Tinitus Pojava uma u uhu mo e biti potpuno bezazlena ali i povezana s te kih bolestima.

Ponekad um mo e biti jedva primjetan, a katkad mo e kod osobe koja ga ima dovesti do poreme aja pona anja. Saznajte to sve mo e uzrokovati tinitus i kako ga lije iti. Tinitus je percepcija zvuka u odsutnosti zvu nog podra aja. Tinitus se mo e prezentirati kao zvonjava, zujanje, zvi danje, ili mo e opona ati slo enije zvukove. Mo e biti trajan, javljati se povremeno ili biti pulsiraju i (pratiti otkucaje srca). um se mo e pojaviti gotovo kod svih bolesti slu nog aparata, uklju uju i opstrukcije vanjskog zvu nog kanala, upale, opstrukcije tube, otosklerozu, tumore srednjeg uha, Méniereovu bolest, pontocerebelarne tumore, o te enje sluha bukom, ozljede glave, kardiovaskularne bolesti, anemije, itd.

Labirintitis Naj e i uzroci labirintitisa (upale labirinta) su bakterije i virusi koji penetriraju u unutarnje uho. Labirintitis esto nastaje kod kroni nih upala srednjeg uha, koje se pro iruje i na unutarnje uho ili tijekom meningitisa ili traume uha.

Otoskleroza Otoskleroza je abnormalni rast kosti u srednjem uhu, to esto mo e uzrokovati djelomi an ili potpun gubitak sluha. Bolest zahva a osobe starosne dobi od 30 do 50 godina i e e poga a ene, nego kod mu karace. Kost u na em tijelu se konstantno razara i obnavlja, dok u slu aju otoskleroze prestaje obnavljanje kosti i tada dolazi do nakupljanja spu vaste kosti. Bolest obi no poga a stremen i poja an rast spu vaste kosti u tom slu aju fiksira stremen u ovalnu membranu i na taj na in onemogu ava da zvukovi prolaze u unutarnje uho. Uzrok nastanka otoskleroze nije potpuno jasan, ali se sumnja kako je bolest nasljedna, te kako je uzrokuju razli iti endokrini poreme aji ili nedostaci vitamina. Istra ivanjima je utvr eno kako osoba iji jedan roditelj ima otosklerozu, ima 25% anse za obolijevanje od iste bolesti, dok u slu ajevima kada su oba roditelja oboljela od te bolesti, ansa se pove ava na 50%.

koja se mo e razvijati postupno. iako i tada imaju smetnje . Upala krajnika je esta zdravstvena komplikacija. Upala srednjeg uha Upala srednjeg uha je jedna od naj e ih bolesti koja poga a malu djecu i dojen ad. koji je u nekim slu ajevima vrlo jak i intenzivan. zujanje i osjetljivost uha. jak bol (osobito no u). Purulentni eksudat mo e spontano izlaziti. ali u ve ini slu ajeva se bolest uspje no lije i antibioticima. Kod bla ih upala dovoljna je i uporaba antibiotskih kapi za uho. Upaljeni krajnici postaju ote eni i izrazito crvene boje. naj e e se primjenjuje lije enje antibioticima i analgeticima. Rijetko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom s priraslicama i rezidualnom nagluho u ili perforacija postaje stalna. a esto je prisutna i povi ena tjelesna temperatura. koje dovode do nakupljanja teku ine iza bubnji a. te uzrokuju upalu. a u toj teku ini se potom razmno avaju bakterije ili virusi. Obrambena faza je sljede a i traje 3-8 dana. pa su pacijenti primorani disati na usta. Kod pacijenata je prisutna povi ena tjelesna temperatura. s gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije.Prvi i naj e i simptom bolesti je nagluhost. Naj e i uzro nik upale krajnika je beta-hemoliti ki streptokok (Streptococcus). ali je mogu a infekcija i virusima. iza i iznad jezika. kao to je Epstein-Barrov virus (EBV). Agresijom bakterija u krajnike dolazi do upalnih procesa. Pacijenti se esto ale kako ne uju zvukove niskih frekvencija ili aputanje. Akutna upala srednjeg uha je popra ena bolom. to dovodi do smanjenja boli. od odraslih osoba i kod djece (ako je infekcija i upala jaka ili se esto ponavlja). Ova bolest naj e e po inje prehladama. Posle 2-4 tjedna dolazi do potpune rezolucije procesa. Lije enje i terapija ovise o tome da li je pacijent dijete ili odrasla osoba. disanje na nos postaje ote ano. Upala krajnika Krajnici (tonzile) su par limfnih vorova koji se nalaze s dvije strane grla. ali se mo e i pojaviti naglo i iznenada. Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1-2 dana. nagluhost. osobito u djetinjstvu. te da imaju konstantan osje aj umova u uhu.

a prisutna je i stalna grlobolja. osim je pacijent iz nekog razloga preosjetljiv na pencilin. zbog pove anja krajnika ili pojave tre eg krajnika. tijekom tonsilitisa. Primjetno je i povi enje tjelesne temperature. Glas pacijenta se mijenja i dolazi do poja anja nazalnog prizvuka. Upale krajnika uzrokovane bakterijskom infekcijom lije e se antibioticima. Na inficiranim krajnicima su primjetne bijele to kice. .protoka zraka. a naj e e pencilinom. iscrpljenosti i lo e op e stanje. koji tako er mo e biti ote en. koje su pune bijelog iscjetka. Gutanje je ote ano i bolno. a pacijenti se ale i na osje aj umora. Mogu e su i pojave upale srednjeg uha i bronhitisa.

4)Otoskleroza je abnormalni rast kojeg dijela uha : a)kosti b)u ne koljke c)opne d) pu a 2.1.5)Upala srednjeg uha naj e e poga a : a)dojen ad b)trudnice c)starije ljude d)djecu 2 2 2 2 2 . ________ uho ine ________. ________ uho se sastoji od ko tanog i ___________ dijela._______ i _________.1)Mehanoreceptori zvu nih vibracija nalaze se u : a)vanjskom uhu b) eki u c)bubnoj opni d)unutra njem uhu 2.2)Pojava uma u uhu naziva se : a) tinitus b) tetanus c)fabrinikis d)citospazum 2.slu ni ivac i ________ 3 koji odre uje visinu i frekvenciju zvuka. Dopuni Uho je slu ni organ ljudskog organizma.Zaokru i ta an odgovor : 2. 2.3)Labirintitis naj e e uzrokuje : a)bakterije b)strana tijela c)virusi 2. ________ uho ine ________ i zvukovod.te __________ cijev koja izjedna ava tlak.Dijeli se na __________. 3 5 2 Ko tani dio dijeli se na predvorje.tri kosti _______.__________ kanali ._________ 5 _______ uho.

6)Kod upale srednjeg uha teku ina se nakuplja iza : a)pu a b)bubne opne c)eustahijeve cijevi d)bubnji a 2.8)Centar ula sluha nalazi se u : a)mozgu b)sljepoo noj oblasti mozga c)malom mozgu d)potilja noj oblasti mozga 2 2 2 .7)Glavni funkcionalni dio pu a naziva se : a)pu nica b)kortijev organ c)balbus olfactorius d)bubnji 2.2.

na trenutke dolazi do bistrih spoznaja o sebi i svome snu. .nepokolebljiv.On je lu ak.nepokolebljiv i ustrajan.nije svo vrijeme tako nesvjestan.Stoga nikada nije sveden na lakrdija ku figuru i pisac mu tijekom cijelog romana nije oduzeo ljudsko dostojanstvo.smion i hladnokrvan.plemenit je u svojim namjerama.ve sam na in njegova postojanja i djelovanja.ali to nije patolo ko ludilo.Don Quijote je na po etku romana Alonso Quijano. Cervantes mu pred smrt ipak vra a razum te i sam Don Quijote odbacuje to svoje la no ime i odlu no umire kao Alonso Quijano.. mrzovoljnom. hirovitom sinu.ljudskih stradanja i uporne borbe za pravdom.veliki ranoranilac i ljubitelj lova.suhovljav.istinom i nedosti nim idealima.ljudske bezumnosti.Don Quijote je utjelovljenje ljudskog sna.a dostojan je najve im ljubavnicima.iako se na prvi pogled ne ini tako. Postaje hrabar. natrpanom svakakvim mislima.On nije odba en od okoline.odlu i postati vitez i odlazi u pustolovine po panjolskoj.pomu enog uma od tolikog itanja.Iako bezuman u svojim postupcima.ve uzdignut iznad nje.Odjednom spazi ari itanja starih vite kih romana i poslije i sam. Don Quijotea Cervantes karakterizira kao: ³suhoparnom.koliko god mahnita.samom pojavom ostavlja trag samopouzdanja i vjeru u svoje veli inu.On je lud.ali mudar i vidovit.zra e veli inom.plemi koji se po dobi hvatao pedesetih i bio je sna na rasta.U bitkama je nemilosrdan.mr av u licu.Njegova djela.Gotovo je nezamisliva ta promjena zanosa prisutnog u govorima kojima se obra a Dulcineji prije svakog dvoboja. koje nikomu drugom na pamet ne padaju.svojim djelima pokazuje svoju ustrajnost i odlucnost da ucini sta god pozeli.postavlja si cilj od kojeg ne odustaje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful