P. 1
Rezidba i Formiranje Uzgojnog Oblika Jabuke

Rezidba i Formiranje Uzgojnog Oblika Jabuke

|Views: 3,935|Likes:
Published by Mušić Rasim

More info:

Published by: Mušić Rasim on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Pobolj ana piramidalna kruna kao najbolji uzgojni oblik za ljivu

Ovih dana su nam se javljali mnogi vo ari-amateri koji podi u nove zasade ljive sa pitanjem kako da pravilno formiraju odgovaraju i uzgojni oblik. Da bi se formirao uzgojni oblik i vo ka to pre dovela u stanje plodono enja, veoma je va no da se koriste kvalitetne sadnice i na vreme sprovedu ostale operacije (zimska i letnja rezidba, povijanje grana i letorasta, prstenovanje itd.) Kod nas je u praksi, u savremenoj proizvodnji ljiva, kao ozgojni oblik najvi e zastupljena pobolj ana piramidalna kruna. Posa ene jednogodi nje sadnice se skra uju u prole e na 110-120 cm. Ukoliko sadnice na sebi imaju prevremene gran ice, onda se one prore uju a ostale skra uju na tri do pet pupoljaka i to obi no na spoljni pupoljak. Kada mladari u prole e dostignu 10-15 cm, odstranjuju se svi koji izbijaju na deblu. Mladari koji su konkurencija vodilici se odstranjuju ili pinsiraju. Tokom jula meseca odabiraju se dva mladara na rastojanju oko 30 cm i ostave da rastu, a ostali se pinsiraju ili poviju. Na po etku druge vegetacije, grane koje su ostavljene za skeletne se skra uju za jednu tre inu, a vodilica 30-40 cm iznad nivoa ovih grana. Letorasti koji zagu uju krunu ili se ukr taju se re u do osnove. Na kraju jula ili po etkom avgusta se na ostavljenoj vodilici opet izaberu dva mladara koja su najbolje razvijena i koja se ne poklapaju sa donjim mladarima ve se pru aju u me uprostoru donjih grana. Razmak izme u ovih grana treba da bude oko 30 cm. Tako e se izabere jedan uspravni letorast za vodilicu, a konkurenti se odstrane ili pinsiraju. Na donjim skeletnim granama se odaberu dva mladara na udaljenosti 60 cm od produ nice ili centralne skeletne grane. Razmak izme u letorasta trebao bi da bude 25 -30 cm. Svo ostali mladari se pinsiraju ili savijaju. Na po etku tre e vegetacije prve dve skeletne grane se skra uju da bi se formirala druga serija sekundarnih grana. Tako e se skra uju i letorasti ostavljeni za slede e dve primarne grane i letorasti ostavljeni za sekundarne grane na prvim skeletnim granama. Produ nica se skra uje na oko 30 cm od vrhova druge serije primarnih grana. U julu se na ostavljenoj produ nici izabere jedan mladar za slede u primarnu granu, ali koji se ne poklapa sa donjim ostavljenim primarnim granama. Na tre oj i etvrtoj primarnoj grani se ostavljaju letorasti na 60 cm od produ nice sa suprotnih strana tih grana. Rastojanje izme u tih letorasta je 25-30 cm. Na donje dve primarne grane na razmaku 60 cm od prve serije sekundarnih grana se ostavljaju letorasti za drugu seriju sekundarnih grana. Na po etku etvrte vegetacije uradi se sli no kao i na po etku tre e. Samo se krajem jula na produ nici odabere jo jedan letorast za poslednju primarnu granu na produ nici. Na ostalim primarnim granama se ostavljaju mladari za nove sekundarne grane, a na sekundarnim granama mladari na kojima e se formirati nosioci rodnosti. Na po etku pete vegetacije vodilica se skra uje do slabije razvijene bo ne grane. Na gornjim primarnim granama se formiraju sekundarne grane na isti na in kao i na donjim. Broj primarnih grana treba da iznosi 5-6. u odnosu na produ etak debla donje grane zaklapaju ugao oko 45° a gornje oko 50°.

