Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak i utorak, 15. i 16. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5460/1 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

BAJRAMSKI INTERVJU Prof. dr. Ismet Bu{atli}, dekan FIN-a

VLAST BI TREBALI IMATI PRAVEDNI
Unutarnje, kao i vanjske, slabosti svakog naroda, pa i Bo{njaka, mogu biti brojne, a neke su pogubne Ko je sve i za{to u ovu zemlju do{ao Spaljivanje Vije}nice {panski pisci porede s loma~om Granade Sretna porodica: Tri indeksa u jednoj ku}i
Suzana, Ivana i Andrea odli~ne su studentice
(Foto: D. Stojni})

Mama pred diplomskim, k}erke studiraju njema~ki
9. strana

NTF: Propao poku{aj odvra}anja kupaca

DIO REZERVOARA U PLO^AMA IZDAT OMV-u
Ekonomija: Tr`i{te radne snage
zroke svakog svog stanja Bo{njaci trebaju tra`iti ponajprije u sebi samima, jer prvi na sebi osjete posljedice, ka`e u bajramskom intervjuu za „Dnevni

U

avaz“ dekan Fakulteta islamskih nauka (FIN) prof. dr. Ismet Bu{atli}. Ugledni profesor za na{ list govori o radostima Kurban-bajrama, porukama koje on nosi i SU[I] PRED SLOVA^KU

poukama iz kojih bi Bo{njaci morali u~iti. Tako|er, odgovara na pitanja o stanju svijesti Bo{njaka, o putu kojim oni idu, o proteklim op}im izborima . 4. i 5. strana

Bajram {erif mubarek olsun

Redakcija

Treba nam dobar rezultat
42. strana

2. str.

Bu{atli}: Na ovom prostoru ostat }emo dokle ga budemo dostojni

(Foto: Samir Jordamovi})

U FEDERACIJI VI[E OD 37.000 OTKAZA!

3. strana

Biv{i ameri~ki ambasador u Sarajevu

Tomas Miler u posjeti BiH
Direktor firme „International Executive Service Corps“ sastat }e se s uglednim privrednicima
Biv{i ameri~ki ambasador u BiH Tomas Miler (Thomas Miller), koji je na ovoj funkciji bio od 1999. do 2001. godine, doputovao je nedjelju u Sarajevo, saznaje „Dnevni avaz“. Miler }e u na{oj zemlji boraviti u poslovnoj posjeti, i to kao generalni direktor ameri~ke firme „International Executive Service Corps“, jedne od vode}ih kompanija ove vrste u SAD, koja sara|uje s ameri~kom vladom. Kako saznajemo, u BiH }e boraviti nekoliko dana, tokom kojih }e se susresti s vode}im biznismenima iz BiH i regiona. Biv{eg ambasadora na Sarajevskom aerodromu je do~ekao Mirza Hajri}, biv{i direktor Agencije za promociju stranih investicija u BiH i predstavnik BiH u Svjetskoj banci, danas privatni F. K. poduzetnik.

2

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

aktuelno

Poslodavci manje tra`ili radnike: S jednog od protesta u Sarajevu

(Foto: Arhiv „Avaza“)

EKONOMIJA Tr`i{te radne snage tokom ove godine

S Aerodroma: Milera do~ekao Hajri}

(Foto: J. Brutus)

Istra`ivanje agencije „Galup“

Ve}ina bh. gra|ana glasala bi za ulazak u EU
^lanstvo BiH u Evropskoj uniji kao dobru stvar smatra 25 posto gra|ana BiH, dok bi, u slu~aju referenduma, za ulazak u EU glasalo 83 posto gra|ana, pokazalo je istra`ivanje agencije „Galup“ provedeno u zemljama zapadnog Balkana, prenosi Srna. U slu~aju referenduma, prema „Galupovim2 istra`ivanjima, u Srbiji bi za ulazak u EU bilo 63, a protiv 23 posto, 43 posto Hrvata bilo bi protiv ~lanstva, dok bi 38 posto bilo za ulazak u Uniju. U ovom slu~aju u BiH bi za ulazak u EU bilo 83 posto ispitanih, a protiv deset posto, dok bi u Crnoj Gori 81 posto bilo za ulazak, a pet posto protiv.

U Federaciji vi{e od 37.000 otkaza!
Posljednjeg dana septembra na evidencijama u ve}em bh. entitetu bile registrirane 363.143 nezaposlene osobe
U septembru ove godine na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prijavile su se 8.153 osobe, od ~ega 1.687 po prestanku radnog odnosa. Od po~etka godine do kraja septembra na evidenciju je prijavljeno ukupno 73.025 osoba, od toga 37.102 zbog prestanka radnog odnosa. ne na evidencijama u ve}em bh. entitetu bile registrirane 363.143 nezaposlene osobe. U odnosu na mjesec ranije to je manje za 394 osobe ili 0,11 posto. - Od ukupnog broja nezaposlenih, njih 169.578 ili 46,7 posto prvi put tra`i zaposlenje dok je 193.565 osoba ili 53,3 posto ranije bilo u radnom odnosu. Vi{e od ~etvrtine (91.975 ili 25,33 posto) od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH nastanjeno je u Tuzlanskom kantonu - zaklju~ci su FZZ-a. Tokom septembra poslodavci su putem kantonalnih slu`bi iskazali potrebu za zapo{ljavanjem 459 osoba, {to je u odnosu na prethodni mjesec manje za 607 ili 56,94 posto.

Manje zaposlenih
Iz te institucije je saop}eno i da je u septembru ove godine s evidencija kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje brisano 8.547 osoba, od ~ega je zaposleno 5.685. Od po~etka godine do kraja septembra s evidencija je brisano ukupno 64.459 osoba. Od tog broja, njih 37.192 su zaposlene. Posljednjeg dana septembra u FBiH je bilo zaposleno ukupno 422.576 osoba, od kojih je 62,44 posto radilo u privredi. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz pro{le godine manji je za 3.980, odnosno 0,93 posto. B. TURKOVI]

Tuzla prednja~i
To su podaci Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, prema kojima su na dan 30. septembra ove godi-

Obavje{tenje ~itaocima

Rad oglasnih slu`bi za Bajram
Naredni broj „Dnevnog avaza“ izlazi u srijedu, 17. novembra. Sve oglasne slu`be u ponedjeljak, 15. novembra, radit }e od 10 do 16 sati. Prvog dana Kurban-bajrama, utorak, 16. novembra, u na{im dopisni{tvima {irom BiH radno vrijeme oglasnih odjeljenja je od 12 do 16 sati, a u Sarajevu, u oglasnim odjeljenjima u zgradama „Avaz Business Centera“ i „Avaz Twist Towera“ od 12 do 20 sati. U srijedu, 17. novembra, sva oglasna odjeljenja radit }e redovno od 8 do 20 sati.

Na biroima vi{e boraca
Na evidencijama slu`bi za zapo{ljavanje u septembru je bilo registrirano 69.197 demobilisanih boraca, {to u odnosu na prethodni mjesec predstavlja pove}anje od 252. Udio ove populacije u ukupnom broju nezaposlenih iznosi 19,06 posto.

Otvoreno pismo VSI-ja svim nivoima vlasti u BiH

PORTAL - komentar dana

www.dnevniavaz.ba

SDP TK poru~io: „Ni po koju cijenu u vlast s Bakirom Izetbegovi}em i SDA“
- Me|u brojnim simpatizerima i ~lanovima SDP-a otvoreno se negoduje i zahtijeva da se ni po koju cijenu ne ide u vlast s kontroverzno izabranim bo{nja~kim ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em i SDA, u kojoj on dominira i upravlja sa svojom desni~arskom klikom i uz asistenciju paradr`avnih centara mo}i formiranim jo{ u vrijeme rata u BiH. Ta~no je da }e, ako SDP zaista u|e u koaliciju sa SDA, skupo platiti za to. Na prvim narednim izborima za dvije, odnosno ~etiri godine }e izgubiti. (Osman Muminovi})

Investitorima trebaju najpovoljniji uvjeti za rad
Vije}e stranih investitora (VSI) uputilo je u nedjelju otvoreno pismo predstavnicima vlasti, dr`avnim, entitetskim i kantonalnim institucijama, s namjerom da skrene pa`nju na klju~ne probleme s kojima se suo~avaju strani, ali i doma}i investitori u BiH. Kako se navodi u pismu, VSI je poslovno udru`enje koje zastupa interese vi{e od 30 me|unarodnih kompanija koje su u BiH ulo`ile vi{e od osam milijardi KM i koje zapo{ljavaju vi{e od 12.000 bh. gra|ana, prenosi Onasa. - Smatramo da je vrijeme da svi nivoi vlasti poduzmu konkretne korake i posvete vi{e pa`nje kako stranim tako i privatnim investicijama te na taj na~in omogu}e ja~anje privatnog sektora. Tako|er, smatramo da jo{ postoji mogu}nost da se zaustavi negativan trend ekonomskog pada i da se
Ulo`ili vi{e od osam milijardi KM

motiviraju strani ulaga~i za ulaganje u BiH te se iskreno nadamo da }ete Vi, kao predstavnici novoizabrane vlasti, omogu}iti stranim investitorima najpovoljnije uvjete za rad u ovoj zemlji - isti~e se u pismu.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

NTF Propao He}in poku{aj da odvrati zainteresirane zakupce

Dio rezervoara u Plo~ama izdat OMV-u
Potpisan ugovor uprkos pismu koje su He}ini kadrovi poslali Austrijancima O nelegalnim radnjama u bh. kompaniji obavije{teno i nadle`no tu`ila{tvo
Poruke Vahida He}e, federalnog ministra energije, industrije i rudastva, da je dobio saglasnost SDA za imenovanja u „Naftnim terminalima FBiH“ (NTF), ta~nije za smjenu direktora Ibrahima Be}irbegovi}a, novi su poku{aj odlaze}eg ministra da u tehni~kom mandatu zada posljednji udarac ovoj, oko 200 miliona maraka vrijednoj dr`avnoj kompaniji. Uprkos pismu koje su He}ini kadrovi instalirani u NTF-u poslali austrijskoj kompaniji, a u kojem ih mole da ne pregovaraju s aktuelnom upravom, ugovor sa OMV-om o izdavanju dijela rezervoara u Plo~ama je potpisan, a avans je ve} upla}en na ra~un bh. firme.

Izme|u vlasti i promjena
SDP jo{ vaga izme|u paktiranja sa starim politi~kim ko~ni~arima ili, pak, sa snagama s kojim dijeli uvjerenje o potrebi velikih dru{tvenih promjena
Vladaju}e koalicije jo{ nisu dogovorene, ali se konture itekako naziru. SNSD i SDS uhvatili su se pod ruku na dr`avnom nivou, a sli~an sporazum o zajedni~kom nastupu u vlasti postignut je i izme|u dva HDZ-a. Enigma jo{ nije odgonetnuta na bo{nja~kom strana~kom frontu, na kojem SDP pomno vaga s kim da stane na ludi kamen, jo{ nesiguran da li `eli brak iz ljubavi ili, pak, brak iz ra~una. Jo{ od saop{tavanja prvih izbornih rezultata SDP je unaprijed vjen~avan sa Strankom demokratske akcije, s kojom je proteklih godina po~esto a{ikovao, ali i vje{to izbjegavao bilo kakve slu`bene zaruke. Premda izgledne, one ni sada nisu posve sigurne, jer u Lagumd`ijinoj stranci jo{ nisu na~isto da li da u|u u ne{to {to bi moglo da se izrodi i u njihovo politi~ko samoubistvo. Glasove koje je dobio na oktobarskim izborima SDP ponajvi{e ima da zahvali svom `estokom {ibanju po prethodnoj, SDA-ovskoj vlasti. Postizborno paktiranje upravo s tom strankom stoga bi u SDP-ovim redovima moglo da dovede do razo~arenja, pa i unutarpartijskog raskola. Kako, uostalom, u toliko obe}avane promjene i}i u tandemu sa starim ko~ni~arima, zbog kojih promjene i jesu postale nasu{ne? Znakovi da u Socijaldemokratskoj partiji jo{ itekako mjerkaju s kim }e i}i u politi~ke zaruke sti`u iz Tuzle i Sarajeva. Rukovodstvo iz grada soli poru~uje da ni za `ivu glavu ne}e koalirati sa Strankom demokratske akcije, a sa sjednice Glavnog odbora SDP-a tako|e su odaslani zaklju~ci koji potkopavaju usmjerenje ka SDA. Vrh SDPa poru~io je, naime, da }e se suprotstaviti bilo kakvim poku{ajima sada{nje vlasti, koju vodi SDA i kojoj te~e tzv. tehni~ki mandat, da nastavi ranije nezakonite aktivnosti u vezi s rasprodajom dr`avnog blaga i dr`avnih privrednih resursa. Dodamo li tome da se rukovodstvo SDP-a dan ranije, na sastanku sa ~elni{tvom Saveza za bolju budu}nost, slo`ilo da propali Prudski sporazum ne mo`e biti politi~ka osnova formiranja funkcionalne vlasti, te da su za SDP neprihvaljive i koncentracijske vlade, nacionalni i matematski blokovi, teza o neminovnoj koaliciji SDP - SDA sve vi{e postaje mjehurasta. U najmanju ruku, ona je jo{ na dugom {tapu. A da li je usagla{avanjem oko dvije izuzetno krupne stvari - protivljenju duhu Pruda i har~enju dr`avnog blaga - klatno izbornog pobjednika mo`da usmjerilo na drugu stranu, prema Radon~i}evoj stranci, velikom izbornom iznena|enju, vjerovatno je jo{ rano govoriti. Bliskosti su o~igledne, kao i uvjerenje mase glasa~a da bi najprirodniji politi~ki savez me|u Bo{njacima bio upravo savez dvije stranke, SDP i SBB, koje su u predizbornim danima najuvjerljivije pozivale na toliko potrebne promjene. Pred SDP-om je velika odluka. Odabirom koalicionog partnera ona }e pokazati da li su joj milije promjene, koje je toliko prizivala, ili gola vlast u koju se ulazi oglu{ivanjem o sopstvene politi~ke principe.

Skladi{ni prostor
Iako Vlada FBiH nikada nije donijela odluku o smjeni aktuelne
Faksimil obavje{tenja koje je nelegalna uprava poslala OMV-u

Be}irbegovi}: Falsificirali pe~at

uprave, oni su u pismu upozorili OMV da su Ibrahim Be}irbegovi} i Nikola [tula smijenjeni s funkcija direktora NTF-a, odnosno direktora NTF-a Plo~e, te da su na njihovo mjesto imenovani Adnan Mu{ovi} i Tihomir Ko`ul. No, nakon {to su Austrijanci provjerili sadr`aj pisma, ipak su se odlu~ili na potpisivanje ugovora. O detaljima ugovora Be}irbegovi} nije mogao govoriti, osim da se radi o povoljnim uvjetima za bh. kompaniju. Be}irbegovi} upozorava da He}o na sve mogu}e na~ine poku{ava odvratiti zainteresirane zakupce od sklapanja poslova sa NTF-om.

On podsje}a da su na isti na~in uspjeli odvratiti malezijsku firmu „Suria Group“ od potpisivanja ugovora o izdavanju skladi{nih prostora NTF-a Plo~e od 40.000 kubika. - [ire}i ovakve poruke, He}o poku{ava utjecati na firme s kojima su pri kraju pregovori o izdavanju dva rezervoara u Plo~ama. Zbog toga }emo tender, koji smo raspisali za izdavanje preostalih rezervoara, a koji je trebao biti zaklju~en, produ`iti na jo{ sedam dana - tvrdi Be}irbegovi}.

www.dnevniavaz.ba

Podrivaju kompaniju
S nezakonitim poku{ajima da se o{teti bh. kompanija direktor Be}irbegovi} je upoznao i nadle`na tu`ila{tva. - Mi smo ~ak utvrdili da pismo Austrijancima nije potpisao Adnan Mu{ovi}, nego D`evad Parad`ik, te da su falsificirali pe~at NTF-a. Zbog svega sam obavijestio nadle`no tu`ila{tvo upozoravaju}i na nelegalne radnje kojima se podriva dr`avna kompanija - tvrdi F. KARALI] Be}irbegovi}.

Proglasiti ste~aj „Terminala“
Be}irbegovi} upozorava da ministar He}o dobro zna da NTF ne mo`e funkcionirati bez sredstava koja dobiva od zakupa rezervoara u Plo~ama, zbog ~ega na sve mogu}e na~ine poku{ava odvratiti zainteresirane zakupce. Ako u tome uspije, Be}irbegovi} tvrdi da bi ponovo na scenu stupila britanska firma „Delta Grip“, proglasila ste~aj u NTF-u i kona~no se domogla ove vrijedne dr`avne kompanije.

Smanjiti broj slu`benika na svim nivoima vlasti
Pitanje: Podr`avate li reformu cjelokupne javne uprave u BiH, koja bi rezultirala i smanjenjem broja slu`benika na svim nivoima vlasti?

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Pora`avaju}i rezultati rada Vije}a ministara BiH

A) DA 90% B) NE 9% C) Ne znam 1%

C B

Ministar Rudo Vidovi} najlo{iji!
Vije}e ministara BiH i nakon godi{njih odmora nastavilo je bilje`iti pora`avaju}e rezultate. Tako su, prema podacima koje su ministarstva dostavila Generalnom sekretarijatu Vije}a ministara BiH, od 431 zadatka, koliko je trebalo realizirati, ispunjena svega 273 ili 63 posto. Kontinuitet u niskom procentu ispunjavanja programskih zadataka dr`i ministar iz HDZ-a 1990 Rudo Vidovi}, koji upravlja Ministarstvom prometa i komunikacija BiH. On je u prvih devet mjeseci ove godine ispunio svega ~etiri zadatka ili 36 posto zacrtanih obaveza. Daleko nije dogurao ni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} iz SDA, koji je ispunio
Vidovi}: Kontinuitet lo{ih rezultata

svega sedam od 14 zadataka koje je imao tokom devet mjeseci ove godine. Njegova efikasnost iznosi samo 50 posto. Ministarstvo sigurnosti BiH, kojem je na ~elu Sadik Ahmetovi} iz SDA, od 53 programska zadatka ispunilo ih je 33, odnosno 62 posto. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}, koji je u prvih {est mjeseci bio ubjedljivo najefikasniji ministar, tri mjeseca kasnije zabilje`io je 65 posto uspje{nosti u radu. Ministar finanasija Dragan Vranki} od 77 realizirao je 45 zadataka. S. R.

A

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 141.620 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

aktuelno

BAJRAMSKI INTERVJU Prof. dr. Ismet Bu{atli}, dekan Fakulteta

Vlast bi trebali
Unutarnje, kao i vanjske, slabosti svakog naroda, pa i Bo{njaka, mogu
Razgovarao: Faruk VELE
Tegeltija: Kako se neko uop}e drznuo da napadne sud

Srbi pred Turke prostiru crvene tepihe
Kako gledate na sve ve}i utjecaj Turske na Balkanu i {ta to mo`e donijeti Bo{njacima i BiH? Je li u pitanju koncept neoosmanizam, kojeg se tako pla{e u Srbiji i RS, ili moderna Turska jednostavno `eli pro{iriti svoj utjecaj i poslove?
- Neoosmanizam je privi|enje iz nekih mra~nih umova. Time se narod, ne bez ra~una, pla{i. Ako zemlje na Balkanu `ele da se svijet otvori prema njima, i one se moraju otvoriti prema svijetu. Otvorene brane}i vrijednosti `ivota, imetka, vjere, zemlje, ~asti ili {tite}i nemo}ne. [ehidi kojima sa skrivenim bolom u srcu rahmet predajemo i {ehitluci pored kojih skru{eno zastajemo, Fatihu u~imo i s razlo`nim ponosom na licu drugima ih pokazujemo, svjedo~e da za njih ne treba re}i da su mrtvi. @rtvovali su se za svoj narod u kojem bi, da ih ne iznevjerimo, vlast trebali imati pravedni, a imetak sposobni i dare`ljivi. granice, otvoreno tr`i{te, prohodan sistem obrazovanja, samo su mogu}nosti za nesmetani protok ljudi, robe, kapitala, ideja i znanja. Kuda }e ko krenuti i koliko }e se gdje zadr`ati, zavisi od brojnih faktora i raznih interesa. Poslovni Srbi pred Turke crvene tepihe prostiru, s dobrodo{licom ih do~ekuju i obratno. Zarad zdrave konkurencije i ve}ih ulaganja u br`i razvoj BiH i bolje nam sutra{njice, ni mi ne bismo smjeli sjediti skr{tenih ruku.

Milan Tegeltija, predsjednik Osnovnog suda

Ho}e li sada kriminalci ubijati sudije na ulici?
Ako dr`ava na ovaj doga|aj ne odreaguje na pravi na~in, {ta je sljede}e, pita Tegeltija poslije paljenja sobe s dokazima Suda u Banjoj Luci
Milan Tegeltija, predsjednik Udru`enja sudija BiH i predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci, u kojem je nedavno zapaljena soba s dokazima, okarakterizirao je ovaj doga|aj kao teroristi~ki akt i za „Avaz“ ocijenio da je jedini motiv ataka bio uni{tavanje dokaza. Napominje da su potencijalni osumnji~eni svi protiv kojih su vo|eni krivi~ni postupci pred ovim sudom. op{teg kriminaliteta, u{li u krivi~no djelo terorizma. Zamislite {ta bi se nekome desilo u Americi da napadne sud. A {ta je ovdje sljede}e, treba li neki sudija biti ubijen - pita rezignirano Tegeltija. Upitan ima li straha poslije prijetnji, pa i napada na sud ~iji je predsjednik, odgovara da nema. - Mene najvi{e zabrinjava kako se neko uop{te drznuo da napadne sud. Moramo se suo~iti s problemom da nismo izgradili dovoljno siguran ambijent u kojem niko ne smije ni pomisliti da to uradi - ka`e Tegeltija.

Uzroke svakog svog stanja Bo{njaci trebaju tra`iti ponajprije u sebi samima, jer prvi na sebi osjete posljedice, ka`e u bajramskom intervjuu za „Dnevni avaz“ dekan Fakulteta islamskih nauka (FIN) prof. dr. Ismet Bu{atli}. Ugledni profesor za na{ list govori o radostima Kurban-bajrama, porukama koje on nosi i poukama iz kojih bi Bo{njaci morali u~iti. Tako|er, odgovara na pitanja o stanju svijesti Bo{njaka, o putu kojim oni idu, proteklim op}im izborima te o paralelama izme|u muslimana [panije na Pirinejskom poluotoku i muslimana Bosne na Balkanu. Osvr}e se i na pitanje vehabizma, poruke iz Njema~ke i sna`niju ulogu Turske na ovim prostorima.

Stara pjesma ka`e da „ni Bajrami vi{e nisu kao {to su nekad bili“. Koliko je to zaista danas tako i zbog ~ega?
- Ni{ta oko nas nije kao nekad. Svako vrijeme i mjesto ima svoje bajrame, pa i ovo na{e. Ukusi se ne mogu propisati, ni nametnuti, oni se izgra|uju. A mi danas na tom planu malo radimo, a i od toga podosta pogre{no, pa od onoga {to se za bajrame u BiH nudi, svako po svom }eifu i za svoj gro{ uzima ono {to mu odgovara.

@ivotne pouke
[ta za Bo{njake zna~i Kurban-bajram i koliko smo se mi uop}e spremni `rtvovati za op}e dobro, a koliko smo, s druge strane, zarobljeni u svoje sitne interese?
- Imena kojima se ovaj Bajram naziva, duh i raspolo`enje kojima nas obuzima, ~etiri dana radosti kojom nas obasipa, `ivotne pouke i poruke koje nam daje, ljubav i pa`nja kojom uz ove mubarek dane zra~imo, bajramluci koje darujemo, had`ije koje smo ka ~asnoj Kabi ispratili, kurbani koje smo kupili i od srca }emo ih podijeliti, mrtvi i

Teroristi~ki akt
- Napadnute su institucije sistema i to je definitivno teroristi~ki akt. Oni koji su se odlu~ili na tako

Kakvu ulogu u `ivotu Bo{njaka danas ima had`, kao jedna od temeljnih islamskih du`nosti? Cinici bi primijetili da imamo sve vi{e had`ija, a sve manje na{ih starih, ~estitih ljudi...
- Musliman vrijedno radi, po{teno zara|uje, ne rasipa, ne {krtari i ne sakuplja imetak da bi ga brojao, ve} da bi sebe i svoju porodicu halalom hranio i preko

Kriza morala
U kakvom, prema Vama, stanju Bo{njaci do~ekuju ovogodi{nji Kurban-bajram? ^ini se da se pred bo{nja~kim narodom name}e mnogo te{kih pitanja i dilema. Bo{njaci pomalo djeluju zbunjeno i kao da ne znaju u kojem pravcu krenuti.

Skrenuo pa`nju
Kada je u pitanju osiguranje Osnovnog suda, Tegeltija isti~e da je ono u nadle`nosti Sudske policije. On je u vi{e navrata tra`io njihovu za{titu, ali je nije dobio zbog nedostatka ljudi. - Skretao sam pa`nju Sudskoj policiji. To nije samo problem sobe za dokaze nego i gruntovnice koja nije obezbije|ena, kao i upisnik u kojem je 100.000 predmeta. Govorio sam da postoji opasnost da se ovakvo ne{to desi, ali isto tako sud se ne mo`e staviti u atomsko skloni{te. Rje{enje je u prevenciji, jer niko ne smije pomisliti da mo`e da napadne dr`avu. Ako dr`ava na ovaj doga|aj ne odreaguje na pravi na~in, {ta je sljede}e? Trebaju li sudije po~eti ginuti na ulicama - upozoB. SPASENI] rava Tegeltija.

Odlazak kadrova
- Odliv sudija iz pravosudnih institucija je trend koji se nastavlja. Jedan sudija radi ve} {est godina za istu pla}u. S druge strane, na njegovom radnom mjestu neko postavlja po`ar, eksplozije i sli~no. Kakva da onda bude njihova motivacija da rade u takvim uslovima? U prirodi ovog zanimanja je to da {to bolje radite svoj posao, vi{e ste na meti prijetnji, a ja sam ih imao i kao tu`ilac i kao sudija - ka`e Tegeltija. drzak potez moraju znati da su zbog eventualnog poku{aja da sprije~e krivi~no gonjenje za djelo iz

FIN mo`e sna`no utjecati na promjene stanja u IZBiH
FIN se pokazao kao nezavisna i samomisle}a institucija u kojoj postoje akademske slobode. Koliko ste ponosni na tu ~injenicu i koliko FIN mo`e prakti~no utjecati na kretanja u IZBiH i islamu na ovom prostoru uop}e?
- Zahvalni smo medijima u BiH, regionu i svijetu koji na{ rad prate i u profesionalno pripre`ivi koje }emo obi}i, ono {to }emo obu}i i na sofru staviti, upe~atljivo govore da je muslimanima Kurban-bajram ili Had`ijski-bajram Veliki bajram, a da su li~ni interesi zaista sitni. Spremnost Bo{njakinja i Bo{njaka na `rtvu je neupitna i toliko puta dokazana da je dovoljno podsjetiti da su }uprije i karavan-saraje poklanjali putnicima, musafirhane besku}nicima, imarete gladnima, tople hamame umornima, ~esme i {adrvane `ednima, {kole i biblioteke mladima, d`amije i tekije pobo`nima i uza sve to vezivali bogate vakufe. Nisu li to o~iti primjeri brige za op}e dobro? Kakvi su bili nekad, takvi su Bo{njaci i danas. Dovoljan im je i{aret kome i {ta treba, pa da se poka`u. Mnogome zlu i brojnim zlotvorima bosanske gazije i gazi djevojke hrabro su stajali na put mljenim prilozima vjernu sliku FIN-a javnosti daju. U reporta`ama objavljivanim u uglednim listovima od Kuvajta do Praga, u dokumentaricma prikazivanim na vode}im TV kanalima od Brisela do Dubaija, o FIN-u je mnogo lijepih rije~i re~eno. To nas raduje i obvezuje da ste~eni ugled ~uvamo, da trendove u visokom obrazovanju pratimo i zekata, zekatu-l-fitra, sadake, kurbana i vakufa pomogao pojedincima i porodicama koji sebe i svoje ne mogu dostatno opskrbiti. Od kada sazna za sebe, musliman sanja jedan put, put do Bejtullaha i za taj put {tedi. Broj putnika u Meku i kofera iz Meke pokazatelj je gra|anskih sloboda i ekonomskog stanja muslimana u jednoj zemlji, a had`ije su, Allah najbolje zna, oni koji iz ljubavi prema Njemu Haremi-{erifu dolaze, u odre|ene dane, na zadatim mjestima, neko vrijeme borave i propisane ibadete obave. Stolje}ima je had` bio prilika da se muslimani iz cijelog svijeta okupe jednom godi{nje na istom ~asnom mjestu, da se upoznaju, da vide nove proizvode, upoznaju nove tehnologije, steknu nova znanja. Putem had`a mnogo je dobra u Bosnu do{lo i dolaziti }e, ako Bog da. s njima rad FIN-a uskla|ujemo kako bismo i dalje bili fakultet model po kojem se otvaraju drugi islamski fakulteti, prave programi, odre|uju standardi i zauzimaju stavovi. [koluju}i kadar dorastao poslu koji }e raditi, polo`aju koji }e obna{ati i vremenu u kojem }e djelovati, FIN mo`e sna`no utjecati na promjene stanja u IZBiH i bo{nja~koj dijaspori. - Naprotiv, ja mislim da ovogodi{nji Kurban-bajram Bo{njaci do~ekuju u boljem stanju nego lani i pro{lih osamnaest godina. Na te{ka pitanja oni su se otprije navikli, dileme ih ne pla{e, a nije ih lahko ni zbuniti. Unutarnje, kao i vanjske, slabosti svakog naroda, pa i Bo{njaka, mogu biti brojne, a neke su pogubne. Kriza morala redovno izaziva krizu dru{tva, a kriza duha krizu ~ovje~anstva. Duhovno, mentalno i socijalno zdravlje mnogo je va`nije od fizi~kog zdravlja. Od pokvarenih du{a, ru`nih misli i bolesnih ideja mnogo je zala u svijetu poteklo, ali i belaja koji su sna{li Bo{njake.

Mladen Ivani} na konferenciji u Banjoj Luci

PDP }e biti opozicija
Predsjednik Partije deparlamenta RS. mokratskog progresa (PDP) - PDP }e biti opozicija. Mladen Ivani} rekao je u Mi smo kao partija ~vrsti i nedjelju da }e poslanici ove opredijeljeni da u institucistranke podr`ati Igora Radojama BiH zastupamo inji~i}a ako on bude kandidat terese RS i uvijek }emo poSaveza nezavisnih soci{tovati svaki stav NSRS. jaldemokrata (SNSD) za Za nas jedinstvo u odpredsjednika Narodne skubrani RS ne mora da zna~i i Ivani}: p{tine RS. uslovno re~eno koalicije, mi Ivani} je ocijenio da je Podr{ka smo spremni na klju~nim Radoji~i} u prethodnom pe- Radoji~i}u pitanjima braniti interese riodu korektno radio taj posao, te RS i uvijek }emo zastupati sve nije siguran da li }e takve podr{ke ono {to NSRS odlu~i, pa makar to biti ako neko drugi bude kandidat bilo i suprotno na{im politi~kim SNSD-a za funkciju predsjednika pogledima - rekao je Ivani}.

Koliko se Bo{njaci danas moraju zamisliti nad svojim stanjem i zapitati gdje smo to mo`da pogrije{ili, ko je zatajio i {ta se to de{ava s nama?

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

5

islamskih nauka u Sarajevu

imati pravedni
biti brojne, a neke su pogubne Ko je sve i za{to u ovu zemlju do{ao
Imamovi}: Podr{ka malih dioni~ara

Zakazana sjednica Skup{tine

Selimovi}i `ele ugurati svog ~ovjeka u NO „BH Telecoma“
Prema planovima, nakon smjene Nihada Imamovi}a bio bi izabran Edib Ba{i}, direktor fonda „Naprijed invest“
Na sjednici Nadzornog odbora „BH Telecoma“ u petak utvr|eno je da }e 9. decembra biti odr`ana Skup{tina dioni~ara te kompanije, saznaje „Dnevni avaz“. Skup{tina na tom zasjedanju treba potvrditi imenovanje {est ~lanova Nadzornog odbora (NO) i donijeti odluku o sedmom ~lanu, odnosno Nihadu Imamovi}u, koji predstavlja male dioni~are. Komisija za vrijednosne papire pro{log mjeseca je odlu~ila usvojiti privremeno rje{enje o upisu {est Kako navode na{i sagovornici dobro upu}eni u stanje u ovoj profitabilnoj dr`avoj kompaniji, Komisija za vrijednosne papire, koja mora verificirati NO „BH Telecoma“, „pravi velike probleme sa sedmim ~lanom“, jer postoji plan da se u to tijelo ugura ~ovjek od povjerenja porodice Selimovi}, odnosno predstavnik njihovog investicionog fonda „Naprijed invest“, ina~e ~lana grupacije MIMS. To bi, prema provjerenim informacijama, trebao biti direktor ovog
Bu{atli}: Na ovom prostoru ostat }emo dokle ga budemo dostojni
(Foto: Samir Jordamovi})

- Mo`da je najbolji odgovor na ova pitanja sadr`an u jednom predanju koje govori da je Uzvi{eni Allah jednom od svojih poslanika prije Muhammeda, a. s., objavio: „Kada se od Mene odmetne onaj koji Me poznaje, natovarit }u mu na vrat onoga koji Me ne poznaje.“

Neofa{izam je pod kontrolom
Kako gledate na posljednje poruke njema~ke kancelarke Angele Merkel o neuspje{nosti koncepta multikulturalnosti u Njema~koj? Koliko sli~ne geste ja~aju radikalne desni~arske krugove i kakve to posljedice mo`e imati po muslimane?
- Evropa ima svoje muke i svoje probleme, ozbilljno im prilazi i s njima se za sada uspje{no nosi. Gdje podbaci, prizna i tra`i nova rje{enja. Arapi imaju uzre~icu koja ka`e „I vrstan konj ponekad posrne“. Zaboravimo to {to se jednom omaklo papi, drugi put kancelarki, ako se omaklo. Radikalizam, neofa{izam, ekstremizam i druge prijete}e pojave jo{ su pod kontrolom.

Uva`eni zamjenik reisu-luleme hafiz Ismet ef. Spahi} u svojoj hutbi nakon nedavnih op}ih izbora kazao je: „Moj Bo{njo ne vidi kuda srlja.“ Kako Vi, kao intelektualac, gledate na fenomen posljednjih izbora i kako bi oni mogli utjecati na polo`aj Bo{njaka i BiH op}enito?
- [ta je ko htio, nije sve dobio. Na dobitku su gra|ani BiH ako su iz iskustva s odlaze}im vlastima bar ne{to nau~ili. Na dobitku su i one politi~ke stranke koje su volju glasa~a dobro analizirale i spram rezultata se pravilno odredile. Polo`aj Bo{njaka ne}e biti ni bolji ni gori od polo`aja ostalih, u istom se bosanskom loncu kuhamo.

Imenovanje Uprave novi predmet sporenja?
Imenovanje ~etiri nova ~lana Upravnog odbora „BH Telecoma“, koje je na prijedog direktora Ned`ada Re{idbegovi}a obavljeno na sjednici NO kompanije u petak, moglo bi biti predmet strana~kih sporenja. Iako je bilo dogovoreno da izvr{ni direktori budu imeno~lanova Nadzornog odbora „BH Telecoma“, na period od 90 dana, ali je odbila zahtjev za upis Imamovi}a, kao sedmog ~lana NO. Zaklju~eno je da u roku od tri mjeseca od dana dono{enja privremenog rje{enja, u „BH Telecomu“ treba biti odr`ana Skup{tina i njoj imenovan NO „u skladu sa zakonom i propisima Komisije“. Kako „Avaz“ saznaje, s tim u vezi jedna od predvi|enih ta~aka sjednice je i „glasanje o povjerenju Imamovi}u“. vani samo za vr{ioce du`nosti kako bi nakon formiranja nove Federalne vlade vjerovatno mogli biti imenovani novi na odre|en mandat, to nije u~injeno. Na{i izvori tvrde da je Re{idbegovi} to predlo`io i izlobirao „na svoju ruku“. Selimovi}evog fonda Edib Ba{i}. Prema tvrdnjama Komisije za vrijednosne papire, Imamovi} ne mo`e biti ~lan NO u pet kompanija i izabran je odlukom ve}inskog vlasnika, a ne odlukom malih dioni~ara koje bi trebao predstavljati. S druge strane, Imamovi} navodi da je on potpuno legalno izabran na Skup{tini dioni~ara i da su mu podr{ku dali svi mali dioni~ari te svi investicioni fondovi F. VELE iz Slovenije.

Koliko je za ovakvo stanje u na{em narodu donekle odgovorna i Islamska zajednica u BiH?
- Prije nego {to se ka`e da je IZBiH odgovorna za cjelokupni vjerski `ivot u BiH i bo{nja~koj dijaspori, za rad njenih organa, institucija, slu`bi, centara, ureda i pona{anje svakog njenog uposlenika, treba se prisjetiti velikih ljudskih i ogromnih materijalnih gubitaka koje je pretrpjela u nedavnom ratu, uslova u kojima radi u poratnom periodu, izvora iz kojih se finansira, snaga kojima raspola`e, zakona koji je ograni~avaju i niza drugih, ne manje va`nih, okolnosti koje joj ruke ve`u. Unato~ svemu tome, IZBiH funkcionira i uspje{no djeluje na cijelom prostoru na{e dr`ave, obnovila je skoro sve d`amije, Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet islamskih nauka, otvorila sedam novih medresa i dva islamska pedago{ka fakulteta, organizirala vjersku pouku po d`amijama i uvela vjeronauku u osnovne i srednje {kole, izradila za njih programe i {tampala ud`benike, gradi novu zgradu Gazi Husrev-begove biblioteke i zgradu Rijaseta, razvila je izdava~ku djelatnost i pokrenula Radio BIR. U navedenome se mo`e prepoznati briga Zajednice za vjernike op}enito i za mlade posebno.

Kako gledate na sve izra`eniji problem vehabizma, preciznije, selefijskog tuma~enja islama, kojem se ~esto pripisuje radikalizam?
- Jo{ se ne zna ko je sve, sa ~ime i za{to u ovu zemlju do{ao od po~etka rata do danas. S prestankom rata nisu prestale borbe za teritorije, ljude, utjecaje, interese... Brzi u dono{enju kvalifikacija i osuda, kakvi jesmo, lijepimo jedni drugima etikete, upiremo prstom jedni u druge... umjesto da svako uradi i uredi svoje, a mnogo je toga pred nama i do nas.

Vezane ruke
Akademik Muhamed Filipovi} upozorio je da kretanja na na{oj dru{tveno-politi~koj sceni u kona~nici vode ka bo{nja~koj Palestini i svo|enje Bo{njaka na Sarajevo. Bojite li se takvog scenarija?
- Palestina je poseban sraman slu~aj u na{em vremenu i me|unarodnoj politici. Na to BiH, ako se i prihvati da je slu~aj, nije ni nalik, niti postoji scenarij da bi to bila. Definitivno, budu}nost ove zemlje ne}e odrediti, mada to `ele i svim silama se upinju, oni ~ija je stolica ovdje, srce na drugom, a glava na tre}em mjestu. Odredit }e je gra|ani kojima je ona i vatan i otad`bina i domovina, oni koji u njoj `ele mir, sigurnost, gra|anske slobode, jednakost, pravdu i prosperitet. Me|usobni odnosi mogu se urediti na vi{e dobrih na~ina.

[panski muslimani
Koliko je na{e stanje uporedivo s polo`ajem muslimana [panije. Vi ste se istrajno bavili pitanjem Andaluzije i na njemu ste doktorirali. Muslimani su u [paniji bili 800 godina pa su nestali.
- Mislim da se na{e stanje ne mo`e porediti sa stanjem muslimana Endelusa pred katastrofu, iako ne pori~em da su neka zlodjela u~injena nad njima nalik na ona koja su u~injena u BiH. Naprimjer, ugledni {panski pisac Huan Gojtisolo (Juan Goytisolo) spaljivanje Orijentalnog instituta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu poredi s loma~om na trgu Viva Rambla u Granadi. Bo{njaci }e ostati na ovim prostorima dok ih budu voljeli i dok ih budu dostojni.

Prema istra`ivanju agencije „Moris de Hond“

Holan|ani protiv ukidanja viza
Ve}ina Holan|ana protivi se odluci EU da ukine vize gra|anima Albanije i BiH, rezultati su najnovijeg istra`ivanja, koji pokazuju da imigracija ostaje glavni izvor tenzija za novu manjinsku vladu u toj zemlji, prenosi Srna. Prema istra`ivanju agen- Vilders: cije „Moris de Hond“, 55 Sna`no posto Holan|ana protivi se protivljenje odluci EU, dok je 32 posto podr`ava. Protivljenje ukidanju viza posebno je sna`no me|u pristalicama partije desni~ara Gerta Vildersa (Geert Wilders), oko 92 posto i Liberalne partije, oko 74 posto. Svaki tre}i ispitanik ka`e da je zabrinut zbog porasta broja radnika iz isto~ne Evrope u Holandiji.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

mozaik

PREVENTIVA Ho}e li propasti i cjepivo protiv sezonske gripe

Gra|ani ne}e vakcine
Odziv slab zbog sastava cjepiva koje u sebi sadr`i virus H1N1 Ljekari tvrde da je donekle kriv i navodni iscjelitelj Meki Torabi
Brojni li~ni predmeti imaju nove vlasnike

Aukcija u Njujorku

Medofove stvari prodate za dva miliona dolara
Li~ne stvari biv{eg finansijskog savjetnika i prevaranta s Vol strita Bernarda Medofa (Madoff) prodate su na aukciji u Njujorku za vi{e od dva miliona dolara. Dijamantni vjereni~ki prsten, koji je Medof poklonio svojoj supruzi Rut (Ruth), prodat je za 550.000 dolara. Luksuzni ru~ni sat prodat je za 67.500 dolara, dok je Medofov donji ve{ dostigao cijenu od 1.700 dolara. Novac od prodatih stvari odlazi u Fond ministarstva pravde za od{tetu, koji se koristi za nadoknadu {tete `rtvama Medofove multimilijarderske prevare. Medof je sredinom pro{le godine osu|en na 150 godina zatvora zbog piramidalne prevare od 65 milijardi dolara. Pored zatvorske kazne, sud mu je nalo`io i da o{te}enima vrati 171 milijardu dolara.

Odziv gra|ana za besplatnu vakcinaciju protiv sezonske gripe u BiH mnogo je slabiji nego pro{le i pretpro{le godine, potvr|eno nam je u nekoliko zdravstvenih ustanova. Pouzdano se ne zna {ta je razlog tome da ugro`ene skupine gra|ana, poput penzionera i hroni~nih bolesnika, kojima i obi~na gripa mo`e zakomplicirati zdravlje, odbijaju vakcinaciju.

Sporadi~ni dolasci
Kao i u susjednim zemljama, pretpostavlja se da je razlog bojkota u BiH trosojna vakcina koja sadr`i i pandemijski virus H1N1. Ovu vakcinu preporu~ila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), ali su, izgleda, mnogi bh. Sve manje povjerenja u vakcinaciju gra|ani zbog pandemije i farma- je godine. To je i na{ epidemiolog ceutske kampanje izgubili povjer- konstatirao - ka`e [arki}. enje i u vakcinaciju i u WHO. Navodi da je odziv bio velik Odziv gra|ana za cijetek kada je po~ela vakcinapljenje posebno je lo{ u Sarncija, ali se sada bilje`e saajevskom kantonu, koji je mo sporadi~ni dolasci. nabavio 21.000 besplatnih - Vakcinu je mogu}e vakcina. Prema rije~ima Ardobiti u 90 ambulanti i u mana [arki}a, portparola JU devet domova zdravlja u Dom zdravlja iz Sarajeva, Sarajevu. Cjepiva ima doostalo je jo{ oko 12.000 neivoljno, a gra|ani mogu skori{tenih vakcina. do}i od osam do 20 sati - Ta~no je da je odziv [arki}: Ostalo svakog radnog dana - ka`e manji nego u posljednje dvi- 12.000 doza [arki}.

U`as kod Vinkovaca

Pretukli 17-godi{njaka pa pustili da ga pregazi auto
U mjestu Gradi{te kod Vinkovaca izbila je tu~a ime|u nekoliko tinejd`era nakon ~ega je 17-godi{njak M. T. pao na cestu, a na njega je naletio osobni automobil i ubio ga. Dvojica mladi}a prvo su se posva|ala u kafi}u, a onda je cijelo dru{tvo iza{lo vani i po~ela je tu~a. Jo{ nije poznato je li M. T. gurnut ili je sam pao na cestu, ali svjedoci pri~aju kako su mladi}a, nakon {to je pao, po~eli udarati nogama. Drugi procjenjuju da automobil nije brzo vozio, ali kako se u Gradi{tu nakon pono}i

Nekoliko ljekara iz ambulanti porodi~ne medicine u Sarajevu uz uvjet anonimnosti kazalo nam je da smatraju kako je slab odziv dijelom uzrokovan i seansama marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija. - On tvrdi da }e svojom energijom za{titi ljude od bolesti. Mnogi idu na njegove seanse i vjeruju u njegove navodne mo}i. I to se odrazilo na vakcinaciju ka`e jedan od ljekara.

Certifikat eminentnih ku}a
Epidemiolog dr. Snje`ana Balta ka`e da je nalaz ovogodi{nje vakcine uredan i certificiran od eminentnih farmaceutskih ku}a. - Cjepivo je i kod nas pro{lo sve mogu}e procedure. Primijetili smo manji odziv, ali se nadam da }e se ljudi ipak odlu~iti na vakcinaciju, posebno oni koji su to i do sada radili. Medicinar sam, a nauka je egzaktna, tako da ne bih ni{ta komentirala u vezi s Torabijem - ka`e dr. Balta i poziva gra|ane na vakcinaciju zato {to je ukupan broj viroznih infekcija di{nih puteva pove}an.

^eka se zima
Kako smo saznali, i u drugim kantonima je slaba zainteresiranost za vakcine. U RS je ove godine nabavljeno 35.000 besplatnih doza, a zatim je Institut za za{titu zdravlja RS kupio jo{ 3.000 komercijalnih vakcina koje }e gra|ani pla}ati 18 KM. Od po~etka vakcinacije komercijalnim dozama, od 29. oktobra do danas, vakcinisalo oko 800 E. Ha. - V. S. osoba.

Kongres anesteziologa i reanimatologa BiH
Gradi{te: Jo{ traje istraga

gasi javna rasvjeta, mrak je onemogu}io voza~u da zako~i na vrijeme. Istraga je u toku.

Ljekarima dodijeljene po~asne povelje
Na sve~anoj ve~eri Drugog kongresa anesteziologa i reanimatologa BiH dodijeljene su po~asne povelje ljekarima koji su dali veliki doprinos kada je rije~ o unapre|ivanju anesteziolo{ke profesije i intenzivnog lije~enja. - Dodijelili smo povelje ljudima iz ~ijih knjiga i danas u~imo, kao {to su profesori Bo`ina Radevi}, Amira Duri}, Predrag Lalevi}, Tomislav Marenovi}, Radmila Dujakovi}, Risto Milosavljevi}, [ekib Hivziefendi}, Berzad Bilal, Krsto ^an~ar, @eljka Rukovina, Zlatan @ivanovi}. Dodijelili smo 14 povelja i sigurna sam da su sve te povelje oti{le u prave ruke - kazala je dr. Mirsada Pra{o, predsjednica Organizacionog odbora Kongresa. Ovom prilikom dodijeljene su i tri posthumne povelje - za prof. dr. Milijanu Kalu{evi}, prim. dr. Snje`anu Nogo i prim. dr. Ekrema D`emid`i}a. A. Mu.

Incident u Njujorku

Pogrebnici vukli tijelo kao da je vre}a sme}a
Nadzorna kamera snimila je dvojicu ameri~kih pogrebnika kako vuku tijelo Ropela Mekbita (Ropell McBeth, 54) iz Njujorka niz stepenice i zatim ga bacaju u kombi kao vre}u sme}a. Vidi se kako im je pao dva puta. Mekbit je od komplikacija s lijekovima umro u stanu na ~etvrtom spratu. Njegova sestra Sendi (Sandy) na{la ga je na podu kupatila te je pozvala pomo}. Nakon {to su ljekari ustanovili smrt, pozvali su pogrebnike. - Ljudi su ga maltretirali dok je bio `iv, a ova dvojica su ga mu~ila i u smrti. Pona{ali su se kao da je moj brat sme}e. Trebali bi se sramiti - rekla je Sendi.

Sa sve~anosti u Tuzli: Dodijeljeno 17 povelja

Koncert klasi~ne muzike u Br~kom

Britanska ku}anica privla~i vanzemaljce
Britanska ku}anica Brid`it Grant (Bridget) postala je poznata kao pravi magnet za vanzemaljce nakon {to je priznala kako su je posjetili ~ak 17 puta. U razgovoru s istra`iva~ima priznala je da je jo{ kao djevoj~ica imala prvi susret s vanzemaljcima. S vremenom Grant je imala i nekoliko paranormalnih iskustava, kao {to je susret s duhovima ljudi koji su davno umrli i onima koje je poznavala i koji su bili tek sahranjeni.

Prihod ide za operaciju Amile D`inovi}
U Domu kulture u Br~kom u subotu nave~er odr`an je humanitarni koncert klasi~ne muzike, na kojem su nastupili \or|e Predojevi} i Milan Milovanov te sestre D`enana i Jasmina [ehanovi}, prenosi Fena. Sav novac prikupljen od prodaje ulaznica bit upla}en na `irora~un otvoren na ime lije~enja 23-godi{nje Amile D`inovi} iz Tuzle, koja je oboljela od te{ke maligne bolesti, te je za transplantaciju ko{tane sr`i, koja }e biti obavljena u Ljubljani, neophodno prikupiti 250.000 eura. Akcijama u Tuzli i nekim gradovima Evrope do sada je prikupljeno skoro 150.000 maraka.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

7

[ta ka`u poznati
David Albahari

Ljudi ne koriste demokratiju
- Ljudi ~esto ne koriste ono {to demokratija nudi. Malo toga imamo u na{oj historiji {to nas u~i kako da iskoristimo demokratiju. I u Kanadi se, recimo, pojavljuje ne{to {to se naziva bolest demokratije - mala izlaznost na izborima. Ljudima je, izgleda, postalo neva`no da raAlbahari: Mala (Pisac za „Ve~ernje novosti“) spola`u demokratijom.
izlaznost

Ante Vlahovi}

Ne o~ekujem od politike mnogo
- Ne o~ekujem od politike da otvara nova radna mjesta. To je posao nas privrednika i poduzetnika. Od vlade o~ekujemo da stvara uvjete u kojima }e se podr`avati, a ne ko~iti poduzetni~ka inicijativa. Tako|er, za o~ekivati je da se odgovorni u na{oj zemlji, ma iz koje stranke dolazili, vode nacionalnim, a ne nekim drugim intere- Vlahovi}: (Biznismen za „Ve~ernji list“) Pravi uvjeti sima.

Zrinka Cvite{i}

Bila bih ponosna da budem gluma~ki Ivani{evi}
Tu|in je izazvao ~u|enje Tuzlaka

TUZLA Za Milenka Tu|ina nema zime

U novembru se kupao u Panonskom jezeru
Poslije kupanja se osje}am veoma dobro pa ~ak i bolje, jer me voda, naprosto, relaksira, ka`e Tu|in
Pedesetjednogodi{nji Milenko Tu|in iz @ivinica ve} danima plijeni pa`nju {eta~a i posjetilaca na kompleksu Panonskog jezera u Tuzli. Iako je vrijeme veoma toplo za ovo doba godine, kupanje u novembru ipak je pomalo neobi~no. Svima osim Milenku, za kojeg, ka`e, nema zime. - Voda uop}e nije hladna. Kad god je lijepo vrijeme, koristim priliku da se okupam i do|em iz @ivinica radi toga. Poslije kupanja se osje}am veoma dobro pa ~ak i bolje, jer me voda, naprosto, relaksira. Poznato je da je voda u Panonskom jezeru ljekovita i da lije~i sto bolesti tako da mi nije problem da se kupam, pogotovo ne zato {to je vrijeme idealno - ka`e Tu|in. I dok ga mnogi posjetioci posmatraju s ~u|enjem ili zbog znati`elje, Milenko Tu|in izdvoji sat za plivanje i osvje`enje u vodi. Nedjeljno lijepo vrijeme u Tuzli ~ak je i idealno s obzirom na to u kakvim se uvjetima znao kupati, pa ~ak i u januaru na drugim kupali{tima. - Nije ovo meni prvi put ove godine da se kupam u novembru. Ja to radim jo{ od djetinjstva. Znao sam se kupati ~ak i u decembru ili januaru. Prije nekoliko godina kupao sam se po~etkom januara u Dubrovniku po dosta hladnijem vremenu - ka`e Milenko. Njegov neobi~ni potez sredinom novembra mnogi slu~ajni prolaznici u nedjelju su zabilje`ili foA. Mu. toaparatom.

Cvite{i}: Ne bih mijenjala

- Naravno da bih bila ponosna da budem gluma~ki Goran Ivani{evi} kao prva hrvatska glumica koja je osvojila evropskog Oskara. Ali, ako se to ne dogodi, `ivot }e i}i dalje u svom smjeru, a {to se mog dosada{njeg ti~e, ne bih ga mijenjala ni malo. (Glumica za „Slobodnu Dalmaciju“)

Radimir ^a~i}

Nisu nam potrebni ni spektakularni rezovi
- Ali da li znamo {ta treba raditi, znamo: racionalizirati dr`avu, pre}i s neproduktivne javne potro{nje u proizvodnu te sna`no di}i nivo zaposlenosti radno sposobnog stanovni{tva. To je na{ klju~ni problem. Hrvatska ne mo`e sebi ^a~i}: Racionalizirati dopustiti svo|enje na defanzivu.
(Hrvatski politi~ar za „Jutarnji list“) dr`avu

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

15. 11. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Gra|ani u`ivali u neuobi~ajeno toplom vremenu

Rekordne temperature u zadnjem desetlje}u
Od utorka i srijede mo`emo o~ekivati ki{u i postepeni pad temperatura
Pravo proljetno vrijeme s izuzetno visokim temperaturama za ovo doba godine u nedjelju je zabilje`eno u svim gradovima Bosne i Hercegovine. Najtoplije je bilo u Zenici, Tuzli i Banjoj Luci, gdje je u 13 sati bilo izme|u 22 i 24 stepena, dok je u Sarajevu bilo 20. Sun~an i lijep dan mnogi su iskoristili za {etnju, odlazak na izlet ili za dru`enje u nekoj od gradskih ba{ti. U Sarajevu su ulice bile pune {eta~a, a ugostiteljski objekti prepuni gostiju. @eljko Majstorovi}, klimatolog Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda, ka`e da su i ranije u novembru bilje`ene temperature kakve smo imali proteklih dana. - One nisu apsolutni rekord, ali se mo`e re}i da predstavljaju rekordne temperature u posljednjih deset godina. Svakih deset do 15 godina desi se da imamo tako visoke temperature. One se, dakle, ne de{avaju
(Foto: J. Brutus)

VRIJEME

Umjereno obla~no

BIHA] 20 20 BANJA LUKA BR^KO 20 TUZLA ZENICA 18 SARAJEVO 20 GORA@DE 20
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U ponedjeljak se tokom jutarnjih sati o~ekuje prohladno, a tokom dana LIVNO sun~ano vrijeme uz ma15 lu do umjerenu obla~nost. Po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar umjeren do poja~an, ju`nog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 16, a najvi{a dnevna od 14 do 23 stepena.

20

20 MOSTAR

NEUM 23

PONEDJELJAK
15. 11. 2010.

UTORAK
16. 11. 2010.

SRIJEDA
17. 11. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Turisti okupirali Mostar
Lijepo vrijeme privuklo je proteklog vikenda ogroman broj stranih turista u Mostar. Tako smo u nedjelju zabilje`ili veliku gu`vu na Starom mostu, kojim se jedva moglo pro}i. Me|u brojnim turistima prednja~ili su Turci, koji su posljednjih dana pristigli u Dubrovnik, iz kojeg su se u nedjelju uputili prema Mostaru. Nakon {etnje gradom te nezaobilazne posjete Blagajskoj tekiji, otputoM. Sm. vali su u Crnu Goru.

Lijep nedjeljni dan Sarajlije iskoristile za {etnju

od 4 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 160C
DNEVNE TEMPERATURE

~esto, ali ih je bilo - isti~e Majstorovi}. Dodao je da sinopti~ari predvi|aju da }emo do utorka imati lijepo vrijeme, a ve} tokom tog dana i u srijedu mo`emo o~ekivati ki{u. - U po~etku ne}e biti mnogo hladno, ali kako sedmica bude odmicala, temperature }e postepeno padati. Ina~e, u drugoj polovini mjeseca o~ekujemo hladnije vrijeme od prosje~nog za ovaj mjesec - ka`e Majstorovi}. Ranije je najavljeno da krajem novembra mo`emo E. Ha. o~ekivati i snje`ne padavine.

od 140C do 230C

od 150C do 210C

od 110C do 180C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza je povoljna. Nakon prohladnog jutra, uz mogu}nost magle, o ~emu bi trebalo povesti ra~una, prikladno se odjenuti i eventualno reducirati boravak na otvorenom, tokom dana bit }e znatno ugodnije i prikladno za {etnju. Tegobe kod hroni~nih bolesnika i meteoropata u znatnoj mjeri }e se umanjiti.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.41 Zalazak 16.21

15. 11. 2010.
Izlazak 13.07 Zalazak 00.17

Brzo - kratko
Vije}e Socijalisti~ke internacionale

8

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

teme

Lagumd`ija na zasjedanju u Parizu
Delegacija Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, koju predvodi predsjednik Zlatko Lagumd`ija, boravi u Parizu, gdje u kapacitetu punopravne ~lanice Socijalisti~ke internacionale u~estvuje u radu Vije}a te asocijacije, prenosi Fena. Na poziv rukovodstva Socijalisti~ke internacionale, Lagumd`ija je prihvatio da bude uvodni~ar o temi „Svjetska ekonomija: Kreiranje odr`ivog Lagumd`ija: Punopravni ~lanovi oporavka u savremenom dru{tvu“.

ZDRAVLJE Podaci Svjetske zdravstvene organizacije za BiH

Kod nas umire manje porodilja nego u Sloveniji
Podaci su rezultat lo{eg evidentiranja, a ne stvarnog stanja, ka`e Mehmedba{i}
Bosna i Hercegovina u regiji ima najmanji broj porodilja koje umiru za vrijeme poro|aja i u periodu od 42 dana nakon njega. Postotak smrtnosti u BiH je me|u ni`ima u Evropi u kojoj su, ina~e, na 100.000 porodilja evidentirana 24 smrtna slu~aja naspram 900 u Africi, navode iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Milorad Dodik na IO Glavnog odbora stranke

SNSD }e razgovarati sa SDP-om
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik rekao je da }e ova stranka ponovo predlo`iti Igora Radoji~i}a za predsjednika Narodne skup{tine RS, a Nadu Te{anovi} za potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda, prenosi Srna. Prije po~etka sjednice Izvr{nog odbora Glavnog odbora SNSDa, Dodik je rekao novinarima u Banjoj Luci da je Radoji~i} u protekle ~etiri godine odli~no radio svoj posao i doprinio ja~anju digniteta parlamenta. Govore}i o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je rekao da SDP BiH i njegov predsjednik Zlatko Lagumd`ija nisu njegov (Foto: M. Lugi}) cilj, ali da }e razgovora biti. Sa sjednice u Banjoj Luci

Nepouzdani podaci
- U Hrvatskoj je ta brojka sedam, kao u Finskoj i Norve{koj. Me|utim, kako godi{nje u Hrvatskoj nema 100.000 poro|aja, nego upola manje, onda je apsolutna brojka smrtnih slu~ajeva manja. Smrtnost bi u Sloveniji bila {est, u BiH tri, u Velikoj Britaniji osam, Estoniji 25, a u Tad`ikistanu ~ak 170. Ameri~ki prosjek je 99 smrtnih slu~ajeva na 100.000 porodilja - podaci su WHO-a. Sarajevski ginekolog i predsjednik Udru`enja ginekologa FBiH prof. dr. Senad Mehmedba{i} smatra da su ovi podaci nepouzdani te da se ustvari radi o „administrativnoj pri~i, a ne su{tinskoj“. - Ta~no je da mjerenje stope prenatalne smrtnosti ozna~ava kvalitet zdravstvene za{tite. No, mislim da se radi o lo{em evidentiranju. Vjerujem da podaci WHO-a nisu rezultat razvijenosti ili organiziranosti na{e zdravstvene za{ti-

Saop}enje Stranke za BiH

Neprihvatljiv termin „dr`avna zajednica“
U posljednje vrijeme u istupima pojedinih doma}ih politi~ara sve se ~e{}e ~uje upotreba termina „dr`avna zajednica“, vjerovatno po ugledu na nekada{nju dr`avnu zajednicu Srbije i Crne Gore i s namjerom da BiH zavr{i na isti na~in kako je zavr{ila ta zajednica, {to je za Stranku za BiH apsolutno neprihvatljivo i predstavlja amnestiju i legalizaciju genocida i etni~kog ~i{}enja i drugih zlo~ina po~injenih s namjerom da se realizira projekt uni{tenja BiH, saop}eno je iz ove stranke, prenosi Onasa.

Mehmedba{i}: Rijetki poro|aji kod ku}e

Najave iz Ha{kog tribunala

Nastavak su|enja Peri{i}u i Tolimiru
U Ha{kom tribunalu u ponedjeljak se izvo|enjem dokaza odbrane nastavlja su|enje nekada{njem na~elniku General{taba Vojske Jugoslavije generalu Mom~ilu Peri{i}u, javio je dopisnik Srne. Peri{i} se tereti da je kadrovskom, logisti~kom i materijalnom podr{kom srpskim snagama u Hrvatskoj i BiH doprinio zlo~inima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici. U ponedjeljak }e biti nastavljena su|enja generalu Zdravku Tolimiru, optu`enom za genocid i druge zlo~ine u Srebrenici i @epi u ljeto 1995. godine. Glavni pretres na su|enju biv{im zvani~nicima MUP-a Republike Srpske Mi}i Stani{i}u i Stojanu @upljaninu, optu`enim za zlo~ine nad nesrpskim stanovni{tvom iz 20 op}ina BiH 1992. godine, bit }e nastavljen u srijedu.

te, mada se mo`e re}i da ima dosta spremnih ljekara. To je starija generacija koja je pro{la ratne i poratne jade ili povratnici koji su bili vani na edukacijama i radu. Manja stopa smrtnosti nije rezultat razvijenog zdravstva i sistema ka`e Mehmedba{i}. Ranije su ~esto porodilje umirale zbog poro|aja kod ku}e. Prema Mehmedba{i}evim rije~ima, ove vrste poro|aja u na{oj dr`avi skoro da i nema. Oni se danas de{avaju samo zbog odre|enih okolnosti

poput prijevremenog poro|aja ili udaljenosti bolnice. - Mi nemamo domicilni poro|aj uz stru~nu pomo}. Neke dr`ave su to uvele i time rastere}uju dr`avno zdravstvo - ka`e Mehmedba{i}.

Visok pritisak
Dodaje da trudnice mogu umrijeti zbog nekvalitetne primarne za{tite pri ~emu `ena dolazi u te{ko stanje. - Preeklampsija i abrupcija posteljice te visok pritisak naj~e{}i su razlozi smrti tokom trudno}e. ^esti uzroci smrti prilikom poro|aja su velika krvarenja. Nakon poro|aja najve}i broj smrtnih slu~ajeva de{ava se zbog plu}ne tromboembolije. Ona je tipi~na i za smrtni ishod kod majki koje su imale carski rez - poja{njava MeE. HALA] hmedba{i}.

Jo{ jedan fenomen
- Uz najmanju smrtnost porodilja, na{a dr`ava ima jo{ jedan fenomen. Naime, iako nemamo organizirani skrining za grli} materice, ra~una se da po broju karcinoma spadamo u grupu gdje su srednje razvijene evropske zemlje. Mi bismo, me|utim, trebali o~ekivati da je taj broj kod nas puno ve}i - ka`e Mehmedba{i}.

Radnici „Neimarstva“ dobit }e pla}e
Radnicima trebinjskog gra|eviskog preduze}a „Neimarstvo“ u ponedjeljak bi, kako je najavljeno, trebalo biti ispla}eno {est do sedam zaostalih plata, a ako ne bude ispo{tovan dogovor, bit }e prodata neoptere}ena imovina preduze}a kako bi se namirio dug radnicima, prenosi Srna. Trebinjski neimari posljednju platu primili su za avgust 2008. godine, pa su u vi{e navrata pro{log mjeseca, kao i ranije, organizirali proteste ispred upravne zgrade, tra`e}i da se rije{i status oko 150 zaposlenih.

Libijci poma`u korisnike kolektivnih centara

Uru~ena donacija vrijedna 15.000 eura
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i libijski ambasador u BiH Salem Finir, u dru{tvu na~elnika op}ine Gora`de Muhameda Ramovi}a, uru~ili su u nedjelju u tom gradu korisinicima kolektivnih centara Belvedere i Balkan 1 donaciju predsjednika Me|unarodne organizacije za mir, brigu i pomo} Halida el-Hamedija, vrijednu oko 15.000 eura, prenosi Fena. U ovoj, kako je kazao ambasador Finir, simboli~noj donaciji ove libijske nevladine organizacije nalaze se ku}anski aparati, deke, posteljine te obu}a i odje}a za djecu. U kolektivnom centru Belvedere borave 32 porodice.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

9

Dok su u Sarajevu usluge sve jeftinije

U manjim gradovima cijene interneta su astronomske
Za 30 maraka mo`e se dobiti internet s brzinom od 10 megabajta u sekundi
Prema najnovijim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u tre}em tromjese~ju ove godine trajanje internet-konekcije, mjereno u minutama, manje je za ~ak 68,6 posto nego u istom periodu lani. No, prema mi{ljenju stru~njaka, ovaj podatak o znatnom padu kori{tenja interneta treba uzeti s rezervom, s obzirom na to da nije poznato na osnovu koje su metodologije statisti~ari do{li do njega. Mile Vukajlovi}, tehni~ki menad`er Asocijacije informati~ara u BiH, ka`e da je u posljednja tri mjeseca ~ak u porastu broj gra|ana koji koriste {irokopojasni internet, zahvaljuju}i novim ponudama nekoliko kompanija.

Situacija u Sarajevu bolja nego lani

Suzana i njene k}erke odli~ne su studentice

(Foto: D. Stojni})

SRETNI LJUDI Tri indeksa za Suzanu, Ivanu i Andreu

Mama pred diplomskim, k}erke na drugoj godini
Suzana Stupar (41), mje{tanka ]ele kod Prijedora, studira novinarstvo i priprema diplomski
Suzana Stupar (41), mje{tanka ]ele kod Prijedora i majka troje djece, u pro{li petak polo`ila je svoj posljednji ispit na studiju novinarstva na Banjalu~kom univerzitetu. je k}erke, Ivana (19) i Andrea (20), sada ve} uspje{ne studentice druge godine njema~kog jezika i knji`evnosti, tako|er na Univerzitetu u Banjoj Luci. Suzana, koja u svom indeksu ima ~ak 11 desetki, priznaje da su Ivana i Andrea bolje studentice od nje. - Najbolja je Andrea s prosjekom ocjena 9,69, potom Ivana koja ima prosjek 9,46 i na tre}em mjestu sam ja sa „skromnom“ devetkom. Da nije bilo ekonomija, kojima ba{ i nisam naklonjena, vjerovatno bi prosjek bio i ve}i - pri~a nam sa {irokim osmijehom na licu Suzana, koja je novinarstvo, nakon neuspje{nih po~etaka iz ve} daleke 1988., ponovo upisala prije samo ~etiri godine.

Upitan kakvo je trenutno stanje u na{oj zemlji u vezi s pristupom i kvalitetom interneta, ponudom ili cijenama, ka`e da to zavisi od grada. - Sarajevo prednja~i po

U BiH 1,4 miliona korisnika
Prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije, 2009. je u BiH bilo ukupno 399.329 internetpretplatnika, dok se procjenjuje da je te godine bilo 1.421.540 internet-korisnika. Stopa kori{tenosti interneta za 2009. iznosila je 37 posto. Pore|enja radi, najnovija istra`ivanja agencije GfK Hrvatska pokazuju da u toj zemlji 53 posto populacije starije od 15 godina koristi ovaj medij. U evropskim relacijama to je na istom nivou kao u Italiji ili Poljskoj.

kvalitetu i cijenama internet-usluga. Daleko iza su drugi gradovi u BiH obja{njava Vukajlovi}. Naprimjer, navodi on, prije godinu „jedan megabajt bio je pojam“ i ko{tao je 40 maraka, a sada se za 30 maraka mo`e dobiti internet s brzinom od deset megabajta u sekundi. - No, ako ste u drugim gradovima, do|ete u situaciju da odre|ene kompanije dr`e monopol, nemate izbora, pa }e vam, naprimjer, ponuditi skormnu brzinu interneta za astronomsku cijenu - zaklju~uje B. T. na{ sagovornik.

„Skromna“ devetka
Pri~a o upornosti ove Prijedor~anke, koja je u roku polo`ila sve ispite, jo{ je neobi~nija kada se zna da Suzana nije jedini student u svojoj zanimljivoj porodici. Pro{le godine, naime, u studentskim klupama Suzani su se pridru`ile i njene dvi-

Govori njema~ki
Ivana i Andrea, koje su njema~ki propri~ale jo{ u vrti}u, za vrijeme porodi~nog , sedmogodi{njeg boravka u Njema~koj, uglas ka`u da su ponosne na majku „diplomca“. - Svi na{i drugari znaju da majka studira i odu{evljeni su time. ^ak je jednom do{la i na predavanja, na njema~ku knji`evnost. Nije samo posmatrala, {to je svojstveno njoj, nego i u~estvovala, ~ak i prevodila, jer i ona odli~no govori njema~ki - pri~aju Ivana i Andrea, koje u maj~inom uspje{nom studentskom opusu vide i „zdravu konkurenciju“.
M. ZGONJANIN

Vrsna knji`evnica
Suzana ka`e da su je studenti iz njene generacije, iako mnogo mla|i od nje, prihvatili kao sebi ravnu. - Moja najbolja prijateljica iz studentskih klupa Milijana Latinovi} ima samo 23 godine. Jedna drugoj bile smo velika podr{ka. I ona je sada pred diplomskim - ka`e Suzana. Ona je u prijedorskoj javnosti poznata i kao vrsna knji`evnica, koja trenutno priprema svoju ~etvrtu knjigu kratkih pri~a i poezije pod nazivom „Slove`“.

Trgovci i uvoznici robe ne pridr`avaju se pravilnika

Deklaracije moraju biti na na{em jeziku
Bez obzira na zakonsku obavezu, veliki broj proizvoda koji se mogu na}i na policama i dalje nema deklaracije na na{em jeziku, a ve}ina uputstava je i nepotpuna. Zbog neodgovaraju}e deklaracije federalna inspekcija pro{le godine je van prometa privremeno stavila robu u vrijednosti od 1.117.960 KM, a na isti na~in do odluke suda je oduzeta roba vrijedna 27.266 KM. U prvim mjesecima 2010. zbog tih nepravilnosti van prometa je stavljena roba vrijedna vi{e od pola miliona maraka. Iz potro{a~kih udru`enja navode da problemi mogu nastati ako se konzumira hrana koja sadr`i {tetne sastojke, a da kupci nisu ni svjesni da takvo ne{to konzumiraju. - Postoje pravilnici o deklaracijama, pogotovo su precizni oni koje je donijela Agencija za sigurnost hrane BiH. ^esto se de{ava da na deklaraciji uvezenih proizvoda pi{u stvari koje su vrlo va`ne, a na{ potro{a~ ih ne}e razumjeti, jer nema prijevoda. Prema zakonu, hrana ne smije do}i na police ako na njoj nema deklaracije na slu`benom doma}em jeziku, ali to se, na`alost, de{ava i potro{a~i to moraju prijaviti inspekciji - ka`e Gordana Buli} iz Saveza potro{a~a BiH. E. G.

Klub poznatih

Amir Karahasanovi}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

teme

Pecanje je moja budu}nost
Li~ni profil lidera grupe „Sarr e Roma“
Ime i prezime: Amir Karahasanovi}. Datum i mjesto ro|enja: 24. novembar 1964. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani djece. Koji automobil vozite: „Volvo“. Kako se odmarate: ^itav sam `ivot na odmoru, ali najvi{e volim biti u prirodi. Omiljeni muzi~ar: Al Di Meola. Volite li kuhati: Naravno. Najdra`a knjiga: „Mladi mjesec“. Omiljeni pisac: Stefani Majer (Stephenie Meyer). Umjetnik kojeg cijenite: Sidran mi je najdra`i, nekako sve vi{e mislim o njemu, ne znam za{to. Za koji klub navijate: Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Jednog od na{ih politi~ara. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i dr`anje, nevjerovatno {ta nam sve tijelo govori, ako znate slu{ati. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da, pecanje je moja budu}nost. Omiljena hrana i pi}e: Mediteranska kuhinja mi je neodoljiva u svakom pogledu, a pi}e voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga. Volite li i}i u {oping: Ponekad moram. Jeste li sujevjerni: Ne.

UPOZORENJA U Bosanskoj krajini nezadovoljni Tu`ila{tvom BiH

Dolina Sane je krvava, a zlo~inci se slobodno {etaju
Savez logora{a BiH u maju 2009. godine uputio Tu`ila{tvu BiH krivi~ne prijave protiv rukovodstava 22 krizna ratna {taba sa 217 izvr{ilaca
Bo{nja~ki logora{i nezadovoljni su radom Tu`ila{tva BiH u Bosanskoj krajini, u kojoj su tokom pro{log rata po~injeni stra{ni zlo~ini. Veoma mali broj optu`enih i osu|enih zlo~inaca rezultat je niza okolnosti, prije svega kadrovskih kapaciteta Dr`avnog tu`ila{tva.

Ra{ula se krije u Sremskoj Mitrovici
Biv{i predsjednik Kriznog {taba Sanskog Mosta Nedjeljko Ra{ula krije se u Sremskoj Mitrovici. - Tu`ila{tvo BiH ~eka da umre Tu`ila{tva BiH za Bosansku krajinu sa sjedi{tem u ovoj regiji. Dolina Sane je krvava, a zlo~inci se slobodno {etaju i obavljaju zna~ajne funkcije - ka`e Murat Tahirovi}, predsjednik Saveza logora{a BiH. ovaj starac koji je organizirao slanje 783 Bo{njaka i Hrvata u smrt u Sanskom Mostu - ka`e nam Nihad Klju~anin. ka`e da „ljudi poput Kli~kovi}a ne mogu biti oslobo|eni“. - ^ovjek koji je u ratu vodio Krizni {tab u Bosanskoj Krupi ne mo`e biti oslobo|en, ako znamo da postoje ha{ke presude da je u toj op}ini po~injen ratni zlo~in - isti~e Tahirovi}. Advokat Adil Draganovi}, biv{i logora{ i biv{i sudija, smatra da je za oko 10.000 ubijenih u Bosanskoj krajini malo jedno „izvinjenje“ Biljane Plav{i} te presude Kraji{niku, Br|aninu i jo{ nekolicini zlo~inaca. - Nisu procesuirani predsjednici kriznih {tabova u Krajini, odnosno rukovodstva kriznih {tabova koji su provodili etni~ka ~i{}enja i ubijanja - ka`e Draganovi}.

Malo presuda
Savez logora{a BiH u maju 2009. godine uputio je Tu`ila{tvu BiH krivi~ne prijave protiv rukovodstava 22 krizna ratna {taba sa 217 izvr{ilaca.

Karahasanovi}: Sve ima svoju cijenu

Imate li ku}nog ljubimca: Da, psa Paksonu. Koji je Va{ `ivotni moto: Bolje janje na ra`nju nego vrabac u ruci. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Na`alost, primoran sam. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Na{timao brojeve na bingu. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne, iako sve ima svoju cijenu.

Tahirovi}: Apeli Tu`ila{tvu

Prepoznala ubicu
Za oko 600 ubijenih Bo{njaka Klju~a do sada odgovaraju samo tri osobe. Klju~ani su ogor~eni dvogodi{njim postupkom protiv Vinka Kondi}a, Mirka Adamovi}a, Bo{ka Luki}a, optu`enih za ratni zlo~in. Prva dvojica brane se sa slobode. - Apsurdno je da se oni brane sa slobode. Kada smo protestovali pred Sudom BiH, jedna Bo{njakinja pala je u nesvijest vidjev{i Marka Adamovi}a. Prepoznala je ubicu svog sina - ka`e Enes SalihoM. DEDI] vi}.

Bosanska Krupa: Hag dokazao ratne zlo~ine u op}ini

- Malo je pa`nje posve}eno Krajini. Vrlo malo osoba odgovara za zlo~ine u ovom dijelu Bosne. Vrijeme je da se formira odjeljenje

Komentiraju}i prvostepenu osloba|aju}u presudu Suda BiH Gojku Kli~kovi}u, Mladenu Drlja~i i Jovanu Ostoji}u, Tahirovi}

SMS
NEMA PENZIJA Bo{njaci penzioneri u Banjoj Luci najdragocjeniji blagdan Kurban-bajram do~ekuju bez penzija. Evo, ve} danima u RS dijele penzije, a muslimani u ovom dijelu grada Banje Luke nisu dobili zaslu`enu mizernu penziju. To je opstruiranje vlasti, a i radnika u po{ti. NEPRIHVATLJIVA KOALICIJA - Tuzlanski SDP-ovci smatraju da bi koalicija sa SDA uni{tila ovu stranku ve} na prvim op}inskim izborima, odnosno da bi im se bira~ko tijelo rasulo po drugim strankama. To je dobro re~eno i ta~no tako }e se i

Dnevni avaz 061-142-015
su prema radnicima imali bra}a Mujanovi} i Vlada Federacije BiH, radnici su prevareni, ostali bez i~ega, svakim danom jedan po jedan ostaje bez posla i ~eka kada }e biti istjeran iz firme. PRAVE JUNA^INE - Ne mogu vjerovati {ta se sve de{avalo na odbojka{kom me~u u Gacku. No, monstrumi su uvijek napadali neja~ i nenaoru`an narod, a sada, kada ne smiju vi{e nikome ni{ta, ostalo im je da uzvikuju parole po sportskim dvoranama na utakmicama. Pravo juna{tvo je napadati `ene, djevojke i sli~no.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

desiti, ako u|e u koaliciju sa SDA. NORMALNA DR@AVA - Meni samo treba normalna dr`ava s manje lopova i vi{e pravde. Ni{ta vi{e ne tra`im. Kakva god bila, samo da obi~an narod mo`e `ivjeti lijepo i da svi zajedno budemo mirni u zemlji bez frustracija i mr`nje. S dosada{njom vlasti definitivno to ne}e biti mogu}e. ^EKAJU OTKAZE - Nisu samo radnici „Feroelektra“ u problemima. Isto je i s „Krivajom“ iz Zavidovi}a. Radnici obespravljeni, nisu ispunjene privatizacijske obaveze koje

U KS ima do 15.000 oboljelih
Prevelika koncentracija {e}era u krvi, ta~nije iznad 6 na glukometru, u organizmu mo`e izazvati o{te}enja koja se ne mogu izlije~iti
Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, Rasim Jusufovi}, direktor predstavni{tva danske kompanije „Novo Nordisk“ u BiH, odr`ao je prezentaciju o prevenciji bolesti koja godi{nje odnese 3,2 miliona `ivota. - [irom svijeta ima 100 miliona oboljelih od dijabetesa, a do 2025. godine taj broj porast }e na 250 miliona. Samo u Kantonu Sarajevo ima od 12.000 do 15.000 oboljelih - kazao je tokom prezentacije prof. dr. Be}ir Helji}. Prevelika koncentracija {e}era u krvi, ta~nije iznad 6 na glukometru, u organizmu mo`e izazvati o{te}enja koja se ne mogu izlije~iti. - Svakog sata jedan ~ovjek ostane ili invalid ili slijep zbog neadekvatnog ili nikakvog lije~enja. Najbitnije je blagovremeno otkrivanje bolesti, jer 50 posto ljudi i ne zna da su oboljeli. Ako je indeks tjelesne mase iznad 27, ta osoba nalazi se u rizi~noj skupini - dodao je S. [a. Helji}.

Sarajevo: S prezentacije o prevenciji bolesti

(Foto: S. Jordamovi})

oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010. 11

12

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

bajram

STARO SARAJEVO Do~ekivanje Bajrama tokom historije

^ar{ijom se nekada nije moglo pro}i od kurbana
Sarajlijama to nije smetalo, ali zbog toga je uo~i Bajrama morao temeljito biti opran taj dio grada, ka`e Garibija
Do~ekivanje Kurban-bajrama i `rtvovanje kurbana u Sarajevu i okolici odoma}ili su se u 15. stolje}u. Arhitekta i poznavalac historije grada Mufid Garibija isti~e da je u osmanskom periodu taj islamski propis u tolikoj mjeri po{tovan da je ~ak dovodio do nesta{ice stoke.
[ljivi}i dva mjeseca bili bez struje

Bosanci iz [tutgarta poslali pomo}

[ljivi}i iz Tuzle dobit }e struju
Uru~eno im 345 eura, koje }e uplatiti na ra~un zaostalog duga „Elektrodistribuciji“
Nakon vi{e od dva mjeseca `ivota bez struje, petero~lana porodica stopostotnog ratnog vojnog invalida Fahira [ljivi}a iz Tuzle Kurban-bajram bi trebala do~ekati ponovo uz upaljene sijalice. Zahvaljuju}i humanim Bosancima iz [tutgarta, [ljivi}ima je uru~eno 345 eura, koje }e uplatiti na ra~un zaostalog duga „Elektrodistribuciji“ Tuzla. Zbog duga od 1.250 maraka, [ljivi}ima, koji `ive od stotinjak maraka mjese~no, isklju~ena je struja.

Promjena lokacije
- Sarajlije su ovce kupovale u bjela{ni~kim selima, ali u vrijeme Kurban-bajrama morali su nekada potegnuti i do Ozrena da bi na{li odgovaraju}i kurban. Zbog toga su seljaci iz svih krajeva BiH u vrijeme Bajrama dolazili u Sarajevo i u samom srcu Ba{~ar{ije prodavaSa stare razglednice: Prodaja kurbana u srcu Ba{~ar{ije

Zahvalnost voza~ima
Nesebi~an doprinos akciji pru`ili su i voza~i tuzlanskog „Transturista“, koji su novac iz Njema~ke donijeli u Tuzlu. - Treba pohvaliti i voza~e iz ove kompanije, koji uvijek bez problema i naknada u Tuzlu dovezu sve donacije koje na{i ljudi u Njema~koj prikupljaju za ugro`ene u BiH. Bilo je takvih akcija do sada mnogo, u kojima su moj brat i ostali ljudi koji se okupljaju u tom BKC-u u~estvovali - ka`e Ramiza Naki}, Red`epova sestra, koja je uru~ila donaciju. kako ka`e Halida, svi zaboravili, bar nakratko nije bilo kraja.

Uljep{an blagdan
Akciju prikupljanja pomo}i nakon nedavnog teksta o `ivotnim pote{ko}ama [ljivi}a, objavljenog u na{em listu, pokrenuo je Tuzlak Red`ep Naki}, vlasnik Bosanskog kulturnog centra (BKC) u [tutgartu. Nov~anu pomo} od 345 eura prikupila su 23 na{a gra|anina u ovom njema~kom gradu. - Na{ BKC okuplja mnoge bh. gra|ane u tom gradu, koji su do sada mnogo puta pomagali ugro`enima u BiH. Pro~itali smo tekst u „Dnevnom avazu“ o [ljivi}ima, koji nemaju para da plate dug za struju, pa smo odlu~ili pomo}i. Nadam se da }e im ova nov~ana pomo} barem malo uljep{ati Bajram - kazao nam je Naki}. Nov~anu pomo} Fahiru [ljivi}u, njegovoj supruzi Halidi te djeci Munibu, Munibi i Fahiru proteklog vikenda uru~ila je Ramiza Naki}, Red`epova sestra, koja `ivi u Tuzli. Sre}i [ljivi}a, na koje su,

Garibija: Nesta{ica stoke

li kurbane - pri~a Garibija. Taj obi~aj zadr`ao se i za vrijeme austrougarske vladavine u BiH i sedmicu-dvije prije Bajrama Ba{~ar{ijom se nije moglo pro}i od ovnova. - Sarajlijama to nije smetalo, ali zbog toga je uo~i Bajrama morala temeljito biti oprana Ba{~ar{ija. Kako je grad rastao, tako su rasle i potrebe za kurbanima, pa se lokacija morala premjestiti iz centra ~ar{ije u drugi dio grada. Zbog nepostojanja savr{ene lokacije, kurbani su u Sarajevu prodavani na vi{e mjesta, a najpoznatije je ono kod Had`ijske d`amije na Alifako-

vcu - obja{njava Garibija. Bogate Sarajlije kurbane su, tradicionalno, kupovale barem deset dana prije Bajrama.

[tale za stoku
- Skoro svaka ku}a u Sarajevu, bilo bogata ili siroma{na, imala je ahare, {tale za stoku. Obi~aj je bio da se kurbanski ovnovi kupe ranije i dr`e do Bajrama. No, Sarajlije poznate po bogobojaznosti dr`ale su ovnove i po godinu. Po tome je bio naro~ito poznat sarajevski trgovac Mehaga Kre{evljakovi}, otac najpoznatijeg bh. histori~ara i prvog bo{nja~kog akademika Hamdije Kre{evljakovi}a navodi Garbija. Dodaje da je Mehaga, ~im bi zaklao kurbane, odmah kupovao nove, za sljede}u godinu. Njegovi ovnovi bili su poznati po uhranjenosti i ljepoti, pa su Sarajlije iz svih dijelova grada dolazile da ih gledaM. AVDI] ju i da im se dive.

Te`a `rtva, ve}i sevap
Razlog dugotrajnog uzgoja i dr`anja kurbana je da se doma}in i njegova porodica vi{e ve`u uz `rtvu, koja time dobiva na te`ini. - Te`e je zaklati `ivotinju koju ste sami uzgojili i njegovali nego onu koju kupite. Pobo`ni ljudi znali su da je ve}i sevap `rtvovati ono {to su zavoljeli, jer se time vi{e pribli`avaju `rtvi Ibrahima, a. s. - obja{njava Garibija.

Humani ljudi
- Hvala svima koji su u~estvovali u ovoj akciji, {to pokazuje da uvijek ima barem malo humanih ljudi. Posebno zahvaljujem gospodinu Red`epu Naki}u, koji je pokrenuo ovu akciju. Od ovih para platit }emo dio duga za struju, a ostatak }emo valjda uspjeti pla}ati na rate. Nadam se da }emo Bajram makar sa strujom do~ekati - govori Halida. Fahir [ljivi} je invalid bez obje noge, a od mjese~ne invalidnine skoro sve mu se odbija za kredit koji je podigao za izgradnju ku}e. Halida je sr~ani bolesnik. Njih dvoje {koluju A. Mu. i troje maloljetne djece.

Obnova Bakr-babine d`amije

Tri puta paljena i ru{ena
U neposrednoj blizini ]umurije mosta u Sarajevu, u sada{njem parku At mejdan, ugledni sarajevski trgovac had`i Alija Bakr-baba davne 1544. godine dao je izgraditi d`amiju, koju je narod nazvao Bakr-babina. Prema rije~ima Mufida Garibije, arhitekte i dobrog poznavaoca starog Sarajeva, ono po ~emu je Bakr-babina d`amija bila poznata jeste da je bila velikih dimenzija. - Obi~no je za d`amije iz tog perioda karakteristi~no da su bile du`e nego {ire, dok je u ovom slu~aju bilo obrnuto. Tako|er, bila je osvijetljena s vanjskih strana, a d`amiju je okru`ivao „bosanski zid“, ne{to sli~no kao sada oko Begove d`amije - pri~a Garibija. Na`alost, ova jedinstvena gra|evina imala je burnu historiju. Prvo ju je u 16. vijeku sru{io Vuk Jaj~anin, nakon ~ega je bila rekonstruirana. Onda, 1697. godine, u prodoru Eugena Savojskog biva spaljena skoro do temelja. Nekoliko godina kasnije, od sredstava gra|ana i osmanlijske vlasti ponovo je izgra|ena. U vrijeme austrougarske vladavine, ta~nije 1878., pretvorena je u vojno skladi{te, a 1895. opet je sru{ena. Ovih dana, Bakr-babina d`amija ugledat }e svjetlo dana po ~etvrti put u svojoj historiji. Uz pomo} turskog grada Burse, d`amija je ponovo izgra|ena u istom parku kao nekada. Prema projektu koji je radio Garibija,

Povodom velikog blagdana

Lijanovi}, Ko`emjakin i Finci ~estitali Bajram
Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci uputio je u povodu Kurban-bajrama ~estiku reisu-lulemi Islamske zajednice u BiH Mustafi Ceri}u. - Va{a eminencijo, koristim ovu priliku da Vama i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u na{oj zemlji u ime Jevrejske zajednice BiH te u svoje li~no ime za`elim sretan nastupaju}i Kurban-bajram - ka`e se u Fincijevoj ~estitki, prenosi Fena. ^estiku reisu-l-ulemi ef. Ceri}u uputio je i predsjednik Jevrejske op{tine Sarajevo Boris Ko`emjakin, kao i predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivankovi} Lijanovi}.

Izgled d`amije prema projektu Mufida Garibije

d`amija }e biti jednim dijelom replika stare, ali s modernim detaljima i znatno manjih dimenzija. - Trenutno je zavr{ena konstrukcija d`amije s munarom, a planirano je da se sve pokrije do utorka, kada bi trebao biti klanjan bajram-namaz. Nakon toga, bit }e nastavljeni unutra{nji radovi, a sve bi trebalo biti zavr{eno na prolje}e - ka`e na~elnik op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri}. N. GRABOVICA

bajram

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

13
^estitka: Prepaid Gift kartica za 30 ~italaca

SUDBINE Had`ija Nezir ^elik iz Trebe{eva kod Gora`da

Nikada ne}e zaboraviti Osvojite 100 KM na kartici jorgan na maj~inoj glavi Hypo Alpe-Adria banke
Bajramske ~estitke ~itaocima na poklon
Na pijaci je prodavao sir, krompir, luk, sjemena i prikupio novac. Autobusom, pod pratnjom SFOR-a, kroz RS uputio se prema Saudijskoj Arabiji
Gora`danin Nezir ^elik had` je obavio prve poslijeratne godine, ali ka`e da }e zauvijek pamtiti svaki korak koji je napravio na svetoj zemlji Meke i Medine. - I danju i no}u i dalje sam prisutan u Meki i Medini. I danas, i sutra, i dok sam `iv, ne}e mi se izbrisati svaka stopa, sve {to sam do`ivio - govori Nezir dok mu suze teku niz lice. Nakon te{kog `ivota koji je proveo sanjaju}i o danu kada }e obaviti ovu du`nost, nakon ~etiri ratne godine u opkoljenom Gora`du, bolju nagradu nije mogao zamisliti. Povodom Kurban-bajrama, svi ~itaoci „Dnevnog avaza“ u dana{njem dvobroju dobiti }e na poklon bajramsku ~estitku na osnovu koje mogu osvojiti i vrijednu nagradu. „Dnevni avaz“ i Hypo Alpe-Adria banka pru`aju vam mogu}nost da osvojite 100 KM na poklon-kartici. Najbr`ih 30 ~italaca koji na broj telefona 061/142-015 po{alju SMS poruku s klju~nom rije~ju DAR osvojit }e nov~anu nagradu na Prepaid Gift kartici koju poklanja Hypo Alpe-Adria banka. SMS poruke mo`ete slati u ponedjeljak i utorak. Brojevi telefona svih 30 dobitnika bit }e objavljeni u narednom broju „Dnevnog avaza“, koji izlazi u srijedu,17. novembra. Potra`ite ~estitku u svom primjerku „Dnevnog avaza“, budite brzi i osvojite nagradu!

Kurban-bajram u porodici Imamovi}

Brezove grane
Nezir ^elik ro|en je oktobra 1942. godine u Trebe{evu, selu izme|u Gora`da i ^ajni~a. Godinu kasnije bio je najmla|i ~lan kolone izbjeglica iz Bukovice, Sand`aka, ^ajni~a, koja je poku{avala prije}i Drinu bje`e}i pred ~etni~kim kamama. S majkom Hasnijom, bratom i sestrom uspio je do}i do Ustipra~e. Otac Salko poginuo je prilikom prevrtanja skele na Drini. Od oko 60 izbjeglica koje je prevozio pre`ivjelo je samo dvoje. - Moja majka tada je ostala bez igdje i{ta. Mene je nosila u naru~ju, brat i sestra dr`ali su se sa strane, nosila je hljeb u jednoj ruci,

Bahra i Mirsada sretne {to im dolaze prijatelji
Ka`u da mo`da nemaju mnogo, ali imaju dovoljno da u sre}i i miru do~ekaju Bajram
Nezir }e zauvijek pamtiti prvi korak na svetoj zemlji

lo drugog na~ina. Do{li smo u maju, a valjalo je bez i~ega pre`ivjeti. Jeo sam bra{no od suhih kru{aka i `aru. Nije se imalo {ta obu}i, obuti, gdje sklonuti i le}i i ~ime pokriti, ali sve je bilo veselije nego danas - ka`e Nezir. Mu{karci iz sela postepeno su se zapo{ljavali, a subota je bila najtu`niji dan u Nezirovom djetinjstvu. - Kada bi subotom nave~er s voza iz Ustipra~e dolazili njihovi o~evi, djeca im

Te~e bijela rijeka ljudi
- Kada sam u{ao u Haremi-{erif da tavvafim kod Bejtullaha, samo sam vidio jednu bijelu rijeku kako te~e, rijeku koja ne stoji osim kada do|e vrijeme namaza. Tu nema ni `ensko, ni mu{ko, staro ili mlado, jedino je izdvojen imam koji predvopotr~e ususret. Po|emo i mi s njima, pa u pola puta shvatimo da na{ ne ide niko poja{njava Nezir. Od 1965. godine ^elici stanuju u Gora`du. U posljednjem ratu izgubio je i suprugu, a 1996. godine nije `elio obnavljati o{te}enu ku}u, ve} je odlu~io obaviti had`. Zahvalio je na ponudi da obavi „humanitarni“, besplatni, ve} je odlu~io putovati od vlastitog novca. Na pijaci je prodavao sir, krompir, luk, sjemena i prikupio novac. Autobusom, pod pratnjom SFOR-a, kroz RS uputio se prema Saudijskoj Arabiji. - Kada smo do{li oko pono}i u Medinu, kada sam di namaz, a sve ostalo je u zajedni{tvu. Sedam se krugova mora obi}i, a nakon obilaska svi odmah klanjamo dva rekata. Ali, ne mo`e se klanjati zajedno, ve} nas nekoliko dr`imo se za ruke da bi onaj u sredini klanjao - pri~a Nezir. ugledao deset munara na Alejhisselamovoj d`amiji, nema kraja sre}i i zadovoljstvu {to sam to vidio i do~ekao - ka`e Nezir.
Bahra i Mirsada: Otvorena vrata za sve dobre ljude
(Foto: M. Lugi})

Svjetla Arefata
Sje}a se svjetala na Arefatu, tako jakih da no} pretvore u dan, i hiljada kurbana na Mini. - Na Arefatu smo se smjestili u {atore, u dio za Jugoslaviju, jer za Bosnu jo{ nije bilo. Posjetio sam Brdo milosti, gdje su se sastali Adem i Hava. Cijelim tim putem osje}a{ ljubav prema Allahu, d`. {., Muhamedu, a. s., vjernicima koji hrle, a svako pru`a ruku svakome da mu pomogne ako ne mo`e i}i s ljubavlju govori Nezir. On je u me|uvremenu ostao sam. Majka mu je umrla 2000., a djeca zasnovala svoje porodice. Za majku i `enu na{ao je bedela da u njihovo ime obavi had`, a za oca Salku to je u~inio sam prije dvije godine. Kao radnik biv{e ZZ Gora`de, a potom nekada{njeg UPI-ja, zaradio je najni`u penziju, a ni ognji{te u Trebe{evu nije zaboravio. Vi{e od 200 dana proveo je ~iste}i imanje i zgari{te ku}e u kojoj je 1994. godine izgorio jorgan sa~uvan jo{ iz ranijeg izbjegli{tva. Al. BAJRAMOVI]

Nezir na Arefatu 1996. godine

zave`ljaj haljina koliko je mogla ponijeti i jorgan na glavi - sje}a se Nezir. Mali jorgan na maj~inoj glavi duboko se urezao u Nezirovo pam}enje, jer tri godine kasnije, nakon izbjegli{tva u Bijeljini, Br~kom i Mao~i, bio je jedini pokrov njegovoj porodici po povratku u Trebe{evu. Spavali su na brezovim granama i paprati u dijelu ku}e koji se nije sru{io. - Majka je `njela po cijeli dan da bi iznajmila konja da uradi i njeno imanje. Radom se pla}alo, jer nije bi-

Pet ku}a ostalo bez krova
Rat u BiH proveo je obavljaju}i najtu`niji zadatak. Opremio je i posljednji put poselamio vi{e od 1.400 {ehida iz grada heroja. - Vi{e od 1.400 d`enaza pro{lo je samo kroz gasulhanu kod d`amije, a po selima i naseljima posebno se ukopavalo. Svaki put bilo je najte`e, ali pamtim 20. april 1994., kada je blizu d`amije pala modifikovana avionska bomba. Opremali smo 12 d`enaza i ruke su mi bile krvave do lakata. Taman {to sam oti{ao da ih operem, eksplodiralo je. Ne znam kakav }e biti kijametski dan, ali tada nema {ta nije prema meni i{lo, od crijepa, cigle, kamena, ni{ta ~uo ni vidio nisam, samo sam ~u~nuo nasred ulice. Pet ku}a ostalo je bez krova - pri~a Nezir.

Banjalu~anke Bahra i Mirsada Imamovi} do~ekat }e Kurban-bajram u svom stanu u Banjoj Luci uz bogatu trpezu i vrata otvorena za sve drage prijatelje i rodbinu. Ka`u da mo`da nemaju mnogo, ali imaju dovoljno da u sre}i i miru do~ekaju taj dan, sretne {to su u svom gradu i {to imaju dobre prijatelje i porodicu kojoj }e ~estitati veliki blagdan. Ove prijatne i gostoljubive Banjalu~anke isti~u da `ive same od dvije skromne penzije, ali da su najsretnije kada za Bajram mogu u svom domu ugostiti porodicu i prijatelje razli~itih nacionalnosti.

Okupljanje u Ferhadiji
Mirsada smatra da su se bajramski obi~aji u Banjoj Luci posljednjih godina modernizirali, a iako po obi~aju `ene ne idu u d`amiju, isti~e da se u banjalu~koj Ferhadiji na taj dan okupi dosta vjernika.

- Osim moje Mirsade, koju svi u gradu znaju kao Dadu, imam jo{ dva sina te troje unu~adi i troje praunu~adi. Nekada mi do|u i za Bajram, ali ove godine tu }e biti samo jedan sin sa svojom porodicom. Na{a vrata otvorena su svim dobrim ljudima, a iako nemamo mnogo, imamo dovoljno da se pojede i popije. Sa svakim bismo podijelile ono {to imamo i bila bih spremna ispred sebe dati onome ko mi do|e u goste - kazuje Bahra. Starica obja{njava da priprema trpeze za Kurbanbajram u njenom domu po~inje od spremanja supe, a zatim kola~a, baklave, hurma{ica, kadaifa, a zatim priprema i pite - burek i krompiru{u. - Napravim i sitnih kola~a, lokuma i svi se odu{eve, pa mi uvijek tra`e recept. Poslije ka`u da ih ipak niko ne zna napraviti kao ja - uz osmijeh isti~e Bahra. Mirsada isti~e i da se u Banjoj Luci danas, kao i nekada, organiziraju bajramske sve~anosti i horski koncerti u Domu kulture, {to za vjernike u gradu na Vrbasu ima posebnu ~ar. B. SPASENI]

Novi propisi o za{titi i dobrobiti `ivotinja

Klanje obavezno treba nadgledati inspektor
Voditi ra~una o tome od koga se kurban kupuje i da je `ivotinja zdrava
Prema novim zakonskim propisima u BiH, klanje kurbana, kao i svako drugo klanje `ivotinja, trebalo bi pro}i uz prisustvo veterinarskog inspektora. S obzirom na to da je predstoje}i Kurban-bajram prvi tokom kojeg bi trebalo postupati prema novim pravilima proisteklim iz Zakona o za{titi i dobrobiti `ivotinja BiH, odnosno Pravilnika o klanju i usmr}ivanju `ivotinja, sasvim je izvjesno da ova obaveza ne}e biti u potpunosti ispo{tovana. ma porodi~nih ku}a, bez stru~nog nadzora, ne mogu biti naglo promijenjeni. - Iako treba krenuti s implementacijom propisa, treba biti realan i o~ekivati da }e biti klanja `ivotinja na iste na~ine kao i do sada. Me|utim, treba te`iti ka tome da se u budu}nosti prona|u prigodni lokaliteti na kojima bi se klali kurbani i na kojima bi bili prisutni veterinarski inspektori - kazao nam je Sanin Tankovi}, sekretar Ureda.

14

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

bajram

Tradicionalni na~ini
I u Uredu za veterinarstvo BiH svjesni su da tradicionalni na~ini klanja kurbana u na{oj zemlji, {to podrazumijeva i klanje u dvori{ti-

Dom u Pazari}u: Za meso kompenziraju druge namirnice

(Foto: Arhiv „Avaza“)

BLAGDAN Javne ustanove zaboravljene od vlasti

Zarazne bolesti
Onima koji kupuju kurbane, preporu~uje da obrate pa`nju na to ima li `ivotinja tzv. u{nu markicu - je li obilje`ena, te ima li veterinarsko-zdravstveni certifikat. - @ivotinje za kurban uglavnom prodaju na sto~nim pijacama, ali isto tako vjerujem da }e prodaje biti i na mjestima koja nisu predvi|ena za to. U svakom slu~aju, treba se voditi ra~una o tome od koga se kurban kupuje i da je `ivotinja zdrava, da nema zaraznih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje ljudi - nagla{ava TankoB. TURKOVI] vi}.

Da nije kurbanskog mesa, ne znaju kako bi pre`ivjeli
Na{ narod do sada je pokazao da voli pomagati tako da ne ~udi {to javne kuhinje i domovi prikupe na tone mesa od gra|ana
Javne kuhinje, domovi za nezbrinute mali{ane i djecu s mentalnim poreme}ajima o~ekuju da }e i ovog puta za Bajram, kao i svih ranijih godina, gra|ani podjelom kurbana pomo}i rad ovih ustanova. Do sada se pokazalo da na{i ljudi kurbane, osim rodbini i prijateljima, redovno dijele siroma{nima, ugro`enima i bolesnima.

Te{ko pre`ivljavanje
U javnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini hrani se na hiljade ljudi. Samo u koji nam donesu kurbane jeste da imaju potvrdu o ispravnosti mesa. Na{i ~lanovi posjetit }e najugro`enije porodice i podijelit }e im kurbane - ka`e Alen Pro{i} iz „Merhametove“ kuhinje u Biha}u. Mirsad Asimovi}, direktor sarajevskog Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, ka`e da svakog Kurban-bajrama najvi{e mesa dobiju od Islamske zajednice u BiH. - I pojedina~no nam gra|ani donose kurbane. Obavezno tra`imo potvrdu veterinara o ispravnosti mesa. Radimo sa 130 djece. Onima koji su u internatu moramo sve obezbijediti, a Sarajevu 4.000 gra|ana pre`ivljava zahvaljuju}i javnim kuhinjama.

@ivotinje trebaju imati certifikat

Pomo} IZBiH
Zato i ne ~udi podatak da te ustanove u vrijeme Kurban-bajrama prikupe po nekoliko tona mesa. Na taj na~in svojim {ti}enicima osiguravaju obroke za du`e vrijeme. - Trebali smo zatvoriti kuhinju, ali zahvaljuju}i pomo}i iz sjedi{ta „Merhameta“, radit }emo do kraja godine, a onda }emo vidjeti. Svaki oblik pomo}i dobro nam do|e. Obaveza onih

Pro{i}: Kurbani za ugro`ene

ostalima obroke. Od pro{le godine vlast nam je ukinula finansiranje radionica. Da nije kurbanskog mesa, ne znam kako bismo pre`ivjeli. Skladi{timo ga u {krinje i tro{imo za ishranu djece ka`e Asimovi}.

De`urne ekipe
I Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazari} tokom Bajrama imat }e de`urne ekipe koje }e preuzimati kurbane od gra|ana. - De`urne ekipe radit }e od osam sati do nave~er. Imat }emo i hladnja~e za skladi{tenje mesa. Onima koji nam daju kurbane, dat }emo zahvalnice, a pravit }emo i spisak kako bi sve bilo ura|eno po pravilima. Do}i }e i sanitarni inspektor radi provjere mesa - ka`e direktor Zavoda Jasmin ]erimagi}. Ve}i dio dobivenog mesa ostavlja se za ishranu {ti}enika, a ostalo se kompenzira za druge `ivotne namirnice koje su potrebne Zavodu. E. HALA]

U javnim kuhinjama hrani se na hiljade ljudi

Narod poma`e i mimo Bajrama
Pro{i} nagla{ava da bh. gra|ani i mimo Bajrama doniraju hranu biha}koj kuhinji kako bi svih 340 korisnika dobilo obrok. - Funkcioni{emo zahvaljuju}i donacijama i sjedi{tu „Merhameta“ u Sarajevu i zahvaljuju}i na{em humanom narodu. Nedostaje nam hrane, ali opet se nekako snalazimo, tako da nikoga ne vra}amo bez obroka - ka`e Pro{i}.

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

15

SREBRENICA U Su}eskoj klanjana d`enaza Zulfi Tursunovi}u

Posljedni ispra}aj ratnog zamjenika Nasera Ori}a
U ratu organizirao odbranu, a u miru me|u prvim pokrenuo povratak
Na mezarju Bekti}a Brdo u srebreni~koj mjesnoj zajednici Su}eska, uz sve vojne po~asti, u nedjelju je klanjana d`enaza Zulfi Tursunovi}u (80), koji je u petak u Sarajevu umro od sr~anog udara. ^lanovi porodice, familija, prijatelji i veliki broj saboraca iz cijele BiH, ispratili su zamjenika ratnog komadanta Armije RBiH Nasera Ori}a i dobitnika najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

Avdo ima ograni~enu motoriku rada ruku

Na me|unarodnom takmi~enju u Poljskoj

Najbolji likovni rad Avde Dizdarevi}a
Avdo Dizdarevi} (14), u~enik sedmog razreda Osnovne {kole „Peti oktobar“ u Sanskom Mostu, osvojio je prvu nagradu na me|unarodnom takmi~enju likovnih radova u Poljskoj. Me|u 15.000 radova pristiglih na ovo takmi~enje iz cijelog svijeta njegov je izdvojen kao najbolji. Ovaj podatak dobija na snazi ~injenicom da je Avdo dijete sa posebnim potrebama. Njegov nastavnik likovnog Jasmin Kasumovi} isti~e da se radi o supertalentu, a Avdine radove ve} sada upore|uje sa djelima zrelih i iskusnih umjetnika. Avdo Dizdarevi} ima ograni~enu motoriku rada ruku, ali i pored toga nevjerovatno vje{to oslikava razne motive. Omiljena likovna tehnika mu je tu{ na platnu. Uz to, on je odli~an |ak i u ostalim predmetima. Nastavnici ove {kole sa velikom pa`njom prate njegov razvoj i nastavni proces prilagodili su njegovim predispoziM. D. cijama.

Izdali su nas
- Prvi put nas ostavlja{ i prvi put nas izdaje{. Iako nas je u po~etku bilo veoma malo, Srebrenica je prvi grad u BiH koji se suprotstavio ~etnicima i tada smo zajedno
Na d`enazi Zulfi Tursunovi}u bilo oko 2.000 ljudi

oslobodili 900 kvadratnih kolometara teriotorije. Nosit }e nas na savjesti bjelosvjetski mo}nici koji su u apri-

Najljep{i spomenik
- Ponosan sam {to sam bio pripadnik njegove jedinice i siguran sam da on nije bio na ~elu, da bi se u Su}eskoj de{avale mnoge ru`ne stvari. On jeste bio heroj u ratu, ali je bio i heroj u povratku. Uzet }u sebi za amanet da dok sam na~elnik mom ^iki zajedno sa patriotima sagradim najljep{i spomenikkazao je Osman Sulji} na~elnik op}ine Srebrenica.

lu 1993. godine Srebrenicu proglasili za{ti}enom zonom i koji su od nas uzeli i ono malo oru`ja {to smo imali. U julu 1995. godine svi su nas izdali i na{ narod do`ivio je stravi~ni genocid - govorio je na d`enazi Naser Ori}.

Vratio sina
Zulfo Salihovi}, doskora{nji potpredsjednik Skup{tine op}ine Srebrenica, ka`e da je njegov daid`a zasigurno jedan od vode}ih ljudi Srebrenice koji je stao u

odbranu svoje domovine i odavno opravdao ~in majora ARBiH koji mu je dodijeljen. - Mjesna zajednica Su}eska dala je dosta dobrih boraca i bila je izuzetno va`an faktor u odbrani Srebrenice. Zulfo je u ratu organizirao odbranu, a u miru me|u prvim pokrenuo povratak. Njegov sin Salko sa porodicom vratio se iz Amerike u Su}esku - ka`e Ramo Hod`i}, jedan od najboljih prijatelja Zulfe Tursunovi}a.
M. SMAJI]

[ta mi se (ne)svi|a u Zvorniku

Privrednici prepu{teni sami sebi
- Zvornik je lijep grad, posebno jer se nalazi na Drini, i to mu daje posebnu dra`. Ne svi|a mi se {to mladi nisu zaposleni, {to o njima niko ne razmi{lja, jer vlast gleda samo na politi~ka, a ne ekonomska i socijalna zbivanja, tako da smo mi privrednici ostali prepu{teni sami sebi. Te{ko mi je kad vidim da firme propadaju, a niko o njima ne ra- Hariz Be}irevi}, vlasnik zmi{lja. „Drinaplasta“ Otvaranjem Doma omladine malo je `ivnuo kulturno-zabavni `ivot, ima nekih pomaka i sadr`aja, ali trebalo bi biti vi{e manifestacija. Trebalo bi ulagati vi{e sredstava i u sport, jer imamo dobre rezultate i timove - ka`e vlasnik „Drinaplasta“ Hariz M. M. Be}irevi}.

„U susret Bajramu“ u Domu kulture u Vi{egradu

Prvi put nakon rata manifestacija van d`amija
Izvedbama ilahija i kasida publiku odu{evio hor „Selimija“ Med`lisa IZ iz Doboja
Med`lis IZ Vi{egrad u Domu kulture organizovao je manifestaciju „U susret Bajramu“. U programu je u~estvovao hor „Selimija“ Med`lisa IZ iz Doboja, koji se publici predstavio izvo|enjem ilahija i kasida. Posebne emocije izmamila je pjesma „Bijele suze kvase lice“ koja je posve}ena sinu {ehidu stradalom u ratu. U publici su bili i predstavnici op{tinske vlasti, turisti~ke organizacije, zatim monasi manastira u Gornjoj Lije{}i, kao i gosti iz Rudog, Gora`da, Priboja i Sarajeva. Vi{egra|ani su posebno bili odu{evljeni nastupom njima dobro poznatog Uzeira Suba{i}a koji je uz harmoniku otpjevao „Bajram ide, Bajramu se nadam“ i se-

Kurban-bajram u Zvorniku

Prvi bajram-namaz na Divi~u
Za predstoje}i Kurban -bajram u Med`lisu IZ Zvornik o~ekuju vi{e donacija u novcu ili mesu, koje }e podijeliti porodicama slabijeg imovnog stanja. - Imamo najavu od Tursko Divi~: Radno otvaranje d`amije bosanskog koled`a, koji je i ranije bio donator, kao i jednog vakufa iz Turske - ka`e zvorni~ki imam Mustafa Muharemovi}, koji o~ekuje da }e zahvaljuju}i ovim ali i ostalim donatorima podijeliti 250 kurbana. On sa zadovoljstvom najavljuje, u petak 19. novembra, prvi put odr`avanje Bajramske akademije u Domu omladine u Zvorniku, kao i radno otvaranje d`amije na Divi~u, u kojoj M. M. }e se prvi put klanjati bajram -namaz.

Uzeir sa harmonikom

Sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta

vdalinku „Pro|oh Bosnom kroz gradove“. Predsjednik Med`lisa IZ Vi{egrad Bilal Memi{evi}, koji je uz pomo} Hasan ef. Skorupana najvi{e zaslu`an za ovako prelijepo ve~e, nije krio odu{evljenje brojnom

publikom, a najvi{e je, ka`e, radostan {to je Bo{njacima povratnicima omogu}eno da prvi put u jednoj kulturnoj ustanovi u Vi{egradu imaju program u povodu nadolaze}ih blagdana. Vi{egradski Bo{njaci pr-

vi put nakon rata iza{li su sa svojom kulturom, vjerom i tradicijom van prostora d`amijskih objekata. Na kraju ove ve~eri jedan dio publike je posko~io na binu gdje su svi zaigrali kolo.
M. An.

Bh. mozaik

16

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

panorama

PRINOVE Emina i Ferid [abanovi} sa svojim trojkama

Zajedni~ki snimak ~lanova sekcije sa ulovom

Bajrami su sada jo{ ljep{i sa na{om djecom
Te{ko `ive bez prihoda Ferid je odnedavno ponovo bez posla zbog krize u firmi u kojoj je privremeno bio zaposlen
Emina i Ferid [abanovi} iz zeni~kog sela Koprivna, koje se nalazi ispod zidina starog grada Vranduka, u avgustu ove godine postali su roditelji trojki: sina Harisa i k}erki D`enite i Lamije, ~iji je dolazak na svijet, 3. avgusta u Sarajevu, pobudio i veliki interes na{e javnosti. Radost je bila tim ve}a jer su Emina i Ferid nakon 13 godina braka, na ovaj na~in napunili svoje ve} i umorne du{e bogatstvom. Iako `ive u materijalnom siroma{tvu, sa te{ko bolesnim Emininim ocem i sestrom, sretni slave ve} drugi Bajram. ponovo bez posla zbog krize u firmi u kojoj je privremeno bio zaposlen, ne skida osmijeh s lica. Uostalom, kada smo u avgustu bili u njihovom domu, isticao je da je samo bitno da je dobio djecu, pa makar on bio prinu|en i da prosi za njih.

Uspjeh ~lanova LS Kopa~i

Ustrijelili vuka koji je napadao stada
^lanovi Lova~kog dru{tva iz sekcije Kopa~i ustrijelili su vuka kapitalca, jedan od najve}ih primjeraka u zadnje vrijeme na podru~ju BPK Gora`de. Vuk je ustrijeljen na po~etku redovnog lovnog dana u {irem rejonu Jabuke, De{eve i Crvljevca, gdje je prije nekoliko dana nastradalo desetak ovaca iz stada u vlasni{tvu Izeta Hamzi}a. - Pustili smo kerove na tom Muamer je imao preciznu ruku rejonu i jedan od lovaca ubrzo je primijetio kako ker bje`i prema njemu. Vidio je vuka kako ga goni, bio je miran i obazriv i uspio je da ga pogodi - kazao nam je jedan od najstarijih ~lanova sekcije Muhamed Sijer~i}. O~i u o~i sa agresivnom `ivotinjom, ~ija je te`ina procijenjena na oko 70 kilograma, na{ao se Muamer Sijer~i}, koji je svojom reakcijom i precizno{}u opravdao funkciju predsjednika sekcije koju obavlja. Lovci su o ovome obavijestili i vlasnika nedavno napadnutog stada, koji im je obe}ao jagnje na poklon. LS Kopa~i okuplja oko 40 Al. B. ~lanova.

Novac za majstore
- Najva`nije je da su djeca dobro i zdravo. Posla }e biti, obe}ali su me ponovo zvati. Ja bih najvi{e volio, ako se napravi ova hidrocentrala u Vranduku, kada bih tu mogao dobiti neki posaoka`e Ferid i isti~e da, zbog nedostatka novca, ne}e mo}i oti}i s djecom i suprugom u bajramsku posjetu majci i bratu, koji `ive u desetak kilometara udaljenoj Orahovici. Ferida ne brine ni to {to nije uspio do zime zavr{iti radove na zapo~etom kupatilu. Bit }e, ka`e, i to gotovo, kada on zaradi ne{to novca za majstore. V. BEGUNI]

Emina i Ferid: Na ro|enje djece ~ekali 13 godina

(Foto: J. Had`i})

Donirana hrana
- Bajrami su sada jo{ ljep{i sa djecom, koju smo toliko dugo `eljeli i o~ekivali. Porodicama bez djece mo`emo samo poru~iti da nikada ne gube nadu- ka`u Ferid i Emina, koji se zahvaljuju svim dobrim ljudima koji su im u tim prvim dani-

Bajramski turnir u Klokotnici

Najbolji osnovci iz Brijesnice

ma na bilo koji na~in pomogli. Posebno ih je obradovala dr. Nizama Salihefendi} iz Gra~anice, koja je, nakon {to je u na{em listu pro~itala da Emina nema mlijeka da doji bebe, do{la sa svojom k}erkom i donirala im {estomjese~nu ishranu za sve tri bebe, {to uredno od tada i

ispunjava. - Doktorica nas i sada nazove i pita kako smo, uglavnom kada do|e termin za isporuku hrane za bebe. Da se ne urekne, za sada su, hvala Bogu, djeca zdrava i odli~no napreduju - ka`e Emina i dodaje da im sada najvi{e fali pelena. Ferid, iako je odnedavno

Nakon 18 godina od miniranja ^ar{ijske d`amije u Prijedoru

Stari ni{ani vra}eni u dvori{te
Rije~ je o ni{anima begova iz porodica Selimbegovi} i Had`ipa{i}
Pobjedni~ka ekipa O[ „Brijesnica“

Na poligonu osnovne {kole u Klokotnici odr`an je bajramski malonogometni turnir. U~estovale su ekipe ~etiri osnovne {kole sa podru~ja op}ina Doboj Istok i Gra~anica i to: O[ „Klokotnica“ kao doma}in turnira, O[ „Brijesnica“, O[ „Stjepan Polje“ i O[ „Lukavica“. Igralo se po nokaut sistemu, a pobjednik je bila O[ „Brijesnica“ koja je u uzbudljivom finalu savladala na penale O[ „Stjepan Polje“. U susretu za tre}e mjesto O[ E. Mu. „Klokotnica“ bila je bolja od O[ „Lukavica“.

Koncert Gradskog mje{ovitog hora u Maglaju

Pjesma leti od Bajrama do Bajrama
Uo~i Kurban - bajrama ~lanovi Gradskog mje{ovitog hora Maglaj uprili~ili su 13. bajramski koncert pod nazivom „Pjesma leti od Bajrama do Bajrama“. Hol maglajskih srednjih {kola bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, publika je ponovno Brojna publika u`ivala u izvedbama u`ivala u njihovim izvedbama i dugotrajnim aplauzima nagradila i ~lanove hora i soliste Dinka ^izmi}a i Editu Totaj. Koncert je bio upotpunjen stihovima posve}enim Bajramu, a u izvo|enju velikog prijatelja Gradskog mje{ovitog hora Maglaj Fuada Ruvi}a. Veliko priznanje za ~lanove Hora su pozivi za tri nastupa u inostranstvu u Njema~koj, ^e{koj i San Marinu. N. B.

Dvije godine nakon sve~anog otvaranja ^ar{ijske d`amije u Prijedoru, sedam starih ni{ana kona~no je ovih dana vra}eno u dvori{te ovog vjerskog objekta koji je do temelja sravnjen ratne 1992. godine. Imam ^ar{ijske d`amije, Omer ef. Red`i}, ka`e da su ni{ani nakon miniranja d`amije bili ba~eni na dio mezarja u naselju Pe}ani. - Tu su 18 godina bili pod travom, izlo`eni zubu vremena. Obnovom d`amije, a u skladu s preporukom Komisije za o~uvanje spomenika od posebne vrijednosti, u koji spada i ^ar{ijska d`amija, bili smo obavezni

Ef. Red`i}: Ni{ani na mjestu gdje su bili i prije rata

(Foto: D. Stojni})

da ni{ane vratimo u d`amijsko dvori{te gdje su se i na-

lazili do po~etka rata - kazao je ef. Red`i}.

