BANJA LUKA

Usmrtio ga
metalni ~ep
s bureta
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 9. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5454 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
BRISEL Ukinute vize za BiH i Albaniju
Historijski dan za BiH i Albaniju O{tra upozorenja ako bude
zloupotreba bezviznog re`ima Gra|ani ljuti na bh. vlasti
E
vropska unija ukinula je
vize gra|anima Bosne i
Hercegovine i Albanije.
Jednoglasna odluka o to-
me, koju su donijeli ministri
unutra{njih poslova EU, stigla je
u Sarajevo zajedno s jasnim upo-
zorenjem da sloboda putovanja
mo`e biti i oduzeta ako bude zlo-
upotreba dobivene privilegije.
U prvim reakcijama, gra|ani
su zamjerili bh. vlastima za{to
nisu ispunile sasvim jasne uvje-
te da bezvizni re`im dobijemo i
ranije. 2, 3. i 4. strana
OTVORENA
EVROPSKA
VRATA
8. strana
Hoteli na Ilid`i: Kako je SDA tajkun oteo imovinu radnika (Foto: Arhiv „Avaza“)
Sutra ro~i{te po tu`bi biv{ih uposlenika „Hotela Ilid`a“
Afere
Sud vra}a hotele radnicima?
Skandalozno: Kako ministar tro{i naše pare
â|8â|âJ tä 0â8â 8â
f0I0 080 8ë|JlIâ|
Afera „Mutevelija“: Nove tvrdnje Du{ka Tomi}a
D@EMILU SILOVAO I
SULEJMANOV RO\AK
Alarmantno: Stravi~ne slike u Bogati}ima
BRANA PUCA, JEDNA
ZGRADA VE] ZATRPANA
Biha}: Istraga o ubistvu Fetije ^au{evi}
OSUMNJI^ENA
KOM[INICA KOJA SE
BAVILA MAGIJOM
www.dnevniavaz.ba
Navija~i [irokog Brijega izazvali su zgra`avanje cijelog svijeta
Policija tolerira idiote
Sramotno
Navija~i [irokog veli~ali nacizam
65. strana
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
Budnjo: Tvrdi da je
sve po zakonu
9
.

s
t
r
.
5
.

s
t
r
.
6
.

s
t
r
.
1
5
.

s
t
r
.
1
6
.

s
t
r
.
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 2
Patrik Mun
Simbol kretanja zemlje ka Evropi
Ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon)
izjavio je da odluka EU o ukidanju viza gra|anima
BiH predstavlja va`nu odluku i simbol kretanja ze-
mlje ka Evropi.
- Gra|ani ove zemlje, uklju~uju}i mlade ljude, bit }e
dobrodo{li da putuju u zemlje [engena. Ova odluka
pru`it }e priliku, naro~ito mladim ljudima, da se pu-
tuju}i upoznaju s novim, druga~ijim kulturama,
stje~u nove prijatelje i da formiraju ideje o tome. To je vrlo pozitivan
korak i divan dan za sve ovdje u BiH - rekao je Mun, javila je Srna.
Mun: Divan
dan
[tefan File
Konkretna korist za gra|ane
Evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Fule)
ju~era{nju odluku o ukidanju viza za BiH i Albaniju
ocijenio je kao „najbolji dokaz da doma}e reforme do-
nose konkretnu korist za gra|ane i napredak u odno-
sima sa EU“.
- Na osnovu ovoga, mo`emo nadgra|ivati daljnje refo-
rme neophodne za pribli`avanje dvije dr`ave EU - do-
dao je on.
File: Napredak
prema EU
Savez za bolju budu}nost BiH
Va`an korak za razvoj zemlje
Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH pozdravio je odluku Evro-
pske unije o ukidanju viza gra|anima BiH.
- Vijest o liberalizaciji viznog re`ima za bh. gra|ane bila je o~ekivana,
te ona predstavlja svojevrsno priznanje da je mogu} napredak BiH pre-
ma ispunjavanju evropskih standarda u brojnim oblastima i jedna je od
pretpostavki za ispunjavanje uslova BiH za pristupanje EU. Ovaj korak
je va`an podsticaj za bh. gra|ane, te izuzetno zna~ajan za privredni i
ekonomski razvoj zemlje - navode u ovoj stranci.
Predsjedni{tvo SDP-a
Pozitivan signal na rezultate izbora
Predsjedni{tvo SDP-a pozdravilo je odluku ministara unutra{njih
poslova 27 zemalja ~lanica EU da od 15. decembra budu ukinute vize
gra|anima BiH, saop}ila je ova stranka.
- SDP to smatra prvim pozitivnim signalom od EU na rezultate
op}ih izbora u BiH i novoj vlasti koja }e biti formirana na konkre-
tnom programu - dodaje se u saop}enju.
Nikola [piri}
BiH ponovo na startu za utrku
Predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri} izjavio
je ju~er za Srnu da je odluka o ukidanju viza za BiH sa-
svim o~ekivana i da je zadovoljan {to je ona donesena u
mandatu Vije}a ministara kojim je on predsjedavao.
On ukazuje da }e BiH na svom evropskom putu na-
kon odluke o bezviznom re`imu ponovo biti „na star-
tu za trku“ te da, umjesto negativnih rije~i i ocjena,
Brisel treba „pozitivno valorizovati“ napore koji se na
tom putu ~ine.
[piri}:
O~ekivana
odluka
Milorad Dodik
U svakom slu~aju, dobra vijest
Premijer RS Milorad Dodik pozdravio je odluku EU
da ukine vize gra|anima BiH.
- Odli~no. U svakom slu~aju, dobra vijest, pozdra-
vljam to i ~estitam svima - kazao je Dodik novinari-
ma u Banjoj Luci i dodao da je takva odluka trebala
biti donesena mnogo ranije.
[tefan Feler
Prvi korak ka ja~anju pozicija BiH
Komesar [tefan Feler (Stefan Feller), {ef EUPM-a,
~estitao je vlastima i agencijama za provo|enje zakona
u BiH na ~injenici da su njihove napore i napredak
postignut od 2008. godine na ispunjavanju zahtjeva iz
Mape puta za liberalizaciju viznog re`ima ve} ranije
prepoznali Evropska komisija i Evropski parlament, a
ju~er i Vije}e ministara EU, prenijela je Fena.
On je naglasio da je vizna liberalizacija prvi korak ka
ja~anju pozicije BiH kao priznatog sigurnosnog partnera u Evropi.
Feler: ^estitka
vlastima
Mapa Evrope: Zelenom bojom ozna~ene zemlje [engena u koje bh. gra|ani mogu putovati bez viza
BRISEL Ministri unutra{njih poslova EU donijeli odluku
Ukinute vize za BiH!
Historijski dan za BiH i Albaniju O{tra upozorenja
ako bude zloupotreba bezviznog re`ima
Evropska unija ukinula je vize
gra|anima Bosne i Hercegovine i
Albanije, nakon {to su ministri
unutra{njih poslova ju~er na za-
sjedanju u Briselu jednoglasno
podr`ali prijedlog Evropske ko-
misije.
Nakon dvije godine pregovora
i mukotrpnog ispunjavanja uvje-
ta, ministri su dali zeleno svjetlo
koje }e omogu}iti nosiocima bh.
biometrijskog paso{a da bez ko-
mplikacija s dobivanjem vize pu-
tuju u dr`ave {engenske zone.
Politi~ki signal
Odluku Vije}a EU ju~er su sa-
op}ili Melkior Vatelet (Melchior
Wathelet), dr`avni sekretar za
migracije i azil Belgije, koja pre-
dsjedava EU, te Sesilija Malmstr-
om (Cecilia Malmstrom), evro-
pski komesar za unutra{nje po-
slove.
- Ovo je historijski dan za
gra|ane BiH i Albanije i svi
mo`emo biti sretni zbog toga.
Odluka je donesena jednoglasno i
predstavlja politi~ki signal koji
}e pomo}i uspostavljanju bolje
saradnje. Ukidanje viza dobro je i
za ekonomiju, a o~ekujemo da }e
odluka stupiti na snagu prije
Bo`i}a - izjavila je Malmstrom na
konferenciji za novinare nakon
dono{enja odluke.
Prema procedurama EU,
odluku sada trebaju potpisati
~elnici Vije}a EU i Parlamenta, a
nakon 20 dana ona }e biti objavlje-
na u slu`benom glasniku. Stupit
}e na snagu dan nakon objave, pr-
ema svemu sude}i to }e biti 15. ili
19. decembar ove godine.
Zvani~nici Evropske unije
ovu odluku ocijenili su veoma
pozitivnom, ali jednako veliku
pa`nju posvetili su upozorenjima
{ta }e se dogoditi ako ukidanje vi-
za izazove zloupotrebu pogodno-
sti bezviznog putovanja do tri
mjeseca.
Malmstrom je naglasila da se
radi o velikoj odgovornosti za
vlasti BiH i Albanije, koje se mo-
raju potruditi da ne bude zloupo-
treba. Prilikom dono{enja odluke
ministri su napomenuli da posto-
je mehanizmi i mjere koji se mo-
gu poduzeti ako stvari budu i{le u
pogre{nom smjeru.
Mogu}a suspenzija
Belgijski dr`avni sekretar Va-
telet upozorio je i da postoji mo-
gu}nost suspenzije odluke o uki-
danju viza.
- Postoji zabrinutost, na osno-
vu ranijih iskustava, da }e biti
poku{aja zloupotrebe azila. Zato
smo odmah upozorili dr`ave na
mehanizme koje imamo i ne}emo
oklijevati da ih upotrijebimo. Mi
smo sve uradili da stvari pro|u
bez problema, ali ako bude lo{e
i{lo i bude zlouptreba, postoje
mjere koje }e poduzeti Vije}e.
Zemlje moraju znati {ta su poslje-
dice - rekao je Vatelet.
On je dodao i da }e zvani~nici
Vije}a EU posjetiti BiH ve} 12.
novembra kako bi pojasnili i po-
dsjetili bh. vlasti kakve su njiho-
ve obaveze. T. LAZOVI]
Malmstrom i Vatelet: Bezvizni re`im va`an za ekonomiju
Prema uvjetima odluke o
ukidanju viza, bh. gra|ani mogu
tokom pola godine provesti na-
jvi{e tri mjeseca u dr`avama
{engenske zone. Po isteku tog
perioda, naredna tri mjeseca ne
mogu se vra}ati u te dr`ave.
Slobodno putovanje ne zna~i
i slobodno zaposlenje u EU. Ka-
zna za prekr{aje propisa mo`e
biti vi{egodi{nja zabrana ulaska
u {engensku zonu.
Najvi{e tri mjeseca u pola godine
Gdje se mo`e putovati
Ukidanje viza za {engen-
sku zonu zna~i da }e bh.
gra|ani koji imaju biometri-
jske paso{e mo}i slobodno pu-
tovati u 22 dr`ave ~lanice Evr-
opske unije: Sloveniju, Gr~ku,
Njema~ku, Austriju, Francu-
sku, Slova~ku, ^e{ku, Poljsku,
[paniju, Portugal, Kipar, Ma-
ltu, Italiju, Luksemburg, Be-
lgiju, Holandiju, Estoniju, Li-
tvaniju, Litvu, Finsku, [ved-
sku, Dansku i Ma|arsku, kao i
Norve{ku, [vicarsku i Island,
koji nisu ~lanice Unije.
No, ukidanje viza ne va`i
za Veliku Britaniju i Irsku,
koje nisu u okviru {engenske
zone, te Rumuniju i Bugar-
sku, koje se jo{ nisu pridru`ile
{engenskom prostoru.
Tadi} podr`ao ukidanje viza
Srbija pozdravlja ukidanje viza gra|ani-
ma BiH i Albanije za ulazak u zemlje Evr-
opske unije, re~eno je Srni u kabinetu pre-
dsjednika Srbije Borisa Tadi}a.
- Predsednik Srbije uvijek se zalagao za
ukidanje viza i BiH i Albaniji, odnosno
~itavom zapadnom Balkanu - re~eno je u
Tadi}evom kabinetu.
Dodik: Odli~no!
Tadi}: Srbija se
zalagala za ukidanje
Zvani~nici o odluci
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010.
3
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)
Pala ~eli~na
zavjesa!
Vize jesu ukinute, ali mogu biti vra}ene ako bh. vlasti
ne urade ni{ta na ispunjenju reformi koje tra`i EU
Od 15. decembra ove godine i gra|ani Bosne i Hercegovine u
zapadnu Evropu }e i}i bez viza!
Euforija koja je zavladala na{om domovinom zbog o~ekivane
vijesti iz Brisela pokazuje koliko su ljudi `edni i `eljni dobrih vi-
jesti, iako ve}ina njih ne}e tako skoro prije}i bh. granicu i zapu-
titi se prema Pragu, Berlinu ili Parizu, naprimjer.
Ponajvi{e dosada{njim vlastima, sa Strankom demokratske
akcije na ~elu, mo`emo „zahvaliti“ {to bezvizni re`im dolazi s
ovolikim zaka{njenjem.
Sarajevo je jo{ prije ~etiri godine znalo {ta mora uraditi da bi
dobilo bezvizni re`im. Dok su Srbija, Crna Gora i posebno Ma-
kedonija krupnim koracima grabile prema bezviznom re`imu sa
EU, biv{a vladaju}a {estorka glo`ila se zbog sve manjeg plijena.
Tek je izuzetan pritisak javnosti, posebno putem „Dnevnog
avaza“, rezultirao da se stvari po~nu kretati s mrtve ta~ke.
Ali, {teta je ve} u~injena. Na desetine hiljada ljudi u BiH osta-
lo je bez posla, recesija svakodnevno uzima danak i obi~ni
gra|anin u ju~era{nji poklon iz Brisela mo`e gledati sa ~e`njom -
dobar je, lijep je, ali se ne mo`e u njemu u`ivati do nekih boljih
vremena.
Ipak, ~eli~na zavjesa {to je punih 18 godina dijelila BiH od
ostatka normalnog svijeta je pala.
Na{i biznismeni vi{e se ne moraju poni`avati mole}i za vize,
prijevoznici mogu bez straha jezditi Evropom, a oni koji mogu i
ho}e od 15. decembra su u prilici da li~no odu u Njema~ku ili
Italiju, naprimjer, i izaberu sebi lijep polovni automobil bez zele-
na{kih posrednika.
Stvari su se blago pomjerile naprijed.
Ukidanje viznog re`ima do{lo je zajedno sa do sada najgorim
izvje{tajem Evropske unije o „napretku“ u BiH. U tom dokume-
ntu detaljno se tamnim bojama slika situacija u na{oj zemlji i na
stub srama stavljaju lideri stranaka koji decenijama unaza|uju
BiH.
Nije slu~ajno da je Brisel u istom danu u dva navrata govorio i
o BiH. Vize jesu ukinute, ali mogu biti vra}ene ako bh. vlasti ne
urade ni{ta na ispunjenju reformi koje tra`i EU.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog
dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
je „Google Analytics“ zabilje`io 147.986 posjetilaca.
Pitanje: Ho}ete li zamijeniti postoje}e putne isprave za
biometrijski paso{ kako biste mogli nesmetano putovati
u dr`ave ~lanice Evropske unije nakon ukidanja viznog
re`ima za gra|ane BiH ?
A) DA 64,55%
B) NE 27,17%
C) Ne znam 8,28%
Gra|ani }e zamijeniti
postoje}e putne isprave
za biometrijski paso{
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H

C
A
B
REAKCIJE Gra|ani, profesori i javni radnici o ukidanju viza
Najmanje zasluge
imaju aktuelne vlasti
Ispravljanje nepravde prema bh. gra|anima Kako }e vijest
do~ekati u~enici Gimnazije Mostar
Gra|ani, ugledni javni radnici,
univerzitetski profesori i politi~ki
analiti~ari iz cijele BiH ju~er su u
razgovoru s na{im novinarima uki-
danje viza ocijenili kao veliko
olak{anje, isti~u}i da za to najmanje
zasluge imaju aktuelne bh. vlasti.
Istaknuti profesor na Banja-
lu~kom univerzitetu Miodrag
@ivanovi} ocjenjuje za „Avaz“ da
je u ovom trenutku EU tek od{kr-
inula vrata.
Pravljenje spektakla
- Politi~ari }e od ovoga praviti
spektakl, iako su najmanje za-
slu`ni za ovakav razvoj situacije,
ali ne mislim da }e gra|ani uisti-
nu mo}i jednostavnije boraviti u
EU u jednom nau~nom, profesio-
nalnom i obrazovnom smislu -
napominje @ivanovi}.
[evko Baji} iz Centra za pro-
mociju civilnog dru{tva ka`e da
za ve}inu gra|ana na{e zemlje
uvo|enje bezviznog re`ima ne
zna~i mnogo, jer nemaju novca za
putovanja.
- Ali, ovo je jedna pozitivna
pri~a, dobro je da gra|ani dobiju
jednu ovakvu vijest. Nisam siguran
koliko su na{i politi~ari odgovorni
za to, jer da nije bilo pritisaka EU i
neke vrste ucjenjivanja, pitanje je
kada bismo govorili o bezviznom
re`imu - mi{ljenja je Baji}.
Politi~ka analiti~arka Tanja
Topi} ka`e da odluku EU o uki-
danju viza treba posmatrati kao
iznimno sna`an psiholo{ki mo-
ment za gra|ane ove zemlje.
- Osje}aj slobode kretanja, kao
su{tinu zapadne demokratije, sada
najzad i mi mo`emo pojmiti - izja-
vila je za „Dnevni avaz“ Topi}.
Ona je naglasila da su gra|ani
BiH do sada bili u depresivnom
raspolo`enju, posebno nakon li-
beralizacije koju su dobili susje-
di.
Momir Dejanovi}, predsjednik
Centra za humanu politiku ka`e
da ukidanje viza za njega prve-
nstveno zna~i vra}anje prije dva-
desetak godina oduzete
slobode kretanja i pr-
estanak poni`avanja
gra|ana BiH.
Kako javlja na{
dopisnik, Mostar-
ci su s odu{evlje-
njem primili rado-
snu vijest o ukidanju viza za BiH.
S pravom, najradosniji su bili
u~enici Gimnazije Mostar. Dire-
ktor ove obrazovne ustanove Bakir
Krpo rekao nam je da mu je pose-
bno bilo te{ko objasniti u~enicima
Bo{njacima za{to su u neravnopra-
vnom polo`aju u odnosu na
vr{njake hrvatske nacionalnosti.
Te`ak polo`aj
- Tu`no je bilo posmatrati dje-
cu koja su strepila da dobiju vizu
kako bi, naprimjer, i{la na ta-
kmi~enja u Italiju. Ali, do{ao je i
taj trenutak, koji je ispravio nepr-
avdu prema Bo{njacima u ovom
pogledu - kazao je Krpo.
Rijetko koji gra|anin s ko-
jim smo na ulicama Mostara
razgovarali ju~er nije pozdra-
vio odluku o ukidanju viza.
- Dobit }e se odre|eno
ohrabrenje i nada da }e iz go-
dine u godinu biti lak{e - ka-
zao nam je Rijad Durki}.
B. T. - V. S. - A. Du.
Dekan Filozofskog fakulteta u Sara-
jevu prof. dr. Ivo Kom{i} ka`e da ukida-
nje viza zna~i da su na neki na~in
gra|ani BiH izjedna~eni za gra|anima
Evrope.
- Kona~no je prestalo poni`enje
na{ih gra|ana koje je trajalo od Dejto-
nskog sporazuma do danas. To po-
ni`enje nije bilo samo pred konzulatima
u BiH, ve} i na svim izlaznim granica-
ma. Svi smo do`ivljavali da putnici u au-
tomobilima i autobusima sa bh. tablica-
ma budu stavljani na stranu, na specija-
lne preglede - ka`e Kom{i}.
Kom{i}: Prestalo je poni`enje
Kom{i}: Izjedna~avanje
gra|ana
Anketa
Bijeljina
- Bilo je krajnje
vrijeme da ih
ukinu. Barem
neka svjetlost u
vremenu recesi-
je. Red je da
`ivimo kao sav
normalan svijet, da kao gra|ani
osjetimo pravi oblik slobode i
kretanja, kao nekad.
Gora`de
- To je super stvar
za na{u dr`avu,
ali obi~ni ljudi,
na`alost, ne}e
imati koristi od
toga. Svi misle da
}e odmah pohrliti
vani, da }e biti
posla, ali nema od toga ni{ta. Bit
}e isto kao i do sada.
Tuzla
- Ukidanje viza
gra|anima BiH
lijepa je vijest, ali
da }e ne{to mno-
go koristiti, su-
mnjam. Ko je
imao para, i do
sada je putovao, vize mu nisu bi-
le prepreka. Ko nema od ~ega,
ne}e ni putovati.
Darko \ura~i} [emso
Muratspahi}
Inga Raji}
@ivanovi}:
Pravit }e
se spektakl
Krpo: Ispravljanje
nepravde
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 4
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a Policija traga za Dijanom Zeli},
koja je zbog sinovljevih dugova
prijetila da }e sko~iti u rijeku Sanu
- Nije nikakvo ~udo i ako bude
izvr{ila samoubistvo. Mnogi roditelji
stoje na ivici ponora zbog neodgovornog pona{anja
svoje djece. Omladina `eli bogat i rasko{an zivot i
ne bira sredstva da do toga do|e. Uzor su im krimi-
nalci koji se neka`njeno {epure ulicama, ali i mali
milion netalentovanih estradnih „umjetnika“ koje
im non-stop servira na{a televizija. (dire straits)
PORTAL - komentar dana
Vijest o ukidanju viza
bh. gra|anima ju~er je po-
dstakla mnoge da izvade no-
vi biometrijski paso{, zbog
~ega su se po~eli stvarati i
redovi na {alterima na Pa-
so{kom odjelu Ministarstva
unutra{njih poslova Kanto-
na Sarajevo.
Najbolja vijest
Kako nam je ju~er kaza-
la Amila Opardija, portpar-
ol Agencije za identifikacio-
ne dokumente, evidenciju i
razmjenu podataka BiH
(IDDEEA), jo{ od po~etka
oktobra u MUP-ovima je
pove}an broj zahtjeva za
izdavanje paso{a. Dnevno u
MUP KS pristigne i do 350
zahtjeva, ali nadle`ni o~eku-
ju jo{ ve}i priliv narednih
dana.
Mevludin Patkovi}, ko-
ji je do{ao da izvadi paso{,
kazao nam je da je ovo za
BiH najbolja vijest u poslje-
dnjih deset godina.
- Ni{ta nam se bolje nije
moglo desiti. Bili smo u ge-
tu i sada kona~no svijetla
obraza izlazimo iz njega.
Nadam se da je ovo dobra
prilika za studente, koji }e
mo`da negdje vani na}i svo-
ju perspektivu - istakao je
Patkovi}.
Tarik Ahmetovi} kazao
nam je da je ukidanje viza
drugi ro|endan za sve gra-
|ane.
- Ja sam i prije dosta pu-
tovao, ali sada }e, naravno,
sve biti lak{e. Najbolje od
svega je to {to ovaj re`im
odobrava boravak od 90 da-
na u zemljama EU, tako da
se nadam }e mnogi imati
{ansu da na|u neko zaposle-
nje, jer je to ovdje ipak bilo
te{ko - dodao je Ahmetovi}.
Pitanja Banjalu~ana
Gu`ve se o~ekuju i u Ba-
njoj Luci. U banjalu~kom
CIPS-u ju~er iza podneva na
desetine gra|ana je konta-
ktiralo Ured za izdavanje
li~nih dokumenata i paso{a
kako bi dobili informaciju
vi{e o tome {ta sada trebaju
uraditi kako bi napustili ze-
mlju. F. F. - V. S.
MUP u Sarajevu: Veliki redovi o~ekuju se i danas (Foto: M. Kadri})
Ve} po~ele gu`ve na {alterima
Pove}an interes za
izdavanje paso{a
Dnevno u MUP Sarajevskog kantona
pristigne i do 350 zahtjeva
Patkovi}: Najbolja
vijest
Ahmetovi}:
Podstrek mladima
Opardija: Pove}an
broj zahtjeva
Biv{i slovenski predsje-
dnik Milan Ku~an potvrdio
je da prihvata polo`aj izvje-
stioca za BiH na koji ga je
imenovala slovenska vlada,
dodaju}i da je ohrabren po-
dr{kom koju mu je dao i sa-
da{nji predsjednik dr`ave
Danilo Tirk, javila je Fena.
Ku~an je na zajedni~koj
pres-konferenciji s premije-
rom Slovenije Borutom Pa-
horom potvrdio navode slo-
venskih medija da }e njego-
va uloga biti kontaktiranje
tri strane u BiH, kako bi se
ispitala njihova spremnost
za potrebne ustavne reforme
u toj dr`avi, {to je jedan od
osnovnih uvjeta njenog br-
`eg pribli`avanja EU.
- Ne namjeravam davati
recepte. Cilj misije u prvom je
redu da se ustanovi postoji li i
kolika je spremnost politi~kih
snaga u toj dr`avi, nakon ne-
davnih parlamentarnih izbo-
ra, za radikalnije ustavne refo-
rme koje bi omogu}ile ve}u
djelotvornost dr`ave i njeno
pribli`avanje evropskim inte-
gracijama - rekao je Ku~an,
~ija bi misija izvjestioca slove-
nske vlade o pitanjima usta-
vne reforme u BiH trajala do
sredine idu}e godine.
Ku~an prihvatio du`nost izvjestioca za BiH
Biv{i slovenski predsjednik potvrdio
Ku~an: Ne namjeravam
davati recepte
U zemlje {engena bh.
gra|ani }e nakon ukidanja
viza mo}i putovati samo s
novim, biometrijskim pa-
so{em. Za njega u FBiH tr-
ebati izdvojiti 40 KM, a u
RS, zbog dodatnih taksi, 45
maraka, plus jo{ marku pro-
vizije banci ili po{ti za upla-
tu.
Uz zahtjev za izdavanje
putne isprave, podnosilac je
du`an dati i li~ne biometr-
ijske podatke, {to podrazu-
mijeva i uzimanje otiska pr-
sta. Na uvid se mora dati
li~na karta ili druga javna
isprava iz koje se mogu
utvrditi identitet, prebiva-
li{te, odnosno boravi{te za
raseljenu osobu, te dokaz o
dr`avljanstvu.
Podnosilac zahtjeva za
biometrijski paso{ du`an je
prilo`iti i dokaz o pla}enoj
putnoj ispravi, te paso{ ko-
jem je istekao rok trajanja,
odnosno putnu ispravu ko-
ju je posjedovao prije po-
dno{enja zahtjeva za biome-
trijski paso{. Za djecu je po-
treban i rodni list.
Paso{i se moraju predati,
ali i preuzeti li~no. Malolje-
tnici moraju biti u pratnji
roditelja ili staratelja. Ako
jedan od roditelja nije `iv,
potreban je izvod iz mati~ne
knjige umrlih.
Gra|ani koji ispo{tuju
sve procedure na paso{ }e
~ekati najvi{e od 10 do 15
dana.
Ina~e, otkako su uvedene
nove putne isprave, zaklju-
~no sa 5. novembrom ove
godine izdato je 358.687 bi-
ometrijskih paso{a. S. R.
Va|enje biometrijske putne isprave
Novi paso{ gotov za 15 dana
Podnosilac je du`an, izme|u ostalog, dati i otisak prsta
Ovo je veliki dan za sve
gra|ane Bosne i Hercego-
vine, izjavio je ju~er za
„Dnevni avaz“ visoki pre-
dstavnik Valentin Incko
(Inzko) nakon {to je obja-
vljena odluka o ukidanju
viza gra|anima na{e ze-
mlje i Albanije.
Zeleno svjetlo
Incko je ju~er otputo-
vao u Njujork, gdje }e po-
dnijeti izvje{taj Vije}u si-
gurnosti, ali dok je u Mi-
nhenu ~ekao let za Sjedin-
jene Ameri~ke Dr`ave, do-
~ekao je dobru vijest iz Br-
isela.
- Evropa kuca na kapi-
ju BiH. Vrata su sada ot-
vorena, gra|ani mogu do-
}i u posjetu i dobrodo{li
su. Ovo ima veliku simbo-
liku za gra|ane, jer vjero-
vatno svi ne razumiju
onih 100.000 stranica za-
kona Evropske unije koji
se moraju uskladiti, ali svi
shvataju da su dobrodo{li -
ka`e Incko.
Prema njegovim rije-
~ima, odluka pokazuje i da
}e BiH biti jednog dana do-
brodo{la u Evropsku uniju
kao dr`ava.
Usmeni izvje{taj
Incko ne o~ekuje da }e
biti nekih zloupotreba be-
zviznog re`ima.
Naglasio je da }e u svom
izvje{taju u Vije}u sigur-
nosti situaciju u BiH opi-
sati bez uljep{avanja i ocr-
njivanja.
- Ima i negativnih str-
anica, a toga }e biti i u
izvje{taju Evropske ko-
misije o napretku BiH,
koji }e biti objavljen su-
tra (danas, op. a.). Usme-
no }u se najvi{e fokusir-
ati na izbore i na aktivno-
sti da se poslije njih napr-
avi korak naprijed - ka`e
Incko. T. LAZOVI]
PORUKE Valentin Incko, visoki predstavnik
Vrata su sada otvorena
Odluku o vizama do~ekao u Minhenu ~ekaju}i let za Ameriku Veliki dan za BiH
Incko je komentirao i
imenovanje Milana Ku-
~ana za specijalnog izvje-
stioca Slovenije za BiH,
kazav{i da se iz toga razu-
mije interes te dr`ave za
situaciju kod nas.
- Imaju iskustvo i po-
znaju region, `ivjeli su za-
jedno sa BiH oko 90 godi-
na. Imaju i danas ovdje
mnogo svojih firmi, a to
znanje `ele jo{ produbiti
specijalnim izaslanikom
Milanom Ku~anom. Nje-
gova ekspertiza mo`e biti
dobrodo{la i za Evropsku
uniju. Ku~an je dobar
analiti~ar s velikim isku-
stvom - ka`e Incko.
Ku~an je dobar analiti~ar
Incko: Evropa kuca na kapiju BiH
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 5
Direktor „Jazz Festa Sarajevo“
Edin Zub~evi} ima razloga za za-
dovoljstvo, jer iza njega ostaje us-
pje{no realizirano i 14. izdanje
manifestacije na ~ijem se ~elu na-
lazi od samog po~etka.
I ove godine, od 2. do 7. nove-
mbra, publici u glavnom gradu
BiH „Jazz Fest“ je podario nastu-
pe vrhunskih svjetskih muzi~ara
koji nastupaju na presti`nim evr-
opskim i ameri~kim festivalima.
Samo zahvaljuju}i Zub~evi}u i
njegovom malom, ali marljivom
timu, Dejv Holand (Dave Holla-
nd), D`on Skofild (John Scofield)
i Herardo Nunjez (Gerardo Nu-
nez) pristali su da dio kola~a nji-
hove muzi~ke ~arolije pripadne i
Sarajevu.
Stoga nikoga ne treba ~uditi {to
danas „Jazz Fest“ nosi etiketu je-
dne od najzna~ajnijih manifestaci-
ja umjetni~ke muzike u ovom dije-
lu Evrope. Na`alost, du{ebri`ni-
cima iz politi~kog vrha ni to nije
dovoljno da pru`e festivalu fina-
nsijsku podr{ku kakvu zaslu`uje.
Ipak, uprkos tome {to „Jazz
Fest“ godinama „u`iva“ ma}ehi-
nski tretman dr`avnih instituci-
ja, Zub~evi} za taj problem, kao
i mnoge druge, ima pravi lijek.
Entuzijazam.
Edin Zub~evi} ro|en je 19. ju-
na 1969. Diplomirao je filozofiju i
sociologiju, a kao muzi~ki produ-
cent svojevremeno je sara|ivao s
Dinom Merlinom. Trenutno je di-
rektor „Jazz Festa“ i agencije
„Gramofon“. O`enjen je, otac dvo-
je djece. H. P.
Zub~evi}: Prvi ~ovjek „Jazz Festa“
Li~nost dana Edin Zub~evi}
Doveo muzi~ke
velikane u Sarajevo
Zub~evi} za ma}ehinski tretman dr`avnih
institucija, ima pravi lijek - entuzijazam
Nadbiskup vrhbosanski
kardinal Vinko Pulji} upu-
tio je poziv brojnim institu-
cijama u BiH da prisustvu-
ju delo`aciji u dijelu Nadbi-
skupskog ordinarijata 17.
novembra ove godine u 11
sati kako bi bili „svjedoci
nepravde i dalekose`nih
posljedica za dr`avu BiH i
Katoli~ku crkvu u njoj“.
Pozivi su upu}eni OHR-
u, Ustavnom sudu BiH, Predsje-
dni{tvu BiH, Vije}u ministara BiH,
predsjednicima Federalnog parla-
menta, Apostolskoj nuncijaturi,
Me|ureligijskom vije}u (MRV),
predsjednici FBiH Borjani Kri{to,
te kantonalnim, gradskim i op}in-
skim vlastima.
- Presuda je donesena
na temelju zakona koji da-
je prednost onima koji su
stanovali u tu|em vla-
sni{tvu ispred privatnog -
navodi se u pozivu.
S druge strane, Fahru-
din Ibri{imovi}, advokat
porodice Fadila Smajovi}a,
koja potra`uje stan od 86
kvadrata u dijelu Ordinar-
ijata, vjeruje da }e cijeli
slu~aj biti rije{en bez delo`acije.
- Mi smo uvijek insistirali da se
na|e neki zamjenski stan na{em
klijentu. Vjerovatno }e dr`ava pr-
euzeti obavezu da to rije{i. Vjeru-
jemo da }e cijeli slu~aj i}i otprili-
ke u tom pravcu - kratko je kazao
Ibri{imovi}. F. V.
Pulji}:
Dalekose`ne
posljedice
Danas sjednica Fiskalnog vije}a BiH
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} zakazao je za
danas sjednicu Fiskalnog vije}a BiH u Banjoj Luci. Sjednici, koja }e
biti odr`ana u zgradi Vlade RS, prisustvovat }e i ~lanovi Misije
Me|unarodnog monetarnog fonda, najavljeno je iz Vije}a ministara
BiH, prenijela je Fena.
AFERA MUTEVELIJA Nove tvrdnje Du{ka Tomi}a
D`emilu je silovao i
Sulejmanov ro|ak!
Sulejman Hasi~i} davao novac ro|aku da prizna odgovornost
D`emili prije}eno ubistvom ako se ne „kutari{e“ djeteta
Du{ko Tomi}, advokat 25-go-
di{nje D`emile Jusi} iz sela Pode
kod Travnika, koja se smatra
`rtvom silovanja mutevelije mje-
sne d`amije Sulejmana Hasi~i}a,
ju~er je o{tro demantirao optu`be
da je on montirao cijeli slu~aj.
Prema Tomi}evim rije~ima,
Hasi~i}a je kao oca djeteta, kojeg
je Jusi} rodila pa usmrtila, otkrio
DNK nalaz.
@rtva blago retardirana
- [ef kriminalisti~ke policije
Kantonalnog MUP-a Zdravko Ta-
raba potvrdio mi je da je DNK na-
laz pozitivan na Hasi~i}a i da je
upu}en Tu`ila{tvu SBK. Na moj
upit zna li se ko je otac djeteta, Ta-
raba mi je rekao: „Da, zna se, to
je Hasi~i} i to je potvrdio DNK.“
Toliko o tome da sam ja montrao
aferu - ka`e Tomi} za „Avaz“ i po-
dsje}a da je D`emila iskaz u poli-
ciji dala mnogo prije nego {to je
preuzeo slu~aj.
Odgovaraju}i na tvrdnje Ha-
si~i}a u na{em listu da sa D`emi-
lom Jusi} nije bio sam u d`amiji,
{to je potvrdila i njena kolegica,
Tomi} isti~e da ima informacije
koje bacaju potpuno druga~ije
svjetlo na ~itav doga|aj.
- Ta D`emilina kolegica je Ha-
si~i}eva rodica... Osim toga,
D`emilu je u njenoj ku}i silovao
i jedan Hasi~i}ev ro|ak. Muteve-
lija je tom ro|aku davao pare da
prizna da je on odgovoran za sve
- navodi Tomi}.
Nadalje, Tomi} obja{njava da je
D`emila Jusi} blago retardirana, da
ne mo`e biti odgovorna za ~edo-
morstvo koje joj se pripisuje i da je
zato bilo morbidno optu`iti je.
- Njoj je re~eno da }e biti ubije-
na ako se ne „kutari{e“ djeteta.
Dobila je tablete da to u~ini. Na
kraju, DNK je dokazao da je to
u~inio Hasi~i}, mo}an ~ovjek, ko-
ji je mutevelija, predsjednik MZ
i vije}nik Op}ine. I zdrava bi se
upla{ila, a ne retardirana - po-
ja{njava on.
Tomi} dalje tvrdi da mu je i
osumnji~eni Hasi~i} rekao kako su
mu u MUP-u potvrdili da postoji
nalaz i da je otkriven njegov DNK.
- On je tvrdio da je nije ni takao
djevojku, a DNK je pokazao da je
u pitanju njegova krv i da je on otac
djeteta. Jasno je da je sada pre-
stra{en, i to s razlogom - ka`e Tomi}.
Uvjerljiva pri~a
Odgovaraju}i na pitanje kako
komentira optu`be Hasi~i}a da je
D`emila Jusi} kao mogu}e o~eve
usmr}enog djeteta navela {est
mu{karaca, odgovara da je
i njemu u ku}i osu-
mnji~enoga re~eno da
je djevojka nemoralna
i da je imala mnogo
mu{karaca.
- Ali, ona mi je
rekla da je bila ne-
vina, da joj je prvi
mu{karac bio
mutevelija, da se
jako upla{ila i
da to nikome
nije rekla. Ona
sve to tako
uvjerljivo govo-
ri. Ali, sve da je
to tako, da je
ona sko~ila na
njega, muteve-
liju, da ga je
hvatala, ona
je blago
retardir-
ana!
Dakle,
ne smi-
je{ to
u~ini-
ti! Tr-
eba{ je
prija-
viti nje-
nom babi,
da pri~uvaju
dijete. A ne u~ini-
ti sve to i govoriti da
nije kriv dok ne stigne
DNK - zaklju~uje Tomi}.
Du{ko Tomi} javnosti je
poznat kao advokat `rtava
koje su zlostavljale osobe
koje imaju veze s vjerskim
zajednicama ili su vjerski
slu`benici. Tako je zastupao
maloljetnu N. T. iz Gluhe
Bukovice, koju je, prema pr-
esudi, zlostavljao imam u se-
lu Gluha Bukovica. F. VELE
Adil Lozo, Ha-
si~i}ev advokat, ka-
zao je ju~er za na{ li-
st da }e tra`iti ek-
shumaciju tijela no-
voro|en~eta kako bi
se na ispravan na~in
uzeo DNK uzorak i
utvrdila istina o to-
me ko je otac.
- Mi smatramo
da DNK uzorak uop}e nije
uzet, jer u po~etnoj fazi, ka-
da je otvorena istraga o ~e-
domorstvu, to uop}e nije
bilo ni potrebno. Obavlje-
na je samo obdukcija da bi
se utvrdio uzrok smrti.
DNK uzorak treba uzeti
stru~na osoba, dakle odgo-
v a r a -
ju}i institut.
Zato }emo
tra`iti ekshu-
maciju. Moj br-
anjenik spreman
je dati uzorak za
DNK analizu. Na{
je cilj da istinu istjeramo na
~istac i da se ovo vi{e nika-
da ne desi nijednom efe-
ndiji ili muteveliji. Jer, pi-
tanje je ko je sljede}i, koga
}e se zahvatiti ovakvim
optu`bama - re-
kao je Lozo.
- Znate da sam ganjao i pravo-
slavne sve{tenike. Trenutno im-
am i jednog katoli~kog sve}eni-
ka, koji se tereti za zlostavljanje.
Kada sam oti{ao u Ora{je, bili su
svi za to da jurim sve}enika, ali
kada sam oti{ao drugi put, nije
bilo ni{ta od toga. Kod katolika
se to rje{ava tako {to se otvori ke-
sa. @rtvama se da 500.000 eura i
ta~ka. Daju ogromne pare i `rtve
se povuku. Tako se desilo i kod
[irokog Brijega, u Ora{ju... Bo-
{njaci su ~asni. Mo`e{ dati mili-
jardu eura, ne}e se povu}i. Osim
toga, do sada nije osu|en nijedan
pedofil i silovatelj djece iz SPC-a.
Imao sam desetine takvih slu~aje-
va. Razlog je {to SPC u RS i Srbi-
ji ima apsolutnu mo} u pravo-
su|u. U FBiH nije tako - isti~e
Tomi}.
Katolici drije{e kesu,
SPC ima apsolutnu mo}
Kardinal Pulji} pozvao institucije na delo`aciju
Smajovi}i tra`e zamjenski stan
Lozo: Ko je
sljede}i
Ekshumacija
novoro|en~eta
Tomi}:
Mutevelija
je opasan
~ovjek
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 6
[ta drugi pi{u
Grejs je bila prikovana za krevet
Grejs Iterington (Grace Ether-
ington, 15) iz Velike Britanije
ostala je paralizirana nakon {to je
bu{e}i uho dobila virusnu infe-
kciju, a ljekari nisu bili sigurni
ho}e li se ikada oporaviti. Nekoli-
ko dana nakon {to je probu{ila
uho, po~ela je osje}ati trnce u
no`nim prstima, ali ljekar je za-
klju~io da je sve uredu. Uskoro
nije vi{e mogla normalno hodati
te ju je majka odvezla u bolnicu.
Za samo nekoliko dana Grejs
nije mogla pomjeriti noge, oduze-
la joj se jedna strana lica i nije
mogla normalno govoriti. Uskoro
vi{e nije mogla ni disati jer joj je
virus paralizirao di{ni sistem. Di-
jagnosticirali su joj rijetku bolest
nervnog sistema koja paralizira
tijelo, Guillan Barreov sindrom.
Me|utim, Grejs se iznenada
po~ela oporavljati. Po~ela je mica-
ti prstima i usnama. [est sedmica
bila je u bolnici i polako se opor-
avljala, a nakon terapije mo`e no-
rmalno hodati.
Britanka An|elina Mesingem
(Angelina Messingham) mo}i }e
`ivjeti skoro normalnim `ivotom
bez obzira na to {to joj desna po-
lovina mozga ne funkcionira. Na-
ime, djevoj~ica je dok je bila stara
samo 18 sedmica oboljela od vrlo
rijetkog neurolo{kog i ko`nog po-
reme}aja koji se naziva Sturge-
Weberov sindrom, a koji zahvata
obi~no jednu stranu glave.
Ljekari su otkrili na~in kako
bi djevoj~ica mogla normalno
`ivjeti: odlu~ili su operacijom
isklju~iti desnu polovinu mozga
koja je ubrzano propadala. Tvrde
da }e lijeva polovina na taj na~in
u~iti funkcije koje bi desna polo-
vina trebala ~initi. - An|elina u~i
ponovo puzati, mo}i }e normalno
`ivjeti iako trenutno ne mo`e ko-
ristiti lijevu ruku - rekla je njena
majka Liza (Lisa).
Fenomen iz Velike Britanije
Djevoj~ica `ivi samo s
lijevom polovinom mozga
An|elina }e mo}i normalno `ivjeti
Facebook profil britanske kra-
ljice Elizabete II (Elizabetha) u pr-
vih 24 sata od otvaranja ve} je pri-
kupio 60.000 {tovatelja u Velikoj
Britaniji. Kraljica je u nedjelju po-
stala ~lanica jedne od najpopularni-
jih internetskih dru{tvenih mre`a i
otvorila profil pod nazivom The
British Monarchy, a u podne ga je
„lajkalo“ gotovo 60.000 ljudi, dok
broj zainteresiranih za sadr`aj web-
stranice raste iz minute u minutu.
Korisnici ne mogu zatra`iti pri-
jateljstvo sa kraljicom putem tog
profila, koji odr`avaju njeni slu`be-
nici, niti joj slati poruke, ali mogu
pratiti {ta kraljevska porodica obja-
vljuje na svojim web-stranicama i
komentirati odre|ene statuse.
Kraljicini slu`benici zadu`eni za
dru{tvene mre`e otvorili su pro{le
godine njen profil na Twitteru, na
stranici za razmjenu fotografija Fli-
ckru i na YouTubeu.
Kraljicin profil na Facebooku
Elizabeta II ima 60.000 {tovatelja
Tu~a jastucima u avionu
Desetak putnika na letu iz Feniksa u Va{ington putovanje je
skratilo borbom jastucima. Ga|ali su se i udarali jastucima, a u
bespo{tednoj borbi nije bila spa{ena ni stjuardesa koja je primila
nekoliko udaraca. Jastuke je omogu}ila kompanija grupi putnika
koji za svoj forum istra`uju kvalitet aviousluga u SAD. Grupa
„FlyerTakers“ leti sa {est kompanija u {est ameri~kih gradova i
ocjenjuje usluge hrane i pi}a na letovima.
ALARMANTNO Stravi~ne slike u Bogati}ima kod Trnova
Brana puca, jedna
zgrada ve} zatrpana
Ako bi se zemlja sru~ila u korito, lako mo`e stvoriti akumulaciju, nakon
~ega bi prijetile velike poplave i RS i FBiH Mora se hitno reagirati
Situacija na najve}em bh. klizi{-
tu u Bogati}ima kod Trnova je alar-
mantna. Hiljade kubika zemlje po-
sljednjih dana nezaustavljivo klize
prema koritu rijeke @eljeznice.
Ju~er smo zatekli stravi~nu sli-
ku u Bogati}ima. Za samo nekoli-
ko dana klizilo je oko pet metara, a
zemlja je do{la i do hidrocentrale.
Opasna zona
Zatrpana je i upravna zgrada
udaljena nekoliko metara od bra-
ne, a druga klizi prema koritu. Svi
zidovi su popucali, a obru{eni ma-
terijal ve} je u prostorijama obje-
kta. Zemlja je poklopila i dio krova
ku}e, a temelji su ispucali. Krenu-
la su i dva potporna zida brane.
Dva radnika sarajevske „Elekt-
rodistribucije“, koja de`uraju u hi-
drocentrali, zabranila su prilaz
objektima. Ka`u da svakog trenu-
tka o~ekuju da sve krene. Policija je
`utim trakama obilje`ila opasnu
zonu i zabranila prilaz upravnoj
zgradi i drugim objektima.
Korito @eljeznice su`eno je na
metar ili dva i samo se ~eka da
bude zatvoreno i da se stvori aku-
mulacija, nakon ~ega bi nastale
poplave i nesagledive posljedice u
trnovskoj op}ini, Lukavici, Sara-
jevu, i dalje. U tom slu~aju bio bi
blokiran i put Sarajevo - Fo~a.
Dok se sve to de{ava, nadle`ni i
dalje ~ekaju. Kako se klizi{te prosti-
re u oba entiteta, sanaciju bi trebalo
koordinirati Ministarstvo sigurnosti
BiH. No, mjesecima nema konkre-
tnih poteza. I dok klizanje tla i po-
plave ozbiljno prijete dr`avi, u kabi-
netu pomo}nika ministra za za{titu i
spa{avanje samo su nam kazali da je
„pomo}nik Samir Agi} na putu“.
Sukob nadle`nosti
U Agenciji za vodno podru~je
rijeke Save ponovili su to da je
glavni problem sukob nadle`no-
sti i da u ovom slu~aju mo`e rea-
girati samo dr`avni vrh, odnosno
Ministarstvo sigurnosti BiH.
- Nama je glavni cilj osigurati
da rijeka slobodno protje~e. Ako
bi se zemlja sru~ila u korito, lako
mo`e stvoriti akumulaciju, nakon
~ega bi prijetile velike poplave i
RS i FBiH. Mi imamo tehni~ko
rje{enje, ali ne mo`emo ni{ta radi-
ti bez odobrenja s vrha - kazali su
nam u Agenciji i dodali da se mo-
ra hitno reagirati. S. MUHI]
Problemi slovenskog SCT-a s pripremnim radovima za Vijenac
Nisu ni po~eli kopati tunel, a ve} im se sru{io zid
U SCT-u ne `ele razgovarati, a u Federalnoj direkciji sve prebacuju na direktora
Zid od lakog betona kojim je oblo`eno podru~je bu-
du}eg ulaza u tunel Vijenac, na autoputu A1 Bilje{evo
- Gorica, munulog vikenda je pukao i odronio se.
Pukotina je vidljiva i s magistralnog puta, ali da bi
se snimila izbliza, potrebno je dobiti dozvolu
izvo|a~a radova, slovenskog SCT-a. U razgovoru s po-
slovo|ama na radili{tu re~eno nam je da su im
„zabranjeni bilo kakve izjave i fotografisanja“, pa smo
upu}eni na ljude u Federalnoj direkciji za ceste, prvo
ispostave u Kaknju, a onda i sjedi{ta u Sarajevu.
Na kraju nas je prebacivanje nadle`nosti za dava-
nje izjava dovelo do direktora Erdala Trhulja, koji
nije imao vremena ili raspolo`enja da odgovori na
na{a pitanja.
Kako smo saznali u neformalnom razgovoru s
radnicima na gradili{tu, radovi, uglavnom, stoje, jer
su se prvobitna ispitivanja ~vrsto}e podloge prila-
znog portala pokazala neta~nim, odnosno tlo je
mek{e od pretpostavljenog. Slovenci, iako nisu
iskopali ni metar tunela, ve} razmi{ljaju o „dodat-
nim radovima“, odnosno aneksima, kojima bi tra`ili
dodatni novac. A. D`.
Grejs Iterington se oporavlja
Ostala paralizirana
nakon {to je probu{ila u{i
Bogati}i: Zatrpana upravna zgrada hidrocentrale (Foto: S. Jordamovi})
Zemlja prodrla u objekt
S gradili{ta: Odron vidljiv s magistralnog puta
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010.
7
Nenad Stazi}
HDZ ima bira~e koji glasaju za
njih bez obzira kakav taj HDZ bio
- Smeta mi {to HDZ namjerno {iri virus po kojem
su „svi isti“. To njima odgovara, jer imaju stabilno bi-
ra~ko tijelo koje glasa za HDZ bez obzira kakav taj
HDZ bio. Slikovito re~eno, kada bi HDZ-ovci uzeli
letve, iza{li na ulicu i po~eli tu}i ljude po le|ima,
opet bi dobili sve glasove svojih bira~a. Stranci koja
ima bira~ko tijelo neosjetljivo na stvarnost odgovara da ljudima zga-
di politiku. (Hrvatski politi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)
Boris Komneni}
Trebamo reagirati na
provokaciju ni`eg intenziteta
- Nema sumnje da se granica izme|u legitimne bo-
rbe za egzistenciju i onoga {to je pad ispod crte morala
stalno ru{i. ^ovjek bi se jednostavno trebao truditi da
taj prag do`ivljaja bude nizak i da se reagira na provo-
kaciju ni`eg intenziteta. Jer, ako se na njih ne reagira,
onda se otvara ogroman prostor, ubrzo se ne reagira vi{e ni na {ta. I
onda sve mo`e i eto nas pred vratima pakla. (Glumac za „Blic“)
Stanko Poklepovi}
D`eko je bolji od Ibrahimovi}a
- Imate jednog D`eku, koji je, to }u ponoviti, u ovom
trenutku bolji igra~ od Ibrahimovi}a. On mo`e igrati u
svakom timu, pa i u Barceloni, ako ho}ete. Njegov je ve-
liki peh {to trenutno igra za Volfsburg, jednu prosje~nu
ekipu. Osim njega tu su jo{ Salihovi}, Ibi{evi}, Spahi},
Ibri~i}... Dobra se klapa od ovih igra~a mo`e napraviti.
(Biv{i trener Hajduka za „Avazov Sport“)
Sting
Nikada se nisam bojao rizika
- Nikada se nisam bojao rizika, dapa~e, smatram da
je va`no muzikom probijati granice i istra`ivati po-
dru~ja u kojima uspjeh nije zagarantiran. Prvobitno
me Bostonski simfonijski orkestar zamolio da za neki
dobrotvorni koncert sastavim program svojih pjesa-
ma. Iako smo izvodili popularnu muziku, `elio sam
da pjesme aran`iramo tako da budu izazovne orke-
stru, osobito ritmi~ki. (Pjeva~ za „Gloriju“)
Stazi}:
Neosjetljivi za
stvarnost
Komneni}:
Vrata pakla
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
9. 11. 2010.
9. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 5
0
C do 16
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 10
0
C do 19
0
C
10. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 5
0
C do 15
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 9
0
C do 20
0
C
11. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 16
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 10
0
C do 20
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
16
TUZLA
VRIJEME
DANAS
17
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
UTORAK
GORA@DE
17
SRIJEDA ^ETVRTAK
16
16
14
BR^KO
Grad Sarajevo 9. 11. 2010.
Izlazak 06.33 Izlazak 10.04
Zalazak 16.27 Zalazak 19.02
Nepovoljne biometeorolo{ke prilike uzrokovane pove}anom naoblakom, padavinama i
ju`nim strujanjem, kod ve}ine osoba }e utjecati na raspolo`enje, izazvati poja~anu glavo-
bolju, reumatske bolove, gastroenterolo{ke tegobe i nesanicu. Hroni~ni bolesnici i mete-
oropati trebali bi se suzdr`ati od ja~ih aktivnosti.
LIVNO
ZENICA
MOSTAR
NEUM
19
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
16
BANJA
LUKA
Obla~no
s ki{om
O~ekuje se pre-
te`no obla~no vri-
jeme s povreme-
nom ki{om. Intenzi-
vnije padavine o~eku-
je se na jugu i jugozapa-
du zemlje, gdje je uz ki{u
mogu}a i grmljavina. Vjetar
u Bosni slab do umjeren ju-
gozapadnog smjera, a u Her-
cegovini umjereno do poja~ano
jugo. Jutarnja temperatura od 5
do 12, na jugu do 16, a najvi{a
dnevna od 10 do 19 stepeni.
Poklepovi}:
Dobra klapa
16
12
Sting: Probijati
granice
U Pritvorskoj jedinici Suda
BiH u Sarajevu do{lo je do tu~e
izme|u Veselina Vlahovi}a Ba-
tka, monstruma s Grbavice, i
\or|a @drale, koji je u aprilu
osu|en na 20 godina zatvora
zbog ubistva Ljubi{e Savi}a Ma-
uzera, saznaje „Dnevni avaz“.
Incident, u kojem je navodno
deblji kraj izvukao Vlahovi}, do-
godio se tokom {etnje u krugu
Pritvorske jedinice, ali nije jasno
koji je bio povod i {ta se ta~no
dogodilo.
Detalj vi{e poku{ali smo
ju~er dobiti u Sudu BiH, ali su
nas uputili na Ministarstvo pra-
vde BiH, koje je nadle`no za
izvr{enje kazni. U Ministarstvu
je „Avazu“ potvr|eno da je, zai-
sta, izbio sukob izme|u Vlaho-
vi}a i @drale, ali da, navodno, ni-
je bilo „ozbiljnijih posljedica“ i
da se „ni{ta dramati~no nije de-
silo“. Vi{e detalja nisu htjeli
iznositi u javnost.
Vlahovi}ev advokat Radivoje
Lazarevi} iz Zvornika tako|er
nam nije mogao re}i {ta se ta~no
dogodilo. Poku{ao je provjeriti
detalje o incidentu, ali mu u Pri-
tvorskoj jedinici i Sudu BiH nisu
ni{ta mogli re}i. F. V.
Profesor Fakulteta islamskih
nauka (FIN) D`emaludin Lati}
podnio je ju~er Op}inskom su-
du Sarajevo tu`bu za nakna-
du {tete zbog klevete pro-
tiv kompanije „Intersoft“,
vlasnika i osniva~a por-
tala Sarajevo-x.com, te
kolumniste tog porta-
la Ahmeda Buri}a.
U tu`bi, koju je
potpisao advokat
Esad Hrva~i}, na-
vodi se da je Buri}
23. septembra ove
godine objavio te-
kstove pod naslovima „Kona~no
rje{enje“ i „Hitler(~i}i) iz na{eg
sokaka“, koji sadr`e „niz neisti-
na, kleveta, besramnog pore-
|enja s negativnim historijskim
li~nostima i javnog vrije|anja
usmjerenog ka diskreditaciji i
krajnjem srozavanju Lati}evog
ugleda“.
Osim toga, Lati} u tu`bi navo-
di da ga je Buri} nazvao „Hitl-
erom iz na{eg sokaka“, {to mu je
prouzrokovalo du{evne boli i ne-
materijalnu {tetu. Tra`i da mu
tu`eni radi naknade {tete isplati
5.000 maraka. F. V.
„Avaz“ saznaje Incident u Pritvorskoj jedinici Suda BiH
Potukli se Batko i @drale!
Incident, u kojem je Veslin Vlahovi} navodno izvukao deblji kraj,
dogodio se tokom {etnje
@drale: Osu|en zbog ubistva Vlahovi}: U`asni zlo~ini na Grbavici
Zbog teksta na portalu
Kao i prethodnih godina, da-
nas }e mostarski osnovci, zaje-
dno sa svojim sugra|anima i ~l-
anovima Kluba skaka~a u vodu
Mostari, u 10.16 sati obilje`iti
17. godi{njicu barbarskog ru{-
enja Starog mosta, najljep{eg
spomenika osmanlijskog perio-
da u Evropi.
Iako su gradske vlasti odl-
u~ile obilje`avati samo datum
obnove Starog mosta, iz Kluba
skaka~a podsje}aju da je jako
va`no obilje`iti godi{njicu ru-
{enja remek-djela neimara Hajr-
udina, kako se nikada ne bi po-
novili doga|aji kojima su Mo-
starci svjedo~ili u novembru
1993. godine.
Kameni luk koji je stolje-
}ima spajao obale Neretve prije
ta~no 17 godina sru{ile su sna-
ge Hrvatskog vije}a obrane
(HVO). Nakon obnove 2004.
godine, Stari most je uvr{ten na
popis svjetske kulturne ba{tine
UNESCO-a. M. Sm.
Mostar: S pro{logodi{njeg obilje`avanja
Danas sje}anje na barbarski ~in u Mostaru
Godi{njica ru{enja Starog mosta
Lati}:
Iznesene
neistine
D`emaludin Lati}
tu`io Ahmeda Buri}a
teme
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 8
Brzo - kratko
Sastanak strana~kih delegacija u Mostaru
SDA i HDZ BiH mogu}i partneri
Delegacije HDZ-a
BiH i SDA, na
~elu s predsjedni-
cima Draganom
^ovi}em i Sule-
jmanom Tihi}em,
odr`ale su ju~er u
Mostaru prvi zva-
ni~ni sastanak na-
kon potvr|enih
izbornih rezultata,
na kojem su po-
ku{ali dogovoriti
na~ela o uspostavi vlasti i budu}e platforme ustavnih promjena.
^ovi} je istakao da vidi mogu}e zajedni~ko partnerstvo sa SDA na ni-
vou dr`ave i FBiH, ali i pojedinih kantona, dok je Tihi} potcrtao da
zbog uspostave vlasti treba biti odr`an sastanak ^ovi}a i predsjednika
SDP-a Zlatka Lagumd`ije. Istakao je kako bi najoptimalnije bilo da
vlast formiraju SNSD, SDP, SDA i HDZ BiH. A. Du.
Predsjednik SDP-a s delegacijom DNZ-a
Lagumd`ija i Doli} razgovarali o saradnji
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija ju~er je u u Sarajevu razgovar-
ao s delegacijom DNZ-a, koju je predvodio predsjednik te stranke Ri-
fat Doli}, javila je Fena.
Jedna od tema ovog susreta bila je formiranje Doma naroda Parlame-
nta FBiH i saradnja u Skup{tini Unsko-sanskog kantona.
Na ju~era{njoj sve~anosti u Pan~evu
Otvoren prolaz s imenom Sr|ana Aleksi}a
Prolaz koji je dobio ime po Sr|anu Aleksi}u, mladi}u
iz Trebinja koji je ubijen u rodnom gradu 1993. godi-
ne jer je {titio sugra|anina bo{nja~ke nacionalnosti,
sve~ano je ju~er otvoren u strogom centru Pan~eva, u
blizini Gradske ku}e.
Na po~etku prolaza postavljena je spomen-plo~a, koja
je umjetni~ki rad vajarke Ivane Rakid`i}-Krumes, i na
kojoj pi{e: „Heroj je onaj koji daje svoj `ivot za najvi{i
smisao `ivota.“ Akciju je inicirala nevladina organiza-
cija „Gra|anska akcija“, u ime koalicije nevladinih or-
ganizacija Gra|anska Vojvodina, javila je Onasa.
Sve~anosti je prisustvovao otac ubijenog mladi}a Rade Aleksi}.
Nezadovoljstvo u banjalu~koj firmi
Radnici Fabrike duvana idu u {trajk
Radnici Fabrike duvana Banja Luka do kraja ove sedmice stupit }e,
najvjerovatnije, u generalni {trajk jer nijedan od njihovih zahtjeva za
pobolj{anje prava i uvjeta rada nije ispunjen, a o njihove molbe
oglu{ilo se rukovodstvo ovog nekada{njeg banjalu~kog giganta, kao i
nosioci vlasti u RS.
Kako je za „Avaz“ potvrdio predsjednik Sindikata u Fabrici duvana
Miroslav Marinkovi}, ve} danas }e biti odr`ana sjednica njihovog
odbora, a neminovno je da }e radnici zbog lo{ih uvjeta u kojima rade
morati poduzeti radikalne mjere. B. S.
Ceremonija u Ambasadi Egipta u BiH
U Kairo idu 33 bh. studenta
Ambasador Egipta u BiH Ahmed el-Sajed Hatab
uru~io je u prostorijama Ambasade vizirane paso{e za
33 bh. studenta koji }e studirati u Kairu.
- Studenti koji su dobili vize studirat }e na Univerzi-
tetu „Al-Azhar“ i tamo }e zavr{iti drugi, tre}i i ~etvrti
stepen {kolovanja - potvrdio je Feni zamjenik ambasa-
dora Egipta Ahmed Hafagi.
Ambasador Hatab studentima je podijelio i avio-
nske karte. Tro{kove putovanja i studija snosit }e egipatska vlada.
Projekt „Srebrenica, mapiranje genocida“
Pokrenuta stranica i na engleskom jeziku
Engleska verzija internet-
stranice www.srebrenica-
mappinggenocide.com.,
koja omogu}ava pristup
originalnom projektu
„Srebrenica, mapiranje
genocida“ downloadova-
njem svake od 17 digita-
lnih mapa, dostupna je od
ju~er.
Novi `anr, dokumentarna
animacija, mapira dokaze
(tekstovi, fajlovi, crte`i, fo-
tografije, video) o genoci-
du u Srebrenici, a autor
projekta je FAMA tim.
- Pokretanje stranice i na engleskom jeziku umnogome }e olak{ati pr-
edstavljanje projekta {irom svijeta. Nakon Novog Sada i Beograda, sr-
edinom mjeseca }e biti predstavljen u vi{e gradova Srbije - rekla je
Alma Ma{i}, direktorica Inicijative mladih za ljudska prava BiH, koja
je nosilac projekta.
Prijeratni obespravljeni radni-
ci „Hotela Ilid`a“, koje je na
vol{eban na~in privatizirala firma
„Kuvet“ SDA tajkuna Alije Bu-
dnje, o~ekuju da im Op}inski sud
Sarajevo na sutra{njem pripre-
mnom ro~i{tu makar vrati nadu u
pravdu.
Vra}anje prava
Jedan od 358 radnika ili njiho-
vih nasljednika koji tra`e pravdu
jeste i Milenko Vitkovi}, prijera-
tni upravnik u hotelima „Bosna“
i „Srbija“. Isti~e da su on i njego-
ve kolege svih nacionalnosti no-
torno pokradeni i ostavljeni na
ulici. Prema njemu, sve je ura-
|eno potpuno nezakonito i, jo{
vi{e, nepravedno.
- O~ekujemo od tog suda da
nam vrati na{a prava. Mnogi od
nas su u „Hotelima Ilid`a“ radili
i po 15 i 20 godina. Od svojih skr-
omnih plata izdvajali smo novac
i ulagali u te hotele. Poznato je da
su u ugostiteljstvu bile najni`e pla-
te. Na kraju, ostali smo bez i~ega.
Nismo oplja~kani samo mi, pokr-
adena je dr`ava, grad... Mnogi su,
kao uostalom i ja, zavr{ili na bir-
ou. Ako bude bilo pravde, radni-
ci bi morali dobiti svoja prava -
pri~a Vitkovi} za „Avaz“.
Radnici tra`e vra}anje pet ho-
tela i ogromnog banjsko-rekreati-
vnog kompleksa do kojih je prije-
ratni elektri~ar Budnjo do{ao na
nedopustiv na~in, za svega 1,8 mi-
liona KM.
Vitkovi} se pita kako je Age-
ncija za privatizaciju u Kantonu
Sarajevo mogla izvr{iti privatiza-
ciju, a da pri tome potpuno zane-
mari ~injenicu da su „Hoteli Ili-
d`a“ prije rata pretvoreni u dio-
ni~ko dru{tvo i da su postojali di-
oni~ari koji su u to preduze}e
ulo`ili svoja sredstva.
Upoznat OHR
- U prvom krugu privatizacije
javila su se dva ponu|a~a, Agenci-
ja ih je odbila. U drugom krugu
me|u ponu|a~ima su bili i neki
Italijani, koji su ponudili povoljne
privatizacijske uslove. No, Agenci-
ja Upravi „Hotela Ilid`a“ nikada
nije dostavila odgovore za{to je
odbila tu ponudu. U tre}em krugu
niko se nije javio, a u ~etvrtom se
javio sam Budnjo. O~ito su htjeli
da se i desi upravo ovo. Osim toga,
Agencija je pre{utjela da su posto-
jali dioni~ari. Vje{taci su cijeli ko-
mpleks jo{ procijenili na 28 milio-
na KM, iako je ukupna vrijedno-
st bila i mnogo ve}a. Uprkos tome,
Budnjo je za sve dao samo 1,8 mi-
liona KM, od ~ega samo 700.000
KM u ke{u - tvrdi Vitkovi}.
Radnici pitaju i gdje je 16,6 mi-
liona KM koje su od 1996. do
2001. godine uzete od izdavanja
pod zakup imovine „Hotela Ili-
d`a“. Da borba radnika za njihova
prava nije po~ela od ju~er, po-
tvr|uje i ~injenica da su svojevr-
emeno sa svime upoznali i OHR,
koji je zaprimio dokumentaciju o
Budnjinom „Kuvetu“. F. VELE
Koordinacijsko vije}e Koalici-
je nevladinih organizacija za uspo-
stavljanje regionalne komisije za
`rtve ratova na podru~ju biv{e
SFRJ (Koalicija za REKOM) izvi-
nilo se sino} mitropolitu Crnogo-
rske pravoslavne crkve (CPC) Mi-
hailu zbog udaljavanja sa skupa sa
vjerskim zajednicama u Sarajevu,
prenose agencije.
- Izvinjavamo se Vama, vjerni-
cima i po{tovaocima CPC i svima
koje je na{ postupak povrijedio ili
je mogao da ih povrijedi - navodi
se u pismu izvinjenja u kojem je
Koordinacijsko vije}e Koalicije za
REKOM zatra`ilo od mitropolita
CPC da ih primi na Cetinju, kako
bi mu i li~no prenijeli izraze `al-
jenja. U pismu je iskazano po{to-
vanje mitropolitu Mihailu zbog
njegovih ranijih izraza solidarno-
sti sa `rtvama ratova, a posebno sa
`rtvama genocida u Srebrenici.
Vitkovi}: Ostali smo bez i~ega (Foto: M. @ivojevi})
Povodom tvrdnji pri-
jeratnih radnika „Hotela
Ilid`a“ iznesenih u na{em
listu, reagirala je i Pravna
slu`ba tog preduze}a.
Tvrde da Alija Budnjo ni-
je vlasnik „Hotela Ilid`a“,
ve} je to kompanija „Ku-
vet“, ~iji je on vlasnik!?
Prema njima, „Hoteli
Ilid`a“ nisu kupljeni za
samo 1,8 miliona KM.
- Napominjemo da u vrijeme
privatizacije „Hotela Ilid`a“ SDA
nije bila na vlasti, nego Alijansa,
i samim time naru{en je ugled
SDA i gospodina Budnje. Age-
ncija za privatizaciju sedam pu-
ta je raspisivala tender za proda-
ju „Hotela Ilid`a“ i na sedmom
tenderu je firma „Kuvet“
kupila taj kompleks, i to s
ponudom koja je bila ve}a
od svih ponu|enih. Pred-
sjednik Sindikata „Hotela
Ilid`a“ Salih Nik{i} bio je
prisutan na svakom otvar-
anju tendera, kao i na za-
dnjem - navode u Pravnoj
slu`bi.
Nadalje, Pravna slu`ba
„Hotela Ilid`a“ tvrdi da je proces
privatizacije proveden prema
svim zakonima i propisima BiH
te da je „Kuvet“ ispunio sve oba-
veze za dvije godine, iako je rok
bio tri! Navode da Alija Budnjo i
njegova porodica nikada nikoga
nisu o{tetili, ni ugrozili, materi-
jalno ili moralno.
Nikoga nismo o{tetili
Mitropolit Mihailo: Zatra`en prijem
Koordinacijsko vije}e Koalicije za REKOM
Uputili izvinjenje mitropolitu Mihailu
Budnjo: Sve
prema zakonu
AFERE Sutra ro~i{te po tu`bi biv{ih uposlenika „Hotela Ilid`a“
Vjeruju da }e im
sud vratiti hotele
Od svojih skromnih plata izdvajali smo novac i ulagali u te hotele, ka`e
Vitkovi} Kako je Agencija za privatizaciju u KS zanemarila dioni~are
Mostar: Sa me|ustrana~kog sastanka (Foto: I. Rozi})
Engleska verzija projekta: Mapirani dokazi
Aleksi}:
Herojsko djelo
Hatab:
Podijelio
avionske karte
teme
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 9
Sastanak predstavnika 12 op}ina iz BiH
Misija OSCE-a u BiH organizira danas u Banjoj Luci inicijalni
sastanak mre`e „Liderstvo“. Sastanak }e okupiti predstavnike 12
op}ina iz BiH: Banje Luke, Jablanice, Konjica, Nevesinja, Bile}e,
Gora`da, Rogatice, Vi{egrada, Fo~e, te op}ina Centar Sarajevo, No-
vo Sarajevo i Tuzla, saop}eno je iz OSCE-a.
Volonterski rad
jedan je od osnova
gra|anskog dru{-
tva, a anga`iranje
mladih veoma je bi-
tno za ovaj oblik
dru{tvenog djelova-
nja, poru~io je ju~er
u Sarajevu ambasa-
dor SAD u BiH Pa-
trik Mun (Patrick
Moon), javila je Sr-
na.
Na otvaranju ko-
nferencije pod nazi-
vom „Mladi i volonterizam“ Mun
je istakao da BiH o~ekuje „svi-
jetla budu}nost, do koje treba ur-
aditi jo{ mnogo posla“.
- O~ekujemo da vidimo an-
ga`man gra|ana, posebno mla-
dih, na zajedni~kom pronala`-
enju rje{enja u njihovim zajedni-
cama i zemlji - rekao je Mun.
Podsje}aju}i da je predsje-
dnik SAD Barak Obama (Bara-
ck) u aprilu pozvao ameri~ku
omladinu da se ja~e volonterski
anga`ira, Mun je naglasio `elju
Ambasade SAD u BiH da podr`i
potrebu mladih da rade na loka-
lnim pitanjima bitnim za njiho-
vu budu}nost.
Konferencija „Mladi i volo-
nterizam“, ~iji su doma}ini Obr-
azovni centar za demokratiju i
ljudska prava „Civitasa“ i Ured
za odnose s javno{}u Ameri~ke
ambasade u BiH, okupila je 190
volontera, u~enika osnovnih i sr-
ednjih {kola iz svih dijelova BiH.
Konferencija „Mladi i volonterizam“
Mun: BiH o~ekuje
svijetla budu}nost
Duh volonterizma promovira sna`no gra|ansko
dru{tvo, poru~io ambasador SAD
Mun na konferenciji: Jasne poruke mladima
(Foto: M. @ivojevi})
U mostarskom „Aluminiju“
potvrdili su da vi{e ne priznaju ni
sudove u BiH, o ~emu svjedo~i i
skandalozni doga|aj koji se u kru-
gu ovog preduze}a desio u petak
pro{le sedmice.
Kako je za „Dnevni avaz“ izja-
vila Kimeta Ljeljak, sekretar Op-
}inskog suda u Mostaru, tog dana
u 14 sati predstavnicima Op}in-
skog suda Mostar, predvo|enim
sutkinjom Divnom Bo{njak, nije
dozvoljen ulazak u krug preduze}a
kako bi izvr{ili uvi|aj u predmetu
privrednog spora s firmom „IK Si-
stemi“.
- Sutkinja Bo{njak, zapisni~ar,
vje{tak Juraj Petri} i zakonski za-
stupnik preduze}a „IK Sistemi“,
advokat Sanel Neziri}, sprije~eni
su da u|u u krug „Aluminija“ na
samoj kapiji. Ulazak predstavnici-
ma Suda zabranila je Uprava „Alu-
minija“, na ~elu s direktorom
Ivom Bradvicom, a {ef osiguranja
ovog preduze}a Jure Su{ac i za{ti-
tar Mario Dedi} su ovu zabranu
realizirali. Sutkinja je o svemu
ovome sa~inila i zapisnik koji je
naoru`ani za{titar Dedi} odbio po-
tpisati - kazala nam je Ljeljak.
Skandal bez presedana, kako sa-
znajemo, imat }e velike posljedice po
„Aluminij“. Iz Op}inskog suda su
naveli da }e protiv Uprave mostar-
skog kombinata biti poduzete zako-
nom predvi|ene mjere. A. Du.
Vi{e ne priznaju ni sudsku vlast
Sutkinji nije dozvoljen
uvi|aj u „Aluminiju“
Op}inski sud }e protiv Uprave mostarskog
kombinata poduzeti zakonom predvi|ene mjere
Uprava „Aluminija“ je ve}
du`e vrijeme zabranila ulazak u
krug preduze}a novinarima
„Dnevnog avaza“, kao i drugim
medijima koji kriti~ki pi{u o di-
skriminatorskom djelovanju bi-
v{eg direktora Mije Brajkovi}a,
koji je 3.500 radnika izbacio iz
ove kompanije samo zbog toga
{to nisu Hrvati.
I „Dnevni avaz“ nepo`eljan
„Aluminij“: Predstavnici Suda
zadr`ani na kapiji
Vlada RS ispunila je uvjete za
{estu tran{u stand-by aran`mana
BiH s Me|unarodnim monetarnim
fondom (MMF), a u drugim segme-
ntima, prije svega kada je rije~ o
u{tedama u bud`etu, ispunila je sve
preporuke MMF-a, ~ime je dodatno
stabilizirana makroekonomska si-
tuacija u tom bh. entitetu.
Ovo je konstatirano ju~er na
sastanku premijera RS Milorada
Dodika s delegacijom MMF-a, ko-
ju je predvodio {ef Misije Kostas
Hristu (Costas Christou).
- Dodik i Hristu saglasili su se
da }e naredne godine biti neopho-
dno preuzeti odre|ene mjere da bi
se unaprijedilo stanje u penzio-
nom i sektoru zdravstvenog osigu-
ranja - navodi se u saop}enju Vla-
de RS, prenijela je Srna.
Sastanku je prisustvovao i mi-
nistar finansija RS Aleksandar
D`ombi}. Banja Luka: Sa sastanka (Foto: M. Lugi})
Milorad Dodik s delegacijom MMF-a
Vlada RS ispunila uvjete za {estu tran{u
[ef bh. diplomatije Sven Alka-
laj, koji je u protekle ~etiri godine
u potpunosti srozao ugled dr`ave
u svijetu, privatiziraju}i vanjske
poslove za potrebe Stranke za BiH
i svog {efa Harisa Silajd`i}a, pr-
ed sami kraj mandata odlu~io je
maksimalno iskoristiti sve pogo-
dnosti funkcije koju obavlja.
Bez odluke
U vrijeme kada je dr`ava na vr-
huncu recesije, a javna potro{nja
ve}a nego ikada, Alkalaj je u dru-
{tvu {efice svog kabineta Emine
Merdan odlu~io krenuti na uzbu-
dljivo putovanje po svijetu od ~ak
13 dana (!), koje }e, kao i svako do
sada, biti pla}eno novcem pore-
znih obveznika.
Alkalajev „slu`beni put“ po~eo je
posjetom Njujorku, gdje je odr`ao
„radne sastanke“ (o ~emu su bili i
kakva je bila krajnja korist za dr`avu,
niko, naravno, pouzdano ne zna).
Silajd`i}ev ministar potom je
otputovao u Dejton, na obilje`ava-
nje 15. godi{njice sklapanja Mir-
ovnog sporazuma za BiH. Iako su
mediji i portali u vlasni{tvu Sila-
jd`i}a i njegovih „poslovnih“ pri-
jatelja ovu posjetu poku{ali pre-
dstaviti kao prvorazredni diplo-
matski spektakl, ~injenica je da
ove godi{njice organizira Gradsko
vije}e Dejtona. Uz to, sve je, pre-
ma saznanjima „Avaza“, proteklo
bez nastupa zvani~ne bh. delegaci-
je, jer o putu u Dejton nije bilo
odluke ni Predsjedni{tva BiH ni
MVP-a!
Skok do Evrope
Da ne bi sve ostalo na putova-
nju u jednu vremensku zonu, Al-
kalaj se ju~er „hitno“ vratio u
Evropu, u sjedi{te EU, gdje su
ministri unutra{njih poslova
odlu~ivali o liberalizaciji viznog
re`ima za BiH. To {to je Vije}e
EU ve} imalo spremnu odluku,
{to Alkalaj nije bio izvjestilac, ni-
ti je imao bilo kakvu ulogu osim
da se na|e u Briselu, koga je jo{
briga.
Ministar i {efica kabineta svoj
13-dnevni put su iz Brisela odmah
nastavili prema egzoti~noj Malti
kako bi, vjerovali ili ne, prisustvo-
vali sastanku Alijanse civilizacije za
Mediteran!? Uzbudljivo putovanje
zavr{it }e u jo{ egzoti~nijem Ta-
nd`eru, u Maroku, a u Sarajevo se
vra}aju 13. novembra. A. [I[I]
U putnim nalozima {efa Alka-
laja i {efice kabineta Merdan, osim
opisa mar{rute i na~ina putovanja,
u o~i upada dio koji se odnosi na
ministrovu putnu akontaciju od
„mizernih“ 1.600 KM!?
No, da ne bi bilo zabune, Al-
kalaj posjeduje poslovnu karticu
MVP-a, neograni~ene kvote, ko-
ju je do sada vi{e puta zloupotr-
ebljavao, {to su u nekoliko navr-
ata utvrdili i dr`avni revizori.
Biznis kartica MVP-a
SKANDALOZNO Kako ministar tro{i pare poreznih obveznika
Alkalaj 13 dana na
putu oko svijeta!
Ministar i {efica njegovog kabineta svoje uzbudljivo putovanje zavr{it
}e na egzoti~noj Malti i u jo{ egzoti~nijem Maroku
Alkalaj: Privatizirao funkciju
Faksimili putnih naloga ministra i {efice kabineta: Alkalaj putuje biznis klasom, a Merdan ekonomskom
teme
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Sead Maka{
Riki.
Datum i mjesto ro|enja: 30.
juli 1954.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
U stanu.
Bra~no stanje: O`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Ima ih vi{e.
Koji automobil vozite: „Ford
focus“.
Kako se odmarate: U izlasci-
ma s prijateljima.
Omiljeni muzi~ar: Goran
Mi{o Kurtovi}.
Volite li kuhati: Ma, ni kuhati
ni zakuhavati, volim samo vi-
no i rakiju prokuhavati.
Najdra`a knjiga: „Strah od le-
tenja“ Erike Jong (Erica).
Omiljeni pisac: Ima ih vi{e.
Umjetnik kojeg cijenite: Ekr-
em ^izmi}.
Za koji klub navijate: Saraje-
vo.
Koga biste poveli na pusti
otok: Ima jedna mala, ali ne
smijem ti to od `ene re}i.
Jeste li ljubomorni: Pa, valjda
jesam pomalo.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Lije-
pe okice, one nikada ne la`u.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Ne.
Bavite li se sportom: Trenir-
am laku atletiku, preska~em
doru~ak i ru~ak, nikada ne
ve~eram.
Omiljena hrana i pi}e: Sve {to
je pripremljeno u doma}oj ku-
hiji, a ima lijep miris i okus.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Vjerujem samo u svoj odabir.
Volite li i}i u {oping: Samo
kada moram, i to se te{ko na-
kanim.
Jeste li sujevjerni: Ponekad.
Imate li ku}nog ljubimca:
Imam na svom FB profilu i
macu i cuku.
Koji je Va{ `ivotni moto:
Upornost se isplati.
Va{ najbolji prijatelj je: Ima
ih vi{e, pa ne bih da nikoga
izostavim.
Pratite li politi~ku situaciju:
Onoliko koliko mislim da mi
treba da bih bio u toku zbiva-
nja.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste najprije uradili: Iz teme-
lja bih sve promijenio, ali kako
nisam bio u prilici, ostaje mi
`al za tim nedoku~enim.
Biste li u~estvovali u {ouu re-
alnosti: Toliko besposlen ipak
nisam.
Sead Maka{
Klub poznatih
Maka{: Sve bih promijenio
LIJEPA VIJEST -
Napokon lijepa vi-
jest i ba{ mi je dra-
go zbog ukidanja
viza. Samo, na{i
politi~ari sada }e
sami sebe proziva-
ti, {epuriti se i hva-
liti kako su kao oni
ne{to za nas napra-
vili. A svi znamo
da nisu zaslu`ni ni
jedan posto. Ra-
znorazni lopovi
(politi~ari i ratno-
profiterska mafija)
toliko su oplja~kali
da jedva odem do
Neuma, a ne u EU.
No, neka su nam,
ipak, ukinuli vizni
re`im.
NEMA
BOSANSKOG -
Volio bih kada bi
mi neko mogao
re}i ko je odgovor-
an za to {to kada
na internetu uku-
cam „google tra-
nslate“, nema bo-
sanskog jezika u
ponudi?
TESTIRANJE
OSUMNJI^ENIH
- Ovaj slu~aj navo-
dnog silovanja od
mutevelije iz Tra-
vnika mo`e se tako
brzo rije{iti, jer sve
analize daju ta~ne
rezultate. Sve osu-
mnji~ene treba te-
stirati i rezultat je
jasan. Samo {to
onda treba dobro i
debelo osuditi ono-
ga ko je kriv, a isto
va`i i u slu~aju kle-
vete i la`i ako bu-
du ustanovljene.
Ovo je ozbiljna
stvar i ostavlja du-
gotrajne o`iljke.
PRIZNAJU
TU\E - Za{to se
niko ne zapita
otkuda narodi sa-
mo u Bosni? Zar
ne pljuje sam po
sebi onaj ko ne pri-
znaje svoj identi-
tet, ve} po ~isto re-
ligijskoj osnovi ne-
ke susjedne matice
priznaje za svoje?
Pitam se {ta je to
toliko ru`no i za{to
se neki ne `ele
izja{njavati kao
Bosanci.
MANJE PRI^E,
VI[E RADA -
Kod nas se o auto-
putevima i cestama
samo pri~a, a ne
gradi ni{ta. Do sa-
da ura|eno je pre-
skupo i premalo.
Ovim tempom
2015. godine imat
}emo tek novih 50
kilometara. Brze
ceste niko i ne spo-
minje. [ta je s ma-
gistralom Sarajevo
- Tuzla i sli~no?
SMS
Vjerujem samo
u svoj odabir
Li~ni profil knji`evnika
BOSANSKI NOVI Borba invalida Milana Dragi}a
Daje i drugu ruku
da dobije pravdu
Okupljeni mje{tani poru~ili da se ne bore samo za Dragi}a,
nego za sve obespravljene radnike
Stotinjak mje{tana {est sela
ju~er je na gradskom trgu u Bosa-
nskom Novom mirnim protestom
zatra`ilo da Osnovni sud u tom gr-
adu preispita i poni{ti presudu po
kojoj Milan Dragi} (47) iz Rado-
mirovca do 14. novembra mora
gazdama pilane i za sudske tro{ko-
ve platiti ~ak 28.400 maraka.
Poni{tena presuda
Njemu je za izgubljenu ruku u
pilani sud prvo dosudio 12.000
KM od{tete, ali je presuda kasnije
poni{tena i donesena druga u kor-
ist gazda.
Milan je na protestu na kojem
su no{ene parole „Ho}emo po-
ni{tenje presude“, „Danas bloki-
ramo sud, sutra saobra}aj“ i „Nije
mi ruka narasla“ ponovio da tih
para nema i da se ne svojom krivi-
com na{ao u raljama sudstva koje,
tvrdi, nije bilo na strani pravde.
- Ispada da su svi krivi, samo
gazde nisu. Za{to da dajem, zato
{to sam po istim dokazima i dobio
i troduplo izgubio. Niko moju
izjavu nije uzeo u obzir, a dajem i
ovu desnu ruku da moju `albu ni-
ko nije pro~itao - kazao je Dragi}.
Okupljeni mje{tani okolnih se-
la najavili su da }e pravdu uzeti u
svoje ruke, da }e za dva dana
ulo`iti `albu i Milanu na}i advo-
kata kojeg }e platiti ve} prikuplje-
nim novcem.
Ugro`eni radnici
Marinko Ljepoja, predstavnik
odbora za pomo} Dragi}u, ka`e
kako se „ne smije dozvoliti da ova-
kva presuda postane i kona~na, jer
bi ona dala krila svim gazdama ko-
ji bi za nesre}e na radu isklju~ivo
krivili radnike“.
- S ovom presudom je ugro`en
svaki radnik u bilo kojoj firmi i
nakon nje nijedan radnik vi{e
ne}e biti za{ti}en - rekao je Ljepo-
ja i zamolio nadle`ne sudske insta-
nce da „pa`ljivo saslu{aju svjedo-
ke i nanovo preispitaju dokaze ko-
ji idu u Milanovu korist“.
M. ZGONJANIN
Bosanski Novi: S protesta na gradskom trgu (Foto: D. Stojni})
Sava Stjepanovi}, jedan od
vlasnika pilane u Radomirovcu, i
ju~er je ponovio da je dokazima,
vje{ta~enjem i fotografijama do-
kazao na sudu da njegova firma
nije kriva za nastalu {tetu.
Stjepanovi}: Nismo krivi
Dragi}: Svi krivi osim gazde
Vo|e bh. reprezentacije platile prijevoz i smje{taj
Tuzlanska agencija prevarila karatiste
Prijavili smo prevaru policiji u Zenici i Tuzli, ka`e Hamzi}
Predsjednik Federalnog saveza
karate klubova Semir Hamzi}
ju~er je policiji u Zenici i Tuzli pr-
ijavio prevaru koju je po~inila age-
ncija „Mediteran Tours“ iz Tuzle.
U prijavi je navedeno da su ~el-
nici Saveza morali iz svojih d`epo-
va i drugih izvora platiti 10.000
KM u~e{}e dr`avne karate repre-
zentacije na Svjetskom prvenstvu
u Italiji iako je tu sumu Savez ra-
nije platio tuzlanskoj agenciji.
- Prije polaska vlasnik agencije
Du{ko Rujevi} i direktorica Rena-
ta Omi} dali su nam „vau~ere“ za
smje{taj i prijevoz 98 u~esnika, ko-
je smo trebali kupiti u desetak gra-
dova. Ali, voza~i autobusa iz Tuzle
nisu htjeli krenuti zato {to nisu do-
bili novac, pa smo mi nabrzinu sa-
kupili 5.500 KM i dali im, a Rujevi}
nam je obe}ao da }e nas novac ~ekati
u povratku - ka`e Hamzi}, dodaju}i
da su u timu 90 posto bila djeca od
sedam do 15 godina i da rukovo-
dstvo nije dozvolilo da do`ive trau-
mu ili neugodnosti na putu.
No, tu problemi bh. tima ne pre-
staju. U pola takmi~enja u hotelu
„Sofia“ u Lido di Jezolu rekli su im
da „pakuju kofere“, jer im je agenci-
ja uplatila samo dva, a ne ~etiri dana.
- Da ne bi ispalo da smo ilegalci,
doplatili smo 2.044 eura i ostali do
kraja prvenstva, na kojem smo osvo-
jili 15 medalja. Po povratku nam je
Rujevi} rekao da mu damo rok od
sedam dana da vrati novac. Taj rok je
pro{ao, pa smo podnijeli prijavu -
kazao nam je Hamzi}.
S vlasnikom „Mediteran Tour-
sa“ Du{kom Rujevi}em, koji je ka-
zao da „pregovara o vra}anja di-
jela novca zbog nesporazuma“, ko-
ntaktirali smo ju~er.
- Ne znam u ~emu je problem.
Pregovaram s ljudima iz Tuzle da
rije{imo taj problem. Nema potre-
be za pisanjem o ovome, sve }e bi-
ti gotovo za dan-dva - kazao nam
je Rujevi}. A. D`.
Navodni vau~er da je sve uredu sa smje{tajem
Hamzi}:
Prijavio slu~aj
teme
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 11
PREPARATI Sve bogatija ponuda na bh. tr`i{tu
Nelegalna prodaja tableta
za pove}anje mu{kosti
Proizvo|a~i obe}avaju ve}e du`ine i {irine Djelovanje tih tableta nije
medicinski utemeljeno, ka`e [abared`ovi}
^udotvorne tablete za
pove}anje mu{kog spolnog
organa sve su ~e{}a ponuda
u oglasima u BiH. Svim tim
preparatima, s razli~itim
nazivima, uglavnom je zaje-
dni~ko da obe}avaju po-
ve}anje du`ine i {irine mu{-
kog spolnog organa za 20
do 30 posto, a njihove cije-
ne kre}u se od 30 do 300
maraka.
Svakakve gluposti
Proizvo|a~i i distributeri
navode da se radi o preparati-
ma biljnog porijekla i da je za
postizanje {to boljih rezulta-
ta potrebno vi{emjese~no uzi-
manje njihovih tableta.
Predsjednik Farmaceu-
tske komore Kantona Sar-
ajevo Mirsad [abared`ovi}
isti~e da je prodaja takvih i
sli~nih preparata nelegalna
i da nijedna ozbiljna farma-
ceutska kompanija u BiH
ne uvozi tablete te vrste.
- Djelovanje tih tableta i
sve ono {to proizvo|a~i
obe}avaju nemaju medici-
nsko utemeljenje. Zbog ta-
kvih i sli~nih primjera, Fa-
rmaceutska komora }e do-
datno educirati gra|ane da
ne vjeruju svakakvim glu-
postima koje pro~itaju u og-
lasima - kazao nam je [ab-
ared`ovi}.
Nije plodno tlo
On dodaje da bh. tr`i{te
nije plodno tlo za prodaju
takvih preparata jer, kako
ka`e, bh. mu{karcima bilo
kakve ekstenzije tog tipa ni-
su potrebne.
Da preparati za pove}-
anje penisa nemaju uteme-
ljenje u medicini potvrdio
nam je i doc. dr. Mustafa
Hiro{ s Klinike za urologi-
ju Klini~kog centra Unive-
rziteta u Sarajevu.
- Djelovanje tih prepara-
ta nije utemeljeno u posto-
je}oj medicinskoj literaturu,
niti ih preporu~uju strukovne
urolo{ke organizacije u Evro-
pi i svijetu. Mi te tablete ne
preporu~ujemo, niti smo ima-
li pacijente koje su ih koristi-
li - isti~e Hiro{. M. AVDI]
„Sarajevska pivara“ i dalje prodaje „posve}enu“ vodu bez ra~una
Selimovi}i se oglu{ili na naredbu inspektora
Ra~uni su izlazne fakture PDV-a i bez njih se ne mo`e uplatiti porez, kazao nam je Be{li}
Kupcima „posve}ene“ vo-
de „Sarajevske pivare“ u dvo-
rani Zetra ni ju~er nisu izda-
vani ra~uni. Tr`i{na inspekci-
ja Kantona Sarajevo pro{le se-
dmice utvrdila je da „Sara-
jevska pivara“, ~iji su vlasnici
Mujo i Hilmo Selimovi}, ne-
legalno prodaje vodu posjeti-
ocima seansi marokonskog
iscjelitelja Mekija Torabija, te
ih je kaznila sa 1.500 KM.
Inspektori su naveli da
„Sarajevska pivara“ kr{i Za-
kona o za{titi potro{a~a
BiH, te su im nalo`ili da
odmah isprave nepravilno-
sti i po~nu izdavati ra~une.
No u „Sarajevskoj pivari“ su
se oglu{ili na nalog inspe-
kcije i nastavili s nelega-
lnom prodajom vode.
Odgovor na brojne neja-
sno}e vezane uz prodaju vode
ju~er do kraja radnog vreme-
na nismo uspjeli dobiti od
glavne tr`i{ne inspektorice
KS Medine Had`iahmetovi}.
Stru~no mi{ljenje po-
tra`ili smo od njenih kolega
iz Tr`i{ne inspekcije Tuzla-
nskog kantona.
- Iako nisam direktno ve-
zan uz taj slu~aj, mogu
uop}eno govoriti o njemu jer
se vodimo istim zakonima. U
slu~aju kada firma prodaje
proizvode bez izdavanja
ra~una, nije prekr{en samo
Zakon o za{titi potro{a~a, ne-
go i Federalni zakon o kontr-
oli cijena, a vjerovatno i
Dr`avni zakon o PDV-u - ka-
zao nam je Ned`ad Be{li},
glavni tr`i{ni inspektor TK.
Dodaje da inspekcija mo-
ra utvrditi ima li „Sarajevska
pivara“ u Zetri registrirano
maloprodajno mjesto, jer je i
to jedan od neophodnih ele-
menata za prodaju.
- Nelogi~no je da registr-
irana firma prodaje proizvod
bez registar-kase. Inspekcija
bi zbog toga mogla svaki
dan vr{iti kontrolu i svaki
dan izdavati „Sarajevskoj pi-
vari“ prekr{ajni nalog dok
ne ispravi nepravilnosti.
Ra~uni su izlazne fakture
PDV-a i bez njih se ne mo`e
uplatiti taj porez - obja{nja-
va Be{li}. M. A.
^apljina prekju~er: Izlaznost puno manja nego 3. oktobra
CIKBiH utvrdio najnovije rezultate
I nakon ponovljenih izbora
u ^apljini, sve ostaje isto
HDZ BiH osvojio 1.394 glasa, a HDZ 1990
tek 196, dok je SBB BiH osvojio 89, SDP
64, SBiH 51, SDA 10 i HSP BiH 31 glas
Centralna izborna komi-
sija (CIK) BiH izmijenila je
ju~er odluku o rezultatima
op}ih izbora za Skup{tinu
Hercegova~ko-neretva-
nskog kantona nakon pono-
vljenih izbora na pet bi-
ra~kih mjesta u ^apljini.
Ispostavilo se da pono-
vljeno glasanje ne mijenja
redoslijed stranaka i broj
osvojenih mandata u odno-
su na one ostvarene 3. okto-
bra, tako da HDZ-u BiH
ostaje deset mandata u
Skup{tini HNK. Izvjesno je
jedino da }e biti promjena u
redoslijedu kandidata unu-
tar strana~kih lista.
Prema rezultatima utvr|-
enim 18. oktobra, HDZ BiH
je za Skup{tinu HNK imao
ukupno 29.409 glasova, a sada
ima 29.035, SDA je imala
16.642, a sada 16.618, SDP je
imao 15.133, a sada 15.125,
HDZ 1990 imao je 10.517, a
sada 10.489, Savez za bolju
budu}nost BiH imao je 8.377,
a sada ima 8.376, SBiH je
imala 4.664, a sada 4.688,
HSP BiH 4.409, a sada ima
4.331 i NSRzB je imao 2.870,
a sada ima 3.852.
Ina~e, izlaznost na pet bi-
ra~kih mjesta u ^apljini pre-
kju~er je bila dosta manja, jer
su se odazvala 1.904 glasa~a,
odnosno njih 53 posto, od
ukupno 3.588 registriranih,
dok je 3. oktobra na tim mje-
stima iza{lo 2.618 bira~a.
Kada je rije~ o svih pet
~apljinskih bira~kih mjesta,
HDZ BiH je prekju~er na nji-
ma osvojio ukupno 1.394 gla-
sa, a HDZ 1990 dobio je 196,
dok je SBB BiH osvojio 89,
SDP 64, SBiH 51, SDA 10 i
HSP BiH 31 glas. M. K.
Slu~aj Branimira Glava{a,
kojem je Vije}e Suda BiH po-
tvrdilo kaznu od osam godina
zatvora izre~enu u Hrvatskoj
zbog ratnih zlo~ina nad Srbi-
ma u Osijeku, upu}en je Pri-
zivnom odjelu tog suda na-
kon {to je ulo`ena `alba na pr-
vostepenu presudu, potvrdila
je ju~er Agenciji Hina portpa-
rol Suda BiH Selma Had`i}.
Glava{ pravomo}nu presu-
du ~eka u pritvoru Suda BiH,
gdje se nalazi od 28. septembra
otkako mu je u prvostepenom
postupku potvr|ena kazna
izre~ena u Hrvatskoj.
Na Sud BiH, za razliku od
Glava{evog slu~aja, jo{ nije
stigla nikakva dokumentaci-
ja vezana uz Miroslava Kutlu
za kojim je hrvatski ured
Interpola raspisao crvenu po-
tjernicu, potvrdila je Had`i}.
U slu~aju zahtjeva hrva-
tskog pravosu|a za Kutlino
izru~enje o tome bi morao od-
lu~ivati Sud BiH.
U okviru tradici-
onalnih priprema za
had`, u Medini je
preksino} odr`an
mevlud za budu}e
bh. had`ije.
Okupljenim vje-
rnicima obratio se
zamjenik reisu-l-ul-
eme hafiz Ismet ef.
Spahi} kazav{i da
u~enjem mevluda vjernici
donose salavate na Poslani-
ka i tako ja~aju svoju ljubav
prema njemu. M. A.
Prodaja tableta putem malih oglasa
Hiro{: Bez preporuke
- Operativni put je tre-
nutno jedina priznata me-
toda za pove}anje penisa.
Poznato mi je da se takve
operacije rade u svijetu, ali
s promjenljivim uspjehom
i ~esto je krajnji rezultat ra-
zo~aravaju}i za pacijenta.
Koliko znam, nijedna usta-
nova na prostoru biv{e Ju-
goslavije ne radi takve za-
hvate - ka`e Hiro{.
Priznata samo operacija
[tand s vodom u Zetri: Nelegalna prodaja nastavljena
(Foto: S. Saletovi})
U Upravi za indirektno
oporezivanje (UIO) BiH
podsje}aju da sve kompa-
nije moraju do 10. nove-
mbra uplatiti PDV na do-
bit ostvarenu u oktobru.
- Izdavanje ra~una pri-
likom prodaje robe jedan je
od na~ina evidentiranja pr-
ihoda i PDV-a. Sve firme
ih moraju izdavati, bez izu-
zetka - isti~u u Upravi.
UIO: Obavezna evidencija
Glava{:
Nalazi se u
pritvoru
Kutle:
Crvena
potjernica
Dok Glava{ ~eka pravomo}nu presudu
Kutlino izru~enje nije tra`eno
Mevlud u Medini prou~ili bh. imami
Tradicionalne pripreme u Medini
Mevlud za budu}e had`ije iz BiH
Muzi~ki festival u Bijeljini
Djeca pjevaju Semberiji
Pod pokroviteljstvom op{tine, u Bijeljini je odr`an tradi-
cionalni muzi~ki festival „Djeca pjevaju Semberiji“.
U~estvovali su u~enici 15 osnovnih {kola sa podru~ja Bi-
jeljine, Zvornika, Ugljevika i Lopara, a 28 vokalnih soli-
sta izvodili su pjesme komponovane na stihove najpo-
znatijih dje~ijih pjesnika.
Prema odluci stru~nog `irija, prva mjesta pripala su Lenki
Rankovi}, u~enici O[ „Knez Ivo od Semberije“ iz Bijelji-
ne i Hristini Petrovi} iz O[ „Dvorovi“ iz Dvorova. Speci-
jalnu nagradu za scenski nastup osvojio je Milo{ Radova-
novi}, u~enik O[ „Vuk Karad`i}“ iz Bijeljine. E. M.
Sve vi{e ljudi bez posla
- Svi|a mi se {to se ko-
na~no, nakon na{e predra-
tne inicijative, ure|uje kor-
ito Bistrice sa {etali{tem.
Ne svi|a mi se zatvaranje
sve ve}eg broja proizvo-
dnih firmi, poput nedavno
„Livtexa“, te {to opasnost
od zatvaranja prijeti i liva-
njskom „Rudniku“ i {to
sve vi{e ljudi ostaje bez po-
sla, a tako se ne mo`e ni
dugo, ni u Evropu - smatra
Mehmed \onlagi}, penzio-
ner. A. K.
panorama
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 12
Najuspje{niji u~esnici festivala (Foto: G. Bobi})
Mehmed \onlagi}, penzioner
[ta mi se (ne)svi|a u Livnu
U Centru za kulturu Doboj
Izlo`ba o `ivotu i radu Isaka
Samokovlije
Izlo`ba fotografija
„@ivot i djelo Isaka
Samokovlije“, autora
Elija Taubera, po-
sve}ena `ivotu i radu
velikog bh. pisca, po-
stavljena je u Umje-
tni~koj galeriji Centra
za kulturu i obrazova-
nje u Doboju. Tauber,
ina~e savjetnik za ku-
lturu Jevrejske zaje-
dnice BiH, isti~e da je Samokovlija i danas izazov autorima da
stvaraju po njegovim djelima. - Nedavno je postavljen balet
„Simka“ u Narodnom pozori{tu u Sarajevu na osnovu njego-
ve interesantne pri~e, neuzvra}ene ljubavi - ka`e Tauber.
Dario Atijas, sekretar Jevrejske op{tine Doboj, naveo je
da bi idu}e godine na sceni dobojskog Centra za kulturu
i obrazovanje trebala biti izvedena predstava „Plava Jevr-
ejka“, nastala po istoimenoj drami.
- Predstavu bismo radili u saradnji sa mladim glumcima
Jevrejske op{tine iz Beograda, a to su Stefan Sabli}, Va-
nja Ejdus i drugi, koji imaju fantasti~an mjuzikl i pre-
dstavu - kazao je Atijas. S. ^a.
Istra`ivanje me|u Kupre{anima
Nedovoljno upoznati sa radom vlasti
Kupre{ki radio i Kupres-portal napravili su istra`ivanje
me|u gra|anima kupre{ke op}ine postavi{i im, izme|u
ostalih, i pitanja o radu lokalne vlasti i o glavnim proble-
mima u op}ini. Od 42 anketiranih gra|ana njih 81 posto
izjavili su da su nedovoljno upoznati sa radom na~elnika,
OV i op}inskih slu`bi.
Kao najve}e probleme gra|ani su istakli nesre|eno ko-
munalno stanje, probleme sa vodovodnim instalacijama i
rasvjetom, te sa gradskom ne~isto}om. Odgovaraju}i na
pitanje kako pobolj{ati komunikaciju izme|u vlasti, me-
dija i gra|ana, njih 62 posto izjavilo je da bi to bilo naje-
fikasnije putem slu`bene web-stranice op}ine, 42 posto
dr`i da se to mo`e posredstvom lokalnog radija, a 30 po-
sto smatra da je najbolji neposredni dijalog. A. K.
GORA@DE Dogovorena izmjena pravilnika JP Bosanskopodrinjske {ume
Firmi „Fekry“ prioritet prilikom
isporuke drvnih sortimenata
Do sada sirovinu nabavljali na tr`i{tu RS Preduze}e zapo{ljava 45 radnika
Na sastanku koji je ju~er
organizirao ministar privre-
de BPK Gora`de Mustafa
Kurtovi}, a kojem su prisu-
stvovali svi nadle`ni za za{ti-
tu, eksploataciju i gazdovanje
{umama na podru~ju ovog
kantona, dogovoreno je da se
odmah izvr{e izmjene inter-
nih pravilnika JP Bosansko-
podrinjske {ume i firmi „Fe-
kry“ iz Ustikoline, kao jedi-
nom drvoprera|iva~kom ka-
pacitetu, osigura dio sirovine
za proizvodnju.
Javni tenderi
Sastanku su prethodile
me|usobne optu`be iznesene
putem lokalnih medija. Vla-
snik DOO „Fekry“ Muha-
med El Azab kazao je kako
ve} godinama nije u mogu}-
nosti da dobije tehni~ko drvo
iz ovda{njih {uma, ve} da je u
protekle tri godine oko 1,3
miliona KM platio firmama
u RS za sirovinu koja mu je
neophodna. Podr{ku „Fek-
ryu“ pru`ila je i op}ina Fo~a -
Ustikolina, isti~u}i da se radi
o zna~ajnom preduze}u koje
zapo{ljava 45 radnika.
- Mi imamo ugovor sa [u-
marstvom po kojem o svak-
om tenderu treba obavijestiti
na{u firmu, {to nikada nije
ura|eno - kazao je El Azab.
Direktor JP BP[ Midhat
Ahmetovi} kazao je da je sar-
adnja izme|u dva subjekta
posljednji put ostvarena
1998. godine, a da se od tada
„Fekry“ nije javljao na javne
tendere.
Samo petina
- Do{lo je do vrlo komple-
ksnog zao{travanja na tr`i{tu
BiH. RS vr{i redukciju ispor-
uke sirovine FBiH iz razloga
{to prvo podmiruje pre-
ra|iva~ke kapacitete RS, Re-
publike Srbije, pa tek onda,
ako {ta preostane, FBiH. Ja
mislim da „Fekry“ ne bi ni
razgovarao sa nama da je im-
ao mogu}nost da nabavi siro-
vinu od njih, jer mi smo je-
dno malo preduze}e - rekao
je Ahmetovi}.
Dogovorenim izmjenama
pravilnika JP BP[ prioritet
prilikom isporuke sortime-
nata imat }e „Fekry“, ali }e iz
malog {umskog gazdinstva
mo}i osigurati samo petinu
od 12.000 - 13.000 kubnih
metara, koliko prera|uje go-
di{nje. Al. BAJRAMOVI]
Stotinjak mje{tana Gradi-
ne, sela kod Prijedora, prote-
stima je ukazalo na probleme
koje imaju s „Arcelor Mittal“
rudnicima koji su im tokom
priprema kod otvaranja po-
vr{inskog kopa „Buva~“, po
njihovim tvrdnjama, prouzr-
okovali ogromne {tete.
- Isjekli su nam stoljetne
{ume, nemamo pa{njake, ni
pitke vode, udi{emo samo
pra{inu. Izmjestili su nam i
trasu lokalnog puta prema
Omarskoj, uzurpirali ze-
mlji{te... U selu je zabilje`en
i porast oboljelih od karcino-
ma - kazao je Mi{o Dani~i},
predsjednik ekolo{kog Udr-
u`enja „Gradina i Gomjeni-
ca“ i dodao da mje{tani Gra-
dine, njih oko 1.500, koji
tra`e nadoknadu {tete i za
ku}e popucale od miniranja i
poplavljene njive, ne}e odu-
stati od svojih zahtjeva.
Ako bude trebalo, mje{ta-
ni najavljuju da }e na lokal-
nom putu razapeti ~ak i {at-
ore te blokirati saobra}aj i
sve budu}e radove na kopu
„Buva~“.
U „Arcelor Mittal Prije-
dor“ tvrde da sve {to rade, ra-
de u skladu s va`e}im zako-
nskim propisima i u dogovo-
ru s lokalnom zajednicom.
- Pri~e o tom da je voda
nestala iz bunara zbog rada
rudnika nisu ta~ne. Kvali-
tet vode koju piju u Gradi-
ni je oduvijek takav i nema
nikakve veze s rudnikom
koji je ljetos mje{tanima
poplavljenih parcela nado-
knadio {tete. Trasa puta pr-
ema Omarskoj utvr|ena je
i regulacionim planom koji
je prihva}en prije tri godi-
ne - kazao je Mladen Jela~a,
direktor „Mittal rudnika
Prijedor“ i dodao da iza
ovih protesta ipak stoji
ne~ija politika. M. Z.
Uspje{an nastup mladih bh. pliva~a na Zlatiboru
Amir Grizovi} i Nina @arkovi} pobjednici mitinga
Me|u 643 mlada pliva~a
iz Srbije, Makedonije i na{e
zemlje koji su proteklog vi-
kenda nastupili na 15. pli-
va~kom mitingu za juniore -
„^igota kup 2010“ na Zlati-
boru, najuspje{niji pliva~ u
mu{koj konkurenciji bio je
Zeni~anin Amir Grizovi} iz
^elika, koji je pobijedio na
100 metara slobodnim i de-
lfinovim stilom, dok je kod
`ena najuspje{nija bila Nina
@arkovi} iz trebinjskog Le-
otara.
Miting je odr`an u za-
tvorenom, 25-metarskom
bazenu, a pliva~i sarajevske
Bosne, nakon prvoplasira-
nog Napretka iz Kru{evca,
ekipno su zauzeli drugo
mjesto, dok je tre}e mjesto
pripalo pliva~ima mostar-
skog Vele`a. V. B.
Sa izlo`be u Umjetni~koj galeriji
Mje{tani tvrde da ne}e odustati od zahtjeva (Foto: D. Stojni})
- Optu`be o obolijeva-
nju od karcinoma su veoma
ozbiljne i to je pitanje koje
se treba posebno ispitati -
kazao je Murari Mukard`i
(Mukherjee), generalni me-
nad`er „Mittal“ rudnika u
Prijedoru, i naglasio da je
rudnik spreman i na to da
tvrdnje mje{tana ispitaju i
nadle`ne i potpuno nezavi-
sne institucije.
Posebno ispitati
El Azab, Kurtovi} i Ahmetovi} na sastanku
Problemi mje{tana Gradine s rudnicima „Arcelor Mittal Prijedor“
Nemamo vi{e ni {uma, ni pa{njaka, ni vode
Firma „Fekry“ u Usti-
kolini egistira ve} nekoli-
ko godina i bukovo tehn-
i~ko drvo koje prera|uje
{alje na finalnu obradu u
Egipat, gdje se izra|uje
luksuzni namje{taj nami-
jenjen tr`i{tu Kuvajta,
Katara, Saudijske Arabije,
Francuske. Nedavno je
pokrenut i pogon za proi-
zvodnju briketa.
Finalna obrada u Egiptu
Na planini Majevici
kod Srebrenika uprili~ena
je primopredaja deminira-
nog terena izme|u Centra
za uklanjanje mina u BiH,
Terenskog ureda Tuzla i
Op}inske slu`be Civilne
za{tite Srebrenik. Rije~ je
o lokalitetu „Okresanica“ u
blizini vojne kasarne na sa-
mom vrhu Majevice, na
kojem je biv{a JNA po~e-
tkom 1992. godine prije
napu{tanja postavila ve}i
broj mina.
Posljednju kontrolu de-
miniranog podru~ja zaje-
dni~ki su obavili predsta-
vnici izvo|a~a radova i Ce-
ntra za uklanjanje mina, a
potom je zapisnik o primo-
predaji lokacije potpisao
Nermin Ja{arevi}, koodi-
nator za deminiranje u OS
CZ Srebrenik. Deminira-
nje 495 kvadratnih metara
obavili su ~lanovi demine-
rske organizacije PRO VI-
TA iz Mostara, a sredstva
je osigurala „Elektropri-
vreda BiH“.
O. M.
Donacija grada~a~ke firme „MOS-grup“
Odje}a i meso za ~lanove
„Kutka radosti“
Korisnici dnevnog centra „Kutak radosti“ i ku}e za ne-
zbrinutu djecu „Duga“ u Grada~cu obradovani su darovi-
ma vlasnika firme „MOS-grup“ Osmana Mujanovi}a. On
je Udru`enju za pomo} osobama sa mentalnom retardaci-
jom „Kutak u radosti“ i ku}i „Duga“ poklonio pakete
odje}e, uglavnom farmerice i majice, i 20 kilograma mesa.
-@elja mi je na ovaj na~in ukazati na potrebu da se svi za-
jedni~ki jo{ vi{e brinemo za ovu populaciju, pru`aju}i po-
dr{ku djeci bez roditelja i radu dnevnog centra gdje se
svakodnevno okupljaju osobe sa smetnjama u razvoju -
kazao je Mujanovi}.
„MOS-grup“ }e pru`iti pomo} u organizaciji Specijalne oli-
mpijade, odnosno dr`avnog prvenstva u odbojci za invalidne
osobe, ~iji je doma}in ove subote „Kutak radosti“. D`. D.
KUD „Rudar“ iz Lukavca
Nastup na smotri folklora u Puli
Sabor bo{nja~ke dijaspore, u okviru kojeg je odr`ana i 3.
smotra folklora i kulturnog stvarala{tva Bo{njaka u Hrva-
tskoj, odr`an je u Puli u Hrvatskoj. U Domu sportova
„Mate Parlov“ nastupili su bo{nja~ki KUD-ovi iz Srbije,
Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i BiH. Pored dru{tava iz
Blagaja, Cazina i Biha}a, na{u zemlju predstavljao je i
KUD „Rudar“ Lukavac.
Kako je kazao sekretar KUD-a Ismet Hamidovi}, to je jed-
an od najzna~ajnijih nastupa „Rudara“ u poslijeratnom per-
iodu. Predstavljali su ih folklorna sekcija, te Sadeta Osma-
novi} koja interpretira sevdalinke sviraju}i saz. M. Ka.
Na radost ljubitelja sporta u Grada~cu
Osnovan @enski ko{arka{ki klub
U Grada~cu je odr`ana Osniva~ka skup{tina na kojoj je
donesena odluka o osnivanju @enskog ko{arka{kog kluba
„TOP TEN - Grada~ac“. Za predsjednika je izabran Ad-
mir Omi}, a u Upravi kluba su Nata{a Vasiljevi}, Almir
Ja{arevi}, Fuad Dolarevi} i Amir Osmi~i}. Za sekretara
kluba izabran je Ensar Novali}, a finansije }e voditi Me-
vludin Me{i}.
Grada~ac je do sada imao tradiciju mu{ke ko{arke, akti-
van je Ko{arka{ki invalidski klub „Zmaj“ a KK
„Grada~ac“ ve} nekoliko godina se ne takmi~i i prestao je
sa radom. @enska ko{arka bila je prisutna na {kolskim ta-
kmi~enjima i u sportskim {kolama za najmla|e Gra-
da~a~ane. Zbog toga je osnivanje ovog kluba od histori-
jskog zna~aja za budu}e sportistkinje.
U po~etku klub }e imati tri selekcije, od 10 do 12, od 12
do 14 i od 14 do 16 godina. D`. D.
tuzlanski kanton
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 13
Djeca su se obradovala novim pantalonama
^lanovi „Rudara“ na Saboru bo{nja~ke dijaspore
Vlada Tuzlanskog kan-
tona na ju~er odr`anoj sje-
dnici donijela je odluku o
razrje{enju ~lanova i pre-
dsjednika [kolskog odbora
Gimnazije „Me{a Selimo-
vi}“ iz Tuzle. Imenovan je
novi, privremeni sastav [k-
olskog odbora, koji bi u na-
rednih 90 dana, koliko im
traje mandat, trebao po hi-
tnom postpuku rije{iti sa-
punicu zvanu izbor dire-
ktora ove {kole
Tako je odlukom Vlade
TK Edvin Agi} postavljen
za predsjednika, dok su
~lanovi [kolskog odbora
Zorica Jenko, Zdravko \u-
ra{in, Rizah Ulji} i Abir
Had`i}. Kako }e dalje te}i
konkursna procedura za-
po~eta jo{ u februaru, a za-
petljana rodbinsko-prijate-
ljskim vezama, ostaje da se
vidi. Da li }e biti raspisan
novi konkurs, ili }e [kolski
odbor imenovati direktora
iz reda ranijih konkurenata,
ostaje da se vidi u narednih
90 dana.
Iz konkursne procedure
i zvani~no se, prema li~nom
priznanju, te prema rije~ima
predsjednika privremenog
[kolskog odbora, povukla
Minela Spahi}, prvobitno
izabrana direktorica. Svoj
zahtjev uputila je Sekretari-
jatu {kole, a kovertu naslo-
vljenu na [kolski odbor se-
kretar Zijad Babaji} predao
je privremenom predsjedni-
ku Edvinu Agi}u.
A. Mu.
Pohod motociklista iz Sokola kod Gra~anice
Petnaest kilometara avanture do Visa
Do~ekao ih poduzetnik Hasan Sarajli} kod kojeg su se odmorili
Tridesetak motociklista
iz Sokola kod Gra~anice or-
ganiziralo je pohod na svo-
jim dvoto~ka{ima pod nazi-
vom „Stazama oslobodilaca
Visa“, dug oko 15 kilometa-
ra. Vozili su od Sokola, ta~ni-
je od prijevoja Bukva, do le-
gendarnog Visa koji su jedi-
nice Armije RBiH oslobodi-
le 8. avgusta 1994. godine.
Kako ka`e tvorac ideje i
organizator moto-krosa Ali-
ja Had`i}, bio je to veliki i
nezaboravan izazov sa sve
motocikliste, jer su morali
i}i takore}i kozijim stazama,
kuda rijetko zalazi i zaprega,
ali niko nije odustao, unato~
nekoliko manjih kvarova na
motorima.
-Bilo je pet „crnih ta~aka“
na izazovnom putu, kada
smo se morali zaustaviti i do-
liti „goriva“ i sebi i motori-
ma. Bilo je i manjih padova,
ali se na kraju sve zavr{ilo na
najbolji na~in. Iznad naselja
[kahovica posjetili smo Se-
nada Begovi}a i njegovu ma-
jku koji bez struje, vode i
kom{ija `ive u planini, te im
uru~ili skromna nov~ana sr-
edstva - ka`e Had`i}.
Na Visu je motocikliste
do~ekao gra~ani~ki poduze-
tnik Hasan Sarajli}, kod ko-
jeg su se odmorili, osvje`ili
i nastavili put prema Ba-
bi}ima. H. ^.
Sa sjednice Vlade TK: Mandat Odbora 90 dana
Vlada TK dala je sagla-
snost na 10 odluka Mini-
starstva prostornog ure|-
enja i za{tite okoli{a kojima
su odobrena namjenska sr-
edstva za projekte iz oblasti
za{tite okoli{a.
Op}ini Banovi}i odobr-
eno je 81.800 KM za tri pr-
ojekta, Op}ini ^eli} 22.800
za dva projekta, Op}ini Do-
boj Istok 49.200 za dva pr-
ojekta, Op}ini @ivinice
15.000 za jedan projekt i
Op}ini Grada~ac 175.600
KM za dva projekta, pi{e
Fena.
Rije~ je o namjenskim
sredstvima koja se priku-
pljaju na osnovi registraci-
je motornih vozila.
Sredstva za projekte iz ekologije
Posljednja kontrola o~i{}ene teritorije
Motociklisti iz Sokola na odredi{tu
TUZLA Vlada TK o situaciji u Gimnaziji „Me{a Selimovi}“
Imenovan novi privremeni
sastav [kolskog odbora
Edvin Agi} postavljen za predsjednika, dok su ~lanovi Zorica Jenko, Zdravko \ura{in,
Rizah Ulji} i Abir Had`i} Minela Spahi} zvani~no odustala
Na Majevici kod Srebrenika
Primopredaja deminiranih 495 kvadrata
14 crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010.
Prije po~etka ponovnog
su|enja Sabini ]osi} (25) i
Damiru Dedi}u (30), optu-
`enima za ubistvo u Sarajevu
biv{eg porotnika i policajca
Bajre Fra{te, Dedi}ev brani-
lac, advokat Alen Naki} za-
tra`io je izuze}e tro~lanog
Vije}a Vrhovnog suda FBiH
kojeg ~ine sudije Vjekoslav
Lovri}, Nid`ara Zlotrg i Ign-
jacije Dodik.
Naknadno odluka
Naki} je tra`io izuze}e
sudija, jer su prikom dono-
{enja rje{enja kojim je
optu`enima produ`ena mje-
ra pritvora u obrazlo`enju
naveli razloge iz kojih pro-
izilazi da su optu`eni krivi za
krivi~no djelo koje im se
stavlja na teret, a {to izaziva
sumnju u nepristrasnost
Vije}a. Rje{enje o pritvoru
Vije}e je donijelo istovre-
meno kad je ukinulo prvo-
stepenu presudu.
O izuze}u Vije}a odlu~it
}e predsjednik Vrhovnog
suda FBiH, nakon ~ega }e
strane biti obavije{tene o
novom zakazivanju glavnog
pretresa.
Apelaciono vije}e Vrho-
vnog suda FBiH u septem-
bru je ukinulo prvostepenu
presudu Kantonalnog suda u
Sarajevu kojom je Sabina
]osi} (25) osu|ena na 16,5
godina zatvora, a Damir
Dedi} (30) na 8,5 godina
zbog ubistva Bajre Fra{te.
Ju~er je trebao po~eti po-
novljeni postupak.
Uzeli novac
Biv{i porotnik ubijen je
2. februara 2007. godine hici-
ma iz pi{tolja dok je silazio
niz stepenice ispred stana u
D`amijskoj ulici na broju 2
u op}ini Novo Sarajevo, u
koji su ga po prethodnom
dogovoru pozvali optu`eni.
]osi} je, prema navodi-
ma iz presude, pucala u
Fra{tu, a uz pomo} Dedi}a
odvukla je tijelo u prizemlje
stambene zgrade. Uzeli su
mu torbu u kojoj je bilo
oko 2.400 KM. Krivi~no
djelo okvalificirano je kao
ubistvo iz koristoljublja, jer
je utvr|eno da je okrivljen-
ima kao u`ivaocima na-
rkoti~kih sredstava trebao
novac. B. C.
Bojan Furtula (27), za
kojeg se sumnja da je
prekju~er oko 16 sati ispred
ugostiteljskog objekta „Don“
na Palama pucao u Nikolu
Veselinovi}a (27) i nanio mu
vi{e prostrelnih rana na
nogama, predat je ju~er
Okru`nom tu`ila{tvu Isto-
~no Sarajevo na daljnji pos-
tupak.
Povrije|eni je nakon
ukazane ljekarske pomo}i u
Domu zdravlja na Palama
prevezen u Op}u bolnicu
„Dr. Abdulah Naka{„ u Sara-
jevu, gdje je smje{ten na
Odjel hirurgije.
Policijskoj stanici Pale
prijavljeno je da se u Ive
Andri}a ulici na Palama is-
pred kafi}a „Don“ desila
pucnjava. Nakon dolaska na
lice mjesta, operativnim
radomna terenu policajci su
saznali da je u Veselinovi}a
pucao Bojan Furtula. Na
mjestu pucnjave tokom
uvi|aja prona|ene su ~etiri
pi{toljske ~ahure.
Osumnji~eni Veselinovi}
se oko 19.30 sati predao pri-
padnicima Jedinice za po-
dr{ku CJB-a, nakon ~ega je
priveden u slu`bene pros-
torije, gdje je po ovla{tenju
de`urnog tu`ioca zadr`an
tokom no}i.
Kako nam je potvr|eno,
motivi ove pucnjave jo{ nisu
poznati, a intenzivna istraga
se i dalje provodi. Ina~e,
ranjeni Veselinovi} je policiji
odranije poznat po kri-
vi~nim djelima.
D`. Ma.
Ispred kafi}a „Don“ na Palama
Bojan Furtula pucao u
noge Nikoli Veselinovi}u
Ispaljeno vi{e hitaca Ranjeni prevezen u bolnicu u Sarajevu
Dovo|enje Dedi}a u Vrhovni sud (Foto: M. Kadri})
]osi} u pratnji policajki
Odsjeli u motelu „Maksimilijan“ (Foto: D. ^oli})
Pripadnici Policijske
stanice iz Prnjavora priveli
su na informativni razgovor
~etvoricu albanskih dr`avl-
jana jer nisu imali prijavljen
boravak na teritoriji BiH.
Policija je u ulici Bo`e Ta-
tarevi}a u Prnjavoru legit-
imisala Artura Sosja (26),
Admira Ramaja (28), Ramija
Manija (47) i Mateja Ege-
remija (43), koji su odsjeli u
motelu „Maksimilijan“ bez
prijavljenog boravka. Oni
su predati na ispitivanje rad-
nicima Slu`be za poslove sa
strancima u Terenskomcen-
tru Banja Luka.
Umotelu „Maksimilijan“
rekli su nam da nisu upoz-
nati s razlozima boravka nji-
hovih gostiju u Prnjavoru te
da su se s njima sporazumi-
jevali tako {to je jedan poz-
navao na{ jezik.
- Navodno su do{li po
neku robu koju su trebali
preuzeti u Sarajevu te da su
ovdje samo u proputovanju
- rekao namje u telefonskom
razgovoru gazda spomenu-
tog motela. D. ^.
Policijska stanica Prnjavor
Privedena ~etvorica
Albanaca bez
prijavljenog boravka
Sarajevska policija
preksino} oko 22.30 sati
uhapsila je Nermina A. (17)
i Elhada Huki}a (18), obo-
jica iz Sarajeva, zbog sum-
nje da su istoga dana oko
18.45 sati kod mosta Sk-
enderija no`emzboli Niha-
da Dedi}a (25). Napada~i su
predati u Odsjek za zadr`a-
vanje MUP-a KS, a stavlja
im se na teret nano{enje
te{kih tjelesnih povreda.
Dedi} je zbrinut na
Torakalnoj hirurgiji Klini-
~kog centra u Sarajevu gdje
je utvr|eno da ima ubodnu
ranu iza desne ple}ke, te da
mu je probijena plu}na
maramica, a ima i vi{e
povreda u predjelu genital-
ija. O doga|aju i hap{enju
upoznat je tu`ilac Kanton-
alnog tu`ila{tva u Sarajevu.
Uhap{eni napada~i u Sarajevu
Nihadu Dedi}u no`em
probili plu}nu maramicu
Na magistralnom putu u
Tinji kod Srebrenika dogo-
dio se trostruki sudar u ko-
jem su povrije|ene dvije os-
obe. Unesre}i su u~estvovali
„golf 2“ (881-T-002) kojimje
upravljao E. G. (28) iz Tuzle,
zatim „golf “ (T-15-T-362)
kojeg je vozio M. T. (33) iz
Tinje, te „opel kadett“ (A-21-
J-704) za ~ijimje upravlja~em
bio N. T. (25) iz Kiseljaka.
U ovom sudaru najve}e
o{te}enje pretrpio je „golf
2“ ~iji je zadnji dio od siline
udara potpuno uni{ten, a ve-
}a materijalna {teta zabilje-
`ena je i na ostala dva vozila.
Povrede su zadobili voza~i
oba „golfa“ E. G. i M. T., koji
su nakon ukazane prve po-
mo}i u Hitnoj slu`bi Doma
zdravlja Srebrenik prevezeni
u UKC Tuzla. O. M.
Povrije|eni voza~i dva „golfa“
Najvi{e o{te}en „golf 2“ (Foto: O. Mujki})
Trostruki sudar kod Srebrenika
Tu`ila{tvo u Isto~nom Sarajevu: Predat osumnji~eni
VRHOVNI SUD FBiH Odgo|eno su|enje za ubistvo
Advokat zatra`io
izuze}e Sudskog vije}a
Alen Naki}, branilac optu`enog Damira Dedi}a, kojem se uz Sabinu ]osi}
ponovo sudi za ubistvo Bajre Fra{te, sumnja u nepristrasnost Vije}a
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 15
BIHA] Istraga o ubistvu Fetije ^au{evi}
Za zlo~in osumnji~ena
kom{inica koja se bavila
crnom magijom
Razija Majeti}, psihi~ka bolesnica, i njen sin Hazim, kojima je
ubijena ~esto pomagala, uhap{eni ju~er
Razija Majeti} i njen sin
Hazim uhap{eni su pod su-
mnjom da su u~estvovali u
ubistvu 69-godi{nje Fetije
^au{evi} iz Biha}a ~ije je
tijelo prije pet dana pro-
na|eno u rijeci Uni. Kako
saznajemo, uhap{ena je psi-
hi~ki bolesnik, a sa sinom
je `ivjela u napu{tenoj i ne-
dovr{enoj ku}i vlasni{tvo
Asima Nuki}a u D`ani}a
Mahali u Biha}u. Nakon
hap{enja, osumnji~eni su
zadr`ani u MUP-u USK.
Tragovi krvi
Istra`itelji MUP-a USK,
zajedno sa Tu`ila{tvom
USK, nakon pronalaska mr-
tve `ene intenzivno su radi-
li na ovom slu~aju. Vi{e oso-
ba je privo|eno na informa-
tivne razgovore, ali niko ni-
je bio zadr`an.
Patolog Miroslav Ra-
ko~evi} obdukcijom je
utvrdio da se radilo o nasi-
lnoj smrti, a nezvani~no
nam je re~eno da je `ena di-
vlja~ki pretu~ena i iskasa-
pljena sjekirom.
Prije dva dana, kako sa-
znajemo, prilikom dolaska
policije pred ku}u osu-
mnji~enih, Razija Majeti}
je zapalila prizemlje. Po`ar
je lokaliziran, a u vu~ijoj ja-
zbini, kako kom{ije naziva-
ju ovu ku}u, prona|eni su
tragovi krvi. Tako se
po~elo raspetljavati klupko
ovog ubistva. Istra`iteljima
je ve} bilo poznato da je ne-
sretna Fetija ~esto boravila
kod Razije. Kom{ije iz
D`ani}a Mahale tvrde da je
Fetija to ~inila iz samilosti
prema bolesnoj `eni i nje-
nom sinu.
Detaljna istraga je jo{ u
toku, a prema jednoj verziji
pri~e, Razijin sin Hazim,
koji je pod velikim utjeca-
jem bolesne majke, u mo-
mentu zlo~ina bio je odsu-
tan. Na njen poziv on je
do{ao ku}i i zatekao stra{nu
sliku.
Hazima Majeti}a polici-
ja je u D`ani}a Mahalu
ju~er dovodila vi{e puta.
Nezvani~no, traga se za ko-
licima u kojima je prevezen
le{ ubijene starice do obala
Une. Saznajemo i da su ma-
jka i sin vi|eni na Pla-
ndi{tu kada je u vodi pro-
na|eno tijelo Fetije
^au{evi}.
Ogor~eni mje{tani
Mje{tani D`ani}a Ma-
hale ogor~eni su na institu-
cije vlasti jer od rata kada
se bespravno doselila u ovu
ku}u Razija Majeti} je, ka-
ko ka`u, vr{ila teror nad
kom{ijama, a navodno se
bavila i crnom magijom.
Nekoliko stotina peticija
mje{tana upu}enih loka-
lnoj zajednici da rije{e ovaj
slu~aj nije urodilo plodom.
Sin Hazim, prema
pri~anju kom{ija, bio je do-
bar. Pomagao je svima, ali
majka ga je usmjeravala na
svoj na~in. Hazim nije za-
vr{io ni osnovnu {kolu. Tr-
ebao se, izgleda, dogoditi
stra{an zlo~in da se ove po-
reme}ene `ene rije{e u
D`ani}a Mahali. U prize-
mlju ku}e okupljali su se
psi i ma~ke, a prilikom istr-
age policija je u plasti~noj
buradi kod ku}e prona{la
le{eve pasa i ma~aka.
M. DEDI]
Uhap{ena paljevinom prizemlja poku{ala sakriti tragove (Foto: M. Dedi})
Ku}a u kojoj je `ivjela
ubijena Fetija
Potjernica Okru`nog suda Doboj
Uhap{en osumnji~eni za ubistvo Zorana Tomi}a
Pripadnici Centra javne bezbje-
dnosti Doboj uhapsili su ju~er dvade-
set minuta poslije pono}i Luku Pe-
ri}a iz sela Porebrice kod Pelagi}eva,
za kojim je dobojski Okru`ni sud ra-
spisao me|unarodnu crvenu potjer-
nicu zbog te{kog ubistva.
Bjegunac je uhap{en u ku}i vla-
sni{tvo Du{anke \. iz Pelagi}eva,
gdje se krio du`e vremena. Tokom
hap{enja Peri} je, kako je potvr|eno
u policiji, odbacio ru~nu bombu sa
osigura~em.
Prema saop}enju CJB Doboj, Pe-
ri} je osumnji~en da je 10. jula ove go-
dine u Porebricama, ispred objekta
„Akapulko“, hicima iz automatske
pu{ke nanio te`e povrede grudnog
ko{a i nadlaktice Zoranu Tomi}u (50)
iz ovog mjesta, koji je preminuo na
putu do br~anske bolnice.
Tomi} je bio vlasnik „Akapulka“
koji se nalazi u sklopu njegove poro-
di~ne ku}e. Nakon izvr{enog krivi~nog
djela, Peri} se pje{ice udaljio s lica mje-
sta, dok je automatska pu{ka iz koje je
pucao prona|ena mjestu doga|aja.
Nakon izvr{ene kriminalisti~ke
obrade, Peri} je, uz izvje{taj o
izvr{enom krivi~nom djelu, ju~er pre-
dat u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva
Doboj. D`. Ma. Peri}: Krio se od 10. jula
Ora{je: Policija prona{la vi{e ~ahura
Nepoznati po~inilac ili
vi{e njih preksino} su u se-
lu Mati}i ispalili vi{e hitaca
iz vatrenog oru`ja na poro-
di~nu ku}u i pomo}ne
objekte Luke Dabi}a (55),
glavnog tu`ioca Kantona-
lnog tu`ila{tva Ora{je. Po-
vrije|enih nije bilo, a ovu
informaciju ju~er su
slu`beno objavili iz Kanto-
nalnog MUP-a u Ora{ju.
Policija je obavila uv-
i|aj, kojim je utvr|eno da
je nepoznati napada~ pucao
na Dabi}evu imovinu s lo-
kalne ceste u neposrednoj
blizini malog mosta na ka-
nalu izme|u sela Mati}i i
susjednog sela Bok.
- Jo{ ne znamo da li je
pucano iz automatske ili
poluautomatske pu{ke. Na
mjestu pucnjave prona{li
smo odre|eni broj ~ahura
od ispaljenih metaka. Deta-
lje ne mo`emo iznositi ka-
ko ne bismo ugrozili istra-
gu - kazao je izvor „Avaza“
iz policije.
U pucnjavi je pri~injena
materijalna {teta na zidovi-
ma ku}e i pomo}nih zgra-
da. Ta. B.
Mati}i kod Ora{ja
Pucano na ku}u glavnog
kantonalnog tu`ioca
Policijski slu`benici Je-
dinice Grani~ne policije
Trebinje i Uprave za indir-
ektno oporezivanje su u su-
botu na ulazu Me|unaro-
dnog grani~nog prijelaza
Klobuk sprije~ili kri-
jum~arenje 3.500 kutija ci-
gareta bez akciznih marki-
ca, od ~ega 2.500 kutija ci-
gareta „partner“ i 1.000 ku-
tija „marlboro lights“.
Cigarete su bile sakrive-
ne u autobusu bh. registar-
skih oznaka, i to u otvorima
za ventilaciju u krovu i reze-
rvoaru autobusa. Autobu-
som je upravljao dr`avlja-
nin BiH \. M. (42), ro|en u
Banjoj Luci. Otkrivene ci-
garete, tr`i{ne vrijedosti od
oko 7.500 KM, i voza~ pre-
dati su u nadle`nost slu`be-
nika UIOBiH. O doga|aju
je obavije{teno Tu`ila{tvo
BiH.
Grani~na policija Trebinje
Sprije~en {verc
2.500 kutija cigareta
Prijete}i pi{toljem oteli novac
U ulici Muhameda efendije Pand`e u Sarajevu dvoji-
ca nepoznatih po~inilaca izvr{ili su razbojni{tvo nad
radnicama u prodavnici „Drvopromet“. Razbojnici su
prijete}i pi{toljem ukrali novac, a zatim su pobjegli. O
svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac.
U tuzlanskom naselju Ba-
tva dogodila se saobra}ajna
nesre}a u kojoj je te{ko povr-
ije|ena 75-godi{nja pje{aki-
nja C. M. iz Tuzle. Kako
nam je kazao operativni de`-
urni MUP-a TK, pje{akinju
je udario automobil „ford fi-
esta“ (433-E-012) kojim je
upravljao M. M. (23) iz Tu-
zle. Povrije|ena je odmah pr-
eba~ena u UKC Tuzla, gdje
su konstatirane te{ke tjelesne
povrede, te je zadr`ana na li-
je~enju. Uvi|aj na licu mje-
sta izvr{ili su slu`benici
OKP-a Policijske uprave
Tuzla. A. H.
Policija na mjestu nesre}e u naselju Batva (Foto: A. Bajri} Blicko)
Nesre}a u Tuzli
Te`e povrije|ena pje{akinja
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 16
[est osoba povrije|eno
je u saobra}ajnim nesre}a-
ma koje su se dogodile to-
kom prethodna dva dana
na podru~ju nadle`nosti
MUP-a Hercegova~ko-ne-
retvanskog kantona.
U sudaru izme|u „opel
kadetta“ i traktora koji se
preksino} dogodio na lo-
kalitetu Pijesci, na putu
Buna - Domanovi}i - ^ap-
ljina, lak{e su povrije|ene
~etiri osobe iz automobila
te voza~ traktora, koji se
tom prilikom prevrnuo te
sletio s ceste.
Na lije~enju u Klini~-
koj bolnici Mostar na Od-
jelu neurohirurgije zadr-
`an je 35-godi{nji Damir
Tolu{i}, voza~ motocikla,
koji je povrije|en u sao-
bra}ajnoj nesre}i na loka-
litetu @ovnica, na putu
Mostar - [iroki Brijeg.
U nedjelju nave~er, u
ulici biskupa ^ule u Mo-
staru, voza~ automobila
BMW 5 je, najvjerovatnije
usljed neprilago|ene brzi-
ne, izgubio kontrolu nad
vozilom i udario u stub ja-
vne rasvjete. M. Sm. Prevrnuti traktor na Pijescima
MUP Hercegova~ko-neretvanskog kantona
[estero povrije|enih u saobra}ajnim udesima
(Foto: M. Smajki})
Policijski slu`benici Je-
dinice Grani~ne policije Do-
ljani su u subotu u mjestu
Ka{~e kod Ljubu{kog u ile-
galnom prelasku dr`avne
granice otkrili pet dr`avlja-
na Srbije s podru~ja Kosova.
Ove osobe su se nalazile u
automobilu „mercedes“ ko-
jim je upravljao dr`avljanin
Srbije G. A. (49). Zbog po-
ku{aja ilegalnog prelaska
dr`avne granice iz BiH u R
Hrvatsku, ove osobe su spr-
ovedena u sjedi{te JGP Do-
ljani, te su uz Prijedlog za
protjerivanje stranaca s ter-
itorije BiH predati Slu`bi za
poslove sa strancima na da-
ljnje postupanje.
Grani~na policija Doljani
Otkriveni u ilegalnom
prelasku granice
Lazar Savi} (72) iz Ba-
nje Luke prona|en je mr-
tav u nedjelju poslijepo-
dne u svojoj porodi~noj
ku}i u banjalu~kom nase-
lju Bud`ak. Uvi|ajem je
utvr|eno da je Savi} na-
stradao prilikom otvara-
nja rosfrajnog bureta za
pivo ~iji je metalni ~ep sa
sondom i ventilom isko-
~io i udario ga u glavu.
Savi} je od udarca na mje-
stu ostao mrtav. V. S.
Banja Luka
Usmrtio ga metalni ~ep s bureta
Vije}e Kantonalnog suda
u Sarajevu kojim predsjeda-
va sudija Jasenko Ru`i} ju~er
je izreklo osloba|aju}u pre-
sudu Zdravku Petrovi}u,
Edini Danovi}, Elmi ^e-
biri} i Zijadi Kobiljak, koji
su kao biv{i usposlenici ne-
kada{nje BH banke bili
optu`eni za zloupotrebu po-
lo`aja ili ovlasti, potvrdio
nam je jedan od branilaca,
advokat Nedim Dobojli}
koji je zastupao Zijadu Ko-
biljak.
Osloba|aju}a presuda
uposlenicima biv{e BH ba-
nke uslijedila je nakon mara-
tonskog procesa koji je s
ve}im prekidima trajao skoro
11 godina. ^etvero oslobo-
|enih branilo se sa slobode, a
kako je rije~ tek o prvostepe-
noj presudi, nezadovoljna str-
ana mo`e podnijeti `albu Vr-
hovnom sudu FBiH.
U ovom predmetu neka-
da je bio prvoosumnji~eni
Mirsad Delimustafi}, vla-
snik BH banke, koji se na-
kon nekoliko godina bijega
u martu ove godine predao
bh. pravosu|u. Pu{ten je da
se brani sa slobode i o~eku-
je zakazivanje su|enja.
Ina~e, u Kantonalnom
sudu Sarajevo vode se jo{ tri
odvojena postupka o slu~aju
zloupotreba u biv{oj BH ba-
nci. B. C.
Kantonalni sud Sarajevo
Slu`benici BH banke
oslobo|eni od optu`bi
BH banka: Optu`nice za zloupotrebu polo`aja
Dvoje povrije|enih u „audiju“
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistra-
lnom putu Podromanija - Rogatica, u mjestu Vran Do,
te{ko su povrije|eni N. \., voza~ „audija A4“, i putnica
Z. \. Do udesa je do{lo kada je automobil sletio s kolo-
voza. Povrije|eni su prevezeni u bolnicu u Gora`du.
Ubila se Ljubinka Cvijeti}
Ljubinka Cvijeti} (35) iz mjesta Slatina kod Lakta{a
izvr{ila je samoubistvo pucnjem u glavu iz pi{tolja CZ
M57, nepoznatog vlasnika. Motivi samoubistva nisu
poznati, a be`ivotno tijelo u porodi~noj ku}i prona{la je
porodica. V. S.
Okru`ni sud u Banjoj Lu-
ci odredio je jednomjese~ni
pritvor za deset uhap{enih u
akciji MUP-a RS pod kodnim
nazivom „Hit“, koja je usmje-
rena protiv narko-dilera, po-
tvr|eno je u banjalu~kom Ok-
ru`nom tu`ila{tvu. Pritvor je
odre|en osumnji~enom orga-
nizatoru kriminalne grupe
Dini Muzaferovi}u, te Almi-
ru Haski}u, Damiru Be~i}u,
Zlatku Sadikovi}u, @eljku
Blagojevi}u, Ostoji Kenjalu,
Elviru Ba{ali}u, Aleksandru
Sukuru, Rasimu Esimu i Bo-
rislavu Ni{i}u. Slovenki [peli
Kova~ (24) izre~en je prije-
dlog zabrane napu{tanja mje-
sta boravka i putovanja.
Iz Tu`ila{tvu su objasni-
li da je pritvor odre|en zbog
bojazni da bi ove osobe mo-
gle utjecati na svjedoke ili
sakriti, uni{titi ili izmijeni-
ti dokaze ili tragove va`ne
za krivi~ni postupak.
U pretresima u RS i Hr-
vatskoj istra`itelji su oduze-
li vi{e od pet kilograma ko-
kaina, marihuanu, ekstazi,
eksploziv i oru`je. V. S.
Okru`ni sud Banja Luka
Sa privo|enja osumnji~enih (Foto: M. Lugi})
Odre|en pritvor za desetoricu narko-dilera
Pred Op}inskim sudom
u Mostaru danas }e po~eti
su|enje Ivanu Kraljevi}u
(54), koji se tereti za pro-
du`eno krivi~no djelo pri-
manja poklona i drugih ob-
lika koristi, kao i zloupotre-
be polo`aja ili ovlasti. Kra-
ljevi} je optu`en da je kao
{ef Prijemno-otpusnog odje-
ljenja u Kaznenopoprav-
nom zavodu Mostar primao
mito od zatvorenika.
Ina~e, njega su 12. avgusta
pro{le godine u Zagreba~koj
ulici uhapsili pripadnici Fe-
deralne uprave policije, i to
upravo u trenutku kada je od
jednog osu|enika primao mi-
to u iznosu od 500 KM. Prili-
kom pretresa njegovog stana,
policija je prona{la umje-
tni~ku sliku, pi{tolj i munici-
ju, predmete za koje je Kralje-
vi} priznao da ih je dobio od
zatvorenika na dar.
Ina~e, protiv Kralje-
vi}a, biv{eg upravnika lo-
gora HVO-a u Dretelju, u
kojem su tokom agresije
mu~eni Bo{njaci, u razli~i-
tim predmetima koji se ti~u
ratnih zlo~ina na podru~ju
Hercegovine, postoji neko-
liko prijava. Radi se o svje-
do~enjima o tome da je Kr-
aljevi} direktno u~estvovao
u ratnim zlo~inima. A. Du.
MOSTAR Zakazano su|enje zatvorskom slu`beniku
Uzimao mito od zatvorenika
Ivan Kraljevi} (54) uhap{en u trenutku kada je od jednog zatvorenika primao 500 KM
KPZ Mostar: Slu`benik na optu`eni~koj klupi
biznis
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 17
Ogroman broj
lo{ih kredita
Predsjednik Nadzornog
odbora Hypo Alpe-Adria
banke Johanes Dic
(Johannes Ditz) kazao je
da bi ta banka, koja je
zbog velikih problema
dospjela u dr`avne ruke,
mogla imati ve}i broj
lo{ih kredita nego {to su
Austrijanci mislili. Vrije-
dnost lo{ih kredita mogla
bi biti ne{to ve}a od naja-
vljene 8,3 milijarde eura.
Neo~ekivani rast
njema~kog izvoza
Njema~ki izvoz u septe-
mbru porastao je za
neo~ekivano sna`nih tri
posto u usporedbi s pre-
thodnim mjesecom, zbog
sna`ne potra`nje iz svje-
tskih ekonomija u nasta-
janju, pokazali su ju~er
objavljeni podaci ta-
mo{njeg statisti~kog ure-
da.
Profit Luke Bar
858.000 eura
Luka Bar zavr{ila je
tre}i kvartal s neto profi-
tom od 858.000 eura, dok
je u istom lanjskom peri-
odu zabilje`ila gubitak od
924.500 eura. Ukupan pr-
ihod za devet mjeseci do-
stigao je 6,67 miliona eu-
ra, dok je profit od poslo-
vnih aktivnosti iznosio
905.800 eura.
FIAT ne odustaje
od novih ulaganja
Italijanska industrijska
grupacija FIAT ne odu-
staje od novih investicija,
bez obzira na spor sa si-
ndikatima, i namjerava
ulo`iti vi{e od 20 milijar-
di eura kako bi oja~ala pr-
isustvo u Italiji. FIAT i
dalje ostaje pri planu pre-
ma kojem }e 2011. godine
ponuditi novi model, ka-
ko je to ranije i pre-
dvi|eno.
Sna`an uzlet
dobiti Gazproma
Najve}a svjetska plinska
kompanija Gazprom izvije-
stila je ju~er da joj je neto
dobit u prvoj polovini
2010. porasla za vi{e od 66
posto, na 508,2 milijarde
rubalja (16,5 milijardi dola-
ra). Ukupni prihodi porasli
su za 17 posto u odnosu na
isto razdoblje lani i iznosili
su 1.700 milijardi rubalja
(55,3 milijarde dolara).
Hypo banka: Veliki problemi
MOSTAR Velika optere}enja i mali podsticaji
Obrtnici u te{koj situaciji
Kamate u bankama iznose i do 12 posto, a kratki rokovi
vra}anja zajmova uni{tavaju malo poduzetni{tvo
Velika optere}enja zbog
pla}anja da`bina, a s druge
strane vrlo mali podsticaji
od dr`ave, najbolje oslika-
vaju stanje u kojem se nala-
ze obrtnici u FBiH.
Kamate u bankama, ko-
je iznose i do 12 posto, ne-
povoljni grejs period te su-
vi{e kratki rokovi vra}anja,
umnogome utje~u na ~inj-
enicu da se sve vi{e obrta
gasi.
Milost i nemilost
- Situacija za obrtnike u
FBiH vrlo je te{ka. Prvi ra-
zlog je {to izdvajaju velika
sredstva dr`avi, a s druge
strane od lokalnih i
dr`avnih vlasti nema nika-
kve potpore. Mi samo
tra`imo povoljnije kredite,
olak{anje kod poslovanja -
ka`e za „Avaz“ Ivana Du-
jmovi}-Peji}, predsjednica
Obrtni~ke komore FBiH.
Kako je navela, recesija
u BiH, barem kada su obrti
u pitanju, u punom je jeku.
Samo rijetki mogu se prila-
goditi izuzetno te{kim i
skoro nemogu}im uvjetima
na tr`i{tu.
Glavni problem, kako
isti~e Dujmovi}-Peji}, jeste
to {to pojedine institucije
ne preuzimaju odgovornost
da pomognu privredi, pa
stoga i ne ~udi {to su obr-
tnici ostavljeni na milost i
nemilost.
Uspostava registra
Ipak, kako navodi, Obr-
tni~ka komora FBiH ostva-
ruje dobru saradnju s reso-
rnim federalnim ministar-
stvom, s kojim radi na
uspostavljanju obrtnog re-
gistra, kako bi se ta~no vo-
dila evidencija o posto-
je}im obrtima.
- Zapo~eli smo i projekt
s mostarskim Udru`enjem
LiNK o prekvalifikaciji i
dokvalifikaciji ljudi koji su
na biroima za zapo{ljava-
nje. Cilj nam je da po-
tpi{emo ugovore s firmama
i omogu}imo ljudima da se
zaposle - kazala nam je Du-
jmovi}-Peji}. A. Du.
Bosna i Hercegovina i da-
lje je neravnopravna u trgo-
vinskoj razmjeni sa zemlja-
ma potpisnicama Srednjoe-
vropskog sporazuma o slobo-
dnoj trgovini (CEFTA), ka-
zao je Igor Gavran, projekt-
menad`er Sektora za makro-
ekonomski sistem Vanjsko-
trgovinske komore (VTK)
BiH.
- Mi ne pravimo niko-
me barijere, a suo~eni smo
s njima na drugim tr`i{ti-
ma, prije svega u Srbiji i
Hrvatskoj - kazao je Gavr-
an, javlja Fena.
Ono {to je porazno, pre-
ma njegovim rije~ima, jeste
da smo za dobar dio barije-
ra sami odgovorni, zato {to
bh. vlasti kasne s usposta-
vom odgovaraju}eg sistema
infrastrukture kvaliteta ko-
ji bi nam omogu}io prevla-
davanje barijera.
- Rje{enje u ovom perio-
du mogu biti sporazumi ili
protokoli o uzajamnom pri-
znavanju dokumenata akre-
ditiranih tijela za ocjenu
uskla|enosti. Takav proto-
kol je usagla{en i parafiran
sa Srbijom, ali jo{ nije potpi-
san, dok je Hrvatska poka-
zala nespremnost za sli~an
dogovor - dodao je Gavran.
O ovim problemima ra-
spravljat }e se i na skupu
„CEFTA nedjelja 2010“ u
Beogradu, koji po~inje da-
nas i traje do 12. novembra,
a okupit }e privrednike, pr-
edstavnike privrednih ko-
mora i relevantnih institu-
cija iz okru`enja.
Me|unarodna konfere-
ncija investitora „SEE Re-
gional Capital Markets Co-
nference“, u organizaciji
berzi s prostora biv{e Jugo-
slavije i Raiffeisen Centro-
banke, bit }e odr`ana danas
u Be~u.
U sklopu konferencije
21 kompanija s tr`i{ta bi-
v{e Jugoslavije imat }e pri-
liku predstaviti se zaintere-
siranim austrijskim i me-
|unarodnim investitorima,
a u~e{}e je najavilo vi{e od
170 investitora.
S tr`i{ta Sarajevske ber-
ze na konferenciji predsta-
vit }e se Elektroprivreda
BiH. Ova konferencija pre-
dstavlja doga|aj na kojem
se susre}u predstavnici ko-
mpanija i potencijalnih
investitora, gdje kompanije
predstavljaju investitorima
svoje poslovne rezultate,
performanse kretanja dio-
nica na berzi, kao i plano-
ve, saop}ila je Sarajevska
berza.
Obrtnici se veoma te{ko prilago|avaju uvjetima na tr`i{tu
Gavran: Opstrukcija susjeda
Necarinske barijere uni{tavaju bh. izvoz
BiH neravnopravna u CEFTA-i
Danas u Be~u po~inje me|unarodna konferencija
U~e{}e najavilo vi{e od 170 investitora
TE Gacko: Ispunjeno 90,2 posto od planiranog
Termoelektrana Gacko
nije ispunila plan proizvo-
dnje za oktobar. Prema ri-
je~ima Maksima Skoke, ru-
kovodioca Radne jedinice
Termoelektrana Gacko, u
oktobru je proizvedeno
131.787.000 kilovat-sati
elektri~ne energije, {to
iznosi 90,2 posto od planir-
anog.
Poja{njavaju}i za{to
plan nije ispunjen u potpu-
nosti, Skoko je naveo da je
to zbog zastoja Termoele-
ktrane od 19. do 23. okto-
bra, kada je ~i{}en kotao,
{to je ina~e bilo planirano
za novembar.
Kada je u pitanju reali-
zacija plana za prvih deset
mjeseci u Termoelektrani
Gacko, on je realiziran u
obimu od 99,17 posto, pa je
tako proizvedeno 1,246 mi-
lijardi kilovat-sati ele-
ktri~ne energije. Kada su u
pitanju zalihe uglja, ener-
genata, hemikalija i te-
hni~kih plinova, one su do-
voljne za normalan proi-
zvodni proces Termoele-
ktrane Gacko u narednom
periodu. P. M.
Zastoj zbog ~i{}enja kotla
Termoelektrana Gacko nije
ispunila plan proizvodnje
Ruski milijarder Oleg
Deripaska odlu~io je otku-
piti 17-postotni udio u au-
strijskoj gra|evinskoj ko-
mpaniji Strabag, kazav{i
ju~er u Be~u da bi mu ta tr-
ansakcija mogla otvoriti
nove mogu}nosti u Rusiji.
Njegova kompanija Ba-
sic Element izdvojit }e 373
miliona eura kako bi iskor-
istila opciju otkupa dionica
glavne evropske gra|evi-
nske kompanije, koje je
Deripaska prodao tokom
svjetske finansijske krize.
Preostaje mu jo{ opcija
za otkup dodatnih osam
posto dionica Strabaga, pr-
enose svjetske agencije.
Deripaska: Izdvaja 373
miliona eura
Berzanski barometar za 8. 11. 2010. godine
Euro/dolar 1,3917
0,82%
Nafta 86,44 po barelu
0,47%

Zlato 1.390,90 $ po unci
0,49%

EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,416805 1,420356 1,423907
Kanada 124 CAD 1 1,397521 1,401024 1,404527
Hrvatska 191 HRK 100 26,545213 26,611742 26,678271
Èeška R 203 CZK 1 0,079387 0,079586 0,079785
Danska 208 DKK 1 0,261748 0,262404 0,263060
Maðarska 348 HUF 100 0,710466 0,712247 0,714028
Japan 392 JPY 100 1,728331 1,732663 1,736995
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,241303 0,241908 0,242513
Švedska 752 SEK 1 0,209914 0,210440 0,210966
Švicarska 756 CHF 1 1,452133 1,455772 1,459411
Turska 949 TRY 1 0,994312 0,996804 0,999296
V.Britanija 826 GBP 1 2,261435 2,267103 2,272771
USA 840 USD 1 1,401840 1,405353 1,408866
Rusija 643 RUB 1 0,045567 0,045681 0,045795
Srbija 941 RSD 100 1,820104 1,824666 1,829228
Kursna lista Centralne banke BiH
Otvaranje novih mogu}nosti u Rusiji
Deripaska odlu~io otkupiti
udio u kompaniji Strabag
18 Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
Zbog pro{irenja mre`e poslovnih jedinica u regiji , kao i pove}anog obi-
ma poslova , raspisujemo:
OGLAS
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U STALNI RADNI ODNOS,
SA PUNIM RADNIM VREMENOM
3. TRGOVAC - BLAGAJNIK (radno mjesto u Zenici) 2 IZVR[IOCA
Osim op{tih uslova, propisanih Zakonom , uspje{ni kandidati treba da
ispunjavaju navedene posebne uslove:
Uslovi
- SSS trgovinskog smijera
- po`eljno je radno iskustvo od 1 godine na istim ili sli~nim poslovima
- poznavanje rada na PC kasi
Zainteresovani kandidati mogu preuzeti aplikaciju u prostorijama pro-
davnice „Robot General
Trading Co“doo, ul.Dr.Adolfa Goldbergera 7a u Zenici.
Potrebno je dostaviti jednu fotografiju formata kao za li~na dokume-
nta;nije potrebno prilagati nikakvu dokumentaciju uz prijavu.
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave oglasa.
Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na
033 771 401 , 771 460 u Sarajevu ili 032 242 770 u Zenici.
biznis
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 19
Na Sarajevskoj berzi
ju~er je ostvaren promet od
255.535 maraka, a u sklopu
45 transakcija ukupno su
prometovana 58.873 vrije-
dnosna papira.
Promet na kotaciji ko-
mpanija iznosio je 2.920
KM, me|u fondovima
121.014, obveznicama
FBiH 4.102, na primar-
nom tr`i{tu 50.200, a na
sekundarnom 76.109 mar-
aka.
Najve}i rast vrijedno-
sti imao je Bosfin fond, od
9,63 posto, dok je najve}i
dnevni pad registrirala
Biha}ka pivovara, od de-
set posto.
Vrijednost indeksa fo-
ndova BIFX porasla je za
0,24 posto, na 1.488,29 po-
ena. Indeks SASX-10 do-
bio je na vrijednosti 0,16
posto i iznosi 925,03 poe-
na, dok je vrijednost inde-
ksa primarnog slobodnog
tr`i{ta SASX-30 ve}a za
0,24 posto i iznosi 906,44
poena, saop}ila je Saraje-
vska berza.
Na Banjalu~koj berzi ju~-
er je kroz 87 transakcija ostva-
ren promet od 308.702 KM, a
najve}i je obavljen obveznica-
ma stare devizne {tednje 3, u
iznosu od 112.465 KM.
Me|u fondovima na-
jve}i promet je ostvaren
akcijama Kristal investa,
od 9.436 maraka. Najve}i
uzlet cijene imao je RiTE
Ugljevik, od 9,45 posto, a
gubitnik dana bio je Meta-
lno iz Zvornika, s padom
cijene za 16,67 posto.
Vrijednost berzanskog in-
deksa BIRS pove}ana je za 0,6
posto, na 890,61 poen, dok je
vrijednost indeksa fondova
FIRS uzletjela za 0,04 posto i
iznosi 1.370,98 poena.
Vrijednost indeksa

