BOGDAN TANJEVI] O TE[KOJ BOLESTI

Nikada nisam
bio slabi} pa
nisam ni sad
BANJA LUKA
Blagajnica
uzela 200.000
KM i nestala
[EFIK IBRAHIMOVI]
Irena nije
Zlatanova
ro|aka
INTERVJU Damir Kajin, zastupnik u Saboru RH
Logi~no je da }e HDZ i njegovi premijeri ostati na politici Franje
Tu|mana Izuzetno je vrijedno prisustvo kardinala i reisa
Popovi} posti`e svoj prvi gol: @eljezni~ar bolji od Borca (Foto: F. Fo~o)
O
naj ko u Hrvatskoj ni-
je spreman priznati da
je u politici Franje Tu-
|mana prema BiH bi-
lo elemenata podjele te dr`ave,
od formiranja „Herceg-Bosne“
na dan vukovarske tragedije,
preko ru{enja Starog mosta, pa
sve do toga da je najvi{e gra|a-
na hrvatske nacionalnosti stra-
dalo u sukobu s Armijom BiH,
taj postaje sljedbenik te iste Tu-
|manove politike, kazao je na
po~etku razgovora za „Dnevni
avaz“ Damir Kajin. 5. str.
J08|f0ë|ĚJl
8l8â0
|8I|80
1
4
.

s
t
r
.
P
a
n
o
r
a
m
a
P
a
n
o
r
a
m
a
Dnevni avaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 18. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5249 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
9, 20. i 21. strana
Fudbal
Oblak s Islanda pro{irio se na Evropu (Foto: AFP)
Vulkanska pra{ina
sti`e i nad BiH
Nepogode: Zatvoren zra~ni prostor
3
.

i

1
8
.

s
t
r
.
Sarajevo: Pripreme za d`enazu Rasimu Deli}u
0l8l8â|â Ěl
8â 80ëâěl
|8f8âI|I|
t0.000 |J00|
2. str.
@eljo korak bli`e tituli
57. strana
Na Grbavici odigran derbi Premijer lige
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Ceri} pozvao Tadi}a da se „bezrez-
ervno izvini za ratne zlo~ine bosanskih
Srba i pokrene proces pomirenja“
- Uva`eni reise, hvala vam za jedan
ovakav potez! Rekli ste ono {to na{i bi-
ljojedi-politi~ari nisu i vjerovatno ne bi
nikada. Veliko i od srca aferim! Sve {to
ste rekli, stoji. Maske su pale. ^ekajmo na odgovor Srbije, ze-
mlje koja nas je uvijek u crno zavijala. (muhzur)
PORTAL - komentar dana
SPOROVI Ustavni sud FBiH dao mi{ljenje o kladionicama
Parlament FBiH ko~i
naplatu 30 miliona KM
Sporno koji bi se zakon o oporezivanju igara na sre}u mogao primjenjivati
Ministarstvo finansija ~eka autenti~no tuma~enje zakonodavca
Vi{egodi{nja trakavica o dugu
kladionica bud`etu FBiH, konkr-
etno oko 30 miliona KM u 19
slu~ajeva, i dalje traje. Kako bi se
sprije~ilo daljnje politiziranje pr-
oblema, te optu`be kako „neko“
uzima novac za nenapla}ivanje po-
reza od kladioni~ara, na inicijati-
vu zamjenika premijera i ministra
finansija FBiH Vjekoslava Beva-
nde oglasio se i Ustavni sud Fede-
racije BiH.
Kantonalni propisi
- Zakon o oporezivanju igara
na sre}u i zabavnih igara RBiH
donesen je u januaru 1996. godine,
dakle nakon stupanja na snagu
Ustava FBiH i Ustava BiH, Ane-
ks II, pa se navedene ustavne odr-
edbe ne mogu primijeniti - navo-
di se, izme|u ostalog, u jednogla-
snom mi{ljenju sudija, a koje je
potpisala predsjednica Ustavnog
suda FBiH Kata Senjak.
To fakti~ki zna~i da su se pri-
likom oporezivanja kladionica
mogli jedino primjenjivati kanto-
nalni zakoni, a {to opet za epilog
mo`e imati da kladionice trebaju
platiti oko 30 miliona KM, od
~ega bi desetak posto pripalo fede-
ralnom, a ostatak kantonalnim
bud`etima.
- Mi{ljenje Ustavnog suda
FBiH nije izvor prava i zato je Mi-
nistarstvo finansija jo{ u dece-
mbru pro{le godine zatra`ilo izvo-
rno tuma~enje zakona od Federa-
lnog parlamenta, kako bi se rije{ila
cijela situacija. No, dobili smo sa-
mo stavove sekretara domova, {to
nije nikakvo izvorno tuma~enje,
jer taj akt moraju usvojiti oba do-
ma Parlamenta FBiH po procedu-
ri kao da se usvaja neki zakon - ka-
zao je za na{ list savjetnik federa-
lnog ministra finansija Elmir Ja-
hi}.
Bojazan od suda
Na pitanje zbog ~ega Ministar-
stvo finansija, kao drugostepeni
organ, ne pokrene daljnju proce-
duru i bez stava Parlamenta FBiH,
Jahi} je odgovorio da se federalni
bud`et ne `eli dovesti u opasnost
na na~in da se novac naplati, a po-
tom na sudskom sporu izgubi i to
u ve}oj vrijednosti od napla}ene.
A. HAD@IARAPOVI]
Kladionice: Duguju ogroman novac
- Slu~ajevi kladionica su u
mirovanju, nikakva zastara
ne}e nastupiti niti negativne
posljedice, tako da su neistinite
tvrdnje da se slu~ajevi ne `eli ri-
je{iti. Jednostavno, Parlament
FBiH treba dati svoje izja{nje-
nje, a potom }e reagirati Mini-
starstvo finansija - nagla{ava Ja-
hi}.
Nema zastare
Pripreme za d`enazu generalu Rasimu Deli}u
Na posljednjem ispra}aju o~ekuje se 10.000 ljudi
Tijelo generala Deli}a bit }e dovezeno u 10 sati i izlo`eno uz mimohod
do 13 sati, kada tabut kre}e prema {ehidskom mezarju Kova~i
Organizacioni odbor za pripr-
emu komemoracije, d`enaze i uko-
pa generala i biv{eg na~elnika Ge-
neral{taba Armije RBiH Rasima
Deli}a, koji je u petak umro od
infarkta u stanu u Sarajevu, ju~er je
odr`ao sastanak na kojem su po-
tvr|eni svi detalji posljednjeg is-
pra}aja ratnog vo|e odbrane BiH.
Kako nam je kazao penzionisa-
ni general Mustafa Polutak, pripr-
eme za d`enazu Rasimu Deli}u,
koja }e biti obavljena sutra u Sar-
ajevu, teku u najboljem redu.
- Odlu~eno je da u deset sati
bude dovezeno tijelo generala De-
li}a u Dom Oru`anih snaga BiH u
Sarajevu, gdje }e biti izlo`eno uz
mimohod koji }e trajati do 13 sati.
Za 11 sati zakazana je komemor-
ativna sjednica u sali Doma OS-
BiH. Ne{to iza 13 sati krenut }e ta-
but na lafetu na vozilu i polahko
}e se i}i uz mimohod Obalom Ku-
lina bana pored Vije}nice do
{ehidskog mezarja Kova~i. D`ena-
za i ukop bit }e obavljeni u 14 sa-
ti uz najvi{e vojne po~asti - ka`e
general Polutak.
Istakao je da se na posljednjem
ispra}aju generala Deli}a, prema
procjeni Organizacionog odbora,
o~ekuje izme|u 5.000 i 10.000 lju-
di. Bora~ka udru`enja, me|u ko-
jima i Udru`enje za za{titu teko-
vina borbe za BiH te Udru`enje
penzionera vojnih osiguranika
FBiH, pozvala su svoje ~lanove da
dolaskom na d`enazu odaju po-
~ast generalu Deli}u i njegovoj
borbi za BiH. E. Ha.
Sjednica Doma naroda Parla-
menta FBiH, koja je bila naja-
vljena za ponedjeljak, odgo|ena
je zbog komemoracije i d`enaze
generalu Rasimu Deli}u.
Odga|anje je potvrdio sekre-
tar u Domu naroda Izmir Ha-
d`iavdi}, a kao razlog naveo je
obaveze koje }e delegati preuze-
ti u vezi s komemoracijom i d`e-
nazom.
- Novi termin sjednice bit }e
naknadno saop}en - rekao je Ha-
d`iavdi}.
Odgo|ena sjednica Parlamenta FBiH
Deli}: D`enaza u ponedjeljak Polutak: Odavanje po~asti ratnom vo|i
Incko: Zastoj u reformama
Valentin Incko za Radio „Deutsche Welle“
Vizna liberalizacija tek
u drugoj polovini godine
Izgleda da }e u junu biti najavljeno kada }e
do vizne liberalizacije do}i, kazao Incko
Gra|ani BiH mogu se nadati
liberalizaciji viznog re`ima tek u
drugoj polovini godine, izjavio je
visoki predstavnik u BiH Valentin
Incko (Inzko).
- Izgleda da vizna liberaliza-
cija ne}e do}i tako brzo. Neki su se
nadali, a me|u njima i ja, da }e to
biti 1. jula, na po~etku sezone
odmora. Izgleda da }e u junu biti
najavljeno kada }e do vizne libe-
ralizacije do}i - rekao je Incko za
Radio „Deutsche Welle“, prenosi
Srna.
Incko je dodao da najava ne
zna~i i implementaciju, koja bi
mogla uslijediti tri ili ~etiri mjese-
ca kasnije.
On je ocijenio da je BiH na
slu~aju ispunjavanja uvjeta za vi-
znu liberalizaciju pokazala da
„mo`e kad ho}e“, ali i da se kod
pojedinih evropskih zemalja i
institucija mo`e osjetiti i umor po-
vodom konstantnih zastoja u refo-
rmama drugih oblasti u BiH.
Incko, me|utim, navodi da }e
Evropa imati dovoljno strpljenja i
da }e BiH ponuditi mehanizme
koji su se ve} pokazali uspje{nim
u 27 zemalja ~lanica EU, kao i u
zemljama regiona.
On je dodao da neki evropski
zvani~nici i poznavaoci prilika u
BiH smatraju da u predizbornom
periodu ne bi trebalo o~ekivati
znatniji napredak kada je rije~ o
provo|enju reformi u zemlji.
- Nacionalna retorika uveliko
uzima maha u ovom periodu - re-
kao je Incko, izraziv{i o~ekivanje
EU da }e se eti~ka, ekonomska i
evropska pitanja na}i u strana~kim
programima i kampanjama.
Umjesto uobi~ajene proslave 1.
maja, radnici u nekoliko ve}ih gr-
adova u FBiH tog }e dana iza}i }e
na ulice kako bi vlastima skrenu-
li pa`nju na nezavidan polo`aj. Is-
met Bajramovi}, predsjednik Sa-
veza samostalnih sindikata BiH,
ka`e da }e se radnici okupiti na pr-
otestima u Sarajevu, Mostaru, Ze-
nici, Biha}u, Tuzli i Ora{ju
- Glavni razlozi za ovakvo obi-
lje`avanje 1. maja su neprovo|enje
zakona i zaklju~aka Parlamenta
FBiH, neprimjenjivanje kolekti-
vnih ugovora, neispunjavanje za-
htjeva Sindikata upu}enih organi-
ma vlasti u BiH - rekao je Bajra-
movi}.
Uz rukovodioce sindikalnih
organizacija, koji su obavezni do}i
na proteste, Bajramovi} o~ekuje i
veliki broj radnika na ulicama.
Ka`e da su nezadovoljni svi, pa ih
o~ekuje u velikom broju.
- Njihov dolazak bit }e poruka
da se ne mire sa situacijom, a vla-
stima }e biti poslan i signal kako }e
se radnici pona{ati u oktobru, na
izborima, kada treba do}i do pro-
mjena - ka`e Bajramovi}. B. T.
Bajramovi} na jednom od
ranijih protesta
Radnici 1. maja izlaze na ulice
Protesti umjesto praznovanja
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010.
3
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)
Prokleto „ali“
iz Beograda
Nakon u~estalog „dru`enja“ upravo s Josipovi}em,
retorici srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a, bar
na prvo „~itanje“, malo {ta se mo`e prigovoriti, ali...
Govor predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a u Parlamentu
BiH bez imalo dvojbe mo`e se smatrati historijskim. Tu dimenzi-
ju daje mu mjesto na kojem se dogodio i posebno na~in na koji je
izre~eno `aljenje {to je i politika Hrvatske devedesetih godina
pro{log stolje}a u~estvovala u poku{aju podjele Bosne i Hercego-
vine.
Kako je to sjajno primijetio fra Luka Marke{i}, u Josipo-
vi}evom govoru je, prije i iznad svega, izre~ena istina. A upravo
istina, i samo ona, mo`e doprinijeti da se u cijeloj regiji koliko-to-
liko zalije~e posljedice krvave pro{losti i da se sve ovda{nje dr`ave
i narodi okrenu evropskoj budu}nosti.
Josipovi}ev govor, ali i odavanje po~asti „tu|im“ `rtvama u
Ahmi}ima, zajedno s reisom Ceri}em i kardinalom Pulji}em, hra-
bri su dr`avni~ki potezi koji svima ulijevaju nadu da }e budu}nost
zaista biti bolja. Josipovi}ev govor, uprkos o~ekivanim negati-
vnim reakcijama u dijelu hrvatske politi~ke javnosti, putokaz je u
tu bolju budu}nost.
Uz sve ovo, mo`da je i najva`nije da je izvinjenje i `aljenje pre-
dsjednika Hrvatske zbog politike iz devedesetih godina izre~eno
bez onog prokletog „ali“, kojim se naj~e{}e potpuno relativizira ili
negira netom izre~eno izvinjenje.
Upravo takve izjave, s neizostavnim „ali“, dolaze s druge strane
- iz Srbije. Treba po{teno priznati da se u posljednje vrijeme, pogo-
tovo nakon u~estalog „dru`enja“ upravo s Josipovi}em, retorici sr-
bijanskog predsjednika Borisa Tadi}a, bar na prvo „~itanje“, malo
{ta mo`e prigovoriti. Osim tog „ali“, koje ~ini su{tinsku razliku
izme|u trenutne politike zvani~nog Zagreba i Beograda.
I Tadi} je u Srbiji u posljednje vrijeme napravio nekoliko hra-
brih poteza koji doprinose pomirenju na Balkanu, prije svega Re-
zolucijom o Srebrenici, uprkos svim njenim manjkavostima i
ambijentu u kojem je usvojena. Tako|er, nekoliko puta ponovlje-
na je izjava o neupitnosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta
BiH. Ali, tu je i Tadi}evo „ali“.
Paralelno s ovim, Tadi} daje podr{ku politici premijera RS Mi-
lorada Dodika. A ta politika je u potpunoj suprotnosti s Tadi}evim
izjavama o cjelovitosti BiH. Zbog toga je, za razliku od Josipo-
vi}eve, njegova politika (jo{ uvijek) nevjerodostojna.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Aerodrom Sarajevo: Putnici su se morali snalaziti na razne na~ine
NEPOGODE Od ju~er zatvoren na{ zra~ni prostor
Vulkanska pra{ina s
Islanda sti`e i u BiH
Otkazani svi letovi s Aerodroma Sarajevo Prestanak ju`nog strujanja
zraka donosi pepeo u BiH Opasnost po zdravlje ljudi
S obzirom na to da je oblak sa
~esticama vulkanskog pepela s
Islanda stigao u Hrvatsku i dio
Srbije, mo`e se o~ekivati da za-
hvati i na{u dr`avu. Na{ zra~ni
prostor zatvoren je ju~er od osam
do dva sata u nedjelju, potvrdio
nam je de`urni dispe~er Aerodro-
ma Sarajevo, dodaju}i da se
o~ekuju nove upute o daljnjim
aktivnostima.
Mala koncentracija
Iz Sarajeva su ju~er otkazani
letovi za Cirih, Be~, [tokholm,
[tokholm-Geteborg, Minhen,
Budimpe{tu, Ljubljanu i Ista-
nbul. Samo dva aviona odletjela
su u subotu ujutro iz Sarajeva, je-
dan u Beograd, a drugi u Split
umjesto u Zagreb.
- Ne znamo kako }e se dalje
odvijati situacija. Postupit }emo
po uputama. Sve informacije pu-
tnici mogu dobiti u predsta-
vni{tvima kompanija ili na tele-
fon na{e slu`be 289-100 - ka`u na
Aerodromu Sarajevo.
Bh. meteorolozi poja{njavaju
da pepeo s Islanda jo{ nije stigao
u BiH zbog vjetra koji trenutno
pu{e na na{em podru~ju. Sino-
pti~ar Ibrahim Had`ismailovi}
isti~e da se za danas ne najavljuje
sjeverno ili sjeverozapadno stru-
janje, koje bi moglo donijeti
oblak s pepelom.
- To ju`no strujanje iznad
na{ih krajeva jo{ se odr`ava. Eve-
ntualno, za kraj nedjelje ili pone-
djeljak, kada se smiri ju`no stru-
janje, mo`e se desiti da vulkanska
pra{ina do|e do nas. No, tada }e
koncentracija pepela biti manja i
ne}e biti velike opasnosti za lju-
de. Jedino }e avionski saobra}aj
trpjeti posljedice - ka`e za
„Dnevni avaz“ klimatolog @eljko
Majstorovi}.
Stru~njaci Svjetske zdravstve-
ne organizacije (WHO) tvrde da
vulkanska erupcija mo`e izazvati
posljedice po zdravlje ljudi.
- Sitne ~estice pepela nisu
{tetne dok su visoko u atmosferi,
ali ako padnu na zemlju, mogu
prodrijeti dublje u plu}a. Osjeti-
ljive osobe trebaju organi~iti izla-
ske vani ako osjete iritaciju u gr-
lu, curenje nosa ili peckanje u
o~ima - saop}eno je iz WHO.
Mjerenje radijacije
Na{e zdravstvene ustanove do
sada nisu dobile nikakve dodatne
upute u slu~aju pojave vulkanske
pra{ine. Direktor Zavoda za javno
zdravstvo FBiH dr. Zlatko Vu~ina
savjetovao je da oni koji pate od
di{nih i sr~anih problema, ako i do
nas stigne pra{ina s Islanda, ostanu
u ku}ama, a ako izlaze vani, da ma-
ramicom prekriju usta i nos.
- Ni{ta drugo ne mo`e se u~ini-
ti. Jo{ ne znamo kakav je sastav
pepela i koje probleme mo`e iza-
zvati ljudima. U BiH imamo deset
stanica koje mjere radijaciju. To je
ono {to mi mo`emo kontrolirati.
Neki zavodi mogu mjeriti i su-
mpordioksid, ~a| i jo{ neke ~es-
tice. Ako se bude radilo o radijaci-
ji, stanice }e to prije nas otkriti.
Vidjet }emo kako }e se pona{ati
druge zemlje preko kojih je oblak
pre{ao - ka`e Vu~ina. E. HALA]
Vesna [ipka, v. d. na~elnika
Odjela seizmologije RS, ka`e da
erupcija vulkana na Islandu ne
bi trebala izazvati seizmolo{ke
posljedice. No, mogu} je utjecaj
oblaka pepela na meteorolo{ke
parametre, {to mo`e dovesti do
smanjenja insolacije i radijaci-
je, a {to opet mo`e utjecati na
temperaturu.
- Najaktivnija podru~ja su
Rogatica i Gora`de, gdje je ve}
dvije godine primjetna po-
ve}ana seizmi~nost u smislu
pove}anog broja slabih zemljo-
tresa. Ovo podru~je naro~ito je
aktivno od novembra pro{le go-
dine - kazala je [ipka.
Bez seizmolo{kih posljedica
Majstorovi}: Promjena strujanja zraka
Vu~ina: Ne zna se sastav pepela
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 4
Zastupnik albanske, b-
o{nja~ke, crnogorske, ma-
kedonske i slovenske naci-
onalne manjine u Hrva-
tskom saboru [emso Ta-
nkovi} primio je u posjetu
zastupnika u Parlamentu
BiH Huseina Nani}a, pre-
dsjednika Udru`enja „Ug-
or“ Mervana Ramiza i su-
predsjednika Skup{tine
„Ugora“ Sinana Hujdura.
Zastupnik Nani} i pr-
edstavnici „Ugora“ upo-
znali su Tankovi}a s akti-
vnostima tog udru`enja,
koje se primarno bavi pr-
oblematikom ostvariva-
nja prava na temelju ra-
dnopravnog odnosa i pe-
nzionog osiguranja bh.
gra|ana koji su izgubili
posao u Hrvatskoj od
1991. do 1995. godine. Pr-
ocjenjuje se da oko 15.000
gra|ana BiH nije ostvari-
lo ova prava.
Tankovi} je rekao ka-
ko se nada da }e dvije
dr`ave posti}i dogovor te
izrazio spremnost da se
podrobnije upozna s pro-
blemom.
Osvrnuv{i se na posje-
tu Ive Josipovi}a BiH, Ta-
nkovi} je kazao da su
odnosi dvije zemlje
dobili pozitivan za-
mah, a sagovornici
su izrazili nadu da
}e i ovaj sastanak
pridonijeti da-
ljnjem razvo-
ju dobrih
odnosa
me|u naro-
dima obje
dr`ave.
F. K.
[emso Tankovi} ugostio bh. delegaciju
[ta je s pravima 15.000
radnika iz BiH u Hrvatskoj?
Izgubili posao u periodu od
1991. do 1995. godine
Tankovi}:
Daljnja
saradnja
REAGIRANJA Srebreni~ani i eksperti o provokacijama iz RS
Kamo sre}e da mi la`emo,
kamo sre}e da su na{i `ivi!
Vladaju}a politi~ka garnitura nastoji diskreditirati pretendente na vlast optu`uju}i ih za
izdaju nacionalnih interesa zato {to su prihvatili genocid u Srebrenici, ka`e Ma{ovi}
@rtve srebreni~ke trage-
dije ponovo su se na{le na
meti pojedinaca iz RS koji
negiranjem genocida u Sre-
brenici poku{avaju priskr-
biti svojim politi~kim po-
kroviteljima jo{ koji glas
prije oktobarskih izbora.
Posljednja u nizu je izja-
va Janka Velimirovi}a, dir-
ektora Centra za istra`iva-
nje ratnih zlo~ina RS, koju
je dao agenciji Srna.
Revizija sahranjenih
On je kazao da Centar
treba otkriti pravu istinu o
Srebrenici kako bi najzad
zaustavio zloupotrebe i ma-
nipulacije brojem srebre-
ni~kih `rtava te da, kako bi
se sru{io mit o Srebrenici,
treba provesti reviziju sa-
hranjenih, jer se ne zna ko
je sve sahranjen u Poto~ari-
ma.
Kada Hoti} iz Udru-
`enja „Majke enklava Sre-
brenica i @epa“ kazala je
da policija i vojska RS do-
bro znaju koliko je ljudi
ubijeno, jer su ih oni i za-
trpavali.
- Mo`da komisija koja je
istra`ivala u Srebrenici i
oko nje nije do{la do
ta~nog broja nestalih. Ima
ih daleko vi{e. Sve te njiho-
ve pri~e o neistini su po-
ku{aji da ubiju istinu o Sre-
brenici. Kamo sre}e da mi
la`emo, kamo sre}e da su
na{i `ivi! Oni zloupotre-
bljavaju izjave MirsadaTo-
ka~e da je prona{ao 500 lju-
di koji su `ivi, a koje su oni
sveli na Srebrenicu - kazala
je Hoti}.
Amor Ma{ovi}, ~lan
Kolegija direktora Institu-
ta za nestale osobe BiH, ka-
zao je za „Avaz“ da su u pi-
tanju me|ustrana~ki obra-
~uni unutar manjeg bh.
entiteta, gdje vladaju}a po-
liti~ka garnitura nastoji di-
skreditirati pretendente na
vlast na idu}im izborima,
na taj na~in {to ih optu`uje
da su navodno izdali nacio-
nalne interese time {to su
priznali i prihvatili da se u
Srebrenici desio genocid.
Ra~un stranaka
- Ovo je udar na neke
nove politi~ke stranke i nji-
hove lidere. @alosno je {to
se profesionalci, koji bi se
trebali baviti ~injenicama,
uklju~uju u nekakve predi-
zborne kampanje pojedi-
nih politi~kih lidera i stra-
naka, {to ~ini Velimirovi}.
Potisnuli su profesionalno
djelovanje za ra~un poli-
ti~kih stranaka - kazao je
Ma{ovi}.
On je dodao da je kra-
jnje vrijeme da se prestane
govoriti o broju srebre-
ni~kih `rtava. Svaka srebr-
eni~ka `rtva, tvrdi Ma{-
ovi}, ima svoje ime i prezi-
me, ~lanove porodice koji
su prijavili njen nestanak, a
za 6.500 `rtava ve} postoje
pozitivni DNK rezultati da
su njihovi skeletni ostaci
prona|eni u nekoj od vi{e
od stotinu grobnica Srebre-
nice, uklju~uju}i i `rtve ko-
je su otkrivene na teritoriji
Srbije u {est razli~itih
op}ina.
F. KARALI]
Bakira Hase~i}, pre-
dsjednica Udru`enja
„@ena-`rtva rata“, kazala
nam je da se radi o nasta-
vku ~etni~ke politike ne-
giranje genocida i agresi-
je.
- Kada smo mi ukopa-
vali 200 ubijenih, govorili
su da nosimo prazne tabu-
te. @alosno je i tu`no {to
smo to ~uli i od Mirsada
Toka~e, koji }e morati
imenom i prezimenom
napisati koji su to `ivi lju-
di. Ovo je jo{ jedna mani-
pulacija `rtvama genoci-
da, koja nanosi veliku bol
srodnicima koji i danas tr-
agaju za kostima svojih
najmilijih - kazala je Ha-
se~i}.
Nastavak politike
negiranja genocida
Hoti}: Zloupotrebljavanje izjava Ma{ovi}: Me|ustrana~ki obra~uni
Sabor Hrvatske zajednice „Herceg-Bosne“
Andri}-Lu`anski ponovo predsjednik
Dragan ^ovi} iznio mi{ljenje da „ova institucija treba biti Hrvatski narodni sabor“
Za predsjednika Sabora
Hrvatske zajednice „Herceg-
Bosne“ koji je ju~er u Mosta-
ru, nakon 12 godina, odr`an
tre}i put, ponovo je izabran
Ivo Andri} Lu`anski. Pre-
dsjednika ovog udru`enja do
maja }e izabrati 11 novoime-
novanih ~lanova Glavnog vi-
je}a, a to }e, najvjerovatnije,
opet biti Vladimir [olji}.
Pravo na jednakopra-
vnost Hrvata i jedinstveno
politi~ko djelovanje, poruke
su koje su se najve}im dije-
lom mogle ~uti na Saboru.
Govore}i o va`nosti Sa-
bora, predsjednik HDZBiH
Dragan ^ovi} iznio je mi{lje-
nje da „ova institucija treba
biti Hrvatski narodni sabor“.
- Mislim da bi to treba-
la biti jedna snaga institu-
cionalna, legalna, koja bi
mogla slati poruke, a osobi-
to pomo}i kada bude pri~a
o ustavnim promjenama -
kazao je ^ovi}.
Predsjednik HDZ-a
1990 Bo`o Ljubi} u svom
izlaganju naglasio je da
„ustavna pozicija Hrvata u
BiH nikada nije bila bolja,
ali je ponajvi{e ugro`ava
lo{a demografska slika“.
- Dajmo narodu uteme-
ljenu nadu na dobar `ivot u
BiH i onda }emo biti u pri-
lici da izgradimo BiH i po
mjeri hrvatskog naroda -
kazao je Ljubi}.
Petar Mili}, predsjednik
Hrvatskog zajedni{tva „Her-
ceg-Bosne“, napustio je
ju~era{nji Sabor i nazvao ga
lakrdijom. M. SMAJKI]
- Sebi, ovdje, dajem za
pravo, kao jedan od onih
koji je sudjelovao u obrani
hrvatskog naroda u BiH i
njegovih interesa, pozvati
vas u ime svih onih koji su
u Domovinskom ratu su-
djelovali s pu{kom u ruci i
re}i vam da je ovakvo po-
na{anje na hrvatskoj poli-
ti~koj sceni u BiH krajnje
neprimjereno i da je do{lo
vrijeme da se ono prekine.
U duhu tog poziva, za-
vr{it }u ovo svoje izlaganje
i pozvati vas da, ipak, na-
di|emo sebe i da ovu Hr-
vatsku zajednicu „Herceg-
Bosnu“ pretvorimo u ono
{to je ministar [u{ak htio -
rekao je na ju~era{njem
Saboru @ivko Budimir, pr-
edsjednik mostarskog Gr-
adskog odbora HSPBiH.
Budimir: Pretvorimo HB u ono {to je [u{ak htio
S ju~era{njeg Sabora: Podijeljeni stavovi (Foto: I. Rozi})
Ako ne budu ispunjeni zahtjevi
Borci najavljuju masovne
proteste za 21. april
Upravni odbor (UO) Jedi-
nstvene organizacije boraca
(JOB) Bosne i Hercegovine
„Unija veterana“ odlu~io je
da 21. aprila odr`i masovne
proteste sa svim bora~kim
udru`enjima ako Vlada Fe-
deracije Bosne i Hercegovine
u ponedjeljak, na zajedni~koj
sjednici s bora~kim udru-
`enjima, ne ispuni zahtjeve
ove populacije.
Odluku je UO JOB-a
„Unija veterana“ donio ju~er
na vanrednoj sjednici, zahti-
jevaju}i od Vlade FBiH da
budu ispo{tovana i ispla-
}ena sva sredstva proistekla
iz Zakona o pravima demo-
bilisanih boraca i ~lanova
njihovih porodica koja se
ti~u nov~anih naknada po
osnovu njihove nezaposle-
nosti, prenosi Fena.
UO je izrazio nezadovo-
ljstvo na~inom i obimom
reformi koje provodi Vlada
FBiH, jer su, smatra, refor-
me i u{tede usmjerene
isklju~ivo na bora~ku popu-
laciju i ne obuhvataju pre-
glomazni dr`avni aparat.
Bora~ke organizacije s podru~ja SBK
U Sarajevo dolaze u 17 autobusa
Koordinacija bo-
ra~kih organizacija s
podru~ja Srednjobo-
sanskog kantona na
sastanku u Travniku
donijela je odluku da
se 21. aprila protesti-
ra ispred zgrade Vla-
de SBK u Travniku,
a u Sarajevo }e na pr-
oteste umjesto dva
i}i 17 autobusa s po-
dru~ja SBK.
- Odlu~ili smo da se
umjesto blokada sao-
bra}ajnica na podru~ju SBK
21. aprila u 10.05 sati prote-
stira ispred zgrade Vlade
SBK u Travniku, a da u Sar-
ajevo na centralni protestni
skup krene 17 autobusa iz
SBK. Dakle, ne}e biti preki-
da u odvijanju sao-
bra}aja - potvrdio
nam je Nevzudin Vi-
hri}, predsjedavaju}i
Koordinacije bo-
ra~kih organizacija u
SBK.
Bora~ka popula-
cija iz SBK zahtijeva
dono{enje zakona o
dopunskim pravima
boraca, dok }e na ce-
ntralnom prote-
stnom skupu, istog dana u
Sarajevu, biti zatra`eno
ukidanje odluka o uvo|en-
ju cenzusa za ~lanove bo-
ra~ke populacije, precizira-
no je na sastanku Teme-
ljnih bora~kih organizacija
SBK (TBO) koji je odr`an
u Travniku. K. K.
Vihri}: Protest
i pred Vladom
SBK
pogledi
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 5
Spahi}: Brojna priznanja
Predstava „Bolest porodice
M“ koju je, prema tekstu italija-
nskog dramati~ara Fausta Para-
vidina, na scenu sarajevskog Ka-
mernog teatra 55 postavila mla-
da rediteljka Selma Spahi}, nije
ostavila ravnodu{nom pozori{nu
publiku.
Ve} nakon rediteljskog debija
koji je ostvarila prije dvije godine
re`iraju}i „Utjecaj gama zraka na
sablasne nevene“, u Sarajevskom
ratnom teatru SARTR, o~i bh. te-
atarske kritike i starijih kolega bi-
le su uprte u 23-godi{nju Spahi},
daju}i joj epitet iznimno talentir-
ane i ozbiljne rediteljke.
Njena „mlada“ karijera ve} je
ovjen~ana brojnim priznanjima.
Izme|u ostalih, Spahi} je dobila
nagradu „Juroslav Koreni}“ na 48.
festivalu MESS za najboljeg mla-
dog pozori{nog reditelja, „Klju~
Tma~e“ za najbolju akademsku
predstavu u 2007. godini, a pro-
gla{ena je i najboljim studentom
na Odsjeku za re`iju u {kolskoj
2004/05. te u 2006/07. godini.
Selma Spahi} ro|ena je 1986. u
Fo~i, a Akademiju scenskih umje-
tnosti u Sarajevu, Odsjek za re`iju,
upisuje u klasi Pjera @alice 2003.
godine. U pozori{tu je asistirala
Petru Ve~eku na predstavi „@eni-
dba“ te Dini Mustafi}u na predsta-
vi „Sakati Billy“. A. Gr.
Li~nost dana Selma Spahi}
Talentirana rediteljka
Ve} nakon njenog debija, prije dvije godine, o~i bh.
teatarske kritike bile uprte u 23-godi{nju Selmu Spahi}
Predsjednik HSPBiH Zvonko
Juri{i} smatra da postoje minima-
lne {anse da se hrvatske stranke u
BiH dogovore o zajedni~kom ka-
ndidatu za ~lana Predsjedni{tva
BiH iz reda hrvatskog naroda.
- Te{ko }emo do}i do dogovora
zbog bahatosti odre|enih hrva-
tskih politi~kih opcija, ali ipak jo{
postoji minimalna {ansa za dogo-
vor - istakao je Juri{i} tokom obra-
}anja prisutnima u dvorani Hrva-
tskog kulturnog centra Nova Bila,
prenosi Fena.
Juri{i} je, kako je saop}eno iz
njegove stranke, napomenuo da je
HSP jedina politi~ka opcija u Hr-
vata kojoj je primarni cilj zaje-
dni{tvo i okrupnjavanje politi~ke
scene hrvatskog korpusa u BiH.
U vezi s tim, Juri{i} je naveo
primjer nedavnog ujedinjenja sa
HNZ-om i HZ-HB-om u jednu
stranku pod imenom Hrvatske
stranke prava (HSPBiH, HNZ i
HZ-HB).
Juri{i}: Razlog je bahatost
Juri{i} o kandidatu za Predsjedni{tvo BiH
Minimalne {anse za dogovor
Biv{i hrvatski predsjednik
Stjepan Mesi} ocijenio je ju~er da
se digla prevelika buka zbog govo-
ra predsjednika Ive Josipovi}a u
Sarajevu, da je taj govor bio u fu-
nkciji relaksacije odnosa u regiji
i da ga ne treba politizirati ve} se
okrenuti aktuelnim problemima,
ponajprije otvaranju novih radnih
mjesta, prenosi Fena.
Na molbu novinara koji su
ju~er pratili predstavljanje knjige
Borisa Paveli}a „10 boljih godina“
o dva Mesi}eva mandata, biv{i hr-
vatski predsjednik kazao je da Jo-
sipovi}ev govor u Sarajevu, koji je
bio tema sastanka u Vladi, ne tre-
ba politizirati.
- Mislim da je ovolika, preveli-
ka, buka nepotrebna jer predsje-
dnik Josipovi} se ispri~ao za sve
`rtve koje su bilo kome nanesene,
prema tome to ne treba previ{e po-
litizirati. Trebamo se okrenuti pr-
oblemima koje ovo dru{tvo ima i
rje{avati ih. A ono {to je za nas
va`nije jeste otvarati nova radna
mjesta i podr`ati one projekte koji
}e i}i tim smjerom.
A povijest ostavimo
povjesni~arima -
kazao je Mesi}.
On smatra da je
Josipovi}ev saraje-
vski govor bio „u
funkciji komuni-
kacije me|u kole-
ktivitetima i relaksacije odnosa u
regiji“. Hrvatska to treba napravi-
ti „jer nema vje~nih neprijatelja i
ne smijemo robovati povijesti“, re-
kao je Mesi}.
Stjepan Mesi}, biv{i predsjednik Hrvatske
Govor ne treba politizirati
Mesi}: Ne
treba robovati
povijesti
Razgovarao:
Fahir KARALI]
Onaj ko u Hrvatskoj nije spre-
man priznati da je u politici Franje
Tu|mana prema BiH bilo elemena-
ta podjele te dr`ave, od formiranja
„Herceg-Bosne“ na dan vukovar-
ske tragedije, preko ru{enja Star-
og mosta, pa sve do toga da je na-
jvi{e gra|ana hrvatske nacionalno-
sti stradalo u sukobu s Armijom
BiH, taj postaje sljedbenik te iste
Tu|manove politike, kazao je na
po~etku razgovora za „Dnevni
avaz“ Damir Kajin, zastupnik u
Hrvatskom saboru jo{ od 1996. go-
dine i kandidat na posljednjim pr-
edsjedni~kim izborima.
[arini}eva uloga
Kajin vjeruje da je posjeta Ive
Josipovi}a i izre~ena poruka i{la u
pravcu da gra|ani hrvatske nacio-
nalnosti u BiH definitivno prihva-
te BiH kao svoju domovinu, koji-
ma }e Hrvatska pomagati, ali je-
dnako tako poru~uju}i „nikada
vi{e ne}e se de{avati ono u ~emu
smo svojedobno sudjelovali“.
Istovremeno se nada da }e po-
liti~ko vodstvo u Beogradu ta-
ko|er poslati jasne, nedvosmisle-
ne poruke da se ne mo`e tolerira-
ti bilo kakav separatizam ni u RS.
Kako komentirate veliku
pra{inu koja se digla u Hrva-
tskoj nakon posjete predsjedni-
ka Ive Josipovi}a BiH i njego-
vog govora u kojem je izrazio
`aljenje zbog hrvatske politike
prema BiH tokom devedesetih?
- Logi~no je da }e HDZ i nje-
govi biv{i premijeri ostati na toj
politici, ali Hrvatska se od nje mo-
ra odmaknuti ako `eli biti prizna-
ta i po{tovana. Treba demontirati
politiku iz Tu|manovog vremena.
Osobno, sto posto stojim iza Josi-
povi}eve geste. Prema mom sudu,
nema se Josipovi} {ta pravdati pr-
edsjednici Vlade {to je govorio u
Parlamentu BiH.
Ono o ~emu je tamo govorio i
{to je tada rekao je istina, i ta izgo-
vorena rije~ korespondira, ja bih
rekao, i sa stavom ve}ine gra|ana
BiH, ne samo bo{nja~ke nego i hr-
vatske nacionalnosti. Ono {to je
izuzetno vrijedno, to korespondi-
ra i s crkvama u BiH. Kao takav,
govor je pozdravljen i od Amerike,
Evropske unije.
Kosor je organizirala i sasta-
nak s biv{im premijerima, na
kojem su o{tro osu|ene Josipo-
vi}eve izjave, a ~ak je biv{i pr-
emijer Hrvoje [arini} izjavio je
da je „notorna ~injenica da Hr-
vatska nije bila agresor u BiH“.
- Razumljivo je da [arini}, je-
dan od najbli`ih Tu|manovih sar-
adnika, ne}e nastupati protiv sebe,
kao {to to nisu spremni ni drugi
HDZ-ovi premijeri. Ali, kada Jadr-
anka Kosor poziva [arini}a, Vale-
nti}a i druge, za{to nije pozvala i
Stjepana Mesi}a, pa da je iz prve ru-
ke informira kakva je to bila politi-
ka prema BiH. Ta politika HDZ-a
donijela nam je enormnu {tetu.
Od pozicije `rtve, a Vukovar to
najbolje svjedo~i, Hrvatska je, na-
kon ru{enja Starog mosta u Mosta-
ru, nakon Ahmi}a, izgubila me|u-
narodnu naklonost. O tome najbo-
lje mogu svjedo~iti upravo premije-
ri koje je pozvala gospo|a Kosor.
Ra~anova deklaracija
Mesi} je u nekoliko navrata
izgovarao sli~ne poruke tokom
posjeta BiH. Otkuda sada sva
ova nervoza?
- Osobno razumijem HDZ-ovu
nervozu. Ni{ta im ne ide od ruke.
Oni se vode politikom „napad je na-
jbolja obrana“. Poku{avaju se pro-
metnutu u za{titnike hrvatstva u
Hrvatskoj i BiH, a gdje nas je, pogo-
tovo u BiH, ta njihova za{tita dove-
la, najrje~itije svjedo~e mnoge ma-
jke zavijene u crno, ~iji su sinovi
stradali u sukobu s Armijom BiH.
S druge strane, galamom je
HDZ mogao 2000. natjerati Ra~a-
na na Deklaraciju o Domovins-
kom ratu te da Sabor na taj na~in
falsificira doga|aje u BiH. Jedino
ja nisam glasao za tu deklaraciju.
Ali, 2010. godine, galamom i tra-
`enjem Josipovi}eve ostavke,
HDZ sebe mo`e vezati samo uz
la`ne branjenike.
INTERVJU Damir Kajin, zastupnik u Hrvatskom saboru
Josipovi} je rekao istinu
Logi~no je da }e HDZ i njegovi premijeri ostati na politici Franje Tu|mana, ali
Hrvatska se od nje mora odmaknuti ako `eli biti priznata i po{tovana
Tokom posjete mjestima
zlo~ina, uz Josipovi}a su bili i
kardinal Vinko Pulji} i reisu-
l-ulema Mustafa ef. Ceri}.
- Ono {to je sigurno izuzetno
vrijedno jeste {to su uz Josipovi}a
bili vjerski autoriteti. To, na svu
sre}u, neutralizira napad ove de-
snice. HDZ ili neki radikali mo-
gu re}i Josipovi}u da je protiv
Deklaracije o Domovinskom ra-
tu, izdajnik ili jugonostalgi~ar, ali
te{ko to mogu poru~iti uzoritom
kardinalu Vinku Pulji}u, koji je
sve vrijeme dijelio sudbinu sa
svojim narodom u BiH, kao {to, s
druge strane, radikalni muslima-
ni ne mogu zamjeriti svom vjer-
skom autoritetu {to je bio uz Jo-
sipovi}a.
Izuzetno je vrijedno {to su uz
Josipovi}a bili vjerski autoriteti
Kajin: Sto posto stojim iza Josipovi}eve poruke
mozaik
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 6
Pustolova koji je poku{ao do}i
do Sjevernog pola bez i~ije pomo}i,
spasila je kanadska vojska nakon
{to je propao u led. Na temperatu-
ri ni`oj od 50 stepeni Tom Smite-
ringejl (Smitheringale) zapeo je na
300 kilometara od cilja u poku{aju
da postane prvi Australac koji je sa-
mostalno do{ao do Sjevernog pola.
Prema rije~ima ~lana njegove
ekipe za podr{ku, avanturista je
aktivirao svoju signalnu stanicu
koja prenosi polo`aj, nakon ~ega
ga je spasila kanadska vojska.
Smrznut nakon pada u vodu,
Smiteringejl je kazao da je savje-
stan da mora odustati i da }e jo{
razmisliti ho}e li ponovo ne{to
sli~no poku{ati.
Ekskurzije u svemir ve} su do-
stupne i bugarskim turistima, pi{e
sofijski dnevnik „Standard“. Ta-
kvu mogu}nost pru`a plovdivska
turisti~ka agencija „Krista 1“, ko-
ja je u procesu pregovora s brita-
nskom kompanijom „Virgin Gala-
ctic“, u vlasni{tvu milijardera
Ri~arda Brensona (Richard Bra-
nson).
Todor Todorov, slu`benik bu-
garske firme, rekao je da nemaju
potpuna ovla{tenja britanske ko-
mpanije, ali da je ponuda sasvim
realna.
Komercijalni svemirski avion
u vlasni{tvu „Virgin Galactica“, u
kojem ima mjesta za {est putnika,
imao je 22. marta svoj prvi probni
let do visine od oko 13.700 meta-
ra. Komercijalni letovi trebali bi
po~eti naredne godine.
Rubi Dikinson (Ruby Dicki-
nson, 3) neslu`beno je najmla|i ma-
jstor za tetova`u u svijetu, a vje{tine
je nau~ila od svog oca Blejna (Blane,
36), koji vodi studio u Velsu.
- Ruby jedva ~eka svoj alat koji
}e dobiti za 4. ro|endan. @eli biti ta-
ttoo umjetnica - rekao je njen otac.
Djevoj~ica se tetoviranju u~i
svakog dana nakon dolaska iz vr-
ti}a, a u o~evom salonu ima i
igra~ku na kojoj vje`ba. Rubi ve}
sada zna nacrtati cijelog pauka.
Njen otac uop}e ne sumnja da }e
Rubi postati izvrsna umjetnica ka-
da odraste. Naglasio je da ona za-
ista voli crtati, a on je veoma sre-
tan {to joj mo`e pomo}i u ostvare-
nju njenih snova.
Smiteringejl: Cilj mu je bio Sjeverni pol
Djevoj~icu pou~ava otac
[ta drugi pi{u
Nedopu{teni seksualni odnosi uzrok su potresa

Porast nedopu{tenih seksualnih odnosa uzrok je {irenju potresa, re-
kao je imam Kazem Sediki u Teheranu, ~ije rije~i citira dnevnik „Aftab“.
- Prirodne katastrofe rezultat su na{eg vlastitog pona{anja. Mnogo
lo{e odjevenih `ena koje ne po{tuju islamsko odijevanje korumpira
mlade, a porast nedopu{tenih seksualnih odnosa pove}ava broj po-
tresa - kazao je Sediki.
Seksualni odnosi izvan braka slu`beno su zabranjeni u Iranu.
Umjetnica iz Britanije
Ima tri godine i crta tetova`e
Pregovori s „Virgin Galacticom“
Bugarski turisti `ele u svemir
Spa{en australski avanturista
Zapeo u ledu na minus 50 stepeni
Zdravstveno stanje Edina He-
ganovi}a, policajca iz Jajca, kojem
je prije godinu dijagnosticirana ci-
roza jetre, prema posljednjim na-
lazima, opet se pogor{alo, a tra-
nsplantacija jetre za njega je jedi-
no rje{enje.
Na klinici u Jeni u Njema~koj,
gdje su mu rekli da mogu uraditi
ovaj operativni zahvat, spremni su
da ga prime, ali visok nov~ani
iznos koji treba uplatiti na ra~un
klinike jo{ onemogu}ava Edinov
odlazak.
Naime, Heganovi} mora osigu-
rati 124.185 eura da bi pokrio
tro{kove operacije, a kako su mu
rekli ljekari, terapija koju }e pri-
mati nakon transplantacije }e ta-
ko|er biti skupa.
- Akcija prikupljanja novca je
jo{ u toku, ljudi su upla}ivali no-
vac nakon teksta u va{em listu
pro{le sedmice, ali to jo{ nije ni
blizu iznosa koje je potreban. Ko-
lege iz Federalnog MUP-a su isto
organizirale akciju i prikupljaju
pare.
Ponekad se osje}am jako lo{e,
nekad je malo bolje, ali jo{ idem
na redovne kontrole ovdje u Jajcu
i {aljem nalaze ljekarima u Saraje-
vo i Njema~ku da bi mogli biti u
toku. U zavisnosti od toga {ta po-
ka`u nalazi i doze lijekova koje pi-
jem se smanjuju ili pove}avaju -
rekao nam je Heganovi}. E. G.
Iako su mnogi dobri ljudi po-
kucala na vrata Mirsade Toporan
koja u mostarskom naselju Bafo
`ivi s te{ko bolesnim sinom Semi-
rom Droce, o ~emu je na{ list rani-
je pisao, agonija ove samohrane
majke sve vi{e se produbljuje.
Kako nam je ju~er ispri~ala,
njeno zdravstveno stanje, ionako
naru{eno, zbog posljedica rata, u
kojem je u Kalinoviku izgubila ci-
jelu porodicu, i te{kog `ivota, zna-
tno se pogor{alo. Tako je ova 46-
godi{njakinja u potpunosti izgubi-
la apetit i za manje od tri mjeseca
smr{avila 15 kilograma.
- Stalno idem ljekarima. Godi-
nama vu~em razna oboljenja, od
dobro}udnog tumora hipofize do
kamenaca u `u~i, ~ira..., ali samo
mi je va`no da Semir bude dobro
- kroz suze nam pri~a Mirsada.
Ona i njen 12-godi{nji sin sa-
da, ka`e, imaju {ta jesti, ali za nji-
hove lijekove mjese~no joj treba
blizu 300 KM. Socijalna pomo} sa
54,50 KM pove}ana joj je na 110
maraka. Bila je presretna kada ih
je prije ne{to vi{e od mjesec posje-
tio potpredsjednik Federacije BiH
Mirsad Kebo i uru~io im odluku o
finansijskoj pomo}i.
To je trebalo biti namijenjeno,
isklju~ivo, za Semirove lijekove.
No, kako ka`e Mirsada, novac, ko-
ji joj je prijeko potreban, jo{ nije
upla}en.
- Jednom su me zvali iz njego-
vog kabineta i rekli mi da }e biti
upla}en do 1. aprila, ali evo jo{ ni-
je. Putem informacija tra`ila sam
broj telefona Kebinog kabineta, ali
nakon {to sam ga dobila, niko se
nije javljao - govori nam Mirsada.
M. Sm.
BOLESTI Mirsada Toporan iz mostarskog naselja Bafo
Potpuno izgubila apetit i za tri
mjeseca smr{avila 15 kilograma
@ivi s te{ko bolesnim sinom U Kalinoviku tokom rata ostala bez cijele porodice
Toporan: Stalno kod ljekara
Zdravstveno stanje Edina
Heganovi}a se pogor{alo
Za operaciju u Njema~koj mora osigurati 124.185 eura
Policajac iz Jajca hitno mora na transplantaciju jetre
Heganovi}: Kolege iz MUP-a }e pomo}i
Novac za lije~enje Edina He-
ganovi}a mo`e se uplatiti na
`irora~un UniCredit banke broj:
3383602503788336, uz naznaku
„pomo} za lije~enje Heganovi}
Edinu“, te na devizni ra~un u eu-
rima: 45468137111, swift code:
UNCRBA22, Iban code: BA39
3383 6028 4186 3503.
Kako pomo}i
mozaik
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010.
7
^edomir Jovanovi}
Ne}emo anestezirati narod
- Spremni smo svoju orijentaciju dijeliti sa DS-om,
ali ne i raditi ono {to ta stranka radi sa sada{njim par-
tnerima - anestezirati narod. Treba nam podr{ka da i
DS u budu}oj koaliciji bude druga~iji. Da vodimo vla-
du kao dvije jasne, ali bliske politike. Da DS prestane,
kriju}i se iza le|a i autoriteta predsjednika Republike,
gubiti kompas i ne dovr{avati dobre ideje.
(Srbijanski politi~ar za „Ve~ernje novosti“)
Predrag Ejdus
Na sceni je teror osrednjosti
- Mislim da samo jedna politi~ka elita, dobronamjerna
i pametna, mudra, rekao bih i meritorna i kvalificirana,
mo`e donijeti set ozbiljnih zakona i uprili~iti na{e institu-
cije, posebno kada je rije~ o pozori{tima, kako je to trenu-
tno u svijetu i Evropi. Ovdje je na sceni teror osrednjosti,
ili ~ak mo`da i najgorih ljudi iz oblasti kulture. Oni se
isklju~ivo bave svojim sinekurama i zadr`avanjem nekog
statusa quo, a to nije dobro. (Glumac za „Danas“)
Salih Brki}
Svi su napisali knjigu
o Srebrenici, izuzev mene
- Po~eo sam pripremati i prekucavati materijal za
prvu od tri knjige koje namjeravam napisati. Svi su na-
pisali knjigu o Srebrenici, izuzev mene, a valjda je ma-
lo njih koji Srebrenicu poznaju kao ja. Smatrao sam da
jo{ nije bilo vrijeme da napi{em zbog toga {to su i sada
u stanju da la`u kada je ukopano gotovo ~etiri hiljade
ljudi u Poto~arima. (Novinar za „Azru“)
Jovanovi}:
Jasne politike
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
18. 4. 2010.
18. 4. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 14
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 14
0
C do 22
0
C
19. 4. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 13
0
C do 20
0
C
20. 4. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 12
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 10
0
C do 20
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
16
20
19
TUZLA
VRIJEME
DANAS
21
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
NEDJELJA
GORA@DE
21
PONEDJELJAK UTORAK
19
21
20
Ko je i kako dobivao posao?
- Napokon }e Tu`ila{tvo Kantona Sarajevo zapo~eti istragu o
„Domovima zdravlja“. Na isti na~in treba istra`iti i druge ustanove i
provjeriti ko je i kako dobivao posao. Vrijeme je da neke stvari iza|u
na vidjelo, a oni koji su kr{ili zakone i pri tome imali li~nu korist tre-
baju odgovarati. (^itateljica iz Sarajeva)
BR^KO
BANJA
LUKA
Ejdus: Politi~ka
elita
Grad Sarajevo 18. 4. 2010.
Izlazak 5.59 Izlazak 8.02
Zalazak 19.33 Zalazak nema
Pogor{anje biometeorolo{kih prilika uvjetuje ja~anje tegoba kod hroni~nih bolesnika i me-
teoropata, stoga bi trebali umanjiti aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom. Od me-
teoropatskih reakcija mogu}i su glavobolja, nervoza, nesanica, reumatski bolovi, a pro-
blemi }e se javljati i kod osoba s ishemijskim bolestima.
Preovladavat }e pre-
te`no obla~no vrijeme.
Tokom dana u Hercegovini,
isto~noj i sjeveroisto~noj Bosni
bit }e ne{to vi{e sun~ana razdo-
blja. Sredinom dana ki{a se o~ekuje
u sjeverzapadnoj Bosni, a tokom posli-
jepodneva i u ostalim podru~jima. Uz
ki{u, mjestimi~no su mogu}i i lokalni plju-
skovi pra}eni grmljavinom. Vjetar, slab do
umjeren, u sjevernoj Bosni isto~ni, a u osta-
taku Bosne i Hercegovine ju`ni i jugoisto~ni.
Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do
14, a najvi{a dnevna od 14 do 22 stepena.
LIVNO
16
ZENICA
MOSTAR
Obla~no
s ki{om
Brki}:
Priprema
materijala
¤
033/281-393
redakcija@avaz.ba [ta ka`u u narodu
NEUM
22
SARAJEVO
PUTNE ISPRAVE Vi{e zahtjeva za nove dokumente
Gu`ve na {alterima ve} po~ele
Biometrijske paso{e do pro{log ~etvrtka dobilo vi{e od 120.000 gra|ana
Od 15. oktobra do pro{log
~etvrtka, biometrijske paso{e
dobilo je 120.800 gra|ana BiH.
Toliko je paso{a, naime, od{ta-
mpala Agencija za identifikacio-
ne dokumente, evidenciju i ra-
zmjenu podataka BiH (ID-
DEEA), iz koje pozivaju gra-
|ane da provjere rok va`enja do-
kumenata i na vrijeme ih zami-
jene novima, kako bi se izbjegle
gu`ve na {alterima.
Uzimaju}i u obzir iskustvo iz
prethodnih godina, naime, IDD-
EEA u periodu maj - juli od
MUP-ova zaprimi izrazito po-
ve}an broj zahtjeva za {tampanje
li~nih dokumenata, posebno pu-
tnih isprava.
- Od maja do jula o~ekujemo
da }emo od MUP-ova dobiti po-
ve}an broj naloga za {tampanje
paso{a prvenstveno zbog ekskur-
zija i dijaspore, koja u velikom
broju ljeti dolazi u BiH - kazala
nam je Amila Opardija, portparol
IDDEEA-e.
Iako se ve}e gu`ve na {alteri-
ma o~ekuju od maja, u pojedinim
MUP-ovima, kao {to je saraje-
vski, ve} su po~ele. Kako nam je
kazala Nihada ^omor, portparol
MUP-a KS, broj zahtjeva za izda-
vanje dokumenata pove}ava se
pred odmore i zbog poziva
IDDEEA-e da gra|ani obnove
dokumente. B. TURKOVI]
Me|unarodni gastronomski festival „Biser mora“
Na{i kuhari osvojili osam medalja
BiH predstavljali Nihad Mameled`ija, Nermin Hod`i} i Moreno Debartoli
Savez kuhara mediteranskih i
europskih regija iz Splita (SKM-
OR) organizirao je petu godinu
zaredom tradicionalni Me|unar-
odni gastronomski festival „Biser
mora“ na kojem su u~estvovali
~lanovi Udru`enja kuhara BiH,
Nihad Mameled`ija, Nermin
Hod`i} i Moreno Debartoli.
Debartolija se mnogi sje}aju
kao dje~aka koji je davne 1985.
godine tuma~io ulogu Malika u
filmu Emira Kusturice „Otac na
slu`benom putu“.
- Nastupili smo u pojedina~nim
kategorijama i osvojili smo meda-
lju u skoro svakoj kategoriji, ~etiri
zlatne, dvije srebrene i dvije bro-
nze. Priprema svakog jela trajala je
60 minuta. Sva trojica smo dobili
zlato u kvalifikacijama za ulaz u fi-
nale festivala „Biser mora“, gdje je
trebalo pripremiti jelo od janjetine
- ka`e Nermin Hod`i}, jedan od
nagra|enih kuhara i {ef restorana
„Plava prizma“ i „Elite 31“.
Manifestacija je odr`ana u Su-
petru na otoku Bra~u, a u~estvova-
lo je vi{e od 200 kuhara iz deset ze-
malja. U `iriju je bilo deset ~lanova,
me|u kojima je bio i predstavnik iz
BiH Zaim Merdan, tako|er kuhar
iz „Plave prizme“. S. [a.
Grupa od ~etrdestak uposlenika Splo{ne bolnice
iz Slovenije posjetila je ju~er Klini~ki centar Unive-
rziteta u Sarajevu. Slovenske ljekare i medicinske
sestre predvodio je dr. Darko Kordi}, koji je nekada
radio u KCUS-u.
- Slovenski ljekari nalaze se u posjeti BiH i Sar-
ajevu. Doktor Kordi}, koji tako|er radi u Splo{noj
bolnici, `elio je tu posjetu iskoristiti da obi|e Trau-
matolo{ku kliniku u Sarajevu, gdje je nekada radio,
i da se vidi s biv{im kolegama - kazala nam je por-
tparol KCUS-a Biljana Jandri}.
Slovenci su obi{li klinike za ortopediju i trauma-
tologiju, urgentnu medicinu i plu}ne bolesti. Obo-
strana je `elja da ova posjeta bude iskori{tena za
uspostavljanje poslovne saradnje izme|u dvije bo-
lnice. E. Ha. KCUS: Slovenci obi{li nekoliko klinika
Bra~: Nagra|eni kuhari sa medaljama
[alter: Gu`ve zbog ekskurzija i dijaspore
Opardija je kazala da je zako-
nom definirano da paso{ mora
biti gotov za 30 dana, a da se u
praksi na njega ~eka oko 20 da-
na. Oni koji po hitnoj proceduri
za dva dana `ele dobiti paso{, za
to moraju platiti 200 KM.
Paso{ za 20 dana
Ljekari iz Slovenije posjetili KCUS
Dr. Darko Kordi} `elio vidjeti nekada{nje kolege
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 4
Zastupnik albanske, b-
o{nja~ke, crnogorske, ma-
kedonske i slovenske naci-
onalne manjine u Hrva-
tskom saboru [emso Ta-
nkovi} primio je u posjetu
zastupnika u Parlamentu
BiH Huseina Nani}a, pre-
dsjednika Udru`enja „Ug-
or“ Mervana Ramiza i su-
predsjednika Skup{tine
„Ugora“ Sinana Hujdura.
Zastupnik Nani} i pr-
edstavnici „Ugora“ upo-
znali su Tankovi}a s akti-
vnostima tog udru`enja,
koje se primarno bavi pr-
oblematikom ostvariva-
nja prava na temelju ra-
dnopravnog odnosa i pe-
nzionog osiguranja bh.
gra|ana koji su izgubili
posao u Hrvatskoj od
1991. do 1995. godine. Pr-
ocjenjuje se da oko 15.000
gra|ana BiH nije ostvari-
lo ova prava.
Tankovi} je rekao ka-
ko se nada da }e dvije
dr`ave posti}i dogovor te
izrazio spremnost da se
podrobnije upozna s pro-
blemom.
Osvrnuv{i se na posje-
tu Ive Josipovi}a BiH, Ta-
nkovi} je kazao da su
odnosi dvije zemlje
dobili pozitivan za-
mah, a sagovornici
su izrazili nadu da
}e i ovaj sastanak
pridonijeti da-
ljnjem razvo-
ju dobrih
odnosa
me|u naro-
dima obje
dr`ave.
F. K.
[emso Tankovi} ugostio bh. delegaciju
[ta je s pravima 15.000
radnika iz BiH u Hrvatskoj?
Izgubili posao u periodu od
1991. do 1995. godine
Tankovi}:
Daljnja
saradnja
REAGIRANJA Srebreni~ani i eksperti o provokacijama iz RS
Kamo sre}e da mi la`emo,
kamo sre}e da su na{i `ivi!
Vladaju}a politi~ka garnitura nastoji diskreditirati pretendente na vlast optu`uju}i ih za
izdaju nacionalnih interesa zato {to su prihvatili genocid u Srebrenici, ka`e Ma{ovi}
@rtve srebreni~ke trage-
dije ponovo su se na{le na
meti pojedinaca iz RS koji
negiranjem genocida u Sre-
brenici poku{avaju priskr-
biti svojim politi~kim po-
kroviteljima jo{ koji glas
prije oktobarskih izbora.
Posljednja u nizu je izja-
va Janka Velimirovi}a, dir-
ektora Centra za istra`iva-
nje ratnih zlo~ina RS, koju
je dao agenciji Srna.
Revizija sahranjenih
On je kazao da Centar
treba otkriti pravu istinu o
Srebrenici kako bi najzad
zaustavio zloupotrebe i ma-
nipulacije brojem srebre-
ni~kih `rtava te da, kako bi
se sru{io mit o Srebrenici,
treba provesti reviziju sa-
hranjenih, jer se ne zna ko
je sve sahranjen u Poto~ari-
ma.
Kada Hoti} iz Udru-
`enja „Majke enklava Sre-
brenica i @epa“ kazala je
da policija i vojska RS do-
bro znaju koliko je ljudi
ubijeno, jer su ih oni i za-
trpavali.
- Mo`da komisija koja je
istra`ivala u Srebrenici i
oko nje nije do{la do
ta~nog broja nestalih. Ima
ih daleko vi{e. Sve te njiho-
ve pri~e o neistini su po-
ku{aji da ubiju istinu o Sre-
brenici. Kamo sre}e da mi
la`emo, kamo sre}e da su
na{i `ivi! Oni zloupotre-
bljavaju izjave MirsadaTo-
ka~e da je prona{ao 500 lju-
di koji su `ivi, a koje su oni
sveli na Srebrenicu - kazala
je Hoti}.
Amor Ma{ovi}, ~lan
Kolegija direktora Institu-
ta za nestale osobe BiH, ka-
zao je za „Avaz“ da su u pi-
tanju me|ustrana~ki obra-
~uni unutar manjeg bh.
entiteta, gdje vladaju}a po-
liti~ka garnitura nastoji di-
skreditirati pretendente na
vlast na idu}im izborima,
na taj na~in {to ih optu`uje
da su navodno izdali nacio-
nalne interese time {to su
priznali i prihvatili da se u
Srebrenici desio genocid.
Ra~un stranaka
- Ovo je udar na neke
nove politi~ke stranke i nji-
hove lidere. @alosno je {to
se profesionalci, koji bi se
trebali baviti ~injenicama,
uklju~uju u nekakve predi-
zborne kampanje pojedi-
nih politi~kih lidera i stra-
naka, {to ~ini Velimirovi}.
Potisnuli su profesionalno
djelovanje za ra~un poli-
ti~kih stranaka - kazao je
Ma{ovi}.
On je dodao da je kra-
jnje vrijeme da se prestane
govoriti o broju srebre-
ni~kih `rtava. Svaka srebr-
eni~ka `rtva, tvrdi Ma{-
ovi}, ima svoje ime i prezi-
me, ~lanove porodice koji
su prijavili njen nestanak, a
za 6.500 `rtava ve} postoje
pozitivni DNK rezultati da
su njihovi skeletni ostaci
prona|eni u nekoj od vi{e
od stotinu grobnica Srebre-
nice, uklju~uju}i i `rtve ko-
je su otkrivene na teritoriji
Srbije u {est razli~itih
op}ina.
F. KARALI]
Bakira Hase~i}, pre-
dsjednica Udru`enja
„@ena-`rtva rata“, kazala
nam je da se radi o nasta-
vku ~etni~ke politike ne-
giranje genocida i agresi-
je.
- Kada smo mi ukopa-
vali 200 ubijenih, govorili
su da nosimo prazne tabu-
te. @alosno je i tu`no {to
smo to ~uli i od Mirsada
Toka~e, koji }e morati
imenom i prezimenom
napisati koji su to `ivi lju-
di. Ovo je jo{ jedna mani-
pulacija `rtvama genoci-
da, koja nanosi veliku bol
srodnicima koji i danas tr-
agaju za kostima svojih
najmilijih - kazala je Ha-
se~i}.
Nastavak politike
negiranja genocida
Hoti}: Zloupotrebljavanje izjava Ma{ovi}: Me|ustrana~ki obra~uni
Sabor Hrvatske zajednice „Herceg-Bosne“
Andri}-Lu`anski ponovo predsjednik
Dragan ^ovi} iznio mi{ljenje da „ova institucija treba biti Hrvatski narodni sabor“
Za predsjednika Sabora
Hrvatske zajednice „Herceg-
Bosne“ koji je ju~er u Mosta-
ru, nakon 12 godina, odr`an
tre}i put, ponovo je izabran
Ivo Andri} Lu`anski. Pre-
dsjednika ovog udru`enja do
maja }e izabrati 11 novoime-
novanih ~lanova Glavnog vi-
je}a, a to }e, najvjerovatnije,
opet biti Vladimir [olji}.
Pravo na jednakopra-
vnost Hrvata i jedinstveno
politi~ko djelovanje, poruke
su koje su se najve}im dije-
lom mogle ~uti na Saboru.
Govore}i o va`nosti Sa-
bora, predsjednik HDZBiH
Dragan ^ovi} iznio je mi{lje-
nje da „ova institucija treba
biti Hrvatski narodni sabor“.
- Mislim da bi to treba-
la biti jedna snaga institu-
cionalna, legalna, koja bi
mogla slati poruke, a osobi-
to pomo}i kada bude pri~a
o ustavnim promjenama -
kazao je ^ovi}.
Predsjednik HDZ-a
1990 Bo`o Ljubi} u svom
izlaganju naglasio je da
„ustavna pozicija Hrvata u
BiH nikada nije bila bolja,
ali je ponajvi{e ugro`ava
lo{a demografska slika“.
- Dajmo narodu uteme-
ljenu nadu na dobar `ivot u
BiH i onda }emo biti u pri-
lici da izgradimo BiH i po
mjeri hrvatskog naroda -
kazao je Ljubi}.
Petar Mili}, predsjednik
Hrvatskog zajedni{tva „Her-
ceg-Bosne“, napustio je
ju~era{nji Sabor i nazvao ga
lakrdijom. M. SMAJKI]
- Sebi, ovdje, dajem za
pravo, kao jedan od onih
koji je sudjelovao u obrani
hrvatskog naroda u BiH i
njegovih interesa, pozvati
vas u ime svih onih koji su
u Domovinskom ratu su-
djelovali s pu{kom u ruci i
re}i vam da je ovakvo po-
na{anje na hrvatskoj poli-
ti~koj sceni u BiH krajnje
neprimjereno i da je do{lo
vrijeme da se ono prekine.
U duhu tog poziva, za-
vr{it }u ovo svoje izlaganje
i pozvati vas da, ipak, na-
di|emo sebe i da ovu Hr-
vatsku zajednicu „Herceg-
Bosnu“ pretvorimo u ono
{to je ministar [u{ak htio -
rekao je na ju~era{njem
Saboru @ivko Budimir, pr-
edsjednik mostarskog Gr-
adskog odbora HSPBiH.
Budimir: Pretvorimo HB u ono {to je [u{ak htio
S ju~era{njeg Sabora: Podijeljeni stavovi (Foto: I. Rozi})
Ako ne budu ispunjeni zahtjevi
Borci najavljuju masovne
proteste za 21. april
Upravni odbor (UO) Jedi-
nstvene organizacije boraca
(JOB) Bosne i Hercegovine
„Unija veterana“ odlu~io je
da 21. aprila odr`i masovne
proteste sa svim bora~kim
udru`enjima ako Vlada Fe-
deracije Bosne i Hercegovine
u ponedjeljak, na zajedni~koj
sjednici s bora~kim udru-
`enjima, ne ispuni zahtjeve
ove populacije.
Odluku je UO JOB-a
„Unija veterana“ donio ju~er
na vanrednoj sjednici, zahti-
jevaju}i od Vlade FBiH da
budu ispo{tovana i ispla-
}ena sva sredstva proistekla
iz Zakona o pravima demo-
bilisanih boraca i ~lanova
njihovih porodica koja se
ti~u nov~anih naknada po
osnovu njihove nezaposle-
nosti, prenosi Fena.
UO je izrazio nezadovo-
ljstvo na~inom i obimom
reformi koje provodi Vlada
FBiH, jer su, smatra, refor-
me i u{tede usmjerene
isklju~ivo na bora~ku popu-
laciju i ne obuhvataju pre-
glomazni dr`avni aparat.
Bora~ke organizacije s podru~ja SBK
U Sarajevo dolaze u 17 autobusa
Koordinacija bo-
ra~kih organizacija s
podru~ja Srednjobo-
sanskog kantona na
sastanku u Travniku
donijela je odluku da
se 21. aprila protesti-
ra ispred zgrade Vla-
de SBK u Travniku,
a u Sarajevo }e na pr-
oteste umjesto dva
i}i 17 autobusa s po-
dru~ja SBK.
- Odlu~ili smo da se
umjesto blokada sao-
bra}ajnica na podru~ju SBK
21. aprila u 10.05 sati prote-
stira ispred zgrade Vlade
SBK u Travniku, a da u Sar-
ajevo na centralni protestni
skup krene 17 autobusa iz
SBK. Dakle, ne}e biti preki-
da u odvijanju sao-
bra}aja - potvrdio
nam je Nevzudin Vi-
hri}, predsjedavaju}i
Koordinacije bo-
ra~kih organizacija u
SBK.
Bora~ka popula-
cija iz SBK zahtijeva
dono{enje zakona o
dopunskim pravima
boraca, dok }e na ce-
ntralnom prote-
stnom skupu, istog dana u
Sarajevu, biti zatra`eno
ukidanje odluka o uvo|en-
ju cenzusa za ~lanove bo-
ra~ke populacije, precizira-
no je na sastanku Teme-
ljnih bora~kih organizacija
SBK (TBO) koji je odr`an
u Travniku. K. K.
Vihri}: Protest
i pred Vladom
SBK
stranke
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 9
063284165
[TAPNI MIXER
062548940
061156731
062620640
SERVIS ZA JELO
061106781
SJECKALICA
061225519
USB STICK
061350813
062534228
061246331
061325904
061413840
066631059
061354285
VAGA
061221783
062112336
062214462
061327288
IGRICE PC
066985030
061030576
061665893
062009475
KNJIGE
061320439
065598605
066164325
061229487
066392564
061217641
061199997
063993080
061467786
061217386
061173356
063119947
062672036
DVD
061450138
061785517
065745200
066431770
066303332
061385285
061239980
061751854
061185187
062192150
061337706
062889893
061228867
061797450
062525882
SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA
17. 4. 2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI
062888629
DVD PLAYER
061303196
062581456
MP3 PLAYER
062582266
MINI TV
061913687
PEGLA
063339037
^avi}: Nove stranke
Osnovni cilj i opredjeljenje De-
mokratske partije (DP) RS je
ru{enje aktuelne vlasti i samo u tom
kontekstu ova stranka je spremna
na eventualne razgovore o
uklju~enju u postoje}i opozicioni
blok u RS ili formiranje novoga.
Ovo je ju~er nakon sjednice
Izvr{nog odbora DP-a u Banjoj
Luci kazao lider ove stranke Dra-
gan ^avi}, koji je izrazio uvjereno-
st da ujedinjena opozicija bez ika-
kvih problema mo`e pobijediti
re`imsku koaliciju u ovom entite-
tu na predstoje}im izborima.
- Postoji inicijativa koju po-
kre}e vi{e stranaka u RS za formi-
ranje tre}eg opozicionog bloka ko-
ji bi ~inile uglavnom novoosnova-
ne stranke i lokalni pokreti. Bez
obzira na to, zaklju~ili smo da
}emo na narednim izborima iza}i
samostalno za Narodnu skup{tinu
RS i Parlament BiH - naglasio je
^avi}.
On je dodao da }e stranka ko-
na~nu odluku o mogu}em nastupu
na izborima dati polovinom maja.
Tada }e, ako se ne budu priklju~ili
opozicionoj koaliciji, saop}iti svoje
kandidate za predsjednika RS i ~l-
ana Predsjedni{tva BiH. B. S.
Kako je ju~er na Prvom kongre-
su Na{e stranke u Sarajevu novina-
rima rekao njen predsjednik Bojan
Baji}, ova politi~ka partija dogovor-
ila je formiranje tre}eg politi~kog
bloka u RS sa Zdravkom Krsmano-
vi}em, odnosno njegovom Novom
socijalisti~kom partijom, a u blok
}e u}i i vi{e lokalnih pokreta.
- U ovom trenutku Krsmanovi}
i ja imamo saglasnost da nam u tom
bloku treba i Dragan ^avi} (Dem-
okratska partija) i o~ekujemo da }e
on u}i u njega. Blok }e biti potpisan
najvjerovatnije do kraja aprila i bit
}e stimulans da se na druga~iji
na~in pregrupi{e politi~ka scena u
BiH, da se stvore grupacije koje su
proevropske i potpuno nove.
SNSD-u, koji je lo{, ne mogu bi-
ti alternativa SDS i radikali, to je
promjena „gore od goreg“. Cilj blo-
ka je da se dobije deset poslanika u
Narodnoj skup{tini RS, a prema
svim procjenama, postoji mo-
gu}nost da uzmemo i premijersku
poziciju u RS - rekao je Baji}.
Na{a stranka i u Federaciji za-
govara alternativni blok te poziva
SDP, LDS, Radom za boljitak i dr-
uge opozicione stranke na zaje-
dni~ki nastup. No, iz NS-a ka`u da
ni sve stranke u opoziciji nisu alter-
nativa, jer me|u njima ima gorih
od onih na vlasti.
Kongres je zavr{en izborom
Dunje Jelovac za potpredsjednicu
stranke. E. G.
STRAHOVANJA Je li osniva~ digao ruke od medijske ku}e
SDA zaboravila na
Radio-televiziju Travnik!
Podsje}amo na te`ak materijalni polo`aj u koji je doveden RTT, na {to smo
ukazali dvadesetodnevnim {trajkom, saop}ili iz Sindikata
Sindikat Radio-televizije Tra-
vnik (RTT) zahtijeva od osniva~a
ove medijske ku}e, Centrale SDA,
da se nastave zapo~eti pregovori s
potencijalnim kupcima kako bi se
napokon rije{io njen status.
- Podsje}amo na te`ak mate-
rijalni polo`aj u koji je doveden
RTT, na {to smo ukazali dvade-
setodnevnim {trajkom, a na{i
zatjevi bili su rje{avanje statusa,
uvezivanje sedam godina ra-
dnog sta`a i isplata neispla}enih
pla}a. Nakon {trajka, pokrenuti
su pregovori osniva~a, direkto-
ra, sindikata i potencijalnog ku-
pca TV ku}e „Hema“ iz Saraje-
va.
Zadnji sastanak odr`an je pr-
ije mjesec i do danas uposlenici
nemaju nikakvih novih zva-
ni~nih informacija niti o~itova-
nja od osniva~a i potencijalnog
kupca, niti ima dogovora za no-
vi sastanak - ka`e se u saop}enju
Sindikata RTT-a, koje potpisuje
predsjednik Kadro Balti}.
Nezvani~ne informacije go-
vore da postoji interesiranje i
drugih medijskih ku}a za kupo-
vinu Radio-televizije Travnik,
koje nude i bolje uvjete za zapo-
slenike od Kablovskog operatera
HS (TV ku}e „Hema“).
Zaposleni u RTT-u podsje}aju
osniva~a da je rok za dobivanje tr-
ajne dozvole od Regulatorne age-
ncije za komunikacije (RAK) juni
i da do tada mora biti rije{en sta-
tus RTT-a. K. KAVAZOVI]
RTT: [trajk nije dao rezultate
Balti}: Bez
informacija
Situacija u RTT-u sve je go-
ra, posljednja ispla}ena pla}a je
za novembar pro{le godine, i to
samo njen dio.
- O uvjetima rada govori i
~injenica da se vrlo ~esto nema
novca ni za gorivo, pa nismo u
mogu}nosti ni pratiti sva de{-
avanja u na{oj i susjednim
op}inama. Stoga o~ekujemo od
osniva~a da hitno pristupi
rje{avanju statusa RTT-a i da u
dogovoru sa Sindikatom bude
odabran kupac s najboljom po-
nudom za zaposlenike - po-
ru~uju iz Sindikata.
Zaposleni u te{koj situaciji
Sarajevo: S Prvog kongresa NS
Sjednica Izvr{nog odbora DP-a
Ujedinjena opozicija
mo`e sru{iti re`im u RS
Poruke s Kongresa Na{e stranke
Baji} se dogovorio sa Krsmanovi}em
Op}inski odbori Sa-
veza za bolju budu}nost
BiH Gra~anica i Teo~ak
izabrali su tajnim glasa-
njem svoja rukovodstva.
U Gra~anici su bila pre-
dlo`ena dva kandidata
za predsjednika, a vi{e
glasova {to mu je i omo-
gu}ilo mjesto prvog
~ovjeka ovog op}inskog
odbora dobio je Vezir
Basi}, diplomirani
in`injer elektrotehnike,
dok je za potpredsjedni-
ka izabran Muradif Ha-
lidovi}.
U Teo~aku je za predsjednika
Op}inskog odbora SBB izabrana
Mirsada Mehi}, diplomirani eko-
nomista, dok je za potpredsjednika
imenovan Ahmet ^elikovi}. Oba
ova op}inska odbora izabrala su i
15 ~lanova Predsjedni{tva, ~ime je
okon~ana kompletna procedura
imenovanja rukovodstva, saop}-
eno je iz Press centra SBB BiH.
Halidovi} i Basi}: Prvi ljudi SBB Gra~anica
Savez bogatiji za dva op}inska rukovodstva
Basi} i Mehi} na ~elu SBB-a
u Gra~anici i Teo~aku
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ines Bulaji}
Klub poznatih
Svi taksisti Sarajeva
moji su prijatelji
Li~ni profil portparola „[etnje za `ivot“
PLIJENE
NAMJE[TAJ - Ko
ka`e da sudovi nisu
efikasni, barem u
Zenici to ne va`i.
Grijanje me tu`i za
1.000 KM, a sud
plijeni popisom na-
mje{taj star 40 godi-
na. Kad pro~itam
„Avaz“ i vidim da je
SDA s Tihi}em na
~elu potro{ila i mo-
jih 1.000 KM, do|e
mi da se objesim, ali
ne}u uinat. Jedva
~ekam izbore u
oktobru. Penzioner-
ka, Zenica
HAOS NA CESTI
- Trebalo bi na-
dle`no ministarstvo
snimiti frekvenciju
saobra}aja u prije-
podnevnim satima
na raskrsnici kod
Fabrike duhana u
Sarajevu i postaviti
semafore u dolazu
Drinske i dolazu
Humske ulice. Uju-
tro je kolona u Dri-
nskoj do groblja
Obad, dok vozila iz
Pofali}a bezobrazno
ne ~ekaju nijednu
sekundu da se drugi
uklju~e u saobra}aj.
MILIONI SE
KRADU - Kad kri-
minala ima na
ve}im funkcijama,
{ta }e obi~ni ljudi
koji nemaju {ta je-
sti? Naravno da }e
ukrasti. Milioni se
ukradu pa ostanu
`ivi. Bit }e nam jo{
gore kada vidim ka-
ko pate {ehidske po-
rodice, invalide, pe-
nzionere, demobili-
sane borce i ostali
obi~ni narod.
Mo`ete kako
ho}ete, ali ne}ete
dokle ho}ete.
Ahmo, Tuzla
[UPLJA PRI^A -
Ne mogu se na~udi-
ti Mujezinovi}u i
njegovim {upljim
pri~ama posebno za
borce, a jo{ sam ~uo
da je vjernik. Patri-
ota
KRATAK
IZVJE[TAJ - Nije
mi jasno kome
pla}amo RTV pre-
platu kad FTV nije
u stanju da prika`e
izvje{taj s polufina-
lne utakmice Kupa
BiH Zrinjski -
@eljo, ve} prikazuje
snimak u trajanju
od desetak sekundi
s lokalne TV Os-
kar? Ne~uveno za
TV stanicu koja se
predstavlja da je na-
jgledanija u BiH.
Hvala Hayatu na
iscrpnom izvje{taju
s ove utakmice.
PRIJEDLOG ZA
IZBORE - Imam je-
dan dobar prijedlog
uo~i oktobarskih
op}ih izbora. Uveo
bih pravilo da svaki
bh. gra|anin u dija-
spori iza|e na glasa-
nje. Svi oni za to tr-
ebaju dobiti potvr-
du i da je poka`u
pri ulasku u BiH.
MALI SE KLADE
- Apeliram na na-
dle`ne inspekcije ili
organe da a`urnije
po~nu raditi na
spre~avanju malo-
ljetnika da se klade.
Jedan od na~ina je i
da kazne sportske
kladionice.
SMS
Ime i prezime: Ines Bulaji}.
Datum i mjesto ro|enja: 7. fe-
bruar 1981., Mostar.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom: S
roditeljima i sestrom.
Bra~no stanje: Neudata.
Bitni datumi u Va{em `ivotu: 7.
april 1986. i 17. juli 2004.
Koji automobil vozite: Ne vo-
zim, svi taksisti Sarajeva moji su
prijatelji.
Kako se odmarate: U dru{tvu
dragih ljudi i uz internet-{oping.
Omiljeni muzi~ar: Sanja Ili}.
Volite li kuhati: Ne.
Najdra`a knjiga: „Dekameron“.
Omiljeni pisac: Branislav Nu{i}.
Umjetnik kojeg cijenite: Ana
Sui (Anna).
Za koji klub navijate: Vele`.
Koga biste poveli na pusti otok:
Svoje kolege iz agencije Luna
TBWA, jer su garancija da mi ne
bi bilo dosadno.
Jeste li ljubomorni: Ne.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Smisao
za humor.
Biste li ikada oprostili nevjeru:
Ne.
Bavite li se sportom: Jedino sto-
nim fudbalom.
Omiljena hrana i pi}e: Pita i
vi{njeva~a.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sama.
Volite li i}i u {oping: Jako.
Jeste li sujevjerni: Ne i ne shva-
tam sujevjerje.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
Koji je Va{ `ivotni moto: Re-
~eno-u~injeno.
Va{ najbolji prijatelj je: Sestra
Nina, momak Amir te prijatelji-
ce Sanja i Edina, ali i moje ko-
lege Dejan, Elena i Jasmina, s
kojima stjecajem okolnosti pro-
vodim najvi{e vremena.
Pratite li politi~ku situaciju:
Na`alost, da.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Znaju}i sebe,
vjerovatno bih bila nezadovoljna
i tom vla{}u.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Ne.
Bulaji}: Nisam sujevjerna
Nakon teksta „Policajac se slikao sa go-go plesa~icom“
Na slici policajac Du{an Lazi} i
maturantica Dalila Miljevi}
Povodom teksta objavljenog u
na{em listu 17. marta pod naslo-
vom „Policajac se slikao sa go-go
plesa~icom“, uz koji je objavljena
i fotografija postavljena na inte-
rnet-stranici Facebook, u na{u re-
dakciju stigao je demanti djevo-
jke Dalile Miljevi} i policajca
Du{ana Lazi}a.
U demantiju je nagla{eno da
je fotografija nastala prilikom pr-
oslave maturske ve~eri u maju
2009. godine.
Iako u tekstu nisu navedena
imena djevojke i policajca, u de-
mantiju se tvrdi kako se nedvo-
smisleno mo`e zaklju~iti da je ri-
je~ o spomenutim osobama i da
su oboje zbog toga pretrpjeli ne-
prijatnosti i nematerijalnu {tetu
zbog povrede ~asti i ugleda.
Sporna fotografija djevojke i
policajca stavljena je na internet-
stranici Facebook, koju je posta-
vio Lazi}ev kolega, s potpisom iz
kojeg se moglo zaklju~iti da se na
njoj nalazi policajac sa plesa~i-
com, pa smo je i mi u tom konte-
kstu objavili.
Ovom prilikom nagla{ava-
mo da nam nije bila namjera da
objavljivanjem teksta i fotogr-
afije bilo koga uznemiravamo i
dovodimo u neugodnu situaci-
ju.
Edin RA@ANICA
Odgovor na{eg novinara
Nismo `eljeli nikoga uznemiriti
Nakon {to je Uprava Kazneno-
popravnog zavoda Zenica objelo-
danila spisak 50 kandidata koji su
podvrgnuti zdravstvenom i sigu-
rnosnom testu, u javnosti se
po~elo pri~ati o „odabranim“ po
ukusu direktora Nihada Spahi}a
i ~lanova Uprave.
Tako se, izme|u ostalog, spo-
minje da je „pola spiska iz rodnog
sela na~elnika Zenice (Obrenovci),
da je direktor zaposlio 13 ro|aka,
da su kandidati isklju~ivo potomci
lokalnih politi~ara“ i sli~no. Za-
tra`ili smo odgovor od direktora
Spahi}a na neke od optu`bi.
Pozivi mnogih
- Desetine zeni~kih i inih dire-
ktora, politi~ara i funkcionera sada
okre}u glavu od mene, jer sam igno-
risao njihove intervencije. Izvolite
provjeriti, nijedan od 50 kandidata
nije u dva koljena rod ni meni ni su-
pruzi, dakle, ni rodnoj, krvnoj, ni ta-
zbinskoj vezi - ka`e Spahi}.
Prema njegovim rije~ima, do-
bio je desetine pisama, spiskova
raznih udru`enja, institucija, u ko-
jima se intervenira za ove ili one.
- Znam i re}i }u vam da je pri-
mljeno sedam sinova {ehida i po-
ginulih boraca i nekoliko djece ra-
tnih vojnih invalida i da smo po{to-
vali nacionalnu strukturu, koliko se
moglo od prijavljenih, a da ispunja-
vaju uvjete. Kada ste pitali za Obr-
enovce, provjerio sam i odakle su
primljeni i vidio da ih ima iz svih
kutaka Zenice, a iz Obrenovaca su
dvojica. Na kraju, niko ne spominje
da je na spisku osam bh. reprezenta-
tivaca u raznim sportovima, plus
desetak vrhunskih, aktivnih sporti-
sta - govori Spahi}.
Testovi i intervjui
On isti~e da je bilo vi{e od hi-
ljadu prijavljenih i da 95 njih ni-
je ispunilo uvjete, a 210 nije do-
stavilo kompletnu dokumentaci-
ju. Od preostalih 600 je i{lo na
psiholo{ke testove i intervjue, a
odabrani su pro{li ljekarski pre-
gled i provjere o osu|enim oso-
bama. A. D@ONLI]
REAKCIJE Direktor KPZ-a Zenica odgovara na optu`be
Spahi}: Kriv sam im jer
nisam prihvatao {tele
Dobio sam desetine pismenih i usmenih zahtjeva da interveni{em,
tvrdi direktor najve}eg bh. zatvora
Prema evropskim standardi-
ma, na osam stotina osu|enika
KPZ Zenica treba imati 400, ali
je sistematizacijom predvi|eno
da ima 300 ~uvara. No, trenutno
ima 207, a nakon {to primi ovih
50 za mjesec-dva, do kraja ove ili
najkasnije po~etkom naredne go-
dine bit }e raspisan novi konku-
rs za jo{ stra`ara.
Nova {ansa uskoro
Spisak kandidata koji idu na provjeru
Spahi}: Osam reprezentativaca
panorama
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 11
POZIV NA SARADNJU
Pozivamo mlade, obrazovane ljude
iz svih bh. gradova, koji imaju afini-
teta da se bave novinarstvom i `ele
biti saradnici „Dnevnog avaza“, da
nam se jave. Ako ste zavr{ili neki
od fakulteta dru{tvenog smjera i
`elite da vijesti i doga|aji iz va{e
sredine na|u mjesto na stranica-
ma „Dnevnog avaza“ javite nam
se na telefon 033/ 28 14 09 ili
nam pi{ite na e-mail adresu
panorama@avaz.ba.
GORA@DE Sanacija i ure|enje Spomen-parka Rorovi
Vandali uni{tavaju komandnu
ku}u Zaima Imamovi}a
Razbijaju prozore, uni{tavaju inventar Poruka Gora`danima da paze na pona{anje
svoje djece Trebaju znati ko su bili heroji odbrane Podrinja
Na inicijativu predsjedni-
ka gora`danskih mjesnih za-
jednica i uz podr{ku Minista-
rstva za bora~ka pitanja BPK-
a Gora`de ju~er je organizira-
na akcija sanacije i ure|enja
Spomen - parka Rorovi. Bio
je to odgovor desetina biv{ih
saboraca i po{tovalaca lege-
ndarnog komandanta Zaima
Imamovi}a na vi{emjese~ne
nasrtaje vandala na Spomen -
park i Imamovi}evu koma-
ndnu ku}u u sklopu njega.
Neodgovorni pojedinci u
nekoliko navrata razbijali su
prozore, uni{tavali inventar
i cijepali kartu na kojoj je
odbranu planirao komanda-
nt 14. divizije KoV ARBiH.
- Nakon {to je TV BPK-a
objavila snimke sa Rorova,
Ministarstvo je dobilo bezbr-
oj poziva od svih predsjedni-
ka mjesnih zajednica koji su
htjeli da reaguju. Sada i u`ivo
vidimo otiske stanja u kojem
se mi danas nalazimo - kazao
je ministar za bora~ka pitanja
D`evad Ad`em.
Predsjednik Udru`enja
veterana rata, Zelenih beretki
i Patriotske lige BPK-a
Abduselam Sijer~i} poru~io
je kako ju~era{nja radna akci-
ja treba poslu`iti za primjer
svima ostalima, a svim stano-
vnicima Gora`da da paze na
pona{anje svoje djece koja tr-
ebaju znati ko su bili heroji
odbrane Podrinja i da bez po-
znavanja svoje historije ne-
maju ni budu}nost.
Predsjednik MZ Ilova~a
Rasim Mujagi} kazao je ka-
ko Gora`dani ne smiju po-
stati robovi moderne poli-
tike koja ne dozvoljava da
cijene slobodu i ljude koji su
je platili `ivotima. Al. B.
Izazovi me|ureligijskog dijaloga u Derventi
Sve vjere vode ka miru, samo razli~itim rije~ima
U Derventi je odr`an
drugi susret predstavnika
vjerskih zajednica koji su
u~estvovali na tribini pod
nazivom „Koji su va`ni
izazovi me|ureligijskog
dijaloga za budu}nost?“
Susretu i javnoj tribini
prisustvovali su sekretar
Jevrejske op{tine Doboj
Dario Atijas, protojerej
Radojica ]etkovi}, Sifet ef.
Hand`i} i `upnik Filip
Mar{i}, svi iz Dervente.
Tema je imala dva dijela:
shvatanje me|ureligijskog
dijaloga kao takvog i iza-
zova za budu}nost. Jednim
od ve}ih izazova me|ureli-
gijskog dijaloga smatra se
i suo~avanje sa istinom.
U odnosu na razlike
koje postoje me|u ljudi-
ma, Atijas ka`e da je
„raznolikost odlika svakog
oblika `ivota na Zemlji i
ne postoje ~ak ni dvije iste
pahulje snijega“. Prema
mi{ljenju ]etkovi}a, „sve
vjere vode ka miru, samo
razli~itim rije~ima“, a ef.
Hand`i} smatra da „svaka
zajednica treba da upozna
onu drugu, jer ono {to je
nepoznato, toga se boji-
mo.“ N. S.
Premijer Kantona Sara-
jevo Besim Mehmedi} i mi-
nistrica za rad socijalnu po-
litiku , raseljena lica i izbje-
glice KS Emina Dubravi}
ju~er su Zavodu za mentalno
invalidne osobe „Drin“ u
Fojnici uru~ili donaciju u
hrani i potrep{tinama. Do-
nacija je prikupljena putem
Direkcije za robne rezerve i
Narodne kuhinje Stari Grad.
- U Zavodu „Drin“ bora-
vi 520 korisnika i to je pro-
blem, jer bi optimalno bilo
225 korisnika. Veliki smo
potro{a~i lijekova, za {ta
nam mjese~no treba oko
40.000 KM. Od svih zavoda
zdravstvenog osiguranja i
resornih ministara dobili
smo pristanak na pove}anje
cijene boravka, jedino sa KS
nismo uspjeli potpisati dru-
gi ugovor jer oni ne prista-
ju na to. Od ukupnog broja
korisnika 180 ih je sa po-
dru~ja KS - kazala je dr. Sa-
miha Elmasbegovi} -
Hod`i}, direktorica Zavoda.
Premijer Mehmedi} je
obe}ao je da }e razgovarati
sa direktorom za zdrastveno
osiguranje o ovom proble-
mu. H. ^u.
Komandna ku}a Zaima Imamovi}a Sa ju~era{nje akcije na Rorovima
Nakon promocije prisutni su mogli da isprobaju ponudu (Foto: M. Lugi})
Ure|ivanje travnjaka
Sanacija mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a
Sutra u Vi{egradu potpisivanje protokola
Protokol o saradnji na razvoju sanacijskih i restauracijskih
radova i njihovom izvo|enju na mostu Mehmed-pa{e So-
kolovi}a bit }e potpisan sutra u Vi{egradu, pi{e Fena.
Protokol sa Turskom upravom za me|unarodnu saradnju i
razvoj - TIKA potpisat }e predsjednik Dr`avne komisije
BiH za UNESKO Sredoje Novi}, ministar prosvjete i ku-
lture RS Anton Kasipovi} i na~elnik op}ine Vi{egrad To-
mislav Popovi}.
Turska vlada je jo{ ranije odlu~ila da osigura potreban no-
vac za rekonstrukciju ovog mosta, koji je pod za{titom UN-
ESCO-a, a kojom }e mu se vratiti izvorni izgled.
U Banjoj Luci otvorena ljetna turisti~ka sezona
Ovogodi{nja ponuda za avanturiste
Ljetna turisti~ka sezona u Banjoj Luci ju~er je zvani~no otvo-
rena u rafitng-centru „Kanjon „ u naselju Karanovac, gdje
je i prezentirana turisti~ka ponuda ovog grada. Poseban nagla-
sak stavljen je na razli~ite avanturisti~ke aktivnosti u ponu-
di „Vrbas Adventure Resort“, kao {to su dnevni i no}ni rafti-
ng, kajak i kanu, brdski biciklizam, paraglajding, tandem skok
padobranom, panoramski let avionom, hidrospid i drugo.
Nakon promocije prisutni su imali priliku da u~estvuju u
avanturisti~kim aktivnostima, koje se nude u sklopu desti-
nacije srednjeg toka rijeke Vrbas. Organizator, Turisti~ka
organizacija Grada Banje Luka, obezbijedila je neophodnu
opremu i kvalifikovane turisti~ke vodi~e.
- Banja Luka ve} nekoliko godina radi na unaprje|uje ava-
nturisti~kog turizma srednjeg toka rijeke Vrbas. Ovo je po-
dru~je koje na relativno malom prostoru ima mogu}nost da
razvije razli~ite avanturisti~ke aktivnosti - istaknuo je ba-
njalu~ki gradona~elnik Dragoljub Davidovi}, koji je i otvo-
rio ovogodi{nju turisti~ku sezonu. B. S.
Stipendiranje studenata u Olovu
Potpisano 68 ugovora
U prisustvu predstavni-
ka Ministarstva za bo-
ra~ka pitanja Vlade
ZDK-a i Op}ine, u Olo-
vu je 68 studenata potpi-
salo ugovore o stipendir-
anju. U odnosu na pre-
thodne godine, pove}an
je broj studenata koji }e
dobiti stipendiju, kako u
Olovu tako i u drugim
op}inama ZDK-a.
- Iz godine u godinu Ministrastvo pove}ava transfer za ovu
namjenu, tako da smo za ~etiri godine sa 950 stipendija do{li
na 1.214, koliko treba ovih dana da potpi{emo. Za tu namje-
nu izdvojeno je milion i 300.000 KM. U Olovu smo potpi-
sali 68 ugovora-kazao je Sejad Nali}, ministar za bora~ka pi-
tanja u Vladi ZDK-a. Studenti prve godinu studija dobit
}e 800 KM, a ostalih godina po 1.200 KM. Stipendije }e
se ispla}ivati u osam jednakih rata. S. M.
Sa potpisivanja ugovora
Rekonstrukcija ulice u Tomislavgradu
Na~elnik op{tine Tomislavgrad Ivan Vukadin i dire-
ktor banjalu~kog preduze}a „Geoput“ Sa{a Radosavlje-
vi} potpisali su ugovor o projektovanju, ~iji je predmet
izrada glavnog projekta rekonstrukcije ulice Mijata To-
mi}a u Tomislavgradu, u du`ini od dva kilometra, pi{e
Srna. Na konkursu, od ukupno tri pristigle prijave, po-
nuda „Geoputa“ prihva}ena je kao najpovoljnija.
Gosti iz Sarajeva donijeli donaciju u hrani Obilazak {ti}enika
Premijer Vlade Kantona Sarajevo u Zavodu „Drin“
KS jedini ne pristaje na
pove}anje cijena boravka
panorama
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 12
Bugojno Srebrenik Lukavac
TAKMI^ENJA
^lanovi pobjedni~ke ekipe
Prvo mjesto za O[ „[pionica“
U Sportskoj dvorani u Srebreniku odr`ano je zavr{no
op}insko takmi~enje u~enika osnovnih {kola u malom
nogometu. Nastupili su predstavnici svih osam osnovnih
{kola, a najbolja je bila ekipa O[ „[pionica“, na drugom
mjestu je O[ „Rapatnica“, dok tre}e mjesto dijele O[
„Duboki Potok“ i O[ „Podora{je“.
Najboljim ekipama uru~ene su diplome i zahvalnice,
a predstavnici O[ „[pionica“ izborili su i pravo da pre-
dstavljaju op}inu na kantonalnom takmi~enju. O. M.
Pobjednici Bernard i Dinka
[ahovski klub „Iskra“ iz Bugojna bio je doma}in omla-
dinskog turnira kojeg je organizirao Me|uop}inski
{ahovski savez SBK-a. U~estvovalo je 20 mladih {ahista i
osam {ahistkinja iz Gornjeg Vakufa, Travnika, Donjeg Va-
kufa i Bugojna. Sudili su Smail Dautovi} iz Travnika i Se-
ad Robovi} iz Bugojna.
Prvo mjesto kod mu{karaca osvojio je Bernard Kne`i}
(Iskra, Bugojno), a kod djevojaka Dinka ^ajdin (O[K 64,
Travnik). S. P.
Pru`anje prve pomo}i
U organizaciji OO Crvenog kri`a Lukavac odr`ano je
takmi~enje pru`anja prve pomo}i za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Doma}in takmi~enja bila je Gimnazija
Lukavac, a svoje ekipe imale su sve osnovne i srednje
{kole s lukava~ke op}ine.
U vje{tini pru`anja prve pomo}i najuspje{niji su kod
osnovaca bili u~enici O[ „Pura~i}“, a kod srednjo{kolaca
Gimnazija Lukavac. M. Ka.
U~estvovali u~enici osnovnih i srednjih {kola
Sa turnira u Bugojnu
Vjen~anje u nesvakida{njem dekoru
Neobi~no vjen~anje u Travniku
Mladenci u bosanskim
narodnim no{njama
Na srednjovjekovnoj
tvr|avi u Travniku obavlje-
no je nesvakida{nje vjen-
~anje Bosanca Almira Me-
hi}a i Slovenke Talije Lije
Ivan~i}. Dvoje mladih izra-
zili su `elju da se vjen~aju
na starogradskoj tvr|avi i
to u bosanskim narodnim
no{njama, koje su ovom pr-
ilikom nosili i kumovi.
@elja im je ispunjena a
vjen~anje je u ime op}ine
Travnik obavila Nermina
Sejfuli.
Mlado`enja Almir ro|-
en je u Turbetu, a mlada Ta-
lija u Postojni, ali }e svoj
zajedni~ki `ivot nastaviti u
Ljubljani. S. P.
Poljubac za sretan po~etak
- Svi|a mi se u Visokom
entuzijazam mladih ljudi
koji se ogleda kroz djelova-
nje scene Teatra Total. Za
pohvalu su i mladi u liko-
vnoj bran{i, koji u nikakvih
uvjetima stvaraju ne{to,
oslanjaju}i se na svoju pozi-
tivnu energiju. Upravo ta
energija daje nadu da }e ovaj
grad povratiti svoj stari sjaj i
kulturnu patinu, koja ga je oduvijek krasila.
Ne svi|a mi se odnos prema kulturnim znamenitosti-
ma, ekolo{ka svijest, nemar prema prirodnim ljepotama
kojih Visoko ima u izobilju. Ne svi|a mi se odnos prema
nekada{njem simbolu trgova~ke mo}i na{eg grada, ro-
bnoj ku}i „Vema“ koja danas po po svom izgledu predsta-
vlja viso~ko ruglo - ka`e Alen D`indo, akademski kipar
iz Visokog. N. O.
Alen D`indo, akademski kipar
[ta mi se (ne) svi|a u Visokom
Zaboravljena robna ku}a „Vema“
BANOVI]I Neobi~an gest ljubitelja lokomotiva parnja~a
U Njema~koj {tampali knjigu o
banovi}kim unikatnim „}irama“
Jedini primjerak knjige „Oskova - Banovi}i“, u kojoj je 36 umjetni~kih
fotografija, poklonili su banovi}kom Rudniku
Klaus Nosek (Nossek),
Kurt Retagen (Rethagen) i
Jirgen Hanelt (Jürgen Ha-
nelt) iz Njema~ke strastve-
ni su zaljubljenici u loko-
motive parnja~e. Decenija-
ma obilaze `eljezni~ke turi-
sti~ke destinacije u Evropi.
Proputovali su Austriju,
Italiju, ^e{ku, Slova~ku,
Ma|arsku, Poljsku, Belgi-
ju, Englesku, Rumuniju...
Vrijeme je stalo
Protekle godine, na pri-
jedlog prijatelja, tako|er
ljubitelja `eljezni~kih rari-
teta, boravili su u bano-
vi}kom Rudniku. Svoje
odu{evljenje unikatnim
„}irama“ ovjekovje~ili su
serijom umjetni~kih foto-
grafija koje su {tampali u
jednom- jedinom primjer-
ku knjige naslovljenoj „Os-
kova- Banovi}i“ u kojoj je
36 umjetni~kih kolor foto-
grafija „}ira“, detalja pruge
i ambijenta u kome voze,
koje je snimio Nosek.
Knjigu su, u znak za-
hvalnosti za priu{teni
do`ivlja i ugo|aj, ovih dana
tokom druge, vi{ednevne
posjete Banovi}ima, uru~ili
D`evadu Hod`i}u, predsta-
vniku Rudnika.
- Mislili smo da smo vi-
djeli sve {to je vrijedno ka-
da je rije~ o `eljezni~kim
raritetima. Me|utim, ono
najvrjednije vidjeli smo
ovdje na Oskovi i Brionima
gdje je vrijeme stalo prije
pola stolje}a. Uzani kolosi-
jek, „}ire“ koje jo{ voze
ugalj, ambijent na `el-
jezni~koj rudni~koj stanici,
vagoni, oblaci dima iz par-
nja~a, mirisi uma{}enih
`eljezni~kih uniformi, gar-
ava oznojena lica ma{ino-
vo|a. Sve su to uspomene
uz koje smo rasli, do~eku-
ju}i na{e o~eve, djedove,
kom{ije- govori odu{evlje-
no Klaus, stru~njak za
ra~unare u Folksvagenu.
Jirgen radi kao ton ma-
jstor u teatru, a u slobodno
vrijeme vozi lokomotivu za
koju je pro{ao obuku.
Drage uspomene
Ljubav prema lokomo-
tivama naslijedio je od dje-
da koji bio ma{inovo|a na
parnja~i. Kurtu, diplomira-
nom arhitekti parnja~e su
opsesija.
- To nije samo obi~an
hobi nego mnogo vi{e, dra-
ge uspomene koje nosimo
iz djetinjstva. Njema~ka je,
uz Englesku, kolijevka `el-
jeznica, mnogo je ljudi po-
put nas i ne vjeruju da ova-
ko {to postoji u Evropi.
Svima preporu~ujemo, {al-
jemo fotose i na{im prijate-
ljima u svijetu. Ova knjiga
izraz je na{e zahvalnosti za
radost koju su nam ovdje
priu{tili. To je zajedni~ka
odluka i zbog toga smo je
{tampali kao unikat, ba{
kao {to su i ove parnja~e-
ka`u Jirgen i Kurt.
N. MAKSIMOVI]
Kurt, Jirgen i Klaus: Ova knjiga izraz je na{e zahvalnosti
Drvar posjetilo 16.000 turista
Titovu pe}inu i Memorijalni kompleks sa Spomen-
muzejom „25. maj“ u Drvaru tokom pro{le godine po-
sjetilo je oko 16.000 turista, {to je za petinu vi{e nego
godinu ranije, potvrdio je predsjednik Op{tinskog vi-
je}a Drvar Stevica Luka~, prenosi Srna.
Besplatni mamografski pregledi
U Kantonalnoj bolnici „Fra Mihovil Su~i}’’ u Livnu
od 2006. godine dijagnosticirano je 55 slu~ajeva karci-
noma dojke kod `ena, potvrdila je predsjednica liva-
njskog udru`enja `ena oboljelih od ove bolesti „Bistri-
ca’’ Slavica Gotovac, pi{e Srna.
panorama
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 13
Bh. mozaik
Kotli}ijada u Srebreniku
Mujagin bosanski lonac najbolji
U organizaciji Plani-
narskog dru{tva
„Majevica“, ju~er je
na platou ispred Spo-
rtske dvorane u Sre-
breniku odr`ana dru-
ga po redu Kotli}ija-
da, na kojoj su se pre-
dstavnici firmi i ud-
u`enja, te pojedinci
takmi~ili u priprema-
nju bosanskog lonca i
ribljeg paprika{a.
Prvo mjesto u pripremanju bosanskog lonca osvojio je Mu-
jaga Sulji}, na drugom je Miralem Ja{arevi}, dok je tre}u po-
ziciju izborila ekipa d.o.o. „Herceg“ Srebrenik. Prema ocjeni
stru~nog `irija, najbolji riblji paprika{ pripremila je ekipa
Sportsko-ribolovnog dru{tva „Srebrenik“. Najboljim ekipa-
ma i pojedincima predstavnici PD „Majevica“ Srebrenik
uru~ili su diplome i prigodne nagrade. O. M.
Predsjednik SRD i Sulji}: Pobjednici
Seminar za babice u Sanskom Mostu
Upoznavanje sa savremenim iskustvima
Nevladina organizacija „Fenix“ iz Sanskog Mosta orga-
nizirala je trodnevni edukativni seminar kojem prisu-
stvuje 36 babica iz vi{e bh. gradova. Organizator Adisa
Hoti} ka`e da je cilj seminara da se babicama prenesu sa-
vremena iskustva i dostignu}a u oblasti pripreme trudni-
ca za porod.
- Na{ cilj je kontinuirano usavr{avanje zdravstvenih ra-
dnika i ovo je na{ tradicionalni seminar kojeg provodi-
mo ve} 10 godina. Svake godine imamo nove grupe pola-
znica koje potom prenose iskustva u zdravstvene ustano-
va i sredine iz kojih dolaze -isti~e Hoti}. M. D.
Polaznice ovogodi{njeg seminara
Penzionersko dru`enje u Maglaju
Maglaj je posjetilo 50-ak penzionera tuzlanske Mje-
sne zajednice Batva. Dru`ili su se sa penzionerima
Maglaja koji su im bili, kako su naglasili Tuzlaci, izvr-
sni doma}ini. Kako bi gosti iz Tuzle {to bolje upoznali
Maglaj organizovan je obilazak kulturno-historijskih
spomenika i Biblioteke. Najstariji me|u penzionerima
bio je Bajro Jaganjac (82). N. B.
Takmi~enje na obali Drine
Ko }e bolje spremiti drinski pasulj
U Gornjoj Kovilja~i, u Sportsko -rekreativnom komple-
ksu „Sun~ana reka“ odr`ano je takmi~enje u kuhanju dr-
inskog pasulja, na kome je u~estvovalo 20-ak ekipa iz Sr-
bije i BiH. Manifestacija je odr`ana prvi put, a organiza-
tor je svakoj ekipi obezbijedio po dva kilograma bijelog
pasulja i drvo za vatru, dok su se za za~ine i ostalo pobri-
nuli sami takmi~ari.
Iz Br~kog su bile dvije ekipe koje su, kako ka`e Dragica
Ostoji}, do{le i da se takmi~e ali i u`ivaju u predivnoj pr-
irodi i lijepom dru`enju. M. M.
Takmi~ari na pozicijama uz svoje kotli}e i lonce
U zvorni~kom naselju
Grobnice obezbije|ena je
lokacija za gradnju zgrade sa
40 dvosobnih i dvoiposo-
bnih stanova namijenjenih
mladim bra~nim parovima.
- Bi}e za 30 odsto jeftini-
ji od tr`i{ne vrijednosti, oko
800 KM po kvadratu, a kri-
terije za njihovu dodjelu
ovih dana utvrdit }e Op{ti-
na Zvornik, nakon ~ega }e-
mo raspisati konkurs za nji-
hovu podjelu. Iako }e se sa
investitorom i bankama po-
ku{ati posti}i sporazum o
povoljnijim kreditima i je-
ftinijom gradnjom, neopho-
dno je da bra~ni parovi bu-
du solventni kako bi mogli
stambeni kredit otpla}ivati
20 godina - ka`e potpredsje-
dnik op{tine Zvornik Dani-
jel Dragi}evi}.
Na ovaj na~in `eli se po-
mo}i mladim supru`nicima
da lak{e i br`e rije{e ovo za
mnoge najva`nije `ivotno
pitanje, kao i da se mladi
ljudi zadr`i na podru~ju ove
lokalne zajednice. O~ekuje
se da }e stanovi biti useljivi
2011. godine. M. M.
^etrdeset stanova za mlade bra~ne parove
Lokacija na kojoj }e se
graditi zgrada
Projekt u op{tini Zvornik
Nakon {to je vi{e od 1.500
hektara obradivog poljopr-
ivrednog zemlji{ta dr`avne
svojine u op{tini Srbac Vla-
da RS dodijelila na vi{ego-
di{nje koncesije firmama iz
srba~ke i susjednih op{tina,
ostalo je oko 600 hektara za
izdavanje u zakup. Za to je
zainteresovan veliki broj
ja~ih poljoprivrednih gazdi-
nstava i neke zemljoradni-
~ke zadruge, koje proizvo-
dnju organizuju preko svo-
jih kooperanata.
- Sa predstavnicima Mini-
starstva za poljoprivredu,vo-
doprivredu i {umarstvo RS i
zainteresovanim ratarima do-
govorili smo da najprije iz-
vr{imo katastarsku evidenci-
ju parcela i identifikaciju {ta
se na njima nalazi. Zadnje ka-
tastarsko snimanje u Srpcu
obavljeno je 1965. godine, a
od tada do danas na neka-
da{njim oranicama nalaze se
vo}njaci ili su obrasle u gustu
{umu pa bi bilo apsurdno ta-
kve povr{ine sada davati u za-
kup -rekao nam je zamjenik
na~elnika op{tine Dragan To-
vilovi} i dodao da }e ovaj po-
sao biti zavr{en najkasnije do
20. aprila.
Pored 600 hektara koje tr-
eba identifikovati, zakupci }e
imati na raspolaganju jo{ oko
350 hektara zemlji{ta koje }e
ustupiti desetak koncesiona-
ra sa kojima je pro{le godine,
nakon traktorskog protesta
poljoprivrednika, postignut
dogovor o ustupanju ovih po-
vr{ina. Lj. K.
U toku popis obradivog dr`avnog zemlji{ta u Srpcu
Za izdavanje u zakup 600 hektara
Zadnje katastarsko snimanje obavljeno je 1965. godine Koncesionari ustupili jo{ 350 hektara
Pro{logodi{nji protesti dali
rezultate
U Trebinju }e uskoro po-
~eti radovi na izgradnji ju`ne
gradske kapije, a 70.000 KM
za ovu namjenu obezbijedio je
UNESKO. Trebinjski Stari
grad, koji datira s po~etka 18.
vijeka, jo{ 1951. godine uvr{-
ten je u registar Zakonom za-
{ti}enih spomenika kulture..
Uzak prolaz
Vladimir Gudelj, na~el-
nik Odjeljenja za prostorno
ure|enje op{tine ka`e da je
plan restauracije ra|en na
bazi dokumentacije i proje-
kta za ovu kapiju iz osamde-
setih godina 20. vijeka. Na-
ime, jo{ osamdesetih godina
pro{log vijeka arhitekti
Ned`ad Kurt i Vuk Rogano-
vi} uradili su idejnu analizu
obnove kapija Starog grada.
Gudelj isti~e da kapija
„ne}e biti autenti~na iz pra-
kti~nih razloga“.
- Nekada su postojala sa-
mo dva pje{a~ka prolaza
odvojena hendekom, dok }e
se sada praviti dva pje{a~ka
i jedan vozni ulaz, kroz ko-
ji bi mogla da prolaze, u
slu~aju potrebe, i vozila hi-
tne pomo}i, vatrogasna ili
druga, jer je sa druge strane
prolaz u Stari grad uzak i ni-
je dovoljno visok - ka`e Gu-
delj.
Op{tina je pro{le godine
obezbijedila sredstva za izr-
adu regulacionog plana, {to
je bio osnov za po~etak ra-
dova.
Kanal sa vodom
- Radovi na kapiji su
po~etni koraci na restaura-
ciji Starog grada - ka`e Gu-
delj i isti~e da }e od sre-
dstava UNESKO-a preo-
stati 20.000 KM, koje }e
biti utro{ene za pripremne
radove na otkopavanju ka-
nala sa vodom, takozvanog
„hendeka“, koji je nekada
davno tekao oko zidina
Starog grada i tako {titio
grad od osvaja~kih pohoda.
Novim regulacionim pla-
nom Kastela, starog grada
u Trebinju, previ|ena je re-
vitalizacija starih objekata,
uz dozvoljenu eventualnu
dogradnju, ali da ne bude
naru{ena ambijentalna cje-
lina. Ovakav plan, koji je
pro{le godine prihvatio i
lokalni parlament, a koji su
uradili stru~njaci iz Urba-
nisti~kog zavoda RS, nado-
vezan je na prijeratni plan
koji je uradio Zavod za
za{titu spomenika iz Sara-
jeva. P. MUCOVI]
TREBINJE Uskoro novo lice Starog grada
Za izgradnju ju`ne kapije
70.000 KM dao UNESKO
Predvi|ena revitalizacija starih objekata, uz dozvoljenu eventualnu dogradnju,
ali da ne bude naru{ena ambijentalna cjelina
Zbog svoje arhitekture
Stari grad je u vi{e navrata
poslu`io i kao prirodna ku-
lisa za snimanje TV serija i
filmova. Nakon TV serije
„Ranjeno orao“, koja je dije-
lom snimana i u Starom gr-
adu, gdje je svoje podstana-
rske dane provodila glavna
junakinja ovog TV ostvare-
nja An|elka, ovaj dio postao
je pravi mamac za turiste.
Na`alost, oni mogu do}i sa-
mo do kapije kroz koju je
An|elka prolazila, iza koje
se krije zapu{teno dvori{te,
ni nalik onom cvije}em ure-
|enom u serijalu.
Zapu{teno dvori{te
An|elkina kapija
Ju`na kapija: Dokumentacija iz 80-ih godina pro{log vijeka
crna hronika
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 14
BANJA LUKA Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija RS
Nestala blagajnica osumnji~ena
za pronevjeru te{ku 200.000 KM
Vesna Babi} (37) skidala novac s ra~una Instituta pomo}u krivotvorenih bankarskih naloga
Na podru~ju koje pokri-
va Centar javne bezbjedno-
sti Banja Luka posljednjih
dana rasvijetljena su dva
krivi~na djela finansijskih
malverzacija na {tetu ra-
zli~itih preduze}a, ukupne
vrijednosti ve}e od pola
miliona maraka, a u toku je
i istraga o navodnoj prone-
vjeri te{koj oko 200.000
maraka u Instituta za ispi-
tivanje materijala i konstr-
ukcija RS.
Ostali bez pla}a
Banjalu~koj policiji pri-
javljeno je da je blagajnica
ovog instituta, 37-godi{nja
Vesna Babi}, s ra~una firme
skidala novac pomo}u fa-
lsificiranih bankarskih na-
loga, a prevara je otkrivena
tek kada radnicima nisu le-
gle pla}e.
- Sumnja se da je blaga-
jnica novac kontinuirano
skidala s ra~una du`e od
godinu, koliko je bila zapo-
slena u na{em preduze}u.
Ve} sedam dana gubi joj se
svaki trag i niko ne zna
gdje je, pa ni njeni roditelji.
Slu~aj smo prijavili polici-
ji, koja sada provjerava na-
{e navode i sumnje - obja-
snili su nam u upravi Insti-
tuta.
Prema njihovim tvr-
dnjama, Babi} posljednja
~etiri mjeseca nije upla-
}ivala ni doprinose za ra-
dnike te je na taj na~in ukr-
ala oko 100.000 maraka i
jo{ nekoliko hiljada mara-
ka koje je firma trebala
uplatiti za kupovinu novog
automobila za slu`bene po-
trebe.
U CJB Banja Luka
isti~u da su zapo~eli istragu
na ovom slu~aju i da je jo{
prerano govoriti o priku-
pljenim saznanjima, napo-
minju}i da su zaprimili i
prijavu o nestanku osu-
mnji~ene Babi}.
Finansijski kriminal
- Finansijske malverza-
cije postaju jedan od
naj~e{}ih oblika krimina-
lnih radnji u posljednje vri-
jeme i stoga MUP RS ja~a
svoje institucionalne i ka-
drovske kapacitete kako bi
se borili protiv ovakve vr-
ste krivi~nih djela. Samo
pro{le sedmice CJB Banja
Luka podnio je izvje{taje
protiv devet osoba osu-
mnji~enih za zloupotrebu
slu`benog polo`aja i
ovla{tenja, nesavjestan rad
u slu`bi i nelegalno priba-
vljanje imovinske koristi -
objasnili su u Sektoru kri-
minalisti~ke policije.
Lani je MUP RS podnio
oko 600 izvje{taja u vezi s fi-
nansijskim kriminalom, od
~ega se 96 odnosi na zloupo-
trebu slu`benog polo`aja, {to
predstavlja jednu od najve}ih
„crnih brojki“ za po~injena
krivi~na djela u ovom entite-
tu. B. SPASENI]
Kriminalisti~ka polici-
je CJB Banja Luka u ~etvr-
tak je podnijela izvje{taje
protiv osam osoba osu-
mnji~enih da su banja-
lu~ko preduze}e „Betonski
proizvodi“ o{tetile za oko
275.000 maraka, dok je dan
ranije rasvijetljeno djelo
nedozvoljene trgovine u
kojoj je jedna osoba ostvar-
ila protivpravnu imovi-
nsku korist vrijednosti od
oko 249.000 maraka.
Nanesena {teta
Institut u kojem je radila osumnji~ena (Foto: M. Lugi})
Uo~i koncerta u Ljubu{kom
Priznao da je uputio tri la`ne dojave o bombi
Jakov B. (24) iz Prologa
kod Ljubu{kog priznao je
da je uo~i koncerta Halida
Be{li}a u ovom hercego-
va~kom gradi}u la`no doja-
vio policiji da je u Gradskoj
sportskoj dvorani postavlje-
na eksplozivna naprava.
Krivi~no djelo koje je
po~inio Jakov B. u potpu-
nosti su rasvijetlili pripa-
dnici Policijske uprave
Ljubu{ki. Tokom krimina-
listi~ke obrade on je pri-
znao izvr{enje ovog djela, a
oduzet mu je i mobitel
„nokija 6300“ s kojeg je
upu}ivao pozive u tri navr-
ata.
- Budu}i da su policijski
slu`benici uo~i otvaranja
dvorane za posjetitelje oba-
vili iznimno kvalitetan pr-
otiveksplozivni pregled te
da je anga`iran poprili~no
veliki broj za{titara koji su
pregledali svakog posjetite-
lja, odlu~eno je da se dvora-
na ne evakuira - re~eno
nam je iz MUP-a Zapadno-
hercegova~kog kantona.
Zbog osnova sumnje da je
po~inio krivi~no djelo ugr-
o`avanje sigurnosti, PU Lju-
bu{ki podnijet }e izvje{taj pr-
otiv Jakova B. Kantonalnom
tu`ila{tvu. M. Sm.
PU Ljubu{ki: Priveli osumnji~enoga
Poku{ao ukrasti tele
U mjestu Tr{}e kod Kaknja preksino} oko 21 sat ne-
poznata osoba poku{ala je ukrasti tele iz {tale vla-
sni{tvo S. M. iz Kaknja. Slu~aj je prijavljen pripadnici-
ma Policijske stanice Kakanj, koji su iza{li na uvi|aj i
tragaju za kradljivcem.
Kantonalni sud Zenica
Ma{i} odbija krivicu
za smrt pje{aka
Mirnes (Mirsada) Ma{i}
iz Olova (23) odbio je pred
sudijom za prethodno sa-
slu{anje Kantonalnog suda
u Zenici Faikom Spahi}em
prihvatiti odgovornost i kr-
ivicu za te{ko djelo protiv
sigurnosti saobra}aja sa
smrtnim posljedicama.
Ma{i} se izja{njavao o
krivici po optu`nici Kanto-
nalnog tu`ila{tva Zenica,
prema kojoj se ovaj 23-go-
di{njak 24. septembra
pro{le godine voze}i „golf
2“ (741-J-122) na magistra-
lnom putu Sarajevo - Tuzla,
na podru~ju Olova, dionica
Dolovi}i - Baki}i, utrkivao
s izvjesnim Emirom Me-
hmedovi}em koji je vozio
„golf “ (707-T-722).
Na lokalitetu Dolovi
magistralni put je u alko-
holiziranom stanju prela-
zio mje{tanin Ned`ad Boli}
i Ma{i} ga je udario pre-
dnjim lijevim dijelom vozi-
la, i to na lijevoj kolovoznoj
traci. Boli} je na mjestu os-
tao mrtav.
Nakon odbijanja pri-
znanja, pokre}e se uo-
bi~ajeni sudski dokazni po-
stupak, nakon {to Kanto-
nalni sud odredi sudiju i
vije}e koje }e suditi Ma-
{i}u. A. D`.
Donji Ru`evi} kod Tesli}a
Razbili prozor i u{li u ku}u
U Donjem Ru`evi}u kod
Tesli}a provaljeno je u ku}u
vlasnice J. P., koja se nalazi
na privremenom radu u ino-
zemstvu. Provala je izvr{ena
izbijanjem prozora u prize-
mlju ku}e, a nakon preme-
ta~ine ukradeni su ru~ni sat,
srebreni nakit i dvije banko-
vne kartice. Obavljen je
uvi|aj, a daljnji operativni
rad je u toku.
Kontrola u Banjoj Luci
Posjedovao marihuanu
Pripadnici Policijske
stanice za intervencije u
Banjoj Luci prilikom legi-
timisanja D. T. su prona{li i
oduzeli 0,6 grama marihua-
ne.
On je li{en je slobode i
priveden u policijske pro-
storije, gdje je kriminali-
sti~kom obradom utvr|eno
da je po~inio prekr{aj iz
Zakona o proizvodnji i pro-
metu opojnih droga Repu-
blike Srpske, nakon ~ega je
pu{ten na slobodu.
Protiv D. T. }e Osno-
vnom sudu Banja Luka,
Odjel za prekr{aje, biti po-
dnesen zahtjev za pokreta-
nje prekr{ajnog postupka.
Ro~i{te zakazano za 20. april
Potvr|ena optu`nica u Zenici
Nakon sva|e poku{ao
ubiti kom{iju
Sudija za prethodno sa-
slu{anje Kantonalnog suda
u Zenici Faik Spahi} potvr-
dio je optu`nicu Kantona-
lnog tu`ila{tva Zenica, ko-
jom se Ahmet (Sejfe) Huse-
jinovi} (48) iz Zenice tereti
za poku{aja ubistva u avgu-
stu 2007. godine.
Kako se navodi u op-
tu`nici koju je potpisao
tu`ilac Sa{a Sarajli}, Huse-
jinovi} je s udaljenosti ma-
nje od metra pucao na Edi-
na Adilovi}a nakon sva|e
zbog njihove maloljetne
djece.
Edin je zadobio te{ke
ozljede opasne po `ivot. Ro-
~i{te na kojem }e se optu`eni
izja{njavati o krivici zakaza-
no je za 20. april. A. D`.
crna hronika
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 15
Po nalogu Tu`ila{tva
Bosne i Hercegovine, pri-
padnici Dr`avne agencije
za istrage i za{titu (SIPA)
ju~er su na {irem podru~ju
Trebinja proveli akciju ra-
di spre~avanja krijum~are-
nja narkotika. U akciji je,
kako nam je potvrdio Boris
Grube{i}, portparol Tu`-
ila{tva BiH, zaplijenjeno
vi{e od 30 kilograma ska-
nka, a slobode su li{ene
~etiri osobe.
- Zaplijenjeni skank pr-
okrijum~aren je u BiH iz
Crne Gore, dalje je trebao
biti transportovan prema
Hrvatskoj, a odatle ka ze-
mljama zapadne Evrope -
kazao je Grube{i}.
Akcija SIPA-e provede-
na je ju~er u ranim jutar-
njim satima, a pretresi na
vi{e lokacija na podru~ju
Trebinja obavljani su cije-
log dana.
Vrijednost oduzete dro-
ge na ilegalnom narko-
tr`i{tu u BiH je oko 70.000
KM. Cijena ove koli~ine
skanka u Hrvatskoj je oko
300.000 maraka, dok joj u
zemljama zapadne Evrope
vrijednost dosti`e i 500.000
KM, rekao je Grube{i}.
Prema njegovim rije~-
ima, uhap{ena ~etvorka bit
}e predata Tu`ila{tvu BiH
na daljnji postupak. L. S.
Akcija SIPA-e u Trebinju
Zaplijenjeno 30
kilograma skanka
Vrijednost droge na crnom tr`i{tu zapadne
Evrope do 500.000 KM
Grube{i}: Brojni pretresi
Vite{ka ulica u Maglaju
Zasadio marihuanu u `ardinijeri
U Vite{koj ulici u Ma-
glaju policajci su prekju~er
oko 12 sati prona{li ~etiri
stabljike marihuane koje je
za sada nepoznata osoba za-
sadila u `ardinijeri. Stablji-
ke su po~upane i bit }e po-
slane na vje{ta~enje. Polici-
ja traga za osobom koja je
posadila marihuanu.
Tokom legitimisanja na Palama
Napao i udario dvojicu policajaca
Dvadesetdvogodi{nji R.
]. iz Rogatice uhap{en je
nakon {to je na Palama fi-
zi~ki napao policajce G. @. i
S. N. dok su bili na du`no-
sti, saop}eno je iz Centra ja-
vne bezbjednosti Isto~no
Sarajevo.
Po dojavi da je u ulici
Dobrovoljnih davalaca krvi
naru{en javni red i mir, po-
licija je iza{la na lice mjesta
gdje je zatekla M. ]. (22),
koji je na glavi imao rasjeko-
tinu, i R. ]., obojica nasta-
njeni u Rogatici.
Prilikom njihovog legiti-
misanja, R. ]. je {akom uda-
rio u glavu policajca G. @.,
nakon ~ega je nogom udario
i drugog policajca S. N.
Policajci su upotrebom
sile i lisica li{ili slobode R.
]. i sproveli u prostorije Po-
licijske stanice. U toku je
dokumentovanje predmeta i
podno{enje izvje{taja na-
dle`nom tu`ila{tvu.
Protiv Milu-
tina Buli}a (57),
mj e { t a n i n a
Br~kog, policija
iz Prijedora po-
dnijela je izvj-
e{taj nadle`nom
tu`ila{tvu zbog
nedozvoljene tr-
govine oblovi-
nom.
Za njega se
sumnja da je od
po~etka 2008. do
14. marta ove go-
dine na podru-
~ju Prijedora, a bez odobrenja
nadle`nih organa za bavljenje
trgovinom, otkupljivao oblo-
vinu i po znatno vi{im cijena-
ma prodavao je pilanama
„Lipa drvo“ u Omarskoj kod
Prijedora i „Lignotehna“ iz
Bosanskog Novog.
Time je, prema rije~ima
Gospe Arsenovi}, portparola
CJB Banja Luka, ostvario pr-
otivpravnu imovinsku korist
u iznosu od 248.390 maraka.
Buli} se, kako saznaje-
mo, odazvao pozivu policije
na informativni razgovor.
Predstavnici pilana „Lipa
drvo“ i „Lignotehna“ slu~aj
nisu `eljeli komentirati, re-
kav{i kratko da }e dokaze
koje posjeduju proslijediti
policiji. M. Z.
Oblovina zavr{avala u pilanama (Foto: D. Stojni})
Odnijeli kazan i
sto litara rakije
Na meti za sada nepozna-
tih lopova preksino} je bila
bila porodi~na ku}a M. S. u
Jasenici, naselju na obronci-
ma planine Majevice kod Sr-
ebrenika. Prema informaci-
jama iz Operativnog centra
MUP-a TK, lopovi su razva-
lili vrata na podrumu iz ko-
jeg su odnijeli kazan za proi-
zvodnju rakije i stotinjak li-
tara alkoholnog pi}a.
Ukupna materijalna
{teta, prema procjeni vlasni-
ka, iznosi oko 4.000 maraka.
O doga|aju je obavije{ten
kantonalni tu`ilac Rado
Markovi}, a uvi|aj su obavi-
li pripadnici Odjela krimi-
nalisti~ke policije PS Srebr-
enik, koji tragaju za lopovi-
ma. O. M.
Mario Toli} Tola (42),
ro|eni Zeni~anin s prebiva-
li{tem u Puli u Hrvatskoj i
donedavnim boravi{tem u
Amsterdamu u Holandiji, te
njegov prijatelj Verner Ajda-
ri Vero (33) iz Travnika ne-
stali su 25. marta uve~er, na-
jvjerovatnije u Sarajevu, na-
kon {to su se sivim
„por{eom“ {vicarskih ozna-
ka iz Toli}eve rodne Zenice
uputili u Sarajevo.
Kako Toli}eva snaha Ta-
tjana ka`e, oti{li su „na mu-
ziku“, ali niko ih od tada vi{e
nije ni vidio ni ~uo. Saraje-
vski policajci prona{li su
„por{e“ na parkingu u sara-
jevskom naselju Ciglane.
Trudna supruga
Toli} je u Pulu do{ao iz
Amsterdama, gdje je jedno
vrijeme radio, ali nije pozna-
to {ta. Prije deset godina, pr-
ema pisanju tamo{njih me-
dija, bio je prijavljen zbog
iznude, ali u BiH nema regi-
striranih krivi~nih djela.
^ime se bavio, s obzirom
na to da je `ivio na visokoj
nozi, nije poznato. Jedini su-
sret sa zakonom imao je ne-
davno, pri naru{avanju ja-
vnog reda i mira u centru
Zenice, kada je priveden sa
jo{ nekoliko osoba.
U Puli je `ivio s nevje-
n~anom suprugom Jasmino-
m, koja mu za nekoliko dana
treba roditi njihovo drugo
dijete. Desetak dana prije
njegovog nestanka Jasmina
je bila s njim u Zenici, na-
kon ~ega se ona vratila u nji-
hovu ku}u u Puli, a Mario je
u Zenici trebao ostati do
Uskrsa.
Dok su Toli}eva bra}a i
snaha Tatjana nestanak pri-
javili u Zenici i Sarajevu, Ja-
smina je to 4. aprila u~inila u
Puli, pa Toli}a i Ajdarija
tra`e policije u obje dr`ave.
- Samo se nadam da je
`iv, da }e se neko javiti i
tra`iti otkupninu - kazala je
medijima u Hrvatskoj To-
li}eva nevjen~ana supruga.
Razli~ite verzije
Porodica Marija Toli}a u
BiH sa gnu{anjem odbija
svaku pomisao da je i{ao
utjerivati dug. Nezvani~no,
postoje tri verzije njegovog
nestanka. Prema jednoj ~ar-
{ijskoj pri~i, trebao je s Ajda-
rijem naplatiti ne~iji dug od
100.000 eura, ali je nai{ao na
nezgodnog du`nika.
Prema drugoj verziji, To-
li} je nosio po{iljku novca
koju je trebao zamijeniti za
odre|eni „materijal“, mada
porodica tvrdi da nikada ni-
je imao doticaja s drogom ni-
ti drugim nezakonitim stva-
rima. Prema tre}oj verziji,
Toli}a su stigli aferimi zbog
navodnog nestanka jedne
po{iljke te njegovog u~e{}a u
toj transakciji.
U svakoj od verzija pri~a
se da je Toli} raspolagao ve-
}om koli~inom novca te da je
to najvjerovatniji razlog ne-
stanka.
Tek kada su mediji obja-
vili izgled i podatke o
„por{eu“ koji je vozio, auto-
mobil je na|en u Sarajevu, a
upu}eniji ka`u da je nemo-
gu}e da neko relativno nepo-
znat vozi takav automobil da-
nima po Sarajevu, a da ne za-
padne za oko osobama iz kri-
minalnog miljea. Ipak, niko u
Sarajevu ne `eli pri~ati o To-
li}u niti o tome kome se on
mogao zamjeriti. D. A.
PS Srebrenik: Iza{li na uvi|aj (Foto: O. Mujki})
Toli} i Ajdari na d`ambo-plakatu u Sarajevu
„Por{e“ nestalog Zeni~anina
Porodica nestalog Mari-
ja Toli}a putem d`ambo-
plakata postavljenih na ne-
koliko lokacija u Sarajevu
pozvala je da se jave oni ko-
ji imaju informaciju o nje-
mu i Ajdariju. Porodica
tra`i bilo kakve informacije
o kretanju i izgledu osobe
koja je od ~etvrtka, 25. mar-
ta, upravljala Toli}evim
„por{eom“, kao i sudbini
nestalih, daju}i broj konta-
kt telefona 066/998-120.
Porodica tra`i informacije
MISTERIJA Za nestalim Zeni~aninom traga i policija u Hrvatskoj
Toli}u se gubi trag nakon
nerealiziranog posla
s opasnim momcima?
Iako u porodici sa gnu{anjem odbijaju insinuacije da je Mario Toli} bio umije{an u bilo
kakav kriminal, {utnja nadle`nih otvorila vrata za brojne ~ar{ijske pri~e
Provala kod Srebrenika
Policijska stanica Prijedor
Osumnji~en za nelegalnu
prodaju oblovine
biznis
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 16
Na ovosedmi~nom trgo-
vanju na Banjalu~koj berzi
kroz 415 transakcija ostvar-
en je promet od 14.654.226
maraka, a najve}i je oba-
vljen blok-poslom akcija-
ma Balkan investment ba-
nke, od 13.483.271 KM.
Me|u fondovima ostva-
ren je promet od 102.236
maraka, {to predstavlja 0,7
posto od ukupnog ovose-
dmi~nog prometa.
Najve}i porast cijene
imao je Aktiva invest fo-
nd, od 9,84 posto, a ovo-
sedmi~ni gubitnik me|u
fondovima bio je Invest
nova, s padom od 2,44 po-
sto.
Vrijednost berzanskog
indeksa BIRS pove}ana je
za 0,27 posto, na 903,39 po-
ena, dok je vrijednost inde-
ksa fondova FIRS porasla
za 1,14 posto i iznosi
1.534,02 poena.
BIRS 0,27% 903,39
FIRS 1,14% 1.534,02
Vrijednost indeksa

Promet 14.654.226 KM
Blok-posao Balkan
investment banke
Bosnalijek: Najlikvidnija kompanija
Trgovanje 1.179.167 KM
Sedmica u znaku
obveznica FBiH
Glavni indeks zavr{io u plusu
Na ovosedmi~nom trgo-
vanju na Sarajevskoj berzi
ostvaren je promet od
1.179.167 maraka, a u sklo-
pu 398 transakcija ukupno
je prometovano 2.023.167
vrijednosnih papira.
U ovom periodu mini-
malno jedna trgovina oba-
vljena je dionicama 36 ko-
mpanija. Od toga je devet
emitenata imalo rast, dok je
pad vrijednosti zabilje`ilo
njih 16.
Na Kotaciji kompanija
u ovoj sedmici trgovalo se u
iznosu od 195.689 KM,
me|u fondovima 24.334,
obveznicama FBiH
643.441, na primarnom
tr`i{tu 285.394, a na seku-
ndarnom 19.587 maraka.
Najlikvidnija kompani-
ja bio je Bosnalijek, ~ijim
se dionicama trgovalo za
194.160 maraka.
Vrijednost indeksa fo-
ndova BIFX u ovoj sedmi-
ci pala je za 1,5 posto, na
1.727,25 poena. Indeks
SASX-10 dobio je na vrije-
dnosti za jedan posto i por-
astao na 1.021,91 poen, dok
je vrijednost indeksa pri-
marnog slobodnog tr`i{ta
SASX-30 ve}a za 0,24 posto
i na kraju ove sedmice
iznosi 1.037,50 poena.
BIFX 1,50% 1.727,25
SASX-10 1,00% 1.021,91
SASX-30 0,24% 1.037,50
Vrijednost indeksa

MMF odobrio kredit Islandu

Me|unarodni monetarni fond (MMF) odobrio je
Islandu kredit od 160 miliona dolara za prevazila`enje
posljedica globalne ekonomske krize. Ovaj kredit pre-
dstavlja tre}u tran{u linije vrijedne 2,2 milijarde dolara
koju je MMF odobrio Islandu, ozbiljno pogo|enom kr-
izom. Rejkjavik je ranije dobio dvije tran{e, od kojih je
posljednja stigla u oktobru, ali je tre}a odgo|ena zbog
spora Islanda s Velikom Britanijom i Holandijom.
Federalna vlada, na pri-
jedlog resornog ministar-
stva, odobrila je izgradnju
elektroenergetskih objekata
na podru~ju FBiH u sklopu
kojih su odobrene aktivno-
sti i na dva objekta u Livnu
- za crpnu hidroelektranu
kod sela Kabli}i i vjetroele-
ktranu na Borovoj Glavi.
Velika vrijednost
Planirana snaga elektra-
ne u Kabli}ima, koja bi cr-
pila vode Livanjskog i Gla-
mo~kog polja, jeste 52 me-
gavata, a njena investici-
jska vrijednost je 58,42 mi-
liona eura. Iste snage bila
bi i vjetroelektrana na Bor-
ovoj Glavi, ~ija se investici-
ja procjenjuje na skoro 78
miliona eura.
Nosilac aktivnosti na
oba projekta bila bi Elektr-
oprivreda (EP) HZHB, na
kojoj je zadatak da obavi i
pripreme i realizaciju izgra-
dnje, za koje EPHZHB tre-
ba sa~initi finansijski plan.
Osim toga, plan je potrebno
napraviti i za vjetroelektra-
ne na Pokle~anima i Velikoj
Vlajni, koje }e finansirati
EPHZHB i ~ija se vrijedno-
st procjenjuje na 52,72,
odnosno 108 miliona eura.
Uz ove projekte u Liva-
njskom kantonu i Hercego-
vini, Federalna vlada odo-
brila je aktivnosti i na ter-
moelektranama u Bugojnu
i Kaknju, hidroelektrana-
ma na Sani i vjetroelektra-
nama na Podvele`ju.
Za sada, zbog neslaganja
lokalnih vlasti, Rudnik i Te-
rmoelektrana Kongora u To-
mislavgradu su na ~ekanju.
Alternativne lokacije
Ako ne bude javnog
interesa, od tih projekata }e
se odustati i potra`iti alter-
nativna lokacija.
Te lokacije, prema ne-
kim najavama, trebale bi
biti u donjem Livanjskom
polju, ako i Livnjaci pri-
hvate ovu termoelektranu
koja bi zapo{ljavala 800 lju-
di. A. KAMBER
VLADA FBiH Odobrena izgradnja energetskih objekata
Livnjaci dobivaju
hidro i vjetroelektranu
Nosilac aktivnosti na oba projekta je Elektroprivreda HZHB, koja treba pripremiti
finansijski plan i realizaciju poslova kreditnim sredstvima
Objekti }e imati snagu od 52 megavata
Umi}evi}: Potrebni podsticaji
Tvornica obu}e raspisala konkurs
Banjalu~ka Bema
tra`i 50 radnika
Banjalu~ka Tvornica obu-
}e Bema raspisala je konkurs
za prijem u radni odnos 50 ra-
dnica s osnovnom i srednjom
{kolom obu}arske struke s
iskustvom i bez iskustva, ka-
zao je tehni~ki direktor Beme
Marinko Umi}evi}.
On je naglasio da veliki
problem za ovu firmu pre-
dstavlja obuka radnika s
osnovnim obrazovanjem,
jer za njih ne postoje po-
dsticaji za zapo{ljavanje.
- Zbog toga bi Vlada RS
hitno trebala izdvojiti na-
jmanje dva miliona KM za
podsticaj pri zapo{ljavanju
mladih radnika s osno-
vnom {kolom - kazao je
Umi}evi}, javlja Srna.
On je dodao da Bema
prilikom obuke ovih, kao i
radnika drugih stru~nih
sprema, frizera i trgovaca i
ima velike tro{kove, a oni
firmu napuste odmah kada
prona|u posao u struci.
Federalni zavod za statistiku
Industrijska proizvodnja
polako hvatala zamah
Industrijska proizvodnja
u FBiH u martu ove godine
za 0,3 posto je manja od pro-
sje~ne mjese~ne proizvodnje
iz 2009., dok je za 2,5 posto
ve}a nego u martu 2009., po-
daci su Federalnog zavoda
za statistiku.
Kada je u pitanju ovogo-
di{nji februar, industrijska
proizvodnja porasla je za 7,4
posto. Ukupna industrijska
proizvodnja u FBiH u prva
tri mjeseca ove godine ve}a
je za dva posto nego u istom
periodu 2009.
Na podru~ju va|enja ru-
da i kamena manja je za 5,7
posto, prera|iva~ka indu-
strija porasla je za 0,5, a pr-
oizvodnja i snabdijevanje
elektri~nom energijom,
plinom i vodom ve}a je za
10,7 posto.
Prera|iva~ka industrija: Blagi rast od 0,5 posto
Berzanski barometar za 17. 4. 2010. godine
Euro/dolar 1,3502
0,52%
Nafta 83,24 po barelu
2,65%
Zlato1.136,90 $ po unci
2,02%
biznis 17
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010.
AFERE Varanje ulaga~a izostavljanjem klju~nih ~injenica
SEC optu`io finansijskog diva
Goldman Sachs za prevare
Gra|anska tu`ba koja je do sada jedan od najkrupnijih poteza vlasti kao
odgovora na finansijsku krizu od 2008. Slom tr`i{ta nekretnina u SAD
Ameri~ka Komisija za
berze i vrijednosne papire
(SEC) optu`ila je finansi-
jskog diva Goldman Sachs
za varanje ulaga~a krivim
navo|enjem ili izostavlja-
njem klju~nih ~injenica o
finansijskom proizvodu ve-
zanom uz drugorazredne
zalo`ne zajmove, u gra|an-
skoj tu`bi koja je do sada
jedan od najkrupnijih pote-
za vlasti kao odgovora na
finansijsku krizu 2008.
Zalo`ni zajmovi
SEC u tu`bi tvrdi da je
Goldman Sachs strukturir-
ao i stavio u prodaju sinte-
ti~ke kolaterizirane obave-
ze duga (CDO), zavisne od
kretanja cijene vrijedno-
snih papira oslonjenih na
drugorazredne stambene
zalo`ne zajmove.
Goldman Sachs je stru-
kturirao i prodavao CDO-e
u po~etku 2007., kada su
stambeno tr`i{te u SAD i na
njega oslonjene vrijedno-
snice po~eli pokazivati zna-
kove te{ko}a, navodi SEC.
Goldman Sachs ocijenio je
da su SEC-ove optu`be po-
tpuno neutemeljene.
Prema SEC-u, ovaj fina-
nsijski gigant nije ula-
ga~ima pru`io klju~ne info-
rmacije o CDO-ima, na-
ro~ito ulogu koju je igrao
veliki hed` fond Paulson &
Co. u procesu odabira por-
tfelja, i ~injenicu da se taj
fond na tr`i{tu kratko-
ro~no kladio protiv tih
CDO-a. Paulson nije odgo-
vorio na komentar.
- Tu`ba protiv Goldman
Sachsa dio je SEC-ove istrage
o investicionim bankama i
drugim finansijskim ku}ama
koje su garantirale slo`ene fi-
nansijske derivate oslonjene
na stambeno tr`i{te u SAD,
kada je ono po~elo pokazivati
znakove te{ko}a - kazao je
Kenet Len~ (Kenneth Le-
nch), voditelja SEC-ovog
odjela za strukturirane i nove
proizvode.
Veliki problemi
Ameri~ki istra`itelji
ka`u da vode slu~ajeve po-
vezane sa slomom tr`i{ta
drugorazrednih zalo`nih
zajmova i {irim problemima
koji su zahvatili Wall Street
2008., {to je rezultiralo
ste~ajem banke Lehman
Brothers i vladinim preuzi-
manjem nekih od vode}ih
nov~arskih ustanova.
Nakon vijesti o pokreta-
nju tu`be, u trgovanju na
njujor{kom Wall Streetu ci-
jene dionica Goldmana pale
su za vi{e od 14 posto.
Wall Street: Dionice Goldmana pale za vi{e od 14 posto (Foto: AFP)
Zbog ekonomske krize i slabe potra`nje
Cijene nekretnina u Budvi drasti~no pale
Te{ka ekonomska kriza,
velika ponuda novoi-
zgra|enih stanova i poslo-
vnih prostora, vila i ku}a s
jedne i slaba potra`nja s dru-
ge strane, stvorili su velike
probleme investitorima na
Budvanskoj rivijeri, jer su
cijene nekretnina i nekoliko
puta ni`e nego prije samo
dvije godine, javlja Tanjug.
Vlasnici stanova i ku}a,
kako ka`u trgovci nekretni-
nama, ve} vi{e od godinu be-
zuspje{no ~ekaju kupce, jer
je prodaja skoro stala. Za ra-
zliku od prije dvije godine,
kada su bogati Rusi, Irci, ali i
doma}i biznismeni kvadra-
tni metar stana du` rivijere
kupovali po cijeni od 3.000
do 8.000, pa ~ak i 10.000 eu-
ra, sada su stanovi u novogr-
adnji izme|u 1.200 i 1.500
eura za kvadratni metar, dok
je kvadrat stana na lokacija-
ma podalje od mora od 700
do 1.000 eura.
Jat Airways odlazi u historiju
Srbija }e osnovati
novu aviokompaniju
Srbijanska vlada odlu~ila
je osnovati novu dr`avnu
aviokompaniju, koja }e za-
mijeniti sada{nji Jat Airwa-
ys. Nova kompanija bit }e
osnovana uz minimalan
nov~ani ulog, a od Jat Airwa-
ysa bit }e preuzeta sredstva
koja su zanimljiva mogu}im
privatnim ulaga~ima.
Nakon osnivanja nove
kompanije bit }e objavljen
javni konkurs za njenu do-
kapitalizaciju, na kojem }e
mo}i u~estvovati ulaga~i ili
strate{ki partneri iz avioi-
ndustrije, prenosi srbija-
nska agencija Beta.
Strate{ki partner bit }e
obvezan predlo`iti detaljan
program ulaganja u ko-
mpaniju, kao i prijedlog sa-
radnje s Jatom i beogra-
dskim aerodromom. Aku-
mulirani gubitak Jat Air-
waysa, prema prija{njim
podacima poslovodstva fir-
me, iznosi 146 miliona eu-
ra, a u 2009. iznosio je 25
miliona eura.
Jat Airways: Lanjski gubitak iznosio 25 miliona eura
Opasnost od otpadanja rezervne gume
Japanska korporacija
Toyota objavila je da po-
vla~i 600.000 vozila „sije-
na“ prodatih u SAD od
1998. do ove godine, zbog
opasnosti od otpadanja re-
zervne gume s vozila, {to je
novi u nizu sigurnosnih pr-
oblema koji poga|a tog ve-
likog autoproizvo|a~a.
Toyotin najnoviji opo-
ziv vrijedi za modele „si-
jene“ s prednjim pogonom,
koji su prodati ili registrir-
ani u 20 ameri~kih save-
znih dr`ava s hladnom kli-
mom. Toyota u saop}enju
navodi da korozija izazvana
solju kojom se posipaju ce-
ste, mo`e dovesti do puca-
nja ~eli~nog u`eta koje dr`i
rezervnu gumu i pada gu-
me na cestu, {to dovodi u
opasnost druge voza~e.
Toyota tvrdi da ne zna za
nezgode ili ozljede izazvane
tim problemom, ali ameri~ka
Nacionalna uprava za sigur-
nost cestovnog prometa obja-
vila je da je primila {est pri-
tu`bi zbog otpadanja rezer-
vnih guma s ovih vozila.
Toyota: Novi udarac za proizvo|a~a
Toyota u SAD povla~i
600.000 vozila „sijena“
GE: Profit iznosio 1,9 milijardi dolara
Poslovanja General Electrica
Pad dobiti u prvom
kvartalu za 30 posto
Ameri~ki industrijski
konglomerat General Ele-
ctric (GE) izvijestio je da
mu je dobit u prvom kvar-
talu pala za 30 posto u
odnosu na isto razdoblje
lani zbog slabih rezultata
finansijskog ogranka GE
Capitala i industrijskih
odjela.
Konglomerat je u pr-
vom tromjese~ju zabilje`io
dobit u visini od 1,9 mili-
jardi dolara ili 17 centi po
dionici, nakon 2,74 milija-
rde ili 26 centi po dionici u
istom razdoblju pro{le go-
dine.
Iz General Electrica po-
sebno su istakli smanjene
gubitke u finansijskom
ogranku GE Capital, gla-
vnom izvoru problema za
konglomerat.
Podaci Bugarske narodne banke
Strane investicije
manje za 20 puta
Bugarska je u prva dva
mjeseca ove godine zabi-
lje`ila drasti~an pad stra-
nih investicija, za vi{e od
20 puta.
Prema podacima Bugar-
ske narodne banke, u ovom
periodu strana ulaganja
iznosila su 28 miliona eura,
a u istom periodu lani 555
miliona. Strane investicije,
iako skromne, pokrile su 18
posto deficita, a lani 64,2
posto.
Istovremeno, pove}ana
su i zadu`enja kompanija,
prije svega u oblasti gra-
|evinarstva, saobra}aja i
poljoprivrede.
Prema istra`ivanjima,
~ak 85 posto firmi ima pro-
blema s izmirenjem dugo-
va. Dr`ava, tako|er, duguje
kompanijama i njene nei-
zmirene obaveze za vi{e od
800 firmi iznose 320 milio-
na eura.
Prema izvje{taju Me|-
unarodnog monetarnog fo-
nda, u Bugarskoj }e inflaci-
ja ove godine iznositi 2,2
posto, a stopa nezaposleno-
sti bit }e pove}ana s la-
njskih 7,8 na 9,2 posto.
Hrvatska je me|u rije-
tkim zemljama koje su
imale iskoristivost pretpri-
stupnih fondova Evropske
unije (EU) vi{e od 90 posto,
istakao je potpredsjednik
Vlade i ministar finansija
Ivan [uker.
On je pri tome podsjetio
na 560 do sada potpisanih
projekata ukupne vrijedno-
sti iznad 300 miliona eura.
Premijerka Jadranka
Kosor kazala je da je iz fo-
ndova za Hrvatsku u prve
dvije godine ~lanstva u
Evropskoj uniji pre-
dvi|eno 2,2 milijarde eura,
s posebnim sredstvima za
poljoprivredu od 670 mili-
ona, a potom bi od 2014.
godi{nje dobivala 1,6 mili-
jardi eura.
[uker: Do sada potpisano
560 projekata
Susjedi koriste ogromne mogu}nosti
Hrvatska iskoristila vi{e
od 90 posto fondova EU
globus
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 18
Ukratko
Mugo{a: Obra~un s urednikom
Gradona~elnik platio kaznu
PODGORICA - Grado-
na~elnik Podgorice Mio-
mir Mugo{a platio je pre-
kr{ajnu kaznu od 400 eura,
po sudskom rje{enju doni-
jetom zbog fizi~kog obra-
~una s urednikom lista „Vi-
jesti“ Mihailom Jovovi}em
i fotoreporterom Borisom
Pejovi}em.
Predsjednik suda Sr|an
\urovi}, koji je vodio taj
postupak, izjavio je da Mu-
go{a nije ulagao `albu i da
je kaznu platio u zako-
nskom roku. U tom incide-
ntu, koji se dogodio
po~etkom avgusta pro{le
godine, u~estvovali su gra-
dona~elnikov sin Miljan i
slu`beni voza~. Jovovi} je
tom prilikom zadobio po-
vredu uha, zbog koje je
operiran.
Ubijeno 25 ekstremista
ISLAMABAD - Najmanje
25 ekstremista ubijeno je
kada su pripadnici pakista-
nskih snaga sigurnosti, uz
pomo} artiljerije i heliko-
ptera, napali njihove po-
lo`aje u blizini granice s
Afganistanom.
Od po~etka sukoba kra-
jem pro{le godine, iz regio-
na Orkazai pobjeglo je oko
210.000 civila, uklju~uju}i
skoro 50.000 ljudi koji su
ovu oblast napustili tokom
pro{log mjeseca kada su
oru`ane snage u{le u region
kako bi ga potpuno o~istile
od ekstremista.
Poginula ~etiri vojnika
PORT-O-PRENS - ^etiri
{panska vojnika iz sastava
mirovne misije UN pogi-
nula su ju~er u udesu heli-
koptera na Haitiju, saop}ili
su zvani~nici. Nesre}a se
dogodila kada je helikopter
udario u planinu kod mje-
sta Fond Veret, u blizini gr-
anice sa Dominikanskom
Republikom, prenio je Re-
uters.
Sva ~etiri vojnika bili su
pripadnici mirovne misije
UN na Haitiju, saop}io je
portparol UN-a. Drugi de-
talji o nesre}i za sada nisu
navedeni.
Prona|ena statua imperatora
SKOPLJE - Makedonski
arheolozi su u mjestu Sto-
bi, u isto~nom dijelu ze-
mlje, prona{li statuu iskle-
sanu u kamenu staru blizu
2.000 godina.
Arheolog Jovan Radnja-
nski smatra da je rije~ o sta-
tui sa likom prvog rimskog
imperatora Oktavijana
Avgusta, koja poti~e iz pr-
vog ili drugog vijeka. Osim
glave, arheolozi su otkrili i
mu{ki torzo od kamena, ja-
vili su skopski mediji. Is-
tra`ni radovi u hramu u
Stobiju po~eli su prije dvije
godine.
TEHERAN - Konferencija
o nuklearnom razoru`anju
pod sloganom „Nuklearna
energija za sve, nuklearno
oru`je ni za koga“, otvore-
na je ju~er.
Te`i{te konferencije je ra-
zoru`anje, ali analiti~ari vje-
ruju da je glavni cilj `elja Ira-
na da ubijedi me|unarodnu
zajednicu da su njihovi nu-
klearni projekti namijenjeni
isklju~ivo u mirnodoposke
svrhe i za civilnu upotrebu.
O~ekuje se da }e drugi cilj
konferencije biti etiketiranje
Izraela kao glavne prijetnje
na Bliskom istoku, zbog ne-
prijavljenog nuklearnog ar-
senala te zemlje.
Iran: Mahmud Ahmedined`ad na otvaranju konferencije
Otvorena konferencija o razoru`anju
SAOBRA]AJ Zbog pepela koji kru`i Evropom
Aerodromi zatvoreni
tre}i dan zaredom
Letovi su otkazani i u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji Avioprevoznici gube oko
200 miliona dolara dnevno Problem bi mogao potrajati {est mjeseci
Prakti~no svi najve}i
evropski aerodromi ostali su
ju~er zatvoreni, tre}i uzasto-
pni dan, dok se veliki oblak
vulkanskog pepela s Islanda
kre}e ka jugu i istoku konti-
nenta. Milioni putnika zaro-
bljeni su na aerodromima
{irom Evrope nakon {to je u
petak otkazano oko 16.000
letova, javio je BBC. Letovi
su otkazani i u Srbiji, Hrva-
tskoj i Sloveniji.
Oblaci vulkanske pra-
{ine s Islanda zahvatili su
sjeverni i centralni dio Hr-
vatske, zapadne Slavonije,
Gorskog Kotara i Istre, sa-
op}eno je iz Dr`avnog hi-
drometeorolo{kog zavoda
ove zemlje. Zra~ni prostori
na sjeveru Hrvatske zatvor-
eni su za saobra}aj, po-
tvr|eno je iz kontrola leta
ovih dr`ava. Prema pro-
gnozama, oblaci vulkanske
pra{ine }e nastaviti {irenje
na istok i jug Evrope.
Zabrana letova
Zbog vulkanskog pepela
Slovenija je ju~er u cijelosti
zatvorila svoj zra~ni pro-
stor, objavilo je Ministar-
stvo prometa. Ministarstvo
navodi da zabrana letova
do visine 10.500 metara vr-
ijedi do opoziva i da se sta-
nje pa`ljivo prati.
- Pra{ina je iznad nas i kao
preventivnu mjeru zabranili
smo letenje u rubnom dijelu
ka Ma|arskoj jo{ u pono}, a
prije podne ne{to ju`nije, dok
}e od 16 sati zabrana leta biti
kompletna - rekao je ju~er
izvr{ni direktor Centra obla-
sne kontrole letenja Beograd
Bruno Genal.
Britanija i Irska uvele
su zabrane letova, upozora-
vaju}i ju~er na „pogor{ane
uvjete“. Avioprevoznici,
kako je saop}eno, gube oko
200 miliona dolara dnevno
zbog prekida komercija-
lnih zra~nih putovanja.
Najprometniji evropski
aerodromi, uklju~uju}i lo-
ndonski „Heathrow“, Fra-
nkfurtski aerodrom i pariski
„Charles de Gaulle“, ugro`eni
su otkazivanjima letova. Svih
16 me|unarodnih aerodroma
u Njema~koj ju~er je zatvore-
no, a nacionalni avioprevo-
znik „Lufthansa“ otkazala je
sve letove.
Po{to nisu bili u stanju
da se ukrcaju na letove, pu-
tnici {irom sjeverne Evrope
poku{avali su da se domo-
gnu drugih sredstava tra-
nsporta, pune}i vozove, au-
tobuse i trajekte.
@eljezni~ka slu`ba koja
povezuje francusku i engle-
sku stranu La Man{a sa-
op}ila je da nikada nije bilo
toliko putnika u jednom
danu i da su svi vozovi u
potpunosti rezervirani do
ponedjeljka.
O{te}eni putevi
Vulkanolozi ka`u da bi
pepeo mogao da predstavlja
problem za zra~ni saobra}aj i
narednih {est mjeseci ukoli-
ko se erupcija nastavi, a fina-
nsijski udar na aviokompa-
nije mogao bi biti veliki.
Erupcija vulkana po~ela
je u srijedu, drugi put ovog
mjeseca, ispod gle~era Eja-
fjalajokul, izbacuju}i stub
pepela visine do 11 kilome-
tara u atomsferu. Vulkan i
dalje bljuje lavu, i iako bi
narednih dana aktivnost
vulkana mogla oslabiti, pe-
peo }e nastaviti da leti iz-
nad Evrope. Portparol isla-
ndskog ministarstva ino-
stranih poslova saop}ila je
da su do sada o{te}eni pute-
vi i ograde oko farmi.
- I dalje evakuiramo oko
20 farmi, odnosno oko 50
ljudi - rekla je ona, doda-
ju}i da je ranije evakuirano
oko 800 ljudi.
Vulkanski pepeo sadr`i
male fragmente stakla i isi-
tnjene stijene koji mogu da
o{tete motore aviona.
Haos u zra~nom sao-
bra}aju, uzrokovan obla-
kom vulkanskog pepela s
Islanda, zahvatio je ju~er i
Aziju, a hoteli od Pekinga
do Singapura prepuni su
putnika ~iji su letovi otka-
zani. Deseci linija prema
Evropi otkazani su na aero-
dromima od Sidneja do To-
kija i Nju Delhija, uzroku-
ju}i milonske {tete kompa-
nijama, ali donose}i profit
hotelima u koje su smje{te-
ni putnici na prisilnom za-
ustavljanju u Aziji, {to bi
moglo potrajati i do sedam
dana, javljaju mediji.
Haos u saobra}aju
Letovi otkazani {irom Evrope (Foto: AFP)
Island: Izbacivanje pepela (Foto: AFP)
U Singapuru, glavnoj
tranzitnoj ta~ki za letove
prema Evropi, ju~er su
otkazana 22 leta. Najmanje
70 letova iz Indije, ve}inom
prema evropskim odre-
di{tima, otkazano je ju~er, a
vlasti nastavljaju otkazivati
letove i za vikend. Zbog to-
ga }e gubitak avioindustrije
narasti na oko milijardu
dolara.
Kineski mediji izvje{ta-
vaju o dugim redovima na
tamo{njim aerodromima,
gdje putnici poku{avaju za-
mijeniti ve} kupljene karte,
a aviokompanije poku{ava-
ju prona}i raspolo`ive ho-
tele za njihov smje{taj.
Pogo|ena i Azija
globus
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 19
Ho}e li Papa
posjetiti Srbiju
BEOGRAD - Patrijarh
srpski Irinej izjavio je za li-
st „Press“ da Srpska pravo-
slavna crkva jo{ nije
odlu~ila da li }e papu Bene-
dikta XVI pozvati da do|e
u Srbiju 2013. godine, na
proslavu 1.700. godi{njice
Milanskog edikta, istakav{i
da }e se o tome odlu~ivati
kad do|e vrijeme.
U Crnoj Gori
5.132 turista
PODGORICA - U Cr-
noj Gori trenutno boravi
5.132 turista, osam posto
manje nego prije ta~no go-
dinu dana, saop}ilo je cr-
nogorsko Ministarstvo tur-
izma. Ovu zemlju je u ja-
nuaru ove godine posjetilo
14.200 turista, za 19,2 po-
sto manje nego u istom
mjesecu pro{le godine.
Dvije bomba{ice
ubile 41 osobu
PESHAVAR - Bom-
ba{ice samoubice obu~ene
u burke raznijele su se ju~er
u izbjegli~kom logoru u sje-
verozapadnom Pakistanu,
ubiv{i 41 osobu i raniv{i 62,
saop}ili su zvani~nici.
Eksplozije su se desile u di-
jelu logora u kome se dijeli
hrana, ali su se pojavili pro-
tivurje~ni izvje{taji da li su
`rtve bile u redu za hranu
ili za registraciju.
Eksplozija u
centru Atine
ATINA - Manju eksplo-
zivnu napravu, koja je ju~er
aktivirana u centru Atine,
vjerovatno nisu postavili te-
roristi, ve} je, kako se ~ini,
rije~ o li~nom obra~unu, sa-
op}ila je policija. Eksplozija
se dogodila u 6.40 sati kada
je automobil, na kojem je
bila postavljena bomba, pr-
olazio kroz raskrsnicu u
~etvrti Metaksurgio. U au-
tomobilu su bile dvije osobe
albanske nacionalnosti, ali
niko nije povrije|en.
Zaplijenjeno pola
kilograma kokaina
ZAGREB - Hrvatska
policija dovr{ila je krimi-
nalisti~ko istra`ivanje nad
42-godi{njim mu{karcem,
hrvatskim dr`avljaninom,
tokom kojeg je zaplijenjeno
438 grama kokaina, digita-
lna vaga i pi{tolj, izvijestila
je ju~er na redovnoj konfe-
renciji za novinare glasno-
govornica zagreba~ke poli-
cije Jelena Biki}.
Benedikt XVI: U Srbiji 2013.?
Ameri~ki sud obavezao
je filijalu koncerna „Bajer“
da ameri~kim farmerima is-
plati 50 miliona dolara obe-
{te}enja zbog {tete nastale
uzgajanjem ri`e zara`ene
neodobrenim genetskim
materijalom.
Ovo je ~etvrta i najve}a
kazna koju je sud odredio
njema~koj kompaniji zbog
uzgajanja ri`e sorte „Liberty
Link“. Sorta, genetski modi-
ficirana da bude otporna na
„Bajerove“ herbicide, bila je
u fazi razvoja i jo{ nije dobila
odobrenje za komercijalno
uzgajanje, kada je 2006., ne-
pa`njom istra`iva~a, zarazi-
la polja farmera u Arkansazu,
zbog ~ega je cijena njihove
ri`e drasti~no pala.
Zbog uzgajanja zara`ene ri`e
„Bajer“ ka`njen sa 50 miliona dolara
Budisti~ki sve}enici oba-
vili su ju~er kremaciju oko
700 tijela osoba poginulih u
seriji zemljotresa koji su od
srijede ujutro pogodili zapa-
dnu kinesku provinciju ^i-
ngai, u kojima su, prema do-
sada{njem bilansu, stradale
1.144 osobe. Kremacija je
obavljena u blizini zemljotr-
esom najvi{e pogo|enog gr-
ada \ijegu, javio je BBC.
Tibetanci tradicionalno
obavljaju takozvane „nebeske
sahrane“. Svoje mrtve osta-
vljaju na posebnim mjestima,
isje~ene na komade, da ih po-
jedu le{inari. Potom se njiho-
ve kosti istucaju, a prah se ba-
ca u vjetar. Vlasti su, me|u-
tim, iz straha od brzog {irenja
zaraze, odlu~ile da se obavi kr-
emacija, odnosno spaljivanje.
Jo{ 417 osoba se vodi kao
nestalo, dok je u zemljotre-
su povrije|eno 11.744 ljudi,
od kojih se 1.192 nalaze u
te{kom stanju.
U izvje{tajima se navodi
da je 15.000 ku}a sru{eno i
vi{e od 1.000 ozbiljno o{te-
}eno, dok je 100.000 stano-
vnika provincije ^ingai os-
talo bez krova nad glavom.
Za pre`ivjelima se i dalje tr-
aga, medicinski se zbrinja-
vaju povrije|eni, dok zva-
ni~nici rade na osiguravanju
hrane i ~iste vode, kao i ukla-
njanju poginulih osoba i ugi-
nulih `ivotinja kako bi se
sprije~ila pojava epidemije.
Kina: Spaljivanje mrtvih (Foto: AFP)
Nakon zemljotresa u Kini
Kremirano 700 tijela
Prema dosada{njem bilansu,
stradale 1.144 osobe
Prema podacima Ame-
ri~kog geolo{kog institu-
ta, nakon prvog zemljotr-
esa ja~ine 6,9 stepeni po
Rihteru u srijedu, uslije-
dilo je jo{ pet potresa, od
kojih su svi osim jednog
bili ja~i od pet stepeni. Pr-
ije dvije godine, u susje-
dnoj provinciji Se~uan u
zemljotresu ja~ine 7,9 ste-
peni po Rihteru poginu-
lo je skoro 90.000 ljudi.
Naknadni
potresi
Nakon poraza na prote-
klim predsjedni~kim izbo-
rima, normalno bi bilo da se
povu~em. O tome razmi{-
ljam i analiziram rezultate.
Naravno da sam razo~aran
{to sam dobio svega tre}inu
HDZ-ovih glasova, kazao je
za „Ve~ernji list“ Andrija
Hebrang, potpredsjednik
HDZ-a i {ef kluba zastupni-
ka, potvrdiv{i da razmi{lja o
svom odlasku iz aktivne po-
litike.
Nije `elio otkriti kad }e
njegov odlazak ta~no biti.
Kako „Ve~ernji“ neslu`beno
saznaje, njegova odluka o
odlasku je kona~na, ali se
~eka pravi trenutak. Odlazak
Hebranga u ovom trenutku
ispao bi kao da bje`i od te{ke
situacije, a on nikako ne `eli
nanijeti {tetu svojoj stranci,
javljaju hrvatski mediji.
Nakon izbornog poraza
Hebrang napu{ta politiku?
Hebrang: Razo~aran slabom
podr{kom
Po~etak su|enja Sretenu
Joci}u, poznatijem kao Joca
Amsterdam, i ~lanovima be-
ogradskog dijela njegove gr-
upe optu`ene za ubistvo vla-
snika hrvatskog „Nacionala“
Ive Pukani}a i njegovog sar-
adnika Nike Frani}a, zaka-
zan je za utorak, 20. aprila,
pred Vije}em Posebnog odje-
ljenja Vi{eg suda u Beogradu,
javio je Tanjug.
Su|enje }e iz sigurnos-
nih razloga biti odr`ano u
specijalnoj sudnici Okru`-
nog zatvora u Beogradu.
Optu`nica Tu`ila{tva za
organizirani kriminal ter-
eti Joci}a da je organizirao
kriminalnu grupu koja je
izvr{ila ubistvo Pukani}a i
Franji}a 23. oktobra 2008.
godine, tako {to je sa „za
sada neidentificiranim li-
cem“ postigao dogovor da
za 1.500.000 eura ubije vla-
snika hrvatskog „Nacionala“.
Tu`ila{tvo navodi da su,
pored Joci}a, pripadnici kr-
iminalne grupe bili @eljko
Milovanovi} i Milenko Ku-
zmanovi}, koji }e zajedno sa
njim sjesti na optu`eni~ku
klupu 20. aprila u Beogradu.
Hrvatski dio Joci}eve gr-
upe ~ine Robert i Luka Ma-
tani}, Amir Mafalani, Bojan
Guduri} i Slobodan \urovi},
kojima se ve} uveliko sudi
pred @upanijskim sudom u
Zagrebu. Guduri}, koji se ne-
davno predao policiji BiH,
izru~en je Hrvatskoj.
- Sreten Joci} je nalo`io
Slobodanu \urovi}u da se
ubistvo izvr{i {to prije, zbog
mogu}nosti da Pukani} na-
stavi sa izno{enjem saznanja
o kriminalnom djelovanju
naru~ioca ubistva, nude}i za
to dodatnu nagradu - navo-
di se u srpskoj optu`nici.
Dalje se ka`e da je u tre-
nutku kada su Pukani} i Fra-
nji} iza{li iz zgrade, u 18.27
sati, jedan od ~lanova grupe
aktivirao bombu koja je us-
mrtila obojicu. Kao motiv
ubistva Pukani}a optu`nica
pominje to {to je u medijima
u Hrvatskoj i Srbiji iznosio
saznanja o djelovanju vi{e kr-
iminalnih grupa na podru~ju
Srbije i zemalja u okru`enju.
Rasvjetljavanje ubistva Ive Pukani}a
Po~inje su|enje Joci Amsterdamu
Hrvatskom dijelu grupe se ve} uveliko sudi
Joci}: Nudio dodatnu nagradu
Oko 100.000 Poljaka oku-
pilo se ju~er na centralnom
trgu Pilsudski u Var{avi, ka-
ko bi odali po{tu predsje-
dni~kom paru Lehu i Mari-
ji Ka~injski (Lech Kaczy-
nski) i ostalim putnicima po-
ginulim u avionskoj nesre}i
prije nedjelju dana. Poslije
dva minuta }utanja u znak
`alosti zbog `rtava, u centru
Var{ave oglasile su se sirene,
a zatim i crkvena zvona.
Imena `rtava
Na ceremoniji na centr-
alnom trgu, tokom koje su
se gra|ani prisjetili svakog
od 96 poginulih putnika
predsjedni~kog aviona ko-
ji se sru{io 10. aprila kod
Smolenska na zapadu Rusi-
je, okupljeni su nosili crve-
no-bijele poljske zastave
obilje`ene crnim trakama, a
velika bina bila je ispunje-
na fotografijama poginulih.
Komemorativni skup za-
po~eo je ~itanjem imena `r-
tava, po~ev{i od predsjedni-
ka Leha Ka~injskog i njegove
supruge Marije, u prisustvu
brojnih javnih li~nosti, me|u
kojima su biv{i premijer i br-
at blizanac poginulog predsje-
dnika Jaroslav Ka~injski (Ja-
roslaw), nekada{nji predsje-
dnik Leh Valensa (Walensa),
premijer Donald Tusk i vr{i-
lac du`nosti predsjednika Br-
onoslav Komorovski (Brono-
slaw Komorowski).
- Na{ svijet sru{io se po
drugi put na istom mjestu -
rekao je Komorovski o ne-
sre}i u blizini Katinske {ume
u Rusiji, gde je prije 70 godi-
na ubijeno najmanje 20.000
poljskih vojnika i civila.
Ju~era{nja memorijalna
slu`ba odr`ana je uo~i sahr-
ane predsjedni~kog para, ko-
ja }e se, po `elji porodice, up-
rkos velikim problemima u
aviosaobra}aju koje je iza-
zvao oblak pepela iz vulkana
na Islandu, danas odr`ati u
Krakovu u katedrali Vavel.
Misu, sa po~etkom u 14 sati,
slu`it }e kardinal An|elo So-
dano (Angelo Sodano), iza-
slanik pape Benedikta XVI.
Svjetski lideri
Prisustvo na sahrani na-
javilo je nekoliko desetina
svjetskih lidera, me|u koji-
ma su predsjednici SAD Ba-
rak Obama (Barack), Rusi-
je Dmitrij Medvedev, Fra-
ncuske Nikola Sarkozi (Ni-
colas Sarkozy), njema~ka
kancelarka Angela Merkel,
britanski princ ^arls (Cha-
rles), {panski kralj Huan
Karlos (Juan Carlos). O~e-
kuje se da sahrani prisustvu-
je oko milion ljudi.
VAR[AVA Skupu prisustvovalo preko 100.000 ljudi
Poljaci odali po~ast
Lehu Ka~injskom
Gra|ani se prisjetili svakog od 96 poginulih putnika Sahrana
predsjedni~kog para danas u Krakovu
Var{ava: Opro{taj od predsjednika (Foto: AFP)
20 Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz nedjelja, 18. april/travanj 2010. 21
kiosk
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 22
Vatrogasci iz Nitre u
Slova~koj spasili su 800 ki-
lograma te{kog konja koji
je pao u stari bunar {irok
svega jedan metar. @ivoti-
nja je u bunaru provela ne-
koliko sati. ^ak i iskusni
veterani ne bi mogli proci-
jeniti kako ga spasiti i ho}e
li pre`ivjeti.
- Mora da je pao kada je
slomio ogradu dok je pose-
zao za travom - rekao je uz-
gajiva~ konja.
Konj Grizu bio je veo-
ma uznemiren i o~ajni~ki
je poku{avao iza}i. Njego-
va vlasnica morala ga je
smirivati da se ne bi jo{
vi{e povrijedio. U pomo}
je ubrzo pristigao i veteran
te mu dao sredstva za smi-
renje.
Nakon dva sata vatroga-
sci su kranom uspjeli iz-
vu}i `ivotinju iz bunara.
Akcija slova~kih vatrogasaca
Kranom izvla~ili konja iz bunara
[estomjese~na D`ejda
Ruiz (Jada) od kraja marta je
na aparatima koji je odr`a-
vaju na `ivotu. Njeni rodite-
lji D`on D`ons (John Jones,
17) i Deha Ruiz (Deja, 18)
spore se zbog toga ho}e li
djevoj~icu skinuti s aparata.
Beba je zavr{ila u bolni-
ci u ameri~kom gradu Akr-
on jer ju je otac toliko tresao
i udarao, da joj je slomio ko-
sti i te{ko o{tetio mozak.
Ljekari su roditeljima rekli
da beba ima male {anse da
pre`ivi. D`ejdinu sestru bli-
zanku otac je tako|er udar-
ao i tresao, ali ona, sre}om,
nije te{ko povrije|ena.
D`ejdina majka Deha `eli
da aparati koji njenu dje-
voj~icu odr`avaju na `ivotu
budu isklju~eni, dok otac
zlostavlja~ to brani. Slu~aj je
zavr{io na sudu. Majka je
svaki dan uz bebu, a radi na
tome da preuzme starate-
ljstvo nad sestrom bliza-
nkom i sinom kojeg ima sa
D`onom.
D`ons je trenutno u ma-
loljetni~kom zatvoru, a tvr-
di da nije naudio blizanka-
ma. Ka`e da je kobnog dana
htio presvu}i D`ejdu, ali da
ona nije davala znakove `iv-
ota. Policiji je rekao da su
blizanke prerano ro|ene te
da oduvijek imaju zdravst-
venih problema. Ako male-
na D`ejda premine, D`ons
}e uz zlostavljanje i zanema-
rivanje djeteta biti optu`en
i za ubistvo.
Roditelji tinejd`eri na sudu zbog djevoj~ice
Otac pretukao bebu i ne dozvoljava
da bude skinuta s aparata
D`ons je u maloljetni~kom zatvoru, a tvrdi da nije naudio djeci
Ljekari ka`u da D`ejda ne}e
pre`ivjeti
U pustinji Abu Dabija bit
}e izgra|en jedinstveni eko-
lo{ki grad. Masdar Siti, u ko-
ji }e se 2016. mo}i useliti
50.000 osoba, bit }e ~ist od
automobila, ugljendioksida
i sme}a.
Grad budu}nosti, kako
ga nazivaju, ko{tat }e 22
milijarde dolara. Ali, {esti
po veli~ini naftni izvo|a~
ne mora sam snositi tro-
{kove. S obzirom na to da
}e Masdar Siti biti ekolo{ki
grad, tro{kovi izgradnje di-
jelom }e se finansirati i od
prodaje certifikata Abu Da-
bija. Ovi certifikati su dio
protokola iz Kjota, kojima
se zemljama dozvoljava
ispu{tanje samo odre|ene
koli~ine {tetnih plinova u
zrak. Zemlje mogu jedna
drugoj prodati prava na
svoju dozvoljenu koli~inu,
{to }e upravo u~initi Abu
Dabi.
Od 2016. u ovom eko-
lo{kom gradu trebalo bi `iv-
jeti 50.000 ljudi koji }e mo}i
u`ivati u svim modernim
udobnostima.
- Stanovnici }e imati na-
jvi{i `ivotni kvalitet, znaju}i
da ne {tete okoli{u - glasi re-
klama koju je snimio „Fos-
ter“, ured za arhitekturu za-
du`en za ovaj projekt.
Ured britanskog slavnog
arhitekte Normana Fostera
sara|uje sa 500 stru~njaka iz
cijelog svijeta kako bi izgra-
dili ovaj visokotehnolo{ki
grad 21. stolje}a. Masdar Si-
ti po~iva na deset principa
koji se, kada se radi o dugo-
trajnosti, ~esto zanemaruju:
po{tena trgovina, zdravlje,
sre}a, po{tovanje prema lo-
kalnoj tradiciji i kulturi.
Uske ulice, prema arhi-
tekturi tradicionalnih ara-
pskih gradova, trebaju osi-
guravati hlad. Cijeli grad je
bez automobila, a gusta
mre`a podzemnih `elje-
znica i automobila na ele-
ktir~ni pogon slu`it }e sta-
novnicima za prijevoz. Zgr-
ade, zeleni parkovi i ure|aji
za vodu slu`it }e za bolje
podno{enje pustinjske kli-
me - i to bez fosilnih goriva.
Energija treba dolaziti od
solarnih postrojenja i vjetr-
enja~a. Grad bi trebao pri-
vu}i kompanije iz cijelog
svijeta, uklju~uju}i i banke
i razna preduze}a.
PROJEKTI Prvi ekolo{ki grad u svijetu usred pustinje
Izgradnja Masdar Sitija
ko{tat }e 22 milijarde dolara
Od 2016. u ovom ekolo{kom gradu trebalo bi `ivjeti 50.000 ljudi koji }e
mo}i u`ivati u svim modernim udobnostima
Grad budu}nosti
Pitonom zastra{ivao goste motela
U motelu u Sjevernoj Karolini goste je pitonom za-
stra{ivao jedan mu{karac koji je potom zavr{io u zatvo-
ru. Toni Smit (Tony Smith) uhap{en je i optu`en za na-
pad na D`efrija Kalpa (Jefferey Culp), kojeg je upla{io
svojim ku}nim ljubimcem, pitonom Muhkijom.
Smit je rekao da je hodnikom samo {etao sa zmijom
omotanom oko vrata.
Tri prijateljice s Floride
odlu~ile su zaraditi na mu-
{koj fantaziji. Za 65 funti po
satu, oskudno odjevene par-
adirat }e po stanu i ~istiti.
Nina Tores osnovala je
firmu u kojoj radi petnaest
djevojaka. Klijenti mogu
pogledati slike ~ista~ica na
internetu, odabrati onu ko-
ju `ele da im ~isti stan, ali
im nije dozvoljen nikakav
fizi~ki kontakt.
Oskudno odjevene djevojke
Tri prijateljice pokrenule biznis
Seksi ~ista~ice
hit na Floridi
No} s petka na subotu ne-
ke Amerikance je odu{evila,
a neke podsjetila na filmove
katastrofe, s obzirom na spe-
ktakularnu i rijetko vi|enu
ki{u meteora. Mnoge gra|a-
ne, naime, ki{a meteora je za-
brinula te su u jednom trenu-
tku telefonske linije mjeroda-
vnih slu`bi bile zagu{ene.
Meteori su vi|eni u Vi-
skonsinu i Ajovi, a iako su
samo manji komadi krhoti-
na iz svemira, na ameri~-
kom nebu izgledali su kao
vatrene kugle. Svjedoci su
vidjeli jedan ve}i i nekoli-
ko manjih meteora, a pro-
gnosti~ari najavljuju da }e
ki{a meteora koja je po~ela
po~etkom aprila trajati jo{
nekoliko dana.
Iako je ve}ina meteorida
male mase i veli~ine zrna pi-
jeska, ova tijela imaju, zbog
svoje velike brzine, znatnu
kineti~ku energiju. Naglim
usporavanjem meteorida u
Zemljinoj atmosferi kine-
ti~ka energija prelazi u to-
plinsku i svjetlosnu.
Vatrene kugle na nebu
Pojava u Viskonsinu i Ajovi
Panika zbog ki{e meteora
Bogdan Tanjevi}
Optimista sam,
kao i uvijek
Frenkie
Edo Maajka
mi je mnogo
pomogao
Enid Tahirovi}: Na odmoru u BiH [efik Ibrahimovi}: Irena nam nije ro|aka
Dnevni avaz
nedjelja, 18. april/travanj 2010.
Indira Ku~uk-Sorgu~
Tra~erica s
dobrim nijetom
Ne bismo uspjeli
kao ljubavnici
Ne bismo uspjeli
kao ljubavnici
Elizaveta Divak i
Evgenij Imrekov,
svjetski viceprvaci
u plesu
(
F
o
t
o
:

S
.

S
a
l
e
t
o
v
i
}
)
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
24
HIP-HOP
U FOKUSU
Had`ifejzovi}
pokre}e Face TV
Senad Had`ifejzo-
vi}, najpoznatiji te-
levizijski novinar i
urednik u na{oj ze-
mlji, pokre}e vla-
stitu televiziju, koja
}e se zvati Face
TV. Regulatorna
agencija za komu-
nikacije odobrila je
Had`ifejzovi}u,
odnosno njegovoj
firmi „Had`ifejs-
Had`iface“, dozvo-
lu za pru`anje audio-vizuelnih usluga te se za ne-
koliko mjeseci mo`e o~ekivati da njegova TV sta-
nica po~ne emitirati program.
Kako je Had`ifejzovi} otkrio u razgovoru za
„Dnevni avaz“, projekt za Face TV radili su najbolji
ekonomisti u BiH, a kadar }e biti kombinacija pro-
fesionalaca i mladih snaga. Jedno je sigurno - ne
samo u BiH, sa velikim zanimanjem i{~ekuje se
po~etak rada Senadove televizije.
MOJ CD PLAYER EMIR BUKOVICA
Had`ifejzovi}: Uskoro start
T
uzlanski reper Adnan
Hamidovi} Frenkie pr-
ipada samoj eliti regi-
onalne hip-hop scene. Ta-
kav status potvr|uju brojne
nagrade koje je ovaj mu-
zi~ar osvojio, odli~na pro-
daja albuma, „Soundtrack“
za holivudski hit „The Incr-
edible Hulk“, komplimenti
muzi~kih kriti~ara i izuze-
tno posje}eni nastupi. Po-
sljednjim nosa~em zvuka
„Protuotrovom“ dodatno je
utvrdio visoku poziciju u
svijetu muzike. Ipak, Fre-
nkie nije od onih koji }e
pri~ati kako je „svaki
po~etak te`ak“...
- Ozbiljnije sam se muzi-
kom po~eo baviti 1999. go-
dine, kada sam uradio pr-
ve demosnimke. Za svoj
prvi album „Odli~an CD“,
koji je objavljen prije pet
godina, dobio sam veliki
broj pohvala i priznanja ta-
ko da sam karijeru po~eo
graditi sa dobre startne po-
zicije. Imao sam sjajan te-
melj i potvrdu da sam na
pravom putu - govori Fre-
nkie.
Otkrivanje talenata
Sva ~etiri studijska albuma
tuzlanski reper „opleme-
nio“ je pjesmama o aktue-
lnim problemima u dru{tvu
i politici. Tvrdi da je njego-
va potreba da pjesmama
reagira na nepravdu.
- Svjestan sam da takve
pjesme nemaju dug vijek,
ali jednostavno, moram re-
agirati, kao, naprimjer, u
slu~aju „Protestne note“
posve}ene Iliji Juri{i}u. S
druge strane, „Haj’mo ih
ru{it’“ jo{ je aktuelna iako
je stara mo`da i deset go-
dina, jer se ni situacija u
dr`avi nije promijenila na-
bolje. Sla`em se da neki
moji tekstovi djeluju kao
poziv na nasilje, ali ustvari,
samo poku{avam da natje-
ram ljude da vi{e razmi{lja-
ju kada, recimo, izlaze na
izbore - ka`e Tuzlak.
Osim vlastitih nastupa i
snimanja pjesama, Fre-
nkie je uklju~en u mnoge
druge projekte. Sa jo{ 18
muzi~ara iz drugih evro-
pskih dr`ava u~estvuje u
projektu „Diversidad“, kao i
u organizaciji takmi~enja
bh. hip-hop izvo|a~a pod
nazivom „Red Bull MC Ba-
ttle“, koje }e se 23. aprila
odr`ati u Sarajevu.
- Ovakvo takmi~enje se u
razvijenim dr`avama orga-
nizira nekoliko puta go-
di{nje, a kod nas prvi put.
Ne mogu re}i da }e izroditi
novu hip-hop zvijezdu, ali
svakako mo`e nekom ta-
kmi~aru poslu`iti kao do-
bra odsko~na daska. U `ir-
iju su Edo Maajka, General
Woo i DJ Soul, a ja sam
voditelj. Ako ni{ta drugo,
„MC Battle“ pru`it }e nam
priliku da otkrijemo nekog
talenta - govori bh. reper.
Maksimalna podr{ka
Muzika nije jedino ~ime se
Adnan Hamidovi} bavi, jer
je okupiran i jednom vr-
stom porodi~nog biznisa...
- U Tuzli sa majkom vodim
„Skate Shop“. To je mala
radnja sa raznim stvarima
koje su vezane za hip-hop
kulturu, poput odje}e, ske-
jtbordova, sprejeva, CD-
ova... Isto kao {to mi je bio
san da se bavim muzikom,
tako sam `arko `elio imati
radnju poput ove - isti~e
Frenkie.
Roditelji i mla|i brat
pru`aju mu podr{ku u sve-
mu {to radi, mada u
po~etku nije bilo tako.
- Kao {to bi uradila i
ve}ina roditelja, govorili su
da ganjam fakultet, a ne
muziku. No, s vremenom
su u potpunosti promijenili
stav i danas me maksima-
lno podr`avaju. Jedino bi
mama voljela da manje
psujem u pjesmama, ali
{ta }e{... H. PROLI]
Vedran Mujagi},
muzi~ar
- Ne znam pozadinu te
pri~e tako da ne razumi-
jem za{to bi njegov na-
stup u Areni bio sporan.
Vjerujem da se radi o
nekim drugim razlozima,
a ne o sadr`aju koncerta
koji bi Halid ponudio pu-
blici. Zaista ne vidim ra-
zlog za davanje crvenog
svjetla, jer su Arenu pu-
nili razni muzi~ari.
Adnan Jakupovi},
pjeva~
- Halid Be{li} je takav
pjeva~ da bi mu vrata
svugdje trebala biti
{irom otvorena. Nisam
previ{e upu}en u tu
pri~u, ali se, prema sve-
mu sude}i, u to upetljala
neka prljava politika. Pr-
osto je nevjerovatno da
~ovjek koji puni sve sale
i trgove nema dobro-
do{licu gra|ana Pule.
MOJ STAV O...
Halidu Be{li}u nije
dozvoljen nastup u
pulskoj Areni...
Frenkie: Imao sam dobar temelj
Prijateljstvo sa Edom
Prijateljstvo i saradnja sa Edom Maajkom predstavlja
bitan segment u Frenkijevoj karijeri.
- Edu poznajem jo{ iz vremena kada je studirao u Tu-
zli. Izlazili smo na ista mjesta i tako se upoznali. Isku-
stvo koje sam stekao nastupaju}i na njegovim konce-
rtima je neprocjenjivo. Uostalom, tako su me ljudi i pri-
mijetili, a da nije Ede, vjerovatno nikada ne bih ni do-
bio ugovor od „Menarta“. Mnogo mi je pomogao, ne-
ma sumnje - ka`e Frenkie.
1. „Echoes, Silence,
Patience & Grace“
- „Foo Fighters“
2. „Out Of Exile“
- „Audioslave“
3. „Walk the Line“
- Johnny Cash
4. „Pafuera Telaranas“
- Bebe
5. „21st Century
Breakdown“
- „Green day“
Mama bi voljela
da manje psujem
u pjesmama
Sla`em se da neki moji tekstovi djeluju kao poziv na nasilje, ali
ustvari, samo poku{avam natjerati ljude da vi{e razmi{ljaju
Adnan Hamidovi} Frenkie, reper
Kao {to mi je
bio san da
se bavim
muzikom, tako
sam `arko `elio
imati radnju
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
25
LEGENDE
Nikada nisam bio
slabi} pa ni sad
Svi su bili zadovoljni izvanredno izvedenom operacijom, me|utim,
to sve opet ima mnoge za~koljice Optimista sam, kao i uvijek
P
roslavljeni ko{ar-
ka{ki stru~njak Bo-
gdan Tanjevi} po-
sljednjeg mjeseca igra
svoju najva`niju utakmicu
- `ivotnu. Popularnom
Bo{i, kako su u martu
objavili turski mediji, dija-
gnosticiran je karcinom
debelog crijeva. Uslijedilo
je povla~enje sa du`nosti
trenera Fenerbah~e Ulke-
ra te selektora repreze-
ntacije Turske. Nedugo
zatim, u istanbulskoj bo-
lnici Ad`ibadem Tanjevi}
je i operiran.
Pozitivna energija
Nakon uspje{nog zahvata
i izlaska iz bolnice, Tanje-
vi} se povukao u mir svog
doma. Tada nam je njego-
va k}erka Bojana rekla
kako telefon neprestano
zvoni, ali da je ona od oca
oduzela mobilni aparat,
jer „tro{i mnogo energije i
umara se odgovaraju}i na
pozive“.
Ipak, veliki ~ovjek Bo{a u
petak, samo nekoliko sati
prije prvog ciklusa hemo-
terapije, ekskluzivno za
„Dnevni avaz“, progovorio
je prvi put o svojoj bolesti,
oporavku i planovima za
budu}nost... Kada smo ga
pozvali u Istanbul, rekao
nam je da mu je deset mi-
nuta puno da razgovara,
ali da }e nekoliko minuta
rado podijeliti sa nama.
Optimizam, snaga i poziti-
vna energija kojom zra~i
63-godi{nja legenda, {to
se osjetilo i za vrijeme
na{eg razgovora, sigurno
}e doprinijeti Bo{inom br-
zom oporavku i povratku
u svijet ko{arke, koji jeste
njegov `ivot.
Da Vas prvo pitamo ka-
ko ste?
- Dobro se osje}am. Os-
je}am povratak energije,
{etam svakog dana po
sahatak... Danas (~etvr-
tak, op. a) po~injem sa te-
repijom, koja je uobi~aje-
na kada imate takvu vrstu
bolesti.
Kada sam nedavno ra-
zgovarala sa Va{om k}er-
kom, kazala mi je da su
ljekari prezadovoljni Va{i-
m stanjem.
- Ljekari su uvijek preza-
dovoljni. Oni urade svoj
posao. Hirur{ki je to bilo
izvanredno izvedeno. To
su rekli svi, a analize su
se radile u raznim na{im
centrima koji se bave time
- u Ljubljani, Zagrebu, Be-
ogradu, Sarajevu... Svi su
bili zadovoljni izvanredno
izvedenom operacijom.
No, to sve, opet, ima svo-
je mnoge za~koljice i sve
ostalo. ^ovjek, naravno,
treba biti optimista. Ja je-
sam optimista, kao i
obi~no.
Moj unuk
Ostavljate dojam psi-
hi~ki izuzetno jakog ~ov-
jeka.
- Dobar sam ja, kao i
obi~no. Nikada ni u ~emu
nisam bio kukavica niti
slabi}. Nikada. Uvijek sam
o svemu imao svoj stav
pa i o ovome. I u ovakvim
situacijima, uvijek sam
isti. Nije pitanje voljnosti,
`elje...
Cijela porodica je uz
Vas. U Istanbulu su Vam
supruga i djeca.
- Da, naravno. Svi su sa
mnom. Meni sve to daje
energiju, a tu je i moj
unuk. Imam ovdje i enor-
mnu ljubav ljudi iz moje
Federacije (Ko{arka{ka
federacije Turske, op.a) i
mog kluba. To je fanta-
sti~an svijet! Oni su se u
te{kim momentima, na pr-
vu vijest o bolesti koja je
{okantna, tako ljudski i to-
plo prema meni ponijeli da
je to stvarno fantasti~no.
Imam potpunu kompenza-
ciju za sve ono {to sam
ikada i za bilo koga uradio
ili ulo`io svoje ljubavi pre-
ma drugima. Stvarno je-
dna fantasti~na situcija,
ovi ljekari ovdje, bolnice...
Pozivi podr{ke sigurno
Vam pristi`u iz cijelog svi-
jeta.
- Naravno, ali nemojte da
se hvalim s tim. Zovu ljudi
iz cijelog svijeta, iz Italije,
Francuske, da ne govorim
o Turskoj... Sarajlije su
moji najbli`i prijatelji i na-
jvi{e zovu. I sti`e ogro-
man broj velikih `elja da
ozdravim.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
Nadam se da }u se oporaviti
do Svjetskog prvenstva
Razmi{ljate li ve} o povratku na trenersku klupu?
- Planirao sam da taj trenerski ciklus zavr{im sa Svje-
tskim prvenstvom u Turskoj, na kraju ljeta. Nadam se da
}u se oporaviti do tada da mogu to da uradim kako valja.
Tanjevi}: Sarajlije su moji najbli`i prijatelji i najvi{e zovu
Dobro se osje}am. Osje}am
povratak energije, svakog dana
{etam po sahatak
Golijanin: Aktuelna Miss mira
Delila Softi} i Ema Golijanin
Na istanbulskim
modnim pistama
Modnim pistama „Istanbul
Fashion Weeka“, koji se
odr`ava krajem maja i
po~etkom juna, pro{etat }e
jedno od lica Fashion TV-a
Delila Softi} i Ema Golija-
nin, koja je nedavno na
Izboru Miss civilizacije svije-
ta ponijela lentu Miss mira.
Ovo je njihov drugi zaje-
dni~ki odlazak na sedmicu
mode izvan BiH.
- U novembru smo radile
zajedno na „Fashion We-
eku“ u Pri{tini. Tu smo se
upoznale i sprijateljile tako
da se obje radujemo pozi-
vu organizatora iz Turske
- ka`e Golijanin, koja ima
velike {anse da se uskoro
pojavi u Lorealovim rekla-
mnim katalozima. A. I.
Softi}: U Istanbulu krajem maja
Bogdan Tanjevi} o borbi sa te{kom bolesti
@eljka Budimir u poslje-
dnje dvije godine slovi za
jednu od najvi{e tra`enih
manekenki iz na{e ze-
mlje, {to potvr|uju brojni
uspje{ni anga`mani u
Evropi, ali i Aziji. U poslje-
dnje vrijeme atraktivna
banjalu~ka manekenka
uglavnom radi u Dubaiju,
gdje je ~lanica modne
agencije „Mansion Mo-
del“.
Tako je na{a ljepotica radi-
la skoro sve revije na ne-
davno odr`anom „Dubai
Fashion Weeku“ u ~uven-
im tornjevima „Jumeirah
Emirates Towers“.
Na ovoj sedmici mode
svoje revije imali su neki
od najpoznatijih azijskih
kreatora. Rije~ je o veo-
ma bitnom modnom do-
ga|aju za koji se ne mo-
gu kupiti ulaznice nego
revije gledaju samo
ekskluzivni gosti sa pozi-
vnicima.
Posljednji „Dubai Fashion
Week“ posve}en je neda-
vno preminulom kontro-
verznom britanskom kre-
atoru Aleksanderu Mekvi-
nu (Alexander McQue-
en). D. Z.
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
26 39
PLES
Nakon nekoliko godina
pauze, pjeva~ Nermin
Pu{kar Pu{ko nastupat
}e narednog mjeseca po-
novo u BiH. Cazinjanin sa
ljubljanskom adresom od
6. do 8. maja odr`at }e
svirke u Tuzli, Sarajevu i
Mostaru.
- Jedva ~ekam da ponovo
zapjevam. Jo{ prije nekoli-
ko mjeseci okupio sam do-
bar bend, sastavljen od
~lanova poznatih slove-
nskih grupa tako da svima
mogu garantirati odli~an
provod. Izvodit }emo repe-
rtoar sa mog posljednjeg
albuma „Novi svijet“, ali i
neke pjesme iz perioda
kada sam bio ~lan „Knock
Outa“. Po`elio sam nastu-
pe, jer sam posljednjih go-
dina, uglavnom, bio po-
sve}en autorskom radu -
ka`e Pu{ko. H. P.
Pjeva~ uskoro na mini turneji
Pu{ko ponovo pred bh. publikom
Pu{kar: Nastupi u BiH
Tahirovi} sa suprugom i sinom (Foto: S. Saletovi})
Enid Tahirovi} se odmarao u Sarajevu
U Njema~koj me zovu Striko
Nudili su mi odli~ne uvjete, ali sam odlu~io
da produ`im ugovor samo na godinu
N
ekada{nji kapiteni go-
lmanrukometnerepr-
ezentacijeBosnei He-
rcegovine, tridesetsedmogo-
di{nji EnidTahirovi}, koji dvi-
jesezonesadostauspjeha
brani zanjema~ki Gepingen,
svaki slobodandankoristi za
dolazak uSarajevo.
Tako je za vrijeme poslje-
dnjeg dolaska sa supru-
gom i sinom posjetio i
„Avaz Twist Tower“ i bio je
prezadovoljan pogledom
sa vidikovca.
Kapitenski zadaci
- Na`alost, malo je slobo-
dnih dana tako da sam pri-
je aprila tek za novogo-
di{nje praznike bio u gla-
vnom gradu BiH. U Sara-
jevu mi je najljep{e. Tu je
ve} dugo godina moja ba-
za. Supruga Arijana i sin
Ismar mnogo mi nedosta-
ju, ali takav je `ivot vrhu-
nskih sportista, pun nepo-
znanica i promjena.
Sada je sve lak{e, jer nam
tehnika omogu}ava da pu-
teminterneta i skajpova sva-
kodnevno vidimporodicu, a
kada samna putu, najvi{e
trpi telefon - ka`eTahirovi}.
Dugo godina Enid je bio
ljubimac navija~a na{e re-
prezentacije, pravi vo|a
na terenu, koji je za-
slu`eno nosio i kapitensku
traku. Sli~nu ulogu sada
ima u Gepingenu.
- Najstariji sam u ekipi ta-
ko da su me izabrali za ka-
pitena. Zbog godina sam
od saigra~a dobio i nadi-
mak Striko. Na neki na~in
se poku{avam brinuti o
svima, {to me ponekada
dovodi u nezgodnu situa-
ciju, naro~ito kada me mo-
le da trenera pitam za slo-
bodan dan. Ako smo pre-
thodno izgubili, to je veo-
ma te`ak zadatak. Tada
sam u pravoj vatri - sa
osmijehom govori Enid.
Najpo{tenije ovako
Svojom harizmom, ali i
po{tenjem, Enid je stekao
veliko povjerenje ne samo
saigra~a nego i cijele upr-
ave Gepingena i navija~a.
Iako je u poznim igra~kim
godinama, Enid je neda-
vno odbio ponudu da po-
tpi{e dvogodi{nji ugovor.
- Nudili su mi odli~ne uvje-
te, ali sam odlu~io da pro-
du`im samo na godinu.
Nisam `elio da se oba-
ve`em na dvije godine, a
nakon jedne sezone da
osjetim zasi}enje i da to
nije to pa da ih onda osta-
vim na cjedilu da usred se-
zone tra`e golmana. Na-
jlak{e mi je bilo uzeti pare,
ali mislim da je ovako na-
jpo{tenije. Ako sve bude
kako treba, brzo }emo po-
novo produ`iti saradnju -
ka`e kapiten Gepingena.
Posljednjih godina za ovaj
klub igra dosta rukome-
ta{a sa podru~ja biv{e Ju-
goslavije, a sada je {ef
stru~nog {taba Banja-
lu~anin Velimir Petkovi}.
- Pro{le sezone tu su bili
Dalibor Anu{i} Dado i Niko-
la Manojlovi}, a sada je tu
Dra{ko Mrvaljevi}. Dado se
opet vra}a u klub. Lak{e mi
je zato {to u klubu ima
na{ih ljudi nego da su sve
Nijemci. Na tribinama bude
navija~a iz BiH, koji nam
pru`aju veliku podr{ku -
ka`eTahirovi}. D. ZEBA
RAZGOVOR
Redovno uz internet izdanje „Avaza“
Enid svakodnevno na internetu ~ita „Dnevni avaz“, ali i
„Express“, „Azru“...
- Zahvalju}i „Avazu“ i njegovim izdanjima, odli~no sam
upoznat sa de{avanjima u BiH i, ~itaju}i tekstove,
lak{e mi dan pro|e - ka`e Enid.
Supruga Arijana i sin Ismar
mnogo mi nedostaju
N
a nedavno
odr`anom „OBN
World Dance Showu
2010“ u sarajevskom Do-
mu mladih brojne zvanice,
ali i gledaoci ispred malih
ekrana mogli su u`ivati,
izme|u ostalih, i u pet
odli~nih plesnih nastupa
viceprvaka svijeta Elizave-
te Divak i Evgenija Imre-
kova iz Rusije.
Ovaj plesni tandem poslje-
dnjih nekoliko godina na-
pravio je niz odli~nih rezu-
ltata i sa razlogom se svr-
stava me|u najbolje paro-
ve na svijetu.
- Radujemo se svakom
dolasku u Sarajevo. Ovo
nam je tre}i put da smo
dio OBN-ovog {oua. Ovo
je kao malo svjetsko prve-
nstvo. Atmosfera je
odli~na i sve je bilo perfe-
ktno, od bine do publike -
ka`e Elizaveta Divak.
Zajedno nastupaju vi{e od
pet godina i isti~u da do
kraja karijere `ele plesati
skupa.
- Odli~no funkcioniramo.
Sada smo u vrhunskoj for-
mi. Ranije smo imali ponu-
da od drugih plesa~a i ple-
sa~ica da promijenimo pa-
rtnere, ali nas sada niko
ne pita za to, jer smo na-
jbolji - ka`e Evgenij.
Iako gledaoci obi~no misle
da su plesni partneri sigur-
no u ljubavnoj vezi zbog
energije koja se osjeti za
vrijeme nastupa, to nije
slu~aj kod Evgenija i Eliza-
vete.
- Razdvojili smo ples od
privatnog `ivota. Elizaveta
ima momka, a ja djevojku i
funkcioniramo bez proble-
ma. Ne znam da li bismo
postigli ovakve rezultate
da je situacija druga~ija -
ka`e Imrekov.
D. ZEBA
Imrekov i Divak: Radujemo se dolasku u Sarajevo (Foto: S. Saletovi})
Kao ljubavnici
ne bismo
funkcionirali
OBN-ov {ou kao malo svjetsko
prvenstvo Sada smo u vrhunskoj formi
Elizaveta Divak i Evgenij Imrekov, svjetski viceprvaci
Elizaveta ima momka,
a ja djevojku i tu nemamo
nikakvih problema
Italijani su nam prijetnja
Ve} dugo vremena na svjetskoj plesnoj sceni su domi-
nantni Rusi, ali ovaj par isti~e kako je vidljiv veliki napr-
edak predstavnika drugih dr`ava.
- Mislim da su nam Italijani glavna prijetnja - ka`e Eli-
zaveta.
Veliki parti odr`an bez glavne zvijezde DJ-a Karla Koksa
Koga nema, bez njega se mo`e
U sarajevskoj Skenderiji nekoliko hiljada posjetilaca
u`ivalo do ranih jutarnjih sati
Oblak crnog vulkanskog
dima, koji je paralizirao
zra~ni promet u Evropi,
nepunih dvanaest sati pri-
je nastupa DJ-a Karla Ko-
ksa (Carl Cox) nadvio se i
nad svakom nadom da }e
slavni Britanac izna}i
rje{enje kako bi ipak sti-
gao u na{u zemlju i pri-
dru`io se publici u dvorani
„Mirza Deliba{i}“.
Nakon kona~ne objave da
on ne}e mo}i poletjeti iz
Londona, organizatori par-
tija „Prodavnica zvuka“
povla~e najbolji potez. Vr-
ata Skenderije {irom otva-
raju za sve one koji su ovu
no} ve} odavno planirali
provesti uz elektronsku
muziku.
Dug red na ulazu i jak
zvuk sa miksete, koja je
specijalno za ovu priliku
naru~ena iz Amerike,
obe}avali su mnogo. Na{
DJ Srleone napravio je
sjajnu atmosferu, istim te-
mpom nastavio je Sini{a
Luki}, a zvjezda ve~eri, iz
drugog plana, postao je
hrvatski DJ Pero Fulhou-
se. U sitnim satima mikse-
tu je zaposjeo i Sarajlija
DJ Ari. Na drugom floru
miksali su dvojica hrva-
tskih DJ-eva Marc Times i
Randy Surjan.
Koksovo obra}anje linkom
prisutnima u sarajevskoj
Skenderiji, u kojemu
izra`ava `aljenje i govori
kako njegov tim radi na pr-
onalasku novog termina,
izazvalo je burnu reakciju
raspolo`ene publike, koja
je aplauzom pozdravila
njegov lik na led ekranu i
ne ~uv{i {ta je zapravo
Koks rekao.
Nedolazak DJ-a Karla Ko-
ksa u na{u zemlju, o~igle-
dno nimalo nije omeo do-
bro raspolo`ene ljubitelje
elektronske muzike, jer
pogled na nekoliko hiljada
posjetilaca koji su se pre-
ksino} okupili u dvorani
„Mirza Deliba{i}“ govorio
je samo jedno: koga ne-
ma, bez njega se mo`e.
A. ISLAMAGI]
Dvorana „Mirza Deliba{i}“: Publika je ipak u`ivala (Foto: S. Saletovi})
Na „Dubai Fashion Weeku“
@eljka Budimir u
~uvenim tornjevima
Nosila kreacije poznatih azijskih modnih dizajnera
Budimir: Uspje{na karijera
@eljka na pisti
u Dubaiju
U Kinu putuju
Sla|ana i Dragana
Izbor Svjetskog supermodela
Peji}: Takmi~arke
moraju imati
sjajnu figuru
Manekenke Sla|ana Peji} i Dragana Krai{ni-
kovi} trebale bi za nekoliko dana otputovati u
Kinu na 20. izbor Svjetskog supermodela.
Takmi~enje }e biti odr`ano u gradu ^engu od
21. aprila do 3. maja, a pokrovitelj je Lijang-Hui,
koji je i menad`er ove svjetske organizacije.
Propozicije izbora su da takmi~arka, prije sve-
ga, treba posjedovati veliko modeling isku-
stvo, dobar karakter, inteligenciju, dobro
dr`anje, lijepo lice, stas i bikini figure.
Pred brojnim novinarima, modnim „bookeri-
ma“, urednicima modnih magazina, marke-
tin{kim menad`erima koji }e biti u `iriju, mo-
deli }e se u ^engu predstaviti u kupa}im ko-
stimima, ve~ernjim haljinama, nacionalnom
kostimu i u sportskoj odje}i.
Krai{nikovi}:
Ide u ^eng
Nedjelja, 18. april/travanj 2010.
Kutak za ku}ne majstore
Kako odrediti treba li ~istiti ka-
menac sa grija~a na elektri~-
nom bojleru?
Vodi u bojleru od 80 litara po-
trebno je od 30 do 60 minuta da
se zagrije na temperaturu od 50
do 60 stepeni. Ako se voda ne
mo`e zagrijati prije sat i po, on-
da se oko grija~a natalo`io ka-
menac koji trebate ukloniti.
Grija~ bi trebalo o~istiti na-
jmanje jednom godi{nje.
Programator na bojleru nika-
da ne treba okretati na maksi-
mum prilikom zagrijavanja vo-
de. Temperatura ne bi trebala
prelaziti 70 stepeni. Bilo bi na-
jbolje da se temperatura vode
kre}e oko 60-65 stepeni.
Grija~ ~istite barem jednom godi{nje
^i{}enje elektri~nog bojlera
Uti~nice u va{em stanu su pr-
omijenile boju i ne izgledaju ba{
lijepo, a trenutno nemate novca
da kupite nove? [ta uraditi?
Potrebni materijal: okvir uti-
~nice, akrilna srebrena boja, ak-
rilna crvena boja, crackle lak, ki-
st, komadi} spu`vice.
Uz pomo} spu`vice, okvir
uti~nice ofarbajte srebrenom
akrilnom bojom. Kada se boja
osu{i, nanesite crackle lak na
okvir i ostavite da se osu{i.
Na osu{en lak nanesite crve-
nu akrilnu boju. Crvena }e ve}
nakon nekoliko sekundi ispucati
daju}i starinski izgled okviru, a
kroz pukotine vidjet }e se srebr-
ena boja.
Pa`ljivo nanosite crvenu bo-
ju paze}i da ne prelazite preko
raspucanih dijelova.
Od stare do nove uti~nice
Crvenu boju pa`ljivo nanosite
Tapetiranje je jednostavnije
nego {to se misli ako se uzme u
obzir nekoliko savjeta. Za po~e-
tnike vrijedi pravilo: uzmite tape-
te sa grubim vlaknima ili tkani-
nom, one opra{taju sitne neje-
dnakosti. I imajte na umu: dva
para ruku bolja su od jednog.

Izra~unajte koliko vam je
potrebno rolni tapeta. Radi-
je planirajte malo vi{e kako bi-
ste mogli popraviti sitne nepra-
vilnosti.

Podloga za tapete mora biti
suha, ~ista i ravnomjerna.

Ako je podloga pripremlje-
na, izre`ite trake tapeta. Va-
`no: potrebnoj du`ini trake do-
dajte 10 centimetara.

Zamije{ajte ljepilo prema
uputama na ambala`i i pu-
stite da nabuja. Trake sa po-
le|inom okrenutom prema gore
polo`ite na sto za tapetiranje.
Zatim ravnomjerno i obilno pre-
ma`ite od sredine prema oba
kraja i preklopite trake tapeta.
Pripremite onoliko traka koliko
}ete ih obraditi u ~etvrtini sata,
ina~e ljepilo postane presuho.

Prije nano{enja prve trake
preporu~ljivo je koristiti vi-
sak, libelu ili laserski kri`ni nive-
lir. To olak{ava postavljanje i
spre~ava kosi ukupni rezultat
kod nejednakih zidova. Tapete
oprezno pritisnuti i ~etkom pre-
laziti od sredine prema vani.
Pravilno lijepljenje tapeta
Izra~unajte koliko
vam je potrebno
rolni tapeta
P
oznato je da podovi oblo-
`eni bilo kojom vrstom dr-
veta daju toplinu, lako ih je
odr`avati, postojani su i ugodni
za hodanje, a i finansijski su is-
plativi, jer se mogu vi{e puta br-
usiti i lakirati.
Sve drvene podne obloge
nose u sebi i jasna obilje`ja nji-
hove osobnosti, jer se drvo razli-
kuje po bojama i fizi~kim svo-
jstvima. Kona~an dojam ovisi o
na~inu postavljanja i veli~ini da-
{~ica, koje se mogu obojiti, lakir-
ati ili za{tititi razli~itim premazi-
ma za drvo.
Mije{anje stilova
Trend je mije{anje stilova -
kombiniraju se retro i moderni
elementi pa su danas najpopu-
larnije dvije grupe parketa: stari-
nski i ukra{eni.
Starinski parket je, uglav-
nom, od prvoklasnog hrasta, re-
zan na daske {irih dimenzija ko-
je se mogu slagati kao riblja kost
ili paralelno, kao starinski pod
od dasaka. Ovakav parket }e
dobro izgledati u svim prostori-
ma, najbolje u klasici i rustici.
Ukra{eni parketi imaju deze-
ne (bordure ili intarzije) izra|ene
u svjetlijoj ili tamnijoj nijansi od
podloge (a koristimo ih kao ukr-
asni detalj u ve}em dijelu po-
vr{ine poda pokrivenog jedno-
bojnim parketom).
Dezeni variraju od linija, ple-
tera, stiliziranih rombova, cvje-
tnih uzoraka, a ti parketi u svaki
prostor unose atmosferu starih
pala~a ili gra|anskih salona.
Ukra{eni parketi najbolje izgle-
daju u prostoru koji je klasi~no
ure|en, ali ih novi trendovi ra-
vnopravno smje{taju i u moder-
ni stil, jer mu daju raznolikost i
nepredvidljivost.
Jednobojni tepih
U modernim prostorima, a
posebno u minimalisti~kim, po-
stavljanje tamnijeg okvira od pa-
rketa sa dezenom bit }e dobro
osmi{ljen dodatak va{em stanu.
Ovakav detalj smjestite u dne-
vne boravke i trpezarije.
Ako u takvim prostorima `elite
i tepihe, neka budu jednobojni i
{to sli~nije boje nedekoriranom
dijelu parketa. Uz parket sa bor-
durama i intarzijama, specijalizir-
ane kompanije za parkete nude i
tzv. medaljone, ~iji su dezeni po-
sebno izra|eni laserskim strojevi-
ma. Takvi medaljoni preporu~uju
se za hodnike ili, pak, kao sre-
di{te ve}ih dnevnih boravaka.
Iako nema ~vrstih pravila,
stru~njaci preporu~uju da prili-
kom postavljanja ukrasnih par-
keta povr{ina parketa koja ne-
ma dezen bude iste boje kao i
osnova (pozadina) dijela parke-
ta sa dezenom.
Zapamtite, ukrasni parketi ne
preporu~uju se za rustikalni ili
za mediteranski stil.
ADAPTACIJA Vrijeme je da promijenite pod
Starinski parket za rustikalni,
a ukrasni za moderan stan
Kona~an dojam ovisi o na~inu postavljanja i veli~ini da{~ica, koje se
mogu obojiti, lakirati ili za{tititi razli~itim premazima za drvo

Starinski parketi idealni su
za starije stanove u centru
grada. Lijepo }e izgledati i u ur-
banim vilama (ali ne slagani u
uzorak riblja kost), samo pro-
storija mora biti ve}a.

