Tinitus Pojava uma u uhu mo e biti potpuno bezazlena ali i povezana s te kih bolestima.

Ponekad um mo e biti jedva primjetan, a katkad mo e kod osobe koja ga ima dovesti do poreme aja pona anja. Saznajte to sve mo e uzrokovati tinitus i kako ga lije iti. Tinitus je percepcija zvuka u odsutnosti zvu nog podra aja. Tinitus se mo e prezentirati kao zvonjava, zujanje, zvi danje, ili mo e opona ati slo enije zvukove. Mo e biti trajan, javljati se povremeno ili biti pulsiraju i (pratiti otkucaje srca). um se mo e pojaviti gotovo kod svih bolesti slu nog aparata, uklju uju i opstrukcije vanjskog zvu nog kanala, upale, opstrukcije tube, otosklerozu, tumore srednjeg uha, Méniereovu bolest, pontocerebelarne tumore, o te enje sluha bukom, ozljede glave, kardiovaskularne bolesti, anemije, itd.

Labirintitis Naj e i uzroci labirintitisa (upale labirinta) su bakterije i virusi koji penetriraju u unutarnje uho. Labirintitis esto nastaje kod kroni nih upala srednjeg uha, koje se pro iruje i na unutarnje uho ili tijekom meningitisa ili traume uha.

Otoskleroza Otoskleroza je abnormalni rast kosti u srednjem uhu, to esto mo e uzrokovati djelomi an ili potpun gubitak sluha. Bolest zahva a osobe starosne dobi od 30 do 50 godina i e e poga a ene, nego kod mu karace. Kost u na em tijelu se konstantno razara i obnavlja, dok u slu aju otoskleroze prestaje obnavljanje kosti i tada dolazi do nakupljanja spu vaste kosti. Bolest obi no poga a stremen i poja an rast spu vaste kosti u tom slu aju fiksira stremen u ovalnu membranu i na taj na in onemogu ava da zvukovi prolaze u unutarnje uho. Uzrok nastanka otoskleroze nije potpuno jasan, ali se sumnja kako je bolest nasljedna, te kako je uzrokuju razli iti endokrini poreme aji ili nedostaci vitamina. Istra ivanjima je utvr eno kako osoba iji jedan roditelj ima otosklerozu, ima 25% anse za obolijevanje od iste bolesti, dok u slu ajevima kada su oba roditelja oboljela od te bolesti, ansa se pove ava na 50%.

Kod pacijenata je prisutna povi ena tjelesna temperatura.Prvi i naj e i simptom bolesti je nagluhost. naj e e se primjenjuje lije enje antibioticima i analgeticima. Upala srednjeg uha Upala srednjeg uha je jedna od naj e ih bolesti koja poga a malu djecu i dojen ad. te da imaju konstantan osje aj umova u uhu. ali u ve ini slu ajeva se bolest uspje no lije i antibioticima. Obrambena faza je sljede a i traje 3-8 dana. pa su pacijenti primorani disati na usta. Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1-2 dana. Upaljeni krajnici postaju ote eni i izrazito crvene boje. jak bol (osobito no u). ali je mogu a infekcija i virusima. Kod bla ih upala dovoljna je i uporaba antibiotskih kapi za uho. Upala krajnika je esta zdravstvena komplikacija. Naj e i uzro nik upale krajnika je beta-hemoliti ki streptokok (Streptococcus). iza i iznad jezika. kao to je Epstein-Barrov virus (EBV). a esto je prisutna i povi ena tjelesna temperatura. zujanje i osjetljivost uha. disanje na nos postaje ote ano. Lije enje i terapija ovise o tome da li je pacijent dijete ili odrasla osoba. iako i tada imaju smetnje . Agresijom bakterija u krajnike dolazi do upalnih procesa. Purulentni eksudat mo e spontano izlaziti. koja se mo e razvijati postupno. a u toj teku ini se potom razmno avaju bakterije ili virusi. Upala krajnika Krajnici (tonzile) su par limfnih vorova koji se nalaze s dvije strane grla. koje dovode do nakupljanja teku ine iza bubnji a. s gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije. Ova bolest naj e e po inje prehladama. Akutna upala srednjeg uha je popra ena bolom. Pacijenti se esto ale kako ne uju zvukove niskih frekvencija ili aputanje. ali se mo e i pojaviti naglo i iznenada. te uzrokuju upalu. to dovodi do smanjenja boli. koji je u nekim slu ajevima vrlo jak i intenzivan. Posle 2-4 tjedna dolazi do potpune rezolucije procesa. Rijetko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom s priraslicama i rezidualnom nagluho u ili perforacija postaje stalna. nagluhost. osobito u djetinjstvu. od odraslih osoba i kod djece (ako je infekcija i upala jaka ili se esto ponavlja).