BIFX 0,24% 1.488,29
SASX-10 0,16% 925,03
SASX-30 0,24% 906,44
BIRS 0,60% 890,61
FIRS 0,04% 1.370,98

Vrijednost indeksa

Promet 308.702 marke
Metalno gubitnik dana
Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14,60 0,00 200 2.920,00 1
ZIF BONUS DD SARAJEVO 3,00 0,00 34.333 102.999,00 2
ZIF BOSFIN DD SARAJEVO 2,96 9,63 5.500 16.280,00 1
ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] 3,47 -4,93 500 1.735,00 1
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A 41,00 0,00 1.826 748,66 1
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C 35,15 0,00 1.400 492,10 2
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D 33,65 0,00 1.400 471,10 2
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E 32,05 0,00 1.406 450,62 1
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C 97,00 0,00 2.000 1.940,00 1
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 19,06 0,25 899 17.133,00 14
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 71,00 -0,01 294 20.874,00 6
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 28,00 0,54 443 12.193,00 2
BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHA] 9,00 -10,00 8.000 72.000,00 1
FAMOS D.D. SARAJEVO 3,00 0,00 102 306,00 4
METALNO DD ZENICA 8,00 0,00 100 800,00 1
POBJEDA DD TEŠANJ 8,75 0,00 140 1.225,00 1
SIPOREX D.D. TUZLA 30,03 0,00 50 1.501,50 1
ZVANI^NA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA
OBVEZNICE FBiH
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TR@I[TE
Kursna lista SASE na dan 8. 11. 2010.
Koli~ina
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,4 1,45 1,43 1,4 64.914,78
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5,6 0 5,6 5,6 9.436,00
Republika Srpska - stara devizna štednja 3 82 0 82 82 112.465,46
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 8. 11. 2010.
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Ukupan
promet (KM)
BERZANSKA KOTACIJA
NESLAGANJA Uo~i samita G20 u Ju`noj Koreji
Njema~ka o{tro kritizirala
ekonomsku politiku SAD
Sjedinjene Dr`ave `ive s prenapuhanim finansijskim sektorom koji je zanemario industriju
Nakon {to je ministar fi-
nansija Njema~ke Volfgang
[ojble (Wolfgang Schauble)
kritizirao ameri~ku ekono-
msku politiku, ta zemlja
na{la se u svojevrsnom su-
kobu sa SAD. Bit }e zani-
mljivo pratiti tonove razgo-
vora na samitu najrazvijeni-
jih zemalja i onih u naglom
usponu (G20) u ju`nokore-
jskom glavnom gradu Seu-
lu, koji po~inje u ~etvrtak,
pi{e „Financial Times“.
[ojble je optu`io SAD
za pove}anje globalne pri-
vredne neizvjesnosti, na-
kon {to je ameri~ka centra-
lna banka (Fed) objavila
pojedinosti plana podstica-
ja, koji predvi|a ubrizgava-
nje 600 milijardi dolara u
privredu do sredine idu}e
godine. Njegova ocjena na-
dovezala se na niz o{trih
kritika iz cijelog svijeta.
Njema~ki ministar fina-
nsija istakao je da je njegov
dojam da Sjedinjene Dr`ave
ne znaju {ta da rade. [ojble
tvrdi da Amerikanci na taj
na~in podrivaju ravnote`u
izme|u G20, kao i kredibilitet
SAD u finansijskoj politici.
- Nije uredu da Ameri-
kanci optu`uju Kineze za
manipulacije kursom, a za-
tim uz pomo} svoje centra-
lne banke spuste kurs dola-
ra - ocijenio je [ojble.
Istakao je da sna`an por-
ast njema~kog izvoza nije
zasnovan na kursnim triko-
vima, ve} na pove}anju ko-
nkurentnosti, dok je ame-
ri~ki model rasta u dubokoj
krizi, jer je ta zemlja predu-
go `ivjela na kredit, s prena-
puhanim finansijskim se-
ktorom koji je zanemarivao
svoju industrijsku bazu.
[ojble: Amerika ne zna
{ta da radi
Trgovanje 255.535 KM
Indeksi u plusu
Biha}ka pivovara gubitnik dana
globus
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 20
Mladi imigranti turskog
i arapskog porijekla simpa-
tiziraju Adolfa Hitlera,
za~u|uju}i je rezultat istra-
`ivanja koje je objavio be~ki
dnevnik „Ostereich“.
Dobra vijest je, kako
isti~e list, da se mladi inte-
resiraju za politiku - 80 po-
sto je u~estvovalo na pro-
{lim be~kim izborima.
Demokratski deficit
Me|utim, dramati~an je
detaljni rezultat istra`ivanja
Instituta za istra`ivanje
omladinske kulture me|u
omladinom imigrantskog
porijekla u Austriji.
Mnogi tinejd`eri turskog
i arapskog porijekla imaju de-
mokratske deficite, ustano-
vljeno je ovim ispitivanjem.
Najnevjerovatnije sa-
znanje istra`ivanja je da se
25,2 posto imigranata tur-
skog i arapskog porijekla
sla`e s re~enicom „Hitler je
ljudima u~inio mnogo do-
brog.“
Jo{ dramati~niji je stav
prema Jevrejima. Tako 45,6
posto mladih turskog i ara-
pskog porijekla smatraju da
„Jevreji i dalje imaju preve-
liki utjecaj na svjetsku pri-
vredu“.
Posebno je me|u njima
prisutna i odbojnost prema
homoseksualnosti.
Naime, ~ak 36 posto
mladih turskog i arapskog
porijekla smatra homose-
ksualnost neprirodnim na-
~inom `ivota.
Autor studije Bernard Ha-
jnclmajer (Bernhard Hei-
nzlmayer) veoma je iznena|en
rezultatima istra`ivanja.
Problem okru`enje
Prema njegovim ri-
je~ima, problem seksisti~-
kog i antisemitskog stava je
poja~an imigracijom.
- Ovi mladi `ive u auto-
ritativno-patrijarhalnom
okru`enju - naveo je Ha-
jnclmajer kao jedan od ra-
zloga ovakvog ishoda.
Be~: Vi{e od 80 posto mladih je u~estvovalo na pro{lim izborima
Hajnclmajer je naglasio
da dru{tvo mora reagirati na
ovo istra`ivanje i da se ne
smije tolerisati takav stav.
On je, me|utim, poru~io
Slobodarskoj partiji Austri-
je (FPO) da se „ne uzbu|uje
previ{e“ zbog ovog ishoda
istra`ivanja, jer se me|u nje-
nim glasa~ima nalazi natpr-
osje~no veliki broj pristalica
Hitlera, i to ~ak 21,3 posto.
Poruka politi~arima
Vekari} analizira koliko ko{ta Mladi}eva sloboda
Mjese~no svaki Srbin
izgubi 159 eura
Svaki gra|anin Srbije mje-
se~no izgubi 159 eura zato {to
ha{ki optu`enik Ratko Mla-
di} jo{ nije uhap{en i ispo-
ru~en Me|unarodnom sudu
pravde u Hagu, kazao je za-
mjenik tu`ioca za ratne
zlo~ine Bruno Vekari} za B92.
Zamjenik tu`ioca za ratne
zlo~ine ka`e da biv{i koma-
ndant Vojske RS ko{ta dr`avu
ukupno 1,2 milijarde eura go-
di{nje, jer je zbog njega bloki-
ran prijem Srbije u EU.
A samo neposredni
tro{ak anga`iranja 10.000
operativaca koji su svako-
dnevno u potrazi za Mla-
di}em iznosi godi{nje
izme|u 10 i 12 miliona eura.
Posredni ekonomski gu-
bitak odnosi se na lo{iju re-
alizaciju vanjskopoliti~kih
ciljeva Srbije, prije svega pr-
istupanje Evropskoj uniji.
- Srbija do sada nije do-
bila status kandidata samo
zbog Mladi}a i Had`i}a. Da
su u Hagu, dr`ava bi sada
imala pristup fondovima
EU, ~ija se visina mjeri mi-
lijardama eura, {to di`e sta-
ndard Srbije kao budu}e
~lanice na visinu standarda
ostalih zemalja EU - kazao
je, izme|u ostalog, Vekari}.
Vekari}: Dr`ava izgubi 1,2
milijarde eura godi{nje
Dr`avni sekretar u Mini-
starstvu pravde Srbije Slobo-
dan Homen rekao je da }e vi-
le oduzete od osumnji~enog
narko-bosa Darka [ari}a na
Tatarskom brdu nadomak
Novog Sada pripasti admini-
straciji AP Vojvodine.
- [ari}eve vile na Tatar-
skom brdu, ~iji je luksuz {oki-
rao javnost, bit }e ustupljene
organima za zajedni~ke i op}e
poslove Vojvodine - kazao je
Homen za novosadski list
„Nacionalni gra|anski“.
On je naveo da }e se o
ostalim zaplijenjenim obje-
ktima Darka [ari}a u pokr-
ajini, a rije~ je o novosa-
dskim hotelima „Vojvodina“
i „Putnik“ te „Prezidentu“
na Pali}u kod Subotice, do
pronalaska odgovaraju}ih
rje{enja postarati dr`ava.
- Dr`ava }e se postarati o
tim hotelima, jer neke od
njih optere}uju veliki dugo-
vi, a u nekima jo{ nisu za-
vr{eni dogovoreni radovi -
naveo je Homen.
U Srbiji je od dono{enja
Zakona o oduzimanju imo-
vine ste~ene kriminalom od
raznih osoba oduzeta imovi-
na vrijedna oko 200 miliona
eura, a jo{ je u fazi istrage
porijeklo imovine ~ija je pr-
ocijenjena vrijednost ve}a
od tog iznosa. [ari}: Luksuz {okirao javnost
Oduzeta imovina od osumnji~enog narko-bosa
[ari}eve vile pripale organima Vojvodine
„Airbusu A380“ sa 459 putnika eksplodirao motor
Kompanija „Qantas“ priznala gre{ku
Najve}i putni~ki
avion s anomalijom
Flota „airbus A380“ prizemljena je ve}
danima, jer je na tri aviona uo~ena gre{ka
Australska aviokompa-
nija „Qantas“ objavila je da
je otkrila „manje anomalije“
na nekim motorima njenih
aviona „airbus A380“.
Tako|er flota tih aviona
ostat }e na tlu jo{ najmanje
tri dana.
„Qantasovi“ avioni „air-
bus A380“, najve}i putni~ki
avioni na svijetu, prizemlje-
ni su od ~etvrtka, kada je je-
dna letjelica tog tipa prisi-
lno sletjela u Singapuru na-
kon kvara na jednom od
motora usred leta.
- Na tri motora otkrili
smo manje anomalije - ulje
ondje gdje ga ne bi trebalo
biti u motorima - kazao je
glavni direktor „Qantasa“
Alan D`ojs (Joyce) na javnoj
televiziji ABC.
„Airbus A380“ kompanije
„Qantas“ sa 459 putnika i
~lanova posade morao se 4.
novembra vratiti u zra~nu lu-
ku u Singapuru poslije eksplo-
zije jednog od ~etiri motora
britanskog proizvo|a~a
„Rolls-Royce“ nekoliko mi-
nuta nakon polijetanja.
„Qantas“ u svojoj floti
ima {est „airbusa A380“.
Ovo je ujedno do sada najo-
zbiljniji incident povezan s
„airbusom A380“ otkako je
prije tri godine uveden u
upotrebu u svijetu, prenosi
ju~er Hina.
Jedan reaktor nuklearne
centrale „Indian Point“, sje-
verno od Njujorka, uga{en je
zbog eksplozije transforma-
tora u njegovoj blizini, a go-
tovo istovremeno nuklearna
elektrana „Wermont Ya-
nkee“ u Vernonu, u dr`avi
Vermont, prestala je raditi
nakon {to je otkriveno cure-
nje radioaktivne vode iz je-
dne cijevi u tom kompleksu.
Komisija za nuklearne
aktivnosti saop}ila je da je
istovremeni prekid rada ove
dvije nuklearke, obje u vla-
sni{tvu kompanije „En-
tergy“, puka koincidencija,
prenosi AP.
Transformator u „Indian
Pointu“, koji se nalazi van
prostorija s postrojenjima,
eksplodirao je u nedjelju u
18.30 sati po lokalnom vre-
menu. Nije bilo povri-
je|enih, istjecanja radioakti-
vnih materija niti po`ara ka-
ko je prvobitno re~eno, sa-
op}io je portparol kompani-
je „Entergy“.
Ipak, odmah nakon
eksplozije isklju~en je dru-
gi reaktor te nuklearke.
Ostali su nastavili normalno
raditi.
Nuklearna centrala „We-
rmont Yankee“ prestala je
raditi u 19 sati po lokalnom
vremenu nakon {to su ra-
dnici ustanovili da radioa-
ktivna voda curi iz jedne na-
pukle cijevi.
Dva incidenta u isto vrijeme
Zakazale ameri~ke nuklearke
Izborna skup{tina Demo-
kratskog saveza Kosova iza-
brala je u nedjelju grado-
na~elnika Pri{tine Isu Mu-
stafu za ~elnika ove stranke
~iji je dosada{nji predsjednik
bio donedavni kosovski pr-
edsjednik Fatmir Sejdiu.
Mustafa je uvjerljvo pobi-
jedio protukandidata Sejdi-
ua: od 365 delegata Izborne
skup{tine 235 je na tajnom
glasanju podr`alo Mustafu, a
124 Sejdiua.
Kosovski analiti~ari po-
bjedu Mustafe vide kao mo-
gu}nost za ja~anje Demokra-
tskog saveza Kosova pred va-
nredne parlamentarne izbo-
re 12. decembra.
Promjene na politi~koj sceni Kosova
Isa Mustafa zamijenio Sejdiua
Mustafa: Uvjerljiva pobjeda
AUSTRIJA Pora`avaju}i rezultati istra`ivanja
Mladi imigranti
simpatiziraju Hitlera
Vi{e od 25 posto imigranata turskog i arapskog porijekla sla`e se s re~enicom
da je „Hitler ljudima u~inio mnogo dobrog“
globus
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 21
Ukratko
JAPAN Skup laureata bez ameri~kog predsjednika
Obama odbio nobelovce
Dobitnici presti`ne nagrade pozvali su predsjednika SAD da im se pridru`i na skupu s
kojeg }e se uputiti poziv za svijetom bez nuklearnog naoru`anja
Ameri~ki predsjednik
Barak Obama (Barack)
odbio je poziv da prisustvu-
je sastanku dobitnika Nobe-
love nagrade za mir po-
sve}enom nuklearnom rao-
zoru`anju koji }e biti
odr`an ove sedmice u Hi-
ro{imi, kada on bude u Ja-
panu na samitu azijskih li-
dera.
Uvodno obra}anje
Pet dobitnika Nobelove
nagrade za mir napisalo je
pismo u kojem pozivaju
Obamu da posjeti Hiro{imu
u jugozapadnom Japanu ka-
ko bi osna`io svoj poziv za
svijetom bez nuklearnog
naoru`anja, tra`e}i od nje-
ga uvodno obra}anje u pe-
tak.
Ameri~ki zvani~nik na-
vodi u pismu do kojeg je
do{ao Associated Press (AP)
da Obama ne}e prisustvova-
ti sastanku. U pismu se ne
navodi razlog za nepojavlji-
vanje predsjednika SAD, ali
se hvale napori skupa na
ukidanju nuklearnog nao-
ru`anja.
Posjeta Hiro{imi, koju
su SAD bombardirale
1945. godine ubiv{i oko
140.000 stanovnika, bila bi
bez presedana za jednog
ameri~kog predsjednika.
Mnogi Japanci smatraju
da je bombardiranje bilo
neopravdana prekomjerna
upotreba sile, dok mnogi u
Americi vjeruju da je ono
spasilo nebrojene `ivote
prisiljavaju}i Japan na ka-
pitulaciju.
Nagra|en 2009.
Godi{nji sastanak oku-
plja Nobelove laureate kako
bi skrenuli pa`nju na svoja
dostignu}a i rad, kao i na
insistiranju na poruci po{to-
vanja ljudskih prava i nena-
silja. Obama je dobio Nobe-
lovu nagradu za mir 2009.
Ameri~ki predsjednik
prisustvovat }e Azijsko-pa-
cifi~kom forumu saradnje u
Jokohami, u blizini Tokija,
650 kilometara od Hi-
ro{ime, u subotu i nedjelju.
Obama je trenutno na azi-
jskoj turneji po Indiji, Indo-
neziji, Ju`noj Koreji i Japa-
nu.
Obama: Ameri~ki predsjednik nije naveo razlog nedolaska na skup
Na obali irskog Rutland
otoka prona|ena su ~ak 33
uginula kita. Ekolozi po-
ku{avaju otkriti kako su
uop}e zavr{ili na obali i ugi-
nuli.
Doktor Simon Berou
(Berrow) iz Grupe koja se br-
ine za kitove i delfine u Ir-
skoj ka`e kako se radi o je-
dnom o masovnijih uginu}a
kitova u irskoj historiji.
Smatra kako je klju~nu ulo-
gu u pomoru kitova odigrala
sonarna oprema Kraljevske
mornarice, koja se jedno vr-
ijeme nalazila gdje i kitovi.
Vjeruje se da im je opr-
ema poremetila navigaci-
jske sposobnosti.
- Trideset ili 40 pilot ki-
tova spazili smo pro{le se-
dmice. Izgledalo je kao da }e
se nasukati. Bilo je lo{e vri-
jeme. Nakon toga ih vi{e ni-
smo vidjeli - rekao je Berou.
Portparol mornarice ne-
gira optu`be i tvrdi da su od
kitova bili udaljeni najma-
nje 80 kilometara, a na toj
udaljenosti sonarna oprema
nije mogla djelovati na njih,
pi{e BBC. Ve} je ranije mo-
rnarica negirala mogu}no-
st da sonarni zvuk mo`e ki-
tovima na{tetiti. Mornarica negira odgovornost
Ekolo{ka katastrofa na irskoj obali
Kraljevska mornarica kriva za pomor kitova?
Gr~ki premijer Jorgos Pa-
pandreu (George Papandre-
ou) odbacio je mogu}nost sa-
zivanja prijevremenih parla-
mentarnih izbora jer su nje-
govi socijalisti u nedjelju na
lokalnim izborima dobili ve-
liku podr{ku bira~a.
Prema prvim slu`benim
procjenama, Papandreuov
PASOK pobijedio je u se-
dam od 13 regija, dok je ko-
nzervativna Nova demokra-
tija u prednosti u preostalim
regijama, premda }e u ve}ini
izbornih jedinica zbog tije-
snih rezultata biti odr`an i
drugi krug sljede}e nedjelje.
- Provo|enje promjena
nije jednostavno. Gr~ki na-
rod izabrao nas je prije go-
dinu, a danas nam je potvr-
dio da `eli promjene. Sutra
}emo nastaviti s provedbom
na{eg programa - rekao je
Papandreu nakon objave pr-
vih izbornih rezultata.
Papandreu je uo~i loka-
lnih izbora zaprijetio da }e ra-
spustiti parlament i sazvati
prijevremene izbore ako ne
dobije dostatnu podr{ku bi-
ra~a za svoj program {tednje
dogovoren u maju s Evro-
pskom unijom i Me|unaro-
dnim monetarnim fondom
kojim je Gr~ka izbjegla ste~aj,
prenosi ju~er Hina.
Izbori u Gr~koj
Papandreu: Odbacio mogu}nost sazivanja prijevremenih
parlamentarnih izbora (Foto: AP)
Papandreu dobio povjerenje bira~a
Policija je uklonila demonstrante i time odblokirala `eljeznicu
DANENBERG - Nuklearni
otpad stigao je ju~er do skla-
di{ta u Gerlebenu, na sjeveru
zemlje, nakon {to je nje-
ma~ka policija zavr{ila akciju
evakuacije demonstranata,
koji su blokirali `eljeznicu
kako bi sprije~ili prebaciva-
nje nuklearnog otpada.
U Njema~ku skoro svake
godine sti`u isporuke otpa-
da, prema sporazumu koji
predvi|a da se utro{eno nu-
klearno gorivo {alje u Fra-
ncusku i vra}a na skladi{te-
nje.
Vra}en nuklearni otpad
VA[INGTON - Sjedinjene
Dr`ave vjeruju u efikasnost
sankcija protiv Teherana i
ostaju posve}ene nevojnim
pritiscima na Iran da odu-
stane od nuklearnog progr-
ama, izjavio je ju~er ame-
ri~ki ministar odbrane Ro-
bert Gejts (Gates).
Izraelski premijer Benja-
min Netanjahu (Ne-
tanyahu) poru~io je u ne-
djelju ameri~kom potpre-
dsjedniku D`ozefu Bajde-
nu (Joseph Biden) da jedi-
no odlu~na vojna prijetnja
mo`e odvratiti Iran od pro-
izvodnje nuklearnog oru-
`ja, objavili su izraelski po-
liti~ki izvori.
- Ne sla`em se da jedino od-
lu~na vojna prijetnja mo`e
navesti Iran da odustane od
svog nuklearnog programa
- rekao je Gejts u Melburnu
nakon razgovora s austra-
lskim zvani~nicima o sigu-
rnosnim pitanjima.
Odba~en izraelski zahtjev
DOHA - U katarskom gra-
du Dohi ju~er je po~elo 79.
zasjedanje Generalne sku-
p{tine Interpola na kojem
u~estvuje hiljadu polici-
jskih zvani~nika i delegata
iz 188 dr`ava.
Predsjednik Izvr{nog komi-
teta Interpola Bun Hui Ku
najavio je da }e Skup{tina
formalno usvojiti pu{tanje u
promet paso{a Interpola.
Ovaj dokument o sigurnom
putovanju omogu}it }e vla-
snicima „da imaju poseban
status kojim }e mo}i br`e
dobiti vize“, izjavio je Ku.
LAGOS - Nepoznati napa-
da~i oteli su nekoliko osoba,
uklju~uju}i i dva strana dr`a-
vljana, s naftne platforme kod
obale dr`ave Akva Ibom na
jugu Nigerije, izjavili su ju~er
sigurnosni izvori. Zahvalju-
ju}i dogovoru, postignutom
posredstvom predsjednika
Gudlaka D`onatana, vi{e hi-
ljada militanata polo`ilo je
oru`je, ali je i dalje aktivan
odre|eni broj bandita, koji su
se otcijepili od ve}ih grupacija
i ne odobravaju prisustvo str-
anih kompanija.
Otmica na naftnoj platformi
KERBALA - Najmanje deset
osoba je poginulo, a 38 je po-
vrije|eno u eksploziji autobo-
mbe koja je ju~er odjeknula u
Kerbali, svetom {iitskom gra-
du, navode policija i bolni~ki
izvori. Me|u povrije|enima
su iranski hodo~asnici.
Autobomba u Kerbali
Me|u povrije|enima su iranski hodo~asnici (Foto: Reuters)
Delegati iz 188 dr`ava
Generalna skup{tina Interpola
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 22
Na Google Street View na{li fotografiju lopova
Porodica Soans (Soanes) iz Velike Britanije nada se da
}e uspjeti prona}i kradljivca svoje kamp-prikolice ~iju je
fotografiju 11-godi{nji sin Reuben prona{ao pregledavaju}i
Google Street View. Skupa prikolica nestala je iz dvori{ta
njihove ku}e u Lintonu u junu pro{le godine. Policijska
istraga devet mjeseci nije se pomakla s mrtve ta~ke. Sin
Reuben je na internetu gledao fotografije njihove ku}e koje
je snimio Google Street View i ugledao nepoznati terenac u
dvori{tu. Policija ka`e kako je mogu}e da su Googleove ka-
mere pro{le ulicom dok je lopov bio u dvori{tu. Sumnjaju
da je terencem na fotografiji mu{karac odvezao prikolicu.
Vlasnik vi{e no}nih klu-
bova u [vedskoj Srbin Mile
Markovi} (49), koji se u ne-
davno objavljenoj biografiji
„Karl XVI Gustaf - Nevo-
ljni kralj“ spominje kao or-
ganizator orgija {vedskog
monarha, tvrdi da posjeduje
videozapise koji }e potkrije-
piti cijelu pri~u.
Markovi} najavljuje da
}e snimke orgija objaviti
na internetu. Nedavno je
iza{ao iz zatvora, gdje je
bio jer je poku{ao iznuditi
novac od biv{eg tenisera
Bjorna Borga, ucjenjuju}i
ga tako|er objavom lasci-
vnih videozapisa. Marko-
vi} je bio vlasnik no}nog
kluba „Power“ u [tokhol-
mu koji je navodno pone-
djeljkom bio rezerviran za
privatne zabave {vedskog
kralja.
Nakon objavljivanja knjige
Srbin tvrdi da ima snimke
orgijanja {vedskog kralja
Kralj Gustaf: Lascivni snimci
STRAVI^NO Amerikanka optu`ena za ~edomorstvo
Bebu stavila u ve{-ma{inu,
tijelo prona{la ro|aka
Istraga je utvrdila da je nesretna beba u ma{ini bila tokom cijelog ciklusa pranja
Amerikanka Lindzi Fi-
dler (Lyndsey Fiddler) iz
Oklahome po~inila je stra-
vi~no ~edomorstvo. Naime,
drogirana majka djevoj~icu
staru deset dana stavila je u
ve{-ma{inu zajedno s prlja-
vom odje}om. Beba je u
ma{ini bila 40 minuta dok
je nije prona{la maj~ina
ro|aka. Ona im je do{la u
posjetu. Kada je u{la u
ku}u, Fidler je bila u nesvi-
jesti, a bebe Megi Mej
(Maggie May) nije nigdje
bilo.
Tada je ~ula ~udan zvuk
u ve{-ma{ini te ju je otvori-
la. Bebino tijelo bilo je
unaka`eno, a dijelovi su bi-
li pomije{ani s odje}om.
- Majka je spavala i bilo
ju je te{ko probuditi. R|aka
je ~ula lupanje u ma{ini pa
je provjerila o ~emu se radi.
Tada je vidjela dijete - rekao
je {ef policije Tom Holand
(Holland).
Istraga je utvrdila da je
nesretna beba u ma{ini bila
tokom cijelog ciklusa pra-
nja. Fidler je optu`ena za
ubistvo bez predumi{ljaja.
U pro{losti je imala proble-
ma s drogom zbog ~ega je
porodica bila zabrinuta te
su joj htjeli oduzeti rodite-
ljska prava.
Sumnja se da je drogu
uzela i kobne no}i kada je
ubila k}erku. Socijalna
slu`ba majci je nakon okr-
utnog doga|aja oduzela si-
nove od tri i ~etiri godine.
- Ne mogu vjerovati da
bi Lindzi naudila na{oj dje-
voj~ici - rekao je otac Be-
nd`amin Tremel (Benjamin
Trammel).
Ljekari su poku{ali o`-
ivjeti bebu, no neuspje{no.
- Bio je to u`asan i bolan
prizor, ne znam ni kako bih
to opisao - kazao je dr.
D`on Houzer (John Hou-
ser).
Ku}a Lindzi Fidler
Megi Mej: Imala samo
deset dana
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 23
Od sutra u prodaji
U prodaji
SUDBINE Neobi~na iskustva poduzetnika iz Londona
Bio je mu{karac, pa `ena, pa
opet mu{karac i sada se `eni
Potro{io mnogo novca na operacije i kozmeti~ke zahvate
Londonski poduzetnik
^arls Kejn (Charles Kane,
50), razvedeni otac dvoje
djece, ro|en je kao Sam
Ha{imi (Hashimi). Ali,
1987. odlu~io je promijeni-
ti spol i postati Samanta
Kejn (Samantha), glamuro-
zna dizajnerica interijera.
Potro{io je mnogo novca
na operacije i kozmeti~ke
zahvate kako bi postao atra-
ktivna `ena. Navodno je
bio toliko uvjerljiv kao `ena
da nije imao problema sa
zavo|enjem mu{karaca te
je kratko i bio zaru~en za
bogata{a. Ipak, sedam godi-
na nakon potpune transfor-
macije Kejnu je dosadilo
`ivjeti kao `ena.
Zaklju~io je da je napra-
vio ogromnu gre{ku, `alio
je zbog raspada 12-go-
di{njeg braka i udaljenosti
od djece. Odlu~io je opet
postati mu{karac imenom
^arls. Nije `alio novac za
tri operacije kako bi opet
postao mu{karac. Izvadili
su mu silikone iz grudi i re-
konstruirali genitalije, ali
ka`e nije vi{e bio mu{karac
od prije. Poku{aji da na|e
djevojku ve}inom su za-
vr{avali odbijanjem i po-
ni`avanjem.
Pro{log ljeta upoznao je
samohranu majku Viktori-
ju (Victoria, 28) i zaprosio
je ve} nakon mjesec veze.
Ona je uvjerena da je ^arls
mnogo bolji partner od
ostalih mu{karaca jer je ne-
kada bio `ena.
Krajem godine par se
planira vjen~ati, a Viktorija
i njen sin Albert (2,5) uselit
}e se u ^arlsovu vilu u za-
padnom Londonu.
- Prema vlastitom isku-
stvu, mislim da promjene
spola ne bi trebale biti do-
zvoljene, posebno ne na
ra~un dr`ave. Ljudi koji
misle da su `ene zarobljene
u tijelu mu{karca su u po-
tpunoj su zabludi. Ja sam
svakako bio. Trebao sam
savjetovanje, a ne promje-
nu spola - zaklju~io je
^arls.
Kejn kao `ena i danas
Vlasti Am{tetena monstrumu dale saglasnost
Jozef Fricl postaje poduzetnik,
gradit }e „Fritzl Towers“
Elizabet Fricl te lokalni stanovnici ne odobravaju gradnju objekta
Jozef Fricl (Josef Fritzl),
~ovjek poznat po ~udo-
vi{nom ~inu zarobljavanja
i silovanja vlastite k}erke,
postaje poduzetnik. Ovom
75-godi{njem zatvoreniku
odobren je zahtjev za gra-
dnju 13 ku}a, jedne poslo-
vne zgrade i podzemne ga-
ra`e u Am{tetenu u Austri-
ji. Fricl je zahtjev podnio
2006., dvije godine prije
nego {to se saznalo za
slu~aj.
Mjesto gradnje planira-
nog projekta udaljeno je sa-
mo 450 metara od ku}e u
kojoj je dr`ao k}erku. Lo-
kalni stanovnici ne odobra-
vaju gradnju objekta koji
}e se zvati „Fritzl Towers“.
Njegovu 43-godi{nju
k}erku Elizabet (Elisabeth)
vijest je tako|er naljutila.
Jednako su reagirala i dvo-
jica susjeda, koji `ive blizu
zemlji{ta gdje je planirana
izgradnja „Fritzl Towersa“.
Oni su pokrenuli zakonske
akcije kako bi promijenili
odluku gradskog vije}a.
Gradona~elnik Herbert
Kacengruber (Katzengrub-
er) svjestan je nezadovoljstva
me|u stanovnicima te je re-
kao da nije bilo temelja na
kojima bi mogao odbiti Fri-
clov zahtjev. Ostalo je neja-
sno ko }e profitirati od ovog
projekta, Fricl, njegove `rtve
ili ulaga~i. Fricl: Zahtjev podnio 2006. godine
Policija istra`uje slu~aj ubistva D`oan Braun
Braun: Suprug optu`en za
ubistvo
Britansku milionerku prona{li mrtvu u parku
Nakon vi{ednevne potr-
age, britanska milionerka
D`oan Braun (Joanne Bro-
wn) prona|ena je mrtva u
parku u Berk{iru. Ubijena
je tupim predmetom, a za
ubistvo je osumnji~en njen
biv{i suprug Robert Braun.
Nakon {to je u parku Vi-
ndzor prona|eno tijelo
D`oan Braun (46), obavlje-
na je obdukcija, koja je po-
kazala da je umrla zbog
vi{estrukih udaraca tupim
predmetom u glavu.
Tokom potrage policija je
prvo nasilno u{la u njenu
ku}u u kojoj je `ivjela 12 go-
dina, a koju je pretvorila u
hotel, ali tamo nisu prona{li
nikakve korisne tragove. Cje-
lokupna vrijednost imanja
D`oan Braun je oko tri mili-
ona funti.
kultura
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 24
SARAJEVO - U okviru „Knji`evne srijede“ sutra }e u
Multimedijalnom centru „Mak“ biti promovirana knji-
ga „Ko prije do mene dobit }e pjesme i pri~e od mene“
Mirsada Be}irba{i}a. O knjizi }e govoriti spisateljice
Ferida Durakovi} i Lamija Begagi}.
KULT/ART TELEKS
Hrvatska glumica Zri-
nka Cvite{i} za ulogu Lune
u filmu „Na putu“ Jasmile
@bani}, nakon glasanja
2.200 ~lanova Evropske fi-
lmske akademije, nominir-
ana je za nagradu „Najbolja
evropska glumica“.
Njene konkurentice u
ovoj kategoriji su Sibel
Kekil (Kekill) za ulogu u
filmu „When we leave“ re-
ditelja Fea Aladage, Lesli
Manvil (Lesley Manvile)
za ulogu u „Another Year“
Majka Lija (Mike Leigh)
iz Velike Britanije, Silvi
Testud (Sylvie) za „Lou-
rdes“ D`esike Hausner
(Jessica Hausner) iz Au-
strije i Lote Verbek (Lotte
Verbeek) za ulogu u ostva-
renju „Nothing Personal“
Ursule Antoniak (Urszu-
la) iz Irske.
Iz sarajevske produkci-
je „Deblokada“ smatraju
da je nominacija veliki
uspjeh kako glumice Zri-
nke Cvite{i} tako i filma
„Na putu“ te napominju
da je film „Grbavica“ 20-
06. godine bio nominiran
u kategorijama najbolji fi-
lm i najbolja glumica.
- Presretni smo! Nomi-
nacija sama po sebi je veliko
priznanje na{eg rada. Zri-
nka Cvite{i} je blago. Drago
mi je da je potvr|eno ono u
{ta vjerujemo - da je Zrinka
jedna od najboljih evro-
pskih glumica dana{njice.
Bez obzira da li }e dobiti
ve}inu glasova ~lanova
Akademije ili ne, mi }emo
slaviti u Talinu - kazala je
Jasmila @bani}.
Rezultati finalnog gla-
sanja bit }e objavljeni 4.
decembra u Talinu. A. G.
Evropska filmska akademija
Cvite{i} nominirana
za najbolju glumicu
Uspjeh za glumicu, ali i film „Na putu“, u
kojem je ostvarila ulogu Lune
Cvite{i}: Veliko priznanje
Na 27. susretima pozori{ta
BiH kojima }e Br~ko biti do-
ma}in od 18. do 26. novembra
u glavnom programu, usvoje-
nom ju~er na sjednici Organi-
zacionog odbora, u~estvovat
}e pet predstava iz BiH, dvije
iz Hrvatske i jedna iz Srbije,
saop}io je na konferenciji za
novinare selektor Susreta
Sr|an Vukadinovi}.
Tako }e publika u Br~kom
vidjeti predstave „Sarajevska
pozori{na tragedija“ Pe|e Ko-
jovi}a u re`iji Gor~ina Stojano-
vi}a i izvedbi Narodnog pozo-
ri{ta Sarajevo, „Moj brat“ Ne-
boj{e Bradi}a, u re`iji Milana
Karad`i}a i produkciji NPRS
iz Banje Luke, „Osipate se po-
lako, va{a visosti“ Mirka Ko-
va~a, u re`iji Gorana Damjanca
i izvedbi SARTR-a, „Grobnica
za Borisa Davidovi~a“ Danila
Ki{a, koju je u Pozori{tu Prije-
dor postavio Gradimir Gojer, te
„Bizarno“ @eljka Kuba~a, u
re`iji Petra Kaukova i realizaci-
ji BNP Zenica.
Na Susretima u Br~kom }e
se u konkurenciji za „Gran
pri“ na}i i predstave „Drama o
Mirjani i ovima oko nje“ Ivora
Martini}a koju je u beogra-
dskom JDP re`irala Iva Mi-
lo{evi}, te „Balon“ autora Ma-
te Mati{i}a i reditelja Mislava
Bre~i}a te ansambla Teatra
Exit iz Zagreba i „^udo u Po-
skokovoj Dragi“ Ante Tomi}a,
u re`iji Kre{imira Dolen~i}a i
izvedbi Kazali{ta „Kerem-
puh“, tako|er iz Zagreba.
Prema rije~ima direktora
Susreta Jakova Amid`i}a,
ukupan nagradni fond ne}e
se mijenjati i iznosi 72.000
maraka. E. R.
Program najavljen na ju~era{njoj pres-konferenciji
Objavljen program Susreta pozori{ta
Osam predstava u Br~kom
Dobra atmosfera u ekipi filma An|eline \oli
Snimanje prvog dugome-
tra`nog igranog filma ista-
knute bh. likovne umjetnice
[ejle Kameri} pod nazivom
„1.395 dana bez crvene“ odvi-
ja se ovih dana u Sarajevu.
Medijska ilegala
Iako u medijskoj ilegali,
ekipa „Dnevnog avaza“
ju~er je na glavnoj lokaciji,
u ulici Put `ivota, prisu-
stvovala filmskom setu,
gdje je atmosfera bila i vi{e
nego radna.
Kako nam je kazala pro-
ducentica Amra Bak{i}-
^amo, snimanje filma,
inspiriranog ratnom `ivot-
nom pri~om, po~elo je u
subotu, a prvi dio bit }e za-
vr{en za desetak dana.
- Nakon toga imamo je-
dnu pauzu te se ponovo
vra}amo na sarajevske ulice
nekoliko dana u decembru.
Kompletan film snima se na
ulicama, dakle sve je u
eksterijerima i zbog toga se
trudimo da ne dovodimo
novinare i ostale ekipe jer bi
to izazvalo samo jo{ ve}i pr-
oblem gra|anima Sarajeva -
istakla je Bak{i}-^amo.
U „1.395 dana bez crve-
ne“ glavnu i jedinu ulogu
ostvarit }e {panska glumica
Maribel Verdu (Verdú), ko-
ja je na{oj publici poznata
po ulogama u „Panovom
labirintu“ te filmu „I tvoju
mamu tako|er“.
Verdu je ju~er tako|er
prisustvovala setu uz neko-
liko statista.
Re`iju, uz [ejlu Kame-
ri}, potpisuje i poznati vi-
deoumjetnik Anri Sala iz
Albanije.
Brojni partneri
Producenti su „Artangel“
iz Londona i Centar za savr-
emenu umjetnost iz Sarajeva
(SCCA). Partneri ovog umje-
tni~kog projekta su MACBA
Muzej savremene umjetnosti
Barcelona, Museum Bojima-
ns Van Beuningen, Rotter-
dam i Manchester Internati-
onal Festival, a podr{ku su
mu pru`ili Evropska kultur-
na fondacija i Fondacija za
kinematografiju Sarajevo.
Premijera filma trebala
bi biti odr`ana polovinom
idu}e godine. A. KENDI]
„Avaz“ na setu Po~elo snimanje filma „1.395 dana bez crvene“
[ejla Kameri} s ekipom
na ulicama Sarajeva
U glavnoj ulozi [panjolka Maribel Verdu Nakon kra}e pauze, snimanje }e biti
nastavljeno u decembru Premijera sredinom idu}e godine
Ekipa ju~er na setu u
{irem centru Sarajeva
[tukan: Produ`it }emo snimanje u Budimpe{ti
Trenutno smo malo umorni, ali se jo{ dobro dr`imo, ka`e sarajevski glumac
Iako bez problema u
Budimpe{ti protje~e sni-
manje rediteljskog prvje-
nca „Untitled Love Story“
holivudske glumice An|e-
line \oli (Angelina Jolie),
detalji oko dolaska filmske
ekipe u Sarajevo mijenjaju
se iz ~asa u ~as.
Kako nam je kazao glu-
mac Fe|a [tukan, kojeg
smo u telefonskom razgo-
voru zatekli na pauzi
izme|u scena, snimanje se
odvija po planu i mogu}e je
da se prolongira planirani
dolazak u BiH.
- Trenutno smo snimili vi{e
od pola filma. Prema mojim sa-
znanjima, mislim da }emo
ovdje ostati sedam dana du`e,
tako da bi se dolazak u Sarajevo
mogao o~ekivati oko 20. nove-
mbra - istakao je [tukan.
Kako saznajemo, \oli je
na setovima veoma opu{te-
na, isto kao i ostali ~lanovi
ekipe, {to se i vidi na fotogr-
afijama koje je zabilje`ila
ju~er agencija Reuters. Svo-
je scene snimali su glavna
glumica u filmu Zana Mar-
janovi} te Branko \uri} i
Goran Jevti}, dok je holivu-
dska zvijezda Bred Pit (Brad
Pitt) bio od pomo}i supruzi
\oli nose}i kameru.
Prema [tukanovim ri-
je~ima, on bi li~no zbog do-
bre atmosfere volio da se {to
du`e zadr`i u Budimpe{ti.
- [to se mene ti~e, ne
moramo ni dolaziti u Sara-
jevo, toliko nam je dobro
ovamo. Trenutno smo svi
malo umorni, ali se jo{ do-
bro dr`imo - dodaje [tu-
kan. A. Ke.
(Foto: J. Brutus)
oglasi
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 25
tv serije
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 26
jet set
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 27
Ergen~: Fanovi se `ele upoznati s Onurom
Bradati Onur izazvao
pometnju u Zagrebu
Turski glumac Halit Ergen~ (Ergenc), zvijezda seri-
je „1001 no}“, do{ao je u Zagreb i izazvao pravu pome-
tnju me|u fanovima. Ergen~ je sletio prekju~er u lju-
bljansku zra~nu luku Brnik te se odatle automobilom
uputio u Zagreb. S njim je do{la i njegova agentica
Ebru. U Zagrebu je Onur imao pravi do~ek, jer su se br-
ojni novinari i fotografi trudili da dobiju njegovu izjavu.
On se, okru`en tolikom pa`njom, samo
smje{kao, {to se jedva naziralo ispod njegove bujne
brade. Halit je morao pustiti bradu zbog toga {to
igra sultana Sulejmana Veli~anstvenog u novoj tur-
skoj seriji. Ovo je prva Onurova posjeta Hrvatskoj, a
danas }e do}i i njegova supruga Berguzar Korel.
Zvijezda „1001 no}i“ u Hrvatskoj Nakon Mostara
EFC u Zenici i Sarajevu
Bend „Emir & Frozen Camels“ (EFC) odr`ao je u
petak koncert u Mostaru. Publika u klubu „Oxygen“
prvi put je imala priliku u`ivo slu{ati ovaj bend, koji
im se odu`io `estokom svirkom.
Iako je koncert po~eo poslije pono}i, vjerni fanovi
su u odli~noj atmosferi pjevali s bendom uglas svaku
pjesmu i nakon svirke pozivali Emira i njegove
„smrznute kamile“ na bis.
Bh. turneju bend „Emir & Frozen Camels“ nastavlja
koncertima u Zenici, 12. novembra, i Sarajevu, 19. nove-
mbra, a u dogovoru su i nastupi u Tuzli i Banjoj Luci.
EFC u Mostaru: @estoka svirka
U glavnom gradu BiH,
ali i {ire, vlada prava eufor-
ija pred manifestaciju „BH
muzi~ki Oskar“, koja }e u
~etvrtak biti odr`ana u sar-
ajevskoj Skenderiji. Me|u
laureatima je i [erif Konje-
vi}, koji je progla{en folk
pjeva~em godine.
- Svaka nagrada mi je
draga, ali oskari imaju po-
sebnu dra`. Drago mi je {to
}u dobiti nagradu kao folk
pjeva~ godine, jer moje pje-
sme u 2010. zaista zauzima-
ju posebno mjesto na bh.
estradi i s razlogom se nala-
ze u vrhu top-lista. Ovo pr-
iznanje bit }e mi dodatni
stimulans da naredni al-
bum bude jo{ bolji - ka`e
Konjevi}.
Pjeva~ koji iza sebe ima
impresivnu karijeru isti~e
da je uvijek podr`avao „BH
muzi~ki Oskar“ i Nazifa
Gljivu i nada se da }e ovu
manifestaciju u budu}nosti
podr`ati i dr`ava.
- Nazif je stari {meker i
samo njemu mo`e po}i za
rukom da organizira ova-
kvu manifestaciju. On sa
svojim saradnicima radi kr-
ajnje profesionalno i na vr-
lo visokom nivou. Svi ga tr-
ebamo maksimalno po-
dr`ati, jer je ovo nagrada
svih bh. pjeva~a. Kada bi se
to desilo, „BH muzi~ki
Oskar“ bi se sigurno
odr`avao na Ko{evu - ka`e
Konjevi}, koji u ~etvrtak
o~ekuje punu Skenderiju i
nezaboravno dru`enje s pu-
blikom.
Na sceni dvorane „Mirza
Deliba{i}“ pjevat }e zvijezde
poput Halida Be{li}a, Dra-
gane Mirkovi}, Hanke Pa-
ldum, Mladena Voji~i}a Ti-
fe, Viki Miljkovi} te jo{ vi{e
od 30 pjeva~a. Specijalni go-
st je Vahid Halilhod`i}.
D. ZEBA
Brojevi telefona ~italaca koji su ju~er
dobili po dvije ulaznice za „BH muzi~ki
Oskar“ su sljede}i:
062-159-680, 062-563-590, 066-355-638,
061-365-658, 062-532-978, 062-475-220,
061-390-560, 062-575-108, 061-365-658,
062-917-239, 062-225-959, 061-841-420,
061-348-031, 062-373-702, 066-444-559,
062-115-449, 062-574-170, 062-716-965,
061-221-768, 061-221-768, 061-225-186,
066-114-945, 061-100-272, 062-007-474,
062-134-419, 066-890-745, 061-581-108,
061-545-862, 062-279-368, 062-050-685.
Svakog dana do srijede po 30 ~italaca
koji prvi po{alju SMS dobit }e od
„Dnevnog avaza“ na poklon po dvije ula-
znice za „BH muzi~ki Oskar“, dok }e u
~etvrtak ~ak 50 ~italaca dobiti po dvije
ulaznice. Dovoljno je da po{aljete SMS na
broj telefona 091/410-100, ukucajte
klju~nu rije~ IC, a potom razmak pa
Oskar. Cijena SMS-a je 0,50 KM + PDV.
Brojevi telefona ~italaca koji dobiju
ulaznice bit }e objavljivani u „Dnevnom
avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na re-
cepciji „Avaz Twist Towera“ od 16 do 17
sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je
poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa
sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s
kojeg je poslata poruka.
„Avaz“ vas vodi na „BH muzi~ki Oskar“!
I magazin „Express“
poklanja ulaznice za „BH
muzi~ki Oskar“. U ~etvr-
tak, 11. novembra, prvih
25 ~italaca koji se od 12 sa-
ti jave na recepciju „Avaz
Tvist Towera“ s kupljenim
„Expressom“ dobit }e po
dvije ulaznice.
I ’Express’
poklanja
ulaznice
BH MUZI^KI OSKAR Ususret velikom koncertu
Konjevi}: Ova nagrada
ima posebnu dra`
Nadam se da }e manifestaciju u budu}nosti podr`ati i dr`ava,
ka`e Konjevi}, koji je progla{en folk pjeva~em godine
Konjevi}: Me|u laureatima i u~esnicima
Cetinski na terasi hotela „Evropa“ (Foto: J. Brutus)
Povodom koncerta To-
nyja Cetinskog u saraje-
vskoj Zetri 4. decembra,
ju~er je u glavnom gradu
BiH u hotelu „Evropa“ upr-
ili~en doru~ak popularnog
pjeva~a s predstavnicima
medija. Dodu{e, Cetinski je
kasnio pa su ga novinari
morali ~ekati pola sata.
Rajko Bogdanovi}, dire-
ktor agencije „Art Zone“
koja organizira koncert, ka-
zao je da su pripreme za ovaj
doga|aj uveliko u toku, dok
je Cetinski odvojio dovoljno
vremena da sa svakim novi-
narom razgovara o svom sa-
rajevskom nastupu.
- Svi me u Sarajevu pita-
ju {ta }e biti na koncertu,
ko }e biti specijalni gosti...
Koga sve to zanima, neka
do|e na koncert i u`iva.
Vrlo jednostavno. Mogu sa-
mo obe}ati da }emo oti}i
korak naprijed u odnosu na
moj koncert u Zetri koji
sam odr`ao prije pet godi-
na. Potrudit }emo se, dakle,
da ovo bude moj do sada
najbolji nastup u Sarajevu -
ka`e hrvatski muzi~ar.
Od ju~er su u svim
ve}im bh. gradovima u pro-
daji ulaznice za Tonyjev
koncert u Zetri. Sude}i pr-
ema broju rezervacija ost-
varenih putem SMS-ova,
isti~e Bogdanovi}, nema
sumnje da }e sarajevska dv-
orana 4. decembra biti
ispunjena do posljednjeg
mjesta. H. P.
Doru~ak s Tonyjem Cetinskim
Pripremam svoj najbolji
koncert u Sarajevu
Armin Muzaferija sa svo-
jim prate}im bendom pripre-
ma se za nastupe u decembru
kada }e imati pune ruke posla.
- Zbog obaveza na faku-
ltetu u novembru ne}u mno-
go nastupati. Sve }u nado-
knaditi u decembru i ve}
imam zakazano deset nastup
{irom BiH. Posebno se radu-
jem dru`enju s publikom u
klubu „Privilege“ 4. dece-
mbra, jer }e to biti moj prvi
samostalni nastup u Tuzli -
ka`e Muzaferija. D. Z.
Muzaferija: U Tuzli pjeva
4. decembra
Pune ruke posla za Armina Muzaferiju
U decembru deset nastupa {irom BiH
28 45 sveznadar
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010.
VREMEPLOV

9. novembar 2010.
1904. - Prvi put avionletiodu`e odpet minuta.
1943. - U Atlantik Sitiju (SAD) osnovana
Uprava UN-a za pomo} i obnovu (UNRRA).
1985. - Ruski velemajstor Gari Kasparov u22.
godini postao najmla|i {ahovski prvak svije-
ta. Ume~u za titulu pobijedio je ruskog vele-
majstora Anatolija Karpovarezultatom13:11.
1989. - Stotine hiljada Isto~nih Nijemaca kre-
nulo prema Zapadnoj Njema~koj, a veliki broj
ZapadnihNijemaca krenuo u suprotnompra-
vcusamo nekoliko sati nakon{to je Vlada uIs-
to~nomBerlinuobjavila da je otvorena granica
prema Zapadu. Pad Berlinskog zida, simbola
podjele Evrope poslije Drugog svjetskog rata,
bio je prvi korak ka ponovnom ujedinjenju
dvije Njema~ke.
1993. - USarajevu prva ratna generacija za-
po~ela studiranje na Odsjeku za kontrolu
letenja Saobra}ajnog fakulteta.
1993. - UMostaru sru{en simbol ovog grada,
Stari most na rijeci Neretvi. U10.16 sati arti-
ljerija HVO-a i Hrvatske vojske, nakon
vi{ednevnog bombardiranja, s pet haubi~kih
granata definitivno je sru{ila i u Neretvu
obru{ila kameni luk star 427 godina. Stari
most je obnovljeni uistomoblikuotvoren23.
jula 2004. godine.
1995. - Ha{ki tribunal podigao je optu`nice
protiv trojice oficira biv{e JNA Mileta
Mrk{i}a, Miroslava Radi}a i Veselina [lji-
van~anina, koji su optu`eni da su direktno
odgovorni za likvidaciju 261 civila i za
uni{tavanje Vukovara tokomokupacije ovog
grada u ljeto i jesen1991. godine.
1996. - Tada{nja predsjednica RS i kasnije
osu|eni ratni zlo~inac Biljana Plav{i} smije-
nila komandanta Vojske RS i optu`enog ra-
tnog zlo~inca, generala Ratka Mladi}a, kojeg
je zamijenio general Pero ^oli}.
2001. - Dokumentarni filmSarajke Aide Be-
gi} „Prvo smrtno iskustvo“ progla{en za po-
bjednika 6. Ourense internacionalnog festiva-
la nezavisnog filma. Izabran je za najbolji
me|u38 kratkihfilmova.
2002. - Predstava „Dervi{ i smrt“, koju su na
19. susretima pozori{ta BiHzajedno izveli Gr-
adsko pozori{te iz @ivinica, Teatar „Kabare“ i
Teatar soli iz Tuzle, dobila „Zlatnustatuu“ Vi-
je}nice grada Br~kog.
D O G O D I L O S E
1953. - Umro osniva~ Kraljevine Saudijske
Arabije Abdul Aziz ibn Saud.
1963. - U japanskom rudniku uglja Omuta
u eksploziji plina poginula 452 rudara, a
470 ih je ranjeno. Istoga dana poginuo je
161 putnik u sudaru teretnog voza s pu-
tni~kim vozom na pruzi za Tokio.
1993. - Artiljerija bosanskih Srba po~inila jo{
jedan masakr nad civilima u Sarajevu. Kod
osnovne {kole na Alipa{inomPolju od eksplo-
zije granate ubijeno devet, a ranjeno 65 osoba,
ve}inom u~enika ove {kole, me|u kojima i
u~iteljica Fatima Guni}, po kojoj je {kola ka-
snije dobila ime.
U M R L I
- Danas je Me|unarodni dan pronalaza~a
koji se obilje`ava na ro|endan ameri~ke fi-
lmske glumice i izumiteljice Hedi Lamar
(Hedy Lamarr). Inicijator za ustanovljava-
nje Dana pronalaza~a bio je berlinski eko-
nomista i pronalaza~ Gerhard Mutentaler
(Gerhard Muthenthaler).
1888. - Ro|en francuski politi~ar, ekonomista
i diplomata @an Mone (Jean Monnet), tvorac
plana o modernizaciji francuske privrede po-
slije Drugog svjetskog rata, prvi predsjednik
Evropske zajednice za ugalj i ~elik (1952-
1955.) i predsjednik Akcione komisije za stva-
ranje sjedinjenihdr`ava Evrope (1956-1975.).
1903. - Ro|en nau~nik Gregori Pinkas (Gre-
gory Pincus), izumitelj antibebi pilule.
R O \ E N I
Nisam zadovoljan odlu-
kom Ustavnog suda BiH u
vezi s apelacijom koju sam
podnio protiv odluke redo-
vnog suda. Po{to mislim da
je odluka politi~ki obojena i
da su prekora~ene nadle`no-
sti te da sam takvim postu-
pkom ovoga suda o{te}en,
zanima me ima li u ovoj
dr`avi neko ko mo`e zausta-
viti samovolju Ustavnog su-
da BiH, jer mi je advokat re-
kao da je to najvi{a insta-
nca, pita S. H. iz Sarajeva.
Ustavni sud BiH je najvi{a
pravosudna institucija u
dr`avi. Osnovna zada}a ovoga
suda je da osigura uskla|enost
zakona sa Ustavom BiH done-
senim 1995. godine u okviru
Dejtonskog mirovnog spora-
zuma.
Sud je zadu`en da {titi slo-
bodu i ljudska prava gra|ana
zagarantirana Ustavom. Pre-
ma Ustavu BiH, odluke Usta-
vnog suda su kona~ne i obave-
zuju}e. One se objavljuju u
Slu`benom listu BiH te u
slu`benim glasilima entiteta
(„Slu`beni list FBiH“ i
„Slu`beni list RS“) i Distrikta
Br~ko.
Dakle, vi ste od advokata
pravilno informirani o odluci
Ustavnog suda BiH u vezi s
va{im konkretnim predme-
tom pred tim sudom.
Protiv odluke kojom ste
nezadovoljni za{titu mo`ete
zatra`iti pred Sudom za lju-
dska prava u Strazburu budu}i
da ste pred nadle`nim sudovi-
ma u BiH iscrpili sve pravne
lijekove.
1. NETA^NO
Ekspediciju „^eljuskin“
spasili su avioni
Ne mo`e
se re}i da se
s ovj etskoj
nau~noj eks-
pediciji „^e-
ljuskin“ u
vodama Ar-
ktika izgu-
bio svaki trag. Ekspedicija s vi{e od stotinu
~lanova koja je pod vodstvom profesora O.
J. [midta u julu 1933. godine otplovila par-
obrodom „^aljuskin“ u arkti~ke vode sa
zadatkom da jednom plovidbom preplovi
iz Murmanska u Vladivostok, na{la se u
nevolji. Zarobljen ledom, brod je potonuo
u ^ukotskom moru (na slici) u februaru
1934. godine.
^lanovi ekspedicije bili su u `ivotnoj
opasnosti. Puna dva mjeseca proveli su na
ledenoj santi. Ipak, na kraju su ih spasili
avioni.
2. TA^NO
Kerte{ logora{ i
Au{vica i Buhenvalda
Ma|arski kn-
ji`evnik romano-
pisac Imre Kerte{
(Kertész) je za vr-
ijeme Drugog svj-
etskog rata bio de-
portiran u Au{vic,
a nakon toga i u
Buhenvald. Po za-
vr{etku rata vra}a
se u Budimpe{tu,
gdje radi kao novi-
nar. Godine 1951.
dobiva otkaz te se
posve}uje pisanju i prevo|enju.
Svoje najpoznatije djelo „^ovjek bez
sudbine“, u kojem opisuje iskustvo 15-go-
di{njeg dje~aka u koncentracionim logori-
ma, zapo~inje pisati 1960., a objavljuje ga
tek 1975. godine. Ispri~ana je kao kvaziau-
tobiografija, ali autor odbacuje jaku biogr-
afsku povezanost.
Kerte{ je dobitnik brojnih nagrada i pr-
iznanja, a cjelokupni spisateljski rad kru-
nisan je Nobelovom nagradom za
knji`evnost 2002. godine.
Ro|en je 9. novembra 1929. godine.
3. TA^NO
Pionir nauke o
venzemaljskom `ivotu
Dr. Karl Edva-
rd Sagan (Carl Ed-
ward Sagan) bio je
ameri~ki astron-
om, astrobiolog, i
veoma uspje{an
popularizator na-
uke. Pionir je eg-
zobiologije (nauke
o vanzemaljskom
`ivotu). Mnogo je
doprinio popular-
izaciji projekta SETI.
Svjetski je poznat po svojim popularno-
nau~nim knjigama i kao koautor na-
gra|ivane televizijske serije Kosmos i isto-
imene popratne knjige. Napisao je i roman
„Kontakt“, ekraniziran u istoimenom fi-
lmu iz 1997. godine s D`udi Foster (Jodie)
u glavnoj ulozi. U svojim radovima ~esto je
zagovarao nau~nu metodu prou~avanja.
Ro|en je 9. novembra 1934., a umro 20.
decembra 1996. godine.
1.
Sovjetskoj nau~noj ekspediciji „^e-
ljuskin“ u vodama Arktika izgubio se
svaki trag?
2.
Najpoznatije djelo Imre Kerte{a je
„^ovjek bez sudbine“?
3.
Dr. Karl Edvard Sagan je pionir eg-
zobiologije (nauke o vanzemaljskom
`ivotu)?
Ta~no
Neta~no
Odluka Ustavnog suda BiH
ORDINACIJA
Imam analne kondilome i
do sada sam ih dva puta ot-
klanjao te~nim azotom, ali
nakon toga stanje je bilo sve
gore. Kako da rije{im pro-
blem, pita O. H. iz Sarajeva.
Kao prvo, po najnovijim svje-
tskimprotokolima ulije~enjuana-
lnihkondiloma te~ni azot je, mo`e
se slobodnore}i, kontraindikovana
terapija, ta~nije obi~nose de{ava to
{to se desilo i vama, pogor{anje
osnovnebolesti.
Kao i u mnogimdrugimslu~-
ajevima, pa takoi uva{em, radiota-
lasi suapsolutanterapijski izbor.
Dr. Igor Jeremi},
specijalista ginekologije
i aku{erstva
Kako lije~iti
analne kondilome
Nekoliko nas stanovnika s
podru~ja iste mjesne zajednice
u FBiH `elimo pokrenuti upr-
avni postupak u vezi s proble-
mima iz oblasti komunalnih
usluga, pa nas zanima
mo`emo li svi zajedno imati je-
dnog opunomo}enika i ako
mo`e, imamo li pravo da i sami
istupamo i kako je to zakonom
ure|eno, pita R. M. iz Tuzle.
Prema Zakonuo upravnompo-
stupku, dvije ili vi{e stranaka mo-
gu, ako posebnim propisom nije
druga~ije odre|eno, u istom pre-
dmetu istupati zajedni~ki. U ta-
kvom slu~aju du`ne su nazna~iti
ko }e od njih istupati kao njihov
zajedni~ki predstavnik ili postaviti
zajedni~kog opunomo}enika.
Organ koji vodi postupak u ta-
kvom slu~aju mo`e, ako to ne za-
branjuje poseban propis, odrediti
strankama da u odre|enom roku
nazna~e ko }e ih izme|u njih pre-
dstavljati ili da postave zaje-
dni~kog opunomo}enika, o ~emu
se donosi poseban zaklju~ak.
I u tom slu~aju svaka stranka
zadr`ava pravo da istupi kao str-
anka u postupku, da daje izjave,
samostalno izjavljuje `albe i kor-
isti druga pravna sredstva.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kuponiz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanjamo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Upravni postupak
Male promjene u proteinu koji
reagira na infekcije mogu objasni-
ti zbog ~ega neke HIV pozitivne
osobe mogu kontrolirati virus i
bez kori{tenja lijekova.
Procjenjuje se kako jedna od
300 osoba zara`enih HIV-om ima
ovu sposobnost otkrivenu jo{ prije
20 godina, pi{e ~asopis „Science“.
Novi nalazi nau~nika s „Harvar-
da“ i MIT-a prikupljeni od 3.600
ispitanika pokazujukako suza to za-
slu`ne promjene na pet aminokiseli-
na uproteinunazvanomHLA-B.
Za kontrolu ovih aminokiseli-
na zadu`eni su geni smje{teni na
hromozomu 6. Protein HLA-B od
klju~ne je va`nosti za prepoznava-
nje i uni{tavanje }elija koje je infi-
cirao HIV.
Prema mi{ljenju istra`iva~a,
ovo otkri}e }e unaprijediti rad na
razvoju cjepiva i novih lijekova za
HIV.
Nova saznanja
Bolji uvid u prirodnu
otpornost na HIV
Otkri}e }e unaprijediti rad na razvoju
novih lijekova protiv HIV-a
Potrebno je: 260 g tamne ~okolade, 170 g
maslaca, 120 g {e}era, 2 vanilin {e}era, 3 jaja,
70 g o{trog bra{na, ka{i~ica pra{ka za pecivo,
200 g svje`ih malina.
Na~in pripreme:
1. Maline oprati i dobro ocijediti, a ~oko-
ladu otopiti na pari te ostaviti da se hladi pet
minuta.
2. Bra{no pomije{ati s pra{kom za pecivo i
ostaviti sa strane.
3. Maslac, {e}er i vanilin {e}er pjenasto
izraditi pomo}u ru~nog miksera. Dodati je-
dno po jedno jaje i dalje miksati na najve}oj
brzini. Potom smanjiti brzinu i u smjesu do-
dati otopljenu ~okoladu. Umije{ati bra{no
pomije{ano s pra{kom za pecivo i na kraju
nje`no umije{ati maline.
4. Smjesu izliti u okrugli kalup kojeg ste
prethodno oblo`ili papirom za pe~enje. Za-
gladiti povr{inu ka{ikom i pe}i u prethodno
zagrijanoj rerni na 170 stepeni 25-30 minuta.
5. Torta }e se lagano di}i tokom pe~enja i
na povr{ini }e se napraviti korica koja }e ka-
snije, kako se torta bude hladila, malo popu-
cati. To je sasvim normalno. S druge strane,
torta iznutra jo{ mora biti vla`na.
6. Je li torta dobro pe~ena najbolje je pro-
vjeriti pomo}u ~a~kalice. Ako ona iza|e
vla`na i ako na njoj ima malo smjese, to je
upravo ono {to tra`imo.
7. Pe~enu tortu ohladiti na sobnoj temper-
aturi, a zatim je staviti u fri`ider na dva sata.
Prije poslu`enja posuti tortu kakaom i
ukrasiti svje`im malinama.
Najukusniji deserti
^okoladna torta
s malinama
Istra`uju}i mogu}nosti ma-
ti~nih }elija, kanadski nau~nici
uspjeli su pretvoriti ko`u osobe
u krv. Ovaj proces, nadaju se, tr-
ebao bi ukloniti potrebu za ba-
nkama krvi i pomo}i u lije~enju
tumora i drugihbolesti.
Nova metoda koristi }elije
iz uzorka ko`e i transformira ih
u genetski podudarnu krv, i to
bez upotrebe ljudskih embrio-
nalnih }elija, pi{e u studiji obja-
vljenoj u~asopisu„Nature“.
- Vjerujemo da }emo u bu-
du}nosti skupljati krv na daleko
efikasniji na~in - ka`e autor stu-
dije Majk Bhatia (Mick Bhatia)
sa instituta koji se nalazi u sklo-
pu Medicinske {kole „Michael
G. DeGroote“.
Tobi zna~iloda bi krvkoja se
daje pacijentima tokomoperaci-
je bila napravljena od njihove
ko`e. Ubudu}nosti, banke krvi
bi se takomogle sasvimizbje}i.
Novommetodom, tvrde na-
u~nici, sa povr{ine od 3x4 centi-
metra ko`e moglobi se napraviti
dovoljnokrvi za transfuziju.
Korist bi mogli imati, ka`e
D`on Kelton (John), dekan fa-
kulteta „McMaster“, i oni koji
trebaju obaviti transplantaciju
ko{tane sr`i. Lije~enje ovih pa-
cijenata ote`ava pronala`enje
odgovaraju}eg donora, a tra-
nsformacija vlastite ko`e premo-
stila bi ovuprepreku.
Klini~ka ispitivanja meto-
de zapo~et }e 2012., a nau~ni-
ke zanima koje bi jo{ }elije
mogli dobiti iz ljudske ko`e.
Da su odre|ene namirnice
predodre|ene za mu{karce, a
druge za `ene, ~ini se da ipak
nisu samo predrasude.
Naime, jednim istra`iva-
njem je utvr|eno kako, osim
iznimaka, ve}ina mu{karaca
me|u pi}ima bira pivo (u
fla{i), dok su {arenim kokteli-
ma ili sokovima sklonije `ene.
Ve}ina `ivi u uvjerenju da
su odresci i meso mu{ka hra-
na, a da `ene radije jedu za-
mjenske namirnice, poput to-
fua, povr}a, ribe, jogurta...
Ovakve teorije imaju i
nau~no utemeljenje s obzirom
na to da `ene, zbog genetske
predispozicije, hormonske sli-
ke i gra|e, preferiraju slatke
okuse, a gorki im nisu dragi.
Mu{karci od pamtivijeka
vole slanu, masniju, ja~e
za~injenu hranu i prije svega
meso. Ono je oduvijek bilo
nagrada i hrana ja~ih, evoluci-
jskih lovaca.
POSTATI
STARIJI
SLOVENA^-
KI FUDBA-
LER
VILI
MAGARE]I
GLAS
PLANINAI
RIJEKAU
RUSIJI
PJEVA^
NASLICI
B.^.
EKREMA
ODMILJA
GLUMICA
KIDMEN
ANTI^KI
GRAD U
BABILO-
NIJI
CARINSKI
SLU@-
BENIK
RA[^LA-
NJIVANJE
OBRAZAC
KOJIMSE
[TO
NARU^UJE
SAN O
BRZO
STE^ENOJ
SLAVI U
AMERICI
DOBRO
DJELO,
SEVAP
RE@ISER
KUROSAVA
GALAMA
GLUMAC
ROBINS
HVATANJE
@IVOTINJA
NORVE[KA
ROK GRUPA
AMERI^KI
GLUMAC
RAJAN
MONGOLS-
KI VLADAR
KONJSKI
POKRIVA^,
ABAHIJA
HEMIJSKI
ELEMENT
N.R.
NIKAL
N.I.
SKUP
METODAU
NEKOM
ZANATU
RED,
POREDAK
TEMPO
MITSKI
LETA^,
DEDALOV
SIN
PREDMET
IZ DAVNINE
KAPRICI, PIR, AGRE-
SIVNOST, MRAVAK, AR-
TI, BO[A, LOGOR, ONI,
DOHODAK, D@ON
LENON, GA, AMATI,
LIBAN
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2340
Tip normalnih }elija ~esto prisutan u tumorima mo`e biti
uzrok smanjene u~inkovitosti nekih lijekova protiv raka, obja-
vili su britanski nau~nici sa „Cambridge“ univerziteta.
Rije~ je o stromalnim}elijama, ina~e prisutnimu vezivnomtki-
vu, koje na ovaj na~in {tite tumore od djelovanja imunolo{kog si-
stema organizma. Novi eksperimenti provedeni na `ivotinjama po-
kazali su kako eliminacijomklju~nih proteina iz ovih }elija dolazi do
brzog smanjivanja tumora na plu}ima. Istra`iva~i smatraju da }e ovi na-
lazi olak{ati razvoj novih terapeutskih lijekova protiv raka koji po-
ja~avaju napade imunolo{kog sistema na ve} postoje}e tumore.
ORALNA HIGIJENA [tetni recepti iz ku}ne radinosti
Soda bikarbona i so
uni{tavaju zubnu caklinu
Stomatolozi upozoravaju da mladi ljudi sve
~e{}e za izbjeljivanje zuba koriste sodu,
pepeo, sapun ili hidrogen peroksid, koji
mogu istopiti caklinu i desni
Budu}i da se na internetu pojavljuje sve vi{e stranica ko-
je promoviraju tehnike izbjeljivanja zuba koje se mogu pri-
mijeniti kod ku}e, stomatolozi su upozorili da time dovode
svoje zdravlje u opasnost.
Naprimjer, stomatolozi upozoravaju da mladi ljudi sve
~e{}e za izbjeljivanje zuba koriste sodu bikarbonu, pepeo,
so, sapun ili hidrogen peroksid, {to mo`e istopiti zubnu
caklinu i desni.
Savjete o „uradi sam“ tretmanima za izbjeljivanje
~esto na internet postavljaju tinejd`eri, kao jeftiniju
zamjenu za profesionalni tretman.
[tavi{e, neki od ovih sastojaka mogu istopiti
zubnu caklinu tako da zubi mogu izgledati ~ak i
tamniji nego {to su bili.
Prema rije~ima stru~njaka, ku}na soda je abra-
zivna tako da njeno ~esto kori{tenje mo`e potpuno
uni{titi caklinu i pove}ati osjetljivost zuba.
Kristali soli mogu ogrebati caklinu, a bilo koji tre-
tman koji uklju~uje kiselinu je posebno {tetan, objasnio je
profesor Endrju Eder (Andrew).
Posebno su {tetni
tretmani koji
sadr`e kiselinu
MEDICINA Revolucionarno otkri}e kanadskih nau~nika
Krv za transfuziju
napravili iz uzorka ko`e
To bi zna~ilo da bi krv koja se daje pacijentima tokom operacije
bila napravljena od njihove vlastite ko`e
Banke krvi ne}e
biti potrebne
@ene vole koktele i ribu,
mu{karci jela od mesa i pivo
Podjela hrane prema spolu
UTORAK, 9. NOVEMBAR/STUDENI 2010. GODINE
specijalni prilog
Nova nagrada za Hyundai ix35
Terenac godine u Kanadi
Od svog prvog pojavlji-
vanja prije ne{to vi{e od se-
dam mjeseci, Hyundai ix35
bilje`i veliki uspjeh i do sa-
da je ukupno prikupio osam
velikih svjetskih priznanja.
Posljednje sti`e od Udru-
`enja automobilskih novina-
ra iz Kanade (AJAC), prema
kojem je ix35, u ovoj zemlji
pod imenom Tucson, dobio
priznanje kao „Terensko vo-
zilo (CUV/SUV) godine“ u
kategoriji do 35.000 USD.
Na testovima za sigurno-
st, evropskom i ameri~kom,
ix35 je osvojio maksimalnih
pet zvjezdica, a prema poje-
dina~nim ocjenama radi se o
jednom od najsigurnijih vo-
zila u segmentu. Dobio je pr-
iznanja za zadovoljstvo ku-
paca (AutoPacific), najbolji
izbor na uporednom testu
(Auto Bild) i mnoga druga.
Na bh. tr`i{tu vlada ve-
liki interes za Hyundai
ix35. Od pojavljivanja u
aprilu ukupno je ispo-
ru~eno 60 vozila, a doda-
tnih 20 naru~eno. Na ovaj
na~in ix35 jedan je od na-
jprodavanijih automobila u
segmentu. Bogato opre-
mljeni ix35 u benzinskoj
varijanti ko{ta 38.280 KM.
Izbor evropskog automobila godine
Ko }e naslijediti Pola
Organizatori izbora za evropski automobil
godine objavili su su`enu listu finalista za
ovogodi{nju titulu. @iri od 59 novinara iz
23 zemlje pobjednika }e birati izme|u
sljede}ih automobila: Alfa Romeo Giulie-
tta, Citroën C3/DS3, Dacia Duster, Ford
C-Max/Grand C-Max, Nissan Leaf, Opel
Meriva, Volvo S60/V60.
Pobjednik }e biti poznat krajem novembra. Lani je
izabran Volkswagen Polo. S. Pa.
U periodu
od 6. do 20. no-
vembra Hyu-
ndai Auto BH u
saradnji sa ovla-
{tenim servisi-
ma organizira zi-
msku servisnu
akciju pod nazi-
vom „Hyundai
klinika“.
Kako se nav-
odi u saop}enju,
na ovaj na~in ovla{teni ser-
visi korejskog proizvo|a~a
`ele voza~ima omogu}iti da
produ`e radni vijek auto-
mobila i dodatno u{tede
kupovinom i zamjenom bi-
lo kojeg rezervnog dijela.
Servisna akcija uklju~uje
besplatan pregled po prepo-
ru~enoj kontrolnoj listi, kao i
15 posto popusta na sve ori-
ginalne rezervne dijelove i
dodatnu opremu. Za sve u~e-
snike akcije, Hyundai je u sa-
radnji sa Shellom pripremio
i poklone iznena|enja. M. T.
NOVITETI Najava dva potpuno nova modela iz Ruselshajma
Opel priprema
gradsku minijaturu
U planu je i terenska Corsa postavljena na novu platformu
O
pel je najavio skora-
{nji dolazak novog gr-
adskog automobila
koji }e se u ponudi smjestiti
ispod Corse i Agile te supro-
tstaviti Fordu Ka, Volkswa-
genu Up i sli~nima.
Opelov mali{an trebao bi
biti du`ine tek 3,7 metara, a
dizajnerski }e se sna`no osl-
anjati na konceptni GTC Pa-
ris, odnosno bit }e umanjena
verzija Astre. Iako }e mnogi
u ovom automoblu vidjeti
nasljednika Agile, to nije
slu~aj, jer }e Agila nastaviti
svoj `ivot odvojeno.
Uprkos kompaktnim mj-
erama, navodi se da }e biti
dovoljno prostora za ~etvero,
zahvaljuju}i zasebno kliznim
sjedi{tima.
Za pogon }e biti zadu`eni
malolitarski benzinski moto-
ri zapremine od 1 do 1,5 lita-
ra sa direktnim ubrizgavanj-
em i turbopunja~ima, a nije
isklju~ena ni elektri~na izve-
dba, kao ni „nabrijana“ OPC
verzija. Opel Junior se u pro-
daji o~ekuje 2013. godine.
Osim toga, Opel je za
2012. najavio svojevrsnu tere-
nsku izvedbu Corse. [pekul-
ira se da }e ovaj automobil bi-
ti postavljen na novu platfor-
mu, koju }e 2013. godine pre-
uzeti nova generacija Corse.
Cross Corsa }e u odnosu
na standardni model posje-
dovati ve}i razmak od tla i
upadljive off-road dodatke,
ali ne i pogon na sva ~etiri
to~ka. S. Pa.
„Auto Bild“ i „Bild am Sonntag“ podijelili „Zlatne volane“
Od sedam nagrada, {est pripalo
njema~kim automobilima
Peugeot iOn dobio ekolo{ki „Zeleni volan“
Jedan od najutjecajnijih
izbora automobila godine u
Evropi organiziraju nje-
ma~ki „Auto Bild“ i „Bild
am Sonntag“. U saradnji sa
jo{ 26 partnerskih ~asopisa,
krajem pro{le sedmice po-
dijeljeni su „Zlatni volani“
(Goldenes Lenkrad) za
2010.
Nagrade su dodijeljene
u sedam kategorija, a
po~asnu je dobio {ef BMW-
a Norbert Rajthofer (Rei-
thofer). ^ak {est priznanja
primili su njema~ki auto-
mobili, a jedini pobjednik
osim te zemlje je Peugeot
iOn, kojemu je pripao eko-
lo{ki „Zeleni volan“. U toj
su kategoriji srebreni i zla-
tni Opel Ampera i FIAT-
ov Twin Air motor.
U najmanjoj klasi pobi-
jedio je Audi A1 ispred Ci-
troena DS3 i Suzukija Swi-
fta. Me|u kompaktima pr-
va je Opel Meriva ispred
Alfa Romea Giuliette i Le-
xusa CT 200h.
U vi{oj srednjoj klasi
najvi{e bodova dobio je
Mercedes CLS, a slijede
Audi A7 i BMW Serija 5,
dok je u luksuznoj Audi A8
bio bolji od Bentleya Mu-
lsanne i Jaguara XJ.
U klasi terenaca „Zlatni
volan“ je pripao Porscheu
Cayenne, a slijede Vo-
lkswagen Touareg i Dacia
Duster, dok je me|u vano-
vima prvi Volkswagen Sha-
ran ispred Forda C-Maxa i
Mazde5.
Hyundai ix35: Priznanje Udru`enja automobilskih novinara
Hyundai i30: Besplatan pregled po
kontrolnoj listi
Po~ela zimska servisna akcija
Hyundaijeva klinika
otvorila vrata
Opel Junior: Nije nasljednik Agile
Opel Meriva: Najbolja me|u kompaktima
Mo`da }e smije{no
zvu~ati, ali model nove ge-
neracije Citroenovog auto-
mobila C3 umnogome nas
je podsjetio na jednog od
najboljih nogometa{a svije-
ta, Dijega Armanda Mara-
donu (Diego)!
Vrhunski pregled i
odli~na tehnika neke su od
zajedni~kih karakteristika
malog Francuza i legendar-
nog Argentinca.
Maradona i testirani C3
mogu podijeliti i nadimak -
„Mali zeleni“. Citroenov
automobil imao je zanimlji-
vu zelenu boju koja se isti-
cala u masi.
Veliko staklo
Zadr`at }emo se jo{ kod
izgleda - posebnu pa`nju za-
slu`uje veliko vjetrobransko
staklo koje je bilo u spisku
dodatne opreme testiranog
Citroena. Pored velike ko-
li~ine dnevnog svjetla, nudi
{iri pregled ceste i okoline
od standardnog stakla.
[to se ti~e ostalih aspe-
kata vanj{tine, druga gener-
acija C3 pokupila je dosta
od ve}ih modela, naro~ito
od C4 Picasso.
Maska hladnjaka, izm-
e|u prednjih svjetala, „si{la“
je u okvire branika koji je
sada veoma robustan. Svje-
tlosna tijela su ne{to ve}a
nego ranije, a ostatak ekster-
ijera, kao {to je uvijek slu~aj
kod Citroena, valovit i veo-
ma interesantan.
Unutra{njost je, kao {to
smo ve} naveli, veoma osvi-
jetljena i udobna zbog kvali-
tetnih materijala i vrhunske
ergonomije sjedi{ta, kako
prednjeg tako i zadnjeg reda.
Automatski klima-ure|-
aj, koji je na spisku dodatne
opreme, odli~no radi svoj
posao, a za dobar „{timung“
brine se audiosistemRDS sa
CD MP3 plejerom i priklju-
~cima na vanjske ure|aje pr-
eko AUX i USB veza.
Voza~u su komande za
regulator i limitator brzine
i upravljanje audioure|aj-
em nadohvat ruke, jer se
nalaze iza volana.
Precizni manevri
Testirani model bio je
opremljen 1,4-litarskimHDi
dizelskim agregatom od 70
konjskih snaga, {to mu je
vi{e nego dovoljno za gra-
dsku i vangradsku vo`nju.
Servo volan i precizni
petostepeni manuelni mje-
nja~ dopunjavaju dobra
svojstva motora, pa francu-
ski mali{an krase precizni i
ta~ni manevri, poput ve}
navedenog Argentinca.
Jedna od stvari koje nisu
iste kod Maradone i C3 je
pitanje sigurnosti. E tu su,
ve}, dijametralne razlike.
Dok je „Mali zeleni“ iz
Argentine bio ~esto u srcu
nekih skandala, ekscesa i
dok su ljudi uvijek strahova-
li da ne napravi neku glupo-
st, kod testiranog Citroena
se zna - putnici su sigurni jer
se o tome brinu elektronski
sistemi ABS, AFUi REF, si-
gurnosne zavjese, prednji i
bo~ni zra~ni jastuci i jo{ do-
sta toga. I. SOFI]
auto market
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 43 30
Mercedes je predstavio
najefikasniju luksuznu li-
muzinu na svijetu pokreta-
nu konvencionalnim mo-
torom s unutra{njim sago-
rijevanjem.
U pitanju je S250 CDI
BlueEFFICIENCY kojeg
pokre}e ~etverocilindarski
dizelski motor sa 204 KS i
500 Nm. Iako ~etverocilin-
dra{ u masivnoj S klasi
djeluje neuhranjeno, bro-
jke govore suprotno.
Ubrzanje do 100 km/h
traje 8,2 sekunde, a maksi-
malna brzina iznosi 240
km/h. S druge strane, odu{-
evljava prosjek potro{nje
od 5,7 litara i emisija uglje-
ndioksida od 149 g/km.
Ovako niska potro{nja po-
stignuta je ugradnjom dvo-
strukog turbopunja~a i si-
stema automatskog palje-
nja i ga{enja, te doradama
na sedmostepenom auto-
matskommjenja~u. S. Pa.
Najefikasnija luksuzna limuzina
Mercedes koji tro{i 5,7 litara
Italijanski Piaggio, po-
znat po proizvodnji ~uvenih
modela Vespa, anga`irao se
na dizajniranju manjeg vozi-
la na ~etiri to~ka za tri putni-
ka, koje }e biti namijenjeno
tr`i{tima Evrope i Azije, po-
tvrdio je predsjednik komp-
anije Roberto Kolanino (Co-
lanino). On je rekao da }e
Piaggio ovo vozilo proizvod-
iti i u hibridnoj verziji.
Gradski mali{an }e se po-
javiti na tr`i{tu za tri godine,
ali kompanija jo{ nije doni-
jela odluku o tome kolika }e
biti njegova cijena, niti u ko-
joj }e se fabrici proizvoditi.
Novi automobil, koji }e
imati motor do 200 ili 300
ccm zapremine, na tr`i{tu
}e se nadmetati sa rivalima
kao {to su Mercedesov Sm-
art i Tata Nano. M. T.
Audi Q7
3,0 TDI:
Potro{nja
7,2 litra
CLS od
59.857 eura
Mercedes je, istovre-
meno, i zvani~no objavio
cijene nove generacije
CLS-a, koji u prodaju
kre}e u januaru 2011. go-
dine, a prve se isporuke
o~ekuju u aprilu. Ulazni
CLS 250 CDI BlueEffici-
ency ko{tat }e 59.857 eu-
ra u Njema~koj.
VOZILI SMO Citroen C3 1.4 HDi Tendance
Unutra{njost je
osvijetljena i udobna
Druga
generacija
pokupila je
mnogo od
ve}ih modela,
naro~ito od
C4 Picasso
Jaguar C-X75: Ukupno 970 KS
Proizvo|a~ Vespe {iri djelatnost
Piaggio pravi mali gradski automobil
Sude}i prema poslje-
dnjim{pekulacijama, BMW
}e osjetno pro{iriti ponudu
sa tri potpuno nova modela.
Prvi na redu je gradski ma-
li{an, baziran na konce-
ptnom Megacityju, slijedi
ne{to ve}i gradski model s
prednjim pogonom, smje-
{ten malo ispod aktuelne se-
rije 1, te na kraju potpuno
nova serija 2.
BMWje ve} zakupio pr-
ava na oznake 228, 230 i 235,
{to aludira na to da bi bu-
du}a serija 2 trebala dobiti i
{estocilindarske motore.
S druge strane, BMW
Motorrad se ponovo `eli ok-
u{ati u svijetu skutera, nak-
on polovi~nog
uspjeha sa mo-
delomC1. Utu
svrhu pripre-
mljen je ko-
ncept maxi sk-
utera jednosta-
vnog imena C,
kojeg krasi izu-
zetno atrakti-
van dizajn i sp-
ecifi~ni detalji
poput LEDsv-
jetala i LCD monitora koji
slu`e kao retrovizori.
Pogonski agregat je re-
dni dvocilindra{, nepozna-
te snage, koja se prenosi pu-
tem CVT mjenja~a, a tu su i
neizostavne ABS ko~nice
(dvostruki disk sprijeda),
{to je jo{ rijetkost u svijetu
skutera. Iako koncept C
izgleda kao spreman za ce-
stu, jo{ se ne spominje mo-
gu}nost serijske proizvo-
dnje. S. Pa.
Audi je predstavio efika-
sniju izvedbu SUV modela
Q7, pokretanu 3,0 litarskim
TDI dizelskim motorom sa
204 KS i 450 Nm obrtnog
momenta koji se mo`e po-
hvaliti umjerenom po-
tro{njom od 7,2 litra i emi-
sijom ugljendioksida od
189 g/km, {to su izvrsne br-
ojke uzme li se u obzir ve-
li~ina automobila. S druge
strane, performanse nisu
`rtvovane (ubrzanje 9,1 se-
kunda, brzina 205 km/h).
Ovako izra`ena efikasno-
st postignuta je smanjenjem
internih frikcija, inovati-
vnim sistemom odr`avanja
radne temperature motora,
doradama na sistemu hla-
|enja, te optimizacijomubr-
izgavanja i turbopunjenja.
Tu su i neizostavni start&st-
op te sistemregeneracije ko-
~ione energije. Naravno, i
osmostepeni tiptronic mje-
nja~ daje svoj doprinos. Q7
3,0 TDI u Njema~koj ko{ta
51.800 eura.
Audi je objavio informa-
ciju da je model TT RS u
kupe i kabriolet varijantama
pored standardnog {estoste-
penog manuelnog mjenja~a
od sada dostupan i sa S-Tro-
nic sedmostepenom tra-
nsmisijom sa dvostrukim
kva~ilomkoja nudi bolje pe-
rformanse, a {tedi gorivo
(ubrzanje 4,3 sekunde, brzi-
na 250 km/h, prosje~na po-
tro{nja 8,5 litara).
Tako|er, Audi najavljuje
hibridnu verziju SUV-a Q5
koja }e za pogon koristiti
2,0 litarski TFSI ~etve-
rocilindarski benzinski sa
211 KS i elektri~ni motor
sa 34 KS.
Kona~no, iz Ingol{tata
sti`e vijest da novi A2 sti`e
krajem 2012. ili po~etkom
2013. godine, dok bi naja-
vni koncept trebao biti pre-
dstavljen dogodine.
S. Pa.
Vijesti iz Ingol{tata
Efikasniji Audi Q7 Efikasniji Audi Q7
Upoznajte najnapredniji
superautomobil ikada napr-
avljen. Skoro 20 godina na-
kon {to je Jaguar modelom
XJ220 promijenio svijet,
britanski proizvo|a~ pono-
vo izaziva modelom C-X75.
Brojka zapravo aludira na
godi{njicu marke.
Ispod markantne karo-
serije, koja je kra}a i ni`a
od tradicionalnih superau-
tomobila, krije se hibridna
tehnologija.
^etiri elektromotora uk-
upne snage 780 KS (4x195) i
~ak 1.600 Nm, te dvije gasne
turbine (2x95 KS) za punje-
nje baterije i produ`enje do-
sega (koje mogu tro{iti dizel,
biogorivo, kompresovani pr-
irodni plin ili te~ni petrolej)
nude sveukupno 970 KS {to
perolakom sportskom auto-
mobilu mase 1.350 kg omog-
u}ava vrhunske mogu}nosti.
Ubrzanje do „stotke“ tr-
aje 3,4 sekunde, a maksima-
lna brzina iznosi 330 km/h.
S druge strane, autonomija
kretanja je ~ak 900 km.
Iako je daleko od reali-
zacije, fantasti~ni Jaguar C-
X75 otvoreno do~arava mo-
gu}nosti hibridne tehnolo-
gije. S. Pa.
Revolucija u svijetu
sportskih automobila
Ispod markantne karoserije krije se hibridna tehnologija
Fantasti~ni Jaguar C-X75
Testni model umnogome podsjetio
na legendarnog argentinskog
nogometa{a Maradonu
Mercedes S250 CDI BlueEFFICIENCY: Do „stotke“ za 8,2
sekunde
Naveli smo cijenu do
registracije testnog mode-
la, no ona mo`e biti ni`a
za 3.258 KM, koliko je
ko{tala dodatna oprema.
U njoj su elektronsko
sklapanje vanjskih retro-
vizora, elektri~ni podiza~i
stakala naprijed i nazad,
senzori za parkiranje na-
zad (sve u paketu City),
automatska klima (manu-
elna je u „regularnom“ pa-
ketu opreme Tendance),
16-in~ne aluminijske fe-
lge, vjetrobransko staklo
Zenith i metalik boja.
Dodatna
oprema
Jo{ dvije vijesti iz Jagu-
ara: izuzetno uspje{na li-
muzina XF sada je dostu-
pna s novim vizuelnim pa-
ketom, koji ovom automo-
bilu daje nagla{eniji spor-
tski nastup. Black Pack
paket dostupan je kao do-
datna oprema na modeli-
ma XF Diesel S, XF 5,0 i
XFR.
Jaguar je ujedno obja-
vio i planove o razvoju Se-
ntinel verzije modela XJ.
U pitanju je blindirani au-
tomobil, s brojnim za{tita-
ma putni~ke kabine.
Oja~anja su uvjetovala por-
ast mase od cijelih 1.426 kg
na 3,3 tone, ali to nije pro-
blem za 5,0-litarski V8 be-
nzinski motor sa 390 KS i
515 Nm, koji ovom auto-
mobilu omogu}ava ubrza-
nje do 100 km/h za 9,7 se-
kundi i maksimalnu brzi-
nu limitiranu na 200 km/h.
Blindirani XJ
BMW Concept C: Najava skutera budu}nosti
Novosti iz Bavarske
BMW priprema seriju 2 i novi skuter
Citroen C3: Vrhunski pregled i odli~na tehnika
Dimenzije
d/{/v (mm) ................... 3.941/ 1.412 / 1.538
masa praznog vozila (kg) ...................... 1.050
prtlja`nik (l) ............................................. 300
Motor 1,4 MPi
zapremina (ccm) .................................... 1.398
najve}a snaga (KS/o/min) ........... 70 / 4.000
obrtni moment (Nm/o/min) ....... 160 / 2.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) ............................... 163
ubrzanje 0-100 km/h (s) ............................. 13,7
potro{nja grad/otv./komb. (l) ...... 5,2 / 3,7 / 4,2
Cijena testiranog modela
do registracije..................................... 25.625 KM
Li~na karta
„Mali zeleni“
na to~kovima
„Mali zeleni“
na to~kovima
Utorak, 9. novembar/studeni 2010.
Prodaja
Prodajem Reno Lagunu 1.9 D,
2003. god. Reno Megan 1.9 D,
2003. god. Pe`o HDI 1.4 D, 2003.
god. Sva imaju klimu i reg-
istrovana su. Tel. 061 667 187.
1196-1Tz
Air-bag na volanu i inst. tabli
Golf 4, Pasat 4-5, Audi 4-6, Merc.
sprinter, Opel Korsa-Omega. Tel.
061 200 203.
Alu-felge 16“ za Mercedes, 5
krakova, sa gumama. Tel. 061 146
657.
Aluminijske 4 felge trineske,
175/70/13. Tel. 061 548 447.
Astra GTC sport cupe, 2008.
god., 1.6, 115 KS, crvena, max
oprema, extra stanje, gara`irana.
Tel. 061 173 947.
Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., reg-
istrovan, al. felge, bixenoni, nova
gume, exkalibur alarm. Tel. 066
364 848.
Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi,
2004. god., full oprema. Tel. 061
131 791
Audi jaje 1.6TDI 59kw-
80ks.interkooler 1990 god central-
na brava lavlja kand`a alu-felge tek
registrovan 5500KM Mostar. Tel.
061 235 464
Audi jaje turbo dizel 90 godina
tek registrovan cijena 4200 KM.
Tel. 061 185 187
Auto dijelovi za Opele, Korsa,
Astra, Vektra, Omega, Frontera,
Monterey. Tel. 061 200 203.
Auto gume polovne 4 kom.
245/70/16, 4 kom. 215/65/16, 4
kom. 205/55/16, 4 kom. 195/65/16c,
4 kom. 185/60/14. Tel. 062 213 732.
Auto ogledala za retrovizore za
sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149
190.
Auto radar detektori Cobra i
Whisteer, xenon kompleti i navi-
gacije za automobile, garancija 1
god. Tel. 066 271 815.
Autodijelovi za Opel Fronteru
duga zelena 2.2 benzin, 98. god.
Tel. 061 200 203.
Automobil Nisan i farove ove
marke. Tel. 061 367 103.
Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugrad-
njom. Garancija 5 godina. Stup,
Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061
413 317.
BMW 324 dizel, 1988. god.,
registrovan 57.do 11. mjeseca, au-
tomatik, 1.800 KM. Tel. 061 438
446.
BMW X3, 2005. god., pre{ao
oko 120.000 km, metalik sivi, au-
tomatik, full oprema osim ko`e,
3.0 D. Tel. 062 991 267.
Citroen C2, 1.4 HDI, dizel,
2005. god., bijela boja, 6.950 KM.
Tel. 063 506 303.
Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4
tek registrovan i Ford fokus 2.0
benzinac, 2003. nije rije{ena carina
i porez. Mo`e zamjena za jedno au-
to. Tel. 061 843 324.
Citroen-Sara, benzin, 1999.
god., plave boje, 5 vrata, gara`iran,
reg. do 4. 8. 2011., airbag, klima,
cen. brava, pode{avanje volana,
5.200 KM. Tel. 061 604 062.
Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3
vrata, reg. do aprila 2011., 6.300
KM. Tel. 061 841 259.
Clio 1.4 B, metalic plavi, MTV,
music, u perfektnom stanju, 6.800
KM. Tel. 063 895 238.
Da~ija-Logan karavan, 2008.,
registrovana, gotovo nov, cijena
11.000 KM. Tel. 070 211-374.
Dijelove Opel Frontere, motor
dizel 2.2, 2000. god., limariju i os-
tale dijelove. Tel. 062 279 743.
Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i
dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel.
061 504 190.
Fiat Dukato 2.8 dize. (1+6),
2000. god. Tel. 061 141 292.
Fiat Dukato kombi, 91. god.,
2.5 D, u voznom stanju, 1.500 KM.
Tel. 061 268 442.
Fiat punto 1.1B, prva regis-
tracija oktobar 2000. Tel. 061 747
935
Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet,
2006., klima, ABS, 4x airbag,
daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x
el. podiza~i, do regist. 10.200 KM.
Tel. 061 214 813.
Ford Escort 1.8 dizel (TD),
1997., 5 vrata, boja metalik tamno
zelena, tek registrovan, dobro ocu-
van, pre{ao 165.000 km, cijena
4.500 KM. Tel. 062 712 626
Ford Eskort 1.4 benzinac,
1997., reg. august 2011., 3.800 KM.
Tel. 061 335 589.
Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god.,
crna, 3 vrata, sa dosta opreme,
pla}eni cdarina i PDV, uvoz Nje-
ma~ka, 120.000 pre{ao, cijena do
reg. 7.150 KM. Tel. 062 548 408.
Ford Fiesta 1.3 benz., 3.700
KM, god. 97. Tel. 062 008 374.
Ford Mondeo 2.0 TDCI, god.
2003. Tel. 061 842 201.
Golf 2, 1.6 TD, 1986. god., reg.
do 1. 5. 2011., cijena 3.000 KM.
Tel. 061 440 594.
Golf 2, bordo, isti~e registraci-
ja. Tel. 065 888 497, Ilid`a.
Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bi-
jele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061
244 290.
Golf 4, kabriolet, tvrdi krov,
2000. god. Crn, crna ko`na
sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus
aluminijske felge „racer“. Sve
10.000 KM. Tel. 033 281 370.
Golf II, 5 vrata registrovan do
juna cjena 2500 KM. Tel. 033 204
497
Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek
registrovan, 3900 KM. Tel. 063 123
282
Hitno i povoljno prodajem Ok-
taviju Elegance 1,9 TDI.Tel. 061
202 116 i 033 244 222
Hitno Reno Megan coupe,
2001. g., metalik sive boje, benzin,
ful oprema. Tel. 061 338 433.
Jepp libery 3.7L benzin, 2006
god., pre{ao oko 25000 km, mo`e
zamjena. Tel. 061 781 414
Kadet 1.3 benzin, 86. god., reg-
istr. sa~uvan,1 .600 KM. Tel. 061
367 460.
Kia Rio RS limuzina, metalik
siva, centralna, klima, 2002. god.,
1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do
kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156
309.
Kmbi MB 609, god. 90., dugi,
visoki, nosivost 3 t, 4.500, extra,
mo`e zamjena. Tel. 062 270 366.
Kombi ford tranzit ,poviseni,
dizel.1992, tek registrovan. cjena
po dogovoru, mogu}a zamjena za
VW T2. Tel.063 415 463
Korsa C 2002. god., 1.0 benzin,
ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, cr-
vena, al. felge, registr. do 9. 2011.
Tel. 062 814 399, Sarajevo.
Laguna 1.9 dizel, 99. g., limuzi-
na, reg. do jan. Tel. 061 173 723.
Lavlja kand`a, original. Tel.
061 248 078.
Lavlju kand`u, cijena 180 KM.
Tel. 061 829 203.
MAN 19-403, 1995., teglja~,
mogu}a zamjena. Tel. 061 141 292.
Maruti 1991., cijena povoljna.
Tel. 061 437 409.
MB 190 D, god. 86., reg. 6.
2011., 4.000 KM, mo`e zamjena i
Citroen BX 1.9 D, god. 89., 1.000
KM. Tel. 062 270 366.
Mercedes 124, 200 dizel, {iroka
lajsna, u dobrom stanju, cijena
5.800. Tel. 061 484 394.
Mercedes 190 dizel, automatik,
88. god., registrovan, sive boje,
odli~an. Tel. 061 500 037.
Mercedes A 160 avangard, 2001.
god., ko`a, klima, nagivacija, crni,
ful oprema, servisna, registrovan.
Tel. 061 350 093, Sarajevo.
Mercedes E 220 CDI, model
2003., sivi, avantgarde, tel., al.
felge, ko`a, servisna knjiga. Tel.
066 364 848.
Mercedes ML 320, benzin +
plin, 2003. god., regist. do 6./2011.
Tel. 061 145 887.
Minibus Iveko automatik, god.
85., ispravan, 1.500 KM, mo`e za-
mjena, Sarajevo. Tel. 062 270 366.
Nissan Murano, 10. 2007.,
6.500 km, cijena 48.000 KM, mo`e
zamjena. Tel. 062 157 704.
Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., si-
va, 3 vrata, full oprema, reg-
istrovana, 1 vlasnik od uvoza, nove
gume M+S, 96.000 pre{ao,l cijena
7.900 KM. Tel. 061 835 565.
Opel Frontera A 2.2, benz.,
duga, zelena, u dijelovima. Tel. 061
200 203.
Opel Korsa 2009., u dijelovima,
kompjuter i klju~. Tel. 061 200 203.
Opel Monterey i Suzu truper,
dugi, met., 3.0 TDI, ful oprema.
Tel. 061 200 203.
Opel Omega b, Korsa B, Fron-
tera, Vektra, Astra u dijelovima.
Tel. 061 200 203.
Opel Vektru karavan, 97., tek
reg., 2.5, V6, benzin, ful oprema,
muzika, 2 poja~ala, 8.200 KM. Tel.
061 927 619.
Opel-kadet suza, 1.4, 1990.
god., tek registrovan, cijena 2.500
KM. Tel. 061 551 317.
Pasat 1.6 D karavan, 5 brzina,
god. 84., ispravan, odjavljen u
Sarajevu, 501 KM. Tel. 062 270
366.
Pasat karavan dizel, el.
podiza~i, volan na pomjeranje ,
stakla zatamnjena. Tel. 061 257 534
i 061 862 080.
Pasat karavan, 1997. god., TDI,
110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god.
Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187.
Pasat, karavan 1,9 TDI 1999
Automatik registrovan do maja
2011. Tel. 061 769 091
Pasat karavan 2000 god., tdi,
10.200 KM, mo`e zamjena. Tel.
061 818 173
Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god.,
plavi met., 4 vrata, full oprema,
pla}eni carina i PDV, uvoz Nje-
ma~ka, 92.000 pre{ao, cijena do
reg. 7.900 KM. Tel. 061 158 202.
Pe`o 206, 2003. god., 1.1 B, sivi,
3 vrata, sa dosta opreme, pla}eni
carina i PDV, uvoz iz Njema~ke,
82.000 pre{ao, cijena do reg. 7.200
KM. Tel. 061 158 202.
Pe`o 405 1.6 b+plin, kara-
van,’91.reg do maja.nove
gume,alarm. Tel. 061 853 185
Prodaja i ugradnja alnasera, al-
ternatora i ostalih el. ure|aja. Tel.
061 365 193.
Prodajem Audi 80 Quattro,
1989., benzin, registrovan do
02.7.2011.Tel. 066 339 687
Prodajem fijat punto, godiste
2003 ,benzin 1.2 ful oprema ,
pre{ao 55 000 km, servisna knjiga,
pla}ena carina i pdv, uvoz iz Nje-
ma~ke,cijena 6.600 KM. Tel. 062
530 606
Prodajem Ford Mondeo TDCI
2.0, god. proizv. 2003. Tel. 061 842
201.
Prodajem golf 4.2003.God .Ful
oprema .Metalik siva .2.0.Benzin
.Automatik .9.500 KM.5.Vrata
registrovan.08.2011.Tel 062 454
407
Prodajem golf II 5 vrata 1985
registrovan. Tel. 033 204 497
Prodajem golf II, diesel, dobro
o~uvan, registrovan. Tel.061 627
460
Prodajem za Renault Twingo,
~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i
~eli~ne felge 15'', za Renault,
oja~ane sa poklopcima cijena, 200
KM.Tel. 061 259 784.
Prodajem i ugra|ujem za sva
auta ogledala za retrovizore, po-
voljno! Tel. 061 382 478.
Prodajem i ugra|ujem za sva
auta ogledala za retrovizore, po-
voljno. Tel. 061 529 970.
Prodajem kombi VW 1983. po-
voljno. Registrovan do 7. mjeseca
2011. Tel. 061 249 696.
Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3
benzin, za Golf 2. Tel. 061 206
689.
Prodajem pe`o 106 god 2000
sporski reg do augusta benzin 1,1
povoljno. Tel. 061 507 811
Prodajem PMV Jetta, God.
1985. Cijena po dogovoru. Tel. 061
789 727
Prodajem renault 5, nije reg-
istrovan, cijena 1200 KM, ispra-
van.Tel.033 613 389 i 066 274 555
Prodajem za Golfa alnaser, alte-
nator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i
monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639
176.
Prodajme pasat limuzina 1.9
TDI, 105 KS, 2006 god., servisna,
nove gume, krom paket, senzori,
digitalna klima. Cijena do regis-
tracije 22.500 KM. Tel. 063-241-934
Putni~ki auto Nisan. Tel. 061
367 103.
Renault Kangoo, teretni, 2004.
god., 1.5 dci, plavi met., kao nov,
strane table, servisna knjiga, hitno.
Tel. 061 761 812.
Reno 11, registr., stanje dobro,
boja met. bijela, cijena po dogov-
oru. Tel. 061 143 519.
Reno Clio 1.2, 16V, 2003. god.,
sivi met., 3 vrata, sa dosta
opreme, pla}eni carina i PDV,
uvoz Njema~ka, 60.000 pre{ao, ci-
jena do reg. 6.900 KM. Tel. 061
835 565.
Reno Clio 1.5 DCI, 2004. god.,
kupljen u Bunji, prodajem-mijen-
jam. Tel. 061 537 588.
Reno Kango 1.9 D, 2003. god.,
putni~ki, tek registrovan. Tel. 061
141 292.
Reno Kango zatvoreni, 2005.
god. Tel. 062 916 902.
Reno Laguna 1999., 1.9 DTI
RXI, klima, alarm, ABS, JVC
MP3, alu. f., krov nosa~i. Tel. 061
173 723.
Reno Laguna karavan, dizel,
2004. god. Tel. 033 420-606, 062
390 579.
Renault Megane, 2007 god.,
2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85
ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418
999.
Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001.
god., full oprema, extra stanje, reg-
istrovan, 10.500 KM. Tel. 061 864
130.
Retrovizorska ogledala za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799.
Seat teretni 98 god.ispravan
prodajem ili mijenjam za luksuzni
automobil cijena 4500 KM Tel.
061 109 095
[koda Octavia Tour 2009.,
TDI, u garanciji cijena 23000KM.
Tel. 062 390 408
Toyota corolla verso, 2.0 dizel,
91.000 km, 2005. g., prodajem ili
mijenjam. Tel. 061 441 061.
Toyota Rav 4, dizel, 2005. god.
Tel. 061 147 887.
Ugradnja alarma i sistema pro-
tiv kra|e vozila, testiranje vozila.
Tel. 061 365 193.
Vento, 1.9 tdi, 98. god, zeder,
klima, 8300 KM, mo`e zamjena.
Tel. 061 434 867
Vr{im dijagnostiku za Opel
vozila. Mogu} dolazak na adresu,
20 KM. Tel. 061 092 699.
VW Betlle-buba, 2002. god.
Tel. 061 775 331.
VW Kedi, 1999. god., bijele bo-
je, dizel, u extra stanju. Tel. 061
253 170.
VW pasat limuzina juni 2006,
tamno siva metalik, krom paket,
servisna, comfortline, oprema:
digitalna klima naslon, maglenke,
senzori. Cijena 22.600 KM do reg-
istracije. Tel. 063 591 876
VW pasat limuzina, 2006 god-
ina, 1.9 TDI 105 KS, krom paket,
dig.klima, senzori CD, servisna,
dva klju~a, 4 stakla na dugme, el
sjedala. Cijena do reg. 22.900
KM. Tel. 066 415 302
VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, 7
sjedi{ta, plava metalik boja, u
odli~nom stanju, tek registrovan.
Tel. 033 687-154, 061 532 179.
VW t4 2.5 TDI, 2000. god
(1+5), putar. Tel. 061 141 292.
Za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednje lijeva vrata. Tel.
061 260 598.
Za{tita automobila od korozije
plastobitom, podovi, pragovi. Tel.
061 200 203.
Kupovina
Kupujem havarisana i ostala
vozila za auto otpad. Tel. 062 127
951. 16791-1tt
Kupujem Golfa 2, stranca, cr-
vene boje. Tel. 061 504 190.
Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana vozila.
Tel. 061 206 689.
Kupujem havarisana i ostala
vozila. Tel. 061 274 441.
Vr{imo otkup rabljenih, dotra-
jalih i havarisanih vozila. Tel. 061
716 013.
Kupujem vozila: havarisana,
strane table, neispravna. Tel. 061
820 000.
Kupujem vozila ni`e vrijed-
nosti, havarisana, na stranim
tablama, i sl. Tel. 061 758 217.
Kupujem vanjski poklopac
od rezervoara za Reno Scenic 2000
godina.Tel. 061 719 786.
Kupujem Kadeta i Korsu na
stranim tablama i havarisana na
na{im tablama. Tel. 063 459 893.
Kupujem stare Kadete i Opel
Korse, Mazde 323. Tel. 061 365
193.
Kupujem Auto marke Fichu 80
godi{te. Tel. 062 506 793
AUTO DIJELOVI
Prodajem alu felge 16 sa guma-
ma. Tel. 061 010 711
Autolakirer zastita, poliranje,
lakiranje i manje limarske
popravke. Tel. 062 164 627
Prodajem digitalni taximetar i
firmu cijena 100 KM. Tel. 061 775
325
Izdavanje
Izdajem dvokrevetnu sobu u
privatnoj ku}i. Upotreba kuhin-
je-dnevne sobe. Centralno grijan-
je, kablovska, lokacija Grbavica -
stadion @elje. Tel. 062 994 704.
14538-1Nd`
Alipa{ino polje, jednoiposoban
u zgradi, grijanje, namje{ten.
Mogu i studenti-ce. Tel. 061 540
279. 17010-1tt
Izdajem stan i poslovni prostor
85 m2, a mo`e i posebno. Povoljo
radi ~uvanja ku}e. SA - Alipa{ina
113. Tel. 062 422 263. 17011-tt
Izdajem namje{ten trosoban
stan 64 m2, ^engi} Vila (kod
Merkur-centra), studentima. Tel.
066 488 818. 14554-1Nd`
Izdsajem stan 44 m2, u centru,
centralno, polunamje{ten, ulica
Avde Jabu~ice. Povoljno. Tel. 065
000 725, 065 816 612. 17043-1tt
A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem
dvosoban prazan stan, 1. sprat,
eta`no grijanje. Tel. 033 442-998,
062 139 085.
A. Polje, dvosoban stan polu-
namje{ten, ozbiljnijem bra~nom
paru. Tel. 063 466 444, 063 320 413.
Aerod. naselje, pos. prostor 40
m2, za agencije, predstavni{tva,
kancelarije, sa papirima. Tel. 061
857 012.
Alipa{ina 183A, pos. prostor 90
m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za
sve namjene. Tel. 061 228 524, 033
486-558.
Apartman izdajem na
Bjela{nici. Tel. 062 320 648.
Apartmani, sobe, dnevni bo-
ravak, sa parkingom, blizina Wise.
Tel. 061 267 264.
Apartmansko preno}i{te iznad
Katedrale, parking, kablovska, 15
KM po osobi. Tel. 061 339 647.
Apartmansko preno}i{te u cen-
tru grada, extra opremljene sobe,
TV, sat., c. grij., parkoing, 15 KM
po osobi. Tel. 062 530 601.
B. Potok, kod {kole, dvosoban
prazan stan. Tel. 061 258 189.
B. Potok, prazan jednosoban
stan. Tel. 062 264 331.
Bare [ip, izdajem gara`u, novo-
gradnja, na du`i period. Tel. 061
358 229.
Bare [ip, izdajem nenamje{ten
stan porodici, priklju~ci odvojeni,
200 KM. Tel. 061 66 77 62.
Blizu @eljezni~ke stanice sobe,
TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061
135 345.
Bolni~ka ulica, u centru,
dvosoban namje{ten stan u zgradi,
500 KM. Tel. 061 142 704.
Breka, izdajem jednosoban
stan namje{ten, exluzivno, pred-
nost stranci. Tel. 062 204 208.
Bu}a potok, izdajem stan. Tel.
033 654-717.
Centar - Papagajka, nudim
no}enje u luksuzno opremljenim
apartmanima. Tel. 061 724 725.
Centar grada, apartmansko
preno}i{te, extra opremljene sobe,
TV, sat, c. grijanje, parking, 15 KM
po osobi. Tel. 062 530 601.
Centar, namje{ten stan. Tel.
061 480 445.
Centar, tros. stan u Sarajevu,
kompl. namje{ten, na du`i period,
zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777.
Centar-Katedrala, jednosoban
namje{ten stan 1 zaposlenoj osobi,
200 EUR-a. Tel. 061 503 868.
Centar-Katedrala, jednosoban
namje{ten stan jednoj zaposlenoj
osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868.
Cicin han 96, izdajem bosan-
sku ku}u bra~nom paru ili studen-
tima. Tel. 061 134 940.
^. Vila, dvosoban namje{ten
stan, c. grijanje. Tel. 062 368 243.
^. Vila, potpuno namje{ten
dvosoban stan, III sprat, novo-
gradnja, eta`no grijanje. Tel. 061
255 375.
Dobrinja, ul. Kunovska br. 1,
izdajem stan 75 m2, vrlo povoljno.
Tel. 033/542-658.
Dobro{evi}i, dvoiposoban
prazan stan, priv. ku}a, bez grijan-
ja, ugra|ena kuhinja, na du`e vri-
jeme, poseban ulaz, 180 KM. Tel.
061 745 190, 033 591-144.
Doglodi, 100 m2 poslovno
skladi{nog i 150 m2 stambenog
prostora. Tel. 061 561 132.
Dvije sobe sa parnim grijanjem
za studentice, upotreba kupatila,
kuhinje. Tel. 033 521-566.
Dvokrevetnu sobu radnicima,
60 KM po krevetu. Tel. 660-176.
Dvos. konf. stan (70 m2), kom-
pletno namje{ten, centr. grijanje,
kablovska TV. Tel. 657-697, 061
507 240.
Dvosoban stan kod OHR-a,
polunamje{ten, I sprat. Tel. 033
202-419.
Gara`na-parking mjesta u
zatvorenoj obezbije|enoj gara`i,
50 KM + PDV, Pofali}i, H.
^emerli}a 1. Tel. 061 209 057.
Grbavica, dvosoban fino nam-
je{ten, IV kat, eta`no grijanje. Tel.
061 145 853.
Grbavica, jednokrevetnu sobu
studentu nepu{a~u. Tel. 061 749
259.
Grbavica, lijepo namje{ten stan
i gara`u na du`i period. Tel. 033
643-359, 062 615 062.
Grbavica, ul. Behd`eta
Muteveli}a 99, izdajem pos. pros-
tor. Tel. 033 523-887.
Had`i}i, izdajem namje{ten
stan. Tel. 061 347 685.
Hrasnica, Put Famosa 31, izda-
jem stan 31 m2. Tel. 061 255 282.
Hrasno kod Robota, izdajem
stambeno kancelarijski prostor 70
m2. Tel. 061 350 769.
Hrasno, dvosoban opremljen
stan u zgradi, centralno, 350 KM.
Tel. 061 522 190.
Hrasno, izdajem trosoban stan
extra namje{ten. Tel. 062 003 205.
Hrasno, Trg heroja, lijepo
ure|en jednosoban stan. Tel. 061
482 104.
Hrasno, trosoban stan izdajem,
preko puta trolejbuske stanice. Tel.
062 204 208.
Hrasno-izdajem jednokrevet-
nu sobu na spratu studentici -sam-
ici sa upotrebom kuhinje i kupati-
la. ul.Safeta Had`i~a br.37.Tel.033
655 980
Ilid`a, Bosanske gazije br. 29,
izdajem stan 53 m2. Tel. 062 324
647.
Ilid`a, dvosoban fino opreml-
jen stan u zgradi, centralno, 300
KM. Tel. 061 031 330.
Ilid`a-Lu`ani, dvije namje{t-
ene sobe, centralno, kab. TV,
kuhinja, `enama nepu{a~ima. Tel.
066 324 343.
Ilid`a-Mala aleja, izdajem pos.
32 Utorak, 9. novembar/studeni 2010.
oglasi
Dnevni avaz Utorak, 9. novembar/studeni 2010. 33
prostor. Tel. 062 789 685.
Ilid`a-Sup, Pija~na, polunam-
je{ten stan u stambenoj zgradi. Tel.
061 866 705.
Isto~no Sarajevo, dvosoban
namje{ten stan u Spasovdanskoj
ulici na du`e vrijeme. Tel. 061 552
038.
Izdajem apartman u centru
Makarske tokom cijele godine. Tel.
061 224 174
Izdajem dva poslovna prostora
na Pofali}ima, u shoping centru
„Korea“ prostori su veli~ine od
100m2 i 17m2. Tel 061 778 367
Izdajem dvoiposoban polu-
namje{ten stan u priv. ku}i, pose-
ban ulaz. Tel. 033/454-424.
Izdajem dvokrevetnu sobu stu-
dentima kod Bosmala. Tel. 062
138-905.
Izdajem dvosoban namje{ten
stan D. Malta. Tel. 033 521-566.
Izdajem dvosoban namje{ten
stan u centru (mo`e i prodaja). Tel.
062 139 490.
Izdajem stan na Grbavici, nam-
je{ten. Tel. 062 385 332
Izdajem dvosoban prazan stan
kod {kole u Bu}a potoku u privat-
noj ku}i. Tel. 061 483 982
Izdajem dvosoban stan u zgra-
di, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583.
Izdajem gara`u na Ko{evskom
brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061
275 198
Izdajem gara`u. Tel. 062 561
768, Derebent 37.
Izdajem ili prodajem radnju na
Siranu. Tel. 062 917 009.
Izdajem jednokrevetnu sobu
opremljenu sa upotrebom kuhinje.
Tel. 066 823 604
Izdajem jednokrevetnu sobu
studentu - samcu sa upotrebom
kuhinje. Ul. Safeta Had`i}a br. 37.
Tel. 033 655 980
Izdajem jednokrevetnu sobu,
kuhinja sa kupatilom, `enskoj oso-
bi, strogi centar. Tel. 445-306.
Izdajem jednosoban manji
polu namje{ten stan.S.kolonija
Ilid`a ul.Huseina.\oze do124 Tel.
061 323 455 i 062 386 980
Izdajem jednosoban namje{ten
stan, cen. grijanje, kablovska,
poseban ulaz. Tel. 033 638-006.
Izdajem ku}u na Mejta{u 120
m2 sa 200 m2 vrta, strancima,
sre|ena, nenamje{ten. Tel. 061 156
262.
Izdajem ku}u na Mihrivo-
dama, 3 sobe , 2 mokra ~vora,
kuhinja trpezarija, gara`a 4 park-
ing mjesta, ba{ta, na du`i period .
Cijena 1.300 km. mjese}no /ispod
Kafane KIBE/. Tel. 061 360 084
Izdajem namje{ten dvosoban
stan sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta
Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233
948.
Izdajem namje{ten dvosoban
stan u novoj zgradi u Ned`ari}ima.
Tel. 061 221 706.
Izdajem namje{ten jednosoban
stan, ul. Gornja Breka 39. Tel. 061
213 208, 033 446-460.
Izdajem namje{ten stan sa gri-
janjem u Butmiru. Tel. 033 680-001.
Izdajem namje{ten stan, 38m2,
^engi} Vila (suteren), 300KM. Tel.
061 483 057
Izdajem namje{tenu sobu na
Alipa{inom polju, a faza, studenti-
ci ili zaposlenoj samici. Povoljno.
Tel. 033 542 235
Izdajem namje{tenu sobu u ul.
Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106
584.
Izdajem nov dvosoban na
^ar{iji, eta`no grijanje, zaposlen-
im na du`e. Tel. 033/647-822, 061
233 428.
Izdajem opremljen stan u But-
miru, 160 KM. Tel. 033 680-106.
Izdajem opremljen, uhodan
frizerski salon sa tri radna mjesta,
manikir, pedikir, nadogradnja
noktiju. Tel. 062 111 849
Izdajem p. prostor 240 m2 za
sve namjene sa parkingom uz
glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061
545 358.
Izdajem pos. prostor 20 m2 na
Stupu uz Heco pijacu, pogodno za
kancelarije, predstavni{tva, ugost.
objekte i drugo. Tel. 061 249 249,
061 531 130.
Izdajem pos. prostor kod
@eljinog stadiona 32 m2. Tel. 062
972 512.
Izdajem pos. skladi{ni prostor
40 i 120 m2, Stup kod Interexa.
Tel. 061 266 869.
Izdajem poslovne prostore, na
vi{e lokacija, za razne namjene.
Tel. 061 156 262.
Izdajem poslovni prostor 40
m2, u Kasindolskoj ulici. Tel. 061
157 193.
Izdajem poslovni prostor 60
m2 do glavne ceste u Bu}a Potoku,
mo`e za sve namjene. Tel. 062 154
130.
Izdajem poslovni prostor 70 kv
metara, povoljno, dobra lokacija,
ima inventar. Tel. 063 319 136.
Izdajem potpuno opremljenu
garsonjeru (telefon, kablovska TV,
grijanje plinsko, ul. Himze
Polovine. Tel. 033 227-969, 061 158
701.
Izdajem povoljno namje{ten
stan ba Mojmilu. Tel. 061 740 902
Izdajem prazan dvoiposoban
stan na Dobrinji, Gandijeva 11,
250 KM Tel. 062 971 539
Izdajem prazan sprat ku}e, sve
zasebno, do glavne ceste u Bu}a
Potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154
130.
Izdajem prazan stan 65 m2, c.
grijanje, sa parkingom, I sprat,
Saraj polje. Tel. 061 545 358.
Izdajem sobe i apartmane na
Vla{i}u, centar Babanovac, tokom
cijele godine. Tel. 061 716 271
Izdajem sobe za spavanje na
Ba{~ar{iji, cijena 15KM. Tel. 061
521 620
Izdajem sobe za spavanje na
Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15
KM. Tel. 061 192 073.
Izdajem sobe za spavanje na
Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15
KM. Tel. 061 434 123.
Izdajem sobu sa centralnim
grijanje i kablovskom TV za-
poslenom mu{karcu.Novo Saraje-
vo tel:033 659 895 mob:062 943
021
Izdajem stan 2,5 sobni mo`e i
studentima ima centralo grijanje.
Tel. 033 659 252
Izdajem stan u Vrbovskoj
odvojen ulaz sa grijanjem ili bez,
privatna ku}a. Tel. 033 617 720
Izdajem stan, Boljakov potok
150 KM. Tel. 033 459 838 i 061 777
679
Izdajem stan-kancelarijski
prostor 70 m2, III sprat, kod Kate-
drale. Tel. 062 812 183.
Izdajem trosoban namje{ten
stan kod Lu~kog mosta-Mostar i
sobe za preno}i{te sa kuhinjom.
Tel. 062 070 100
Izdajem trosoban stan na
Dolac Malti, 400 KM, namje{ten.
Tel. 062 320 746.
Izdajem trosoban stan, Envera
[ehovi}a u zgradi. Tel. 061 268
476.
Iznajmljivanje ili prodaja
poslovnih prostora u „MEL-
LAIN“ centru na Ilid`i i to: P=39,
72m2, P=48, 56m2, P=135, 32m2
P=109, 12m2, Tel. 033 552 580 i
033 552 581. pon-pet od 9h do 16h.
Iznajmljujem jednosoban stan,
Obala, kod mosta Drvenija, 300
KM. Tel. 061 905 212.
Jednoipos. namje{ten stan dv-
jema studenticama, na du`e. Tel.
061 191 528.
Jednokrevetna soba sa grijan-
jem B-faza, 16. sprat, upotreba
kuhinje, 120 KM. Tel. 062 467 823.
Jednokrevetnu sobu na Trgu
heroja, zaposlenim, kablovska,
c.g., na du`i period. Tel. 061 546
291.
Jednokrevetnu sobu sa upotre-
bom kuhinje i kupatila `enskoj os-
obi. Tel. 062 293 406.
Jednokrevetnu sobu studentu,
100 KM. Tel. 033 232-299.
Jednokrevetnu sobu studentu,
kuhinja, kupat., cen. grijanje, 100
KM. Tel. 232-799.
Jednokrevetnus obu sa upotre-
bom kuhinje i kupatila `enskoj os-
obi. Tel. 062 293 406.
Jednosoban namje{ten stan
studentici, cen. grijanje. Tel. 033
615-582.
Jednosoban stan namje{ten,
600 met. od Katedrale. Tel. 063 284
767.
Kobilja glava, jednosoban stan
studentima. Tel. 062 940 227.
Kod bol. Ko{evo, izdajem sobu
`eni. Tel. 033 213-629.
Kod FDS, namje{ten stan,
novogradnja, 100 m2. Tel. 061 226
372.
Kod Socijalnog izdajem jed-
nokrevetnu sobu studentu 150
KM. Tel. 066 208 540.
Ko{. brdo, jednosoban stan za 2
studenta ili zaposleni, eta`no gri-
janje. Tel. 061 537 239.
Ko{. brdo, jednosoban stan za 2
studenta ili zaposleni, eta`no gri-
janje. Tel. 061 537 239.
Ko{evo, Ru{ida Prgude 13,
dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-
600.
Ku}u izdajem sa oku}nicom u
Binje`evu, vrlo povoljno. Tel. 033
511-963.
Lijepo namje{ten stan 45 m2,
strancu ili studentu. Tel. 033 440-
727, 062 800 583.
Lijepo namje{ten stan kod
FDS. Tel. 061 226 372.
Lijepo namje{tenu sobu sa
upotrebom kuhinje i kupatila, po-
voljno. Tel. 033 437-722.
M. Dvor, dvosoban namje{ten
u zgradi, eta`no gr., blind. Tel. 062
465 466.
M. Dvor, izdajem sobe, upotre-
ba ~ajne kuhinje, kupatilo, TV
kab., po osobi 20 KM. Tel. 061 135
345.
M. Dvor, kod Ameri~ke am-
basade, namje{ten stan 80 m2, ek-
stra, za strane, pos. ljude. Tel. 061
897 959.
Makarska centar, apartman za
dvije osobe. Tel. 061 224 174.
Mejta{, izdajem dvije gara`e
povoljno. Tel. 062 127 128.
Mejta{, jednokrevetna soba sa
upotrebom kuhinje i grijanjem,
studentici. Tel. 207-425.
Mjedenica, Stari Grad, garson-
jeru - 200 KM. Tel. 062 908 359.
Namje{en stan 80 m2, kod Holi-
day Ina, M. Dvor. Tel. 061 897 959.
Namje{ten dvosoban stan u
priv. ku}i, studentima, cen. grijan-
je, poseban ulaz. Tel. 061 812 524.
Namje{ten dvosoban stan, cen.
grijanje, telefon, kablovska TV,
parking. Tel. 657-697, 061 507 240.
Namje{ten stan 70 m2, cen. gri-
janje, kablovska TV. Tel. 033 657-
697, 061 507 240.
Namje{ten stan 70 m2, cen. gri-
janje, kablovska TV. Tel. 033 657-
697, 061 507 240.
Namje{ten stan dvjema stu-
denticama. Tel. 033 534-253.
Namje{ten stan izdajem. Tel.
062 280 614.
Namje{tena garsonjera, za-
posl. mu{karcu, nepu{a~u. Tel.
061 398 380.
Olovska 139, N. Sarajevo, izda-
jem namje{tenu sobu sa 2 le`aja.
Tel. 066 348 625.
Op. Centar, prostor 50 m2,
prizemno, pogodan za sve nam-
jene. Tel. 061 357 786.
Op. Novi Grad, jednosoban
prazan stan ku}i, zvati od 16-21 h.
Tel. 033 801-524.
Op. Novi Grad, jednosoban
prazan stan u ku}i, zvati od 16-21
h. Tel. 033 801-524.
Otoka, dvosoban prazan 65 m2
i prazan jednosoban 35 m2, u zgra-
di. Tel. 061 031 330.
Pejton-Ilid`a, pos. prostor 40
m2, povoljno za vi{e namjena, sa
parkingom za kola za istovar robe,
mo`e i skladi{te. Tel. 033 622-064,
062 156 840.
Pekaru sa dvije zidane pe}i i
ma{inama izdajem, 500 KM. Tel.
061 160 129.
Pofali}i, namje{tena garsonjera,
cijena 150 KM. Tel. 062 415 800.
Pos. prostor 40 m2 za agencije,
predstavni{tva, kancelarije, Aero-
drom. naselje sa papirima. Tel. 061
857 012.
Povoljno iznajmljujem posl.
prostor 11 m2, Tr`ni centar D.
Malta. Tel. 062 789 206.
Prazan stan na spratu, priv.
ku}a, 65 m2, poseban ulaz. Tel. 033
654-662.
Preno}i{te kao i dnevni bo-
ravak, 15 KM po osobi, blizu
Ba{~ar{ije. Tel. 061 313 469.
Prostor 50 m2, pogodan za sve
namjene, prizemlje, uz glavnu ces-
tu. Tel. 061 357 786.
S. Kolonija, izdajem troeta`ni
stan u nizu, kompletno moderno
adaptiran, dva parking mjesta, c.
grijanje, internet, kablovska. Tel.
065 347 921.
S. Kolonija, jednosoban stan.
Tel. 061 270 314.
Skenderija, trosoban extra lux.
namje{ten stan, stamb. zgrada,
1.000 KM. Tel. 061 925 649.
Soba namje{tena, centr. grijan-
je. Tel. 544-231.
Sobe za preno}i{te, dnevni bo-
ravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644
055.
Sobu izdajem kod Veterine.
Tel. 033 640-759.
Stan sa grijanjem,
polunamje{ten, 100 m2, povoljno.
Tel. 033 465-429, 063 319 136.
Studentima izdajem ku}u sa 4
kreveta iznad Ba{~ar{ije. Tel. 061
132 238
Stup kod Interexa, poslovno-
skladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel.
061 266 869.
Stup kod Interexa, stan u priv.
ku}i. Tel. 061 266 869.
[Ip, jednosoban namje{ten
stan, priv. ku}a, poseban ulaz,
odvojena struja. Tel. 061 781 073,
485-657.
Trg heroja, entralna pozicija,
atraktivna pos. prostor 27 m2 + 8
m2. Tel. 061 390 748.
Trosoban nenamje{ten stan.
Tel. 061 214 580.
U Famosu izdajem salon za
svadbe, povoljno. Tel. 061 159 249.
U ku}i izdajem prazan
trosoban stan. Tel. 237-776, 061
350 662.
U S. Gradu izdajem stan od 150
m2, namje{ten, centr. gr., kablovs-
ka. Tel. 061 837 047.
Ul. Himze Polovine, blizu Medi-
cine i Arhitekture, namje{tenu gar-
sonjeru studentu/studentima. Tel.
061 160 044.
V. Polje, dvoiposoban stan 60
m2, namje{ten, par. grijanje, telef.,
kabl., 300 KM. Tel. 033 212-022,
061 502 773.
Vele{i}i, izdajem stan i sobe za
porodicu i studente. Tel. 033 242-
238.
Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a 7,
pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684
987.
Zabr|e-Rajlovac, ul. Alije
Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80
m2. Tel. 065 684 987.
Zenica - centar, izdaje se pos.
prostor pogodan za mikrokreditne
banke, urede, predstavni{tva,
apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061
189 895. www.nekretnine.ba
Prodaja
Stanovi novogradnja. U najl-
jep{em dijelu Dobrinje. Odmah
useljivo, veliki balkon, gara`e,
parking. Objekat bez tereta. Su-
per. Tel. 061 161 548, 061 161 670.
PTT
Prodajem poslovni prostor na
Stupu (139 m2 hala) 65 m2 i u
Kaknju 38 m2. Tel. 061 529 707.
17007-1tt
Prodajem adaptiran jed-
noiposoban stan - 49 m2, Dobrin-
ja - Aerodrom, I sprat, grijanje -
struja. Tel. 061 375 787.
14554-1Nd`
Prodajem 2,5-soban adaptiran
stan u Sarajevu, Dobrinja, kod
Merkatora, 2 balkona, {upa i
gara`a, povoljno. Tel. 063 471
239. 516-1Ze
80 m2 kod Bosmala, 55 m2 Gr-
bavica, 60 m2 Hrasno, 83 m2 +
gara`a A. Hangija, 113 m2
Had`iidrizova, 52 m2 D`id`iko-
vac, 60 m2, 67 m2 Ciglane. Tel. 061
177 711.
A. polje A-faza, namje{ten stan
49 m2, klima. Tel. 061 500 251.
Adaptiran jednosoban stan 36
m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM.
Tel. 061 533 758.
Al. polje A-faza, TMP, 70 m2, 1.
sprat. Tel. 033 544-722, 066 727
979.
Alipa{ino A faza, stan 58 m2,
VI sp. Tel. 063 268 105.
Alipa{ino C faza, 67 m2, I sp.,
cijena fix. 110.000 KM. Tel. 061
749 305.
Alipa{ino, 47 m2, X sp., 71.000
KM fix. vlasnik. Tel. 062 322 467.
Alipa{ino, T.M.P., trosoban, 6.
kat, 70 m2 + balkon, cijena
105.000 KM. Tel. 066 801 737.
Aneks, prodajem ku}u, papiri
1/1. Tel. 062 156 982.
B. Potok, novogradnja, Tibra
Pacifik, stan 50 m2, 100.000 KM sa
PDV. Tel. 061 504 425.
Banja Luka, ul. Kozarska, ku}a
9.5x10.5 m, novogradnja, 2 trosob-
na stana, veliko potkrovlje, na
placu 890 m2 Tel.061 218 659
Bare-[ip, gara`a, novogradnja,
iza Sam-shopa. Tel. 061 358 229.
Ba{~ar{ija, H. Kaimije 10, dvije
stare ku}e. Tel. 061 211 840.
Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni
objekat u najprometnijoj ulici
Bravad`iluk, restoran sa sobama,
motel 355 m2. Tel 061 275 535.
Ba{~ar{ija, prodajem pos. pros-
tor 23,7 m2. Tel. 061 143 296.
Beograd, prodajem trosoban
stan 80 m2, Vo`dovac, 125.000
EUR-a. Tel. 062 738 927.
Biha}, stan 92 m2, potpuno
renoviran, prodajem povoljno ili
mijenjam za manji u BI ili SA. Tel.
061 483 448, 061 144 086.
Bistrik, vi{e magistrale, ku}u sa
ba{tom. Tel. 061 073 285.
Blagovac III, ku}a sa
oku}nicom i gara`om. Tel. 033
544-722, 066 727 979.
Bla`uj, vikend ku}u i 1.350 m2
zemlje, voda, struja, vlasnik 1/1.
Tel. 061 160 085.
Bojnik, ku}a i 2 duluma
zemlji{ta. Tel. 033 471-578.
Bos. Krupa, naselje Donje
Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano,
vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Bradina, 1.800 m2 zemlji{ta
pored magist. puta Sarajevo-
Mostar. Tel. 065 475 570.
Breka trosoban 80 m2, I sprat,
kompletno adaptiran, sa dosta
nove opreme. Tel. 061 106 424.
Busova~a, ku}a 200 m2, uselji-
va, sa dosta zemlje ko voli raditi,
35.000 EUR-a. Tel. 061 176 411,
Zenica.
Centar - Mejta{ /pored Ho{e
Komerc-a/ garsonjera 21/m2 vi-
soko prizemlje u odli~nom stanju
57.000 KM. Tel. 061 269 835
Centar Bare-[IP /prvi niz, bi-
jele zgrade/ dvosoban stan 46m2/I
sprat , sa novom komplet ugrad-
benom kuhinjom i ameri~kim
plakarima, uknji`en 1/1 95.000
km. /bez stvari 2.000 km/m2. Tel.
061 269 835
Centar Bjelave garsonjera 22
m2/I u odli~nom stanju 51.000 fik-
sno. Tel. 061 510 964
Centar Breze, prodajem radnju
180 m2, 145.000 EUR-a. Tel. 061
799 040.
Centar kod Avazovog tornja
Ko{evsko 72m2/IV plus 14 m2
lodje ustakljene kompletno i
kvalitetno adaptiran 126.000 KM.
Tel. 062 068 901
Centar kod Dr`avne bolnice ul.
Goru{a dvosoban 55 m2, komplet-
no i kvalitetno adaptiran III sprat
2.300 KM/m2. Tel. 062 068 901
Centar Ko{evsko pored Ava-
zovog tornja 39 m2 veliki jed-
nosoban kompletno adaptiran
prizemlje 65.000 km /sa ugrad-
benom kuhinjom/. Tel. 062 068
901
Centar u Mostaru, prodaje se
stara ku}a + 400 m2 zemlji{ta. Tel.
061 503 868.
Centar, Kromolj prodajem stan
u novogradnji 150 m2 sa bastom,
velikom terasom i garazom za ce-
tiri auta,zaseban ulaz ima sve ele-
mente kuce. kontakt 061 149 637
Centar, Alipa{ina 47/2 izdajem
~etverosoban stan, kompletno
adaptiran i luksuzno opremljen,
klimatiziran. kontakt 061 149 637
Centar, Breka- Zaima Sarca 38
prodajem ~etverosoban stan 108
m2 u izuzetnom stanju.Cijena po-
voljna.Kontakt 061 149 637
Centar, dvoiposoban novoad-
aptiran stan, II sprat, eta`no gri-
janje, mogu}nost kupovine gara`e.
Tel. 061 432 055.
Centar, jednosoban stan, zvati
od 8-18 h. Tel. 033 201-875, 062
204 717.
Centar, Kromolj, prodajem
dvosoban stan 46 m2 u novograd-
nji sa uzuzetno kvalitetnim mater-
ijalima, sve zavrseno i useljivo.
Kontakt 061 149 637
Centar, ku}e u nizu,
~etverosobni stan 96 m2 na tri
eta`e, gara`a ,ba{ta- elitno naselje.
Tel. 062 341 250
Centar, prodajem pos. prostor
157 m2, prizemlje, parking, pogod-
no za sve namjene. Tel. 061 304
599, 033 665-419.
Centar, Sepetarovac br. 44, stan
46 m2. Tel. 220-187, 062 681 078.
Centar, ul. Avde Jabu~ice, gar-
sonjera 25 m2 = 60.000 KM. Tel.
061 415 787.
Centar, ul. Avde Jabu~ice, pro-
dajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
Centar.Ko{evsko ul. M. Hadji-
jahi}a 24/VP 40.000 KM /garson-
jera, kuhinja ismje{tena u hodnik,
ima {pajz/. Tel. 061 510 964
Centar-Dalmatinska, stan 121
m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i
za pos. prostor. Tel. 033/221-533.
Centar-M. Dvor, jednosoban
40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543.
Ciglane, stan 35 m2, cijena
95.000 KM. Tel. 061 232 245.
^. Vila, I kat, dvosoban 52 m2
+ balkon, fiksno 90.000 KM. Tel.
066 801 737.
^. Vila, prodajem stan
dvoiposoban 64 m2, III sprat,
balkon, c.g., izuzetno
funkcionalan, 130.000 KM. Tel.
063 876 844.
^. Vila, V sprat, 54 m2,
dvosoban, balkon, cijena 95.000
KM. Tel. 061 325 840.
^.Vila,2-soban,54 m2,u do-
brom stanju.Cijena po dogovoru.
Tel. 061 079 791
^engi} Vila, D`emala Bijedica
33/15, prodajem jednoiposoban
stan veli~ine 49 m2, ima balkon,
kompletno adaptiran. Kontakt 061
149 637.
D. Malta, dvos. stan 56 m2, XII
sprat. Tel. 643-099, 062 375 733.
D. Malta, dvosoban stan 56 m2,
XII sprat. Tel. 643-099, 062 375
733.
Doboj, prodajem stan 80 m2, ili
mijenjam za Sarajevo. Tel. 062 410
152.
34 Utorak, 9. novembar/studeni 2010.
Dobrinja 2, prodajem ili mijen-
jam za manji uz doplatu, 3 1/2 stan,
91 m2, IV sprat, 1.700 KM/m2.
Tel. 062 606 831.
Dobrinja 3, 3. sprat, 74 m2,
dvostrano orijentisan, dn. boravak
+ 2 sobe, 2 balkona, kupatilo +
WC, kuhinja + trpezarija, po-
drum, parking, cijena 113.000
KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298.
Dobrinja 4, ul. Gandijera, stan
72 m2, I sprat. Tel. 065 298 520.
Dobrinja C-5, I sprat,
dvosoban, plinsko grijanje. Tel.
061 144 162.
Dobrinja II, dvoipoisoban stan
68 m2, 1.700 KM/m2, mogu} do-
govor. Tel. 00381 66 403-771.
Dobrinja III trosoban stan pro-
dajem u odli~nom stanju. Tel. 061
510 964
Dobrinja III, dvosoban stan 56
m2, 1/1, useljiv, u odli~nom stanju,
cijena 1.450 KM/m2. Tel. 061 184
653.
Dobrinja III jednoiposoban
stan 48 m2/III, ul. S. Pa{ali}a u
odli~nom stanju /plus balkon/
72.000 km fiksno. Tel. 061 510 964
Dobrinja, dvoiposoban stan 65
m2, sa dva balkona. Tel. 065 877
065.
Dobrinja, ul. Kunovska, 1. spr.,
stan 42 m2, 70.000 KM. Tel. 061
415 787.
Dolac malta, Envera [ehovi}a
20/6 prodajem ~etverosoban stan
95 m2, lijep raspored, cijena po do-
govoru. Kontakt 061 149 637.
Donja Jo{a}nica-Vogo{}a, ne-
dovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2
oku}nice. Tel. 061 260 598.
Dubrovnik, prodajem
dvosoban stan u Gru`u, V sprat,
ustakljen balkon sa pogledom na
Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-
192.
Dun. ipo zemlje u Rakovici,
[amin Gaj. Tel. 062 294 556, 033
514-556.
Dvije radnje po 31 m2 na Do-
brinji III, Trg sarajevske olimpi-
jade. Tel. 061 324 040.
Dvoipos. stan 65 m2, Trg me|.
prijateljstva, Al. Polje. Tel. 033
460-064.
Dvos. namje{ten (adapt.) stan u
Hrasnom 60 m2. Tel. 061 724 597.
Dvos. stan, ul. Grada~a~ka, I
sp. 62 m2. Tel. 062 257 085, 061 554
543.
Dvosoban adaptiran stan 60
m2, ekstra lokacija, povoljno. Tel.
061 724 597.
Dvosoban stan u Aerodrom-
skom naselju, 40m2, fiks. 50000
EUR, potpuno adaptiran,
namje{ten, nekori{ten i odmah
useljiv.Tel. 061 102 470.
E. [ehovi}a, 67 m2 + 2
balkona, 1.850 KM/m2, poluadap-
tiran. Tel. 062 907 831.
Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200
m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061
304 599, 033 665-419.
Fo~a, dun. vo}njaka sa lijeve
strane ^ehotine, ispod sela Sa{,
pored ^ehotine. Tel. 033 622-064,
062 156 840.
Gladno polje, 1.700 m2, mo`e u
parcelama. Tel. 061 745 586.
Grada~a~ka 66/U, dvosoban
stan 62 m2. Tel. 062 257 085, 061
554 543.
Gra|evinske parcele 818 m2 i
640 m2 na Orahovom brijegu,
struja, voda, tel., plin, vl. 1/1, cije-
na po dogovoru. Tel. 061 803 715.
Grbavica, 69 m2, 5. spr., 1.800
KM/m2. Tel. 062 907 831.
Grbavica, Dervi{a Numi}a pro-
dajem ku}u prizemlje, i dva sprata
sa poslovnim prostorom, cijena
povoljna. kontakt 061 149 637
Grbavica, dvosoban 52 m2, 3.
sprat, namje{ten (plinsko grijanje),
kod stadiona. Tel. 061 493 323.
Grbavica, K. Kapetanovi}a 54
m2, 11. spr., sve novo, 112.000
KM. Tel. 061 702 881.
Grbavica, Ljubljanska 23 b/1
prodajem trosoban stan 71 m2,
dvostrano orijentisan sa
balkonom. Kontakt 061 149 637
Grbavica, stan 76 m2, ekstra
funkcionalan, povoljno. Tel. 061
229 368.
Grbavica, troiposoban stan
(renoviran), sa gara`om. Tel. 033
617-742, 061 964 797.
Grbavica, troiposoban stan
renoviran, sa gara`om. Tel. 033
617-742, 061 964 797.
Grbavica-Kova~i}i, IV sprat,
66 m2, trosoban, odli~na lokacija.
Tel. 061 325 840.
Had`i}i, Drozgometva proda-
jem imanje sa cca 220 dunuma, li-
vada, njiva i suma sa vise ku}ista,
voda strujai put na parceli. Kon-
takt 061 149 637
Hitno i povoljno prodajem
trosoaban stan na Alipa{inom
polju. Tel. 061 271 550, www.bih-
croatia-realestate.com
Hitno i povoljno prodajem
trosoban stan na na Dobrinji kod
Merkatora.tel/ 061 271550,
www.bih-croatia-realestate.com
Hotonj, Orahov brijeg, gra|.
parcele 818 m2 i 640 m2, vl. 1/1, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 803 715.
Hrasno A.[a}irbegovi} 58m2-
dva balkona Vl sprat useljiv. Tel.
061 980 114
Hrasno brdo, Posavska 128a,
prodajem ku}u sa prate}im objek-
tima, povoljno. Tel. 062 422 405.
Hrasno, Trg heroja, hitno pro-
dajem jednoiposoban stan 45 m2,
13. sprat, adaptiran, 86.000 fiksno.
Tel. 061 811 144.
Hrasno, ul. Milana Preloga br.
10, stan 58 m2, adaptiran i
namje{ten, 65.000 EUR-a. Tel. 061
268 087.
Hrasno, ul. Porodice Ribar, 2.
spr., 38 m2 = 84.000 KM. Tel. 061
415 787.
Ilid`a, centar stan od
48+5m/2,cijena 75.000 KM. Tel.
061 272 136
Ilid`a, IV Vite{ke brigade 50,
prodajem ku}u sa jos devastiranim
objektom na parceli od 1450 m2.
kontakt 061 149 637.
Ilid`a, ku}a kod stare op., sa
483 m2 stamb. prostora i 676 m2
zemlji{ta. Tel. 065 877 065.
Ilid`a, Lu`ani Vinka [amarli}a
61 prodajem ku}u u nizu na sprat
sa gara`om u izvrsnom stanju.
kontakt 061 149 637
Ilid`a, Osik 29 prodajem stari-
ju ku}u na sprat, zaseban poslovni
prostor, pomo}ni objekti na
parceli od 1500 m2 zemlji{ta sa
svim priklju~cima i komunalija-
ma.
Ilid`a, Rakovica prodajem
ku}u na sprat sa oko 1500 m2
zemljista lijepo uradjen oklis.
Kontakt 061 149 637
Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58
m2, cijena po dogovoru. Tel. 033
623-534.
Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, cen-
tralno, III sprat, cijena po vi|enju.
Tel. 033 624-205.
Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, cen-
tralno, III sprat, sun~an, cijena po
vi|enju. Tel. 033 624-205.
Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5,
prizemlje + 2 sprata sa gara`om i
pos. prostorom, cijena po dogov-
oru. Tel. 061 226 007.
Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljan 17,
objekat P+1+P 150 m2, oku}nice
150 m2, ozidan, pokriven, sve in-
stalacije, 1/1. Tel. 062 319 563.
Ispod [aminog gaja uz glavnu
cestu, dunum zemlje, vrlo po-
voljno. Tel. 062 138 905.
Isto~no Sarajevo, parcela sa
svim komunalijama. Tel. 062 437
558.
Iznad Bistrika, manja bosanska
ku}a, mo`e zamjena za stan. Tel.
061 260 598.
Jednosoban 40 m2, II sprat, M.
Dvor. Tel. 061 187 016.
Jekovac, Bijela d`amija, ku}a sa
velikom avlijom. Tel. 033 440-229.
K. Brdo, centar, 38 m2, V.P., sve
blizu, mo`e zamjena uz korektan
dogovor za sl. od Ilid`e do
Pazari}a. Tel. 062 110 722.
Konf. stan, pos. ulaz, trosoban
u Brezi, velika oku}nica. Tel. 533-
912.
Ko{evsko Brdo, stan 32m2,
adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke
D`umhura. Tel. 061 778 706
Ko{evsko brdo, stan od 30
m2/II, prodaja ili zamjena za ve}i
uz doplatu (adaptiran). Tel. 062
900 860, 061 269 835.
Kova~i}i, stan 78 m2, ul. Ljubl-
janska, pogled Vilsonovo i M.
Dvor. Tel. 033 212-479.
Kova~i}i, ul. Travni~ka, ku}u
priz. + spr. + gara`a, 180.000 KM.
Tel. 061 415 787.
Ku}a 240 m2 useljiva, duplex,
kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili za-
mjena za Trebinje. Tel. 061 301
772.
Ku}a 3 sprata sa lokalom sa 3
zas. ulaza, novo, useljivo, ul. A.
Bu}e, B. Potok. Tel. 062 154 130.
Ku}a 8 km od Dubrovnika, op.
Neum-Ravno, Ivanica, mo`e zam-
jena. Tel. 061 565 781.
Ku}a i ba{ta,mo`e i zamjena za
stan. Tel. 062 165 566.
Ku}a u Pofali}ima iznd FDS,
95.000 KM. Tel. 062 156 882.
Ku}a Visoko, O}azi bb, p+s+p
uz glavni put. Tel. 062 952 395.
Ku}e i zemlji{ta: Breka,
Ko{evo i Ljubina, cijena po dogov-
oru. Tel. 061 249 155.
Ku}u sa oku}nicom, papiri
uredni. Tel. 061 219 853.
Ku}u u Bla`uju do hotela Ak-
va, nova, priz., sprat i potkrovlje,
gara`a. Tel. 061 184 775.
Ku}u u nizu sa ure|enim vr-
tom. Tel. 062 053 063.
Lepenica, prodajem ku}u sa
oku}nicom, dva duluma zemlje,
gara`e. Tel. 062 139 427.
Lijepu manju ku}u u blizini
Vije}nice sa avlijom i terasom pro-
dajem. Tel. 033 239-910.
Logavina, pos. prostor 42 m2,
mo`e sa firmom dobrog poslovan-
ja. Tel. 061 565 781.
Lovi{te kod Orebi}a, 900 m2
zemlji{ta u parceli, voda, pristup.
Tel. 00385 20 718-104.
Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Finci-
ja. Tel. 065 645 108.
Ljubljanska ul., stan 78 m2 +
17 m2 gara`a, pogled na M. Dvor.
Tel. 033 212-479.
M. Dvor, jednosoban 40 m2, II
sprat. Tel. 061 132 327.
Makarska stan 35.000 EUR-a.
Tel. 00385 99 596 0425.
Male{i}i-Ilija{, ku}u useljivu sa
svim komunalijama i 1 dulum
vo}njaka. Tel. 061 156 886.
Mostarsko raskr{}e, 1.500 m2,
mo`e u parcelama. Tel. 061 745
586.
N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan
94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II
sprat. Tel. 033 612-007.
N. Smailagi}a, 6. kat, troip-
osoban 77 m2 = 125.000 KM. Tel.
061 320 439.
Nahorevska (iza Pionirske)
ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e,
poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061
304 599, 033 665-419.
Ned`ari}i, novogradnja, gar-
sonjera 31 m2, cijena 1.700
KM/m2, sa PDV-om. Tel. 061 504
425.
Ned`ari}i, preko puta tramva-
jske stanice, stan 70 m2 + 2
balkona, 6. sprat, po kvadratu
1.430 fiksno. Tel. 061 808 123.
Ned`ari}i, stan delux sa
klimom, najpovoljnije cijene. Tel.
061 504 425.
Neum, prodajem ku}u 200 m2
stamb. prostora, sa oku}nicom, vl.
1/1. Tel. 063 909 777.
Ni{i}i, Jelik ku}a na sprat, po-
mo}ni objekti , 2,5 dunuma
kvalitetne zemlje obradive, sve
sredjeno 98.000 KM. Tel. 061 510
964
Novi grad Sarajevo, Brijes}e
prodajem ku}u dvojnicu sa van-
jskom kuhinjom i dvije gara`e na
parceli od 1500 m2 zemljista, po-
voljno i hitno. kontakt 061 149 637
Novo Sarajevo, ul. Trnovska 7,
stan 48 m2. Tel. 061 214 027.
Obala K. Bana 56 m2, 3 sp.,
zgrada nema lift, potpuno adapt.,
135.000 KM. Tel. 062 156 882.
Obala Kulina bana 21/II, Stari
grad, stan 54 m2. Tel. 062 920 191.
Obala Kulina Bana, 59 m2, 3.
sprat, zgrada, adaptiran. Tel. 062
156 882.
Op. Had`i}i, blizu Resnika,
prodajem 6 duluma zemlje. Tel.
032 785-905.
Op}ina Trnovo, selo Gra~anica,
FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje,
100 metara kroz imanje te~e ~ista
rijeka, a izvor je 50 m od imanja,
sa~uvana priroda, udaljenost od
sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja
cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061
686 095.
Orebi} - ~etverokrevetnia
apartman 27 m2, soba, kuhinja,
kupatilo, TV, klima, terasa, blizina
mora, potpuno opremljen, 33.000
EUR-a. Tel. 00385 20 713-793,
00385 98 924 6035.
Otes, 49 m2, sve novo, 3. spr.,
1.400 KM/m2. Tel. 061 702 881.
Otoka 72 m2, 12 sp., adapt.
dvostrano orijentisan. Tel. 062 156
882.
Otoka 72 m2, 12. sprat, 2
balkona, cen., adaptiran. Tel. 062
156 882.
Otoka, dvos. stan sa odli~nim
c.g., jako uslova, vl. 1/1, ili mijen-
jam za garsonjeru uz doplatu. Tel.
065 463 156, od 11-22 h.
Parcela Bare, 1.350 m2 uz ces-
tu, svi priklju~ci, dozvolj. gradnja.
Tel. 061 749 442.
Parcelu 1.800 m2, mo`e u
ra~un auto. Tel. 061 709 931.
Pejton, ku}a u nizu sa ba{tom,
adaptirana, 1/1, 150.000 KM. Tel.
061 702 881.
Pionirska dolina kod okre-
taljke, dupleks ku}u, ba{ta i
gara`a, svi papiri 1/1. Tel. 063 899
333.
Plac 2.500 m2, mo`e u parcela-
ma uz asfalt, kompletna infra-
strukt., cijena po dogovoru. Tel.
062 725 799, 033 446-440.
Plac 4.700 m2, u ra~un auto.
Tel. 061 159 249.
Plac za gradnju, 10.000 m2 in-
dustrija, u Rajlovcu kod Robota.
Tel. 061 103 080.
Plandi{te kod crkve, zemlji{te
1.300 m2, 80.000 KM. Tel. 061 170
254.
Pofali}i, ul. Orlova~ka, ku}u
priz. + spr. + 200 m2 placa =
110.000 KM. Tel. 061 415 787.
Porodajem zubarsku ordinaci-
ju. Tel. 062 252 248
Pos. prostor 51 m2, ul. M.
Maruli}a. Tel. 066 783 856.
Povoljno dvije radnje koje se
mogu spojiti u jednu cjelinu,
povr{ina 70 m2. Tel. 061 324 040.
Povoljno Ilid`a Plandi{te
novogradnja 88m2 /III plus 17 m2
terase 125.000 KM. Tel. 061 510
964
Povoljno prodajem ku}u sa
oku}nicom, visoko prizemlje,
sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185
108.
Pr. stan 70 m2, I sp., i 50 m2,
VII, A-faza A. Polje. Tel. 066 445-
203.
Prodaja Hotonj-Orahov brijeg
gradj.parcele 818m2 i 640m2. Ur-
ban. saglasnost. Vlasni{tvo 1/1. Ci-
jena po dogovoru.Tel. 061 803 715
Prodaje se ku}a na Bistriku
pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od
Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Pre-
lijep pogled na grad. Ku}a se sasto-
ji od 3 zasebna stana sa odvojenim
ulazima. Uz ku}u se nalaze 2
gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi pa-
piri uredni 1/1. Ku}a je upravo
potpuno renovirana. Ima ba{tu.
Tel. 062 451 110.
Prodaje se ku}a na Kobilja~i
br.80. Ku}a se sastoji od gara`e,
sprat i potkrovlje + oku}nica. Tel.
061 208 133 i 062 958 232
Prodaje se ku}a u Br~kom sa
pratecom gara`om i ljetnom
kuhinjom.Tel.061 445 979
Prodajem devastiranu ku}u sa
oku}nicom kontakt. Tel.061 529
792
Prodajem dvije stare ku}e, H.
Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061
211 840.
Prodajem dvosoban stan sa
lo|ama 70 m2, posebnim WC, {pa-
jzom, centar-Ilid`a. Tel. 033 473-
796, zvati ujutro do 10 h, a nave~e
od 19 h.
Prodajem dvosoban stan,43
kvadrata, u Sarajevu, naselje
Vi{njik. Tel. 061 239 604
Prodajem garsonjeru u Ilija{u
kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje,
pogodna za pos. prostor, zvati
poslije 17 h. Tel. 062 006 319,
033/621-119.
Prodajem ili izdajem super
kompletno opremljen restoran,
mo`e biti konoba, taverna, vinote-
ka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172
516.
Prodajem stan 75 m2 na Gr-
bavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810
400 i 061 215 214.
Prodajem ili mijenjam (uz do-
platu) ku}u u nizu gradi} Pejton-
Ilid`a. Tel. 061 177 510, 637-387.
Prodajem jednoiposoban adap-
tiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih
fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763
588.
Prodajem jednoiposoban na
Grbavici. Tel. 061 202 497
Prodajem jednosoban stan 47
m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1,
35.900 EUR-a. Tel. 454-579.
Prodajem ku}u 3 sprata, sa
lokalom sa 3 zasebna ulaza, sve no-
vo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a
Potok. Tel. 061 154 130.
Prodajem ~etverosoban
dvoeta`ni stan 115 m2 kod
bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336
726.
Prodajem ku}u na Poljinama.
Tel. 061 856 179
Prodajem ku}u kod Turbeta
prema Golesu, odmah useljiva 1
dunum zemlje oko ku}e i 5
dunuma 400 metara od ku}e.Tel.
061 800 950
Prodajem ku}u sa 2 apartmana
Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e,
mo`e i jedan apartman. Tel. 062
105 578.
Prodajem ku}u sa ba{tom,
mo`e zamjena za stan. Tel. 062 165
566.
Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima i 8 duluma zemlje u
Crnoj rijeci, Ni{i}ka vsoravan. Ci-
jena 110 000 KM. Tel. 061 567 193
Prodajem ku}u u Donjem Ho-
tonju, 3 sprata i ba{ta. Tel. 061 509
791
Prodaja ili iznajmljivanje
poslovnih prostora u „MEL-
LAIN“ centru na Ilid`i i to: P=39,
72m2, P=48, 56m2, P=135, 32m2
P=109, 12m2, Tel. 033 552 580 i
033 552 581. pon-pet od 9-16 h
Prodajem ku}u u nizu sa
ure|enim vrtom. Tel. 062 053 063.
Prodajem ku}u, ve}a, novija
gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a.
Tel. 061 160 068.
Prodajem luksuzno sre|en i
namje{ten stan na dobrinji 1,55
kvadrata,3 sprat,105.000 KM.
Tel.066 206 473 i 061 192 291
Prodajem novu ku}u u Saraje-
vu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri
sprata, svaki sprat ima zas. ulaz.
Oku}nica povr{ine 1.000 metara
kvadratnih ogra|ena zidom. Vlas-
ni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt.
Tel. 062 337 813.
Prodajem plac na Crnogorsk-
om primorju, \enovi} kod H.
Novog. Tel. 033 638 125.
Prodajem poslovni prostor sa
inventarom, gara`i{tem, podrum-
skom prostorijom, Ilid`a-Otes.
Tel. 033 473-796, zvati ujutro do
10, a nave~e od 19 h.
Prodajem poslovni prostor u
Biha}u u centru grada, preko puta
Doma Armije u Ulici Mehmedali-
je Maka Dizdara. Tel 061 603 339.
Prodajem povoljno zemlju u
Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel.
033 659-756, 062 178 832.
Prodajem stambeno poslovni
objekat dim. 12x8 m, oku}nice 422
m2, Ilija{. Tel. 061 552 547.
Prodajem stan 32m2, adaptiran
i namje{ten. Ulica Zuke D`umhu-
ra, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778
706
Prodajem stan 60 m2, A. polje
B-faza. Tel. 062 295 974.
Prodajem stan 70 m2 + 2 m2
balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta
tramvajske stanice Ned`ari}i,
1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808
123.
Prodajem stan bez posrednika,
na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat,
adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel.
061 438 855, 033 610-550.
Prodajem stan Katedrala
75m2. Tel. 061 349 177
Prodajem stan na ciglanama,
83 m2 povoljno. Tel. 061 352 786
Prodajem stan na Mejta{u 88
m2, sre|en, namje{ten, sa
gara`om, 240.000 KM. Tel. 061
156 262.
Prodajem stan u centru Ilid`e,
Mala aleja. Tel. 061 288 939
Prodajem stan u centru,
^ekalu{a, 100 m2, sa gara`om
250.000 KM. Tel. 061 892 315.
Prodajem stan u Sarajevu,
Marin Dvor, I sprat, 50 m2. Tel.
061 209 930.
Prodajem trosoban stan 74 m2,
Dobrinja 3B, useljiv, 3. sprat,
113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061
804 298.
Prodajem trosoban stan, cen-
tar, sa lo|ama, 90 m2, Zenica. Tel.
033 473-796, zvati ujutro do 10 h, a
nave~e od 19 h.
Prodajem zemlji{te prigradsko
naselje u Zenici. Tel. 061 363 161
Prodajem zemlji{te za
vikendice ili vo}njaka prigradsko
naselje u Zenici. Tel. 061 363 161
Prodajem zemlju blizu
Vije}nice - stara Dariva, ul. Ob-
hod`a 32. Tel. 062 504 781.
Prodajem zidanu gara`u 1/1,
papiri uredni, ^engi} Vila, Gra-
da~a~ka. Tel. 033 214-469.
Prodajem/mijenjam manju
ku}u u centru Trebinja za odgo-
varaju}i stan u centru Sarajeva.
Tel. 062 467 237.
Prodajem-iznajmljujem posl.
objekat 1.000 m2 + 4.000 m2
oku}nice, sa asvaltiranim
parkingom, uz magistralni put
Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru,
ili vr{im zamjenu za stamb.-posl.
prostor u Sarajevu. Tel. 061 249
249.
Prodajem-mijenjam ku}u, od
mora-Dubrovnika 8 km, op.
Neum-Ravno-Ivanica. Tel. 061 565
781.
Rakovica [amin gaj 1.250 m2
zemlji{ta, struja voda ,dozvoljena
gradnja, /najljep{i dio Rakovice/.
Tel. 061 510 964
Rakovica, [amin gaj 21, dulum
i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033
514-565.
Rakovica,prodajem ekstra
ure|enu vikendicu-dva objekta.
Tel. 061 213 273
Rakovica-Kakrinje, 7.000 m2
zemlji{ta + 2 dev. vikendice. Tel.
033 458-700, 061 906 641.
Rakovica-Kakrinje, ve}u ku}u
sa 3 duluma oku}nice, povoljno za
mali biznis, vrlo povoljno, zvati od
16 do 20 h. Tel. 061 702 893.
S. Grad, Logavina, 29 m2, 1-
soban, 67.000 KM. Tel. 066 801
711.
S. Grad, pos. prostor 42 m2,
mo`e i firma uhodanog dobrog
poslovanja. Tel. 061 565 781.
Skenderija kod nebodera
„Gorenje“, dvosoban stan 60 m2.
Tel. 062 548 896.
Skenderija novogradnja
120m2, II sprat, sa gara`om. Tel.
061 350 682
Stan 48 m2, ul. Trnovska, N.
Sarajevo. Tel. 061 214 027.
Stan 50 m2, Kemala K. br. 32,
neboder, 9. sprat, 105.000 KM. Tel.
063 522 802, 061 031 655.
Stan 94 m2, N. Breka, I. Mu-
jezinovi}a, 2 banje, 2 WC, 3
balkona, II sprat. Tel. 033 612-007.
Stan na ^. Vili, F. Hauptmana.
Tel. 065 214 537.
Stan prodajem povoljno 89 m2,
preko puta }evabd`inice „@eljo“,
II sp. Tel. 061 177 787.
Stan, M.Maruli}a, 63m2, II
sprat. Tel. 061 350 682
Stanovi Dobrinja i Marin
Dvor, cijena po dogovoru. Tel. 061
249 155.
Stari grad, Avdage [ahinagi}a
16, prodajem dvosoban stan 60
m2,stanje dobro. Cijena povoljna.
kontakt 061 149 637
Stari Grad, devastirana ku}a,
330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77,
12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel.
061 543 853.
Stari grad, Franjeva~ka 40, pro-
dajem ku}u novoizgradjena,
prizemlje sprat i potkrovlje cca 210
m2. kontakt 061 149 637
Stari grad, Huremu{a broj 2,
prodajem ku}u sa poslovnim pros-
torom, i dva zasebna stana. kon-
takt 061 149 637
Stari Grad, Logavina, pos.
prostor 42 m2, mo`e sa uhodanom
firmom dobrog poslovanja. Tel.
061 565 781.
Stari grad, Obala Kulina bana
32/3, prodajem dvosoban
Utorak, 9. novembar/studeni 2010. 35
36 Utorak, 9. novembar/studeni 2010.
stan,namje{ten, renoviran bez lif-
ta. kontakt 061 149 637,
Stari Grad, ul. Safeta bega
Ba{agi}a, stan 42 m2, visoko
prizemlje, papiri uredni, vrlo po-
voljno. Tel. 062 272 346.
Strogi centar kod Vje~ne vatre,
prodajem stan 150 m2, 1 m2 -
2.000 KM. Tel. 063 603 010.
Strogi centar Sarajeva, 2,5-
soban stan 68 m2. Tel. 061 817 523.
Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa
poslovnim prostorom od 80 m2 i
stanom iznad, autopraonica i park-
ing. Ulaz sa glavne ceste. Sve ren-
ovirano, sve komunalije uredne,
vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608.
Stup-Bare, parcela 1.350 m2, uz
cestu, svi priklju~ci, dozvoljena
gradnja. Tel. 061 749 442.
[iroka~a, dev. ku}u sa doku-
mentacijom za izgr. Tel. 033 523-
423.
[vrakino garsonjera 25 m2 na
III spratu adaptirana 42.000 KM.
Tel. 061 510 964
[vrakino ul. A. Firdusa jed-
nosoban 33 m2 visoko prizemlje
37.000 KM. Tel. 062 068 901
[vrakino, prodajem stan 33
m2. Tel. 061 133 597.
Toj{i}i, prodajem ku}u, uselji-
va, 8x8 m, sa ba{~om, asafaltni pri-
laz, povoljno. Tel. 035/635-787, 061
263 107.
Trg ZAVNOBiH-a, I kat,
dvosoban 59 m2, cijena 100.000
KM. Tel. 066 801 737.
Trg ZAVNOBiH-a, troiposo-
ban, II kat, 77 m2 = 125.000 KM.
Tel. 061 320 439.
Tuzla, stan 55 m2, ili mijenjam
za Sarajevo. Tel. 061 737 570.
U centru grada, Ko{evo 5, stan
56 m2. Tel. 062 814 279.
Uz cestu Otes-ilid`a parcelu
1.350 m2, dozvoljena gradnja. Tel.
061 749 442.
Ve}a ku}a sa dva stana. Tel. 062
521 161, 033 785 388.
Vele{i}i 48 m2, prizemlje,
novogradnja, rau-bau, 50.000 KM.
Tel. 061 079 751.
Visoko, naselje Prijeko, uselji-
va ku}a novija gradnja, 240 m2,
p+s+s, sa oku}nicom od 500 m2,
1/1. Tel. 033 640-064, 061 196 744.
Visoko, naselje Prijeko, uselji-
va ku}a novije gradnje 240 m2, sa
oku}nicom od 500 m2. Tel. 033
640-064, 061 153 130.
Vi{egrad, prodajem fabriku
metal-gas, biv{i L-plin, proizvodi
boce od: 2, 3, 5, 10 kg. Tel. 065 020
170.
Vla{i} na atraktivnoj lokaciji
kod kompleksa FIS, prodajem il-
imijenjam apartmane veli~ine 33 -
42 m2 za more ili stan u Sarajevu
uz adekvatnu nadoknadu. kontakt
061 149 637
Vogos}a dvoiposoban 65m2/l
c.g. dva balkona, blind vrata, novi-
ja gradnja. Tel. 062 183 314
Vogo{}a, 4. spr., stan 67 m2 =
105.000 KM. Tel. 061 415 787.
Vogo{}a, Bra}e Kr{o, 55 m2,
80.000 KM. Tel. 062 907 831.
Vogo{}a, jednosoban stan od 37
m2. Tel. 065 877 065.
Vogo{}a, na obali Bosne, ku}a
150 m2 stamb. prostora + 1.500
m2 placa = 170.000 KM. Tel. 061
415 787.
Vogo{}a, prodaje se poslovni
prostor 72 m2, prostor je na 2
eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535.
Vogo{}a, prodajem pos. prostor
38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183.
Vraca iznad tranzita 43 m2
dvosoban, ima tri odvojene pros-
torije I sprat, useljiv ul. D. Numi}a
br 62. Tel. 061 510 964
Vraca, ku}a u 4 nivoa sa
oku}nicom. Tel. 062 907 831.
Vratnik, ku}a sa svim
priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139
592.
Vratnik, ku}a sa tri zasebna
stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061
131 268.
Vrbovska 55, iznad Aneksa,
prodajem ku}u, cijena po dogov-
oru. Tel. 061 593 247.
Zemlja blizu Resnika, op{tina
Had`i}i. Tel. 032 785 905.
Zemlja na Poljinama 7.500 m2,
put, voda, struja, vanjska rasvjeta,
75 KM/m2. Tel. 061 732 581, 061
498 267.
Zemlji{te za gradnju, Brije{}e
brdo, povoljno od 300 m2 i vi{e.
Tel. 061 103 080.
Zenica, prodajem ku}u i
dvosoban stan 51 m2. Tel. 063 284
280.
Hitno i veoma povoljno proda-
jem preko puta {kole na Vrat-
niku,ku}u 42m2 .tel/ 061 271550,
www.bih-croatia-realestate.com
Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova,
praznih i namje{tenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancu potreban manji stan do
60 m2 u zgradi za izdavanje na
du`i period (Agencija). Tel. 061
522 190.
Kupujem stan do 50 m2, na
relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Do-
brinja. Tel. 061 237 344.
Hitno kupujem gara`u u
naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija
Alva|a. Isplata novca odmah. Tel.
061 108 889.
Kupujem ku}u na sprat sa
oku}nicom, od Kova~a do Bjelava,
samo uredni papiri. Tel. 066 876
364.
Agenciji potrebno vi{e stanova za
prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323.
Potrebni stanovi u zgradi za iz-
najmljivanje (agencija). Tel. 061
925 649.
Grbavica - u dvosobnom nam-
je{tenom stanu djevojka tra`i sus-
tanarku. Tel. 062 639 585.
Zaposlena strana `enska osoba
tra`i stan namje{ten u centru. Tel.
061 142 704.
Tra`im pod zakup gara`u oko
^obanije, pla}am 50 KM. Tel. 063
264 025.
Stranac tra`i stan ili ku}u nam-
je{teno u centru grada. Tel. 061 142
704.
Samac tra`i stan, sobu do 100
KM. Tel. 061 356 848.
Kupujem manju vikendicu sa
placem u Semizovcu Pazari}u ili
Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel.
061 224 601
Hitno kupujem poslovni pros-
tor od 200 m2 u prizemlju, obavez-
na visina 3,00 m. po mogu}nosti
Dobrinja ili A. Polje za igraonicu.
Tel. 063 843 191
Hitno kupujem dvosoban stan
u Centru, po mogu}nosti pored
UNITIC-a. Tel. 061 269 835
Hitno kupujem vikendicu sa
dunumom zemlje do 32.000 km.
Isplata odmah. Tel. 063 843 191
Hitno kupujem stan na Don-
jim Cigralana do 80 m2. Tel. 063
843 191
Hitno kupujem dvosoban stan
^.Vila, Otoka, Hrasno po um-
jerenoj cijeni. Tel. 033 236 760
Kupujem stan Alipa{ino polje
od 38-42 m2 do 55.000. Tel. 061
330 879
Agenciji potrebno vi{e stanova
na razli~itim lokacijama za proda-
ju i iznajmljivanje. Tel. 063 843 191
Grbavica kod [opinga - U
dvosobnom namje{tenom stanu sa
eta`nim grijanjem djevojka tra`i
sustanarku. Tel. 062 739 585
Tra`im gara`u po zakup na po-
dru~ju ^obanije, pla}am 50 KM.
Tel. 063 264 025
Bra~ni par tra`i stan u stam-
benoj zgradi do 200KM.Tel. 063
694 060
Zamjena
Mijenjam 30 duluma u Rogati-
ci za 12 u Sarajevskom kantonu.
Tel. 033 634-300.
Mijenjam 4.500 m2 zemlji{ta za
auto. Tel. 061 159 249.
Mijenjam kvalitetan dvosoban
stan u naselju Otoka, vl. 1/1, za gar-
sonjeru uz doplatu. Tel. 065 463
156, od 11-22 h.
Vla{i} za Sarajevo ili jadran,
mijenjam 2 apartmana, novograd-
nja na ski-stazi, sa ~istim papirima
ili prodajem povoljno. Tel. 061 483
448, 061 144 086.
Ku}a porodi~na 8 km od
Dubrovnika, na Ivanci-Federacija,
260 m2, zamjena Sarajevo. Tel. 061
565 781.
Dobrinja 4, Federacija,
vosoban 50 m2 za jednosoban ili
garsonjeru u Dobrinji. Tel. 033
466-946.
Mijenjam dvoiposoban stan na
Dobrinji za sli~an bli`e centru uz
dogovor. Tel. 061 509 813
Stan u Doboju 64 m2 za Tuzlu
ili Sarajevo. Tel.062 141 041
„RASPRODAJA“. Bukova ci-
jepana drva, }utci i metrica, ugalj
Banovi}i (kocka, orah), drveni
ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en.
Tel. 061 670 068, 062 754 670.
14262-1Nd`
„TOTALNA RASPRODAJA“.
BUKOVA CIJEPANA DRVA 60
KM. Ugalj Banovi}i (kocka,
orah) te drveni ugalj Kreka.
Kredit za penzionere. Tel. 062
315 020, 061 234 598.
14262-1Nd`
„AKCIJA OGREVA“. Akcija
drva do kraja novembra. Bukova
cijepana drva i }utci 60 KM.
Ugalj Banovi}i kocka, orah, te dr-
veni ugalj Kreka - sa vage. Tel.
062 543 688 ili 063 553 531.
14262-1Nd`
„NARU^ITE DRVA SA OS-
MIJEHOM“. Drva 50 KM bukva
i grab. Drveni ugalj Kreka 80
KM. Kameni ugalj Banovi}i od 5.
11. Briket bukov 200 KM. Sva ro-
ba u vre}ama! Kont. osoba Juka:
061 025 311. 14279-1Nd`
TOTALNA RASPRODAJA: -
bukova drva, metrica, }utak, ci-
jepana. Ugalj Kreka 80 KM.
Ugalj kameni Banovi}i 150 KM.
Briket najkalori~niji u BiH 200
KM. Obezbije|en prevoz. Tel.
061 785 535, 062 552 323.
14280-1Nd`
NOVO ZA GRA\ANE SARA-
JEVA - vr{imo prodaju doma}ih
kurbana, ~uvanje i klanje I dana
Bajrama, kao i dostava na adresu.
Tel. 061 828 971, 061 142 892.
16957-1tt
Prodajem klavir - Yamaha GT-
1 Gran Touch - digitalni Grand
Piano. Tel. 714-700. 17016-1tt
Oprema
Prodajem profesionalnu ro{t.
plinsku fritezu, aparat za kokice na
plin i plinsko kuhalo za kukuruze.
Tel. 066 761 209
Prodajem eternit plo~e za krov
40x40 1200kom sa kukama novo.
Tel. 062 599 799
Prodajem vagu digitalnu,
patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061
618 483
Prodajem vagu digitalnu za tr-
govinu nova. Tel. 061 763 742
Prodajem ispravnu {iva}u
ma{inu Singer, raritet, stara oko
110 godina. Tel. 061 909 320
Prodajem vagu digitalnu do 50
kg nova. Tel. 061 763 742
Prodajem vise}u vagu digital-
nu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742
Namje{taj
Prodajem TV Gorenje 52cm,
stolica-ljuljacka, trpezarijski
stol.Tel. 033 455 635
Prodajem jednu plinsku pe} na
bocu, sa dodatkom za struju, za
grijanje. Tel. 061 102 277
Prodajem kombinovani bijeli
fri`ider gorenje visine 140. U do-
brom stanju, povoljno. Tel. 033 236
291 i 061 860 286
Hitno prodajem francuski le`aj
sa dva taburea, povoljno Tel. 061
202 204
Prodajem pe} komfor na drva i
~vrsto gorivo. Tel. 061 543 526
Mobiteli
Prodajem mobitel Sony Erics-
son K600i, kamera, mp3, blu-tu,
video poziv, kori{ten, ispravan. Ci-
jena samo 60 KM. Grude. Mo`e i
po{tom. Po{tarina ura~unata. Tel.
063 655 288
Prodajem mobitel marke Hop
mobile, mogu 2 sim kartice, kam-
era 1,3 mpx, blu-tu, mp3, pla}en
260 KM, kori{ten, o~uvan. Cijena
100 KM. Grude. Mo`e po{tom.
Tel. 063 710 070
Prodajem mobitel LG KP500
kuki, na dodir, kamera 3 mpx, blu-
tu, mp3, malo kori{ten, o~uvan,
pla}en 240 KM. Cijena fiksno 100
KM. Grude. Mo`e po{tom. Tel.
063 655 288
Prodajem mobitel Samsung
C5510, klizni, skoro nov, kamera 2
mpx, video poziv, mp3, blu-tu,
mjesto za memorijsku. Cijena 100
KM. Grude. Mo`e po{tom. Tel.
063 655 288
Razno
Antidekubitalni du{ek sa kom-
presorom star 2 mj. 150 KM. Tel.
061 224 302
Prodajem dekubitalne flastere
suprasorb h i papirne pelene za
odrasle cijena povoljna. Tel. 065
773 239
Glavni projekat za gra|evinsku
dozvolu vrlo povoljno. Tel. 061 557
005
Prodajem knjigu gramatike
italijanskog jezika sve
obuhva}eno. Tel. 061 243 836
Prodajem doma}u rakiju stalna
cijena 10 KM po litri, a na ve}e
koli~ine 8 KM. Tel. 062 742 457
Prodajem crveni luk na veliko,
0,75KM/kg.Mob:. 061 983 808
Prodajem knjige i enciklopedi-
je, razni tematika po cijeni 5 do 15
KM. Popis knjiga {aljem besplatno
na va{u adresu, a knjige po
narud`bi pouze}em. Tel. 063 655
288
Prodajem jalovu kravu za kur-
ban. Tel. 03 3415 506, mob. 061 242
177 i 062 725 010
Prodajem digitalni taximetar i
firmu cijena 100 KM. Tel. 061 775
325
Vlasni{tvo sedmodnevnog
apartmana u crvenoj zoni, uz
mogu}nost kori{tenja lokacija
{irom svijeta. Vrlo povoljno. Tel.
061 167 907.
„Ku}e snova“ - katalog pro-
jekata najljep{ih ku}a na 165 stran-
ica. Cijena 18 KM + po{tarina.
Tel. 070 202-323, 062 180 957.
Harmonika vrata prodaja i
ugradnja svih modela i dimenzija.
Tel. 061 512 294.
Prodajem klavir (Belarusd)
puno, lakirano, sme|e drvo, nova
klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946
642.
Prodajem sobni bar: {ank, dvi-
je zidne police, dvije barske stolice.
Tel. 033 463-489.
Po~iteljski sirup za jetru, hepa-
titis, esh. cooli, holesterol,
trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-
912.
Rasformirani servis za bicikla
nudi jeftino dijelove servisima za
bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-
059.
Doma}a svje`a ljekovita pre-
peli~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i
10 KM „S“ klase, prepelice nosilje
i meso prepelica. Bespl. dostava.
Tel. 062 134 551, 061 237 448.
Svje`a ljekovita jaja prepelica
hranjenih prirodnom hranom bez
koncentrata, 30 kom. - 9 KM, be-
splatna dostava. Tel. 061 504 425.
Fiskalne registar kase, printeri,
el. vage, prodaja, servis, programi-
ranje. Tel. 061 251 809.
Zidna rashladna vitrina. Tel.
061 156 309.
Nove originalne dijelove za in-
dustrijske {iva}e ma{ine, povoljno.
Tel. 062 876 691.
Dobro o~uvane ru~no ra|ene
original - orijentalne (Nepal i perz-
ijske) }ilime i staze. Tel. 033 452-
018.
Novu motornu pilu Stihl 200
KM i norve{ku pe} Jotul 200 KM,
Zenica. Tel. 062 474 657.
Bra~ni krevet, regal, komoda,
el. {poret, televizor „AOC“, or-
mari} za cipele, plinska pe}. Tel.
065 097 899, 033/201-051.
Ispravan bojler Vailant, fasad-
ni, 27 KW, 300 KM. Tel. 061 595
114, Sarajevo.
Dizel-elektri~ni agregat 40
KW. Tel. 065 512 345.
Prodajem kurbane 350 KM, po
`elji mu{terije koljemo, dostavl-
jamo na dom. Tel. 061 871 000, 033
401-212.
Prodajem 2 kau~a u odli~nom
stanju, cijena 280 KM. Tel. 061 701
701.
Kuhinjski ugao, cijena 100
KM. Tel. 061 244 290.
Mediven, ~arape za vene,
`enske, duge i kratke, original, po-
voljno. Tel. 061 052 033.
„Skalpovi“ doma}ih pijetlova
za izradu vje{ta~kih mu{ica za ri-
bolov. Tel. 061 206 345.
WC {olju za bolesnike koji su
nepokretni, hermeti~ki zatvorena,
sa posudom za ~i{}enje. Tel. 062
272 346.
Grija~e i ventilatore za TA pe}i
10 KM. Tel. 062 972 512.
Kau~, 2 fotelje, ve{ ma{ina, 2
se}ije, kaca, 2 stola. Tel. 624-820.
Plinsku pe} Emina, dimnja~na,
4,7 KW. Tel. 062 548 896.
Lova~ki karabin 8x57 Kranj.
Tel. 061 958 001.
Du{ek prolife dream soft. Tel.
061 749 442.
Bra~ni krevet bez madraca, ci-
jena 50 KM. Tel. 063 491 116.
Pe} plin 2 rerne, 6 stolova kom-
plet, kasa Oliveti, 2 vitrine, vaga 200
kg, vaga digitalna. Tel. 061 958 001.
Stolovi ugostiteljski 6 kompl., 2
vitrine, 2 vage, 2 tende 6x3 m, kara-
bin lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001.
Nove ma{ine za {ivanje marke
„Brother“, {teperica i overlovka.
Tel. 063 347 852.
Mu{ku „Meklaud“ ko`nu
jaknu, psoavljena krznom. Po-
voljno! Tel. 061 709 772.
Kopir aparat 61/50 i 15/50
(rabljeno) i ma{ina za spiralni
uvez, nova. Tel. 062 773 714.
Nov agregat marke „Huyndai“
ja~ine 2,4 KW. Tel. 033 636-963.
Knjige, rije~nici, videa, sve na
CD ili DVD za u~enje engleskog
jezika, sve oblasti, svi nivoi. Tel.
061 530 704.
Ve{ ma{ine 150 KM, {porete
struja plin 140-160 KM, fri`idere
100-170 KM. Dostava besplatna.
Tel. 033 533-631.
Sadnice oraha, rasad na 99 m
N/V, iz regije, krupni, meki,
kalemljeni i doma}i orasi stari 4
god. Tel. 033 543-377, 062 225 687.
Dvosjed i fotelju prodajem
jeftino u plavoj boji, zvati iza 16 h.
Tel. 062 296 818.
Ulje na prirodnoj bazi lije~i
reumu, i{ijas, i ostala ko{tana obol-
jenja. Tel. 033 463-306, 061 149
388.
Fiskalne registar kase, printeri,
el. vage, prodaja-servis-programi-
ranje. Tel. 061 251 809.
Crijep stari i novi, prozor
60x60, nov dje~iji krevetac. Tel. 52-
618, 061 529 838.
Kremu protiv psorijaze, proizvod
dr. Vi{nji}. Tel. 033 211-822.
Kompleti knjiga od nobelova-
ca: Zola, Andri}, Bromfild, Zilahi,
prodajem. Tel. 062 385 938.
Harmonika vrata „Marley“,
prodaja i ugradnja sa dvije vodil-
ice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033
225-227, 061 516 910.
Kazan za pe~enje rakije. Tel.
061 367 103.
Veliki ugostiteljski pult od ros-
vajta. Tel. 061 367 103.
Pelene za odrasle br. 3, 20 kom,
15 KM. Tel. 033 612-776.
Drveni prozor sa staklom
160x130, trokrilni, dupla krila, 1
kom. = 120 KM. Tel. 033 616-
136, Aneks.
@eljezni prozor trokrilni
210x140 sa staklom, 1 kom. = 180
KM. Tel. 033 616-136, Aneks.
Vise}u kuhinju gornji dio - 160
cm, donji dio 150 cm, cijena 200
KM. Tel. 033 616-136, Aneks.
Drvene prozore sa staklom
120x120x,090x120 = 80 KM, 1
kom., 0,80x120 1 kom. = 80 KM.
Tel. 033 616-136, Aneks.
Cepter su|e povoljno. Tel. 062
555 135.
Aparat za {e}er i ketone abbott,
cijena 60 KM. Tel. 062 321 925.
Prepe~enicu {ljivu rakiju. Tel.
062 366 519.
16 rebara mediteran gusanih,
novih. Tel. 030 874-358.
Gusani radijatori dobro
o~uvani. Tel. 065 009 119.
Kozmeti~ki krevet, odli~no
stanje, kao nov, podesiv za noge i
glavu, izuzetno povoljno. Tel.
065/88 33 99.
Balkonska vrata, drvena,
vakum staklo, kao nova, povoljo.
Tel. 065 009 119.
TRGOVA^KI LANAC TRA-
@I VI[E PROSTORA OD 300
M2 DO 1.000 M2. PONUDE
SLATI NA FARM-LIGHT,
[ENOINA 8, SARAJEVO. TEL.
065 510 253. 14332-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
+ LEVITRA + BILJNA = HIT
+ PODESNA I ZA BOLESNE!
TEL. 061 807 485.“ 16991-1TT
„VIAGRA-PFIZER“ ORIG-
INAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DU@I SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DISK-
RECIJA. POUZE]EM. TEL. 061
702 404. 14241-1ND@
oglasi
Dnevni avaz Utorak, 9. novembar/studeni 2010. 37
38 Utorak, 9. novembar/studeni 2010.
Komplet opremu za slasti~ar-
nu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto
za burek. Tel. 061 311 784.
10 rebara harmonika vrata, 50
KM. Tel. 062 320 034.
Pisa}a ma{ina Unit TBM de luxe,
u koferu, 50 KM. Tel. 062 320 034.
Kamin {idel 80 cm, postavljen,
neupotrebljen, povoljno. Tel. 062
570 826.
Dva paketa pelena za odrasle.
Tel. 062 003 205.
El. grijalice 20 KM. Tel. 062
972 512.
Grija~e za TA pe} 10 KM. Tel.
062 972 512.
[trika}u ma{inu Singer-patent.
Tel. 659-358.
Industrijske {iva}e ma{ine
nove. Tel. 062 105 039.
Polovan crijep i oluke, cijena
povoljna. Tel. 033 458-293.
Plinsku pe} na zid i dimnjak,
polovan crijep, ulazna vrata,
fri`ider ladi~ar. Tel. 061 143 519.
Ma{ine za hem. ~istionu i ku}u
sa ba{tom. Tel. 062 165 566.
Doma}e kurbane ~uvam do Ba-
jrama na Hrisu S. Grad. Tel. 061
142 892, 061 828 971.
CD-ove i kasete sa pjesmom
ptica, 5 i 2,5 KM. Tel. 061 547 280.
Me|. telefonski razgovori doi 5
puta jeftiniji, besplatan priklju~ak.
Tel. 061 191 935.
100% efikasno sredstvo za trajno
uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891.
Bukova iscijepana drva dovoz-
im na adresu. Tel. 061 521 395.
Trakice Conoor TS za mjerenje
{e}era u krvi. Tel. 061 758 098.
Pod, lamperiju i sve vrste
rezane gra|e. Tel. 065 802 782,
Lukavica.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM,
trakaste zavjese, vanjske roletne,
harmonika vrata, blindo vrata,
PVC prozori. Tel. 061 501 401.
14310-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei
Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 16483-1tt
„KIRBY“ - Dubinsko usisa-
vanje, pranje, ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, generalna ~i{}enja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM.
Firma „GLANZ“. Tel. 061 350
688. 14059-1Nd`
TV VIDEO DVD SERVIS svih
marki i modela aparata. Garanci-
ja, dolazak na ku}nu adresu, novi
daljinski za TV. Sa povjerenjem.
Tel. 033/650-400, 033/610-000.
PTT
„HIGIJENA“ - Dubinsko pran-
je tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{ta-
ja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061
141 944. Tuzla: 061 587 721.
14352-1Nd`
TV VIDEO SERVIS vr{i
popravku svih TV aparata i vide-
orekordera. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033/451-778. Mob. 061 148
042. 14407-1Nd`
Profesionalno rje{avanje kom-
pjuterskih probl., povoljno.
Ugradnja i zamjena komponenti,
antivirusna za{tita. Instal. win-
dowsa, umre`avanje, dolazak na
adresu. Tel. 061 170 085.
16967-1tt
VODOINSTALATER sa
ELEKTRI^AROM sve opravke i
ugradnja bojlera, pe}i, ~esme, sani-
tarije, uti~nice, osigura~i, instalacija
i sl. Tel. 061 222 228. nov-2010
ELEKTRI^AR SA VODOIN-
STALATEROM - popravka star-
ih i ugradnja novih instalacija.
Sanitarija, aut. osigura~a, bojlera,
el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd...
Tel. 061 132 149, 061 180 120.
14545-1Nd`
Alu `aluzine 20 KM/m2.
Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne. Harmo vrata i
tende. Cijene sa monta`om. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447. 14546-1Nd`
Intelektualne usluge
Knjigovodstvene usluge veoma
povoljno, vo|enje poslovnih knji-
ga uz pruzimanje dokumentacije,
odlaske u banku, poreznu upravu,
a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“
popust do 20%. Tel. 062 784 002
Pi{em seminarske, maturske i
diplomske radove. Radim
prezentacije u Microsoft Power
Pointu. Tel. 061 566 787
Muzi~ki pedagog daje ~asove
solfe|a i klavira po~etnicima. Tel.
061 224 601
Prevodjenje za njema~ki jezik.
Tel. 061 260 596
Dajem instrukcije iz matem-
atike vrlo povoljno. Tel: 061 775
363
Zanatske usluge
Stolarske usluge po povoljnim
cijenama Tel. 061 336 541
Radimo sve vrste molersko far-
barskih radova fasade i ostalo. Tel.
062 672 258
Rigips:spu{teni plafoni,pre-
gradni zidovi. Tel. 062 255 055
Projektovanje i zvo|enje un-
utra{njih plinskih instalacija uz at-
est, sve vrsta grijanja, centralno,
eta`no, podno, ugradnja plinskih
bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz
obezbje|en servis NON STOP. Tel.
061 130 787 i 033 537 108
Rigips,moleraj, termo fasade.
Tel. 061 872 910
Molersko parketarski radovi.
Tel. 061 260 596
Opravka, izrada i monta`a
kuhinja, namje{taja i gra|evinske
stolarije. Postavljanje laminata,
lamperije i podova. Tel. 061 502
739
VKV vodoinstalater, adaptacija
kupatila izrada novih instalacija i
pro~epljenje odvoda kanalizacije.
Tel. 061 219 974
Elektroinstalacija, ugradnja
novih i popravak starih. Tel. 062
255 055
Elektri~ar izvodi sve vrste elek-
tri~arskih radova. Tel.062 140 329
Izvodimo nove instalacije vode
i odvoda, saniramo stare, postavl-
jamo plo~ice, kompletno ure|enje
kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel.
061 130 787 i 033 537 108.
Stolar i lakirer kvalitetno vr{i
izradu i retauraciju svih drvenih
konstrukcija. Tel. 061 505 610
Auto limar radim sve, varenje,
peglanje, zast poda poliranje idt.
Tel. 061 454 510
Moler vr{i molersko farbarske
radove lakiranje stolarije i drugo.
Tel. 062 681 161
Autolakirer zastita,poliranje,
lakiranje i manje limarske
popravke. Tel. 062 164 627
Razne usluge
Iscjeljenje duhovnim putem po
u~enju Brune Gröninga . Medicin-
ski dokazivo tel: + 387 62 256 376
VHS kasete na DVD DV na
DVD PAL i druge formate. Tel.
061 844 769
^istimo stanove poslovne pros-
tore. Tel. 062 182 882 i 062 006 706
Pravim sve vrste doma}ih sit-
nih kola~a. Tel. 062 454 197
Presnimavanje video kaseta na
DVD. Teel. 061 260 596
Instruiram matematiku i fiziku
osnovcima uspje{no i povoljno.
Dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417
695.
Njema~ki advokat porijeklom
iz BiH zastupa u svim pravnim
stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537
739.
Profesor muzike daje ~asove iz
violine (edukacija) i harmonike za
po~etnike. Tel. 061 549 495.
Uspje{no i povoljno tokom ci-
jele godine dajem instrukcije iz
matematike. Tel. 220-173.
[najderica mijenja postave na
kaputima, jaknama, rajsfer{luse,
sve vrste prepravki. Tel. 065 695
706, Alipa{ino polje C-faza.
Elektri~ar - opravka el. insta-
lacija, kao i ugradnja novih. Tel.
061 133 829.
Stolar i lakirer kvalitetno vr{i
izradu i restauraciju svih drvenih
konstrukcija. Tel. 061 505 610.
Stolarske usluge po povoljnim
cijenama. Tel. 061 336 541.
Instrukcije iz hemije, studenti-
ma i u~enicima, dolazim na
adresu. Tel. 615-901.
Profesorica hemije daje in-
strukcije iz hemije studentima i
u~enicima. Tel. 062 331 174.
Vodoinstalater - svi vodoinsta-
laterski radovi - kvalitetno, brzo,
precizno, ~isto. Tel. 061 199 442,
033/621-733.
Dajem instrukcije iz matem-
atike za sve {kole i fakultete. Tel.
061 534 231.
Instrukcije iz matematike i en-
gleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704.
Engleski, njema~ki, instrukci-
je, prevodi, diplomski, referati,
seminarski, disertacije (profesori-
ca). Tel. 063 947 405, Sarajevo.
Povoljno, vanjske roletne, alu-
minijske `aluzine, trakaste zavjese
i harmonika vrata. Tel. 061 214
303.
Vr{imo servisiranje i ba`daren-
je svih vrsta tlakomjera, uz garan-
ciju. Tel. 061 188 903.
@ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{ve uni{tavamo sa 100% garan-
cijom. Tel. 033 234-805.
Bravarski radovi, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078.
Instrukcije engleski, njema~ki i
prevod. Tel. 061 339 306.
Dajem instrukcije matematike
i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-
453, 061 914 014.
Postavljam laminate, panel par-
kete i ostale vrste parketa. Tel. 061
828 391.
Molerski radovi uz potpunu
za{titu lijepljivim trakama i pod-
nim najlonima. Tel. 061 606 441.
Moler radi molersko farbarske
radove ~isto, kvalitetno i povoljno.
Tel. 062 419 501.
Rigips majstor, potkrovlja, pre-
grade, spu{teni plafon. Tel. 061 818
732.
Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i po-
voljno. Tel. 061 549 242.
Servis ra~unara „Majo“, insta-
lacija windowsa, internet konekci-
ja, antivirusna za{tita ra~unara,
~i{}enje virusa, hardwerski i soft-
verski problemi, itd. Tel. 061 243
611.
Staklar obavlja kvalitetno stak-
larske radove. Tel. 033/536-188.
Kirby dubinsko usisavanje i
pranje }ilima, etisona i sjede}ih
garnitura, najkvalitetnijim kirbije-
vim {amponima. Tel. 062 118 202.
Namje{tam strunu, `eludac, li-
je~im stru~no, bezbolno, uspje{no.
Tel. 061 504 986.
Postavljanje, bru{enje svih vrs-
ta parketa, laminata, podova, uz
garanciju. Tel. 062 921 100.
Vr{im sve stolarske usluge,
popravak starog, izrada novog. Tel.
208-435, 061 905 734.
Radim vodoinstalaterske
poslove i elektro poslove, uz garan-
ciju. Tel. 062 715 005.
Staklar radi sve vrste stak-
larskih usluga dolazim na adresu.
Tel. 061 609 947.
Rigips majstor, radim sve od
rigipsa. Tel. 061 504 338.
Kerami~ar postavlja sve vrste
keramike. Tel. 061 182 097.
Molerske usluge uredno i
kvalitetno. Tel. 062 127 525.
Mol. farb. usluge. Tel. 062 823
902.
Tapetar-dekorater presvla~i po-
voljno namje{taj u radioni ili kod
vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728.
Molersko farbarske usluge. Tel.
061 926 333.
Izvodimo sve vrste gra|evin-
sko-zanatskih radova sa garanci-
jom. Tel. 061 740 127.
Bravar - izra|ujem i montiram
sve od `eljeza, usluge savijanja cije-
vi. Tel. 061 709 382.
Zidarsko tesarski radovi,
adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i
drugih ku}anskih aparata, dolazak
besplatan. Tel. 061 551 035.
Radim molersko-farbarske
poslove brzo, ~isto i povoljno, rad-
no iskustvo preko 20 god. Tel. 061
174 192, 033 210-791.
Lektori{em i korigujem sve vrste
tekstova. Dugogodi{nje iskustvo.
Tel. 033/658-707, 062 165 429.
Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel.
061 202 713.
Zubne proteze, izrada, poprav-
ka, dodatak zuba, poliranje i podla-
ganje zubnih proteza, radimo
vikendom. Tel. 061 141 544, 033
677-845.
Popravljam sve vrste fri`idera,
rashladnih ure|aja, uz garanciju.
Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309.
Povoljno dajem instrukcije iz
matematike i informatike. Tel. 061
358 339.
Moler-majstor, kre~i, gletuje,
farba stolariju. Tel. 062 282 243.
Kombi prevoz namje{taja,
selidbe, odvoz kabastog otpada,
povoljno, obez. radna snaga. Tel.
062 139 453.
Prekucavam na ra~unaru sve
tekstove. Tel. 061 520 972.
Stolar, izrada i monta`a kuhin-
ja, plakara, predsoblja, zamjena
baglama. Tel. 062 944 952.
Kombi prevoz putnika 1+8 i
selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
Peremo }ilime rainbow ma{in-
om u va{em stanu, ili ru~no u
praonici sa dostavom na adresu:
Tel. 061 202 630, 033/673-284.
Povoljan prijevoz putni~kim
kolima, automobilom, more, pla-
nine, banje. Tel. 063 943 445.
Dajem ~asove iz matematike i
statike |acima i studentima, usp-
je{no. Tel. 526-945.
Vodoinstalater odr`ava staru i
postavlja novu instalaciju, ~isti bo-
jlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Profesor daje instrukcije iz
francuskog, latinskog, ruskog i
bosanskog. Tel. 033 526-521.
Instruiram |ake i studente iz
matematike na Alipa{inom Polju,
~as 6 KM. Tel. 061 157 991.
Instruiram |ake i studente iz
matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6
KM. Tel. 033 621-976.
Profesorica engleskog jezika
daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556
700, 033/657-038.
Kvalitetno i povoljno
postavljanje, bru{enje i lakiranje
svih vrsta parketa i podova kao i
laminata. Tel. 061 134 260.
Ugradnja blind vrata, stolari-
je, regips, laminat,moleraj i sve
vrste adaptacija. Tel. 061 542 493.
Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
Povoljno vr{imo bru{enje i
lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda
uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061
262 868
^istim ku}e i poslovne pros-
tore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061
580 063.
Kvalitetno i povoljno
postavljanje, bru{enje i lakiranje
svih vrsta parketa i podova kao i
laminata. Tel. 061 321 289.
Prevoz za sve destinacije put-
ni~kim kombijem, profesionalni
voza~, povoljno. Tel. 062 713 956.
Vr{im sve usluge molerskih
radova, gletovanje, laminat,
kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377
054
Adaptacija stanova i ku}a,
postavljanje plo~ica, laminata,
kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373.
Kombijem prevozim kabastu
robu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Rainbow-program dolazimo po
narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ili-
ma i tepiha na va{u adresu. Tel. 062
795 285, 061 311 276, 033 666-275.
Staklar - radimo sve staklarske
radove, dolazimo na adresu. Tel.
061 842 343.
Profesorica dr`i instrukcije iz
matematike i fizike. Tel. 522-016.
Prevoz stvari, namje{taja i osta-
log ve}im kombijem, radna snaga,
povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Vr{imo servis i monta`u rash-
ladne i klima tehnike. Tel. 062 375
977, 061 438 689.
Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-
lakirerske poslove, dolazim na
adresu. Tel. 062 332 702.
Matematika - instrukcije, profe-
sor sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
Ve}a grupa majstora radi stiro-
por fasade sa svojom skelom. Tel.
061 270 729.
[ivanje trajnih autopresvlaka
za sva vozila, popravak sjedi{ta,
tapacirunga neba. Tel. 061 215 658,
B. Begi} 90.
VKV kre~enje stanova, pouz-
dano i stru~no, molerski majstor
[erbo. Tel. 062 921 864.
Kombi prevozom vr{im selidbe,
prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Bravar, povoljno radi sve
bravarske usluge. Tel. 062 940 731,
033 691-260.
Stolar-tapetar, povoljno radi
popravke stolarske i tapetarske.
Tel. 061 606 651, 066 620-342.
VKV moler - radi molersko-
farbarske poslove, povoljno. Tel.
061 507 683.
Iznajmljujem play station 2 i 3
sa igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika na sve desti-
nacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8.
Tel. 062 606 611.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, ge-
lendere ulazna i gara`na vrata, zat-
vara balkone. Tel. 061 526 205.
Elektri~ar: el. instalacije, au-
tomatski osig., indikatori za banju,
el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061
312 435.
Molerske usluge. Tel. 062 922
323, 066 205 151.
Popravljam TV svih modela,
profesionalno i na va{oj adresi. Tel.
061 365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kam-
ionom vr{i prevoz kabastog otpada,
pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
Prevodim engleski 5 KM/str. i
povoljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj.
Tel. 061 620 057.
Servis ra~unara „Aki“, poprav-
ka, nadogradnja, instalacija, inter-
net konekcija, antivirusna za{tita,
dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061
545 375.
Instrukcije iz matematike,
fizike, i elektrotehnike za u~enike
osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061
812 528.
Vr{im selidbe modernim kom-
bijem sa radnom snagom u dr`avi i
vani. Tel. 061 227 189.
KV vodoinstalater radi sve
vrste radova, brzo, povoljno i
kvalitetno. Tel. 061 349 294.
Vr{im prevoz robe, ljudi i
stvari, radna snaga po potrebi. Tel.
062 385 762.
Extra povoljno! Kombi prevoz
i selidbe. Tel. 061 147 361.
Elektri~ar VKV za ku}ne el. in-
stalacije i ure|aje. Pozovite. Tel.
618-907.
Vr{im selidbe i sve vrste pre-
voza kombijem, povoljno. Tel. 061
165 009.
Molerski radovi. Tel. 061 579
971.
Prevoz robe, selidbe kombijem,
povoljno, radna snaga po dogov-
oru. Tel. 061 513 948.
Central. grijanje, plin. insta-
lacije, zamjena konvektora itd.,
radimo kvalitetno i povoljno, uz
garanciju. Tel. 061 500 037.
Povoljno i kvalitetno radim gri-
janje, mijenjam konvektore radija-
torima i ostale popravke - povoljno.
Tel. 033 800-514, 061 922 476.
Radim centralno grijanje i
prepravke grijanja. Tel. 062 316
826.
Centralno grijanje, vodoinsta-
lacije, popravka i monta`a povoljno
i kvalitetno. Tel. 061 105 425.
Prevoz putnika luksuznim
mercedesovim kombijem na sve
destinacije. Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa
iskustvom daje instrukcije |acima
i studentima tokom godine. Tel.
033 473-574, 061 382 301.
Molersko farbarski radovi, gle-
tovanje, molovanje, lakiranje sto-
larije. Tel. 061 262 895.
Radim povoljno sve molersko-
farbarske radove, uklju~uju}i i sto-
lariju. Tel. 061 397 187.
Adaptacija stanova i ku}a,
postavljanje plo~ica, laminata,
kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373.
Vr{im prevoz putnika sa klima-
tiziranim kombi vozilom, {irom
BiH i dalje. Tel. 061 222 310.
Profesorica instruira matem-
atiku, fiziku i hemiju sve {kole i
prvu godinu fakulteta, brzo i usp-
je{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451.
Iskusna profesorica daje in-
strukcije iz engleskog i arapskog
jezika. Tel. 033 611-023.
Rigips, el. instalacije i moleraj
radim povoljno. Tel. 066 205 286.
Elektri~ar - usluge el. instalaci-
ja, interfoni, alarmi, gromobrani,
el. usluge. Tel. 061 132 991, 033
418-086.
Instruiram matematiku usp-
je{no. Tel. 061 841 439.
Vr{im prijevoz putnika po BiH
i na more. Tel. 061 434 374.
Vodoinstalater obavlja sve vrste
vodoinstalaterskih usluga, opravke,
adaptacije. Tel. 061 696 133.
Kompletnu adaptaciju, moler-
aj, rigips, prezide, keramiku, lami-
nat. Tel. 062 226 904.
Iscjeljenje duhovnim putem po
o~enju Brune Groninga, medicins-
ki dokazivo. Tel. 062 256 376.
Kvalitet i garancija, sve vrste
bravarije, jeftino i povoljno. Tel.
062 522 901.
@ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju.
Tel. 061 184 796.
Lije~im mo`dane udare i druge
bolesti. Tel. 033 616-211.
Vodoinstalater sa dugog-
odi{njim iskustvom vr{i popravku,
monta`u i pro~epljenje vod. insta-
lacija. Tel. 061 348 717.
Vodoinstalaterski i kerami~arski
radovi, centralno grijanje, uz garan-
ciju i povoljno. Tel. 061 182 737.
Kerami~arski radovi uz garan-
ciju kvaliteta. Tel. 061 083 369.
Radim sa |acima Me|unaro-
dne {kole Sarajevo, po nastavnom
planu na engleskom kao i kon-
verzaciju, informatiku. Tel. 062
293 688, Sarajevo.
KV vodoinstalater, de`urni 24
h. Tel. 061 861 635.
Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar,
vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385.
Sudski tuma~ za njem., engl.,
holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sara-
jevo. Tel. 061 108 144.
Stolar - izrada i monta`a
kuhinja, ameri~kih plakara, enteri-
jera, stepenica. Tel. 061 512 663.
Parket, {ipod, postavljamo,
brusimo i lakiramo. Postavljamo
sve gotove parkete i laminate. Tel.
062 828 306.
Superefikasno uni{tavamo
`ohare, moljce, mrave, stjenice,
u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061
928 535.
Rainbow sistem ~i{}enja u
va{em domu ili pos. prostoru. Br-
zo, povoljno i efikasno. Tel. 061
990 082.
Rainbow dubinsko usisavanje
tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061
916 272.
Instrukcije iz matematike usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
Popravljam sve vrste fri`idera i
rashladne tehnike uz besplatan
dolazak. Tel. 061 156 825.
Prevoz putnika u svim pravci-
ma, prema moru, kombi Hyundai
H1. Tel. 061 210 832.
Autoprevoznik kamionom-gra-
jferom i mini bagerom 5 T, sve vrste
iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268.
Staklar radi sve vrste stolarskih
usluga. Tel. 061 609 947.
Mini bagerom radimo ono {to
veliki ne mo`e, iskop kanala, razbi-
janje betona, SZR Mulavdi}. Tel.
061 219 946.
oglasi
Dnevni avaz Utorak, 9. novembar/studeni 2010. 39
40 Utorak, 9. novembar/studeni 2010.
Ku}ni majstor. Tel. 061 708
798.
Organizujem izlete u prirodu
Igman, Bjela{nica, Jahorina, udob-
nim Mercedes kombijem. Tel. 033
235-199.
Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251
809.
Serviser rashladne tehnike,
popravljam fri`idere, zamrziva~e,
rashladne vitrine, komore. Tel. 061
143 019.
Izuzetno povoljno ru{imo stare
objekte, renoviramo stanove sa
vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123.
Kamionom povoljno prevozim
sve vrste gra|evinskog materijala, pi-
jeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123.
Ku}na dostava DVD filmova i
serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-
19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo.
Voda, keramika, centralno gri-
janje, zidane kade, uz garanciju i
povoljno. Tel. 061 182 737.
Postavljamo parket, {ipod,
brusimo bezpra{inskom ma{inom
i lakiramo. Tel. 061 431 810.
Kompletna adaptacija stana.
Tel. 062 316 911.
Elektri~ar otklanja kvarove.
Tel. 062 316 911.
Iskusan prof. (simult. prev.),
prevodi na engleski stru~nu liter-
aturu i tehni~ku dokumentaciju.
Tel. 062 757 808.
Njema~ki jezik - instrukcije i
prevod, kucanje radova na
ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559.
Punim i popravljam fri`idere i
zamrziva~e. Tel. 061 150 572.
Povoljno prevozim sve vrste roba,
usluge selidbi, odvoz kabastog otpa-
da. Tel. 061 170 886, 033 472-954.
„Tepser“ s.o.d., savremenim
ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe
(rese), itisone i tvrde podove (za{ti-
ta). Tel. 033 200-003, 061 524 461.
Elektri~ar vr{i sve vrste
popravki el. instalacija, prekida~a,
uti~nica i ku}anskih aparata. Tel.
063 233 526.
Povoljno ugradnja termo fasa-
da, molersko farbarski radovi, lam-
inat, rigips, keramika. Tel. 061 565
834.
Povoljno popravljam ve{
ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja
indikatora, automatskih osigura~a.
Tel. 061 563 910.
Grupa stolara pravi sve po
va{oj `elji. Tel. 061 134 597.
Engleski jezik - instrukcije i
prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel.
061 501 210.
Radim kerami~arske, zidarske,
kameno-klesarske radove. Tel. 063
557 115, 033/457-000.
Pravim sve vrste stepenica,
kuhinje, plakare i namje{taj, od
drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121
265.
Vla`i vam krov, gara`a, experet
za hidro-termo izolacije. Tel. 033
653-396, 061 098 579.
Profesor instruira matematiku sve
uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim
ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
Kerami~ki radovi od 8 KM,
laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno,
povoljno. Tel. 062 422 040.
Antivirusna za{tita ra~unara,
instalacija windowsa, ~i{}enje
kompjut. virusa, internet konekci-
ja. Tel. 061 243 611.
Profesorica daje instrukcije iz
fizike, srednjo{kocima za
popravni. Tel. 061 227 439.
Renoviranje stamb. prostora
molerski elektro, vodoinst., kera-
mi~arski i stolarski radovi. Tel. 061
357 201.
Uspje{no i povoljno tokom ci-
jele godine dajem instrukcije iz
matematike. Tel. 220-173.
Instrukcije iz engl., njema~kog
i ruskog jezika. Tel. 061 803 042.
Radimo moleraj, edel putz,
rigips, keramiku, laminat, brzo i
povoljno. Tel. 062 183 209.
Nastavnica engleskog jezika
daje instrukcije u~enicima os-
novnih {kola. Tel. 033 642-704.
Izvodimo sve vrste gra|evin-
skih radova sa garancijom. Tel. 061
740 127.
Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
Elektri~arske usluge, au-
tomatski osigura~i, indikatori, el.
pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062
180 021.
Voza~-instruktor vr{i ekstra
obuku. Tel. 061 338 085.
Majstor za sitne ku}ne
opravke. Tel. 061 552 417.
VKV soboslikar li~ilac izvodi
sve vrste molersko farbarskih
radova kvalitetno. Tel. 061 564 941.
Grupa profesionalaca vr{i
komp. adaptaciju stanova, posl.
prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033
611-943, 061 965 054.
Peremo sve vrste }ilima, iti-
sona, mokro pranje 2-3 KM/m2,
dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-
250, 062 213 732.
Dipl. ing. hemije daje instruk-
cije osnovcima i priprema za pri-
jemni. Tel. 061 836 625.
KV vodoinstalater vr{i
opravku stare vodoinstalacije,
radim nanovo banje, uz garanciju.
Tel. 033 643-141, 061 562 531.
Vr{im prevoz robe, selidbe,
kombijem, obezbije|ena radna
snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529.
Vr{im usluge prevoza putnika i
robe. Tel. 061 367 103.
Moler-majstor kre~i, gletuje,
farba stolariju. Tel. 062 282 243.
VKV moler radi sve vrste mol.
radova, kvalitetno i jeftino. Tel.
062 214 519.
Prof. daje instrukcije iz fizike
za popravni i srednjo{kolcima,
dolazim na adresu. Tel. 061 227
739.
Zidar, gradimo ku}e od temelja
do krova. Tel. 234-890.
Postavljanje, bru{enje svih vrs-
ta parketa, laminata, {ipoda, uz
garanciju. Tel. 062 921 100.
Unutra{nja termoizolacija,
stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449.
Opravka ma{ina za ve{ i su|e,
el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa
~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061
803 042.
Usmjeravanje analognih i dig.
sat. i zemaljskih TV i radio antena,
monta`a i servis. Tel. 061 803 042.
Profesorica violine daje ~asove
po~etnicima i u~enicima ni`e muz.
{kole. Tel. 061 145 887.
Vr{im sve vrste molerskih
radova (kre~enje, gletovanje, far-
banje stolarije, itd.). Tel. 061 311
318, Pofali}i.
VKV elektri~ar - popravljam
sve ku}anske aparate i radim sve
vrste elektroinstalacija. Tel. 061
276 187, Kova~i.
Kerami~arski radovi i kameni
mozaik. Tel. 062 117 905.
Molersko-farbarski, elektroin-
stalaterski itd. radovi, povoljno,
kvalitetno. Tel. 061 310 141.
Radim zidarske, kerami~ke
radove, oblaganje kamena. Tel. 063
557 115.
Molersko-farbarski, stiropor,
rigips, i ostali radovi povoljno,
kvalitetno. Tel. 062 911 078.
Kre~im stanove uredno i jefti-
no. Tel. 062 672 723, 061 515 483.
Prevozim putnike, namje{taj,
selidba i teret, kombijem. Tel. 061
268 155.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mon-
ta`a namje{taja, posavljam laminat
od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648.
Moleraj 0,50 KM/m2, gleto-
vanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM.
Tel. 062 506 865.
Monta`a i ugradnja svih vrsta
kamenih radova, keramike, ren-
oviranje stanova. Tel. 062 843 850.
Moler. Tel. 061 867 007.
Instrukcije iz engleskog jezika
za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066
917 391.
Molersko farbarski radovi u boja-
ma, valjcima i ostalo, kvalitet, garan-
cija. Tel. 033 631-315, 061 502 031.
Laminat ugra|ujem profesion-
alno. Tel. 066 873 588.
Kerami~ar - ugra|uje sve vrste
kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitet-
no. Tel. 062 909 460.
Mercedes kombijem organizu-
jem putovanja i prijevoz grupa na
izlete, seminare. Tel. 061 366 684.
Zidarski radovi, adaptacija,
gradnja. Tel. 062 536 204.
Povoljno i kvalitetno radim
grijanje, mijenjam konvektore
radijatorima i ostale popravke. Tel.
033 800-514, 061 922 476.
Rainbow dubinsko ~i{}enje.
Tel. 061 274 144.
Staklar radi sve vrste stak-
larskih usluga, dolazim na adresu.
Tel. 061 609 947.
Serviser rashl. tehnike popravl-
jam fri`idere, zamrziva~e, rashladne
vitrine, komore. Tel. 061 143 019.
Povoljno prevozim sve vrste roba,
usluge selidbe, odvoz kabastog otpa-
da. Tel. 061 170 886, 033 472-954.
Vr{im prevoz robe, stvari,
selidbe, povoljno, kombi Iveco, no-
sivost 1,5 t, na svim destinacijama sa
i bez radnika. Tel. 061 811 115.
Vodoinst. vr{i opravke i
adaptacije kupatila, brzo, jeftino
od 8-22 h. Tel. 061 233 517.
VKV bravar radi ugradnju bra-
va, PTT sandu~adi, ormara,
kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061
507 683.
Stolar, opravka, izrada i monta`a
kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije,
postavljanje laminata, lamperije i
podova. Tel. 061 502 739.
Elektroinstalaterski radovi te
opravka elektroinstalacija. Tel. 033
611-542.
Moler VKV radi mol. farb.
poslove, povoljno. Tel. 061 507 683.
Iskusna prof. engleskog,
njema~kog i francuskog daje ~asove i
prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616.
Vr{im prevoz kombijem, ljudi,
stvari, radna snaga po potrebi
obezbije|ena. Tel. 062 385 762.
Instrukcije iz hemije, studenti-
ma i u~enicima, dolazim na
adresu. Tel. 615-901.
Radim sve vrste limarsko gra|.
radova. Tel. 062 151 468.
Kiroprakti~ar-fizioterapeut usp-
je{no lije~i oboljelu ki~mu,
uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus
patiju, diskus hermiju, spondilozu,
oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061
172 516, 033 227-182.
Va{ majstor rje{ava sve va{e
elektro kvarove u va{em stanu,
opravka teh. ure|aja kao i ugradn-
ja. Tel. 061 262 411.
Izvodim sve vrste radova u
gra|evini, sitne i krupne, zamjena
prozora, vrata, uz popust 20%. Tel.
061 501 835.
Pomo} u u~enju djeci od 7-9
godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel.
061 926 361.
Zidar - izvodim zanatske
radove: malterisanje, zidanje,
poslove, itd. Tel. 062 941 894.
Vr{im ugradnju svih vrsta par-
keta sa bru{enjem i lakiranjem,
laminata, rigipsa, {ipoda i
keramike. Tel. 033 659-573.
Detaljno izra|ujem natalne
horoskope za 2009. god. (ljubav,
posao, novac i zdravlje). Tel. 062
104 226.
Vr{imo presvla~enje i
popravku svih vrsta namje{taja uz
garanciju. Tel. 061 210 832, 033
459-539.
Kvalitetno i povoljno uni{tava-
mo `ohare i druge insekte uz
garanciju. Tel. 063 503 408.
Instalacija sistema, programa,
antivirusna za{tita, prekucavanje
tekstova, ugradnja novih kompo-
nenti. Tel. 062 204 541.
Knauf - ugradnja rigipsa i am-
stronga. Tel. 061 531 888.
Termofasade - rigips, {panski
zidovi, molraj, veoma povoljno uz
garanciju. Tel. 061 270 971.
Kombi prevoz, selidbe, dovoz
materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061
27 94 05.
Radim rigips, zidove, stropove,
obloge, moleraj, laminat. Tel. 061
904 895, 062 672 562.
Ve}a ekipa majstora radi stiro-
por fasade sa na{im ili va{im ma-
terijalom. Posjedujemo svoje skele.
Tako|e radimo od temelja do kro-
va. Tel. 061 270 729, 062 216 268.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-
932, 062 522 986.
Opravka b. tehnike, grijalica,
usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i
ugradnja novih ure|aja, rasvjete i
ostalo povoljno. Tel. 061 262 411.
Laminate, gotove parkete i
moleraj, radimo povoljno. Tel. 033
645-664, 063 189 116.
Ameri~ko - dubinsko usisavan-
je, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061
522 239.
Obavljam adaptacije i ostale
gra|. radove, vrlo povoljno. Tel.
061 442 263.
Prof. daje sate gitare. Tel. 063
930 078.
VK moler, radim sve vrste mol-
ersko-farbarskih radova, garantu-
jem kvalitet. Cijena po dogovoru.
Tel. 061 308 922.
Sve vrste brav. radova povoljno.
Tel. 062 389 567.
Servis ku}. el. instalacija,
ugradnja bojlera, napa, lusteri i os-
talo. Tel. 061 205 109.
Povoljno uz garanciju radimo
termo fasade, moleraj, {panski zid.
Tel. 061 278 188.
Mol. farb. poslovi, povoljno,
kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973.
U~enicima, srednjo{kolcima
instrukcije iz matematike, fizike,
mehanike, ma{inskih elemenata.
Tel. 033 625-196, Ilid`a.
^asovi engleskog jezika za dje-
cu i odrasle, vikendom dvo~as (90
min.) 10 KM. Tel. 061 334 895.
Njema~ki jezik - instrukcije i
prevod, kucanje svih radova na
ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863
559.
Profesorica dr`i ~asove iz
matematike i fizike. Tel. 033 219-
559.
Radimo termo fasade, profe-
sionalno i povoljno. Tel. 061 102
126.
Radimo zidanje, {alovanje i
krovove kvalitetno i povoljno. Tel.
033 673-645.
Zidam dimnjake za cent. gri-
janje, profesionalno, moja skela.
Tel. 061 102 126.
Ovla{teni prevodilac za engles-
ki. Tel. 061 530 346.
Dajem ~asove iz engleskog jezi-
ka veoma povoljno. Tel. 061 323
474.
Majstor povoljno malta, be-
tonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i
krov. Tel. 061 269 883.
Vr{im pranje tepiha i itisona,
besplatna ku}na dostava. Tel. 061
922 937.
Elektri~ar, odr`avanje
postoje}ih i ugradnja novih elek-
troinstalacija. Tel. 062 522 014.
Iskusan profesor daje instruk-
cije iz matematike za osmo{kolce,
a radi upisa u srednju {kolu! Tel.
062 467 237.
Instrukcije gitare, violine i
solfe|a. Tel. 066 845 342.
Rigips majstor - potkrovlja,
pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061
818 732.
Molujemo stanove u 1 danu, ci-
jena za garsonjere 150, jednosoban
200, dvosoban 300, trosoban 400
KM. Tel. 061 965 054.
Elektri~ar, izvodim sve vrste el.
radova, kvarovi, nove instal., itd.
Tel. 061 398 483.
Instrukcije - matematika - usp-
je{no i povoljno. Tel. 061 571 973.
VKV stolar vr{i popravku vra-
ta, prozora, zamjena baglama, svih
vrsta na kuhinjama, plakarima.
Tel. 033 677-549.
Uni{tavamo `ohare, moljce,
mrave, muhe, stjenice, buhe i
mi{eve. Tel. 061 928 535.
Student Muzi~ke akademije
daje privatne ~asove klavira i teori-
je muzike. Tel. 062 105 906.
Postavljam sve vrste podova,
bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032
059.
Profesorica klavira daje ~asove
i instrukcije. Tel. 063 214 599.
Student Muzi~ke akademije
dr`i instrukcije harmonike, klavi-
ra, sat 10 KM. Tel. 063 639 915.
Instrukcije iz engleskog i
bosanskog za djecu i odrasle, pre-
vodi. Tel. 065 572 966.
Mijenjam o{te}ene radijatorske
~lanke i vr{im ostale popravke na
grijanju. Tel. 645-475.
Laminate, brodski pod postavl-
jamo povoljno i kvalitetno. Tel.
061 311 622.
Postavljam, brusim i lakiram
sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062
423 025.
Renoviranje stamb. prostora,
molerski, elektro, vodoinst.,
podopolaga~ki, kerami~arski, sto-
larski radovi. Tel. 061 357 201.
Moler VKV, radi kvalitetno,
uredno i jeftino. Tel. 062 214 519.
Moler radi kre~enje, gletovan-
je, kvalitetno i povoljno. Tel. 061
235 190.
Kerami~arske i vodoinsta-
laterske radove radimo kvalitetno i
povoljno. Tel. 062 165 539 i 061
182 737.
Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje
1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija
za posao, Meho. Tel. 065 061 422.
Parketarski poslovi, njema~ko
iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel.
062 326 694.
Dipl. odgajateljica poma`e u
odgoju va{e djece kod ku}e. Tel.
063 897 129.
Voda, keramika, grijanje,
kvalitetno i povoljno. Pozovite.
Tel. 061 182 737.
Veoma povoljno prevodim sa
engleskog i na engl. jezik. Tel. 061
262 479.
Prevozim kombijem razne
vrste roba, selidbe, otpad + ispo-
mo}. Tel. 061 216 925.
Uni{tavamo `ohare 100%
efikasno, u va{em stambenom ili
pos. prostoru. Tel. 061 243 891.
Vodoinstalater montira satove
za vodomjere. Tel. 061 105 425.
Povoljno vr{imo bru{enje i
lakiranje svih vrsta parketa i {ipo-
da uz garanciju. Tel. 061 967 229 i
061 262 868
Moleraj, laminat, rigips,
edelpuc, keramika, povoljno i
kvalitetno. Tel. 062 402 122.
Povoljno, elektri~ar, opravka el.
instalacija, sig. ure|aja i razvodnih
tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061
133 829.
Stolar, opravka, monta`a, izra-
da kuhinja, plakara, namje{taja,
vrata, prozora, brava. Tel. 062 534
123, 033 463-353.
Med. sestra pru`a usluge infuz-
ija, injekcija, ispiranje uha, obradu
rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka.
Tel. 641-144.
Vr{im popravke, prepravke,
montiranje, lakiranje ku}nog
namje{taja i stolarije. Tel. 061 250
763.
Instrukcije osnovcima iz nje-
ma~kog i bosanskog jezika daje us-
pje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-
750, 066 897 870.
Molersko-farbarske usluge i
kerami~arski radovi, brzo, ~isto i
kvalitetno. Tel. 066 883 697.
Instrukcije - engleski jezik, po-
voljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i.
Tel. 061 481 182.
Usluge odgoja i njega djece do
10 god. starosti nudi dipl. odga-
jateljica. Tel. 062 992 625.
Servisiram i ba`darim sve vrste
tlakomjera, povoljno, uz garanciju.
Tel. 061 188 903.
Kerami~arske usluge postavl-
janje laminata, rigipsa, elektro in-
stalacija i moleraj. Tel. 062 466 093.
Ku}ni majstor: postavljam gar-
ni`e, lustere, plafonjere, brave,
baglame, slike, {altere, uti~nice i
ostalo. Tel. 061 838 018.
Rigips majstor radi potkrovlja,
pregrade, spu{tanje plafone. Tel.
062 424 320.
Instrukcije - matematika, po-
voljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i.
Tel. 061 481 182.
Keramika, moleraj, laminat, i
ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel.
061 525 310, 062 214 879.
Kerami~arski radovi. Tel. 062
165 539.
Povoljno postavljam parkete,
laminat i {ipod, brusim i lakiram,
povoljno. Tel. 062 967 811.
Hemoroide, opadanje kose,
`ivce, {titnja~u, lije~im 100%
ljekovitim biljem, Sarajevo. Tel.
062 273 110.
Bravar, sve vrste brav. radova,
ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567.
[ivanje pantalona mu{kih, `en-
skih, `enskih suknji 10 KM,
vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033
204-093.
Lije~imo mujasin suhi, vla`ni,
hemoroide, sve vrste ko`nih obol-
jenja, uspje{no. Tel. 033 204-093.
Elektri~ar opravlja {porete, bo-
jlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja
osigura~e. Tel. 063 155 868.
Adaptiramo stanove, voda,
struja, keramika, rigips, moleraj...
Tel. 063 155 868.
Prevoz za godi{nje odmore do
mora, Neum, Gradac, Pelje{ac,
Makarska rivijera, ostalo, udobn-
im mercedes kombijem. Tel. 061
366 684.
Moler kre~i, gletuje zidove,
rigips, povoljno i kvalitetno. Tel.
061 325 307.
Vodoinstalater opravlja ~esme,
vodokotli}e, sifone, ventile, pen-
zionerima jeftinije. Tel. 061 205
803.
Molersko-farbarski poslovi,
gletovanje, boje, stolarija, tapete,
radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979,
061 219 768.
Povoljno i kvalitetno izvodim
sve gra|evinske radove. Tel. 062
393 187.
FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV
BHT 1, Pink i dr. retg. i strani pro-
grami, direktno preko satelita, ve}
od 12 KM m2. Tel. 061 803 042.
Instrukcije iz turskog, en-
gleskog jezika i matematike,
posebne metode rada sa djecom.
Tel. 061 714 367.
Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM,
moleraj i gletovanje 1 KM, kerami-
ka 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122.
Bravar, sve vrste bravarskih
poslova, povoljno. Tel. 066 340 887.
Engleski za u~enike i odrasle.
Instruktor iskusan i dokazano usp-
je{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732.
Instrukcije iz matematike, usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061
506 755.
KV moler kre~i stanove, ku}e,
70 KM, radim gletovanje i farban-
je. Tel. 062 388 242, 638-454.
Instruiram |ake i studente iz
matematike na Al. Polju, ~as 6
KM. Tel. 061 157 991.
Pranje }ilima i itisona sa bespl.
prevozom na va{u adresu. Tel. 033
557-720.
Instrukcije iz matematike,
priprema za prijemne ispite, usp-
jeh zagarantovan. Tel. 062 504 840.
Engleski jezik instrukcije i pre-
vo|enje. Tel. 677-300.
Dajem instrukcije osnovcima
iz bosanskog jezika. Tel. 061 906
100, od 16-20 h.
Dajem instrukcije iz fran-
cuskog jezika u~enicima osnovne i
srednje {kole. Tel. 061 800 661.
Prof. engleskog daje ~asove.
Tel. 626-157.
Profesor muzike daje ~asove iz
violine, harmonike, solfe|o. Tel.
061 549 495.
Engleski i njema~ki uspje{no
svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim
ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729.
PC serviser nudi usluge instali-
ranja XP, antivirusa, i druge
opravke. Tel. 062 328 044.
Lije~im vanjske i unutra{nje
hemoroide. Tel. 061 533 146.
Majstor-monter povoljno
opravlja stari i montira novi nam-
je{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel.
061 202 840.
Vodoinstalater povoljno
opravlja staru i montira novu in-
stalaciju, renovira kupatila. Tel.
061 202 840.
VKV vodoinstalater. Tel. 061
530 205.
Stolar - ameri~ki plakari,
kuhinje, komode, moderan dizajn.
Tel. 061 574 210.
Elektri~ar, popravak ku}nih
aparata, instalacija, povoljno. Tel.
066 340 887.
Vodoinstalater - adaptacija star-
ih i instaliranje novih kupatila,
pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel.
062 806 819.
Profesionalno ~i{}enje va{ih
ku}a, stanova, pos. prostora i
tapaciranog namje{taja. Tel. 061
144 899.
Sve vrste gra|evinskih radova,
povoljno, mo`e kompenzacija. Tel.
062 196 097.
Dajem instrukcije iz ruskog jezi-
ka i vr{im prevod. Tel. 061 969 966.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena
baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952.
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika, imam svu potrebnu liter-
aturu, za sve uzraste. Tel. 063 657
404, Skenderija.
Instrukcije iz matematike,
fizike i elektrotehnike za u~enike
osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061
812 528.
Peremo sve vrste }ilima, iti-
sona, tepiha, mokro pranje 2-3
KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel.
033 659-250, 062 505 642.
Zavr{ni unutra{nji radovi, el.,
rigips, molerski, ugradnja vrata,
prozora, itd, kvalitetno, povoljno.
Tel. 062 867 314.
Engleski jezik - podu~avam i
prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-
151.
Instrukcije iz matematike i
fizike. Tel. 457-066.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mon-
tiram namje{taj, postavljam laminat.
Tel. 061 267 648, 033 691-179.
Dimnjake zidamo. Tel. 061 154
540.
Kamen lijepimo bunja sedra.
Tel. 061 154 540.
Kamine zidamo {amotom, gri-
janje eta`no i topla voda iz kamina.
Tel. 061 154 540.
Instrukcije iz matematike usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
Popravljam uz garanciju ve{
ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja
elektroinstalacija. Tel. 061 563 910.
Privatna igraona-vrti} sa
ba{tom nudi usluge ~uvanja djece.
Tel. 033 666-755.
Profesor daje instrukcije iz
francuskog i latinskog, italijan-
skog. Tel. 061 506 590.
Ugra|ujem alarme za ku}e i
poslovne prostore po cijeloj BiH.
Tel. 061 403 522, Vitez.
Adaptacija stanova i ku}a,
postavljanje plo~ica, laminata,
kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373,
V. [amarli}a.
Profesor instruira francuski,
latinski i italijanski. Tel. 061 566 590.
Povoljno vr{imo bru{enje i
lakiranje svih vrsta parketa i {ipo-
da uz garanciju. Tel. 061 967 229 i
061 262 868
Iskusan profesor engleskog
prevodi stru~nu literaturu i
tehni~ku dokumentaciju, brzo, po-
voljno. Tel. 062 757 808.
Povoljno ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, rigips,
laminat i drugo. Tel. 061 565 834.
VKV vodoinstalater, opravke i
nove instalacije, non-stop od 0-24
h. Tel. 061 200 118.
VKV vodoinstalater, svi
vodoinstalaterski radovi, povoljno.
Tel. 061 374 441.
Instrukcije iz engleskog, {pan-
skog i informatike, za sve uzraste.
Tel. 066 805 772.
Instrukcije iz francuskog i
latinskog. Tel. 033 239-376.
Vr{im prijevoz kombijem do 1
tone, povoljno. Tel. 061 908 097.
VKV moler kre~i jednosobne
stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno
i uredno. Tel. 651-444, 061 274 191.
Moler sa radnim iskustvom,
izvodi sve mol. farb. radove, brzo,
kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345.
Povoljno i uz garanciju moler-
aj, prezide, rigips, laminat, plo~ice,
itd. Tel. 062 226 904.
Izrada plo~astog namje{taja,
kuhinja, ameri~kih plakara, or-
mara, stolova, prema katalogu i za-
htjevu. Tel. 062 466 093.
Profesor instruira francuski i
latinski, povoljno i uspje{no. Tel.
033 223-347.
Postavljamo, brusimo i lakiramo
sve vrste podova. Tel. 061 032 059.
Molersko-farbarske radove,
rigips, keramiku, laminati, termo-
fasade, adaptacije uz garanciju. Tel.
061 255 253.
Zidarsko-zanatske radove
izvodim kao i rigips i keramiku.
Tel. 061 410 841.
Kre~im stanove 100 KM. Tel.
061 493 335.
Elektri~ar - vr{i opravke i mon-
ta`u el. instalacija, pe}i, bojlera,
aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524
123.
Uni{tavamo `ohare, moljce,
mrave, muhe, stjenice, buhe i
mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-
761.
Izvodim molersko-farbarske
radove ~isto, kvalitetno i povoljno,
njema~ko iskustvo. Tel. 061 812
664.
Kerami~ar radi kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 140 094.
Kablovska preko satelita W2 u
BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Al-
fa, ATV, Pink BiH i drugi region-
alni i strani najatraktivniji kanali u
HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel.
061 803 042.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i
drugih ku}anskih aparata, dolazak
besplatan. Tel. 061 551 035.
Servis zdravlja, uni{tavamo
`ohare, moljce, mrave, muhe,
stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 062
136 248.
Dajem instrukcije iz hemije,
prednost gimnazijalcima, sat 15
KM. Tel. 033 470-635.
Povoljne i profesionalne in-
strukcije engl. jezika za sve uzraste,
kao i prevod. Tel. 061 247 606.
Postavljam plo~ice i kre~im
veoma povoljno. Tel. 062 982 383,
Dobrinja.
Kvalitetno i povoljno postavl-
janje, bru{enje i lakiranje svih vrs-
ta parketa i podova kao i laminata.
Tel. 061 321 289.
Stolar, popravka vrata, prozora,
kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412.
Bravar/varilac VKV - profe-
sionalna izrada i monta`a
bravarskih radova. Tel. 066 213
714.
Ponuda-potra`nja
Piceriji u Hrasnom, potrebni
konobarica-konobar. Tel. 061 244
993. 14478-1Nd`
Renomiranoj kompaniji za
odr`avanje i servisiranje liftova,
potreban stru~ni kadar svih profi-
la. Tel. 061 359 728
Potreban frizer sa radnim
iskustvom u Wisa shoping centru.
Tel:061 157 448
^uvala bih dijete. Tel. 062 759
044
Zapo~nite sopstveni posao
proizvodnjom eteri~nih ulja,
mirisa, parfema i drugih proizvoda
pomo}u knjige „Eteri~na ulja“.
Tel. 032 244 417
Najnoviji „Informator“, pot-
pune informacije o iseljavanju i za-
po{ljavanju. Vrlo detaljni opisi.
Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel.
032 244 417
Za va{ posao jedina BH bro{ura
„Kreditne limije“, sa 379 izvora fi-
nansiranja svih oblika poslova. Tel.
032 244 417
^uvala bih djecu i nepokretne,
samo ozbiljne ponude. Tel. 063 528
494
Tra`im posao voza~a imam sve
kategorije, polo`en certif i adr ve-
liko iskustvo. Tel. 062 471 119
Mu{karac sa zavr{enim fakul-
tetom politi~kih nauka, poznavan-
jem engleskog jezika i rada na
ra~unaru, voza~ka B kategorije,
tra`i posao. Tel. 062 047 254
Pobolj{ajte ili zapo~nite posao
bro{urom „Kreditne linije“.
Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032
244-417.
Zaposlenje i useljenje {irom
svijeta, bro{ura „Informator“, na
na{em jeziku. Tel. 032 244-417.
Proizvodnja eteri~nih ulja,
mirisa, parfema, raznih proizvoda.
Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032
244-417.
Grafi~ki tehni~ar grafi~ke do-
rade sa radnim iskustvom, tra`i
posao (redovna primanja). Tel. 061
684 706.
^uvala bih dijete u svom stanu
na Grbavici kod @eljinog stadiona.
Tel. 642-458.
^uvala bih dijete u svom ili
va{em stanu. Tel. 061 220 782.
Potrebni saradnici iz cijele BiH
za prodaju kozmetike, zarada min-
imalno 30% + kreditiranje +
stimulacija. Tel. 033 644-178, 061
225 424.
Peremo sve vrste }ilima, iti-
sona, tepiha, mokro pranje 2-3
KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel.
033 659-250, 062 213 732.
Restoranu „Bijela vila“
Ned`ari}i, potrebna radnica na
poslu`ivanju u sali. Tel. 061 546
049.
Potrebni radnici na ameri~kim
kruzerima, engleski jezik
obavezan, starosna dob do 35. god-
ina. Tel. 061 355 710.
Tra`im posao voza~a, imam B i
C kategoriju, polo`en dr`avni
ispit. Tel. 062 566 178.
^i{}enje stanova, ku}a, pos.
prostora, po{teno, pedantno. Tel.
062 950 069, 061 289 900.
Ozbiljna `ena sa iskustvom
pazila bi stariju `enu ili dijete. Tel.
061 088 520.
@ena sa iskustvom bi njegovala
stariju osobu i vodila doma}instvo.
Tel. 062 226 588.
^istim, popravljam {upe-po-
drume, vrlo povoljno. Tel. 062
972 512.
Agencija „Tera“, njega stari i
oboljeih 24 h uz vas. Tel. 061 557
022.
Certificirani ra~unovo|a vodi
poslovne knjige pravnim i
fizi~kim licima. Tel. 033 237-878,
061 482 045.
Skidam sa CD-a tonski sniml-
jeno i prekucavam. Tel. 061 566
579.
Ozbiljna `ena pazila bi stariju
`enu ili ~uvala dijete, prednost No-
vo Sarajevo. Tel. 061 925 649.
Tra`im saradnike za {vedsku
kozmeti~ku kompaniju. Tel. 061
214 995.
ICT specialist-IT Systems
manager gra`i posao-projekat.
www.edin.ba Tel. 061 512 190.
Tra`im posao, pedesetogo-
di{njak, visko obrazovan i po{ten,
voza~ B i C kategorije. Tel. 061 537
390.
Slasti~arni „Dalas“ potrebna
radnica za poslu`ivanje. Tel. 061
571 544.
Potrebna frizerka kod TV-do-
ma. Tel. 061 304 479.
Potrebni saradnici iz cijele BiH
za prodaju kozmetike, zarada min-
imalno 30% + kreditiranje +
stimulacija. Tel. 033 644-178, 061
225 424.
Nastavnik njema~kog i bosan-
skog daje instrukcije vrlo
uspje{no. Tel. 659-750, 066 897
870.
Radimo sve vrste moleraja,
fasade, ostalo, ~isto, kvalitetno, po-
voljno. Tel. 062 672 258.
Kuharica sa dugogodi{njim
iskustvom tra`i posao, poznavanje
nac. kuhinje. Tel. 061 032 822.
Bezbijednost va{e ku}e, garan-
tujem, rad na Hrvatskom moru.
Tel. 062 385 938.
Dubinsko ~i{}enje unutra-
{njosti auta, poliranje boje vozila,
povoljno, kvalitetno. Tel. 062 213
732, 062 672 354.
^istim kvalitetno stambene i
poslovne prostore. Tel. 061 516 910.
Apsolvent elektrotehnike daje
instrukcije iz matematike. Tel. 061
571 361.
Potrebna radnica za rad u u
cafe clubu na Dobrinji, zvati iza
12 sati. Tel. 061 218 071
Diplomirani pedagog nudi in-
strukcije u~enicima osnovne {kole,
dvo~as 15 KM. Tel. 062 922 787.
Postavljam laminate, panel par-
kete i ostale vrste parketa. Tel. 061
828 391.
Vr{im servis i popravku svih
ra~unara i printera, kao i ostale
opreme, povoljno. Tel. 063 636 565.
Potreban radnik sa iskustvom za
rad u autopraonici i vulkanizerskoj
radnji, A. Bu}e. Tel. 061 161 463.
Ozbiljna `ena sa iskustvom
~uvala bi dijete. Tel. 646-636.
Poslovne knjige za STR, SUR,
SZR, Udru`enja, D.O.O., Knjigov-
odstvena agencija. Tel. 061 440
118, 066 442 454.
Molersko farbarske, rigips,
elektroinstalaterske itd, povoljno.
Tel. 061 310 141.
Ozbiljna i vrijedna `ena pazila
bi stariju `enu ili ~uvala dijete. Tel.
061 865 011.
Roletar-tapetar, izra|ujem i
opravljam sve vrste roletni,
presvla~im namje{taj, stolice, bili-
jare. Tel. 061 512 444.
Stolar - popravka vrata, prozo-
ra, kuhinja, plakara, zamj.
baglama. Tel. 465-412.
Parket, postavljamo, brusimo,
bezpra{inskom ma{inom i laki-
ramo. Tel. 062 458 198.
Elektri~ar, popravka i ugradnja
ku}anskih elektro inst. Tel. 061
901 646.
Radio bih kao no}ni ~uvar, vr-
lo savjesno i odgovorno. Tel. 062
909 460.
Kerami~ar, ugra|ujem sve
vrste kerami~kih plo~ica kao i ka-
mena, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 909 460.
Izvodimo sve vrste molersko-
farbarskih radova, brzo i profe-
sionalno. Tel. 061 965 054.
Molerske usluge nude profe-
sionalci, gletovanje, boje, stolarija,
radijatori, itd. Tel. 456-979, 061
219 768.
Instrukcije za osnovce iz svih
predmeta. Tel. 061 339 374.
Instrukcije: mat., fiz., hem.,
eng., bos., apar. jezik, I-IX razred
O[. Tel. 061 339 374.
Instrukcije iz matematike, usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
Moler sa iskustvom izvodi sve
radove kvalitetno i vrlo povoljno.
Tel. 062 165 460.
Servisiranje i umre`avanje
ra~unara, instalcija, windowsa,
~i{}enje od virusa. Tel. 062 654
140.
Pi{em seminarske, maturske i
diplomske radove. Tel. 061 566
787.
Agencijsko vo|enje knjigovod-
stvenih usluga za doo, samostalni
obrtnici i udru`enja. Tel. 033 219-
480, 063 917 256.
Certificirani ra~unovo|a vodi
poslovne knjige pravnim i
fizi~kim licima. Tel. 033 237-878,
061 482 045.
^asovi engleskog jezika za os-
novce i srednjo{kolce, uspje{no i
povoljno. Tel. 066 917 391.
Nudimo poslovnu saradnju,
proizvodimo na vi{e pitu odli~nog
kvaliteta - tra`imo prodavce. Tel.
062 471 225.
Dajem instrukcije iz bos. jezi-
ka, pi{em lektire, maturske i semi-
narske radove. Tel. 061 865 068,
063 190 722.
Registrirate firmu (doo, dd,
SUR, STR) i trebate pomo}, javite
se pravniku. TRel. 063 190 722.
Pravnik pru}a pravne savjete i
usluge (molbe, `albe, tu`be, odgov-
ori na tu`be). Tel. 063 190 722.
Apsolventica knji`evnosti i
bos. jezika daje instrukcije, lek-
tori{e tekstove, pi{e lektire. Tel.
063 190 722, 061 865 068.
Va{ posao zaslu`uje najbolju
reklamu, mi vam to osiguravamo.
Tel. 061 334 895.
Engleski vikendom dvo~as (90
min.) 15 KM. Tel. 061 334 895.
Kvalitetne usluge iskusnog
fizioterapeuta, dolazak na adresu,
manuelna masa`a, povoljno. Tel.
061 367 166, 033 615-675.
Izrada plo~astog namje{taja,
kuhinja, plakara, stolova, polica,
prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062
466 093.
Kerami~arske usluge, moleraj,
postavljanje elektro instalacija i
laminata. Tel. 062 566 093.
Soboslikar-li~ilac, izvodi sve
vrste molersko farbarskih radova,
kvalitetno. Tel. 061 564 941.
Tu`be, `albe, molbe, prigovori i
svi ostali pravni poslovi. Tel. 033
463-306, 061 387 856.
^istim i odr`avam urednim va{
stambeni prostor, brzo, kvalitetno,
pedantno. Tel. 062 760 012.
Nudim pomo} starim i
bolesnim osobama: obilazak, od-
lazak u kupovinu, apoteku, Dom
zdravlja i sl. uz nov~. nak. Tel. 062
760 012.
Dubinsko pranje }ilima, nam-
je{taja, auta, sa profesionalnim
ma{inama. Tel. 033 557-720.
Profesionalno ~i{}enje va{ih
ku}a, stanova, pos. prostora i
tapaciranog namje{taja. Tel. 061
144 899.
Grupa profesionalaca izvodi
adaptacije stanova, pos. prostora,
brzo, kvalitetno. Tel. 061 965 054.
Kupujem staru deviznu {ted-
nju, obveznice, ratna od{teta, is-
plata i dolazak odmah na adresu u
FBiH i RS, najpovoljnije. Tel. 061
175 237. 16650-1tt
Prodajem bakrene ukrasne pre-
dmete orjentalnog stila namjenjeni
za dekoraciju restorana, stanova.
Ibrik veli~ine 160cm, }up visine
1,0 m, razni {titovi razli~itih
veli~ina. Tel. 061 709 772
Kupujem eksponate sarajevske
olimpijade zoi-84 baklje, plakete,
medalje, trenerke, zna~ke i sli~no.
Tel. 061 139 767
Kupujem stare radio aparate,
lustere, d`epne satove,}ilime,
ogledala, slike, stari nakit i sli~no.
Tel. 061 139 767
Kupujem staro oru`je
sablje,kubure,bode`e,ordene,meda
lje,vojne oznake,bajonete i sli~no.
061/139-767
Prodajem ispravnu {iva}u
ma{inu Singer, raritet, stara oko
110 godina. Tel. 061 909 320
Kupujem stare br.novina Tem-
po objavljene od 1982 do 1991 god
isklju~ivo sa posterima. Mob.062
771 786.
Kupujem stare njema~ke
marke i austrijske {ilinge. Tel. 061
323 906.
Kupujem umjetni~ke slike,
filateliju, stari nakit, satove zidne,
d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem suvenire Sarajevske
olimpijade. Tel. 033 456-505, 061
214 405.
Kupujem lomljeno zlato,
dukate, zlatne satove i ostala od
zlata. Tel. 061 965 126.
Kupujem lomljeno i zubarsko
zlato, dukate, {orvane i ostalo, na-
jvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061
553 640.
Kupujem dionice svih firmi i
fondova, stara devizna {tednja, rat-
na od{teta. Isplata i dolazak
odmah. Tel. 061 517 897.
Kupujem staru deviznu {ted-
nju, ratnu od{tetu, dionice, certi-
fikate, isplata odmah. Tel. 061 337
593.
Kupujem dionice, staru dev.
{tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062
358 344.
Kupujem staru dev. {tednju,
ratne {tete i dionice, prodajem neu-
lo`ene certifikate. Tel. 061 140 521.
Kupujem norve{ku gusanu pe}
Jotul (humanitarnu), pla}am do
250K KM. Tel. 061 400 190.
Kupujem staru deviznu {tednju,
ratnu od{tetu, dionice, certifikate,
isplata odmah. Tel. 061 192 036.
Kupujem dionice, akcije, ob-
veznice, isplata odmah. Tel. 065
027 864.
Kupujem obveznice, ratne
od{tete i devizne {tednje, isplata
odmah. Tel. 061 526 918.
Kupujem staru deviznu {ted-
nju i ratnu od{tetu, isplata odmah.
Tel. 066 723 731.
Kupujem gramofonske plo~e
strane, rock, ex YU rock. Tel. 061
244 290.
Kupujem: ordenje, medalje,
zna~ke, staro oru`je, sablje,
bode`e, sa Sar. olimpijade baklje,
plakete, i sli~no. Tel. 061 139 767.
Kupujem sve vrste opreme za
ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989.
Izdajem kazan za pe~enje raki-
je. Tel. 061 367 103.
Kupujem stare pisa}e ma{ine,
sablje, bode`e, kubure, ordene,
medalje, satove i sli~no. Tel. 061
139 767.
Kupujem sve vrste dionica i ak-
cija sa Sarajevske i Banjalu~ke
berze i prodajem certifikate za
otkup stana u FBiH. Tel. 065 974
799, 061 188 488.
Kupujem staru dev. {tednju i
ratnu od{tetu, isplata odmah.T el.
063 804 124.
Kupujem staru dev. {tednju,
ratnu od{tetu, dionice, isplata
odmah. Tel. 061 836 657.
Kupujem aparat Contour TS za
mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183
591.
Utorak, 9. novembar/studeni 2010. 41
42 Utorak, 9. novembar/studeni 2010.
Mo`da }e smije{no
zvu~ati, ali model nove ge-
neracije Citroenovog auto-
mobila C3 umnogome nas
je podsjetio na jednog od
najboljih nogometa{a svije-
ta, Dijega Armanda Mara-
donu (Diego)!
Vrhunski pregled i
odli~na tehnika neke su od
zajedni~kih karakteristika
malog Francuza i legendar-
nog Argentinca.
Maradona i testirani C3
mogu podijeliti i nadimak -
„Mali zeleni“. Citroenov
automobil imao je zanimlji-
vu zelenu boju koja se isti-
cala u masi.
Veliko staklo
Zadr`at }emo se jo{ kod
izgleda - posebnu pa`nju za-
slu`uje veliko vjetrobransko
staklo koje je bilo u spisku
dodatne opreme testiranog
Citroena. Pored velike ko-
li~ine dnevnog svjetla, nudi
{iri pregled ceste i okoline
od standardnog stakla.
[to se ti~e ostalih aspe-
kata vanj{tine, druga gener-
acija C3 pokupila je dosta
od ve}ih modela, naro~ito
od C4 Picasso.
Maska hladnjaka, izm-
e|u prednjih svjetala, „si{la“
je u okvire branika koji je
sada veoma robustan. Svje-
tlosna tijela su ne{to ve}a
nego ranije, a ostatak ekster-
ijera, kao {to je uvijek slu~aj
kod Citroena, valovit i veo-
ma interesantan.
Unutra{njost je, kao {to
smo ve} naveli, veoma osvi-
jetljena i udobna zbog kvali-
tetnih materijala i vrhunske
ergonomije sjedi{ta, kako
prednjeg tako i zadnjeg reda.
Automatski klima-ure|-
aj, koji je na spisku dodatne
opreme, odli~no radi svoj
posao, a za dobar „{timung“
brine se audiosistemRDS sa
CD MP3 plejerom i priklju-
~cima na vanjske ure|aje pr-
eko AUX i USB veza.
Voza~u su komande za
regulator i limitator brzine
i upravljanje audioure|aj-
em nadohvat ruke, jer se
nalaze iza volana.
Precizni manevri
Testirani model bio je
opremljen 1,4-litarskimHDi
dizelskim agregatom od 70
konjskih snaga, {to mu je
vi{e nego dovoljno za gra-
dsku i vangradsku vo`nju.
Servo volan i precizni
petostepeni manuelni mje-
nja~ dopunjavaju dobra
svojstva motora, pa francu-
ski mali{an krase precizni i
ta~ni manevri, poput ve}
navedenog Argentinca.
Jedna od stvari koje nisu
iste kod Maradone i C3 je
pitanje sigurnosti. E tu su,
ve}, dijametralne razlike.
Dok je „Mali zeleni“ iz
Argentine bio ~esto u srcu
nekih skandala, ekscesa i
dok su ljudi uvijek strahova-
li da ne napravi neku glupo-
st, kod testiranog Citroena
se zna - putnici su sigurni jer
se o tome brinu elektronski
sistemi ABS, AFUi REF, si-
gurnosne zavjese, prednji i
bo~ni zra~ni jastuci i jo{ do-
sta toga. I. SOFI]
auto market
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 43 30
Mercedes je predstavio
najefikasniju luksuznu li-
muzinu na svijetu pokreta-
nu konvencionalnim mo-
torom s unutra{njim sago-
rijevanjem.
U pitanju je S250 CDI
BlueEFFICIENCY kojeg
pokre}e ~etverocilindarski
dizelski motor sa 204 KS i
500 Nm. Iako ~etverocilin-
dra{ u masivnoj S klasi
djeluje neuhranjeno, bro-
jke govore suprotno.
Ubrzanje do 100 km/h
traje 8,2 sekunde, a maksi-
malna brzina iznosi 240
km/h. S druge strane, odu{-
evljava prosjek potro{nje
od 5,7 litara i emisija uglje-
ndioksida od 149 g/km.
Ovako niska potro{nja po-
stignuta je ugradnjom dvo-
strukog turbopunja~a i si-
stema automatskog palje-
nja i ga{enja, te doradama
na sedmostepenom auto-
matskommjenja~u. S. Pa.
Najefikasnija luksuzna limuzina
Mercedes koji tro{i 5,7 litara
Italijanski Piaggio, po-
znat po proizvodnji ~uvenih
modela Vespa, anga`irao se
na dizajniranju manjeg vozi-
la na ~etiri to~ka za tri putni-
ka, koje }e biti namijenjeno
tr`i{tima Evrope i Azije, po-
tvrdio je predsjednik komp-
anije Roberto Kolanino (Co-
lanino). On je rekao da }e
Piaggio ovo vozilo proizvod-
iti i u hibridnoj verziji.
Gradski mali{an }e se po-
javiti na tr`i{tu za tri godine,
ali kompanija jo{ nije doni-
jela odluku o tome kolika }e
biti njegova cijena, niti u ko-
joj }e se fabrici proizvoditi.
Novi automobil, koji }e
imati motor do 200 ili 300
ccm zapremine, na tr`i{tu
}e se nadmetati sa rivalima
kao {to su Mercedesov Sm-
art i Tata Nano. M. T.
Audi Q7
3,0 TDI:
Potro{nja
7,2 litra
CLS od
59.857 eura
Mercedes je, istovre-
meno, i zvani~no objavio
cijene nove generacije
CLS-a, koji u prodaju
kre}e u januaru 2011. go-
dine, a prve se isporuke
o~ekuju u aprilu. Ulazni
CLS 250 CDI BlueEffici-
ency ko{tat }e 59.857 eu-
ra u Njema~koj.
VOZILI SMO Citroen C3 1.4 HDi Tendance
Unutra{njost je
osvijetljena i udobna
Druga
generacija
pokupila je
mnogo od
ve}ih modela,
naro~ito od
C4 Picasso
Jaguar C-X75: Ukupno 970 KS
Proizvo|a~ Vespe {iri djelatnost
Piaggio pravi mali gradski automobil
Sude}i prema poslje-
dnjim{pekulacijama, BMW
}e osjetno pro{iriti ponudu
sa tri potpuno nova modela.
Prvi na redu je gradski ma-
li{an, baziran na konce-
ptnom Megacityju, slijedi
ne{to ve}i gradski model s
prednjim pogonom, smje-
{ten malo ispod aktuelne se-
rije 1, te na kraju potpuno
nova serija 2.
BMWje ve} zakupio pr-
ava na oznake 228, 230 i 235,
{to aludira na to da bi bu-
du}a serija 2 trebala dobiti i
{estocilindarske motore.
S druge strane, BMW
Motorrad se ponovo `eli ok-
u{ati u svijetu skutera, nak-
on polovi~nog
uspjeha sa mo-
delomC1. Utu
svrhu pripre-
mljen je ko-
ncept maxi sk-
utera jednosta-
vnog imena C,
kojeg krasi izu-
zetno atrakti-
van dizajn i sp-
ecifi~ni detalji
poput LEDsv-
jetala i LCD monitora koji
slu`e kao retrovizori.
Pogonski agregat je re-
dni dvocilindra{, nepozna-
te snage, koja se prenosi pu-
tem CVT mjenja~a, a tu su i
neizostavne ABS ko~nice
(dvostruki disk sprijeda),
{to je jo{ rijetkost u svijetu
skutera. Iako koncept C
izgleda kao spreman za ce-
stu, jo{ se ne spominje mo-
gu}nost serijske proizvo-
dnje. S. Pa.
Audi je predstavio efika-
sniju izvedbu SUV modela
Q7, pokretanu 3,0 litarskim
TDI dizelskim motorom sa
204 KS i 450 Nm obrtnog
momenta koji se mo`e po-
hvaliti umjerenom po-
tro{njom od 7,2 litra i emi-
sijom ugljendioksida od
189 g/km, {to su izvrsne br-
ojke uzme li se u obzir ve-
li~ina automobila. S druge
strane, performanse nisu
`rtvovane (ubrzanje 9,1 se-
kunda, brzina 205 km/h).
Ovako izra`ena efikasno-
st postignuta je smanjenjem
internih frikcija, inovati-
vnim sistemom odr`avanja
radne temperature motora,
doradama na sistemu hla-
|enja, te optimizacijomubr-
izgavanja i turbopunjenja.
Tu su i neizostavni start&st-
op te sistemregeneracije ko-
~ione energije. Naravno, i
osmostepeni tiptronic mje-
nja~ daje svoj doprinos. Q7
3,0 TDI u Njema~koj ko{ta
51.800 eura.
Audi je objavio informa-
ciju da je model TT RS u
kupe i kabriolet varijantama
pored standardnog {estoste-
penog manuelnog mjenja~a
od sada dostupan i sa S-Tro-
nic sedmostepenom tra-
nsmisijom sa dvostrukim
kva~ilomkoja nudi bolje pe-
rformanse, a {tedi gorivo
(ubrzanje 4,3 sekunde, brzi-
na 250 km/h, prosje~na po-
tro{nja 8,5 litara).
Tako|er, Audi najavljuje
hibridnu verziju SUV-a Q5
koja }e za pogon koristiti
2,0 litarski TFSI ~etve-
rocilindarski benzinski sa
211 KS i elektri~ni motor
sa 34 KS.
Kona~no, iz Ingol{tata
sti`e vijest da novi A2 sti`e
krajem 2012. ili po~etkom
2013. godine, dok bi naja-
vni koncept trebao biti pre-
dstavljen dogodine.
S. Pa.
Vijesti iz Ingol{tata
Efikasniji Audi Q7 Efikasniji Audi Q7
Upoznajte najnapredniji
superautomobil ikada napr-
avljen. Skoro 20 godina na-
kon {to je Jaguar modelom
XJ220 promijenio svijet,
britanski proizvo|a~ pono-
vo izaziva modelom C-X75.
Brojka zapravo aludira na
godi{njicu marke.
Ispod markantne karo-
serije, koja je kra}a i ni`a
od tradicionalnih superau-
tomobila, krije se hibridna
tehnologija.
^etiri elektromotora uk-
upne snage 780 KS (4x195) i
~ak 1.600 Nm, te dvije gasne
turbine (2x95 KS) za punje-
nje baterije i produ`enje do-
sega (koje mogu tro{iti dizel,
biogorivo, kompresovani pr-
irodni plin ili te~ni petrolej)
nude sveukupno 970 KS {to
perolakom sportskom auto-
mobilu mase 1.350 kg omog-
u}ava vrhunske mogu}nosti.
Ubrzanje do „stotke“ tr-
aje 3,4 sekunde, a maksima-
lna brzina iznosi 330 km/h.
S druge strane, autonomija
kretanja je ~ak 900 km.
Iako je daleko od reali-
zacije, fantasti~ni Jaguar C-
X75 otvoreno do~arava mo-
gu}nosti hibridne tehnolo-
gije. S. Pa.
Revolucija u svijetu
sportskih automobila
Ispod markantne karoserije krije se hibridna tehnologija
Fantasti~ni Jaguar C-X75
Testni model umnogome podsjetio
na legendarnog argentinskog
nogometa{a Maradonu
Mercedes S250 CDI BlueEFFICIENCY: Do „stotke“ za 8,2
sekunde
Naveli smo cijenu do
registracije testnog mode-
la, no ona mo`e biti ni`a
za 3.258 KM, koliko je
ko{tala dodatna oprema.
U njoj su elektronsko
sklapanje vanjskih retro-
vizora, elektri~ni podiza~i
stakala naprijed i nazad,
senzori za parkiranje na-
zad (sve u paketu City),
automatska klima (manu-
elna je u „regularnom“ pa-
ketu opreme Tendance),
16-in~ne aluminijske fe-
lge, vjetrobransko staklo
Zenith i metalik boja.
Dodatna
oprema
Jo{ dvije vijesti iz Jagu-
ara: izuzetno uspje{na li-
muzina XF sada je dostu-
pna s novim vizuelnim pa-
ketom, koji ovom automo-
bilu daje nagla{eniji spor-
tski nastup. Black Pack
paket dostupan je kao do-
datna oprema na modeli-
ma XF Diesel S, XF 5,0 i
XFR.
Jaguar je ujedno obja-
vio i planove o razvoju Se-
ntinel verzije modela XJ.
U pitanju je blindirani au-
tomobil, s brojnim za{tita-
ma putni~ke kabine.
Oja~anja su uvjetovala por-
ast mase od cijelih 1.426 kg
na 3,3 tone, ali to nije pro-
blem za 5,0-litarski V8 be-
nzinski motor sa 390 KS i
515 Nm, koji ovom auto-
mobilu omogu}ava ubrza-
nje do 100 km/h za 9,7 se-
kundi i maksimalnu brzi-
nu limitiranu na 200 km/h.
Blindirani XJ
BMW Concept C: Najava skutera budu}nosti
Novosti iz Bavarske
BMW priprema seriju 2 i novi skuter
Citroen C3: Vrhunski pregled i odli~na tehnika
Dimenzije
d/{/v (mm) ................... 3.941/ 1.412 / 1.538
masa praznog vozila (kg) ...................... 1.050
prtlja`nik (l) ............................................. 300
Motor 1,4 MPi
zapremina (ccm) .................................... 1.398
najve}a snaga (KS/o/min) ........... 70 / 4.000
obrtni moment (Nm/o/min) ....... 160 / 2.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) ............................... 163
ubrzanje 0-100 km/h (s) ............................. 13,7
potro{nja grad/otv./komb. (l) ...... 5,2 / 3,7 / 4,2
Cijena testiranog modela
do registracije..................................... 25.625 KM
Li~na karta
„Mali zeleni“
na to~kovima
„Mali zeleni“
na to~kovima
auto market
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010.
44
IZ HISTORIJE Volvo 480 (1985 - 1995.)
Prvi Volvo s
prednjim pogonom
Neobi~an klinasti oblik Proizvedeno 76.375 primjeraka
Volvo je od svog osnivanja
1927. godine tradicionalno pr-
oizvodio automobile sa za-
dnjim pogonom, ali je 1985.
godine stigao prvi model sa
pogonom na prednju osovinu
- Volvo 480.
Bio je to po~etak nove te-
hnolo{ke ere, usljed ~ega je
Volvo od 1998. odustao od
pogona na zadnje to~kove.
No, nije samo prednji pogon
~inio model 480 zanimljiv-
im, ve} i njegov neobi~an kli-
nasti oblik s prednjim svjetli-
ma na izvla~enje i zadnjim
dijelom poput karavana sa
staklenim poklopcem, te
2+2 konfiguracija sjedenja.
Osim {to je dobro izgle-
dao, 480 je bio odli~an ce-
stovni automobil. Dina-
mi~ke mogu}nosti su opra-
vdavale atraktivan nastup,
bez obzira na skromnu po-
gonsku snagu.
Za pogon ovog Volva
bio je zadu`en Renaultov
1,7-litarski benzinski mo-
tor sa 109 KS, ukomponir-
an sa petostepenim manue-
lnim mjenja~em.
Volvo 480 dobio je i ne-
koliko protutipova poput
kabrioleta, targe i fastba-
cka, koji, me|utim, nikad
nisu stigli do serijske proi-
zvodnje.
Volvo 480 krasila je i
odli~na ponuda prostora, te
bogata oprema, koja je
uklju~ivala mno{tvo elektr-
onskih pomagala, koja su
na kraju dovela i do malih
problema sa pouzdano{}u.
Naravno, bogato opre-
mljen Volvo nije bio jeftin,
ali je imao prili~no kompe-
titivnu cijenu. Planovi za
tr`i{te SAD nikada se nisu
realizirali, a jedan od razlo-
ga bile su slabe performa-
nse. Na kraju je u deset go-
dina postojanja, od 1985.
do 1995. godine, proizvede-
no 76.375 jedinica. S. Pa.
Jubilej japanske kompanije
Toyota u Evropi dostigla
20 miliona prodatih vozila
Kompanija Toyota Eu-
rope isporu~ila je u Madr-
idu dvadesetmilionito vo-
zilo. Tamnoplava Toyota
Verso 2,0 D-4D predata je
stanovniku Valensije Ga-
brijelu Himenezu (Jim-
enez).
Prva Toyotina vozila u
Evropi su se po~ela proda-
vati prije 50 godina, a bro-
jku od 10 miliona japanska
kompanija dostigla je u fe-
bruaru 2000. godine. M. T.
Proizvedeno pola
miliona Peugeota 107
U fabrici u Kolinu u Re-
publici ^e{koj proizveden
je 500.000. primjerak Peu-
geota 107, modela koji je na
tr`i{tu prisutan od prolje}a
2005. godine.
Iako se automobil du`-
ine 3,43 metra prodaje u
vi{e od 60 zemalja, Evropa
je glavno tr`i{te, a 27 posto
ukupne prodaje ostvari se u
Francuskoj. Sa sedam po-
sto ukupnog tr`i{nog udje-
la, Peugeot 107 je na 5. mje-
stu prodaje u segmentu ma-
lih vozila.
Odr`avanje optimalnog razmaka je obavezno
Vo`nja po magli
Opasnosti smanjene vidljivosti
Preporu~ljivo je koristiti oborena
svjetla i maglenke
Jesenji, a naro~ito zimski
vremenski uvjeti pogoduju st-
varanju magle, naro~ito u us-
jecima i uz rije~ne tokove, ko-
jima na{e podneblje obiluje.
Magla mo`e biti posebno
opasna na brzim cestama, ka-
da ve}ina voza~a zapravo i ne
smanjuje zna~ajno brzinu
kretanja. Poseban problem
de{ava se kada se iz „bistre“
situacije naglo upadne u gu-
stu maglu, {to ve}inu voza~a
navede na pani~no ko~enje.
U tom slu~aju, ~esto dola-
zi do naleta drugih vozila poz-
adi. Upravo zbog toga brzinu
bi trebalo smanjivati propor-
cionalno. Imajte na umu da je
spora vo`nja jednako opasna
kao i brza, pa u gradu ne treba
voziti ispod 40 km/h, a na au-
toputu sporije od 80 km/h.
Osim toga, odr`avanje
optimalnog razmaka je
obavezno. O pretjecanju
nemojte ni razmi{ljati
Preporu~ljivo je koristiti
oborena svjetla i maglenke, a
u slu~aju zaista guste magle
upaliti sva ~etiri `migavca.
Najbolje se orijentirti prema
vozilu ispred i prema srednjoj
liniji, ~ime se ostavlja prostor
za pje{ake ili bicikliste.
Odmah nakon izlaska iz
magle isklju~ite maglenke,
jer u protivnom rizikujete
kaznu. Naravno, ako je vi-
dljivost izuzetno lo{a, upu-
tno je zaustaviti vozilo sa
strane s upaljenim svjetlima
i `migavcima, te sa~ekati ra-
zbistravanje. S. Pa.
Najbolji serviseri Volkswagena,
[kode i Audija
U proteklih sedam mjeseci ASA Auto je provela kva-
lifikacije ovla{tenih sevisera za marke Volkswagen, Au-
di i [koda, a najbolji, njih 25, borili su se u Sarajevu za
titulu i pravo da BiH predstavljaju na internaciona-
lnom takmi~enju naredne godine.
Tim servisa ASA PVA iz Sarajeva izborio je nastup na me|-
unarodnom AUDI TWIN CUP-u. U takmi~enju za bosans-
kohercegova~kog predstavnika za VW Olimpijadu servise-
ra, koja }e se odr`ati u Volfsburgu (Njema~ka), najbolji serv-
isni savjetnik je Muvedet @uti} iz ASA PVA, a najbolji serv-
isni tehni~ar Mirkel Aramba{i} iz Autoku}e NIPEX Tuzla.
Najbolji servisni savjetnik za marku [koda je Mirzet
[abi} iz [koda centra Biha}, dok je nagrada za najboljeg
[kodinog servisnog tehni~ara pripala Aleksandru Mila-
novi}u iz Univerzala Bijeljina, saop}eno je iz ASA Auta.
Audi slavi 30 godina quattro tehnologije
Unikatne skije na poklon kupcima
Prije tri decenije nastala je
tehnologija za budu}nost:
Audijev quattro pogon na sva
~etiri to~ka. Nijedan proi-
zvo|a~ premijum vozila ne
uspijeva proizvesti i prodati
toliki broj primjeraka sa sta-
lnim pogonom na sve to~ko-
ve kao Audi. Sli~no intereso-
vanje vlada i me|u bosansko-
hercegova~kim kupcima.
- Kupci Audija u BiH
prepoznali su prvoklasnu
aktivnu sigurnost i pouzda-
nu trakciju quattro pogona,
gotovo na svim cestama i
svim vremenskim uvjeti-
ma. ^ak 35 posto prodatih
Audija u na{oj zemlji opre-
mljeni su quattro tehnolo-
gijom - rije~i su Dine Bra-
tovi}a, brend menad`era u
BiH.
U sklopu proslave 30.
ro|endana quattro pogona,
Audi }e tokom novembra
svojim kupcima automobila
s pogonom na sva ~etiri to~-
ka pokloniti unikatne Audi
skije originalnog dizajna, s
najnovijom WaveFlex Fusi-
on tehnologijom.
Volvo 480: Tehnolo{ka revolucija
Za modelsku 1988. go-
dinu, Volvo 480 dobio je
novu snagu u vidu turbo-
punjenja. 480 Turbo je po-
sjedovao elektroni~ki ko-
ntroliran turbopunja~, te
je sa 120 KS bio sposoban
za maksimalnu brzinu od
200 km/h. Od 1993. u po-
nudu je uveden i usisni
2,0-litarski benzinski mo-
tor sa 110 KS.
Ja~e verzije
Toyota Verso: Jubilarni model prodat u [paniji
Jubilej malog gradskog automobila
Peugeot 107: Peti u segmentu malih vozila
SAVJET VI[E
28 45 sveznadar
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010.
VREMEPLOV

