P. 1
bolesti uha

bolesti uha

|Views: 479|Likes:
Published by Smiljan Tomić

More info:

Published by: Smiljan Tomić on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2010

pdf

text

original

Tinitus Pojava uma u uhu mo e biti potpuno bezazlena ali i povezana s te kih bolestima.

Ponekad um mo e biti jedva primjetan, a katkad mo e kod osobe koja ga ima dovesti do poreme aja pona anja. Saznajte to sve mo e uzrokovati tinitus i kako ga lije iti. Tinitus je percepcija zvuka u odsutnosti zvu nog podra aja. Tinitus se mo e prezentirati kao zvonjava, zujanje, zvi danje, ili mo e opona ati slo enije zvukove. Mo e biti trajan, javljati se povremeno ili biti pulsiraju i (pratiti otkucaje srca). um se mo e pojaviti gotovo kod svih bolesti slu nog aparata, uklju uju i opstrukcije vanjskog zvu nog kanala, upale, opstrukcije tube, otosklerozu, tumore srednjeg uha, Méniereovu bolest, pontocerebelarne tumore, o te enje sluha bukom, ozljede glave, kardiovaskularne bolesti, anemije, itd.

Labirintitis Naj e i uzroci labirintitisa (upale labirinta) su bakterije i virusi koji penetriraju u unutarnje uho. Labirintitis esto nastaje kod kroni nih upala srednjeg uha, koje se pro iruje i na unutarnje uho ili tijekom meningitisa ili traume uha.

Otoskleroza Otoskleroza je abnormalni rast kosti u srednjem uhu, to esto mo e uzrokovati djelomi an ili potpun gubitak sluha. Bolest zahva a osobe starosne dobi od 30 do 50 godina i e e poga a ene, nego kod mu karace. Kost u na em tijelu se konstantno razara i obnavlja, dok u slu aju otoskleroze prestaje obnavljanje kosti i tada dolazi do nakupljanja spu vaste kosti. Bolest obi no poga a stremen i poja an rast spu vaste kosti u tom slu aju fiksira stremen u ovalnu membranu i na taj na in onemogu ava da zvukovi prolaze u unutarnje uho. Uzrok nastanka otoskleroze nije potpuno jasan, ali se sumnja kako je bolest nasljedna, te kako je uzrokuju razli iti endokrini poreme aji ili nedostaci vitamina. Istra ivanjima je utvr eno kako osoba iji jedan roditelj ima otosklerozu, ima 25% anse za obolijevanje od iste bolesti, dok u slu ajevima kada su oba roditelja oboljela od te bolesti, ansa se pove ava na 50%.

Upaljeni krajnici postaju ote eni i izrazito crvene boje. Agresijom bakterija u krajnike dolazi do upalnih procesa. Akutna upala srednjeg uha je popra ena bolom. Purulentni eksudat mo e spontano izlaziti. iza i iznad jezika. koji je u nekim slu ajevima vrlo jak i intenzivan. ali je mogu a infekcija i virusima. Kod pacijenata je prisutna povi ena tjelesna temperatura. ali u ve ini slu ajeva se bolest uspje no lije i antibioticima. te da imaju konstantan osje aj umova u uhu. Lije enje i terapija ovise o tome da li je pacijent dijete ili odrasla osoba. osobito u djetinjstvu. a u toj teku ini se potom razmno avaju bakterije ili virusi. to dovodi do smanjenja boli. ali se mo e i pojaviti naglo i iznenada. jak bol (osobito no u). disanje na nos postaje ote ano. nagluhost. s gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije. Upala krajnika je esta zdravstvena komplikacija. Obrambena faza je sljede a i traje 3-8 dana. Upala krajnika Krajnici (tonzile) su par limfnih vorova koji se nalaze s dvije strane grla. zujanje i osjetljivost uha. Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1-2 dana. te uzrokuju upalu. Posle 2-4 tjedna dolazi do potpune rezolucije procesa. naj e e se primjenjuje lije enje antibioticima i analgeticima. kao to je Epstein-Barrov virus (EBV). pa su pacijenti primorani disati na usta. iako i tada imaju smetnje . Rijetko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom s priraslicama i rezidualnom nagluho u ili perforacija postaje stalna.Prvi i naj e i simptom bolesti je nagluhost. Naj e i uzro nik upale krajnika je beta-hemoliti ki streptokok (Streptococcus). Pacijenti se esto ale kako ne uju zvukove niskih frekvencija ili aputanje. koje dovode do nakupljanja teku ine iza bubnji a. Upala srednjeg uha Upala srednjeg uha je jedna od naj e ih bolesti koja poga a malu djecu i dojen ad. koja se mo e razvijati postupno. a esto je prisutna i povi ena tjelesna temperatura. Ova bolest naj e e po inje prehladama. Kod bla ih upala dovoljna je i uporaba antibiotskih kapi za uho. od odraslih osoba i kod djece (ako je infekcija i upala jaka ili se esto ponavlja).

tijekom tonsilitisa. osim je pacijent iz nekog razloga preosjetljiv na pencilin. iscrpljenosti i lo e op e stanje. Na inficiranim krajnicima su primjetne bijele to kice. Mogu e su i pojave upale srednjeg uha i bronhitisa. Glas pacijenta se mijenja i dolazi do poja anja nazalnog prizvuka. Upale krajnika uzrokovane bakterijskom infekcijom lije e se antibioticima. a prisutna je i stalna grlobolja. . Gutanje je ote ano i bolno.protoka zraka. Primjetno je i povi enje tjelesne temperature. zbog pove anja krajnika ili pojave tre eg krajnika. a pacijenti se ale i na osje aj umora. a naj e e pencilinom. koje su pune bijelog iscjetka. koji tako er mo e biti ote en.

tri kosti _______. ________ uho ine ________.1)Mehanoreceptori zvu nih vibracija nalaze se u : a)vanjskom uhu b) eki u c)bubnoj opni d)unutra njem uhu 2. ________ uho se sastoji od ko tanog i ___________ dijela._______ i _________.1.Dijeli se na __________. Dopuni Uho je slu ni organ ljudskog organizma. 2.te __________ cijev koja izjedna ava tlak.5)Upala srednjeg uha naj e e poga a : a)dojen ad b)trudnice c)starije ljude d)djecu 2 2 2 2 2 . ________ uho ine ________ i zvukovod. 3 5 2 Ko tani dio dijeli se na predvorje.4)Otoskleroza je abnormalni rast kojeg dijela uha : a)kosti b)u ne koljke c)opne d) pu a 2._________ 5 _______ uho.Zaokru i ta an odgovor : 2.3)Labirintitis naj e e uzrokuje : a)bakterije b)strana tijela c)virusi 2.2)Pojava uma u uhu naziva se : a) tinitus b) tetanus c)fabrinikis d)citospazum 2.slu ni ivac i ________ 3 koji odre uje visinu i frekvenciju zvuka.__________ kanali .

2.8)Centar ula sluha nalazi se u : a)mozgu b)sljepoo noj oblasti mozga c)malom mozgu d)potilja noj oblasti mozga 2 2 2 .7)Glavni funkcionalni dio pu a naziva se : a)pu nica b)kortijev organ c)balbus olfactorius d)bubnji 2.6)Kod upale srednjeg uha teku ina se nakuplja iza : a)pu a b)bubne opne c)eustahijeve cijevi d)bubnji a 2.

Njegova djela.pomu enog uma od tolikog itanja.na trenutke dolazi do bistrih spoznaja o sebi i svome snu. Postaje hrabar. hirovitom sinu.plemenit je u svojim namjerama.iako se na prvi pogled ne ini tako.svojim djelima pokazuje svoju ustrajnost i odlucnost da ucini sta god pozeli. koje nikomu drugom na pamet ne padaju.On nije odba en od okoline.nepokolebljiv.plemi koji se po dobi hvatao pedesetih i bio je sna na rasta.U bitkama je nemilosrdan.ali to nije patolo ko ludilo.Don Quijote je na po etku romana Alonso Quijano.zra e veli inom.On je lud.istinom i nedosti nim idealima.Don Quijote je utjelovljenje ljudskog sna.ve uzdignut iznad nje..postavlja si cilj od kojeg ne odustaje.smion i hladnokrvan.a dostojan je najve im ljubavnicima.odlu i postati vitez i odlazi u pustolovine po panjolskoj. .veliki ranoranilac i ljubitelj lova. Don Quijotea Cervantes karakterizira kao: ³suhoparnom.On je lu ak. mrzovoljnom.Gotovo je nezamisliva ta promjena zanosa prisutnog u govorima kojima se obra a Dulcineji prije svakog dvoboja.ve sam na in njegova postojanja i djelovanja.Stoga nikada nije sveden na lakrdija ku figuru i pisac mu tijekom cijelog romana nije oduzeo ljudsko dostojanstvo.mr av u licu.ljudskih stradanja i uporne borbe za pravdom.suhovljav.koliko god mahnita. Cervantes mu pred smrt ipak vra a razum te i sam Don Quijote odbacuje to svoje la no ime i odlu no umire kao Alonso Quijano.nepokolebljiv i ustrajan.nije svo vrijeme tako nesvjestan.Iako bezuman u svojim postupcima.ljudske bezumnosti. natrpanom svakakvim mislima.Odjednom spazi ari itanja starih vite kih romana i poslije i sam.ali mudar i vidovit.samom pojavom ostavlja trag samopouzdanja i vjeru u svoje veli inu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->