P. 1
bolesti uha

bolesti uha

|Views: 479|Likes:
Published by Smiljan Tomić

More info:

Published by: Smiljan Tomić on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2010

pdf

text

original

Tinitus Pojava uma u uhu mo e biti potpuno bezazlena ali i povezana s te kih bolestima.

Ponekad um mo e biti jedva primjetan, a katkad mo e kod osobe koja ga ima dovesti do poreme aja pona anja. Saznajte to sve mo e uzrokovati tinitus i kako ga lije iti. Tinitus je percepcija zvuka u odsutnosti zvu nog podra aja. Tinitus se mo e prezentirati kao zvonjava, zujanje, zvi danje, ili mo e opona ati slo enije zvukove. Mo e biti trajan, javljati se povremeno ili biti pulsiraju i (pratiti otkucaje srca). um se mo e pojaviti gotovo kod svih bolesti slu nog aparata, uklju uju i opstrukcije vanjskog zvu nog kanala, upale, opstrukcije tube, otosklerozu, tumore srednjeg uha, Méniereovu bolest, pontocerebelarne tumore, o te enje sluha bukom, ozljede glave, kardiovaskularne bolesti, anemije, itd.

Labirintitis Naj e i uzroci labirintitisa (upale labirinta) su bakterije i virusi koji penetriraju u unutarnje uho. Labirintitis esto nastaje kod kroni nih upala srednjeg uha, koje se pro iruje i na unutarnje uho ili tijekom meningitisa ili traume uha.

Otoskleroza Otoskleroza je abnormalni rast kosti u srednjem uhu, to esto mo e uzrokovati djelomi an ili potpun gubitak sluha. Bolest zahva a osobe starosne dobi od 30 do 50 godina i e e poga a ene, nego kod mu karace. Kost u na em tijelu se konstantno razara i obnavlja, dok u slu aju otoskleroze prestaje obnavljanje kosti i tada dolazi do nakupljanja spu vaste kosti. Bolest obi no poga a stremen i poja an rast spu vaste kosti u tom slu aju fiksira stremen u ovalnu membranu i na taj na in onemogu ava da zvukovi prolaze u unutarnje uho. Uzrok nastanka otoskleroze nije potpuno jasan, ali se sumnja kako je bolest nasljedna, te kako je uzrokuju razli iti endokrini poreme aji ili nedostaci vitamina. Istra ivanjima je utvr eno kako osoba iji jedan roditelj ima otosklerozu, ima 25% anse za obolijevanje od iste bolesti, dok u slu ajevima kada su oba roditelja oboljela od te bolesti, ansa se pove ava na 50%.

Upala srednjeg uha Upala srednjeg uha je jedna od naj e ih bolesti koja poga a malu djecu i dojen ad. nagluhost. a u toj teku ini se potom razmno avaju bakterije ili virusi. Kod bla ih upala dovoljna je i uporaba antibiotskih kapi za uho. to dovodi do smanjenja boli. iza i iznad jezika. a esto je prisutna i povi ena tjelesna temperatura. Upala krajnika Krajnici (tonzile) su par limfnih vorova koji se nalaze s dvije strane grla.Prvi i naj e i simptom bolesti je nagluhost. Pacijenti se esto ale kako ne uju zvukove niskih frekvencija ili aputanje. ali se mo e i pojaviti naglo i iznenada. naj e e se primjenjuje lije enje antibioticima i analgeticima. Agresijom bakterija u krajnike dolazi do upalnih procesa. Purulentni eksudat mo e spontano izlaziti. Lije enje i terapija ovise o tome da li je pacijent dijete ili odrasla osoba. koji je u nekim slu ajevima vrlo jak i intenzivan. te uzrokuju upalu. Akutna upala srednjeg uha je popra ena bolom. s gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije. koje dovode do nakupljanja teku ine iza bubnji a. Upala krajnika je esta zdravstvena komplikacija. od odraslih osoba i kod djece (ako je infekcija i upala jaka ili se esto ponavlja). jak bol (osobito no u). Upaljeni krajnici postaju ote eni i izrazito crvene boje. zujanje i osjetljivost uha. kao to je Epstein-Barrov virus (EBV). Kod pacijenata je prisutna povi ena tjelesna temperatura. osobito u djetinjstvu. ali je mogu a infekcija i virusima. Obrambena faza je sljede a i traje 3-8 dana. ali u ve ini slu ajeva se bolest uspje no lije i antibioticima. Ova bolest naj e e po inje prehladama. te da imaju konstantan osje aj umova u uhu. Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1-2 dana. disanje na nos postaje ote ano. pa su pacijenti primorani disati na usta. Rijetko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom s priraslicama i rezidualnom nagluho u ili perforacija postaje stalna. Posle 2-4 tjedna dolazi do potpune rezolucije procesa. iako i tada imaju smetnje . Naj e i uzro nik upale krajnika je beta-hemoliti ki streptokok (Streptococcus). koja se mo e razvijati postupno.

Primjetno je i povi enje tjelesne temperature. Glas pacijenta se mijenja i dolazi do poja anja nazalnog prizvuka. . a naj e e pencilinom. koje su pune bijelog iscjetka.protoka zraka. Na inficiranim krajnicima su primjetne bijele to kice. Upale krajnika uzrokovane bakterijskom infekcijom lije e se antibioticima. tijekom tonsilitisa. Gutanje je ote ano i bolno. a prisutna je i stalna grlobolja. a pacijenti se ale i na osje aj umora. koji tako er mo e biti ote en. iscrpljenosti i lo e op e stanje. Mogu e su i pojave upale srednjeg uha i bronhitisa. osim je pacijent iz nekog razloga preosjetljiv na pencilin. zbog pove anja krajnika ili pojave tre eg krajnika.

_______ i _________._________ 5 _______ uho. 2. ________ uho ine ________ i zvukovod.1)Mehanoreceptori zvu nih vibracija nalaze se u : a)vanjskom uhu b) eki u c)bubnoj opni d)unutra njem uhu 2.5)Upala srednjeg uha naj e e poga a : a)dojen ad b)trudnice c)starije ljude d)djecu 2 2 2 2 2 . Dopuni Uho je slu ni organ ljudskog organizma.1.3)Labirintitis naj e e uzrokuje : a)bakterije b)strana tijela c)virusi 2.slu ni ivac i ________ 3 koji odre uje visinu i frekvenciju zvuka.4)Otoskleroza je abnormalni rast kojeg dijela uha : a)kosti b)u ne koljke c)opne d) pu a 2. ________ uho ine ________.Dijeli se na __________. 3 5 2 Ko tani dio dijeli se na predvorje.te __________ cijev koja izjedna ava tlak. ________ uho se sastoji od ko tanog i ___________ dijela.tri kosti _______.__________ kanali .Zaokru i ta an odgovor : 2.2)Pojava uma u uhu naziva se : a) tinitus b) tetanus c)fabrinikis d)citospazum 2.

6)Kod upale srednjeg uha teku ina se nakuplja iza : a)pu a b)bubne opne c)eustahijeve cijevi d)bubnji a 2.8)Centar ula sluha nalazi se u : a)mozgu b)sljepoo noj oblasti mozga c)malom mozgu d)potilja noj oblasti mozga 2 2 2 .2.7)Glavni funkcionalni dio pu a naziva se : a)pu nica b)kortijev organ c)balbus olfactorius d)bubnji 2.

samom pojavom ostavlja trag samopouzdanja i vjeru u svoje veli inu. Postaje hrabar. .suhovljav.nepokolebljiv i ustrajan.On je lud.nije svo vrijeme tako nesvjestan.Gotovo je nezamisliva ta promjena zanosa prisutnog u govorima kojima se obra a Dulcineji prije svakog dvoboja.veliki ranoranilac i ljubitelj lova.postavlja si cilj od kojeg ne odustaje.zra e veli inom.Odjednom spazi ari itanja starih vite kih romana i poslije i sam.Iako bezuman u svojim postupcima. mrzovoljnom. Don Quijotea Cervantes karakterizira kao: ³suhoparnom.pomu enog uma od tolikog itanja. koje nikomu drugom na pamet ne padaju. Cervantes mu pred smrt ipak vra a razum te i sam Don Quijote odbacuje to svoje la no ime i odlu no umire kao Alonso Quijano.ve uzdignut iznad nje.On nije odba en od okoline.On je lu ak.Njegova djela.a dostojan je najve im ljubavnicima.plemenit je u svojim namjerama. hirovitom sinu.ljudskih stradanja i uporne borbe za pravdom.Don Quijote je utjelovljenje ljudskog sna.svojim djelima pokazuje svoju ustrajnost i odlucnost da ucini sta god pozeli.na trenutke dolazi do bistrih spoznaja o sebi i svome snu.koliko god mahnita.ali to nije patolo ko ludilo.Don Quijote je na po etku romana Alonso Quijano. natrpanom svakakvim mislima.nepokolebljiv.smion i hladnokrvan.iako se na prvi pogled ne ini tako.plemi koji se po dobi hvatao pedesetih i bio je sna na rasta.ali mudar i vidovit.mr av u licu.Stoga nikada nije sveden na lakrdija ku figuru i pisac mu tijekom cijelog romana nije oduzeo ljudsko dostojanstvo.U bitkama je nemilosrdan.ve sam na in njegova postojanja i djelovanja.istinom i nedosti nim idealima.odlu i postati vitez i odlazi u pustolovine po panjolskoj.ljudske bezumnosti..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->