9. novembar 2010.
1904. - Prvi put avionletiodu`e odpet minuta.
1943. - U Atlantik Sitiju (SAD) osnovana
Uprava UN-a za pomo} i obnovu (UNRRA).
1985. - Ruski velemajstor Gari Kasparov u22.
godini postao najmla|i {ahovski prvak svije-
ta. Ume~u za titulu pobijedio je ruskog vele-
majstora Anatolija Karpovarezultatom13:11.
1989. - Stotine hiljada Isto~nih Nijemaca kre-
nulo prema Zapadnoj Njema~koj, a veliki broj
ZapadnihNijemaca krenuo u suprotnompra-
vcusamo nekoliko sati nakon{to je Vlada uIs-
to~nomBerlinuobjavila da je otvorena granica
prema Zapadu. Pad Berlinskog zida, simbola
podjele Evrope poslije Drugog svjetskog rata,
bio je prvi korak ka ponovnom ujedinjenju
dvije Njema~ke.
1993. - USarajevu prva ratna generacija za-
po~ela studiranje na Odsjeku za kontrolu
letenja Saobra}ajnog fakulteta.
1993. - UMostaru sru{en simbol ovog grada,
Stari most na rijeci Neretvi. U10.16 sati arti-
ljerija HVO-a i Hrvatske vojske, nakon
vi{ednevnog bombardiranja, s pet haubi~kih
granata definitivno je sru{ila i u Neretvu
obru{ila kameni luk star 427 godina. Stari
most je obnovljeni uistomoblikuotvoren23.
jula 2004. godine.
1995. - Ha{ki tribunal podigao je optu`nice
protiv trojice oficira biv{e JNA Mileta
Mrk{i}a, Miroslava Radi}a i Veselina [lji-
van~anina, koji su optu`eni da su direktno
odgovorni za likvidaciju 261 civila i za
uni{tavanje Vukovara tokomokupacije ovog
grada u ljeto i jesen1991. godine.
1996. - Tada{nja predsjednica RS i kasnije
osu|eni ratni zlo~inac Biljana Plav{i} smije-
nila komandanta Vojske RS i optu`enog ra-
tnog zlo~inca, generala Ratka Mladi}a, kojeg
je zamijenio general Pero ^oli}.
2001. - Dokumentarni filmSarajke Aide Be-
gi} „Prvo smrtno iskustvo“ progla{en za po-
bjednika 6. Ourense internacionalnog festiva-
la nezavisnog filma. Izabran je za najbolji
me|u38 kratkihfilmova.
2002. - Predstava „Dervi{ i smrt“, koju su na
19. susretima pozori{ta BiHzajedno izveli Gr-
adsko pozori{te iz @ivinica, Teatar „Kabare“ i
Teatar soli iz Tuzle, dobila „Zlatnustatuu“ Vi-
je}nice grada Br~kog.
D O G O D I L O S E
1953. - Umro osniva~ Kraljevine Saudijske
Arabije Abdul Aziz ibn Saud.
1963. - U japanskom rudniku uglja Omuta
u eksploziji plina poginula 452 rudara, a
470 ih je ranjeno. Istoga dana poginuo je
161 putnik u sudaru teretnog voza s pu-
tni~kim vozom na pruzi za Tokio.
1993. - Artiljerija bosanskih Srba po~inila jo{
jedan masakr nad civilima u Sarajevu. Kod
osnovne {kole na Alipa{inomPolju od eksplo-
zije granate ubijeno devet, a ranjeno 65 osoba,
ve}inom u~enika ove {kole, me|u kojima i
u~iteljica Fatima Guni}, po kojoj je {kola ka-
snije dobila ime.
U M R L I
- Danas je Me|unarodni dan pronalaza~a
koji se obilje`ava na ro|endan ameri~ke fi-
lmske glumice i izumiteljice Hedi Lamar
(Hedy Lamarr). Inicijator za ustanovljava-
nje Dana pronalaza~a bio je berlinski eko-
nomista i pronalaza~ Gerhard Mutentaler
(Gerhard Muthenthaler).
1888. - Ro|en francuski politi~ar, ekonomista
i diplomata @an Mone (Jean Monnet), tvorac
plana o modernizaciji francuske privrede po-
slije Drugog svjetskog rata, prvi predsjednik
Evropske zajednice za ugalj i ~elik (1952-
1955.) i predsjednik Akcione komisije za stva-
ranje sjedinjenihdr`ava Evrope (1956-1975.).
1903. - Ro|en nau~nik Gregori Pinkas (Gre-
gory Pincus), izumitelj antibebi pilule.
R O \ E N I
Nisam zadovoljan odlu-
kom Ustavnog suda BiH u
vezi s apelacijom koju sam
podnio protiv odluke redo-
vnog suda. Po{to mislim da
je odluka politi~ki obojena i
da su prekora~ene nadle`no-
sti te da sam takvim postu-
pkom ovoga suda o{te}en,
zanima me ima li u ovoj
dr`avi neko ko mo`e zausta-
viti samovolju Ustavnog su-
da BiH, jer mi je advokat re-
kao da je to najvi{a insta-
nca, pita S. H. iz Sarajeva.
Ustavni sud BiH je najvi{a
pravosudna institucija u
dr`avi. Osnovna zada}a ovoga
suda je da osigura uskla|enost
zakona sa Ustavom BiH done-
senim 1995. godine u okviru
Dejtonskog mirovnog spora-
zuma.
Sud je zadu`en da {titi slo-
bodu i ljudska prava gra|ana
zagarantirana Ustavom. Pre-
ma Ustavu BiH, odluke Usta-
vnog suda su kona~ne i obave-
zuju}e. One se objavljuju u
Slu`benom listu BiH te u
slu`benim glasilima entiteta
(„Slu`beni list FBiH“ i
„Slu`beni list RS“) i Distrikta
Br~ko.
Dakle, vi ste od advokata
pravilno informirani o odluci
Ustavnog suda BiH u vezi s
va{im konkretnim predme-
tom pred tim sudom.
Protiv odluke kojom ste
nezadovoljni za{titu mo`ete
zatra`iti pred Sudom za lju-
dska prava u Strazburu budu}i
da ste pred nadle`nim sudovi-
ma u BiH iscrpili sve pravne
lijekove.
1. NETA^NO
Ekspediciju „^eljuskin“
spasili su avioni
Ne mo`e
se re}i da se
s ovj etskoj
nau~noj eks-
pediciji „^e-
ljuskin“ u
vodama Ar-
ktika izgu-
bio svaki trag. Ekspedicija s vi{e od stotinu
~lanova koja je pod vodstvom profesora O.
J. [midta u julu 1933. godine otplovila par-
obrodom „^aljuskin“ u arkti~ke vode sa
zadatkom da jednom plovidbom preplovi
iz Murmanska u Vladivostok, na{la se u
nevolji. Zarobljen ledom, brod je potonuo
u ^ukotskom moru (na slici) u februaru
1934. godine.
^lanovi ekspedicije bili su u `ivotnoj
opasnosti. Puna dva mjeseca proveli su na
ledenoj santi. Ipak, na kraju su ih spasili
avioni.
2. TA^NO
Kerte{ logora{ i
Au{vica i Buhenvalda
Ma|arski kn-
ji`evnik romano-
pisac Imre Kerte{
(Kertész) je za vr-
ijeme Drugog svj-
etskog rata bio de-
portiran u Au{vic,
a nakon toga i u
Buhenvald. Po za-
vr{etku rata vra}a
se u Budimpe{tu,
gdje radi kao novi-
nar. Godine 1951.
dobiva otkaz te se
posve}uje pisanju i prevo|enju.
Svoje najpoznatije djelo „^ovjek bez
sudbine“, u kojem opisuje iskustvo 15-go-
di{njeg dje~aka u koncentracionim logori-
ma, zapo~inje pisati 1960., a objavljuje ga
tek 1975. godine. Ispri~ana je kao kvaziau-
tobiografija, ali autor odbacuje jaku biogr-
afsku povezanost.
Kerte{ je dobitnik brojnih nagrada i pr-
iznanja, a cjelokupni spisateljski rad kru-
nisan je Nobelovom nagradom za
knji`evnost 2002. godine.
Ro|en je 9. novembra 1929. godine.
3. TA^NO
Pionir nauke o
venzemaljskom `ivotu
Dr. Karl Edva-
rd Sagan (Carl Ed-
ward Sagan) bio je
ameri~ki astron-
om, astrobiolog, i
veoma uspje{an
popularizator na-
uke. Pionir je eg-
zobiologije (nauke
o vanzemaljskom
`ivotu). Mnogo je
doprinio popular-
izaciji projekta SETI.
Svjetski je poznat po svojim popularno-
nau~nim knjigama i kao koautor na-
gra|ivane televizijske serije Kosmos i isto-
imene popratne knjige. Napisao je i roman
„Kontakt“, ekraniziran u istoimenom fi-
lmu iz 1997. godine s D`udi Foster (Jodie)
u glavnoj ulozi. U svojim radovima ~esto je
zagovarao nau~nu metodu prou~avanja.
Ro|en je 9. novembra 1934., a umro 20.
decembra 1996. godine.
1.
Sovjetskoj nau~noj ekspediciji „^e-
ljuskin“ u vodama Arktika izgubio se
svaki trag?
2.
Najpoznatije djelo Imre Kerte{a je
„^ovjek bez sudbine“?
3.
Dr. Karl Edvard Sagan je pionir eg-
zobiologije (nauke o vanzemaljskom
`ivotu)?
Ta~no
Neta~no
Odluka Ustavnog suda BiH
ORDINACIJA
Imam analne kondilome i
do sada sam ih dva puta ot-
klanjao te~nim azotom, ali
nakon toga stanje je bilo sve
gore. Kako da rije{im pro-
blem, pita O. H. iz Sarajeva.
Kao prvo, po najnovijim svje-
tskimprotokolima ulije~enjuana-
lnihkondiloma te~ni azot je, mo`e
se slobodnore}i, kontraindikovana
terapija, ta~nije obi~nose de{ava to
{to se desilo i vama, pogor{anje
osnovnebolesti.
Kao i u mnogimdrugimslu~-
ajevima, pa takoi uva{em, radiota-
lasi suapsolutanterapijski izbor.
Dr. Igor Jeremi},
specijalista ginekologije
i aku{erstva
Kako lije~iti
analne kondilome
Nekoliko nas stanovnika s
podru~ja iste mjesne zajednice
u FBiH `elimo pokrenuti upr-
avni postupak u vezi s proble-
mima iz oblasti komunalnih
usluga, pa nas zanima
mo`emo li svi zajedno imati je-
dnog opunomo}enika i ako
mo`e, imamo li pravo da i sami
istupamo i kako je to zakonom
ure|eno, pita R. M. iz Tuzle.
Prema Zakonuo upravnompo-
stupku, dvije ili vi{e stranaka mo-
gu, ako posebnim propisom nije
druga~ije odre|eno, u istom pre-
dmetu istupati zajedni~ki. U ta-
kvom slu~aju du`ne su nazna~iti
ko }e od njih istupati kao njihov
zajedni~ki predstavnik ili postaviti
zajedni~kog opunomo}enika.
Organ koji vodi postupak u ta-
kvom slu~aju mo`e, ako to ne za-
branjuje poseban propis, odrediti
strankama da u odre|enom roku
nazna~e ko }e ih izme|u njih pre-
dstavljati ili da postave zaje-
dni~kog opunomo}enika, o ~emu
se donosi poseban zaklju~ak.
I u tom slu~aju svaka stranka
zadr`ava pravo da istupi kao str-
anka u postupku, da daje izjave,
samostalno izjavljuje `albe i kor-
isti druga pravna sredstva.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kuponiz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanjamo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Upravni postupak
Male promjene u proteinu koji
reagira na infekcije mogu objasni-
ti zbog ~ega neke HIV pozitivne
osobe mogu kontrolirati virus i
bez kori{tenja lijekova.
Procjenjuje se kako jedna od
300 osoba zara`enih HIV-om ima
ovu sposobnost otkrivenu jo{ prije
20 godina, pi{e ~asopis „Science“.
Novi nalazi nau~nika s „Harvar-
da“ i MIT-a prikupljeni od 3.600
ispitanika pokazujukako suza to za-
slu`ne promjene na pet aminokiseli-
na uproteinunazvanomHLA-B.
Za kontrolu ovih aminokiseli-
na zadu`eni su geni smje{teni na
hromozomu 6. Protein HLA-B od
klju~ne je va`nosti za prepoznava-
nje i uni{tavanje }elija koje je infi-
cirao HIV.
Prema mi{ljenju istra`iva~a,
ovo otkri}e }e unaprijediti rad na
razvoju cjepiva i novih lijekova za
HIV.
Nova saznanja
Bolji uvid u prirodnu
otpornost na HIV
Otkri}e }e unaprijediti rad na razvoju
novih lijekova protiv HIV-a
Potrebno je: 260 g tamne ~okolade, 170 g
maslaca, 120 g {e}era, 2 vanilin {e}era, 3 jaja,
70 g o{trog bra{na, ka{i~ica pra{ka za pecivo,
200 g svje`ih malina.
Na~in pripreme:
1. Maline oprati i dobro ocijediti, a ~oko-
ladu otopiti na pari te ostaviti da se hladi pet
minuta.
2. Bra{no pomije{ati s pra{kom za pecivo i
ostaviti sa strane.
3. Maslac, {e}er i vanilin {e}er pjenasto
izraditi pomo}u ru~nog miksera. Dodati je-
dno po jedno jaje i dalje miksati na najve}oj
brzini. Potom smanjiti brzinu i u smjesu do-
dati otopljenu ~okoladu. Umije{ati bra{no
pomije{ano s pra{kom za pecivo i na kraju
nje`no umije{ati maline.
4. Smjesu izliti u okrugli kalup kojeg ste
prethodno oblo`ili papirom za pe~enje. Za-
gladiti povr{inu ka{ikom i pe}i u prethodno
zagrijanoj rerni na 170 stepeni 25-30 minuta.
5. Torta }e se lagano di}i tokom pe~enja i
na povr{ini }e se napraviti korica koja }e ka-
snije, kako se torta bude hladila, malo popu-
cati. To je sasvim normalno. S druge strane,
torta iznutra jo{ mora biti vla`na.
6. Je li torta dobro pe~ena najbolje je pro-
vjeriti pomo}u ~a~kalice. Ako ona iza|e
vla`na i ako na njoj ima malo smjese, to je
upravo ono {to tra`imo.
7. Pe~enu tortu ohladiti na sobnoj temper-
aturi, a zatim je staviti u fri`ider na dva sata.
Prije poslu`enja posuti tortu kakaom i
ukrasiti svje`im malinama.
Najukusniji deserti
^okoladna torta
s malinama
Istra`uju}i mogu}nosti ma-
ti~nih }elija, kanadski nau~nici
uspjeli su pretvoriti ko`u osobe
u krv. Ovaj proces, nadaju se, tr-
ebao bi ukloniti potrebu za ba-
nkama krvi i pomo}i u lije~enju
tumora i drugihbolesti.
Nova metoda koristi }elije
iz uzorka ko`e i transformira ih
u genetski podudarnu krv, i to
bez upotrebe ljudskih embrio-
nalnih }elija, pi{e u studiji obja-
vljenoj u~asopisu„Nature“.
- Vjerujemo da }emo u bu-
du}nosti skupljati krv na daleko
efikasniji na~in - ka`e autor stu-
dije Majk Bhatia (Mick Bhatia)
sa instituta koji se nalazi u sklo-
pu Medicinske {kole „Michael
G. DeGroote“.
Tobi zna~iloda bi krvkoja se
daje pacijentima tokomoperaci-
je bila napravljena od njihove
ko`e. Ubudu}nosti, banke krvi
bi se takomogle sasvimizbje}i.
Novommetodom, tvrde na-
u~nici, sa povr{ine od 3x4 centi-
metra ko`e moglobi se napraviti
dovoljnokrvi za transfuziju.
Korist bi mogli imati, ka`e
D`on Kelton (John), dekan fa-
kulteta „McMaster“, i oni koji
trebaju obaviti transplantaciju
ko{tane sr`i. Lije~enje ovih pa-
cijenata ote`ava pronala`enje
odgovaraju}eg donora, a tra-
nsformacija vlastite ko`e premo-
stila bi ovuprepreku.
Klini~ka ispitivanja meto-
de zapo~et }e 2012., a nau~ni-
ke zanima koje bi jo{ }elije
mogli dobiti iz ljudske ko`e.
Da su odre|ene namirnice
predodre|ene za mu{karce, a
druge za `ene, ~ini se da ipak
nisu samo predrasude.
Naime, jednim istra`iva-
njem je utvr|eno kako, osim
iznimaka, ve}ina mu{karaca
me|u pi}ima bira pivo (u
fla{i), dok su {arenim kokteli-
ma ili sokovima sklonije `ene.
Ve}ina `ivi u uvjerenju da
su odresci i meso mu{ka hra-
na, a da `ene radije jedu za-
mjenske namirnice, poput to-
fua, povr}a, ribe, jogurta...
Ovakve teorije imaju i
nau~no utemeljenje s obzirom
na to da `ene, zbog genetske
predispozicije, hormonske sli-
ke i gra|e, preferiraju slatke
okuse, a gorki im nisu dragi.
Mu{karci od pamtivijeka
vole slanu, masniju, ja~e
za~injenu hranu i prije svega
meso. Ono je oduvijek bilo
nagrada i hrana ja~ih, evoluci-
jskih lovaca.
POSTATI
STARIJI
SLOVENA^-
KI FUDBA-
LER
VILI
MAGARE]I
GLAS
PLANINAI
RIJEKAU
RUSIJI
PJEVA^
NASLICI
B.^.
EKREMA
ODMILJA
GLUMICA
KIDMEN
ANTI^KI
GRAD U
BABILO-
NIJI
CARINSKI
SLU@-
BENIK
RA[^LA-
NJIVANJE
OBRAZAC
KOJIMSE
[TO
NARU^UJE
SAN O
BRZO
STE^ENOJ
SLAVI U
AMERICI
DOBRO
DJELO,
SEVAP
RE@ISER
KUROSAVA
GALAMA
GLUMAC
ROBINS
HVATANJE
@IVOTINJA
NORVE[KA
ROK GRUPA
AMERI^KI
GLUMAC
RAJAN
MONGOLS-
KI VLADAR
KONJSKI
POKRIVA^,
ABAHIJA
HEMIJSKI
ELEMENT
N.R.
NIKAL
N.I.
SKUP
METODAU
NEKOM
ZANATU
RED,
POREDAK
TEMPO
MITSKI
LETA^,
DEDALOV
SIN
PREDMET
IZ DAVNINE
KAPRICI, PIR, AGRE-
SIVNOST, MRAVAK, AR-
TI, BO[A, LOGOR, ONI,
DOHODAK, D@ON
LENON, GA, AMATI,
LIBAN
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2340
Tip normalnih }elija ~esto prisutan u tumorima mo`e biti
uzrok smanjene u~inkovitosti nekih lijekova protiv raka, obja-
vili su britanski nau~nici sa „Cambridge“ univerziteta.
Rije~ je o stromalnim}elijama, ina~e prisutnimu vezivnomtki-
vu, koje na ovaj na~in {tite tumore od djelovanja imunolo{kog si-
stema organizma. Novi eksperimenti provedeni na `ivotinjama po-
kazali su kako eliminacijomklju~nih proteina iz ovih }elija dolazi do
brzog smanjivanja tumora na plu}ima. Istra`iva~i smatraju da }e ovi na-
lazi olak{ati razvoj novih terapeutskih lijekova protiv raka koji po-
ja~avaju napade imunolo{kog sistema na ve} postoje}e tumore.
ORALNA HIGIJENA [tetni recepti iz ku}ne radinosti
Soda bikarbona i so
uni{tavaju zubnu caklinu
Stomatolozi upozoravaju da mladi ljudi sve
~e{}e za izbjeljivanje zuba koriste sodu,
pepeo, sapun ili hidrogen peroksid, koji
mogu istopiti caklinu i desni
Budu}i da se na internetu pojavljuje sve vi{e stranica ko-
je promoviraju tehnike izbjeljivanja zuba koje se mogu pri-
mijeniti kod ku}e, stomatolozi su upozorili da time dovode
svoje zdravlje u opasnost.
Naprimjer, stomatolozi upozoravaju da mladi ljudi sve
~e{}e za izbjeljivanje zuba koriste sodu bikarbonu, pepeo,
so, sapun ili hidrogen peroksid, {to mo`e istopiti zubnu
caklinu i desni.
Savjete o „uradi sam“ tretmanima za izbjeljivanje
~esto na internet postavljaju tinejd`eri, kao jeftiniju
zamjenu za profesionalni tretman.
[tavi{e, neki od ovih sastojaka mogu istopiti
zubnu caklinu tako da zubi mogu izgledati ~ak i
tamniji nego {to su bili.
Prema rije~ima stru~njaka, ku}na soda je abra-
zivna tako da njeno ~esto kori{tenje mo`e potpuno
uni{titi caklinu i pove}ati osjetljivost zuba.
Kristali soli mogu ogrebati caklinu, a bilo koji tre-
tman koji uklju~uje kiselinu je posebno {tetan, objasnio je
profesor Endrju Eder (Andrew).
Posebno su {tetni
tretmani koji
sadr`e kiselinu
MEDICINA Revolucionarno otkri}e kanadskih nau~nika
Krv za transfuziju
napravili iz uzorka ko`e
To bi zna~ilo da bi krv koja se daje pacijentima tokom operacije
bila napravljena od njihove vlastite ko`e
Banke krvi ne}e
biti potrebne
@ene vole koktele i ribu,
mu{karci jela od mesa i pivo
Podjela hrane prema spolu
46 Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
show biz
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 47
Nakon raskida
Kristina
ponovo ljubi?
Nakon pet godina braka s
D`ordanom Bretmenom
(Jordan Bratman), Kristi-
na Agiljera (Christina
Aguilera) odlu~ila se vratiti
svom seksepilnom imid`u
te ponovo potra`iti ljubav
u svom `ivotu. Tako je
iza{la van s Nikol Ri~i
(Nicole Richie) i njenim
zaru~nikom D`oelom Ma-
denom (Joel Madden) koji
su sjedili na prednjim sje-
di{tima automobila dok je
Kristina na zadnjem skri-
vala lice svoje pratnje od
znati`eljnih fotografa.
Navodno je rije~ o Me-
tjuu Ratleru
(Matthew Rutler),
asistentu produkci-
je sa snimanja Kri-
stininog filma
„Burlesque“.
Patri{a Vidal
Moj sin
je novi
Madonin
momak
- Moja usta {irom su se
otvorila nakon {to sam
shvatila da je moj sin Ma-
donin (Madonna) novi
momak. To je ne{to sa ~im
se jo{ poku{avam suo~iti.
Madona je ve} bila velika
zvijezda dok sam ja bila
{kolarka, a kamoli dok je
Brahim odrastao. Cijela si-
tuacija ~ini mi se nestvar-
na - rekla je Patri{a Vidal
(Patricia), majka Brahima
Ra~ikija (Rachiki), novog
Madoninog momka.
Time je potvrdila kako je
pjeva~ica zamijenila 23-go-
di{njeg modela Jesusa Lu-
za za 33-godi{njeg koreogr-
afa. Sa Luzom je bila u vezi
ne{to vi{e od godinu.
Agiljera: Krije novog
partnera
Madona: Kraj ljubavi
s Luzom
Dodjela evropskih MTV
EMA nagrada, odr`ana pre-
ksino} u madridskoj dvora-
ni „Caja Magica“, protekla
je u znaku Lejdi Gage (L-
ady). Kontroverzna pjeva~-
ica osvojila je trofeje u tri
kategorije: Najbolji `enski
izvo|a~, Najbolji pop izv-
o|a~ i Najbolja pjesma za
numeru „Bad Romance“.
Po~etak sa [akirom
Gaga nije prisustvovala ce-
remoniji zbog koncertnih oba-
veza, ali se sva tri puta direktno
„uklju~ila“ u program s nastu-
pa u Budimpe{ti. Razloga za
zadovoljstvo imao je i mladi
D`astin Biber (Justin Bieber),
koji je osvojio dvije nagrade u
kategorijama Najbolji mu{ki
izvo|a~ i Najbolji MTV Push
izvo|a~ (Best Push Act). Zani-
mljivo, voditeljica pro{logo-
di{nje dodjele EMA Keti Peri
(Katy Perry) pobijedila je u ka-
tegoriji Najbolji video za spot
„California Gurls“.
MTV je ove godine na
spisak nagrada u ve} posto-
je}im kategorijama uvrstio
i MTV EMA Global Icon, a
prvi dobitnik presti`nog
priznanja je ameri~ki sa-
stav „Bon Jovi“.
Svoje suparnike u kate-
goriji Najbolji rok izvo|a~
porazio je bend „30 Seco-
nds To Mars“, ~iji je ~lan
Sarajlija Tomo Mili~evi}.
Za uzbudljiv po~etak
dodjele svojim nastupom se
pobrinula [akira (Shakira)
kojoj je dru{tvo pravio Dizi
Raskal (Dizzee Rascal) pri-
likom prvog izvo|enja nu-
mere „Loca“.
Vrela atmosfera
Seksepilna voditeljica
Eva Longorija (Longoria)
dodatno je zagrijala vrelu
atmosferu u madridskoj dvo-
rani presvukav{i se ~ak 13
puta u toku trajanja ceremo-
nije. Bilo da je nosila kreaci-
ju Viktorije Bekam (Victoria
Beckham) ili kostim koji je
predstavljao ogromni mesni
odrezak kao odgovor na ve}
dobro poznatu
odjevnu kom-
binaciju Lejdi
Gage.
Sastav
„30 Seconds
To Mars“
opravdao je
o~ekivanja
brojnih fa-
nova eksplo-
zivnim nastu-
pom u centru Madrida -
ispred „Puerta de Alca-
la“, gradske kapije podi-
gnute jo{ davne 1778.
godine. Sve prisutne
iznenadila je pojava
Kanje Vesta (Kanye
West) koji je izveo
nekoliko numera s
aktuelnog albuma.
Osim njih, svoj na-
stup ispred ovog
spomenika kulture
izveli su jo{ Keti
Peri i „Linkin Pa-
rk“, pred pri-
bli`no 100.000
fanova.
Najbolji mu{ki izvo|a~ - D`astin Biber
Najbolji `enski izvo|a~ - Lejdi Gaga
Najbolji video - Keti Peri, „California Gurl“
Najbolja pjesma - Lejdi Gaga, „Bad Romance“
Najbolji pop izvo|a~ - Lejdi Gaga
Najbolji rok izvo|a~ - „30 Seconds To Mars“
Najbolji alternativni izvo|a~ - „Paramore“
Najbolji hip-hop izvo|a~ - Eminem
Najbolji novi izvo|a~ - Ke{a
Najbolji izvo|a~ u`ivo - „Linkin Park“
Najbolji MTV Push izvo|a~ - D`astin Biber
Best World Stage Performance - „Tokio Hotel“
Najbolji evropski izvo|a~ - Marko Mengoni
MTV EMA Global Icon - „Bon Jovi“
Free Your Mind Award - [akira
Nagra|eni
Gostuju}i prezenteri
na dodjeli EMA 2010 bili
su pjeva~ica grupe „The
Pretty Reckless“ Tejlor
Momsen (Taylor) i zvije-
zda TV serije „Gossip Gi-
rl“ Keli Bruk (Kelly Bro-
ok), kao i njen sunaro-
dnjak Dizi Raskal. D`oni
Noksvil (Johnny Knoxvi-
lle) je uz ostatak „Jackass“
ekipe imao isti zadatak,
dok je njihov evropski pa-
ndan, ~etverac „The Du-
desons“, predao nagradu
Najboljem hip-hop izvo-
|a~u Eminemu.
Gosti
U nezaboravne trenu-
tke na ovogodi{njoj do-
djeli MTV EMA, osim
„cvjetnog“ nastupa crve-
nokose Riane (Rihanna) i
fluorescentne zabave koju
je na bini priredila Ke{a
(Kesha), svakako spada i
trenutak kada je Keti Peri
pocijepala haljinu Eve
Longorije ostaviv{i je pr-
akti~no u negli`eu.
Od cvije}a
do negli`ea
Rianin „cvjetni“ nastup Eva kao mesni odrezak
SCENA Dodjela evropskih MTV EMA priznanja u Madridu
Glavna zvijezda Lejdi Gaga
nije do{la po nagrade
Kontroverzna pjeva~ica javljala se videolinkom iz Budimpe{te Nagra|en i bend Sarajlije Tome Mili~evi}a
[akira:
Uzbudljiv
po~etak
Peri: Vlasnica
najboljeg
videospota
Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo u saradnji sa investi-
torom „Ovako“ d.o.o. Had`i}i, upu}uje
P O Z I V
za u~e{}e zainteresirane javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za dogradnju
objekta za preradu pile}eg mesa i izgradnju prate}ih objekata preduze}a „Ovako“ d.o.o.
Had`i}i
Predlo`ena aktivnost: dogradnja objekta za preradu pile}eg mesa i izgradnja prate}ih
objekata preduze}a „Ovako“ d.o.o. Had`i}i
Na~in u~e{}a javnosti: Zainteresirana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u Zahtjev
za izdavanje okolinske dozvole i prilo`enu dokumentaciju u
Ministarstvu prostornog ure|enje i za{tite okoli{a Kantona
Sarajevo, ul. Reisa D`. ^au{evi}a 1, Sarajevo, soba 347,
od 13-15 sati, te u pisanoj formi podnijeti ovom Ministarstvu
mi{ljenje o Zahtjevu u roku od 30 dana od dana objave ovog
Poziva. Zahtjev je dostupan i na web strani Ministarstva
http://mpz.ks.gov.ba/sektori/okolis/okolinske_dozvole/rasprave
OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 18-0-Dn-000797-10
Bosanska Krupa, dana 3. 11. 2010. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o ze-
mlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije
BiH, broj, 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosa-
nska Krupa
NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtje-
vu d.o.o. „BOR“ P.O. Bos. Krupa, u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{no-
knji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se
uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upi-
sane u posjedovni list broj 1531, katastarska
op}ina Bos. Krupa, na ime d.d.d. „BOR“
Bosanska Krupa ozna~ene sa:
Katastarska ~estica broj 21/157 „ZGRADA
NOVOG HOTELA“ neplodno povr{ine
593 m
2
, k.~. 21/159 „ZGRADA NOVOG
HOTELA“ neplodne povr{ine 630 m
2
, k.~.
21/160 „VELIKA SALA“ neplodno po-
vr{ine 348 m
2
, k.~. 21/172-1 „TOPLANA“
neplodno povr{ine 273 m
2
, k.~. 21/158
„LJETNA BA[TA I DVORI[TE“ neplo-
dno povr{ine 2986 m
2
, k.~. 21/172-3
„RU[EVINE KO@ARE“ neplodno po-
vr{ine 153 m
2
.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva
ili neko drugo pravo na tim nekretninama
da svoje pravo prijave u roku od 60 dana na-
jave podneskom u dva primjerka i da po-
dnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo
pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspo-
stave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama
mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za
najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se da-
la mogu}nost da pribave potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi pri-
java, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se usposta-
viti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
[ef zemlji{noknji`nog ureda:
Pa{ali} Adnan
BOSNA I HEREGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 101125 09 I
Sarajevo, 01. 11. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehu-
din Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca
izvr{enja Hypo Alpe Adria Bank dd Saraje-
vo ul. Trg solidarnosti br. 12, protiv
izvr{enika 1. Salman Veldin iz Sarajeva ul.
Ferida Srnje br. 64 DO, 2. Haris ^eljo iz Sa-
rajeva ul. Porodice Ribar br. 3, 3. Admir Su-
ljevi} iz Sarajeva ul. Kafed`i} Nadira br. 33,
radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3.
Zakona o parni~nom postupku, a na prije-
dlog tra`ioca izvr{enja od 14. 07. 2010. go-
dine
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 22. 06. 2009. godine na
osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj
AF2383077 izdata u Sarajevu 23. 04. 2008.
godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja
u ukupnom iznosu od 10.458,09 KM sa za-
konskom zateznom kamatom od 17. 06.
2009. godine pa do isplate.
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u
iznosu od 313,70 KM.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procje-
nom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika.
Sudija
Mehudin Durakovi}
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mo-
gu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8
dana od dana prijema, u dovoljnom broju
primjeraka za sud i stranke.
Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dne-
vnim novinama, smatra se da je dostavljeno
izvr{eniku ^eljo Harisu protekom roka od
15 dana.
48 Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 49
50 Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 088712 09 Ps
Sarajevo, 2. 11. 2010. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja TELOPTIC DOO
SARAJEVO, ul. Mostarsko raskr{}e bb, protiv tu`enog FEDEPAL COMPANY DOO SARAJEVO, ul. Ko{evo br. 19,
radi duga, v.s. 5.089,22 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03,
73/05 i 19/06), objavljuje:
OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJVU i to sudija Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja TELOPTIC DOO
SARAJEVO, ul. Mostarsko raskr{}e bb, protiv tu`enog FEDEPAL COMPANY DOO SARAJEVO, ul. Ko{evo br. 19,
radi duga, v.s. 5.089,22 KM, van ro~i{ta dana 11. 2. 2010. goidne, donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`eni FEDEPAL COMPANY DOO SARAJEVO du`an je isplatiti tu`itelju TELOPTIC DOO SARAJEVO iznos od
5.089,22 KM po osnovu nepla}ene kupoprodajne cijene za isporu~enu robu, sa zakonskom zateznom kamatom:
- na iznos od 5.089,22 KM po~ev od 17. 2. 2008. godine (datum dospje}a zadnjeg ra~una) pa do isplate, kao i naknaditi
tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 305,34 KM, sve to u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Sudijka
Tatjana Arapovi}
Pouka: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Protiv ove presude mo`e se podnijeti Prijedlog za povrat u pre|a{nje
stanje ovom sudu najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj saznao za u~injeno propu{tanje, u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i strane u postupku.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
oglasi
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 51
Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 52
SJE]ANJE
Danas, 9. novembra navr{ava se ~etrdeset
tu`nih dana od smrti na{eg dragog
EMIRA [AKOVI]A
27. 6. 1970 - 1. 10. 2010.
Mirno spavaj du{o na{a.
Majka Mediha, otac Enver, sestra Lejla,
sestri~na Amra i zet Edin Had`iahmetovi}
Danas u 12.00 sati posjetit }emo Emirovo
po~ivali{te i polo`iti cvije}e.
ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo se ljekarima i medicinskom osoblju klinika
za onkologiju, plasti~nu hirurgiju i neurohirurgiju, domovima zdravlja Ja-
blani~ka i Omer Masli}, Slu`bi za palijativnu njegu i svim ekipama Hitne
pomo}i, a naro~ito ljekarima dr. Maji Banjin, dr. Seadu La~evi}u, dr. Suadu
Ro`ajcu i dr. Omeru Karahasanovi}u.
Veliko hvala rukovodstvu i uposlenim kolektiva Srednje ugostiteljsko-turi-
sti~ke {kole na nesebi~noj pa`nji, podr{ci i toplim rije~ima ispra}aja, te
rukovodstvu i uposlenim BH Telecoma - ID BH LINE i ID za investicije.
Tako|er izra`avamo duboku zahvalnost Emirovim drugovima i prijateljima
Ivanu Lovrenovi}u, Enveru Kazazu, Dini Pobri}u, Mustafi Zvizdi}u,
Ahmedu Buri}u, Miletu Stoji}u, Goranu Mikuli}u, Snje`ani Muli} i drugima
{to se biranim i iskrenim rije~ima oprosti{e od na{eg i njihovog Emira.
Posebna hvala prijateljicama Melihi D`ambi} i Fahri Gligori} za nesebi~nu
podr{ku i pomo} u najte`im trenucima kao i svoj rodbini, prijateljima i
kom{ijama koji su nam olak{ali te{ke momente i uputili izraze saosje}anja
Porodice [akovi} i Had`iahmetovi} 14567-1nd`
Danas se navr{avaju dvije
godine otkako je prestalo
da kuca veliko i plemeni-
to srce mog tate
ESADA - ESE
HUSKOVI]A
Kako vrijeme prolazi, sve
se te`e naviknuti da tebe
nema sa nama.
Neka ti dragi Allah podari
sve d`enetske ljepote.
Tvoja k}erka Adisa sa
porodicom
148-1mo
Danas se navr{avaju dvije
godine od smrti na{eg
dragog
ESADA
HUSKOVI]A
Neka ti dragi Allah podari
lijepi d`enet.
Tvoja supruga sa sinom,
snahom i unukama
148-1mo
POSLJEDNJI SELAM
dragoj
MIMI
Od familije
Mustajbegovi}
17045-1tt
Dana 9. 11. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret
na{a draga majka, punica, nana
FATIMA MILI[I], ro|. MUSI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u D`enetu i vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 13. 11. 2010. godine u Begovoj d`amiji iza podne
namaza.
Tvoji: k}erke Hidajeta i Enisa, zetovi Mugdim i Munib, unuci Ned`ad, Vedad,
Senad i D`enan 17045-1tt
Danas je punih pet godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac i brat
mr. HAMDIJA IDRIZBEGOVI]
2. 9. 1941 - 9. 11. 2005.
Njegovi: Mirsada, Aida, [ejla, Belma, Faruk, Azra
14571-1nd`
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
BAHO (MUSLIJA) DAUTOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj
plemeniti lik, dobrotu i beskrajnu ljubav.
Tvoji: sin Elvir, k}erka Indira sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 9. 11. 2010. u Carinoj d`amiji na Vratniku u 14 sati.
17048-1tt
SJE]ANJE
na na{u radnu kolegicu
AZRA HOD@I]
Imali smo ~ast i sre}u da radimo sa
tobom.
Tvoje radne kolege iz ZZO KS poslovnica Vogo{}a
^edo, Azra, Muriza i Admir
17047-1tt
FATIMA TAHIRBEGOVI],
ro|. HEDO
1999 - 2010.
Vrijeme koje prolazi, ne umanjuje
bol i tugu za tobom, niti blijedi slika
na tvoj plemeniti lik i sretan `ivot koji smo proveli
sa tobom.
Tvoji: Anel, Muamer, Saud 14570-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
AIDI (EKREMA) TAMBUROVI], ro|. KADROVI]
Njene tetke: Ferida, D`avida, had`i Nafija i Saliha sa porodicama
17033-1tt
Dana 9. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
smrti na{eg dragog oca, djeda, pradjeda, svekra i punca
ASIM (MURAT) PA^ARIZ
Neka ti Allah d`.{. podari sve
d`enetske ljepote.
Tvoja porodica
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 9. 11. 2010. godine
u Alipa{inoj d`amiji u 12.30 sati.
17035-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako nas je napustio na{ dragi
MIRKO RATKOVI]
Hvala ti za neizmjernu ljubav i pa`nju koju si nam pru`ao. Uvijek
}e{ biti dio nas.
Toga dana u 11 sati posjetit }emo njegov grob i polo`iti cvije}e.
Supruga Ned`mija, k}erke Maja i Dijana, zetovi Samir i Boris, unuci
Omar i Mirza i unuka Luna.
Svima onima koji su u najte`im trenucima tuge i bola pru`ili rije~i
utjehe i onima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju, izra`ava-
mo najve}u zahvalnost.
17050-1tt
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 53
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
BO@ICI GLU[AC
Zadovoljstvo je bilo poznavati te i
pru`ati ti podr{ku u najte`oj `ivotnoj
borbi... u kojoj si se hrabro borila do
posljednjeg trenutka...
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe.
Muamera i Hiba Pind`o
14556-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
TAHIR (OSMAN)
KARKELJA
9. 11. 2007 - 9. 11. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: sin Rasim, snaha
Nazifa, unuk Ali i unuka
Amna
17042-1tt
Dana 9. 11. 2010. godine na-
vr{ava se 40 bolnih i tu`nih da-
na od prelaska na ahiret na{eg
dragog supruga, oca i dede
AHMED (ASIMA)
GLJIVA
S ljubavlju i ponosom uvijek
}emo te se rado sje}ati i nikad
zaboraviti. Neka ti je vje~ni
rahmet i neka ti dragi Allah
d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji najmiliji: supruga
Zilka, k}erke Nevresa, Asima,
Amela sa porodicom
14566-1nd`
Navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja
na ahiret na{eg dragog baba, deda, svekra i
punca
RASIM (HASANA)
BA[ALIJA
1. 10. 2010 - 9. 11. 2010.
Tu`na je pomisao da vi{e nisi sa nama. Tvo-
jim odlaskom ostala je praznina u na{im sr-
cima, tuga i bol. Tvoj odlazak ne zna~i zaborav, jer ti `ivi{ u srci-
ma i sje}anju nas koji te volimo.
Tvoji: sin Almir, k}erka Sabaheta, zet Hazbo, snaha Edisa, unuke
Eldina, Amira i D`enita
Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji poslije podne nama-
za u 12.20 sati, 9. 11. 2010. godine. 14557-1nd`
Dana 9. novembra 2010. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e
SELMA (had`i MURAT) KADI], ro|. LU^KIN
Gospodaru na{, oprosti na{oj Selmi na dan kada se bude polagao ra~un i u~ini je od onih kojima }e{ d`ennetske blagodati darovati i
u~ini da bude sa onim dobrima.
Gospodaru na{, Ti si zaista dobar i milostiv.
Hatma dova i tevhid }e se prou~iti dana 9. 11. 2010. godine (utorak), u d`amiji Bjelave, ulica Bjelave 109, iza ikindije namaza, u 14.15 sati.
Porodica 16855-1tt
Dana 9. 11. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{a draga
majka, nana, svekrva, punica
MELKA ATI], ro|. SALIHOVI]
Draga majko!
Vrijeme prolazi, ali sje}anja, ljubav i po{tovanje ostaju zauvijek. Molimo dragog Alla-
ha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Hajrudin sa porodicom, k}erke Zemka i Munira sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti 9. 11. 2010. godine (utorak) u 13.30 sati, ulica Trg solidarnosti
15/IV Alipa{ino Polje, A faza, stan Halilovi}. 111
Navr{ava se sedamnaest godina otkako je nasilno, na {kolskom ~asu, uga{en `ivot
nekoliko u~enika i njihove u~iteljice, na{e
FATIME GUNI]
(1948 - 1993)
„Hrabri“ sljedbenici zlo~inaca sa Durmitora, koji danas u Hagu tvrdi da njegovi nisu
ga|ali civilne ciljeve, i oni koji su bili pod komandom monstruma iz Kalinovnika,
izveli su „najherojskiji ~in“ kada su navode}om granatom iz Ned`ari}a ga|ali „opasne
protivnike“: u~iteljicu i devetogodi{nje maksume, u~enike na njihovom posljednjem
{kolskom ~asu.
Nad nedu`nima je izvr{en stravi~an zlo~in. Veliki zlo~in bio bi i zaboraviti i oprostiti.
Vehid sa sinovima i unucima 14540-1nd`
U srijedu, 10. 11. 2010. navr{ava se 40 dana kako je na ahiret preselila na{a draga
EMINA [AHINAGI], ro|. HAFIZOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^obanija
poslije ikindije namaza.
Porodica
17009-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na voljenog brata
TO[I] GLI[U - MI[O
Bol i tuga se ne mjere rije~ima ni vremenom koje prolazi.
Nema suza koje te mogu oplakati ni rije~i koje }e me utje{iti.
Tvoj brat Momo sa porodicom
14550-1nd`
Dana 8. XI 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od kako je na
ahiret preselila na{a draga i voljena supruga, majka,
nana i punica
RAMIZA KAPO,
ro|. DURAN
Kako vrijeme odmi~e sve nam je
te`e. Jako nam nedostaje{ i ponosni
smo {to smo te imali.
Na{i zajedni~ki, lijepi trenuci, tvoja dobrota, nesebi~no-
st, nikada ne}e izbrisati sje}anje na tebe.
Tvoji: suprug Hamdo, k}erke Azra, Mersa i D`enana,
zetovi Murat, Adnan i Mirsad sa unu~adima
17005-1tt
Sa dubokim po{tovanjem i ljubavlju se sje}amo na{ih dragih
prof. dr. MURISA
IDRIZOVI]A
21. 6. 2009 - 9. 11. 2010.
SAMIJE IDRIZOVI],
ro|. HRUSTANOVI]
9. 11. 1985 - 9. 11. 2010.
Neizmjerno nam nedostaju, ali sa ponosom {to smo ih imali
~uvamo ih u najljep{im uspomenama.
Njihova djeca: Enisa, Sabina i Sulejman - Braco sa porodicama
12132-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{avaju se 2 godine od
smrti na{eg dragog supruga, oca, dede
DERVO (AGO) SAL^IN
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga
koju vrijeme ne lije~i. Samo mi znamo koli-
ko nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Hankija, k}erke Munevera i Jasna, unuk
Senad, unuka Nermina, zet Amel i praunuk Nedim Kadri}
17006-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog dedu
MIRKA
RATKOVI]A
Puno nam nedostaje{
Pa{a dedin i Mizano
17050-1tt
Dana 8. 11. 2010. navr{ile
su se 2 godine od smrti
na{eg dragog
SMAJI] NEIR
Porodica Ba{i}
Mujo, Hamida, Mahir
17046-1tt
Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 54
Dana 10. 11. 2010. navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, babo, dedo, punac
IBRAHIMOVI] MITHAT - MISKO
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ i ostati zauvijek voljen i nikad
zaboravljen.
Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te nagradi svim blagodatima onog drugog, boljeg svijeta.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid i hatma dova prou~iti u srijedu, dana 10. 11. 2010.
u Malezijskog d`amiji na Breci iza podne namaza, ul. Ismeta Mujezinovi}a.
Tvoji najmiliji, oni koji }e te zauvijek voljeti: supruga Lejla, sin Rijad, k}erke Hermina, Anida, Hana,
unuka Hena i zetovi Fuad i Nermin 17037-1tt
Dana 9. novembra 2010. navr{ava se devet tu`nih godina kako je na
ahiret preselila na{a draga
LATIFA (ALIJA) BARU^IJA, ro|. OMERSPAHI]
Imala si veliko srce, plemenitu du{u, beskrajnu ljubav, bila si pose-
bna osoba koja je uvijek imala lijepu rije~ za sve nas. Ponosni smo
{to smo imali takvu osobu, a zauvijek tu`ni {to smo je prerano izgu-
bili.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet jer ti to
zaslu`uje{.
Vje~no }e{ biti u srcu onih koji te vole.
Tvoji najmiliji: suprug Aziz, sinovi Edin i Elvedin, snahe Alisa i Elma, unuci Anur i
Aner 14564-1nd`
Dana 10. 11. 2010. navr{avaju se 52 dana od kako nije sa nama na{ dragi
IBRAHIMOVI] MITHAT
Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte.
Te{ko je popuniti prazninu i ubla`iti bol koju osje}amo. Ostala su
najljep{a sje}anja na tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: punac had`i [emso, punica Fadila, {urak Kenan sa porodicom.
17038-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{ava
se 16 godina od smrti
na{eg supruga, oca i dede
HAMDIJE
(SMAJE) LOJI]A
Bez obzira na vrijeme ko-
je prolazi i dalje ne postoji
ni{ta {to bi ubla`ilo bol za
tobom.
Tvoji najmiliji: supruga
Fatima, sin Aldin, k}erka
Aida, zet Mirsad, snaha
Nerma, unuka Ena, unuci
Vedad i Ernad
14553-1nd`
Dana 9. 11. 2010. navr{ava
se 16 godina od smrti
na{eg dragog
HAMDIJE
(SMAJE) LOJI]A
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
K}erka Aida, zet Mirsad,
unuci Vedad i Ernad ^au{
14553-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj
SUADI ALI],
ro|. IBI[EVI]
koja je 1. 11. 2010. godine
u 53. godini preselila na
ahiret.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
S ljubavlju }emo te spo-
minjati i u srcima ~uvati.
Tvoje sestre: Senada,
Ha{a, Mirsada i Nihada
14560-1nd`
Dana 9. 11. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije vi{e s nama na{ drug i brat
ERMIN - ERA HOD@I]
(27. 11. 1983 - 9. 11. 2008)
Praznina u na{im srcima se ne smanjuje, toliko nam nedostaje{. Uvijek }emo se sje}ati
tebe, tvog dragog lika, i na~ina na koji si upotpunjavao na{e `ivote. Tugu i bol uvijek
}emo nositi u sebi zbog tvog ranog odlaska.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: Deba, Kiki, Bule, Senad, Elo i Zado 14563-1nd`
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret mog
voljenog oca
^AMD@I] MEHMEDALIJA - ALIJA
1932 - 2010.
Te{ko je rije~ima iskazati vje~nu tugu, bol i prazninu koju si ostavio
svojim odlaskom. Kako vrijeme prolazi, sve mi je te`e, nedostaje{ mi
sve vi{e i vi{e. Smrt je bila ja~a od `ivota, ali nije od mog sje}anja.
Ponosna sam {to si mi bio otac, bit }e{ uvijek dio mene, kao {to sam i
ja bila dio tebe.
El-Fatiha
Tvoja k}erka Suada Pa{i} 17040-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se 16 godina od kada
nije s nama
SENAD (NEZIR) LIGATA
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anja ostaju zauvijek.
I da pro|e cijela vje~nost, ne}e te
izbrisati iz na{ih sje}anja i srca.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erka Esmeralda, sin Senad i supruga
Admira
14552-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MIRI DUVNJAK
Oti{la si iznenada i ostavila tugu i
prazninu u na{im srcima.
Ostaju nam samo lijepa sje}anja i uspomene na trenutke
koje smo proveli zajedno.
Tvoja rodica Suvada, Mirso, Adisa i Aida sa porodicom
14561-1nd`
SJE]ANJE
Danas, 9. XI 2010. navr{ava se petnaest godina od kako
je preselila na ahiret na{a draga i plemenita
ZEHRA (D@EBO) PJANO
iz Ustikoline
S ljubavlju i lijepim sje}anjima,
Tvoji najmiliji
17031-1tt
PA^ARIZ (MURATA)
ASIM
PA^ARIZ ZIBKA,
ro|. BADROVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Va{i: k}erka Zumra, zet Ibrahim, unuci Kenan, Nihad i Amar 17039-1tt
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 55
Devetog novembra 2010. navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga
SELMA KADI], ro|. LU^KIN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Vejsil, Uzeir, Rasim, Pa{a, Zejna, Amira, Mirsada, Amer, Amela, Jasko, Adnan, Naida, Aida, Sajda, Din, Tahani, Nejla, Jasmina
17025-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu
SELMU KADI]
Za na{e du{e potrebno je vi{e nego
{to mislimo da se gubici i tuge pre-
brode. Ali, uspomena na tebe i tvoj
lik poma`e i nama, a i du{ama.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: [uhra, Hasan i Maida 17024-1tt
SJE]ANJE
povodom 2 godine od preseljenja na ahiret na{e drage
majke
SAFIJE KOZAR
5. 8. 1940 - 9. 11. 2008.
Godine, `ivot prolazi, ali ljubav ne
odlazi.
Oti{la si, ali si ljubav ostavila.
Ona `ivi u nama, u tvojim najmili-
jim, porodici i prijateljima.
Sin Samir, snaha Aji{a, unuke Ami-
la i Kanita
Hatma dova }e se prou~iti u Konaturskoj d`amiji iza
ak{am namaza (16.30 h) u Travniku. 335-1tr
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je
preselila na ahiret na{a draga
NESA (VEJSILA)
ABDINOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 9.
11. 2010. u 11 sati u ku}i, Behd`eta
Muteveli}a 41.
Sin Fuad sa porodicom
17013-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog supruga i oca
AHMO (HILME) D@AFO
9. 11. 2004 - 9. 11. 2010.
Njegovi: Halida, Nedim i Semir
14535-1nd`
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od prerane
smrti na{eg dragog brata, djevera i amid`e
AHMED (ASIM) GLJIVA
Gorka je i prete{ka istina da vi{e nisi sa nama.
Molimo Allaha d`.{. da otvori sve d`enne-
tske kapije za ulazak tvoje plemenite du{e, i
da Te dragi Allah d`.{. nagradi najljep{im
ahiretskim i d`enetskim ljepotama. Neka
Tvoja du{a miri{e u d`enetskoj ba{ti kao na-
jljep{a ru`a.
El-Fatiha
Brat Hasib i Vehid, snaha Subha, brati~na Zlata, brati}i Adnan,
Asim i Ned`ad sa porodicama 14551-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu rodicu
SELMU KADI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i
sje}anju.
Nijaz, Sabaheta, Nirvana i Berina
17024-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se 40 najtu`nijih dana od smrti na{eg
jedinog brata, dajd`e i {ure
D@EMALA ARNAUTA
Plemeniti ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Rado }emo te se sje}ati
i spominjati sve one zajedno provedene trenutke.
Nedostaje{ nam. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet.
Istog dana prou~it }e se hatma i pokloniti dova porodi~no u ku}i: Grada~a~ka br. 50.
O`alo{}ene sestre: Minka i Azra sa porodicama
17020-1tt
SJE]ANJE
NA DRAGE RODITELJE
LJUBICA BRADARA
9. 11. 1988 - 9. 11. 2010.
JOZO BRADARA
13. 2. 1995 - 9. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Ivica i Zvonko sa obiteljima
14343-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Danas se navr{ava 7 dana od prerane smrti na{eg dragog
KORI] (HALIL) RAMIZ -
HAGA
18. 4. 1956 - 2. 11. 2010.
Tvoji: brat Zijo, nevjesta i sestre
14547-1nd`
Dana 9. novembra 2010. navr{ava se 17 godina od
ubistva na{eg najdra`eg prva~i}a
FE\E (EDIN) SALKI]A
13. 4. 1987 - 9. 11. 1993.
Ponosni smo {to smo te imali
i beskrajno tu`ni {to smo te izgubili.
Otac Edin, majka [efika, brat Adis i sestra Lejla
14549-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e kolegice Sedike
@DRALOVI] SUADU
Od zaposlenika Sarajevo-osiguranje d.d.
Podru`nica Sarajevo
N
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e radne kolegice Sedike
@DRALOVI] SUADU
Od kolega iz Ra~unovodstva Sarajevo-osiguranja d.d.
Podru`nica Sarajevo:
Edin, Mirsada, Zuhra, Mubera, Tahira, Mirzet, Maida,
Zehra, Maja, Milka, Emira, Goran i Enes
17022-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e radne kolegice Sedike
@DRALOVI] SUADU
Od kolega iz Slu`be za pravne
poslove i {teta ne`ivotnih osiguranja Sarajevo-osiguranja
d.d. Podru`nica Sarajevo:
^. Ismet, Sajma, Emir K., Azra, Emir B., Dina, Amra,
Aida, Indira, Sanja, Mersa, Maida, Milka, Harun, Edina,
Almir \., Almas, Sada, Sakiba, Vildana
17019-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e radne kolegice Sedike
@DRALOVI] SUADU
Od kolega iz Sarajevo-osiguranja
d.d. Podru`nica Sarajevo:
Direktor, Salko, Mirza, Jelena, Uzeir, Adnan, Gordana,
Ismet [., Fadlija, Samira, Fehma, Samir, Botulja, Kemo,
Senada, Nerina, Jasna, Armin, Suvada, Ned`ad, Ramiz,
Hasan, Ranka, Sejo, Haris, Mide, Fatima, Merima, Amir
i Almir S. 17019-1tt
Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 56
SELAM
ADEMU MUHOVI]U
2005 - 2010.
Jedino vrijeme provedeno sa dragim osobama nema cijene.
U dana{njoj trci rijetko smo posve}eni sebi i voljenima.
Ti si nas u~io da je osmijeh, lijepa rije~ zlata vrijedna.
- „Sine i na ru`nu rije~ odgovori lijepo, natjeraj ~ovjeka da se postidi svog postupka, da razmi{lja o
njemu“.
I {to vi{e vrijeme odmi~e, tvoje poruke su sve jasnije, tvoja mudrost i ljubav koju si nam nesebi~no
davao, na svakom koraku sve je prisutnija.
Ponosni na tebe, `ivi{ u svakom na{em razgovoru.
Tvoji: supruga ]amila i djeca [evala, Ramiz i Behija sa porodicama
N
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a
draga mama, majka i sestra
EMIRA KULENOVI], ro|. \ERO
Draga mama,
Kako dani prolaze sve vi{e i vi{e nam nedostaje{. Vje~no }e{ biti u na{im mislima i
na{im srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da Te uvede u d`enet, a Tvojoj plemenitoj du{i podari
vje~ni rahmet.
Vole Te: sinovi, snahe, unu~ad i sestre 336-1tr
TU@NO SJE]ANJE
9. XI 1993 - 9. XI 2010.
Navr{ava se sedamnaest godina od tragi~ne smrti
u~iteljice
FATIME GUNI]
i u~enika
SALKI] FE\E
MUJKANOVI] VEDADA
MUJALA ADISA
Njihova dobrota i rano prekinuta mladost vje~no }e ostati u na{im sje}anjima.
U utorak, 9. 11. 2010. godine u 11.45 sati posjetit }emo mjesto tragi~ne
pogibije i polo`iti cvije}e na njihove mezare.
U^ENICI I ZAPOSLENICI O[ „FATIMA GUNI]“ SARAJEVO N
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se
dvanaest godina kako nije sa
nama na{a draga majka i nana
MUNIBA
(MAHMUT)
^AMPARA,
ro|. ]IMI]
S beskrajnom ljubavi i po{to-
vanjem ~uvamo te u na{im sr-
cima, draga na{a Majko.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Porodica
17018-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
BEGANOVI]
MURADIFU -
MAJKU
1933 - 2010.
Smrt ostavlja bol koju niko ne
mo`e izlije~iti, a ljubav prema
tebi ostavlja sje}anje koje niko
ne mo`e uzeti.
Vole te tvoji prijatelji i ro|aci
iz Sarajeva i ^ikaga: \ani Ko-
svraski, Marjanovi}, Dragovo-
ja, ]osovi}, Slini}, Avdi}
14548-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Dana 9. 11. 2010. navr{ava
se 17 godina kako je od
~etni~ke ruke ubijen
VEDAD
(FAHRUDIN)
MUJKANOVI]
(9. 11. 1993 - 9. 11. 2010)
S ljubavlju i tugom,
Tvoj amid`a Hajrudin sa
porodicom 14502-1nd`
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se 7
tu`nih dana od smrti na{eg dragog
oca, supruga, punca, dede, djevera,
zeta, amid`e i daid`e
POSLJEDNJI SELAM
BEGANOVI] MURADIFU -
MAJKU
1933 - 2010.
Dragi tata,
Te{ko se pomiriti da te vi{e nema,
a dani su sve te`i i bolniji. S pono-
som }emo uvijek ~uvati uspomenu
na tebe i tvoj lik, plemenitu du{u,
jer smo te voljeli i voljet }emo te
dok smo `ivi, jer voljeni ne umiru.
Tvoj sin Jermin - Majk, {}erka
Adrijana, supruga Jelislava, zet
\ems, unuk \ems, snaha Saliha,
brati}i Edib i \eno, sestri}i Suad i
Mirsad sa porodicama 14548-1nd`
Dana 9. XI 2010. godine na-
vr{ava se 17 godina od smrti
na{eg dragog
FAHRUDINA
(MUSTAFE)
DURANOVI]A
Tvoji: majka Nafija, otac Mu-
stafa, k}erke Nermina i Eldi-
na, sestra Fazila, brat Senad,
snaha Vildana, brati} Faris,
sestri} Adnan i Lejla sa poro-
dicama
14523-1nd`
SJE]ANJE
HALIMA
ME[ANOVI]
9. 11. 2003 - 9. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoji najmiliji
14562-1nd`
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 57
Dana 9. 11. 2010. godine na-
vr{avaju se dvije tu`ne godine
od prerane smrti na{eg dragog
ERMINA (ISMET)
HOD@I]A
Tvoj dragi, plemeniti lik, lju-
bav, dobrota i iskrenost uvijek
}e ostati u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi d`enet.
Tvoji: Faruk, Adin, Refo
i Fadila
14565-1nd`
Dana 9. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada
nije sa nama na{ dragi
ERMIN (ISMET) HOD@I]
Ne postoje rije~i koje mogu opisati na{u
bol i tugu. Mi koji smo te voljeli znamo
kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Bez tebe
vi{e ni{ta nije isto. Dok god `ivimo mi,
`ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: otac Ismet, majka Hajra, bra}a Edis i Haris, dedo Osman,
nana Mel}a
14565-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
HATID@A JUSOVI]
9. 11. 2009 - 9. 11. 2010.
SADO JUSOVI]
28. 3. 2008 - 9. 11. 2010.
Dragi na{i, zauvijek }ete ostati u na{im srcima i sje}anju.
S po{tovanjem i tugom,
Va{i: Abida i Senad sa porodicom
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji
Soukbunar. 16896-1tt
SJE]ANJE
ALEN (IZETA) HABUL
30. 10. 1986 - 9. 11. 1992.
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo
beskrajna praznina, tuga i sje}anje.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih
najljep{ih uspomena.
Tata Izet, mama Lela, sestra Izela i zet Almir
16905-1tt
Dana 9. novembra 2010. godine navr{ava se deset godina
od smrti na{eg dragog
RAMIZA (MUHAMEDA)
DELIAHMETOVI]A
Kako vrijeme prolazi, ne mo`e se
ubla`iti praznina na lijepa sje}anja i
velika ljubav prema tebi. Vje~no
`ivi{ u na{im srcima.
Neka ti je vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoj brat Ibrahim, sestre Alija, Had`ira i Sadeta
sa djecom i zet Ferid 17012-1tt
SJE]ANJE
na moju dragu sestru
FADILA (]AMILA)
LEME[, ro|. KADI]
Pro{lo je {est tu`nih mjeseci bez tebe.
Draga seko, neka ti je rahmet du{i i neka ti Allah
Uzvi{eni podari vje~ni D`ennet.
Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun!
Krili} Igbala sa porodicom 17008-1tt
Dana 9. novembra 2010. navr{ava se 25
godina od tragi~ne smrti na{eg dragog i
nikad pre`aljenog sina
SANELA TAIROVSKOG
1974 - 1985.
Dragi sine Sanele,
Bolna je istina i sje}anje na 9. novembar
1985. godine kada se ugasio jedan mladi
`ivot. Dragi sine Sanele, prazna je ku}a
bez tvog osmijeha, bez tvojih plavih o~iju
i toplih dje~ijih rije~i.
Dragi sine Sanele, rana za tobom nikad ne}e i ne smije zarasti.
Posljednje mahanje i tvoj osmijeh neprestano se roje u mojim mi-
slima. Uvijek si u na{im mislima.
Voljeni nikad ne umiru.
O`alo{}ena porodica Tairovski i ostala mnogobrojna porodica, pr-
ijatelji i poznanici. 17017-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MIRJANI DUVNJAK
Kolektiv Katedre Klinike za dje~iju preventivnu stomatologiju
17051-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom voljenom babi i dedi
MUSTAFA
(VEJSIL) FAZLI]
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje zauvijek ostaje, bol
nije u suzama ni u rije~ima,
bol je u na{im srcima, gdje }e{
ostati zauvijek voljen i nikad
zaboravljen.
Tvoj sin Sabahudin sa djecom
Al-Rijad i Faruk
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`enet.
17053-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{ava
se godina dana od smrti
na{e tetke
HATID@A
(LUKOVAC)
JUSOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi d`enet.
Zekija i Kerima sa
porodicama
17054-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom babi,
svekru i dedi
MUSTAFA
(VEJSIL) FAZLI]
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje zauvijek ostaje.
Bol nije u suzama, ni u ri-
je~ima, bol je u na{im srcima
gdje }e{ ostati zauvijek voljen
i nikad zaboravljen.
Tvoji: sin Vejsil, snaha Almi-
ra, unuci Emina, Eldin i Eldar
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`ennet.
17053-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom i nikad
pre`aljenom babi
MUSTAFA
(VEJSIL) FAZLI]
Babo, `ivio si tiho i po{teno,
`ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje zauvijek ostaje u mom
srcu gdje }e{ ostati zauvijek vo-
ljen i nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet.
Tvoj sin Emir i unuk
Muhamed 17053-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom i nikad
pre`aljenom dedi
MUSTAFA
(VEJSIL) FAZLI]
@ivio si tiho i oti{ao tiho, bez
pozdrava i posljednjeg zagrlja-
ja. S tugom koju vrijeme ne li-
je~i, s ljubavlju koju smrt ne
prekida. ^uvat }u vje~no uspo-
menu na tebe, jer si me jedino
ti iskreno i najvi{e volio...
VOLIM TE...
Tvoja jedina unuka Emina
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`enet. 17053-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em
MUSTAFA
(VEJSIL) FAZLI]
S tugom, ali i s ponosom
vje~no }emo se sje}ati tvog
plemenitog lika i dobrote.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi d`enet.
Tvoji: punica Almasa, svasti-
ke Behka i Ferida, bad`o
Huso sa sinom Kerimom
17053-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom voljenom babi
MUSTAFA (VEJSIL)
FAZLI]
Dragi moj babo, hvala ti {to si postojao i {to
i dalje postoji{.
Nau~io si nas da su ~asnost i marljivost,
disciplina i odgovoran odnos prema na{im `ivotima, ljudima koji
nas okru`uju, obavezama i svemu {to nam `ivot donosi, temeljne
vrijednosti za koje se vrijedi boriti.
Nastavit }emo ono {to si zapo~eo. Do{ao si toga sedmog i oti{ao
sedmog, sre}no putuj i neka d`enet bude nagrada za sve dobro i
ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao.
Tvoj sin Samir, sa Senadom, Mirzom i Erminom 17053-1tt
TU@NO SJE]ANJE
MEHO MUJANOVI]
9. 11. 2008 - 9. 11. 2010.
I danas, dvije godine poslije tvog
preranog odlaska, tuga i bol je ista.
Znamo da ti je ljep{e tamo gdje si,
sa svojom Mejrom i Semkom, ali
mi znamo kako je nama `ivjeti bez
vas. Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti sa nama i u na{im
srcima.
Nedostaje{ nam voljeni na{.
Tvoji: k}erka Sabina, zet Damir i unu~ad Monika,
Ajla i Sanjin
(El-Fatiha) 17055-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majkici
ZUMRA AVDISPAHI],
ro|. HAD@I]
1928 - 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: [efika, Zijo, Anida i Adnan
14573-1nd`
Dana 9. 11. 2010.
navr{avaju se 2 tu`ne
godine od kada nije sa
nama voljeni suprug i otac
ACO (STANKO)
[KRBI]
Godine prolaze, a bol i tu-
ga ostaju u na{im srcima.
Tajo, volimo te.
Tvoji: supruga Temima i
k}erke Valentina
i Jasmina 17056-1tt
Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz 58
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage i nikad pre`aljene majke,
supruge i punice
FIKRETE zv. DUDA (ME[I]) AVDI]
Te{ka bolest te uze od nas, a tvoj duh i dragi lik je vje~no me|u na-
ma. Ponosni smo {to smo te imali jer si bila primjer plemenitosti i
skromnosti zbog ~ega su te svi voljeli.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si za-
slu`ila.
Tvoji voljeni: k}erka Merima, suprug Fadil, zet Miralem, unuka Meliha sa suprugom
Igorom i djecom Vedranom i Miom i unuci Edin i Dino
1155-1tz
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
DANICA TURAJLI]
9. 11. 2007 - 9. 11. 2010.
MUJO TURAJLI]
20. 7. 2009 - 9. 11. 2010.
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u
K}erke: Jasminka, Seka i Alma 14568-1nd`
SJE]ANJE
RA[ID BA[I]
1985 - 2010.
S velikim po{tovanjem i ljubavlju ~uvat }emo sje}anje na
njegov lik, dobrotu i plemenitost.
Sinovi i k}erke sa porodicama
17050-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od
smrti moga sina
MIRKA RATKOVI]A
Vje~no o`alo{}ena majka Rajka
17050-1tt
Dana 9. 11. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od
smrti na{eg dragog zeta, bad`e i tetka
MIRKA RATKOVI]A
Vje~no }e{ biti u na{im srcima.
Kemija, ]a{if, Amir, Sabina, Sanjin i Andrea Omeragi}
17049-1tt
ERMIN (ISMET)
HOD@I]
Ka`u da nam Allah d`.{.
ponekad po{alje meleke
da nakratko budu sa nama
da nam poka`u kakvi bi
ljudi trebali da budu.
Ti si zasigurno bio jedan
od njih.
S po{tovanjem, tvoje
kom{ije
Ramo, Elma i Ali
14574-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu
SELMA KADI]
Pro{lo je tako malo vremena, nedostaje{ nam.
Nosimo te u srcu i du{i, volimo te.
Tvoji: Ramiz, Ramiza i Raza sa porodicama
14575-1nd`
Dana 9. 11. 2010. godine na-
vr{ava se 17 tu`nih godina od
smrti na{eg dragog
FAHRUDINA
(MUSTAFE)
DURANOVI]A
U na{im mislima i srcima si
uvijek prisutan i tu ostaje{ za-
uvijek.
Tvoji: k}erke Eldina i Nermi-
na, zet Amel, unuka Sajra
17057-1tt
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je
na{ dragi
NIKOLA MARTINOVI]
tragi~no preminuo 6. 11. 2010. godine u 78. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u utorak, 9. 11. 2010.
godine u 14.00 sati, na groblju u Bojniku.
O@ALO[]ENI: supruga Jelka, sin Jakica, k}i And`a, unu~ad Dragan, Darko, Nikola i
And`ela, zet Milan, nevjesta Sanja, sestri}i, brati~na, te obitelji: Martinovi}, Bajku{a,
Bo{njak, Topi}, Bla`evi}, Filipovi}, Milos, Ka{i}, Matiek, [utalo, Trogrli}, Kujund`i} i
ostala rodbina, prijatelji i susjedi
14569-1nd`
Sa neizmjernom tugom i velikim bolom
u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{ dragi
HAJRUDIN (had`i ALIJA)
ALIHOD@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 8. nove-
mbra 2010. godine u 84. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 9. nove-
mbra 2010. godine u 14.00 sati na Baki-
jskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: supruga Safeta, sin Miralem, k}erka Mirsada,
unu~ad Azra i Amer, snaha Bahrija, zet Jasmin, brati}i Mustafa i
Zijo, brati~ne Sad`ida i A{ida, sestri~na Bera D`uvo, te porodice
Alihod`i}, Sladi}, Durajli}, Hod`i}, Lojo, D`elilovi}, Buljugi},
Pa{i}, Ta{akovi}, Hubijer, Pilav, Haseta, Laletovi}, D`ani}, Ele-
zovi}, [abeta, D`inali}, Kala~a, prijatelj Saliha Smaji} i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u stanu rahmetlije u
ulici Himze Polovine br. 53/II. 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
HAJRA (AHMO) ^OLI],
ro|. GRABOVICA
preselila na ahiret u nedjelju, 7. 11. 2010.
godine u 70. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 9. 11.
2010. godine u 15.00 sati na mezarju Orli}
- Kobilja Glava.
O@ALO[]ENI: k}erka Fikreta, sinovi
Fikret i Ahmed, snahe Zakira i Jasminka,
brat Sejdalija, sestre Nezira i Sifa, unu~ad Jasminko, Admir i Le-
jla, te porodice: ^oli}, Grabovica, Ko`ljak, Kazaz, Feriz, Spahi},
Had`ibuli}, Maka{, Juki}, Me{anovi}, \edovi}, Karaman, Kor-
man, ]ati}, Pand`i}, Hrbat, Burzi}, Ad`anelja, Gljiva, @uni},
Dokara, ]urevac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15.00 sati, ul.
Alipa{ina 127.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Tu`nim srcem javljamo da je na{a draga
MIRJANA DUVNJAK,
ro|. JOVANOVI]
1949 - 2010.
preminula poslije te{ke bolesti 6. 11.
2010. godine u 61. godini.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Sahrana }e se obaviti 9. 11. 2010. godine
u 14.00 sati na gradskom groblju „Sv.
Marko“.
O@ALO[]ENI: suprug Branislav, sestra Zlata, sestri}i Emir,
Damir i Irfan, porodice [ojko, Ba{i}, Tunja i Mehanovi}
Ku}a `alosti: ul. Topal Osman-pa{e br. 30/6. 111
S dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
MUSTAFA (VEJSIL)
FAZLI]
iznenada preselio na ahiret u nedjelju, 7.
novembra 2010. godine u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 9. nove-
mbra 2010. godine u 14.30 sati na mezarju
Hambina carina.
O@ALO[]ENI: supruga Hata, sinovi Sa-
mir, Sabahudin ,Vejsil i Emir, snahe Sena-
da i Almira, sestre [uhra i Nafka, brat Bejdo, unu~ad Mirza, Emi-
na, Al’Rijad, Eldin, Faruk, Ermin, Eldar i Muhamed, brati}i i br-
ati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Behka, Hatid`a, Hamida, Mu-
nira i Ferida, {ura Fahro sa porodicom, bad`e Huso, Hamid i Su-
ljo, te porodice Fazli}, Bunar, Duraj, Strikovi}, Rami}, Terzo, De-
mir, Zuko, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u
ulici Porodice Foht br. 111.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
MAHIJA HASANOVI],
ro|. SALIHOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 8. nove-
mbra 2010. godine, u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 9. nove-
mbra 2010. godine u 13.00 sati na mezar-
ju Red`i}i - Bratunac.
O@ALO[]ENI: sinovi Re{ad i Mustafa, k}erka Hurija, zet Ze-
kir, snahe Raza i Fatima, unu~ad Mustafa, Nedim, Emir, Hana,
Mirhad i Emina, te porodie: Hasanovi}, Salihovi}, Efendi}, Ah-
mi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u
Red`i}ima kod Bratunca. 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da
je na{ dragi
NED@AD (DANIJAL)
AJANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 7. 11. 2010.
godine u 70. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. 11.
2010. godine u 13.00 sati na gradskom
mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi
Danijal i Mirsad, snaha Ljuba, unu~ad,
sestra [emsa sa porodicom, brat Satko, te porodice: Ajanovi},
Imamovi}, @uni}, Beganovi}, Haljevac, Brki}, Kazi}, kao i ostala
brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji ^engi} Vila.
Ku}a `alosti: ul. Fetaha Be}irbegovi} bb.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
AIDA (EKREMA)
TAMBUROVI],
ro|. KADROVI]
preminula 7. 11. 2010. u 51. godini
u Makarskoj.
O@ALO[]ENI majka had`i Dika,
suprug @eljko, sin Dado, sestra
Amra, sestri~ne, tetke sa porodica-
ma te ostala porodica i prijatelji.
Porodice Tamburovi}, Kadrovi}, Hodovi}, Hrelji}, No-
vokmet i Vranac
Ukop }e se obaviti 9. 11. u Makarskoj.
Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji iza podne
namaza, 9. 11. 2010. godine. 17034-1tt
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{ dragi
TODOR (PETKO)
PETKOVI]
preminuo 8. 11. 2010. godine u 73. godini.
Sahrana }e se obaviti 9. 11. 2010. godine
u 13.00 sati na gradskom groblju „Lav“ u
krugu porodice.
O@ALO[]ENI: k}erka Stojakovi} Gor-
dana, sin Gordan, unuci Boris i Darko
Ku}a `alosti: ul. Paromlinska br. 25.
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
HASNIJA (OSMAN)
HASANDEDI],
ro|. KRUPALIJA
preselila na ahiret u nedjelju, 7. nove-
mbra 2010. godine u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 9. nove-
mbra 2010. godine u 13.00 sati na Gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: suprug Alija, k}erke Munevera, Senka i
\anana, sin Amir, brat Jusuf, unuke Nermina, Ajla i Amina,
unuci Damir i Admir, zetovi Damir, Edin i Tajo, snaha Evelina,
brati~na Mirsada, brati}i Mirsad, Mirza i Hamo, djever Husref sa
porodicom, te porodice Hasandedi}, Krupalija, ^olpa, Ma{i},
Had`iomerovi}, Zirojevi}, Tanovi}, Kre}ini}, Isoski, te ostala br-
ojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno.
Ku}a `alosti: Aleja lipa br. 60/prizemlje. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
ZUMRA AVDISPAHI],
ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 8. nove-
mbra 2010. godine, u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 9. nove-
mbra 2010. godine u 13.00 sati na Gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Hazim, k}erka [efika, sestri~na Hajreta, zet
Zijah, snaha Azra, unu~ad Tarik, Anida, Adnan, Emir, Din i Ad-
na, praunuka Ajla, njene drage kolegice Ilduza i Hajra, te porodi-
ce: Avdispahi}, Had`i}, Kadi}, Fazli}, Paldum, U`i~anin, Vra-
ne{i}, Ra{idagi}, Kadri}, Opra{i} i ostala mnogobrojna rodbina,
prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Gornja Mand`ina br. 7. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a
draga
EMINA (MUHAMED)
MIHALJEVI], ro|. ^I[I]
preminula dana 5. 11. 2010. godine u 81.
godini.
Sahrana }e se obaviti dana 10. 11. 2010.
godine u 13.45 sati na gradskom groblju
„Bare“ iz ateisti~ke kapele.
O@ALO[]ENI: suprug Vojislav - Vojo,
k}erke Jadranka i Ozrenka, brat Badem,
zet Zoran, snaha Mela, unu~ad Igor, Dejan, Tamara, Sanja i Deja-
na sa porodicama, brati}i Denko i Mirza sa porodicama, prau-
nu~ad, porodica Vilogorac, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Ku}a `alosti: ul. Grbavi~ka br. 37/VI.
Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti u 12.30 sati. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
ZEJNA (NURKO)
ZEMUNOVI], ro|.
OMEROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 8. 11.
2010. godine u 50. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. 11.
2010. godine u 13.00 sati na gradskom
mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Denija i Dinka, sestre Adila, Razija i Fa-
dila, svekrva Zuhra, sestri~ne, brati~ne, brati}i, te porodice:
Omerovi}, Zemunovi}, Starogorac, Mehi}, Had`ovi}, ^orali},
Otanovi}, Tari}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, ul.
Grbavi~ka 14 C/X, stan 40.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 59


NARUD@BENICA
IZDANJE:
DNEVNI AVAZ kom.____________________________
SPORT kom.____________________________
AZRA kom.______________________ _______
EXPRESS kom.____________________________
ZDRAVLJE U KU]I kom.____________________________
BEBE I MAME kom.____________________________
Ime i prezime ____________________________________________________________
Op}ina_________ ulica____________________________________________________
Broj telefona/mobitela ____________________________________________________
Vrijeme dostave do ________________________________________________sati
Broj li~ne karte:____________________________________________________________
Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
POZIV ZA KU]NU DOSTAVU
AVAZOVIH IZDANJA
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i
033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:
avaz-roto press, Te{anjska 24A,
71000 SARAJEVO
SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A,
“avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po na-
jpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu orga-
nizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine,
te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`ena-
ze (posljednjeg ispra}aja umr-
log) obavlja se na jednom mje-
stu, atraktivnoj i u Gradu prepo-
znatljivoj lokaciji - Turbe sedam
bra}e, u neposrednoj blizini tro-
lejbuske okretnice na Austri-
jskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata,
Vama dostupan telefon: 033
712-800, fax: 033 712 801.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TE[NJU
Broj: 39 0 Mal 008311 10 Mal
Te{anj, 29. 09. 2010. godine
Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Smajo ]eman, u
pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkci-
ja Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Bo{njo Medin iz
Te{nja ul. Bra}e Pobri} bb, radi isplate duga V.S. 2111,25
KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postu-
pku objavljuje slijede}i
OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 10. 03. 2010. godi-
ne, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Di-
rekcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Bo{njo Me-
din iz Te{nja ul. Bra}e Pobri} bb, radi isplate duga V.S.
2111,25 KM a kojom tu`bom tu`itelj je predlo`io da se
tu`eni obave`e da na ime duga isplati iznos 2111,25 od
KM, sa zakonskom zateznom kamatom na ime pru`anja te-
lefonskih usluga za ispostavljene ra~une,
te uz naknadu tro{kova parni~nog postupka.
Poziva se tu`eni Bo{njo Medin iz Te{nja ul. Bra}e Pobri}
bb, da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu.
Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu
protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja u
skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem Pr-
ijemne kancelarije Op}inskog suda Te{nja, Krndija bb.
Stru~ni saradnik
Smajo ]eman
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
GORA@DE:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
GRA^ANICA:
Ahmed Pa{e
Budimlije 23
(zgrada Ozrenka)
035/ 706 - 043;
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
BIHA]:
Biha}kih branilaca 2 ,
/fax:
037/ 310 - 363;
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
BR^KO:
Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648;
BANJA
LUKA:
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a bb .
/fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA:
Me{e Selimovi}a 2
/fax: 055/ 209 - 753
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz
umrlih iz Zapadne Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
60 Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 904309 04 Mal
Mostar, 24. 8. 2010. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Kemal Maksumi}, u pravnoj stvari
tu`ioca JP HT d.d. Mostar (ranije Eronet pokretne komunikacije d.o.o. Mostar), Kneza Br-
animira b.b., koga zastupa zakonski zastupnik direktor protiv tu`enog Katarine Bekavac,
Ba}evi}i bb, Mostar, radi isplate duga, v.sp. 137,41 KM donio je dana 24. 8. 2010. godine:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`enik isplatiti tu`iocu na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 137,41
KM sa zakonskim zateznim kamatama i to.
- na iznos od 56,20 KM po~ev od 17. 9. 2003. god. pa do isplate,
- na iznos od 52,60 KM po~ev od 17. 10. 2003. god. pa do isplate,
- na iznos od 28,61 KM po~ev od 17. 11. 2003. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{ko-
ve postupka u iznosu od 117,50 KM, a sve u roku od 30 dana.
Stru~ni saradnik
Kemal Maksumi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SRED-
NJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD BUGOJNO
ODJELJENJE U JAJCU
Broj: I-499/03
Jajce, 18. 10. 2010. godine
Op}inski sud Bugojno - Odjeljenje u Jajcu,
sutkinja Milena Dramac, u pravnoj stvari
tra`itelja izvr{enja JP Hrvatske telekomu-
nikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokre-
tnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, protiv
izvr{enika Omera Krak iz Jajca, radi duga
v.s. 161,76 KM
OBJAVLJUJE
Rje{enje o izvr{enju
Doneseno dana 22. 8. 2003. god. na prije-
dlog tra`itelja izvr{enja na temelju vjerodo-
stojne isprave, radi naplate nov~anog po-
tra`ivanja u iznosu 161,76 K i zakonske za-
tezne kamate koja te~e od dana 19. 8. 2003.
god. pa do isplate.
Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu
25,00 KM
Izvr{enje je odre|eno zapljenom, procje-
nom i prodajom pokretnih stvari izvr{eni-
ka.
Rje{enje o izvr{enju dostavlja se izvr{eniku
sukladno ~l. 10. Zakona o izvr{nom postu-
pku a u svezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o par-
ni~nom postupku.
Po proteku roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja u Dnevnom avazu, smatrat }e se
da je rje{enje o izvr{enju dostavljeno
izvr{eniku.
POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju
izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom sudu
u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Pri-
govor ne zadr`ava izvr{enje.
SUTKINJA
Milena Dramac
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA
BOSNA
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 031900 10 Mal
Travnik, 6. 10. 2010. godine
TU@ITELJ: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Mostar, Kneza Br-
animira bb
TU@ENI: Bojan Grabovac, Vitez, ul. Kralja Tvrtka 200
RADI: isplate duga v.s. 356,12 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Bojan Grabovac, Vitez, Kralja
Tvrtka 200
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom,
koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pisme-
ni odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj
gornji.
U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e pr-
ocesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj JP HRVATSKE TELEKOMU-
NIKACIJE d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u,
tra`i da sud donese presudu: „Tu`eni je du`an isplatiti
tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobi-
tel usluga u visini 356,12 KM sa zakonskom zateznom
kamatom i to:
- na iznos od 51,81 KM, po~ev od 16. 8. 2009. pa do
isplate
- na iznos od 73,08 KM po~ev od 16. 9. 2009. pa do
isplate
- na iznos od 54,59 KM, po~ev od 16. 10. 2009. pa do
isplate
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 11. 2009. pa do
isplate
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 12. 2009. pa do
isplate
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 1. 2010. pa do
isplate
- na iznos od 36,24 KM po~ev od 16. 2. 2010. pa do
isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog
postupka (taksu na tu`bu u iznosu od 30,00 KM i taksu
na presudu u iznosu od 15,00 KM) i to sve u roku od 30
dana“.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je
tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{ta-
nja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu
zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novina-
ma.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je do-
stavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Mebrura Rosi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 038954 07 Mal
Mostar, 27. 09. 2010. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj
stvari po tu`bi tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`enog Vje-
koslava Beljo ul. Ante i Nikole bb Mostar radi isplate, vrijednost spora 503,55 KM, van
ro~i{ta, dana 25. 05. 2010. godine donio je slijede}u
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 503,55 KM, uz zakonske zatezne
kamate koje teku:
na iznos od 147,48 KM po~ev{i od 16. 03. 2001. godine kao dana dospije}a pa do isplate
na iznos od 152,92 KM po~ev{i od 16. 04. 2001. godine kao dana dospije}a pa do isplate
na iznos od 203,15 KM po~ev{i od 16. 05. 2001. godine kao dana dospije}a pa do isplate te
mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu do 98,50 KM a sve u roku od 30 dana i
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
STRU^NI SURADNIK
Josipa Korou{i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI
KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 908265 05 Mal
Mostar, 28. 5 2010. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni
saradnik Kemal Maksumi}, u pravnoj stva-
ri tu`ioca JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Bra-
nimira b.b, Mostar, koga zastupa puno-
mo}nik po zaposlenju Fljorina Tar~uki, pr-
otiv tu`enog Zehra Bo{njakovi} iz Mostara,
ul. Kralja Tomislava br. 14, radi isplate du-
ga, v.sp. 60,50 KM, donio je dana 28. 5.
2010. godine slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`itelj isplatiti tu`itelju na ime
duga iznos od 60,50 KM sa zakonskim zate-
znim kamatama i to:
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 30. 10.
2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 7. 12. 2003.
godine pa do isplate,
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 25. 12.
2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 23. 1. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 23. 2. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 10. 4. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 3. 5. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 30. 5. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 25. 6. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 25. 7. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 8. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 9. 2004.
godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 24. 10.
2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 11.
2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 20. 12.
2004. godine pa do isplate, te mu nadokna-
diti tro{kove parni~nog postupka u iznosu
od 105,00 KM, a sve u roku od 15 dana.“
Stru~ni saradnik
Kemal Maksumi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali
tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH)
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 908646 05 Mal
Mostar, 6. 10. 2010. godine
OGLAS
Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Milan Ri-
sti}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar
- Direkcija za pokretnu mre`u ul. Kneza Branimira
bb, zastupanog po zakonskom zastupniku, protiv
tu`enog Ante Pand`a Cim-Crkvina br. 14, Mostar,
radi isplate duga, v.sp. 932,29 KM, van ro~i{ta
dana 8. 7. 2010. godine donio je slijede}u:
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju iznos glavnog du-
ga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 932,29
KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku
na iznos od 4,62 KM po~ev od 30. 10. 2003. go-
dine pa do isplate
na iznos od 19,06 KM po~ev od 7. 12. 2003. go-
dine pa do isplate
na iznos od 113,48 KM po~ev od 25. 12. 2003.
godine pa do isplate
na iznos od 181,25 KM po~ev od 23. 1. 2004.
godine pa do isplate
na iznos od 65,77 KM po~ev od 23. 2. 2004. go-
dine pa do isplate
na iznos od 255,45 KM po~ev od 10. 4. 2004.
godine pa do isplate
na iznos od 210,53 KM po~ev od 3. 5. 2004. go-
dine pa do isplate
na iznos od 60,03 KM po~ev od 30. 5. 2004. go-
dine pa do isplate
na iznos od 4,50 KM po~ev od 25. 7. 2004. godi-
ne pa do isplate
na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 8. 2004. godi-
ne pa do isplate
na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 9. 2004. godi-
ne pa do isplate
na iznos od 3,52 KM po~ev od 24. 10. 2004. go-
dine pa do isplate
na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 11. 2004. go-
dine pa do isplate
na iznos od 3,52 KM po~ev od 20. 12. 2004. go-
dine pa do isplate
te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka
u iznosu od 129,50 KM, sve u roku od 30 dana.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali
tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a
FBiH ~l. 183.
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom pr-
otekom roka od 15 dana od dana objavljivanja
(~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD BUGOJNO
ODJELJENJE U JAJCU
Broj: 1-219/02
Jajce, 18. 10. 2010. godine
Op}inski sud Bugojno - Odjeljenje u Jajcu, sutkinja Milena Dramac, u pravnoj stvari
tra`itelja izvr{enja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu
mre`u, ul. Kneza Branimira bb., protiv izvr{enika Dragane Vidovi}-Vrbat iz Jajca, radi du-
ga v.s. 604,66 KM
OBJAVLJUJE
Rje{enje o izvr{enju
Doneseno dana 17. 10. 2002. godine, na prijedlog tra`itelja izvr{enja na temelju vjerodosto-
jne isprave, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu 604,66 KM i zakonske zatezne ka-
mate koja te~e od dana 17. 10. 2002. god. pa do isplate.
Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu 52,00 KM
Izvr{enje je odre|eno zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika.
Rje{enje o izvr{enju dostavlja se izvr{eniku sukladno ~l. 10. Zakona o izvr{nom postupku, a
u svezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je
rje{enje o izvr{enju dostavljeno izvr{eniku.
POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju izvr{enik mo`e izjaviti prigovor sudu u roku od 8 dana
od dana dostavljanja. Prigovor ne zadr`ava izvr{enje.
SUTKINJA
Milena Dramac
oglasi
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 61
POTRA@ITE NA KIOSCIMA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
PARNI^NO ODJELJENJE ZA
SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A
Ul. Ustani~ka broj 19
Broj: Mal-38613/04
Sarajevo, 8. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Dedi} Le-
jla u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH -
„Elektrodistribucija“ Sarajevo, iz Sarajeva, ul. Zmaja od
Bosne broj 49, protiv tu`enog Sinan Burrniku iz Saraje-
va, ulica Beserina ^ikma broj 7, radi duga v.sp. 236,53
KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:
POZIV
Poziva se tu`eni Sinan Berrniku da u roku od 30 dana
ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 22. 02. 2007.
godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e
isplatiti tu`itelju na ime duga za isporu~enu i utro{enu
elektri~nu energiju iznos od 236,53 kM sa pripada-
ju}om zakonskom zateznom kamatom, uz naknadu
tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.
U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti
razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezi-
me odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili bora-
vi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih za-
stupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora,
sadr`aj izjave i potpis podnositelja.
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e pro-
cesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko osporava tu`beni
zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz
kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima
zasniva svoje navode dokaze za utvr|ivanje tih ~injeni-
ca te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom
~lana 71. ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu.
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u
dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku,
pozivom na broj predmeta.
STRU^NI SARADNIK
Dedi} Lejla
Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem
po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u
Sarajevu u ul. [enoina broj 1.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj. 58 0 1 038457 08 I
Mostar, 15. 10. 2010. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TRA@ITELJ IZVR[ENJA: VODOVOD MOSTAR - Podru~na
jedinica 2, ul. Trg Ivana Krndelja br. 40
IZVR[ENIK: 1. BALALI] EMIR, ul. Tekija br. 51 Mostar
RJE[ENJE
Na osnovu vjerodostojne isprave, kartice potro{a~a, 58 0 I
038457 08 I od 23. 1. 2009. god. izvr{eniku je nalo`eno da
plati tra`itelju izvr{enja na ime duga iznos od 182,40 KM
uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev od 1. 1. 2006.
god. pa do isplate, te tro{kove postupka u iznosu od 5,50
KM sa zakonskom zateznom kamatom od 23. 1. 2009.
god.
DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE
1. U korist VODOVODA - dru{tvo za vodovod i kanalizaciju
d.o.o. Mostar, Podru~na jedinica 2, protiv izvr{enika, radi
namirenja nov~ane tra`bine. Tra`itelj izvr{enja u iznosu od
182,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1.
1. 2006. god. pa do isplate, te tro{kova izvr{nog postupka
u iznosu od 5,50 KM i njegovo provo|enje.
2. Odre|uje se izvr{enje radi naplate potra`ivanja iz ta~ke
1. ovog rje{enja.
- popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari koje se
nalaze u posjedu izvr{enika i namirenjem tra`ioca izvr{en-
ja, iz iznosa dobivenog prodajom i uplatom tog iznosa u ko-
rist njegovog ra~una kod ABS banke Mostar, broj ra~una:
1990530009031715, sve do potpunog namirenja tra`ioca
izvr{enja.
- izvr{eniku se zabranjuje da raspola`e popisom stvarima
pod prijetnjom zakonskih posljedica
- tra`ilac izvr{enja zadr`ava pravo u skladu sa Zakonom o
izvr{nom postupku da u toku ovog izvr{nog postupka pre-
dlo`i drugi na~in ili sredstva izvr{enja.
- u slu~aju da izvr{enik ulo`i prigovor protiv ovog rje{enja,
ovaj prijedlog tra`ioca izvr{enja ima se smatrati tu`bom.
Sudija
Ramiza Karad`a
PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju stranka
mo`e da izjavi prigovor u roku od 8 dana od dana prijema
istog.
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l.
348. st. 4. ZPP-a FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U VISOKOM
Broj: P. 773/05
Visoko, 23. 09. 2010. godine
OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o pr-
avni~nom postupku,
Tu`enom DELIBA[I] IBRAHIMU iz Zenice, ul. Tra-
vni~ka 36/III, dostavlja se
Op{tinski sud u Visokom, sudija Mladenka Zeki}, u
pravnoj stvari tu`ioca DD za osiguranje „VGT“ Viso-
ko, ul. Alaudin broj 1, protiv tu`enog Deliba{i} Ibra-
hima iz Zenice, ul. Travni~ka 36/III, radi duga, v.s.
8.725,00 KM, donio je dana 12. 06. 2007.
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu na osnovu ugovora o
kratkoro~nom kreditu br. 104/98 od 12. 08. 1998.
godine, isplati iznos od 8.725,00 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom na ovaj iznos, po~ev od
23. 09. 2003. godine kao dana podno{enja tu`be,
pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u
iznosu od 337,50 KM, a sve u roku od 30 dana od
dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom
izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`ioci su dana 23. 09. 2003. godine ovom sudu
podnijeli tu`bu protiv tu`enog Deliba{i} Ibrahima iz
Zenice, radi duga. U podnesku od 28. 10. 2005. go-
dine, tu`ba je dopunjena i tu`enom dostavljena na
odgovor dana 07. 05. 2007. godine, a putem dne-
vnih novina i oglasne table suda. Tu`eni je upozoren
da, ukoliko ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u
roku od 30 dana, od dana dostavljanja tu`be, sud }e
donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja.
Kako su tu`ioci u tu`bi predlo`ili dono{enje presude
zbog propu{tanja, te kako tu`eni nije dostavio pi-
smeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`be-
ni zahtjev nije o~igledno nenosnovan, sud je na
osnovu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku
donio presudu kao u izreci.
Odluka o zakonskim kamatama donesena je na
osnovu ~lana 277. stav 1. Zakona o obligacionim
odnosima, a odluka o tro{kovima postupka donese-
na je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o par-
ni~nom postupku. Tro{kove postupka ~ine tro{kovi
takse na tu`bu u iznosu od 45,00 KM i tro{kovi ta-
kse na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 22,50
KM i tro{kovi objave oglasa u iznosu od 30,00 KM.
Sudija
Mladenka Zeki}
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude `alba nije do-
zvoljena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za po-
vra}aj u pre|a{nje stanje. Prijedlog za povra}aj u
pre|a{nje stanje podnosi se u roku od 8 dana,
ra~unaju}i od dana kad je prestao razlog koji je pro-
uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije
saznala za propu{tanje, od dana kad je zato saznala.
Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne
mo`e se tra`iti povra}aj u pre|a{nje stanje. Prije-
dlog se podnosi ovom sudu.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 909390 05 Mal
Mostar, 25. 08. 2010. godine
OP]INSKI SUD MOSTAR po stru~nom saradniku Kemalu Maksumi}u, u pravnoj stvari
tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b., zastupanog po z.z. zastupniku dir-
ektoru, a ovaj po punomo}nici po zaposlenju Fljorini Tar~uki protiv tu`ene Branise Mihi},
Vukodolska 45 I, radi isplate duga, v.sp. 308,74 KM vanraspravno dana 25. 08. 2010. godi-
ne, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 308,74 KM sa zakonskim zateznim
kamatama i to:
na iznos od 110,79 KM po~ev od 22. 09. 2004. godine pa do isplate,
na iznos od 51,52 KM po~ev od 24. 10. 2004. godine pa do isplate,
na iznos od 32,04 KM po~ev od 22. 11. 2004. godine pado isplate,
na iznos od 96,79 KM po~ev od 20. 12. 2004. godine pa do isplate,
na iznos od 3,52 KM po~ev od 26. 01. 2005. godine pa do isplate,
na iznos od 3,52 KM po~ev od 21. 02. 2005. goidne pa do isplate,
na iznos od 3,52 KM po~ev od 21. 03. 2005. godine pa do isplate,
na iznos od 3,52 KM po~ev od 21. 04. 2005. godine pa do isplate
na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 05. 2005. godine pa do isplate,
te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 103,50 KM, a sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik
Kemal Maksumi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 005628 08 Mals
Zenica, 30. 09. 2010. godine
Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja FILMSKO IZDAVA^KO,
RADIO-DIFUZNO I USLU@NO PROMETNO DRU[TVO „TROPIK“ DOO ZENICA, protiv tu`ene: CLUB
VIDEOTEKA „TROPIK“ VL. RASIM ^ATI], Harmanski sokak 69 Biha}, na osnovu ~lana 348 stav 3
ZPP-a.
OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: CLUB VIDEOTEKA „TROPIK“ VL. RASIM ^ATI], Hurmanski sokak
69 Biha}.
U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja FILMSKO IZDAVA^KO, RADIO-DIFUZNO I USLU@NO PROMETNO
DRU[TVO „TROPIK“ DOO ZENICA, protiv tu`enog: CLUB VIDEOTEKA „TROPIK“ VL. RASIM ^ATI], Ha-
rmanski sokak 69 Biha}, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor.
Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigo-
vore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtajev.
Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni CLUB VIDEOTEKA „TROPIK“
VL. RASIM ^ATI], Harmanski sokak 69 Biha}, du`an isplatiti tu`itelju iznos od 2.117,20 KM za
izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama, sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o
visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od
15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e
ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dne-
vnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama smatra}e se da je do-
stavljena tu`ba na odgovor.
SUDIJA
Enida Had`iomerovi}
62 Utorak, 9. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mals 028854 07 Mals
Tuzla, 01. 10. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`itelja JP
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza
Branimira bb, protiv tu`enog „RIJOFES“ d.o.o., Teo~ak bb - Centar, radi duga vsp. 896,22
KM, donio je van ro~i{ta dana 01. 10. 2010. godine
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 896,22 KM zajedno sa pripa-
daju}om zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 18,66 KM po~ev od 15. 08. 2006. godine pa do isplate,
- na iznos od 180,61 KM po~ev od 15. 09. 2006. godine pa do isplate,
- na iznos od 96,95 KM po~ev od 15. 10. 2006. godine pa do isplate i
- na iznos od 600,00 KM po~ev od 15. 03. 2007. godine pa do isplate,
kao i da naknadi tro{kove postupka u iznosu od 225 KM, a sve u roku od 15 dana od dana
prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu dana 17. 08. 2007. godine protiv tu`ene a radi isplate duga u iznosu
od 896,22 KM za neizmireni dug po osnovu kori{tenja mobilnih usluga.
Tu`ba sa svim prilozima i obavjesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu
u zakonom odre|enom roku (30 dana) tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~lana
348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda
dana 10. 02. 2010. godine i objavljivanjem iste u dnenvim novinama koje se distribuiraju na
teritoriji FBiH - „Dnevni avaz“ dana 28. 02. 2010. godine ~emu je tu`eni obavje{ten dopi-
som od 05. 02. 2010. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni za-
htjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima zasniva
tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te kako je
tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove pre-
sude, a u smislu odredbi ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Zatezne kamate }e se
obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 27/98,
51/01, 56/04, 68/04 i 29/05).
Odluka o tro{kovima postupka se temelji na odredbama ~lana 383., 386. i ~lana 396. Zakona
o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, 73/05 i 19/06), i to iznosa od 20
KM na ime takse na presudu, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. no-
vine TK br. 5/09) i iznosa od 200 KM na ime tro{kova objavljivanja putem novina tu`be i
presude, {to ukupno iznosi 225 KM.
Stru~ni saradnik
Alma U`i~anin
PRAVNA POUKA. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prije-
dlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od osam dana, ra~unaju}i od
dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka te kasnije sa-
znala za propu{tanje, od dana kad je za to saznala.
Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 015950 09 Mal
@ivinice, 25. 08. 2010. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP Elektroprivreda BiH Sarajevo,
Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, protiv tu`ene Fatime Bla`evi}, iz Banovi}a, ulica
119. muslimanske brdske brigade 126, radi isplate duga, v.sp. 56,43 KM, pa kako sud istom
na adresu tu`enoj nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama
~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni
avaz“ Sarajevo.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor
da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih
novina „Dnevni avaz“, dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Fatimi Bla`evi} na obavezan
odgovor.
Tu`beni zahtjev glasi:
„Obavezuje se tu`ena Bla`evi} Fatima, iz Banovi}a, ulica 119. muslimanske brdske brigade
126, da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla,
na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju isplate iznos od 56,43 KM, sa zateznom za-
konskom kamatom, po~ev od 08. 12. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be, kao i da
tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana pravo-
sna`nosti presude“.
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgo-
vor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1.
i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostasviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u
istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih
punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. t. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge
zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavi-
te dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st.
2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedo-
ka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presu-
du i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Sudija
Sead Konjevi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 041922 08 P
Mostar, 11. 10. 2010. godine
OGLAS
Op{tinski sud u Mostaru, sudija [emsa Jogunovi},
u parni~nom postupku tu`itelja JP „Elektroprivreda
HZHB“ Mostar, ul. Mile Budaka br. 106 A Mostar, pr-
otiv tu`enog Bo`o Pulji}, ul. Sadovi - Kula Mostar,
radi isplate, vsp. 3.277,17 KM, dana 11. 10. 2010.
godine
Dostava tu`be tu`enom Bo`o Pulji}, ul. Sadovi - Ku-
la, Mostar
Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese
sljede}u presudu:
„Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu
elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 07. 2001. go-
dine do 31. 03. 2008, iznos od 3.277,17 KM, sa za-
teznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to
od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne
isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove par-
ni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prije-
tnjom ovrhe. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko
tu`eni, a u skladu sa odredbama ~lanka 182. ZPP, ne
dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu, u zako-
nskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).
Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pi-
smeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na
broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e
ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje,
ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da
je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na
tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti pr-
esudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dne-
vnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena
tu`enom.
Sudija
[emsa Jogunovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 036626 07 P
Mostar, 11. 10. 2010. godine
OGLAS
Op{tinski sud u Mostaru, sudija [emsa Jogunovi},
u parni~nom postupku tu`itelja JP „Elektroprivreda
HZHB“ Mostar, ul. Mile Budaka br. 106 A Mostar, pr-
otiv tu`enog Sabit Smaji}, ul. Splitska br. 32, Mo-
star, radi isplate, vsp. 5.753,84 KM, dana 11. 10.
2010. godine
Dostava tu`be tu`enom: Sabit Smaji}, ul. Splitska
br. 32, Mostar
Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da sud donese
sljede}u presudu:
„Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu
elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 03. 1996. go-
dine do 31. 10. 2007, iznos od 5.735,84 KM, sa za-
teznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to
od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne
isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove par-
ni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prije-
tnjom ovrhe. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko
tu`eni, a u skladu sa odredbama ~lanka 182. ZPP, ne
dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu, u zako-
nskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).
Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pi-
smeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na
broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e
ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje,
ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da
je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na
tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti pr-
esudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dne-
vnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena
tu`enom.
Sudija
[emsa Jogunovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 045027 08 Mal
Mostar, 20. 09. 2010. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Josipa Korou{i}, u pravnoj stvari tu`ite-
lja ProCredit bank dd Sarajevo filijala Mostar zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog Me-
mi} Ethema Mar{ala Tita 50 Mostar i Memi} Almira Mar{ala Tita 50 Mostar temeljem
~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i
19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg pozna-
tog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
TU@BENI ZAHTJEV
Dana 23. 07.2008. godine tu`itelj ProCredit bank dd Sarajevo filijala Mostar je podnio
tu`bu protiv tu`enog Memi} Ethema Mar{ala Tita 50 Mostar i Memi}a Almira Mar{ala Ti-
ta 50 Mostar. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`ene obvezati na
isplatu nov~anog iznosa od 2.164,01 KM sa zz kamatama koje teku od dana podno{enja
tu`be pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda sve u ro-
ku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja iznos.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od15 dana
od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj
plo~i suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku
od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{e, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis po-
dnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e proce-
sne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak
71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protu-
tu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud
}e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako
je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privicima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i pro-
tivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni suradnik
Josipa Korou{i}
oglasi
Dnevni avaz utorak, 9. novembar/studeni 2010. 63
sport
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 64
1. Borac 6 5 1 0 7:1 16
2. Olimpic 6 3 0 3 8:9 9
3. [iroki 7 3 0 4 9:11 9
4. @eljezni~ar 7 3 0 4 8:10 9
5. Sarajevo 6 1 3 2 6:7 6
6. Zvijezda 6 2 0 4 6:10 6
7. Budu}nost 6 1 2 3 4:8 5
8. Rudar 6 1 2 3 2:8 5
9. ^elik 7 0 4 3 6:9 4
10. Vele` 7 1 1 5 4:13 4
11. Travnik 7 1 0 6 3:11 3
12. Sloboda 6 0 2 5 2:12 2
13. Leotar 7 0 2 5 3:19 2
14. Slavija 6 0 1 5 8:17 1
15. Drina 7 0 1 6 3:15 1
16. Zrinjski 6 0 0 6 3:13 0
Premijer liga BiH u nogometu
Junak
Bojan Tripi}
Golman
Rudara bio
je nesavla-
div na go-
stovanju
protiv Zvije-
zde u Gra-
da~cu. Ne-
koliko puta
spasio je
svoj gol,
sa~uvao
mre`u ne-
taknutom, i
najza-
slu`niji je
{to je nje-
gova ekipa
odnijela
bod iz Prije-
dora.
1. Borac 13 9 3 1 19:6 30
2. @eljezni~ar 13 8 1 4 24:11 25
3. Sarajevo 13 7 3 3 18:9 24
4. [iroki 13 7 1 5 26:18 22
5. Rudar 13 5 5 3 14:13 20
6. Slavija 13 6 1 6 20:21 19
7. Zvijezda 13 5 4 4 13:14 19
8. Travnik 13 6 0 7 22:19 18
9. Olimpic 13 5 3 5 13:14 18
10. Leotar 13 5 2 6 13:23 17
11. ^elik 13 4 4 5 14:12 16
12. Sloboda 13 4 3 6 11:14 15
13. Budu}nost 13 3 5 5 12:15 14
14. Zrinjski 13 4 1 8 12:18 13
15. Vele` 13 4 1 8 14:25 13
16. Drina 13 3 1 9 10:23 10
1. Sarajevo 7 6 0 1 12:2 18
2. Slavija 7 6 0 1 12:4 18
3. @eljezni~ar 6 5 1 0 16:1 16
4. Travnik 6 5 0 1 19:8 15
5. Rudar 7 4 3 0 12:5 15
6. Leotar 6 5 0 1 10:4 15
7. Borac 7 4 2 1 12:5 14
8. [iroki 6 4 1 1 17:7 13
9. Sloboda 6 4 1 1 9:2 13
10. Zrinjski 7 4 1 2 9:5 13
11. Zvijezda 7 3 4 0 7:4 13
12. ^elik 6 4 0 2 8:3 12
13. Budu}nost 7 2 3 2 8:7 9
14. Olimpic 7 2 3 2 5:5 9
15. Drina 6 3 0 3 7:8 9
16. Vele` 5 2 0 3 9:12 6
Tragi~ar
Adnan Had`i}
Zrinjski je
jedina eki-
pa koja nije
osvojila niti
jedan jedini
bod na go-
stovanji-
ma. U 13.
kolu uvjer-
ljivo su po-
ra`eni od
Leotara u
Trebinju, a
golman
Adnan
Had`i}
~etiri puta
je vadio lo-
ptu iz
mre`e.
Potez
Ivan Nini}
Fudbaler Dr-
ine, Ivan Ni-
ni}, posti-
gao je ma-
jstorski po-
godak kojim
je njegova
ekipa izje-
dna~ila pro-
tiv Slavije.
Nini} se
oslobodio
protivni~kih
igra~a, a za-
tim volejom
iz okreta sa
ivice {es-
naesterca
pogodio gol
Slavije.
`uti crveni bodova
Zrinjski 21 1 23
Olimpic 26 0 26
Borac 27 0 27
@eljezni~ar 26 3 32
[iroki B. 31 1 33
Rudar 37 0 37
Vele` 34 3 40
Drina 33 4 41
Sarajevo 38 2 42
Sloboda 41 1 43
Slavija 40 2 44
Leotar 42 2 46
Zvijezda 43 2 47
Travnik 43 3 49
Budu}nost 50 2 54
^elik 50 6 62
doma}in gost
za protiv za protiv
Borac -/- 1/1 -/- 1/0
Budu}nost -/- -/- -/- 1/1
^elik 1/1 -/- -/- -/-
Drina 1/0 -/- -/- 2/2
Leotar 2/1 -/- 1/1 2/2
Olimpic-/- 1/1 -/- -/-
Rudar -/- -/- -/- -/-
Sarajevo 3/2 -/- 1/1 -/-
Slavija 2/2 1/1 1/1 2/2
Sloboda -/- 1/1 -/- 2/2
[iroki B. 1/1 1/1 2/2 1/0
Travnik 2/2 3/3 -/- 1/0
Vele` -/- 1/1 1/1 -/-
Zrinjski -/- 1/1 -/- -/-
Zvijezda 1/1 -/- 1/1 -/-
@eljezni~ar 1/1 -/- 3/3 2/2
Kartoni Penali
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca:
2.000. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 7.
Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica), Hrvoje
Turudi} (^itluk). Delegat: Milan Vuksan (Banja
Luka). Strijelci: 1:0 - Roskam (61), 2:0 - Varea
(74, Mi{i}), 2:1 - Avdi} (79, [}epanovi}). @uti
kartoni: Bari{i}, Renato, Zakari}, Mi{i}, Ro-
skam, Ko`ul, Vagner ([iroki Brijeg), Arsenije-
vi}, Koja{evi}, [}epanovi} (Sarajevo). Igra~
utakmice: Mateo Roskam ([iroki Brijeg) 7.
[IROKI BRIJEG: Mari} 7, Diogo 6,5, Ba-
ri{i} 6,5, Renato 6,5, D`idi} - (21. Ko`ul
7), ]utuk 6,5, Vagner 7, Ivankovi} 6,5, Za-
kari} 6,5 (59. Varea 6,5), Mi{i} 6,5 (76.
Vajcer -), Roskam 7. Trener: Ivo I{tuk.
SARAJEVO: Hamzi} 6, Arsenijevi} 6,5, Tre-
binjac 6,5, D`akmi} 6,5, Guti} 6,5, Nuhi} 6
(64. Jahovi} -), Muharemovi} 6, Hamzagi}
6,5, Avdi} 6,5, Koja{evi} 6,5 (82. Sulji} -),
[}epanovi} 6,5. Trener: Mirza Vare{anovi}.
[iroki Brijeg 2:1 Sarajevo
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca:
1.000. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislav-
grad) 5,5. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin),
Stevo Peri} (Bijeljina). Delegat: Damir [ari}
(Tuzla). Strijelci: 0:1 - Maleti} (45), 0:2 -
Trivunovi} (47, Stan~eski), 2:1 - Helvida
(90, Varupa). @uti kar toni: Helvida, Faji}
(Travnik), Stupar, Puziga}a (Borac). Igra~
utakmice: Vule Trivunovi} (Borac) 7,5.
TRAVNIK: Adilovi} 5,5, Terzi} 5, E. Varupa
5, Ribi} 5, Helvida 5,5, Saraj~i} 5 (70. Za-
tagi} -), ]uri} 5 (70. D`afi} -), [iljak 5, Ba-
drov 5, Pranjkovi} 5, Mujaki} 5 (46. Faji}
5). Trener: Ned`ad Selimovi}.
BORAC: Avduki} 7, ]ori} 7, Stupar 7 (83.
Damjanovi} -), Puziga}a 7, Nikoli} 7, Ra-
spudi} 7, Miki} 7,5, Trivunovi} 7,5, Staji}
7,5 (76. Vidakovi} -), Stan~eski 7 (62. Gra-
hovac -), Maleti} 7,5. Trener: Vlado Jago-
di}.
Travnik 1:2 Borac
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“.
Gledalaca: 100. Sudija: Muamer Burekovi}
(Zenica). Pomo}nici: Zikrija Pa{ali} (Zeni-
ca), Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Mari-
nko Bubalo ([iroki Brijeg). Strijelci: 0:1 - Be-
ki} (6, ]ehaji}), 1:1 - Suba{i} (23, Alima-
novi}), 1:2 - Zoleti} (31, Smajlovi}), 2:2 -
Durak (34, Alimanovi}). @uti kartoni: Durak
(Olimpic), Malki}, ]ehaji} (Sloboda). Igra~
utakmice: Sabit Alimanovi} (Olimpic) 7.
OLIMPIC: Lu~i} 5,5, Suljevi} 6, Salki} 6,5,
Kolarov 6, Suba{i} 7, Muji} 5,5 (61. [adi}
-), Velagi} 5,5 (71. Had`anovi} -), Durak
6,5, Alimanovi} 7, Rodrigo 5,5, ^ulov 5
(72. Gu{i} -). Trener: Mehmed Janjo{.
SLOBODA: Mujki} 5,5, Aleksi} 6, Efendi}
6, Jogun~i} 6, Raca 6, Zoleti} 6,5, Malki}
6, Smajlovi} 6,5 (90. Jaganjac -), ]ehaji}
6,5, Gavari} 6, Beki} 6,5 (69. S. Muji} -).
Trener: Denis Sadikovi}.
Olimpic 2:2 Sloboda
Stadion Grbavica. Gledalaca: 3.000. Sudi-
ja: Semir Kaplan (Stolac) 6. Pomo}nici:
Almir ^i{i} (Mostar) i Drago ^ule
(Kru{evo). Delegat: Damir [ari} (Tuzla).
Strijelci: 1:0 - Vi{}a (26), 2:0 - Savi} (51,
Zeba). @uti kar toni: ^amrkovi}, Omi}
(Budu}nost). Igra~ utakmice: Zajko Zeba
(@eljezni~ar) 7.
@ELJEZNI^AR: [ehi} 6,5, Markovi} 6,5,
Radovanovi} 6, Vasili} 6, Kerla 6,5,
Me{i} 6, E. ^oli} 6,5 (77. Stani} -), Sa-
vi} 7 (84. B. ^oli} -), Popovi} 6,5, Zeba
7, Vi{}a 6,5 (68. M. Be{lija -). Trener:
Amar Osim.
BUDU]NOST: Husi} 6, ^amrkovi} 5,
Omi} 5,5, ^ergi} 6, Zrnanovi} 5,5 (80. Ja-
hi} -), ^oli} 5,5, Halilovi} 6, Sarajli} 5,5,
Haski} 6, [migalovi} 6 (77. Piri} -), Sma-
ji} 5,5 (59. Slomi} -). Trener: Munever Ri-
zvi}.
@eljezni~ar 2:0 Budu}nost
Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Gledalaca:
300. Sudija: Zoran Sokni} (Lukavica). Po-
mo}nici: Zoran Taborin (Zvornik), Sini{a
Janji} (Bijeljina). Delegat: Vitomir [ili}
(Sarajevo). Strijelac: 1:0 - Hasanovi} (29,
Durakovi}). @uti kartoni: As. [kalji}, Hasa-
novi} (Vele`), Stupar, Jamak (^elik). Igra~
utakmice: Eldar Hasanovi} (Vele`) 7.
VELE@: Bori} -, Kodro 6,5 (39. Kazazi}
6,5), Iveti} 6,5, As. [kalji} 6,5, Jazvin 6,5,
Zaimovi} 7, Zolj 7, Hasanovi} 7, Durakovi}
7, Velagi} 6,5 (59. Mahmutovi} -), Ar.
[kalji} 6,5 (82. ]emalovi} -). Trener: Adis
Obad.
^ELIK: Bilobrk 6,5, Hori} 5,5, Duro 6,
Puri} 5,5, Adilovi} 5,5, Jamak 5 (69.
Gad`o -), Jusi} 5,5, Brkovi} 5,5 (65. Ne-
meljakovi} -), Smirko 5 (59. Dilaver -),
Isakovi} 5,5, Stupar 5. Trener: Abdulah
Ibrakovi}.
Vele` 1:0 ^elik
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Gledala-
ca: 2.000. Sudija: Radoslav Vukasovi}
(Trebinje) 6,5. Pomo}nici: Haris Bakovi}
(Sarajevo) i Toni Bandi} (Grude). Delegat:
Lazar Mar tinovi} (^apljina). @uti kar toni:
Hamzi}, Vasiljevi} (Zvijezda), D`afi}, Je-
vti}, Dragi}, Drlja~a, Kova~evi} (Rudar).
Crveni karton: Zoran ]urguz (46. zbog pri-
govora). Igra~ utakmice: Bojan Tripi}
(Rudar) 7.
ZVIJEZDA: Smaji} 6,5, Nezi} 6,5, Mora-
njki} 6,5, Kne`evi} 6 (74. Vidovi} -), Vasi-
ljevi} 6,5, Jusi} 7, Tosunovi} 6,5, Nuhano-
vi} 6 (63. Niki} -), Husi} 6 (69. Husei-
nba{i} -), Hamzi} 7, Deli} 6,5. Trener: Zor-
an ]urguz.
RUDAR: Tripi} 7, Drlja~a 6,5, Kotaran
6,5, Dragi} 7, Jevti} 6,5, Kiki} 6,5,
D`afi} 6,5 (87. Muzgonja -), @eri} 7,
[odi} 6,5 (90. Radivojac -), Kova~evi} 7,
Kantar 6,5 (93. Stijepi} -). Trener: Boris
Gavran.
Zvijezda 0:0 Rudar
Stadion u Zvorniku. Gledalaca: 600. Sudija:
Adnan Pervan (Sarajevo) 6. Pomo}nici: Momir
[irko (Banja Luka), Dario Primorac (Ljubu{ki).
Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strije-
lci: 0:1 - Mihajlovi} (34, autogol), 1:1 - Nini}
(47), 2:1 - \elmi} (90+3, Risti}). @uti kartoni:
Sredojevi}, Karvaljo, Ivan Lazarevi} (Drina),
Lackanovi}, Radonja, Ogle~evac, Igor Rado-
vanovi} (Slavija). Crveni karton: Darko Vojvo-
di} (trener Drine) u 93. minuti. Igra~ utakmice:
Dragan Risti} (Drina) 7,5.
DRINA: Maksimovi} 7, Obradovi} 7, Sredo-
jevi} 7, Mihajlovi} 7, Karvaljo 7, Kikanovi}
7, N. Lazarevi} 6 (46. I. Lazarevi} 7), Krezo-
vi} 6,5 (46. Nini} 7; 74. Vasi} -), \elmi} 7,
]ulum 7, Risti} 7,5, Trener: Darko Vojvodi}.
SLAVIJA: Tomovi} 6,5, Lackanovi} 7, Re-
goje 7, Popovi} 7, B. [e{lija 7 (90. S. Rado-
vanovi} -), Radonja 6,5, N. [e{lija 6,5, Ko-
kot 7, Ogle~evac 7 (72. Todorovi} -), Sta-
nkovi} 7, I. Radovanovi} 6,5 (88. Pu{ara -).
Trener: Dragan Bjelica.
Drina 2:1 Slavija
Stadion Police u Trebinju. Gledalaca:
1.000. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo)
6,5. Pomo}nici: Rodoljub Topi} (Banja Lu-
ka), Anto Su~i} (N. Travnik). Delegat: Hu-
sein Kamber (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Ma-
rjanovi} (32, Mandi}), 2:0 - Leki} (55, Ma-
ndi}), 3:0 - Marjanovi} (60, Rajovi}), 3:1 -
Dragi~evi} (68), 4:1 - Rajovi} (75). @uti ka-
rtoni: Rajovi}, Vu~ini} (Leotar), Ivankovi}
(Zrinjski). Igra~ utakmice: Lazar Marjano-
vi} (Leotar) 8.
LEOTAR: Milenkovi} 8, Vu~ini} 7, [araba
7, Komneni} 7,5 (81. Radovi} -), ^orlija
7,5, Andri} 7, Mandi} 7,5 (64. Milutinovi}
7), Mijailovi} 7, Leki} 7,5, Rajovi} 7,5, Sto-
janovi} - (15. Marjanovi} 8). Trener: Dra-
gan Spai}.
ZRINJSKI: Had`i} 5, D`idi} 5, Grabus 5,
Stjepanovi} 5, Sal~inovi} 6, Selimovi} 6
(63. Dragi~evi} 6), Pehar 5 (63. Rizvanovi}
5), Ivankovi} 5, Zadro 6, Lendri} 5 (76. Be-
ncun 5), Ani~i} 5. Trener: Marijan Bloudek.
Leotar 4:1 Zrinjski
Tabela Doma}in Gost
Asistenti
8 - Tosunovi} (Zvijezda)
7 - Nikoli} (Borac), Faji}
(Travnik)
6 - Lendri} (Zrinjski), Zeba
(@eljezni~ar), Roskam ([.
Brijeg)
5 - D`afi} (Rudar), I.
Radovanovi} (Slavija),
[ili} ([. Brijeg)
6 - Zeba (@eljezni~ar)
4 - Hamzagi} (Sarajevo), [ili}
([iroki B.), [iljak (Travnik), Nu-
hanovi} (Zvijezda), Be{lija
(@eljezni~ar)
3 - Pranjkovi} (Travnik),
Stan~eski (Borac)
2 - Staji}, Puziga}a, Sa-
kan, Miki} (Borac), Zrna-
novi}, [migalovi}
(Budu}nost), Brkovi},
Puri} (^elik), Mandi}
(Leotar), Alimanovi}
(Olimpic), Da{i},
@eri}, Kantar
(Rudar), Kokot,
Todorovi}
(Slavija), ...
Lista strijelaca
Statistika 13. kola
Tosunovi}:
Ostao na vrhu
sport
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 65
Ba{ kao i 4. oktobra pro-
{le godine, kada je ubijen na-
vija~ Sarajeva Vedran Pulji},
{irokobrije{ka policija pono-
vo je pokazala nedoraslost io-
le ozbiljnijem zadatku.
MUP Zapadnohercego-
va~kog kantona stvorio je
prividno osiguranje, ali je
policija, fokusirav{i se na
dolazak gostuju}ih navija~a
„Hordi zla“, propustila rea-
girati u slu~aju zastave s ku-
kastim kri`om, koja je ista-
knuta na tribini sa navi-
ja~ima [irokog Brijega.
Postavlja se pitanje kako
su navija~i uop}e unijeli
spornu zastavu kada s druge
strane gostuju}i simpatizeri
nisu mogli pronijeti niti
malo o{triju ~a~kalicu. Od-
govor smo u nekoliko navr-
ata ju~er poku{avali dobiti
od nadle`nih, ali, na`alost,
nismo uspjeli.
„Opravdanje“ je informa-
cija da je glasnogovornik Up-
rave policije ZHK Damir
^utura na slu`benom putu.
Na~elnik PU [iroki Brijeg
Rajko Musa bio je „cijeli dan
na sastancima“, dok je kome-
sar policije ZHK Zoran Ga-
li} isklju~io telefon.
Sre}om, postoji internet,
koji nam je ponudio svjedo-
~anstvo nerada policije iz [i-
rokog Brijega, a na kojem je
vi{e nego jednostavno pro-
na}i zakon koji nisu proveli.
^lan 4, stav 2 Zakona o
spre~avanju nereda na spor-
tskim natjecanjima, koji je na
snazi u ZHK, jasno ka`e da
se uno{enje i isticanje tra-
nsparenata ili drugih stvari
sa tekstom, slikom, znakom
ili drugim obilje`jem koje
poti~e mr`nju i nasilje sma-
tra protupravnim, dok ~lan
10 krivicu baca i na redare,
po{to su oni ovla{teni pregle-
dati nosi li osoba koja ulazi u
sportski objekt transparente,
simbole i sli~no {to mo`e iza-
zvali nesno{ljivost. A zastava
s kukastim krstom valjda
spada u ove kategorije.
Isto tako, Zakon je odre-
dio i mogu}e kazne za pre-
kr{ioce. Sud po~iniocu pr-
ekr{aja, osim za{titnih mje-
ra, mo`e izre}i i zabranu pr-
isustvovanja natjecanjima u
trajanju do jedne godine, a
mo`e ga nov~ano kazniti u
iznosu od 100 do 1.000 KM
ili zatvorom do 60 dana.
Policija je dobro odra-
dila posao? Procijenite sa-
mi. M. T.
Gali}: Komesar isklju~io telefon
[irokobrije{ka policija opet pala na ispitu
Za prekr{ioce je
predvi|en i zatvor!
Nogometni klub [iroki
Brijeg i na~elnik op}ine [i-
roki Brijeg Miro Kraljevi} u
odvojenim saop}enjima za
javnost osudili su isticanje
zastave s nacisti~kim simbo-
lom tokom nedjeljne uta-
kmice na Pecari.
- Osoba ili osobe koje se
bave takvim stvarima nisu
i ne mogu biti navija~i NK
[iroki Brijeg, niti `ele dobro
klubu i gradu [irokom Br-
ijegu - navedeno je u klups-
kom saop}enju.
- Pozivamo nadle`ne ins-
titucije da rade svoj posao,
odnosno da, sukladno ovla-
stima, sankcioniraju pona-
{anje kakvom nema mjesta
na sportskim borili{tima,
kao ni u modernom dru{tvu
uop}e - stoji u saop}enju NK
[iroki Brijeg.
Istim povodom oglasio
se i klub navija~a „[kripa-
ri“, istakav{i, izme|u osta-
log, kako je rije~ o nepro-
mi{ljenom potezu pojedinca
koji osu|uju. Ipak, navode
da ne mogu prihvatiti gene-
raliziranje krivice od pojedi-
nih medija u BiH i Hrva-
tskoj na ra~un svih pripa-
dnika navija~ke skupine.
- [kripari su trn u oku
zbog hrvatskih, a ne zbog
nacisti~kih zastava! - doda-
je se, izme|u ostalog, u sa-
op}enju. D. K.
NK [iroki Brijeg osudio izgred
To nisu i ne mogu biti navija~i
Za mladog napada~a Tr-
avnika Jasmina Kola{inca
dva kola prije kraja zavr{ena
je jesenja polusezona, u ko-
joj je dugo vukao povredu
koljena. Borbeni Kola{inac,
koji je postizao golove Sara-
jevu, @elji, Leotaru i Zvije-
zdi, uskoro }e se podvrgnu-
ti operaciji meniskusa.
Povratak Kola{inca na
teren tako se mo`e o~ekiva-
ti sredinom proljetne sezo-
ne. S. P.
Kraj polusezone za napada~a Travnika
Kola{inac ide na operaciju meniskusa
Poznati po tome {to obi-
laze svaki kutak na{e zemlje,
navija~i Sarajeva navikli su
na sve ili sva{ta, ali prekju-
~era{nja utakmica u [irokom
Brijegu izazvala je dosta ne-
zadovoljstva me|u njima.
Simpatizeri bordo tima
ogor~eni su pona{anjem po-
licije i za{titara, a naro~ito ih
je zaboljelo {to su im oduze-
li veliku sliku s likom pro{le
godine u [irokom Brijegu
ubijenog Vedrana Pulji}a i
{to su ih natjerali da skinu
majice s njegovim likom.
- Prilikom pretresa pro-
na{li su Vedranovu sliku i
poku{ali je poderati. Po{to
zbog kvaliteta platna to nisu
uspjeli u~initi, zgu`vali su je
i bacili. Nakon toga su na-
tjerali navija~e da poskidaju
majice s Vedranovim likom,
govore}i da su uvredljivog
sadr`aja, {to je ne~uveno.
Kasnije su ih vratili, ali da
su mogli, i to bi bacili. Pri
izlasku iz autobusa bez ika-
kvog povoda nekoliko navi-
ja~a udarili su pendrekom
po nogama - ka`e jedan od
navija~a Sarajeva.
Osim toga, simpatizeri
Sarajeva ogor~eni su {to su
zbog policijskog zadr`ava-
nja i nepotrebnog odugo-
vla~enja na utakmicu stigli
tek u drugom poluvremenu,
da bi je pratili samo do 80.
minute, kada su po starom
premijerliga{kom obi~aju,
istjerani s tribina i vra}eni u
Sarajevo. M. T.
Ispovijest navija~a Sarajeva
Majice s Vedranovim likom bile su im uvredljive
Poku{ali su poderati njegovu veliku sliku, ali nisu uspjeli
Horde zla na Pecari: Prigovori na policiju i za{titare
U svom {arenilu razumu
uvredljivog dekora koji kra-
si stadione u Bosni i Herce-
govini navija~i [irokog Bri-
jega u nedjelju su dodali jo{
jedan, koji je svojim sadr-
`ajem morao izazvati zgra-
`avanje svakog racionalnog
`ivog bi}a u dr`avi - zastavu
nacisti~ke Njema~ke.
Daleka pro{lost
Ka`emo da su je izvjesili
navija~i, ~isto zbog toga {to
je ta {a~ica jadnika bez mo-
zga zastavu objesila kako bi
valjda, po nekoj svojoj iskr-
ivljenoj logici, dala dodatni
motiv [irokom Brijegu u
nastojanju da pobijedi Sara-
jevo (!?). Me|utim, to {to su
uradili te{ko da mo`e imati
ikakve veze sa navijanjem.
@alosno je da u doba u ko-
jem ljudi poku{avaju smisliti
na~in za teleportiranje i u ko-
jem se proizvode automobili
koji sami ko~e da voza~ ne bi
nehotice ubio pje{aka javnost
uop}e mora diskutirati o pr-
oblemu koji za civilizirani svi-
jet predstavlja daleku pro{lo-
st koja se spominje samo u
ud`benicima historije, kao
ne{to {to se nikada i nikome
ne smije ponoviti.
Me|utim, osim ovog po-
na{anja grupice maloumni-
ka, ono {to podjednako za-
brinjava jeste pona{anje na-
dle`nih organa.
Postavlja se pitanje kako je
mogu}e da policijske snage je-
dne dr`ave, i to dr`ave koja je
kroz svoju krvavu historiju
dobro osjetila o{tricu na Peca-
ri uveli~ane ideologije, nijemo
posmatraju nacisti~ku zasta-
vu, a da im uop}e ne padne na
pamet da je oduzmu, a vino-
vnike uhapse, {to im je zapra-
vo i posao i obaveza?
FIFA-in pravilnik
Svakako, o~ekuje se i rea-
kcija Nogometnog saveza Bo-
sne i Hercegovine. Kako nam
je rekao generalni sekretar Ja-
smin Bakovi}, nadle`ne ko-
misije sastat }e se ve} danas i
odlu~iti kakav stav da zauzmu
prema [irokom Brijegu, kao
klubu organizatoru koji snosi
dobar dio odgovornosti za in-
cident na Pecari.
Prema svakoj logici, za-
padnohercegova~ki klub, ~ije
je osiguranje dopustilo uno-
{enje zastave i njeno isticanje
na tribinama, o~ekuju sankci-
je. Prema rije~ima Bakovi}a,
Disciplinski pravilnik pre-
dvi|a kaznu od najmanje
30.000 {vicarskih franaka
(43,5 hiljada KM) i jedne do-
ma}e utakmice bez gledalaca.
- Ova problematika treti-
ra se na poseban na~in, jer je
taj ~lan preslikan iz FIFA-
inog pravilnika, koji za slo-
gane i transparente ovakve
sadr`ine predvi|a dosta ri-
goroznije kazne u odnosu
na druge prekr{aje - rekao je
Bakovi}. M. TANOVI]
SKANDALOZNO Nakon {to su navija~i [irokog izvjesili nacisti~ku zastavu
Policija tolerira idiote
Disciplinski pravilnik NSBiH predvi|a kaznu [irokom Brijegu od
43,5 hiljada KM i jednu doma}u utakmicu bez gledalaca
Fudbalski klub Sarajevo
ogor~en je {to je policija na
Pecari prema doma}im i go-
stuju}im navija~ima nije pr-
imjenjivala iste kriterije.
Klub s Ko{eva ogor~en je
{to je policija nijemo gleda-
la nacisti~ke simbole kod
doma}ih, dok je od gostu-
ju}ih simpatizera oduzima-
la majice s likom ubijenog
Vedrana Pulji}a.
- Najstro`ije osu|ujemo
pona{anje navija~a [irokog
Brijega koji su isticali fa{i-
sti~ke simbole, ali smo tako-
|er i jako nezadovoljni po-
na{anjem snaga reda, koje
su od svakog navija~a Sara-
jeva, a bilo ih je oko 150, tra-
`ili da skinu majice s likom
ubijenog Vedrana. U isto vr-
ijeme, oni nisu ni prstom
pomakli da skinu fa{isti~ke,
ali i transparente uvredlji-
vog sadr`ava na ra~un Vedr-
ana - ka`e ~lan Uprave Sara-
jeva Vlastimir Mijovi}.
FK Sarajevo: Nezadovoljni
pona{anjem policije
- Ne bih prejudicirao
odluke komisija, ali je sigu-
rno da je rije~ o gestu koji
mo`e izazvati samo gnu-
{anje. Fudbal je vite{ka igra
i simbolima iz mra~ne pro-
{losti koji se vi{e nikada ne
trebaju nigdje pojaviti nije
mjesto na stadionima - re-
kao je Bakovi}.
Gest za
gnu{anje
Bakovi}: Rigorozna sankcija
Navija~i [irokog Brijega izazvali su zgra`avanje svakog racionalnog `ivog bi}a u dr`avi
sport
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 66
SARAJEVO Na sino}njoj sjednici Upravnog odbora
Bleki} podnio ostavku, a
pridru`ili mu se Du~i},
Muratovi} i Mijovi}
Idem iz zdravstvenih razloga, ka`e Bleki} Iz kluba odlazi i izvr{ni direktor Adi D`emid`i}
Fudbalski klub Sarajevo
od sino} nema gotovo polovi-
nu Uprave, a ni predsjednika!
Naime, na vi{esatnoj sje-
dnici Upravnog odbora, za-
kazanoj za ju~er, predsje-
dnik Zijad Bleki} podnio je
ostavku, a u tom ~inu su mu
se pridru`ili jo{ i Mustafa
Du~i}, Re{id Muratovi} i
Vlastimir Mijovi}.
Na serijal ostavki nadove-
zala se i ona koju je Upra-
vnom odboru uru~io i neda-
vno imenovani izvr{ni dire-
ktor Sarajeva Adi D`emid`i}.
- Predsjednik je odlu~io
podnijeti ostavku iz zdra-
vstvenih razloga, a mi ostali
smo odlu~ili solidarisati se s
njim. Kada je rije~ o D`em-
id`i}u, on odlazi zbog te{ke
situacije u kojoj radi i u ko-
joj klub egzistira - rekao je
Mijovi}, koji je u Upravnom
odboru Sarajeva bio zadu`en
za odnose s medijima.
Mijovi}eve rije~i u izjavi
za na{ list potvrdio je i sam
Bleki}.
- Ne mogu vi{e obavljati
ovu funkciju. Sve se ovo kuha
ve} du`e vrijeme, ali sada je
kulminiralo. Imam lo{ priti-
sak i dosta drugih zdravstve-
nih problema da bih nastavio
raditi. Svom nasljedniku
`elim mnogo sre}e u nastoja-
nju da se klub vrati tamo gdje
pripada - pojasnio je Bleki}.
Sarajevo o~ekuje te`ak
period. Odlazak dijela Upr-
ave i izvr{nog direktora na-
kon ne{to vi{e od ~etiri mje-
seca rada, predstavlja veli-
ki udarac klubu, naro~ito
zato {to su navija~i kolekti-
va s Ko{eva u novoj Upravi
davno prepoznali snagu ko-
ja ga je mogla podi}i i vra-
titi tamo gdje mu je mjesto.
Doju~era{nja Uprava je,
naime, za dosta kratko vri-
jeme napravila nekoliko po-
teza koji dolikuju velikim
klubovima, ali njihovi po-
slovi }e, po svoj prilici, osta-
ti nedovr{eni.
Na pitanje {ta sada, Mi-
jovi} je odgovorio da }e vi{e
informacija biti poznato da-
nas. M. T.
Nije pro{lo mnogo vre-
mena kako je Denis Sadiko-
vi} preuzeo u`arenu klupu
tuzlanske Slobode, a ve} je
svojim metodama prodrmao
usnule igra~e ekipe s Tu{nja.
Pobjeda nad Vele`om, te dva
gostuju}a remija (jedan u
Kupu BiH) protiv Olimpica
unijeli su veliki optimizam u
redove crveno-crnih.
Posebno se to odnosi na
nedjeljni me~ protiv „Vukova“
u Sarajevu u kojem su Tuzla-
ci nakon 630 minuta kona~no
zabili gol na strani. Remi 2:2
donio je Slobodi mirnije pr-
emijerliga{ke vode.
- Da nam je neko ponudio
remi, odmah bismo ga pri-
hvatili. Me|utim, mogli smo
i do pobjede, dva puta smo
vodili i onda primali golove
iz situacija u kojima smo na-
jja~i - prekida. To hitno mo-
ramo popraviti. Ipak, raduje
me zalaganje mojih fudbale-
ra. Kona~no su zaigrali otre-
sitije, shvatili su da mogu -
ka`e Sadikovi}. E. M.
Nikoli} }e mo}i zaigrati
za Slobodu tek na prolje}e
Iako je postojala mo-
gu}nost, dodu{e mala, da Sta-
ni{a Nikoli} prije zimskog pr-
ijelaznog roka bude registri-
ran za Slobodu, sada je jasno
da se to ne}e desiti. Trakavica
sa slova~kim klubom DAC iz
Dunajske Strade, koja se vu~e
od ljeta, jo{ nije rije{ena.
Iako se Nikoli}, koji tr-
enira sa Slobodom, odrekao
potra`ivanja od DAC-a u
iznosi od skoro 15.000 eura,
slova~ki klub nije mu izdao
ispisnicu. Tek pod prije-
tnjom UEFA-inim sankcija-
ma, DAC je poslao dokume-
nt s navodom da je spreman
na raskid ugovora, ali je pri-
je nekoliko dana poslao novu
ponudu, da Nikoli}a proda u
jedan iranski klub.
- Ponudili su mi da na-
stavim karijeru u Iranu, {to
sam odbio. Interesira me sa-
mo Sloboda, `elim napokon
zaigrati u svom klubu.
Na`alost, ova polusezona je
za mene izgubljena, tek }u u
januarskom prijelaznom ro-
ku mo}i dobiti papire i biti
registriran za Slobodu - ka-
zao nam je Nikoli}.
Uz njega, Sloboda }e na
prolje}e biti ja~a i za napa-
da~a Alena Me{anovi}a, a
o~ekuje se i oporavak Tarika
Okanovi}a. E. M.
Kolarov: Dobio raskid ugovora
Nakon dva remija protiv Slobode
Kolarov vi{e nije
igra~ Olimpica
Nakon prvenstvene utak-
mice izme|u Olimpica i Slob-
ode, koja je zavr{ena rezulta-
tom 2:2, u sarajevskom premi-
jerliga{u odlu~ili su se za ne-
svakida{nji potez - uru~ili su
otkaz defanzivcu Nikoli Kola-
rovu.
Kako nam je re~eno u
Olimpicu, klub je nezadovo-
ljan onim {to Kolarov pru`a
na terenu, pa mu je ponu|en
sporazumni raskid ugovora.
Kolarov je donedavno
bio kapiten Olimpica, ali je
traka dodijeljena Muhame-
du Suba{i}u. Zanimljivo, ali
od primopredaje trake klub
nema prvenstvenu pobjedu.
- Odranije sam planirao
napustiti Olimpic. Sada je
do{la ova situacija i dogovo-
rili smo se na obostrano za-
dovoljstvo. Rastali smo se u
korektnim odnosima i tu
nema nikakvih problema -
izjavio je Kolarov za na{ li-
st. N. D.
Sjever
KADETI: Drina - Slobo-
da 0:1, Modri~a - Zvije-
zda 1:0, Borac - ^elik 3:1,
Budu}nost - Travnik 2:1,
Rudar - Kozara 1:1. Pore-
dak: Sloboda 32, Borac
31, Kozara 24, Zvijezda
21, Rudar 20...
JUNIORI: Drina - Slo-
boda 0:1, Modri~a -
Zvijezda 2:1, Borac -
^elik 2:2, Budu}nost -
Travnik 4:1, Rudar -
Kozara 0:1. Poredak:
Sloboda 26, Zvijezda
24, Kozara 22, Drina 19,
Budu}nost 18...
Jug
KADETI: @eljezni~ar -
Leotar 8:0, [iroki Brijeg -
Sarajevo 2:1, Slavija - Vele`
2:0, Olimpik - Rudar 2:2,
Zrinjski - Radnik 2:1. Por-
edak: @eljezni~ar 31, Sara-
jevo 30, [iroki Brijeg 25,
Zrinjski 24, Radnik 19...
JUNIORI: @eljezni~ar -
Leotar 4:1, [iroki Brijeg -
Sarajevo 3:1, Slavija - Ve-
le` 1:1, Olimpik - Rudar
2:0, Zrinjski - Radnik
2:0. Poredak: Zrinjski 26,
Olimpik 24, @eljezni~ar
23, [iroki Brijeg 22, Sara-
jevo 22... S. A.
U PRODAJI JE
Omladinska Premijer liga BiH - 13. kolo
Bleki}: Zdravstveni problemi
Bleki} ka`e da klub s
Ko{eva mora nastaviti dalje.
- Klub }e vjerovatno
morati odr`ati novu sjedni-
cu Skup{tine na kojoj }e tr-
ebati imenovati novog pr-
edsjednika i popuniti Upr-
avu. @ao mi je {to je zavr{ilo
ovako - rekao je Bleki}.
Nova sjednica
Skup{tine
Igra~i Slobode na Ko{evu: Forma u usponu (Foto: B. Nizi})
Sloboda igra sve bolje
Sadikovi} preporodio Tuzlake
^eka se januarski prijelazni rok
Nikoli} u dresu DAC-a: Spor traje od ljeta
sport
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 67
@ELJEZNI^AR Ponovo na drugom mjestu tabele
[ampion u lovu
na lidera Borca
U posljednjem kolu na Grbavici savladana Budu}nost
Amar Osim se priboja-
vao utakmice protiv Bu-
du}nosti, jer su igra~i
@eljezni~ara igrali tre}i du-
el u sedam dana. Pokazalo
se da je bio u pravu, njego-
va ekipa djelovala je umor-
no, no ipak su relativno la-
ko stigli do tri boda.
- Utakmica je bila po-
tpuno ravnopravna, Bu-
du}nost je u prvom dijelu
bila ~ak bolja, jer smo mi
bili nikakvi. Postigli smo
oba gola u idealnim trenu-
cima, izgleda kao da smo
rutinski pobijedili, ali nije
bilo tako - rekao je trener
@eljezni~ara.
Aktuelni prvak ponovo
je na drugom mjestu tabe-
le, sa pet bodova zaostatka
za Borcem. Do kraja su
ostala dva kola, derbi u Ba-
njoj luci protiv Borca, te
doma}a utakmica sa Ruda-
rom.
- S obzirom na sve {to
nam se de{avalo tokom se-
zone, mislim da trebamo
biti zadovoljni u~inkom.
Drugi smo na tabeli, igrat
}emo polufinale Kupa, a
jo{ smo realno imali najte`i
raspored od svih konkure-
nata - smatra Osim.
Na revan{ duel Kupa
protiv Branitelja krenut }e
kombinirani tim, ve}ina
igra~a odmarat }e se za de-
rbi sa Borcem.
- Odmarat }emo dosta
igra~a, ali i oni koji budu
nastupili u Mostaru su pr-
votimci, tako da }emo ima-
ti solidnu ekipu za duel sa
Braniteljem - govori me-
nad`er „Plavih“. Z. [.
S utakmice na Grbavici: Poku{aj Me{i}a (Foto: N. Bo`ovi})
^elik pred uzvratnu utakmicu Kupa BiH
Sadikovi} s maskom, Jamak povrije|en
Neizvjestan D`afi} Podr{ka sindikalaca
U sutra{njem revan{u
~etvrtfinala Kupa BiH pro-
tiv Zrinjskog, u kojem }e na
Bilinom polju (17) juriti dva
gola zaostatka (0:2), ^elik }e
biti oslabljen za vrlo va`nog
veznjaka Nermina Jamaka,
kojem je u jednom grubom
startu protiv Vele`a slo-
mljen prst na nozi. Ne}e igr-
ati ni Mehmedalija ^ovi}
zbog tri `uta kartona.
- Jamak sigurno ne}e
mo}i igrati, dok }e Elvis
Sadikovi}, kojem je u srije-
du protiv Zrinjskog napu-
kao nos, igrati s maskom.
Vjerujem da }e Semjon Mi-
lo{evi} i Adnan Zahirovi}
biti spremni, dok o~ekuje-
mo ljekarske nalaze i pro-
gnozu stanja povrede za
Adina D`afi}a - kazao je na
ju~era{njoj pres-konfere-
nciji trener Abdulah Ibra-
kovi}.
Kapiten Eldin Adilovi} i
motor zeni~kog tima, ve-
znjak Darijo Puri} tako|er s
optimizmom gledaju na uta-
kmicu, za koju pri`eljkuju i
daleko ve}u posjetu svojih
navija~a.
- Nije to rezultat koji se
ne mo`e nadoknaditi. To
nam najbolje pokazuje por-
az Zrinjskog u Trebinju,
gdje su izgubili s 4:1 - ista-
kao je Adilovi}.
Podr{ku nogometa{ima
pru`ili su sindikalni ~elnici
Rudnika Zenica (Mehmed
Oru~) i kompanije „Arcelor
Mittal“ (Islam Imamovi}),
istakav{i da su ^elik uvijek
do`ivljavali kao radni~ki
klub te su pozvali svoje
~lanove, kao i sugra|ane, da
do|u na sutra{nju utakmi-
cu. V. B.
Adilovi}, Puri} i Ibrakovi}: Optimizam pred utakmicu sa Zrinjskim
(Foto: J. Had`i})
Zoran ]urguz, trener kluba iz Grada~ca
Zvijezda ima najlo{ije su|enje u Premijer ligi
Zvijezda je i u prote-
klom kolu nastavila sa rasi-
panjem bodova odigrav{i
~etvru doma}u utakmicu
nerije{eno i time umjesto
mogu}ih 12 upisala mr{ava
~etiri boda. Tako je tim iz
Grada~ca pokazao da defi-
nitivno ima problem do-
ma}eg terena i da je hro-
ni~na neefikasnost napa-
da~a najve}i krivac ova-
kvom bodovnom saldu.
- Igra~ima ne mogu
mnogo zamjeriti. Da nismo
stvarali {anse, sigurno je da
bi to bio problem. Ovo je
~etvrta utakmica koju smo
igrali ku}i nerije{eno, po-
slije veoma dobrih igara u
po~etku kod ku}e i na stra-
ni - kazao je trener Zoran
]urguz i ponovio da }e po-
nuditi ostavku.
Tako|er, ]urguz se
osvrnuo na su|enje.
- ^ovjek sam koji ne `eli
da }uti. Odlukama arbitara
o{te}eni smo protiv Borca,
^elika, Sarajeva i u subotu
s Rudarom. Zvijezda ima
najlo{ije su|enje od svih
klubova u Premijer ligi.
Mo`da je razlog to {to Zvi-
jezda ne {uruje sa sudijama
- istakao je ]urguz. D`. D.
Zec: Pauza najmanje dvije sedmice
Bh. napada~ i ~lan Ge-
n~lerbirligija Ermin Zec pa-
uzirat }e dvije do tri sedmi-
ce nakon {to se povrijedio u
utakmici koju je njegov tim
igrao protiv Kajzerija. Zec je
u 34. minuti postigao gol za
vodstvo svog tima, ali je igru
napustio u 73. minuti nakon
povrede lo`e.
To zna~i da ne}e biti na
dispoziciji selektoru Safetu
Su{i}u za prijateljski ogled
na{e reprezentacije protiv
Slova~ke 17. novembra.
Kako sada stvari stoje,
Su{i} ne}e pozivati novog
igra~a. A. ^.
Povreda napada~a Gen~erbirligija
Zec propu{ta Slovake
Samo 11 osvojenih bodo-
va iz prvih 10 kola italijanske
Serije A nije zadovoljilo vo-
dstvo \enove, pa je treneru
\anpjeru Gasperiniju (Gia-
npier) pokazalo izlazna vrata
iz kluba. Ovog stru~njaka,
koji je \enovu vodio ~etiri
godine, naslijedit }e David
Balardini (Ballardini), koji je
u pro{loj sezoni sjedio na
klupi Lacija. (M. T.)
\enova otjerala trenera
Balardini umjesto Gasperinija
Nekada{nji finalista Ku-
pa {ampiona Malme osvojio
je 16. titulu prvaka [vedske,
a prvu od 2004. godine.
Klub s juga [vedske na-
slov je osigurao pobjedom
u posljednjem kolu nad
Mjelbijem od 2:0, dok je u
isto vrijeme njegov jedini
izaziva~ Helsingborg sa
Kalmarom igrao samo 0:0.
Finalista Kupa {ampi-
ona iz 1979. godine sezonu
je zavr{io sa 67 bodova, dok
je Helsingborg skupio 65.
(M. T.)
Zavr{eno prvenstvo [vedske
[esnaesta titula Malmea
Had`iju ~etiri utakmice kazne
Defanzivac Hanovera Karim Had`i (Haggui)
ka`njen je sa ~etiri utakmice neigranja, nakon {to je
isklju~en u prvenstvenom ogledu protiv Borusije iz
Dortmunda. Tuni`anin je morao na hla|enje poslije
`estokog starta nad Jakubom Bla`ikovskim
(Blaszczykowski).
Centar, 13. kolo:
TO[K - Vratnik 3:1,
UNIS - Bosna 3:1, Borac
- Biser/Orli} 2:0, Famos
- Ozren 0:0, Mladost (@)
- Usora 2:0, Natron - Kr-
ivaja 3:0, Mladost (DK) -
Rudar 1:1. Slobodna Po-
bjeda. Zaostala utakmica
4. kola: Mladost (@) -
UNIS 3:2. Poredak: Bor-
ac 28 (12 utakmica), Bo-
sna 26 (12), UNIS 25
(11), Usora 23 (12),
TO[K 22 (12)... S. A.
Jug, 14. kolo: Turbina -
Lokomotiva 3:0, Troglav -
Tomislav 2:0, Stolac - Bro-
tnjo 0:1, Sloga (Lj) - Ka-
me{nica 4:0, Kupres - Slo-
ga (GV) 2:3, Vi{i}i - Dri-
novci 2:0, Rama - Branite-
lj 0:4. Grude slobodne. Po-
redak: Branitelj 36 (13),
Sloga (GV) 28 (13), Turbi-
na 26 (13), Troglav 22 (13),
Vi{i}i 22 (12)... Er. B.
Sjever, 13. kolo: Mra-
mor - Sloga (Toj{i}i) 3:0,
Bosna (K) - Bratstvo 1:2,
Priluk - Dinamo 3:0,
Ingram - Radni~ki 1:1,
Radnik - Bosna (M) 3:1,
Hajduk - Mladost (T)
3:2, Sloga (Tolisa) -
Od`ak 102 2:2, Mladost
(M) - Tuzla 7:0. Poredak:
Bratstvo 28, Mramor 28,
Priluk 25, Sloga (Toj{i}i)
24, Radnik 24... S. Ho.
Zapad 1, 10. kolo: FK
Vitez - Radnik 6:2, Fo-
jnica - [anti}i 1:1, Jajce -
Stani} Kre{evo 6:4, Br-
njaci - Busova~a 1:0, Ri-
jeka - Vla{i} 1:0, Kise-
ljak - NK Vitez 0:2. Por-
edak: NK Vitez i Kise-
ljak po 25, FK Vitez 22,
Rijeka 20... A. M.
Zapad 2, 11. kolo:
ABC - Mladost DS 1:2,
Sloga - Klju~ 2:1, Ra-
dni~ki 1936 - Brekovica
78 2:3, Vitez - Podgrme~
0:1, Mladost - Mutnica
1:1, @eljezni~ar - Bratstvo
1:1. Poredak: Podgrme~
31, Bratstvo 25, Sloga 18,
Mutnica 16... S. J.
Druga liga FBiH
sport
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 68
Bali} (Zagreb) i Kapisoda (Bosna): Novi dueli idu}e godine
Predstavnici rukometnih saveza
Usagla{eni detalji
regionalne lige
Predstavnici nacionalnih
rukometnih federacija dr`ava
sa prostora biv{e Jugoslavije
te ~elnici Rukometne federa-
cije Ma|arske usaglasili su na
ju~era{njem sastanku u Beo-
gradu sve detalje regionalnog
takmi~enja koje }e po~eti na-
rednog ljeta.
Liga }e imati 16 klubo-
va, po tri iz Slovenije i Bo-
sne i Hercegovine, a po dva
iz Srbije, Hrvatske, Crne
Gore, Makedonije i Ma|ar-
ske. Igrat }e se po dvo-
kru`nom bod sistemu, a na
kraju }e biti organiziran
zavr{ni turnir ~etiri najbo-
lje ekipe. Prvo kolo na pro-
gramu je 23. avgusta 2011.
godine, a kraj je 31. marta
2012.
Po modelu koji se sada pr-
imjenjuje u ko{arka{koj Jadr-
anskoj ligi, u~esnici rukome-
tne regionalne lige bi se po
njenom okon~anju uklju~ili
u nacionalna prvenstva. Pla-
sman u eurokupove i dalje }e
zavisiti od rezultata u do-
ma}im ligama.
Naredni sastanak svih
u~esnika nove lige bit }e
odr`an u decembru i tada }e
biti formirana takmi~arska ti-
jela. (A. ^.)
Malo nesvakida{nja si-
tuacija, ali kada je BiH u pi-
tanju ni{ta ~udno. Petorica
rukometa{a iz BiH, svi
mla|i od 20 godina, ju~er su
otputovali u Katar, gdje na-
mjeravaju ste}i afirmaciju.
Poznato je da tamo{nji {eici
vole pla}ati izda{ne sume
rukometa{ima iz Evrope, ali
je do sada bio slu~aj da se
anga`iraju iskusni lisci, oni
na vrhuncu svoje karijere.
Ipak, preko Asima
[ahmana, nekada{njeg go-
lmana bugojanske Iskre,
koji se nekoliko godina ba-
vi trenerskim poslom u Ka-
taru, pet mladi}a tamo }e
nastaviti karijeru. To su Mi-
rza Kapi} (Krajina Cazin),
Ervin Alji} (Konjuh),
Adnan Hasi} (Konjuh),
Adnan Fidahi} (Gora`de) i
Mirnes Kr~o.
Kako smo saznali ju~er
na ispra}aju na Saraje-
vskom aerodromu, oni }e u
Kataru ostati dvije godine,
a sve tro{kove njihovog bo-
ravka platit }e armijski
klub u Dohi. A. ^.
Bolje im u Perzijskom zaljevu
Petorica mladih rukometa{a
karijeru nastavljaju u Kataru
Turnir Zlatni gong u Skoplju
Veliki ispit za bh. boksere
Reprezentacija BiH
u~estvovat }e na bokser-
skoj reviji Zlatni gong u
Skoplju (10-14. novembar).
Kako ka`e trener bh. sele-
kcije Almedin Fetahovi},
40. po redu turnir bit }e
vjerovatno i najja~i do sa-
da, jer su dolazak najavili
takmi~ari iz ~ak 30 dr`ava.
BiH }e predstavljati D`e-
mal Fetahovi} (kategorija do
64 kilograma) i D`emal
Bo{njak (do 81), ~lanovi BK
Ilid`a, Velibor Vidi} (do 69)
iz bijeljinskog Radnika te su-
dija Nurudin Imamovi}.
- Nastup u Skoplju bit
}e pravi pokazatelj trenu-
tnih mogu}nosti i forme
na{ih takmi~ara koje idu}e
godine o~ekuje Svjetsko
prvenstvo - rekao je Alme-
din Fetahovi}. E. J.
Juniorsko prvenstvo u ragbiju
Gladijatori blizu titule prvaka
Nakon tre}eg odigranog
turnira, ~iji je doma}in pro-
teklog vikenda bila Zenica,
mladi ragbija{i Gladijatora
iz Dervente nalaze se blizu
osvajanja naslova junior-
skog prvaka dr`ave. Do kra-
ja je preostalo da se odigraju
me~evi jo{ jednog turnira.
Rezultati turnira u Ze-
nici: Gladijatori - Rudar
5:10, ^elik - Sarajevo 31:7,
Rudar - Sarajevo 0:20, Gla-
dijatori - ^elik 7:5, ^elik -
Rudar 20:0 i Sarajevo -
Gladijatori 0:28.
Poredak: Gladijatori 26
bodova (+76), ^elik 25
(+106), Sarajevo 22 (-17),
Rudar Zenica 15 (+46), Vi-
tez 8 (-141) i Tomislav iz To-
mislavgrada 6 (-70). V. B.
ATLETIKA Legendarni Hajle Gebreselasije okon~ao karijeru
Odlazak nasmijanog
kralja dugih staza
Zbog povrede koljena Etiopljanin morao odustati na Njujor{kom maratonu
Kralj dugih staza, osva-
ja~ zlatnih medalja na oli-
mpijskim igrama i svje-
tskim prvenstvima, lege-
ndarni etiopski atleti~ar
37-godi{nji Hajle Gebrese-
lasije (Haile Gebrselassie)
odlu~io je zavr{iti karijeru.
Gebreselasije, koji je za-
slu`io posebno mjesto u hi-
storiji „kraljice sportova“,
proteklog je vikenda nastu-
pio na Njujor{kom marato-
nu prvi put u karijeri, a
njegov se debi ~ekao s veli-
kim nestrpljenjem.
Drugi posao
Me|utim, uvijek nasmi-
jani i simpati~ni Etioplja-
nin se jo{ uo~i utrke `alio
da ga mu~e bolovi u kolje-
nu. Morao je odustati to-
kom utrke, a pregledom
magnetne rezonance kod
Gebreselasija je otkrivena
teku}ina u koljenu.
- Nikada nisam ra-
zmi{ljao o odlasku u atle-
tsku penziju, ali sada je
do{ao taj trenutak. Imao
sam veliku `elju pobijediti
u Njujorku. Na`alost, povr-
eda je bila ja~a od moje
`elje. Sada je vrijeme za ne-
ki drugi posao u `ivotu -
poru~io je Gebreselasije.
Djetinjstvo je proveo u
kolibi od ilova~e-tukulu sa
svojim roditeljima i devete-
ro bra}e i sestara. Svaki
dan je tr~ao deset kilometa-
ra do {kole i natrag {to mu
je ve} od ranog djetinjstva
usadilo dobre temelje za
bavljenje atletikom, gdje je
ubrzo stekao slavu.
Posebno je briljirao
2000. godine, kada je pobi-
jedio na svim utrkama na
5.000 i 10.000 metara.
Vrhunac 2000.
Vrhunac je do`ivio na
Olimpijskim igrama u Si-
dneju kada je postao tre}i
atleti~ar u historiji koji je
uspio odbraniti zlatnu oli-
mpijsku medalju na 10.000
metara. Ranije su to uradili
jo{ samo ^eh Emil Zatopek
i Finac Lase Viren (Lasse).
(A. Dr.)
Peneta, Vin~i, Erani i Skjavone sa trofejom (Foto: AP)
Amerikanke pora`ene u finalu Fed kupa
Italijanke odbranile titulu
Teniserke Italije odbr-
anile su titulu u Fed kupu
nakon {to su u San Dijegu
u finalnom me~u Svjetske
grupe sa 3:1 savladale
SAD.
Odlu~uju}i poen Itali-
jankama je donijela Flavi-
ja Peneta (Flavia Penne-
tta), koja je s ubjedljivih
6:1, 6:2 savladala Koko
Vandevege (Coco Vande-
weghe). Pored Penete, u
italijanskom timu jo{ su
bile Roberta Vin~i (Vi-
nci), Sara Erani (Errani) i
Fran~eska Skjavone (Fra-
ncesca Schiavone).
Gasol (Lejkers) {utira preko Oldrid`a (Portland)
Lejkersi ne posustaju
NBA prvaci na 7-0
NBA prvaci ne posu-
staju. Los An|eles lejkersi
pregazili su Portland trejl
blejzerse (121:96) uz tripl
dabl sjajnog {panskog
ko{arka{a Paua Gasola (20
poena, 14 skokova, 10 asi-
stencija) i peti put u poslje-
dnjih 25 godina otvorili se-
zonu sa sedam uzastopnih
pobjeda (7-0), {to nije uspje-
lo nijednoj drugoj ekipi.
Lejkersi, uz koje su do
sada nepora`eni jo{ samo
Nju Orleans hornetsi (6-
0), predvode NBA ligu u
efikasnosti (prosjek 114
poena po me~u) i procentu
realizacije „trojki“ (45 po-
sto).
Rezultati: Njujork - Fi-
ladelfija 96:106, Atlanta -
Feniks 114:118, Detroit -
Golden stejt 102:97, Hju-
ston - Minesota 120:94,
Oklahoma - Boston 83:92,
LA lejkers - Portland
121:96. (E. J.)
sport
Dnevni avaz, utorak,
9. novembar/studeni 2010. 69
Rezultati 3. kola: Trebi-
nje 03 - Borac ML
IEFK 63:77, Tomislav -
Jedinstvo BHT 59:65,
@eljezni~ar - Igman
73:58, RMU Banovi}i -
Sloboda 52:64, Rudar -
Mladi Kraji{nik 54:85.
Parovi 4. kola (13. i 14.
novembar): Trebinje 03
- Rudar, Mladi Kra-
ji{nik - Tomislav, Jedi-
nstvo BHT - @elje-
zni~ar, Igman - Bano-
vi}i, Borac ML IEFK -
Sloboda.
1. Jedinstvo 3 3 0 226:145 6
2. @eljezni~ar 3 3 0 223:158 6
3. Igman 3 2 1 211:209 5
4. M. Kraji{nik 2 2 0 178:120 4
5. Tomislav 3 1 2 178:179 4
6. Sloboda 3 1 2 165:178 4
7. Borac 3 1 2 222:245 4
8. Banovi}i 3 1 2 187:221 4
9. Rudar 3 0 3 171:242 3
10. Trebinje 2 0 2 103:167 2
Tabela
Sjajnu partiju za Spartak
iz Sankt Peterburga u gostu-
ju}em trijumfu kod euroli-
ga{a Himkija pru`io je repr-
ezentativac BiH Henri Do-
merkant (Henry Domerca-
nt). Sa 33 poena i sedam sko-
kova ameri~ki ko{arka{ sa
bh. paso{em ponio je epitet
najboljeg igra~a u 4. kolu
ruske lige.
Mirza Teletovi} imao je
14 poena u derbiju 6. kola
{panske lige u kojoj je nje-
gov Kaha Laboral savladao
Valensiju (81:67) i sa skor-
om 5-1 dijeli prvu poziciju
sa Barcelonom.
Gostuju}e poraze uknji-
`ila su oba na{a igra~a u 4.
kolu italijanske lige. Aveli-
no je bio bolji od rimske
Lotomatike (72:65) Nihada
\edovi}a (13 poena, 7 osvo-
jenih lopti), dok je Armani
Milano porazio Enel Bri-
ndizi (97:76) Edina Bav~i}a
(5 poena, 3 skoka). (V. B.)
Domerkant (lijevo): Postigao 33 poena
Bh. ko{arka{i u Evropi
Domerkant uni{tio Himki
Prvenstvo BiH za ko{arka{ice
@eljezni~ar - Igman 73:58
Dvorana „Ramiz Sal~in“
u Sarajevu. Gledalaca 100.
Sudije: Bojan Kre{i}, Adnan
Pa{ali}, Nadija Pelja (Zenica).
Rezultat: @eljezni~ar - Igman
73:58 (17:12, 13:17, 24:17,
19:12).
@ELJEZNI^AR: Ga-
gi}, Be{i}, Ganilovi}, Baji}
7, Vidovi} 14, [o{i}, Buga-
rin 11, Ham{i} 15, Demiro-
vi} 16, D`ini} 4, Omerba{i}
6. Trener: Vesna Bajku{a.
IGMAN: Mujovi}, Pi-
nter 10, Petri~evi}, Curovi}
2, Sofovi} 9, Maltez 11, S.
Ili}, Glava{, Jerki}, D. Ili},
Pap~evi} 26, [arenac. Tre-
ner: Stefan Mandi}.
U susretu dvije nepora`e-
ne ekipe u prva dva kola Pr-
venstva BiH ko{arka{ice
@eljezni~ara savladale su Ig-
man sa 73:58. G. I.
Detalj s utakmice: Curovi} u akciji (Foto: G. Ivankovi})
Nakon {to su ko{arka{i
Slavije Ligu 13 prvenstva
BiH otvorili sa ~etiri uzasto-
pna poraza, klupski ~elnici
napravili su rez u ekipi.
Ugovori su raskinuti sa
igra~ima Sa{om Lazi}em,
Filipom Goranovi}em i Ma-
rinkom Perovi}em, koji je
pre{ao u drugoliga{ki Ig-
man. Pored analize lo{eg
starta, na rukovodstvu klu-
ba i trenerima je da {to prije
dovo|enjem poja~anja na
poziciji centra rije{e goru}i
problem u ekipi. G. I.
Muhamed Gak vi{e nije
ko{arka{ Slobode. Kako su
nam potvrdili u tuzlans-
kom klubu, ugovor sa 20-
godi{njim bekom iz Zenice
sporazumno je raskinut.
Gak (190 centimetara)
stigao je prije osam mjese-
ci u Slobodu iz zeni~kog
^elika, ali se nije uspio na-
metnuti stru~nom {tabu. U
Slobodi planiraju pru`iti
{ansu igra~ima iz vlastitog
podmlatka. E. M.
Rezovi u ekipi Slavije
Oti{li Lazi}, Goranovi} i Perovi}
Sporazumni raskid ugovora
Gak se nije nametnuo u Slobodi
Nakon tri uzastopna pr-
venstvena poraza, od kojih
je posljednji protiv SL IAT
Leotara (52:89) izazvao {ok
i nevjericu me|u ljubitelji-
ma ko{arke u Mostaru, ~el-
nici Zrinjskog odlu~ili su
smijeniti Ivana Vuji~i}a.
Iz mostarskog kluba oba-
vijestili su da }e do pronala-
ska novog trenera ekipu s
klupe voditi sportski dire-
ktor Boris D`idi} te Vu-
ji~i}evi doju~era{nji po-
mo}nici Mario Glibi} i Bra-
nko Princ.
- Vjerujemo da }emo vr-
lo brzo prona}i nasljednika
Ivana Vuji~i}a kojim `elimo
zahvaliti na svemu {to je
u~inio za Zrinjski - poru~ili
su iz mostarskog kluba.
Zrinjski }e danas u okvi-
ru Balkanske lige (BIBL)
gostovati kod hrvatske eki-
pe Svjetlost Brod. Ma. P.
Zrinjski tra`i trenera
Smijenjen Ivan Vuji~i}
Vuji~i}: [okantan poraz od Leotara
Ko{arka{i Bosne ASA
BH Telecoma posljednja
dva dana (nedjelja, ponedje-
ljak) nisu trenirali. Zva-
ni~no, igra~i su dobili slo-
bodne dane, nezvani~no,
bio je to na~in da stru~ni
{tab uka`e na katastrofalnu
situaciju - trener Dejan Pa-
re`anin i njegovi pomo}ni-
ci sedam mjeseci nisu dobi-
li niti marke!
- Igra~ima je re~eno da
}e umjesto jednog imati
dva slobodna dana. Glavni
razlog je `elja struke da na
taj na~in skrene pa`nju
Upravnom odboru kluba
na agoniju koju pre`ivlja-
vaju - rekao nam je jedan
~lan Bosne, koji nije `elio
da mu ime spominjemo u
javnosti.
Prije dvadesetak dana,
pred po~etak sezone, igra-
~ima je nakon nekoliko
su{nih mjeseci „legla“ po
jedna pla}a. ^lanovima
stru~nog {taba te ostalim
uposlenicima obe}ano je
isto u roku 4-5 dana, ali taj
se period produ`io do da-
nas, {to je dodatno raspla-
msalo nezadovoljstvo. Uo-
stalom, {to vrijeme odmi-
~e, {anse da odgovor na pi-
tanje ima li svjetla na kra-
ju tunela bude pozitivan,
sve su manje.
Novi Upravni odbor,
koji je konstituiran u junu,
ve} je potpisao kapitulaci-
ju nedavnom ostavkom pr-
edsjednika Emira Ahmeta-
gi}a. Najavljena je sjedni-
ca Skup{tine, na kojoj bi
bilo izabrano novo ruko-
vodstvo, ali za sada nema
nagovje{taja da je neko sp-
reman upustiti se u avan-
turu spa{avanja KK Bosna.
Milionska dugovanja,
oskudan igra~ki kadar, ose-
ka sponzora i navija~a... sve
je to teret zbog kojeg su ve}
mnogi digli ruke od „Stude-
nata“. Da li }emo zaista do}i
u situaciju da uskoro ka`e-
mo „bio jednom jedan
klub“? E. JESENKOVI]
KO[ARKA Sarajevska Bosna pro`ivljava agoniju
Slobodan dan ili
{trajk trenera
^lanovi stru~nog {taba `eljeli skrenuti pa`nju na katastrofalnu situaciju u klubu
Ko{arka{i Bosne da-
nas bi, kako smo saznali,
trebali trenirati. [ta }e se
dalje de{avati vjerovatno
ovisi i o tome kako }e se
postaviti Upravni odbor.
Danas
trening?
Pare`anin i njegovi saradnici mjesecima nisu dobili pla}u (Foto: B. Nizi})
RTS
16.55 Datum
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko magazin
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Bela la|a
21.00 Tabloid
22.00 Preko crte
22.30 Me|unarodni
dan borbe pr-
otiv fa{izma
23.45 Mozaik
Eurosport
15.00 Bo}anje: Sco-
ttish Internati-
onal Open
[kotska
17.30 Ma~evanje
19.00 Olimpijske igre
19.05 Fudbal
20.30 Svi sportovi
21.30 Boks: T. Ada-
mek - M. Gra-
nt
23.15 Karting: Mo-
nako Kart Kup
23.45 Reli: Interco-
ntinental Rally
Challenge
Eurosport 2
16.30 Fudbal: Vfl
Osnabruck -
Karlsruher Sc
18.00 Reli
18.30 Odbojka: Naci-
onalni [ampi-
onat Italija, M.
Roma Volley -
Yoga Forli
19.30 Vijesti
20.00 Spidvej
21.00 Spidvej
22.00 Ameri~ki fu-
dbal: Notre
Dame - Tulsa
Talons
Sportklub
06.30 Pregled belgi-
jske lige
08.00 Pregled
Champio-
nship
08.30 Pregled ATP
Basel
09.30 Real NBA
10.00 FullTilt Poker
10.45 NBA Live
11.00 U`ivo: ATP
Masters
Paris
23.00 FullTilt Poker
National G.
17.00 Najokrutniji
ameri~ki za-
tvori
18.00 [apta~ psima
19.00 Rajevi na Ze-
mlji
20.00 Najsjajniji bri-
tanski strojevi
21.00 Najte`i popra-
vci
22.00 Najokrutniji
ameri~ki za-
tvori
23.00 Najsjajniji bri-
tanski strojevi
MTV Adria
17.50 3 From 1
18.00 Brand new
18.30 Jukebox
19.00 Winner Spotli-
ght
19.10 Videography
Domachica
19.30 Just See MTV
20.40 MTV Express
21.10 Hip Hop Chart
21.50 3 From 1
22.00 Cribs
22.20 Randy Ja-
ckson Abdc 5
23.10 South Park
RTL
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Sve {to je
va`no, serija
19.40 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 CSI: Majami,
serija
21.15 Dr. House, se-
rija
22.15 Monk, serija
23.10 Zakon i red,
serija
PRO 7
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Simpsonovi
20.45 Simpsonovi
21.15 Dva i po mu{ka-
rca, serija
21.45 Dva i po
mu{karca, se-
rija
22.15 Switch Reloa-
ded
22.45 Besmislen,
komedikviz
23.15 TV Total
23.00 FULLTILT POKER 18.30 ODBOJKA 20.15 SIMPSONOVI 22.15 MONK
15.00 BO]ANJE 21.00 TABLOID 21.00 NAJTE@I POPRAVCI 22.00 CRIBS
SATELITSKI TV PROGRAM
UTORAK 9. 11. 2010.
BHT1
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 ^udesni svijet, obrazovna seri-
ja, 2/52
09.30 Nema problema
09.50 Du{ko Dugou{ko, animirani film
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
218/313
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Ples `ivota, igrana serija,
124/125, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Dimenzija vi{e, program iz ku-
lture, r.
13.15 Retrovizor, muzi~ki program
13.45 BH gastro kutak, kulinarski
show, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Doma}a lektira: Grozdanin ki-
kot
15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija,
28/66
Program za djecu i mlade
15.05 U~ilica, kviz
15.30 Popravili{te za roditelje, drama
15.45 Be Ha Te bebe
15.50 Nau~na postignu}a, 2/47
16.05 Ples `ivota, igrana serija,
125/125
16.55 Dru{tvo znanja, dokumentarna
serija
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film
18.55 Moj prvi izbor, reporta`a
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Crta, politi~ki magazin
21.00 Me|u specijalcima, strani do-
kumentarni program
22.00 BHT vijesti
22.15 Euroimpuls, magazin
22.45 Lenjingrad, rusko-britanski igr-
ani film
00.35 Sve u svemu, dnevni magazin, r.
01.50 Pregled programa
za srijedu
FTV
09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija,
49. epizoda, r.
10.00 To je prava Raven, serija za
djecu, 89. epizoda
10.30 Memoari porodice Mili}, serija
za djecu, 14. epizoda
10.50 ^arli i Mimo, crtani film
10.55 Tomica i prijatelji, crtani film
11.05 Zelena panorama, program za
agrar, r.
11.30 Rezovi, igrana serija, 17. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija,
50. epizoda
13.10 60 minuta, politi~ki magazin, r.
14.20 Druga dimenzija: Na izvorima
Unca, dokumentarni program,
4. emisija
14.45 Magazin LP u nogometu
15.15 Vijesti
15.25 Crna hronika, doma}a igrana
serija, 37. epizoda
16.00 Dolina sunca, igrana serija,
173. epizoda
17.00 Federacija danas, informativni
program
17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija,
42. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana
serija, 57. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.30 Sommersby, ameri~ki igrani film
22.24 Dnevnik, najava
22.25 S onu stranu re`ima: Potop,
dokumentarni program, 5.
emisija
22.51 Loto, dobitna kombinacija bro-
jeva i dva jokera
22.55 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.40 Sarajevska {kola dokumentar-
nog filma
00.10 Exit live, 6. dio
00.45 Federacija danas, r.
01.10 S onu stranu re`ima: Potop, do-
kumentarni program, 5. emisija
01.35 Dnevnik 3, r.
02.20 Pregled programa za srijedu
OBN
06.30 Jutarnji program,
kola`ni program
08.00 Ludo srce,
turska telenovela
09.00 A La Carte
Kulinarski show
10.00 Top Shop
10.15 Bilo jednom u Turskoj,
Turska
serija
10.45 Stol za 4, kulinarski show
11.15 V.I.P Survivor,
bez cenzure-dan
11.50 Vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.10 Telering,
talk show,r.
13.10 Top Shop
13.30 C.S.I: Las Vegas,
kriminalisti~ka
serija
14.30 Top Shop
15.00 Gümüº, turska
telenovela
16.20 Vremenska prognoza
16.25 OBN Info
16.30 A la Carte,
kulinarski show
17.10 Stol za 4,
kulinarski show
17.40 Bilo jednom u Turskoj,
turska
serija
18.50 Vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.00 V.I.P Survivor,
reality show
19.55 Gümüº, turska
telenovela
21.20 Dejana Show: @ivot mi je dao
drugu {ansu,
talk show
22.10 Vox populi
(Glas naroda)
22.15 V.I.P Survivor,
reality show
23.20 V.I.P Survivor,
bez cenzure
23.50 Vremenska prognoza
00.00 C.S.I: Las Vegas,
kriminalisti~ka
serija
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji pro-
gram
08.30 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani fi-
lm, 46.epizoda
09.10 Graditelj Bob, crtani film ,
46.epizoda
09.20 Timmy, crtani film, 6. epizoda
09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne
pustolovine, crtani film, 6. epi-
zoda
10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film,
20. epizoda
10.30 Winx, crtani film, 39. epizoda
11.00 Winx, crtani film, 40. epizoda
11.20 Aladin, crtani film, 14. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Indija, igrana serija, 60. epizoda
13.00 Pali an|eo, igrana serija, 52.
epizoda
14.00 Doma}ica Ovako
14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, nomina-
cije
15.35 Bioclinica
15.45 Top Shop
15.49 Sport centar
15.50 1001 no}, igrana serija, 61. epi-
zoda
16.50 Indija, igrana serija, 61. epizoda
17.50 Doma}ica Ovako
18.00 Policajac s Petlovog Brda, igr-
ana serija, 4. epizoda
18.43 Biometeorolo{ka prognoza
18.45 Otka~eni telefon Osmana
D`ihe
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Top Meblo
19.40 Horizonti
20.00 1001 no}, igrana serija, 62. epi-
zoda
21.00 Hayat production show, zaba-
vno-muzi~ki program
22.20 Divlji, divlji zapad, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija, 42.
epizoda
01.00 Sport centar
01.05 Dokumentarni
program r.
PINK BH
08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji
program
10.00 Farma,
reality u`ivo
11.00 Valentina,
serija
12.00 Info top,
informativni prog.
12.10 ^ini,
serija
13.00 Farma,
reality u`ivo
14.00 Info top,
informativni prog.
14.10 Mje{oviti brak,
serija
15.00 Danijela,
serija
15.50 Info top,
informativni prog.
16.00 Valentina,
serija
16.55 Savr{eno skladna i originalna
BiH
17.00 Farma,
reality
17.45 Gusto tv kulinarstvo
18.00 All about,
zab. emisija
18.30 Info top,
informativni prog.
18.55 Gusto tv kulinarstvo
19.00 Savr{eno skladna
i originalna BiH
19.05 Udri mu{ki,
talk show - u`ivo
20.00 Farma,
reality vtr
21.00 Farma,
reality izbor sluga
i zabava
01.00 Savr{eni mu`,
film
03.00 Gospodar `elja 2,
film
17.30 SVE U SVEMU 20.10 LOTO 22.15 V.I.P SURVIVOR 19.00 VIJESTI U 7 18.30 INFO TOP
Brzina 2
Nakon razlaza s biv{im mla-
di}em s kojim je do`ivjela opa-
snu pustolovinu u autobusu,
Eni Porter zapo~ela je novu ve-
zu. Ime njene nove ljubavi je
Aleks, a rije~ je o pripadniku
elitne motociklisti~ke policijske
jedinice. Me|utim, oprezni Ale-
ks je svojoj boja`ljivoj djevojci
zatajio pravu istinu o svom po-
slu, jer je Eni traumatizirana
doga|ajima iz pro{losti.
Uloge: Sandra Bulok, D`ej-
son Patrik, Vilijem Defo
Reditelj: Jan de Bon
FILM, HRT 2
20.00
01.00
Savr{eni
mu`
Na Badnje ve~e 2002. godine tru-
dna Lejsi Peterson nestaje iz svoje
ku}e, {to policiji prijavi njen mu`
Skot Peterson, po povratku s peca-
ro{kog izleta. Isprva niko ni ne po-
mi{lja posumnjati u Skota, ali poli-
cijski istra`itelji saznaju za njegovu
vanbra~nu vezu s Amber Frej, upr-
avo u vrijeme kada u obli`njoj mari-
ni more na obalu izbaci tijelo njego-
ve mrtve supruge.
Uloge: Din Kejn, Di Volas Stoun,
Pol Vinsent O’Konor
Reditelj: Rod`er Jang
FILM, PINK BH
TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji progr-
am
08.00 Emisija [to da ne? - repriza
08.45 Sponzorisani program
09.00 Intervju dana - repriza
09.30 Vijesti
09.45 Alfa mozaik - jutarnji progr-
am
10.30 Vijesti
11.30 Vijesti (Alfa mozaik)
12.00 Poznati
12.30 Vijesti
12.40 Sponzorisani program
13.15 Muzika
13.30 Vijesti
13.33 JUKEBOX i EPP
14.30 Vijesti
14.35 JUKBOX i EPP
15.30 Vijesti
15.35 JUKEBOX i EPP
16.30 Vijesti
16.35 Muzika
17.30 Vijesti
17.45 Jukebox
18.40 Centralna informativna
emisija
19.15 [to da ne - revijalni program
20.00 Intervju dana
20.35 Sportske legende
21.40 Jukebox
22.30 Jukebox
23.00 Dnevnik 1 repriza
TV TK
20.05 Prepreke, informativni pro-
gram
21.15 Konstruktorske katastrofe,
strani dokumentarni progra-
m
21.45 Liberty TV, informativni pro-
gram
22.15 „122 TK“, informativno-do-
kumentarni program
22.30 Vijesti
22.45 Prvi talas, zabavni program
23.30 Biografije, dokumentarno-
zabavni program
TV Gora`de
19.00 Dnevnik
20.00 Reporta`a
20.30 Balkandisc
22.00 Sestrice, igrana serija
22.30 Folk talk
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
TV Visoko
18.30 Drugo poluvrijeme, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.50 Klinika - igrana serija
21.35 TV liberty
22.05 Muzi~ki program
22.20 Aktuelnosti
22.40 TV strane
TV KISS
19.00 DNEVNIK KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
20.10 Extra plus, kontakt emisija
21.25 Vinoteka, emisija
22.15 Dnevnik KISS
22.40 Film, Drakula 3000 (18), r.
00.00 No}ni
program
TV Kakanj
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
21.00 Intervju
21.30 Biznis magazin
22.00 Ludo srce, serija
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Glas Amerike
TV USK
18.00 TV {kola
Crtani film
19.00 Dnevnik 1. TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju
20.50 Veterani danas, dok. progr-
am
21.30 Dnevnik 2. TVUSK
22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija
22.50 Smrt {pijunima, dok. progr-
am 6/16
TV Zenica
18.00 Iz dana u dan
18.05 Frej`er, humoristi~ka serija
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
20.00 Razglednica
21.00 TV Liberty, informativni ma-
gazin
21.30 TV izlog
22.00 Plima `ivota, igrana serija
TV Cazin
20.00 TV panorama
20.28 EPP
20.30 Da se ispri~amo... zabavni
program
21.00 Igrani program
21.45 Sportski mozaik, sportski
program
22.15 Igrani program
23.30 Glas Amerike
00.00 Odjava programa
MTV Igman
21.00 Ljepota ~ovje~nosti, dok.
program
22.30 TV Liberty - informativna
emisija
23.00 Music box (SMS kontakt)
23.30 VOA vijesti na bosanskom
jeziku
HIT TV
20.00 Zabranjena ljubav
21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Put oko svijeta
23.00 Glas Amerike
23.30 Triumph
00.00 Tri minutra
00.05 Film
BN
20.10 Doma}a serija: Jelena
21.00 Crno na bijelo
22.00 Sa druge strane `ivota, re-
porta`a
22.30 Dnevnik 3
23.00 Igrani film: Stanari
TV Bugojno
18.00 Vijesti
18.10 Putevi spasa - vjerski progr-
am
18.40 Muzika
19.00 Informator
20.00 1001 no} - igrana serija
21.00 Igrani film
22.20 Divlji, divlji zapad, igrani film
TV HEMA
16.00 Muzi~ki
program
17.02 Muzi~ki
program
17.45 Pregled
programa
18.00 Vijesti
18.15 Vremenska prognoza,
stanje na putevima
19.00 Narodna muzika -
muzi~ki program
20.00 Na{i razgovori -
intervju sedmice
21.00 Turizam plus,
emisija o
turizmu
22.00 Hema magazin - informati-
vni program
22.30 Vremenska
prognoza
20.30
Sommersby
D`ek Somersbi se nakon 6 godina
vra}a ku}i iako su svi bili uvjereni
da je poginuo u Gra|anskom ratu u
kojem se borio od po~etka 1861.
godine. Izazvav{i odu{evljenje
me|u poznanicima, D`ek ipak str-
epi kako }e ga primiti supruga Lor-
el i sin Robert, koji je u vrijeme nje-
govog odlaska bio premali da bi ga
se sjetio. D`ek nai|e na podr{ku
porodice i sretan je {to se vratio
normalnom `ivotu.
Uloge: Ri~ard Gir, D`odi Foster,
Bil Pulman, D`ejms Erl D`ons
Reditelj: D`on Amiel
FILM, FTV
UTORAK 9. 11. 2010.
RTRS
09.00 Vijesti
Mala tv
09.10 Nodi, crtana serija (27./100)
09.22 Medo Rupert, crtana serija
(27./52)
09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija
(30. i 31./100)
09.43 Gora bisera, crtana serija
(25./48)
09.57 Bajke iz cijelog svijeta, progr-
am za djecu (33./39)
10.11 Kvizolog - kviz za djecu, repriza
RTRS preporu~uje
11.10 Karmelita,
tv novela (52./170)
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu, informativni program
13.00 Laka opera - Turandot, mu-
zi~ka emisija (6./25)
13.25 [arene ka`e (38.)
RTRS preporu~uje
13.35 Pakov svijet, serija (78.)
14.50 RTRS preporu~uje
15.00 Vijesti
15.10 Dolina sunca, tv novela
(107./210)
16.00 Re’publika -
Dobojsko-trebavska regija
16.30 Srpska danas
17.05 Karmelita,
tv novela (53./170)
18.00 Revolucija mobilnih telefona,
dokumentarni program
18.45 Gora bisera, crtana serija
(26./48)
19.05 Upitnik, kviz
19.25 Finansijske
novosti
19.30 Dnevnik 2
20.03 Sport
20.10 Nekad bilo
21.10 Mjesto zlo~ina,
Majami 8, serija (4./24)
21.55 Crna guja, serija (6./24)
22.30 Dnevnik 3
22.52 Sport
22.57 Finansijske novosti
23.20 No limit, muzi~ka
emisija
23.50 Vrati}e se rode,
serija (14./25)
00.35 Revolucija mobilnih telefona,
dokumentarni program
HRT1
10.00 Vijesti
10.10 Vijesti iz kulture
10.15 Divljinom Amerike - 3000 kilo-
metara pje{ice, dokumentarni
film (1/2)*
11.00 Kod Ane, emisija pod pokrovite-
ljstvom
11.10 Debbie Travis preure|uje 1
(6/10)*
12.00 Dnevnik
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
12.16 TV kalendar
12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod po-
kroviteljstvom
12.34 More ljubavi, telenovela
(82/164)*
13.20 Hitna slu`ba 14, serija (19/19)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.20 Me|u nama
15.05 Luda ku}a 3, humoristi~na seri-
ja (15/34)*
15.40 Znanstvena petica
16.15 Hrvatska u`ivo
16.58 Vijesti
17.13 Hrvatska u`ivo
17.28 8. kat: Profesija: Kirurg,
talk-show
18.17 Kod Ane, emisija pod pokrovite-
ljstvom
18.30 Odmori se, zaslu`io si 3 - TV
serija (13/15)*
19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
19.12 Dnevnik plavu{e: Nevolja u
stanu, emisija pod pokrovite-
ljstvom
19.30 Dnevnik
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.10 [krinja: Konvoj Libertas - Va-
tra, dokumentarna serija (2/3)
21.05 Dr`ava, selo, grad
22.20 @ivjeti zdravije, emisija pod po-
kroviteljstvom
22.30 Dnevnik 3
23.10 Lica nacije
00.00 CSI: Las Vegas 9, serija (12)
(11/24) (R)*
00.45 Hitna slu`ba 14, serija (19/19)*
01.30 Zvjezdana vrata: Svemir 1,
serija (10/20) (R)*
HRT2
07.55 Mala TV:
TV vrti}: Prsti
Ninin kutak: Ki{ni {tap
Prugasti prijatelji
Danica: Danica i mravojed
08.25 Dvorac igra~aka, serija za dje-
cu (17/40) (R)*
08.50 [kolski program: Kakav grad
`elim
Navrh jezika: Uzvici
Kratki spoj: Kemija i kuhinja
09.35 Mega Mindy, serija za djecu
(28/39)*
10.00 Beverly Hills 4, serija (3/32)*
10.45 Globalno sijelo
11.15 Prizma, multinacionalni maga-
zin
12.00 U istom loncu, kulinarski show
12.40 Euromagazin
13.10 Proces
13.35 Zvjezdana vrata: Svemir 1, se-
rija (10/20)*
14.15 [kolski program: Kakav grad
`elim
Navrh jezika: Uzvici (R)
Kratki spoj: Kemija i kuhinja
15.00 Kojak 1, serija (9/22)*
15.50 Kojak 1, serija (10/22)*
16.45 Tree Hill 6, serija za mlade
(6/24)
17.25 U uredu 4, humoristi~na serija
(3/19)*
17.50 Neka ljudi `ive, dokumentarni
film (R)
18.30 @upanijska panorama
19.00 Divljinom Amerike - 3000 kilo-
metara pje{ice, dokumentarni
film (1/2) (R)*
19.45 Hit dana
19.57 Ve~eras...
20.00 Brzina 2, ameri~ki film*
22.05 CSI: Las Vegas 9, serija (12)
(11/24)*
22.55 Fringe - Na rubu 1, serija (12)
(4/21)*
23.45 Dnevnik plavu{e: Nevolja u
stanu, emisija pod pokrovite-
ljstvom
23.55 Zavr{ni udarac 2, serija (12)
(2/15)*
00.40 Retrovizor: Obavje{tajci 6,
serija (12) (3/10)*
Nova TV
04.45 Na{i najbolji dani,
serija
(38/260)
05.40 Na{a mala klinika,
serija
(34/35)
06.30 Gospodin Magoo,
crtana serija
1/65)
06.55 Bumba, crtana
serija (149-150/150)
07.10 Graditelj Bob, crtana
serija
(17/39)
07.20 Fifi i cvjetno dru{tvo,
crtana serija
(2/13)
07.30 Roary,
crtana serija (47/52)
07.45 Peppa,
crtana serija (33-34/52)
08.00 Mini kviz ep. 1
08.10 Mini kviz ep. 2
08.30 Zauvijek zaljubljeni,
serija (23-24/140)
10.35 Slomljeno srce, serija (31-
32/130)
12.30 IN magazin
13.15 Najbolje godine, serija
(37/152)
14.15 Zauvijek zaljubljeni,
serija
(25-26/140)
16.00 Slomljeno srce, serija (33/130)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Slomljeno srce, serija (34/130)
18.20 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
(38/152)
21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija
(8/31)
21.40 Europski `igolo, igrani film
(12)*
23.25 Ve~ernje vijesti
23.40 Anakonda: Lov na krvavu orhi-
deju, igrani film (12)*
01.25 Seks i grad, serija (72/94)
01.55 Bra~ne vode, serija (15/26)
02.20 Divlja srca, igrani film (12)*
03.45 Ezo TV, tarot show (18)*
04.45 Kraj programa
15.05 LUDA KU]A 3 16.45 TREE HILL 6
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Iako ste okru`eni ljubavlju, nje`no{}u
voljene osobe, skloni ste povla~enju u svoj
mali svijet.
Posao: Neprestano razmi{ljate o poslu koji vas
~eka. Nema razloga za brigu, ni zastoja u realizaciji `eljenog.
Zdravlje: Bez ve}ih promjena.
Ljubav: Svojim duhovitim upadicama i kome-
ntarima unosite dah non{alantnosti u relacije
sa voljenom osobom.
Posao: Naporno i pomalo neizvjesno razdoblje je iza vas.
Vedri i opu{teni, prihvatite ne{to laganiji tempo.
Zdravlje: Odmorite se i relaksirajte.
Ljubav: Nasuprot `elji za aktivnim ljubavnim
`ivotom, intenzivnim dru`enjem, stoji te`nja za
osamljivanjem.
Posao: Vi niste osoba koju bi uveseljavala bespo-
slenost. Ipak, potrebno vam je bar malo opu{tanja i odmora.
Zdravlje: Trenutno ste preosjetljvi.
Ljubav: Pravo je vrijeme da se oslonite na vo-
ljenu osobu. Okrenite se dobrim, provjerenim
„receptima“ zavo|enja.
Posao: Va{i su planovi sve ambiciozniji. Os-
je}ate energiju, `eljni ste dokazivanja. O~ekujete i priznanje.
Zdravlje: Smirite malo tempo.
Ljubav: Tra`ite ne{to novo, mo`da ~ak i novu
ljubav, uzbudljivu, makar kratkotrajnu vezu ili
avanturu....
Posao: Prili~no ste zaokupljeni poslom, proble-
mima ili novim planovima. Bezrazlo`no vas brinu finansije.
Zdravlje: Ovo je jedan od mirnijih dana.
Ljubav: Stekli su se gotovo svi uvjeti koji za-
dovoljavaju va{u potrebu da napravite mali
praznik ljubavi.
Posao: Svjesni ste da su neki poslovi nedovr{eni, ali ne
brinete zbog toga. Vi{e vas privla~i ne{to drugo.
Zdravlje: Osje}ate porast energije.
Ljubav: U nagovje{taju je veseliji dan. Po-
ku{ajte se opustiti uz voljenu osobu, zaboravi-
te sve brige.
Posao: Vrlo ste zadovoljni. Zadr`ite uobi~ajeni
ritam, a rad }e vam pomo}i da zadr`ite duhovnu ravnote`u.
Zdravlje: Pro{etajte, relaksirajte se.
Ljubav: Ovo lako mo`e biti veseo dan. Spre-
mni ste na avanturu. Vi{e i ljep{e komunicira-
te sa partnerom.
Posao: Ni{ta ne brinite. I pored svega, ostaje vam dovo-
ljno vremena i energije za posao. Vi{e se anga`irajte.
Zdravlje: Potrebno vam je vi{e sna i odmora.
Ljubav: Osje}ate novu energije, neku pose-
bnu, mo`da te{ko obja{njivu sre}u. Ispunjava-
ju vam se neke `elje.
Posao: Znate da je, i ovoga puta, klju~ uspjeha u dobro
isplaniranom vremenu. Dr`ite se donesenog plana.
Zdravlje: Opu{tanje donosi i zadovoljstvo.
Ljubav: Budite bezbri`ni. Prepustite se u`iva-
nju, odbacite iscrpljuju}e misli o stvarima za
koje treba vremena.
Posao: Kako god, sre}a vas ne mo`e mimoi}i.
Iskoristite vrijeme za pripremu terena za budu}e poslove.
Zdravlje: Bez bitnijih promjena.
Ljubav: Strastveni i puni ljubavi, `elite osobu
koju volite samo za sebe. Potpuno, stalno, bez
ostatka.
Posao: Niste na vrijeme dobili novac ili vam se ~ini da ste
premalo pla}eni? Budite otresitiji u zahtjevima!
Zdravlje: Poradite na ja~anju imuniteta.
Ljubav: Vi{e vremena provodite s osobom ko-
ju volite. Takva vrsta „izolacije“ od svijeta, po-
tpuno vas ispunjava.
Posao: Imate priliku da poka`ete svoje sposo-
bnosti. Pove}ava se `elja za izlaskom iz sjene, dokazivanjem.
Zdravlje: Vi{e nego solidno.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz
^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi},
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura
Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
DTP: Damir Hasanovi}
Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel:
036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e
Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK:
@itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni
centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885,
215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
16.00 SLOMLJENO SRCE 21.55 CRNI GUJA
22.45
FILM, BHT1
21.00 21.20
Gosti emisije, Mimo [ahinpa{i} koji
je pre`ivio transplantaciju bubrega,
Ljiljana Kranjc koja je uz pomo}
gra|ana i podr{ke svoje porodice
dobila novu jetru i novu {ansu za
`ivot, te rudari koji su svakodnevno
izlagali svoj `ivot i svjedo~ili
stra{nim nesre}ama u rudarskim ja-
mama, govore o tome kako im je
`ivot dao drugu {ansu i kako nikada
ne treba odustajati i gubiti nadu.
Divlji, divlji zapad
Dejana talk
show
Lenjingrad
D`im Vest heroj je ameri~kog gra|an-
skog rata, a sada specijalni agent pri-
li~no lak na okida~u. Artemus Gor-
don tako|er je ameri~ki agent, ujedno
i briljantni izumitelj i sjajni preru{iva~.
Kada se Amerika na|e pod prijetnjom
psihoti~nog Arlisa Lavlesa, predsje-
dnik Uliks Grant spojit }e dvojicu age-
nata u tim, jedini koji mo`e sprije~iti
opasnog lu|aka.
Uloge: Vil Smit, Kevin Klajn, Kenet
Branag, Salma Hajek
Reditelj: Beri Sonenfeld
U susret „BH
muzi~kom
Oskaru“
U emisiji „U susret ‘BH muzi~kom Oskar-
u’“, idejni tvorac i organizator ovog pre-
sti`nog doga|aja, hitmejker Nazif Gljiva }e
uz voditeljicu Edinu [ukalo ugostiti u~esni-
ke ovogodi{njeg Oskara, koji }e pjevati
u`ivo i pokloniti gledateljima jedno lijepo
dru`enje prije samog spektakla koji }e se
desiti 11. 11. 2010. godine u dvorani
„Mirza Deliba{i}“. Gosti u emisiji }e biti:
[erif Konjevi}, Enes Begovi}, Elvira Rahi},
Semir Ceri} Koke, Nihad Alibegovi}, Armin
Muzaferija i mnogi drugi.
TOK-[OU, OBN
Mlada britanska novinarka Kejt Dejvis
koju su poslali da prati Naci blokadu,
prisustvuje zastra{uju}em. Njeno
isku{enje postaje prava ratna pri~a. U
po~etku je sama i goni je policija. Pro-
nalazi skloni{te kod jedne porodice.
Njen ljubavnik Filip saznaje da je `iva i
odlazi u Moskvu da je spasi, ali Kejt
odbija da se vrati s njim.
Uloge: Gabrijel Birn, Mira Sorvino, Ale-
ksandar Abdulov, Vladimir Iljin
Reditelj: Aleksandr Buravski
EMISIJA, TV ALFA
22.20
FILM HAYAT
LJUDI I DOGA\AJI
Smit: Primorati na rad
Fizi~ki rad za
nezaposlene
LONDON - Britanska vlada pr-
edstavit }e plan po kojem bi oni
koji su du`e nezaposleni mogli
biti primorani da besplatno oba-
vljaju neki dru{tveno koristan
fizi~ki posao, ili im prijeti gubi-
tak pomo}i i povlastica za neza-
poslene. Ministar za rad i penzi-
je Ijan Dankan Smit (Iain Du-
ncan Smith) iznijet }e plan o
~etverosedmi~nim projektima
za nezaposlene, poput farbanja
zidova {kola, okopavanja ba{ta i
skupljanja sme}a, javlja BBC.
Selo Karena (Foto: AP)
Sukobi u
Mijanmaru
BANGKOK - Pred sukobima
izme|u pobunjenih pripadnika
karenske etni~ke grupe i mijanma-
rske vojske u izbjegli{tvo prema
Tajlandu pobjeglo je oko 10.000
stanovnika Karena. U nedjelju je
pobunjeni~ka Demokratska budi-
sti~ka vojska Karena (DKBA) pr-
ve op}e izbore odr`ane u zadnjih
20 godina u Mijanmaru obilje`ila
zauzimanjem po{te i policijske sta-
nice u gradu Mjavadiju, oko 350
kilometara sjeverozapadno od Ba-
ngkoka. Mijanmarska vojska
odgovorila je na napad.
Iskosa
Medvjed na zabavi
KIZIL - Gladni medvjed pridru`io
se stanovnicima Kizila, glavnog gra-
da republike Tiva u Sibiru, tokom
proslave nacionalnog praznika,
objavila je ju~er agencija Ria Novo-
sti. Medvjed je upao u grad, koji se
nalazi 3.660 kilometara isto~no do
Moskve, a zatim i u susjedno selo,
gdje je ubio jednu svinju. Nakon to-
ga medvjed je poku{ao napasti neko-
liko prolaznika, a potom je ubijen.
TEL AVIV - Tokom posjeta Tel
Avivu nekada{nja spasiteljica 43-
godi{nja Pamela Anderson
do`ivjela je lak{u saobra}ajnu ne-
sre}u. Nalazila se na zadnjem sje-
di{tu svog BMW-a kada je vozilo
udarilo u betonski stub na parkir-
ali{tu, prenose strani mediji.
Biv{a „Playboyeva“ ze~ica pro{la
je bez povreda.
Pamela se nalazi u Izraelu zbog
sudjelovanja u tamo{njoj verziji
{oua „Ples sa zvijezdama“.
Poznata ameri~ka glumica izjavi-
la je da }e poku{ati {armirati jevr-
ejske konzervativce kako bi ih
ubijedila da usvoje zakon protiv
no{enja krzna, prenosi agencija
AP. Kao po~asna direktorica or-
ganizacije PETA priliku }e iskor-
istiti i da govori o pravima `ivot-
inja u toj zemlji.
Zakon protiv no{enja krzna jo{ ni-
je usvojen u Izraelu jer se ultraor-
todoksni lideri u toj zemlji boje ka-
ko bi on utjecao na proizvodnju
krznenih kapa koje hasidski Jevre-
ji nose tokom nekih praznika.
Anderson je pohvalila Izrael kao
primjer moderne zemlje u kojoj ne
postoje farme za uzgajanje `ivotin-
ja isklju~ivo zbog njihovog krzna.
Vestervele s izraelskim kolegom Libermanom: Opre~ni stavovi (Foto: AP)
TOP VIJESTI
Anderson: U Izraelu radi sudjelovanja u tamo{njoj verziji {oua „Ples sa zvijezdama“ (Foto: AP)
Protiv blokade Gaze
BERLIN - Dvadesetak umjetn-
i~kih djela za koja se vjerovalo da
su ih uni{tili nacisti jer su ih sma-
trali „izopa~enim“ prona|eno je
na jednom gradili{tu u Berlinu.
Djela su izlo`ena u Novom muze-
ju u Berlinu, prenijela je agencija
AP. Nacisti~ki re`im je prodao ili
uni{tio na hiljade umjetni~kih
djela ~iji su autori bili Jevreji ili
koja su, kako su vjerovali, sa-
dr`avala devijantne seksualne ele-
mente, antinacionalisti~ke teme ili
kritiku nacisti~ke ideologije.
Vjerovalo se da su zbirku uni{tili
nacisti (Foto: AP)
Biv{a „Playboyeva“ ze~ica otkrila plan posjete Tel Avivu
[ARMIRANJE KONZERVATIVACA
Pamela Anderson se nada kako }e ubijediti doma}ine da usvoje zakon protiv no{enja krzna
Prona|ena „izopa~ena“ djela
GAZA - Njema~ki ministar va-
njskih poslova Gvido Vestervele
(Guido Westerwelle) zatra`io je
ju~er od Izraela da okon~a bloka-
du pojasa Gaze kojim vlada Ha-
mas. Tokom prve posjete nje-
ma~kog ministra palestinskoj en-
klavi u nekoliko godina, Vesterve-
le je izjavio kako je neprihvatljivo
da Izrael ve} tri godine blokira 1,5
miliona ljudi. Evropska unija sva-
ke godine ulo`i milione eura za
pomo} Palestincima, a Njema~ka,
~iji su odnosi s Izraelom osjetljivi
zbog nacisti~kog holokausta, na-
jve}i je davalac te pomo}i.