Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 22. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5253 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

i

21$70# $14#%# 2416+8 .1218#
Povrije|eno najmanje 60 demonstranata Policija koristila suzavac, ljutiti borci uzvratili kamenicama Bora~ka udru`enja zahtijevaju odlazak Mustafe Mujezinovi}a Organizatorima protesta sti`u prijetnje

SRAMOTNO

Vlast poslala policiju na nezadovoljne branioce

S

tranka demokratske akcije - Sulejman Tihi} poslala je ju~er policiju na vi{e hiljada nezadovoljnih boraca! Oni su se okupili pred zgra-

dom Vlade Federacije BiH kako bi tu iskazali nezadovoljstvo na~inom na koji vlasti tretiraju bora~ku populaciju. Mirni protesti boraca vrlo br-

zo su eskalirali u sukobe u kojima je povrije|eno na desetine ljudi. Neki od ~elnika FBiH zaprijetili su organizatorima protesta krivi~nim gonjenjem. 2., 3. i 4. strana

„Avaz“ saznaje: Danas samit NATO-a

TURSKA OSIGURALA BiH ZELENO SVJETLO ZA MAP?
Istra`ujemo: Izvoz vi{kova naoru`anja iz BiH

ORU@JE IZ HAD@I]A ZAVR[ILO U JEMENU
UMRO SAMARAN

8. str.

5. strana Erupcija opravdanog nezadovoljstva boraca pred zgradom Vlade FBiH

(Foto: B. Nizi} i M. Kadri})

PREMIJER LIGA
85. str.

BIHA]

Odlazak prijatelja Sarajeva

Haos u Mostaru i Sarajevu

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

Harakiri zbog spora s op}inarima

80. i 81. strana

16. strana

Ra|o: Vlada je htjela izazvati haos
D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja, konstatirao je ju~er da je premijer Mujezinovi} sporazum prihvatio tek nakon incidenata. - Istraga }e sve pokazati. Vlada je upravo htjela izazvati haos na ulicama Sarajeva. Ve} u 11.30 sati ljudi koji nisu pripadnici na{ih udru`enja napravili su belaj kako bi opstruirali skup. Nakon toga smo smirili situaciju, a za sve {to se de{avalo poslije, tra`it }emo odgovornost Vlade, MUP-a, ali i onih koji su napravili ovaj haos. Ljudi koje mi predstavljamo, napravili su ovu dr`avu i nisu do{li da je ru{e, ve} da {tite svoja prava - kazao je Ra|o, dodaju}i da je bilo i onih koji su za 20 ili 50 maraka uba~eni da „poljuljaju skup“. Ono {to se ju~er de{avalo pred zgradom Vlade Federacije BiH u Alipa{inoj ulici u Sarajevu podsjetilo je mnoge na april 1992. i krvave demonstracije ispred sarajevskog hotela „Holiday Inn“. Niko do sino} nije imao procjenu koliko je ljudi iza{lo na bora~ke proteste koji su trebali po~eti u 12.05 sati, ali se baratalo ciframa izme|u 5.000 i 10.000. Da ove demonstracije, ipak, ne}e biti mirne, kako je proteklih dana najavljivano i na {ta su pozivali predstavnici bora~kih organizacija, bilo je o~ito i prije nego {to su zvani~no po~ele.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

aktuelno

PROTESTI Borci iz svih dijelova BiH pred Federalnom vladom

Vlast poslala policiju na branioce
Premijer ostao kod ku}e Vladi dat rok od 72 sata, tra`i se ostavka Mustafe Mujezinovi}a Zapaljene i dvije policijske kabine na parkingu Vlade

Prihva}ena obaveza
Safet Red`i}, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH, pojasnio je da sporazum izme|u Vlade FBiH i temeljnih bora~kih organizacija prakti~no zna~i da je premijer Mujezinovi} na sebe prihvatio obavezu da sve njihove zahtjeve stavi na dnevni red vanredne sjednice Vlade, i to u roku od tri dana. adi Vlade ne nalazi niko od predstavnika vlasti, pa ~ak ni obi~nih slu`benika, za koje se saznalo da su svi ve} do 10.30 sati napustili zgradu, tako da su u njoj ostali samo policajci. Situacija se privremeno smirila nakon obra}anja predsjednika Organizacije porodica {ehida i

Specijalci u zgradi
U 11.40 sati okupljeni demonstranti probili su za{titnu ogradu koja je bila postavljena oko Vladinog parkinga, uz uzvike

OHR: Protesti samo u skladu sa zakonom
Ured visokog predstavnika (OHR) podr`ava osnovno pravo svakog gra|anina da svoje stavove izrazi na demokratski i miran na~in, uklju~uju}i pravo na protest, ali da to ipak mora biti ura|eno u skladu sa zakonom, saop}eno je iz OHR-a - Vlada FBiH i udru`enja de(Foto: F. Fo~o)

mobilisanih boraca moraju imati priliku da objasne svoje stavove, a to se ne mo`e dogoditi dok su neredi na ulicama. Shodno tome, OHR `ali zbog nasilja do kojeg je do{lo danas (ju~er) ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu tokom protesta nekoliko organizacija, ka`e se u saop}enju, prenijela je Fena. poginulih boraca Izeta Gani}a, koji je pozvao na dostojanstveno pona{anje, te predsjednika Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja D`evada Ra|e, koji je ponovio bora~ke zahtjeve i dao rok federalnom premijeru Mustafi Mujezinovi}u da se do 13 sati pojavi me|u demonstrantima i ka`e ho}e li Vlada ispuniti postavljene uvjete. No, Mujezinovi} nije do{ao, a ve}ina demonstranata bila je ogor~ena zbog ubje|enja da se premijer nalazi sa svojim strana~kim {efom Sulejmanom Tihi}em u Gora`du. Oko 14.30 sati situacija je ponovo kulminirala nakon {to je stigla informacija da

Sarajevo: Policija je na borce bacala i suzavac

(Foto: B. Nizi})

premijer, ipak, nije u Gora`du, ali da se ne}e ni pojaviti, te da je novinarima u telefonskoj izjavi rekao da mu je pozlilo, a da mu je ljekar savjetovao da zbog visokog pritiska ne izlazi iz ku}e. U to vrijeme, ~elnici temeljnih bora~kih organizacija u zgradi Vlade vodili su me|usobne razgovore, ali je strpljenje boraca izmaklo kontroli i po~eli su novi neredi koje je bilo nemogu}e kontrolirati. Kamenje i ostali predmeti ponovo su zasuli zgradu Vlade, na kojoj su sva stakla za nekoliko minuta polomljena, a po~elo je i s paljevinama. Policija je uzvratila suzavcima, {ok-bombama, ~ule su se eksplozije „topovskih udara“. Kako se moglo vidjeti na licu mjesta, me|u borcima su se pojavile i grupe navija~a Sarajeva i odre|enih pokreta koji su se pri-

Kebo se jedini pojavio
Oko 17 sati me|u demonstrantima se pojavio jedino potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo, pro~itav{i prisutnima na ulici sporazum koji je Mujezinovi} ponudio predsjednicima bora~kih organizacija. Kebo je zamolio demonstrante da se razi|u i rekao da bi sjednica Vlade trebala biti odr`ana u ponedjeljak, kako bi bili rije{eni problemi bora~ke populacije. dru`ili demoliranju zgrade Vlade. U vi{e navrata napadnuti su i novinari, nekima snimateljima razbijene su kamere, a jednom fotoreporteru otet je fotoaparat.

Kebo me|u borcima

Po`ar u prizemlju
Prema sino} dostupnim informacijama, u prizemlju Vlade sporadi~no je izbilo desetak po`ara, a navodno je gorio i arhiv. Zapaljene su i dvije policijske kabine na parkingu Vlade, oko 30 povrije|enih policajaca vra}eno je u zgradu i evakuirano kroz susjedni objekt Ameri~ke ambasade. Kola Hitne pomo}i svakih desetak do 15 minuta odvozila su povrije|ene demonstrante u Klini~ki centar Ko{evo. Najve}i broj demonstranata `alio se na posljedice udisanja suzavca. Situacija se po~ela smirivati oko 17 sati, ali su sporadi~ni incidenti nastavljeni ga|anjem zgrade Vlade kamenjem i izazivanjem po`ara u

Borci ogor~eni {to nije bilo premijera

„Napolje Vlada“, „Ho}emo vanredne izbore“, „Ne `alimo poginuti ovdje“. Za samo pet minuta borci su bili na ulazu u zgradu Vlade, ali ih je zaustavio ogroman broj policajaca koji je osiguravao ju~era{nje proteste, a iz same zgrade po~elo je izlijetati na desetine specijalaca. Potom su demonstranti po~eli ga|ati zgradu i policiju kamenjem, fla{ama i drugim predmetima. Zavladala je panika nakon {to se uvidjelo da ima povrije|enih, ali najve}e razo~arenje kod boraca izazvalo je saznanje da se u zgr-

FUP: Protesti eskalirali u sukobe s policijom
Policija je u skladu sa ovla{tenjima, a u funkciji za{tite sopstvenih `ivota, li~ne i imovinske sigurnosti gra|ana i policije, upotrijebila hemijska sredstva kako bi se razbila masa „koja je u ve}em obimu naru{avala javni red i mir“, te je nagla{eno kako je u ovim nemilim doga|ajima povrije|eno 69 gra|ana i policijskih slu`benika navodi se u saop}enju FUP-a. - Sve vrijeme protesta predstavnici [taba policije su u zgradi Vlade FBiH pregovarali sa predstavnicima bora~kih populacija u cilju smirivanja situacije... Me|utim, protestni skup je izmakao kontroli organizatora i eskalirao u direktne sukobe protestanata i policije uz fizi~ke napade na policajce, paljenje policijskih ku}ica, razbijanje prozora, uni{tavanje inventara u zgradi Vlade FBiH, te nasilnog oduzimanja opreme od policijskih slu`benika.

prizemlju zgrade, posebno dijelu u kojem je smje{teno Ministarstvo za pitanja boraca. Ina~e, ni rije~ju se ju~er nije oglasio ministar za bora~ka pitanja FBiH Zahid Crnki}. Demonstranti nisu dozvoljavali ni da im se obrate ~elnici bora~kih organizacija, poru~uju}i da ne `ele prihvatiti sporazum koji je u me|uvremenu potpisao i poslao im premijer Mujezinovi}. On je u tom sporazumu poru~io da }e sazvati posebnu tematsku sjednicu Vlade, na kojoj }e razmotriti sve zahtjeve s protesta u roku od 72 sata, odnosno tri dana. No, demonstranti su uzvratili da se ne}e razi}i dok Mujezinovi} ne podnese ostavku, ali su se oko 19 sati po~eli razilaziti, iako su u to vrijeme postojale najave da su iz ostalih kantona krenuli novi autobusi s borcima koji se `ele pridru`iti protestima.
M. KUKAN - B. TURKOVI]

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)

KCUS Epilog ju~era{njih protesta

Na KUM dovezeno oko 60 boraca i specijalaca
U te{kom stanju Idriz Jukovi} iz Br~kog, koji ima frakturu lobanje U~esnici protesta `alili se na peckanje u o~ima, ote`ano disanje i udarce u glavu
(Foto: S. Jordamovi} - S. Saletovi})

Pobuna boraca protiv lopova!
Suzavac i „topovski udari“ na borce logi~ni su nastavak politike Sulejmana Tihi}a, koji je doga|aje u Dobrovolja~koj u Sarajevu nazvao „zlo~inom“
Niko ko je ju~er gledao scene protesta obespravljenih boraca pred zgradom Federalne vlade u Sarajevu, nije mogao ostati ravnodu{an! Na jednoj strani bili su borci koji samo tra`e ono {to im prema zakonu pripada. Na drugoj strani je sada ve} do odvratnosti korumpirana i bahata vlast. Iza vlasti je - na prvom mjestu - Stranka demokratske akcije Sulejmana Tihi}a, koja se nijednog momenta nije libila da svim sredstvima nasrne na borce! Prvo ih je mjesecima poni`avala otkidaju}i im malo-pomalo od bijedne naknade koja je mnogima jedini izvor egzistencije, a onda im podmuko zarila no` u le|a. Dok su borcima skidali svaku marku koju su mogli, sebi su u federalnim institucijama namicali nove hiljade maraka nezaslu`enih primanja. S prvim napadom na borce ju~er ispred Federalne vlade, Tihi}eva SDA survala se u politi~ko blato! Suzavac i „topovski udari“ na biv{e borce, branioce BiH, ipak jesu logi~ni nastavak politike koja je doga|aje u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu, kada se grad branio od ~etnika, nazvala „zlo~inom“, a prekaljene i proslavljene komandante Armije RBiH ekspresno razapinjala na stub srama ili jo{ br`e trpala iza re{etaka. Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} ju~er je istupom u medijima, u svom stilu, navukao bijes javnosti. No, iza njega je upravo Tihi} kao najjasnija personifikacija politike koja je godinama poni`avala borce, nipoda{tavala `rtve Srebrenice i svesrdno radila za ratnoprofiterske lobije. Nema sumnje da }e Tihi} i ovog puta poku{ati svu odgovornost prebaciti na nekoga drugog. Stekao je nekog iskustva u spletkama svih ovih godina u politici. No, batinanjem branilaca BiH pred Federalnom vladom, njegova je politika u potpunosti demaskirana. Uostalom, {ta se i moglo o~ekivati od ~ovjeka koji je prije ~etiri godine doveo Milorada Dodika na vlast!

Jukovi}: Odmah upu}en na operaciju

Dolazak ozlije|enih specijalaca

Klinika urgentne medicine KCUS-a ju~er od 11.30 sati bila je u pravom opsadnom stanju. Do 19 sati primljeno je oko 40 ozlije|enih boraca i 21 specijalac. Najte`e je povrije|en Idriz Jukovi} (69) iz Br~kog, koji je zadobio frakturu lobanje i nalazi se u te{kom stanju. Kako nam je kazala portparol KCUS-a Biljana Jandri}, on je sino} odvezen na operaciju.

Nismo se za ovo borili
- Stajao sam u blizini za{titne orgade. Kada je do{lo do guranja boraca i policije, pala je ograda i zaka~ila mi i slomila prst ka`e Fahrudin Muj~i}. Na O~noj klinici zatekli smo i Mevludina Berbera, koji je zbog suzavca osje}ao peckanje u o~ima. - Ovo je sramota za Vladu. Mi se nismo za ovo borili - kazao je Berber. Muj~i}: Slomljen prst - Dovezeni pacijenti uglavnom su imali iritacije na suzavac, kontuzije i povrede glave. Imali smo dvije obrade rane na glavi. Jedan pacijent upu}en je na Ortopediju zbog kontuzije. Ve}ina je otpu{tena ku}i - rekao nam je {ef KUM-a dr. Zoran Had`iahmetovi}.

Uzvra}eno suzavcem
Sarajevska bolnica povrije|ene je po~ela primati prije 12 sati, nakon {to su borci provalili ogradu ispred zgrade Vlade FBiH, a policija uzvratila suzavcem. - Tada smo primili 15 pacijenata koji su se `alili na peckanje u o~ima i probleme s disanjem. Imali smo i jednog pacijenta s otvorenim lomom prsta {ake - ka`e Jandri}. Od 14.30 do 17 sati pred Kliniku urgentne medicine (KUM) svakih 20 minuta dolazila su vozila Hitne pomo}i s ozlije|enim borcima.

Specijalci {epali
Specijalci iz MUP-ova USK i TK te FMUP-a uglavnom su zadobili povrede nogu i ve}ina ih je {epala. No, u bolnici je konstatirano da niko od njih nema te`e ozljede. - Ga|ali su nas kamenjem kazao je jedan od specijalaca. hmetovi} kazao je da nije primijetio da ozljede potje~u od tih metaka, a ustvrdio je i da nisu evidentirane povrede od palica. No, neki od povrije|enih tvrdili su da je Jukovi} navodno udaren palicom. Na KUM je oko 17.30 sati dovezen 21 ozlije|eni specijalac. Oni su, prema na{im informacijama, nakon sukoba s borcima bili smje{teni u Ambasadi SAD u Sarajevu. Tu im je ukazana prva pomo}, a potom su sa ~etiri kombija diplomatskih oznaka prevezeni do KUM-a. Navodno, za prijevoz nisu koristili vozila Hitne pomo}i jer je postojala opasnost da budu kameE. HALA] novani.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Gumeni meci
Povrije|eni u~esnici protesta tvrdili su da je policija koristila gumene metke. Doktor Had`ia-

Ukazivanje pomo}i povrije|enim borcima

Dr. Had`iahmetovi}: Iritacije na suzavac

Premijer tvrdi da su protesti ispolitizirani

Mujezinovi}: Ne}u podnijeti ostavku
Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} ju~er se u vi{e navrata javljao novinarima na telefon, ali se nije pojavljivao na licu mjesta ni u zgradi Vlade, niti ispred nje. - Potpisao sam papir koji su mi dostavili borci, ali se ne}u obratiti na demonstracijama. Sve {to su borci tra`ili, ispo{tovali smo. Udovoljili smo njihovim zahtjevima, pa smo i na vanrednoj sjednici u utorak usvojili novu uredbu o cenzusu. I pod takvim uvjetima neko je `elio napraviti lom, haos i proteste. Ne}u dolaziti na proteste koji su ispolitizirani - poru~io je Mujezinovi}. Rekao je i da nema namjeru podnijeti ostavku, jer „ako Vlada podnese ostavku, upitna je isplata naknada za vi{e od 100.000 pripadnika bora~kih populacija“. On je naglasio i da }e odgovornost za proteste snositi njihovi organizatori. - To nisu protesti, to su neredi i politi~ke poruke - dodao je Mujezinovi}.

Mujezinovi}: Nije do{ao me|u borce

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

aktuelno

KUKAVI^LUK Od sarajevskih protesta Tihi} se sklonio u Gora`de

Muj~inovi}: Otpla}uje kredit

Pami}: Do{li zbog nepravde

Svako je pri~ao svoju muku

Majka {ehida nema novca ni za lijekove
Ako mi smanje primanja, ostaje mi ulica, ali ni tamo ne daju prositi, ka`e otac {ehida
Mno{tvo raznih i te{kih sudbina moglo se ~uti ju~er od okupljenih pred zgradom Vlade FBiH, ali je pri~a svake majke {ehida, demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida... imala i ne{to zajedni~ko - da vlasti ne mare za njih iako su svoje zdravlje, dijelove tijela i `ivote najmilijih dali za dr`avu. Iako ve} desetak godina `ivi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, Lutvo Mehmedovi} iz Cerske ju~er je do{ao u Sarajevo, kako ka`e, „da se bori“. - Invalid sam 70 posto, svakog mjeseca manja nam je penzija, dok lopovi sebi uzimaju koliko ho}e. Ne `alim `ivot dati, ali }emo ovo rije{iti - kazao nam je Muj~inovi}. Zuhdija Alagi}, otac poginulog {ehida, mi{ljenja je da se predstavnici Vlade nisu smjeli pojaviti pred {trajka~ima zbog toga {to znaju da nisu u pravu.

Politi~ki prevarant krije se iza ministara
^im je izustio da je „dosta bilo la`nih obe}anja“, Tihi} se odmah prisjetio od koga su ona dolazila, pa je poku{ao popraviti utisak
Dok su trajali protesti boraca u Sarajevu, predsjednik SDA Sulejman Tihi} u Gora`du je novinare uvjeravao u svoj patriotizam, poku{avaju}i im objasniti da je posjeta BPK planirana ranije i da nije mogla biti odgo|ena. Tihi} je kazao da motiv posjete Gora`du i susret s kantonalnim premijerom Nazifom Uru~ijem nije predizborna kampanja, ve} „patriotski osje}aj da se pomogne ovom gradu“. Gradu koji godinama vapi za podr{kom iz bud`eta FBiH. u odbrani BiH od agresije, da je donijela niz zakona kojima se regulira ova oblast i da sada `eli „sve najbolje, na najbolji mogu}i na~in da rije{imo ovo u okviru realnih mogu}nosti“.

Realne mogu}nosti
- Mi ne `elimo da manipuli{emo borcima, dajemo la`na obe}anja. Dosta je bilo la`nih obe}anja - kazao je Tihi}. No, odmah se prisjetio od koga su dolazila takva obe}anja, pa je poku{ao popraviti utisak: - Mo`da ta obe}anja nisu bila namjerno la`na. S obzirom na to da se radi o opravdanim zahtjevima, oni su uva`avani, ali mimo realnih mogu}nosti. Tihi} je dodao da je namjera poduzimanja mjera u bora~kom sektoru da „primanja onih koji zaslu`uju budu ve}a, a onima koji ne zaslu`uju da se ona ukinu“. - Mnoge stranke sada se utrkuju, navra}aju bora~ke populacije na proteste, ali budite uvjereni da SDA, i premijer Mujezinovi}, i svi na{i ministri, `ele najbolje borcima - poru~io je Tihi}.
A. BAJRAMOVI]

Lopovi iz Vlade
- @ivot mi je nikakav. Ako mi smanje primanja, ostaje mi samo ulica, ali ni tamo ne daju prositi - kazao nam je Alagi}. I Mirjana Rizvi} iz Rakovice, supruga poginulog borca, ogor~ena je pona{anjem ~lanova Vlade. - Ne smiju se pojaviti pred nama jer su lopovi. @ivim u`asno, ku}a mi je neuslovna, sin mi ne radi ...

Gora`de: Tihi} s kantonalnim premijerom Uru~ijem

Neprimjeren put
Na na{u opasku nije li patriotizam trebao pokazati tako {to }e biti me|u borcima pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu i nije li neprimjereno strana~ke posje-

te organizirati dok borci ponovo krvare na ulicama glavnog grada, Tihi} je rekao da odgovor na proteste treba dati Vlada. - I u toj Vladi zna se ko mo`e dati odgovor na ta pitanja. Ne mislim da predsjednici stranaka trebaju dati

Ima li Tihi} utjecaja na premijera?
Na pitanje za{to se u{tede prave samo s le|a najzaslu`nijih za postojanje dr`ave, Tihi} odgovara da su u{tede napravljene i me|u parlamentarcima, te da podr`ava zahtjev bora~ke populacije da cenzus mora biti uveden i za poslanike, ministre i kompletnu administraciju. Nije, me|utim, objasnio za{to premijer i ministri iz njegove stranke ne podr`avaju te stavove.

odgovore na to {ta pi{e u kojoj uredbi i na koji na~in to treba rije{iti. Spreman sam, ako se to tra`i, da s drugim predsjednicima stranaka, i Silajd`i}em, i ^ovi}em, i Ljubi}em, primim delegaciju i razgovaram s njima dodao je Tihi}. Te odgovore novinarski krugovi prokomentirali su kako se poznati politi~ki prevarant poku{ava sakriti iza ministara, od kojih su mnogi iz njegove stranke. U odgovorima na novinarska pitanja o drami koja se istovremeno odvijala pred zgradom Vlade FBiH, Tihi} je iznova ponavljao da je SDA bila vode}a stranka

Borci ARBiH i HVO-a blokirali Mostar
Rizvi}: Sin ne radi Alagi}: @ivot mi je nikakav

Do{li i povratnici u RS
Ju~era{njem {trajku prisustvovalo je i oko 400 demobilisanih boraca Armije RBiH koji su povratnici u RS. U tom ih je entitetu ukupno oko hiljadu i suo~avaju se s mnogim problemima. Mehmedovi}, kojem je policija direktno u o~i naprskala suzavac. - Ni u RS ni u FBiH ne mo`emo ostvariti nikakva prava, ~ak ni socijalno osiguranje - kazao nam je [aban Prlja, predsjednik Udru`enja demobilisanih boraca Armije RBiH u RS. - kazala nam je Rizvi}, `ale}i se na niska primanja. Sulejman Pami}, demobilisani borac iz Fojnice, rekao nam je da njegovo nezadovoljstvo najbolje oslikava ~injenica da ve} godinu nije primio naknadu za demobilisane borce. - Niko ovdje nije do{ao zato {to je po`elio Mujezinovi}a, nego zbog nepravde i {to nema {ta jesti. Stvorili smo dr`avu, a sada nam se ovako vra}a - kazao je PaM. K. - B. T. mi}.

Mehini}: Osje}amo se poni`eno i zga`eno
Federalna vlada `eli nas ukinuti da bi oni imali vi{e, ka`e predstavnica porodica {ehida
Pripadnici bora~kih organizacija iz HNK, JOB-a, Unije veterana, Saveza RVI, Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca i Saveza dobitnika najvi{ih priznanja, blokirali su ju~er na dva sata magistralu kod Salakovca i put Mostar - Nevesinje u Dra~evicama. Bila je to podr{ka masovnim protestima boraca odr`anim u Sarajevu ispred Vlade FBiH. Azra Mehini} iz Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca Mostara kazala nam je da se oni osje}aju poni`eno i zga`eno. - Vlada FBiH `eli nas ukinuti da bi oni imali vi{e - istakla je Mehini}. Ispred zgrade Vlade FBiH u Mostaru protestiralo je i oko 150 braniteljskih udruga koje proizlaze iz HVO-a. Bo`o Pavlovi}, predsjednik Udruge nositelja ratnih odli~ja Mostara, rekao nam je da sa svojim kolegama Bo{njacima ne}e odustati od borbe za prava A. Du. boraca.

Nisu u pravu
Vasvija Muj~inovi}, 65godi{nja majka {ehida iz Grada~ca, brinula je ho}e li joj ionako mala penzije od 310 KM biti umanjena. - Ku}a mi je poru{ena, i napravila sam je od te svoje male penzije, podigla sam kredit koji otpla}ujem. Zbog toga nemam para za lijekove - kazala nam je

Mostar: Pripadnici HVO-a u stroju s Bo{njacima

(Foto: A. Du~i})

Odr`ani protesti u Travniku

Ovo nam nisu radili ni najve}i du{mani
Pripadnici temeljnih bora~kih organizacija ju~er su protestirali i pred zgradom Vlade SBK u Travniku. Uz zahtjev za dono{enje zakona o dopunskim pravima boraca u Srednjobosanskom kantonu, zatra`eno je ukidanje odluka o uvo|enju cenzusa za ~lanove bora~ke populacije na nivou Federacije. - Ovo {to na{e vlasti rade bora~koj populaciji nisu radili ni najve}i du{mani. Prva poruka s ovog skupa je podr{ka centralnom skupu u Sarajevu, druga povratak dostojanstva borcima, a glavna poruka s ovog skupa treba biti smjena aktuelne vlasti - poru~io je Ekrem Julard`ija, predsjednik Saveza RVI SBK. Iz SBK je na centralni protestni skup u Sarajevo ju~er krenuo 21 autobus, a protest u Travniku protekao je bez incidenata, uz jako policijsko osiguranje. K. K. Travnik: Jako osiguranje ispred zgrade Vlade

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Incko: Stra{no je ono {to Dodik radi
- „Stra{no je ono {to Dodik radi“, sasvim ta~no i istinito. Ali, to {to radi je posljedica evropske politike. [ta o~ekivati od institucija: „parlamenta, senata i premijera“ te tvorevine nastale na silovanju Republike BiH? (boudd)

(Foto: K. Kavazovi})

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

5

„Avaz“ saznaje Danas samit {efova diplomatija NATO-a

Turska osigurala BiH zeleno svjetlo za MAP?
Davutolu najavio dobre vijesti Mogu} samit Silajd`i}-Tadi}-Gul u Istanbulu ve} u subotu Cikoti} oprezan
Bosna i Hercegovina sutra bi, ipak, mogla dobiti zeleno svjetlo za ulazak u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u (MAP), saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih vlastima Turske, koja ve} mjesecima aktivno lobira da na{a zemlja dobije pozivnicu za ulazak u predsoblje Saveza. tolu (Davutoglu) veoma je blizu uspjeha u misiji postizanja konsenzusa u Talinu me|u dr`avama ~lanicama Saveza o upu}ivanju poziva BiH da u|e u MAP . Utjecajni turski list „Hurriyet“ ve} ju~er je objavio informaciju, navode}i neimenovane zvani~nike, da je vrlo vjerovatno da }e BiH dobiti zeleno svjetlo u Talinu. Potom }e, kako je navedeno, uslijediti i historijski trilateralni samit predsjednika Turske, BiH i Srbije, Abdulaha Gula, Harisa Silajd`i}a i Borisa TaDavutolu: di}a, ve} u Lobirao subotu u za BiH Istanbulu. Davutolu je tokom prekju~era{nje posjete Beogradu o ovome, kako navode turski izvori, razgovarao s Tadi}em i ministrom vanjskih poslova [panije Migelom Anhelom Moratinosom (Miguel Angel), s kojim je bio u zajedni~koj posjeti srbijanskoj prijestonici. Istovremeno, kako navodi „Hurriyet“, Davutolu je telefonski razgovarao i sa Silajd`i}em, a potom i s generalni sekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmusenom (Fogh Rasmussen).

Akcioni plan
Ministri vanjskih poslova Sjevernoatlantskog saveza danas }e zapo~eti neformalni samit u estonskoj prijestonici Talinu, na kojem }e, prema {turim zvani~nim informacijama, samo razgovarati o zahtjevu BiH da se uklju~i u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u. No, kako saznajemo, turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davu-

Politi~ka klima
Davutolu je, kako se navodi, upoznao Rasmusena s ispunjavanjem preduvjeta u BiH za dobivanje MAP-a. Kako nezvani~no saznajemo, Turska je u ovome dobila i podr{ku Va{ingtona, koji je do sada imao odre|ene rezerve prema uklju~ivanju BiH u MAP u ovom trenutku zbog op}enitog zastoja u reformama i nezdrave politi~ke klime u BiH. No, ~ini se, kako isti~u izvori, da je uva`en argument Turske da ovaj korak ka NATO-u mo`e samo doprinijeti stabilizaciji cijele dr`ave i da nema nikakvih negativnih posljedica niti zna~i nagradu za neefikasnost vlasti. Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} ju~er je za na{ list rekao da on ima svoja o~ekivanja od samita u Talinu, ali da ih ne `eli iznositi u javnosti. - Mogu} je i jedan i drugi ishod. Ne `elim se baviti prognozama. Vidjet }emo kako }e se situacija razvijati - rekao je kratko CiT. LAZOVI] koti}.

Kameri}: @ivi u Sarajevu i Berlinu

Li~nost dana

[ejla Kameri}

Me|u zvijezdama evropske umjetnosti
Posjetioce na fasadi Muzeja savremene umjetnosti u Zagrebu do~ekao upravo rad na{e umjetnice
Ime jedne od najuspje{nijih savremenih bh. umjetnica, [ejle Kameri}, na{lo se me|u zvijezdama savremene evropske umjetnosti na me|unarodnoj izlo`bi „Par lijevih cipela - Povratak u stvarnost u isto~noj Evropi“. Izlo`ba je prije nekoliko dana otvorena u Muzeju savremene umjetnosti u Zagrebu, gdje je posjetioce na fasadi na glavnom ulazu u Muzej do~ekao upravo rad [ejle Kameri} „Bosnian Girl“. Rije~ je o portretu ove umjetnice s grafitom: No teeth...? A mustache...? Smel like shit...? Bosnian girl!, koji je napisao holandski vojnik na zidu kasarne u Poto~arima 1994. godine. Osim „Bosnian Girl“, na izlo`bi se Kameri} predstavila sa jo{ dva rada, „Tuga“ i „30 godina poslije“. [ejla Kameri} ro|ena je u Sarajevu 1976. godine. Zavr{ila je studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek grafi~ki dizajn. @ivi i radi u SarajeA. Gr. vu i Berlinu.

Radovanovi}: Jo{ nema konsenzusa
Na samitu u Talinu bit }e rije~i o pozivu BiH za Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u, izjavio je ju~er za Srnu {ef Misije BiH pri NATO-u Nikola Radovanovi}. - Postoji dosta jaka i velika grupa dr`ava koja se zala`e da se BiH poziva u MAP ali ima i onih , koji smatraju da je to prerano i da nije ostvaren napredak koji bi omogu}io da BiH ispunjava korake koji se od nje o~ekuju za ulazak u NATO - rekao je Radovanovi}.

Vladaju}a koalicija o sudbini 2.200 ljudi

Biv{i ~lan Predsjedni{tva RBiH

SDA, SBiH i SNSD protiv hitne Gani}: Amerikanci ne trebaju pomo}i otpu{tenim vojnicima {utjeti o mom slu~aju
Ovo je vatrogasna intervencija, koja se mora {to prije izvesti, naglasio Lozan~i}
Poslanici dijela vladaju}e koalicije, odnosno SDA, SBiH i SNSD-a, ju~er su u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH glasali protiv hitne pomo}i vojnicima kojima istje~e ugovor o slu`bi u OSBiH, pod izgovorom da bi to, navodno, ugrozilo put BiH ka NATO-u. Tako je trosatna mu~na rasprava o hitnom prijedlogu izmjena Zakona o slu`bi u OSBiH zavr{ila upu}ivanjem ovog teksta u skra}enu proceduru. Kao i o svim drugim pitanjima u na{oj zemlji, ni o sudbini 2.200 vojnika kojima istje~u ugovori o radu u aktivnoj vojnoj slu`bi (me|u kojima ih je ve} 300 otpu{teno), dr`avni poslanici nisu se uspjeli dogovoriti. Predlaga~ Niko Lozan~i}, uz svesrdnu podr{ku supredlaga~a i predsjednika BPS-a Sefera Halilovi}a i poslanika SDP-a Zlatka Lagumd`ije, na sve na~ine poku{ao je uvjeriti kolege da je „ovo ga{enje po`ara“ i da nema vremena za ~ekanje. - Ne bi trebalo olako donositi izmjene zakona koje bi mogle ugroziti reformu odbrane u BiH - ocijenio je zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA [emsudin Mehmedovi}. Poslanici SDA i SBiH nagla{avali su da produ`avanje ugovora ovim vojnicima, odnosno izmjene zakona koje predvi|aju pomjeranje starosne granice sa 35 na 45 godina u vojnoj slu`bi i povoljnije penzionisanje pripadnika OSBiH, mogu ugroziti put BiH ka NATO-u. - Ako ovo ugro`ava put BiH ka NATO-u, a siguran sam da ne ugro`ava, onda neka se to desi! Imamo odgovornost prema ~etiri miliona ljudi, me|u kojima i prema ovim vojnicima - naglasio je S. RO@AJAC Lozan~i}.

Kre{i} v. d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije
Na prijedlog Kolegija, Predstavni~ki dom imenovao je zamjenika ministra sigurnosti BiH Miju Kre{i}a za v. d. direktora Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije BiH. Osim toga, podr`ane su i izmjene Zakona o finansiranju politi~kih stranaka, dok zakon o praznicima BiH, o~ekivano, nije dobio podr{ku.

Biv{i ~lan Predsjednnton) tokom njene posjete i{tva RBiH Ejup Gani} BiH, kao i da se sastao sa kritizirao je ju~er adminispecijalnim predstavnikom straciju ameri~kog preameri~kog predsjednika za dsjednika Baraka Obame Balkan Ri~ardom Holbru(Barack) zato {to se nije kom (Richard Holbrooke). oglasila o njegovom slTako|er, Gani} je izrazio u~aju. Gani} je amezaprepa{tenost i zbog neori~kom dnevniku „Miami gla{avanja Holbruka, koji je Herald“ rekao da Ameri- Gani}: Poslati sada specijalni predstavnik kanci ne trebaju {utjeti o posmatra~e SAD za Afganistan i Pakiovom slu~aju, jer {utnja stan. zna~i odobravanje, prenijela je - Svi {ute, pa ~ak i ameri~ki Srna. ambasador u Sarajevu. Stejt depaGani} je podsjetio da je on rtment treba reagirati i poslati 1996. godine do~ekao tada{nju pr- svog posmatra~a. Trebaju ukazati vu damu SAD, a sada {efa diplo- na rezultate istrage Tribunala u matije Hilari Klinton (Hillary Cli- Hagu - rekao je Gani}.

Radnici „Oslobo|enja“ idu u generalni {trajk
Radnici NI[P „Oslobo|enje“ Banja Luka stupit }e 29. aprila u generalni {trajk zbog te{kog materijalnog i socijalnog polo`aja u kojem se nalaze, potvrdio je ju~er za Srnu rukovodilac Poslovnog centra ovog preduze}a u Banjoj Luci Neboj{a Zlojutro.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

mozaik

„Avaz“ saznaje Federalni zavod PIO/MIO podnio prijave

Beneficiranu penziju nezakonito primali ministar Milanovi} i poslanik Agi}!
Me|u prijavljenima visokopozicionirani kadrovi SDA u srednjoj Bosni
Morales: Otrovi sa zapada

Bolivijski predsjednik upozorio mu{karce

Morales: Piletina izaziva }elavost i spolnu nemo}
Predsjednik Bolivije Evo Morales smatra da mu{karci ne trebaju jesti piletinu ako `ele sa~uvati kosu na glavi i imati redovne seksualne odnose. Morales je na konferenciji posve}enoj za{titi `ivotne sredine rekao da proizvo|a~i ubrizgavaju `enske hormone u piletinu, {to mu{karce koji je konzumiraju spre~ava da budu mu{karci. Tako|er, on je rekao i da ljudi koji ~esto i u velikoj mjeri jedu piletinu br`e }elave od ostalih. Morales je optu`io zapad, a naro~ito Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, rekav{i da donose „sve vi{e i vi{e otrova u Boliviju“.

Umorni zagreba~ki gradona~elnik

Bandi} zaspao u prvom redu na reviji donjeg rublja
Zagreba~ki gradona~elnik Milan Bandi} sjedio je u utorak u prvom redu na reviji „Women’s Secret“, tik do polugolih modela koji su predstavljali kolekciju kupa}ih kostima i donjeg rublja. Iako se u po~etku Bandi} zagonetno smje{kao i pomno pratio manekenke, u jednom trenutku sklopio je o~i i nakratko zadrijemao. - Redovno kupujem rublje svojoj supruzi, a ona kupuje meni. Biram samo najbolje, jer ona to zaslu`uje, a valjda zaslu`ujem i ja, jer dobivam sve vrhunsko od nje - rekao je Bandi} prije revije {panskog brenda te je dodao da preferira svilu iako je, ka`e, za zimu prikladni-

Federalni zavod PIO/MIO krajem pro{le sedmice u Mostaru dostavio je Tu`ila{tvu Srednjobosanskog kantona prijave protiv 12 osoba iz Gornjeg Vakufa za koje je provjerama utvr|eno da su na nelegalan na~in stekle pravo na takozvanu beneficiranu penziju, saznaje „Dnevni avaz“. Kako su „Avazu“ potvrdili izvori u vrhu Zavoda, me|u tim osobama nalaze se i visokopozicionirani kadrovi SDA u srednjoj Bosni, ministar unutra{njih poslova SBK Sed`ad Milanovi} i biv{i na~elnik Gornjeg Vakufa, a sada poslanik Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH D`evad Agi}. Rije~ je o bratu kantonalnog inspektora iz tog grada Akifa Agi}a, poznatog po aferi mini hidroelektrane Voljevac na Vrbasu. Milanovi}: - U predmetima se navodi da Ministar su te osobe krivi~no odgovorne i u SBK da su na osnovu krivotvorene dokumentacije stekle materijalnu dobit. Trenutno, naime, radimo reviziju i ako otkrijemo da je bilo ko imao neurednu dokumentaciju, a ostvario je odre|ena prava pri Federalnom zavodu PIO/MIO, mi to provjeravamo. Ako utvrdimo bilo kakvu naGrupa za pitanja evidencije iz znaku da dokumentacija nije u reoblasti vojne obaveze Gornji Vadu, to {aljemo policiji i tu`ila{tvu. kuf, a u sklopu revizije koju je poSvi koji su otkriveni da imaju nele- krenulo Federalno ministarstvo galan status, bit }e prijavljeni naza pitanja boraca, pro{le godine dle`nim organima i tu`ila{tvu. Ta- poni{tila je rje{enja o obavljanju kav je slu~aj i s osobama iz Gornjeg komandne du`nosti za devet priVakufa - kazali su „Avazu“ u Fede- padnika Armije RBiH. . ralnom zavodu PIO/MIO. F VELE

Agi}: Poslanik u Parlamentu FBiH

Poni{tena rje{enja
Me|u njima su, tako|er, bili ministar Milanovi}, Agi} i drugi. Ina~e, te osobe nisu ispunjavale zakonske uvjete za beneficirana primanja, jer nisu na komandnim pozicijama, nivoa komandanta bataljona i vi{im, proveli godinu, {to je bilo neophodno.

U Evropi jo{ nisu otvoreni svi aerodromi

„BH Airlines“ izgubio pola miliona KM
Bandi} na trenutak zadrijemao

je ne{to toplije. Bandi} je otkrio da voli crno i bijelo rublje, ovisno o prilici, svjetlu, raspolo`enju.

Ameri~ki Fricl progla{en krivim

Silovao k}erku 15 godina
Mu{karca koji je godinama silovao svoju k}erku i posredno ubio jedno od ~etvero djece koje je imao sa njom, porota u gradu Herisonvilu u ameri~koj saveznoj dr`avi Misuri proglasila je krivim po svim ta~kama optu`nice, a ameri~kom Friclu prijeti do`ivotna zatvorska kazna. Neidentificirani 47-godi{njak progla{en je krivim za ubistvo, silovanja i incest, a poroti je trebalo samo dva i po sata da usaglasi presudu te je sudu predlo`ila da mu{karca osudi na do`ivotni zatvor. Izricanje kazne zakazano je za 7. juni.

Normalizacija avionskog saobra}aja u Evropi nastavljena je ju~er, s tim da jo{ ima zatvorenih aerodroma zbog opasnosti od vulkanske pra{ine s Islanda. Na Aerodromu Sarajevo ju~er je bilo vi{e letova nego proteklih dana, potvrdila nam je portparol tog aerodroma Edita Sulejmanovi}. - Iz operativnih razloga otkazan je let za Zagreb. Regularno idu letovi za Kopenhagen, Cirih, Mi-

nhen, Istanbul, Budimpe{tu, Frankfurt i Be~. Nemamo nikakvih problema zbog vulkanske pra{ine - ka`e Sulejmanovi}. Nud`eim Re~ica, direktor „BH Airlinesa“, ju~er je za na{ list kazao da je zbog zatvorenih aerodroma ova kompanija za nekoliko posljednjih dana zabilje`ila gubitak od oko pola miliona KM. - Tu ra~unamo na fiksne dnevne tro{kove, minuse zbog gubitka

Re~ica: Poslali ve}i avion u Cirih

Nije izmjereno prisustvo pra{ine
- Iako se po prognosti~kim modelima oblak vulkanske pra{ine nalazi iznad BiH, aparati Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH ni ju~er nisu izmjerili prisustvo pepela u vazduhu. Zavod }e i dalje pratiti situaciju s islandskom pra{inom - ka`e klimatolog @eljko Majstorovi}.

putnika, karata i hotelskih smje{taja na{ih putnika. Do sada smo za ~etiri-pet dana izgubili pola miliona KM, {to je previ{e za malu kompaniju. To je za nas ogromno. Malo je bolje, ali saobra}aj jo{ nije potpuno normaliziran. Na{ mali avion nije mogao doletjeti do Ciriha zbog zaga|enja pra{inom na ni`im nivoima. Onda smo morali veliki avion poslati u Cirih pa u KoE. Ha. penhagen - ka`e Re~ica.

Analiza Zavoda potvrdila strahove Zeni~ana

^itao knjigu dok je upravljao autobusom
Nesmotreni voza~ autobusa nije ni slutio da }e zavr{iti na YouTubeu dok je prevozio putnike ~itaju}i knjigu, a vozilom upravljao laktovima. Nakon {to je snimak, koji je napravio jedan putnik, objavljen na internetu, voza~ koji je upravljao autobusom na liniji u predgra|u Birmingema, zaradio je suspenziju. - Mogao je vrlo lako izazvati saobra}ajnu nesre}u. Dok je ~itao roman vozio je autobus jednom od najprometnijih ulica u Birmingemu - izjavio je jedan putnik. Prijevoznik „National Express“ naveo je u saop}enju da }e biti pokrenut disciplinski postupak protiv voza~a, a vrlo je vjerovatno da }e dobiti otkaz.

Zemlji{te u naseljima oko Mittala zaga|eno
Komisija za pra}enje stanja okoli{a Op}ine Zenica objavila je ju~er da je Federalni zavod za agropedologiju iz Sarajeva za potrebe Op}ine Zenica uradio Elaborat o zaga|enosti zemlji{ta neorganskim i organskim polutantima na podru~ju op}ine Zenica. Nalaz dvanaest uzoraka zemlji{ta s razli~ite dubine iz naselja oko Arcelor Mittala Zenica pokazao je da je sadr`aj te{kih metala u zemlji{tu pored Tetova, Banloza, Podbre`ja i Gradi{}a ve}i od dozvoljenih vrijednosti. Sadr`aj olova, cinka i nikla u svim uzorcima te kadmija u ve}ini uzoraka ve}i je od dozvoljenih vrijednosti, a hroma u dva uzorka, navodi se u izvje{taju koji je ju~er novinarima prezentirao predsjednik Komisije Muhamed Pa{i}. U izvje{taju }e biti preporu~eno da se obustavi uzgajanje lisnatog zelja, poput salate, kupusa, {pinata i kelja, u podru~ju zeni~ke kotline, a primarno u naseljima oko zeni~ke @eljezare, kao i da se uzorci {alju na analize najmanje A. D`. jednom godi{nje.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Jadranka Kosor

SARAJEVO Nova afera na Univerzitetu

Tu`ila{tvo provjerava zarade na fakultetima
Dokumentaciju dostavilo Ministarstvo obrazovanja KS Obuhva}eno pet visoko{kolskih ustanova
Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu provjerava dokumentaciju u vezi sa zaradama predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu, za proteklih nekoliko godina, saznaje „Dnevni avaz“.

Neprihvatljiva je Tadi}eva teza o gra|anskom ratu
- Predsjednik Tadi} je u „The Wall Street Journalu“ iznio stajali{ta o tome da su se ovdje vodili gra|anski ratovi. Ta je teza neprihvatljiva. U Hrvatskoj nije bilo Kosor: Izlo`eni gra|anskog rata nego smo bili izlo`eni agresiji vo|enoj agresiji velikosrpskim idejama Slobodana Milo{evi}a. To su ~injenice. Ni Srbiji ni drugima u susjednoj regiji ne}emo pomo}i ako (Hrvatska premijerka za „Globus“) pre{utimo te ~injenice.

Belma Lizde-Kurt

Druga~ije bi bilo da se vi{e radi, a manje kafeni{e
- Status glumaca u BiH danas je jako lo{. Mnogi su zaslu`ni za to. Krivi su i glumci koji, umjesto da rade na usavr{avanju svojih vje{tina, sjede po kafama i `ale se kako su potpla}eni, kako su neispla}eni, kako ih niko ne Lizde-Kurt: anga`ira. Da se malo vi{e radi, a malo manje kafeni{e, bi- Usavr{avanje (Glumica za „Azru“) vje{tina lo bi to bar malo druga~ije.

Imovinska korist
- Trenutno se obavljaju provjere po dokumentaciji koju je dostavilo Ministarstvo obrazovanja i nauke KS nakon provedenog inspekcijskog nadzora na nekim fakultetima - kazala nam je portparol Tu`ila{tva Jasmina Ifti}. Visina naknade za rad u ovim odborima, naime, striktno je propisana odlukom Kantonalne vlade. No, kako nezvani~no saznajemo, one su na nekim fakultetima bile ~ak desetak puta ve}e od propisanih. ^lanovi odbora na taj na~in su, navodno, ostvarili nezakonitu imovinsku korist. Prema na{im informacijama,

Toma` Pandur

Izazov mi je ne pasti na famu nekog imena
Pandur: Gluma~ke zvijezde

- Najve}i mi je izazov ne pasti na famu nekog imena, ali volim raditi sa pravim gluma~kim zvijezdama, ne iz snobizma nego zato {to iza tih velikih imena stoji izuzetan rad. U pravilu su to skromni ljudi i sjajni umjetnici. To su ljudi koji su na probama i sceni ~ak i prije mene, koji sam poznati radoholi~ar, i koji ostaju u kazali{tu i kada ja odem uvje`bava(Reditelj za „Gloriju“) ju}i stvari za sljede}i dan.

[ta ka`u u narodu
Univerzitet u Sarajevu: Radi li se o nelegalnom boga}enju

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

prekora~enje iznosa ispla}enih naknada zabilje`eno je na Medicinskom, Farmaceutskom, Ekonomskom i Fakultetu zdravstve-

nih studija, kao i u Studentskom centru.

Za{to FTV i BHT nisu prenosili proteste boraca u Sarajevu?
- Sramotno je da BHT i FTV nisu prenosili proteste boraca u Sarajevu. Da li ~elnici tih TV ku}a misle da nam raznim sapunicama koje prikazuju na svojim programima mogu uljep{ati na{u turobnu svakodnevicu? Misle li da smo mi TV pretplatnici i da imamo pravo gle(Sendi} Mustafa iz Grada~ca) dati ono {to nas interesira?

Niz nelegalnosti
Ovo je samo jedna od prijava protiv visoko{kolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu, koje se nalaze u Tu`ila{tvu, o ~emu smo ve} pisali. Prijave se, ukupno gledaju}i, odnose na nezakonit izbor i zapo{ljavanje nastavnika, nelegalan prijem studenata, primanje, odnosno davanje mita i razne druge stvari. Njima je obuhva}eno G. MRKI] desetak fakulteta.

Ljetna {kola na Ma{instvu
Tu`ila{tvo prikuplja informacije i obavlja provjere po prijavi protiv Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u vezi s organiziranjem takozvane ljetne {kole. - MUP-u je upu}en zahtjev da se provjere odre|ene ~injenice koje se odnose na spisak u~enika, kako bi se provjerio na~in polaganja ispita u ljetnoj {koli - kazala nam je Ifti}, ali nam nije mogla re}i ko je podnio ovu prijavu.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

22. 4. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Hidrometeorolo{ki zavod FBiH

Kaznenopopravni zavod Mostar

Preminuo ratni zlo~inac Ivan Bakovi}
Zatvorenik Kaznenopopravnog zavoda Mostar i ratni zlo~inac Ivan Bakovi} (1972) preminuo je ju~er u ovoj ustanovi, saznaje „Dnevni avaz“. Kako nam je potvr|eno u KPZ-u Mostar, Bakovi} je umro Bakovi}: Ubijao civile nakon ru~ka u poslijepodnevnim satima. Sumnja se da se radilo o sr~anom udaru. Bakovi} je presudom Kantonalnog suda u Livnu 2004. osu|en na 15 godina zatvora za zvjerska ubistva devet bo{nja~kih civila iz porodica Be{laga, Tiro i \uliman, koja je po~inio 10. avgusta 1993. u selu Mokronoge kod Tomislavgrada. Tokom robijanja u KPZ-u Mostar bio je umiA. Du. je{an u nekoliko tu~a i afera.

VRIJEME DANAS

BIHA] 11 BANJA LUKA 12 BR^KO 12 TUZLA 12

Obla~no s ki{om

GORA@DE 14

Sarajevo: Od sljede}e sedmice ljep{e vrijeme

Za praznik }e biti lijepo vrijeme
U petak }e biti vi{e padavina, a u nedjelju }e do}i do normalizacije
Iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH najavljuju lijepo vrijeme za prvomajske praznike. - Narednih dana do nedjelje mo`emo o~ekivati ki{u. U petak }e biti vi{e padavina, a u nedjelju }e do}i do normalizacije. Sljede}e sedmice i za vrijeme predstoje}eg praznika najvjerovatnije nas ~eka lijepo vrijeme. Mo`e biti kratkih lokalnih pljuskova u pojedinim krajevima, ali }e u su{tini biti sun~ano i toplo - ka`e klimatolog @eljko E. Ha. Majstorovi}.

^ETVRTAK
22. 4. 2010.

PETAK
23. 4. 2010.

SUBOTA
24. 4. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 50C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 6 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 70C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 10C do 200C

od 120C do 210C

od 130C do 210C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz relativno povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina ljudi }e se osje}ati bolje, pri ~emu }e u Hercegovini biti ugodnije nego u ostalim dijelovima zemlje. Hroni~ni bolesnici i meteoropati ne}e imati ja~ih tegoba, a kod osjetljivih osoba mogu}e su povremene glavobolje, promjene raspolo`enja i malaksalost, osobito poslije podne.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.52 Zalazak 19.38

22. 4. 2010.
Izlazak 12.37 Zalazak 2.23

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U Bosni }e preZENICA LIVNO vladavati umjereno 15 do prete`no obla~no 14 SARAJEVO vrijeme s ki{om pone14 gdje, a u Hercegovini umjereno obla~no uz postepeno naobla~enje krajem dana. 20 Vjetar, slab do umjeren, u Bosni MOSTAR sjeveroisto~ni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a najvi{a dneNEUM vna od 10 do 16, na jugu zemlje do 20 20 stepeni.

Brzo - kratko
Formirano jo{ jedno Me|ureligijsko vije}e

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

teme

Primjer Br~kog putokaz za BiH
Poja~ati dijalog i saradnju crkava i vjerskih zajednica u BiH s institucijama lokalne vlasti radi izgradnje povjerenja, nacionalnih, vjerskih i ljudskih prava i sloboda, osnovni je cilj formiranja regionalnih odbora za me|ureligijsku saradnju, re~eno je ju~er na osnivanju Me|ureli- Br~ko: S osnivanja Vije}a gijskog vije}a za Br~ko Distrikt. Muftija sarajevski Husejin ef. Smaji} naglasio je da primjer Br~kog mora biti putokaz za ostatak BiH, kardinal Vinko Pulji} kazao je da je dijalog jedini siguran put ka razumijevanju i povjerenju, dok je episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije Ka~avenda naglasio je da nema raE. R. zdora me|u vjerskim poglavarima.

ISTRA@UJEMO Ko i kako izvozi vi{kove naoru`anja iz BiH

Preko Hrvatske i Kipra oru`je iz Had`i}a zavr{ilo u Jemenu
Oru`je prije nekoliko godina kupila hrvatska firma „Skaut“ Izvoznik Tehni~ki remontni zavod Had`i}i Kupca prona{la firma „Moon Storm Enterprises ltd“ s Kipra
Pod okriljem no}i, posljednji od 35 {lepera napustio je Tehni~ki remontni zavod Had`i}i u ponedjeljak nave~er, ne{to iza sedam sati, i zaputio se prema Crnoj Gori, odakle }e njihov teret brodom biti transportovan u Jemen. Kako „Avaz“ saznaje, radi se o vi{kovima municije Oru`anih snaga BiH vrijedne 872.000 dolara, koja }e zavr{iti u skladi{tima jemenskog ministarstva odbrane.

Ured specijalnog predstavnika EU

Incko po~inje obilaziti op}ine u BiH
Specijalni predstavnik EU Valentin Incko (Inzko) posjetit }e do sredine ljeta niz op}ina u BiH i tom prilikom namjerava ista}i pozitivan efekt koji proces integracije u EU mo`e imati na svakodnevni `ivot u BiH, prenijela je Srna. Incko }e danas posjetiti Zenicu, gdje }e govoriti na javnoj debati pod nazivom „Na putu ka EU - ekonomija i zapo{ljavanje“, biti gost Radija Zenica, susresti se s mladim politi~arima i posjetiti firmu RM-LH. U sljede}a tri mjeseca Incko }e gostovati u [irokom Brijegu, Incko: Danas na Palama, u Trebinju, Banjoj Luci, Derventi, Bijelji- u Zenici ni, Doboju, Mostaru i Prijedoru.

Vo|a puta
Jedan od voza~a {lepera ispri~ao nam je da je transport trajao od petka nave~er, i to pod misterioznim okolnostima. Interesantan je, kako

^etvrti kongres Sindikata metalaca BiH

Muhamed Had`i} novi predsjednik
Na ^etvrtom kongresu Sindikata metalaca BiH (SMBiH), koji je ju~er odr`an u Sarajevu, za novog predsjednika u naredne ~etiri godine izabran je Muhamed Had`i} iz Tuzle. On je odlukom delegata Kongresa zamijenio dosada{njeg predsjednika Ismeta Bajramovi}a, koji je nedavno izabran za predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH. Istaknuto je da je trenutna situacija u metalskoj industriji te{ka te da za to postoji mnogo razloga. U odnosu na period prije rata, trenutno je u funkciji oko 20 posto metalske industrije, a uposleno je svega oko 15 posto radnika.
Faksimil dozvole: Vrijednost oru`ja 872.000 dolara

Stara i neperspektivna municija OS

Na lokalitetu Zbori{te - ^orda{ica

Ekshumirana jedna osoba u Velikoj Kladu{i
Na lokalitetu Zbori{te - ^orda{ica kod Velike Kladu{e ju~er je ekshumirano jedno tijelo, kazala je Feni Lejla ^engi}, portparol Instituta za nestale osobe BiH. Ovaj lokalitet bio je izuzetno opasan jer se radi o minskom polju, pa je ta ~injenica ote`avala ekshumaciju. Prema naredbi Suda BiH ju~er je po~ela ekshumacija i na lokalitetu gradskog groblja u Modri~i, a trajat }e do kraja sedmice. Ekshumacijom rukovodi Okru`no tu`ila{tvo Doboj.

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mi{i}

Lopovska privatizacija kriva za stanje radnika
Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mi{i} ocijenila je ju~er da je za trenutno stanje preduze}a i radnika u RS kriva privatizacija, koja je bila „lopovska i kriminalna“, istakav{i da su ljudi koji su kupovali firme znali samo da ih „ogule“, a radnike ostave nezbrinute na ulicama, javila je Srna. - Takvi vlasnici nisu znali ni da postave menad`ment koji bi vodio firme, pa su pravljena velika dugovanja - izjavila je Mi{i} u Trebinju, pitaju}i kada }e ti ljudi odgovarati, ali ne tako da nakratko odu u zatvor, nego da dr`avi vrate ono {to su joj oduzeli.

tvrdi, bio na~in na koji se di`u rampe na crnogorskoj granici, tako da dvadesetak {lepera granicu pro|e za dvadesetak minuta. Ipak, prema rije~ima na{eg sagovornika, najsumnjiviji je bio vo|a puta, izvjesni Milorad Dra{kovi}, koji je sav posao sre|ivao mobitelom, voze}i se u automobilu sa zatamnjenim staklima. Dozvolu za izvoz oru`ja potpisalo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. U njoj je navedeno da se radi o „izvozu dijela neperspektivnog, zastarjelog i vi{kova naoru`anja, vojne opereme i ubojitih sredstava Oru`anih snaga BiH“. Izvoznik je Tehni~ki remontni zavod Had`i}i, uvoznik firma „Moon Storm Enterprises ltd“ iz

Zirojevi}: Imali su potrebne saglasnosti
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH potvrdili su nam da su izdali dozvolu za izvoz naoru`anja. - Naravno, izvoznik je imao potrebnu dokumentaciju i saglasnosti svih ministarstava i MUP-a. Uz to, Zirojevi}: Tra`it mi }emo dobiti potvrdu da je isporuka stigla do kr- }emo potvrdu ajnjeg korisnika, kako bi se izbjegle zloupotrebe - kazao nam je ministar Mladen Zirojevi}. Limasola s Kipra, a krajnji korisnik jemensko ministarstvo odbrane. - Mi smo dobili posao izvoza jer jedini imamo industrijski kolosijek, potreban zbog pretovara, i imamo dozvole za izvoz. Mi smo samo pretovarili i isporu~ili oru`je. Prvo smo htjeli kroz Hrvatsku, ali nismo dobili dozvole, pa smo transportovali preko Crne Gore. Broker je bila jedna kiparska firma koja je prona{la kupca i isporu~ila oru`je Jemenu - kazao F. KARALI] nam je Fazlagi}.

