Tinitus Pojava uma u uhu mo e biti potpuno bezazlena ali i povezana s te kih bolestima.

Ponekad um mo e biti jedva primjetan, a katkad mo e kod osobe koja ga ima dovesti do poreme aja pona anja. Saznajte to sve mo e uzrokovati tinitus i kako ga lije iti. Tinitus je percepcija zvuka u odsutnosti zvu nog podra aja. Tinitus se mo e prezentirati kao zvonjava, zujanje, zvi danje, ili mo e opona ati slo enije zvukove. Mo e biti trajan, javljati se povremeno ili biti pulsiraju i (pratiti otkucaje srca). um se mo e pojaviti gotovo kod svih bolesti slu nog aparata, uklju uju i opstrukcije vanjskog zvu nog kanala, upale, opstrukcije tube, otosklerozu, tumore srednjeg uha, Méniereovu bolest, pontocerebelarne tumore, o te enje sluha bukom, ozljede glave, kardiovaskularne bolesti, anemije, itd.

Labirintitis Naj e i uzroci labirintitisa (upale labirinta) su bakterije i virusi koji penetriraju u unutarnje uho. Labirintitis esto nastaje kod kroni nih upala srednjeg uha, koje se pro iruje i na unutarnje uho ili tijekom meningitisa ili traume uha.

Otoskleroza Otoskleroza je abnormalni rast kosti u srednjem uhu, to esto mo e uzrokovati djelomi an ili potpun gubitak sluha. Bolest zahva a osobe starosne dobi od 30 do 50 godina i e e poga a ene, nego kod mu karace. Kost u na em tijelu se konstantno razara i obnavlja, dok u slu aju otoskleroze prestaje obnavljanje kosti i tada dolazi do nakupljanja spu vaste kosti. Bolest obi no poga a stremen i poja an rast spu vaste kosti u tom slu aju fiksira stremen u ovalnu membranu i na taj na in onemogu ava da zvukovi prolaze u unutarnje uho. Uzrok nastanka otoskleroze nije potpuno jasan, ali se sumnja kako je bolest nasljedna, te kako je uzrokuju razli iti endokrini poreme aji ili nedostaci vitamina. Istra ivanjima je utvr eno kako osoba iji jedan roditelj ima otosklerozu, ima 25% anse za obolijevanje od iste bolesti, dok u slu ajevima kada su oba roditelja oboljela od te bolesti, ansa se pove ava na 50%.

jak bol (osobito no u). naj e e se primjenjuje lije enje antibioticima i analgeticima. Upala srednjeg uha Upala srednjeg uha je jedna od naj e ih bolesti koja poga a malu djecu i dojen ad. Purulentni eksudat mo e spontano izlaziti. nagluhost. Rijetko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom s priraslicama i rezidualnom nagluho u ili perforacija postaje stalna. ali u ve ini slu ajeva se bolest uspje no lije i antibioticima. Posle 2-4 tjedna dolazi do potpune rezolucije procesa.Prvi i naj e i simptom bolesti je nagluhost. koje dovode do nakupljanja teku ine iza bubnji a. Pacijenti se esto ale kako ne uju zvukove niskih frekvencija ili aputanje. Kod bla ih upala dovoljna je i uporaba antibiotskih kapi za uho. Ova bolest naj e e po inje prehladama. Agresijom bakterija u krajnike dolazi do upalnih procesa. Upala krajnika je esta zdravstvena komplikacija. Kod pacijenata je prisutna povi ena tjelesna temperatura. Akutna upala srednjeg uha je popra ena bolom. Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1-2 dana. koji je u nekim slu ajevima vrlo jak i intenzivan. kao to je Epstein-Barrov virus (EBV). iza i iznad jezika. zujanje i osjetljivost uha. osobito u djetinjstvu. s gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije. ali je mogu a infekcija i virusima. to dovodi do smanjenja boli. disanje na nos postaje ote ano. od odraslih osoba i kod djece (ako je infekcija i upala jaka ili se esto ponavlja). iako i tada imaju smetnje . te da imaju konstantan osje aj umova u uhu. a u toj teku ini se potom razmno avaju bakterije ili virusi. Lije enje i terapija ovise o tome da li je pacijent dijete ili odrasla osoba. Naj e i uzro nik upale krajnika je beta-hemoliti ki streptokok (Streptococcus). te uzrokuju upalu. pa su pacijenti primorani disati na usta. ali se mo e i pojaviti naglo i iznenada. koja se mo e razvijati postupno. Upaljeni krajnici postaju ote eni i izrazito crvene boje. a esto je prisutna i povi ena tjelesna temperatura. Upala krajnika Krajnici (tonzile) su par limfnih vorova koji se nalaze s dvije strane grla. Obrambena faza je sljede a i traje 3-8 dana.

Upale krajnika uzrokovane bakterijskom infekcijom lije e se antibioticima. Mogu e su i pojave upale srednjeg uha i bronhitisa. iscrpljenosti i lo e op e stanje. Primjetno je i povi enje tjelesne temperature. Na inficiranim krajnicima su primjetne bijele to kice. koje su pune bijelog iscjetka. . zbog pove anja krajnika ili pojave tre eg krajnika. a pacijenti se ale i na osje aj umora. Glas pacijenta se mijenja i dolazi do poja anja nazalnog prizvuka. osim je pacijent iz nekog razloga preosjetljiv na pencilin. a prisutna je i stalna grlobolja. a naj e e pencilinom. koji tako er mo e biti ote en. Gutanje je ote ano i bolno.protoka zraka. tijekom tonsilitisa.

1)Mehanoreceptori zvu nih vibracija nalaze se u : a)vanjskom uhu b) eki u c)bubnoj opni d)unutra njem uhu 2.5)Upala srednjeg uha naj e e poga a : a)dojen ad b)trudnice c)starije ljude d)djecu 2 2 2 2 2 .te __________ cijev koja izjedna ava tlak.4)Otoskleroza je abnormalni rast kojeg dijela uha : a)kosti b)u ne koljke c)opne d) pu a 2.Dijeli se na __________. ________ uho ine ________. Dopuni Uho je slu ni organ ljudskog organizma. ________ uho ine ________ i zvukovod. ________ uho se sastoji od ko tanog i ___________ dijela.__________ kanali .tri kosti _______.3)Labirintitis naj e e uzrokuje : a)bakterije b)strana tijela c)virusi 2.Zaokru i ta an odgovor : 2.2)Pojava uma u uhu naziva se : a) tinitus b) tetanus c)fabrinikis d)citospazum 2. 2. 3 5 2 Ko tani dio dijeli se na predvorje.1._________ 5 _______ uho.slu ni ivac i ________ 3 koji odre uje visinu i frekvenciju zvuka._______ i _________.

2.7)Glavni funkcionalni dio pu a naziva se : a)pu nica b)kortijev organ c)balbus olfactorius d)bubnji 2.6)Kod upale srednjeg uha teku ina se nakuplja iza : a)pu a b)bubne opne c)eustahijeve cijevi d)bubnji a 2.8)Centar ula sluha nalazi se u : a)mozgu b)sljepoo noj oblasti mozga c)malom mozgu d)potilja noj oblasti mozga 2 2 2 .

mrzovoljnom.mr av u licu.nepokolebljiv i ustrajan.Don Quijote je utjelovljenje ljudskog sna.ali mudar i vidovit.On nije odba en od okoline. koje nikomu drugom na pamet ne padaju.zra e veli inom.ve sam na in njegova postojanja i djelovanja.On je lu ak.Stoga nikada nije sveden na lakrdija ku figuru i pisac mu tijekom cijelog romana nije oduzeo ljudsko dostojanstvo.koliko god mahnita.nepokolebljiv.smion i hladnokrvan.Iako bezuman u svojim postupcima. .. natrpanom svakakvim mislima. Cervantes mu pred smrt ipak vra a razum te i sam Don Quijote odbacuje to svoje la no ime i odlu no umire kao Alonso Quijano.odlu i postati vitez i odlazi u pustolovine po panjolskoj.Don Quijote je na po etku romana Alonso Quijano. hirovitom sinu.ve uzdignut iznad nje.veliki ranoranilac i ljubitelj lova.nije svo vrijeme tako nesvjestan.svojim djelima pokazuje svoju ustrajnost i odlucnost da ucini sta god pozeli.Gotovo je nezamisliva ta promjena zanosa prisutnog u govorima kojima se obra a Dulcineji prije svakog dvoboja.Njegova djela.U bitkama je nemilosrdan.istinom i nedosti nim idealima.plemenit je u svojim namjerama. Don Quijotea Cervantes karakterizira kao: ³suhoparnom.ali to nije patolo ko ludilo.Odjednom spazi ari itanja starih vite kih romana i poslije i sam.ljudske bezumnosti.postavlja si cilj od kojeg ne odustaje.iako se na prvi pogled ne ini tako.samom pojavom ostavlja trag samopouzdanja i vjeru u svoje veli inu.pomu enog uma od tolikog itanja. Postaje hrabar.a dostojan je najve im ljubavnicima.na trenutke dolazi do bistrih spoznaja o sebi i svome snu.On je lud.suhovljav.plemi koji se po dobi hvatao pedesetih i bio je sna na rasta.ljudskih stradanja i uporne borbe za pravdom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful