ISSN 1840-1309

www.bhcityreview.com

ZDRAVLJE/HEALTH Vrhunski kvalitet, sigurnost i djelotvornost proizvoda

Golderm gel brzo obnavlja o{te}enu ko`u
o mnogobrojnim i va`nim funkcijama koje obavlja, ko`a spada u najva`nije organe ~ovje~ijeg tijela. Stoga je u cilju normalnog funkcionisanja na{eg organizma jako bitno odr`avanje kontinuiteta i integriteta ko`e. Ko`na o{te}enja, poput posjekotina, ogrebotina, opekotina i raspuknu}a ko`e naj~e{}e nastaju djelovanjem vanjskih fizi~kih ili hemijskih faktora. U

P

Spre~ava nastanak o`iljaka Brzo djelovanje, jednostavna primjena
Golderm se preporu~uje svima koji `ele posti}i brze rezultate u obnavljanju o{te}ene ko`e te mogu}nost nastanka o`iljaka svesti na najmanju mogu}u mjeru. Ovaj novi proizvod odlikuje i veoma jednostavna primjena jedanput dnevno {to, u procesu samolije~enja razli~itih ko`nih o{te}enja, predstavlja izuzetnu pogodnost i komfor za svakoga ko primjenom Golderm gela `eli posti}i maksimalan efekt, uz minimum ne`eljenih djelovanja, {to je i karakteristika svih vrhunskih proizvoda u svijetu koji su namijenjeni za samolije~enje (tzv. OTC proizvodi –

lokalnom tretiranju navedenih ko`nih neinficiranih o{te}enja koriste se proizvodi na bazi sukralfata kao {to je Golderm gel.

lijekovi i medicinska sredstva koji se izdaju bez ljekarskog recepta). Golderm je savremeno medicinsko sredstvo ~iji se mehanizam djelovanja bazira na fizi~kim osobinama sukralfat gela, aktivnim sastojkom ovoga proizvoda. Sukralfat u kontaktu sa o{te}enom ko`om formira za{titnu barijeru koja pokriva o{te}eno mjesto na ko`i. Izuzetna efikasnost ovog novog proizvoda u obnavljanju o{te}ene ko`e i zacjeljivanju neinficiranih rana dokazana je u nizu klini~kih studija koje su ra|ene u italijanskim klini~kim centrima. Golderm gel ima produ`eno djelovanje, dugotrajan u~inak, {titi o{te}enu ko`u od bakterijske infekcije. Iskustva iz zdravstvenih ustanova {irom Bosne i Hercegovine kada je u pitanju prakti~na primjena su i vi{e nego pozitivna. I ljekari i pacijenti su ovaj novi proizvod prihvatili sa puno o~ekivanja koja }e Golderm, kako rezultati u praksi ve} pokazuju, sigurno ostvariti.

[iroka primjena u saniranju ko`nih o{te}enja Golderm gel se primjenjuje za efikasno i jednostavno saniranje neinficiranih ko`nih o{te}enja poput: posjekotina, ogrebotina, manjih opekotina, raspuknu}a ko`e kao i u lije~enju dekubitusa tj. rana koje nastaju zbog dugotrajnog kontakta sa podlogom naj~e{}e kod nepokretnih osoba, ~ireva na nogama kod osoba sa oslabljenom venskom cirkulacijom te kod dijabeti~ara.

3

ZAPIS SA STE]KA IZ 1422 GODINE
A se lezi Asta,Bogcina Zlousica ksci,a ne lezi mi se. Kako bih rado sad pred vetce s tebom krojz livade projsetala i onaj poljubac sto si isko,a ne dobio,ti dala. Pa da i nebo pukne. Ne bi mi bilo zal,ni stid. Namjernice,ne tici mi kam,nek oni koji netcine utcine tsto ja ne utcinih,jer ja tek sad znam kako dusu perze neispunjena davanja. 1422 ljeta, kad se radovase sretni,a ja zmreh. Here lays Asta,daugther of Bogcina Zlousic, but I am not peaceful. How happy I would be now to walk through the meadows with you.Now I would have given you a kiss that you waited for but didn't get. But the sky burst out. I would not be regretting or ashamed of it. Those with dark thoughts, don't touch this tombstone.Those who put it here,done something I didn't manage to do.Still now I know how torturous it is for those who are not giving. The year of 1422, may the happy ones be joyful, but I have parished.

Slovo o @eni Boginji prolje}a The story about the woman, the Goddess of the spring
Ako su Una i Sana `ile kucavice Bosanske Krajine, onda je Neretva krvotok Hercegovine . [to je Egiptu Nil, to je Hercegovini Neretva. Esejisti skloni lakonskom kazivanju bi rekli : `ivot. [to je Neretva za Hercegovinu, to je @ena za porodicu. Kazujemo svoje Slovo o @eni . Evo prolje}a doba neumitnog! Ponovnog ra|anja prirode. Ususret prolje}u okre}emo se Suncu. Sunce otkriva i prosvjetljuje sjenke. U sjenci ,tanana i skrita @ena. Savremena `ena. [to se vi{e otkriva to je vi{e pokrivena. Neprovidnim a nevidljivim velom tajnovitosti. Koprenom svoje zagonetnosti. Eto ba{ zato, sama ta zagonetka neodoljivo zove na ponovne poku{aje odgonetanja. Od kada je svijeta i vijeka `ena je tajna . Jednako za pametne, genijalne kao i za obi~ne svakodnevne ljude. Lijepa i neodoljiva. Sugestivna i mo}na. Plemenita i bri`na. Suptilna i sna`na. @ena Majka, sestra, supruga, prijateljica, ljubavnica, suradnica. U kojoj god aksiolo{koj ravni da je posmatramo @ena je monument. Karijatida. Heroina na{eg doba. [ta bismo kao unuke i unuci mogli kazati za Prvu U~iteljicu svog `ivota? Baku ili Nanu, svejedno. Da nam je najdra`a, sigurno! Da smo od nje nau~ili najva`nije stvari u `ivotu, tako|e! @ena danas bi mogla biti najbolji putokaz u ovom surovom, ne~ovje~nom,nemu{tom i neodre|enom svijetu . Eh, kada bi bila shva}ena. A tu zastajemo pred neprobojnim zidom Tajne. Slatke `ivotne Tajne . Romanti~ari, poput Frederika [opena bi se pomirili sa tom sudbinom neosvojive @or` Sand. Hipersenzibilni Slaven Sergej Jesenjin bi zanijemio pred Isidorom Dankan. Cezar je pao pred Kleopatrom. Napoleon je pao pred zanosno lijepom Poljakinjom. A mi ? Zaneseni ovim Slovom o @eni kolektivno klonemo pred snagom i ljepotom Jedne Vesne, Slavenske Boginje prolje}a. Pi{e : prof. Muhamed Zlatan Hrenovica If the Rivers Una and Sana are the vessels and blood of Bosanska Krajina, then Neretva is the bloodstream of Herzegovina. What is Nile to Egypt that is Neretva to Herzegovina. Essayist with the tendency of laconic dictation would say: a life. What is Neretva to Herzegovina that is a woman to her family! We speak about our story of a Woman. There is the spring- the stringent season! Rebirth of nature. Towards the spring we turn to the Sun. The Sun reveals and illuminates the shadows. In the shadow- a tenuous hidden woman- a modern women. The more revealing she is the more she is covered- with an opaque, but invisible veil of secrecy and with the veil of her inscrutability. So that is why, the mystery itself irresistibly calls on anew attempts of revealing. Since the beginning of the world and century, the woman is a secret- equally for smart, ingenious, as well as for ordinary everyday people. She is beautiful, irresistible, suggestive, powerful, noble, loving, subtle and powerful. She is a mother, a wife, a sister, friend, lover, and collaborator. In whatever axiological plane we observe her the woman is a monument. A Caryatid. A heroine of our time. What can we say as grandchildren for the first Teacher of your life? Grandmother or granny- it doesn't matter. That she is our favorite- that is for sure! That we have learnt from her the most important things in life, also! Today Women could be the best direction in this cruel, inhuman, inarticulate and vague world. Well, when she could be understood. And here we stop at the impenetrable wall of Secrets- Sweet secrets of life. Romantics, such as Frederick Chopin would reconcile with the fate of the impregnable George Sand. Hypersensitive Sergei Yesenin would numb in front of Isadora Duncan. Caesar fell in front of Cleopatra. Napoleon fell in front of the enthusiastic beautiful Polish woman. And we? Astonished at this story about the woman we collectively collapse at the strength and beauty of One Vesna, Slavic Goddess of spring. Written by: prof. Muhamed Zlatan Hrenovica

BH City Review Izlazi mjese~no/Published monthly Izdava~/Publisher Bh mega team d.o.o. Sarajevo Fra An|ela Zvizdovi}a 6 Direktor/CEO Salih D`idi} Telefoni/Telephone SARAJEVO 033 213 311, 201 985

E-mail: bhmegateam@epn.ba

www.bihcityreview.com
Urednik/Editor Samra Jalovi~i} Redakcija/Editorial staff Novinari/Journalists Muhamed Zlatan Hrenovica, Jasna Mehovi}, Elma Hod`i}, Dejan Novakovi}, Lejla ]elovi}, Adnan Kratovac, Alma Daci},

Stalni saradnici/ Chief associates Ines Vedi}, Slobodan Raši}, Zoran Matki}, Miroslav Landeka, Elma Geca, Mirsad ^ukle, Eldar Ibri{imovi}, Smaragda Klino, Almir Terzi} Sekretar redakcije/ Editorial secretary Nevena Delali} Lektor/Language editor Elma Hod`i}

Prijevod na engleski, korektura i lektura engleskog jezika/Translation and English language editor: Mersiha Delali} Design & DTP: Dragan Markovi} Vanja Ko{uti} Štampa/Printed by Grafotisak, Grude

Izdava~ nije odgovoran za sadr`aj u oglasnom prostoru/Editor is not responsible for subject-matter/contents of advertisement space

5

www.bihcityreview.com

@ENA Povodom 8.marta Me|unarodnog Dana `ena

@ENA ILI KARIJATIDA?
Poku{aj pisanja Slova o @eni
Pi{em ovo bono slovo, kao ko zna koji poku{aj eseja o @eni . Pazi Zlatane, @ena je bi}e koje se voli za 365 dana! Za cijeli zivot, a ne samo za 8. mart – dajem sebi posljednje opomene nad ~istim papirom. Hrabrost je kazati Slovo o @eni a da ne posumnja{ u cjelovitost svog iskaza. Jami iz sredine - re}i }e ti nestrpljivi ~italac, `ele}i da {to prije sazna onu kona~nu rije~. Su{tinu. Esencijalnu poruku tvog zapisa. Misao. Definiciju tog ~udesnog, tajnovitog i dragog, nikada do kraja odgonetnutog bi}a, kojeg obi~no zovemo `ena. Radije bih rekao @ena! Sa koje god strane da poku{a{ ne{to zapisati ili kazati odmah ti se uz prvu pomisao neodoljivo, poput @ene, u{u{ka neka asocijacija, konotacija, analogija, komparacija. Neka kontemplativna digresija. Sama nauka! Kao opomena, da o @eni ne zna{, ne smije{, i ne mo`e{ kazivati, niti pisati, bez duboke i ozbiljne odgovornosti da javno i slobodno ka`e{ svoju misao. Uvijek kada nemam prave rije~i za ono {to ho}u kazati, pozovem u pomo} pjesnike, pisce, slikare, umjetnike. Njihovo je kazivanje esencijalno i, dakako, sugestivnije. I u njihovom vi|enju imamo jednu osebujnu galeriju likova `ena koje su potpuno vladale svojim mu{karcima. @or` Sand romanti~arska ljubav Frederika [opena kompozitorskog klavirskog maga Isidora Dankan fan fatal Sergeja Jesenjina Sarajka – @ena biser u kalu vi{egodi{nje opsade Sarajeva Fasciniran sam ~isto}om ovih `ena u tramvajim . One miri{u svje`inom!- re~e mi jedan svjetski novinar ... Bi to one hladne i gladne, sarajevske 1993. godine. I lijepe su -dodade. ^istotom miri{u- odgovorih mu. Htjedoh mu time kazati ne{to neizbje`no. Istinu o du{i Majke Sarajke ispunjenoj ~istotom i brigom, za djecu, mu`a branitelja Domovine, drage ljude u porodici i susjedstvu. A samo sam poveo tog novinara gradom da osjeti svakodnevni dah i nagovje{taj smrti u opkoljenom Sarajevu. Majke, `ene, sestre Srebrenice danas. ^asne i sna`ne. Dostojanstvene u svom bolu. Heroine zlog doba. Kazaljke sata ~ije vrijeme ne vidimo. Budilnika ~ije otkucaje ne ~ujemo. Katarina Prva Bosanska Kraljica Kosara- Bosansko-hercegova~ka poetska i Bogumilska karijatida Maka Dizdara Hasanaginica – sveta i tragi~na [arlota – Lota, knji`evnog genija Johanna Wolfganga Goethea Jelena – `ena koje nema, Ive Andri}a (ponekad kontraverznog, mo`da i esencijalno kontradiktornog kada kazuje svoje vi|enje `ena). ^uveni, svjetski antologijski pisac Maksim Gorki je, umjesto onog svog prohumanisti~kog slogana ^ovjek kako to gordo zvu~i!, mogao kazati: @ENA, kako to gordo zvu~i! ^ini se da bi to bilo uvjerljivije od one ~asne i ~iste namjere ruskog pisca. Pi{e: prof. Muhamed Zlatan Hrenovica P.S. Rijetko sam ili nikada, @eni donosio cvije}e samo za i povodom 8. marta. To mi je nekako izgledalo slu`beno. Skoro kao prinuda. Nametnuto agresivnom ponudom trgovaca cvije}em . @eni koju volim radije sam donosio cvije}e u obi~nom danu. Onako iznenada . Bili su to uglavnom prirodni, mirisni zumbuli ili narcisi. Bijeli,plavi `uti. Svejedno . Darovani su iz dubina Razuma i Srca . Iz dubina Ljubavi koja nije za jedan dan . Nije za dnevni list. Ljubavi koja je trajna i duboka . Ljubavi za knjigu. Danas znam da @ena to nije shvatila.

@ene drevnih civilizacija:
Klara Cetkin i Rosa Luksemburg – prva izvojevana bitka za prava @ene Jovanka Orleanka – Heroina revolucionarnih promjena Mona Liza – Madona, zagonetna ljepotica genijalnog Leonarda Da Vin~ija Suada Dilberovi}, hrabra i lijepa Dubrov~anka, Studentica medicine, takore}i Djevoj~ica. Danas bi bila @ena. Majka. Ljekarka. Lijepa Helena `ena Agamemnona (ratovalo se zbog ljepote i Ljubavi a ne zbog ljubomore. Helena je oteta.) Kleopatra – mo`da prva fan fatal u historiji Cintia – ljubav starorimskog pjesnika Propercija Laura – @ena inspiracija renesansnog pjesnika Fran}eska Petrarke Julija –[ekspirova lirsko-dramska junakinja, mo`da najbolje Istine o snazi Ljubavi (Romeo i Julija) Dulcineja, sveta ljubav Viteza Don Kihota od Man~e Aida – monumentalna operska, scenska i su{tinska, stvarala~ki genijalna tvorevina Giusepe Verdia (Giuseppe Verdi)

6

www.bihcityreview.com

WOMAN On the occasion of 8th March, the International Women's Day

WOMAN OR CARYATID?
An attempt of writing a Story about a Woman
I am writing this painful story about the woman, as who knows which attempt on an essay about a Woman. Be careful Zlatan, I give myself the last reminders on the clean paper; the woman is a creature that is loved for 365 days, for life and not only on the 8th March. It is courage to say about the story about a woman and not to doubt the integrity of own testimony. Pick from the middle! - An impatient reader will tell you, wanting to know as soon as possible the final word, the essence and the essential message of your note- A thought. A definition of that magical, mysterious and precious, never to the end revealed being, which is usually called a woman. I would rather say a Woman! On whatever side you try to write or tell something, immediately with the first idea of irresistible, such as Women, get through some association, connotation, analogy, comparison- Some kind of contemplative digression. Science itself! As a reminder, that you cannot write about a Woman and not know , must not and can not tell or write, without deep and serious responsibility to publicly and freely say your thought. Whenever I don’t have the right word for saying something, I refer to help of poets, writers, painters, artists. Their saying is essential and, of course, more suggestive. In their vision we have a unique gallery of women characters who totally dominated their men. Aida - monumental opera, drama and the essential, creative, ingenious creation of Giuseppe Verdi George Sand- romantic love of the famous piano composer Frederick Chopin Isadora Duncan- fame fatal of Sergei Yesenin Woman of Sarajevo - A pearl woman of multi-year besieged Sarajevo I am fascinated with the cleanness of these women in the trams. They smell of freshness! - told me one world journalist ... That was on one cold and hungry, Sarajevo’s 1993. And they are beautiful -he added. They smell of cleanness- I told him. I wanted to say something inevitable by that. The truth about the soul of the Mother of Sarajevo filled with purity and care for children, husband Veteran of homeland, dear people in the family and neighborhood. And I only took the journalist through the city to feel the daily breath and a hint of death in the besieged Sarajevo. Mothers, wives, sisters of Srebrenica today- noble and strong, dignified in their pain. Heroines of evil times- clock hands whose time we can not see. Alarm clock whose beats we do not hear. Bosnian Queen Catherine the first Kosara - Bogumil poetic Caryatid of Bosnia-Herzegovina and Mak Dizdar Hasanaginica - holy and tragic. Charlotte - Lott, the literary genius of Johann Wolfgang Goethe Jelena – women that there isn’t by Ivo Andric (sometimes controversial, perhaps even essential contradictory when telling his view of women). The famous, world anthology writer Maxim Gorky instead of his pro-humane slogan: A man, how that sounds so proudly! Could have told: A Woman how that sounds so proudly! It seems that it would be more convincing than the pure and noble intention of the Russian writer. Written by: Prof. Muhamed Zlatan Hrenovica P I rarely or never, brought flowers to a woman for .S. the occasion of the 8th March. That somehow seemed official- Almost as a constraint, imposed by an aggressive offer of the florist. I rather brought flowers to the woman I love on the common day- suddenly. They were mostly natural, fragrant hyacinths or narcissus. White, blue, yellow. Anyway, they were given from the depth of the Reason and the Heart. From the depth of Love that is not for one day. Not for the daily newspaper, but love that is lasting and deep. Love for the book. Today I know that the Woman did not understand that.

Women of ancient civilizations:
Clara Catkin and Rosa Luxembourg - won the first battle for the rights of women Joan of arc- heroine of the revolutionary changes Mona Lisa - Madonna, a mysterious beauty of the genius Leonardo da Vinci Suada Dilberovic, a brave and beautiful girl of Dubrovnik. - A student of medicine, so to speak, a little girl. Today she would have been a Woman, a Mother, and a Doctor. The beautiful Helen- the woman of Agamemnon (the war was because of the beauty and Love and not because of jealousy. Helena was kidnapped.) Cleopatra - perhaps the first fame fatal in the history Cynthia – the love of the old Roman poet Propertius Laura - the woman that was an inspiration to the Renaissance poet Francesco Petrarca Juliet- Shakespeare lyric-drama heroine, perhaps the best truth about the power of Love (Romeo and Juliet) Dulcinea -the sacred love of the Knight Don Quixote of La Mancha

7

www.bihcityreview.com

@ENA/WOMEN

Mudrosti o `eni
@ena stoji kao kapija na izlazu kao i na ulazu ovog svijeta. Ivo Andri} *** Kada `ena napravi mu`a magarcem, odmah ga ubje|uje da je lav . Onore de Balzak *** @ena se ne ra|a ,`ena se postaje . Simon de Bovoar *** @ena je kroz vijekove slu`ila kao magi~no staklo kroz koje se mu{karac ogleda i vidi sebe uveli~anog. Vird`inija Vulf *** Najgluplja `ena mo`e upravljati pametnim mu{karcem, ali upravljati budalom mo`e samo pametna `ena . Radjard Kipling *** @ena {uti samo o onome {to ne zna . Seneka *** Za `enu ne mari {to nije u~ena, jer u~enost {ta }e? Glavno je da zna {ta je ko{ulja, {ta ga}e . Molijer

Wisdom about a woman
A woman stands at the exit gates As well as at the entrance of this world. Ivo Andric *** When a woman makes her husband a donkey, She immediately convinces him that he is a lion. Onore de Balzac *** The woman can not be born, you can become a woman. Simon de Beauvoir *** Women served as a magical glass through centuries Through which the man can see himself magnified. Virginia Woolf *** Silly woman can manage a clever man, but a fool can only be managed by a smart woman. Rudyard Kipling *** Women don’t talk about the things she doesn’t know. Seneca *** For a woman don’t you worry if she is not educated, for education is needed what for? The main thing is to know what a shirt is and what the pants are. Moliere

8

SARAJEVO

10

SARAJEVO

11

www.bihcityreview.com

Sarajevska "Banja Terme - Ilid`a"
sarajevskoj kotlini, na osam kilometara od centra Sarajeva, nalazi se nadaleko poznata "Banja Terme Ilid`a" koja je ime dobila po turskoj rije~i "ilad`a" {to u prevodu zna~i lijek. Smje{tena u podno`ju Igmana i u blizini izvori{ta rijeke Bosne, a okru`ena velikim lijepo ure|enim parkom i ~uvenom Velikom alejom. Ilid`anska banja predstavlja tako mjesto na kojem se idealno mogu kombinovati lije~enje i svi vidovi odmora. Ljekovitost vode koja iz dubine zemlje izbija na podru~ju Ilid`e poznata je jo{ iz doba Rimljana i Turaka. Ohrabreni neospornim djelovanjem termalnih kura, Rimljani su prvi izgradili banju. Plinije je zapisao da "za vrijeme od 600 godina Rimljani nisu poznavali druge

U

lije~nike osim kupanja, osim banja". Prve fizi~ke i hemijske analize termomineralne sumporovite vode na podru~ju Ilid`e uradio je 1886. godine prof.dr. Ernest Ludving. Od tada do danas ova voda ima konstantan sastav i temperaturu. Nedaleko od njenih izvori{ta vremenom je nikao cijeli kompleks hotela koji ~ine savremeno banjsko lje~ili{te.

Ljekoviti faktori
Po fizi~ko-hemijskim osobinama voda koja se koristi za terapiju u "Banji Terme Ilid`a" je mineralna (3,694 mg/l), sumporovita i hipertermna (T 57,5°C). Bogata je mineralima (Ca, Na, Mg, sulfat, hlor) iz vi{e izvora a zastupljenost CO2 u njenom sadr`aju je 491,3 mg/l. Radioaktivnost vode je 10 MJ. Voda se mo`e koristiti pijenjem, inhalacijom, te kupanjem. Uz termomineralnu – sumporovitu vodu koristi se i danas, kao i kod prethodnih 100 godina ljekovito blato. Lje~ili{te "Banja Terme – Ilid`a" nudi usluge iz domena internisti~ke medicine, ginekologije, urologije i usluga laboratorijskih nalaza. Lje~ili{te "Banja Terme – Ilid`a" raspola`e sa najmodernijom opremom, uz profesionalni tim terapeuta i stru~nog medicinskog osoblja za: HIDROTERAPIJU (terapeutske kade za podvodnu masa`u, biserna kupka, galvanska terapija), dva TERAPEUTSKA REKREATIVNA BAZENA (za samomasa`u i opremom za protustrujno plivanje), FIZIKALNA TERAPIJA (elektroterapija, terapije ultrazvukom, termo-terapija, limfoterapija - otklanjanje celulita, lije~enje zglobova, cirkulacija, terapija UV zrakama, vakum masa`a, mag-

12

www.bihcityreview.com

Sarajevo "Spa Terme - Ilidza"
n the Sarajevo valley, eight miles from the center of Sarajevo, is a wellknown "Spa Terme - Ilidza" which is named after the Turkish word "iladza" meaning the medicine. Situated at the foot of the mountain Igman near the source of the river in Bosnia, surrounded by a nice big park and the famous Great Alley. The Ilidza's spa is also the place where you can ideally combine all the aspects of treatment and rest. The healing water that emerges from the depths of the earth in Ilidza is known since the time of the Romans and Turks. Encouraged by the undisputed actions of the thermal cure, the Romans built the first bath. Pliny wrote that "during the 600 years the Romans did not know the other doctors besides the bathing and the spas. First physical and chemical analysis of mineral sulphurous water in Ilidza was done by the prof. Dr. Ernest Ludving in 1886. Since then this water has a constant composition and temperature. Not far from its source with the passage of time aroused the whole complex of hotels that are modern spa resort.

I

Health factors
The physical-chemical properties of water that is used for therapy in the Spa - Terme Ilidza is mineral (3.694 mg / l), sulphur and hyper-thermal (T 57.5 ° C). It is rich in minerals (Ca, Na, Mg, sulfate, chlorine) from multiple sources and the presence of CO2 in its content was 491.3 mg / l. Radioactivity of water is 10 MJ. Water can be used for drinking, inhalation, and swimming. Along with this mineral, a sulphur water is used today, as in the previous 100 years a medicinal mud. The Spa „Terme - Ilidza" offers services

from domain internal medicine, gynecology, urology services and laboratory findings. The Spa " Terme - Ilidza" has the most modern equipment, with a professional team of therapists and professional medical staff: hydrotherapy (therapeutic baths for underwater massage, pearl bath, galvanic therapy), two therapeutic recreational pool (for self-massage and equipment for countercurrent swimming), physical therapy (electrotherapy, ultrasound therapy, thermo-therapy, lymph-therapy - cellulite removal, treatment of joints, circulation, UV therapy, vacuum massage, magnetic therapy, laser IR) and everything that helps you to become and stay healthy. Indications for treatment: • All types of rheumatic diseases, diseases of myopathy and neuropathy

13

www.bihcityreview.com

netna terapija, IR laser) i sve ostalo {to Vam poma`e da postanete i ostanete zdravi. Indikacije za lije~enje: • Sve vrste reumatskih, miopatskih i neuropatskih oboljenja • Spondiloza ki~menog stuba i popratni simptomi • Diskus hernije • Radiculopatije • Bolni sindromi na ki~mi i ekstremitetima • Osteoporoza • Stanja nakon povreda lokomotornog aparata • Prije i postoperativna rehabilitacija nakon zahvata na lokomotornomm aparatu (kosti, mi{i}i, ligamenti, zglobovi, diskus hernije, nervi) • Hemiopareze • Rehabilitacija amputiraca • Rehabilitacija osoba sa metaboli~kim bolestima (diabetes, giht)

• Ko`na oboljenja • Sterilitet • Poreme}aji periferne cirkulacije • Menad`erski sindrom • Prevencija starenja • Programirani aktivni odmor Objekti su idealni za organizaciju boravka grupa, turista poslovnih ljudi, seminara, simpozija i ostalih manifestacija, programa skijanja, programa |a~kih i studentskih ekskurzija, do~eka Nove godine, obilje`avanja 8. marta i drugo. Kapacitet smje{taja je 480 le`aja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i po `elji trokrevetnim komfornim i moderno dizajniranim sobama. Gostima su na raspolaganju sve~ani salon, restoran, dva aperitiv bara i vlastiti parking sa obezbje|enjem. Za konferencije, seminare, stru~ne susrete na raspolaganju je kongresni centar koji obuhvata savremeno opremljenu kongresnu salu, plavi salon, crveni salon, `uti salon, malu salu. Tu je i wellnes program koji obuhvata dva zatvorena bazena, fitness centar, saunu, tursko kupatilo, solarij, razne vrste masa`a, termalne kupke...

14

www.bihcityreview.com

• spondylosis of the spine and accompanying symptoms • hernias Diskus • radiculopathy, • painful syndromes of the spine and extremities • Osteoporosis • balances after injury of the locomotoric appliances • Before and postoperative rehabilitation after surgery on locomotoric apparatus (bones, muscles, ligaments, joints, discus hernia, nerves) • hemiparesis • Rehabilitation of the amputees • Rehabilitation of people with metabolic diseases (diabetes, gout) • Skin diseases • Sterility • Disorders of peripheral circulation • Managerial Syndrome Prevention • Aging • Programmed active holidays The facilities are ideal for organizing a group of stay, tourist business,

seminars, symposiums and other events, programs, skiing, programs of student tours, New Year receptions, marking of the 8th March, and more. The capacity of accommodation is 480 beds in single, double or triple by the desire of comfortable and modernly designed rooms. Guests can choose stateroom, restaurant, cocktail bar and two private parking with the acquisition. For conferences, seminars, professional meetings the Convention Center is available which includes a fully equipped modern conference room, blue room, red room, yellow room, a small hole. There is also a wellness program that includes two indoor pools, fitness center, sauna, Turkish bath, solarium, various types of massages, thermal baths ...

15

www.bihcityreview.com

TURIZAM

TOPLA ETIDA U HLADNOM PEJSA@U
Polifonija oblika, prostora i funkcija HOTEL HAN Bjela{nica

sti je ambijent, i za Termag kao i za Han: olimpijska planina, zimski sportovi, ljeti mo}ni hram mira. Koncept je druga~iji. Dok Termag poti~e iz korijena stare Kolibe, hotel HAN je objekat bez ranijih korijena. On je kao iznova zasa|ena biljka. Sama i svoja. Treba je odnjegovati kao posebnu. Mada je novi objekat i novi izazov autoru, nije taj specifi~an zahtjev hotela HAN odveo niti zaveo svoga stvaraoca. Poetika prostora Amira Vuka Zeca je proces a ne slu~aj. Filozofi bi to rekli anticipacija a ne koincidencija. Kreativna rje{enja ovog autora, koji kako smo ve} ranije pisali, nije samo i jedino arhitekt, nego smo, shodno karakteru njegovih projektnih rje{enja determinisali autora kao arhitekt pjesnik, arhitekt psiholog i sli~no.

I

Ovdje bismo u pomo} cjelovitijem sagledavanju stvarala~kog postupka u kreaciji Hotela Han mogli dati odrednicu da je rije~ o arhitekti – kompozitoru. Amir Vuk Zec je polifonijskom harmonijom objekta i prostora u kojem se izgradio Hotel Han, ustanovio sklad, kako u interakciji funkcionalnih, tako i u interakciji estetskih komponenti Hotela Han i okru`enja u kome je on nastao i opstoji. Ako bismo ~arobnom pejsa`u Bjela{nice dali osobine jedne lijepe `ene, onda je hotel Han jedan dostojanstven mu{karac koji tu lijepu `enu gleda {irokim pogledom divljenja ljepoti. A gleda je o~ima iz svih vizura hotela. Ogromnim prozorima svojih znati`eljnih staklenih o~iju. Kada govorimo o arhitekti-kompozitoru onda treba kazati da je (strukturalno analiti~ki gledano) u muzi~kom rje~niku Hotel Han etida. Harmonija te etide je sklad prirodnog ambijenta i nadahnutog arhitekte. Prirodni ambijent prelijepe Bjela{nice tek je samo uvertira u ovo polifonijsko djelo. [umorni hor okolnih omorika i drugih ~etinara dramatizuje skladnu sliku arhitektonskih oblika samog Hotela Han kao objekta i njegovih visoko rezolutnih, hiperluksuznih enterijera. Za{to muzika?, pita}e znati`eljni. Pa, zar nije ovdje rije~ o arhitekturi, o gra|evinskom projektu? Eto ba{ zato: muzika! Samo se muzikom mo`e objasniti harmoni~nost i ljepota oblika Hotela Han, jednako enterijera kao i eksterijera. U pomo} ovim rije~ima pozivam fotografije hotela Han, koje }e zorno ilustrovati ovu estetsku viziju jo{ jednog ostvarenog arhitektonskog sna Amira Vuka Zeca. Zato Hotel Han valja posjetiti, vidjeti i do`ivjeti njegovu ljepotu u`ivo. To nije mogu}e dota}i rije~ima niti slikom. Valja ~uti tu toplu etidu u hladnom predjelu ledene ljepotice Bjela{nice. Pi{e: prof.Muhamed Zlatan Hrenovica

20

www.bihcityreview.com

TOURISM

WARM ETUDE IN A COLD LANDSCAPE
Polyphony of shape, space and function of the HOTEL HAN Bjelasnica
The harmony of that etude is a harmony of the natural environment and inspired architects. The natural environment of the beautiful Bjelasnica is only just an overture to this polyphonic work. The choir of the murmur of the surrounding pines and other conifers dramatize the harmonious picture of the architectural forms of the Hotel Han itself as an object of its high resolution and hyper- luxurious interiors. Why music?- The curious will ask. Well, isn’t it about the architecture, construction of the project? So that is why: music! Only with the music, a harmoniousness shape and beauty of the Hotel Han can be explained, as well as interior and exterior. In support of these words I invite the photos of the Hotel Han, which will clearly illustrate this aesthetic vision of another realized architectural dream of Amir Vuk Zec. Therefore, one should visit the Han Hotel and see and experience its beauty in live. It is not possible to touch it with words or image. We should hear this etude in a warm area of the ice cold beauty Bjelasnica. Written by: prof.Muhamed Zlatan Hrenovica

he same neighborhood is for the Hotel Termag as well as for the Hotel Han: Olympic Mountains, winter sports, summer, mighty temple of peace. However the concept is different. While Termag comes from the roots of old cottage, the hotel HAN is a building without earlier roots. It is like a newly planted plant- alone and by itself. It should be nurtured specially. Although the new facility is a new challenge for the author, that specific request of the Hotel HAN did not take or seduce his creator. The poetics of the space of Amir Vuk Zec is a process and not a case. Philosophers would say anticipation and not a coincidence. Creative solutions of this author, who, as we have already written, is not only an architect, but we, according to the nature of his project solutions, determined him as poetic author, psychological architect, and so forth. Here we could give the determinant for the architects - composer to help the complete insight of the creative process of the Hotel Han. Amir Vuk Zec with polyphonic harmony of in both the object and the space in which the Hotel Han was built, established harmony like in functional interaction as well as in the interaction of aesthetic components of the Hotel Han and the environment in which it was created and existed. If we gave the magical landscape of Bjelasnica the features of one beautiful woman, then the Hotel Han is a dignified man who watches the beautiful woman with a broad view of admirable beauty. And it watches her with the eyes of all the vistas of the hotel- With the huge glass windows of its curious eyes. When we talk about the architect-composer, then we should say that (structurally and analytically seen) the Hotel Han is etude in a musical vocabulary.

T

21

www.bihcityreview.com

BANJA LUKA

MJESE^EVA DAMA
ena koja stoji uspravno, nepokolebljivo poput tvr|ave. Prkosi vremenu, ljudima, uspomenama, zaboravu. U okrilju njene du{e su se sakrile tajne davnina i nepre`aljenih ljubavi. I tragove odbijanja koje }e{ vidjeti samo ako zgrebe{ po povr{ini njenih zidina. Tu i tamo }e{ na}i par imena duboko urezanih na njenoj povr{ini koje pamti samo ona i {titi od vje~nosti zaborava. Nekada je bila uto~i{te za umorne vojnike, mjesto gdje se odvijao jedan cijeli `ivotni vijek. Nalazi se na mjestu gdje i dan danas ljubomorno ~uva svoj grad Banja Luku i Vrbas. Dugo je gledala na ljepotu svog grada i ljepotu Banjalu~anki dok su ponosno i graciozno poput gazela poskakivale Gospodarskom ulicom. Ah ta tvr|ava Kastel, taj simobol jake `ene, koja ponosno stoji i ~eka svoju ljubav vijekovima. I te no}i i ti dani {to je ~ekala, daju}i sebe u potpunosti a ipak zadr`av{i da{ak nepro-

@

laznosti i vje~ite zavodljivosti. Koliko bitki je pro{la svojim pogledom, koliko rana zadobila, koliko besanih no}i…A ipak je tu. Voljela je stare Rimljane, tebe, mene, svakoga ko bi znao da joj pri|e ali samo jednom ostala vjerna, svom Vrbasu i Banja Luci, gradu njene vje~ne ljubavi. …I taj Vrbas koji je podario ljepotu tim `enama, on je milovao njihova tijela i `ario njihova ljupka lica. Podario im zdravlje. Dok su se kupale u njemu on im se divio sa velikim po{tovanjem, divio se toj `eni, skladnoj skulpturi koju izvaja majka priroda i ostavi u amanet da im se divi. Toj gracioznosti, tom bljedunjavom ozarenom licu, tim rukama koje su mu povremeno mijenjale tok. Slu{ao je zvuk njihovih potpetica , njihove ljupke glasove i pjesmu. No}u dok svi snivaju tvr|ava se kri{om ogledala na povr{ini Vrbasa osvijetljenom mjesecevom svjetlo{}u. No}u je poprimala lice lijepe djeve koja je raspl~u}i svoju kosu, opjevavala bitke iz davnina i molila mjesec da joj poka`e put do njenog dragana. Poput dame bi se iskrala i {etala Gospodarskom ulicom. Dok ujutro, kad svane, ona bi opet bila dobra stara tvr|ava koja pru`a uto~i{te i mjesto za odmor umornom prolazniku i zalutalom putniku. Pi{e: Maja Trstenjak

24

www.bihcityreview.com

BANJA LUKA

THE MOON LADY
woman that stands upright, like a steadfast fortress. It defies time, people, memories, oblivion. In the embrace of her soul secrets of an antiquity, of the overcome love have been hiddenThe traces of the resentment that you can see if only you scratch under the surface of its walls. Here and there you will find a few names carved deep into its surface, which only she remembers and protects from the perpetuity of oblivion. Once it was a refuge for weary soldiers, a place where one can conduct the entire lifetime. It is located at the place where today guard jealously its city Banja Luka and Vrbas. She looked long at the beauty of the city and the beauty of the girls of Banja Luka while proudly and gracefully like a gazelle bounced the Gospodarska Street. Ah that fortress Kastel, that symbol of a strong woman who proudly stands and waits for her love for centuries. And that night and these days that kept her waiting, giving herself completely and still retaining a touch of eternal imperishability and seductiveness. How many battles have passed with her views, how many wounds has she suffered, how many nights without a sleep ... And yet she is there. She loved the old Romans, you, me, anyone who would know to come to her, but only once did she stay faithful, to her Vrbas and Banja Luka, to het city of her eternal love. ... And that Vrbas which gave the beauty of those women, strokes their

A

bodies and anneal their lovely faces- Gave them health. While swimming in it, he admired them with great respect, admired that woman, harmonious sculpture which was made by Mother Nature and left a testament to be admired at. That grace, the lymphatic radiant face, the hands that occasionally changed his course. He listened to the sound of their heels, their lovely voices and song. While everybody slept all night the fortresses tout itself on the lunar surface of Vrbas illuminated by the moon light. At night she took the face of a beautiful maiden while extricating her hair, sang about the battles from ancient times and prayed the moon to show her the way to her sweetheart. Like a lady she would eloped and walked down the Gospodarska Street. Until the morning, when it is dawn, she would still be the good old fortress that provides refuge and a place to rest weary and wandered passenger. Written by: Trstenjak Maja

25

www.bihcityreview.com

BANJA LUKA

26

www.bihcityreview.com

BANJA LUKA

27

www.bihcityreview.com

ena je "all in one". Ne postoji definicija `ene ma koliko poku{ali da je definiramo u bilo kojem segmentu. @ena je ta koja sve obuhvata i oko koje se sve vrti, po~ev{i od ro|enja pa do smrti. @ena je uzrok, `ena je posljedica. Suvremena `ena, ~esto kori{ten i nedovr{en pojam. Sve bruji o suvremenoj `eni. A ko je uop}e suvremena `ena? Neki super junak iz susjedstva? Suvremena `ena je stanje uma a ne statusa, bolje re~eno suvremena doma}ica i ako bje`imo od tog pojma. Izborila se za status, za karijeru, pravo glasa i slobodu govora. Tako da mo`emo zahvaliti tehnolo{kom napretku i europskoj invaziji slobodnih umova. Umjesto da posu|e pere na ruke ona ima ma{inu za posu|e koja }e joj podariti slobodnog vremena za razradu poslovne strategije. O suvremenoj `eni bi se moglo diskutirati danima. @ena koja ima {iroke vidike. Kada ka`em suvremena „doma}ica“ ne}u uzeti primjer Oprah, Madonne ili neku od uspje{nih suvremenjaka. Jer uz du`no po{tovanje takvih na na{im prostorima je jako malo. Tako da }u se pozabaviti suvremenom `enom kao stanjem uma, i `enom koju sre}emo svakodnevno na na{im ulicama. Suvremena `ena je `ena koja je dobila na vremenu, a ujedno i izgubila vrijeme da bude `ena. Ona je uvela PMS dane kao dr`avne praznike boldirane u kalendaru, super junak koji ima nepunih {est sati za spavanje, defragmentaciju mozga i hla|enje procesora. U `elji da podari maksimum, uvodi se ~etvrti rod-suvremena. Jednostavno `ivot takve `ene je poput dragstora od 0024h, i kad je u fazi spavanja uklju~ena je opcija sortiranje obaveza. @ena je izgubila vrijeme koje je nekad davno imala, ali je ipak us-

@

SUVREMENA @ENA

pjela da prona|e pukotine i ispu{ne ventile koji }e je bar na kratko udaljiti od stresne svakida{njice. Jedan od takvih ventila je i odabir namje{taja za dom i poslovne kancelarije. @ena je model svakodnevnice i ona koja odlu~uje o estetici dana{njice. U svakom prostoru mo`emo na}i da{ak `ene, po~ev{i od namje{taja koji ona pomno bira listaju}i stranice ~asopisa za ure|enje enterijera do samog kreiranja prostora. Ona pazi na svaki detalj, da sve bude stilski i sofisticirano. Naravno da ne zaboravimo feng shui koji je postao trend me|u suvremenim `enama. Obzirom da je izgubila vrijeme za sebe, i ve}inski dio svog vremena provodi na radnom mjestu koji joj vremenom postaje zamjenski dom, ure|uje ga da sebi ugodi i stvori zdravu klimu u kojoj }e obitovati. Dozvoliti `eni da bira namje{taj je obostrano zadovoljstvo. Vi }e te u`ivati u namje{taju a `ena }e poput svakog umjetnika biti ponosna na svoje djelo dokazuju}i i sebi i drugima umje}e svoje kreativnosti i smjelosti. A da ne spominjemo {to }e ona da se relaksira i pobjegne od urnebesnog i svakodnevnog rasporeda. U biti suvremene `ene tra`e kreativna rije{enja da bi sebi bar malo olak{ale `ivot super junaka iz na{eg susjedstva. Pi{e: Maja Trstenjak

30

www.bihcityreview.com

MODERN WOMAN
A woman is "all in one." as much as we try to define in any segment there is no clear definition of a woman. The woman is the one who encompasses everything, and around which everything revolves, from birth to death. The woman is the cause and the consequence. A modern woman is often used and unfinished term. Everything is buzzing about the modern woman. And who is actually a modern woman? Some super hero from the neighborhood? A modern woman is a state of mind rather than status, rather said a modern housewife even if we scuttle away from that idea. She obtained for the status, career, voting rights and freedom of speech. So, we can thank the technological progress and the European invasion of free minds. Instead of washing dishes by hand she has a dish-washer that will grant her free time to develop a business strategy. We could argue for days about a modern woman- a woman who has broad horizons. When I say modern "housewife," I will not take the example of Oprah, Madonna or some other successful contemporaries. With all due respect in our region there are few like that. So I will deal with the modern woman as a state of mind, and the woman we meet every day on our streets. Modern woman is a woman who was given time and also lost time to be a woman. She introduced PMS days as public holidays bolded in the calendar, a super hero who has less than six hours of sleep, of brain de- fragmentation and processor cooling. In her desire to grant maximum, she introduced the

fourth gender- a modern. Simply, the life of such woman is like drugstore from 00-24h, and when she is in the phase of sleep, an option of obligation sorting is turned on. The woman lost her time she had once, but she still managed to find cracks and exhaust valves, which will at least briefly put her away from the stress of everyday life. One such valve is a selection of furniture for the home and business offices. The woman is a model of everyday life and the one that decides on the nowadays aesthetics. In every area we can find a puff of a woman, from the furniture, which she carefully chooses listing the magazine pages for interior decoration to the very own creation of space. She takes care of every detail, everything to be stylish and sophisticated. Of course we mustn’t forget the feng shui that has become a trend among modern women. Given that she lost the time for herself and the majority of her time that she spends at her workplace that it is eventually becoming her replacement home, she is editing it to please herself and create a healthy climate in which she will abide. Allowing a woman to choose the furniture is a mutual satisfaction. You will enjoy the furniture and the woman would be proud of her work such as every artist, proving herself and others her ability for creativity and courage. Not to mention that she will relax and escape from knockabout and daily timetable. Essentially, the modern women are looking for creative solutions that would at least make the life of a super hero easier for them in our neighborhood. Written by: Maja Trstenjak

31

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

Smaragdna muza Emerald muse

I

atvaram o~i, i pu{tam da me sje}anje nosi na krilima. Osjetim taj grad davninama zvani Bihig, Byheg, Bichic, Bihag, Biha}, i tu rijeku {to prkosito te~e njegovim `ilama. Koju davno stari Rimljani prozva{e Una, kao jedina i jedinstvena. Ona je simbol grada, `ene i znameniti ukras kojem se divi svaki prolaznik, koji se zatekne u njenoj rasko{noj blizini. Ona predstavlja raj za sve one koji su izgubili djeli} svog raja. Una je simbol `ene, pune rasko{i. Tako graciozna, vje~ito mlada odupire se vremenu i prkosi prolaznosti. Koliko samo tajni u svojoj du{i krije? Koliko ljubavi? Koliko suza i molitvi izgubljenih putnika. @ena je ta koja kao rijeka te~e `ivotom. Poku{avaju joj promijeniti tok. Bacaju kamen~i}e u nju ne bili ostavili trag a ona ih vje{to skriva u svojim dubinama i svojim njedrima. Ona je tiho i lagano zavodila svakog ko bi se zagledao u njenu smaragdnu du{u, opijala ih je poput laganog vina dok Biha} {armer starog kova le`i obgrljen na obalama svoje drage. Ona je njegova dama, ona je on i on je ona, oni su jedno. Voljeli su nju mnogi po~ev{i od starih Japoda, Ilira do Rimljanja kojima je bila muza i jedinstvena. Njen jedinstveni Unizam nikoga nije ostavljao ravnodu{nim. Neko je volio Unu kao `enu, neko je volio Unu kao rijeku, neko je volio njenu simboliku ja~ine. Njoj su se `ene molile za ljepotu, i umivale svoja nje`na bar{unasta lica. Njene obale su pru`ale uto~i{te za sve one koji su htjeli pobje}i iz realnosti, odlutati u svoje svjetove u potrazi za svojim neostavrenim snovima. Nisu nju voljeli samo zbog njene rasko{i, nego i zbog ljekovitosti. Ta ljepotica u sebi krije mnoge ljekovite trave. Ona pored du{evnog mira daruje i zdravlje. Una prekrasno ime za rijeku, `enu, za sve ono {to ozna~ava jedan `ivot za ljepote koje se saberu u jedno. Ah tako jedinstvena… Pi{e: Maja Trstenjak

Z

close my eyes, and let the memories carry me on its wings. I feel that antiquity city called Bihig, Byheg, Bichic, Bihag, Bihac, and that river which spitefully flow its veins. Long ago the ancient Romans named Una, as the only and unique. It is a symbol of city, women and the famous decoration admired by every passerby, who is overtaken in its lavish vicinity. It is a paradise for those who have lost a part of paradise. Una is a symbol of women, full of luxury. So graciously, eternally young resists and defies the time passing. How many secrets are hidden in its soul? How much love? How many tears and prayers of the lost passengers? The woman is the one who runs like a river of life, trying to change her course. They throw pebbles in it to left a trace and it skillfully hides them within its depths and its bosoms. It quietly and easily deceived anyone who would looked into its emerald soul, drunken them like a light wine, while Bihac the charmer of the old mold is surrounded by the shores of its beloved. It is his lady, she is he and he is she, and they are one. Many of them loved it, starting from the old Lapydes, Romans, the Illyrians to whom she was their muse and unique. Her unique Unism left nobody indifferent. Some loved Una as a woman, some loved Una as the River, and some loved the symbolism of its strength. Women used to pray for beauty, and washed their soft velvet faces. Its shores provided shelter for those who wanted to escape from reality, to wander off into their own worlds in search of their unfilled dreams. They did not like her just because of its splendor, but for healing too. That beauty hides in itself many medicinal herbs. Besides the mental peace it gives health too. Una is a wonderful name for the river, a wife, for everything that means a life, for the beauties that are gathered into one. Ah so unique ... Written by: Maja Trstenjak

33

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

Dom za neprolaznost : Bosanska ku}a

PRKOS OD SNA
Bosanski inat kao dio tajne ostanka i opstanka

34

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH
osanski ^ovjek je od iskona pripadao i vjerno `ivio na ba{tini svojoj. A ba{tina njegova, ~ista priroda, nikada nije bila milostiva, pa je u svom kontinentalnom patrijarhatu znala o{tro ukoriti i kazniti svoje ~edo. Od svojih najranijih izvora ovo ~udesno sna`no, takore}i neuni{tivo bi}e, BOHER, bosanskohercegova~ki insan, nesebi~nom i trajnom, dubokom i tajnom ljubavi voli svoju zemlju, domovinu Bosnu i Hercegovinu . E ba{ ta zemlja, "prkosna od sna", kako je nazva veliki pjesnik Mak Dizdar, prkosila je stolje}ima olujnim vjetrovima ratova i zla. Jordamila uinat surovoj klimi i zloduhu vremena ~to su neumitno i bezobzirno stupala po njoj. Samo je u tihom kutku tih vremena, predjela i doga|aja nalazio svoje uto~i{te i oazu spasa Bosanski ^ovjek.U svojoj ku}i. U domu. A taj dom kao i Zemlja "prkosan od sna ", odolijevao je svojom tanano{}u i krhko{}u ru{ila~kim napadima stranih vojni, surove prirode i nesigurnosti unutarnjih nemira. Eto ba{ zato i tako opstaju vijekovima BH ku}e satkane poput njihovih bosanskohercegova~kih gospodara i doma}ina. Nastale iz `udnje i ljubavi prema toplom uto~i{tu, pune topline i tanane nje`nosti, poput Majke, odlijevale su o{trim i snje`nim zimama, ledenim ki{ama i vrelim ljetima. Odolijevale, ostajale i kona~no opstale. Kao da su i same ste}ci. Od kakve li su samo japije sazdane? Krhke, nje`ne poput srne ili ptice. Svejedno. Evo ih i danas sa nama. U nama. I nas u njima. To su ba{ ku}e. I ba{ Bosanske jer li~e na svoj Narod i svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu. Pi{e: Prof. Muhamed Zlatan Hrenovica

B

35

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH
• U gornjoj dolini rijeke Spre~e prostranog spre~kog polja sa njezinog desnog i lijevog kraja uzdi`u se blaga brda obrasla niskom {umom koja prerastaju u planine, desno Majevica a lijevo Konjuh, ukra{ena bosanskim selima vrlo starog porijekla. Ovdje se nalaze u velikom broju nadgrobni spomenici starih naroda ste}ci i mramorlje. Sada velika sela koja broje i po nekoliko hiljada stanovnika op}ina Kalesija i @ivinice nekada nedavno 60-ih godina XX st. bila su prava riznica starih bosanskih ku}a, mutvaka, hud`era, ahara, hambara, pu{nica i ostalih gra|evina seoskog stanovni{tava, koje su davale poseban ukus `ivotu ~ovjeka sa prirodom. U toj zajednici `ive}i u miru sa prirodom, bosanski ~ovjek na selu uz vrlo ma{tovitu gradnju, uva`avaju}i ljepote i dar prirode koristio je postoje}e bogatstvo materijala i gradio sebi lijep, koristan i siguran dom, Bosansku ku}u. • Prema nekim histori~arima ve} u XVII st. u dolinu rijeke Spre~e izme|u Bira}a, Konjuha i Majevice prodire nova kultura gradnje Bosanske ku}e "Birkatica" sa zemljinim ispunama kao i ~erpi}ara.Od brvnara koje su ve} bile poznate Ilirima pojavljuje se jo{ nekoliko tipova Bosanske ku}e: dizmara, {eperu{a, pleteru{a, slamru{a, dimalu~ara, ~ardaklija... Zajedni~ka karakteristika bosanskih seoskih ku}a je njihov prizemni horizont. U bosanskoj seoskoj ku}i sve se odvija u prizemlju. • Pri zemlji se ra|a i umire, od zemlje se `ivi i za nju se gine, bosanski ~ovjek se uvijek sna`no borio za svoju zemlju. Tako je ku}a Hamidovi} podignuta u XVII st. pre`ivjela u svojoj originalnosti u selu Gornje Vukovije op}ina Kalesija sve do dana{njih dana. U porodi~nom almanahu zabilje`eno je njeno renoviranje i zamjena krova ~ak devet puta. Ponosna ~ardaklija Hamidovi} smje{tena u starom vo}njaku kru{aka {erbetlija,husejnbegova~a i jeribasmi ~ija stabla svjedo~e svoja postojanja stotinama godina.

Povratak iskonu Bosne i Hercegovine i njenih stanovnika, sigurno nas upu}uje u topli dom,{to ga vijekovima zovemo Bosanska ku}a. Od vanjskog izgleda do enterijera, sve je tu okrenuto ~ovjeku i njegovim potrebama. Bosanskom ^ovjeku Bosanska ku}a ! Naziv firme: Adresa: Kont.tel/fax: Kont.osoba: E-mail: HAMIDOVI] d.o.o Tvornica gra|evinske stolarije Babaji}i bb , 75260 Kalesija 035 635-460 Rasim Hamidovi} tgs@bih.net.ba

- Izgradnja bosanske ku}e - Izrada bosanske avlije i kapije - Izrada bosanske sobe i bosanskog komadnog namje{taja(sofe, minderi, pe{kuni, stolovi...)

36

www.bihcityreview.com

TUZLA

38

www.bihcityreview.com

TUZLA

39

www.bihcityreview.com

SAJAM

GRAPOS-EXPO 2010 GRA^ANICA
O sajmu
GRAPOS-EXPO 2010 predstavlja privrednu aktivnost sajamske priredbe poduzetni{tva i ostalih aktera razvoja poduzetni~ke klime i privrednog i ekonomskog razvoja u op}ini Gra~anica i {ireg okru`enja tj. Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i same Bosne i Hercegovine. Sajam }e se odr`ati u op}ini Gra~anica od 07-10 aprila 2010. godine. Ovom sajamskom priredbom zapo~et }e se provoditi razvojni projekt op}ine Gra~anica: Me|unarodni sajam poduzetni{tva i obrta GRAPOSEXPO. Sajam poduzetni{tva GRAPOS-EXPO pokre}e s ciljem obavljanja djelatnosti prire|ivanja sajma poduzetnika i obrtnika u Gra~anici, kao i drugih sajmova i izlo`bi, te za obavljanje djelatnosti promocije i me|usobnog boljeg povezivanja poduzetni{tva op}ine Gra~anica i poduzetni{tva ~itavog Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i cijelog dr`avnog prostora BiH kao i privrednih subjekata iz {ireg prekograni~nog okru`enja. Kroz organizaciju sajamske priredbe i {iroko partnerstvo `eli se pozitivno utjecati na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetni~ke klime, pove}anje konkurentnosti privrednog sektora, bolje me|usobno povezivanje privrednih subjekata, intenziviranje promocije privrede, privla~enje ulaganja, kao i na stvaranje jasne spoznaje o vlastitim ( tradicionalnim i suvremenim) snagama i privrednim vrijednostima. GRAPOS-EXPO je jedan od strte{kih prioriteta privrednog razvoja op}ine Gra~anica. Nosioci i partneri projekta BOMS-expo d.o.o. Organizator projekta Op}ina Gra~anica Suorganizator projekta Udru`enje PSP Gra~anica Izvr{ni partner projekta Obrtni~ka komora TK Izvr{ni partner projekta Obrtni~ka komora FBiH Izvr{ni partner projekta GTZ Savjetnik u projektu Klaster plasti~ara i alatni~ara BiH Izvr{ni partner projekta EVROPSKI POKRET u Bosni i Hercegovini Izvr{ni partner projekta Sporazumom izvornih partnera u projektu utvr|eno je da su nosioci i organizatori projekta BOMS-expo d.o.o. i op}ina Gra~anica kao partneri koji preuzimaju odgovornost za provedbu projekta. Svaki od izvornih partnera ima svoj interes da aktivno sudjeluje u projektu {to je razlog za{to su prihvatili sudjelovanje. Obzirom na {iri interes za aktivno u~e{}e u projektu kao mre`a pridru`enih partnera u projektu su uzeli u~e{}e: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak TK, Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK. Obzirom na {iri interes za aktivno u~e{}e u projektu kao mre`a pridru`enih partnera u projektu planiraju se privredne i nevladine institucije iz op}ine Gra~anica, Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i BiH. U planu je pridru`ivanje slijede}ih pridru`enih partnera: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, Vanjsko trgovinska komora BiH, Federalno ministarstvo zapo{ljavanja, doma}e i strane nevladine organizacije i udru`enja.

Profil sajamske manifestacije
Ovaj sajam profilira se kao sajam dostignu}a proizvodnog i uslu`nog poduzetni{tva i obrtni{tva, starih i umjetni~kih zanata, te kvalitetnih uvjeta iz okru`enja koji doprinose razvoju poduzetni{tva i obrtni{tva. Glavnu strukturu sajamske manifestacije ~initi }e slijede}i sadr`aji: • Izlo`ba proizvoda i usluga poduzetnika i obrtnika, prvenstveno sektora nosioca privrednog razvoja op}ine Gra~anica i Tuzlanskog kantona, a to su sektor metala, drvoprerade, gume i plastike, te sektor ra|evinarstva, sa ciljem prezentacije svojih dostignu}a i poslovnih mogu}nosti. • Izlo`ba starih i umjetni~kih zanata Bosne i Hercegovine. Kroz prezentaciju aktivnog izvo|enja i `ivog rada predstavi}e se stari i umjetni~ki zanati sa ciljem o~uvanja kulturnog naslije|a i rehabilitacije (o~uvanje i pro{irenje kruga svojih korisnika) starih i umjetni~kih

40

www.bihcityreview.com

SAJAM
zanata. • Izlo`ba proizvoda za supstituciju uvoza. Velika poduze}a }e prezentirati proizvode koje uvoze i koji se ne prizvode u doma}oj privredi, a mogu biti predmet usvajanja i razvoja od strane doma}ih poduzetnika i obrtnika, sve sa ciljem supstitucije uvoza i pove}anja izvozne konkurentnosti doma}ih proizvo|a~a. • Prezentacija poslovnih zona. Poslovne zone iz okru`enja op}ine Gra~anica prezentirat }e svoje kapacitete i uvjete koje pru`aju poduzetnicima u razvoju (investitorima) za ulazak u prostore poslovnih zona. • Sudjelovanje partnerskih komorskih institucija sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i uvjeta u doprinosu i potpori razvoju privrednih aktivnosti. • Prezentacija Klastera plasti~ara i alatni~ara BiH, njegovih ~lanica, njihovih kapaciteta i poslovnih mogu}nosti, te promocije kvalitetnog poslovnog povezivanja poduzetnika organiziranjem klastera • Prezentacija bratimljenih gradova i op}ina sa ciljem podizanja kvalitetne poduzetni~ke klime i iniciranja povezivanja poduzetnika i obrtnika na {irim prostorima i unutar sredina koje stvaraju dobre preduvjete za povezivanje poduzetnika i obrtnika. Za vrijeme odr`avanja sajamske priredbe organizirat }e se stru~ni skupovi i susreti na temu aktuelnih privrednih zbivanja i uvjeta koji su na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima u podr{ci njihovog razvoja. Planirani profil i djelatnosti sajma trebaju dati poslovni pe~at sajmu i u~initi ga atraktivnim centrom za promociju i komunikaciju privrednika op}ine Gra~anica, Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i same BiH.

Vizija projekta GRAPOS-EXPO
Me|unarodni centar promocije poduzetni{tva, lider u kvalitetu organizacije sajmova.

Misija projekta GRAPOS-EXPO
Kroz ulaganje u razvoj sajma postepeno posti}i • privla~nost za izlaga~e i posjetitelje. • ekonomsku i financijsku samoodr`ivost projekta. • svojim djelovanjem utjecati na pove}anje konkurentnosti poduzetni{tva i o~uvanje tradicijskih zanata i privrednih vrijednosti u BiH.

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

HANKA, @ENA SA OBALE DRINE

N

ekada davno u nepoznatoj dolini kroz koju je putovala rijeka, koju su obgrlile prelijepe neustra{ive zelene gore, a sunce jutrom ljubilo toliko `arko da je dolina gorjela od tog poljupca, `ivje{e tad nekad davno slavenski vitez Gorazd... I pro|o{e dani i godine, ostado{e gore, rijeka i sunce, od junaka Gorazda ostade grad koji neko nazva Gora`de. Da li zbog okolnih gora ili zbog glagola gorjeti ili zbog viteza Gorazda, to danas niko ne zna. U dolini prelijepe rijeke Drine `ivi gradi} koji odolijeva ljudima i vremenima. Okru`en zelenim gorama probude ga sunce i karavani koji sa mora putuju po srebro u Srebrenicu, ili vjesnici koji idu u pohod Kosa~ama. Prolazi vrijeme, ljudi, ratovi, pri~e... ostaju grad i uspomene. Gora`de je grad u kojem je jedan dio svog `ivota proveo knji`evnik Isak Samokovlija. Volio je Isak Gora`de i Drinu. ^ak i kad je oti{ao, u mislima ~esto se vra}ao gradu i rijeci svog djetinjstva. Vra}ao se neustra{ivoj i hladnoj ljepotici Drini, zelenim gorama, kumovitim nasipima kraj Drine, vra}ao se ljudima, Gora`danima. ^uv{i za smiraj koji pru`aju ovaj grad i njegova rijeka, Isakov kolega, pisac Abdulah Sidran, ode u Gora`de, zaljubi se u Drinu i tamo i ostade. Nekada je to bio grad u kojem je cvjetala industrija, u kojem je mlade` budu}nost nalazila u tvornicama zvanim "Pobjeda" i "Azotara". Grad u ~ijim je kafanama pokojni boem Rade Jovanovi} do~ekivao zore i uz pjesmu Drine na margini potro{enog papira zapisivao stihove:

"Nigdje jo{ ne bi takvog stasa niti ljep{ih usta umilnog glasa od pjesme njene slavuj umukne od puste `elje srce da pukne!" Napisa Rade stihove o nekoj ljepotici Hanki. Napisa Isak dramu o nekoj istoimenoj ljepotici. Ne zna se da li je rije~ o istoj Hanki ali zna se za{to nastado{e obje. Sigurno zbog neke Gora`danke! Danas kada sretnem neku stariju damu na jednom od gora`danskih mostova sjetim se Radetove Hanke i stihova: "Godine burne odnije{e mladost ko vjetrovi list sa gore u o~ima gasnu radost divno lice skri{e bore!" Ali ne daju se Gora`danke vremenu. Ne da se mladost. Jo{ one u~e djecu u {kolama, lije~e bolesne u Isakovom domu zdravlja, brinu se za spise u institucijama, brinu za grad i sje}anje na Isaka i Radeta, a poslije radnog vremena u`urbanim korakom prelaze mostove i idu ku}ama pobrinuti se da ru~ak bude na vrijeme na stolu. Na proslavama zaigraju poput Isakove Hanke i zapjevaju uz Radetove pjesme. Takve su te srednjovje~ne Gora`danke. One pak mla|e, kao da su iza{le iz Isakove drame. U svakoj skrivena njegova Hanka. Lijepe i `eljne `ivota. Vrele krvi svaka sanja o svom Sejdu. U~e, studiraju, rade, vole... Gora`danke mla|e. U~e od starih dama kako biti uspje{na poslovna `ena, ali i majka i supruga... ku}anica. Razmi{ljaju}i o `enama ovog grada, pogled mi odluta uz Drinu, i zaustavi se "Kod vrbe", tamo gdje se smjestio Abdulah Sidran, i pitam se ne}e li njegovim perom nastati jo{ jedna, tre}a po redu, Hanka... oslikana perom `ena iz ovog grada! Pi{e: Elma Hod`i}

46

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

HANKA, A WOMAN FROM THE RIVERSIDE OF DRINA
nce upon a time in an unknown valley, through which the river traveled, embraced by beautiful intrepid green forests, and vividly kissed by the morning sun so much that the valley burned from that kiss, once upon a time there lived the Slavic knight Gorazd... And so the days and years passed, the forests, the river and the sun stayed and from the hero Gorazd a town remained that someone called Gorazde. Whether it is for the surrounding mountains or it is for the verb meaning to burn, or it is for the knight Gorazd, nobody knows it today. In the beautiful valley of the Drina River there lives a town that resists the times and the people, too. Surrounded by green mountains, waken up by the sun and the caravans that travel by sea with silver in Srebrenica, or messengers who go to visit Kosaca. The time passes, the people, the wars, the stories ...but just the city and the memories remain. Gorazde is a town where the writer Isak Samokovlija spent a part of his life. Isaac loved Gorazde and Drina. Even when he left, he often returned in his thoughts to the town and the river of his childhood. He returned to the fearless and cold beauty of Drina, to the green mountains, to the sandy embankments near the Drina River. He returned to the people of Gorazde. When Isac's colleague, the writer Abdulah Sidran, heard of the serenity which this town and its river gave, he went to Gorazde, fell in love with the River Drina and stayed there.

O

bridges I recall Rade’s Hanka and the verses: "The tumultuous years swept away the youth Like the winds swept the leaf of the forests In the eyes the joy doused Wrinkles hid the wonderful face!" But the women of Gorazde do not give themselves to the time. The youth doesn't give itself. They still teach children in schools, heal the sick in Isak's health care center, take care of the records in institutions, care for the town and the memory of Isaac and Rade, and after the working hours with a brisk pace cross the bridges and go home to take care that the lunch is on the table on time. At celebrations they dance to Isak's Hanka and sing Rade's songs. These are the middle aged women of Gorazde. And the younger ones look as if they emerged from Isak's plays. In each of it his Hanka is hidden. They are beautiful and eager for life. They are hot blooded, each dreaming of her Sejdo. They learn, study, work, and love ... The younger women of Gorazde. They learn from the older ladies how to be a successful businesswoman, but also a mother and a wife ... a housewife. Thinking about the women of this city, my look wandered along the Drina, and stopped at "The Willow", where Abdulah Sidran has settled himself, and I wonder if another,or third, Hanka will incur with his pen... painted with the pen of the woman from this town! Written by: Elma Hodzic

Sometimes it was the city where the industry flourished, in which the youth found their future in the factories called "Pobjeda" (Victory) and "Azotara „. A town in which the late bohemian Rade Jovanovic would meet the dawn in the bars and wrote the verses on the margins of the spent paper the song of Drina: „No one else has such a build Nor there it is more beautiful mouth with such a caressing voice From her song the nightingale shuts From a bleak wish the heart to burst” Rade wrote some verses about some beautiful Hanka. Isaac wrote a play about some beauty with the same name. It is not known whether this is the same Hanka but it is known why both of them originated. It is certainly for some woman of Gorazde! Today when I meet an older lady on one of the Gorazde’s

47

www.bhcityreview.com

MOSTAR

www.bihcityreview.com

MOSTAR

U smaragdnim dubinama Razuma i Srca
d one opjevane Suljagine Fate, {to je, kobajagi, malo nesmotrena u svojoj naivnosti, pro{etala do Mostara Grada, tra`e}i najljep{eg me|u bazer|anima, Muju, preko [anti}eve Emine do dana{njih Mostarki, umilnih, amilnih i amelnih imena, sve su bile zanosno lijepe, neodoljive, inspirativne i nezaboravne. To su @ene. Takav je i njihov Grad. Prelijep. Grad. Mostar. I ne samo po monumentalnom Starom Mostu, vje~itom hrabrom Dje~aku, koji i kada sko~i u hladnu Neretvu uvijek ispliva. Strese ponosan one smaragdne hladne kapi Neretve, i za~as se zabijeli na Mostarskom Suncu. Neke rije~i, uz inat gramatici, valja pisati ve-

O

likim po~etnim slovima. Mostarsko Sunce. Tamo gdje se nekada budio Grad. Na izvoru Bune. Narod ima uzre~icu: "Obi{ao je Bunu i Bunicu !". I pisac ovog skromnog Slova o Mostaru je Obi{ao Bunu i Bunicu, da bi odgonetnuo Tajnu njegove neodoljivosti. Zanesen nad ljepotom Mostara i Mostarki, jedva je uhvatio ova skromna slova da ne odlepr{aju poput latica proljetnog mostarskog behara. Ovaj dje~ak ni{ta nije saznao. Samo je duboko udisao mostarski topli Jugo i buljio u hitre srnonoge ljepotice. Prolje}e! Pa jo{ u Mostaru! Sve je tu lepr{avo. Drve}e i li{}e mladih kajsija. Kose i proljetne haljine mladih djevojaka. Pitao se, u svom neznanju, jesu li sla|e Mostarke ili kajsije? Mo`da breskve? Nije breskve nego praske! doviknu mi jedan vedri dobronamjerni {eret. [aljivd`ija. Prava Mostarska Liska. Eto ba{ zato, i mostarske liske su identitet Mostara. Ma {ta identitet? Trade Mark! Brand! Ni paradajz ovdje nije prosto paradajz nego kavada. Onda, dobro: Mostar = Stari Most. Ama nije Mostar samo Stari Most! Vidi Neretvu, Bunu, Radobolju! Vidi vinograde! Ortije{! Vidi mostarske ba{~e, avlije, Brankovinu, Veliku Tepu, Rondo, Bijeli brijeg, Hum, Donju mahalu, Luku, Cernicu, Mostarsku Gimnaziju, Austrijski Trg. Ima u Mostaru puno Narcisa i narcisa, a Mostar nije narcisoidan. On je imanentno lijep. Estetski fenomen. Psiholo{ka zamka harizme ili karizme. Svejedno. Ljepota je njegov unutarnji princip. Duboko je uvjeren u svoju ljepotu pa mu je narcisoidnost suvi{na.To bi za Mostar, esteti~ki gledano,

50

www.bihcityreview.com

MOSTAR

In the emerald depths of Reason and the Heart
rom that song which was sung about Suljaga's Fate, which is as if, a little reckless in his naivete, walked to Mostar city, seeking the most beautiful among merchant, Mujo. Through to Santic's Emina to the present Mostar girls, caressingly, amila’s and amela’s names all were pretty enthusiastic, irresistible, inspiring and memorable. These are the women. This is their city. Beautiful.City. Mostar. And this is not only for the monumental Old Bridge, but for the eternally brave boy, who when jumps in the river that is always cold, always emerges. He shuffles away proudly those cold drops of emerald Neretva River, and turns white at the moment on the Mostar Sun. Some words, in the malice of the grammar, should be written with a capital letter- Mostar Sun, where the City woke up once at the source of the River Buna. The people have a saying: "he visited Buna and Bunica". And the writer of this modest Letter of Mostar, visited Buna and Bunica, to figure out the Secret of its irresistibility. Enthralled by the beauty of Mostar and Mostar girls barely caught this modest letters not to fly away like Mostar petals of spring flowers. This boy has not learned anything. He just inhaled deeply the warm Mostar South wind and stared at the swift beauties with deer-like legs. Spring! And yet, in Mostar! Everything here is swaying- the trees and leaves of the young apricot and the hair and spring dresses of the young girls. He wondered, in his ignorance, whether the Mostar girls are sweeter than the apricots. Maybe the peaches are? It is not Peach, but nectarine!- Said to me a cheerful well-intentioned jokestera rogue, a real Mostar fox. So that is why, the Mostar foxes are the identity of Mostar, too. But they are not only identity? They are the trade marks! The

F

brand! A tomato here is not simply a tomato but kavada. Then, alright:Mostar= Old Bridge. Mostar is not just the Old Bridge! Look at the River Neretva, Buna, Radobolja! Look at the vineyards! Ortijes! Look at the gardens of Mostar, courtyards, Brankovina, Great Tepa, Rondo, The White hill, Hum, Donja Mahala, Luka, Cernica, Mostar Gymnasium, and Austrian Square. Mostar has a lot of Narcissus and daffodils, and Mostar is not narcissistic. It is immanently beautiful.-aesthetic phenomenon and psychological trap of charisma or charismas. It doesn’t matter. The beauty is his inner principle. It is deeply convinced in its beauty and so the narcissism is too redundant. For Mostar that would be aesthetic perspective, the semantic pleonasm.

www.bihcityreview.com

MOSTAR

bio semanti~ki pleonazam. Pro{eta{ li samo malo, uhva}en si u tu ~udesnu zamku. "Haj pro{etala Suljagina Fata . . . " A znate ve} {ta se dalje dogodilo Fati, tamo iza zamandaljenih vrata u Mujinom du}anu. Ljubav je lahkokrila ptica. Sleti ti u du{u ne~ujno da i ne zna{. A kada se oglasi svojom bulbul pjesmom ve} si gotov. Nema povratka bez ljubavne sage. Bulbul pjeva okolo Mostara , do|i draga, evo nam behara! Nekada je Odiseja u anti~koj Gr~koj fascinirala Nimfa, zavode}i njegove mornare. Ovdje Mostar zavede i slu~ajne {eta~e. Sve misli{: popi}emo kaficu na ^ardaku Starog Mosta, ostaviti koju stopu po Kujund`iluku, i hop u auto, pa dalje. Ma jok, bolan! Odjednom, zaboravi{ jesi li po{ao ili do{ao. Kakvo more? Kamo na sjever? Evo ovdje daha ju`nog vjetra! Evo ovdje galebova usred zime! Galebovi i snijeg? Ima li to negdje? Da snijeg iznenadi i galebove? ^istota bjeline. Da nije zloduha {to se okomi{e na Mostar, bila bi to i ~istota du{e. Legendarni Gradona~elnik Mostara, Mujaga Komadina, je umio fascinirati Cara i Austrougarski dvor svojom Hercegova~kom bistrinom i poduzetno{}u. Radio, gradio i sagradio svoj Mostar kao skladnu metropolu. Prijestolnicu Hercegovine. Internacionalnu, multinacionalnu, multikonfesionalnu, multikulturnu.

If you walk only a little, you're caught in this miraculous trap. "Walked Suljaga’s Fata..." And you know what has happened to Fata, there behind the closed door of Mujo's store. Love is easy-winged bird. It lands silently in your soul so you do not notice it. And when utters with its bulbul song you are already finished. There is no return without love story. Bulbul is singing around Mostar, come my dear, here are our flowers! Once the Odyssey was fascinated by the Nymph which seduced his sailors in the ancient Greece,. Here Mostar seduced the random walkers. You would think: We will drink coffee on the blockhouse of the Old Bridge, left some trace at the street Kujundziluk, and vastly get in the car, and move forward. But no! Suddenly, you forget whether you come or go. What sea? Where to the north? Here you have the breath of southern winds! Here are seagulls in the middle of winter- seagulls and snow? Where does that exist? The snow surprises the seagulls? The purity of whiteness. If it weren’t for demons that attack Mostar, it would be the purity of the soul, too. The legendary mayor of Mostar, Mujaga Komadina, fascinated the Emperor and the Austro-Hungarian palace with its clarity and enterprise of Herzegovina. He worked, built and built his Mostar as a harmonious metropolis. The Capital of Herzegovina is international, multinational,

52

Ervahunden BiH! Njegova domovina Bosna i Hercegovina, koja jeste. A Mostarke? Ima li ljep{eg i sna`nijeg primjera bu|enja prolje}a od eksplozije svjetlosti Sunca i mostarskog neobuzdanog behara. Takva je i ljubav Mostarke. Nesebi~na, darovita, vrela i nezaboravna. Nema takve vreline Sunca i Ljubavi nigdje! Ni na Mediteranu niti u Africi. Ni na Sej{elima. Niti na Tahitiju. Da li u Brazilu? Karneval u Rio de Janeiru! Samba: da! Ljepotice tamne puti: da! A Mostarke nema. Ima tamo ne{to drugo, ali Mostarke ne! Zorli pametna Hercegovka, muzikalnog govora i glasa, otvara najhladnije du{e sirovih sjevernjaka-kontinentalaca. Djevoj~ica sa Juga. To je sintagma jedne Tajne i jedne trajne Ljubavi. Takav je i Grad Mostar. Poput Mostarke. Neodoljiv. Za vje~nu ljubav . Za duboku strast. Za sva ~ula. Mirisne ba{~e. Smaragdna Neretva. Mostovi kao labudovi! I nadasve Sunce! Svjetlost od ranog svitanja. A tek behari? To je poplava bijelih latica. Snjegovi behara. Radost prolje}a. Bu|enje `ivota. Emina? Svjetlana? Ma, {ta Emina? EMINE! SVJETLANE! BIBE! Danas Amele, Sanele, Ajle i Majle, Amile, Sanje, Maline, Vi{nje, Dunje, Anje, Manje. Malo je imena koliko je lijepih Mostarki. Mostarka je alegorija strasnog bu|enja prolje}a! Pi{e: prof. Muhamed Zlatan Hrenovica

multi-confessional, and multi-cultural. Nearly identical Bosnia and Herzegovina! Bosnia and Herzegovina- is his homeland. And the girls of Mostar? Are there more beautiful and stronger examples of the awakening of spring explosion of light from the Sun and the Mostar unbridled flowers? Such is the love of a Mostar girl. It is unselfish, talented, hot and memorable. There is no such heat of the Sun and Love anywhere- neither on the Mediterranean nor Africa, neither on the Seychelles, or in Tahiti. And what about it in Brazil? The Carnival in Rio de Janeiro! Samba: yes! The beautiful dark complexion girls: yes! But there are no Mostar girls. There is something else there, but not the Mostar girl! Very smart girl of Hercegovina, that opens the coldest of raw northern soul-continentals with a musical speaking voice. The girl from the south. It is a phrase of one secret and a permanent Love. That is the city of Mostar. Like the Mostar girl. It is irresistible- always for eternal love, deep passion and for all senses. The fragrant gardens. Emerald Neretva. Bridges like swans! And above all, the sun! The light of early dawn. And yet the flowers? It is a flood of white petals. Snows of flowers. The joy of spring. The awakening of life. Emina? Svjetlana? Well, what Emina? EMINA! SVJETLANA! Biba! Today, Amela, Sanela, Ajla and Majla, Sanja, Malina, Visnja, Dunja, Anja, Manja. There are so little names as beautiful as Mostar girls. Mostar girl is an allegory of passionate awakening of spring! Written by: prof. Muhamed Zlatan Hrenovica

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

GRAD NA OBALI RIJEKE KOJA TAJANSTVENO PONIRE...
amo daleko, na samom jugu, gdje se miris mora dovu~e poput lopova, zaviri u svaku ulicu, u|e kroz poluotvorene persijane i ostavi iza sebe trag ~e`nje, tamo daleko na jugu je Hercegovina, Trebi{njica i Trebinje... Nekada na tom mjestu bila je Travunija, bili su Iliri, Tra~ani, Grci, Kelti, Rimljani, Slaveni, Osmanlije... bili su Pavlovi}i, Ljubibrati}i, Poznanovi}i, Raspudi}i, Star~i}i, Resulbegovi}i, Kapetanovi}i, Arslanagi}i... Svi oni nastani{e se kraj Trebi{njice, na bijelom kamenu isklesa{e svoje tvr|ave. Trebinje, grad na samom jugu Hercegovine inspiracija je za svakog umjetnika. Svega nekoliko kilometara udaljen od dubrova~ke obale, grad Trebinje u sebi nosi notu mediterana. Jugo vjetrovi donesu miris soli i

T

prospu ga po ulicama Trebinja. Lavandina polja u okolini Trebinja vode nas slikom u daleka polja Provanse. Naprsli nar na sredini kamenog Arslanagi}a mosta. Sat-kula i Begovina. Tvrdo{ i Du~i}ev mauzolej. Bezbroj kultura na jednom komadu zemlje. [etnja ispod platana. Noge oprane u bistroj vodi Trebi{njice. Zatvorim o~i i sjetim se An|elke, ljepotice iz pri~e "Ranjeni orao", dame u satenskoj haljini kako {eta ulicama Trebinja i pije popodnevnu kafu "Pod platanima". U sumrak, na obali Trebi{njice, pored stare vodenice, sjedi sijedi starac i na po`utjeloj hartiji pita se "Za{to no}a tako {ume jablanovi?". Jovan Du~i} slu{a {um te dame {to negdje u poljima nestaje, ponire... udi{e miris borovine i lavande i pu{ta da ga miluju ju`ni vjetar i zalaze}e sunce. Pi{e Jovan o domovini, o Hercegovini i o `eni. Da li zbog porijekla plave, gospodske krvi, brzine kojom krv te~e njihovim venama Trebinjke gordo gaze poplp~anim ulicama svog grada. Nekako, kao da se u tom gradu ra|aju i njeguju lijepe, sentimentalne `ene. @ene koje vrijedi voljeti a koje zauzvrat vole ~ak i nakon smrti. Sjetih se iz tog razloga i davne 1880. godine i vijesti koje telal sa zorom kroz Trebinje pronese. Vijest o smrti Zup~evi}a Fate {to umrije ne zbog tuge, niti zbog bolesti ve} zbog ljubavi. Svaki grad ima svoju historiju, ima svoju pri~u, ima svoju ljubav, svoju Fatu. Trebinje, gospodski grad ~ije ulice kao da su ugla~ane samo za nje`ne korake `ene. Trebinje, grad uzdaha, grad ~e`nje i ljubavi. Grad u kojem se do`ive najljep{e uspomene koje se nose kroz `ivot i koje nas uvijek vra}aju na obalu rijeke koja tajanstveno ponire... Pi{e: Elma Hod`i}

56

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

THE CITY ON THE SHORE OF THE RIVER THAT MYSTERIOUSLY
here, far away on the south, where the smell of the sea drags like a thief, peeks into every street, goes through half-opened windows and leaves behind a trace of longing, there is, far to the south, Herzegovina, Trebisnjica and Trebinje ... Once, at that point was Travunia ,Illyrians, Thracians, Greeks, Celts, Romans, Slavs, Ottomans ... were Pavlovic, Ljubibratic, Poznanovic, Raspudic, Starcic, Resulbegovic, Kapetanovic, Arslanagic ... They all lived near the Trebisnjica and carved their fortress on the white stone. Trebinje- a town in the southern Herzegovina, is an inspiration for every artist. Only a few kilometers from the coast of Dubrovnik, the town of Trebinje carries a note of the Mediterranean in itself. South winds bring the smell of salt, and drop it on the streets of Trebinje. Lavander fields in the region of Trebinje lead us into a far field image of Provans. The cracked pomegranate in the middle of the stone bridge Arslanagic. The clock-tower and Begovina. The Tvrdos monastery and Ducic’s mausoleum- myriad of cultures on one piece of land. The walks under the sycamore trees. Feet washed in clear water of Trebisnjica. I close my eyes and I remember Andjelka, the beauty in the story, "Wounded Eagle", the lady in satin dress that walks on the streets of Trebinje and drink an afternoon coffee, "Under the sycamore trees“. At dusk, on the coast Trebisnjica, near the old mill, sits a gray old man and asks himself on the yellowish paper "Why the poplar trees are whirring so this night?". Jovan Ducic hears the sound of that lady that somewhere disappears in the fields, sinks ... inhaling the scent of pine and lavender and he lets the south wind and the sunset caress him. Jovan writes about home, about Herzegovina and about a woman. Whether is for the origin of the blue, aristocratic blood, the rate at which blood flows to their veins- the women of Trebinje proudly gaze through the paved streets of their town. Somehow, as if in that town beautiful

T

and sentimental women are born and groomed. Women that are worth their love and in return they love you even after death. I remembered for that reason, long before 1880 and the news that courier carried with spurt through Trebinje- the news of the death of Zupcevic Fata that died not because of sadness, not because of illness but because of love. Every town has its own history, its own story, has his love, his Fata. Trebinje, lordly town whose streets as if they were polished for the gentle steps of the women. Trebinje- a town of sighs, a town of longing and love. The town in which the most beautiful memories are experienced and carried through life and always return us to the river, which mysteriously plunges away ... Written by: Elma Hodzic

57

www.bihcityreview.com

VODA VODA NA[A NASU[NA

Mi od vode sve `ivo stvaramo
KUR'AN

S

ve mudre i svete Knjige, Talmud, Stari Zavjet, Kur'an upu}uju nas ka saznanju. U tom izobilju zagonetki koje treba saznati pa zatim poku{ati odgonetnuti VODA je dubok, {irok i sigurno najva`niji zadatak. O njenom zna~aju, zna~enju i djelotvornosti svi su saglasni. Vjernici u svim konfesijama. Sekularisti u svim podnebljima i narodima. Voda je jednako bitna kategorija i na Sjevernom i Ju`nom polu. U pustinji i pra{umi. U tundri, preriji ili savani. Voda pored mora i duboko na kopnu. Ona je jednostavno neumitna potreba `ivota uop}e. I mnogi dragulj skriven spava pod tamnim velom zaborava, gdje kramp i sonda ne}e do}i . . . (stihovi [arl Bodler) Znaju to manje ili vi{e svi stanovnici ovog jedinog i zajedni~kog obitavali{ta Planete Zemlje. Odmah se javi onaj nemirni crv sumnje: da li znaju? Sude}i po odnosu prema vodi vjerodostojnije stoji tvrdnja da mnogi stanovnici ove istro{ene planete na kojoj `ivimo i ne znaju zna~aj i esencijalne vrijednosti ove nezamjenjive i neprocjenjivo vrijedne komponente `ivota uop}e. Bosna i Hercegovina je bogata ovom svetom te~no{}u. Izvori, rijeke, snje`na jezera, podzemne vode. Sve je to neprocjenjivo blago i nenadma{an po va`nosti prirodni resurs koga MORAMO SA^UVATI! Kako? Pripadnici pokreta SLOW FOOD to sigurno znaju. U svojoj oazi, Gostioni Zelena Dolina, smi{ljaju, kreiraju i ovaplo}uju program tuma~enja zna~aja vode i metode njenog o~uvanja.Uz to ba{ to saznanje `ele prenijeti i drugima. Ljudi nisu ba{ skloni da blagovremeno vide opasnost koja im u odre|enim `ivotnim okolnostima prijeti. Nisu skloni niti preventivnim konceptima za{tite od elementarnih i drugih katastrofa. I ba{ ta nesklonost ih i dovede pred tragi~an a svr{en ~in, drasti~nih posljedica nesmotrenosti i nebrige. Kada se doga|aju razne prirodne katastrofe poput cunamija ili zemljotresa na Haitiju, tornada i drugih destruktivnih vremenskih nepogoda, ti nebri`ni i nesmotreni stanovnici ove planete stradaju u daleko ve}em broju nego bi to bilo u okolnistima izvjesnih preventivnih mjera od tih opasnosti. U tom cilju, duboko svjesni zna~enja i zna~aja ove teme kazujemo o vodi, u svjetlu njene neizbje`ne dominantne uloge u na{im `ivotima. Uz ovaj na{ tekst objavljujemo i fragmente jedne horor vizije budu}nosti bez vode. Pi{u: Neboj{a Peri} i prof.Muhamed Zlatan Hrenovica

64

WATER OUR WATER CRUCIAL

We made from water every living thing
QUR’AN
ll the wise and holy Books, the Talmud, the Old Testament, the Quran indicating us to knowledge. In this variety of puzzles that we have to learn and then try to figure out, the Water is certainly deep, broad and the most important task. Everybody agrees about its importance, significance and effectiveness- Believers in all religions and secularists in all climates and nations. The Water is as equally important category on the northern as well as on southern pole, in the desert, and rainforest, in Tundra, prairie or savanna, in the sea water and deep into the ground. It is simply stringent need of life in general. Many hidden gems sleep under the dark veil of forgetfulness, where the peep and the probe will not come. . . (Verses of Charles Pierre Baudelaire) More or less all the inhabitants of this single and a common habitat of planet Earth are familiar with that. The restless worm of doubt immediately appears: do they know? Judging by the attitude towards the water the claim is authentic that many residents of this spent planet on which we live do not even know the importance and the essential value of this irreplaceable and priceless component of life in general. Bosnia and Herzegovina is rich with this holy liquid- Springs, rivers, snow lakes, ground waters. All of this is a priceless treasure, and immense in importance of natural resource which WE HAVE TO PRESERVE! But how? Members of the Slow Food movement are certainly aware of that. In theirs oasis, The Green Valley Pub, devise, create and overwhelmed the program of interpretation of water importance and methods of its preservation. In addition to that they exactly want to transfer that knowledge to others. People are just not inclined to promptly see the danger in certain life threatening circumstances. They are not even inclined for preventive concepts of protection of elementary and other disasters. And just that reluctance has brought them in front of tragic but fait, with drastic consequences of recklessness and negligence. When various natural disasters happen such as tsunami or earthquake in Haiti, tornadoes and other destructive weather, that careless and reckless inhabitants of this planet suffer in far greater number than it would be in certain circumstances of preventive measures against these hazards. In that aim, deeply aware of the significance and importance of this theme, we speak about the water, in its light of inevitable dominant role in our lives. With this text we publish fragments of one horror vision of the future without water.

A

Written by: Nebojsa Peric and prof. Muhamed Zlatan Hrenovica

65

66

67

68

www.bihcityreview.com

KJKP POKOP d.o.o. 71 000 SARAJEVO, MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 38

KJKP "POKOP" D.O.O. preduze}e za sahrane i groblja, privredno dru{tvo sa kapitalom 100% u dr`avnom valsni{tvu ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo. "POKOP" D.O.O. organizuje i vr{i sahrane, vr{i prodaju pogrebne opreme, ~isti i odr`ava grobaljske povr{ine, vr{i prevoz umrlih lica na teritoriji BiH i inostranstva, vodi evidenciju sahranjenih lica, izvr{enih rezervisanih grobnih mjesta na grobljima kojima isti upravlja i gazduje (evidencija se vr{i najsavremenijim softverom), vr{i izradu animirano-betonskih temelja za nad-

grobne spomenike i ni{ane, vr{i prodaju cvije}a i svije}a kao i izradu vijenaca, buketa i ikebana od cvije}a. U mrtva~nici 24h organizuje preuzimanje, zbrinjavanje, opremanje umrlih lica gdje se vodi i jedinstvena knjiga umrlih. Sve usluge se vr{e po cjenovniku koji je utvr|en i odobren od strane Kantona Sarajevo. "POKOP" D.O.O. Sarajevo formirano je davne 1946. godine. "UPRAVA GRADSKIH GROBALJA" formirana je 1964. godine. A 1974. fuzionisani su se preduze}e "POKOP" i "UPRAVA GRADSKIH GROBALJA" u jedno preduze}e kakvo i danas egzistira. "POKOP" D.O.O. Sarajevo odr`ava, upravlja i gazduje sa grobljima: Bare, Lav, Stadion, Sv. Josip, Sv. Marko, Sv. Arhan|eli Georgije i Gavrilo, Sv. Mihovil, Obad i Vlakovo, Jevrejsko groblje, te ~isti i odr`ava jo{ 45 grobalja harema svih konfesija a to su: haremi Alifakovac, Bakarevi}a, Mali Hrvatin, Podtaki{a, Ni{an Jar~edoli, Ni{an Malo -Groblje, Turbe - Bistrik, Toka D`eka, Hambina Carina, Urjan Dedina, Kova~i Hrasnica, Ravne Bakije, Humka, Budakovi}i gornji, Budakovi}i donji, Vrbanju{a, ^ur~ica, Himzarina, Budakovi}i - iznad ulice

70

www.bihcityreview.com

Vlakovo i u ulici Petrakijina br.1 instalirani su i pu{teni u funkciju INFO KIOSCI koji su dostupni gra|anima svih 24h gdje se mogu dobiti informacije o postupku u slu~aju smrti i ukopa, ukopanim licima na aktivnim grobljima sa lokacijom ukopa, pogrebnoj opremi koju KJKP "POKOP" D.O.O. Sarajevo nudi za sahranu i druge informacije.

PROCEDURE OKO UKOPA UMRLOG LICA:
1. U slu~aju smrti u ku}i (stanu), hitnoj pomo}i i domu zdravlja nakon izdavanja od strane mrtvozornika, dozvole za sahranu ili potvrde o smrti srodnici (zainteresirana lica) trebaju: - pozvati telefonom na broj 033/664-686 prosekturumrtva~nicu KJKP "POKOPA"a Sarajevo koja radi svih 24h, nakon ~ega se odmah preuzima tijelo i zbrinjava u prostoriji mrtva~nice. - srodnici (zainteresirana lica) u rukopisu pripremaju text smrtovnice - ~itulje (ako }e se raditi), fotografiju umrlog i odje}u umrlog u kojoj }e se sahraniti, zatim sve nose u prostorije u ulici Petrakijina br.1 (tel. 033/551-370) u kojoj se sve dogovara vezano za sahranu osim vjerskog obreda. - ispra}aj pokojnika pri sahrani mo`e se obaviti iz objekta Komemorativnog centra Bare. Ispra}aj sa ovog mjesta je besplatan. Nakon izno{enja umrlog lica iz Komemorativnog centra ili kapele prevoz do grobnog mjesta vr{i se Eko specijalnim pogrebnim vozilom namijenjenim u tu svrhu, koji sa svojim izgledom i

Vare{ka, Budakovi}i - ispod ulice Vare{ka, Logavina donja, Kova~i - pored ulice Plo~a, Kova~i - izme|u ulica Plo~a i [irokac, Ugorsko - Vogo{}a, Trebe~aj - Trnovo, Ostoji}i - Trnovo, Delija{i - Trnovo, [abi}i -Trnovo, Dej~i}i - Trnovo, Grli}a Brdo, Hendek, Stro{i}ka Tabija, Muzderija donja, zatim rimokatoli~ka groblja Tar~in, Stup i Podgora1 - Ilija{, pravoslavna groblja Brije{}e, Podgora1 - Ilija{, Semizovina, Bla`uj - Vrelo Bosne, Stup, Alipa{ino Polje, Prvomajska (kod suda BiH), groblje Rosulja i muslimansko groblje Stari Ilija{ - Ilija{. Zahvaljuju}i velikoj podr{ci SKUP[TINE KANTONA SARAJEVO, VLADE KANTONA SARAJEVO i RESORNOG MINISTARSTVA, KJKP "POKOP" D.O.O. Sarajevo na groblju Bare izgradio je i pustio u funkciju komemorativni centar, a na groblju Vlakovo je izgradio i pustio u funkciju kolumbari i rozari i obezbjedio dovoljan broj grobnih mjesta za sahrane umrlih lica sve ~etiri monoteisti~ke religije i ateiste. "POKOP" D.O.O. je uveo novu uslugu "SMS INFO CENTAR" kojom vam je omogu}eno da saznate sa kojom godinom ste uplatili nadoknadu za odr`avanje groblja, a ako je nadoknada pla}ena da saznate ta~no lokaciju i groblje gdje je neko ukopan. Pored ove novine na grobljima Bare, Stadion i

71

www.bihcityreview.com

uslovima kretanja zadovoljava navedene potrebe i koje se pored Sarajeva u Evropi koristi jo{ u samo ~etiri grada. - ako srodnici (zainteresirana lica) umrlog `ele organizirati sahranu na nekom od grobalja kojim ne upravlja i ne gazduje KJKP "POKOP" D.O.O. Sarajevo nakon opremanja umrlog prevoz do groblja - mjesta za sahranu se vr{i najsavremenijim specijalnim pogrebnim vozilima koja zadovoljavaju sve standarde EVROPSKE UNIJE. - u slu~aju da srodnici (zainteresirana lica) `ele pri sahrani vjerski obred, li~no odlaze u institucije vjerske zajednice ili crkve i dogovaraju ispra}aj pokojnika. - u roku od 30 dana od dana smrti srodnici (zainteresirana lica) du`ni su, sa potvrdom od smrti u mati~nom uredu op}ine gdje je nastupila smrt izvr{iti upis u mati~nu knjigu umrlih. 2. U slu~aju da smrt nastupi u nekoj od bolnica u Kantonu Sarajevo srodnici (zainteresirana lica) odlaze u istu preuzimaju potvrde o smrti nakon ~ega postupaju kao pod ta~kom br.1. 3. Kako "POKOP" organizuje preuzimanje, zbrinjavanje, opremanje, ispra}aj i sahranjivanje u Sarajevu tako isto je spreman za potrebe srodnika (zainteresirana lica) umrlog oti}i u drugo mjesto, dr`avu i izvr{iti prevoz umrlog. 4. Po{to u Sarajevu nema krematorij KJKP "POKOP" D.O.O. Sarajevo ima izuzetno dobru suradnju sa ustanovama koje upravljaju

sa krematorijima u Zagrebu, Novom Sadu i Beogradu tako da srodnici (zainteresirana lica) ako `ele tu vrstu usluga tako|er je mogu ostvariti preko KJKP "POKOP"-a . U slu~aju kada lica koja imaju rezervisano grobno mjesto na nekom od grobalja kojim upravlja i gazduje KJKP "POKOP" D.O.O. Sarajevo `ele isto ustupiti nekom drugom licu du`ni su u "POKOP" D.O.O. dostaviti original Rje{enje o pravu kori{tenja grobnog mjesta i ovjerenu izjavu u kojoj se navodi da se ustupa pravo kori{tenja grobnog mjesta i kome se to isto pravo ustupa, a osoba kojoj se ustupa pravo kori{tenja grobnog mjesta dostavlja ovjerenu izjavu da predmetno grobno mjesto prihvata, od koga prihvata i da prihvata sve obaveze koji proizilaze iz prava kori{tenja grobnog mjesta. Iz prethodno navedenog vidi se da lica koja su ostvarila pravo kori{tenja grobnog mjesta nemaju pravo prodavati grobno mjesto jer isti nisu vlasnici navedenog. Vrlo bitno je napomenuti da KJKP "POKOP" D.O.O. Sarajevo ima izuzetno dobru suradnju sa Islamskom vjerskom zajednicom, Jevrejskom op}inom, Pravoslavnom crkvom i Rimokatoli~kom crkvom kao i sa pokopnim dru{tvima "SV. ANTE", "SV. MARKO", "JEDILERI", "BAKIJE" i drugima koji imaju za potrebu suradnju sa KJKP "POKOP" D.O.O. Sarajevo.

72

www.bihcityreview.com

MU[KO-@ENSKO

^EKAJU]I PROLJE]E... WAITING FOR THE SPRING
ima, godi{nje doba koje bi najradije prespavali svi. Rijetki su oni koje zimska ~arolija ~ini sretnima, koji u snje`nom prekriva~u vide srebreni sjaj i kojima je romantika decembar. Smrtnici decembar provedu u zadimljenim barovima, svako na svojoj strani. Mu{karci uz cigarete i pivo, `ene uz ogledalo i topli ~aj. ^etiri prijateljice, obu~ene u ljubi~aste tonove, gaze na visokim potpeticama kroz posoljeni snijeg. Sa maskom {minke na licu ulaze potamnjele u bar, jer im sloj pudera {titi lice od mraza, pa nema onog rumenila koje bi privuklo poglede mu`jaka. S toga ne ~udi {to same sjede cijelo ve~e za stolom ispijaju~i ~ajeve od kamilice, {ipka, nane, ili {umskog vo}a, i svakih pet minuta vade}i iz svojih torbica ogledalo u ~ijem odrazu provjeravaju je li sve uredu. I tako pro|e decembar u analiziranju podijeljenih mjesta u barovima, to jest, za{to su Oni sami i za{to su One same? Svi za svojim stolovima analiziraju jedni druge. Oni, mu`evni sa pivom u rukama stisnutih zuba analiziraju izgled dama za susjednim stolom. Svaki pokret vide kao pogre{an, od naru~enog ~aja do odlaska u parovima u toalet, i u svemu vide pogre{ku. Zajedni~ki odlazak dvije ili tri djevojke u toalet vide kao potrebu da `ene i u toaletu moraju da razgovaraju i "pametuju". Dok dijalog uz ~aj smatraju lo{om retorikom. One pak, za sve krive one mla|e od njih, one koje su ljep{e i slobodnijih mi{ljenja. Krivca ne tra`e u Njima ve} u svom rodu, zaboraviv{i da su i same nekad bile mla|e. Onda do|e Nova godina i januar, februar... i jedni i drugi ~ekaju prolje}e u nadi da }e se ne{to promijeniti. One mo`da naru~e ledeni ~aj... ili zar nije malo prerano za to? A Oni? Mo`da se umore od analiziranja pa im pri|u za sto ili ponude neko pi}e... ali ~aj ne, sigurno... Pi{e: Elma Hod`i}

Z

inter is the season that everyone would prefer to oversleep. Rare are those that the winter magic makes them happy, that can see a silver shining in the snow blankets and to whom the romance is December. Mortals spend December in smoky bars, everyone on different sides - men with cigarettes and beer and women with a mirror and a tea. Four friends, dressed in purple tones, gaze on high heels through the salted snow. With their mask of a makeup on their face they enter the darkened bar, because their layer of powder protects their face from frost, and there is not that kind of rouge that could attract the eyes of males. Therefore it is no wonder that they sit the whole evening by themselves at a table sipping tea of chamomile, pomegranate, mint, and wild fruit. Every five minutes they pull out from their bags a mirror in which reflection they check if everything is all right. And so December passes by in the division of places in the bars, i.e. why the men are all alone and why the women are all alone? Everybody is analyzing everybody on their tables- the masculine ones with a beer in their hands, clenched teeth, analyzing the look of the ladies at the next table. Every move they see is an error- from the ordered tea to the going to the toilet in pairs- they all see it as an error. Joint leaving of two or three girls to the toilet they see as a need for women to talk and “be smart” in the toilet. And so they consider the dialogue with tea a poor rhetoric. On the other hand, the women all blame those younger women then them- those more beautiful and with those with more liberal thinking. They don’t seek for a perpetrator in them but in their own gender, forgetting that they themselves were once young. Then, the New Year came and so did January, February ... both are waiting for the spring, hoping that something would change. The women may order the ice tea ... or isn’t it a bit too early for that? What about the men? Maybe they got tired of analyzing them and they approach their table offering them some drink... but surely not tea, .. Written by: Elma Hodzic

W

75

www.bihcityreview.com

POGLED IZ TUPOG UGLA

Sve su `ene iste…
h `ene, `ene! Mi mu{karci, ali oni pravi mu{karci, jer, prizna}ete, ima ih raznoraznih, znate vi dobro na {ta mislim. Zna~i, mi pravi mu{karci ne znamo {ta bismo bez njih, a neki boga mi, istini za volju, na kraju ne znaju {ta bi s njima. Al' neka ''njiha'', kako neki provincijalci stru~no ka`u, jer da nije njih ni problema bilo ne bi, pardon, ni nas ne bi bilo. Jo{ bolje re~eno, neka nas, mislim (~uj ja mislim, da me moja `ena ~uje), zna~i mislim: neka `ena, a neka i mu{karaca. Ali, za razliku od mene, moja `ena uop}e ne voli `ene. A ne voli, za~udo, ni druge mu{karce, jer ona voli samo mene. Kad smo ve} kod ljubavi. Da li vi uop}e znate {ta je to ljubav?… [ta god odgovorili ne}e biti ta~no, jer ljubav ima samo jednu jedinu definiciju, koja glasi: Ljubav je malo LJUB-LJUB, malo AV-AV! Ko to kona~no shvati u `ivotu se mnogo manje pati. Ko shvatiti ne mo`e, ~itav `ivot se glo`e! Nego, vratimo se mi `enama, manimo se rima. Jer gdje ima rima, ima i dima. A gdje ima dima, ima i vatre. A one su, prizna}ete, `iva vatra! Sve su `ene razli~ite, ali su potpuno iste. Stara narodna izreka ka`e: ''@ene su kao vino…'' -[to su starije sve su bolje!dobaci neko. Aaa, neee…@ene su kao vino. [to su starije, sve vi{e li~e na bure!… I eto ti u ku}i bure. Prave one morske. Hajd', zauhar… @ene dobro kuhaju, ali, na `alost, moja nije od te fele. Pojma nema sa kuhanjem, ali,

A

raja, {to zakuhavaaa! Kada smo ve} kod kuhanja moram vam ispri~ati i ovu pri~u: O`enio se jedan s nekom mladom, lijepom i potpuno nepoznatom. Ima}e je kad upoznati, nek' se ne sekira… Ne}e ga ma{it'… I poslije prespavane (~uj prespavane) prve bra~ne no}i, on jadan iscrpljen i potpuno gladan, ujutro je priupita: -Je li, mlada, a zna{ li ti kuhat'? Ha? -Ih, znam, kako da ne znam!… Mamica me moja draga ju~e nau~ila! Pa, prijatno!… Hvala i odvratno! A da li vam je poznato koji mu{karci na svijetu najdu`e `ive?… Ka`u, najdu`e `ive oni mu{karci koji su se o`enili Hercegovkom!… Dan im k'o godina!!! Ih, nemojte se odmah ljutiti. Ovo je samo mala ma{alica – po{alice! A {to se ti~e `ena, a i mu{karaca u filmskom Holivudu, znate sve, kao i ja: mu{karci i `ene se filmskom brzinom i `ene i razvode, pa se na kraju ne zna ni ko je s kim bio u vezi i za{to. Najbolji dokaz tome je jutarnji susret poznatog re`isera i jo{ poznatijeg glumca u holivudskom filmskom studiju. I re`iser }e: -Dobro jutro -Dobro jutro. -Je li, kako `ena? A ovaj odgovara: -Dobro. A kako moja? A ova moja, ljudi, {to voli da pametuje, boli glava! Hm, re}i }ete, ba{ k'o i svaka… Moja je stalno danima verglala, rojila bolje re~eno, ~udno i to ba{ uz jutarnju kahvicu razgovoru{u, kako ja uop}e ne mislim na nju i na na{e dijete, mislim samo na svoje prijatelje, pa ka`e: -Samo ti tako nastavi. Znam ja da }e ti oni kad-tad do}i glave. Skonta}e{, znam ja, al' }e ti biti kasno! Ja znam, ali ti ne zna{ da ne valja to {to radi{. Stalno derne~ite, pijete, pare tro{i{, mo`da i nake `enske ganjate… Znam

76

www.bihcityreview.com

A LOOK FROM A BLUNT ANGLE

ALL THE WOMEN ARE THE SAME
h women, ah women! We the men, but the real men, because you have to admit, there are various men; you know very well what I mean. So, we- the real men do not know what we would do without them, and some, frankly speaking, in the end do not know what to do with them. But let “them'''-'as some provincials professionally say, because if it wasn’t for them there wouldn’t be any problems, sorry, it wouldn’t be us. Rather, let us, I think (can you believe-“I think”- if only my wife could hear me), so I think: let the women, and let the men. Unlike me, my wife does not like women at all. And surprisingly she does not like other men, because she loves only me. Speaking of love- Do you even know what love is? ... Whatever answer you give- it will not be true, because love has only one definition, which is: Love is little of KISS- KISS and a little of WUF- WUF! Who finally realize this, has much less suffering in life. Who can not understand that, gnaws ones self the whole life! But, let’s get back to women, let go the rhymes. For where there are rhymes, there is a smoke. And where there's smoke, there is a fire. And you will admit that they are real fire! All women are different, but they are exactly the same. The old folk saying:' 'Women are like wine ...'' - The older the better! - Someone said. Ah, no ... Women are like wine. The older they are, the more and more they resemble a barrel ... and there you have a storm in your home- a real sea one. It is good as you can get! Women cook well, but, unfortunately, mine is not that type. She doesn’t have a clue with cooking, but, Gosh does she spats! As we are talking about the cooking, I have to tell you this story: one married with some beautiful and completely unknown young person. He will have a lot of time to meet her, don’t bother ... he will not miss it '... And after slept (can you believe slept night) first wedding night, he asked her completely miserably exhausted and hungry in the morning: -Do you know how to cook, babe?

A

-Ah, of course I know ... My dear mummy thought me yesterday! Well, enjoy your meal ... Thanks and disgusting! And do you know which men live the longest in world? ... They say that the men that live longer the most are the men who married the women of Hercegovina ... The day is as long as the whole year! Don’t get angry now. This is only a small joke! As for the women and men in the film Hollywood, you know everything, as I do: men and women marry and divorce in a film speed, and at the end nobody knows who has been with whom in a relationship and why. The best proof of this is a morning encounter of the famous director and even more famous actor in the Hollywood film studio. And the director shall say: - Good morning - Good morning. - How is wife? And the other corresponds: -Good. And how is mine? And mine- how she likes to play smart- gives me a headache! Ah, you would say, just like every other... She blabbed for days, rather swarmed, so weirdly and she did that during the first morning coffee- how I do not care about her and our child, I think only of my friends, and then she says: - You just keep on like that. I know that they will eventually come over your head. You will get it, I know, but it will be too late! I know, but you do not know that what you are doing is wrong. You constantly party, drink, you spend money, perhaps you chase some women also ... I know, I know ...

77

www.bihcityreview.com

POGLED IZ TUPOG UGLA
ja, znam… Aha, neka, neka… Znam ja… Kad je prekarda{ila sa svojim silnim znanjem, fino sam joj rekao, naravno kada sam kona~no do{ao do rije~i: -^uj, mila, zna{ li ti da je znanje bogatstvo? -Naravno da znam! -E, pa, molim te lijepo zadr`i fino to bogatstvo samo za sebe, a mene pusti da se u svom kokuzluku fino patim! Je l' zna{?! -Ah, znam, {ta }u… Ali mi ne{to nije jasno, {ta ti bi odjednom?!… Do maloprije si bio abnormalan! -Dobro, `eno, kad sve zna{ i kad si tako pametna, zna{ li ti kako }e `ena od mu{karca napraviti milionera? -Ne znam… -E, vidi ~uda, ja znam… Uda se za milijardera!… I onda ti ja ka`em njojzi: ''Bona njojza!'' I da na kraju zaklju~im. Govorim iz iskustva: sve su `ene iste, ali moja je najgora!!! Juh, umalo da zaboravim. Mu{kar~ine, sretan vam 8. Mart - Dan `ena! A `enama?!… @enama, kao i obi~no poslije mu{kog derne~enja ostaje da pospreme ku}u i operu su|e… i da ekonomi{u do prvog aprila. Majko mila… A sada vozdra. @urim. Zove me ne{to ona moja… Nemojte slu~ajno pomisliti da sam ja hrabar samo kada nje nema, kad ovako pi{em, ili da sam, ne daj Bo`e, meku{ac i papu~ar. Gluho bilo i daleko! Moja je uvijek posljednja u ku}i! Udari ona {akom od sto, a ja vrisnem, koliko me grlo nosi: ''Da, draga!''… Da, draga, eto me odmah, sti`eeeeem!… Joj, raja, opet }e biti belaja… Ma ja… I do ~itanja… ako pre`ivim… Poglednuo: Rasim Jakubovi} – Gero Yeah, it is ok ... I know ... When she overdid with all that mighty knowledge, I said her nicely, of course, when I finally took my turn: -Listen, dear, do you know that knowledge is a fortune? -Of course I do! -Well, I ask you nicely to keep the fine fortune for yourself, and let me suffer in my poverty! Do you get it? -Ah, I know what I will do... But I don’t get it what happened to you all of a sudden? ... While ago you were abnormal! -Well, woman, if you know everything and if you're so clever, do you know how can a woman make a millionaire of a man? - I do not know ... -Ah, strangely, I know ... She marries a billionaire... And, to conclude it on the end- I speak from experience: All women are the same, but mine is the worst! Ah, I almost forgot. Macho man, happy the 8th March - Women's Day! And as for the women?- The women usually stay to clean the house and wash dishes after men’s partying... and to economize up to the 1st April. Oh, mother dear ... And now bye. I am in a hurry. This wife of mine calls me for some reason ... Do not you think that I'm only brave when she is not around, when I write like this, or that I, God forbid, sissy and henpecked. God forbid! I always have the last word in the house! She struck with her fist on the table, and I scream, as much as my throat could carry: “Yes, dear!''... Yes, dear, I will be right there in a sec here I am comiiiiing…. Oh, guys there will be trouble again ... Oh yeah ... Until another reading ... if I manage to survive... Perceived by: Rasim Jakubovi} – Gero

78

www.bihcityreview.com

ZDRAVLJE
Pi{e: Docent prim. dr. med. ANTON GALI]

Spolne bolesti
vaginalis infekcija generalno ograni~ena na urogenitalni trakt. Jedino poznato preno{enje trihomonasa koje nije seksualnim putem, je sa majke na dijete tokom poro|aja. Pribli`no 5% devoj~ica koje ra|aju inficirane majke, je dobilo ovu infekciju. Iako mo`e da pre`ivi u mu{kom genitalnom traktu, ne mo`e dugo, najvi{e nekoliko dana ili tjedana, dok u vagini mo`e da bude prisutna i da pre`ivi godinama i otkrivena je kod starijih `ena koje nisu imale spolne odnose decenijama. Pojedinci bez simptoma su va`ni u procesu preno{enja trihomonijaze i imaju ulogu stelt faktora (”nevidljivih” prenosioca bolesti). Vi{e od 70% mu{karaca koji su seksualni partneri inficiranih `ena, tako|e ima trihomonijazu. Inkubacioni period prije nego {to se pojave simptomi trihomonijaze, traje od 4-28 dana, kod pribli`no 50% inficiranih `ena. Mnoge studije pokazuju da lije~enje mu{karaca koji su partneri djevojaka i `ena koje imaju trihomonijazu, pobolj{ava i postotak izlije~enja i smanjuje broj slu~ajeva u kojima se infekcija vra}a. Savjetuje se dakle da i seksualni partneri pacijenata koji imaju trihomonijazu budu lije~eni. Potvr|ena je prisutnost `ivih T. vaginalis organizama u uzorcima urina i sjemena, ~ak i nakon izlo`enosti zraku od nekoliko sati. Iako organizmi mogu da pre`ive satima na mokrim ru~nicima i odje}i inficiranih `ena, ne postoje dovoljno dobro dokumentirani slu~ajevi koji potvr|uju preno{enje ovim na~inom.

Trihomonijaza je spolno prenosiva bolest, koju uzrokuje mali organizam po imenu trihomonas vaginalis (trichomonas vaginalis). Naj~e{}e su ovom bole{}u pogo|ene `ene, iako i mu{karci mogu postati zara`eni i prenijeti infekciju na svoje partnere putem seksualnog kontakta. 1. Trihomonas 2. Trihomonas preno{enje 3. Trihomonijaza 4. Simptomi trihomonijaze 5. Lije~enje trihomonijaze

Trihomonijaza
Trihomonijaza (infekcija trihomonasom) je izlije~iva spolna bolest, koja se naj~e{}e javlja kod mladih, seksualno aktivnih `ena. Procjenjenih 7.4 miliona novih slu~ajeva se doga|aju svake godine i kod `ena i kod mu{karaca.

Kako se postavlja dijagnoza trihomonijaze?
Da bi dijagnosticirao trihomonijazu, doktor mora uraditi fizi~ko ispitivanje i test u laboratoriji. Laboratorijski testovi se rade na uzorku te~nosti iz vagine ili uretre, u kojoj se ispituje prisustvo parazita koji uzrokuje ovu bolest – trihomonasa. Prisustvo parazita je te`e ustanoviti kod mu{karaca nego kod `ena.

Trihomonas
Trichomonas vaginalis spada u protozoe, grupu mikroba, koji su sli~ni bakterijama. Mo`e da inficira genitalno podru~je, tj. vaginu i uretru kod `ena, odnosno i vaginu i prostatu kod mu{karaca. Infekcija se obi~no ne {iri dalje kroz ljudsko tijelo i zato nije opasna koliko su to neke druge spolno prenosive bolesti.

Prevencija
Da biste smanjili rizik od infekcije: • Koristite kondome pravilno, svaki put kada imate spolni odnos. • Ograni~ite broj seksualnih partnera, i ne mijenjajte partnere tek tako. • Apstinencija (uzdr`avanje od seksa), ili ograni~ite spolne odnose na jednog, zdravog partnera. • Ako mislite da ste inficirani, izbjegavajte seksualne odnose i posjetite doktora.

Simptomi trihomonijaze
Mu{karci obi~no nemaju simptome i obi~no ne znaju da su inficirani sve dok njihovoj partnerki ne zatreba lije~enje. Ali kada se simptomi pojave, to su: • Iritacija unutar penisa • Blaga nadra`enost

Trihomonas preno{enje
Trihomonas je spolno prenosiva infekcija. Neseksualno preno{enje je veoma rijetko s obzirom da je T.

80

www.bihcityreview.com

HEALTH

Sexually transmitted diseases
Trichomoniasis is a sexually transmitted disease caused by a small organism called trihomonas vaginalis (Trichomoniasis vaginalis). Usually women are affected by this disease, while men can become infected and transmit infection to their partners through sexual contact, 1. Trihomoniasis 2. Transfer of Trihomoniasis 3. Trichomoniasis 4. Symptoms of Trichomoniasis 5. Curing Trichomoniasis Trichomoniasis vaginalis is one of protozoan parasites, a group of microbes, which are similar to bacteria. It can infect the genital area, i.e. the vagina and urethra in women, respectively, and vagina and prostate in men. The infection usually does not spread further through the human body than and therefore it is not as dangerous as the other sexually transmitted diseases. tion and tests in the laboratory. Laboratory tests are run on a sample of fluid from the vagina or urethra, which is investigating the presence of the parasite that causes this disease Trichomoniasis. The presence of the parasites is more difficult to determine in men than in women.

Prevention
To reduce the risk of infection: • Use condoms correctly every time you have sex. • Limit the number of sexual partners, and do not change partners just like that. • Abstinence (to abstain from sex), or limit sexual relations to one, healthy partner. • If you think you are infected, avoid sexual intercourse and visit the doctor.

Transfer of Trihomoniasis
Trichomoniasis is a sexually transmitted infection. Non- sexual transfer is very rarely due to T. vaginalis infection is generally restricted to the urogenital tract. The only known transmission of Trichomoniasis that is in non sexual way is from mother to child during childbirth. Approximately 5% of girls born infected by mothers received this infection. Although it can survive in the male genital tract, but not for long, up to several days or weeks, while in the vagina it may be present and it can survive for years- it was discovered in older women that did not have sexual relations for decades. Individuals without symptoms are important in the process of transferring the Trichomoniasis and play a role of stealth factors (“invisible" disease transferor). More than 70% of men, who are sexual partners of infected women, also have Trichomoniasis. The incubation period before symptoms of Trichomoniasis, lasts from 4-28 days, with approximately 50% of infected women. Many studies show that treatment of male partners of girls and women, who have Trichomoniasis, and improve the healing rate and reduce the number of cases in which the infection returns. Therefore it is advised that the sexual partners of the patients who have the Trichomoniasis are treated. A presence of live T. vaginalis organisms in urine and semen samples is confirmed, even after the exposure to the air for a few hours. Although organisms can survive for hours in wet towels and clothes of infected women, there are not enough documented cases to confirm the transfer of this method.

Symptoms of Trichomoniasis
Men usually don’t have any symptoms and usually do not know if they are infected until their partner’s need of the treatment. But when symptoms occur, they are: • Irritation inside the penis • Mild irritation • Slight burning sensation after urination or ejaculation (ejection of seeds at the end of sexual intercourse) Numbers of women have no signs or symptoms of infection. Symptoms in women include: • Greenish-yellow, foamy vaginal secretions of a strong odor • Pain when urinating • Itching in the vagina and irritation • Vaginal discomfort during

Trichomoniasis
Trichomoniasis (trihomonasom infection) is curable venereal disease, which usually occurs in young, sexually active women. Estimated 7.4 million new cases happen each year in women and men.

How is Trichomoniasis diagnosed?
To diagnose Trichomoniasis, the doctor must do a physical examina-

81

www.bihcityreview.com

ZDRAVLJE/HEALTH
• Blago peckanje poslije mokrenja ili ejakulacije (izbacivanje sjemena na kraju spolnog odnosa) Mno{tvo `ena nemaju znake ili simptome infekcije. Simptomi kod `ena uklju~uju: • Zelenkasto-`uti, pjenasti vaginalni sekret sna`nog mirisa • Bol pri mokrenju • Svrab u vagini i nadra`enost vagine • Nelagoda tokom seksualnog odnosa • Bol u donjem stomaku (rijetko) Simptomi se kod `ena obi~no pojavljuju nakon 5 do 28 dana od izlo`enosti infekciji. sexual intercourse • Pain in the lower abdomen (rare) The symptoms in women usually occur after 5 to 28 days of exposure to infection.

Treatment of Trichomoniasis
Usually the ill woman is prescribed metronidazole (metrozine), which is taken orally. Before you start taking this medicine, it is necessary to check whether a woman is pregnant because the drug may harm the baby. If it turns out that it is the issue of pregnant women, then products with local effect are used such clotrimazol (canesten). Parallel with the treatment of women, it is necessary to heal her partner in order to prevent the return of the infection and further spread of the disease. In addition, people who are treated of trihomoniasis should avoid relationships until their partners do not end up with a treatment and until the signs of infection disappear completely. It is necessary to meet the end of therapy and take all the antibiotics, even if you feel better.

Lije~enje trihomonijaze
Obi~no se oboljeloj `eni prepisuje metronidazol (METROZOL), koji se uzima oralno. Prije po~etka uzimanja ovog lijeka, potrebno je provjeriti da li je `ena trudna, jer lijek mo`e na{koditi bebi. Ukoliko se ispostavi da je u pitanju trudnica, koriste se preparati sa lokalnim dejstvom npr. klotrimazol (canesten, kanesten). Uporedo sa lije~enjem `ene, potrebno je da se lije~i i njen partner kako bi se sprije~ilo vra}anje infekcije i dalje {irenje bolesti. Dodatno, osobe koje su lije~ene od trihomonasa trebaju da izbjegavaju odnose sve dok i njihovi partneri ne zavr{e sa lije~enjem i dok znaci infekcije nestanu u potpunosti. Potrebno je ispo{tovati terapiju do kraja i uzeti sve antibiotike, ~ak i ako se osije}ate bolje.

What if you are not treated from trihomoniasis?
Trihomoniasis in pregnant women can cause premature cracking of flanges that protect the baby and preterm delivery. The inflammation in the genital area which causes trihomoniasis, may be a risk for women for the increase of the risk of HIV infection in women, if it is exposed to HIV virus. Trihomoniasis in a woman, who was also infected with the HIV virus, may increase the chances of transmitting HIV infection to the sexual partners. Any genital symptoms such as phlegm or tingling urination or unusual wound or rash, may be a signal to temporarily stop the sexual relations and to immediately see a doctor. If you inform the doctor that you have Trichomoniasis, or any other sexually transmitted diseases, and he prescribe you an appropriate therapy, you need to notify all their recent sexual partners, so that they have on mind that they should visit a doctor and get appropriate treatment. For males, uncured Trichomoniasis can cause a decrease in sperm quality and mobility in general and increase the risk of infertility. Men with Trichomoniasis, also have a high risk of getting and transmitting HIV, and may be more likely to get infections that cause inflammation of the urethra and prostate.

[ta ako se ne lije~ite od trihomonasa?
Trihomonas kod trudnica mo`e izazvati prerano pucanje plodovih ovoja koje {tite bebu i prijevremeni poro|aj. Zapaljenje u genitalnom podru~ju koje uzrokuje trihomonas, mo`e tako|e kod `ena pove}ati rizik od dobijanja HIV infekcije kod `ena, ukoliko bude izlo`ena HIV virusu. Trihomonijaza kod `ene koja je tako|e zara`ena sa HIV virusom, mo`e pove}ati {anse od preno{enja HIV infekcije na seksualnog partnera. Bilo kakvi genitalni simptomi, kao {to su sekret ili peckanje pri mokrenju, ili neuobi~ajena rana ili osip, mogu da budu signal da privremeno prekinete sa seksualnim odnosima i da odmah posjetite doktora. Ako vam doktor saop{ti da imate trihomonijazu ili bilo koju drugu spolno prenosivu bolest, i propi{e vam odgovaraju}u terapiju, trebate da o tome obavijestite sve svoje skora{nje seksualne partnere, tako da imaju na umu da trebaju da posjete doktora i dobiju odgovaraju}u terapiju. Kod mu{karaca, nelije~ena trihomonijaza mo`e uzrokovati smanjenje pokretljivosti i kvaliteta sperme uop}e, i pove}ati rizik od neplodnosti. Mu{karci sa trihomonijazom, tako|e imaju visok rizik od dobijanja i preno{enja HIV-a, i mo`e biti vjerovatnije da dobiju infekcije koje uzrokuju upalu uretre i prostate.

www.bhcityreview.com

STARI RECEPTI U NOVOM VREMENU

TORTA OD JABUKA
Tijesto
2 jaja 1 šalica šećera 1 šalica brašna 1 prašak za pecivo 1 šalica ulja ½ šalica mlijeka Nadjev 1,5-2 kg jabuka 2 vanilin šećera 1 žličica cimeta Glazura Džem od marelica Pola šalice vode Preljev

Casa del Caffe Hasana Brkica bb (Shoping centar Grbavica) tel. 033/524-609

1 vrećica kreme s okusom vanilije 125 ml mlijeka

Tijesto zamutiti, uliti u kalup za tortu i peći na 180°C oko 10 minuta. Jabuke oguliti i narendati, te u njih umiješati vanilin šećer i cimet. Smjesu od jabuka ravnomjerno rasporediti na pečeni biskvit. Dvije jabuke ogiliti i narezati na tanke krugove, te ih poredati na vrh. Sve premazati razrijeđenim džemom od marelice i peći dok ne dobije zlatkastu boju. Gotov kolač pustiti da se ohladi i izvaditi iz kalupa. Servirati narezano na kriške torte, preliti kremom od vanilije, te ukrasiti šlagom i listićima prženih badema.

Ugodan tek Vam `elimo!
84

www.bhcityreview.com

STARI RECEPTI U NOVOM VREMENU
[ef kuhinje: Miroslav [ljivi}

Jagnje}i kotleti "Zelena Dolina"
Potrebni sastojci za 4 osobe: 1 kg jagnje}ih kotleta, 20 dkg luka vlasca, 4 ~ena bijelog luka, 2 dcl tele}eg fonda, 4 dcl bijelog vina, 20 dkg svije`eg paradajza, 0,40 kg brokulija, 4 ka{i~ice senfa, gran~ica ruzmarina, jedna ka{i~ica maj~ine du{ice, bosiljka i sjeckanog per{ina, 2 dcl maslinovog ulja, maslac, so i biber. Priprema : kotlete iskucati ~eki}em do debljine kosti i dobro natrljati mje{avinom soli, bijelog luka, ruzmarina, bosiljka i vlasca. Tako marinirane kotlete zaliti maslinovim uljem i ostaviti da odstoje 30 min, a zatim ih pobra{nite s jedne strane i na mje{avinu maslinovog ulja i maslaca kratko ih propr`ite u dubljoj posudi. Dodati bijelo vino i fond i pustiti da kuha na laganoj vatri dok fond malo ne ispari. Tek tada za~initi per{inom, mirisnim biljem, soli i biberom. Servirati uz pire od brokulija i paradajz concasse.

Vila Zelena Dolina Patriotske lige 56 061/263-923 061/323-783 e-mail:zelenadolina.1929@gmail.com

85

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

Boračko jezero
Boračko jezero je glacijalno jezero u Hercegovini u BiH. Leži na sjeveroistočnom podnožju planine Prenj, na nadmorskoj visini 397 m. Sa zapada ga okružuju strmi i šumoviti visovi Crne gore (1343 m), a sa istoka Tranjine (1055 m). Bazen jezera je nastao u Boračkoj dragi procesom glacijalne erozije. Jezero ima eliptičan oblik. Dugačko je 786, a široko 402 m. Površina mu iznosi 0,26 km². Dužina jezerske obale je 2,4 km. Jezero je najdublje u jugoistočnom užem dijelu oko 17 m, a sadrži približno 2,5 mil.m³ vode, koja je zbog bistrozelene boje prozirna i do 8,3 m. Voda je najtoplija u kolovozu (oko 25°C), a najhladnija u veljači (0°C). Boračko jezero dobija vodu od Boračkog potoka i brojnih okolnih izvora, kojih ima i po dnu jezera. Iz jezera ističe Šištica, koja se poslije kratkog toka klisurom dugom 6 km i dubokom 60 m ruši 30 m visokim vodopadom u rijeku Neretvu. Jezero je poznato po dobroj pastrmci i rakovima. Od Konjica je udaljeno 20 km i povezano je asfatnim putem. U neposrednoj blizini izgrađeni su hoteli i moteli, jer je Boračko jezero omiljeno izletište stanovnika Konjica, Sarajeva i Mostara.

86

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

87

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

88

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

Rakitnica
Rijeka Rakitnica je jedna od najvećih pritoka rijeke Neretve. Ona je stvorila 26 km dugačak, nepristupačan i nevjerovatno lijep kanjon koji se proteže između planina Bjelašnice i Visočice, jugoistočno od Sarajeva. Kanjon rijeke Rakitnice je jedan od najdubljih kanjona u Evropi. To je prirodno stvoren prostor čarolije, zaista poseban prostor koji vrijedi ispitati. Duž cijelog kanjona se nalaze endemski primjerci flore i faune. Medvjedi, vukovi, veprovi, kune, divokoze svi su oni našli utočište u ovom nepristupačnom kanjonu. U regionu Dinarskih Alpa mogu se pronaći i 32 endemske biljne vrste. Dužinom cijelog kanjona kristalno čista planinska voda može se piti.

89

www.bhcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

Ergela AD „Vu~ijak“ Prnjavor je formirana oktobra 1946.godine na osnovu odluke tada{njeg Ministarstva poljoprivrede FNR Bosne i Hercegovine. Cilj formiranja ergele bio je dvojak: - kao uzgojno-selekcijski reproduktivni centar - i za potrebe tada{njih oru`anih snaga. Mati~no reproduktivno stado ergele je formirano od umati~enih mu{kih i `enskih grla prikupljenih sa prostora biv{e Jugoslavije, te se uz stru~ni nadzor Poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva i prof.dr. Fahrudina Hrasnice formirano mati~no stado, ~iji su potomci prisutni i danas na ergeli „Vu~ijak“ Prnjavor. Ergela „Vu~ijak“ se nalazi na udaljenosti tri km od centra grada, a svega oko jednog km od magistralnog puta Banja Luka – Prnjavor – Derventa. Ergela „Vu~ijak“ je u toku svoje {ezdesetogodi{nje istorije proizvelo oko 1300 grla konja ove plemenite rase, koja je trenutno progla{ena ugro`enom rasom konja u svijetu. Svi konji u ergeli“Vu~ijak“ su svrstani u krvne linije. Sva mu{ka grla su svrstana u krvne linije mu{kih konja lipicanerske rase, a one nose naziv po mu{kom pra-pretku koji je rodna~elnik odre|ene krvne linije. U ~itavom svijetu krvne linije mu{kih konja lipicanerske rase su jedinstvene i ima ih ukupno {est.Na{a ergela u svom posjedu ima svih {est linija mu{kih grla, a to su :Pluto, Conversano, Favory, Siglovy, Maestoso, Neapolitano

90

www.bhcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

Ergela – Lu`ani

AD “Vu~ijak“ Prnjavor

@enska grla (kobile) svrstane su u rodove, od kojih na ergeli „Vu~ijak“ ima petnaest, a one nose nazive na{ih poznatih rijeka kao {to su Sava, Drina, Ukrina, Neretva, Ilova, Bregava itd. Svako grlo u ergeli „Vu~ijak“ je produkt strogo kontrolisanog uzgoja pod stru~nim nadzorom nau~nih institucija kao {to su Poljoprivredni fakultet iz Sarajeva, te osposbljenih stru~nih ljudi koji se staraju o zootehni~kim i reproduktivnim aktivnostima.Sva grla su `igosana i imaju svoje ta~ne i precizne umati~ene podatke unesene u propisane mati~ne knjige. [to se ti~e ekonomskog stanja, ova ergela je zavisila od bud`etskih sredstava biv{e Savezne dr`ave, odnosno Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, ~ija su finansijska sredstva bila redovna i dovoljna.Me|utim od 1990. godine, ova ergela ostaje bez osnovnog izvora finansiranja, {to je u proteklom periodu periodu dovelo do znatnih problema a posledice su vidljive sve do dana{njeg dana.Brojno stanje grla je drasti~no smanjeno( sa oko 150 grla prije rata na 36 grla 2002.godine). Trenutno stanje na ergeli „Vu~ijak“ je slede}e, ergela raspola`e sa 87 grla svih kategorija sa izvjesnom budu}no{}u. Veoma je bitno da je ergela sa~uvala biolo{ki i genetski materijal od kog u mnogome zavisi budu}nost ove ergele.Naravno predstoji mnogo posla, prije svega u ekonomskom pogledu, od toga zavisi u kom pravcu }e se razvijati ova ergela ~iji su resursi nesumnjivo ogromni ne samo za Bosnu i Hercegovinu ve} i {ire.

91

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

Vrelo Bune
Tekija na vrelu Bune u Blagaju predstavlja značajan spomenik kulture iz ranog turskog doba u Bosni i Hercegovini. To je mjesto gdje su, posebnim ritualom, derviši obavljali – i danas obavljaju – zikir (slavljenje Boga). Tekija u Blagaju pripadala je raznim derviškim redovima, najprije bektašijama, a zatim halvetijama i kaderijama. Danas je predvođena vekilom (zamjenikom šejha) nakšibendijskog reda. Tekija na vrelu Bune osnovana je ubrzo nakon pada Hercegovine pod tursku vlast 1446. godine, a najkasnije oko 1520. godine. U tom najranijem, turskom periodu bektašizam je važio kao vladajuća ideološka doktrina u turskim osvajačkim pohodima, posebno kod akindžijske vojske (lake udarne konjice) i jeničara (janjičara). Bektašije su se u to doba mogle porediti sa vitezovima templarima, koji nisu bili samo redovinci već i vojnici. Tekija u Blagaju prvobitno je koncipirana ne samo sa svrhom da se u njoj obavljaju bektašijski obredi već kao i misionarski, pa i vojni, punkt. U doba turskih osvajanja Balkana smatrali se da su bektašije, koje su sve do danas poznate po svojoj toleranciji, baš zbog svoje vjerske širokogrudnosti najpodesnije da se približe i idejno zadobiju domaće stanovništve, i pravoslavne i katolike, a u Bosni i Hercegovini i bogumile. Na tekiji u Blagaju i sada se sa vanjske strane turbeta (mauzoleja) vide u reljefu isklesani sablja i topuz, što upravo simbolizira povezanost duhovnog (tekija) sa vojnim (sablja i toput). Time se ističe da je ovaj vjerski objekat imao i vojni značaj.

92

www.bihcityreview.com

PRIRODNE LJEPOTE BiH

93

www.bhcityreview.com

BUSINESS NEWS ITU predvi|a da }e biti 5 milijardi mobilnih pretplatnika u svijetu u 2010. godini
Nakon dostizanja brojke od oko 4.6 milijardi mobilnih celularnih pretplatnika krajem 2009.g., ITU o~ekuje da broj mobilnih celularnih pretplatnika u svijetu dostigne 5 milijardi u 2010.godini, jer }e biti pokrenut naprednim uslugama i hendsetovima u razvijenim zemljama, a pove}anjem prihvatanja mobilnih usluga zdravstva i mobilnog bankarstva u zemljama u razvoju. ITU o~ekuje da broj mobilnih {irokopojasnih pretplatnika pre|e jednu milijardu u toku 2010.g., nakon {to je dosegao cifru od 600 miliona krajem 2009.g. Sa aktuelnim stopama rasta, vjerovatno je da }e u narednih pet godina pristup webu od strane ljudi u pokretu - putem laptopa i pametnih (smart) ure|aja - prema{iti pristup webu sa desktop ra~unara.

ITU predicts that it will be 5 billion mobile subscribers worldwide in 2010
After reaching the figure of an approximately 4.6 billion mobile cellular subscribers at the end of 2009, ITU is expected that the number of mobile cellular subscribers worldwide will reach 5 billion in 2010, because it will launch the advanced services and handsets in the developed countries, and will increase acceptance of mobile Health services and mobile banking in developing countries. ITU expects that the number of mobile wide-ranged subscribers will cross one billion during the 2010, having reached the figure of 600 million at the end of 2009. With current growth rates, it is likely that in the next five years, the access to the web by people afoot - via laptops and smart devices – will exceed the access of the web from desktop computers.

Mahathir pozvao investitore da ula`u u BiH
U cilju promocije prve me|unarodne investicijske konferencije “Sarajevo Business Forum 2010” (SBF), koju organiziraju poslovni klubovi Islamske banke za razvoj i Bosna Bank International, 17. februara u Kuala Lumpuru je odr`ana ve~era sa pokroviteljem Foruma dr. Mohamadom Mahathirom, biv{im premijerom Malezije. Ve~eri je prisustvovalo i 30 ~elnih ljudi velikih malezijskih kompanija, kao i nekoliko biznismena iz Australije, Albanije i Rusije. Biv{i premijer Malezije se posebno osvrnuo na potencijale u sektoru turizma, poljoprivrede, te putne infrastrukture, naro~ito izgradnje autoputa na Koridoru 5-c za koji je istakao da predstavlja klju~ za ekonomski razvoj BiH. Pozvao je privrednike da u {to ve}em broju uzmu u~e{}a na SBF-u, te pozovu i svoje poslovne partnere.

Mahathir urged investors to invest in Bosnia and Herzegovina
In order to promote the first international investment conference "Sarajevo 2010 Business Forum” (SBF), which is organized by the business centers of the Islamic Development Bank and Bosnia Bank International, on the 17th February in Kuala Lumpur a dinner was held with the sponsor of the Forum Dr. Mahathir Mohamad, the former Prime Minister of Malaysia. The evening was attended by 30 leading men of the large Malaysian companies, as well as several businessmen from Australia, Albania and Russia. The former Prime Minister of Malaysia referred particularly to the potential in the tourism sector, agriculture and road infrastructure, especially the construction of the highway on the Corridor 5-c for which he pointed out that it is the key to the economic development of Bosnia and Herzegovina. He urged the businessmen to take part in SBF in greater number, and invite their business partners as well.

94

www.bhcityreview.com

BUSINESS NEWS [vedski brend Lindex otvara poslovnicu u Sarajevu
Poznati {vedski modni brend Lindex, u okviru ekspanzije u centralnoj Evropi, najavio je za april otvaranje prve fran{izne radnje u u Sarajevu, ina~e prve na Balkanu. Lindex je brend koji ima veoma jak polo`aj kada je u pitanju moda i jedan je od vode}ih modnih lanaca sjeverne Evrope. Ima oko 400 prodavnica u Skandinaviji, balti~kim zemljama, Rusiji, srednjoj Evropi i Bliskom istoku koje se neprekidno dopunjavaju. Njihov izbor pokriva nekoliko razli~itih koncepata u `enskoj i dje~ijoj odje}i i svojim kupcima nude kolekcije koje se odlikuju dobro promi{ljenim kombinacijama i besprijekornim osje}ajem za modu, po povoljnim cijenama. Ono {to je veoma interesantno u ovom slu~aju je da }e Sarajevo u modnim kretanjima kona~no biti ispred drugih velikih gradova iz susjednih dr`ava i okru`enja.

The Swedish brand Lindex opens an office in Sarajevo
The famous Swedish fashion brand Lindex, in the scope of expansion in Central Europe, announced the opening of the first franchised store in Sarajevo in April, also the first on the Balkans. Lindex is a brand that has a very strong position when it comes to fashion and it is one of the leading fashion chains in northern Europe. There are about 400 shops in Scandinavia, in Baltic countries, Russia, Central Europe and in the Middle East that constantly supplement each other. Their selection covers several different concepts in women’s and children’s clothing and offers its customers collections that are characterized by well-conceived combinations and impeccable sense of fashion, at affordable prices. What is very interesting in this case is that fashion trends in Sarajevo will be finally ahead of other major cities in neighboring countries and in the environment.

Ljepote Bosne i Hercegovine na sajmu turizma u Minhenu
Turisti~ko udru`enje BiH zajedno sa Turisti~kom zajednicom Federacije BiH predstavilo je turisti~ku ponudu na{e zemlje od 18. do 22. februara na Me|unarodnom presti`nom Sajmu turizma CBR u Minhenu. Ovogodi{nja turisti~ka ponuda je u znaku sportskog turizma: vodenih sportova, kampovanja, alpinizma, planinarenja, biciklizma i sli~no. Na prostoru od 70.000 kvadratnih metara u pet hala nalazi se i bosanskohercegova~ki {tand koji svojim izgledom i ure|enosti privla~i posebnu pa`nju posjetilaca. Video materijali, katalozi, bro{ure, karte, ~asopisi dio su promotivne ponude koji prezentiraju ljepote i prirodnost Bosne i Hercegovine.

The beauties of Bosnia and Herzegovina on the Tourism Fair in Munich
Tourist Association of Bosnia and Herzegovina, together with the Tourist Board of the Federation of Bosnia and Herzegovina presented the tourist offer of our country from 18 to 22 February at the prestigious International Tourism Fair CBR in Munich. This year's tourist industry is marked by sports tourism: water sports, camping, climbing, hiking, biking and more. In the area of 70,000 square meters in five halls and Bosnia and Herzegovina is a stand that with the appearance and tidiness attracts visitor’s special attention. Video materials, catalogs, brochures, maps, magazines are part of the promotional offers that present the beauties and naturalness of Bosnia and Herzegovina.

Fiat privremeno zatvorio fabrike
Italijanski proizvo|a~ automobila FIAT privremeno je zatvorio sve svoje fabrike u Italiji zbog velikog pada potra`nje. Desetini hiljada radnika u pet fabrika re~eno je da ostanu kod ku}e na smanjenoj pla}i tokom sljede}e dvije nedjelje. Prodaja novih vozila u januaru dvostruko je manja od istog perioda pro{le godine. Do ovoga dolazi poslije odluke vlade da prekine subvencionisanje programa zamjene starih za nova vozila. Stru~njaci procjenjuju da }e to rezultirati prodajom 350 hiljada vozila manje tokom ove godine u Italiji a ve}ina tih automobila bi bila vozila FIAT-a.

Fiat temporarily closed factories
Italian car manufacturer Fiat has temporarily closed all its factories in Italy due to the large drop in demand. Tens of thousands of workers in five factories were told to stay home on reduced earnings over the next two weeks. The sale of new vehicles in January is twice less than in the same period last year. This occurred because of the government's decision to stop subsidies of replacing old for new vehicles. The experts estimate that this will result in sales of 350 thousand fewer vehicles this year in general in Italy and most of these cars would have been Fiat cars.

95

www.bihcityreview.com

KULTURA "BOSANSKI KUHAR" OSVOJIO NAGRADU GURMAND WORLD COOKBOOK
Knjiga "Bosanski kuhar" na petnaestoj je finalnoj sesiji `iriranja Gurmand World Cookbook Fair Awardsa u Parizu 11. februara osvojila Gurmand World Cookbook Awards, ~ime je izabrana kao jedna od najboljih u svijetu iz oblasti kulinarstva od osam nagra|enih. Knjiga na 336 strana donosi oko 200 recepata za tradicionalna bosanska jela. Recepti su podijeljeni u nekoliko kategorija, kao {to su - predjela, glavna jela, salate, kola~i i napici. Za tu presti`nu nagradu za 2009. godinu apliciralo je vi{e od 8.000 knjiga na 40 jezika iz 136 zemalja svijeta.

THE „BOSNIAN COOK " WON THE PRIZE GURMAND WORLD COOKBOOK
“The Bosnian cooks "at the fifteenth session of final jury voting at Gurmand World Cookbook Fair Awards in Paris at 11th February, won the Gurmand World Cookbook Awards which was chosen as one of the best in the world in the field of culinary art of the eight winners. The book on 336 pages brings about 200 recipes for traditional Bosnian food. Recipes are divided into several categories, such as - appetizers, main dishes, salads, cakes and drinks. For this prestigious award for 2009 more than 8.000 books in 40 languages from 136 countries applied.

SVIJET SLAVI CHOPINOV 200. RO\ENDAN
Nizom manifestacija od Francuske, Egipta, Japana i Poljske obilje`ava se 200. obljetnica ro|enja Frederica Chopina. U obnovljenom muzeju u Var{avi od 1. marta mo}i }e se pogledati Chopinova osobna pisma, rukopisi i multimedijska pri~a o njegovu `ivotu, a me|u oko 2.000 raznih manifestacija diljem svijeta ove godine odr`at }e se i 1500 koncerata. Astronauti, koji su 8. februara poletjeli u svemir, ponijeli su na svemirsku postaju CD sa Chopinovom glazbom i rukopis njegova Preludija Opus 28, br.7, kao dar Poljske vlade.

THE WORLD CELEBRATES CHOPIN'S 200th BIRTHDAY
A series of events from France, Egypt, Japan and the Polish marked the 200th anniversary of the birth of Frederic Chopin. From the 1st March, in the renovated museum in Warsaw people would be able to see the Chopin’s personal letters, manuscripts and multimedia stories about his life. Besides the 2.000 different events around the world, this year 1500 concerts will be held, too. Astronauts, who flew on the 8th February into space, took a CD with Chopin's music and the manuscript of his Preludes Opus 28, No 7 on the space station, as a gift of the Polish government

96

www.bihcityreview.com

KULTURA ODLI^AN PRIJEM BH. FILMA "NA PUTU"
U Berlinu je u sklopu slu`bene konkurencije Berlinalea prikazan film bosanskohercegova~ke redateljice Jasmile @bani} "Na putu", u kojem glavne uloge igraju hrvatski glumci Zrinka Cvite{i} i Leon Lu~ev. Film, koji je nastao u koprodukciji kinematografija Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije i Njema~ke, govori o sudbini mladog para Lune (Zrinka Cvite{i}) i Amara (Leon Lu~ev) koji se na|e na prekretnici nakon {to Amar spas od svakodnevnih problema prona|e u okrilju strogo konzervativnog islamskog reda vehabija. Promjene koje nastaju prihva}anjem strogih pravila koje nala`e ovaj red stavlja na ku{nju ljubav i odnos izme|u Lune i Amara.

AN EXCELLENT RECEPTION OF THE BOSNIAN FILM "ON THE PATH"
In Berlin as part of the official Berlinale competition the film „On the path“was shown from the Bosnian director Jasmila Zbanic. The main roles play the Croatian actors Zrinka Cvitesic and Leon Lucev. The film, which was built in the cinema co-production of Bosnia and Herzegovina, Croatia, Austria and Germany, is about the fate of a young couple Luna (Zrinka Cvitesic) and Amar (Leon Lucev). Amar finds himself at a turning point after he finds his saving of everyday problems in the strictly conservative wing of the Islamic order of vahhabi. The changes that occur with the acceptance of strict rules of this order, puts on trial the relationship and love between Luna and Amar.

THE PROMOTION OF THE BOOK “ORGANIZED CRIME IN BOSNIA AND HERZEGOVINA"
Promotion of the book "Organized crime in Bosnia and Herzegovina – A transitional dilemma" by Mirza Smajic was held on the 24th February 2010 at the Faculty of Political Sciences in Sarajevo. This is the first book that deals with organized crime in Bosnia and Herzegovina. By analyzing the challenges of organized crime, the author sets in front of the Bosnian society and state, the process of its various manifestations, such as a fictitious business in which the state annually loses about 1.5 billion euros, and then organized theft of motor vehicles which is particularly emphasized regional cooperation with criminal groups in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro.... Researchers of the author show that the organized crime in Bosnia and Herzegovina is in continuous growth. In this sense he offers a possible solution that would facilitate the work of prosecutors in the form of takeover of positive practice from the Western countries in the fight against organized crime. One of the solutions is to institute a reverse evidentiary burden, i.e. that the suspect lost the entire property if he can not prove the origin of movable and fixed assets.

Promocija knjige "Organizovani kriminal u BiH"
Promocija knjige „Organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini – tranzicijske dileme„ autora Mirze Smaji}a, odr`ana u 24. februara 2010.godine na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu. Radi se o prvoj knjizi koja se bavi organiziranim kriminalom na podru~ju BiH. Autor analiziraju}i izazove koje organizirani kriminal postavlja pred bosanskohercegova~ko dru{tvo i dr`avu, obra|uje njegove razli~ite pojavne oblike kao {to su fiktivno poslovanje kojim dr`ava godi{nje gubi oko 1,5 milijardi eura, zatim organizirana kra|a motornih vozila u kojoj je posebno nagla{ena suradnja regionalnih kriminalnih grupa sa podru~ja Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore.... Istra`ivanja autora pokazuju da je organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu te u tom smislu nudi i mogu}a rje{enja kojim bi se olak{ao rad tu`iteljstva u vidu preuzimanja pozitivnih praksi iz zapadnih zemalja u borbi protiv organiziranog kriminala. Jedno od rje{enja jeste institut obrnutog dokaznog tereta, tj., da osumnji~eni gubi cjelokupnu imovinu ukoliko ne mo`e dokazati porijeklo pokretne i nepokretne imovine.

97

www.bihcityreview.com

MODA

Lisca na sajmu mode u Parizu:

Smart Memory Bra kao glavna tehnolo{ka inovacija
Na najve}em me|unarodnom sajmu rublja u Parizu, na kojem se predstavilo vi{e od 500 svjetskih robnih marki, i ove je godine bila i Lisca i Cheek by Lisca. Modnu kolekciju rublja i spava}eg programa za jesen i zimu 2010. na Liscinom izlo`benom prostoru vidjeli su broji posjetitelji, ovaj put iz ~ak 29 zemalja.
Smart Memory Bra – pametan grudnjak izra|en iz specijalne memorijske pjene, koji reagira na temperaturu tijela, predstavljen je kao glavna tehnolo{ka inovacija sajma. A ba{ je taj pametan memorijski grudnjak odsad na raspolaganju i u crvenoj boji - dakle odli~an izbor za zavodljivo Valentinovo. Rublje Lisca i Cheek by Lisca bilo je u Parizu prikazano i na modni reviji, a pet modela iz najnovije kolekcije izdvojeno je kao nosioci modnih trendova za nadolaze}u sezonu. I kakvi su trendovi za jesenskozimske mjesece? Mo}i }emo birati izme|u elegantnog minimalizma, profinjene prozirnosti i diskretnih draperija u ljubi~astoj ili crnoj, ali i izme|u nostalgi~nog rublja u `ivim crvenim, tonovima marelice ili koralja.

98

Novu kolekciju prolje}e-ljeto 2010. mo`ete pogledati na www.lisca.com
99

www.bhcityreview.com

[ARENI SVIJET Zadivljuju}a mjesta u obliku srca
Srce se oduvijek smatralo simbolom ljubavi, a ako je suditi po tome onda ljubav zaista vlada svijetom. Britanski Daily Mail, povodom 14. februara Dana zaljubljenih, Valentinova, objavio je galeriju prelijepih fotografija srcolikih otoka, {uma, livada... Ovakva mjesta su pravi mali raj za sve zaljubljene. Na fotografijama je prikazan srcoliki greben u Australiji, otok u Polineziji, livada u obliku srca u jednom selu u Njema~koj, ali i maleni otok u obliku srca u Hrvatskoj, Gale{njak, kasnije prozvan i otokom Zaljubljenih. Vlasnici otoka Gale{njak su oduvijek tvrdili kako on podsje}a na srce, me|utim, kada se pojavio Google Earth, ovaj otok u Hrvatskoj je postao prava senzacija, te su brojni parovi po`eljeli do}i tu kako bi proveli romanti~ne praznike i u`ivali u ljepoti otoka koji se nalazi u Zadarskom kanalu, izme|u Zadra i otoka Pa{mana.

Amazing heart-shaped places
The heart was always considered a symbol of love, and if it is judged by that- love really rules the world. Britain's Daily Mail, on the occasion of 14th February Day of amorous, Valentine's Day, published a gallery of beautiful heart-shaped photos islands, forests, meadows... These places are a little paradise for lovers. The photos show the heart-shaped reef in Australia, an island in Polynesia, heart-shaped lawn in a village in Germany, but also a small heart-shaped island in Croatia, Galesnjak, later named the island of the Amorous. Galesnjak island owners have always claimed that it resembles the heart, however, when Google Earth appeared, this island in Croatia has become a sensation, and many couples desired to come here, spend a romantic holiday and enjoy the beauty of the island which is located in the Zadar channel, between Zadar and the island of Pasman.

Sudbonosno 'da' u zraku i pod vodom
Za one koji `ele u brak stupiti na Dan zaljubljenih, Valentinovo, na Tajlanu je omogu}eno pravo vjen~anje iz snova. Naime, mladenci sudbonosno 'da' mogu izgovoriti lebde}i u zraku ili rone}i u moru. Nitiphong Jittahong i Rattanaporn Supha bili su jedan od ~etiri para koji su u~estvovali u tradicionalnom godi{njem doga|aju koji se odr`ava u Prachinburi, provinciji na istoku Tajlanda. Oni su svoje sudbonosno 'da' izgovorili lebde}i u zraku, a kao i na svakom drugom vjen~anju, nestpljive mlade `ene su sa zemlje posmatrale 'ceremoniju', te ~ekale da mladenka baci bidermajer.Vjen~anje u zraku predstavlja uspon braka, a kao {to svaki brak ima i svoje padove jedan bra~ni par odlu~io je vjen~ati se pod vodom. Parinyatit Kantarak i Piyaratwadee Sawasdee stali su na 'ludi kamen' u dubinama Andamanskog mora. Bra~ni ugovor 'zape~atili' su poljupcem, no najprije su morali skinuti maske za disanje. Za takvo vjen~anje se odlu~io jo{ jedan par, a iako su ronili, mladenci su se obukli tradicionalnu tajlandsku no{nju. Valentinovo se smatra najromanti~nijim danom u godini, te se brojni parovi odlu~uju vjen~ati ba{ na taj datum, 14. februara.

The crucial 'yes' in the air and under the water
For those who wish to enter into marriage on the day of Amorous, Valentine's Day, on Thailand is made possible to have a real wedding of your dreams. In fact, newlywed the fatally 'yes' can say hovering in the air or diving into the sea. Nitiphong Jittahong and Rattanaporn Supha were one of four pairs who participated in a traditional annual event that was held in Prachinburi, a Thailand province in the east. They had spoken their fateful 'yes' hovering in the air, as on any other wedding, impatient young women watched the 'ceremony' from the ground and waited for the bride to throw the bridal bouquet. A wedding in the air represents the rise of marriage, and as each marriage has its downs one couple decided to get married under the water. Parinyatit Kantarak and Piyaratwadee Sawasdee stood on the 'Crazy Stone' in the depths of Andaman Sea. They 'sealed' the marriage contract with kiss, but first they had to remove the masks. For such a marriage another couple has decided, and although they dived, the newlyweds were dressed in the traditional Thai costumes. Valentine's Day is considered the most romantic day of the year, and many couples decide to get marry right on that date, on the 14th February.

100

www.bhcityreview.com

COLOURFUL WORLD Predivne fotografije beba u neobi~nim pozama
Zbog svoje mekane ko`e, bucmastih obra{}i}a, malenih prstiju i usana rumenih kao pupoljak ru`e usnula novoro|en~ad zaista zaslu`uju nadimke uspavanih ljepotica i ljepotana. Prelijepe fotografije najmla|ih stanovnika na{e planete na~inile su sestre Tracy Raver i Kelley Ryden u svom studiju u Nerbraski. Neka od novoro|en~adi su umotana u tople {alove, ili su, pak, smje{tena u udobne ko{arice, no svim bebama je jedno zajedni~ko – neobi~na poza dok spavaju. Naime, fotografkinje Tracy i Kelley, uz pomo} fizioterapeuta iz Kanade Stephanie Robin, fotografi{u isklju~ivo bebe starosti pet do deset dana. Fotografisanje u studiju obi~no traje tri ili ~etiri sata. Fotografkinje se trude da u studiju bude prirodno svjetlo, odgovaraju}a temperatura, kao naravno i mno{tvo neophodnih rekvizita. Kada roditeljima poka`u fotografije njihove djece oni zaista budu iznena|eni i ve}inom briznu u pla~ kada vide svoje male "an|ele" umotane u mekane {alove, u neobi~noj pozi, kako spavaju mirnim i dubokim snom sa bla`enim izrazom lica.

Beautiful images of babies in an unusual poses
Infants really deserve nicknames of sleeping beauty and the beauties, because of its soft skin, chubby chicks, little fingers and rosy lips as a rose bud. The beautiful photos of the youngest inhabitants of our planet were made by the sisters Tracy Raver and Kelley Ryden in their studio in Nerbraska. Some of the infants are wrapped in warm scarves, or, rather, placed in comfortable crates, but all the babies have one thing in common – they are all in an unusual poses while sleeping. In fact, the photographers Tracy and Kelley, with the help of physical therapists from Canada Stephanie Robin, made the photos of babies, only aged five to ten days. The shooting usually takes three or four hours in the studio. The photographer are trying to have a natural light, proper temperature, and of course a lot of necessary equipment in the studio. When they show the pictures to the parents of their children they really are surprised and mostly burst into tears when they see their little "angels" wrapped in soft scarves, in an unusual posture, sleeping peacefully and deeply, with blissful expression.

Ogrlica Dickensonovog psa prodata za 8.415 eura
Povodac koji je pripadao psu slavnog knji`evnika Charlesa Dickensa, prodat je po nevjerovatnoj cijeni od 8.415 eura na aukciji u New Yorku.U ko`ni povodac ugravirano je Dickensonovo ime, zbog ~ega je i bio veoma tra`en predmet me|u svjetskim aukcionarima.Vrijednost mu je procijenjena od 3.000 do 4.500 eura. Ime kupca jo{ uvijek se dr`i u tajnosti. Vjeruje se da je Charles, kao i mnogi drugi viktorijanski knji`evnici, bio veliki ljubitelj pasa, te da se brinuo o njemu kao o malom djetetu.

The necklace of the Dickens' dog sold for 8415 euros
The leash which belonged to the dog of the famous writer Charles Dickens was sold for the unbelievable price of 8415 euros on the auction in New York. The name of Dickens is inscribed on the leathered leash, which is a highly claimed item among the world's auctioneers. The value of it was estimated from 3000 to 4500 euros. The customer's name is still held in secret. It is believed that Charles, like many other Victorian writers, was a great lover of dogs, and that he has taken care of it as if it was a small

101