Dobili posao
Direktor Remontnog zavoda Zijad Fazlagi} tvrdi da nema ni{ta sumnjivo u cijeloj pri~i. Oru`je je, kako nam je kazao, prije nekoliko godina kupila hrvatska firma „Skaut“, koja je kao izvoznika odabrala Tehni~ki remontni zavod Had`i}i.

Ahmetovi} upozorio na osjetljivost materijala

Posjeta glavnog tu`ioca Ha{kog tribunala

Bramerc naredne sedmice u BiH
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc (Serge Brammertz) boravit }e idu}e sedmice u BiH uo~i pripreme redovnog polugodi{njeg izvje{taja Vije}u sigurnosti UN-a, javila je Srna. - Od ponedjeljka do srijede Bramerc }e se u BiH sastati s politi~kim i pravosudnim zvani~nicima, a u Sarajevu i Srebrenici ragovarat }e i s predstavnicima Bramerc: udru`enja `rtava rata - najavila je portparol Brojni susreti Tu`ila{tva Olga Kavran.

„Lista 45“ danas pred dr`avnim ministrima
Slu~aj „Svjetlost“ i dalje aktivan u Tu`ila{tvu BiH
Na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ju~er je aktuelizirano pitanje za{to ni nakon du`eg vremena od akcije „Svjetlost“ provedenoj u Gornjoj Mao~i i afere sa spiskom navodnih 45 organizacija koje se povezuju s terorizmom te informacije nisu stigle pred parlamentarce. - Ministarstvo na ~ijem sam ~elu nema ingerencije kao ministarstva sigurnosti u Srbiji i Hrvatskoj. Akcija „Svjetlost“ mogla je biti izvedena ~ak i da ja o tome uop}e ne budem obavije{ten. To trebate znati, jer je takav na{ zakon - rekao je Ahmetovi}, dodaju}i da je taj predmet i dalje aktivan u Tu`ila{tvu BiH. Kada je rije~ o aferi „lista 45“, ministar sigurnosti BiH objasnio je da je sveobuhvatna, „vrlo osjetljiva“ informacija iz Ministarstva upu}ena Vije}u ministara BiH. - Predstavni~ki dom je donio zaklju~ak da ova informacija prvo ide na Vije}e ministara BiH, a tek nakon toga da bude upu}ena Domu. To sam i ispo{tovao i uputio je Vije}u ministara. Da ste zatra`ili da je direktno uputim vama, to bih i u~inio i danas bismo o njoj mogli raspravlja-

Dodik danas kod patrijarha Irineja
Premijer RS Milorad Dodik sa saradnicima sastat }e se danas u Beogradu sa patrijarhom srpskim Irinejom. Sastanak }e biti odr`an u Patrijar{iji Srpske pravoslavne crkve, saop}eno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u, prenijela je Srna.

Ahmetovi}: Osjetljive informacije

ti - poru~io je ju~er dr`avnim poslanicima ministar Ahmetovi}. Iako Ahmetovi} o tome nije htio govoriti, saznali smo da }e informaciju o „spisku 45“ Vije}e ministara S. R. razmatrati danas.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

9

Vasvija Vidovi} podnijela zahtjev Tribunalu

TRAGI^NO [okirani mje{tani Ljubije kod Prijedora

Perica Jari} prije 20 dana oti{ao u Afganistan i poginuo
Prema jednoj verziji, nalazio se u pratnji konvoja, u prvom d`ipu koji je navodno naletio na minu Jari}evi posmrtni ostaci bit }e u Ljubiju dopremljeni za ~etiri dana
Perica Jari} (34), mje{tanin Donje Ljubije kod Prijedora, smrtno je stradao prekju~er u Afganistanu, gdje je proteklih dvadesetak dana posredstvom jedne ameri~ke kompanije radio na poslovima osiguranja. Navodno je rije~ o kompaniji „Flour“.

Deli}eva odbrana tra`i objavu odluke @albenog vije}a
Kao punomo}nik porodice Rasima Deli}a, Vasvija Vidovi}, {efica tima Deli}eve odbrane u Hagu, ju~er je Tribunalu dostavila podnesak kojim tra`i da bude objavljena odluka @albenog vije}a u slu~aju „Deli}“. Odmah nakon vijesti o smrti generala Deli}a, Vidovi} je o tome obavijestila Ha{ki tribunal i nagovijestila mogu}nost podno{enja zahtjeva za objavljivanje `albene presude. - Smatramo da je fundamentalno pravo Deli}eve porodice da se opere njegovo ime. Smatraju}i da je u interesu pravde da bude objavljena kona~na sudska odluka, pozvali smo se na stavove sudske prakse u Velikoj Britaniji. U prilog na{eg zahtjeva ide i ~injenica da je ve} odr`ana `albena sjednica, kojoj je prisustvovao general Deli} - kazala nam je Vidovi}.

Poslovne veze
Vijest o Jari}evoj smrti ju~er je u Prijedoru, ali i Donjoj Ljubiji, gdje se nalazi Jari}eva porodica, supruga Eva s jedanaestomjese~nim sinom, bila obavijena velom tajne. Osim saznanja da }e Jari}evi posmrtni ostaci u Ljubiju biti preba~eni za ~etiri dana, kada }e biti organizirana i sahrana, ni porodica ni njegovi prijatelji nisu bili raspolo`eni da daju vi{e informacija.

Perica Jari}: Boravio i u Iraku

Vidovi}: Dostavila podnesak

O tome kakva bi odluka Ha{kog tribunala mogla biti, Vidovi} nije `eljela {pekulirati, smatraju}i da je to isklju~ivo A. H. „sudska kompetencija“.

Donja Ljubija: Prijatelji se opra{taju od Perice Jari}a

(Foto: D. Stojni})

Ministar Selmo Cikoti} o kritikama iz RS

Zgrada u kojoj stanuju Jari}i

U nezvani~na saznanja spadaju tako i okolnosti pod kojima je Jari} izgubio `ivot u Afganistanu. Prema prvoj verziji, koju su ju~er prepri~avali mje{tani Ljubije, u ~ijem se centru, na mjestu gdje je Jari} imao kafe „Sport“, nalazio vijenac s njegovom fotografijom, Perica je stradao dok je pratio konvoj na relaciji dugoj 1.400 kilometara. Navodno je d`ip koji je bilo na ~elu konvoja, u kojem se nalazio i Jari}, naletio na minu, a u tragediji su osim njega, tako|er prema nezvani~nim pri~ama, `ivot izgubile jo{ tri osobe. Prema drugoj, opet nezvani~noj verziji, Jari} je ~ak bio i zarobljen.

Miroslav Atlija, koji je Jari}a, kroz poslovne veze, jer mu je izdao prostor u kojem se nalazi kafe „Sport“, poznavao posljednjih pet godina, kazao nam je da je Pericu vidio neposredno pred odlazak u Afganistan.

General Deli} nije bio ratni zlo~inac
U~e{}e pripadnika Oru`anih snaga u odavanju po~asti na d`enazi generalu Rasimu Deli}u bilo je u potpunosti u skladu s propisima, izjavio je ju~er za na{ list ministar odbrane Selmo Cikoti}. Komentiraju}i reakcije zvani~nika iz Republike Srpske, ali i predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a, Cikoti} je rekao da ne vidi razlog za kritike i zahtjeve za smjenu. - Nisam ~uo zahtjeve za moju smjenu te ih ne mogu komentirati. Sve je ura|eno po propisu i dio Pje{adijskog puka bio je anga`iran tokom d`enaze. General Deli} nije bio pravosna`no osu|en, pa prema tome on se ne mo`e smatrati ni zvati ratnim zlo~incem - kazao je Cikoti}. T. L.

Bio u Tuzli
- Trebao je navodno u Tuzlu, tako me informisao, na intervju oti}i jo{ krajem decembra, pred Novu godinu. Nije tada dobio poziv pa je bio malo nervozan. Razo~arao se. Koliko znam, kasnije su ga pozvali i pro{ao je, a dan prije polaska malo smo sjedili i pri~ali. Nekako mi se u~inio tu`an. Sje}am se da mi je tada rekao: „Miroslave, dr`im svog sina Kostu, a imam osje}aj kao da ga nikad vi{e ne}u vidjeti.“ Tje{io sam ga govore}i mu da se ne brine i da }e sve biti u najboljem redu. Pozdravili smo se i izljubili, a on je oti{ao - pri~a Atlija. Vijest o smrti Perice Jari}a ju~er nisu potvrdili ni u policiji u Ljubiji. Rekli su samo kratko da imaju saznanja da je stradao, ali da nisu zvani~no obavije{teni.
M. ZGONJANIN

Apelaciono vije}e Vrhovnog suda Srbije

Supruga Eva obavije{tena telefonom
Ni Atlija, ni oni s kojima smo ju~er neformalno razgovarali ne znaju u kojem je gradu u Afganistanu stradali Jari} boravio. Jo{ manje na kojoj je lokaciji stradao, osim saznanja da je Jari}eva supruga Eva vijest o njegovoj pogibiji dobila telefonskim putem prekju~er oko 14 sati. Osim sina iz drugog braka, Jari}, koji je protekle godine u dva navrata boravio i u Iraku, navodno i tada na poslovima osiguranja, iza sebe je ostavio i k}erku iz prvog braka.

Po~eo drugostepeni postupak protiv Ilije Juri{i}a
Pred Apelacionim vije}em Vrhovnog suda Srbije, pod predsjedavanjem sudije Omera Had`iomerovi}a, ju~er je po~elo drugostepeno su|enje Iliji Juri{i}u, kojeg je Juri{i}: Vije}e za ratne Ponovo zlo~ine Okru`nog u sudnici suda u Beogradu 28. septembra pro{le godine osudilo na 12 godina zatvora zbog u~e{}e u navodnom ratnom zlo~inu 15. maja 1992. na Br~anskoj Malti u Tuzli. - Sudija izvjestilac u sudnici je predo~io sadr`inu prvostepene presude. Drugog dana o~ekujemo predo~avanje `albi Tu`ila{tva i nas branilaca. Ako bude bilo vremena, tu`ilac i branioci i usmeno }e elaborirati `albe kazao je za „Avaz“ Juri{i}ev branilac

Za{ti}eni svjedok na su|enju Radovanu Karad`i}u

Umjesto na razmjenu, odvedeni na strijeljanje
Svjedok pre`ivio zahvaljuju}i ~udu i pod okriljem no}i izvukao se ispod tijela strijeljanih zarobljenika te pobjegao u obli`nju {umu
U nastavku su|enja Radovanu Karad`i}u, ju~er se u ha{koj sudnici pojavio za{ti}eni svjedok s podru~ja op}ine Zvornik, koji je u julu 1992. pre`ivio strijeljanje u selu Orahovac kod Zvornika. Tu`ilac je, najprije, pro~itao sa`etak ranijih svjedo~enja ovog svjedoka, u kojem je opisan put od bje`anja iz sela 1993. prema Srebrenici pa sve do njegovog zarobljavanja 13. jula 1995. na podru~ju Konjevi}Polja, kada se na{ao u selu Sandi}i u grupi od jo{ najmanje hiljadu zarobljenika. - U Sandi}ima nas je 13. jula predve~er posjetio Ratko Mladi} i kazao da }emo svi biti razmijenjeni, na {ta su zarobljenici po~eli aplaudirati - ka`e se u izjavi za{ti}enog svjedoka koju je pro~itao tu`ilac. No, komandant Vojske RS o~igledno ih je prevario, jer su zarobljenici kasnije potrpani u kamione i autobuse i odvezeni u Bratunac, a sutradan u konvoju od 20 do 30 vozila krenuli su Karad`i}: prema Zvorniku. Ostao bez Konvoj se zaustavio odgovora pred zgradom osnovne {kole u Orahovcu, odakle su naredne no}i u grupama odvo`eni na jednu livadu blizu {kole i tamo strijeljani. Svjedok je pre`ivio zahvaljuju}i ~udu i pod okriljem no}i izvukao se ispod tijela strijeljanih zarobljenika te pobjegao u obli`nju {umu. Iako je do sada ~etiri puta svjedo~io u slu~ajevima koji su vo|eni pred Ha{kim tribunalom, ju~era{nje svjedo~enje ovog za{ti}enog svjedoka na trenutke je bilo veoma dramati~no, a u nekoliko navrata intervenirao je i predsjedavaju}i Sudskog vije}a sudija O-Gon Kvon (Kwon). Svjedok je povi{enim tonom odbijao da odgovara na op}a pitanja koja je postavljao Karad`i}, iznose}i da njega ne interesiraju mape koje mu je Karad`i} nudio na uvid. Naime, svaki poku{aj zlo~inca Karad`i}a da mu za{ti}eni svjedok odgovori na pitanja koja se ti~u politi~kog konteksta pojedinih doga|aja za koje je optu`en ostao je bez bezuspje{an, jer mu je svjedok, jednostavno, odgovorao da nije politi~ar i da A. H. ga se ne ti~e politika.

Dozet: Elaboriranje `albe

\or|e Dozet. Po~etku drugostepenog postupka protiv Ilije Juri{i}a prisustvovao je i ambasador BiH u Srbiji Bori{a E. H. Arnaut.

Konferencija logora{a i advokata
U organizaciji Saveza logora{a u BiH danas }e u Sarajevu biti odr`ana konferencija sa svim advokatima iz BiH i regije koji su anga`irani po tu`bama logora{a za naknadu nematerijalne {tete. U saop}enju Saveza navodi se da je cilj konferencije pregled analiti~kog stanja tu`bi i uspostava saradnje izme|u advokatskih timova na terenu.

Zatra`eno produ`enje pritvora Hakalovi}u
Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je produ`enje pritvora za jo{ dva mjeseca Hasanu Hakalovi}u, koji je osumnji~en za zlo~in po~injen u selu Trusina kod Konjica 1993. godine. Iako Hakalovi} nije utjecao na svjedoke, tu`iteljica Vesna Budimir ovaj zahtjev smatra opravdanim zbog povezanosti osumnji~enih, javila je Srna.

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

teme

ZLO^INCI Nakon hap{enja pripadnika odreda smrti

Srebrenica: Sa prvog sastanka Organizacionog odbora

Obilje`avanje 15. godi{njice genocida

Nekome u Srbiji `urilo se da se rije{i tereta Kosa!
Tadi} promijenio politi~ki kurs i ne `eli te tipove vi{e u Srbiji Kos }e vjerovatno biti izru~en BiH
Zloglasnog pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske Franca Kosa zvanog Slovenac ili @u}a, kojeg je u ponedjeljak pola sata prije pono}i na grani~nom prijelazu Bajkovo kod Osijeka uhapsila hrvatska policija, najvjerovatnije je otkrila dr`avna obavje{tajna slu`ba Srbije - BIA, tvrTomi}: Otkriti istinu

U Poto~arima }e biti ukopano oko 800 `rtava
U Memorijalnom kompleksu Poto~ari ju~er je odr`an prvi sastanak Organizacionog odbora za obilje`avanje 15. godi{njice srebreni~kog genocida. Re~eno je da }e 11. jula u Poto~arima biti ukopano oko 800 srebreni~kih `rtava i da Uprava Memorijalnog centra tra`i novu lokaciju, na kojoj bi se kopale `rtve prije 1995. godine. Sadik Ahmetovi}, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra, kazao je da }e ove godine prvi put biti raspisan javni poziv za pogrebne firme kako bi ukop `rtava protekao {to dostojanstvenije. Na narednim sastancima govorit }e se o programu obilje`avanja, bud`etu i strukturi Organizacionog Me. S. odbora.

di za „Dnevni avaz“ Kosov advokat Du{ko Tomi}. - Mislim da je Kosa, kada je krenuo u autobusu iz Srbije u Hrvatsku, ocinkao neko iz Srbije. Vjerovatno je u pitanju srbijanska obavje{tajna slu`ba. Vidite, i predsjednik Srbije Boris Tadi} promijenio je politi~ki kurs.

Pitanje ekstradicije
On vi{e ne `eli takve tipove u svojoj dr`avi. Ali, nekome se o~ito `urilo, jer nije imao interesa da Kos ode u Sloveniju - kazao je Tomi}. On nam je potvrdio da je Kos u me|uvremenu u @upanijskom sudu u Vukovaru dao izjavu na okolnosti ekstradicije, ali se nije `elio odrediti o tome `eli li biti izru~en BiH.

Su|enje za zlo~in u Bugojnu

Kos: Krenuo u Sloveniju

Sudsko vije}e prekinulo ispitivanje Selme Cikoti}a
Sudsko vije}e Va{i interesi. IskoriSuda BiH prekinulo stili smo tu zakoje ispitivanje Selme nsku mogu}nost jer Cikoti}a, svjedoka nemate pravnu naoodbrane jednog od brazbu - kazao je proptu`enih za zlo~in edsjedavaju}i Sunad Hrvatima u Budskog vije}a Davorgojnu, kako se ne bi in Juki}. izlo`io krivi~nom Cikoti} je kazao da gonjenju, javio je Bi- Cikoti}: mu nije poznato da rn, prenijela je Fena. Pravni postoji bilo kakav kri- Imaju}i u vidu savjetnik vi~ni postupak protiv pitanja na koja }ete njega u vezi s ratnim odgovarati, donijeli smo de{avanjima u Bugojnu. odluku da Vam postavimo Nastavak ispitivanja pravnog savjetnika jer samo Cikoti}a zakazan je za 29. tako mogu biti za{ti}eni april.

- Istra`na sutkinja, koja je Kosu ve} odredila pritvor, zatra`ila je od vlasti BiH da se prikupi dokumentacija za ekstradiciju. Od Slovenije nije tra`ena dokumentacija, ali }e ta zemlja vjerovatno poslati zahtjev za ekstradiciju zato {to se radi o njenom gra|aninu! On je u Sloveniji po~inio neko sitno krivi~no djelo, koje je zastarje-

lo. Tako|er, nakon provjere, utvr|eno je da Hrvatska nema razloga da ga tra`i. Dakle, nema dilema da }e Kos, ako Ministarstvo pravde BiH kvalitetno pripremi zahtjev, biti isporu~en BiH. Pitanje ekstradicije treba biti rije{eno u narednih mjesec i po - dodao je Tomi}.

Jedina {ansa
Ponovio je da }e od Kosa tra`iti da se brani istinom i da otkrije svoje nalogodavce, isti~u}i da je to njegova jedina {ansa. - Nije svako od pripadnika 10. diverzantskog odreda u istoj poziciji. Nisu u istoj poziciji, recimo, Kos i uhap{eni Stanko Savanovi}. Kos je, kao i Erdemovi}, izvu~en iz logora. Smatra se da bi bili strijeljani da su odbili izvr{iti naredbu. Oni su imali izbor `ele li pristupiti Vojsci RS ili da budu ubijeni - otkrio je Tomi} najvjerovatniju strategiju odbrane d`elata iz SreF. VELE brenice.

Monstrum je „ovjeravao“ strijeljane Srebreni~ane
Za razliku od Tomi}a, Tu`ila{tvo BiH raspola`e ne{to druga~ijim informacijama o ratnoj ulozi Slovenca Kosa. - Postoje dokazi da je Kos u~estvovao u strijeljanjima ta~no 1.030 identificiranih Bo{njaka na Ekonomiji Branjevo kod Pilice. [tavi{e, nakon strijeljanja on je srebreni~ke Bo{njake „ovjeravao“ tako {to im je pucao direktno u glavu. Vi{e od hiljadu Bo{njaka ubilo je samo osam ljudi iz 10. diverzantskog odreda. To govori da je svaki od njih ubio najmanje nekoliko stotina ljudi. Sam uhap{eni Savanovi} hvalio se da je ubio 300 Bo{njaka. Ina~e, tim ubicama direktno je komandovao General{tab Vojske RS, s Ratkom Mladi}em na ~elu - kazao je za „Avaz“ izvor blizak istrazi o ovom slu~aju. Kako saznajemo, Dr`avno tu`ila{tvo ima saznanja o izvjesnom Zoranu Manojlovi}u zvanom Zoka, koji je navodno iz sjene anga`irao ubice za 10. diverzantski odred. Manojlovi} bi trebao biti uskoro saslu{an. Tako|er, Dr`avno tu`ila{tvo raspola`e informacijama da je taj odred smrti formirao direktno KOS i sastavio od notornih kriminalaca, koji su Srebreni~ane ubijali za novac.

Posjeta predstavnika Bo{njaka Kosova

Ud`benici na bosanskom jeziku i u kosovskim {kolama
Zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahi} primio je ju~er predstavnike Bo{njaka Kosova koji na poziv Med`lisa IZ Tuzla borave u posjeti BiH, javlja Mina. Kosovska delegacija u kojoj su bili imami Rasim Demiri i Omer Huduti, predsjednik Udru`enja Iz Rijaseta: Potrebno ja~anje saradnje prosvjetnih radninaglasili su va`nost saraka „Edukator“ Nebija Ha- dnje institucija Kosova i lili, predsjednik dramskog BiH na nau~nom, obrazodru{tva „Merak“ Ramit vnom i kulturnom planu. Ameti i biznismeni Muso U tom kontekstu ukazano Salihi i Selim Haliti upo- je na potrebu distribucije znala je ef. Spahi}a sa po- odgovaraju}ih ud`benika i lo`ajem Bo{njaka i akti- literature na bosanskom jevnostima bo{nja~kih asoci- ziku na Kosovu i ja~anju jacija i udru`enja na Koso- saradnje asocijacija i udrvu. u`enja koja se bave kulturU~esnici u razgovoru om i obrazovanjem.

Reagiranje Istra`iva~ko-dokumentacionog centra

Parlament BiH

Toka~ina re~enica istrgnuta iz konteksta
Re~enica direktora Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) Mirsada Toka~e o „500 nestalih osoba koje su prona|ene `ive“ istrgnuta je iz konteksta i prezentirana javnosti na na~in kojim se stvara dojam da se na listi ubijenih i nestalih Srebreni~ana jo{ nalazi 500 lica, saop}io je ju~er IDC reagiraju}i na posljednje navode u {tampi o manipulacijama brojem `rtava genocida u Srebrenici, prenijela je Onasa. Iz IDC-a podsje}aju da je na prezentaciji „Bosanskog atlasa ratnih zlo~ina“, odr`anoj u Banjoj Luci 31. nje podataka iz vi{e izvora. Dodaje se kako je u periodu od 2004. do 2007. godine tokom istra`ivanja „Ljudski gubici 19911995.“ utvr|eno da je oko 500 osoba, koje su ranije na raznim popisima vo|ene kao nestale, prona|eno `ivih i da su one eliminirane iz popisa `rtava. - Toka~a je posebno istakao da je Me|unarodni sud u Hagu ve} donio presudu o genocidu nad Bo{njacima u Srebrenici, a koja se ni u kojem slu~aju ne mo`e dovodiiti u pitanje, bez obzira na kona~ne brojeve `rtava ka`e se u saop}enju.

Kalabi} zahvalio Silajd`i}u
Inicijativa nezavisnog dr`avnog poslanika Mom~ila Novakovi}a da se na ju~era{anjoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH razmotre „neprimjereni istupi pojedinih ~lanova Predsjedni{tva BiH“ nije dobila podr{ku poslanika iz FBiH. Primjedbe iz RS odnosile su se na istupe predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajd`i}a. - Ogroman je Silajd`i}ev doprinos rezultatima istra`ivanja koji su pokazali da 52 posto gra|ana u RS podr`ava SNSD. I na tome mu hvala - ironi~no je rekao predsjednik Kluba SNSD-a Drago Kalabi} . S. R.

Toka~a: Detaljna analiza

marta, otvorena diskusija o de{avanjima u Srebrenici tokom rata 1992.-95. godine. Toka~a je ovom prilikom naglasio da je IDC tokom svojih istra`ivanja radio detaljnu analizu i upore|iva-

stranke

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

11

U Gornjem Vakufu/Uskoplju

REAKCIJE SDU o istupima Milorada Dodika

Srebreni~ku tragediju mo`e politizirati samo bolestan um
Visoki predstavnik bi napokon s rije~i trebao pre}i na djela, smatra Pe}anac
Socijaldemokratska unija (SDU) BiH ocijenila je ju~er, povodom najnovijih istupa premijera RS, da je Milorad Dodik po instrukcijama svog izbornog {taba krenuo da sa svoje pozicije vodi izbornu kampanju SNSD-a za predstoje}e op}e izbore. Kako navodi SDU u saop}enju za javnost, premijer RS }e „po dobro oprobanom receptu“ u svojim javnim istupima nastojati ispolitizirati sve, od poku{aja falsificiranja dokazanih ~injenica o srebreni~koj tragediji pa do statusa RS unutar BiH, odnosno pitanja implementacije Zakona o referendumu i gra|anskim inicijativima RS. - Politizirati srebreni~ku tragediju, dovo|enjem u pitanje broj `rtava, predstavlja odraz politike koja je dovela do genocida u Srebrenici koja se, na`alost, u kontinuitetu provodi u RS i to putem institucija tog entiteta, odnosno Vlade RS, mo`e samo bolestan um - smatra predsjednik SDU Nermin Pe}anac. On, s druge strane, ocjenjuje

Na info-pultu SBBBiH mnogi potpisali pristupnice
U okviru priprema za formiranje op}inske organizacije Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH), ju~er je u Gornjem Vakufu/Uskoplju bio postavljen info-pult SBBBiH. Brojni stanovnici ovog srednjobosanskog gradi}a informirali su se o programskim ciljevima SBBiH, a mnogi su po- Gornji Vakuf/Uskoplje: Predstavljen program SBBBiH ~lanova. Uskoro }e se odr`ati punili i pristupnice za ~lanstvo. Forum mladih SBBBiH ovog skup{tina na kojoj }e biti izabragrada na dru{tvenoj mre`i Face- no rukovodstvo op}inske organibook.com osnovao je i grupu u zacije SBBBiH za gornjovakufsku Az. M. koju je ve} u~lanjeno vi{e od 130 op}inu.

Registriran Savez za demokratsku Srpsku

Kalini} osnovao novu stranku
Pe}anac: Politiziranje svega

da politiziranjem pitanja implementacije Zakona o referendumu i gra|anskim inicijativima RS Dodik `eli pripremiti doma}u i

stranu javnost na mogu}nost otcjepljenja RS od BiH, te da bi „visoki predstavnik napokon s rije~i trebao pre}i na djela“.

HDZ 1990 o Dodikovim izjavama

Pod nazivom „Za evropsku BiH“

Manipulacija brojem `rtava je revidiranje povijesti
Bosna i Hercegovina nije samo podijeljena dr`ava i podijeljeno dru{tvo, ve} je i bolesno dru{tvo, a simptomi te bolesti javljaju se u razli~itim oblicima. U posljednje vrijeme to se manifestira u poricanju ili izmi{ljanju genocida, tvrdi se u saop}enju iz HDZ-a 1990. - Poku{avaju}i negirati ve} presu|eni genocid u Srebrenici na Me|unarodnom sudu pravde, vladaju}a garnitura RS poku{ava skoro deseterostrukim pove}anjem `rtava u Jasenovcu relativizirati genocid u Srebrenici, kao da je i 80.000 `rtava u Jasenovcu malo i kao da u Jasenovcu nisu stradali pripadnici svih naroda, odnosno svi oni koji nisu bili po volji i ideologiji fa{izma i tada{nje NDH, bili oni Srbi, @idovi, Romi, Muslimani, Hrvati ili antifa{isti bilo koje druge nacije i vjere - ka`e se u saop}enju HDZ-a 1990. Stoga, HDZ 1990 ukazuje na ~injenicu da je manipulacija brojem `rtava revidiranje povijesti, a to je uvijek opasno i za sada{njost i budu}nost, posebno u BiH i na Balkanu.

Stranka demokratske aktivnosti (A-sda) BiH najavila je svoj prvi kongres za 25. april u Sarajevu. Stranka ovaj kongres naziva osniva~kim, pod nazivom „Za evropsku BiH“. - Pripreme su zavr{ene, formirani su 66 op}inskih strana~kih organizacija, pet kantonalnih i jedan regionalni odbor u RS. Politi~ko rukovodstvo je uspjelo razviti A-sda {irom BiH - izjavio je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu generalni sekretar Admir Had`ipa{i}, javi-

Prvi kongres A-sda 25. aprila u Sarajevu Ova vlast nije spremna
Kalini}: Biv{i lider SDS-a

U Banjoj Luci danas je registriran Savez za demokratsku Srpsku (SzDS), na ~ijem je ~elu nekada{nji lider SDS-a Dragan Kalini}, javila je Srna. Kalini} }e o novoj stranci govoriti na konferenciji za novinare krajem nedjelje u Banjoj Luci. Osniva~ka skup{tina stranke odr`ana je 17. aprila, njeno sjedi{te je u Banjoj Luci, a okosnicu ~lanstva ~ine nekada{nji ~lanovi SDS-a koji su i ranije podr`avali Kalini}a.

Reagiranje BPS-a Sefer Halilovi}

la je Fena. Delegate o~ekuje izbor predsjednika A-sda i njegovog zamjenika, pet potpredsjednika i generalnog sekretara. Bit }e imenovani glavni odbor od 109 ~lanova i predsjedni{tvo kao strana~ko tijelo s 21 ~lanom, ravnomjerno raspore|enim iz svih kantonalnih i jednog regionalnog odbora, najavio je Had`ipa{i}. Predsjednik A-sda Izet Had`i} kazao je da }e A-sda biti stranka timskog rada, odnosno politi~kog rukovodstva, a ne lidera.

rje{avati prava boraca
Aktuelna vlast jo{ nije pokazala da je spremna definirati, a kamoli rje{avati prava bora~ke populacije u FBiH, saop}eno je iz BPS-a, prenijela je Onasa. - Posebno je sramotna ~injenica da vlast nema hrabrosti da iza|e pred borce i objasni im za{to su ih doveli u takav poni`avaju}i polo`aj. Takva neodgovorna vlast i stranke predvodnice takve vlasti (SDA BiH, SBiH i HDZBiH) trebaju biti brutalno ka`njene na narednim izborima od glasa~a, poru~uju iz BPS-a i dodaju da BPS podr`ava opravdane zahtjeve boraca.

Predsjedni{tvo HSS-NHI-ja sutra u Mostaru
U Mostaru }e se sutra odr`ati sjednica Predsjedni{tva HSS-NHIja na kojoj bi trebao biti imenovan glavni izborni sto`er te stanke, saop}eno je iz te stranke. Bit }e, izme|u ostalog, razmatran Nacrt izborne strategije, prenijela je Fena.

SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA 21. 4. 2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI 061983576 AUTO NAVIGACIJA 061338333 DVD PLAYER 062720050 MP3 PLAYER 062483962 063293133 RO[TILJ 066619292 PRIBOR ZA JELO 061827927 PEGLA 061675218 063471713 [TAPNI MIXER 061669222 061813560 061728929 SJECKALICA 030593157 USB STICK 061184749 062476746 061574813 061948799 061187483 061482537 061156940 VAGA 061926589 062427931 061218277 061700265 IGRICE PC 061198969 061571346 066197710 061287923 KNJIGE 062570480 063454519 066846439 061323633 062315945 061615157 061546550 062169385 061710101 061398542 061783146 063386570 DVD 061360932 061093072 061175170 062628602 062387059 063960074 062374933 061567647 061224900 063782155 061794017 062474888 061178820 061542016 061556146

Klub poznatih

Adnan Bajri}

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

teme

Odmaram se dok razmi{ljam i kajem se za grijehe
Li~ni profil predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu
Ime i prezime: Adnan Bajri}. Datum i mjesto ro|enja: 26. februar, u Cazinu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Podstanar s cimerima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih mnogo, ali jedan od njih je 12. juli 2007., kada sam upoznao jednog insana. Koji automobil vozite: Nikakav. Kako se odmarate: Uglavnom u trenucima ti{ine i samo}e, razmi{ljaju}i i kaju}i se za grijehe. Omiljeni muzi~ar: Merlin. Volite li kuhati: Onako. Najdra`a knjiga: „Zeleno busenje“, „Tvr|ava“, „Dervi{ i smrt“ i dr. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}, Edhem Mulabdi}, Alija Nametak. Umjetnik kojeg cijenite: Danis Tanovi} i Jasmila @bani}. Za koji klub navijate: Bajern i klubove na{ih reprezentativaca. Koga biste poveli na pusti otok: Najradije ne bih ni i{ao. Jeste li ljubomorni: Volim, pa sam i ljubomoran. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i, osmijeh i stid. Biste li ikada oprostili nevjeru: Te{ko pitanje. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Bosanska kuhinja. Ko se brine o Va{em imid`u: Djevojka i cimeri. Volite li i}i u {oping: Onako. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Ne razbijaj glavu kuda rijeka te~e,

ZADU@ENJA Ekonomisti smatraju da tro{imo vi{e od zara|enog

Gra|ani kreditima krpe svakodnevne obaveze
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, ukupna zadu`enost gra|ana manjeg entiteta po kreditima u 2009. bila je 1.393 marke po stanovniku
Ne postoje precizni podaci o tome koliko je bh. gra|ana kreditno zadu`eno, ali na osnovu reakcija `iranata, mo`emo zaklju~iti da skoro svaki drugi ili tre}i gra|anin BiH otpla}uje kredit, potro{a~ki ili neki drugi, ka`e za „Dnevni avaz“ Mesud Lakota, sekretar Udru`enja potro{a~a Kantona Sarajevo.

Problem s vra}anjem
- Svako kreditno zadu`enje prije svega mnogo ko{ta, ma {ta uradili s njim. To se mora vratiti i neko debelo zara|uje na na{oj prijekoj potrebi za kreditnim sredstvima, a to su banke i mikrokreditne organizacije - isti~e Lakota. Onaj ko di`e kredit, dodaje Lakota, nema jasnu sliku o tome {ta ga ~eka, jer je problem kasnije s vra}anjem. - Nama treba izmjena u zakonskoj regulativi. U EU su kamate maksimalno tri posto, a kod nas do deset posto - ka`e Lakota. Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, ukupna zadu`enost gra|ana manjeg entiteta po kreditima u pro{loj godini bila je 1.393 marke po stanovniku, a ukupni krediti dati gra|anima ovog entiteta u 2009. godini iznose 2,05

Lakota: Visoke kamate

Milojevi}: Pandorina kutija

Bajri}: @ivi s cimerima

nego iskoristi svaki njen brzak. Ka`u da Bog voli malo, a ustrajno djelo. Va{ najbolji prijatelj je: Savjest. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Borbu izme|u dobra i zla zavr{io bih u korist dobra. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne znam.

milijardi maraka. Prema rije~ima ekonomskog analiti~ara i direktora Ekonomskog instituta u Bijeljini Alekse Milojevi}a, gra|ani BiH ve} 12 godina tro{e 2,5 puta vi{e nego {to zara|uju. - Mi ne vidimo pravo stanje, jer niko ne smije da otvori tu Pandorinu kutiju. Na{ realni dru{tveni proizvod je 1,7 milijardi maraka, a ukupan dug s deficitom je 5,5 milijardi. Dakle, ako

ra~unamo i posljednji kredit MMF-a, imamo 3,5 puta ve}i dug nego dru{tveni proizvod. U svijetu se smatra da kada inostrani dug dostigne 30 posto dru{tvenog proizvoda, sve zvoni na uzbunu - istakao je Milojevi}.

Pla}anje re`ija
U Udru`enju potro{a~a RS isti~u da u strukturi kredita ima dosta onih koji se di`u za kupovinu osnovnih `ivotnih namirnica, garderobe ili otplatu dugovanja za re`ije i struju, kao i da je ~injenica da ovakvim tempom gra|ani ne}e jo{ dugo mo}i izdr`ati. - Sve dok imamo debalans u odnosu na izvoz, `ivimo na kredit. ^ini se da kako funkcioni{e dr`ava, tako i gra|ani, kreditima krpe svakodnevne obaveze - smatra predsjednik ovog udru`enja Dragovan Petrovi}. E. G. - B. S.

Nerealan BDP
- Jedan od velikih problema je {to mi nerealno ra~unamo dru{tveni proizvod. Kod nas se u dru{tveni proizvod ura~unava i inostrani dug i platni deficit, a u Institutu smo izra~unali da je na{ BDP u 2008. godini ne 8,4 milijarde, nego 3,5 milijardi maraka. Kada se to svede na realne cijene, dobije se realni dru{tveni proizvod od svega 1,7 milijardi maraka. To zna~i da je na{ dru{tveni proizvod po stanovniku 600 maraka - istakao je Milojevi}.

SMS
NEMA BJE@ANJA Izgleda da policija obavlja efikasno svoj posao samo kada treba batinati i bacati suzavac na sirotinju. Tihi}u i Mujezinovi}u, sramite se svih onih koji su dali `ivote za ovu zemlju i svih onih koji danas mole za svoja prava! D`aba vam je bje`ati kao u ratu, ne postoji rupa u koju se mo`ete zavu}i. BIV[I AKTUELNI Postoji li igdje u svijetu grad da sme}e deponuje u svom centru, kao {to to radi Bugojno? Nesno{ljiv smrad {iri se cijelim gradom, kojem prijeti ekolo{ka katastrofa, dok nadle`ni to mirno posmatraju ve} vi{e od 15 godina. Ako aktuelna vlast ne poduzme ni{ta da rije{i ovaj problem, uvjeren sam da nakon oktobarskih izbora vi{e

Dnevni avaz 061-142-015
{to se de{ava u Sarajevu na relaciji GRAS - „Centrotrans“ van pameti. Mi, putnici, ispa{tamo, neka vozi i vi{e prijevoznika, pa neka opstaje onaj koji je bolji. MIROVNE MISIJE - Malo je „vatrogasaca“, kako ih naziva komandant mirovne misije EUFOR-a, ako imamo ovakvu stvarnost s puno podmeta~a po`ara. O~ito je da je mandat „vatrogasaca“, samo njima poznat i Dejtonskim sporazumom odre|en, iscrpljen. Nijedna dr`ava u okru`enju nema tu vrstu slu`be. Imamo mirovnu misiju kod nas, a {aljemo na{e vojnike u druge misije. Nas (BiH) i ne shvataju ozbiljno. Dokaz - stvarno stanje, bezvizni re`im, OHR...

ne}e biti aktuelna. Bugojanac NEMA LOGIKE Upomo}! Neka neko stane na put beskrupoloznim nafta{ima! Kada je barel nafte bio 150 dolara, litar benzina pla}ali smo 2,28 KM. Na sada{nju cijenu od 82 dolara za barel pla}amo 2,09 KM za litar benzina. Gdje je tu logika? Poskupljenja se vi{e i ne broje, svi {ute... dokle? Sa{a D@ABALEBARO[I TRO[E Odgovor na poruku „Aluminij i Vele`“. Objektivni Bo{njak ka`e da bi Hrvati svugdje u BiH htjeli biti nacionalna manjina. Istina je da to nije istina i da Hrvati pune dr`avnu (federalnu) kasu koju d`abalebaro{i svih boja prazne. ZDRAVA KONKURENCIJA - Mislim da je ovo

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Mostara i Banje Luke Tro{imo li vi{e nego {to zara|ujemo?

Ljudi se zadu`uju da pre`ive
- Dru{tvo koje nas vodi dovelo nas je u te`ak polo`aj. Ono {to se zaradi ne mo`e biti dovoljno da se pre`ivi Remzija mjesec.
]orovi}

- Trudim se da uspijem zaraditi za tro{kove koji su neminovni za normalan `ivot. Re`ije i hranu taman mo`e pokriAdis ti plata.
Mu{anovi}

- Pla}a mi mo`e pokriti tro{kove za re`ije i hranu. Mislim da nisu svi u mogu}nosti da cijeli mjesec isplaniraju i Boris pre`ive.
Grube{i}

Sarajevo

- Na`alost, ne zara|ujemo dovoljno novca. Logi~no je da se ljudi zadu`uju i da je deviza u na{oj dr`avi da skoro svi vi{e tro{imo nego Nermina Pendi} {to zaradimo. - Mislim da tro{imo vi{e nego {to zaradimo. U mnogim slu~ajevima tako je ve} du`e vremena. Plate kasne, a sve @eljka je skupo.
Tadi}

- Naravno da tro{imo vi{e nego {to zara|ujemo i nekada se pitam kako uop}e `ivim sa svojom porodicom. Pla}e kasne, Nata{a a ra~uni dolaze Jeki} na naplatu. - Ne znam {ta bih vam rekla. Mislim da se to razlikuje, od porodice do porodice. U svakom slu~aju, mnogi se Jelena bore samo da Tegeltija pre`ive.

- U cijeloj BiH situacija je katastrofalna i ljudi su naprosto primorani da se zadu`uju. Kod nas su `ivotne namirnice skuplje nego Maja Buri} u Evropi. - Tro{imo mnogo vi{e nego {to mo`emo zaraditi. Narod gleda kako da pre`ivi, pa uzima kredite ili se na drugi na~in Marko Mari} zadu`uje.
A. Nu. - M. Sm. - V. S.

Banja Luka

Mostar

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

13

KORIJENI Prvo okupljanje ~lanova familije Latifovi}

Polovinom 19. stolje}a iz okoline Valjeva i U`ica doselili u Jusi}e
Zna~aj ~uvanja rodbinskih veza
^lanovi u`e i {ire familije Latifovi} iz Jusi}a kod Zvornika prvi put su okupili u svome mjestu. Okupljanje je po~elo u avliji porodi~ne ku}e Latifovi} Murata i had`i-hanume Aj{e. O korijenima ove familije govorio je had`i

Ure|ivanje dvori{ta

Dan planete u Olovu
U povodu 22. aprila, Dana planete Zemlje, ~lanovi planinarske sekcije „Srednjo{kolalac“ iz Olova, izveli su akciju ure|enja obale rijeke Stup~anice i {kolskog dvori{ta. Nose}i transparente na kojima su bile poruke posve}ene zna~aju o~uvanja prirode, pro{etali su glavnom ulicom grada. S. Mi.

Rasuti {irom BiH, a ima ih i po svijetu

Planiraju napisati knjigu

nu`nosti ~uvanja rodbinskih veza. Latifovi}i nisu zaboravili ni svoje umrle. Obi{li su njihova mezarja u Jusi}ima, Vitinici i [arcima, te prou~ili Jasin za du{e svojih umrlih ro|aka. Na ovaj porodi~ni skup pozvali su i

Ru`e za ljep{i grad
Op{tina Tomislavgrad nabavila je 1.200 sadnica ru`a koje su namijenjene kulturnim, obrazovnim, vjerskim i drugim institucijama i javnim ustanovama, pi{e Srna. Po desetak vrsta sadnica ru`a bit }e podijeljeno svim {kolama na podru~ju ove op{tine, Dje~ijem vrti}u, Domu za stare i usamljene, `upskim uredima i Med`lisu IZ. Rije~ je o akciji „Ru`e za ljep{i grad“ koju je pokrenuo na~elnik op{tine Ivan Vukadin.

Okupljanje po~elo u avliji porodi~ne ku}e Murata i had`i-hanume Aj{e

Mirovno vije}e
Obi{li mezarja u Jusi}ima, Vitinici i [arcima

Smajl Latifovi}, profesor bosanskog jezika u MS[ Kalesija. Najstariji ~lan Fehrat Latifovi} i had`i Jusuf Latifovi}, penzionisani imam, govorili su o

mjesnog imama Hariz ef. Pa{i}a. Latifovi}i su rasuti {irom BiH, a ima ih i po bijelome svijetu. U Tuzli je akademska slikarka Ilhana

Latifovi}i su na okupljanju formirali i mirovno vije}e ~ija }e zada}a biti da rje{ava me|usobne probleme unutar familija i miri one koji bi se eventualno zavadili.

Latifovi} - ]ati}, u Br~kom je advokat Faruk Latifovi}, Benam je pravnik u Sapni, Enes, elektroin`enjer, je u Njema~koj, Zemir je imam u Bosanskoj Gradi{ci. Ima ih i u Njema~koj, Austriji... - Na{i su ovdje oko 150 godina i prema pri~ama starijih, doselili su polovinom 19. stolje}a iz okoline Valje-

va i U`ica. Cilj je da se me|usobno upoznamo, razmijenimo uspomene, uzmemo adrese i nastavimo me|usobno dru`enja. Svi smo popunili i anketni listi} u koji smo upisivali podatke o sebi. Nijet nam je da nekad napi{emo i knjigu o Latifovi}ima - kazao nam je Smajl LaF. SINANOVI] tifovi}.

Saradnja {kola
U okviru PASCH projekta ([kole partneri budu}nosti) O[ „]amil Sijari}“ iz Nemile ostvarila je prvu razmjenu u~enika sa njema~kom {kolom „Montessori Schule“ iz Dietramszella. Nastavnik Thomas Preiss predvodio je deset u~enika. Prema rije~ima Hane Nali}, njihovi gosti tokom sedmodnevnog boravka u BiH bili su smje{teni u porodice svojih vr{njaka iz Nemile. Uzvratna posjeta planirana je po~etkom juna. I. I.

Reagiranje na ju~era{nji tekst u „Dnevnom avazu“

Nazif Ismaili la`no se predstavljao kao vlasnik slasti~arne „Picolo mondo“
U tr`nom centru na Br~anskoj Malti Ismaili otvorio slasti~arnu „Palma“
Sabit Abdiji, vlasnik renomirane slasti~arne „Picolo mondo“, koja jo{ od 2000. godine uspje{no posluje u Tuzli, demantovao je navode Adema Mujanovi}a u tekstu „Uzeo mu 40.150 KM kojim je Adem trebao kupiti ku}u“ u ju~era{njem „Dnevnom avazu“. Naime, Nazif Ismaili se Ademu Mujanovi}u predstavio kao vlasnik slasti~arne „Picolo mondo“, te mu u periodu od protekle dvije godine uzeo 40.150 KM, namijenjene {ti}enicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja, kako bi nakon 18. godine obezbijedili krov nad glavom. Prema Mujanovi}evim tvrdnjama, Ismaili mu je, la`no se predstaviv{i kao vlasnik slasti~arne, obe}ao pokretanje privatnog biznisa. - Mi smo slasti~arnu „Picolo mondo“ u tr`nom centru na Br~anskoj Malti dr`ali od 2000. do 2006. godine, a nakon toga smo se preselili u objekat kod zgrade „Fi{ek“ u Tuzli. Nazif Ismaili nikada nije imao veze sa na{om slasti~arnom, a nakon {to smo mi napustili objekat na Br~anskoj Malti, on je u njemu otvorio slasti~arnu „Palma“. Sada je vlasnik objekta brze prehrane „Zlatna rukavica“ nedaleko od Hemijske {kole. Ovim je na{oj slasti~arnoj, koja ~asno i po{teno radi ve} deceniju, naru{en ugled - kazao je ju~er Sabit Abdiji, vlasnik „Picolo monda“. O ovom slu~aju upoznata je i tuzlanska policija, te Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona, kojem je Adem Mujanovi} dao izjavu u vi{e naA. Mu. vrata.

Skuplje grijanje u Prijedoru
„Toplana“ iz Prijedora ve} najavljuje poskupljenje grijanja, iako je sezona tek zavr{ena, pi{e Srna. - U pripremi je nova kalkulacija cijena koja predvi|a novu stavku, a to je iznos za odr`avanje - rekla je na konferenciji za novinare izvr{ni direktor za ekonomske poslove Ljiljana Despotovi}.

Sabit Abdiji pokazuje ID broj svoje slasti~arne

Na putu Zvornik-Vlasenica

Zastoji zbog radova u tunelima
Zbog rekonstrukcije tunela Zvornik 1 i Zvornik 2 na magistralnom putu Zvornik -Vlasenica, u periodu od 21. aprila do 31. oktobra ove godine dolazit }e do povremenog zastoja u odvijanju saobra}aja, saop{tili su iz stanice policije Zvornik. - Saobra}aj }e se, naizmjeni~no, odvijati jednom saobra}ajnom trakom, uz obustavu saobra}aja u trajanju od po 10 minuta - ka`e komandir saobra}ajne policije Zvornik Aleksandar Vasiljevi}. Pored ovih obustava, saobra}aj }e potpuno biti obustavljan tri puta po sat vremena u toku radnog dana i to od 7,35 do 8,35, 14,30 15,30 i od 19 do 20 sati. Izuzev nedjeljom, saobra}aj }e biti potpuno obustavljan i u periodu od 22,30 do 01,30 sati. Podsje}amo, radovi na sanaciji ova dva tunela po~eli su 20. jula pro{le godine, a podrazumijevaju profiliranje pje{a~kih staza, izgradnju hidroizolacije i kompletne odvodnje vode u tunelima, ~ija je ukupna du`ina oko 318 metara. Radovi ko{taju oko 1.800.000 KM.
M. M.

Sanacija tunela po~ela lani

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

panorama

ZANATI Orhan [aban, grn~ar iz Visokog

Glineni lonci za zdravu hranu
Od grn~arije se mo`e lijepo `ivjeti
Emina D`akmi}: O~uvanja `ivotne sredine

Mladi nisu zainteresirani da rade
zemlja i ona treba da bude najmanje tri do ~etiri metra u dubini i odatle se vadi. Sve {to se ide dublje, ona je bolja. Pronalaskom grn~arskog to~ka ubrzan je proces izrade glinenih posuda. - Da bih napravio jedan glineni proizvod treba mi otprilike pola sata. U mom selu Oranj Brdo nekad davno ovaj posao radile su sve ku}e. Sada su stariji pomrli, omladina oti{la za drugim poslom, ima nas jo{ dva-tri koji se bavimo ovim poslom. Ima mla|ih koji su podu~eni ali ne rade ovo po{to sada imaju pre~ih poslova. Od grn~arije se mo`e lijepo `ivjeti, u prosjeku jedna posuda ko{ta oko 15 KM, a i potra`nja je dobra - ka`e Orhan P MUCOVI] . [aban.

Srednjo{kolci iz Olova

Zasadili ru`e i dijelili platnene vre}ice
U~enici II-1 razreda MS[ „Musa ]azim ]ati}“ iz Olova, u okviru projekta „Priroda je izvor `ivota“ kojeg su sami izradili i pripremili, izveli su akciju ure|enja parkova. Svoje aktivnosti su propratili promotivnim materijalom u kojem su istakli va`nost o~uvanja `ivotne sredine. - Projekt je podr`ala organizacija Shuler Helfen Leben (SHL). Cilj nam je postaknuti gra|ana da koriste biorazgradljive vre}ice prilikom svake kupovine. Izradili smo 700 platnenih vre}ica sa natpisom „^uvajmo okolinu“, koje }emo dijeliti pred trgovinama i prodajnim mjestima. Preduze}e „Alma-Ras“ obezbijedilo nam je majice sa istim natpisom a Op}ina je kupila ru`e koje smo zasadili u parkovima - kazala nam je u~enica Emina D`akmi}, voditelj ovog prS. Mi. ojekta.

Industrijalizacija i navala jeftinih fabri~kih proizvoda doveli su do toga da tradicionalni zanati polako izumiru. Me|utim, da ima ljudi koji jo{ uvijek odolijevaju vremenu, govori i primjer grn~ara Orhana [abana iz Visokog, koji se svojim radovima predstavio na Petom me|unarodnom sajmu „Mediteranski dani Trebinje 2010“. - Na ovaj sajam pozvali su me ljudi iz viso~ke Op{tine, da i ovdje vide ove tradicionalne proizvode za zdravu hranu, jer ova grn~arija je zdrava, a malo gdje se jo{ pravi. Ja to odr`avam sa jo{ nekoliko kom{ija u selu, a uz mene su tu jo{ sin i unuk ka`e Orhan. Veli da je za izradu ovih predmeta potrebna posebna

Posjetioci sa zanimanjem pratili [abanov rad

Dok traju radovi na za{titi harema u Ljubinju

[ta mi se (ne) svi|a u Zvorniku

Po obe}anjima trebao je izgledati kao Las Vegas
- Ne svi|a mi se {to ovaj grad iz godine u godinu sve vi{e propada, a bilo je toliko obe}anja politi~ara da bi po njima do sada trebao izgledati kao Las Vegas. Mogao bi da nepreduje jer ima sve uslove, od prirodnog polo`aja do ostalih potencijala. [to se ti~e izlazaka i zabavnog `ivota, sve se svelo na poneki kafi}. Evo gradi se Dom omladine, Veselin Miketi}, novinar ali ~ini mi se da je i tu ne{to proma{eno, kome }e slu`iti velika sala od 100 mjesta, ni jedna ozbiljnija predstava ne}e se mo}i odr`ati u tako malom prostoru. Svi|a mi se jedino polo`aj Zvornika, koliko je do Sarajeva, toliko je do Beograda, svi su ve}i gradovi blizu. Ali {ta to vrijedi kada nema para pa si osu|en biti tu gdje jesi i `ivjeti tako kako se mora - smatra Veselin Miketi}, noM. M. vinar, dopisnik ATV Banja Luka.

Muftija ef. Smajki} najavio obnovu poru{ene d`amije
Ova op}ina je, na`alost, ostala bez Bo{njaka, ali jo{ nisu izbrisani tragovi njihovog vi{evjekovnog postojanja
Mostarski muftija Seid ef. Smajki} obi{ao je ju~er harem u Ljubinju gdje se izvode zavr{ni radovi na za{titi ovog lokaliteta. Ujedno, muftija Smajki} je najavio i obnovu d`amije u Ljubinju koja je poru{ena tokom agresije, a koja se nalazila na istom lokalitetu. Ef. Smajki} je naglasio da je Ljubinje ostao jedini grad na podru~ju Muftijstva mostarskog, gdje jo{ nije do{lo do obnove islamskih vjerskih objekata. - Ova op}ina je, na`alost, ostala bez Bo{njaka, ali jo{ nisu izbrisani tragovi njihovog vi{evjekovnog postojanja na ovom podru~ju. Na ovaj na~in IZ dokazuje da nije otpisala Ljubinje, a da su Bo{njaci zainteresirani da o~uvaju svoju tradiciju i na ovom prostoru Republike Srpske - kazao je muftija Smajki}. Mostarski muftija je i sam u~estvovao u izradnji d`amije u Ljubinju, i to 1986. godine. On je istakao da je Ljubinje prije rata bila ~ar{ija u kojoj su Bo{njaci bili reprezentanti javnog i kulturnog `ivota. A. Du.

Ef. Smajki} ju~er je obi{ao harem gdje se izvode radovi

POMO]

Jajce

@ep~e

Srebrenik

[koli vozilo za obuku
Vozni park Srednje mje{ovite {kole @ep~e za obuku u~enika voza~a motornih vozila bogatije je za jo{ jedno vozilo. Delegacija Evropske komisije u BiH donirala je vozilo za {kolsku Auto{kolu kroz koju se obu~avaju u~enici Saobra}ajne tehni~ke {kole, smjer voza~ motornih vozila. Vozilo }e biti namijenjeno za obuku u~enika u stjecanju osnovnog znanja za polaganje voza~kog ispita za C kategoriju. Vrijednu donaciju direktoru SM[ Zijahu Mali~begovi}u R. Ag. ispred EU predala je Jadranka Mihi}.
Obradovani osnovci u O[ „Tinja“ Krv su darovali i zaposlenici jaja~ke Bolnice

Humanisti darivali krv
Tradicionalno dobra saradnja izme|u Op}e bolnice u Jajcu i Bolnice „Fra Mato Nikoli}“ iz Nove Bile, koja se ogleda u zajedni~kim akcijama darivanja krvi, daje dobre rezultate. Tako su i ovaj put odjelu transfuziologije jaja~ke Bolnice krv darivali dobrovoljni davaoci, gra|ani, srednjo{kolci, pripadnici PU Jajca i uposlenici Doma zdravlja, odnosno Op}e bolnice u Jajcu. Darovana krv }e poslu`iti za normalno funkcioniranje Bolnice u Novoj Biloj. Ad. Se.
Sa primopredaje vozila

U~enicima sportska oprema
Mladi sportisti O[ „Tinja“ i O[ „Podora{je“ u Srebreniku obradovani su vrijednom donacijom sportske opreme. Srebreni~ki humanista Fahir Zuki}, koji se nalazi na privremenom radu u [vicarskoj, uru~io im je po 22 kompleta dresova i {orceva.Prema rije~ima Enisa Dedi}a, direktora O[ „Tinja“, ovo nije prvi put da Zuki} pru`a pomo} ovoj obrazovnoj ustanovi. Finansijski je podr`ao sve~ano obilje`avanje 60. godi{njice postojanja ove {kole, a redovno poma`e i organizaciju ve}ine sportskih takmi~enja. O. M.

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

15

TEO^AK OV razmatralo bezbjedonosnu situaciju

U posljednjih 15 mjeseci nije bilo nijedne kra|e vozila
Tokom pro{le godine podneseno 28 krivi~nih prijava
Op}insko vije}e Teo~ak razmatralo je informaciju lokalne Policijske stanice o stanju bezbjednosti. U informaciji se navodi da je tokom 2009. godine nadle`nim tu`ila{tvima podneseno 28 prijava za po~injena krivi~na djela me|u kojima dominiraju te{ke kra|e. - Ovo podneblje je vrlo zatvoreno {to se ti~e saradnje gra|ana i policije. Nama su dokazi neophodni da bi nekoga mogli procesuirati. Da bi procenat rasvijetljenosti izvr{ilaca kra|a bio {to ve}i potrebna nam je ve}a saradnja sa gra|anima - nagla{ava komandir PS Teo~ak Fuad Ja{arevi}. Kada je u pitanju problematika otu|enja vozila kao jedna od najizra`enijih pojava na podru~ju Tuzlanskog kantona, na podru~ju op}ine Teo~ak u posljednjih 15 mjeseci nije zabilje`en ni jedan slu~aj kra|e vozila. Analiziraju}i bezbjednost saobra}aja istaknuto je kako se tokom pro{le godine na podru~ju ove op}ine dogodile 23 saobra}ajne nezgode u kojima je jedna osoba smrtno stradala a jedna te{ko povrije|ena. Ukupno su evidentirana

Vatrogasni dom je izgra|en prije 50 godina

Lo{a saradnja gra|ana i policije

Obnova vatrogasnog doma u Gra~anici

Projekt vrijedan 42.000 KM
MDP je organizacija koja uspje{no djeluje od 2004. godine u sedam op}ina dobojske regije i do sada je zajedno sa lokalnim zajednicama realizovano ne desetine projekata u cilju pobolj{anja `ivota ljudi. Na~elnik op}ine Gra~anica Nusret Heli} potpisao je novi ugovor sa MDP menad`er-projektom Snje`anom Mi{i}Mihajlovi} za rekonstrukciju vatrogasnog doma. Radi se o sanaciji cijele zgrade gra|ene prije 50 godina, koja proH. ^. ki{njava, a projekt je vrijedan 42.000 maraka.

Tribina SBBBiH u Lukavcu

Ekonomijom protiv siroma{tva
Policijska stanica tehni~ki lo{e opremljena

Ja{arevi}: Potrebni dokazi

i 542 prekr{aja me|u kojima prednja~e nevezivanje pojasom, nepropisno parkiranje i upotreba svjetala. S obzirom na to da ova PS ne posjeduje alkometar, a ure|aj

za mjerenje brzine je zastarjeo, Op}insko vije}e donijelo je zaklju~ak da se obrati nadle`nom Ministarstvu za urgentnu nabavku ovih E. D`. ure|aja.

Ru{enje baraka u blizini stare zgrade Op}ine Tuzla

Jedini na~in zaustavljanja daljnjeg ekonomskog uru{avanja dr`ave jeste ja~anje ekonomije i borba protiv siroma{tva. To su ciljevi za koje se istinski zala`e Savez za bolju budu}nost BiH. Ovu ideju, kao jedini i pravi na~in izlaska iz vi{egodi{nje agonije i krize do koje je dovela aktuelna nesposobna vlast, prepoznalo je vi{e od 100.000 ~lanova koliko ih je do sada pristupilo SBB-u. O ciljevima i planovima SBB-a nakon oktobarskih izbora, gra|anima Lukavca na tribini „Ekonomijom protiv podjela u BiH“ danas }e govoriti predsjednik Saveza Fahrudin Radon~i}. Tribina }e biti odr`ana u Domu kulture Lukavac s po~etkom u 19,30 sati.

Zbog ~estih po`ara neuslovne za rad
Nare|enje za ru{enje izdala op}inska Slu`ba za komunalne poslove
Nakon vi{estrukih po`ara koji su u posljednjih nekoliko godina uni{tili ve}i
(Foto: A. Bajri} Blicko)

MDP Inicijative u Gra~anici

Za civilnu za{titu 48.514 KM
Sporazum o finansiranju projekta ‘’Pobolj{anje uvjeta rada Slu`be za civilnu za{titu’’ potpisali su u Gra~anici na~elnik op}ine Nusret Heli} i Centar za menad`ment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative (MDPi), pi{e Fena. Sporazumom je predvi|eno finansiranje projekta iznosom od 48.514 KM, od ~ega je Op}ina osigurala 32.014 KM, a MDPi 16.500 KM. Na~elnik op}ine Nusret Heli} je rekao kako se dosada{nja saradnja s MDPi-om mo`e okarakterizirati kao veoma uspje{na.

dio baraka u blizini stare zgrade Op}ine Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove doni-

jela je odluku o njihovom uklanjanju. Ru{enje baraka u kojima

Uklanjanje starih objekata, gradnja novih nije planirana

su posljednjih godina boravila razna bora~ka i druga udru`enja, te politi~ke stranke, ve} je po~elo. - Vi{e po`ara u posljednjih nekoliko godina ove barake su dovele do neuslovnih prostorija, kakvim su ih proglasile i nadle`ne inspekcijske slu`be. Na{a slu`ba je izdala nare|enje za ru{enje tih objekata, koje }e uskoro biti i okon~ano. Trenutno nemamo u planu izgradnju nekih novih objekata i ure|enje prostora na kojem su bile barake - kazao je Aid Berbi}, zamjenik {efa Slu`be za komunalne poslove Op}ine TuA. Mu. zla.

Radovi u starom gradu u Grada~cu

Adaptacija zgrade iz austro-ugarskog perioda

KUD „Litva“ Banovi}i na prekretnici

Novo rukovodstvo ima velike ambicije
KUD „Litva“ je punih {est decenija za{titni znak kulturnog amaterizma u Banovi}ima, a tek po~etkom ove godine je zvani~no upisano u registar udru`enja gra|ana TK. Novo rukovodstvo na ~ijem je ~elu Ervin ^ergi} ima punu podr{ku lokalne vlasti i ovda{njeg Rudnika i zadatak da KUDu vrati rejting kakav je imao osamdesetih godina, koje je obilje`ilo brojnim gostovanjima u zemlji i inozemstvu. - Dobili smo svoje prostorije u BKC-u i finansijsku potporu. Imamo sve uslove za rad. Otvorili smo {irom vrata gra|anima svih uzrasta kako bi osvje`ili i poja~ali folklorni ansambl. U toku su aktivnosti na formiranju gradskog hora i muzi~ke sekcije. Ovo je op}ina u kojoj ima mnogo talentiranih ljudi, s nagla{enih kulturnim afinitetima. To se pokazalo tokom prvih audicija. Svima njima omogu}ititi }emo da to iska`u kroz rad u KUD-u ka`e ^ergi}. Dodaje kako }e posebna pa`nja biti posve}ena kvalitetu, a to }e posti}i anga`ovanjem afirmiranih koreografa, profesora muzike i drugih N. M. stru~njaka.
Nastoji se vratiti prvobitni izgled objekta

^lanovi KUD-a „Litva“

Nedavno je zapo~elo renoviranje zgrade u kompleksu starog grada u centru Grada~ca, u kojoj djeluju Javna biblioteka „Alija Isakovi}“, Radio Grada~ac, kao i zavi~ajna muzejska zbirka. Adaptacija je finansirana sredstvima izdvojenim od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i iz op}inskog bud`eta. Radovi se izvode u potpunosti u skladu sa uputama Zavoda za za{titu spomenika BiH. Zgrada datira jo{ iz austro-ugarskog perioda, a posljednji put adaptirana je 1975. godine. - Rje{avanjem pitanja krova zgrade, prozorskih otvora i fasade nastojat }e se da objekat poprimi pribli`an izgled, kakav je imao pri prvoj gradnji. Ujedno }e ova adaptacija omogu}iti bolje radne uslove onima koji u njoj djeluju rekao je Vahid Klopi}, direktor Centra za kulturu A. K. „Ahmed Muratbegovi}“.

16
BIHA] Zamalo tragi~an protest

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

crna hronika

Sa jedne od ranijih sjednica u Vrhovnom sudu

Danas u Vrhovnom sudu FBiH

Vlasnik bifea izvr{io harakiri zbog spora s op}inarima
Ilijaz Muj~inovi} (60) odlu~io se na samoranjavanje jer se godinama bori s Op}inom za produ`enje urbanisti~ke dozvole i otkupa op}inskog zemlji{ta
Ilijaz Muj~inovi} (60), vlasnik ugostiteljskog objekta „Bife kod Lale“ u Biha}u, ju~er se preklopnim no`em izbo u stomak i zbog te{kih povreda hitno je operiran u Kantonalnoj bolnici „dr. Irfan Ljubijanki}“ te smje{ten na Odjel intenzivne njege.

Po~inje `albeni postupak u slu~aju Ga{i
Veliki interes medija i javnosti Predvi|eno sedam radnih dana
Pred tro~lanim Vije}em Vrhovnog suda Federacije BiH za danas je zakazana sjednica na kojoj }e biti razmatrane `albe optu`be i odbrane na presudu Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Muhamed Ali Ga{i u junu pro{le godine osu|en na 20 godina zatvora zbog organiziranja zlo~ina~ke organizacije u okviru koje su vr{ena krivi~na djela. ane koji `ele pratiti `albeni postupak, novinari }e biti smje{teni u salu na prvom spratu koja }e biti osposobljena za audio i vodeo pra}enje toka sjednice.

Cijepanje parcele
Nekoliko sati prije samoranjavanja, Muj~inovi} je na vratima svog objekta napisao „[trajk gla|u, hvala Op}ini Biha} {to mi uzima kruh iz usta“. Na ovaj ~in se odlu~io, kako nam je kazala njegova supruga Jadranka, jer se ve} pet godina s resornom op}inskom slu`bom bore oko produ`ivanja urbanisti~ke dozvole. Zemlji{te koje grani~i s njima je u

Javni dio
Na dana{njoj sjednici sudija izvjestitelj }e strane u postupku ukratko upoznati s prvostepenom presudom Kantonalnog suda, nakon ~ega }e federalni tu`ilac prezentirati `albu Kantonalnog tu`ila{tva, kao i odgovore Tu`ila{tva na `albe odbrane. Nakon toga, uslijedit }e izlaganje odbrane prvooptu`enog Muhameda Alija Ga{ija ~iji je advokatski tim poja~an anga`iranjem Vasvije Vidovi} i Edine Re{idovi}. Upravo zbog obimnosti `albi, planirano je da javni

Posljednje pripreme
Istom presudom Engin Proho osu|en je na dvije i po godine zatvora, Mirso Krasni} na {est i po godina, Muharem ^au{evi} na godinu, a Sinan Ljuca na dvije godine i pet mjeseci. Amir Kasumi} osu|en je na godinu i po, Edin Hot na ~etiri godine i Aziz Ga{i na tri godine i pet mjeseci zatvora. Muhamed

Muj~inovi} operiran u bolnici

vlasni{tvu Hasana Ziri}a, koji }e najvjerovatnije sagr-

Poja~ane mjere sigurnosti
Iako u Vrhovnom sudu navode kako su svi podaci vezani za poduzimanje mjera sugurnosti sudija i suda u ovom predmetu povjerljive prirode, nema sumnje da }e mjere sigurnosti biti poja~ane, kao {to je to bio slu~aj i do sada. Upravo na sjednicaAli Ga{i oslobo|en je optu`bi za ubistvo Ramiza Delali}a ]ele. U Vrhovnom sudu u toku su posljednje pripreme pred po~etak `albene sjednice, za koju su rezervisani jutarnji termini sve do 30. aprila. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj slu~aj, novinarske ekipe moraju se unaprijed akreditirati, a bit }e i ograni~en broj posjetilaca koji }e mo}i pratiti sjednicu. Kako je velika sala Vrhovnog suda ipak premala da prihvati sve zainteresirma koje su odr`avane u ovom sudu, a povodom produ`enja pritvora Muhamedu Aliju Ga{iju u vrijeme dok je trajao prvostepeni postupak, Sudska policija je anga`irala ve}i broj svojih pripadnika koji su prisustvovali sjednicama. dio sjednice potraje nekoliko dana, nakon ~ega }e sud u dijelu zatvorenom za javnost odlu~iti o potvr|ivanju, ukidanju ili preina~ivanju prvostepene presude. O kona~noj odluci javnost }e biti naknadno obavije{tena. Muhamed Ali Ga{i i Mirso Krasni} na sjednicu }e biti dovedeni iz pritvora sarajevskog KPZ-a, dok se ostali brane sa slobode. Ga{iju i Krasni}u u martu ove godine, nakon usvajanja izmjena ZKP-a FBiH, pritvor je produ`en narednih B. C. {est mjeseci.
Ostavio poruku na vratima bifea
(Foto: I. Nuspahi}-[iljak)

aditi zid, ~ime }e zatvoriti pristup lokalu. Ina~e, spor se vodi vi{e od 20 godina, a Muj~inovi}i su mi{ljenja da bi oni prvi trebali biti pitani da otkupe op}insko zemlji{te. Kako isti~u iz resorne op}inske slu`be, oni su od Hasana Ziri}a zaprimili zahtjev za cijepanje gra|evinske parcele koja je vlasni{tvo i posjed Op}ine Biha}.

Okon~an postupak
- Postupak je pravosna`no okon~an, nakon ~ega se Ziri} obratio navedenoj slu`bi za cijepanje

gra|evinske parcele prema situaciji terena. Geometri su izi{li na teren 25. marta, ali su ih sprije~ili supru`nici Muj~inovi} te je za 21. april zakazan ponovni izlazak na teren u prisustvu policije kazala je Alma Osmi~evi}, pomo}nik na~elnika za imovinskopravne i geodetske poslove u Op}ini Biha}. Ziri} ima dozvolu za legalizaciju postoje}eg poslovnog objekta i daljnja gradnja ni u kojem slu~aju nije mogu}a, a Muj~inovi}ima je ostavljen put u {irini od {est metara, tvrde Ir. N.-[. iz Op}ine.

Povrije|eni u saobra}ajnim nesre}ama

Dje~aci iz Cazina i Velike Kladu{e u komi
(Foto: M. Dedi})

Kenana Kova~evi}a (8) udario kamion dok je vozio bicikl, a „audi“ pje{aka Harisa ^izmi}a. Oba dje~aka priklju~ena na aparate

Prevara u Ljubu{kom

Prodao posu|eni automobil
Policijskoj upravi Ljubu{ki prekju~er je prijavljeno da je po~injena prevara na {tetu 35-godi{njaka iz Ljubu{kog. O{te}eni gra|anin prijavio je da mu je E. D`. (35) iz Mostara prodao automobil „golf 2“, za koji se ispostavilo da je u vlasni{tvu tre}e osobe koja je vozilo posudila E. D`. Osumnji~eni E. D`. trenutno je nedostupan i za njim se traga.

Osmogodi{nji Kenan Kova~evi} iz naselja Puri}i kod Velike Kladu{e i dvije godine stariji Haris ^izmi} iz Cazina prekju~er su smje{teni u Kantonalnu bolnicu u Biha}u i obojica se, kako nam je potvr|eno, nalaze u komi. Oni su te{ko povrije|eni u saobra}ajnim nesre}ama koje su se desile u

Velikoj Kladu{i i Cazinu. - Pacijenti su u izuzetno te{kom stanju, priklju~eni su na aparate za disanje i za njihov `ivot se i dalje vodi borba intenzivnim lije~enjem ka`e dr. Anela Ibrad`i}, specijalist-anesteziolog. Oba dje~aka imaju povrede glave, grudnog ko{a, kostiju lica, zdjelice i gor-

njih udova. Ljekari ne `ele davati nikakve prognoze o mogu}em ishodu, s obzirom na vrlo te{ko stanje dvojice malih pacijenata. Saobra}ajni udes u kojem je stradao Haris ^izmi} (10) desio se prekju~er oko 17.30 sati na lokalnom putu u naselju Slatina kod Cazina. Na ^izmi}a, koji je vozio bicikl,

naletio je kamion „man“ kojim je upravljao Sulejman Kapi} (32). Nesre}a u Velikoj Kladu{i dogodila se u mjestu Johovica oko 14 sati. Prema policijskim izvje{tajima, do udesa je do{lo kada je voza~ „audija“ Husein Hozanovi} (61) usljed neprilago|ene brzine udario pje{aka Kenana Kova~evi}a. M. D.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

17

PROSJA^ENJE Pred predstoje}u turisti~ku sezonu

Mogu li Sarajlije biti po{te|ene ispru`enih ruku
Policija i Centar za socijalni rad kre}u u veliku akciju sklanjanja prosjaka s ulica Primarno djelovanje protiv organizatora
Sarajlije, ali i brojni turisti koji namjeravaju posjetiti bh. glavni grad, ovog ljeta trebali bi biti po{te|eni upornih prosjaka koji s ispru`enom rukom stoje na svakom }o{ku i pera~a automobilskih vjetrobrana koji su okupirali gotovo svaku frekventnu gradsku raskrsnicu. Prema najavama iz MUP-a Kantona Sarajevo i Kantonalnog centra za socijalni rad, uskoro bi trebala biti pokrenuta akcija na suzbijanju i prevenciji prosja~enja. o ovim osobama kako bi se one na kraju mogle procesuirati. Druga aktivnost bit }e usmjerena ka punoljetnim osobama koje prosja~e i njima }e biti uru~ivane prekr{ajne prijave, a ukoliko se radi o povratnicima u prosja~enju, bit }e podno{eni zahtjevi za pokretanje prekr{ajnih postupaka - poja{njava Nefi}. Aktivnost u koju }e biti uklju~eni i socijalni radnici usmjerena je ka maloljetnicima i djeci koja se bave nekom vrstom prosja~enja. Nefi} ka`e da ova aktivnost iziskuje najve}e napore, jer }e se djeca koja budu zate~ena na ulici sklanjati i odvoditi u prihvatne centre. - Tu }e biti zbrinuti, odnosno, okupani, presvu~eni i nahranjeni, a potom }e biti vra}ani roditeljima. U toku je odre|ivanje lokacija na kojima }e centri biti osnovani - ka`e Nefi}. U Sarajevskom kantonu bit }e formirana ~etiri tima, a u svakom }e biti po dva policajca i socijalna radni-

Bez rezultata

Bosanski Novi

Ronioci pretra`ivali koritoronila~kog tima Sane ^lanovi
MUP-a RS pretra`ili su korito rijeke Sane u du`ini od 2,5 kilometra u Bosanskom Novom u potrazi za nestalim Miroslavom Lon~inom (55), mje{taninom naselja Buljuk, koji je posljednji put vi|en 14. aprila na obali kako peca ribu. Potraga, prema rije~ima Branimira Lon~ine, brata nestalog, nije dala nikakve rezultate. - Na dijelu rijeke koji su ronioci puna tri sata pretra`ivali nije prona|eno ni{ta, ~ak ni tragovi odje}e moga brata. Rijeka je nado{la, prili~no je mutna, a oni su mi obe}ali da }e ponovo do}i kada se Sana malo razbistri i povu~e. Bojim se da }e to potrajati pa sam u me|uvremenu zamolio ribolovce, one koji su s mojim bratom drugovali, da mi pomognu da ga prona|em. Pretpostavljam da mu je, po{to je bolovao od epilepsije, pozlilo, nakon ~ega je upao u nabujalu Sanu - kazao je Branimir, koji je nakon dvodnevne uzaludne potrage nestanak brata prijavio policiji u Bosanskom Novom u petak, 16. M. Z. aprila.

^etiri tima
Irfan Nefi}, portparol MUP-a KS, ~iji }e slu`benici, uz kolege iz Centra za socijalni rad, imati klju~nu ulogu u ovom projektu, ka`e da je predvi|en rad u tri pravca. - Najprije }emo djelovati prema osobama za koje postoji sumnja da su organizatori, odnosno da druge navode da prose. Policajci u civilu }e biti na terenu i prikupljati saznanja i dokaze

Mnogi odgovore na ispru`enu ruku

(Foto: J. Brutus)

Drasti~an rast prekr{ajnih naloga
Ono {to policajac mo`e uraditi kada na ulici zatekne punoljetnu osobu kako tra`i novac je da je legitimira i uru~i joj prekr{ajni nalog. Broj prekr{ajnih naloga zbog prosja~enja stalno ka. Prvi tim je za podru~ja Starog Grada i Centra, drugi je u Novom Gradu i Novom Sarajevu, tre}i }e biti nadle`an za Ilid`u i Had`i}e i ~etvrti za Ilija{ i Vogo{}u. Ako me|u maloljetnicima i djecom zate~enim u raste, pa je tako u prva tri mjeseca ove godine od ukupno 1.475, njih ~ak 559 zbog prosja~enja. To je za ~ak 170 naloga ili 43,7 posto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine. prosja~enju bude i onih koji su nastanjeni u drugim kantonima, bit }e predati njihovim nadle`nim centrima za socijalni rad. Statistike policije potvr|uju situaciju na terenu, sarajevske ulice su svakim danom punije prosjaka svih starosnih dobi. Policija ima saznanja da se na podru~je KS iz susjednog Zeni~ko-dobojskog kantona, a najvi{e iz Kaknja, svakodnevno kombijima dovoze grupe prosjaka koje potom njihovi organizatori razmje{taju u sva podru~ja grada. Miokovi} navodi da postoje osobe koje godi{nje dobiju vi{e od stotinu prekr{ajnih naloga zbog prosja~enja, ali je naplata propisanih kazni u dosada{njoj praksi veoma lo{a. hove namjere dokazale, mora se pokrenuti posebna istraga. Me|utim, prosja~enje je zakonom odre|eno kao prekr{aj, a u tom slu~aju istraga se ne mo`e pokrenuti - isti~e Miokovi}. Prema njegovom mi{ljenju, ovaj problem se ne mo`e rije{iti isklju~ivo represijom, neophodno je uklju~ivanje i saradnja i drugih nadle`nih institucija. - Mi smo imali situaciju u jednoj op}ini da su na{i slu`benici u policijsku stanicu uveli osmero djece koja su prosila i prala {ofer{ajbne na semaforima. Odveli smo ih s ulice jer smo se jednostavno pla{ili da ih ne udari automobil. Me|utim, nakon {to smo ih doveli u stanicu, nismo znali {ta dalje s njima, jer ne postoji mjesto gdje se ona mogu uputiti - ka`e Miokovi}. Treba napomenuti da „zanimanju“ prosjaka veoma pogoduje i mentalitet na{ih ljudi koji ~esto ne mogu pro}i pored ispru`enih dje~ijih ruku a da u njih ne spuste novac.
L. SULJOVI]

Tekija u Mostaru

Diler droge uspio pobje}i Pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a HNK su rade}i na spre~avanju prodaje narkotika u mostarskom naselju Tekija zatekli M. S. (31) iz Mostara koji je kupovao paketi} heroina od D. G. (38) iz Mostara, a koji je tom prilikom uspio pobje}i. Prema naredbi Op}inskog suda pretresen je stan u ulici Mar{ala Tita koji koristi D. G., gdje su prona|ena dva paketi}a sa oko dva grama heroina i {est mobitela.

Nefi}: Rad u tri pravca

Miokovi}: Neophodna saradnja

Kriv i mentalitet
Javnost se s pravom pita, ukoliko policajci znaju ove ~injenice, za{to ih onda ne zaustave na cesti i ne zabrane im ulazak u grad. Kako poja{njava Dragan Miokovi}, {ef Ureda policijskog komesara MUP-a KS, to se ne radi jer za to ne postoji zakonska osnova. - Nema na~ina da se oni sankcioni{u, jer to je samo grupa ljudi u vozilu, a mi nemamo dokaza zbog ~ega oni dolaze u Sarajevo. Da bi se nji-

Uhva}en prema potjernici
Na osnovu raspisane potrage, prekju~er u 19 sati policiji u Sarajevu predat je O. R. (26) iz Zenice zbog sumnje da je ranije po~inio razbojni{tvo. On je 3. marta ove godine u ulici 126. Ilija{ke brigade u op}ini Ilija{ s jo{ jednim izvr{iocem nepoznatim policiji napao radnicu u zlatarskoj radnji „Golden shop“.

Pera~i automobilskih stakala napast za voza~e

(Foto: I. [ebalj)

18

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Upravni odbor Stomatolo{kog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, raspisuje

oglasi

KONKURS
za izbor akademskog osoblja a/ u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za nau~nu oblast Oralna hirurgija i Dentalna implantologija /jedan izvr{ilac/ Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz ~lana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine K.S. br.43/08) i Pravilima Stomatolo{kog fakulteta sa klinikama u Sarajevu-pre~i{}eni tekst. USLOVI ZA IZBOR U NAU^NO-NASTAVNA ZVANJA: - Docent: nau~ni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri nau~na rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavni~ke sposobnosti; - Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, te najmanje pet nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stru~ni uspjeh kao {to je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija; - Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovaraju}e zvanje, i to: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih /ne stariji od 6 mjeseci/ Uvjerenje o dr`avljanstvu /ne starije od 6 mjeseci/ Biografiju (CV) Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom Stomatolo{kom fakultetu Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje nadle`ne ustanove o ste~enom nau~nom stepenu magistra stomatolo{kih nauka Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje nadle`ne ustanove o ste~enom nau~nom stepenu doktora stomatolo{kih nauka Nau~ne i stru~ne radove objavljene u priznatim publikacijama nakon posljednjeg izbora Objavljene knjige nakon posljednjeg izbora Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u predhodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u vi{e zvanje prije isteka perioda na koji su birani - Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje nau~nog stepena magistra i doktora nauka - Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prila`u nostrificirane diplome ili prila`u potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku - Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa ~lanom 96. i 114. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 43/08) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije kontakt telefon:443-269

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Upravni odbor Stomatolo{kog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, raspisuje

Uz prijavu kandidati treba da prilo`e dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovaraju}e zvanje, i to: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih /ne stariji od 6 mjeseci/ Uvjerenje o dr`avljanstvu / ne starije od 6 mjeseci/ Biografiju (CV) Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom Stomatolo{kom fakultetu Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje nadle`ne ustanove o ste~enom nau~nom stepenu magistra stomatolo{kih nauka Nau~ne i stru~ne radove objavljene u priznatim publikacijama Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prila`u nostrificirane diplome ili prila`u potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika Dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete iz ta~ke 3. Uslova za izbor

KONKURS
za izbor akademskog osoblja a/ VI[I ASISTENT za nau~nu oblast Oralna hirurgija i Dentalna implantologija /1 izvr{ilac/ b/ VI[I ASISTENT za nau~nu oblast Preventivna i dje~ija stomatologija /1 izvr{ilac/ Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz ~lana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine K.S. br.43/08) i ~lana 168. Pravila Stomatolo{kog fakulteta sa klinikama u Sarajevu pre~i{}eni tekst USLOVI ZA IZBOR : 1. stepen drugog ciklusa studija (magisterij) 2. poznavanje jednog svjetskog jezika 3. da posjeduje sklonost za rad u nastavi

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na : Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije kontakt telefon:443-269

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Upravni odbor Stomatolo{kog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, raspisuje

-

KONKURS
za izbor akademskog osoblja a/ ASISTENT za nau~nu oblast Stomatolo{ka protetika /1 izvr{ilac/ Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz ~lana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine K.S. br.43/08) i ~lana 166. Pravila Stomatolo{kog fakulteta sa klinikama u Sarajevu-pre~i{}eni tekst. USLOVI ZA IZBOR : 1. zavr{en Stomatolo{ki fakultet 2. da iz svih predmeta dodiplomskog studija ima najmanju prosje}nu ocjenu 8 /osam/, a za predmete iz nau~ne oblasti na koju se bira ima prosje}nu ocjenu najmanje 9 /devet / 3. poznavanje jednog svjetskog jezika 4. pokazan interes za nastavno-nau~ni rad i aktivno sudjelovanje u ostvarivanju nastavno-nau~nog rada Uz prijavu kandidati treba da prilo`e dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovaraju}e zvanje, i to:

Izvod iz mati~ne knjige ro|enih /ne stariji od 6 mjeseci/ Uvjerenje o dr`avljanstvu / ne starije od 6 mjeseci/ Uvjerenje o neka`njavanju / ne starije od 6 mjeseci/ Biografiju (CV) Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom Stomatolo{kom fakultetu ili Uvjerenje o zavr{enom Stomatolo{kom fakultetu Uvjerenje o polo`enim ispitima Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prila`u nostrificirane diplome ili prila`u potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika Dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete iz ta~ke 4. Uslova za izbor /npr. objavljeni nau~ni radovi iz nau~no nastavne oblasti-stomatolo{ka protetika, dokaz o upisanom-zavr{enom postdiplomskom studiju, dokaz o imenovanju na poziciju demonstratora za nau~no nastavnu oblaststomatolo{ka protetika.../

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj:65 0 P 115186 09 P Sarajevo, 15-04-2010 godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mirsada Du~i}^au{evi} u pravnoj stvari Tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Sarajevo, ulica D`eneti}a ^ikma 2, Sarajevo protiv tu`enih Sejfudin Toki} iz Sarajeva, ulica Bolni~ka 11; Lazovi} Miro iz Sarajeva, ulica Kranj~evi}eva 31 i Perani} Dra`ena iz Sarajeva, ulica Jadranska 11, radi naplate duga, vsp.9.392,66 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje sljede}i:

podno{enja tu`be do kona~ne isplate u roku od 30 dana od dana prijema presude, a sve pod prijetnjom prinudne naplate. Tu`eni su obavezni tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove (taksa na tu`bu, taksa na presudu, tro{kove objave pismena u novinama, tro{kove eventualnih vje{ta~enja) u roku od 30 dana od dana prijema presude, a sve pod prijetnjom prinudne naplate. Odgovor na tu`bu m ora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 Zakona o parni~nom postupku). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore. Obavje{tava se tu`eni TOKI] SEJFUDIN da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Mirsada Du~i}-^au{evi}

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor obavi}e se i interviju. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na : Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

OGLAS
Poziva se tu`eni SEJFUDIN TOKI] iz Sarajeva, ulica Bolni~ka 11 da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 23-10-2009 godine kojom je Tu`itelj predlo`io da Sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom su tu`eni Toki} Sejfudin, Lazovi} Miro i Perani} Dra`ena obavezni solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 9.392,66 KM sa zeteznim kamatama po~ev od dana

Za sve dodatne informacije kontakt telefon: 033 443-269

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

19

SAMOUBISTVO Dobojlije {okirane tragi~nom vije{}u

Direktor osnovne {kole pucao iz pi{tolja sebi u glavu
Milenko Filipovi} (61) iz za sada nepoznatih motiva ubio se u svom stanu
Direktor Osnovne {kole „Vuk Karad`i}“ u Doboju Milenko Filipovi} (61) izvr{io je samoubistvo pucaju}i iz pi{tolja u glavu. Filipovi} je sebi oduzeo `ivot u utorak u svom stanu u ulici Kralja Petra I na broju 28, a policiji je doga|aj prijavljen istog dana oko 17.35 sati. Inspektori Sektora kriminalisti~ke policije izvr{ili su uvi|aj, a prema rije~ima Tihomira Nari}a, na~elnika CJB Doboj, u stanu je prona|ena ~ahura, a od Filipovi}a je uzeta parafinska rukavica. Njegovo tijelo prevezeno je u prosekturu dobojske bolnice, gdje }e, prema naredbi de`urnog tu`ioca, biti izvr{ena obdukcija i utvr|en ta~an uzrok smrti. Filipovi}eve kom{ije bile su {okirane vije{}u o samoubistvu, navode}i da im nije poznat razlog za taj ~in. Prvi kom{ija porodice Filipovi} ka`e da ga je o tragi~nom doga|aju obavijestiMatkovi} s advokatom
(Foto: A. Du~i})

Kantonalni sud Mostar

Filipovi}: Digao ruku na sebe

Oslobo|en za udes u kojem je poginuo saputnik
Vije}e Kantonalnog suda u Mostaru kojim je predsjedavao sudija Slavko Pavlovi} oslobodilo je krivice Zvonka Matkovi}a (49) iz Konjica za saobra}ajnu nesre}u koja se desila 28. jula pro{le godine, a u kojoj je poginuo Osman ^ulinovi} (57) iz Dre`nice. Tokom ovog sudskog procesa presudna su bila svjedo~enja vje{taka, koji su utvrdili da je tog kobnog dana Sead ^ulinovi} (30), voza~ „golfa“, u kojem je sjedio i nastradali, skoro 250 metara prije sudara vozio suprotnom trakom ceste kojom se kretalo vozilo „reno“ za ~ijim upravlja~em je bio Matkovi}. U sklopu su|enja izvr{ena je i rekonstrukcija nesre}e, koja je tako|er i{la u prilog optu`enom Matkovi}u, uprkos ~injenici da je on tokom vo`nje bio pijan.
A. Du.

Policija ispred zgrade gdje je `ivio 61-godi{njak

(Foto: S. ^akarevi})

la Milenkova supruga Dragica i pozvala ga da do|e u njihov stan. - Kada sam u{ao u sobu, vidio sam da je pi{tolj pored njega, imao je ranu na sljepoo~nici, bio je sav u krvi ispri~ao je kom{ija.

On navodi da mu je Dragica rekla da je Milenko oko 14.30 do{ao s posla, da joj je kazao da je umoran i da ide spavati, a da je ona kuhala ru~ak. U jednom momentu ~ula je pucanj, u{la je u sobu u kojoj se na-

lazio njen suprug i otkrila da je pucao sebi u glavu. Milenko Filipovi} je vi{e od 25 godina bio direktor O[ „Vuk Karad`i}“, po zanimanju je bio nastavnik matematike i bio je otac jeS. ^. dnog djeteta.

Maskirani razbojnici upali u ku}u
Dvije maskirane osobe preksino} su poku{ale izvr{iti razbojni{tvo nad \. L. i njegovom k}erkom u njihovoj ku}i u mjestu Slatina kod Lakta{a. Razbojnici su u{li u ku}u na ulazna vrata koja nisu bila zaklju~ana, gdje su zatekli \. L. i njegovu k}erku. Prijete}i pi{toljem, tra`ili su novac, pri ~emu su fizi~ki napali uku}ane i nanijeli im vidne povrede. Kada su se uvjerili da nema novca, izvr{ioci su pobjegli.

Novi Grad u Sarajevu

Pucao u vo`nji na drugo vozilo
Policiji u Sarajevu preksino} je u 23.30 sati Alen Daid`i} iz Sarajeva prijavio da je u ulici Safeta Zajke, u op}ini Novi Grad, dok je vozio automobil „pasat“, nepoznata osoba pucala u vo`nji iz automobila „polo“ bijele boje, nepoznatih registarskih oznaka, i potom pobjegla. Policijskim uvi|ajem utvr|eno je da je Daid`i}ev automobil o{te}en od pucnjave. Rad na rasvjetljavanju ovog doga|aja se nastavlja, a policija traga za zasad nepoznatom osobom koja je ispalila hice na „pasat“.

Napao i oplja~kao vlasnicu ku}e
U ulici Ahatovi}ka, op}ina Novi Grad Sarajevo, prekju~er oko ~etiri sata izvr{eno je razbojni{tvo u ku}i I. M. iz Sarajeva. Razbojnik je vlasnicu lak{e ozlijedio prijete}i joj pi{toljem, te joj ukrao odre|enu sumu novca i pobjegao. Povrije|enoj je ljekarska pomo} ukazana u Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{„. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Poslije kra|e u zlatari u Maglaju

Zlatni prsten bacili iz automobila
Iz zlatare „Irma“ koja se nalazi u Vite{koj ulici u Maglaju prekju~er je ukraden zlatni prsten. Policajci su saznali da su kradljivci pobjegli u automobilu „ford fokus“ u pravcu Zenice. Ubrzo je automobil zaustavljen na ulazu u Nemilu, a policajci su neposredno prije zaustavljanja vidjeli da je iz vozila ba~en zlatni prsten koji je naknadno prona|en. Prilikom kontrole vozila utvr|eno je da se radi o ^. A., M. I. i D. Z., svi iz Zenice. Oni su li{eni slobode i zadr`ani u prostorijama Policijske stanice Maglaj.

20

^etvrtak, 22.april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost broj: 61/08 i 02-6/10 («Slu`bene novine Federacije BiH», broj 9/09 i 5/10) i u skladu sa Odlukom o usvajanju programa raspodjele sredstava sa pozicije «Transfer Fondacije za bibliote~ku djelatnost» utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. i 2010. godinu («Slu`bene novine Federacije BiH», broj 17/09 i 4/10), Upravni odbor Fondacije za bibliote~ku djelatnost, na 28. sjednici odr`anoj 19. 4. 2010. godine donio je

ODLUKU
O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA BIBLIOTE^KU DJELATNOST ZA 2010. GODINU
I Sredstva Fondacije za bibliote~ku djelatnost, po provedenom Konkursu/Natje~aju za izbor korisnika sredstava broj: 02-8/10 od 4. 1. 2010. godine, rasporedit }e se izabranim korisnicima u okviru programa, kako slijedi: 1. Otkup dru{tveno vrijednih knjiga doma}ih izdava~a registriranih na podru~ju FBiH, objavljenih u 2009. godini

2. Opremanje javnih (narodnih, op}ih, gradskih, op}inskih, kantonalnih i mati~nih) i specijalnih biblioteka i stru~no usavr{avanje bibliotekara (putem seminara) i manifestacije za popularizaciju bibliote~ke djelatnosti i knjige

II Sredstva za izabrane korisnike iz ta~ke I redni broj 1, u tabelarnom prikazu redni broj 33, 43. i dio sredstava za redni broj 35. ove Odluke bit }e ispla}ena sa pozicije Otkup dru{tveno vrijednih knjiga doma}ih izdava~a registriranih na podru~ju F BiH, objavljenih u 2008. godini, predvi|ene Odlukom o usvajanju programa raspodjele sredstava sa pozicije «Transfer Fondacije za bibliote~ku djelatnost» utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu. III Izabrani korisnici iz ta~ke I, redni broj 2. ove Odluke du`ni su dostaviti svu adekvatnu dokumentaciju kojom dokazuju da su dodijeljena sredstva namjenski utro{ena. IV Sastavni dio ove Odluke je spisak knjiga koje }e biti otkupljene. V Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Dnevni list“ i „Oslobo|enje“. Broj: 02-40/10 Sarajevo, 19. 4. 2010. godine PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Had`em Hajdarevi}

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

21

NEZADOVOLJSTVO Bura u Rudniku mrkog uglja Zenica

Direktor rudare prisiljava na odustajanje od tu`bi
Radnici nisu primili pla}e po Kolektivnom ugovoru
Rudaru zeni~kog Rudnika mrkog uglja (RMU) Ramizu Karali}u sud je presudom dodijelio 30.000 KM, jer nije dobivao pla}e po Kolektivnom ugovoru. Uprava RMU sa sindikatom postigla sporazum kojim se rudarima ispla}uje dio iznosa, ali pod uvjetom da oni odustanu od tu`be. Karali} i njegovih 40 kolega odbili su prihvatiti taj sporazum. - Imam 38 godina sta`a. Ponu|eno mi je 1.760 KM da odustanem od tu`be. Ko bi pristao da se odrekne 30.000 KM - ka`e Karali}. Tvrdi da je direktor Senad Sarajli} zabranio isplatu pla}a, toplog obroka, naknade za prijevoz i drugih obaveza dok ne odustanu od tu`be. Predstavnik grupe radnika Vehid Karajbi} ka`e da se sindikat za male pare stavio na stranu uprave te da oni tra`e samo svoje, a ne tu|e. - Sindikat nas je isklju~io iz ~lanstva nakon 30 godina, jer nismo htjeli pristati na njihov dogovor s direktorom. Ako nam zara|eno ne isplate po direktorovoj kazni do petka, od ponedjeljka }emo protesti-

Sarajevo: Implementacija u BiH

(Foto: J. Brutus)

Presuda u korist zaposlenika

Zeta prezentirala nove proizvode

Najsavremeniji trendovi u bankovnom karti~arstvu
Kompanija Zeta, koja na tr`i{tu BiH egzistira ve} sedam godina i ~lanica je grupacije Zeta System, prezentirala je ju~er u Sarajevu klijentima novitete iz oblasti bankovnog karti~arstva. - Orijentirani smo na bankovne kartice i njihovu implementaciju u bankarskom ambijentu. U toj
Faksimil sindikalne odluke o isklju~enju ~lanova

Posebni uvjeti
Osim novca iz presude, koji nije dobio, ovih dana nije primio ni redovnu pla}u, topli obrok i naknadu za prijevoz. Tvrdi da je to zbog toga {to je tu`io firmu i ne odustaje od tu`be. U me|uvremenu je

oblasti pratimo svjetske trendove i sve {to je novo `elimo implementirati i u BiH. Ove godine promoviramo i Gemalto proizvo|a~a bankovnih smart kartica te na{eg ruskog partnera za softverska rje{enja CompassPlus - rekao je Zemir Osmand`ikovi}, direE. G. ktor firme Zeta.

Podsticaji Vlade ZDK
rati ispred Uprave - kazao je Karajbi}.

Od{tetni zahtjev
U Upravi RMU negiraju da su samo oni koji su odbili potpisati sporazum o znatno manjim od{tetnim zahtjevima na listi ~ekanja za pla}e. - Kolektivni ugovor pr-

Karali}: Ko bi pristao

edvi|a isplatu pla}a do 25. u mjesecu, dakle nije jo{ ni{ta gotovo. Nemamo sredstava za isplate, zbog manjeg obima proizvodnje. Ako su ti ljudi zaista uskra}eni za isplate, neka se oni zapitaju za{to je to tako - kazao nam je direktor Rudnika Senad SaraA. D@ONLI] jli}.

Su|enje u slu~aju Hypo-Steiermarka

Investicija Senabila od 1,5 miliona KM
Krivaja 1884: Dobila 77.000 maraka

[mit priznao poslovne gre{ke u BiH i Hrvatskoj
Peter [mit (Schmid), jedan od biv{ih direktora Hypo-Steiermarka, na su|enju u Gracu priznao je gre{ku zbog koje je Hypo izgubio 40,5 miliona eura u poslu s lizingom u BiH i Hrvatskoj. Prema optu`nici, dvojica biv{ih menad`era terete se za nesavjesno poslovanje, jer su svjesno sklapali riskantne poslove lizinga u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj te tako o{tetili banku. Austrijanci i peti dan rasprave na su|enju poku{avaju utvrditi i kako su optu`eni provjeravali zahtjeve za lizing. ^ini se da su imali pomo} sudskog vje{taka koji je nekretninu vrijednu 19.400 eura procijenio na 450.000 eura, pa je i protiv njega pokrenut kazneni postupak.

Firmama Krivaja 1884 i Stup~anica 93.000 KM
Iz bud`eta Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) ispla}eno je 93.000 KM [umsko-privrednom dru{tvu ZDK za naknadu ni`eg fakturisanja cijene drvnih sortimenata preduze}ima Krivaja 1884 iz Zavidovi}a i olovskoj Stup~anici. - Razlika novca ispla}ena je za sirovinu nabavljenu od [PD-a u februaru, i to 16.000 KM za Stup~anicu, te 77.000 maraka za Krivaju 1884 - kazao je premijer ZDK Miralem A. D`. Galija{evi}.

Berzanski barometar za 21. 4. 2010. godine

Biha}: Lipova~a posjetio gradili{te

Biha} dobiva novi poslovni kompleks
Hypo: Izgubio 40,5 miliona eura

Euro/dolar 1,3402 0,25%

Nafta 84,08 $ po barelu Zlato 1.142,70 $ po unci 0,27% 0,31%

Kuvajtska investicijska kompanija Senabil gradi u Biha}u reprezentativni poslovni kompleks Nahla s bogatim sadr`ajima za `ene i djecu. Ova investicija vrijedna je 1,5 miliona maraka, a radove izvodi i nadgleda bi-

ha}ka firma Euroing. Gradili{te kompanije Senabil posjetio je biha}ki na~elnik Hamdija Lipova~a, koji se interesirao za druge projekte kuvajtske kompanije koja ima poslovno sjedi{te M. D. u Sarajevu.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,356044 1,463022 26,883197 0,077155 0,262149 0,738629 1,565134 0,565032 0,247096 0,203320 1,361533 0,982743 2,245040 1,458865 0,050044 1,963027 1,955830 1,359443 1,466689 26,950573 0,077348 0,262806 0,740480 1,569057 0,566448 0,247715 0,203830 1,364945 0,985206 2,250667 1,462521 0,050169 1,967947 1,955830 1,362842 1,470356 27,017949 0,077541 0,263463 0,742331 1,572980 0,567864 0,248334 0,204340 1,368357 0,987669 2,256294 1,466177 0,050294 1,972867

Gubitak proizvo|a~ automobila Fiat,eura je koFiata 25 miliona pod ~ijom Italijanski
ntrolom ameri~ki Chrysler, objavio je ju~er da je u prvom kvartalu ove godine zabilje`io gubitak od 25 miliona eura. To je pobolj{anje u odnosu na lani, kada je ta kompanija ostvarila gubitak od 410 miliona eura. Fiat je, me|utim, saop}io da }e ove godine pretrpjeti veliki udarac zbog obustavljanja programa zamjene „staro za novo“ u Evropi.

GM otplatio dugove Kanadi iMotors SAD Ameri~ki proizvo|a~ automobila General
(GM) okon~ao je otplatu ukupno 5,8 milijardi dolara duga vladama SAD i Kanade, koje su mu lani zajmovima pomogle da se spasi od bankrota. Ispla}eni zajmovi uklju~uju 4,7 milijardi dolara ameri~koj vladi i 1,1 milijardu Kanadi. GM je obe}ao da }e najkasnije do juna otplatiti zajmove.

22

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

23

Trgovanje 5.315.973 KM

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 5.315.973 marke, a u sklopu 147 transakcija ukupno su prometovana 1.308.254 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosi 163.727 KM, me|u fondovima 22.737, obveznicama FBiH 268.297, na primarnom tr`i{tu 110.203, a na sekundarnom 7.833 marke. Najve}i rast cijene imao je Mediapan iz Busova~e, od 300 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Inter{ped Tu-

Indeksi u plusu
Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 1,95% 0,89% 0,10% 1.655,71 1.021,57 1.027,72

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

biznis

FINANSIJE Prikupljanje novca za spas od eventualnog kolapsa

zla, od 47,83 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 1,95 posto, na 1.655,71 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti za 0,89 posto i porastao na 1.021,57 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,1 posto i iznosi 1.027,72 poena.

MMF za nove takse bankama
Zajmodavci du`ni pla}ati doprinose za stabilnost te profit i bonuse direktorima
finansijskih institucija. Druga je taksa na finansijske aktivnosti, odnosno na profit i bonuse koje banke ispla}uju svojim direktorima i brokerima - objasnio je urednik BBC-ja za finansijska pitanja Robert Peston. U prijedlogu koji je pripremljen na zahtjev ~lanica G20, MMF tako|er predla`e da budu usvojeni zakoni o uvjetima ste~aja banaka, bez ~ega bi, uvo|enjem novih taksi, bankari zapravo dobili motiv za jo{ riskantnije poslovne poteze u uvjerenju da }e ih vlade spasiti od propasti. Va`an dio prijedloga MMF-a za stro`iji nadzor finansijskog sektora je uskla-

Me|unarodni monetarni fond (MMF) predlo`io je da se bankama i drugim finansijskim institucijama uvedu nove takse, da bi ta sredstva bila kori{tena u slu~aju potrebe da se spa{avaju od eventualnog kolapsa. Ako lideri 20 najrazvijenijih zemalja svijeta (G20) prihvate taj prijedlog, bankari bi uskoro mogli osjetiti dugoro~ne posljedice kraha koji je prije 18 meseci ozna~io po~etak globalne recesije, prenio je BBC. - Banke bi bile du`ne pla}ati dvije takse, takozvani doprinos za finansijsku stabilnost u fiksnom iznosu, koji bi slu`io spa{avanju ugro`enih banaka i drugih

Kursna lista SASE na dan 21. 04. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
18,42 4,27 29,00 27,49 25,98 24,49 93,76 83,00 72,63 21,95 98,13 4,00 30,00 40,00 3,06 9,00

Usvajanje zakona

Promjena kursa (%)
4,01

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO CIONA GRUPA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVI]I DD BANOVI]I ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO PREVOZ RADNIKA KREKA D.D. TUZLA 8.845 4.325 387.186 249.035 24.303 236.709 6.013 8.080 12.960 240 123 1.138 2.527 228 792 484 162.919,2643ZIF BIG INVESTI18.544,84 112.269,15 68.470,55 6.492,04 57.976,08 5.639,34 6.706,40 9.411,06 5.267,60 12.079,60 4.552,00 75.810,88 9.120,55 2.421,84 4.356,00 9 10 8 6 8 4 2 3 3 10 3 6 3 4 2
KOTACIJA FONDOVA

6,87
OBVEZNICE FBiH

MMF: Motiv za riskantnije poslove

5,33 5,38 3,32 3,34 0,00 0,89 -0,01
PRIMARNO TR@I[TE

Razli~iti interesi

1,99 -0,77 0,00 0,07 0,01 -0,07 7,14

|enost svih mjera na me|unarodnom planu, mada ne insistira na tome da one moraju biti iste u svakoj zemlji. - Bez takvog dogovora, postoji opasnost da se banke

jednostavno presele iz zemlje koja je uvela takse u onu koja to nije u~inila. Takve sporazume, me|utim, veoma je te{ko realizirati, jer razli~ite dr`ave imaju razli~ite interese - rekao je Peston.

U Srbiji sudski proces zbog prodaje benzinskih pumpi

SEKUNDARNO TR@I[TE

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 71 transakciju ostvaren promet od 83.858 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, u vrijednosti od 56.616 maraka, uz pad cijene od 1,28 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za

Rast vrijednosti FIRS-a
Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,51% 2,94% 897,59 1.564,50

Promet 83.858 maraka

0,51 posto, na 897,59 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS porasla za 2,94 posto i iznosi 1.564,50 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 21. 4. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3

Prosje~na cijena
0,313 1,4 7,85 30,039 30,163

Promjena u%
-4,57 -1,41 9,94 0,01 -1,28

Maks. cijena
0,32 1,4 7,85 30,5 30,5528

Min. cijena
0,311 1,4 7,85 30,02 30

Ukupan promet (KM)
2.817,00 1.408,40 3.226,35 9.449,98 56.616,35

INA: Izgubljena vrijedna imovina

U Privrednom sudu u Beogradu po~eo je proces na osnovu tu`be kojom hrvatska naftna kompanija INA od Srbije tra`i povrat imovine i naknadu {tete, pi{u beogradski mediji. Vrijednost tog procesa je 200 miliona eura. Rije~ je o kontroverznom slu~aju nastalom raspadom Jugoslavije, kada su benzinske pu-

INA tra`i povrat imovine vrijedne 200 miliona eura

mpe i druga imovina za koju INA smatra da je bila njeno vlasni{tvo stavljene pod kapu kompanije Beopetrol, da bi u postupku privatizacije Beopetrol bio prodat ruskoj kompaniji Lukoil. Kako pi{u mediji, strane su na prvom ro~i{tu uzele pauzu za upoznavanje sa spisima. Nastavak su|enja zakazan je za 31. maj.

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Gr~koj treba 80 milijardi eura?
Guverner njema~ke centralne banke Aksel Veber (Axel Weber) ocjenjuje da bi Gr~koj moglo trebati do 80 milijardi eura finansijske pomo}i kako bi izbjegla zapadanje u

du`ni~ku krizu, prenosi list „The Wall Street Journal“. Veber je to kazao pred manjom grupom njema~kih parlamentaraca na sastanku iza zatvorenih vrata, isti~e list, pozivaju}i se na dobro upu}en izvor. Guverner je na sastanku upozorio da se gr~ka situacija pogor{ava te da se brojke stalno mijenjaju.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

25

REGION Detalji odbrane Joce Amsterdama

Srbija me uhapsila kako bi Hrvatskoj u~inila ustupak
Rje{enje Pukani}evog ubistva nije samo u interesu njegove porodice, moje porodice i moje djece nego je i od regionalnog zna~aja, kazao je prvooptu`eni Joci}
Sreten Joci}, zvani Joca Amsterdam, za vrijeme izlaganja svoje odbrane na po~etku su|enja u Specijalnom sudu u Beogradu kazao je da nije izvr{io ubistvo vlasnika „Nacionala“ Ive Pukani}a, a da je uhap{en na osnovu politi~kog dogovora izme|u Beograda i Zagreba. - Rje{enje Pukani}evog ubistva nije samo u interesu njegove porodice, moje porodice i moje djece nego je i od regionalnog zna~aja, a Hrvatska ne `eli da se ubistvo razrije{i, jer ako se rasvijetli, do{lo bi do raspakivanja kriminalno-policijsko-politi~ke pro{losti regiona, ali i do spre~avanja kriminalne budu}nosti - smatra on. Joci} tvrdi da nema dokaza koji bi ga doveli u vezu sa Pukani}evim ubistvom, jer ih, kako ka`e, ne mo`e ni biti s obzirom na to u tome nije u~estvovao. Dodao je da ne poznaje nikoga od optu`enih da su ~lanovi njegove grupe, izuzev njegovog kuma Slobodana \urovi}a, zvanog Kardinal, kome se sudi u Zagrebu.
Tri minute ti{ine u cijeloj dr`avi
(Foto: AFP)

Dan `alosti u Kini

Odata po~ast `rtvama potresa
Hiljade gra|ana okupljenih na komemoracijama {irom Kine, uklju~uju}i i najvi{e zvani~nike, ju~er su ta~no u 10 sati po lokalnom vremenu, uz zvuke sirena i pognutih glava za vrijeme tri minute ti{ine, odale po~ast `rtvama katastrofalnog potresa. Zastave su spu{tene na pola koplja, a otkazani su i svi zabavni sadr`aji. Broj poginulih u potresu koji je prije sedmicu pogodio jugozapadnu provinciju ^ingaj iznosi najmanje 2.064, povrije|eno je vi{e od 12.000 ljudi, od kojih skoro 1.500 te{ko, a 175 osoba se i dalje smatra nestalima, javile su ju~er kineske agencije. Skoro 15.000 ku}a je sru{eno, vi{e od 1.000 je ozbiljno o{te}eno, dok je 100.000 stanovnika ostalo bez krova nad glavom.

Interes mo}nika
- Srbija me je uhapsila kako bi u~inila ustupak Hrvatskoj, a do toga je do{lo nakon crnogorskohrvatske informacije da ja mogu ugroziti sigurnost predsjednika Srbije Borisa Tadi}a za potrebe crnogorsko-hrvatsko-albanske mafije. To je apsolutno neta~no - kazao je Joci}. Kazao je i da pojedini mo}nici u Hrvatskoj imaju interes da se Pukani}evo ubistvo ne razrije{i te je podsjetio da je u toj dr`avi „predstavljen kao najopasniji Srbin“.

Joci} (u sredini): Raspakivanje pro{losti

(Foto: www.blic.rs)

Krunski svjedok
- Ja nisam ubio Pukani}a, ja nisam platio, ja nisam organizirao, ja nisam naru~io, ja nisam `elio ili,

kako vi, pravnici, ka`ete, ja nisam imao motiv da ubijem Pukani}a. Jednostavno, nisam - istakao je Joca Amsterdam obra}aju}i se Sudskom vije}u. On je ukazao da je optu`nica srbijanskog Tu`ila{tva protiv njega zasnovana na iskazu ~ovjeka koga hrvatsko pravosu|e ozna~ava kao krunskog svjedo-

ka Tomislava Marjanovi}a, a za koga tvrdi da je vi{estruko osu|ivani kriminalac i da je prihvatio da ga se tereti kako bi sebe oslobodio robije. U ju~era{njem nastavku su|enja za ubistvo Pukani}a prvooptu`eni Joci} odgovarao je na pitanja Tu`ila{tva, svojih branilaca i Suda.

Osu|en biv{i argentinski diktator

Binjone zatvoren na 25 godina zbog tortura i otmica
Posljednji argentinski diktator Rejnaldo Binjone (Reynaldo Bignone, 82) progla{en je krivim i osu|en na 25 godina zatvora zbog tortura i otmica po~injenih za vrijeme vladavine vojnog re`ima u toj latinoameri~koj dr`avi od 1976. do 1983. godine. Zajedno sa jo{ petoricom biv{ih vojnih oficira, Binjone je okrivljen za 56 slu~ajeva mu~enja, nelegalnog zatvaranja i drugih zlo~ina u jednom od najve}ih argentinskih centara za torturu, vojnoj bazi Kampo de Majo, prenose agencije. Organizacije za za{titu ljudskih prava navode da je pre`ivjelo samo 50 od 4.000 disidenata odvedenih u tu bazu. Spomenuta vojna baza imala je i tajno porodili{te, gdje su privedenim porodiljama oduzimane bebe kako bi bile date na usvajanje porodicama oficira.

Nastavljene aktivnosti narko-bosa

Zaplijenjeno [ari}evih 100 kilograma kokaina
Darko [ari}, narko-bos za kojim su srbijanske vlasti prije tri mjeseca raspisale potjernicu Interpola, i dalje {vercuje kokain iz Ju`ne Amerike u Evropu. Kako saznaje „Blic“, u jednoj zapadnoevropskoj luci je krajem marta zaplijenjeno skoro 100 kilograma kokaina, za koji se sumnja da je pro{vercovan u Evropu za [ari}a. Srbijanska i policije nekoliko evropskih dr`ava, koje u~estvuju u otkrivanju kanala kojim se {vercuju narkotici, pretpostavljaju da je zaplijenjeni kokain dio mnogo ve}e [ari}eve po{iljke. jeljena, a potom pro{vercovana do razli~itih luka u Evropi - ka`e neimenovani izvor „Blica“ te navodi i da [ari} ovog puta, kao i do sada, nije imao direktan kontakt sa kokainom. Prije ove zapljene, slu`be sigurnosti Srbije, koje su deset mjeseci dr`ale [ari}ev klan pod prismotrom, u{le su u trag jo{ dvjema po{iljkama koje su iz Ju`ne Amerike stigle do Evrope. Tre}a po{iljka kokaina - te{ka 2,1 tonu - zavr{ila je u rukama policije kada je 15. oktobra organiziran upad urugvajske policije na brod „Maui“.

Binjone: Bio {ef zloglasne baze (Foto: AFP)

Binjone je bio de fakto predsjednik u periodu od 1982. do 1983, ali su zlo~ini za koje je osu|en po~injeni izme|u 1976. i 1978., u vrijeme kada je bio komandant baze Kampo de Majo. Preostala petorica penzionisanih oficira dobila su kazne zatvora od 17 do 25 godina.

Zaplijenjena droga samo dio po{iljke

- Vjerovatno je iz Ju`ne Amerike krenula mnogo

ve}a po{iljka, ali je usput droga prepakovana i podi-

Reakcija kirgistanske vlade

Saradnja dr`avnih tu`ila{tava

Srbija dostavila Crnoj Gori spise za „Balkanskog ratnika“
Specijalno tu`ila{tvo Srbije za borbu protiv organiziranog kriminala dostavilo je Vrhovnom dr`avnom tu`ila{tvu Crne Gore „kompletne spise“ predmeta „Balkanski ratnik“. Podgori~ki list „Dan“ prenosi izjavu advokata Borivoja Borovi}a, branioca dvojice optu`enih za {verc kokaina iz Ju`ne Amerike u Evropu, da mu je to potvr|eno kada mu je uru~ena optu`nica za njegove klijente. Prema Borovi}evim rije~ima, „sada nema prepreka“ da se procesuiraju i osobe u Crnoj Gori koje su osumnji~ene za {verc droge. Vrhovna dr`avna tu`iteljica Crne Gore Ranka ^arapi} ju~er nije htjela komentirati Borovi}eve navode. - Ne bih to komentirala. Kada mi budemo procijenili da treba ne{to saop}iti, to }emo tada i u~initi, sada jedino to mogu re}i - kazala je ^arapi}.

Kritike Bjelorusiji zato {to je primila Bakijeva
Kirgistanska prijelazna vlada kritizirala je ju~er Bjelorusiju zato {to je primila svrgnutog predsjednika Kurmanbeka Bakijeva, „kriminalca“ ~iji povratak u dr`avu zahtijeva Bi{kek kako bi mu se sudilo. - Stanovni{tvo Kirgistana ne mo`e prihvatiti odlazak u Bjelorusiju takve li~nosti, koja ima mnogo mrtvih na savjesti - izjavila je Roza Otunbajeva, koja je na ~elu privremene vlade. Nova administracija Kirgistana `eli izvesti pred sud predsjednika koji je svrgnut u pobuni po~etkom mjeseca, kada je ubijeno najmanje 85 osoba. Bjelorusija je u utorak nave~er saop}ila da je primila Bakijeva, ~ime je rije{ila vi{ednevnu misteriju o mjestu na kojem je na{ao uto~i{te.

Ukratko

26
EVROPA Otvoren skoro ~itav zra~ni prostor

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

globus

Beograd: Veliko interesiranje u zgradi Suda

(Foto: AFP)

Aktivnost islandskog vulkana smanjila se za 80 procenata
Nau~nici strahuju kako bi se, nakon Ejafjalajokula, mogla probuditi i nekoliko puta ve}a Katla
Zra~ni prostor iznad Evrope ju~er je bio skoro potpuno otvoren nakon {to se u zraku smanjila koli~ina pepela iz islandskog vulkana, a {to je ko{talo aviokompanije najmanje 1,7 milijardi ameri~kih dolara. skoro zaustavila produkcija pepela. Istaknuto je kako se vulkan jo{ nije uspavao te da je nemogu}e prognozirati kada }e se erupcija okon~ati. U javnosti su se pojavili strahovi kako bi ova erupcija mogla probuditi obli`nji vulkan Katlu, koji je nekoliko puta ve}i od Ejafjalajokula. Historijski, ~ini se kako postoji neka povezanost dva vulkana, ali nau~nici tvrde kako ne postoje dokazi za to. Katla se posljednji put probudila 1918. godine. Ako bi Katla proradila, erupcija bi bila 10 puta ja~a i stubovi dima, pepela i vodene pare koja bi se stvarala otapnjem gle~era bili bi vi{estruko ve}i. To bi izazvalo daleko ve}e probleme od onih koji su ovih dana potresali aviosaobra}aj u Evropi. Katla za sada ne pokazuje nikakve znakove aktivnosti, ali su nau~nici veoma zabrinuti, javila je agencija AP .

Su|enje za ubistvo navija~a
BEOGRAD - Na Vi{em sudu pravde u glavnom gradu Srbije ju~er je po~elo su|enje 15 navija~a Partizana, koji su optu`eni zbog u~e{}a u ubistvu francuskog dr`avljanina Brisa Tatona (Brice) u septembru pro{le godine u Beogradu uo~i nogometnog me~a Partizan - Tuluz. Ambasador Francuske u Beogradu @an Fransoa Teral (Jean Francois) izjavio je uo~i po~etka su|enja kako `eli da pravda bude zadovoljena i da kazna optu`enima odgovara djelu koje su u~inili. U zgradi Suda vladalo je veliko interesiranje za po~etak procesa.

Za{tita potro{a~a
Objavljeno je kako je, sedmicu nakon {to je vulkanska erupcija na Islandu izazvala najve}i prekid letova od Drugog svjetskog rata, realizirano tri ~etvrtine letova koji su planirani sa evropskih aerodroma. Nakon {to su vlasti Velike Britanije u utorak nave~er ponovo otvorile cijeli zra~ni prostor, to su ju~er uradile i glavne evropske zra~ne petlje. Avioni su poletjeli iz Njema~ke, Norve{ke, Danske i [vedske, dok je zabrana letova ostala na snazi u Finskoj do danas. No, kada je rije~ o putni-

Protivljenje ratu u Afganistanu
LONDON - Kampanja uo~i izbora u Velikoj Britaniji i ju~er je zauzimala najvi{e prostora u {tampanim medijima. „The Independent“ uo~i druge TV debate strana~kih lidera o vanjskoj politici prenosi rezultate istra`ivanja javnog mnijenja, koji pokazuju da se ve}ina glasa~a protivi ratu u Afganistanu. Skoro tri ~etvrtine ispitanika smatra da Britanija u tom ratu ne mo`e pobijediti, a vi{e od polovine ne razumije za{to su britanski vojnici i dalje u toj zemlji.

Poreme}eni planovi miliona osoba

(Foto: AP)

Korupcija veliki problem Kosova
BRISEL - Evropska unija ocijenila je da je korupcija na Kosovu i dalje na veoma visokom nivou, da predstavlja veliki problem te da je, zbog nedostatka akcije na tom polju, ugled Pri{tine trenutno na niskom nivou u odnosima sa Briselom. Iako je kosovski premijer Ha{im T (Hasim Thaci) zaa~i mijenio {est ministara, EU nije zadovoljna reformama niti trenutnom situacijom na Kosovu, naro~ito kada je rije~ o veoma visokom stepenu korupcije, pi{e na internet stranici „Nova Evropa“ iz Brisela.

cima, njima }e trebati dani, a mo`da i sedmice da se vrate svojim domovima. Prekidi letova pogodili su `ivote miliona osoba {irom cijelog svijeta. Udru`enja za za{titu potro{a~a od kompanija i aerodroma zahtijevaju da potpuno finansijski po-

kriju svoje obaveze prema ljudima koji su bili sprije~eni da lete.

Bez prognoza
Islandski zvani~nici ju~er su objavili kako se za 80 posto smanjio intenzitet aktivnosti vulkana te da se

Najava Bronislava Komorovskog

Sastanak Josipovi}a i Kosor
(Foto: AP)

Izbori u Poljskoj 20. juna
Vr{ilac du`nosti predsjednika Poljske Bronislav Komorovski (Bronislaw Komorowski) saop}io je ju~er da su predsjedni~ki izbori u toj dr`avi zakazani za 20. juni kako bi se izabrao nasljednik poginulog lidera Leha Ka~injskog (Lech Kaczynski), prenose svjetske agencije. Anketa, koja je provedena 19. aprila, pokazala je da bi Komorovski, predsjedni~ki kandidat vladaju}e Gra|anske platforme premijera Donalda Taska (Tusk), u drugom krugu izbora osvojio ~ak 55 posto glasova, dok bi za brata poginulog predsjednika Leha Ka~injskog Jaroslava glasalo 32 posto bira~a. O~ekuje se da }e glavna opoziciona partija Pravo i pravda, na ~ijem je ~elu Jaroslav Ka~injski, predlo`iti svog kandidata u subotu nakon {to su neki ~lanovi partije izjavili da }e podr`ati brata poginulog predsjednika.

Uhap{eni agenti Sjeverne Koreje
SEUL - Ju`na Koreja ju~er je objavila da je uhapsila dvojicu Sjevernokorejaca koje je, navodno, Pjongjang poslao da ubiju visokog sjevernokorejskog zvani~nika, koji je prebjegao na jug. Prema navodima tu`ila{tva u Seulu, zadatak dvojice „agenata“ bio je da ubiju Hvang D`ang-jopa (Hwang Jangyop, 87), biv{eg sekretara sjevernokorejske Radni~ke partije i tvorca socijalisti~ke ideologije, koji je prebjegao u Ju`nu Koreju prije 13 godina.

Josipovi}: Razgovor o saradnji

Slo`ili se da nemaju prava na nerazgovor
Komorovski: Veliki favorit

Ako niko od kandidata ne dobije najmanje 50 posto glasova u prvom krugu izbora, drugi krug bit }e odr`an 4. jula.

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} i premijerka Jadranka Kosor istakli su ju~er kako je njihov prekju~era{nji sastanak bio uspje{an te da su se slo`ili da {ef dr`ave i liderka Vlade nemaju nikakvo pravo na nerazgovor, nekomunikaciju i nesaradnju. - Razgovarali smo o mehanizmima budu}e saradnje i na~inu dogovaranja i usagla{avanja stavova - rekao je

Josipovi}. Kosor je istakla kako je sa predsjednikom dr`ave „otvoreno razgovarala o manjim i ve}im problemima posljednjih dana“ te kako su se dogovorili o na~inu na koji }e funkcionirati. - Ne moramo o svemu imati ista stajali{ta, ali sara|ivati moramo i ho}emo poru~ila je premijerka Hrvatske.

Komitet za za{titu predstavnika medija
Karabinijeri uhapsili {estoricu mu{karaca

Sprije~ena velika oru`ana plja~ka
MILANO - Milanski karabinijeri uhapsili su ju~er {estoricu mu{karaca, me|u kojima trojicu srpske i hrvatske nacionalnosti, koji su planirali napad na kombi za prijevoz gotovine iz banke, i tako su uspjeli osujetiti kra|u skoro dva miliona eura, javila je ju~er italijanska agencija Ansa. Tri osobe srpske i hrvatske nacionalnosti uhap{ene su u petak uve~er u milanskom restoranu, dvojica Italijana uhap{ena su na ulici, a Tuni`anin, koji je ~uvao oru`je za napad, uklju~uju}i automatsku pu{ku, bombe i municiju, uhap{en je u svom stanu.

Irak i dalje prednja~i prema broju neka`njenih ubistava novinara
Irak je i dalje na ~elu liste dr`ava gdje ubistva novinara prolaze neka`njeno, dok su novi takvi slu~ajevi smjestili Somaliju i Filipine na drugo i tre}e mjesto, istaknuto je u ju~er objavljenom izvje{taju Komiteta za za{titu novinara (CPJ). Broj slu~ajeva nasilja prema novinarima koji su ostali nerije{eni porastao je u Rusiji i Meksiku, navedeno je u izvje{taju. Iznesene su i neke dobre vijesti - da se stanje u Brazilu i Kolumbiji, dr`avama koje su, generalno, va`ile za najpogubnije za novinare, popravilo privo|enjem ubica pravdi. CPJ u svojim izvje{tajima rangira dr`ave na osnovu broja nerije{enih ubistava novinara u odnosu na broj stanovnika, a najnoviji obuhvata period od 2000. do 2009. godine. U izvje{taju je navedeno da je u Iraku od invazije 2003. godine ubijeno najmanje 88 novinara, Somalija ima devet, a Filipini 30 takvih slu~ajeva.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

27

MEKSIKO Aktivisti ogor~eni na ljekare

Silovanoj 10-godi{njakinji nisu rekli da mo`e pobaciti
Djevoj~icu je silovao o~uh, a ljekari joj nisu rekli da ima pravo na abortus
O{tre sukobe zbog prava na poba~aj u Meksiku izazvao je slu~aj desetogodi{nje djevoj~ice, koja je ostala trudna nakon {to ju je o~uh silovao. Aktivisti, koji se zala`u za legalizaciju poba~aja u ~itavom Meksiku, tvrde da djevoj~ici niko nije rekao da mo`e abortirati te da joj je sada ugro`en `ivot. U glavnom gradu Meksika namjerni prekid trudno}e je legalan u prva tri mjeseca, dok je to mogu}e i u saveznoj dr`avi Kuintana Ro, gdje `ivi djevoj~ica, ali samo u slu~aju silovanja. Djevoj~ica je sada ve} u 17. sedmici trudno}e, a aktivisti za pravo na poba~aj tvrde da joj namjerno nisu otkrivene sve opcije. ne govore punu istinu. - Nastavljanje trudno}e moglo bi djevoj~ici izazvati velike psihi~ke i fizi~ke probleme. Nije samo rije~ o trudno}i visokog rizika. To je trudno}a koja je izravno dovodi u opasnost - ka`e Hadad. Pitanje legalizacije poba~aja zao{trilo se 2007. godine, kada je glavni grad odobrio poba~aje. Protivnici prekida trudno}e od tada nisu prestali voditi kampanju protiv te odluke i nekoliko puta su je pobijali na meksi~kim sudovima. Za razliku od liberalne prijestonice, vi{e uspjeha imali su u 17 saveznih dr`ava koje su 2007. donijele zakone kojima se „ljudski `ivot {titi od za~e}a“. Protivnicima poba~aja poma`e i Katoli~ka crkva, koja je vrlo utjecajna u zemlji.

Polanski: Seksualni odnos sa maloljetnicom

Dok ~eka izru~enje

Polanski moli predsjednika Obamu za oprost
Reditelj Roman Polanski zatra`io je oprost od ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) u pismu koje mu je li~no predao francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) na nuklearnom samitu u Va{ingtonu, objavio je francuski sedmi~nik „L ’Express“. Polanski je u ku}nom pritvoru u svojoj vili u [vicarskoj, gdje ~eka rje{avanje zahtjeva ameri~kih vlasti za izru~enje zbog seksualnog odnosa sa maloljetnicom 1977. godine. Polanski u pismu obja{njava da su dva mjeseca, koje je proveo u zatvoru u [vicarskoj, i 47 dana u istra`nom zatvoru u Kaliforniji 1977. godine sasvim dovoljna kazna za nezakonit seksualni odnos. Obamin glasnogovornik tvrdi da nije ~uo za pismo, a advokat Polanskog odbio je komentirati pismo.

Sve ~e{}i protesti

Podijeljena mi{ljenja

Ljekari navode da su djevoj~ica i beba u dobrom

stanju, ali zastupnica Marija Hadad (Maria) tvrdi da

Slu~aj {okirao njema~ku javnost

U Himlerovom dvorcu otvoren prvi muzej SS-a

Za 15.500 eura prodali k}erku njenom mu`u
Rije~ je o kurdskim porodicama koje ka`u da je normalno da daju novac za mladu
Roditelji, porijeklom Kurdi, koji ve} godinama `ive u Berlinu, prodali su svoju k}erku (15) za 15.500 eura njenom mu`u. Ozlem, kako su je nazvali mediji u Njema~koj, na vjen~anju se zaljubila u Murata. Pro{le godine, kada je Ozlem imala 14, a Murat 19 godina, dvije obitelji su se dogovorile. Muratova porodica dala je 15.500 eura za Ozlem te se obavezala da }e se za nju brinuti. Djevoj~ica je poslije ostala trudna. Trenutno je u petom mjesecu trudno}e i trebala bi roditi sina. Ipak, ona i suprug `ive odvojeno, jer ju je on tukao. Ozlemin otac (58) je vatrogasac, a brat joj je policajac. U Njema~koj `ive godinama, ali ka`u da je normalno da kurdska porodica da novac za mladu. Osim toga, Ozlemin otac ka`e da je njegova k}erka sama kriva. - Bila je u pubertetu i nije me htjela slu{ati - rekao je otac.
Vi{e od 1.000 eksponata

Ozlem je u 5. mjesecu trudno}e

Pomo} ranjenicima

Stalna postavka muzeja SS-a u dvorcu „Wewlsburg“ u blizini Paderborna u Njema~koj otvorena je za javnost. Dvorac je za vrijeme nacizma bio sjedi{te SS jedinica koje je, prema svom ukusu, dizajnirao njihov vo|a Hajnrih Himler (Heinrich Himmler). Dvorac je trebao postati sredi{te SS-a i u nje-

mu su se trebali odr`avati misti~ni rituali. U dvorcu je izlo`eno vi{e od hiljadu predmeta koji podsje}aju na to mra~no doba ljudske povijesti. Mnogi kriti~ari ka`u da je tu otvoren svojevrsni „Naziland“, ali organizatori tvrde da se radi upravo o projektu koji ne}e dopustiti glorificiranje nacisti~ke stranke i pripadnika SS jedinica.

Tragi~na sudbina

Starica palila svije}u na mu`evom grobu i izgorjela
Pozirale su u vojnim bazama i centrima za obuku

Djevojke i supruge vojnika skinule se za kalendar
Supruge i djevojke britanskih vojnika skinule su se gole za humanitarni kalendar, kojim prikupljaju novac za ranjene u Afganistanu i Iraku. Njih 50 sakupilo je do sada skoro 26.000 funti. Pozirale su u vojnim bazama i centrima za obuku u britanskom Hemp{iru skrivaju}i neke dijelove tijela oru`jem i vojnom opremom. Jedna od djevojaka koja krasi kalendar je i Keli Monk (Kelly, 20), koja se velikodu{no skinula za svog momka. Na ideju o kalendaru sa golim `enama do{ao je Endrju Mejson (Andrew Mason, 21).

Elizabet V. (Elisabeth, 80) oti{la je rano ujutro na grob svog supruga u njema~kom Mendenu. Sa sobom je ponijela cvije}e i svije}u. Malo poslije podne radnik na groblju na{ao je njeno spaljeno tijelo. Policija pretpostavlja da je `ena na grobu palila svije}u, najvjero-

vatnije ve}om {ibicom, te da joj je vatra zahvatila odje}u. - Za sada jo{ nemamo dokaza koji bi upu}ivali na to da se `ena htjela ubiti rekao je glasnogovornik policije Ditmar Boronovski (Dietmar Boronowski). Elizabetin sin ka`e da je majka svakog dana i{la na grob mu`a, koji je umro 1999. godine.

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

kiosk

BRITANIJA Lezbijski par prvi iskoristio zakonsku mogu}nost

Dvije `ene upisane kao majke u rodnom listu djevoj~ice
Slo`ile su se da }e Lili zvati Natali mamom, a Elizabet mamom B
Lezbijski par postao je prvi u Velikoj Britaniji ~ija }e oba imena biti na rodnom listu njihovog djeteta. Natali Vuds (Natalie Woods, 38) i Elizabet Noules (Elizabeth Knowles, 47) obje su navedene kao roditelji malene Lili-Mej Beti Vuds (Lily-May Betty Woods). Beba je za~eta uz pomo} sperme anonimnog donatora, a rodila ju je Natali. Rije~i „majka“ i „otac“ su, tako|er, izostavljene s rodnog lista. @ene u gra|anskoj zajednici, ali koje nisu rodile dijete, automatski }e biti navedene na rodnom listu zajedno sa biolo{kom majkom osim ako se pravno ne usprotive takvoj odluci ili ako doka`u kako su se protivile trudno}i svoje partnerice. @ene koje rode nakon

Nesporazumi u porodici [auli}

Za{to je Ilda od oca [abana krila da je zakazala vjen~anje?
Iskrena pjeva~ica

[ta Hajrija Gegaj pri~a o seksu i kako ga upra`njava?
Skandalozno: UniCredit banka u Gra~anici

Natali i Elizabet sa djevoj~icom

Slu`benica Biljana D. podizala novac sa ra~una klijenata, ~ime ih je o{tetila za 55.000 eura!
Na kioscima svakog ~etvrtka
U prodaji je novi broj magazina „Azra“

umjetne oplodnje, ali koje nisu u vezi, mogu drugu `enu imenovati kao roditelja, ali uz njenu dozvolu. Lili-Mej ro|ena je 31.

marta, a nakon {to su `enama u mati~nom uredu u Brajtonu rekle da su postale prve koje su se poslu`ile novim zakonom i navele se obje kao roditelji, odlu~ile

su sa pri~om iza}i u javnost. Njih dvije planiraju imati jo{ jedno dijete. Slo`ile su se da }e Lili zvati Natali mamom, a Elizabet mamom B.

Beatris Tarner sama se odbranila

Starica pucala na provalnika i otjerala ga
Osim {to su brzo do{li na intervenciju i uhapsili provalnika, ljubazni policajci napunili su Beatrisin {ar`er pi{tolja
Beatris Tarner (Beatrice Turner, 89) prestra{ila je provalnika koji joj je u utorak rano ujutro upao u ku}u i htio je oplja~kati. Starica iz Ajdaha ~ula je kako provalnik ru{i ulazna vrata. Izvadila je 22-kalibarski pi{tolj, iza{la iz spava}e sobe i zapucala na provalnika. - Kada je po~eo udarati po vratima, uzela sam pi{tolj. Stajao je tamo, a ja sam zapucala. Ga|ala sam ga u glavu, ali sam proma{ila. Bog je sve vrijeme bio uz mene, nije me bilo strah - ispri~ala je Tarner. Nelson Mekalpin (McAlpine, 37) odmah je po~eo bje`ati iz ku}e, ali ~im je pro{ao ulazna vrata, policija ga je do~ekala u dvori{tu. Pretpostavlja se da je policiju pozvala susjeda. Osim {to su brzo do{li na intervenciju i uhapsili provalnika, ljubazni policajci napunili su Beatrisin {ar`er pi{tolja. - Da, znam se slu`iti pi{toljem, ali nadam se da se ovo ne}e ponoviti - rekla je starica.

Tarner: Nije je bilo strah

U Rusiji uhap{en 14-godi{njak
Danijela JAGODI]

@ena je najseksepilnija u {tiklama
Indira KU^UK-SORGU^

Dje~ak ~eki}em ubio oca i nastavio igrati igricu
U gradi}u u okrugu Krasnodar u Rusiji uhap{en je 14-godi{njak, i to nakon {to je prvo ~eki}em ubio oca koji je spavao, a potom oti{ao do majke, od koje je tra`io da mu vrati tastaturu koju mu je oduzela. Dje~ak se nakon toga mirno vratio u svoju sobu kako bi nastavio igrati igricu „Gothic“. - Na dan ubistva moj se brat pona{ao uobi~ajeno. Nije bio pri~ljiv i igrao se. Potom je gledao komediju na televizoru zajedno sa ocem te ga je sve vrijeme ispitivao kada }e oti}i na spavanje - ispri~ala je 25godi{nja sestra ubice. Roditelji su poslije kazali dje~aku da mora oti}i na spavanje te da ne smije ponovno ~itavu no} igrati igricu. Dje~ak se po~eo opirati pa mu je majka oduzela tastaturu i sakrila je u svojoj sobi. On je potom odglumio kako razumije da roditelji `ele da krene u krevet pa je to i u~inio. Nakon pono}i, ustao je iz kreveta te oti{ao u sobu u kojoj spavaju njegovi roditelji. - Tinejd`er je ocu zadao {est udaraca ~eki}em, koji je bio omotan u plasti~nu foliju kako bi sprije~io da ga zalije krv. Priznao je da je u po~etku planirao da ubije majku, ali se bojao da se poslije ne bi mogao obra~unati sa ocem - rekao je istra`itelj Boris Frolov. Nakon {to je ubio oca, do{ao je do majke i mirno zatra`io da mu preda tastaturu te joj zaprijetio da }e njoj u~initi isto {to i ocu ako ga ne poslu{a.

Za mene nema tabu tema
Adisa RU@DI]

S vremenom se ~ovjek umori od svega

AZRA - takve pri~e ho}u

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

29

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 006614 04 Mals Sarajevo, 19. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a br. 185., protiv tu`enog STR „JAGODA“ Vl. Memi} [aban, ulica Ahatova~ka do br. 71., Sarajevo, radi duga, v.s.p. 1.039,73 KM, van ro~i{ta donio je dana 25. 03. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH), objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 041493 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 185., protiv tu`enog „NORDKOP“ d.o.o. Sarajevo, ul. Ciglanska bb., radi duga od 126,00 KM,na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

nskom zateznom kamatom po~ev od 28. 01. 2001. godine pa sve do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 20. 05. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lan 62. stav 2. ZPPa, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 1.039.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 114,30 KM po~ev od 26. 02. 2002. godine, pa do isplate, - na iznos od 246,73 KM po~ev od 28. 03. 2002. godine, pa do isplate, - na iznos od 333,13 KM po~ev od 30. 04. 2002. godine, pa do isplate, - na iznos od 345,57 KM po~ev od 29. 05. 2002. godine, pa do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove postupka u iznosu od 62,37 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 26. 12. 2001. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio protiv tu`enog prijedlog za izvr{enje radi isplate duga u iznosu od 126,00 KM na ime izvr{ene marketing usluge objavljivanja konkursa u dnevnom listu Dnevni avaz za koju mu je tu`itelj ispostavio ra~un broj 373/99-M. Rje{enjem broj Ip- 4661/01 od 13. 12. 2007. godine predmet je dostavljen privrednom odjeljenju ovog Suda na postupak po tu`bi, nakon ~ega je tu`itelj Podneskom od 20. 05. 2008. godine uredio isti prijedlog u smislu ~lana 53. ZPP-a. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 126,00 KM, sa zako-

30

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

31

Bolji uvjeti za pra}enje 16. SFF-a

Specijalni aran`man za studente
Kako bi na {to jednostavniji na~in bh. i inozemni studenti mogli pratiti 16. Sarajevo Film Festival, Univerzitet u Sarajevu, Studentski centar i SFF kreirali su za njih posebnu ponudu. Oni }e imati specijalan aran`man za boravak u glavnom gradu te pra}enje SFF-a. - Bit }e obezbije|en smje{taj studentima u studentskim domovima Ned`ari}i i BjelaPurivatra: ve. O~ekujemo da }e do}i Obezbije|en nekoliko stotina stusmje{taj denata iz raznih dijelova svijeta, i ne samo da }e u`ivati u Sarajevu nego }e ujedno i obogatiti atmosferu Festivala i zbivanja u gradu - kazao nam je Mirsad Purivatra, direktor SFF-a, te dodao da }e studenti dobiti i specijalne akreditacije koje }e im omogu}iti pra}enje projekcija i prate}ih programa Festivala.
A. K.

SARTR ^ita}e probe nove predstave

[estero glumaca priprema komediju „Nema problema“
Predstavu prema tekstu ameri~kog pisca Dejvida Ajvsa re`ira Lajla Kaik~ija Premijera po~etkom juna Uvesti vedrine u teatar
U Sarajevskom ratnom teatru odvijaju se ~ita}e probe za novu predstavu koja }e premijerno biti izvedena po~etkom juna.

Autorski tim
U autorskom timu predstave nalaze se i kostimografkinja Sabina Trnka, scenograf Osman Arslanagi}, dok }e muziku osmisliti Asim Horozi}. Prema rije~ima direktora SARTR-a Osmana Arslanagi}a, ovaj put su se odlu~ili za komediju jer, kako ka`e, `ele u te{kim vremenima poku{ati nasmijati publiku, ali i uvesti malo vedrine u pozori{te.

Nasmijati publiku
Rije~ je o ostvarenju pod radnim nazivom „Nema problema“ koje prema tekstu savremenog ameri~kog pisca Dejvida Ajvsa (David Ives) na scenu postavlja Lajla Kaik~ija, a u dramatizaciji Aide Pilav.

Stogodi{njica ro|enja Me{e Selimovi}a

Od nau~nog skupa do predstave „Tvr|ava“
Polaganjem cvije}a na bistu ispred Gimnazije „Me{a Selimovi}“ u Tuzli, sutra }e po~eti obilje`avanje stogodi{njice ro|enja velikog pisca. Ova, te niz drugih manifestacija bit }e realizirane u Tuzli i Sarajevu, gradovima gdje je Selimovi} ro|en i gdje je radio, kazao je na pres-konferenciji tuzlanski na~elnik Jasmin Imamovi}. U naredni ponedjeljak u sali ANUBiH-a bit }e odr`an me|unarodni nau~ni skup „Knji`evno djelo Me{e Selimovi}a“, a u nedjelju }e na sceni NP Tuzla biti izvedena predstava „Tvr|ava“ Narodnog pozori{ta Sarajevo koju je re`irao Sulejman Kupusovi}. I program susreta „Cum grano salis“, na kojima se dodjeljuje i nagrada „Me{a Selimovi}“, bit }e u znaku ovog velikana, najavljeno je na A. Mu. ju~era{njoj pres-konferenciji.

^lanovi ansambla
- Napravili smo jednu dramsku cjelinu iz Ajvsovih kratkih, petnaestominutnih komedija iz savremenog `ivota. Trenutno ekipa jo{ radi ~ita}e probe, a uskoro }e na scenu - rekao nam je Arslanagi}. Uloge su povjerene ~lanovima ansambla SAUkaj, Pandur, Ali~, Pa{i}, Lambi} i Salki}: Uloge u predstavi

Arslanagi}: Uskoro na sceni

RTR-a, mladim glumcima Albanu Ukaju, Seadu Panduru, Sne`ani Ali~, Jasenku Pa{i}u, Maji Salki} i Mireli Lambi}. - Dejvid Ajvs je vi{e lokalni pisac za ameri~ke uvjete, za njihov socijalni i

politi~ki kontekst, {to smo preveli na na{e podru~je. Ipak, ova komedija je intelektualna i njen cilj je progovoriti o na{oj stvarnosti na humorniji na~in - rekla nam je dramaturginja PiA. GRABOVAC lav.

Sedmica turskog filma u Zenici
Sedmica turskog filma, nakon Sarajeva, po~ela je sve~anim prijemom i prvom projekcijom i u Zenici. Multipleks „Ekran“ priredio je, u saradnji sa Ambasadom i Kulturnim centrom Turske, pet naslova vrlo cijenjenih u evropskim filmskim okvirima. Serija je po~ela projekcijom drame „Jaje“ te nastavljena komedijom „Sretan `ivot“. Zeni~ani }e besplatno vidjeti i filmove „Daleka mogu}nost“, „Sin sunca“ i „Automobili revoluciA. D@. je“.

Nova predstava MTM-a 29. aprila
Mostarski teatar mladih 29. aprila u Mostaru }e izvesti predstavu „Balada o lososu i zga`enoj travi“ u re`iji Seada \uli}a. U predstavi igraju Amra Prutina, Martina Kujund`i}-\akovi}, Angela Bulum, Mirela Mija~ank, Armin Had`imusi}, Dominik Bajo, Boris Mari}, Goran Popovi}, Goran ]esi}, Tajma Pala, Marija Golubovi} i Antonio [unji}. Predstava }e biti uprili~ena na Gradskoj sceni „Toni Pehar“ u 20 sati, saop}eno je iz MTM-a.

Glumac Armin Omerovi} za „Avaz“

U Zagrebu pregovara o snimanju filma
Glavna uloga u bh. filmu „Armin“ {iroj publici predstavila je mladog bh. glumca Armina Omerovi}a koji trenutno boravi u Zagrebu. Kako je kazao za „Avaz“, ljubav prema glumi nosi od {este godine kada je prvi put stao na pozornicu. - Sa {est godina glumio sam u predstavi „Slon i bubamara“ i osje}aj je bio neopisiv - ka`e Omerovi}, koji je dodao da osim glume voli i pjevanje i da je prvi muzi~ki nastup imao sa osam godina kada je pobijedio na takmi~enju „Najljep{i glas Posavine“. Omerovi} je ve} nekoliko dana boravi u glavnom gradu Hrvatske zbog pregovora o snimanju novog

Bio na 137 festivala, dobio 62 nagrade
Na nedavno odr`anom Festivalu mladih glumaca u Moskvi dobio je nagradu za filmski uspjeh godine od moskovskih studenata. - To je bio 137. festival na kojem sam u~estvovao, moja osma internacionalna i 62. nagrada za film. Ponosan sam {to sam sa 19 godina obi{ao cijeli svijet i dru`io se s velikim glumcima i {to su oni prepoznali moj trud i rad - pri~a Omerovi}.
Omerovi}: Glumio sa {est godina

Po~inje Festival „Plivske omahe“ u Jajcu

Na otvorenju izlo`ba slika
snimanje po~eti - isti~e Omerovi}, dodav{i da je prije nekoliko mjeseci boravio u evropskim gradovima gdje je radio na usavr{avanju stranih jezika te i{ao i na ~asove solo pjevanja.
A. KENDI]

igranog filma. - U pitanju je novi filmski projekt hrvatskog reditelja Branka [mita. Dobio sam ponudu da tuma~im ulogu vojnika, jer se film zasniva na ratnoj tematici. Jo{ ne znam kada }e

Dom kulture Jajce i ove godine doma}in je Festivala duhovne poezije i muzike „Plivske omahe“ koji }e sutra biti otvoren. U okviru otvaranja bit }e prire|ena izlo`ba slika Radivoja Lje{i}a, umjetnika iz Travnika. Isti dan publika }e vidjeti film Jasmile @bani} „Na putu“. Bit }e uprili~eno i predstavljanje knji`evnice Vesne Hlava~ek iz Mostara, koncert Hora Rejjan iz Sarajeva i benda i zbora „Yohanan“ iz `upe Podmila~je. U subotu }e hafiz Sulejman Bugari odr`ati predavanje o temi „U potrazi za lahko}om“, a uve~er }e biti izvedena predstava Gradskog pozori{ta iz Mrkonji}-Grada „Jesi to do{ao da me vidi{“, javlja Fena.

Udru`enje likovnih umjetnika BiH

Odr`an prvi sastanak Komisije
U prostorijama Udru`enja likovnih umjetnika BiH ju~er je odr`an prvi sastanak Komisije zadu`ene za pripremu naredne Skup{tine, koja bi trebala biti odr`ana za mjesec. Prvom radnom sastanku prisustvovali su Nela Hasanbegovi}, Admir Mujki}, Izet Ale~kovi}, Mensud Ke~o, Lejla ]ehaji} i D`eko Hod`i}, koji su analizirali oba statuta, onaj ULUBiH-a, kao i Likovne kolonije Po~itelj. Oni }e na osnovu toga donijeti prijedloge i izmjene ve} na sljede}em A. Gr. sastanku u utorak.

32

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Objašnjenja
Mjeseèni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 31.marta su: Na dan 31. marta Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi èlan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 525.663 hiljade KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva je saèinjena uglavnom od depozita koji se dr`e kod ino-banaka i investicija u vrijednosne papire. Bilans stanja takoðer prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako što ih diferencira u EUR i ostale valute. Banèine devizne investicije donose prihod za Banku. Monetarna pasiva je u najveæem obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju (2.254.949 hiljada KM) i depozite rezidentnih banaka (3.319.061 hiljadu KM). Kapital i rezerve odra`avaju poèetni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od poèetka njenog rada 11. augusta 1997. Kao depozitar za èlanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u bilansu stanja MMF-ove raèune 1 i 2 kao stranu pasivu, i èuva vrijednosne papire Vlade Bosne i Hercegovine vezane za èlanstvo. Istovremeno djelujuæi i kao fiskalni agent u ime Vlade u njenim odnosima sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Vlade vezane za èlanstvo na povjerilaèkim raèunima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih raèuna vezanim za èlanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izraèunava se obaveza kao neto èlanska pozicija od 1.022.406 hiljada KM. Banka takoðer vodi odreðene raèune stranih valuta u smislu sporazuma izmeðu Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne raèune dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi raèuni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu ukljuèeni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim raèunima je bio 487.533 hiljade KM. Dalji upiti koji se tièu Mjeseènog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za raèunovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javnošæu na tel. (33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96. Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: MAL-35992/04 Sarajevo, 08. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja BOR BANKA D.D. SARAJEVO ul. Obala Kulina bana br. 18 protiv tu`enih: I-tu`ene ^AVDAR DIJANE iz Sarajeva ul. Alipa{ina br. 21., i II-tu`enog: BUBALO ASIMA iz Sarajeva ul. Dervi{a Numi}a br. 18., IIItu`enog [TARK NENADA iz Sarajeva ul. Armaganu{a br. 14., IV-tu`ene TUCO MERIME iz Sarajeva ul. Toplik br. 9., radi duga v.s.p. 313,80 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 065-0-MAL-09-23220 Sarajevo, 07. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja BOR BANKA D.D. SARAJEVO ul. Obala Kulina bana br, 18 protiv tu`enih: I-tu`enog BO[NJAK FADILE iz Sarajeva ul. Bjelave br. 31., i II-tu`enog RA\O SABAHKE iz Sarajeva ul. Merhemi}a trg br. 81., i III-tu`enog MUHI] ELME iz Sarajeva ul. Paromlinska br. 8., radi duga v.s.p. 1.677,16 KM, u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se III-tu`eni Muhi} Elma da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 06. 12. 2004. godine predlo`io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e tu`ene obavezati da tu`itelju na ime dospjelog duga po osnovu ugovora o kreditu br. ST-3-023/2001 od 13. 03. 2010. godine i ugovora o jemstvu od 13. 03. 2001. godine isplate iznos od 1.677,16 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito: oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja ~lan 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uje te ~injenice, te pravni osnov za te navode ~lan 71. ZPP-a. Tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog ~lan 182. ZPP-a. U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste obavijestiti ovaj sud ~lan 352 ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli ~lan 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} Napomena: Odgovor na tu`bu mo`e se podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u Ul. [enoina broj 1.

OGLAS
Poziva se II-tu`eni BUBALO ASIM kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan SRIJEDA 30. 06. 2010. godine u 9,30 sati pred ovaj sud u sobu br. 4/PR, Ustani~ka broj 19 - Ilid`a. Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge. Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK LEJLA DEDI], s.r.

av@z webinfo
webinfo@avaz.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Mitsubishi Diamond 838

Televizori s podr{kom za internet
Mitsubishi je predstavio novu lini- Opremljeni StreamTV ju 3D DLP televizora, Diamond 838. podr{kom Televizori dolaze u dijagonalama ekrana od 65, 73 i 82 in~a, a 3D DLP tehnologija u kojoj su ra|eni je, prema specifikaciji, do 1.000 puta br`a od LCD-a. Televizori su opremljeni i StreamTV podr{kom koja omogu}ava povezivanje i streaming videa putem interneta i pristup nekim odre|enim servisima. Tu je jo{ i podr{ka za Bluetooth, tri HDMI priklju~ka, dva kompozitna videoulaza i Immersive Sound Technology zvu~ni sistem.

Nasljednik Corbyja

Delphy dobio potpunu tastaturu

Microsoft najavio novi paket

Prakti~an ure|aj

Nakon {to je u samo nekoliko mjeseci na svjetskim tr`i{tima prodao ~ak tri miliona komada modela S3650 Corby, Samsung ni pola godine kasnije na tr`i{te {alje nasljednika. Samsung B3410, jo{ nazivan Samsung Delphi i Samsung Corby Plus, donosi sve najbolje karakteristike zbog kojih je Corby tako uspje{an na tr`i{tu od jednostavnog i intuitivnog Samsungovog su~elja TouchWiz do podr{ke za trenutni pristup dru{tvenim mre`ama, a sve uz dodatak potpune tastature.

Samsung je integracijom tastature i touchscreena uspje{no ujedinio popularni i funkcionalni koncept. Malen, kompaktan te tanak svega 15,9 milimetara, Samsung B3410 prili~no je prakti~an ure|aj. Podatke razmjenjuje putem EDGE mre`e, s ostalim ure|ajima komunicira brzom be`i~nom Bluetooth vezom ili jednako efikasnom `i~nom USB vezom, a budu}i da uz postoje}u internu memoriju od 30 MB predvi|a nadogradnju microSD karticama do maksimalnih osam GB, poslu`it }e i kao vanjska memorija.

Bit }e uklju~en i Excel

Televizor iz ViewSonica
ViewSonic je predstavio novi LCD televizor, model VT2300 LED. Ovaj model ima dijagonalu ekrana od 23 in~a s rezolucijom od 1.920x1.080 piksela i pru`a puni Full HD TV ugo|aj. Televizor ima vrijeme odziva od pet milisekunda, kontrast od 1000:1 (uz dinami~ki kontrast od 8.000:1), osvjetljenje od

Puni HD ugo|aj

Uskoro besplatni, limitirani Word
ompanija Microsoft najavila je da }e ponuditi korisnicima i besplatnu verziju svog novog Worda s limitiranim mogu}nostima. Sude}i prema objavi na Cnetu, skromna verzija paketa Office do}i }e pod nazi-

K

Microsoft Office Starter 2010 navodno }e standardno dolaziti s novim ra~unarima na kojima se nalazi operativni sistem Windows
vom Microsoft Office Starter 2010 i imat }e ograni~ene verzije softvera Word i Excel. Isto tako, aplikacije }e povremeno unutar aktivnog prozora servirati reklame. [to se pak mogu}nosti ti~e, korisnici besplatnog Worda mo}i }e otvarati i prikazivati ~ak i najkompleksnije dokumente, ali ne}e mo}i unutar dokumenata dodavati stavke poput makronaredbi, tablica, komentara i sli~nih stvari. Sli~no je i s besplatnom verzijom Excela.

Cijena 399 dolara

300cd/m2, kao i D-Sub i HDMI priklju~ke. Cijena ovog modela je 399 dolara.

Microsoft Office Starter 2010 navodno }e standardno dolaziti s novim ra~unarima na kojima se nalazi operativni sistem Windows, ali nije poznato kada }e taj besplatni paket biti slu`beno predstavljen.

Kompanija TVLogic najavila je prvi OLED 3D monitor. Rije~ je o modelu

Prijenosni hard disk s Laptop s procesorom Core i3 Prvi OLED 3D monitor podr{kom za USB 3.0
TDM-150W koji je baziran na LG-ovom 15-in~nom panelu koji daje dinami~ki kontrast od 100.000:1 i rezoluciju od 1.366x768 piksela. Za sada se ne znaju detaljniji podaci o ovom monitoru, a cijena ne bi trebala biti ispod 3.500 dolara. Kompanija A-Data predstavila je novi prijenosni hard disk, model NH01. Rije~ je o 2,5-in~nom disku koji podr`ava USB 3.0 standard, a dolazi u kapacitetu od 320 do 640 GB. U r e | a j Kapacitet od je dimenzi- 320 do 640 GB ja od 134x82x15,7 milimetara i ima masu od 240 grama, a brzina obrtanja diska je 5.400 o/min. Brzina prijenosa podataka je 88MB/s za USB 3.0 standard, odnosno 28MB/s za USB 2.0 standard. Cijene se kre}u od 70 do 110 eura, ovisno o kapacitetu. Toshiba je predstavila laptop ra~unar, model Tecra M11. Ra~unar dolazi s ekranom od 14 in~a i rezolucije od 1.366x768 piksela s pozadinskim LED osvjetljenjem. Laptop u svojoj po~etnoj varijanti radi na Intelovom Core i3 procesoru s radnim taktom od 2,13GHz, uz 2GB RAM memorije, hard diska kapaciteta do 250 GB i Intelovu integriranu grafi~ku kartiDijagonala 14 in~a

Najava iz TVLogica

A-Data NH01

Toshiba Tecra M11

Cijena 3.500 dolara

cu. Ra~unar je opremljen operativnim sistemom Windows 7. Po~etna cijena ure|aja je 899 dolara.

34

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
UNIVERZITET U SARAJEVU VETERINARSKI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 106637 09 P Sarajevo, 24. 2. 2010. godine

oglasi

KONKURS
za izbor akademskog osoblja
I U jedno od nau~nonastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmete: 1. „Sto~arstvo sa biostatistikom“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca, 2. „Biofizika“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 3. „Veterinarska mikrobiologija s imunologijom“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 4. „Hrana i ishrana `ivotinja“ i „Krmno i otrovno bilje“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 5. „Uzgoj i bolesti riba, p~ela i divlja~i“ i „Zarazne bolesti `ivotinja sa epizootiologijom“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 6. „Uzgoj, proizvodnja i zdravstvena za{tita u peradarstvu“ i fakultativni predmet „Ku}ni ljubimci“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 7. „Veterinarska radiobiologija sa radijacionom higijenom“ . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 8. „Sudsko veterinarstvo“ i „Upravno veterinarstvo sa organizacijom i ekonomikom veterinarskih mjera“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 9. „Unutra{nje bolesti pre`ivara i kuni}a sa propedeutikom“ i „Unutra{nje bolesti kopitara, mesojeda i svinja sa propedeutikom“ . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 10. „Ambulantna klinika“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 11. „Sto~arstvo sa biostatistikom“ i fakultativni predmet „Uzgoj i proizvodnja kuni}a i krzna{a“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, II U nau~nonastavno zvanje vi{i asistent za predmete: 1. „Patologija doma}ih `ivotinja“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 2. „Veterinarska mikrobiologija s imunologijom“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca, 3. „Fiziologija doma}ih `ivotinja“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 4. „Unutra{nje bolesti pre`ivara i kuni}a sa propedeutikom“ . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 5. „Zarazne bolesti `ivotinja s epizootiologijom“ i „Uzgoj i bolesti riba, p~ela i divlja~i“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac. UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 43/08) i op{tim aktima Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. I Kandidati za izbor u jedno od nau~nonastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor uz prijavu prila`u: - biografiju/CV; - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom veterinarskom ili drugom odgovaraju}em fakultetu (prema predmetu); - ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu magistra veterinarskih nauka ili druge odgovaraju}e nau~ne oblasti (prema predmetu); - ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu doktora veterinarskih nauka ili druge odgovaraju}e oblasti (prema predmetu); - nau~ne radove objavljene u priznatim publikacijama nakon posljednjeg izbora; - objavljene knjige nakon posljednjeg izbora; - kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje 3 godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u vi{e zvanje prije isteka perioda na koji su birani; - kandidati za izbor u zvanje vanredni profesor ili redovni profesor prila`u potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje nau~nog stepena magistra i doktora nauka; - dokaz o znanju jednog svjetskog jezika; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; - uvjerenje o neka`njavanju. - ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa ~lanom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 43/08). II Kandidati za izbor u nau~nonastavno zvanje vi{i asistent prila`u: - biografiju/CV; - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom veterinarskom fakultetu; - ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu magistra veterinarskih nauka; - nau~ne i stru~ne radove objavljene u priznatim publikacijama nakon posljednjeg izbora; - dokaz o znanju jednog svjetskog jezika; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; - uvjerenje o neka`njavanju. Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome prila`u nostrificirane diplome. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Konkurs ostaje otvoren 15 dana po~ev od narednog dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova predvi|enih konkursom dostaviti na adresu: Veterinarski fakultet, 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 90. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Bli`e informacije mogu se dobiti na telefon 655-922 lokal 104.

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ov~ina [aha, u pravnoj stvari tu`itelja FBiH, Vlada F BiH, zastupana po zakonskom zastupniku Federalnom pravobranila{tvu Sarajevo, ul. Valtera Peri}a broj 15, protiv tu`ene E{pek Milena iz Ilid`e - Donje Mladice, ul. Obrada Popadi}a broj 5 (JMB 2711945176513) radi utvr|enja prava vlasni{tva, pa kako tu`ena ne stanuje na adresi svog posljednjeg poznatog prebivali{ta/boravi{ta, a sada{nje boravi{te ili radno mjesto tu`ene se ne mo`e utvrditi, u smislu odredbe ~l. 348. ZPP-a (Sl. Novine FBiH br. 53/03), objavljuje sljede}i:

OGLAS
Poziva se tu`ena: E[PEK MILENA iz Ilid`e - Donje Mladice, ul. Obrada Popadi}a broj 5 (JMB 2711945176513), da u roku od 30 dana dostavi sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu, a ovo u smislu ~l. 70. stav 1. ZPP-a, a koju je tu`itelj podnio dana 27. 7. 2009. godine, i kojom zahtijeva da sud donese presudu kojom }e utvrditi da je FBiH, Vlada FBiH vlasnik nekretnina - stambene zgrade koja se nalazi na Stupu - Dogledi broj 67, sa cca 250 m2, dovr{enog i cca 120 m2 nedovr{enog stambenog prostora, sagra|ene na k.~. 1422/7, kao i ~itave parcele k.~. 1422/7, a koja je upisana u zk. ulo`ak 1081 KO Donji Butmir (sada zk ulo`ak 2323), sa dva pomo}na zidana objekta na istoj katastarskoj ~estici, te oprema koja se nalazi u navedenoj zgradi, te da je tu`ena du`na trpjeti da se FBiH, Vlada FBiH, upi{e kao vlasnik nad navedenim nekretninama u „B“ listu zk ulo{ka 2323 KO SP Donji Butmir, kod zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Sarajevo, te da tu`ena snosi tro{kove spora. Tu`itelj je predlo`io, da kako se radi o nekretninama ve}e vrijednosti, te da postoji opasnost otu|enja predmetnih nekretnina (u „B“ listu gdje je zabilje`en prijedlog Mehmedovi} Senada i dr. za uknji`bu prava vlasni{tva na k~. 1472/2), da sud po slu`benoj du`nosti da nalog zk uredu da izvr{i zabilje`bu predmetnog spora u „B“ vlasni~kom listu zk ulo`ak 2323, a predlo`eno je da ukoliko tu`ena ne dostavi blagovremeno odgovor na tu`bu, sud donese presudu zbog propu{tanja. U obrazlo`enju tu`be je navedeno da je tu`itelj kao kupac, zastupan po ministru finansija Biland`ija Dragu, dana 21. 1. 1997. godine zaklju~ila sa E{pek Sekulom, sinom Manojla iz Sarajeva kao prodavcem, zaklju~ila Ugovor o kupoprodaji nekretnina, a predmet kupoprodaje su nekretnine koje su predmet tu`benog zahtjeva. Navedeni ugovor je obostrano potpisan i ovjeren kod Op}inskog suda u Sarajevu, na isti je pla}en porez na promet nepokretnosti, odnosno ugovorne obaveze od strane kupca su u cijelosti izvr{ene. Nakon zaklju~enja ugovora do{lo je do promjene upisa u „B“ listu tako {to je umjesto prodavca E{pek Sekule, na osnovu rje{enja o naslje|ivanju upisana supruga E{pek Milena. Rje{enjem Op}inskog suda I Sarajevo, broj DN-2775/99 od 5. 9. 2000. godine je odbio prijedlog za upis vlasni{tva nad gore navedenim nekretninama. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (^lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. Stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). SUDIJA Ov~ina [aha

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 100968 09 P Sarajevo, 24. 3. 2009. godine

Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja BOR BANKA DD SARAJEVO, ulica Obala Kulina bana br. 18, protiv tu`enih SELVER [I[I] iz Visokog, Ora{ac bb, MIRZET BROTLIJA iz Visokog, Ulica Buzi}i Mahala broj 56., HOD@I] ASMIR iz Visokog, Ulica Delahmetovi}a broj 1., ALI] JASMIN iz Sarajeva, Ulica Muhameda Had`ijahi}a broj 55, MU[INBEGOVI] AHMED iz Visokog, ulica Hlapevi}i broj 4., radi naplate duga po kreditu v.sp. 4.422,22 KM, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se TU@ENI JASMIN ALI] iz Sarajeva, Ulica Muhameda Had`ijahi}a broj 55, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 16. 11. 2009., kojom je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese slijede}u Presudu: Nala`e se tu`enom Selver [i{i}, Mirzet Brotlija, Hod`i} Asmir, Ali} Jasmin i Mu{inbegovi} Ahmed da tu`itelju BOR Banka dd Sarajevo, na ime dospjelog duga isplate iznos od 4.422,33 KM sa zateznim kamatama koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev od dana utu`enja pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko tu`eni u zakonskom roku od 30 dana ne odgovori na tu`bu predla`emo da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Mi~ovi} Gordana

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 006431 04 Mals Sarajevo, 19. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog „X-EVOLUTION“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bra}e Muli}a br. 43., Sarajevo, radi duga, v.s.p. 1.451,45 KM, van ro~i{ta, donio je dana 19. 03. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03, FBiH), objavljuje:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 1.451,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 08. 10. 2003. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u izniosu od 87,07 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

35

36
SAVJETI Uspje{no pretra`ivanje interneta

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

av@z webinfo
U prodaj i
Opcije operativnog sistema Windows 7

53
Postavke su Folder Options u Control Panelu

Vijesti - vijesti

Sve opcije koje nudi popularni Google
Ako trebate spelovati odre|enu rije~, dovoljno je da je ukucate u Google i odmah }ete znati da li ste je pravilno napisali, a web-stranica }e vam predlo`iti kako da ta~no napi{ete rije~

Procesori iz Intela
Intel je predstavio dva nova procesora, modele Core i5 680 i Pentium E5500. Intel Core i5 680 ra|en je u 32-nanometarskom proizvodnom procesu i trenutno je najbr`i Core i5 procesor. Radni takt je 3,6GHz, sa LGA 1156 slotom, posjeduje 4MB L3 cache memorije i tro{i 73W. Cijena ovog modela je 294 dolara. Pentium E5500 ra|en je u 45-nanometarskom proizvodnom procesu, sa LGA 775 slotom, a radi na frekvenciji od 2,8GHz. Ovaj procesor posjeduje 2MB L2 cache memorije. Cijena ovog modela je 75 dolara.

U

koliko ~esto koristite Google pri pretra`ivanju interneta, donosimo nekoliko savjeta koji }e pomo}i da pretraga bude uspje{nija, ali i da biste do{li do boljih rezultata. 1. Koristite opciju Site operator da biste ograni~ili pretrage na odre|enu lokaciju. To je posebno zgodno zbog toga {to na mnogim stranicama zbog postojanja ugra|ene alatke za pretra`ivanje ~esto ne mo`ete do}i do rezultata koje ste tra`ili. 2. Koristite Google kao dodatak za spelovanje ili slovne gre{ke. Dovoljno je da `eljenu rije~ ukucate u Google i odmah }ete znati da li ste je pravilno napisali, a web-stranica }e vam predlo`iti kako da ta~no napi{ete rije~. Ukoliko `elite dobiti ta~nu definiciju rije~i, ukucajte define i dvota~ku, a pretra`iva~ }e ponuditi razli~ite definicije iz svih online rje~nika koji postoje. 3. Google kao digitron Unesite kalkulaciju u polje i dobit }ete rezultat. 4. Saznajte ta~no vrijeme u bilo kojoj zemlji u svijetu. Ukucajte Time i ime grada. 5. Brza konverzija valuta je jo{ jedna korisna apli-

Mnogo interesantnih opcija

Kako pokrenuti prikaz skrivenih datoteka?
Postoje ~etiri vrste skrivenih materijala: za{ti}ene datoteke OS-a, datoteke i direktorije obilje`ene kao one koje su sakrili korisnici ili neki program, skrivene driveove i skrivene ekstenzije datoteka
indows 7, kao i njegovi prethodnici, skriva odre|ene datoteke od korisnika odmah nakon instalacije. Windowsi razlikuju ~etiri vrste skrivenih materijala: za{ti}ene datoteke operativnog sistema, datoteke i direktorije obilje`ene kao one koje su sakrili korisnici ili neki program, skrivene driveove i skrivene ekstenzije datoteka. Dok je bilo {ta od navedenih materijala skriveno, ne mo`e se vidjeti prilikom pregledavanja u Windows Exploreru. Sve postavke ve-

Microsoft Fix It alat
Microsoft je predstavio novi alat koji }e olak{ati rad u skoro svim Windows operativnim sistemima. Rije~ je o alatu Fix It, koji predstavlja kombinaciju softvera i online servisa, i namijenjen je manje iskusnim korisnicima. Ovaj alat }e nakon instalacije automatski zapo~eti pretragu problema na ra~unaru i kasnije ih prijaviti i ispraviti. Ovaj program dostupan je za besplatno preuzimanje sa Microsoftovih stranica, a jo{ je u beta verziji.

W

kacija. Google tako|er mo`e i prebaciti valutu u valutu. 6. Pretra`ivanje mo`ete suziti uz pomo} opcije operater. Naprimjer, ukoliko tra`ite informaciju o Sa-

rajevu, ali ne `elite da vam iza|u bilo kakvi podaci o Ba{~ar{iji, ukucajte: „sarajevo“-bascarsija. 7. Google mo`e pretra`ivati web i pronalaziti specifi~ne dokumente kor-

iste}i opciju filetype: operator. Ukoliko tra`ite PowerPoint fajlove o ne~emu, ukucajte: pojam filetype:ppt. 8. Pretra`ujte numeri~ke obime pomo}u opcije

operator. Ako `elite prona}i sve informacije o olimpijskim doga|ajima koji su odr`ani 1950. godine, dovoljno je da u polje za pretra`ivanje ukucate: Olympics 1950..1960.

Samo za najzahtjevnije

Njema~ki tabli~ni ra~unar

Canon predstavio dvije nove videokamere
Kompanija Canon predstavila je dvije revolucionarne profesionalne videokamere, modele XF305 i XF300, prve koje koriste novi, nedavno usvojeni kodek MPEG-2 4:2:2 Full HD. Kamere su zasnovane na Canonovom HD videoobjektivu serije L, sistemu od tri CMOS senzora i naprednom ~ipu za obradu podataka DIGIC DV III. Snimljeni sadr`aj ~uva se kao datoteka standardnog formata MXF (Material eXchange Format) na izmjenljivoj memorijskoj kartici, ~ime je olak{ana naknadna obrada snimka.
Najnoviji kodek

zane uz skrivene datoteke i direktorije okupljene su u stavci Folder Options Control Panela. Nakon njenog otvaranja treba odabrati tab View u kojem }e se pojaviti opcije. Postavke o skrivanju navedene su jedna za drugom. Prva, Hidden files and folders, slu`i otkrivanju datoteka koje su ozna~ene kao one koje su sakrili korisnik ili neki program. Biranjem prikaza takvih datoteka skrivanje vi{e nema smisla jer }e one uvijek biti vidljive u Windows Exploreru. Opcija skrivanja za{ti}e-

nih sistemskih datoteka (Protected System Files) odnosi se na datoteke nu`ne za funkcioniranje operativnog sistema. Ove datoteke je pri instalaciji sakrio sam operativni sistem i izdvojio od ostalih skrivenih datoteka jer bi njihovo brisanje moglo naru{iti funkcionalnost Windowsa. Preporu~eno stanje ovih datoteka je ono skriveno. Skrivanje ekstenzija za poznate datoteke odnosi se na tri slova iza ta~ke u nazivu datoteke {to dodjeljuju datoteku odre|enom programu na izvr{avanje. To zna~i da }e,

kada je uklju~ena ova opcija, fotografije iz va{eg fotoaparata npr. nositi ime DSC0012, a ne DSC0012.jpg. Preporu~ljivo je da isklju~ite skrivanje ekstenzija jer }ete tako pobolj{ati svoju sposobnost identificiranja i razlu~ivanja pojedinih datoteka. Prazni driveovi se u Windowsu 7 ne prikazuju. Takav je slu~aj s DVD ~ita~em koji u sebi nema medij. To ne zna~i da ure|aj nije dobro spojen na ra~unar, ve} samo da treba uklju~iti opciju stalnog prikazivanja u Windows Exploreru.

Pametni telefon iz HTC-a

Saop}enje iz Microsofta
Sni`enje traje do sredine maja

Oba predstavljena modela koriste kao standard za snimanje MXF datoteke, format otvorenog koda koji je kompatibilan s vode}im sistemima za obradu i ure|ivanje koje koriste

profesionalci. Jednostavna upotreba u poslovne svrhe omogu}ena je kompatibilno{}u sa softverskim paketima kompanija Adobe Systems, Apple, Avid Technology i Grass Valley. Videozapisi se na novim XF kamkorderima snimaju direktno na memorijske kartice tipa CF, a za lak{e manipuliranje snimcima, oba modela se isporu~uju sa Canonovim softverom XF Utility. Kamere XF305 i XF300 koriste {irokougaoni HD videoobjektiv iz serije L s uve}anjem od 18 puta.

Incredible konkurira novom iPhoneu
Ve}i ekran

Nokia E5
Nokia je predstavila jo{ jedan smartphone iz E serije, model E5. Ovaj mobilni telefon posjeduje 2,4in~ni ekran s rezolucijom od 320x240 piksela, uz QWERTY tastaturu i Symbianom 3rd edition operativni sistem. Ugra|ena je kamera od pet megapiksela, a tu je i podr{ka za HSDPA, Bluetooth i WiFi, kao i mini USB priklju~ak za GPS. Telefon posjeduje i 3,5mm izlaz za slu{alice, kao i slot za microSD memorijsku karticu s podr{kom do 32GB. Cijena ure|aja je 180 eura.

WePad konkurencija iPadu
Njema~ki proizvo|a~ Neofie predstavio je tabli~ni ra~unar koji bi mogao konkurirati iPadu kompanije Apple, jer izme|u ostalog ima ve}i ekran, web-kameru i USB priklju~ke. Dva USB priklju~ka omogu}avaju ure|aju da se pove`e sa svim vrstama ure|aja, od spoljne tastature do flash diskova. Da bi se na WePad stavila neka muzika, nije potreban nikakav poseban softver, za razliku od iPada, koji zahtijeva poseban program. Osnovna verzija WePada sa Wi-Fi povezivanjem i 16 GB memorije ko{ta 450 eura, dok verzija sa 32 GB i 3G povezivanjem ko{ta 570 eura. WePad ima ekran od 11,6 in~a, pet centimetara ve}i od iPada, koristi Intelov procesor i operativni sistem zasnovan na Linuxu koji je kompatibilan s Googleovim Androidom i svim flash aplikacijama. Te`ak je 800 grama, a baterija mu traje {est sati.

Uskoro }e se u prodaji na}i jo{ jedan HTC-ov pametni telefon baziran na operativnom sistemu Android. Ime novog telefona je Incredible i ~ini se da ga je HTC zamislio da konkurira novom iPhoneu koji svi o~ekuju krajem juna. Incredible }e pokretati Qualcommov procesor Snapdragon takta jednog GHz i

Qualcommov procesor

imat }e osam gigabajta interne memorije koja }e se mo}i pro{iriti microSD karticama kapaciteta do 32 gigabajta. Verzija instaliranog Androida trebala bi biti 2.1. O~ekuje se ugra|ena podr{ka za Flash i podr{ka za push mail putem Microsoft Exchangea ili Google Maila. HTC je odlu~io u Incredible ugraditi digitalnu kameru od osam megapiksela opremljenu s dvije LED diode koje }e slu`iti kao blic. Ekran impresivne dijagonale 3,7 in~a bit }e zasnovan na tehnologiji AMOLED. Naga|a se da bi Incredible mogao krenuti u prodaju jo{ ovog mjeseca.

Zna~ajna sni`enja Windowsa 7
Microsoft je uveo novu promotivnu ponudu za korisnike koji `ele kupiti operativni sistem Windows 7. Oni }e do 14. maja mo}i iskoristiti sni`enje pri kupovini i do 60 eura. Porodi~na verzija Windowsa 7 bit }e sni`ena sa 119,99 na 99 eura, profesionalna sa 289,99 na 229,99 eura, a integralna sa 299,00 na 239,99 eura. Najnovija verzija operativnog sistema Windows, kako je saop}eno iz Microsofta, prodata je u oko 90 miliona primjeraka.

36
SAVJETI Uspje{no pretra`ivanje interneta

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

av@z webinfo
U prodaj i
Opcije operativnog sistema Windows 7

53
Postavke su Folder Options u Control Panelu

Vijesti - vijesti

Sve opcije koje nudi popularni Google
Ako trebate spelovati odre|enu rije~, dovoljno je da je ukucate u Google i odmah }ete znati da li ste je pravilno napisali, a web-stranica }e vam predlo`iti kako da ta~no napi{ete rije~

Procesori iz Intela
Intel je predstavio dva nova procesora, modele Core i5 680 i Pentium E5500. Intel Core i5 680 ra|en je u 32-nanometarskom proizvodnom procesu i trenutno je najbr`i Core i5 procesor. Radni takt je 3,6GHz, sa LGA 1156 slotom, posjeduje 4MB L3 cache memorije i tro{i 73W. Cijena ovog modela je 294 dolara. Pentium E5500 ra|en je u 45-nanometarskom proizvodnom procesu, sa LGA 775 slotom, a radi na frekvenciji od 2,8GHz. Ovaj procesor posjeduje 2MB L2 cache memorije. Cijena ovog modela je 75 dolara.

U

koliko ~esto koristite Google pri pretra`ivanju interneta, donosimo nekoliko savjeta koji }e pomo}i da pretraga bude uspje{nija, ali i da biste do{li do boljih rezultata. 1. Koristite opciju Site operator da biste ograni~ili pretrage na odre|enu lokaciju. To je posebno zgodno zbog toga {to na mnogim stranicama zbog postojanja ugra|ene alatke za pretra`ivanje ~esto ne mo`ete do}i do rezultata koje ste tra`ili. 2. Koristite Google kao dodatak za spelovanje ili slovne gre{ke. Dovoljno je da `eljenu rije~ ukucate u Google i odmah }ete znati da li ste je pravilno napisali, a web-stranica }e vam predlo`iti kako da ta~no napi{ete rije~. Ukoliko `elite dobiti ta~nu definiciju rije~i, ukucajte define i dvota~ku, a pretra`iva~ }e ponuditi razli~ite definicije iz svih online rje~nika koji postoje. 3. Google kao digitron Unesite kalkulaciju u polje i dobit }ete rezultat. 4. Saznajte ta~no vrijeme u bilo kojoj zemlji u svijetu. Ukucajte Time i ime grada. 5. Brza konverzija valuta je jo{ jedna korisna apli-

Mnogo interesantnih opcija

Kako pokrenuti prikaz skrivenih datoteka?
Postoje ~etiri vrste skrivenih materijala: za{ti}ene datoteke OS-a, datoteke i direktorije obilje`ene kao one koje su sakrili korisnici ili neki program, skrivene driveove i skrivene ekstenzije datoteka
indows 7, kao i njegovi prethodnici, skriva odre|ene datoteke od korisnika odmah nakon instalacije. Windowsi razlikuju ~etiri vrste skrivenih materijala: za{ti}ene datoteke operativnog sistema, datoteke i direktorije obilje`ene kao one koje su sakrili korisnici ili neki program, skrivene driveove i skrivene ekstenzije datoteka. Dok je bilo {ta od navedenih materijala skriveno, ne mo`e se vidjeti prilikom pregledavanja u Windows Exploreru. Sve postavke ve-

Microsoft Fix It alat
Microsoft je predstavio novi alat koji }e olak{ati rad u skoro svim Windows operativnim sistemima. Rije~ je o alatu Fix It, koji predstavlja kombinaciju softvera i online servisa, i namijenjen je manje iskusnim korisnicima. Ovaj alat }e nakon instalacije automatski zapo~eti pretragu problema na ra~unaru i kasnije ih prijaviti i ispraviti. Ovaj program dostupan je za besplatno preuzimanje sa Microsoftovih stranica, a jo{ je u beta verziji.

W

kacija. Google tako|er mo`e i prebaciti valutu u valutu. 6. Pretra`ivanje mo`ete suziti uz pomo} opcije operater. Naprimjer, ukoliko tra`ite informaciju o Sa-

rajevu, ali ne `elite da vam iza|u bilo kakvi podaci o Ba{~ar{iji, ukucajte: „sarajevo“-bascarsija. 7. Google mo`e pretra`ivati web i pronalaziti specifi~ne dokumente kor-

iste}i opciju filetype: operator. Ukoliko tra`ite PowerPoint fajlove o ne~emu, ukucajte: pojam filetype:ppt. 8. Pretra`ujte numeri~ke obime pomo}u opcije

operator. Ako `elite prona}i sve informacije o olimpijskim doga|ajima koji su odr`ani 1950. godine, dovoljno je da u polje za pretra`ivanje ukucate: Olympics 1950..1960.

Samo za najzahtjevnije

Njema~ki tabli~ni ra~unar

Canon predstavio dvije nove videokamere
Kompanija Canon predstavila je dvije revolucionarne profesionalne videokamere, modele XF305 i XF300, prve koje koriste novi, nedavno usvojeni kodek MPEG-2 4:2:2 Full HD. Kamere su zasnovane na Canonovom HD videoobjektivu serije L, sistemu od tri CMOS senzora i naprednom ~ipu za obradu podataka DIGIC DV III. Snimljeni sadr`aj ~uva se kao datoteka standardnog formata MXF (Material eXchange Format) na izmjenljivoj memorijskoj kartici, ~ime je olak{ana naknadna obrada snimka.
Najnoviji kodek

zane uz skrivene datoteke i direktorije okupljene su u stavci Folder Options Control Panela. Nakon njenog otvaranja treba odabrati tab View u kojem }e se pojaviti opcije. Postavke o skrivanju navedene su jedna za drugom. Prva, Hidden files and folders, slu`i otkrivanju datoteka koje su ozna~ene kao one koje su sakrili korisnik ili neki program. Biranjem prikaza takvih datoteka skrivanje vi{e nema smisla jer }e one uvijek biti vidljive u Windows Exploreru. Opcija skrivanja za{ti}e-

nih sistemskih datoteka (Protected System Files) odnosi se na datoteke nu`ne za funkcioniranje operativnog sistema. Ove datoteke je pri instalaciji sakrio sam operativni sistem i izdvojio od ostalih skrivenih datoteka jer bi njihovo brisanje moglo naru{iti funkcionalnost Windowsa. Preporu~eno stanje ovih datoteka je ono skriveno. Skrivanje ekstenzija za poznate datoteke odnosi se na tri slova iza ta~ke u nazivu datoteke {to dodjeljuju datoteku odre|enom programu na izvr{avanje. To zna~i da }e,

kada je uklju~ena ova opcija, fotografije iz va{eg fotoaparata npr. nositi ime DSC0012, a ne DSC0012.jpg. Preporu~ljivo je da isklju~ite skrivanje ekstenzija jer }ete tako pobolj{ati svoju sposobnost identificiranja i razlu~ivanja pojedinih datoteka. Prazni driveovi se u Windowsu 7 ne prikazuju. Takav je slu~aj s DVD ~ita~em koji u sebi nema medij. To ne zna~i da ure|aj nije dobro spojen na ra~unar, ve} samo da treba uklju~iti opciju stalnog prikazivanja u Windows Exploreru.

Pametni telefon iz HTC-a

Saop}enje iz Microsofta
Sni`enje traje do sredine maja

Oba predstavljena modela koriste kao standard za snimanje MXF datoteke, format otvorenog koda koji je kompatibilan s vode}im sistemima za obradu i ure|ivanje koje koriste

profesionalci. Jednostavna upotreba u poslovne svrhe omogu}ena je kompatibilno{}u sa softverskim paketima kompanija Adobe Systems, Apple, Avid Technology i Grass Valley. Videozapisi se na novim XF kamkorderima snimaju direktno na memorijske kartice tipa CF, a za lak{e manipuliranje snimcima, oba modela se isporu~uju sa Canonovim softverom XF Utility. Kamere XF305 i XF300 koriste {irokougaoni HD videoobjektiv iz serije L s uve}anjem od 18 puta.

Incredible konkurira novom iPhoneu
Ve}i ekran

Nokia E5
Nokia je predstavila jo{ jedan smartphone iz E serije, model E5. Ovaj mobilni telefon posjeduje 2,4in~ni ekran s rezolucijom od 320x240 piksela, uz QWERTY tastaturu i Symbianom 3rd edition operativni sistem. Ugra|ena je kamera od pet megapiksela, a tu je i podr{ka za HSDPA, Bluetooth i WiFi, kao i mini USB priklju~ak za GPS. Telefon posjeduje i 3,5mm izlaz za slu{alice, kao i slot za microSD memorijsku karticu s podr{kom do 32GB. Cijena ure|aja je 180 eura.

WePad konkurencija iPadu
Njema~ki proizvo|a~ Neofie predstavio je tabli~ni ra~unar koji bi mogao konkurirati iPadu kompanije Apple, jer izme|u ostalog ima ve}i ekran, web-kameru i USB priklju~ke. Dva USB priklju~ka omogu}avaju ure|aju da se pove`e sa svim vrstama ure|aja, od spoljne tastature do flash diskova. Da bi se na WePad stavila neka muzika, nije potreban nikakav poseban softver, za razliku od iPada, koji zahtijeva poseban program. Osnovna verzija WePada sa Wi-Fi povezivanjem i 16 GB memorije ko{ta 450 eura, dok verzija sa 32 GB i 3G povezivanjem ko{ta 570 eura. WePad ima ekran od 11,6 in~a, pet centimetara ve}i od iPada, koristi Intelov procesor i operativni sistem zasnovan na Linuxu koji je kompatibilan s Googleovim Androidom i svim flash aplikacijama. Te`ak je 800 grama, a baterija mu traje {est sati.

Uskoro }e se u prodaji na}i jo{ jedan HTC-ov pametni telefon baziran na operativnom sistemu Android. Ime novog telefona je Incredible i ~ini se da ga je HTC zamislio da konkurira novom iPhoneu koji svi o~ekuju krajem juna. Incredible }e pokretati Qualcommov procesor Snapdragon takta jednog GHz i

Qualcommov procesor

imat }e osam gigabajta interne memorije koja }e se mo}i pro{iriti microSD karticama kapaciteta do 32 gigabajta. Verzija instaliranog Androida trebala bi biti 2.1. O~ekuje se ugra|ena podr{ka za Flash i podr{ka za push mail putem Microsoft Exchangea ili Google Maila. HTC je odlu~io u Incredible ugraditi digitalnu kameru od osam megapiksela opremljenu s dvije LED diode koje }e slu`iti kao blic. Ekran impresivne dijagonale 3,7 in~a bit }e zasnovan na tehnologiji AMOLED. Naga|a se da bi Incredible mogao krenuti u prodaju jo{ ovog mjeseca.

Zna~ajna sni`enja Windowsa 7
Microsoft je uveo novu promotivnu ponudu za korisnike koji `ele kupiti operativni sistem Windows 7. Oni }e do 14. maja mo}i iskoristiti sni`enje pri kupovini i do 60 eura. Porodi~na verzija Windowsa 7 bit }e sni`ena sa 119,99 na 99 eura, profesionalna sa 289,99 na 229,99 eura, a integralna sa 299,00 na 239,99 eura. Najnovija verzija operativnog sistema Windows, kako je saop}eno iz Microsofta, prodata je u oko 90 miliona primjeraka.

54

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

55

LOTO

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 33. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 32. KOLA JOKERA OD 20.04.2010.godine

GARANTOVANI JACK POT ZA 33. KOLO LOTO-a 100.000,00 KM PRIVREMENI IZVJE[TAJ 32. KOLA LOTO-a OD 20.04.2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 32. KOLA LOTO-a

22

14

06 17

42 02
246722 360448 DOBITAK SA 5 BROJEVA
ZASTUPNIK : 00228 1670018 R 1x5

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA

02 06

14

17 22 42
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA NEMA DOBITAKA POGODAKA DOBITAKA IMA 5 POGOTKA DOBITAKA IMA 687 POGOTKA DOBITAKA IMA 10.802

6 5 4
3
16,70 KM 2,10 KM

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

IMA 1

1.000,00 KM 148,00 KM 38,60 KM 3,30 KM 1,00 KM

5 4 3

BROJA DOBITAKA

1.721,60 KM

IMA 4
BROJA DOBITAKA

DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00242 1720015 S 1x4 ZASTUPNIK : 00296 1720085 S 1x4 ZASTUPNIK : 00677 1720135 R 1x4 ZASTUPNIK : 00780 1710008 R 1x4

IMA 23
BROJA DOBITAKA

2 1

IMA 270
BROJ DOBITAKA

IMA 2.920

U 32. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.772,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.386,10 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57.386,10 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (14.346,50 + JP 24.617,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.964,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.607,90 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.477,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.954,40 KM

U 32. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.721,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.860,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.572,10 + JP 18.572,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.144,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.288,40 KM
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21. 04. 2010.godine

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21.04.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 30. KOLA LOTO-a OD 13.04.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 30. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00152 1720400 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00160 1710049 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00355 1670023 R 1x5 ZASTUPNIK : 00358 1670007 R 1x5

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

SARAJEVO

1. 320001617100135
DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 31. i 32. KOLU 1. 320015017100352 - ZENICA 2. 310015516300498 - TUZLA 3. 310029616400304 - ZAVIDOVI]I 4. 320026617200011 - JABLANICA 5. 320005117200174 - FOJNICA 6. 310014516401328 - ZENICA

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 29. i 30. KOLA
1. 300011216100057 - BREZA . . . . .600,00 KM 2. 300067716100122 - LUKAVAC . . .700,00 KM 3. 300031616100253 - TUZLA . . . . .600,00 KM 4. 300002716200261 - SARAJEVO . .900,00 KM 5. 300019916100691 - LUKAVAC . . .600,00 KM 6. 300031616200276 - TUZLA . . . . . .800,00 KM

U 30. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126.636,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63.318,00 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.318,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.079,50 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.047,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.063,60 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.127,20 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348,00 KM 835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,40 KM

DOBITAKA IMA 12.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 30. KOLO LOTO-a JE 21.05.2010.GOD.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21.04.2010.godine

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
KONA^AN IZVJE[TAJ 30. KOLA JOKERA OD 13.04.2010.godine
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 30. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 30. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.720,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.360,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.672,00 + JP 15.780,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.452,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.688,00 KM

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21.04.2010.godine

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312,20 KM SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,10 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,30 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 30. KOLO JOKERA JE 21.05.2010.GOD.

Mobiteli

Sti`e Samsung Brandon
Samsung je plasirao slide mobitel S3550 Brandon iz serije Shark. Telefon je elegantan i ergonomski oblikovan, malen i kompaktan (samo 14,4 milimetra debljine). Ure|aj je kreiran tako da na najbr`i i najjednostavniji na~in ispunjava sve zadatke koje mu njegov vlasnik da. S3550 Brandon sadr`i aplikaciju za pristup i update statusa na dru{tvenim mre`ama. Mobitel sadr`i i e-mail klijent, instant messaging klijent za slu`enje uslugama poput Google Talka, internetski pretra`iva~ za posjetu omiljenim web-odredi{tima, kao i Google Mape. Brandon dolazi s quad-band podr{kom koja mu osigurava rad na gotovo svim svjetskim frekventnim opsezima, i to u brzim i pouzdanim EDGE mre`ama. Ure|aj ima kameru od dva megapiksela koja snima fotografije i videoisje~ke, zatim muzi~kim playerom, FM radijem s RDS-om te videoplayerom koji reproducira gotovo sve formate. Samsung je Brandon, pored postoje}ih 45 MB interne memorije, opremio i utorom za microSD kar- Povezivanje na dru{tvene mre`e ticu.

56
RECENZIJA HP Mini 210

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

av@z webinfo

Povoljan netbook s odli~nom tastaturom
Ugra|eni monitor dijagonale 10,1 in~a i rezolucije 1.366x768 piksela daje dobru sliku

I

z HP-a sti`e netbook Mini 210 koji donosi odre|ena pobolj{anja u odnosu na stariji Mini 110. HP-ov Mini 210 pokre}e Intelov Atom N450 takta 1,6 GHz. Zahvaljuju}i procesoru, Mini 210 bez problema pru`a ~etiri sata rada na svojoj bateriji. Tastatura je jedna od ja~ih osobina HP-ovog mini prijenosnika. Tipke su dovoljno velike i razmaknute, a osjetljivost i preciznost touchpada su za sva-

Specifikacije
CPU: Atom N450 1,6 GHz Memorija: 1 GB Hard disk: 160 GB Mre`no su~elje: Ethernet, WiFi ^ita~ memorijskih kartica: SD USB konektori: 3 komada Cijena: Oko 350 eura

Izdr`ljiva baterija

Kamera iz Panasonica

Podr{ka za dvije memorijske kartice

Nekoliko boja ku}i{ta

ku pohvalu - mo}i }e bez problema zamijeniti mi{a u nekim zada}ama kra}eg trajanja. Korisnici koji pola`u na izgled ra~unara bit }e zadovoljni ~injenicom da je Mini 210 dostupan u vi{e razli~itih boja. Disk obr}e plo~e brzinom od 5.400 o/min, a oni kojima to nije dovoljno mogu kupiti ja~i model s diskom kapaciteta 250 GB i br-

zinom vrtnje od 7.200 o/min. Ugra|eni monitor dijagonale 10,1 in~a i rezolucije 1.366x768 piksela daje dobru sliku. HP Mini 210 je vrlo dobar netbook koji }e cijenom privu}i veliki broj korisnika. Kao mane ovog modela mogu se izdvojiti osjetljiva zavr{na obrada, jer na ku}i{tu ostaju otisci prstiju, te labavo pri~vr{}ena baterija.

Visoka rezolucija za profesionalce
Panasonic je predstavio novu videokameru, model AG-AF100. Ova videokamera namijenjena je prije svega profesionalnoj upotrebi, a videosadr`aj se snima u AVCHD formatu pri rezoluciji od 1.080 piksela i sa fpsom od 30. Mogu}e je smanjiti rezoluciju snimanja na 720 piksela, ali se onda dobija na fps-u koji u tom slu~aju iznosi 60. Videokamera ima podr{ku za dvije SDXC memorijske kartice, ~ime se dobiva maksimalni kapacitet od 128 GB. Cijena nije objavljena.

Lenovo najavio ekolo{ke ThinkPade

Stru~njaci tvrde

^esto mijenjanje Serija L od recikliranih materijala lozinki je beskorisno
Lenovo je predstavio novu seriju prijenosnih ra~unala ThinkPad kojima je briga za okoli{ glavna karakteristika. Prijenosnici serije L djelimi~no se izra|uju od recikliranih materijala. Kao sirovina kori{tene su potro{ene boce za vodu te reciklirane ra~unarske komponente. Osim kori{tenih materijala, Lenovo tvrdi da su L ThinkPadi 40 posto energetski efikasniji od drugih prijenosnika, ali ne preciziraju o kojim se to drugim prijenosnicima radi pa ovu informaciju treba uzeti s rezervom. Za sada su predstavljeni modeli sa 14-in~nim i 15in~nim monitorima, L412 i L512. Koriste Intelove procesore Celeron P4500, Core i3 i Core i5 te integrirana grafi~ka rje{enja Radeon. Najjeftiniji model ko{ta 649 dolara i baziran je na procesoru Celeron P4500, ima disk kapaciteta 160 GB i jedan gigabajt memorije. Ja~e komponente podrazumijevaju i vi{u cijenu. L ThinPadi trebali bi se na}i u prodaji po~etkom sljede}eg mjeseca.

Jo{ jedna novina

Facebook }e pratiti navike korisnika
Predstavnici Facebooka pripremaju jo{ jedan novitet koji bi se ponovno mogao na}i pod udarom boraca za za{titu privatnosti korisnika na internetu. Ako je vjerovati napisima „Financial Timesa“, tabor Facebooka predstavit }e vlastitu verziju tipke za dijeljenje internetskih sadr`aja na Facebooku. Ovim potezom vlasnicima stranica i blogova bit }e omogu}ena jednostavna implementacija okvira za dijeljenje sadr`aja ili pojedinih ~lanaka na Facebooku. S druge strane, predstavnicima Facebooka bit }e omogu}en nadzor korisnika na drugim stranicama, a to bi kompanija mogla iskoristiti za serviranje ciljanih oglasa svakom pojedinom korisniku.

Promjena ne mo`e biti {tetna

Rje~nik
CGI - Common Gateway Interface, skriptirani program za stvaranje su~elja koji omogu}ava brzo pravljenje www stranica. Zasniva se na popunjavanju formi, okvira za izbor, umetanjem teksta. Compress - Kompresiranje, sa`imanje. Postupak izbacivanja suvi{nih ili polusuvi{nih informacija iz datoteke, ~ine}i je manjom. Host - Glavni ra~unar. Korisnik se obi~no spaja na host ra~unar uvijek kad se spaja na internet. RealAudio: Programski sistem za emitiranje zvuka u stvarnom vremenu putem interneta.

Intelovi procesori

IT odjeli ~esto napominju da je va`no redovno mijenjati lozinke, kako bi se pove}ala sigurnost kompjutera. Ali, Microsoftova istra`ivanja su pokazala da su te mjere samo gubljenje vremena. Microsoft je istra`ivao koliko mijenjanje lozinki efikasno utje~e na cyber napade. Studija je pokazala da neko ko je do{ao do va{e lozinke ne}e ~ekati sedmica-

ma da je iskoristi i dati vam {ansu da je u me|uvremenu promijenite, nego }e je upotrijebiti odmah. Ipak, ~esto mijenjanje lozinke ne mo`e biti {tetno, osim ako je korisnik sklon kori{tenju kratkih ili o~itih, koje je lako ukrasti. Neki ljudi imaju i naviku pisati svoje lozinke na papiri}e, koje onda zalijepe na monitor ili vidljivo mjesto.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

57

Muzi~ka zvijezda predstavila CD

Sve {to ^ola radi je top-doga|aj
Jedina promocija u regionu uprili~ena je preksino} u Sarajevu
Da je svaki potez Zdravka ^oli}a top-doga|aj, pokazala je i preksino}nja promocija novog albuma „Kad pogleda{ me preko ramena“, koja je uprili~ena u sarajevskom restoranu „Vinoteka“. Ogroman broj medija pratio je svaki ^olin korak, a pripadnice nje`nijeg spola svih uzrasta (mada je bilo i mu{karaca) cijele ve~eri neumorno su se slikale sa muzi~kom megazvijezdom. Promocija, koju je organizirala kompanija „M:tel“, bila je i svojevrsna najava velikog ^olinog koncerta na sarajevskom stadionu Ko{evo, koji bi trebao biti odr`an 31. jula. To je nagovijestio i ge-

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

jet set

^ola: Uspje{na saradnja sa „M:telom“

Sa ju~era{njeg snimanja: U~estvovali brojni statisti sa navija~kim rekvizitima

(Foto: I. Rozi})

na ve~eri sa u`im krugom prijatelja i zvanica, me|u kojima je bio i Dino Merlin.

MOSTAR Snimana razglednica za 55. Eurosong

Stari most kao simbol BiH
Cilj je da se u svijet po{alje poruka kako BiH ima mlade, lijepe, nasmijane i perspektivne ljude, ka`e ^engi}
U mostarskoj ulici Kujund`iluk, odakle se pru`a fascinantan pogled na Stari most, ju~er je uprili~eno snimanje bh. razglednice za 55. Eurosong. Ova razglednica bit }e emitirana u direktnom prijenosu Eurosonga neposredno uo~i nastupa bh. predstavnika Vuka{ina Braji}a. Prema nekim procjenama, gledat }e je vi{e od 150 miliona ljudi. Snimanje koje je dio projekta ovogodi{njeg Eurosonga, a koje su organizirali Norve{ka dr`avna radio-televizija NRK, u saradnji sa BHRT, nije po~elo ta~no u podne, kako je to bilo predvi|eno. Zbog protesta boraca, koji su bili ranije najavljeni, ekipe su malo kasnile. dru na najbolji mogu}i na~in promovirati na{u zemlju. Stoga smo `eljeli da u jednom kadru, koliko je potrebno za snimanje ove razglednice, prika`emo jedan od najljep{ih, najve}ih i najpoznatijih simbola na{e dr`ave - Stari most - rekla nam je ^engi}.

]ulibrk i Dino Merlin sa novinarima

Jedan kadar
No, kako nam je kazala Maja ^engi}, portparol BH Eurosong tima, urgirali su uposlenici Turisti~ke zajedni^engi}: U vremenskoj stisci

(Foto: M. @ivojevi})

Zastave i navija~i
Ona je kazala kako duguju ogromnu zahvalnost Turisti~koj zajednici Grada Mostara, koja im je iznimno mnogo pomogla u organizaciji snimanja. U snimanju bh. razglednice u~estvovali su mladi Mostarci, ~iji je zadatak bio da sa zastavama na{e dr`ave i navija~kim rekvizitima po{alju poruku u svijet da, kako je rekla ^engi}, BiH ima mlade, lijepe, nasmijane i perspektivne ljude. M. SMAJKI]

Vuka{in nije do{ao
Na{eg predstavnika Vuka{ina Braji}a ju~er nije bilo u Mostaru, a ^engi} nam je pojasnila kako njegovo prisustvo nije bilo predvi|eno. - Zami{ljali smo da Vuka{in Braji}, ako bude imao
^ola okru`en fanovima

vremena, do|e u Mostar i upozna se sa ovim ljudima, koji su cijelom projektu dali nesebi~nu podr{ku. Na`alost, u velikoj smo vremenskoj stisci, jer imamo previ{e obaveza, a vremena premalo - kazala je ^engi}.

ce Mostar, koji su i objeru~ke prihvatili njihov prijedlog za snimanje spota u gradu na Neretvi, ali su nai{li i na razumijevanje demonstranata. - Na razglednici }e biti prikazan isklju~ivo Mostar. Radilo se na tome da se prona|e lokacija koja }e u jednom ka-

neralni direktor „M:tela“ Predrag ]ulibrk. - Ovom promocijom `elimo da uka`emo na uspje{nu saradnju koju imamo sa Zdravkom ^oli}em jo{ od prethodnog albuma, a za koju se nadam da }e ubudu}e biti jo{ ~vr{}a kazao je ]ulibrk te je dodao da bi saradnja mogla biti nastavljena i organizacijom koncerta ovog ljeta. Nakon zvani~nog dijela, dru`enje je nastavljeno

- Iako je gu`va, zaista u`ivam. Uvijek je lijepo sresti prijatelje i drage ljude - rekao je ^ola, koji je u`ivao dru`e}i se sa starom rajom i prepri~avaju}i zanimljive anegdote. Ina~e, promocija CD-a „Kad pogleda{ me preko ramena“, koja je preksino} odr`ana u Sarajevu, jedina je u regionu. A upravo iz glavnog grada BiH ^ola }e krenuti i na veliku regionaL. S. R. lnu turneju.

„Jaeger Music Night 2010“

Umjesto {est, odabrano 12 finalista
Za razliku od pro{le godine, kada se u finalu muzi~kog programa „Jaeger Music Night“ na{lo {est rok demobendova, organizatori su ove godine mladim muzi~arima dali duplo ve}u {ansu. Od dvadesetak prijava tro~lani `iri, na ~ijem ~elu je Brano Jakubovi}, producent i ~lan grupe „Dubioza kolektiv“, za finale je odabrao ~ak 12 bendova iz cijele Bosne i Hercegovine. Tako su se me|u najboljima na{le „Siled`ije“, „Corbansick“, „The Synergy“, „Sin“, „Porn Pop“, „Dede Putra“, „Terminal“, „Oni“, „Pe{es“, „Drifter Dogs“ te „Nula Plus“ i „Motherfunky“, koji su svoju priliku imali i pro{le godine. - Na{ akcent je na razvoju lokalne rok scene. @eljeli smo dati {ansu bendovima ~iji demosnimci mo`da zvu~e malo lo{ije, ali smo sigurni da su oni u`ivo skoro pa odli~ni. Svima }e biti osiguran po jedan koncert, a presudni }e biti glasovi i reakcije publike isti~e Nata{a Musa, portparol agencije „Linden“, koja organizira ovaj doga|aj. Musa isti~e i da su sa finalistima ve} po~eli dogovori o terminima, a prvi koncerti uslijedit }e ve} u maju. Bendovi koji nakon nastupa zabilje`e najmanje glasova, automatski }e biti eliminirani, {to ovogodi{njem projektu daje ve}i takmi~arski karaA. I. kter.

show biz

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

59
Viktorija i Dejvid: Poslu{at }e suprugin savjet

Valenkoso na naslovnici „Vanity Faira“

PAROVI Viktorija moli Dejvida da postane glumac

Tijelo koje grli Kajli Minog
[panski model Andres Valenkoso Segura (Valencoso), poznatiji kao momak Kajli Minog (Kylie Minogue), slikao se za naslovnicu magazina „Vanity Fair“. Fotografije su najbolji dokaz da Kajli itekako zna odabrati! Svoje bo`anstveno tijelo pokazao je potpuno golo, a u intervjuu za magazin otkrio je kako odr`ava odli~an izgled. Prvi put je progovorio i o vezi sa poznatom pjeva~icom, od koje je mla|i deset godina.

@eli ga u Holivudu

Valenkoso: Progovorio o vezi sa poznatom pjeva~icom

Veliku pomo} pru`aju mu prijatelji Tom Kruz i Vini D`ons
Viktorija Bekam (Victoria Beckham) moli svog supruga Dejvida (Davida) da se, nakon {to napusti fudbalsku karijeru, oku{a i kao glumac. - Ona je zamolila Dejvida da se oproba i kao glumac. Prijateljima je rekla kako bi bila veoma ponosna na svog supruga ako bi postigao uspjeh u Holivudu - izjavio je neimenovani izvor blizak slavnom paru, prenosi magazin „Now“. Navodno, Bekamu se ba{ i nije svi|ala ta ideja, jer je smatrao kako nema sve ono {to je potrebno da bi bio glumac, ali je na kraju odlu~io da poslu{a savjet svoje supruge. - Veliku pomo} pru`aju mu prijatelji Tom Kruz (Cruise) i Vini D`ons (Vinnie Jones) - istakao je neimenovani izvor. Navodno, Viktorija `eli uputiti supruga u gluma~ke vode kako bi ga odgovorila od ideje da imaju jo{ jedno dijete, jer je njena karijera trenutno u usponu i nema vremena za jo{ jednu bebu.

Tara Rid iznenadila fanove

Zbog velikog duga

Kameron sa Benisiom u komediji

Ni{ta od vjen~anja

Prekinuto snimanje „D`ejmsa Bonda“
Snimanje najnovijeg filma o D`ejmsu Bondu (James Bond) prekinuto je do daljnjeg zbog neizvjesne budu}nosti distributera, firme MGM, saop}ili su producenti filma. Barbara Brokoli (Broccoli) i Majkl Vilson (Michael Wilson) iz londonske produkcijske firme EON izjavili su da je snimanje filma pod privremenim nazivom „Bond 23“ prekinuto nakon neuspjelog otkupa studija MGM-a te da ne znaju kada }e se nastaviti. MGM se prodaje zbog duga od 3,7 milijardi dolara. Njegove nov~ane te{ko}e izazvane su padom prodaje DVD-a i neuspjeha na blagajnama kina. Film je trebao sti}i u kina krajem 2011. ili po~etkom 2012. godine. Uloga Bonda i ovog je puta dodijeljena Danijelu Kregu (Daniel Craig), dok njegovu {eficu M glumi D`udi Den~ (Judi Dench).

Neobi~ni ljubavni par
Kameron Dijaz (Cameron Diaz) i Benisio del Toro (Benicio) glumit }e zajedno u filmu „An Ex To Grind“, adaptaciji istoimenog romana D`eni Heler (Jane Heller), koji na velika platna donosi „20th Century Fox“. Ova romanti~na komedija govori o vezi uspje{nog sportiste, kojeg glumi Benisio, i konobarice, koju utjelovljuje Dijaz, a koja nailazi na probleme kada njegova karijera propadne zbog povrede, a ona postaje poslovno uspje{na. Sve to dovedi do razvoda, ali ona tada {okirana shvati da }e, ako se razvedu, upravo ona biti ta koja }e svom mu`u sada morati dati veliku sumu novca.

Rid: Nije otkrila detalje

„Playboyev“ model i glumica Tara Rid (Reid) zaru~ila se prije ~etiri mjeseca sa biznismenom Majklom Ekstmenom (Michael Axtmann). Oni su lani zapo~eli vezu, a malo vjen~anje planirali su za

maj. Glumica je iznenadila fanove saop}enjem u kojem otkriva da vjen~anja ipak ne}e biti. - Tara je potvrdila da je odustala od svadbe koja je bila zakazana za 22. maj navedeno je u kratkoj glu-

micinoj izjavi. Nije otkrila zbog ~ega je odlu~ila da raskine zaruke. Glumica se krajem pro{le godine prijavila u kliniku za odvikavanje. Godinama, navodno, ima problema sa ovisno{}u o alkoholu.

Dijaz: Glumi konobaricu

60

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

61

Ta~no Neta~no

HRANA I KO@A Jelovnik za ljepotu

Osam namirnica za blistav ten
Njema~ki nau~nici otkrili su da likopen iz paradajza blagotvorno djeluje na opekotine od sunca
no djeluje na opekotine od sunca. Losos. Losos sadr`i astakanthin, karotenoid koji pobolj{ava elasti~nost ko`e, pa }ete imati manje neprijatnih linija na licu. Jaja. Ova namirnica je izvor neophodnih proteina. Sadr`e i biotin koji {titi suhu ko`u. Nar. Za ko`u djeluje blagotvorno jer obezbje|uje kolagen. Poma`e i u zarastanju rana kada ga nanesete lokalno. Orasi. Ako jedete orahe, koji su bogati omega-3 masnim kiselinama, imat }ete zdravu kosu. Grah. Tokom varenja protein razbija u aminokiseline, a aminokiseline poma`u da se brzo regeneriraju }elije ko`e i kolagena.

1.Ameri~kijefizi~ar Robert Openhajmer bio vode}a li~nost u izradi atomske bombe?
su plemenski savez 2.Antihistori~ara Jordanesa?koji se prvi put spominje u djelu isto~nogotskog je u gr~koj mitologiji odgoji3.Sileni pratilac Dionizijev, predvotelj dnik satira?
1. TA^NO

Za hranu ka`u da je i otrov i lijek. Zato vodite ra~una o ishrani, jer }e se rezultati ogledati na va{em licu i tijelu. Evo nekoliko preporuka. Avokado. Ovo tropsko vo}e je idealan izvor biotina. Koristan je za suhu ko`u, jake nokte i sjajnu kosu. Jedite ga povremeno, a mo`ete ga i staviti u kri{kama na isu{enu ko`u lica. Zeleni ~aj. Ovaj ~aj je „magacin“ polifenola. Pijte ga {to ~e{}e, jer je jedna od najboljih namirnica za zdravu ko`u, a koristan je i za izbacivanje te~nosti. Paradajz. Studija njema~kih nau~nika je otkrila da likopen kojeg ima u velikim koli~inama u paradajzu blagotvor-

Nar ko`i obezbje|uje kolagen

ORDINACIJA

Dodatna kontrola trudno}e
Koji su, pored redovnih pregleda, dodatni postupci u kontroli trudno}e, pita S. H. iz Lukavca? Dodatni pregledi tokom trudno}e zavise uglavnom od rezultata i nalaza redovnih pregleda. Naime, na temelju anamneze i obaveznih nalaza u aktuelnoj trudno}i predla`u se vrsta i broj dodatnih dijagnosti~kih postupaka. A oni mogu obuhvatiti biohemijske i hematolo{ke analize, biohemijski i ultrazvu~ni skrining romozomopatija, mikrobiolo{ka ispitivanja (cervikalni bris, urinokultura), serolo{ka ispitivanja (virusi i antitijela), invazivne dijagnosti~ke postupke (rana amniocenteza, kordocenteza), dodatne ultrazvu~ne preglede (Dopler preglede) te konsultativne preglede, ispitivanja i hospitalizaciju.
Dr. D`emil Hujdurovi}, ginekolog

U decembru 2009. godine na poslu sam pre`ivio akutni infarkt miokarda. U preduze}u sam tra`io da mi daju ozljednu listu, {to su oni odbili pravdaju}i se time {to se to tretira navodno kao oboljenje. Na ocjeni IPK-a komisije ocijenjen sam kao invalid prve kategorije i priznato mi je pravo na invalidsku penziju. Da li imam pravo na nov~anu naknadu za tjelesno o{te}enje i fizi~ku onesposobljenost i ako imam, kome da se obratim, pita E. O. iz Fojnice. Odredbom ~lana 72.a. stav 2. Zakona o PIO propisano je da pravo na nov~anu naknadu zbog fizi~ke onesposobljenosti stje~e osiguranik ~ija je fizi~ka onesposobljenost u iznosu od najmanje 30 posto nastala kao rezultat povrede na radu ili bolesti uzrokovane radom. Vrste fizi~ke onesposobljeno-

Naknada za o{te}enje

sti na osnovu kojih se stje~e pravo na nov~anu naknadu, kao i postotak takve onesposobljenosti, utvr|eni su Zakonom o vrstama i procentima fizi~ke onesposobljenosti. Kako infarkt nije posljedica povrede na radu nego bolesti, spomenutim zakonom nije utvr|en kao vrsta fizi~ke onesposobljenosti, pa to pravo ne mo`ete ostvariti.
Federalni zavod PIO

Ameri~ki atomski fizi~ar Robert Openhajmer (Julius Robert Oppenheimer), profesor Univerziteta u Kaliforniji, imao je u Drugom svjetskom ratu vode}u ulogu u izradi prve atomske bombe. Na poziv Ministarstva rata SAD, 1942. godine napustio je Univerzitet i do 1945. rukovodio laboratorijem za izradu atomske bombe u Los Alamosu, a potom nastavio posao „u primjeni nuklearne energije u vojne svrhe“, koji mu je povjerilo isto ministarstvo. Od 1953. bio je pod sumnjom da odr`ava veze s komunistima i zabranjen mu je rad u atomskim programima, jer se protivio proizvodnji hidrogenske bombe i zalagao za kori{tenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Vlada predsjednika D`ona Kenedija rehabilitirala ga je 1963., a Komisija za atomsku energiju SAD dodijelila mu je Fermijevu nagradu. Ro|en je 22. aprila 1904., a umro 18. februara 1967. godine.
2. TA^NO

Openhajmer gradi prvu atomsku bombu

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

PREZIME GLUMICE NA SLICI

DJELOVANJE NA KOGA

SLO@ENO SLOVO

”Exceptional Human Experience”

MOREPLOVAC DA GAMA

KOMPOZITOR ZAJC GLUMAC RASEL SNA@NI NAPADI, UDARI

NARAN^ASTO MASTILO

VELIKA ZMIJA

POPUST U TRGOVINI

TRAVNATA LIVADA

Anti su plemenski savez koji se prvi put spominje u djelu isto~nogotskog histori~ara Jordanesa u vezi s provalom Huna u Evropu, kada su Ante 70-ih godina ~etvrtoga stolje}a porazili Ostrogoti. U {estome stolje}u Anti su nastanjeni na podru~ju isto~no od Dnjestra i sjeverno od Azovskog mora. U vrijeme doseljavanja Slavena u jugoisto~nu Evropu pisci onoga vremena ~esto ista obilje`ja pripisuju Antima i Slavenima. Po~etkom {estoga stolje}a Anti i Slaveni prodiru na bizantijsku teritoriju. Oko 560. godine Avari razbijaju plemenski savez Anta koji se zatim povezuju sa Bizantijom. Ve}ina Anta stapa se sa Slavenima. Posljednji put spominju se 602. godine.
3. TA^NO

Jordanes prvi spominje Ante

KEGLE U KUGLANJU BLAGAJNIK (tur.) ZAVJETNI DAR BO@ANSTVU SEOSKA KOLA OSOBNI STIL U ODIJEVANJU HILJADU VATI ”Republic of South Africa”

ASTAT

IME GLUMICE NA SLICI

OTAC ODMILJA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MA^, METAKSA, ILIJA[, TAEL, RASAP, ^EKRK, N, TRASE, AGO, OBOA, OLIVER, ]ETKOVI], JA, ANA, NAKIT, N 2141

PIROTEHNI^KA ZABAVA BIV[E IME ITALIJAN. KO[ARKA[. KLUBA RADNJA U KOJOJ SE PEKU ]EVAPI NESRETNO DIJETE IZ GR^KOG MITA BELGIJA

LI^NA ZAMENICA SILICIJ NEUTRON CELZIJUS

Silen (Silenos) je u gr~koj mitologiji odgojitelj i pratilac Dionizijev, predvodnik satira. Prema jednima, potekao je iz krvi osaka}enog Urana, po drugima sin je Hermesa ili Pana i majke Kibele. Prikazivan je kao dobro}udni starac, ru`na lica, tupasta nosa i velikog trbuha; obi~no pijan ja{e na magarcu. Poznavao je pro{lost i budu}nost pa su ga prisiljavali da prori~e sudbinu. Uglavnom se kretao u dru{tvu Pana, satira i sli~nih, ili svojih sinova, nazvanih po njemu sileni, izjedna~avani katkad sa satirima.

Silen dobro}udni starac ru`na lica

62

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U ZEMLJI[NOKNJI@NI URED BR. 044-0-Dn-10-000042 @EP^E, 13. 4. 2010. godine

oglasi

Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000042, po zahtjevu Eniza Efendi} sina Muje iz @ep~a, @eljezno Polje, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u posjedovni list broj 578, katastarske op}ine Golubinja, ozna~ene kao katastarska ~estica broj 509/2, naziva parcele: „Sutje. stam.-pos. obj.“, kulture: ku}a i zgrada povr{ine 322 m2, i ekonomsko dvori{te povr{ine 2582 m2, ukupno povr{ine: 2.904 m2. U posjedovnom listu 578, katastarska op}ina Golubinja predmetne nekretnine su upisane kao posjed Eniza Efendi}, sina Muje iz @ep~a, @eljezno Polje, sa dijelom 1/1. Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka, i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{no-knji`ni referent Mario [iri}, dipl. in`.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Broj: P-57/03 Dana: 31. 3. 2010. g. PRAVNA STVAR TU@ITELJ: Deari Ha{im TU@ENI: Alihod`i} Fahrudin i [u{ki} Amel RADI: naknade {tete

POZIV
Za: [u{ki} Amela pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te za dan utorak, 25. 5. 2010. g. u 08,30 sati pred ovaj sud soba broj 18. SUDIJA Matilda [ulenti} Kananovi}, s.r. NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`itelj, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3. ZPP-a) Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva.

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU objavljuje

ISPRAVKU KONKURSA
U tekstu Konkursa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, objavljenom dana 17.4.2010. godine, vr{i se ispravka koja se odnosi na izbor nastavnika na Odsjeku za psihologiju pod rednim brojem I, ta~ka 1., tako da umjesto predmeta: Psihologija grupa i me|unarodnih odnosa, treba da stoji predmet: Psihologija grupa i me|ugrupnih odnosa. Konkurs za izbor nastavnika na koji se odnosi ispravka traje 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

63

Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:

KONKURS
Za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme: Voza~ distributer (3 izvr{ioca) Uslovi: - SSS, - Voza~ki ispit B i C kategorije, sa polo`enim dr`avnim ispitom, - Dr`avljanstvo BiH, - Radno iskustvo od najmanje 3 godine na istim ili sli~nim poslovima. Va{e prijave, uz prilo`enu biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova mo`ete poslati na adresu: „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, 71000 Sarajevo, kao i na e-mail adresu: amer@avaz.ba (sa naznakom za konkurs voza~a distributera). Krajnji rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vra}ati.
Na osnovu ~l. 19. stav 4. i 32a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine raspisala je

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OP]E I FINANSIJSKE POSLOVE Grupa za informacione tehnologije 1/01 Stru~ni suradnik - web i sistem administrator - 1 izvr{ilac Mjesto rada: Sarajevo Opis radnih zadataka, uslovi, napomene za sve kandidate, kao i potrebni dokumenti, objavljeni su na slu`benoj web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu, 22. 04. 2010. godine. Prijavne obrasce za kandidate mo`ete preuzeti na web strani Agencije za dr`avnu slu`bu ili u prostorijama Agencije za javne nabavke u Sarajevu. Rok za dostavu dokumenata koji se tra`e je 07. 05. 2010. godine, putem po{te preporu~eno na adresu: Agencija za javne nabavke „Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Agenciji za javne nabavke BiH“ Sarajevo, ul. Radi}eva broj 8/V DIREKTOR Neven Ak{amija
Radi}eva 8/V, 71000 Sarajevo, BiH Tel: + 387 33 251 590 Fax: + 387 33 251 595 kontakt@javnenabavke.ba www.javnenabavke.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U CAZINU Broj: 20 0 P 000974 08 P Cazin, 08. 02. 2010. godine Op}inski sud i sutkinja Rusmira Kudi} u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, Ulica Kneza Branimira 2b, Filijala Biha}, ul. Safveta bega Ba{agi}a, koje zastupa punomo}nik Sanil Hasi}, zaposlenik tu`itelja, protiv tu`enika Edina Dervi{evi}a, iz Cazina, [turli} 200, Fikreta Ljubijanki}a, iz Cazina, Slatina 143, Jasmina Begi}a, iz Cazina, [turli} i Samira Pro{i}a, iz Biha}a, ul. Omera Novljanina br. 5, radi naplate duga vsp. 19.226,31 KM, u toku pripremanja glavne rasprave donosi dana 08. 04. 2010. godine slijede}e:

POZIV
Za tu`enog Samira Pro{i}a, iz Biha}a, ul. Omera Novljanina br. 5 Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazano za dan ~etvrtak, 13. maj 2010. godine u 9,00 sati u Op}inski sud Cazin u sobu broj 9, sudnica broj II. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`enik ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Umjesto stranke na ro~i{te mo`e pristupiti ovla{teni punomo}nik. Na ro~i{tu }e se provesti dokaz saslu{anja parni~nih stranaka u svojstvu stranke. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objave. SUTKINJA Rusmira Kudi}

64

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
le{i}ima. Tel. 065 991 301. Namje{ten jednos. stan, pos. ulaz u priv. ku}i. Tel. 033 619-486, 062 713 860. Namje{ten stan 90 m2, na Grbavici, Radni~ka. Tel. 601 145 511, iza 16 h. Namje{ten tros. stan. Tel. 061 438 146. Namje{tena garsonjera centar (Drvenija), eta`no, useljiva 1. maja. Tel. 061 908 587. Namje{tenu dvokrev. garsonjeru, pos. ulaz, centr. grijanje, S. Grad. Tel. 033 535-401. Ned`ari}i, soba za zaposlenog sa upotrebom dnevnog boravka, povoljno. Tel. 061 304 854. Ned`ari}i, sobe studentima i zapos. osobama. Tel. 062 124 318. Neum - povoljno izdajem apartmane, smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Polunamje{ten stan naselje Tekija, Mostar. Tel. 061 909 634. Polunamje{tenu ku}u na du`i period. Tel. 061 563 864. Pos. prostor 18 m2, plato Skenderija. Tel. 061 433 494. Pos. prostor 25 m2, Grbavi~ka. Tel. 033 615-163. Pos. prostor 36 m2, B. Branilaca Dobrinje. Tel. 061 160 173. Pos. prostor 50 m2, u Hrasnom, Mali Bosmal. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Pos. prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Pos. prostor 55 m2, parking obezbije|en, Juki}eva. Tel. 061 249 198, 033 205-171. Posl.-skladi{ni prostor 40 m2 kod stadiona @eljezni~ara. Tel. 062 994 704. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prazan adapt. jednos. stan na Grbavici. Tel. 061 778 081. Prazan dvos. stan na Mojmilu, Olimpijska, 2 sp. Tel. 061 148 182. Prazan tros. stan, priv. ku}a, Hrasno. Tel. 061 324 660. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Preno}i{te S. Grad, udobne, ~iste i tople sobe, 10 EUR-a po osobi. Tel. 061 537 479. Radnju izdajem na Siranu. Tel. 062 917 009. Soba namje{tena, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sprat ku}e, opremljen, u obzir dolaze studenti, pos. ulaz, ima grijanje. Tel. 033 513-008. Stan 160 m2, lux. opremljen, kod {kole u B. Potoku, povoljno. Tel. 061 138 963. Stan 4-soban 100 m2, namje{ten, eta`. grijanje, po dogovoru, povoljno. Tel. 033 898-229, 066 888 077. Stan izdajem Vraca kod Turskog koled`a. Tel. 033/521-056. Stan namje{ten na Vi{njiku 62 m2, useljiv od 1. 5. Tel. 061 186 064. Stan namje{ten u B. Potoku, kod Elektrotehni~ke {kole. Tel. 062 347 301. Stan Vraca kod motela Alem. Tel. 066 643 450. Studentu soba kod stud. doma Ned`ari}i, 120 KM. Tel. 033 546-824. U centru, I i II sprat izdajemo povoljno pos. prostor (kancelarije). Tel. 650-392. U ku}i stan 60 m2 sa grijanjem, Pofali}i, R. Bo{kovi}a 70. Tel. 033 641-166. Veliku ku}u, 2 gara`e, ba{ta, parking izdajem. Tel. 061 145 494. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Extra ponuda! Stan u Hrasnom 38 m2, sprat tre}i, u super stanju, cijena 80.000 KM i Marin Dvor 81 m2 trosoban, sprat drugi. Tel. 061 540 015. 6315-1tt Sarajevo - Stari grad, prodajem ku}u sa 138 m2 oku}nice, Bentba{a 19. Tel. 062 391 952. 5263-1Nd` Kancelarijski prostor na Dolac Malti 200 m2, ima 10 kancelarija, mo`e i iznajmljivanje. Povoljno. Tel. 061 133 031. 5255-1Nd` Prodajem stan 59 m2 u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 5272-1Nd` A. Ferhatovi}a 63 m2, 1 sprat, 2 balkona, povoljno. Tel. 065 819 136. A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8 m2 balkona, top-renoviran, II sprat, gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. A. Polje, C faza, 65 m2, adapt., zatvoreni balkon, cijena po dogovoru. Tel. 061 102 607. A. Polje, dvos. stan 4 sp., 1.600 KM/m2. Tel. 061 702 881. Adapt. manja bos. ku}a na 174 m2, zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. Al. Polje, 4-soban stan 77 m2, 5 kat, B faza. Tel. 061 167 930. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722. Azi}i-Stup, 7.000 m2 zemlji{ta stamb. pos. karaktera. Tel. 065 877 065. B. Potok, stanovi u novogradnji, povoljno. Tel. 061 702 881. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban stan 76 m2, cijena 200.000 KM. Tel. 061 131 349. Ba{~ar{ija, prodaje se motel (restoran sa sobama), kvadrature 355 m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275 535. Bjelave 30 m2, II sp., jednosoban. Tel. 062 156 882. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 061 269 148, 033 544722. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Budakovi}i, 1/4 ku}e + gara`a, komunalije i ulaz odvojen, sve 1/1. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. Ciglane uz kin. ambasadu 4-soban stan 93,5 m2, I kat, cijena dogovor. Tel. 033/668-802, 061 928 526. Ciglane, ul. H. Kulenovi}a, sp I, adapt. 83 m2, 250.000 KM. Tel. 061 540 015. ^. Vila 1, dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 65.000 KM. Tel. 061 325 116. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^. Vila, stan 82 m2, ekstra opremljen i renoviran, 90.000 EUR-a. Tel. 061 130 688, 033 657-282. D. Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije p+s+s sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dev. stan 30 m2+ogrjevni prostor na Ilid`i. Tel. 061 836 065. Dobrinja 3, prodajem jednoiposoban stan 48 m2, III sprat. Tel. 033/465-094. Dobrinja 3, stan 39 m2. Tel. 061 503 219. Dobrinja, novogradnja, stanovi 51-62,5 m2, kreditiranje BBI banka, bez `iranata. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvos. renoviran stan 61 m2+gara`a 17 m2, Aerodrom. naselje. Tel. 062 969 776. Dvos. stan 54 m2, centr. grijanje, prvi sprat, ^. Vila I, 110.000 KM. Tel. 618-725. Dvos. stan 54 m2, Obala K. Bana, II sp. Tel. 062 920 191. Dvos. stan 57 m2/4, ^. Vila kod Merkura, zadnji sprat. Tel. 061 214 982. Dvos. stan Grbavica, 53 m2 i „{ibica“ Socijalno 55 m2, 60.000 EUR-a po stanu. Tel. 063 191 201, 00385 91 5123 224.

MALI

OGLASI
Prodaja
Lada auto H 2-15 GLI 16 V, god. 2004., pre{la samo 25.500 km, met., skoro nova, prodajem zbog godina starosti. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Laguna 1.9, 99., crna, kima, ABs, al. felge. Tel. 061 173 723. Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061 491 096. Mercedes 190, 84. god., dizel, tek registrovan. Tel. 061 504 190. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god. Tel. 061 145 887. Minibus Iveko Dali automatik, god. 85., ispravan, 16 sjedi{ta, vodi se 1+8, 1.550 KM. Tel. 062 270 366. Opel Astra 1.7 DTI 2003. god., crna, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 9.900 KM. Tel. 061 158 202. Pasat 1.6 B limuzina, god. 87., reg. i Pasat 1.6 D, karavan, god. 84., ispravan, oba 1.200 KM. Tel. 062 270 366. Pe`o 207 1.6 HDI, decemb. 2006. god., full oprema, 5 vrata. Tel. 061 140 067. Prikolica kiper, god. 1987., nosivost 3 t, pogodno za auto {kole. Tel. 061 201 698, Ilid`a. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem 4 kom. obi~nih felgi za Golfa 2, Sarajevo. Tel. 061 595 114. Prodajem dizalicu dvostubnu marke Rav, nosivosti 3,2 tone u super stanju. Tel. 061 065 666. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam za jeftinije Seat Ibizu 2006., 1.4 benzin. Tel. 061 186 064. Prodajem Mercedes benz 124, 300 D, godi{te 1988., o~uvan, siva metalik, registrovan do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Prodajem skuter 125 kubika Keeway, 1500 KM. Tel. 065 065 817 Prodajem za Golf 2, Velasovu duboku karambolku (branik Z, 89-{iroki), cijena po dogovoru. Tel. 061 219 127. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Putni~ki kombi T2 god. 90., motor 1.7 D, 5 brzina 1+8, tek registr., 4.500, mo`e zamjena. Tel. 062 270 366. Renault Clio 1.2 B, registrovan do 7. 2010., kraj 95. god., crveni, airbag, 5 vrata, cijena 3.600 KM. Tel. 062 728 290. Reno Clio 1.2 16 V, benzin, 2003. g., crni, 3 vrata, full oprema, tek uvezen, sve pla}eno, cijena 7.350 KM. Tel. 061 158 202. Reno Megan Coupe 2001, benzinac, full oprema, reg. do jula 2010, fix. 9.800 KM. Tel. 061 338 433. Seat Ibiza 2006., 1.4 B, 5 vrata, klima, pre{ao 45.000 km. Tel. 061 186 064. Seat Ibiza, 1.4 benzin, 2004. god., crna boja, ful oprema. Tel. 062 439 393. Seat Toledo 1.9 TDI, 7. 2005., ful oprema, tek registro., model altea, cijena 18.900 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Skuter Keewey 100 cm, registrovan, 2008. Tel. 061 257 470. Subaru leone 1989. god., registr. do avgusta. Tel. 062 254 422. [koda Fabia ambiente 1.4 16 V, benzin, 2009., 8.800 km, cijena 14.000 KM (bez PDV-a). Tel. 065 497 356, 062 292 823. [koda Felicija dizel, generalno sre|ena, vrlo povoljno. Tel. 061 263 193. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Rav 4, 2007. god., automatik, benzin, pre{ao 30.000 KM, registrovan, 39.000 KM. Tel. 062 904 465. Vektra elegans dizel TDI 2.2, 125 KS, 2002. model, klima, automatska, max oprema, odli~no stanje, pre{ao 108.000 km, gara`iran. Tel. 061 173 947. Vozilo Aleko Ladin, motor god. 1991., pre{ao 16.000 km, cijena 12.000. Tel. 061 201 698, Ilid`a. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Z 101, 1984. god., pre{la 74.000 km, registr., do septembra 2010, cijena 800 KM. Tel. 061 564 643. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Kupovina
Auto kupujem do 5.000 KM, u ra~un dajem Pasat 1.6 B, god. 87., limuzina, reg., 2000 KM. Tel. 062 270 366. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Kupujem ~eli~ne felge 16-ke za Muitsubishi Pajero sa 6 rupa. Tel. 061 365 365. Vr{imo otkup rabljenih - dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.

Mercedes E220 CDI, god. 2003. Mercedes E270 CDI, god. 2003. Kamion Actros 18-43, 2001. god. Mogu}a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 065 511 399. 5216-1Nd` Golf 3, 1.6 benzin, decembar 97., bijeli, 4 vrata, {iber, registrovan do aprila. Tel. 061 156 298. 6275-1tt Mercedes Benz E 220 CDI, 2002. (model 2003.), dizel, automatik, srebrene boje, ugra|eni mul-t-lock i zeder. Cijena: 21.500 KM. Tel. 062 377 244. PTT Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., registr., ful oprema, povoljno. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Audi A 4, karavan, 1.9 tdi, automatik, 97.god., pasat karavan 1.9 tdi, full, quatro 2002 god., mercedes C-220 full, dizel. Tel. 062 342 140 Auto galeriju prodajem, 20 KM. Tel. 062 972 512. Auto gume polovne 4 kom. 245/70/16, 4 kom. 215/65/16, 8 kom. 205/55/16, 2. kom 195/65/16 c, 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057. Auto Reno Megan Sedan 1.6 16 V, 2006. god., kupljen u Sarajevu, servisna knjiga, ful oprema, 14.480 KM. Tel. 061 358 229. Autoprikolica superlux, dvije sobe, kuhinja, kupatilo, autocamp @uljana-Pelje{ac. Tel. 061 242 022. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen BX 1.9 D karavan, god. 89., dobar, 1.200 KM, Omega 2.3 D, god. 88., 900 KM, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Citroen Xsara VTS, benzin, 1998., 3 vrata, klima, servo, c. brava, al. felge, 6.200 KM. Tel. 061 724 294. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. ^etiri al. felge za Opela, Corsu, 97. god., 1.2 Sarajevo. Tel. 061 595 114. Dacia Logan 1.4 MPI, 2005. god. Tel. 033 454-056. Dijelovi mehani~ki novi i polovni za Jettu 91. god., TD, uslov sve u kompletu, vrlo povoljno. Tel. 061 381 909. Dijelovi za Oktaviju diskovi, {top lampe, 99. god. i obrvice farova za 99. i 2002. god. Tel. 061 381 909. Fabia Sedan 1.2 benzin, siva met., klima, pre{la 89.000 km, 2004. god. Tel. 061 172 852. Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 305 928. Fiat punto 13 m-jet, 12. 2005., ABS, citi servo 2xairbag, el. podiz., central, 5 vrata, tek uvezen i registr., 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto bijeli, 1998., reg. do 10. mjeseca, 4.000 KM. Tel. 061 802 787. Fiat Stilo SW 1.9 multi jet, 2006. god., met. sivi, ful oprema, alarm, park senzori, nove gume. Tel. 061 923 420. Ford Escort karavan, 1.8 B, 16 V, 1996. god., reg. do 11., povoljno. Tel. 061 182 796. Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., registrovan. Tel. 061 504 190. Ford Fiesta, 95. god., 1.8 dizel. Tel. 062 189 659. Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Ford Fokus 2001. god. karavan dizel, klima, desni volan, povoljno. Tel. 061 310 311, 461-958. Golf 3, 1.9 dizel obi~ni, 1995. g., bijeli, 4 vrata, reg. cijena 6.400 KM. Tel. 061 533 905. Golf 3, 92. god., benzin. Tel. 061 701 715. Golf 3, karavan, 96.god., 1.9 SDI, cen. brava, el. podiza~i, tek reg., 6.000 KM. Tel. 062 215 545. Golf II, 1.3 benzin, crveni, 4 vrata, 91. god., o~uvan, 3.150 KM. Tel. 061 582 149. Kombi T4, 91 a, putni~ki u odli~nom stanju. Tel. 061 202 201. Kuku za vu}u original za Fi}u i stakla, Sarajevo. Tel. 061 595 114.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor Grbavica, 100 m2, 2 ba{te, 3 ulaza, ekskluzivno renoviran, video i alarmni nadzor. Tel. 061 543 171. 6276-1tt Izdajem namje{tenu sobu studentici ili zaposlenoj djevojci kod Socijalnog. Tel. 062 136 277. 5237-1Nd` Izdajem dvosoban stan, kod novog „Avaza“ u blizini @elj. stanice, ujedno izdajem poslovni prostor 50 m2. Cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. 5250-1Nd` Izdajem dvoiposoban vrlo lijepo namje{ten stan u zgradi Grbavica, 550 KM. Tel. 061 142 704. 6313-1tt Izdajem dvosoban, adaptiran, polunamje{ten stan kod Elektroprivrede, na du`e vrijeme. Odmah useljiv, cijena povoljna, po dogovoru. Tel. 066 292 330, 033 463-977. 5275-1tt Izdajem strancima stan, extra namje{ten, 65 m2, N. Sarajevo. Tel. 061 211 215. 6330-1tt Izdajem jednosoban stan, Hrasno. Tel. 033/522-753. 6331-1tt Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 18-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom u blizini Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. Bjelave, dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, upotreba kuhinje. Tel. 062 224 836. Bjelave, noviju ku}u sa priv. parkingom, cijena 1.500 KM. Tel. 602 203 895. Br~ko - stariji bra~ni par izdaje zasebnu ku}u-dvosoban stan zaposlenom bra~nom paru sa ili bez djece, 10 min. od grada. Tel. 062 223 694. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. ^. Vila, stan 82 m2, renoviran i ekstra opremljen, na du`i period, 385 EUR-a. Tel. 033 657-282, 061 130 688. Drvenik - 1. maj, polupansion 33 KM, apartman 9 KM po osobi. Tel. 00385912517145. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dvije gara`e, mo`e i za skladi{te, Vraca kod motela. Tel. 033/521-056. Dvokrev. soba djevojkama, centralno grijanje, upotreba kuhinje, kablovska, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704.

