Tinitus Pojava uma u uhu mo e biti potpuno bezazlena ali i povezana s te kih bolestima.

Ponekad um mo e biti jedva primjetan, a katkad mo e kod osobe koja ga ima dovesti do poreme aja pona anja. Saznajte to sve mo e uzrokovati tinitus i kako ga lije iti. Tinitus je percepcija zvuka u odsutnosti zvu nog podra aja. Tinitus se mo e prezentirati kao zvonjava, zujanje, zvi danje, ili mo e opona ati slo enije zvukove. Mo e biti trajan, javljati se povremeno ili biti pulsiraju i (pratiti otkucaje srca). um se mo e pojaviti gotovo kod svih bolesti slu nog aparata, uklju uju i opstrukcije vanjskog zvu nog kanala, upale, opstrukcije tube, otosklerozu, tumore srednjeg uha, Méniereovu bolest, pontocerebelarne tumore, o te enje sluha bukom, ozljede glave, kardiovaskularne bolesti, anemije, itd.

Labirintitis Naj e i uzroci labirintitisa (upale labirinta) su bakterije i virusi koji penetriraju u unutarnje uho. Labirintitis esto nastaje kod kroni nih upala srednjeg uha, koje se pro iruje i na unutarnje uho ili tijekom meningitisa ili traume uha.

Otoskleroza Otoskleroza je abnormalni rast kosti u srednjem uhu, to esto mo e uzrokovati djelomi an ili potpun gubitak sluha. Bolest zahva a osobe starosne dobi od 30 do 50 godina i e e poga a ene, nego kod mu karace. Kost u na em tijelu se konstantno razara i obnavlja, dok u slu aju otoskleroze prestaje obnavljanje kosti i tada dolazi do nakupljanja spu vaste kosti. Bolest obi no poga a stremen i poja an rast spu vaste kosti u tom slu aju fiksira stremen u ovalnu membranu i na taj na in onemogu ava da zvukovi prolaze u unutarnje uho. Uzrok nastanka otoskleroze nije potpuno jasan, ali se sumnja kako je bolest nasljedna, te kako je uzrokuju razli iti endokrini poreme aji ili nedostaci vitamina. Istra ivanjima je utvr eno kako osoba iji jedan roditelj ima otosklerozu, ima 25% anse za obolijevanje od iste bolesti, dok u slu ajevima kada su oba roditelja oboljela od te bolesti, ansa se pove ava na 50%.

Naj e i uzro nik upale krajnika je beta-hemoliti ki streptokok (Streptococcus). pa su pacijenti primorani disati na usta. koja se mo e razvijati postupno. Ova bolest naj e e po inje prehladama. Pacijenti se esto ale kako ne uju zvukove niskih frekvencija ili aputanje. koji je u nekim slu ajevima vrlo jak i intenzivan. Obrambena faza je sljede a i traje 3-8 dana. Purulentni eksudat mo e spontano izlaziti. zujanje i osjetljivost uha. Kod pacijenata je prisutna povi ena tjelesna temperatura. to dovodi do smanjenja boli. Kod bla ih upala dovoljna je i uporaba antibiotskih kapi za uho. ali u ve ini slu ajeva se bolest uspje no lije i antibioticima. osobito u djetinjstvu. a u toj teku ini se potom razmno avaju bakterije ili virusi. Upaljeni krajnici postaju ote eni i izrazito crvene boje. te da imaju konstantan osje aj umova u uhu. koje dovode do nakupljanja teku ine iza bubnji a. disanje na nos postaje ote ano. ali se mo e i pojaviti naglo i iznenada. Posle 2-4 tjedna dolazi do potpune rezolucije procesa. s gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije. Lije enje i terapija ovise o tome da li je pacijent dijete ili odrasla osoba. Akutna upala srednjeg uha je popra ena bolom. Agresijom bakterija u krajnike dolazi do upalnih procesa. Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1-2 dana. nagluhost. Rijetko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom s priraslicama i rezidualnom nagluho u ili perforacija postaje stalna. Upala krajnika je esta zdravstvena komplikacija. iza i iznad jezika. kao to je Epstein-Barrov virus (EBV). ali je mogu a infekcija i virusima. od odraslih osoba i kod djece (ako je infekcija i upala jaka ili se esto ponavlja). Upala krajnika Krajnici (tonzile) su par limfnih vorova koji se nalaze s dvije strane grla. iako i tada imaju smetnje . jak bol (osobito no u). Upala srednjeg uha Upala srednjeg uha je jedna od naj e ih bolesti koja poga a malu djecu i dojen ad. te uzrokuju upalu.Prvi i naj e i simptom bolesti je nagluhost. naj e e se primjenjuje lije enje antibioticima i analgeticima. a esto je prisutna i povi ena tjelesna temperatura.

koje su pune bijelog iscjetka. a prisutna je i stalna grlobolja. a naj e e pencilinom. Upale krajnika uzrokovane bakterijskom infekcijom lije e se antibioticima. zbog pove anja krajnika ili pojave tre eg krajnika. Mogu e su i pojave upale srednjeg uha i bronhitisa. tijekom tonsilitisa. Primjetno je i povi enje tjelesne temperature. Gutanje je ote ano i bolno. Glas pacijenta se mijenja i dolazi do poja anja nazalnog prizvuka. koji tako er mo e biti ote en. Na inficiranim krajnicima su primjetne bijele to kice. a pacijenti se ale i na osje aj umora. iscrpljenosti i lo e op e stanje. osim je pacijent iz nekog razloga preosjetljiv na pencilin. .protoka zraka.

Zaokru i ta an odgovor : 2.3)Labirintitis naj e e uzrokuje : a)bakterije b)strana tijela c)virusi 2.tri kosti _______._______ i _________.te __________ cijev koja izjedna ava tlak.slu ni ivac i ________ 3 koji odre uje visinu i frekvenciju zvuka. 3 5 2 Ko tani dio dijeli se na predvorje. ________ uho se sastoji od ko tanog i ___________ dijela.2)Pojava uma u uhu naziva se : a) tinitus b) tetanus c)fabrinikis d)citospazum 2.1)Mehanoreceptori zvu nih vibracija nalaze se u : a)vanjskom uhu b) eki u c)bubnoj opni d)unutra njem uhu 2.5)Upala srednjeg uha naj e e poga a : a)dojen ad b)trudnice c)starije ljude d)djecu 2 2 2 2 2 .__________ kanali . ________ uho ine ________._________ 5 _______ uho.1. 2. Dopuni Uho je slu ni organ ljudskog organizma.Dijeli se na __________. ________ uho ine ________ i zvukovod.4)Otoskleroza je abnormalni rast kojeg dijela uha : a)kosti b)u ne koljke c)opne d) pu a 2.

2.7)Glavni funkcionalni dio pu a naziva se : a)pu nica b)kortijev organ c)balbus olfactorius d)bubnji 2.8)Centar ula sluha nalazi se u : a)mozgu b)sljepoo noj oblasti mozga c)malom mozgu d)potilja noj oblasti mozga 2 2 2 .6)Kod upale srednjeg uha teku ina se nakuplja iza : a)pu a b)bubne opne c)eustahijeve cijevi d)bubnji a 2.

mrzovoljnom.Gotovo je nezamisliva ta promjena zanosa prisutnog u govorima kojima se obra a Dulcineji prije svakog dvoboja.Don Quijote je utjelovljenje ljudskog sna.pomu enog uma od tolikog itanja. hirovitom sinu.plemenit je u svojim namjerama.On je lud.ali mudar i vidovit.Njegova djela.smion i hladnokrvan.. natrpanom svakakvim mislima.On nije odba en od okoline.ve uzdignut iznad nje.samom pojavom ostavlja trag samopouzdanja i vjeru u svoje veli inu.Stoga nikada nije sveden na lakrdija ku figuru i pisac mu tijekom cijelog romana nije oduzeo ljudsko dostojanstvo. Cervantes mu pred smrt ipak vra a razum te i sam Don Quijote odbacuje to svoje la no ime i odlu no umire kao Alonso Quijano.plemi koji se po dobi hvatao pedesetih i bio je sna na rasta.Iako bezuman u svojim postupcima.mr av u licu.ljudske bezumnosti.nije svo vrijeme tako nesvjestan. koje nikomu drugom na pamet ne padaju.nepokolebljiv i ustrajan. Postaje hrabar.na trenutke dolazi do bistrih spoznaja o sebi i svome snu. .ali to nije patolo ko ludilo.iako se na prvi pogled ne ini tako.odlu i postati vitez i odlazi u pustolovine po panjolskoj.koliko god mahnita.postavlja si cilj od kojeg ne odustaje. Don Quijotea Cervantes karakterizira kao: ³suhoparnom.Odjednom spazi ari itanja starih vite kih romana i poslije i sam.ve sam na in njegova postojanja i djelovanja.zra e veli inom.suhovljav.On je lu ak.istinom i nedosti nim idealima.veliki ranoranilac i ljubitelj lova.nepokolebljiv.Don Quijote je na po etku romana Alonso Quijano.svojim djelima pokazuje svoju ustrajnost i odlucnost da ucini sta god pozeli.a dostojan je najve im ljubavnicima.ljudskih stradanja i uporne borbe za pravdom.U bitkama je nemilosrdan.