Tinitus Pojava uma u uhu mo e biti potpuno bezazlena ali i povezana s te kih bolestima.

Ponekad um mo e biti jedva primjetan, a katkad mo e kod osobe koja ga ima dovesti do poreme aja pona anja. Saznajte to sve mo e uzrokovati tinitus i kako ga lije iti. Tinitus je percepcija zvuka u odsutnosti zvu nog podra aja. Tinitus se mo e prezentirati kao zvonjava, zujanje, zvi danje, ili mo e opona ati slo enije zvukove. Mo e biti trajan, javljati se povremeno ili biti pulsiraju i (pratiti otkucaje srca). um se mo e pojaviti gotovo kod svih bolesti slu nog aparata, uklju uju i opstrukcije vanjskog zvu nog kanala, upale, opstrukcije tube, otosklerozu, tumore srednjeg uha, Méniereovu bolest, pontocerebelarne tumore, o te enje sluha bukom, ozljede glave, kardiovaskularne bolesti, anemije, itd.

Labirintitis Naj e i uzroci labirintitisa (upale labirinta) su bakterije i virusi koji penetriraju u unutarnje uho. Labirintitis esto nastaje kod kroni nih upala srednjeg uha, koje se pro iruje i na unutarnje uho ili tijekom meningitisa ili traume uha.

Otoskleroza Otoskleroza je abnormalni rast kosti u srednjem uhu, to esto mo e uzrokovati djelomi an ili potpun gubitak sluha. Bolest zahva a osobe starosne dobi od 30 do 50 godina i e e poga a ene, nego kod mu karace. Kost u na em tijelu se konstantno razara i obnavlja, dok u slu aju otoskleroze prestaje obnavljanje kosti i tada dolazi do nakupljanja spu vaste kosti. Bolest obi no poga a stremen i poja an rast spu vaste kosti u tom slu aju fiksira stremen u ovalnu membranu i na taj na in onemogu ava da zvukovi prolaze u unutarnje uho. Uzrok nastanka otoskleroze nije potpuno jasan, ali se sumnja kako je bolest nasljedna, te kako je uzrokuju razli iti endokrini poreme aji ili nedostaci vitamina. Istra ivanjima je utvr eno kako osoba iji jedan roditelj ima otosklerozu, ima 25% anse za obolijevanje od iste bolesti, dok u slu ajevima kada su oba roditelja oboljela od te bolesti, ansa se pove ava na 50%.

te da imaju konstantan osje aj umova u uhu. ali se mo e i pojaviti naglo i iznenada. jak bol (osobito no u). nagluhost. osobito u djetinjstvu. s gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije. od odraslih osoba i kod djece (ako je infekcija i upala jaka ili se esto ponavlja). koji je u nekim slu ajevima vrlo jak i intenzivan. koja se mo e razvijati postupno. a u toj teku ini se potom razmno avaju bakterije ili virusi. Naj e i uzro nik upale krajnika je beta-hemoliti ki streptokok (Streptococcus). Pacijenti se esto ale kako ne uju zvukove niskih frekvencija ili aputanje. disanje na nos postaje ote ano. Upaljeni krajnici postaju ote eni i izrazito crvene boje. Upala srednjeg uha Upala srednjeg uha je jedna od naj e ih bolesti koja poga a malu djecu i dojen ad. Purulentni eksudat mo e spontano izlaziti. pa su pacijenti primorani disati na usta. ali je mogu a infekcija i virusima. Posle 2-4 tjedna dolazi do potpune rezolucije procesa. zujanje i osjetljivost uha. Obrambena faza je sljede a i traje 3-8 dana. ali u ve ini slu ajeva se bolest uspje no lije i antibioticima. Ova bolest naj e e po inje prehladama.Prvi i naj e i simptom bolesti je nagluhost. iza i iznad jezika. te uzrokuju upalu. koje dovode do nakupljanja teku ine iza bubnji a. kao to je Epstein-Barrov virus (EBV). Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1-2 dana. Akutna upala srednjeg uha je popra ena bolom. Kod pacijenata je prisutna povi ena tjelesna temperatura. iako i tada imaju smetnje . Lije enje i terapija ovise o tome da li je pacijent dijete ili odrasla osoba. naj e e se primjenjuje lije enje antibioticima i analgeticima. a esto je prisutna i povi ena tjelesna temperatura. Upala krajnika je esta zdravstvena komplikacija. to dovodi do smanjenja boli. Agresijom bakterija u krajnike dolazi do upalnih procesa. Kod bla ih upala dovoljna je i uporaba antibiotskih kapi za uho. Rijetko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom s priraslicama i rezidualnom nagluho u ili perforacija postaje stalna. Upala krajnika Krajnici (tonzile) su par limfnih vorova koji se nalaze s dvije strane grla.

Glas pacijenta se mijenja i dolazi do poja anja nazalnog prizvuka. koje su pune bijelog iscjetka. Na inficiranim krajnicima su primjetne bijele to kice. osim je pacijent iz nekog razloga preosjetljiv na pencilin. Primjetno je i povi enje tjelesne temperature. . Mogu e su i pojave upale srednjeg uha i bronhitisa. zbog pove anja krajnika ili pojave tre eg krajnika. tijekom tonsilitisa. a pacijenti se ale i na osje aj umora. a prisutna je i stalna grlobolja. Gutanje je ote ano i bolno.protoka zraka. koji tako er mo e biti ote en. a naj e e pencilinom. Upale krajnika uzrokovane bakterijskom infekcijom lije e se antibioticima. iscrpljenosti i lo e op e stanje.

4)Otoskleroza je abnormalni rast kojeg dijela uha : a)kosti b)u ne koljke c)opne d) pu a 2. 3 5 2 Ko tani dio dijeli se na predvorje._________ 5 _______ uho.Zaokru i ta an odgovor : 2.__________ kanali .1)Mehanoreceptori zvu nih vibracija nalaze se u : a)vanjskom uhu b) eki u c)bubnoj opni d)unutra njem uhu 2._______ i _________. 2.5)Upala srednjeg uha naj e e poga a : a)dojen ad b)trudnice c)starije ljude d)djecu 2 2 2 2 2 .slu ni ivac i ________ 3 koji odre uje visinu i frekvenciju zvuka. ________ uho ine ________. ________ uho ine ________ i zvukovod.tri kosti _______.Dijeli se na __________.2)Pojava uma u uhu naziva se : a) tinitus b) tetanus c)fabrinikis d)citospazum 2. Dopuni Uho je slu ni organ ljudskog organizma.3)Labirintitis naj e e uzrokuje : a)bakterije b)strana tijela c)virusi 2.te __________ cijev koja izjedna ava tlak.1. ________ uho se sastoji od ko tanog i ___________ dijela.

7)Glavni funkcionalni dio pu a naziva se : a)pu nica b)kortijev organ c)balbus olfactorius d)bubnji 2.8)Centar ula sluha nalazi se u : a)mozgu b)sljepoo noj oblasti mozga c)malom mozgu d)potilja noj oblasti mozga 2 2 2 .6)Kod upale srednjeg uha teku ina se nakuplja iza : a)pu a b)bubne opne c)eustahijeve cijevi d)bubnji a 2.2.

natrpanom svakakvim mislima. .Njegova djela.plemenit je u svojim namjerama.zra e veli inom.istinom i nedosti nim idealima.Gotovo je nezamisliva ta promjena zanosa prisutnog u govorima kojima se obra a Dulcineji prije svakog dvoboja.ali mudar i vidovit.pomu enog uma od tolikog itanja.Odjednom spazi ari itanja starih vite kih romana i poslije i sam. Postaje hrabar.Iako bezuman u svojim postupcima.nije svo vrijeme tako nesvjestan.U bitkama je nemilosrdan.ljudskih stradanja i uporne borbe za pravdom.nepokolebljiv i ustrajan.koliko god mahnita.svojim djelima pokazuje svoju ustrajnost i odlucnost da ucini sta god pozeli.suhovljav.samom pojavom ostavlja trag samopouzdanja i vjeru u svoje veli inu.On nije odba en od okoline.na trenutke dolazi do bistrih spoznaja o sebi i svome snu.On je lu ak. koje nikomu drugom na pamet ne padaju.ve sam na in njegova postojanja i djelovanja.. Cervantes mu pred smrt ipak vra a razum te i sam Don Quijote odbacuje to svoje la no ime i odlu no umire kao Alonso Quijano.ljudske bezumnosti.odlu i postati vitez i odlazi u pustolovine po panjolskoj.smion i hladnokrvan.Don Quijote je na po etku romana Alonso Quijano.iako se na prvi pogled ne ini tako.ali to nije patolo ko ludilo.On je lud.Don Quijote je utjelovljenje ljudskog sna.plemi koji se po dobi hvatao pedesetih i bio je sna na rasta.postavlja si cilj od kojeg ne odustaje.a dostojan je najve im ljubavnicima.Stoga nikada nije sveden na lakrdija ku figuru i pisac mu tijekom cijelog romana nije oduzeo ljudsko dostojanstvo. mrzovoljnom.nepokolebljiv. Don Quijotea Cervantes karakterizira kao: ³suhoparnom.ve uzdignut iznad nje.veliki ranoranilac i ljubitelj lova.mr av u licu. hirovitom sinu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful