Samkopromet na Aneksu sa polaskom u 12.30 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Mera, sinovi Velija i Safet, k}erka Mirsada, bra}a Ahmet, Nezir i Ismet sa porodicama, sestra Nura sa porodicom, unuci Adnan i Mirsad sa porodicama te unuk Admir i unuka Elma, zet Mustafa, snahe Sifija i Senija, {ura E{ef sa porodicom, svastike Hanka, Zarfa i Tima sa porodicama, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, daid`i}i i daid`i~ne sa porodicama, te porodice [etki}, Mulaomerovi}, D`anko, Fo~i}, Omeragi}, ]ato, Ra~i}, Demir, D`aferovi}, ]ubro, Had`ibuli}, Ja{arevi}, Hod`i}, Dazdarevi}, Ho{o, Karame{i}, Muharemovi}, Hurem, D`onko, Had`i}, Hela}, Kahriman, Spori{, Ali}, Kova~, Kadri}, Kajmak, Terzi}, Kamenica, Markovi}, Podgorica, Rizvanovi}, Vite{ki}, Proli}, Karahmet, He}o, Zahiragi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Prnjavorska br. 19. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHMED - ME[AK (HAMDO) ^AVKA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. 4. 2010. godine u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat [emsudin, sestra Hajrija, brati} Hamdija, brati~na Alma sa djecom Amelom i Anelom, zetovi Fahrudin i Hamid, dajd`a Azem, dajd`inca Suada, te porodice: ^avka, Brki}, Hirki}, Jahi}, Begi}, D`ini}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji „Sulejman Hitri“ na Pajama. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VELIJA (ALIJA) MRGUDA
preselio na ahiret dana 16. 4. 2010. u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 17. 4. 2010. u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana nakon podne namaza u Sinanbegovoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Hajra, sin Munir, k}erka Munevera, unuka Amina, te porodice: Mrguda, Sejtarija, Kapo, Drinjakovi}, D`indo, ^au{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, 292-1go prijatelji i kom{ije.

HAMZA (HAMID) HRUSTEMOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. aprila 2010. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. aprila 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred prodavnice „PIK“ (Panjina Kula) sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Hazim i Zaim, k}erka Nezra, sestra Biba, brat ]amil, snahe Dika i Sadeta, zet Salem, unuci Anur, Ajdin, Damir, Dino i Tarik, unuke Nerma i Selma, zet Muhamed, praunu~ad Emina i Arman, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Nurija i Ramiz sa porodicama, svastike Hajra i Zila sa porodicama, te porodice Hrustemovi}, Ivazovi}, Avdibegovi}, Kari}, Jusufovi}, Vla~i}, Ze}iri, Delihasanovi}, Kuli}, Radonja, Sokolovi}, Vrabac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Panjina Kula br. 118. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

KADIRA HOMARAC, ro|. JUSUPOVI]
preselila na ahiret u petak, 16. aprila 2010. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. aprila 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: sin Midhat, k}erka Di{a-Nina, zet Senad, unuka Ajla, brat Ibro, sestre Ifeta i \ulka, snahe \ula i Munira, zet Izet, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, djeveri}i Meho i [emso sa porodicama, djeveri~na Dervi{a; Sabira, Zumreta, Merima, Berina, Amila, Amer i Sanela, te porodice: Homarac, Jusupovi}, Kemura, Kari}, [abi}, Saha~i}, Korman, ^av~i}, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji na Sedreniku. 111 Ku}a `alosti: Sedrenik br. 2a.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

SENIJA SATLER, ro|. DAUTOVI]
preminula 15. 4. 2010. godine u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 4. 2010. godine u 11.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sin Goran i porodica
111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

RABIJA (IBRAHIM) KUKI], ro|. BUKVA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 15. 4. 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 17. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Fuad i Sead, snahe Zekija i Minka, unu~ad Suad, Dino i Emir, snahe Aida i Selma, bra}a Nusret i Osman sa porodicama, sestre Zehra i Fika sa porodicama, ostali sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, sestri}i djeveri}i Kasim i Alija sa porodicama, te porodice: Kuki}, Bukva, Pazalja, Softi}, Karavdi}, Kari}, Sud`uka, Hand`i}, Be~irovi}, Katica, Ku~anin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, Ante Fiamenga 3, Grbavica II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 5063-1nd`

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax:

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

032/ 424 - 441;

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

64 Subota, 17. april/travanj 2010. Dnevni avaz

oglasi

USKORO U PRODAJI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 047983 08 P Mostar, 17. 03. 2010. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank Dd zastupan po z.z., protiv tu`ene Ru`ica Kre{i} k}i Mate, Bajovci b.b. Vi{i}i - ^apljina, radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Ru`ica Kre{i} k}i Mate, Bajovci b.b. Vi{i}i - ^apljina na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku do 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH) Sudija Azra [unje

sport

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

65

PREMIJER LIGA Euforija na Grbavici uo~i gostovanja Borca

Osim: Da se ne la`emo, zanimaju nas obje titule
Motivacija ne}e biti problem, a kao i obi~no u va`nim utakmicama, mo`e presuditi jedan mali detalj, smatra Osim Me{anovi} ne igra
U @eljezni~aru ne pamte ovakvu euforiju pred jednu utakmicu jo{ od augusta 2002. godine, kada su u Ligi {ampiona do~ekivali engleski Njukasl. Ve~era{nji duel prvoplasiranih ekipa Premijer lige @elje i Borca mo`da }e biti presudan u borbi za {ampionsku titulu. Na Grbavici su slavili titulu upravo gore spomenute 2002. godine, a ve}ina od posljednjih osam godina provedena je u tavorenju, daleko od trofeja i Evrope. lo{e strane. Motivacija ne}e biti problem ni za jednu ekipu, a kao i obi~no u va`nim utakmicama, mo`e presuditi jedan mali detalj, inspiraci-

[ehi}: Imamo veliki motiv, ali i obavezu

Ibrahim [ehi} brani u velikoj formi

Ovu {ansu ne smijemo propustiti
Mislim da nas Borac ne}e sti}i ako ih sada pobijedimo, ka`e kapiten @eljezni~ara
@eljina odbrana naj~vr{}a je u Premijer ligi, primili su samo 15 golova. Ibrahim [ehi} u sedam utakmica proljetnog dijela samo je dva puta vadio loptu iz mre`e, u prvom kolu nastavka protiv ^elika (Puri}), te u Mostaru kada je Ivankovi} (Zrinjski) pogodio iz penala. Kapiten „Plavih“ brani u `ivotnoj formi, @eljezni~ar blista na oba fronta, trofeji godinama nisu bili bli`e... dok je Borac ipak slabiji.

Sudi Semir Kaplan
Me~ na Grbavici po~inje u 19.30 sati. Sudija je Semir Kaplan iz Stoca, a pomo}nici su mu Sreten Udov~i} iz Prijedora i Zikrija Pa{ali} iz Zenice. ^etvrti sudija je Vladimir Bjelica iz Lukavice. Delegat je Alija Kurtagi} iz Biha}a, a kontrolor su|enja Ilija Gigovi} iz Bosanske Gradi{ke.
Osim: Borac ima mnogo vi{e dobrih nego lo{ih strana

Navija~ka euforija ponovo je zavladala Grbavicom. Nikada niste osvojili trofej sa @eljom, sada ste u lovu na dva. Ima li ekipa snage da ode do kraja?
- I kada je u klubu bila te{ka situacija dr`ao me san da na Grbavici podignem trofej. Sada smo blizu toga i uvjeren sam da ovakvu {ansu ne}emo propustiti. Navija~i iz cijele BiH dolaze da nas bodre, atmosfera se iz dana u dan usijava, imamo veliki motiv, ali i obavezu da najboljim navija~ima na planeti priredimo slavlje koje zaslu`uju.

Pitanje {ampiona
Iako bi se @eljezni~ar, u slu~aju da osvoji tri boda, odvojio na tabeli, trener Amar Osim ne smatra da }e ovaj me~ dati odgovor na pitanje ko }e biti novi {ampion BiH, ali je prvi put pr-

iznao da njegova ekipa vi{e ne lovi samo mjesto u

Evropi nego i trofeje Premijer lige i Kupa BiH. - Ova utakmica definitivno ne}e rije{iti pitanje {ampiona. Isto tako, ne `elimo se optere}ivati rezultatom, odnosno pobjedom, koja bi bila ve}a od one Bor~eve jesenas (2:0), jer te{ko da }e obje ekipe na kraju imati isti broj bodova.

ja pojedinca - smatra Osim. Najbolji strijelac @eljezni~ara Alen Me{anovi} ne}e nastupiti zbog povrede, a najbli`i protivni~kom golu bit }e Lazar Popovi}.

Da li }e @eljezni~ar eventualnom pobjedom u derbiju napraviti odlu~uju}i korak prema tituli?
- Iako ima jo{ puno utakmica do kraja, mislim da nas Borac ne}e sti}i ako ih sada pobijedimo. Ovo je prilika da stavimo {lag na uspje{nu seriju. Nakon prvog dijela Borac je imao {est bodova vi{e od nas, sada smo poravnati. [iroki je imao sedam vi{e, sada ima sedam manje. Realno, @eljezni~ar je mnogo ja~i nego jesenas,

Uspje{an niz
- Mislim da bi prevagu mogla donijeti fizi~ka sprema ekipa. I Borac i mi igrali smo kup-utakmice u srije-

Mo`e li Ibrahim [ehi} zaustaviti napada~e Borca?
- Meni bi iskreno najdra`e bilo da igra~i Borca uop{te ne do|u do mene, da ne upute niti jedan udarac na gol, a da mi vi u novinama upi{ete crticu umjesto Z. [. ocjene.

Sti`e 250 gostuju}ih navija~a
Kapije na stadionu Grbavica bit }e otvorene u 17.30 sati, dva sata prije po~etka utakmice, a na ju`noj i sjevernoj tribini bit }e po pet ulaza. Ulaznice }e se prodavati na sedam prodajnih mjesta, a utakmicu }e osiguravati 120 za{titara. Iz @eljezni~ara su uputili apel navija~ima da se suzdr`e od bilo kakvih provokacija i da samo navijanjem za svoj klub poka`u za{to su najbolji u BiH. du. Vidjet }emo na kome }e se manje osjetiti napori od tih me~eva. Gledali smo neke utakmice Borca. Dobra su ekipa, nisu slu~ajno u vrhu, ali na na{em terenu mi moramo pobijediti i nastaviti uspje{an niz. Atmosfera u ekipi je izvrsna - ka`e napada~ „Plavih“. Mladen Voji~i} Tifa izrazio je `elju da, kao veliki navija~ @elje, zajedno sa navija~ima otpjeva pjesmu „Grbavica“ prije po~etka Z. [ARI] utakmice.

Nijemci tra`e po{tovanje fer-pleja

Bajern nezadovoljan Lionovom odgodom
Bajern ipak ne}e Evropskoj fudbalskoj federaciji (UEFA) ulo`iti protest na odluku francuskog saveza da prihvati zahtjev Liona za odga|anje prvenstvene utakmice protiv Monaka. Lion je trebao igrati sa Monakom 24. aprila, ali je utakmica prolongirana na 12. maj kako bi ekipa na{eg Miralema Pjani}a odmornija u{la u revan{-susret polufinala Lige prvaka sa Bajernom. Nijemci smatraju da }e Lion neigranjem u prvenstvu dobiti prednost. - Francuski savez o~ekuje da }e ovim potezom Lionu biti olak{an plasman u finale Lige prvaka, a ja mislim da su u pravu. UEFA mora nadgledati ovakve stvari. Ovo vi{e nije fer-plej - izjavio je trener Bavaraca Luis van Gal (Louis van Gaal). I Bajern je `elio prolongirati svoj me~ sa Bajerom nakon trijumfa u ~etvrtfinalu Lige prvaka protiv Man~ester junajteda, ali je vodstvo Bundeslige odbilo taj zahtjev. Bajern je u prvi mah najavio da }e se `aliti UEFA-i, ali je odlu~io da to ipak ne (M. T.) ~ini.

Trener krije sastav
Kao i obi~no, Amar Osim nije `elio otkriti sastav koji }e suprotstaviti Borcu, a novinari su procijenili da je do sada naj~e{}e mijenjao one koji su bili najbolji u prethodnim utakmicama. Sead Bu~an je bio strijelac u Mostaru protiv Zrinjskog tako da su Osima pitali zna~i li to da ga ne}e biti u subotu. Lazar Popovi} je izdiktirao imena 11 igra~a koji }e istr~ati na Grbavicu prema njegovom mi{ljenju, a to su: [ehi}, [imi}, Radovanovi}, Me{i}, Bogi}evi}, Svraka, Vi{}a, ]ulum, Radovanovi}, Bekri} i M. Be{lija. - Eto, mene optu`ujete da izbacujem one koji odigraju najbolje, a Lazar hladno izostavi Seju Bu~ana na{alio se Osim.

Ne mo`emo lagati sebe i re}i da ne razmi{ljamo o titulama, jer kao finalista Kupa i lider Premijer lige to definitivno moramo - ka`e Amar Osim. Ekipa Borca nema previ{e zvu~nih imena, ali menad`er @elje ka`e da o njihovom kvalitetu najbolje govori tabela. - Borac ima 44 boda, kao i mi, {to automatski zna~i da imaju mnogo vi{e dobrih nego lo{ih strana. Na nama je da poku{amo iskoristiti te

66

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

sport

BORAC Banjalu~ani }e vjerovatno biti desetkovani na Grbavici

Derbi }e odlu~iti male stvari
Sa utakmice Sarajevo - ^elik u prvom dijelu sezone

Bez Stan~eskog i Puziga}e, neizvjesni Vukelja, Kajkut i Vukobratovi}
Plasmanom u finale Kupa BiH fudbaleri Borca ispunili su prvi ovosezonski cilj, jer su, prakti~no, osigurali prvi izlazak u Evropu nakon 18 godina i osvajanja Mitropa kupa 1992. A u kojem }e od dva presti`na takmi~enja nastupiti, kvalifikacijama za Ligu prvaka ili za Evropsku ligu, uveliko }e odlu~iti i ve~itisak. [to se toga ti~e, bit }e nam izuzetno te{ko. Neizvjesno je ho}e li neki veoma bitni fudbaleri za na{ tim biti spremni za nastup. Od toga ho}e li igrati Ljubi{a Vukelja, Sa{a Kajkut i Dragomir Vukobratovi} u velikoj mjeri mo`e zavisiti i kona~an rezultat derbija - isti~e Zoran Mari}. Trener Banjalu~ana da-

Bitka za sredinu terena
nas ne mo`e ra~unati ni na Pericu Stan~eskog i Bojana Puziga}u, koji moraju odraditi kartone. - Imaju}i u vidu sve navedeno, @eljezni~ar je blagi favorit. [to se nas ti~e, u zavisnosti od toga u kojoj }emo mjeri uspjeti da osposobimo ekipu i oporavimo odre|ene igra~e, utoliko }e i na{e {anse biti ne{to ve}e - dodaje Mari}.

Danas {est utakmica 23. kola

Sarajevo u Zenici
Tri me~a u 16.30 sati, u Zenici od 18, a na Grbavici i Pod Bijelim brijegom od 19.30
Danas je na rasporedu {est utakmica 23. kola Premijer lige BiH u nogometu. Tri me~a po~inju u 16.30 sati, na Bilinom polju se igra od 18, a na Grbavici i Pod Bijelim brijegom od 19.30 sati. Sutra od 16.30 sati sastaju se Slavija - Sloboda i [iroki Brijeg - Olimpik.

Tabela
1. @eljezni~ar 2. Borac 3. [iroki 4. Sarajevo 5. Vele` 6. Zrinjski 7. Leotar 8. Travnik 9. ^elik 10. Olimpik 11. Sloboda 12. Zvijezda 13. Slavija 14. Rudar 15. Lakta{i 16. Modri~a 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 14 11 11 11 10 9 8 8 7 8 8 7 7 6 6 5 2 4 4 3 5 3 5 4 7 3 3 5 4 4 3 4 6 7 7 8 7 10 9 10 8 11 11 10 11 12 13 34:15 29:16 32:20 29:20 38:23 31:25 21:31 28:30 24:25 18:26 18:29 22:34 24:29 17:23 26:33 25:37 44 44 37 37 36 35 30 29 28 28 27 27 26 25 22 21

Individualni kvalitet
Govore}i o taktici, oprezno isti~e da nije objektivno da Borac na Grbavici napadne @elju. - Ipak, ne}emo se ni povu}i toliko da im u potpunosti prepustimo inicijati-

Rudar Travnik
Gradski stadion u Prijedoru. Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i). RUDAR: Avduki}, [odi}, Kotaran, Staki}, Jevti}, Kova~evi}, Kiki}, @eri}, Da{i}, Ranki}, Ku{lji} (Kantar). Trener: Boris Gavran. TRAVNIK: Nurkovi}, Terzi}, E. Varupa, Zatagi}, Begi}, Badrov, N. Varupa, [iljak, Eri}, Faji}, Dudi}. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Mari}: @eljezni~ar je blagi favorit

Opasnost sa desnog boka
Trener Banjalu~ana, analiziraju}i protivnika, ka`e da najve}a prijetnja dolazi sa @eljinog desnog boka. - Vidjet }emo ho}e li tu biti Bu~an ili Me{anovi}. Ina~e, imam izuzetno visoera{nji derbi na Grbavici protiv @eljezni~ara, ekipe sa kojom dijele prvo mjesto na premijerliga{koj tabeli. ko mi{ljenje o malom Rov~aninu mada vidim da u posljednje vrijeme vi{e ulazi sa klupe. Nadam se da niko od njih ne}e biti toliko uspje{an da presudi utakmicu - isti~e Mari}. vu. Vjerovatno }e se najve}a borba voditi na sredini terena. Ko dobije tu bitku, imat }e otvoren put ka pobjedi. Uvijek postoji mogu}nost, pogotovo kada se susretnu dvije kvalitetne ekipe, da pojedinac na osnovu individualnog kvaliteta rije{i utakmicu. Mislim da }e ovaj derbi rije{iti male stvari - zaklju~uje Mari}.
S. KOTARA[

Majki}, Demi}, Osmanagi}, D`afi}, Ar. [kalji}, Salihovi}. Trener: Veselin \urasovi}.

^elik Sarajevo
Stadion Bilino polje u Zenici. Sudija: Mirko Buljan (Mostar). ^ELIK: Bilobrk, Zahirovi}, Hasanovi} (Imamovi}), Sadikovi}, Puri}, Duro, Jamak, Kapetan, Isakovi}, Obu}a. Trener: Omer Kopi}. SARAJEVO: Alaim, Rizvanovi}, Belo{evi}, Torlak, D`akmi}, Maksumi}, Ihtijarevi}, Muminovi}, Avdi} (Jahovi}), [koro, Had`i}. Trener: Mirza Vare{anovi}.

^etiri navija~ka autobusa
Prema najavama, Borac }e na Grbavici bodriti veliki broj najvatrenijih navija~a koji }e u Sarajevo otputovati s ~etiri autobusa. - U stalnom smo kontaktu sa odgovornim ljudima iz @eljezni~ara i najavili smo dolazak skoro 200 na{ih navija~a. Oni }e imati slobodan ulaz, ba{ kao {to je bio slu~aj za gostuju}e navija~e kada je @eljo bio u Banjoj Luci. Vjerujem da }e sve prote}i u najboljem redu - ka`e komesar Borca za sigurnost Aco Milo{evi}.

Zrinjski Modri~a
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg). ZRINJSKI: Had`i}, Markovi}, [unji}, Ivankovi}, @ur`inov, Afedzi, Bobi, @i`ovi}, Selimovi}, Stojanovi}, Dragi~evi}. Trener: Dragan Jovi}. MODRI^A: Tripi}, Koji}, \akovi}, Radulovi}, Ali}, Jolovi}, Savi}, Pup~evi}, Bajramovi}, Gale{i}, Kutla~i}. Trener: Dragan Savi}.

Dobro raspolo`enje
- Idemo na noge ako ne najja~oj, onda jednoj od najja~ih ekipa u doma}em takmi~enju. Igramo na njihovom terenu pred dosta publike, koja stvara divan ambijent i vr{i pozitivan pr-

Oliver Jandri}, kapiten Borca

Leotar Lakta{i
Stadion Police u Trebinju. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). LEOTAR: Berak, Vu~ini}, Radovi}, ^orlija, Todorovi}, Kruni}, Rami}, Cimirot, Komneni} (Magazin), Risti}, Vico. Trener: Goran Skaki}. LAKTA[I: [eji}, Sekuli}, Baji}, Ze~evi}, [araba, Stjepanovi}, Gruji}, Tosunovi}, Vrane{evi}, Novakovi}, \elmi}. Trener: Dragoslav Stepanovi}.

Me~ je zna~ajan, ali ne}e biti presudan
Ne}emo bezglavo juri{ati, ali se ne}emo ni zabunkerisati
Kapiten Borca Oliver Jandri}, koji dres Banjalu~ana nosi jo{ od 1994. godine, siguran je da }e publika na Grbavici imati priliku da u`iva u onome {to }e vidjeti u sudaru trenutno dva najbolja bh. tima. naditi protivnika. Ne}emo bezglavo juri{ati, ali se ne}emo ni zabunkerisati. Poja~anom igrom na sredini terena poku{at }emo u korijenu sasje}i njihove napade.

Zvijezda Vele`
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo). ZVIJEZDA: Kari}, Brkovi} (Nezi}), Vasili}, Prodanovi}, Moranjki}, Deli}, Hamzi}, Savi}, \ori}, Kova~evi}, Husi}. Trener: Zoran ]urguz. VELE@: Bori}, Kne`evi}, Kadi}, Kazazi}, Ali~i},

Ho}e li u derbiju pasti odluka o novom {ampionu BiH?
- Ova je utakmica sigurno veoma zna~ajna za kona~an poredak na kraju {ampionata, ali ne mora ni{ta zna~iti. Nakon derbija, igrat }e se jo{ sedam kola i sve }e ostati otvoreno. @eljo je u prednosti, jer igra na svom terenu i pred svojim navija~ima, ali se nadam da i mi, uz korektno su|enje, imamo svoje {anse. Realno, sve osim poraza bio bi veliki uspjeh - ka`e Jandri} za „Dnevni avaz“.

Borac je samo jednom pobijedio na Grbavici, u sezoni 2004/2005, a upravo ste Vi bili tvorac tog uspjeha. Sje}ate li se te utakmice?
- Kako se ne}u sje}ati. Slavili smo sa 2:1, ja sam u igru u{ao u 50. minuti i u prvom kontaktu sa loptom postigao pogodak sa vi{e od 35 metara. U samom fini{u namjestio sam gol Vladi Karali}u. Ne bih imao ni{ta protiv da se tako ne{to ponovi. Tada nam se dogodilo i ne{to veoma neuobi~ajeno, bar za ova na{a podru~ja, da nas vi{e od 1.000 navija~a @eljezni~ara do~eka na ulici, na izlasku sa stadiona, i isprati velikim S. K. aplauzom.

Hiks i D`ilet za Liverpul tra`e pola milijarde funti?
Vlasnici Liverpula Tom Hiks (Hicks) i D`ord` D`ilet (George Gillet) imenovali su {efa kompanije „British Airways“ Martina Brotona (Broughton) za osobu koja }e nadgledati kompletan proces prodaje kluba za koji postoji veliki interes. Analiti~ari procjenjuju da slavni engleski fudbalski klub trenutno vrijedi pola milijarde funti, {to iznosi skoro 1,1 milijardu KM. Hiks i D`ilet su vlasnici Liverpula od prije tri godine, a navija~i im zamjeraju da su zadu`ili klub (M. T.) za 237 miliona funti.

[ta bi mogla biti {ansa Borca?
- Imamo neke varijante kojima }emo poku{ati izneJandri}: Tvorac pobjede Borca na Grbavici prije pet godina

sport

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

67

Mirza Vare{anovi} uo~i duela u Zenici

^ELIK Emir Obu}a uo~i okr{aja sa biv{im klubom

Volim Sarajevo, ali nema popusta
Sa tri boda zavr{it }emo 90 posto posla u borbi za opstanak, ka`e napada~ Zeni~ana
Iako u taboru ^elika isti~u da su, bez obzira na ime protivnika, tri boda uvijek samo tri boda, njihov ve~era{nji me~ protiv Sarajeva je, vjerovatno, najva`niji ove sezone. Stoga se o~ekuje da }e na Bilinom polju ve~eras (po~etak u 18 sati) pasti ovosezonski rekord kada je rije~ o posjeti. Sa posebnim nabojem i osje}ajima me~ i{~ekuju igra~i koji su igrali za oba kluba (Emir Obu}a, Samir Duro i Elvis Sadikovi} u ^eliku, Damir Had`i} u Sarajevu). Sarajlija Obu}a je sa ~etiri gola prvi strijelac Zeni~ana ovog prolje}a. Navija~i se nadaju da }e biti i klju~ni adut ^elika. - Jasno je da volim Sarajevo, jer je to klub koji mi je sve dao i u kojem sam sve u `ivotu stekao kao igra~. Zato im `elim svaku sre}u i da uspiju izboriti mjesto koje ih vodi u Evropu. No, ja sam sada ~lan ^elika. Naravno da `elim pobjedu svog tima. Svjesni smo da sa tri boda rje{avamo 90 posto posla u borbi za opstanak - ka`e Obu}a te analizira prednosti jedne i druge ekipe. - Mislim da }e biti otvorena utakmica, a o pobjedniku }e odlu~ivati nijanse. Sarajevo, mo`da, ima ne{to bolji tim, odnosno kvalitetnije igra~e, ali mi smo doma}ini i igramo pred svojim navija~ima. Osim toga, i u boljoj smo formi, {to potvr|uje i ~injenica da smo nepora`eni u protekle ~etiri V. BEGUNI] utakmice.

Sa ^elikom se mo`e igrati
Strateg Sarajeva ra~una na sve igra~e, ali je najavio rotacije u ekipi
Gostuju}e utakmice Sarajevu su ovog prolje}a bolna ta~ka. Nakon trijumfa nad @eljezni~arom i Borcem u fini{u jesenjeg dijela prvenstva, kojima je najavljena borba za sami vrh, tim s Ko{eva je jednostavno - stao. Porazi u Tuzli, Travniku i Lakta{ima udaljili su ekipu od `eljene titule, ali je evropski san jo{ aktuelan. Novi trener Sarajeva Mirza Vare{anovi} nada se da bi dana{nji me~ sa ^elikom mogao biti svojevrsna prekretnica mada statistika govori da je tim s Ko{eva na Bilinom polju posljednji put pobijedio 2001. godine. - Gledali smo pro{log vikenda ^elik u duelu sa Olimpikom i iznenadili smo se. Zeni~ani imaju ekipu koja `eli igrati, {to }e i nama pru`iti {ansu da poku{amo uraditi ne{to smatra Vare{anovi}. Za razliku od pro{le utakmice, kada je strateg Sarajeva morao zavirivati na spisak juniorskog pogona kako bi na{ao dovoljan broj igra~a za zapisnik, pred dana{nji okr{aj more ga slatke brige. Nakon dugo vremena, nema ni povrije|enih niti suspendovanih fudbalera.

Vare{anovi}: Ide na pobjedu

Obu}a: Sarajevo ima bolji tim, a ^elik je u boljoj formi

U Grada~cu gostuje Vele`

Rudar kompletan, Travnik desetkovan

Gosti bez osmorice igra~a
Nakon {to su u pro{lom kolu izgubili od @eljezni~ara (0:2), fudbaleri Rudara opet }e biti doma}ini. U Prijedoru gostuje Travnik, protiv kojeg `ele popraviti izglede za ostanak u najvi{em rangu. - Svaki drugi ishod izuzev pobjede zna~io bi nagovje{taj odlaska u ni`i rang. Stoga Travni~anima ne}emo ostaviti ni gram nade - optimista je kapiten Rudara Dragoslav Staki}. I dok }e trener Rudara Boris Gavran na raspolaganju imati sve igra~e, uklju~uju}i i golmana Asmira Avduki}a koji je odradio kartone te oporavljenog Aleksandra Kiki}a, Travnik dolazi u Prijedor desetkovan. Zbog kartona su van stroja Midhet Saraj~i}, Dario Pranjkovi} i Arnel ]uri}, a zbog povreda Arnes Brki}, Armin Helvida, Nihad Ribi}, Adin Lihovac i Jasmin Kola{inac. S druge strane, u tim Travnika, koji je jesenas na Piroti slavio golom Ekrema Bradari}a, vra}aju se kapiten Elvedin Varupa i napada~ Nusmir Faji}. - Ponovo sam u situaciji da ne znam kako da sastavim tim zbog kartona i povreda. Sli~no je bilo pred Slaviju, ali smo u Lukavici ipak osvojili bod (1:1) - izjavio je trener „Vezira“ Ned`ad SeliV V - S. P . . . movi}.

Kada bude sastavljao tim, Vare{anovi} }e imati u vidu i to da Sarajevu u srijedu predstoji zna~ajna utakmica protiv [irokog Brijega. - Bit }e nekih izmjena u ekipi, ali }u kona~nu odluku donijeti uo~i same utakmice. Tvrdim da Sarajevo ima dovoljno sna`an kadar da svi igra~i mogu odgovoriti na izazove ka`e Vare{anovi}. Strateg Sarajeva nije krio da ga u Zenici zanima pobjeda, ali da ne bi imao ni{ta protiv remija. M. T.

Leotar na Policama do~ekuje Lakta{e

Imperativ za obje ekipe
Trebinje je uo~i dana{nje utakmice Leotar - Lakta{i na Policama oblijepljeno plakatima „Svi na stadion“. Ovo je, mo`da, i presudan me~ za Leotar, {to su prepoznali i navija~i. - Po svaku cijenu moramo dobiti ovaj me~. Na`alost, ne}emo biti kompletni, jer je za Nenada Ze~evi}a zavr{ena sezona. Nadam se da }e Jovica Vico biti spreman, a pred svojom publikom debitirat }e i Branislav Kruni}, povratnik iz Rusije - rekao je trener Leotara Goran Skaki}. Trebinjci su ju~er primili pla}u, {to }e biti dodatni motiv za fudbalere. S druge strane, Lakta{i `ele nastaviti niz od {est me~eva bez poraza. Ekipa trenera Dragoslava Stepanovi}a bit }e oslabljena neigranjem beka Gorana Popovi}a (`uti kartoni) i kreatora igre Darka Ljubojevi}a (povreda). - Nemamo mnogo izbora. Idemo poku{ati osvojiti tri boda mada znam da to ne}e biti nimalo lako - Stepano. vi}eve su rije~i. M. P - Z. V.

Had`i|ulbi}: Ne brani za Mostarce

Zvijezda sigurna u uspjeh, „Ro|eni“ bez sedmorice
Na stadionu Banja Ilid`a nogometa{i Zvijezde do~ekuju Vele` i o~ekuju da }e ostvariti va`nu pobjedu. Trener Zoran ]urguz u ovom susretu ne}e mo}i ra~unati na Nermina Huseinba{i}a (`uti kartoni). - Sigurno je da se nadamo osvajanju tri boda protiv Mostaraca. Ako bismo pobijedili Vele`, napravili bismo pomak ka sredini tabele kazao je sportski direktor Zvijezde Ivica Cvitku{i}. „Ro|eni“ u Grada~ac sti`u desetkovani, jer }e zbog povreda i kartona nedostajati Emir Had`i|ulbi}, Admir Kajtaz, D`enan Zaimovi}, Asim [kalji}, Elvir ^oli}, Admir Velagi} i D`enan Durakovi}. Ekipu }e voditi pomo}ni trener Veselin \urasovi}, jer je {ef stru~nog {taba Abdulah Ibrakovi} isklju~en u pro{lom kolu protiv [iroD`. D. - F. I. kog Brijega.

Divkovi} brani umjesto Mujki}a
Sloboda }e u sutra{njem susretu protiv Slavije u Lukavici istr~ati u dosta oslabljenom sastavu, a sasvim je sigurno da }e do}i do promjene na golu Tuzlaka. Naime, trener Vlatko Glava{ ne `eli riskirati sa kapitenom Denisom Mujki}em, koji ima dva `uta kartona, pa }e ~uvar mre`e kluba sa Tu{nja u ovom me~u biti juniorski repreE. M. zentativac Tino Divkovi}.
Jesenji duel Terzi}a i Ku{lji}a na Piroti

Zrinjski doma}in Modri~i

Mostarci moraju pobijediti
Nisu u Zrinjskom imali mnogo vremena da `ale zbog eliminacije iz Kupa, jer ve} danas nastavljaju borbu za vrlo va`ne bodove u prvenstvu. U Mostaru gostuje od mnogih ve} otpisana Modri~a. - Ovu sezonu jo{ mo`emo spasiti plasmanom u Evropu, a prvi korak prema tom cilj je trijumf nad Modri~om - izjavio je trener Zrinjskog Dragan Jovi}. Sa sedam izgubljenih utakmica u drugom dijelu sezone, Modri~ani }e Pod Bijelim brijegom biti autsajder. - Iako oslabljeni neigranjem Joce Stoki}a i Nedjeljka Joksimovi}a, igrat }emo otvoreno - najavljuje trener . Dragan Savi}. Ma. P - S. M.

Kazna od 20 bodova i 300.000 eura
Klub Bohemijans iz Praga u subotu je odbio igrati utakmicu protiv Bohemijansa 1905, sa kojim vodi spor zbog prava na kori{tenje imena i za koji tvrdi da nije pravi ~lan ^e{kog saveza. Utakmica je registrirana slu`benim rezultatom 3:0 za Bohemijans 1905, a Bohemijansu je za kaznu oduzeto 20 bodova i izre~ena im je nov~ana sankcija u iznosu od 20 miliona kruna (skoro 300.000 eura), {to je najve}a kazna (V. B.) u historiji ~e{kog fudbala.

Prva liga FBiH
Parovi 22. kola: Subota (16.30 sati): Igman - Gora`de, Rudar - Slaven, Budu}nost - Vitez, SA[K Napredak - Iskra. Nedjelja (16.30): @ep~e - Kraji{nik, GO[K - Bosna, Omladinac - Jedinstvo. Slobodno N. D. je Ora{je.

Prva liga RS
Parovi 20. kola: Subota (16 sati): Sloboda - Radnik, Drina HE - Proleter, Sloga (D) - BSK, Drina Mladost, Kozara - Famos, Ljubi} - Romanija. Nedjelja (16): Sloga (T) - Sutjeska.
G. I.

EUROVIKEND

68

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

sport

EKSKLUZIVNO Aleksandar Kolarov za „Avaz“ najavljuje rimski derbi

Ho}e li Siti zadati Junajtedu kona~ni udarac?

Uzbudljiv fini{ u evropskim ligama

Nadam se da }emo Romi zagor~ati `ivot
Kada bi oni bili prvaci, mi ne bismo mogli `ivjeti od navija~a, ka`e odbrambeni igra~ Lacija
Aleksandar Kolarov, 25godi{nji fudbaler Lacija iz Rima, u posljednje tri godine pro{ao je te{ke borbe za opstanak, radosti zbog velikih pobjeda i krize u kojima se nalazio klub. No, bez obzira na sve pote{ko}e u posljednje vrijeme, Lacio je italijanska fudbalska institucija. Nakon {to su i ove sezone bili na rubu ponora, uspjeli su di}i formu i mjesta koja vode u ni`i rang takmi~enja prepustiti drugima.

^elzi, Barcelona i Marsej kora~aju prema naslovu
Misimovi} i D`eko do~ekuju Verder
^elzi bi ovog vikenda mogao napraviti novi korak prema tituli engleskog prvaka. Londonski klub, koji ima ~etiri boda prednosti u odnosu na aktuelnog prvaka Man~ester junajted, koji igra gradski derbi protiv Sitija, ide u goste Totenhemu. U [paniji, nepobjediva Barcelona poku{at }e zadr`ati prednost nad Realom. U gradskom derbiju protiv Espanjola na teren bi mogao i Zlatan Ibrahimovi}, koji je, nakon {to se oporavio od povrede, po~eo trenirati punim intenzitetom. Realu }e biti mo`da i te`e. Madri|ani, kojima tri boda zaostatka za Barcelonom nala`u imperativ pobjede, do~ekat }e tre}eplasiranu Valensiju. Marsej je u Francuskoj u posljednjih nekoliko dana stekao velikih pet bodova vi{ka, a ako lider osvoji bodove i u Bulonju, bit }e pred titulom, tim prije {to se istog dana igra derbi u Bordou, kojem gostuje Lion Miralema Pjani}a. Drugoplasirani Okser do~ekat }e Lorijen, a Monpelje Emira Spahi}a, koji zaostaje sedam bodova, ugostit }e Tuluz. Njema~ka liga nudi nekoliko zanimljivih me~eva. Lider Bajern kona~no ima ne{to lak{u utakmicu, jer mu dolazi Hanover. Na{i reprezentativci Zvjezdan Misimovi} i Edin D`eko sa Volfsburgom do~ekuju Verder, a Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi} sa Hofenhajmom gostuju u Dortmundu. Osim sino}njeg duela Inter - Juventus, u Italiji se igra jo{ jedan derbi, gradski u Rimu, izme|u Lacija i (M. T.) Rome.

Imamo {ansi
- Od dolaska trenera Edoarda Reje (koji je vodio splitski Hajduk - op. a.) igramo mnogo bolje. Vratili smo samopouzdanje i ve} pet utakmica nismo pora`eni. Sada smo van opasne zone i mo`emo mirnije igrati do kraja sezone - rekao je za „Dnevni avaz“ Aleksandar Kolarov, ~iji je brat Nikola kapiten bh. premijerliga{a Olimpika. Evropski fudbal bio je pro{le sedmice okrenut derbiju Reala i Barcelone, a nedjelja donosi ogled gradskih rivala u Italiji Lacija i Rome. Iako Romi trebaju bodovi za titulu, Kolarov ka`e da }e im prirediti pakao. - Nadam se da }emo u nedjelju zagor~ati `ivot Ro-

Kolarov: Neka „skudeto“ osvoji Inter

Parovi i satnica
Engleska
Parovi 35. kola: SUBOTA: Man~ester siti - Man~ester junajted (13.45 sati), Birmingem - Hal, Blekburn - Everton, Fulam - Volverhempton, Stouk - Bolton, Sanderlend - Barnli (16), Totenhem - ^elzi (17.30). NEDJELJA: Vigan - Arsenal (14.30), Portsmut - Aston vila (17). PONEDJELJAK: Liverpul - Vest hem (21). Sijena, Parma - \enova, Sampdorija - Milan, Udineze - Bolonja (15), Lacio Roma (18.30). Sino}: Inter - Juventus.

mi. U toj utakmici igramo za sebe. Kako u gradskim derbijima nikada nije bilo favorita bez obzira na poziciju na tabeli, siguran sam da imamo {ansi za pobjedu. Volio bih da Inter bude prvak. Tamo imam prijate-

Njema~ka
Rezultati 31. kola: SUBOTA: Hamburg - Majnc, Frajburg - Nirnberg, [alke - Borusija M., [tutgart - Bajer, Volfsburg - Verder (15.30), Bajern - Hanover (18.30). NEDJELJA: Borusija D. - Hofenhajm (15.30), Ajntraht - Herta (17.30). Sino}: Keln - Bohum.

Ako pobijedimo, sve }e nam biti opro{teno
- Ve} nekoliko puta igrao sam gradske derbije. Nemamo posebno dobru sezonu iza sebe, ali ako pobijedimo Romu, na{i }e nam navija~i sve oprostiti. To je utakmica za koju se `ivi i oko koje se u Rimu sve vrti - rekao je Kolarov.

lje Gorana Pandeva i Dejana Stankovi}a. Osim toga, kada bi Roma osvojila „skudeto“, mi ne bismo mogli `ivjeti od na{ih navija~a - kazao nam je defanzivac Lacija u telefonskom razgovoru uo~i odlaska u dvodnevni karantin prije derbija 34. kola Serije A.

Osmina finala
Kolarov ovog ljeta, najvjerovatnije, ne}e imati pauze. Odmah po okon~anju Serije A trebao bi se priklju~iti pripremama repre-

zentacije Srbije uo~i Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. - S obzirom na to da sam za vrijeme kvalifikacija bio ~lan reprezentacije, a i zbog trenutne forme, objektivno je o~ekivati da se na|em na selektorovom spisku. To je poseban do`ivljaj. Mislim da tamo nismo bez {ansi, nadam se da mo`emo pro}i u osminu finala - kazao je Kolarov, koji je u 30 ovosezonskih nastupa u Seriji A postigao tri gola.
N. DEMIROVI]

Francuska
Parovi 33. kola: SUBOTA: Okser - Lorijen, Bulonj Marsej, Grenobl - So{o, Nica - Lens, Ren - Nansi, Valensijen - Le Man (19), Bordo - Lion (21). NEDJELJA: Lil - Monako, Monpelje - Tuluz (17), Sent Etjen - Pari Sen @ermen (21).

Srbijanski prvak mijenja trenera

[panija
Parovi 33. kola: SUBOTA: Sevilja - Sporting (18), Espanjol - Barcelona (20), Viljareal - Atletiko (22). NEDJELJA: Tenerife Hetafe, Deportivo - Almerija, Malaga - Valjadolid, Herez - Rasing (17), Atletik - Saragosa (19), Real Madrid - Valensija (21). PONEDJELJAK: Majorka - Osasuna (21).

Partizan otpustio Stevanovi}a
Fudbalski klub Partizan otpustio je Gorana Stevanovi}a i na du`nost trenera imenovao Aleksandra Stanojevi}a, prenose agencije. To je bila reakcija na ispadanje u polufinalu Kupa Srbije od novosadske Vojvodine (1:3) mada je samo dva dana ranije Upravni odbor beogradske ekipe potvrdio da je „Stevanovi}ev posao siguran“. Stevanovi} (44 godine), koji je kao igra~, izme|u ostalih, nastupao za Partizan i {pansku Osasunu, preuzeo je ekipu aktuelnog srbijanskog prvaka pro{log septembra. Njegov nasljednik Stanojevi} (36) vodio je omladinsku repr(E. J.) ezentaciju Srbije.

Uhap{en biv{i igra~ Sosijedada i Eibara

Sarijegi povezan sa ETA-om?
Biv{i fudbaler Real Sosijedada i Eibara Iker Sarijegi (Sariegi) uhap{en je pod optu`bom da je povezan sa baskijskom separatisti~kom organizacijom ETA-om. Dnevnik „Marca“ objavio je da je 37-godi{nji Sarijegi, koji radi kao advokat, branio i jo{ uvijek brani mnoge pripadnike ETA-e. Sarijegi je igrao za Sosijedad od 1997. do 2003. godine, kada se povukao.
(M. T.)

Italija
Parovi 34. kola. SUBOTA: Kjevo - Livorno (18). NEDJELJA: Atalanta - Fiorentina, Bari - Napoli, Kaljari - Palermo, Katanija -

sport

Dnevni avaz, subota, 17. april/travanj 2010.

69

Ko{arka{i Bosne gostuju Zrinjskom

RUKOMET Bosna BH-Gas na kraju sezone ipak ostaje bez golmana

Neboj{a Grahovac odlazi u Monpelje!
Jo{ ne mogu da vjerujem da }u naredne sezone braniti za jedan od najve}ih klubova Evrope, ka`e na{ reprezentativni ~uvar mre`e
Zvu~i pomalo nestvarno! Prije nego {to naljeto 2011. poja~a redove francuskog rukometnog viceprvaka [amberija, sa kojim je nedavno potpisao dvogodi{nji ugovor, fenomenalni golman rukometa{a Bosne BH-Gasa Neboj{a Grahovac provest }e godinu u francuskom prvaku Monpeljeu!

Pare`anin: Nemamo pravo na opu{tanje
Koliko god izgledalo da je dana{nja utakmica 7. kola Lige 6 za prvaka BiH u Mostaru (19 sati) samo „rutinsko odra|ivanje posla“, Dejan Pare`anin tvrdi da }e njegovi ko{arka{i morati proliti dosta znoja kako bi slomili otpor Zrinjskog. - Bez obzira na prethodne rezultate, Zrinjski je na doma}em terenu veoma nezgodan rival. Sloboda ih je pobijedila tek nakon dva produ`etka, [iroki je gubio sa petnaestak ko{eva razlike... S druge strane, mi smo u dosada{njem toku Lige ispoljili dosta slabosti u skoku i kontroli lopte tako da nemamo pravo na opu{tanje - isti~e trener Bosne ASA BH Telecom. Pare`anin ipak vjeruje da }e njegova ekipa klju~ne utakmice za {to bolju starParovi 7. kola Lige 6 za prvaka BiH za ko{arka{e (17. april): Zrinjski HTM Bosna ASA BH Telecom (19 sati), [iroki TT kabeli - ^apljina Lasta (20), Igokea Sloboda (20.15).

Bosna je dobila me~ u Zetri

Bajkovita opcija
I sam Grahovac zapanjen je tom ~injenicom, jo{ ne mo`e da vjeruje {ta mu se, ustvari, desilo. Naime, iako mu na koncu ove sezone istje~e ugovor sa bh. prvakom, postojala je velika mogu}nost da i naredne ostane na Mojmilu. Ipak, za munjevito vrijeme iskrsla je ova, za njega bajkovita opcija, koja se svakako ne propu{ta. - Ni sam jo{ ne znam kako se sve izde{avalo, jo{ sam u nevjerici. Suigra~i mi ~estitaju, pri~aju da nisam mogao pro}i bolje, ali ja jo{ valjda nisam svjestan da je to mogu}e. Uglavnom, anga`man smo dogovorili preko menad`era Andreja Goli}a. U Monpeljeu tokom sezone nisu bili zadovoljni svojim golmanskim rje{enjima, Goli} je poznavao situaciju i odmah me je kontaktirao pa }u ve} od ovog ljeta u Francusku. Pored mene, Monpelje }e naljeto poja~ati i Slovak Ri~ard [tohl (Richard Stochl), golman Celja - govori Grahovac. U Bosni, iako svjesni da ne}e mo}i ra~unati na njegove usluge, mogu biti ponosni na ~injenicu da }e Grahovac od svih dosada{njih

odsutnog Seida Hajri}a, pod najve}im upitnikom @arko Rako~evi}. Snimak je pokazao da na ozlije|enoj {aci nema preloma, ali postoji

Tabela
1. [iroki 2. Igokea 3. Bosna 4. Sloboda 5. ^apljina 6. Zrinjski 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 1 0 0 523:431 12 2 485:438 10 2 455:463 10 3 485:484 5 411:482 6 449:510 9 7 6

tnu poziciju uo~i plej-ofa (poslije Zrinjskog, Bosna igra ku}i protiv [irokog i Igokee te gostuje Slobodi) do~ekati u boljoj formi i sa povoljnijim zdravstvenim biltenom. - Ve}ina igra~a je u treningu, s tim da je, uz ve} du`e
Grahovac: Godina u Monpeljeu pa dvije u [amberiju

nagnje~enje zbog kojeg Rako~evi} trpi bolove. Rako~evi} }e sigurno biti u sastavu, ali vidjet }emo koliko }e biti sposoban za igru - rekao je Pare`anin. U prvom dijelu Lige 6 Bosna je u Zetri savladala E. J. Zrinjski sa 72:62.

igra~a bh. prvaka oti}i u sigurno najbolji klub. Kako ka`e Grahovac, odgovorni u klubu su korektno primili vijest da se odlu~io na odlazak. - Razgovarao sam sa ljudima u klubu i o svemu ih obavijestio. I sve {to sam do sada ~inio bilo je transparentno, nisam `elio ni{ta raditi bilo kome iza le|a. Iako su postojale {anse da ostanem tu jo{ jednu godinu, u Bosni su svjesni o kakvom se klubu radi, a svjesni su i

Igokea do~ekuje Slobodu
vi Adnana [abanovi}a i Ratka Vujovi}a, a na tribine po{alje golmana koji je u to vrijeme bio u najboljoj formi. Mo`da }e sada ~injenica da Grahovac odlazi u Monpelje valjda i Ra|u pota}i da po~ne malo vi{e vjerovati ovom fantasti~nom golmanu. u Monpelje, kako je prethodno dogovorio. Mo`da jeste malo neobi~no da sa klubom kakav je Monpelje, prvakom Francuske, jednim od najve}ih u Evropi, potpisujem ugovor samo na godinu, a da onda prelazim u klub koji je manje renomiran, ali je za mene najbitnije to da }u u Francuskoj, gdje su klubovi vrhunski, a o finansijskim i uvjetima `ivota da ne govorimo, provesti sigurno tri godine - zaklju~uje A. ^ULI] Grahovac. Ko{arka{i Igokee ve~eras (20.15 sati) u Aleksandrovcu do~ekuju Slobodu `eljni revan{a za te`ak poraz u prvom dijelu Lige 6 (71:87). Trener Drago Karali} ka`e da je njegova ekipa mnogo uigranija i u boljoj formi nego uo~i duela u Tuzli. - Sloboda bolje rezultate ostvaruje na doma}em parketu, a sada }emo mi imati veliku podr{ku navija~a. Ja~i smo od gostiju na centarskim pozicijama i vjerujem da }e to odlu~iti pobjednika. Ne optere}ujemo se razlikom iako ne}emo propustiti priliku, ako nam se uka`e, da trijumfujemo sa vi{e od 16 ko{eva prednosti - ka`e Karali}. Trener Slobode Senad Muminovi}, tako|er, ka`e da se Igokea digla u formi, ali da se njegov tim ne predaje.
(Foto: A. Bajri})

Valja Monpeljeu, nije valjao Ra|i Karali} vjeruje u centre
Da ne bi bilo da ru{imo atmosferu u reprezentaciji, dolijevamo ulje na vatru i sli~no, nikada nismo javno ocijenili pogre{nom odluku selektora BiH Vojislava Ra|e da u odlu~uju}oj utakmici januarskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2011. protiv Rumunije na gol postakakve su finansijske mogu}nosti Bosne, a kakve Monpeljea tako da nije bilo nesporazuma - dodaje Grahovac.

Adaptacija ne}e biti problem
Grahovac se nada da ne}e imati problema u adaptaciji na novu sredinu, u kojoj se od svakog tra`i vrhunsko rukometno znanje. U {ali smo mu sugerirali da se odmah obrati Emiru Spahi}u, kapitenu na{e nogometne reprezentacije, koji igra za Monpelje. - U Monpeljeu je, i u klubu i u gradu, dosta ljudi sa na{ih prostora tako da vjerujem da ne}e biti problema. Osim bra}e Karabati}, tamo su i Kavti~nik, Bojinovi}, Karabati}ev otac je, ~ini mi se, tako|er, jedan od trenera u stru~nom {tabu... - ka`e Grahovac.

Vrhunski klubovi
Isprva nam je bilo nejasno za{to je prethodno sa [amberijem potpisao ugovor tek od 2011., ali nam je objasnio o ~emu se, zapravo, radilo. - [amberi sa svojim golmanima Robinom i Dumolinom ima ugovor do 2011., a nakon toga Robin ide ba{

Sa me~a u Tuzli: Igokea `eljna revan{a

- Znali smo Igokeu savladati i kada je bila kvalitetnija nego {to je sada. Vjerujem u svoje igra~e i o~ekujem da }emo pru`iti dobru predstavu - rekao je MumiZ. V. - E. M. novi}.

Kvalifikacije za rukometno EP

Jedinstvo doma}in @eljezni~aru

Bh. juniori remizirali protiv Ukrajine
Rukometna reprezentacija BiH (igra~i do 20 godina) igrala je nerije{eno protiv Ukrajine (31:31, poluvrijeme 15:18) u prvom me~u kvalifikacionog turnira u Portugalu za plasman na Evropsko juniorsko prvenstvo. Na{a mlada selekcija danas }e kvalifikacije zaklju~iti susretom protiv doma}ina Portugala (17 sati). Pobjednik grupe izborit }e nastup na EP u avgustu u (E. J.) Slova~koj.

600 takmi~ara na „Sarajevo openu“ u d`udu
U organizaciji d`udo klubova City Centar i Bosna, danas }e u dvorani u Had`i}ima biti odr`an 10. me|unarodni turnir „Sarajevo open - sportom protiv droge“. Na turniru se o~ekuje u~e{}e vi{e od 600 takmi~ara i takmi~arki iz 50 d`udo klubova iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, koji }e se boriti u konkurencijama dje~aka, djevoj~ica, kadeta, kadetkinja, seniora i seniorki. Po~etak takmi~enja za djecu je u 10 sati, dok su borbe u konkurencijama za kadete i seniore zakazane za 15 sati.

Tuzlanke najavljuju pobjedu
Nakon {to su u nedavnom finalu Kupa BiH savladale @eljezni~ar, ko{arka{ice Jedinstva istog rivala ugostit }e i danas (19.30 sati) u dvorani Mejdan u 3. kolu Lige 4 za prvaka BiH. - Mislim da ekipe imaju podjednake {anse za uspjeh. Nezahvalno je prognozirati kona~an ishod, ali iskreno, mnogo o~ekujem od utakmice. Vratili smo se u igru pobjedom u Zenici te o~ekujem da nastavimo tako i protiv @eljezni~ara - rekao je trener Tuzlanki Goran Jur~enko. U drugom me~u 3. kola u Banjoj Luci sastaju se Mladi Kraji{nik i ^elik (18 E. M. sati).

SUBOTA 17. 4. 2010.

13.40
NOGOMET, BHT 1

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

15.55

BLEKBURN - EVERTON

19.00 [ONI I NJEGOVO STADO

20.00

OBN STAR MODEL

19.00

VIJESTI U 7

20.20

SEX I SELO

Engleska Premijer liga: Man~ester siti - Man~ester junajted

22.00
PRIJENOS, HAYAT TV

Superfights Budimpe{ta: Adnan Red`ovi} Attila Karacs
TV Alfa
07.00 09.00 09.35 10.50 12.00 12.15 17.05 18.00 18.30 19.05 19.30 20.15 22.00 22.30 00.00 00.15 Dje~iji program Internet djevoj~ica, r. Gostiona, r. Alfa debata, r. Vijesti SMS ^AT Kontragard, r. Vijesti Bonaventura Explozija U centru pa`nje - pregled sedmice Alfa kino - igrani film Vijesti SMS ^AT Vijesti SMS ^AT

06.45 Prirodna ba{tina BiH: Drina i njene pritoke 07.15 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 18/32, r. 07.45 BHT vijesti 07.55 Formula 1: Velika nagrada Kine, kvalifikacije, prijenos 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mini school, r. 09.30 Festival cirkusa, revijalni program 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Osma ofanziva, doma}a igrana serija, 5/8 12.00 BHT vijesti 12.10 Tribunal 12.40 Zakoni zdravlja, 5/10 13.10 Engleska Premijer liga, pregled 13.40 Nogomet: Engleska Premijer liga: Man~ester siti Man~ester junajted, prijenos 15.45 BHT vijesti 15.55 Nogomet: Engleska Premijer liga: Blekburn Rovers Everton, prijenos 18.00 Ju`ni Pacifik, strana dokumentarna serija, 3/6 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Moja porodica, igrana serija, 4/9 20.05 Dvije sestre za kralja, britansko-ameri~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.10 Red Hot Chilli Papers - Live at Slane Castle, koncert 23.05 Obitelj Borgija, {panski igrani film 01.25 Osma ofanziva, doma}a igrana serija, 5/8, r. 02.25 Ju`ni Pacifik, strana dokumentarna serija, 3/6, r. 03.05 Pregled programa za nedjelju
19.30 Henrijeve zanimljive `ivotinje dje~iji program 20.05 Film 21.30 Modna pista, zabavni program 22.15 Na kraju dana, informativni program 22.30 Folk top 10 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00

07.00 Potraga za izgubljenim civilizacijama, dokumentarni serijal, 12. epizoda 07.25 Avantura Akonkagva, dokumentarni serijal, 2. epizoda 08.00 Vijesti 08.05 Lutkokaz, program za djecu 08.35 Phil iz budu}nosti, serija za djecu, 22. epizoda 09.00 To je prava Raven, igrana serija, 30. epizoda 09.30 ZIZ, zabavno-edukativni program za djecu 12.00 Vijesti 12.05 Mozaik religija, vjerski program 12.35 Sekula i njegove `ene, jugoslovenski igrani film, /RP/ 14.10 Rezovi, humoristi~ka serija, 20. epizoda 14.35 Abeceda zdravlja: Astma, obrazovni program, 11. epizoda 15.10 Skoro istina o Monty Pythonu: Ne tako uzbudljivi po~etak, dok. serijal, 1. epizoda 16.05 Dokumenti: Antipropaganda 1, dokumentarni program 16.50 Vijesti 17.00 Sarajevska hronika 17.25 Lude godine, jugoslovenski igrani film /RP/ 18.30 Dnevnik, najava (u prekidu filma) 19.00 [oni i njegovo stado, crtani film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.26 BSO - sigurne minute 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dnevnik D 20.30 Dobri ljudi, humanitarnozabavni program 21.34 Vijesti, najava 21.35 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 72. epizoda 22.22 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.25 Vijesti 22.35 K vragu i ljubav, ameri~ki igrani film /RP/ 00.20 Rezovi, igrana serija, 20. epizoda 00.45 Sekula i njegove `ene, jugoslovenski igrani film, /RP/ 02.15 Pregled programa za nedjelju
Istina, dok. program Dokumentarni program Humanost na djelu Dnevnik, r. Muzi~ki program

07.35 Gusarska akademija, 02/13, crtani film, r. 07.55 Nimboli, 14/26, crtani film, r. 08.10 Oggy i @ohari 02/26, crtani film, r. 08.35 Ironman, 02/26, crtani film, r. 09.05 Cesar i Zain, dokumentarni program 10.05 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show, r. 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show, r. 13.00 Ke~eri, sportski program,r. 14.00 Europska liga, pregled kola, r. 14.45 Barbie kao Rapunzel, animirani film,r. 16.55 Zakon bra}e I, 05/22 (27/81), kriminalisti~ka serija,r. (16) 17.55 Zakon bra}e II, 06/22 (28/81), kriminalisti~ka serija,r.(16) 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show 21.30 Neobi~an za{titnik (12), film 23.45 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 02.30 Cesar i Zain, dokumentarni program, r.
20.00 Folk top 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti - repriza

08.00 Ben 10, dje~iji program 10.00 Romanti~ni siroljupci, crtani film 11.20 Autoklub 11.40 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.45 Bistro BiH 12.05 Biometeorolo{ka prognoza 12.07 Jingl televoting. Zaple{imo! 12.12 Ta~kica i smije{ni zeko, crtani film 13.45 Vremenska prognoza 13.47 Crno-bijeli svijet, spoljno-politi~ki magazin 14.10 Jingl televoting. Zaple{imo! 14.15 Dokumentarni program 14.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 15.00 Veliki gazda, crtani film 17.00 Cable Guy, igrani film 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Piccadily Jim, igrani film 22.00 Superfights Budimpe{ta: Adnan Red`ovi} (BiH) Attila Karacs (HUN), prijenos 23.55 Bruce Lee, igrana serija 01.00 Vremenska prognoza

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH net jutarnji program 10.00 Robna ku}a, dok. serijal 10.35 Berlin kaputt, film (1981) 12.00 Info top 12.10 Sarajevo on line 12.20 Made in Banja Luka 12.30 Gold music 14.00 Info top 14.10 Balkan ekspres, film (1983) 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 16.50 Gusto, tv kulinarstvo 17.00 Show time 18.30 Info top 18.45 Vremenska prognoza 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Mi nismo an|eli, serija 19.30 Sva ta ravnica, serija 20.20 Sex i selo, serija 21.00 Farma izbacivanje 23.00 A|utant, film (Second in command) 2006 01.00 Farma - u`ivo 02.00 Hong Kong 97, film (Hong Kong 97) 1994

TV Kakanj
15.00 15.25 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.15 21.10 23.00 Filmovi i zvijezde Opsada, film Flash vijesti Intervju Islam je bolji Svi vole Rejmonda, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Tribunal Partneri, film Vijesti TV Sahar

18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

BN
15.00 16.00 16.15 17.00 18.30 19.30 20.05 20.20 22.30 Tu|e sla|e r. Novosti Luda ku}a r. Kao kod svoje ku}e Tu|e sla|e BN monitor Vitafon, zvuk koji lije~i Uz {ank Pregled dana

TV USK
14.00 14.10 15.40 16.35 16.35 17.15 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 20.45 21.30 21.35 Top shop Igrani film Cirkus, zabavni program Top shop Auto shop magazin TV {kola Bh. veza Pri~e {umskih patuljaka 8/14, program za djecu Dnevnik TV USK Muzi~ki program Hronika kraji{kih gradova, informativni program Sje}anje i opro{taj, igrana serija 4/4 Vijesti Studenti, dok. serija 5/16

TV Bugojno
15.00 17.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 Veliki gazda - igrani film Cable Guy - igrani film Muzi~ki program Sedmi~ni informator Aktuelno, inf. program Vijesti Pravi McCoy igrani film 22.00 Super Fight Me~ Adnan R. - Attila K.

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 20.45 21.35 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Turizam plus 20. kolo Premijer rukometne lige BIH: Bosna Prevent Zrinski snimak 23.05 Muzi~ki program

TV Mostar
15.00 17.00 19.00 19.30 20.00 22.00 Veliki gazda, igrani film Cable Guy, igrani film RTM vijesti Urban Music Puls Pravi McCoy, igrani film Harlemske no}i, sportski program

TV HEMA
18.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu repriza 18.46 Marketing 19.00 Sevdah - muzi~ki program 20.00 ^ekaju}i trenutak igrani film 22.00 Zanimljivosti - pregled zanimljivosti 22.46 Top shop 23.00 Katalina & Sebastijan - serijski program - 93. epizoda r. 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

TV Zenica
15.00 Vijesti 15.10 Zabranjena ljubav, igrana serija TV izlog 17.00 Bonaventura 17.30 Sfera - repriza 18.00 Bh. veza, informativni magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 19.15 Zoo hoby, repriza

TVTK
17.00 Bh. veza, inf. program 17.30 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 18.00 Na selu na sijelu, dokumentarno-zabavni program 19.00 Dnevnik RTV TK

TV Gora`de
17.00 Internet djevoj~ica - Jaci, program za djecu 17.30 Muzi~ki 17.55 BH veza, inf. program 18.25 Autovizija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program

TV KISS
15.45 17.45 18.20 18.55 19.30 20.10 Film, Koliba straha (18) Izvidnica r. Zagrljaj ljepote FIS SHOP Dnevnik HRT Zov prirode, magazin o lovu i ribolovu 21.00 Film, Neobi~ni za{titnik (12)

HIT TV
16.30 17.00 17.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 Bistro BiH Play Pri~am ti pri~u Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.15
FILM, PRO 7

20.05

SELO GORI...

19.00

U@IVO: TENIS

17.30

FUDBAL

21.00

FRANCUSKA LIGA

13.00

DABROVA BRANA

23.00

MTV WORLD STAGE

20.15 NJEMA^KA TRA@I SUPERZVIJEZDU

19.10

TALK, TALK, TALK

18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.05 Trendseter 22.15 Svijet sporta 22.40 Jelen super luga, sportski program 23.05 Koncert Harisa D`inovi}a

13.45 U@IVO: Motorsport 15.00 U@IVO: Motori 16.00 Biciklizam 16.30 U@IVO: Bilijar 19.00 U@IVO: Tenis WTA turnir u ^arlstonu 20.45 U@IVO: Bilijar 23.00 Klub boraca

15.30 Fudbal: [alke 04 - Menhengladbah 17.30 Fudbal: [tutgart Bajer Leverkuzen 18.30 Fudbal: Bajern Minhen Hanover 96 19.15 Ko{arka 19.30 Fudbal: Bajern Minhen Hanover 96 20.15 Ko{arka 22.30 Ko{arka

13.30 U@IVO: ATP Masters Monte Carlo 1/2 Finale 18.00 U@IVO: ACB Liga: Laguna Aro - Barcelona 20.00 NBA Live 20.30 Euroelague Magazin 21.00 U@IVO: Francuska liga: Bordo - Lion 23.00 ATP Masters Monte Carlo 1/2 Finale

13.00 Dabrova brana 14.00 Majka bradavi~asta svinja 15.00 Izvje{}e sa Zemlje 16.00 Tajne: Brijanje 17.00 Tajne: Pakiranje 18.00 Tajne: Nu`nik 19.00 Je li to istina? 20.00 2012: Kona~no proro~anstvo

17.00 Teen cribs weekend 17.30 Brand new 18.00 Top 20 19.40 Mtv take over 20.30 Just see mtv 21.00 Videography: doma}a zada}a 21.50 3 from 1 22.00 Mtv live etc 23.00 Mtv world stage: Linkin Park feat. Jay Z

12.50 U@IVO: Formula 1: Velika nagrada Kine: kvalifikacije, repriza 14.20 Njema~ka tra`i superzvijezdu 17.45 Njema~ka tra`i superzvijezdu, magazin 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 U@IVO: Njema~ka tra`i superzvijezdu, finale

14.30 Melkolm u sredini, serija 15.25 Sta`isti, serija 16.20 Ballermann 6, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Plja~ka{ dje~jeg lica, film 22.00 The Hard Cops, film

Plja~ka{ dje~ijeg lica
Mafija{ki „bos“ ponudi nedavno uvjetno pu{tenom, niskom kradljivcu dragulja Kelvinu Simsu i njegovoj partnerici Persi 100.000 dolara ako ukradu glasoviti dijamant. Ali, kra|a po|e po zlu i Kelvin ispusti dragulj u torbu Vanese Edvards. Uloge: Marlon Vejns, Dejv [eridan, Moli [enon Reditelj: Kinen Ajvori Vejns

SUBOTA 17. 4. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Dolazi br`i ritam u va{ ljubavni `ivot. Spoznajete da ima vrlo zanimljivih ljudi. Nije vam ba{ lako izabrati. 21. III - 20. IV Posao: Veoma ste aktivni. Mogu}e su i neke nove mogu}nosti, koje mogu imati velikog utjecaja u budu}nosti. Zdravlje: Ugodno se osje}ate.
OVAN

15.50

POARO

20.15

ZVIJEZDE PJEVAJU

00.05

DOBRE NAMJERE

19.15

DNEVNIK

08.00 08.15 **.** 09.00 10.00 10.25 11.15 11.25 11.35 11.45 12.00 12.15 12.40 13.00 13.45 14.15 15.00 15.50 16.40 17.00 17.10 17.35 18.00 18.30 18.55 19.30 20.00 20.10 20.40 22.05 23.50 00.00 00.45 01.30

Vijesti Jutro u Srpskoj - Prijedor Mala tv Kvizolog, kviz Mali dnevnik Kliford, veliki crveni pas, crtana serija (5. i 6./40) Porodica Nes, crtana serija (1. i 2./25) Ma~or Feliks i guska sa zlatnim jajima, crtani film Bijela hronika Svemirski brod Zemlja, obrazovni program (16./52) Vijesti Pravoslavlje Rije~ vjere Turizam plus Dolinom Ibra kroz vjekove, dokumentarni serijal (7./10) Ju`nja~ka dinastija, serija (11./13) @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija (27./36) Poaro, serija (22./38) Ah, ta planeta, zabavni program Vijesti Za.druga, omladinski program Samo vas gledamo, emisija o pozori{tu Pravila igre, serija (15./22) World of sport, sportski program Put na SP 2010., sportski program (8./16) Dnevnik Sport Sviraj ne{to narodno Jagode u grlu, film Ko{arka liga 6 - Igokea Sloboda, snimak Vijesti Izgubljena soba, serija (4./6) Prvi talas, serija (24./60) Mjesto zlo~ina, Majami, serija (14./24)

07.25 Iza ekrana 08.00 Vijesti 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Teritorij Koman~a, ameri~ki film* 09.35 Jelovnici izgubljenog vremena: Tikve i tikvice Bogova i maga 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Ku}ni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 12.00 Dnevnik 12.15 Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.32 Moj grijeh, telenovela* 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.35 Reporteri: Berlusconi* 15.45 Euromagazin 16.15 Pastel - Simbex, emisija pod pokroviteljstvom 16.20 Vijesti 16.30 Kulturna ba{tina: Labin - grad umjetnika 16.45 Ultima brsa, dokumentarni film 17.15 Eko zona 17.45 Svirci moji, glazbena emisija 18.30 Luda ku}a 5, humoristi~na serija* 19.05 Tajni dnevnik patke Matilde 19.15 LOTO 7/39 19.20 Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 20.15 Zvijezde pjevaju (6.), 1. dio* 21.45 Zvijezde pjevaju (6.), 2. dio* 22.10 Vijesti 22.25 Vijesti iz kulture 22.35 Mamutica, kriminalisti~ka serija (15)* 23.30 Svje`a krv, ameri~ki film (12)* 01.20 Filmski maraton: Veronica Guerin, ameri~ko-irskobritanski film (12)* 02.55 Filmski maraton: Mra~ne vode, ameri~ki film (12)* 04.35 Skica za portret 04.40 Jelovnici izgubljenog vremena: Tikve i tikvice Bogova i maga 05.00 Moj grijeh, telenovela*

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Vrijeme je za Disneyja: 101 dalmatinac* 07.55 Kvalifikacijski trening F1 za VN Kine, prijenos 09.10 TV vrti} 09.20 Danica: Danica i mravi} 09.30 Ninin kutak 09.35 ^arobna plo~a 09.50 Izazovi: Ja sam sna`an, nizozemski dok. film za mlade 10.05 Navrh jezika: @ivot i mrt jezika 10.15 Pripovjeda~* 10.40 Kokice 11.10 Ton i ton 1 (2.) 11.25 Parlaonica: Tra~aju li mu{karci vi{e od `ena? 12.25 Briljanteen* 13.15 Majstori svira~i: Samobor (2/2) 13.50 Pinocchijeve pustolovine, serija za djecu 14.50 Hrvatski pisci na TV ekranu Vjekoslav Majer: Dnevnik O~ena{eka, TV serija* 15.45 4 zida 16.20 @ivot u mno{tvu, dok. serija* 17.15 Volim nevolje, ameri~ki film 19.15 U vrtu pod zvijezdama 19.45 Tu|inci u Americi, humoristi~na serija* 20.05 Ve~eras... 20.10 HNL: [ibenik - Hajduk, prijenos 22.05 Volim nogomet 23.05 Sportske vijesti 23.15 HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Ritam tjedna, glazbeni magazin 00.05 Dobre namjere, TV serija (12)* 00.50 No} u kazali{tu - Tan Dun: Marco Polo 02.25 Kraj programa

07.00 Nove avanture Pippi Duge ^arape, igrani film 08.35 Dora istra`uje, crtana serija 09.00 Timmy Time, crtana serija 09.15 Jagodica Bobica, crtana serija 09.35 U slu~aju frke, serija 10.05 Dodir s neba, serija 11.00 Frikovi, serija 12.00 ^arobnice, serija 13.00 D`entlmenski sporazum, igrani film 14.45 Farma, reality show 16.55 Vijesti 17.05 No} s kraljem, igrani film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Stealth: Nevidljivi ratnik, igrani film 22.15 Izvr{na zapovijed, igrani film (12)* 00.00 23:14, igrani film (15)* 01.40 Vidoviti Milan, tarot show (18)* 02.40 Plja~ka, igrani film (15)* 04.05 To~ka bez povratka, igrani film (15)* 05.40 No} s kraljem, igrani film 07.30 Kraj programa

Ljubav: Kao da sve poprima odlike onoga {to po`elite. Na vama je da se prepustite u`ivanju i 21.IV - 22.V li~noj sre}i. Posao: Produktivan dan. Iskoristite do maksimuma povoljne utjecaje i baciti se punim `arom na posao. Zdravlje: Mo`ete se opustiti.
BLIZANCI Ljubav: Problem je {to su va{e `elje nerealne.

BIK

Uzrok krize mo`e biti i va{a zbunjenost vlastitim osje}anjima. Posao: Situacija nije tako napeta. Ne bi trebalo biti nekih dramati~nih doga|aja, ali ni velikih, te{kih obrata. Zdravlje: ^uvajte `ivce i bistru glavu.
23.V - 22.VI

Ljubav: O~ekuju vas uzbu|enja. Ustreptalih ste osje}anja, privla~ni, zaljubljivi, pa i vrlo romanti~ni... 23.VI - 22.VII Posao: Prili~no ste umorni od poslovnih napetosti. Gotovo sve radite preko volje, pa su i rezultati slabiji. Zdravlje: Za{ti}eni ste od tegoba.
RAK

Ljubav: Ranjiviji ste i emotivniji nego ina~e. Mogu}e je da se naglo zaljubite, strasno, na prvi pogled. 23.VII - 22.VIII Posao: Postoji odre|ena napetost ili nepredvidive okolnosti. One, nakon prvog {oka, djeluju ~ak i motiviraju}e. Zdravlje: I sami se trebate paziti.
LAV

Ljubav: Neobi~no za vas, ali postajete lako zaljubljivi. Ipak, ovoga puta radi se o povr{noj zaintrigiranost. 23.VIII - 22.IX Posao: Ako nadvladate lo{e raspolo`enje i pasivnost, ovo mo`e postati vrlo uspje{an poslovni dan. Zdravlje: Psihi~ka nestabilnost.
DJEVICA

Ljubav: Ne mo`e se re}i da vam ba{ cvjetaju ru`e. Odnos sa partnerom ulazi u razdoblje krize ili nesporazuma. 23.IX - 22.X Posao: Napeti aspekti ote`avaju vam situaciju. Morate ulo`iti vi{e napora kako biste obavili sve planirano. Zdravlje: Nervozu ubla`ite {etnjom.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Va{a ljubavna pri~a u fazi je preispitiva-

20.05
FILM, BHT 1

Dvije sestre za kralja
Dvije sestre bore se za naklonost kralja Henrija VIII. Historijska drama govori o `ivotu sestara Bolejn, koje su u vrijeme kralja Henrija VIII u`ivale veliku popularnost. Scenarij je adaptacija istoimene novele poznate britanske knji`evnice Filipe Gregori. Uloge: Skarlet Johanson, Natali Portman, Erik Bana Reditelj: D`astin ^edvik

21.30 Neobi~an za{titnik
FILM, OBN
Tokom redovne patrole u malom gradi}u ~iji je {erif, Leri nailazi na neobi~an doga|aj - ~etvorica misterioznih ljudi u crnim odijelima poku{avaju oteti mladu `enu iz visokog dru{tva. [erif je spa{ava, ali se ispostavi da je Medelajnina otmica bila namje{tena od strane FBI, kako bi ona, kao klju~ni svjedok doga|anja bila za{ti}ena. Uloge: Leri Kebl Gaj, Ri~ard Bal, Vil Klinger Reditelj: ^arls Robert Karner

nja. Pitate se koliko je va{a ljubav dovoljno jaka, obostrana, vje~na... 23.X - 22.XI Posao: Nakon iscrpljuju}eg razdoblja, ovo je dan koji vam omogu}ava da mnogo le`ernije planirate poslovne `elje. Zdravlje: U odli~noj ste formi. tivni `ivot dodatno je optere}en partnerovom nesigurno{}u. Posao: Poslovne obaveze glavni su „potro{a~“ va{e energije. Osje}ate se iscrpljeno, pomalo potro{eno. Zdravlje: Unutra{nje nezadovoljstvo.
23.XI-22.XII

STRIJELAC Ljubav: Niste ba{ pretjerano zavodljivi. Va{ emo-

A|utant

Ljubav: Od partnera o~ekujete neprestane dokaze ljubavi, pa`nju. Ne razumijete za{to se dovoljno ne trudi. 23.XII-21.I Posao: Nudi vam se nekoliko zanimljivih mogu}nosti za uspjeh i napredak. I finansijski rezultati su solidni. Zdravlje: Psihi~ka i fizi~ka napetost.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Odli~ni odnosi sa voljenom osobom.

23.00
PINK BH
Kada izbije dr`avni pu~ predsjednik te dr`ave tra`i za{titu unutar ambasade. Ambasadu opkoljavaju naoru`ani pobunjenici. Ameri~ki ambasador je ubijen tokom pregovora. Vrijeme je da se preuzme komanda, jer samo je sada na @an Klodu i maloj grupi marinaca da odbrane ambasadu od napada~a. Uloge: @an - Klod Van Dam, D`uli Koks, Alan Mekena Reditelj: Sajmon Felovs

Cable Guy

17.00
HAYAT TV
Stivena Kovaka je iz stana izbacila djevojka. Na{ao je novi stan i odlu~io da tipu iz kablovske da 50 dolara da mu uvede kablovsku. Stiven zatim glumi da ga zanima ^ipov posao. Me|utim, ^ip to ozbiljno shvata i poku{ava postati Stivenov najbolji prijatelj. Kada Stiven vi{e ne `eli biti ^ipov prijatelj, on po~inje s potpunim napadom na Stivenov `ivot. Uloge: D`im Keri, Metju Broderik Reditelj: Ben Stiler

Imate sve uvjete da u`ivate u posebnosti svoje veze. 22.I-19.II Posao: I poslovni `ivot je intenzivan i dinami~an. Ipak, odlu~ni ste u nakani da danas odmarate od obaveza. Zdravlje: Zadovoljni i privla~ni. Ljubav: U nagovje{taju je rje{enja problema, koji su vam donijeli dosta muke. Sve dolazi na pravo 20.II-2O.III mjesto. Posao: Zainteresirani ste za nove projekte. Sa lako}om se koncentrirate na posao, a uskoro dolazi i uspjeh. Zdravlje: Zdravi i zadovoljni.
RIBE

FILM

FILM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Margreta: Ne povla~i se

Kraljicin ro|endan
KOPENHAGEN - Danska kraljica Margreta (Margrethe), koja je ju~er proslavila 70. ro|endan, izjavila je da jo{ ne namjerava oti}i u penziju, ~ime je demantirala {pekulacije da je odlu~ila povu}i se s trona, na kojem je ve} 38 godina. - Nastavit }u sve dok budem imala snage jer imam jo{ dosta va`nih stvari da uradim - rekla je novinarima uo~i po~etka ro|endanskih sve~anosti.

Katral: Poznata po ulozi promiskuitetne Samante

Katral zamalo ostala bez uloge

PREDOBAR IZGLED ZA PROSTITUTKU
Ameri~ka glumica ne voli kada joj drugi govore da izgleda fantasti~no za svoje godine
LOS AN\ELES - Amerikanka Kim Katral (Cattrall) glumit }e prostitutku u filmu Kita Berdena (Keith Bearden) „Upoznajte Moniku Velur“. Iako Katral ima iskustva sa sli~nom ulogom, poznata je po roli promiskuitetne Samante u „Seksu i gradu“, zamalo je ostala bez uloge jer reditelj smatra da ona izgleda predobro za jednu istro{enu prostitutku. - Moja najve}a briga je bila to {to `ena izgleda predobro. Rekao sam joj da se mora udebljati i uvjeriti ljude da se potpuno u`ivjela u ulogu. Napravit }u je lo{om u svakom smislu - izjavio je Berden. Iako jo{ nije komentirala pohvale reditelja, Amerikanka je nedavno rekla kako ne voli kada joj drugi govore da izgleda predobro za svoje godine. - Ne `elim izgledati kao da mi je 19. Nervira me kada mi neko ka`e da izgledam fantasti~no za svoje godine. Mrzim taj izraz - priznala je glumica.
[ari}: Krijum~ario kokain

Agd`a prati papu Benedikta XVI
LISABON - Mehmet Ali Agd`a (Agca), Tur~in koji je poku{ao ubiti papu Ivana Pavla II, zatra`io je od Portugala dozvolu da posjeti grad Fatimu u isto vrijeme kada }e i sada{nji rimokatoli~ki poglavar Benedikt XVI boraviti u njemu Agd`a je pro{log mjeseca uputio pismo portugalskom premijeru @ozeu Sokratesu (Jose Socrates), ali odgovor jo{ nije stigao, ka`e advokat Ali Od`an (Ocan).
Bruni-Sarkozi: Smije{ne glasine

Oduzete dionice
BEOGRAD - Posebno odjeljenje Vi{eg suda u Beogradu ju~er je od Konzorcija pravnih lica „Maestralturs“ privremeno oduzelo ve}inski paket dionica hotela „Vojvodina“ i „Putnik“ u Novom Sadu. Za njih se sumnja da su kupljene novcem odbjeglog Darka [ari}a, optu`enog za organiziranje kriminalne grupe koja se tereti za krijum~arenje kokaina.

Zanimljivo je da Agd`a `eli do}i u Fatimu 13. maja, {to je isti datum kao i 1981. godine, kada je u Rimu pucao u tada{njeg papu Ivana Pavla II i te{ko ga ranio. Poglavar Rimokatoli~ke crkve Benedikt XVI napunio je ju~er 83 godine, ali posebna ceremonija tim povodom nije bila planirana, pa je on ro|endan proslavio rade}i kao i svakog drugog radnog dana, saop}ili su izvori u Vatikanu.

Biole dobio spor protiv Francea 24
PARIZ - Francuska TV stanica France 24 saop}ila je ju~er da je u obavezi platiti 3.000 eura od{tete pop pjeva~u Ben`aminu Bioleu (Benjamin Biolay) koji je dobio sudski proces protiv dr`avne stanice koja je objavila glasine o njegovoj navodnoj vezi s Karlom Bruni-Sarkozi (Carla Sarkozy), suprugom predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas). Glasine o bra~nim problemima prvog para Francuske pojavile su se pro{log mjeseca na internetu i u mnogim medijima. Bruni je glasine okarakterizirala kao „smije{ne“, a Sarkozi ih je tako|er odbacio.

Iskosa

Prevarili policiju maskirani u ovce
BUENOS AIRES - Dva kriminalca koji su pobjegli iz jednog od najbolje ~uvanih zatvora u Argentini uspjeli su prevariti potjeru tako {to su se preru{ili u ovce. Osu|eni na duge zatvorske kazne zbog plja~ke, navukli su na sebe ov~ija runa koja su ukrali s jedne farme kada su ugledali potjeru. Tako preru{eni, uspjeli su prevariti ~ak 300 policajaca koji su „~e{ljali“ teren.

Papa Benedikt XVI: Napunio 83 godine

(Foto: AFP)