zbog pove anja krajnika ili pojave tre eg krajnika. koji tako er mo e biti ote en. iscrpljenosti i lo e op e stanje. a naj e e pencilinom. a pacijenti se ale i na osje aj umora. . Primjetno je i povi enje tjelesne temperature. Upale krajnika uzrokovane bakterijskom infekcijom lije e se antibioticima. Mogu e su i pojave upale srednjeg uha i bronhitisa.protoka zraka. tijekom tonsilitisa. osim je pacijent iz nekog razloga preosjetljiv na pencilin. a prisutna je i stalna grlobolja. Na inficiranim krajnicima su primjetne bijele to kice. koje su pune bijelog iscjetka. Gutanje je ote ano i bolno. Glas pacijenta se mijenja i dolazi do poja anja nazalnog prizvuka.

tri kosti _______.Dijeli se na __________.3)Labirintitis naj e e uzrokuje : a)bakterije b)strana tijela c)virusi 2.4)Otoskleroza je abnormalni rast kojeg dijela uha : a)kosti b)u ne koljke c)opne d) pu a 2. 2.slu ni ivac i ________ 3 koji odre uje visinu i frekvenciju zvuka.1)Mehanoreceptori zvu nih vibracija nalaze se u : a)vanjskom uhu b) eki u c)bubnoj opni d)unutra njem uhu 2._______ i _________. Dopuni Uho je slu ni organ ljudskog organizma.Zaokru i ta an odgovor : 2. ________ uho se sastoji od ko tanog i ___________ dijela. 3 5 2 Ko tani dio dijeli se na predvorje.2)Pojava uma u uhu naziva se : a) tinitus b) tetanus c)fabrinikis d)citospazum 2.5)Upala srednjeg uha naj e e poga a : a)dojen ad b)trudnice c)starije ljude d)djecu 2 2 2 2 2 ._________ 5 _______ uho.1. ________ uho ine ________.__________ kanali . ________ uho ine ________ i zvukovod.te __________ cijev koja izjedna ava tlak.

8)Centar ula sluha nalazi se u : a)mozgu b)sljepoo noj oblasti mozga c)malom mozgu d)potilja noj oblasti mozga 2 2 2 .7)Glavni funkcionalni dio pu a naziva se : a)pu nica b)kortijev organ c)balbus olfactorius d)bubnji 2.2.6)Kod upale srednjeg uha teku ina se nakuplja iza : a)pu a b)bubne opne c)eustahijeve cijevi d)bubnji a 2.

On je lud.Odjednom spazi ari itanja starih vite kih romana i poslije i sam.postavlja si cilj od kojeg ne odustaje.ve uzdignut iznad nje.Don Quijote je na po etku romana Alonso Quijano.mr av u licu.plemi koji se po dobi hvatao pedesetih i bio je sna na rasta. natrpanom svakakvim mislima.samom pojavom ostavlja trag samopouzdanja i vjeru u svoje veli inu.U bitkama je nemilosrdan.ljudske bezumnosti.zra e veli inom.Iako bezuman u svojim postupcima. Cervantes mu pred smrt ipak vra a razum te i sam Don Quijote odbacuje to svoje la no ime i odlu no umire kao Alonso Quijano. mrzovoljnom..ali mudar i vidovit.odlu i postati vitez i odlazi u pustolovine po panjolskoj.a dostojan je najve im ljubavnicima.koliko god mahnita. hirovitom sinu. .nepokolebljiv.Don Quijote je utjelovljenje ljudskog sna.smion i hladnokrvan.iako se na prvi pogled ne ini tako.Stoga nikada nije sveden na lakrdija ku figuru i pisac mu tijekom cijelog romana nije oduzeo ljudsko dostojanstvo.veliki ranoranilac i ljubitelj lova. koje nikomu drugom na pamet ne padaju.nepokolebljiv i ustrajan.suhovljav.ljudskih stradanja i uporne borbe za pravdom.Gotovo je nezamisliva ta promjena zanosa prisutnog u govorima kojima se obra a Dulcineji prije svakog dvoboja.On nije odba en od okoline. Don Quijotea Cervantes karakterizira kao: ³suhoparnom.ve sam na in njegova postojanja i djelovanja.na trenutke dolazi do bistrih spoznaja o sebi i svome snu.pomu enog uma od tolikog itanja.ali to nije patolo ko ludilo.nije svo vrijeme tako nesvjestan.svojim djelima pokazuje svoju ustrajnost i odlucnost da ucini sta god pozeli.Njegova djela.On je lu ak. Postaje hrabar.plemenit je u svojim namjerama.istinom i nedosti nim idealima.