Dvokrev. soba zapos. radnicima, cijena 60 KM po krevetu. Tel. 660176. Dvokrev. sobu na Bjelavama u stamb. zgradi, upotreba kuhinje. Tel. 062 224 836. Dvos. namje{ten stan kod stadiona Ko{evo, c.g., zaposlenim. Tel. 061 530 795. Dvos. namje{ten stan sa grijanjem kod hotela Grand. Tel. 03 273-855, 062 481 101. Dvos. stan A. ^amd`i}a, B. Potok. Tel. 651 685. Dvos. stan na Grbavici, 4 sp., lijepo namje{ten, 450 KM. Tel. 061 540 015. Dvos. stan, B. Potok. Tel. 651-685. Dvosoban stan u ku}i (Butmir). Tel. 061 515 721. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Friz. salon izdajem, mo`e i za dr. namjene. Tel. 062 738 661. Gara`u izdajem 5x3 na Skenderiji. Tel. 062 570 826. Garsonjera namje{tena, pos. ulaz, kablovska TV. Tel. 061 617 781. Garsonjera namje{tena, strogi centar, prvi sprat, centralno, zaposlenom. Tel. 601 335 776. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Izdajem ili prodajem pos. prostor u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica 18 m2. Tel. 065 396 736, 065 952 967. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, centralno grijanje, Vele{i}i. Tel. 061 554 031. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, centralno grijanje, Vele{i}i. Tel 061 554 031. Izdajem lokal za svadbe i ostale proslave. Tel. 062 644 055. Izdajem namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 141 610. Izdajem namje{ten stan kod Fabrike duhana, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655398. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor 98 m2, centar, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem sobe za spavanje sa kupatilom na Ba{~ar{iji, strogi centar, 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. Izdajem stan za kancelarije 90 m2, u centru, M. Dvor, kod policije, ~etiri sobe + nus. prostorija, kru`ni tok. Tel. 062 608 005. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem vikendicu na Jahorini, extra lokacija. Tel. 066 136 470. Jednokrev. namje{tenu sobu, kuhinju sa kupatilom u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan na Aneksu. Tel. 061 254 038. Kanc. prostor preko puta Robot komerca u Hrasnom. Tel. 535-052. Ko{. brdo, pos. prostor 20 m2. Tel. 061 538 900. Kova~i}i kod OHR-a tros. tek adapt. extra namje{ten stan 84 m2, 2 sp., lift, c.g., 1.000 KM, na du`e. Tel. 061 480 462. Lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061 213 407. Lokal izdajem 41 m2 za sve namjene, Bistrik 19, povoljno. Tel. 065 188 648. Mehani~arsku radnju izdajem. Tel. 061 438 146. Na du`i period namje{ten stan na Vi{njiku, 62 m2. Tel. 061 186 064. Na du`i rok renoviran dvos. stan Centar. Tel. 063 513 907. Na Saraj Polju stan 50 m2, prazan, renoviran, cijena 300 KM. Tel. 061 835 565. Namje{ten dvos. stan sa grijanjem, pos. ulaz, sprat, kablovska, Jezero. Tel. 061 617 781. Namje{ten jednos. stan pos. ulaz, ozbiljnim djevojkama nepu{a~ima. Tel. 033 227 077, 062 357 862 Namje{ten jednos. stan u Ve-

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT Dobrinja 2, Trg zlatnih ljiljana, I sprat, 55 m2, c.g. Tel. 066 488 818. 5205-1Nd` Prodajem plac za ku}u od 400 m2, Zabr|e, cijena 12.500 KM. Tel. 061 813 250. 5208-1Nd` Prodajem trosoban stan u Centru, ul. Dalmatinska, 77 m2, sa velikom terasom. Tel. 061 206 728, 061 159 213. 6283-1tt

Dnevni avaz
Dvos. stan, novogradnja, Betanija, Pionirska dolina, 55 m2, sprat I, 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. G. Polje, ku}a sa 2.000 m2 oku}nice, 55.000 KM, 1/1. Tel. 061 702 881. Garsonjera i jednos. stan na Grbavici. Tel. 033 654-793. Gra|. placevi na Ilid`i-Osjek, povoljno. Tel. 033 699-195. Grbavica 72 m2, 1 sp., kod OHRa, 2.200 KM/m2. Tel. 065 061 966. Grbavica kod [opinga, stan 54 m2, renoviran i ekstra opremljen, 65.000 EUR-a. Tel. 061 130 688, 033 657-282. Grbavica, extra adaptiran stan, visoko prizemlje, 50 m2, Zagreba~ka ulica. Tel. 061 867 621. Grbavica, na prodaju dvos. stan extra lokacija 62 m2, 4 sp., cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 247 191. Had`i}i 53 m2, cijena 1.200 KM/m2. Tel. 033 219-530. Hrasno, A. Lipa 38 m2, ima balkon, 3 sp., namje{ten, cijena 80.000 KM. Tel. 061 540 015. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani 57 m2, 3 sp., 1.750 KM/m2. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, stan 3 sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centr., III sp., cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Otes, jednosoban stan 43 m2, prizemlje, 1/1, 1.250 KM/m2. Tel. 061 192 058. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 37 m2, ul. V. Maglajli}, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. Jednos. stan 38 m2, 3 sp., Dobrinja, 65.000 KM. Tel. 061 320 439. Jednos. stan Grbavi~ka. Tel. 065 726 851, 033 981-898. Jednosoban na Al. Polju, 39 m2. Tel. 062 342 236. K. Brdo, 38 m2, 58.000 KM, stan super, zgrada starija. Tel. 065 819 136. Konjic, stan 62 m2. Tel. 062 715 872. Kranj~evi}eva 102 m2, ~etveroiposoban, prodajem. Tel. 062 342 236. Ku}a 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 382 m2 ba{te pod vo}em, vlas. 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Ku}a i 2.000 m2 N. Grad, naselje Dvor-Perivoj, sun~ano sa gra|. dozvolom. Tel. 062 855 544. Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5, prizemlje+2 sp., sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a na Vracama, kod motela Alem. Tel. 066 643-450. Ku}a sa 3 stana, 500 m2 oku}nice, sve 1/1. Tel. 033 681-225. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, 171, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, 70.000 EUR-a. Tel. 420-319. Ku}a u naselju Hrid, ul. [erina br. 20, Sarajevo. Tel. 210-116. Ku}a Vratnik kod gornje kapije uz cestu sa dvori{tem, 155.000 KM. Tel. 061 415 787. Ku}a, pom. objekat i zemlja u Crnoj bari bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Manja ru{evna ku}a do restorana „Kibe“, svi priklju~ci, Vrbanju{a. Tel. 061 212 241. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Mostarsko raskr{}e, dvije ku}e i 2.500 m2 zemlje. Tel. 066 234 531. Mostarsko raskr{}e, prodajem pos. prostor. Tel. 061 174 017. N. Sarajevo, Paromlinska, dvoiposoban stan 64 m2, novogradnja, 145.000 KM. Tel. 061 214 580. Na Al. Polju 72 m2, 2 sp., povoljno. Tel. 061 320 439. Na Dobrinji vi{e stanova, cijena povoljna. Tel. 065 819 136. Ned`ari}i „Tibra Pacifik2, novogradnja, stan de-lux, povoljno. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, kod hotela Radon Plaza, novogradnja stan de-lux, povoljno. Tel. 061 072 815. Neum, tiha luka, kompletno namje{ten stan 40 m2, sa terasom, pogled na more, cijena 1.700 EUR-a/m2. Tel. 061 147 336. Novogradnja Stup vi{e kvadratura, povoljno. Tel. 061 415 787. Otoka, dvos. stan 55 m2, odli~no c.g., jako uslovan, vl. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Plac 710 m2, Kakrinjski put, Rakovica. Tel. 065 462 264. Plac na crnogorskom primorju (\emovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel. 033 981-881. Pofali}i, blizu OBN-a, prodajem ku}u P+S, 2 trosobna stana, posebni ulazi, 2 gara`e, oku}nica 441 m2, vl. 1/1. Tel. 062 439 329, 061 437 719. Pos. prostor 38 m2, razra|en-trgovina, vlas. 1/1, u Vogo{}i. Tel. 061 149 183. Povoljno zemlju u B. Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodaje se stan 102 m2, I sp., centar, kod Suda, austrijska gradnja, treba renovirati, 2.250 KM/m2. Tel. 033 226-550, 061 528 112. Prodajem dev. ku}u i 15 dun. zemlje u Ilija{u. Tel. 063 235 376. Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ili mijenjam ku}u u B. Luci-Zeleni vir, za stan u Sarajevu ili Ilid`a. Tel. 033 644-095. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7, oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel. 033 401-927. Prodajem na moru 520 m2 zemlje, cijena po dogovoru, vl. 1/1. Tel. 00381 63 312-119. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan 102 m2, Karpuzova 5, naselje Logavina. Tel. 062 566 971. Prodajem stan 105 m2, strogi centar, novogradnja, centralno grijanje, gara`a. Tel. 033 221-694. Prodajem ku}u na sprat sa oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem stan 49 m2, Vraca, 86/87. Tel. 061 208 920. Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500 KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan u Vele{i}ima, stanje rau-bau, 48 m2, priz. Tel. 062 156 882. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573 543, 033 545-783, 061 551 213. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e 3/III. Cijena 155.000 KM. Mo`e i zamjena za stan do 50 m2 uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem: Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Pru{~akova 85 m2, 1 sp., adaptiran, 250.000 KM. Tel. 061 702 881. S. Kolonija, ku}a u nizu, super stanje. Tel. 061 177 556. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 76 m2, vl. 1/1, 20 sprat, prodajem. Tel. 648-630. Stan jednos> 35 m2 u centru Vogo{}e, Jo{ani~ka, II sp. Tel. 033 651342, 062 535 900. Stan u N. Sarajevu, zgrada „{ibica2 82 m2, cijena 110.000 EUR-a. Tel. 061 375 617. Stan u strogom centru grada. Tel. 061 269 411. Stan u Vogo{}i, povr{ina 54 m2+balkon 33 m2, renoviran u centru. Tel. 061 916 160. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Tar~in, povoljno prelijepa ku}a 200 m2, 2 dun. zemlje, 1/1. Tel. 061 533 440. Trg Heroja 36 m2, 7 sprat, povoljno, adaptiran. Tel. 062 156 882. Trosoban 78 m2, ul. Bolni~ka, sp. II, ima gara`u, cijena 2.900 KM/m2. Tel. 061 540 015. Trosoban 83 m2, odli~no stanje, 2 balkona, eta`. grijanje, trokatnica. Tel. 033 210-915. U Hrasnici stan 38 m2, vl. 1/1, potpuno namje{ten, vis. prizemlje u novijoj zgradi. Tel. 061 303 634, 062 760 991. U Ilija{u prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 065 309 329. V. polje 62 m2, povoljno. Tel. 065 819 136. Vikend ku}a na placu 980 m2+1.650 m2, [amin gaj-Rakovica. Tel. 033 460-064. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 duluma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vogo{}a, prodaje se posl. prostor kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Z. [arca 33 m2, komplet adaptiran, 1 sp., 77.000 KM. Tel. 061 320 439. Zemlje 6.500 m2 Grdonj-centar. Tel. 210-798. Zemlji{ta 5.500 m2 na Ni{i}ima, pogodno za vikend. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 5948-1TT Stare LP plo~e i gramafon. Tel. 062 972 512. Motore za ve{ ma{ine 20 KM. Tel. 062 972 512. Trosjed, dvosjed, fotelju. Tel. 033 646-540. Opremu za hem. ~istionu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 560. Aparat za pobolj{anje sluha. Tel. 063 631 733. Sadnice jagoda. Tel. 061 220 420. Muzi~ka linija, 30 KM. Tel. 062 972 512. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji. Tel. 061 243 891. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i mrava. Tel. 061 243 891. Kuhinja 3,20 i komodu u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 033 481-209, Vogo{}a. Nov moment klju~ za automehani~are. Tel. 061 595 114. Reklamni fri`ider koka kole nov, ve{ ma{ine, {porete struja-plin 120150 KM, bespl. dostava. Tel. 533-631. Putni komplet „Pjer Karden“, 5 dijelova. Tel. 061 433 494.

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

65

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 5001-1ND@
Tel. 062 876 691. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem nove dijelove i unutra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690059, 033 649-316. Prodajem kafe aparat na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Prodajem monta`nu vikendicu vel. 7,00x5,00 zidovi plastificirani, sendvi} lim sa izolacijom Porofen D-80 m. Tel. 062 943 493. Po~iteljski sirup za jetru, slezenu, `u~, hepatitis, imunitet i apetit. Tel. 033 646-912. Ljekovita prepeli~ija jaja i doma}a koko{ija, bespl. dostava. Tel. 062 138 855. Obu}arske ma{ine: frez univerzalni i {iv. cilinderica. Tel. 061 610 834. Auto stolica Romer, 0-13 kg (2 god.), o~uvana, plave boje, 60 KM. Tel. 061 582 149. Kvalitetno vinsko sir}e od divljih jabuka, 2 KM/l, vi{e po 1,5 KM. Tel. 061 547 280. Aparat za autogeno varenje komplet 2 boce, {laufi, manometri, ru~ka i breneri. Tel. 061 065 666. Dvokrilni prozor 2,00x1,40 (2), 120x140 (1) sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. Harmonika vrata „Marley“, jednokrilna i dvokrilna sa ugradnjom dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. 2 pult-stola i trpezarijski, 1 kuhinjska metalna stala`a. Tel. 624-820. Tri ko{nice i rame, 2 klupe, 2 se}ije, kau}, fotelje. Tel. 624-820. Pilad doma}ih koka nosilja, izvrsnog kvaliteta u raznim bojama, luga, pirga, graha. Tel. 061 206 345. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapit. lipljena, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Rasprodaja rola sa gumenim to~kovima, kvalitetne i moderne, kacige i {titnike, povoljna cijena, iz Njema~ke, mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u prodajem po izuzetno povoljnoj cijeni, kvalitetno, moderno, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Komodu, masiva hrast, duga sa troje vrata i ~etiri ladice, komodu masiva hrast, ujedno pisa}i sto, komodu masiva hrast sa policama ukoso, za obu}u, povoljena cijena. Tel. 033 451737. Tepihe, ~ilime Nepal i Perzijaner. razni modeli, moderni, cijena puno jeftinija od stvarne, 100 % original iz uvoza.Tel. 033 452 018. Skalpovi dom. pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Rabljenu odje}u i obu}u na veliko i malo za sva 4 godi{nja doba i 3 nova sintisajzera. Tel. 601 511 779. Cvijet palmu, olijander i dr. cvije}e i dekorativni puzavac. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Sto za dnevni boravak, tri pregrade, unikat, duplo staklo, povr{ina unikat. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Sadnice lipe, breze, japanske dunje, crveni bagrem, orah, divlji kesten. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Plin. pe}, lego igre nove, lego majice, stare fotoaparate iz 1977. god. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Kvalitetne dudove koji su kruna vo}a, puni korijeni, brzo raste, ~uvar zemlji{ta i zdravlja. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Prozori drveni 2,40x1,40 i 75x75 cm, sa {tokom. Tel. 061 917 200. Raznu robu, garderobu, obu}u, namje{taj, auto dijelove, auta, paletar, vje{alice. Tel. 061 752 418. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Komplet od 250 western filmova na DVD-u. Tel. 062 254 422. Antidekubitni du{ek sa hidrauli~nim motorom za napuhivanje, cijena 300 KM. Tel. 062 548 408. Gramafon Dual 1218 sa 200 kom. LP plo~a. Tel. 062 254 422. Poja~alo sa 4 zvu~nika, povoljno. Tel. 062 254 422.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 5235-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 5144-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5107-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 4091-1Nd` KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 4414-1Nd` TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT Alu `aluzine 20 KM/M2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767995, 061 131 447. 4749-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4945-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6154-1tt VODOINSTALATERELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 5212-1Nd` KV moleri izvode povoljno i kvalitetno sve vrste molersko i farbarskih radova uz garanciju kvaliteta. Penzioneri popust. Tel. 061 081 180, 062 735 261. 6298-1tt Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Zaposlena djevojka tra`i jednosoban namje{ten stan od Ba{~ar{ije do Grbavice. Tel. 061 605 276. Kupujemo stanove u Sarajevu, isplata odmah. Tel. 061 170 254. Agenciji Sigenx potrebno vi{e stanova za kupovinu ili posredovanje uz 3 %. Tel. 033 654-793. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944.

Zamjena
Mijenjam garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 4. sprat, na ^. Vili 1, za dvosoban stan na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 061 325 116. RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Dvosoban stan, Dobrinja 4, I. Sarajevo, sprat IV, mijenjam za sli~an ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam ku}icu (u fazi renoviranja) sa 2,5 duluma vo}njaka uz ku}icu, za stan u Sarajevu. Mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva cijepana, }utci, metrice, 55 KM kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM, (Kreka) drveni 100 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 4899-1Nd` „OGRIJEV PENZIONERIMA NA 10 RATA“. Prodajem bukova drva (cijepana, }utke). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Pozovi: 061 670 068. 4996-1Nd` D.O.O. „PO[TENO“. Bukova drva spremna za lo`iti, suha i sirova, 1 m3 - 50 KM. Tel. 061 539 981, 033 514-919. 5178-1Nd` Prodajem plinski kotao Boderus od 110 kilovata, sa automatikom. Tel. 062 990 611. 6291-1tt Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno.

019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. VK elektri~ar vr{i opravke instalacija, bojlera, {poreta i indikatora. Tel. 033 626-990, 061 191 932. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Uspje{no i kvalitetno prevodim bosansko-engleski i englesko-bosanski. Strana 10 KM. Tel: 033 222 364 Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260.

66

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
\ake, po~etnike obu~avam kompjutere i konverzacijski engl., viruse i ostale probleme na PC-u. Tel. 062 293 688, Ilid`a. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Grupa stolara montira brvnare, {upe, gara`e, vikendice, pravi terase, balkone, stepenice, ameri~ke plakare, ugra|uje prozore i vrata. Tel. 061 134 597. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Prevoz putnika novim kombijima 9 sjed., i minibusevima, klima, po BiH i inostranstvu... Tel. 061 106 385 Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Radim moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taja, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravka staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. Roletar-tapetar - izra|ujem i oipravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Moler kre~i, gletuje kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Zidar gradi ku}e od temelja do krova. Tel. 033 234-890. Prevoz putnika novim klimatiziranim VW kombijem, izleti, more, planine, seminari. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike, privredne matematike i knjigovodstva. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Sastavljam maturske i seminarske radove, Mostar. Tel. 061 285 101. Pi{em stru~ne radove, radim lekturu i korekturu tekstova. Tel. 033 541-224. Za osnovce instrukcije: bosanski, engleski, arapski, fizika, hemija, biologija, matematika, itd. Tel. 061 33 93 74. Elektro opravka bojlera (~i{}enje), b. teh., kao i ugradnja novih plafonjera, bojlera, napi, osigura~a. Tel. 061 262 411. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Instruiram matematiku, dolazim ku}i po dogovoru. Tel. 061 253 550. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Instrukcije iz njema~kog daje vrlo uspje{no iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog. Tel. 659-750, 066 897 870. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Bravar-varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Udobnim mercedes kombijem vr{im prijevoz putnika na izlete, more, planine, povoljno. Tel. 033 235199 Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udobar mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate uz popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Prof. daje sate gitare. Mob. 063 930 078. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa besplatnim prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Izvo|enje i projektovanje el. instalacija jake i slabe struje i servis. Tel. 061 803 042. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. PVC i ALU stolarija, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 788-471. Instrukcije iz matematike i mehanike daje dipl. ing. ma{instva, Avenija, Mostar. Tel. 065 016 266. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 062 214 599. Bosanski strancima koji poznaju njema~ki, iskusni nastavnik i publicista. Tel. 659-750 (Smail) i 066 897 870. VK elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim elekrtoinstalcije. Tel. 061 276 187, Kova~i. Vr{im svakodnevni prijevoz Zenica-Sarajevo-Zenica, za uposlenike u 0Sarajevu. Tel. 061 825 561, 062 726 308. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Agencijsko vo|enje ra~unovodstva pravnih subjekata. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Povoljno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima, uz garanciju kvaliteta. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Stolar vr{i opravke starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, itd. Radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539. Tapaciranje namje{taja, {ivenje navlaka za namje{taj, zavjesa, paravana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. Tel. 061 385 329. Profesor daje instrukcije iz engleskog, prevodi tekstove sa engleskog na bosanski i obratno, dolazim na adresu. Tel. 062 869 555. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no i povoljno. Tel. 062 330 770. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Profesionalno digitalno video i foto snimanje svadbi, vjen~anja, vjerskih i drugih doga|aja. Vrhunska usluga i povoljne cijene. Tel. 062 356 113. Elektro i molersko-farbarske radove, povoljno. Tel. 611-542. Vr{im servisiranje i prodaju svih vrsta tlakomjera, sa garancijom. Tel. 061 188 903, Sarajevo. Profesionalno testiranje ra~unarskih komponenti, ~i{}enje virusa, instalcije. Tel. 061 559 090. Vodoinstalater i elektri~ar popravlja i ugra|uje staru i novu instalaciju, povoljno. Tel. 033 542-588. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasil suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. Vr{im usluge knjigovodstva za DOO, imam certifikat, imam iskustvo u struci. Tel. 061 216 013. Instrukcije iz engleskog i bosanskog, prevodi. Tel. 065 572 966. Brzo, ~isto i povoljno, moleraj, farbanje stolarije i keramika. Tel. 062 171 165. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Vodoinstalater ugra|uje satove za vodomjere vrlo povoljno. Tel. 061 105 425. Centralno grijanje radim povoljno i kvalitetno, monta`a, servis i popravke. Tel. 061 105 425. Vr{im prevoz, selidbe, kombijem du`. 4 m, sa radnim snagom ili bez, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Usmjeravanje analognih i digitalnih satelitskih i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Sve za internet: obuka, antivirus, pravljenje jednostavnih sajtova. Tel. 061 530 704. Bosanski, engleski, arapski jezik, instrukcije. Tel. 061 33 93 74. Kvalitetno i uredno radimo moleraj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061 398 569. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, polica, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis ku}nih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje. Kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. 195> Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Izvodimo molerske radove uz provjeren kvalitet. Tel. 033 674-292. Bravar i varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a vrata, ograde, tende, balkoni, giteri... Tel. 061 141 659. Radimo ure|enje dvori{ta i vrtova sa ukrasnim biljem iz vlastite proizvodnje. Tel. 065 867 127. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kercher aparatima sa originalnim deterd`entom ~istimo }ilime, tepihe, namje{taj, autosjedi{ta. Tel. 062 738 728. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova. Tel 061 740 127. Prevod sa i na engleski jezik, kucanje svih vrsta tekstova, povoljno. Tel. 062 528 948. lkan. radnji, plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057. ^istim brzo i kvalitetno stamb. i poslovne prostore. Tel. 061 516 910. Finansijsko-knjigovodstv. usluge za proizvodna i trgovinska preduze}a, agencija „Renome“. Tel. 033 219-480, 063 917 256. Potreban frizer za `ene, plata fix. ili 40 posto. Tel. 061 701 659. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 033 645-439, 063 191 977. Lije~im sr~ane udare i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Vr{im snimanje sa VHS kaseta na DVD. Tel. 062 254 422. ^istim, popravljam {upe i podrume, povoljno. Tel. 062 972 512. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Student informatike brzo i efikasno vr{i instaliranje windows sistema. Tel. 061 505 979, 033 469-965. Knjigovodstvo za str, sur, szr i usluge uklju~ivo i obveznike PDV-a. Tel. 615-732. Engleski u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Buregd`inici potrebni dobavlja~i za krompir, sir, zelje i za~ine. Tel. 062 841 539. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793.

Snimanje i fotografisanje vjen~anja, pozovite i uvjerite se u kvalitet usluge. Mob. 061/555-869. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater - radim kupatila po cijeni od 250 EUR-a, pocin~anim cijevima - 300 EUR-a. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem preevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901.

Ponuda-potra`nja
Potrebna djevojka za rad u caffe slasti~arni na atraktivnoj lokaciji. Tel. 033 715-760, 062 888 045, 063 870 798. 5015-1Nd` Potreban ra~unovo|a sa certifikatom. Stalni radni odnos. Tel. 061 160 020 ili 033/665-132. 6205-1tt Buregd`inici potrebna majstorica za pitu i radnica za pultom sa iskustvom! Tel. 062 841 539. 6285-1tt Potrebna pic-majstorica, majstor za doner i pom. radnica. Tel. 062 747 487, 061 138 171. 6295-1tt Potreban radnik za rad u autopraoni u centru Sarajeva. Tel. 063 918 990, 061 200 597. 6302-1tt Potrebno vi{e VK ili KV radnika na proizvodnju alu i PVC stolarije i roletni. Po`eljno radno iskustvo. Lokacija Sarajevo. Tel. 061 131 447. 5256-1Nd` Restoranu hitno potreban restoranski konobar. Tel. 062 387 663. 6331-1tt Frizerski salon „Vera“, hitno potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/522-322. Potrebna majstorica za pravljenje pite, 6 pomo}nih radnica za rad u kuhinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. 14 upra`njenih mjesta, ameri~ka kompanija u segmentu prehrane, mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061 297 354. Trebate dodatni posao? Nutricionisti~ka kompanija tra`i saradnike! Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Frizerskom salonu „Hem“ potreban frizer. Tel. 061 177 944. Dosad najve}a ponuda posla, monta`a raznih artikala, lak posao, dobra zarada. Tel. 063 347 564. Kafe „Jagoda“, M. Tita br. 6, potrebna radnica za rad {ank-sala. Tel. 061 247 786. Djevojka radi sve vrste fizioterapeutskih masa`a. Tel. 061 319 361. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potreban pekar sa radnim iskustvom. Tel. 061 201 425. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vu-

Kupujem staru deviznu {tednju, ratne {tete i dionice. Prodajem neulo`ene certifikate za otkup stanova. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 140 521. 5076-1Nd` Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja i ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah u ~itavoj FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 517 897. 5087-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka - Jugobanka, ratnu od{tetu, dolazim na adresu, isplata odmah. (Prodajem certifikate za otkup stana). Informacije na tel.: 061 836 657. 5217-1Nd` Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, deviznu {tednju, ratna od{teta, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Rado bi uzeo na poklon staru VW bubu samo da je u voznom stanju, unaprijed zahvaljujem. Tel. 061 381 909. Poklonite stare metalne stvari koje vam ne trebaju, to ide humanitarno za siroma{ne. Tel. 066 496 930.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Telefon/adresa........................................................... .

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

67

Na osnovu ~lana 9. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo br: 02-112/2008 od 14.11.2008.godine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 9/09), a u skladu sa ta~. II Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer Fondaciji za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti“ utvr|enog Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu V broj:37/2010 od 25.1.2010. godine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/10 od 27.1.2010. godine), Upravni odbor Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo na 5. sjednici odr`anoj 19.4.2010. godine donio je

ODLUKU
O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZI^KE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI SARAJEVO ZA 2010. GODINU ZA MANIFESTACIJE, PROGRAME I PROJEKTE MUZI^KE KULTURE, SCENSKE UMJETNOSTI I LIKOVNE UMJETNOSTI OD ZNA^AJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE I Sredstva Fondacije za muzièke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo po provedenom Konkursu/Natjeèaju za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzièke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu za 2010.godinu dodijelit æe se izabranim korisnicima u okviru programa, kako slijedi:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 122117 10 Ps Sarajevo, 06. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Neboj{a Joksimovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Sanel-[ped doo Konjic, Gornje Polje 89, Konjic, protiv tu`enog Ekotransport doo, Mulamustafe Ba{eskije 62, Sarajevo, radi isplate duga v.sp. 3.650,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 17. 11. 2009. godine tu`ilac Sanel-[ped doo Konjic, Gornje Polje 89, Konjic, podnio je tu`bu protiv tu`enog Ekotransport doo, Mulamustafe Ba{eskije 62, Sarajevo radi isplate duga v.sp. 3.650,00 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom je tu`eni du`an tu`itelju na ime duga isplatiti iznos od 3.650,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 26. 01. 2009. godine, kao dana izdavanja ra~una, pa do kona~ne isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Tu`eni je du`an naknaditi tu`itelju tro{kove postupka sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dono{enja presude do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom

izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Neboj{a Joksimovi}

68

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
UNIVERZITET U SARAJEVU ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO

oglasi
OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar TU@ENI: ERUOPEK d.o.o.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, raspisuje se

KONKURS
I - Za izbor nastavnika u sva nastavni~ka zvanja za nastavne predmete: 1. Projektovanje instalacija 1 i Projektovanje instalacija 2.................................1 izvr{ilac II - Za izbor nastavnika u zvanju docenta za u`e nau~ne oblasti: 1. Teorija i historija arhitekture i Za{tita graditeljskog naslije|a......................1 izvr{ilac III - Za izbor saradnika u zvanju vi{eg asistenta za u`e nau~ne oblasti: 1. Teorija i historija arhitekture i Za{tita graditeljskog naslije|a.....................1 izvr{ilac Kandidati pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju (SNK Sarajevo, broj: 43/08), Pravilima Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Arhitektonskog fakulteta. Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni prilo`iti: Pod ta~kom I, II i III - prijavu na Konkurs sa kra}om biografijom (CV), - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom Arhitektonskom fakultetu i ovjerenu kopiju diplome o nau~nom stepenu doktora tehni~kih nauka za nastavnika, - ovjerena kopija diplome o zavr{enom arhitektonskom fakultetu i ovjerena kopija diplome o nau~nom stepenu magistra i uvjerenje o polo`enim ispitima za vi{eg asistenta, - spisak objavljenih knjiga, monografija i drugih nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama iz oblasti za koju se prijavljuju za nastavnika, - Uvjerenje o dr`avljanstvu i izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenja o neka`njavanju: Ministarstva unutra{njih poslova i Suda (ne starija od 3 mjeseca), - Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu VII stepena odnosno diplomu o sticanju nau~nog stepena, prila`u nostrificiranu diplomu ili rje{enje. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu predati u Sekretarijat Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige, broj 30 - Sarajevo ili po{tom. Za dodatne informacije obratite se na telefon: 663-947. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prilo`ena dokumentacija po Konkursu ne}e se vra}ati prijavljenim kandidatima.

TU@BENI ZAHTJEV
1. „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 2.326,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 857,26 KM po~ev od 15. 05. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 611,23 KM po~ev od 15. 06. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 10. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 483,11 KM po~ev od 15. 11. 2007. god. pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka koji se odnose na naknadu tro{kova na tu`bu na presudu sve u roku od 30 dana. 2. Istovremeno se predla`e, ukoliko tu`enik, skladno sa odredbama ~lanka 182 Zakona o parni~nom postupku, ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranutu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Sudac Neri Mi{eti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 013724 09 Mal @ivinice, 19. 03. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106221 09 I Sarajevo, 13. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika 1. Bandi} Adem ul. @unovnica br. 27, Had`i}i, 2. Kadi} Alija ul. Resnik 31, Pazari}, 3. Bandi} Haris ul. Umoljani bb, Trnovo, 4. ^omor Ibro ul. U{ivak br. 10, Had`i}i, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 20. 7. 2009. godine OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 27. 8. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Had`i}ima 06. 12. 1999. godine, ra-

di naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.607,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 04. 6. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 104,30 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Bandi} Harisu protekom roka od 15 dana.

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP Hrvatske Telekomunikcije Doo Mostar Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enog Mirzeta Avdi}, iz @ivinica, Topli~ka br. 56, radi isplate duga, vs. 1.275,50 KM, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina „Avaz“. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina „Avaz“, dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Mirzet Avdi}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.275,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 255,25 KM po~ev od 16. 10. 2008. godine - na iznos od 311,86 KM po~ev od 16. 11. 2008. godine - na iznos od 134,87 KM po~ev od 16. 12. 2008. godine - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 01. 2009. godine - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 02. 2009. godine - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 03. 2009. godine - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 04. 2009. godine - na iznos od 199,12 KM po~ev od 16. 05. 2009. godine te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana po prijemu presude. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima s utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudija Sead Konjevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 P 002368 08 P Dana: 16. aprila 2010. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi, sudija Ezi} Munevera, u pravnoj stvari tu`itelja DD OSIGURANJE „UNA SANA“ BIHA] u likvidaciji, ul. 5. Korpusa 15, zastupana po punomo}niku Kurbegovi} Amiru, advokatu iz Biha}a, protiv tu`enog Jusi} Aldina sina Huse iz Bosanske Krupe, radi naknade {tete, vs. 16.796,91 KM, objavljuje sljede}i POZIV Poziva se tu`eni JUSI] ALDIN iz Bosanske Krupe na GLAVNU RASPRAVU zakazanu za dan PETAK 21. maj 2010. godine u 9,00 sati, pred Op}inskim sudom u Bosanskoj Krupi u sobu broj 17. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od

dana objavljivanja u dnevnim novinama. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Sudija Ezi} Munevera

Dnevni avaz
Dana 22. 4. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kako vi{e nije sa nama na{a draga supruga, majka i baka Dana 21. aprila navr{ilo se 6 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi
Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog dede

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

69

ABID (HAKIJE) HAD@I] LJERKA BABI]
Po~ivala u miru Bo`ijem Obitelj: Babi} i [ari}
5268-1nd`

had`i SULEJMAN (OMERA) BAJGORI]
Hatma dova }e se pokloniti u petak prije d`uma namaza, 23. 4. 2010. godine u d`amiji Vu~ijakovi}a. Tvoji: Mirsad, Habiba, Amel i Amna
111

Hvala ti za beskrajnu ljubav, pa`nju i dobrotu koju si nam pru`io. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. @ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi bolno je, a ljubav prema tebi vje~na je, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Uvijek }emo te pamtiti, voljeti i ~uvati tvoj vedri lik od zaborava. Tvoje unuke Anesa i Melisa
548-1mo

Danas, 22. 4. 2010. navr{ava se godina od kada nije pored nas

TU@NO SJE]ANJE

na na{e najdra`e

NUSRET ]EMAN

Dragi na{ Nuki, Stvarnost je previ{e bolna... Jo{ uvijek sanjamo da smo zajedno... Tvoji: Vesa, Pe|a, Nina, Julija, Mona i Leon
5271-1nd`

NADIR (D@AVIDA) HOD@I]
27. 3. 2006 - 22. 4. 2010.

D@AVID ([ERIFA) HOD@I]
22. 4. 2003 - 22. 4. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i najmiliji: majka i supruga Munira, supruga i snaha Indira sa djecom Hanom i Sarom, sin i brat Safet sa suprugom Zonjom i djecom D`anom, Mirzom i Vedadom, k}erka i sestra Nerimana sa porodicom, sestra Fahra sa porodicom 6297-1tt POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se {est godina od prerane smrti na{eg sina

SJE]ANJE

MIRZA (SAFETA) DRAGOVI]
Vrijeme prolazi, a ti nam sve vi{e nedostaje{. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji otac Safet i majka Zineta Mevlud i hatma dova prou~it }e se dana 24. 4. u 17 sati u 5274-1nd` ku}i, ul. Trg solidarnosti 21.

na voljenog supruga, oca, svekra, dedu

na{em dragom

FADIL (OMER) IDRIZOVI]
22. 4. 2000 - 22. 4. 2010.

MUHAMED (IBRAHIM) [EHI]

S velikom ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Zemka, sin Mirsad, snaha Hana, unu~ad Amin i Rubina
6332-1tt

He}am Ahmed s k}erkama i njihovim obiteljima
5277-1nd`

Dana 22. 4. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godne otkako nije sa nama na{a draga

SJE]ANJE

Pro{la je godina dana od smrti na{e drage

na na{e drage roditelje

HABIBA (AVDE) BAJGORI], ro|. MERZI]
Plemenite osobe kao ti vje~no se pamte. S po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica Hatma dova }e se prou~iti dana 23. 4. 2010. godine (petak) u Vu~ijakovi}a d`amiji na [ehitlucima, prije 542-1mo d`ume namaza.

E[EFE HASANAGI], ro|. ALIJAGI]

MEDHIJA - DIJA PE[TO, ro|. HAD@IALI]
22. 4. 2004 - 22. 4. 2010.

MUZAFER PE[TO
27. 10. 1992 - 22. 4. 2010.

Tim povodom bi}e odr`an tevhid u d`amiji u Kiseljaku, 23. aprila - petak, poslije d`ume namaza u 13,30 h. Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi d`enet.

Dragi na{i roditelji, uvijek ste u na{im mislima i najljep{im uspomenama. Va{a zahvalna djeca: Alija, Muhidin i Mirsada sa porodicama
5201-1nd`

O`alo{}ena rodbina

6321-1tt

Dragoj mojoj maj~ici

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, svekra i djeda

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci otkada je preselio na ahiret na{ voljeni otac i suprug

MUNIRA (AVDIJE) BRAJLOVI], ro|. SULJI]

dr. ABDULAH ([EMSO) RA[I] FEHIM NEZIROVI]
Imao si veliko srce i puno ljubavi za sve nas, i kao takav }e{ `ivjeti u nama. Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Adison, Lejla, Lamija i Azra
6346-1tt

pedijatar

15. 5. 1941 - 22. 10. 2010.

Mila moja MRVICE, `ivote moj dragi, volim te i volje}u te cijelog `ivota. Draga majko, nadam se da }emo jednog dana ponovo biti skupa... Tvoja Amela
5251-1nd`

Dani idu, a sje}anje na tebe ostaje do vje~nosti. Dragi na{ tata, bol si jedina, iskra si u o~ima, ljubav u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta. Tvoji najmiliji: Almasa, Admir i Almedina
6336-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Na{oj najdra`oj

MUNIRA (AVDIJA) BRAJLOVI], ro|. SULJI]

MEDIHA (PA[I]) ALI[AH
20. 4. 1994 - 20. 4. 2010.

ocu na{eg kolege

had`i AVDO (ADEM) [ATROVI]
Veliko HVALA za sve lijepe trenutke koje si nam podarila. I dalje `ivi{ u na{im srcima. Tvoji: suprug Halim, sin Adnan, unuk Amar i snaha Saida
5251-1nd`

Draga Tetka, Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju. Od in`injera sa Radioterapije Tvoji: zaova Saida i brati~ne Almedina, Amela i Aida
6351-1tt 6339-1tt

70

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se godina od kako nije sa nama

FEHIM (AVDE) NEZIROVI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i beskrajna tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Istog dana prou~it }e se Hatma dova, nakon ikindije namaza, u Gazi Husrev-begovoj medresi. O`alo{}eni: supruga Ifeta, k}erka Aldijana, sin Adison, zet Bakir, snaha Lejla, unu~ad Merjem, Fehim, Lamija i Azra
6312-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 22. 4. 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kako su preselile na ahiret na{e bebe

SJE]ANJE

BOSTAND@IJA MEDINA 2006 - 2007. [ABANOVI] D@EMAL 2006 - 2007. AL DINA-DALAL AKMAD@I] 2006 - 2007. KRASNI]I FAIK 2006 - 2007. PEJANOVI] DAMIR 2007 - 2007. ^USTOVI] AMIN 2006 - 2007.
UPOSLENICI KJU „DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA“, BJELAVE SARAJEVO TOG ]E DANA POSJETITI MEZARJE. ISKRENA ZAHVALNOST SVIMA KOJI SU U PROTEKLOM PERIODU BILI UZ NAS I PRU@ILI NAM SVOJU PODR[KU I UJEDNO POZIV SVIM PRIJATELJIMA KOJI @ELE BITI S NAMA DA DANA 22. 04. 2010. GODINE, DO\U U 09 h i 45 min. NA GRADSKO GROBLJE „VLAKOVO“. DJECA I UPOSLENI U KJU „DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA“ BJELAVE SARAJEVO N

na moje voljene roditelje

MEHMED SRNA
22. 4. 2009.

ENVERA OSMANAGI] SRNA
17. 8. 2009.

Sin Tarik
6170-1tt

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage radne kolegice i kolege koji vi{e nisu sa nama

Dana 22. 4. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada je na ahiret preselila na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

D@EMSIJA KOZARI] ZAHID SPAHI] ABDULAH ZELI] DARINKA HUBI] i HASNA HAJDAREVI]
Zauvijek }emo vas ~uvati u lijepoj uspomeni i njegovati sje}anje na vas. Sretni smo {to ste bili dio na{eg kolektiva. S ljubavlju, djeca i uposleni u KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA - BJELAVE N

na na{e drage

DEOVI] (ZAIMOVI]) ALIDA
Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Imala si veliko srce puno ljubavi za sve nas i kao takva }e{ `ivjeti u nama. Tvoji najmiliji: suprug Hajrudin - Hajri}, sin Aldin, snaha Vedrana i inuk Almas
6256-1tt

MUSTAFA D@IPA
16. 3. 2000 - 22. 4. 2010.

MEMNUNA D@IPA (@DRALOVI])
22. 4. 2009 - 22. 4. 2010.

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Djeca sa porodicama

6231-1tt

Dana 22. 4. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako nema na{e drage majke i supruge

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 6 godina od kako nije sa nama na{ voljeni

SENADE JAKUPOVI], ro|. JU[I]
Iako nam tvoj lik i tvoja prisutnost nedostaju iz dana u dan, ti }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima. Vole te tvoji: Larisa, Aida i Nurija
6341-1tt

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane i pranane

ASIM (M.) BEGI]
4. 2. 1975 - 2010.

FATIMA (J.) BEGI], ro|. SMAILAGI]
22. 4. 1992 - 2010.

POSLJEDNJI SELAM

Oti{li ste tiho i skoro ne~ujno. Iz va{e ljubavi, iz va{ih snova `ivoti na{i nikli su! I jo{ traju. Voljeni moji roditelji, molim Svevi{njeg Allaha d`.{. da vam velikodu{no podari Svoje d`enetske milosti! Va{ sin Mirsad sa porodicom
5179-1nd`

MIRZA (SAFET) DRAGOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i tugu za tobom, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Adnan, Mustafa i Edis
5248-1nd`

FATIMA (SULJE) MUTAP^I]
Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti oprosti grijehe, nagradi za dobra djela i smjesti u d`enet. Tvoji najmiliji: k}i Emina, unuka Mihreta, unuk Midhad, praunuk Almir 5258-1nd`

na{em dragom

MEHMEDU (MUJE) HAD@I]U
Neka mu dragi Allah da lijepi d`enet. Jusuf, Esma, Nihada, D`evada i njihove porodice
6300-1tt

Dana 22. 4. 2010. navr{avaju se 4 godine od prerane smrti na{eg dragog

IN MEMORIAM

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustila na{a voljena majka, punica i nana

Danas, 22. 4. 2010. godine navr{avaju se 4 godine otkad je preselila na ahiret na{a draga

HABIBA (AVDE) BAJGORI]
Draga neno, osta}e{ vje~no u na{im srcima... Sje}aju te se tvoji Ibrahim i Nusreta, te unuke Indijala, Besada, Lejla i Alema sa porodicama

IBRICE (HASANA) HEBIB
Osta}e{ zauvijek u na{em srcu i sje}anju. Tvoj brat Faruk i Sanja
5244-1nd` 5257-1nd`

DIVNA (BRANKA) MARU[I], ro|. NOVAK
22. 4. 2006 - 22. 4. 2010.
S po{tovanjem i zahvalno{}u: suprug Stipe, sinovi Leo i Davor
5254-1nd`

MEJRA (RAGIBA) BABI], ro|. SELIMOVI]
Draga mama, neka te u ti{ini vje~nog mira prati na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava. Tvoja k}erka Alma sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u petak, 23. 4. 2010. godine, prije d`uma namaza u d`amiji u Had`i}ima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni 5104-1nd` rahmet.

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

71

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni mu`, otac, punac, dedo
ZAHVALNICA

MUHAMED (AKIF) MUJAK
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica: supruga Hajrija, k}erke Samira i Senada, zet Meho, unuk Muhamed Emin Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, Sulejmana Filipovi}a 8/I, Dobrinja V u 17.30 sati.

Ovim putem `elimo da uputimo rije~i zahvalnosti na lije~enju i pa`nji na{eg dragog supruga i oca, Muhameda Mujaka, osoblju Klinike za bolesti srca i reumatizma i Klinike za nefrologiju KCUS. Posebnu zahvalnost upu}ujemo doc. dr. Vesni Loza Zahvalna porodica
5209-1nd`

S bolom i tugom obavje{tavam rodbinu, prijatelje i kom{ije da se 25. 4. 2010. navr{ava godina dana od dana ekshumacije, indentifikacije i d`enaze mojih dragih, milih sinova-{ehida

Dana 25. aprila 2010. navr{ava se godina dana od ekshumacije

MEHMEDOVI] (RED@O) KEMAL

i

NED@AD

MEHMEDOVI] (RED@E) KEMALA
1964 - 1992.

MEHMEDOVI] (RED@E) NED@ADA
1966 - 1992.

(7. 6. 1964. g.) (14. 4. 1966. g.) Nestali 31. 5. 1992. u Vlasenici - identifikovani 2009. g. Pro{lo je neutje{nih 18 godina... a svaki dan bez vas mi je bolniji, tu`niji, te`i i sve mi vi{e nedostajete. Majka }e tugovati, voljeti i spominjati vas sve do onog dana dok vam se ako Bog da ne pridru`im. Molim Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Voli vas va{a majka Mehmedovi}-[ahbegovi} Hiba Dana 23. 4. 2010. (petak) prou~it }e se tevhid u d`amiji Hajrija u Vlasenici u 12 sati.

5207-1nd`

Va{e ~iste, nevine du{e, ljepota, mladost i dobrota ostat }e vje~no u na{im mislima i sje}anjima. S ponosom ~uvamo uspomene na va{e drage likove. Tevhid }e se prou~iti u petak, 23. 4. 2010. u Vlasenici u d`amiji u 12 h. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Vje~no o`alo{}eni dajd`a [ahbegovi} ]azim-Zijo, Fatima, Vildana i Lejla sa porodicom. 5207-1nd`

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 12 tu`nih godina od kako je preselila na ahiret moja draga majka

Dana 22. aprila 2010. navr{ava se sedam dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi zet, bad`o i tetak

Dana 22. aprila 2010. navr{ava se sedam dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi zet i tetak

NAZA ^AV^I], ro|. JUSUPOVI]

MUHAMED MUJAK MUHAMED MUJAK
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.

Znala si koliko te volim, ali nikad ne}e{ saznati koliko mi nedostaje{. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Rasema sa porodicom
5252-1nd`

Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Ramizi, Suljevi} i Nieprasch
5240-1nd`

Neka ti dragi Allah podari d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Hiro{: Mustafa, Nejra, Nad`a i Nadir
5240-1nd`

„Na{oj maloj bebi“ Dana 22. 4. 2010. navr{ava se godina dana kako je na{a Suanica preselila na ahiret

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e unuke

„Na{oj unuci“ Dana 22. 4. 2010. se navr{ila godina dana kako si nas napustila

SUANA RAMI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Nikad te ne}emo zaboraviti `ivote na{. Vole te tvoji babo Suad i mama Vildana
5249-1nd

SUANA RAMI]
Draga moja princezo, nikad te nana i dedo ne}e zaboraviti. Bolna je istina da smo te zauvijek izgubili. Dedo Mujo i nana Fadila
5249-1nd`

SUANA RAMI]
Tvojim odlaskom je oti{ao i dio nas. Te{ka je pomisao da te vi{e nema me|u nama, ali dok mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i prelijepim uspomenama. U na{im srcima si vje~no voljena... Tvoji: nana Nizama, daid`a Denis, tetka Emela i dedo Izo
5249-1nd`

Tu`ne i bolne tri godine sje}anja na k}erku, sestru i unuku

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se {est godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Pro{lo je tu`nih 52 dana kako nije sa nama moj dragi otac

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

ocu na{eg radnog kolege

na na{eg dragog brata, djevera i amid`u

AL ’DINA - DALAL AKMAD@I]
22. 4. 2007 - 22. 4. 2010.

HANIFA HRNJI], ro|. KADU[I]
16. 4. 1955 - 15. 4. 2010.
Draga tetka, nikada ne}e{ biti pre`aljena i zaboravljena jer si toliko meni svoje dobrote i ljubavi nesebi~no dala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Samra s porodicom
6333-1tt

FEHIM (ISMET) SALIHAGI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munira, sin Aris, k}erke Emira i Arisa
5846-1tt

ABDUREZAK SRKALOVI] RESKO
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe i volimo te beskrajno i zauvijek. Tvoji: sin Dado i snaha Edita
5273-1nd`

MUHAMED [EHI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Uposlenici BS Centar: Adem, Imad i Muamer
5276-1nd`

MIRZA (SAFET) DRAGOVI]
Bol za tobom velika je rana u srcu. U na{im srcima osta}e{ vje~no voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: bra}a Ernest i Mirsad, snahe Vahida i Edina, brati} Amir, brati~ne Erijestina i Hena 5274-1nd`

Babo Haris, brat AlladinAli i nana Hazema
6342-1tt

72

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi otac, dedo

had`i HALIM (RA[IDA) MIRA[^IJA
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca sa svojim porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, dana 24. 4. 2010. u 13 sati u ul. Josipa Slavenskog br. 32. Pejton Ilid`a
5264-1nd`

RAZIJA DEDAJI], ro|. KADI]
Pro{lo je 5 godina od kako nisi sa nama. Ostat }e{ vje~no voljena i nikad zaboravljena. Tvoj sin Adnan sa porodicom
6322-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 4. 2010. navr{ava se {est mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ dragi i nikad nepre`aljeni

ocu na{eg dragog kolege

MEHEMED - HEMO (MEHMEDA) SIDRAN RAMIZU KURTOVI]U
Neka mu dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Sindikat dr`avnih slu`benika i namje{tenika u FBiH
6337-1nd`

Bolna je istina da te vi{e nema sa nama. Dani prolaze, a mi se ne mo`emo pomiriti sa tu`nom istinom da vi{e nisi me|u nama. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 23. 4. 2010. prije d`ume namaza u Centralnoj d`amiji u Had`i}ima. Tvoji: supruga Hajrija, sin Mirza, k}eri Azra i Razija, zetovi Osman i Kemal, snaha 5246-1nd` Albina, unu~ad: Mirnes, Rijad, Alem, Ramo i Sarah

Dana 22. IV 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije na{e voljene supruge, majke, nane

SJE]ANJE

na na{eg prijatelja

AZIZE TAHIRBEGOVI], ro|. BAV^I]
Draga moja Zizo, utjehe za nas nejma. Zaborav ne postoji, a bol koju nosimo je do`ivotna. Da je na{a ljubav mogla da te spasi, `ivjela bi nam vje~no. Nedostaje{ nam toliko da pomisao na tebe boli. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Neka ti je vje~ni rahmet. Vje~no o`alo{}eni: suprug Meho, sin Mevko sa porodicom, snaha Emira sa porodicom, sin Amer sa porodicom. Bila si i ostat }e{ dio NAS
5262-1nd`

ALEM BALTO (LEGIJA)
Nek ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji drugovi: ]elo, Made, Bibe, Seno, Nane, Sale, Arko, Veja, Fera, Ga{o, Ela, Muhamed.
6323-1tt

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, punca i dede

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

POSLJEDNJI SELAM

FAHRO LOKVAN^I]
1942 - 2010.
@ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi bolno je, a ljubav prema tebi vje~na je, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Aida sa mu`em \emom i djecom Anelom i 5253-1nd` Irmom

FAHRO (HUREM) LOKVAN^I]
1942 - 2010.
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Ostaje trag koji se ne mo`e izbrisati i tuga koju ne mo`emo preboljeti. Vrijeme ne donosi zaborav sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fadila, sinovi Adnan i Alis, k}erke Aida i Adila, snaha Aida, zetovi \emo i Nermin i unu~ad Amar, Amsal, Anela, Irma i Ali. Tevhid }e se prou~iti dana 22. 4. 2010. u 11. h u d`amiji Hrasnica.
5253-1nd`

na{em dragom dedi

TAHIRU RIZVANOVI]U
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji unuci i unuke Kenan, Eldin, Ernad, Belma i Emina
6319-1tt

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 15 godina od pogibije na{eg dragog sina i brata

SJE]ANJE SJE]ANJE

MUAMER LJUCA zvani AMIR
22. 4. 1995 - 22. 4. 2010.
Ni poslije petnaest godina bol i tuga ne nestaje, a praznina koja je ostala iza tebe, bez tvog osmijeha i ljubavi je neopisiva. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Rasema i sestra Mubera
PTT

RAZIM ANDELIJA

]EMAL (HIVZE) SKALONJI]
22. 4. 1994 - 22. 4. 2010.
S ponosom ~uvamo uspomene na tebe i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munira, sin Fadil s porodicom, k}erka Nafija s porodicom i k}erka Na|a s porodicom
5225-1nd`

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Supruga Ismeta, sinovi Almir i Alem, snahe Sanela i Selma, unuk Samir, unuka Rejjan
5269-1nd`

Dnevni avaz
Na{oj voljenoj majci
SJE]ANJE

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

73

BEHIJI (IBRAHIM) KORJEN, ro|. D@ANANOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: A{ida, Ajdin, Amar, Kiki
5281-1nd`

ALIJA (HAMDI-bega) PA[I]
22. 4. 2004 - 22. 4. 2010.
Dragi Tati, Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Volimo Te neizmjerno. Zauvijek Tvoji: supruga Saida, k}erke Almedina, Amela i Aida
6351-1tt

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

prof. JUSUF BEGOVI]
iz Jablanice
Po dobru te pamtimo, S ljubavlju pominjemo A u srcima ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

AMIRU ALIBEGOVI]U
15. 2. 1956 - 19. 4. 2010.

Dok mi `ivimo, i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima. Brat Samir, snaha Samra i brati~na Ajla
PTT 380-1tz

K}i Mirna sa porodicom

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg oca, svekra, punca i dede

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret najboljeg djeda

had`i KLEPO MUHAMED - HAMA
iz Jablanice - ^ehari S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja djeca Sin Ibrahim, k}eri \ula, Ai{a i Aida sa porodicama RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
PTT

MUHAREMA IM[IRAGI]A
Dragi djede, svaki novi dan zapo~inje mislima o tebi, a svaka no} zavr{ava se molitvom da ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Tvoja nesebi~na dobrota i ljubav zauvijek }e ostati u mojim mislima. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari milosti, dobrote, onoliko koliko si ti darovao meni. Hvala ti {to si uljep{ao moje djetinjstvo. Ti si bio i ostao an|eo mog djetinjstva. Dok `ivim, `ivjet }e i sje}anje na tebe. Tvoj unuk Dino
373-1tz

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom kolegi lovcu

majci na{eg direktora gosp. Taiba Spahi}a

D@EBO MIRSADU ZILKA SPAHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje kolege iz lova~ke sekcije „Sadba“: [ahzo, @igo, A. Eso, A. Murat, Ibra, R. Ferid, Zijo P .
313-1go

KOLEKTIV POLICIJSKE AKADEMIJE FMUP-a
5290-1nd`

U ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke, punice, nene i pranene

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

EMINA (ALIJA) TORLO, ro|. TIKVE[A
Svoj skromni `ivot provela si `ive}i za nas. Bila si na{ ponos, na{ oslonac i stub na{e porodice. Za tobom je ostala praznina u du{i, tuga u srcu i suze u o~ima. Oprosti na{im suzama, jer je te{ko misliti i pri~ati o tebi a ne pustiti suze da teku. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 23. 4. u d`amiji na Bivolju Brdu prije d`uma namaza.

na na{u dragu prijateljicu

EMIRU OPRA[I]
Draga Emira, Svi protekli i budu}i dani bez tebe su bili i bi}e samo nijemi svjedoci tuge i boli koju nosimo u srcima, a ona je, draga na{a Emira, velika. Na{a srca to znaju ali {ute i podnose bol za tobom koja }e trajati koliko i na{ `ivot. Tvoje prijateljice: Sehija, Zumra i Almina
5278-1nd`

DU[ANKI (VOJE) JOVI^I]

K}erka Semira sa porodicom
552-1mo

S po{tovanjem, Kom{ije iz zgrade D`emala Bijedi}a br. 101, 103, 105 i 6352-1tt 107 Sarajevo

74

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
U ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage supruge i majke SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

majci na{eg kolege Taiba Spahi}a, direktora Policijske akademije FMUP-a

EMINA (ALIJA) TORLO EMINA (ALIJA) TORLO
Sje}anje na tebe, tvoj plemeniti lik i dobrotu `ivjet }e vje~no u na{im srcima. Sin Ramiz, nevjesta Hamida, unuk Sead i unuke Senija i Zerina
553-1mo

EMINA (ALIJA) TORLO
S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug ]amil i k}erka Tid`a
554-1mo

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S po{tovanjem, D`enana, Erko i Kebir
555-1mo

ZILKI SPAHI]
Federalno ministarstvo unutra{njih poslova
6347-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom mu`u i ocu

MUHAMEDU (IBRAHIMA) [EHI]U
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju sje}ati i nikad zaboraviti. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Mirsada i sinovi Alen i Adi
5291-1nd`

SULJO (SULJE) PA[ALI]
Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi babo i suprug. Koliko si nam zna~io to si znao a kako je `ivjeti bez tebe to samo mi znamo. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima, voljen i nikad zaboravljen. Vole te tvoji: supruga Magbula, sin Ibrahim i k}erka Arifana
6355-1tt

SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ilo se tu`nih 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga

HAJRA (KURI]) MUHOVI]
22. 4. 1996 - 22. 4. 2010.
Dan za danom prolazi, tuga i bol su za tobom vje~ni. Na{a ljubav prema tebi je ono {to traje vje~no i nikad se ugasiti ne}e. Tvoj lik ostaje u na{im srcima i sje}anju vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: k}erka ]ima, sinovi Ra{id i Fikret, 5293-1nd` snaha Senada i unu~ad Ejla i Asmir

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 12 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

SALEMA (SAFETA) AVDOVI], ro|. MUHAREMAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog dobrog i plemenitog lika. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Sakib Muharemagi} sa porodicom Tevhid }e se prou~iti dana 22. 4. 2010. u Sinanovoj tekiji poslije ak{am namaza.
5299-1nd`

RABA DILBEROVI], ro|. KURTOVI]
Tvoju ljubav i dobrotu vje~no }emo pamtiti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. K}erke Ismeta i Velida sa porodicama
5294-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom amid`i

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg supruga, oca, brata, zeta, dede, punca i svekra

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu i amid`i

mom dedi

HRVOJE (RUDOLFA) MADACKI

D@EBO MIRSADU
Uvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: D`ebo Nermin, Admir, Mevza, Elmedina, Refik, Elvedin i Mak
312-1go

D@EBO MIRSADU
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Iso, Munira, Hasan i Enisa
310-1go

Porodica: supruga Nada, sin Dario, k}ekra Zdenka, brat Zdenko, {ura @eljko sa porodicama Madacki, Vukadin i Muratovi}
6359-1tt

FEHIM (IBRO) ALIMANOVI]
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet.

MUHAMED (IBRAHIMA) [EHI]

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti moje drage mame, svekrve i nane

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, dedu i svekra

Brat Hilmo, snaha Ramiza Munevera sa porodicom Enver sa porodicom
5301-1nd`

Tvoja Beninica
5292-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi brat i amid`a

AZIZA TAHIRBEGOVI] MIRSADU D@EBI
@ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi bolno je, a ljubav koju osje}amo prema tebi vje~na je, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin Mevludin, snaha Muamera i unuci Meldin i 5289-1nd` Eldin

JUSUF (AVDO) BEGOVI] VEHBO HAD@IMUHOVI]
22. 4. 1994 - 22. 4. 2010.
Porodica Had`imuhovi}
5305-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Svastika Mirzeta i bad`o Nusret
5302-1nd`

Te{ko se pomiriti da vi{e nisi sa nama. Sa velikim po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i tvoj dragi lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Remzo, nevjesta Zineta, brati}i Armin i Haris sa porodicama
PTT

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

75

Sa velikom tugom obavje{tavamo sve prijatelje i poslovne partnere Agencije McCann Erickson Sarajevo da je otac na{eg direktora Zorana Ivan~i}a

JOZO IVAN^I]
preminuo dana 21. 4. 2010. godine u Zagrebu.

Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. godine na groblju Markovo polje Sesvete - Zagreb (Hrvatska) u 14.10 h. Agencija McCann Erickson Sarajevo
N

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj majci

BEHIJA (IBRAHIM) KORJEN, ro|. D@ANANOVI]
preselila na ahiret u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 80. godini.

FATIMA BABI] D@EBO MIRSADU
Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sin Amir, snaha Minela, unuka Adna i k}erka Amra
307-1go 311-1go

RABIJI (HAMIDA) ZUKI]
22. 4. 2000 - 22. 4. 2010.
Neka ti je vje~iti rahmet. Sin Nihad sa porodicom
2832-sh

MILE (\URO) SANTRA^
preminuo 21. 4. 2010. godine u 87. godini. Sahrana }e se obaviti 22. 4. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. Ku}a `alosti: ul. Grbavi~ka br. 105. O@ALO[]ENA PORODICA I PRIJATELJI 111

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. aprila 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka A{ida, unuci Ajdin i Amar, brat Ahmed, sestre Rabija, Razija i Vehbija, amid`inica Razija, snahe [efika i Fikreta, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Korjen, D`ananovi}, Ba{i}, Komarica, Katica, Had`imuratovi}, Brankovi}, Ablakovi}, Pe{to, Rizvanovi}, Ajanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije, i posebno njena Bahra Mehanovi} sa porodicom. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Br~anska br. 15/XVIII - stan 90.

Od porodice Du~i} Zahida

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu i kom{ije da je na{ dragi

dragoj sestri i tetki

HILMIJA (HUSE) KANANOVI]
preselio na ahiret u 87. godini. D`enaza }e se obaviti 22. 4. 2010. godine Vele~evo - Klju~ poslije ikindije namaza. O@ALO[]ENI: sin Huska, k}erke Memsura i Azemina, zet Hamdo i Nail, snahe Jasna, Nura i Advija, sestra Mele}a, Mesud i Emira, unu~ad Elvir, Jasmin, Haris, Amna, Aida, Arnel, Azemira, Adnan, Amela, praunu~ad, brati}i, sestri}i i porodice Kananovi}, Had`i}, Pehad`i}, Krivi}, [ehi}, Draganovi}, D`ekman, Hajri}, Kuldija, Popara, Tarahi6324-1tt ja i ostala rodbina i prijatelji.

BEHIJA (IBRAHIMA) KORJEN, ro|. D@ANANOVI]
Bila si stub na{e porodice oko kojeg smo se skupljali. Puno }e{ nam nedostajati, bi}emo u mislima s tobom. Tvoji: brat Ahmed D`ananovi}, nevjesta Fikreta, brati~ne Amela i Lejla sa porodicama
5300-1nd`

SJE]ANJE

Dana 22. 4. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e plemenite i voljene mame, punice, svekrve i majke

1 godina na kom{iju i prijatelja

D@EMILE LUKOVAC
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet, lijepi d`enet i tvoj kabur obasja svojim nurom. Tvoja k}erka Alma, zet Sadik Kadri}, snaha Kira, unuci Aida, Arjana, Amina i Amar, zet Mustafa Be~a i praunuci Ajla i Adi Tevhid }e se prou~iti 22. 4. 2010. u 17 h u ulici Muse ]azima ]ati}a 25/II, stan Kadri}.
5287-1nd` 5288-1nd`

NUSRETA ]EMANA

S po{tovanjem, Nedjeljko Duji} s porodicom

Dana 22. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri

HANIFA HRNJI], ro|. KADU[I]
16. 4. 1955 - 15. 4. 2010.
Pamtit }emo te po dobroti i brizi o nama i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S tugom i ljubavlju, Suprug Sead, k}erke D`enana i Amela, zetovi Benjamin i Ernad i unuke Farah i Amina
6333-1tt

BEHIJI (IBRAHIM) KORJEN, ro|. D@ANANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: sestra Vehbija Brankovi} sa porodicom
5282-1nd`

76

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MULIJA (AVDE) BEGETA, ro|. AJANOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine iza ikindije namaza u Konjicu. O@ALO[]ENI: mu` Hajdar, k}erke Amira, Alma i Elma, sestre Hafiza, Ha{a i Halima, zetovi Bobo, Suad, Asif i Fikret, unu~ad Dado, Sa{a, Nina i Ena, zaova Pa{a, porodice Begeta, Omerdi}, Kne`evi}, Huseinbegovi}, Muki}, Beganovi}, Bubalo, Grci}, Halilhod`i}, Ajanovi}, Bali}, Macanovi}, Alikadi}, [i{i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

PTT

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HILMO (EJUB) DOBRA^A
preselio na ahiret u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 88. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. aprila 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, k}erka Dika, sin Fadil, snaha Gordana, unuke Manja i Dina, sestra Hana, bra}a Numo i Hamed, snaha Ai{a, svastike Dervi{a, Murka i Tima sa porodicama, {ura Osman sa porodicom, brati}i Senad i Zijad, brati~ne Refija, Sabina i Jasmina, sestri}i Mehmed, Ferid, Hakija i Hasib, sestri~ne Ramiza, Mina, Munira i Hasiba, te porodice Dobra~a, Ahmetspahi}, Kaljanac, Kari}, Krlu~, ^ongo, Re{o, Demir, [etki}, Pandur, @ivalj, Osmanovi}, Konakovi}, ^au{evi}, Suljagi}, [ov{i}, Opra{i}, D`anko, Eminovi}, Pezo, Bajraktarevi}, Hod`i}, D`indo, Mili}, ^oli}, Ahmetagi}, [u{ko i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici Zuke D`umhura br. 18/I. 111

MUHAMED (IBRAHIM) [EHI]
preselio na ahiret u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. aprila 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, sinovi Alen i Adi, brat Ibrahim, sestre Habiba Be{i} sa porodicom i [efika ^abri} sa porodicom, snahe Jasmina - [ejla i Mersiha, unuka Benina, {ura Halid Bu~uk sa suprugom Fatimom i k}erkama Belmom i Aidom, svastike Asija i Rapka sa porodicama, te porodice [ehi}, Bu~uk, ^au{evi}, Be{i}, ^abri}, Sulejmanovi}, He}am, Had`iabdi}, Voljevica, Glumi~i}, Hasanbegovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg ZAVNOBiH-a br. 1/IV.
5277-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je

MUNIRA (AVDIJA) BRAJLOVI], ro|. SULJI]
preselila na ahiret u utorak, 20. 4. 2010. godine u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Halim, sin Adnan, k}erka Amela, unuk Amar, snaha Saida, bra}a Ismet i Rasim, snahe \ur|evka i Taiba, djeverovi Osman, Be}ir, [emso, Habib, Fehim i Abid sa porodicama, zaove [emsa i Hajra sa porodicama, brati}, brati~ne, sestri}i, te porodice: Brajlovi}, Sulji}, D`ankovi}, Had`i}, ^amd`i}, Klapuh, Husovi}, ]elo, Karup, D`elilovi}, Bekan, Buljuba{i}, Musi}, Podrug, Tafro, Nukica, Bakovi}, Hrva~i}, ]ori}, Vranj, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Abdurahmana Sirije br. 65. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Aneksa - „Samkopromet“ sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

RAZIJA (MUHAREM) BE]IREVI], ro|. @IGO
preselila na ahiret dana 21. 4. 2010. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine u 15.00 h u Hrenovici, mezarje Turkovi}i. O@ALO[]ENI: suprug Avdo, k}eri Advija, Jasmina, Edina, zetovi Huso, Ferid i Almir i unu~ad, brat Sejfo i Bego, sestra Mirsada sa porodicama. O`alo{}ene porodice: Be}irevi}, @igo, Lili}, Kulalija, Begovi}, Aganovi}, Drin~i}, Adilovi}, Salihspahi}, Hujdur, ]utuk, Mr{o, Efendi} te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 u d`amiji u Hrenovici.
5306-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i AVDO (ADEM) [ATROVI]
preselio na ahiret u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. aprila 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: sin Abdulah, k}erke Jasmina, Sabina, Habiba i Muniba, zetovi Salko, Meho K., Meho J. i Huso, snaha Lejla, unu~ad Anesa, Anisa, Merisa, Sanela, Sanin, Mirnes, Rusmir, Medisa, Melisa, Elmedin, Amina i Dalila, snahe i zetovi, praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, bad`o Husnija sa djecom, te porodice [atrovi}, Manko, D`aferovi}, Kova~evi}, Jahovi}, ]osovi}, Burekovi}, Arapovi}, Valjev~i}, Curi}, Begovi}, Polimac, Mili} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji Hrasno. 111 Ku}a `alosti: Trg heroja br. 13/II.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ZILKA zvana [E]ERA SPAHI]
preselila na ahiret dana 21. 4. 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti dana 22. 4. 2010. godine, poslije podne namaza. Polazak je ispred d`amije u Puhovcu, a ukop }e se obaviti na mjesnom mezarju Puhovac. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih u Lukovom Polju broj 50. Prevoz autobusom osiguran je ispred d`amije u Lukovom Polju, sa polaskom u 11.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Taib, k}erke Remzija i Bedrija, zetovi Hajrudin i Sira|, snaha Rasema, brat, sestre, unuci i praunuci, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 195-1ze

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ suprug, otac, brat i djed

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i SABAHUDIN (MESUD-beg) OMERBEGOVI]
iz Novog Pazara preselio na ahiret u srijedu, 21. aprila 2010. godine, u 88. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 22. aprila 2010. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Muradija, k}erke Muhterema i Melida, sestre Nimeta, Mevluda i Melaheta, unuci Tarik, Ensar i Enes, zetovi Ibrahim Muharemovi} i Samir Lokvan~i}, snaha Lejla, brati} Sead i brati~na Senada Rahi} sa porodicama, sestri}i Muamer Smailbegovi} i Emel ^ubela sa porodicama, sestri~ne Muamera Red`epagi}, Harisa Durakovi}, Emina [oljanin i Sabina Halilagi} sa porodicama, daid`i}i D`emaludin, Ned`mudin i Edib Abdagi} sa porodicama, daid`i~ne \ulsuma Mujagi}, Mensura Kljai}, Memnuna Trubljanin, Muamera Mulahalilovi}, Azemina Zeki} i Binasa Smaji} sa porodicama, te amid`i} Nermin Muj~inovi} i amid`i~na Aida Pinjo sa porodicama, [u}ro i Faruk Abdagi} sa porodicama, te porodice Omerbegovi}, Smailbegovi}, Abdagi}, Muj~inovi}, ^ubela, Durakovi}, Muharemovi}, Lokvan~i}, Red`epagi}, Halilagi}, Rahi}, \akovac, Mekulovi}, Ba{i}, ]ilerd`i}, Osmanbegovi}, Pe}anin, Avdi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Kolodvorska br. 7/V. 111

ZEJNA (HUSO) SKORUPAN, ro|. BEKTO
preselila na ahiret u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: sin Tarik, snahe Behireta i Jasna, unu~ad Senida, Emina, Belma i Aid, brat Avdo sa porodicom, sestre Naza i Rifa sa porodicama, amid`a Sinan, amid`i}i, amid`i~ne, tetki}i, tetki~ne, te porodice: Skorupan, Bekto, \uzo, Hajri}, Hela}, Gazibara, Gogali}, Selimovi}, Arnaut, Ba{i}, Ibragi}, Bajramovi}, Avdi}, Alihod`i}, Omerba{i}, Lojo, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{jie i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

MIRSAD (HASAN) D@EBO
preselio na ahiret dana 21. 4. 2010. godine u 56. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine u 17.00 sati ispred d`amije u Vrani}ima, a ukopat }e se na mezarju Vrani}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erka Sabina, supruga Hikmeta, brati} Isad i njegova porodica, sestre Suvada, Vahida, Mirsada i Atija, te porodice D`ebo, Zorlak i ostala mnogobrojna 309-1go rodbina, prijatelji i kom{ije

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FEHIM (IBRO) ALIMANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 20. 4. 2010. godine u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ^ETVRTAK, 22. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga D`emila, k}erke Amela i Elza, zetovi Muris i Velaga, unu~ad Haris, Lejla i Tajra, bra}a Hilmo i Emin sa porodicama, {ure Fadil, Ramiz, Beriz i Galib sa porodicama, svastika Ai{a sa porodicom, te porodice: Alimanovi}, Hrbat, Ramovi}, ^engi}, Mu{ovi}, Blakaj, Sokolovi}, Ja{arevi}, Kundak, D`ananovi}, Brgulja, Omerovi}, Velagi}, Jahi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Bosanski ljiljan br. 23, Vrelo Bosne, Ilid`a. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog terminala Ilid`a sa polaskom u 13.30 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POKOPNO DRU[TVO

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

RAMIZA ([E]E) VOLODER, ro|. TRNKA
preselila na ahiret u srijedu, 21. aprila 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. aprila 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: suprug Ahmet, sin Esad, k}erka Amera, snaha Suada, zet Nermin, unuci Nedim, Adnan, Almir i unuka Amina, te porodice Voloder, Trnka, Hod`i}, Zulum, Panjeta, Smajki}, Sokolovi}, ^ati}, Dedi}, Fazli}, Maci}, Katana, Demirovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Vranja~e br. 57.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD TUZLA Broj Ps-1041/04 Tuzla, 05. 03. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Brkovi} Sadiji, u pravnoj stvari tu`ioca „FRIGOS“ u ste~aju ^eli} DOO za proizvodnju, preradu, konzerviranje vo}a i povr}a, zastupan po punomo}niku Zijadu [u{i}u advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog DOO „CENEX“ Sarajevo ul. Paromlinska br. 55 Sarajevo, radi utvr|enja v.s.p. 80.000,00 KM, dana 18. 01. 2010. godine u prisutnosti punomo}nika tu`ioca a u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog zaklju~io glavnu raspravu a dana 05. 03. 2010. donio slijede}u:

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

77

U PRODAJI JE NOVI BROJ

PRESUDU
UTVR\UJE SE da je upisani kapital Dru{tva „Frutex“ DOO ^eli} ugovoreni iznos sredstava od 16.000.000,00 KM. Utvr|uje se da je tu`ilac „Frigos“ DOO ^eli} osniva~ Dru{tva „Frutex“ DOO ^eli} i to unosom osniva~kog uloga u stvarima od 8.000.000,00 KM. Uvr|uje se da je tu`eni „Cenex“ DOO Sarajevo osniva~ Dru{tva „Frutex“ DOO ^eli} i to unosom osniva~kog uloga u novcu 1.231.500,00 KM. Utvr|uje se da tu`eni „Cenex“ DOO Sarajevo nije unio, odnosno uplatio ugovoreni upisani kapital od 6.768.500,00 KM. Obavezuje se tu`eni da tu`iocu na ime tro{kova postupka isplati iznos od 4.880,77 KM, u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Sa vi{kom zahtjeva za naplatu tro{kova postupka tu`ilac se odbija.

Obrazlo`enje
Dana 22. 01. 2002. godine tu`ilac je Kantonalnom sudu Tuzla podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi raskida ugovora o ortakluku, a 30. 12. 2008. godine izvr{io preinaku tu`be. U preina~enoj tu`bi tu`ilac navodi da je s tu`enim zaklju~io ugovor o ortakluku, da je na temelju tog ugovora tu`ilac donio odluku broj 01-112-/97-206/1/97 od 28. 02. 1997. godine o ulaganju kapitala u osnivanje novog preduze}a. Tu`ilac i tu`eni su dana 15. 3. 1997. godine po navedenoj odluci tu`ioca zaklju~ili ugovor o osnivanju preduze}a „Fruteks“ DOO ^eli}. ^lanom 9 Ugovora o osnivanju, osniva~ki ugovoreni ulog je iznosio 16.000,000 KM/DM i to pojedina~no u omjeru 50%:50%. Tu`ilac - osniva~ki ulog u stvarima 8.000.000 KM/DM, tu`eni osniva~ki ulog u stvarima 8.000.000 KM/DM. Tu`ilac je u skladu sa odlukom o ulaganju kapitala i osnivanju preduze}a „Fruteks“ DOO ^eli} unio osniva~ki kapital i to nekretnine: skladi{te gotovih proizvoda izgra|ene na k.~. 936 KO ^eli}, vrijednost 4.593.490,00 KM/DM i hladnja~u izgra|enu na k.~. 936 KO ^eli} vrijednost 3.406.592,00 KM/DM. Tu`eni je prema navedenoj odluci trebao ulo`iti u liniju „Brik“ za punjenje soka i mlijeka sa ambala`om i prate}im materijalom vrijednu 6.000.000,00 DM/KM i liniju „Brik“ za sok 0,2 l sa ambala`om i prate}im materijalom vrijednosti 2.000.000,00 DM/KM. Tu`eni je uplatio iznos od 1.231.500,00 KM/DM. Vi{i sud u Tuzli je rje{enjem broj U/I-855/97 od 28. 3. 1997. godine upisao u registarski list ugovoreni iznos sredstava osniva~a i svakog ulaga~a i to: DOO „Frigos“ ^eli} 8.000.000,00 KM/DM od 16.000.000.00, KM/DM - 50%, „Ceneks“ DOO Sarajevo 8.000.000,00 KM/DM od 16.000.000,00 KM/DM - 50%. Kako tu`eni nije ispo{tovao svoju obavezu iz ~l. 9. Ugovora o osnivanju i uplatio ugovoreni iznos osniva~kog kapitala, to tu`ilac predla`e da sud provede postupak i donese sljede}u presudu: „Utvr|uje se da je upisani kapital Dru{tva „Frutex“ DOO ^eli} ugovoreni iznos sredstava od 16.000.000,00 KM. Utvr|uje se da je tu`ilac „Frigos“ DOO ^eli} osniva~ Dru{tva „Frutex“ DOO ^eli} i to unosom osniva~kog uloga u stvarima od 8.000.000,00 KM. Utvr|uje se da je tu`eni „Cenex“ DOO Sarajevo osniva~ Dru{tva „Frutex“ DOO ^eli} i to unosom osniva~kog uloga u novcu 1.231.500,00 KM. Utvr|uje se da tu`eni „Cenex“ DOO Sarajevo nije unio, odnosno uplatio ugovoreni upisani kapital od 6.768.500,00 KM“. Odgovor na tu`bu tu`eni nije dao. Dostava tu`be te pozivi za pripremno ro~i{te i ro~i{te za glavnu raspravu su tu`enom dostavljeni u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku. Pripremno ro~i{te i ro~i{te za glavnu raspravu odr`ano je u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Odlu~uju}i o tu`benom zahtjevu tu`ioca, sud je odr`ao pripremno ro~i{te i ro~i{te za glavnu raspravu na kome su provedeni dokazi uvidom i ~itanjem u odluku o ulaganju kapitala o osnivanju preduze}a Fruteks ^eli} br. 01-112/97-206/1/97, ugovor o osnivanju od 15. 3. 1997. godine, fotokopija rje{enja broj U/I-855/97 od 28. 3. 1997. godine. Uvidom u odluku o ulaganju kapitala o osnivanju preduze}a Fruteks ^eli} br. 01-112/97-206/1/97, sud je utvrdio da je ~lanom 3 odluke utvr|eno da tu`ilac ula`e ukupan iznos od 8.000.000,00 DM/KM a koji se sastoji od skladi{ta gotovih proizvoda izgra|enog na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 936 KO ^eli} upisano u Pl. 241/01 ~ija je procijenjena vrijednost 4.593.498,00 DM/KM i hladnja~e izgra|ene na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. 936. KO ^eli} upisane u posjedovni list br. 241/01 ~ija je procijenjena vrijednost 3.406.502,00 DM/KM. Uvidom u odluku ~lanom 3. odluke je utvr|eno da Ceneks DOO Sarajevo ula`e pokretne stvari i to liniju „Brik“ za punjene soka i mlijeka sa ambala`om i prate}im materijalom ~ija je vrijednost 6.000.000,00 DM/KM i liniju „brik“ sok 0,2 l, sa ambalo`om i prate}im materijalom ~ija je vrijednost 2.000.000,00 DM/KM. Uvidom u ugovor o osnivanju od 15. 3. 1997. godine, sud je utvrdio da su osniva~i DOO Frigos ^eli} i DOO Ceneks osnovali novo pravno lice Fruteks DOO ^eli}, da je ~lanom 9 istog ugovora regulisano da osniva~ki ulog DOO Frigos ^eli} iznosi 8.000.000,00 DM/KM i to u stvarima, {to u procentima iznosi 50% a da osniva~ki ulog DOO Ceneks Sarajevo iznosi tako|e 8.000.000,00 DM/KM, u stvarima {to u procentima iznosi 50%. Uvidom u rje{enje broj U/I-855/97 od 28. 3. 1997. godine, sud je utvrdio da su DOO Frigos ^eli} i DOO Ceneks Sarajevo upisani kao osniva~i DOO Fruteks ^eli} sa osniva~kim ulozima od po 8.000.000,00 DM/KM, {to ukupno iznosi 16.000.000,00 DM/KM. Uvidom u dopis ste~ajnog upravnika DOO Fruteks u ste~aju, ^eli} od 20. 10. 2008. godine, broj St. 26-01-15/08, sud je utvrdio da je DOO Ceneks uplatio iznos od 1.231.500,00 KM a da je ostao du`an iznos od 6.768.500,00 KM. Odredbom ~l. 54. Zakona o parni~nom postupku je propisano da se tu`ba za utvr|enje mo`e podnijeti kada je posebnim propisom predvi|eno ili kada tu`ilac ima pravni interes da se utvrdi postojanje odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa odnosno istinitost ili neistinitost neke isprave. Tu`ilac je tokom postupka dokazao da ima pravni interes da ustane ovom tu`bom. Naime, iz provedenih dokaza sud je utvrdio da tu`eni Ceneks nije u cijelosti izvr{io svoju obavezu iz ~l. 9. Ugovora o osnivanju od 15. 3. 1997. godine i nije uplatio ugovoreni iznos osniva~kog kapitala, pa je iz tih razloga sud donio odluku kao u izreci rje{enja. Ovakvoj odluci suda doprinosi i ~injenica da tu`eni nije iskoristio svoje pravo iz ~lana 7. st. 1. i ~. 123. Zakona o parni~nom postupku, te sudu nije pru`io dokaze kojima bi doveo u sumnju osnovanost i visinu tu`benog zahtjeva tu`ioca. Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa odredbama ~l. 383. 386. i 396 Zakona o parni~nom postupku, te tu`enog obavezao da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4.880,77 KM, a sastoje se od tro{kova za sastav tu`be po punomo}niku u iznosu od 880,00 KM, u skladu sa ADV tarifom (Sl. list R BiH 5/94), za sastav ure|ene tu`be po punomo}niku u iznosu od 709,84 KM; za pristup na pripremno ro~i{te od 22. 4. 2009. u iznosu od 797,97 KM, pristupa punomo}nika na ro~i{te za glavnu raspravu u iznosu od 792,94 KM, za nastavak glavne rasprave u iznosu od 396,02 KM, u skladu sa va`e}om ADV tarifom i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o advokaturi (Sl. novine FBiH 18/05), te tro{kova za upotrebu vlastitog automobila na relaciji Sarajevo - Tuzla - Sarajevo (2x120 KM x 2x35% = 168 KM), te iznos od 636,48 KM na ime 17% PDV-a, te tro{kova takse na presudu u iznosu od 500,00 KM. Sa vi{kom zahtjeva za naplatu tro{kova postupka sud je tu`ioca odbio, iz razloga {to su tra`eni iznosi na ime tro{kova postupka ve}i od iznosa propisanih ADV tarifom i Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi (Sl. novine FBiH 18/05). Tro{kove takse na tu`bu sud nije dosudio jer u spisu ne postoji dokaz da je tu`ilac istu platio. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana dono{enja iste. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Tuzli putem ovog suda u ~etiri primjerka.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 029281 07 Mals

OGLAS

PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO - Direkcija Mostar TU@ENI: DRU[TVO P&D INVEST D.O.O. MOSTAR

TU@BENI ZAHTJEV
Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 680,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 179,05 KM po~ev od 08. 03. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 103,30 KM po~ev od 08. 04. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 38,50 KM po~ev od 08. 05. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 45,00 KM po~ev od 08. 06. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 174,15 KM po~ev od 08. 07. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 08. 08. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 08. 09. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 08. 10. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 08. 11. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 08. 12. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 08. 01. 2007. g. do dana uplate kao da tu`iocu nadoknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Ako tu`eni ne postupi u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE nak kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime i ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudac Neri Mi{eti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 904991 04 Mal Mostar, 04. 12. 2008. godine Op}inski sud Mostar, po stru~nom saradniku Kemalu Maksumi}u u pravnoj stvari tu`itelja Eronet pokretne komunikacije d.o.o Mostar, Tvrtka Milo{a bb, Mostar, zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru protiv tu`enog Damira Mari}a iz Mostara, ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 76, radi isplate duga, vsp. 321,46 KM, donio je dana 04. 12. 2008. godine, slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 321,46 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 139,26 KM po~ev{i od 17. 10. 2003. god. pa do isplate, - na iznos od 137,40 KM po~ev{i od 17. 11. 2003. god. pa do isplate, - na iznos od 44,80 KM po~ev{i od 17. 12. 2003. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 90,00 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH (~l. 183 ZPP-a).

78

^etvrtak, 22. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 000697 08 P Zenica, 25. 03. 2010. godine Tu`itelj: Investiciono Komercijalna Banka Dd Zenica Tu`eni: Fatima Omba{i} Radi: Isplata duga Vsp: 13.106,00 NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj:032-0-Mals-08-001991 Tuzla, 12. 03. 2010. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

79

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Rudnici „Kreka“ d.o.o. u Tuzli, protiv tu`enog Preduze}e za proizvodnju promet i usluge „Shkendija“ d.o.o. Tuzla, Bukinje, ul. Tunje Miljanovi}a bb, radi duga u iznosu od 2.808,00 KM, donio je dana, 12. 03. 2010. godine, van ro~i{ta, sljede}u:

PRESUDU (zbog propu{tanja)
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 2.808,00 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 02. 2007. godine, pa do kona~ne isplate. Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 310,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`itelj je Op}inskom sudu Tuzla dana 12. 12. 2008. godine podnio tu`bu, protiv tu`ene, a radi duga u iznosu od 2.808,00 KM. U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presuda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 10. 02. 2010. godine u kojem je naveo da je du`na najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda. Me|utim, tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 12. 01. 2010. godine, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor na tu`bu sud je a nakon uvida u spis na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383. ~lana 386 stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade za uplatu u „Dnevnom avazu“ za objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 160,00 KM, takse na tu`bu 100,00 KM i presudu 50,00 KM. Ukupno tro{kovi iznose 310,00 KM. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Amira Ferizbegovi}

POZIV
Za tu`enog Kristijan Krezi}, Zenica Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazano za dan 29. 04. 2010. godine u 09,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 43/III. Sudija Adnan Baru~ija

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 024828 06 Mal Mostar, 30. 09. 2009. godine OP]INSKI SUD MOSTAR po stru~nom saradniku Kemalu Maksumi}u, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, ul. Bra}e Feji}a b.b. zastupanog po z.z. zastupniku direktoru protiv tu`enika Doj~inovi} Gorana iz Put 29 HUD br. 79B radi isplate duga, v.sp. 1372,00 KM vanraspravno dana 30. 09. 2009. godine, donio je slijede}u: zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 1371,00 KM sa zakonskim

zateznim kamatam i to: - na iznos od 312,70 KM po~ev od 08. 11. 2005. god. pa do isplate, - na iznos od 379,90 KM po~ev od 08. 12. 2005. god. pa do isplate, - na iznos od 602,80 KM po~ev od 08. 01. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 38,30 KM po~ev od 08. 02. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 03. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 04. 2006. god. pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 137,50 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 003079 09 Mal Te{anj, 25. 03. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, sudija Ajanovi} Besima u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom, d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova br. 46, protiv tu`ene [a}irovi} Sene iz Matuzi}a, op}ina Doboj-Jug, radi isplate duga v.s. 1.637,20 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i:

PRESUDU

OGLAS
Tu`ba na odgovor
Kod ovog suda podnesena je tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom, d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova br. 46, protiv tu`ene [a}irovi} Sene iz Matuzi}a, op}ina DobojJug, radi isplate duga v.s. 1.637,20 KM, kojom tu`bom je predlo`eno da se tu`ena obave`e da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.637,20 KM zajedno sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze pa do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 283,15 KM po~ev od 25. 04. 2008. do dana uplate - na iznos od 571,65 KM po~ev od 25. 05. 2008. do dana uplate - na iznos od 162,25 KM po~ev od 25. 06. 2008. do dana uplate - na iznos od 45,60 KM po~ev od 25. 07. 2008. do dana uplate - na iznos od 45,60 KM po~ev od 25. 08. 2008. do dana uplate - na iznos od 45,60 KM po~ev od 25. 09. 2008. do dana uplate - na iznos od 45,60 KM po~ev od 25. 10. 2008. do dana uplate - na iznos od 45,60 KM po~ev od 25. 11. 2008. do dana uplate - na iznos od 10,50 KM po~ev od 25. 12. 2008. do dana uplate - na iznos od 381,65 KM po~ev od 25. 01. 2009. do dana uplate Kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Poziva se tu`ena [a}irovi} Sena iz Matuzi}a, op}ina Doboj-Jug, da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana dostave uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupati a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, puni naziv i adresu, procesne prigovore, izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Upozorava se tu`ena da ukoliko u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu da mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem Op}inskog suda Te{anj - prijemna kancelarija, Trg Alije Izetbegovi}a. Sudija Ajanovi} Besima

BOSNA I HEREGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 021326 06 Mal Mostar, 23. 03. 2010. godine

PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: HT d.o.o. Mostar, ul. K. Branimira bb, TU@ENI: Ma`ibrada Zdravko ul. Kneza Vi{evi}a Humskog 35/I Mostar

OGLAS

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 47,82 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 17,83 KM po~ev od 16. 02. 2006. godine pa do isplate na iznos od 6,38 KM po~ev od 23. 03. 2006. godine pa do isplate na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 04. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 05. 2006. godine pa do isplate na iznos od 10,85 KM po~ev od 22. 06. 2006. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 024510 04 Ps Zenica, 01. 04. 2010. godine

ZA: „KONIKON BH“ DOO ZENICA
Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan 31. 05. 2010. godine u 10,00 sati, pred ovim sudom, sudnica/kancelarija broj 32/II. Sudija Enida Had`iomerovi} Upozorenje: Ako tu`ilac/zakonski zastupnik ne do|e na pripremno ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako tu`eni ne zahtijeva provo|enje ro~i{ta. Ako na pripremno ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e tu`eni/zakonski zastupnik, a bio je uredno pozvan, ro~i{te }e se provesti u njegovoj odsutnosti. Upozoravaju se stranke da su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojim zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka te da na pripremno ro~i{te donesu sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. Zakona o parni~nom postupku FBiH).

POZIV

Izvje{taji iz policije i bolnice

Povrije|eno 40 osoba
Portparol Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo Irfan Nefi} nije nam mogao re}i ta~an broj uhap{enih i povrije|enih. - Povrije|eno je vi{e policajaca i o{te}eno nekoliko slu`benih vozila. Zbog sumnje da su u~estvovali u napadu na policiju te zbog o{te}enja tu|ih stvari, u slu`bene prostorije Prve policijske uprave privedeno je desetak osoba - kazao nam je Nefi}. Prema rije~ima portparola Klini~kog centra u Sarajevu Biljane Jandri}, medicinsku pomo} zatra`ilo je 40 osoba, me|u

80
PREMIJER LIGA Derbi se pretvorio u stravu

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

sport

Horor na Ko{evu
Navija~i Sarajeva nakon me~a izvr{ili invaziju na teren i po~eli uni{tavati sve i svakoga {to im se na{lo na putu Igra~i pobjegli na vrijeme
Lijepo vrijeme, pune tribine, kvalitetan protivnik i dostojanstveno podsje}anje na Vedrana Pulji}a. Na Ko{evu je sve bilo spremno za praznik fudbala. Trebalo je samo da Sarajevo pobijedi [iroki Brijeg i da poslije toga igra~i ka`u da bodove poklanjaju Vedranu. I sve bi bilo u redu. No, Sarajevo nije pobijedilo, a praznik fudbala pretvorio se u horor, u kojem je cilj bio samo sa~uvati glavu i `iv pobje}i sa stadiona.
Privo|enje izgrednika: Uhap{eno desetak huligana

kojima je bilo i policajaca, za{titara i navija~a. B. C.

Borac bolji od Rudara

Pla~ i mu~nina
Huligansko divljanje navija~a iza sebe je ostavilo pla~ djece, slomljene ruke i noge, razbijene glave i previ{e mu~nine, ~ak i za jednog ratom iskaljenog ~ovjeka.
Banja Luka: Doma}i zaslu`eno slavili
(Foto: F. Fo~o) (Foto: M. Lugi})

Kajkutov gol za nastavak utrke
U veoma dobroj i borbenoj utakmici Borac je, iako su i gosti imali svoje prilike, zaslu`eno pobijedio Rudar sa 1:0 te nastavio utrku za titulu prvaka. Pogodak odluke pao je u 23. minuti. Nakon kornera, koji je izveo kapiten Borca Oliver Jandri}, na prvoj stativi najvi{i u skoku bio je Sa{a Kajkut. On je do lopte stigao prije golmana Asmira Avduki}a i poslao je u mre`u za 1:0. Borac je u drugom poluvremenu imao nekoliko prilika, ali promjene nije bilo. Najslabiji akter na terenu bio je sudija Ljubi{a VrhoS. KOTARA[ vac.

Izgledalo je stravi~no
- Bilo je stra{no, zaista. ^im smo vidjeli da navija~i ulaze na teren, pobjegli smo u svla~ionicu. Ovo u `ivotu nisam do`ivio. Svi smo, zaista, `eljeli gol i pobjedu, ali kada ne ide, ne ide. Niko nije ozlije|en, ali je sve zajedno izgledalo stravi~no, naro~ito kada sam poslije vidio kako izgleda stadion - rekao nam je jedan od fudbalera Sarajeva koji, radi svoje sigurnosti, nije `elio da mu otkrivamo identitet. ^im je sudija odsvirao kraj fudbalskog mu~enja u kojem je `ilavi [iroki Brijeg sa igra~em vi{e protiv dosta slabog i nervoznog Sarajeva uspio odigrati 1:1, uslijedile su scene koje se ne preporu~uju onima sa slabim srcem. Uz skandiranje: „Izdali ste Vedrana“, na teren se sa tri tribine slila rijeka navija~a koji su po~eli uni{tavati sve i svakoga pred sobom. Fudbaleri dva tima i njihova rukovodstva pobjegli su iza `eljezne

Specijalci i jedan od izgrednika ispred stadiona: Huligani uni{tavali vozila i tukli se sa policajcima

Sarajevo 1
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu Gledalaca: 8.000 Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 6 Pomo}nici: Zikrija Pa{ali} (Zenica) i Anto Su~i} (Nova Bila) Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica) Strijelci: 1:0 - Ihtijarevi} (22), 1:1 - Vagner (51) @uti kartoni: Dudo, Rizvanovi}, Belo{evi} (Sarajevo), Ivankovi}, [ili} ([iroki Brijeg) Crveni karton: Dudo (74-drugi `uti) Igra~ utakmice: Dejan Bandovi} ([iroki Brijeg) 7

(1:0)

1 [iroki B.
[IROKI BRIJEG Bandovi} 7 Diogo 6 Bari{i} 6 Marki} 6 Renato 6 ]utuk 6 Vagner 6,5 [ili} 6 (90. Mi{i} -) Hrgovi} 6 (85. Martinovi} -) Ivankovi} 6 Varea 6 (68. Karoglan) Trener: Toni Kara~i}

Borac
Gradski stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 5.000. Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i) 5 Pomo}nici: Dragan Ni{i} (Bosanski [amac), Jasmin Smaji} (Tuzla) Delegat: Radosav Kunda~ina (Trebinje) @uti kartoni: Trivunovi} (Borac), Muzgonja, Kantar (Rudar) Strijelac: 1:0 - Kajkut (23) Igra~ utakmice: Oliver Jandri} (Borac) 7,5

1

(1:0)

0

Rudar
RUDAR Avduki} 7 Drlja~a 6,5 Despotovi} 6 (56. Dobrijevi} 6) [odi} 7 Muzgonja 6 Goli} 6 (73. D`afi}) Kiki} 6 @eri} 7 Kecman 6,5 (61. Ku{lji} -) Kantar 6,5 Stijepi} 6,5 Trener: Boris Gavran

SARAJEVO Alaim 6 Rizvanovi} 6,5 Belo{evi} 6,5 D`akmi} 6 Maksumi} 6 Torlak 6 Ihtijarevi} 6,5 (46. Hamzagi} 6) Dudo 5,5 Avdi} 6 (66. Jahovi} -) [koro 5,5 Had`i} 5,5 (86. Hand`i} -) Trener: Mirza Vare{anovi}

iza{la sa stadiona. - [ta mogu re}i? Zaista nemam komentar - rekao je potreseni Vare{anovi}. O utakmici niko ni{ta nije rekao, a nije ni trebao. Sarajevo i [iroki Brijeg igrali su 1:1 u susretu u kojem su navija~i, koji su se okupili u rekordnom broju, `eljeli

Odgo|ena sjednica Skup{tine
Sjednica Skup{tine Sarajeva, na kojoj je kluba s Ko{eva danas trebao dobiti novo rukovodstvo, odgo|ena je zbog ju~era{njih doga|aja. Datum sjednice bit }e utvr|en naknadno.

BORAC Milinovi} 6,5 Stupar 6,5 Puziga}a 7 (46. @ari} 6,5) Trivunovi} 6,5 ]eri} 7,5 Vukobratovi} 6 (46. Petri} 6,5) Stan~eski 6 Jandri} 7,5 Stojanovi} 7 Kajkut 7 Vukelja 6,5 (89. Boji} -) Trener: Zoran Mari}

kapije, koja vodi u svla~ionice, a huligani su iskalili bijes na za{titarima. Mnoge od njih masa je pretukla svime {to joj je palo pod ruku.

Novi problemi
Nakon toga, doslovno su sravnili klupe za rezervne igra~e i krenuli ka sve~anim lo`ama tra`e}i ~lanove uprave, a usput su porazbijali sva stakla koja postoje na stadionu. Dok su za{titari bje`ali glavom bez obzira, huligani su po~eli ~ak i pa-

liti krov lo`e. Dok su do{li specijalci, petnaestak minuta poslije me~a, ve}ina navija~a ve} je van stadiona pravila nove probleme. Uni{tavali su parkirana vozila i tukli se sa

Skrivali se u svla~ionici Sarajeva
Trener [irokog Brijega Toni Kara~i} potvrdio nam je da povrije|enih u gostuju}em taboru nije bilo, jer su na vrijeme pobjegli sa terena na sigurno. S obzirom na to da je nekoliko huligana pro{lo kroz kapiju prije nego {to je zatvorena i po~elo razbijati gostuju}u svla~ionicu, dvojica fudbalera [irokog Brijega sakrila su se u svla~ionici policajcima i za{titarima. Na stadionu su ostali samo oni koji ga zbog povreda nisu stigli napustiti. A ispred svla~ionica, trener Sarajeva Mirza Vare{anovi} poku{avao je na mobitel dobiti suprugu, koja je ne{to ranije sa djecom doma}e ekipe. Kara~i} je izjavio da je {teta {to je duel zavr{en na ovakav na~in. - @ao mi je {to je ovako ispalo, naro~ito zato {to smo od po~etka imali topao prijem u Sarajevu i {to u kontaktima dva kluba zaista nije bilo nikakvih tenzija. Ovakve stvari ne idu uz nogomet - rekao je Kara~i}. odati po~ast pro{le godine u [irokom Brijegu ubijenom Vedranu Pulji}u. Rekli su da }e biti mirno i dostojanstveno. Koliko je to bilo mirno i dostojanstveno, dovoljno je rekla slika opusto{enog stadiona Ko{evo.
M. TANOVI]

Tabela
Rezultati 24. kola: Sloboda - @eljezni~ar 1:0, Sarajevo - [iroki Brijeg 1:1, Vele` - Zrinjski 0:0, Lakta{i - ^elik 2:0, Travnik - Leotar 2:2, Modri~a Maxima - Slavija 2:0, Borac - Rudar 1:0. Danas (16.30 sati): Olimpik Zvijezda. Parovi 25. kola (24. i 25. april): Borac - Travnik, Rudar - Sloboda, @eljezni~ar - Modri~a Maxima, Slavija - Vele`, Zrinjski - Olimpik, Zvijezda - Sarajevo, [iroki Brijeg Lakta{i, ^elik - Leotar.
1. @eljezni~ar 2. Borac 4. Zrinjski 5. Sarajevo 6. Vele` 7. Leotar 8. Travnik 9. Sloboda 10. Zvijezda 11. ^elik 12. Slavija 13. Olimpik 14. Rudar 15. Lakta{i 24 14 5 24 15 2 24 11 6 24 11 6 24 11 4 24 24 23 24 24 23 24 24 5 38:18 47 7 32:20 47 7 35:23 39 7 35:25 39 7 30:21 39 9 39:25 37 3. [iroki Brijeg 24 11 6

24 10 4 10 26:34 34 8 6 10 30:34 30 9 3 12 20:31 30 9 3 11 24:35 30 8 5 11 24:27 29 8 5 11 26:32 29 7 8 8 20:28 29 8 4 12 19:24 28 7 4 13 29:36 25 7 3 14 27:41 24

16. Modri~a M. 24

Specijalci su stigli petnaestak minuta poslije me~a

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

81

MOSTARSKI DERBI U Vrap~i}ima bez pogodaka

Na terenu miroljubivo, na tribinama vatreno
Navija~i Zrinjskog dva puta izazivali prekide ubacivanjem predmeta i pirotehni~kih sredstava u teren, a kada ih je policija istjerivala, potukli se sa specijalcima
Tradicija se prekinula, fudbaleri Vele`a i Zrinjskog prvi put u historiji remizirali su odigrav{i 0:0 na stadionu u Vrap~i}ima. Iako se obje ekipe bore za izlazak na evropsku scenu, odigran je mo`da i najlo{iji gradski mostarski derbi, a s obzirom na osvojeni gostuju}i bod, vi{e razloga za zadovoljstvo mogu imati igra~i Zrinjskog. Selektor Safet Su{i}, koji je posmatrao me~, nije imao mnogo {ta vidjeti. Vele` je imao blagu terensku inicijativu koju nije ozbiljnije materijalizirao da bi fini{ prvog dijela pripao Zrinjskom, koji je imao dvije dobre prilike. Prvo je Vernes Selimovi} {utirao pored gola, a u sudijskoj nadoknadi Kre{imir Kordi} iza{ao je sam pred Emira Had`i|ulbi}a. Golman Vele`a uspio je odbraniti. Ukupno, prvo poluvrijeme

Gruji}ev gol za vodstvo doma}ih

(Foto: J. Had`i})

Lakta{i slavili protiv ^elika

Gosti posustali u drugom dijelu
Zeni~ani propustili prilike u prvom poluvremenu
^elik je izgubio u Lakta{ima sa 0:2, ali je odli~no odigrao prvo poluvrijeme, kada je imao dvije dobre prilike, za razliku od blijedih drugih 45 minuta. nakon {to je Zorana Novakovi}a oborio kapiten gostiju Almir Hasanovi}. Bolju igru u nastavku me~a Lakta{i su potvrdili u sudijskoj nadoknadi. Reze-

.@JS@ZH 2 (0:0) 0
Divljanje „Ultrasa“: Utakmica je trajala 107 minuta
(Foto: R. Ivi})

DKHJ
^ELIK Bilobrk 6,5 Kapetan 6 (85. Miki} -) Obu}a 7 Isakovi} 6 (67. Dilaver -) Markovi} 6,5 Puri} 7 Hasanovi} 6 Zahirovi} 6 Sadikovi} 6 Juri} 6 (79. Jamak -) Duro 7 Trener: Omer Kopi}

Blaga inicijativa
Do 12. minute Vele` je ne{to poku{avao, ali su {utevi Elvira ^oli}a i Admira Velagi}a bili preblagi. U 15. minuti uslijedio je prvi prekid, odmah po dolasku navija~a Zrinjskog. Po~eli su ubacivati tvrde predmete, petarde i „topovske udare“. Prekid je potrajao sedam-osam minuta, a utakmica je poslije nastavljena, ali ne i sporadi~no ubacivanje predmeta u teren. u Vrap~i}ima trajalo je 55 minuta. Ni nastavak utakmice nije ponudio bolju igru. Vele` je zaprijetio u nekoliko navrata, Velagi} je poku{ao nekoliko puta, ali nijednom pretjerano opasno. Uslijedio je potom jo{ jedan prekid, koji su navija~i Zrinjskog izazvali na identi~an na~in kao i prvi put, a opet poslije {est minuta, nastavilo se igrati. Tada je policija odlu~ila udaljiti gostuju}e navija~e, koji su se zbog toga sukobili sa specijacima. Prema prvim izvje{tajima, jedan navija~ Zrinjskog je povrije|en. Na terenu, pak, i dalje nije bilo zanimljivosti.

Izjave trenera
Abdulah Ibrakovi}
Lo{e smo odigrali, bila je to jedna od najgorih partija ove sezone. Do prekida je to na ne{to i li~ilo, ali poslije na{ta. Vezni red je totalno podbacio. S ovakvom igrom ne zaslu`ujemo evropsku scenu.

Navija~ Zrinjskog povrije|en u sukobima

Stadion u Lakta{ima Gledalaca: 800 Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) 7 Pomo}nici: Rusmir Ba{i} (Sarajevo), Ratko Kuni} (Banja Luka) Delegat: Milorad Lale (Lukavica) @uti kartoni: Sekuli} (Lakta{i), Markovi}, Hasanovi}, Dilaver (^elik) Strijelci: 1:0 - Gruji} (51 penal), 2:0 - Popovi} (90+2) Igra~ utakmice: Miljan Baji} (Lakta{i) 7,5

LAKTA[I [eji} 7 Sekuli} 6,5 Baji} 7,5 Ze~evi} 6,5 [araba 6,5 Stjepanovi} 6,5 Gruji} 7 (86. Popovi} 7) Memi{evi} 6,5 (76. Mirkovi} -) \elmi} 6 Tosunovi} 6 (73. Ljubojevi} -) Novakovi} 7 Trener: Dragoslav Stepanovi}

Vele`
Stadion Vrap~i}i Gledalaca: 5.500 Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7 Pomo}nici: Mujo Tutun (Sarajevo) i Damir Kne`evi} (Livno) Delegat: \or|e Star~evi} (Bosanska Gradi{ka) @uti kartoni: Kne`evi}, Kadi}, Salihovi} (Vele`), Musa (Zrinjski) Igra~ utakmice: Matej Ivankovi} (Zrinjski) 7

0:0

Zrinjski
ZRINJSKI Melher 6,5 [unji} 6,5 Selimovi} 6 Musa 6 Ivankovi} 7 Markovi} 6 Stojanovi} 6,5 @i`ovi} 6 (86. Su{i} -) Kordi} 6 Zadro 6 Ani~i} 6 Trener: Dragan Jovi}

Dragan Jovi}
Igra nije bila na nekom previsokom nivou, {to je razumljivo s obzirom na to da su bodovi bili va`ni objema ekipama. Ovog smo puta odigrali onako kako ostale ekipe igraju protiv nas kada su gosti. Me~ nije bio lijep za oko, ali smo zadovoljni bodom. Zahvalio bih doma}inu na gostoprimstvu. bez golova, nakon ukupno 107 minuta igre. Ina~e, utakmicu je osiguravalo ukupno 450 policajaca.
F. IBRULJ

Doma}i su golom Vladana Gruji}a iz jedanaesterca u 51. minuti poveli sa 1:0

rvista Goran Popovi} iskoristio je ubacivanje Miljana Z. VAJKI] Baji}a.

VELE@ Had`i|ulbi} 6 Kne`evi} 5,5 As. [kalji} 6 Kadi} 6 Kajtaz 5,5 Zaimovi} 5,5 Majki} 5,5 Velagi} 6 (81. Salihovi} -) Osmanagi} 5,5 (84. Demi} -) ^oli} 5,5 D`afi} 5,5 (90. Durakovi} -) Trener: Abdulah Ibrakovi}

Modri~a napokon uspje{na

Prva pobjeda „Uljara“
Modri~a 2 (0:0) 0 Slavija
Stadion „Dr. Milan Jeli}“ u Modri~i Gledalaca: 300 Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 7,5 Pomo}nici: Stevo Peri} (Bijeljina) i Bilal Bogilovi} (Sarajevo) Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de) Strijelci: 1:0 - Savki} (56), 2:0 - Simi} (72) @uti kartoni: Stoki}, Komnenovi}, Savi} (Modri~a), Odovi}, Tadi}, Papaz, I. Radovanovi} (Slavija) Crveni karton: \or|e Savi} (Modri~a) u 77. minuti - drugi `uti Igra~ utakmice: Ognjen Radulovi} (Modri~a) 7,5 MODRI^A Tripi} 7 Gale{i} 6,5 Ali} 7 Jolovi} 7 Stoki} 6 (46. Savki} 7) Todorovi} 6,5 (51. Radulovi} 7,5) Kutla~i} 6,5 Komnenovi} 7 Savi} 6 (77. Radi} -) Joksimovi} 6 Slomi} 7 Trener: Dragan Savi} SLAVIJA Dujkovi} 6 Regoje 6 Papaz 5,5 Benovi} 5 Tadi} 6 Todorovi} 6 (62. Pu{ara -) Jovanovi} 6,5 Stankovi} 6 Odovi} 5 (46. Simi} 6) I. Radovanovi} 5 Ogle~evac 5 (60. Milinkovi} -) Trener: Milomir Odovi}

450 policajaca
U 77. minuti dobru priliku imao je Selimovi} {utirav{i glavom nakon kornera, ali je Milan Kne`evi} izbio sa gol-linije. Vele` je do kraja poku{ao sa izmjenama, ali bez rezultata. ^etrnaesti gradski derbi mostarskih rivala zavr{en je

Modri~a Maxima je ostvarila svoju prvu pobjedu u proljetnom dijelu Premijer lige savladav{i Slaviju sa 2:0. Klju~ni trenutak bila je odluka trenera Dragana Savi}a da na poluvre-

menu uvede trojicu juniora, koji su donijeli prevagu. Prvi gol postigao je talentirani Spasoje Savki} u 56. minuti, a sudbinu gostiju zape~atio je Jovan Simi} u 72. minuti. S. MAKSIMOVI]

Kup Italije

Roma u finalu uprkos porazu
Roma i Inter }e, sada je to ve} jasno, podijeliti trofeje u Italiji. Osim borbe za prvenstvenu titulu, igrat }e i u finalu Kupa Italije. Inter je ve} ranije preko Fiorentine pro{ao u finale, a Roma je sino} na gostovanju kod Udinezea pora`ena sa 0:1 (prvi susret 2:0 za Romu) i imat }e priliku da osvoji tr(N. D.) ofej.

82
TUZLA Prvi proljetni poraz @eljezni~ara

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

sport

Todorovi} u prodoru pored Dudi}a

Trebinjci ostali nepora`eni na Piroti

Smajlovi} zabio, a Mujki} sa~uvao pobjedu Slobode
Jedini gol na utakmici postignut ve} u 2. minuti
Sloboda je nanijela prvi proljetni poraz @eljezni~aru i u~inila borbu za titulu jo{ neizvjesnijom. @eljo je, dodu{e, i dalje prvi, ispred Borca, zbog gol-razlike, ali ako i na kraju prvenstva dva kluba budu imala isto bodova, u prednosti }e biti Banjalu~ani zbog boljeg me|usobnog omjera. Tuzlaci su, pak, sa tri boda sko~ili u sredinu tabele. Iako je Sloboda rano povela i ~inilo se da }e to u~initi utakmicu jo{ boljom, to se nije desilo. U tvrdom me~u gosti iz Sarajeva imali su jalovu inicijativu, ali su se Tuzlaci odli~no zatvorili i sa~uvali vodstvo, ponajvi{e zahvaljuju}i sjajnom Denisu Mujki}u, koji je ~udesno odbranio dvije kolosalne prilike igra~a @eljezni~ara.

„Veziri“ opet spa{avali bod u fini{u utakmice
Nogometa{i Travnika ponovo su razo~arali navija~e na Piroti, osvojiv{i ju~er Nusmira Faji}a kome je asistirao Mirsad [iljak. Leotar je ponovo uspio

Travnik
Stadion Pirota u Travniku Gledalaca: 400 Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo) 6 Pomo}nici: Zoran Taborin (Zvornik) i Almir ^i{i} (Mostar) Delegat: Lazo Martinovi} (^apljina) Strijelci: 0:1 - Risti} (39), 1:1 - Faji} (40), 1:2 - Andri} (67), 2:2 - Dudi} (87) @uti kartoni: Ribi}, Saraj~i}, Helvida, Dudi} (Travnik), ^orlija, ]erani}, Rami}, Andri}, Ra{evi} (Leotar) Igra~ utakmice: Fe|a Dudi} (Travnik) 6,5

2 (1:1) 2
TRAVNIK Nurkovi} 6 Terzi} 5,5 Varupa 5,5 Ribi} 6 Saraj~i} 6 (81. Lihovac-) Helvida 5,5 [iljak 5,5 Pranjkovi} 5,5 (74. Eri}-) Dudi} 6,5 Faji} 6 ]uri} 6 (62. Badrov-) Trener: Ned`ad Selimovi}

Leotar
LEOTAR Berak 6,5 Komneni} 6 Todorovi} 6 (82. Magazin -) ^orlija 6 ]erani} 6 Rami} 6 Cimirot 6,5 Andri} 6,5 Kruni} 6,5 Risti} 6,5 (62. Ra{evi} -) [e{lija 6 Trener: Goran Skaki}

Izjave trenera
Vlatko Glava{
Zadovoljan sam rezultatom i pobjedom. Sa ova tri boda vrlo smo blizu cilja, a to je opstanak u Premijer ligi. Sada se ve} okre}emo utakmici sa Borcem, a u Prijedoru }e igrati neki juniori kako bismo sa~uvali ekipu za me~ sa Banjalu~anima.

Rano vodstvo
Svi gledaoci nisu se ni smjestili na svojim mjestima a Sloboda je povela. U drugoj minuti Senad Muji} je primio loptu na desnoj strani i precizno uposlio usamljenog Damira Smajlovi}a. Napada~ doma}ina je visoko sko~io i glavom sa sedam metara poslao loptu u gostuju}u mre`u - 1:0. Ibrahim [ehi} je uspio malo dota}i loptu, ali nedovoljno da sprije~i gol. Nakon po~etnog {oka, igra~i @eljezni~ara otvorili su se i krenuli prema golu Slobode, ali bez konkretnih prilika. @eljezni~ar je u 29. minuti izveo brz napad po desnoj strani. Na centar{ut je odli~no reagirao Sr|an Stani},

samo bod protiv Leotara. Ovo je „Vezirima“ drugi uzastopni doma}i remi (2:2 protiv Lakta{a u 22. kolu). Trebinjci su vodili dva puta, pa su se Travni~ani spa{avali u fini{u me~a. Gosti su poveli u 39. minuti kada je Milorad Cimirot uposlio Dragana Risti}a koji je pogodio mre`u za 1:0. Travni~ani su izjedna~ili u sljede}oj minuti pogotkom

do}i u vodstvo u 67. minuti. Golman doma}ih Adis Nurkovi} odbranio je dva {uta protivni~kih napada~a, ali je na odbijenu loptu natr~ao Sr|an Andri} i ugurao je u mre`u. Gosti su mogli i pove}ati prednost kada je Nenad Eri} pogodio stativu. Bod „Vezirima“ donio je Fe|a Dudi} u 87. minuti izvev{i sjajno slobodan udarac sa dvadesetak S. PINJO metara.

Amar Osim
Sloboda je zaslu`eno slavila. Iskoristila je svoju {ansu i osvojila tri boda. Stvorili smo premalo prilika za ekipu koja se bori za titulu. Poslije ovog poraza, slijedi detaljna analiza ove utakmice.

Baji} i Smajlovi}: Tuzlaci sko~ili u sredinu tabele

(Foto: A. Bajri})

„Manijaci“ skratili nastavu
Navija~i @eljezni~ara, njih skoro 150, bili su smje{teni kod {kolskog dvori{ta Osnovne {kole koji sa tri metra nije uspio savladati Mujki}a. Tri minute poslije, Sloboda je zaprijetila iz slobodnog udarca. Gradimir Crnogorac je {utirao sa 25 metara, a lopta je oti{la pored gola. Zbog prigovora u 41. minuti na intervenciju pomo}nog sudije, sa klupe @eljezni~ara udaljen je pomo}ni trener Dino \urbuzovi}. Tu{anj, odakle su gledali utakmicu. Zanimljivo je da je ju~er zbog utakmice bila skra}ena nastava. zaklju~io proma{aj Elvisa Me{i}a. Drugo poluvrijeme po~elo je napadima @eljezni~ara. Lazar Popovi} se u 54. minuti lijepo oslobodio svog ~uvara na {esnaest metara od gola doma}ina, ali je Mujki} odbranio i njegov udarac. @eljezni~ar je, uglavnom, jalovo napadao bez prave prilike do 84. minute, kada je Mujki} opet bio na visini zadatka. Bila je to jo{ jedna ~udesna odbrana golmana Slobode, nakon Popovi}evog udarca glavom.
E. MUHAREMAGI]

Sloboda 1 (1:0) 0 @eljezni~ar
Stadion Tu{anj u Tuzli Gledalaca: 5.500 Sudija: Vedran Zovko (Mostar) 6 Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Dalibor Mavrak (Mostar) Delegat: Viktor Malenica (Kre{evo) Strijelac: 1:0 - Smajlovi} (2) @uti kartoni: Jogun~i}, Milo{evi}, Gavari}, Okanovi}, Al. Beki}, Muji}, Mujki}, Smajlovi} (Sloboda), Bogi~evi}, Stani}, H. Be{lija, ]ulum, Bu}an (@eljezni~ar) Igra~ utakmice: Denis Mujki} (Sloboda) 7 SLOBODA Mujki} 7,5 Jogun~i} 6,5 Milo{evi} 6,5 Crnogorac 7 Karad`a 7 Malki} 7 Gavari} 7 Okanovi} 6 (60. Zoleti} -) Al. Beki} 6,5 (81. Sadikovi} -) Smajlovi} 7 Muji} 6,5 (79. Mostarli} -) Trener: Vlatko Glava{ @ELJEZNI^AR [ehi} 6 Radovanovi} 6,5 Baji} 6,5 Bogi~evi} 6 Bekri} 6,5 Stani} 6 (67. Spahi} -) H. Be{lija 6 ]ulum 5,5 (58. Rov~anin 6) Svraka 6 Me{i} 5,5 (46. Bu}an 5,5) Popovi} 6,5 Trener: Amar Osim

Olimpik do~ekuje Zvijezdu

Tri boda za ovjeru remija iz [irokog
Remijem u [irokom Brijegu, koji je bio ~etvrti u nizu, Olimpik se u~vrstio na prvom mjestu u Premijer ligi prema broju nerije{enih utakmica (osam remija). Svi se u sarajevskom klubu nadaju da je danas protiv Zvijezde vrijeme da ubilje`e tri boda. Poseban optimizam donosi ~injenica da je u pro{lom kolu, nakon tri utakmice posta, proradio napada~ki tandem Edin [aranovi} i Semir Kapi}. - Samo nas pobjeda ~ini zadovoljnima. Ta tri boda protiv Zvijezde bila bi odli~na ovjera nerije{enog rezulata na gostovanju u [irokom Brijegu - ka`e trener Olimpika Edin Prlja~a.

Olimpik Zvijezda
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki). OLIMPIK: Fejzi}, Suljevi}, Kolarov, Je{e, Suba{i}, Vidovi}, Velagi}, Alimanovi}, Prli}, Kapi}, [aranovi}. Trener: Edin Prlja~a. ZVIJEZDA: Kari}, Nezi}, Vasili}, Prodanovi}, Moranjki}, Deli}, Hamzi}, Gazibegovi}, \ori}, Kova~evi}, Omeragi}. Trener: Zoran ]urguz.

Popovi}eve {anse
Almir Beki} je u 43. minuti bio u solo prodoru, ali je njegov udarac oti{ao pored gola. Prvo poluvrijeme je

Finale Kupa Hrvatske

Strijelci Ibri~i} i Zec
U prvoj utakmici finala Kupa Hrvatske u Splitu bh. internacionalci bili su u centru zbivanja. Senijad Ibri~i} je u dresu Hajduka kod rezultata 0:0 proma{io jedanaesterac, dok je Ermin Zec kod 1:0 izborio, a zatim i realizirao najstro`iju kaznu. Ipak, doma}ima je pobjedu od 2:1 donio Ibri~i} pred kr(N. D.) aj utakmice.

Poraz Crvene zvezde
Rezultati 25. kola prvenstva Srbije: Jagodina - Spartak 3:1, Metalac - ^ukari~ki 0:1, Mladi radnik - Vojvodina 1:3, Napredak - Partizan 0:1, OFK Beograd - Borac 3:2, Rad - BSK 2:0, Smederevo - Hajduk 0:0, Crvena zvezda - Javor 0:1. Poredak: Partizan 63, Crvena zvezda 62, OFK Beograd 43, Spartak 42, Vojvodina 37, Jagodina 36, Javor 35, (N. D.) Metalac 34...

Nakon {to je odradio kaznu zbog kartona, u sastav se vra}a Nihad Suljevi}. N. D.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

83

LIGA PRVAKA Inter pobijedio evropskog prvaka

Murinjo sru{io mit o Barcinoj nepobjedivosti
Mesi potpuno neutralisan
Mit o nepobjedivosti Barcelone je sru{en. Ma{ina Pepa Gvardiole (Guardiola) stala je u Milanu, gdje joj je @oze Murinjo (Jose Mourinho) priredio savr{enu zasjedu u kojoj je potvrdio za{to je prije nekoliko godina sam sebe nazvao specijalnim. Nakon dugo vremena, svijet je gledao Barcelonu bez zuba, Pepa Gvardiolu namr{tenog, a Lionela Me-

Vidjet }emo se opet sljede}e sedmice, poru~io Gvardiola

Brajant je postigao 39 poena

Lejkersi poveli s 2-0

Tradicija protiv Oklahome
Igraju}i sa slomljenim prstom na {uterskoj ruci, na~etim koljenom i stopalom, ponajbolji NBA ko{arka{ Kobi Brajant (Kobe Bryant) postigao je 39 poena za drugu pobjedu aktuelnih prvaka Los An|eles lejkersa nad Oklahoma siti tanderom (95:92) u prvom krugu plej-ofa. Naredna dva me~a igrat }e se u Oklahomi. Lejkersi su samo jednom u 40 nastupa u historiji izgubili seriju na ~etiri pobjede u kojoj su poveli s 2-0. Druge pobjede postigli su jo{ Atlanta i Boston, dok je Feniks izjedna~io protiv Portlanda. Uo~i duela sa [arlotom, centar Orlanda Dvajt Hauard (Dwight Howard) progla{en je drugu godinu zaredom najboljim odbrambenim igra~em NBA lige. Hauard je u regularnoj sezoni bio najbolji skaka~ (13,2 u prosjeku) i bloker (2,78). U glasanju novinara dobio je 576 bodova, ispred krila Atlante D`o{a Smita (Josh Smith, 136). Rezultati: ISTO^NA KONFERENCIJA: 3. Atlanta - 6. Milvoki 96:85 (2-0), 4. Boston - 5. Majami 106:77 (2-0). ZAPADNA KONFERENCIJA: 1. LA lejkers - 8. Oklahoma 95:92 (2-0), 3. Feniks - 6. Portla(E. J.) nd 119:90 (1-1).

Finale plej-ofa za odbojka{ice
Maikon posti`e gol: Inter napravio veliki posao
(Foto: AFP)

Murinjo: Zamka za Barcelonu

sija (Messi) - nije ni gledao, jer kao da ga na terenu nije ni bilo. Kao da je ~arobnjak svoj ~arobni {tapi} zaturio u autobusu u kojem se Barca mrcvarila do Milana 14 sati.

Sjajni Milito
Zvijezde ve~eri bile su obojene u plavo-crno, pre-

Barca dva puta okretala 1:3
Inter je iz evropskih kupova samo jednom ispao nakon {to je na revan{ ponio prednost od 3:1, i to 1986. godine, kada je u Madridu nakon produ`etaka izgubio od Reala sa 1:5. No, Barceloni ovo nije prvi put da prvi duel gubi sa 1:3. Prije 16 godina, pro{li su Dinamo Kijev sa 4:1 u revan{u, a 2000. ^elzi, koji su dobili sa 5:1.

dvo|ene sjajnim Dijegom Militom (Diego), koji je u pobjedi od 3:1 zabijao i asistirao. One su za 75.000 navija~a na San Siru kreirale jednu od najljep{ih evropskih bajki u historiji kluba. Murinjo je odnio veliku pobjedu, ali samo za jedno poluvrijeme. Put do prvog Interovog finala nakon 1972. godine jo{ je dug. - U drugoj utakmici mo`e se desiti sve. Mo`emo oti}i tamo i izgubiti, ~ak i ostati bez trenera - okrenuo je pri~u Murinjo i nastavio: - Ono {to se desilo na San Siru nije bio san nego realnost. Zaslu`ili smo pobjedu, ali jo{ nismo u finalu. Ne igramo protiv male ekipe nego protiv velikog kluba sa sjajnim igra~ima, trenerom i navija~ima - rekao je heroj ve~eri nakon {este uzastopne pobjede u Evropi, {to je novi rekord kluba.

Inter

3:1 Barcelona
Maikon (od 74. Kivu), Mota, Pandev (od 56. Stankovi}), Kambijaso, Eto, Sneijder, Milito (od 75. Baloteli). Trener: @oze Murinjo. BARCELONA: Valdes, Alve{, Pike, Pujol, Maksvel, Buskets, Keita, Pedro, Ibrahimovi} (od 62. Abidal), ^avi, Mesi. Trener: Josep Gvardiola.
Ekipa Kule: U finalnoj seriji gube sa 0:1 protiv br~anskog Jedinstva

Stadion San Siro u Milanu. Sudija: Olegario Bekurenca (Portugal). Strijelci: 0:1 - Pedro (19), 1:1 Sneijder (30), 2:1 - Maikon (48), 3:1 - Milito (61). @uti kartoni: Eto, Stankovi} (Inter), Alve{, Pike, Pujol, Keita, Buskets (Barcelona). INTER: @ulio Cezar, Zaneti, Lusijo, Samuel,

Materaci napao Balotelija
Po zavr{etku utakmice, svi igra~i Intera pali su u slavljeni~ki trans, a Mario Baloteli (Balotelli) ljutito je krenuo prema svla~ionici sva|aju}i se sa navija~ima. Fudbaler iz Gane bacio je tom prilikom Interov dres, a Barcelonin napada~ Zlatan Ibrahimovi} otkrio je medijima da ga je zbog toga Marko Materaci (Materazzi) u tunelu fizi~ki napao. Gvardiola nije imao rje{enja. Trener koji rijetko kada uop}e dolazi u priliku da svojim takti~kim zamislima spa{ava ekipu od poraza nego to rade Mesi, Ibrahimovi} i ostali, nije imao odgovor na Interovu igru. U trenutku kada je gubio sa 1:3, Gvardiola je na teren uveo beka Erika Abidala (Eric), a izveo Zlatana Ibrahimovi}a. ^udno rje{enje. Mada je njegovo lice po zavr{tku me~a odavalo zabrinutost, jer ipak, ovo mu - Vidio sam da je Materaci navalio na Balotelija, ali da sam bio na njegovom mjestu, ostavio bih ga na miru. Da je ne{to sli~no napravio meni, iste bih ga sekunde bacio na pod. Nakon pobjede, svaki bi igra~ trebao biti sretan i ponosan, a ne proganjati 20-godi{njeg suigra~a kako bi se obra~unavao sa njim - ispri~ao je Ibrahimovi}. je prvi poraz od dva gola razlike u 115 me~eva od kada je na klupi Barcelone, katalonski strateg ostavio je za novinare drugu pri~u, punu samopouzdanja. - ^estitam im, ali vidjet }emo se opet sljede}e sedmice. Igramo polufinale protiv dobre ekipe, mora se prihvatiti ~injenica da je poraz bio mogu}. Ipak, mislim da mo`emo okrenuti situaciju. Devedeset minuta je u Barceloni vrlo dug period - rekao je Gvardiola.
(M. T.)

Kula `eli izboriti majstoricu
Grada~a~ke odbojka{ice ve~eras (19.30 sati) u Br~kom igraju revan{-utakmicu finala plej-ofa protiv Jedinstva. Prvi me~ pripao je Br~ankama, koje su u Grada~cu sa 3:2 savladale Kulu. - Odli~no igramo na strani i zbog toga jo{ ni{ta nije gotovo. Sigurno je da }emo gledati uzbudljiv finale - rekao je trener \or|e Milo{evi}. Ako bi Kula savlada Jedinstvo, majstorica bi se igrala sutra, tako|er u D`. D. Br~kom.

Bez rje{enja
Mesija, koji je u prethodnoj rundi Arsenalu zabio ~etiri gola u revan{-utakmici, neutralizirali su neumorni Havijer Zaneti (Javier Zanetti) i njegovi brzi suigra~i.

Lisabonski klub mijenja trenera

Serhio iz Gimare{a u Sporting
Trener Vitorije iz Gimare{a Paulo Serhio (Sergio) vodit }e sljede}e sezone Sporting iz Lisabona. Portugalski fudbalski velikan, koji trenutno vodi Karlos Karvaljal (Carlos Carvalhal), sa Serhiom je dogovorio dvogodi{nji ugovor. Lisabonska ekipa ove sezone igra ispod svog renomea. U prvenstvu je tek na ~etvrtom mjestu, sa 26 bodova manje od lidera Benfike. (M. T.)

Nau~ite biti {ampioni i kada gubite
Do utorka nave~er bilo je nevjerovatno da se Barcelona `ali na su|enje, a eto, i to se desilo. Katalonci ka`u da je sudija sjeckao igru i da im nije dao da igraju, {to je razljutilo Murinja. - Barcelonini igra~i bi trebali nau~iti da budu {ampioni i kada izgube. Umjesto da priznaju da je Inter bio bolji, oni su napadali sudiju u tunelu. Izgleda da su ve} zaboravili na Toma Heninga Ovreba, koji ih je lani protiv ^elzija uveo u finale. ^ini se da nemaju ba{ najbolje pam}enje - rekao je Portugalac.

Te`a povreda Merime Softi}karateu Reprezentativka Bosne i Hercegovine u
Merima Softi} na Gran-pri turniru u Bratislavi do`ivjela je te{ku povredu ramena, zbog koje }e pauzirati najmanje ~etiri sedmice. To zna~i da }e propustiti predstoje}e Evropsko prvenstvo u Atini od E. M. 6. do 9. maja.

EVROPSKA LIGA

84
SPORTSKE PENZIJE Lista spala na 27 imena

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

sport

Forlan: Uzdanica Atletika u napadu

Osvojili iste medalje, jedan dobio naknadu, a drugi nije
Odri~em se naknade, ka`e kapiten bh. tima u sjede}oj odbojci Sabahudin Delali}, kojem su priznata odli~ja sa velikih svjetskih takmi~enja, dok ve}ini njegovih suigra~a nisu
Odluka Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na prijedlog Komisije za imenovanje, o dodjeli zvanja zaslu`nog sportiste i sportiste internacionalnog razreda, koja je upravo objavljena u Slu`benom glasniku BiH, izazvala je `estoke reakcije. Glas protiv prvi su digli {ahisti (Predrag Nikoli}, Ivan Sokolov, Bojan Kurajica, Emir Dizdarevi}), koji su

Ve~eras me~evi polufinala

Liverpul bez Toresa, Atletiku fali Aguero, a Hamburgu Petri}
„Crveni“ do Madrida i{li vozom, autobusom i avionom, a Fulem uspio odletjeti u Hamburg
Tri od ~etiri u~esnika polufinala Lige prvaka nastupit }e ve~eras bez svojih najboljih napada~a. Liverpulu }e nedostajati Fernado Tores (Torres), Atletiko Madridu Serhio Kun Aguero (Sergio Kun Aguero), a Hamburgu Mladen Petri}. Nema sumnje da }emo ostati uskra}eni za majstorije ove trojice, ali isto tako i da su pred nama zanimljivi dueli koji }e dati odgovor na pitanje koga }emo gledati u finalu 12. maja u Hamburgu. Erupcija vulkana na Islandu i oblak vulkanske pra{ine koji je prekrio Evropu najvi{e neprilika donijeli su Liverpulu, koji je imao pravu odiseju do Pariza, dugu Kapiten Stiven D`erard smatra da je Atletiko dovoljno dobar da na svom stadionu pobijedi svaku ekipu. - To zavisi od toga koja verzija Atletika iza|e na teren. Oni su vrlo sli~ni nama. Nekada se o~ekuje da pobijede, ali oni omanu. Ovo }e biti te`ak me~. Trofej je veoma va`an za oba kluba i siguran sam da }e atmosfera biti fantasti~na smatra D`erard. Treneru Hamburga Bruni Labadiji (Bruno Labbadia) visi ma~ nad glavom i on zna da ga neuspjeh u polufinalu protiv Fulema mo`e stajati posla. Dodatni peh je to {to Labadija ne mo`e ra~unati na najboljeg

Odbijeni odbojka{i
Reprezentacija u sjede}oj odbojci od 1997. osvojila je jedno zlato i dva srebra na paraolimpijskim igrama, zatim dva zlata i jednu bronzu na svjetskim prvenstvima te {est zlata i jednu bronzu na evropskim prvenstvima. U barem jednom od tih uspjeha - a svaki zna~i ispunjenje kriterija za priznanje zaslu`nog ili sportiste internacionalnog razreda - u~estvovalo je 25 igra~a. No, samo ih je osmero uvr{teno na spisak dobitnika. Budu}i da im Ministarstvo civilnih poslova nije odgovorilo, za{to su izostavljani sa spiska, ne znaju: Asim Medi}, D`evad Hamzi}, Ermin Jusufovi}, Safet Aliba{i}, Ejub Mehmedovi}, Zikret Mahmi}, Esad Durmi{evi}, Ned`ad Salki}, Fikret ^au{evi}, Mirza Hrustemovi}, Mehmed ^oli}, Edin Ibrakovi}, Amir Rami}, Abid ^i{ija, Muharem Huremovi}, Benis Kadri} i Nizam ^an~ar.
Reprezentativci BiH na najvi{em postolju na Evropskom prvenstvu u Elblagu pro{le godine

1994. godine, kao ~lanovi olimpijske reprezentacije Bosne i Hercegovine, osvojili srebrenu olimpijsku medalju, ali nisu uvr{teni ni na jednu od lista.

[ta ka`e Pravilnik
Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH donesen je na sjednici Vije}a ministara jo{ 18. decembra 2008. godine, ali je tek sada izvr{ena kategorizacija i o~ekuje se isplata do`ivotnih naknada (zaslu`nima), odnosno godi{njih (internacionalni razred). Pravilnikom je propisano da su zaslu`ni sportisti svi oni koji su osvojili medalju na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, odnosno na svjetskom prvenstvu, te zlatnu medalju na evropskom prvenstvu, i to na takmi~enjima u organizaciji me|unarodnih organizacija ~lanica Me|unarodnog olimpijskog komiteta (IOC), odnosno Internadobila zvanje zaslu`nog ili sportiste internacionalnog razreda. - Ako na{u ekipu ~ini 12 ~lanova i ako smo osvojili neku medalju, a osvojili smo ih pregr{t, i ako jedan ~lan ispunjava uvjete, onda ispunjavaju i ostali. Pitam se ~ime se vodila Komisija kada je uvrstila mene u internacionalni razred, a ne, recimo, D`evada Hamzi}a, ~ija je aplikacija identi~na mojoj. Zbog raskola koji se na ovaj na~in pravi me|u nama, i to uo~i Svjetskog prvenstva na koje trebamo putovati, javno ka`em da se odri~em ove naknade - izjavio je Delali} te cionalnog paraolimpijskog komiteta (IPC) ili Generalne asocijacije internacionalnih sportskih federacija (GAISF), a prestali su se aktivno baviti sportom. S druge strane, zvanje sportiste internacionalnog razreda dobiva se za ispunjenje A-norme za u~e{}e na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, zatim za plasman od ~etvrtog do 12. mjesta na svjetskom prvenstvu, odnosno od drugog do petog na evropskom prvenstvu, zatim za zlatnu medalju na mediteranskim igrama ili univerzijadi. Isto zvanje u konkurenciji juniora donosi medalja na svjetskom ili evropskom prvenstvu. je dodao da je Savez sjede}e odbojke ve} uputio pismo Ministarstvu civilnih poslova i Komisiji za imenovanja.

Pravi se raskol
Me|u ukupno 27 imena (17 zaslu`nih sportista i deset sportista internacionalnog razreda) nema ni {ahistkinje Vesne Mi{anovi}, osvaja~ice bronze na [ahovskoj olimpijadi u Solunu 1988. Tu pri~i nije kraj. Ogor~enje ne krije kapiten reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci Sabahudin Delali} iako je njegovo ime na listi sportista internacionalnog razreda, koji }e u naredne ~etiri godine dobivati godi{nju naknadu od dr`ave. Njemu zvu~i nelogi~no da su svega osmorica odbojka{a od predlo`enih ukupno 25 sa skoro istim rezultatima

Dobitnici zvanja
2.000 kilometara. „Crveni“ su do Londona i{li vozom pa autobusom do Pariza, gdje su opet sjeli u voz, koji ih je odveo do Bordoa, odakle su avionom letjeli u Madrid. Klupska internet-stranica prenosila je ovo putovanje na blogu pod naslovom „Najdu`i put“. Ovaj napor sigurno }e ostaviti traga na Liverpulu, koji ipak najvi{e uzdi{e za Toresom. napada~a Mladena Petri}a, koji je povrije|en. Zamijenit }e ga Peruanac Paolo Guerero (Paolo Guerrero), koji nema pravo nastupa u Bundesligi. Hamburgu }e nedostajati i odli~ni vezni igra~ Marsel Jansen (Marcell Jansen). Fulem je, ipak, uspio iz Londona odletjeti za Hamburg i tako izbje}i 1.000 kilometara dugo putovanje (A. N.) autobusom. ZASLU@NI SPORTISTI: Ibrahim Biogradli}, Muhamed Muji} (nogomet), Sabit Had`i}, Vesna Bajku{a, Razija Mujanovi}, Tima D`ebo, Mara Laki}Br~aninovi} (ko{arka), Jasmin Mrkonja (rukomet), Zlatko Sara~evi}, Jasna Fazli} (atletika), Nevzet Ali}, [efko Nuhanovi}, Asad Omerovi}, Hidajet Jusufovi} (sjede}a odbojka), Muhamed Arnautovi} (golbol - invalidski sport), Refija Oki}, Ramo Od`akovi} (atletika za invalide). SPORTISTI INTERNACIONALNOG RAZREDA: Hamza Ali} (atletika), Adnan Manko, Mirzet Duran, Ismet Godinjak, Sabahudin Delali} (sjede}a odbojka), Nemanja Ko{arac, Tanja Kari{ik (biatlon), @ana Novakovi}, Maja Klepi} (skijanje), Larisa Ceri} (d`udo).

Nepotpune potvrde
Suvad D`afi}, pomo}nik za sport u Ministarstvu civilnih poslova, ka`e da primjedbe {ahista nisu na mjestu, jer se, prema Pravilniku, vrednuje samo nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, a {ahovske olimpijade ne spadaju u tu kategoriju. [to se ti~e statusa reprezentativaca sjede}e odbojke, tvrdi da je problem u njihovom mati~nom Savezu. - Prava adresa kojoj se trebaju obratiti je Savez sjede}e odbojke i sekretar koji je dostavio nepotpune potvrde ili, recimo, u potvrdama pisao rezultate sa evropskih ili svjetskih prvenstava, a oni su aplicirali u kategoriju za koju je mjerodavan rezultat sa paraolimpijskih igara. To nije na{a gre{ka, jer odluke mo`emo donositi samo na osnovu dokumentacije koju smo dobili - rekao je D`afi}. E. JESENKOVI]

Portsmut duguje 261 milion KM
Nakon prou~avanja stanja kluba, ste~ajna uprava Portsmuta objavila je da ukupan dug „Mornara“ iznosi 119 miliona funti (skoro 261 milion KM). Ste~ajni upravnik Endrju Androniku (Andrew Andronikou) poku{ava osigurati sporazum prema kojem bi Portsmut svoje dugove otpla}ivao u ratama. Kada je Androniku u februaru preuzeo klub, dugovi su (M. T.) iznosili 78 miliona funti.

Ko{arac dobio zvanje, a nije bio na ZOI-ju
Jo{ jedno ime sa spiska dobitnika zvanja sportiste internacionalnog razreda izaziva kontroverzu. Radi se o biatloncu Nemanji Ko{arcu, koji je, kako je navedeno u odluci, dobio priznanje na osnovu ispunjenja A-norme za nastup na ZOI-ju u Vankuveru. Sporno je, me|utim, to {to Ko{arac - ~iji se, ina~e, lik pamti i po objavljenim fotografijama u majici optu`enog ratnog zlo~inca Vojislava [e{elja - uop}e nije bio na Olimpijskim igrama. On je, istina, imao ispunjenu A-olimpijsku normu, ali se nije takmi~io zbog kompliciranih pravila Me|unarodne biatlon asocijacije, koja za nastup na Igrama propisuju i ostvarivanje nacionalne norme, koju BiH nije imala.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 22. april/travanj 2010.

85

Ko{arka{i Bosne prvi put dobili [iroki

VELIKANI Umro Huan Antonio Samaran, biv{i predsjednik MOK-a

Titula ostaje cilj
Ova pobjeda je pokazala da mo`emo parirati svim rivalima u Ligi, ka`e \urasovi}
Da li je direktor Bosne ASA BH Telecoma Admir Bukva zaista sumnjao u igra~e, kada je nakon poraza od Zrinjskog izjavio „da bi neko mogao pomisliti da je rije~ o prodaji“, ili je svjesno poku{ao isprovocirati reakciju svog tima pred va`an duel sa [irokim?

Odlazak prijatelja Sarajeva
Na ~elu Me|unarodnog olimpijskog komiteta bio od 1980. do 2001. godine i smatran je najmo}nijim ~ovjekom svjetskog sporta
Svoj `ivotni krug u 89. godini ju~er u ranim poslijepodnevnim satima u Barceloni zatvorio je Huan Antonio Samaran (Juan Antonio Samaranch), biv{i predsjednik Me|unarodnog olimpijskog komiteta i osvjedo~eni prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Tabela
Rezultati 8. kola Lige 6 za prvaka BiH za ko{arka{e: Bosna ASA BH Telecom - [iroki TT kabeli 85:75, ^apljina Lasta - Igokea 81:79. Sino}: Sloboda - Zrinjski HTM. Parovi 9. kola: Zrinjski HTM ^apljina Lasta, Igokea - [iroki TT kabeli (24. april), Sloboda - Bosna ASA BH Telecom (25. april).
1. [iroki 2. Igokea 3. Bosna 4. Sloboda 5. ^apljina 6. Zrinjski 8 8 8 7 8 7 7 5 5 3 2 1 1 3 3 4 6 6 675:577 653:577 611:619 543:573 553:638 530:581 15 13 13 10 10 8

\urasovi}: Najefikasniji protiv [irokog

Rog: Njegovo znanje bilo je nevjerovatno
Samaranov nasljednik na ~elu MOK-a, Belgijanac @ak Rog (Jacques Rogge) ju~er je izjavio: - Ne mogu prona}i rije~i kojima bih opisao `alost koja je zavladala u olimpijskoj porodici. Duboko sam `alostan zbog smrti ~ovjeka koji je izgradio olimpijske igre modernog doba, ~ovjeka koji me je inspirirao te ~ije je znanje o sportu bilo nevjerovatno. Sau~e{}e su izrazili i ~elnik Me|unarodne atletske federacije Lamin Dijak (Lamine Diack), prvi ~ovjek Organizacionog odbora Olimpijskih igara 2012. u Londonu Sebastijan Kou (Sebastian Coe), predsjednik Francuske Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy)...

Samaran na Igmanu u decembru 2005. godine

OKBiH: Otac sarajevskih Olimpijskih igara
Olimpijski komitet BiH izrazio je duboku bol, `alost i neopisiv gubitak velikog ~ovjeka, prijatelja i planetarnog lidera sporta. - Gospodina Samarana prepoznajemo i sje}amo ga se kao oca sarajevskih Olimpijskih igara i velikog borca za dr`avu BiH i sve narode koji `ive u njoj - navedeno je u proglasu OK BiH.

Samaran je zbog sr~anih problema tokom vikenda prevezen u bolnicu u glavnom gradu Katalonije. Ljekari su u~inili sve, ali Samaranovo srce nije izdr`alo.

Zahvalna osoba
[panski markiz obilje`io je cijelu jednu epohu. Bio je na ~elu MOK-a od 1980. do 2001. godine i smatran je najmo}nijim ~ovjekom svjetskog sporta. U dvije decenije pod vodstvom Samarana MOK je do`ivio vjerovatno najve}u transformaciju od osnivanja. Po silasku sa trona, imenovan je za do`ivotnog po~asnog predsjednika veo u diplomatiji rade}i kao ambasador [panije u Sovjetskom savezu od 1977. do 1980. Na Kongresu MOK-a u Moskvi 1980. izabran je za predsjednika. Na po~etku mandata suo~io se sa bojkotom Igara u Moskvi i ~etiri godine poslije u Los An|elesu, ali je do 1984. uspio finansijski konsolidovati MOK zahvaljuju}i odluci da na olimpijska borili{ta pusti i profesionalne sportiste. Igre u Los An|elesu prvi put u historiji donijele su profit, a od Barcelone 1992. TV prava za prijenose sa olimpijskih borili{ta po~ela su da donose velike prihode MOK-u.

te organizacije. U izuzetnoj bogatoj karijeri Samaran je, izme|u ostalog, bio ministar sporta, ambasador [panije u tada{njem Sovjetskom savezu, ~lan svjetskog d`et-seta, ali je, pored toga, bio i ostao dobar ~ovjek, u {ta su se uvjerili gra|ani glavnog grada BiH. - Cijeli svoj `ivot poku{avam biti zahvalna osoba, a Sarajevo me je toliko zadu`ilo. Tokom Zimskih olimpijskih igara 1984. u bh. prijestonici, ali i u posjetama prije i poslije ovog sjajno organiziranog takmi~enja, nailazio sam na nevjerovatnu dobrodo{licu Do najve}e krize u Samaranovoj eri do{lo je 1998. godine, kada je utvr|eno da su neki ~lanovi MOK-a dobili mito da bi podr`ali kandidaturu Solt Lejk Sitija za organizaciju Zimskih olimpijskih igara 2002. Samaran je iz afere iza{ao ~ist, a cijenu su platila desetorica ~lanova MOK-a koji su bili primorani da podnesu ostavke. Na ~elu MOK-a proveo je 21 godinu, a du`e od njega na toj funkciji bio je samo legendarni osniva~ modernog olimpizma, francuski baron Pjer de Kuberten (Pierre de Cubertin), koji je svjetski sport vodio od 1896. do 1925. godine.

Biografija
Huan Antonio Samaran ro|en je 17. jula 1920. godine u Barceloni. Po zavr{etku visoke poslovne {kole, po~eo je graditi karijeru u sportu. Tokom diktature Franciska Franka (Francisco Franco) brzo je napredovao u sportskoj hijerarhiji i tri puta je bio {ef {panske misije na Olimpijskim igrama da bi 1966. postao ~lan MOK-a. Godinu poslije, imenovan je za ministra sporta, a potom je postao i predsjednik Olimpijskog komiteta [panije. Nakon Frankove smrti, tri godine je pro-

ljudi, njihovu `elju da se {to prijatnije osje}am. Dok budem `iv, bit }u prijatelj Sarajeva - rekao je Samaran u intervjuu za „Dnevni avaz“ za vrijeme posljednje posjete na{oj zemlji, u decembru 2005. godine. Samaran nije bio jedan od brojnih la`nih inozemnih prijatelja BiH i nikada se nije slu`io jeftinim pateti~nim trikovima.

[ta god da je bilo, dalo je rezultat, jer su „Studenti“ prvi put u ovoj sezoni, u ~etvrtom poku{aju, savladali aktuelnog prvaka [iroki TT kabeli (85:75) i, nakon serije razo~aravaju}ih igara, ipak do{li u situaciju da osiguraju barem drugu poziciju uo~i plej-ofa. U borbenom me~u presudilo je Bosnino {utersko raspolo`enje (14 „trojki“) i odli~na odbrana na vanjskoj liniji [irokog. Doma}in je ~ak i u skoku (27/27), {to mu je, ina~e, bolna ta~ka, parirao gostima. Trener Dejan Pare`anin bio je posebno zadovoljan time {to je dobio

{irinu u ekipi. Bo`o \urasovi} je isko~io i bio prvi strijelac tima (16 poena, „trojke“ 4/3), Goran Baji} dodao je 14, Zlatko Jovanovi} 13, @arko Rako~evi} 11 ko{eva... - Poraz od Zrinjskog zaista nam je te{ko pao, ali pobjeda nad [irokim ne samo da je pokazala da mo`emo parirati svim rivalima nego je dala i dodatni motiv uo~i nastavka Lige - ka`e \urasovi}. Bosnino krilo dodaje da se u Mostaru desila samo jedna slaba ~etvrtina i da niko ne smije sumnjati u odlu~nost igra~a. - Cilj nam je ostao isti, osvajanje titule u plej-ofu, jer za to imamo kvalitet. Prije toga, pred nama su jo{ dva liga{ka duela. Prvo je na redu gostovanje u Tuzli, gdje je Sloboda tradicionalno nezgodan rival, ali mi moramo vjerovati u pobjedu - rekao je E. J. \urasovi}.

Ivan Veli} nije previ{e razo~aran

Obnova Zetre
On je bio druga~iji, toliko vezan za Sarajevo da je, svjesno riskiraju}i vlastiti `ivot, 1994. godine posjetio opkoljenu bh. prijestonicu. Vidjev{i uni{tenu dvoranu Zetra, Samaran je obe}ao da }e odmah nakon agresije MOK obnoviti ovaj objekt. Tako je i bilo. Kad god budemo prolazili pored Zetre, moramo se sjetiti da je ona svojevrsna zaostav{tina dobrog ~ovjeka iz Barcelone.
A. DRINJAKOVI]

Veli}: Isprobavao takti~ke zamisli

(Foto: I. [ebalj)

U Sarajevu mo`emo igrati i bez Mejsona
[iroki TT kabeli dobro je otvorio derbi 8. kola Lige 6 protiv Bosne ASA BH Telecoma, ali su doma}i ko{arka{i, kojima je utakmica bila od velike va`nosti, spretno i sretno slavili sa 85:75. Ipak, u taboru lidera i aktuelnog prvaka nisu previ{e tugovali, jer su, prakti~no, osigurali prvo mjesto uo~i plej-ofa. - Napravio sam neke rokade, jer je za to bila prava prilika. Poku{ao sam sa Ivanom Ramljakom na pleju, {to on mo`e odigrati, ali se ovog puta nije najbolje sna{ao. Forsirali smo zonu i jo{ neke takti~ke zamisli. Mene veseli pristup igra~a u utakmici koja za nas nije imala nikakvu va`nost, ali su oni `eljeli tu pobjedu. I jo{ ne{to, pokazali smo da i bez ^estera Mejsona (Chester Mason) mo`emo igrati u Sarajevu - rekao je trener [irokog Ivan Veli}, koji nije `elio komentirati su|enje, ali je izraz lica, zapravo, dao odgovor. Objektivno, „Studenti“ su imali pomo}, prema svim parametrima, najboljeg trija u dr`avi (Zurapovi}, BojaD. K. ni}, Obradovi}).

^apljina Lasta - Igokea 81:79

Zdravkovi} i Bakovi} junaci pobjede
Sportska dvorana u ^apljini. Gledalaca 800. Sudije: Dragan Kralj (Trebinje), Medin Du{kaj (Sarajevo), Aco Okuka (Kiseljak). Pet li~nih gre{aka: Zujovi} (40). Rezultat: ^apljina Lasta - Igokea 81:79 (15:18, 27:19, 21:20, 18:22). ^APLJINA LASTA: Radovanovi}, Zdravkovi} 20, Opan~ar 3, Leri} 10, Brki} 14, Gali} 11, Jagodi}Kurid`a 11, Bakovi} 12, B. Jel~i}, Prce, M. Jel~i}, Previ{i}. Trener: Ante Nazor. IGOKEA: Batler, Janju{evi}, Bocka 11, [ekularac 5, \urica, Zujovi} 8, \ikanovi} 3, Fekete, \urkovi} 9, \erasimovi} 16, Blan~ard 3, Mesi 24. Trener: Drago Karali}. Osim u prvoj i sredinom posljednje ~etvrtine, ko{arka{i ^apljine kontrolirali su me~ protiv Igokee pa im je na kraju pripala neo~ekivana, ali sasvim zaslu`ena pobjeda u 8. kolu Lige 6. Uz Jovana Zdravkovi}a (20 poena) u redovima doma}ih, u junaka se pretvorio nakon bolesti nedovoljno oporavljeni Ivan Bakovi}, koji je u posljednje ~etiri minute postigao deset ko{eva. Centar Gostiju Kristofer Mesi (Christopher Massie) nametnuo se kao dominantan igra~ utakmice sa 24 poena i Er. B. devet skokova.

^ETVRTAK 22. 4. 2010.

20.55
NOGOMET, OBN

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.05

U IME NARODA

15.15

SLATKA TAJNA

17.30

A LA CARTE

21.00

ISPUNI MI @ELJU

21.00

ZABRANJENI FORUM

Europska liga: Atletiko Madrid Liverpul

23.55
FILM, BHT 1

Pun mi je kufer
Prebrza vo`nja, bacanje sme}a bilo kada i bilo gdje, razbojni{tva i razni oblici nasilja, sasvim su normalna pojava u modernom svijetu. Niko ne poku{ava ni{ta kako bi promijenio situaciju. Sve dok se ne pojavi Muks. Naoru`an kamerom i pu{kom on po~inje svoju borbu za bolju budu}nost. Uloge: Jan Henrik [talberg, Fric Rot, Vanda Perdelvic Reditelj: Markus Mitermajer

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Frenderi u galaksiji brojeva, an. s. 09.15 Mini school 09.20 Dobro do{li u moju zemlju: Bolivija 09.35 Uradi sam, uradi sama 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Italija 09.50 Intermeco 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, ig. s., 75/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, ig. s., 111/130, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Knji`evnost BiH: [ukrija Pand`o 12.45 Euroimpuls, magazin, r. 13.15 Zakoni zdravlja, 6/10 13.45 Stop nasilju u porodici/obitelji, dokumentarni program 14.15 BHT vijesti 14.30 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 14.40 Mini school 14.45 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, ig. s., 112/130 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Bijela hronika, r. 17.45 U me|uvremenu, bh magazin 18.15 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 5/10 18.45 Business News 18.50 Mi{ i ma~ak, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 Put u Saharu, dok. serija, 7/13 20.05 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Dobrodo{li u region: Nik{i}, dokumentarna serija, 4/6 20.55 Lifestyle reporta`a: Danska 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 22.45 Business News 22.50 Mostarsko prolje}e 2010, kronika 23.00 Evan|elje po Judi, strani dok. pr.. 23.55 Pun mi je kufer, njem. ig. film 01.25 U me|uvremenu, bh magazin, r. 01.50 Nedirnuta priroda Japana, strana dok. serija, 5/10, r. 02.15 Dobrodo{li u region: Nik{i}, dokumentarna serija, 4/6, r. 02.40 Pregled programa za petak
21.00 Govorimo otvoreno, informativni program 22.00 Na kraju dana, 22.15 Klinika

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 68. epizoda, r. 10.00 Phil iz budu}nosti, igrana serija, 15. epizoda, r. 10.30 Pozitivna geografija: Mujaga Komadina, zabavni program, r. 11.00 Ka`iprst: Alija Kebo, sasvim uz grad, dokumentarni program, r. 11.30 Ha{ki dnevnik 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 153. epizoda, r. 13.05 Trka}a staza, igrana serija, 3. epizoda 14.00 Odgovorite ljudima, r. 15.10 Vijesti 15.15 Slatka tajna, igrana serija, 69. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 16. epizoda 16.45 Milan i Enis, ske~evi 16.50 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 154. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 99. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po{teno, talk show 21.22 Dnevnik, najava 21.25 Dokumentarni ~etvrtak: Put ku}i, u tu|inu, dokumentarni film 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.05 Proces, informativni program 23.20 Halo taxi, jugoslovenski igrani film /Z/ 01.00 Ilid`a 2008. Ve~er legendi, koncert, 2. dio 02.25 Pregled programa za petak

07.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.35 Oggy i @ohari 03/26, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kamera-PopCorn, 92/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.45 Europa liga, pregled kola, r. 14.30 Dejana Talk Show, r. 15.30 Top Shop 15.55 Exkluziv, zabavna emisija , r. 16.25 Kralj Queensa VIII, 21/23 (193/207), humoristi~na serija 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kameraPopCorn, 93/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 CSI Las Vegas IX, 20/24 (18), kriminalisti~ka serija 20.55 Europska Liga: Atl. Madrid Liverpul, prijenos utakmice 23.05 Ke~eri, sportski program,r. 00.00 Europska Liga. Pregled kola
22.00 Gordost 23.00 Igrani film

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.40 Ple{i, ple{i, igrana serija 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.06 Victoria, igrana serija 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Horizonti 14.35 Muzi~ki program 14.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 15.00 Zaple{imo, nominacije 16.24 Sport centar 16.25 Nijemi svjedok, igrana serija 17.30 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.08 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 52.epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 Ubij me nje`no, igrani film 00.50 Nijemi svjedok, igrana serija 00.55 Sport centar 01.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 126.epizoda
21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH netjutarnji program 10.00 Farma`ivo 11.00 Magi~na privla~nost 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Sve za ljubav 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma`ivo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 17.00 Farma`ivo 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuku Vasa, serija 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Magi~na privla~nost 20.00 Farmavtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Pustinjski mjesec, film (Mojave Moon) 1996

TV Alfa
06.55 07.00 09.20 12.00 12.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.25 22.00 22.20 22.30 00.00 Alfa promocija Alfa mozaik Emisija sportal, r. Vijesti SMS ^AT Vijesti U centru pa`nje Rije~, slika, pokret Skrivena kamera Puls Sportske legende Istina Vijesti Poslovne vijesti SMS ^AT Pono}ne vijesti

TV Visoko
18.00 Ljudi i doga|aji - vremeplov (r) 18.15 Zabranjena ljubav, serijski program, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.35 Aktuelnosti 21.00 Razgovor s povodom 22.05 Zabranjena ljubav - serijski program

TV Kakanj
15.30 16.30 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.15 22.00 Gostiona Frej`er, serija Fle{ vijesti Zabranjena ljubav, serija Budimo humani Svi vole Rejmonda, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Intervju sedmice Zabranjena ljubav, serija

TV Bugojno
19.00 19.30 19.55 20.00 Informator Razgovor s povodom, r. Vijesti Najbolje godine - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju - zabavni program 22.00 Ubij me nje`no - igrani film 00.00 Nijemi svjedok, igrana serija

TV Zenica
16.00 16.10 17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 18.05 18.30 19.00 19.50 20.00 Iz dana u dan Razglednica, repriza Oliver Twist Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike, muzi~ka emisija 21.00 Zona kantona 21.30 TV izlog 22.00 Zabranjena ljubav, igrana serija

TV Mostar
16.20 Nijemi svjedok, igrana serija 34. epizoda 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM vijesti 19.30 Ro|eni, ro|eni, specijalni program o FK Vele` 20.00 Fokus, politi~ki magazin RTM-a 21.00 Najbolje godine, igrana serija, 52. epizoda 22.00 Ubij me nije`no, igrani film

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta

TV KISS
14.25 15.25 16.25 17.55 18.25 19.00 19.45 20.00 21.00 23.00 ^ovjek i zdravstvena kultura Zagrljaj ljepote r. AUTO SHOP, r. ARTS, magazin o umjetnosti Izvidnica, em. o braniteljima Dnevnik KISS FIS Shop i marketing Dobar, lo{, zao, kontakt emisija EU LIGA: Atl. Madrid - Liverpool Lifestyle TV

TV HEMA
18.15 Vrijeme, BIHAMK 19.00 Turska muzika - muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu - dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza i najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Katalina & Sebastian serijski program 95. epizoda - r.

TV USK
14.35 16.10 16.15 17.15 18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 Igrani film za djecu (r) Top shop Sport srijedom (r) Gordost igrana serija (r) Jaci dje~iji program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program U fokusu Dnevnik 2

TV TK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 19.45 Ulica ZOO vrta dje~iji program 20.05 Zabranjena ljubav, serijski program

TV Gora`de
17.05 19.00 19.30 20.00 22.00 23.00 23.30 SMS chat Dnevnik Muzi~ki program Kontakt emisija Igrana serija Dnevnik, r. Glas Amerike

BN
17.15 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: Sponzoru{e 21.00 Puls

TV Cazin
19.15 Turizam plus, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Svjetlost islama

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.15
SERIJA, HRT 2

15.10 USNIJA RED@EPOVA

23.00

WRESTLING

20.15

ODBOJKA

14.45

U@IVO: ATP

20.00 RAJ ZA MORSKE PSE

23.10

CELEBRITY DEATHMATCH

22.15

KOSTI

20.15 BUDU]I NJEMA^KI TOP MODEL

15.10 Usnija Red`epova 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.30 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik

15.00 U@IVO: Bilijar 18.00 Sport snage 19.00 Eurogolovi 19.10 Bilijar 20.00 Bilijar 23.00 Wrestling

13.15 Ekstremni sportovi 13.45 Fudbal 14.00 Fudbal 15.30 Bilijar 18.30 Hokej na ledu 19.00 Enduro 19.30 Vijesti 20.15 Odbojka 22.15 Odbojka 23.00 Kuglanje

13.30 Pregled argentinske lige 14.30 NBA Live 14.45 U@IVO: ATP 500 Barcelona 1/8 Finala 20.30 Pregled NHL 20.45 NHL play off 22.30 NBA Action

16.00 Vulkanska hobotnica 17.00 Svjetlost na kraju svijeta 18.00 Boji{te predatora 19.00 Zaron u labirint 20.00 Raj za morske pse 21.00 Podvodna oaza 22.00 Tabu: Znakovi raspoznavanja

16.30 Real world. dc 17.10 The City 17.40 3 from 1 18.00 Brand new 18.30 Just see mtv 21.10 Dfc 21.50 3 from 1 22.00 From g’s to gent’s 22.40 Punk’d 23.10 Celebrity deathmatch

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za kobru 11, serija 21.15 CSI, serija 22.15 Kosti, serija

16.00 Pomo} na poslu 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Budu}i njema~ki top model 22.30 red! 23.30 TV total

Zakon i red
Klejton Vebster sin je bogatog para i snimatelj koji se nedavno vratio iz Iraka. Klejton osje}a da je brak njegovih roditelja u krizi. Ubrzo nakon toga prona|en je ubijen. Stvari se zakompliciraju nakon {to se ispostavi da mu je majka vidovita i da ima vizije onoga {to se dogodilo njezinu sinu.

^ETVRTAK 22. 4. 2010.
RTRS HRT1 HRT2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Dobro razmislite o odnosu sa partnerom. Zapitajte se {ta `elite, {ta vam smeta, {ta `elite mijenjati. 21. III - 20. IV Posao: Ne odga|ajte ni{ta! Ovo je jedan od najuspje{nijih poslovnih dana koje ste imali u posljednje vrijeme. Zdravlje: Prolazni problemi sa probavom.
OVAN

23.55

PAKOV SVIJET

20.10 TKO @ELI BITI MILIJUNA[?

19.20

DOKTOR WHO

21.00

FARMA

09.00 Vijesti 09.10 Dolina sunca, tv novela **.** Mala tv 10.00 Plavi zmaj, crtana serija 10.25 Henrijeve zanimljive `ivotinje, program za djecu 10.50 Leonardo, crtana serija 11.05 Sve {to treba da znate, obrazovni program 11.30 Mts magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 U fokusu, informativni program 13.00 Uspon velikih sila - SAD, 2. dio, dokumentarni program 13.50 Klinika, serija 14.45 Hag - Su|enje Radovanu Karad`i}u direktan prenos 16.00 Panorama Prijedora 16.30 Srpska danas 17.05 Dolina sunca, tv novela 17.55 Jasenova~ki novomu~enici reporta`a 18.10 Intervju - dr. Aleksandra Dudvarski-Ili}, pulmolog u Institutu za plu}ne bolesti u Beogradu 19.00 Miniskule, animirana serija (25./78) 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.05 Krv i voda, dokumentarni film 21.30 Dobrovoljno umro, dokumentarni film 22.00 Largo, serija 22.45 Bez komentara 22.50 Info profil 23.07 Sport 23.15 Neko da me ~uva, serija 23.55 Pakov svijet, serija

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.15 13.20 14.10 14.19 14.20 14.35 15.40 16.10 16.20 17.40 18.25 18.40 19.21 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.10 21.50 22.20 23.20 23.35 23.40 23.50 00.25 01.05 01.45 02.30 03.10 03.55 04.05 04.30 04.55

Dnevnik Sport Vrijeme Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar Moj grijeh, telenovela* HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta, emisija pod pokroviteljstvom McLeodove k}eri 6, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Trenutak spoznaje Sa zrnom soli, dokumentarni film Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz* Kod Ane Dolina sunca, telenovela* Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Tko `eli biti milijuna{?, kviz* Dome, slatki Dome - humoristi~na serija* Pola ure kulture Otvoreno Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Indeks, emisija o {kolstvu Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* Ru`na Betty 2, serija* Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12)* Oprah show (1204.)* Ju`noafri~ka Republika od Cape Towna do Madikwea, dokumentarni film* Skica za portret Sa zrnom soli, dokumentarni film Pola ure kulture Moj grijeh, telenovela*

07.50 TV vrti}: Tr`nica Danica: Danica i dodo Profesor Baltazar: Uli~ni svira~i Vitaminix: @ivot masno}e* Matylda: Gost u ku}i* 08.20 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* 08.40 Dvorac igra~aka, serija za djecu* 09.05 Hannah Montana, serija za djecu* 09.30 Deseti dan 20. stolje}a, dokumentarni film 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Prijatelji 10, hum. serija* 13.55 Moja `ena i djeca 4, humoristi~na serija* 14.15 Ru`na Betty 2, serija* 15.00 Kod Ane 15.15 Kokice 15.45 TV vrti}: Tr`nica Danica: Danica i dodo Profesor Baltazar: Uli~ni svira~i Vitaminix: @ivot masno}e* Matylda: Gost u ku}i* 16.20 Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* 17.05 City Folk: Be~ 17.30 Indeks, emisija o {kolstvu 18.00 Vijesti na Drugom 18.17 Vrijeme 18.20 @upanijska panorama 18.50 U vrtu pod zvijezdama 19.20 Doktor Who 4, serija za mlade* 20.05 Ve~eras... 20.10 Megagradovi: Sâo Paulo, dokumentarna serija 20.40 Nogomet, EL, polufinale - em. 21.00 Nogometna EL, polufinale: HSV - Fulham, 1. poluvrijeme 21.55 Vijesti na Drugom 22.05 Nogometna EL, polufinale: HSV - Fulham, 2. poluvrijeme 22.55 Nogomet, EL, polufinale - emisija 23.15 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12)* 00.00 Vip Music Club LP

06.10 Na{i najbolji dani, serija 07.00 Jackie Chan, crtana serija 07.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 IN magazin 12.00 Farma, reality show 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.15 IN magazin 18.50 Upitnik, kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Farma, reality show 22.00 Provjereno, magazin 23.05 Ve~ernje vijesti 23.20 Nestali, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 Bra~ne vode, serija 01.20 Za~arani, serija (15)* 02.20 Ezo TV, tarot show (18)* 03.20 No}ni ~uvar, igrani film (15)* 04.50 Seinfeld, serija 05.15 Bra~ne vode, serija 05.40 IN magazin 06.10 Kraj programa

Ljubav: Mnogo biste postigli ako povjerujete da je pred vama razdoblje sre}e, harmonije, vedrija bu21.IV - 22.V du}nost. Posao: Osje}ate kako vas svi `ele iskoristiti. Skoro cijelog dana razmi{ljate o promjeni radne sredine. Zdravlje: Tegobe prolaze.
BLIZANCI Ljubav: Na povr{ini su neka zbivanja iz pro{losti,

BIK

odnosi i problemi koje jo{ ne znate kako da rije{ite. Posao: I sami znate da je za vas najbolje da dobro zasu~ete rukave. Prvo uradite poslove koji su ostali otprije. Zdravlje: @ivci su vam izuzetno osjetljivi.
23.V - 22.VI

Ljubav: U nekoj ste vrsti procjepa, a ne vidite izlaz. Poku{ajte zatomiti nezadovoljstvo na neki drugi na~in. 23.VI - 22.VII Posao: Ideje vam se u rojevima mno`e. Neodlu~ni ste izme|u nekoliko mogu}nosti. To oduzima dragocjeno vrijeme. Zdravlje: Ne gubite energiju na nepotrebno.
RAK

Ljubav: Optu`ujte partnera za situaciju u privatnom `ivotu. Samozaljubljeno isti~ete samo svoje 23.VII - 22.VIII „zasluge“?! Posao: Va{a ambicija nikako ne dopu{ta uzaludno gubljenje vremena. U~inite sve da ne kasnite sa rokovima. Zdravlje: Vje`bama vratite energiju. Ljubav: Najbolje je da sami sebi priznate kako ste, ve} neko vrijeme, izgubljeni u emotivnim 23.VIII - 22.IX odnosima. Posao: Ne preuzimajte nikako na sebe obaveze kolega. Od toga nemate ama ba{ nikakvu satisfakciju. Zdravlje: Odmarajte se vi{e. Ljubav: Kao da ste se pomao pogubili, pa je emotivna ravnote`a poljuljana. Prona|ite „zalutale“ 23.IX - 22.X odgovore. Posao: Nemojte pristati da zbog bolje ponude odaberete posao u kojem ne mo`ete pokazati svoju originalnost. Zdravlje: Veoma ste privla~ni.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Uobi~ajena zbivanja ne dopiru do va{eg DJEVICA

LAV

17.45
MAGAZIN, BHT 1

U me|uvremenu
Povodom 22. Sajma knjige u Sarajevu predstavljamo pri~u o beletristici kao trendu 21. vijeka i o tome {ta prodaje knjigu danas, izgled, naslov ili poznati autor. Na promociji novog albuma Zdravka ^oli}a, razgovarali smo o predstoje}em koncertu 31. jula. U rubrici Preporuka, o svojim ku}nim ljubimcima i koncertima koje planira posjetiti govori Aki Rahimovski.

20.00 Najbolje godine
SERIJA, HAYAT TV

Tomo u`iva u novom poslu te, uz {arm i rje~itost, uspijeva nagovoriti mje{tane na neuobi~ajeno poziranje. Sebastijan i Korana mu poma`u kako bi zaradili novac. Poziranje za kalendar dovodi Ranka u `ivotnu opasnost.

srca. @elite spokojno u`ivati u dodirima i pogledima drage osobe. Posao: Ote`ano ostvarujete ambicije i zamisli, {to smanuje va{ zanos. Savjet: ne ula`ite novac uludo. Zdravlje: Treba vam vi{e sna.
23.X - 22.XI

Ljubav: Mamite pa`nju mnogih osoba. Za to se brinu va{a spontanost, komunikativnost, opu{te23.XI-22.XII nost i {arm. Posao: Najbolje rezultate posti`ete ako radite poslove vezane uz komunikaciju, trgovinu ili putovanja. Zdravlje: Nemate razloga za brigu. Ljubav: Ako razmi{ljate o romanti~noj pri~i ili strastvenoj avanturi, ne oklijevajte. Krenite, najzad, u akciju. 23.XII-21.I Posao: Va`ni kontakti otvaraju vam priliku da pro{irite profesionalne vidike. Isti~ete se i kreativno{}u. Zdravlje: Problemi sa kostoboljom
VODOLIJA Ljubav: Razmislite o tome {ta, zaista, `elite. NaiJARAC

STRIJELAC

Ubij me nje`no 22.00
HAYAT TV
Dizajner web stranica Alis bila je sretna u stabilnoj vezi sa pouzdanim, pomalo dosadnim D`ejkom. Ipak, ostavlja ga nakon {to se zaljubi na prvi pogled u zgodnog Adama. Saznaje da je rije~ o poznatom planinaru o kojem je ~ak izdata i knjiga. Uloge: Heda Grehem, D`ozef Fienes Reditelj: Kejd` ^en

Pustinjski mjesec 23.00
PINK BH
Al Mek Kord sre}e privla~nu mladu djevojku u svom omiljenom restoranu. Njoj treba prevoz do Mohave pustinje gdje `ivi njena majka. I dok se djevojka zaljubljuje u njega, on se zaljubljuje u njenu majku {to dovodi do spleta neobi~nih i urnebesnih doga|aja. Uloge: An|elina \oli, Deni Aielo, En Ar~er Reditelj: Kevin Dovling

me, mo`da i nesvjesno, ali igrate se tu|im emocijama. Posao: Iskoristite dan, ako ikako mo`ete, za odmor. Tek potom, mo`ete smireno razmi{ljati o obavezama. Zdravlje: Osje}ate se prazno.
22.I-19.II

FILM

FILM

Ljubav: Osoba koja zaokuplja va{e misli i pa`nju, napokon popu{ta pred va{im ulo`enim trudom i 20.II-2O.III {armom. Posao: Osje}ate kako se situacija vidno pobolj{ava. Nove ponude i zadaci otvaraju i nove mogu}nosti za uspjeh. Zdravlje: Umorni, ali zadovoljni.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Dvije proslave

Kraljicin ro|endan
LONDON - Zajedno sa svojim suprugom Filipom (Philipom), britanska kraljica Elizabeta II (Elisabeth) proslavila je ju~er 84. ro|endan u dvorcu Vindzor. Britanska kraljica dva puta godi{nje obilje`ava svoj ro|endan, prvo u krugu porodice na dan kada je stvarno ro|ena te slu`beno, na ceremoniji koja se tradicionalno odr`ava u junu, kada je vrijeme ljep{e.
Bruni-Sarkozi: Ne `eli propustiti priliku da radi sa Alenom

Uloga za Karlu Bruni-Sarkozi

NASTUP U ALENOVOM FILMU
Prva dama Francuske glumit }e sa Marion Kotijar
PARIZ - Karla Bruni-Sarkozi (Carla Sarkozy), supruga predsjednika Francuske Nikolasa Sarkozija (Nicolas), glumit }e u narednom filmu Vudija Alena (Woody Allen), ~ija }e prva klapa pasti ovog ljeta u francuskoj prijestonici. U filmu }e igrati i francuska glumica Marion Kotijar (Cotillard), koja je nagra|ena Oskarom za „@ivot u ru`i~astom“. Naslov, datum po~etka prikazivanja u kinima i uloga koja }e biti povjerena prvoj dami Francuske bit }e objavljeni narednih dana, prenose evropski mediji pozivaju}i se na izvore bliske produkciji. Alen je jo{ pro{le godine izjavio da `eli da Bruni-Sarkozi glumi u nekom od njegovih filmova, ali tada nije imao scenarij koji bi joj predlo`io. - Rekla sam da. Nisam glumica i mo`da }u biti veoma lo{a, ali ne mogu propustiti takvu priliku. Kad budem baka, bit }e mi drago {to sam snimila film sa Alenom izjavila je tada supruga francuskog predsjednika.

D`amija u Bredfordu

Najljep{e munare
STRAZBUR - Evropski parlament ustanovio je listu najljep{ih munara u Evropi, na ~ijem se prvom mjestu na{la d`amija u Bredfordu u Velikoj Britaniji. Ova d`amija sa ~etiri munare podignuta je prije samo godinu. Na listi za njom slijede zdanja u [tokholmu, Rimu, Granadi i Oslu. O nagradi je odlu~ivao multietni~ki i multikonfesionalni `iri, a inicijator takmi~enja je nevladina organizacija „COJEP International“.

Po`ar na naftnoj platformi
NJU ORLEANS - Najmanje 12 osoba je nestalo, a sedam ih je povrije|eno u eksploziji na naftnoj platformi u Meksi~kom zalivu, javljaju ameri~ki mediji. Prema posljednjim saznanjima, nema poginulih na platformi, koja se nalazi osamdesetak kilometara od obala Luizijane, a na kojoj se u trenutku eksplozije nalazilo 126 radnika. Predstavnik obalske stra`e Majk O’Beri (Mike O’Barry) kazao je kako se, prema nekim izvje{tajima, 15 radnika vodi kao nestalo. Me|u povrije|enima, troje je u kriti~nom stanju, od kojih dvoje zbog opekotina.

Iskosa

Pica sa skakavcima
Poginulo {est, a povrije|eno pet osoba
(Foto: AFP)

Sudar helikoptera u Kolumbiji
BOGOTA - [est vojnih lica poginulo je u sudaru dva helikoptera u jednoj vojnoj bazi na jugozapadu Kolumbije, saop}ila je ju~er vojska ove ju`noameri~ke dr`ave. Pet osoba je povrije|eno kada su se vojni i civilni helikopter sudarili u provinciji Tolima, navedeno je u saop}enju. Udes se desio kada je jedan helikopter polijetao iz vojne baze, a drugi se spu{tao, javili su lokalni mediji, a prenio je AP U udesu su . poginuli general Fernando Roha, komandant zdru`enih snaga za jug Tolime, dvojica pukovnika i trojica vojnika, navedeno je u saop}enju kolumbijske vojske.

SIDNEJ - Vlasnik jedne picerije u Australiji, umjesto gljiva, na picu kao dodatak stavlja skakavce! Naime, grad Milduru, gdje `ivi ovaj Australac, napalo je hiljade skakavaca, a on je od insekata odlu~io zaraditi. Kako skakavaca ima svugdje po gradu, pic-majstor samo iza|e ispred restorana, ulovi ih nekoliko i stavi na picu.

Nestalo najmanje 12 osoba

(Foto: AP)