Ukrasni parketi su dio evr-
opske tradicije i kulturne
ba{tine. Stoga uvijek birajte
parket izra|en od autohtonih
evropskih vrsta drveta.

Duge uske da{~ice sa de-
korom, kojima se uokviru-
je ostatak parketa, postavite
pedesetak centimetara od zi-
da.

Ukrasni parket preporu~uje
se za najfrekventnije dijelo-
ve stana - dnevne boravke, ho-
dnike i trpezarije.

Ako se nekome ne svi|aju
ukrasni parketi, a prostoru
`ele dati poseban pe~at, mogu
staviti srebrene aluminijske ru-
bne lajsne umjesto uobi~aje-
nih, klasi~nih drvenih.
Va`na pravila
Starinski parket je izra|en od prvoklasnog hrasta
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba
ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU
1.
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 15. KOLO TV BINGA
ODR@ANO DANA 16.04.2010.godine
DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ IMA DOBITAKA 1 55.847,00 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 40 837,70 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 12.757 5,40 KM
ZASTUPNIK : 00132 TRAVNIK
1520019 031-1376353-22 14.620,00 KM
ZASTUPNIK : 00392 BIHA]
1550685 031-2507679-51 2.920,00 KM
ZASTUPNIK : 00145 ZENICA
1530146 031-2281553-00 1.000,00 KM
ZASTUPNIK : 00155 TUZLA
1550366 031-2976241-63 1.000,00 KM
ZASTUPNIK : 00707 SARAJEVO
1530068 031-1579970-99 8.770,00 KM
1. 14.500,00 KM
5. 2.900,00 KM
2. 8.700,00 KM
6. 1.000,00 KM
3. 5.800,00 KM
7. 1.000,00 KM
4. 4.350,00 KM
8. 1.000,00 KM
ZASTUPNIK : 00179 DOBOJ-ISTOK
1620025 031-1094166-94
ZASTUPNIK : 00248 BUGOJNO
1650313 031-3106573-53
ZASTUPNIK : 00057 SARAJEVO
1610025 031-1673886-20
ZASTUPNIK : 00291 ILIJA[
1650247 031-2860601-73
ZASTUPNIK : 00311 @IVINICE
1650499 031-2534363-91
ZASTUPNIK : 00084
1620158 031-1855053-56 1x2RED
ZASTUPNIK : 00095
1650055 031-2791374-60 1x2RED
1x1RED
ZASTUPNIK : 00107
1630003 031-0434406-53 1x2RED
ZASTUPNIK : 00126
1630108 031-2930262-59 1x2RED
ZASTUPNIK : 00127
1650002 031-2873519-38 1x2RED
ZASTUPNIK : 00142
1620474 031-2945178-59 1x2RED
ZASTUPNIK : 00143
1630041 031-0366842-25 1x2RED
ZASTUPNIK : 00145
1640028 032-0026977-81 1x2RED
ZASTUPNIK : 00147
1620904 032-1041319-91 1x2RED
ZASTUPNIK : 00171
1630099 031-2753639-20 1x2RED
ZASTUPNIK : 00180
1630550 031-3029181-14 1x2RED
ZASTUPNIK : 00189
1620098 031-2760083-36 1x2RED
ZASTUPNIK : 00203
1640043 031-3050601-30 1x2RED
ZASTUPNIK : 00218
1620084 031-3170158-53 1x2RED
ZASTUPNIK : 00228
1630092 031-0840419-73 1x2RED
1640122 031-0841471-98 1x2RED
ZASTUPNIK : 00248
1630034 031-3099324-90 1x2RED
ZASTUPNIK : 00257
1630171 031-2127394-97 1x2RED
ZASTUPNIK : 00300
1650315 031-2613991-57 1x2RED
ZASTUPNIK : 00301
1651367 031-1387947-39 1x2RED
ZASTUPNIK : 00312
1640157 031-1967236-17 1x2RED
1650033 031-3194494-63 1x2RED
ZASTUPNIK : 00316
1610316 031-3266098-55 1x2RED
ZASTUPNIK : 00353
1610039 031-1007420-74 1x2RED
ZASTUPNIK : 00364
1650695 031-3351590-72 1x2RED
ZASTUPNIK : 00372
1610387 031-3282471-01 1x2RED
ZASTUPNIK : 00392
1650328 031-2501598-92 1x2RED
ZASTUPNIK : 00559
1650206 032-3342296-30 1x2RED
ZASTUPNIK : 00609
1610151 032-0627066-80 1x2RED
ZASTUPNIK : 00619
1610516 031-3010534-70 1x2RED
ZASTUPNIK : 00624
1620257 031-3341520-63 1x2RED
ZASTUPNIK : 00625
1640192 031-2661623-90 1x2RED
ZASTUPNIK : 00644
1620408 031-3559597-65 1x2RED
ZASTUPNIK : 00652
1651427 031-1876094-29 1x2RED
ZASTUPNIK : 00666
1610237 031-3252163-46 1x2RED
ZASTUPNIK : 00673
1640241 031-0162289-34 1x2RED
ZASTUPNIK : 00683
1610068 031-2800340-98 1x2RED
ZASTUPNIK : 00687
1640052 031-1140997-31 1x2RED
ZASTUPNIK : 00716
1560003 031-0659003-83 1x2RED
ZASTUPNIK : 00799
1630083 032-0832106-00 1x2RED
SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA
091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV )
063 - 88 - 870 (HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )
SMS PORUKE ZA 2. VANREDNO KOLO TV BINGA SLATI NA BROJ TELEFONA
091 - 412 - 601 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV )
063 - 88 - 871 ( HT Mobilne telekomunikacije, cijena poruke 0,49 KM + PDV )
BINGO 37+ IMA
DOBITNICI U IGRI IGRA^- GOST (SMS) IZ 14. KOLA
NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
DOBITNICI U IGRI IGRA^ - GOST (SMS) U 15. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00392 BIHA]
1650533 031-2498826-91
2. ZASTUPNIK : 00677 LUKAVAC
1610085 031-2958663-00
3. ZASTUPNIK : 00021 SARAJEVO
1620015 031-2623492-41
4. ZASTUPNIK : 00301 BUGOJNO
1651599 031-1654851-90
DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 15. KOLU
JACK POT ZA 15. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.701.169,30 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418.980,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251.388,00 KM
FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.847,00 KM
PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.847,00 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.508,20 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.385,80 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.800,00 KM
KONA^AN IZVJE[TAJ 14. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 09.04.2010.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM
PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 14. KOLO TV TOMBOLE-
BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO
37+ NIJE BILO
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.623,90 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712,50 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 13.949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,90 KM
JACK POT ZA 14. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.644.099,20 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410.826,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246.495,60 KM
FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.623,90 KM
PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.623,90 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.774,30 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67.673,50 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.800,00 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 14. KOLO TV BINGA JE 17.05.2010.GODINE
KONA^AN IZVJE[TAJ 14. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 09.04.2010.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM
PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 14. KOLO IGRE BINGO
PLUS :OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
U 14. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88.488,50 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.093,10 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (8.721,82 + JP 149.283,34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158.005,16 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.371,28 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOBITAKA NEMA
FOND DOBITAKA PRVE VRSTE SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.360,90 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872,20 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107.00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 15.812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 14. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 17.05.2010.GODINE
LUTRIJA
BOSNE i HERCEGOVINE
2 8 2 8 9 7
BROJ DOBITAKA I
IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 - JACK POT 166.748,60 KM
DOBITAKA IMA 1
BINGO PLUS 5 DOBITAKA NEMA
BINGO PLUS 4
DOBITAKA IMA 16 819,70 KM
BINGO PLUS 3
DOBITAKA IMA 156 112,10 KM
BINGO PLUS 2
DOBITAKA IMA 1.580 1,00 KM
BINGO PLUS 1
DOBITAKA IMA 16.092 0,50 KM
DOBITAK BINGO PLUS 6 - JACK POT
BIHA]
ZASTUPNIK : 00372
1630027 031-3282897-84 1x6
U 15. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88.905,00 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.343,00 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (8.743,40 + JP 158.005,16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166.748,56 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.599,60 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 16. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
ZASTUPNIK : 00003
1620538 032-1232897-92 1x4
ZASTUPNIK : 00043
1620156 031-3342897-23 1x4
ZASTUPNIK : 00054
1610158 031-1122897-84 1x4
ZASTUPNIK : 00146
1640246 031-2892897-41 1x4
ZASTUPNIK : 00147
1641324 032-1042897-63 1x4
ZASTUPNIK : 00217
1620263 031-1732897-71 1x4
1650464 031-2902897-34 1x4
ZASTUPNIK : 00262
1650170 031-0222897-93 1x4
ZASTUPNIK : 00305
1560136 031-1742897-28 1x4
ZASTUPNIK : 00311
1610117 031-1962897-09 1x4
ZASTUPNIK : 00323
1630138 031-1492897-50 1x4
ZASTUPNIK : 00421
1630208 031-2572897-22 1x4
ZASTUPNIK : 00621
1630124 031-3922897-68 1x4
ZASTUPNIK : 00666
1640319 031-3252897-32 1x4
ZASTUPNIK : 00726
1640771 031-2972897-85 1x4
ZASTUPNIK : 00756
1650378 031-1002897-41 1x4
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 17. 04. 2010.godine
46
2.
41
3.
89
4.
54
5.
83
6.
09
7.
32
8.
30
9.
68
10.
35
11.
50
12.
51
13.
06
14.
12
15.
34
16.
43
17.
52
18.
10
19.
60
20.
65
21.
21
22.
55
23.
08
24.
44
25.
87
26.
85
27.
77
28.
47
29.
40
30.
14
31.
45
32.
28
33.
17
34.
70
35.
78
36.
07
DOBICI BINGO PLUS 4
28 Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 15. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 16. 04. 2010.godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS
L U T R I J A B i H
S A R A J E V O
17.04.2010.godine
L U T R I J A B i H
S A R A J E V O
17.04.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
O^EKIVANI JACK POT ZA 16. KOLO TV BINGA 1.750.000,00 KM
37.
58
38.
76
BINGO IZVU^EN NA 38. BROJU
DOBITAK BINGO 37+
ORA[JE
ZASTUPNIK : 00323
1650676 032-1062638-33 1xB37+
N
a tr`i{tu nekretnina u
Banovi}ima lani je
vladalo zati{je. U pr-
oteklim mjesecima ove go-
dine na sceni je totalna
blokada. Koliko }e potraja-
ti, zavisi od recesije, krize u
gra|evinarstvu, promjene
kreditne politike u banka-
ma i, najposlije, od rasta
kupovne mo}i gra|ana.
U novoizgra|enom sta-
mbenom objektu od 28 sta-
nova prodato ih je svega se-
dam. Od useljenja je pro{lo
{est mjeseci, a nije se javio
nijedan novi kupac iako su
cijene sni`ene sa 1.500 na
1.350 KM po kvadratu, a ku-
pci imaju punu pravnu sigur-
nost, {to potvr|uje podatak
da su svi kupljeni stanovi
uknji`eni na vlasnike.
Donja granica
Ni{ta bolje nije ni kada je
rije~ o tr`i{tu starih stanova.
U gradu je mnogo oba-
vje{tenja o prodaji stanova.
Kvadrat stana u centru, bez
obzira na starost zgrade,
ko{ta 1.000 KM, a dalje od
centra cijena je ni`a za 300-
400 KM. Prema gruboj pro-
cjeni, trenutno je u ponudi
pedesetak takvih stanova.
Upu}eni u stanje na
tr`i{tu nekretnina tvrde ka-
ko je nerealno o~ekivati
ni`e cijene, jer je za gra|-
evinare postoje}a cijena
donja granica, ispod koje
ne mogu i}i. Na drugoj stra-
ni, vlasnici stanova kalkulir-
aju, svjesni da su u boljoj
poziciji od gra|evinara.
Zahid Ba{i}, savjetnik u
GPP-u „Banovi}i“ d.o.o., je-
dinoj gra|evinarskoj firmi
koja se, nakon vi{e od dvije
decenije poslije gradnje po-
sljednje stambene zgrade,
odva`ila da investira u sta-
nogradnju u Banovi}ima,
tvrdi kako, s obzirom na
okolnosti, nije vrijeme za pr-
odaju, ali jeste za gradnju.
Tvrdi kako nema kapita-
lnih projekata, ali da gra-
|evinske firme moraju `iv-
jeti od ne~ega. Najavljuje
nastavak gradnje jo{ jedne
lamele neposredno uz novi
stambeni objekt.
Rok za useljenje
- Lemela }e imati suter-
enski gara`ni prostor, po-
slovne prostore i ~etiri spr-
ata stambenog prostora,
sa 16 stanova, od jednoso-
bnih do ~etverosobnih, sa
kompletnom infrasuktur-
om. Cijena stanova i poslo-
vnih prostora ne}e se bitno
razlikovati od sada{nje.
Sve je pripremljeno, radovi
bi trebali po~eti u maju, a
objekt bi trebao biti useljiv
od aprila do maja 2011. go-
dine - ka`e Ba{i}.
N. MAKSIMOVI]
moja ku]a
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
29
Proljetnoj akcijskoj po-
nudi stambenih i nenamje-
nskih kredita u pojedinim
finansijskim institucijama
u Bosni i Hercegovini pri-
dru`ila se i UniCredit ba-
nka d.d. Mostar, koja je,
kako ka`u, ponudila jedne
od povoljnijih kamatnih
stopa u dr`avi.
Bez jemaca
U ponudi ove banke su
kratkoro~ni nenamjenski
gotovinski krediti za ada-
ptaciju i druge namjene te
dugoro~ni nenamjenski
krediti sa jemcima ili uz hi-
poteku za ne{to ve}e za-
hvate. Tu su i klasi~ni sta-
mbeni krediti sa hipote-
kom (sa i bez jemaca) i
stambeni krediti bez hipo-
teke.
U ponudi nenamje-
nskih kredita pogodnih za
adaptaciju mogu se na}i
kratkoro~ni gotovinski kre-
diti sa i bez jemaca po pr-
omjenljivoj kamatnoj stopi
od 6,99 posto.
Jo{ je povoljnija kama-
tna stopa za tzv. lojalne
klijente - svega 6,49 posto
godi{nje. Lojalni klijent je,
kako ka`u, onaj koji, uz
ispunjavanje uvjeta defini-
ranih pojedina~nim odlu-
kama, prima pla}u i druga
redovna primanja putem
ove banke tokom akcije,
potom kao du`nik uredno
otpla}uje kredite najmanje
12 mjeseci ili je ve} bio
du`nik po kreditu u banci
koji je uredno otpla}en u
protekle dvije godine.
Uz spomenute uvjete,
kako bi neko dobio status
lojalnog klijenta, ne smije
imati evidentirane dospje-
le neotpla}ene obaveze
po bilo kojem ra~unu u ba-
nci te u posljednih 12 mje-
seci opomenu za nepo-
dmireni dug, izuzev zbog
nastanka objektivnih ra-
zloga ka{njenja u otplati, u
skladu sa Pravilnikom o
ovla{tenjima u kreditnom
poslovanju banke.
Pored kratkoro~nog, u
akcijskoj ponudi su i dugo-
ro~ni gotovinski nenamje-
nski krediti sa jemcima uz
kamatu od 9,49 posto i br-
zi krediti uz hipoteku sa
kamatom od 10,99 posto,
koji su, tako|er, znatno
povoljniji za lojalne klijente
banke - kamatna stopa
iznosi 8,69, odnosno 9,99
posto.
Klasi~ni namjenski sta-
mbeni krediti nude se uz
kamatu od 7,99 posto za
hipotekarni zajam sa i bez
jemaca te uz 8,29 posto
na godi{njem nivou za kr-
edit bez hipoteke. Sta-
mbeni krediti znatno su
povoljniji za lojalne klijente
banke uz kamatu od 6,99
posto godi{nje za hipote-
karni zajam i od 7,69 po-
sto za kredit bez hipoteke.
Du`ina povrata
Navedene nominalne
kamatne stope me|u prvi-
ma su u jednoj bh. banci is-
pod sedam procenata. No,
oni kojima treba kredit, pita-
ju se kakve }e biti efektivne
kamatne stope, sa svim
tro{kovima kredita. Prema
informacijama koje smo do-
bili, zavisno od du`ine povr-
ata, efektivne kamate na
stambene kredite za lojalne
klijente ne bi trebale prelaziti
osam procenata. E. P.
Kako do svog krova
Kredit uz kamatu od 6,49
posto za lojalne klijente
Dodjeli stambenog zajma po
povoljnijim uvjetima pridru`ila se i
mostarska UniCredit banka
TR@I[TE NEKRETNINA Iako vlada besparica
U Banovi}ima po~inje
gradnja 16 stanova
Radovi na novoj lameli po~inju u maju U novoizgra|enom objektu od
28 stanova prodato sedam Kvadrat stana sa 1.500 pao na 1.350 KM
Kompanija „Vitra“ je
po~etkom marta u jednom
njema~kom gradi}u sve-
~ano otvorila izlo`benu
zgradu „VitraHaus“ koja je
u potpunosti opremljena
komadima iz „Vitrine“
ku}ne kolekcije klasik-di-
zajna. Smje{tena je pokraj
slavnog „Vitra Design“
muzeja.
Atraktivnu zgradu „Vit-
raHaus“ projektirao je
{vicarski dvojac Hercog i
Mojron (Herzog & Meur-
on), arhitekti koji iza sebe
imaju zavidnu listu rado-
va. Jedan od njih je proje-
ktirao stadion za Olimpi-
jske igre u Pekingu 2008. i
Alijanc arenu u Minhenu.
Ku}a se sastoji od pet
spratova sa 12 individua-
lnih elemenata. Pet ele-
menata je postavljeno na
tlo kao temeljna struktura,
a ostalih sedam naslaga-
no je na njih. Objekti izgle-
daju kao da prodiru jedan
u drugi, a na ponekim mje-
stima postavljeni su kao
konzole du`ine 15 metara.
Krajevi svake ku}e na-
pravljeni su u staklu, i to s
dvojakom namjenom. Pr-
va je da enterijer svako-
dnevno dobiva dovoljno
prirodnog svjetla, a druga
je da gostima omogu}i ja-
san i ~ist pogled iznutra i
izvana, zavisno od toga
gdje se nalaze.
Iz svijeta arhitekture
Dizajnerska ko{nica na Rajni
Ku}a se sastoji od pet spratova sa 12 individualnih elemenata
Zahid Ba{i} isti~e kako
prodaja u lameli koja }e se
graditi jo{ nije po~ela iako
je to praksa. Ka`e da ve}
postoje zainteresirani za
poslovne prostore, kao i u
slu~aju ve} izgra|enog
objekta, gdje su rasprodati
prije nego {to je zgrada bi-
la zavr{ena.
Poslovni prostori prvi se rasprodaju
Banovi}i: Novi
stanovi ~ekaju kupce
UniCredit banka: Kolika je efektivna kamatna stopa
Kamata 6,99 posto godi{nje
Iznos kredita: 50.000,00
Iznos kamata: 19.634,20
Ukupna pla}anja: 69.634,20
Iznos anuiteta: 580,28
Za 10 godina ukupno je 120 anuiteta.
Izra~un zajma od 50.000 KM na 10 godina
30 35
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
moja ku]a
Pogled na ku}u i oku}nicu: Sve miri{e na prolje}e
Obeharale vo}ke
ukras ku}e Kru{ki}a
Naselje Stjepan Polje puno je lijepih ku}a i ure|enih ba{ta,
jedna od njih je i ona porodice Kru{ki} u zaseoku Mustafi}i
N
aselje Stjepan Polje
kod Gra~anice prepu-
no je lijepih ku}a i
ure|enih ba{ta. Najbolje se
to vidi u prolje}e, kada
vo}njake prekrije behar, tra-
va ozeleni, a cvije}e pro-
cvjeta.
Jedna od oku}nica koja
privla~i pa`nju prolaznika je
i ona porodice Kru{ki}, a
nalazi se na lijevoj strani na-
selja, u zaseoku Mustafi}i.
Ku}u krase obeharale gra-
ne jabuka, kru{aka, {ljiva,
dunja...
Ku}a je izgra|ena davne
1975. godine, a nedavno je
dogra|ena. Prema gabariti-
ma, novoj fasadi i prostra-
nimterasama, plijeni pa`nju
svih onih koje put nanese
kroz Stjepan Polje.
Raza i Faik otkrivaju nam
da nisu namjeravali da se ni
sa kim takmi~e u veli~ini i
izgledu ku}e. Htjeli su da njih
dvoje, sin Suad, snaha Edi-
na i unu~ad imaju svoj kutak
za normalan `ivot.
Ovih dana kod njih je po-
sebno `ivo. Sadi se novo
cvije}e, okopava ve} pro-
cvjetalo i zalijeva, ure|uju
staze... Ocvije}u najvi{e br-
ine Raza. Hvali nam se da
je posadila na desetine ra-
znovrsnog cvije}a - od peru-
nika, tulipana, jagor~evine
do raznih vrsta ru`a.
- Meni i suprugu nikada
nije dosadno, uvijek imamo
{ta raditi. Cvije}e se dobro
uklopilo u mlade sadnice ja-
buke, kru{ke i {ljive, koje je
posadio suprug - govori Ra-
za, koja nampokazuje i pla-
stenik za uzgoj povr}a, koji
je od ku}e udaljen dvadese-
tak metara. H. ^ALI]
Napravite vrtno jezerce
Imate vrt, pun je cvije}a i ukrasnog bilja.
Ujednomdijelu ste ~ak uredili i travnjak. Ne-
dostaje vam samo jezerce? Evo nekoliko
uputa:
Nakon {to ste na{li lokaciju za jezerce,
kupili gotovo korito i isplanirali kako }e izgle-
dati nakon postavljanja, slijedi njegova ugr-
adnja. Gotova korita su vrlo laka za posta-
vljanje pa taj posao mo`ete sami uraditi.
Prvo iskopajte rupu u obliku korita koje
ste kupili. Nakon grubo iskopane rupe, potr-
udite se da {to bolje napravite povr{inu u
obliku korita. Uklonite kamenje i druge kru-
pne komade koji vam smetaju za lak{e po-
stavljanje.
Stavite korito u rupu, provjerite njego-
vu stabilnost i uklonite jo{ neku eventualnu
prepreku koja smeta. Nakon toga, korito
stavite u vodoravan polo`aj tako da mu nije-
dna stranica ne visi ukoso.
Postepeno zatrpavajte korito uokolo.
Zemlju polako nabacujte. Kako biste sebi
olak{ali posao, uz pomo} kantice polijevajte
zemlju kako ne bi ostalo praznina ispod je-
zerca.
Na kraju, jezero i okoli{ ukrasite kame-
njemi biljkama.
Namje{taj za rok fanove
Bra~ni par Kru{ki} sa unukom
Prvo proljetno cvije}e ve} je
procvjetalo
Neobi~na kamena saksija za
ukrasno bilje
N
e morate imati anti-
kvitete ili potro{iti
mnogo novca na
te{ke draperije i perzijske
tepihe da bi vam ku}a
izgledala luksuzno i ra-
sko{no. Uz malo ma{te i
poneki trik, stare stvari do-
bit }e novi sjaj i imat }ete
dom u kome }e vam biti
udobno i lijepo. Mi vamnu-
dimo osamsavjeta.
Pozla}eni ram
Raznobojni prekri-
va~i. Bra~ni krevet prekri-
jte raznobojnim rasko{nim
prekriva~ima, u{u{kajte ga
u jastu~i}e lijepo usk-
la|enih boja vode}i ra~una
o tome da se boje sla`u sa
ostalim elementima sobe.
Tamnocrvena lijepo se sl-
a`e uz boju ~okolade, koja
je posljednjih godina mo-
derna.
Oka~ite ogrlice na
zid. Ako imate lijepe {e{ire,
ta{ne ili cipele, nemojte ih
kriti. Kada ogrlice i kape
oka~ite na zid, ne samo da
}e biti nadohvat ruke nego
}e biti i vrlo dekorativni.
Ramovi od pozlate.
Umjetni~ka djela, slike i fo-
tografije uramite u imitaciju
posrebrenog ili pozla}enog
rama. Ram uvijek treba
odgovarati kolekciji, primje-
ra radi, fotografije najbolje
izgledaju u istimramovima.
Satenski jastuci. S
nekoliko satenskih jastu-
~i}a svaka sofa ili fotelja
djeluje glamurozno. Izabe-
rite bordo saten, koji zbog
sjaja djeluje bogato, vez
zato {to daje otmjenost
svakommaterijalu, a u indi-
jskim radnjama na}i }ete
pamu~ne jastu~nice s
ki}ankama po vrlo povo-
ljnimcijenama.
Starinska ogledala.
Ogledala, pogotovo ona u
starinskim, pozla}enim ra-
movima, daju sobi luksu-
zan ton.
Kristalni lusteri
Svije}e u nizu. Svje-
tlost svije}a svaku prostori-
ju ~ini romanti~nijom. Nisu
skupe, a ima ih u svim bo-
jama.
Kristalni lusteri. Lu-
sterima se najbr`e posti`e
efekt glamura. Najbolji su
oni vise}i, od kristala, jer on
fino reflektira svjetlo.
Fotelje u baroknom
meblu. Ostavite mjesto za
udobnu fotelju u uglu dne-
vne sobe, najbolje uz stonu
lampu, kako biste imali svoj
kutak za ~itanje.
Rubincrvena - sa-
vr{ena boja za dijelove
trpezarije ili dnevne so-
be. Naro~ito je dobra ako
`elite akcentirati neki dio
prostorije.
Safirplava - potra`ite
staklene posude u safir ili
kobaltnoplavoj, izgledaju
sjajno i na dnevnom i na
vje{ta~kom svjetlu.
Smaragdnozelena -
okre~ite jedan kuhinjski
zid u smaragdnozelenu ili
na policu te boje u dne-
vnoj sobi poredajte srebr-
enkaste predmete.
Ljubi~asta - ova boja
se odli~no kombinira s
hromiranim, metalnim
detaljima, koji je donekle
smiruju, kao i sa zlatnim
ili bronzanim, kojima am-
bijentu daju toplinu.
I boje su va`ne
Ovih dana po~ela je marke-
tin{ka kampanja projekta Proe-
co
2
komapnije Profine BH. Ova
kompanija vode}i je evropski pr-
oizvo|a~ PVC profila, sa prepo-
znatljivim brandovima Trocal,
KBE, Kommerling.
Kampanja se provodi na glo-
balnom i regionalnom nivou a
mre`a proizvo|a~a i prodajnih
mjesta rasprostranjena je u cije-
loj Bosni i Hercegovini. Projekat
Proeco
2
predstavlja trgova~ki br-
and specijaliziran BH tr`i{te.
Osnovni mu je cilj da odre|enom
broju korisnika prosje~ne pla-
te`ne mo}i omogu}i jeftiniju na-
bavku odre|enog asortimana pr-
ozora na specijaliziranim proda-
jnim mjestima {irom BiH. Sistem
samougradnje podrazumijeva da
kupac samostalno izmjeri otvore
prema uputstvu, do|e u prodajno
mjesto i kupi gotove prozore
(ograni~eni asortiman), koje ka-
snije samostalno ugra|uje.
Menad`ment kompanije Pro-
fine BH sublimirao je dosada-
{nja iskustva drugih tr`i{ta Evro-
pe, prepoznao prednosti ovakv-
og na~ina proizvodnje PVC pro-
zora ( mogu se proizvoditi i od
recikliranih starih prozora) te po-
zitivna iskustva prenio i na na{e
prostore. To je doprinijelo da
PVC prozori koje proizvode u
okviru projekta Proeco
2
su pri-
stupa~niji i konkurentniji.
„Mi smo napravili u su{tini
jedan novi pristup kupcu obe-
zbijediv{i mu PVC prozore is-
tog kvaliteta ali uz povoljnije
cijene. Profine je razvio tehno-
lo{ki unaprije|en sistem PVC
profila, cjenovno povoljniji,
ekolo{ki prihvatljiv, sa ogra-
ni~enim brojem profila i racio-
nalan asortiman“, rekao je dir-
ektor komapnije Profine BiH
Samir Fo~ak, te dodao da „Os-
im {to se radi o doma}em pro-
izvodu i doma}im proizvo-
|a~ima PVC prozora i vrata,
ovaj projekat omogu}it }e i
nova upo{ljavanja“.
Ramiz Kari} direktor kompa-
nije Herceg d.o.o. je istakao da
BiH ima propise koji ne zaostaju
za Evropskimali se ne provode u
praksi. „To zna~i da su proi-
zvo|a~i suo~eni sa nelojalnom
konkurencijom. Potro{a~i ku-
puju niskokvalitetne proizvode
za koje nemaju garanciju. Proe-
co2 }e imati kvalitet kao i adre-
su na koju se kupci uvijek mo-
gu obratiti ~ime preuzima rizik
garancije“, kazao je Kari}. Her-
ceg d.o.o. je najve}i proizvo|a~
PVC prozora i vrata u BiH i jedan
od partnera u projektu Proeco
2
.
Brand Proeco
2
krenuo je na
tr`i{te pod motom „Njema~ki kv-
alitet za na{ d`ep“ i nagla{enim
sloganom „Izmjeri, naru~i, plati i
vozi“ te istaknutim znakom do-
ma}eg proizvoda proizvedenog
u BiH. M. D. A.
VODI^ Kako do funkcionalnog stambenog prostora
Uz kuhinju, trpezariju i dnevni
boravak po`eljno je vezati balkon
Obratite pa`nju na polo`aj prozora, kao i na ventilaciju Stambeni prostor u kome je pristup kuhinji organiziran kroz
dnevni boravak je lo{ Po`eljno je da ostava bude uz prostoriju za pripremanje hrane, ali nije i nu`no
A
ko planirate adaptaci-
ju stambenog prosto-
ra ili kupujete novi
stan, nekoliko savjeta o to-
me kako prepoznati pravi-
lno i funkcionalno organizir-
an prostor sigurno }e vam
pomo}i u izboru.
Vjerovatno ste kori{te-
njem svog `ivotnog prosto-
ra ve} otkrili njegove pre-
dnosti i nedostatke. Funkci-
onalno organiziran `ivotni
prostor uveliko }e olak{ati
njegovo kori{tenje i bora-
vak u~initi ugodnijim. Pravi-
lan odnos pojedinih funkci-
onalnih grupa nu`an je za
kvalitet stanovanja, a za
njegovo postizanje potre-
bno je slijediti odre|ena pr-
avila.
Ulazni prostor treba biti
dovoljno velik i, prema mo-
gu}nosti, odvojen vratima
od ostalog stambenog dije-
la zbog uno{enja prljav{tine
i izolacije od vanjske buke.
Prirodno osvjetljenje nije
nu`an uvjet, ali u tom
slu~aju treba postaviti do-
bru centralnu rasvjetu.
Moderne koncepcije
Uz njega je potrebno ve-
zati zahod ili kupatilo, kao i
{to kra}u komunikaciju pre-
ma kuhinji. Na taj na~in ma-
ksimalno }e se skratiti put
uno{enja namirnica i izn-
o{enja sme}a. Ovakva
me|usobna pozicija rezulti-
ra i dobrim dispozicijskom
odnosom kuhinje i zahoda,
odnosno kupatila, gdje se
rje{avamo teku}eg otpada.
Kuhinja je naj~e{}e po-
vezana sa trpezarijom. U
modernim prostornim ko-
ncepcijama kuhinja, trpeza-
rija i dnevni boravak su jedi-
nstven prostor.
Pri tome treba obratiti
pa`nju na polo`aj prozora,
kao i na na~in ventilacije
kuhinje, kako bi se smanji-
lo {irenje mirisa u prosto-
ru. Idealnu kombinaciju u
ovakvoj dispoziciji pre-
dstavlja kuhinja koja se
mo`e zatvoriti velikim kli-
znim vratima. Prema potr-
ebi, ona se mogu otvoriti i
prostor funkcionira cjelovi-
to. Po`eljno je da ostava
bude uz prostoriju za pripr-
emanje hrane, ali nije i
nu`no. Danas se ostava
naj~e{}e rje{ava ugradbe-
nim ormarima, koji su sa-
stavni dio kuhinje.
Uz jedinstven prostor
kuhinje, trpezarije i dne-
vnog boravka po`eljno je
vezati balkon ili terasu, koji
omogu}avaju odmor na sv-
je`em zraku.
Stambeni prostor u ko-
jem je pristup kuhinji organi-
ziran kroz dnevni boravak
je lo{. Stalnim prolascima iz
kuhinje prema kupatilu ili dr-
ugim prostorijama na-
ru{avate mir onih koji se
odmaraju u dnevnom bora-
vku ili gledaju televizor. Ko- munikacijski putevi uvijek tr-
ebaju biti organizirani tako
da korisnici jedne grupe pr-
ostorija ne ometaju druge.
Maksimalan komoditet
Spava}i trakt treba biti
poseban dio stana, izoliran
posebnim hodnikom prema
spava}im sobama i odvo-
jen vratima kako bi mu se
omogu}io mir i intimnost.
Ulazak u spava}i trakt tr-
eba biti organiziran iz ula-
znog prostora stana ili ku}e
te na taj na~in direktno od-
vojen od ostalih funkciona-
lnih grupa i prostorija. Mo`e
biti postavljen u sklopu ne-
ke duge prostorije, npr. dne-
vnog boravka, uz uvjet da
se komunikacijom prema
spava}em traktu ne na-
ru{avaju funkcije dnevnog
boravka.
Nije po`eljno vezati sa-
mo jednu spavaonicu uz
dnevni boravak nego cijeli
trakt, koji se sastoji od mini-
malno jedne spava}e sobe,
kupatila i garderobnog pro-
stora. Na taj na~in su osigu-
rani maksimalna funkciona-
lnost i komoditet, jer iz spa-
va}e sobe u miru odlazite
do kupatila i pri tome vas ne
ometaju eventualni gosti u
boravku.
Mogu}nost izlaska na
balkon iz spava}e ili dje~ije
sobe je po`eljna, ali ne i
obavezna.
Hodnik treba biti dovoljno velik i odvojen vratima od
ostalog dijela stana
Primjer funkcionalne tlocrtne dispozicije stana
Kuhinja je naj~e{}e povezana sa trpezarijom Spava}i trakt treba biti posebni dio stana
Osim prostorne dispo-
zicije, pa`nju je potrebno
usmjeriti i na pravilnu orije-
ntaciju pojedinih funkcio-
nalnih grupa. S obziromna
to da polo`aj objekta i par-
cela uvjetuju prostorni ra-
spored, idealnu orijentaciju
za sve stanove je te{ko po-
sti}i.
No, ono {to svakako tr-
ebate izbjegavati je orije-
ntacija spava}ih soba pre-
ma sjeveru, jer nema mo-
gu}nosti za potrebnu inso-
laciju prostora te kuhinje i
ostave prema zapadu zb-
og pregrijavanja prostora i
pove}ane mogu}nosti kva-
renja namirnica.
Orijentacija dnevnog
boravka prema sjeveru je,
tako|er, lo{a, jer trajni ne-
dostatak sun~eve svjetlosti
u prostoru ne djeluje dobro
na raspolo`enje i psihu.
Pogre{no je spava}u
sobu smjestiti na sjever
Po~ela marketin{ka kampanja projekta Proeco
2
Doma}i proizvod njema~kog kvaliteta
Dah glamura i u va{em domu
Ma{toviti dizajn
Autokasetofon kao polica i stalak za vina stavljena
u stereouti~nice
„Rocket Design“ je ne-
davno pokrenuti brend, koji
su osnovala dvojica diza-
jnera iz Milana.
Njihovu muzi~ku kole-
kciju namje{taja zasigurno
o~ekuje svijetla budu}no-
st, koja zapo~inje nastu-
pom na presti`nom mila-
nskom sajmu namje{taja
„Salone Internazionale del
Mobile di Milano 2010“.
Od crvenog kafe-stoli}a
u obliku elektri~ne gitare do
polica u obliku zvu~nika,
ovakav namje{taj ~ini pro-
stor pravim osvje`avaju}im
audiomuzejom.
Autokasetofon, ~ija ve}
pomalo zaboravljena audio-
vrpca slu`i kao polica, te sta-
lak za vina, koja su simbo-
li~ki stavljena u stereouti~ni-
ce, odu{evljavaju svojom
novomfunkcionalno{}u.
Proljetne razglednice iz Gra~anice
Jezero i okoli{ ukrasite kamenjem i biljkama
Ni zahtjevan ni skup posao
Osam rasko{nih detalja
Uz malo ma{te i poneki trik, stare stvari dobit }e novi sjaj
i imat }ete dom u kome }e vam biti udobno i lijepo
Raznobojni prekriva~i i jastuci unijet }e rasko{ u monotoni stan
RIJE^I
KOJIM SE
NE[TO
OPRA[TA
LJEPOTICA
NA SLICI
JOSIP
ODMILJA
PJEVA^ICA
RED@E-
POVA
ZATVORENE
GRUPE
LJUDI
OTPADAK
OD SIJENA,
TRINA
FUDBALSKI
STRU^NJAK
OSIM
SLAVNA
VIOLI-
NISTKINJA
DIO
FOTO-
APARATA
SLAVLJENJE
^EGA
MEDITE-
RANSKA
BILJKA
VELIKA
VODENA
POVR[INA
CERIJ
PREKO
PUTA (franc.)
RE@ISER
LEONE
MU[KO
IME
VRSTA
@ITARICE
TA^NO
UTVRDITI,
USTANOVITI
MOM^ADI,
EKIPE
AUSTRIJA
ZNAMENITA,
PORU[ENA
D@AMIJA U
FO6
NUDISTI^-
KI POKRET
POKRASTI
MRTVA^KI
LE@AJ
ZMAJEVI,
A@DAHE
@ENSKO
IME
ZAMJENA,
REZERVNI
DIO
NA[
GLUMAC
SLIKAR
KOKO[KA
UJAK
[UPLJINA
U KOSTIMA
LOBANJE
(mn.)
MU[KO
IME
GLUMAC
DELON
METALNI
TANJIR (tur.)
UPALA IRISA
METAR
DRVENA
OGRADA,
PLOT
TEMPO
REDATI U
NIZ
IZVR[ITI
NAVIJANJE
”INERTIAL
NAVIGATION
UNIT”
SEOSKA
ZGRADA
^UVAR
KRAVA
ATLETSKI
SPLITSKI
KLUB (skr.)
KOLI^INA
(lat.)
STARI GRAD
U ARGOLIDI
K]I ZEVSA
I HERE
(gr~. mit.)
JEDAN OD
SEDAM
RIMSKIH
BRE@U-
LJAKA
RIMSKI: 6
ALUMINIJ
GRAD U
INDONEZIJI
NA OSTRVU
CERAM
BARIJ
[TETA,
KVAR
POJAVLJI-
VANJE
SVOJSTAVA
PREDAKA
(lat.)
LJULJATI,
ZIBATI
OBIM
UMJET-
NOST
(franc.)
TEMPO
SPRAVA ZA
ZAGRIJA-
VANJE BOJ-
LERA I SL.
M.U.
GLUMICA
TURMAN
@EGA,
PRIPEKA
METAR
GRAD U
RUSIJI
305
18. 4.
2010.
GLUMAC
NA SLICI
IZ ONOG
SMJERA
DVORANA,
HALA
DUHA^KI
MUZI^KI
INSTRU-
MENT
POSJE-
TILAC
MRTVA^KI
LE@AJ
PRIMI-
TIVNI
DRVENI
PLUG
STARO ME
PREDNJE
AZIJE
N.D.
BELGIJA
OMILJEN
BIV[A
SPLITSKA
MISICA
POSEBNI
ORGAN
NEKE
STRANKE
I SL.
BOJA U
KARTAMA
PJEVA^ICA
VO]A
VEDAD
ODMILJA
MARKETIN-
[KI OGLAS
U^ESNICI,
SUDIONICI
RA^UN
KOJI IMAJU
KISELKAST
OKUS
DR@AVA NA
SJEVERU
EVROPE
POLITI^KI
IZASLANIK
U NEKOJ
ZEMLJI
MJESTO U
KAMERUNU
UVEZANI
LISTOVI
TEKSTA
MUSLIMAN.
SVE]ENIK
ZARAZNA
BOLEST
TONA
HOLIVUD.
GLUMICA
GOLDI
ASTAT
POMAJKA
PJEVA^
IMAMOVI]
VRSTA
ZA^INA
NIJE DOBAR
SLOVO S
KVA^ICOM
NASILNO
ODUZIMA-
NJE, OTMICA,
GRABE@
(mn.)
ZEMLJA NA
SJEVERU
JU@NE
AMERIKE
PREZIME
TENISERA
NA SLICI
IME
TENISERA
NA SLICI
RIJE^NI
OTOK
PE]INSKI
UKRAS
PO^ETNI
TEKST U
KNJIZI
RIJETKOSTI
(lat.)
INOSAVA
ODMILJA
PJEVA^ICA
BADRI]
FOLK
PJEVA^
SAKALA[
GLUMICA
[OVAGO-
VI]
BELGIJA
MU[KO
IME
STRANO
MU[KO
IME
OTPORNO
NA ZARAZ-
NE BOLESTI
JOD
SO
ARSENOVE
KISELINE
POKRETI
TIJELOM
U ZNAK
PO[TOVANJA
KRALJU I SL.
ZAMI[LJENA
LINIJA
OKO
ZEMLJE
FANCUSKI
SINEAST
RO@E
ALKOHOLNO
PI]E
RADIJ
VRSTA
GLODARA
(mn.)
RE@ISER
VENDERS
GRAD U
RUSIJI
NI[TICA
IVAN
ODMILJA
FRANCUSKO
MU[KO IME
UZVIK
DOZIVANJA
SEKUNDA
KOJE SE
ODNOSI NA
STANJE
DUHA
O.Z.
AUSTRAL-
SKI SISARI
KANADA
(skr.)
METAR
IZDATI U
NAJAM
CARINSKI
SLU@BE-
NIK
U]I
[ETAJU]I
REOMIR B.T.
SERIJAL
FILMOVA
SILVESTE-
RA STA-
LONEA
@ENSKO
IME
PJEVA^
NA SLICI
GR^KO
SLOVO
TEKST
IZNAD
^EGA,
FIRMA
SLAVNI
SKIJA[
PIRMIN
GLUMICA
[OVAGOVI]
JAPANSKA
MARKA
AUTA
PUTOVNICA
STRA@NJI
DIO TIJELA
U NEKIH
@IVOTINJA
MJERA ZA
ZLATO I
DR.
PRIJE-
VREMENO
STARIJA
GLUMICA
PORTUGAL
^LAN
BITLSA
AMERI^KA
UPRAVA
ZA SVEMIR
FRANCUSKI
FUDBALER
TIJERI
GLUMAC
BANDERAS
GRAD U
ANTI^KOJ
BEOTIJI
UZVIK KOJIM
SE MAMI
KOZA
MUSLIMAN.
MJESEC
AMBRELA
@ITELJKA
ARABIJE
OBLAST U
KRASNO-
JARSKU
PRA@ITELJ
NOVOG
ZELANDA
DR[KA NA
ANTI^KIM
VAZAMA
FILM
KOSTE
GAVRASA
TRGOVA^KO
PREDUZE]E
RUTENIJ
MJERA ZA
PAPIR
NURD@I-
HANA
ODMILJA
OD KOJEG
VREMENA
OMILJENA
TV VODITELJ
NA SLICI
STARA
MJERA ZA
TE@iNU
UNUT-
RA[NJOST
GLUMICA
TEJLOR
TONA
ZAPOV-
JEDNIK
BRODA
UKRASNA
BILJKA
RJE[ENJE
ZAGO-
NETKE
TROUGAO
AMERICIJ
OBRI
MJERA ZA
ZLATO I
DRAGO
KAMENJE
ZADAH,
MIRIS
BLA@ENO
MJESTO,
RAJ
TURSKI
PLEMI]
DIO KAPUTA
[E]ERNA
BOLEST
OSOBE
KOJE SE
KANDIDI-
RAJU NA
POLO@AJ
NULA
RUDA
POVI[ENI
DIO BINE ZA
MUZI^ARE I
SL.
MUZI^KI
INSTRU-
MENT (mn.)
MALA PTICA
ZEBA
FRANCUSKI
PISAC
EMIL
MU[KO
IME
@IVI STVOR
SUSJEDNA
SLOVA
ABECEDE
TEMPO
GR^KO
SLOVO
DJEVOJKE
BIV[I
TENISER
MANSDORF
IMENJACI U SKANDINAVKAMA
Vodoravno:
- A]IN
- AKITA
- ALADIN
- ALI[A KIS
- ANALITI^AR
- ARAK
- ASKETI
- ATO
- AVALA
- BADEM
- BAN
- CR]I
- DANTE
- EDU
- EKAVICA
- EMANAT
- EMIRA
- ESPAP
- GAR
- GV
- IAKO
- IDARA
- IRITIS
- IST
- IVETA
- KAPA
- KAS
- KD
- KINEZ
- KIRETE
- KNIN
- KOJE
- LAN
- LAVE@
- MOST
- NA
- NARODNA IZREKA
- NUDISTI
- OR
- OSMANA
- OTKAD
- PB
- PIK
- PIVA
- PRELAZ
- PSI
- RA
- RALICA
- RAM
- RENOMEI
- RIGOL
- RO
- RODIK
- ROMI
- RTAK
- SKUPO
- TIJEK
- VIDA
- VIR
- VOA
- VR^
-@IRANT
Uspravno:
- A]
- AGE
- AKR
- AMI
- AMIR
- ANEKUMENA
- API
- APO
- ARAPIN
- AS
- ASKER
- ATKA
- DAMA
- DAMAR
- EDIN
- ENIO
- ERITEM
- EU
- GATARA
- HA
- IB
- IDANA
- IMA
- INAT
- IRAVADI
- IRVIN
- ISMO
- JAKOV
- KAMATA
- KANU
- KAPILAR
- KI^
- KIN
- KOST
- KROTKI
- LAK
- LET
- LIPA
- MERI
- NEKI
- NICA
- NIKOL
- OBRAZOVNI KADAR
- OGIST
- OLE
- OTAD
- PASADENA
- PERASTO
- PICE
- PIOLIN
- RASEMA
- ROG
- RZ
- SASTOJAK
- SD
- SRMA
- TAPI
- TEREZA
- TRIR
- TVOR
- VATANA
- VI
- VI[ANIN
- VINO
- VUDI
- @I@A
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane
abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati
imena i prezimena li~nosti sa slika.
POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
NASTAVAK
TEKSTA
KARIKA-
TURE
”Address Key
Register”
^E[KI
TENISER
NA SLICI 3
DIKENSOV
JUNAK
TVIST
GLUMICA
NA SL. 4
[ARENA
PAPIGA
”NASA
Astrobiology
Institute”
I JEDAN
I DRUGI
U OVOM
SMJERU
ZAMI[LJENA
LINIJA OKO
ZEMLJE
ZVUK KOJI
PRATI
MUNJU
POTVRDNA
RIJE^
DO]I NA
SVIJET
RO\ENJEM
LITAR
VELIKA
VODENA
POVR[INA
GOLMAN
NA SL. 1
TENISER
NA SL. 8
BIV[A
VALUTA
EVROPSKE
MONETAR.
UNIJE
”OCEAN
RESEARCH
INSTITUTE”
PRKOS
PRA@ITELJ
BALKANA
DIV,
KOLOS
O.].
GLUMAC
NA SL. 5
PJEVA^ICA
NA SLICI 6
TENISER
SAFIN
NAJVE]I
MORSKI
SISAR
VRSTA
KROKODILA
ZGUSNUTA
PARA
IZNAD
ZEMLJE
J.N.
BRITANSKA
PJEVA^ICA
TANITA
”OML. RAD.
AKCIJA”
ODJEK,
JEKA
NJEMA^KA
INDUSTR.
OBLAST
NATRIJ
PRISTALICA
ARIJAVIZMA
(ARIJEVOG
U^ENJA)
UJEDINJENA
ARAPSKA
REPUBLIKA
(skr.)
GLUMICA
BAV^I]
DAN
@ENA
GRAM
MLIJE^NO
BJELILO,
VRLO FINI
GIPS
MAGARAC,
TOVAR
ETIKA
GLUMICA
NA SL. 2
^.A.
^ESMA,
PIPA
TURSKI
FUDBALER
PODRU^JE
JEDNOG
IGUMANA
@ITELJI
ARABIJE
VRSTA
HEM. SPOJA
IMID
PJEVA^ICA
NA SL. 7
]ELAVICA
GRA\ANIN
(lat.)
STARIJA
GLUMICA
DANICA
VRTLOG,
KOVITLAC
TUGOVATI
LUMEN
@ENSKO
IME,
TATJANA
PITANJE
KUDRAV
^OVJEK
PORTUGAL
FOSFOR
OSOBA
BEZ
DOMOVINE
LUDOLFOV
BROJ
VIVIJEN
ODMILJA
NEIDENTIF.
LETE]I
OBJEKAT
GRUPA PTI-
CA ILI RIBA
PRIKRI-
VANJE
(npr. poreza)
(mn.)
VANADIJ
LEGENDA
ITALIJA
BUKA,
GALAMA
MU@JAK
KRAVE
DIO BILJKE
ITRIJ
SEKUNDA
PJEVA^ICA
OKSA
DIO
RIBARSKOG
PRIBORA
R J E [ E N J A :
s t r . 1 . O B J E K T I V , P R O S L A V A , R U @ M A R I N , O K E A N , C E , S L , O V A S , T I M O V I , A , N U D I Z A M , O D A R , A L E , R E Z E R V A , O K , D A I D @ A , B E S I M , A D , I R I T I S , M , T , N I Z A T I , I N U , A H A R , A S K ,
A R G , K V I R I N A L , V I , A L , B A , A T A V I Z A M , N I N A T I , O , T , G R I J A ^ , U M A , J A R A , M U R M A N S K , s t r . 2 . G O S T , O D A R , R A L O , A N A M , N D , B , V E D O , A K T E R I , R N , N O R V E [ K A , A M E , K N J I G A ,
S I F I L I S , T , A T , M A ] E H A , S E Z A M , L O [ , O T I M A ^ I N E ; S I G A , U V O D , R A R A , I N A , N I N A , A [ , B , M E R I D I J A N , V A D I M , R A , V I M , K U R S K , I ] A N , N O E L , S , D U H V N O , K O A L E , C A N , I Z N A J M I -
T I ; C U R B R I G E N , A [ , T O J O T A , R E P , K A R A T , I T A R I N A , P , N A S A , A N R I , I T O N A , K I S , K I [ O B R A N , A R G A , M A O R , A N S A , Z , T P , A R A K , N U R A ; O D G O N E T K A , T R O K U T , A M , K A R A T , A P A ,
A G A , R E V E R , K A N D I D A T I , O , M I N R A L , P I J A N I N A , Z O L A , E D I B , B I ] E , I J , T , C U R E , A M O S s t r . 3 . N A T A L I P O R T M A N , O , A M I N A B E G O V I [ , P B , T I J E K , R I G O L , V I R , A R A K , K A S , R A L I -
C A , ] , N U D I S T I , K I N E Z , A D A M A N T , S K U P O , O , B A D E M , O S M A N A , G V , E M A N A T , R O M I , L A N , K A P A , R A M , A S K E T I , V R ^ , @ I R A N T , R T A K , A , E M I R A , I A K O , R A , L A V E @ , P I K , O T K A D ,
A K I R A H I M O V S K I , A , C R ] I , A N A L I T I ^ A R , F L A V I J A P E N E T A , B , R O M I N A P A U E R , G A R , A L I [ A K I S , K I R E T E , N A , A T O , A K I T A , K D , K N I N , V I D A , E S P A P , R O D I K , R E N O M E I , I , I V A N A
N A N U T , M O S T , B A N , P I V A , A V A L A , E K A V I C A , E D U , I S T , R O , A L A D I N , D A N T E , I V E T A , I R I T I S , O R , I D A R A , V O A , K O J E , A ] I N , P S I , P R E L A Z , S , N A R O D N A I Z R E K A , s t r . 4 . N A I , O B A ,
E K V A T O R , G R O M , D A , L , M O R E , E K I , O R I , D E N I D E V I T O , A N A N I K O L I ] , M A R A T , K I T , J N , T I K A R A M , E H O , S A R , N A , U A R , E J L A , G , O S A O , M O R A L , ^ A , S L A V I N A , I G U M A N I J A ,
T M I N , ] E L A , A ] I M A C , V I R , L , T A T I J A N A , K U D R A V A C , P , A P A T R I D , P I , V I V , N L O , U T A J E , V , I , L A R M A , C V A T , I T , A O , O S T I
Za{to se uzbu|uje{? Pa...
1
2
7
5
8
6
3 4
30 35
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
moja ku]a
Pogled na ku}u i oku}nicu: Sve miri{e na prolje}e
Obeharale vo}ke
ukras ku}e Kru{ki}a
Naselje Stjepan Polje puno je lijepih ku}a i ure|enih ba{ta,
jedna od njih je i ona porodice Kru{ki} u zaseoku Mustafi}i
N
aselje Stjepan Polje
kod Gra~anice prepu-
no je lijepih ku}a i
ure|enih ba{ta. Najbolje se
to vidi u prolje}e, kada
vo}njake prekrije behar, tra-
va ozeleni, a cvije}e pro-
cvjeta.
Jedna od oku}nica koja
privla~i pa`nju prolaznika je
i ona porodice Kru{ki}, a
nalazi se na lijevoj strani na-
selja, u zaseoku Mustafi}i.
Ku}u krase obeharale gra-
ne jabuka, kru{aka, {ljiva,
dunja...
Ku}a je izgra|ena davne
1975. godine, a nedavno je
dogra|ena. Prema gabariti-
ma, novoj fasadi i prostra-
nimterasama, plijeni pa`nju
svih onih koje put nanese
kroz Stjepan Polje.
Raza i Faik otkrivaju nam
da nisu namjeravali da se ni
sa kim takmi~e u veli~ini i
izgledu ku}e. Htjeli su da njih
dvoje, sin Suad, snaha Edi-
na i unu~ad imaju svoj kutak
za normalan `ivot.
Ovih dana kod njih je po-
sebno `ivo. Sadi se novo
cvije}e, okopava ve} pro-
cvjetalo i zalijeva, ure|uju
staze... Ocvije}u najvi{e br-
ine Raza. Hvali nam se da
je posadila na desetine ra-
znovrsnog cvije}a - od peru-
nika, tulipana, jagor~evine
do raznih vrsta ru`a.
- Meni i suprugu nikada
nije dosadno, uvijek imamo
{ta raditi. Cvije}e se dobro
uklopilo u mlade sadnice ja-
buke, kru{ke i {ljive, koje je
posadio suprug - govori Ra-
za, koja nampokazuje i pla-
stenik za uzgoj povr}a, koji
je od ku}e udaljen dvadese-
tak metara. H. ^ALI]
Napravite vrtno jezerce
Imate vrt, pun je cvije}a i ukrasnog bilja.
Ujednomdijelu ste ~ak uredili i travnjak. Ne-
dostaje vam samo jezerce? Evo nekoliko
uputa:
Nakon {to ste na{li lokaciju za jezerce,
kupili gotovo korito i isplanirali kako }e izgle-
dati nakon postavljanja, slijedi njegova ugr-
adnja. Gotova korita su vrlo laka za posta-
vljanje pa taj posao mo`ete sami uraditi.
Prvo iskopajte rupu u obliku korita koje
ste kupili. Nakon grubo iskopane rupe, potr-
udite se da {to bolje napravite povr{inu u
obliku korita. Uklonite kamenje i druge kru-
pne komade koji vam smetaju za lak{e po-
stavljanje.
Stavite korito u rupu, provjerite njego-
vu stabilnost i uklonite jo{ neku eventualnu
prepreku koja smeta. Nakon toga, korito
stavite u vodoravan polo`aj tako da mu nije-
dna stranica ne visi ukoso.
Postepeno zatrpavajte korito uokolo.
Zemlju polako nabacujte. Kako biste sebi
olak{ali posao, uz pomo} kantice polijevajte
zemlju kako ne bi ostalo praznina ispod je-
zerca.
Na kraju, jezero i okoli{ ukrasite kame-
njemi biljkama.
Namje{taj za rok fanove
Bra~ni par Kru{ki} sa unukom
Prvo proljetno cvije}e ve} je
procvjetalo
Neobi~na kamena saksija za
ukrasno bilje
N
e morate imati anti-
kvitete ili potro{iti
mnogo novca na
te{ke draperije i perzijske
tepihe da bi vam ku}a
izgledala luksuzno i ra-
sko{no. Uz malo ma{te i
poneki trik, stare stvari do-
bit }e novi sjaj i imat }ete
dom u kome }e vam biti
udobno i lijepo. Mi vamnu-
dimo osamsavjeta.
Pozla}eni ram
Raznobojni prekri-
va~i. Bra~ni krevet prekri-
jte raznobojnim rasko{nim
prekriva~ima, u{u{kajte ga
u jastu~i}e lijepo usk-
la|enih boja vode}i ra~una
o tome da se boje sla`u sa
ostalim elementima sobe.
Tamnocrvena lijepo se sl-
a`e uz boju ~okolade, koja
je posljednjih godina mo-
derna.
Oka~ite ogrlice na
zid. Ako imate lijepe {e{ire,
ta{ne ili cipele, nemojte ih
kriti. Kada ogrlice i kape
oka~ite na zid, ne samo da
}e biti nadohvat ruke nego
}e biti i vrlo dekorativni.
Ramovi od pozlate.
Umjetni~ka djela, slike i fo-
tografije uramite u imitaciju
posrebrenog ili pozla}enog
rama. Ram uvijek treba
odgovarati kolekciji, primje-
ra radi, fotografije najbolje
izgledaju u istimramovima.
Satenski jastuci. S
nekoliko satenskih jastu-
~i}a svaka sofa ili fotelja
djeluje glamurozno. Izabe-
rite bordo saten, koji zbog
sjaja djeluje bogato, vez
zato {to daje otmjenost
svakommaterijalu, a u indi-
jskim radnjama na}i }ete
pamu~ne jastu~nice s
ki}ankama po vrlo povo-
ljnimcijenama.
Starinska ogledala.
Ogledala, pogotovo ona u
starinskim, pozla}enim ra-
movima, daju sobi luksu-
zan ton.
Kristalni lusteri
Svije}e u nizu. Svje-
tlost svije}a svaku prostori-
ju ~ini romanti~nijom. Nisu
skupe, a ima ih u svim bo-
jama.
Kristalni lusteri. Lu-
sterima se najbr`e posti`e
efekt glamura. Najbolji su
oni vise}i, od kristala, jer on
fino reflektira svjetlo.
Fotelje u baroknom
meblu. Ostavite mjesto za
udobnu fotelju u uglu dne-
vne sobe, najbolje uz stonu
lampu, kako biste imali svoj
kutak za ~itanje.
Rubincrvena - sa-
vr{ena boja za dijelove
trpezarije ili dnevne so-
be. Naro~ito je dobra ako
`elite akcentirati neki dio
prostorije.
Safirplava - potra`ite
staklene posude u safir ili
kobaltnoplavoj, izgledaju
sjajno i na dnevnom i na
vje{ta~kom svjetlu.
Smaragdnozelena -
okre~ite jedan kuhinjski
zid u smaragdnozelenu ili
na policu te boje u dne-
vnoj sobi poredajte srebr-
enkaste predmete.
Ljubi~asta - ova boja
se odli~no kombinira s
hromiranim, metalnim
detaljima, koji je donekle
smiruju, kao i sa zlatnim
ili bronzanim, kojima am-
bijentu daju toplinu.
I boje su va`ne
Ovih dana po~ela je marke-
tin{ka kampanja projekta Proe-
co
2
komapnije Profine BH. Ova
kompanija vode}i je evropski pr-
oizvo|a~ PVC profila, sa prepo-
znatljivim brandovima Trocal,
KBE, Kommerling.
Kampanja se provodi na glo-
balnom i regionalnom nivou a
mre`a proizvo|a~a i prodajnih
mjesta rasprostranjena je u cije-
loj Bosni i Hercegovini. Projekat
Proeco
2
predstavlja trgova~ki br-
and specijaliziran BH tr`i{te.
Osnovni mu je cilj da odre|enom
broju korisnika prosje~ne pla-
te`ne mo}i omogu}i jeftiniju na-
bavku odre|enog asortimana pr-
ozora na specijaliziranim proda-
jnim mjestima {irom BiH. Sistem
samougradnje podrazumijeva da
kupac samostalno izmjeri otvore
prema uputstvu, do|e u prodajno
mjesto i kupi gotove prozore
(ograni~eni asortiman), koje ka-
snije samostalno ugra|uje.
Menad`ment kompanije Pro-
fine BH sublimirao je dosada-
{nja iskustva drugih tr`i{ta Evro-
pe, prepoznao prednosti ovakv-
og na~ina proizvodnje PVC pro-
zora ( mogu se proizvoditi i od
recikliranih starih prozora) te po-
zitivna iskustva prenio i na na{e
prostore. To je doprinijelo da
PVC prozori koje proizvode u
okviru projekta Proeco
2
su pri-
stupa~niji i konkurentniji.
„Mi smo napravili u su{tini
jedan novi pristup kupcu obe-
zbijediv{i mu PVC prozore is-
tog kvaliteta ali uz povoljnije
cijene. Profine je razvio tehno-
lo{ki unaprije|en sistem PVC
profila, cjenovno povoljniji,
ekolo{ki prihvatljiv, sa ogra-
ni~enim brojem profila i racio-
nalan asortiman“, rekao je dir-
ektor komapnije Profine BiH
Samir Fo~ak, te dodao da „Os-
im {to se radi o doma}em pro-
izvodu i doma}im proizvo-
|a~ima PVC prozora i vrata,
ovaj projekat omogu}it }e i
nova upo{ljavanja“.
Ramiz Kari} direktor kompa-
nije Herceg d.o.o. je istakao da
BiH ima propise koji ne zaostaju
za Evropskimali se ne provode u
praksi. „To zna~i da su proi-
zvo|a~i suo~eni sa nelojalnom
konkurencijom. Potro{a~i ku-
puju niskokvalitetne proizvode
za koje nemaju garanciju. Proe-
co2 }e imati kvalitet kao i adre-
su na koju se kupci uvijek mo-
gu obratiti ~ime preuzima rizik
garancije“, kazao je Kari}. Her-
ceg d.o.o. je najve}i proizvo|a~
PVC prozora i vrata u BiH i jedan
od partnera u projektu Proeco
2
.
Brand Proeco
2
krenuo je na
tr`i{te pod motom „Njema~ki kv-
alitet za na{ d`ep“ i nagla{enim
sloganom „Izmjeri, naru~i, plati i
vozi“ te istaknutim znakom do-
ma}eg proizvoda proizvedenog
u BiH. M. D. A.
VODI^ Kako do funkcionalnog stambenog prostora
Uz kuhinju, trpezariju i dnevni
boravak po`eljno je vezati balkon
Obratite pa`nju na polo`aj prozora, kao i na ventilaciju Stambeni prostor u kome je pristup kuhinji organiziran kroz
dnevni boravak je lo{ Po`eljno je da ostava bude uz prostoriju za pripremanje hrane, ali nije i nu`no
A
ko planirate adaptaci-
ju stambenog prosto-
ra ili kupujete novi
stan, nekoliko savjeta o to-
me kako prepoznati pravi-
lno i funkcionalno organizir-
an prostor sigurno }e vam
pomo}i u izboru.
Vjerovatno ste kori{te-
njem svog `ivotnog prosto-
ra ve} otkrili njegove pre-
dnosti i nedostatke. Funkci-
onalno organiziran `ivotni
prostor uveliko }e olak{ati
njegovo kori{tenje i bora-
vak u~initi ugodnijim. Pravi-
lan odnos pojedinih funkci-
onalnih grupa nu`an je za
kvalitet stanovanja, a za
njegovo postizanje potre-
bno je slijediti odre|ena pr-
avila.
Ulazni prostor treba biti
dovoljno velik i, prema mo-
gu}nosti, odvojen vratima
od ostalog stambenog dije-
la zbog uno{enja prljav{tine
i izolacije od vanjske buke.
Prirodno osvjetljenje nije
nu`an uvjet, ali u tom
slu~aju treba postaviti do-
bru centralnu rasvjetu.
Moderne koncepcije
Uz njega je potrebno ve-
zati zahod ili kupatilo, kao i
{to kra}u komunikaciju pre-
ma kuhinji. Na taj na~in ma-
ksimalno }e se skratiti put
uno{enja namirnica i izn-
o{enja sme}a. Ovakva
me|usobna pozicija rezulti-
ra i dobrim dispozicijskom
odnosom kuhinje i zahoda,
odnosno kupatila, gdje se
rje{avamo teku}eg otpada.
Kuhinja je naj~e{}e po-
vezana sa trpezarijom. U
modernim prostornim ko-
ncepcijama kuhinja, trpeza-
rija i dnevni boravak su jedi-
nstven prostor.
Pri tome treba obratiti
pa`nju na polo`aj prozora,
kao i na na~in ventilacije
kuhinje, kako bi se smanji-
lo {irenje mirisa u prosto-
ru. Idealnu kombinaciju u
ovakvoj dispoziciji pre-
dstavlja kuhinja koja se
mo`e zatvoriti velikim kli-
znim vratima. Prema potr-
ebi, ona se mogu otvoriti i
prostor funkcionira cjelovi-
to. Po`eljno je da ostava
bude uz prostoriju za pripr-
emanje hrane, ali nije i
nu`no. Danas se ostava
naj~e{}e rje{ava ugradbe-
nim ormarima, koji su sa-
stavni dio kuhinje.
Uz jedinstven prostor
kuhinje, trpezarije i dne-
vnog boravka po`eljno je
vezati balkon ili terasu, koji
omogu}avaju odmor na sv-
je`em zraku.
Stambeni prostor u ko-
jem je pristup kuhinji organi-
ziran kroz dnevni boravak
je lo{. Stalnim prolascima iz
kuhinje prema kupatilu ili dr-
ugim prostorijama na-
ru{avate mir onih koji se
odmaraju u dnevnom bora-
vku ili gledaju televizor. Ko- munikacijski putevi uvijek tr-
ebaju biti organizirani tako
da korisnici jedne grupe pr-
ostorija ne ometaju druge.
Maksimalan komoditet
Spava}i trakt treba biti
poseban dio stana, izoliran
posebnim hodnikom prema
spava}im sobama i odvo-
jen vratima kako bi mu se
omogu}io mir i intimnost.
Ulazak u spava}i trakt tr-
eba biti organiziran iz ula-
znog prostora stana ili ku}e
te na taj na~in direktno od-
vojen od ostalih funkciona-
lnih grupa i prostorija. Mo`e
biti postavljen u sklopu ne-
ke duge prostorije, npr. dne-
vnog boravka, uz uvjet da
se komunikacijom prema
spava}em traktu ne na-
ru{avaju funkcije dnevnog
boravka.
Nije po`eljno vezati sa-
mo jednu spavaonicu uz
dnevni boravak nego cijeli
trakt, koji se sastoji od mini-
malno jedne spava}e sobe,
kupatila i garderobnog pro-
stora. Na taj na~in su osigu-
rani maksimalna funkciona-
lnost i komoditet, jer iz spa-
va}e sobe u miru odlazite
do kupatila i pri tome vas ne
ometaju eventualni gosti u
boravku.
Mogu}nost izlaska na
balkon iz spava}e ili dje~ije
sobe je po`eljna, ali ne i
obavezna.
Hodnik treba biti dovoljno velik i odvojen vratima od
ostalog dijela stana
Primjer funkcionalne tlocrtne dispozicije stana
Kuhinja je naj~e{}e povezana sa trpezarijom Spava}i trakt treba biti posebni dio stana
Osim prostorne dispo-
zicije, pa`nju je potrebno
usmjeriti i na pravilnu orije-
ntaciju pojedinih funkcio-
nalnih grupa. S obziromna
to da polo`aj objekta i par-
cela uvjetuju prostorni ra-
spored, idealnu orijentaciju
za sve stanove je te{ko po-
sti}i.
No, ono {to svakako tr-
ebate izbjegavati je orije-
ntacija spava}ih soba pre-
ma sjeveru, jer nema mo-
gu}nosti za potrebnu inso-
laciju prostora te kuhinje i
ostave prema zapadu zb-
og pregrijavanja prostora i
pove}ane mogu}nosti kva-
renja namirnica.
Orijentacija dnevnog
boravka prema sjeveru je,
tako|er, lo{a, jer trajni ne-
dostatak sun~eve svjetlosti
u prostoru ne djeluje dobro
na raspolo`enje i psihu.
Pogre{no je spava}u
sobu smjestiti na sjever
Po~ela marketin{ka kampanja projekta Proeco
2
Doma}i proizvod njema~kog kvaliteta
Dah glamura i u va{em domu
Ma{toviti dizajn
Autokasetofon kao polica i stalak za vina stavljena
u stereouti~nice
„Rocket Design“ je ne-
davno pokrenuti brend, koji
su osnovala dvojica diza-
jnera iz Milana.
Njihovu muzi~ku kole-
kciju namje{taja zasigurno
o~ekuje svijetla budu}no-
st, koja zapo~inje nastu-
pom na presti`nom mila-
nskom sajmu namje{taja
„Salone Internazionale del
Mobile di Milano 2010“.
Od crvenog kafe-stoli}a
u obliku elektri~ne gitare do
polica u obliku zvu~nika,
ovakav namje{taj ~ini pro-
stor pravim osvje`avaju}im
audiomuzejom.
Autokasetofon, ~ija ve}
pomalo zaboravljena audio-
vrpca slu`i kao polica, te sta-
lak za vina, koja su simbo-
li~ki stavljena u stereouti~ni-
ce, odu{evljavaju svojom
novomfunkcionalno{}u.
Proljetne razglednice iz Gra~anice
Jezero i okoli{ ukrasite kamenjem i biljkama
Ni zahtjevan ni skup posao
Osam rasko{nih detalja
Uz malo ma{te i poneki trik, stare stvari dobit }e novi sjaj
i imat }ete dom u kome }e vam biti udobno i lijepo
Raznobojni prekriva~i i jastuci unijet }e rasko{ u monotoni stan
sveznadar
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 36
VREMEPLOV

18. april 2010.
1946. - Zvani~no je raspu{tena Liga
naroda, a njena imovina prenesena je na
novoosnovane Ujedinjene narode (UN).
1951. - U Parizu su Belgija, Zapadna
Njema~ka, Italija, Luksemburg, Francu-
ska i Holandija potpisale ugovor o osni-
vanju Evropske zajednice za ugalj i
~elik. To je bio po~etak stvaranja Evro-
pske ekonomske zajednice, odnosno
Evropske unije.
1954. - Gamal Abdel-Naser, mladi
egipatski oficir i organizator dr`avnog
udara kojim je svrgnut kralj Faruk, po-
stao je egipatski premijer i vojni guver-
ner ove zemlje.
1955. - U indone`anskom gradu Ba-
ndungu po~ela Afroazijska konferencija
29 zemalja na kojoj su utvr|eni principi
„pokreta nesvrstanih“ kao alternative
vojnim blokovima; NATO-u i
Var{avskom ugovoru.
1956. - Raspu{ten je Informbiro, sa-
vjetodavno i koordinaciono tijelo devet
evropskih komunisti~kih i radni~kih
partija, kojim su dominirali sovjetski
komunisti.
1992. - Uspostavljen je zra~ni most
izme|u SAD i BiH za dostavu humanita-
rne pomo}i. Na Sarajevski aerodrom sle-
tio je prvi avion s lijekovima i hranom, a u
toku dana sletjela su jo{ ~etiri aviona s
ameri~kom pomo}i narodu na{e dr`ave.
1992. - U oru`anim borbama sa sr-
pskim paravojnim snagama na ulazu u
Unisovu fabriku „Pretis“ i TAS u Vogo{}i
poginula su ~etiri pripadnika TO Republi-
ke BiH, me|u njima i Safet Had`i}, jedan
od prvih branilaca Sarajeva, dok su 23 teri-
torijalca ranjena. Pripadnici TO Republi-
ke BiH do~ekani su u pripremljenoj zasje-
di kada su poku{ali sprije~iti izno{enje
opreme i naoru`anja iz ove fabrike.
1995. - Odlukom ameri~kog minista-
rstva finansija, srpskim ratnim zlo~inci-
ma blokirana je imovina u SAD i zabra-
njena sva transakcija s ameri~kim
dr`avljanima.
D O G O D I L O S E
1871. - U Carigradu umro turski
mu{ir (mar{al) Omer-pa{a Latas. Ro|en
je u li~kom zaseoku Latasi, u Janjoj Gori
kod Pla{kog.
1955. - Umro je Albert Ajn{tajn (Al-
bert Einstein), ameri~ki fizi~ar nje-
ma~kog porijekla, tvorac teorije o relati-
vitetu. Dobitnik je Nobelove nagrade za
fiziku 1921. godine.
1983. - Bomba{ samoubica uletio je
automobilom u ameri~ku ambasadu u
Bejrutu. U eksploziji su poginule najma-
nje 63 osobe, a vi{e od 100 je ranjeno.
2002. - Mali turisti~ki avion, zbog te-
hni~ke gre{ke, zabio se u 26. sprat mila-
nskog nebodera „Pirelli“, pri ~emu je
poginulo pet osoba, a vi{e desetina je ra-
njeno.
U M R L I
1480. - Ro|ena je Lukrecija Bord`ija
(Lucrezia Borgia), mecena umjetnika i
nau~nika u vrijeme italijanske renesanse,
vanbra~na k}erka pape Aleksandra VI.
1874. - U Ogulinu je ro|ena ista-
knuta hrvatska knji`evnica Ivana Br-
li}-Ma`urani}.
R O \ E N I
Imam 52 godine starosti,
31 godinu radnog sta`a sa
sta`om provedenim u AR
BiH. Ratni vojni invalid
sam 70 posto. Namjeravam
u invalidsku penziju i ako
komisija procijeni prvu ka-
tegoriju invalidnosti, koji
procent penzije }e se odre-
diti i od koje osnovice ili
mogu li imati zajam~enu
penziju, pita G. J. iz Sara-
jeva.
Visina invalidske penzije
u slu~aju invalidnosti prou-
zrokovane bole{}u ili povre-
dom van rada zavisi od broja
godina penzijskog sta`a i po-
krivenosti radnog vijeka
sta`om.
Prema tome, ako Insti-
tut za medicinsko vje{ta-
~enje kod vas utvrdi prvu
kategoriju invalidnosti u
2010., onda }e vam se pe-
nzijski osnov utvrditi od
mjese~nog prosjeka pla}a
koje ste ostvarili za 27 godi-
na osiguranja, a visina inva-
lidske penzije, s obzirom na
31 godinu sta`a, bit }e
odre|ena u 68,37 posto od
utvr|enog osnova.
Pravo na zajam~enu pe-
nziju ne mo`ete ostvariti jer
nju, u smislu odredbe ~lana
72. Zakona o PIO, mogu ost-
variti osiguranici koji su do-
bili invalidsku penziju s 35
godina sta`a i osiguranici
koji su ostvarili invalidsku
penziju na osnovu invali-
dnosti prouzrokovane povr-
edom na radu ili profesiona-
lnom bole{}u.
Federalni zavod PIO
Imam 39 godina i civilni
sam invalid 100 posto. Pri-
mam minimalnu penziju u
iznosu od 296 KM i dodatak
za tu|u njegu i pomo}. U
slu~aju da se uvede cenzus
za ovu kategoriju, da li u
tom slu~aju gubim pravo na
dodatak za tu|u njegu, pita
E. O. iz Gra~anice.
Odredbom izmijenjenog
~lana 18d stav 3 Zakona o
izmjenama i dopunama Za-
kona o osnovama socijalne
za{tite, za{tite civilnih `rtava
rata i za{tite porodice s dje-
com propisano je da se doda-
tak za njegu i pomo} od dru-
gog lica odre|uje u mjese-
~nom iznosu u procentu od
osnovice za obra~un mjese~-
nih nov~anih primanja koja
iznose 80 posto od najni`e ci-
jene rada utvr|ene kolekti-
vnim ugovorom.
Ovim zakonom nije utvr-
|eno da iznos nov~ane nakna-
de zavisi od visine ostalih pri-
manja osiguranika, konkretno
od visine penzije u`ivaoca pra-
va, pa su va{a predvi|anja za
sada neosnovana.
Federalni zavod PIO
Zajam~ena penzija
Dodatak za njegu
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba
Harare 1980. - Rodezija je promijenila
ime u Zimbabve, a njen glavni grad So-
lzberi u Harare.
Kupon za odgovore

ZDRAVLJE Tvrdnje stru~njaka sa {vedskog instituta „Karolinska“
Debljina u djetinjstvu {titi od raka dojke
Istra`ivanje otvara mogu}nost da se stare fotografije iz djetinjstva koriste kao
sredstva procjene rizika za razvoj raka dojke
Postoji ve}a mogu}nost da
mr{ave djevojke obole od raka
dojke, objavili su nau~nici sa
„Karolinska“ instituta u
[tokholmu. ^ak se pokazalo da je
po`eljno imati ve}u tjelesnu
te`inu u dje~ijoj dobi nakon {to je
otkriveno da se kod njih u odra-
sloj dobi u daleko manjoj mjeri
razvija odre|eni agresivni tip tu-
mora koji je izrazito te{ko lije~iti.
U ~asopisu „Breast Cancer
Research“ objavljeno je da is-
tra`ivanje otvara mogu}nost da
se stare fotografije iz djetinjstva
koriste kao sredstva procjene ri-
zika za razvoj raka dojke.
U studiju je bilo uklju~eno
oko {est hiljada `ena iz [vedske,
od kojih je pola u nekoj dobi
oboljelo od raka dojke, a bile su
podijeljene u grupe ovisno o to-
me jesu li u djetinjstvu bile u gr-
upi mr{avih, srednje te{kih ili
prete{kih djevoj~ica. Kao temelj
istra`ivanja koristili su njihove
fotografije i li~na sje}anja.
Suprotno o~ekivanjima, ot-
krili su da su `ene koje su kao
djevoj~ice bile deblje u manjoj
mjeri razvile bolesti u menopa-
uzi. Naime, prethodna su is-
tra`ivanja govorila u prilog to-
me da su pretile `ene sklonije
pojavi raka dojke, kao i da u 50
posto vi{e slu~ajeva od te bole-
sti i umiru.
Do sada se vjerovalo da su pretile `ene sklonije pojavi raka dojke
Nova saznanja
^okolada poma`e
oboljelima od ciroze jetre
Tamna ~okolada s visokim udjelom kakaa mo`e spri-
je~iti opasno povi{enje krvnog pritiska u abdomenu kod
pacijenata oboljelih od ciroze jetre.
Istra`ivanje {panskih nau~nika pokazalo je kako unos
tamne ~okolade na taj na~in dovodi do smanjenja rizika
za potencijalno fatalne rupture krvnih `ila abdomena.
Podaci prikupljeni od 21 ispitanika s cirozom jetre suge-
riraju kako se i ovaj pozitivan utjecaj ~okolade temelji na
djelovanju antioksidanata flavono-
la koji omogu}avaju
opu{tanje i {irenje
krvnih `ila.
Brojne ranije
provedene studije
su ve} ukazale na
koristi koje konzumira-
nje tamne ~okolade
ima na zdravlje kr-
vo`ilnog sistema.
Nau~nici sa „Columbia“
univerziteta u Njujorku ide-
ntificirali su novi gen koji
pove}ava izglede za }elavost.
Gen APCDD1 povezan je
i s relativno rijetkim naslje-
dnim poreme}ajem koji do-
vodi do minijaturizacije foli-
kula i gubitka kose.
Nau~nici vjeruju da }e nji-
hov rad dovesti do razvoja no-
vih tretmana za opadanje ko-
se. Prema njihovom mi{lje-
nju, utjecajem na funkciju
ovog gena izbjeglo bi se bloki-
ranje djelovanja nekih hor-
mona te bi na taj na~in bila
olak{ana terapija.
Rad }e dovesti do razvoja novih tretmana
za opadanje kose
Opadanje kose
Identificiran novi gen
odgovoran za }elavost
sveznadar
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010.
37
1. TA^NO
Tri stolje}a bosansko-
ugarskih ratova
Bos a ns ko-
ugarski ratovi
vo|eni su od 12.
do 15. stolje}a.
Zapo~eli su u vri-
jeme vladavine
ugarsko-hrva-
tskoga kralja Stjepana III koji 60-ih godina
12. stolje}a {alje vojsku protiv bosanskog
bana Bori}a, a nastavljaju se kroz 13. sto-
lje}e. Kao jedan od povoda za intervenciju
ugarskim vladarima poslu`ilo je postoja-
nje Crkve bosanske, ~ime su vojnim poho-
dima data obilje`ja krsta{kog rata.
Sredinom 13. stolje}a ugarski pohodi
uslovljavaju izdvajanje Usore i Soli iz
Bosne. Pohodi se obnavljaju u doba Lu-
dovika I An`uvinca, a vrhunac dosti`u
za vladavine @igmunda (od 1404. do
1409. godine), koji je nakratko uspio pr-
imorati bosanske vladare i velika{e na
pokornost. Nakon njegove smrti pohodi
prestaju, iako su napetosti ostale sve do
pada Bosne pod tursku vlast.
2. TA^NO
Lajpcig - naselje
u kojem rastu lipe
Ime nje-
ma~kog gra-
da Lajpciga
( Le i pz i g )
poti~e od lu-
`i~kosrpske
rije~i Lipsk,
{to zna~i „na-
selje u kojem
rastu lipe“. Lajpcig se prvi put pominje
kao slovensko (lu`i~kosrpsko) naselje
1015. godine. Status grada dobija sto pe-
deset godina kasnije. Kroz Lajpcig pro-
ti~u tri rijeke: Beli Elster, Parta i Plajsa.
Poznat je i po univerzitetu, osnovanom
jo{ 1409. godine i sajmu, jednom od na-
jve}ih u tom dijelu Evrope.
Grad je va`an i kao sjedi{te Vrho-
vnog suda Njema~ke i kao sjedi{te Nje-
ma~ke nacionalne biblioteke. Najve}i je
grad u njema~koj dr`avi Saksoniji. Ima
oko pola miliona stanovnika.
3. TA^NO
Amsterdam - centar
trgova~kog svijeta
Prvi za-
pisi govore o
Amsterda-
mu kao o ri-
barskom se-
lu i datiraju
iz 13. sto-
lje}a. Amste-
rdam se ra-
zvio oko brane na rijeci Amstel krajem 12.
stolje}a. Ime Amsteldam se prvi put poja-
vljuje u doba Florisa Petog, grofa od Hola-
ndije (oko 1257. godine). U toku 14. sto-
lje}a, a posebno u 15., Amsterdam je do`iv-
io nagli razvoj i ve} tada je zapo~elo njego-
vo zlatno doba.
Naredni period, zlatno doba, od 1585.
do 1672. je vrijeme njegovih velikih trgo-
va~kih uspjeha. U to doba Amsterdam je
bio prijestolnica trgova~kog svijeta. U to-
ku ovog perioda nastao je i prepoznatljiv
gradski pejza`. Neke od najzna~ajnijih
gra|evina datiraju upravo iz ovog perio-
da. Jedan od primjera je Kraljevska palata
na trgu Dam (na slici).
1.
Bosansko-ugarski ratovi vo|eni
su od 12. do 15. stolje}a?
2.
Ime Lajpcig poti~e od lu`i~kosrpske
rije~i Lipsk, {to zna~i „naselje u ko-
jem rastu lipe“?
3.
Amsterdam je nekad bio prijesto-
lnica trgova~kog svijeta?
Ta~no
Neta~no
Pru`i li im se mogu}nost
izbora, mu{karci bi radije imali
seks bez obaveza nego se
uvla~ili u ozbiljnije veze, dok
}e se `ene prije odlu~iti za ozbi-
ljniju vezu nego na neobavezan
seks, pokazalo je najnovije
ameri~ko istra`ivanje.
Nau~nica Kerolin Bred{ou
(Carolyn Bradshaw) s Univer-
ziteta D`ejsm Medison sa svo-
jim kolegama provela je
istra`ivanje na 200 ispitanika
oba spola stavljaju}i ih u ra-
zli~ite situacije kad su mu{ko-
`enski odnosi u pitanju.
Rezultati su pokazali ono
{to se i pretpostavljalo - `ene
vi{e od mu{karaca `ele vezu, ali
se svejedno boje da }e, zbli`e li
se, postati emocionalno vezane
za mu{karca koji nije zaintere-
siran za njih.
Istra`ivanje je tako|er po-
kazalo da mu{karci vi{e cijene
nezavisnost i da se boje da bi
~ak i neobavezan odnos sa
`enom mogao na kraju dovesti
do toga da ona od njega o~ekuje
vezu.
Osim toga, 41 posto `ena
vi{e `eli tradicionalnu vezu od
neobavezne, dok to isto `eli sa-
mo 20 posto mu{karaca.
[ta je bruksizam, a {ta br-
uksomanija, pita D`. @. iz
Sarajeva.
Sli~nost ovih pojava je
{kripanje zubima radi artiku-
lacijskih pokreta izvan akta
`vakanja.
Bruksizam je nesvjesna
kretnja, koja se naj~e{}e javlja
no}u, dok se {kripanje kod
bruksomanije javlja danju,
svjesno.
Oba oblika, a naro~ito br-
uksomanija, izazivaju gubi-
tak povr{inske supstance zu-
ba i o{te}enje parodontalnog
tkiva, {to izaziva ve}e ili ma-
nje posljedice za cjelokupni
aparat za `vakanje.
Kod bruksomanije se pre-
poru~uje selektivno bru{enje
kvr`ica zuba ili stavljanje
za{titne proteze.
ORDINACIJA
Prof. dr. Tarik Zuki},
neuropsihijatar
Bruksizam i
bruksomanija
PRIVATNA ORDINACIJA
ZUKI]
Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956
033 204 640
Prof. dr.
TARIK ZUKI]
- Specijalisti~ke usluge iz
oblasti neuropsihijatrije
- Ultrazvu~na dijagnostika
- Kolor doppler
Punjeno povr}e na
provansalski na~in
Potrebno je: 4 para-
dajza, 4 tikvice, 2 ve-
like glavice luka, 4
ka{ike maslinovog
ulja, 400 g mije{anog
mljevenog mesa, 2
ka{ike nasjeckanog
per{una, 2 jaja, 50 g
naribanog sira, pola
ka{i~ice soli, malo
bijelog bibera, 4 ka{-
ike prezle, 1 ka{ika
ulja.
Na~in pripreme:
1. Paradajz oprati,
obrisati i poprijeko raspoloviti. Ti-
kvice tako|er oprati, obrisati i pre-
poloviti po du`ini. Glavice luka
obrisati i poprijeko prepoloviti.
2. Paradajz, tikvice i glavice luka
izdubiti i sredinu narezati na si-
tne kockice. Rernu zagrijati na
240 stepeni.
3. Zagrijati ka{iku ulja, na njemu
popr`iti sredinu plo-
dova i staviti je u
zdjelu. Mljeveno
meso popr`iti na
ostatku ulja i pomi-
je{ati sa sredinom
plodova.
4. Bijeli luk oguliti i
protisnuti kroz re`-
anj. Per{un, jaja, sir i
bijeli luk umije{ati u
smjesu od mljeve-
nog mesa, posoliti i
pobiberiti.
5. Smjesom od mesa
filovati izdubljene plodove, malo
ih pritisnuti i posuti prezlama.
Pokapati uljem.
6. Uljem namazati pleh i u njega
staviti punjeno povr}e. Pe}i oko
45 minuta. Vrijeme pe~enja ovisi
o veli~ini plodova. Punjeno po-
vr}e mo`ete poslu`iti vru}e ili
hladno.
GLUMAC
NADAREVI]
ISKRCA-
VANJE
KARLOVAC REOMIR VATRA
SLIKA OD
MNOGO
DJELI]A
DALMATIN.
@ENSKO
IME
N.D.
NOVINE,
^ASOPISI
I SL.
^LAN
BITLSA,
D@ORD@
FILMSKI
TEHNI^AR
G.H.
FAMILIJA
UNITED
STATES OF
AMERCA
^AMAC U
VENECIJI
BEZALKO-
HOLNO
PI]E
SKOPJE
SVJE@E
STARICA,
BAKA
NO]NI
LOKAL
MORSKE
@IVOTINJE
^OVJEK
VELIKOG
TRBUHA
GLUMICA
SPEJSEK
VRSTA
@ITARICE
ALEKSAN-
DAR
ODMILJA
UPALA
IRISA
OSIJEK
FUDBALSKI
STRU^NJAK
NA SLICI
HOLANDSKI
FUDBALSKI
KLUB
@ELJKO
ODMILJA
^ITAV, KALAJ, ELAN, VALONE,
MIRALEM, @IR, PJANI], TEME,
RAB, MINA, AT, EDAM, NABITI,
SANDRA BULOK
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2137
@ene se
prije ve`u
DOKAZANO Ameri~ko istra`ivanje pokazalo
@ene `ele vezu, a mu{karci
seks bez obaveza
Mu{karci vi{e cijene nezavisnost i boje se da
bi ~ak i neobavezan odnos sa `enom mogao
dovesti do toga da ona o~ekuje vezu
Kulinarski kutak
„Prijatelji prirode“ iz Jajca
rado }e vas povesti na bi-
lo koju od njihovih plani-
na, u carstvo podzemnih
{pilja, na izleti{ta, vidiko-
vce, vodopade, do bro-
jnih kulturno-historijskih i
prirodnih spomenika, jer
je Jajce grad spomenik,
pojam ljepote prirode, a
ljudi su posebno gostolju-
bivi.
Jedno od mjesta koje
mami uvijek i iznova je i
srednjovjekovni grad Ko-
motin. „Prijatelji prirode“
sigurno }e vam re}i: „Bez
Komotina nema adrenali-
na.“ I, zaista, prilaze}i zi-
dinama srednjovjeko-
vnog grada iz bilo kojeg
pravca, u`iva se podje-
dnako u prirodnim ljepo-
tama okolnih planina i u
kanjonu Komotinskog po-
toka, kao i u razgledanju
brojnih spomenika,
ste}aka u Cvitovi}ima i
Studencu, sveti{ta sv. Ive
u Podmila~ju, ali i u vodo-
padima, do kojih, ta-
ko|er, nije daleko.
Atek sa nekog od
uzvi{enja, kada se pogle-
da na jaja~ku kotlinu,
ugo|aj je potpun i neza-
boravan.
Do Komotina se mo`e od
Jajca preko Podmila~ja i
sela Cvitovi}a do po-
dno`ja zidina, odakle se
za 20 minuta sti`e do gr-
ada, uz ~ije je zidine tur-
be. Mo`e se i ne{to za-
htjevnijim pravcem iz Po-
dmila~ja kanjonom Ko-
motinskog potoka, potom
iz sela Kupre{ani preko
Smionice i Turbeta za
oko sat i po hoda ili sa
Ran~a planine pored cr-
kve u Be{polju, ste}aka
Studenac i Vodopada, do
podno`ja, odnosno do
spoja sa stazom koja vo-
di iz Cvitovi}a do starog
grada.
Panorama sa zidina Ko-
motina i divlje klisure je ne-
zaboravna. Staze su obi-
lje`ene. Ipak, jaja~ki „Pri-
jatelji prirode“ su, za svaki
slu~aj, na raspolaganju da
budu vodi~i. A. K.
VIKEND
Alergija na hranu
LJUBIMCI
KU]NI
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
moja ku]a
38
Panorama sa zidina i divlje klisure je nezaboravna Grupa planinara na vrhu Komotina
Bez Komotina nema adrenalina
Do Komotina se mo`e od Jajca preko Podmila~ja i sela Cvitovi}a
do podno`ja zidina, odakle se za 20 minuta sti`e do grada
RIBOLOV
U ~uvarici pet riba
Strastveni sportski ribolovac Huso
[umar iz Sarajeva imao je ovih dana
dobar ulov. Pecao je na obalama Bo-
sne, na lokalitetu Modrinje kod Kaknja,
a u ~uvarici se za kratko vrijeme na{lo
pet {kobalja.
Valja naglasiti da je [umar pecao prije
nego {to je na snagu stupila zabrana lo-
va ove vrste ribe zbog mrijesta.
Iskusni varali~ar pecao je ovog puta na
hljeb i poklonio ribe prijateljima. I. B.
[umar: Mamac
je bio hljeb
Dru`enje na
obalama Usore
^lanovi Sportskog ribolovnog dru{tva
„Bistro“ iz Zenice Sidik Uzunovi}, Adnan
Doglod, Almir Bajri}, Zijad Sinanovi}, Ja-
smin Hazi} i Husein Grahi} imali su ovih
dana bogat ulov mrene na rijeci Usori.
U njihovim ~uvaricama na{lo se de-
setak mrena te{kih od dva do ~etiri
kilograma.
Za mamac su koristili travu, pecali na
plovak i silk debljine 16-18 milimetara.
Ka`u, nije im prioritet ulov, jer vole
dru`enje i u`ivanje u prirodi pa ne
~udi {to su ~esti gosti obala Bosne,
Usore, Drine, Krivaje... I. B.
Mrenu ne
stavljajte u
platnenu mre`u
Mrena je riba brzih voda, vr-
lo je borbena i samim tim vr-
lo lijepa za lov. Naj~e{}e se
lovi na dubinski sistem, ali
dobri poznavaoci plovkare-
nja, tako|er, prolaze odli~no
u pecanju te zdrave i jake ri-
be.
Od mamaca, najbolje je kori-
stiti crvi}e, a kapitalni primje-
rci se ka~e na algu. Silk tre-
ba biti odgovaraju}e deblji-
ne, ne preporu~uje se najlon
ispod 0,18.
Stanovnik je ve}ine rijeka u
BiH. Zimi se ne lovi.
Savjet ribarima - mrenu nika-
da ne stavljajte u platnenu
mre`u-~uvaricu, jer }e vam
je poslije biti te{ko izvaditi.
Mre`a treba biti `i~ana.
Zeni~ani pokazali da su majstori za
mrenu
Na Bio{tici samo
sitna pastrmka
Ferid Fisovi} iz Sarajeva nedavno je pecao
pastrmku na obalama rijeke Bio{tice, ali se
za udicu ka~ila samo sitna riba, {to je po-
tvrda da je u ovoj rijeci sa~uvan mrijest pa-
strmke.
Sve {to je ulovio, Fisovi} je odmah vra}ao
u vodu, jer je riba bila ispod mjere.
- Bio{tica je prelijepa i bogata pastrmkom,
ali trenutno nema krupne ribe - ka`e Fiso-
vi}, koji je, i pored lo{eg ulova, u`ivao u
svom omiljenom hobiju. I. B.
Fisovi}:
Ribe vratio
u vodu
Mrena je stanovnica
brzih voda
Zabranjen lov
{kobalja na Bosni
Zbog mrijesta {kobalja, ~lanovi Udru`enja sportskih
ribolovaca „Bistro“ iz Kaknja donijeli su odluku kojom
se zabranjuje pecanje {kobalja na rijeci Bosni i dru-
gim vodama kojima gazduje ovo udru`enje.
Kako smo saznali u Udru`enju „Bistro“, zabrana
}e trajati do 15. maja.
Ovakav korak ribara najbolji je primjer kako za-
ljubljenici u pecanje u Kaknju vode brigu o za{titi
ribe za vrijeme mrijesta.
Kako bi se suzbio krivolov, poja~ane su dano-
no}ne kontrole. I. B.
Bosna: Uvedene
danono}ne
kontrole
Svima nam je poznata
situacija kada se pojavi
osip po ko`i kao reakcija
na unos alergena iz hra-
ne. No, je li vam poznato
da se skoro ista reakcija
mo`e pojavi i kod ku}nih
ljubimaca? Alergija na
hranu je stanje do kojeg
dolazi zbog pretjerane
imunolo{ke reakcije or-
ganizma na odre|enu
vrstu hrane. Pretposta-
vlja se da su glavni aler-
geni u hrani proteini.
Naj~e{}i alergeni koji
izazivaju probleme kod
pasa su govedina, pileti-
na, mlijeko, jaja, p{eni-
ca. Kod ma~aka, to su ri-
ba, mlijeko i mlije~ni pro-
izvodi.
Alergije na vi{e od je-
dnog alergena su rijetke.
Jasno je da rje{avanje
hroni~nog svraba nije je-
dnostavan zadatak kako
za veterinara tako i za
vlasnika bolesnog psa ili
ma~ke. Potrebno je str-
pljenje i upornost i bliska
saradnja sa veterinarom
kako bi se ovaj problem
rije{io.
Ekcemi naj~e{}e nastaju
na podru~ju vrata i lica,
jer se na tim mjestima
psi uspijevaju ~e{ati za-
dnjom nogom. Nastaju i
na korijenu repa i bedri-
ma, jer ta mjesta psi
uspijevaju dohvatiti zubi-
ma.
Ko`a na bolesnim dijelovi-
ma postaje tamna, a s vr-
emenom se mo`e razviti
seboreja. Bolest se, uz pr-
ethodno opisane simpto-
me, mo`e manifestirati i
promjenama na noktima.
Idealna metoda za dija-
gnostiku alergije na hra-
nu je tzv. eliminacijska
hipoalergena dijeta. Pre-
ma njoj, ishranu psa za-
po~injemo sa obrokom
koji sadr`i jednu vrstu pr-
oteina i jednu vrstu {kro-
ba kojoj pas do tada nije
bio izlo`en.
Glavni alergeni u hrani
su proteini
@eljka Budimir u poslje-
dnje dvije godine slovi za
jednu od najvi{e tra`enih
manekenki iz na{e ze-
mlje, {to potvr|uju brojni
uspje{ni anga`mani u
Evropi, ali i Aziji. U poslje-
dnje vrijeme atraktivna
banjalu~ka manekenka
uglavnom radi u Dubaiju,
gdje je ~lanica modne
agencije „Mansion Mo-
del“.
Tako je na{a ljepotica radi-
la skoro sve revije na ne-
davno odr`anom „Dubai
Fashion Weeku“ u ~uven-
im tornjevima „Jumeirah
Emirates Towers“.
Na ovoj sedmici mode
svoje revije imali su neki
od najpoznatijih azijskih
kreatora. Rije~ je o veo-
ma bitnom modnom do-
ga|aju za koji se ne mo-
gu kupiti ulaznice nego
revije gledaju samo
ekskluzivni gosti sa pozi-
vnicima.
Posljednji „Dubai Fashion
Week“ posve}en je neda-
vno preminulom kontro-
verznom britanskom kre-
atoru Aleksanderu Mekvi-
nu (Alexander McQue-
en). D. Z.
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
26 39
PLES
Nakon nekoliko godina
pauze, pjeva~ Nermin
Pu{kar Pu{ko nastupat
}e narednog mjeseca po-
novo u BiH. Cazinjanin sa
ljubljanskom adresom od
6. do 8. maja odr`at }e
svirke u Tuzli, Sarajevu i
Mostaru.
- Jedva ~ekam da ponovo
zapjevam. Jo{ prije nekoli-
ko mjeseci okupio sam do-
bar bend, sastavljen od
~lanova poznatih slove-
nskih grupa tako da svima
mogu garantirati odli~an
provod. Izvodit }emo repe-
rtoar sa mog posljednjeg
albuma „Novi svijet“, ali i
neke pjesme iz perioda
kada sam bio ~lan „Knock
Outa“. Po`elio sam nastu-
pe, jer sam posljednjih go-
dina, uglavnom, bio po-
sve}en autorskom radu -
ka`e Pu{ko. H. P.
Pjeva~ uskoro na mini turneji
Pu{ko ponovo pred bh. publikom
Pu{kar: Nastupi u BiH
Tahirovi} sa suprugom i sinom (Foto: S. Saletovi})
Enid Tahirovi} se odmarao u Sarajevu
U Njema~koj me zovu Striko
Nudili su mi odli~ne uvjete, ali sam odlu~io
da produ`im ugovor samo na godinu
N
ekada{nji kapiteni go-
lmanrukometnerepr-
ezentacijeBosnei He-
rcegovine, tridesetsedmogo-
di{nji EnidTahirovi}, koji dvi-
jesezonesadostauspjeha
brani zanjema~ki Gepingen,
svaki slobodandankoristi za
dolazak uSarajevo.
Tako je za vrijeme poslje-
dnjeg dolaska sa supru-
gom i sinom posjetio i
„Avaz Twist Tower“ i bio je
prezadovoljan pogledom
sa vidikovca.
Kapitenski zadaci
- Na`alost, malo je slobo-
dnih dana tako da sam pri-
je aprila tek za novogo-
di{nje praznike bio u gla-
vnom gradu BiH. U Sara-
jevu mi je najljep{e. Tu je
ve} dugo godina moja ba-
za. Supruga Arijana i sin
Ismar mnogo mi nedosta-
ju, ali takav je `ivot vrhu-
nskih sportista, pun nepo-
znanica i promjena.
Sada je sve lak{e, jer nam
tehnika omogu}ava da pu-
teminterneta i skajpova sva-
kodnevno vidimporodicu, a
kada samna putu, najvi{e
trpi telefon - ka`eTahirovi}.
Dugo godina Enid je bio
ljubimac navija~a na{e re-
prezentacije, pravi vo|a
na terenu, koji je za-
slu`eno nosio i kapitensku
traku. Sli~nu ulogu sada
ima u Gepingenu.
- Najstariji sam u ekipi ta-
ko da su me izabrali za ka-
pitena. Zbog godina sam
od saigra~a dobio i nadi-
mak Striko. Na neki na~in
se poku{avam brinuti o
svima, {to me ponekada
dovodi u nezgodnu situa-
ciju, naro~ito kada me mo-
le da trenera pitam za slo-
bodan dan. Ako smo pre-
thodno izgubili, to je veo-
ma te`ak zadatak. Tada
sam u pravoj vatri - sa
osmijehom govori Enid.
Najpo{tenije ovako
Svojom harizmom, ali i
po{tenjem, Enid je stekao
veliko povjerenje ne samo
saigra~a nego i cijele upr-
ave Gepingena i navija~a.
Iako je u poznim igra~kim
godinama, Enid je neda-
vno odbio ponudu da po-
tpi{e dvogodi{nji ugovor.
- Nudili su mi odli~ne uvje-
te, ali sam odlu~io da pro-
du`im samo na godinu.
Nisam `elio da se oba-
ve`em na dvije godine, a
nakon jedne sezone da
osjetim zasi}enje i da to
nije to pa da ih onda osta-
vim na cjedilu da usred se-
zone tra`e golmana. Na-
jlak{e mi je bilo uzeti pare,
ali mislim da je ovako na-
jpo{tenije. Ako sve bude
kako treba, brzo }emo po-
novo produ`iti saradnju -
ka`e kapiten Gepingena.
Posljednjih godina za ovaj
klub igra dosta rukome-
ta{a sa podru~ja biv{e Ju-
goslavije, a sada je {ef
stru~nog {taba Banja-
lu~anin Velimir Petkovi}.
- Pro{le sezone tu su bili
Dalibor Anu{i} Dado i Niko-
la Manojlovi}, a sada je tu
Dra{ko Mrvaljevi}. Dado se
opet vra}a u klub. Lak{e mi
je zato {to u klubu ima
na{ih ljudi nego da su sve
Nijemci. Na tribinama bude
navija~a iz BiH, koji nam
pru`aju veliku podr{ku -
ka`eTahirovi}. D. ZEBA
RAZGOVOR
Redovno uz internet izdanje „Avaza“
Enid svakodnevno na internetu ~ita „Dnevni avaz“, ali i
„Express“, „Azru“...
- Zahvalju}i „Avazu“ i njegovim izdanjima, odli~no sam
upoznat sa de{avanjima u BiH i, ~itaju}i tekstove,
lak{e mi dan pro|e - ka`e Enid.
Supruga Arijana i sin Ismar
mnogo mi nedostaju
N
a nedavno
odr`anom „OBN
World Dance Showu
2010“ u sarajevskom Do-
mu mladih brojne zvanice,
ali i gledaoci ispred malih
ekrana mogli su u`ivati,
izme|u ostalih, i u pet
odli~nih plesnih nastupa
viceprvaka svijeta Elizave-
te Divak i Evgenija Imre-
kova iz Rusije.
Ovaj plesni tandem poslje-
dnjih nekoliko godina na-
pravio je niz odli~nih rezu-
ltata i sa razlogom se svr-
stava me|u najbolje paro-
ve na svijetu.
- Radujemo se svakom
dolasku u Sarajevo. Ovo
nam je tre}i put da smo
dio OBN-ovog {oua. Ovo
je kao malo svjetsko prve-
nstvo. Atmosfera je
odli~na i sve je bilo perfe-
ktno, od bine do publike -
ka`e Elizaveta Divak.
Zajedno nastupaju vi{e od
pet godina i isti~u da do
kraja karijere `ele plesati
skupa.
- Odli~no funkcioniramo.
Sada smo u vrhunskoj for-
mi. Ranije smo imali ponu-
da od drugih plesa~a i ple-
sa~ica da promijenimo pa-
rtnere, ali nas sada niko
ne pita za to, jer smo na-
jbolji - ka`e Evgenij.
Iako gledaoci obi~no misle
da su plesni partneri sigur-
no u ljubavnoj vezi zbog
energije koja se osjeti za
vrijeme nastupa, to nije
slu~aj kod Evgenija i Eliza-
vete.
- Razdvojili smo ples od
privatnog `ivota. Elizaveta
ima momka, a ja djevojku i
funkcioniramo bez proble-
ma. Ne znam da li bismo
postigli ovakve rezultate
da je situacija druga~ija -
ka`e Imrekov.
D. ZEBA
Imrekov i Divak: Radujemo se dolasku u Sarajevo (Foto: S. Saletovi})
Kao ljubavnici
ne bismo
funkcionirali
OBN-ov {ou kao malo svjetsko
prvenstvo Sada smo u vrhunskoj formi
Elizaveta Divak i Evgenij Imrekov, svjetski viceprvaci
Elizaveta ima momka,
a ja djevojku i tu nemamo
nikakvih problema
Italijani su nam prijetnja
Ve} dugo vremena na svjetskoj plesnoj sceni su domi-
nantni Rusi, ali ovaj par isti~e kako je vidljiv veliki napr-
edak predstavnika drugih dr`ava.
- Mislim da su nam Italijani glavna prijetnja - ka`e Eli-
zaveta.
Veliki parti odr`an bez glavne zvijezde DJ-a Karla Koksa
Koga nema, bez njega se mo`e
U sarajevskoj Skenderiji nekoliko hiljada posjetilaca
u`ivalo do ranih jutarnjih sati
Oblak crnog vulkanskog
dima, koji je paralizirao
zra~ni promet u Evropi,
nepunih dvanaest sati pri-
je nastupa DJ-a Karla Ko-
ksa (Carl Cox) nadvio se i
nad svakom nadom da }e
slavni Britanac izna}i
rje{enje kako bi ipak sti-
gao u na{u zemlju i pri-
dru`io se publici u dvorani
„Mirza Deliba{i}“.
Nakon kona~ne objave da
on ne}e mo}i poletjeti iz
Londona, organizatori par-
tija „Prodavnica zvuka“
povla~e najbolji potez. Vr-
ata Skenderije {irom otva-
raju za sve one koji su ovu
no} ve} odavno planirali
provesti uz elektronsku
muziku.
Dug red na ulazu i jak
zvuk sa miksete, koja je
specijalno za ovu priliku
naru~ena iz Amerike,
obe}avali su mnogo. Na{
DJ Srleone napravio je
sjajnu atmosferu, istim te-
mpom nastavio je Sini{a
Luki}, a zvjezda ve~eri, iz
drugog plana, postao je
hrvatski DJ Pero Fulhou-
se. U sitnim satima mikse-
tu je zaposjeo i Sarajlija
DJ Ari. Na drugom floru
miksali su dvojica hrva-
tskih DJ-eva Marc Times i
Randy Surjan.
Koksovo obra}anje linkom
prisutnima u sarajevskoj
Skenderiji, u kojemu
izra`ava `aljenje i govori
kako njegov tim radi na pr-
onalasku novog termina,
izazvalo je burnu reakciju
raspolo`ene publike, koja
je aplauzom pozdravila
njegov lik na led ekranu i
ne ~uv{i {ta je zapravo
Koks rekao.
Nedolazak DJ-a Karla Ko-
ksa u na{u zemlju, o~igle-
dno nimalo nije omeo do-
bro raspolo`ene ljubitelje
elektronske muzike, jer
pogled na nekoliko hiljada
posjetilaca koji su se pre-
ksino} okupili u dvorani
„Mirza Deliba{i}“ govorio
je samo jedno: koga ne-
ma, bez njega se mo`e.
A. ISLAMAGI]
Dvorana „Mirza Deliba{i}“: Publika je ipak u`ivala (Foto: S. Saletovi})
Na „Dubai Fashion Weeku“
@eljka Budimir u
~uvenim tornjevima
Nosila kreacije poznatih azijskih modnih dizajnera
Budimir: Uspje{na karijera
@eljka na pisti
u Dubaiju
U Kinu putuju
Sla|ana i Dragana
Izbor Svjetskog supermodela
Peji}: Takmi~arke
moraju imati
sjajnu figuru
Manekenke Sla|ana Peji} i Dragana Krai{ni-
kovi} trebale bi za nekoliko dana otputovati u
Kinu na 20. izbor Svjetskog supermodela.
Takmi~enje }e biti odr`ano u gradu ^engu od
21. aprila do 3. maja, a pokrovitelj je Lijang-Hui,
koji je i menad`er ove svjetske organizacije.
Propozicije izbora su da takmi~arka, prije sve-
ga, treba posjedovati veliko modeling isku-
stvo, dobar karakter, inteligenciju, dobro
dr`anje, lijepo lice, stas i bikini figure.
Pred brojnim novinarima, modnim „bookeri-
ma“, urednicima modnih magazina, marke-
tin{kim menad`erima koji }e biti u `iriju, mo-
deli }e se u ^engu predstaviti u kupa}im ko-
stimima, ve~ernjim haljinama, nacionalnom
kostimu i u sportskoj odje}i.
Krai{nikovi}:
Ide u ^eng
K
olumnisti~ki zapisi
Indire Ku~uk-Sor-
gu~ nerijetko su u
`i`i interesiranja {ire ja-
vnosti zbog originalnog i
nekonvencionalnog autor-
skog pristupa odre|enoj
tematici. Takav je slu~aj i
sa vrlo ~itanim i popular-
nim kolumnama, koje je
Ku~uk-Sorgu~ od 2007.
do 2010. objavljivala u
magazinu „Azra“, a koje
su obra|ivale autenti~an
fenomen iz svakodnevni-
ce mu{karaca i `ena.
Upravo te kolumne su sa-
dr`aj Indirine nove knjige
„Ja, mahalu{a“, koju }e
izdava~ TKD „[ahinpa{i}“
zvani~no predstaviti na 22.
sajmu knjige i u~ila u Sara-
jevu 22. aprila, kada }e se
autorica od 15 do 17 sati
dru`iti sa svim zainteresira-
nim te potpisivati knjige.
Izgleda svjetski
Koji su razlozi objavlji-
vanja knjige „Ja, maha-
lu{a“?
- Pri~e su izazivale izuzetnu
pa`nju. Nakon {to je kolu-
mna kontinuirano izlazila tri
godine i postigla svojevr-
stan rekord i kada je rije~ o
trajanju i pozitivnim reakci-
jama, na nagovor mojih isti-
nskih fanova, odlu~ila sam
da ih stavim me|u korice
knjige. Zahvaljuju}i me-
nad`erskom i kreativnom ti-
mu na{eg najozbiljnijeg
izdava~a TKD „[ahinpa{i}“,
knjiga izgleda svjetski.
Imate li ve} prve reakci-
je, mo`da svoj fan klub?
- Bez la`ne skromnosti, tek
{to je knjiga iza{la, dobila
sam na stotine ~estitki i po-
hvala. Naravno da }e se pr-
avo interesiranje mo}i pre-
poznati na blagajnama kn-
ji`ara, ali vjerujem da }e ne
samo oni koji su sa nestr-
pljenjem o~ekivali „Azru“
nego i svi ostali, po`eljeti da
je kupe, pro~itaju, poklone.
„Ja, mahalu{a“ nazivaju
bosanskom verzijom „Sek-
sa i grada“, {to je, s obzir-
om na uspjeh TV serije i fi-
lma, veliki kompliment.
- Dakako da tu komparaci-
ju smatram komplimentom.
I mogu samo da sanjam o
tome da moje pri~e dobiju
svoju ekraniziranu verziju!
Ipak, one su tako sli~ne, a
opet tako druga~ije od fe-
nomenalnih kolumni Ke-
ndis Bu{nel (Candace Bu-
shnell). Ja, uglavnom, pre-
pri~avam doga|aje, situa-
cije i pojave koje su se do-
godile nekom drugom, a
opet tamo neko tre}i, a to
je ~italac, prepoznaje poru-
ku i pouku. Ja sam, dakle,
mahalu{a, tra~erica s dobr-
im nijetom.
Znamo kakve su bile
no}i Keri Bred{ou. Ispri-
~ajte nam svoje.
- Sli~na je to metodologija.
Kre}em se u dru{tvu koje
otvoreno pri~a o svojim
ljubavnim problemima i ta-
ko mi daju {lagvort za
obra|ivanje teme. Kolu-
mne su zasnovane na isti-
nitim doga|ajima i tretiraju
odre|eni fenomen kao {to
su mu{ke i `enske spo-
nzoru{e, pokondirene ti-
kve, gospo|e ministarke,
`ene, a i mu{karci u kli-
maksu, zavodnici po
bud`elaru, {valerancija,
seksualni tabui na sve
na~ine, dana{nje svekrve,
studentske veze, dvostru-
ki `ivoti, ljubav preko `ice,
odnosno interneta i drugo.
Sve je to garnirano speci-
fi~nom ironijom bosanskog
~ovjeka. Meni osobno su te
pri~e poput nekada{njeg
„Politikinog zabavnika“ - za-
bavne, a pou~ne.
Je li danas uvreda ili
kompliment kada ti ka`u
da si mahalu{a? Vi ste svo-
je rekli jasno i glasno.
- Da, ja sam mahalu{a! Ia-
ko to novoformirane briga-
de papaka tretiraju i plasi-
raju kao uvredu. Jer, da-
kako, imaju kompleks {to
nisu udisali taj specifi~an
miris mahale koja je bila,
a nadam se da }e i ostati,
posljednje uto~i{te bosa-
nskog duha.
Je li neka od Va{ih ko-
lumni govorila o nekoj ja-
vnoj li~nosti?
- Svega nekoliko pri~a od
120, koliko je ispisanih, tr-
etiraju te li~nosti i to samo
onda kada originalnost
pri~e prevazilazi njihovu
javnost i poznatost.
[esto ~ulo
Jesu li Vam se desile ne-
ke neprijatnosti, sva|e sa
ljudima nakon {to Vam je
razgovor s njima poslu`io
kao tema za kolumnu?
- Ovo je odli~no pitanje, jer
~ovjek, ~im dotakne u osi-
nje gnijezdo, mora znati da
mo`e biti i dobro izujedan.
Bila su dva takva slu~aja i,
da stvar bude zanimljivija,
uop}e nisam za primjer
uzela te ljude, ali su se oni
prepoznali i napravili sce-
nu. Poslije, kada sam po-
ku{ala rekonstruirati oda-
kle potje~e taj val bijesa i
nezadovoljstva, shvatila
sam da sam nehotice po-
godila u sridu. I odsrca
sam se nasmijala sebi, ali i
prekorila svoje {esto ~ulo.
Ho}e li biti nastavka
knjige?
- Pisat }u o vooj temi sa-
mo ako to ~itaoci budu
tra`ili. Nadam se da }e biti
interesa. U tom slu~aju,
pripremit }u i drugi konti-
ngent pri~a. Bit }e svega,
od majke koja nazor ho}e
da je ljep{a od k}erke, dr-
ugarica krvopija, seksa na
na{ na~in ili bosanskog
~itanja {erijata...
S. ALAGI]-ALETI]
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
40
Rok i alter lista
Elvir Lakovi} Laka
„Brko“
„Dubioza kolektiv“
„Vidi, vidi, vidi“
„Bombaj {tampa“
„Vriska“
„Van Gogh“
„Lavirint“
Mladen Voji~i} Tifa
„21. vijek“
Vuka{in Braji}
„Munja i grom“
Frenkie & Damir
Imamovi}
„Tebi“
„Skroz“
„Nevidljivi“
„Emir & Frozen
Camels“
„Jedina“
Edo Maajka
„Sve prolazi“
Folk lista
Semir Ceri} Koke
„Za njen ro|endan“
Haris D`inovi}
„Mu{tuluk“
Halid Be{li}
„^ardak“
[erif Konjevi}
„Zlopamtilo“
Adnan Jakupovi}
„Mostar“
Enes Begovi}
„Nije mi ko tebi“
Selma Bajrami
„Farmerice“
„Sarr e Roma“
„Imao sam deset
`ena“
Ibrahim Jukan
„Carica“
Emir \ulovi}
„Igraj, Hano“
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pop lista
1
Pop prijedlog
„Feminnem“
„Lako je sve“
Rok i alter
prijedlog
Irina
Kapetanovi}
„Kist“
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Rok i alter . . . . . . . . . . . . . .
Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i prezime . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
KUPON
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore,
osim kuponom, mo`ete glasati i na broj
mobitela 091-410-100. Cijena po SMS-u
je 0,50 KM. U poruci ispred imena pje-
va~a ili grupe za koju glasate ili koje pre-
dla`ete treba navesti i top-listu kojoj pri-
padaju: pop, folk ili rok i alter.
@eljko Joksimovi}
„@ena za sva
vremena“
Zdravko ^oli} i
Goran Bregovi}
„Manija~i“
„Plavi orkestar“
„Amerika“
„Parni valjak“
„Nakon svih ovih
godina“
Milan Stankovi}
„Ovo je Balkan“
Armin Muzaferija
„Gdje si ti“
SMS
„Dva svijeta“
Sergej ]etkovi}
„2 minuta“
To{e Proeski
„Jo{ uvijek sanjam
da smo zajedno“
Gibonni
„Toleranca“
U @I@I Indira Ku~uk-Sorgu~, autorica knjige „Ja, mahalu{a“
^ovjek ~im dotakne u osinje
gnijezdo, mora znati da mo`e
biti i dobro izujedan
Folk prijedlog
[emsa Suljakovi}
„Bolje mi je da
sam sama“
Tra~erica s dobrim nijetom
Kolumne tri godine objavljivala u magazinu „Azra“ Zabavne i pou~ne pri~e
Najve}i
tabu u BiH
je istina
Mnoge stvari u BiH
su i dalje tabu teme.
[ta smatrate danas na-
jve}om tabu temom u
na{oj zemlji?
- Najve}i tabu je istina.
Sve dok je, ne znam
zbog kojeg razloga, ne
mo`emo, ne smijemo
ili ne `elimo re}i, dotle
}emo biti neslobodno
dru{tvo.
Ku~uk-Sorgu~:
Svojom mi{lju
`elim kupiti
svoju slobodu
Dnevni avaz, nedjelja, 18. april/travanj 2010.
41
Lucija
[erbed`ija i njen
suprug, reditelj Fi-
lip Gaji} postali su
roditelji djevoj~ice
koju je glumica ro-
dila prije nekoliko
dana u Zagrebu.
Uz Luciju tog da-
na nije bio suprug,
koji je sa njihovim
dvogodi{njim si-
nom Sergejom
otputovao u rodni
Beograd, ali }e se
glumici pridru`iti
kada bude izlazila
iz bolnice. Dje-
voj~ica je tre}e
unu~e istaknutog
glumca Radeta
[erbed`ije.
Hrvatska pje-
va~ica Severina
Vu~kovi} snimila
je u Srbiji spot
„Lola“ te je najavi-
la snimanje novog
albuma u saradnji
sa Goranom Bre-
govi}em, jer „voli
njegov rukopis“.
Severina je kazala
da je tjeraju da
pi{e pjesme, {to
nije radila skoro
deset godina.
- Pitam se {ta bih
ja pisala pored
Marine Tucakovi},
ali }u mo`da to i
uraditi. Napisala
sam „Ante“,
„Pogled ispod obr-
va“, „Mili moj“ i po-
sebno sam pono-
sna {to ljudi vole
te pjesme - istakla
je Severina.
TV voditeljica
Emela Burd`ovi},
kako saznajemo,
u petom je mjese-
cu trudno}e.
Emela ve} du`e
vrijeme u Saraje-
vu `ivi sa spor-
tskim menad`erom
Emirom Hod`i}em,
a izabrali su brak
bez svadbenih zvo-
na. S. A. A.
[ARENI IZLOG
Severina,
pjeva~ica
Emela Burd`ovi},
TV voditeljica
Lucija [erbed`ija,
glumica
Lucija [erbed`ija rodila djevoj~icu
Emela Burd`ovi} trudna, Severina ponovo sara|uje sa Bregovi}em
REAKCIJE
Otac nogometa{a Zlatana Ibrahimovi}a poru~uje
CAFE
PANORAMA
Rokeri u`ivali u Zetri
„Parni valjak“
bolji nego ikad
Sarajevo ne zaslu`uje ni{ta drugo
nego pravi spektakl, ka`e Hus
O
tac nogometne
zvijezde Zlatana
Ibrahimovi}a
[efik reagirao je na izja-
ve srbijanske maneke-
nke Irene Ibrahimovi} o
njihovim rodbinskim ve-
zama. Ka`e da je bio
{okiran kada su do njega
u Malme stigli novinski
napisi prema kojima su
Zlatan i Irena ro|aci, a
neki su ~ak pisli i da su
brat i sestra.
- Zaprepastio sam se ka-
da sam pro~itao da je pr-
edstavljaju kao Zlatano-
vu sestru. Bio sam tada
u Barceloni i nisam mo-
gao odmah reagirati, ali
sada vas molim da obja-
vite da doti~na go-
spo|ica nema nikakve
veze sa na{om porodi-
com - rekao je [efik dok
je iz fascikle vadio spi-
sak u`ih ~lanova svoje
porodice.
U nastavku razgovora
otkrio nam je da se zani-
mao odakle dolazi Irenin
otac Nijaz. Kako nam je
rekao, Nijaz je rodom iz
Biha}a, a [efik je, kao
{to je poznato, iz Bjelji-
ne.
- O~ito je da Irena po-
ku{ava da upravo na
Zlatanovom imenu gradi
karijeru. Za „Dnevni
avaz“ je rekla da je njen
djed moj ro|eni brat te
da sa Zlatanom ima do-
bre odnose, {to nije ni
blizu istine. Niti ja pozna-
jem njezinog djeda niti je
ona ikada srela Zlatana -
naglasio je ogor~eni
[efik Ibrahimovi}.
M. MAHMUTOVI]
Vi{e od deset hiljada
posjetilaca preksino} je
u`ivalo u rok spektaklu
„Parnog valjka“, koji je
u Zetri nastupio u sklo-
pu velike povratni~ke
turneje. „Ljubavna“,
„Prokleta nedjelja“,
„Moja je pjesma laga-
na“, „Mijenjam se“, „Za-
stave“, „Uhvati ritam“
samo su neki od hitova
koji su se na{li na repe-
rtoaru ove popularne
hrvatske grupe.
Publika je horski pjeva-
la sa Akijem ve}inu hi-
tova, a ista situacija bila
je u bekstejd`u, gdje su
bili smje{teni novinari i
poznate li~nosti iz kultu-
rnog i javnog `ivota.
Malden Voji~i} Tifa, Da-
vor Ebner i Adin Hebib
u`ivali su u koncertu
nedaleko od bine. Svi
su se slo`ili sa ocjenom
da je „Valjak“ opravdao
o~ekivanja i onih najza-
htjevnijih, jer su napra-
vili odli~an kontakt sa
publikom i zvu~ali bolje
nego ikada.
Pohvale zaslu`uju i or-
ganizator „Hayat Pro-
duction“ i firma „Bore-
as“, za odli~nu binu i
opremu bez koje se ne
bi mogao napraviti je-
dan ovakav muzi~ki do-
ga|aj.
- Sarajevo ne zaslu`uje
ni{ta drugo nego pravi
spektakl. Zahvaljujem
se publici, koja je bila
odli~na, i vjerujem da
}e mnogi od njih do}i
na na{ koncert u Mo-
staru 13. maja - rekao
je nakon koncerta lider
Husein Hasanefendi}
Hus. D. Z.
Irena la`e, ona
nije na{a ro|aka!
Rekla je da je njen djed moj ro|eni brat te da sa Zlatanom ima dobre
odnose, {to nije ni blizu istine, ogor~eno isti~e [efik Ibrahimovi}
Hus i Aki: Odli~an koncert za vi{e od 10.000
posjetilaca
Porodi~no stablo
Ibrahimovi}a iz Bijeljine
Povreda i bh. dres
[efika Ibrahimovi}a upitali smo i kakvo je trenutno
stanje sa Zlatanovim povredama i ho}e li igrati na
prijateljskoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine
29. maja u [tokholmu.
- Mislim da }e biti potpuno oporavljen tek za uta-
kmicu sa Interom, a ne vjerujem da }e uop}e igrati
prijateljske utakmice za [vedsku. ^itao sam na
internetu da bi bh. navija~i `eljeli da Zlatan na bar-
em nekoliko minuta obu~e dres BiH. Moram re}i da
bi i meni to bilo drago, ali su FIFA-ina pravila stroga
- govori Ibrahimovi}.
Hebib sa sinom Dinom
Tifa je u`ivao u hitovima „Valjka“
[efik Ibrahimovi} u razgovoru sa na{im dopisnikom iz [vedske: Istina na vidjelo
Irena Ibrahimovi}:
Ljepotica razljutila [efika
(Foto: S. Jordamovi})
S
e
a
d
H
o
d
`
i}
1
8
.0
4
.
EMISIJU EMITIRAJU: TV ALFA SARAJEVO, RTV TK TUZLA,
RTV USK BIHA], RTV MOSTAR, NTV IC KAKANJ I RTV MAGLAJ
[
E
J
L
A
J
U
G
O
-T
U
R
K
O
V
I}
2
1
.
0
0
42 Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Ps 048460 08 Ps
Op}inski sud u Mostaru, po sucu Divna Bo{njak u pravnoj stvari tu`itelja Telekom
Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladlena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog „Omega
2000“ DOO Mostar, ul. Mladena Balorde br. 42, radi isplate duga vsp. 28.725,71
KM, van raspravno dana 23. 03. 2010. godine donio je ovu:
PRESUDU
ZBOG PROPU[TANJA
Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju, dug u iznosu od 28.725,71 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom i to:
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 17. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 17. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.216,80 KM po~ev od 20. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.216,80 KM po~ev od 20. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 20. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 23. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 23. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 23. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 23. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 23. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 23. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 1.310,40 KM po~ev od 23. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 81,13 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 245,48 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 94,93 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 164,33 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 212,14 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 143,65 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 180,77 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 130,30 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 109,66 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 157,31 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 145,02 KM po~ev od 15. 11. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 94,07 KM po~ev od 15. 11. 2007. g. kao dan dospje}a pa do isplate
- na iznos 289,67 KM po~ev od 13. 11. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 317,69 KM po~ev od 13. 11. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 344,43 KM po~ev od 16. 11. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 211,31 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 184,42 KM po~ev od 15. 12. 2007. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
- na iznos 93,60 KM po~e od 15. 07. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate,
pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postu-
pka u iznosu od 1.276,00 KM, a sve u roku do 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.
SUDIJA
Divna Bo{njak
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbom ZPP-a
Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
kultura
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 43
Barbieri: Novi termin 24. april
S otvorenja izlo`be u Derventi
Obavje{tenje Matice hrvatske Mostar
Odgo|ena knji`evna
ve~er Veljka Barbierija
Matica hrvatska Mostar
obavje{tava da se, zbog bole-
sti promotora, odga|a knji-
`evna ve~er Veljka Barbieri-
ja, koja je sino} trebala biti
odr`ana u Mostaru, u sklopu
Mostarskog prolje}a.
Ve~er }e biti uprili~ena u
subotu, 24. aprila, u 18.30 sa-
ti u Hrvatskom domu herce-
ga Stjepana Kosa~e, priop}io
je organizator, prenosi Fena.
Sutra u 20 sati u Velikoj
dvorani Hrvatskog doma he-
rcega Stjepana Kosa~e bit }e
prire|en koncert {panskog
flamenko ansambla Kiko
Ruiza.
Godi{njica ro|enja Me{e Selimovi}a
U Tuzli i Sarajevu
predstava „Tvr|ava“
Predstavom Narodnog
pozori{ta Sarajevo „Tvr|-
ava“, u dramatizaciji Dar-
ka Luki}a i Sulejmana Ku-
pusovi}a, danas i sutra bit
}e obilje`ena stota go-
di{njica ro|enja Me{e Seli-
movi}a. Danas u 19.30 sati
bit }e odigrana u Naro-
dnom pozori{tu Tuzla, a
sutra na mati~noj sceni u
Sarajevu. A. K.
Otvorena izlo`ba slika u~esnika
U organizaciji Udru-
`enja likovnih stvaralaca
ULIKS Derventa, u Ce-
ntru za kulturu otvorena je
izlo`ba slika koje su nastale
tokom pete i {este Me|una-
rodne likovne kolonije
„Patkova~a“. Predsjednik
Udru`enja Sa{a Bogdan
ka`e da je izlo`eno oko 40
slika.
- Dio slika ostaje trajno,
jedan dio }e biti u prostori-
jama biblioteke i drugim
mjestima, gdje }e svakodne-
vno ljubitelji umjetnosti
imati priliku da ih vide -
ka`e Bogdan. N. S.
BIJELJINA - U prepunoj sali Narodne biblioteke
„Filip Vi{nji}“ okon~an je sedmi po redu Me|unarodni
festival humora i satire, a me|u u~esnicima iz BiH, Sr-
bije, Makedonije i Crne Gore na{ao se i Zeni~anin Bo-
jan Bogdanovi}. Povodom 1. aprila, Klub umjetni~kih
du{a iz Mrkonji}-Grada organizirao je Konkurs humo-
ra i satire, na kojem je Bogdanovi} dobio „Pozla}ni afo-
rizam“, nagradu za aforizam na zadanu temu. A. D`.
KULT/ART TELEKS
Pijanistica Aleksandra
Romani}, ro|ena Zagrep-
~anka, ovih dana boravila je
u Sarajevu, u kojem je prove-
la i dio svog `ivota. Povod je
bio koncert koji je odr`ala
zajedno s mladom violinisti-
com Mersihom Teskered`i}
u Bo{nja~kom institutu.
- S obzirom na to da sada
`ivim u Minhenu, ovamo
sam do{la zbog koncerta s
Mersihom, jer volim da sa-
ra|ujem s mladim umjetni-
cima, koji mi pru`aju doda-
tnu energiju za rad - kazala
nam je Romani}.
Ljubav prema muzici
Romani} nosi jo{ od djeti-
njstva, a Narodno pozori{te
u Sarajevu bilo joj je kao dr-
uga ku}a. U Sarajevu je za-
vr{ila i Srednju muzi~ku
{kolu.
- Obi~no djeca muzi~ara
krenu njihovim putem, {to
je bio slu~aj i kod mene.
Obo`avala sam vrijeme pro-
voditi u pozori{tu, dok sa 16
godina nisam oti{la u Mo-
skvu, gdje sam nastavila
{kolovanje, koje je bilo, na
svu sre}u, uspje{no - istakla
je Romani}, koja dodaje da
se muzikom bavi ve} 36 go-
dina, najvi{e zbog ljudi jer
`eli na kvalitetan na~in da
im predstavi svoja izvo|enja.
Vrlo je uspje{na i u Nje-
ma~koj, gdje ~esto organizi-
ra koncerte, a prije mjesec
odr`ala je dva vrlo kvalitetna
i naporna koncerta. Kako
nam je kazala, osje}ala se
ispunjenom jer je publika
oti{la ku}i zadovoljna. Osim
toga, u planu ima i nekoliko
koncerata u Bavarskoj, za
koje se ve} uveliko priprema.
A. KENDI]
SARAJEVO Odgo|ena Skup{tina Udru`enja likovnih umjetnika BiH
Uvrede plju{tale
na sve strane
Izborna skup{tina trebala biti odr`ana ju~er Od 391 ~lana do{lo ih pedesetak
Arnautovi} optu`io Hozu za sukob interesa
Izborna skup{tina Udru-
`enja likovnih umjetnika
BiH (ULUBiH), na kojoj su
trebali biti izabrani novi pr-
edsjednik te ~lanovi Upra-
vnog i Nadzornog odbora,
Umjetni~kog savjeta, Suda
~asti i Komisije za atelje,
ju~er ipak nije odr`ana.
Bez izvje{taja
Skup{tini, koja je trebala
biti u sarajevskoj galeriji
„Collegium artisticum“, od
391 ~lana, koliko ih Udru-
`enje trenutno broji, prisu-
stvalo je svega pedesetak um-
jetnika, ~ime nije ispunjen
kvorum od natpolovi~ne
ve}ine za glasanje, pa ona ni-
je ni odr`ana, jer nije bilo
uvjeta za to prema Statutu.
Tako|er, nisu predo~eni
ni izvje{taji o radu Udru`enja
i finansijama, pa je ve}ina pr-
isutnih zatra`ila da se
Skup{tina odgodi za mjesec.
Tajnim glasanjem formi-
rana je komisija koja }e pre-
urediti Statut do naredne
Skup{tine kako bi se ko-
na~no stekli uvjeti za njeno
odr`avanje.
Sukob interesa
U jednom trenutku,
Skup{tina je poprimila odli-
ke pravog cirkusa, a uvrede
me|u ~lanovima plju{tale su
na sve strane.
^lan Udru`enja [efik
Arnautovi} na ra~un jo{ akt-
uelnog predsjednika Irfana
Hoze iznio je optu`bu da on
zapravo nikada i nije smio
biti na ~elu Udru`enja, jer je
do{ao u sukob interesa. Ho-
zo je, naime, op}inski vi-
je}nik, a ULUBiH je bud`-
etski korisnik, s vi{e od de-
set hiljada KM primanja go-
di{nje.
Kako }e se rije{iti nagomi-
lani problemi Udru`enja liko-
vnih umjetnika BiH, ostaje da
se vidi. Prema onome {to smo
ju~er mogli ~uti i vidjeti, pred
~lanovima je dug i buran mje-
sec. A. GRABOVAC
Sarajevo: Tajnim glasanjem formirana komisija (Foto: M. @ivojevi})
Do{ao mali broj umjetnika: Sve li~ilo na cirkus
- Ve} {est godina pre-
dstavnica sam Vije}a stra-
naca u Minhenu, tako da i
tu imam posla. Kada se
odmaram od vje`banja na
klaviru, odem u Vije}nicu,
gdje radim na raznim pro-
jektima koji obuhvataju po-
dru~je sporta, kulture i reli-
gije - istakla je Romani}.
Predstavnica Vije}a
stranaca u Minhenu
Romani}: U Sarajevu provela dio `ivota
Likovna kolonija „Patkova~a“
Pijanistica Aleksandra Romani} za „Avaz“
Volim sara|ivati s mladim umjetnicima
Nakon srednje {kole oti{la u Moskvu Muzikom se bavi ve} 36 godina
Prodaja
4 gume za |ipa sa felgama, 255-60-
515 GT. Tel. 061 531 713.
Alfa 166 2.4 JTD, 200. god., regi-
str., full oprema, povoljno. Tel. 063
405 987, Sarajevo.
Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., ful
oprema+registrovan, povoljno. Tel.
063 405 987, Sarajevo.
Auto radar detektori Cobra i Whi-
steer, xenon kompleti i navigacije za
automobile, garancija 1 god. Tel. 066
271 815.
Autoprikolica super lux, dvije so-
be, kuhinja, kupatilo, autocamp @ul-
jana-Pelje{ac. Tel. 061 242 022.
Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bo-
jni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413
317.
Citroen BX 1.9 D, god. 89., kara-
van, dobar, 1.250 KM, Omega 2.3 D,
god. 88, 950 KM. Tel. 062 270 366.
Citroen Xsara VTS, benzin, 1998.,
3 vrata, klima, servo, c. brva, al. felge,
6.200 KM. Tel. 061 724 294.
Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1.
registracija u martu 2009., gara`iran.
Tel. 061 188 758, 033/526-521.
Fiat Bravo 1999., u odli~nom sta-
nju, benzin+plin, registr. 5.850 KM.
Tel. 061 549 399.
Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god.,
reg. god. dana. Tel. 061 305 928.
Fiat Punto bijeli, 1998., reg. do 10.
mjeseca, 4.000 KM. Tel. 061 802 787.
Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., re-
gistrovan. Tel. 061 504 190.
Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god.,
karavan, plava metalik, reg. god. da-
na. Tel. 063 506 303.
Ford Fokus 2001. god., dizel, kar-
avan, desni volan, povoljno. Tel. 061
310 311, 461-958.
Ford Mondeo 2.0 TDCI. Tel. 061
842 201.
Ford Siera limuzina, 2.3 D, 89.
god., reg. do 4. 2010., cijena 850 KM.
Tel. 061 158 313, Sarajevo.
Golf 2 dizel, 87. god., registrovan
do 9. 2010., odli~no o~uvan, 2.400
KM. Tel. 062 315 616.
Golf 2, 1.6 TD, 87. god., teget boja,
extra stanje, sa lavljom kand`om,
3.800 KM. Tel. 061 84 84 33.
Golf 5, 2005. god., 2.0 SDI, silver-
metalik, kupljen u ASA-autu, pre{ao
204.000 km, auto alarm kobra, 14.700
KM. Tel. 061 072 821.
Hunday Elantra 2001., dizel, regi-
str. do 12. mj., ful oprema, 7.000 KM.
Tel. 061 208 177.
Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin,
u garanciji, tek registrovan, 7.000
EUR-a. Tel. 063 639 287.
Kombi Ducato furgon maxi 2.8
JTD, 2001. god., u ispravnom stanju,
reg. do 8. 2010., cijena 12.000 KM.
Tel. 033 640-064, 061 153 130.
Lada 112 1.5 GLI, 16 V, 5 vrata,
skoro nova, pre{la samo 25.500 km,
2004. god. metalik, sve osim klime,
povoljno. Tel. 033 410-505 i 061 927
080.
Laguna I, 2000. god., 1.9 DCI, li-
muzina, preporuka za kupnju. Tel.
061 109 147.
Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061
491 096.
Landrover discovery 2.5 TDI,
2000. god., cijena 15.500 KM. Tel. 062
970 122.
Mercedes 190, 84. god., dizel, tek
registrovan. Tel. 061 504 190.
Mercedes A klasa, 170 CDI, regi-
str. do 2. 2011. Tel. 065 435 050.
Mercedes benz 124 300 D, registr-
ovan do 7. 1. 2011¸. god., god. 1988.,
o~uvan, siva met. Tel. 061 857 012.
Minibus Iveko Dali automatik,
god. 85, 16 sjedi{ta vodi se 1+8 ispra-
van, 1.550 KM. Tel. 062 270 366.
Nisan Suni 1600 cm3, god. 1990.,
registrovan, redovno odr`avan. Tel.
061 526 135.
O~uvane gume za kombi Dihcio
205/r5/16 C, uvozne. Tel. 214-381.
Opel Astra 1.7 DTI, 2003. god., cr-
na, 4 vrata, full oprema, uvoz Nje-
ma~ka, pla}ena carina i PDV, do reg.
9.900 KM. Tel. 061 158 202.
Opel Zafira 2.0 dizel, 2003. god.,
135.000 km, 12.000 KM, klima, ABS,
ASR, kuka, el. stakla, 2 jastuka. Tel.
037 516 233, 061 745 589.
Pasat 1.6 B, god. 87. limuzina, re-
gistr. 6. 2010., 1.900 KM, Pasat kar.
1.6 D, god. 84. 770 KM. Tel. 062 270
366.
Passat Kvatro limuzina, 2004.
god., kao nov, str. table, 15.900 KM.
Tel. 061 170 308.
Pe`o 207 1.6 HDI, deemb. 2006.,
ful oprema, 5 vrata. Tel. 061 140 067.
Pe`o 207 1.6 HDI, premium, dece-
mb. 2006. god., ful oprema, 5 vrata.
Tel. 061 140 067.
Prodaja i ugradnja alnasera, alter-
natora motora, hladnjaka, grijanja i
brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193.
Prodaja i ugradnja novih i polo-
vnih alnasera i alternatora svih el.
ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867.
Prodajem i ugra|ujem za sva auta
ogledala za retrovizore, povoljno. Tel.
061 529 970.
Prodajem ili mijenjam Reno-Me-
gan sedan, za manji auto uz dogovor.
Tel. 033 760-780, 062 846 348.
Prodajem vu~ne kuke za kombije,
cijena 45 KM. Tel. 033 544-194.
Prodajem za Golfa alnaser, altena-
tor 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033
531-996, 063 639 176.
Prodajem-mijenjam Reno Clio 1.5
DCI, 2004. god., kupljen u Bunji. Tel.
061 537 588.
Putni~ki kombi 1.7 D, god. 90., 5
brzina 1+8, tek registrovan, mo`e za-
mjena, 4.500 KM. Tel. 062 270 366.
Reno Clio 1.2, 16V, 2003. god., cr-
ni, 3 vrata, full oprema, uvoz Nje-
ma~ka, pla}eni carina i PDV, do reg.
7.350 KM. Tel. 061 158 202.
Reno Kongo Kedy 2005. Tel. 062
916 907.
Reno Megan Coupe, 2001., benzi-
nac, full oprema, reg. do jula 2010.,
fix. 9.800 KM. Tel. 061 338 433.
Seat Ibiza, 1.4 benzin, 2004. god.,
crna boja, ful oprema. Tel. 062 439
393.
[ajbu i lijeva vraa sa staklom za
[kodu Feliciju, ratkapne razne, pale-
tar 2 t. Tel. 062 270 366.
[evrolet kobalt 2.2 benz., 2006.
god., met. sivi, 4 vrata, klima, tek regi-
strovan. Tel. 061 841 572.
[koda Fabija 1.9 SDI, god. 2007.,
full oprema, 14.900, mo`e zamjena.
Tel. 061 783 405.
[koda Felicija, 2000 god. Tel. 033
458-956, 061 160 906.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve ti-
pove vozila. Tel. 061 749 462.
Toyota Rav 4, 2007. god., benzin,
automatik, pre{ao 30.000, tek registr-
ovan, 39.000 KM. Tel. 062 904 465.
Volkswagen Caddy 1999. god., 1.9
SDI, teretni, `uti, stanje odli~no, Bu-
gojno, cijena dogovor. Tel. 061 790
648.
VW Kedi, 1999. god., bijele boje,
dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170.
Za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061
260 598.
Kupovina
Auta kupujem do 5.000 KM, u
ra~un dajem Pasat dvicu 1.6 B, god.
87., 2.000 KM. Tel. 062 270 366.
Ford Ka ili neko drugo auto ku-
pujem. Tel. 062 322 467.
Havarisana i ostala auta kupujem
za auto dijelove. Tel. 061 249 467.
Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana vozila Pasat
3 i Golfove. Tel. 061 206 689.
Kupujem havarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441.
Kupujemo sve vrste vozila havari-
sana, str. table, neregistrovana. Tel.
061 820 000.
Kupujem dizesel Fabiju, Pe`o, Re-
no, Fijat, Golf 2003, 4 vrata. Tel. 033
544-194.
Kupujem Punta, Korsu, Fiestu,
Klija, Pola od 95-99 god., u ra~un da-
jem Pasat 1.6 B, 1.750 KM. Tel. 062
270 366.
Kupujem Pasat tricu u ra~un da-
jem Pasat dvicu, god. 87., 1.6 B, Sara-
jevo. Tel. 062 270 366.
Polovne gume razne i alum. felge
kupujem. Tel. 062 270 366.
Izdavanje
Izdajem pod zakup poslovni
prostor 61 m2, Te{anjska 3, Mari-
jin Dvor (zgrada „Viza za bu-
du}nost“). Tel. 061 236 417.
5652-1tt
Izdajem prazan stan na Dobri-
nji III, jednoj ili dvjema samica-
ma. Tel. 061 203 415.
5000-1Nd`
Izdajem dvije dvokrevetne so-
be, upotreba kuhinje, centralno
grijanje, kablovska. Lokacija Gr-
bavica, kod stadiona @elje. Mob.
062 994 704. 5106-1Nd`
Izdajem poslovno-skladi{ni pr-
ostor povr{ine 40 m2, sa zatvore-
nim dvori{tem. Lokacija Grbavi-
ca, stadion @elje. Mob. 062 994
704. 5106-1tt
Izdajem namje{ten dvosoban
stan na Grbavici kod OHR-a. Tel.
061 180 080. 6130-1tt
Aneks - garsonjera namje{tena,
grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365
690, 033 653-311.
Apartman izdajem na Bjela{nici.
Tel. 062 320 648.
Apartmani, sobe za preno}i{te sa
parkingom, po osobi od 18-25 KM,
Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665.
Apartmansko preno}i{te kod Ka-
tedrale, parking, kablovska, 15 KM
po osobi. Tel. 061 339 647.
Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten
~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062
104 028.
Ba{~ar{ija - nudim no}enje u
ve}em luksuznom apartmanu. Tel.
061 131 818.
Bjelave, dvokrevetnu sobu u sta-
mbenoj zgradi, upotreba kuhinje. Tel.
062 224 836.
Bjelave, lux. ku}u sa zatvorenim
parkingom, 1.500 KM. Tel. 062 203
895.
Blizu @eljezni~ke stanice sobe,
TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061
135 345.
Br~ko - stariji bra~ni par izdaje za-
sebnu ku}u-dvosoban stan zaposle-
nom bra~nom paru sa ili bez djece, 10
min. od grada. Tel. 062 223 694.
Butmir, dvos. stan u ku}i. Tel. 061
515 721.
Centar - Papagajka, nudim no}en-
je u luksuzno opremljenim apartma-
nima. Tel. 061 724 725.
Centar, dvos. fino opremljen stan
u zgradi, blind, eta`no gr. Tel. 061 145
853.
Centar, dvos. fino opremljen stan
u zgradi, eta`. gr., 500 KM. Tel. 061
145 853.
^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3.
Tel. 033 526-521.
^etiri le`aja radnicima na terenu,
priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054,
Ilid`a-Otes.
Djevojkama namje{ten sprat ku}e
u blizini Vije}nice. Tel. 238-034, 062
738 599.
Djevojkama namje{tenu sobu sa
kuhinjom i banjom, blizu Avaza. Tel.
066 548 358.
Dobrinja 5, izdajem posl. prostor
65 m2, mo`e trgovinska radnja, ka-
ncelarije i ostalo. Tel. 033 638-006.
Dobrinja kod Merkatora, dvos.
prazan stan, 4 sp., lift. Tel. 062 465
466.
Dobrinja kod Merkatora, prazan
dvos. stan u zgradi. Tel. 061 145 853.
Dva pos. prostora 33 m2-36 m2,
jedan uz drugi, spojeni na spratu. Tel.
061 324 040.
Dvoipos. kompletno namje{ten
stan u zgradi kod Hitne, 600 KM. Tel.
061 142 704.
Dvoipos. namje{ten stan, Al. Po-
lje, A faza. Tel. 061 191 061.
Dvokrev. soba preko puta stud.
doma Ned`ari}i. Tel. 066 377 088.
Dvokrev. soba studentima ili stu-
denticama, Bjelave. Tel. 062 224 836.
Dvos. namje{ten stan kod Avaza u
blizini `elj. stanice, cijena po dogovo-
ru. Tel. 061 242 261.
Dvos. namje{ten stan na Grbavici
I. Tel. 033 458-020, 061 109 151.
Dvos. namje{ten stan sa grija-
njem, priv. ku}a, pos. ulaz, 200 KM.
Tel. 033 654-634.
Dvos. namje{ten stan u Pat. lige,
500 KM. Tel. 061 142 704.
Dvos. namje{ten stan u priv. ku}i,
pos. ulaz, studenticama. Tel. 063 190
722.
Dvos. namje{ten stan, pos. ulaz, c.
grijanje, kablovska, 250 KM. Tel. 061
200 327, D. Vele{i}i.
Dvos. stan Hrasno brdo, devastir.,
ne pla}ati kiriju 6 mjeseci, samo
da`bine, nakon toga kirija 200 KM.
Tel. 062 375 610.
Dvos. stan na spratu, pos. ulaz, ci-
jena 150 KM, Novopazarska. Tel. 061
109 195.
Dvos. stan sa gara`om kod amba-
sade Austrije, centar. Tel. 033 458-956,
061 160 906.
Dvos. stan u priv. ku}i. Tel. 033
622-130, Stup II.
Extra namje{ten stan 80 m2, kod
Holiday Ina. Tel. 061 897 959.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos.
prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu.
Tel. 061 166 090.
Gara`u izdajem 5,20x3 m, Ske-
nderija. Tel. 062 570 826.
Garsonjeru izdajem. Tel. 033 526-
863, 061 202 029.
Grbavica, izdajem dvosoban stan
u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel.
063 639 213.
Hrasno, lijepo sre|en stan 600
KM. Tel. 062 203 895.
Ilid`a-Lu`ani, izdajem sobu 14
m2, djevojci sa kupatilom i kuhi-
njom, neograni~eno, 200 KM. Tel.
066 324 343.
Izdajem dvokrev. sobu djevojka-
ma, centr. grijanje, upotreba kuhinje,
kablovska, lokacija Grbavica. Tel. 062
994 704.
Izdajem meksi~ki restoran opre-
mljen sa inventarom 17 m2, Breka.
Tel. 061 157 586.
Izdajem namje{ten stan kod Fabr-
ike duhana, studentima ili bra~. paru,
c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655-
398.
Izdajem namje{tenu garsonjeru,
pos. ulaz, kablovska, Jezero. Tel. 062
452 575.
Izdajem poslovni prostor sa h.
opremom za ~i{}enje, mogu}nost pro-
daje. Mob. 062 165 566.
Izdajem poslovni prostor za vi{e
namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina.
Tel. 062 326 886.
Izdajem sobe za preno}i{te i dne-
vni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062
644 055.
Izdajem sobe za spavanje, strogi
centar Ba{~ar{ija, cijena 15 KM. Tel.
061 192 073.
Izdajem sprat ku}e nenamje{ten
ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno
Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033
440-747.
Izdajem stan-kancelarijski prostor
70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel.
062 812 183.
Jednokrev. namje{tenu sobu-ku-
hinju sa kupatilom u strogom centru.
Tel. 445-306.
Jednos. namje{ten stan djevojka-
ma nepu{a~ima, ku}a priv., cijena po-
voljna. Tel. 033 227-077, 062 357 862.
Jednos. namje{ten stan Hrasno,
priv. ku}a. Tel. 033 522-753.
Jednos. namje{ten stan na spratu
150 KM, Novopazarska. Tel. 061 109
195.
Jednos. namje{ten stan, priv. ku}a.
Tel. 033 522-753.
Jednos. prazan stan, Dobrinja V, i
prodajem bakrenu haraniju, pribor za
jelo pozla~en. Tel. 214-545, iza 18 h.
Jednos. stan namje{ten u Hra-
snom, kirija unaprijed. Tel. 061 159
507.
Juki}eva, pos. prostor 55 m2, par-
king obezbije|en. Tel. 061 249 198,
033 205-171.
Kod Doma zdravlja Saraj Polje
pos. prostor 90 m2. Tel. 033 471-109.
Ko{. brdo, pos. prostor 20 m2. Tel.
061 538 900.
Ku}a na 3 eta`e u D. Hotonju ili
stan posebno, sve odvojeno, gara`a,
povoljno. Tel. 065 427 621, 033 442-
012.
Ku}u izdajem blizu Avaza,
Ned`ari}i. Tel. 066 548 358.
Lokal izdajem za svadbe i ostale
proslave. Tel. 062 644 055.
M. Dvor, prazan stan za kancelari-
je, 1 sprat, 700 KM. Tel. 062 203 895.
Manju garsonjeru iznajmljujem
studentima i zaposlenim. Tel. 033
204-706.
Na Grbavici dvos. stan 64 m2, mo-
derno opremljen. Tel. 061 842 626.
Namje{ten dvos. stan, grijanje,
pos. ulaz, sprat, kablovska TV, Jezero.
Tel. 061 617 781.
Namje{ten stan blizu Stomatolo-
gije, ozbiljnoj osobi. Tel. 033 442-893.
Namje{ten stan kod elektrote-
hni~ke {kole, B. Potok, Tuzlanska.
Tel. 062 347 301.
Namje{ten stan u N. Sarajevu. Tel.
062 450 914.
Namje{ten stan u novoj ku}i kod
ko{. bolnice, zas. ulaz i parking. Tel.
061 196 800.
Namje{ten tros. stan u Grbavici, 7
kat, 71 m2, kirija 600 KM. Tel. 066
801 737.
Namje{tena garsonjera u prize-
mlju ku}e za dvije studentice, naselje
Kova~i}i. Tel. 033 216-467.
Namje{tena soba sa upotrebom
kuhinje i kupatila. Tel. 061 803 264.
Namje{tena soba, centr. grijanje,
kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061
529 838.
Ned`ari}i, soba za zaposlenog sa
upotrebom dnevnog boravka, povo-
ljno. Tel. 061 304 854.
Ned`ari}i, sobe studentima i za-
poslenim osobama. Tel. 062 124 318.
Neum - povoljno izdajem apar-
tmane, smje{tene neposredno uz mo-
re. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-
169.
Otes, izdajem prazan dvos. stan sa
ugra|enom vise}om kuhinjom. Tel.
061 440 887.
Pod zakup izdajem lokal Bistrik,
cijena po dogovoru. Tel. 065 188 648.
Pofali}i, namje{ten dvos. stan, pr-
ednost samci ili studenti. Tel. 648-
788.
Polunamje{ten ili prazan jednos.
stan sa pos. ulazom, priv. ku}a. Tel.
629-054, Ilid`a-Otes.
Pos. prostor 20 m2 u PC Unipro-
met. Tel. 062 152 100.
Pos. prostor 32 m2 na Grbavici.
Tel. 033 649-851.
Pos. prostor 36 m2 B. Branilaca
Dobrinje. Tel. 061 160 173.
Pos. prostor 60 m2, na odli~noj lo-
kaciji, c. grijanje, novija gradnja. Tel.
061 304 339, centar Sarajevo.
Pos. prostor 92 m2, uz glavnu sao-
bra}ajnicu za sve namjene, ul. Ali-
pa{ina. Tel. 061 228 524, 033/486-558.
Pos. prostor kod porodili{ta Jezero
170 sa 15 parking mjesta. Tel. 061 170
254.
Pos. prostor N. Filipovi}a. Tel. 062
225 751.
Pos. prostor od 11 i 34 m2, D. Ma-
lta, Tr`ni centar. Tel. 062 789 206.
Pos. prostor u Dobrinji, 20 m2, u
Tr`nom centru, pogodan za trgovine,
usluge, kancelarije, agencije. Tel. 061
358 560.
Pos. prostor za magacin, povoljno.
Tel. 061 464 250.
Pos. skladi{ni prostor 40 m2, kod
stadiona @eljeznji~ar. Tel. 062 994
704.
Poslovni prostor na [ipu (nov) 69
m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648.
Prazan adapt. stan jednosoban na
Grbavici sa grijanjem. Tel. 061 778
081.
Prazan dvoeta`. stan 150 m2,
Ko{evo, ul. M. Busulad`i}a. Tel. 061
842 626.
Prazan jednos. stan, pos. ulaz, ka-
blovska i gara`a,. Trebevi~ka 2. Tel.
214-350.
Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja,
TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15)
KM. Tel. 061 434 123.
Preno}i{te u S. Gradu, udobne,
~iste i tople sobe za 10 EUR-a po oso-
bi. Tel. 061 537 479.
Preno}i{te, priv. smje{taj, udobne
~iste i tople sobe, CATV, 20 KM po
osobi. Tel. 061 537 479.
Radnju izdajem na pijaci A. Polje,
sve namjene. Tel. 062 624 454.
Soba namje{tena sa upotrebom
kuhinje i kupatila. Tel. 062 374 130.
Stamb. pos. prostor 92 m2 u stro-
gom centru, pogodan za notara, advo-
kata, ambulantu, predstavni{tvo. Tel.
061 160 312.
Stan Aneks, Vrbovska, 150 KM
mjese~no. Tel. 061 504 455.
Stan na Saraj polju, 50 m2, prazan,
renoviran, cijena 300 KM. Tel. 061
835 565.
Stan sa gara`om kod Klini~kog
entra Ko{evo. Tel. 061 537 588.
Stan u ku}i na Anexu, pos. ulaz.
Tel. 033 656-341.
Studentima jeftin smje{taj, 1-kre-
vetna i 2-krevetna soba, kuhinja, TV,
kupatilo. Tel. 061 244 181, centar, Sar-
ajevo.
Super lux. stan 187 m2 u centru
Sarajeva, dvoeta`ni. Tel. 061 842 626.
Tros. stan na Obali kod Pozori{ta
sa parkingom, 800 KM. Tel. 061 142
704.
Trosoban namje{ten stan centr.,
pos. ulaz za studente kod F.D. 300
KM. Tel. 655-393, 061 216 579.
U centru dvok. ili jednokrev. so-
bu, namje{tenu, zapos. mu{karcu ili
studentima, ulaz zaseban, kuhinja,
kupatilo. Tel. 033 227-609.
U centru Ilid`e, 2-soban stan na
du`e, kirija 300+re`ije i jedna kirija
unaprijed, stan opremljen, mladom
bra~nom paru. Tel. 033 956-055, 061
828 709.
U Had`i}ima jednos. stan slobo-
dan od 1. 4. Tel. 061 235 323, 415-100.
U priv. ku}i prazan jednos. stan, I
sp. Tel. 033 642-124.
U Vogo{}i, namje{ten jednos.
stan. Tel. 062 534 973.
Vogo{}a izdajem namje{ten je-
dnos. stan. Tel. 062 534 973.
Zenica - centar, izdaje se pos. pro-
stor pogodan za mikrokreditne ba-
nke, urede, predstavni{tva, apoteke,
zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2 i
51 m2. Uknji`eni. Idealna lokaci-
ja Betanija - Pionirska dolina. Vi-
soki standard gradnje. Parking
mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600
KM. Tel. 063 799 152. PTT
Prodajem dvosoban stan 53 m2
i gara`u kod OHR-a, Ljubljanska
br. 2, 1. sprat, stan je renoviran i
namje{ten. Tel. 061 101 999.
5085-1Nd`
Dolac Malta, prodajem adaptir-
an stan, 68 m2, {esti sprat, ul. Par-
omlinska. Tel. 033 637-392 i 062
139 005. 6161-1tt
A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8
m2 balkona, top-renoviran, II sprat,
gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061
486 739.
Al. polje, ul. Ante Babi}a 9/II, tro-
soban adaptiran sa ugradbenom kuhi-
njom, 120.000 KM. Tel. 061 510 964.
Alipa{ino 47 m2, vlasnik, povo-
ljno. Tel. 062 322 467.
Azi}i, nova ku}a sa velikim dvo-
ri{tem do puta, 440.000 KM. Tel. 062
203 895.
Ba{~ar{ija, Kazazi 2, 10 m2, lokal,
sre|en za sve namjene, u funkciji. Tel.
061 856 041.
Ba{~ar{ija, prodaje se motel
(restoran sa sobama), kvadrature 355
m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275
535.
Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan,
lo|a, plin, podrum, novija gradnja.
Tel. 033 447-825, 061 335 327.
Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500
m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Budakovi}i, 1/4 ku}e + gara`a,
komunalije i ulaz odvojen, sve 1/1.
Tel. 061 365 690, 033 653-311.
Centar, blizu bolnice, v.p., priv. pa-
rking, trosoban, povoljno. Tel. 066
156 328.
Centar, Dalmatinska, stan 121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za po-
slovni prostor. Tel. 033 221-533.
Centar, ku}a ul. Branilaca Saraje-
va, 250 m2, lux. adaptirana sa 260 m2,
parking prostora, vlasni{tvo. Tel. 062
970 122.
Ciglane 77 m2, 104 m2, 66 m2, Pa-
romlinska 64 m2, 90 m2. Tel. 061 856
041.
Ciglane donje, tros. stan 89 m2+2
velika balkona, II sp., H. Red`i}a. Tel.
061 144 853.
Ciglane, pos. prostor na Trgu 34
m2, 90.000 KM. Tel. 062 203 895.
Ciglane, san sa ve}im dvori{tem,
250.000 KM. Tel. 062 203 895.
Ciglane, uz kinesku ambasadu, 4-
soban stan 93,5 m2, I kat, cijena po
dogovoru. Tel. 033 668-802, 061 928
526.
^. Vila I, zgrada stometarka, dvos.
stan 54 m2, 110.000 KM. Tel. 653-
850.
^. Vila, prodajem stan dvoiposo-
ban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izu-
zetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel.
063 876 844.
Doboj, lokal 40 m2, centar, a mo`e
i zamjena za Sarajevo. Tel. 061 856
041.
Dobrinja 3, prodajem jednoiposo-
ban stan 48 m2, III sprat. Tel.
033/465-094.
Doglodi, ku}a novogradnja. Tel.
061 751 144.
Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen ba-
lkon sa pogledom na Gru{ku luku.
Tel. 00385 20 418-192.
Dunum zemlje Rakovica-Kobi-
lja~a. Tel. 677-300.
Dvije ku}e na posjedu od oko
3.000 m2, velika gara`a, parking pro-
stor i veliki vrt. Tel. 033 213-884.
Dvoeta`ni stan u strogom centru,
115 m2. Tel. 061 336 726.
44 Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
Dvos. stan na Dobrinji 1, Trg Zl.
Ljiljana, II sprat, balkon. Tel. 061 145
853.
Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2,
uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304
599, 033 665-419.
Gara`a 13 m2, M. Had`ijahi}a,
Grbavica 15 m2. Tel. 061 856 041.
Gara`u (ve}u) u Aerodrom. nase-
lju, na pogodnom mjestu, cijena po-
voljna. Tel. 033 452-478.
Grbavica, dvos. stan 54 m2+ba-
lkon, useljiv, 12 kat, nov, lift, K. Ka-
petanovi}a. Tel. 062 465 466.
Had`i}i, imanje sa 2 ku}e i baze-
nom 3.100 m2, ogra|ena, oko cijele
parcele mlado vo}e i ukrasno blje,
140.000 EUR-a. Tel. 062 970 122.
Hrasno, 50 m2, 14 sp., cijena po
dogovoru. Tel. 063 190 722.
Ilid`a-Osjek na prodaju gra|. pla-
cevi, povoljno. Tel. 033 699-195.
Jednos. stan 28 m2, C faza Al. Po-
lje na 2 sp., u ~etverokatnici. Tel. 061
198 792, 061 438 641.
Jednos. stan u Hrasnom 38 m2,
95.000. Tel. 057 344 576.
Jednos. stan u Vogo{}i, Igmanska,
I sp. Tel. 061 553 658.
Kromolj, dev. ku}a sa dvori{tem,
atraktivna lokacija, 140.000 KM. Tel.
062 203 895.
Ku}a 250 m2, Alifakovac, Megara
350.000 EUR-a. Tel. 033 649-851.
Ku}a 9x11 m2, spat sa terasom,
dvije velike gara`e za teretne kamio-
ne i podrumom. Tel. 061 225 325.
Ku}a centar Doboja 120 m2, 2 ga-
ra`e+650 oku}nice. Tel. 061 856 041.
Ku}a D. Hotonj, nizovi. Tel. 061
131 514, 033 406-580.
Ku}a manja ru{evna do restorana
„Kibe“ priklju~ci, Vrbanju{a. Tel.
061 212 241.
Ku}a na Pofali}ima, Sarajevo. Tel.
664-169.
Ku}a sa 3 stana i oku}nice 500
m2, sve I klasa. Tel. 033 681-225.
Ku}a sa pos. prostorom 400 m2,
centar. Tel. 061 158 257.
Ku}a sa tri stana, ul. N. Kolu-
mbi}a. Tel. 062 105 767, 033 204-823.
Ku}a u Kasindolu 9x10
(P+S+VP) sa pomo}nim objektima i
1.400 m2 zemlje. Uz cestu. Papiri ure-
dni. Tel. 061 159 513, 062 419 252.
Lu`ani-Ilid`a, ku}a sa oku}ni-
com. Tel. 625-993.
Mostar, prodajem ili mijenjam za
Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel.
063 288 954.
N. Sarajevo, ku}a sagra|ena 2000.
god., 300 m2, sa 150 m2, vl. parking,
cijena 400.000 EUR-a. Tel. 062 970
122.
Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, spr-
at, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel.
033 981-881.
Pos. prostor 27 m2, Ilid`a-Pejton,
46.000 KM, trenutno cafe bar Mira.
Tel. 033 466-117, 061 272 817.
Pos. prostor 33 m2, povoljno, pro-
stor ima sve priklju~ke+alarm. Tel.
033 456 353.
Pos. prostor 38 m2, razra|en, tr-
govina, vlas. 1/1 u Vogo{}i. Tel. 061
149 183.
Posjed sa 2 ku}e, gara`om+parki-
ng, veliki i vrt, nedaleko od radija
Stari grad. Tel. 061 229 761.
Povoljno prodajem dva apartma-
na 27 m2 i 33 m2, 1.550 EUR-a/m2 u
Orebi}u. Tel. 00385 20 713 790, Resi}
Prodaje nov trosoban stan 67,35
m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel.
061 145 887.
Prodajem dvosoban stan 52 m2, I
sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110.
Prodajem dvosoban stan 56 m2 +
balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Ma-
lti. Tel. 061 272 611.
Prodajem ili mijenjam zemlju u
Vi{egradu pored puta Vi{-U`ice,
12.800 m2. Tel. 033 673-752.
Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri
eta`e u Donjim Vele{i}ima pod
vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel. 442-131,
061 803 662.
Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri
eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 382 m2
ba{te pod vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel.
442-131, 061 803 662.
Prodajem ku}u dva sprata, prize-
mlje, dva podruma i gara`a, svaka
eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, pa-
piri uredni, cijena po dogovoru. Tel.
061 438 636.
Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis.
prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica,
210.000 KM. Tel. 065 185 108.
Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7,
oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel.
033 401-927.
Prodajem ku}u u Novom Gradu,
10,6x8,80, 280 m2, sa urednim papiri-
ma, 135.000 KM. Tel. 062 215 289,
061 234 841.
Prodajem pos. prostor 16 m2, Hr-
asno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203-
905, 061 172 757.
Prodajem posl. prostor Nova Bre-
ka, 46 m2. Tel. 062 940 479.
Prodajem poslovno-stambeni
objekat sa vlastitim parkingom, 1.300
KM/m2, centar. Tel. 061 158 257.
Prodajem stan 105 m2, strogi ce-
ntar, novogradnja, centralno grijanje,
gara`a. Tel. 033 221-694.
Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino
Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500
KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330.
Prodajem stan bez posrednika na
Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptir-
an, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855,
033 610-550.
Prodajem stan bez posrednika, na
Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptir-
an, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855,
033 610-550.
Prodajem stan, Alipa{ino Polje,
Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573
543, 033 545-783, 061 551 213.
Prodajem trosoban stan 69 m2,
Hrasno. Tel. 061 813 387.
Prodajem zidanu gara`u u Loga-
vinoj - Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894.
Prodajem: Bare-[ip, gara`a, no-
vogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2.
Tel. 061 358 229.
Prodajem-iznajmljujem posl.
objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}ni-
ce, sa asvaltiranim parkingom, uz
magistralni put Sarajevo-Mostar, na
17. kilometru, ili vr{im zamjenu za
stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel.
061 249 249.
Radnju prodajem na Ba{~ar{iji,
vl. 1/1, odmah useljiva, 10 m2. Tel.
062 248 753.
Rakovica, [. Gaj, vikend ku}a
10x8,30 p+s+p, struja, voda, telefon,
c. grijanje+p. objekat 6x6 pod
plo~om, mo`e i zamjena za stan. Tel.
033 404-728, 062 391 882.
Rakovica, vikend. sa ve}im dvo-
ri{tem, Kobilja~a, 50.000 KM. Tel.
062 203 895.
S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140
m2, kompletno renoviran, centr. gri-
janje, povoljno. Tel. 066 813 051.
S. Kolonija-Ilid`a ku}a sa dun. ze-
mlje, uredni papiri. Tel. 061 219 895.
Stan 106 m2, Grbavica, novija gr-
adnja, 3.000 KM/m2. Tel. 033 649-
851.
Stan 69 m2, cijena 1.500 KM/m2,
A faza. Tel. 066 377 088.
Stan 83 m2, na Ciglanama, ul. Da-
janli bega, II sp. Tel. 061 219 180.
Stup, Bojni~ka 109, prodajem
ku}u sa pos. prostorom, stan u potkr-
ovlju, plus podrum sa svim pri-
klju~cima, useljivo i funkcionalno,
ulaz sa glavne ceste, parking za pet
auta. Mob. 062 735 608.
Tar~in, povoljno prelijepu ku}u,
200 m2, 2 dun. zemlje, 1/1. Tel. 061
533 440.
U Had`i}ima, ku}a 8,5x9, 171,
p+s+p, dvije vanjske gara`e, oku}ni-
ca 618 m2, 70.000 EUR-a. Tel. 420-
319.
Visoko-Gr|evac, prodajem 23 du-
luma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033
690-059, 033 649-316.
Vogo{}a, prodaje se posl. prostor
kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mo-
gu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca
vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061
275 535.
Vogo{}a-dupleks: jednosoban, ga-
rsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5,
mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM.
Tel. 436-322.
Vraca, gra|. zemlji{te sa dozvola-
ma, 125.000 KM. Tel. 062 203 895.
Zabr|e, 1.000 m2 sa gra|. dozvo-
lom za ku}u, 32.000 KM. Tel. 061 813
250.
Zemlje 6.500 m2 Grdonj-centar.
Tel. 210-798.
Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova,
praznih i namje{tenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancu potreban manji stan do
60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i
period (Agencija). Tel. 061 522 190.
Agenciji potreban manji fino opr-
emljen stan u zgradi oko Centra za
ozbiljnu zapos. `enu. Tel. 062 465
466.
Kupujem stan do prvog sprata u
centru Sarajeva. Tel. 062 570 826.
Bra~ni par sa bebom stranci, tra`e
stan ili ku}u na dvije godine. Tel. 061
142 704.
Zemlju u Visokom kupujem. Tel.
061 154 540.
Potrebna cimerica na lokaciji Ko-
va~i}i, iznad Vrbanja mosta. Tel. 033
203-717.
Potrebni opremljeni stanovi age-
nciji za iznajmljivanje strancima i po-
znatim klijentima. Tel. 061 145 853.
Agenciji potreban manji stan lok.
Bistrik-centar na 1 god., za ozbiljnu
zapos. samicu. Tel. 062 465 466.
Potrebno vi{e stanova za prodaju i
izdavanje (agencija). Tel. 061 493 323.
Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-proda-
jem noviju ku}u sa oku}nicom za KS.
Tel. 061 684 706.
Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2
za manji u Sarajevu ili ku}u u Novom
Travniku, ili prodajem. Tel. 061 381
918.
Dvosoban stan, Dobrinja 4, I. Sar-
ajevo, sprat IV, mijenjam za sli~an ili
jednoipos. u Sarajevu ili prodajem.
Tel. 061 220 179.
Mijenjam-prodajem tan Mostar-
Sarajevo. Tel. 066 263-077.
Trosoban stan za manji uz razliku
ili prodaja, dogovorit }emo se, Ilid`a,
R. Ja{ara 3, Nogo.
Prodajem manji uzorni p~eli-
njak tipa L.R. sa kompletnim pr-
iborom i postoljem i alatom. Po-
voljna cijena. Tel. 061 414 844.
4886-1Nd`
VELIKA AKCIJA!!! U prodaji
su bukova drva cijepana, }utci,
metrice, 55 KM kao i ugalj
(Banovi}i) kocka, orah 140 KM,
(Kreka) drveni 100 KM. Isporu-
ka isti dan. Tel. 061 785 535, 062
552 323. 4899-1Nd`
„OGRIJEV PENZIONERI-
MA NA 10 RATA“. Prodajem bu-
kova drva (cijepana, }utke). Ugalj
Banovi}i (kocka, orah). Drveni
ugalj Kreka. Prijevoz obezbi-
je|en. Pozovi: 061 670 068.
4996-1Nd`
Totalna rasprodaja bukovih ci-
jepanih drva I klase po cijeni od
45 KM po jednom metru. Isto ta-
ko nudimo i sve vrste uglja po na-
jpovoljnijim cijenama u gradu.
Isporuka do Vas je isti dan. Tel.
061 526 453. 5115-1Nd`
Najkvalitetnija prodaja i ugra-
dnja harmonika vrata svih modela i
mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910.
Mediven, ~arape za vene, duge i
kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel.
061 052 033.
Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
Prodajem dobro o~uvane polovne
fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156
309.
Prodajem sve vrste polovnih TV-
a, sa garancijom. Tel. 061 350 813.
Nove originalne dijelove za indu-
strijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno.
Tel. 062 876 691.
Novo-novo! Vikendice na sprat
od poluoblica, cijena 200 KM po m2.
Tel. 061 134 597.
Svje`a ljekovita jaja prepelica hra-
njene prirodnom hranom bez konce-
ntrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna
ku}na dostava. Tel. 061 504 425.
Prodajem skija{ke cipele i 1 m3
cijepanih drva. Tel. 033 526-521.
Prodajem nove dijelove i unu-
tra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690-
059, 033 649-316.
Prodajem TV Grunding 70 cm,
Samsung ravni 70 cm, Philips 70 cm.
Tel. 061 365 690, 653-311.
Prodajem kafe aparata na dvije
grupe i ledomat pod garancijom od
godinu dana. Kontakt tel. 061 976
338, 061 259 874.
Polukru`na sofa za sjedenje dobro
o~uvana (kao nova), cijena povoljna.
Tel. 063 848 252, 063 887 680.
Vrlo jeftino ve}u koli~inu polo-
vne garderobe i obu}e, police i
vje{alice pokretne, Sarajevo. Tel. 062
270 366.
Rekete prodajem za stoni tenis
Safta{e, 50 kom. Tel. 061 159 507.
Jogi 1,80x1,90 cm za bra~ni kre-
vet, dobro o~uvan, 100 KM. Tel. 062
760 012.
Prodajem 100 posto efikasno sre-
dstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel.
061 243 891.
Komplet inventar za slasti~arnu,
buregd`inicu, vitrinu za sladoled 12
kaseta. Tel. 061 311 784.
Opremu prodajem za friz. salon.
Tel. 061 266 806.
Tri cvijeta benjamina, visoki 2 m,
cijena po dogovoru. Tel. 217-479.
Sadnice dudova, uspijevaju svu-
da, kruna vo}a, lipe, breze, crveni ba-
grem, orah. Tel. 033 227-077, 062 357
862.
Lego igre nove, sto za dnevni bor-
avak, ukrasno cvije}e i bilje. Tel. 033
227-077, 062 357 862.
Tri ko{nice i rame 2 klupe, 2
se}ije, kau} i 2 fotelje. Tel. 624-820.
Dva pult stola, metalna stala`a, tr-
pezarijski kuhinjski. Tel. 624-820.
Povoljno vanjske roletne, alum.
`aluzine, trakaste zavjese i harmoni-
ka vrata. Tel. 061 214 303.
Povoljno rabljenu odje}u i obu}u
na veliko i malo, za sva 4 godi{nja do-
ba i 3 nova dje~ija sintisajzera. Tel.
061 511 779, Sarajevo.
[est novih pari skija, 6 pari vezova
za skije, 19 pari pancerica, tri skija{ka
odijela, 6 pari {tapova. Tel. 061 511
779, Sarajevo.
CZ 2Tetejac“ 7,62 mm, prodajem
s papirima. Tel. 061 100 113.
Me|unarodni tel. razgovori do 5
puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel.
061 243 891.
Staklo prodajem za el. {poret
Kon~ar. Tel. 033 466-363.
Ve{ ma{inu Gorenje skoro nova,
WA 442. Tel. 033 466-363.
Napu Gorenje, WC mobilna {olja
za kamp ili invalide, nova, njema~ka.
Tel. 033 466-363.
[est stolova i 24 stolice za ba{tu.
Tel. 061 2359 973.
Ma{ine za flexo {tampu i konfe-
kcioniranje. Tel. 065 435 050.
Glivze i Immunomax prodajem
povoljno. Tel. 065 435 050.
Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reu-
mu, i{ijas i sva ostala ko{tana obolje-
nja. Tel. 033 463-306, 061 149 388.
Tarceva, pametni lijek, karcinom
plu}a, pankreasa, tablete 150 mg, Ro-
che-bazel. Tel. 065 282 218, 614-614.
Grobno mjesto na groblju Sv. Jo-
sip. Tel. 664-169, Sarajevo.
Pelene za odrasle, vel. 3. Tel. 061
900 281.
Dvokrilni prozor 2,00x140 (2),
120x140 (1) kom. sa `aluzinama. Tel.
062 534 241.
Trakice za mjerenje {e}era u krvi,
Contour-TS. Tel. 061 531 713.
Nov Vitafon prodajem. Tel. 061
167 702.
Bojler Valiant 24 KW, fasadni za
centralno grijanje, uvoz iz Danske.
Tel. 033 210-534, 061 546 018.
Mikser za tijesto GB od 60 l. Tel.
0337210-534, 061 143 612.
Nove knjige: gramatika u stihu
Jure Keveke{ (1990. god.), kao i jo{
raznih knjiga. Tel. 061 143 612, 033
210-534.
Vodenicu prodajem. Tel. 061 154
540.
Dvije sme|e hanter bunde br. 38,
po 50 KM. Tel. 062 375 610.
Punja~ za mobitel motorola Sa-
msung, {njura sa utika~em. Tel. 062
375 610.
@enske rolke i ko{ulje, `. suknje,
`. sakoe, razne `. ta{ne, `. d`empere.
Tel. 033 526-846.
Zavjese, heklanje, `. pletene pulo-
vere, kai{eve, kape, marame, {alove.
Tel. 033 526-846.
Ko`. mantil, setove za opr., po-
su|e, sob. vrata, drva, tabure, itison,
fotelje. Tel. 033/526-846.
Mu{ke hla~e, sakoe, mantile,
obu}e `. i m., pivske fla{e plasti~ne 1 i
2 l, tegle 1 kg. Tel. 033 526-846.
O~uvan klas. ka} i ormari}, sve 70
KM. Tel. 062 375 610.
Okrugli trpezarijski sto i ~etiri
stolice, 250 KM. Tel. 061 905 453.
Koke nosilje stare 7 mjeseci, po-
voljno i kaveze. Tel. 032 789 180, od
7-15 h.
P~ele sanduci LR i DB. Tel. 032
866 425 i 061 798 869.
Prodajem Zoloft 50 mg, imam 150
kutija, kutija je 10 KM. Tel. 061 422
798.
Tri kau~a skoro nova i kuhinjski
sto i stolice. Tel. 061 156 254.
Stolice, fotelje i stolove od pru}a,
idealno za ba{te, terase, balkone, po-
voljno. Tel. 061 200 894 i 033 525-966.
Korpe i kaveze za ma~ke, pse, sta-
lke za cvije}e, opletene boce i dr. od
pru}a. Tel. 061 200 894 i 033 525-966.
Povoljno, korpe, kreveti}e za be
be, ve{ korpe, piknik i dr. od pru}a.
Tel. 061 200 894 i 033 525-966.
Trosjed, dvosjed na razvla~enje,
skoro novi, cijena 200 KM. Tel. 061
598 743.
Antik unikat svije}u sa 4 sprata,
ra|ena 1873. god., za njema~ke pr-
in~eve. Tel. 061 598 743.
Skalpovi dom. pijetlova u raznim
bojama za izradu vje{ta~kih mu{ica
za ribolov, extra kvaliteta. Tel. 061
206 345.
Prozore drvo novi raznih dim., te-
rmo staklo. Tel. 033 451-309.
Podvodne i nadvodne mu{ice za
ribolov. Tel. 061 206 345.
Pilad dom. koka nosilja izvrsnog
kvaliteta u raznim bojama, luga gra-
hopirga. Tel. 061 206 345.
Ve{ ma{ine Gorenje 150 KM,
{porete struja-plin, razne fri`id., 80-
150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-
631.
Pentium 4 mi{, tastatura, DVD,
win XP 120 KM sa 17 CRT monitor-
om 160 KM, sa 18 LCD-om 240 KM.
Tel. 066 739 251.
Harmonika vrata „Harmik“ akci-
ona prodaja i ugradnja svih modela i
veli~ina. Tel. 033 225-227, 061 516
910.
LCD monitori: 17 benq Belinea
140 KM, 18 Eizo LG 160 KM, 19 Fu-
jitsu Siemens HP-180 KM. Tel. 063
714 557.
Ra~unar HP 0530 2.2 GHz, 512
MB ram 40 gb HDD, Win XP LCD
HP 19, mi{, tastatura 300 KM. Tel.
062 267 695.
Prodajem Pentium 4 u kompletu
sa monitorom i prate}om opremom,
povoljno. Tel. 062 621 581.
Pe} plin, 2 rerne, 6 stolova ko-
mplet Konjuh, 2 vitrine, tende 6x3 m.
Tel. 061 916 907.
Oblove gra|e 50 m3 i 5 m3 suhe
borove madre. Tel. 061 483 262.
Karabin lova~ki Kranj 8x57. Tel.
061 958 001.
Polukoncertni be~ki klavir star
oko stotinu godinu, ispravan. Tel. 061
198 813.
Prodajem antidekubitni madrac
nov, 120 KM. Tel. 061 198 813.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
rmonika vrata. Tel. 061 501 401.
4785-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna, Bira), {poreta,
bojlera. Dolazak besplatan! Gara-
ncija! Mob. 061 171 666.
5107-1tt
KIRBY - Dubinsko usisavanje,
pranje, ispiranje svih vrsta tepi-
ha, namje{taja, auta, pranje por-
tala, generalna ~i{}enja stanova i
firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima
„GLANZ“. Tel. 061 350 688.
4091-1Nd`
KVALITET I GARANCIJA -
Aluminijske `aluzine, vanjske
roletne PVC i aluminijske, pane-
lne, platnene i trakaste zavjese,
BLINDO, harmonika i rolo ga-
ra`na vrata. Tel. 062 170 248,
033/613-584. 4414-1Nd`
„HIGIJENA“ - Dubinsko usi-
savanje, pranje i ispiranje tepiha
(1 KM = 1 m2) i namje{taja:
ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM.
Tel. 061 141 944. 4945-1Nd`
PC serviser nudi usluge instalira-
nja windowsa, antivirus za{tita, povo-
ljno. Tel. 062 328 044.
Kerami~ar - postavljam sve vrste
keramike. Tel. 061 182 097.
Radimo ma{insko malterisanje i
sve vrste fasada. Tel. 061 338 919.
Molerski radovi uz potpunu za{ti-
tu ljepljivim trakama i podnim najlo-
nima. Tel. 061 606 441.
Prevoz kombijem razne vrste ro-
be, otpad + ispomo}. Tel. 061 216
925.
Instrukcije engleski, njema~ki i
prevod. Tel. 061 339 306.
Central. grijanje, plin. instalacije,
zamjena konvektora itd., radimo kva-
litetno i povoljno, uz garanciju. Tel.
061 500 037.
Radim molersko-farbarske poslo-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno isku-
stvo preko 20 god. Tel. 061 174 192,
033 210-791.
Vodoinstalater - svi vodoinstalate-
rski radovi - kvalitetno, brzo, preci-
zno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733.
Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje
zubnih proteza, radimo vikendom.
Tel. 061 141 544, 033 677-845.
TV servis - opravka svih vrsta TV
i audio ure|aja, prodaja svih vrsta da-
ljinskih upravlja~a. Tel. 061 350 813,
063 930 116.
Povoljno dajem instrukcije iz ma-
tematike i informatike. Tel. 061 358
339.
KV vodoinstalater - de`urni. Tel.
061 207 840.
Prijevoz putnika osobnim auto-
mobilom. Tel. 062 476 251.
Lije~im vanjske i unutra{nje he-
moroide. Tel. 061 533 146.
Dajem ~asove iz matematike i sta-
tike |acima i studentima, uspje{no.
Tel. 526-945.
Vodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere,
sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.
Staklar sa iskustvom radi sve vr-
ste staklarskih usluga, dolazimo na
adresu. Tel. 061 609 947.
Profesor daje instrukcije iz fra-
ncuskog, latinskog, ruskog i bosa-
nskog. Tel. 033 526-521.
KV moler kre~i stanove, ku}e 70
KM, radim gletovanje, farbanje, po-
stavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062
388 242, 638-454.
Instruiram |ake i studente iz ma-
tematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM.
Tel. 033 621-976.
Strunu, `eludac namje{tam, li-
je~im stru~no bezbolno, uspje{no, bo-
love u le|ima. Tel. 061 504 986.
Profesorica engleskog jezika daje
~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
Adaptacija stanova i ku}a, posta-
vljanje plo~ica, laminata, kre~enje i
drugo. Tel. 061 510 373.
Ve}a ekipa majstora radi stiropor
fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270
729.
Kombijem prevozim kabastu ro-
bu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Rainbow dubinsko pranje }ilima,
namje{taja, generalke u stanu, ozbi-
ljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-
275.
Molerske usluge uredno, kvalite-
tno. Tel. 062 127 525.
Staklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Profesorica dr`i instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 522-016.
Prevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-la-
kirerske poslove, dolazim na adresu.
Tel. 062 332 702.
Vr{im prevoz putnika po BiH i na
more. Tel. 061 434 374.
VKV kre~enje stanova, pouzdano
i stru~no, molerski majstor [erbo.
Tel. 062 921 864.
Kombi prevozom vr{im selidbe,
prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Bravar, povoljno radi sve bravar-
ske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-
260.
Stolar-tapetar, povoljno radi po-
pravke stolarske i tapetarske. Tel. 061
606 651, 066 620-342.
Iskusna profesorica engleskog,
njema~kog i francuskog daje ~asove i
prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
616.
Servis ra~unara, instalacija siste-
ma, ugradnja dijelova, ~i{}enje viru-
sa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515
560.
VKV moler - radi molersko-far-
barske poslove, povoljno. Tel. 061 507
683.
Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gele-
ndere ulazna i gara`na vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Vodoinstalater sa dugogodi{njim
iskustvom vr{i opravke instalacija,
monta`u sanitarnih ure|aja i
pro~epljenja. Tel. 033 535 659 i 062
139 034.
Elektri~ar: el. instalacije, automa-
tski osig., indikatori za banju, el. bo-
jler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312
435.
Molerske usluge. Tel. 062 922 323,
066 205 151.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje-
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
Registracija i prevod vozila. Tel.
061 134 597.
Drva re`em motornom `agom, ra-
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463.
Prevodim engleski 5 KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-
990.
Sudski tuma~ za njema~ki i engle-
ski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel.
061 108 144.
Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj.
Tel. 061 620 057.
Servis ra~unara „Aki“, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet ko-
nekcija, antivirusna za{tita, dolazak
na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.
Instrukcije iz matematike, fizike,
i elektrotehnike za u~enike osnovnih
i srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
Vr{im selidbe modernim kombi-
jem sa radnom snagom u dr`avi i va-
ni. Tel. 061 227 189.
Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari,
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385
762.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Elektri~ar VKV za ku}ne el.
Dnevni avaz Nedjelja, 18. april/travanj 2010. 45
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGI-
NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DU@I SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DIS-
KRECIJA. POUZE]EM. TEL.
061 702 404. 5001-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
+ LEVITRA + BILJNA = HIT
+ PODESNA I ZA BOLESNE!
TEL. 061 807 485.“ 5948-1TT
instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel.
618-907.
Molerski radovi. Tel. 061 579 971.
Prevoz robe, selidbe kombijem,
povoljno, radna snaga po dogovoru.
Tel. 061 513 948.
Radim grijanje, mijenjam konve-
ktore radijatorima i ostale popravke -
povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922
476.
Radim centralno grijanje i prepr-
avke grijanja. Tel. 062 316 826.
Prevoz putnika luksuznim mer-
cedesovim kombijem na sve destina-
cije. Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa isku-
stvom daje instrukcije |acima i stu-
dentima tokom godine. Tel. 033 473-
574, 061 382 301.
Molersko farbarski radovi, gleto-
vanje, molovanje, lakiranje stolarije i
radijatora. Tel. 061 262 895.
Instruiram matematiku i fiziku za
osnovne {kole, dolazim na adresu.
Tel. 062 417 695.
Radim povoljno sve molersko-fa-
rbarske radove, uklju~uju}i i stolari-
ju. Tel. 061 397 187.
Vr{im prevoz putnika sa klimati-
ziranim kombi vozilom, {irom BiH i
dalje. Tel. 061 222 310.
Dajem instrukcije iz engleskog je-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Rigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
Vodoinstalater opravlja ~esme,
vodokotli}e, sifone, ventile, penzio-
nerima jeftinije. Tel. 061 205 803.
Profesorica violine daje instrukci-
je po~etnicima i u~nicima ni`e muz.
{kole. Tel. 061 033 187.
Kercher aparatima ~istimo }il-
ime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i
bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728.
Profesor daje instrukcije iz mate-
matika za osnovce i srednjo{kolce.
Tel. 062 467 237.
Iscjeljenje duhovnim putem po
u~enju Brune Groninga, medicinski
dokazano. Tel. 062 519 449.
Virusi i ostali upadi na|eni i
odstranjeni, postavka programa za{ti-
te, komponenata, ~asovi i PC osnova i
konverzacija engleski. Tel. 062 293
688, Sarajevo.
Kerami~arski radovi uz garanciju
kvaliteta. Tel. 061 083 369.
Vr{im prijevoz i uno{enje robe,
kombijem. Tel. 061 241 751.
Parket, {ipod postavljamo, brusi-
mo i lakiramo. Postavljamo sve goto-
ve parkete i laminate. Tel. 062 828
306.
U~enicima, srednjo{kolcima
instrukcije iz matematike, fizike, me-
hanike, ma{inskih elemenata. Tel.
033 625-196, Ilid`a.
Vodoinstalater montira satove za
vodomjere. Tel. 061 105 425.
Molersko-farbarske usluge i kera-
mi~arski radovi, brzo, ~isto i kvalite-
tno. Tel. 066 883 697.
Kerami~arske usluge postavljanje
laminata, rigipsa, elektro instalacija i
moleraj. Tel. 062 466 093.
Mol. farb. poslovi, povoljno, kva-
litetno i ~isto. Tel. 061 262 973.
Iskusan profesor engleskog pre-
vodi stru~nu literaturu i tehni~ku do-
kumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062
757 808.
Moler sa radnim iskustvom, izvo-
di sve mol. farb. radove, brzo, kvalite-
tno, ~isto. Tel. 061 206 345.
Kirby dubinsko usisavanje i pra-
nje tepiha, etisona i tapac. namje{taja,
najkvalitetnijim kirbijevim {amponi-
ma. Tel. 062 118 202.
Vr{im ugradnju svih vrsta parke-
ta sa bru{enjem i lakiranjem, lamina-
ta, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033
659-573.
Postavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391.
Sve vrste brav. radova povoljno.
Tel. 062 389 567.
VK moler, radim sve vrste moler-
sko-farbarskih radova, garantujem
kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061
308 922.
Obavljam adaptacije i ostale gra|.
radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442
263.
Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930
078.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i dr-
ugih ku}anskih aparata, dolazak be-
splatan. Tel. 061 551 035.
Dajem ~asove iz engleskog jezika
veoma povoljno. Tel. 061 323 474.
Povoljno i kvalitetno izvodim sve
gra|evinske radove. Tel. 062 393 187.
Sve vrste gra|evinskih radova,
povoljno, mo`e kompenzacija. Tel.
062 196 097.
Stolar, popravka vrata, prozora,
kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412.
Bravar/varilac VKV - profesiona-
lna izrada i monta`a bravarskih rado-
va. Tel. 066 213 714.
Snimanje i fotografisanje
vjen~anja, pozovite i uvjerite se u
kvalitet usluge. Mob. 061/555-869.
Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godi-
na, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926
361.
Zidar - izvodim zanatske radove:
malterisanje, zidanje, poslove, itd.
Tel. 062 941 894.
VKV elektromehani~ar, povoljno
popravljam ve{ ma{ine, el. {porete,
bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910.
Dekorater-tapetar presvla~i povo-
ljno namje{taj u radioni ili kod vas.
Tel. 061 156 728.
Monter povoljno opravlja stari i
montira novi namje{taj, radi selidbe.
Tel. 061 202 840.
VKV vodoinstalater. Tel. 061 530
205.
Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje,
komode, moderan dizajn. Tel. 061
574 210.
Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
keramika, povoljno i kvalitetno. Tel.
062 402 122.
Postavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391.
Pouke iz njema~kog i bosanskog
jezika daje uspje{no iskusni nasta-
vnik. Tel. 659-750, 066 897 870.
Kvalitetno i povoljno prevodim
sa engleskog i obratno. Tel. 062 971
535.
Elektri~ar, popravak ku}nih apar-
ata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340
887.
Bravar, sve vrste bravarskih po-
slova, povoljno. Tel. 066 340 887.
Engleski, u~ite uz pomo} ozbi-
ljnog, stru~nog i uspje{nog instrukto-
ra, dolazim ku}i. Tel. 615-732.
Njema~ki advokat iz BiH zastupa
u svim pravnim stvarima u Nje-
ma~koj. Tel. 061 537 739.
Popravljam i punim fri`idere i za-
mrziva~e. Tel. 061 150 572.
Povoljno ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, rigips, la-
minat i drugo. Tel. 061 565 834.
VKV vodoinstalater, opravke i
nove instalacije, non-stop od 0-24 h.
Tel. 061 200 118.
VKV vodoinstalater, svi vodoi-
nstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061
374 441.
Vr{im prijevoz kombijem do 1 to-
ne, povoljno. Tel. 061 908 097.
VKV moler kre~i jednosobne sta-
nove za 150 KM, vrlo kvalitetno i ur-
edno. Tel. 651-444, 061 274 191.
Autoprevoznik kamionom - gra-
jferom i mini bagerom - sve vrste
iskopa i prijevoza. Tel. 061 100 268.
Profesorica daje instrukcije iz fi-
zike, srednjo{kocima za popravni.
Tel. 061 227 439.
Uspje{no i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matema-
tike. Tel. 220-173.
Instrukcije iz engl., njema~kog i
ruskog jezika. Tel. 061 803 042.
Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el.
{tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}en-
jem, el. instalacija. Tel. 061 803 042.
Usmjeravanje analognih i dig. sat.
i zemaljskih Tv i radio antena, mo-
nta`a i servis. Tel. 061 803 042.
Kablovska preko satelita W2 u
BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa,
ATV, Pink BiH i drugi regionalni i
strani najatraktivniji kanali u HD
kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803
042.
FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT
1, Pink i dr. retg. i strani programi,
direktno preko satelita, ve} od 12
KM m2. Tel. 061 803 042.
[ivanje pantalona mu{kih, `en-
skih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo
korekcije odje}e. Tel. 033 204-093.
Profesor - dajem instrukcije ma-
tematike i fizike, dolazim ku}i. Tel.
033 204-453, 061 914 014.
Elektri~ar - vr{i opravke i mo-
nta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut.
osigura~a, itd. Tel. 061 524 123.
KV vodoinstalater vr{i opravku
stare vodoinstalacije, radim nanovo
banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141,
061 562 531.
Vr{im prevoz robe, selidbe, ko-
mbijem, obezbije|ena radna snaga uz
dogovor. Tel. 063 872 529.
Vr{im usluge prevoza putnika i
robe. Tel. 061 367 103.
Elektromehani~ar servisira sve
ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033
213-040.
Vi{i fizioterapeut obavlja rehabi-
litaciju nakon mo`danog udara, ma-
nuelna masa`a. Tel. 061 314 081.
Dipl. ing. el. uspje{no instruira
matematiku, fiziku, elektrotehniku.
Tel. 062 327 168.
Stolar - izrada i monta`a kuhinja,
ameri~kih plakara, enterijera, stepe-
nica. Tel. 061 512 663.
Organizujem dnevne izlete u Du-
brovnik i okolicu, udoban mercedes
kombi, povoljno i nezaboravno. Tel.
061 140 572.
Vr{im prijevoz putnika, roba,
stvari, povoljno. Tel. 061 250 911.
Vr{im molersko-farbarske rado-
ve, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061
250 763.
Izvodim kvalitetno molerske ra-
dove. Tel. 651-685.
Molersko-farbarski radovi, ugra-
dnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873
588.
Molersko farbarski radovi ure-
dno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki
dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886.
Moler sa iskustvom izvodi sve ra-
dove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel.
062 165 460.
Radimo molersko farbarske rado-
ve, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488
636.
Vr{im zavarivanje aluminijuma,
gusa, prokroma. Tel. 033 436-952.
Vodoinstalater povoljno opravlja
staru i montira novu instalaciju, re-
novira kupatila. Tel. 061 202 840, 061
389 112.
Vodoinstalater radi instalacije i
otklanja kvarove. Tel. 061 207 851.
Profesorica latinskog jezika daje
instrukcije gimnazijalcima i stude-
ntima. Tel. 062 918 322.
Dajem instrukcije iz bos. jezika,
lektori{em tekstove, pi{em lektire,
maturske, seminarske. Tel. 063 190
722, 061 865 068.
Prevodim njema~ko-bosanski,
bosansko-njema~ki, za 10 KM po str-
anici. Tel. 061 543 703.
Vodoinstalater - popravlja i insta-
lira vodovodne instalacije i komplet
kupatila. Tel. 063 918 655.
Kre~enje od pola marke, gletova-
nje po dogovoru. Tel. 062 506 865.
Dipl. in`injerka instruira mate-
matiku za popravne i prijemne ispite.
Tel. 227-990.
Profesorica klavira daje ~asove i
instrukcije. Tel. 063 214 599.
Iskusan profesor daje instrukcije
iz matematike za osmo{kolce, a radi
upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467
237.
Elektroinstalaterski i molerski ra-
dovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062
911 078.
Postavljamo, brusimo i lakiramo
sve vrste podova. Tel. 061 032 059.
Mijenjam o{te}ene radijatorske
~lanke i vr{im ostale popravke na gri-
janju. Tel. 645-475.
Laminate, brodski pod postavlja-
mo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311
622.
Postavljam, brusim i lakiram sve
vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423
025.
Vr{im sve vrste molerskih radova
(kre~enje, gletovanje, farbanje stolar-
ije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i.
VKV elektri~ar - popravljam sve
ku}anske aparate i radim sve vrste
elektroinstalacija. Tel. 061 276 187,
Kova~i.
Engleski jezik - podu~avam i pre-
vodim. Tel. 061 533 935 i 214-151.
Instrukcije iz matematike i fizike.
Tel. 457-066.
^asovi engleskog jezika za djecu i
odrasle, vikendom dvo~as (90 min.)
10 KM. Tel. 061 334 895.
Njema~ki jezik - instrukcije i pre-
vod, kucanje svih radova na ra~una-
ru. Tel. 523-998, 061 863 559.
Profesorica dr`i ~asove iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 219-559.
Radimo termo fasade, profesiona-
lno i povoljno. Tel. 061 102 126.
Radimo zidanje, {alovanje i kro-
vove kvalitetno i povoljno. Tel. 033
673-645.
Zidam dimnjake za cent. grijanje,
profesionalno, moja skela. Tel. 061
102 126.
Ekipa majstora izvodi sve vrste
radova, krovova, fasada. Tel. 061 269
883.
Dajem instrukcije iz francuskog
jezika u~enicima osnovne i srednje
{kole. Tel. 061 800 661.
Prof. engleskog daje ~asove. Tel.
626-157.
Profesor muzike daje ~asove iz vi-
oline, harmonike, solfe|o. Tel. 061
549 495.
Servis ku}. el. instalacija, ugra-
dnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel.
061 205 109.
Povoljno uz garanciju radimo ter-
mo fasade, moleraj, {panski zid. Tel.
061 278 188.
Dajem instrukcije iz engleskog je-
zika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel.
062 970 930.
Dajem instrukcije iz hemije za
studente i |ake. Tel. 066 891 378.
Izolater, radim krovove, gara`e,
balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-
966. Ru{enje svih vrsta betonskih i
drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada,
kompresorom. Tel. 061 171 361, 062
786 472.
Adaptacija prostora, rigips, ele-
ktro-molerski radovi, itd., povoljno,
kvalitetno. Tel. 061 310 141.
Molerski-rigips-elektro radovi,
povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911
078.
VKV moler radi kvalitetno i ure-
dno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519.
Moler radi kre~enje, gletovanje,
kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235
190.
Centralno grijanje radim povo-
ljno, monta`a, servis, popravke. Tel.
061 105 425.
Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1
KM, moleraj 0,50 KM, garancija za
posao, Meho. Tel. 065 061 422.
Parketarski poslovi, njema~ko
iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel.
062 326 694.
Dipl. odgajateljica poma`e u
odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063
897 129.
Bravar, sve vrste brav. radova, ogr-
ade, gitere itd. Tel. 062 389 567.
VKV soboslikar li~ilac izvodi sve
vrste molersko farbarskih radova
kvalitetno. Tel. 061 564 941.
Grupa profesionalaca vr{i komp.
adaptaciju stanova, posl. prostora, br-
zo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061
965 054.
Molerske usluge, tapete, ugradnja
laminata. Tel. 062 315 957.
Grupa stolara pravi sve po va{oj
`elji. Tel. 061 134 597.
Engleski jezik - instrukcije i prije-
voz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061
501 210.
Profesionalno ~i{}enje stanova,
poslov. prostora, tepiha i namje{taja.
Povoljna cijena. Tel. 061 210 017.
Radim kerami~arske, zidarske,
kameno-klesarske radove. Tel. 063
557 115, 033/457-000.
Pravim sve vrste stepenica, kuhi-
nje, plakare i namje{taj, od drveta.
Kvalitetno. Tel. 063 121 265.
Instrukcije iz matematike, usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061
506 755.
KV moler kre~i stanove, ku}e, 70
KM, radim gletovanje i farbanje. Tel.
062 388 242, 638-454.
Lije~im sva oboljenja ki~me i dr.
bolesti. Tel. 033 616-211.
Instruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel.
061 157 991.
Profesor daje instrukcije iz fra-
ncuskog i latinskog. Tel. 061 506 590.
Izrada plo~astog namje{taja, ku-
hinja, ameri~kih plakara, ormara,
stolova, prema katalogu i zahtjevu.
Tel. 062 466 093.
Profesor instruira francuski i lati-
nski, povoljno i uspje{no. Tel. 033
223-347.
Privatna igraona-vrti} sa ba{tom
nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033
666-755.
Vodoinstalater - adaptacija starih
i instaliranje novih kupatila,
pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel.
062 806 819.
Rainbow pranje i dubinsko usisa-
vanje }ilima i tapac. namje{taja, kva-
litet zagantovan. Tel. 061 204 144.
Povoljno i uz garanciju moleraj,
prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd.
Tel. 062 226 904.
Prevozim kombijem razne vrste
roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel.
061 216 925, 033 691-384.
Uni{tavamo `ohare 100% efika-
sno, u va{em stambenom ili pos. pro-
storu. Tel. 061 243 891.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mo-
ntiram namje{taj, postavljam lami-
nat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648.
Dimnjake zidamo. Tel. 061 154
540.
Kamen lijepimo bunja sedra. Tel.
061 154 540.
Kamine zidamo {amotom, grija-
nje eta`no i topla voda iz kamina. Tel.
061 154 540.
Instrukcije iz matematike
uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
VKV moler radi sve vrste mol. ra-
dova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214
519.
Prof. daje instrukcije iz fizike za
popravni i srednjo{kolcima, dolazim
na adresu. Tel. 061 227 739.
Instrukcije iz matematike, pripre-
ma za prijemne ispite, uspjeh zagara-
ntovan. Tel. 062 504 840.
Engleski jezik instrukcije i pre-
vo|enje. Tel. 677-300.
Kvalitetno i povoljno postavlja-
nje, bru{enje i lakiranje svih vrsta pa-
rketa i podova kao i laminata. Tel. 061
321 289, 061 134 260.
Dipl. ing. hemije daje instrukcije
osnovcima i priprema za prijemni.
Tel. 061 836 625.
Kerami~ari 2 majstora, brzo i kva-
litetno postavljamo sve vrste kerami-
ke. Tel. 061 525 310, 062 214 879.
Kerami~arski radovi. Tel. 062 165
539.
Povoljno postavljam parkete, la-
minat i {ipod, brusim i lakiram, po-
voljno. Tel. 062 967 811.
Elektri~ar opravlja {porete, bojle-
re, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osi-
gura~e. Tel. 063 155 868.
Adaptiramo stanove, voda, struja,
keramika, rigips, moleraj... Tel. 063
155 868.
Moler kre~i, gletuje zidove, rigi-
ps, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325
307.
Molersko-farbarske poslove oba-
vljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033
442-998 i 062 139 085.
Molersko-farbarski radovi i posa-
vljanje tapeta, izvodim kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 382 230.
Izrada i ugradnja kuhinja, ormara
i predsoblja, zamjena baglama, dola-
zim na adresu. Tel. 062 944 952.
Elektri~ar, izvodim sve vrste el.
radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel.
061 398 483.
Instrukcije - matematika - usp-
je{no i povoljno. Tel. 061 571 973.
Prof. francuskog, ovla{teni sudski
tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovje-
rom. Tel. 061 480 069.
Ponuda-potra`nja
Potreban voza~ (u puni radni
odnos uz redovnu platu) sa po-
lo`enom „E“ kategorijom. Pre-
dnost imaju RVI do 30% invali-
diteta sa prostora ZE-DO i Tuzla-
nskog kantona. Kontakt telefon:
062 103 624. N.
Kafe slasti~arna RAHAT-
LOOK tra`i osobe za poslu`iva-
nje. Kontakt tel. 061 135 299.
6114-1tt
Potrebna zaposlena osoba za
pripomo} starcu u vremenu od
19-07 sati, tokom no}i. Protuu-
sluga besplatno stanovanje. Mob.
062 994 704. 5106-1Nd`
Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade
sa radnim iskustvom, tra`i posao (re-
dovna primanja). Tel. 061 684 706.
Potrebna majstorica za pravljenje
pite, 6 pomo}nih radnica za rad u ku-
hinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166.
14 upra`njenih mjesta, ameri~ka
kompanija u segmentu prehrane,
mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061
297 354.
Trebate dodatni posao? Nutricio-
nisti~ka kompanija tra`i saradnike!
Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel.
062 992 812.
Frizerskom salonu „Hem“ potre-
ban frizer. Tel. 061 177 944.
Potrebna djevojka za rad u {anku
u kafi}u na Ilid`i. Tel. 061 170 845.
Dobra zarada u svom domu uz lak
posao na izradi raznih artikala i dr.
poslovi. Zvati od 17-21 h. Tel. 061 702
893.
Iskusan buregd`ija, tra`i posao.
Tel. 061 272 147.
Nudim muzi~ke tekstove svih
ukusa, samo ozbiljnim saradnicima.
Tel. 00492131 166 202.
Mlad, zdrav i stru~an moler tra`i
posao, obavljao bi po potrebi i dr. po-
slove. Tel. 066 832 479.
Kalemim i obrezujem vo}e, pro-
dajem rijetke ukrasne sadnice. Tel.
033 227-077, 062 357 862.
^istim i odr`vam urednim va{
stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pe-
dantno. Tel. 062 760 012.
Nudim pomo} starim i bolesnim
osobama, obilazak, odlazak u kupovi-
nu i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760
012.
Nudim knjigovodstv. usluge, za-
natskim uslu`nim i ugostiteljskim
radnjama. Tel. 061 811 816.
Restoranu na M. Dvoru potreban
restoranski konobar. Tel. 062 387 663.
Student informatike brzo i efika-
sno vr{i instaliranje windows siste-
ma. Tel. 061 505 979, 033 469-965.
Dajem instrukcije iz bos. jezika,
pi{em lektire, seminarske i maturske
radove, lektori{em. Tel. 061 865 068,
063 190 722.
Registrirate firmu ili STR, SUR,
trebate pomo} pri registraciji, javite
se. Tel. 063 190 722.
Trebate bilo kakvu pravnu pomo}
(molbe, `albe, tu`be, odgovori na
tu`be), javite se. Tel. 063 190 722.
Fizioterapeut, dolazak na adresu,
manuelna masa`a, rehabilitacija, kva-
litetno, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675.
^istim stanove i pos. prostore.
Tel. 033 645-439.
Manikirka potrebna (nadogradn-
ja noktiju), rad u friz. kozmet. salonu,
hitno. Tel. 061 244 181, centar, Saraje-
vo.
Sve za kompjuter! Rje{avanje pr-
oblema, instalacija programa, ugra-
dnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827
793.
Potreban frizer za `ene sa isku-
stvom, plata fix. ili pocenat 40 posto.
Tel. 061 701 659.
Tra`im bilo kakav posao, ~uvanje
starije osobe ili dvoje djece, gospo|a
50 god. Tel. 062 375 610.
Odr`avala bi stanove ili pos. pro-
store. Tel. 062 375 610.
Dubinsko pranje auta, tapac. na-
mje{taja, }ilima, sa prof. ma{inama.
Tel. 033 557-720.
Lije~im mo`dane udare i dr. bole-
sti. Tel. 033 616-211.
^istim brzo i kvalitetno stamb. i
poslovne prostore. Tel. 061 516 910.
Agronom sa ekipom obra|uje re-
zidbu, prehranu, za{titu, okopavanje,
kre~enje vo}a. Tel. 062 811 100.
Kupujem valoviti salonit sa 8 re-
bara. Tel. 061 249 249.
Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
Umjetni~ke slike, filateliju, stari
nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne,
ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel.
033 456-505, 061 214 405.
Kupujem suvenire Sarajevske oli-
mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem lomljeno zlato, dukate i
ostale predmete od zlata. Tel. 061 965
126.
Kupujem umjetni~ke slike, od
Sarajevske olimpijade baklje, meda-
lje, plakete, starinski namje{taj, sa-
blje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033
655-598, 061 553 640.
Kupujem staru deviznu {tednju,
ratnu od{tetu, dionice, certifikate,
isplata odmah. Tel. 061 337 593.
Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358
344.
Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju, ratnu od{tetu, isplata
odmah. Tel. 061 863 224.
Kupujem dionice svih firmi i fo-
ndova, isplata odmah. Tel. 061 517
897.
Stara dev. {tednja, ratna od{teta,
kupovina, Federacija, RS. Tel. 061
526 918.
Kupujem sarajevske }ilime, se-
rd`ade, pirot, pe{kune, demirlije, zi-
dni sahat. Tel. 061 159 507.
Kupujem vezove sa srmom,
~avrme, pe{kire, suhozlatice, zidni
sat, demirliju, pe{kune. Tel. 061 159
507.
Sve vrste opreme za ugostiteljstvo
kupujem. Tel. 065 903 989.
Kupujem dionice svih fondova,
preduze}a, ratnu {tetu, staru dev.,
pla}am odmah. Tel. 061 864 047.
Imate stare met. stvari za odbaci-
ti, molim pozovite, prikupljeno ide za
siroma{ne. Tel. 066 496 930.
Ratna od{teta, devizna {tednja,
RS i Federacija. Tel. 061 271 935.
Kupujem stare razglednice, pi-
sma, dopisnice. Tel. 063 847 659.
46 Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa...........................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
Dnevni avaz nedjelja, 18. april/travanj 2010. 47
POSLJEDNJI POZDRAV
komandantu
Armije Republike Bosne i Hercegovine i
Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
armijskom generalu RASIMU DELI]U
(1949 - 2010.)
2. pje{adijski (rend`erski) puk OS BiH
N
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu
ASIM (BAJRO) HERAK
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Od brata E{efa, snahe Elvedine i brati~ne Sajre
293-1go
SJE]ANJE
SLAVKO ]ULIBRK
18. 4. 1999 - 18. 4. 2010.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima, a sje}anjem na tebe
~uvamo te od zaborava.
Porodica
6162-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
generalu RASIMU
DELI]U
Samo po dobrim osobinama }emo te pamtiti jer lo{ih
nisi ni imao. Porodici u ovim te{kim trenucima `elimo
puno snage i sabura.
Emir Karahmet sa porodicom
6166-1tt
POSLJEDNJI SELAM
zaovi i tetki
HAJRA (SALKA)
HAD@IME[I]
1934 - 2010.
Neka joj Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
D`enaza }e se obaviti u Ustikolini u nedjelju, 18. 4. 2010.
godine iza podne namaza na mezarju Od`ak.
O`alo{}eni: zaova [efika, brati}i Ibro i Lero, brati~na
Nermana 295-1go
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se godina otkako nije sa nama
na{a draga
NERMINA SINANOVI],
ro|. HAD@I]
Pro{la je godina bola, tuge i misli
na na{u najdra`u. Ne postoje rije~i
kojima mo`emo iskazati sve ono {to
si nam zna~ila i koliko je sve pra-
zno bez tebe.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj
du{i.
O`alo{}eni: tetka Safija, dajd`a Fadil, Mahir, Mirzet i
Adila Silajd`i}
5114-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
RAMIZA - REMZA (SIJAMHOD@I])
BI^AK^I]
22. 1. 1997 - 18. 4. 2010.
HALID
BI^AK^I]
14. 4. 1990 - 18. 4. 2010.
Iako ste odavno oti{li, va{a plemenita ljubav nas jo{ uvijek grije i podjenako ve`e.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Va{e k}erke: Edina, Alma, zet Hajdar Mirsad, unu~ad Adnan i Tarik 6160-1tt
SJE]ANJE
na drage
roditelje
MUJO EFENDI]
18. 4. 1995 - 18. 4. 2010.
IZETA EFENDI]
7. 5. 2004 - 18. 4. 2010.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Sin Ismet, snaha Lejla, unuke Amra i Armela
291-1go
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se 7 godina od smrti
na{e drage
A[IDA SMAJLOVI],
ro|. DEDI]
Ti nisi vi{e tu gdje si bila, ali ti }e{
uvijek biti tu gdje smo mi.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoji: suprug Ferid, k}erka Alma, unuke Elma i Samra,
zetovi Hasan, Elvir i Enver, praunu~ad Edin, Bakir,
Lamija, Nadir, Aj{a i Nejla
6146-1tt
Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz 48
SJE]ANJE
na
SJE]ANJE
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ilo se 18 godina od pogibije na{eg
SAFETA (NEZIRA) HAD@I]A
prvog predsjednika Op}inskog odbora SDA Novi Grad Sarajevo, brigadnog generala Armije RBiH, dobitnika ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“,
„Ordena odbrambeno-oslobodila~kog rata“ i „Zlatne plakete Op}ine Novi Grad Sarajevo“.
Op}inski odbor SDA
Novi Grad Sarajevo N
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se 13 godina od kada je na ahiret preselila
moja mama
SENIJA SOFI], ud. SALIHA
Sa sjetom i ponosom,
Sin Suad
234-1bi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
SAVEZ UDNRP „ZLATNI LJILJAN“ I „ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA“
SJE]ANJE
na heroja Bosne i Hercegovine
SAFET (NEZIR) HAD@I]
28. 8. 1952 - 18. 4. 1992.
ZLATNI LJILJAN
Orden heroja
oslobodila~kog rata
Isakazujemo duboku zahvalnost i sje}anje SVIM [EHIDIMA I POGINULIM
BORCIMA ARMIJE i MUP-a Republike BiH koji su dali svoje `ivota u odbrani su-
verenosti i nezavisnosti jedine nam domovine
Republike Bosne i Hercegovine.
Neka im je vje~iti rahmet i slava.
PREDSJEDNI[TVO SAVEZA
N
TU@NO NAJTU@NIJE SJE]ANJE
na moga sina jedinca!
NERMINA (BEGE) ZELJKOVI]A
18. 4. 1992 - 18. 4. 2010.
Sine mamin jedini!
Moja tuga i bol za tobom stalno su prisutni i osta}e prisutni sve dok tvoja mama
`ivi. Sine mamin jedini, tvoje mlado srce kuca u maminom srcu i pokre}e me-
hanizam moga srca koje samo za tebe kuca. Sve dok tvoja mama `ivi `ivjet }e{ i
ti u mom srcu, mojoj du{i, mojim mislima i cijelom mom bi}u. Svako ovo slovo, svaka ova rije~ i svaka
ova re~enica propra}ena je mojom tugom i boli i suzama tvoje mame koje su pokvasile svako ovo slovo.
Sine mamin jedini, volim te najvi{e na svijetu i samo na tebe mislim.
Tvoja usamljena i neutje{na mama
Meliha Zeljkovi} 5953-1tt
Dana 18. 4. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselio na ahiret
na{ dragi prijatelj
NEDIM (FERID) NERETLJAK
Kako dani prolaze bez tebe praznina je sve ve}a, bol je isto jaka kao i onoga dana
kada smo se rastali s tobom. Na{e misli i najljep{a sje}anja su danas upu}ena te-
bi, prijatelju na{ dragi. Mogu prolaziti dani, mjeseci, godine - vrijeme nam ne
mo`e izbrisati tugu niti lijepa sje}anja na svaki trenutak koji smo zajedno prove-
li...
Dragi Allahu, ponizno Ti di`emo ruke i molimo Te da mu da{ Svoju milost i na-
gradu, da mu kabur u~ini{ prostranim, da mu du{i otvori{ nebeska vrata i podari{ mu Svoj
neograni~eni rahmet i vje~ni D`ennet... Jo{ jednom VELIKA, VELIKA HVALA ZA SVE.
Tvoji prijatelji: Haris, Mujo, Azra, Selmir, Adnan, Aner, Edita, Turbo E., Senad, Edo, Anisa
i brat Nermin 5059-1nd`
Najdra`a na{a, danas je trinaest godina od kako
nisi sa nama
MEVLA (ENESA) BE[LIJA
18. 4. 1997 - 18. 4. 2010.
Volimo te beskrajno i zauvijek.
Porodica
5058-1nd`
SJE]ANJE
[A]IR HOTA
Vrijeme je neumoljivo, ali sje}anja ne
mogu izblijedjeti.
Supruga D`emila, k}erke Elvira, Samira i Emina, zetovi
Sabahudin - Dino i Sead, unu~ad Edo, Nadira, Amela,
Lejla i Jasmin
6011-1tt
HALIL (RAGIB)
KADRI]
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se
godina od kada nisi sa nama. Vrijeme
prolazi, a bol za tobom ne prestaje.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga [efika, sin Fahrudin,
k}i Feriha i unuka Aida
Hatma dova }e se prou~iti dana 18. 4. 2010. poslije podne
namaza u 13.20 h u Begovoj d`amiji. 4909-1nd`
u nedjelju, 18. APRILA 2010. u 11,00 sati ispred Op}ine Novi Grad Sarajevo na spomen-obilje`ju izvr{it }e se polaganje cvije}a, zatim na kapiji „Pretis“ Vogo{}a i mezarju Kova~i.
Udru`enje boraca „Patriotska liga“ - Novi Grad Sarajevo
5083-1nd`
U povodu obilje`avanja 18. godi{njice pogibije
(brigadnog generala, heroja oslobodila~kog rata, dobitnika najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“) i njegovih saboraca
SAFETA HAD@I]A VELI] SEADA ZELJKOVI] NERMINA
SJE]ANJE
na
u nedjelju, 18. APRILA 2010. u 11,00 sati ispred Op}ine Novi Grad Sarajevo, na spomen-obilje`ju izvr{it }e se polaganje cvije}a, zatim na kapiji „Pretis“ Vogo{}a i mezarje Kova~i.
Savez udru`enja boraca „Patriotska liga“ - Kanton Sarajevo
U povodu obilje`avanja 18. godi{njice pogibije
(brigadnog generala, heroja oslobodila~kog rata, dobitnika najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“) i njegovih saboraca
SAFETA HAD@I]A VELI] SEADA ZELJKOVI] NERMINA
5084-1nd`
Dnevni avaz nedjelja, 18. april/travanj 2010. 49
U nedjelju, 18. aprila 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana kako nije sa nama na{a draga
JELENA MARJANOVI], ro|. KULJANIN
Tvoja dobrota, Tvoj plemeniti lik uvijek }e ostati u na{im srcima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja Brankica sa porodicom
Istog dana pomen }e se odr`ati u 12 sati na gradskom groblju Bare. 6038-1tt
U nedjequ, 18. aprila 2010. navr{it }e se 40 tu`nih dana od smrti
mile nam pokojnice
JELENA MARJANOVI], ro|. KUQANIN
S qubavqu }emo je se sje}ati,
Brat Rajko sa porodicom
6037-1tt
U nedjequ, 18. aprila 2010. navr{it }e se 40 tu`nih
dana od smrti moje drage sestre
JELENA MARJANOVI],
ro|. KUQANIN
Ponosni smo na svaki trenutak
proveden s Tobom.
Ostat }e{ vje~no u na{im srcima.
Sestra Beba sa porodicom
6036-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
BAHRIJA HASANDI]
18. 4. 2008 - 18. 4. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
5030-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
RAMIZ (DEMO)
NURAJ
18. IV 1993 - 18. IV 2010.
S ponosom ~uvamo
uspomenu na tebe.
Osta}e{ u srcima onih
koji su te najvi{e voljeli.
Tvoji: Demo, Ferida,
Meho, Izet, Ismet
5046-1nd`
SJE]ANJE
D@EMAL (TAIB)
GURDA
18. 4. 1991 - 18. 4. 2010.
Porodica
6111-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom i jedinom zetu
Dana 18. 4. 2010. godine na-
vr{ava se {est mjeseci od kako je
preselio na ahiret
ERMIN (BAJRE)
NUHANOVI]
Vrijeme prolazi, ali tvoj dragi
lik i plemenitost prisutni su u
na{im mislima i u srcu svakog
trena. Utjeha ne postoji, tuga ne
prestaje.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoja punica Hava 6152-1tt
U nedjequ, 18. aprila
2010. navr{it }e se 40
tu`nih dana od smrti
moje drage tetke
JELENA
MARJANOVI],
ro|. KUQANIN
S qubavqu, po{tovawem
i zahvalno{}u,
Tvoja Biqana sa
porodicom
6036-1tt
Dana 18. 4. 2010. godine na-
vr{ava se 6 mjeseci od kako je
preselio na ahiret na{ voljeni
ERMIN (BAJRO)
NUHANOVI]
Vrijeme prolazi a tuga i bol
ostaju kod onih koji su te vo-
ljeli.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Majka Hajra, brat Elvir, snaha
Alma, brati}i Dino i Denis
6152-1tt
Dana 18. 4. 2010. godine na-
vr{ava se {est mjeseci od smrti
na{eg dragog zeta
ERMIN (BAJRE)
NUHANOVI]
Dragi na{ zete, ni danas ni ni-
kad, ni za cijeli `ivot ne}e pre-
stati bol u du{i. Rije~i nisu do-
voljne da bi iskazale svu bol i tu-
gu koju je tvoj dolazak ostavio u
na{im srcima.
Bez tebe vi{e ni{ta nije isto.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoji: {ura Nermin, snaha Minka,
kum Ermin i Armin 6152-1tt
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja
na{eg dragog
[EHNUSIJE
BO[NJAKOVI]A
Tevhid }e se prou~iti istog dana u
ku}i `alosti u 11 sati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
O`alo{}ena porodica 5106-1nd`
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na
ahiret na{ dragi suprug i otac
ERMIN (BAJRE)
NUHANOVI]
Jedan glas {to nam je bio drag ~uti. Jedna
osoba koja je uvijek bila tu, vi{e je nema.
Sretni smo i ponosni {to smo te imali, a
zauvijek tu`ni {to smo te izgubili.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i
rahmet.
Tvoja supruga Sanela i k}erka Erna
Ovom prilikom `elimo da se zahvalimo rodbini, kom{ijama,
prijateljima koji su bili u najte`im trenucima sa nama. A posebnu
zahvalnost dugujemo radnim kolegama, ~lanovima SARAJEVO
TAXI.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije istog dana. 6152-1tt
Dana 18. aprila 2010. navr{ava se 19 godina od smrti
FAHRUDIN (ENES)
^AV^I]
({ehid)
Tvoj lik, tvoja dobrota, plemenita
du{a osta}e vje~no prisutni u na{im
srcima i mislima.
^av~i} Enes sa porodicom
6110-1tt
SJE]ANJE
FERIDA HAD@IMULI]
18. 4. 2006 - 18. 4. 2010.
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
6098-1tt
Dana 18. aprila 2010. godine navr{avaju se tri godine od
kada nas je napustila i preselila na ahiret na{a draga
i voljena
DEVLA KAHVED@I],
ro|. HAMIDOVI]
Draga mama, bolu nema kraja, a ri-
je~ima ne mo`emo iskazati na{e
osje}aje tuge zbog tvog gubitka.
Vole te i uvijek misle na tebe,
Sin Mustafa, k}erka Edina, unuk Faris, unuke Farah,
Amber i Arela, snaha Merima i zet Emir
5936-1tt
Dana 18. aprila 2010. godine navr{avaju se tri godine od
kada je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage sestre
DEVLE KAHVED@I],
ro|. HAMIDOVI]
Pamtit }emo te po dobru i brizi o
nama.
Sa tugom i ljubavlju,
Tvoje sestre i bra}a sa porodicama 5938-1tt
TU@NO
SJE]ANJE
na na{e drage
MU[AN
IMAMOVI]
18. 4. 2006 - 18. 4. 2010.
SEMA
(HATIBOVI])
IMAMOVI]
7. 8. 2009 - 18. 4. 2010.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Sin Adil sa porodicom
5067-1nd`
Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz 50
POSLJEDNJI SELAM
na{em komandantu
RASIMU DELI]U
Neka ti je vje~ni rahmet.
Kiki - Riki d.o.o. Sarajevo
6158-1tt
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od prerane smrti na{e drage
JASMINE (JASNE) KALJI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti ali }emo te ~uvati od zaborava.
Neka ti je lahka zemlja i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Porodice Kalji}, Sofi} i Efovi}
Isti dan prou~i}e se tevhid u 11 h u ul. Bra}e E{kenazi 8.
ZAHVALNICA
Sve zahvale i pohvale upu}ujem ljekarima, kao i svom medicinskom oso-
blju Intenzivne njege Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{

na dugotra-
jnom i svesrdnom lije~enju, pa`nji i njezi na{e Jasmine. Hvala svim prijate-
ljima, rodbini i kom{ijama koji su je posje}ivali za vrijeme lije~enja pa do
ispra}aja na vje~ni po~inak.
Porodice Kalji} i Sofi}
6147-1tt
Dana 18. 4. 2010. navr{ava
se druga godina od kako
nije sa nama na{ dragi
IBRO (HASAN)
[ATARA
Postoji ljubav koju smrt
ne prekida i tuga koju vri-
jeme ne lije~i. Voljeli smo
tvoj blagi osmijeh, iskre-
nost i po{tenje.
Neka ti Allah d`.{. podari
d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoj brat Safet
sa porodicom
5077-1nd`
Dana 18. 4. 2010. godine je
7 godina od prerane srmti
na{eg dragog
MUJO (RAMIZA)
ARNAUT
Ne postoji utjeha a ni zaborav
jer nas ovaj dan podsje}a na
rastanak sa tobom. Od smrti
te nismo mogli sa~uvati, ali od
zaborava vje~no }emo te
~uvati.
Neka ti Allah podari sve
d`enetske ljepote.
Tvoji voljeni: Saudin, Sanela,
Enver, Edita, Kenan, D`enan,
Sanin, Sumeja
5105-1nd`
MEVLA
RE[IDOVI],
ro|. SULJI]
18. 4. 2007 - 18. 4. 2010.
I godine prolaze, ali ne
ubla`avaju bol i prazninu
koja je ostala tvojim odla-
skom. Uspomena, sje}anje
i bezgrani~na ljubav koju
si mi poklanjala ostaje za-
uvijek u mom srcu.
Tvoja brati~na Ra{ida sa
porodicama Sarajki}
i Tutun 5061-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog
JASMINA JASU RAMI]A
18. 4. 1976 - 20. 7. 1995.
Dragi na{ Jaso,
I danas, na tvoj 34. ro|endan,
Kao i uvijek s Tobom.
Tvoji najdra`i
235-1bi
Dana 18. 4. 2010. navr{avaju se 4 najtu`nije godine otkako nije sa na-
ma na{ dragi
ZVONIMIR FIKAJZ
Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na
njegov dragi lik, dobrotu i plemenitost koju nam je nesebi~no
pru`ao.
Dok postojimo `ivjet }e uvijek u na{im srcima i mislima.
Supruga Vera i k}erka Marina 6084-1tt
Danas se navr{ava pet godina otkako je na ahiret preselila
MUNIRA ^OLI], ro|. ^OKI]
Meki{ - Te{anj
Draga na{a majko,
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo.
Po dobroti te pamtimo, a sa ponosom sje}amo.
Pokazala si nam kako se `ivi ispravno i kako se umire smjelo.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari rahmet i lijepi d`ennet, a nama sa-
bur i lijepa sje}anja na tebe.
Tvoji: sinovi Abdurahman, Muris i Munir i k}i Ra{ida, brat Agan, sestre Amira i Sabira,
snahe, zetovi, unuci i praunuci, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
5979-1tt
Dana 18. aprila 2010. godine 40 je dana od kako nije sa nama na{a
majka
NERMANA SIJER^I]
K}erke Hajrija i Emira, unuci Nadir, Dino i Kenan, zet Amir ^oli}
6092-1tt
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se 7 najtu`nijih dana od smrti na{eg mu`a, oca i dede
OSMAN (AVDO) GUBELJI]
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam pru`ao.
^uvat }emo trajnu uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost.
O`alo{}ena porodica
ZAHVALNICA
Zahvaljujemo se osoblju RMC „Dr. Safet Muji}“ Mostar, KBC Mostar, KCUS
Sarajevo, Klinici ORL, a posebno onkologu dr. Adnanu ^ard`i}u i glavnom tehni~aru Radiologije
Mustafi Jar~evi}.
Veliko hvala na{oj Lutviji Hajrulahovi}, porodici Tadi} Tadije, Pr{te Rasima i Ismeta Avdi}a,
kao i cijeloj rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili s nama u najte`im trenucima. 510-1mo
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se 9 godina
od smrti na{eg dragog
ZAHIR DELALI]
Dragi na{ Zajka, svakim danom je sve
te`e prihvatiti da vi{e nisi s nama. Tu-
ga u na{im srcima zauvijek }e ostati. Svakog dana
molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i sve
d`enetske ljepote.
Tvoji najmiliji: supruga Mina sa sinovima, snahama i
unu~adima i tvoji bra}a i sestre
PTT
Dana 18. 4. 2010. godine sedam je godina otkako preseli
na ahiret na{ dragi
NEZIR AVDI]
Tvoji najmiliji
6149-1tt
TU@NO SJE]ANJE
AN\A BJELOBRADI],
ro|. LJUBAS
18. 4. 2003 - 18. 4. 2010.
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Sin Miro sa suprugom i djecom
Po~ivala u miru Bo`ijem.
3890-1nd`
Dnevni avaz nedjelja, 18. april/travanj 2010. 51
Dana 18. aprila 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, oca, svekra i dede
MUSTAFA - MUJO (IBRAHIMA) KAMBER
Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom {to ostaje iza tebe. @ivot bez tebe je skrivena bol, nevidljiva rana
u srcu, suza u oku, tragovi u du{i, a smrt je nada da }emo se sresti. Ti nisi umro, ti `ivi{ u na{im mislima i srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Amin.
Zauvijek tvoji: supruga [efika, sinovi Jasmin i Almir, snahe Alma i Jasmina, unuke Emana i Adna
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, ulica Safeta Zajke 135 u nedjelju, 18. IV 2010. u 14 sati.
5111-1nd`
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{ dragi
NEMANJA (VLADIMIR) KUZMAN
22. 8. 1984 - 9. 3. 2010.
Umiru samo oni koji se zaborave.
Ti nikada ne}e{ biti zaboravljen, jer `ivi{ u nama i jer si dio nas...
Tvoji prijatelji: Sla|a, Ana, Mirjana, Ljerka, Daliborka, kum Bojan, Ivan, Davor, Dragan, Ivan R., Dado, Petar, Pezer, Daco,
Anto, Mi{olica...
N
Danas se navr{ava ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog
DU[AN MAKSIMOVI]
8. 3. 2010 - 18. 4. 2010.
Voljeni ne umiru,
`ive vje~no.
Tvoja djeca i unu~ad
5112-1nd`
SJE]ANJE
Udru`enje generala Bosne i Hercegovine podsje}a svoje ~lanove i gra|ane na{e zemlje
da se dana 18. aprila 2010. godine navr{ava 18 godina od herojske pogibije
SAFET (NEZIR) HAD@I]
(28. 8. 1952 - 18. 4. 1992.)
generala Armije Republike Bosne i Hercegovine,
nosioca „Ordena heroja oslobodila~kog rata“ i dobitnika
ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.
Dana 18. aprila 2010. godine obilje`it }emo ovaj datum, a prema Programu
obilje`avanja op}ina Vogo{}a, Novi Grad i Stari Grad
5118-1nd`
SJE]ANJE
Dana 18. aprila 2010. godine navr{ava se godina od
preseljenja na ahiret dragog
PILICA SELIMA
prof. Medicinske {kole u Biha}u
Po dobroti }emo te pamtiti, sa lju-
bavlju sje}ati i nikad zaboraviti.
Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i
vje~ni rahmet.
Supruga Zakira, sinovi Almir i Samir, snaha Zuhra, brat
[ahin, unuk Mak i porodice Deli}, Dedi} i Bajbutovi}
232-1bi
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od
preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane i punice
HAMIDE (ZUKO) NI[I],
ro|. HAJROVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da
tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem, tvoje
k}erke Sadika, Jasminka i Nermi-
na, unu~ad Sanela, Nedim i Aida, zetovi Emin i Mirsad
Tevhid }e se prou~iti 18. 4. 2010. godine u 13.30 sati u
d`amiji Bjelave. 6119-1tt
SJE]ANJE
D@EVAD MU[INOVI]
18. 4. 2008 - 18. 4. 2010.
Zauvijek }emo ~uvati sje}anje na
ljubav, nje`nost i dobrotu kojom si nas svakodnevno
obasipao.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~iti d`ennet.
Tvoji: sin D`enad i supruga Senada 6153-1tt
Dana 18. 4. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
iznenadne smrti na{e drage
RADOJKA (PETAR)
SIMI]
S po{tovanjem i ponosom ~uvat
}emo uspomene na tebe.
Tvoje: k}i Borka, unuke Renata i Sanja,
zet Elsan Hasanovi} i praunuke Ajna i Merjem
Istog dana u 12.00 h obi}i }emo grob pokojnice.
6155-1tt
EDIN FEJZI]
FEJZA
ERMIN NUHANOVI]
GERMA
Ne postoji ni{ta na ovom prolaznom svijetu {to mo`e zamijeniti
plemenite i dobre du{e.
@ivjeli ste kratko, ali u na{im srcima `ivjet }ete vje~no.
Molimo Allaha d`.{. da vam podari D`enet.
Va{i: tetak Kadri} [erif, tetka Behija, va{ brat Mirsad, snaha
Samra sa djecom Sajra i Zinedin 6105-1tt
i
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
ADILA ^ELJO,
ro|. RESI]
18. 4. 1993 - 18. 4. 2010.
AHMED
^ELJO
14. 12. 2004 - 18. 4. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas.
Va{i: Emina, Alija i D`evad sa porodicama
6156-1tt
Nedjelja, 18. april/travanj 2010. Dnevni avaz 52
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu baku
RADOJKA SIMI]
Draga baba, u ovom trenutku
sam i tu`an i radostan, rado-
stan {to sam te upoznao i imao
priliku da budem u tvojoj bli-
zini, tu`an {to te vi{e nema
me|u nama ali, baba, uspome-
na na tebe i tvoja djela vje~no
}e ostati u mom srcu.
Tvoj zet Elsan, unuka Sanja i
praunuke Ajna i Merjem
Pokoj ti du{i.
6159-1tt
SJE]ANJE
NA NA[EG DRAGOG
HAJRUDINA
MU[OVI]A
18. 4. 2000 - 18. 4. 2010.
Porodica
5109-1nd`
HUSO (ABID)
JUNUZOVI]
18. 4. 2003 - 18. 4. 2010.
Navr{ava se 7 godina
otkako nisi s nama. Ali
ovo vrijeme nije izbrisalo
na{u tugu za tobom. Samo
Bog zna koliko nam nedo-
staje{, na{ dragi Huki!!!
Tvoji: mama, babo, brat i
sestre 5117-1nd`
SJE]ANJE
IDRIZ ADIS -
@ULE
S ljubavlju }emo te se
sje}ati i nositi u srcu.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: Benjamin, Amela i
Azer 532-1mo
SJE]ANJE
na na{eg dragog prijatelja
[EHNUSIJA
BO[NJAKOVI]
Prijatelji iz „Nirvane“:
Deus, Rile, Profa, Doma, Sejo - Lampica, Pupak, Izo,
Fahro, [emsa, Mile, Muha, ^a|o, Fadil, Sakib - Ribar,
Amer, Alen, Rahim, Meki}, U{ke, Zoka, Sabo
5125-1nd`
Dana 18. 4. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od
prerane smrti na{e drage
MENSURE BA[I],
ro|. BEGI]
Plemenite i drage osobe `ive, ne umiru, ostaju vje~no u
srcima onih koji ih vole.
Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Fadil, Nermana, Adnan i Azra
PTT
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg prijatelja
ZEHRA @IGI]
Omar, Zlaja, Irfan, Tarik,
Miki, Tarik M., Adis,
Emir, Ibro
6163-1tt
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se
7 tu`nih dana od kako je na
ahiret preselio na{ nikada za-
boravljeni suprug i otac
FEHIM
HRUSTEMOVI]
Tvoji: supruga Refija,
sin Tarik i k}erka Anesa
Tevhid }e se prou~iti u ku}i
`alosti Olovska broj 298, dana
18. 4. 2010. u 14.00 h.
6138-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg voljenog i nepre`aljenog tatu i dedu
RADE URLI]
18. 4. 2009 - 18. 4. 2010.
Snje`ana, Jadranko, Nina i Tin
6157-1tt
Osamnaestog aprila 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog
MEHMEDALIJE (MEHMEDA) HROMAD@I]A
S ljubavlju i po{tovanjem, njegova porodica.
5126-1nd`
Dana 18. 4. 2010. godine
navr{ava se 6 mjeseci od kako
nije sa nama na{ dragi
ERMIN (BAJRO)
NUHANOVI] -
GERMA
S tugom koju vrijeme ne li-
je~i, sa ljubavlju koja vje~no
traje zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima.
Tvoji: tetak Rasim, tetka
Fatima, teti}i Eldin i Elmin
6171-1tt
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se
6 mjeseci od kada je preselio
na ahiret na{ dragi
GERMA
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im sr-
cima i biti dio na{ih lijepih
uspomena.
Molimo dragog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Od porodice Hurem
6171-1tt
Danas se navr{ava
7 tu`nih dana kako je
preselila na ahiret
na{a prija
[EMSA
[ENDRO
Porodica Aganovi}: Alija,
Sevda i Admir
6173-1tt
Dana 17. 3. 2010. godine na-
vr{ilo se 40 tu`nih dana kako
nije sa nama na{a draga
BRANKA (JOVO)
PANTI]
Draga mama, vrijeme prolazi
a bol nikako ne popu{ta.
Ne pro|e ni jedan tren, ni je-
dan dan a da te ne spomenem i
ne pomislim na tebe. Volimo
te i ~uvamo uspomenu na te-
be, i osta}e tako zauvijek.
Tvoja k}erka Sla|ana sa
porodicom
5128-1nd`
Dana 18. 4. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti od na{eg
dragog
ZIJO (DURKO)
BAJROVI]
Ne postoji utjeha, a ni zaborav jer nas
ovaj dan podsje}a na rastanak sa tobom.
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od
zaborava vje~no }emo te ~uvati.
Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji najdra`i: majka Zahida, sestra Zineta, supruga [evala,
sinovi Miralem i Mernis, zet Hamo i sestri}i Aldin i Eldin
Tevhid }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih dana 18. 4. 2010 u 13 h.
5127-1nd`
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana kako je
preselila na ahiret na{a draga
[EMSA [ENDRO,
ro|. HUBANA
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu na tvoj vedri
lik.
Hvala ti za sve {to si nas u `ivotu
nau~ila, svu ljubav koju si nam svima
nesebi~no pru`ala.
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
VOLIMO TE, „STARA“ NA[A!
Tvoji: k}erka Zlatka, unuke Maida i Amila,
zetovi Ha{im Silajd`i} i Almir Aganovi} i praunu~ad
Zerina i Fadil 6172-1tt
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi
ASIM (BAJRO) HERAK
preselio na ahiret dana 16. 4. 2010. godine u 60 godini.
D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 18. 4. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju selo Kalac.
Tevhid }e se prou~iti istog dana nakon podne namaza u d`amiji [ehidija u Vitkovi}ima.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: supruga Vahida, sin Amrudin, snaha Fikreta, bra}a E{ef i Nazif, sestre Temima, Fatima, Esma, snaha Dina, zetovi
[emso, Himzo, sestri~na D`enana, sestri} Almer, brati~na Sajra, tetka Halima, amid`i}i, dajd`i}i, te porodice: Herak, ^vorak, ^ov~i}, Pr{e{, Borovac, Mulahmetovi},
Korjeni}, [alo, Pjano i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 294-1go
Udru`enje generala Bosne i Hercegovine obavje{tava gra|ane na{e zemlje da je dana 16. aprila 2010. godine preselio na ahiret
RASIM (RA[IDA) DELI]
(4. 2. 1949 - 16. 4. 2010.)
armijski general ARBiH
nosilac „Ordena slobode“
Komemoracija }e se odr`ati u ponedjeljak, 19. aprila 2010. godine u Sarajevu - Dom Oru`anih snaga BiH sa po~etkom u 11,00 sati.
Knjiga `alosti bit }e postavljena u holu Doma OSBiH u vremenu od 09,00 do 19,00 sati 19. 4. 2010. godine.
D`enaza namaz }e se klanjati u ponedjeljak, 19. aprila 2010. godine sa po~etkom u 14,00 sati, a poslije toga }e se obaviti ukop na mezarju „Kova~i“ u Sarajevu.
5119-1nd`
Dnevni avaz nedjelja, 18. april/travanj 2010. 53
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
KADRIJA (FERIZA) STROJIL
preselio na ahiret dana 9. 4. 2010. u 64. godini u [vedskoj - Boros.
D`enaza }e se klanjati 18. 4. 2010. u 14.00 sati i ukop obaviti na mezarju Kova~i
- Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Hedija, sinovi Muamer i Emir, brat Esad, sestra Saba-
heta, unu~ad Amar i Omar, snahe Aldina, Ramiza i Mina, zet had`i Fadil, sestri}i, sestri~ne, brati}i,
porodice: Strojil, Ra{~i}, Pribi{i}, Bu~o, Fati}, Hrustemovi}, [ulovi}, Durgut, Bajramovi}, Gibanica,
Zekovi}, Kadri}, Ra|o, Haskovi}, Ajanovi}, Dori}, Alji~evi}, ^eljo, Had`ihasanovi}, Medo{evi},
Mo~evi}, Efendi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ulici Hasana Su}eske 7/IV - Vojni~ko Polje. 5124-1nd`
Sa `alo{}u, bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanici-
ma da je na{a draga
EMINA (HUSEIN) ^EJVAN, ro|. KADRIBA[I]
u petak 16. aprila 2010. godine preselila na ahiret u 71. godini.
D`enaza namaz }e se obaviti u nedjelju, 18. aprila 2010. godine u
16.50 sati (iza ikindije namaza) ispred Kur{umlije d`amije, a ukop }e
se obaviti na mezaristanu Donji Orsopovac.
O@ALO[]ENI: bra}a Muharem i Mustafa, snaha Hatid`a, porodice: ^ejvan,
Kadriba{i}, Hifziefendi}, Obrali}, Zup~evi}, Efendi}, Had`isalihovi}, Smajlagi}, Brki}
te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji PTT
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
RADE (SIMO) DELI]
preminuo dana 16. 4. 2010. godine u 73. godini.
Sahrana }e se obaviti 19. 4. 2010. godine u 14.30 sati iz ateisti~ke kapele
na gradskom groblju „Vlakovo“.
O@ALO[]ENI: supruga Manda, k}erka @ana, sinovi @eljko i Zoran, zet
Semir, snahe Marina i Svjetlana, unuka Arnela, unuci Adi, Luka, Andrej,
Ko~a, Roko i Max, sestre Mila, Zora, Dragica, An|a i Bojka, snaha Mile-
va, sestri}i, brati~ne, porodice Deli}, Pilipovi}, Prguda, Paravina, Ignja-
tovi}, Pr`ulj, Belan, [akovi}, Ristanovi}, Adamov, Bla`i}, Golubovi},
Stefanovi}, Mora~a, Damjanovi}, Borozan, te ostala mnogobrojna rodbi-
na, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: ul. Bajrama Zenunija br. 6/1. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
ZEHRA (MURATA)
@IGI], ro|. BAHTO
preselila na ahiret u petak, 16. aprila
2010. godine, u 49. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak,
19. aprila 2010. godine u 17.00 sati na
Gradskom groblju Vlakovo.
Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 16.00 sati ispred
Careve d`amije sa stajanjem na Otoci i Stupu.
O@ALO[]ENI: otac Murat, suprug Adil, sinovi Adin i Ad-
nan, bra}a Hamid i Vahid, sestra Amela, unuka Nadina, sve-
krva \emila, snahe Amela i Amila, zet Adis, djeverovi Amir i
Ramiz, zaova Amira, jetrve Behija, Rasema i Aj{a, amid`e Sa-
dija, Ahmed, Nezim i Munir, tetka Sena, dajd`inica Temima,
brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice @igi}, Bahto,
Salihovi}, Suljovi}, Abazi, Kar~i}, Hasanovi}, Ru~i}, Rami},
Komi}, Hasanbegovi}, ^av~i}, Lisi}, Brkovi}, Halilbegovi},
^au{evi}, Cvrk, Kari}, Karahmet, Katica, [abani}, Bukva,
^utuk, Komarica, Krvavac, Spahi}, Sipovi}, \ozo, Fazlagi},
Ramovi} i ^aji}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.00 sati u Alipa{inoj
d`amiji. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga majka, sestra,
punica, nena i pranena
FERIDA HABUL, ro|. BEGOVI]
preselila na ahiret dana 16. 4. 2010. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. 4. 2010. godine u 15.00 sati na musli-
manskim mezarjima na Boninovu - Dubrovnik.
O@ALO[]ENI: sin Hamdija - Siso, k}i Zumreta, sestre Zahida i Bahreta sa
porodicama, zet Arif, snaha Zineta, unu~ad Elma, Izeta, Amila, Bisera i Hu-
snija, praunu~ad Mehmed, Kemal, Emina i Tarik, djever Sabir sa porodicom,
zaove Hazira i [efika sa porodicom
O`alo{}ene porodice: Habul, Begovi}, Busulad`i}, Musi}, ^izmo, Muja~i},
Goci}, Zuki}, D`altur, Korjeni}, Grebovi}, Had`i}, D`apo, Batlak, Ba{i}, Pi-
lavd`i}, Dilberovi}, Tikve{a, [kalji}, Asovi}, ^ustovi} i Avdi}, te ostala mno-
gobrojna rodbina i prijatelji
6168-1tt
Dana 13. 4. 2010. godine u 64. godini preminuo je na{ dragi brat, {ura i ujak u mjestu
Orebi}, gdje je i sahranjen 16. 4. 2010.
PIREL (RUDOLFA) VLADIMIR
Tvoja plemenitost i dobrota osta}e u vje~nom sje}anju.
Sestra Gordana, zet Asim, sestri}i Aldin i Aldijana
5130-1nd`
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo
"BAKIJE" vr{i prevoz
umrlih iz Zapadne
Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na
teritoriji BiH.
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a
pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama,
omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu orga-
nizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo
i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove
za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg
ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu,
atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji -
Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trole-
jbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik
do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan
telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
54 Nedjelja, 18.april/travanj 2010. Dnevni avaz
oglasi
OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mals 039084 08 Mals
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: CROAUTO D.O.O. MOSTAR, ul. Kneza Domagoja 11, Mostar
TU@ENI: P/D INVEST D.O.O. MOSTAR, ul. Blagaj Bunica broj 1
TU@BENI ZAHTJEV
I. Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 1.629,16 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom i do na iznos od 853,68 KM po~ev od 12. 01. 2007. g., na iznos od 775,48 KM po~ev od
08. 02. 2007. g., pa do kona~ne isplate, i da mu u istom roku nadoknaditi tro{kove par-
ni~nog postupka a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.
II. Temeljem odredbi ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku tu`itelj predla`e sudu, da
ukoliko tu`enik ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese pre-
sudu kojom se prihva}a naprijed navedeni tu`beni zahtjev tu`itelja - presuda zbog pro-
pu{tanja.
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI
OGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja
(~l. 454. st.1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u
istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiho-
vih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RA-
ZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje na-
vode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2.
ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedo-
ka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presu-
du i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
Sudac
Neri Mi{eti}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 037625 08 P
Mostar, 08. 03. 2010. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Hypo Alpe-Adria Leasing D.O.O.
Sarajevo, Podru`nica Mostar zastupan po -, protiv tu`enog Ida Smailbegovi}, k}i Denije-
la, ul. Mehmeda Spahe 24, op}ina Centar Sarajevo i Tataragi} (ro|ena Smailbegovi}) Al-
ma k}i Asima, ul. Skenderija 27, op}ina Centar Sarajevo, radi isplata duga, pa kako sud is-
tom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odre-
dbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina
Avaz.
Tu`itelj je predlo`io suda da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor
da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem dnevnih novina Avaz dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Ida Smailbegovi} i
Tataragi} Alme, obje iz Sarajeva, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgo-
vor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st.
1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u
istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiho-
vih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge
zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dosta-
vite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st.
2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedo-
ka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presu-
du i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st.
4. FBiH)
Sudija
Azra [unje
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 003984 08 Mal
Kiseljak, 15. 02.2010. godine
OGLAS
Na temelju ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku,
Tu`enik Jela{ Tihomiru iz Kiseljaku, Hrvatskih branitelja br. 14.
Dostavlja se:
TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj Telekom Srpske A.D. Banjaluka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 9., je dana 05. 01.
2009. godine ovome sudu podnio tu`bu protiv tu`enika Jela{ Tihomira, kojom tra`i da sud
donese presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni
da tu`iocu isplati dug u iznosu od 2.371,27 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 42,68 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 269,39 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 1.123,2 KM po~ev od 02. 12. 2008. godine pa do isplate,
po stopi iz ~l. 277. stavak 1. Zakona o obaveznim odnosima, koje teku od dana podno{enja
tu`be pa sve do kona~ne isplate tu`itelju, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postu-
pka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj u tu`bi predla`e da se tu`beni zahtjev usvoji.
Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja
tu`be.
Smatra se da je tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li tu`eni priznaje ili osporava tu`beni za-
htjev, naznaku suda, broj predmeta, imena, prezimena ili naziv stranaka, prebivali{te ili
boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tu`bu
mo`ete iznijeti procesne prigovore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgo-
voru navesti ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze na osnovu kojih
se te ~injenice utvr|uju. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu sud }e
donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lanak 182. stavak 1. Zakona o par-
ni~nom postupku).
Tu`eni priloge uz tu`bu mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog sud u Kiseljaku.
SUDAC
Suzana Stojanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 I 008170 09 I
Bugojno, 25. 03. 2010. godine
Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Lejli Nuriki}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja
„Partner Mikrokreditna fondacija“ Tuzla, 15. maja bb, protiv izvr{enika 1. Hoermann
(Fahrija) Senad, 770 Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf, 2. Dadi} Adis, Batu{a bb, Go-
rnji Vakuf-Uskoplje, zaposlen u „Unipress“ d.o.o Bugojno, radi izvr{enja na osnovu ~l. 21
Zakona o izvr{nom postupku, a u vezi sa ~l. 348 st. 3 Zakona o parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
Da je van ro~i{ta dana 26. 03. 2009. g. donio
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Po prijedlogu tra`itelja izvr{enja od 28. 01. 2009. g., a na osnovu vjerodostojne isprave vla-
stite mjenice serija AF1623109, dospjele na dan 27 01. 2009. g., bez protesta, ovaj sud donio
rje{enje o izvr{enju br. 46 0 I 008170 09 I od 26. 03. 2009. g., kojim je odredio da se nala`e
izvr{enicima da u roku od 3 dana po prijemu rje{enja izmire potra`ivanje u iznosu od
1.522,18 KM sa zakonskom kamatom po~ev od 27. 01. 2009. g., pa do isplate, te da tra`ite-
lju izvr{enja nadoknadi tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 80 KM. Radi namirenja
potra`ivanja tra`itelja izvr{enja, izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 plate koju drugoi-
zvr{enik prima kod „Unipress“ d.oo Bugojno i prebacivanjem tih sredstava na ra~un
tra`itelja izvr{enja br. 3386702200912083 kod UniCredit bank, te pljenidbom, procjenom i
prodajom svih pokretnih stvari svih izvr{enika i namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa
dobivenog prodajom.
Zabranjuje se izvr{enicima raspolaganje zapljenjenim nov~anim sredstvima, pokretnim
stvarima pod prijetnjom zakonskih posljedica, u skladu sa ~l. 123 Zakona o izvr{enom po-
stupku.
Sudija
Lejla Nuriki}
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor
ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog.
Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje
tra`itelja izvr{enja do izvr{nog rje{enja o izvr{enju. Dostava rje{enja o izvr{enju izvr{eniku
Hoermann Senadu smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u
dnevnim novinama FBiH.
oglasi
Dnevni avaz nedjelja, 18. april/travanj 2010. 55
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 040973 08 P
Sarajevo, 22. 02. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Tufo Merdita, u pravnoj
stvari tu`itelja Ramusovi} Sukejna, protiv tu`enog „Nekret-
nine 2A“ DOO Sarajevo, radi raskida ugovora, ovim putem
u smislu ~lana 348. ZPP-a, objavljuje
POZIV
Za tu`enog „NEKRETNINE 2A“ DOO SARAJEVO
Pozivate se kao stranka u postupku da pristupite na ro~i{te
za glavnu raspravu koje je zakazano za dan UTORAK, 20.
04. 2010. godine u 09,30 sati, pred ovaj sud u sobu 306/III, u
Ulici [enoina broj 1 u Sarajevu.
Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
SUDIJA
TUFO MERDITA
Za ta~nost - ovla{teni radnik suda
NAPOMENA:
Prema ~lanu 97 stav 3 i 4 ZPP („Sl. novine FBiH, broj
53/03), ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na
ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat
}e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu
upusti u raspravljanje.
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga
ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se
odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a).
Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti
nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM.
Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika umje{a~a ko-
ji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrebljava prava
priznata odredbama ZPP-a;
Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog su-
dionika u postupku;
Osoba koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili
druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava
naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti.
OGLAS
Posl. br. 58 0 Ps 053628 08 Ps Op}inski sud Mostar
TU@ITELJ: Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar,
TU@ENI: „MEG CONSULTING“ D.O.O. Mostar, n.r. z.z. direktora, Rudarska 134, 88000 Mostar
Radi: isplate, VSP. 355.008,96 KM
TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 355.008,096 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 13. 06. 2008. godine do
isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~l. 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu
u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pi-
smena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e po-
di}i u zgradi suda u roku od 15 dana.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni
odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili
boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj
izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni
zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~in-
jenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l.
71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi
pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog pro-
pu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj
predmeta.
Sudija
Rabija Tanovi}
OGLAS
Posl. broj 58 0 P 047911 08 P
Op}inski sud u Mostaru po sucu tog suda Nini ]ulani} u
pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank dd Mostar Kardi-
nala Stepinca bb zastupana po punomo}niku Ru`ici Miha-
lj zaposleniku Banke, protiv tu`enika Jasne Krvavac, Ma-
to Bradvica i dr. 2. radi isplate duga po Ugovoru br.
3/31479 Vsp. 29.356,71 KM na osnovu ~l. 348. st. 3 ZPP-a
objavljuje slijede}u
TU@BU
Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u uku-
pnom iznosu od 29.356,71 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom po~ev od 15. 10. 2008. godine kao dana po-
dno{enja tu`be pa do isplate duga kao i naknaditi tu`itelju
parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od
dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana pod pri-
jetnjom ovrhe.
Ukoliko tu`enici ne dostave obavezan pismeni odgovor na
tu`bu tu`itelj predla`e Naslovljenom sudu temeljem odre-
dbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku FBiH donijeti
presudu zbog propu{tanja te u skladu s odredbom ~l. 386.
Zakona o parni~nom postupku ujedno stavljamo odre|en
zahtjev za naknadu parni~nih tro{kova, a koji se sastoje od
pristojbe na tu`bu i pristojbe na presudu po odre|enju is-
tog suda.
Sudac
Nina ]ulani}
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavjenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: P-485/05
Tuzla, 15. 03. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari
tu`itelja Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, protiv tu`ene Mira{~i} Jasmi-
nke iz Tuzle, ul. Univerzitetska bb., radi isplate duga, vsp. 3.858,85
KM, objavljuje slijede}i
OGLAS
- dostava tu`be na odgovor -
Poziva se tu`ena Mira{~i} Jasminka iz Tuzle, ul. Univerzitetska bb., da
u roku od 30 dana dostavi Odgovor na tu`bu od 21. 03. 2005. godine
kojom tu`itelj potra`uje iznos od 2.304,61 KM na ime duga na temelju
kori{tenja charg kartice zajedno sa kamatom po~ev od 19. 11. 2003.
godine pa sve do isplate, i 10,00 KM mjese~no na ime naknade za
ka{njenje po~ev od 19. 11. 2003. godine pa sve do isplate, iznos od
1.554,24 KM na ime duga na temelju kori{tenja debitne kartice - Ma-
estro Domestic zajedno sa kamatom po~ev od 21. 09. 2004. godine
pa sve do isplate i 10,00 KM mjese~no na ime naknade za ka{njenje
po~ev od 21. 09. 2004. godine pa sve do isplate kao i da tu`itelju na-
knadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti
presude. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku su-
da, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odno-
sno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika
ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l.
334. ZPP). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu
mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svo-
je navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U
odgovoru na tu`bu, tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i
izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru
na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u
skladu sa ~l. 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se pre-
daje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku,
pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljivanja.
Sudija,
Safet Hajdarbegovi}
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: PS. 916/05.
Tuzla, 12. 03. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pra-
vnoj stvari tu`itelja „AMOS“ DD TUZLA, zastupan po
punomo}niku Sarihod`i} Seadu advokatu iz Tuzle, protiv
tu`enog ^elebi} Mehe, vl. Elektroinstalaterske radnje Tu-
zla, ul. Rudarska B-7, radi duga u iznosu od 7.027,50 KM,
donio je dana 12. 03. 2010. godine, van ro~i{ta, sljede}u:
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Obavezuje se tu`eni ^elebi} Meho iz Tuzle, kao vlasnik
Elektroinstalaterske radnje Tuzla, ul. Rudarska B-7, da
tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 7.027,50
KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 2.239,08 KM, po~ev od 23. 02. 1999. godine,
pa do isplate,
- na iznos od 665,75 KM, po~ev od 15. 08. 1998. godine, pa
do isplate,
- na iznos od 478,52 KM, po~ev od 15. 08. 1998. goidne, pa
do isplate,
- na iznos od 638,85 KM, po~e od 16. 08. 1998. godine, pa
do isplate,
- na iznos od 1.283,47 KM, po~ev od 30. 08. 1998. godine,
pa do isplate,
- na iznos od 863,61 KM, po~ev od 03. 09. 1998. godine, pa
do isplate,
- na iznos od 186,80 KM, po~ev od 18. 09. 1998. godine, pa
do isplate,
- na iznos od 514,95 KM, po~ev od 05. 10. 1998. godine, pa
do isplate,
- na iznos od 66,50 KM, po~ev od 28. 10. 1998. godine, pa
do isplate.
Tu`eni je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u
iznosu od 910,70 KM, sve u roku od 30 dana, od dana obja-
vljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je, putem punomo}nika Op}inskom sudu Tuzla
dana 01. 12. 2009. godine podnio tu`bu, protiv tu`enog, a
radi duga u iznos od 7.025,50 KM.
U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese pre-
suda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor
na tu`bu.
Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima ja-
vnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio
tu`bu dana 17. 01. 2010. godine u kojem je naveo da je
du`na najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja
dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje
na posljedice ne postupanja po nalogu suda. Me|utim,
tu`eni je uredno zaprimila tu`bu dana 11. 01. 2010. godi-
ne, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor
na tu`bu sud je a nakon uvida u spis na{ao da su se stekli
uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postu-
pku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izr-
eci ove presude, dakle u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev
tu`itelja.
Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383,
~lana 386 stav 1. i ~lana 387 Zakona o parni~nom postu-
pku, u skladu sa Advokatskom i taksenom tarifom.
Tro{kovi se sastoje od naknade za sastav prijedloga za
izvr{enje iznos od 49,50 KM, sastav tu`be u iznosu od
421,20 KM, za uplatu u „Dnevnom avazu“ za objavljivanje
tu`be i presude u iznosu od 140,00 KM, takse na tu`bu
200,00 KM i presudu 100,00 KM. Ukupno tro{kovi iznose
910,70 KM.
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni
mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u
skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku.
SUDIJA
Amira Ferizbegovi}
„VEKTOR-INTEGRA“DOO SARAJEVO
Trg Me|unrodnog Prijateljstva br.8
71 000 S A R A J E V O
Tel: 033 77 44 60; 77 44 62; 77 44 63
Fax:033 77 44 61; 77 44 70
Uslijed ukazanih potreba,firma „Vektor-Integra“ doo
raspisuje
KONKURS
ZA NAJBOLJEG PONU\A^A
ZA PREVOZ TUCANIKA IZ KAMENOLOMA
TRNAVA U JO[AVKU
Ponuda treba da bude bazirana na slede}im elementima:
Udaljenost u jednom pravcu . . . . . . . . . . . . . . .100 km
Dinamika transporta . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000 t/dan
Ukupna koli~ina koju treba prevesti . . . . . .40.000 tona
Planirani vremenski period da se obavi prevoz je od
01.05 do 10.06.2010.
Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti u Finansijsku
slu`bu „Vektor-Integra“doo u ulici Trg Me|unarodnog Pr-
ijateljstva br.8,Sarajevo najkasnije do ~etvrtka -
22.04.2010. do 10 h.
Kontakt telefon: 033 774 464
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 56
Akcija iz koje je Hamzi} postigao gol za 1:0 (Foto: T. Trojak)
Zvijezda te{ko iza{la na kraj sa „Ro|enima“
Prodanovi} torpedovao Vele`
Zvijezda je povela ve} u
drugoj minuti. Jasmin Mora-
njki} je prona{ao usamljenog
Amira Hamzi}a koji se lako
oslobodio Nermina Kadi}a i
loptu poslao u lijevi donji
ugao gostuju}eg gola.
Iako je bilo puno prilika
na obje strane, u prvom polu-
vremenu golova nije bilo.
Najbolje su propustili Adin
D`afi} u 41. i Amer Osmana-
gi} u 44. minuti za Vele`, te
Sr|an Savi}, Zlatko \ori} i
Armin Deli} u 44. i 45.
Vele` je u drugom polu-
vremenu preuzeo inicijativu,
{to se „Ro|enima“ isplatilo u
68. minuti. Nakon duplog
pasa sa D`afi}em, Osmana-
gi} je utr~ao iskosa sa lijeve
strane pred gol doma}ina i
matirao Elvisa Kari}a za 1:1.
Gol odluke djelo je Ilije
Prodanovi}a. Nakon slobo-
dnog udarca koji je izveo
Moranjki}, lopta je pogodila
Kadi}a, a u petercu gostiju
se najbolje sna{ao Prodano-
vi} i sa sedam metara topo-
vski {utirao po sredini gola -
2:1. D`. DELI]
Leotar slavio protiv Lakta{a
Todorovi} donio bodove
Utakmica odlu~ena pet minuta prije kraja
Remi u ovoj utakmici ni-
kome nije odgovarao, pa su
se Leotar i Lakta{i upustili
u otvorenu borbu, iz koje su
doma}i iza{li s tri boda.
Poslije blijede i ane-
mi~ne igre, Trebinjci su u
43. minuti izveli najljep{u
akciju na utakmici. Milorad
Cimirot je s lijeve strane
uposlio Vladimira Todoro-
vi}a, koji je asistirao Brani-
slavu Kruni}u, a ovaj je pe-
tom loptu proslijedio u
mre`u.
U 61. minuti Vladan Gr-
uji} odli~no je uposlio
Ognenja \elmi}a, ~iji prvi
udarac Novica Berak brani.
Ipak, \elmi} je odbijenu lo-
ptu pospremio u mre`u.
Pet minuta prije kraja
utakmice Todorovi} je pri-
mio loptu na prsa, na ivici
kaznenog prostora, i topo-
vskim udarcem poslao je
pod pre~ku. Isti igra~ je u
90. minuti iz slobodnog
udarca pogodio za kona~ih
3:1. M. P.
LEOTAR
Berak 6,5
Vu~ini} 6,5
(86. Komljeni} -)
Todorovi} 8,5
^orlija 6,5
Rami} 6
]erani} 6
Ra{evi} 6
(46. Magazin 6,5)
Kruni} 7
Cimirot 7
Risti} 6,5
Vico 6
(75. [e{lija 6,5)
Trener: Goran
Skaki}
LAKTA[I
[eji} 6
Sekuli} 6
Baji} 6
Ze~evi} 6
[araba 6,5
Stjepanovi} 6
Gruji} 6,5
\elmi} 6,5
(87. Mati} -)
Memi{evi} 6
Tosunovi} 6
Kujund`i} 6
(85. Mirkovi} -)
Trener: Dragoslav
Stepanovi}
Stadion Police u Trebinju
Gledalaca: 500
Sudija: Elmir Pilav
(Sarajevo) 6,5
Pomo}nici: Adnan Alispa-
hi} (Zenica), Stevo Peri}
(Bijeljina)
Delegat: Med`id Gvozden
(Sarajevo)
@uti kartoni: Rami},
Vu~ini} (Leotar)
Strijelci: 1:0 - Kruni} (43),
1:1 - \elmi} (61), 2:1 -
Todorovi} (85), 3:1 - To-
dorovi} (90)
Igra~ utakmice: Vladimir
Todorovi} (Leotar) 8,5
Leotar Lakta{i
(1:0)
3 1
ZVIJEZDA
Kari} 7
Moranjki} 6,5
Savi} 6,5
(75. Stankovi} -)
Prodanovi} 7
[ehri} 6,5
(57. Kova~evi}
6,5)
Gazibegovi} 6,5
Deli} 6,5
Vasili} 6,5
Hamzi} 7
Omeragi} 6,5
\ori} 6,5
(83. Sulji} -)
Trener: Zoran
]urguz
VELE@
Bori} 7
Kne`evi} 6,5
Kadi} 6,5
Kazazi} 6,5
Ali~i} 6,5
Demi} 7
Majki} 7
(74. Jazvin -)
Osmanagi} 7
(69. Zolj -)
\afi} 7
Salihovi} 6,5
(59. ]emalovi} -)
[kalji} 6,5
Trener: Veselin
\urasovi}
Stadion Banja Ilid`a u Gra-
da~cu
Gledalaca: 2.000
Sudija: Rusmir Mrkovi}
(Sarajevo) 7
Pomo}nici: Senad
Ibri{imbegovi} (Travnik) i
Branko [ipka (Prijedor)
Delegat: Kre{imir ^avar
([iroki Brijeg)
Strijelci: 1:0 - Hamzi} (2),
1:1 - Osmanagi} (68), 2:1
- Prodanovi} (81)
@uti kartoni: Omeragi}, Sa-
vi}, Hamzi} (Zvijezda), Sa-
lihovi} (Vele`)
Igra~ utakmice: Ilija Proda-
novi} (Zvijezda) 7
Zvijezda Vele`
(1:0)
2 1
Prijedor~ani su u dosta
neatraktivnoj igri uspjeli
savladati desetkovani Tra-
vnik koji je u Prijedor sti-
gao bez osam standardnih
igra~a. Ve} u 8. minuti Vla-
dimir Ranki} je priprijetio
prizemnim udarcem sa de-
sne strane, a kasnije su
imali prilike Goran Ku{lji}
(14), Sa{a Kova~evi} (15) i
Mirza D`afi} (18).
Ranki} je u 22. minuti
doma}e doveo u vodstvo
na asistenciju Ognjena
Da{i}a. Kona~an rezultat
postavio je u 63. minuti
pogotkom iz jedanaester-
ca. Da{i} je sa lijeve strane
poslu`io Ranki}a koji je
izbio sam pred Adisa Nur-
kovi}a, a golman gostiju
ga je sru{io u {esnaestercu.
Siguran realizator je bio
Ned`ad @eri}.
V. VUKADINOVI]
PREMIJER LIGA Remi u duelu na Bilinom polju
Mnogo prilika, nijedan gol
Doma}i dva puta pogodili okvir gola, a gosti jednom
Derbi na Bilinom polju
okon~an je podjelom bodo-
va i najnepopularnijim rezu-
ltatom 0:0, {to svakako vi{e
odgovara gostuju}em sasta-
vu.
Gosti su bolje otvorili
utakmicu. Na po~etku zapr-
ijetio je Adis Jahovi}, a u 8. i
10. minuti Luka Bilobrk je
dobro intervenirao na ub-
a~aj Mirze Rizvanovi}a i
udarac Milana Muminovi}a.
Stativa Kapetana
Potom su doma}i krenu-
li u ofanzivu i do kraja polu-
vremena diktirali su tempo.
Prvu {ansu imao je Samir
Duro, koji je sa ivice {es-
naesterca {utirao preko gola.
U 27. minuti gosti su po-
novo bili pred golom Bilo-
brka, ali je Jahovi} sa oko 10
metara iskosa s desne strane
proma{io cijelu loptu.
U 35. minuti Duro je po-
slao dugu loptu za Darija
Puri}a koji je pobjegao go-
stuju}oj odbrani, u{ao u
{esnaesterac, ali i oklijevao
sa udarcem, pa su gosti
otklonili opasnost.
Do odmora, Damir Ha-
d`i} iz daljine je bezu-
spje{no poku{ao iznenaditi
Bilobrka, dok je na drugoj
strani Juri} prekrasno proi-
grao Armina Kapetana, koji
je sa 10 metara iskosa pogo-
dio stativu.
U drugom poluvremenu
^elik je bio puno bolji. Ve}
u 52. minuti Puri} je pro{ao
po desnoj strani i prekrasno
ubacio loptu u sredinu, a ta-
mo je lopta pogodila Kape-
tana u tijelo, iako je gostu-
ju}i gol bio prazan. U 59.
minuti, nakon centar{uta
Dure, Kapetan je {utirao
glavom sa oko sedam meta-
ra, ali je Alaim izbio loptu s
gol-linije.
Pre~ka [kore
U 62. minuti Sarajevo je
imalo pre~ku. Duro je izgu-
bio loptu na sredini terena, a
gosti su je prebacili do Had-
`i}a, koji je s lijeve strane
u{ao u kazneni prostor i
uposlio Alena [koru. Me|-
utim, napada~ Sarajeva je sa
osam metara pogodio okvir
gola. Dvije minute kasnije,
Muminovi} je sa 13 metara
pogodio spoljni dio mre`e.
U 82. minuti pre~ka za
^elik. Juri} je centrirao isk-
osa sa lijeve strane, a Isako-
vi} prekrasno reagirao, ali je
njegov {ut zaustavila pre~ka.
Uslijedio je kontranapad go-
stiju, ali je Juri} uspio izbiti
loptu ispred [kore u trenu-
tku kada se fudbaler Saraje-
va spremao {utirati.
U samom fini{u, Had`i}
je pucao iskosa sa 13 metara
pored lijeve stative, a u sudi-
jskom vremenu isti igra~ bio
je u jo{ boljoj situaciji. Sa
pet metara je ga|ao bli`i
ugao, ali je proma{io cijeli
gol. V. BEGUNI]
Puri} bje`i Belo{evi}u: Mre`e mirovale u Zenici (Foto: J. Had`i})
RUDAR
Avduki} -
[odi} 6
Kotaran 7
Staki} 7,5
Jevti} 7
Kova~evi} 6,5
@eri} 7
Ranki} 7,5
(87. Radivojac -)
Da{i} 6,5
D`afi} 6
(46. Kecman 6)
Ku{lji} 6
(65. Kiki} -)
Trener:
Boris Gavran
TRAVNIK
Nurkovi} 6,5
Si. Terzi} 6
E. Varupa 6
N. Varupa 5,5
Badrov 5,5
Zatagi} 5,5
Begi} 5,5
(55. Mujaki} 6)
[iljak 6
(86. Dervi} -)
Dudi} 5,5
Eri} 6
(75. Sa. Terzi} -)
Faji} 6
Trener: Ned`ad
Selimovi}
Gradski stadion u Prijedoru
Gledalaca: 2.000
Sudija: Ljubi{a Vrhovac
(Lakta{i) 6,5
Pomo}nioci: Dalibor
Dra{kovi} (Lukavica) i Hr-
voje Turudi} (^itluk)
Delegat: Radika Maki}
(Bijeljina)
Strijelci: 1:0 - Ranki} (22),
2:0 - @eri} (63, penal)
@uti kartoni: Kotaran, Je-
vti}, Kova~evi}, Da{i}, Ra-
nki} (Rudar), [iljak
(Travnik)
Igra~ utakmice: Vladimir
Ranki} (Rudar) 7,5
Rudar Travnik
(1:0)
2 0
^ELIK
Bilobrk 7
Zahirovi} 6,5
Hasanovi} 6,5
Markovi} 7
Sadikovi} 5,5
Puri} 7
Duro 5,5
(64. Isakovi} 6)
Juri} 7
Jamak 6
(46. Dilaver 6)
Kapetan 6,5
Obu}a 5,5
Trener:
Omer Kopi}
SARAJEVO
Alaim 6,5
Rizvanovi} 6
Maksumi} 6
An. [koro 6,5
Belo{evi} 6
Muminovi} 6,5
Dudo 6
(85. Torlak -)
Ihtijarevi} 6
(69. Hamzagi} 5,5)
D`akmi} 6,5
Jahovi} 5
(46. Al. [koro 6,5)
Had`i} 6
Trener: Mirza
Vare{anovi}
Stadion Bilino
polje u Zenici
Gledalaca: 9.000
Sudija: Mirko Buljan
(Mostar) 6
Pomo}nici:
Nikica Tomas (Drinovci)
i Toni Bandi} (Grude)
Delegat: Dubravko
Mi{kovi} (Livno)
@uti kartoni: Markovi}
(^elik), Dudo
(Sarajevo)
Igra~ utakmice:
Dario Puri} (^elik) 7
^elik Sarajevo
:
0 0
Izjave trenera

Omer Kopi}
Ovo je za bh. prilike bila
utakmica na dosta viso-
kom nivou. Mo`emo `a-
liti za izgubljena dva bo-
da, ali se Sarajevo pre-
dstavilo kao ~vrsta ekipa
koja zna {ta ho}e. Mo`da
je ovo i najrealniji ishod.
Zadovoljni smo neri-
je{enim rezultatom. Hva-
la ^eliku na gostopri-
mstvu i korektnoj igri.
Publika je u`ivala u lije-
poj utakmici i dobrim
potezima. Bilo je dobrih
prilika, remi je na kraju
najrealniji ishod.
Mirza Vare{anovi}
Trenutak kada je Ranki} pogodio za 1:0 (Foto: D. Stojni})
Neatraktivna utakmica u Prijedoru
Ranki} i @eri} za trijumf doma}ih
Zahvaljuju}i solidnom
drugom poluvremenu, Zri-
njski je uspio opravdati ulo-
gu favorita protiv Modri~e i
tako do}i do va`na tri boda
kojima je nastavio borbu za
izlazak na evropsku scenu.
Nakon jako slabog prvog
dijela, koji je prakti~no
pro{ao bez prave prilike, u
drugom poluvremenu pala
su ~etiri gola.
Do prvog pogotka Zri-
njski je do{ao u 50. minuti
kada je kapiten Mario Iva-
nkovi} sigurno izveo kazne-
ni udarac kojem je prethodio
prekr{aj \or|a Savi}a nad
Danijelom Stojanovi}em.
Najbolji priliku za pora-
vnanje Modri~a je imala u
58. minuti, ali dobar udarac
Bojana Pup~evi}a doma}i vr-
atar Igor Melher krajnjim
naporom je uspio zaustaviti.
Da u Mostaru ne}e biti
iznena|enja potvr|eno je u
70. minuti, kada je Vlado
Zadro na asistenciju Marina
Ani~i}a povisio na 2:0.
Onda je uslijedio potpu-
ni slom Modri~e, jer je samo
dvije minute kasnije Mate
Dragi~evi} postigao i tre}i
gol za Zrinjski, zavr{iv{i
akciju u kojoj su sudjelova-
li Igor Musa i asistent Dani-
jel Stojanovi}. U 80. minu-
ti Zrinjski je organizirao
dugu akciju, a u zavr{nici, u
gu`vi pred golom Modri~e
najbolje se sna{ao Vernes
Selimovi}, koji je poentir-
ao za 4:0. M. PAND@A
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 57
@eljezni~ar je u velikom
derbiju protiv Borca potvr-
dio da je najbolja ekipa u
Bosni i Hercegovini, te je
pobjedom do{ao na korak
bli`e naslovu prvaka. Od pr-
ve do posljednje minute na
terenu lider Premijer lige je
dominirao, a rezultatom od
4:2 mnogo zadovoljniji mo-
gu biti gosti, koji nisu napr-
avili niti jednu pravu akci-
ju, a postigli su dva gola.
Amar Osim postavio je
izuzetno ofanzivnu formaci-
ju, sa Seadom Bu~anom na
mjestu desnog beka. Prve
minute utakmice pokazale
su da @eljezni~ar silno `eli
do pobjede.
Ofanziva @elje
Ve} u 2. minuti stoposto-
tna prilika. Edin Vi{}a je
{utirao sa ivice {esnaesterca,
lopta je pogodila stativu,
odbila se do Mirsada Be{li-
je, koji je poslao iznad
pre~ke. U narednom napa-
du ponovo odli~na prilika
za @elju. Nakon kombinaci-
je Be{lije i Lazara Popovi}a,
lopta je do{la do Samira Be-
kri}a, no njegov udarac za-
vr{io je pored gola.
Nakon po~etnog pritiska
@eljezni~ara, Borac je do{ao
do daha, i u 16. minuti Mir-
oslav Stevanovi} je iz dalji-
ne zaprijetio, prebaciv{i gol.
Mre`a gostiju zatresla se u
25. minuti. Bekri} je fauliran
na lijevoj strani, izveo je slobo-
dan udarac, a stoper Elvis
Me{i} nadvisio je odbranu Bo-
rca i glavom pogodio za 1:0.
Prvu intervenciju doma}i
golman Ibrahim [ehi} imao
je u 34. minuti kada je bez pr-
oblema zaustavio poku{aj
Sa{e Kajkuta iz slobodnog
udarca, dok je na drugoj str-
ani Popovi} na asistenciju
Vi{}e umalo pove}ao vodstvo.
Na 2:0 @eljo je povisio u
41. minuti. Popovi} je pro-
igrao Bu~ana na desnoj str-
ani, uslijedio je izvrstan ce-
ntar{ut pravo na glavu Be-
kri}a koji prepunu Grbavi-
cu dovodi do klju~anja.
Kada je izgledalo kako je
jedino pitanje sa koliko }e
golova u mre`i Borac oti}i
sa Grbavice, uslijedio je {ok
za doma}e navija~e. Ce-
ntar{ut Olivera sa sredine
terena i{ao je u {esnaesterac,
a @eljin stoper Jadranko Bo-
gi~evi} zaka~io je glavom,
prevario svog golmana i po-
stigao autogol.
@eljezni~ar je imao mno-
go vi{e od igre, vodio sa 2:0,
a onda je do{ao u situaciju u
kojoj mora posti}i jo{ dva
gola kako bi anulirao pre-
dnost Borca iz prve utakmi-
ce (0:2), u slu~aju da dvije
ekipe na kraju budu imale
isti broj bodova.
Drugo poluvrijeme po~-
elo je jo{ ja~om ofanzivom
doma}ih, a golman Milo{
Milinovi} po tre}i put je ka-
pitulirao u 52. minuti. Be-
kri} je iz kornera kratko do-
dao Mirku Radovanovi}u,
ovaj centrirao, a Popovi}
glavom zabio za 3:1.
Bekri} je u 56. minuti li-
jepo izbacio Be{liju, a go-
lman gostiju je istr~avanjem
spasio gol. Nekoliko minu-
ta kasnije Vi{}a u padu
{utira pored gola.
Asistencija Bekri}a
Novi gol u mre`i Borca u
83. minuti. Bekri} je po dr-
ugi put asistent, ponovo iz
slobodnog udarca sa lijeve
strane, a Popovi} glavom
posti`e svoj drugi gol na
utakmici.
Kao i u prvom poluvre-
menu, posljednji sekundi
donijeli su gol Borca. Sudi-
ja Semir Kaplan dosudio je
prekr{aj na oko 20 metara, a
Kajkut izveo slobodan uda-
rac sa 20 metara i zatresao
mre`u [ehi}a.
Trener @eljezni~ara Am-
ar Osim bio je vidno ljut na-
kon utakmice, i pored izvr-
sne igre i velike pobjede
njegove ekipe, a razlog su
vjerovatno dva primljena
gola. Z. [ARI]
Prva liga FBiH
Rezultati 22. kola Prve nogometne lige FBiH: Ig-
man - Gora`de 3:1, Rudar - Slaven 1:1, Budu}nost - Vi-
tez 2:0, SA[K Napredak - Iskra 1:0. Danas (16,30):
@ep~e - Kraji{nik, GO[K - Bosna i Omladinac - Jedi-
nstvo. Slobodna je ekipa Ora{je.
@ELJEZNI^AR
[ehi} 6
Bu~an 7
Me{i} 7,5
Bogi~evi} 6
Radovanovi} 7,5
Svraka 7
Vi{}a 6,5
(80. Stani} -)
]ulum 7,5
(85. Baji} -)
Popovi} 8
(90. Spahi} -)
Bekri} 8
M. Be{lija 7
Trener:
Amar Osim
BORAC
Milinovi} 5,5
Stupar 5
Damjanovi} 5,5
Petri} 5
]ori} 5
Trivunovi} 6
(54. Vukobratovi} 5)
Sakan 5
Petrovi} 5
(46. Boji} 5)
Kajkut 7
Jandri} 5,5
(75. Stani} -)
Stevanovi} 5
Trener:
Zoran Mari}
Stadion Grbavica
Gledalaca: 14.000
Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 6
Pomo}nici: Sreten Udovi~i}
(Prijedor) i Zikrija Pa{ali}
(Zenica)
Delegat: Alija Kurtagi} (Bi-
ha})
Strijelci: 1:0 - Me{i} (25),
2:0 - Bekri} (41), 2:1 - Bo-
gi~evi} (45, autogol), 3:1 -
Popovi} (53), 4:1 - Popovi}
(83), 4:2 - Kajkut (90)
@uti kartoni: Popovi}, Svraka
(@eljezni~ar), ]ori}, Kajkut
(Borac)
Igra~ utakmice: Samir Be-
kri} (@eljezni~ar) 8
@eljezni~ar Borac
(2:1)
4 2
ZRINJSKI
Melher 6
[unji} 6
Selimovi} 6
@ur`inov 5
(46. Musa 6)
Ivankovi} 6,5
(75. M. Su{i} -)
Markovi} 6
Stojanovi} 6
@i`ovi} 6
Bobi 5
(46. Zadro 6)
Dragi~evi} 6
Ani~i} 6
Trener:
Dragan Jovi}
MODRI^A
Tripi} 5,5
Todorovi} 5,5
Bajramovi} 5,5
(68. Stoilkov 5,5)
Komljenovi} 5,5
Koji} 5,5
Pup~evi} 5,5
(75. Tomi} -)
Simi} 5,5
Savi} 5,5
Gale{i} 5,5
\okovi} 5,5
(77. Maksimovi} -)
Ali} 5,5
Trener:
Dragan Savi}
Stadion Pod Bijelim brije-
gom u Mostaru
Gledalaca: 500
Sudija: Marinko Jeli} ([iroki
Brijeg) 7
Pomo}nici: Tihomir Su~i}
(Livno) i Damir Kne`evi}
(Livno)
Delegat: \or|e Star~evi}
(Bosanska Gradi{ka)
Strijelci: 1:0 - Ivankovi} (50
penal), 2:0 - Zadro (70), 3:0
- Dragi~evi} (72), 4:0 - Seli-
movi} (80)
@uti karton: Savi} (Modri~a)
Igra~ utakmice: Mario Iva-
nkovi} (Zrinjski) 6,5
Zrinjski Modri~a
(0:0)
4 0
Rezultati 23. kola: Ru-
dar - Travnik 2:0, Zvije-
zda - Vele` 2:1, ^elik -
Sarajevo 0:0, Leotar -
Lakta{i 3:1, Zrinjski -
Modri~a 4:0, @elje-
zni~ar - Borac 4:2. Da-
nas (16.30): Slavija -
Sloboda i [iroki Brijeg -
Olimpik.
Parovi 24. kola (21.
april): Vele` - Zrinjski,
Modri~a - Slavija, Tra-
vnik - Leotar, Sarajevo -
[iroki Brijeg, Sloboda -
@eljezni~ar, Borac - Ru-
dar, Olimpik - Zvijezda,
Lakta{i - ^elik.
Tabela
1. @eljezni~ar 23 14 5 4 38:17 47
2. Borac 23 14 2 7 31:20 44
3. Zrinjski 23 11 5 7 35:25 38
4. Sarajevo 23 11 5 7 29:20 38
5. [iroki 22 11 4 7 32:20 37
6. Vele` 23 11 3 9 39:25 36
7. Leotar 23 10 3 10 24:32 33
8. Zvijezda 23 9 3 11 24:35 30
9. Travnik 23 8 5 10 28:32 29
10. ^elik 23 8 5 10 24:25 29
11. Rudar 23 8 4 11 19:23 28
12. Olimpik 22 7 7 8 18:26 28
13. Sloboda 22 8 3 11 18:29 27
14. Slavija 22 7 5 10 24:29 26
15. Lakta{i 23 6 4 13 27:36 22
16. Modri~a 23 6 3 14 25:41 21
Mostarci opravdali ulogu favorita
Slom gostiju u
drugom dijelu
Strijelci Ivankovi}, Zadro, Dragi~evi} i Selimovi}
Detalj iz Mostara: Markovi} centrira pored Bajramovi}a (Foto: R. Ivi})
DERBI „Plavima“ ubjedljivo pripao okr{aj prvog i drugog
@eljo potvrdio da je
najbolja ekipa u dr`avi
Seriju golova otvorio Me{i}, zaklju~io Kajkut Popovi} dvostruki
strijelac Osim ljut zbog dva primljena pogotka
Prije po~etka utakmice na centru stadi-
ona Grbavica Mladen Voji~i} Tifa pjevao
je zajedno sa navija~ima na tribinama pje-
smu „Grbavica“, koju „Manijaci“ smatra-
ju jednom od svojih himni.
Tifa je kao veliki navija~ „Plavih“ izr-
azio `elju da na stadionu kojeg je opjevao
uveli~a veliki derbi koji je @eljezni~ar igr-
ao sa Borcem.
Tifa pjevao Grbavicu
Me{i} slavi prvi gol: Uvjerljiva pobjeda „Plavih“ (Foto: F. Fo~o)
Tifa pjeva u horu s cijelim stadionom
Navija~i @elje su stvorili veli~anstvenu atmosferu (Foto: M. @ivojevi})
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 58
SLOBODA Tuzlaci nekompletni idu u goste Slaviji u Lukavici
Glava{ ~uva igra~e za @elju
Iako oslabljeni, nadaju se pozitivnom rezultatu
Protiv Slavije, starog
znanca iz prvenstva i kup
takmi~enja, trener Slobode
Vlatko Glava{ izvest }e ko-
mbinovani tim.
[to zbog povreda, {to
zbog prijetnje suspenzijom
(imaju po dva kartona),
Glava{ }e gotovo sigurno iz
sastava izostaviti golmana i
kapitena Denisa Mujki}a,
zatim Stefana Gavari}a, Se-
mjona Milo{evi}a i Milo{a
Krasi}a.
Tako|er, neizvjestan je i na-
stup rovitog Almira Beki}a.
Trener Slobode ~uva ove igra~e
za duel sa @eljezni~arom na
Tu{nju u srijedu.
Unato~ problemima sa
sastavom, Tuzlaci optimi-
sti~no do~ekuju utakmicu
protiv Slavije. Glava{ ka`e
da njegov tim ne}e ustu-
knuti pred rivalom. Cilj
Slobode je ostati nepora`en.
- Za mene su svi igra~i
prvotimci. Istina, igrat
}emo u ne{to druga~ijem
sastavu, ali to ne zna~i da
se unaprijed odri~emo
ambicija. U ovoj utakmici
Slaviji su bodovi potrebniji
i sigurno }e jurnuti ka
na{em golu od po~etka. Te
napade }emo spremno
do~ekati. Ako nam se
uka`e bila kakva prilika,
znat }emo je iskoristiti -
ka`e Glava{. E. M.
Slavija
Sloboda
Stadion Slavije u Luka-
vici. Po~etak u 16.30 sa-
ti. Sudija: Dragan Ska-
ki} (Bosanska Gra-
di{ka).
SLAVIJA: Dujkovi},
Tadi}, Regoje, Papaz,
Benovi}, Stankovi}, Jo-
vanovi}, Simi}, Todoro-
vi}, I. Radovanovi}, Ba-
kovi}. Trener: Milomir
Odovi}.
SLOBODA: Divkovi},
Sadikovi}, Jogun~i},
Karad`a, Crnogorac,
Malki}, Am. Beki} (Al.
Beki}), Zoleti} (Alju-
ki}), Okanovi}, Smajlo-
vi}, S. Muji}. Trener:
Vlatko Glava{.
Glava{: Ako nam se uka`e prilika, znat }emo je iskoristiti
Goran Simi} pred duel Slavije i Slobode
Ne smijemo ni pomisliti
da nas ~eka lagan posao
Dosta je rasprodaje bodova pred na{im navija~ima
Slavija je porazom u Ba-
njoj Luci zavr{ila nastup u
Kupu i sada se u potpuno-
sti okre}e prvenstvenim
obavezama.
- Obaveza obavezu sti`e,
tako da previ{e vremena za
jadikovanje nemamo, iako
smo tu`ni {to smo Kup za-
vr{ili na korak od finala.
Ono {to je veoma va`no je
da ostanemo psiholo{ki ja-
ki pred odlu~uju}e prve-
nstvene bitke za bodove -
ka`e iskusni prvotimac Sla-
vije Goran Simi}.
Danas, protiv Slobode,
sve osim trijumfa bilo bi ra-
vno katastrofi.
- Nismo u zavidnoj po-
ziciji i sada nam svaka uta-
kmica ima veliki zna~aj.
Dosta je rasprodaje bodova
pred na{im navija~ima.
Slobodu dobro znamo, por-
ed jesenjeg duela ukrstili
smo koplja jo{ dva puta u
Kupu i bili smo uspje{niji.
Iako Tuzlaci najavljuju
kombinovani sastav, najgo-
re {to mo`emo uraditi je da
pomislimo kako nas ~eka
lak posao. Sloboda je uvijek
neugodan rival koji te{ko
prima golove - dodaje Si-
mi}.
Zbog povrede }e izostati
Zvjezdan Stani} i Vu~ina
[}epanovi}.
G. I. Simi}: Svaka utakmica ima veliki zna~aj
Na treningu u petak
do{lo je do incidenta kada
je Vlastimir Jovanovi}
udario glavom Levanija
Kutaliju. Gruzijac je izgu-
bio nakratko svijest. Na-
kon {to je ustao, krenuo je
prema Jovanovi}u, ali ga
je napao trener golmana
Aleksandar Bo`ovi} i uda-
rio ga, te mu slomio dva
zuba. Kutalija je odmah
nakon treninga napustio
Lukavicu i ne}e se vra}ati
u Slaviju, a cijeli incident
je prijavio policiji. A. N.
Kutalija napustio Slaviju
Iznimno va`nu uta-
kmicu u borbi za Evropu
danas na Pecari (16.30 sa-
ti) igraju nogometa{i
[irokog Brijega. Proti-
vnik je nezgodan gost ove
sezone, Olimpik,
mom~ad koju su jesenas
dobili sa 1:0 na Grbavici.
Me|utim, puno se to-
ga promijenilo od te uta-
kmice u taboru [iroko-
brije`ana koji su pra-
kti~ki izgubili bitku za
naslov, a do kraja prve-
nstva im predstoji pravi
rat za plasman na jedno
od prva ~etiri mjesta. Sto-
ga je utakmica protiv
„Vukova“ okarakterizira-
na onom koja se jednosta-
vno mora dobiti.
- Svjesni smo va`nosti
utakmice i ~injenice da je
Olimpik nezgodan gost,
ali sve osim pobjede za
nas bi bilo ravno katastr-
ofi - ka`e trener doma}ih
Toni Kara~i}.
Sude}i prema poslje-
dnjem treningu, strijelac
pobjedni~kog gola jese-
nas na Grbavici Jure Iva-
nkovi} preselit }e na klu-
pu, ba{ kao i kapiten Da-
libor [ili}. Zbog kartona
}e, pak, susret propustiti
Toni Marki} i Josip Ba-
ri{i}. D. K.
[iroki Brijeg se bori za Evropu
Kara~i} seli na klupu
Ivankovi}a i [ili}a
[iroki B.
Olimpik
Stadion Pecara u
[irokom Brijegu.
Po~etak u 16.30 sati.
Sudija: Anto @iv-
kovi} (Ora{je).
[IROKI BRIJEG:
Bandovi}, Diogo, Re-
nato, Topi}, Hrka},
Mi{i}, Vagner, Marti-
novi}, Hrgovi}, Var-
ea, Karoglan. Trener:
Toni Kara~i}.
OLIMPIK: Fejzi},
Je{e, Kolarov, Vido-
vi}, Suba{i}, Risti},
Kurto (Tijago), Vela-
gi}, Alimanovi}, [a-
ranovi}, Kapi}. Tre-
ner: Edin Prlja~a.
Kara~i}: Sve osim pobjede
katastrofa
Olimpik gostuje na Pecari
Prlja~a: Mora krenuti
Ljudima u Olimpiku si-
gurno je dobrodo{la ona
stara izreka po kojoj
„svakoj seriji do|e kraj“, s
obzirom da sarajevski pre-
mijerliga{ ima seriju do pet
prvenstvenih utakmica bez
pobjede.
Novi izazov je [iroki
Brijeg, mjesto koje se ba{ i
ne mo`e nazvati najboljom
prilikom za va|enje. Ipak,
igra~i i stru~ni {tab Oli-
mpika se nadaju da mogu
uraditi ne{to vi{e.
- Nadamo se da }e nam
realizacija proraditi. I{~eku-
jemo to u svakoj utakmici
koja je pred nama, pa tako i u
ovoj. [iroki je dobra ekipa i
ako bude su|enje koretno,
kako je tamo uvijek bilo, na-
dam se jednoj otvorenoj uta-
kmici - ka`e trener Sarajlija
Edin Prlja~a.
Prvi strateg Olimpika
pri`eljkuje dobru igru svog
tima.
- Oni imaju kvalitete, a
na nama je da im po-
ku{amo parirati. @elim da
odigramo dobru utakmicu,
a mislim da bi u tom
slu~aju rezultat do{ao sam
po sebi - nada se Prlja~a.
U sastavu ne}e biti su-
spendiranog Nihada Sulje-
vi}a i povrije|enog Adisa
^ulova. N. D.
Prlja~a: Nada se dobroj igri
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 59
D`eko u duelu sa Mertesakerom (Foto: Reuters)
Utrka za engleskog prva-
ka ponovo je otvorena, po{to
je Man~ester junajted osvojio
sva tri boda u gradskom de-
rbiju protiv Sitija, dok je u
okr{aju rivala iz glavnog gra-
da ^elzi pora`en od Totenhe-
ma. Razlika izme|u dva vo-
de}a tima kolo prije kraja sa-
da iznosi samo jedan bod, s
tim da vode}i ^elzi ima i bo-
lju gol-razliku.
Tri izmjene
U Londonu je pitanje
pobjednika rije{eno u pr-
vom poluvremenu. D`er-
mejn Defo (Jermain Defoe)
je realizirao jedanaesterac u
15. minuti nakon {to je
D`on Teri (John Terry) igr-
ao rukom, a pred odlazak na
odmor drugi gol je postigao
Geret Bejl (Gareth Bale).
Karlo An~eloti (Carlo
Ancelotti) do 47. minute
iskoristio je pravo na sve tri
izmjene, ali ulazak Branisla-
va Ivanovi}a, Nikolasa Ane-
lke (Nicolas) i Mihaela Bala-
ka (Michael Ballack) nije ur-
odio plodom. Teri je sa dva
brzo zara|ena `uta kartona
isklju~en u 67. minuti, a sve
{to je ^elzi uradio bio je po-
godak Franka Lamparda u
sudijskom vremenu.
Totenhem, koji se bori za
Ligu prvaka, u srijedu je iz
utrke za titulu izbacio Arse-
nal (2:1), a u subotu }e go-
stovati na Old trafordu.
Junajtedu je, nakon ni-
za slabih utakmica, progno-
ziran udarac za kona~an no-
kaut u gradskom derbiju, ali
je aktuelni engleski prvak
ustao s koljena, i to pobje-
dom u sudijskom vremenu,
ba{ kao i u prvom okr{aju
rivala, kada je Majkl Oven
(Michael Owen) postigao
gol za 4:3.
Ovaj put, strijelac za tr-
ijumf od 1:0 bio je Pol Sko-
ls (Paul Scholes), koji je u
petak produ`io ugovor s Ju-
najtedom. On je udarcem
glavom iskoristio asistenci-
ju Patrisa Evre (Patrice).
Junak Boltona
U preostale tri utakmice
do kraja sezone ^elzi
do~ekuje Stouk i Vigan, a
ide Liverpulu, dok }e Juna-
jted biti doma}in Totenhe-
mu i Stouku, a gostovati
kod Sanderlanda.
Na ostalim terenima, u
jednoj od najzanimljivijih
utakmica Everton je osvojio
bodove u Blekburnu, zahva-
ljuju}i golu Australca Tima
Kehila (Cahill) u poslje-
dnjoj minuti. Prije toga, Ro-
versi su dva puta stizali ma-
njak, ali je njihov trud bio
uzaludan. Met Tejlor (Matt
Taylor) bio je junak Bolto-
na, koji je Stouku re`irao
katastrofalne tri minute.
Rezultati i strijelci 35.
kola: Man~ester siti -
Man~ester junajted 0:1
(Skols 90+3), Birmingem -
Hal 0:0, Fulam - Volverhe-
mpton 0:0, Blekburn - Ever-
ton 2:3 (N’Zonzi 69, Rober-
ts 81 - Artera 4 penal, Jaku-
bu 79, Kehil 90), Stouk - Bo-
lton 1:2 (Kitson 13 - Tejlor
85, 88), Sanderlend - Barnli
2:1 (Kembel 25, Bent 40 -
Tompson 82). Sino} su igra-
li: Totenhem - ^elzi 2:1
(Defo 15-penal, Bejl 44 - La-
mpard).
Danas: Vigan - Arsenal
(14.30), Portsmut - Aston vi-
la (17). U ponedjeljak: Liver-
pul - Vest Hem (21). (M. T.)
ENGLESKA Ponovo otvorena utrka za prvaka
Pobjeda Man~estera,
poraz ^elzija
Skols „Crvenim |alovima“ vratio nadu u odbranu naslova Totenhem presudio lideru
NJEMA^KA Bavarci pregazili Hanover
Bajern „sedmicom“
zadr`ao vodstvo
Gol D`eke i dvije asistencije Misimovi}a u
porazu Volfsburga od Verdera 2:4
Edin D`eko ostao je na
prvom mjestu liste strijela-
ca Bundeslige, nakon {to je
postigao gol za Volfsburg,
svoj dvadeseti, u doma}em
porazu od Verdera, 2:4.
Odli~an je bio i drugi bh.
reprezentativac Zvjezdan
Misimovi}, koji je asistirao
D`eki za prvi, a Grafiteu za
drugi gol, no Volfsburg je, i
pored toga {to je dva puta
vodio (1:0, 2:1), na kraju
uvjerljivo pora`en. Verder je
u drugom poluvremenu po-
stigao tri gola i probio se na
tre}e mjesto, koje vodi u Li-
gu {ampiona.
Na vrhu nije bilo pro-
mjena. [alke je bio lider na
ne{to vi{e od dva sata, jer se
Bajern u kasnijoj utakmici
poigrao sa Hanoverom. Bilo
je ~ak 7:0, a strijelci su bili
Roben (Robben), Miler
(Muller) i Oli}. Roben je
uknji`io het-trik, dok su
ostala dvojica upisala po dva
pogotka.
[alke je jo{ u prvom po-
luvremenu rije{io pitanje
pobjednika protiv Borusije
iz Menhengladbaha i nasta-
vio utrku sa Bajernom za ti-
tulu. Dva gola postigao je
hrvatski internacionalac
Ivan Rakiti}.
Bajer iz Leverkuzena
dugo je vremena bio lider
Bundeslige, a sada mu je u
pitanju plasman u Ligu pr-
vaka, pa ~ak i u Evropsku li-
gu. Pora`eni su u [tutgartu,
a dva gola za doma}ina po-
stigao je Brazilac Kakau
(Cacau).
Rezultati i strijelci 31.
kola: Hamburg - Majnc 0:1
(Bans 20), Frajburg - Nir-
nberg 2:1 (Maroh 4 autogol,
Sise 60 - Maroh 79), [alke -
Borusija (M) 3:1 (Rakiti} 8,
47 penal, Farfan 45+1 - Bo-
badilja 16), [tutgart - Bajer
2:1 (Kakau 29, 85 - Kisling
13), Volfsburg - Verder 2:4
(D`eko 18, Grafite 40 - Fri-
ngs 38 penal, 62, Pizaro 50,
Almeida 75), Keln - Bohum
2:0 (To{i} 15, 78), Bajern -
Hanover 7:0 (Oli} 21, 49,
Roben 30, 50, 90+1, Miler
44, 62). Danas igraju: Boru-
sija (D) - Hofenhajm, Ajntr-
aht - Herta. (Z. [.)
Hrvatska nogometna liga
Zagreb odgodio slavlje Dinama
Dinamo je bio na putu
da ju~er osigura titulu prva-
ka Hrvatske, ali mu je Zagr-
eb kasnim golom za 1:1 ipak
odgodio slavlje.
Rezultati 26. kola: Cro-
atia Sesvete - Lokomotiva
1:2, Karlovac - Cibalia 3:0,
Me|imurje - Varteks 0:0,
Dinamo - Zagreb 1:1, Osi-
jek - Rijeka 1:0, Zadar - In-
ter 0:1.
Poredak: Dinamo 59, Ci-
balia 48, Hajduk 45, [ibenik
43, Karlovac 42, Slaven 41,
Osijek 39... (M. T.)
Srbijanska fudbalska liga
Zvezdi bod iz ^a~ka
Crvena zvezda ju~er u
^a~ku nije uspjela pobijedi-
ti Borac, pa je Partizanu da-
la {ansu da joj se eventua-
lnom dana{njom pobjedom
nad Radom pribli`i.
Rezultati 24. kola: Borac
- Crvena zvezda 0:0, BSK -
Jagodina 1:4, ^ukari~ki -
Napredak 2:1, Hajduk - Me-
talac 1:1, Mladi radnik -
OFK Beograd 0:2.
Poredak: C. zvezda 62, Pa-
rtizan 57, Spartak 39, OFK
Beograd 37, Vojvodina i Me-
talac po 34... (M. T.)
Lista strijelaca
20 - D`eko (Volfsburg)
19 - Kisling (Bajer)
18 - Kuranji ([alke)
15 - Barios (Borusija D.),
Pizaro (Verder)
12 - Derdijok (Bajer), Bu-
njaku (Nirnberg)
1. Bajern 31 18 9 4 65:28 63
2. [alke 31 18 7 6 52:29 61
3. Verder 31 15 9 7 67:39 54
4. Bajer 31 14 12 5 60:36 54
5. Borusija (D) 30 15 7 8 48:35 52
6. [tutgart 31 14 8 9 46:38 50
7. Hamburg 31 12 12 7 50:35 48
8. Volfsburg 31 13 7 11 60:55 46
9. Ajntraht 30 12 8 10 40:44 44
10. Majnc 31 12 8 11 31:37 44
11. Keln 31 9 10 12 31:38 37
12. Borusija (M) 31 10 7 14 40:52 37
13. Hofenhajm 30 9 7 14 35:38 34
14. Nirnberg 31 7 7 17 29:51 28
15. Bohum 31 6 10 15 32:56 28
16. Frajburg 31 7 7 17 29:56 28
17. Hanover 31 7 6 18 34:65 27
18. Herta 30 5 7 18 30:49 22
Tabela
1. ^elzi 35 24 5 6 86:32 77
2. Man~ester j. 35 24 4 7 78:27 76
3. Arsenal 34 22 5 7 76:36 71
4. Totenhem 34 19 7 8 62:34 64
5. Man~ester s. 34 17 11 6 69:42 62
6. Liverpul 34 16 8 10 54:33 56
7. Aston vila 33 14 13 6 46:34 55
8. Everton 35 14 12 9 57:48 54
9. Birmingem 35 12 11 12 35:43 47
10. Fulam 34 11 10 13 35:37 43
11. Stouk 34 10 13 11 33:37 43
12. Blekburn 35 11 10 14 37:53 43
13. Sanderlend 35 10 11 14 46:53 41
14. Bolton 35 9 8 18 38:63 35
15. V’hempton 35 8 10 17 28:51 34
16. Vigan 34 8 8 18 30:64 32
17. Vest Hem 34 7 10 17 41:57 31
18. Hal 34 6 10 18 32:70 28
19. Barnli 35 7 6 22 37:74 27
20. Portsmut (-9) 34 6 6 22 28:60 15
Tabela
Skols posti`e gol u man~esterskom derbiju: Junajted zadr`ao {anse (Foto: AFP)
Golman Real Madrida
Iker Kasiljas (Iker Casillas)
vjeruje da njegov tim i da-
lje ima {anse da prestigne
Barcelonu i osvoji titulu pr-
vaka [panije.
Kasiljas je siguran da uz
mnogo truda i {est pobjeda
do kraja sezone klub iz Ma-
drida mo`e vratiti titulu u
{pansku prijestolnicu. On je
upozorio da njegov tim mo-
ra biti oprezan u susretu s
Valensijom ve~eras na stadi-
onu Santjago Bernabeu.
- Moramo da budemo
pa`ljivi, po{to Valensija ima
brze igra~e koji su snala`ljivi
i igraju dobar nogomet. Igra-
ju dosta dobro i u odbrani, i
to }e biti veoma te`ak me~.
Vjerujem da i dalje imamo
{anse da osvojimo ligu. Igr-
amo dobro i mnogo se trudi-
mo, a ukoliko budemo imali
i malo sre}e mislim da
mo`emo do nove titule - re-
kao je Kasiljas za list „AS“.
[panski reprezentativni
golman osvrnuo se i na ra-
spored do kraja sezone i za-
klju~io da Barcelonu o~eku-
je daleko te`i posao.
- Pogledao sam raspored i
vidio da Barcelona ima tri me~a
kod ku}e s timovima koji se bo-
re za opstanak, kao i dva te{ka
gostovanja Sevilji i Viljarealu -
rekao je Kasiljas. (A. N.)
Kasiljas: Moramo biti pa`ljivi
26 - Runi (Man~ester j.)
25 - Drogba (^elzi)
22 - Tevez (Man~ester s.),
Bent (Sanderlend)
18 - Tores (Liverpul), De-
fo (Totenhem)
Lista strijelaca
Golman Real Madrida je optimista
Kasiljas vjeruje u naslov prvaka
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 60
FORMULA 1 Kvalifikacije za dana{nju Veliku nagradu Kine
Fetel protutnjao
stazom u [angaju
Veber starta drugi, a iza njega Alonso i Rosberg
Njema~ki voza~ Formu-
le 1 Sebastijan Fetel (Se-
bastian Vettel) u bolidu
Red Bula jo{ jednom je po-
tvrdio da ozbiljno razmi{lja
o ponavljanju pro{logo-
di{njeg uspjeha kada je sla-
vio na stazi u [angaju.
On je kvalifikacijama za
Veliku nagradu Kine po-
stavio najbolje vrijeme i ta-
ko tre}i put ove sezone, a
osmi put u karijeri, stigao
da prve startne pozicije.
Potpunu dominaciju Red
Bula potvrdio je Mark Ve-
ber (Webber), koji }e star-
tati drugi.
Tre}u startnu poziciju
izborio je [panac Fernando
Alonso u Ferariju, ispred
Nika Rozberga (Nico Ro-
sberg) u Mercedesu, dok }e
Meklarenov dvojac D`en-
son Baton (Jenson Button)
i Luis Hamilton (Lewis)
zaposjesti tre}i startni red.
Me|u prvih deset na
startu }e biti jo{ Felipe Ma-
sa (Massa), Robert Kubica,
Mihael [umaher (Michael
Schumacher) i Adrian Su-
til.
Ono {to je svima zapalo
za oko je ~injenica da se
[umaher jo{ uvijek mu~i.
Dok je njegov klupski kole-
ga Rozberg sve bolji, on je
za vremenom Fetela kasnio
vi{e od jedne sekunde po
krugu, {to je bilo dovoljno
tek za devetu poziciju.
Vijest je i da je Sebasti-
jen Buemi (Sebastien) za-
vr{io kvalifikacije sa sva
~etiri to~ka, nakon {to su
mu tokom treninga otpali
prednji to~kovi. Zauzeo je
13. mjesto. Ina~e, za da-
na{nju trku u [angaju me-
teorolozi prognoziraju ki-
{no vrijeme. (N. D.)
Fetel: Najbolje vrijeme (Foto: AP)
Anketa me|u ko{arka{ima najja~e lige na svijetu
Napokon je otkriveno
ko je najprljaviji NBA
igra~. Nimalo laskava titula
u anketi ameri~kog maga-
zina „Sports Illustrated“, u
kojoj su glasala 173 ko{ar-
ka{a najja~e svjetske lige,
pripala je ne toliko pozna-
tom krilu Toronto reptorsa
Red`iju Evansu (Reggie).
Mo`da iznena|uju}i
ishod, me|utim, s obzirom
na to da igra~i, valjda, znaju
~iji laktovi i {ake najbolje
„rade“, u vjerodostojnost ne
treba previ{e sumnjati.
Evans (29 godina, 203
centimetra) dobio je 21 po-
sto glasova, iako je ove se-
zone sakupio samo osam
nastupa i jedva ne{to vi{e
od 14 minuta u prosjeku.
Drugo mjesto pripalo je
krilu Los An|eles lejkersa
Ronu Artestu (13 posto).
Mada je prili~no obuzdao
buran temperament, reputa-
cija „lo{eg momka“ i dalje
prati ovog ina~e jako kvali-
tetnog igra~a, koji je, svoje-
vremeno, {aka~ke sposo-
bnosti dokazivao u tu~i s na-
vija~ima u dvorani u Detroi-
tu, zbog ~ega je pauzirao ci-
jelu sezonu. Da nisu bez ta-
lenta za „prljav{tine“ oda-
vno su dokazala dvojica
Ju`noamerikanaca - argenti-
nsko krilo Andres No}ioni
(Nocioni) iz Sakramenta i
brazilski centar Anderson
Vare`ao (Varejao) iz Klivle-
nda. Njima je pripala 3. i 4.
pozicija (po 6 posto glasova).
Me|u pet se ugurao i li-
der aktuelnih NBA prvaka
Lejkersa Kobi Brajant
(Kobe Bryant), ~iji su la-
ktovi slavni gotovo koliko i
njegovi skok-{utevi. Kobi
je dobio ~etiri posto glaso-
va. (E. J.) Evans: Dobio petinu glasova
Evans najprljaviji igra~,
ni Brajant nije daleko
Krilu Toronto reptorsa pripala neslavna titula
Selektor argentinske
nogometne reprezentaci-
je Dijego Maradona
(Diego) izjavio je da ve}
zna imena 20 putnika za
SP u Ju`noj Africi, kao i
da je siguran ko }e biti u
po~etnoj postavi u prvoj
utakmici protiv Nigerije.
Ekipa iz Minhena
Maradona navodi da }e
istr~ati istih 11 igra~a koji
su po~eli prijateljsku uta-
kmicu protiv Njema~ke u
Minhenu pro{log mjeseca,
u kojoj su Argentinci sla-
vili sa 1:0.
Tada je za Argentinu
branio Serhio Romero
(Sergio Romeo), u odbrani
su igrali Nikolas Otame-
ndi (Nicolas Otamendi),
Valter Samuel (Walter Sa-
muel), Martin Demikelis
(Martin Demichelis) i Ga-
brijel Hajnce (Gabriel He-
inze), u veznom redu su
bili Havijer Maskerano
(Javier Mascherano), Hu-
an Sebastian Veron (Juan
Sebastian Veron), Anhel
di Maria (Angel Di Maria)
i Honas Gutierez (Jonas
Gutierrez), a u napadu Go-
nzalo Iguain (Gonzalo Hi-
guain) i Lionel Mesi (Li-
onel Messi).
- Isprobao sam dosta
igra~a u odbrani, poku{ao
sa Zanetijem (Zanetti),
Papom, ali na kraju mi-
slim da je najbolja kombi-
nacija sa Otamendijem,
Samuelom, Demikelisom
i Hajnceom. Njema~ka
protiv njih nije stvorila
niti jednu priliku za gol i
ta ~etvorka ulijeva mi si-
gurnost - izjavio je Mara-
dona.
Vjera u Gutiereza
Napomenuo je i da
ostaje pri tome da na kri-
lima igraju Gutierez i Di
Maria.
- Gutierezu sam obe-
}ao da }u ga uvrstiti u
tim ~ak i ako njegov Nju-
kasl ispadne u tre}u ligu.
Moje vjerovanje u njega
nedavno je dobilo potvr-
du, jer je pomogao svom
klubu da se vrati u Pre-
mijer ligu - dodao je Ma-
radona. (A. N.)
Selektor Argentine otklonio dileme
Maradona zna sastav
za me~ sa Nigerijom
Prvu utakmicu na SP po~et }e ekipa koja
je po~ela prijateljski susret sa Njema~kom
Maradona: Ve} ima 20
putnika za Ju`nu Afriku
Argentinskom sele-
ktoru najte`e }e izgleda
biti odabrati partnera
Mesiju u napadu. Zasad
je to Iguain, ali tu su jo{
dva fenomenalna napa-
da~a, Karlos Tevez
(Carlos Tevez) i Serhio
Aguero (Sergio Ague-
ro).
Ko }e biti Mesijev partner
Prodaja ulaznica za SP izazvala haos
Policija zaustavljala tu~e,
jedna osoba preminula
Po~etak prodaje ulazni-
ca za predstoje}e Svjetsko
prvenstvo po supermarke-
tima i {oping-centrima iza-
zvao je haos u Ju`noj Africi
pa je policija imala pune
ruke posla.
Policija je intervenirala
u vi{e ju`noafri~kih grado-
va kako bi zaustavila tu~e
osoba koje su se poku{avale
do~epati najjeftinijih ula-
znica za susrete SP-a.
U Pretoriji je upotrije-
bljen i sprej za odvra}anje
napada~a, a jedan 64-go-
di{njak preminuo je od po-
sljedica sr~anog udara.
FIFA je odlu~ila da
{irom Ju`ne Afrike u pro-
daju pusti skoro pola milio-
na ulaznica, uklju~uju}i i
300 za finalni me~. Kako
najjeftinijih ulaznica, onih
od 20 dolara, ima svega
120.000, navija~i su formir-
ali redove pred svim proda-
jnim mjestima. Do proble-
ma je do{lo kada se proda-
va~i nisu sna{li sa kompju-
terskim programom, zbog
~ega je na vi{e mjesta pro-
daja bila obustavljena.
FIFA je saop}ila da je u
prva 24 sata prodato ~ak
100.000 karata. Prema sa-
op}enju, rasprodato je 29
utakmica od ukupno 64,
uklju~uju}i polufinala i fi-
nale. (M. T.)
Masa je `eljela do}i do
najjeftinijih ulaznica (Foto: AP)
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
18. april/travanj 2010. 61
[etki}: Pora`en od Estonca Zopa
Na{i teniseri ponovo uspje{ni na turnirima
[etki} stigao do
polufinala u Turskoj
Gor~i} izgubio u ~etvrtfinalu turnira u Madridu
Godina u kojoj je ostvar-
en historijski uspjeh za bh.
tenis - plasman reprezentaci-
je u drugo kolo Druge grupe
Evroafri~ke zone Dejvis ku-
pa - nastavljena je i izvrsnim
individualnim rezultatima.
Na{ prvi igra~ Aldin
[etki} u ponedjeljak }e os-
tvariti najbolji plasman na
ATP listi u karijeri, kada
mu se ura~unaju bodovi sa
Futuresa iz Antalije, gdje je
igrao finale (bodovi Future-
sa upisuju se sedam dana
nakon turnira). Aldin je do-
bro igrao i na Futuresu u tu-
rskoj Adani, gdje je stigao
do polufinala.
Nakon {to je savladao
^ileanca Urzua-Riveru 6:3,
6:2, Belgijanca Folija (Folie)
3:6, 7:5, 6:3 i Slovenca Be-
dena 6:1, 6:2, [etki} je u po-
lufinalu izgubio od Estonca
Jirgena Zopa (Jurgen Zopp)
5:7, 0:6. Ina~e, Estonija }e
biti na{ naredni protivnik u
Dejvis kupu.
Ismar Gor~i} je na Futur-
esu u Madridu ([panija) sa-
vladao Moldavca Albota 6:4,
7:6, a zatim je pomeo {estog
nosioca Leontea iz Rumunije
sa 6:4, 6:2. U ~etvrtfinalu je
pora`en od izuzetno talentir-
anog Davida Souta (18 godi-
na) iz Venecuele sa 4:6, 6:7.
Ema Burgi} je nastupila
na ITF turniru na Bolu
(Hrvatska), pro{la je 1. kolo
savladav{i Klaudiju Gavlik
(Klaudia Gawlik) iz Poljske,
no pora`ena je od doma}e
teniserke Dijane Banovec
6:7, 0:6. Z. [.
Zavr{nica teniskog Mastersa u Monte Karlu
Nadal protiv Verdaska po prvi
trofej od maja pro{le godine
Rafael Nadal do{ao je na
korak bli`e prvom trofeju u
skoro godinu, po{to je u po-
lufinalu teniskog Mastersa u
Monte Karlu savladao suna-
rodnjaka iz [panije Davida
Ferera (Ferrer) sa 6:2, 6:3.
Nekada prvi teniser svije-
ta za titulu }e se danas boriti
protiv jo{ jednog [panca, Fe-
rnanda Verdaska (Verdasco),
koji je sa 6:2, 6:2 deklasirao
prvog favorita turnira, Nova-
ka \okovi}a iz Srbije.
Nadal je posljednju titu-
lu osvojio u maju pro{le go-
dine u Rimu. Tada je u fina-
lu dobio \okovi}a. Danas
ima priliku uzeti {esti na-
slov u Monte Karlu. Za to }e
mu trebati 32. uzastopna po-
bjeda na ovom turniru, na
kojem je posljednji me~
izgubio jo{ 2003., dok godi-
nu kasnije nije igrao zbog
pobjede.
- Ovo je sjajan po~etak
sezone na {ljaci. Igram do-
bro i dobro se osje}am - izja-
vio je Nadal, koji je od 13
dosada{njih me~eva sa Fere-
rom dobio ~ak deset.
Skjavone uzela italijansko finale
Italijanka Fran~eska Skjavone (Francesca Schiavo-
ne) pobjednica je teniskog WTA turnira u Barceloni,
vrijednog 220.000 dolara.
Prva nositeljica je u finalu za manje od sat savladala su-
narodnjakinju i braniteljicu naslova Robertu Vin~i
(Vinci) sa 6:1, 6:1. Dvadesetdevetogodi{nja Skjavone
osvojila je tre}u WTA titulu u karijeri, a slavila je jo{ u
Bad Ga{tajnu i Moskvi.
Verdasko: Slavlje nakon pobjede nad \okovi}em (Foto: AFP)
Premijer liga BiH za rukometa{ice
Tuzlanke sve bli`e izlasku u Evropu
Ekipa Jedinstva nakon bolje igre u drugom poluvremenu savladala Ljubu{ki sa 33:30
Rukometa{ice Jedinstva
Vulkan savladale su u 16.
kolu Premijer lige ekipu
Ljubu{kog Lido osiguranja,
sa kojom se bore za izlazak u
Evropu. Pobjeda od 33:30 za
Tuzlanke je utoliko
zna~ajnija {to }e u slu~aju
istog broja bodova na kraju
prvenstva imati prednost
zbog boljeg me|usobnog
omjera (u Ljubu{kom je bi-
lo dva razlike za doma}e).
Borac, koji je ve} odbra-
nio naslov, o~ekivano i sigu-
rno je pobijedio Gora`de.
Jedinstvo Vulkan 33
Ljubu{ki LO 30
Mala dvorana Mejdan u
Tuzli. Gledalaca: 400. Sudi-
je: Boris [atord`ija (Zenica) i
Sa{a Pand`i} (Banja Luka).
Isklju~enja: Jedinstvo Vu-
lkan 12 minuta, Ljubu{ki
LO 8. Sedmerci: Jedinstvo
Vulkan 4 (1), Ljubu{ki LO 4
(2). Rezultat: Jedinstvo Vu-
lkan - Ljubu{ki Lido Osigu-
ranje 33:30 (14:18).
JEDINSTVO VULKA-
N: Dubinovi}, Al. Turudi}
13, Al. Omahi} 3, Ali}, Ar.
Omahi} 4, Saletovi} 5, Av-
di}, Demirovi}, Kamari} 1,
Ku{mi} 2, Zup~evi} 5, ]er-
imagi}. Trener: Zlatan Ci-
purkovi}.
LJUBU[KI LIDO
OSIGURANJE: Jel~i}, Sto-
jak, Kl. Knezovi} 4, Prusina
9, Vrdoljak 2, Boras 6, Toli}
4, Mistri} 4, K. Pavlovi} 1,
Ko. Knezovi}, I. Pavlovi},
Bedi}, [unji}, Mi{eti}. Tre-
ner: Zvonko Herceg. E. M.
Borac 40
Gora`de 23
Dvorana Borik u Banjoj
Luci. Gledalaca: 50. Sudije:
Sanja Jevti} i Tanja Kam{ak
(Prijedor). Sedmerci: Borac 9
(5), Gora`de 5 (3). Isklju-
~enja: Borac 10 minuta, Go-
ra`de 14 minuta. Crveni kar-
ton: D`enana [ov{i} (58-tre-
}e isklju~enje). Rezultat: Bor-
ac - Gora`de 40:23 (20:9).
BORAC: Gudelj (8 od-
brana, 1 sedmerac), Su~evi}
1, Keki} 5, Radi}, Bogojevi}
6, Rajili} 4 (2), Mari} 7 (2),
Dr. Kne`evi} 4, De. Kne-
`evi} 6, Crni} 3, Ostoji}, Ba-
bi} (3 odbrane), Klinac 4 (1),
Radanovi}. Trener: Rade
Un~anin.
GORA@DE: Zorlak (7
odbrana, 2 sedmerca), Pjano
1, Od`akovi}, Hubani} 1, Me-
hanovi}, Selmanovi} 2, Der-
vi{evi} 8 (3), [ov{i}, Gabela 6,
Dardagan, ]osovi} 5, Hale-
bi}, Gor~ak, Nuhanovi}. Tre-
ner: Ibrahim Popovi}. S. K.
ODBOJKA Prva utakmica finala plej-ofa za mu{karce
Kakanj pred odbranom titule
Aktuelni prvak savladao Napredak u Od`aku sa 3:0
Almira Omahi}: Tri gola za Jedinstvo
Ekipa Kaknja: Naslov mogu odbraniti u dvije utakmice
Sportska dvorana u Od-
`aku. Gledalaca: 500. Sudije:
Adnan Muzur (Hrasnica) i
Mirjana Lozanovi} (Zvornik).
Delegat: Slavko Grgi} (Br-
eza). Rezultat: Napredak - Ka-
kanj 0:3 (11:25, 16:25, 21:25).
NAPREDAK: Ili}, Gr-
gi}, Teodorovi}, Tomi}, D.
Stani}, I. Stani}, Elezovi},
Juri}, Lopandi}, ]ulap, P.
Stani}, Radman.Trener: Pe-
ro Stani}.
KAKANJ: Salihovi},
Kari{ik, Zolota, Hernandez,
Kne`evi}, [uljagi}, Agano-
vi}, Lepi}, Kari}, Bjelopo-
ljak, Be{li}, ]ori}. Trener:
Almir Begi}.
Obojka{i Kaknja napra-
vili su veliki korak da pono-
ve pro{logodi{nji uspjeh ka-
da su bili pobjednici Kupa i
prvaci BiH, po{to su u prvoj
utakmici finala plej-ofa u
Od`aku pobijedili doma}i
Napredak. Revan{ u seriji na
dvije pobjede je na progra-
mu za sedam dana, a u slu-
~aju da Napredak bude bolji,
i majstorica }e biti odigrana
u Kaknju. S. M.
Juniorska reprezentaci-
ja Bosne i Hercegovine (U-
20) u rukometu izgubila je
ju~er od Portugala me~ dr-
ugog kola kvalifikacionog
turnira za plasman na Evr-
opsko prvenstvo.
Doma}in takmi~enja
slavio je sa 29:24 (16:13).
Juniori BiHokon~ali su
nastup u grupi sa jednim
bodom, osvojenim prekju-
~er protiv Ukrajine (31:31).
Pobjednik grupe i u~e-
snik EP-a, koje }e od 29.
jula do 8. avgusta biti
odr`ano u Slova~koj, bit
}e poznat danas, nakon
susreta Portugal - Ukraji-
na.
Kvalifikacije za juniorsko EP u rukometu
Na{i izgubili od Portugala i ostali bez {ansi
SATELITSKI TV PROGRAM
NEDJELJA 18. 4. 2010.
BHT1
07.00 Prirodna ba{tina BiH: Na
vrhovima ^vrsnice
07.25 Moja porodica, igrana serija,
4/9, r.
08.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade
08.05 Zombi hotel, animirana serija,
2/19
08.30 Kineski moreplovac, animira-
na serija, 26/52
08.55 Formula 1: Chinese
Grand Prix, prijenos
10.45 TV Liberty
11.15 Duhovni mostovi,
emisija o religiji
12.00 BHT vijesti
12.10 Debate o debatama, program
za mlade
13.05 Savana, igrana serija, 28/33
13.55 Liga {ampiona u nogometu,
magazin
14.25 Nogomet: Engleska
Premier liga: Vigan Atletic -
Arsenal, prijenos
BHT vijesti
(u pauzi utakmice)
16.25 Smanji gas!, emisija
o saobra}aju
16.55 Nogomet: Engleska
Premier liga: Portsmut -
Aston Vila, prijenos
Bijela hronika
(u pauzi utakmice)
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Superstars, magazin
20.00 Mafioza - klan, igrana
serija, 1/16
20.55 Global, magazin o
zbivanjima u svijetu
21.25 BHT sport
22.00 BHT vijesti
22.15 Sabah, kanadski
igrani film
23.40 Savana, igrana
serija, 28/33, r.
01.25 Mafioza - klan, igrana
serija, 1/16, r.
01.15 Global, magazin o
zbivanjima u svijetu, r.
01.45 Pregled programa
za ponedjeljak
FEDERALNA TV
07.00 Pri~a o rje~ici, japanski
dokumentarni film
08.00 Vijesti
08.05 Lutkokaz, igrani program za
djecu
08.30 Zack i Cody, serija za djecu,
22. epizoda
09.00 To je prava Raven, serija za
djecu, 31. epizoda
09.30 ZIZ, zabavno-edukativni
program za djecu
12.00 Vijesti
12.05 Zelena panorama,
program za agrar
12.35 Sedmica, magazin iz
kulture
13.05 Sekula nevino optu`en,
jugoslovenski igrani film /RP/
14.35 Dobri ljudi, humanitarno
zabavni program, r.
15.45 Vijesti
15.50 Bojno polje: Umjetnost
ratovanja: Ardenska bitka,
dokumentarni film
16.50 K vragu i ljubav, ameri~ki
igrani film /RP/
17.50 Dnevnik, najava
18.35 Grimove bajke,
crtana serija
19.05 Hranoljupci,
program za djecu
19.20 [oni i njegovo stado,
crtani film
19.25 BSO - sigurne minute
19.30 Dnevnik 2
20.10 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija, 16. epizoda
21.00 Zemlja tigrova, ameri~ki
igrani film /RP/
22.46 Vijesti, najava
22.50 Paralele, vanjskopoliti~ki
magazin
23.25 Vijesti
23.35 Sportnews
23.45 Magazin Lige prvaka
u nogometu
00.10 Sekula nevino optu`en,
jugoslovenski igrani film /RP/
01.40 Pregled programa
za ponedjeljak
OBN
07.55 Nimboli, 14/26,
crtani film, r.
08.10 Oggy i @ohari 02/26,
crtani film, r.
08.35 Ironman, 02/26,
crtani film, r.
09.00 Putevi Roma,
dokumentarni
program
10.05 Skrivena kamera-
PopCorn, 89/150,
zabavna emisija
10.30 Will & Grace VI,
05/24 (29/48),
humoristi~na serija,r.
11.05 Dejana Talk Show,
sportska emisija,r.
12.00 Lonci i poklopci,
kulinarski show
12.55 Red Carpet,
showbiz emisija,r.
14.00 Telering, talk show
15.00 Nedjeljno popodne
s Adrijanom Kurti{aj,
zabavna emisija
16.40 OBN Star model
by Dejana Rosulja{,
reality show, r.
18.40 An|eli i prijatelji,
03/12, crtani film
18.55 OBN Info
20.00 Malena (12),
film
22.10 Will & Grace VI,
06/24 (30/48),
humoristi~ne serija
22.50 Doktor 90210
5/13 (18), dokumentarna
serija
23.55 OBN Star model
by Dejana Rosulja{,
reality show /live/.
02.55 Putevi Roma,
dokumentarni
program, r.
HAYAT TV
07.30 Moj dom
08.00 Hello Kitty, crtani film
09.00 Ben 10, crtani film
09.30 Bajkeri s Marsa,
crtani film
11.23 Jingl televoting.
Zaple{imo!
11.28 Biometeorolo{ka
prognoza
11.30 Sesami Street,
dje~iji program
12.00 Mali mi{ velikog
srca, crtani film
13.15 Stipe u gostima,
igrana serija
13.45 Stuart mali,
igrani film
15.58 Vremenska prognoza
16.00 Kako ostati mlad,
zabavni program
17.00 Hayat production
show, zabavno-
muzi~ki program
18.00 Glam Blam,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7,
nformativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Stanje na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Hayat sport, sedmi~ni
sportski pregled
19.55 Jingl televoting.
Zaple{imo!
20.00 Stipe u gostima,
igrana serija
21.00 [panska liga:
Real Madrid -
Valencia, sportski
program
23.00 Sedam godina
na Tibetu,
igrani film
23.40 Spotr centar
23.45 Jingl televoting.
Zaple{imo!
23.50 Veliki gazda,
igrani film
PINK BH
09.00 BH net -
jutarnji
program
10.00 Uslovna sloboda,
film (2006)
12.00 Info top
12.10 Gold
express
14.00 Info top
14.10 Sarajevo
on line
14.20 Made in
Banja Luka
14.30 Mahala{i,
serija
15.00 Sva ta ravnica,
serija
15.55 Gusto, tv
kulinarstvo
16.00 Sex i
selo
16.30 Farma
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.25 Robna ku}a,
dok. serijal
19.00 Gusto, tv
kulinarstvo
19.05 Sve za
ljubav
20.00 Farma -
vtr
21.00 Grand narod
pita
22.30 [esto ~ulo,
reality serija
00.30 Farma -
u`ivo
02.00 Motivi, film (Motives)
2004
20.55 GLOBAL 22.50 PARALELE 22.50 DOKTOR 90210 16.00 KAKO OSTATI MLAD 22.30 [ESTO ^ULO
Chinese
Grand prix,
prijenos
FORMULA 1, BHT 1
08.55
Ubojstvo u
Greenwichu
Tinejd`erica Marta Moksli
1974. godine seli se u imu}ni
dio Grinvi~a u Konektiketu.
Ve~er uo~i No}i vje{tica biva
ubijena u stra`njem dvori{tu
svoga doma i njezino ubistvo
ostaje nerije{eno. Dvadeset i
dvije godine kasnije, pisac
Mark Furman, odlu~uje
istra`iti taj slu~aj sa svojim pa-
rtnerom Stivenom Viksom.
Uloge: Kristofer Meloni,
Robert Forster, Megi Grejs
Reditelj: Tom Meklohin
FILM, Nova TV
21.00
[panska
liga: Real
Madrid -
Valencia
NOGOMET, HAYAT TV
21.00
RTS
14.10 Vrijeme je za
bebe
15.00 TV mre`a srp-
ske dijaspore
15.25 Pri|i bli`e,
serija
16.25 Fudbal, jelen
super liga: Vo-
jvodina - Spar-
tak, prijenos
18.27 Sasvim
prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Bela la|a, tv
serija 66/68
Eurosport
15.15 U@IVO:
Biciklizam
17.00 U@IVO:
Biciklizam
17.30 U@IVO:
Bilijar
18.30 Tenis:
WTA turnir u
^arlstonu
19.15 U@IVO:
Tenis WTA
turnir u
^arlstonu
20.55 Biciklizam
21.00 U@IVO:
Bilijar
Eurosport 2
14.00 Trka
automobila
15.00 Fudbal:
Bajern
Minhen -
Hanover 96
15.30 Fudbal:
Dortmund -
Hofenhajm
17.30 Superbike
18.15 Ko{arka
20.00 Vikend
vijesti
20.30 Ko{arka
22.45 Ko{arka
Sportklub
14.15 U@IVO: ATP
Masters
Monte Carlo
FINALE
17.00 U@IVO:
Francuska
liga: Lil -
Monako
19.00 U@IVO: Portu-
galska liga:
Academica -
Porto
21.00 U@IVO: NBA:
Play off First
Round
23.45 NBA Live
National G.
16.00 Japansko
tajno
oru`je
17.00 Leopardovo
oko
19.00 Je li to
istina?
20.00 Somalijski
pirati
21.00 Zanimanje -
„Pirat“
22.00 Istra`ivanje
planete
Zemlje
MTV Adria
17.00 Teen cribs
weekend
17.30 Brand new
18.00 Doma}ica
19.00 Videography:
smells like
the 90’s
20.10 Mtv take over
20.30 Blue mountain
state
21.00 Nitro circus
21.20 The
Osbournes
21.40 The
Osbournes
22.10 South park
RTL
12.50 U@IVO:
Formula 1:
Velika nagra-
da Kine, trka,
repriza
15.00 Njema~ka
tra`i
superzvijezdu
17.45 Exclusiv
18.45 RTL
aktuelnosti
19.05 Napokon
posao
20.15 ^ak i Leri,
brak po
mjeri, film
PRO 7
17.30 Family
Guy,
serija
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Galileo
20.15 Fantasti~na
~etvorka,
film
22.25 Red
Eye,
film
20.00 SOMALIJSKI PIRATI 19.00 PORTUGALSKA LIGA 21.20 THE OSBOURNES 15.30 FUDBAL 20.15 FANTASTI^NA ^ETVORKA 20.15 ^AK I LERI
TV Alfa
07.00 Dje~iji program
09.05 Internet djevoj~ica - dje~iji
program
09.35 Arena, r.
10.25 Volimo `ivot,
11.00 Marker r.
12.00 Vijesti
13.00 SMS ^AT
18.00 Vijesti
18.30 Za svaku bolest trava raste, r.
19.00 Profili, r.
19.30 Poznati, r.
20.00 Na{e pravo
20.30 Na tragu prirode
21.00 Kontra gard
21.35 Za svaku bolest trava raste
22.00 Vijesti
22.30 SMS ^AT
00.00 Vijesti
00.15 SMS ^AT
TV TK
12.00 Vijesti
12.15 Hayd u park,
omladinski program
12.45 Madiganova misija,
tinejd`erska serija
13.15 Projekat pista, zabavni pro-
gram, r.
14.00 Top shop
14.10 Iz dana u dan
14.15 Caffe Istanbul,
zabavno-muzi~ki program
15.15 Auto shop magazin
15.45 TV shop
16.00 Vijesti u 16
16.15 Divlji u srcu, igrana serija
17.00 History Channel:
Biografije
17.45 Za svaku bolest trava raste,
obrazovno-dokumentarni
program
18.00 Skrivena kamera,
zabavni program
18.15 Brzi kuhar,
kulinarski show
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Henrijeve zanimljive
`ivotinje, dje~iji program
20.05 Na{e pri~e
dokumentarni program
20.30 Auto shop magazin
21.00 Svi na ples
kulturno-zabavni program
21.50 Na kraju dana
22.00 Top Ten Stars
23.00 Mlad, mla|i, najmla|i
TV Gora`de
17.00 Ritam `ivota
18.00 Turizam plus
19.00 Sedmica,
Muzi~ki program
20.00 Aktuelno - informativni
magazin
20.30 City Light
21.00 Igrani film
TV Mostar
13.00 Stipe u gostima,
igrana serija
13.50 Stuart mali, igrani film
15.00 TV vremepolov
16.00 SMS RTM-a
18.00 Fokus, r.
19.00 RTM vijesti
20.00 Stipe u gostima,
igrani film
21.00 Real Madrid - Valencia,
sportski program
TV Visoko
17.00 Te{anjska hronika
17.30 20. kolo Premijer rukome-
tne lige BiH:
Sloga - Bosna Prevent (r)
18.45 Turizam plus, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Aktuelnosti
21.00 Zdrav `ivot i ekologija
21.50 22. kolo Prve nogometne
lige FBiH
Go{k Gabela - Bosna
Visoko, snimak
TV Kiss
14.15 Sport nedjeljom
15.45 AUTO SHOP
16.15 Lifestyle TV, r.
16.45 Kad narastem
bit }u zvijezda
18.15 FIS SHOP
18.20 TJEDNIK, info magazin, r.
19.30 Dnevnik HRT
20.05 ADVENTURE RAKELA,
putopis em. 8.
20.35 Euromax, magazin o stilu
`ivota
21.10 Malena, film
TV Kakanj
19.00 Denis napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Pregled programa
20.05 Info IC
20.30 I mi smo BiH
21.10 Potraga, film
TV USK
16.30 Nedjeljom zajedno
18.30 Crtani film
19.00 Dnevnik 1 TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 Time Out,
21.05 Studenti, dok. serija 6/16
22.05 Vijesti
TV Zenica
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Dokumentarni program -
100 najve}ih otkri}a
19.50 Obavje{tenja
20.00 Selu u pohode
21.00 Igrani film
23.00 Svjetla pozornice
TV Cazin
Program TV OBN
TV Bugojno
18.05 Maroko, putopisna
reporta`a, r.
19.55 Vijesti
20.00 Stipe u gostima - serija
21.00 Real Madrid - Valencia,
sportski program
HIT TV
15.00 Hit nedjeljom - (nedjeljno
popodne)
18.20 Film
20.10 Dobro ti ve~e
21.00 Pri~am ti pri~u
22.30 Mega Sound
23.30 Slike u oku
00.05 Talk show
01.00 Film
BN
14.45 Bez maske
15.30 Nedjeljno popodne, zaba-
vno-muzi~ki program
19.20 Marketing - 8
19.30 BN monitor
20.05 Kuda ku}a
21.00 Pazi! Mogu}e je!
21.30 Humoristi~ka serija: Nije-
smo mi od ju~e
TV HEMA
17.00 Ted bundy, igrani film, r.
19.00 TV ZEHRA - emisija za `enu
i porodicu
20.00 Moda inn - repriza
20.46 Marketing
21.00 Religija u slu`bi `ivota - r.
22.00 Pregled sedmice -
informativni program
22.46 Marketing
23.00 ^ekaju}i trenutak, film, r.
02.00 - 04.00
Program za dijasporu
14.10 VRIJEME JE ZA BEBE 17.00 U@IVO: BICIKLIZAM
NEDJELJA 18. 4. 2010.
RTRS
08.00 Vijesti
08.15 April, mjesec rtrs-a
**.** Mala tv
09.00 Duel struna,
muzi~ki {ou
09.55 Kliford, veliki crveni pas,
crtana serija (7. i 8./40)
10.40 Biramo |ur|evdanske
zvjezdice
11.00 Kvizolog, kviz za djecu
12.00 Vijesti
12.15 Snop
12.55 Ognji{ta, dokumentarni
serijal
13.20 Sviraj ne{to
narodno
13.50 Rani radovi Du{ana
Makavejeva - Parada,
ratki film
14.00 Rani radovi Du{ana
Makavejeva - Nova doma}a
`ivotinja, kratki film
14.10 Rani radovi Du{ana
Makavejeva -
^ovjek nije tica,
film
15.35 Specijalna redakcija,
serija
16.05 Od bisera grana,
emisija narodne
muzike
Vremenska prognoza
17.00 Vijesti
17.05 Sveto mesto - film
18.35 Put vina,
dokumentarni program
18.58 Pri~e o pjesmama -
[to se bore misli moje -
zabavni program
19.30 Dnevnik
20.00 Sport
20.10 Od bisera grana,
emisija narodne
muzike
21.05 Balkanski {pijun,
film
22.40 Sportski pregled
23.30 Vijesti
23.40 Magazin lige {ampiona
00.05 ^ovjek nije tica
01.25 Balkanski {pijun
03.00 Dnevnik
HRT 1
07.30 Duhovni izazovi
08.00 Vijesti
08.10 Rachlin i prijatelji izvode
glazbu Krzystofa
Pendereckog (56’)
09.05 Opera box*
09.35 Vijesti iz kulture
09.40 TV kalendar
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Monk 6, serija*
10.55 Obilje`avanje proboja iz
logora Jasenovac, prijenos
12.30 Pastel, emisija pod
pokroviteljstvom
12.35 Dnevnik
12.50 Dietpharmova pitalica, emisija
pod pokroviteljstvom
12.51 Syngenta Agro, mali savjeti za
poljoprivrednike
13.00 Plodovi zemlje
13.50 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
14.00 Nedjeljom u dva
15.05 Mir i dobro
15.40 Skica za portret
16.00 Vijesti
16.15 Moj prijatelj Willy 3:
Spa{avanje, ameri~ki film*
17.45 Te~aj plivanja, TV film*
18.30 Manji brat - fra Bonaventura
Duda, dokumentarni film
19.15 LOTO 6/45
19.20 Dietpharmova pitalica, emisija
pod pokroviteljstvom
19.30 Dnevnik
20.10 Tko `eli biti milijuna{?, kviz*
21.10 Paralele
21.40 Razgovor uo~i filma
22.05 Katyn, poljski film (15)*
00.05 Vijesti
00.30 Monk 6, serija*
01.10 Valentina Fija~ko, Giorgio Su-
rian i Simfonijski orkestar
HRT-a pod ravnanjem Ivana
Repu{i}a
02.25 Skica za portret
02.40 Gara`a: Gu`va u 16-ercu
i Popeye
03.10 Stevan Dedijer: Otac znanosti
o {pijuna`i, dokumentarni film
04.10 Paralele
04.40 Plodovi zemlje
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih
sredi{ta Hrvatske
07.35 Najava programa
07.40 Zgode Toma i Jerryja,
crtana serija*
08.00 Paulino ljeto,
serija za djecu*
08.30 Studio F1
08.50 Formula 1 za VN Kine,
prijenos
10.40 Studio F1
10.55 Portret crkve i mjesta:
Sikirevci
11.00 Sikirevci: Misa, prijenos
(nije kod. na sat.)
12.00 Biblija
12.10 Nora Fora, TV igra
za djecu*
12.55 Tradicionalna japanska
kultura: Ikebana*
13.20 Ponos, ameri~ko-
jema~ki film*
15.05 Stevan Dedijer:
Otac znanosti o {pijuna`i,
dokumentarni film
16.00 Magazin LP
16.30 Olimp - sportska
emisija
17.25 Ko{arka, PH: Zagreb -
Cedevita, prijenos
19.15 Olimp - sportska
emisija
20.00 Ve~eras...
20.05 ^udotvorac,
ameri~ki film
22.15 Sportske vijesti
22.25 Za one koji misle
unaprijed - CO, emisija
pod pokroviteljstvom
22.30 Dobre namjere,
TV serija (12)*
23.10 Vrijeme je za jazz: Dave
Stapleton - Quintet*
00.10 Gara`a: Gu`va u 16-ercu
i Popeye
00.40 Kraj programa
Nova TV
07.30 Dodir s neba,
serija
08.15 Dora istra`uje,
crtana serija
08.40 Timmy Time,
crtana serija
08.55 Jagodica Bobica,
crtana serija
09.15 Ulica sje}anja,
serija
10.10 Automotiv,
auto-moto magazin
10.40 Magazin Lige
prvaka
11.10 Novac, business
magazin
11.40 @ene ameri~kih
vojnika, serija
12.40 Silvijin zlatnik,
koncert
13.40 Nove avanture Pippi Duge
^arape, igrani film
15.25 Totalna zbrka,
igrani film
17.10 Vijesti
17.20 Sudbina,
igrani film
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Farma,
reality show
21.00 Ubojstvo u Greenwichu,
igrani film (12)*
22.45 Red Carpet,
showbiz magazin (15)*
00.05 Televizijska
posla, serija
00.35 Dan koji je promijenio
svijet 1, igrani film (12)*
03.25 Red Carpet, showbiz
magazin (15)*
04.35 Automotiv, auto-moto
magazin
05.00 Novac,
business magazin
05.25 Televizijska
posla, serija
05.50 Kraj programa
21.05 BALKANSKI [PIJUN 20.10 TKO @ELI BITI MILIJUNA[? 22.30 DOBRE NAMJERE
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ako ste slobodni, imate {ansu da upo-
znate jednu vi{e nego zanimljivu osobu. Ako ste u
vezi, ona se produbljuje.
Posao: Trebate ra~unati na to da vam dogovorena
suma novca za jedan posao ne}e biti ispla}ena na vrijeme.
Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.
Ljubav: Ako ste idealizirali ljubav ili partnera, mo-
`e vam se dogoditi da sada pre|ete u drugu kra-
jnost.
Posao: Nov~ana situacija je solidna, mo`da i bolja nego {to
o~ekujete. Ipak, izbjegavajte velike tro{kove.
Zdravlje: Promijenite jelovnik.
Ljubav: Prilika za avanturu, koju vam nudi osoba
prema kojoj niste ravnodu{ni, ~ini da preispitujete
osje}anja.
Posao: Postoje i „prljave igre“ u odnosu na vas i
va{ na~in rada. Ne zanosite se, realnije procijenite neke ljude.
Zdravlje: Glavobolja izazvana nervozom.
Ljubav: Pru`a vam se prilika za novu vezu. Dan je
povoljan i za pravi po~etak, ali i za kratkotrajnu
avanturu.
Posao: Imate potrebu da iza|ete u dru{tvo, da se
odmorite i od obaveza i od poslovnih partnera. Ne oklijevajte!
Zdravlje: Napetost popu{ta.
Ljubav: Naslu}ujete u ~emu je problem, ali kao
da ni sami ne znate {ta da radite. Prijatelji vas sa-
vjetuju, ali uzalud.
Posao: Dan, zato, donosi mnogo bolje {anse na po-
slovnom planu. [to je najva`nije, tu su finansijske pogodnosti.
Zdravlje: Sasvim dobro.
Ljubav: Odvojite vi{e vremena za izlazak, za vo-
ljenu osobu, za sebe, uostalom. Ugodno }ete se
osje}ati.
Posao: Nema razloga za strah ili skepsu. Rizik }e
blagovremeno donijeti i uspjeh. Iskoristite pru`enu {ansu.
Zdravlje: Ne pani~ite bez razloga.
Ljubav: Budite {to vi{e samouvjereni, borite se za
sebe. Samo tako }ete osigurati i budu}u ljubavnu
sre}u.
Posao: Finansijska situacija je prili~no dobra.
Va{e nov~ane rezerve mogu biti obnovljene po{iljkom iz ino-
stranstva.
Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
Ljubav: Burna sva|a mo`e izazvati te{ke rije~i.
Sre}om, problemi }e se rije{iti iznenada, na obo-
strano zadovoljstvo.
Posao: Iznenadit }e vas neo~ekivan razvoj zbiva-
nja. Gotovo preko no}i na}i }ete svoju pravu, `eljenu poziciju.
Zdravlje: Osje}ate duhovno rastere}enje.
Ljubav: Ne zamjerajte partneru ako zadovoljstvo
pronalazi i uz prijatelje. Gun|anje bi bilo kontrapr-
oduktivno.
Posao: Pripremite se na uspone i padove, na iz-
nenadne dobitke, ali i neo~ekivane, ve}e tro{kove.
Zdravlje: Nema razloga za brigu.
Ljubav: Pru`a vam se prilika da upoznate zani-
mljivu i komunikativnu osobu. Da li je to na pomo-
lu ljubav?!
Posao: Uslijedit }e jedan dosta plodonosan ra-
zgovor. Potom mo`ete krenuti u ostvarenje plano-
va i realiziranje ideja.
Zdravlje: Zadovoljstvo ima realnu osnovicu.
Ljubav: Imate odli~nu priliku da unesete uzbu|en-
ja i `ivost u svoj emotivni `ivot. Osje}ate navalu
novih emocija.
Posao: Nazire se {ansa da na najbolji na~in isko-
ristite svoje talente, priskrbite sebi prizanja, ali i materijalnu
korist.
Zdravlje: Iza|ite na svje` zrak!
Ljubav: Svojevrsna emotivna blokada, mo`e za-
komplicirati va{, barem naoko, jednostavan od-
nos sa partnerom.
Posao: Niste nezadovoljni ponu|enim ili ura|enim poslom, ali
pravo zadovoljstvo i satisfakcija tek dolaze.
Zdravlje: Pripazite na prehranu.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
SERIJA
22.10
OBN
Grejs je otputovala u
inostranstvo sa Leom.
Za to vrijeme je brigu o
njenoj hendikepiranoj
majci prepustila Vilu.
Ljutit {to svoje vrijeme
mora tratiti na taj na~in,
Vil jednog popodneva
izvodi Merilin u {etnju
parkom. Tamo sre}e
veoma privla~nog To-
ma, koji tako|e {eta
svoju bolesnu majku.
NOGOMET
Engleska
Premier
liga: Vigan
Atletik -
Arsenal
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz
^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna
hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski
kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},
Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,
281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel:
049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja
Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
14.25
BHT 1
Will & Grace
Malena
Malena je prelijepa i neodoljiva dje-
vojka iz Kastelkuta, uspavanog sela
na jugu Sicilije. Kako joj je mu` u ra-
tu, ona je ostavljena na milost i ne-
milost radoznalim mje{tanima, ~iji je
po`udni pogledi prate u stopu. Sva-
ka njena {etnja kroz grad pretvara
se u spektakl. Armija malih dje~aka
na biciklima prati je svuda, a me|u
njima je i trinaestogodi{nji Renato,
~ija se dje~a~ka zaljubljenost ubrzo
pretvara u pravu opsesiju.
Uloge: Monika Belu~i, \uzepe
Sulfaro
Reditelj: \uzepe Tornatore
22.45 RED CARPET
20.00
FILM, OBN
02.00
FILM, PINK BH
Motivi
Emeri Sims je visokoobrazovan i
uspje{an tajkun, o`enjen je sa
Konstancom, uzornom `enom.
Stvari kre}u po zlu kada
se Emeri, `eljan uzbu|en-
ja, upusti u aferu sa di-
vljom i neobuzdanom Ala-
nom. Veza sa Alanom do-
nosi mu mnogo problema,
a zavist, ljubomora i
zlo~ini postaju dio njego-
ve svakodnevnice.
Uloge: Vivika A. Foks,
[emar Mur, Golden Bruks
Reditelj: Kreg Ros mla|i
LJUDI I DOGA\AJI
Uzeo taoce zbog
voza~ke dozvole
SKOPLJE - Jedan kandidat za
voza~ku dozvolu koji je pao na
ispitu, uzeo je tridesetero ljudi
za taoce. Dvadesetjednogo-
di{nji Zemri Ramadani, kada
je ~uo da jo{ jednom nije po-
lo`io voza~ki ispit, iza{ao je iz
kancelarije ispitne komisije i
nakon kratkog vremena vratio
se s „kala{njikovom“. Uperio je
automat u ~lanove komisije i
prisutne kandidate za polaga-
nje i dr`ao ih kao taoce jedan
sat. Policija ga je savladala, a
niko nije povrije|en.
NJUJORK - Vlasnik fudbalskog
kluba ^elzi Roman Abramovi~ pao
je na ~etvrto mjesto najbogatijih Ru-
sa, dok se broj milijardera u ovoj ze-
mlji proteklih mjeseci udvostru~io, i
sada iznosi 62. Vladimir Lisin, upra-
vnik i ve}inski vlasnik „Novolipet-
sk ~elika“, zauzeo je prvo mjesto na
godi{njoj listi magazina „Forbes“,
sa bogatstvom od skoro 16 milijardi
dolara. Mihail Prokhorov, upravnik
investicione grupe „Oneksim“, koji
je pro{le godine bio na ~elu liste pao
je na drugu poziciju, ispred medi-
jskog i naftnog giganta Mihaila Fri-
dmena. Abramovi~ je ~etvrti, iako
se njegovo bogatstvo uve}alo sa 8,5
na 11,2 milijarde dolara.
TOKIO - U Japanu je ju~er uju-
tro pao snijeg iako je prolje}e,
{to se nije dogodilo vi{e od 40
godina, javila je Japanska meter-
olo{ka agencija. Ne{to prije zore
temperatura je pala na 1,4 stepe-
na i po~eo je padati snijeg, zbog
~ega je prekinuto saobra}anje
superbrzog voza [inkansen, a za-
tvorene su i ceste u nekoliko re-
gija na sjeveru i istoku zemlje.
Snje`ne pahulje, pomije{ane s
ki{om, prekrile su glavni grad i
rascvjetane tre{nje, no nisu se
dugo zadr`ale. Snijeg u ovo do-
ba godine u Tokiju je pao 1969.
Uprkos lo{em vremenu, japa-
nski premijer Jukio Hatojama
(Yukio Hatoyama) prisustvovao
je ju~er, kao i svake godine,
sve~anosti u ~ast cvjetanja
tre{anja uz jo{ 10.000 zvanica.
Bajramovi}: „Kralj“ romske muzike
U Ni{u spomenik
[abanu Bajramovi}u
NI[ - U Ni{u }e u avgustu biti
otkriven spomenik „kralju“ ro-
mske muzike [abanu Bajramo-
vi}u. Direktor Ni{kog d`ez festi-
vala Ivan Blagojevi} izjavio je no-
vinarima da su Ministarstvo ku-
lture Srbije, grad Ni{ i ovaj festival
pokrenuli akcije odr`avanja ko-
ncerta [abanu u ~ast, davanja ime-
na jednoj ulici u Ni{u po njego-
vom imenu i otkrivanja spomeni-
ka. Prve dvije akcije su realizirane.
Iskosa
Avion okrznuo
traktor i pao
MOSKVA - Mali avion sru{io se
na jugu Rusije, nakon {to je pilot
izgubio pravac i odlu~io da upita
traktoristu za smjer. Pilot je od-
lu~io da prizemlji avion kako bi
razgovarao s traktoristom, ali je
avion okrznuo traktor i sru{io se,
izjavio je portparol regionalnog
centra ruskog ministarstva za va-
nredne situacije Oleg Ugnjive-
nko.
Abramovi~ ~etvrti najbogatiji Rus
JOHANESBURG - „Samia“ je na-
ziv himne ovogodi{njeg Svjetskog
prvenstva u fudbalu, koju }e izvesti
pop zvijezda [akira (Shakira) i
ju`noafri~ki bend „Freshly-
ground“, javili su mediji. Pjesma je
toliko odu{evila fudbalske ~elnike
da su je proglasili slu`benom hi-
mnom Svjetskog prvenstva.
[akira bi pjesmu trebala otpjevati
na zvani~nom otvaranju i zatvara-
nju ovogodi{njeg takmi~enja u na-
jva`nijoj sporednoj stvari na svijetu.
Posljednjih mjeseci se mnogo govori
o ceremoniji otvaranja ovogodi{njeg
Mundijala. Da }e to biti doga|aj za
pam}enje, govori i ~injenica da je za
organizaciju zadu`ena ekipa koja or-
ganizira „Live 8“ koncerte.
Na koncertu povodom otvorenja
trebale bi nastupiti brojne svje-
tske zvijezde, s naglaskom na do-
ma}im bendovima. Doga|aj }e
imati i humanitarni karakter, jer
}e se sakupljati novac kojim }e se
{irom Afrike graditi dvadeset ce-
ntara za javno zdravstvo, obrazo-
vanje i sport.
Hatojama: Prisustvovao sve~anosti (Foto: AP)
Pao snijeg u Tokiju
TOP VIJESTI
Kolumbijska pjeva~ica }e nastupiti na otvaranju Svjetskog prvenstva u fudbalu
[AKIRA OTVARA MUNDIJAL
Za organizaciju zadu`ena ekipa koja organizira „Live 8“ koncerte
[akira: Nastupit }e s bendom „Freshlyground“
Abramovi~: Uve}ao bogatstvo
Pad na ispitu izazvao bijes