Prema njegovim saznanjima, rije~ je o ni{anima begova iz porodica Selimbegovi} i Had`ipa{i}. - Porodica Selimbegovi} u vakuf je darovala zemlju na kojoj su izgra|eni ^ar{ijska d`amija i gradska mezarja. Po pisanim tragovima, ^ar{ijska d`amija izgra|ena je oko 1700. godine, a ni{ani datiraju iz vremena s kraja 15. vijeka - kazao je ef. Red`i}. Ni{ani su dobro o~uvani, izme|u ostalog zahvaljuju}i i Osmanu Zuli}u iz Biha}a koji ih je prvi put restaurirao po~etkom 40. godina M. Z. pro{log vijeka.

Bajramsko darivanje „Merhameta“ Tuzla

Korisnicima narodne kuhinje po tri kilograma mesa i paketi namirnica
Korisnici Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli u dane Kurban- bajrama ne}e morati stajati u redu za kuhani obrok koji svakodnevno dobijaju u ovoj kuhinji. Za njih je Regionalni odbor „Merhameta“ u ove godine obezbijedio pakete koji }e im biti podijeljeni. - @elimo da na{i korisnici sa svojim porodicama proslave Bajram kako se to radi u svim na{im domovima. „Merhamet“ }e im u ponedjeljak podijeliti po tri kilograma mesa, duplo sledovanje hljeba, uz dodatne pakete sa najosnovnijim namirnicama, uljem, ri`om, vo}em, tjesteninom itd. Podjela }e i}i za svih blizu 3.000 korisnika tako da u dane Bajrama ne}e morati dolaziti u Narodnu kuhinju - kazao nam je direktor RO „Merhamet“ Tuzla Adil ef. Pezerovi}. Pezerovi} navodi da }e tuzlanski „Merhamet“ i ovog Bajrama prigodnim bajramskim paketi}ima obradovati oko 100 djece koja se trPezerovi}: Paketi}i za djecu u bolnici

enutno nalaze na lije~enju u UKC-u Tuzla, zatim {ti}enike u Domu za djecu bez roditeljskog staranja, djecu koju okuplja organizacija „Koraci nade“ itd. A. H.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

17

NESRE]A @itomisli}i kod Mostara

Automobil udario u brdo i prevnuo se, poginuo 19-godi{nji voza~ U~estale {umske kra|e
Drva se prevoze i automobilima
(Foto: M. Dedi})

Bosanska Krupa

Smrtno stradao Petar Mlikota, te`e povrije|en suvoza~ Igor Pavli} (20)
Devetnaestogodi{nji Petar Mlikota poginuo je za volanom automobila „lancia“ (A09-T-748) u saobra}ajnoj nesre}i koja se u nedjelju oko 3.30 sati dogodila na magistralnom putu M-17, u @itomisli}ima, izme|u Mostara i ^apljine. Iako su na lice mjesta ubrzo stigli pripadnici ~apljinske Hitne pomo}i, ljekari su samo mogli konstatirati smrt ovog mladi}a, dok je njegov suvoza~, godinu stariji Igor Pavli}, preba~en u Klini~ku bolnicu Mostar. Ovaj mladi}, prema rije~ima Ane Marije Dedi}, portparola KB-a, zadobio je potres mozga te je zadr`an na posmatranju na Odjelu neurohirurgije. Poginuli Mlikota vozio je iz smjera ^apljine prema Mostaru te je iz za sada neutvr|enih razloga u jednom momentu izgubio kontrolu nad upravlja~em, pri ~emu je vozilo sletjelo s ceste udariv{i u brdo, nakon ~ega se prevrnulo na krov. Iako su pretpostavke da

Policijska stanica Bosanska Krupa podnijela je Tu`ila{tvu USK sedam izvje{taja o {umskim kra|ama protiv 13 po~inilaca, vezanih uz bespravnu sje~u i promet drva. Privremeno je izuzeto 16 motornih vozila kojima se

bespravno prevozilo posje~eno drvo, a izuzeto je i oko 300 kubika drva za ogrjev. Uo~eno je da se u {umskim kra|ama koriste vozila kupljena u inozemstvu, ~ime se dodatno ~ine i cariM. D. nski prekr{aji.

Smrskana „lancia“ dovezena u krug PU Mostar

je uzrok ove nesre}e bila neprilago|ena brzina, to }e biti poznato nakon istrage kada se okon~aju neophodna

vje{ta~enja. Smrskana „lancia“ prevezena je u krug Policijske uprave Mostar, ~iji su pripadnici i obavili uvi|aj.

Saobra}aj je na ovoj dionici bio potpuno obustavljen nekoliko sati nakon M. Sm. nesre}e.

Centar javne bezbjednosti Bijeljina

Krali ukrase sa grobova i prodavali na otpadima
Uhap{eni Arsen Arsenovi} (23) i Slavi{a Cvjetinovi} (19) iz Bijeljine
Bijeljinska policija uhapsila je Arsena Arsenovi}a (23) i Slavi{u Cvjetinovi}a (19), obojica iz Bijeljine, koji su osumnji~eni za vi{e kra|a na gradskim i seoskim grobljima u op}inama Bijeljina i Ugljevik. Nezvani~no saznajemo da su Arsenovi} i Cvjetinovi} odranije poznati policiji po ~injenju krivi~nih djela. Nakon kriminalisti~ke obrade, uhap{eni su, uz izvje{taj, predati Okru`nom tu`ila{tvu Bijeljina. Portparol CJB Bijeljina Dragomir Peri} potvrdio je da je policiji u protekla tri mjeseca prijavljeno 12 krivi~nih djela ove vrste. - Posljednju prijavu evidentirali smo po~etkom novembra kada je prijavljena kra|a na seoskom groblju u Donjoj ^a|avici. Tokom istrage utvrdili smo da su osumnji~eni krali metalne ograde, lance i bakarne predmete sa ovog groblja, ali i grobalja u Janji, Pu~ilama, Crnjelovu, Batkovi}u, Ostoji}evu, Brocu, Me|a{ima, Gracu, Velikoj Obarskoj, pa ~ak i na podru~ju op}ine Ugljevik. Ukradene predmete su prodavali na otpadima u Suvom Polju i Br~kom. Jedan dio stvari je prona|en i

Groblje u Bijeljini na meti lopova

(Foto: G. Bobi})

Milivojevi}: Bila sam {okirana

bit }e vra}en vlasnicima - rekao je Peri}. Cica Milivojevi} iz Bijeljine po~etkom novembra je prijavila da su na mjesnom groblju u Donjoj ^a|avici oskrnavljeni grobovi njenog mu`a i ostalih ~lanova njene porodice.

- Bila sam {okirana prizorom koji me zatekao kada sam oti{la da obi|em grobove najmilijih. Nestali su ograda i lanci od bakra. Sve je pokidano i odneseno. Ne mogu da shvatim ko su ti ljudi koji ~ine ovakve stvari - kazala je Milivojevi}. E. M.

18

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

crna hronika

VOGO[]A Vi{e od godinu traga za istinom

Majka se ne miri sa zvani~nom verzijom o smrti svog sina
Asima Huseinovi} ne vjeruje nalazu austrijskih vlasti da je Mirza @eri} (29) u zatvoru umro od epilepsije, jer je na tijelu imao modrice od batina
S ranijeg dovo|enja Jo{ila na su|enje

Su|enja ]ulumu i ostalima

Le`ala na podu d`ipa dok su oko nje pra{tali hici
Indira Arnautovi}, djevojka Jovana Jo{ila, ispri~ala {ta je prethodilo krvavom obra~unu
Indira Arnautovi}, svjedok na su|enju Slavi{i ]ulumu i ostalima, koja je zbog prijetnji zatra`ila za{titu Tu`ila{tva, potvrdila je pred Vije}em Okru`nog suda u Banjoj Luci da je ona djevojka Jovana Jo{ila, koji je ranjen u krvavom obra~unu sa ]ulumovom grupom krajem aprila ove godine, kada je ubijen Nedeljko ]ulum (19). Ona je svjedo~ila pod posebnim mjerama sigurnosti, u susjednoj prostoriji, u prisustvu pravnog stru~njaka i psiholo{ke podr{ke, a Vije}e je slu{alo njen fonoizvje{taj. Ona je opisala doga|aj isti~u}i da nije vidjela ko je i na koga pucao, ali da se nalazila u d`ipu kojim je upravljao Jo{ilo. S njim se na{la u 19 sati, nakon ~ega su oko sat proveli u banjau~kom „Mercatoru“, a potom oti{li do izvjesnog Mladena zvanog Slovenac, kojem je Jo{ilo obe}ao prodati „peugeot“. - Ta~no u 8.15 bili smo na pumpi „Ideal Petrol“, gdje smo kupili vodu, jer sam morala da popijem antibiotik. Poslije smo oti{li do Mladenove ku}e. Po povratku, pred izlazom na autoput, pored benzinske pumpe „Parma Trend“ ispred nas je stao plavi BMW. Vidjela sam da su u njemu bila dvojica i da je voza~ bio mla|i i svjetlije puti. Tada je vozilom po~eo da manevri{e, a ja sam Jovana upitala da li se ovo neka djeca zezaju s nama. On je potom pre~icom skrenuo na benzinsku pumpu i vrisnuo da legnem. Tada sam za~ula pucnjavu i kako meci udaraju po d`ipu - kazala je svjedokinja. Vje{ta~enjem je utvr|eno da je 19-godi{nji ]ulum bio trijezan kada je V. S. preminuo.

Mirza @eri} (29), sin pjeva~ice Asime Huseinovi} iz Vogo{}e, poznatije kao Ekstra Aska, krajem juna pro{le godine trebao se o`eniti Sanelom Kisom, ali od planirane svadbe nije bilo ni{ta, jer je prije izlaska na slobodu u zatvorskoj }eliji u Gracu (Austrija) prona|eno njegovo be`ivotno tijelo.

Tragovi batina
Asima ve} vi{e od godinu poku{ava saznati pravu istinu o uzroku sinovljeve smrti i ne uspijeva pobiti zvani~ni dokument austrijskih vlasti u kojem se ka`e da je on umro od epilepsije. Asima je kucala na vrata austrijskih i bh. institucija u nadi da }e joj pomo}i da oni
Huseinovi} na mezaru sina Mirze
(Foto: E. Mura~evi})

Uzvratio vatru
- Klekla sam na pod i vi{e nisam vidjela ko je na koga i iz kog pravca pucao. Nisam vidjela nikoga, a pretpostavljam da je Jovan izlazio da bi uzvratio vatru. Kada je sve pro{lo, u{ao je u d`ip i rekao mi da je ranjen. Nai{li smo na patrolu policije i zatra`ili da nam pomognu. Prvi put sam tada vidjela da Jovan ima pi{tolj, ubacio ga je u moju torbu, ali ga je policajac uzeo - kazala je Indira.

Podljevi na glavi

koji su joj, kako ka`e, ubili sina, ne pro|u neka`njeno. Malo je onih koji su joj `eljeli pomo}i, tako da jo{ ne zna istinu o pravim uzrocima Mirzine smrti. - Letimi~nim pregledom tijela mog sina bilo je vidljivo da se radilo o nasilnoj smrti. Po njegovom tijelu bili su vidljivi tragovi nastali od batina, {to me navodilo na to da austrijske vlasti kriju pravi uzrok njegove smrti. Sina mi je, najvjerovatnije, ubila austrijska po-

licija. Da nije, ne bi s toliko `ara, evo vi{e od godinu, prikrivali stvarne uzroke njegove smrti. Htjeli su spaliti Mirzino tijelo. Jedva sam ga uspjela prebaciti u Bosnu i Hercegovinu. Nova obdukcija u na{oj zemlji zbog nemarnog odnosa prema uzetom uzorku za analizu nije mogla polu~iti adekvatan rezultat. Pojedincu je te{ko da se suprotstavi institucijama vlasti u tu|oj dr`avi, ali ne}u odustati dok istina o

pravim uzrocima smrti mog sina ne iza|e na vidjelo ka`e Asima Huseinovi}.

Odgovornost policije
Ona tako|er smatra da je austrijska policija u najmanju ruku odgovorna za to {to je dozvolila da pod njenim okriljem Mirza bude pretu~en, ~ime je ugro`ena njegova sigurnost, kao i zbog toga {to mu nije pru`ena adekvatna ljekarska pomo}, {to je izazvalo njegovu smrt. E. MURA^EVI]

Saobra}ajna nesre}a kod [ipova

BMW se zabio u drvo, smrtno stradao Milan ^ojder
Automobilom upravljao Mladen Popovi} iz Lakta{a, a 20-godi{njak podlegao u jaja~koj bolnici
Milan ^ojder (20) iz Donjih Bara}a kod Mrkonji}Grada poginuo je u subotu oko pono}i u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u [ipovu. Kako „Avaz“ saznaje u CJB Banja Luka, ^ojder je bio na mjestu suvoza~a automobila BMW, za ~ijim se volanom nalazio Mladen Popovi} (25) iz Lakta{a. - Automobil je iz jo{ neutvr|enih razloga sletio s lokalnog puta i zabio se u drvo. ^ojder, koji je u ovoj nesre}i zadobio te{ke povrede opasne po `ivot, podlegao je u bolnici u Jajcu - saznajemo u policiji. S dvojicom mladi}a u automobilu su jo{ bili i Milenko [u{njar (19), Nikola Stanivuk (21) i Tode Vasili} (20), koji su zadobili lak{e povrede, te su nakon ljekarske pomo}i pu{teni na ku}no lije~enje. U banjalu~kom Okru`nom tu`ila{tvu potvrdili su da je nare|ena obdukcija stradaloga kako bi bio utvr|en ta~an uzrok smrti, a obavljen je i alkotest voza~a te }e rezultati biti poznati nakon vje{ta~enja. Mje{tani u selu kazali su da su mladi}i prije kobne nesre}e bili zajedno u jednom ugostiteljskom objektu. Na licu mjesta obavljen je uvi|aj, a prema tvrdnjama iz policije, jo{ se utvr|uju sve okolnosti neB. S. sre}e.

Hrasni~ka cesta na Ilid`i

Te`e ozlije|en voza~ „golfa“
Jedna osoba te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u nedjelju oko 1.30 sati u ulici Hrasni~ka cesta u blizini Sokolovi}-Kolonije na Ilid`i. Automobil „golf 2“ koji je vozio E. M. (37) iz Vogo{}e skrenuo je van kolovoza i udario u metalni stub javne rasvjete. Voza~ je zadobio te{ke povrede, a pomo} mu je ukazana u bolnici Ko{evo, odakle je upu}en na Odjel intenzivne njege, gdje je zadr`an na lije~enju. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac, a uvi|aj su obavili sarajevski policajci.

Ukraden rakijski kazan
Policijskoj stanici Fo~a P M. prijavio je da je . izvr{ena provala u njegovu porodi~nu ku}u u naselju Potpe}e kod Fo~e te da mu je ukraden rakijski kazan i dva kanistera rakije. Procijenjena {teta je oko 3.000 KM. Policija traga za kradljivcima.

Bolnica u Jajcu: Povrede bile smrtonosne

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16., novembar/studeni 2010.

19

ANALIZA Samit u Seulu nije donio promjene

G20 preuzima primat od UN-a
Lideri najrazvijenijih zemalja i onih u naglom usponu mogli bi formirati stalni sekretarijat Svi va`niji dogovori mimo Ujedinjenih naroda
(Od dopisnika „Dnevnog avaza“ iz Njujorka)
Na samitu najrazvijenijih zemalja i onih u naglom usponu (G20) u Seulu, valutni ratovi ne samo da nisu okon~ani nego izgleda kao da tek po~inju. Lideri G20 doista su se obavezali da }e preispitati debalanse, pozivaju}i se na potrebu pove}anja valutne fleksibilnosti. Ali, ~ak ni tako diplomatski formuliran zahtjev, koji se prije svega odnosi na poku{aj ubje|ivanja Kine da pove}a vrijednost svoje nacionalne valute, nije do kraja urodio plodom.

Okru`ni privredni sud uskoro razmatra ponudu

Op}ina Doboj `eli kupiti Modex
Dvadesetak ~lanova Skup{tine povjerilaca Modexa 19. novembra }e pred Okru`nim privrednim sudom Doboj razmotriti ponudu Op}ine za kupovinu ovog preduze}a. Iz Op}ine Doboj ranije su saop}ili da su spremni kupiti preduze}e, koje bi nastavilo obavljati svoju osnovnu djelatnost. - Krajnji cilj je da se prona|u strate{ki partneri koji }e investirati u proizvodnju i zaposliti odre|eni broj radnika - navode u Op}ini Doboj. Lazo \ur|evi}, ste~ajni upravnik Modexa, ka`e da je Op}ina dostavila pismo namjere. Modex, preduze}e za proizvodnju konfekcije, ~ija je procijenjena vrijednost

G20: Valutni ratovi i dalje velika prijetnja

Tr`i{ne sile
Peking je ostao krajnje skepti~an na pozive iz Va{ingtona da pove}a kurs juana, jer o~ito ovom monetarnom politikom Kina 20 godina bilje`i izuzetan rast. S druge strane, ni Va{ington u Seulu nije priznao da je anga`iran u devalvaciji dolara, {to je ve} javna tajna s obje strane Atlantika. Izostalo je i razumijevanje koje je ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) o~ekivao od njema~ke kancelarke Angele Merkel da bi Evropa i Njema~ka trebale pokrenuti novu rundu doma}e potro{nje. U Seulu je Va{ington pretrpio kritike zato {to ameri~ka centralne banka (Fed) namjerava u finansijski sistem ubrizgati jo{ 600 milijardi dolara kako bi zadr`ala niske kamate. G20 je tako os-

tao skup razmimoila`enja. Da nije bilo predlo`enih mjera reforme Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), u Seulu bi se mo`da dogodio i debakl. Ipak, iskazana je bar nada da }e se svjetska ekonomija sama po sebi ispraviti, i to zahvaljuju}i tr`i{nim silama. Ali, neki misle da je to i zabrinjavaju}e. Svjetski lideri opet pokazuju sklonost ka tr`i{nom fundamentalizmu, iako su se dogovarali da na krizu treba i}i dr`avnim mjerama.

Poljuljani autoritet
U Seulu nije odgovoreno kakvi }e biti odnosi izme|u G20 i Ujedinjenih naroda. UN na~elno vodi bitku protiv globalnog siroma{tva, ali jasno je da je mo}, uklju~uju}i i politi~ku, sve vi{e u rukama G20. Govore}i o tome za „Avaz“, portparol

generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna (Ban Ki-moon) isti~e da za ovu organizaciju ostaje jo{ mnogo posla na drugim poljima. - Generalni sekretar UNa shvata da su mnogi od lidera u G20 zabrinuti zbog pitanja kurseva i debalansa. U isto vrijeme, on je fokusiran na razvoj i na potrebe onih najsiroma{nijih u svijetu - rekao je portparol Farhan Hak. Te{ko je povjerovati da }e sa svojim poljuljanim autoritetom Ban Ki-mun mo}i osigurati ostvarenje ranije datih finansijskih obe}anja bogatih prema siroma{nima. Uz sve prigovore o neefikasnosti UN-a, odnedavna se ~uju glasovi da bi i G20 mogao napraviti svoj stalni sekretarijat. Dugo se ve} govori da se sve ono {to je doista va`no, ionako dogovara van UN-a.
Erol AVDOVI]

Modex: Odr`ano pet neuspjelih licitacija

1,8 miliona KM, u ste~aju je od 8. jula pro{le godine. Do sada je odr`ano pet neuspjelih licitacija za prodaju, a ku-

pcima su ponu|eni nekretnine, zemlji{te, oprema za proizvodnju i zalihe konfeS. ^a. kcije.

Arcelor Mittal Zenica u 2010. godini

Pove}anje proizvodnje za pet posto
U kompaniji Arcelor Mittal Zenica u prvih deset mjeseci ove godine proizvedeno je 470.000 tona sirovog ~elika, {to je za pet posto vi{e nego u istom periodu lani. Od ukupne otpreme gotovih proizvoda, u ovom periodu izvezeno je 60 posto, {to je ne{to manje od plana. Smanjenu potra`nju za ~elikom na tr`i{tu, prema zvani~nim podacima kompanije, u zeni~koj filijali najve}eg svjetskog proizvo|a~a ~elika prevazi{li su otpremom ~eli~nih gredica unutar Arcelor Mittal grupe u Sjevernoj AfrA. D`. ici.

(a

Kompanija Milojevi}-Gilje gas iz Bijeljine

Uskoro na tr`i{tu FBiH
Balkan investment banka, jedna od prvih komercijalnih banaka u RS utemeljena na osnovu inostranog kapitala, trebala bi do polovine decembra potpisati ugovor i time okon~ati formalni proces kupovine Una banke iz Biha}a, izjavio je direktor Balkan investment banke Edvinas Navickas.

Uru~en certifikat za upravljanje kvalitetom
Kompanija Milojevi}-Gilje gas iz Bijeljine od certifikacijske ku}e Quality Austria dobila je certifikat za upravljanje kvalitetom ISO 9001/2008 u svojoj osnovnoj djelatnosti, proizvodnji i punjenju tehni~kih plinova te propan-butana i autoplina. Osim sjedi{ta i proizvodnih pogona u Bijeljini, kompanija ima i poslovnice u Isto~nom Sarajevu, Zvorniku, Bosanskom [amcu i Tuzli, a zapo{ljava ukupno 50 radnika. Direktor Slavi{a Jovi} ka`e da kompanija planira daljnje usavr{avanje kvaliteta rada i usluga te dostizanje ISO 14000 standarda za za{titu na radu i ISO 18000 standarda za ekologiju. - Naredne godine otvaramo novu plinsku stanicu za podru~je Krajine, jer imamo zahtjeve kupaca. Iako je ekonomska kriza dotakla i nas, jer smo vezani uz privredu, ove godine osjete se pozitivni poE. M. maci - ka`e Jovi}.

AMZ: Proizvedeno 470.000 tona sirovog ~elika

20

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

21

KOZARAC Nakon vi{e od godinu i po stra{ne agonije

Pokrenut ste~aj u Drvnoj industriji Jela Firma ^EZ smanjuje
^EZ: Dobit iznosila 1,6 milijardi eura

Zbog lo{ijih poslovnih rezultata

Od firme se potra`uju ~etiri miliona maraka duga

Bez posla ostalo 37 radnika

Nikola Plemi}, ste~ajni upravnik Drvne industrije Jela iz Kozarca kod Prijedora, potvrdio je da je u tom preduze}u, nakon jednoipogodi{nje agonije i potpunog zastoja proizvodnje, prije nekoliko dana i zvani~no pokrenut ste~aj. - Ve} imamo odre|enih problema, jer se imovina Jele kroz pregled zemlji{noknji`nih dokumenata jednostavno ne vodi na ovom preduze}u. Ne znam kako je nastala sva ta zbrka, ali imovinu Jele u ste~ajnom postupku treba razgrani~iti kako bi bila utvr|ena i njena stvarna vrijednost - kazao je Plemi}. Prema njegovim rije~ima, u Jeli, koja ne radi od aprila pro{le godine, bez posla je ostalo 37 radnika. Drvna industrija iz Kozarca povjeriocima u ovom trenutku duguje vi{e od ~etiri miliona maraka. - Sada se utvr|uju i po-

ulaganja na Balkanu
^e{ka elektroenergetska firma ^EZ u prva tri tromjese~ja ove godine zabilje`ila je pad dobiti od 15 posto. Neto dobit ^EZ-a u prvih devet mjeseci iznosila je 1,6 milijardi eura, prenosi Bloomberg. Glavni razlog pada dobiti je pojeftinjenje elektri~ne energije. Lo{iji poslovni rezultati, prouzrokovani time {to vi{e ne mo`e zaradu temeljiti na poskupljenjima struje kao ranijih godina, natjerali su ^EZ da ove godine za 21 posto smanji
Jela: Imovina prodavana u bescjenje
(Foto: D. Stojni})

sredstva namijenjena za ulaganja u inozemstvu od 2010. do 2014. godine. ^EZ je tako po~eo odustajati od tendera, ali i planova za daljnju ekspanziju na Balkanu, gdje je najvi{e ulagao posljednjih godina. ^EZ je u devet mjeseci ove godine pove}ao proizvodnju struje za 4,8 posto u odnosu na isti period lani te o~ekuje da }e neto dobit ove godine dosegnuti 1,86 milijardi eura. Lani je ^EZ ostvario rekordnu dobit od 2,08 milijardi eura.

tra`ivanja radnika koji su neke pla}e primali do aprila pro{le godine. Samo radni~ka potra`ivanja iznose dva miliona maraka, mada u ovom trenutku mogu re}i da se imovinom Jele nije mogu}e pokriti dugovanja, jer je i laiku jasno

da stare i za proizvodnju maltene neupotrebljive ma{ine nije mogu}e prodati po knjigovodstvenoj cifri - kazao je Plemi}. Dodao je da }e, bez namjere da bude istra`itelj, ipak provjeriti i ranije pri~e radnika prema kojima je

imovina Jele kr~mljena bez njihovog znanja i prodavana u bescjenje. Biv{i radnici Jele i njihove sindikalne vo|e nisu `eljeli komentirati pokretanje ste~aja u kozara~koj Drvnoj induM. ZGONJANIN striji.

Turkish Airlines zaradio 169 miliona dolara
Aviokompanija Turkish Airlines za devet mjeseci ove godine imala je neto profit od 169 miliona dolara. Operativni profit turskog avioprijevoznika za devet mjeseci ove godine dostigao je 538 miliona dolara. U konsolidiranom finansijskom izve{taju kompanija je navela da joj je u posmatranih devet mjeseci prihod od prodaje porastao za 39 posto, na pet milijardi dolara.

22

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16., novembar/studeni 2010.

23

KRIZA Evropski ministri razmatrali situaciju u Irskoj

Sve izvjesnija pomo} Dablinu
Politi~ari EU nezadovoljni ritmom irskih poku{aja reformiranja bankarskog i finansijskog sistema i postavljanja javnih finansija na odr`ive temelje
Evropski ministri razmatrali su u subotu i nedjelju treba li Irska evropsku pomo} prije otvaranja finansijskih tr`i{ta, ne bi li podstakli daljnje sni`avanje tro{kova irskog zadu`ivanja ~iji je dvosedmi~ni rast doveo eurozonu na rub nove du`ni~ke krize, pi{e „The Financial Times“. Klizanje cijene irskih, ali i obveznica drugih rubnih evropskih privreda zaustavljeno je u petak nakon {to su finansijski ministri potvrdili privatnim investitorima da u idu}e tri godine ne}e biti ostavljeni na cjedilu u slu~aju potrebe spa{avanja. Prema osobi bliskoj neformalnim razgovorima, tokom vikenda ministri su raspravljali ho}e li }e slabljenje pritiska na Irsku biti nastavljeno ili su neophodne daljnje akcije. Razgovori su se odvijali uprkos javnom insistiranju visokih irskih du`nosnika da nema potrebe da Dablin tra`i pomo}. Irski, kao i visoki du`nosnici EU rekli su da nikakva pomo} nije tra`ena. Irski

Srbijansko ministarstvo finansija

Javni dug dosegnuo 38,1 posto BDP-a
Javni dug Srbije na kraju oktobra ove godine iznosio je 11,48 milijardi eura, {to predstavlja 38,1 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP), objavilo je tamo{nje Ministarstvo finansija. Na kraju septembra javni dug je iznosio je 11,62 milijarde eura i u BDP-u je imao udio od 38,5 posto, prenose agencije. Direktne obaveze dr`ave na kraju oktobra iznosile su 9,83 milijarde eura, jer je unutra{nji dug dosegnuo 4,13 milijardi, a vanjski 5,69 milijardi, dok su indirektne obaveze iznosile 1,65 milijardi eura. Na kraju pro{le godine javni dug je iznosio 9,85 milijardi eura i imao je udio u BDPu od 32,9 posto. U 2008. godini javni dug je iznosio 8,78 milijardi eura, {to je ~inilo 26,3 posto BDP-a.

Irska: U stalnom kontaktu sa ECB-om

ministar finansija Brajan Lenihan (Brian) u petak je rekao da Dablin nije tra`io pomo}, ali je dodao da je Irska nezavisni dio eurozone i neprestano je u kontaktu s Evropskom centralnom bankom (ECB) i Evropskom komisijom. Politi~ari eurozone poja~ano su nezadovoljni ritmom irskih poku{aja reformiranja bankarskog i fina-

nsijskog sistema i postavljanja javnih finansija na odr`ive temelje. Trenutni politi~ki raspored predlo`en od irske vlade, koji ne predvi|a novi bud`et do decembra, poja~ano je do`ivljavan kao premlak s obzirom na trenutna previranja. Okretanje EU finansiranju neki evropski politi~ari vide kao na~in da se irske finansije br`e dovedu u red. Ako ne-

ki paket pomo}i bude ponu|en, o~ekuje se da to bude iz 60 milijardi eura fonda EU. Budu}i da je u pitanju bud`etski novac Evropske unije, kori{tenje tih 60 milijardi eura mo`e se odobriti ve}inom glasova ~lanica. Mada kona~na odluka o pomo}i jo{ nije donesena, ljudi bliski procesu odlu~ivanja ka`u da ona postaje sve vjerovatnija.

Etihad Airways `eli Montenegro Airlines
Nacionalna kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata (UEA), Etihad Airways iz Abu Dabija, otkupila je tendersku dokumentaciju za prodaju 30 posto crnogorske kompanije Montenegro Airlines. Dokumentaciju su ranije otkupile jo{ dvije izraelske aviokompanije. Ina~e, Etihad Airways, koji postoji tek sedam godina, progla{en je pro{le sedmice u Londonu, drugu godinu zaredom, vode}om svjetskom aviokompanijom.

Ukratko

24

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

globus

MIJANMAR U prvom obra}anju nakon osloba|anja

Belgija: Velika materijalna {teta

(Foto: AFP)

Belgiju zahvatile poplave
BRISEL - Ki{a koja je neprestano padala vi{e od 24 sata, prouzrokovala je poplave {irom belgijske provincije Braban Valon i lokalne vlasti pokrenule su op}i plan za vanredne situacije, pi{e belgijska {tampa. Vlada ove pokrajine, koja na sjeveru grani~i s briselskim regionom, saop}ila je da su stanovnici najugro`enijih dijelova pokrajine ve} evakuirani. Kako je navela vlada, ljudskih `rtava nije bilo, ali je materijalna {teta zna~ajna. U saniranje poplava uklju~eni su vatrogasci, medicinsko osoblje, policija, civilna za{tita i pripadnici ministarstva odbrane, kojima poma`u civilni dobrovoljci.

Su ]i pozvala pristalice da ne klonu duhom
Demokratija je kada gra|ani stalno kontroliraju vladu i ja }u prihvatiti da me gra|ani stalno provjeravaju, kazala je dobitnica Nobelove nagrade
Mijanmarska prodemokratska opoziciona liderka i dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Su ]i zalo`ila se za slobodu govora u Mijanmaru, gdje je na vlasti vojna hunta, te je apelirala na hiljade pristalica da se zauzmu za svoja prava i da ne klonu duhom. Mijanmarske vlasti u subotu su oslobodile iz ku}nog pritvora Su ]i, koja je od posljednje 21 godine 15 provela u zato~eni{tvu.

Ubijeno {est talibana
MINGORA - Pakistanske snage sigurnosti ubile su {est talibana u sukobu u dolini Svat, na sjeverozapadu zemlje, saop}ila je pakistanska vojska. Talibani su napali kontrolni punkt u blizini [akar Dare, poslije ~ega su snage sigurnosti uvele policijski sat i po~ele operaciju traganja za napada~ima, tokom koje je do{lo do sukoba, u kojem je ubijeno {est talibana, a ranjen je i jedan vojnik, javio je AP . Iako je 2009. godine u dolini Svat provedena velika vojna operacija protiv talibana, u toj oblasti i dalje sporadi~no izbija nasilje.

Ukidanje sankcija
- Demokratija je kada gra|ani stalno kontroliraju vladu i ja }u prihvatiti da me gra|ani stalno provjeravaju. Morate se zalo`iti za ono {to je ispravno. Ako `elimo dobiti ono {to ho}emo, moramo se zalagati za to na pravi na~in - kazala je ona u prvom govoru koji je odr`ala poslije osloba|anja, ispred sjedi{ta Nacionalne lige za demokratiju, ~iji je lider, dodav{i da osnovu demokratske slobode ~ini sloboda govora. Ona je kazala da nije ljuta na vojnu huntu i da su se prema njoj dobro pona{ali za vrijeme ku}nog pritvora, javio je Reuters. Su ]i je, tako|er, poru~ila da je spremna da razgovara sa zapadnim dr`avama o ukidanju sankcija Mijanmaru ako mi-

Novi zemljotres u Kraljevu
KRALJEVO - Kraljevo je u nedjelju u 10.15 sati pogodio zemljotres ja~ine 3,3 stepena Rithterove skale, a ~etiri do pet stepeni Merkalijeve skale. Prema podacima Republi~kog seizmolo{kog zavoda, epicentar potresa je u regionu Kraljeva, koje se jo{ oporavlja o ru{ila~kog zemljotresa ja~ine 5,4 stepena, koji je pogodio ovaj grad 3. novembra oko dva sata poslije pono}i. Za samo pet dana, do 8. novembra, u Kraljevu se osjetilo 237 udara razli~ite ja~ine.

Su ]i odr`ala govor pred brojnim pristalicama

(Foto: AFP)

Obama tra`i smanjivanje potro{nje
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) pozvao je Kongres da obuzda potro{nju dok zemlja poku{ava da umanji rastu}i deficit. U redovnom obra}anju naciji Obama je rekao da zemlja ne mo`e priu{titi izdvajanje novca za sve specijalne projekte u distriktima svakog pojedina~nog zakonodavca. On se, me|utim, protivi automatskoj zabrani izdvajanja novca za takve projekte, jer su neki od njih korisni za lokalne zajednice. Republikanski lideri saop}ili su da }e ~lanovi Predstavni~kog doma iz njihove stranke neredne sedmice glasati o zabrani tro{enja novca na li~ne projekte zakonodavaca te su uputili izazov predsjedniku Obami da apelira na demokrate da obave sli~no glasanje.

janmarski gra|ani to `ele. Su ]i je s rukovodstvom svoje stranke razgovarala o budu}nosti te politi~ke partije prvi put u posljednjih sedam godina, koliko je trajao posljednji ku}ni pritvor na koji je bila osu|ena. Vojna hunta zabranila je u septembru Nacionalnu ligu za demokratiju zbog toga {to nije htjela da u~estvuje

na prvim izborima u posljednjih 20 godina, koji su odr`ani u nedjelju, smatraju}i ih nefer i nepravednima.

Pokradeni izbori
Stranka je tada progla{ena „ilegalnim udru`enjem“ i ne}e imati zvani~nu ulogu u novom politi~kom sistemu Mijanmara. O~ekuje se, me|utim, da }e Su ]i

obnoviti svoju stranku, koja je na prethodnim izborima 1990. godine odnijela uvjerljivu pobjedu, ali joj vojna hunta nije dozvolila da preuzme vlast. Na izborima pro{le nedjelje glatko je pobijedila Stranka solidarnosti i razvoja unije, koju podr`ava vojna hunta, poslije ~ega su iz svijeta stigla upozorenja da su izbori pokradeni.

Emanuel: Ulazi u izbornu utrku

Koreja razvija vlastitu tehnologiju

Pripreme za nuklearni napad
PJONGJANG - Sjeverna Koreja izgradila je vlastite snage za nuklearno odvra}anje kao odgovor na ameri~ku politiku nuklearnog ucjenjivanja i prijetnji, pi{e vode}i sjevernokorejski list. Dnevnik navodi da su Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave razvile nove vrste nuklearnog oru`ja, dok istovremeno poku{avaju staviti pod svoju kontrolu proces razvijanja i modernizacije ove vrste oru`ja u drugim zemljama. [tavi{e, isti~e list, Va{ington vodi politiku prijetnji nezavisnim antiimperijalisti~kim dr`avama, koje ne posjeduju nuklearno oru`je. Va{ington je davno ozna~io Sjevernu Koreju kao jednu od meta preventivnog nuklearnog napada.

Emanuel kandidat za gradona~elnika
Biv{i {ef osoblja Bijele ku}e Ram Emanuel (Rahm) i zvani~no je objavio da }e se kandidirati za gradona~elnika ^ikaga. On je u nastupu u jednoj {koli na sjeveru ^ikaga rekao da }e u}i u izbornu utrku za nasljednika sada{njeg gradona~elnika, koji je u septembru neo~ekivano objavio da se ne}e ponovo kandidirati. Izbori u ^ikagu odr`at }e se 22. februara. Prije nego {to je oti{ao u Bijelu ku}u, Emanuel je {est godina u Predstavni~kom domu ameri~kog Kongresa predstavljao peti distrikt dr`ave Ilinois, u ~ijem je sastavu sjeverni ^ikago.

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

25

SRBIJA Je li rije~ o meteoru ili o nepoznatoj letjelici

Misteriozna pojava pobudila znati`elju javnosti u regionu
Svjetlost, pra}ena neobi~nim zvukom, pojavila se u nekoliko krajeva
Misteriozna pojava na nebu iznad juga Srbije i dalje budi znati`elju javnosti, ali i stru~njaka, jer su se informacije i svjedo~enja o~evidaca o svjetlosti, pra}enoj neobi~nim zvukom, u me|uvremenu pojavile u nekoliko krajeva, od juga Srbije i Crne Gore do Makedonije. Je li rije~ o velikom meteoru, sjajnom meteoru tzv. bolidu ili o ostacima nepoznate letjelice, nisu sigurni ~ak ni bolji poznavaoci astronomije. nismo mogli da utvrdimo radi li se o meteoru ili mo`da o ostacima neke letjelice - re~eno je „Blicu“.

Sarkozi i Fijon: Premijer ponovo dobio povjerenje

Nakon pada francuske vlade

Fijon ponovo mandatar
Francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo je imenovao Fransou Fijona (Francois Fillon) za premijera nakon {to je prihvatio ostavku njegove vlade te je zatra`io od njega da sastavi novu vladu, saop}ila je Sarkozijeva kancelarija. Fijon je tim povodom najavio da }e prioritet nove vlade biti privredni rast. - Poslije tri i po godine hrabrih reformi, koje su provedene uprkos te{koj globalnoj ekonomskoj i finansijskoj krizi, po~et }u novu fazu s odlu~no{}u koja }e omogu}iti na{oj zemlji da oja~a privredni rast, {to }e dovesti do otvaranja novih radnih mijesta, promoviranja solidarnosti i o~uvanja sigurnosti svih Francuza - poru~io je Fijon. Sarkozi je u junu najavio da planira rekonstrukciju vlade kada bude usvojen zakon o reformi penzijskog sistema, kojom je predvi|eno podizanje minimalne starosne granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine. Zakon je usvojen u srijedu.

Potres i dim
Na podru~ju Grdelice i Predejana, ~ije je stanovnike zbunila i upla{ila neobi~na pojava na nebu i jak potres tla, nije prijavljen pad i pronalazak nijednog meteora. Ni mje{tani planinskog sela Su{evlja kod Predejana nisu na{li nikakav trag koji bi ukazivao na to da je pao neki nepoznat predmet. - Pretra`ili smo cijeli teren u borovoj {umi i nismo na{li ni{ta. Prosto nisam mogao da vjerujem, jer sam svojim o~ima vidio jaku svjetlost, kao da je ne{to plamte}e padalo na zemlju, osjetio se potres i potom miris i dim iz tog pravca ~udi se Ratko Taskovi} iz Su{evlja.

Opis o~evidaca
U Astronomskom dru{tvu „Ru|er Bo{kovi}“ u Beogradu za beogradski „Blic“ ka`u kako se „samo na osnovu opisa o~evidaca“ mo`e pretpostaviti da je to bio „bolid koji je sjajan meteor, svjetliji od Venere i prate ga zvu~ni efekti koji nastaju prilikom njegovog raspada“.
Svjetlost na nebu zbunila gra|ane i stru~njake

- Zabunu unosi i to {to smo saznali da su tu pojavu primijetile ~ak kolege iz Crne Gore, a u isto vrijeme u Makedoniji tvrde da su je i oni vidjeli na sjeveru zemlje. Ako tome dodamo tvrdnju slu`be za oba-

vje{tavanje u Vranju da se svijetle}e tijelo kretalo i raspalo iznad Kosova, ostaje veliko pitanje gdje je ono, zapravo, zavr{ilo. Mi smo, na`alost, vidjeli jedino zasljepljuju}u svjetlost, ali zbog vremenskih prilika

Josipovi} o odnosima sa susjedom

Probleme ne smijemo ostaviti narednoj generaciji
Hrvatski predsjektni dvostrani prednik Ivo Josipovi} govori uvijek bolji izjavio je da Srbija i kao rje{enje kod deHrvatska imaju vi{e likatnih pitanja kao otvorenih pitanja, od {to je definiranje grkojih neka nisu laka, anice, odnosno raisti~u}i da je du`nost zgrani~enje izme|u ove generacije polidvije dr`ave. ti~ara da ih ne ostavi - No, ocijenimo li narednoj nego da ih Josipovi}: kroz ozbiljne pokurije{i. On je kao ner- Pregovori {aje da nemamo snaije{ena pitanja na- najbolje rje{enje ge, hrabrosti ili muveo granice, problem nesta- drosti da to rije{imo me|u lih, povrat otetog kultur- sobom, tada je logi~no da nog blaga, sukcesiju, povra- pristupimo onim sredstvitak izbjeglica, razli~ita ma koje nam na raspolagaimovinska pitanja. nje stavlja me|unarodno Povodom razgrani~enja pravo, naprimjer arbitra`i na Dunavu, u intervjuu za pred Me|unarodnim sunovosadski „Dnevnik“ Jo- dom pravde - rekao je Josisipovi} je rekao da su dire- povi}, prenosi Tanjug.

Zbog deportacije tokom rata

Premijer Silvio Berluskoni najavio

@eljezni~ka kompanija Glasanje o povjerenju vladi se izvinila Jevrejima nakon usvajanja bud`eta
Francuska dr`avna `eljezni~ka kompanija SNCF prvi put se javno izvinila zbog uloge koju je imala u deportaciji Jevreja u nacisti~ke logore smrti tokom Drugog svjetskog rata. SNCF do sada je tvrdio da su njegovi radnici u tada okupiranoj zemlji bili prisiljeni da asistiraju u transportu Jevreja u logore, prenijela je britanska mre`a BBC. Francuska kompanija i radnici dr`avne `eljeznice bili su odgovorni za deportaciju skoro 76.000 Jevreja iz Francuske u Njema~ku i na istok Evrope, odakle se mali broj njih vratio. U saop}enju izvr{nog direktora SNCF-a navedeno je da kompanija izra`ava „duboku tugu i `aljenje“ zbog posljedica svojih akcija.
Premijer Italije Silvio Berluskoni (Berlusconi) saop}io je da }e zatra`iti glasanje o povjerenju vladi, ali tek nakon {to bude usvojen bud`et za narednu godinu. U pismu koje je uputio predsjednicima oba doma parlamenta, Fini i Berluskoni: Raskol me|u nekada{njim Berluskoni je na- saveznicima veo da }e zatra`iti ncija Reuters. U slu~aju da bida se o povjerenju vladi najpr- lo koji od dva doma izglasa neije izjasne ~lanovi senata, a povjerenje vladi, Berluskoni }e potom i poslanici donjeg do- morati podnijeti ostavku. ma. Predstavni~ki dom }e ve} Premijer je u pismu naveo naredne sedmice razmatrati i da se na ovaj korak odlu~io prijedlog bud`eta za idu}u nakon {to je saznao da }e se ne- godinu kako bi se izbjegli prkoliko ministara vjernih nje- oblemi do kojih mo`e do}i na govom doskora{njem savezni- finansijskom tr`i{tu zbog ku \anfranku Finiju (Gian- njegovog neusvajanja. Bud`et franco), povu}i iz vlade nare- }e potom i}i na odobrenje u dne sedmice, prenijela je age- senat.

Obama poru~io Dmitriju Medvedevu

Jedan od vagona kojima je vr{ena deportacija (Foto: AFP)

BBC navodi da je nova retorika koju je upotrijebilo rukovodstvo kompanije, o~ito, povezana s dobivanjem tendera za gradnju brzih pruga u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, koje su kritizirale francusku kompaniju zbog toga {to se nije javno izvinila za deportaciju.

Ratifikacija START-a prioritet
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) poru~io je ruskom kolegi Dmitriju Medvedevu da ratifikacija Sporazuma o smanjenju strate{kog naoru`anja (START), koji su Rusija i Sjedinjene Dr`ave potpisale u aprilu u ameri~kom Senatu, ostaje glavni prioritet njegove administracije. - Ponovio sam svoju posve}enost da START bude ratificiran tokom specijalne sjednice - rekao je Obama te je dodao da Kongres naredne sedmice u postoje}em sastavu nastavlja rad. Poslije nedavno odr`anih izbora, republikanci su osvojili ve}inu u Predstavni~kom domu Kongresa.

26
SAD Amerikanac zavr{io u zatvoru

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

kiosk

Haub: Izgubio 12 kilograma

Poku{ao pregaziti djevojku Jeo samo nezdravu koja se odbila udati za njega hranu i smr{avio
Eksperiment profesora Marka Hauba
Mladi}a je policija zadr`ala u pritvoru i terete ga za napad smrtonosnim oru`jem, a djevojka je smje{tena u uto~i{te za zlostavljane `ene
Haub, me|utim, ne preporu~uje takvu ishranu, jer je, kako ka`e, htio pokazati da je va`no unositi manje kalorija nego {to se potro{i, bez potrebe isklju~ivanja iz ishrane odre|enih namirnica. Namjera mu je bila i da doka`e kako je mogu}e izgubiti kilograme ne li{avaju}i se odre|enih namirnica.

Mark Haub (Marc), profesor nutricionizma na Univerzitetu u Kanzasu, uspio je smr{aviti hrane}i se nezdravom hranom. Haub je deset sedmica jeo ~ips, kola~e, pice, ~okoladu i drugu nezdravu hranu i izgubio 12 kilograma. Unosio je 1.800 kalorija dnevno.

Zimska olimpijada Djeda Mrazeva
Na zimskim igrama Djeda Mrazeva koje }e krajem meseca biti odr`ane na krajnjem sjeveru [vedske bit }e izabran Djed Mraz godine. Igre, svojevrsna olimpijada simpati~nih ~ikica u crvenom odijelu, okupit }e u Galivareu Djeda Mrazeve iz svih krajeva svijeta koji }e se takmi~iti u pet disciplina na minus 30 stepeni. Nadmetat }e se u utrci irvasima, postavljanju poklona i jedenju ovsene ka{e. Takmi~ari }e, tako|er, biti ocjenjivani za najbolje oki}eni bor, a na kraju }e morati istr~ati poseban triatlon.

Mario Fransisko Hernandez (Francisco, 22) iz Kalifornije zavr{io je u zatvoru jer je poku{ao pregaziti djevojku nakon {to je odbila njegovu pro{nju. Par se na{ao pred lokalnim restoranom. Mario je do{ao s cvije}em, a na stra`njem vjetrobranskom staklu automobila napisao je: „Stejsi (Stacy), ho}e{ li se udati za mene?“ Djevojka (21), koja je majka njegovo dvoje djece, odbila je ponudu. Bijesni mladi} sjeo je u automobil i krenuo, ali brzo se okrenuo, pre{ao preko plo~nika, kroz grmlje i vratio se na parking, gdje

Hernandez: Umalo ubio `enu

je umalo pokosio djevojku. - Vozio je punom brzinom, izgledalo je kao da leti. Iskreno, mislila sam da se tu snima film - ispri~ala je `ena koja se na{la ispred restorana. Hernandez je pobjegao pje{ke, ali policija ga je brzo uhapsila. Detektiv Gabrijel Ramirez (Gabriel), koji poznaje par, ispri~ao je da imaju petogodi{njeg sina i trogodi{nju k}erku te da se stalno sva|aju. Imaju male prihode pa `ive s Mariovim roditeljima. Mladi}a je policija zadr`ala u pritvoru i tereti ga za napad smrtonosnim oru`jem, a djevojka je smje{tena u uto~i{te za zlostavljane `ene.

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

27

BEOGRAD Pucala u dvoje ljudi pa sko~ila s Brankovog mosta

Slavna plesa~ica na ulici ubila biv{eg mu`a i njegovu k}erku Korali rastu na umjetnom
Smit uzgaja 150 vrsta korala

(lo

Projekt biologa Klejtona Smita

Naga|a se da je uzrok ubistava smrt Ljiljaninog i Ljubomirovog zajedni~kog sina, koji se pro{le godine predozirao

grebenu kod Londona
U blizini Londona, u Bromliju, britanski biolog Klejton Smit (Clayton Smith) napravio je velike akvarije s umjetnim grebenima u kojima uzgaja korale koje prodaje ne samo u Velikoj Britaniji nego i diljem svijeta. U 14 ogromnih akvarija uzgaja vi{e od 150 vrsta egzoti~nih {arenih korala, koji ina~e rastu na razli~itim stranama zemaljske kugle. Izazov mu trenutno predstavlja uzgoj jednog od najbogatijih, ali i najdelikatnijih eko-sistema u svijetu - indonezijskih koralnih grebena. Iako koralni grebeni prekrivaju tek 0,2 posto okeanskog dna, u njima je nastanjeno ~ak 25 posto podvodnih bi}a. Nau~nici upozoravaju da }e u narednih 20 do 40 godina, ne poduzmu li se drasti~ne akcije o~uvanja koralnih grebena, njih 70 posto biti uni{teno.

Pomahnitala Ljiljana Miti} ubila je biv{eg mu`a, vlasnika nekoliko presti`nih beogradskih kockarnica Ljubomira Dap~evi}a (58) i njegovu k}erku Milicu (21) u Beogradu. Ljiljana je u subotu nave~er upala u restoran gdje su otac i k}erka ve~erali i posva|ala se s njima. Svi su iza{li i ispred restorana nastavili sva|u. Odjednom je Ljiljana izvadila pi{tolj i zapucala u djevojku. Pucala joj je u glavu, zatim Ljubomiru u potiljak, a onda jo{ jednom u djevojku da se uvjeri da je mrtva. Nakon pucnjave je pobjegla i ubrzo sko~ila s obli`njeg Brankovog mosta, ali spasila su ju dvojica ribara koja su je izvukla iz Dunava. Smje{tena je u bolnicu i za sada je stabilno. Naga|a se da je uzrok ubi-

Tijela ispred restorana

Ljiljana (~etvrta) plesala u „Lokicama“

Mobilni telefon broji kalorije na tanjiru
Softver koji je razvila japanska kompanija „NTT Comunicatin“ omogu}ava mobilnom telefonu da prebroji kalorije u obroku na osnovu fotografije onoga {to je na tanjiru. Posredstvom naprednih mobitela korisnici }e se mo}i poslu`iti podacima iz baze podataka, kojom je obuhva}eno 100.000 vrsta hrane, a aplikacija registrira i veli~inu porcije. Ova aplikacija za sada se testira samo u okviru NTT-a, a na tr`i{tu bi se mogla na}i ve} od januara.

stava smrt Ljiljaninog i Ljubomirovog zajedni~kog sina, koji se pro{le godine predozirao, za {ta je Ljiljana odgovornim smatrala biv{eg mu`a. Kako pi{u neki mediji, navodno je Ljiljana Miti} bila ~lanica najpopularnije ple-

sne grupe u biv{oj Jugoslaviji, koju je vodila Lokica Stefanovi}. Smatrali su ju najljep{om ~lanicom grupe, a jo{ u srednjoj {koli udala se za Dap~evi}a. Razveli su se nakon nekoliko godina, a Ljiljana se sta-

lno sva|ala s njegovom novom `enom i k}erkom, kojoj je navodno vi{e puta prijetila smr}u. Dap~evi} je ro|ak biv{eg komunisti~kog generala Peke Dap~evi}a, a mediji su ga povezivali i s kriminalnim miljeom.

28

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

kultura

REAKCIJE Nakon osnivanja Udru`enja likovnih umjetnika KS

Sa snimanja pro{log filma u aprilu

Mujki} negira da u Konkurs za mlade autore ULUBiH vlada nerad
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Sarajevo grad filma 2011.

Otvoren je konkurs za u~e{}e u projektu Sarajevo grad filma 2011. SFF-a, kojem je cilj podr`ati i podsta}i saradnju me|u mladim filmskim autorima jugoisto~ne Evrope. Maksimalno pet scenarija za kratke igrane filmove bit }e izabrano za njihovu realizaciju, kao i tri produ-

centa koja }e uz mentorstvo iskusnih filmskih profesionalaca pro}i sve faze produkcije ovih ostvarenja. Njihovo snimanje, kao i kompletna produkcija, odvijat }e se u Sarajevu od februara do juna naredne godine, a premijera }e biti uprili~ena za vrijeme 17. A. Gr. SFF-a.

Nisu ta~ne tvrdnje da godi{nje imamo samo dvije izlo`be, ve} pet, ka`e predsjednik dr`avnog udru`enja
list nedavno je kazao da je jedan od razloga odvajanja od Udru`enja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH) to {to ono godi{nje organizira samo dvije kolektivne izlo`be.

Ne sti{ava se bura koja je nastala nakon osnivanja Udru`enja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo. Predsjednik tog udru`enja, istaknuti akademski slikar Izet Ale~kovi} za na{

Davanje novca
Ale~kovi} je tada tvrdio da samo KS daje novac za ULUBiH, dok ni RS ni drugi kantoni ne participiraju, zbog ~ega se, izme|u ostalog, bh. umjetnost ne mo`e afirmirati van granica BiH. Ove tvrdnje demantirao je Admir Mujki}, predsjednik dr`avnog udru`enja, ustvrdiv{i da godi{nje prire|uju pet redovnih izlo`bi. - To su [estoaprilska izlo`ba - Collegium artisticum povodom Dana oslobo|enja Sarajeva, Salon mladih - izlo`ba mladih ~l-

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U Bo{nja~kom institutu u ponedjeljak }e biti promovirana knjiga „Islamska umjetnost - arhitektura, slikarstvo, kaligrafija, keramika, stakla i tepisi“ Luke Mocatija (Mozzati). O ovoj monografiji, koja je iza{la u izdanju TKD „[ahinpa{i}“, govorit }e Aida Abad`i}-Hod`i}, Enes Kari} i Sulejman Bosto.

„Anale crte`a“ u Mostaru organizira ULUBiH

Nova predstava u BNP-u Zenica

Lajla Kaik~ija re`ira ’Pozitivni sat’
Bosansko narodno pozori{te (BNP) Zenica po~elo je pripreme za tre}u ovosezonsku premijernu izvedbu. Rije~ je o predstavi „Pozitivni sat“ Ejpril de An|elis (April De Angelis) u re`iji Lajle Kaik~ije. Uloge u predstavi tuma~it }e ~lanovi ansambla zeni~kog pozori{ta Uranela Agi}, Sabina Kulenovi}, Lana Deli}, An|ela Ili}, Igda Jari}, Sa{a Hand`i} i Nerman Mahmutovi}. Scenografiju i kostimografiju potpisat }e Sabina Trnka.

Mujki}: Afirmacija umjetnosti

Novi dogovori
- Za ovogodi{nju izlo`bu „Mali format“, na koju se odazvalo stotinjak umjetnika, ULUBiH je sklopio dogovore da ona bude prenesena i u Malu galeriju Banskog dvora u Banjoj Luci, Galeriju Centra za kulturu u Mostaru
Kaik~ija: Premijera u decembru

te u gradske galerije u Br~kom i Gora`du. Postoje dobri izgledi da postignemo dogovor s Fo~om, Tuzlom, Zenicom, Dobojem i Te{njem. S takvom koncepcijom izlo`ba }e cijele naredne godine biti aktivna- kazao je Mujki}.

anova ULUBiH, Anale crte`a BiH - Gran pri Mostar, Mali format i Revijalna izlo`ba povodom Dana nezavisnosti - ka`e Mujki}. Naglasio je da je ovogodi{nju izlo`bu „Anale crte`a BiH“, osim u Mostaru, vidjela i publika u Biha}u i Banjoj Luci.

Tetovo i Pe}
Govore}i o afirmiranosti na{ih umjetnika izvan BiH, Mujki} je kazao da su s Centrom za grafiku i vizuelna istra`ivanja u Beogradu ve} dogovoreni programi na kojima }e se po~etkom sljede}e

godine predstaviti ~lanovi ULUBiH koji se bave grafikom. Podsjetio je i na gostovanja ~lanova ULUBiH na umjetni~kim kolonijama u Tetovu i Pe}i. - Galerija „Roman Petrovi}“ ~lanovima Udru`enja priredila je dvadesetak likovnih programa i sadr`aja. Pripremaju se izlo`be jo{ nekoliko umjetnika. To je samo dio aktivnosti koje se provode u ULUBiH, tako da se vrlo te{ko mo`e govoriti o neradu ili zapu{tenosti mladih umjetnika - zaklju~io je M. SMAJKI] Mujki}.

Premijera je planirana za 16. decembar na Velikoj A. D`. sceni BNP-a.

Zahvaljuju}i kolekcionaru Sre}ku Mustagrudi}u

Forum dramskog pisca u Mostaru

Izlo`ba Ba{agi}eve zaostav{tine u Mostaru
Izlo`bu „Islamski rukopisi iz kolekcije Safvet-bega Ba{agi}a“, koja je nedavno predstavljena u sjedi{tu UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu u Parizu, uskoro }e vidjeti i mostarska publika. Time }e obimna Ba{agi}eva zaostav{tina prvi put biti vi|ena u BiH, i to zahvaljuju}i strastvenom kolekcionaru Sre}ku Loli Mustagrudi}u, koji, iako godinama `ivi u Slova~koj, ~esto u rodnom Mostaru predstavlja djela iz svoje kolekcije. Ba{agi}eva zbirka, koja je na{oj javnosti skoro nepoznata, u vlasni{tvu je Univerzitetske biblioteke u Bratislavi. U Mostaru }e biti predstavljeno njeno reprint izdanje. Tom izlo`bom bit }e uprili~eno i otvaranje Mustagrudi}eve galerije, koja }e nositi ime njegovog daid`e, mostarskog slikara Mustafe Ice Voljevice. Nakon Mostara, ova izlo`ba, koju je Mustagrudi} dopunio prigodnim djelima ra|enim u ulju, bit }e predstavljena i sarajeMe. S. vskoj publici.
Mustagrudi}: Sveobuhvatna prezentacija

^itana djela Almira Im{irevi}a
Scenskim ~itanjem teksta „Mousefuckers“ Almira Im{irevi}a u nedjelju je okon~an Sedmi forum dramskog pisca, odr`an u organizaciji Mostarskog teatra mladih. Osim ovoga, pro~itani su i Im{irevi}evi tekstovi „Igra plakanja“ i „Kad bi ovo bila predstava“. U okviru ovog programa odr`ana je radionica pod nazivom „Kako napisati komad bez znanja o ~emu se radi?“, koju je vodio gost iz Njema~ke, Loren Hipe (Hippe). M. Sm.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

29

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

30

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

jet set

TURNEJA Haris D`inovi} nakon koncerata u Americi i Kanadi

Stamboli}: Nagrada za folk singl godine

Nova pjesma Tarika Stamboli}a

Namjerno sam zaobi{ao Las Vegas
Nisam ni{ta `elio prepustiti slu~aju da ne do|em u isku{enje da posjetim neki kasino, ka`e pjeva~ U srijedu koncert u Visokom
Haris D`inovi} vratio se s uspje{ne turneje po Americi i Kanadi, u sklopu koje je za mjesec odr`ao 14 koncerata. ^ikago, Toronto, San Francisko, Edmonton... samo su neki od gradova u kojima se popularni pjeva~ dru`io sa svojom publikom. - Turneja je bila stvarno naporna, ali i dobro posje}ena. U Americi se manje zaradi nego u Evropi, jer su to ve}inom dvorane do 1.000 posjetilaca, ali ne `alim se mnogo. Najvi{e sam se pribojavao svakodnevnih letova avionom. Sve sam dobro podnio i osje}am se vi{e nego dobro - ka`e D`inovi}. Za vrijeme turneje sreo se s dosta prijatelja. Ka`e nam kako nije `elio pjevati u Las Vegasu. Poja{njenje je zanimljivo. - Namjerno sam zaobi{ao grad zabave i kocke. Nisam ni{ta `elio prepustiti slu~aju da ne do|em u isku{enje da posjetim neki kasino. Svi znamo kako se to obi~no zavr{i. Bolje sprije~iti nego lije~iti, {to bi rekao na{ narod - nastavlja pjeva~. Na zadovoljstvo njegovih brojnih fanova, D`inovi} }e u srijedu odr`ati koncert u Visokom, u Kulturno-sportskom centru „Mladost“. - Koliko znam, to }e biti prvi put da pjevam u Visokom. Prema informacijama koje sam dobio od organizatora, vlada veliko interesiranje i ve}ina ulaznica je ve} rasprodata. ^uo sam se s Halidom Be{li}em. Mo`da me iznenadi i do|e u Visoko pa zajedno ne{to zapjevamo ka`e D`inovi}. D. ZEBA

„Za mene ti si ro|ena“ ve} osvojila publiku
Na nedavno odr`anoj manifestaciji „BH muzi~ki Oskar“ Tarik Stamboli} je za pjesmu „Za mene ti si ro|ena“, ~iji su autori Hare Vra`alica i Suad Juki} [ule, dobio nagradu za folk singl godine. Ovom pjesmom mladi pjeva~ prekinuo je vi{egodi{nju pauzu. - Upravo su kolege najzaslu`nije {to sam se vratio muzici. Neki od njih su mi mnogo pomogli. Ponudili su da mi urade pjesme za novi album. „Za mene ti si ro|ena“ je u urbanom ritmu i drago mi je {to je ve} osvojila publiku - ka`e StaD. Z. mboli}.

„Emir & Frozen Camels“ svirali u Zenici
Nastupom u zeni~kom klubu 072 u petak nastavljena je bh. koncertna turneja benda „Emir & Frozen Camels“. Nakon veoma uspje{nog koncerta u Mostaru, Emir Bukovica i njegove „Smrznute kamile“ odu{evili su prisutne `estokom svirkom. Ve} u petak, 19. novembra, s po~etkom u 22 sata sarajevska publika mo}i }e slu{ati ovaj bend u klubu „Cinemas“.

D`inovi}: U Americi se manje zaradi nego u Evropi

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

31

TUZLA Koncert @eljka Joksimovi}a u Mejdanu

Sjajna atmosfera pred vi{e od 8.000 ljudi
Osim za pjeva~a koji je dao sve od sebe, pohvale i za fantasti~no ozvu~enje Gosti Jelena Toma{evi} i Jasmin Joldi}
Fantasti~nim koncertom u subotu nave~er u tuzlanskom Mejdanu @eljko Joksimovi} potvrdio je jo{ jednom da je trenutno jedna od najve}ih muzi~kih zvijezda u regionu. vili odli~nu atmosferu. Bio je ovo, ujedno, i ~etvrti Joksimovi}ev koncert do sada u Tuzli te, prema mi{ljenju mnogih, i najkvalitetniji. - U Tuzli se, zaista, uvijek osje}am kao doma}in kazao je Joksimovi} otpjevav{i „Stihiju“, kojom je, uz ovacije publike, po~eo koncert. U troiposatnom nastupu @eljko Joksimovi} otpjevao je tri bloka pjesama. Na repertoaru su se na{le „Mi{el“,

Detalj s promocije spota

(Foto: M. Kadri})

U sarajevskom klubu „Cinemas“

Almir M predstavio „Lelu“
U sarajevskom klubu „Cinemas“ Almir M je u subotu, u prisustvu novinara i kolega, promovirao spot za pjesmu „Lelo“, koji je uradio u saradnji s „Hayat Productionom“. Pjeva~ je zadovoljan prvim reakcijama publike na novu pjesmu i vjeruje da }e ona biti uspje{an po~etak njegove solisti~ke karijere. Almir M poznat je publici u na{oj zemlji kao pjeva~ sarajevskog „Tribun benda“. Neki ~lanovi ovog benda i sada ga prate na nastupima. Ve} je imao i prvi solisti~ki nastup u Sarajevu, a krajem mjeseca po~inje mini turD. Z. neju po BiH.

„Stihija“ na po~etku
Da je definitivno miljenik tuzlanske publike, pokazalo je vi{e od osam hiljada ljudi, koji su ispunili dvoranu do posljednjeg mjesta i s pjeva~em napra-

Halid Be{li} u „Coloseumu“
Na{a muzi~ka zvijezda Halid Be{li} nastupit }e u utorak nave~er u sarajevskom klubu „Coloseum“. Sva mjesta za sjedenje davno su ve} rasprodata, a sigurno je da }e se tra`iti i ulaznica vi{e za stajanje. Halid najavljuje odli~nu zabavu uz hitove „Miljacka“, „^ardak“, „Zlatne strune“, „Okuj me, care“, „Stara D. Z. ku}a“, „Sarajevo“, „Prvi poljubac“...

Uskoro i Tu{anj
Nakon {to je vi{e puta u posljednjih nekoliko godina do kraja ispunio dvoranu Mejdan, @eljko Joksimovi} obe}ao je i koncert na stadionu Tu{anj. - Radit }emo na tome da moj sljede}i koncert u Tuzli bude na stadionu, jer je dosta ljudi ostalo pred dvoranom. Volio bih pravi spektakl na Tu{nju, koji mo`da i snimimo i objavimo jedan live DVD s tog koncerta - najavio je Joksimovi}.
Joksimovi}: Osje}am se kao doma}in
(Foto: A. Bajri} Blicko)

„@ena za sva vremena“, „Ljubavi“, „Drska `eno plava“, „Lane moje“... a pred sami kraj koncerta i „Miljacka“, koju je Joksimovi} napisao Halidu Be{li}u, {to je u`arilo ionako usijanu atmosferu. Osim pjeva~u, pohvale idu i organizatoru za sjajan razglas, mo`da i najbolji do sada u Tuzli.

Bez gre{ke
Publika je u`ivala u troiposatnom koncertu

- ^ini mi se da je sve pro{lo bez gre{ke. Radili smo dosta na pripremi i zvuk je

bio fenomenalan. Pazili smo na sve detalje, a iako to zavisi od dvorane do dvorane, mislim da je zvuk bio za svaku pohvalu - kazao je Almir Berberovi} Braco, vlasnik „Beral Companyja“. Sjajnu pratnju Joksimovi}u pru`io je „Texas bend“, a gosti su bili Jelena Toma{evi} i tuzlanski pjeva~ Jasmin Joldi}, koji je otpjevao nekoliko pjesama sa svog nedavno objavljenog albuma prvjenca „Mrva ljubaA. Mu. vi“.

Be{li}: Najavljuje dobru zabavu

Elvir Lakovi} Laka gostovao u Mostaru

Publika u~ila nove pjesme
Erupciju odu{evljenja izazvala je pjesma „Poku{aj“
U okviru turneje na kojoj promovira svoj novi album „Stvorenje“, Elvir Lakovi} Laka priredio je svojim fanovima odli~nu zabavu u subotu nave~er u mostarskom klubu „Oxygen“. Gostuju}i u gradu na Neretvi, Laka je, uz pomo} sestre Mirele i benda, na sebi svojstven na~in zabavio publiku, koja se okupila u velikom broju. Tako su Mostarci skoro dva i po sata, koliko je trajao koncert, zajedno s ovim originalnim pjeva~em, pjevali njegove hitove, ali i u~ili stihove novih pjesama. Ipak, erupciju odu{evljenja izazvala je pjesma „Poku{aj“, koju je publika

Mirela i Laka: Originalan nastup

(Foto: I. Rozi})

uglas pjevala s Lakom. Na kraju koncerta publika ga je

vra}ala na bis, a sude}i prema reakcijama, Lakine nove

pjesme odli~no su priM. Sm. hva}ene.

VREMEPLOV

15. i 16. novembar 2010.

DOGODILO SE
15. novembar 1920. - U @enevi po~elo prvo redovno zasjedanje Lige naroda, me|unarodne organizacije koja je stvorena Versajskim i nekim drugim ugovorima potpisanim poslije Prvog svjetskog rata. 1923. - Galopiraju}a inflacija u Njema~koj dostigla je vrhunac: osam milijardi njema~kih maraka za jedan ameri~ki dolar. 1999. - ^lanovi Predsjedni{tva BiH u Njujorku postigli dogovor o uspostavljanju Dr`avne grani~ne slu`be BiH (DGS BiH). Njujor{kom deklaracijom, Danas (16. novembar) je Me|unarodni dan tolerancije. Ujedinjeni narodi (UNESCO) proglasili su ga 1995. godine ~ime je pokrenuta velika kampanja s ciljem propagiranja tolerancije i me|usobnog uva`avanja me|u narodima. koja je postignuta tokom njihovog boravka u SAD, ~lanovi Predsjedni{tva BiH potvrdili su predanost u formiranju suverene, u potpunosti integrirane, multietni~ke BiH s dva entiteta uz po{tovanje posebnosti njena tri ustavotvorna naroda. 16. novembar 1992. - Vije}e sigurnosti Ujedinjenih naroda poo{trilo sankcije protiv SR Jugoslavije uvo|enjem rije~ne i pomorske blokade zbog u~e{}a u ratu u BiH. 1994. - Lider republikanaca u ameri~kom senatu Bob Dol (Bob Dole) pozvao vladu SAD da zaustavi srpsku ofanzivu na Biha}. 1995. - Nakon optu`nice od 25. jula 1995. godine, biv{i lideri bosanskih Srba Ratko Mladi} i Radovan Karad`i} optu`eni za ratne zlo~ine drugi put. Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala (ICTY) ovoga puta ih tereti za „genocid, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i te{ke povrede ratnog prava i obi~aja rata, izvr{ene od 6. do 23. jula 1995. u Srebrenici“, kada je, kako se navodi u optu`nici, „zarobljeno, masovno pogubljeno ili deportirano vi{e hiljada osoba“. 1996. - Nakon tri godine i ~etiri mjeseca, ponovo je pokrenuta Hidroelektrana (HE) Salakovac kod Mostara i uklju~ena u elektroenergetsku mre`u BiH. 1999. - Francuski sudija Klod @orda (Claude Jorda) izabran za novog predsjednika ICTY, na ~ijem je ~elu bio do 2003. godine.

32
BLAGDANI Da vam pomognemo

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

sveznadar

Jelovnik za bajramski ru~ak
Ako jo{ niste odlu~ili koja jela pripremiti za bajramski ru~ak, nudimo vam prijedlog ~ime da po~astite uku}ane i goste

B

ajram je vrijeme kada se porodica okuplja, a u ku}u dolaze rodbina, prijatelji i kom{ije. Ako jo{ niste odlu~ili koja jela pripremiti za blagdanski ru~ak, nudimo vam prijedlog

~ime da po~astite uku}ane i goste. Po{to je Kurban-bajram, obavezno pripremite ~orbu s ov~etinom, zatim bamiju, sirnicu, a ljubiteljima slatka ponudite kadaif.

^orba sa ov~etinom
Potrebno je: 500 g ov~etine od buta, 500 g krompira, 200 g luka, 2 ~esna bijelog luka, 3-4 ka{ike ulja, 50 g bra{na, 10-15 g mljevene paprike, so, biber, 1 lovorov list, 2-3 ka{ike kajmaka. Na~in pripreme: Meso isje}i na kocke. U posudi zagrijati dvije ka{ike ulja, pa na njemu prodinstati luk. Kad po`uti, posuti mljevenom paprikom, dodati meso, pr`iti kratko, pa preliti sa dva litra vode. Posoliti, pobiberiti, ubaciti zgnje~eni bijeli luk, lovor, pa kuhati dok meso ne omek{a. Kada je skoro gotovo dodati na kocke isje~en krompir. Kuhati dok se krompir ne raspadne. Pripremiti zapr{ku od dvije ka{ike ulja i bra{na, dodati ~orbi i kuhati nekoliko minuta.

Bamija
Potrebno je: 600 g janjetine bez kosti, 30 g suhe bamije, 2 glavice luka, 100 g mrkve, 2 ~esna bijelog luka, 25 g korijena |umbira, 1 ka{i~ica mljevene paprike, 1 limun, 50 g milerama, maslinovo ulje, so i biber. Na~in pripreme: Suhu bamiju preko no}i staviti u vodu, zatim ocijediti, odstraniti peteljke i vrh, te je po `elji narezati. U lonac na ugrijano ulje, dodati narezanu janjetinu, posoliti i pr`iti sa svih strana, dok voda {to je meso ispustilo ne ispari. Meso izvaditi, staviti na toplo i poklopiti. U lonac na masno}u od pr`enja dodati luk, naribanu mrkvu, protisnuti bijeli luk, naribani korijen |umbira, posoliti i dinstati dok povr}e ne omek{a. Dodati mljevenu papriku, vratiti meso, dodati bamiju, nekoliko kolutova limuna, za~initi solju i biberom, sipati toliko vode da pokrije sastojke i kuhati podlijevaju}i vodom dok meso ne omek{a. Pred kraj kuhanja iz lonca izvaditi kolutove limuna, a u jelo umije{ati sok polovine limuna, mileram i poslu`iti.

1 2 3 4 5 6U svaki tanjir staviti po ka{iku kajmaka pri serviranju.
Sirnica sa kajmakom

1 2 3

4

Kadaif
Potrebno je: 500 g sirovog kadaifa, 200 g maslaca, 100 g oraha u jezgru i gro`|ice, 500 g {e}era (za agdu, sa litrom vode), malo vanilin {e}era, limun. Na~in pripreme: Sirov kadaif slagati u maslacem namazanu tepsiju. Izme|u dva sloja kadaifa staviti orahe, gro`|ice i grumen~i}e maslaca. Kadaif staviti u rernu i pe}i. Za to vrijeme pripremiti agdu od 500 g {e}era i litar vode pa kuhati. Pri vrenju ka{ikom skinuti pjenu te pustiti da uvri dok se ne dobije srednje gusta agda kojoj }ete dodati sok od limuna ili kri{ke i vanilin {e}er. Mlak kadaif preliti mlakom agdom. Ni kadaif, ni agda ne smiju biti vru}i. Ohla|en kadaif rezati na kocke i poslu`iti.

Za jufke je potrebno: 500 g bra{na, malo soli, malo ulja. Za fil: mladi sir, 100 g kajmaka, 2 jaja, so. Na~in pripreme: Od navadenih sastojaka umijesiti tijesto i mijesiti ga dok se ne po~ne odvajati od ruku. Tijesto podijeliti na dva dijela i oblikovati loptice. Pokriti ih salvetom i ostaviti pola sata. Pobra{niti sto i oklagijom razviti jufke na manje krugove. Premazati ih uljem, pa ih ponovo ostaviti 15 minuta da stoje. Potom jufke razvu}i rukama preko cijelog stola. No`em presje}i jufku, preliti je istopljenim maslacem i filovati pripremljenim filom. Jufke rolati i slagati u uljem premazanu tepsiju. Pitu preliti maslacem i pe}i u rerni 40 minuta na 250 stepeni.

1

1

2 3 4 Desetak minuta prije va|enja iz rerne pitu premazati do5 ma}im kajmakom i poslu`iti mlaku.
USIPATI TE^NOST U [TO ORGAN ^ULA SLUHA ^UVENI VIJETNAMSKI VO\A PREDIO UZ RIJEKU ILI MORE, RIVA

2

3

RO\ENI
15. novembar 1862. - Ro|en je njema~ki pisac Gerhart Hauptman, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1912. godine. 16. novembar 1766. - Ro|en francuski kompozitor i violinista Rudolf Krojcer (Rodolphe Kreutzer), dvorski violinista Napoleona Bonaparte i Luja XVIII.
PJEVA^ICA RUPEL GRAD U IRANU STARIJA TENISERKA SAN^EZ USAMLJENO SME]E PREKRIVENO [ARAMA PROTIVLJENJA DIO SEDMICE NEUTRON KALCIJ MALA ^ARAPA SEKUNDA MAKEDONSKA MONETA KANAL, PROKOP SLAVINE, ^ESME SLAVNI SLIKAR OGIST NJEMA^KA PRVAK, [AMPION NARAN-^ASTO MASTILO RIMSKI BOG LJUBAVI @URNALIST

GLAVE, GLAVU[E

UMRLI
15. novembar 1916. - Umro poljski romanopisac, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost Henrik Sinkijevi~ (Henryu Sienkiewicz). 1976. - Umro @an Gaben (Jean Gabin), jedan od najpopularnijih i najboljih francuskih filmskih i pozori{nih glumaca. 16. novembar 1960. - Umro ameri~ki filmski glumac Klerk Gejbl (Clark Geble).
RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA

RASKO[NA KU]A

GLUMICA NA SLICI

RASAD, LALI], OPAMETITI SE, @ANAMARI, TR, NJUTN, KITA, E, ARAT, SKUNKS, ^INIJA, DUET, ANALE, BAKLJA 2346

LI^NA ZAMJENICA

^OVJEK

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

33

Ta~no Neta~no
jezikom pisana kronika? 1.Dalimilova kronika je prva ~e{kim veliki talijanski operni Karuzo je za ne2.IEnrikopona{anje? optu`ivanpjeva~ prikladno staroi3.Dajaci je skupni naziv zana ostrndonezijsko stanovni{tvo vu Borneu?
1. TA^NO

ZDRAVLJE Ja~anje imunolo{kog sistema

Jabuka
za dug `ivot
Jabuka pozitivno djeluje i na srce i kardiovaskularni sistem
Jabuka poti~e imunolo{ki sistem organizma i vrlo je u~inkovita u borbi protiv virusa, bakterija i utjecaja slobodnih radikala. [titi od prehlade, a u borbi protiv zlo}udnih stanica dokazano smanjuje rizik za pojavu karcinoma debelog crijeva i dojke. Jabuka, izme|u ostalog i zato {to sadr`i pektin i celulozu, poti~e i regulira probavu, stabilizira crijevnu floru te poma`e kod te{ko}a s probavom, posebno proljeva te opstipacije. Jabuka pozitivno djeluje i na srce i kardiovaskularni sistem. Spre~ava nakupljanje {tetnih tvari u krvi, sni`ava povi{eni holesterol u krvi i spre~ava za~epljenje krvnih `ila pa tako smanjuje rizik za pojavu tromboze i ateroskleroze, a pozitivno djeluje i na rad srca.
Vo}e koje sadr`i brojne vitamine i minerale

Prva kronika pisana ~e{kim jezikom
Dalimilova kronika je prva ~e{kim jezikom pisana kronika; nastala u prvim desetlje}ima 14. stolje}a. Nazivana je i ^e{ka ili Boleslavova kronika. Sa~uvana u 14 rukopisa; prvi put je {tampana 1620. godine. Vjerovatno je njen autor pra{ki biskup Hynek @ak iz Dube. Pisana u osmera~kim stihovima, prikazuje historijska zbivanja od gradnje babilonskog tornja do 1318. godine. Najvredniji dio odnosi se na ~e{ku historiju 13. do 14. stolje}a. Zbog svojeg nagla{enog protutu|inskog stava bila je omiljena me|u ~e{kim preporodnim piscima.
2. TA^NO

Odabir jastuka
Deset posto te`ine jastuka starog dvije godine ~ine grinje i bakterije. Ovaj „otpadni materijal“ uzrokuje alergije, a osobama koje pate od alergija donedavno se savjetovalo izbjegavanje pernatih jastuka, jer se smatralo da upravo ovaj materijal izaziva tegobe, a ne sinteti~ka punjenja. Ali, nedavno provedena istra`ivanja pokazuju da je ve}a koli~ina alergena, naro~ito grinja, u sinteti~kim nego u pernatim jastucima. Jastuk treba prati svaka tri mjeseca, a mijenjati svakih {est do dvanaest mjeseci.

Karuzo optu`en za neprikladno pona{anje
I veliki talijanski operni pjeva~ Enriko Karuzo (Enrico Caruso) je optu`ivan za neprikladno pona{anje. Zli jezici ka`u da je na dana{nji dan, 16. novembra 1906. godine optu`en za neprikladno pona{anje nakon {to je, navodno, u{tipnuo `enu za stra`njicu u zoolo{kom vrtu u Njujorku. Pjevao je na svim ve}im evropskim i ameri~kim opernim pozornicama. Od 1904. godine je prvi tenor opere Metropoliten u Njujorku. Stekao je reputaciju najve}eg tenora svoga vremena. Ostvario je repertoar od 67 uloga lirskog i dramatskog `anra i bio uzoran interpret veristi~kih opera, a pjevao je i talijanske kancone. Majstor je klasi~nog talijanskog vokalnog stila i tehnike, a fascinirao je svojim sonornim izra`ajnim glasom, jedinstvenim po bar{unastoj meko}i.
3. TA^NO

^aj za zube
^aj je odli~an protivnik bakterijama koje se skupljaju na zubima i uzrokuju plak. Neka istra`ivanja su pokazala da ovaj napitak poma`e u prevenciji i nekih opasnih zubnih bolesti. Valja zapamtiti da je crni ~aj puno u~inkovitiji u borbi protiv ljepljivih naslaga na zubima.

Dajaci - biljogojci s ostrva Bornea
Dajaci, Dayak („stan-ovnici unutra{njosti“) je skupni naziv za staroindonezijsko stanovni{tvo na ostrvu Borneu. Dijele se na brojna plemena i etni~ke grupe, koje se i jezi~no i kulturno me|usobno razlikuju. Pripadaju tzv. staromalajskom sloju biljogojaca: ne poznaju oranje, zemlju pripremaju kr~enjem i paljenjem pra{uma pa zbog toga stalno sele. Bave se uzgojem ri`e i ribolovom. U duga~kim ku}ama na stupovima stanuje po 300 ljudi. Poznati su po rezbarstvu i oslikavanju tekstila. Porodica je monogamna s prete`no matrijarhatskom osnovom. Uz kult predaka i po{tivanje u pro{losti je za njihovu religiju, temeljenu na mitovima i obredima, bio zna~ajan lov na ljudske glave.

Trening za mozak
Rje{avanje kri`aljki, rebusa ili sudokua usporava mentalno starenje. Ljudi starije dobi koje treniraju mozak zagonetkama imaju desetak godina mla|e umne sposobnosti od onih ~iji mozak nije izlo`en takvim naporima. To je dokazano u istra`ivanju na Univerzitetu u Alabami na uzorku od 2.950 starijih ljudi oba spola. Spoznaja da mentalni trening ~uva misaone sposobnosti navela je stru~njake da uporede mozak s mi{i}ima: i oni gube na snazi ako ih ne upotrebljavate.

34

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

35

HOLIVUD Areta Vilson ga|ala glumca fla{om

Dvije godine zatvora zbog napada na Di Kaprija
Leonardo je tada dobio 17 {avova na licu i uhu, a biv{a manekenka pobjegla je u Kanadu
@ena koja je optu`ena da je prije pet godina napala Leonarda di Kaprija (DiCaprio), dobila je kaznu od dvije godine zatvora. Biv{i model Areta Vilson (Aretha Wilson) napala je holivudskog glumca na zabavi u Holivud Hilsu, gdje je nasrnula na njega razbijenom fla{om vina te mu posjekla lice. Leonardo je nakon toga dobio 17 {avova na licu i uhu, a Areta je uhap{ena zbog napada smrtonosnim oru`jem. Ubrzo nakon toga pobjegla je u Kanadu, ali je odatle ponovo izru~ena Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Nije poznato zbog ~ega je napala poznatog glumca. Su|enje za napad trebalo je po~eti u nedjelju, ali se 40-godi{njakinja nagodila s tu`iocima te je pristala na dvije godine zatvora umjesto sedam, koliko je, prema zakonu, mogla dobiti. Areta je sve vrijeme tvrdila da nije kriva za napad, a policija ka`e da je upala na zabavu nepozvana te da je napala Di Kaprija zamijeniv{i ga s biv{im momkom.
Holi s k}erkom Nalom: Srce mi je stalo

Do`ivjela no}nu moru svake majke

Di Kaprio: @rtva suludog napada

Kako bi platila lije~enje

Holi Beri izgubila k}erku u {opingu
Lohan: Kr{ila uvjetnu kaznu

Lindzi prisiljena da radi na ro|endanima
Dvadeset~etverogodi{nja ameri~ka glumica i pjeva~ica Lindzi Lohan (Lindsay), koja je najpoznatija po skandalima koji razdiru njen privatni `ivot, morat }e, navodno, za novac po~eti posje}ivati vjen~anja i ro|endane. Mlada zvijezda namjerava napla}ivati i do 3.500 eura za pola sata „posla“, ali ne}e se libiti da naplati vi{e za pjevanje ili razgovor s gostima. Lindzi je u julu zavr{ila u zatvoru, jer se nije pojavila na obaveznom predavanju o {tetnosti alkohola, a prije toga je dva puta prekr{ila uvjete pu{tanja na slobodu zbog vo`nje u pijanom stanju i posjedovanja kokaina. Nakon toga, u septembru je ponovno zavr{ila u zatvoru, a sada je prisiljena da radi {to mo`e kako bi platila kliniku za odvikavanje „Betty Ford“, u kojoj trenutno `ivi.

Holivudska glumica Holi Beri (Halle Berry) do`ivjela je no}nu moru svake majke kada je tokom kupovine u {oping-centru izgubila iz vida svoju trogodi{nju k}erku Nalu (Nahla). - Potpuno sam izludjela u tom trenutku. Imala sam osje}aj da }e mi se glava odvojiti od tijela - rekla je glumica u {ouu Elen Ded`eneris (Ellen DeGeneres). Holi se sje}a kako je stajala i dr`ala k}erku za ruku.

U jednom trenutku pogledala je prema Nali, ali ona nije stajala pored nje. - Srce mi je stalo. Zahtijevala sam da se du}an zatvori, jer mi je dijete nestalo. Vikala sam da zatvore vrata i dozivala sam k}erku - rekla je glumica. Sre}om, Nala se skrivala nekoliko metara dalje me|u odje}om. Holi je priznala da se osje}ala posramljeno, ali nije znala kako druga~ije da reagira.

Hajdi Montag i Spenser Pret

Montag: Izoperirana starleta

Vjen~anje pred kamerama
Osiroma{eni Spenser Pret (Spencer Pratt) i Hajdi Montag (Heidi) vi{e ne znaju kako bi privukli pa`nju javnosti pa su ovog puta odlu~ili da obnove vjen~ane zavjete pred TV kamerama te da tako ponovno dobiju nekoliko naslovnica tabloida. Izoperirana starleta smatra da njihov brak zaslu`uje drugu {ansu. - Pro{li smo kroz dosta padova u posljednje vrijeme i sada se tek osje}am kao da prvi put ulazim u brak. I Spenser i ja zaslu`ujemo drugu {ansu, ba{ kao i na{ brak - ka`e Hajdi, koja dodaje da ovog puta ne rade to zbog slave nego zbog samih sebe. Razlog za njihov ponovni poku{aj stjecanja slave ipak je novac, koji su potro{ili na „gluposti“, zbog ~ega su bili prisiljeni da proglase bankrot.

36

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010. 37

38

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

39

40

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

ladi bosanskohercegova~ki seniorski reprezentativac u karateu Nermin Potur u svom prvom nastupu na 20. svjetskom prvenstvu u Beogradu (od 25. do 31. oktobra) zaslu`io je mjesto u analima bh. sporta. Prvi nastup imao je 27. oktobra, kada je savladao protivnike iz Maroka, Rumunije i Portuga-

M

la, da bi u polufinalu s 1:2 bio pora`en od vi{estrukog evropskog i svjetskog {ampiona iz Azerbejd`ana Rafaela Agajeva. U repasa`nim borbama 30. oktobra Potur je savladao protivnike iz Latvije i Japana rezultatom 5:2, nakon ~ega je u borbi za bronzu uvjerljivo dobio Engleza Brauna (Brown) s 4:1 osvojiv{i tako drugu svjetsku pojedina~nu

medalju u historiji bh. karatea (Mensur Caki} 2004. godine je prvi osvaja~). I u ekipnom dijelu takmi~enja 29. oktobra Potur je radio vrlo uspje{no. Reprezentacija BiH je pobijedila selekcije Japana i Venecuele da bi u borbi za polufinale izgubila od Azerbejd`ana, koji nas je povukao u repasa`. U repasa`u 31. oktobra savla-

dana je reprezentacija Turske, a u borbi za bronzu Slovenija s 3:0. Tako je na{ mladi dvadesetogodi{nji takmi~ar, ~lan Karatekluba Ilid`a, prvi u historiji bh. sporta koji se okitio s dvije svjetske seniorske medalje na jednom takmi~enju. Nermin Potur, ro|en 9. decembra 1989. godine, student je

druge godine na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Sarajevu. U ovoj godini osvojio je i bronzanu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu (maj, Atina) te bronzanu medalju na Svjetskom univerzitetskom prvenstvu (juli, Podgorica). Impozantan skor u jednoj godini, tri svjetska i jedno evropsko odli~je.

Nermin Potur, reprezentativac BiH u karateu

S nastupa u Beogradu: Bronzani i pojedina~no i ekipno

Budu}i doktor s pregr{t svjetskih odli~ja
Poplo~ao put vrhunskog sportiste dvostrukom svjetskom bronzom
REPREZENTACIJA MIRZA VARE[ANOVI] [AH

Ibrahim [ehi} mijenja Kenana Hasagi}a

Odluku o odlasku ili ostanku donijet }u poslije Vele`a

Karlsenov udarac za FIDE

42

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

sport

REPREZENTACIJA U ponedjeljak okupljanje za me~ u Bratislavi protiv Slova~ke

Mi{el Platini

Otpao Hasagi}, pozvan [ehi}
Na{ prvi golman nije mogao braniti protiv Karabuka Najvjerovatnije jedan trening Ne sumnjam da }e Misimovi} brzo pokazati svoje kvalitete u Turskoj, ka`e Su{i}
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit }e se u ponedjeljak do 15 sati u hotelu NH na be~kom aerodromu i onda autobusom otputovati u obli`nju Bratislavu, gdje je u srijedu s po~etkom u 17 sati o~ekuje me~ protiv Slova~ke. Selektor Safet Su{i} pratio je proteklih dana formu i zdravlje na{ih reprezentativaca, a prije polaska u Be~ morao je mijenjati spisak.

Nisam protiv regionalne lige
Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mi{el Platini (Michel) izjavio je u Podgorici da nije potpuno protiv formiranja regionalne lige koju bi ~inili klubovi iz zemalja biv{e Jugoslavije, prenose agencije. - Ako se dr`avne vlasti i savezi dogovore, onda mo`emo pri~ati o regionalnoj ligi. Mislim da bi to bilo dobro i s finansijske strane. Nemam negativan stav o tome, ali treba razmisliti rekao je Pla-

Posljednja provjera
- Kenan Hasagi} je otkazao nastup. Nije trenirao nekoliko dana i `elio

tini, koji je u Crnoj Gori boravio u sklopu kampanje za novi izbor na mjesto predsjednika. Na pitanje o mogu}nosti prijema Fudbalskog saveza Kosova u FIFA-u i UEFA-u, ponovio je raniji stav da zemlja prvo mora biti ~lanica Ujedinjenih naroda. Dan poslije Platini je boravio u posjeti Bugarskoj, a na konferenciji za novinare govorio je i o namje{tanju utakmica, odnosno o utjecaju kladioni~arske mafije na fudbal. - Uvijek govorim igra~ima da budu pa`ljivi, moraju znati da nikada vi{e ne}e igrati fudbal ako budu uhva}eni u la`iranju utakmica. Ka`em im: „Igrajte poker ili idite u kasino, ali nemojte poku{avati namje{tati utakmice“ - poru~io je Platini napomenuv{i da UEFA provodi politiku nulte tolerancije prema pojavi namje{tanja utakmica. - Nisam policajac, nisam sudija koji se bori protiv mafije, ali moram braniti fudbal. Ne mo`emo osuditi osobu koja je dogovorila namje{tanje, ali radimo sve {to je u na{oj mo}i da rije{imo ovaj problem. Dali smo 7,5 miliona eura nacionalnim savezima da se bore protiv namje{tanja, a u periodu od 2012. do 2016. dat }emo jo{ 9,5 miliona eura - dodao je.

je da sa~eka da vidi ho}e li mo}i braniti protiv Karabuka, ali nije bio u mogu}nosti. Pozvan je Ibrahim [ehi}, koji bi putovao s nama sve i da je Hasagi} branio u nedjelju, jer ne bi bilo zgodno da ostanemo samo na jednom golmanu rekao je Su{i}. Posljednju provjeru u 2010. godini Su{i} `eli zavr{iti pozitivnim rezultatom. Kako sam ka`e, veoma mu je stalo do toga. - Slova~ka je igrala u osmini finala Svjetskog prvenstva i ekipa su koja se mora po{tovati. Dobar rezultat mnogo bi nam zna~io zbog podizanja samopouzdanja. S njim bismo lak{e ~ekali nastavak kvalifikacija u martu. Selektor je do me~a u srijedu planirao dva treninga, ali se lako mo`e desiti da jedan otpadne. - Sve zavisi od na{eg dolaska u ponedjeljak u Bratislavu. Mo`e biti ka{njenja i u tom slu~aju ne bismo trenirali. Ako sve bude prema planu, vje`bat }emo. Oni koji su igrali u subotu, u klubovima su imali reku-

Begovi}: Dolazi nasmijan nakon pobjede nad Liverpulom

Liverpul `eli Begovi}a, Siti aktuelizira D`eku
Engleski „Mirror“ u svom nedjeljnom izdanju pi{e o interesu Liverpula za na{eg Asmira Begovi}a, koji bi na Enfildu trebao zamijeniti Pepea Reinu. Begovi} je u subotu odli~no branio u pobjedi Stouka nad Liverpulom (2:0). Isti list navodi kako su predstavnici Volfsburga bili pro{le sedmice na Istlendu u Man~esteru i razgovarali s ~elnicima Sitija o Edinu D`eki. Engleski klub je „Vukovima“, navodno, uz novac, ponudio i Rokea Santa Kruza (Roque Santa Cruz). peraciju, a treninga bi bili oslobo|eni oni koji su igrali u nedjelju. Zato se lako mo`e desiti da u ponedjeljak ne bude treninga nego samo u utorak - ka`e selektor. Su{i}a uo~i okupljanja posebno vesele dobri nastupi reprezentativaca u svojim klubovima. - Va`no je da igra~ s dobrim rezultatom iz kluba do|e u reprezentaciju. Kada izgube, do|u deprimirani i treba vremena da zaborave na poraz. Kada se pobijedi i igra dobro, sve je mnogo bolje. Evo, u subotu sam gledao Asmira Begovi}a protiv Liverpula i on }e sigurno do}i nasmijan. Izborio je mjesto, dobili su veliku utakmicu. Emir Spahi} je igrao dobro, tre}i su na tabeli. Edin D`eko je opet strijelac - govori Su{i}.

Pritisak u Turskoj
S posebnim zanimanjem prati situaciju Zvjezdana Misimovi}a u Galatasaraju, koji se na{ao pod bara`nom vatrom turskih medija zbog ne ba{ sjajnih igara. Selektor je radio u Turskoj i dobro zna kakav je pritisak u tamo{njem nogometu, pogotovo u velikanu poput istanbulskog kluba. - Kada do|e, razgovarat }u s njim. Sada ne znam {ta mu se de{ava. Svakome treba vremena da se prilagodi. Pogotovo je Misimovi}eva situacija specifi~na, jer je cijelu karijeru igrao u Bundesligi. Turska je posebna sredina. Tamo te puste utakmicu ili dvije i onda krene paljba. Prvo se gleda koliko je koji igra~ pla}en, a stranci pogotovo. Ipak, ne sumnjam da }e Misimovi} brzo pokazati svoje kvalitete - govori Su{i}.
A. NOVALIJA

Su{i}ev izbor za Slova~ku
GOLMANI: Asmir Begovi} (Stouk, Engleska), Ibrahim [ehi} (@eljezni~ar). ODBRANA: Mensur Mujd`a (Frajburg, Njema~ka), Boris Pand`a (Mehelen, Belgija), Emir Spahi} (Monpelje, Francuska), Adnan Mravac (Vesterlo, Belgija), Muhamed Be{i} (Hamburg, Njema~ka), Ognjen Vranje{ ([erif, Moldavija), Muhamed Suba{i} (Olimpic). VEZNI RED: Sejad Salihovi} (Hofenhajm, Njema~ka), Haris Medunjanin (Makabi Tel Aviv, Izrael), Miralem Pjani} (Lion, Francuska), Senijad Ibri~i} (Hajduk, Hrvatska), Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj, Turska), Senad Luli} (Jang bojs, [vicarska), Semir [tili} (Leh, Poljska). NAPAD: Edin D`eko (Volfsburg, Njema~ka), Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm, Njema~ka), Zlatan Muslimovi} (PAOK, Gr~ka).

Su{i}: Dobar rezultat za samopouzdanje

oglasi
Hum d.d. u ste~aju PP 563 Sarajevo Broj:St 34/04 Sarajevo 11.11.2010 god.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

43

Na osnovu ~l.101, 102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH br:29/03 i 32/04) Odluke Skup{tine povjerilaca donesene na izvje{tajnom ro~i{tu dana 10.05.2005. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika i Odluke Odbora povjerilaca od 05.11.2010. godine, ste~ajni upravnik o b j a v lj u j e

JAVNO NADMETANJE
za prodaju poslovnog prostora u ul. Ljubljanska br:2A u Sarajevu (iza zgrade OHR-a) u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika „Hum“ d.d. u ste~aju u za dan 11.12.2010 god. (subota) sa po~etkom u 1100 sati. A. Predmet prodaje: U dijelu eta`e prizemlja stambeno-poslovnog objekta se nalazi poslovni prostor ukupne korisne povr{ine 112,67 m2 koji je Predmet prodaje a sastoji se iz sljede}ih prostorija:

B. Cijena i na~in prodaje 1. Prodajna cijena Predmeta prodaje koju je odredio Odbor povjerilaca na sjednici od 05.11.2010 god. iznosi 270.000,00 KM. Navedena cijena predstavlja po~etnu cijenu i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. 2. Prodaja imovine izvr{iti }e se usmenim javnim nadmetanjem. 3. Predmet prodaje se prodaje kao cijelina. C. Uslovi prodaje i rokovi podno{enja prijava 1. Usmeno javno nadmetanje odr`ati }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. 2. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja zaklju~no sa 09.12.2010.godine dostave pismene prijave i uplate na ime osiguranja 10.000,00 KM, i to na ra~un ste~ajnog du`nika br: 338 690 223 188 1845 otvoren kod Unicredit bank d.d.u Sarajevu, sa naznakom: osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju (Predmet br: St.34/04), s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu ste~ajnog du`nika od 09.12.2010.godine Zainteresirani u~esnici za javno nadmetanje su obavezni preuzeti Prijavu i dokumentaciju za javno nadmetanje koja se mo`e preuzeti na adresi Predmeta prodaje, ul. Ljubljanska br:2A, najavom na tel:061/241-532. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`a}e se dana 11.12.2010 god. (subota) sa po~etkom u 1100 sati u poslovnom prostoru koji je Predmet prodaje u ul. Ljubljanska br:2A u Sarajevu. 3. Pismene prijave i dokaz o uplati dostaviti na adresu ste~ajnog du`nika: „Hum“ d.d. u ste~aju PP 563 u Sarajevu, sa naznakom: Prijava za nadmetanje br:St.34/04 ili li~no najavom na tel: 061/241-532: 4. Podnosioci koji ne uplate osiguranje nemaju pravo u~estvovati na nadmetanju. 5. Kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu, a ostalim u~esnicima }e biti vra}eno u roku od 3 dana od dana odr`avanja nadmetanja. 6. Kupac je du`an da zaklju~no sa 11.01.2011 god. u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu, umanjeno za upla}eno osiguranje i u istom roku da potpi{e kupoprodajni Ugovor. Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ponu|enu cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja, a Predmet prodaje }e biti ponu|en sljede~em od dva najpovoljnija ponu|a~a na javnom nadmetanju. 7. Podnosioci prijave koji odustaju od nadmetanja prije njegovog po~etka, ili koji ne uplate ugovorenu cijenu u zadanom roku, smatrat }e se da su odustali od nadmetanja odnosno kupovine, te na osnovu toga gube pravo na povrat osiguranja. 8. Prodaja se vr{i po na~elu „VI\ENO-KUPLJENO“ i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. 9. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: porezi, ovjere, takse i dr. 10. Nakon uplate kupoprodajnog iznosa u cjelosti Kupac }e se uvesti u posjed po ovjeri kupoprodajnog Ugovora kod notara u roku od 15 dana.. 11. Sve informacije i obavje{tenja u vezi kupovine i pregleda mogu se dobiti na broj telefona: 061/241-532; 061/556-870; 061/517-540

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO
Na osnovu èlana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, 22/10), èlana 145. Pravila Pedagoškog fakulteta Sarajevo - preèišæeni tekst i Odluke Nastavno-nauènog vijeæa od 11.11.2010. godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor
Nastavnika u svim zvanjima za u`u nauènu oblast: Hemija ( nastavni predmeti: Hemija I i Hemija II) 1 izvršilac Uvjeti za izbor utvrðeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Pedagoškog fakulteta Sarajevo.

Kandidati dostavljaju: - Prijavu na konkurs; - Doktorsku, magistarsku i dodiplomsku diplomu - original, ovjerenu fotokopiju ili uvjerenje o steèenom zvanju; - Rješenje o nostrifikaciji diplome - original ili ovjerenu fotokopiju; - Biografiju - Bibliografiju - Objavljene radove od izbora u posljednje zvanje; - Izvod iz matiène knjige roðenih - original ili ovjerenu fotokopiju (u posljednjih 6 mjeseci); - Uvjerenje o dr`avljanstvu - original ili ovjerenu fotokopiju (u posljednjih 6 mjeseci); Kandidati su obavezni navesti zvanje za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju u Sekretarijat Pedagoškog fakulteta, Sarajevo, Skenderija 72, sa naznakom „ZA KONKURS“. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe biti razmatrane.

PD „IGMAN“ d.d. KONJIC Ulica Donje polje br. 42 Na osnovu Zakona o Privrednim dru{tvima („Sl. novine F BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08), Odluke Skup{tine Dru{tva br. 05/02-7-201., Odluke Nadzornog odbora od 11. 11. 2010. god., objavljuje se:
Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i zahtjeva Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegova~ko-neretvanskog kantona, broj: 06-04-37-1155/10 od 29.10.2010. godine, za poni{tenje Javnog natje~aja, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV
za izbor vanjskog revizora Objavljuje se Javni poziv za izbor vanjskog revizora, koji }e izvr{iti reviziju finansijskog poslovanja PD „Igman“ d.d. za period 2010. godine. Kandidati koji se prijavljuju, du`ni su uz prijavu dostaviti slijede}e: - Rje{enje o registraciji revizorskog dru{tva; - Certifikat revizorskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad; - Cijenu usluge; - Dokaz o dosada{njem radu na poslovima revizora; - Orjentaciono vrijeme trajanja revizije. Tra`ene podatke dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na adresu PD „Igman“ d.d. Konjic, ul. Donje polje br. 42, 88400 Konjic, sa napomenom „prijava na Javni poziv za vanjskog revizora“. NADZORNI ODBOR

PONI[TENJE JAVNOG NATJE^AJA
2/285 Poni{tava se Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegova~ko-neretvanskog kantona, koji je objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj: 63/10 od 29.09.2010. godine i u dnevnim novinama „ Dnevni list“ i „Dnevni Avaz“ od 25.09.2010. godine, za poziciju: - @upanijski inspektor za oblast socijalne skrbi, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite obitelji s djecom Sektor socijalne skrbi - 1 (jedan) izvr{itelj. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

PREMIJER LIGA

44

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

sport

45
Vare{anovi}: Igra~i su bili utu~eni

@ELJEZNI^AR Amar Osim nakon poraza u Banjoj Luci

SARAJEVO Mirza Vare{anovi} nakon remija protiv Drine

Poslije Vele`a }u re}i {ta sam odlu~io
Maleti} bje`i igra~ima @elje: Akcija iz koje je postigao gol odluke u derbiju
(Foto: M. Lugi})

Nismo uspjeli u~initi ni{ta da utakmicu napravimo boljom
Bili smo neraspolo`eni
Fudbaleri i treneri @eljezni~ara nakon poraza u derbiju u Banjoj Luci morali su ~estitati Borcu na prvom mjestu nakon jesenjeg dijela Premijer lige. Rezultat od 1:0 za doma}e je i realan pokazatelj snaga dva tima u subotnjoj utakmici.

Darko Maleti} osigurao Borcu jesenji naslov

O~ekivao sam da }e navija~i ipak stati iza ekipe Ne}u pri~ati sve isto ukrug, `elim malo mira
a kraju sedmice u kojoj je klub po~eo pucati po svim {avovima, Sarajevo u subotu niti je moglo niti je trebalo pobijediti Drinu. A to {to bordo tim u sumornom popodnevu nije izgubio, valjda mo`e zahvaliti samo ~injenici da su Zvorni~ani najgora ekipa u ligi, koja ih ni takve nije uspjela pobijediti. Navija~i su na utakmicu do{li nezadovoljni, oni isti koji su prije sedam dana zdu{no bodrili bordo momke u [irokom Brijegu, sada su ih do~ekali zvi`ducima i pogrdama, kao da je na teren iza{la neka druga ekipa.

Nisu ovo jedini navija~i Sarajeva

Borac je napravio prevagu na strani

Iskoristio sam zbunjenost fudbalera @eljezni~ara
Napravili smo lijepu bodovnu razliku, s kojom imamo realne {anse da se na prolje}e nadamo kona~nom slavlju, ka`e Trivunovi}
U derbiju jeseni, koji je odigran u predivnom ambijentu pred 6.500 gledalaca, Borac i @eljezni~ar vodili su pravu rovovsku borbu. Zbog takti~kog nadmudrivanja dvojice odli~nih stru~njaka Vlade Jagodi}a i Amara Osima, od po~etka se moglo naslutiti da publika ne}e vidjeti previ{e prilika te da }e pobijediti onaj ko barem jednu iskoristi.

N

Lucidnost i iskustvo
Tako je i bilo, lucidnost i iskustvo nekada{njeg bh. reprezentativca Darka Maleti}a, ste~eno u dresu be~kog Rapida, ruskog Zenita i beogradskog Partizana, bilo je odlu~uju}a prevaga na stranu Borca, koji je pobjedom od 1:0 osigurao naslov jesenjeg {ampiona BiH. - Iskoristio sam zbunjenost fudbalera @eljezni~ara, koji na mene, jednostavno, nisu obra}ali pa`nju, uzeo sam loptu i u{ao u njihov kazneni prostor. Poslije je sve bilo rutina. Niko nije sretniji od mene, odlu~io sam derbi i donio Borcu jesenji naslov. Moram, ipak, da na prvo mjesto stavim na{e navija~e, koji su nas svih 90 minuta bodrili i na ~ijim smo krilima i

stigli do ovog trijumfa. Mo`da smo im malo ostali du`ni, jer smo u drugom poluvremenu svjesno prepustili inicijativu @eljezni~aru, ali na{a igra je prvenstveno bila podre|ena rezultatu - istakao je Maleti}.

Pomirio se
Postavlja se logi~no pitanje kako su, optere}eni neda}ama ko{evske stvarnosti, igra~i uop}e mogli pobijediti. - Pomirio sam se ja sa

Prva pobjeda
Nakon pet neuspje{nih poku{aja ove godine, ~etiri u Kupu i jednom u prvenstvu, Borcu je ovo bila prva pobjeda nad @eljom. - Svakoj tradiciji do|e kraj! Uostalom, ove sezone sru{ili smo sve tradicije pa je bio red i da napokon savladamo @eljezni~ar. Naravno, ovaj trijumf ima mnogo ve}u vrijednost. Napravili smo lijepu bodovnu razliku, s kojom imamo realne {anse da se na prolje}e nadamo kona~nom slavlju - kazao je kapiten Borca Vule TrivunoS. KOTARA[ vi}.

svim ovim. Igra~i su bili utu~eni, ne mo`e im se ni{ta zamjeriti. Kao i obi~no, borbenosti nije nedostajalo, ali sve ovo {to se de{ava, itekako utje~e na sve nas. Znali smo da }e biti ovako. Utakmica s Drinom bila je ~etvrta u samo deset dana. Bilo bi te{ko i u normalnim okolnostima, a kamoli sada. I pored svega, ipak smo u dubini du{e vjerovali da }emo pobijediti. Ali, eto, na kraju, lopta nije htjela u gol - ka`e trener Sarajeva Mirza Vare{anovi}. Dodaje da je razo~aran {to navija~i nisu podr`ali ekipu onako kako su to radili do sada. - I pored svega, o~ekivao sam da }e stati iza tima, jer se u ekipi ni{ta nije promijenilo. No, to ne `elim mnogo komentirati. [ta god da ka`em, samo }u jo{ vi{e pogor{ati situaciju i odnose - govori Vare{anovi}.

Mada su se nakon utakmice pojavile informacije da }e nakon naredne utakmice s Vele`om odstupiti s klupe, trener Sarajeva nije nam to potvrdio.

Slobodno do srijede
- Poslije Vele`a }u saop}iti odluku, a do tada ne}u vi{e ni{ta govoriti. Po prirodi sam borac, ali ne `elim vi{e pri~ati sve isto ukrug. Ne}u da ljudi stalno gledaju moju sliku u novinama i da svakog dana ~itaju moje izjave. Ne mogu se niti javljati na telefon... @elim malo mira do te utakmice pa }u vidjeti {ta dalje... A do tada? - Igra~ima sam dao slobodno do srijede. Neka se odmore. Onda }emo raditi na osvje`avanju i u Mostaru poku{ati pobijediti. Onda, ne M. TANOVI] znam...

- Da je na Ko{evo do{lo 30.000 ljudi da tra`i moju ostavku, oti{ao bih jo{ u toku utakmice. No, ovo nisu jedini na{i navija~i. Sarajevo ih ima sto hiljada. To znam, jer osim onih prijete}ih, dobivam i dosta poruka podr{ke od ljudi kojima je stalo do kluba.

Bez ofanzive
„Plavi“ su odigrali ispod prosjeka, {to su motivirani doma}ini uspjeli iskoristiti i osvojiti tri boda. - Slabo je bilo. Nismo uspjeli u~initi ni{ta da utakmicu napravimo boljom. Njima je odgovarao rasplet doga|aja. Rano su dali gol, imali su kontrolu i nisu morali riskirati. Bez pritiska su do{li u komfornu situaciju i to je na{ problem. Bez neke ofanzive i pritiska zabili su nam gol. Napravili su tek nekoliko ja~ih startova, ali u granicama normale na na{im stadionima. Da smo uspjeli izdr`ati poluvrijeme, u nastavku smo mogli biti opasniji, jer su oni o~ekivano fizi~ki pali. U tom

Osim: Bez pritiska smo primili gol

periodu je sudija isjeckao utakmicu i nije bilo igre. A

Niz Vlade Jagodi}a
Od kada je sjeo na klupu Borca, Vlado Jagodi} je u Premijer ligi BiH zabilje`io 13 utakmica bez poraza (10 pobjeda i tri remija). Tome se mogu dodati i me~evi iz prolje}a 2009. godine, kada je, tako|er, vodio Borac i nije izgubio {est posljednjih utakmica.

^elik podbacio u gostima

O~ekivan rasplet jeseni
Za drugo mjesto u Premijer ligi i plasman u polufinale Kupa Osim ka`e da je o~ekivan domet. - Imali smo dosta pehova, povrije|enih i suspendiranih igra~a. Nismo bili uigrani. Sve to je utjecalo na to da ne budemo bolji nego {to jesmo. Uzimu }e se dosta toga poslo`iti. Kompletni }emo pro}i pripreme. Ovi novi igra~i }e se uklopiti. Valjda }e nas i pehovi prestati pratiti - nada se Osim.

bili smo neraspolo`eni - rekao je menad`er @eljezni~ara Amar Osim.

Napraviti prevagu
Posljednju utakmicu jeseni @eljezni~ar u 15. kolu na Grbavici igra protiv prijedorskog Rudara, koji su „Plavi“ izbacili u {esnaestini finala Kupa BiH. - Trebamo poku{ati dobiti kako bismo imali onoliko bodova koliko smo i planira-

Uklopili se u lo{ ambijent

li. Do sada nismo kiksali, ali ni ostvarili rezultat koji bi donio prevagu. U ligi gdje svi ku}i kiksaju, mi smo najmanje, a s gostovanja smo ne{to donijeli. No, nismo radili kao proljetos. Borac je napravio prevagu na strani. U standardu smo ekipe koja pretenduje za vrh. Ali, ako ho}emo na vrh, moramo po~eti praviti prevagu u utakmicama u kojima jesenas nismo - govori A. N. Osim.

Sloboda sigurna protiv ^elika

Travnik osvojio vrijedan bod u Prijedoru

Sadikovi} nadmudrio Ibrakovi}a
Tuzlanski trener odli~no pripremio ekipu
Znali su fudbaleri ^elika namu~iti Slobodu u Tuzli, ali su gosti iz Zenice u subotnjem, ukupno devetom okr{aju na Tu{nju od kada se igra Premijer liga BiH, potpuno podbacili. Sloboda je znala~ki odigrala psiholo{ki te`ak me~, potpuno u{topala ^elikove igra~e te, nakon eliminacije iz Kupa BiH, vratila pobjedni~ku atmosferu (2:0). Velike zasluge za to pripadaju treneru Denisu Sadikovi}u, koji je i psiholo{ki i takti~ki odli~no pripremio ekipu. - Odigrali smo kvalitetnu utakmicu. Rivalu nismo dali previ{e prostora. Nakon ove ~iste pobjede, u posljednji me~ prvog dijela sezone sa Zvijezdom ulazimo bez optere}enja. Imamo dovoljno vremena da se osvje`imo, jer je iza nas zaista `estoka serija, u kojoj smo u kratkom roku odigrali ve}i broj utakmica - rekao je Sadikovi}, kojem strateg ^elika Abdulah Ibrakovi} nakon utakmice nije `elio pru`iti ruku i ~estitati na pobjedi. Ovo je Sadikovi}ev drugi trijumf u tri me~a s ekipom Slobode, s kojom je osvojio i bod na gostovanju kod OliE. M. mpica.
Ibrakovi}: Kritizira su|enje

Iskupili se za poraz od Borca
Nogometa{i Travnika su, nakon poraza od Borca na Piroti (1:2), osvojili vrijedan bod u Prijedoru, gdje su remizirali protiv Rudara (1:1) iako su nastupili bez kapitena Elvedina Varupe, najboljeg strijelca Nusmira Faji}a i mladog reprezentativca Sanida Mujaki}a. Strpljivom i borbenom igrom ekipa trenera Ned`ada Selimovi}a iznenadila je favorizirani Rudar, a da su Midhet Saraj~i}, Vedad D`afi} i Armin Helvida pokazali malo vi{e koncentracije u napadu, „Veziri“ su mogli i do punog plijena. Ipak, Travni~ani su i ovako prezadovoljni, jer su se iskupili za poraz u pro{lom kolu. - Na{i momci prikazali su mudru i strpljivu igru te svi zaslu`uju ~estitke. Ovim remijem pokazali smo da smo prevazi{li krizu nakon poraza od Borca. Rezultat nam mnogo zna~i uo~i utakmice s Olimpicom na Piroti. Utakmica je bila veoma borbena i korektna pa zahvaljujemo doma}inima na sportskom do~eku i pona{anju S. P . rekao je Selimovi}. Za razliku od po~etka Premijer lige, kada su mnogo bolje igrali u gostima nego na Bilinom polju, fudbaleri ^elika u fini{u prvog dijela sezone kao da se vra}aju starim navikama. Na gostovanju kod Slobode pretrpjeli su prvenstveni poraz (0:2), i to nakon odli~ne igre i trijumfa kod ku}e u revan{u ~etvrtfinala Kupa BiH protiv Zrinjskog (3:0). - Vjerovatno je utakmica od srijede ostavila traga. Poku{ali smo osvje`iti ekipu ubacivanjem Nemeljakovi}a na desni bok, D`afi}a u napadu te ^ovi}a, ali sve je uzalud kada nema uvjeta za igru i kada se toleriraju grubosti smatra Abdulah Ibrakovi}. ^elikov trener isti~e, kako ka`e, nerazumno su|enje Ognjena Valji}a iz Banje Luke. - Pitam se kako }e njegovi mentori iz FIFA-e ocijeniti su|enje. Igre, prakti~no, nije ni bilo, jer je stalno sjeckao i ne{to sudio. Smatram da je utakmica ponajvi{e zbog toga i bila lo{a. A i mi smo se uklopili u takav, ukupno lo{ ambijent. Da je pustio da se razvije igra, smatram da nam se Sloboda ne bi mogla oduprijeti, kao {to se nisu mogli oduprijeti ni bolji timovi od nje. No, o~ito je da se, kako se bli`i kraj polusezone, vra}amo staroj boljci na{e lige i pri~ama o sudijama - ka`e V. B. Ibrakovi}.

S utakmice u Prijedoru: Travni~ani prezadovoljni

(Foto: D. Stojni})

Jogun~i} (Sloboda) u duelu sa zeni~kim igra~ima

(Foto: A. Bajri})

PREMIJER LIGA

44

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

sport

45
Vare{anovi}: Igra~i su bili utu~eni

@ELJEZNI^AR Amar Osim nakon poraza u Banjoj Luci

SARAJEVO Mirza Vare{anovi} nakon remija protiv Drine

Poslije Vele`a }u re}i {ta sam odlu~io
Maleti} bje`i igra~ima @elje: Akcija iz koje je postigao gol odluke u derbiju
(Foto: M. Lugi})

Nismo uspjeli u~initi ni{ta da utakmicu napravimo boljom
Bili smo neraspolo`eni
Fudbaleri i treneri @eljezni~ara nakon poraza u derbiju u Banjoj Luci morali su ~estitati Borcu na prvom mjestu nakon jesenjeg dijela Premijer lige. Rezultat od 1:0 za doma}e je i realan pokazatelj snaga dva tima u subotnjoj utakmici.

Darko Maleti} osigurao Borcu jesenji naslov

O~ekivao sam da }e navija~i ipak stati iza ekipe Ne}u pri~ati sve isto ukrug, `elim malo mira
a kraju sedmice u kojoj je klub po~eo pucati po svim {avovima, Sarajevo u subotu niti je moglo niti je trebalo pobijediti Drinu. A to {to bordo tim u sumornom popodnevu nije izgubio, valjda mo`e zahvaliti samo ~injenici da su Zvorni~ani najgora ekipa u ligi, koja ih ni takve nije uspjela pobijediti. Navija~i su na utakmicu do{li nezadovoljni, oni isti koji su prije sedam dana zdu{no bodrili bordo momke u [irokom Brijegu, sada su ih do~ekali zvi`ducima i pogrdama, kao da je na teren iza{la neka druga ekipa.

Nisu ovo jedini navija~i Sarajeva

Borac je napravio prevagu na strani

Iskoristio sam zbunjenost fudbalera @eljezni~ara
Napravili smo lijepu bodovnu razliku, s kojom imamo realne {anse da se na prolje}e nadamo kona~nom slavlju, ka`e Trivunovi}
U derbiju jeseni, koji je odigran u predivnom ambijentu pred 6.500 gledalaca, Borac i @eljezni~ar vodili su pravu rovovsku borbu. Zbog takti~kog nadmudrivanja dvojice odli~nih stru~njaka Vlade Jagodi}a i Amara Osima, od po~etka se moglo naslutiti da publika ne}e vidjeti previ{e prilika te da }e pobijediti onaj ko barem jednu iskoristi.

N

Lucidnost i iskustvo
Tako je i bilo, lucidnost i iskustvo nekada{njeg bh. reprezentativca Darka Maleti}a, ste~eno u dresu be~kog Rapida, ruskog Zenita i beogradskog Partizana, bilo je odlu~uju}a prevaga na stranu Borca, koji je pobjedom od 1:0 osigurao naslov jesenjeg {ampiona BiH. - Iskoristio sam zbunjenost fudbalera @eljezni~ara, koji na mene, jednostavno, nisu obra}ali pa`nju, uzeo sam loptu i u{ao u njihov kazneni prostor. Poslije je sve bilo rutina. Niko nije sretniji od mene, odlu~io sam derbi i donio Borcu jesenji naslov. Moram, ipak, da na prvo mjesto stavim na{e navija~e, koji su nas svih 90 minuta bodrili i na ~ijim smo krilima i

stigli do ovog trijumfa. Mo`da smo im malo ostali du`ni, jer smo u drugom poluvremenu svjesno prepustili inicijativu @eljezni~aru, ali na{a igra je prvenstveno bila podre|ena rezultatu - istakao je Maleti}.

Pomirio se
Postavlja se logi~no pitanje kako su, optere}eni neda}ama ko{evske stvarnosti, igra~i uop}e mogli pobijediti. - Pomirio sam se ja sa

Prva pobjeda
Nakon pet neuspje{nih poku{aja ove godine, ~etiri u Kupu i jednom u prvenstvu, Borcu je ovo bila prva pobjeda nad @eljom. - Svakoj tradiciji do|e kraj! Uostalom, ove sezone sru{ili smo sve tradicije pa je bio red i da napokon savladamo @eljezni~ar. Naravno, ovaj trijumf ima mnogo ve}u vrijednost. Napravili smo lijepu bodovnu razliku, s kojom imamo realne {anse da se na prolje}e nadamo kona~nom slavlju - kazao je kapiten Borca Vule TrivunoS. KOTARA[ vi}.

svim ovim. Igra~i su bili utu~eni, ne mo`e im se ni{ta zamjeriti. Kao i obi~no, borbenosti nije nedostajalo, ali sve ovo {to se de{ava, itekako utje~e na sve nas. Znali smo da }e biti ovako. Utakmica s Drinom bila je ~etvrta u samo deset dana. Bilo bi te{ko i u normalnim okolnostima, a kamoli sada. I pored svega, ipak smo u dubini du{e vjerovali da }emo pobijediti. Ali, eto, na kraju, lopta nije htjela u gol - ka`e trener Sarajeva Mirza Vare{anovi}. Dodaje da je razo~aran {to navija~i nisu podr`ali ekipu onako kako su to radili do sada. - I pored svega, o~ekivao sam da }e stati iza tima, jer se u ekipi ni{ta nije promijenilo. No, to ne `elim mnogo komentirati. [ta god da ka`em, samo }u jo{ vi{e pogor{ati situaciju i odnose - govori Vare{anovi}.

Mada su se nakon utakmice pojavile informacije da }e nakon naredne utakmice s Vele`om odstupiti s klupe, trener Sarajeva nije nam to potvrdio.

Slobodno do srijede
- Poslije Vele`a }u saop}iti odluku, a do tada ne}u vi{e ni{ta govoriti. Po prirodi sam borac, ali ne `elim vi{e pri~ati sve isto ukrug. Ne}u da ljudi stalno gledaju moju sliku u novinama i da svakog dana ~itaju moje izjave. Ne mogu se niti javljati na telefon... @elim malo mira do te utakmice pa }u vidjeti {ta dalje... A do tada? - Igra~ima sam dao slobodno do srijede. Neka se odmore. Onda }emo raditi na osvje`avanju i u Mostaru poku{ati pobijediti. Onda, ne M. TANOVI] znam...

- Da je na Ko{evo do{lo 30.000 ljudi da tra`i moju ostavku, oti{ao bih jo{ u toku utakmice. No, ovo nisu jedini na{i navija~i. Sarajevo ih ima sto hiljada. To znam, jer osim onih prijete}ih, dobivam i dosta poruka podr{ke od ljudi kojima je stalo do kluba.

Bez ofanzive
„Plavi“ su odigrali ispod prosjeka, {to su motivirani doma}ini uspjeli iskoristiti i osvojiti tri boda. - Slabo je bilo. Nismo uspjeli u~initi ni{ta da utakmicu napravimo boljom. Njima je odgovarao rasplet doga|aja. Rano su dali gol, imali su kontrolu i nisu morali riskirati. Bez pritiska su do{li u komfornu situaciju i to je na{ problem. Bez neke ofanzive i pritiska zabili su nam gol. Napravili su tek nekoliko ja~ih startova, ali u granicama normale na na{im stadionima. Da smo uspjeli izdr`ati poluvrijeme, u nastavku smo mogli biti opasniji, jer su oni o~ekivano fizi~ki pali. U tom

Osim: Bez pritiska smo primili gol

periodu je sudija isjeckao utakmicu i nije bilo igre. A

Niz Vlade Jagodi}a
Od kada je sjeo na klupu Borca, Vlado Jagodi} je u Premijer ligi BiH zabilje`io 13 utakmica bez poraza (10 pobjeda i tri remija). Tome se mogu dodati i me~evi iz prolje}a 2009. godine, kada je, tako|er, vodio Borac i nije izgubio {est posljednjih utakmica.

^elik podbacio u gostima

O~ekivan rasplet jeseni
Za drugo mjesto u Premijer ligi i plasman u polufinale Kupa Osim ka`e da je o~ekivan domet. - Imali smo dosta pehova, povrije|enih i suspendiranih igra~a. Nismo bili uigrani. Sve to je utjecalo na to da ne budemo bolji nego {to jesmo. Uzimu }e se dosta toga poslo`iti. Kompletni }emo pro}i pripreme. Ovi novi igra~i }e se uklopiti. Valjda }e nas i pehovi prestati pratiti - nada se Osim.

bili smo neraspolo`eni - rekao je menad`er @eljezni~ara Amar Osim.

Napraviti prevagu
Posljednju utakmicu jeseni @eljezni~ar u 15. kolu na Grbavici igra protiv prijedorskog Rudara, koji su „Plavi“ izbacili u {esnaestini finala Kupa BiH. - Trebamo poku{ati dobiti kako bismo imali onoliko bodova koliko smo i planira-

Uklopili se u lo{ ambijent

li. Do sada nismo kiksali, ali ni ostvarili rezultat koji bi donio prevagu. U ligi gdje svi ku}i kiksaju, mi smo najmanje, a s gostovanja smo ne{to donijeli. No, nismo radili kao proljetos. Borac je napravio prevagu na strani. U standardu smo ekipe koja pretenduje za vrh. Ali, ako ho}emo na vrh, moramo po~eti praviti prevagu u utakmicama u kojima jesenas nismo - govori A. N. Osim.

Sloboda sigurna protiv ^elika

Travnik osvojio vrijedan bod u Prijedoru

Sadikovi} nadmudrio Ibrakovi}a
Tuzlanski trener odli~no pripremio ekipu
Znali su fudbaleri ^elika namu~iti Slobodu u Tuzli, ali su gosti iz Zenice u subotnjem, ukupno devetom okr{aju na Tu{nju od kada se igra Premijer liga BiH, potpuno podbacili. Sloboda je znala~ki odigrala psiholo{ki te`ak me~, potpuno u{topala ^elikove igra~e te, nakon eliminacije iz Kupa BiH, vratila pobjedni~ku atmosferu (2:0). Velike zasluge za to pripadaju treneru Denisu Sadikovi}u, koji je i psiholo{ki i takti~ki odli~no pripremio ekipu. - Odigrali smo kvalitetnu utakmicu. Rivalu nismo dali previ{e prostora. Nakon ove ~iste pobjede, u posljednji me~ prvog dijela sezone sa Zvijezdom ulazimo bez optere}enja. Imamo dovoljno vremena da se osvje`imo, jer je iza nas zaista `estoka serija, u kojoj smo u kratkom roku odigrali ve}i broj utakmica - rekao je Sadikovi}, kojem strateg ^elika Abdulah Ibrakovi} nakon utakmice nije `elio pru`iti ruku i ~estitati na pobjedi. Ovo je Sadikovi}ev drugi trijumf u tri me~a s ekipom Slobode, s kojom je osvojio i bod na gostovanju kod OliE. M. mpica.
Ibrakovi}: Kritizira su|enje

Iskupili se za poraz od Borca
Nogometa{i Travnika su, nakon poraza od Borca na Piroti (1:2), osvojili vrijedan bod u Prijedoru, gdje su remizirali protiv Rudara (1:1) iako su nastupili bez kapitena Elvedina Varupe, najboljeg strijelca Nusmira Faji}a i mladog reprezentativca Sanida Mujaki}a. Strpljivom i borbenom igrom ekipa trenera Ned`ada Selimovi}a iznenadila je favorizirani Rudar, a da su Midhet Saraj~i}, Vedad D`afi} i Armin Helvida pokazali malo vi{e koncentracije u napadu, „Veziri“ su mogli i do punog plijena. Ipak, Travni~ani su i ovako prezadovoljni, jer su se iskupili za poraz u pro{lom kolu. - Na{i momci prikazali su mudru i strpljivu igru te svi zaslu`uju ~estitke. Ovim remijem pokazali smo da smo prevazi{li krizu nakon poraza od Borca. Rezultat nam mnogo zna~i uo~i utakmice s Olimpicom na Piroti. Utakmica je bila veoma borbena i korektna pa zahvaljujemo doma}inima na sportskom do~eku i pona{anju S. P . rekao je Selimovi}. Za razliku od po~etka Premijer lige, kada su mnogo bolje igrali u gostima nego na Bilinom polju, fudbaleri ^elika u fini{u prvog dijela sezone kao da se vra}aju starim navikama. Na gostovanju kod Slobode pretrpjeli su prvenstveni poraz (0:2), i to nakon odli~ne igre i trijumfa kod ku}e u revan{u ~etvrtfinala Kupa BiH protiv Zrinjskog (3:0). - Vjerovatno je utakmica od srijede ostavila traga. Poku{ali smo osvje`iti ekipu ubacivanjem Nemeljakovi}a na desni bok, D`afi}a u napadu te ^ovi}a, ali sve je uzalud kada nema uvjeta za igru i kada se toleriraju grubosti smatra Abdulah Ibrakovi}. ^elikov trener isti~e, kako ka`e, nerazumno su|enje Ognjena Valji}a iz Banje Luke. - Pitam se kako }e njegovi mentori iz FIFA-e ocijeniti su|enje. Igre, prakti~no, nije ni bilo, jer je stalno sjeckao i ne{to sudio. Smatram da je utakmica ponajvi{e zbog toga i bila lo{a. A i mi smo se uklopili u takav, ukupno lo{ ambijent. Da je pustio da se razvije igra, smatram da nam se Sloboda ne bi mogla oduprijeti, kao {to se nisu mogli oduprijeti ni bolji timovi od nje. No, o~ito je da se, kako se bli`i kraj polusezone, vra}amo staroj boljci na{e lige i pri~ama o sudijama - ka`e V. B. Ibrakovi}.

S utakmice u Prijedoru: Travni~ani prezadovoljni

(Foto: D. Stojni})

Jogun~i} (Sloboda) u duelu sa zeni~kim igra~ima

(Foto: A. Bajri})

46

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu zakona o Privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 90/07 i 84/08), Statuta PD „Igman“ d.d., Nadzorni odbor na sjednici odr`anoj 11. 11. 2010. god., raspisuje,

KONKURS
za izbor i imenovanje ~lanova Uprave Dru{tva - Direktor Dru{tva - Izvr{ni direktori Raspisuje se i objavljuje konkurs za izbor i imenovanje: 1. Direktora Dru{tva; 2. Izvr{nih direktora; 2.1. Izvr{ni direktor Proizvodno-tehni~kog sektora; 2.2. Izvr{nog direktora Sektora osiguranja kvaliteta; 2.3. Izvr{nog direktora Sektora marketinga i pravnih, kadrovskih i op{tih poslova. Kandidati za funkciju pod rednim brojevima od 1, 2.1, 2.2. i 2.3, treba da ispunjavaju op{te uslove: - Da je dr`avljanin BiH; - Da nije osu|ivan za krivi~na djela i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak; - Da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci; Pored op{tih uslova, kandidati za funkciju pod rednim brojem 1., treba da ispunjavaju posebne uslove i to: - Da imaju visoku stru~nu spremu tehni~kog ili dru{tvenog smjera; - Da imaju najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u svojoj stru~noj spremi; - Da ponudi Biznis plan poslovanja Dru{tva za mandatni period Pored op{tih uslova, kandidati za funkciju pod rednim brojem 2.1 i 2.2., treba da ispunjavaju posebne uslove i to: - Da imaju visoku stru~nu spremu tehni~kog smjera; - Da imaju najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u svojoj struci. - Da ponude Biznis plan za poziciju za koju apliciraju Pored op{tih uslova, kandidati za funkciju pod rednim brojem 2.3 treba da ispunjavaju posebne uslove i to: - Da imaju visoku stru~nu spremu, ekonomskog ili tehni~kog smjera; - Da imaju najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u svojoj stru~noj spremi. - Da ponude Biznis plan za poziciju za koju apliciraju Izbor i imenovanje se vr{i na mandatni period od ~etiri godine. Uz prijave kandidati su du`ni dostaviti: - Kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom; - Diplomu o zavr{enom fakultetu; - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci; - Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 6 mjeseci; - Ovjerenu izjavu u vezi sa funkcijom u politi~koj stranci; - Biznis plan Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, kandidati podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: PD „Igman“ d.d. Konjic, ul. Donje polje br. 42. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Nadzorni odbor

Dana 15. 12. 2010. godine (SRIJEDA) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa po~etkom u 17 sati, Arnaut Zijad prof., branit }e magistarski rad pod naslovom: „EFEKTI PRIMJENE PROGRAMA TJELESNOG VJE@BANJA NA MORFOLO[KE KARAKTERISTIKE I BAZI^NE MOTORI^KE SPOSOBNOSTI KANDIDATA NA OBUCI ZA PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLU@BU ORU@ANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE“. Odbrana je javna i istoj mogu prisustvovati svi zainteresovani a primjerak magistarskog rada pod navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled svih zainteresovanih svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

47

48

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16., novembar/studeni 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Karlsen odustao od borbe za titulu prvaka svijeta

Te`ak udarac za FIDE
Blagojevi}: Bolji od Emira Dizdarevi}a
(Foto: J. Had`i})

Zavr{en turnir „Zenica 2010“

Odustat }e i neki od velikih sponzora i ulaga~a, a me~evi za prvaka i dalje }e se igrati u gradovima kojima je te{ko pravilno izgovoriti ime
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
Veliki {ok izazvala je odluka dvadesetogodi{njeg norve{kog velemajstora Magnusa Karlsena (Carlsen) da odustane od borbe za titulu prvaka svijeta. Vi{vanatana Ananda. Odluku o odustajanju Karslen je, kako ka`e, donio nakon dugog kolebanja, a zasnovao ju je na nesavr{enosti, nepravednosti i nesavremenosti predlo`enog sistema takmi~enja, koji predugo traje (ciklus te~e od 2008. pa do 2012. godine). Prema Karlsenu, nije fer da se na turniru kandidata do titule izaziva~a dolazi u tri uzastopna te{ka me~a, koji isklju~uju detaljnu pripremu. Ovakva odluka donedavnog lidera svjetske rejting-liste, a sada drugoplasiranog,
Karlsen: Nesavr{en i nepravedan sistem takmi~enja

Dragi{a Blagojevi} po dopunskom kriteriju
Pobjedom crnogorskog velemajstora Dragi{e Blagojevi}a zavr{en je 14. me|unarodni turnir „Zenica 2010“, koji je uspje{no organizirao [K Preporod. Nakon devet kola po Bergerovom sistemu uz tempo igre od 90 minuta po igra~u i bonifikaciju od 30 sekundi za svaki potez, Blagojevi} je imao isti broj poena kao i doma}i velemajstor Emir Dizdarevi}, ali su dopunski pokazetelji bili na njegovoj strani. Od nagradnog fonda, koji je iznosio 5.100 KM, Blagojevi}u je pripalo 1.200 KM. Veliku radost zeni~kim ljubiteljima {aha priredio je

Kona~ni poredak
Blagojevi}, Dizdarevi} po 6,5, Martinovi} 6, Trkulja, [ari} po 5,5, Gori} 4,5, Bori} 3,5, Muratovi} 3, Serti} 2,5, Radi} 1,5. majstor Goran Trkulja, koji je remijem u posljednjem kolu ostvario normu za titulu me|unarodnog majstora. Turnir je imao 6. kategoriju FIDE s prosjekom od 2.380 poena. Dizdarevi} je bio prvi nosilac. Sudijski posao izvrsno su obavili Fahrudin ]erim iz Zenice i Bajro Obu}a iz Gora`da.

Iako to FIDE ne priznaje, bez Karlsena cijeli ovaj ciklus borbe za najvi{u {ahovsku titulu gubi pravi smisao. Poslije genijalnog Roberta Fi{era (Fisher), Zapad je kona~no u mladom Norve`aninu dobio dostojnog rivala igra~ima s Istoka, koji decenijama dr`e primat.

Tri me~a
Karlsen se u maju naredne godine u ruskom Kazanju trebao boriti s jo{ sedmoricom pretendenata u me~evima kandidata za pravo da izazovu aktuelnog prvaka svijeta

Detaljan historijat
Karlsenovim odustajanjem odustat }e i neki od velikih sponzora i ulaga~a u {ah pa }e se, kako je svojevremeno duhovito izjavio Gari Kasparov, me~evi za prvaka svijeta i dalje igrati u gradovima kojima je te{ko pravilno izgovoriti ime, dok je on svoje velike okr{aje s Karpovom i Kramnikom igrao u Njujorku i Londonu uz pa`nju cijelog svijeta i sponzorski novac mo}nih kompanija. S obzirom na zapetljanu situaciju u vezi sa sistemom razigravanja za titulu prvaka svijeta, u narednim brojevima osvrnut }emo se na detaljan historijat borbe za naslov najja~eg {ahiste na planeti.

Parovi prvog kola
U skladu sa situacijom nakon odustajanja Karlsena, FIDE je izmijenila i parove prvog kola, u kojem bi se trebali igrati sljede}i me~evi: Veselin Topalov - Gata Kamski, Vladimir Kramnik Teimour Rad`abov, Levon Aronjan - Aleksandar Gri{~uk, Boris Geljfand [ahrijar Mamedjarov. Suparnici }e odigrati mini me~eve od po ~etiri partije uz mogu}e razigravanje po ubrzanom tempu. Ista formula va`it }e i za drugo kolo. U finalu }e biti odigrano {est normalnih partija. Nagradni fond turnira iznosi 420.000 eura, a pobjednik stje~e pravo da izazove Ananda.

Turnir „Gora`de 2010“

Zeni~anin Sejfudin Miski} pobjednik
Zeni~anin Sejfudin Miski} pobjednik je Tre}eg me|unarodnog turnira „Gora`de 2010“. Nakon silovitog starta i {est pobjeda u prvih {est kola, Miski} je remijem u posljednjem kolu osigurao prvo mjesto, {to je veliki uspjeh ovog talentiranog igra~a. Pro{logodi{nji pobjednik Predrag Plakalovi} morao se zadovoljiti drugom pozicijom. Organizator turnira bio je [K Gora`de, pravo u~e{}a imali su igra~i do rejtinga od 2.300 poena te igra~i bez rejtinga. Ovaj interesantni turnir privukao je pa`nju 41 igra~a iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Odigrano je sedam kola po {vicarskom sistemu uz tempo igre od 90 minuta za cijelu partiju i bonus od 30 sekundi za svaki potez. Nagradni fond iznosio je 2.450 KM i raspore|en je na 15 nagrada. Kona~ni poredak: Miski} 6,5, Plakalovi} 6, Brki} 5,5, Stavnjak, Popovi}, Matarad`i} po 5, Salihovi}, Tonkovi}, Kahrovi}, Bari{i} po 4,5...

ipak nije izazvala veliko uzbu|enje u FIDE. Predsjednik Kirsan Iljum`inov ve} je izjavio da }e Karlsena zamijeniti ruski velemajstor Aleksandar Gri{~uk, {to je u najmanju ruku ~udno, jer se takvo rje{enje direktno kosi s pravilima turnira kandidata, u kojima je jasno navedeno da, u slu~aju odustajanja nekog od igra~a, njegov protivnik ide u naredni krug takmi~enja.

Memorijal Mihaila Talja u Moskvi

Mamedjarov korak do velikog uspjeha
Kolo prije kraja 5. memorijalnog turnira Mihaila Talja u Moskvi na ~elu tabele izdvojio se azerbejd`anski velemajstor [ahrijar Mamedjarov. Nakon sjajne pobjede nad Kinezom Vang Haom u osmom kolu, Mamedjarov je preuzeo lidersku poziciju od Levona Aronjana i s pola poena prednosti ulazi u posljednje kolo. Fenomenalnom pobjedom nad biv{im prvakom svijeta Vladimirom Kramnikom istakao se mladi Sergej Karjakin, koji se na diobi drugog mjesta pridru`io Aronjanu. S druge strane, za Kramnika, jednog od favorita i najuspje{nijeg turnirskog igra~a ove godine, ovaj turnir ostat }e u ru`noj uspomeni. Ovogodi{nji turnir imao je 21. kategoriju FIDE, a prosje~an rejting deset u~esnika iznosio je 2.757 poena. Poredak nakon 8. kola: Mamedjarov 5,5, Aronjan, Karjakin po 5, Vang, Gri{~uk, Nakamura po 4,5, Kramnik 3,5, [irov 3, Geljfand 2,5, Eljanov 2.
Mamedjarov: Sjajna pobjeda nad Vangom

Izabrane partije
Karjakin - Kramnik (Ruska)
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.Sc3 Sxc3 6.dxc3 Le7 7.Le3 0-0 8.Dd2 Sd7 9.0-00 Se5 10.h4 c6 11.c4 Le6 12.Sg5 Lf5 13.Kb1 T 14.f3 h6 15.Le2 e8 d5 16.g4 Lg6 17.f4 dxc4 18.Dc3 Sd3 19.f5 Lxg5 20.fxg6 Txe3 21.gxf7+ Kf8 22.Dxc4 Txe2 23.hxg5 Dxg5 24.Dxd3 De3 25.Dh7 De4 26.Dg8+ Ke7 27.Dxg7 Dxc2+ 28.Ka1 Tf8 29.Thf1 Td2 30.Tfe1+ Te2 31.Dc3 Kxf7 32.Df3+ 1-0 17.g4 Sg7 18.f3 f6 19.exf6 Lxf6 20.Dd2 De7 21.Kf2 Tf8 22.Kg1 Tae8 23.Lc2 b5 24.a3 a5 25.Sc1 Lg5 26.De1 Le3+ 27.Kh1 Lxg4 28.Lb3 Tf5 29.Tf2 Dh4+ 30.Kg1 Th5 0-1 9.bxc3 d5 10.exd5 Sxd5 11.Ld2 0-0 12.c4 Sf6 13.Sb3 Sc6 14.c5 Td8 15.Dg3 Dxg3 16.hxg3 Sg4 17.Le1 Txd1+ 18.Kxd1 e5 19.Ld3 Sf6 20.f3 Le6 21.Kc1 Tc8 22.Kb2 h6 23.a3 Sd7 24.Lf2 f5 25.Td1 Kf8 26.Kc3 Ke7 27.Tb1 h5 28.Th1 Sf6 29.Sd2 g6 30.Sc4 b5 31.Sb6 Td8 32.Te1 Kf7 33.Kb2 Sd5 34.Sxd5 Lxd5 35.a4 bxa4 36.Ka3 Tb8 37.Lxa6 Tb4 38.Td1 Td4 39.Lxd4 Sxd4 40.Td2 Lc6 41.Lc4+ Ke7 42.c3 Sb5+ 43.Lxb5 Lxb5 44.Kb4 Lc6 45.Td6 e4 46.f4 Le8 47.Td2 Ke6 48.c4 Kf6 49.Ka5 g5 50.Kb6 h4 51.fxg5+ Kxg5 52.gxh4+ Kxh4 53.c6 e3 54.Te2 f4 55.c7 Ld7 56.Kc5 Kg3 57.Kd4 a3 58.Ta2 Lf5 59.Ke5 Lc8 60.c5 f3 61.gxf3 Kxf3 62.Txa3 Kf2 63.Kd6 e2 64.Ta1 1-0

Radi} - Blagojevi} (Italijanka)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.0-0 Sf6 5.Te1 0-0 6.c3 Sxe4 7.d4 exd4 8.cxd4 Lb4 9.Lxf7+ Txf7 10.Txe4 d5 11.Tf4 Txf4 12.Lxf4 Lg4 13.Le3 Df6 14.Sc3 Lxf3 15.Dxf3 Dxf3 16.gxf3 Lxc3 17.bxc3 Kf7 18.Tb1 b6 19.Kf1 Ke6 20.Ke2 Tf8 21.Tg1 g6 22.Tg4 Tf5 23.Lg5 Sa5 24.Lh4 Sc4 25.Lg3 Kd7 26.Tf4 Txf4 27.Lxf4 Sd6 28.Le5 Ke6 29.Kd3 c5 30.f4 c4+ 31.Kc2 Se4 32.f3 Sf2 33.Kd2 Sd3 34.Ke3 Kd7 35.h4 h5 36.Lf6 Kc6 37.Le7 Kb5 38.Ld6 Ka4 39.Le7 b5 40.Kd2 a5 41.a3 Sxf4 42.Ld6 Sd3 43.Le7 Kb3 44.Ld8 b4 45.axb4 axb4 46.La5 bxc3+ 47.Lxc3 Se1 0-1

Miski}: [est pobjeda pa remi

Problem broj 490 L. Ulanov, 1979.

Studija broj 490 J. Moravec, 1913.

Mat u tri poteza Bijeli vu~e i dobiva

Muratovi} - Trkulja (Sicilijanka)
1.e4 c5 2.Sc3 a6 3.f4 b5 4.Sf3 Lb7 5.d3 e6 6.De2 Sc6 7.Le3 d6 8.g4 Le7 9.h4 Sf6 10.Lh3 h5 11.g5 Sg4 12.Lg1 Da5 13.Dd2 Sb4 14.a3 0-0-0 15.0-0-0 Sc6 16.Sb1 b4 17.axb4 Sxb4 18.Sa3 d5 19.e5 d4 20.Lg2 Ld5 21.Tf1 Td7 22.Kd1 Da4 23.Ke2 f6 24.exf6 gxf6 25.T e5 a1 26.c3 Sxd3 27.Sxe5 fxe5 28.Lxd5 Sxf4+ 0-1

Serti} - Martinovi} (Damin gambit)
Studija 489: 1.Se5 Kd6 2.Sd3 Df7 3.Dd4 Dd5 4.Df6 De6 5.Dg7 Df5 6.Sf4 Kc5 7.Dc3 Kb6 8.Dc7# 1-0
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Lg5 c6 6.Dc2 Le7 7.e3 Sbd7 8.Ld3 0-0 9.Sge2 Te8 10.0-0 Sf8 11.Lf4 Se6 12.Lg3 b6 13.e4 g6 14.e5 Sh5 15.Tad1 Sxg3 16.hxg3 Ld7

Trkulja - Serti} (Sicilijanka)
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 Lb4 7.Dd3 Sf6 8.0-0-0 Lxc3

Problem 489: 1.Df6 Lf6 (1...Lxc7 2.Sf5) 2.c8D Ke7 3.Sf5# 1-0

oglasi

Dnevni avaz

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

49

Bajram {erif mubarek olsun!

50

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

51

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
umjetna valvula) Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

52

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

53

54

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

55

Broj:01-23-2943-1/10 Datum:12.11.2010.godine Na osnovu èlana 45. Zakona o graðevinskom zemljištu ("Slu`bene novine F BiH" broj: 25/03,16/04 i 67/05), èlana 6. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog graðevinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu ("Slu`beni glasnik Opæine Bosanski Petrovac, broj 4a/10), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgraðenog graðevinskog zemljišta u poslovnoj zoni "Gorinèani" broj: 02/1-23-2419-2/10 od 08.11.2010.godine, Odluke o utvrðivanju cijene 1m2 graðevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni "Gorinèani" broj: 02/1-23-24193/10 od 08.11.2010.godine Opæinski naèelnik raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgraðenog graðevinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu radi graðenja I PREDMET JAVNOG KONKURSA Predmet javnog konkursa je dodjela neizgraðenog graðevinskog zemljišta u dr`avnoj svojini, radi izgradnje objekata poslovno-proizvodne namjene u skladu sa Odlukom o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone "Gorinèani" Bosanski Petrovac broj: broj:02/01-23-3997/10 od 05.05. 2010.godine 1.Lokacija broj 1: graðevinska parcela broj 1 - površina lokacije - 9071,37 m2 - oznaka lokacije: u katastru oznaèena kao dio k.è. 59/1 dr`avna svojina K.O.Petrovac na kojoj je predviðena izgradnja objekata poslovno -proizvodne namjene spratnosti P i P+1 2.Lokacija broj 2: graðevinske parcele broj 2,3,5,6,8 i 9 - površina lokacije - 51630,94 m2 -oznaka lokacije: u katastru oznaèena kao dio k.è. 59/1 dr`avna svojina K.O.Petrovac na kojoj je predviðena izgradnja objekata poslovno -proizvodne namjene spratnosti P i P+1 3.Lokacija broj 3: graðevinske parcele broj : 4 i 7 -površina lokacije - 18059,14 m2 -oznaka lokacije: u katastru oznaèena kao dio k.è. 59/1 dr`avna svojina K.O.Petrovac na kojoj je predviðena izgradnja objekata poslovno -proizvodne namjene spratnosti P i P+1 II . NAKNADA Poèetna cijena zemljišta iznosi: Lokacija broj : 1 - 8 KM /m2 x 9071,37 m2 = 72.570,96 KM Lokacija broj : 2 - 8 KM/m2 x 51630,94 m2 = 413.047,52 KM Lokacija broj: 3 - 8 KM/m2 x 1859,14 m2 = 144.473,12 KM Olakšice na osnovu kojih se umanjuje poèetna cijena zemljišta su : Proizvodne djelatnosti Broj uposlenih Umanjenje naknade Od 1-5 Za 10 % Od 6-10 Za 20 % Od 11-20 Za 30 % Od 21-30 Za 40 % Od 31 i više Za 50 % Broj uposlenih Od 1-5 Od 6-10 Od 11-20 Od 21-30 Od 31 i više Uslu`ne djelatnosti Umanjenje naknade Za 5 % Za 10 % Za 15 % Za 20 % Za 25 %

V. PRIJAVA NA KONKURS Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadr`e: - taèan naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra (obrazac 1-7), odnosno liène podatke i adresu za fizièka lica - pisanu ponudu koja treba da sadr`i naziv nekretnine i iznos ponuðene cijene po 1 m2 zemljišta ili preraèunati ukupni iznos za predmetnu nekretninu. - rok u kojem se planira izgradnja objekta uz navoðenje osnovnih podataka o objektu koji æe se graditi - uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuðaèa - za pravna lica - uvjerenje da ponuðaè nema dospjelih, a ne izmirenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana)-za pravna lica - dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema opæini Bosanski Petrovac na ime naknade za ranije dodjeljeno graðevinsko zemljište, rentu ili drugu vrstu propisanih naknada po ovom osnovu. - instrument obezbjeðenja plaæanja utvrðenih naknada (bankovna garancija) odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini poèetne naknade za dodjeljeno neizgraðeno graðevinsko zemljište - dokaz o uplati kaucije (depozita) 10 % iznosa od poèetne cijene navedene u ovom konkursu. Utvrðeni iznos kaucije uplatiti na depozitni raèun Opæine Bosanski Petrovac broj 3385002200483525 kod UniCredit bank Opæina 011 vrsta prihoda 722131(opæinske naknade). - ovjerena izjava kojom se potrvrðuje namjera ispunjavanja potrebnih uslova za primjenu olakšica po osnovu kojih se umanjuje poèetna cijena zemljišta. VI. POSTUPAK OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA Prijave za Javni konkurs slati u zatvorenim kovertama preporuèeno poštom sa naznakom: "Prijava na konkurs za dodjelu neizgraðenog graðevinskog zemljišta, sa napomenom: NE OTVARATI". Prijava se upuæuje na protokol u šalter salu Opæine Bosanski Petrovac ili na adresu: Opæina/ Opština Bosanski Petrovac ul. Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac Rok za dostavljanje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u javnom glasilu. Komisija, koju imenuje Opæinsko vijeæe, koja provodi javni konkurs, prije otvaranja koverte utvrðuje blagovremenost podnesene prijave. Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uslove, Komisija na osnovu prilo`enih dokaza utvrðuje redosljed prvenstva uèesnika konkursa prema kriterijima predviðenih Odlukom o uslovima i naèinu dodjele gradskog graðevinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu("Slu`beni glasnik Opæine Bosanski Petrovac broj: 4a/10").Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren neæe se razmatrati i vratit æe se podnosiocu zahtjeva. Komisija koja provodi konkurs dostavit æe Zakljuèak o rezultatima konkursa svim uèesnicima javnog konkursa u roku od osam dana po zakljuèenju konkursa. Uèesnici javnog konkursa mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja Zakljuèka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Opæinskom vijeæu protiv tog Zakljuèka. Nakon isteka roka od osam dana Komisija dostavlja Zakljuèak o rezultatima javnog konkursa sa prigovorima uèesnika javnog konkursa Opæinskom vijeæu radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog graðevinskog zemljišta radi graðenja.Prije dostavljanja Zakljuèka o rezultazima javnog konkursa Opæinskom vijeæu, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazlo`eni prijedlog Opæinskom vijeæu. VII. OSTALE ODREDBE Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za uèešæe na konkursu, što podrazumjeva da je uèesnik du`an prilo`iti kompletnu dokumentaciju(orginal ili ovjerenu kopiju) kojom se dokazuju èinjenice na osnovu kojih se utvrðuje pravo prvenstva, Uèesniku èija ponuda ne bude prihvaæena vratiæe se uplaæeni iznos kaucije (depozita) u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuðaèa koji je stekao pravo na dodjelu gradskog graðevinskog zemljišta radi graðenja a nakon tog odustane od istog. Opæina Bosanski Petrovac zadr`ava prava da u bilo kom momentu i bez obralo`enja poništi Javni konkurs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem Slu`be za prostorno ureðenje,katastar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost Opæine Bosanski Petrovac svakim radnim danom od 8-15 sati. Opæinski /Opštinski Naèelnik Ermin Hajder

Obraèun olakšica izvršit æe se Rješenjem o dodjeli zemljišta. Ostale vrste naknada koje su odreðene zakonom investitoru æe biti odreðene Rješenjem o urbanistièkoj saglasnosti. Investitor je du`an da o svom trošku izvrši pretvorbu poljoprivrednog u graðevinsko zemljište. III. PRAVO UÈEŠÆA Pravo uèešæa imaju sva zainteresovana fizièka i pravna lica shodno odredbama Zakona o graðevinskom zemljištu. IV .PREDNOST ZA DODJELU Prednost za dodjelu neizgraðenog graðevinskog zemljišta ima ponuðaè koji ponudi: - najveæu cijenu u odnosu na poèetnu cijenu naznaèenu u ovom konkursu.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 34/03), ~lana 8. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora`de / pre~i{}eni tekst/ („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“ broj 8/10) i ~lana 13 b. Statuta Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora`de“ („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“, broj 3/01 i 14/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora`de Upravni odbor Agencije se sastoji od predsjednika i ~etiri ~lana. Opis upra`njene pozicije: Upravni odbor Agencije za privatizaciju nadle`an je da upravlja Agencijom; donosi Statut Agencije i druge op}e akte; donosi Poslovnik o radu; donosi Pravilnik i program rada Agencije na prijedlog direktora, usvaja zavr{ni ra~un i izvje{taj o radu Agencije; osniva komisije i druga radna tijela Agencije, vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Agencije. Predsjednik i ~lanovi imenuju se istovremeno na period od 4 godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Kandidati za predsjednika i ~lanove moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: 1. da su stariji od 18 godina, 2. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 3. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za obavljanje du`nosti u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

4. da nisu otpu{eni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 5. da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i ostale uslove: 1. da imaju zavr{en najmanje VII stepen stru~ne spreme, 2. da posjeduju stru~no znanje u oblasti prava, ekonomije ili tehni~kih nauka, 3. da posjeduju dovoljno radnog iskustva u struci na poslovima vezanim za problematiku privatizacije preduze}a. U Upravni odbor Agencije ne mogu se imenovati kandidati koji su: 1. stariji od 70 godina na dan imenovanja, 2. ~lanovi u vi{e od jednog Upravnog ili Nadzornog odbora, 3. u finansijskom ili privatnom interesu sa Agencijom, 4. na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, 5. u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj 40/08). Uz prijavu za izbor i imenovanje kandidati su du`ni prilo`iti slijede}u dokumentaciju (originalni dokumenti ili ovjerene kopije dokumenata): - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu,

- uvjerenje nadle`nog suda (Op}inski i Kantonalni sud) o neka`njavanju i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - izjava kandidata da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere - izjava kandidata da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH. Kandidati koji budu u{li u u`i izbor, bi}e pozvani na intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Naknada izabranom predsjedniku i ~lanovima odredi}e se na osnovu Odluke o utvr|ivanju visine naknade za rad u upravnom i nadzornim odborima, skup{tinama dru{tva i drugim organima upravljanja. Prijave se podnose odvojeno za predsjednika i za ~lanove ili u jednoj prijavi, s tim da se izri~ito naglasi za koju poziciju se kandiduje. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz“, Web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog Kantona Gora`de i Oglasnoj plo~i Kantona. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave sa tra`enom dokumentacijom je potrebno dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na adresu: Bosansko-podrinjski kanton Gora`de, Vlada kantona, Vi{egradska 2a, Gora`de, Komisija za provo|enje postupka izbora i imenovanja predsjednika i ~lnova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora`de sa naznakom „Prijava na oglas - ne otvaraj“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE

56

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

57

LOTO

6/42
GARANTOVANI JACK POT ZA 92. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM

GARANTOVANI JACK POT ZA 92. KOLO LOTO-a 250.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ 91. KOLA LOTO-a OD 13. 11. 2010. godine PRIVREMENI IZVJE[TAJ 91. KOLA JOKERA OD 13. 11. 2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 91. KOLA LOTO-a

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

11 13

30

34 36 39
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

30

39

34 13

36 11
094361 777612

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 9 POGOTKA DOBITAKA IMA 410 POGOTKA DOBITAKA IMA 7.273

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3

749,90 KM 21,90 KM 2,50 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA BROJEVA 4 DOBITAKA NEMA

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 18
BROJA DOBITAKA

75,80 KM 6,30 KM 1,00 KM

IMA 216
BROJ DOBITAKA

U 91. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.987,70 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.993,85 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.248,50 + JP 208.262,30 ) . . . . . . . . .219.510,80 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.749,10 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.998,80 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.997,50 KM

IMA 2.083

U 91. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.034,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.017,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.203,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.813,60 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00029 4640068 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00051 4660209 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00206 4650350 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00335 4640064 R 1x5 3x4 4x3 ZASTUPNIK : 00421 4650471 R 1x5 ZASTUPNIK : 00434 4660030 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00628 4660062 R 1x5 1x4 4x3 ZASTUPNIK : 00682 4650072 R 1x5

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 14. 11. 2010.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 14.11.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 89. KOLA LOTO-a OD 06.11.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 89. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 89. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.286,90 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.643,45 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.160,90 + JP 181.878,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193.038,90 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.696,50 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.928,70 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.857,40 KM

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515,10 KM DOBITAKA IMA 418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,40 KM DOBITAKA IMA 6.516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 89. KOLO LOTO-a JE 14.12.2010.GOD.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 14.11.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 89. KOLA JOKERA OD 06.11.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 89. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 89. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.905,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.952,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.190,50 + JP 12.315,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.505,50 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.762,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,30 KM DOBITAKA IMA 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55,70 KM DOBITAKA IMA 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20 KM DOBITAKA IMA 2.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 14. 11. 2010.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 89. KOLO JOKERA JE 14.12.2010.GOD.

58

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

59

MALI

OGLASI
Prodaja
cija i sva oprema, 13.500 KM.Tel. 033 537 853 Pasat karavan 2000 god., tdi, 10.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Peugeot 206 1.4 Hdi 2003.godiste crni full oprema,klima,alu felge. Tek uvezen i tek registrovan. Cjena za ke{: 8.400 KM. Tel. 063 636 454 Polo, 2000 god., dizel, full oprema, metalik plavi. Cijena 9.000,00 KM. Tel. 061 379 113 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem auto daewo matiz 2002 god.pre{ao 43000 KM. Tel. 061 752 404 Prodajem Ford Escort 1.8 dizel (TD), 1997., 5 vrata, boja metalik tamno zelena, tek registrovan, dobro o~uvan, pre{ao 165.000 km, cijena 4.500 KM. Tel. 062 712 626 Prodajem GOLF TDI 1.9, 2003 godi{te, 130 KS, crna boja. Tel. 061 167 975 Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem kombi VW 1983. povoljno. Registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem Mercedes E220 CDI 2004.godiste, registrovan do 5/2011, crni metalik, automatic, u odli~nom stanju, mogu}a garancija. Mo`e zamjena za Mercedes CLS ili S uz doplatu. Tel. 061 101 410 Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem motor za Mazdu 626 dizel 2.0, god. 1996., Zenica. Tel. 061 989 296. Prodajem opel kadet benzin registrovan 1.100 KM. Tel. 061 841 046 Prodajem Polo dizel 1,4 94.g. u odli~nom stanju, mo`e zamjena za novija auta tel. 061 243 923 Prodajem Puch 1980 god. Dizel. T el. 061 158 226 Prodajem reno 5 povoljno, u voznom stanju, neregistrovan. T 066 274 el. 555 Prodajem reno klio 1995.god. Cijena po dogovoru. Tel.061 527 221. Prodajem seat arnsu 2000g u odli~nom stanju. Tel. 063 789 227 Prodajem TOYOTA Aygo 2005 god pre{la 62000 km. Tel. 062 530 170 Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM. Tel. 061 259 784. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem-mijenjam teretni kombi Mercedes D-210, 93. g., neregistrovan. Tel. 061 965 054. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno 11, registrovan, stanje izvanredno, boja bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 benz., 2000 god. 4 vrata, klima, registrovan do aprila 2011. 5200 KM. Konjic . Tel. 062 002 599 Reno Laguna karavan dizel, 2004. god., reg. do 7. 2011., cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Reno Scenik 1.9 DCI, 2001. god., full oprema, cijena 9.400 KM, Mostar. T el. 063 352 969. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, 10.500 KM. Tel. 061 864 130. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Felicia 1.3, 50 KW, 1996. god., registrovana, povoljno. T 063 276 379. el. [koda felicija, 1.3, reg. do aprila, god. 2000, cijena 4500. Mob.062 563 396 [koda Octavia Tour 2009., TDI, u garanciji cijena 23000KM. Tel. 062 390 408 [koda oktavia 2005, 1.9 tdi,90 ks extra stanje,zeder i tek registrovan.cijena 13800 KM. Tel. 061 390 514 Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vento, 1.9 tdi, 98. god, zeder, klima, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. YU FLORIDA, god proizvodnje 1990,registrovan do 27.07.2011. benzin 1.4. Tel. 061 066 521 Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila za auto otpad. Tel. 062 127 951. 16791-1tt Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem euro kuku za Fiat Dandu, cijena po dogovoru. Tel. 063 369 243 Autolakirer farbarske,polir usluge,na autima.kvalitet garancija. Tel. 061 497 000 Povoljno gume michelin M+S 205/55/16. Tel. 061 352 577

Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A4 2.5 TDI, 2003., Audi A4 caravan 1.9 TDI, navig., Citroen C4, 2008. 1.6 HDI. Tel. 061 133 750. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan 57.do 11. mjeseca, automatik, 1.800 KM. Tel. 061 438 446. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, 6.950 KM. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. Fiat Punto van, 1999., uodli~nom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 062 824 088. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto , 1.1 benzin, 1990. godina, metalik plavi, u ekstra stanju. Tel. 061 530 385. Ford Probe 2.2, 1991., o~uvan, opremljen, ispravan. Tel. 061 143 922. Ford Siera, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Golf 2, 1.6 benzin,1986 godina, istekla registracija, ofarban,1500 KM. HITNO! Tel. 062 055 910 Golf 2, dizel, bijele boje, kraj 87. god., cijena 2.600 KM. Tel. 061 701 701. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3900 KM. Tel. 063 123 282 Golf II 5 vrata registrovan u dobrom stanju cijena 2400 KM. Tel. 033 204 497 Golf2,1.6TD,91.god.istekla regis.servo-volan, {iber,4-vrata.Cjena 3500KM.Tel.063 711 168 Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. KIA Ceed 1.6 benzin, 2008. god., registrovan, dodatna oprema, pre{ao 23.000 km. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon 2.8 JTD, maxi, 2001. god., u ispravnom stanju, istekla registracija 8. 2010. Tel. 061 153 130, 033/640-064. Lada 112.15GLI 16v pre{la samo 28.500km ni je vo`ena zimi reg.do4.6.2010 nove tablice. Tel. 033 410 505 i 061 927 080 Lancia Musa, 2006., ful oprema, tiptronik, 13.000 KM, mo`e zamjena. T el. 061 143 036. Mercedes 123 83g tek registrovan povoljno. Tel. 063 461 969 Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Najjeftinija registracija vozila, besplatan teh. pregled. Tel. 062 316 911, Sarajevo. Nove gume 15-ske 50 KM, po kom., 16-ske, 75 KM/1 kom., Zenica. Tel. 061 133 050. Opel astra dti 2001 met.plava klima servo mp3 abs dalj.zak. tek regístrovana nove gume o~uvana 8300 KM. Tel. 062 986 677 Opel Astru 95. godi{te karavan o~uvana registrovana crvene boje 500 KM. Tel.063 371 289 Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan TDI 5 2002 godina, registrovan, siva metalik boja, naviga-

Grbavica, kod Jadranke, opremljen jednos. stan 35 m2, plinsko grijanje, 300 KM, izdajem. Tel. 061 522 190. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Had`i}i, pos. prostor 44 m2, u centru, cijena dogovor. Tel. 033 422-097, 061 270 506. Hrasno, I sp., dvos. namje{ten stan, 550 KM+re`ije. Tel. 061 912 764. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, dvos. namje{ten stan u zgradi, centralno gr., Pejton, 300 KM. Tel. 061 522 190. Ilid`a, Pija~na, polunamje{ten stan. Tel. 061 866 705, 033 612-883. Ilid`a, Mala Aleja izdajem ili prodajem poslovni prostor u TC „Mellain“ na prvom spratu, mogu sve namjene osim ugostiteljstva, 061 149 637 Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, papiri uredni, 1/1, povoljno za sve namjene, parking za kola. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan u stambenoj zgradi. Tel. 061 866 705. Izdaje se stan u novoj Vogos}i Rosulje 65 Km2 ne namje{ten. T 065 095 el. 321 Izdajem 2 sobe studenticama sa upotrebom kuhinje, kujpatila, PejtonIlid`a. Cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor Bu}a Potok kod semafora: 21, 17, 65, 163, 350 i @elj. stanica 650 m2. Pogodno za sve namjene. Sve novo. Tel. 061 262 838. 17195-1tt Izdajem namje{ten trosoban stan studentima, WC, c.g., ^engi} Vila 2 (kod Merkur pijace). Tel. 061 375 787. 14813-1nd` „Papagajka“ zgrada opremljen dvoipos. stan, centralno, blind, izdajem. T el. 061 522 190. A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Alipa{ino B faza, namje{tena garsonjera ozbiljnim osobama. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija kod Slatkog }o{eta, izdajem pos. prostor. Tel. 061 228 792. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 180 KM. Tel. 061 866 409. Centar, Marijim Dvor kod hotela „Holiday In“ izdajem poslovni prostor 84 m2 u dvije eta`e zasebno grijanje, klimatiziran u dobrom stanju. 061 149 637 Ciglane Donje, Alipa{ina ul., jednos. ve}i stan 45 m2, I kat, balkon, centralno. Tel. 062 465 466. Ciglane kod Robota, dvos. moderno opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 031 330. ^obanija, neboder, dvos. moderno namje{ten stan 55 m2, centralno, izdajem. Tel. 061 031 330. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvos. namje{ten stan priv. ku}a, pos. ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 033 653823, Pofali}i. Dvos. novoadapt. stan 70 m2, strogi centar, pogodan za stamb. ili pos. prostor (kancelarije). Tel. 062 714 128. Dvos. polunamje{ten stan ozbiljnom bra~nom paru. Tel. 063 320 413, 063 466 444. Dvos. stan M. Dvor, kod Holiday Ina, moderno namje{ten, 600 KM. Tel. 061 142 704. Dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, poseban ulaz, izdajem. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Grbavica dvosoban stan izdajem bra~nom paru. 400 KM plus re`ije tel.063 021 872 Grbavica, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, eta`. grijanje, plin, izdajem. Tel. 061 145 853.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici.Tel. 062 385 332. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan 69 m2, parno grijanje, telef., kabl., V. Polje, 300 KM. Tel. 033 212 022, 061 502 773. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska TV, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten Buljakov potok tel 061 379 874 Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Marindvora. Tel. 033/526426, 061 504 385. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Isto~nom Sarajevu u Spasovdanskoj ulici tel. 061 552 038 Izdajem dvosoban stan u ku}i, odvojen ulaz - 160 KM. T 061 433 662 el. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u. Tel. 062 561 768, Derebent 37. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan - ^. Vila I (kod Velepekare) dvjema studenticama Teolo{kog fakulteta. Tel. 061 828 422. Izdajem jednosoban namje{ten stan, cen. grijanje, kablovska, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Izdajem kancelarijski prostor u Hrasnom, preko puta Robota. Tel. 535052. Izdajem ku}u strancima na Mihrivodama, 3 sobe , 2 mokra ~vora, kuhinja trpezarija, gara`a 4 parking mjesta, ba{ta, na du`i period . Cijena 1.300 km. mjese}no /ispod Kafane KIBE/. T 061 el. 360 084 Izdajem ku}u u Ned`ari}ima. Tel. 063 954 945 Izdajem namje{ten dvosoban stan na Bjelavama 061 310 725 Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem namje{tenu sobu u ul. Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem opremljen stan u Butmiru, 160 KM. Tel. 033 680-106. Izdajem opremljen, uhodan frizerski salon sa tri radna mjesta, manikir, pedikir, nadogradnja noktiju. Tel. 062 111 849 Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem posl. prostor 30 m2 + 14 m2, Marin Dvor. Tel. 061 157 929. Izdajem poslovni p., ul. Bolni~ka 33,

pogodan za granap i zanatstvo. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor 40 m2, u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 157 193. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 061 154 130. Izdajem poslovni prostor u Isto~nom Sarajevu, ulica Spasovdanska br. 33. 065 816 297 Izdajem potpuno opremljenu garsonjeru (telefon, kablovska TV, grijanje plinsko, ul. Himze Polovine. Tel. 033 227-969, 061 158 701. Izdajem prazan dvoiposoban stan na Dobrinji (ul. Gandijeva), 250 KM. Tel. 062 971 539. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe na Mejta{u za studente, zajedni~ka kuhinja.VEOMA POVOLJNO,tel. 066 194 477 i 062 662 021 Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sobu sa centralnim grijanje i kablovskom TV zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033 659 895 mob:062 943 021 Izdajem jednostoban namješten stan na Vracama bra~nom paru ili studentima 250KM. 061 139 713 Izdajem sprat ku}e Ilid`a, luk. namje{ten komplet,, stranc. i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem sprat ku}e, Ilid`a, luk. namje{ten komplet, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban extra namje{ten stan u novoizgra|enom objektu na [ipu-Bare, I sprat, 80 m2. Tel. 061 190 713. Izdajem trosoban namje{ten stan kod Lu~kog mosta-Mostar i sobe za preno}i{te sa kuhinjom. Tel. 062 070 100 Izdajem trosoban stan Dobrinja C5, nenamje{ten, cijena 300 KM. Tel. 066 621 663. Izdajem trosoban stan na Dolac Malti, 400 KM, namje{ten. Tel. 062 320 746. Izdajem trosoban stan, Envera [ehovi}a u zgradi. Tel. 061 268 476. Izdajem trosoban stan sa grijanjem. Tel. 061 068 509 i 033 613 863 Izdajem u centru dvosoban stan, pla}anje unaprijed. Tel. 061 514 301. Iznajmljujem namje{tenu sobu, A. Lipa, Sarajevo. Tel. 654-778. Iznajmljujem prazan ve}i stan u privatnoj ku}i poseban ulaz. Tel. 066 644 790 Jednokrev. soba djevojci, Alipa{ina, kod Hipo banke. Tel. 033 460-579. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM, mu{karcima iz Federacije. T 062 el. 467 823. Na Grbavici izdajem namje{tenu garsonjeru u privatnoj ku}i studentici. T el. 061 310 502 Namje{ten stan izdajem. Tel. 062 280 614. Otoka, jednos. prazan stan 35 m2, centralno, zgrada izdajem. Tel. 062 465 466. Pofali}i, dvos. namje{ten stan, priv. ku}a, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 033 653-823. Pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje sa papirima. Tel. 061 857 012. Pos. prostor kod htoela Grand, Pofali}i, neopremljen, 80 m2. Tel. 061 249 155. Pos. sklad. prostora 100 m2 i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Posl. prostor 50 m2, u Osjeku, glavna cesta, parking dobar. Tel. 061 304 213. Povoljno namje{ten stan izdajem na Mojmilu, 68 m2. Tel. 061 740 902. Povoljno, jednos. stan p. namje{ten ili prazan, pos. ulaz, priv. ku}a, Ilid`aOtes. Tel. 629-054. Priv. ku}a dvos. stan, studentima, centralno grijanje, pos. ulaz. T 061 812 el. 524. Soba namje{tena, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Stan bra~. paru sa grijanjem na spratu, pos. ulaz. Tel. 468-949. Stranim dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Studenticama ili zapos. `eni, namje{tena soba, centr. grijanje. Tel. 033 453-198 i 061 500 027. Ul. Harudina [abanija 31, stan, prizemlje, u priv. ku}i. Tel. 234-118. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne,

salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Stanovi novogradnja. U najljep{em dijelu Dobrinje. Odmah useljivo, veliki balkon, gara`e, parking. Objekat bez tereta. Super. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem nov stambeno-poslovni objekat (2 zasebna stana), kvalitetno i standardno opremljen (izdan). Ukupno 128 m2, 1/1. Atraktivna lokacija u Sarajevu - Stari Grad. Tel. 061 266 605. 17075-1tt Dobrinja novogradnja stanovi od - 45, 52, 62, 67, 120 m2. Uknji`eno, useljivo. www.ahaeti.ba Tel. 061 398 786. 17105-1tt Pofali}i - 76 m2, Novo S. - 41 m2, Mojmilo - 68 m2, M. Dvor Odoba{ina 37 m2, Centar - 26 m2, Alipa{ino P - 53, 59 i 64 m2, Gr. bavica - 54 m2, ^engi} V. - 64 m2, Dobrinja - 49, 55, 66 m2. Tel. 061 375 787. 14760-1Nd` Prodaje se stan od 58 m2 na Al. Polju, ul. Geteova 11, V sprat. Cijena po dogovoru. Tel. 063 320 413. 14779-1Nd` Hitno i vrlo povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Kont. tel.: 061 207 921. 14797-1Nd` Vogo{}a centar novogradnja, stanovi useljivi odmah od 43 m2 - 112 m2 ekstra kvalitetno, lift, parking 1.486 KM/m2 sa pla}enim PDVom. Tel. 061 916 208. 14844-1Nd` Dobrinja Bulevar, poslovni prostor 22 m2 ekstra ura|en, pogodan za vi{e namjena, prodajem ili mijenjam za manji stan. Tel. 062 533 451. 14844-1Nd` Al. polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino ul. Ante Babi}a,stan 48 m2 cijena po dogovoru Tel.065 080 485 Banjlauka, ul. Kozarska, ku}a 9.5x10.5 m, novogradnja, 2 trosobna stana, veliko potkrovlje, na placu 890 m2 Tel.061 218 659 Barice, prodajem plac 1,5 dulum. Tel. 061 534 438. Ba{~ar{ija - stan 90 m2, II kat, bez posrednika. Tel. 061 228 792. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni objekat u najprometnijoj ulici Bravad`iluk, restoran sa sobama, motel 355 m2. Tel 061 275 535. Beograd, dvosoban stan 53 m2, sa terasom, II kat, mogu}nost nadogradnje, u naselju Kote`, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, ku}u sa 4 hektara i 8 ari placa + pom. objekti kod Avale. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225-7932. Biha} prodajem stanove u novogradnji svih veli~ina i spratnosti na lokaciji Ceravci, sve zavr{eno i useljivo cijena po dogovoru. 061 149 637 Biha} stan 92 m2, potpuno renoviran prodajem povoljno ili mijenjam za manji. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Biha}, centar grada Musanovi} mahala,prodajem ku}u 14,30x11,90 sa poslovnim prostorom, zemljiste 660 m2, Pod+Pr+S+Pot sa dvije gara`e, odli~no stanje Tel. 061 603 350 Biha}, centar grada ul. Biha}ki branilaca prodajem poslovno stambeni objekt (welnes centar Rex), podrum, prizemlje i sprat, novogradnja potpuno opremljeno Tel. 061 603 350 Biha}, Harmani H-15/5 (Kineski zid) prodajem ~etvorosoban stan 100 m2, kompletno adaptiran i renoviran, prvi sprat. Tel. 061 603 350 Biha}, Harmani H-3 prodajem stan 70 m2,~etvri sprat,djelomi~no renoviran,grijanje et`ano na struju Tel. 061 603 350 Biha}, Harmani H-5 ul. 5.Korpusa prodajem stan 78 m2, osmi sprat (ima lift), relativno dobro stanje. Tel. 061 603 350 Biha}, Nova ~etvrt ul. 501. Sl. brigade prodajem ku}u P+S+P 10x8m sa , 600 m2 zemlji{ta, centralno grijanje, odli~no stanje Tel. 061 603 350 Biha}, Nova ~etvrt ul. M.H.Uskufije prodajem ku}u 10,5x11,5 prizemlje dva sprata i potkrovlje potpuno zavr{eno, sa bazenom, fontanom i pecarom Tel. 061 603 350 Biha}, Ozimice I ul.H.]emerlica prodajem stan 92 m2, ~etvrti sprat, potpuno renoviran i adaptiran sa kuhinjom i centralnim grijanjem Tel. 061 603 350 Biha}, Ozimice I ul.Himze Polovine (kod Trove) prodajem ku}u prizemlje sprat sa poslovnim prostorom i zemlji{tem 405 m2, Tel. 061 603 350 Biha}, prodajem stanove u novogradnji na atraktivnoj lokaciji naselje Luke Tel. 061 603 350

60

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dunum ipo zemlje u Rakovici, [amin gaj. Tel. 062 294 556, 033 514565. Dvije ku}e na Vratniku i 500 kvadrata zemlje.Tel. 061 312 866 Dvoipos. stan 64 m2, ^. Vila (kod Merkur centra). Tel. 066 359 832. Dvoipos. stan 65 m2, Trg me|unarodnog prijateljstva, Alipa{ino A faza. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 59 m2, Al. Polje. Tel. 061 375 787. Dvos. stan adapt. 60 m2, extra lokacija. Tel. 061 724 597. Dvos. stan, ul. Grada~a~ka, I sp. 62 m2. Tel. 062 257 085, 061 554 543. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fo~a, dun. vo}njaka ispod sela Sa{, as lijeve strane ^ehotine, pored vode. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Gara`a kod ambasade Austrije, zidana u nizu. Tel. 061 160 906. Gornje Ciglane, jednosoban, kompletno adaptiran sa eta`nim grijanjem, 30 m2, 67 000 KM, fiksno. Tel. 061 269 835 Grbavica, Dervi{a Numi}a prodajem ku}u prizemlje, i dva sprata sa poslovnim prostorom, cijena povoljna. Tel. 061 149 637 Grbavica, Ljubljanska 23 b/1 prodajem trosoban stan 71 m2, dvostrano orijentisan sa balkonom. Tel. 061 149 637 Grbavica, prodajem ili mijenjam 3soban stan 74 m2. Tel. 061 080 257. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i, Drozgometva prodajem imanje sa cca 220 dunuma, livada, njiva i {uma sa vi{e ku}i{ta, voda strujai put na parceli. Tel. 061 149 637 Had`i}i-Drozgometva, dev. ku}a i 60.000 m2 zemlje. Tel. 062 391 952. Hitno i povoljno Ilid`a Plandi{te novogradnja 88m2 /III plus 17 m2 terase 125.000 KM sa pla}enim PDV-om. Tel. 061 510 964 Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i povoljno prodajem trosoban stan na na Dobrinji kod Merkatora.tel/.061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i povoljno prodajem poslovni prostor od 200 m2 u prizemlju, visina 3,00 m na Dobrinja pogodno za sve djelatnosti Cijena 300.000 KM. Tel. 063 843 689 Hotonj, orahov Brijeg, parcela 1.460 m2, vlas. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, jednos. stan 36 m2, 12 sp., ul. A. [a}irbegovi}, 65.000 KM. T 061 el. 303 466, 664-229. Hrasno, Trg, stan 59 m2 grijne povr{ine+lo|a i 2 balkona. Tel. 033 617948 Ilid`a, IV Vite{ke brigade 50, prodajem ku}u sa jos devastiranim objektom na parceli od 1450 m2. Tel. 061 149 637 Ilid`a, Lu`ani Vinka [amarli}a 61 prodajem ku}u u nizu na sprat sa gara`om u izvrsnom stanju. Tel. 061 149 637 Ilid`a, Osik 29 prodajem stariju ku}u na sprat, zaseban poslovni prostor, pomo}ni objekti na parceli od 1500 m2 zemlji{ta sa svim priklju~cima i komunalijama. Tel. 061 149 637 Ilid`a, Rakovica prodajem ku}u na sprat sa oko 1500 m2 zemljista lijepo uradjen oklis. Tel. 061 149 637 Ilid`a,centar stan od 48+5m/2,cijena 75.000 KM. Tel. 061 272 136 Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. T 033 623-534. el. Ilid`a-Lu`ani, stan I sprat, 54 m2. Tel. 065 645 108. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5 m, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ispod [aminog gaja uz glavnu cestu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, pogled na more, gra|. dozvola. Tel. 061 48 33 58. Konjic, prodajem stan 70 m2, sa mogu~no{}u pro{irenja u potk. 30 m2. Tel. 061 684 929. Ko{. Brdo, stan 56 m2, ul. M. Handuki}a, III sp. Tel. 061 219 180. Ko{evsko brdo - ul.Bra}e Begi} br.5, prizemlje (kod avazovog tornja), jednosoban stan, kompletno adaptiran, sa ugra|enom kuhinjom. 65.000 KM Tel. 062 068 901 Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Kromolj, 2 ku}e i 1.500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 061 249 155. Ku}a 240 m2 useljiva, duplex, kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a p+3 sp, 300 m2 zemlje+300 m2 stamb. prostora, Ko{evo. Tel. 061 249 155. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e,, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Neumu, 300 m2 zemlje, parking za 2 kola, vrt, ba{ta i dr. Tel. 036 884 133, Neum. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Visokom-O~azi bb, odmah pored gl. puta. Tel. 062 952 395. Lijepu manju ku}u u blizini Vije}nice sa avlijom i terasom prodajem. Tel. 033 239-910. Lokacija 300 m2 zemllje, Ohridska, dev. ku}a. Tel. 061 249 155. Male{i}i-Ilija{, ku}a useljiva sa svim komunalijama i dulum vo}njaka, cijena 28.000 KM. Tel. 061 156 886. Metalka kod OHR-a /bijela fasadna cigla/ dvosoban sa balkonom na II spratu kompl. adaptir.sa novom kuhinjom, svom aparaturom, ameri~ki plakari spava}a soba, trpezarija 150.000 KM. Tel. 061 269 835 Mojmilo dvosoban 55m2 plus balkon kompletno i kvalitetno adaptiran 125.000 KM. Tel. 062 068 901 Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, prodajem stanove u novogradnji „Tibra Pacifik“ svih veli~ina i mogu}nost izbora spratnosti u B1 odmah useljivo, B2 useljivo u decembri i Clamela useljivo u martu. Cijena po dogovoru. 061 149 637. Novi grad Sarajevo, Brijes}e prodajem ku}u dvojnicu sa vanjskom kuhinjom i dvije gara`e na parceli od 1500 m2 zemlji{ta, povoljno i hitno. Tel. 061 149 637 Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Op{tina Centar : Centar :Ku}e u nizu, ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a ,ba{ta- elitno naselje . Tel: 062 341 250 Orebi}, prodajem 4-krevetni apartman 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, blizina mora, potpuno opremljen 33.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 92 46 035. Otoka, prodajem kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pazari}-Trn~i}i, ku}a i 1.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Plac Babanovac-Vla{i} za vikendicu i plac na Galici-Vla{i}. Tel. 070 207 771, 061 969 076. Plac u Bojniku, voda, struja, asvalt ili mijenjam za stan, mogu} svaki dogovor. Tel. 062 530 170 Plac za izgradnju ku}e, 3.000 m2 zemlje u Reljevu, sve za 30.000 KM. Tel. 061 299 127. Pofali}i kod FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 033 645-156, 061 437 719. Povoljno, dvije ku}e na prodaju u Semizovcu, 70000 eura.Dobra lokacija uz rijeku Bosnu. Kontakt telefon 063 582 882. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum.17.000KM Tel. 061 134 264; 061 500 203 Prodajem 1soban stan u Beogradu ili mijenjam za Sarajevo ili Ulcinj. Tel. 062 530 170 Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809009. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cen. grijanje, 1. sprat. Tel. 063 209 378. Prodajem garsonjeru u Ilija{u kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje, pogodna za pos. prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033/621-119. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam 2.soban stan 60m2,u centru Zenice za 1.soban stan do 40m2 uz nadoplatu.U ra~un primam automobil.Tel. 063 020 754 Prodajem ili mijenjam ku}u u centru Kiseljaka , papiri 1/1 . Tel. 063 702 576 Prodajem ili mijenjam manju ru{evnu ku}u za manji stan uz dogovor, Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. Prodajem ili mjenjam stan na Alipa{inom 62m2 za manji na Ilid`i mo`e i Hrasnica. Tel. 062 788 739 Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan 48m2, renoviran, na Alipa{inom polju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762 Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 061 154 130. Prodajem ku}u i gara`u, ul. Obhod`a 30, Sarajevo. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u sa 2 apartmana Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i jedan apartman. tel. 062 105 578. Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i 8 duluma zemlje u Crnoj rijeci, Ni{i}ka visoravan. Cijena 110 000 KM. Tel. 061 567 193 Prodajem ku}u sa svim priklju~cima 85 m2 + gara`a, 1/1, zvati od 12-22 h. Tel. 062 105 901, G. Hotonj. Prodajem ku}u u Busova}i, 10x9 m, na 3 kata, nedovr{ena, sa 220 m2 oku}nice, cijena 37.000 KM. Tel. 061 771 697. Prodajem ku}u u starom gradu (kod islamskog fakulteta, Ke~ina), ku}a se sastoji od 2 odvojena stana, jednosobnog i ~etverosobnog. eta`no grijanje, video nadzor, gara`a, ba{ta. parcela 300m2.cijena 350.000 eura.Tel. 062 068 901 Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem lokaciju na Bjelavama u blizini studentskih domova.T 066 711 el. 208, od 19-21 h. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem novu ku}u u Zabr|u .Svi papiri ispravni, 750 m2 zemlje. Tel. 061 268 084 Prodajem novu ku}u u Zabr|u. Svi papiri ispravni, 750 m2 zemlje. Tel. 061 268 084 Prodajem objekat 68 m2, pogodan za sve namjene, mogu}e nadogradnja. Tel. 061 141 283. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem stan 174 m2 na Mejta{u. Idealno za pos prostor- suteren. Cijena povoljna. Tel 063 826 085 Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tramvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 78 m2, Ljubljanska, pogled na Vilsonovo i M. Dvor. Tel. 033 212-479. Prodajem stan u centru, ^ekalu{a, 100 m2, sa gara`om 250.000 KM. Tel. 061 892 315. Prodajem super luksuzan stan 84 m2 + gara`a, Vrtovi riverine, 1.900 KM/m2. Tel. 061 139 469. Podajem stan na Vi{njiku, ulica Zaima [arca, garsonjera, na drugom spratu, u odli~nom stanju, 51000 KM fiksno, 062 068 901 Prodajem trosoban stan renoviran sa stvarima i gara`om, Kolodvorska. Tel. 062 626 285. Prodajem u centru stan dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem vikendicu u Gornjem Kotorcu, a mo`e i zamjena za manji stan u Federaciji. Tel. 062 923 714. Prodajem zemlji{te na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Tel. 061 817 960, 062 823 739. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rajlovac, prodajem privredni objekat veli~ine cca 350 m2 na parceli od 2300 m2 sa svim potrebnim priklju~cima i infrastrukturom,vlasni{tvo ~isto cijena po dogovoru. 061 149 637 Rakovica - [amin gaj, parcela od 1250 m2, suncana strana, struja, voda, prilaz sa dvije strane, ulicna rasvjeta, vikedn naselje, 42 000 KM. Tel. 062 068 901 Stan 122 m2, na M. Dvoru, ul. V Pe. ri}a, II sp. Tel. 061 219 180. Stan 33 m2, adapt. Sarajevo. T 033 el. 459-874. Stan 61 m2, V. Polje, adapt. jednoipos., tri sobe. Tel. 062 451 068. Stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Stan 87 m2, 2.300 KM/m2, nadogradnja, bez dodatnog ulaganja. T 061 el. 965 054. Stan 94 m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC-a, 3 balkona, II sp. Tel. 033 612-007. Stan kod ambasade Austrije (manji dvosoban), sve novo, I sp. T 061 160 el. 906. Stari grad Avdage [ahinagi}a na platou do parkinga prodajem poslovni objekat u rau bau stanju na vrlo atraktivnoj lokaciji, cijena po dogovoru. 061 149 637 Stari grad, Avdage [ahinagi}a 16, prodajem dvosoban stan 60 m2,stanje dobro. cijena povoljna. Tel. 061 149 637 Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari grad, Franjeva~ka 40, prodajem ku}u novoizgradjena, prizemlje sprat i potkrovlje cca 210 m2. Tel. 061 149 637 Stari grad, Huremu{a broj 2, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, i dva zasebna stana. Tel. 061 149 637 Stari grad, Obala Kulina bana 32/3, prodajem dvosoban stan,namje{ten, renoviran bez lifta. T 061 149 el. 637 Stari Grad, ul. Safeta bega Ba{agi}a, stan 42 m2, visoko prizemlje, papiri uredni, vrlo povoljno. Tel. 062 272 346. Strogi centar kod Vje~ne vatre, prodajem stan 150 m2, 1 m2 - 2.000 KM. Tel. 063 603 010. Strogi centar, ul. Ferhadija, I sp, 82 m2, pogodan za pos. djelatnost. Tel. 033 212-598. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino garsonjera 25 m2 na III spratu adaptirana 42.000 KM. Tel. 061 269 835 [vrakino, stan 33 m2. Tel. 061 133 597. Tros. stan 76 m2, u H. ^emerli}a, raskrsnica Pofali}i. Tel. 066 488 818. Tros. stan 76 m2, ul. Lo`ioni~ka. Tel. 066 783 856. U Vitezu stan povr{. 41 m2, jednosoban. Tel. 062 822 652. Vikendica, Buhotina, parcela 700 m2, 33.000 KM. tel: 062 068 901 Vla{i} na atraktivnoj lokaciji kod kompleksa FIS, prodajem ilimijenjam apartmane veli~ine 33 - 42 m2 za more ili stan u Sarajevu uz adekvatnu nadoknadu. Tel. 061 149 637 Vogos}a, Krivoglavci prodajem zemlji{te cca 1504 m2 idealno za vikendicu, ima potok. kontakt 061 149 637 Vogo{}a - prodajem pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, ul. A. Rizve, 200 m od puta Vogo{}a-Semizovac, 6.000 m2 zemlje. Tel. 065 966 707. Vraca iznad tranzita 43 m2 dvosoban, ima tri odvojene prostorije I sprat, useljiv ul. D. Numi}a br 62. Tel. 061 269 835 Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlja 30 dun., Betanija, mo`e i na parcele. Tel. 061 249 155. Zemlja 53 dun., podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088. Zemlji{ta 900 m2 u Lovi{tu, kod Orebi}a, dobar pristup, vodovod. Tel. 033 642-426. Zemlji{te 3.200 m2, u Pazari}u kod Sarajeva, cijena povoljna, papiri 1/1. T el. 061 389 533. Zemlji{te u Rajlovcu pored puta. Tel. 061 775 331. Zemlju u Doglodima, 4 dun., Ilid`a. Tel. 033 628-435. Hitno i veoma povoljno prodajem preko puta {kole na Vratniku,ku}u 42m2 .tel. 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com

Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bla`uj, prodajem vikend ku}u i 1.350 m2 zemlji{ta. Tel. 061 160 085. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Br~ko-Brka, ku}a visoko potkrovlje, pos. ulaz. Tel. 062 202 715. Breka Centar 66m2/I sprat, dvoiposoban plus balkon ul. H. Su}eske odmah useljiv 2.700 km/m2 Tel. 062 068 901 Breka trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar - Mejta{ /pored Ho{e Komerc-a/ garsonjera 21/m2 visoko prizemlje u odli~nom stanju 57.000 KM. Tel. 061 269 835 Centar Bare-[IP /prvi niz, bijele zgrade/ dvosoban stan 46m2/I sprat , sa novom komplet ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima, uknji`en 1/1 95.000 km. /bez stvari 2.000 km/m2. T el. 061 269 835 Centar Bare-[IP /prvi niz, bijele zgrade/ dvosoban stan 46m2/I sprat , sa novom komplet ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima, uknji`en 1/1 95.000 KM, nije RVI /gradnja GP Bosna//bez stvari 2.000 km/m2. Tel. 061 269 835 Centar Ko{evsko pored Avazovog tornja 39 m2 veliki jednosoban kompletno adaptiran prizemlje 65.000 km /sa ugradbenom kuhinjom/. Tel. 062 068 901 Centar Ko{evsko pored Avazovog tornja 39 m2 veliki jednosoban kompletno adaptiran prizemlje 65.000 km /sa ugradbenom kuhinjom/. Tel. 062 068 901 Centar Mejta{ kod Ho{e komerc_a posluge garsonjera 21/VP pogodna za studente a i posl. prostor 55.000 KM. Tel. 061 269 835 Centar povoljno kod Dr`avne bolnice ul. Goru{a dvosoban 55 m22 kompletno i kvalitetno adaptiran III sprat 2.300 KM. Tel. 062 068 901 Centar, Alipa{ina 47/2 izdajem ~etverosoban stan, kompletno adaptiran i luksuzno opremljen, klimatiziran. Tel. 061 149 637 Centar, blizu Skenderije, stan 41 m2, II kat, lift, plin, uknji`en, bez agencije, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, Breka- Zaima [arca 38 prodajem ~etverosoban stan 108 m2 u izuzetnom stanju.Cijena povoljna. Tel. 061 149 637 Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, Kromolj, prodajem dvosoban stan 46 m2 u novogradnji sa uzuzetno kvalitetnim materijalima, sve zavrseno i useljivo. Tel. 061 149 637 Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar. Kromolj prodajem stan u novogradnji 150 m2 sa bastom, velikom terasom i gara`om za ~etiri auta, zaseban ulaz ima sve elemente ku}e. Tel. 061 149 637 Centar.Ko{evsko ul. M. Hadjijahi}a 24/VP 40.000 km /garsonjera, kuhinja ismje{tena u hodnik, ima {pajz/. Tel. 061 510 964 Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-M. Dvor, jednosoban 40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. T 063 876 el. 844. ^engi} Vila Paromlinska 53/5 prodajem stan 99 m2 u novogradnji, dvostrano orijentisan, zavr{en i useljiv, cijena po dogovoru. 061 149 637 ^engi} Vila, D`emala Bijedica 33/15, prodajem jednoiposoban stan veli~ine 49 m2, ima balkon, kompletno adaptiran. Tel. 061 149 637 Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2, IV sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 062 606 831. Dobrinja 3, ul.Kasima Prohi}a, 48 m2, jednoiposoban, tre}i sprat, 72.000 KM. tel. 062 068 901 Dobrinja 3 (kod Kup-a), trosoban stan sa dva balkona, dva mokra ~vora, na tre}em spratu, dvostrano orijentisan, 1450 KM/m2. Tel:062 068 901 Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, stan dvos. i trosoban, cijena po dogovoru. Tel. 061 249 155. Dolac Malta 66 m2/V, plus balkon kompletno adaptiran 1.900 km/m2. Tel. 061 510 964 Dolac malta, Envera [ehovi}a 20/6 prodajem ~etverosoban stan 95 m2, lijep raspored, cijena po dogovoru. Tel. 061 149 637 Dubrovnik, prodajem dvosoban

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Grbavica u dvos. namje{tenom stanu, djevojka tra`i sustanarku. Tel. 062 639 985. Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel. 061 224 601 Hitno kupujem stan na Donjim Ciglanama do 80 m2 po umjerenoj cijeni. Tel. 063 843 191 Kupujem stan od 60 - 70 m2 na lokacijama Mejta{, Ko{evo, Vi{njik i Breka po pristupacnim cijenama. Hitno! Tel.062 068 901 Kupujem jednosoban stan na dobrinji (federacija), prizemlje isklju~eno. Pla}am u gotovini do 55.000 KM. Tel. 061 269 835 Hrasnica - put famosa (kod stadiona, bijele zgrade) 81m2/IV sprat, veliki trosoban stan sa 2 velika balkona, 2 mokra ~vora, eta`no grijanje, odli~no stanje, 1250 KM/m2. Tel. 061 510 964 Kupujem jednosoban stan do 45.000KM. Tel. 063 755 971 Grbavica kod [opinga - U dvosobnom namje{tenom stanu sa eta`nim grijanjem djevojka tra`i sustanarku. T el. 062 739 585 Tra`im stan na lokaciji grad, Grbavica,namje{ten do350KM. Tel. 063 206 607 Mladi bra~ni par bez djece,tra`i opremljen stan u zgradi,do 220km+rezije,prednost Alipasino, Ned`arici, Mojmilo, Stup,Ilid`a, Dobrinja. Tel. 063 706 722

Zamjena
Vla{i} za Sarajevo/Jadran, 2 apartmana novogradnja na ski-stazi, sa dozvolom. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvoiposoban stan Dobrinja, za sli~an bli`e centru, uz dogovor. Tel. 061 509 813. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u Kantonu sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Sarajevo, stan 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Ku}a i 1.500 m2 zemlje u Ljubini za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. Mijenjam kvalitetan dvos. stan Otoka sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz dogovor. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Ku}a u Kasindolu u RS za Federaciju, za ku}u ili stan. Tel. 066 861 519. Mijenjam jednosoban stan na Gornjim Ciglanama, kompletno adaptiran, 33 m2, drugi sprat, za odgovaraju}i dvosoban uz moju doplatu, tel: 061 269 835 Mijenjam stan u Sarajevu za ku}u ili stan u Derventi. Tel. 065 262 447

„RASPRODAJA“. Bukova cijepana drva, }utci i metrica, ugalj Banovi}i (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068, 062 754 670. 14262-1Nd` „TOTALNA RASPRODAJA“. BUKOVA CIJEPANA DRVA 60 KM. Ugalj Banovi}i (kocka, orah) te drveni ugalj Kreka. Kredit za penzionere. Tel. 062 315 020, 061 234 598. 14262-1Nd` „AKCIJA OGREVA“. Akcija drva do kraja novembra. Bukova cijepana drva i }utci 60 KM. Ugalj Banovi}i kocka, orah, te drveni ugalj Kreka - sa vage. Tel. 062 543 688 ili 063 553 531. 14262-1Nd` UGOSTITELJSKI [E]ER sa reklamom, ugostiteljski med, keks, ka{ikice espreso i ostali proizvodi za ugostitelje. EXTRA PAK doo. Tel. 061 145 096. 16777-1tt TOTALNA RASPRODAJA!!! Bukova drva, metrice, }utak, cijepana. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Kameni ugalj (Banovi}i) 150 KM. Bukov briket najkalori~niji u BiH 200 KM. Sva roba mo`e u vre}ama. Obezbije|en prijevoz. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 14712-1Nd`

Dnevni avaz
„NARU^ITE DRVA SA OSMIJEHOM“! Drva 50 KM (bukva i grab). Drveni ugalj Kreka 80 KM. Kameni Banovi}i (kocka i orah) 150 KM. Bukov briket ko du{a 200 KM! Sva roba u vre}ama! Kon. osoba Jusuf-Juka. Tel. 061 025 311. 14712-1Nd` Prodajem stolni fudbal slot sa 5 igara kovanice tel 062 268 096 Prodajem Acer laptop,2 g.star ,700 KM. 061 399 685 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Prodajem ma{inu za izradu konopca do 10mm. Tel. 063 402 077 Prodajem ugostiteljski {ank, pivomat, ledomat i ma{inu za pranje su|a. Tel. 062 598 362 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem 3 koristena, isravna grijaca za TA pec. Cijena sva tri 30 KM, i termostat unutarnji i vanjski 20 KM. Grude. Tel. 063 655 288 Prodajem inventar za butik,police inox,lutke za izlog.Koristeno 1 god.Povoljno. Tel. 065 734 738 Prodajem agregat. Tel. 061 563 633 Prodajem tri stolarske ma{ine kombinirku, frezer, cikular. Tel. 061 770 682. Kompresor ve}i 100 litara, vodeno hla|enje. Cijena 500 KM. Tel. 033 537 853 Prodajem novu ma{inu za perutanje pili}a. Zavidovi}i. Tel. 061 787 872 Prodajem dva {poreta marke Smederevo desni i lijevi odli~no o~uvani.cjena 150 KM po jednom {poretu. Prodajem zamrziva~ ladi~ar od 110 litara polovan. Tel. 065 481 793 Prodajem crni, polovan Gorenje kombinovani {tednjak, {irina 60 cm u odli~nom stanju. Povoljno! Tel. 033 236 291 Prodajem dvije zidne plinske pe}i i jednu plinsku pe} na dimnjak.Cijena 450 KM. Tel. 061 811 832 Prodajem dva trosjeda u odli~nom stanju na telefon zvati 030 874 654 i 063 120 701 Prodajem mobitel Nokia X2, crveno-crna, kamera 5 mpx, nova kupljena, pla}ena 320 KM, koristena svega 9 dana, ko nova, cijena fiksno 180 KM. Grude. Tel. 063 655 288 Prodajem bosanskog tornjaka sa pedigreom. Tel. 063 789 227 Prodajem knjigu gramatike italijanskog jezika sve obuhva}eno. Tel. 061 243 836 Prodajem skije,{tapove, pancerice, jakne,hla~e, skafandere, kacige, brile, izgleda skoro novo, povoljna cjena. Tel. 066 115 498 Prodajem garderobu i obu}u, sve izgleda kao novo i moderno, izuzetno povoljna cjena. Tel. 066 115 498 „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. T 061 512 294. el. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica. Bespl. dostava. T 062 134 551, el. 061 237 448. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Zidna rashladna vitrina. Tel. 061 156 309. Nove originalne dijelove za indu-

ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

61

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 14241-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 17357-1TT strijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Mediven, ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Kau~, 2 fotelje, ve{ ma{ina, 2 se}ije, kaca, 2 stola. Tel. 624-820. Cvijet mlade grane fikusa. Tel. 062 146 540. Pelene za odrasle br. 3, 20 kom. - 15 KM. Tel. 033 612-776. Prodajem 3 prozora 180x120 i balkonska vrata jelovica termo staklo, al. `aluzine, 2 god. kori{teno. Tel. 061 047 300, Ilid`a. Stari telefon „Pupin“ bijeli, ispravan, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Ispravan kombinovani fri`ider „Kon~ar“, cijena 60 KM. Tel. 062 315 540. Troredni ormari} za osigura~e, nov „Hager“, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. 8 neon sijalica 36 wati, du`ine 120 cm - 15 KM. Tel. 062 315 540. 6 neon sijalica „Osram“, 58 wati, cijena 10 KM. Tel. 062 315 540. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Elektro sklopke od 5-63 ampera, cijena povoljna. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne atestirane ~izme 3000 volti, nove, cijena samo 20 KM. Tel. 062 315 540. Ustakljene reprodukcije starog Sarajeva, cijena 20 KM komad. Tel. 062 315 540. Ugao za kuhinju, cijena 100 KM. Tel. 061 244 290. Ve{ ma{inu Gorenje ispravnu, cijena 100 KM. Tel. 061 244 290. Drveni policu za televizor, cijena 30 KM. Tel. 061 244 290. 2 kau~a, cijena 250 KM. Tel. 061 701 701. Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komentar. Izdanje Svjetlost - ANU BiH 1968. god. Tel. 061 160 085. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891.

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 16483-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14059-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 14546-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 16626-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AROM sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, ~esmi, sanitarija, prekida~a, osigura~a, instalacije i el. vodo. Tel. 061 222 228. 14858-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 14583-1Nd` ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd... Tel. 061 132 149, 061 180 120.111 „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 17347-1tt Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Crtam u AutoCad-u. Tel. 061 461 893 Muzi~ki pedagog daje ~asove solfe|a i klavira po~etnicima. Tel. 061 224 601 Prekucavam maturske seminarske i ostale radove pisane forme. Tel. 061 243 836 Prekucavam i uredjujem sve vrste tekstova 0,20 KM po stranici. Tel.066 538 472 Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Rigips:spu{teni plafoni,pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Projektovanje i zvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrsta grijanja, centralno, eta`no, podno, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz obezbje|en servis NON STOP Tel. 061 130 787 i 033 537 108 . Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 14310-1Nd`

Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova. Tel.062 140 329 Izvodimo nove instalacije vode i odvoda, saniramo stare, postavljamo plo~ice, kompletno ure|enje kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel. 061 130 787 i 033 537 108. Stolar i lakirer kvalitetno vr{i izradu i retauraciju svih drvenih konstrukcija. Tel. 061 505 610 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Diplomirani fizioterapeut sa iskustvom nudi sve vrste usluga fizikalne terapije. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 845 345 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a. Ma{inska obrada tenis. ,fudbal, rukomet, odbojka i za{titne mre`e. Tel. 063 402 077 ~uvala bih dijete u svom stanu. Tel. 061 556 235 Cistim kuce i poslovne prostore. T el. 061 556 235 Presnimavanje sa video kaseta (svih vrsta) na DVD i duplikacija DVD I CDova.Sarajevo. Tel. 062 824 523 Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta pa-

rketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289.

POTREBNO OSOBLJE ZA RAD U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU. INFORMACIJE OD 16-19 H NA BR.: 062 331 978. 17140-1TT Pekari potrebna 2 radnika u proizvodnji sa iskustvom. Samo Kanton Sarajevo. Tel. 061 160 121. 17304-1tt Potrebna ozbiljna,komunikativna i iskustvom radnica za rad u prodavnici odje}e. Tel. 062 321 626 Penzioner profesionalac tra`i posao voza~a. Tel 033 418 550 Ako `elite da se bavite prodajom kozmeti~kih proizvoda putem kataloga, zarada 30%, vrijedni pokloni, mogu}nost dodatne zarade, javite se na 065 825 236 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Frizerskom salonu potrebna frizerka. Tel. 062 279 354 Potreban rukovodioc na bageru to~kasu.Tel. 061 356 900 Potrebna djevojka, `ena za rad u autopraonici u Sarajevu. Tel. 063 054 221 Kerami~ar trazi firmu u kantonu Sarajevo. Tel. 062 505 647 Diplomirani pravnik,jedna godina iskustva, polo`en stru~ni upravni ispit.Tra`im posao. Tel. 062 568 716 Pjeva tra`i posao bilo kakav ako ima mogu}nost smje{taja a mo`e i bravarski, u skladi{tu ili bilo {ta ja sam po{ten i odgovoran. Tel. 061 310 856

Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124.14864-1nd` Kupujem dje~ija kolica chicco da nisu starija od 4 godine pla}am po dogovoru. Tel.061 540 363 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. T 061 709 772 el. Kupujem stare br.novina Tempo objavljene od 1982 do 1991 god isklju~ivo sa posterima. Mob.062 771 786. Kupujem eksponate sarajevske olimpijade zoi-84 baklje, plakete, medalje, trenerke, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767 Kupujem stare radio aparate,lustere,d`epne satove,}ilime, ogledala, slike, stari nakit i sli~no. Tel. 061 139 767 Kupujem staro oru`je sablje,kubure,bode`e,ordene,medalje,vojne oznake,bajonete i sli~no. 061/139-767

Ponuda-potra`nja
Potreban radnik za auto dijelove. Tel. 061 203 701. 14730-1Nd` Restoranu potrebni konobar sa iskustvom i poznavanjem engleskog jezika i pomo}na kuharica. Tel. 062 387 663. 17273-1tt CLUB 1282, Skenderija 23, tra`i vi{e pomo}nih kuhara i konobara. Tel. 062 990 840. 17284-1tt

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

62

Ponedjeljak, 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

63

Dana 18. 11. 2010. navr{ava se 7 najtu`nijih dana od kada nije sa nama voljena

ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo kolektivu Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„, koja je {irom otvorila vrata i nesebi~no pomagala na{oj majci. Posebnu zahvalnost upu}ujemo na{em prijatelju ljudini dr. \ozi} [ukriji, dr. Salihefendi}, dr. Kora}, dr. Tahmaz, dr. \iki}, Kiki, D`enani, Fikreti i osoblju Odjela ortopedije. Na{a je utjeha i veliko hvala dr. Seji Ba{i}u i sestri Sabihi, koji su na najljudskiji na~in, u zadnjim trenucima pomogli na{oj majci, da osje}aju}i se sigurno, u miru sklopi o~i. Hvala na{oj prijateljici dr. Aidi Tatarevi}-[uko, sestrama Senadi i Suadi, na{oj prijateljici dr. Veskovi}-Vu~ak Vedrani, dr. Zini Lazovi}, osoblju ambulante Alipa{ino Polje. Izra`avamo duboku zahvalnost: - Slu`bi za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH - BH radio-1 - Tehnici javnog servisa - Intermer Sarajevo Hvala rodbini, prijateljima, na{im dragim kom{ijama koji su bili uz nas i olak{ali nam najbolnije dane.
14852-1nd`

D@EMILA (IBRAHIM) TARI], ro|. MUHOVI]
Tvoji „Znakovi pored puta“ vodit }e nas kroz `ivot. Bolno je i prazno Tvoja porodica Tevhid }e se prou~iti 18. 11. 2010. u 14.30 u Alipa{inoj d`amiji.

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom, nikad pre`aljenom dedi

AGI] HIMZO
Za nas }e{ uvijek biti tu, jer dok `ivimo i ti `ivi{ u na{im srcima. Da ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. Tvoja unuka Edina i zet Sabahudin
14865-1nd`

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se {est tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene majke

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici rukovodiocu Kantonalnog poreznog ureda Mostar

ZEJNEPE BAJROVI], ro|. IBROVI]
Majko, dragi Allah te pozvao sebi i morala si oti}i, a nama je ostavio tugu, bol, vjeru i ponos. Tuga koja uvijek ostaje, bol koja ne prolazi, vjeru da }emo se opet sresti i ponos na sve osobine koje su te krasile. @ivimo u lijepim sje}anjima i poku{avamo da na{a ljubav na|e put do tvog svijeta. Sve {to je ~asno i po{teno bilo je u tvojoj iskrenoj du{i. Tvoje postojanje i tvoj `ivot bili su porodi~na snaga, a tvoje ime ponos. Majko, s tobom smo izgubili ~vrst oslonac i toplinu. Bila si, majko, nje`na i ranjiva, a ipak jaka. Svaka pomisao na tebe budi suzu u oku, svako sje}anje beskrajnu tugu, a sje}anja je puno, puno. Sve u nama i oko nas protkano je tobom, majko, tvojim voljenim likom i dobrotom, tvojim vedrim duhom. Majko, neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Mu` Fajik sa djecom
14854-1nd`

MEMI] SILVA
Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo sa uposlenicima
14849-1nd`

Dana 12. 11. 2010. preselio je na ahiret na{ kom{ija

POSLJEDNJI SELAM

EDIN (BE]IR) MUSLI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Uvijek }emo biti ponosni {to smo te poznavali i dok `ivimo ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, vedrinu i plemenitost. Molit }emo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoje kom{ije: Ilija, [ahin, Pejo, Zaim, Hikmet, Salko, Rifet, [evko, obu}ar Muhamed i Alan
14850-1nd`

na{em dragom prijatelju

HASAN GA^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet, a tvojoj porodici sabur. Fehim Bekan sa porodicom
17355-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

na{oj maskoti na{em dragom

had`i ZUHRA hanumi ^ENGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. ^engi} Nezir sa sinovima Enesom i Emirom i njihovim familijama.
17352-1tt

RED@EPU (OSMANA) MRDI]U
Tvojim odlaskom na{ ulaz je izgubio velikog ~ovjeka, humoristu i kom{iju. @elimo ti lijepi d`enet i smiraj na onom svijetu, dragi na{ Red`o! Stanari ulaza Ive Andri}a br. 9.
14859-1nd`

HAJRUDIN KADRIBA[I]

S ljubavlju i po{tovanjem Ali, Merima i Bega
4863-1nd`

64

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

majci mog druga ^enge

ZUHRI ^ENGI]
Suad Zeljkovi} sa porodicom
17320-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg kolege Mustafe ^engi}a, ~lana Nadzornog odbora KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o.

majci gosp. Mustafe ^engi}a, ~lana Nadzornog odbora KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o.

ZUHRI ^ENGI]
Munevera Trnka i @eljko [imi}
17320-1tt

ZUHRI ^ENGI]
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o.
17320-1tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine kako smo ostali bez na{eg na na{u dragu

NIKOLE (JAKOVA) PINJUHA JASMINKA - MINKA HALILOVI], ro|. HAJDAREVI]
2008 - 2010.
Uvijek }e{ biti u na{em srcu. Strina Fatima sa porodicom
1219-1tz

U na{im srcima }e{ vje~no ostati voljen, a u mislima nikad zaboravljen. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji najmiliji: Supruga An|elka sa sinom, nevjestom i unucima te porodice Pinjuh, Mandi}, Bosilj~i} i Mladenov Po~ivao u miru Bo`ijem. Ovom prilikom zahvaljujemo se poduze}u Williams, kladionice d.o.o. na pa`nji tokom 17308-1tt ovih godina.

SJE]ANJE

[esnaestog novembra 2010. navr{ava se sedam godina otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se pet godina od smrti na{e drage majke i svekrve

FADIL (IDRIZ) D@ANI]
iz Bratunca

2002 - 2010.
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i zauvijek si ~uvan u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Umka, sinovi Zijo i Rijad, k}erka Ai{a, unuka Nera i unuk Ajdin
1223-1tz

FATE HAMIDOVI], ro|. NIK[I] SVETISLAV SVETO MUTI]
Neka Ti je veliki rahmet du{i i neka Ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Uvijek }e te voljeti: tvoje unuke D`ejla i D`enra sa mamom Hadijom, praunuka Sara i zet Mirza
17256-1tt 17211-1tt

S ljubavlju, Supruga Zumreta, sin Zoran i k}erka Biljana

SJE]ANJE SJE]ANJE

SJE]ANJE

SUVADA DRINJAKOVI], ro|. SOFI]
16. 11. 2009 - 16. 11. 2010.

SUVADA DRINJAKOVI], ro|. SOFI]
16. 11. 2009 - 16. 11. 2010.

D@EMILA MEDI] KARAJKO
15. 11. 2006 - 15. 11. 2010.

S neizmjernom ljubavi, bolom i ponosom, Sa ljubavlju i tugom, K}i Amela, zet Mustafa, unuke Dijana i Lejla
17259-1tt

S ljubavlju i tugom, Brat Sejo, snaha Mujesira i Samir s porodicom
17259-1tt

Tvoja djeca
17264-1tt

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

65

Prim. dr. ADEM - KEMO (MUSTAFE) HAD@I]
1943 - 2010.
Dragi na{, Dana 15. 11. 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od kada nisi sa nama, 6 mjeseci pro`etih bolom, tako sna`nim da nas na momente slama i oduzima svu snagu... a onda naviru sje}anja na tvoju dobrotu, osmijeh i ljubav kojom si nas bezgrani~no obasipao i to nam daje snagu da `ivimo, da te se sje}amo i slijedimo tvoj put beskrajne dobrote. Zahvaljujemo se Allahu d`.{. {to smo te imali i voljeli, i voljet }emo te do kraja na{ih `ivota i sje}ati te se lijepim dovama upu}enim Allahu d`.{. da te obdari najljep{im d`ennetskim blagodatima. Tvoja supruga Jasminka, sinovi Tarik i Faruk
522-1ze

SJE]ANJE

Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se tri (3) godine otkako nije vi{e sa nama na{ dragi

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi tetak, zet i bad`o

SUVADA DRINJAKOVI], ro|. SOFI]
16. 11. 2009 - 16. 11. 2010.
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima i srcima onih koji te VOLE i ne zaboravljaju. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: suprug Edhem, brat Sejo, snaha Mujesira i Nermina sa porodicom

ALIJA (NEZIRA) AVDI]
Vrijeme prolazi, ali tuga je u srcu. Rije~i je ne mogu opisati, a ni vrijeme ubla`iti. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: supruga Alma, sinovi Dino i Fe|a
14823-1nd`

prim. dr. ADEM - KEMO HAD@I]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti u sje}anju na{ih lijepih dana povedenih s tobom. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Kenan, Nermana, Almira i Enver
523-1ze

14824-1nd`

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg kolege i saradnika

ESAD - BRACO PRA^I]
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - SARAJEVO PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ BIHA]
304-1bi

Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{ voljeni

SJE]ANJE

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se godina dana kako je preselio na ahiret dragi nam

FUAD - FU]O PA[I]
iz Gacka
Vrijeme prolazi, ali ljubav i sje}anje na Tebe ostaju u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Na|a, k}erke Kira i Minka i unuk Salko
14807-1nd`

ESAD BRACO (ESADA) PRA^I]
16. 11. 2009 - 16. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem. Supruga Ilvana, sestra Nejra i zet Muhamed Ibrahimpa{i} sa porodicom
302-1bi

TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Dana 16. novembra 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg sina i brata

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se tu`na godina otkako je preselila na ahiret moja draga ularica

HAD@I] (JUSUF) MAIDA
Dana 16. 11. 2010. jedna je godina kako nisi sa nama. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i Ti u na{im srcima. Porodica
14785-1nd`

RAGIBA (ASIM) NUMANOVI]A
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe nikad. Ti si uvijek sa nama i u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a nama sabur. Tvoji: mama, tata, sestra, zet, sestri~na i familija
14757-1nd`

[UHRETA KORI], ro|. BRANKOVI]
Voljela bih da svojim nje`nim osmijehom i lijepom rije~ju sa nama podijeli{ radost Bajrama. Da ti Uzvi{eni Allah podari lijepi d`ennet, najdra`a moja. Tvoja unuka Inja sa suprugom Emirom i k}erkicom Nahlom
14753-1nd`

66

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em rukovodiocu

SILVI MEMI]

Zauvijek }ete ostati u lijepim sje}anjima zaposlenika Kantonalnog poreznog ureda Mostar
176-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

HASANU GA^EVI]U
Bila nam je ~ast `ivjeti s tobom. Tvoj plemeniti lik, dobrota i dru`eljubivost ostat }e trajno u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: ~ika Rizo, [ukrija, Svjetlana, Ada, Fe|a i Jasko \ozi} sa porodicom
17351-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi, ~ovjeku i prijatelju

GA^EVI] HASANU
Veliki i plemeniti ljudi nastavljaju `ivjeti u dobrim djelima koja ostavljaju iza sebe. Neka ti je laka zemlja bosanska. Kolektiv Hirur{kog odjeljenja
POSLJEDNJI SELAM
17349-1tt

na{em dragom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom prijatelju na{em velikom prijatelju

HASAN GA^EVI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet.

HIMZI AGI]U
Da mu dragi Allah otvori sve d`enetske kapije i lijepi d`enet. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Medo (Mehmed), Hamdo, Pri{a, Bisera, Senada
14865-1nd`

Amir Niko~evi} sa porodicom
17354-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

radnoj kolegici

GA^EVI] HASANU
Bila je ~ast poznavati velikog ~ovjeka. Zlata, Dario i @arko Pe{evski

SILVI MEMI]
SJE]ANJE

Sektor za prinudnu naplatu Sredi{njeg ureda P FBiH .U. Jasminka, Ifeta, Nisveta, Azra, Samira
14862-1nd`

17348-1tt

Dana 12. 11. 2010. prestalo je da kuca plemenito srce na{eg kom{ije Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se ~etiri godine otkako nas je napustila na{a

NIKOLA PINJUH
Uspomena na na{e iskreno prijateljstvo ostat }e vje~no. S po{tovanjem Hako sa porodicom
14861-1nd`

EDIN (BE]IRA) MUSLI]
Tvojim odlaskom na bolji svijet, ostala je velika praznina, bol i tuga u srcima tvojih kom{ija. Malo je rije~i koje mogu opisati tvoju vedrinu, plemenitost i dobrotu. Molit }emo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoje kom{ije: [ahin i Senada sa porodicom, Alan i D`ejna sa djecom, Haris i D`anela sa djecom, Aladin i Dina sa djecom, D`enita i Mi{o sa djecom
14851-1nd`

VASILJKA MI^OVI]
S ljubavlju i po{tovanjem Njeni najmiliji
17350-1tt

Dnevni avaz
Danas, 15. novembra navr{ava se pet dugih godina otkako ostadosmo uskra}eni za ogromnu ljubav i po`rtvovanje na{e bri`ne majke

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

67

U ponedjeljak, 15. novembra 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

FATE HAMIDOVI], ro|. NIK[I]
Draga majka, dani prolaze, a tugu i bol nikada ne}emo prestati osje}ati, niti }e vrijeme izlije~iti rane koje nosimo u srcima od tvog odlaska. Hvala ti {to si nam podarila toliko lijepih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Zekija, unuci Anesa i Adnan, zet Nihad, praunuci Armin i Hana
14664-1nd`

MUSTAFA (SALIH) LETI]
Supruga Bahra, sinovi Vahid, Halid i Hazim, snahe Habiba, Zahida i Fatima, unu~ad Haris, Amela, Lejla, Ismir i Medina Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet.
14843-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em voljenom tati i dedi

HAJRUDIN (RU@DIJA) KADRIBA[I]
S ljubavlju, Tvoja Tana!
17313-1tt

HAJRUDIN (RU@DIJA) KADRIBA[I]
Tvoji: Altijana, Samir, Sanela, Leila, Nermin, Timur, Rua Melek, Iman i [ad Haja
17313-1tt

Dana 16. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog saradnika i prijatelja

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage tetke

NAD@IJE - NAD@E IBRAHIMOVI] BRACO - ESAD PRA^I]
Ostat }e{ uvijek u na{em sje}anju, Tvoji saradnici i prijatelji: Vila, Igor, Aida, Adalina, Du{ka i Merima
303-1bi

iz Travnika Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Hrnjak, Poljarevi}, Ibrahimovi}, Ribo, Duvnjak, Bu{atli}, Patkovi}, Be}irevi}, Salihba{i} i ^ejvan Tevhid }e se prou~iti 17. 11. 2010. (srijeda) iza ikindije namaza u Luka~koj d`amiji.
341-1tr

TU@NO SJE]ANJE

na moje najmilije

Dana 16. novembra navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od smrti na{eg voljenog mu`a, oca, dede i svekra

MUFID (IBRAHIM) SOFTI]

HUSNIJA (D@EMILA) TANOVI]
16. 11. 2008 - 2010.

SAFIJA (ADEMA) HAD@I]
18. 11. 1998 - 2010.

]AMIL (OSMANA) KAZAZI]
3. 10. 1985 - 2010.

Ka`u da vrijeme lije~i rane, ali na{a rana je prevelika da bi bila izlije~ena. Te{ko je prihvatiti bolnu istinu da nisi vi{e me|u nama. Dani prolaze, a nama ostaje tuga, bol i sje}anje na tvoju plemenitost. Vje~no o`alo{}eni: supruga Mila, sin Samir, unuk Damir i snaha Amela
17224-1tt

Ne postoje rije~i utjehe. El-Fatiha S ljubavlju, va{a Alma sa porodicom

17212-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage roditelje

BAHRA PE[TO
NURA VARE[ANOVI], ro|. RIBI] Porodica Za}iragi}
14837-1nd`

AHMED VARE[ANOVI]
1996 - 2010.

BEHIJA KALAMUJI], ro|. [EHOVI]
1968 - 2010.

ISMET KALAMUJI]
1981 - 2010.

1994 - 2010.

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodice Kalamuji} i Vare{anovi} Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se 5 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i punica
SJE]ANJE

17340-1tt

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ voljeni i nikad zaboravljeni

na na{u dragu Nazi}

HIKMET (D@ULAGA) BE[I]
Tvoji supruga Milka, sin Zlatan Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji u [vrakinom Selu.
17248-1tt

[EMSA HOD@I], ro|. DEMIROVI]
S ljubavlju je spominjemo, po dobroti pamtimo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Tvoji: suprug Alija, k}erka Elvira i zet Nezim Hatma dova }e se prou~iti u petak, 19. 11. 2010. godine u Begovoj d`amiji u 12.40 sati.
17041-tt

NAZA TANOVI] - MILLER
15. 11. 2001 - 15. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Fuad, Malik, Seza i Mersiha
17253-1tt

68

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, sestra, nana i svekrva

HAJRA (AHME) ^OLI], ro|. GRABOVICA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u d`enetu i vje~ni rahmet. Tog dana u 11.00 sati prou~it }e se tevhid u ku}i rahmetlije, Alipa{ina 127.
POSLJEDNJI SELAM

Ovom prilikom `elimo da uputimo zahvalnost prijateljima, rodbini, kom{ijama, radnim kolegama koji su nam pomogli da lak{e podnesemo nastali bol. Tvoji: k}erka Fikreta, sinovi Fikret i Ahmed, snahe Zakira i Jasminka, unu~ad Jasminko, Admir i Lejla
17303-1tt

suprugu i ocu

MRDI] (OSMAN) RED@EPU
Ponosni smo na svaku tvoju misao i rije~, svaki tvoj postupak i djelo, tvoje dostojanstvo. Ponosni smo na tvoj sabur, Ponosni smo {to si na{. Ponosni smo {to smo tvoji. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Supruga ]aza, sin Kenan, k}erka \enita i tvoj Hamza
14800-1nd`

PRA[OVI] (MAHE) ALIJA

Samo na{a srca znaju koliko }e nam nedostajati tvoja dobrota i tvoj topli pogled. Tvoji najdra`i: supruga [erifa - [ida, sin Senad sa porodicom, k}erka Amela sa porodicom i unuk Amel sa porodicom
14832-1nd`

Dana 16. novembra 2010. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog brata i strica

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja

PRA[OVI] (MAHE) ALIJA
Posljednji selam na{em dragom dedi i prijatelju Vje~no }e{ ostati u na{im lijepim sje}anjima i srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Unuk Amel, snaha Aida, praunuk Emil i tvoj prijatelj 14833-1nd` Osman i prija [uhra Smajlovi}

CVJETKA [AKOTI]A
Puno nam nedostaje{ i uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoj brat Ratko i brati~na Branka
14798-1nd`

HAJRUDIN (RU@DIJA) KADRIBA[I]
Orhan i Elma Had`imu{ovi}
14834-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

mom babi

JUSUFU
Babo moj, bili smo jedna du{a, a dva tijela. Mislila sam ako te poljubim posljednji put da }u biti ja~a od Allahove `elje i da mi te ne}e uzeti. Tvoje srce je prestalo da kuca, a moje }e zauvijek kucati za tebe. Molim Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoja k}eka Arijana
17335-1tt

Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kada je na ahiret preselila na{a draga i nikad pre`aljena majka, svekrva i nana

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi

dragom zetu

AI[A MATARAD@IJA, ro|. AGANLI]
U `ivotu sve bude i pro|e, ali sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu nikad izblijedjeti ne}e dok `ive oni koji te najvi{e vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca sa porodicama
14829-1nd`

MEHI (RA[ID) PURI[U

KARAMUSTAFI] (EMIN) JUSUF
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
14827-1nd`

Neka ti je lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Sadika, Osman, Lejla i Alma

Tvoja punica Zora
17334-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majci na{e kolegice Lejle Tuco

MUHAMED - HAMO BOROVINA
16. 11. 2004 - 16. 11. 2010.

BAHRIJI PE[TO
Radne kolege iz INTESA SANPAOLO BANKE BiH: Muamera, Mediha, @eljko, Sabina i Emina
17319-1tt

EL-FATIHA Uvijek sa nama, u na{im mislima, u na{im srcima. S mnogo tuge i puno ljubavi Njegovi: Zilkida, Amir, Faris i Asija

17164-1tt

Dnevni avaz
Dana 15. novembra 2010. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana u mom `ivotu od kada je na ahiret preselio moj voljeni otac

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

69

NAZA TANOVI] - MILLER HAJRUDIN (had`i ALIJA) ALIHOD@I]
Tata, beskrajno mi nedostaje{. Bio si i osta}e{ ponos mog `ivota. Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoja Dada sa porodicom
17299-1tt

15. 11. 2001 - 15. 11. 2010.

Dragoj Nazi, S ljubavlju, Harry, Lejla, Alica i Hamid
17266-1tt

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se tu`nih 7 (sedam) dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

SJE]ANJE

HAJRUDIN (had`i ALIJE) ALIHOD@I]
Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo. Uvijek }emo te se sje}ati i biti ponosni {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet du{i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i `alosti 17316-1tt u ulici Himze Polovine br. 53/II.

FADIL RAKANOVI]
iz Bosanskog Novog

NAZA TANOVI] MILLER
15. 11. 2001 - 15. 11. 2010.

29. 5. 1954 - 17. 11. 1982.

Dragoj nani,
S po{tovanjem, Tvoja porodica
14839-1nd`

Vole te Anisa, Esma i Ishak
17266-1tt

SJE]ANJE

na na{e najdra`e

SJE]ANJE

Na dana{nji dan prije pet godina prestalo je da kuca srce na{eg najdra`eg

JOVANKA

i

VELJKO ENESA KAMBERA
(16. 11. 2005 - 16. 11. 2010)

RADOVANOVI]
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na va{u plemenitost i dobrotu. Tu`na je godina kako vas nema. Praznina je neizmjerna. Nedostajete nam puno. Vole vas va{i @ika, Beba, Jelena, Maja i \e|a
17343-1tt

Prolaze godine, a sje}anja i ljubav na njegov dragi lik su vje~ita i neprebolna. Neutje{na porodica: Majda, Zlatan, Adnana i Mak Enes
17311-1tt

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke, nane i svekrve

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e voljene

POSLJEDNJI SELAM

HANKE RED@I], ro|. RED@OVI]
16. 11. 2009 - 16. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem tvoji: D ado, Beca, Farra i Lora U znak sje}anja dajemo prilog centru „Vladimir Nazor“.
17187-1tt

FATA [AHOVI], ro|. PLJEVLJAK
Te{ko je na}i rije~i da se opi{e koliko nam nedostaje{, kao i svu tugu koja je u na{im srcima. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali zato }emo od zaborava. Draga majko, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Ramiza, Fatima, Rasema, Raza, Dervi{a, Huso i 799-1go Rasim sa porodicama

ALIJA (MAHO) PRA[OVI]
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti i s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a zauvijek u na{im srcima ~uvati najljep{e uspomene na tebe! Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet! Tvoja sestra Pra{ovi} Fatima, sestri} Ernez i snaha Biba
14846-1nd`

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti nezaboravljene

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e voljene

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se 5 godina kako je preselila na ahiret na{a

Danas, 15. 11. 2010. godine navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke, nane, punice i prije

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom ro|aku

[UHRETA (OSMAN) KORI], ro|. BRANKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug [erif, sin Emir, k}erke Ai{a i Emira sa porodicama
PTT

FATA [AHOVI], ro|. PLJEVLJAK
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ ostati vje~no voljena i nikad zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Rasema, zet Aziz, unuke Nejra i Minela Karovi}
799-1go

FATIMA SEJFI], ro|. JUSUPOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug had`i Avdija, k}erke Mina i Cura
14845-1nd`

RA[IDA (MUHAREMA) TAHIROVI], ro|. HAMBO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Selim, k}erke Sedina, Asima i Had`ira sa porodicama
14830-1nd`

BOSILJKE KAROVI]
Tuga i bol nisu u rije~ima nego u srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravjena. Alma, Samir, Haris, Sajra i Naila
14819-1nd`

HAJRUDINU KADRIBA[I]U

Tad`o i Jasna sa porodicama
14795-1nd`

70

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 15. XI 2010. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 15. novembra 2010. navr{ava se 15 godina od smrti na{eg voljenog

U ovim danima Had`i-bajrama sa posebnim uspomenama, toplinom i iskrenim dovama se sje}amo na{ih dobrih roditelja

IZETA (HASANA) TANOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Molimo se za Tebe dragom Bogu d`.{. da Ti podari d`enet. Tvoji: supruga Zemira,k}erka Amila, sin Haris sa porodicama
17082-1tt

ESAD-aga i had`i RAZIJA h. PEKU[A

@ELJKO (RAJKA) KOZOMARA
Dani prolaze, a ne donose zaborav onima koji Te vole. Porodica
17309-1tt

(1975) (1996) tetka i tetke

had`i ALI ef. i had`i ISMETA h. KUSTURICA (1991) (1992)
majke i dede

MUNIRA h. i AHMED-age BAJRAKTAREVI]
K}erke, sestri~ne i unuke Aida [akovi}, Amira Red`i} i Amina Zaganjor sa porodicama
17084-1tt

SJE]ANJE

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se {est godina od kada je preselila na ahiret na{a draga nana

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je na ahiret preselila na{a draga supruga, majka, svekrva i nena

KARAHOD@I] (MUHAREMA) HAD@E
15. 11. 1992 - 15. 11. 2010.
Bez tebe je velika praznina, ali u na{im srcima zauvijek ostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari sve dobrote d`eneta. Porodica
165-1mo

MUNIRA HUSI], ro|. HOD@I]

DUNJA D@INOVI], ro|. [ANTI]
Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. [to vrijeme vi{e odmi~e, bol i tuga su sve ve}i bez tebe. Ostala su najljep{a sje}anja na tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Alija, k}erka Edna, sin Edin, nevjesta Zemira, unuci Dino i Haris i porodica Simeunovi}. Hatma dova }e se prou~iti dana 19. 11. 2010. u 11.30 sati u d`amiji na Ri~ini (na Korzu)
17315-1tt 167-1mo

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe. Tvoji: sin [ahin, unuke Lejla i Ajla sa porodicama

Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada nisi sa nama, sestro

Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada si me napustila moj brate

SJE]ANJE

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se 40 dana od kada sa nama nije na{a draga kolegica

HALILOVI], ro|. HAJDAREVI] JASMINKA
Draga Jaki, ni vrijeme ne mo`e izbrisati neizrecivu bol, ista je kao i prvog dana. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Zenina sa porodicom
1204-1tz

HALILOVI], ro|. HAJDAREVI] JASMINKA DUNJA D@INOVI]
Hvala ti, mila moja, za svu ljubav, plemenitost i dobrotu koju si mi pru`ala za svog `ivota. Neka ti je laka zemlja i rahmet du{i. Tvoja sestra Senita
1203-1tz

Kolege i kolegice Sredi{nja administrativna slu`ba MIO/PIO Mostar
169-1mo

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

ocu na{eg u~itelja

na roditelje, dedu i nenu

PECO EKREM MUSTAFA (SALIHA) LETI]
i

ZVIZDI] NAZIF
i

PECO FERIDA
Roditelji i u~enici II-1 O.[. „Skender Kulenovi}“
17314-1tt

ZVIZDI] D@ULSA
S ljubavlju K}erka Nada i unuk Jaco
159-1mo 159-1mo

S ljubavlju Dunja, Maida, Armin, Aida i Arman

SJE]ANJE IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi penzioneru i prijatelju

MUZAFER SINANOVI]
40 dana od smrti mog voljenog @ivot nestaje u trenu, ali sje}anja ostaju zauvijek. Dijana
17326-1tt

TURSINOVI] (OKANOVI]) HANA
15. 11. 2003 - 15. 11. 2010.
Nikada prestati ne}e bol i tuga, sje}anje na tvoj dragi lik i dobru du{u, draga majko. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja k}erka [evala - Lala, suprug Enko - Vahid, unuke 1210-1tz Selma i Lejla sa svojim porodicama Uposlenici firme ALU-CO d.o.o. Hrasnica
14810-1nd`

HAJRUDINU KADRIBA[I]U

POSLJEDNJI SELAM

Danas je 6 godina kako nije sa nama na{a draga tetka Ina

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

dragom prijatelju

EDINU (BE]IR) MUSLI]U
Uvijek u sje}anju... Tvoji prijatelji: Arnautovi}i i Skali}i - Nerminka, Melika i Roman Zeljkovi}i - Jusuf i Suada sa djecom
14809-1nd`

SAMIJA HAJROVI]
16. XI 2004 - 16. XI 2010.
Uvijek si u na{im mislima i srcima. Tvoji: Vesna, Damir, Dinno, Almina i Ranko
1217-1tz

HAJRUDINU KADRIBA[I]U

Od porodice Zeljkovi}: Jusuf, Suada, Lejla, Nihad, Ivana i djeca
14811-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

71

rukovoditeljici Kantonalnog poreznog ureda Mostar

SILVI MEMI]
1954 - 2010.

Porodici iskreno sau~e{}e Direktor Midhat Arifovi} i uposlenici Porezne uprave Federacije BiH
N

POSLJEDNJI SELAM

Danas, 15. 11. 2010. navr{avaju se 3 godine kako nas je prerano i iznenada napustila na{a draga

velikom ~ovjeku

ZE^IJA (ORU^) BEGANOVI] EMINU VOLODERU
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote! Avdo, Sibila i Hana
14855-1nd`

Postoji ne{to {to nikad ne}e prestati, a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Ove tri godine nisu mogle izbrisati tvoj lik, tvoju ljepotu i dobrotu. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.

Tvoji najmiliji: suprug Hasib, sin Aldin i k}i Aldina

14857-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Danas, 15. 11. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine kako sa nama nije vi{e na{a majka

dragom bratu, djeveru, amid`i

ZE^IJA (ORU^) BEGANOVI]
Majko, tu`na je i neshvatljiva istina da te vi{e nema. Bila si na{a radost, na{e srce i ponos. Sada si zauvijek na{a ljubav i suza u oku. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj dobroj du{i podari d`ennet.

EMINU (OSMANA) VOLODERU
Nezir, Mulfeta, Haris, Adis i Alma
17346-1tt

Tvoji sin Aldin i k}i Aldina
14856-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

HUSO (HUSE) PEJAK EMIN VOLODER EMIN VOLODER
Iako vi{e nisi s nama, zauvijek }emo se sje}ati tvoje plemenitosti i dobrote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i rahmet. Od Mirsada Omer}aji}a sa porodicom
17345-1tt

Od Bahre, Fahre i Harisa
17345-1tt

Tvoja k}erka Oldina, zet Husein, unuke Azra i Tajma i 177-1mo unuk Alem

Dana 13. 11. 2010. na ahiret je preselio

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

HUSO (HUSE) PEJAK HUSO (HUSE) PEJAK
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali ~uvat }emo te od zaborava. Sje}anje na tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost zauvijek }e ostati sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Jasmina, sin Denis, nevjesta Vermina, unu~ad Amna, Haris i Dino
177-1mo

HUSO (HUSE) PEJAK
Iako vi{e nisi s nama, zauvijek }e{ ostati u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i rahmet. Tvoja sestra \ulsa
177-1mo

Tvoja ljubav i dobrota zauvijek }e ostati sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i rahmet. K}erka Dijana i zet Semir, unuka Anesa i unuk Anis
177-1mo

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od iznenadne smrti majke

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je iznenada preselila na ahiret na{a draga majka, punica i nana

MEVLA MUTAP^I]

MEVLA MUTAP^I]
Draga majko, ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili, uvijek }emo te se sja}ati sa ljubavlju i po{tovanjem.

Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Nusreta, zet Kemal, unuke Izabela i Belma i unuk Belmin
17358-1tt

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Sehka, zet Kasim, unu~ad Denis i Arnela
17359-1tt

72

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

TU@NO SJE]ANJE

na moje drage roditelje

SADIKA ISMI], ro|. SPAHALI]
2001 - 2010.

AHMET ISMI]
1980 - 2010.

Neka vam je vje~ni rahmet i veliko hvala. Va{i: sin Zijah, unuka Amela i snaha Nedreta
14815-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na voljene roditelje

NAFIJA KARAMEHMEDOVI], ro|. HAD@ISMAJLOVI]
iz Trebinja ro|ena u Trebinju 1900. - umrla u Sarajevu, 17. 11. 1971.

AHMET KARAMEHMEDOVI]
iz Trebinja ro|en 1895. Trebinje - umro 11. 5. 1966 u Sarajevu
17171-1tt

Dok `ivim nikad ne}u zaboraviti va{u dobrotu i plemenitost. Sin OSMAN sa porodicom Dana 14. 11. 2010. navr{ile su se dvije godine od smrti na{e

IFETE KULA[EVI]
Sje}anja na blijede, uspomene ostaju. Ramiz i Armin
17322-1tt

Dana 15. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako nisi sa nama najmilija na{a

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga majkica

ZUMRA AVDISPAHI], ro|. HAD@I] JASMINKA HALILOVI]
Novembar je najtu`niji mjesec jer nas podsje}a na rastanak s tobom. Vrijeme prolazi, ali ljubav i sje}anje na tebe dio su na{ih `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vole te tvoji: suprug Rizo i k}erke Belma i Nina
17267-1tt

1928 - 2010.
Puno nam nedostaje{. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti danas u 11 sati ul. Gornja Mand`ina 7. O`alo{}ena porodica
17269-1tt

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se 5 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

FATA JUSUPOVI], ro|. BEGOVI]
Draga majko, neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a nama ostaju lijepe uspomene na tvoj plemeniti lik i ljubav koju si nam pru`ala. Tvoj sin Ibro i snaha Zejna
14814-1nd`

BEGAN (ZULFA) HAD@I]
Pamtit }emo Te po dobroti, s po{tovanjem spominjati, ~uvat }emo te od zaborava i biti ponosni {to smo te imali. Supruga Habiba sa k}erkama, zetovima i unu~adima
14796-1nd`

ENVER AVDAGI]
na njegov plemeniti lik i prijateljstvo koje je podijelio sa nama. S po{tovanjem, Uposlenici ra~unovodstva firme OBI i LUK
14769-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

73

dragom zetu

zetu

Nek je vje~ni rahmet i lijepi d`enet mom zetu

Vje~ni rahmet i lijepi d`enet mom zetu

HASANU GA^EVI]U

Od ro|aka Amira, Halima, Selima i Emina sa porodicama
17341-1tt

MUSLI] EDINU
POSLJEDNJI POZDRAV

MUSLI] EDINU
Neka ti dragi Allah podari vje~ni d`enet. Zijad i Jasmina sa porodicom

HASANU (HAKO) GA^EVI]U
[ura Sinan sa suprugom Nerminom

HASANU (HAKO) GA^EVI]U
[ura Dedovi} Muhamed sa porodicom
17337-1tt

Neka ti dragi Allah podari vje~ni d`enet. Aziz i Naira sa porodicom
14847-1nd`

14847-1nd`

17337-1tt

HASANU GA^EVI]U

SJE]ANJE Danas, 16. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e

SJE]ANJE

Od bra}e Osmana, Ismeta, Rafeta, Rama i sestara Ljute, 17342-1tt Tife i Balje

Dana 15. 11. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a majka i nena

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se godina dana od kada je na{a draga majka preselila na ahiret

KADUNA MARI], ro|. NAD@AKOVI]
POSLJEDNJI SELAM

3. 11. 1997 - 3. 11. 2010.
i

MUSLI] EDIN
Hvala ti za sve trenutke provedene zajedno, Tvoju ljubav, po{tenje i plemenitost koju si mi nesebi~no darivao. Nikada te ne}u zaboraviti. Tvoja supruga Raza
14847-1nd`

EDINE ALIHOD@I], ro|. HATUNI]
iz Vlasenice
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: porodice Hatuni} i Alihod`i} 1195-1tz SJE]ANJE

STJEPAN MARI]
15. 11. 2001 - 15. 11. 2010. iz Zenice
S ljubavlju i po{tovanjem Sinovi sa porodicama
17243-1tt

DELALI] SADIKA, ro|. HOD@I]
Zauvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. Tvoja zahvalna djeca i 1218-1tz unu~ad

\ULSA ZVIZDI]
1926 - 2009.
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Sin Sejo, k}erka Senada sa porodicom Alispahi}
174-1mo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE Dana 16. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine od kako sa nama nije na{a draga

mom dragom zetu

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

MUSLI] EDINU MUSLI] EDIN
Dragi zete, hvala ti za sve tvoje dobro. Tvoja draga punica 14847-1nd` Munira
POSLJEDNJI SELAM

BAJRICA IBRAHIM
15. 11. 2003 - 15. 11. 2010.

BAJRICA IBRAHIM
15. 11. 2003 - 15. 11. 2010. Sa ljubavlju i po{tovanjem te se sje}amo.

Mom voljenom i nikad zaboravljenom tetku Tvoji Fatmir i D`enana
14847-1nd`

EDINA (RED@O) ALIHOD@I], ro|. HATUNI]
iz Vlasenice
Te{ko je bilo {ta re}i. Godine prolaze, a bol i tuga ostaju. Nedostaje{ nam!!! Neutje{ni: suprug Ekrem, sin Adnan, majka Najla
17246-1tt

EMINU VOLODERU
S beskrajnom tugom i po{tovanjem sje}amo se izuzetno dobrog i plemenitog ~ovjeka, uz molbu dragom Allahu da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Deli} Bahra i Haris
14872-1nd`

Tvoji: Emir, Melisa i Armin
17324-1tt

Supruga Mulija sa djecom
17324-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom tetku

dragom prijatelju

svaku i bad`i

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu

EMINU VOLODERU MUSLI] EDIN
Dragi tetak, istina je prete{ka i bolna. Utjeha ne postoji, tuga je vje~na u srcima na{im. Lahko te bilo voljeti, a jo{ te`e bez tebe `ivjeti. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji Nihad i Mimica
14847-1nd`

MUSLI] EDINU MUSLI] EDINU
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. 14847-1nd` Be}ir i Sena Zauvijek }emo se sje}ati tvog vedrog i dragog lika. Sa tugom i bolom ~uvat }emo uspomene na tebe. Rasema i Izet
14847-1nd`

IBRAHIM (UZEIRA) BAJRICA
Mnogo nam nedostaje Tvoja dobrota i plemenitost. Sin Avdo, snaha Mediha 17338-1tt sa djecom

Te{ko je opisati svu tugu, prazninu i bol koje si ostavio. Ponosni smo na tvoju dobrotu, plemenitost, ljubav i po`rtvovanost koju si svima nesebi~no poklanjao. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, jer si ti to zaslu`io. Tvoji: Ahmed, Elida i Adnan
14872-1nd`

Dana 15. novembra 2010. je 40 dana od kako je na ahiret preselila na{a voljena

POSLJEDNJI POZDRAV

HAJRA [A^I], ro|. RID@AL
Draga na{a Hajro, hvala Ti za sve {to si u~inila za nas. Bio je Bo`iji dar imati takvu suprugu, majku i nenu. S ljubavlju i ponosom }emo se uvijek sje}ati Tvoje plemenitosti, ljubavi i dobrote. Neka Ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Vole te tvoji: suprug Alija, djeca Lejla i Emir, unu~ad Hana, Emma i Sanjin, zet \evad i snaha Minja 17353-1tt

Dana 15. 11. 2010. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine otkad nisi sa mnom

na{oj dragoj

NUSRET MA[I]
Da nam zajedni~ki trenuci nisu bili tako lijepi, sada ne bi tako nedostajali. Zaista, ni{ta nam ne biva uzeto {to nam prije nije dato. Zahvalna sam za svaki tren koji sam s tobom dijelila, za svaki tvoj korak rije~ i osmijeh. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Vahida 754-1go

BAHRI
Nismo te mogli sa~uvati od opake bolesti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Tvoji Koji}i Dragan i Jela sa djecom
14871-1nd`

74

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

na{em prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

HASANU GA^EVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Prijatelji: Me{a Kamenica, Red`o Dupovac Magbul [koro i Sejo Maluhi}
14877-1nd`

velikom prijatelju i ~ovjeku

POSLJEDNJI SELAM

had`i ZUHRA-hanuma ([U]RIJA) ^ENGI]

Od porodice Mahi}
17364-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dajd`i

zetu

HASI GA^EVI]U
JUSUFU KARAMUSTAFI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sestri} Almedin Medo sa suprugom Sedikom i sinovima Kerimom i Jasminom
17366-1tt

MUNEVERU FAZLI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoj {ura Bunar Fahro sa porodicom
14876-1nd`

HASAN GA^EVI]
Neka mu dragi Allah podari lijepi d`ennet i neka je vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Porodica Pjano: Samir, Amela, Emina i tvoja Nermina
3576-1nr

Fahrudin Radon~i} sa porodicom
111

POSLJEDNJI SELAM

Na{oj dragoj majci

Danas se navr{ava {est mjeseci od kada nije sa nama na{a draga i nikada zaboravljena majka

majci na{g direktora

had`i ZUHRA-hanuma ^ENGI]

Od Nerme, Sejde, Harisa i Mirdine
14874-1nd`

BAHRIJA (HAJRO) PE[TO, ro|. KAROVI]
Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se 7 godina od preseljenja na ahiret na{e drage mame, nane, supruge i punice

ABIDA HASTOR, ro|. HAZNADAR
Te{ko je opisati svu tugu i bol koja je ostala tvojim odlaskom. Tvoje k}erke [ahza i [emsa sa porodicama
17344-1tt

ZULA KU]ANIN, ro|. PINJI]
Tvoj lik, tvoje rije~i, tvoja dobrota... sve je oko nas. Pominjemo i sje}amo se tvoje plemenitosti i ljubavi koje si nam neizmjerno pru`ala. U na{im srcima `ivi{ jo{ i `ivjet }e{ dok i ona kucaju. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: sinovi Meho, Mevludin, k}erka Meliha, suprug Izet, snahe Suada i Edina, zet Fahro, unuci Elmedin, Alen, Adin, Elmin 17363-1tt i unuke Elma i Meldina

Ti jo{ uvijek `ivi{ u nama. Ti si svjetlost koja se nikada ne}e ugasiti i vje~no }e sjati u nama. Zauvijek tvoji: Imad, Lejla, Abdulkadir - Zlaja
14860-1nd`

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti mog voljenog dajd`e

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti mog zeta i bad`e

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

SJE]ANJE Dana 15. 11. 2010. navr{ava se 7 dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i djed

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se pet godina kako nije sa nama

FATIMA SEJFI], ro|. JUSUPOVI]
Dani prolaze, a tvoj plemeniti lik i tvoja dobra du{a uvijek `ivi sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: sin [aban, snaha Fikreta i unuke Selma i Mirela
14875-1nd`

MUSTAFA (VEJSIL) FAZLI]
Po dobrom }u te pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu ~uvati uspomenu na tebe i tvoju plemenitu du{u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni rahmet. Tvoja sestri~na Bisera
17356-1tt

MUSTAFA (VEJSIL) FAZLI]
Tuga, praznina i bol beskrajna. Pamtit }emo te po dobrom i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Vole te tvoji: svastika Behka, bad`o Huso i tvoj Kerim
17356-1tt

ALIJA (MAHO) PRA[OVI]
Neka ti Allah podari vje~ni rahmet. Ado, Arman, Bega
17328-1tt

MUJI] (MARTINA) MARKO
Tvoji: supruga Marija, sinovi Vlado, Ivica, Martin, Zdenko, k}erka @eljka i snahe Senada, Marijana i @eljka, unu~ad Dejan, Vedran, Arman, Manuela i 17339-1tt Mario

Dnevni avaz
Bratu na{eg prijatelja Enesa

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

75

EDIN (BE]IRA) MUSLI]
Prijatelji iz Fast Food „ALF“ Fisko Fisko, Gagac, Galib Srna, Rasim, Zlaja, Selim, Ferid, Ramiz, Sejo Pilot, Sakib, Biba, Vela

17360-1tt

POSLJEDNJE ZBOGOM

POSLJEDNJI POZDRAV

rukovoditeljici Kantonalnog poreznog ureda Hercegova~ko-neretvanskog kantona

SILVI MEMI]
Obitelji upu}ujemo izraze iskrene su}uti. Ljiljana i Vjekoslav Bevanda
N

SILVI MEMI]
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju i izuzetnom ~ovjeku

prijatelju

dragom prijatelju i ~ovjeku

HASANU GA^EVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji Muhamed [a}iragi} i Suada
14869-1nd`

HASAN GA^EVI]
Neka ti je rahmet du{i i neka ti je lahka zemlja ova bosanska. Tvoj prijatelj Sejfo Mulahmetovi} sa porodicom
14869-1nd`

HASAN GA^EVI]
Tvoja dobrota, ljudskost i briga prema ~ovjeku osta}e u sje}anju i neka ti je rahmet du{i i lahka zemlja bosanska. 14869-1nd` Tvoj prijatelj Safudin ^engi}, Selma i Samija

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i

na{em dragom amid`i

na{em dragom brati}u i djeveru

ocu na{eg prijatelja

EMIN (OSMAN) VOLODER
Miralem, Sabina, Adi i Deni
14853-1nd`

EMIN (OSMAN) VOLODER
Jasmin, Elma i Sara
14853-1nd`

EMIN (OSMAN) VOLODER
Alija i Kika
14853-1nd`

HASANU GA^EVI]U
Porodice Begeta i [ahinpa{i}
17362-1tt

POSLJEDNJI SELAM

HASAN GA^EVI]
na{em prijatelju, kolegi i izuzetnom poznaniku na{eg dru{tva „Centrotrans Eurolines“ Uprava, menad`ment i uposlenici dru{tva „Centrotrans Eurolines BiH“
N

POSLJEDNJI SELAM

na{em babi

JUSUF (EMIN) KARAMUSTAFI]
Borio si se do zadnjeg dana jer si `elio ostati sa nama, ali si dragom Allahu d`.{. bio dra`i. Zato se moramo pomiriti sa tu`nom istinom da si morao oti}i od nas. Ali ti }e{ `ivjeti u na{im srcima sve dok `ivimo mi koji te volimo. Tvoja supruga Borjana sa djecom
17369-1tt

76

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

HASAN (HAKO) GA^EVI]

Tvoji najmiliji: supruga Mejra, sinovi Denijal i Amil, snaha Belma

111

Dnevni avaz

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

77

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga i majka

BAHRIJA (HAJRO) PE[TO, ro|. KAROVI]
preselila na ahiret u petak, 12. novembra 2010. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. novembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Rastanci su jako te{ki, ali neminovni. Sa velikom tugom se rastajemo od na{e drage Bahre. O@ALO[]ENI: suprug [efik, sin Ermin i k}erka Lejla Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Ku}a `alosti: Trg ZAVNOBiHA br. 18/4.
14801-1nd`

Majko, na{a jedina

BAHRIJA (HAJRO) PE[TO, ro|. KAROVI]
Draga majko! Boli svaka sekunda... utjeha ne postoji. @ivot bez tebe tu`an, ku}a bez tebe prazna, ljubav prema tebi vje~na. Volimo te mama! @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Hvala ti za sve lijepe trenutke provedene sa tobom. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tvoja djeca Ermin i Lejla
14802-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

Na{oj dragoj

BAHRIJI PE[TO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Nezaheta - Neska i Hamdo Kulenovi} sa djecom i njihovim porodicama
14828-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

BAHRIJI - BAHRI PE[TO, ro|. KAROVI]
Za nas }e{ uvijek biti u najljep{em sje}anju. Sa velikom tugom i po{tovanjem, Tvoja zaova [efika, Mugdim, Mirza, D`enita i Nedim Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
14803-1nd` 14870-1nd`

na{em dragom bratu

EDIN (BE]IR) MUSLI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Bra}a Ejub i Enes

78

Ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{u mamu, suprugu i majku

HAJRUDIN (RU@DIJA) KADRIBA[I]
preselio na ahiret u petak, 12. 11. 2010. u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije.

D@ENANU SOKOLOVI], ro|. ^OLI] BEBU
16. 11. 1950 - 16. 11. 2010.
S neizmjernom ljubavi ~uvamo te u du{i. Nedostaje{ nam puno, i vi{e od toga. Volimo te. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet. Tvoji: Hamdo, Belma i Elma sa porodicama Ba{ovi} i Brutus

O@ALO[]ENI: supruga Altijana, sin Samir, k}erka Sanela, unuk Timur, unuke Rua Melek, Iman i [ad Haja, zet Nermin, snaha Leila, te porodice Kadriba{i}, Had`iosmanovi}, Begovi}, Karavdi}, Be}irovi}, Terzimehi}, Bujukali}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
17367-1tt 17313-1tt

Tu`nim srcem javljamo da nas je zauvijek napustila na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KASIM (MEHMEDA) ]ANO JASNA (MATKA) \UR\EVI], ro|. MARI]
12. 11. 1929 - 12. 11. 2010.
Sahrana je obavljena u krugu rodbine, 13. 11. 2010. na groblju Sv. Mihovil. O`alo{}ena obitelj preselio na ahiret u nedjelju, 14. 11. 2010. gdoine u 64. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 16. 11. 2010. u 14.00 sati ispred gradske d`amije u Velikoj Kladu{i. O@ALO[]ENI: majka Rasima, supruga Hasiba (Dina), sin \ani, k}erka \anita, zet Besim, snaha Alma, unu~ad Na|a, \ana i Sarah te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
14866-1nd`

17298-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JUSUF (EMIN) KARAMUSTAFI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~iti rahmet. Mire, Eldin i Danijela
17369-1tt

ocu na{eg prijatelja

ARIF (JAKUP) HASANOVI]
preselio na ahiret u subotu, 13. 11. 2010. godine u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nejma, sinovi Ahmet, Safet, [u}ro i Enver, k}eri D`emila i Emina, bra}a Bejto i Amir, zetovi Bajram i Selman, snahe Nevzeta, Rasema, Amela i Suada, unu~ad Alen, Sibela, Anida, Adnan, Amela, Muamer, Muamera, Ajfa, Berina, Zerina, D`enita, Eldar, Engin i Dino, praunu~ad, te porodice Hasanovi}, Li~ina, Juki}, Glogi}, Zgodi}, Ma{ovi}, Hasoti}, Rahi}, Zorni}, Pamuk, Kova~, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Orahova~ka ~ikma 14. Brije{}e. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa po~etka ulice Orahova~ka ~ikma - ispod DP „Market“ a sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 17336-1tt

Eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu Spremajte se za ovaj trenutak (hadis)

EMIN (OSMAN) VOLODER
Molimo Allaha d`.{. da ti oprosti grijehe i uvede te u d`enet.

HASAN GA^EVI]

Faris, Beso, Lela Tvoji sinovi Nihad i Nermin
14880-1nd` 17361-1tt

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti voljenog mu`a, babe, dede, svekra

Dana 15. 11. 2010. godine navr{ava se tu`na godina kako nas je napustila na{a majka, punica i nana

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga sestra, nana i pranana

MUSTAFA (VEJSIL) FAZLI]
Dragi babo, molimo dragog Allaha d`.{. da ti otvori svoje d`enetske ba{~e i podari lijepi d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Vrijeme prolazi, ali bol i tuga u na{im srcima zauvijek ostaju, ti i dalje `ivi{ u na{im srcima i na{im pri~ama. Na{a ljubav i sje}anje na tebe traja}e cijeli na{ `ivot. U na{im srcima osta}e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen. Bio si i ostao veliki ~ovjek, pun ljubavi i razumijevanja za sve nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hata, sinovi Vejsil i Emir, snaha Almira, te unu~ad tvoja Emina, Eldin, Eldar i Muhamed Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 11 sati, ul. Po17356-1tt rodice Foht 111.

AI[A ISANOVI], ro|. TRKLJA
Sretni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji najmiliji: sin Jusuf - Juka, k}erke Hasna i Dina, zetovi Ahmet i Elmedin - Ekica, unu~ad Saliha, Lejla, Adin, [ejla i Sabina Hatma dova }e se u~iti 20. 11. 2010. godine u 12.20 sati u 17370-1tt Begovoj d`amiji.
POSLJEDNJI SELAM

HAJRIJA TOPAL, ro|. TANKOVI]
preselila na ahiret u subotu, 13. novembra 2010. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. novembra 2010. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Mirsada i Nermina, sestra [emsa, zet Muhamed, snaha Lidija, unu~ad Elvis, Amra, Amela, Elma, Nermin i Alen sa porodicama, praunuci Ilhan, Ismail i Husejin, sestri~na, brati}i i brati~ne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji ^ekalu{a. Ku}a `alosti: ^ekalu{a br. 20.

111

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci i nani

Danas se navr{avaju 3 godine od smrti na{e drage

na{em dragom amid`i dragom djeveru i amid`i

dragoj

Dana 15. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, svekra i dede

HAJRIJI TOPAL
Neka ti je vje~ni rahmet i molimo Allaha da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: Nermina, Nermin, Elma i Dario i porodica 14873-1nd` Sedmak

VEZIRKE PA[I], ro|. TUNOVI]
Uspomene na tebe nikada ne blijede. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 14868-1nd` Porodica

RED@EP (OSMAN) MRDI]
Premalo je rije~i da opi{u dobrotu i ljudskost kojom si zra~io. Premalo je rije~i da opi{u tugu koju osje}am nakon tvog oglaska dragi amid`a. Tvoji: snaha Rahima, brati~na Mevla i Nihad
14879-1nd`

RED@EP (OSMAN) MRDI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Ponosni smo {to smo te imali, a zahvalni na dobroti, plemenitosti i ljubavi koju si poklanjao svima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji brati}i Nermin i Almir sa porodicama 17368-1tt

BAHRIJI PE[TO
Ne postoje rije~i utjehe, ni rije~i koje mogu opisati bol. Nek ti Allah d`.{. podari d`enet, a porodici sabura. Prim. dr. Senad Pe{to sa porodicom
17365-1tt

MUSTAFA (VEJSIL) FAZLI]
Bio si veliki prijatelj i plemeniti ~ovjek. Vje~no }emo te ~uvati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Samir, Senada, Mirza i Ermin
14848-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 15. i utorak 16. novembar/studeni 2010.

79

RAMIZA (AVDO) D@ANKOVI], ro|. EFENDI]
preselila na ahiret u nedjelju, 14. 11. 2010. u 70. godini. D`enaza polazi u ponedjeljak nakon podne namaza ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na mezarju Posestra - Butkovi}i. Tevhid }e se prou~iti u 14.30 sati u ku}i umrle u selu @ili}i. O@ALO[]ENI: suprug Muharem, k}erka Nura, sinovi Nusret, Edin i Enver, snahe Mujesira i Almira, unu~ad, porodice: D`ankovi}, Efendi}, Bukalo, Drnda, Kudo, Barakovac, Hajdarevi}, Borovina, Bi~o, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 802-1go Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALIJA (MAHO) PRA[OVI]
preselio na ahiret u petak, 12. novembra 2010. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. novembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [erifa, sin Sead, k}erka Amela, unu~ad Renata, Amel, Ena, Adna, Haris i Tarik, praunu~ad Vedran, Robert, Vana i Emil, zetovi Amer i Dario, snahe Hajra, Mujesira, Amela i Aida, bra}a Faik i Ramiz, sestre Kimeta, Fatka i Hatka, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Naza sa porodicom, snaha \ula sa djecom, te porodice Pra{ovi}, Jusufovi}, Avdi}, Hamzi}, Smajlovi}, Krd`ovi}, Mujkovi}, Toti}, Hasanovi}, ^olakovi}, Agovi}, Zorni}, Papi}, Omerovi}, Beganovi}, Stevi}, Vukovi}, Vladavi}, Gad`o, Je{i}, Stovrag, Tabakovi}, [egalo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji u [vrakinom Selu (ul. ]amila Avdi}a 8). 111

HASAN (HAKO) GA^EVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 14. 11. 2010. u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. u 13.30 sati na gradskom mezarju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Mejra, sinovi Denijal i Amil, snaha Belma, bra}a Osman, Ismet, Rafet i Ramo sa porodicama, sestre Tifa, Ljuta i Balja sa porodicama, {ure Sinan i Muhamed sa porodicama, te porodice: Ga~evi}, Dedovi}, Omanovi}, ^eki}, Mehani}, Radon~i}, Kolenovi}, Hot, Omeragi}, Mrkuli}, Kora}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, ul. Mustafe Behmena 116, Vele{i}i. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en: - ispred Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„ sa polaskom u 12.45 sati i ispred osnovne {kole u Sokolovi} Koloniji sa polaskom u 12.30 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

NURKO (OSMAN) VRA@ALICA
preselio na ahiret u nedjelju, 14. novembra 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. novembra 2010. u 13 sati na mezarju ORLI] KOBILJA GLAVA. O@ALO[]ENI: k}erke Mirsada, Mahira i Jasmina sa porodicama, bra}a Muradif, Emin i Adem sa porodicama, sestre Ha{a i Ramiza sa porodicama, svastika Razija sa porodicom, te porodice: Vra`alica, Avdi}, Pjano, Puhalovi}, Rosan, Bali~evac, Vite{ki}, Mulaosmanovi}, [uvalija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu rahmetlije u uli111 ci Prvomajska br. 9/prizemlje.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAD@IRA (MURAT) HO[I], ro|. LUKOMIRAK
preselila na ahiret u nedjelju, 14. 11. 2010. godine u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 15. 11. 2010. godine poslije ikindije namaza (14.00 sati) u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sinovi Ibro, Mujo - Bagi i Meho, k}erka Fatima, brat Avdo, sestre [efka, Tid`a, Raha i Emina, nevjesta Jasna, brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, zet Ahmet, unu~ad Nermin, Nermina, Fadila, Haris i Admir, djeveri}i i djeveri~ne sa porodicama, zaova Fata, snahe Adila i Mel}a, te porodice Ho{i}, Lukomirak, Holjan, Hod`i}, ^omor, ]esir, ^olakovi}, Jusi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Jasini }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u mesd`idu Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHO (RA[ID) PURI[
iz Fo~e
preselio na ahiret 9. novembra 2010. u gradu Malme - [vedska, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. u 13.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Dika, k}erke Sadika, Berina i Sanela, zetovi Osman i Alija, unu~ad Lejla, Meliha, Alma, Dalila, Mahir i Ilhana, sestra Hajra sa porodicom, brat Emin sa porodicom, snaha Nura sa porodicom, brati} Sakib i brati~na Sabina sa porodicama, sestri~ne Sadina i Mersida, svastika [emsa sa porodicama, te porodice: Puri{, D`elil, Pa~o, Durgut, Alispahi}, Kova~, Kadi}, Babi}, Be}irspahi}, Sejdin, Ajdinovi}, ^engi}, Kuloglija, Ja{arevi}, Milatovi}, Had`iahmetovi}, Pilav, Rov~anin, Dedovi}, ^elik, Had`ovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati, Trg nezavisnosti 13/I.

Obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je na{ dragi

WEGOSLAV (MILANA) FUNDUK
preminuo 14. 11. 2010. godine. Sahrana }e se obaviti 15. 11. 2010. u 13 sati na gradskom grobqu Bare. O@ALO[]ENI: sestra Nevenka, sestri}i Filip i Ivan, rodica Lela sa porodicom, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije Na{a najmilija i najdra`a supruga i mama

111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

OMER (]AMIL) ZUKO
preselio na ahiret u subotu, 13. 11. 2010. u 84. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 15. 11. 2010. poslije podne namaza u haremu d`amije Strga~ina, a ukop }e se obaviti na porodi~nom mezarju Strga~ina - Rudo. O@ALO[]ENI: k}erke Advija, Haska i Aida, sestre Fahra, Hajrija i Sida, zetovi Fadil i Tale, unu~ad Midhat, Enisa, Adisa i Sad`ida, te porodice: Zuko, Sadikovi}, ]ato, Mujezinovi}, Nogo, D`ihani}, Karovi}, Selak, Kla~ar, Imamovi}, D`abija, Hota, Sarvan, Potogija, Zaimovi}, Kulovi}, Poplata, Kadi}, Kari{ik, Zgodi}, [utrovi}, Oru~, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Otoka sa polaskom 09.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na Vije}nici i sa autobuskog stajali{ta Boljakov Potok sa polaskom u 09.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Pofali}i i Vije}nica. Ku}a `alosti: porodi~na ku}a u Strga~ini. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

LOVORKA (BERNARD) STANOJEVI]
iznenada je preminula dana 14. 11. 2010. u 76. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Bare na ateisti~koj parceli. O@ALO[]ENI: suprug Mirko, sin Sa{a, k}erka Sanja, sestra Biserka, porodica pokojne sestre Premile, porodica pokojnog brata Zdravka, porodice: Stanojevi}, Blagojevi}, te ostala tuguju}a rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Oslobodilaca Sarajeva br. 15/II, Dobrinja I. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RED@EP (OSMAN) MRDI]
preselio na ahiret u petak,12. 11. 2010. u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga ^aza, sin Kenan, k}i \enita, brat [aban, snahe [efika i Rahima, sestra Dika, zet Abidin, {urak Enes, svastike Enisa i Naza, brati}i, sestri}i, kom{inica Mirsada, te porodice: Mrdi}, Sal~in, Hrvo, Voloder, Alispahi}, ^oho, Selmanovi}, Ajruli, Selava, Ramovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u „Bosanskoj d`amiji“ Alipa{ino Polje - C faza. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Ive Andri}a 9), sa polaskom u 12 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

had`i ZUHRA hanuma ([U]RIJA) ^ENGI]
preselila na ahiret u petak, 12. 11. 2010. u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. u 13 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Mustafa, snaha Sanela, k}erke Munevera, Remza i Hasija, zetovi [efket, Ahmet i Uzeir, unu~ad, praunu~ad, sestre Fatima i Advija, amid`i}i D`emal i Hakija, sestri}i i sestri~ne, te porodice: ^engi}, Filipovi}, ^ustovi}, Haski}, Had`ihasanovi}, Poplata, Ahmethod`i}, Trnka, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Hatma dova }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u Begovoj d`amiji. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EDIN (BE]IR) MUSLI]
preselio na ahiret u petak, 12. 11. 2010. u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. 11. 2010. u 13 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Razija - Raza, bra}a Enes i Ejub, punica Munira, svastika Rasema i bad`o Izet sa porodicom, {uraci Aziz i Zijad sa porodicama, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice: Musli}, [ljivo, Kova~evi}, Hajdarevi}, Kundo, Had`iali}, ^impo, Krvavac, Isovi}, Paravli}, ^olpa, Had`iahmetovi}, Be{evi}, Ze~evi}, Karup, Hod`i}, Bor~ak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13 sati, Trg Zlatnih ljiljana 39, Dobrinja I. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Trga Zlatnih ljiljana sa polaskom u 12 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Ned`ari}i i Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HALIMA (HASAN) \URIJAN
preselila na ahiret u subotu, 13. novembra 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. novembra 2010. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Nad`ija i Sabina, brat Muhamed sa suprugom Kirom, zetovi Sabit i Senad, unu~ad Amer sa suprugom Aminom, Edin, Nejra i Dino, praunuka D`ejna, snaha Fehma sa k}erkama, sestri}i Mensur i Miralem, te porodice: \urijan, Prlja~a, Silajd`i}, Guji}, Rami}, ^enanovi}, [i{i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Muhameda Had`ijahi}a br. 4/V. 111

SALEM (MUSTAFA) BE^AREVI]
preselio na ahiret u subotu, 13. novembra 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. novembra 2010. godine u 13.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: supruga Zlata, sestra Kija - Fatima, sestri~ne Nermina, Jasmina, Indira, Azra i [e}a, zetovi Muharem, D`enan, Senad i Zlatko, te porodice Be~arevi}, Sitni}, Novi}, T ursunovi}, [ehovi}, Begi}, Zej~irovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Nafi111 je Sarajli} br. 2 - Vratnik.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMED (SULEJMAN) DAUTOVI]
preselio na ahiret u subotu, 13. novembra 2010. u 94. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. novembra 2010. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Amina, sinovi Azem i Amer, sestre Vahdeta i Sevleta, snahe Dana, Amina i Aldina, unu~ad Maja, Sanja, Dino i Emir, praunu~ad Anur, Afan, Lejla, Vincent, Dalila, Adin i Mia, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Ai{a sa porodicom, te porodice: Dautovi}, Telakovi}, Kundurovi}, Mejdanija, Pand`o, Terzin, Granov, Ali~ehi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji na Grbavi111 ci II.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAREM (MEHMED) MECO
preselio na ahiret u petak, 12. novembra 2010. godine, u 98. godini. D`enaza }e se obaviti u pondjeljak, 15. novembra 2010. godine u 13.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sinovi Selver i Kasim, k}erke Sadeta i Senaida, zet Murat, snahe Mahira i Hanka, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~na, sestri~na, te porodice Meco, Ba{i}, Omeragi}, ]ati}, [arac, Pourki, Alijagi}, [abi}, Maka{, Ajanovi}, Be~arevi}, U~ambarli}, Hajdarevi}, So~ivica, Ov~ina, Ili} Ivanka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Fadil pa{e [erifovi}a br. 26. 111

POSLJEDNJI POZDRAV

LJUTOMIR PU[ONJA
Dobrom i izuzetnom ~ovjeku neka je lahka zemlja bosanska. S po{tovanjem, prim. dr. Senad Pe{to sa porodicom Porodici iskreno sau~e{}e.
17365-1tt

80

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

sport

PREMIJER LIGA BiH Mostarcima hercegova~ki derbi

Pobjeda Zrinjskog u debiju Slavena Muse
Gosti na odmoru vodili s 2:1, ali su doma}i napravili preokret
Durak i Smaji}: Trijumf „Vukova“
(Foto: M. Kadri})

Olimpic savladao Zvijezdu

Gosti jo{ dobro pro{li
Sarajlije proma{ile penal u 46. minuti
Fudbaleri Olimpica stigli su do tre}e ovosezonske doma}e pobjede. Iako je rezultat minimalan, gosti iz Grada~ca su, kada se sve sabere, dobro pro{li s obzirom na prilike doma}ih. Susret je otvorio Milo{ Vidovi} neuspje{nim poku{ajem glavom, a u 19. minuti atraktivan poku{aj D`enana Duraka zaustavio je golman Raif Smaji}. Veliku priliku doma}i su propustili u 34. minuti. Raspolo`eni Sabit Alimanovi} u{ao je u kazneni prostor, {utirao jako, ali je lopta oti{la malo pored gola. Nekoliko utr~ao u kazneni prostor, na njega je startao golman Smaji}, a sudija Vladimir Bjelica opravdano je pokazao na bijelu ta~ku. Penal je izveo Vedran Je{e, ali je Smaji} odbranio njegov udarac. Doma}e taj proma{aj nije pokolebao pa su krenuli jo{ ofanzivnije. Udarce Je{ea i Duraka Smaji} je uspio ukrotiti, ali u 70. minuti nije imao mnogo {ansi. Durak je dobrim dodavanjem iz igre izbacio kompletnu gostuju}u odbranu i uposlio Vidovi}a. Veznjak Olimpica nije {utirao nego je odlu~io uposliti Alimano-

Sa utakmice u Mostaru: „Plemi}i“ do{li do va`ne pobjede

(Foto: I. Rozi})

Zrinjski
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru Gledalaca: 2.000 Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 7 Pomo}nici: Rusmir Ba{i} (Sarajevo), Goran Dujak (Od`ak) Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno) Strijelci: 1:0 - Lendri} (2), 1:1 Mi{i} (8, J. Ivankovi}), 1:2 - Vagner (12), 2:2 - M. Ivankovi} (64), 3:2 - Dragi~evi} (66, M. Ivankovi}), 4:2 - Dragi~evi} (81, Ivankovi}), 4:3 - Varea (86) @uti kartoni: M. Ivankovi} (Zrinjski) Igra~ utakmice: Mario Ivankovi} (Zrinjski) 7,5

4 (1:2) 3

[iroki B.
[IROKI B. Mari} 5,5 Diogo 5,5 Bari{i} 5,5 Ko`ul 5,5 (73. Varea 6) ]utuk 5 Brekalo 5 J. Ivankovi} 5,5 Vagner 6 [ili} 5,5 Roskam 5,5 Mi{i} 6 (79. Ljubi} -) Trener: Ivo I{tuk

Olimpic
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ Gledalaca: 100 Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica) Pomo}nici: Admir Forto (Vitkovi}i), Sini{a Janji} (Bijeljina) Delegat: Alija Kurtali} (Visoko) Strijelac: 1:0 - Alimanovi} (70) @uti kartoni: Lu~i}, ^ulov (Olimpic), Smaji}, Nezi}, Vasiljevi}, Tosunovi}, Bedak, Niki} (Zvijezda) Igra~ utakmice: D`enan Durak (Olimpic) 7

1

(0:0)

0 Zvijezda
ZVIJEZDA Smaji} 6 Nezi} 5 Vasiljevi} 5,5 Nuhanovi} 5 Tosunovi} 5 [est 5 (63. \ori} 5) Bedak 5 (74. A. Vidovi} -) Jusi} 5 Deli} 5 Niki} 5 (81. Husi} -) Kne`evi} 5 Trener: Zoran ]urguz

OLIMPIC Lu~i} Suljevi} 6,5 Salki} 6,5 Je{e 6,5 Suba{i} 6,5 M. Vidovi} 6,5 Velagi} 6,5 Durak 7 (90. [adi} -) Alimanovi} 7 (81. ^ulov -) Rodrigo 6,5 Tijago 7 (90. Kreser -) Trener: Mehmed Janjo{

ZRINJSKI Had`i} 6,5 Grabus 5,5 D`idi} 6 Sal~inovi} 6 Selimovi} 6 (58. Dragi~evi} 7) M. Ivankovi} 7,5 Stjepanovi} 6 Zadro 6 (87. Mili~evi} -) Lendri} 6,5 (71. Zovko -) Pehar 6 Ani~i} 6 Trener: Slaven Musa

U debiju Slavena Muse na klupi Zrinjskog Mostarci su u hercegova~kom derbiju i zanimljivoj utakmici slavili s 4:3 protiv [irokog Brijega i tako do{li do tri vrlo va`na boda. Pobjedom su „Plemi}i“ prekinuli niz od pet prvenstvenih poraza u nizu. Ve} u prvih 12 minuta gledaoci su vidjeli tri pogotka. U 2. minuti Ivan Lendri} kaznio je slabu reakciju Josipa ]utuka, dok je [iroki do{ao do 1:2 preko Hrvoja Mi{i}a i Brazilca Vagnera.

S tim rezultatom oti{lo se na odmor, dok su u drugom dijelu postignuta jo{ ~etiri gola. Iako je mirisalo na novi kiks Zrinjskog, Mostarci su u 64. minuti udarcem Marija Ivankovi}a iz daljine do{li do izjedna~enja, a samo dvije minute poslije poveli preko Mate Dragi~evi}a. Isti igra~ postigao je i ~etvrti gol za doma}e u 81. minuti, a drugi put mu je asistirao Ivankovi}. Kona~nih 4:3 djelo je Argentinca Huana Manuela Varee (Juan). M. PAND@A

Slavija te{ko do pobjede

minuta prije kraja prvog dijela Alimanovi} je opet {utirao, ovog puta s 25 metara, a lopta je oti{la iznad pre~ke. Na odmor se oti{lo bez golova, a u prvoj minuti nastavka Sarajlije su imale najve}u priliku. Rodrigo je
Rezultati 14. kola: Rudar - Travnik 1:1, Sarajevo - Drina 1:1, Sloboda - ^elik 2:0, Budu}nost - Leotar 2:1, Borac @eljezni~ar 1:0, Olimpic - Zvijezda 1:0, Slavija Vele` 2:1, Zrinjski [iroki Brijeg 4:3. Parovi 15. kola (20. i 21. novembar): @eljezni~ar - Rudar, Travnik Olimpic, Zvijezda - Sloboda, Leotar - Borac, Vele` - Sarajevo, Drina - Zrinjski, ^elik - Slavija, [iroki Brijeg - Budu}nost.

vi}a, kojem nije bilo te{ko da iz blizine pogodi mre`u. Do kraja susreta Smaji} je jo{ dva puta bio na visini zadatka. Prvo je odbranio udarac Muhameda Suba{i}a, a potom i Tijaga.
N. DEMIROVI]

Regoje s penala presudio Vele`u
Slavija je te{kom mukom ostvarila jo{ jednu doma}u pobjedu savladav{i Vele` s 2:1. Mo`da bi po goste iz Mostara krajnji rezultat bio povoljniji da su u 16. minuti kaznili veliku gre{ku golmana Stefana Tomovi}a. \enan Durakovi} {utirao je prema praznoj mre`i, ali se golman Slavije iskupio i stigao loptu na gol-liniji. Slavija je uzvratila preko Nedima Ogle~evca, koji je udarcem glavom pogodio pre~ku nakon centar{uta Branka [e{lije. U 33. minuti doma}i su poveli. Nakon {to je B. [e{lija
(Foto: M. Kadri})

Slavija
Stadion Slavije u Lukavici Gledalaca: 300 Sudija: Ljubi{a Vrhovec (Lakta{i) 7 Pomo}nici: Asmir Budimli} (Biha}), @eljko Dragojevi} (Banja Luka) Delegat: Rudolf Mari} (Posu{je) Strijelci: 1:0 - Ogle~evac (33), 1:1 - Hasanovi} (68, As. [kalji}), 2:1 - Regoje (70 penal) @uti kartoni: Stankovi}, B. [e{lija (Slavija), Demi}, As. [kalji}, Hasanovi}, Ar. [kalji}, ]emalovi} (Vele`) Igra~ utakmice: Nedim Ogle~evac (Slavija) 7,5

2 (1:0) 1

Vele`
VELE@
Bori} 6 Iveti} 5,5 As. [kalji} 6 Jazvin 5,5 Zaimovi} 6 Demi} 5,5 (57. Brkovi} 6) Hasanovi} 6 Durakovi} 6 (85. Lelo -) Ar. [kalji} 5,5 ]emalovi} 6 Mahmutovi} 5,5 (76. Zolj -) Trener: Adis Obad

Tabela
1. Borac 14 2. @eljezni~ar 14 3. Sarajevo 14 4. [iroki 14 5. Slavija 14 6. Rudar 14 7. Olimpic 14 8. Travnik 14 9. Zvijezda 14 10. Sloboda 14 11. Budu}nost 14 12. Leotar 14 13. ^elik 14 14. Zrinjski 14 15. Vele` 14 16. Drina 14 10 8 7 7 7 5 6 6 5 5 4 5 4 5 4 3 3 1 4 1 1 6 3 1 4 3 5 2 4 1 1 2 1 5 3 6 6 3 5 7 5 6 5 7 6 8 9 9 20:6 24:12 19:10 29:22 22:22 15:14 14:14 23:20 13:15 13:14 14:16 14:25 14:14 16:21 15:27 11:24 33 25 25 22 22 21 21 19 19 18 17 17 16 16 13 11

SLAVIJA Tomovi} 5,5 Popovi} 6,5 Regoje 7 Lackanovi} 6,5 Stankovi} 7 Ogle~evac 7,5 Simi} 6,5 Kokot 6,5 B. [e{lija 6 (64. Todorovi} -) Peri{i} 6,5 (55. N. [e{lija 6) I. Radovanovi} 6,5 (90. S. Radovanovi} -) Trener: Dragan Bjelica

Trenutak kada je Hasanovi} izjedna~io: Sa me~a u Lukavici

pogodio pre~ku, odbijenu loptu Ogle~evac je smjestio u mre`u. Terensku inicijativu Vele` je krunisao u 68. minuti. Asim [kalji} je ubacio loptu u {esnaesterac, a Eldar Hasanovi} pogodio je suprotni ugao gola nemo}nog

Tomovi}a. Samo dvije minute poslije Ogle~evac je u{ao u {esnaesterac Vele`a i {utirao, a Asim [kalji} je igrao rukom. Jedanaesterac je u pogodak i tri boda pretvorio kapiten Slavije Bojan Regoje. G. I.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

81
(Foto: AP)

ME\UNARODNI FUDBAL Uvjerljiva pobjeda Lila u Francuskoj

Monpelje se vratio u vrh
Ekipa reprezentativnog kapitena Emira Spahi}a trijumfom nad Tuluzom pomakla se s osmog mjesta
Slavlje nogometa{a Zenita nakon pobjede nad Rostovom

Rije{ene nepoznanice u Rusiji

Zenit novi prvak
Nogometa{i Zenita iz Sankt Petersburga nakon tri godine ponovo su osvojili naslov prvaka Rusije. Pobjedom nad Rostovom (5:0) u 28. kolu izabranici italijanskog trenera Lu~ana Spaletija (Luciano Spaletti) osigurali su titulu. Dva kola prije kraja prvenstva Zenit ima osam bodova prednosti nad drugoplasiranim moskovskim CSKA, koji je na gostovanju protiv Spartaka iz Nalj~ika igrao neri(A. ^.) je{eno 1:1.

Evropa na dlanu
Holandija
Rezultati 14. kola: Alkmar - Ajaks 2:0, NEC Den Hag 1:1, Venlo - Vitese 1:5, NAC Breda - Tvente 2:1, PSV - Ekselsior 4:2, Tilburg - Graf{ap 0:0 prekid u 59. minuti, Roda - Utreht (odgo|eno), Fejenord - Herenven 2:2, Herakles - Groningen 3:0. Poredak: PSV 33, Tvente 31, Groningen 27, Ajaks Amsterdam 27... In|ija - Metalac 1:0, OFK Beograd - Jagodina 0:1, Partizan - Javor 4:1, Spartak - Vojvodina 0:1, Hajduk - BSK 0:1, Rad - Crvena zvezda 0:1. Poredak: Partizan 31, Crvena z. 28, Vojvodina 25...

[kotska
Rezultati 13. kola: Dandi - Kilmarnok 1:1, Hamilton - Invernes 1:3, Hibernijan - Madervel 2:1, Rend`ers - Aberdin 2:0, Sent D`onston - Harts 0:2, Sent Miren - Seltik 0:1. Poredak: Rend`ers 34, Seltik 33, Harts 23...

Bordo je pobijedio Nansi nakon igranja Vendela rukom

(Foto: AFP)

Monpelje, u ~ijem je sastavu kapiten na{e reprezentacije Emir Spahi} proveo svih 90 minuta, u 13. kolu francuskog prvenstva savladao je na svom terenu Tuluz te se tako s osme pozicije na tabeli vinuo skoro do samog vrha.

Tamo je, pak, i dalje najve}e iznena|enje Brest, koji je remizirao sa So{oom. Uvjerljiv trijumf ostvario je Lil, koji je na gostovanju Kaenu zabio pet komada, uz het-trik Muse Soua (Mussa Sow). Lens je kod aktuelnog

Ibi{evi} i Salihovi} u{li s klupe
U utakmici 12. kola njema~ke Bundeslige izme|u Hofenhajma i Frajburga, u kojoj su gosti slavili s 1:0, na terenu su bila trojica bh. reprezefrancuskog prvaka Marseja izborio vrijedan bod, petu utakmicu u nizu, ostav{i nepora`en. U {estoj minuti nogometa{i Didijea De{ampa (Didier Deschamps) do{li su u vodstvo zaslugom Stefana M’Bije (Stephan Mbia), ali je podjelu bodova u 58. minuti ipak uspio isposlovati Eduardo Ribeiro. ntativaca. Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi} u{li su u igru u 66. minuti, dok je Mensur Mujd`a za Frajburg odigrao cijelu utakmicu. Bordo je ovog puta, nakon tri kola bez pobjede, uspio ugrabiti sva tri boda protiv Nansija, i to sumnjivim golom u posljednjim sekundama nakon {to je strijelac @eraldo Vendel (Geraldo Wendel) igrao rukom. Priliku da preuzmu prvu poziciju prokockali su u nedjelju Ren i PSG. (A. ^.)

Hrvatska
Rezultati 15. kola: Lokomotiva - Hajduk 0:1, Istra 1961 - Cibalia 1:0, Zagreb - Hrvatski dragovoljac 0:1, Osijek - Slaven Belupo 1:1, [ibenik - Karlovac 2:1 (Alispahi} strijelac iz penala za [ibenik), Inter Zapre{i} - Vara`din 2:0, Zadar - Rijeka 1:0, Split Dinamo 0:1. Poredak: Dinamo 38, Hajduk 34, Cibalia 27, Split 26, Inter Zapre{i} 23...

Turska
Rezultati 12. kola: Konja - Kajzeri 0:1, Bu~aspor Ankaragu~u 0:0, Bursa Trabzon 0:2, Eski{ehirspor - Antalija 0:0, Gazijantep - Fenerbah~e 2:1, Kasimpa{a - Sivas 2:0, Gen~lerbirligi - Be{ikta{ 0:2, Istanbul BB - Karabukspor 2:1, Galatasaraj Manisa (igrano kasnije). Poredak: Trabzon 29, Kajzeri 27, Bursa 25, Istanbul BB 22, Fenerbah~e (A.^.) 21, Be{ikta{ 20...

Sanderlend sru{io ^elzijev rekord
^elzi je ove sezone u Premijer ligi primio prvi gol na Stamford brid`u u senzacionalnom porazu od Sanderlenda. Nakon niza sjajnih prilika gostiju, Nedum Onuoha je poentirao u 45. minuti. ^elzi je dobio {est prethodnih doma}ih utakmica s gol-razlikom od 17:0, dok je na kraju pro{le sezone dobio u nizu jo{ pet, postigav{i u ovih 11 me~eva 44 pogotka, a primiv{i samo dva. U ranija dva gostovanja na Stamford brid`u Sanderlend je gubio s 0:5 i 2:7.

Srbija
Rezultati 12. kola: Borac Smederevo 0:1, Sloboda Sevojno - ^ukari~ki 4:0,

Engleska
Rezultati 13. kola: Aston vila - Man~ester junajted 2:2 (Jang 72 penal, Albrajton 76 Makeda 81, Vidi} 85), Man~ester siti - Birmingem 0:0, Njukasl - Fulem 0:0, Totenhem - Blekburn 4:2 (Bejl 16, 75, Pavlju~enko 42, Krau~ 69 - Dan 80, @ive 90), Vest Hem - Blekpul 0:0, Vigan - Vest bromvi~ 1:0 (Mozes 70), Vulverhempton - Bolton 2:3 (Foli 69, Fle~er 78 - Stirmen 1 autogol, Elmander 62, Holden 67), Stouk - Liverpul 2:0 (Fuler 56, D`ons 90), Everton Arsenal 1:2 (Kejlih 89 - Sanja 36, Fabregas 48), ^elzi - Sanderlend 0:3 (Onuoha 45, Gijan 52, Vilbek 87).
1. ^elzi 2. Arsenal 3. Man. j. 4. Man. s. 5. Bolton 6. Sanderlend 7. Totenhem 8. Njukasl 9. A. vila 10. Stouk 11. Liverpul 12. Vest b. 13. Everton 14. Blekburn 15. Blekpul 16. Fulem 17. Vigan 18. Birmingem 19. Vulver. 20. Vest H. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 8 6 6 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 2 3 2 2 1 1 2 7 4 7 7 4 3 5 1 4 4 6 3 3 8 5 7 3 6 3 3 0 3 2 2 4 5 4 7 5 5 4 6 6 3 5 4 8 6 28:8 26:13 26:15 15:10 21:19 15:13 18:17 21:16 15:18 15:18 13:17 16:22 14:13 15:18 19:26 13:13 10:21 14:17 13:23 11:22 28 26 25 22 19 19 19 18 17 16 16 16 15 15 15 14 14 13 9 9

Francuska
Rezultati i strijelci 13. kola: Bordo Nansi 2:1 (Sane 22, Vendel 90 - Efolu 83), Brest - So{o 1:1 (Ro 38 - Ideje 22), Marsej - Lens 1:1 (M’Bija 6 Eduardo 58), Monako - Arl 0:0, Monpelje - Tuluz 1:0 (@iro 20), Kaen - Lil 2:5 (El Arabi 40, Traore 88 - Sou 25, 34, 45, Gervinjo 90+1, Berija 90+2), Valensijen - Sent Etjen odgo|eno, Okser - Ren 2:1 (Birsa 67, Kversija 86 - Ekoko 71), Lorijen - PSG 1:1 (Kitambala 32 - Nene 90), Lion - Nica (igrano kasnije).
1. Brest 2. Lil 3. Monpelje 4. PSG 5. Ren 6. Marsej 7. Bordo 8. Okser 9. St. Etjen 10. Lorijen 11. Tuluz 12. Lion 13. Nica 14. So{o 15. Valensijen 16. Monako 17. Kaen 18. Lens 19. Nansi 20. Arl-Avinjon 13 13 13 13 12 12 13 13 12 13 13 12 12 13 12 13 13 13 13 13 6 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 2 3 3 4 1 4 6 3 5 5 4 4 6 3 3 3 4 4 3 6 8 5 5 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 5 5 4 4 6 3 3 5 5 7 9 13:8 22:15 12:12 19:12 14:8 20:14 14:13 19:15 16:14 14:13 14:14 14:15 11:14 20:18 13:12 13:11 15:20 12:19 14:24 7:25 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 18 16 16 15 15 14 14 14 14 6

Italija
Rezultati 12. kola: Fiorentina - ^ezena 1:0 (\ilardino 59), Juventus - Roma 1:1 (Jakinta 35 - Toti 45+4 penal), Lacio Napoli 2:0 (Zarate 15, Flokari 61), Bari Parma 0:1 (Kandreva 33), Bolonja Bre{a 1:0 (Di Vajo 58), Kaljari - \enova 0:1 (Ranokija 84), Palermo - Katanija 3:1 (Pastore 33, 47, 85 - Terlici 46), Sampdorija - Kjevo 0:0, Udineze - Le~e 4:0 (Di Natale 10, 24, 40, Flores 55), Inter Milan (igrano kasnije).
1. Lacio 2. Milan 3. Napoli 4. Juventus 5. Inter 6. Roma 7. Palermo 8. Udineze 9. Sampdorija 10. Kjevo 11. Fiorentina 12. Katanija 13. \enova 14. Parma 15. Bolonja 16. Le~e 17. Kaljari 18. Bre{a 19. ^ezena 20. Bari 12 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 12 12 12 8 7 6 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 5 5 4 2 2 7 4 3 5 2 5 5 3 5 2 2 3 3 2 3 2 1 3 5 5 2 4 5 4 5 4 4 6 4 7 7 7 15:9 20:11 18:13 23:13 13:6 15:15 20:17 13:12 11:9 11:10 13:13 10:11 9:11 8:10 11:15 8:22 11:10 10:15 8:15 9:19 25 23 21 20 20 19 17 17 16 16 15 14 14 14 14 12 11 11 11 9

Njema~ka
Rezultati 12. kola: Borusija D - Hamburg 2:0 (Kagava 49, Barios 70), Kajzerslautern [tutgart 3:3 (Micanski 58, Ili~evi} 76, Abel 78 - Boka 19, Kakau 32, Gentner 50 penal), Keln - Borusija M. 0:4 (Bobadila 51, 90, Bredli 70, De Kamargo 82), St. Pauli - Bajer 0:1 (Augusto 81), Volfsburg - [alke 2:2 (Grafite 11, D`eko 33 - Edu 39, Huntelar 76), Verder - Ajntrajht 0:0, Majnc - Hanover 0:1 (Pinto 44), Hofenhajm - Frajburg 0:1 (Sise 90), Bajern - Nirnberg 3:0 (Gomez 10, 75 Lam 57 penal).
1. Borusija D. 2. Bajer 3. Majnc 4. Frajburg 5. Ajntraht 6. Hanover 7. Hofenhajm 8. Nirnberg 9. Hamburg 10. Bajern 11. Verder 12. Volfsburg 13. St. Pauli 14. [tutgart 15. Kajzerslautern 16. [alke 17. Borusija M. 18. Keln 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 7 8 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 3 0 0 2 1 3 3 3 4 3 2 1 2 2 4 4 2 1 2 4 5 4 6 4 3 4 3 5 6 7 7 7 6 6 8 29:7 23:16 19:12 18:18 20:11 14:20 22:16 17:15 17:17 18:13 19:27 20:21 12:19 25:22 17:24 15:19 21:33 13:26 31 24 24 21 20 19 18 18 18 16 15 14 13 11 11 10 10 8

[panija
Rezulati: 10. kola: Atletik - Almerija 1:0 (Ljorente 10), Atletiko - Osasuna 3:0 (Forlan 26, 70, Aguero 41), Barcelona - Viljareal 3:1 (Vilja 22, Mesi 58, 83 - Nilmar 26), Saragosa - Sevilja 1:2 (Bertolo 53 - Fabijano 29, Negredo 90), Erkules - Sosijedad 2:1 (Trezege 46, Drent 51 - Grismen 15), Rasing - Espanjol 0:0, Malaga - Levante 1:0 (Eliseu 63), Majorka - Deportivo 0:0. Igrano kasnije: Spor ting - Real, Valensija - Hetafe.
1. Barcelona 2. Real 3. Viljareal 4. Sevilja 5. Espanjol 6. Atletiko 7. Valensija 8. Atletik 9. Sosijedad 10. Majorka 11. Hetafe 12. Osasuna 13. Erkules 14. Rasing 15. Deportivo 16. Sporting 17. Malaga 18. Almerija 19. Levante 20. Saragosa 11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 11 9 8 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2 5 4 1 6 2 4 1 0 2 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 6 4 4 7 4 7 6 25:8 27:5 22:11 18:17 9:13 16:12 14:11 19:18 14:14 11:12 15:16 11:13 11:16 9:16 8:15 10:16 15:22 8:10 10:19 11:19 28 26 23 20 19 17 17 16 16 15 13 12 12 11 11 10 10 9 8 7

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

82

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

sport

RUKOMET Osmo kolo Premijer lige BiH za mu{karce

Prva pobjeda Gra~anice
Izvi|a~ nastavio seriju uspjeha
Opa~ak (^elik) pod ko{em Slobode
(Foto: J. Had`i})

Odigrano je osmo kolo Premijer lige BiH za rukometa{e.

^eliku bodovi u derbiju
Borac i Leotar uspje{ni u gostima
Odigrani su me~evi 5. kola Lige 13 Prvenstva BiH za ko{arka{e. ^elik je u derbiju savladao tuzlansku Slobodu. 21:17, 17:17, 24:15). ZRINJSKI: Peljto 11, Ma{i} 2, Kahrimanovi} 18, Tomi}, Simonovi} 4, Hajri} 20, Hasandi} 14, Peraica 8, Petrovi}, [aki} 15. Trener: Boris D`idi}. MLADOST: Pekez 2, Ivani} 13, Avdibegovi}, \uranovi} 11, Milo{evi} 6, Komatina 11, Deli} 8, Vidovi}, Ke`i} 4, Kala|ija, Velimirovi} 11, Radovanovi}. Trener: Goran Sladojevi}. Ma. P.

Gra~anica Krivaja

28 23

^elik Sloboda

89 79

Gradska arena u Zenici. Gledalaca 500. Sudije: Dragan Kralj (Trebinje), Sa{a Babi} (Banja Luka), Tomislav Stapi} (Mostar). Pet li~nih gre{aka: Pezer (34). Rezultat: ^elik - Sloboda 89:79 (28:22, 30:15, 13:14, 18:28). ^ELIK: Maksimovi} 2, Opa~ak 28, Merdanovi}, Jahi} 14, Dedi} 7, Begagi}, Pezer 7, Rizvi} 15, Avdi} 16, Jezild`i}, Kreke{i}, Andelija. Trener: Benjamin Pelja. SLOBODA: Hod`i}, Buli} 2, Kastratovi}, Hrn~i} 5, Halilbegovi} 21, Albijani} 28, Jefti} 14, Sekicki 3, Jovanovi}, Tanasilovi} 6, Ahmedi}, Latifagi}. Trener: Senad Muminovi}. V. B.

^apljina Lasta Hercegovac

91 76

Dvorana Luke u Gra~anici. Gledalaca 600. Sudije: Goran Ili} i Vedran Paleksi}. Sedmerci: Gra~anica 1 (1), Krivaja 7 (2). Isklju~enja: Gra~anica 10 minuta, Krivaja 8. Rezultat: Gra~anica - Krivaja 28:23 (12:12). GRA^ANICA: Mulahalilovi}, Ferhatbegovi}, Be}ar 4, Salki} 9, Bajramovi}, Pijetlovi} 4, Alibegovi} 3, Sara~evi}, Osmanhod`i} 1, Omerovi} (17 odbrana, 3 sedmerca), Ov~ina 2, Br|anovi}, Hurem 2, ]ehaji} 3, Morali}, Ahmeta{evi} (1 odbrana). Trener: Esad Suba{i}.

Omerovi}: Odbranio i tri sedmerca

Tabela
Rezultati 8. kola: Konjuh Prijedor 25:21, Gra~anica - Krivaja 28:23, Izvi|a~ MI Grupa - Sloga 31:25, Bosna Prevent - Grada~ac 31:22, Bosna BH-Gas Borac M:tel (igrano kasnije). Slobodno je Gora`de. Parovi 9. kola (19. i 20. novembar): Sloga - Konjuh, Krivaja - Izvi|a~ MI Grupa, Borac M:tel - Gora`de, Grada~ac - Bosna BH-Gas, Prijedor - Bosna Prevent. Slobodna je Gra~anica.
1. Izvi|a~ 2. Borac 8 6 7 0 6 0 5 0 4 1 3 1 3 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 3 4 5 5 4 6 5 244:189 21 174:144 18 133:102 15 192:192 13 196:196 10 189:194 188:205 185:215 179:192 212:225 149:187 9 6 6 5 4 4 3. Bosna BH-Gas 5 4. Gora`de 5. Bosna P. 6. Grada~ac 7. Krivaja 8. Prijedor 9. Gra~anica 10. Sloga 11. Konjuh 7 7 7 7 7 7 8 7

Kakanj Borac Nektar

72 76

Sportska dvorana u Kaknju. Gledalaca 700. Sudije: Medin Du{kaj (Sarajevo), Ivan Mi-

Sportska dvorana u ^apljini. Gledalaca 1.000. Sudije: Denis ]ori} (Mostar), Branislav Vrankovi}, Zdravko Ze~evi} (Banja Luka). Rezultat: ^apljina Lasta - Hercegovac 91:76 (23:13, 22:9, 25:29, 21:25). ^APLJINA LASTA: Bjelica 10, Zdravkovi} 22, Rimac 16, Leri} 7, Brki} 8, Gligora 14, Gali}, Mati} 7, B. Jel~i} 7, Jurkovi}, Previ{i}, Petri}. Trener: Hrvoje Vla{i}. HERCEGOVAC: Radovanovi} 17, Ba}ovi} 1, Brati}, Vukovi} 10, Pare`anin, Aleksi} 2, Gajovi} 21, Vujovi},

KRIVAJA: Had`ihasi} (16 odbrana), Selimbegovi}, Puri} 6, [anti} 1, Pekmi}, Avdi} 7, Memi{evi}, Brki} 6, Zveki} 1, Tursi}, [porer, Ali}, Bajri}, Bjelobrkovi} 1, ^amd`i} 1, Osmi}. Trener: H. ^. Adnan Ba{i}.

Izvi|a~ MI Grupa 31 Sloga 25
Gradska dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca 1.500. Sudije: Nermin Salkanovi} i Vladimir Zeljko (Zenica). Sedmerci: Izvi|a~ MI Grupa 7(6), Sloga 6 (5). Isklju~enja: Izv-

i|a~ MI Grupa 6 minuta, Sloga 4. Rezultat: Izvi|a~ MI Grupa - Sloga 31:25 (12:9). IZVI\A^ MI GRUPA: B. Buri} (7 odbrana), Bumbak (7 odbrana), Mili~evi}, Malinovi} 1, Zelji} 4, Herceg, Mati} 1, Boras 6, Zadro 1, Peri}, Ili} 1, D`eba 1, Grbavac, Lovrinovi} 6, Grui~i} 7, S. Buri} 3. Trener: Silvijo Ivandija. SLOGA: [abanovi} (15 odbrana), Kuzman 2, Buljugija, Antonovi} 2, Stankovi} 2, Mandari}, Doki} 6, Radulovi}, Pavlov 4, Andrija{evi}, Pani} 6, Manji}, Belji} 3. Trener: Zoran Doki}. M. Kr.

Tabela
Rezultati 5. kola: Zrinjski - Mladost 92:66, Brotnjo - SL IAT Leotar 66:73, ^apljina Lasta - Hercegovac 91:76, ^elik - Sloboda 89:79, Kakanj - Borac Nektar 72:76, Varda HE - Bosna ASA BH Telecom 53:62. Slobodna je Slavija. Parovi 6. kola: Hercegovac - Zrinjski (19 sati), Borac Nektar - Varda HE (20) - 16. novembar, Slavija - ^apljina Lasta (18.30), Mladost - Brotnjo (19), SL IAT Leotar - ^elik (19), Sloboda - Kakanj (19) - 17. novembar. Slobodna je Bosna ASA BH Telecom.
1. Bosna 2. ^apljina 3. Borac 4. Leotar 5. Sloboda 6. Mladost 7. Zrinjski 8. ^elik 9. Kakanj 11. Brotnjo 13. Slavija 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 2 2 1 3 3 2 2 4 4 4 370:329 9 361:328 9 398:366 9 358:328 8 373:364 8 292:284 7 359:371 7 359:378 7 311:310 6 289:311 6 388:420 6 272:305 4 271:307 4

Efikasno izdanje na{eg ko{arka{a

Teletovi} postigao 20 poena
Mirza Teletovi} nastavio je sa sjajnim igrama u dresu Kaha Laborala. [panski ko{arka{ki prvak u 7. prvenstvenom kolu slavio je u gostima kod Saragose (84:70) uz 20 poena i ~etiri skoka na{eg reprezentativca za 34 minute na parketu. Kaha dijeli ~elnu poziciju na tabeli s najve}im rivalima Barcelonom i Realom iz Madrida. Sva tri kluba imaju po {est pobjeda i poraz.
(E. J.)

PLBiH za odbojka{e
Rezultati 7. kola: Modri~a Optima Napredak 3:2, Ljubinje - Radnik 1:3, Domaljevac - 7 Lukavac 2:3, Student BO - Br~ko Jedinstvo 0:3, Kakanj - Mladost 3:0. Parovi 8. kola (26. i 27. novembar): Napredak - Mladost, Br~ko Jedinstvo - Kakanj, 7 Lukavac - Student BO, Radnik - Domaljevac, Modri~a Optima - Ljubinje.
1. Kakanj 2. 7 Lukavac 3. Br~ko J. 4. Radnik 5. Mladost 6. Student 7. Domaljevac 8. Modri~a 9. Napredak 10. Ljubinje 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4 3 3 1 0 0 0 1 1 2 3 4 4 6 7 7 21:1 20:5 19:7 16:13 15:11 11:2 12:15 7:20 4:21 2:21 21 18 16 13 13 10 9 3 2 0

PLBiH za odbojka{ice
Rezultati 7. kola: Bosna - Glasinac 3:0, Biha} Preminger - Gacko 3:1, Jedinstvo - Jahorina 1:3, Tuzla - Kula Grada~ac 3:2, Radnik - Hercegovac 3:2. Parovi 8. kola (26. i 27. novembar): Glasinac - Hercegovac, Kula Grada~ac - Radnik, Jahorina - Tuzla, Gacko - Jedinstvo, Bosna - Biha}.
1. Jedinstvo 2. Jahorina 3. Kula G. 4. Radnik 5. Gacko 6. Hercegovac 7. Bosna 8. Biha} P . 9. Tuzla 10. Glasinac 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 4 3 2 2 2 0 1 1 2 2 3 4 5 5 5 7 19:3 19:7 17:7 17:12 13:13 12:15 11:15 9:17 9:17 1:21 18 18 16 14 11 9 7 7 5 0

10. Hercegovac 4 12. Varda HE 4

li~evi}, Vladimir Mari} (^itluk). Rezultat: Kakanj - Borac Nektar 72:76 (29:17, 15:17, 13:19, 15:23). KAKANJ: Deliba{i} 2, Ahmetba{i} 15, Had`i}, Muflizovi}, Dedi}, Mehti}, Muli} 2, Sulji} 2, Ljuca 14, Begovac 18, Kahrimanovi} 18, Suljagi} 1. Trener: Irfan Hasagi}. BORAC NEKTAR: To{i} 10, Jovanovi}, 15, Vranje{ 1, \urkovi} 2, [turanovi} 2, Jagodi}-Kurid`a 19, Blanu{a, Jocovi} 13, Pavlovi}, Lon~ar, Kova~evi} 14, Triki}. Trener: Drago Karali}. M. K.

Lalovi} 15, Pejovi} 6, Vukovi} 4, Savi}. Trener: Zoran Glomazi}. Er. B.

Teletovi}: [esta pobjeda Kaha Laborala

Varda HE 53 Bosna ASA BHT 62
Sportska dvorana u Vi{egradu. Gledalaca 1.000. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Aco Okuka (Kiseljak), Bo`idar Radanovi} (Trebinje). Rezultat: Varda HE - Bosna ASA BH Telecom 53:62 (12:14, 12:19, 18:11, 11:18). VARDA HE: \eri}, Krstojevi}, Baji} 13, Malid`an 1, Mirkovi} 9, Mrkovi} 6, Stani} 2, Ple~i}, Kajevi}, Golubovi} 8, ^ubrilovi}, Crnobrnja 14. Trener: Dragoljub Vida~i}. BOSNA ASA BH TELECOM: Buza 1, Hot 2, Batina 9, \urasovi} 7, Zimi} 8, ^amd`i} 9, Demi}, Re{idovi}, Kru{lin 13, Muji}, Pa{ali} 13, Vukovi}. Trener: Dejan Pare`anin.

NLB liga
Rezultati 7. kola: Zagreb - Hemofarm 76:73, Cedevita - Budu}nost 70:59, Union Olimpija [iroki TT kabeli 107:70, Nimburk - Partizan 73:69, Radni~ki Krka 86:82, Igokea Zadar 78:75, Crvena zvezda - Cibona 83:72. Parovi 8. kola: Cedevita - Union Olimpija (17 sati), Hemofarm Nimburk (17), Budu}nost - Zadar (20), [iroki TT kabeli - Zagreb (20.15) - 20. novembar, Krka - Igokea (17), Cibona - Radni~ki (17), Partizan Crvena zvezda (17) 21. novembar.
1. Olimpija 7 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 530:490 586:554 527:524 521:485 543:508 525:524 506:518 540:515 559:555 489:499 557:593 518:567 518:517 525:595 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 8 2. Hemofarm 7 3. Nimburk 4. Krka 7 7

Prvenstvo BiH za ko{arka{ice
Rezultati 4. kola Prvenstva BiH za ko{arka{ice: Borac ML IEFK - Sloboda 70:75, Mladi Kraji{nik Tomislav 79:53, Trebinje 03 - Rudar 72:83, RMU Banovi}i - Igman 68:69. U nedjelju nave~er: Jedinstvo BH Telecom - @eljezni~ar. Poredak: Mladi Kraji{nik 8, Igman 7, Sloboda 6, Jedinstvo 6, @eljezni~ar 6, Tomislav 5, Borac 5, Banovi}i 5, Rudar 5, Trebinje 4.

5. Budu}nost 7 6. Cedevita 7. Zagreb 8. Partizan 9. Cibona 10. Igokea 11. Radni~ki 12. [iroki 13. Zadar 7 7 7 7 7 7 7 7

Zrinjski Mladost

92 66

PLBiH za rukometa{ice
Rezultati 9. kola: @ivinice - Ljubu{ki 33:29, Mira Ilid`a 26:19, Zrinjski - Lokomotiva 32:20, Jedinstvo Vulkan - Katarina 29:34, Gora`de - Borac 23:28. Slobodna je Kne`opoljka. Poredak: Borac 27, Mira 21, Ilid`a 16, Ljubu{ki 15, Katarina 13, Jedinstvo 13, Zrinjski 9, @ivinice 7, Kne`opoljka 7, Gora`de 4, Lokomotiva 0.

Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Sudije: Haris Bijedi} (Sarajevo), Milan [obot (Bosanska Gradi{ka), Ante Drmi} (Tomislavgrad). Rezultat: Zrinjski - Mladost 92:66 (30:17,

14. C. zvezda 7

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak 15. i utorak, 16. novembar/studeni 2010.

83

FORMULA 1 Nijemac slavio u Abu Dabiju

Fetel prvak svijeta
Red Bull osvojio duplu krunu
Nakon 700 hiljada guma, koliko su timovi Formule 1 poderali ove godine, zavr{ena je veoma zanimljiva sezona. Prvak svijeta je voza~ Red Bulla Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel). Nijemac je do trona do{ao perfektnom vo`njom u posljednjoj utrci u Abu Dabiju, ~ime je sa 23 godine i 135 dana, postao najmla|i {ampion u historiji ovog sporta.

Petrov nepremostiva prepreka za Alonsa

Pakijao (desno) pretvorio je suparniku lice u krvavu ka{u

Me~ za boksersku titulu u Dalasu

Pakijao razbio Margarita
Filipinac pogodio suparnika ~ak 474 puta tokom 12 rundi
Meni Pakijao (Manny Pacquiao) zgromio je Antonija Margarita pred 41.734 gledaoca na stadionu Kaubojsa u Dalasu i osvojio titulu svjetskog profesionalnog prvaka u WBC supervelter kategoriji. Filipinski bokser time je po osmi put postao prvak u isto toliko razli~itih te`inskih kategorija (ova je do 68,5 kilograma), a na~inom na koji je savladao Meksikanca Margarita potvrdio je status jednog od najboljih ofanzivaca svih vremena. Margarito je prvo zadobio posjekotinu na obrazu, zatim mu je Pakijao zatvorio desno oko, a potom mu, kako navode agencije, „lice pretvorio u krvavu ka{u“. Pakijao je suparnika pogodio 474 puta, a Margarito 229. Nakon 12 `estokih rundi,

Hej odbranio naslov
U Man~esteru je odr`ana borba za svjetskog prvaka u te{koj kategoriji, u kojoj je WBA pojas odbranio Dejvid Hej (David Haye). Tridesetogodi{nji Britanac je tehni~kim nokautom u 3. rundi porazio zemljaka Odlija Herisona (Audley Harrison), koji je zadao samo jedan udarac u me~u. Publika je zbog defanzivnog pristupa izvi`dala obojicu boksera. 31-godi{nji Pakijao je slavio na poene. Njegov profesionalni skor sada iznosi 52 pobjede (38 nokauta), tri poraza i dva nerije{ena me~a. Za osvojeni pojas zaradio je 15 mili(E. J.) ona dolara.

Prvi startao
Uo~i utrke, Fetel je 15 bodova zaostajao za vode}im Fernandom Alonsom u Ferrariju i bio je tre}i dok je Mark Veber (Webber) bio plasiran izme|u njih sa osam bodova zaostatka. O~ekivala se borba izme|u Alonsa i Vebera, ali je Fetel

Fretel: ^estitka voza~a McLarena Hamiltona i Batona

(Foto: AP)

stigao do 10. pobjede u karijeri i pete u sezoni. Za naslov mu je trebalo jo{ da se Alonso na|e ispod ~etvrte pozicije, a da Veber ne bude drugi. Start u kojem je Vitantonio Luici (Luizzi) udario u Mihaela [umahera (Michael Schumacher), nakon kojeg je na stazu iza{ao sigurnosni automobil, nije nanio nikakvu {tetu Fetelu koji je krenuo sa prvog mjesta.

Suze {ampiona
Nakon {to mu je iz boksa potvr|eno da je postao prvak svijeta, Fetel je grcao u suzama. Uspio je izgovoriti nekoliko rije~i, zahvaliti se ljudima u boksu. Ni na pres konferenciji raspolo`enje novog prvaka nije bilo druga~ije. - Biti me|u ljudima, poput Ajrtona Sene (Ayrton Senna), Mihaela [umaU tim trenucima Alonso je bio ~etvrti, a Veber poziciju iza njega. Klju~ni trenutak desio se u 16. krugu, kada je Alonso oti{ao u boks. Tamo je sve obavljeno jako brzo i vratio se na stazu, ali je ispred njega bilo nekoliko prepreka, koje je morao savladati kako bi se vratio na mjesto koje mu garantira da }e na kraju biti prvak svijeta. hera... takvim voza~ima, ne znam. To je velika stvar - rekao je Fetel i opet zaplakao. I kod Fernanda Alonsa bilo je blizu suza, ali iz drugih razloga. - To je sport i to su utrke. Nekada pobje|ujete, a nekada gubite. Petrov je bio vrlo agresivan i to je to. Poku{at }emo naredne godine - izjavio je Alonso. tao sedmi, a Veber osmi, pa je mladi Nijemac slavio. Iako }e Alonso, a to je nakon utrke gestikulacijama i pokazao, imati {ta zamjeriti Petrovu, u Renaultu sigurno ne}e, jer Fetelov Red Bull koristi motor ovog francuskog proizvo|a~a. O fer pleju se da govoriti, ali sa aspekta regularnosti Petrov nije bio du`an propustiti Alonsa, jer je u utrci bio bolje plasiran. Drugi u cilj u Abu Dabiju stigao je Luis Hamilton (Lewis) u McLarenu, {to ga je ostavilo na ~etvrtoj poziciji poretka, a odmah iza na{ao se njegov klupski kolega D`enson Baton (Jenson Button), sada ve} biv{i svjetski prvak. N. DEMIROVI]

Pobjeda nakon desetomjese~ne pauze

Veliki povratak Gran`a

Kona~an poredak
Voza~i
1. Fetel (Red Bull) 2. Alonso (Ferrari) 3. Veber (Red Bull) 4. Hamilton (McLaren) 5. Baton (McLaren) 256 252 242 240 214

Konstruktori
1. Red Bull - Renault 2. McLaren - Mercedes 3. Ferrari 4. Mercedes GP 5. Renault 498 454 396 214 163

Gran` na stazi u Leviju: Nadmo}na pobjeda

(Foto: AFP)

Rezultati
1. Sebastijan Fetel 2. Luis Hamilton 3. D`enson Baton 4. Niko Rosberg 5. Robert Kubica 6. Vitalij Petrov 7. Fernando Alonso 8. Mark Veber 9. Hajme Alguersuari 10. Felipe Masa Njema~ka V. Britanija V. Britanija Njema~ka Poljska Rusija [panija Australija [panija Brazil Red Bull 1.39:36,837 McLaren +00:10,162 McLaren +00:11,047 Mercedes GP +00:30,747 Renault +00:39,026 Renault +00:43,520 Ferrari +00:43,797 Red Bull +00:44,243 Toro Rosso +00:50,201 Ferari +00:50,868

Uporni Rus
Prva prepreka, s obzirom na to da je bio sedmi, je bio Rus Vitalij Petrov u Renaultu. Na kraju se ispostavilo da je to i posljednja prepreka za Alonsa, jer od 22. kruga, kada se primakao Petrovu, poku{avao je, a nije ga uspio presti}i. [panac je os-

SP za odbojka{ice

Sedma titula za Rusiju
Odbojka{ice Rusije odbranile su titulu na Svjetskom prvenstvu nakon {to su u finalu odigranom u Tokiju savladale reprezentaciju Brazila s 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:14, 15:11). Ruskinjama, koje su i na pro{lom SP-u u me~u za zlato porazile Brazil, ovo je sedma svjetska titula. U me~u za bronzanu medalju doma}a selekcija Japana bila je bolja od Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava s 3:2 (18:25, 25:23, 21:25, 25:19, 15:8). (E. J.)
Brazilke ponovo izgubile finale

Da je desetomjese~na pauza zbog povrede pro{lost, francuski skija{ @an-Baptist Gran` (Jean-Baptiste Grange) pokazao je osvojiv{i prvu ovosezonsku utrku slaloma{a za Svjetski kup, koja je vo`enu u nedjelju u finskom Leviju. Osvaja~ Svjetskog kupa u slalomu 2009. godine, koji je propustio februarske Zimske olimpijske igre u Vankuveru zbog povrede koljena pro{log decembra, lako je do{ao do svoje sedme pobjede u karijeri s ukupnim vremenom od 1:46,64. - Radio sam naporno to-

kom ljeta da bih se vratio na ovaj nivo - izjavio je Gran`, kome je posljednja utrka prije povrede bila upravo pro{logodi{nja u Leviju. Drugo mjesto pripalo je bronzanom olimpijcu Andreu Mireru (Myhrer) iz [vedske, dok je na tre}em zavr{io Hrvat Ivica Kosteli}. Austrijanci su potpuno podbacili, Manfred Pranger je bio peti, a Rajnfred Herbst (Reinfried), Benjamin Rajh (Raich) i Marsel Hir{er (Marcel Hirscher) nisu zavr{ili prvu utrku, ba{ kao ni Amerikanac Bode Miler (Miller).

Soderling bolji od Monfisa
[ve|anin Robin Soderling osvojio je Masters tenisera u Parizu nakon {to je u finalu savladao doma}u uzdanicu Gaela Monfisa (Monfils). Nakon vrlo uvjerljivog prvog seta (6:1), u drugom je Francuz pru`io mnogo `e{}i otpor pa je pobjednik rije{en nakon taj-brejka. ^etvrti nosilac u njemu je bio bolji sa 7:1 te je tako osvojio pr(A. ^.) vu Masters titulu u karijeri.

PONEDJELJAK 15. 11. 2010.

23.15
SERIJA, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

15.30

BH GASTRO KUTAK

00.00

HAYD U PARK

18.55

OBN INFO

21.25

SLU^AJEVI X

18.00

ALL ABOUT

Otok smrti
Dok se gosti vjen~anja spremaju da napuste otok, dokazi navode {erifa da povjeruje kako je ba{ neko od njih odgovoran za ubistva. Tako|er, Ebi saznaje mra~nu tajnu koja je povezuje sa Vejkfildom.

17.10
KULINARSKI [OU, OBN

Stol za 4
Ekipa Va{e omiljene kulinarske emisije svoje putovanje nastavlja u Zenici. Pobjednika sedmice o~ekuje vrijedna nagrada u iznosu od 400 KM, a pobjednika sezone nagrada u iznosu 5000 KM. Nau~ite i Vi uz na{e kandidate spemiti prave delicije za svoje najdra`e.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Gor{tak, animirana serija, 39/39 09.25 Bruklinski most, igrana serija, 3/35 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 222/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 4/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 13.40 TV Liberty, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 3/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 32/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Bh. gastro kutak, kulinarski show 16.00 Uticaj privatnog sektora na razvoj dru{tva, poslovni forum 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 4/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Yusuf Islam, nekoliko dobrih pjesama, muzi~ko-dokumentarni program 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 DukaFest 2010, hronika 23.10 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.40 Hrabri kapetan, ameri~ki igrani film 01.20 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.35 Pregled programa za utorak
20.30 Na tragu prirode 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1, repriza 17.30 17.55 18.30 18.55 19.05 19.30 19.35 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 54. epizoda 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 93. epizoda 10.30 Memoari porodice Mili}, serija za djecu, 18. epizoda 10.55 ^arli i Mimo, crtani film 11.00 Tomica i prijatelji, crtani film 11.05 Sarajevska hronika, r. 11.30 Rezovi, igrana serija, 19. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 55. epizoda 13.05 Povratak Ringa, italijanski igrani film (RP) 14.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 41. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 177. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 46. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 61. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Osma ofanziva, doma}a igrana serija, 7. epizoda 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Otok smrti, igrana serija, 7. epizoda 00.00 Hayd u park, program za mlade 03.30 60 minuta, politi~ki magazin, r. 01.40 Federacija danas, r. 02.05 Dnevnik 3, r. 02.50 Pregled programa za utorak
TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Otvoreni indeks Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dokaz stvaranja

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure - dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Arhiv srca, talk show 13.00 Isplati se, nagradna igra 13.30 Top shop 13.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 A la Carte, kulinarski show 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Pitajmo zajedno, talk show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Telering, talk show 22.10 Vox populi 22.15 Iskorak sa Marinom Pelemi{, talk show 23.15 Lanina vremenska prognoza 23.20 Isplati se, nagradna igra 23.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
20.50 21.30 21.50 22.50

08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 50. epizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 50. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 10. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 10. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 24. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 47. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 48. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 18. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 65. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 56. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam Blam 14.55 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 15.20 Muzi~ki program 15.35 Bioclinica 15.45 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 66. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 66. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija, 8. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 67. epizoda 21.00 Zna~aj ukidanja viznog re`ima za gra|ane BiH, informativni program 21.25 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Posljednji samuraj, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 45. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Moj dom
00.00 Odjava programa

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Farma izbor gazde 21.15 Grand narod pita 23.15 Farma u`ivo 01.00 Dijete meduze, film

TV Alfa
07.00 08.00 08.15 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija [to da ne? - repriza Emisija puls - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Muzika Vijesti Muzika Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana

19.30 Dnevnik HRT 20.00 Dje~ja ve~er, zabavna emisija 22.00 Lifestyle TV 22.40 ^ovjek i zdravstvena kultura 23.40 Dnevnik Kiss, r.

Kult, kult, kultura Dnevnik 2 Igrana serija Bajramska akademija

BN
17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena BN koktel Dnevnik 3 Igrani film: Malvenijevi

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.10 Ovo mi je {kola - dje~iji emisija r. 18.30 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Potez, sportski program 21.25 Autoshop 22.20 Opasni poslovi, igrani film

TV Gora`de
18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Sestrice, igrana serija Dnevnik Muzi~ki program Gost i ona, informativni program Sportski pregled Ritam `ivota, r. Sestrice, igrana serija Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dok. program, r. Dnevnik, r. Glas Amerike

TV Zenica
18.00 18.05 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 22.00 23.00 Iz dana u dan Ze sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Igrani film Plima `ivota, igrana serija Zenica danas, repriza

TV Kakanj
17.05 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Ludo srce, serija Druga strana ljubavi, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija IC sport Trka kolica Ludo srce, serija

TV Visoko
17.05 19.30 20.05 20.30 20.50 Na{a realnost, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme - sportski program 21.30 Klinika - igrana serija 22.15 Sportske legende

TV HEMA
15.20 Vremeplov, zanimljivosti, horoskop 16.00 Moda inn, r. 17.02 Muzi~ki program 17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 19.00 El profe - igrana serija, 25. epizoda 20.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike

TV USK
17.10 18.10 19.00 19.30 20.00 20.15 20.45 Igrana serija, r. Duhovni svijet Dnevnik 1 TVUSK Muzi~ki program Sportska hronika U svemiru 8/26 TV izlo`ba

TV OSM
15.25 15.40 16.10 17.00 TV Vita shop Teleshop ZODEX ZOO hobby Serija: Ti si moja sudbina (r)

TV KISS
19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.35
FILM, NOVA TV

20.05

BELA LA\A

21.00

WWE

22.15 OLIMPIJAKOS - ICARUS

17.00 ATP MASTERS PARIS

19.00

RAJEVI NA ZEMLJI

23.10

SOUTH PARK

22.15

EXTRA

17.00

TAFF

15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.55 22.05

Vijesti Visoki napon Ovo je Srbija Slagalica Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a Pjesma i bingo Upitnik

14.45 Alpsko skijanje 15.45 Alpsko skijanje 16.45 Bo}anje: Scottish International Open [kotska 18.15 Fudbal 18.45 Fudbal 19.45 Fudbal 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe

15.30 Fudbal: Bajern Minhen - Fc Nurnberg 17.00 Fudbal 18.00 Svi sportovi 18.30 Fudbal 19.30 Ekstremni sportovi 19.45 Vijesti 20.00 Motorsportovi 20.15 Fudbal: Herta Berlin - Bochum 22.15 Ko{arka: Olimpijakos Icarus

14.30 Premier League: Chelsea Sunderland 16.15 Pregled ruske lige 16.45 NBA Live 17.00 ATP Masters Paris Finale 19.00 Real NBA 19.30 Pregled holandske lige 20.30 Pregled Premier League 21.30 NBA: Oklahoma - San Antonio

Connorov rat
Agent Konors i Amanda sudjeluju u visokorizi~noj utrci s vremenom u kojoj poku{avaju zaustaviti pomahnitalog ~ovjeka koji jedino {to na umu ima jest katastrofalno uni{tenje. Nakon {to je izgubio vid u sabotiranoj CIA-inoj operaciji, specijalni agent Konors pristane primiti eksperimentalni serum koji bi mu trebao vratiti vid... Uloge: Entoni ’Tre~’ Kris, Nia Pipls, Blu Mankuma Reditelj: Nik Kasl

16.00 Opasni susreti 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Granica 21.00 Kod crveno 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Granica

17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.10 21.00 21.50 22.00 22.20 22.50 23.10

3 From 1 Brand New Jukebox Videography Hip Hop Music Video Premiere Just See MTV Rock Chart 3 From 1 Valemont Punk’d Punk’d South Park

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Farmer tra`i `enu 22.15 Extra

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.15 @iva meta, serija 22.15 Supernatural, serija 23.10 TV total

PONEDJELJAK 15. 11. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Obuzima vas ~udan nemir, osje}anja i misli su konfuzni. Kao da ne mo`ete donijeti pravu odluku. 21. III - 20. IV Posao: Izuzetno su nagla{ene va{e ambicije. I kolege vas svesrdno podr`avaju. Drugim rije~ima, uspje{an dan. Zdravlje: Mogu}i su problemi sa cirkulacijom.

OVAN

21.25

MOJ RO\AK SA SELA

17.35

8. KAT

22.25

FRINGE

16.15

GUMUS

09.10 09.22 09.32 09.43 10.00

13.00 13.20 13.40 15.00 15.10 16.00 16.30 17.05 17.54 18.00 18.45 19.05 19.30 20.00 20.10 21.25 22.30 22.52 22.57 23.00 23.10 00.00

00.30 01.00 02.05

Nodi, crtana serija Medo Rupert, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Gora bisera, crtana serija Prva sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske VIII saziva - direktan prenos Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom U susret festivalu „Mali kompozitor 2010.“ Pakov svijet, serija Vijesti Dolina sunca, tv novela Re’publika - Hercegovina Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas Karmelita, tv novela [arene ka`e Art ma{ina, emisija iz kulture Gora bisera, crtana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Presing, politi~ki tolk {ou Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Sjednica NS RS - pregled Vrati}e se rode, serija Bez odu{evljenja, molim! - zabavni program Tribunal Presing, politi~ki tolk {ou Dnevnik 2

12.00 12.11 12.13 12.15 12.17 12.29 12.35 13.19 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.58 17.13 17.30 17.35 18.20 18.35 19.10 19.12 19.30 19.56 20.01 20.04 20.15 21.20 21.55 22.25 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.00

Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (86/164)* Praskozorje 2, serija (4/7)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o obitelji Luda ku}a 3, humoristi~na serija (19/34)* Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK „Promet info“, emisija pod pokroviteljstvom 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (2/15)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Latinica: Medicinska oplodnja - tko nema pravo na sre}u?, 1. dio Latinica: Medicinska oplodnja - tko nema pravo na sre}u?, 2. dio Poslovni klub @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture U potrazi za svetim: Bog `ivih, dokumentarna serija (7/7) Il Giardino armonico - Vara`din 2010.

07.05 Johnny Bravo, crtana serija (12/52)* 07.30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (12/26)* 07.55 Mala TV TV vrti}: Jutro Brlog: Podolci ^arobna plo~a - engleski (9/26) 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (21/40) (R)* 08.50 [kolski program: Astronomija Ton i ton: Tonovi `ica i `i~ani crte` (9/10) Na glasu: Sadako ho`e `ivjeti 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (32/39)* 10.00 Beverly Hills 4, serija (4/32)* 10.45 Rijeka: More 11.15 Lijepom na{om: Sarajevo (1.) 12.15 Reporteri: Obama i Bijela ku}a - kroz objektiv 13.20 Skica za portret (R) 13.35 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (14/20)* 14.15 [kolski program: Astronomija (R) Ton i ton: Tonovi `ica i `i~ani crte` (9/10) (R) Na glasu: Sadako ho}e `ivjeti 15.00 Kojak 1, serija (17/22)* 15.50 Kojak 1, serija (18/22)* 16.45 Tree Hill 6, serija za mlade (10/24) 17.30 U uredu 4, humoristi~na serija (7/19)* 17.55 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Tvorci promjene: Inovirati zna~i opona{ati, dokumentarna serija (1/10) (R)* 19.53 Hit dana 20.00 Ve~eras... 20.03 TV Bingo Show 20.45 Maska, amei~ki film (97’)* 22.25 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (7/21)* 23.10 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Kalifornikacija 2,serija (18) (8/12)* 23.50 Retrovizor: Obavje{tajci 6, serija (12) (6/10)* 00.45 Retrovizor: Prikra}eni 3, humoristi~na serija (12) (13/13)*

05.05 Na{i najbolji dani, serija (42/260) 06.00 Na{a mala klinika, serija (32/35) 06.40 Gospodin Magoo, crtana serija (5/65) 07.05 Bumba, crtana serija (910/150) 07.20 Graditelj Bob, crtana serija (21/39) 07.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (6/13) 07.40 Roary, crtana serija (51/52) 07.55 Peppa, crtana serija (41-42/52) 08.10 Mini kviz ep. 1 08.20 Mini kviz ep. 2 08.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (3131/140) 10.40 Slomljeno srce, serija (3940/130) 12.40 IN magazin 13.25 Najbolje godine, serija (40/152) 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija (33/140) 15.20 Slomljeno srce, serija (41/130) 16.15 Gumus, serija (1/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (41/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (17/25) 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (23/31) 22.35 Connorov rat, igrani film (12)* 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Connorov rat, igrani film (12)* - nastavak 00.35 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, igrani film 02.40 Seks i grad, serija (75/94) 03.10 Bra~ne vode, serija (18/26) 03.35 Ezo TV, tarot show (18)* 04.35 Kraj programa

Ljubav: I pogledom tra`ite uzbu|enja. Vjerovatno }ete na}i i simpatiju, ali budite oprezni, 21.IV - 22.V kad birate partnera. Posao: Ula`ete mnogo napora. To vas poprili~no iscrpljuje, ali ste motivirani rezultatima koje realno o~ekujete. Zdravlje: Ne mo`ete prikriti nervozu. odu{evljava. Ipak, prave se emocije bude ne{to sporije. 23.V - 22.VI Posao: Iako vam okolnosti, uglavnom, idu na ruku, problem je va{a demotiviranost ili gubitak entuzijazma. Zdravlje: Osje}ate pad energije. Ljubav: Ovo je vrlo intenzivan dan. Otvaraju vam se {anse za sretnu vezu. Postoje}u ili 23.VI - 22.VII sasvim novu. Posao: Posao i poslovne obaveze vas ne odu{evljavaju. Osje}ate potrebu za odmorom, bijegom od obaveza. Zdravlje: Preporu~ljive su lagane {etnje. Ljubav: Kolebate se izme|u `e|i za avanturama i `elje da vodite ne{to mirniji ljubavni `iv23.VII - 22.VIII ot. Posvetite se partneru! Posao: Ovo je izuzetno uspje{an dan. Mo`ete po~eti s ostvarenjem svojih starih, velikih i va`nih ambicija. Zdravlje: Izbjegavajte ve}e napore. ni stresova. Nalazite se u fazi velikog spremanja svojih emocija. 23.VIII - 22.IX Posao: I pored ljubavnih problema, uveliko ste zaokupljeni poslom. To je dobro, jer razmi{ljate i o budu}nosti. Zdravlje: Osjetljiviji ste nego ina~e. Ljubav: ^ak ako izbjegnete negativne emocije, patite zbog monotonije koja vam se uvukla u ljubavni `ivot. 23.IX - 22.X Posao: Slijedite svoj raspored, radite sa zadovoljstvom posao koji volite. [to vi{e mo`ete po`eljeti? Zdravlje: Nema razloga za toliku preosjetljivost.

BIK

BLIZANCI Ljubav: Jedna senzibilna osoba zaista vas

RAK

LAV

DJEVICA Ljubav: Dan nije ba{ sasvim vedar, ali nema

VAGA

Pri~a se odvija u Japanu 1870. i govori o kapetanu Nejtanu Algrenu, uva`enom FILM, HAYAT TV ameri~kom vojnom oficiru kojeg je japanski car unajmio da nau~i japansku vojsku modernom ratovanju. Cilj cara je da ukine tradicionalne samuraje i uvede zapadnja~ku politiku. Ipak, Algren se neo~ekivano na|e pod jakim utjecajem samuraja, kojima je o~aran, zbog ~ega se na|e usred borbe dva opre~na svijeta, u ~emu ga vodi samo vlastita ~ast. Uloge: Tom Kruz, Ken Votanabe, Vilijam Aterton Reditelj: Edvard Zvik

Posljednji samuraj 22.20

22.15

Iskorak sa Marinom Pelemi{
U novom izdanju emisije „Iskorak sa Marinom Pelemi{„ gosti, njegova ekselencija Vefahan Ocak, ambasador Turske u BiH, Nerkez Arifhodzi}, biv{i ambasador BiH u Turskoj, Draga Mastilovi} histori~ar i Er|an Demir, poku{a}e odgovoriti na pitanje: [ta je nama Turska? Da li Turci ula`u u BiH i koliko, da li nas istorija spaja ili razdvaja i za{to je jedan od turskih spoljnopoliti~kih prioriteta postao Balkan.

[KORPIJA Ljubav: Dolazi razrje{enje problema. Svi nesporazumi sa voljenom osobom uobli~avaju 23.X - 22.XI se onako kako `elite. Posao: Izuzetno su vam dobro aspektirani novi poslovi, kao i zavr{avanje onih koje, zbog okolnosti, odla`ete. Zdravlje: Osjetljiv vam je stomak. Ljubav: Osje}ate kao da vam konci polako izSTRIJELAC mi~u iz ruku. Ne mirite se sa tim, borite se za pravu ljubav. 23.XI-22.XII Posao: Okolnosti vam ba{ i ne idu na ruku. Nailazite na prepreke, koje nisu velike, pa ne dozvolite povla~enje. Zdravlje: Blagi pad energije. Ljubav: Vedri ste, komunikativni, okru`eni ljubavlju. Mnoge osobe `ele va{e dru{tvo, jer ih opu{tate. 23.XII-21.I Posao: Izvrsno vam polaze za rukom poslovi za koje trebaju brzina i okretnost. Rezultati su zavidni. Zdravlje: Ne preska~ite obroke.

JARAC

TOK-[OU, OBN

Ja sam tvoja sudbina

21.15
Godine prolaze
An~al je mlada dizajnerica kojoj je `elja oti}i u Ameriku te uspjeti u poslu. Zbog toga mora {to prije otputovati u Mumbaji kako bi sredila vizu.

16.55
SERIJA, BHT1
Nakon {to je zavr{eno posljednje snimanje scena na selu, D`in i Lajonel se nadaju da }e imati malo vremena i za sebe i da }e mo}i u`ivati u prirodi. Me|utim, ubrzo }e im postati jasno da mje{tani sela nisu zadovoljni njihovim prisustvom...

VODOLIJA Ljubav: Potpuno ste u svom svijetu. Upoznajete nove ljude, ali danas niste zainteresirani da ikoga zavedete?! Posao: Nije vam lako koncentrirati se na posao. Zbog savjesti }ete zavr{iti neophodno, ~ak }ete i briljirati. Zdravlje: Najzad se opu{tate.
22.I-19.II

Ljubav: U`ivate u svojim ma{tanjima, eventualno i u tajnoj avanturi. Oprez, ne zanema20.II-2O.III rujte stalnog partnera. Posao: Ne{to ste horniji za rad. Prije svega, srest }ete osobu koja ima sli~an pristup poslu kao vi. Zdravlje: Prolazna glavobolja.

RIBE

SERIJA, ALFA TV

UTORAK 16. 11. 2010.

06.30
PRIJENOS, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

SVE U SVEMU

19.30

DNEVNIK

22.15

V.I.P SURVIVOR

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

19.05

UDRI MU[KI

Bajram - namaz

09.25
DOKUMENTARAC, BHT1

Travnik i njegove d`amije
Kroz pri~u o travni~kim d`amijama iz turskog perioda, i sjaju njihove arhitekture, prikazano je bogato kulturno-historijsko naslje|e grada Travnika, jednog od rijetkih gradova koji na malom prostoru ima veliki broj d`amija. Pored d`amija, u filmu su obra|ena i turbeta i mezarja.

06.30 Bajram-namaz, prijenos iz Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu 08.10 Nek’ miri{u avlije... 08.15 Hodo~a{}e, vje~ni biznis, strani dokumentarni program 09.10 Ilahije, muzi~ki program 09.25 Travnik i njegove d`amije, dokumentarni program 10.10 Ansambl Lutvija Bo{njaka, muzi~ki program 10.30 U~a~i Kur’ana, dokumentarni pr. 11.00 Ilahije, muzi~ki program 11.10 Od mikrokosmosa do makrokosmosa 12.00 BHT vijesti 12.15 Yusuf Islam, nekoliko dobrih pjesama, muzi~ko-dokumentarni program, r. 13.10 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 4/33, r. 15.00 Odli~an 5+, edukativna serija, 33/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Drama 15.45 Be Ha Te bebe 15.50 Muzi~ki program 16.05 Nau~na postignu}a, 3/47 16.25 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 5/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Kur’an, povratak izvorima Knjige, strani dokumentarni pr. 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Gospo|ica Meri, argentinskoameri~ki igrani film 00.30 Sve u svemu, dnevni magazin, r.
20.35 Sportske legende 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1 repriza

06.10 Bajram pjesnika 06.35 Bajram namaz, prijenos iz Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu 08.10 Poruka, bajramski koncert 09.45 Vijesti 09.55 Had`d`, dokumentarni program 10.30 Sevdalinkom ovjen~ani, muzi~ki program 11.30 Kurban, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Bosno moja poharana, koncert Safeta Isovi}a 13.20 Bajramski dani, dokumentarni program 13.50 Ilahije 14.30 Kurban za Gazi Husrev-bega 14.50 Vijesti 15.00 Sevdalinke 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 178. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 47. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 62. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Miris dunja, doma}i igrani film 22.18 Dnevnik, najava 22.19 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.05 Mo{us Pejgamberov, koncert 00.45 Federacija danas, r. 01.10 Dnevnik 3, r. 01.55 Pregled programa za srijedu
19.30 20.00 20.20 21.00 23.00 23.30

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure-dan 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Telering, talk show 13.00 Isplati se, nagradna igra 13.30 Top shop 13.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 A la Carte, kulinarski show 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Dejana Show: Bolje dobar razvod nego lo{ brak, talk show 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 V.I.P Survivor, bez cenzure-no} 23.45 Lanina vremenska prognoza 23.50 Isplati se, nagradna igra 00.20 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
18.05 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00

07.00 Uklju~enje u direktan prijenos Bajram-namaza iz Begove d`amije 07.20 Bajram-namaz, prijenos u`ivo iz Begove d`amije u Sarajevu 08.15 Jutarnji program, specijalno bajramsko izdanje, u`ivo 12.00 Mo{us Pejgamberov, snimak koncerta 14.00 Bajramski program, specijalno izdanje, u`ivo 16.00 Na bajramskom ru~ku s Bakirom Izetbegovi}em 18.00 Bajramski intervju: Reis-ul-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 68. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, specijalno bajramsko izdanje 22.45 Igrani film
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 00.05 Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minutra Film

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Birajte svoj hit, zabavna 21.20 Farma, izbor sluga i zabava 01.00 Lepre{on 6.: Povratak, film 03.00 Mra~ne vode, film

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija: [to da ne? - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program Muzika Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni program 20.00 Intervju dana

23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Visoko
19.30 20.10 20.45 21.00 22.05 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Put na Had` - reporta`a Hor medresa „Osman ef. Red`ovi}“ - promocija 22.45 Klinika - serijski program

Dnevnik FTV Vijesti IC [eher Istanbul Bajramsko sijelo Vijesti TV Sahar Glas Amerike

TV OSM
18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 23.00 Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija: Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Utorkom u`ivo

TV USK
14.20 14.30 14.35 16.15 18.40 19.00 19.30 20.05 20.50 21.30 21.50 22.00 22.50 TV izlo`ba: Kraji{ki ni{ani Vijesti Bajramska akademija, r. Bajram do|e Bajke za djecu Dnevnik 1. TV USK Muzi~ki program TV intervju Veterani danas Dnevnik 2. TVUSK TV SHOP Igrana serija D`enetska hurija Snimak koncerta duhovne muzike

Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica TV Liberty, informativni magazin 22.00 Plima `ivota, igrana serija 23.00 Zenica danas, repriza

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.10 Putevi spasa - vjerski program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Divlji, divlji zapad, igrani film

TV Cazin
18.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Razgovor s povodom, repriza Muzi~ki program, repriza TV panorama Da se ispri~amo... zabavni program Igrani program Sportski mozaik, sportski program Igrani program Glas Amerike Odjava programa

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.10 21.10 21.15 DNEVNIK KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Extra plus, kontakt emisija FIS SHOP Podmila~je, kosidba Ran}e 2007., reporta`a 22.00 Dnevnik KISS

BN
16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 Doma}a serija: Otpisani TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Crno na bijelo Sa druge strane `ivota, reporta`a Dnevnik 3 Igrani film: Stanari

TV HEMA
16.00 17.02 17.45 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Muzi~ki program Muzi~ki program Pregled programa Vijesti Vremenska prognoza, stanje na putevima Narodna muzika - muzi~ki program Na{i razgovori - intervju sedmice Turizam plus, emisija o turizmu Hema magazin - informativni program Vremenska prognoza

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Reporta`a 20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Folk talk

TV Kakanj
17.00 Flash vijesti 17.05 Bajramski program

TV Zenica
18.00 Iz dana u dan

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.10
SERIJA, HRT 2

23.05 KAMEROM KROZ SRBIJU

23.00 EKSTREMNI SPORTOVI

21.45

AMERI^KI FUDBAL

17.30 STOKE - LIVERPOOL

21.00 NAJTE@I POPRAVCI

22.00

CRIBS

21.15

DR. HOUSE

21.15 DVA I PO MU[KARCA

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Tabloid 22.00 TV mre`a 22.30 Muzi~ki pr. 23.00 Vijesti 23.05 Kamerom kroz Srbiju. Zlatibor

18.15 Fudbal: Uefa Euro 2012 [vajcarska Vels 19.00 Fudbal 19.10 Olimpijske igre 19.15 Fudbal 19.45 Fudbal 20.00 Boks 21.00 Boks, A. Tarver - N. Aguilera 23.00 Ekstremni sportovi

16.15 Ko{arka: Olimpijakos Icarus 17.00 Ko{arka 18.45 Fudbal: Herta Berlin - Bochum 19.30 Vijesti 20.00 Ko{arka 21.45 Ameri~ki Fudbal: Notre Dame - Utah Utes

15.30 Pregled Premier League 16.30 Pregled holandske lige 17.30 Premier League: Stoke Liverpool 19.30 NBA Live 19.45 Pregled NHL 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.30 Real NBA 21.00 NHL: Pittsburgh - NY Rangers

17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Najsjajniji britanski strojevi 21.00 Najte`i popravci 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Najsjajniji britanski strojevi

16.40 Teen Cribs 17.00 Real World 24 New Orleans 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 20.40 MTV Express 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Cribs 22.20 Randy Jackson Abdc 5

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 21.15 Dr. House, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija

CSI: Las Vegas
Nik i Langston istra`uju ubistvo u restoranu brze hrane, ali dokaze nije lako obraditi jer su prekriveni uljem za pr`enje. Za to vrijeme Ketrin i Greg rje{avaju slu~aj `ene koja je vezana lisicama za krevet i ubijena dok je njezin mu` le`ao mrtav pijan u drugoj sobi.

UTORAK 16. 11. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
osoba koja vas voli, ovisi o njenom strpljenju za va{e „mu{ice“. 21. III - 20. IV Posao: Po~injete nove, zanimljive projekte. Kona~no radite posao, koji je, ne samo interesantan, ve} i unosan. Zdravlje: Bez zna~ajnijih promjena.
BIK
21.IV - 22.V

OVAN

Ljubav: Ho}e li do vas i va{eg srca doprijeti

21.10 MJESTO ZLO^INA MAJAMI

21.10

DR@AVA SELO GRAD

12.10

U ISTOM LONCU

15.20

SLOMLJENO SRCE

06.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo Rupert, crtana serija 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.43 Gora bisera, crtana serija 09.57 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 10.11 Kvizolog, kviz za djecu, repriza RTRS preporu~uje 11.10 Karmelita, TV novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Pakov svijet, serija 14.15 [arene ka`e 14.30 Kurban bajram, Molitva, snimak 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, TV novela 16.00 Re’publika - Podrinje 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, TV novela 18.00 Revolucija ajpoda, dokumentarni program 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija 21.55 Crna guja, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.20 Vrati}e se rode, serija 23.50 No limit, muzi~ka emisija 00.15 Revolucija ajpoda, dokumentarni program 01.00 Nekad bilo

11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.10 Debbie Travis preure|uje 1 (7/10)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.32 More ljubavi, telenovela (87/164)* 13.20 Praskozorje 2, serija (5/7)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama: Stare civilizacije 15.00 Luda ku}a 3, humoristi~na serija (34’48“) (20/34)* 15.40 Znanstvena petica 16.15 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.30 HAK „Promet info“, emisija pod pokroviteljstvom 17.35 8. kat, talk-show 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.31 Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (34’02“) (3/15)* 19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 [krinja: Konvoj Libertas - Barjak, dokumentarna serija (3/3) 21.10 Dr`ava, selo, grad 22.25 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Lica nacije 00.00 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (13/24) (R)* 00.45 Praskozorje 2, serija (5/7)* 01.30 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (15/20) (R)*

05.35 Najava programa 05.40 More ljubavi, telenovela (86/164) (R)* 06.20 Kurban (had`i) bajram, prijenos iz Islamskog centra u Zagrebu (nije kod.na sat.) 08.05 Mala TV: TV vrti}: Torba Ninin kutak: Obiteljski album Prugasti prijatelji Danica: Danica i pas vodi~ 08.35 Dvorac igra~aka, serija za djecu (22/40) (R)* 09.00 [kolski program: Jutro poezije Navrh jezika: La` Kratki spoj: Zemlja 09.45 Mega Mindy, serija za djecu (33/39)* 10.10 Beverly Hills 4, serija (5/32)* 10.55 Globalno sijelo 11.25 Prizma, multinacionalni magazin 12.10 U istom loncu, kulinarski show 12.45 Euromagazin 13.15 Proces 13.40 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (15/20)* 14.25 [kolski program: Jutro poezije Navrh jezika: La` (R) Kratki spoj: Zemlja 15.10 Kojak 1, serija (19/22)* 16.00 Kojak 1, serija (20/22)* 16.55 Vaterpolo, Svjetska liga: Hrvatska Nizozemska, prijenos 18.15 Cocco Bill, crtani film 18.30 @upanijska panorama 19.00 Tvorci promjene: ^ovjekoljublje i kapitalizam - Bezizgledan spoj?, dokumentarna serija (2/10) (R)* 19.53 Hit dana 20.00 Ve~eras... 20.05 Ronin, ameri~ki film (118’)* 22.10 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (13/24)* 22.55 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (8/21)* 23.40 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.50 Zavr{ni udarac 2, serija (12) (3/15)* 00.35 Retrovizor: Obavje{tajci 6, serija (12) (7/10)*

05.05 Na{i najbolji dani 06.00 Na{a mala klinika 06.45 Gospodin Magoo 07.10 Bumba 07.25 Graditelj Bob 07.35 Fifi 07.45 Roary 08.00 Peppa 08.15 Mini kviz 08.25 Mini kviz 08.45 Zauvijek zaljubljeni 09.45 Slomljeno srce 10.50 Gumus 12.40 In magazin 13.24 PBZ pitanje dana 13.25 Najbolje godine 14.25 Zauvijek zaljubljeni 15.20 Slomljeno srce 16.15 Gumus 17.00 Vijesti 17.25 Gumus - nastavak 18.25 In magazin 19.10 PBZ pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine 21.05 Lud, zbunjen, normalan 21.40 Lova do krova 23.35 Ve~ernje vijesti 23.50 Connorov rat 01.25 Seks i grad 01.55 Bra~ne vode 02.10 Gusar 04.20 Ezo TV

Ljubav: Prepustite li se avanturi, zapustit }ete

ne{to mnogo bitnije, {to vas kasnije mo`e sasvim izbezumiti. Posao: Odlu~ni ste da popravite finansijsku situaciju. U prilog vam idu okolnosti, ali i pomo} prijatelja. Zdravlje: Protiv lo{ih misli borite se {etnjom.
BLIZANCI
23.V - 22.VI

Ljubav: Mogu}e je nerazumijevanje, pa i ver-

balni sukob sa voljenom osobom. Poku{ajte ne reagirati burno. Posao: Vi{e vas privla~i hobi, nego obavljanje svakodnevnih zadataka. Ipak, treba biti druga~ije, obrnuto. Zdravlje: Mo`e se slobodno re}i - izvrsno! Ljubav: Kontrolirajte se. Nemojte re}i ne{to RAK {to ne mislite, {to mo`e povrijedite osobu koja vas voli. 23.VI - 22.VII Posao: Odnosi sa kolegama prili~no su harmoni~ni. To vam olak{ava, ina~e, poprili~no naporan dan. Zdravlje: Recept je uobi~ajen: budite opu{teniji. ako ste ludo zaljubljeni, prednost dajete mirnijem danu. Posao: Ako ste nezaposleni, u situaciji ste da mnogo toga rije{ite u svoju korist. Otvaraju se nove mogu}nosti. Zdravlje: Sve je manje razloga za nervozu.
DJEVICA LAV

Ljubav: Pobje|uje `elja za avanturom. Jedino

23.VII - 22.VIII

Dejana talk show
U ovosedmi~noj emisiji, gosti, pjeva~ice Sanela Sijer~i} i Katarina Ostoji} - Kaja, poznati advokat Omar Mehmedba{i} govorit }e o braku, o onom uspje{nom i manje uspje{nom koji na kraju zavr{i razvodom. [ta su to smrtni grijesi braka? Da li je to novac, nevjera, raspodjela ku}anskih poslova, dolazak djeteta ili ne{to drugo? Da li je bolje razvesti se nego `ivjeti u lo{em braku...

01.00

Lepre{on 6: Povratak
Emili Vudrou i njene prijateljice pronalaze {krinju punu zlatnih nov~i}a, koju odlu~uju da zadr`e i naglo se oboga}uju. Uprkos upozorenju da je ta {krinja u vlasni{tvu duha Lepre{ona koji }e susti}i svakog ko dirne njegovo blago, prijateljice nastavljaju da u`ivaju u blagodatima bogatstva. Ali, uskoro }e njihovom u`ivanju do}i kraj. Uloge: Vorvik Dejvis, Tand`i Miler, Laz Alonso Reditelj: Stiven Ajromlui

Ljubav: @elite lijepu i ~vrstu vezu, ali i slobodu, nesputanost. Va{i su zahtjevi, priznat 23.VIII - 22.IX }ete, kontradiktorni. Posao: Ne pu{tajte da neko drugi radi ono {to vi za sebe trebate u~initi. Osobito ako tra`ite odre|ene beneficije. Zdravlje: Mogu}i su problemi sa mjehurom. Ljubav: Osje}ate kako zadovoljstvo raste u VAGA vama. Osobito je zbog toga sretna osoba koja vas istinski voli. 23.IX - 22.X Posao: Mu~i vas napet odnos sa kolegama. Izbjegnite sukob sa nekim iz okoline, jer vam svadljivost nije svojstvena. Zdravlje: Jedva kontrolirate nervozu. [KORPIJA Ljubav: Otvaraju se novi vidici. Osvojit }ete zanimljivu osobu, koja }e se odu{eviti va{im {armom i izgledom. 23.X - 22.XI Posao: Do{li ste u priliku da razmi{ljate o konkretnom razgovor o bitnom poslu. Mo`da, vezano za inostranstvo. Zdravlje: Pobrinite se o dovoljno sna. STRIJELAC Ljubav: Ako je odnos sa partnerom u krizi, ne ~ekajte da se sve sredi samo od sebe. U~inite prvi korak. 23.XI-22.XII Posao: Borbeni ste, svjesni svojih ambicija, ali i mogu}nosti. Slobodno poka`ite i objasnite svoje sjajne ideje. Zdravlje: Osjetljivi probavni organi.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: Osvaja~ki poduhvati su uspje{ni, ali

21.20
TOK-[OU, OBN

FILM, PINK BH

nemojte se igrati tu|im srcima. [ta ako se i vi zaljubite?! Posao: Nailazite na prepreke, osobito ako su va{i apetiti ozbiljniji. Sukob znate izbje}i, ali ne i uzrujavanje. Zdravlje: Ne budite nervozni.
Ljubav: Va{e su emocije kolebljive. Razlog tome je nekoliko osoba koje vas intrigiraju, pri22.I-19.II vla~e va{u pa`nju. Posao: Poku{ajte se organizirati tako, da odijelite vrijeme za rad i druge aktivnosti. Budite efikasni i ta~ni. Zdravlje: Ne postoji realna opasnost. Ljubav: Va{a veza je vi{e-manje harmoni~na, bez ve}ih oscilacija. Ipak, u vama sve treperi, `eljni ste nje`nosti. Posao: Bez ikakvog optere}enja, sa zadovoljstvom se prihvatate svih, pa i izuzetno obimnih i ozbiljnih poslova. Zdravlje: Sasvim dobro.
20.II-2O.III

1001 no}

20.00
Bli`i se Kanov ro|endan, a kako je to prvi koji }e provesti van bolnice, svi mu `ele pripremiti ne{to posebno, Kerem i Benu, baka i strina...

Miris dunja

VODOLIJA

20.30
FILM, FTV
Zahvaljuju}i svom prijateljstvu sa nacistima, sarajevski biznismen se brzo bogati tokom Drugog svjetskog rata. Me|utim, njegova op~injenost jevrejskom djevojkom }e dovesti do katastrofalnih posljedica. Uloge: Mustafa Nadarevi}, Ljiljana Blagojevi}, Pavle Vujisi}, Irfan Mensur, Nada \urevska Reditelj: Mirza Idrizovi}

RIBE

SERIJA, HAYAT TV

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Ri~ard: Osigurati sigurnost civilima

El-Kaida ne mo`e biti pobije|ena
LONDON - Zapad je u ratu s teroristi~kom mre`om El-Kaida u kojem mo`e samo da zadr`i neprijatelja, ali ga nikada ne mo`e vojno pobijediti, rekao je na~elnik general{taba britanske vojske Dejvid Ri~ards (David Richards). On je dodao da je ono {to se mo`e uraditi zadr`ati neprijatelja i time osigurati sigurnost civilima.

Oksana i Mel: Ljubav pa fizi~ki obra~un

Ruska muzi~arka dala intervju CNN-ovom voditelju Leriju Kingu

OKSANA OTVORENO O GIBSONU
Razgovor, navodno, bio izuzetno provokativan i otvoren, a bit }e prikazan 22. novembra
NJUJORK - Oksana Grigorijeva dala je intervju slavnom CNNovom voditelju Leriju Kingu (Larry King) i ispri~ala mu sve o svom odnosu s holivudskim glumcem Melom Gibsonom. „Radar Online“ javlja da je ruska muzi~arka snimila intervju sa CNN-ovim voditeljem koji je, navodno, bio vrlo provokativan i otvoren. - Leri je provocirao Oksanu u vezi s nekoliko stvari i nijedno pitanje nije ostalo neodgovoreno. Prevladava mi{ljenje da je ona to vrlo dobro izdr`ala i da je rekla istinu o slu~aju - kazao je izvor blizak Oksani. Jednosatni intervju trebao bi biti prikazan 22. novembra u emisiji „Larry King Live“. Ovo nije prvi put da je biv{a zaru~nica Mela Gibsona progovorila pred kamerama. U videointervjuu za „Radar Online“ komentirala je Gibsonovo pona{anje nakon optu`bi da ju je udario i izbio zube. Oksana je rekla da glumac „trivijalizira nasilje u porodici“ te mu je poru~ila da ka`e istinu „za dobrobit svoje k}erke“.

Bra~ni par: Napokon oslobo|en

Na slobodi nakon jedne godine
MOGADI[ - Somalijski pirati oslobodili su britanski bra~ni par Pola i Rej~el ^endler (Paul i Rachel Chandler), koje su dr`ali kao taoce vi{e od jedne godine, saop}ili su somalijski zvani~nici. Somalijski pirati oteli su 23. oktobra pro{le godine dvoje britanskih penzionera i zarobili njihovu jahtu u Indijskom okeanu nedaleko od Sej{ela. Bra~ni par je oslobo|en nakon {to je pla}ena otkupnina, naveo je Reuters.

Sedam ljudi izgubilo `ivot
DI@ON - Sedam ljudi je izgubilo `ivot, a ~etvero je te{ko povrije|eno u po`aru koji je zahvatio hostel za migrantske radnike na istoku Francuske, rekli su vatrogasci. U po`aru, koji je izbio u kanti za sme}e odmah pored hostela, lak{e je povrije|eno skoro 130 ljudi. Vatrogasci su do{li na mjesto doga|aja deset minuta nakon {to je vatrena stihija zahvatila hostel, ali stanari nisu mogli da iza|u iz zgrade bez pomo}i zbog velike koli~ine dima. Neki ljudi su isko~ili kroz prozor.

Iskosa

Konj vodi~ za slijepe
DETROIT - Slijepoj Moni Ramuni porodica nije dozvolila da nabavi psa vodi~a, ali se nisu bunili kada je do{la na ideju da nabavi malog konja. Dvadesetosmogodi{nja djevojka je tri godine {tedjela kako bi kupila minijaturnog konja, istreniranog da bude vodi~ za slijepe. Konj joj poma`e da u|e i iza|e iz vozila, vodi je kroz gu`vu, a nau~io je i da je mirno ~eka u zatvorenim prostorima. Roditelji joj nisu dozvolili nabavku psa koji bi `ivio s njima u ku}i, jer tu `ivotinju smatraju ne~istom.

Moskva: Za{tititi novinare

Demonstracije za slobodu medija
MOSKVA - Demonstranti su u nedjelju zahtijevali od policije da otkrije ko stoji iza brutalnog napada na uglednog novinara Olega Ka{ina, koji je zavr{io u bolnici s ozbiljnim povredama. Prijatelji novinara pridru`ili su se demonstracijama kako bi se izvr{io pritisak radi poja~avanja za{tite novinara i urednika u Rusiji, javlja DPA. - Vi{e od 200 novinara je ubijeno ili je nestalo u Rusiji u proteklih 10 godina. Stotine su divlja~ki napadnute i isprebijane - pi{e na letku koji je distribuiran na moskovskim protestima.

Di`on: Povrije|eno 130 osoba

(Foto: AFP)