Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 17. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5462 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

2164'$01,'&+056817 4#<.+ +6156+0# '&1/18+0'
Nade su nam za boljim `ivotom u miru i slozi, a muke su nam siroma{tvo i neizvjesnost Oko 48 posto na{ih ro|aka, prijatelja i kom{ija na rubu su siroma{tva Sve~ano ju~er bilo u cijeloj BiH Prevare: @ene iz Male{i}a kod Gra~anice
^lanice Udru`enja „@ene za `enu“: Poni`enja za deset ameri~kih dolara

BAJRAM Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}

La`na obe}anja o donacijama
Glumci: Alma Terzi} nakon snimanja filma
Sarajevo: Veliki broj vjernika bajram-namaz klanjao je u Gazi Husrev-begovoj d`amiji
(Foto: Jasmin Brutus)

entralna sve~anost povodom Kurban-bajrama odr`ana je ju~er u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu. Bajram-namaz je imamio i hutbu odr`ao

C

reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri}. Sino} je odr`an i tradicionalni bajramski prijem na Fakultetu islamskih nauka. Reis Ceri} je u svom govoru pozvao mladu generaciju da vje-

ruje u Boga i da se pouzda u sebe, svoj vrijedni rad i svoje provjereno znanje, dodav{i da je sve ve}i jaz izme|u sve manjeg broja imu}nih i sve ve}eg broja siroma{nih. Strane 2, 3 i 4.

AN\ELINA \OLI JE ODLI^NA REDITELJKA
24. str.

Neodgovornost: Novo odlaganje sjednice

Tenderi: Manipulacije Direkcije za autoceste

DR@AVNA BANKA NE MO@E UPRAVLJATI NOVCEM ZA AUTOPUT
10. strana

BORCI OSTALI BEZ NAKNADA ZBOG MUJEZINOVI]A
27
9. strana

SAFET SU[I]

Tra`it }emo sankcije za Begovi}a
65. str.

6. strana

2

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

aktuelno

OBI^AJI Tradicija klanja kurbana prenosi se generacijama

@rtva se prinosi za nafaku
Moji stari su to radili i nau~ili mene, sada ja isto u~im svoju djecu, ka`e Muhidin Karaka{ Obi~aji u porodici Duvad`ija ne mijenjaju se ve} 400 godina
Reis Ceri} i kardinal Pulji}: Posebna zahvalnost
(Foto: J. Brutus)

Bajramski prijem na FIN-u

Kurban je poziv da se ~ovjek pribli`i ~ovjeku
Kona~no donijeti zakon o restituciji, da se ispravi gre{ka nacionalizacije, poru~io reis
Tradicionalnom bajramskom prijemu na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu sino} je prisustvovao veliki broj zvanica iz vjerskog, kulturnog, politi~kog i akademskog `ivota na{e zemlje, privrednici, te predstavnici diplomatskog kora u na{oj zemlji. ga doma i svoje domovine, da smo svi zadovoljni u dr`avi u kojoj va`i vladavina prava i pravde - rekao je reisu-l-ulema. On je ukazao da, kao {to je pro{log ramazana vladala uznemirenost zbog nepravednog zakona po kojem je u Sturbi kod Livna sru{en mesd`id koji su muslimani Bo{njaci podizali na svojoj zemlji kako bi u njemu obavljali molitvu, ovih dana uznemirenost izaziva vijest o primjeni nepravednog zakona u slu~aju Katoli~ke crkve u Sarajevu.

Kako to nala`u vjerski obi~aji, sarajevske avlije i ovog Kurban-bajrama bile su pune bo{nja~kih porodica ~iji ~lanovi tradicionalno kolju kurbane i kurbansko meso dijele kom{ijama, rodbini, siroma{nima. Iza kapija i ju~er se ~uo `amor posebno u starom dijelu Sarajeva, naselju Vratnik, gdje su vesela djeca tr~ala kroz mahalu raduju}i se bajram-banci i slatki{ima, dok su njihovi o~evi pripremali kurbansko meso.

Porodice na okupu
Sli~no je bilo i u porodici Muhidina Karaka{a. Dok su `ene u ku}i do~ekivale goste, Karaka{ i Muhamed Had`ihasanov}, koji ve} odavno poma`e ovoj porodici u pripremi kurbana, ispred su obavljali ovaj, za muslimane, jedan od najva`nijih obreda. - Svake godine prinosimo `rtvu, da nam idu}a godina bude beri}etna i nafakali, da nam ~eljad u ku}i bu-

U avliji porodice Karaka{: Jedan od najva`nijih obreda

(Foto: M. Kadri})

Vjerske zajednice
Kao i svake godine na bajramski prijem su do{li kardinal Vinko Pulji}, vrhbosanski nadbiskup, Boris Ko`emjanski, ispred Jevrejske zajednice, kao i ostali predstavnici crkava i vjerskih zajednica. Njima je reis Ceri} uputio i posebnu zahvalnost zato {to svake godine sa muslimanima u BiH dijele radost Bajrama, a naro~ito kardinalu Pulji}u, „koji je do{ao nasmijan, jer je odlo`ena delo`acija koja je bila za-

du `iva i zdrava. Pripremanje kurbanskog mesa u dvori{tu je tradicija, moji stari su to radili i nau~ili mene, sada ja isto u~im svoju djecu. Kasnije }e k}erke Halima i Kerima po-

Institucija vakufa
(Foto: N. Grabovica)

- Nije bilo pravedno oduzimati privatnu imovinu od bilo koga i, drugo, nije pavedno sad tu oduzetu imovinu prodavati pozivaju}i se na zakon koji nije pravedan zato {to kr{i pravilo o svetosti privatnog vla-

Na Gazi Hurev-begovom imanju 800 kurbana
Na Gazi Hurev-begovom imanju u sarajevskom naselju Jar~edoli i ove godine je organizirana akcija klanja kurbana. Gra|ani koji nemaju gdje ili ne mogu sami klati, mogli su uplatiti po 350 KM te dobiti tre}inu kurbana, dok }e ostatak biti podijeljen ustanovama i centrima sa socijalno ugro`enim ~lanovima. Kako nam je kazao Alija Muli}, predsjednik Komisije za nabavku i klanje kurbana, to je tradicija koju prakticiraju ve} petu deceniju i za ovaj Bajram bit }e zaklano oko 800 ovnova. - Kao i svake godine u akciju je uklju~eno osoblje i u~enici Gazi Hurev-begove medrese, kao i studenti Fakulteta islamskih nauka. Svi kurbani zaklani su po {erijatskim i zdravstevnim propisima. Uplata je bilo iz cijele BiH, ali i iz Amerike te cijele Evrope - ka`e Muli}. N. G.

Tradicionalno ~estitanje
Nakon klanjanja bajramnamaza, u sjedi{tu Rijaseta Islamske zajednice u BiH uprili~eno je i tradicionalno bajramsko ~estitanje. Tom prilikom, reisu-l-ulemi dr. Mustafi ef. Ceri}u Bajram su ~estitali mnogobrojni pripadnici javnog, politi~kog i kulturnog `ivota na{e zemlje, te diplomatskog kora. Reis Ceri} ju~er je istakao kako su ove bajramske posjete i ~estitanja „posebna Na ~estitanje do{ao i profesor Ejup Gani} mahsuzija“. B. T. kazana za 17. novembar“. Reis Ceri} na prijemu je istakao kako uz had` muslimani kod ku}e prakticiraju `rtvu - kurban. - Naravno, Bog nema potreba ni za ~im, pa tako ni za ljudskom `rtvom. Dovoljna je bila Ibrahimova namjera da poka`e pokornost Stvoritelju pa da ga Stvoritelj u~ini slobodnim. To je poruka kurbana - da poka`emo da smo spremni na `rtvu kako bi se oslobodili od oholosti, sebi~nosti i isklju~ivosti. Kurban je poziv da se ~ovjek pribli`i ~ovjeku, da se kom{ija pribli`i kom{iji, da svako `ivi u radosti svosni{tva. Dr`ava koja nije u stanju ispraviti nepravdu dono{enjem pravednog zakona o restituciji je nepravedna dr`ava. Dakako, IZ podr`ava vladavinu prava, ali se protivi dono{enju nepravednih zakona, kojima se ukida institucija vakufa, kao temeljne institucije islamske tradicije Bo{njaka. Drago nam je {to je odgo|ena delo`acija u zgradi Vrhbosanske nadbiskupije, ali }e nam biti dra`e da nova vlast kona~no donese zakon o restituciji i da se na taj na~in ispravi gre{ka nacionalizacije - poru~io je E. G. reis.

dijeliti kurbane. Imaju i brata Mehmeda, ali on je jo{ mali da ide s njima - pri~a nam Karaka{. Nekoliko stotina metara dalje okupila se i porodica Duvad`ija. Mu{karci su ove godine klali tri kurbana, dok su `ene u staroj ku}i u`urbano vr{ile posljednje pripreme za bajramski ru~ak, namijenjen rodbini i kom{ijama. - Od kako znam za sebe, na Kurban-bajram se u avliji okupi cijela familija, tetke, dede, nane... Dok se kurbansko meso ohladi, u staru ku}u kod tetke idemo na tradicionalni bajramski ru~ak, a poslije toga djeca dijele kurbane - ka`e Vesim Duvad`ija.

Obaveze `ena
Njegova rodica Suada Sultanovi} obja{njava nam obi~aje u starim bo{nja~kim porodicama. Ve} 400 godina u ovoj porodici gotovo ni{ta se ne mijenja. - Ujutro `ene klanjaju sabah, u~e Kur’an dok mu{ki dio porodice ne do|e iz d`amije. Po~aste se svi uz bajramsku kafu, a onda mu{karci iza|u u ba{tu da kolju kurban dok `ene klanjaju kurban-namaz. ^esto se i koja suza pusti, ~ovjek ne mo`e da ne bude emotivan u ovim lijepim danima - govori Sultanovi}.
E. GORINJAC

Tradicija duga ve} petu deceniju

Hodo~asnici iz BiH uspje{no obilaze sveta mjesta

Had`ije obavljaju i posljednje obrede
U ponedjeljak i tokom no}i s ponedjeljka na utorak had`ije iz BiH zajedno sa ostalim muslimanima koji su do{li iz svih krajeva svijeta boravili su na Arefatu, {to je glavni temelj had`a. - Boravili smo i na Muzdelifi i Mini, a nakon simboli~nog bacanja kamen~i}a ili kamenovanja {ejtana, izvr{en je jo{ jedan obred had`a, skra}ivanje kose. Na taj na~in je obavljen prvi dio had`ijskih obreda. Had`ije iz BiH su danas (ju~er) imale sastanak i konstatirali smo da je ovogodi{nji had` bio najuspje{niji, bez nekih te`ih problema - rekao nam je Nazif Garib, vo|a had`ija iz BiH koji putuju kopnom. Kako nam je rekao, jedan od had`ija iz na{e zemlje je do`ivio infarkt, nakon ~ega je smje{ten u bolnicu u Medini, a potom je preba~en u Meku u organizaciji Ministarstva had`a Saudijske Arabije. Stanje ovog had`ije je stabilno i obrede }e mo}i izvr{iti do kraja. - Had`ije }e tokom no}i s utorka na srijedu i prijepodneva u srijedu (danas) obaviti posljednji temelj had`a, a to je glavni tavaf had`a, obilazak oko Kabe, ~ime }e i definitivno had`ijski obredi biti zavr{eni - ka`e Garib. Prvi konvoj had`ija koji putuje kopnom, a krenuo je iz Tuzle, u subotu bi trebao krenuti nazad za BiH, dok }e u nedjelju ujutro krenuti drugi konvoj koji je prema Sa-

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana

Ministar Vidovi} ispunio svega ~etiri zadatka za devet mjeseci
Jesu li ispunili uzimanje narodnih para: 100 posto! Malo rade, ali me zanima ko im nare|uje, kontrolira ih i kome su odgovorni. Ni u jednom glasilu nisu se udostojili ni parlament, ni vlada, ni ministri da podnesu izvje{taje o svom radu. To narodu treba polo`iti: on ih je (Savatije Savovic) birao ne da uzimaju novac, ve} da rade.

Minareti u Arefatu

(Foto: AP)

udijskoj Arabiji oti{ao iz Sarajeva. Had`ije koje putuju avionom u BiH krenut }e 22. novembra, a svi bi trebali sti}i najkasnije 25. noveE. G. mbra.

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Sanita RO@AJAC (sanitar@avaz.ba)

Poslanici na izletu
Sindrom da se novac daje za potro{ene politi~are, umjesto u perspektivne mlade ljude i njihovu budu}nost, postala je praksa u BiH
BiH je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja dr`avni novac i dalje nemilice rasipa na istro{ene politi~are! Iako su okon~ali ~etverogodi{nji mandat u Dr`avnom parlamentu, ali i Vije}u ministara BiH, na{im (sad ve} biv{im) zvani~nicima i dalje je ostala odrije{ena bud`etska kesa za egzoti~na putovanja. Fondacija Centar za zastupanje gra|anskih interesa je sra~unala da nas sada{nja situacija, u kojoj nema nove vlasti, ali zato stara i dalje ima sve privilegije, ko{ta ~ak 6,7 miliona KM mjese~no. Primjera nepotrebnog tro{enja novca gra|ana je mnogo. Tako se pro{le sedmice u Parizu na{la predsjedavaju}a Doma naroda Parlamenta BiH u tehni~kom mandatu Du{anka Majki}, koja je u gradu svjetlosti na mediteranskoj konferenciji u~ila o klimi i vodostajima u svijetu. S druge strane, u~esnik predavanja o antisemitizmu u dalekoj Otavi u istom periodu bio je njen zamjenik Ilija Filipovi}, a du`an im nije ostao ni tre}i ~lan Kolegija Sulejman Tihi} koji je u ko zna ~ije ime u Berlinu razgovarao sa njema~kom kancelarkom Angelom Merkel. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj jeftnije bi dr`avu ko{tao da je kupio privatni avion nego {to je nebrojeno puta tokom mandata na ra~un dr`ave obi{ao afri~ki i azijski kontinent. Ni ostali zvani~nici nisu se libili zagrabiti novac iz dr`avne kase kako bi protegli noge po bjelosvjetskim metropolama. A za to protezanje nije im bilo mrsko uzeti „paprene“ dnevnice koje prelaze prosje~ne pla}e u na{oj zemlji. O penzijama da i ne govorimo. No, u cijeloj pri~i nisu sporna putovanja, dnevnice i hoteli. Sporna je svrha ovih putovanja koja su postala sve u~estalija. Logi~nim se postavlja pitanje {ta jedan bh. politi~ar gra|anima BiH osim tro{ka mo`e donijeti sa konferencije o sudbini podzemnih voda?! Pogotovo ako se uzme u obzir da je tom zvani~niku istekao mandat i da ga narednih godina ne}emo gledati u zakonodavnoj, ali ni izvr{noj vlasti. Sindrom da ula`emo u potro{ene politi~are, umjesto u perspektivne mlade ljude i njihovu budu}nost, postala je praksa u BiH. I sve dok se to ne promijeni, na{i diplomci, magistri i doktori bespovratno }e odlaziti iz zemlje.

Centralna sve~anost u Begovoj d`amiji: Reis Ceri} imamio bajram-namaz i odr`ao hutbu

(Foto: J. Brutus)

BAJRAM Iz hutbe reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a

Potrebno jedinstvo u razli~itosti na{e nam zajedni~ke domovine
Zabranjeno nam je da vjerujemo u mo} mimo i iznad Allahove Oko 48 posto na{ih ro|aka, prijatelja i kom{ija su na rubu siroma{tva
Centralna sve~anost povodom Kurban-bajrama odr`ana je ju~er u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu. Bajram-namaz je imamio i hutbu odr`ao reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri}. Izme|u ostalog, on je kazao da o zaga|enosti ljudske du{e i pokvarenosti ljudske pameti najbolje govori stanje u svijetu, gdje je sve ve}i jaz izme|u sve manjeg broja imu}nih i sve ve}eg broja siroma{nih. ani i kuhinje dnevno bacaju 50 posto hrane. - Podaci ukazuju da, ako se uskoro ljudska du{a ne pro~isti i ljudski um ne dozove pameti, u svijetu }e svakog dana od gladi umirati 25.000 ljudi. U BiH oko 20 posto stanovni{tva nema osiguran nijedan obrok dnevno. Oko 48 posto na{ih ro|aka, prijatelja i kom{ija su na rubu siroma{tva, dok je 18 posto njih na rubu gladi - kazao je ef. Ceri}, uz konstataciju da je u na{oj zemlji oko pola miliona nezaposlenih. Kako je rekao, ostavljeni tako od onih koji bi se trebali brinuti o njihovom fizi~kom i mentalnom zdravlju, ljudi u na{oj zemlji tra`e lijeka od nadriljekara, vjeruju}i da im preko njega dolazi vanzemaljska energija kao nadoknada za oduzetu im ovozemaljsku energiju ili ovozemaljsko pravo na zdrav i po{ten `ivot na svojoj zemlji i u svojoj vjeri. - I kad bi postojali vanzemaljci koji preko nekog {alju energiju, nas ovdje ta sre}a ne bi zapala, jer nama se ni{ta ne poklanja. Od nas se samo uzima od pamtivijeka - kazao je reis Ceri}. On je mladoj generaciji uputio poziv da vjeruju u Boga i da se pouzdaju u sebe, svoj vrijedni rad i svoje provjereno znanje. - Dakako, zapovje|eno nam je da istra`ujemo uzroke i posljedice svih bolesti, koriste}i se duhovnom i racionalnom energijom. Ali nam je zabranjeno da vjerujemo u mo} mimo i iznad Allahove mo}i, jer Allah daje svakom ~ovjeku mo} vjere i razuma, koju sam ~ovjek treba da razvija i uve}ava svojim trudom i radom, jer instant ~uda se ne doga|aju mimo Bo`ije volje - kazao je Ceri}.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Umiranje od gladi
Reis Ceri} je potcrtao da najbogatijih 358 ljudi u svijetu danas raspola`u blagom u vrijednosti od 45 posto imanja svjetskog stanovni{tva, a to je oko 2,5 milijardi ljudi, te da je broj gladnih u svijetu pre{ao 850 miliona. Istakao je i da svake tre}e sekunde u svijetu umre jedna osoba od gladi i da je me|u njima 75 posto djece, dok na drugoj strani restor-

Nade i muke
Rekao je i da za mubarek dan Bajrama nema va`nije poruke od poruke za muslimansko, bo{nja~ko i bosansko jedinstvo. - Na{a nas vjera u~i da na ovome svijetu nismo sami ni kao muslimani ni kao Bo{njaci, ve} da me|u nama `ive i druge vjere i druge nacije s kojima nam valja ploviti u istom brodu i sa istom flotom u globalnom moru. Nije samo da smo u istom brodu, ve} su nam iste nade i iste muke. Nade su nam za boljim `ivotom u miru i slozi, a muke su nam siroma{tvo i neizvjesnost. Zato nam je potrebno jedinstvo u razli~itosti na{e nam zajedni~ke domovine - zaklju~io je reis Ceri} u bajramskoj hutbi. Zanimljivo je da je ju~er bajram-namaz u Begovoj d`amiji klanjao i marokanski iscjelitelj Meki Torabi, iako se izme|u redova hutbe reisa Ceri}a moglo pro~itati da se njene poruke odnose upravo na posjete brojnih muslimanskih vjernika Torabijevim seansama u Sarajevu. B. TURKOVI]

Namaz i u Bakr-babinoj d`amiji
Iako jo{ nije u potpunosti zavr{ena, bajramnamaz ju~er je klanjan i u Bakr-babinoj d`amiji u sarajevskom parku At mejdan. Kamen temeljac za izgradnju d`amije polo`en je u oktobru pro{le godine, a radovi na izgradnji po~eli su u septembru ove godine. D`amija }e je- Ispred d`amije u izgradnji zaklan kurban (Foto: M. Kadri}) dnim dijelom bivr{etku gradnje, Bakr-babina ti replika stare Bakr-babine d`amija do`ivjet }e svoje ~etvrto d`amije, ali s modernim detaljima ro|enje. Gradnju u potpunosti i znatno manjih dimenzija. Po za- finansira turski grad Bursa.

Iz obra}anja tuzlanskog muftije

Poziv da se pomogne rad Narodne kuhinje „Imaret“
Centralna bajramska sve~anost na podru~ju Med`lisa Islamske zajednice Tuzla odr`ana je ju~er u d`amiji princa Abdulaha. Bajramsku hutbu odr`ao je muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi}, u prisustvu velikog broja vjernika. On je uputio svim muslimanima poziv da u dane Bajrama pomognu rad Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli te da dio svojih kurbana namijene i za ovu humanitarnu instituciju. Bajram-namaz u Tuzli klanjan je i u ostalim d`a(Foto: A. Bajri} Blicko)

4

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

aktuelno

HUMANOST Sarajlije donosile kurbane u Narodnu kuhinju

Ispred ^ar{ijske d`amije dijeljeni baklava i kafa

mijama, a ispred ^ar{ijske dijeljeni su baklava i kafa.
A. Mu.

Musliman ne mo`e u`ivati za svojom trpezom, a da mu je kom{ija gladan
Korisnici kuhinje dobili po tri kilograma kurbanskog mesa, glavicu kupusa, banane, mandarine, cijeli hljeb
Musliman nikada ne smije dozvoliti da u`iva za svojom trpezom, a da mu je kom{ija gladan niti jedan dan u godini, a naro~ito ne na Bajram, ovako su ju~er mnogobrojne Sarajlije govorile dok su donosili kurbane u Narodnu kuhinju Stari Grad kod Zilhe [ete u Sarajevu.

Kurban-bajram u Banjoj Luci

Praznik mira, tolerancije, uva`avanja i su`ivota
U svim d`amijama na podru~ju Banjalu~kog muftiluka veliki broj vjernika ju~er je prisustvovao vjerskoj ceremoniji klanjanja bajram-namaza povodom jednog od najzna~ajnijih islamskih praznika Kurban-bajrama. Centralnoj manifestaciji u Ferhat-pa{inom mesd`idu prisustvovao je najve}i broj vjernika, predstavnika kulturnog i politi~kog `ivota Banje Luke i imama koji su u svim d`amijama pozvali vjernike i njihove kom{ije na mir, su`ivot i toleranciju, podsje}aju}i na zna~aj ovog dana. - Kurban-bajram je praznik mira, tolerancije, uva`avanja i su`ivota, ali i praznik `rtve, kada treba da s posebnom pa`njom oslu{nemo `elje slabih, nemo}nih, siroma{nih muslimana, svih na{ih kom{ija i dobrih ljudi drugih vjeroispovijesti - poru~io je to vjernicima u Banjoj Luci drugi imam u d`ematu Ferhadije Saudin V. S. ef. Gulami}.

Ispru`ene ruke
Mnogo vi{e je bilo onih ~ije su ruke bile ispru`ene i koji su strpljivo ~ekali da do|u na red za bajramski obrok. U ulici su se non-stop ~uli povici tetke Zilhe, kako je odmilja zovu: „Hajde bujrum, sljede}ih deset neka pri|u“. Od ranih jutarnjih sati do jacije korisnici kuhinje, ali i oni koji to zvani~no nisu, a u te{koj su materijalnoj situaciji, mogli su prvi dan Bajrama do}i po obrok. Me|u 1.070 korisnika kuhinje ju~er je bio i Edin Ba`dari},

Sarajevo ju~er: Obroci dijeljeni od ranog jutra

(Foto: M. Kadri})

Mostar i Nevesinje

Ef. Smajki}: O~uvati bo{nja~ko bi}e
Na podru~ju Mostara i Nevesinja bajram-namaz se klanjao u 43 d`amije. U prisustvu 1.500 vjernika centralna manifestacija u Mostaru je ju~er odr`ana u Kulturno-sportskom centru „Midhat Hujdur - Hujka“ u Sjevernom logoru. Bajram-namaz je predvodio mostarski muftija Seid ef. Smajki}, koji je pozvao vjernike da u ovim te{kim vremenima njeguju duh zajedni{tva. - Mi se moramo boriti za o~uvanje bo{nja~kog bi}a. To mo`emo samo ~initi ako se vratimo na{em porijeklu. Iz d`amija moramo izlaziti nadahnuti da gradimo na{e dobre odnose, puni entuzijazma i spremni da suzbijamo negativne vrijednosti u dru{tvu - kazao je u svojoj hutbi, izme|u ostalog, ef. A. Du. Smajki}.

demobilisani borac. - Sa dvije k}erke `ivim u nehumanim uvjetima, jedino {to imam je ova kuhinja.

Donacije od dijaspore
- Ovdje se ne gleda ime, nacionalnost, vjera, daje se onome ko je gladan. Ne znam koliko }u mo}i podmiriti ove koji do|u, a nemaju karticu kuhinje, ali nadam se da }e se jo{ negdje ne{to dijeliti. Bez ikakvog poziva d`emat iz Minhena mi je uputio uplatu za kurbane, kanadsko udru`enje Bo{njaka je obezbijedilo dana{nji hljeb, pomagali su i pojedini politi~ari - ka`e [eta.

Ono {to me najvi{e boli jeste {to sam sa svojom porodicom do~ekao Bajram u mraku, ve} je {esti mjesec kako su mi isklju~ili struju, jer nisam imao od ~ega da je platim. Hvala Bogu i na ovome - govori nam Ba`dari} kroz suze.

Samohrana majka
U redu pored njega obrok je ~ekala i Lidija Kadi}, samohrana majka ~etvero djece. Ve} dvije godine je korisnik Narodne kuhinje. Minimalna primanja koja

ima njena porodica nisu dovoljna da pre`ive, a kuhinja je, kako ka`e, najsvjetlija ta~ka u njihovom `ivotu. Oni koji su bolesni i ne mogu do}i po obrok hranu su dobili na ku}nu adresu, a u kuhinji je ju~er pomagao i veliki broj volontera. Korisnici sa sve ~etiri gradske op}ine, pa i neki koji su do{li iz prigradskih naselja dobili su po tri kilograma kurbanskog mesa, glavicu kupusa, banane, mandarine, cijeli E. G. hljeb...

U posjeti Dje~ijem domu „Bjelave“

Vjernici se sjetili i najmla|ih
Gra|ani Sarajeva ju~er nisu zaboravili ni Dje~iji dom „Bjelave“ u kojem je trenutno smje{teno vi{e od 100 mali{ana bez roditelja. Svaka vrsta pomo}i ovoj dje~ici dobro je do{la, a kuzna~e, razvesele ih - ka`e Smaji{. On poja{njava kako vjernici koji donesu kurbane u Dom obavezno moraju sa sobom donijeti i potvrdu da je meso pregledao veterinar, kako bi uposlenici Doma bili sigurni da }e djeca dobiti samo najbolje. Meso koje su ju~er dobili zamrznut }e, tako da }e ga koristiti tokom cijele godine, a ukoliko za to bude potrebe, dio }e dati i ostalim sli~nim ustanovama. Neki od vjernika su se na molbu uposlenika Doma upisivali na listu donatora, dok su drugi odmahivali rukom uz rije~i da imena nisu bitna, nego dobro djelo. Mali{ane smo ju~er zatekli za stolom, nasmijani i sretni jeli su kurbansko meso i proslavljali Bajram. E. G.

S centralne sve~anosti u Sjevernom logoru

Bajramske sve~anosti u Zenici

Centralni program u ^ar{ijskoj d`amiji
Centralna sve~anost Kurban-bajrama na podru~ju Muftiluka zeni~kog odr`ana je ju~er u Sultan Ahmedovoj - ^ar{ijskoj d`amiji u Zenici. Bajram-namaz je predvodio i hutbu odr`ao zeni~ki muftija Ejub ef. Dautovi}. Prethodno, vazu-nasihat poslije sabah-namaza odr`ao je glavni imam Med`lisa IZ-a Zenica Jakub ef. Salkica. Nakon bajram-namaza u haremu ^ar{ijske d`amije uprili~eno je klanje dva kurbana za vakife i {ehide Muftiluka zeni~kog kao i tradicionalno ~estitanje i prijem u Uredu muftije te prostorima „Preporoda“. Danas je predvi|ena podjela kurbanskog mesa u krugu preduze}a „Zmajevac Franc“, a sutra delegacije Ureda muftije i Zeni~kog med`lisa posjetit }e Kaznenopopravni zavod Zenica, u kojem }e biti prire|en program hora „ElQuds“. A. D@.
Mali{ani zajedno slavili Bajram
(Foto: M. Kadri})

Imena nisu bitna, nego dobra djela

rbansko meso svake godine upotpunjuje trpezu u ovom domu. Mirza Smaji{, socijalni radnik u Domu, ka`e kako svake godine najvi{e kurbana gra|ani donesu drugi dan

Bajrama, ali i ju~er ih je do podne ve} bilo oko 15. - U ~etvrtak }emo i mi ovdje organizirati svoju bajramsku proslavu s na{im prijateljima i djecom. Takve prilike djeci uvijek puno

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

5

ANALIZA [ta je BiH potrebno da bi krenula naprijed

Ekonomske reforme za investicije i prosperitet
Dok politi~ki lideri rade na uspostavi nove koalicione vlasti, oni moraju gledati izvan matemati~kih kombinacija parlamentarne ve}ine
Ta~no 15 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Bosna i Hercegovina nalazi se na kriti~noj raskrsnici svoje postkonfliktne tranzicije. Fizi~ke {tete koje je uzrokovao rat u najve}oj mjeri su otklonjene, zemlja u`iva u miru. Na`alost, me|uetni~ki odnosi, zatrovani ratom, i dalje su lo{i, a dr`avi nedostaje vizija smjera kojim treba i}i. entitetske vlade je da se fokusiraju na ekonomiju i sara|uju na reformama koje }e BiH u~initi privla~nom za direktne strane investicije. Ne `elim da govorim o kojim reformama je rije~. Svjetska banka, Ameri~ka privredna komora i posebno bh. poslovna zajednica znaju {ta se treba uraditi kako bi BiH postala destinacija privla~nog poslovnog okru`enja. Prednosti takve investicione politike ve} su dobro poznate drugim postkomunisti~kim dr`avama isto~ne Evrope. One su to iskusile prije nego {to su postale ~lanice EU. Ako je njihovo iskustvo tako, ne sumnjam da i BiH mo`e profitirati iz istoga, na svom putu ka ~lanstvu u EU.

Nacionalni strahovi
Postoji vi{e razloga za stalni nedostatak povjerenja me|u najve}im etni~kim grupama u BiH. Klju~ni, prema meni, jeste neuspjeh, ~ak i toliko godina nakon Dejtona, da se generira ve}i ekonomski napredak. Jedan statisti~ki podatak pokazuje te`inu problema - zvani~no, nezaposlenost je ~ak 40 posto od ukupnog radno sposobnog stanovni{ta. Taj broj vjerovatno raste sada, u vrijeme ekonomske krize U nedostatku ekonomske sigurnosti, mnogi i dalje isti~u nacionalne strahove ispred integracija BiH u Evropu. Stalna visoka stopa nezaposlenosti u sukobu je sa stabilnom makroekonomskom situacijom zemlje i njenom jakom, konvertibilnom valutom, niskom inflacijom i najrazvijenijem bankarskom sistemu u jugoisto~noj Evropi, koji se temelji na austrijskim i njema~kim investicijama. Ono {to fali ovoj slici jesu produktivne investicije.

Ibrahimovi}: Od Balkana do Milana

Li~nost dana

Zlatan Ibrahimovi}

Pi{e: Kliford BOND
Ve}ina analiti~ara procjenjuje da }e direktne strane investicije uslijediti nakon ulaska BiH u NATO i, na kraju, EU. Trenutni politi~ki zastoj u zemlji frustriraju}i je i usporava procese integracija. Neki politi~ari koristi od ~lanstva u NATO i EU vide kao predaleke da bi se mogli opravdati trenutni kompromisi i ustupci koji su potrebni sada kako bi BiH postala funkcionalna dr`ava, na osnovu ~ega postaje kvalificirana za ~lanstvo u ove dvije asocijacije. U ovakvoj situaciji va`nije nego ikada ranije i za dr`avnu i za

Najbolji nogometa{ [vedske
Sin iseljenika peti put izabran za igra~a godine u zemlji u kojoj je ro|en
Umjesto u Bosni i Hercegovini, Zlatan Ibrahimovi} je preksino} po peti put progla{en nogometa{em godine u [vedskoj. Ro|en 3. oktobra 1981. u porodici Bosanca [efika i Hrvatice Jurke Gravi}, koji su emigrirali na sjever kontinenta jo{ krajem sedamdesetih godina pro{log stolje}a u potrazi za boljim `ivotom, Zlatan je sa tri sestre i dva brata odrastao u Rozengardu, predgra|u Malmea, ~ije stanovni{tvo najve}im dijelom ~ine iseljenici. Legenda ka`e da je kao {estogodi{njak na poklon dobio kopa~ke u kojima je po~eo igrati za lokalni FBK Balkan. Nastavak pri~e je nogometna historija. Od 1999. mijenjao je dresove Malmea, Ajaksa, Juventusa, Intera i Barcelone, odakle je ovoga ljeta pre{ao u Milan. Najve}i fudbaler bh. porijekla koji nikada nije igrao niti }e zaigraditi za Bosnu i Hercegovinu dugogodi{nji je reprezentativac [vedske, pod ~ijom je zastavom odigrao 66 utakmica i dao 25 golova. U dugogodi{njoj je vezi sa Helenom Seger, s kojom ima dvoje djece, Maksimilijana (4) i Vinsenta (2).

Novo promi{ljanje
BiH je relativno malo tr`i{te. No, ona nudi neke jedinstvene resurse, geografski polo`aj joj je dobar, a ~lan je CEFTA-e, {to joj otvara pristup milionima konzumenata u regionu. Dok politi~ki lideri rade na uspostavi nove koalicione vlasti, oni moraju gledati izvan matemati~kih kombinacija parlamentarne ve}ine. Mora se promijeniti politi~ka pozicija, pa i pona{anja. Politike konfrontacije koje smo gledali protekle ~etiri godine dovele su samo do zastoja. Put ka pomirenju mo`e biti na|en kroz ekonomske reforme i prosperitet. No, za to je potrebna nova vrsta promi{ljanja. Bh. dijaspora, koja je vrlo zna~ajna, mo`e biti od koristi u tim naporima. Mislim da je to plan koji ogromna ve}ina gra|ana ove zemlje `eli vidjeti u rukama izabranih lidera.
(Autor je biv{i ambasador SAD u BiH i trenutno potpredsjednik na Ameri~kom univerzitetu u BiH zadu`en za me|unarodne odnose)

Zajedni~ka vizija
Mi na Ameri~kom univerzitetu BiH opredijeljeni smo da gradimo univerzitet multietni~kog sastava studenata koji }e u budu}nosti biti lideri poslovnog i vladinog sektora, koji }e imati zajedni~ku viziju uspje{nog integriranja dr`ave u EU. Kako bismo osigurali takvu budu}nost na{im studentima, ali i BiH, moramo po~eti graditi ekonomske temelje za trajni mir i pomirenje u BiH.

Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc

Mladi} se sigurno ne skriva sam
Glavni tu`ilac Ha{kog trmjere. Jasno je da nije sam ibunala (ICTY) Ser` Bramei da u`iva podr{ku drugih rc (Serge Brammertz) izjavio osoba, i to je u sredi{tu istrje u ponedjeljak kako je izvjeage - rekao je Bramerc tosno da se ha{ki bjegunac Rakom posjete Beogradu. tko Mladi} ne krije sam i da On je dodao kako je uprje istraga usredoto~ena upravo zbog toga vrlo va`no da avo na njegove pomaga~e. se procesuiraju oni koji - Ako je Mladi} do sada pru`aju podr{ku ha{kim bjebio uspje{an u skrivanju, Bramerc: guncima, jer se time upu}uje sigurno za to postoje razlo- Procesuirati signal onima koji to ~ine da zi. On je profesionalac, zna pomaga~e riskiraju drakonske kazne, kako se krije i poduzimaju protu- prenosi Fena.

CIK utvrdio redoslijed i rokove aktivnosti

Izbori za na~elnike osam op}ina 16. januara
Od sutra se mogu podnositi prijave za ovjeru stranaka, kampanja traje 15 dana
Prijevremeni izbori za na~elnike op}ina Biha}, Vogo{}a, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i i Ora{je/Donji @abar bit }e odr`ani u nedjelju, 16. januara 2011. godine. Prema Uputstvu o redoslijedu i rokovima izbornih aktivnosti koje je donijela Centralna izborna komisija (CIK) BiH, od sutra pa do 22. novembra te}i }e rok za prijave za ovjeru politi~kih stranaka i nezavisnih kandidata. Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se najkasnije do 30. novembra, a krajnji rok za registraciju novih bira~a koji glasaju putem po{te je 7. decembar. Prijavu kandidata za na~elnike ovih osam op}ina politi~ki subjekti podnose, tako|er, do 7. decembra, a dan kasnije bit }e odr`ano `rijebanje za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih subjekata na glasa~kim listi}ima. Odluku o ovjeri kandidata za na~elnike op}ina za u~e{}e na prijevremenim izborima CIK }e donijeti najkasnije do 17. decembra, dok }e deset dana kasnije biti zaklju~en centralni bira~ki spisak. Kona~na lista kandidata u slu`benim glasilima treba biti objavljena do 22. decembra. Kako su kod prijevremenih izbora skra}eni svi rokovi, tako }e i izborna kampanja po~eti 15 dana prije dana odr`avanja op}inskih izbora, odnosno 1. januara, a izborna {utnja trajat }e od 15. januara u sedam sati ujutro do zatvaranja bira~kih mjesta, 16. januara. Preliminarne, nezvani~ne i nekompletne rezultate prijevremenih izbora CIK }e objaviti najkasnije 24 sata po

Vlada SAD osigurala sredstva

Slijedi deminiranje 1,5 miliona kvadrata zemlji{ta {irom BiH
Na osnovu sredstava koja je osigurala Vlada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava za 2010. te raspisanog tendera za deminiranje i tehni~ko izvi|anje u BiH odabrani su najbolji ponu|a~i za osam ugovora, koji }e u narednom periodu pristupiti aktivnostima protuminskog djelovanja na lokacijama {irom Bosne i Hercegovine. Sredstva za aktivnosti deminiranja i tehni~kog izvi|anja, povr{ine vi{e od 1,5 miliona kvadratnih metara, osigurana su od najve}eg donatora ITF-a u BiH - Vlade SAD. Aktivnosti protuminskog djelovanja u skladu s raspisanim tenderom obavljat }e se na lokacijama koje zajedno obuhvataju povr{inu od 1.525.583 kvadratna metra, a nalaze se na podru~ju Jajca, Grada~ca, Bosanske Krupe, Biha}a, Maglaja, Te{nja, Doboja, Banovi}a, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Sapne, Tuzle, Gra~anice, Ilid`e i op}ine Stari Grad Sarajevo.

CIK: Skra}eni rokovi kod prijevremenih izbora zatvaranju bira~kih mjesta, a utvr|ivanje i objavljivanje rezultata uslijedit }e do 26. januara. M. K.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

mozaik

PREVARE @ene iz Male{i}a kod Gra~anice ogor~ene

Obe}avane im kule i gradovi, a danas od toga nemaju ni{ta
Na radionicama Udru`enja „@ene za `enu“ govorilo se o na~inima kako kod svojih ku}a mogu pokrenuti koristan posao
Bortvik: S godinama izgubio na brzini

Ve} 63 godine igra fudbal

Najstariji britanski fudbaler ne razmi{lja o kraju karijere
Diki Bortvik (Dickie Borthwick, 75) najstariji je britanski fudbaler koji jo{ redovno igra. Za loptom tr~i posljednje 63 godine, a po~eo je 1947. U nedjelju, 14. novembra, proslavio je 75. ro|endan. - Prvi posao sam dobio jer sam igrao nogomet. Na razgovoru za posao pitali su me igram li kojim slu~ajem nogomet. Odgovorio sam potvrdno i odmah dobio zaposlenje - sje}a se Diki. Ka`e kako obo`ava tr~ati po 90 minuta kada god stigne. Iako je s godinama izgubio na brzini, ka`e kako su mu misli i dalje brze. - Namjeravam igrati dok god me ne izdaju noge i koljena. Samo jednom sam se povrijedio ka`e on. Tokom `ivota zabio je vi{e od 400 golova i igrao za 11 klubova. Navija~ je svog lokalnog kluba Weymoutha u kojem povremeno radi. Menad`er kluba ka`e kako se njegovom timu Diki ~esto pridru`i na treninzima.

Udru`enje „@ene za `enu“ u naselju Male{i}i kod Gra~anice formirano je prije godinu i ima vi{e od 60 ~lanica. Njima je, nakon brojnih radionica na kojima se govorilo o na~inima na koje `ene kod svojih ku}a mogu pokrenuti koristan posao i ostvarivati zna~ajne prihode, instruktorica iz Doboja Aida Dobri} obe}avala sve i sva{ta.

La`na obe}anja
Obe}avane su im kule i gradovi, a one danas, osim {to mjese~no dobivaju po deset dolara od svojih donatora iz Amerike, nemaju ni{ta. Hava Memi} iz Male{i}a, zajedno s Ramzijom Deli}, Sehadom Durakovi}, Mevlijom [aku{i} i drugima, ka`e da ne}e prije}i preko prevare, poni`enja, la`nih obe}anja i osnovane sumnje u pranje novca preko njihovih le|a, te }e sve iznijeti u javnost kako se sli~no ne bi de{avalo u drugim sredinama. - Aida Dobri}, instruktorica iz Doboja, nema {ta nam nije obe}avala. Rekla nam je da }e nam osigurati sve uvjete za tov pili}a i plasman pile}eg mesa, uzgoj i

Prevarene `ene: Rije{ile progovoriti

Nova turisti~ka atrakcija u San Francisku

Hiljade meduza preplavilo pla`e
Stanovnici San Franciska ovih dana su dobili novu turisti~ku atrakciju. Naime, najpoznatija njihova pla`a Ocean Beach doslovno je ‘okupirana’ hiljadama meduza. Iz do sada nepoznatih razloga preko no}i se na pje{~anoj pla`i pojavilo hiljade meduza, a nakon {to su prvi stanovnici San Franciska uo~ili ovu pojavu, vijest se pro{irila tako da su mnogi pohrlili vidjeti meduze na kopnu. - Jo{ ne znamo zbog ~ega se ovo dogodilo. Isto tako, ne znamo koliko }e meduza pre`ivjeti i uspjeti se vratiti u more - izjavio je D`ord` Durgeran (George Durgerian) iz univerzitetskog centra „Golden Gate“. Nau~nici su odlu~ili cijeli proces prepustiti prirodi, odnosno

plasman ljekobilja, plasteni~ku proizvodnju, da }e nam osigurati krave muzare, pa tamo gdje su porodice siroma{nije i {tale sagraditi, nabaviti sjemenski krompir i sli~no. To su bila samo la`na obe}anja, izigrala nas je i tako izgleda misli raditi i dalje. Ona misli da nas mo`e lagati kako ho}e. Odlu~ile smo re}i - dosta i s tim }emo upo-

znate odgovaraju}e istra`ne organe, jer smo uvjerene da se preko nas peru velike pare - ka`e Memi}. Umjesto konkretne pomo}i, Udru`enje `enama Male{i}a mjese~no daje milostinju od deset dolara koje {alju donatori iz Amerike.

Pisma donatorima
- Ona nam je na{la donatore, njima je poslala na{e slike i podatke. Mi donatorima pi{emo pisma kako bismo uspostavile kontakt s njima, ali im ne smijemo zahvaliti na tih deset dolara mjese~no, jer je to tajna. Ne smijemo donatorima pisati direktno ve} sve ide preko organizacije, kako bi se sve dr`alo u tajnosti. Sve je pod velom tajne. Sumnjamo u sve i ako neko misli da }e nam zbog tih deset dolara za~epiti usta i preko nas se bogatiti, vara se. @ivjet }emo mi i bez toga, ali }e istina iza}i na vidjelo - isti~e Ramzija Deli}. H. ^ALI]

Krvavac: Nismo obe}avali posao
Kontaktirali smo i Aidu Dobri}, koju optu`uju `ene iz Male{i}a, ali ona nam je kazala da nije ovla{tena za davanje bilo kakvih izjava, pa nas je uputila na {eficu koordinacije ovog udru`enja Amru Krvavac u Sarajevu. - Mislim da je ovdje rije~ o nedostatku komunikacije. Mi `enama nigdje ne obe}avamo
Nau~nici ne znaju zbog ~ega su meduze zavr{ile na kopnu

posao, mi ih educiramo kako same da zapo~nu porodi~ni biznis, naravo ako one iska`u interes. Osiguramo im informaciju o tome i na njima je da odlu~e s kim }e i na koji na~in i}i u posao. Nije ta~no da one ne mogu same pisati svojim donatorima, a tih deset dolara je simboli~na pomo} `enama i tu ne vidim ni{ta sporno - izjavila je Krvavac.

Nakon {to je Zakir Meki} progovorio o neda}i s tu|im kreditom

ne pomagati meduzama da se vrate u more. Ovo je prirodna pojava i odlu~ili smo prepustiti prirodi da sve obavi kako se sve radi u nacionalnim parkovima, rekao je Durgeran.

Lansirana nova usluga za slanje poruka

Sud i mikrokreditna organizacija odustali od tra`enja 10.100 KM
Rekli su mi da nisam morao „u novine“, ali je samo to pomoglo, ka`e Zakir
Nakon {to nam se pro{le sedmice po`alio da je `rtva nevjerovatnog slu~aja i prevare Zakir Meki} iz Ka}una kod Busova~e u ponedjeljak se javio na{oj redakciji s mnogo radosnijim vijestima, jer su ukinute dvije prijave koje su bile podnesene protiv njega. Op}inski sud u Tuzli i Mikrokreditna organizacija „Eki“ iz Tuzle teretili su ga za dva kredita i iznos od 10.100 KM, iako nikad u `ivotu nije vidio niti poznaje izvjesne Mirjanu i Izudina Joldi}a, koji su se zadu`ili kod „Ekija“, a njega, navodno, uzeli za `iranta. Zakir tvrdi da ne samo da ne poznaje Joldi}e nego nikad nije ni bio u daci iz kredita su la`ni, osim {to su prevaranti iskoristili kopiju njegove li~ne karte i mati~ni broj. - Poslije ~lanka u „Dnevnom avazu“ u pro{li petak na sudu je bila cijela uzbuna, a advokat „Ekija“ mi je kazao da smo sve mogli lijepo rije{iti da ne idem u novine. Me|utim, ja dva mjeseca ne spavam, smr{ao sam, razbolio se. Obe}ali su me „skinuti“ s te prijave, jer je o~igledno da je gre{ka, pa ni potpis nije moj. Umjesto toga, zvali su me opet na sud i tra`ili da ja, koji sam bez posla, platim tro{kove grafologa da se doka`e da nemam veze s tim, umjesto da oni istra`uju - ka`e nam Meki}. A. D@ONLI]

Facebook ponovo unosi revoluciju
Dru{tvena mre`a Facebook lansirala je novu uslugu slanja poruka koja }e, kako se nada, „revolucionarno promijeniti na~in elektronske komunikacije me|u ljudima“. Osniva~ Facebooka Mark Zuckerberg izjavio je da se e-mail sve vi{e smatra suvi{e formalnim i sporim vidom komunikacije, posebno me|u mladima. Prema njegovim rije~ima, novi Facebookov sistem obuhvatit }e SMS, instant poruke, e-mail i internet-pri~aonice u jedinstvenu uslugu koja }e omogu}iti korisnicima da na poruke odgovaraju kako `ele. Korisnicima }e tako|er biti omogu}eno da otvore svoju email adresu na Facebooku. Novi Facbookov sistem posljednji je u nizu izazova glavnim rivalima, internet-pretra`iva~ima Google i Yahoo, koji imaju svoje usluge slanja elektronske po{te. Google je pro{le sedmice svim zaposlenima podijelio deset posto ve}u pla}u kako bi ih uvjerio da ne prelaze u suparni~ki Facebook.

Meki}: Na sudu nastala uzbuna Tuzli, ne radi u hotelu „Tehnograd“, kako se navodi u prijavi, nego jednoj zeni~koj gra|evinskoj firmi, a svi po-

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

7

[ta ka`u poznati
Severina Vu~kovi}

ZDRAVSTVO Susjedi se bore protiv nesavjesnog rada

Za{to u BiH nema istraga o ljekarskim gre{kama?
Nema provjera ni za ljekara za kojeg se na klinici ili me|u pacijentima pri~a da uzima novac, ka`e Baji}
Udru`enja porodica ~iji su ~lanovi umrli zbog ljekarskih gre{aka vrlo su aktivna u susjednim zemljama. Poma`u jedni drugima pri sudskim sporovima pokrenutim zbog smrti najbli`ih srodnika, ali vr{e i jak utjecaj na zdravstveni sistem u svojim dr`avama kako bi on bio bolji.

Izreka „Ko se jednom napije...“ va`i za Sarajevo i Barcelonu
- Ko se jednom napije vode s Ba{~ar{ije, taj iz Sarajeva oti}i ne umije. Mislila sam da se tako ka`e samo u Sarajevu, ali i Katalonci imaju svoju izreku: Ko se naVu~kovi}: pije vode na fontani Canaletas u ulici Las Ramblas, taj Uvijek se vra}a se uvijek vra}a u Barcelonu. (Pjeva~ica za „Gloriju“)

Tomica Milosavljevi}

Bitno je da oboljele ima ko da lije~i, ali i da saslu{a
- Bitno je da Srbija ima besplatnu telefonsku liniju za psiholo{ku podr{ku oboljelima od malignih bolesti. Va`no je da se zna da u ovome sistemu niko nije zaboravljen, pa ~ak ni oni najte`e oboljeli. Treba da znaju da imaju ne sa- Milosavljevi}: mo ljekara koji ih lije~i, ve} i nekoga ko ima vremena da ih Niko nije saslu{a. (Srbijanski ministar zdravlja za „Blic“) zaboravljen

Stefan Milenkovi}

Dok su vr{njaci i{li u {kolu, ja sam obilazio svijet
- Dok su se moji vr{njaci igrali, morao sam da vje`bam, ali s druge strane, kada su oni i{li u {kolu, ja sam obilazio svijet, igrao videoigre i posje}ivao radnje s igra~kama u raznim zemljama, {to su u tom momentu biMilenkovi}: Imao beneficije le beneficije. Ipak, imao sam relativno normalno odrastanje, a kada je rije~ o {koli, dosta sam izostajao s nastave i u~io na putovanjima. (Violinista za „Story“)

Gra|anski bunt
Ovakvog udru`enja nema u BiH iako se i u na{oj dr`avi, kao i svugdje u svijetu, de{avaju ljekarske gre{ke. No, o ovoj pojavi uglavnom se {uti, a pacijenti i njihove porodice rijetko se obra}aju sudovima. Jedina presuda koja je posljednjih godina zabilje`ena protiv nekog ljekara jeste ona koja je izre~ena sarajevskom ginekologu zbog uzimanja mita. - Na`alost, svijest gra|ana o kvalitetu zdravstvenih usluga na koje imaju pravo, a sve to pla}aju, jo{ nije dovoljno razvijena. Jo{ nemamo gra|anski bunt pa da ka`emo ljekaru da nas ne mo`e ucjenjivati prekorednim operacijama i govoriti da to mnogo vi{e ko{ta, da nas naru~uju za nekoliko mjeseci i sli~no. I to nije samo slu~aj u zdravstvenim uslugama nego i u svim ostalim sferama na{eg dru{tva. Zato nemamo udru`enja koja }e {tititi interese pacijenta - ka`e [evko Baji} iz Centra za promociju civilnog dru{tva. Prema Baji}evim rije~ima, ljekarske komore, kojima bi se trebali obra}ati pacijenti, nemaju razvijene mehanizme procesuiranja prijava o nesavjesnom radu nekih ljekara. - Evropske zemlje za slu~ajeve anonimnih prijava imaju aktivne telefone ili na|u drugi na~in za njih, a potom se provede istraga. Kod nas jo{ nijedna ozbiljna istraga nije provedena protiv nekog ljekara za

Cico Kranj~ar
Baji}: Svijest gra|ana Kulenovi}: Za{tita ljekara

Lijepo je do}i u grad u kojem vam `ive djeca
- Gdje god smo mi i{li kao roditelji, i{li su i Niko i Lana te su odrastali u pozitivnom okru`enju. Hrvatska im je prioritet, ali nisu se internacionalno izgubili. Oti{li su svako za svojom strukom u London. Lijepo je do}i u grad u ko- Kranj~ar: jemu vam `ive djeca i stoga smo mi sportisti u prednosti. Pozitivno
(Selektor crnogorske nogometne reprezentacije za „Jutarnji list“) okru`enje

Bez prijava o propustima
Ljekarska komora ove godine nije primila nijednu prijavu pacijenata o propustima ili gre{kama ljekara. Prema Kulenovi}evim rije~ima, uglavnom su im stizale prijave koje su se odnosile na neispukojeg se otvoreno na klinici ili me|u pacijentima pri~a da uzima mito ili da radi nesavjesno. ^ak se ne provjeravaju ni one pri~e koje mediji objavljuju o lo{im postupcima ljekara. Nema istraga koje bi pokazale ima li osnovane sumnje u tim pri~ama - ka`e Baji}. njavanje medicinskih usluga. - Ljudi su tra`ili neke usluge, a nisu ih uspjeli ostvariti. Komora im je dala jednu vrstu preporuke i na kraju su uspjeli u svojoj nakani - ka`e Kulenovi}. bavilo ljekarskim gre{kama. - Mi smo u boljoj situaciji nego na{i susjedi, jer imamo Zakon o za{titi pacijenata u FBiH i zato je suvi{no praviti takvo udru`enje. S druge strane, nemamo zakon o za{titi ljekara. To govori o na{oj humanosti. No, smatram da postoji potreba za osnivanjem udru`enja korisnika zdravstvenih usluga, u koje bi se inkorporiralo sve - od potreba pacijenata, eventualne gre{ke i svega ostalog - ka`e Kulenovi}. E. HALA]

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

17. 11. 2010.

Bolja situacija
Fahrudin Kulenovi}, predsjednik Ljekarske komore Kantona Sarajevo, smatra da nema potrebe za osnivanjem udru`enja koje bi se

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Bajramske nagrade

Nakon smrti {estomjese~ne bebe u Lukavcu

VRIJEME

BIHA] 14
14

Spisak dobitnika 100 KM poklona
Povodom Kurban-bajrama, „Dnevni avaz“ i Hypo AlpeAdria banka nagradili su 30 ~italaca na{eg lista koji su, slanjem SMS-ova, dobili 100 KM na poklon prepaid gift kartici. Brojevi sretnih dobitnika su: 063333988, 061672080, 061644999, 061033177, 061288971, 061259802, 063520220, 062833448, 061383171, 062493765, 065654093, 061229209, 061588138, 061213236, 061091202, 063930044, 062530584, 062127658, 062586985, 061856936, 063519844, 066736379, 063686712, 066885390, 038222504, 066335080, 062785457, 062908669, 061377626, 066712811.

13
LIVNO

ZENICA 13 SARAJEVO 12
GORA@DE

Sretni dobitnici trebaju se javiti na broj telefona 033 281356.

Istraga o uzroku smrti {estomjese~ne bebe Edine Burgi} iz Lukavca koja je duboko potresla mje{tane ovog grada i Tuzlanskog kantona, jo{ je u toku. Beba je podlegla nakon {to je primila redovne vakcine diteper-IPV i HIB. Majka Azra bebu je u ve~ernjim satima dovela u Dom zdravlja u be`ivotnom stanju, da bi nakon neuspjele reanimacije, sat kasnije, de`urni ljekar pozvao policiju, a u slu~aj je uklju~eno i Tu`ila{tvo TK koje vodi istragu. U javnosti se {pekulira da je upravo vakcina uzrok smrti Edine Burgi}, a Federalni zavod za javno zdravstvo privremeno je obustavio kori{tenje ove vakcine u FBiH. Prva obdukcija nije dala odgovor o ta~nom uzroku smrti i ~ekaju se rezultati naknadno nare|enih ispitivanja, a koji bi trebali biti utvr|eni tokom idu}e sedmice. - U pravilu, prilikom kori{tenja bilo kojeg lijeka, pa i cjepiva, nakon nuspojava i te{kih komplikacija, je-

10

14 MOSTAR

12

NEUM

17

SRIJEDA
17. 11. 2010.

^ETVRTAK
18. 11. 2010.

PETAK
19. 11. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 6 C do 12 C

0

0

od 2 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 30C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

Ravlija: ^eka se patohistolo{ki nalaz

DNEVNE TEMPERATURE

dna od mjera je stavljanje van upotrebe te serije lijekova. Ovdje, pogotovo, po{to se radi o vremenskoj koincidenciji, obustavili smo kori{tenje tih vakcina - kazala nam je Jelena Ravlija, glavni epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo FBiH. I ona je potvrdila da prva obdukcija nije dala odgovor o uzrocima smrti bebe, a sljede}i korak je patohistologija. A. Mu.

od 100C do 170C

od 100C do 150C

od 100C do 150C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz pogor{anje biometeorolo{kih prilika u cijeloj zemlji, op}a slika }e biti najlo{ija na jugu. Reumati~ari }e imati izra`enije bolove, a od meteoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, nervoza, dekoncentracija, reumatski bolovi i problemi sa snom. Tokom dana, posebno s dolaskom no}i, biometeorolo{ke prilike }e se lagano popraviti i tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.43 Zalazak 16.19

17. 11. 2010.
Izlazak 13.49 Zalazak 02.18

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obustavljena vakcinacija djece u Federaciji BiH

Obla~no O~ekuje se prete`no obla~no vrijeme s ki{om. Vjetar slab do umjerene ja~ine ju`nog i jugoisto~nog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 6 i 12, a najvi{a dnevna uglavnom izme|u 10 i 15, na jugu do 17 stepeni.

BANJA LUKA

BR^KO 13 TUZLA

Brzo - kratko
Visoki predstavnik Valentin Incko

8

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

teme

BiH ne smije zaostajati za susjedima
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije (EU) Valentin Incko (Inzko) ocijenio je ju~er u Be~u da je politi~ko ozra~je u regiji mnogo bolje nego prije, upozoriv{i istodobno na potrebu br`eg napredovanja BiH u provo|enju reformi i na opasnost zaostajanja za susjedima. - Politi~ko ozra~je u regiji je mnogo bolje nego prije, proces suradnje i pomirbe dobro se razvija, a tome pridonosi posebno hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} koji unosi novo ozra~je u regiji, kao i srpski predsjednik Boris Tadi} - rekao je on. Austrijski diplomata upozorio je da BiH mora br`e napredovati te da ne smije zaostajati za susjedima. Incko: Politi~ka volja - Reforme koje su dovele do liberalizacije viznog re`ima su dokaz da je, kada postoji politi~ka volja, mogu}e provoditi reforme - rekao Incko.

(NE)MOGU]A MISIJA Rje{enja budu}e koalicije jo{ se ne naziru

Nepomirljive razlike SDA i SDP-a u USK
Ne mo`e se praviti koalicija s nekim ko te u startu vara, poru~io Lipova~a
Iako su prije nekoliko sedmica objavili da u partnerskoj koaliciji tra`e tre}eg ~lana za stabilnu vlast u Unsko-sanskom kantonu, kantonalni odbori (KO) SDP-a i SDA do{li su za kratko vrijeme u stanje nepomirljivih razlika. Lider SDP-a USK Hamdija Lipova~a prozvao je Esada Ba{agi}a, predsjednika KO SDA. nastaviti razgovore dok ne vidi konkretan i iskren partnerski odnos. - Te{ko }emo dobiti podr{ku SDA za reforme, jer one uklju~uju promjene ljudi, pozicija i na~ina dosada{njeg rada, ~ija je personifikacija upravo SDA - uvjeren je Lipova~a.

Uprava policije podnijela krivi~ne prijave

Osumnji~eni za izdavanje la`nih uvjerenja
Zbog krivotvorenja slu`benih isprava i pomaganja u prevari Uprava policije Federacije BiH (FBiH) podnijela je krivi~nu prijavu protiv pomo}nika ministra u Ministarstvu za bora~ka pitanja FBiH Martina Fran~e{evi}a te Fadila Imamovi}a i Dragana Majstorovi}a, zaposlenih u ovom ministarstvu. Ovom prijavom obuhva}en je i zaposleni u Ministarstvu odbrane BiH Marko [trbac. Prema saop}enju Uprave policije FBiH, oni su od 2007. do 2009. godine izdali 55 la`nih uvjerenja o pripadnosti Oru`anim snagama BiH te tako o{tetili bud`et FBiH za stotine hiljada KM. - Fran~e{evi} je kao pomo}nik ministra za pitanja boraca u Odsjeku za vojne evidencije od 2007. do 2009. godine izdao tri la`na uvjerenja o obavljanju komandne du`nosti u OS BiH, na osnovu kojih su korisnici stekli pravo na prijevremenu penziju - navodi se u saFran~e{evi}: Sporni op}enju. dokumenti

Partnerski odnos
- Ne mo`e se praviti koalicija s nekim ko te u startu vara - bez

Strah od rasula
Iz Sarajeva nametnuto po`eljno koaliranje sa SDA na terenu Krajine trpi udarce. Ovda{nji SDP-ovci boje se rasula kadrova, a SDA nezaustavljivo gubi rejting nakon {to je voljom bira~a izgubila privilegiju pobjednika. Ipak, `estoko se bori da zadr`i pozicije i ljude na najzna~ajnijim mjestima u vlasti. No, tra`enje tre}eg u koaliciji trenutno je u najve}em }orsokaku. SDP preferira DNZ, a SDA NSRzB, jer „manje tra`e“. Rezervna opcija SDA je vlast bez SDPa, a sa SBiH, A-sda i NSRzB, ali to je ve} vi|eno. Unutar SDA USK vlada klima me|usobnog nepovjerenja i raskola, jer su jedni drugima krali glasove na izborima.
M. DEDI]

Ismijani Ro{i}, Kamber i Kadi}
Huseina Ro{i}a, koji je vodio konstituiraju}u sjednicu novog saziva Skup{tine USK, zbog gre{aka su javno ismijavale njegove strana~ke kolege. Na tapetu kao predmet podsmijeha bili su i Asim Kamber i Sead Kadi}, koji su „izbornim in`injeringom“ sa 16. i 19. mjesta kantonalne liste na proteklim izborima uspjeli u}i u Skup{tinu.
Lipova~a: Tra`i konkretnost i iskrenost

Ustavni sud RS prihvatio zahtjev

uvijanja je ustvrdio Lipova~a. Povod za ovu reakciju bilo je ekspresno zapo{ljavanje 51 osobe u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijanki}“ i unsko-sanskim {kolama koje je obavila SDA u tehni~kom mandatu. Lipova~a je jo{ poru~io Ba{agi}u da nije spreman

Rasprava o statusu dr`avne imovine
Vije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS utvrdilo je da je prihvatljiv zahtjev za utvr|ivanje povrede vitalnog interesa bo{nja~kog naroda u Zakonu o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja. Vije}e Ustavnog suda navodi da }e u roku od mjesec donijeti meritornu odluku o ovom zahtjevu, koji je uputio Klub delegata bo{nja~kog naroda u Vije}u naroda RS.

Nije nastavljena sjednica Skup{tine KS

Rje{enje Op}inskog suda Sarajevo

Odgo|ena delo`acija kardinala Pulji}a
Op}inski sud Sarajevo donio je rje{enje kojim se odga|a delo`acija kardinala Vinka Pulji}a iz dijela nadbiskupske rezidencije u Sarajevu, zakazana za 17. novembar. Podneskom od 12. novembra tra`ioci izvr{enja su predlo`ili Sudu odga|anje predmetnog izvr{enja jer postoji mogu}nost vansudskog izvr{enja obaveze po ranijem sudskom rje{enju. Tra`ioci izvr{enja su predlo`ili da se izvr{enje odgodi za period od 30 dana, pa je Sud donio rje{enje kojim se do 13. decembra odga|a izvr{enje odre|eno ranijim rje{enjem o izvr{enju. Kako se u spomenutom rje{enju navodi, izvr{enje }e se nastaviti na prijedlog tra`ioca izvr{enja i prije isteka roka na koje je odlo`eno, s tim da ako tra`ioci izvr{enja ne predlo`e nastavak izvr{nog postupka do 12. januara 2011. godine, Sud }e obustaviti postupak.

Musi}: SDA je opstruirala sastanak Kluba Bo{njaka!
O~igledno je da se kupuje vrijeme, ka`e predstavnik SDP-a
Nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo na kojoj je trebalo biti izabrano rukovodstvo novog saziva odgo|en je do daljnjeg, jer Klub Bo{njaka nije formiran, {to je izazvalo negodovanje poslanika. Prema rije~ima Fikreta Musi}a iz SDP-a, sastanku Kluba Bo{njaka prisustvovalo je 16 od 24 poslanika.

Bili na sjednici
- Poslanici iz SDA opstruirali su sastanak Kluba, zbog ~ega je do`ivio fijasko. Bili su sprije~eni da do|u, a samo sat poslije na sjednici Skup{tine KS ve}ina ih je bila na svojim mjestima. O~igledno je da se kupuje vrijeme, jer smo trebali izabrati i predsjednika i dati prijedlog za rukovodstvo Skup{tine kazao je Musi}. Musi}: Odgoda Svoje nezadovo- do daljnjeg ljstvo i razo~arenje izrazili su i Nermin Pe}anac, predsjednik Kluba BPS-SDU, te Besim Mehmedi} iz SBiH, nagla{avaju}i da daljnje odugovla~enje ide na {tetu gra|ana. Elmedin Konakovi}, jedini poslanik SDA koji je prisustvovao

Nakon hap{enja u Banjoj Luci

Crnogorac u nadle`nosti Tu`ila{tva BiH
Dragan Crnogorac, koji je uhap{en ju~er u Banjoj Luci zbog sumnje da je po~inio zlo~ine u Srebrenici, predat je u nadle`nost Tu`ila{tva BiH. - Osumnji~eni Crnogorac predat je postupaju}em tu`iocu Posebnog odjela za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH, koji }e ga ispitati i nakon toga donijeti odluku o pokretanju prijedloga za odre|ivanje pritvora - rekao je Srni portparol Tu`ila{tva Boris Grube{i}. Slu`benici Agencije za istrage i za{titu uhapsili su ju~er Crnogorca na podru~ju Banje Luke po nalogu tu`ioca za ratne zlo~ine, i nakon kriminalisti~ke obrade predali ga u nadle`nost Tu`ila{tva. Crnogorac je osumnji~en Grube{i}: Odjel za da je kao pripadnik policijskih snaga Centra ratne zlo~ine za obuku Jahorina, u sastavu MUP-a Republike Srpske, na podru~ju Srebrenice u~estvovao u strijeljanjima zarobljenih mu{karaca i dje~aka bo{nja~ke nacionalnosti.

Skup{tina KS: Jedino nije formiran Klub Bo{njaka

sastanku, izjavio je da je formirati Klub Bo{njaka „kompliciraniji proces, jer ima ~lanove iz vi{e politi~kih partija“.

Ostali klubovi
Ostali klubovi nisu imali problema prilikom odabira svojih kandidata. Iz Kluba Srba za rukovodstvo Skup{tine predlo`ena je Mirjana Mali} iz SDP-a. Za predsje-

dnika Kluba Srba izabran je Branislav Crnogorac iz SDP-a, a zamjenik je Predrag Kojovi} iz Na{e stranke. [to se ti~e Kluba Hrvata, Ivan Brigi} iz SDP-a vr{it }e funkciju predsjednika Kluba te biti kandidat za delegata u Domu naroda FBiH, kao i za rukovodstvo Skup{tine.
S. [ABANAD@OVI]

teme

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

9

NEODGOVORNOST Poslije novog odlaganja sjednice Vlade FBiH

Borci ostali bez naknada zbog premijera Mujezinovi}a
Koeficijent za isplatu mora utvrditi izvr{na vlast
Nakon {to je drugi put u samo nekoliko dana otkazano odr`avanje sjednice Vlade FBiH, uz obrazlo`enje premijera Mustafe Mujezinovi}a da „unutar Vlade nije mogu}e okupiti trenutnu poziciju i

Pismo ~elnicima ve}eg entiteta
Mun sa Dodikom: Pitanje vojne imovine
(Foto: M. Lugi})

opoziciju i odr`ati sjednicu kao i da u izvr{noj vlasti nema konsenzusa“, prema saznanju na{eg lista, najvi{e su ugro`ene bora~ke populacije. - Budu}i da nije odr`ana sjednica Vlade, nije utvr|en ni koeficijent za obra~un i isplatu nov~anih naknada bora~kim populacijama. Jednostavno, na-

Mujezinovi}: Nemamo konsenzus

knada ne}e biti sve dok premijer Mujezinovi} kona~no ne prekine politi~ko nasilje i odr`i sjednicu na kojoj se moramo izjasniti o ovom pitanju - kazao je za na{ list zamjenik premijera i ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda. Posljednji koeficijent za isplatu utvr|en je za mjesec oktobar, i to bez bilo kakvih umanjenja. Bevanda nije `elio komentirati {pekulacije da novca za isplatu bora~kih naknada u punom iznosu trenutno nema u bud`etu. Zbog novog odlaganja odr`avanja sjednice Vlade FBiH zamjenici premijera Gavrilo Grahovac i Vjekoslav Bevanda dostavili su predsjednici FBiH Borjani Kri{to i potpredsjednicima Spomenki Mi}i} i Mirsadu Kebi pismo u kojem zahtijevaju spre~avanje dalje saBevanda: movolje premijera Politi~ko Mujezinovi}a u penasilje premijera riodu do izbora nove izvr{ne vlaAd. H. sti.

Ambasador SAD s politi~kim rukovodstvom RS

Referendum o ulasku u NATO ne bi bio od pomo}i
SAD }e podr`ati promjene i pomo}i onima koji ovdje `ele vidjeti reforme
Ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) smatra da referendum u RS, koji najavljuju zvani~nici tog bh. entiteta oko mogu}eg ulaska BiH u NATO, ne bi bio od pomo}i. - Referendum, koji bi bio odr`an samo u RS ne bi bio od pomo}i, ali mislim da je odgovaraju}e za cijelu zemlju BiH da, recimo, ukoliko se `eli odr`ati referendum o ulasku u NATO, to i bude ura|eno kao {to je bio slu~aj u nekim drugim zemljama - rekao je Mun nakon razgovora s predstavnicima banjalu~kih nevladinih organizacija (NVO,) u~enicima i studentima Omladinskog komunikativnog centra (OKC) Banja Luka. O istim temama razgovarao je i sa ju~er ozvani~enim predsjednikom RS Miloradom Dodikom, predsjednikom entitetskog parlamenta NSRS Igorom Radoji~i}em i rukovodstvom SDS-a. Mun je napomenuo da prvo vlasti treba da rije{e pitanje vojne imovine, {to }e otvoriti vrata za u~e{}e BiH u MAP-u, a „stvarno ~lanstvo u NATO je ne{to {to se ne}e dogoditi tako skoro pod pretpostavkom da ljudi ove zemlje `ele ulazak u NATO. - SAD }e podr`ati promjene i pomo}i onima koji ovdje `ele vidjeti reforme, ali ih naprije moraju donijeti lideri BiH - izjavio je Mun, dodav{i da }e novoizabrana vlast u BiH biti suo~ena sa brojnim izazovima na putu ka evroatlantskim integracijama, zbog ~ega o~ekuje formiranje najja~e mogu}e koalicije na nivou BiH, koja bi omogu}ila da se do|e V. S. do promjena.

Konstituiran osmi saziv Narodne skup{tine RS

Bez Hrvata na ~elu zakonodavne vlasti
Predsjednik Skup{tine Igor Radoji~i}, potpredsjednici Snje`ana Bo`i} i Ramiz Salki} Demokratija u RS se demonstrira preko le|a najslabijih i najmalobrojnijih
U Banjoj Luci je konstituiran osmi saziv Narodne skup{tine RS. Za predsjednika Skup{tine izabran je Igor Radoji~i} (SNSD), koji se izja{njava kao Crnogorac, a za potpredsjednike Snje`ana Bo`i} (SDS) iz reda Srba i Ramiz Salki} (SDA) iz reda Bo{njaka. Time u novom rukovodstvu Narodne skup{tine RS-a po prvi put od usvajanja ustavnih promjena o konstitutivnosti svih naroda na teritoriji cijele BiH ne}e biti predstavnika hrvatskog naroda.

Sve~ana ceremonija u Palati predsjednika RS

Dodik tvrdi da ne}e upravljati novom entitetskom vladom
Najavljen sastanak politi~kih partija
Primopredajom du`nosti Milorad Dodik ju~er je i zvani~no u{ao u Palatu RS i preuzeo du`nost predsjednika ovog entiteta koju je ranije obavljao Rajko Kuzmanovi}. Kao svoju prvu aktivnost Dodik je najavio odr`avanje konsultativnog sastanka s politi~kim partijama u RS, a u vezi s formiranjem Vlade. - Moja namjera nije da upravljam Vladom, ali jeste da tra`im odgovornost i energiju, jer svaki zastoj na provo|enju Ustava, zakona i zapo~etih reformi bit }e upozorenje i tra`enje dodatnog vjetra i kretanja naprijed - kazao je Dodik. On je istakao da }e se nova Vlada RS upustiti u rje{avanje va`nih pitanja i reformi kao {to su reforma penziono-invalidskog osiguranja, stabilizacija fiskalnog sistema

Pokazana nemo}
- Najbolnije je {to predsjednik Ustavnog suda RS izjavljuje da je zadovoljan ovakvim na~inom formiranja saziva Skup{tine RS - izjavio je za „Dnevni avaz“ Tomislav Tomljanovi}, predsjedavaju}i Kluba Hrvata u Vije}u naroda RS iz starog saziva. On je kazao da su izborni rezultati pokazali nemo} Hrvata u ovom dijelu BiH, nagla{avaju}i i da se ovaj konstitutivni narod tek sada, nakon

Kasipovi} privremeni premijer
Potpredsjednik Vlade RS Anton Kasipovi} obavlja}e premijerske du`nosti do formiranja nove vlade RS, po{to je biv{i premijer Milorad Dodik na njega prenio ovla{}enja do izbora nove Vlade. i ja~anje privrede. Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je i da RS `eli da podr`i odnose pomirenja i dijaloga u regionu, a posebno u B. SPASENI] BiH.

Novi ~elnici NSRS: Bo`i}, Radoji~i} i Salki}

(Foto: M.Lugi})

{to je eliminiran iz mogu}nosti da se na|e u rukovodstvu entitetskog parlamenta, nalazi u poziciji iz koje ne mo`e ni{ta promijeniti u politi~kom, ekonomskom i socijalnom smislu.

S druge strane, u SNSD-u tvrde da izborom rukovodstva NSRS nije prekr{en Ustav RS, {to je, prema njima, i najva`nije.

Poslovnik i Ustav
- Ustav RS ne govori uop}e o tome, ve} poslovnik NSRS. Dakle, imamo tu jasnu manipulaciju. No, ja mogu shvatiti da se koalicionom partneru treba ustupiti mjesto, ali se o tome moralo ranije razmi{ljati i ne i}i ovako, da se sve slomi na na{im le|ima, odnosno da se demokratija RS demonstrira preko le|a najslabijih i najmalobrojnijih u RS, a to su Hrvati - napominje Tomljanovi}. V. STEVANOVI]

Iznena|enje i nevjerica
Zajednica Hrvata Banja Luka ju~er je saop}ila da je iznena|ena izostankom izbora potpredsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske (RS) iz hrvatskog naroda te da novonastala situacija jo{ jednom potvr|uje polo`aj Hrvata u RS. Neizbor potpredsjednika NSRS iz reda hrvatskog naroda „direktno je kr{enje Ustava RS, a govor potpredsjednika tog etniteta Emila Vlajkija je potvrda dogovora Dodik -^ovi}“, saop}io je HSS-NHI.

Kandidati za premijera
Tokom sve~ane ceremonije ju~er su se u krugovima iz Vlade RS mogle ~uti ocjene da se jo{ vodi mrtva trka za mandatara za sastav Vlade RS, a umjesto dosada{njih potencijalnih kandidata, o kojima je „Avaz“ ve} pisao - Slavka Mitrovi}a, Ranka [krbi}a, Aleksandra D`ombi}a, Slobodana Puhalca i Sredoja Novi}a, saznajemo da je jo{ jedan ozbiljan kandidat za ovu funkciju @eljka Cvijanovi}, dosada{nja {efica Dodikovog kabineta.

Klub poznatih

Majo Pavlovi}

10

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

teme

Organizirao bih veliki rok koncert u Sarajevu
Li~ni profil mladog strip-umjetnika i profesora likovne kulture
Ime i prezime: Majo Pavlovi}. Datum i mjesto ro|enja: 12. mart 1979. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Valentinovo i No} vje{tica. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Tokom ljeta uglavnom putujem po Americi ili Evropi. Omiljeni muzi~ar: D`im Morison (Jim Morrison), pjeva~ grupe „Doors“. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Misery“. Omiljeni pisac: Stiven King (Stephen King). Umjetnik kojeg cijenite: Umjetnici Amedeo Modiljani (Modigliani), Salvador Dali, Egon [ile (Schiele). Za koji klub navijate: Ne pratim sport, pa nemam ni favorita. Koga biste poveli na pusti otok: Djevojku. Jeste li ljubomorni: Malo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Pica i ledeni ~aj od brusnice. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam se brinem o svom imid`u. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Pomalo.

TENDERI Manipulacije Direkcije za autoceste

Dr`avna banka ne mo`e upravljati novcem za autoput
Tender promijenjen tri puta u pet dana mimo zakona
Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta (FEDA), provedbom tendera za izbor banke koja }e voditi ra~une ove institucije, ali i dr`ati oro~ena sredstva, napravila je jedan od klasi~nih primjera manipulacije tenderskim procedurama. Ova institucija, radi dodjele posla izgleda ve} unaprijed poznatoj banci, vlastiti tender promijenila je tri puta u roku od pet dana, da bi na koncu jo{ i bez obrazlo`enja odbila ponude koje su pristigle po{tom!? - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda objavljen je 22. oktobra. Izmjene su potom ura|ene 25., 27. i 28. oktobra, a da prema zakonskoj obavezi uop}e nije produ`en rok trajanja tendera za sedam dana. Osim toga, u poja{njenjima izmjena nije navedeno na ~iji se zahtjev rade, {to je tako|er zakonska norma, a na{a ponuda je bez otvaranja i dopisa s odgovorom vra}ena u ve}oj koverti od one koju smo poslali - saop}eno je na{em portalu u dr`avnoj Union banci. Da sve bude jo{ zanimljivije, promptno je odbijena i `alba dr`avne banke upu}ena Direkciji

Pavlovi}: Operisan od politike

Imate li ku}nog ljubimca: Da, kornja~u Mrvicu. Koji je Va{ `ivotni moto: Budi promjena koju `eli{ da vidi{ u svijetu. Va{ najbolji prijatelj je: Kolega iz Centra za mlade u kojem radim Senad Mehmedagi}. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Operisan sam od politike. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Organizirao veliki rok koncert u Sarajevu, na kojem bi nastupili najve}i bendovi iz cijelog svijeta. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne, nikako.

Politi~ki pokrovitelji
Ova de{avanja otvaraju i pitanje upravljanja novcem FEDA-e, s obzirom na to da se tender za izbor banke, i to javni, a ne konkurentski, raspisuje i za bud`et Federacije BiH. Kako da je za autoceste spremno vi{e od milijardu KM, jasno je da }e neka banka na provizijama i transakcijama imati unosan biznis. No, o~ito je kao i s gradnjom autocesta i obilaznica, gdje se favorizira neuspje{ni slovenski SCT, da se dr`avne firme na svaki mogu}i na~in izbjegavaju uklju~iti u posao generacije jer neko, prema svemu sude}i, `eli ukrasti dio novca za sebe i svoje politi~ke pokrovitelje.

Union banka: Ponuda nije ni otvorena

za autoceste i to po gotovo istovjetnom {ablonu. Mada je `alba upu}ena dva dana prije dobivanja odluke, iz FEDA-e je stigao stav da je „stigla poslije isteka roka za primjedbe“?! Komentar u FEDA-i o cijelom slu~aju ju~er nije bilo mogu}e dobiti.
www.dnevniavaz.ba

SMS
KRIMINAL U KRIVAJI - Mujezinovi} zajedno sa He}om i Brankovi}em treba da odgovara zbog kriminalne privatizacije „Krivaje“ iz Zavidovi}a. ^ak je inicirao i promjenu zakona o privrednim dru{tvima, samo da bi registrirali kriminalnu privatizacijsku tvorevinu „Krivaju 1884“, kao proizvod kriminalne privatizacije „Krivaje“. MIRNO SPAVAJTE - Najve}e klizi{te u dr`avi „strpjet }e se“ jo{ 10 dana, a gra|anima poru~eno da mirno spavaju. Pa ova nevolja nije do{la sama od sebe. Ovo nije bio zemljotres ni poplava ve} nemar. Kao kad zimi vozi{ na }elavim gumama i sleti{ u provaliju. Je li to Bogom dana nevolja da je nerje{iva? DRSKOST I LOPOVLUK Sramota je za dr`avu da ove osnovne `ivotne namirnice nije

Dnevni avaz 061-142-015
Vladaju}a struktura podsti~e ovim primjerima na nerad. TADI]U DATI KABINET - Molio bih nadle`ne institucije u BiH da se pobrinu kako bi se predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u obezbijedio kabinet predsjednika Srbije u Banjoj Luci po{to je veoma ~est gost vladaju}eg SNSD-a. Pa Tadi} vi{e vremena provodi u Banjoj Luci nego u Beogradu. VIZE I BESPARICA - Pozitivna je vijest o ukidanju viza, ali je ona otvorila o~i narodu kada su u pitanju na{e ekonomske mogu}nosti. Iako su svi pohrlili prema turisti~kim agencijama kako bi uplatili aran`man i otputovali negdje za praznike u Evropsku uniju, na{ standard nam ne dozvoljava ni da koristimo ono {to nam je Evropa kona~no omogu}ila.

Nakon odluke o viznoj liberalizaciji za BiH

u stanju subvencionirati, te se tako za{titi od monopolista. U {ta se tro{i silni novac koji se ubire od PDV-a? Nova poskupljenja hrane su primjer drskosti i lopovluka. NESPOSOBNI I NE[KOLOVANI Kada sam vidio ko su nam sve ambasadori u svijetu, opet sam zaklju~io da je na{a dr`ava od temelja do krova truhla i puna crva koji je konstantno ru{e. Na svakom polo`aju su nam nesposobni i ne{kolovani. Kad vidite da po biroima i op}inama rade ne{kolovane osobe, onda je normalno da tu nema napretka. NAJLO[IJI BEZ KAZNE - To {to je konstatirano da je dr`avni ministar prometa Rudo Vidovi} najlo{iji po u~inku ni{ta ne zna~i jer isti nikada ne}e biti ni na jedan na~in sankcioniran, niti }e mu se nerad odraziti na pla}u.

Pove}an broj zahtjeva za paso{e oborio sistem
U BiH samo za pet dana primljeno je oko 20.000 zahtjeva za izdavanje biometrijskih paso{a, {to je ~etiri puta vi{e od ranijeg sedmodnevnog prosjeka
Sigurnosne provjere na serveru za obradu li~nih podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) te veliki broj zahtjeva za izdavanje biometrijskih paso{a doveli su ju~er do pada sistema u koji se pohranjuju svi li~ni podaci gra|ana i stvorili velike gu`ve na {alterima u brojnim gradovima na{e zemlje. Kako saznajemo u IDDEEA-i, nakon odluke o viznoj liberalizaciji za BiH samo za pet dana primljeno je oko 20.000 zahtjeva za izdavanje biometrijskih paso{a, dok je ranije sedmodnevni prosjek bio izme|u {est i osam hiljada zahtjeva. U ovoj instituciji ka`u da se sporni server nalazi u Sarajevu i u njemu su svi podaci o li~nim kar-

Gu`ve na {alterima: Ne `uriti s podno{enjem zahtjeva

(Foto: M. Lugi})

Vi{esatna ~ekanja
Gra|ani Sarajeva i Banje Luke koji su ju~er predavali zahtjeve istakli su da su ~ekali u redovima izme|u ~etiri i pet sati te ovaj doga|aj okarakterizirali kao nesposobnost doma}ih institucija da se pripreme za veliki posao koji je pred njima.

tama, voza~kim i saobra}ajnim dozvolama te mjestima prebivali{ta i boravi{ta svih gra|ana BiH. - Sistem je usporen, obavljaju se njegove sigurnosne provjere, a u toku su i odre|ene instalacije programa s ciljem uskla|ivanja sa standardima koje }e uskoro kontrolirati inspekcije Evropske komisije - potvrdila je za „Avaz“ portparol IDDEEA-e Amila Opardija. Ona je potvrdila da je broj zahtjeva za izdavanje biometrijskih

paso{a ~etiri puta ve}i u odnosu na period prije odluke o ukidanju viza, {to je dodatno usporilo posao na njihovom primanju i obradi. - Apeliramo na gra|ane da budu strpljivi, jer }e se kroz dan ili dva sve vratiti u redovne aktivnosti - dodala je Opardija. Iz banjalu~kog Centra javne bezbjednosti tako|er su apelirali na gra|ane da, ukoliko im u ovom trenutku nije neophodna biometrijska putna isprava, ne `ure s podno{enjem zahtjeva. B. SPASENI]

teme

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

11

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} posjetio Mostar

Neophodno ostvariti jednakopravnost Hrvata
Federalna jedinica s hrvatskom ve}inom zna~i stabilnost BiH, poru~io ^ovi}
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} sastao se tokom svog ju~era{njeg boravka u Mostaru s predstavnicima bh. politi~kih stranaka s hrvatskim predznakom, te delegacijama SDPa i NSRzB. - Ono {to me ispunilo optizmom je to da su u pogledu pitanja jednakopravnosti, bez obzira na razli~itu retoriku, svi na sli~nom tragu. Ono {to je Hrvatskoj bitno, to je jednakopravnost Hrvata s druga dva konstitutivna naroda u BiH, a kakav }e biti modalitet ustavnih promjena, to je stvar dogovora politi~kih lidera u ovoj zemlji - kazao je Josipovi}. Na zajedni~kom sastanku u restoranu Radobolja, za istim stolom s predsjednikom Hrvatske sjedili su lideri HDZ-a BiH i HSP-a Dragan ^ovi} i Zvonko Juri{i}, zamjenik predsjedni(Foto: A. Du~i})

Specijalci „Kobre“: Austrijski mediji pi{u da su po`urili u akciju

AUSTRIJA Nakon potrage za Mladi}em u Be~u

Mostar: Josipovi} i gradona~elnik Be{li} u {etnji gradom

Jesu li Avdu Sara~evi}a dojavile kom{ije Srbi?
Austrijska policija: Nismo mogli poslati pismeni poziv bjeguncu
Slu~aj 62-godi{njeg Avde Sara~evi}a iz Hrasnice kod Sarajeva kojem su pripadnici austrijske specijalne policije „Kobre“ nedavno upali u stan u Be~u vjeruju}i da su uhapsili zlo~inca Ratka Mladi}a, i dalje izaziva veliku pa`nju javnosti. dao ta~nu sdresu moga stana i rekao da se Mladi} krije tu pod muslimanskim imenom kako bi se kamuflirao! Policija je potvrdila da je dobila ovakvu informaciju. No, oni su bez ikakvih obavje{tajnih provjera, jednostavno upali u moj stan, te izmaltretirali i prestra{ili mene i moju suprugu Muniru - izjavo je za „Avaz“ Avdo Sara~evi}. Na pitanje je li mo`da rije~ o provokaciji njegovih kom{ija srpske nacionalnosti, koji, kako nam je ranije otkrio, tako|er, `ive u tom dijelu Be~a, Sara~evi} nije mogao precizno odgovoriti, ali ne isklju~uje ni tu mogu}nost.

ka HDZ-a 1990 Martin Ragu`, predsjednik NSRzB Mladen Ivankovi} Lijanovi}, te potpredsjednica SDP-a Lidija Kora}. S ^ovi}em i Ragu`em Josipovi} je odvojeno razgovarao u hrvatskom konzulatu, gdje je upoznat s nedavno

Pitanje granice najbitnije
Josipovi} je istakao da o~ekuje {to skorije formiranje vlasti u BiH kako bi otpo~eli razgovori s Hrvatskom o rje{avanju najbitnijih pitanja izme|u ove dvije zemlje, kao {to je pitanje granice.

potpisanim sporazumom izme|u ove dvije stranke. - Mislim da je gospodin Josipovi} do kraja razumio da ono {to mi predla`emo, a to je federalna jedinica s hrvatskom ve}inom, zna~i za{titu i stabilnost BiH i njen put ka Evropskoj uniji - izjavio je lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. Predsjednik Hrvatske iskoristio je priliku i da kratko pro{eta Mostarom, a doma}in mu je bio gradona~elnik Ljubo Be{li}.
A. Du.

[okantni detalji
O doga|aju o kojem je prvi pisao „Dnevni avaz“, izvijestili su gotovo svi utjecajniji austrijski mediji, uklju~uju}i dr`avnu televiziju ORF. Otkriveni su i neki interesantni detalji o tome kako je uop}e do{lo do akcije. Oni su {okirali porodicu Sara~evi}. - Policiji se tri sata prije akcije obratio izvjesni ~ovjek. Donio je isje~ak iz novina s fotografijom Ratka Mladi}a i rekao da u svom kom{iluku zna ~ovjeka koji veoma sli~i toj osobi! On je

Sara~evi}: Ne odustaje od tu`be

Strah od pratilaca
Isti~e da je rije~ o policijskom java{luku i da }e stoga zasigurno tu`iti austrijsku policiju zbog nanesene du{evne boli i ozbiljnog uzne-

U ku}i mu bili „Crni labudovi“
Zanimljivo je da je u ku}i Avde Sara~evi}a u Hrasnici tokom rata bila smje{tena jedna od najboljih diverzantskih jedinica u Armiji BiH - poznata pod nazivom „Crni labudovi“, {to dodatno ~ini apsurdnim njegovo hap{enje zbog sumnji da je rije~ o ratnom zlo~incu Ratku Mladi}u!

miravanja njegove porodice. Navode}i da je umjesto Mladi}a prona|en njegov dvojnik, austrijski mediji citiraju iskusne policijske istra`itelje koji tvrde da su se bojali da bi bjegunac Mladi} uza sebe mogao imati naoru`ane pratioce i da je zbog toga u akciju uklju~ena i specijalna policija. Nagla{avaju}i da je izvor informacije bio uvjerljiv, preciziraju da se ovakva vrsta saznanja „ne mo`e provjeriti tako {to bi mogu}em bjeguncu poslali pismeni poziv“. Ipak, i austrijski mediji konstatiraju da su specijalci po`uriF. VELE li u akciju.

Novi rast cijena u RS

Hljeb poskupio za 10 feninga
Nakon vi{emjese~nog sukcesivnog rasta cijena bra{na u RS, koje je u posljednja dva mjeseca poskupjelo za oko 40 posto, u ovom entitetu u mnogim pekarama ju~er je pove}ana i cijena hljeba. U Banjoj Luci hljeb je u nekim pekarama u prosjeku poskupio za oko 10 feninga, te je njegova cijena sada izme|u 1,10 i 1,20 KM. - Vekna hljeba kod nas je do sada ko{tala jednu marku, ali zbog stalnog poskupljenja bra{na sada smo podigli cijenu za 10 feninga - kazali su u banjalu~koj pekari „Sunce“. U udru`enju pekara RS isti~u da ne postoji dogovor na nivou entiteta o rastu cijene hljeba, te da je to individualna stvar svakog proizvo|a~a. - Ne postoji zajedni~ka inicijativa, nego cijenu hljeba odre|uje i formira svaki proizvo|a~ za sebe - kazao je predsjednik Udru`enja pekaB. S. ra RS Sa{a Trivi}.

12

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

panorama

POVRATNICI Kako `ivi porodica Hajdarevi} iz Pervana kod Bratunca

Ilahije izveo hor Med`lisa IZ

Zbog skupe mjese~ne karte upitno Fahrudinovo dalje {kolovanje
Demobilisani borac Fadil Hajdarevi} mjese~no prima 150 KM morao napustiti i fudbalski klub „Bratstvo“
Porodica Hajdarevi} iz Pervana kod Bratunca u svoj prijeratni dom vratila se 2001. godine. Fadil Hajdarevi} je demobilisani borac i njegova mjese~na naknada iznosi 150 KM. Fadil `ivi sa suprugom Munirom i sinom Fahrudinom koji poha|a drugi razred srednje {kole. Naizgled ni{ta neobi~no, ali ako se uzme u obzir da Fahrudinova mjese~na karta ko{ta oko 150 KM, postavlja se pitanje od ~ega ovi ljudi `ive. - Najve}a radost mi je sin koji je primjeran i dobar u~enik. Dok je i{ao u osnovnu {kolu bio je odli~an, dobio je mnoga priznanja ka`e Fadil. Nakon zavr{ene osnovne {kole Fahrudin je upisao Op}u gimnaziju u Srebrenici. - Ni sada on nije lo{ u~enik. Vrlodobar je. Malo mu je falilo da bude odli~an - ka`e Fadil. Zbog skupe mjese~ne karte i lo{e materijalne situacije upitno je njegovo dalje {kolovanje. - Borit }u se svim silama da {kolujem dijete, ali ukoliko mi neko ne pomogne, ne znam kako }u iza}i nakraj. Sa ovim primanjima koja nisu

Bajram obilje`en i u Livnu

Ilahije prethodile namazu i hutbi
Centralna bajramska manifestacija u Livnu je odr`ana u Lala-pa{inoj d`amiji na Begluku, gdje je namaz predvodio i hutbu odr`ao glavni livanjski imam D`evad ef. Had`i}. Za razliku od ranijih bajramskih sve~anosti, ovaj put namazu i hutbi prethodilo je izvo|enje nekoliko illahija hora Med`lisa IZ, koji }e i tre}eg dana Bajrama, uz KUD iz Bugojna, u~estvovati na bajramskoj priredbi u livanjskom Domu kulture. Sve~ano je bilo i u ostalim livanjskim d`amijama, da bi nakon namaza i obilaska mezarja uslijedila klanja kurbana i proslave u krugu porodica i prijatelja. Sli~no je bilo i u ToA. K. mislavgradu, Glamo~u i Kupresu.

Fahrudin

[ta mi se (ne) svi|a u Stocu

Pla}a lijekove
Fadil je bolestan i ve} dvije godine doktori mu nisu uspostavili dijagnozu. - Redovno idem na terapije. Iako imam zdravstvenu knji`icu, lijekove pla}am 47 KM. Tro{im ih sedam dana i onda ispo~etka. Zahvaljuju}i rodbini i kom{ijama uspijevam ih obezbijediti - navodi Hajdarevi}.
Fadil sa sinom Fahrudinom: Pitaju se kako dalje

Mladi nemaju priliku za zaposlenje
- Svi|a mi se ovaj grad, jer je ljepota Stoca ne{to posebno. Na`alost, odmah se moram nadovezati i re}i da mi se ne svi|a {to je Stolac zapostavljen. Ovaj grad to ni~im ne zaslu`uje, a danas je i ostavljen i zapostavljen. Ru`no je i {to se o ~isto}i ne vodi ra~una. Mladi ljudi u Stocu nemaju nikakvu priliku za Munta Piri}, penzionerka zaposlenje. Penzioneri su u te{kom polo`aju. Na`alost, vi{e je stvari i pojava koje mi se u Stocu ne svi|aju, nego {to je onih lijepih N. B. ka`e Munta Piri}, penzionerka.

redovna ne mogu ga {kolovati - navodi Hajdarevi}. Zbog nedostatka novca Fahrudin je morao napustiti fudbalski klub „Bratstvo“ iz Bratunca gdje je trenirao vi{e od godinu. Dok njegovi prijatelji iz razreda posjeduju kompjutere i internet,

za Fahrudina je to jo{ uvijek samo san. Sa problemom skupih mjese~nih karata bore se svi povratnici u Bratunac. Pro{lih godina Federalno ministarstvo je izlazilo ususret u~enicima i roditeljima finasiraju}i I. RAMI] im karte.

Mustafa [ukilovi} i Salko Ba}evac iz Janje zajedno obilje`avaju Bajram

Sa sinovima za kurban zaklali dvije junice
Meso podijelili familiji, kom{ijama i prijateljima Sve se uradi i stigne na vrijeme kad je puno ruku, ka`u doma}ini
Muslimani Semberije tradicionalno i u skladu sa vjerskim obi~ajima obilje`ili su Kurban-bajram u tri obnovljene d`amije, prino{enjem kurbana, posjetom mezarjima i tradicionalnim bajramskim ru~kom u krugu porodice i prijatelja. Bajram-namaz klanjan je u prepunoj centralnoj gradskoj Atik d`amiji u Bijeljini, te u ^ar{ijskoj i D`edid d`amiji u Janji. Klanje kurbana zabilje`ili smo na imanju porodice [ukilovi} u Janji, gdje su had`ija Mustafa [ukilovi} i had`ija Salko Ba}evac sa sinovima za kurban zaklali dvije junice, ~ije meso je podijeljeno familiji, kom{ijama i prijateljima. Za ~lanove obje porodice bajramsko prrje{avamo - ka`e Fadil Ba}evac koji se pobrinuo da sve bude dobro organizovano. Prino{enje velikih, porodi~nih kurbana u Janji ne bi moglo pro}i bez ~uvenih mesara iz Vlasenice, oca i sina Muje i Mevludina ]ati}a, koji su anga`ovani kako bi stru~no i na vrijeme sve bilo obavljeno. Majstor Mujo prisje}a se prvog mjesta osvojenog prije rata na takmi~enju mesara u Novom Sadu, ali i poslovnog uspjeha kada je za 24 sata obra|eno 147 janjadi. Vje{te ruke i skladni odnosi dvije janjanske porodice u~inile su da i prvi dan ovog Kurban-bajrama protekne u skladu sa adetima i vjerskim propisima. E. M.

Bajramska poruka iz Srebrenice

Jedinstvo imperativ svih muslimana

Bajramsko prijepodne proteklo je radno

Centralna sve~anost prvi put u ^ar{ijskoj d`amiji

Prvi put od povratka, centralna bajramska sve~anost u Srebrenici odr`ana je u obnovljenoj ^ar{ijskoj d`amiji koja je u toku agresije na BiH bila poru{ena do temelja. Damir ef. Pe{tali}, glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Srebrenica, u bajramskoj hutbi, ~estitaju}i svim povratnicima Bajram, jo{ jednom je pozvao na jedinstvo i slogu. - Nisu muslimani [panije nestali nakon osam stolje}a zato {to nisu imali velikih i obrazovanih pojedinaca, oni su prije svega nestali zato {to nisu imali ~vrstu zajednicu i {to nisu bili jedinstveni. Jedinstvo je Allahov imperativ kao i post, zekat, had` i namaz, i zato mora biti na{ prioritet - kazao je ef. Pe{tali}, isti~u}i da nikad ne smijemo zaboraviti one koji su najvi{e dali za odbranu Bosne i Hercegovine i majke kojima nema ko otvoriti vrata. Na podru~ju Srebrenice bajram-namaz klanjan je u d`amijama u Poto~arima, Su}esci, Osma~ama, Osatici i Me. Sm. Dobraku.

ijepodne proteklo je radno kako bi na vrijeme bila ispunjena i ova vjerska du`nost. - Sve se uradi i stigne na

vrijeme kad je puno ruku. Na{e porodice povezane su rodbinskim vezama, a mnoge stvari u `ivotu zajedni~ki

Najve}i muslimanski blagdan obilje`en i u Vi{egradu

Najva`nije je da poka`emo da smo na pravom putu
Ef. Memi{evi}: Uz Bo`iju pomo}

Bajram-namaz klanjan je u tri vi{egradska d`emata - u Carevoj d`amiji, Me|e|i i Kao{ticama. Bajram-namaz u Carevoj d`amiji u centru grada predvodio je Bilal ef. Memi{evic, koji je vjernicima Bo{njacima

koji `ive u Vi{egradu ~estitao veliki muslimanski praznik. - Najva`nije je da poka`emo da smo na pravom putu, jer tako }emo sa~uvati sve dobro koje nam je Bog podario. Najvi{e ljuba-

vi i pa`nje trebamo podijeliti sa svojom djecom i pokazati im dobrim djelima kako se uz Bo`iju pomo} prolazi kroz `ivot pun te{ko}a u ovim stresnim vremenima - kazao je ef. M. An. Memi{evi}.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

13

VISOKO Iako stara d`amija u Godu{i nije u upotrebi

Husnija i Salko petkom ba{ u njoj klanjaju podne
Prvi put se spominje u sid`ilu Sarajevskog mule 1565/66. sela napravljena nova d`amija U podno`ju

D`amija bila pretijesna da primi sve vjernike

U Jusuf-pa{inoj d`amiji u Maglaju

Bajram-namaz mnogi klanjali u haremu
Centralna bajramska sve~anost za podru~je Med`lisa IZ Maglaj odr`ana je u Jusuf-pa{inoj d`amiji Kur{umliji koja je bila pretijesna za blizu 800 vjernika, pa su mnogi bajramnamaz u hladno novembarsko jutro, na svega nekoliko stepeni iznad nule, klanjali u haremu d`amije. Sve~anosti su po~ele klanjanjem sabah-namaza, imam d`amije had`i hafiz Hidajet ef. Tali} odr`ao je vaz o temi „Kriza i recesija u dru{tvu posljedica su duhovne i moralne krize ljudskog roda“. Namaz je predvodio i hutbu odr`ao glavni imam Med`lisa IZ Maglaj had`i Izudin ef. Kru{ko. Potom su uslijedili obilasci mezaristana i u~enje Fatihe i jaN. B. ’sina za umrle.

Na podru~ju Med`lisa IZ @ep~e

Paketi}i za polaznike mekteba
Stara d`amija i harem u Godu{i Unutra{njost stare d`amije

Godu{ka d`amija na viso~koj op}ini smatra se najstarijom u ovom kraju i prvi put se spominje u sid`ilu Sarajevskog mule 1565/66. Ve} izvjesno vrijeme nije u upotrebi, jer je u podno`ju sela Godu{a napravljena nova d`amija. Ka`u mje{tani, ona je bli`a i „pod nogu“. Ipak, iako je stara d`amija zaklju~ana, Husnija [ehovi} i had`i Salko Bu~o svakog petka ba{ tu dolaze klanjati podne-namaz. - Kada je napravljena nova d`amija dolje u selu, onda je ova zapu{tena. Ponekad neko do|e, kada se nekome klanja d`enaza, jer je tu i harem. Ba{ prije nekoliko dana bilo je nekoliko stotina ljudi na jednoj d`enazi, ali

drugim danima nema nikoga. Nas nekoliko je tra`ilo da se u staroj d`amiji klanja d`uma bar jednom mjese~no. D`emat nije dozvolio - pri~a had`i Salko (88), koji je nedaleko od d`amije napravio i dvije hair ~esme. Prije izvjesnog vremena, d`amija je dijelom obnovljena, promijenjen je krov i fasada. Trebalo bi restaurirati i munaru, ali mje{tani nemaju para. Poznato je da je d`amiju od sedre, na vrhu sela, sagradio majstor Alija ^ila{ sa Gromiljaka sa sinovima Hamdom i Refikom, te amid`i}em Jusufom. Tokom 50-ih godina je obnovljena, ali ni tada munara nije rekonstruirana. N. OMEROVI]

Kako je nekad bilo
- Husnija ima klju~ d`amije, pa do|e svakog petka. Ovdje klanjamo podne-namaz, s obzirom na to da ne mo`emo samo nas dvojica klanjati i d`umu. Onda ovdje popijemo i kahvu i onako se ba{ ispri~amo. Nekada su se u ovoj d`amiji klanjali namazi, d`ume, teravije, ostajalo se ramazanima i do sabaha. Ali, vremenom je starijeg svijeta i mojih prijatelja pomrlo. Sada su tu neki drugi ljudi - prisje}a se had`i Salko.

Paketi}e su djeci uru~ili imami Dedovi} i Tutnji}

Bu~o: Ba{ se ispri~amo

Gra|ani Jelaha protestirali zbog ru{enja dimnjaka ciglane

Protiv odgovornih }e podnijeti krivi~ne prijave
Aktivisti Jedinstvene organizacije mladih, koji su organizirali okupljanje, isti~u da sru{eno ne mogu vratiti, ali odgovorne mogu i `ele na}i
Nakon nenajavljenog no}nog ru{enja dimnjaka ciglane u Jelahu, aktivisti Jedinstvene organizacije mladih (JOM) u centru Jelaha organizirali su mirni protestni skup. ^injenice da je dimnjak u procesu privatizacije postao privatno vlasni{tvo te da, uprkos insistiranju iz Jelaha, nije uvr{ten na listu nacionalnih spomenika BiH, nisu uvjerile gra|ane da je ru{enje bez propisane procedure i najave na zakonu zasnovan posao. - Ovo je na{ protest protiv postoje}eg sisitema. @elimo sistem koji se bori za nas, gra|ane - isti~e Anid Hrvi} iz Jelaha. - Treba se okrenuti lijevo i desno, pa vidjeti kako ostali narod `ivi i {ta misli. Na{a vlast nas ne gleda, gledaju samo sebe i svoje interese ka`e Mehmed Pilav iz Jelaha. S nevjericom na sve gleda i Ahmet Kujund`i} koji je u ciglani radio od 1974. godine. - Ne znam do kad }e narod ovako `ivjeti. Ja sam u penziji, ali pitam se kako }e ovi mladi dalje. Nisam mogao

Na podru~ju Med`lisa IZ @ep~e bajram-namaz klanjan je na 15 mjesta, a u samom gradu na dva mjesta, u Pre~koj i Ferhat-pa{inoj d`amiji. Centralna sve~anost povodom Kurbanbajrama za `epa~ki Med`lis odr`ana je u centralnoj gradskoj Ferhat-pa{inoj d`amiji. Bajram-namaz predvodio je imam Ferhat-pa{ine d`amije Esad ef. Dedovi}, dok je bajramsku hutbu pred brojnim vjernicima odr`ao glavni imam Med`lisa IZ @ep~e Izet ef. Efendi}. Poslije namaza polaznicima mektepske nastave Ferhatpa{ine d`amije mualim i vjerou~itelje Esad ef. Dedovi} i Irdin ef. Tutnji} organizirali su podjelu bajramskih paketi}a. Malenim d`ematlijama podijeljeno je ukupno 150 paketi}a koje su pripremili MIZ i d`emet @ep~e. @ep~aci su ju~er obilazili mezarja svojih najbli`ih, a onda neki u dru{tvu a neki u krugu porodice uz nezaobilaznu bosanku kahvu, zapo~eli R. Ag. ovogodi{nje prazni~enje Had`ijskog bajrama.

Zavidovi}ki „Merhamet“ obradovao osnovce

Ruksaci sa slatki{ima za prva~i}e
Zavidovi}ki „Merhamet“ je, u saradnji sa firmom „Mepromex“ Zavidovi}i i Esadom ^ehaji}em, u povodu Kurban-bajrama obezbijedio i distribuirao poklon-pakete za djecu. Rije~ Pokloni dopremljeni svim osnovnim {kolama je o ruksacima sa slatki{ima koji su dopremljeni svim osnovnim {kolama na podru~ju zavidovi}ke op}ine. Bajramski poklon-paketi obezbije|eni su za sve prva~i}e. Zavidovi}ki „Mehamet“ }e i ove godine vr{iti podjelu kurbanskog mesa za socijaAr. M. lno ugro`ene stanovnike.

Mirni protestni skup na ulicama Jelaha

Op}ina nije primila zahtjev
- Op}inska administracija nije primila zahtjev niti je izdala bilo kakav dokument za ru{enje, a nije prethodno bila upoznata o tim aktivnostima - isti~e Edina Kadu{i}, portparol Op}ine Te{anj, nagla{avaju}i kako je Op}ina zatra`ila obrazlo`enje od firme IGM Jelah za{to lokalna adminsitracija nije bila upoznata s ru{enjem dimnjaka.

ni sanjati da }e se ovo dogoditi - veli Kujund`i}. Organizatori protesta su svjesni da ne mogu vratiti poru{eni dimnjak. Ali, odgovorne mogu i `ele tra`iti. - Onaj ko je izvodio radove morao je imati dozvolu, a dozvolu daje nadle`na op}in-

ska slu`ba. Tra`it }emo odgovornost i, najvjerovatnije u narednom periodu, kada sakupimo sve argumente i ~injenice, podnijet }emo krivi~ne prijave protiv odgovornih - kazao je Edin Hasani~evi}, predsjednik UO M. ^ABRI] JOM Jelah.

14

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

crna hronika

KRIMINAL Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine

„Audi“ od siline udara zavr{io na krovu

Optu`eno 14 osoba za krijum~arenje skanka Sudarili se „audi“ i „{koda“
Na putu Zenica - Vitez
Nabavili oko 100 kilograma droge ~ija cijena na ilegalnom narko-tr`i{tu u zemljama zapadne Evrope iznosi vi{e stotina hiljada eura
bio Sarajlija Damir [. Prema prvim policijskim informacijama, „audi“ koji se kretao iz pravca Viteza se nakon sudara prevrnuo. Lak{e povrede zadobio je voza~ „audija“, dok je voza~ „octavije“ pro{ao bez povrA. D`. eda.

Na regionalnom putu Zenica - Vitez na prijevoju brda Vjetrenice dogodila se saobra}ajna nezgoda kada su se sudarili automobil „audi A6“ kojim je upravljao osamnaestogodi{nji Alvin D. iz Zenice i „{koda octavija“ za ~ijim upravlja~em je

Na prijelazu izme|u BiH i Hrvatske

Trebinjac uhva}en sa pet kilograma marihuane
Boris R. (30) iz Trebinja uhap{en je prilikom poku{aja da pro{vercuje pet kilograma marihune preko brda na grani~nom pojasu izme|u BiH i Hrvatske. Mladi} je u no}i izme|u nedjelje i ponedjeljka marihuanu poku{ao prenijeti iz pravca Ivanice prema Gornjem Brgatu. Trebinjca su uhapsili policajci Policijske uprave dubrova~ko-neretvanske u saradnji sa pripadnicima MUP-a Republike Srpske, a uz pomo} termovizijskih kamera koje kontroliraju taj grani~ni pojas. Oko 19 sati osumnji~eni je zate~en u trenutku dok je nosio jutenu vre}u u kojoj se nalazilo pet paketa sa ukupno pet kilograma i 228 grama marihuane, zbog ~ega mu je odre|en ~etrdesetosmosatni pritvor. Tu`ila{tvo Hrvatske }e u tom periodu odlu~iti o pokretanju sudske istrage protiv Borisa R.

Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv 14 osoba koja ih tereti za organizirani kriminal i neovla{teni promet opojnim drogama, saop}eno je iz ove institucije. Optu`nice su podignute protiv Darija Peri}a, Aleksandra Mili}a, Slobodana Mili}evi}a, Deska Toholja, Hamdije Rizvanbegovi}a, Josipa Prce, Gordana Kosjerine, Luke Ragu`a, [ime [ljivi}a, Tomislava Peri}a, Musaira \uli}a, Ermina Rahi}a, Alena Katice i Amira Ivankovi}a. Optu`nica iz tereti da su kao pripadnici organizirane grupe od po~etka 2010. godine krijum~arili i prodavali opojnu drogu njima poznatim licima u Hrvatskoj i BiH.

Tu`ila{tvo BiH: Optu`nica proslije|ena na potvr|ivanje

Peri} je organizirao grupu ljudi radi nabavljanja, krijum~arenja i prodaje skanka iz Crne Gore u BiH i dalje u

Hrvatsku, a ostali optu`eni, kao ~lanovi zlo~ina~ke organizacije, u~estvovali su u nabavci, krijum~arenju, tra-

nsportu i prodaji droge. U optu`nici se navodi da su se oni, zbog realiziranja ovog cilja, povezali i s drugim licima iz Crne Gore i Hrvatske, te organizirali preprodaju i rasturanje droge kroz uspostavljenu kriminalnu mre`u. Na ovaj na~in su, radi daljnje preprodaje, nabavili oko 100 kilograma skanka, ~ija cijena na ilegalnom narko-tr`i{tu u zemljama zapadne Evrope iznosi vi{e stotina hiljada eura. Optu`nica tereti optu`ene da su u~inili krivi~no djelo organizovani kriminal u vezi sa krivi~nim djelima neovla{teni promet opojnim drogama. Optu`nica je proslije|ena na potvr|ivanje Sudu BiH.

Okru`ni sud u Bijeljini

Vasilije Margeti} na optu`eni~koj klupi zbog poku{aja silovanja
Na Okru`nom sudu u Bijeljini, pred Sudskim vije}em kojim predsjedava sutkinja Milena Zori}, prekju~er je po~elo su|enje Vasiliju Vasi Margeti}u (71) iz sela Batkovi} kod Bijeljine, optu`enom za poku{aj silovanja {estogodi{nje djevoj~ice. U oktobru je glavni pretres odgo|en kako bi bilo obavljeno psihijatrijsko vje{ta~enje optu`enog zbog sumnje u njegovu ura~unljivost. Optu`nica tereti Margeti}a da je 17. avgusta oko 14 sati u svojoj ku}i u zaseoku Lipovica poku{ao silovati svoju maloljetnu kom{inicu. Na djelu ga je zatekao otac djevoj~ice koji ju je istrgnuao iz Margeti}evih ruku i slu~aj odmah prijavio policiji. Upravo zbog toga glavni svjedoci na su|enju su roditelji o{te}ene djevoj~ice Ljubinka i Stanko Stankovi}, koji su svjedo~ili o onome {ta su vidjeli, ali i o traumama koje je pre`ivjela njihova k}erka. Margeti}ev branilac po slu`benoj du`nosti, advokat Petko Budi{a odbranu temelji na ~injenici da se radi o staroj i bolesnoj osobi te da je najvjerovatnije bio neura~unljiv prilikom poku{aja silovanja za koji se tereti. Istakav{i da mu je zahtjev za prihijatrijsko vje{ta~enje kasno dostavljen, psihijatar Petko Gruba~ zatra`io je odlaganje svog svjedo~enja

Samoubistvo u Tuzli

Objesio se 80-godi{njak
Osamdesetogodi{nji Bajro Jaganjac iz Tuzle izvr{io je preksino} oko 18 sati samoubistvo u Behrambegovoj ulici u Tuzli. Samoubistvo vje{anjem Jaganjac je izvr{io na balkonu svog stana, a smrt je Policija ispred zgrade u kojoj se starac ubio konstatirao de`urni ljekar no Kantonalno tu`ila{tvo, a Slu`be hitne medicinske po- uvi|aj su obavili pripadnici mo}i Doma zdravlja Tuzla. Odjela kriminalisti~ke policiA. Mu. O doga|aju je obavije{te- je MUP-a TK.

Optu`eni prilikom dovo|enja u sudnicu

(Foto: G. Bobi})

koje }e biti mogu}e kada pribavi sve potrebne dokaze za vje{ta~enje. Zbog toga je

sutkinja Zori} odgodila glavni pretres za ~etvrtak, 18. E. M. novembra.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo

U tu~i udaren no`em, policija zaplijenila oru`je
U mjestu Paljevo kod Ilija{a u kontejneru vlasni{tvo G. A. do{lo je do naru{avanja javnog reda i mira tu~om izme|u H. B., H. E., R. A. i K. M. iz Ilija{a. Tom prilikom H. E. zadobio je lak{e tjelesne povrede ubodom no`em u predjelu desne noge, a ljekarska pomo} ukazana mu je u Klini~kom centru bolnice Ko{evo. Izvr{enim uvi|ajem slu`benici policije su konstatirali da su navedene osobe upotrijebile vatreno oru`je kojom prilikom nije bilo povrije|enih osoba. Pretresom navedenog objekta prona|ena je i oduzeta jedna automatska pu{ka CZ, 84 metka kalibra 7,62 milimetara, pi{tolj CZ kalibra 7,65 milimetara, {est metaka i lova~ki no`. Akteri su li{eni slobode zbog sumnje da su po~inili krivi~na djela izazivanje op}e opasnosti, nasilni~ko pona{anje, nedozvoljeno dr`anje oru`ja ili eksplozivnih mate-

MUP KS: Akteri incidenta privedeni

rija i nano{enje povreda. Slu`benici policije nastavljaju rad na dokumentiranju navedenog doga|aja.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

15

LIVNO Tu`ila{tvu prijavljen 40-godi{njak

Robija{ provalio u ku}u i vi{e puta silovao staricu
Povrije|ena 73-godi{njakinja zadr`ana u bolnici na lije~enju Napada~ poznat policiji u BiH i Hrvatskoj
Vjekoslav Kotarac (40) iz Orguza kod Livna prijavljen je livanjskom Kantonalnom tu`ila{tvu zbog osnovane sumnje da je proteklog vikenda silovao stariju `enu u njenoj ku}i u mjestu Prolog, potvr|eno je u Kantonalnom MUP-u. bolnici, jer joj je Kotarac razbio lobanju, slomio dva rebra i nogu. Nakon ovog incidenta poku{ao je pobje}i u Livno, ali su ga policajci uhapsili na autobuskoj stanici. Tokom obrade utvr|eno je da ga je, zbog odslu`enja zatvorske kazne za razbojni{tva, tra`ila zagreba~ka policija.

Uni{tena ograda i automobil

(Foto: O. Mujki})

Nezgoda kod Srebrenika

Poslije sudara „golfom“ se zabio u ogradu
Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, na ulazu u Srebrenik iz pravca Tuzle, dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su povrije|ene tri osobe. U nezgodi su u~estvovali automobil „golf 2“ (734K-275) kojim je upravljao Fezad S. (46) iz Srebrenika i „hyundai-accent“ austrijskih registarskih oznaka W48962-W za ~ijim upravlja~em je bio Edhem M. (56) iz [pionice kod Srebrenika. Prema izjavama o~evidaca, kre}u}i se u pravcu Ora{ja, voza~ „golfa“ je prilikom pretjecanja izgubio kontrolu nad vozilom koje se okrenulo na cesti, pre{lo na lijevu stranu i desnom bo~nom stranom udarilo u „hyundai“ koji je nai{ao iz suprotnog smjera. Od siline udara „golf “ je odba~en na dvori{nu `eljeznu ogradu, dok je „hyundai“ zavr{io na pro{irenju s desne strane puta. Na oba vozila, kao i dvori{noj ogradi, pri~injena je ve}a materijalna {teta, a lak{e povrede koje je konstatirao ljekar Hitne slu`be Doma zdravlja Srebrenik zadobila su oba voza~a i suvoza~ iz „hyundaija“ Akif S. (39) iz Donjih Moranjaka kod Srebrenika. Uvi|aj na licu mjesta obavili su srebreni~ki policaO. M. jci.

Pretukao `enu
Portparol Uprave policije MUP-a Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak potvrdio je da je Kotarac u no}i sa 12. na 13. novembar nasilno u{ao u ku}u 73-godi{njakinje i nemo}nu `enu u vi{e navrata silovao. Kako se nezvani~no saznaje, starica je bila sama kada je Kotarac banuo u njenu ku}u. On je obio prozor u prizemlju ku}e i u{ao u objekat, a zatim se zaputio do sobe. Kotarac je napao A. V. na spavanju, te ju je silovao. Ponovio je to jo{ nekoliko puta tokom no}i. Nesretna `ena je ujutro, kada je nasilnik oti{ao, pozvala kom{ije, nakon ~ega je prevezena u livanjsku bolnicu, gdje je zadr`ana na lije~enju. Policajci su obavili

Napao policajca
Dok su ga policajci transportirali u Zagreb, Kotarac je sa zadnjeg sjedi{ta uhvatio za vrat policajca koji je vozio automobil. Policajac je izgubio kontrolu nad upravlja~em i udario u drvo, a Kotarac je zaradio i prijavu zbog napada na slu`beno lice. Nakon odslu`enja kazne u Hrvatskoj, preba~en je u Livno, gdje je pro{le godine osu|en na zatvorsku kaznu koju je slu`io u Zenici. Nakon kriminalisti~ke obrade, Kotarac je, uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, predat Kantonalnom tu`ila{tvu u Livnu, gdje mu je predlo`ena mjeD`. Ma. ra pritvora.

PU Livno: Po~inio vi{e krivi~nih djela

razgovor sa njom, te do{li do informacije da je ovo krivi~no djelo po~inio Kotarac, koji je odranije poznat policiji BiH i Hrvatske po raznim krivi~nim djelima. Kotarac je nekoliko dana prije nego {to je napao staricu iza{ao iz zeni~kog zatvora gdje je odslu`io kaznu zbog razbojni{tva. Hrvatskoj

policiji poznat je od prije nekoliko godina kada je tako|er po~inio razbojni{tvo, a u~estvovao je i u nekoliko fizi~kih obra~una. Kako je ve} poznato, on je 2008. godine u Splitu ~eki}em od pola kilograma pretukao @aklinu Vranji} u jednom stanu u naselju Varo{. Vranji} se du`e lije~ila u splitskoj

Provala na Sokocu

Ukrali novac, nakit i pi{tolj
Iz porodi~ne ku}e Z. \. na Sokocu lopovi su ukrali 100 eura, 600 KM, manju koli~inu zlatnog nakita i pi{tolj marke „broving“ kalibra 7,65 milimetara. Nepoznati po~inioci provalili su u ku}u tako {to su podesnim alatom nasilno otvorili prozor u prizemlju i u{li unutra, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo.

Incident u Rudarskoj ulici u Tuzli

Opirao se hap{enju i prijetio samoubistvom
Prava vi{esatna drama prilikom hap{enja mu{karca I. O. odvijala se prekju~er oko 14 sati u tuzlanskoj Rudarskoj ulici, nedaleko od „Petrolove“ benzinske pumpe. Mu{karac, ina~e psihijatrijski slu~aj, za kojim je tuzlanska policija nedavno raspisala potjernicu zbog krivi~nog djela razbojni{tva, pru`ao je `estok otpor prilikom hap{enja. - U jednom momentu mu{karac kojeg su hapsili skinuo je majicu i go do pasa stajao je nasred ulice. Izvadio je no`, prislonio ga sebi na vrat, i prijetio svima koji mu pri|u da }e se ubiti - kazao nam je jedan od slu~ajnih prolaznika koji je svjedo~io ovom doga|aju. Zahvaljuju}i pripadnicima MUP-a TK koji su smireno reagirali na prijetnje ovog ~etrdesetpetogodi{njaka, sprije~ili su ga u namjeri da izvr{i samoubistvo, a pomo} su im pru`ili i ~lanovi ekipe Slu`be hitne medicinske pomo}i Doma zdravlja Tuzla, koji su brzo do{li na teren. I. O. prevezen je nakon hap{enja na Kliniku za psihijatrijske bolesti Univerzitetskog klini~kog centra Tuzla na lije~enje. Uvi|aj su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije MUPa TK, a obavije{ten je i de`urni tu`itelj u nadle`nom A. Mu. tu`ila{tvu.

Poku{aj samoubistva u Prijedoru

Dragan Balaban u dubokoj komi
Dragan Balaban (63), mje{tanin naselja Urije kod Prijedora, smje{ten je na Kliniku za anesteziju i intenzivno lije~enje Klini~kog centra Banja Luka, nakon {to je preksino} oko 21 sat poku{ao izvr{iti samoubistvo pucaju}i iz pi{tolja sebi u glavu. Balaban se, kako saznajemo, nalazi u stanju duboke kome. - Priklju~en je na aparate i `ivotno je ugro`en. Sve daljnje prognoze su neizvjesne - re~eno nam je ju~er u banjalu~koj klinici. Balabana, koji je nakon ispaljenog hica davao znake `ivota u porodi~noj ku}i u Prvomajskoj ulici, prona{li su uku}ani i kom{ije koji su potom pozvali Hitnu pomo} i policiju. Nezvani~no saznajemo da je Balaban te{ko obolio i da je u posljednje vrijeme imao i nekoliko operativnih zahvata. Balaban je nedavno, prema tvrdnji prijatelja, navodno pozvao i neke od kom{ija u namjeri da sastavi testament.
M. Z.

Ubio se 55-godi{njak
Nakon {to je savladan, 45-godi{njak prevezen na Psihijatriju

Novo Sarajevo

U sarajevskom naselju Vogo{}a

Pedesetpetogodi{nji Z. G. iz Doboja izvr{io je samoubistvo ubodom no`em u vrat. Nesretni mu{karac, koji je vi{e puta lije~en na Odjelu neuropsihijatrije bolnice u Doboju, samoubistvo je izvr{io na spratu porodi~ne ku}e. Tijelo Z. G. prona{la je njegova majka, koja je i obavijestila policiju.

Poku{ali zapaliti stan
Nepoznati po~inioci su u op}ini Novo Sarajevo sa dvije staklene fla{e u kojima se nalazila zapaljiva te~nost poku{ali zapaliti stan vlasni{tvo H. M. Tom prilikom razbijeno je staklo na prozoru stana, a fla{e sa zapaljivom te~no{}u prona|ene su ispod prozora, dok su se izvr{ioci udaljili s lica mjesta.

Zapaljen kamion „Volksbank leasing BiH“
Nepoznati po~inioci zapalili su u sarajevskoj op}ini Vogo{}a teretno vozilo „iveco“, vlasni{tvo „Volksbank leasing BiH“ koje koristi firma „Fininvest“, saop}eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. Uvi|ajem je ustanovljeno da je po`ar izbio najvjerovatnije upotrebom otvorenog plamena. Policija preduzima potrebne mjere na rasvjetljavanju ovog doga|aja i pronalasku izvr{ioca.

Oplja~kani u stanu
Dvije nepoznate osobe upala su u stan supru`nika @. J. i A. J. u sarajevskoj op}ini Novi Grad i prijete}i no`em oteli novac i zlatni nakit, nakon ~ega su se udaljili u nepoznatom pravcu. Napad je prijavljen policajcima koji su obavili uvi|aj i tragaju za razbojnicima.

Sanacije u RMU Zenica

Po~etkom decembra kre}e ugalj iz jame Raspoto~je
Rudari Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica u oktobru su proizveli 13.663 tone uglja, od ~ega je 11.431 tona uglja eksploatirana iz Stare jame. Kako nam je potvrdio Esad ^ivi}, direktor RMU Zenica, nakon {to je 7. maja do{lo do po`ara u jami Raspoto~je normalizacija proizvodnje o~ekuje se u prvoj polovini decembra, kada se o~ekuje iskop u toj jami do 8.000 tona uglja. - Mnogo toga ovisi i o obe}anoj pomo}i u opremi od na{eg partnera Elektroprivrede BiH, odnosno dr`ave. Nadamo se da }e neophodna oprema za novi transportni sistem do}i na vrijeme i da }e ve} januar biti prvi mjesec s kontinuiranom proizvodnjom -

16

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

biznis

MOSTAR Prezentiran projekt Svjetske banke u FBiH

Mala i srednja preduze}a dobivaju bolje izvozne uvjete
Vrijednost projekta iznosi 70 miliona dolara
Projekt „Pobolj{anje pristupa malih i srednjih preduze}a finansijskim sredstvima“, koji zajedno sa Svjetskom bankom provode Vije}e ministara BiH i entitetske vlade, prezentiran je u ponedjeljak u Privrednoj komori FBiH u Mostaru.

Ja~anje tr`i{ne pozicije u vremenu krize

^ivi}: Pomo} Elektroprivrede BiH

kazao nam je ^ivi}. Odre|eni sanacioni procesi odvijaju se i u pogonu Stranjani, gdje bi proizvodnja mogla po~eti u feA. D`. bruaru.

Cijena kapitala
Njegova vrijednost iznosi 70 miliona dolara i namijenjen je prvenstveno izvozno orijentiranim preduze}ima koja se bave proizvodnjom. Prema rije~ima Safeta Dauta, direktora Fondacije OdRaz, koju je radi implementiranja razvojnih proje-

Promet 1.125.802 KM

Akcije ^ajaveca hit dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 142 transakcije ostvaren promet od 1.125.802 KM, a najve}i je obavljen akcijama emitenta ^ajavec u iznosu od 655.579 maraka, uz rast cijene za 0,67 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 163.732 marke. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Kristal investa od 57.387 maraka, uz rast cijene za 3,57 posto. Ovo je bio i najve}i uzlet cijene, a najve}i

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,40% 0,39% 900,95 1.379,01

pad imala je Hypo Alpe-Adria-Banka od 19,9 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,4 posto na 900,95 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,39 posto i iznosi 1.379,01 poen. Na Sarajevskoj berzi ju~er nije bilo trgovanja zbog bajramskih blagdana.

Namjenska potro{nja
Istakao je da banke koje snose kompletan rizik plasmana provode proceduru ocjene programa i klijenata, dok Fondacija OdRaz prati namjensko tro{enje sredstava i po{tivanje odre|enih mjera. Ovaj projekt bi trebao trajati do 2014.

PK FBiH: Plasman kredita preko sedam banaka u FBiH

kata osnovala Federalna vlada, cilj je da se o~uvaju i ja~aju tr`i{ne pozicije malih i srednjih preduze}a (MSP) u uvjetima ekonomske krize.

Obrtna sredstva
- Kroz stimuliranje br`eg kreditnog finansiranja, {to podrazumijeva ovaj projekt, ujedno pove}avamo i ekonomsku mogu}nost ovih predu-

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 16. 11. 2010.
Naziv emitenta
ZTC Banja Vruæica a.d. Tesliæ Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Èajavec a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

ze}a. Cilj je prevazi}i trenutne te{ko}e u finansiranju, jer preduze}a su uglavnom optere}ena obavezama s nepovoljnim cijenama kapitala, odnosno visokim kamatnim stopama, te kratkim rokovima za otplatu. Ovo bi bio neki prvi korak saniranja stanja, a onda i otvaranja prostora za razvojne programe - kazao je Daut za „Dnevni avaz“.

Naveo je da je predvi|ena kreditna linija za investicijske projekte s rokom otplate od deset godina, a grejs periodom od godinu do tri. T ako|er, mogu}e je dobiti i obrtna sredstva s rokom otplate od pet godina. Svi plasmani, naveo je Daut, idu preko sedam komercijalnih banaka u FBiH koje je odabrala Svjetska banka. A. DU^I]

Prosje~na cijena
0,697 1,46 5,8 0,302 37,1005

Promjena u%
2,95 0 3,57 0,67 0,29

Maks. cijena
0,697 1,47 5,8 0,302 37,2

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,689 1,46 5,44 0,302 37,1 66.191,79 83.037,28 57.387,40 655.579,54 94.861,52

Zavr{ena manifestacija „CEFTA sedmica 2010“

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Berzanski barometar za 16. 11. 2010. godine

BiH ima najvi{e problema s necarinskim barijerama
Tokom manifestacije „CEFTA sedmica 2010“ odr`ane u Beogradu prihva}ena je inicijativa BiH da necarinske barijere u trgovini budu rje{avane bilateralnim sporazumima zemalja o me|usobnom priznavanju izvje{taja akreditiranih tijela, kazao je projekt menad`er Sektora za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH Igor Gavran.

Euro/dolar 1,3617 Nafta 83,74 po barelu Zlato 1.357,40 $ po unci 1,32% 0,81% 0,22%

Vanjski dug Hrvatske 43,8 milijardi eura
Podaci Hrvatske narodne banke pokazuju da je u julu strani dug zabilje`io blagi rast od 158 miliona eura, odnosno 0,4 posto i iznosio je 43,8 milijardi eura. U ovoj godini vanjski dug bilje`i rast od 713 miliona eura ili 1,7 posto, {to je najve}im dijelom rezultat slabljenja eura u odnosu na dolar.

Ja~anje bh. izvoza
Polo`aj BiH u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e je razli~it. S nekim ~lanicama, kao {to su Crna Gora i Kosovo, imamo veliki suficit koji raste, a s drugima (Srbija i Hrvatska) imamo veliki deficit, ali je trend pozitivan u smislu da bh. izvoz na ova tr`i{ta zna~ajno raste.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,406185 1,411985 26,385097 0,079284 0,261706 0,704437 1,723293 0,565032 0,238881 0,208093 1,455057 0,985274 2,292527 1,433250 0,046098 1,826014 1,955830 1,409709 1,415524 26,451225 0,079483 0,262362 0,706203 1,727612 0,566448 0,239480 0,208615 1,458704 0,987743 2,298273 1,436842 0,046214 1,830590 1,955830 1,413233 1,419063 26,517353 0,079682 0,263018 0,707969 1,731931 0,567864 0,240079 0,209137 1,462351 0,990212 2,304019 1,440434 0,046330 1,835166

On je dodao da je Sekretarijat CEFTA registrirao da je najvi{e prijavljeno necarinskih barijera prema izvoznicima u BiH, ali da smo istovremeno i zemlja koja ih je najvi{e rije{ila, javlja Fena. Ipak, i pored zna~ajnog broja rije{enih slu~ajeva i uklanjanja barijera, prilikom izvoza u susjedne zemlje jo{ imamo probleme, a barijere se najve}im dijelom odnose na prehrambene proizvode i kontrole iz oblasti fitosanitarne za{tite. Primjer bilateralnog

Gavran: Bilateralni sporazumi

rje{avanja problema u trgovini unutar CEFTA-e, prema njegovim rije~ima, jeste Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata akreditiranih tijela, koji je usagla{en i parafiran sa Srbijom, ali jo{ nije potpisan, dok je Hrvatska pokazala nespremnost za sli~an dogovor.

Srbija pove}ava za{titu investitora

Do kraja godine novi zakon za tr`i{te kapitala
Novi zakon o tr`i{tu kapitala, ~iji je cilj pove}ati za{titu investitora i liberalizirati tr`i{te, Vlada Srbije trebala bi usvojiti do kraja godine. Cilj zakona je i osiguranje efikasnog i transparentnog tr`i{ta, smanjenje sistemskog rizika i uskla|ivanje s EU direktivom. Bit }e omogu}eno da se kupoprodaja dionica obavi preko otvorenog tr`i{ta kapitala, ali i neposredna kupoprodaja vrijednosnih papira, uz obavezu evidencije u Centralnom registru. Zakonom se poo{travaju obaveze izvje{tavanja o poslovanju izdavatelja dionica na tr`i{tu, {to zna~i da se skra}uje vrijeme za finansijske izvje{taje s godinu dana na kvartal. Zakonom je predvi|eno i uvo|enje fonda za za{titu investitora ~ija su sredstva ili finansijski instrumenti izlo`eni riziku u slu~aju ste~aja ili drugih nemogu}nosti ispunjavanja obaveza prema klijentima investicijskih dru{tva, kreditne institucije ili dru{tva za upravljanje.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

17

OPTU@BE Gr~ka tra`i odgodu za pla}anje duga

Njema~ka je kriva za rast kamata
Atina `eli pomjeriti rok za vra}anje zajma koji su joj u maju odobrili eurozona i MMF u zamjenu za nove mjere {tednje u bud`etu za narednu godinu
Gr~ka pregovara s evropskim povjeriocima o produ`enju roka za vra}anje zajma koji su joj u maju odobrili eurozona i Me|unarodni monetarni fond (MMF) u zamjenu za nove mjere {tednje u bud`etu za 2011, odbacuju}i mogu}nost neisplate finansijskih obaveza. Gr~ki premijer Jorgos Papandreu (George) rekao je u Parizu, nakon susreta s francuskim predsjednikom Nikolasom Sarkozijem (Nicolas Sakrozy), da je Francuska za produ`enje tog roka, kritiziraju}i pritom stajali{te Njema~ke, drugog velikog povjerioca Gr~ke. Papandreu je u Parizu optu`io Njema~ku i njenu je pla}aju Irska i Portugal, zauzev{i se za prebacivanje duga na privatne investitore u slu~aju da dr`ava ne mo`e ispuniti svoje obaveze. Gr~ka vlada, koja je na lokalnim izborima u nedjelju uspjela sa~uvati ve}inu regija u zemlji, unato~ provedbi mjera {tednje, po~ela je u ponedjeljak s predstavnicima eurozone i MMF-a te{ke pregovore o nastavku napora za smanjenje bud`etskog manjka narednu godinu. Papandreu, odlu~an u nakani da nastavi s ozdravljenjem javnih finansija, rekao je da se eventualne nove mjere ne}e odnositi na pla}e i penzije.
EU: Pad prodaje u oktobru za 16,6 posto

Udru`enje proizvo|a~a automobila

Kraj podsticaja sru{io prodaju vozila u EU
Prodaja automobila u Evropskoj uniji (EU) u oktobru pala je za 16,6 posto u usporedbi s istim mjesecom lani usljed o{trog pada na svim zna~ajnijim tr`i{tima nakon isteka dr`avnih programa podsticaja zamjene starih vozila novim, ekolo{ki prihvatljivijim. U oktobru je tako broj novoregistriranih vozila smanjen na 1,027 miliona, objavilo je Evropsko udru`enje proizvo|a~a automobila (ACEA). Time je u prvih deset ovogodi{njih mjeseci potra`nja za novim automobilima pala za 5,5 posto i ukupno je registrirano 11,3 miliona vozila. Najizrazitiji pad prodaje pogodio je [paniju, gdje je u oktobru broj novih registracija pao za 37,6 posto, prenose agencije.

Papandreu i Merkel: Spektakularno pove}anje kamata

kancelarku Angelu Merkel da je odgovorna za pro{lose-

dmi~no spektakularno pove}anje kamatnih stopa ko-

Aksel Veber du`nosnik ECB-a

Bankama treba omogu}iti kontrolirani ste~aj
Du`nosnik Evropske centralne banke (ECB) Aksel Veber (Axel Weber) kazao je da se bankama mora omogu}iti kontrolirani ste~aj, a podupro je i zamisao o izdavanju posebnih obveznica koje bi se u slu~aju krize pretvarale u dionice. Veber, ina~e guverner njema~ke centralne banke Bundesbank, kazao je da su nu`ni stro`i propisi za banke, upozoriv{i da je stabilan bankovni sistem temeljni uvjet dugoro~nog rasta. Po njemu, instrumenti poput konvertibilnih obveznica koje se u slu~aju krize mogu pretvoriti u dionice mogu}e su rje{enje za velike banke koje igraju klju~nu ulogu u svjetskom finansijskom sistemu.

Poziv Fedu da ne {tampa dolare
Nakon {to su Njema~ka i Kina o{tro napale nedavno kvantitativno popu{tanje monetarne politike ameri~ke centralne banke (Fed), ju~er su i ekonomisti, analiti~ari, te ulaga~i u hed` fondove pozvali centralnu banku da ukine ili smanji svoj program otkupa dr`avnih obveznica vrijedan 600 milijardi dolara, koji podrazumijeva i novo {tampanje dolara, jer bi taj njezin potez mogao dodatno oslabiti ameri~ku valutu i potaknuti sna`an rast inflacije.

18

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo

„Pripadnicima islamske vjere, poslovnim partnerima i ~itateljima Dnevnog avaza

Obavje{tavamo sve zainteresirane ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 75/10, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) objavila:

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda 10304-OP-022/10 „Projektovanje, izvo|enje radova i nabavka materijala za 20 kV kabl i izvo|enje radova i nabavka materijala za dio TS 20/0,4 kV ^OLAKTEKS 2“ 10304-OP-023/10 „Pro{irenje sistema videonadzora za potrebe Podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo“

BAJRAM [ERIF MUBAREK OLSUN
`eli

10304-OP-024/10 „Usluge prokresa i sje~e {ume i drugog rastinja“ Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na Javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75. Detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom Obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja faksa ili na telefon broj +387 33 75 14 70, odnosno na Web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba)

Na osnovu Odluke uprave Dru{tva broj 2282/2010., od 11. 11. 2010. godine „Grin“ d.o.o. Gra~anica, objavljuje

OGLAS
Prodaje se vlastiti udjel Dru{tva (dio) u iznosu od 80.948,00 KM, odnosno 2,2624% u odnosu na ukupan kapital Dru{tva, formiran od pojedina~nih vlasni~kih udjela isklju~enih ~lanova Dru{tva: \uli} Nermina u iznosu od 9.979,00 KM ili 0,2789%; Hasagi} Sija u iznosu od 9.156,00 KM ili 0,2559%; Mehanovi} Muhamed u iznosu od 5.067,00 KM ili 0,1416%; Simi} An|a u iznosu od 7.349,00 KM ili 0,2054%; Isi} Salih u iznosu od 14.902,00 KM ili 0,4165; Dedi} Nusreta u iznosu od 11.682,00 KM ili 0,3265%; Grbi} Avdo u iznosu od 10.723,00 KM ili 0,2997%; Husejnovi} Fehima u iznosu od 1.395,00 KM ili 0,0390%; Ibrahimovi} E{ef u iznosu od 1.549,00 KM ili 0,0433% i Kora} Muzafer u iznosu do 9.146,00 KM ili 0,2556%. Udjel iz prethodnog stava ne mo`e se prodati ispod vrijednosti ispla}ene pripadaju}e nov~ane naknade isklju~enom ~lanu Dru{tva, ~ija je tr`i{na vrijednost udjela na dan isklju~enja iznosila 10%, odnosno 8.094,80 KM, uz namirenje tro{kova realizacije odluka. Pravo pre~e kupnje imaju ~lanovi Dru{tva koji svoje ponude dostave u roku do 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Kontakt telefon: +387 35 705 213.

HERINGA d.d. [iroki Brijeg“

globus

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

19

HAITI Sukobi stanovnika sa mirovnim snagama UN-a

Krvavi epilog epidemije kolere
Hai}ani optu`uju pripadnike mirovnih snaga da su odgovorni za izbijanje bolesti, koja je odnijela vi{e od 900 `ivota u zemlji
U ru{evinama je zatrpano jo{ 30 osoba
(Foto: AP)

Tragedija u indijskoj prijestonici

U uru{enoj petospratnici vi{e od 55 mrtvih
Hai}ani smatraju da su nepalski mirovnjaci donijeli koleru u zemlju Demonstranti su bacali kamenje na bazu mirovnjaka u Kap-Haitijenu

Na Haitiju su izbili sukobi sa mirovnim snagama Ujedinjenih naroda, u kojima je poginula jedna osoba, u vi{e gradova su postavljene barikade, a razmjena vatre trajala je do no}i izme|u ponedjeljka na utorak. Hai}ani, napominje agencija AP optu`uju pripadni, ke mirovnih snaga UN-a iz Nepala da su odgovorni za izbijanje epidemije kolere, od koje je umrlo vi{e od 900 osoba.

Dramati~ne procjene
Vlada i humanitarne organizacije poku{avaju sprije~iti {irenje bolesti na napu~ene siroma{ne gradske ~etvrti i kampove, u kojima je smje{teno vi{e od 1,3 miliona ljudi raseljenih nakon potresa. Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi kolerom moglo biti zara`eno ~ak 200.000 Hai}ana, a da }e tokom naredne godine biti potrebno vi{e od 160 miliona dolara pomo}i kako bi se epidemija suzbila. Protesti u tom lu~kom gradu po~eli su u ponedjeljak, a tokom dana pro{irili su se na okolna naselja. Policija je suzavcem i raketama rastjerala skoro 1.000 ljudi koji su protestirali ispred baze nepalskih mirovnjaka na Haitiju. Demonstranti su kamenjem

ci na sjeveru zemlje, javio je Associated Press.

Politi~ki motiv
Misija UN-a ocijenila je proteste kao politi~ki motivirane vezuju}i ih za predstoje}e predsjedni~ke izbore, koji su zakazani za 28. novembar. Do izbijanja epidemije kolere u oktobru ta bolest nije bila zabilje`ena na Haitiju, a sumnja je ubrzo pala na kontingent mirovnih snaga iz Nepala, koji je smje{ten u bazi uz rijeku Artibonit. U slivu te rijeke izbila je zaraza, a vojnici su iz Nepala stigli u oktobru, poslije epidemija u toj azijskoj zemlji te oko sedmicu prije nego {to se bolest pojavila na Haitiju. Utvr|eno je da je soj izaziva~a kolere prisutan na Haitiju istovjetan jednom specifi~nom za ju`nu Aziju, ali nije otkriveno odakle i kako je stigao na Haiti.

Najmanje 55 osoba izgubilo je `ivot, a 75 ih je ozlije|eno kada se sru{ila petospratnica u isto~nom dijelu Nju Delhija, saop}ila je policija. Zgrada stara 15 godina, u kojoj je `ivjelo 200 stanara, uglavnom sezonski radnici i ~lanovi njihovih obitelji, sru{ila se u ponedjeljak nave~er, a strahuje se da je u ru{evinama zatrpano jo{ 30 osoba, prenijela je agencija

Associated Press. Spa{avanje zatrpanih odvija se veoma sporo, jer neophodna mehanizacija te{ko prolazi kroz uske ulice tog dijela grada. Uzroci ru{enja zgrade jo{ nisu poznati, ali ameri~ka agencija podsje}a da su lo{ gra|evinski materijal, neodgovaraju}i temelji i nelegalno nadzi|ivanje ~esti uzro~nici ovakvih nesre}a u Indiji.

Prema Interpolovoj potjernici iz Italije

Uhap{en brat Darka [ari}a
Du{ko [ari}, brat odbjeglog Darka [ari}a, koji je optu`en za {verc kokaina, priveden je u pljevaljski Centar sigurnosti, potvr|eno je u tamo{njoj policiji. Odre|en mu je pritvor zbog {verca droge, izjavio je njegov advokat Josif Mi}kovi} za Televiziju Vijesti. Crnogorska policija uhapsila je Du{ka [ari}a prema Interpolovoj potjernici iz Italije, kojom se potra`uje zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo me|unarodne trgovine drogom. U Specijalnom sudu u Beogradu sudi se optu`enima za {verc kokaina iz Ju`ne Amerike u zapadnu Evropu, na ~elu s odbjeglim Darkom [ari}em. Njemu se sudi u odsustvu, a ostali optu`eni, njih 11, negirali su krivicu i svoje u~e{}e u {vercu vi{e od 2,8 tona kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu.

Suzavci i rakete
U razmjeni vatre u okolini Kap-Haitijena, drugog po veli~ini grada na Haitiju, jednog demonstranta ubio je pripadnik UN-a, a istraga je pokazala da je pucao u samoodbrani. UN je saop}io da je ranjeno {est pripadnika mirovnih snaga, dok su hai}anski mediji javili da je u sukobima u Kap-Haitijenu povrije|eno 12 osoba.

Mnogo je oboljele djece

ga|ali bazu nepalskih mirovnjaka u gradu Kap-Haitijenu, drugom gradu po veli~ini na Haitiju, i prijetili da }e je zapaliti. Protesti su odr`ani i ispred drugih baza UN-a u tom gradu i ispred policijskih stanica paralizirav{i dobrim dijelom promet u toj lu-

[ari}: Odre|en pritvor

Tu`ilac naru~io ubistva kolega
Biv{i dr`avni tu`ilac Bugarske Nikola Fil~ev osumnji~en je za dva naru~ena ubistva tokom 2000. i 2002. godine, izjavio je bugarski ministar unutra{njih poslova Cvetan Cvetanov. Rije~ je o ubistvu tu`ioca Nikolaja Koleva i advokata Nade`de Georgijeve iz Jambola, koja je ubijena u februaru 2000. u sofijskom kvartu Strelbi{tu, rekao je Cvetanov za bugarsku televiju TV7.

Isplivao sanduk municije u Ohridu
Sanduk municije iz Prvog svjetskog rata isplivao je na obali Ohridskog jezera, u centralnom dijelu Ohrida. U sanduku je bilo 36 protivpje{adijskih mina, tri ru~ne granate i ~etiri upalja~a za ru~ne granate, pi{e skopski dnevnik „Ve~er“. Municiju je primijetio slu~ajni prolaznik ispred hotela „Palas“ u Ohridu, koji je obavijestio policiju.

Direktor policije Srbije Milorad Veljovi} potvrdio je Vijestima da Du{ko [ari} nije predmet interesiranja srbijanske policije. „Dan“ iz policije saznaje da se njegovo hap{enje dovodi u vezu s nedavnim boravkom italijanskog tu`ioca Pjetra Grasa u Crnoj Gori, koji, izme|u ostalih, vodi istragu protiv uhap{enih u akciji „[ah-mat“.

20

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

21

Ukratko

BAJRAM Muslimani u dolini Mine, pored Meke

Milioni vjernika na had`u
Muslimanski vjernici okupljeni u dolini Mine, pored Meke, u~estvovali su ju~er, prvog dana Kurban-bajrama ili Dana `rtvovanja, u ritualnom kamenovanju {ejtana
Muslimani {irom svijeta slave jedan od najve}ih islamskih blagdana Kurban-bajram, ~ija su obilje`ja molitva, `rtva (kurban) i hodo~a{}e (had`) u sveta mjesta Meku i Medinu. Muslimanski vjernici okupljeni u dolini Mine, pored Meke, u~estvovali su ju~er, prvog dana Kurbanbajrama ili Dana `rtvovanja, u ritualnom kamenovanju {ejtana.
Pahor: Makedonski mediji ga doveli u vezu s aferom oko studije

Crvenkovski se izvinio Pahoru
LJUBLJANA - Predsjednik makedonskih Socijaldemokrata Branko Crvenkovski izvinio se ju~er Borutu Pahoru zbog neugodnih tvrdnji makedonskih medija da mu je slovenski premijer preporu~io troje slovenskih stru~njaka za javno komuniciranje, koji su naplatili 340.000 eura za svojih 100 stranica studije o javnom komuniciranju, koja je pla}ena iz dr`avnog bud`eta u vrijeme kada je Crvenkovski bio predsjednik dr`ave. Crvenkovski u pismu Pahoru tvrdi kako isproducirana afera oko studije, za koju nije bio raspisan javni natje~aj, ima pozadinu u nemilosrdnoj politi~koj borbi, koja se trenutno vodi u Makedoniji kako bi se Crvenkovski diskreditirao kao politi~ar.

Novi most
Hiljade kamen~i}a letjele su prema stupu visokom 30 metara, najvi{em od tri stupa koja predstavljaju {ejtana, kojeg muslimani nazivaju Iblis. Kamenovanje {ejtana je visoko rizi~no i proteklih godina obilje`ili su ga smrtonosni mete`i. Sada vjernici pristupaju stupu preko mosta na vi{e nivoa, a njihov dolazak i odlazak kontroliraju snage reda, prenio je AFP .

Masovno hap{enje u Italiji
Na ovogodi{njem had`iluku okupilo se vi{e miliona vjernika, koje prate jake snage sigurnosti

Poslije kamenovanja vjernici treba da `rtvuju `ivotinju kako bi obilje`ili Kurban-bajram ili sve~anost `rtvovanja, kao uspomenu na poslanika Ibrahima, a. s., koji je trebao da `rtvuje svog sina Ismaila prije nego

Najve}e okupljanje na svijetu
Had`iluk u svetom gradu Meki najve}e je okupljanje vjernika na svijetu. Svaki muslimanski vjernik, prema Kur’anu, treba makar jednom u `ivotu da posjeti Meku. Meka je sveto mjesto za muslimane i svake godine je posjeti vi{e od 30 miliona vjernika pa je ona najposje}enije vjersko mjesto na svijetu. Had` se zavr{ava u petak.

{to mu je melek D`ibril predlo`io da, umjesto sina, `rtvuje ovna. Hodo~asnici kupuju bonove kod saudijskih vlasti, koje se brinu o tome da se `rtvuju `ivotinje i da se zamrzne meso, koje }e se u vidu pomo}i slati siroma{nima u islamskim zemljama. Poslije ovog rituala, vjernici odlaze u Meku, gdje obilaze oko Kabe, kockaste gra|evine u sredi{tu Velike d`amije.

Vrhunac had`iluka
Muslimanski vjernici obi{li su prekju~er brdo Arafat, veoma va`no mjesto

godi{njeg had`iluka u Meki. Brdo Arafat, koje se jo{ zove Planina milosti, mjesto je na kojem se Allahov, d`. {., izaslanik Muhammed, a. s., posljednji put obratio svojim sljedbenicima prije skoro 14 stolje}a. Vjernici su se tamo molili cijeli dan tra`e}i opro{taj od Boga. O~ekivanje vjernika na vrhu brda simbolizira o~ekivanje Sudnjeg dana i predstavlja vrhunac had`iluka. Na ovogodi{njem had`iluku okupilo se vi{e miliona vjernika koje prate jake snage sigurnosti i do sada se nije dogodio nijedan ve}i incident.

MILANO - Italijanska policija uhapsila je ju~er vi{e od sto osoba osumnji~enih za trgovinu drogom, me|u kojima su jednu mre`u, s centrima u Srbiji i Sloveniji, ~inili uglavnom Srbi, Crnogorci i Slovenci. U akciji policije privedeni su

osumnji~eni koji su bili uklju~eni u aktivnosti dvije mre`e - me|unarodne, koju su ~inili uglavnom Srbi, Slovenci i Crnogorci, i druge, sastavljene od kriminalnih grupa iz Milana, Torina, \enove i Koma.

Nijemci optu`eni za {pijuna`u
TEHERAN - Dvojica Nijemaca uhap{enih u Iranu dok su intervjuirali sina Sakineh Mihamadi A{tijani, koja je osu|ena na smrt kamenovanjem, optu`eni su za {pijuna`u, izjavili su ju~er zvani~nici iranskog ministarstva pravosu|a. Iran je prvobitno optu`io Nijemce, koji su u tu zemlju u{li s turisti~kim vizama, da su ilegalno radili kao reporteri kada su intervjuirali sina osu|ene `ene ~ija je smrtna kazna odgo|ena usljed globalnih kritika.

Tragedija inspirirala Holivud

U ameri~kim knji`arama

Obamina prva knjiga za djecu
Police ameri~kih knji`ara od ju~er krasi i prva knjiga predsjednika Baraka Obame (Baracka) za djecu - „Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters“. Sastavljena je kao pismo njegovim dvjema k}erkama. U njemu govori o 13 va`nih Amerikanaca, uklju~uju}i prvog predsjednika D`ord`a Va{ingtona (Georgea Washingtona), legendarnog poglavicu Sijuksa Bika Koji Sjedi, prvog crnog igra~a u profesionalnoj bejzbolskoj ligi D`ekija Robinsona (Jackie) do znanstvenika Alberta Ajn{tajna (Einsteina). Knjigu je posvetio supruzi Mi{el Obami (Michelle), a njen naslov je fraza iz domoljubne ameri~ke pjesme „My Country“.

A{tijani: Osu|ena na smrt kamenovanjem

Stigle ponude vrijedne vi{e miliona dolara

^ileanski rudari na filmskom platnu
Svi britanski dnevnici najavili su ju~er da je u pripremi snimanje holivudskog filma o spa{avanju ~ileanskih rudara. „The Times“ pi{e da kompanija Breda Pita (Brada Pitta) pregovora o otkupu prava za snimanje filma o drami 33 ^ileanca, a da bi nekima od njih mogle biti ponu|ene i uloge u filmu. Iako u kompaniji holivudskog glumca demantiraju da se vode direktni pregovori, advokat rudara ka`e da je ponuda vrijedna vi{e miliona dolara, kao i da je samo jedna od desetina koje dobiva svakodnevno, bilo za pri~u o rudarima ili za prava radi izrade raznih proizvoda inspiriranih njihovom sudbinom.

Knjigu je Obama sastavio kao pismo svojim dvjema k}erkama

Obamine dvije prethodne knjige „Snovi moga oca“ i „Odva`nost nade“ bile su bestseleri koji su mu donijeli vi{e od pet miliona dolara zarade.

Lamers u Skup{tini NATO-a
Njema~ki poslanik Karl Lamers izabran je ju~er za novog predsjednika Parlamentarne skup{tine NATO-a, koja okuplja parlamentarce iz 28 dr`ava ~lanica Atlantskog saveza. Karl Lamers, konzervativac iz Demokr{}anske stranke (CDU), izabran je jednoglasno na sjednici Skup{tine u Var{avi.

22

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

kiosk

SPOROVI Kontroverzni Brunejac tu`io biv{e pravne savjetnike

Princ D`efri ponovo na sudu
U toku istraga o slu~aju

Morao je da vrati vi{e od 500 nekretnina, oko 1.700 automobila, pet brodova, devet aviona...

Neobi~an potez australskog slu`benika

Slu`benim e-mailom do fatalne djevojke
Jedan slu`benik u australskoj vladi poslao je e-mail svim zaposlenima u ministarstvu u kojem radi tra`e}i pomo} u traganju za fatalnom djevojkom koju je upoznao na jednoj `urki. ^ovjek, ~ije ime nije otkriveno, radi u Ministrastvu za imigracije, a svoje kolege je putem elektronske po{te zamolio da mu pomognu da stupi u kontakt s djevojkom koja je ostavila veliki utisak na njega jer je „`ivot prekratak da bi se kasnije kajao“. - Jasno mi je da ovo nije ba{ najprikladniji na~in. Namjera mi nije bila da zloupotrijebim e-mail adrese - navodno je rekao on i dodao kako se dugo premi{ljao preuzeti ili ne ovaj korak. Ministarstvo za imigracije je potvrdilo da je jedan njihov radnik u ponedjeljak poslao „neprikladan e-mail“ svim zaposlenima u Kanberi. - U toku je istraga - izjavio je portparol Ministarstva.

Zabave na jahti
Kontroverzni brunejski „princ plejboj“ D`efri Bolkija (Jefri Bolkiah), najmla|i brat sultana Bruneja, koji zadaje muku vladaru i porodici i ve} je bio na su|enju s najbli`ima, ponovo je u `i`i svjetske javnosti i na sudu. Princ je nakon sudskih procesa morao i da se odrekne i 50-metarske jahte koja je poznata po kontroverznim zabavama za koje su ponekad organizirani konkursi na kojima je u~estvovalo i po 40 djevojaka. O tome je napisana i knjiga. dolara iz dr`avne kase u vrijeme dok je bio ministar finansija.

Luksuzni `ivot
Ovoga puta je D`efri „presavio tabak“ i tu`io svoje biv{e pravne savjetnike Tomasa i Debrbaj{ira (Thomas Derbyshire) i Fait Zaman (Faith) iz Velike Britanije, bra~ni par koji je svjedok njegovog luksuznog `ivota i kraha. D`efri ih tu`i da su mu ukrali dvije erotske figure i tra`i od{tetu od sedam miliona dolara, a oni tvrde da im on duguje 12 miliona dolara koje su „dobro odradili“. Sudski proces, koji je po~eo u sudu na Menhetnu, napunio je tabloide. Prisutni princ D`efri djelovao je nezainteresirano i samo je {utio, ali tabloidi isti~u da njemu ne manjka iskustvo parni~enja po sudovima.

Helikopteri za konje
Nakon potezanja po sudovima, D`efri je izgubio gotovo sve bogatstvo. Morao je da vrati vi{e od 500 nekretnina, oko 1.700 automobila, pet brodova, devet aviona, vi{e helikoptera, me|u kojima i one kojima je isklju~ivo vozio svoje rasne konje... Kako prenose mediji, nakon finansijskog kraha, princu je ostalo „samo nekoliko ku}a i hotela“. Ostala mu je i naju`a porodica - pet `ena i 17 djece.

Kineski superkompjuter
Kina je prema{ila Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave u polugodi{njem rangiranju najmo}nijih i najbr`ih ra~unarskih sistema na svijetu, prenijele su agencije. Najnoviji kineski superkompjuter, nazvan „Tijanhe-1A“, na{ao se na ~elu svjetske liste sa manje od 2,57 petaflopsa u sekundi. Na drugom mjestu je ameri~ki „Jaguar Cray XT5“, a na tre}em kineski ra~unar „Nebulae“.

Princ D`efri ponovo u `i`i svjetske javnosti

Najmla|i sultanov brat D`efri pao je u nemilost jer je upropastio investicije u inozemstvu ove male dr`ave bogate naftom. Bra}a su se

posva|ala oko podjele oko 42 milijarde dolara iz Brunejske investicijske agencije. Vlada Bruneja ga je optu`ila i za nestanak oko 16 milijardi

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

23

TRGOVINA LJUDIMA U [ibeniku sprije~en potez dr`avljanke BiH

Za 20.000 eura htjela prodati maloljetnu k}erku
Osumnji~ena je, nakon dva neuspjela poku{aja, dogovorila prodaju sa 31-godi{njakom
Policija je sprije~ila 39godi{njakinju iz BiH da 31godi{njem Z. M. iz [ibenika proda svoju maloljetnu k}erku za 20 hiljada eura, kako bi je on seksualno iskori{tavao, izvijestili su ju~er iz Policijske uprave {ibensko-kninske. stupan spomenuti 55-godi{njak, djed maloljetnice koju su namjeravali prodati u seksualno roblje.

Odlagali{te }e biti u Sibiru

Obama dao „zeleno svjetlo“

Ljubavna veza
Kako „Ve~ernji list“ neslu`beno saznaje, svi osumnji~eni i dvije `rtve pripadnici su romske populacije, osim 31-godi{njeg Z. M. Ina~e, 39-godi{njakinja i njezina porodica `ivjeli su u improviziranim nastambama na Bikarcu, najve}em regionalnom odlagali{tu otpada, udaljenom petnaestak kilometara od [ibenika. Z. M. navodno je bio u ljubavnoj vezi sa starijom sestrom maloljetnice koju je htio kupiti. Na kupovinu mla|e sestre odlu~io se, kako doznajemo, jer se starija sestra za njega nije htjela udati. Majka koja je htjela prodati svoju k}erku i njezin mogu}i kupac privedeni su istra`nom sudiji.

Rusija }e skladi{titi ameri~ki nuklearni otpad
U Rusiji }e uskoro po~eti skladi{tenje nuklearnog otpada iz SAD, koji ~ini 80 posto ukupnog otpada ove vrste u svijetu. Implementacija sporazuma trebala bi po~eti uskoro, a „zeleno svjetlo“ dao je sada{nji predsjednik Barak Obama (Barack). Sporazum je inicirao biv{i ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ (George Bush). Odlagali{te }e biti u Sibiru nedaleko od grada @eljeznogorsk. Stanovnici okolnih sela i ne slute {ta }e se oko njih doga|ati u budu}nosti ako poznati Ugovor 123 bude potpisan. Aktivisti organizacije za za{titu okoline u Moskvi ka`u da }e Rusija postati me|unarodno smetlji{te nuklearnog otpada. - Milijarde dolara odlaze birokratama u d`epove, ali obi~nim Rusima bit }e pove}ana opasnost od nuklearnih incidenata - ka`e Vladimir ^ubrov, aktivista za za{titu okoline.

Ropstvo u poku{aju
- Policija osnovano sumnja da su [iben~anin Z. M. i osumnji~ena 39-godi{njakinja po~inili kazneno djelo trgovanja ljudima i ropstvo u poku{aju. Osumnji~ena je, nakon dva neuspjela poku{aja prodaje svoje maloljetne k}erke, dogovorila prodaju s osumnji~enim 31-godi{njakom za 20.000 eura. [iben~anin je djevoj~icu namjeravao seksualno iskori{tavati. „Posao“ nije obavljen jer je policija otkrila namjeru osumnji~enika kazao je Ivica Kostani}, na~el-

@ive na odlagali{tu otpada

nik PU {ibensko-kninske. Ina~e, u policiji se doznaje kako je 39-godi{njakinja iz BiH sa svojim 55-godi{njim ocem, britanskim dr`avljaninom, u aprilu ove godine u BiH prevarila i namamila 23-godi{nju dr`avljanku Srbije nude}i joj posao u Hrvatskoj. Djevoj~icinoj majci

platili su dvije hiljade eura. - Za njih je po deset sati dnevno skupljala sekundarne sirovine i obavljala ku}anske poslove, a rad joj nikad nije pla}en - obja{njava na~elnik Kostani}. Dr`avljanka Srbije je tako|er zbrinuta, a napominje se da je policiji zasad nedo-

U gradu Busanu u Ju`noj Koreji

Ameri~ki trgovac skrenuo pa`nju i utrostru~io prodaju

Zbog kompjuterske igre ubio majku, a onda sebe
Ju`nokorejska policija saop}ila je da je 15-godi{nji dje~ak po~inio samoubistvo nakon {to je ubio majku tokom sva|e zbog internetskih igara. Policijski zvani~nik Jung Jo-Il izjavio je u utorak da se u~enik objesio. Jung je kazao da je majka zadavljena u njihovom domu u jugoisto~nom lu~kom gradu Busanu, prenosi Associated Press. Jung je izjavio da je sva|a po~ela u ponedjeljak nave~er nakon {to je majka prigovarala sinu {to igra kompjuterske igre. Dodao je kako je dje~akova mla|a sestra kazala da je njen brat ve} tri godine igrao internetske igre s mnogo nasilja. Ju`nokorejske vlasti procjenjuju da u toj zemlji ima oko dva miliona internet-ovisnika. Ova zemlja se smatra jednom od najvi{e umre`enih na svijetu modernim tehnologijama, dok vi{e od 90 posto doma}instava ima pristup internetu.

Uz automobil poklanja gratis pu{ku
To je reklama, ali ipak nisam o~ekivao ovoliki uspjeh - rekao je prodava~, biv{i veteran
Po~eli smo u srijedu, 11. novembra, na dan ratnih veterana. Za ~etiri dana sam utrostru~io prodaju - rekao je Nik Gineta (Nick Ginetta), direktor prodaje Nations Trucksa u Sandfordu, na Floridi, koji za svaki kupljeni pick-up nudi bon za poluautomatsku juri{nu pu{ku kala{njikov koja se mo`e podi}i u obli`njoj trgovini oru`jem. - Htio sam privu}i pa`nju, htio sam da se govori o meni. To je reklama. Ipak, nisam o~ekivao ovoliki uspjeh - rekao je prodava~, biv{i veteran, aktivista za pravo na no{enje oru`ja. - Moji su kupci sportisti, lovci i ribolovci. Da prodajem (ju`nokorejska vozila) „hyundai“, ne bih se ovako reklamirao - rekao je. Tako je u samo ~etiri dana izdao 21 bon za AK-47 i planira nastaviti akciju do kraja mjeseca, budu}i da na skladi{tu ima stotinjak pu{aka. - Ne morate uzeti oru`je, mo`ete uzeti i ne{to drugo dodao je, isti~u}i da se oni koji uzimaju pu{ke moraju podvrgnuti uobi~ajenoj provjeri o neka`njavanju na sudu. Zaposlenici trgovine zbijaju {ale na ra~un uspjeha akcije tipa „[efe! Na vezi je Bin Laden, `eli kupiti pick-up“. - Ne znam {to Obama ka`e na ovo. Zasad me nije zvao rekao je trgovac u {ali.

Nisu platili ve~eru u luksuznom restoranu

Pili najskuplja vina i {ampanjac pa pobjegli
Sto su rezervirali pod imenom Lupin, {to podsje}a na Arsenea Lupina, francuskog lopova
Britanska policija traga za parom koji je pro{le srijede nakon ve~ere vrijedne oko 600 funti iza{ao pred restoran L’Autre Pied u centru Londona te pobjegao. Prije nego {to su pobjegli, mu{karac i `ena su naru~ili i desert kako ih ne bi odmah uo~ili. Sto su rezervirali pod imenom Lupin, {to podsje}a na Arsenea Lupina, francuskog lopova. - Bio sam u {oku. Do{li su u restoran kako bi nas oplja~kali - rekao je voditelj restorana David Mur (Moore). Mu{karac i `ena vjerovatno imaju izme|u 25 i 30 godina, a u restoranu su se poslu`ili najskupljim vinima i {ampanjcem.

Restoran uvodi nova pravila

Nakon ovog incidenta Mure je istakao kako }e gostima objasniti da moraju ostaviti kreditne kartice na {anku prije nego {to odu pu{iti. Vo-

de}i ljudi restorana ne mogu vjerovati kako su lopovi lako oplja~kali tako luksuzni resotran, pi{e „Daily Mail“.

24

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

kultura

GLUMCI Alma Terzi}, nakon snimanja u Budimpe{ti, za „Avaz“

Sa progla{enja pobjednika u Sarajevu

Zavr{en festival „Pravo ljudski“

Najbolji film „Nigdje u Evropi“
U konkurenciji „Zoomiraj prava“ nagrada za „Mu{ku dominaciju“
Dokumentarni film „Nigdje u Evropi“ rediteljke Kerstin Nikig (Nickig) progla{en je najboljim ostvarenjem na Festivalu „Pravo ljudski“, koji je preksino} sve~anom dodjelom nagrada zavr{en u Sarajevu. Posebno priznanje, prema ocjeni `irija u sastavu: Alen Drljevi}, Rada [e{i}, Min ^ul-kim (Chul), Hana Kulhankova i Nil Paton (Neill Patton), pripalo je filmu „Moja perestrojka“ Robin Hesman (Hessman). U konkurenciji „Zoomiraj prava“ najbolji film za mlade je „Mu{ka dominacija“ reditelja Petrika Jana (Patrick Jean). Zamjenik britanskog ambasadora u BiH Dejvid Gordon-Meklaud (David Gordon-Macleod) je na dodjeli nagrada istakao da je „Pravo ljudski“ festival najbolji na~in da se kontinuirano promoviraju ljudska prava kao univerzalan princip morala i dostojanstva. U toku {estodnevnog festivala publika je imala priliku pogledati 51 film iz 27 zemalja. A. G.

An|elina \oli je odli~na rediteljka
Sa filmskog seta u Sarajevo se vratila u subotu nave~er Ovo je za mene i jedno veliko gluma~ko iskustvo, koje je stvarno nezaboravno
Mlada bh. glumica Alma Terzi} u subotu uve~er vratila se u Sarajevo iz Budimpe{te sa snimanja filma „Untitled Love Story“ An|eline \oli (Angelina Jolie). ji, Alma Terzi} nije nam mogla potvrditi.

Uvijek zajedno
- Bilo je zaista super raditi sa An|elinom. Ona je u biti jedna divna osoba. Ovo je fenomenalno iskustvo za mene i mislim da je ona, osim kao glumica, odli~na i kao rediteljka. Samo po sebi ovo je jedno veliko bogatstvo, prije svega jer radite s ljudima koji su profesionalci i s licima koja su u svijetu i vi{e nego poznata. Ovo je za mene i jedno veliko gluma~ko iskustvo, koje je stvarno nezaboravno. I svakako da }u dosta korisnih stvari izvu}i iz svega ovoga pri~a nam na{a sagovornica. Alma Terzi} ka`e nam da je, osim sa glumcima, koje mahom manje-vi{e poznaje, uspostavila dobre kontakte i s ostalim ~lanovima ekipe filma An|eline \oli. - Ekipa je fenomenalna. Tako nam je bilo lijepo raditi da se nismo odvajali jedni od drugih. Svi smo stalno bili zajedno - dodaje TeA. Ke. rzi}.
(Foto: Reuters)

Izvanredan rad
Iako je zbog ugovora sprije~ena da nam prenese detalje sa seta, u razgovoru za na{ list ipak isti~e da je snimanje proteklo u sjajnoj atmosferi. - Mogu vam re}i da je organizacija bila super. Osim toga, i rad sa svim mojim kolegama bio je izvanredan - ka`e nam Terzi}, koja je za svoju ulogu imala nekoliko dana snimanja. Ova mlada glumica, koja je do sada uloge ostvarila u filmovima „Snijeg“ Aide Begi} i „Ostavljeni“ Adisa Bakra~a, odu{evljena je saradnjom sa An|elinom \oli, ali i komunikacijom s njenim suprugom Bredom Pitom (Brad Pitt), koji je tako|er prisustvovao setu. Da Pit igra jednu od uloga u filmu, a {to su objavili neki ma|arski medi-

„Tuzlanski pozori{ni dani“

„Gospo|a ministarka“ otvara manifestaciju
Sedamnaesti „Tuzlanski pozori{ni dani“ bit }e odr`ani od 20. do 30. novembra, najavio je ovo prekju~er na preskonferenciji Armin ]ati}, direktor Narodnog pozori{ta Tuzla, koje je i organizator revije. Reviju }e otvoriti predstava „Gospo|a ministarka“ u izvedbi doma}ina, a u narednim danima gostovat }e ansambli predstava „Pokondirena tikva“ Narodnog pozori{ta Beograd, „Rogonje“ Hrvatskog kazali{ta Pe~uh, „Gra|anin plemi}“ Narodnog pozori{ta Sarajevo, „Usamljeni zapad“ Mostarskog teatra mladih, „Zvijezda je ro|ena“ Narodnog pozori{ta RS iz Banje Luke i „Painkillers“ Srpskog narodnog pozori{ta Novi Sad. Na dan otvorenja bit }e uprili~ena i manifestacija „No} teatra“ kada }e biti izvedena i predstava „Je`eva ku}ica“ ~iji }e prihod od prodatih ulaznica biti doniran za lije~enje A. Mu. Amile D`inovi}.

Terzi}: Rad na ovom filmu je za mene fenomenalno iskustvo

Holivudska zvijezda ovih dana sti`e u BiH

U Sarajevu snima samo panoramu
Bh. glumci koji su trebali snimati u glavnom gradu BiH ve} bili na setu u Budimpe{ti
Prema saznanjima „Dnevnog avaza“, snimanje filma „Untitled Love Story“ u Budimpe{ti trebalo bi biti zavr{eno u srijedu. An|elina \oli s ekipom bi nakon toga trebala doputovati u Sarajevo. Kako smo ve} ranije objavili, izvr{ni producent „Scout Film“ iz Sarajeva uputio je zahtjev policijskim zvani~nicima u Kantonu Sarajevo i Zeni~ko-dobojskom kantonu za snimanje filma na lokacijama u Sarajevu i Vare{u od 17. do 21. novembra. Snimanje u BiH, prema na{im posljednjim informacijama, trebalo bi biti ve} u petak te bi se dolazak holivudske zvijezda u Sarajevo mogao o~ekivati dan ranije. Kako saznajemo od osoba bliskih ekipi filma, An|elina \oli je odlu~ila da u BiH snimi samo scene panorame Sarajeva i nekoliko enterijera u Vare{u te }e se zadr`ati znatno kra}e nego {to je to bilo planirano prije zabrane Federalnog ministarstva kulture i sporta odnosno njegovog ponovnog odobrenja za snimanje, a nakon zahtjeva Udru`enja „@ena-`rtva rata“. Tako su glumci koji su trebali svoje scene snimati isklju~ivo u Sarajevu, kao {to su Ermin Bravo, Nusmir Muharemovi} i Edis @ili}, zapravo ve} bili na setu u BudiA. G. mpe{ti.

„Sarajevska pozori{na tragedija“

Ku}i bez nagrade iz U`ica
Dodjelom nagrada preksino} je u U`icu okon~an 15. jugoslovenski teatarski festival „Bez prevoda“. Najboljom predstavom progla{eno je „Bu|enje prolje}a“ Zagreba~kog kazali{ta mladih, dok je nagrada Iz predstave Narodnog pozori{ta Sarajevo „Ardalion“ uru~ena Mija~, Radivoj Dinulovi}, RoAni Vukoti} za re`iju „Don bert Valtl (Waltl), Martin @uana“ Crnogorskog naro- Ko~ovski i T ajana Ga{parovi}. dnog pozori{ta. Najboljim Na Festivalu je u~estvovaglumcima progla{eni su Nina la i predstava „Sarajevska poVioli} i Dragan Mihanovi} iz zori{na tragedija“ Narodnog ove zagreba~ke, odnosno po- pozori{ta Sarajevo. Ansambl dgori~ke predstave. predstave Pe|e Kojovi}a, u Odluke o ovim, ali i nagr- re`iji Gor~ina Stojanovi}a, adama u ostalim kategorijama ku}i se ipak vratio bez nagradonio je `iri u sastavu Dejan de. A. G.

\oli na setu u Budimpe{ti

U OKC „Abra{evi}“ u Mostaru

Promoviran roman Bekima Sejranovi}a
U Omladinskom kulturnom centru (OKC) „Abra{evi}“ u Mostaru pro{log vikenda je, u okviru programa „Knji`evnost u`ivo“, uprili~ena promocija romana „Ljep{i kraj“ Bekima Sejranovi}a. Rije~ je o njegovom drugom romanu o kojem je, osim Sejranovi}a, govorio knji`evnik Marko Toma{. Za svoj prvi roman „Nigdje, niotkud“, koji je objavljen prije dvije godine, Sejranovi} je dobio nagradu „Me{a Selimovi}“. Sejranovi}ev drugi roman, koji je dobio sjajne kritike, objavila je sarajevska izdava~ka ku}a „Buybook“. M. Sm.

KULT/ART TELEKS
BANJA LUKA - Dokumentarni film „U slu`bi muzeja“ Mladena Miljanovi}a bit }e prikazan ve~eras u Muzeju savremene umjetnosti RS. Rije~ je o filmu snimljenom prilikom priprema istoimene izlo`be u Muzeju moderne umjetnostni MUMOK u Be~u, a koja je bila postavljena od juna do septembra 2010. godine. Autor ovog filma je Ernest Zavila. V. S.

Toma{ i Sejranovi} na promociji

(Foto: I. Rozi})

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

25

26

Sirjeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Za{to je Halid smirivao Adelisu?
[ako Polumenta nije do{ao u Skenderiju Anica Komazec, biv{a djevojka Dade Polumente

Na after p muzi~ko artiju BH. g Oskar a

Gljivi rekao „Zabavljali smo da mu je otac se devet mjeseci, na samrti, a a sad se pravi da onda pjevao me ne poznaje“ u Zenici!
Na kioscima svakog ~etvrtka

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

27

PROJEKTI Popularni sarajevski bend snima novi album

Uskoro novi singl grupe ’Letu {tuke’
Rije~ je o ljubavnoj pjesmi pod nazivom „U ovome svijetu“, otkriva menad`er benda Rajko Bogdanovi}
Nakon septembarske turneje po bh. gradovima, ~lanovi grupe „Letu {tuke“ pauzirali su posljednji mjesec i po od nastupa. Razlog za to je snimanje novog albuma u studiju \anija Pervana i Dine Vatrenjaka, koji bi trebao biti objavljen po~etkom naredne godine. S obzirom na uspjeh koji su postigla prethodna dva nosa~a zvuka popularnog sarajevskog benda, sasvim je razumljivo veliko zanimanje fanova grupe za novi CD. - Za sada sve ide prema planu, „[tuke“ su do sada snimile nekoliko novih pjesama. Narednog mjeseca bend bi trebao lansirati singl koji za sada nosi radni naziv „U ovome svijetu“ te uraditi i spot za tu numeru. Videoklip i pjesma istovremeno }e se zavrtjeti na televizijskim i radiostanicama {irom regiona. Upravo takvu strategiju grupa je primijenila prilikom objavljivanja singla „Brojevi ra~una“, koji je zasjeo na vrhove top-listi ubrzo nakon premijere spota na MTV-ju.
Rabija Gatari} na reviji
(Foto: J. Brutus)

Revija Vere Radanovi} u Sarajevu

Pistom pro{etala i Rabija Gatari}
„Letu {tuke“: Novi nastupi u decembru

„U ovome svijetu“ je ljubavna pjesma, ura|ena u specifi~nom stilu „[tuka“, stoga vjerujemo da }e fanovi benda biti zadovoljni govori Rajko Bogdanovi}, menad`er grupe „Letu {tuke“.

Iako su u posljednje vrijeme fokusirani na snimanje novog albuma, ~lanovi benda uskoro }e ipak na}i vremena za nekoliko koncerata. - Bilo je dosta poziva za nastupe tokom posljednjih

dana. Sti`u ponude iz Novog Sada, Splita, Beograda... „[tuke“ }e, vjerovatno, prihvatiti neke od tih poziva i odr`ati nekoliko koncerata tokom decembra te se vratiti radu na novom albumu otkriva Bogdanovi}. H. P.

Premijera na regionalnom MTV-ju

Edo Maajka snimio spot za „Fotelju“
Maajka: Numera s albuma ’Spomen Plo~a’

Reviju u sklopu sarajevske Sedmice mode u Domu Oru`anih snaga BiH preksino} je odr`ala modna dizajnerka i model Vera Radanovi}. Gora`danka s beogradskom adresom prezentirala je u glavnom gradu BiH svoju novu kolekciju od dvadesetak kreacija. Ve~ernje haljine od tila i muslina, ukra{ene cirkonima i biserima, odu{evile su sve posjetioce, koji su aplauzom nagradili dizajnerku i njenu novu kolekciju. Zanimljivo je da se na modnoj pisti u ve~ernjoj

haljini pojavila i Rabija Gatari}, voditeljica Pinka BH, koja je pokazala da se dobro snalazi i kao manekenka. - Hvala Sarajlijama na odli~nom prijemu. Imala sam malu tremu uo~i dolaska u glavni grad BiH, jer ovdje ljudi znaju {ta je moda i nekada znaju biti `estoki u kritikama. Moje kreacije osvojile su njihove simpatije te su mi svi prisutni ~estitali nakon revije - kazala je Vera Radanovi}, koja }e novu kolekciju predstaviti i u D. Z. Banjoj Luci.

Edo Maajka snimio je prije nekoliko dana spot za numeru „Fotelja“, a videoklip je ve} u ponedjeljak premijerno prikazan na regionalnom MTVju. Rije~ je o pjesmi s Edinog novog nosa~a zvuka „Spomen Plo~a“. Reditelj spota je Radoslav Jovanov Gonzo, koji je ovim videoklipom, tvrdi Edo Maajka, uspio do~arati ono o ~emu pjesma govori. Edo, tako|er, isti~e kako

mu je na snimanju spota bilo odli~no te je veoma zadovoljan ura|enim poslom. - Spot je Gonzova ideja i veoma sam zadovoljan. Stvar je dosta kratka i brza tako da mi ovaj „slow motion“ ba{ dobro sjeda. Na`alost, na videu nedostaje nekoliko seksi ~lanova benda, koji nisu stigli na snimanje, pa neka im sada bude krivo - ka`e popularni hip-hop muH. P. zi~ar iz Br~kog.

D`inovi} ve~eras u Visokom
Haris D`inovi} ve~eras }e odr`ati koncert u Visokom. Popularni pjeva~ zajedno sa svojim bendom nastupit }e u Kulturno-sportskom centru „Mladost“. O~ekivano, za D`inovi}ev koncert vlada veliko zanimanje u Visokom, ali i drugim bh. gradovima tako da se o~ekuje i dolazak njegovih fanova iz Kaknja, Zenice, D. Z. Kiseljaka i Sarajeva.

28

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
ni Tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obvije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat dor`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. s ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

oglasi
PRAVILA NAGRADNE IGRE „U SUSRET ZIMI“
^lan 1. Tvrtka, sjedi{te prire|iva~a i naziv nagradne igre: Sam Shop group d.o.o., Sarajevo, Dejzina Biki}a 2a, 71000 Sarajevo, IB 4200269280003, PDV 200269280003, (u daljem tekstu Prire|iva~) je prire|iva~ nagradne igre „U SUSRET ZIMI“ (u daljem tekstu Nagradna igra). ^lan 2. Vrijeme, mjesto odr`avanja i naziv nagradne igre Nagradna igra odr`at }e se u vremenu od 15.11.2010. do 15.12.2010.godine na podru~ju Bosne i Hercegovine pod nazivom „U SUSRET ZIMI“. ^lan 3. Svrha nagradne igre Svrha nagradne igre je promid`ba Haribo proizvoda. U Nagradnu su igru uklju~eni svi proizvodi 100-gramskog pakovanja iz Haribo asortimana. ^lan 4. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: - Kupiti najmanje 1. proizvod iz Haribo asortimana navedenog u ~lanu 3. Pravila - na pole|ini tog ra~una ispisati slijede}e podatke: - ime prezime, adresa, kontakt telefon, - navedeni ra~un ubaciti u za to predvi|enu nagradnu kutiju na prodajnom mjestu - (kraj info pulta) Svaki u~esnik u nagradnoj igri mo`e u~estvovati neograni~en broj puta, i svi ra~uni pristigli u toku nagradne igre, }e sudjelovati u istoj. Za izvla~enje imena dobitnika u obzir }e se uzeti samo ra~uni pristigli u terminu od 15.11.2010. do 15.12.2010. godine do 24:00 sati. U Nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju svi gra|ani s prebivali{tem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika Prire|iva~a i ~lanova njihove u`e obitelji. ^lan 5. Nagradni fond: 1. „HAMAX SANKE’’, 1x10 kom, vrijednost od 70 KM (po komadu), odnosno 700 KM, 2. „DJE^IJE SKIJE - FISCHER’’, 1x15 kom, vrijednost od 90KM (po komadu), odnosno 1450 KM, Utje{ne nagrade: 1. „Haribo Shopping korpa’’, 1x5 kom, u vrijednosti od 40 KM (po komadu), odnosno 200 KM, 2. „Haribo ruksak’’ 1x2 kom, u vrijednosti od 20 KM (po komadu), odnosno 40 KM, 3. „Maoam Truck’’ 1x8 kom, u vrijednosti od 30 KM (po komadu), odnosno 240 KM, 4. „Haribo pli{ani medo 40cm’’ 1x20 kom, u vrijednosti od 30 KM (po komadu), odnosno 600 KM, 5. „Haribo pli{ani medo 67cm’’ 1x3 kom, u vrijednosti od 50 KM (po komadu), odnosno 150 KM, 6. „Haribo pe{kir’’ 1x10 kom, u vrijednosti od 20 KM (po komadu), odnosno 200 KM, 7. „Haribo dje~iji escajg BSF’’ 1x5 kom, u vrijednosti od 30 KM (po komadu), odnosno 150 KM, 8. „Haribo igracka - kamion’’, 1x5 kom, u vrijednosti od 75 KM (po komadu), odnosno 375 KM, 9. „Haribo lampice za jelku’’, 1x4 kom, u vrijednosti od 25 KM (po komadu), odnosno 100 KM, Ukupno: 87 kom, ukupne vrijednosti od 4205 KM. ^lan 6. Dobitnik nema pravo tra`iti od organizatora ni njegovih dobavlja~a zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu. U~estvovanjem u ovoj nagradnoj igri u~esnici su saglasni da ako postanu dobitnici neke od nagrada, da se njihovo ime, adresa i fotografija, mogu od strane organizatora javno objaviti ili koristiti bez naknade u {tampanom, zvu~nom, foto i video materijalu. ^lan 7. Izvla~enje imena dobitnika nagrada obavit }e se 22.12.2010 . godine u Sarajevu u nazo~nosti tro~lane Komisije koju imenuje Prire|iva~. Imena dobitnika }e biti izvu~ena metodom slu~ajnog odabira. Pri svakom izvla~enju bit }e izvu~eno jedno ime dobitnika i dva alternativna imena dobitnika. Alternativni dobitnici }e se koristiti samo u slu~aju potrebe definirane u ~lanku 9. Pravila, a uzimat }e se i redom kako su izvu~eni. Tokom izvla~enja dobitnika nagrada, sa~init }e se zapisnik koji }e sadr`avati Ime i prezime dobitnika, te broj telefona i naziv nagrade. Ukoliko se u Nagradnu igru uklju~i manje sudionika od broja nagrada koje su predvi|ene nagradnim fondom, imena dobitnika }e se izvla~iti po redu, od prve nagrade, pa na dalje. Zapisnik }e po zaklju~enju ovjeriti tro~lana Komisija koju imenuje Prire|iva~. ^lan 8. Objava rezultata izvla~enja Rezultati nagradne igre biti }e objavljeni 24.12.2010. godine u „Dnevnom Avazu“, i „Nezavisnim novinama’’, te na: www.samshop.ba ^lan 9. Rok i na~in preuzimanja nagrada Dobitnici nagrada iz ~lanka 5. Pravila }e biti obavije{teni telefonski ili pismom koje }e im Prire|iva~ poslati odmah nakon javnog izvla~enja. Dobitnici su samim sudjelovanjem u nagradnoj igri prihvatili ova pravila i suglasni su sa objavljivanjem svojih osobnih podataka, te }e za to naknadno potpisati izjavu. Nagrade }e se dobitnicima predati uz primopredajni zapisnik, a dobitnik je du`an predo~iti identifikacijski dokument. Ukoliko bilo koju od ponu|enih nagrada dobije maloljetna ili osoba ograni~enih sposobnosti, ona nagradu mo`e primiti samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. Nagrade se trebaju preuzeti najkasnije sedam dana poslije dana objave dobitnika u dnevnim novinama, tj. najkasnije do 31.12.2010. godine, i to: 1. osobnim preuzimanjem u jednom od najbli`ih ureda Prire|iva~a 2. dostavom od strane ovla{tenih osoba Prire|iva~a 3. dostavom putem po{te Nepridr`avanje ovog roka mo`e rezultirati diskvalificiranjem, te mo`e biti odabran alternativni dobitnik jedne od spomenutih nagrada. Navedeni rokovi mogu se produ`iti samo ako dobitnik ne mo`e istu preuzeti zbog bolesti ili ako u navedenom roku Prire|iva~ nije u mogu}nosti isporu~iti nagradu zbog vi{e sile. ^lan 10. Na~in upoznavanja sudionika o nagradnoj igri Sudionici }e biti upoznati o Nagradnoj igri ogla{avanjem u javnim glasilima: radiju, {tampi, internetu, te putem plakata, billboards, city lights i letaka na prodajnim mjestima, tokom trajanja nagradne igre od 15.11.2010. do 15.12.2010. godine., a po dobivanju odobrenja od nadle`nih institucija. ^lan 11. Identifikacija dobitnika nagrada Svi dobitnici du`ni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja ili staratelja. ^lan 12. Rje{avanje spora U slu~aju spora izme|u Prire|iva~a i sudionika Nagradne igre nadle`an je Op}inski sud u Sarajevu. ^lan 13. Pravila nagradne igre Pravila nagradne igre }e biti objavljena u dnevnim novinama a po dobivanju odobrenja za nagradnu igru od nadle`nih institucija. ^lan 14. Mogu}nost prekida nagradne igre Prire|iva~ nagradne igre ima pravo da uz javno obavje{tenje jednostrano otka`e nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je do{lo do materijalne povrede, zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je do{lo do doga|aja koji imaju karakter vi{e sile.. Prire|iva~ u tom slu~aju nije du`an nadoknaditi tro{kove (direktna ili indirektna {teta) sudionicima nagradne igre. ^lan 15. U~estvovanjem u nagradnoj igri svaki u~esnik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila. Ova Pravila po~inju va`iti danom po~etka nagradne igre i svi u~esnici prihvataju sve odredbe ovih Pravila bez ikakvih izmjena. Sve odluke koje prire|iva~ donese na bazi ovih Pravila kona~ne su i obavezuju}e za sve u~esnike. Prire|iva~ zadr`ava pravo izmjene i dopune ovih Pravila uz javno objavljivanje u sredstvima informisanja. Za sve dodatne informacije i tuma~enja ovih Pravila, u~esnici se mogu obratiti direktno na adresu preduze}a Sam Shop Group d.o.o. Sarajevo, ulica Dejzina Biki}a 2a, Telefon: 033 723 053 U Sarajevu, 08.11.2010.godine Sam Shop Group d.o.o Sarajevo Ul. Dejzina Biki}a 2a 71000 S A R A J E V O

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 061643 08 P Sarajevo, 20. 10. 2010. godine Tu`itelj: NIb Tuzlanska Banka Tu`eni. Arnes Greljo Radi: Isplata duga Vsp:

OGLAS

POZIV
Za [ARENAC MIRKO iz Sarajeva Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan SRIJEDA, 02. 02. 2011. godine u 10,30 sati, pred ovaj sud u sobu 322/III Sudija Gordana Mi~ovi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{te-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 I 08071407 I (stari broj 065-0-I-07-004837) Sarajevo, 31. 8. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Janja Jovanovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA dd Tuzla, ul. Mar{ala Tita broj 34, koju zastupa Alma Mulahasanovi}, advokat iz Sarajeva, protiv izvr{enika Muhamede Zimi} iz Sarajeva, ul. Porodice Korkut broj 2, Adnan Obra~anin iz Sarajeva, ul. Kupre{ka broj 6. i Gordana Kne`evi} iz Sarajeva, ul. Vladimira Preloga broj 65, radi izvr{enja, a na osnovu ~lana 348 Zakona o parni~nom postupku i na prijedlog tra`ioca izvr{enja.

broj 304/07 dana 20. 3. 2007. godine da izvr{enik tra`iocu izvr{enja isplati od 5.316,86 KM uve}anim za iznos zakonske zatezne kamate po~ev od 16. 3. 2007. godine, pa do kona~ne isplate uz naknadu tro{kova protesta u iznosu od 8,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika na adresi stanovanja. Odre|uju se tro{kovi tra`ioca izvr{enja u iznosu od 160,00 KM Sudija Janja Jovanovi}, s.r. POUKA: protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema iste. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{enja postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{enosti rje{enja o izvr{enju, osim ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~lanom 348. Zakona o parni~nom postupku i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BiH.

OBJAVLJUJE
da je van ro~i{ta, dana 7. 1. 2008. godine, donio

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Kojim je odre|eno po prijedlogu tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave, mjenice serije AF 1074296 protestirane kod Op}inskog suda Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-10-001 235 Te{anj, 21. 10. 2010. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Sl. Novine FBiH, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-001 235 a po zahtjevu Saltagi} Refika sina Hamde iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 2284 k.o. Radu{a, ozna~ene kao k.~. broj 2655 Kr~evina, pa{njak 3 klase u pov. 12931 m2 u {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanoj u zk. ul. broj 1421 K.O. SP - TE[ANJ ozna~enoj kao k.~. broj 6455 Kr~evina, pa{njak 3 klase u pov. 12931 m2.

Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Saltagi} Refik sin Hamde iz Jelaha sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani [imi} Pero, [imi} Jovo, Stankovi} Jelka, Stankovi} Zorka, Stankovi} Sara, Stankovi} Mitar, Stankovi} Pero, Stankovi} Savo, Duvnjak Stanka, Todorovi} Jelka, Doli} Anu{a, Petrovi} Jovo, Radi{i} Vida, Janji} Niko, Vukovi} Ana, Mitrovi} Sara i Saltagi} Refik. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-10-001 236 Te{anj, 22. 10. 2010. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-001 236 a po zahtjevu Muharembegovi} Hajrudina, Himzi} Nusreta i Sari} Ned`ada, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 2613 k.o. Jelah, ozna~ene kao k.~. broj 170/4 Jo{ik, ku}a i zgrade u pov. 200 m2 a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk.

ul. broj 8571 K.O. SP - TE[ANJ ozna~enoj kao k.~. broj 5384/600 Jo{ik, ku}a i zgrada u pov. 200 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te|anj su posjednici nekretnina su Muharembegovi} Hajrudin sin Saliha iz Jelaha sa obimom prava od 5/8, Himzi} Nusret sin Hasana iz Jelaha sa obimom prava 1/8 i Sari} Ned`ad sin Mustafe iz Jelaha sa obimom prava od 2/8, dok je prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao vlasnik navedenih nekretnina upisan Golubovi} r. Me{i} Fida. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljeniih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

29

Ta~no Neta~no
smrtnu dr`i da je1.Za prava? kaznu seinstitucijajekridna od najstarijih vi~nog je ure|aj koji 2.Dozimetargusto}e zraka?pokazuje promjenu prvi pjeva~ 3.Dafnis jebukolika? pastirskih pjesama,
1. TA^NO

KUTAK ZA MU[KARCE Naj~e{}e gre{ke kod brijanja

Sapun ne mo`e zamijeniti gel
Br`e i lak{e }ete se obrijati ako `iletom prelazite odozgo nadolje, odnosno od obraza prema bradi
Za ve}inu mu{karaca brijanje je neminovnost, svakodnevna obaveza za koju moraju izdvojiti malo vremena. Ipak, postoje oni koji to ~ine brzo i spretno, dok pojedinci nakon svakog „tretmana“ izlaze posje~eni i ne sasvim glatkog lica. Mnoga istra`ivanja, koja su provele kozmeti~ke ku}e {irom Evrope, pokazala su da se ve}ina predstavnika ja~eg spola brije na pogre{an na~in. Evo koje su naj~e{}e gre{ke. Brijanje u smjeru suprotnom od rasta dla~ica. Br`e i lak{e }ete se obrijati ako `iletom prelazite odozgo nadolje, odnosno od obraza prema bradi, umjesto obrnuto, kao {to ve}ina radi. Nedovoljno o{tar `ilet. Vodite ra~una da `ilet bude besprijekorno o{tar i u zavisnosti od njegovog kvaliteta redovno ga mijenjajte. Sapun umjesto pjene ili gela. U nedostatku pjene ili gela za brijanje, mnogi mu{karci posegnu za sapunom, a on nikako nije adekvatna podloga.

Smrtna kazna poti~e od drevnih ljudskih dru{tava
Za smrtnu kaznu se dr`i da je jedna od najstarijih institucija krivi~nog prava, odnosno da je dugo vremena bila jedino sredstvo koje su drevna ljudska dru{tva imala na raspolaganju u svrhu o~uvanja reda i zakona. Kasnije, s razvojem dr`ava i njenih institucija, razvile su se i alternative smrtnoj kazni, poput progonstva u prekomorske ka`njeni~ke kolonije ili instituta do`ivotnog zatvora. Time su se stvorili preduvjeti da se stvori pokret za ukidanje smrtne kazne, ~iji su pioniri bili liberalni mislioci pod uticajem prosvjetiteljskih ideja o prirodnom pravu koje je uklju~ivalo i pravo na `ivot. Pokretu je svoj doprinos dala i politi~ka ljevica, iako su njeni predstavnici, kada bi jednom do{li na vlast, rado koristili smrtnu kaznu kao sredstvo obra~una s politi~kim protivnicima. Pokret je postepeno doveo do ograni~avanja i ukidanja smrtne kazne u mnogim evropskim i zapadnim dr`avama.
2. TA^NO

@ilet treba biti besprijekorno o{tar

Nekvalitetni preparati za njegu poslije brijanja. Proi-

zvodi za njegu nakon brijanja mogu biti u obliku losiona, ba-

lzama, gela, ~ak i pudera. Najbolje ih je birati prema tipu ko`e.

Jela od kurbanskog mesa

Ragu sa ov~etinom
Potrebno je: 750 - 1000 g ov~etine. Za marinadu: 150 ml sir}eta, 500 ml vode, 1 glavica luka, 1 lovorov list, 3 zrna bibera, 1 karanfili}, malo soli sa za~inima. Za umak: 60 g masno}e, 1 glavica luka, pola glavice bijelog luka, 40 g bra{na, malo {e}era. Na~in pripreme: . Meso oprati, ako je premasno, skinuti suvi{ni loj i dr`ati ga 2 do 3 dana u marinadi koju ste napravili od navedenih sastojaka (prokuhanom i ohla|enom). . Meso obrisati, narezati na velike kocke, kuhati ga tiho 80 minuta u pola litra vode i

Ocjena radne sposobnosti
Zbog zdravstvenih problema ~esto idem na bolovanje. Preduze}e u kojem radim ho}e da me uputi na invalidsku komisiju, radi ocjene moje radne sposobnosti. Ja ne `elim da idem jer su penzije male, `elim da radim. Da li se na zahtjev preduze}a mogu uputiti na invalidsku komisiju radi ocjene radne sposobnosti, pita Z. I. iz Mostara. Odredbom ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izmijenjen je ~lan 96. stav 4. tog zakona tako da se postupak za ocjenu radne sposobnosti na osnovu invalidnosti pokre}e na zahtjev osiguranika ili nadle`nog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite. Prema tome, ne postoji osnov da preduze}e za svoje zaposlene mo`e pokrenuti postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja niti zaposlenika uputiti na ocjenu radne sposobnosti.
Federalni zavod PIO

Dozimetar mjera~ gusto}e zraka
Dozimetar je ure|aj koji pokazuje promjenu gusto}e zraka. Radi na principu Arhimedova zakona. To je zapravo vaga sa staklenim balonom na jednom kraku i utegom na drugom. Promjenom gusto}e zraka, balon prividno izgubi ili dobije na te`ini pa dolazi do poreme}aja ravnote`e, {to se mo`e shvatiti kao promjena gusto}e.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

1
2

3 4

osmini ili ~etvrtini litra marinade dok ne postane mekano. . Od loja, bra{na i narezanog luka napraviti tamnu zapr{ku i zaliti je supom. . Umak kuhati 20 minuta, za~initi solju, {e}erom i staviti u njega meso.

TVRDI MATERIJAL, IZOLATOR ELEKTR. STRUJE DJE^IJA POSLASTICA, BONBON DALMATINSKO @ENSKO IME

U ONOJ MJERI

@IVAC

BELGIJA

PRIMJEDBA

NIKAL

[ARENA PAPIGA NADJEV ZA KOLA^E DJEVOJ^ICA (`arg.)

KRA]I IZRAZ ZA FAKULTET (`arg.)

SREDOZEMNA DR@AVA

LIRSKI PJESNIK

Dafnis je prvi pjeva~ pastirskih pjesama
Dafnis (na gr~kom zna~i lovorova bobica) u gr~koj mitologiji je sin boga Hermesa i sicilijanske nimfe, prvi pjeva~ pastirskih pjesama, bukolika. Odrastao je u lovorovoj {umi, po ~emu je dobio ime. Odgojile su ga nimfe, bog pastira Pan nau~io ga je svirati na fruli. @ivio je kao pjesnik pastir na Siciliji, a jedna mu je nimfa, zaljubljena u njega, prorekla da }e oslijepjeti ako po|e s drugom. Kad ga je neka djevojka opila i zavela, on je oslijepio i zatim se pretvorio u stijenu. Dafnis je junak mnogih pripovijesti i pjesama gr~ke i rimske knji`evnosti koje pjevaju o idili~nom `ivotu pastira i op}enito o `ivotu na selu.

LAGANO PUHATI (vjetar!) FIGURE U [AHU U^ESNIK SINJSKE ALKE PRIBOR ZA PISANJE

KO[ARA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA UHO, ARKADAN, LOBANJE, SAMO, I[ARANO, ROV, VILA, OTPORI, AMANDA PIT, N, TI, ^ARAPICA, INSAN, DENAR 2347

SLAVNI ROK MUZI^AR NA SLICI IME GLUMCA MARVINA VELIKA VODENA POVR[INA VODITELJ MLAKAR KERU[A TRGOVAC IKONAMA ROK OPERA KENA RASELA SLO@ENO SLOVO I.^. U.^.

DIMNJA^AR

FILM

30
ZVIJEZDE Prema izboru ~asopisa GQ

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

show biz
Anderson: Ponovo u „Playboyu“

43

MUZIKA

Bred i rudari
U utrku za prava na snimanje filma o tragediji koja se dogodila u ~ileanskom rudniku uklju~io se i Bred Pit (Brad Pitt). Holivudski glumac iznio je zanimljivu ponudu akterima ove drame. Ne samo {to }e platiti milionske iznose svakom od rudara koji je pre`ivio dramu nego }e anga`irati njih sedmoricu da igraju u filmu.

Skarlet Johanson ljepotica godine
S 26 godina ostala je svje`a kao i na po~etku karijere, navedeno je u obrazlo`enju magazina
Glumicu Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) ~asopis GQ proglasio je ljepoticom godine. - S 26 godina ostala je svje`a kao i na po~etku karijere, znati`eljna je, sklona isprobavanju novih stvari, novog izgleda te izraze lica mijenja jednako lako kao i boju kose. To je ono {to kod nje volimo, bez problema eksperimentira s novim izgledima i nikada ne djeluje kao da se previ{e trudi navedeno je u ~asopisu. Lijepa glumica ispri~ala je za isti magazin kako se trudi da prona|e hobije kojima bi ispunila slobodno vrijeme. - Poku{avam prona}i ne{to ~ime bih ispunila vrijeme koje ne provodim na snimanjima filmova - ka`e Skarlet. Lijepa glumica je, ina~e, udata za kolegu Rajana Rejnoldsa (Ryan Reynolds).

Novi album Avril Lavinj
Kanadska pjeva~ica Avril Lavinj (Lavigne) objavit }e po~etkom sljede}e godine ~etvrti studijski album. Prvi singl „What the Hell“ sti`e u januaru, a pjeva~ica }e do tada snimiti i spot. Avril, koja je osam puta nominirana za Gremi, otkrila je u pismu fanovima za{to su toliko ~ekali na njen novi materijal. - Za mene je ovo bila te{ka plo~a. Iskrena je, jer prenosi moja istinska osje}anja, ali sam prvi put morala da iskusim i birokratske budala{tine rekla je Lavinj aludiraju}i na probleme s izdava~kom ku}om RCA.

Klinton u „Mamurluku 2“

Pjeva~ica se oporavlja od razvoda

Pisala predsjedniku SAD
[er: Te{ko razdoblje

Kristinini te{ki dani
Agiljera: Samohrana majka

Pamela za legalizaciju droga
Pamela Anderson kazala je u intervjuu jednoj italijanskoj televiziji da se zala`e za legalizaciju „svih droga“. - Mislim da bi ljudi manje koristili opijate kada bi ih mogli lak{e nabaviti. Pisala sam Baraku Obami (Barack), kojeg smatram sjajnim predsjednikom, te sam ga zamolila da liberalizira stav zakona prema drogama - rekla je Pamela. Ina~e, atraktivna plavokosa glumica pojavit }e se u ~asopisu „Playboy“ po rekordni 11. put, i to u januarskom izdanju.

Biv{i predsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Bil Klinton (Bill Clinton) imat }e malu ulogu u filmu „Mamurluk 2“. Epizodne uloge u „Mamurluku“ uvijek podi`u dosta pra{ine. U filmu je pro{le godine glumio problemati~ni bokser Majk Tajson (Mike Tyson), a ove godine je Mel Gibson, upravo zbog problema i negativnog publiciteta, izba~an sa snimanja i zamijenjen Lajamom Nisonom (Liam Neeson).

Redklif ne}e u Holivud

Od kada se razvodi od D`ordana Bretmena (Jordan Bratman), Kristina Agiljera (Christina Aguilera) mora se privikavati na ~injenicu da je od sada samohrana majka. Pjeva~ica se ne `ali nego na sve gleda s pozitivne strane. Mnogi su se {okirali kada je bra~ni par prije mjesec najavio razvod. Ni pjeva~ica ni producent nisu govorili o razlozima za razvod, ali je Agiljera uvjerena da je napravila pravu odluku za sebe i svog sina. Ipak, priznala je da je prekid bio te`ak. - Neki trenuci su veoma te{ki i ima dana kada je sve veliki izazov. Trenutno radim na dosta toga, poku{avam uskladiti posao i maj~instvo. Moj sin ne mo`e biti sretniji, odrasta okru`en s dosta ljubavi izjavila je pjeva~ica.

Prou~avanje fenomena
Pop zvijezda otkrila medijima

[er imala ~etiri poba~aja
[er (Cher) je nedavno otkrila kako je imala ~etiri spontana poba~aja prije nego {to je rodila k}erku ^estiti (Chastity), koja je nedavno promijenila spol te se sada zove ^ez (Chaz). Pjeva~ica i glumica izjavila je kako joj je to bilo veoma te{ko razdoblje te joj je dugo trebalo dok su joj objasnili {ta joj je. - Bili su to spontani poba~aji, ne{to je spontano tjeralo fetus na izgon. Zove se to agresivna maternica, a trebalo mi je dugo da mi objasne {ta je to. Gr~evi krenu sami od sebe, bez ikakvog razloga - rekla je [er. Zbog svega je postala veoma frustrirana. Bila je to no}na mora za nju. Ipak, `elje su joj se ostvarile kada je dobila ^estiti.

Lejdi Gaga na univerzitetu
Ekscentri~na ameri~ka pop zvijezda Lejdi Gaga (Lady) ima tek 24 godine i ve} prikuplja brojne muzi~ke nagrade i prodaje svoje hitove u velikim tira`ima, a najnoviji „trofej“ u njenoj kolekciji je univerzitetski kolegij koji nosi njeno ime. „Lejdi Gaga i sociologija slavne osobe“ jedan je od novih kolegija koji }e se mo}i upisati na Univerzitetu Ju`na Karolina u ^arlstonu u prolje}e 2011. godine. U univerzitetskom kampu informacija o tome ve} kru`i me|u studentima. - Slu~aj slave Lejdi Gage sociolo{ki je zanimljiv i mo`e se obra|ivati u okviru popularne kulture - tvrdi profesor Matju Deflem (Matthieu), koji }e voditi kolegij. Deflem, ina~e njen veliki fan, zanima se za pop kulturu od {ezdesetih godina. - Slava Lejdi Gage aktuelni je fenomen koji }e odgovoriti na interese studenata
Gaga: Najnoviji „trofej“

Hotelske pjesme
Bend „Gorillaz“ trenutno privodi kraju turneju po Sjevernoj Americi, a frontmen Dejmon Albarn (Damon) izjavio je da su pjesme za novi album nastale po hotelskim sobama tokom turneje i ~uva ih na iPodu. - Mislim da je ovo prvi album napravljen na iPodu, {to je ironija s obzirom na to da se ja skoro pa uop}e ne razumijem u modernu tehnologiju - ka`e Albarn.

- tvrdi profesor, koji ve} 15 godina na tom univerzitetu ima katedru o problemu terorizma i me|unarodnog prava.

Ponovo pred oltarom

Iako je tamo stekao veliku popularnost serijalom filmova o ~arobnjaku Heriju Poteru (Harry Potter), glumac Danijel Redklif (Daniel Radcliffe) ne}e se preseliti u Holivud, jer se sve {to voli nalazi u Londonu. - Moj ameri~ki naglasak prili~no je dobar, ali mislim da nikada ne bih mogao `ivjeti u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. U Kaliforniji je prekrasno i toplo, ali ja sam Englez i volim London - izjavio je Redklif.

Ni{ta od vjen~anja agenta 007

Krejg raskinuo zaruke
Junak filmova o D`ejmsu Bondu (James) Danijel Krejg (Daniel Craig) raskinuo je zaruke s vi{egodi{njom djevojkom, producenticom Sacuki Mi~el (Satsuki Mitchell). Mediji su nedavno povezali Krejga s glumicom Rej~el Vajs (Rachel Weisz), koja je pro{le sedmice saop}ila da se rastala od zaru~nika Darena Aronofskog (Darren), te britanski mediji navode da bi ona mogla biti razlog zbog kojeg je Bond raskinuo svoju vjeridbu. ^ak ni „dobro obavije{teni“ izvori britanskih tabloida nisu mogli da sa sigurno{}u potvrde jesu li Danijel i Rej~el u tajnoj vezi. - Izgleda da je odnos izme|u Danijela i Sacuki zahladnio. Rijetko kada su govorili o svom odnosu pa je te{ko re}i {ta je razlog za raskid - rekao je neimenovani izvor. Krejg i Sacuki zabavljaju se od 2005., kada su se upoznali na sni- Krejg i Mi~el: manju filma „Luda~ka ko{ulja“, a Zaru~ili se prije dvije godine zaru~ili su se tri godine poslije.
Johanson: U potrazi za hobijem

D`esika se udaje
Ameri~ka pjeva~ica i glumica D`esika Simpson (Jessica) zaru~ila se s Erikom D`onsonom (Eric Johnson). D`esika i Erik su u vezi tek pet mjeseci, a ragbista je pro{log vikenda zaprosio pjeva~icu. Simpson je ranije bila u braku s pjeva~em Nikom Lahijem (Nick Lachey), koji je, tako|er, pro{le sedmice objavio vjeridbu sa svojom novom djevojkom Vanesom Minilo (Vanessa Minillo). Pjeva~ica koja je {irom svijeta prodala vi{e od 20 miliona primjeraka albuma, u oktobru je objavila kompilaciju najve}ih hitova, a krajem novembra objavit }e blagdanski album „Happy ChrSimpson: Bila u braku istmas“. s Nikom Lahijem

Boj D`ord` u Beogradu
Britanski muzi~ar Boj D`ord` (Boy George) nastupit }e u martu sljede}e godine u Beogradu kao disk-d`okej. Biv{i frontmen grupe „Culture Club“ nastupio je posljednji put u Srbiji u julu ove godine tako|er za miks-pultom, u Novom Sadu uo~i Festivala EXIT.

PORODICA I ZDRAVLJE Kineski kupus je riznica vitamina
Dnevni avaz
srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

za ovr}elje P rav zd

Kineski kupus bogat je vitaminom C, kalijem, a dobar je i izvor kalcija
Visok sadr`aj beta-karotena

Sok bogat nitritima

Hrana za tre}u dob

Sok od cvekle za zdrav mozak starijih osoba
Istra`iva~i su otkrili da nitriti koji nastaju iz nitrata djelovanjem bakterija u ustima, mogu pove}ati protok krvi i kisika, posebno prema mjestima gdje kisika nedostaje. Namirnice bogate nitratima su cvekla, celer, kupus i zeleno lisnato povr}e. U ovoj studiji, prvoj koja je ispitivala utjecaj konzumacije soka od cvekle, bogatog nitratima, na pove}anje protoka krvi u mozgu, u~estvovalo je 14 osoba u dobi od 70 i vi{e godina. Studija je trajala ~etiri dana. Prvog dana u~esnici su nakon 10-satnog gladovanja tokom no}i dobili doru~ak bogat, odnosno siroma{an nitratima. Doru~ak bogat nitratima uklju~ivao je 2,5 decilitra soka od cvekle. Ostatak Va`ni vitamini koje sadr`i mandarina su vitamin C i vitamin A. Nije slu~ajno {to ovo vo}e dozrijeva upravo u doba kada se bude prehlade i viroze te je preporu~ljivo posegnuti za mandarinama radi prevencije ovih nevolja. dana, u~esnici studije hranili su se uobi~ajenim na~inom. Sljede}eg dana, nakon 10-satnog gladovanja, konzumirali su svoj propisani doru~ak te su, nakon sat, poslati na MRI pregled, kojim se mjerio protok krvi u mozgu. Krvne pretrage pokazale su nivo nitrita u krvi prije i poslije doru~ka. Tre}eg i ~etvrtog dana istra`iva~i su u~esnicima promijenili prehranu, odnosno, oni koji su prethodno dobivali doru~ak bogat nitratima, sada su dobivali doru~ak siroma{an nitratima i obratno. Rezultati MRI pretraga pokazali su da je konzumacija prehrane bogate nitratima kod starijih odraslih osoba rezultirala pove}avanjem protoka krvi u mozgu.

ko ste do sada bili uvjereni kako su sve vrste kupusa jednako vrijedne, niste bili upravu. One vrste kupusa koje upotrebljavamo, nisu ni pribli`no zdrave kao kupus koji koristi kineska kuhinja. Zapadnja~ki kupus sadr`i vrlo malo beta-karotena, biljnog izvora vitamina A. Jedna {olja narezanog ki-

A

neskog kupusa („bok choy“) sadr`i skoro cijelu preporu~enu dnevnu koli~inu beta-karotena, a to nije sve. „Bok choy“ bogat je vitaminom C, kalijem, a dobar je izvor i kalcija (jedna {olja sadr`i pribli`no istu koli~inu kalcija kao pola {olje mlijeka). Kao i drugi ~lanovi porodice krsta{ica, kineski kupus sadr`i indole, fitohemikalije za koje se vjeruje

da deaktiviraju sna`ne estrogene koji mogu pospje{iti rast tumora, posebno tumora dojki. ^ini se da beta-karoten, antioksidans, spre~ava razli~ite vrste raka i oboljenja koronarnih arterija. Vitamin C, koji je, tako|er, antioksidans, mo`e pomo}i u spre~avanju raka, a vjeruje se da poma`e i u pove}avanju otpornosti na infekcije. Kalcij, koji poma`e gradnji sna`nih zuba i kostiju, va`an je i za normalan krvni pritisak te za rad srca.

Preporuke

Flash

Hranom protiv prehlade
Zdrava prehrana je posebno zna~ajna tokom sezone prehlade i gripe. Kako bi imunolo{ki sistem dobro funkcionirao, zahtijeva konzumaciju pove}anih koli~ina vo}a, povr}a i `itarica. Evo koje namirnice mogu poja~ati imunitet: Narand`e i mandarine Vitamin C otkriven u agrumima nalazi se na vrhu popisa. Naime, vitamin C pove}ava proizvodnju bijelih krvnih }elija, koje se bore protiv infekcija. @itarice Vitamin E otkriven u sjemenkama i `itaricama snabdijeva imunolo{ki sistem brojnim hranjivim tvarima. Studije pokazuju da su proklijale `itarice i le}a najbolji izbor za ja~anje imuniteta, jer obiluju vitaminom E i cinkom. Mrkva Konzumacija ovog povr}a bogatog beta-karotenom i drugim karotenoidima pove}ava broj }elija koje se
Bijeli luk ~uva od infekcija

Flash

bore protiv infekcija. Bijeli luk Ovo povr}e sadr`i nekoliko antioksidansa i selen koji se zajedni~ki bore protiv svih napada~a imunolo{kog sistema. Bademi Bogati su cinkom, koji pove}ava proizvodnju bijelih krvnih }elija.

Zbog visokog sadr`aja vo}nih kiselina, kumarinske i klorogenske, ananas ima zna~ajnu ulogu u prevenciji raka `eluca. Navedene vo}ne kiselina spre~avaju nakupljanje karcinogenih supstanci nitrozamina u `elucu. Dobar je izvor je vitamina C, folne kiseline, beta-karotena i kalija.

32

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dr
Dobar izbor

ORDINACIJA

Promjena mo`e biti lokalizirana na bilo kojem dijelu tijela, a naj~e{}e na ko`i trupa. Ako je lokalizirana na ko`i le|a ili na stra`njoj strani natkoljenica, odnosno na nekom drugom mjestu koje ne vidimo, ~esto pro|e nezapa`eno, jer ne pri~injava nikakve subjektivne tegobe Pi{e: Prof. dr. Naima Arslanagi}

Kako se manifestira pitirijaza - virusno oboljenje ko`e

Crveni pe~ati koji ne Mediteranskom prehranom podnose sapun i vodu protiv depresije
[panska studija
Rezultati su pokazali da su najvjerniji sljedbenici mediteranske prehrane imali za 30 posto manju {ansu za razvoj depresije za razliku od osoba koje su zanemarivale prehrambena pravila. Nau~nici tvrde da postoji nekoliko poja{njenja pozitivnog efekta meditaranske prehrane. Ona, naime, pobolj{ava funkciju endotelija, osjetljivih unutra{njih zidova arterija, koja je uklju~ena u proizvodnju BDNF proteina, odnosno molekule odgovorne za rast i razvoj nervnih }elija.

Osobe koje preferiraju mediteranski na~in prehrane, u manjoj su mjeri izlo`ene riziku od razvoja depresije. Potvrdila je to najnovija {panska studija. Mediteranski na~in prehrane se u ve}ini slu~ajeva preporu~uje za smanjivanje rizika od sr~anog i mo`danog udara te kardiovaskularnih bolesti. Novo otkri}e potvrdilo je da ovaj na~in prehrane pozitivno djeluje i na mentalno stanje. U istra`ivanju je u~estvovalo vi{e od 10.000 zdravih odraslih osoba, koje su lije~nici pratili od 1999. do 2005. godine.

Dermatolozi su ranije povezivali bolest s nekom bakterijom, a tek su novija istra`ivanja utvrdila njeno virusno porijeklo
ityriasis rosea Gibert je naj~e{}a ko`na bolest, koja se, uglavnom, javlja ujesen pa se naziva i jesenja bolest mada se javlja i u svim godi{njim dobima. Dugo se nije znalo {ta je izaziva pa su je dermatolozi povezivali s nekom bakterijom, koju, dodu{e, nisu uspjeli identificirati. Razlog za takva razmi{ljanja bila je ~injenica da se bolest naj~e{}e javlja u periodu kada se la-

P

gana odje}a zamjenjuje toplom, koja je dugo stajala slo`ena i neprovjetrena u ormaru.

Manifestacije bolesti
Najnovija istra`ivanja, me|utim, pokazala su da bolest izaziva virus iz grupe herpes simpleks virusa. Zanimljive su manifestacije pitirijaze. Prva promjena koja se javlja na ko`i je crvena mrljica, koja se polako pove}ava do veli~ine kovanog novca. Kako se promjena {iri, njen centar postepeno blijedi, na povr{ini se javlja sitno, bra{nasto lju{tenje, naro~ito izra`eno prema rubovima promjene, ali svrbe`a nema. Promjena mo`e biti lokalizirana na bilo kojem dijelu tijela, a naj~e{}e na ko`i trupa. Ako je lokalizirana na ko`i le|a ili na stra`njoj strani natkoljenica, odnosno na nekom drugom mjestu koje ne vidimo, ~esto pro|e nezapa`eno, jer ne pri~injava nikakve subjektivne tegobe. Tri sedmice nakon pojave prve promjene na ko`i - prvog crvenog pe~ata - na ko`i se javlja na stotine sli~nih promjena kao {to je ta prva. Sve one prolaze iste razvojne faze kao i prvi pe~at. I te sekundarne promjene po~inju kao sitnije mrlje crvene boje, a onda se tokom vremena pove}avaju.

Ni u ovoj, drugoj fazi razvoja bolesti nema op}ih poreme}aja zdravlja. Od subjektivnih tegoba mogu biti prisutni svrbe`, `arenje ili pe~enje promjena. Ma kako promjene izgledale ozbiljno i zabrinjavaju}e, oboljenje nije prijelazno. Same promjene traju tridesetak dana, a onda nestaju. Komplikacije naj~e{}e nastaju kao posljedica iritacije ko`e vodom i sapunom.

Dodatna iritacija
To je i razumljivo, jer kad ~ovjek vidi navedene projene, prvo na {ta pomisli jeste da je mo`da nedostatak adekvatne higijene
Virus boravi u neprovjetrenoj odje}i, koja je dugo stajala slo`ena u ormaru ili prodavnici

Va`no!
Mada bolest izgleda vrlo ozbiljno, ona ne izaziva nikakve zdravstvene probleme. Naro~ito je va`no naglasiti da bolest ne prelazi s jedne osobe na drugu, dakle, nije infektivna. uzrok njihove pojave. Zato se poja~ano peru i sapunjaju, a to iritira ionako upaljenu ko`u pa je rezultat daljnje {irenje bolesti. Mada se pitirijaza obi~no ne javlja na ko`i lica, potkoljenica i podlaktica, iritirana vodom i sapunom mo`e se pro{iriti i na navedene regije. A kada se tako pro{iri, treba du`e vremena za smirivanje promjena. Svaki dermatolog kojem se javi osoba s navedenim promjenama, du`an je da je uputi kako da se pona{a, prije svega da ne smije ko`u dodatno iritirati sapunom i vodom. Crvene pe~ate treba mazati sredstvima koja su{e ko`u, naj~e{}e mje{avinom talk cink pudera. Tek kada se crvenilo ko`e sasvim povu~e, mo`e se nastaviti s uobi~ajenim higijenskim navikama.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

33

Dr
V
i{estruka trudno}a predstavlja istovremeni razvoj vi{e od jednog ploda u maternici. Budu}i da je maternica `ene pode{ena za razvoj jednog ploda, vi{estruka trudno}a se javlja relativno rijetko. Ona se mo`e razviti iz jedne ili iz vi{e oplo|enih jajnih }elija. Jednojaj~ani blizanci su uvijek istog spola i veoma sli~e jedan na drugoga. Dvojaj~ani blizanci, me|utim, mogu biti istog ili razli~itih spolova.

ORDINACIJA

Na vi{estruku trudno}u pomi{lja se uglavnom tek u drugoj polovini trudno}e {to se pregled kasnije obavlja, to je dijagnoza ta~nija. Trbuh takve trudnice je velik i okrugao, ponekad se na njemu mo`e zapaziti „brazda“ koja predvaja blizance Pi{e: Dr. D`emil Hujdurovi}

[ta treba znati o vi{estrukoj trudno}i
Odmor je vrlo va`an

Krvni pritisak budu}e mame je naj~e{}e povi{en
Prilikom pregleda, sr~ani tonovi ploda ~uju se na dva udaljena mjesta u trbuhu
osjetiti pokrete ploda po cijelom trbuhu. Prilikom pregleda, sr~ani tonovi ploda ~uju se na dva udaljena mjesta u trbuhu. Pri tome je va`no ustanoviti ritam otkucaja izme|u te dvije ta~ke. Ukoliko se poka`e razlika u frekvenciji ve}a od osam otkucaja u minuti, mo`e se tvrditi da se radi o blizana~koj trudno}i. Ponekad je, me|utim, vrlo te{ko uobi~ajenim metodama utvrditi blizana~ku trudno}u, pa se za preciznu dijagnozu koriste specijalni dijagnosti~ki metodi. Ako se potvrdi blizana~ka trudno}a, potrebno je, radi prognoze poro|aja, odrediti polo`aj i me|usobni odnos plodova. Tok vi{estruke trudno}e se, u su{tini, vrlo ma-

@ensko zdravlje

Osam sati sna - najbolja prevencija protiv raka dojke
Ve} je nekoliko istra`ivanja potvrdilo da nekvalitetan san negativno utje~e na zdravlje. Osim {to negativno utje~e na psihi~ki stanje osobe, manjak sna pove}ava rizik od zlo}udnih bolesti, pa ~ak i raka dojke. Da je osam sati sna najbolja prevencija protiv raka dojke, pokazalo je i nedavno istra`ivanje nau~nika s jednog Univerziteta u Finskoj. Nau~nici su kroz nekoliko godina promatrali sedam hiljada `ena. Kod pripadnica nje`nijeg spola koje su spavale manje od {est sati dnevno, zabilje`eno je puno vi{e tumora, za razliku od onih koje su spavale osam sati dnevno. Iste rezultate pokazalo je i istra`ivanje u SAD. Tamo{nji nau~nici do{li su do zaklju~ka da `ene koje spavaju uz upaljeno ili prigu{eno svjetlo imaju puno ve}i rizik za oboljenje od ove zlo}udne bolesti.

Kontrola - pa`ljiva i redovna
Zbog mogu}ih komplikacija, nu`no je trudnicu sa vi{estrukom trudno}om redovno i pa`ljivo kontrolirati u toku bremenitosti i uputiti je u porodili{te prilikom poro|aja. U toku samog poro|aja pa`ljivo se prati njegovo napredovanje, i intervenira se samo u slu~aju komplikacija. po~etku trudno}e. Zatim, `ena obi~no te`e nosi i ~e{}e pati od trudni~kih povra}anja. I kasnije, u drugoj polovini trudno}e, nije rijetkost da takve trudnice pate od toksikoza, da im se javljaju ~esti i ve}i otoci i pro{irene vene na nogama. polo`ajem jednog ili oba blizanca ili njihovom kolizijom. Naravno, sve ove „te{ko}e“ ne spre~avaju da se vi{estruke trudno}e zavr{e uspje{nim porodom i zdravom djecom.

Pokreti ploda
Na vi{estruku trudno}u pomi{lja se uglavnom tek u drugoj polovini trudno}e - {to se pregled kasnije obavlja, to je dijagnoza ta~nija. Trbuh takve trudnice je velik i okrJednojaj~ani blizanci su uvijek istog spola

Uspje{an porod
Krvni pritisak im je naj~e{}e povi{en. Usto, u~estalost poba~aja znatno je ve}a kod vi{estruke nego kod jednostruke

ugao, ponekad se na njemu mo`e zapaziti „brazda“ koja predvaja blizance. Takva trudnica mo`e

lo razlikuje od toka obi~ne. Ipak se kod vi{estruke trudno}e ~e{}e zapa`aju simptomi ranih graviditetnih toksikoza u

bremenitisti. ^ak iako ne do|e do poba~aja, mo`e se desiti da se vi{estruka trudno}a ne iznese do kraja pa se poro|aj javlja prije roka. U tom slu~aju djeca su ~esto nezrela i manje sposobna za vanmaterni~ni `ivot. Kad je rije~ o samom toku poro|aja, treba re}i da je, usljed prerastegnutosti materni~nog zida, mi{i} maternice oslabljen, te se poro|aj obi~no produ`ava, jer se mogu javiti primarno slabi poro|ajni bolovi. Tako|er, poro|aj mo`e biti ote`an nepravilnim

34
Jeste i li znal

PORODICA I ZDRAVLJE
PSA (prostata specifi~ni antigen), zapravo predstavlja tjelesnu bjelan~evinu (glikoprotein) koju stvara prostata, dakle ona je specifi~na za taj organ, ali nije tumor-specifi~na, dakle nije specifi~na samo za rak prostate

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

39
[epanje se prvo javlja zbog bola, a kasnije nastaje i funkcionalna iscrpljenost. Kod bolom ograni~enih pokreta postoji ve} smanjenje zglobne ~ahure. Kasnije su intervali manje bolnosti sve kra}i, a nastaju te{ko}e pri obla~enju, sjedenju, hodanju uz i niz stepenice

Jeste i li znal

Obavezan doru~ak
Studija je pokazala da napu{tanje ku}e praznog `eluca vodi do pretilosti, ve}eg talo`enja masnih naslaga, pove}anja nivoa holesterola, {to su sve rizi~ni faktori koji mogu pokrenuti mnoge kardiovaskularne bolesti - glavni uzrok smrti u svijetu. Tako|er, potencira se lu~enje ve}ih koli~ina inzulina u krv, {to je znak upozorenja da bi se uskoro mogao pojaviti dijabetes. Istra`ivanje je otkrilo da su najrizi~nija grupa odrasle osobe koje su regularno preskakale doru~ak jo{ kao djeca, ali s navikom su nastavile i u zreloj dobi.

Dr
ako nema ranih simptoma karcinoma prostate, va`no je kod mu{karaca redovno provoditi dijagnostiku prostate kako bi se na taj na~in na vrijeme uo~ile promjene i prevenirala maligna bolest. Pregled prostate prstom kroz debelo crijevo (digitorektalno pregled DRP), jo{ predstavlja postupak koji se nikako ne mo`e mimoi}i. On predstavlja temeljnu pretragu kako u postupku ranog otkrivanja bolesti tako i u njenoj progresiji.

ORDINACIJA

Pi{e: Mr. sc. dr. Alden Prcic

Karcinom prostate i njegovo dokazivanje

Dr
egenerativne promjene u kuku ili koksartroza je izrazito hroni~na bolest s klini~kom manifestacijom naj~e{}e u petoj ili {estoj deceniji `ivota. Prete`no se javlja kod `ena.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Naran~a i giht
Sok od naran~e uglavnom smatramo dobrim za zdravlje, ali istra`ivanje povedeno na Univerzitetu Boston pokazalo je njegovu lo{u stranu. Naime, nau~nici su otkrili da `ene koje dnevno piju dvije ~a{e soka od naran~e imaju dvostruku ve}u {ansu da obole od gihta. Pratili su prehrambene navike 80.000 `ena tokom 22 godine. Rezultati su pokazali da su `ene koje su pile jednu ~a{u soka od naran~e dnevno imale 41 posto ve}i rizik od gihta, a one koje su pile dvije ili vi{e ~a{a imale su vi{e nego dvostruki rizik. Stru~njaci vjeruju da je fruktoza utjecala na to da mokra}na kiselina do|e do zglobova i time uzrokuje jaku bol i otekline.

Degenerativne promjene u kuku

PSA nije dovoljan za postavljanje dijagnoze
Tek mikroskopskom analizom komadi}a tkiva prostate ili citolo{kom analizom }elija prostate utvr|uje se postojanje raka prostate

Bol u kuku ~esto predstavlja i socijalni problem pa je potrebno istovremeno rje{avati i psihosomatske i socijalne probleme starijih osoba

Koksartroza je ve}inom bolest `ena
kuka neposredno nakon po~etka hodanja pa kasnije popusti i ponovo se javi pri du`em hodanju, posebno po tvrdoj podlozi ili kod pove}anog optere}enja.

Zdrave sku{e

K

uzimaju uzorci tkiva koji su debljine nekoliko mm i du`ine do 2,2 cm. Velika brzina okidanja igle utje~e na manju bolnost tokom procedure, ali se radi komfora pacijenata ~esto biopsija radi uz primjenu lokalne anestezije koja podrazumijeva ubrizgavanje lokalnog anestetika uz prostatu, te apliciranja diklofenak ~epi}a analno, dva sata prije biopsije.

D

Fizikalna terapija
Fizikalna terapija zauzima zna~ajno mjesto kako u konzervativnom tako i postoperativnom lije~enju. Koriste se toplotne, elektro, ultrazvu~ne procedure, akupunktura i vje`be. Cilj terapije je smanjenje bolnosti i rastere}enje zgloba kuka. Redukcija pritiska u zglobu mo`e se posti}i smanjenjem sile koja djeluje na zglob, smanjenjem tjelesne te`ine i upotrebom {tapa pri hodanju. Pri mirovanju bol popusti. Obim pokreta postepeno postaje manji. Prvo nastaje ograni~eno uvrtanje i odmicanje noge, a kasnije se smanjuje i pokret savijanja i primicanja noge. [epanje se prvo javlja zbog bola, a kasnije nastaje i funkcionalna iscrpljenost. Kod bolom ograni~enih pokreta postoji ve} smaBol dominira u svim fazama koksartroze

Klini~ki simptomi
U zglobu kuka dolazi do promjena sila naprezanja pri optere}enju, zbog promjena na zglobnim tijelima. Pojava boli, kao znak promjene gra|e kosti, upozorava ve} na po~etne degenerativne promjene u zglobu. Bolovi u mirovanju dolaze u kasnom stadiju i ometaju normalan tok `ivota kao no}ni bolovi. Na mjestu prejakog optere}enja stvara se ko{tana skleroza, a kasnije u tim mjestima i cistoidne promjene razli~itog oblika i veli~ine, te promjene na ostalim dijelovima zgloba i njegove okoline. Klini~ki simptomi zavise od stadija bolesti. Bolovi iz zglobova kuka su lokalizirani u preponi i {ire se unutra{njom stranom natkoljenice prema koljenu pa se i pove}avaju kod optere}enja, dok su bolovi od mekih struktura lokalizirani u sjedalnom regionu i {ire se du` vanjske strane natkoljenice, ~esto do stopala. Ponekada se prilikom hodanja javlja ~ujni fenomen - „klik“ u kuku, i obi~no je normalan fenomen, kada tetiva pripadaju}eg mi{i}a klizi preko kosti. Ina~e, u pravilu postoji lokalna bolnost u podru~ju

Ri`a za alergi~are

Karakteristi~ne promjene
Isje~ci tkiva analiziraju se mikroskopski

Dijagnosti~ki postupak
Prema hranljivoj vrijednosti, sku{e su najbolje ribe. One su jedan od najbogatijih izvora omega-3 masnih kiselina - 2,1 gram na 120 grama mesa. Samo 1 gram omega-3 masnih kiselina na dan mo`e smanjiti opasnost od kardiovaskularnih oboljenja za 40 posto. Osim {to su zdrave za srce, sku{e sadr`e i mnogo drugih tvari. Sku{a ima vi{e od 10 posto RDA kalcija te je dobar izvor vitamina D koji poma`e apsorpciji kalcija. Tako|er je bogata antioksidansima, vitaminima A i D. U daljnjem dijagnosti~kom postupku utvr|ivanja karcinoma prostate koristimo se laboratorijsko-hemijskom dijagnostikom gdje je danas na prvom mjestu postupak odre|ivanja vrijednosti prostata specifi~nog antigena (PSA), bez obzira provodimo li ovu dijagnostiku s ciljem ranog otkrivanja raka prostate ili kod sumnje

na uznapredovalu bolest. PSA (prostata specifi~ni antigen), zapravo predstavlja tjelesnu bjelan~evinu (glikoprotein) koju stvara prostata, dakle ona je specifi~na za taj organ, ali nije tumor-specifi~na, dakle nije specifi~na samo za rak prostate. To zna~i da razli~ite druge bolesti prostate (do-

Kada je nu`an oprez
Potreban je oprez kod bolesnika koji uzimaju marivarin, pelentan, aspirin, andol i sli~ne preparate koji utje~u na zgru{avanje krvi i koje je nekoliko dana prije biopsije prostate neophodno prestati uzimati kako tokom pretrage ne bi do{lo do krvarenja.

bro}udno uve}ana prostata, upala prostate itd.) mogu povisiti vrijednost ove tvari, kao {to to ~ini i rak prostate, no ima slu~ajeva karcinoma prostate kod kojih PSA nije povi{en. Dodatnim analizama odnosa tzv. slobodnog i vezanog PSA pobolj{avaju se rezultati ovog dijagnosti~kog postupka. Iako su navedeni dijagnosti~ki postupci kod sumnje na rak prostate neophodni, oni sami danas nisu dovoljni za postavljanje dijagnoze karcinoma. Tek mikroskopskom analizom komadi}a tkiva prostate ili citolo{kom analizom dobivenih }elija prostate, postavlja se (ili isklju~uje) dijagnoza raka prostate. Ovaj medicinski dijagnosti~ki postupak naziva se biopsija prostate. Samo uzimanje isje~aka vr{i se uz kori{tenje takozvanog „pi{tolja“ i specijalne igle kojom se velikom brzinom

Cijela procedura se prati na ultrazvu~nom monitoru. Tokom biopsije se uzima po pet ili {est isje~aka iz svakog lobusa prostate. Sa ve}im brojem isje~aka pove}ava se mogu}nost detekcije karcinoma. I pored ve}eg broja isje~aka koji se uzimaju, procent pozitivnih biopsija, tj. onih u kojima je otkriven karcinom, kre}e se oko 38 posto. Tako dobiveno tkivo prostate gleda se mikroskopom i tra`e karakteristi~ne promjene koje sa sigurno{}u ukazuju na rak prostate. U slu~aju negativnih nalaza, a uz istovremeno postojanje drugih pokazatelja (povi{en PSA, DRP, prekancerozne lezije) potrebno je navedene pretrage ponoviti do sigurnog razja{njenja promjena koje su indicirale ovu dijagnostiku. Naj~e{}e komplikacije ovoga postupka su krvarenje prilikom mokrenja, krvarenje iz debelog crijeva i infekcija koja se uspje{no lije~i antibioti~kom terapijom.

ovanju dolaze u kasnom stadiju i ometaju normalan tok `ivota kao no}ni bolovi. Kona~ni stadij je okarakteriziran minimalnim i bolnim savijanjem kuka s jakim funkcionalnim smetnjama, a na rendgen snimku se vidi uznapredovala deformacija zgloba.

Lije~enje bola
Bol dominira u svim fazama koksartroze. Povremeno se bol mo`e ubla`iti ili ~ak nestati, a mo`e potjecati od promjena u samom zglobu (artralgi~na bol) ili od promjena u mi{i}ima kuka (mijalgi~na bol). Lije~enje bola u kuku ima svoje specifi~nosti, ono ne smije biti samo medicinsko. Bol u kuku, naime, ~esto predstavlja i socijalni problem pa je potrebno istovremeno rje{avati i psihosomatske i socijalne probleme starijih osoba. Konzervativno medikamentozno lije~enje je simptomatsko, tj. uzimanje lijekova protiv bolova i lijekova protiv upale. Daju se i injekcije lokalnih anestetika i kortikosteroida (blokade) u zglob i okolno tkivo.

njenje zglobne ~ahure. Kasnije su intervali manje bolnosti sve kra}i, a nastaju te{ko}e pri obla~enju, sjedenju, hodanju uz i niz stepenice. Hodanje postaje sve te`e i bolnije. Bolovi u mir-

Alergi~ari su li{eni zadovoljstva grickanja kikirikija, u`ivanja u slasti jagoda, ukusima morskih plodova, ribe... Manje je poznato da postoje namirnice ~iji sastojci blagotvorno djeluju na imunitet alergi~ara. Jedna od njih je i nedovoljno kori{tena `itarica u na{im krajevima - crna ri`a. Ona smiruje upalne procese koji prate alergije. Istra`ivanje je ispitivalo u~inak mekinja crne ri`e na upalne procese na ko`i. Rezultati su pokazali smanjenje upale za 32 posto nakon dodatka ekstrakta crne ri`e te smanjenu sintezu supstanci koje poti~u upalne procese.

Poliklinika Sunce Agram nudi kompletan sistematski pregled s cjelokupnom radiolo{kom dijagnostikom u koju spadaju: magnetna rezonanca, screening cijeloga tijela, kao i pojedinih segmenata, CT, mamografija, RTG. Poliklinika Sunce Agram jedina pru`a mogu}nost pregleda metodom virtuelne kolonoskopije“. Brigu o svom zdravlju povjerite najboljima, Poliklinika Sunce Agram, tu je za vas! Kontakt: Poliklinika Sunce Agram, Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo 033 755 560 - 033 755 561

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

35

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 111754 09 P Sarajevo, 28. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasna Frenjo, u pravnoj stvari tu`itelja FBiH - FMUP - UPRAVA POLICIJE, zastupani po Federalnom pravobranila{tvu Sarajevo, protiv tu`enog SARI] MIRSADA, iz Sarajeva, ul. Mi{evi}i br. 26, Had`i}i, radi povrata stvari, v.s. 1.000,00 KM, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`eni SARI] MIRSAD, iz Had`i}a, ul. Mi{evi}i br. 26, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bi od 10. 9. 2009. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da se navedeni tu`eni obave`e da izvr{i povrat pi{tolja marke CZ, kalibar 9 mm TT fabri~ki broj 20564 u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja, s tim {to je tu`itelj predlo`io da ukoliko tu`eni ne postupke u skladu sa ~lanom 182 stav 1. ZPP-a, da Sud donese presude zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odogvor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se skladu sa ~l. 71. stav .1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Jasna Frenjo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 110947 10 P Datum: 03. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina (raniji naziv: UPI banka d.d. Sarajevo), ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv tu`enih: 1. Pajo Samira iz Sarajeva, ul. Most spasa 54. Ilid`a, 2. Kari} Izeta iz Sarajeva, ul. Alibega Firdusa br. 45, 3. Podgorica Samira iz Sarajeva, ul. \erdapska br. 84 Ilid`a i 4. Veli} Izeta iz Trnova, ul. Rakitnica b.b., radi duga, v.s. 2.404,60 KM, objavljuje

POZIV
Za drugotu`enog KARI] IZETA iz Sarajeva, ul. Alibega Firdusa br. 45. i ~etvrtotu`enog VELI] IZETA iz Trnova, ul. Rakitnica bb Da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu podnesenu 15. 2. 2010. godine u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom se obavezuju tu`eni Pajo Samir, Kari} Izet, Podgorica Samir i Veli} Izet da solidarno isplate tu`itelju Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina iznos od 2.404,60 KM, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 2. 7. 2009. godine (datum dospije}a mjenice) do isplate, u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao i tro{kove postupka. Ukoliko tu`eni ne dostave pismeni odgovor na tu`bu predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Nermina Novalija

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 P 008434 09 P Bugojno, 15. 11 .2010. g. Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Amiri @dralovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „HULK d.o.o. Sarajevo, ul. Safeta Zajke bb Sarajevo, protiv tu`enog [KANDRO SENAD VLASNIK str „diskont sena“ ul. Prusac bb DONJI Vakuf, radi duga vs. 8.788,24 KM, objavljuje slijede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 014296 03 Ps Sarajevo, 10. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca BOR BANKA DD SARAJEVO iz Sarajeva, protiv tu`enog AB BEHAPOL iz Sarajeva, radi duga, v.s.p. 353.342,53 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047029 07 P Sarajevo, 03. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Raji} Milena, u pravnoj stvari tu`itelja BOR Banka d.d. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 18, protiv tu`enih Demirovi} Mirsad iz Sarajeva, ul. Ote{ka br. 70, Ibrahimovi} Nedim iz Tuzle, ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 39 i Jajetovi} Nermin iz Sarajeva ul. D`emala Bijedi}a br. 68 radi naplate duga po odobrenom kreditu, v.sp. 5.477,33 KM, objavljuje slijede}i,

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BOR Banka dd Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 18, protiv tu`enog AB BEHAPOL HAD@I]I, Mi{evi}i bb, radi duga, v.s. 353.322,84 KM, nakon odr`anog ro~i{ta za glavnu raspravu dana 06. 10. 2010. godine u prisustvu punomo}nika tu`itelja, a u odsustvu uredno obavije{tenog tu`enog, donio je, a zatim dana 06. 11. 2010. godine javno objavio slijede}u: PRESUDU Nala`e se tu`enom da tu`itelju na ime dospjelog duga isplati iznos od 353.322,84 KM i to: - na ime glavnice duga na iznos od 329.776,84 KM i - na ime ugovorene redovne kamate u iznosu od 23.546,00 KM, sa zateznim kamatama koje }e se obra~unti u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev do 21. 05. 2008. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 20.000,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Kenan Tanovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNI SUD U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.

OGLAS
Za prvotu`enog Demirovi} Mirsad iz Sarajeva, ul. Ote{ka br. 70 Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 1. 2. 2011. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 301/III. Sudija Milena Raji} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~it{e }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a.).

OGLAS
- TU@BA NA ODGOVOR [KANDRO SENAD vl. STR „DISKONT SENA“ Prusac „TU@BA NA ODGOVOR“ OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 8.788,27 KM, skupa sa zakonom utvr|enim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i naknaditi tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, te ako se tu`eni ne o~ituje na tu`bu, da sud donese presudu zbog propu{tanja. Sudija Amira @dralovi}

36

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz srijeda, 17. novembar/studeni 2010. 37

Svim graðanima islamske vjere upuæujemo najiskrenije èestitke povodom Kurban-bajrama, sa `eljom da ga provedu u miru i rahatluku sa svojim najbli`im.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

TVORNICA NAMJEŠTAJA "STANDARD"

38

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 030510 07 Mals Mostar, 18. 10. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 019660 08 Ps Sarajevo, 22. 09. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi} u pravnoj stvari tu`itelja N SPORT D.O.O BANJA LUKA, ul. Branka Popovi}a broj 9, zastupana po punomo}niku Draganu N. Mati} advokatu iz Banja Luke, protiv tu`enog XING HOU D.O.O SARAJEVO ul. Safeta Zajke bb, radi povreda prava na `ig, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudac Minja Belovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije D.D. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u (Eronet), protiv tu`enika Produkcija Porta, Dubrova~ka 85, radi isplate, na onsovu ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 15. 12. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Xing Hou radi povreda prava na `ig. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni povrijedio prava na `igove firme PUMA a koju u BiH zastupa tu`itelj, na taj na~in {to je neovla{teno stavljao u promet - uvozio pod svojom firmom proizvode 1.200 pari patika, sa za{ti}enim `igom PUMA (rije~ Puma i Puma u skoku), a uvoz proizvod sa `igom PUMA je na podru~ju BiH od strane nosioca prava na `ig jedino dozvoljeno tu`itelju. Tu`enom se zabranuje svaka dalja upotreba `iva PUMA ili sli~nog znaka a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom izvr{enja. Nala`e se Upravi za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Sarajevo da u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti ove presude uni{ti zaplijenjenu koli~inu patika i to 1.200 pari patika koje neovla{teno nose `igove PUMA. Obavezuje se tu`eni da plati tro{kove skladi{tenja, tro{kove uni{tenja predmetne robe, kao i tro{kove bankovne garancije u iznosu koliki isti budu iznosili a po ocjeni Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo. Tu`eni je du`an trpiti da se ova presuda o njegovom tro{ku objavi u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Nezavisne novine“. Tu`eni je du`an naknaditi sve tro{kove parni~nog postupka u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a F BiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Tatjana Arapovi}

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 23. 04. 2007. godine tu`itelj JP Hrvatske telekmunikacije D.D. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u (Eronet) je podnio tu`bu protiv tu`enika Produkcija Porta radi isplate. Tu`bom tra`i od Suda dono{enje presude kojom }e tu`enog obavezati na pla}anje glavnog duga na ime kori{tenja mobitel usluga u iznosu od 1.237,21 KM; sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 851,49 KM po~ev od 15. 06. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 273,07 KM po~ev od 15. 07. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 112,65 KM po~ev od 15. 08. 2006. godine pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka prema odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik kako se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda, te kako privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik kako je, na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e, u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~ito neosnovan (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu se s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
Nastavno nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

OBAVJE[TENJE
FATIMA MUHAMEDAGI], dipl. ing. za{tite na radu i `ivotne okoline, branit }e magistarski rad pod na-

slovom: „Tlo kao faktor odr`ivog upravljanja na podru~ju ekosistema nacionalnog parka Una“ dana 17. 12. 2010. godine u 10 sati, na Poljoprivrednoprehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8
17371-1tt

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 081555 08 I (raniji broj: 065-0-I-08-002476) Sarajevo, 09. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Popovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA DD Tuzla, ul. M. Tita br. 34, zastupani po punomo}niku Suadi Halilagi}, advokatu iz Sarajeva, protiv izvr{enika BAJRI] FERID iz Sarajeva, Nerkeza Smailagi}a br. 15 radi izvr{enja, v.s. 29.702,57 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
Nastavno nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

OBAVJE[TENJE
MIRSAD SULJEVI], dipl. ing. polj., branit }e magistarski rad pod naslovom:

„Primjena kalcija u funkciji ~uvanja plodova razli~itih kultivara jabuke, dana 17. 12. 2010. godine u 13 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10. do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8
17383-1tt

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 01. 09. 2008. po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 06. 05. 2008. godine, na osnovu izvr{ne isprave - presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P 1079/05 od 14. 07. 2005. godine, koja je pravomo}na . sa danom 14. 07. 2005. godine, protiv izvr{enika Bajri} Ferida iz Sarajeva, Nerkeza Smailagi}a br. 15, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 29.702,47 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 04. 2005. godine, tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 1.336,60 KM, te tro{kova izvr{nog postupka, izvr{enje je odre|eno: - Na nekretnini - ~etverosobnom stanu koji se nalazi u Sarajevu, ul: Nerkeza Smailagi}a br. 15, sprat 3, povr{ine od 77 m2, vlasni{tvo izvr{enika sa dijelom 1/1, upisanog u izvodnik iz knjige polo`enih ugovora broj podulo{ka 17158 KO Novi grad, zabilje`bom ovog rje{enja u Zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu, utvr|enjem vrijednosti nekretnine, njenom prodajom i namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom, tako da nov~ani iznos za koji je odre|eno izvr{enje, isplati punomo}niku tra`itelja izvr{enja na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 1327310000000905 kod NLB Tuzlanska banka dd Tuzla. Tro{kovi izvr{nog postpka odre|eni su u iznosu od 2.205,10 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: Mals. 548/03 Tuzla, 21. 10. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca „BOREAS“ d.o.o. Kre{evo, zastupan po punomo}niku Serdarevi} Nehiru, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „FERGO“ d.o.o. Lukavac, G. Bistarac bb, radi duga, v.s. 1.520,02 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP)

OBJAVLJUJE OGLAS
dostava tu`be na odgovor Dana 27. 11. 2003. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, tra`e}i da sud obave`e tu`enog da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 1.520,02 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 26. 05. 2001. godine kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja

tu`ba na odgovor shodno ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. (~l. 71. st. 1. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905328 04 Mal Datum: 06. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari tu`ioca Eronet doo Mostar iz Mostara, protiv tu`ene Anite Ostoji}, Bijakovi}i bb, iz ^itluka, radi duga, v.sp. 290,51 KM, dana 06. 10. 2010. godine, donio je:

- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev koji glasi: „Obavezuje se tu`eni da plati tu`itelju na ime duga za telefonske usluge iznos od 290,51 KM sa visinom zakonske zatezne kamate po Zakonu o zateznoj

PRESUDU

zakonskoj kamati i to: - na iznos od 74,87 KM po~ev od 17. 12. 2003. godine pa do isplate, - na iznos od 161,07 KM po~ev od 17. 01. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 54,57 KM po~ev od 17. 02. 2004. godine pa do isplate kao i naknaditi mu tro{kove postupka u visini iznosa od 93,50 KM sve u roku od 30 dana. Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presdue nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

34
Jeste i li znal

PORODICA I ZDRAVLJE
PSA (prostata specifi~ni antigen), zapravo predstavlja tjelesnu bjelan~evinu (glikoprotein) koju stvara prostata, dakle ona je specifi~na za taj organ, ali nije tumor-specifi~na, dakle nije specifi~na samo za rak prostate

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

39
[epanje se prvo javlja zbog bola, a kasnije nastaje i funkcionalna iscrpljenost. Kod bolom ograni~enih pokreta postoji ve} smanjenje zglobne ~ahure. Kasnije su intervali manje bolnosti sve kra}i, a nastaju te{ko}e pri obla~enju, sjedenju, hodanju uz i niz stepenice

Jeste i li znal

Obavezan doru~ak
Studija je pokazala da napu{tanje ku}e praznog `eluca vodi do pretilosti, ve}eg talo`enja masnih naslaga, pove}anja nivoa holesterola, {to su sve rizi~ni faktori koji mogu pokrenuti mnoge kardiovaskularne bolesti - glavni uzrok smrti u svijetu. Tako|er, potencira se lu~enje ve}ih koli~ina inzulina u krv, {to je znak upozorenja da bi se uskoro mogao pojaviti dijabetes. Istra`ivanje je otkrilo da su najrizi~nija grupa odrasle osobe koje su regularno preskakale doru~ak jo{ kao djeca, ali s navikom su nastavile i u zreloj dobi.

Dr
ako nema ranih simptoma karcinoma prostate, va`no je kod mu{karaca redovno provoditi dijagnostiku prostate kako bi se na taj na~in na vrijeme uo~ile promjene i prevenirala maligna bolest. Pregled prostate prstom kroz debelo crijevo (digitorektalno pregled DRP), jo{ predstavlja postupak koji se nikako ne mo`e mimoi}i. On predstavlja temeljnu pretragu kako u postupku ranog otkrivanja bolesti tako i u njenoj progresiji.

ORDINACIJA

Pi{e: Mr. sc. dr. Alden Prcic

Karcinom prostate i njegovo dokazivanje

Dr
egenerativne promjene u kuku ili koksartroza je izrazito hroni~na bolest s klini~kom manifestacijom naj~e{}e u petoj ili {estoj deceniji `ivota. Prete`no se javlja kod `ena.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Naran~a i giht
Sok od naran~e uglavnom smatramo dobrim za zdravlje, ali istra`ivanje povedeno na Univerzitetu Boston pokazalo je njegovu lo{u stranu. Naime, nau~nici su otkrili da `ene koje dnevno piju dvije ~a{e soka od naran~e imaju dvostruku ve}u {ansu da obole od gihta. Pratili su prehrambene navike 80.000 `ena tokom 22 godine. Rezultati su pokazali da su `ene koje su pile jednu ~a{u soka od naran~e dnevno imale 41 posto ve}i rizik od gihta, a one koje su pile dvije ili vi{e ~a{a imale su vi{e nego dvostruki rizik. Stru~njaci vjeruju da je fruktoza utjecala na to da mokra}na kiselina do|e do zglobova i time uzrokuje jaku bol i otekline.

Degenerativne promjene u kuku

PSA nije dovoljan za postavljanje dijagnoze
Tek mikroskopskom analizom komadi}a tkiva prostate ili citolo{kom analizom }elija prostate utvr|uje se postojanje raka prostate

Bol u kuku ~esto predstavlja i socijalni problem pa je potrebno istovremeno rje{avati i psihosomatske i socijalne probleme starijih osoba

Koksartroza je ve}inom bolest `ena
kuka neposredno nakon po~etka hodanja pa kasnije popusti i ponovo se javi pri du`em hodanju, posebno po tvrdoj podlozi ili kod pove}anog optere}enja.

Zdrave sku{e

K

uzimaju uzorci tkiva koji su debljine nekoliko mm i du`ine do 2,2 cm. Velika brzina okidanja igle utje~e na manju bolnost tokom procedure, ali se radi komfora pacijenata ~esto biopsija radi uz primjenu lokalne anestezije koja podrazumijeva ubrizgavanje lokalnog anestetika uz prostatu, te apliciranja diklofenak ~epi}a analno, dva sata prije biopsije.

D

Fizikalna terapija
Fizikalna terapija zauzima zna~ajno mjesto kako u konzervativnom tako i postoperativnom lije~enju. Koriste se toplotne, elektro, ultrazvu~ne procedure, akupunktura i vje`be. Cilj terapije je smanjenje bolnosti i rastere}enje zgloba kuka. Redukcija pritiska u zglobu mo`e se posti}i smanjenjem sile koja djeluje na zglob, smanjenjem tjelesne te`ine i upotrebom {tapa pri hodanju. Pri mirovanju bol popusti. Obim pokreta postepeno postaje manji. Prvo nastaje ograni~eno uvrtanje i odmicanje noge, a kasnije se smanjuje i pokret savijanja i primicanja noge. [epanje se prvo javlja zbog bola, a kasnije nastaje i funkcionalna iscrpljenost. Kod bolom ograni~enih pokreta postoji ve} smaBol dominira u svim fazama koksartroze

Klini~ki simptomi
U zglobu kuka dolazi do promjena sila naprezanja pri optere}enju, zbog promjena na zglobnim tijelima. Pojava boli, kao znak promjene gra|e kosti, upozorava ve} na po~etne degenerativne promjene u zglobu. Bolovi u mirovanju dolaze u kasnom stadiju i ometaju normalan tok `ivota kao no}ni bolovi. Na mjestu prejakog optere}enja stvara se ko{tana skleroza, a kasnije u tim mjestima i cistoidne promjene razli~itog oblika i veli~ine, te promjene na ostalim dijelovima zgloba i njegove okoline. Klini~ki simptomi zavise od stadija bolesti. Bolovi iz zglobova kuka su lokalizirani u preponi i {ire se unutra{njom stranom natkoljenice prema koljenu pa se i pove}avaju kod optere}enja, dok su bolovi od mekih struktura lokalizirani u sjedalnom regionu i {ire se du` vanjske strane natkoljenice, ~esto do stopala. Ponekada se prilikom hodanja javlja ~ujni fenomen - „klik“ u kuku, i obi~no je normalan fenomen, kada tetiva pripadaju}eg mi{i}a klizi preko kosti. Ina~e, u pravilu postoji lokalna bolnost u podru~ju

Ri`a za alergi~are

Karakteristi~ne promjene
Isje~ci tkiva analiziraju se mikroskopski

Dijagnosti~ki postupak
Prema hranljivoj vrijednosti, sku{e su najbolje ribe. One su jedan od najbogatijih izvora omega-3 masnih kiselina - 2,1 gram na 120 grama mesa. Samo 1 gram omega-3 masnih kiselina na dan mo`e smanjiti opasnost od kardiovaskularnih oboljenja za 40 posto. Osim {to su zdrave za srce, sku{e sadr`e i mnogo drugih tvari. Sku{a ima vi{e od 10 posto RDA kalcija te je dobar izvor vitamina D koji poma`e apsorpciji kalcija. Tako|er je bogata antioksidansima, vitaminima A i D. U daljnjem dijagnosti~kom postupku utvr|ivanja karcinoma prostate koristimo se laboratorijsko-hemijskom dijagnostikom gdje je danas na prvom mjestu postupak odre|ivanja vrijednosti prostata specifi~nog antigena (PSA), bez obzira provodimo li ovu dijagnostiku s ciljem ranog otkrivanja raka prostate ili kod sumnje

na uznapredovalu bolest. PSA (prostata specifi~ni antigen), zapravo predstavlja tjelesnu bjelan~evinu (glikoprotein) koju stvara prostata, dakle ona je specifi~na za taj organ, ali nije tumor-specifi~na, dakle nije specifi~na samo za rak prostate. To zna~i da razli~ite druge bolesti prostate (do-

Kada je nu`an oprez
Potreban je oprez kod bolesnika koji uzimaju marivarin, pelentan, aspirin, andol i sli~ne preparate koji utje~u na zgru{avanje krvi i koje je nekoliko dana prije biopsije prostate neophodno prestati uzimati kako tokom pretrage ne bi do{lo do krvarenja.

bro}udno uve}ana prostata, upala prostate itd.) mogu povisiti vrijednost ove tvari, kao {to to ~ini i rak prostate, no ima slu~ajeva karcinoma prostate kod kojih PSA nije povi{en. Dodatnim analizama odnosa tzv. slobodnog i vezanog PSA pobolj{avaju se rezultati ovog dijagnosti~kog postupka. Iako su navedeni dijagnosti~ki postupci kod sumnje na rak prostate neophodni, oni sami danas nisu dovoljni za postavljanje dijagnoze karcinoma. Tek mikroskopskom analizom komadi}a tkiva prostate ili citolo{kom analizom dobivenih }elija prostate, postavlja se (ili isklju~uje) dijagnoza raka prostate. Ovaj medicinski dijagnosti~ki postupak naziva se biopsija prostate. Samo uzimanje isje~aka vr{i se uz kori{tenje takozvanog „pi{tolja“ i specijalne igle kojom se velikom brzinom

Cijela procedura se prati na ultrazvu~nom monitoru. Tokom biopsije se uzima po pet ili {est isje~aka iz svakog lobusa prostate. Sa ve}im brojem isje~aka pove}ava se mogu}nost detekcije karcinoma. I pored ve}eg broja isje~aka koji se uzimaju, procent pozitivnih biopsija, tj. onih u kojima je otkriven karcinom, kre}e se oko 38 posto. Tako dobiveno tkivo prostate gleda se mikroskopom i tra`e karakteristi~ne promjene koje sa sigurno{}u ukazuju na rak prostate. U slu~aju negativnih nalaza, a uz istovremeno postojanje drugih pokazatelja (povi{en PSA, DRP, prekancerozne lezije) potrebno je navedene pretrage ponoviti do sigurnog razja{njenja promjena koje su indicirale ovu dijagnostiku. Naj~e{}e komplikacije ovoga postupka su krvarenje prilikom mokrenja, krvarenje iz debelog crijeva i infekcija koja se uspje{no lije~i antibioti~kom terapijom.

ovanju dolaze u kasnom stadiju i ometaju normalan tok `ivota kao no}ni bolovi. Kona~ni stadij je okarakteriziran minimalnim i bolnim savijanjem kuka s jakim funkcionalnim smetnjama, a na rendgen snimku se vidi uznapredovala deformacija zgloba.

Lije~enje bola
Bol dominira u svim fazama koksartroze. Povremeno se bol mo`e ubla`iti ili ~ak nestati, a mo`e potjecati od promjena u samom zglobu (artralgi~na bol) ili od promjena u mi{i}ima kuka (mijalgi~na bol). Lije~enje bola u kuku ima svoje specifi~nosti, ono ne smije biti samo medicinsko. Bol u kuku, naime, ~esto predstavlja i socijalni problem pa je potrebno istovremeno rje{avati i psihosomatske i socijalne probleme starijih osoba. Konzervativno medikamentozno lije~enje je simptomatsko, tj. uzimanje lijekova protiv bolova i lijekova protiv upale. Daju se i injekcije lokalnih anestetika i kortikosteroida (blokade) u zglob i okolno tkivo.

njenje zglobne ~ahure. Kasnije su intervali manje bolnosti sve kra}i, a nastaju te{ko}e pri obla~enju, sjedenju, hodanju uz i niz stepenice. Hodanje postaje sve te`e i bolnije. Bolovi u mir-

Alergi~ari su li{eni zadovoljstva grickanja kikirikija, u`ivanja u slasti jagoda, ukusima morskih plodova, ribe... Manje je poznato da postoje namirnice ~iji sastojci blagotvorno djeluju na imunitet alergi~ara. Jedna od njih je i nedovoljno kori{tena `itarica u na{im krajevima - crna ri`a. Ona smiruje upalne procese koji prate alergije. Istra`ivanje je ispitivalo u~inak mekinja crne ri`e na upalne procese na ko`i. Rezultati su pokazali smanjenje upale za 32 posto nakon dodatka ekstrakta crne ri`e te smanjenu sintezu supstanci koje poti~u upalne procese.

Poliklinika Sunce Agram nudi kompletan sistematski pregled s cjelokupnom radiolo{kom dijagnostikom u koju spadaju: magnetna rezonanca, screening cijeloga tijela, kao i pojedinih segmenata, CT, mamografija, RTG. Poliklinika Sunce Agram jedina pru`a mogu}nost pregleda metodom virtuelne kolonoskopije“. Brigu o svom zdravlju povjerite najboljima, Poliklinika Sunce Agram, tu je za vas! Kontakt: Poliklinika Sunce Agram, Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo 033 755 560 - 033 755 561

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

40

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

41

Dr
romjene u ustima mogu se pogre{no dijagnosticirati kao afte, a ustvari se radi o pemfigusu. Zato, ako te promjene ne prolaze na uobi~ajenu terapiju, obratite se ljekaru. U skupinu pemfigusa ubrajaju se bolesti koje se manifestiraju pojavom mjehura kao osnovnih eflorescenci. Naj~e{}e oboljenje iz ove skupine je vulgarni pemfigus koji se smatra hroni~no recidiviraju}im oboljenjem, a koje karakterizira pojava mjehura na ko`i i/ili na sluzoko`i.

ORDINACIJA

Osim na sluznici usta, mjehuri mogu nastati i na sluznici organa za disanje i probavu, {to pacijentima ote`ava uzimanje hrane, a stvara i respiratorne te{ko}e. Kako bolest napreduje, javljaju se bolovi, osje}aj pe~enja, glavobolja i povi{ena tjelesna temperatura Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi}-Hasanbegovi}

Mo`dani udar

Poreme}aji imunolo{kog sistema
Ne zna se koliki je utjecaj vitamina E

Mjehuri na ko`i i sluznicama Oprezno s vitaminom E su ozbiljno oboljenje
Izbor terapije
Iako je to bolest uglavnom ljudi starijih od pedeset godina `ivota, sve ~e{}e se oboljenje javlja i kod mladih

P

Lije~enje je simptomatsko. Lokalno se primjenjuje terapija s ciljem spre~avanja sekundarne infekcije i potpomaganja epitelizacije. U op}oj terapiji su najva`niji kortikosteroidi, po~etne doze su visoke, a zatim se postepeno smanjuju. Kod te{kih oblika kortikosteroidi se kombiniraju sa citostaticima. Od op}e terapije ordiniraju se jo{ antibiotici, vitamini, gamaglobulin, transfuzija krvi. Ishrana mora da bude kalori~na, bogata vitaminima, mineralima i biljnim i `ivotinjskim proteinima.

Uzimanje vitamina E, sude}i prema nekim istra`ivanjima, mo`e pove}ati rizik od odre|enih tipova mo`danog udara. Potencijalna {tetnost vitamina E ispitana je u Istra`ivanju koje je provedeno na Univerzitetu Harvard, ali sli~na istra`ivanja provedena su i me|u istra`iva~ima iz Francuske i Njema~ke, koji su ispitali utjecaj vitamina E na ukupno 119.000 ljudi. Niko, me|utim, nije uspio otkriti koliki je zapravo utjecaj vitamina E i u kojoj koli~ini i u kojim uvjetima on postaje {tetan za osobu koja ga konzumira, navodi BBC. Ovakav tip mo`danog udara, nazvan hemoragijski mo`dani udar, najrje|e

poga|a, a uzrokovan je puknu}em krvne `ile i prodiranjem krvi u okolno tkivo. Ova istra`ivanja pokazala su da vitamin E pove}ava rizik od ovakvog tipa mo`danog udara za ~ak 22 posto. Me|utim, istra`ivanje je tako|er dokazalo da je suprotna situacija kada je u pitanju ishemijski mo`dani udar, te da vitamin E ovdje ima blagotvorno djelovanje. Ina~e, mo`dani udar je u 70 posto slu~ajeva ishemijskog tipa. Ipak, stru~njaci upozoravaju da je zdrav na~in `ivota, odr`avanje niskog krvnog pritiska i holesterola znatno utjecajnije i zna~ajnije u smanjivanju rizika od mo`danog udara.

Karakteristi~ni mjehuri
Iako je to bolest uglavnom ljudi starijih od pedeset godina `ivota, sve ~e{}e se ovo oboljenje javlja i kod mladih. Ne{to ~e{}e od ove bolesti obolijevaju osobe `enskog spola. Smatra se da se radi o autoimunom oboljenju, te da imunolo{ku reakciju mogu pokrenuti neki lijekovi, UV i rentgenske zrake ili neke infekcije. Prvi mjehuri se uvijek pojavljuju iznenada i mogu se pojaviti bilo gdje na ko`i ili na sluznicama. Mjehuri mogu biti razli~ite veli~ine, ispunjeni su bistrim ili blago krvavim sadr`ajem, a pokrov im je veoma tanak, zbog ~ega brzo pucaju. Nakon {to pokrov pukne, vide se `arko crvene erozije. Ukoliko se naknadno ne razvi-

Lokalno se primjenjuje terapija s ciljem spre~avanja sekundarne infekcije

je bakterijska infekcija, erozije mogu zacijeliti i bez nastanka o`iljaka. Va`no je znati da u 50 posto slu~ajeva prve promjene kod pemfigusa nastaju u ustima tako da bolest nekada du`e ostane neprepoznata. Erupcije mjehura ponavljaju se bez nekog pravila te vremenom bude zahva}ena sve ve}a povr{ina ko`e. Osim na sluznici usta, mjehuri mogu nastati i na sluznici organa za disanje i probavu, {to pacijentima ote`ava uzimanje hrane, a stvara i respiratorne te{ko}e. Kako bolest napreduje, javljaju se bolovi, osje}aj pe~enja, glavobo-

lja i povi{ena tjelesna temperatura. Kod sumnje na pemfigus potrebno je obaviti patohistolo{ku analizu kompletno odstranjenog manjeg mjehura, te je neophodno uraditi odre|ene imunopatolo{ke pretrage. Kod ovog oboljenja postoje i odre|ene promjene u laboratorijskim nalazima, kao {to je povi{en broj leukocita, poreme}aj mineralograma, te promjene u proteinogramu.

Te{ko oboljenje
Oblik pemfigusa kod kojeg se u dnu erozija stvaraju vegetacije naziva se pemfigus vegetans. Ovaj oblik se javlja u intertriginoznim mjestima, tj. mjestima gdje se ko`a tare od ko`u, a to je podru~je pazuha, u preponama, perianalna regija itd. Kod pojave ovog oboljenja potrebno je odmah hospitalizirati pacijenta, da bi se uradile sve potrebne pretrage i ordinirala terapija jer je pemfigus veoma te{ko oboljenje koje ugro`ava `ivot.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

42

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Jo{ jedna {etna strana cigareta

Najnovija saznanja

Dr
pinalna hirurgija obuhvata operativno lije~enje bolesti, povreda i drugih poreme}aja ki~me. ^etiri su osnovne oblasti koje pokriva ova hirurgija ki~me: degenerativna (stenoze, spondilolisteze i diskus hernije), povrede ki~me nastale na razne na~ine, deformiteti ki~me (skolioza) i intraspinalna patologija (tumori i vaskularne malfomacije unutar spinalnog kanala). Naj~e{}a prezentacija pacijenata s indikacijom za

ORDINACIJA

Operacije degenerativne ki~me i intraspinalna patologija su primarno u nadle`nosti neurohirurga s obzirom na to da su ove operacije osnovni dio neurohirur{kog svakodnevnog rada, te da je to onaj dio spinalne hirurgije za koju se neurohirurg ciljano trenira tokom svoje specijalisti~ke obuke Pi{e: Doc. dr. Kemal Dizdarevi}

Neurohirur{ki na~ini lije~enja bolesti ki~mene mo`dine

Pu{enje u pedesetima udvostru~uje rizik od Alzheimera
Pu{enje izme|u 50. i 60. godine moglo bi udvostru~iti opasnost od razvoja Alzheimerove bolesti i drugih vrsta demencije dvadeset godina poslije, prema istra`ivanju finskih ljekara. Analizirali su medicinske podatke o 21.123 ~lana sistema zdravstvene za{tite koji su u~estvovali u ispitivanju od 1978. do 1985. godine kad su imali izme|u 50 i 60 godina. Dijagnoze Alzheimerove bolesti i drugih vrsta demencije postavljene su izme|u januara 1994. i kraja jula 2008. kad su pacijenti imali u prosjeku 71,6 godina. Ukupno je kod 5.367 u~esnika ispitivanja (25,4 posto) dijagnosticirana demencija tokom prosje~nog perioda od 23 godine, od ~ega 1.136 od Alzheimera, a 416 od vaskularne demencije. Bolesnici koji su pu{ili vi{e od dvije kutije cigareta na dan u pedesetima imali su vrlo visoki rizik od oboljenja od demencije i Alzheimera.

Kako postupati kod bola i slabosti u nogama
Degenerativna ki~ma prije svega obuhvata degenerativnu lumbalnu, torakalnu i vratnu disk bolest koje pacijenti obi~no nazivaju diskus hernije

S

Redovno vje`banje, manji rizik za prehladu
Osobe koje redovno vje`baju imaju manji rizik za prehladu, saop}ili su ameri~ki nau~nici nakon pra}enja 1.000 ispitanika. U prosjeku su tjelesno aktivne osobe imale dvostruko manje izglede za prehladu, a i one koje su se razboljele imale su znatno bla`e simptome.

Magnetna rezonanca ki~mene mo`dine

trenira tokom svoje specijalisti~ke obuke. Degenerativna ki~ma prije svega obuhvata degenerativnu lumbalnu, torakalnu i vratnu disk bolest (protruzija, hernija i ekstruzija diksusa te unutra{nja disrupcija diskusa, koje obi~no pacijenti nazivaju kolektivno diskus hernije, iako je taj naziv dosta ograni~en i ne uklju~uje svu paletu razli~itih oboljenja), te degenerativnu centralnu i lateralnu stenozu kanala i lumbalnu spondiloliste-

neurohirur{ki tretman jeste bol i slabost donjih ekstremiteta koja mo`e biti udru`ena s poreme}ajem mokrenja ili gubitkom osjeta dodira i boli. Pacijent obi~no odlazi internisti ili neurologu koji provode detaljne pretrage i, u zavisnosti od nalaza, postavljaju indikaciju za operativno rje{avanje te tra`e mi{ljenje neurohirurga.

Indikacije za neurohirurga
Ukratko, kada pacijent osje}a bol u donjem dijelu le|a sa {irenjem niz jednu ili obje noge, on se treba javiti neurohirurgu. Kada pacijent razvija neurolo{ku slabost nogu, poreme}aj kontrole mokrenja i defekacije, te bol u vratu sa slabo{}u i {irenjem bola prema rukama, on tako|er treba biti upu}en neurohirurgu. Ovo je jedina spinalna oblast u kojoj je ortoped uistinu suveren. Trauma ki~me je u nadle`nosti onog traumatologa ~iji je osnovni trening bio primarno usmjeren na operacije povrije|ene ki~me, te neurohirurga koji se usmjerio u podru~je neurotraumatologije. Operacije degenerativne ki~me i intraspinalna patologija su primarno u nadle`nosti neurohirurga s obzirom na to da su ove operacije osnovni dio neurohirur{kog svakodnevnog rada, te da je to onaj dio spinalne hirurgije za koju se neurohirurg ciljano zu, poreme}aje koji su karakterizirani su`enjima ki~menog kanala i pritiskom ko{tanih struktura na ki~menu mo`dinu. Intraspinalna patologija obuhvata neoplazme (tumore, cavernome) i vaskularne malformacije (arteriovenske fistule i malformacije, te aneurizme) ki~mene mo`dine ili kompartmenta koji se nalazi unutar spinalnog kanala i unutar ovojnice ki~mene mo`dine ali izvan same ki~mene mo`dine.

Pristup ki~mi
Sve ~etiri indikacione oblasti zahtijevaju neki od oblika instrumentacije ki~me, odnosno upotrebu titanijskih implantata radi fuzije i stabilizacije ki~me. Pristup na ki~mu mo`e involvirati pristup sa zadnje ili sa prednje strane. Operacije deformiteta ki~me (skolioze) uvijek su i isklju~ivo stvar ortopeda. Trening za hirur{ko lije~enje skolioze je integralni dio edukacije svakog savremenog ortopeda, ali u BiH, na`alost, nije tako.

Operativno polje
Degenerativna i intraspinalna patologija ultimativno zahtijevaju upotrebu mikrohirurgije koja je kod neurohirurga specifi~na jer zavisi ne samo od uve}anja ve} i od vrlo fokusiranog osvjetljenja operativnog polja koje se ne mo`e posti}i standardnim lampama u operacionoj sali ve} svjetlom iz mikroskopa, te posebno stereovizije (trodimenzionalno vi|enje u uskom i vrlo dubokom operativnom polju). Sterovizija je tipi~na za neurohirur{ku mikrohirurgiju i bez njene upotrebe nije mogu}e napraviti kontroliranu neurohirur{ku operaciju.

FILM

30
ZVIJEZDE Prema izboru ~asopisa GQ

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

show biz
Anderson: Ponovo u „Playboyu“

43

MUZIKA

Bred i rudari
U utrku za prava na snimanje filma o tragediji koja se dogodila u ~ileanskom rudniku uklju~io se i Bred Pit (Brad Pitt). Holivudski glumac iznio je zanimljivu ponudu akterima ove drame. Ne samo {to }e platiti milionske iznose svakom od rudara koji je pre`ivio dramu nego }e anga`irati njih sedmoricu da igraju u filmu.

Skarlet Johanson ljepotica godine
S 26 godina ostala je svje`a kao i na po~etku karijere, navedeno je u obrazlo`enju magazina
Glumicu Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) ~asopis GQ proglasio je ljepoticom godine. - S 26 godina ostala je svje`a kao i na po~etku karijere, znati`eljna je, sklona isprobavanju novih stvari, novog izgleda te izraze lica mijenja jednako lako kao i boju kose. To je ono {to kod nje volimo, bez problema eksperimentira s novim izgledima i nikada ne djeluje kao da se previ{e trudi navedeno je u ~asopisu. Lijepa glumica ispri~ala je za isti magazin kako se trudi da prona|e hobije kojima bi ispunila slobodno vrijeme. - Poku{avam prona}i ne{to ~ime bih ispunila vrijeme koje ne provodim na snimanjima filmova - ka`e Skarlet. Lijepa glumica je, ina~e, udata za kolegu Rajana Rejnoldsa (Ryan Reynolds).

Novi album Avril Lavinj
Kanadska pjeva~ica Avril Lavinj (Lavigne) objavit }e po~etkom sljede}e godine ~etvrti studijski album. Prvi singl „What the Hell“ sti`e u januaru, a pjeva~ica }e do tada snimiti i spot. Avril, koja je osam puta nominirana za Gremi, otkrila je u pismu fanovima za{to su toliko ~ekali na njen novi materijal. - Za mene je ovo bila te{ka plo~a. Iskrena je, jer prenosi moja istinska osje}anja, ali sam prvi put morala da iskusim i birokratske budala{tine rekla je Lavinj aludiraju}i na probleme s izdava~kom ku}om RCA.

Klinton u „Mamurluku 2“

Pjeva~ica se oporavlja od razvoda

Pisala predsjedniku SAD
[er: Te{ko razdoblje

Kristinini te{ki dani
Agiljera: Samohrana majka

Pamela za legalizaciju droga
Pamela Anderson kazala je u intervjuu jednoj italijanskoj televiziji da se zala`e za legalizaciju „svih droga“. - Mislim da bi ljudi manje koristili opijate kada bi ih mogli lak{e nabaviti. Pisala sam Baraku Obami (Barack), kojeg smatram sjajnim predsjednikom, te sam ga zamolila da liberalizira stav zakona prema drogama - rekla je Pamela. Ina~e, atraktivna plavokosa glumica pojavit }e se u ~asopisu „Playboy“ po rekordni 11. put, i to u januarskom izdanju.

Biv{i predsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Bil Klinton (Bill Clinton) imat }e malu ulogu u filmu „Mamurluk 2“. Epizodne uloge u „Mamurluku“ uvijek podi`u dosta pra{ine. U filmu je pro{le godine glumio problemati~ni bokser Majk Tajson (Mike Tyson), a ove godine je Mel Gibson, upravo zbog problema i negativnog publiciteta, izba~an sa snimanja i zamijenjen Lajamom Nisonom (Liam Neeson).

Redklif ne}e u Holivud

Od kada se razvodi od D`ordana Bretmena (Jordan Bratman), Kristina Agiljera (Christina Aguilera) mora se privikavati na ~injenicu da je od sada samohrana majka. Pjeva~ica se ne `ali nego na sve gleda s pozitivne strane. Mnogi su se {okirali kada je bra~ni par prije mjesec najavio razvod. Ni pjeva~ica ni producent nisu govorili o razlozima za razvod, ali je Agiljera uvjerena da je napravila pravu odluku za sebe i svog sina. Ipak, priznala je da je prekid bio te`ak. - Neki trenuci su veoma te{ki i ima dana kada je sve veliki izazov. Trenutno radim na dosta toga, poku{avam uskladiti posao i maj~instvo. Moj sin ne mo`e biti sretniji, odrasta okru`en s dosta ljubavi izjavila je pjeva~ica.

Prou~avanje fenomena
Pop zvijezda otkrila medijima

[er imala ~etiri poba~aja
[er (Cher) je nedavno otkrila kako je imala ~etiri spontana poba~aja prije nego {to je rodila k}erku ^estiti (Chastity), koja je nedavno promijenila spol te se sada zove ^ez (Chaz). Pjeva~ica i glumica izjavila je kako joj je to bilo veoma te{ko razdoblje te joj je dugo trebalo dok su joj objasnili {ta joj je. - Bili su to spontani poba~aji, ne{to je spontano tjeralo fetus na izgon. Zove se to agresivna maternica, a trebalo mi je dugo da mi objasne {ta je to. Gr~evi krenu sami od sebe, bez ikakvog razloga - rekla je [er. Zbog svega je postala veoma frustrirana. Bila je to no}na mora za nju. Ipak, `elje su joj se ostvarile kada je dobila ^estiti.

Lejdi Gaga na univerzitetu
Ekscentri~na ameri~ka pop zvijezda Lejdi Gaga (Lady) ima tek 24 godine i ve} prikuplja brojne muzi~ke nagrade i prodaje svoje hitove u velikim tira`ima, a najnoviji „trofej“ u njenoj kolekciji je univerzitetski kolegij koji nosi njeno ime. „Lejdi Gaga i sociologija slavne osobe“ jedan je od novih kolegija koji }e se mo}i upisati na Univerzitetu Ju`na Karolina u ^arlstonu u prolje}e 2011. godine. U univerzitetskom kampu informacija o tome ve} kru`i me|u studentima. - Slu~aj slave Lejdi Gage sociolo{ki je zanimljiv i mo`e se obra|ivati u okviru popularne kulture - tvrdi profesor Matju Deflem (Matthieu), koji }e voditi kolegij. Deflem, ina~e njen veliki fan, zanima se za pop kulturu od {ezdesetih godina. - Slava Lejdi Gage aktuelni je fenomen koji }e odgovoriti na interese studenata
Gaga: Najnoviji „trofej“

Hotelske pjesme
Bend „Gorillaz“ trenutno privodi kraju turneju po Sjevernoj Americi, a frontmen Dejmon Albarn (Damon) izjavio je da su pjesme za novi album nastale po hotelskim sobama tokom turneje i ~uva ih na iPodu. - Mislim da je ovo prvi album napravljen na iPodu, {to je ironija s obzirom na to da se ja skoro pa uop}e ne razumijem u modernu tehnologiju - ka`e Albarn.

- tvrdi profesor, koji ve} 15 godina na tom univerzitetu ima katedru o problemu terorizma i me|unarodnog prava.

Ponovo pred oltarom

Iako je tamo stekao veliku popularnost serijalom filmova o ~arobnjaku Heriju Poteru (Harry Potter), glumac Danijel Redklif (Daniel Radcliffe) ne}e se preseliti u Holivud, jer se sve {to voli nalazi u Londonu. - Moj ameri~ki naglasak prili~no je dobar, ali mislim da nikada ne bih mogao `ivjeti u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. U Kaliforniji je prekrasno i toplo, ali ja sam Englez i volim London - izjavio je Redklif.

Ni{ta od vjen~anja agenta 007

Krejg raskinuo zaruke
Junak filmova o D`ejmsu Bondu (James) Danijel Krejg (Daniel Craig) raskinuo je zaruke s vi{egodi{njom djevojkom, producenticom Sacuki Mi~el (Satsuki Mitchell). Mediji su nedavno povezali Krejga s glumicom Rej~el Vajs (Rachel Weisz), koja je pro{le sedmice saop}ila da se rastala od zaru~nika Darena Aronofskog (Darren), te britanski mediji navode da bi ona mogla biti razlog zbog kojeg je Bond raskinuo svoju vjeridbu. ^ak ni „dobro obavije{teni“ izvori britanskih tabloida nisu mogli da sa sigurno{}u potvrde jesu li Danijel i Rej~el u tajnoj vezi. - Izgleda da je odnos izme|u Danijela i Sacuki zahladnio. Rijetko kada su govorili o svom odnosu pa je te{ko re}i {ta je razlog za raskid - rekao je neimenovani izvor. Krejg i Sacuki zabavljaju se od 2005., kada su se upoznali na sni- Krejg i Mi~el: manju filma „Luda~ka ko{ulja“, a Zaru~ili se prije dvije godine zaru~ili su se tri godine poslije.
Johanson: U potrazi za hobijem

D`esika se udaje
Ameri~ka pjeva~ica i glumica D`esika Simpson (Jessica) zaru~ila se s Erikom D`onsonom (Eric Johnson). D`esika i Erik su u vezi tek pet mjeseci, a ragbista je pro{log vikenda zaprosio pjeva~icu. Simpson je ranije bila u braku s pjeva~em Nikom Lahijem (Nick Lachey), koji je, tako|er, pro{le sedmice objavio vjeridbu sa svojom novom djevojkom Vanesom Minilo (Vanessa Minillo). Pjeva~ica koja je {irom svijeta prodala vi{e od 20 miliona primjeraka albuma, u oktobru je objavila kompilaciju najve}ih hitova, a krajem novembra objavit }e blagdanski album „Happy ChrSimpson: Bila u braku istmas“. s Nikom Lahijem

Boj D`ord` u Beogradu
Britanski muzi~ar Boj D`ord` (Boy George) nastupit }e u martu sljede}e godine u Beogradu kao disk-d`okej. Biv{i frontmen grupe „Culture Club“ nastupio je posljednji put u Srbiji u julu ove godine tako|er za miks-pultom, u Novom Sadu uo~i Festivala EXIT.

44

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj 28 0 Mal 006178 08 Mal Grada~ac, 21. 05. 2010. godine Op}inski sud u Grada~cu, sudija Alma Ali}, u pravnoj stvari tu`ioca JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, protiv tu`ene Red`a Fate iz Zenice, Odmut br. 7 A, radi duga v.s.p. 241,20 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU BROJ: 39 0 Mal 005280 09 Mal Te{anj, 25. 10. 2010. godine

Dnevni avaz

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

45

Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Smajo ]eman, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Muji} Fuad, Matuzi}i bb, 74203 Matuzi}i, radi isplate duga, V.S. 456,10 KM, van ro~i{ta, dana 25. 10. 2010. godine donio je slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 456,10 KM na ime izvr{enih telefonskih usluga sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 47,50 KM po~ev od 16. 10. 2001. godine do dana uplate, - na iznos od 269,00 KM po~ev od 16. 11. 2001. godine do dana uplate, - na iznos od 85,60 KM po~ev od 16. 11. 2001. godine do dana uplate, - na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 01. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 02. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 03. 2002. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 110,00 KM, sve u roku do 30 dana. Stru~ni saradnik Smajo ]eman PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~lanu 183. st. 1. a u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena Red`a Fata iz Zenice, Odmut br. 7 A, da tu`iocu JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, na ime duga isplati iznos od 241,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 06. 12. 2005. godine kao dana dospije}a ra~una, pa do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 50,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Alma Ali} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328 i 329 ZPP-a.

OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 005582 08 P Biha}, 05. 11. 2010. godine Tu`itelj: Selimovi} Edin sin Nihada iz Biha}a Tu`eni: Li|an Arif sin Jusufa iz Biha}a i dr. Radi: utvr|enja prava vlasni{tva dosjelo{}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 Mal 008828 09 Mal Grada~ac, 14. 05. 2010. godine Op}inski sud u Grada~cu, sudija Alma Ali}, u pravnoj stvari tu`ioca Hypo Alpe-Adira Bank d.d. Mostar - Filijala Tuzla, protiv tu`enog Avdi} Admira iz Grada~ca, ul. 8. Marta bb, radi isplate duga v.s.p. 538,95 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u

POZIV
Za tu`ene Hod`i} Munib iz Biha}a, Hod`i} Sakib iz Biha}a, ]ehi} ro|. Hod`i} Emina iz Biha}a i D`aji} Fikret iz Bos. Krupe Sud poziva imenovane tu`ene da pristupe na pripremno ro~i{te, zakazano u ovom predmetu pred ovim sudom za dan 09. 12. 2010. god. u 12.00 sati, II kat soba broj 18. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavje{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. (~l. 77 ZPP-a). Sudija Sablji} \enana

PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni Avdi} Admir iz Grada~ca, ul. 8. Marta bb, da tu`iocu Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar - Filijala Tuzla na ime duga po ugovoru o teku}em ra~unu broj 0015-38-11192-9 od 16. 02. 2007. godine nedozvoljeno prekora~enje ispalti nov~ani iznos od 538,95 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 15. 12. 2008. godine, kao dana kao dana dospije}a obaveza pa do kona~ne isplat,e kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parn~nog postupka u iznosu od 85,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudno izvr{enja. Sudija Alma Ali} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podniojeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lan a328 i 329 ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 022407 10 Mals Biha}, 26. 10. 2010. godine TU@ITELJ: DD BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Biha} TU@ENI: „DIVIX“ DOO Cazin Radi: isplate Vrijednost spora: 2.065,75 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 025049 06 Mal Zenica, 12. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „BH TELECOM“ D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, protiv tu`enog Had`ihaski} Mehmed iz Grada~ac,a ul. Josipa [ibera bb, radi isplate duga, v.s. 964,60 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`enom dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 12. 07. 2006. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enu uslugu, po ispostavljenim fakturama za kori{tenje mobilne telefonije u ukupnom iznosu od 964,60 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki od ra~una i to: - na iznos od 106,20 KM po~ev od 08. 11. 2005. godine do isplate - na iznos od 267,70 KM po~ev od 08. 12. 2005. godine do isplate - na iznos od 314,50 KM po~ev od 08. 01. 2006. godine do isplate - na iznos od 231,60 KM po~ev od 08. 02. 2006. godine do isplate - na iznos od 22,30 KM po~ev od 08. 03. 2006. godine do isplate - na iznos od 22,30 KM po~ev od 08. 04. 2006. godine do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku do 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik: s.r. Alma Bijedi}

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama „Avaz“ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (^lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 08. 07. 2010. godine podnio tu`bu radi isplate duga od 2.065,75 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se na dug po ra~unima za 8., 9., 10., 11. i 12. mjesec 2009. god. i 1. mjesec 2010. godine. SUDIJA Had`i} Fikreta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 004449 09 Mal Kiseljak, 15. 10. 2010. godine Tu`itelj: HT d.o.o. Mostar TKC Srednja Bosna, Stjepana Radi}a br. 1., Vitez Tu`eni: Jasenko Papi} iz Kiseljaka, Bilalovac bb - Brestovsko Radi: isplate, vs. 106,63 KM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 010398 09 Ps Dana, 11. 05. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja „KONZUM“ Trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, Rajlova~ka bb, protiv tu`enog Burhan Hilmo vlasnik STR KUKI Visoko, ul. Naselje Luke IV, op}ina Visoko, radi isplate duga v.s. 4.910,22 KM, na osnovu ~lana 182. ZPP-a, van ro~i{ta, donio je dana 11. 05. 2009. godine:

OGLAS

Na temelju ~lanka 348 stavak 3. Zakona o parni~nom postupku, Tu`enom: Jasenku Papi} iz Kiseljaka, Bilalovac bb - Brestovsko Dostavlja se: PRESUDA ZBOG PROPU[TANJA Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati du`no potra`ivanje u novcu u iznosu od 106,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi iz ~l. 277. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, koje teku od dana podno{enja tu`be pa sve do kona~ne isplate tu`itelju, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u visini od 22,50 KM, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Pravna pouka: Protiv ove presude `alba nije dozvoljena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje. Prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje podnosi se u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje, od dana kada je to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje. Prijedlog se podnosi ovom sudu. Presuda se smatra dostavljenom tu`enom Jasenku Papi} protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDAC: Suzana Stojanovi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni se obavezuje da tu`itelju plati iznos od 4.910,22 KM sa zateznim kamatama po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 1.183,73 KM po~ev od 23. 04. 2007. godine - na iznos od 470,04 KM po~ev od 27. 04. 2007. godine - na iznos od 873,69 KM po~ev od 28. 04. 2007. godine - na iznos od 621,13 KM po~ev od 02. 05. 2007. godine - na iznos od 829,94 KM po~ev od 08. 05. 2007. godine - na iznos od 557,02 KM po~ev od 03. 07. 2007. godine - na iznos od 374,67 KM po~ev od 26. 07. 2007. godine pa sve do isplate i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 223,00 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatra}e se da je presuda dostavljena tu`enom. Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a. Sudija Enida Had`iomerovi} s.r.

46

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 107028 09 I Sarajevo, 02. 11. 2010. godine

oglasi

Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermana Muteveli}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK D.D. BIH SARAJEVO, protiv izvr{enika SIVAC HUSO IZ ILIJA[A, Kadari}i 1., DURI] BEGICA IZ ILIJA[A, Kadari}i 1., HAD@IAVDIJA IBRO IZ ILIJA[A, Kadari}i 5. i 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 13. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave vlastite mjenice izdate u Ilija{u dana 26. 11. 1999. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 05. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 120,00 KM. Ovim putem se izvr{eniku Had`iavdija Ibru, dostavlja rje{enje o izvr{enju i smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika Had`iavdija Ibro iz Ilija{a, Kadari}i 5., kao i na drugim pokretnim stvarima koje se naknadno na|u na drugim mjestima, a za koje se ustanovi da je izvr{enik njihov vlasnik i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANKE D.D. BIH SARAJEVO. SUDIJA Nermana Muteveli} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enika Hadiavdi} Ibro mo`e izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Had`iavdija Ibru, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Bosna i Hercegovina SUD BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo, 12.11.2010. godine Na osnovu ~lana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj: 82/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema broj Su: 03- 739/10 od 12.11.2010. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 1) Pravni savjetnik u Pravnom odjeljenju Ureda registrara Suda Bosne i Hercegovine............................... 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme /1 godina/ OPIS POSLOVA: izra|uje nacrte sudskih odluka; po zahtjevu sudija i rukovodioca Odjeljenja analizira doma}e krivi~no zakonodavstvo i druge doma}e propise kao i druge dokumente iz oblasti me|unarodnog prava; prou~ava propise koji se na konkretan slu~aj imaju primijeniti, stru~nu literaturu, zauzete pravne stavove, pravna shvatanja, kao i donijete na~elne stavove i na~elna mi{ljenja koja se odnose na pravna pitanja koja se postavljaju u konkretnom slu~aju; koordinira rad pravnih timova dodijeljenih sudskom vije}u; redovno podnosi izvje{taj o radu predsjedniku sudskog vije}a i rukovodiocu Odjeljenja; pru`a pomo} u radu sudijama i sudskim vije}ima Odjela I i II Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja; obavlja i duge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja i sudija. USLOVI: zavr{en pravni fakultet; polo`en pravosudni ispit; 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon polo`enog pravosudnog ispita; odli~no poznavanje krivi~nog zakona, zakona o krivi~nom postupku i drugih propisa Bosne i Hercegovine, kao i dobro poznavanje me|unarodnog prava; odli~ne organizacione sposobnosti, poznavanje rada na ra~unaru. 2) Stru~ni saradnik u Odjeljenju za sudsku upravu Ureda registrara Suda Bosne i Hercegovine......1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme /1 godina/ OPIS POSLOVA: prisustvuje i koordinira radom tokom su|enja; pru`a pomo} stranama u postupku prilikom planiranja su|enja; poma`e sudijama i pretresnim vije}ima u vo|enju predmeta i pripremama za su|enja; pru`a pomo} sudijama u toku su|enja, vodi zapisnike i evidenciju pitanja koja zahtijevaju dalja postupanja; preduzima sve radnje kako bi se za{titila tajnost povjerljivih informacija i sprije~ilo otkrivanje takvih informacija; vr{i redovan pregled svih dokumenata vezanih za odre|eni predmet; poma`e u prikupljanju i analizi statisti~kih podataka, kao i u pripremi izvje{taja; obavlja i druge poslove po nalogu sudija Suda vezano za pravilno vo|enje postupka i vr{i druge poslove koji proizilaze iz pravila Odjela za sudsku upravu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja i sudija. USLOVI: zavr{en pravni fakultet (visoka stru~na sprema ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); polo`en stru~ni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; odli~no poznavanje propisa iz krivi~ne oblasti i propisa koji ure|uju sudsku upravu. 3) Referent specijalist za upravljanje predmetima u Odjeljenju za sudsku upravu Ureda registrara Suda Bosne i Hercegovine.....................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme /1 godina/ OPIS POSLOVA: vodi op{tu administraciju vezanu za vo|enje elektronskih i fizi~kih predmetnih spisa (otvaranje predmetnih spisa, zavo|enje primljenjih dokumenata pripremanje indeksa predmetnih spisa, distribucija dokumentacije, redovno a`uriranje predmetnih spisa itd); skenira primljene dokumente, pohranjuje ih na server (Zylab baza) i distribuira elektronskim putem; dodjeljuje sigurnosne postavke za pristup skeniranim dokumentima za korisnike; osigurava integritet i sigurnost podataka u javnim i povjerljivim spisima; prima zahtjeve za pristup informacijama i dokumentima i pru`a pomo} prilikom vr{enja uvida u spise od strane u~esnika u postupku ili drugih lica; upravlja predmetima (prati kretanje spisa, na dnevnoj osnovi iz baze podataka povla~i distribucijsku listu i prema istoj dostavlja predmete sudijama za sljede}i dan/izdvaja spise po datumima evidencija i internom dostavnom knjigom dostavlja u rad sudijama, zadu`uje sudije, ula`e dokumente u spis, odla`e spise po rastu}em broju/po datumu slijede}ih ro~i{ta ili drugoj evidenciji); koristi informati~ku bazu podataka -softwer za CMS (vr{i pohranjivanje i a`uriranje u bazi podataka, vr{i redovnu provjeru predmeta spisa, arhivira spise, vr{i spajanje i razdvajanje predmeta); vr{i redovnu provjeru predmetnih spisa da bi se osiguralo njihovo pravilno vo|enje; ostvaruje kontakte sa eksternim institucijama kako bi se obezbijedilo blagovremeno obavljanje poslova po predmetima (Tuzilastvo, branioci, KPZ-ovi, SIPA, MUP granicna policija itd) ;u~estvuje u izradi redo, vnih statisti~kih izvje{taja za potrebe suda i drugih institucija; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca pisarne Ureda Registrara i rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{ena srednja {kola IV stepena; polo`en stru~ni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; odli~no poznavanje rada na ra~unaru, te osnovno znanje u radu sa bazama podataka; po`eljno poznavanje engleskog jezika. Predvi|ena je prethodna provjera znanja kandidata. Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Uz prijavu na javni oglas, koja sadr`i kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: - Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi; - Potvrdu o radnom iskustvu; - Uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1); - Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3.; - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od {est mjeseci; - Uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od {est mjeseci; - Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina; - Uvjerenje da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini (uvjerenje o neka`njavanju), ne starije od tri mjeseca; - Izjavu da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine Nepotune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Po zavr{etku izborne procedure, odabrani kandidat je du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Prijave na javni oglas podnose se na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Ulica Kraljice Jelene br. 88 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni oglas“

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 023028 03 Ps Sarajevo, 05. 11. 2010. godine

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 3.052,66 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana 29. 01. 2003. godine, pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 183,12 KM, sve to u roku od 30 dana. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda.

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog „FEDERAL KOMPANI“ DOO SARAJEVO, ul. Bulevar Branilaca Dobrinje bb Sarajevo radi 3.052,66 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARJAEVU Broj: 09 65 Ps 014776 04 Ps Sarajevo, 02. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca PRO CAFFE DOO kao pravni sljednik AB COMMERCE DOO, protiv tu`enog DIN 1 DOO, radi isplate potra`ivanja, v.s. 184.653,36 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni da pristupi na pripremno ro~i{te zakazano za dan ^ETVRTAK, 27. 01. 2011. godine u 14,00 sati, soba broj 227, sprat II. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli Suda. Sudijka Tatjana Arapovi}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 013744 10 Ps Tuzla, 26. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, sudija Sead Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca „Mlinkomerc“ DOO za proizvodnju, promet i usluge Kalesija, zastupan po punomo}niku Jusufovi} Edini, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog „AS ALDI“ Doo za trgovinu i usluge @ivinice, radi isplate duga, v.sp. 5.775,38 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

Dnevni avaz

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

47

OGLAS
Poslovni broj 58 0 Ps 061893 10 Ps Op}inskog suda Mostar OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar kao pravni slijednik UniCredit Zagreba~ke banke d.d. sa sjedi{tem u Mostaru ul. Kardinala Stepinca bb, zastupanog po z.z. a ovaj po punomo}niku ]osi} Vladimiru, zaposleniku tu`itelja, protiv tu`enog „STUDIO NONOS“ d.o.o. Mostar, zastupanog po z.z. direktoru, ul. Kralja Petra Kre{imira IV bb, 88000 Mostar, radi isplate duga v.s.p. 58.613,23 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 20. 10. 2010. godine, donio je slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Du`an je tu`eni na ime duga isplatiti tu`itelju iznos od 58.613,23 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 02. 2010. godine do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.430,00 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Obrazlo`enje U tu`bi zaprimljenoj dana 22. 02. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`ba sa prilozima primio dana 21. 08. 2010. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 900,00 KM i presudu zbog propu{tanja u iznosu od 450,00 KM, te tro{kova dostave tu`be tu`enom na odgovor i presude zbog propu{tanja objavljivanjem u jednim dnevnim novinama u iznosu od po 40,00 KM {to ukupno iznosi 1.430,00 KM. Sudija Rabija Tanovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

OGLAS Tu`ba na odgovor
Dana 08. 03. 2010. godine podnesena je tu`ba tu`ioca protiv tu`enog, radi naplate duga na ime pla}anja kupoprodajne cijene za isporu~enu robu, te tu`ilac potra`uje na ime glavnog duga iznos od 5.775,38 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos po~ev od 31. 03. 2008. g., a tako|er potra`uje i tro{kove postupka. Kako se tu`eni ne nalazi na adresi iz tu`be, niti na adresi prijavljenoj kod nadle`nog suda, to mu se ovim putem dostavlja tu`ba na odgovor u skladu sa gore navedenim zakonskim odredbama. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana dostave uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu biti ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja, a shodno odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Had`i} Sead
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE @UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Ps 000990 10 Ps 2 [iroki Brijeg, 06. 10. 2010. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja Auro d.o.o. Ljubu{ki, zastupanog po punomo}niku Slavenu Bevandi odvjetniku iz Mostara protiv tu`enika Kobako d.o.o. Posu{je, radi isplate v.p.s. 14.642,24 KM, van ro~i{ta dana 06. 10. 2010. godine dono je slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 018076 10 Mals Biha}, 21. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna Fondacija Eki Sarajevo, Filijala Biha}, protiv tu`enog Ned`ib Neslamovi} iz Sanskog Mosta i DOO „Am-prom“ Sanski Most, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju iznos 14.642,24 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 1.057,80 KM po~ev{i od 28. 03. 2004. godine, na iznos od 485,79 KM od 29. 02. 2004. godine, na iznos od 223,14 KM od 05. 04. 2004. godine, na iznos od 542,65 KM po~ev{i od 11. 04. 2004. godine, na iznos od 237,79 po~ev{i od 12. 04. 2004. godine, na iznos od 350,00 KM po~ev{i od 19. 04. 2004. godine, na iznos od 601,00 KM po~ev{i od 22. 04. 2004. godine, na iznos od 4.896,04 KM po~ev{i od 25. 04. 2004. godine, na iznos od 826,10 KM po~ev{i od 25. 04. 2004. godine, na iznos od 162,46 KM po~ev{i od 16. 05. 2004. godine, na iznos od 1.516,52 KM po~ev{i od 29. 05. 2004. godine, na iznos od 263,78 KM po~ev{i od 29. 05. 2004. godine, na iznos od 826,24 KM po~ev{i od 24. 07. 2004. godine, na iznos od 312,41 KM po~ev{i od 24. 07. 2004. godine, na iznos od 681,12 KM od 27. 09. 2004. godine, na iznos od 165,40 KM od 14. 11. 2004. godine, na iznos od 383,64 KM po~ev{i o 13. 12. 2004. godine, na iznos od 337,32 KM po~ev{i od 27. 12. 2004. godine, na iznos od 367,86 KM po~ev{i od 10. 02. 2005. godine, na iznos od 405,18 KM po~ev{i od 25. 04. 2005. godine, pa sve do isplate, te naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.752,00 KM sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika dana 28. 03. 2007.godine radi isplate duga u iznosu od 14.642,24 KM. Tu`enik iako mu je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana pa je sud temeljem ~l. 182. st. 1. - st. 2. Zakona o parni~nom postupku rije{io kao u izreci. Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbi ~l. 396. st. 1. - st. 2. Zakona o parni~nom postupku sud je tu`itelju priznao na ime sastava tu`be naknadu u iznosu od 720,00 KM, tro{kove pristojbe na tu`bu u iznosu od 450,00 KM, pristojbe na presudu u iznosu od 500,00 KM, tro{kove dostave tu`eniku tu`be na odgovor i presude objavom u dnevnim novinama u iznosu od 82,00 KM, {to ukupno iznosi dosu|ene tro{kove. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana od dana prijema iste podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a). Sudac Jadranka Prskalo

OGLAS
Dana 9. 3. 2010. godine tu`ilac Mikrokreditna Fondacija Eki Sarajevo, Filijala Biha} podnio je tu`bu protiv tu`enog Ned`ib Neslamovi} i DOO „Am-prom“ iz Sanskog Mosta, radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da solidarno isplate 2.641,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 8. 3. 2010. godine do isplate i nadoknade tro{kove parni~nog postupka. Obavje{tava se tu`eni Neslamovi} Ned`ib iz Sanskog Mosta, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni Neslamovi} Ned`ib da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Vlatka Ivani{

48

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
gu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-M. Dvor, jednosoban 40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543. Ciglane, tros. 77 m2. Tel. 033 442998 i 062 139 085. ^. Vila, jednos. 35 m2, komplet renoviran, 1/1, cijena 70.000 KM, fix. Tel. 061 749 305. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. T 063 876 el. 844. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2, IV sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 062 606 831. Dobrinja, 32 m2, prodajem novogradnja, II sp., povoljno. Tel. 061 146 698. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos.l stan C faza, Al. Polje. Tel. 061 309 279. Dvos. stan uredni papiri, vlas. 57 m2, 80.000 EUR-a. Tel. 062 921 728. Dvosoban 55 m2, ul. Olimpijska, Mojmilo. Tel. 065 462 264. Dvosoban 659 m2, Al. Polje, kod Bosmala, 90.000 KM. Tel. 066 488 818. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`u prodajem u Vogo{}i. T 061 el. 318 927. Grbavica, Kova~i}i, prodajem renoviran tros. stan 70 m2, II sp. T 061 991 el. 268. Grbavica, prodajem ili mijenjam 3soban stan 74 m2. Tel. 061 080 257. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hitno, dvos. renoviran stan sa {upom i gara`om, Dobrinja, Kvadrant C-5 kod Merkatora. Tel. 063 471 239. Hrasno, kui}a 3 eta`e, extra lokacija (kod Bosmala). Tel. 061 439 323. Ilid`a-Centar, ku}a 220 m2, eta`no gr., gara`a, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Izdajem jednostoban namješten stan na Vracama bra~nom paru ili studentima 250KM. 061 139 713 Ilid`a-Lu`ani 54 m2, J. Fincija, I sp. Tel. 065 645 108. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, stan 60 m2, I sp., cijena dogovor. Tel. 033 638-541. Ilid`a-Lu`ani, stan I sprat, 54 m2. Tel. 065 645 108. Ilid`a-Lu`ani, stan I sprat, 54 m2. Tel. 065 645 108. Ilid`a, Pija~na, polunamje{ten stan. Tel. 061 866 705, 033 612-883. 065 667 946, 033 643-283. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Zenici, tri stana, blizu grada, gara`a, grijanje, ba{ta. Tel. 061 696 269. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Lijepu manju ku}u u blizini Vije}nice sa avlijom i terasom prodajem. Tel. 033 239-910. M. Dvor, jednos. 42 m2, 1 sp., kod Op}e bolnice. Tel. 062 453 211. M. Dvor, potkrovlje, stan 75 m2. T el. 061 188 846. Male{i}i-Ilija{, ku}a useljiva sa svim komunalijama i dulum vo}njaka, cijena 28.000 KM. Tel. 061 156 886. Manju ku}u, gara`u, mogu}nost dogradnje, Vratnik, Nevjestina. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Mejta{, ^ekalu{a, tros. stna 105 m2, balkon, gara`a. Tel. 033/442-998, 062 139 085. Mojmilo, dvoipos. 68 m2, 1 sp., extra renoviran. Tel. 061 493 323. Na Bistriku 400 m2 zemlje za ku}u. Tel. 061 073 285. Na Dobrinji 1, Trg Zl. ljiljana dvos. stan 53 m2, balkon, II kat, centralno. Tel. 061 145 853. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux sa klimom, razli~ite kvadrature, extra povoljno. Tel. 061 504 425. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}: 4-krevetni apartman, 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, blizina mora, potpuno opremljen, 33.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 924 6035. Osam dun. zemlje, G. Hotonj. Tel. 065 605 794. Osjek-Ilid`a, 1.900 m2 zemlje, ravnica. Tel. 677-189, 065 342 258. Otoka, 2-soban 54 m2, renoviran, klima, dio namje{taja, hitno. Tel. 061 835 229. Otoka, stan 78 m2 specifi~an, 3 sobe, boravak 26 m2, 2 mokra ~vora, WCa, 12 sp., 150.000 KM. Tel. 033 643-283, 065 667 946. Plac u Bla`uju 400 m2, pored puta, 1/1. Tel. 066 686 676. Plac za izgradnju ku}e, 3.000 m2 zemlje u Reljevu, sve za 30.000 KM. Tel. 061 299 127. Pofali}i, blizu Fabrike duhana I OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e. Tel. 033 645-156, 061 437 719, 066 430 574. Pos. prostor 22 m2, prizemlje, Dobrinja 2. Tel. 062 141 810. Pos. prostor 51 m2, ul. M. Maruli}a. Tel. 065 462 264. Povoljno prodajem 2-soban stan u Neumu, 70 m2, blizina hotela „Neum“. Tel. 063 968 101. Povoljno, 4-soban stan M. Dvor 121 m2, 1.600 KM/m2. Tel. 061 375 787. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem apartman, Promajka 27 m2, II kat, pogled na more. Tel. 062 141 810. Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809009. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cen. grijanje, 1. sprat. Tel. 063 209 378. Prodajem dvosoban stan na Mojmilu, Tel. 062 903 088. Prodajem garsonjeru u Ilija{u kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje, pogodna za pos. prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033/621-119. Prodajem ili mijenjam manju ru{evnu ku}u za manji stan uz dogovor, Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. Prodajem ili mijenjam plac 4.800 m2 za auto. Tel. 061 709 931. Prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan u Had`i}ima, 70 m2. Tel. 061 303 817, 422-020, Had`i}i. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem ku}u sa 2 apartmana Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i jedan apartman. Tel. 062 105 578. Prodajem ku}u sa svim priklju~ci-

MALI

OGLASI
Prodaja
Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM. Tel. 061 259 784. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem-mijenjam teretni kombi Mercedes D-210, 93. g., neregistrovan. Tel. 061 965 054. Renault Laguna 1997., full oprema, 2000 ccm. Tel. 061 150 345. Reno 11, registrovan, stanje izvanredno, boja bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Laguna karavan dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420606, 062 390 579. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Megan 1.5 DCI, 2006. god., lim, plavi, 12.000 KM. Tel. 061 133 750. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, 10.500 KM. Tel. 061 864 130. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Felicia 1.3, 50 KW, 1996. god., registrovana, povoljno. T 063 276 379. el. [koda Felicija 1.3 saxon, registr., 1996. god., vrlo povoljno. Tel. 063 276 379. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4 2.5 TDI (1+5), 2000. god., putar. Tel. 061 141 292. VW T4 putni~ki kombi 2.5 TDI, 2003. god., tek registrovan. Tel. 061 141 292. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916. Zimske gume sa ~eli~nim felgama, dim. 205/60/16 povoljno. Tel. 061 137 188. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija kod Slatkog }o{eta, izdajem pos. prostor. Tel. 061 228 792. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, izdaje se namje{ten stan. Tel. 061 480 445. Centar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 180 KM. Tel. 061 866 409. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane, sobu studentima, cen. grijanje. Tel. 062 253 440. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, poseban ulaz, izdajem. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan u stambenoj zgradi. Tel. 061 866 705. Izdajem opremljen kozmeti~ki salon u frizerskom salonu. Tel. 061-250950. Izdajem 2 sobe studenticama sa upotrebom kuhinje, kujpatila, PejtonIlid`a. Cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan 69 m2, parno grijanje, telef., kabl., V. Polje, 300 KM. Tel. 033 212 022, 061 502 773. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima kod Bosmala. Tel. 062 138-905. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska TV, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Marindvora. Tel. 033/526426, 061 504 385. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u. Tel. 062 561 768, Derebent 37. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan, cen. grijanje, kablovska, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Izdajem jednosoban stan, samcima. Tel. 033 464-614. Izdajem kancelarijski prostor u Hrasnom, preko puta Robota. Tel. 535052. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem opremljen stan u Butmiru, 160 KM. Tel. 033 680-106. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem posl. prostor 30 m2 + 14 m2, Marin Dvor. Tel. 061 157 929. Izdajem poslovni p., ul. Bolni~ka 33, pogodan za granap i zanatstvo. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor 40 m2, u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 157 193. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan dvoiposoban stan na Dobrinji (ul. Gandijeva), 250 KM. Tel. 062 971 539. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, luk. namje{ten komplet,, stranc. i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem sprat ku}e, Ilid`a, luk. namje{ten komplet, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban extra namje{ten stan u novoizgra|enom objektu na [ipu-Bare, I sprat, 80 m2. Tel. 061 190 713. Izdajem trosoban stan Dobrinja C5, nenamje{ten, cijena 300 KM. Tel. 066 621 663. Izdajem trosoban stan na Dolac Malti, 400 KM, namje{ten. Tel. 062 320 746. Izdajem trosoban stan, Envera [ehovi}a u zgradi. Tel. 061 268 476. Izdajem u centru dvosoban stan, pla}anje unaprijed. Tel. 061 514 301. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM, mu{karcima iz Federacije. T 062 el. 467 823. Ku}a od 100 m2+dvori{te, vrlo povoljno. Tel. 033 511-963. Namje{ten stan 80 m2, extra kod Amer. ambasade, M. Dvor. Tel. 061 897 959. Namje{ten stan izdajem. Tel. 062 280 614. Namje{tena garsonjera zapos. mu{karcu ili studentu nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Pofali}i, dvos. namje{ten stan, priv. ku}a, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 033 653-823. Priv. ku}a, Breka, izdajem namje{ten stan studenticama. Tel. 061 809 706. Stan namje{ten, Aneks, Sarajevo. Tel. 066 786 738. Stranim dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Studenticama namje{ten stan. Tel. 033 203-887. Ul. Harudina [abanija 31, stan, prizemlje, u priv. ku}i. Tel. 234-118. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi 4 2.0 TDI, 2005. god., sivi, MP3, al. felge, nove gume, kupljena u Nipexu, 5 vrata, dig. klima, 10x airbag, naslon za ruku, pre{ao 130.000 km. Tel. 066 364 848. Audi A4 2.5 TDI, 120 KW, 2003. god., limuzina, crni, 17.500 KM, registrovan. Tel. 061 133 750. Audi A4 2.5 TDI, 2003., lim, 120 KW, registrovan, zeder, 17.500 KM. Tel. 061 133 750. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan 57.do 11. mjeseca, automatik, 1.800 KM. Tel. 061 438 446. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, 6.950 KM Tel. 063 506 303. Citroen C4 1.6 HDI, 2007., Citroen C4, 1.6 HDI 2008., Pe`o 308 1.6 HDi, 2008. Tel. 061 133 750. Citroen C5 HDI, n.model, 2008. god., C4 HDI, 07. god. Tel. 061 133 750. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. Fiat Punto van, 1999., uodli~nom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 062 824 088. Fiat Punto , 1.1 benzin, 1990. godina, metalik plavi, u ekstra stanju. Tel. 061 530 385. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Ford Mondeo 2004 TDCI, Audi A4 1.9 TDI, 2003., navi. plus, Pe`o 407, 2007., 2.0 HDI. Tel. 061 133 750. Ford Siera, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Golf 2, dizel, bijele boje, kraj 87. god., cijena 2.600 KM. Tel. 061 701 701. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi VW 1983., povoljno, registr. do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Lancia Musa, 2006., ful oprema, tiptronik, 13.000 KM, mo`e zamjena. T el. 061 143 036. Mercedes 413 CDI, 2001. god., hladnja~a, maxi. Tel. 061 141 292. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Najjeftinija registracija vozila, besplatan teh. pregled. Tel. 062 316 911, Sarajevo. Opel Askona C, automatik, 82. god., registrovana do 16. 4. 2011. Tel. 458-583. Opel Kadet 1.8 i, 1991., reg. do 7. 2011., super stanje, povoljno. Tel. 061 144 689. Opel Korsa 1.7 diz., 1999. god., cijena 4.800 KM. Tel. 066 396 082. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat automatik 2003. TDI, mo`e na povlasticu, Pe`o 308 i 307 HDI. Tel. 061 133 750. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187.

Prodaja
Stanovi novogradnja. U najljep{em dijelu Dobrinje. Odmah useljivo, veliki balkon, gara`e, parking. Objekat bez tereta. Super. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Mostar, Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1106-1Mo Prodajem stan Dolac Malta, ul. Paromlinska, 67 m2, 6 sprat, useljiv odmah. Tel. 062 139 005, 033/637-392. 14887-1Nd` Ku}a u Neumu 3 eta`e, mo`e i eta`no, povoljno, hitno. Mob. 036/380-216. 14913-1Nd` A. Polje, tros. 65 m2, 3 sp., cijena 93.500 KM. Tel. 061 493 323. Al. polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Ba{~ar{ija - stan 90 m2, II kat, bez posrednika. Tel. 061 228 792. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni objekat u najprometnijoj ulici Bravad`iluk, restoran sa sobama, motel 355 m2. Tel 061 275 535. Beograd, dvosoban stan 53 m2, sa terasom, II kat, mogu}nost nadogradnje, u naselju Kote`, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, ku}u sa 4 hektara i 8 ari placa + pom. objekti kod Avale. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225-7932. Biha} stan 92 m2, potpuno renoviran prodajem povoljno ili mijenjam za manji. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar, blizu Skenderije, stan 41 m2, II kat, lift, plin, uknji`en, bez agencije, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mo-

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila za auto otpad. Tel. 062 127 951. 16791-1tt Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor Bu}a Potok kod semafora: 21, 17, 65, 163, 350 i @elj. stanica 650 m2. Pogodno za sve namjene. Sve novo. Tel. 061 262 838. 17195-1tt Izdajem garsonjeru, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 220 957. 17375-1tt Izdajem konforan trosoban stan sa dvije kuhinje i eta`nim grijanjem-klimom, ugra|enim plakarima, kod Merkatora, prazan ili namje{ten. Tel. 061 229 015 i 033/464-422. 14901-1Nd` A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom, od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici.Tel. 062 385 332. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5 m, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ispod [aminog gaja uz glavnu cestu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, pogled na more, gra|. dozvola. Tel. 061 48 33 58. Kiseljak, Pale{ka }uprija, prodajem 10 dun., stari vo}njak, povoljno. T 061 el. 159 544. Kolodvorska, preko puta Elektroprivrede, prvi sprat, tros. 75 m2. T 061 el. 191 569. Konf. stan na Otoci. Tel. 062 509 471. Ku}a 240 m2 useljiva, duplex, kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a 250 m2, blizu Vije}nice. Tel. 033 649-851. Ku}a sa svim priklju~cima, 1.000 m2 oku}nice, Osjek-Ilid`a. T 677-189, el. 065 342 255. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e,, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Neumu sa stvarima, lijepim vrtom i parking za 2 kola. Tel. 036 884 133, Neum. Ku}a u nizu sa ure|enim vrtom na Ko{. Brdu. Tel. 062 381 294. Ku}a u nizu u Sok. koloniji sa duplom gara`om i terasama, povoljno. Tel.

Dnevni avaz
ma 85 m2 + gara`a, 1/1, zvati od 12-22 h. Tel. 062 105 901, G. Hotonj. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem objekat 68 m2, pogodan za sve namjene, mogu}e nadogradnja. Tel. 061 141 283. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tramvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 78 m2, Ljubljanska, pogled na Vilsonovo i M. Dvor. Tel. 033 212-479. Prodajem stan 78 m2, Ljubljanska, pogled na Vilsonovo i M. Dvor. Tel. 033 212-479. Prodajem stan u centru, ^ekalu{a, 100 m2, sa gara`om 250.000 KM. Tel. 061 892 315. Prodajem super luksuzan stan 84 m2 + gara`a, Vrtovi riverine, 1.900 KM/m2. Tel. 061 139 469. Prodajem trosoban stan renoviran sa stvarima i gara`om, Kolodvorska. Tel. 062 626 285. Prodajem stan u privatnom vlasni{tvu, dupleks, Podhrastovi ul. Husage ^i{i}a 26. Tel. 062 332 769 Prodajem trosoban stan renoviran sa stvarima i gara`om, Kolodvorska. Tel. 062 626 285. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem u centru stan dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem vikendicu u Gornjem Kotorcu, a mo`e i zamjena za manji stan u Federaciji. Tel. 062 923 714. Prodajem zemlji{te na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Tel. 061 817 960, 062 823 739. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem, ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30, Sarajevo. Tel. 062 504 781. Prodajem/mijenjam ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem/mijenjam ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. S. Grad, Jar~edoli, ku}a sa oku}nicom, cijena po dogovoru. Tel. 033/201131. Sokolac, Gazivode, ku}a, pom. objekti, 3.000 m2 zemlje. Tel. 066 894 511. Stan 54 m2, Obala K. Bana, II sp., S. Grad. Tel. 062 920 191. Stan 69 m2, A faza Ned`ari}i, kod stud. doma. Tel. 066 377 088. Stan 74 m2 na Dobrinji, cijena 118.000 KM, uslejiv, dvostrano orijentisan i veoma povoljno. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Stan 75 m2, V sp., Saraj Polje. Tel. 057 225 182. Stan kod op{tine S. Grad, 123 m2, I sp., plin, pogled na park. Tel. 061 188 846. Stan na Grbavici 68,5 m2, II sp., ul. Grbavi~ka. Tel. 061 314 735. Stan u Hrasnici, 73 m2, ili mijenjam za manji. Tel. 061 159 249. Stan u Olimpijskoj, 80 m2, 1700 KM/m2, 4 sp. Tel. 033 546-556. Stan u Titovoj na M. Dvoru, 120 m2. Tel. 061 188 846. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, ul. Safeta bega Ba{agi}a, stan 42 m2, visoko prizemlje, papiri uredni, vrlo povoljno. Tel. 062 272 346. Strogi centar kod Vje~ne vatre, prodajem stan 150 m2, 1 m2 - 2.000 KM. Tel. 063 603 010. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [est dun. zemlje kod Resnika,pogodno za vikend. Tel. 032 785 905. Tros. stan 80 m2, ul. H. Brki}a, Grbavica. Tel. 033 460-064. U Bojniku, Kasindolska plac, super lokacija. Tel. 061 159 249. U Osjeku preko ceste stare {kole, zemlju i objekte. Tel. 699-052. U Zenici ku}a sa 2 dun. zemlje, ul. 9. maj. Tel. 032 426 304. Useljiv dvos. stan, drugi sp., Al. polje. Tel. 033 542-548. Vikend ku}a na dvije eta`e po 60 m2, stan, gara`a, oku}nica 500 m2, Ni{i}i-^evljanovi}i. Tel. 061 188 846. Vikend. na Kobilja~i, asfalt, voda, 1.000 m2 zemlje, 35.000 KM. Tel. 061 183 758. Vikendica u Kijevu, 1/1, voda, 2 dun. zemlje. Tel. 062 214 895, 033 639-431. Vogo{}a - prodajem pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a - prodajem pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlja 53 dun., podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088. Zemlja pogodna za vikend., uz magistralni put Gora`de-Osanica, pored Drine, 15 KM/m2. T 062 596 469. el. Zemlja u Doglodima, 4 dun., mo`e i manje. Tel. 033 628-435. Zemlji{ta 1.500 m2, bio vikend objekat, struja, voda, ograda, asfaltni put, Vjer~a-Krupac. Tel. 065 667 946, 033 643-283. Zemlji{te na Bjelinama u Kotor Varo{i, povoljno. Tel. 037 687 140. Zidana gara`a ^. Vila I Sarajevo. T el. 033/472-912, 061 378 601. Zidana vikend ku}a u Buhotini na sprat sa 2.000 m2 zemlje. Tel. 061 188 846.

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

49

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 14241-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 17357-1TT „AKCIJA“ Dajemo akcija ogreva do kraja mjeseca. Bukova cij. drvo, ugalj Banovi}i, ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 234 598, 063 553-531. 19908-1Nd` „RASPRODAJA OGREVA“ Prodajem bukova cijepana drva u svim oblicima. Ugalj Kreka: 90 KM, Banovi}i (kocka, orah). Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 14908-1Nd` „TOTALNA RASPRODAJA“ Bukova drva u svim oblicima, ugalj Kreka, te kameni i ugalj Banovi}i. Tel. 061 824 243. 14908-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica. Bespl. dostava. T 062 134 551, el. 061 237 448. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. T el. 061 251 809. Zidna rashladna vitrina. Tel. 061 156 309. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Mediven, ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Kau~, 2 fotelje, ve{ ma{ina, 2 se}ije, kaca, 2 stola. Tel. 624-820. Cvijet mlade grane fikusa. Tel. 062 146 540. Pelene za odrasle br. 3, 20 kom. - 15 KM. Tel. 033 612-776. Prodajem 3 prozora 180x120 i balkonska vrata jelovica termo staklo, al. `aluzine, 2 god. kori{teno. Tel. 061 047 300, Ilid`a. Stari telefon „Pupin“ bijeli, ispravan, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Ispravan kombinovani fri`ider „Kon~ar“, cijena 60 KM. Tel. 062 315 540. Troredni ormari} za osigura~e, nov „Hager“, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. 8 neon sijalica 36 wati, du`ine 120 cm - 15 KM. Tel. 062 315 540. 6 neon sijalica „Osram“, 58 wati, cijena 10 KM. Tel. 062 315 540. Elektro sklopke od 5-63 ampera, cijena povoljna. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne atestirane ~izme 3000 volti, nove, cijena samo 20 KM. Tel. 062 315 540. Ustakljene reprodukcije starog Sarajeva, cijena 20 KM komad. Tel. 062 315 540. Ugao za kuhinju, cijena 100 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem dva ve}a kau}a na razvla~enje. Tel. 061 208 050. Ve{ ma{inu Gorenje ispravnu, cijena 100 KM. Tel. 061 244 290. Drveni policu za televizor, cijena 30 KM. Tel. 061 244 290. 2 kau~a, cijena 250 KM. T 061 701 el. 701. Bukov parket 4 paketa 17 m2, cijena povoljna. Tel. 061 465 335. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930.

Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Uljani radijator na struju 7 rebara, 60 KM. Tel. 061 405 335. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Prodajem Ipnon tel., 3 g, u kutiji, malo kori{ten, povoljno. Tel. 062 841 196. Rasprodaja zaliha stolica, fotelja, dvosjeda i stolova od pru}a, razni modeli. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Veliki izbor korpi, stalaka za cvije}e, tacni i dr. od pru}a, povoljno. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Korpe, kreveti}e za bebe i korpe i kaveze za ma~ke, pse. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Ispravnu i novu plin. pe} na dimnjak, cijena 200 KM. T 057 318 527. el. Bojler 30, sudoper 120, vise}a, novo, 250 KM. Tel. 062 643 676. Polovne prozore sa {tokom i bez {toka, povoljno. Tel. 033 693-550. Aparat za doner, fritezu, toster, ro{tilj. Tel. 061 906 936. Ma{inu za mljevenje mesa 22 nova, no`eve i {ajbe za nju. Tel. 061 906 936. Pe} za pitu i kola~e (konvektomat). Tel. 062 471 225. Ma{inu za sjeckanje krompira na kockice. Tel. 061 906 936. Doner aparat, ro{tilj i fritezu. Tel. 062 471 225. Tri boce za butan plin. Tel. 061 397 462. [ank stolove i stolice, ba{tene stolove i stolice, printer za kasu. Tel. 061 276 132. Sve vrste opreme za slasti~arnu, buregd`inicu. Tel. 061 311 784. Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Bu{a}i ~eki} GBH 5 DCE Bosch, komplet sa priborom. Tel. 061 106 673. [im{ire, tisu i had`ibeg. T 062 385 el. 034. Ve{ ma{ine, {porete struja plin 150-160 KM, fri`idere 100-160 KM, dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Kurban centar vr{i prodaju kurbana, ~uvanja kao i klanja za 1 dan Bajrama. Tel. 061 828 971. Dva ve}a kau~a na razvla~enje i 2 vitrine-komode. Tel. 061 365 766. Prodjem TV Gorenje. Tel. 455-635. Prodajem: polovnu odje}u, obu}u, torbe, uvoz iz EU, cijena je po dogovoru. Tel. 061 875 410. Regal prodajem 150 KM, {irina 3 m. Tel. 033 653-656. ^etiri ko`ne jakne razli~itih boja, 30 `enski ~izmica i dr. obu}e i odje}e za jesen i zimu na vliko. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Gitere za vrata i prozore klizno i krila kapije, balkonska ograda, gara`. vrata i ostalo. Tel. 061 313 116. Punu plin. obcu 10 l, sa crijevom i regulatorom. Tel. 033 472-252. [iv. ma{inu Bagat i 17 kom. podmeta~a-{ar{afa za odrasle. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Klasi~nu gitaru prodajem sa futrolom. Tel. 033 472-252. Skije Elan, odijelo i ostalu opremu. Tel. 061 700 819. Pe} za pice i ostali pribor. Tel. 061 138 561. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891.

„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 17347-1tt Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Autolimar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesor matematike daje instrukcije. Tel. 061 534 231. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Hitno potrebna cimerica, stan na Ciglanama u zgradi „Robota“. Tel. 061 354 458, 061 751 451.

Zamjena
Vla{i} za Sarajevo/Jadran, 2 apartmana novogradnja na ski-stazi, sa dozvolom. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvoiposoban stan Dobrinja, za sli~an bli`e centru, uz dogovor. Tel. 061 509 813. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u Kantonu sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Sarajevo, stan 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668.

Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341.

„RASPRODAJA“. Bukova cijepana drva, }utci i metrica, ugalj Banovi}i (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068, 062 754 670. 14262-1Nd` „TOTALNA RASPRODAJA“. BUKOVA CIJEPANA DRVA 60 KM. Ugalj Banovi}i (kocka, orah) te drveni ugalj Kreka. Kredit za penzionere. Tel. 062 315 020, 061 234 598. 14262-1Nd` „AKCIJA OGREVA“. Akcija drva do kraja novembra. Bukova cijepana drva i }utci 60 KM. Ugalj Banovi}i kocka, orah, te drveni ugalj Kreka - sa vage. Tel. 062 543 688 ili 063 553 531. 14262-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA!!! Bukova drva, metrice, }utak, cijepana. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Kameni ugalj (Banovi}i) 150 KM. Bukov briket najkalori~niji u BiH 200 KM. Sva roba mo`e u vre}ama. Obezbije|en prijevoz. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 14712-1Nd` „NARU^ITE DRVA SA OSMIJEHOM“! Drva 50 KM (bukva i grab). Drveni ugalj Kreka 80 KM. Kameni Banovi}i (kocka i orah) 150 KM. Bukov briket ko du{a 200 KM! Sva roba u vre}ama! Kon. osoba Jusuf-Juka. Tel. 061 025 311. 14712-1Nd`

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 16483-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14059-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 14546-1Nd`

50

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolarioju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Parket {ipod, bru{enje i lakiranje, vr{imo ugradnju svih gotovih parketa i laminata Tel: 062/828-306 Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 215 925. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, {titnja~u, sterilitet `enski i mu{ki, opekotine, rane, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Prevoz na godi{nje odmore do mora Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Vr{im servisiranje i opravku svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, lustera, instalacija, osigura~a... Tel. 063 155 868. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vr{im sve stolarske usluge - popravak starog - izrada novog. T 208-435, el. 061 905 734. Prijevoz i dostava paketa i stvari sa vi{e vozila u cijeloj BiH. Tel. 613-414. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Obavljam sve vrste poslova vezane za adaptiranje stanova. T 062 820 498, el. 062 869 258. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. T el. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. clubu na Dobrinji, zvati iza 12 sati. Tel. 061 218 071 ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Ozbiljna `ena sa iskustvom pazila bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. @ena sa iskustvom bi njegovala stariju osobu i vodila doma}instvo. Tel. 062 226 588. Intern. kompaniji potrebni saradnici u segm. prehrane, na podru~ju Bijeljine, zvati pon-sub, od 14-18 h. T 065 el. 161 822. 11 ozbiljnim za puno radno vrijeme 700 EUR-a i vi{e. Obuka bespl., ZEDO, SA, SBK, zvati od 10-16 h. T 061 el. 297 354. Zaposleni ste? Mo`ete 2 sata rada dnevno i zaraditi 400 EUR-a i vi{e, ZEDO, SA, SBK, zvati od 10-16 h. tel. 062 288 691. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Osiguravamo vam povoljnu reklamu na internetu. Tel. 061 334 895. Potrebna dva konobara motelu i piceriji. Tel. 468-397, 062 645 533. Tapac. namje{taja, {ivanje prekriva~a i navlaka za spu`vu. Tel. 061 385 329. [ivenje modne i radne odje}e, korekcija svih odjevnih predmeta. T 061 el. 385 329. Prevodim sa njema~kog jezika i obratno. Tel. 063 436 672. Potreban ozbiljan poslovni partner za otvaranje auto centra-servisa. T 061 el. 177 547. Penzioner sa 54 god. sa zavr{enom SSS, tra`im posao no~nog ~uvara. Tel. 061 562 531. Firma nudi usluge ~i{}enja stanova 5 KM/h i pos. prostora po dogovoru. Tel. 061 180 166, 061 266 988. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Portir-~uvar sa iskustvom tra`i posao. Tel. 061 319 225. U~iteljica u penziji instruira u~enike od prvog do petog razreda. Tel. 654778, Sarajevo. Ako `elite dodatnu zaradu javite se, Oriflam zarada, 30 posto+rabat+pokloni. Tel. 061 599 706. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~, vr{i prevode svih vrsta s bosanskog na francuski i obratno s ovjerom. Tel. 061 480 069. ^uvala bi dijete na du`i period, Dobrinja 2. Tel. 033 450-804, 061 578 169. Dipl. pedagog, instrukcije u~enicima osnovne {kole, ~as 7,5 KM. Tel. 062 922 787. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna frizerka. Tel. 061 709 736. Motel „Alem“ potrebna tri konobara, poznavanje stranog jezika. Tel. 033 658-499, 710-420. Radimo tretmane homeopatijom, Bahovim kapima i masa`om. Tel. 061 140 743. Potreban pos. saradnik u autobran{i za otvaranje servisnog centra, imam prostor. Tel. 061 177 547.

Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376.

Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 14864-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14895-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem malu YOTUL pe}. Tel. 061 130 422 Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne {tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am do 2500 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Poklanjam lijepe doma}e ma~i}e ozbiljnoj porodici, nau~eni na higijenu. Tel. 203-717. Kupujem neispravan ili u dijelovima valjak za peglanje Cordes 834. Tel. 061 480 004. Kupujem LP plo~e rock, Burde. Tel. 061 244 290. Kupujem obveznice, devizne {tednje i ratne od{tete. Tel. 061 526 918.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Ponuda-potra`nja
Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. Restoranu „Bijela vila“ Ned`ari}i, potrebna radnica na poslu`ivanju u sali. Tel. 061 546 049. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog jezika, rad na kompjuteru, tra`i posao. T 061 381 el. 802. Potrebna radnica za rad u u cafe

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz
SJE]ANJE

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

51

na moje roditelje

Had`i ISMET BAJRAMOVI]
Dobri ljudi nikada ne umiru. Sje}amo te se sa ljubavlju i ponosom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. Snaha Dika sa djecom Indirom i Mi{om, zetom Goranom, snahom Majom i unucima
17410-1tt

ZAHID (ABDULAHA) KIRLI]
16. 11. 2000 - 16. 11. 2010.

AI[A (TRNKA) KIRLI]
24. 3. 2008 - 16. 11. 2010.

S ljubavlju! Sin Fikret, snaha Meliha, unuci Naida i Ermin
14914-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog supruga, oca, djeda i punca

Sedamnaestog novembra 2010. godine navr{ilo se 10 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga sestra, zaova i tetka

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage

MUNIRA KOLOBRZ, ro|. DANDI]

MUJE (MURATA) JAGANJCA
S neizmjernom ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe i molimo Uzvi{enog Allaha da Ti podari lijepi D`enet. Tvoja porodica Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti naknadno.
14904-1nd`

IBRAHIM HUKI]
iz Tuzle

16. 11. 2002 - 16. 11. 2010.
S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima. Tvoji najmiliji
1225-1tz

iz Mostara Te{ko se mirimo sa sudbinom da vi{e nisi me|u nama i da ne mo`emo da ~ujemo tvoje divne rije~i koje si nam upu}ivala. Dok `ivimo pamti}emo tvoj osmijeh i tvoju dobrotu. Neka je veliki rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat Sulejman, nevjesta Ha{meta i brati} Senad sa porodicom 178-1mo

ANE SPAHI]
S ljubavlju i po{tovanjem, tvoja djeca sa porodicama
17386-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 11. 2010. godine navr{ilo se 40 godina od smrti na{eg dragog rahmetli

rukovoditeljici Poreznog ureda HN@

dipl. ing. OSMANA D@INDE
16. 11. 1970 - 16. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Saliha, djeca D`emal i Amela sa porodicama
1226-1tz

g|i. SILVI MEMI]

Djelatnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo
N

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog, voljenog

POSLJEDNJI POZDRAV

rukovoditeljici Poreznog ureda HN@

ISMET (ADEM) D@EMILA g|i. SILVI MEMI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, a bol u na{im srcima }e svakog dana biti sve ve}a. Tvoji: majka Fata, supruga Azra, sinovi Haris i Aziz, sestra Faketa sa porodicom
181-1mo

Obitelji upu}ujemo izraze iskrene su}uti. Amadeo Mandi} sa porodicom
182-1mo

Dana 16. 11. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako nas je napustila na{a voljena tetka

POSLJEDNJI SELAM

na{em babi

[EVALA FAKOVI]
Pro{lo je {est mjeseci od kada smo ostali bez tebe, a bol i praznina sve je ve}a. Nema dana da ne pomislimo na tebe i dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Mu{an, k}erke Merima, D`enita, 804-1go Ismira, Indira, Elma i sinovi Muamer i D`enan

FADILA ^AMO

MUSTAFI (RA[IDA) MUHI]U

Uvijek }e{ biti u na{im srcima i rado }emo se sje}ati tvog veselog lika. 17405-1tt Porodice Kurtovi} i Murati

Sinovi Zijad i Ra{id sa suprugama i djecom
17407-1tt

52

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Navr{ilo se ~etrdeset dana od preseljenja mog dragog supruga

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg dragog kolege

ENES KO[ARI]
(1949 - 2010)
Dragi moj Eno, Pro|e i ~etrdeset dana, a mi jo{ tra`imo put kako da nastavimo dalje, tamo gdje smo zajedno stali. Ja i na{a djeca }emo te se sje}ati sa ljubavlju, jer ti si bio poseban i nezamjenjiv u na{im `ivotima. Na{a ljubav i na{a osje}anja su samo na{a, kao i oni lijepi trenuci koje smo proveli zajedni~kim `ivotom. I svi koji su te poznavali i voljeli, sje}aju se tvoje dobrote, vje~itog optimizma, i dijele tugu sa nama. Molim dragog Allaha da ti podari lijepi d`ennet. Tvoja supruga Mirsada 17387-1tt

SUADA BE[OVI]A - NASERA
Svi se rado sje}amo njegovog vedrog lika. Kolege iz Sektora za IKT - Elektroprivreda BiH: D`evad, Zlatko, Beha, Aldin, Edo, Fudo, Haris, Emir, Mido, Merima, Aida S., D`emo, Ceca, Mubera, Ekrem, Mirela, Amela, Nedim, Elmedin, Amra, Dejan, Aida K., Gad`o, Selma i Ermina
17388-1tt

SELAM SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{em dragom ocu i svekru

Pro{lo je najtu`nijih ~etrdeset dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi

ENES KO[ARI]
Dragi tata, Od tebe smo kao djeca primili tvoju pa`nju i mudrost, a vje~no }emo pamtiti, ~uvati i njegovati tvoju najljep{u osobinu: kako voljeti druge i biti voljen i po{tovan. Nedostaje{... Tvoji sinovi: Amar i Edo i snaha Hasena
17387-1tt

ENES (SALKO) KO[ARI]
(1949 - 2010)

ENES (SALKE) KO[ARI]
(1949 - 2010)
Dragi dajo, Uvijek si sa nama i puno te volimo. Tvoje Lejla i Ajla
17387-1tt

Tvoj dragi i plemeniti lik uvijek je sa nama. Sa puno ljubavi i po{tovanja, uvijek te se sje}aju, Tvoji: majka Raifa, sestra Enisa, zet Mensur i sestri~ne Lejla i Ajla
17387-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom kolegi

Navr{ila se godina dana od smrti na{eg prijatelja i radnog kolege

HASANU GA^EVI]U

SUADA - NASERA BE[OVI]A

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur. „ Osoblje Ortopedije JU Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{ Sarajevo
17390-1tt

Pamtimo njegov plemeniti lik i prijateljstvo koje je podijelio sa nama. Nedim Gad`o, Sead Be}irovi} i Nermin Isovi}
17398-1tt

Dana 17. novembra 2010. navr{ava se deset godina od smrti na{e drage

Dana 16. 11. 2010. navr{ilo se 7 godina od smrti na{eg oca

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti mog tate i dede

Dana 17. 11. 2010. je 40 dana od smrti na{eg dragog dede

HALIME MAGLAJLIJA, ro|. BEGI]
S ponosom i tugom ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Ai{a s porodicom
14890-1nd`

ALIJA - DELO TABAK
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Sje}anje na tvoj dragi lik, dobrotu i plemenitost s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo i nosimo u na{im srcima. Tvoje k}erke: Indira Kari} i Nermina Uzunovi} sa porodicama
14897-1nd`

[EFIKA JAREBICE - CANE
iz Livna
Pro{lo je 40 dana od kako si oti{ao, ali bol je svakim danom sve ve}a. Dedo, nedostaje{ nam puno. Volimo te i voljet }emo te vje~no. Uvijek s tobom u mislima, Tvoja k}erka Jadranka Kamber s porodicom i unuka Sabina Mujezino17262-1tt vi} s porodicom
SJE]ANJE

[EFIKA JAREBICE - CANE
Sve ove dane od kako nisi sa nama, u na{im srcima je velika tuga. S najljep{im uspomenama ostat }e{ u na{im srcima zauvijek. Tvoj unuk Tihi, nevjesta Mubera, praunuka Sara
17262-1tt

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog

ISMET (AVDE) OSMANAGI]
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo. Godine prolaze, a tvoj plemeniti lik vje~no ostaje u nama. Supruga Had`ira, sin Ferid, k}erka Amra sa svojim porodicama
17384-1tt

RAMIZ (LUTVO) SKEJOVI]

Posljednji selam na{em dugogodi{njem radnom kolegi.
POSLJEDNJI SELAM

Od uposlenika KCU Sarajevo - Slu`ba „Ve{eraj“
17382-1tt

teti

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se godina od kada nisi sa nama.

na{em radnom kolegi

HASAN GA^EVI]

JOZEF (JAHIJELA) KAMHI

HAJRA (KARAJICA) KLJAJI]
17. 11. 2009 - 17. 11. 2010.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anje na tebe i na{a lijepa dru`enja, nedostaje{ nam... Tvoje prijateljice: Mirsada Kurti} i D`ana Barali} sa svojim porodicama
17378-1tt

IFETI HOD@I]
Ostavili ste veliku prazninu. Neka Vam Uzvi{eni Allah podari vje~ni d`ennet. S po{tovanjem, Ajna Sadikovi}
17389-1tt

JU Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„ KOLEKTIV INTERNOG ODJELJENJA
17397-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe. Supruga sa djecom i unukom
17401-1tt

Dnevni avaz
Dana 16. 11. 2010. navr{ila se godina dana od kako nije sa nama na{a draga

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

53

HANKA RED@I], ro|. RED@OVI]
Draga mama, Evo pro|e godina i jo{ uvijek se osjeti praznina. Tvoja ljubav i dobrota }e nas uvijek pratiti. Nedostaje{ nam i zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Puno te volimo! Tvoji Zizi i Lana Hatma dova }e se prou~iti u petak, 19. 11. u 12.45 u Begovoj d`amiji.
14891-1nd`

Dana 16. 11. 2010. navr{ila se godina dana od kako nije sa nama

Dana 16. 11. 2010. nar{ila se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a

Dana 16. 11. 2010. navr{ila se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a

HANKA RED@I], ro|. RED@OVI]

HANKA RED@I], ro|. RED@OVI]
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a zauvijek sa~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Brat Din, snah Milada, brati}i Sabina i Samir

HANKA RED@I], ro|. RED@OVI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima i srcima onih koji te vole i ne zaboravljaju. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.

U na{im srcima }e{ vje~no ostati voljena, u mislima nikad zaboravljena. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji: brat Meco, snaha Mirjana sa brati}em Alenom
14891-1nd`

Sestra Minka, sestri} Haris sa svojima
14891-1nd` 14891-1nd`

TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu majku

na dragog tatu i dedu

ANTO VIDI]
17. 11. 2005 - 17. 11. 2010.

[ERIFA (ADIL) PLEHO, ro|. DURMI[EVI]
17. 11. 2007 - 17. 11. 2010.
Uvijek si u na{im mislima. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca sa porodicama
14867-1nd`

Berislav, Ljerka, Berislava, Anton
17251-1tt

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na bolji svijet na{e voljene majke

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{a draga

AI[A ZULFI], ro|. ^OLAK
Najdra`a na{a, tvoj plemeniti lik bi}e uvijek s nama. Tvoji: Rabija, Alen, Dijana i Mustafa
17325-1tt

AI[A ZULFI], ro|. ^OLAK
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj suprug Hasan, sin Kemal i k}eri Rabija, Edina i Sajma sa porodicama
17325-1tt

SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke

Dana 17. 11. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od kako je preselio na ahiret na{ zet i tetak

Dana 17. 11. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti moje drage sestre

HARIS (RA[ID) \IPA HAJRIJA KLJAJI], ro|. KARAJICA
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ne blijedi. Sinovi Ferid i Zlatan sa porodicama
14831-1nd`

GORDANE KOKI]

Sa najljep{im uspomenama ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Punac Hilmo, punica Zineta, {ura Zijad sa suprugom Dinom, djecom Selmom i Lejlom 14881-1nd` Ahmethod`i}

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost zauvijek ostaje. Tvoja sestra Mira sa porodicom
14883-1nd`

54

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

Povodom preseljenja rahmetli

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg direktora

had`i ZUHRE-hanume ^ENGI]
majke na{eg dugogodi{njeg kolege i prijatelja, direktora Telecom in`enjeringa, izra`avamo gospodinu Mustafi ^engi}u i cijeloj porodici na{e iskreno, najdublje sau~e{}e.

had`i ZUHRA-hanumi ^ENGI]

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Porodici `elimo sabur, a rahmetli had`i Zuhri d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.

S po{tovanjem, Uprava i zaposlenici BH Telecoma d.d. Sarajevo
N

Zaposlenici Telecom in`enjeringa Sarajevo
N

POSLJEDNJI SELAM

U nedjelju, ~etrnaestog novembra/studenog 2010. godine iznenada je preselio na ahiret otac na{eg kolege Amila, ~lana J.U. O[ „Me{a Selimovi}“ Sarajevo

HASAN (HAKE) GA^EVI]
1953 - 2010.
iz Sarajeva Takva je sudbina i Bo`ije odre|enje - `ivot je kao tanka nit od ro|enja do smrti. Porodici izra`avamo iskreno sau~e{}e i sabur, a rahmetliji vje~ni rahmet i lijepi d`enet. S po{tovanjem, kolektiv JU O[ „Me{a Selmovi}“ Sarajevo.
14896-1nd`

Dana 17. 11. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage

SJE]ANJE

SJE]ANJE

- 12 godina -

HEDIJE (IZET) TAHIROVI]
Neka Ti je veliki rahmet du{i i neka Ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Hadija, D`ejla, D`enra, D`afer, Sara i Mirza
17211-1tt

MUJO MEHANOVI]
S ponosom i zahvalnio{}u neizbrisivo je sje}anje na tvoj lik i djela. Supruga, k}erka, sinovi, snahe, zet, unuke i unuci
14899-1nd`

JUGOSLAV I[TVANI]
2000 - 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj brat Zlatan sa obitelji
N

SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kako nije sa nama na{ dragi i voljeni suprug, otac, djed i te~a

ALIJA (IBRE) SMAJLOVI]
Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio dio nas, jer si bio i osta}e{ uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Tvoja dobrota i veliko srce vje~no }e ostaviti neizbrisiv trag u nama. Hvala za sve lijepe godine koje smo proveli zajedno. Tvoji najmiliji
14878-1nd`

ENVER BE[OVI]
17. 11. 1992 - 17. 11. 2010.

FATIMA BE[OVI], ro|. ^USTOVI]
15. 3. 1988 - 17. 11. 2010.

SUAD BE[OVI] NASER
17. 11. 2009 - 17. 11. 2010.
14898-1nd`

Husnija, Zijad i Esad Be{ovi} sa porodicama

Dnevni avaz
Dana 17. 11. 2010. navr{ava se deset godina od smrti mog dragog supruga
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

55

MAJCI NA[EG DIREKTORA

AHMET (HASAGE) KOMI]
17. 11. 2000 - 17. 11. 2010.
^uvat }u sva najljep{a sje}anja s na{eg putovanja kroz vrijeme. Nikad ne}u zaboraviti tvoje o~i i osmijeh pun ljubavi. Nedostaje{ mi svakog dana, svih ovih godina i to nikad ne prestaje, samo se nau~i `ivjeti s tim. Hvala ti {to si bio onakav kakav si bio, bri`an, nje`an, moj istinski prijatelj. S po{tovanjem, Supruga AZRA
17372-1tt

had`i ZUHRA-hanuma ^ENGI]
UPOSLENICI BH TELECOM d.d. TELECOM IN@ENJERING - SARAJEVO
N

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

velikom prijatelju i ~ovjeku

HAJRUDIN (ILIJASA) RUSTEMPA[I] HASANU GA^EVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Refik Gili} i Izet Heri} sa porodicama Tvoji: supruga Ehlimana, sinovi Adnan i Edin, snaha Merima, unuke Sara i Nora
PTT N

SJE]ANJE IN MEMORIAM

na na{eg dragog daju

TUGOMIR - TUNJO DVORNIKOVI]
17. 11. 2001 - 17. 11. 2010.
S ljubavlju i tugom, Tvoja obitelj
17379-1tt

ESAD PRA^I] - BRACO
8. 1. 1949 - 16. 11. 2009.
S ponosom te se sje}amo, s ljubavlju spominjemo i u na{im srcima ~uvamo. Tvoja djeca Zlatan sa Anjom i Mijom, Haris sa Nata{om i Leom, Lamia sa Mirsadom i Djanom
17399-1tt

POSLJEDNJI SELAM TU@NO SJE]ANJE

na dragu

KOMANDANTU „BOSNAE-600“ ZELENIH BERETKI

DERVI[A - DI[A BE]IROVI], ro|. MUMINOVI]
17. 11. 1999 - 17. 11. 2010.

AZRU

JUSUF (EMIN) KARAMUSTAFI]

Zumra sa porodicom
17392-1tt

Molimo dragog Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote. TVOJE „ZELENE BERETKE“
N

Ljubav i smrt isto bole. @ivot je negdje izme|u. To znaju oni {to vole. Mi znamo, jer smo te voljeli i voljet }emo te, jer smrt nije kraj. Dvadeset godina kako nas je tiho napustila na{a draga majka. Zahvalna djeca i unu~ad
17393-1tt

56

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

Danas se navr{avaju tri veoma tu`ne godine od kako nas je zauvijek napustila moja plemenita i po{tovana majka

HASAN (HAKO) GA^EVI]

NEDJELJKO TUNGUZ
17. 11. 1997 - 17. 11. 2010.

HAJRIJA KLJAJI] (BAHRA)
17. 11. 2009 - 17. 11. 2010.
Brat Enver sa porodicom
14626-1nd`

ZUHRA (MUSTAJBEGA) MURSEL, ro|. TIHI]
17. 11. 2007 - 17. 11. 2010.

Posljednji pozdrav od I. Jadranka i kolektiva DRIME d.o.o.
14882-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
14817-1nd`

Sin dr. Ahmed Alagi} sa porodicom
17376-1tt

Dana 17. 11. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg sina

Dana 17. 11. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i babe

\IPA HARISA
1969 - 2007.
Molimo dragog Allaha da te nagradi D`ennetom. Tevhid i hatma dova u~it }e se u petak, 19. 11. 2010. prije d`uma namaza u d`amiji u Hrasnici. Tvoji: babo Ra{id i mama Hasiba
14888-1nd`

\IPA HARISA
(1969 - 2007)
Svakodnevno si u na{im mislima i molitvama, kojim molimo dragog Allaha da te nagradi lijepim D`ennetom, a nama da snagu da dostojanstveno nastavimo `ivot. I ovoga petka }emo se okupiti u d`amiji, prou~iti tevhid i pokloniti hatmu. Zauvijek }emo te voljeti. Tvoji: supruga Nizama, k}erka Emina i sin Tarik
14888-1nd`

SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2010. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg brata, djevera i amid`e

na na{eg dragog prijatelja i radnog kolegu

\IPA (RA[ID) HARIS
1969 - 2007.
Molimo dragog Allaha da te nagradi D`enetom. Tevhid i hatma dova }e biti u~ene u petak, 19. 11. 2010. prije d`uma namaza u d`amiji u Hrasnici. Nikad te ne}e zaboraviti: tvoj brat Muris, snaha Melisa i brati~na Lamija.
17385-1tt 14888-1nd`

BE[OVI] SUADA - NASERA
Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od porodice Kari} Miralema

Dana 16. 11. 2010. navr{ila se godina od smrti na{eg dragog

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nije sa nama na{a draga

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se 7 dana otkako nije sa nama na{a

AZRA (ESAD) SLATINA KOLAR SAFET
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti u sje}anju na na{e dane provedene s tobom. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga Sabaha sa k}erkom Berinom
17396-1tt

Navr{ava se 7 dana otkako si nas napustila. I svaki spomen na taj dan bolan je. Sretni smo {to si nam darovala najljep{e trenutke `ivota, {to si nas obasjala svojom vedrinom, plemenito{}u, po{tenjem. Tu`ni smo {to si nas prebrzo napustila, ali znaj, i sada, kada nisi s nama, vidimo te u svakom zraku sunca, u svakoj zori, u svemu onome {to je iskreno i ~isto. ^ast nam je ~uvati uspomene na zajedni~ki provedene trenutke i znaj, da }e{ vje~no `ivjeti u njima, zauvijek u na{im srcima. Tvoji: djever Elvis, jetrva Arnela, svekar Refik, svekrva Alja, tetak Vahid i tetka Sada 17400-1tt

AZRA
Te{ko se pomiriti sa spoznajom da te vi{e nema. Rije~i su suvi{ne, ne mogu opisati ovu tugu koju osje}amo. Tje{i nas to {to znamo da si sada na ljep{em mjestu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Elvir, Ilhana, tvoj Elhan i „nane“ Ismihan
17400-1tt

Dana 16. 11. 2010. navr{ila se godina od smrti na{eg zeta

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

Dana 17. novembra 2010. navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a draga nana i pranana

KOLAR (MURAT) SAFET KOLAR SAFET
Uvijek }emo biti ponosni {to smo te poznavali i ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, vedrinu i plemenitost. Da ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. Punica [evala, {ura Nedim sa suprugom Senadom i djecom Amarom i 17396-1tt Azrom

KOLAR (MURAT) SAFET
17. 11. 2009 - 17. 11. 2010.
Lahko je izbrisati suze, ali je te{ko izbrisati sje}anje na tebe, kao i prazninu popuniti i bol ubla`iti. Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se dugo pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Omer, snaha Ismija, brati~na Nermina sa k}erkom Mirselom 14894-1nd`

17. 11. 2009 - 17. 11. 2010.
Ako je smrt bila ja~a od `ivota, onda je ljubav ja~a od vremena, jer ni vrijeme te iz na{ih srca ne mo`e istrgnuti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brati} Nermin - @uti sa suprugom Zahidom i sinom Aldinom
14894-1nd`

KOLAR (MURAT) SAFET
17. 11. 2009 - 17. 11. 2010.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Muhamed, snaha Rasema sa sinovima i njihovim porodicama 14894-1nd`

KOLAR (MURAT) SAFET
17. 11. 2009 - 17. 11. 2010. [ta napisati i {ta re}i osim da nam svima nedostaje{. O tebi pi{u i govore tvoja dobra djela. Odmaraj u d`enetskim ljepotama koje si zaslu`io. Tvoj brati} Samir sa suprugom Rusmirom i sinom Alemom
14894-1nd`

VASVIJA VRETO, ro|. JAMAKOSMANOVI] Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Amel, Elma, Hena i Adna
14900-1nd`

Dnevni avaz

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

57

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege

Na dana{nji dan, 17. novembra 1992. godine formirana je SEDMA MUSLIMANSKA VITE[KA BRIGADA ARMIJE RBiH. Povodom 18. godi{njice brigade iskazujemo duboku zahvalnost i du`no po{tovanje

[EHIDIMA SEDME MUSLIMANSKE VITE[KE BRIGADE
koji su svoje `ivote dali za odbranu suverenosti i nezavisnosti na{e domovine Bosne i Hercegovine NEKA IM JE VJE^NI RAHMET. Odbor za obilje`avanje zna~ajnih datuma odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992-1995. u op}ini Zenica
526-1ze

POSLJEDNJE ZBOGOM

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragoj mami, baki, svekrvi i priji

na{em dragom i dobrom tetku

na na{u dragu tetku i rodicu

IVICI DEMIROVI]
IVICI DEMIROVI], ro|. SPAJI]
Njeni: Mario, Barbara, Marko, Ognjenka i prija Spomenka
N

Radni kolektiv DK TRADE d.o.o.

MUBERA (MUHAMED) BE]IROVI] LIPOVAC ILIJI
Njegovi: Jadranka, Mak i Caci
17403-1tt

Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati tvoj dragi lik, plemenitost i dobrotu, koju zauvijek nosimo u na{im srcima. Porodica Be{irovi}
14902-1nd`

Po~ivala u miru Bo`ijem!
14906-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 15. novembra 2010. godine navr{ila se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

RIJAD (MUSTAFA) LALI]
17. 11. 2005 - 17. 11. 2010.
Vrijeme koje prolazi ne lije~i ranu na srcu. Na{a srca }e kucati za Tebe dok `ivimo. Tetka Jasmina i tetak Asim Selimovi} sa 163-1mo porodicom
Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako s nama nije na{ dragi

RIJAD (MUSTAFA) LALI]
17. 2. 1990 17. 11. 2005. 17. 11. 2010.
Ni{ta se promijenilo nije, na{a srca za tebe kucaju, ali neuspje{no suze kriju. Jedino je lak{e kad nam se u snu pred o~ima tvoj lik nasmije. Vole te tvoji tata Mustafa i mama Zlata 163-1mo

RIJAD (MUSTAFA) LALI]
17. 11. 2005 - 17. 11. 2010.
Kratko si bio sa nama, a vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Dajd`a Fuad Kaltak sa porodicom
163-1mo

ISMET (OSMAN) ME[I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti 17. 11. 2010. godine u porodi~noj ku}i. Tvoji: supruga Ramiza, sin E{ef, snaha Nisveta, unuka Anela i unuk Ervin 803-1go TU@NO SJE]ANJE

RIJAD (MUSTAFA) LALI]
17. 11. 2005 - 17. 11. 2010.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Tetka \ihada sa porodicom
163-1mo

RIJAD (MUSTAFA) LALI]
17. 11. 2005 - 17. 11. 2010.
Te{ko je i pomisliti na stvarnost da si zaista oti{ao. Tako prebrzo i iznenada, kao da nam te neko ukrade... Tetka Admira Leri} sa 163-1mo porodicom
Dana 17. 11. 2010. navr{avaju se tri godine od kada nisi sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV

rukovoditeljici Kantonalnog poreznog ureda Hercegova~ko-neretvanskog kantona

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana otkako nije sa nama na{a draga

Dana 17. 11. 2010. u srijedu, navr{avaju se 3 godine od kada je preselila na ahiret moja draga majka

ASIM HELJA
Mi ne mo`emo zaboraviti kakav si bio suprug i otac, ne mo`emo zaboraviti sve trenutke koje smo proveli zajedno. Ne mo`emo zaboraviti ljubav koju si nam pru`io i podr{ku koju si nam davao. Poslije tebe je ostala duboka praznina koja se ne mo`e ispuniti i bol koji se ne mo`e opisati. Ali zahvaljujemo dragom Allahu d`.{. {to ti je olak{ao muke i smirio du{u i neka ti podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Senija i k}erka Dalila 14912-1nd`

AZRA SLATINA, ro|. MANDAL SILVI MEMI]
Obitelji upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a. Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni N ured Tuzla
Ostavila si nas da nijemi od bola i sa suzom koja pe~e pitamo se ZA[TO ba{ Ti i Tvoja mladost??? Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet... Tvoji Gora`dani: dajd`a Omer, dainica D`emila, Admir, Nermin, Samira, Enisa i D`ana
806-1go

HEDIJA TAHIROVI]
17. 11. 2007 - 17. 11. 2010.
Sekice, pro{li su dani, prolaze mjeseci, pro}i }e i godine, a za mene kao da je stalo vrijeme. Dok rijeka `ivota neumorno te~e... jo{ uvijek stojim na predugoj obali tuge... Bila si i ostala ne{to - ne{to posebno u mom `ivotu, najbolja, najljep{a i najdra`a osoba koja }e vje~no `ivjeti u mom srcu. Tvoji: sestra Izeta i sestri} 17395-1tt Adis

HEDIJA (IZET) TAHIROVI]
Draga moja majkice, Te{ko je popuniti prazninu i ubla`iti bol koju osje}am. Nedostaje{ mi... Zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. El-Fatiha. Tvoji: k}erka Alma, majka Zlata, unuk Enver, zet Samir
14903-1nd`

TAHIROVI] HEDIJA
Dani i godine prolaze, ali vrijeme lije~i rane. Kad izgubi{ onoga koga si najvi{e volio, `ivi{ da se sje}a{ onoga koga si izgubio. Mama, uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima i nikada te ne}emo zaboraviti. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Aldijana sa porodicom
17318-1tt

58

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

MIRSAD (EDHEMA) BUBALOVI]
30. 1. 1972 - 4. 11. 2010.
@ivot nestaje u trenu, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka ti je rahmet du{i i neka ti je laka zemlja ova bosanska. Tvoj dajd`a Salem sa porodicom
N

Dana 16. 11. 2010. navr{ilo se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, punice, svekrve, nene i sestre

KADIRE USTAMUJI], ro|. NALO
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam nesebi~no pru`ala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 18. 11. 2010. u 13 sati u porodi~noj ku}i u ul. Polomska bb - Podlugovi - Ilija{. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: sin Fuad sa porodicom, k}erke Esada i Sabiha sa porodicama, brat Avdo sa porodicom, sestre Mu{a, D`emka i Muniba sa porodicama i ostala ro14905-1nd` dbina i prijatelji

SJE]ANJE

IFETA (BAJRAMOVI]) KULA[EVI]
17. 11. 2008 - 17. 11. 2010.
Ostavila si nam vje~nu bol, najdublju tugu, more suza i neizmjernu prazninu, ali i ogromnu ljubav i bogatstvo {to smo te imali. Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima... beskrajno te volimo. [efajeta i Rifet sa porodicama
17408-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 17. novembra 2010. se navr{ava 9 godina od smrti na{eg voljenog supruga i oca

SJE]ANJE

na na{eg dragog sina

na moju dragu i voljenu sestru i zeta

SAMIRA (RIFETA) HALILOVI]A
17. 11. 1992 - 17. 11. 2010.
Dani, mjeseci godine ne mogu izbrisati uspomene na Tvoj dragi lik, plemenitost i dobrotu. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji neutje{ni: majka Pa{a, otac Rifet, brat Amir, snaha Selma, brati~ina Nejla i brati} Alen 1211-1tz

ABDURAHMAN IBRAHIMOVI] SAFETA DEDI], ro|. VI[I]
1934 - 2002. iz Jajca
S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a Sehaveta - Seka Kr{lakovi} sa porodicom
1222-1tz

IDRIZ DEDI]
1924 - 1995.

Ti postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje podsje}aju na sve {to je tvojim odlaskom izgubljeno. U na{im srcima le`e ista bol, tuga i praznina. Nedostaje{ nam. Tvoja supruga sa djecom
1220-1tz

Dnevni avaz
Dana 16. 11. 2010. godine navr{ila se godina dana od smrti na{eg

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

59

Had`i hanuma FATA ALI], ro|. DUGALI]
Miri{e tvoja bijela {amija, tvoje bijelo pitomo lice, tvoj tespih u rukama, tvoja du{a miri{e... Bila si na{a krhka pahuljica, a samo se pahuljice bijele i donose sa neba mir i ti{inu. Tvoji najdra`i: Fahreta, Hajreta, Heda, Mugdim, Sajke, Muamer, Azra, Kika, Amra, Lara, Raza, Remza, Salih, Enver, Edo, Edina, Edita, Lida, Maida, Dino, Naida, Lejla, Zeri1224-1tz na, Zina i Fetah Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih godina od kada nas je napustio na{ dragi

SAFETA (HALIME i MURATA) KOLARA

Nemamo rije~i koje mogu opisati prazninu i tugu koju osje}amo. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 17409-1tt Tvoji: Mirsada, Smajo, Mirza i Mirsad Plo~o

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se 20 godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nene

SJE]ANJE

na voljenu majku

MEHMED JONI]

RABA HEBIB, ro|. TANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

ALMA (ro|. MU[I]) ULAKOVI]
17. 11. 2001 - 17. 11. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji! Porodica Joni}
185-1mo

Tvoj sin ]amil, snaha Izeta, unuka Enita, zet Alen, nevjesta Larisa i praunu~ad Sabina, Adi i Ema
179-1mo

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Aida ]upina sa porodicom
180-1mo

Dana 17. 11. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{e majke, sestre i tetke

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga

Dana 17. 11. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg supruga, oca, dede i pradede

[EFIKE (ro|. PA[I]) MILAVI]
S ljubavlju i tugom, K}erka Renata i sestra Mima sa djecom
154-1mo

SUADA (OMER) JUSUFBEGOVI], ro|. HAD@AGI]
Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji

AZIZ - ZIJO ELEZOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
184-1mo

Tvoji najmiliji

17374-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom zetu i tetku

HASAN GA^EVI]
14. 11. 2010.
Izuzetan ~ovjek i iskreni prijatelj. Nedostajat }e nam. Mehani} Razija, Sanja i Snje`ana
17416-1tt

had`i ISMET (MEHMED) BAJRAMOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju }emo te se sje}ati, po dobru pamtiti i nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoje: Ramiza, Azra, Amra, Emina i Elma sa porodicama
17417-1tt

TU@NO I NAJTU@NIJE SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 17. XI 2010. navr{ava se 7 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi DEDA

Sedamnaestog novembra 2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg

MERHIMA MUJAGI]
17. 11. 2002 - 17. 11. 2010.

MUSTAFA MUJAGI]
3. 10. 2005 - 17. 11. 2010.

AHMET ^OLAKOVI]
S ljubavlju, po{tovanjem i dragim sje}anjima ~uvamo uspomenu na njega. Molimo Uzvi{enog Allaha da podari svoj vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji
17414-1tt

EMINA LOKMI]A

DRAGA SESTRO I BRATE, va{im preseljenjem na ahiret u mom srcu i mojoj du{i ostala je velika TUGA i PRAZNINA za VAMA. Vi ste mi bili sve dok ste `ivjeli. Danas je ostalo samo jedno TU@NO i NAJTU@NIJE sje}anje na vas. Neka vam dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D@ENET i VJE^NI RAHMET onako kako ste i zaslu`ili. Va{ vje~no i trajno o`alo{}eni brat MUHAMED 17404-1tt

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, sje}aju ga se, Jasna i Bobo sa porodicama
17402-1tt

Dana 17. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na{eg oca, dede, svekra, punca

SJE]ANJE

na moje drage roditelje

KADRIJA (MUJE) ALI]

Vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati sje}anje ni zaborav onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Amin. Tvoji najdra`i

OSMAN (IBRE) [ENDRO
17. 11. 1997 - 17. 11. 2010.
17415-1tt

[EMSA (AHMETA) [ENDRO, ro|. HUBANA
17. 11. 1927 - 10. 4. 2010.
17406-1tt

K}erka Zlata sa porodicom

60

Srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

Sa velikim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi sin nesretnim slu~ajem izgubio `ivot

MIRSAD (EDHEMA) BUBALOVI]
30. 1. 1972 - 4. 11. 2010.
kapetan jahte u Kanu, Francuska D`enaza }e se obaviti dana 17. 11. 2010. (srijeda) iza ikindije namaza u 14 sati ispred [arene d`amije. Ukop }e se obaviti na greblju Kupilo. O@ALO[]ENI: majka Safija, otac Edhem - Edo, dajd`e Salem i Fakan, tetke Remsa i Minka, teti} Adin, porodice: Ekme{~i}, Braji}, Hromi}, Korkut, Zaimovi}, Nezirovi}, Sunulahpa{i}, Had`ikadi}, Porobi}, Muharemovi}, Be~iragi}, Smajlagi}, Turkovi}, te ostala mnogobrojna rodbina Prijatelji iz Francuske: Nice, Kana, Monaka, Fre`usa, Monbiliara, kao i porodica Ani}, te Miro Bla`evi} iz Zagreba sa prijateljima Ispratna dova obavit }e se nakon d`enaze u Konaturskoj d`amiji kod Op{tine Travnik.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga nana

343-1tr

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

had`i ISMET (had`i MEHMED) BAJRAMOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 15. novembra 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 17. novembra 2010. godine u 14.30 sati na porodi~nom mezarju u selu Lizoperci - Prozor. Prijevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Vele{i}i (ispod Saobra}ajne {kole) u 12.00 sati sa usputnim zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Ilid`a, Had`i}i, Konjic i Jablanica, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga had`i Fatima, sestra Huma sa porodicom, te porodice Bajramovi}, Kuri}, [ari}, ]ori}, Mezit, Kulagli}, [abanovi}, Marek, Had`ime{i}, Cokoja, Ragipovi}, Ad`amija, Kla~ar, Fazlinovi}, Malanovi}, Mu{anovi}, Had`isejdi}, Dimitrijevi}, Vuksanovi}, D`ankovi}, Busulad`i}, Bali}, Husrep, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Hatma dova }e se prou~iti nakon d`enaze namaza u selu Lizoperci kod Prozora. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

SANIJA (HUSEIN) [AHOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 18. novembra 2010. godine u 13.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: snaha Mirsada, unuk Adi, unuka Dalila, praunuk Mak Smaji}, te porodice [ahovi}, Mufti}, ]erimagi}, Kabil i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

MARINA (MATEJA) MARTINOV
preminula nakon kratke bolesti 15. 11. 2010. godine u 53. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 11. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: otac Mateja, brat Tomislav, snaha Jasna, Gennaro, porodice \or|evi}, Obradovi}, mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Alojza Benca br. 2/2. 111

111

Tu`nim srcem i u dubokoj boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga supruga, majka, sestra, baka, svekrva, punica i snaha

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IVICA (ANTE) DEMIROVI], ro|. SPAJI]
blago u Gospodinu preminula 15. 11. 2010. godine u 67. godini. Sahrana mile nam pokojnice obavi}e se dana 17. 11. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“ iz rimokatoli~ke kapele. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se 17. 11. 2010. godine u 18.00 sati u crkvi Presvetog Trojstva. PO^IVALA U MIRU BO@JEM! TUGUJU]I: suprug Mirko, sin Mario, k}erka Irena, bra}a Gojko i Blago sa obiteljima, sestra Mara sa obitelji, snaha Ognjenka, zet Alen, unuci Barbara, Marko i Ena, djeverovi Emil, Nenad i Nermin sa obiteljima, zaove Zlata i Bisera sa obiteljima, te obitelji Demirovi}, Lazi}, Kadri}, Osmankovi}, ^erkez, Selimovi}, Mazalovi} i Hiro{ Ku}a `alosti: ul. Adema Bu}e br. 226. 111

FIKRETA RA[^I], ro|. ALAJBEGOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 14. novembra 2010. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 17. novembra 2010. godine u 13.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin D`evad, k}erka D`evada, zet Ramiz, snaha Esma, unu~ad Vedo, Asim, Emin, Aida, Asima, Amila i Lejla, praunuk Dino, bra}a Ismet i Asim, sestre Hikmeta i Rabija, snaha Mersija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever Enver sa porodicom, zaova [evka sa porodicom, jetrve [ahida i [ida, te porodice Ra{~i}, Alajbegovi}, Golubi}, [kalji}, Sabljica, Jusupovi}, Martinovi}, Ram~evi}, Tuce, Kasapovi}, Bekti}, Be{irevi}, Kalji}, Be{i}, Hatibovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Salke Naze~i}a br. 3/III - Dobrinja. 111

Dana 16. 11. 2010. navr{ava se osam godina otkako je preselio na ahiret na{

HUREM (ALIJA) AGANOVI]
Mo`emo samo biti ponosni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Temima, sin Vahidin i k}erka Vahida sa 17394-1tt porodicama.
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

deda

na{em dragom

majci na{eg druga

supruzi, majci, baki i punici

KASIM KAZI] HASE IVICI DEMIROVI], ro|. SPAJI]
15. 11. 2005 - 15. 11. 2010.

ILIJI LIPOVCU
Od Bla`enke, Vesne i Gordana iz Rijeke

ILIJI LIPOVCU
Slava, Leon i Toni
14911-1nd`

IVICI DEMIROVI]
Od Irfana, Aide, Eldina i Berine
17413-1tt

Suprug Mirko, k}erka Irena, unuka Ena i zet Alen
14906-1nd`

14910-1nd`

Samo na{a srca znaju koliko nam nedostaje tvoja dobrota i tvoj topli pogled. Tvoji: supruga Mevla, sin Ro|o, k}i Nedina, zet Amir, unuka Na|a i unuk 14915-1nd` Fahrija

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

61

djeveru i amid`i

BRICA (DERVO) EDHEM
iz Bugojna
preselio na ahiret 15. 11. 2010. D`enaza }e se obaviti 17. 11. 2010. iza podne namaza na groblju u Bugojnu. Zahvaljujemo se Allahu d`.{. {to smo te imali, pamtit }emo tvoj vedri i plemeniti lik i sva dobra djela koja si u~inio za nas. Nikada te ne}emo zaboraviti i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Nevjesta Brica Advija, amid`i} Brica Mehmed, Azra, Zlatan, Brica Mufid, Samija, D`enita Softi} Enes, Nakija, Anesa

14907-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, brat, dedo i punac

[EFIKA (MUJO) PAJI], ro|. RED@I]
preselila na ahiret u nedjelju, 14. 11. 2010. godine u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 17. 11. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: k}erka Mubera, zet Ibrahim - Ibrica, snahe Favzija, Sada, Amira, Almira, Nermina i Dika sa porodicom, unu~ad Mustafa, Nedim, Hamid i Nihad sa porodicama, unuka D`enita, praunu~ad Kenan, Nermana, Lamija, Harun i Enes, te porodice: Paji}, Red`i}, Suba{i}, Fazli}, Krnji}, Softi}, Fo~o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Porodice Foht 140. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MUHI] (RA[IDA) MUSTAFA
preselio na ahiret 15. 11. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti dana 17. 11. 2010. u 14.00 sati na mezarju Kopi{te - Had`i}i. O@ALO[]ENI: supruga Razija, sinovi Zijad i Ra{id, k}eri Zejna, Sabina, Azra, zetovi Mevzet, Meho, Ibrahim i Nijaz, snahe Hasena i Mevlida, unuci Adnan, Amel, Admir, Nedim, Nijaz, Rusmir, Aldin, unuke Amela, Azerina, Benisa i Alema, praunu~ad Adis, Tarik, Elvir, Edin, Edis, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~ne, {uraci i svastike, te porodice: Muhi}, Gu{o, Mutap~i}, [ahat, Kulovi}, Hani}, Svraka, Salki}, Ogle~evac, Tabakovi}, Sinanovi}, Omerovi}, Topalovi}, Memi}, [eta, Tiro, Halilovi} Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Mi{evi}i br. 177 Had`i}i. Prevoz obezbije|en iz kruga firme KJKP „Rad“ sa polaskom u 111 13.15, do mezarja i nazad.

EDHEM (MU[AN) RIZVANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 14. novembra 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 17. novembra 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sin Midhat, k}erke Emina i Edina, unuka Ermina, unuci Mirza, Sanjin i Ermin, brat Hasib, sestra Dervija, zet Hedo, brati}i i brati~ne, sestri~ne, {ura Nail sa porodicom, svastika Naila sa porodicom, te porodice Rizvanovi}, Pa{i}, [ehi}, U{anovi}, Sipovi}, Hamzi}, Perendija, Dajd`i}, Kari}, Malko~, Topalovi}, [kulj, D`aferovi}, Be~i}, Muratovi}, Ruhotina, Meri} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Olimpijska br. 28/III - Mojmilo - Novi Grad. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZLATKA PITAREVI], ro|. SMAJI]
iz Srebrenice preselila na ahiret dana 14. 11. 2010. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 17. 11. 2010. godine na novom mezarju u Ljubnji}ima poslije ikindije namaza u 14.30 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti poslije d`enaze ul. Polomska br. 54 Podlugovi. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Mehmedalija i Suljo, k}erke Tahira i Hamida, sestra Hatid`a sa porodicom, snahe Mejra, Sida, Lidija, Ajlina i zet Hasan, unu~ad Menaf, Damir, Hasudin, Mersudin, [ehzudin, Elmisa, Enisa, Elvedina, Sabina, Hasida i praunu~ad, brati} Murat sa porodicom, brati~na Ajka sa porodicom, te porodice Pitarevi}, Smaji}, Ibrahimovi}, Salki}, Omerovi}, Osmanovi}, Sejdi}, Be}i}, Muri}, D`ani}, Rustemovski, Smajlovi}, Salihovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 17411-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZUMRETA TIROVI], ro|. POROBI]
preselila na ahiret u utorak, 16. novembra 2010. godine, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 17. novembra 2010. godine u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Lejla, sinovi Jusuf i Smail, zet Esad Bekte{evi}, snaha D`enana, unu~ad Nejra, Nihad i Belma, praunuka Ai{a, snaha Ramiza Porobi} sa porodicom, brati~na Mubera Fi{o sa porodicom, Hand`i} Muhamed, brati}i i sestri}i, te porodice Tirovi}, Porobi}, Bekte{evi}, Hand`i}, Fi{o, Ramovi}, Kalamuji}, Kantard`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Vrbanju{a. Ku}a `alosti: Topal Osman pa{e br. 14/XI. 111

FADIL (BAJRO) HOD@I]
preselio na ahiret u nedjelju, 14. 11. 2010. godine u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 17. 11. 2010. godine poslije ikindije namaza na mezarju Ugorsko. O@ALO[]ENI: supruga Fata, sinovi Aziz i Samir sa suprugom Sanelom, k}erka Alma Kadri} sa suprugom Samirom, unu~ad Farah - Hana, Sara i Sanjin, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, svastike Muniba i Hajra sa porodicama, {uraci Bakir, Red`o i Seid sa porodicama, te porodice: Hod`i}, Ali}, Kadri}, Devi}, Avdagi}, Rajki}, Hod`i}, Memi}, Brkani}, Bleki}, [abi}, Topalovi}, Ba{ali}, [ubo, [ejto, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, Ugorsko III/3. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
ILIJA LIPOVAC
preminuo 15. XI 2010. u 89. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 17. XI. 2010. u 12.30 sati na groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Jela, sin Zdravko, k}erka Gordana, unuci Danijel, Goran i Davor, snaha Ljilja, zet Ceco Krnjaji}, te porodice: Lipovac, Mijatovi}, Martina, Jeli}, 14909-1nd` ^ampara, ^ehi} i mnogi prijatelji i kom{ije

SARAJEVO

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

62 Srijeda, 17. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KA @UPANIJA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Mal 003724 08 Mal [iroki Brijeg, 8. 10. 2010. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu po stru~nom suradniku Mirjani Kevo, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Motar, protiv tu`enika Martina [anti} iz [iroki Brijeg, K. Zvonimira bb radi isplate, vrijednost spora 373,79 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. i st. 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06) (u daljem tekstu skra}eno ZPP FBiH), objavljuje slijede}i:
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 030170 07 Ps Mostar, 30. 09. 2010. godine OGLAS Posl. Br. 58 0 Ps 030170 07 Ps Op}inski sud Mostar

oglasi

OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudac Angela Pu{i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ D.D. Mostar, Ul. Mile Budaka 106 A, protiv tu`enika VICE COMERC d.o.o. Mostar, Ul. Fra Didaka Bunti}a 144-A, radi isplate, v.sp. 3.152,75 KM, dana 30. 09. 2010. godine donio je:

PRESUDU - zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju za utro{enu el. energiju, za vrijeme od 01. 03. 2005. godine do 31. 03. 2006. godine iznos od 3.152,75 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 18. 04. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 266,00 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Sudac Angela Pu{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

OGLAS
Tu`eniku Martina [anti} iz [. Brijega, K. Zvonimira bb dostavlja se na obavezni odgovor tu`ba sa prilozima tu`itelja zaprimljena u ovom sudu dana 6. 10. 2008. godine s tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju na ime isporu~ene elektri~ne energije ukupan iznos od 373,79 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 6. 10. 2008. godine pa do isplate, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.“ Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privicima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Mirjana Kevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 035688 07 P Mostar, 07. 10. 2010. godine

OGLAS
Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi} Kova~evi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar (u ~ijem sastavu se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom, opskrbno podru~je - Jug, zastupano po zz direktoru Vladi Mari}, ulica Blajbur{kih `rtava bb Mostar), protiv tu`ene Ana Golemac, iz Mostara, Ulica Rude Hrozni~eka br. 17, radi isplate duga, vrijednost spora 3.122,16 KM, van ro~i{ta, dana 28. 6. 2010. godine, donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju iznos od 3.122,16 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 26. 10. 2007. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 224,00 KM, sve u roku 30 dana. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. Zakona o parni~nom postupku). SUDAC Nada Hamovi} Kova~evi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 014991 05 Mal Mostar, 27. 9. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 011119 09 I @ivinice, 28. 09. 2010. godine Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja MKO EKI Tuzla, zastupana po punomo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzle, protiv izvre{nika: Omerovi} Ohre iz Banovi}a, Branilaca Banovi}a br. 20, Jusi} Hanife iz Ciljuga, Topli}ka bb, op}ina @ivinice i Omerovi} Omera iz Donje Vi{}e bb, op}ina Banovi}i, radi izvr{enja, v.s.p. 1.427,80 KM, objavljuje

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo Bh Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar iz Mostara, protiv tu`enika Milena Pe~o iz Mostara, radi isplate duga, v.s.p. 2.403,50 donio je: PRESUDU - zbog propu{tanja Du`na je tu`ena platiti tu`itelju iznos od 2.403,50 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 92,50 KM po~ev od 8. 6. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 1.524,70 KM po~ev od 8. 7. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 761,30 KM po~ev od 8. 8. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 25,00 KM po~ev od 8. 10. 2005. godine te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 197,10 KM a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183 stavak 1 ZPP-a) Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

Rje{enje o izvr{enju na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu ugovora o kreditu br. 0732500057 od 23. 11. 2007. godine i mjenice bez protesta serijski broj AF2121746 od 23. 11. 2007. godine, a radi ostvarenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na iznos od 1.427,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja prijedloga, te do potpunog namirenja, tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 290,00 KM, OBAVEZUJE SE izvr{enici da solidarno namire navedene iznose tra`iocu izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljanja rje{enja. Ukoliko izvr{enici solidarno ne namire navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv izvr{enika na na~in odre|en u prijedlogu za izvr{enje. Protiv ovog rje{enja izvr{enici Omerovi} Ohro i Omerovi} Omer imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Senka Hasi} Ibrahimovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 006287 06 Mal Zenica, 20. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}-Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`ene Mujki} Violeta iz Zenice, ul. Gora`danska br. 102 A, radi naplate duga, v.s. 936,60 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3 ZPP-a:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD BUGOJNO ODJELJENJE U JAJCU Broj: I-28/03 Jajce, 18. 10. 2010. godine Op}inski sud Bugojno - Odjeljenje u Jajcu, sutkinja Milena Dramac, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira b.b. protiv izvr{enika Biljane Marjanovi} iz Jajca, radi duga v.s. 176,96 KM

OBJAVLJUJE
Tu`enoj MUJKI] VIOLETA dostavlja se na odgovor tu`ba (ranije prijedlog za izvr{enje), podnesena dana 09. 10. 2000. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enje telefonske usluge i po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 936,60 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate i to: - na iznos od 108,64 KM po~ev od 05. 08. 1999. godine, pa do isplate - na iznos od 102,53 KM po~ev od 05. 09. 1999. godine, pa do isplate - na iznos od 150,46 KM po~ev od 06. 10. 1999. godine, pa do isplate - na iznos od 156,27 KM po~ev od 05. 11. 1999. godine, pa do isplate - na iznos od 338,70 KM po~ev od 06. 12. 1999. godine, pa do isplate - na iznos od 20,00 KM po~ev od 05. 01. 2000. godine, pa do isplate - na iznos od 20,00 KM po~ev od 05. 02. 2000. godine, pa do isplate - na iznos od 20,00 KM po~ev od 07. 03. 2000. godine, pa do isplate - na iznos od 20,00 KM po~ev od 05. 04. 2000. godine, pa do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`ena je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`na u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija: Amra Hed`i}-Had`i}

OBJAVLJUJE
Rje{enje o izvr{enju Doneseno dana 30. 1. 2003. god. na prijedlog tra`itelja izvr{enja na temelju vjerodostojne isprave, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu 176,96 K i zakonske zatezne kamate koja te~e od dana 28. 1. 2003. god. pa do isplate. Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu 22,00 KM Izvr{enje je odre|eno zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Rje{enje o izvr{enju dostavlja se izvr{eniku sukladno ~l. 10. Zakona o izvr{nom postupku, a u svezi s ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je rje{enje o izvr{enju dostavljeno izvr{eniku. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor ne zadr`ava izvr{enje. SUTKINJA Milena Dramac

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015464 05 Mal Mostar, 15. 09. 2010. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 034979 06 Mals Zenica, 24. 09. 2010. godine

Dnevni avaz

srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

63

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET pokretne komunikacije Tvrka Milo{a bb Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`enog Ivanke Juri} Kralja Tomislava 93 Mostar radi isplate, vrijednost spora 443,51 KM, van ro~i{ta, dana 23. 02. 2010., donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`na je tu`ena Ivanka Juri} isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 443,51 KM, uz zakonske zatezne kamate: na iznos od 344,67 KM po~ev{i od 17. 08. 2002. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 57,80 KM po~ev{i od 17. 09. 2002. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 41,04 KM po~ev{i od 17. 10. 2002. g. kao kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 117,50 KM a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca FEROELEKTRO DOO Sarajevo ul. M. Tita broj 28., protiv tu`enog ENERGOINVEST TNNO-MATUZI]I-DOBOJ Poslovna jedinica Zenica ul. Dr. Adolfa Goldbergera broj 1. Zenica, radi isplate duga v.s. 1.532,00 KM, dana 24. 09. 2010. god. van ro~i{ta donio je slijede}u:

OBJAVLJUJE
Tu`enom ENERGOINVEST TNNO-MATUZI]I-DOBOJ Poslovna jedinica Zenica ul. Dr. Adolfa Goldbergera broj 1. Zenica dostavlja se na odgovor tu`ba tu`itelja, podnesena ovom sudu dana 16. 10. 2006. god. kojom tu`ilac potra`uje na ime duga za isporu~enu robu iznos od 1.532,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, kako slijedi: na iznos od 312,00 KM po~ev od 19. 11. 1996. god. pa do isplate, na iznos od 1.220,00 KM po~ev od 19. 11. 1996. god. pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Osnovanost potra`ivanja tu`itelj temelji na dokazima: izvodu iz poslovnih knjiga tu`itelja od 07. 12. 2000. god. ra~unu broj 2420500 od 19. 11. 1996. god., naloga za otpremu broj 2420-500 od 19. 11. 1996. god., narud`benice i izjave broj 61/96 od 19. 11. 1996. god., ra~una broj 2420-498 od 19. 11. 1996. god., naloga za otpremu broj 2420-498 od 19. 11. 1996. god., narud`benice i izjave broj 61/96 od 19. 11. 1996. god. Rok za podno{enje odgovora na tu`bu je 30 dana od dana dostave. Dostava se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja. SUDIJA: Kubat Jasminka s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVNE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 021326 06 Mal Mostar, 22. 09. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT d.o.o. Mostar, K. Branimira bb., zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog Ma`ibrada Zdravko ul. Kneza Vi{evi}a Humskog 35/I Mostar, radi isplate duga, vsp. 47,82 KM, van ro~i{ta dana 08. 06. 2010. god. donio je sljede}u: PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 47,82 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 17,83 KM po~ev od 16. 02. 2006. godine pa do isplate na iznos od 6,38 KM po~ev od 23. 03. 2006. godine pa do isplate na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 04. 2006. godine pa do isplate na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 05. 2006. godine pa do isplate na iznos od 10,85 KM po~ev od 22. 06. 2006. godine pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 103,90 KM, sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Milan Risti} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 Mal 012847 09 Mal Ora{je, 30. 09. 2010. godine Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Tu`eni: Marko Popi} iz Novog Sela br. 213 Radi: duga v.p.s. 922,01 KM Dostava tu`be tu`enom Marku Popi} iz Novog Sela br. 213, op}ina Od`ak

OGLAS
Tu`itelj je dana 17. 03. 2009. godine podnio tu`bu kojom tra`i da mu tu`enik isplati ukupan iznos glavnog duga na ime isporu~ene elektri~ne energije u razdoblju od 30. 04. 2007. godine do 17. 11. 2008. godine u visini od 303,73 KM sa zakonskom zateznom kamatom te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana. Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te ~injenice i dokaze koji potvr|uju navode istog, (~lanak 70. i 71. ZPP-a). Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, s obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~lanka 182. ZPP-a Sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lanak 348. stavak 4. ZPP-a FBiH). Sudac Zoran Mikuli}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 036975 07 P Mostar, 05. 10. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 022816 09 Mal Konjic, 22. 06. 2010. godine Op}inski sud Konjic i to, stru~ni saradnik Irma ^agalj, u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja BH TELECOM Direkcije Mostar dd, protiv tu`enog Bo{njak Nenada iz Jablanice, a sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga vsp. 556,15 KM, van ro~i{ta, donio je dana 22. 06. 2010. godine sljede}u

OGLAS
Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi} Kova~evi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar (u ~ijem sastavu se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom, opskrbno podru~je - Jug, Blajbur{kih `rtava bb Mostar), protiv tu`enika Mirko Ko`ul iz Mostara, Ulica splitska 1, radi isplate duga, vrijednost spora 3.703,53 KM, van ro~i{ta, dana 19. 7. 2010. godine, donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju iznos od 3.703,53 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 12. 2007. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 241,00 KM, sve u roku 30 dana. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. Zakona o parni~nom postupku). SUDAC Nada Hamovi} Kova~evi}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 018853 10 I @ivinice, 21. 09. 2010. godine Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja MKO EKI Tuzla, zastupana po punoo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzle, protiv izvr{enika: Kari} [ahsene iz @ivinica, Topli~ka br. 93, radi izvr{enja, v.s.p. 598,30 KM, objavljuje

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom Bo{njak Nenadu iz Jablanice, Risovac - Ponor, a sada nepoznatog boravi{ta, da isplati tu`itelju iznos od 556,15 KM na ime neispla}enih ra~una za isporu~ene telefonske mobilne usluge za mjesec 10/08, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 25. 11. 2008. g. pa do dana isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 105,05 KM, a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Dostava ove presude tu`enom se smatra obavljenom protekom 15 dana od objave u „Dnevnom avazu“. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje na osnovu odredaba ~lana 329. ZPP-a. Stru~ni saradnik Irma ^agalj

OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 008304 10 Mal Dana, 14. 10. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, po stru~nom saradniku Ahmetovi} Fatimi, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Jaband`i} Mirsada iz Dobropolja bb, op}ina Te{anj, radi duga v.s. 385,70 KM, na osnovu ~lana 384. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`bom od 11. 03. 2010. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se nala`e tu`enom da tu`iocu plati iznos od 385,70 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 31,75 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 60,85 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 59,10 KM po~ev od 25. 06. 2009. giodne do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do dana upalte - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do dana uplate kao i da tu`iocu nadoknadi parni~ne tro{kove sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je, tako|e, predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Jaband`i} Mirsadu iz Dobropolja bb, op{ina Te{anj, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima

Rje{enje o izvr{enju na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu Ugovora o kreditu br. 0623400017 od 24. 08. 2006. godine i mjenice bez protesta serijski broj AF1346972 od 24. 08. 2006. godine, a radi ostvarenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na iznos od 598,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja prijedloga, te do potpunog namirenja, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 290,00 KM, OBAVEZUJE SE izvr{enik Kari} [ahsena iz @ivinica, Topli~ka br. 93 da namiri navedene iznose tra`iocu izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljanja rje{enja. Ukoliko izvr{enik Kari} [ahsena ne namiri navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv izvr{enika Kari} [ahsene iz @ivinica, zabranom 1/2 pla}e koju prima kod RMU „Banovi}i“ DD Banovi}i. Protiv ovog rje{enja izvr{enik ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Senka Hasi} Ibrahimovi}

64 Srijeda, 17. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

65

PRIJATELJSKA UTAKMICA Me~ sa Slova~kom u drugom planu zbog problema s Begovi}em

Nema igra~a kojeg klub mo`e sprije~iti u nastupu za reprezentaciju
Sada znam ko }e braniti protiv Rumunije, ka`e Su{i}
Dana{nja utakmica sa Slova~kom pala je u drugi plan zbog problema s dolaskom golmana Asmira Begovi}a u Bratislavu. Njegov Stouk poslao je dva dopisa Nogometnom savezu BiH, u kojima tvrdi da Begovi} ima zdravstvenih problema i da se ne mo`e priklju~iti reprezentaciji. nam je selektor Safet Su{i}. Primjedbu da su iz Stouka mo`da ucijenili Begovi}a i da je to razlog za njegov nedolazak, Su{i} nije `elio ni ~uti. - Nema igra~a kojeg klub mo`e sprije~iti da igra za reprezentaciju. Umjesto Begovi}a, ekipi je naknadno priklju~en golman banjalu~kog Borca Asmir Avduki}. Su{i} je, u me|uvremenu, ostao i bez Mensura Mujd`e. Igra~ Frajburga pojavio se u Be~u povrije|en i ve} se vratio u svoj klub. - Doktor Reuf Karabeg

Zbog povrede otpao i Mensur Mujd`a
Martin [krtel Edin D`eko

BRATISLAVA: Stadion Pasijenki Kapacitet 13.000

17.00 BHT

Uzaludni protesti
Uzalud su bili protesti vodstva na{e reprezentacije. Englezi su ostali gluhi i nijemi. Svemu je doprinio i sam Begovi}, koji se nikome nije javio.

Zabavnik Salata

Ham{ik Jendri{ek Ibi{evi} Misimovi} Vranje{ [ehi}

Protest FIFA-i
Muha

Kako nam je rekao sekretar za reprezentovanje nogometa u Nogometnom savezu BiH Munib U{anovi}, zbog postupka Stouka, FIFA-i }e biti upu}en zvani~ni protest. Pismo }e biti poslato i Stouku i Engleskom nogometnom savezu. - Klub je morao pustiti Begovi}a da ga na{ doktor pregleda. Pozvat }emo FIFA-u da postupi prema propisima i da kazni Stouk, - Neshvatljivo mi je, prije svega, da neko ne do|e, a ima {ansu da brani, da se, eventualno, pribli`i Hasagi}u i poja~a konkurenciju. Sada znam ko }e braniti protiv Rumunije. Sam mi je rije{io dilemu. Nekorektno je ovo i s njegove i sa strane kluba. Tra`it }emo sankcije za Begovi}a i Stouk - rekao

jer je bez ikakvog razloga onemogu}io Begovi}a da nastupi za reprezentaciju. Ako bi Begovi} branio u narednoj utakmici za Stouk, njegov klub riskirao bi da izgubi taj me~ slu`benim rezultatom rekao je U{anovi}. Prema njegovim rije~ima, Begovi} se nije javljao na pozive selektora Su{i}a, kapitena Emira Spahi}a i sekretara stru~nog {taba Elmira Pilava. pregledao je Mujd`u i konstatirao probleme s ote~enim koljenom i ~lankom. Posljednju utakmicu igrao je pod injekcijama. Pustili smo ga kako bi imao vremena da ozdravi do naredne utakmice svog kluba. Bilo mu je veoma krivo {to ne mo`e da igra, ali ovo je vi{a sila. Ovako isto je trebao

Rahimi} Pand`a Karhan [krtel [estak J. Durica Vajs Pjani} Sudija: Toma{ Mikulski (Poljska) Kucka D`eko Medunjanin Luli} Spahi}

Selektor: Vladimir Vajs

Selektor: Safet Su{i}

(Ilustracija: D. Hasanovi})

Avduki} stigao u Bratislavu
Asmir Avduki} dobio je ju~er {engensku vizu i u poslijepodnevnim satima preko Be~a otputovao u Bratislavu. Razgovarali smo s njim dok je na Sarajevskom aerodromu ~ekao let za Be~. - Osje}am se umorno, ali neka se dobro zavr{ilo. O~ekivao sam poziv, ali je ispalo nenadano i sve nabrzinu. Super je i jedva ~ekam da se priklju~im saigra~ima - rekao nam je Avduki}.

Su{i}: Rije{io dilemu o golmanu

Razgovor sa Misimovi}em
Su{i} je po dolasku u Bratislavu obavio razgovor sa Zvjezdanom Misimovi}em, koji prolazi kroz krizu u Galatasaraju, koji je u nedjelju na svom terenu pora`en od Manisaspora s 0:2. uraditi i Begovi} da je zaista bolestan ili povrije|en. No, ovako }e zauvijek ostati sumnja - kazao je selektor. - Razo~aran je {to ne igra. U posljednjoj utakmici nastupio je od 64. minute. Zdrav je i spreman. Vidi se na njemu da `eli igrati. Nadam se da }e mu krenuti u Bratislavi - ka`e Su{i}. ru s kapitenom Emirom Spahi}em. Selektor ne strahuje zbog debitanta na golu, a povjerenje }e, najvjerovatnije, ukazati Ibrahimu [ehi}u. - Zaigrat }e, po meni, na{a najbolja ekipa u ovom trenutku. Jo{ nisam odlu~io koliko izmjena da napravim. Volio bih {to vi{e, ali to }e zavisiti od rezultata. O~ekujem tvrdu i dobru utakmicu - rekao nam je Su{i}.
A. NOVALIJA

[ehi} na golu
Su{i} ima dosta problema u sastavljanju ekipe i ju~er se nije bio odlu~io za ekipu koja }e zapo~eti utakmicu sa Slova~kom. Vjerovatno }e umjesto Mujd`e na desni bok Ognjen Vranje{, a Boris Pand`a na mjesto stopera u pa-

Pand`a, Spahi} i Salihovi}: Sa sino}njeg treninga u Bratislavi

(Foto: J. Had`i})

66

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

sport

DRU@ENJE Legende dva kluba u „Plavom salonu“ stadiona Grbavica

Mesi: Veliki spektakl u Kataru

Biv{i asovi Sarajeva u posjeti @eljezni~aru Engleska doma}in Francuskoj
Prijateljske utakmice {irom svijeta
Ogradili se od neprikladnih izjava ~elnika bordo kluba
di{nji ~lan Kardifa D`ej Botrojd (Jay Bothroyd), koji je u ^empion{ipu postigao 15 golova do sada. Blan, s druge strane, ne}e eksperimentirati. U njegovoj ekipi su desetorica sa SP-a, a sastav je skoro identi~an kao na posljednje tri utakmice u kvalifikacijama. - I prije, a i poslije me~a s Engleskom, bit }emo se u fazi rekonstrukcije. Ovo je prilika za neke igra~e da poka`u protiv jakih protivnika da se mogu nametnuti u timu rekao je Blan, kojem }e opet Da u bh. fudbalu ipak ima i lijepih stvari, pokazali su biv{i asovi FK Sarajevo, koji su odlu~ili da posjete FK @eljezni~ar i da se u svoje ime izvinu za neprikladne izjave koje su s Ko{eva upu}ene na ra~un vodstva kluba s Grbavice. Delegaciju Sarajeva ~inili su biv{i asovi Fuad Muzurovi}, Ibro Biogradli}, Mirsad Fazlagi}, Ibrahim Sir}o, Sead Jesenkovi}, Nijaz Ferhatovi}, Fahrudin Prlja~a i Predrag Pa{i}, koje su doma}ini iz @eljezni~ara primili u „Plavom salonu“ stadiona Grbavica. U ime @eljezni~ara, svoje prijatelje s Ko{eva do~ekali su Josip Katalinski, Mi{o Smajlovi}, Enver Had`iabdi}, Brane Jelu{i}, Boris Bra~ulj i Esad Ibrahimovi} te predsjednik kluba Sabahudin @ujo, direktor D`elaludin Muharemovi}, ~lan Predsjedni{tva D`emal Bisi}

Veliki dueli Argentine i Brazila te Portugala i [panije
Engleska i Francuska ve~eras }e u me|usobnom duelu na Vembliju poku{ati saprati gorak okus godine na izmaku. Obje selekcije podbacile su na Svjetskom prvenstvu, nakon ~ega su Francuzi promijenili selektora. Umjesto Rajmona Domeneka (Raymond Domenech) do{ao je Loran Blan (Laurent Blanc). Nakon kiksa na startu i poraza od Bjelorusije, „Trikolori“ su nanizali tri pobjede, uklju~uju}i i onu na Ko{evu 7. septembra nad reprezentacijom Bosne i Hercegovi-

Parovi i satnica
Crna Gora - Azerbejd`an (13 sati), Rusija - Belgija (17), Argentina - Brazil (18), Ma|arska - Litva (18), Izrael - Island (18.30), Danska - ^e{ka (20.15), [vicarska - Ukrajina (20.15), Austrija - Gr~ka (20.30), Holandija - Turska (20.30), Poljska - Obala Slonova~e (20.30), [vedska - Njema~ka (20.30), Irska - Norve{ka (20.30), Slovenija - Gruzija (20.45), Engleska - Francuska (21), Portugal - [panija (22).

Biogradli}, Jesenkovi} i Katalinski: Stari sportski prijatelji

(Foto: F. Fo~o)

i trener Amar Osim. - Legende Sarajeva izrazile su `elju da se ograde od pona{anja nekih ~lanova njihove uprave te da odnosi sa @eljezni~arom budu, kakvi

su uvijek i bili, normalni i korektni. Organizirali smo lijepo dru`enje, kakvo i prili~i najve}im bh. klubovima, i nadamo se da }emo se u bu-

du}nosti jo{ ~e{}e susretati i pokazati da po{tovanje izme|u starih sportskih prijatelja ne}e i ne mo`e biti ugro`eno - rekao je MuharZ. [. emovi}.

Rumunija protiv Italije
I ostali protivnici iz na{e kvalifikacione grupe aktivni su ove srijede. Rumunija }e u Bukure{tu do~ekati Italiju. Na{ naredni protivnik u kvalifikacijama bit }e na pravom isku{enju. Bjelorusija }e na megdan Omanu. Albane (2:0), te u na{oj grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo zauzimaju prvo mjesto. Stoga }e njihov londonski duel s Englezima za nas biti u sredi{tu pa`nje me|u mnogim prijateljskim utakmicama koje se igraju danas. Englezi su remizirali protiv Crne Gore pa je na Fabiju Kapelu (Fabio Capello) opet veliki pritisak. Italijan je za ovu utakmicu pozvao ~etvoricu debitanata. Napada~ Njukasla Endi Kerol (Andy Caroll), stoper Man~ester junajteda Kris Smoling (Chris Smalling) i vezni igra~ Sanderlenda D`ordan Henderson (Jordan Henderson) imaju po 20 godina. ^etvrti je 28-gonija }e ugostiti susjednu Makedoniju, dok je Luksemburg doma}in Al`iru. Parovi i satnica: Oman - Bjelorusija (15.30), Albanija - Makedonija (18), Luksemburg - Al`ir (20.15), Rumunija - Italija (20.30). nedostajati Frank Riberi (Franck Ribery). Portugal i [panija su zajedni~ki kandidati za SP 2018. godine. U Lisabonu }e u prijateljskom susretu promovirati ovu kandidaturu. Posljednji duel starih znanaca na SP-u u Ju`noj Africi rije{en je golom Davida Vilje (Villa), koji je poslao [pance u ~etvrtfinale, a Portugal ku}i. Jedan od najve}ih me|udr`avnih duela odigrat }e se u Kataru, gdje }e se sastati Argentina i Brazil. „Gau~osi“ su pet me~eva bez pobjede nad Brazilom, posljednji put dobili su ih u kvalifikacijama za SP u Njema~koj u Buenos Airesu (A. N.) u junu 2005. (3:1).

Vele` izme|u Slavije i Sarajeva

Sumornu jesen zaklju~iti pobjedom
Sli~no kao i u Trebinju ili Tuzli, fudbaleri Vele`a su i u Lukavici u nedjelju ostavili dobar dojam, ali su, usljed nedostatka sre}e, koncentracije i malo vi{e sudijske pravde, ostali kratkih rukava protiv Slavije (1:2). - I{li smo bez imperativa s ciljem da odigramo dobro i da poku{amo izvu}i pozitivan rezultat. Igra nije bila lo{a, stvorili smo nekoliko dobrih prilika, ali nas je sre}a, kao i u Tuzli, ponovo zaobi{la. O golu koji nam je poni{ten te o jedanaestercu koji je dosu|en u korist Slavije, ne `elim da govorim, jer se nadam da }e organi nadle`ni za su|enje dobro prostudirati te situacije i donijeti prave odluke - ka`e vezni igra~ Vele`a Riad Demi}, koji je zbog povrede napustio teren u 57. minuti. - Dobio sam udarac u predjelu desne potkoljenice, ali nije ni{ta stra{no. Bit }u spreman za Sarajevo. Nadam se da }emo jesen zaklju~iti pobjedom - dodaje F. I. Demi}.

Demi}: Spreman za Sarajevo

Druga liga FBiH
Centar, 14. kolo: Vratnik Rudar 3:1, Krivaja - Mladost (DK) 2:0, Usora - Natron 1:0, Ozren - Mladost (@) 5:0, Biser/Orli} - Pobjeda 4:1, Bosna - Borac 4:0, TO[K UNIS 1:1. Slobodan je Famos. Poredak: Bosna 29 (13 utakmica), Borac 28 (13), UNIS 26 (12), Usora 26 (13), TO[K 25 (13)... S. A. Jug, 15. kolo: Tomislav Sloga (LJ) 2:1, Brotnjo - Rama 1:0, Branitelj - Troglav 4:0, Drinovci - Grude 3:0, Lokomotiva - Vi{i}i 1:0, Sloga (GV) - Turbina 3:0, Kame{nica - Kupres 1:0. Stolac je slobodan. Poredak: Branitelj 39, Sloga (GV) 31, Turbina 26, Vi{i}i 25, Troglav 22.. Er. B. Sjever, 14. kolo: Sloga (Toj{i}i) - Tuzla 4:1, Od`ak 102 - Mladost (M) 0:2, Mladost (T) - Sloga (Tolisa) 5:0, Bosna (M) - Hajduk 1:0, Radni~ki - Radnik 2:0, Dinamo Ingram 1:0, Bratstvo - Priluk 2:0, Mramor - Bosna (K) 2:1. Poredak: Bratstvo 31, Mramor 31, Sloga (Toj{i}i) 27, Priluk 25, Radnik 24... S. Ho. Zapad 1, 11. kolo: NK Vitez - FK Vitez 0:0, Busova~a - Rijeka 1:2, Vla{i} - Kiseljak 0:3, Stani} Kre{evo Brnjaci 4:0, [anti}i - Jajce 3:1, Radnik - Fojnica 2:0. Poredak: Kiseljak 28, NK Vitez 26, Rijeka i FK Vitez po 23, Vla{i} 16... A. M.

Omladinska Premijer liga BiH - 14. kolo

Sjever
KADETI: ^elik Modri~a 1:1, Zvijezda Drina 3:1, Sloboda Rudar 0:1, Kozara - Budu}nost 3:0, Travnik Borac 1:4. Poredak: Borac 34, Sloboda 32, Kozara 27, Zvijezda 24, Rudar 23... JUNIORI: ^elik Modri~a 2:1, Zvijezda Drina 5:2, Sloboda Rudar 5:0, Kozara - Budu}nost 3:0, Travnik Borac 3:0. Poredak: Sloboda 29, Zvijezda 27, Kozara 25, Drina 19, Travnik 19...

Jug
KADETI: Sarajevo @eljezni~ar 6:0, Radnik - Olimpic 3:0, Rudar Slavija 0:2, Vele` - [iroki Brijeg 1:3, Leotar Zrinjski 1:2. Poredak: Sarajevo 33, @eljezni~ar 31, [iroki Brijeg 28, Zrinjski 27, Radnik 22... JUNIORI: Sarajevo @eljezni~ar 4:1, Radnik Olimpic 2:2, Rudar - Slavija 1:0, Vele` - [iroki Brijeg 2:1, Leotar - Zrinjski 0:1. Poredak: Zrinjski 29, Olimpic 25, Sarajevo 25, @eljezni~ar 23, [iroki Brijeg 22... S. A.

Kvalifikacije za EP 2012

Hrvatska do~ekuje Maltu
Danas }e se odigrati i dva me~a u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. U zagreba~kom Maksimiru u 17.30 sati Hrvatska }e ugostiti Maltu. Hrvatska je apsolutni favorit u ovom me~u. Hrvati bi pobjedom pretekli Gr~ku na prvom mjestu. Imali bi 10 poena, dva vi{e od Grka, {to bi ih dovelo u lijepu prednost prije proljetnog nastavka kvalifikacija. U isto vrijeme u Helsinkiju }e po~eti duel izme|u Finske i San Marina. Obje ekipe su na dnu tabele bez bodova i ovo }e Fincima biti prilika za prvu pobjedu u kvalifikacijama. A. N.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

67

Borac

1:0

@eljezni~ar

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika 14. kola
Lista strijelaca
8 - Tosunovi} (Zvijezda) 7 - Nikoli} (Borac), Faji} (Travnik), Lendri} (Zrinjski) 6 - Zeba (@eljezni~ar), Roskam ([. Brijeg) 5 - D`afi} (Rudar), I. Radovanovi} (Slavija), [ili}, Vagner ([. Brijeg)...

Stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 6.500. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}nici: Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i) i Sreten Udovi~i} (Prijedor). Delegat: Radislav Kunda~ina (Trebinje). Strijelac: 1:0 - Maleti} (15). @uti kartoni: Raspudi}, Nikoli}, @ari} (Borac), ]ulum, Markovi} (@eljezni~ar). Igra~ utakmice: Milan Stupar (Borac) 8. BORAC: Avduki} 7, ]ori} 7,5, Stupar 8, Pu-

ziga}a 7, Nikoli} 7, Raspudi} 7, Miki} 7,5 (86. @ari} -), Trivunovi} 8, Staji} 7,5, Stan~eski 6,5 (61. Grahovac 7), Maleti} 8 (61. Muminovi} 7,5). Trener: Vlado Jagodi}. @ELJEZNI^AR: [ehi} 7,5, ^oli} 6,5 (61. Vi{}a 6,5), Markovi} 7,5, Savi} 7, Zeba 6,5 (75. Perak -), Stani} 6,5, Kerla 6,5, ]ulum 7 (75. Balji} -), Vasili} 6,5, Be{lija 7,5, Popovi} 7. Trener: Amar Osim.

Asistenti
6 - Zeba (@eljezni~ar) 4 - Hamzagi} (Sarajevo), [ili} ([iroki B.), [iljak (Travnik), Nuhanovi} (Zvijezda), Be{lija (@eljezni~ar) 3 - Pranjkovi} (Travnik), Stan~eski (Borac) 2 - Staji}, Puziga}a, Sakan, Miki} (Borac), Zrnanovi}, [migalovi} (Budu}nost), Brkovi}, Puri} (^elik), Mandi}, Rajovi} (Leotar), Alimanovi} (Olimpic), Da{i}, @eri}, Kantar, Kova~evi} (Rudar), Kokot, Todorovi} (Slavija), Gavari}, Halilovi}, ^ehaji}, Smajlovi} (Sloboda), Bari{i}, Diogo, Ivankovi} ([iroki B.), Badrov, Varupa (Travnik), Oki} (Vele`), @i`ovi}, Ivankovi} (Zrinjski), Tosunovi} (Zvijezda), Popovi} (@eljezni~ar)...

Sarajevo

1:1

Drina
SARAJEVO: Hamzi} 5, Arsenijevi} 6, Trebinjac 5, D`akmi} 6, Guti} 6, Muharemovi} 5,5, Nuhi} 5 (56. Jahovi} 5), Hamzagi} 5,5, Avdi} 5,5, Koja{evi} 5 (62. Sulji} 5), [}epanovi} 6,5. Trener: Mirza Vare{anovi}. DRINA: Maksimovi} 6,5, Obradovi} 7, Mitrovi} 6, Kikanovi} 6, Mihajlovi} 6, Lazarevi} 6, Risti} - (24. \eri} 6, 90. A}imovi} -), Krezovi} 6, Popovi} 5,5, \elmi} 6, ]ulum 5,5 (51. Jeremi} 5,5). Trener: Darko Vojvodi}.

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“. Gledalaca: 1.500. Sudija: Darko Obradovi} (Stolac) 7. Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik), @eljko Mari} (Doboj). Delegat: Mirsad D`uzdanovi} (@ivinice). Strijelci: 0:1 - Obradovi} (90+3), 1:1 - [}epanovi} (90+4, D`akmi}). @uti kartoni: D`akmi} (Sarajevo), Obradovi}, Kikanovi}, Popovi} (Drina). Igra~ utakmice: Nemanja Obradovi} (Drina) 7.

Zrinjski

4:3

[iroki Brijeg
ZRINJSKI: Had`i} 6,5, Grabus 5,5, D`idi} 6, Sal~inovi} 6, Selimovi} 6 (58. Dragi~evi} 7), M. Ivankovi} 7,5, Stjepanovi} 6, Zadro 6 (87. Mili~evi} -), Lendri} 6,5 (71. Zovko -), Pehar 6, Ani~i} 6. Trener: Slaven Musa. [IROKI BRIJEG: Mari} 5,5, Diogo 5,5, Bari{i} 5,5, Ko`ul 5,5 (73. Varea 6), ]utuk 5, Brekalo 5, J. Ivankovi} 5,5, Vagner 6, [ili} 5,5, Roskam 5,5, Mi{i} 6 (79. Ljubi} -). Trener: Ivo I{tuk.

Lendri}: Primakao se vrhu liste strijelaca

Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Gledalaca: 2.000. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 7. Pomo}nici: Rusmir Ba{i} (Sarajevo), Goran Dujak (Od`ak). Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno). Strijelci: 1:0 - Lendri} (2), 1:1 - Mi{i} (8, J. Ivankovi}), 1:2 - Vagner (12), 2:2 - M. Ivankovi} (64), 3:2 - Dragi~evi} (66, M. Ivankovi}), 4:2 - Dragi~evi} (81, Ivankovi}), 4:3 - Varea (86). @uti kartoni: M. Ivankovi} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Mario Ivankovi} (Zrinjski) 7,5.

Olimpic

1:0

Zvijezda
OLIMPIC: Lu~i} -, Suljevi} 6,5, Salki} 6,5, Je{e 6,5, Suba{i} 6,5, M. Vidovi} 6,5, Velagi} 6,5, Durak 7 (90. [adi} -), Alimanovi} 7 (81. ^ulov -), Rodrigo 6,5, Tijago 7 (90. Kreser -). Trener: Mehmed Janjo{. ZVIJEZDA: Smaji} 6, Nezi} 5, Vasiljevi} 5,5, Nuhanovi} 5, Tosunovi} 5, [est 5 (63. \ori} 5), Bedak 5 (74. A. Vidovi} -), Jusi} 5, Deli} 5, Niki} 5 (81. Husi} -), Kne`evi} 5. Trener: Zoran ]urguz.

Junak

Tragi~ar

Potez

Mario Ivankovi}
Kapiten Zrinjskog bio je najbolji igra~ hercegova~kog derbija. U trenucima kada se lomio rezultat Mario Ivankovi} je prvo izjedna~io na 2:2, a zatim je namjestio dva gola Mati Dragi~evi}u, {to je poguralo Zrinjski ka pobjedi nad [irokim Brijegom.

Asim [kalji}
Odbrambeni igra~ Vele`a zape~atio je sudbinu svog tima u 70. minuti susreta u Lukavici. On je igrao rukom u svom kaznenom prostoru, {to nije pro{lo neka`njeno. Udarac s bijele ta~ke iskoristio je Bojan Regoje i poslao Vele` u ponor poraza.

Darko Maleti}
Vezni igra~ Borca je u 15. minuti derbija kola rije{io susret iza{av{i sam ispred golmana @eljezni~ara Ibrahima [ehi}a i postigav{i jedini gol na utakmici. Bio je to potez kola, koji je postavio Borac za jesenjeg prvaka.

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“. Gledalaca: 100. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica). Pomo}nici: Admir Forto (Vitkovi}i), Sini{a Janji} (Bijeljina). Delegat: Alija Kurtali} (Visoko). Strijelac: 1:0 Alimanovi} (70). @uti kartoni: Lu~i}, ^ulov (Olimpic), Smaji}, Nezi}, Vasiljevi}, Tosunovi}, Bedak, Niki} (Zvijezda). Igra~ utakmice: D`enan Durak (Olimpic) 7.

Slavija

2:1

Vele`
SLAVIJA: Tomovi} 5,5, Popovi} 6,5, Regoje 7, Lackanovi} 6,5, Stankovi} 7, Ogle~evac 7,5, Simi} 6,5, Kokot 6,5, B. [e{lija 6 (64. Todorovi} -), Peri{i} 6,5 (55. N. [e{lija 6), I. Radovanovi} 6,5 (90. S. Radovanovi} -). Trener: Dragan Bjelica. VELE@: Bori} 6, Iveti} 5,5, As. [kalji} 6, Jazvin 5,5, Zaimovi} 6, Demi} 5,5 (57. Brkovi} 6), Hasanovi} 6, Durakovi} 6 (85. Lelo ), Ar. [kalji} 5,5, ]emalovi} 6, Mahmutovi} 5,5 (76. Zolj -). Trener: Adis Obad.

Stadion Slavije u Lukavici. Gledalaca: 300. Sudija: Ljubi{a Vrhovec (Lakta{i) 7. Pomo}nici: Asmir Budimli} (Biha}), @eljko Dragojevi} (Banja Luka). Delegat: Rudolf Mari} (Posu{je). Strijelci: 1:0 - Ogle~evac (33), 1:1 - Hasanovi} (68, As. [kalji}), 2:1 - Regoje (70 penal). @uti kartoni: Stankovi}, B. [e{lija (Slavija), Demi}, As. [kalji}, Hasanovi}, Ar. [kalji}, ]emalovi} (Vele`). Igra~ utakmice: Nedim Ogle~evac (Slavija) 7,5.

Budu}nost

2:1

Leotar
Omi} 6,5 (56. Slomi} 7), ^ergi} 7, Zrnanovi} 7, ^oli} 7, Ikanovi} 6,5 (62. Jahi} 6), Halilovi} 7, Sarajli} 6,5, Haski} 7, [migalovi} 7 (82. Piri} -). Trener: Munever Rizvi}. LEOTAR: Milenkovi} 6, Radovi} 6, Todorovi} 6 (64. Prelo 5,5), ^aji} 5,5, [araba 6,5, Koki} 5,5, Andri} 5,5, Mandi} 6,5 (65. Vrane{evi} 5,5), Leki} 5,5, Marjanovi} 5,5 (77. Milutinovi} -), Rajovi} 6,5. Trener: Dragan Spai}.

Kartoni
Zrinjski Olimpic Borac [iroki B. @eljezni~ar Rudar Sarajevo Drina Vele` Slavija Sloboda Leotar Travnik Zvijezda Budu}nost ^elik `uti 22 28 30 31 28 41 39 36 39 42 45 45 46 49 53 54 crveni 1 0 0 1 3 0 2 4 3 2 2 2 3 2 2 6 bodova 24 28 30 33 34 41 43 44 45 46 49 49 52 53 57 66 Borac Budu}nost ^elik Drina Leotar Olimpic Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar za -/-/1/1 1/0 2/1 1/0 -/3/2 3/3 -/1/1 2/2 -/-/1/1 1/1

Penali
doma}in protiv 1/1 -/-/-/-/1/1 -/-/1/1 1/1 1/1 3/3 1/1 1/1 -/-/gost za protiv -/1/0 -/1/1 -/-/-/2/2 1/1 2/2 -/-/-/-/1/1 -/1/1 2/2 -/2/2 2/2 1/0 -/1/0 1/1 1/1 -/-/1/1 1/0 3/3 2/2

Gradski stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 1.500. Sudija: Ante @ivkovi} (Ora{je) 6. Pomo}nici: Dragan Keranovi} (Prijedor) i Anto Su~i} (Nova Bila). Delegat: Vitomir [ili} (Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Mandi} (43, Rajovi}), 1:1 - Slomi} (83, Sarajli}), 2:1 - Haski} (90+2, ^ergi}). @uti kartoni: [migalovi}, Sarajli}, Ikanovi} (Budu}nost), Radovi}, Mandi}, Marjanovi} (Leotar). Igra~ utakmice: Emir Halilovi} (Budu}nost) 7. BUDU]NOST: Husi} 6,5, ^amrkovi} 6,5,

Sloboda

2:0

^elik
SLOBODA: Mujki} 6,5, Aleksi} 6,5 (59. Drakul 6), Jogun~i} 7, Malki} 7, Efendi} 6,5, Gavari} 7, Halilovi} 7,5, Zoleti} 7, Raca 7, Smajlovi} 7,5 (90. Aljuki} -), Beki} 6,5 (78. Daji} -). Trener: Denis Sadikovi}. ^ELIK: Bilobrk 5,5, ^ovi} 5, Zahirovi} 5,5, Duro 5,5 (71. [i{i} -), Puri} 5, Adilovi} 5,5 (71. Obu}a -), Milo{evi} 5, Nemeljakovi} 5,5, Sadikovi} 5, Kapetan 5, D`afi} 6 (78. Isakovi} -). Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Tabela
1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [iroki 5. Slavija 6. Rudar 7. Olimpic 8. Travnik 9. Zvijezda 10. Sloboda 11. Budu}nost 12. Leotar 13. ^elik 14. Zrinjski 15. Vele` 16. Drina 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 8 7 7 7 5 6 6 5 5 4 5 4 5 4 3 3 1 4 1 1 6 3 1 4 3 5 2 4 1 1 2 1 5 3 6 6 3 5 7 5 6 5 7 6 8 9 9 20:6 24:12 19:10 29:22 22:22 15:14 14:14 23:20 13:15 13:14 14:16 14:25 14:14 16:21 15:27 11:24 33 25 25 22 22 21 21 19 19 18 17 17 16 16 13 11

Doma}in
1. Slavija 2. Sarajevo 3. Borac 4. @eljezni~ar 5. Sloboda 6. Rudar 7. Zrinjski 8. Travnik 9. Leotar 10. [iroki 11. Zvijezda 12. ^elik 13. Budu}nost 14. Olimpic 15. Drina 16. Vele` 8 8 78 6 7 8 8 6 6 6 7 6 8 8 6 5 7 6 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 2 0 1 2 1 1 4 1 0 0 1 4 0 3 3 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 2 2 3 3 14:5 13:3 13:5 16:1 11:2 13:6 13:8 19:8 10:4 17:7 7:4 8:3 10:8 6:5 7:8 9:12 21 19 17 16 16 16 16 15 15 13 13 12 12 12 9 6 1. Borac 2. Olimpic 3. [iroki 4. @eljezni~ar 5. Sarajevo 6. Zvijezda 7. Budu}nost 8. Rudar 9. ^elik 10. Travnik 11. Vele` 12. Sloboda 13. Drina 14. Leotar 15. Slavija 16. Zrinjski

Gost
6 6 8 8 6 7 6 6 8 8 8 6 8 8 6 6 5 3 3 3 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 4 1 1 2 2 2 1 0 0 3 5 5 2 5 3 3 4 6 6 5 6 6 5 6 7:1 16 8:9 9 12:14 9 8:11 9 6:7 6 6:11 6 4:8 5 2:8 5 6:11 4 4:12 4 5:15 4 2:12 2 4:16 2 4:21 2 8:17 1 3:13 0

Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca 2.000. Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka) 6,5. Pomo}nici: Hrvoje Turudi} (^itluk) i Edin Imamovi} (Sarajevo). Delegat: Husein Kamber (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Halilovi} (18, Smajlovi}), 2:0 - Smajlovi} (70). @uti kartoni: Efendi}, Halilovi}, Smajlovi} (Sloboda), Bilobrk, Zahirovi}, Milo{evi}, D`afi} (^elik). Crveni karton: Efendi} (90 - drugi `uti). Igra~ utakmice: Almir Halilovi} (Sloboda) 7,5.

Rudar
Stadion u Prijedoru. Gledalaca: 1.500. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 6. Pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (Lukavica) i Almir ^i{i} (Mostar). Delegat: Radika Mari} (Bijeljina). Strijelci: 1:0 - Da{i} (51, Kova~evi}), 1:1 - Eri} (89, Terzi}). @uti kartoni: Tripi}, [odi}, Staki}, Ku{lji} (Rudar), Helvida, Saraj~i}, Badrov (Travnik). Igra~ utakmice: Dalibor Dragi} (Rudar) 7,5.

1:1

Travnik

RUDAR: Tripi} 6,5, [odi} 6,5, Kotaran 7, Staki} 7, Dragi} 7,5, Kiki} 6,5 (73. Radivojac 6), Da{i} 7, @eri} 6,5 (57. Brki} 65), Ku{lji} 6,5, Kova~evi} 7, Kantar 6. Trener: Boris Gavran. TRAVNIK: Adilovi} 6,5, Terzi} 7, Zatagi} 6,5, Helvida 7, Ribi} 7, [iljak 6, Badrov 6, Saraj~i} 6 (62. Eri} 6,5), ^uri} 6 (62. Varupa 6), Pranjkovi} 6,5, A. D`afi} 6. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Propustio samo 2006.

Zlatan Ibrahimovi} po peti put nogometa{ godine u [vedskoj
Napada~ italijanskog Milana Zlatan Ibrahimovi} izabran je po peti put za nogometa{a godine u [vedskoj. Laskavi naslov prvi put mu je pripao 2005. godine, a do danas samo 2006. nije ponovio taj uspjeh. Ibrahimovi} je u ponedjeljak nave~er na sve~anosti u Malmeu preuzeo „Zlatnu loptu“ {vedskog nogometa. Zlatan je nakon nesretne sezone u Barceloni ljetos pre{ao u Milan. Profesionalnu karijeru po~eo je u Malmeu, a prvi strani klub bio mu je Ajaks iz Amsterdama. Potom je igrao za Juventus i Inter. Za {vedsku reprezentaciju postigao je 25 golova u 66 nastupa. [ve|ani }e danas igrati prijateljsku utakmicu protiv Njema~ke, ali Ibrahimovi}, najvjerovatnije,

68

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

sport

FORMULA 1 Novi svjetski prvak Sebastijan Fetel

Ova titula nije kraj
I u idu}u sezonu u}i }emo puni motiva, s `eljom da odbranimo obje titule
Novi kralj Formule 1 Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) izjavio je ju~er da je titula svjetskog prvaka samo po~etak. Obe}ao je da }e njegov tim Red Bull i dogodine biti takmac za obje titule. Fetel (23) u nedjelju je postao najmla|i svjetski prvak nakon {to je pobijedio u utrci za Veliku nagradu Abu Dabija. - Nije ba{ da sam postao svjetski prvak preko no}i. To je cilj kojem sam te`io jo{ kao dje~ak - kazao je u razgovoru sa medijima u Salcburgu, gdje je sjedi{te njegovog tima. - No, ova titula nije kraj. Ljudi koji nas poznaju, mogu biti sigurni da }emo i u idu}u sezonu u}i puni motiva, s `eljom da odbranimo obje titule - dodao je misle}i na konstruktorski naslov koji su on i Mark Veber (Webber) osigurali za Red Bull-Renault. Fetel }e se idu}i put utrkivati 27. novembra u tradicionalnoj „Utrci {ampiona“ u Dizeldorfu, gdje }e nastu-

Malme: Ibrahimovi} s (Foto: AFP) nagradom

ne}e nastupiti, jer je iscrpljen nedjeljnim derbijem Serije A protiv Intera, u kojem je Milan slavio s 1:0 njegovim pogotkom iz penala.

Nakon {to je kritizirao Glena D`onsona

Hod`son se izvinio zbog komentara
Menad`er Liverpula Roj Hod`son (Roy Hodgson) izvinio se zbog svojih komentara o formi Glena D`onsona (Glenn Johnson) koji su interpretirani kao kritika forme ovog odbrambenog igra~a. D`onson se po~etkom sezone borio s povredama i nije uspijevao prona}i ritam utakmica. Zbog problema s butnim mi{i}em, propustio je posljednja tri me~a Liverpula. Nakon remija s Viganom, Hod`son je rekao da „D`onson nije dostigao nivo koji mu je osigurao poziciju startera u engleskoj reprezentaciji“. Nakon toga, pojavili su se izvje{taji o D`onsonovom nezadovoljstvu na Enfildu te da je njegov odnos sa menad`erom uni{ten. - Svi `elimo da D`onson dostigne reprezentativnu formu, ali to nema ni{ta s tim {to je trenutno povrije|en. Ono je bio uop}en komentar. Imamo igra~a koji nam mo`e pomo}i i nadamo se da }e nam omogu}iti da tim napreduje njegovim ulaskom u ekipu kako bismo pobje|ivali - rekao je Hod`son nakon poraza od Stouka. (A. N.)

piti sa Mihaelom [umaherom (Michael Schuma-

cher), jedinim Nijemcom koji je prije Fetela osvojio ti-

tulu svjetskog prvaka u Formuli 1.

Hod`son: D`onson mo`e pomo}i

Slavni maratonac se predomislio

Donadoni umjesto Bizolija?
Nakon serije lo{ih rezultata, vodstvo italijanskog prvoliga{a Kaljarija uru~ilo je otkaz treneru Pjerpaolu Bizoliju (Pierpaolo Bisoli), a kao najozbiljniji kandidat za njegovog nasljednika spominje se biv{i selektor Roberto Donadoni. Mom~ad sa Sardinije je u prvih 12 kola ubilje`ila samo dvije pobjede i nalazi se na 17. mjestu Serije A s dva boda vi{e od Barija, koji dr`i posljednje, 20. mjesto.

Gebreselasije ipak nastavlja karijeru
Svjetski rekorder u maratonu Haile Gebreselasije (Gebreselassie) povukao je odluku o zavr{etku karijere. Etiopljanin je pro{le sedmice rekao da se povla~i zbog povrede koljena, ali se nekoliko dana poslije pokajao zbog te izjave. - Gebreselasije je otputovao u Volegu, u Etiopiji, gdje je bila odr`ana utrka. Tamo je izjavio da }e se takmi~iti dok ga zdravlje bude slu`ilo. Narod u Etiopiji od njega o~ekuje da nastavi da tr~i - rekao je trener 38godi{njeg atleti~ara Voldemeskel Kostre. Prema njegovim rije~ima, Gebreselasije takmi~it }e se jo{ osam godina, uklju~uju}i nastup na Olimpijskim igrama u Londo(E. J.) nu 2012.

Glejzer osloba|a Man~ester dijela dugova

Otplatit }e najnepovoljniji kredit
Vlasnik Man~ester junajteda Malkolm Glejzer (Malcolm Glazer) saop}io je da }e do 22. novembra otplatiti kredit od 220 miliona funti, koji je uzeo 2005. godine prilikom kupovine kluba. Rije~ je o najnepovoljnijem kreditu uzetom u posljednjih pet godina, s godi{njom kamatom od ~ak 16,25 posto, prenose agencije. Iako to nije navedeno, Reuters navodi da }e kredit biti otpla}en sredstvima koja nemaju veze s klubom. No, ni nakon {to otplati ovaj kredit Man~ester junajted ne}e biti ni blizu finansijskoj situaciji kakvu je imao prije prodaje, kada nisu postojali dugovi. Prema kvartalnom finansijskom izvje{taju od 30. septembra, ukupna dugovanja Junajteda smanjena su sa 521,7 na 509,4 miliona funti. Magazin „Forbes“ procijenio je prije dva mjeseca da klub vrijedi 1,8 milijardi dolara. Gebreselasije: Pokajao se nakon izjave

Zavr{ni Masters teniske sezone
Zavr{ni Masters teniske sezone - ATP finale bit }e odigran u londonskoj O2 areni od 21. do 28. novembra, a nastupit }e osmorica najboljih igra~a svijeta. Grupu A ~init }e [panac Rafael Nadal, Srbijanac Novak \okovi}, ^eh Toma{ Berdih (Berdych) i Amerikanac Endi Rodik (Andy Roddick), dok }e u grupi B igrati [vicarac Ro`e Federer (Roger), [ve|anin Robin Soderling, Britanac Endi Marej (Andy Murray) i [panac David Ferer (Ferrer). Po dvojica prvoplasiranih idu u polufinale.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 17. novembar/studeni 2010.

69

KO[ARKA Upravni odbor KSBiH promijenio komesara

Bo{njak umjesto Kored`ije, Pravilnik ostao na snazi
Sistem rotacije nije toliko sporan koliko ~injenica da je usvojen u momentu kada je sezona ve} po~ela, a da prethodno nisu utvr|eni kriteriji
„Kad se sve u ovoj dr`avi rotira, za{to ne bi i komesar takmi~enja“, o~ito je logika kojom se rukovodio Upravni odbor Ko{arka{kog saveza BiH uskrativ{i povjerenje Nadiru Kored`iji iz Zenice. Njegovu poziciju }e, a na inicijativu Ko{arka{kog saveza Herceg-Bosne, koji obuhvata klubove s hrvatskim predznakom iz BiH, preuzeti Bo`o Bo{njak, nekada{nji tim-menad`er aktuelnog bh. prvaka [irokog TT kabela. lno usvojen, a jedino je bilo sporno kada stupa na snagu. I ta je dilema rije{ena, Pravilnik va`i od teku}e sezone. Time je znatno porastao zna~aj rezultata na doma}oj sceni (bodovat }e se u~inak u Prvenstvu i Kupu BiH te
Jasikevi~ijus: ^etiri titule u Euroligi

Poja~anje za litvanskog prvaka

Uskoro o reprezentaciji
Odlukom Upravnog odbora, ve} biv{i komesar Nadir Kored`ija preuzet }e du`nost kontrolora su|enja. Za nadati se da }e ~lanovi Upravnog odbora jednak entuzijazam kojim su lobirali za smjenu komesara, ispoljiti i kada na dnevnom redu bude finansiranje reprezentativnih aktivnosti, posebno u~e{}a na Eurobasketu 2011., te druge bitne teme bh. ko{arke. u me|unarodnim takmi~enjima), posebno u Kupu, ~ija bi zavr{nica, prema zamisli Mahmutovi}a, trebala postati pravi praznik bh. ko{arke. Predlo`eno je da se zavr{nica Kupa BiH igra po sistemu sli~nom u [paniji, s osam ekipa ({est najboljih iz Prvenstva plus bh. predstavnici u NLB ligi [iroki i IgoE. J. kea).

Jasikevi~ijus uz Bajramovi}a
Legenda evropskih parketa vra}a se ku}i. Slavni litvanski ko{arka{ [arunas Jasikevi~ijus, koji je osvojio ~etiri titule prvaka Eurolige (najvi{e od svih aktivnih igra~a), pristupio je ekipi u kojoj je po~eo karijeru - Litvos ritasu. Navodno bi 34-godi{nji bek u dresu litvanskog prvaka, za koji nastupa i kapiten BiH Kenan Bajramovi}, mogao zaigrati ve} danas u me~u 5. kola grupe C Eurolige protiv Cibone (18.45 sati). Jasikevi~ijus je osvajao Euroligu sa {panskom Barcelonom (2003), izraelskim Makabijem (2004, 2005) i gr~kim Panatinaikosom (2009), koji je napustio na kraju pro{le sezone. Dvanaesti je strijelac u historiji Eurolige sa 1.832 poena i ~etvrti po asistencijama (543). U ostalim me~evima 5. kola Eurolige sastaju se: Danas: GRUPA A: Partizan Kaha Laboral (20.45). GRUPA B: [arlroa - Real Madrid (20), Lotomatika - Olimpijakos (20.30). GRUPA C: [ole - Fenerbah~e Ulker (20.30), Montepaski - Barcelona (20.45). GRUPA D: Union Olimpija - Valensija (20.45). Sutra: GRUPA A: @algiris - Himki (18.45), Makabi - Prokom (20). GRUPA B: Bamberg - Unikaha (20.30). GRUPA D: Efes Pilsen - CSKA (20.45), Armani Milano - Panatinaikos (E. J.) (20.45).

Povi{eni tonovi
- Upravni odbor prihvatio je prijedlog da se uvede rotacija na mjestu komesara. Bo{njak }e ovu funkciju obavljati dvije godine, nakon ~ega }e na red do}i predstavnik iz KS Republike Srpske - ka`e Harun Mahmutovi}, generalni sekretar KSBiH. Saznajemo da je izglasavanju prethodila rasprava u kojoj je bilo povi{enih tonova. Sam princip rotacije ni-

Bo{njak: Novi komesar takmi~enja

je toliko sporan koliko ~injenica da je usvojen u momentu kada je sezona ve} po~ela, a da prethodno nisu utvr|eni kriteriji na osnovu kojih bi bio proveden izbor komesara.

Maksimalno ~etiri stranca?
Upravni odbor na~elno je dogovorio da se broj stranaca od sezone 2011/2012 ograni~i na ~etvoricu po klubu, a da se ovo ograni~enje odnosi i na igra~e iz Srbije i Hrvatske, {to do sada nije bio slu~aj. Kona~na odluka o~ekuje se za mjesec. Mahmutovi} je zadovoljan i time {to je usvojen prijedlog prema kojem }e od naredne godine klubovi biti du`ni da u svakom trenutku na parketu imaju barem po jednog igra~a mla|eg od 19 godina.

No, u KSBiH vjeruju da ova promjena ne}e izazvati potrese. Uostalom, za razliku od vremena kada je takmi~enje vodila tro~lana komisija, a krivica za lo{e poteze prebacivala se na „onog drugog“, sada se, ako ni{ta drugo, barem zna ko {ta radi i za {ta odgovara.

Sistem Kupa
Raspravljalo se i o ve} famoznom Pravilniku bodovanja, na osnovu kojeg }e se delegirati bh. klubovi za me|unarodna takmi~enja. Prema na{im informacijama, Pravilnik je pre`ivio iz prostog razloga - {to je lega-

U NBA nema vi{e nepora`enih

Novicki zaustavio Hornetse
U NBA ligi nema vi{e nepora`enih ekipa. D`ejson Teri (Jason Tery, 26 poena) i Dirk Novicki (Nowitzki, 25 poena, 10 skokova) pobrinuli su se da ko{arka{i Dalas maveriksa savladaju Nju Orleans hornetse (98:95). Lider „Str{ljenova“ Kris Pol (Chris Paul) imao je 22 poena, ali od toga samo dva u drugom poluvremenu. Hornetse (omjer 81) mo`e utje{iti podatak da je u svakoj od prethodne tri go- Okafor (Nju Orleans) blokira Terija (Dalas) dine tim koji je pomfis 89:72, [arlot - Minesota sljednji pretrpio prvi poraz u 113:100, Dalas - Nju Orleans sezoni, stigao do finala, ma- 98:95, Feniks - Denver da bi njihov proboj u me~eve 100:94, Juta - Oklahoma za titulu zaista predstavljao 108:115, Golden stejt - Detrsenzaciju. oit 101:97, LA klipers - Nju Rezultati: Orlando - Me- D`ersi 96:110. (E. J.)

Novi anga`man za iskusnog trenera

Svetislav Pe{i} na klupi Valensije
Jedan od samo petorice stru~njaka koji su osvajali Euroligu u posljednjoj deceniji, vra}a se u elitno ko{arka{ko takmi~enje. Biv{i igra~ i trener sarajevske Bosne Svetislav Pe{i} sklopio je ugovor do kraja sezone sa {panskim euroliga{em Valensijom, prenose agencije. Pe{i} (61 godina) zamijenit }e Manuela Huseina (Hussein), koji je otpu{ten pro{le sedmice nakon serije poraza. Pe{i} je, uz ~uvenog Lola Sajnca (Sainz) iz madridskog Reala, jedini uspio osvojiti evropsku klupsku titulu i kao igra~, s Bosnom 1979. godine, i kao trener (Barcelona, 2003). Kao selektor, s reprezentacijama Njema~ke te Srbije i Crne Gore bio je svjetski (2002) i dva puta evropski prvak (1993, 2001). U pro{loj sezoni vodio je beogradsku Crvenu zvezdu.
(E. J.) Pe{i}: Ugovor do kraja sezone

Zavr{nica bo}arske sezone

Meksi~ki bokser zadobio te`e povrede

Ljubu{ki osvojio Kup BiH
Finale Kupa BiH je ve} po tradiciji zavr{no takmi~enje bo}arske sezone, kada se najboljima pojedincima i ekipama dodjeljuju pehari i medalje. U Bo}arskom domu na Teskeri pored Ljubu{kog ove godine u finalu su igrale dvije mom~adi iz istog grada Ljubu{ki i Radi{i}i. Iako su va`ili za „papirnatog“ favorita, Radi{i}i to nisu opravdali na terenu, bolji je bio Ljubu{ki sa 7:2. Prilikom dodjele nagrada za najbolje na pojedina~nom prvenstvu BiH dominirao je reprezentativac Damir Brzica s tri osvojena prva mjesta, u paru s klupskim kolegom Goranom Juri}em iz BK Grude te u disciplinama pojedinac klasi~no i krug. U disciplini brzinsko izbijanje slavio je Andrija ]orluka (Grude), a u {tafetnom izbijanju Stojan i Nikola Zeli} (Ljubu{ki). M. Kr.

Margarito mora na operaciju
Meksi~ki bokser Antonio Margarito, koji je u borbi za WBC titulu u supervelter kategoriji zadobio te{ke povrede lica, bit }e operisan u Teksasu, prenose agencije. Margarito je svih 12 rundi izdr`ao na nogama, ali je primio ~ak 474 udarca, koja mu je zadao novi {ampion Meni Pakijao (Manny Pacquiao). Odmah po zavr{etku me~a, a na insistiranje ljekara i ljudi iz njegovog tima, 32-godi{nji Margarito prevezen je u bolnici, gdje je utvr|ena te`a povreda oka koja zahtijeva operaciju. ^ak je i sam Pakijao sugerirao sudiji da prekine borbu u Dalasu, jer kako ka`e, „nije `elio da me~ ostavi trajne posljedice po Margarita“.

Sedmo kolo IWB lige

^elik pao u produ`etku
Ko{arka{ice ^elika bile su blizu prvog gostuju}eg trijumfa u regionalnoj IWB ligi, ali su u 7. kolu nakon produ`etka izgubile u Zagrebu od doma}eg Lupa (73:75, 62:62). Najefikasnije u timu ^elika bile su An|eli} s 20 i Pilav s 19 poena. Zeni~anke u narednom kolu gostuju posljednjeplasiranom Medve{~aku, koji je osvojio osam bodova V. B. (^elik ima devet).

SRIJEDA 17. 11. 2010.

16.50
NOGOMET, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.45 IDEMO NA PUT SA GORANOM MILI]EM

19.05

UPITNIK

17.40 BILO JEDNOM U TURSKOJ

20.00

1001 NO]

21.00

GRAND PARADA

Prijateljska utakmica: Slova~ka Bosna i Hercegovina

20.10
FILM, FTV

Made in America
Afroameri~ka studentica Zora vjeruje kako joj je otac umro dok je jo{ bila vrlo mala. Istina je da je Zora za~eta umjetnom oplodnjom, no majka Sara nikad nije smogla snage da joj to prizna. Uloge: Vupi Goldberg, Ted Danson, Vil Smit, Nia Long Reditelj: Ri~ard Benjamin

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 3/47 09.30 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 223/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 4/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Kur’an, povratak izvorima Knjige, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 5/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 34/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 7/52 15.40 Be Ha Te bebe 15.45 Mini school 16.00 Bakine pri~e, 3/20 16.15 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 6/33 16.50 Nogomet: Prijateljska utakmica: Slova~ka - Bosna i Hercegovina, prijenos 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 BHT klub, informativni program 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 BHT vijesti 22.15 Na dnevnom redu, informativni program 22.45 Idemo na put sa Goranom Mili}em, dokumentarni program, 2/3 23.30 Bez traga, britanski igrani film 01.15 Pregled programa za ~etvrtak
20.45 Muzika i EPP 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 21.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 55. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 94. epizoda 10.30 Memoari porodice Mili}, serija za djecu, 19. epizoda 11.00 Mozaik religija, vjerski program, r. 11.30 Rezovi, igrana serija, 20. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 56. epizoda 13.05 Magazin Lige prvaka u nogometu 13.35 Druga dimenzija: Unac jedan i jedini, dokumentarni program, 5. emisija 14.00 Olovska dovi{ta, dokumentarni program 14.25 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.55 Vijesti 15.05 Moj Ummete, kocert, 1. dio 16.05 Dolina sunca, igrana serija, 179. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 48. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 63. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Made in America, ameri~ki igrani film 22.08 Dnevnik, najava 22.10 Oprah veliko darivanje, reality serijal, 7. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.55 Putovanje u sredi{te zemlje, inostrani dokumentarni program, 1. dio 00.45 Druga dimenzija: Klokot, dokumentarni program, 6. epizoda 01.10 Federacija danas, r. 01.35 Dnevnik 3, r. 02.20 Pregled programa za ~etvrtak

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure-dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Dejana Show: Bolje dobar razvod nego lo{ brak, talk Show 13.00 Isplati se, nagradna igra 13.30 Top shop 13.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 A la Carte, kulinarski show 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Na{a mala klinika, humoristi~na serija -nova sezona 22.10 Vox populi (Glas naroda) 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 Isplati se TV aukcija 23.45 V.I.P Survivor, bez cenzure 00.15 Lanina vremenska prognoza 00.20 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Bajramski program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film , 52.epizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 52. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 12. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 12. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 26. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 51. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 52. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 20. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 66. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 57. epizoda 14.00 Bajramski program 15.30 Bioclinica 15.40 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 68. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 67. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.00 Bajramski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 69. epizoda 21.00 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija, 12. epizoda 22.20 Na smrtonosnoj zemlji, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 46. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Autoklub

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk show - u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Grand parada 22.00 Farma u`ivo 00.00 Razdvojeni `ivoti, film 02.00 Gold parada
21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Alfa
07.00 08.00 08.40 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Emisija Kafe Azra Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana

22.30 Reporta`a, r. 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

„Visoko“ 22.30 Klinika, serijski program

TV USK
14.00 14.20 16.00 15.40 17.10 18.10 19.00 19.30 20.05 20.55 21.30 22.00 23.00 Fatimina sehara Top shop Tv intervju, r. Veterani danas Ple{i, ple{i Moje dijete, savjetovali{te za roditelje Dnevnik TVUSK Muzi~ki program Biografije TV Liberty Dnevnik 2 Ple{i, ple{i, igrana serija Koncert duhovne muzike islama: Poruka

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.15 22.45 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program

TV OSM
16.50 17.35 17.55 18.30 18.55 19.35 19.40 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00 Tre}a dimenzija TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza Portal Game zone Lice nacije Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dobro ti ve~e

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.10 20.40 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Izvidnica ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 21.40 Dnevnik KISS, r. 22.00 Film

TVTK
18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 ^etiri `ene, serijski program Suveniri Dnevnik RTV TK Dje~iji program @ivo i u`ivo, zabavno-muzi~ki program 21.30 Vijesti 21.45 Film 23.15 Biografije, strani dokumentarni program

BN
19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena BN promenada Dnevnik 3 Igrani film: Vera Drake

TV Kakanj
15.00 17.00 17.05 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 Koncert: Moj ummete Flash vijesti Bajramsko sijelo Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC ]ilim kao tradicija ADS kviz Bo`e, bo`e, turski film 23.00 Vijesti TV sahar 23.30 Glas Amerike

TV Bugojno
18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 Vijesti Crno bijeli svijet, r. Informator 1001 no}, igrana serija Putovanje oko Mramornog mora, reporta`a 22.20 Tri kralja, igrani film

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija, r. 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Poljoprivredne teme 20.30 Na{a realnost 21.30 Liberty tv 22.00 Sestrice, igrana serija

TV Visoko
17.55 Hor Medresa „Osman ef. Red`ovi}“ - promocija 18.25 Put na had` - reporta`a, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Bajramski koncert - KUD

TV Zenica
18.05 19.00 19.30 20.00 21.00 Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Muzi~ki spotovi Zdravlje Sfera - emisija iz kulture 22.00 Plima `ivota, igrana serija

TV HEMA
20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 23.00 El profe - igrana serija 26. epizoda - repriza

HIT TV
19.25 Triumph 19.35 Frame 20.00 Zabranjena ljubav

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.50
SERIJA, HRT 2

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

19.45

GOLF

23.00

SNOWBOARD

21.00 ENGLAND - FRANCE

21.00

APOKALIPSA

15.20

DATE MY MOM

19.40DOBRA VREMENA ...

21.15 DNEVNICI JEDNOG...

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.54 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Svjedok 22.00 Vijesti 22.05 Muzi~ki program

16.00 Fudbal: Uefa Euro 2012 Holandija [vedska 17.00 Fudbal 18.00 Fudbal 18.10 Snuker 18.45 Svi sportovi 19.25 Svi sportovi 19.30 Konji~ki skokovi 19.35 Svi sportovi 19.45 Golf 20.45 Golf 21.15 Golf

16.15 Fudbal 16.45 Ko{arka 17.30 Ko{arka 18.30 Vijesti 18.45 Ko{arka: Ros Casares - Gorzow 20.30 Wwe 21.00 Wwe 22.00 Boks. Sad - A. Tarver - N. Aguilera 23.00 Snowboard

16.00 NHL: Montreal - Philadelphia 17.45 Pregled ATP Masters Paris 18.45 U`ivo: Euroleague: Lietuvos - Cibona 20.45 NBA Live 21.00 U`ivo: Fudbal: England - France 23.00 FullTilt Poker. 00.00 Fudbal: Holland - Turkey

17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Nadnaravno 21.00 Apokalipsa 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Nadnaravno

15.20 Date My Mom 15.50 Made Daily 16.10 Busted 16.40 Teen Cribs 17.00 Randy Jackson Abdc 5 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Rock Riff 19.30 Ukus poznatih 20.00 MTV Express 21.20 Top 20 22.00 The Hills 6

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super dadilja 21.15 Iza}i iz dugova 22.15 Stern TV

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 O~ajne ku}anice, serija 21.15 Dnevnici jednog vampira, serija 22.15 Mjese~ina, serija 23.10 TV total

CSI: Las Vegas
Na su|enju kongresmenu optu`enom za ubistvo ljubavnice njegov se pomo}nik ustrijeli pi{toljem kojim je `ena ubijena. Zato cijela ekipa kriminalisti~kog laboratorija detaljno istra`uje sve dokaze povezane sa slu~ajem.

SRIJEDA 17. 11. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Za ljubav i stabilnu vezu potrebno je puno razumjevanja. Za sre}u, kojoj te`ite, i dosta tolerancije... 21. III - 20. IV Posao: Nije povoljan trenutak za zna~ajne odluke. Zato, danas energiju usmjerite u drugom pravcu. Zdravlje: Pripazite na ishranu. Ljubav: Potrebno je da iskreno i otvoreno porBIK azgovarate sa partnerom. Dvosmislenost ne vodi rje{enju problema. 21.IV - 22.V Posao: Prili~no ste umorni. Stoga, bilo bi dobro da danas predahnete i ostavite poslove za drugu priliku. Zdravlje: Pazite {ta i koliko jedete. Ljubav: Svjesni ste ~injenice da ~eznete za voBLIZANCI ljenom osobom, ali iz kaprica pokazujete ravnodu{nost. Niste u pravu! 23.V - 22.VI Posao: Sa vi{e optimizma gledajte u budu}nost. Vrijeme je na va{oj strani, mnogo toga kre}e u `eljenom pravcu. Zdravlje: Prolazne stoma~ne tegobe. Ljubav: Osje}ate zadovoljstvo, jer ste dokazali RAK da ste u pravu. Opustite se, nastavite vezu kako ste zamislili. 23.VI - 22.VII Posao: Ponude koje dobijate, ispunjavaju vas sre}om, podi`u elan. I materijalna satisfakcija nije bez zna~aja. Zdravlje: Uglavnom, dobro.
OVAN LAV
23.VII - 22.VIII

20.10

MOJ BIZNIS

18.15

KOD ANE

22.45

FRINGE

15.20

SLOMLJENO SRCE

06.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Nodi, crtana serija (33./100) 09.22 Medo Rupert, crtana serija (32./52) 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija (40./100) 09.38 Gora bisera, crtana serija (31./48) 09.56 Rimske misterije, program za djecu (6./20) 10.25 Robin Hud, serija (6./13) 11.10 Karmelita, tv novela (58./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Had`ija, religijski program 13.25 RTRS preporu~uje 13.30 Pakov svijet, serija (84.) 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela (113./210) [arene ka`e (46.) 16.00 Re’publika - Sarajevsko-romanijska regija Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (59./170) 17.53 [arene ka`e (46.) 18.00 Mozaik - godi{njica Banjalukog univerziteta - Godi{njica Banjalu~kog univerziteta 18.45 Gora bisera, crtana serija (32./48) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Moj biznis, obrazovni rijaliti {ou RTRS preporu~uje 21.00 Kraj Dinastije Obrenovi}, serija (6./11) 22.00 Naslovi, dokumentarni program 22.30 Dnevnik 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Vrati}e se rode - serija (18./25) 23.50 Rezovi, serija (12./35) 00.10 Film 01.45 Naslovi, dokumentarni program

11.02 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.15 Oprah show (1265.)* 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.34 More ljubavi, telenovela (88/164)* 13.19 Praskozorje 2, serija (6/7)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Rije~ i `ivot: Jesu li zaklade novi oblik solidarnosti?, religijski program 15.00 Luda ku}a 3, humoristi~na serija (21/34)* 15.35 Indeks, emisija o {kolstvu 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.27 HAK „Promet info“ 17.35 8. kat: @enske godine, talk-show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (33’48“) (4/15)* 19.05 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.08 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Hrvatska kinoteka: Pri~a iz Hrvatske* 21.50 Paralele 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Drugi format: Tijelo, trauma 00.00 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (14/24) (R)*

07.55 Mala TV TV vrti}: Brkovi Kina - kad naran~e dozru, EBU drama 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (23/40) (R)* 08.50 [kolski program: Maketarstvo Dodaj malo boje, ciparski dokumentarni film za mlade Ta politiká: Vladavina zakona 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (34/39)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.18 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (16/20)* 14.00 [kolski program: Maketarstvo (R) Dodaj malo boje, ciparski dokumentarni film za mlade (R) Ta politiká: Vladavina zakona 14.45 Kojak 1, serija (19/22)* 15.33 Kojak 1, serija (20/22)* 16.20 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 17.00 Nogomet, kvalifikacije za EP: Hrvatska - Malta, emisija 17.30 Nogomet, kvalifikacije za EP: Hrvatska - Malta, prijenos 19.20 Nogomet, kvalifikacije za EP: Hrvatska - Malta, emisija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Izmi{ljeni prijatelj, ameri~ki film (107’) (R)* 21.50 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (14/24)* 22.35 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 22.45 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (9/21)* 23.40 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (9/22)* 00.03 Retrovizor: Obavje{tajci 6, serija (12) (8/10)* 00.55 Retrovizor: Bez odu{evljenja, molim 6 - humoristi~na serija (12) (2/10) (R)* 01.25 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 1, serija (11/24)* 02.10 Bijeg s planeta majmuna, ameri~ki film (R)* 03.45 Kraj programa

05.45 Na{i najbolji dani, serija (44/260) 06.35 Gospodin Magoo, crtana serija (7/65) 07.00 Bumba, crtana serija (1314/150) 07.15 Graditelj Bob, crtana serija (23/39) 07.25 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (8/13) 07.35 Jagodica Bobica-Jago sitne pustolovine, crtana serija (1/26) 08.00 Peppa, crtana serija (45-46/52) 08.15 Mini kviz ep. 1 08.25 Mini kviz ep. 2 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (34/140) 09.45 Slomljeno srce, serija (42/130) 10.50 Gumus, serija (2/100) 12.40 IN magazin 13.25 Najbolje godine, serija (42/152) 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija (35/140) 15.20 Slomljeno srce, serija (43/153) 16.15 Gumus, serija (3/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija-nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine , serija (43/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (18/25) 21.45 Lud, zbunjen, normalan, serija (11/31) 22.30 Periferija city, serija (9/14) 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Lova do krova, igrani film 01.30 Seks i grad, serija (77/94) 02.00 Bra~ne vode, serija (20/26) 02.25 ]elija straha, igrani film (18)* 03.50 Ezo TV, tarot show (18)* 04.50 Kraj programa

Ljubav: Sve bi bilo jo{ bolje, ako sasvim zabo-

ravite pro{lost. S optimizmom krenete dalje, ima razloga za to. Posao: U posljednje vrijeme ne anga`irate se na svoj, specifi~an, na~in. Potreban vam je mali predah. Zdravlje: Pripazite na na~in ishrane.
DJEVICA

Razdvojeni `ivoti
Loren Porter je uspje{na `ena, cijenjeni profesor psihologije. Me|utim, njen privatni `ivot je pun problema. Ona odlu~uje da pozove biv{eg detektiva Toma Bekvita i predla`e mu neobi~an posao: da prati upravo nju. Tom }e otkriti stra{nu istinu. Loren usljed traume iz djetinjstva pati od podijeljene li~nosti. Njena druga li~nost je Lena, koja `ivi no}ni `ivot i pripada lo{em dru{tvu. Uloge: D`ejms Belu{i, Linda Hamilton, Elizabet Mos Reditelj: Dejvid Maden

22.20

Na smrtonosnoj zemlji
Nakon {to pod nadzor vje{to stavi iznenadni po`ar na naftnoj platformi kompanije Aegis Oil, smje{tenoj u divljini Aljaske, iskusni vatrogasac i biv{i vladin operativac Forest Taft posumnja u ispravnost ure|aja na platformi ~iji je vlasnik utjecajni Majkl D`enings. On u dru{tvu Hjua Palmera zaklju~i da D`enings zanemaruje za{titu okoli{a i tehni~ku ispravnost postrojenja na platformi. Uloge: Stiven Sigal, Majkl Kejn, D`oan ^en Reditelj: Stiven Sigal

00.00
FILM, PINK BH

FILM, HAYAT TV

Ljubav: Izme|u vas i partnera vlada napetost. Ni jedno ne `eli da popusti, {to vodi po23.VIII - 22.IX gor{anju odnosa. Posao: Poka`ite vi{e interesovanja za poslove koje obavljate, pa }e i materijalna nadoknada biti bolja. Zdravlje: Kre}ite se vi{e. Ljubav: Imate poriv da pobjegnete od partneVAGA ra. Potra`ite mir u sebi, prihvatite situaciju kakva jeste i bit }e bolje. 23.IX - 22.X Posao: Ako imate ne{to vi{e novca, to ne zna~i da mo`ete nekontrolirano tro{iti. Pri{tedite ne{to i za budu}e dane. Zdravlje: Vi{e nego dobro. [KORPIJA Ljubav: Ne igrajte se vatrom, mo`ete se opr`iti. Previ{e volite sebe, {to partnera mo`e okrenuti od vas. 23.X - 22.XI Posao: Izbjegavajte diskusije sa kolegama. Ako treba, priznajte da i vi znate pogrije{iti i svima }e biti ljep{e. Zdravlje: Puno ste nervozni. STRIJELAC Ljubav: Niste zadovoljni ljubavnim statusom. O~ekuje vas susret, koji mo`e imati velikog zna~aja u budu}nosti. 23.XI-22.XII Posao: Morate prihvatiti kritiku, pogotovo ako je opravdana. Problem je ako ne shvatate ne~iju dobronamjernost. Zdravlje: Prili~no dobro. JARAC Ljubav: U va{em je interesu da ljubav posmatrate malo romanti~nije. I voljena osoba o~ekuje da to poka`ete. 23.XII-21.I Posao: Morate ra~unati na gubitak, do kojeg mo`e do}i zbog rasijanosti. Ne brinite, sve }e se lijepo rije{iti. Zdravlje: Smanjite unos soli u organizam.
VODOLIJA Ljubav: Susret s osobom koja vam je draga,

Godine prolaze 16.15
Peni odlazi na operaciju i uvjerena je da ne}e `ivjeti jo{ dugo. Da bi umanjili njenu zabrinutost, D`in i Lajonel joj obe}avaju da }e paziti na Stivena.

Ja sam tvoja sudbina

21.15
SERIJA, TV ALFA
Sidartova porodica saznaje za D`ajinu nesre}u i Sidart dolazi u bolnicu, ali saznaje da je mrtva. O~ajni~ki moli oca da djeci ne govori ni{ta.

unosi vedrinu u ovaj dan. Jo{ ako priznate ljubav, sre}i nigdje kraja. Posao: Ne gubite nadu. Sve }e se dobro okon~ati. [to je va`nije, nagrada uskoro slijedi u materijalmom vidu. Zdravlje: Barem smanjite pu{enje.
22.I-19.II

SERIJA, BHT1
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

`ivot mo`e se, kona~no, srediti. O~ekuju vas uzbudljivi trenuci. 20.II-2O.III Posao: Ako `elite da uspijete, morate pokazati vi{e inicijative i samostalnosti u radu. Iznesite slobodno ideje. Zdravlje: Mo`ete biti potpuno zadovoljni.

RIBE

Ljubav: Izuzetno sretan dan. Va{ sentimentalni

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Mohamed: Vi{emilionski iznosi

Britanska od{teta zatvorenicima
LONDON - Velika Britanija morat }e da isplati vi{emilionsku od{tetu grupi biv{ih zatvorenika koji su britanski dr`avljani ili imaju prijavljen boravak, a koji su mu~eni u zatvorima u inozemstvu pod optu`bom za terorizam, izme|u ostalih i Binjamu Mohamedu (Binyam). Najmanje {estorica optu`uju britanske snage za sau~esni{tvo u njihovom mu~enju prije prebacivanja u Gvantanamo.
Ketrin Midlton i princ Vilijam: Zaru~ili se u oktobru za vrijeme privatnog ljetovanja u Keniji
(Foto: AP)

Kraljevski dom potvrdio za javnost

ZARUKE BRITANSKOG PRINCA
Vilijam }e u prolje}e ili ljeto sljede}e godine u Londonu ozakoniti svoju vezu s Kejt Midlton
LONDON -Prince Vilijam (William) }e o`eniti s Ketrin Midlton (Catherine Middleton) idu}e godine, objavila je ju~er Clarence House. Vilijam, drugi u liniji naslije|ivanja na tron, vjen~at }e se u godini u kojoj bi se obilje`ila 30. godi{njica vjen~anja njegovih roditelja. Par, od kojih oboje ima po 28 godina, zaru~ili su se u oktobru tokom privatnog putovanja u Keniji, prenosi BBC. Oni su se po~eli sastajati prije osam godina dok su studirali na univerzitetu St Andrews u Fifeu, gdje su dijelili ku}u. Kraljevske zaruke objavljene su u kratkom saop}enju koje je objavila Clarence House. U saop}enju se navodi: „Princ od Walesa odu{evljen {to objavljuje zaruke princa Williama s gospo|icom Catherine Middleton“. Vjen~anje }e se obaviti na prolje}e ili ljeto 2011. Nakon vjen~anja, par }e `iviti u sjevernom Velsu, gdje }e princ Williams nastaviti slu`bu u zra~nim snagama.
Dalaklijev: Finansijski razlozi

Svjetski {ampion prodao nagradu
SOFIJA - Svjetski {ampion u boksu Detelin Dalaklijev je zbog finansijskih razloga prodao automobil, nagradu za sportistu 2009. godine. Dalaklijev je od novca dobivenog od prodaje nagrade opremio stan za suprugu i prvoro|enu k}erku Naju, a zatim je oti{ao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Od obe}anih 30.000 leva za zlatnu medalju Bugarska federacija do sada mu je isplatila samo sedam hiljada, a i pla}e nije primao redovno.

Bugarski poklon Putinu
SOFIJA - Ruski premijer Vladimir Putin, koji njeguje imid` savr{enog sportiste i neustra{ive osobe, pokazao je svoju „mek{u“ stranu tokom zvani~ne posjete Bugarskoj. Naime, njegov doma}in, bugarski premijer Bojko Borisov poklonio mu je u znak dobrodo{lice {tene ov~arskog psa, a kamere su zabilje`ile raznje`enog Putina, koji grli i ljubi simpati~no psetance u nju{ku. Poznat kao veliki ljubitelj `ivotinja, ruski premijer ve} ima labradora koji se zove Koni, a za ro|endan je prije dvije godine dobio i mladun~e sibirskog tigra, javlja BBC. Tokom posjete, zvani~nici dvije zemlje su se dogovorili da }e zajedni~ki ulagati u razvoj gasovoda Ju`ni tok, dugog 3.600 kilometara, kojim bi ruski gas trebalo da sti`ze do zemalja zapadne Evrope.

Iskosa

Restoran „Sr~ani udar“
Tajland predao SAD Rusa uprkos protivljenju Moskve
(Foto: AP)

(Foto: AP)

[tene ov~arskog psa dar Borisova

Izru~en „trgovac smr}u“
BANGKOK - Ruski dr`avljanin Viktor But (43), koji je osumnji~en za trgovinu oru`jem {irom svijeta, ju~er je iz Tajlanda upu}en u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave nakon {to je tajlandska vlada odlu~ila da ga, uprkos nastojanjima Rusije da bude oslobo|en, izru~i Americi, gdje ga o~ekuje su|enje zbog terorizma, javljaju agencije. But je uhap{en u martu 2008. godine u Bangkoku, gdje je upao u zamku ameri~ke uprave za borbu protiv droga DEA. But, poznat kao „trgovac smr}u“, ro|en je u Du{anbeu u Tad`ikistanu, biv{oj sovjetskoj republici. Bio je major sovjetske vojske, koji je devedesetih po~eo da prodaje oru`je iz sovjetskih vojnih skladi{ta.

NJUJORK - Pretili Amerikanci sada mogu besplatno jesti u restoranu „Sr~ani udar“ u ^endleru, Arizona. Jedini uvjet je da imaju vi{e od 160 kilograma. Voditelj restorana zaposlio je Blaira Rivera, te{kog 270 kilograma, da promovira specijalnu ponudu. Konobarice poslu`uju odjevene u uniforme medicinskih sestara, a gosti moraju nositi bolni~ke spava}ice preko svoje odje}e. Na meniju se mo`e na}i visokokalori~ni burger „Dupla premosnica“ i sli~na nezdrava hrana.