REZIDBA I FORMIRANJE UZGOJNOG OBLIKA JABUKE

Rezidba je osnovni pomolo ki postupak koji uti e na u inak ostalih aspekata tehnologije gajenja vo a. Istovremeno, ostali postupci uti u na potrebe i reakcije drveta na rezidbu. Efektno vo enje vo njaka nije skup pojedina nih tehnika gajenja, ve integrisani program postupaka koji uti u jedan na drugi. Preporuke vezane za ostale tehnike gajenja zasnivaju se na pretpostavci da su stabla pravilno formirana, a neobavljanje rezidbe mo e ograni iti njihov u inak. Rezidba je katalizator koji omogu ava delovanje ostalih tehnika gajenja. Neophodno je pratiti kontinuirano, najsavremenija tehnolo ka saznanja, koja svuda u svetu te e ka tome, da se postigne takav koncept vo arenja, koji omogu ava malu vo ku na dohvat ruke (upotreba manje bujnih vegetativnih podloga jabuke) ili (zbog samohodnih platformi) ak veliku vo ku, na kojoj je potrebno to manje ru nog rada (osim visoko produktivne berbe 2.000 ili vi e kg za 8 asova po bera u), koji moraju biti to jednostavniji, kako bi ih bilo mogu e sprovesti jeftinijom i manje stru nom radnom snagom. Rezidba ima za cilj pravilno obrazovanja krune, br e proro avanje, regulisana i zadovoljavaju a rodnost, visok kvalitet ploda, dug vek stabla, manja o te enja od biljnih bolesti, teto ina i vremenskih nepogoda.
Ekonomika rezidbe jabuke

Rezidba ima veliki udeo u tro kovima proizvodnje jabuka. Tro kovi rezidbe u estvuju sa otprilike 50% u tro kovima rada i 10 -15% u ukupnim tro kovima proizvodnje, to zavisi od cene jabuke na tr i tu, kao i od stabla razli ite starosti i gustine. Po to se velika, starija stabla sa mno tvom problema pri rezidbi postepeno prevazilaze, a zapo inje proizvodnja maldih i gu e sa enih zasada, o ekuje se zna ajna promena u tro kovima rezidbe. Iako gusti zasadi zahtevaju intenzivniju kontrolu, rezidba malih stabala je znatno efikasnija. Potreba za penjenjem uz stablo se smanjuje ili potpuno nestaje, to zna ajno pove ava produktivnost rezidbe. Kada se ve a efikasnost rezidbe ukombinuje sa ve im prinosima koji se o ekuju u gustim zasadima, treba ocekivati zna ajno smanjenje tro kova

proizvodnje. Smanjenje tro kova rezidbe bi e pokazatelj efikasnog upravljanja gustim zasadima jabuke. U poku aju da smanje tro kove rezidbe, neki proizvoda i ozibljno zanemaruju ovaj veoma va an aspekt tehnologije gajenja. Izostavljanje rezidbe je izvor zna ajnih u teda jer predstavlja veliki deo ukupnih tro kova i pla a se odmah i u gotovini. Za razliku o d propusta u za titi od teto ina, neobavljanje rezidbe ne onemogu uje prodaju roda. Posledice neodgovaraju e rezidbe se sporo razvijaju i te ko prime uju. Na alost, one su obi no dugotrajne. Prvi problem koji se uo i ako se rezidba zanemari jeste opadanj e kvaliteta ploda, to samo produbljuje ekonomski problem koji je doveo do nedostatka sredstava za rezidbu. Posle godinu ili dve zanemarivanja, tro kovi rezidbe e se zna ajno uve ati, a reakcija verovatno nece biti zadovoljavajuca. U ovakvim situacijama o bi no sledi poku aj da se ja om rezidbom nadoknade godine zanemarivanja. Ovako e se smanjiti prinos i podsta i nepotreban vegetativni porast koji e, suprotno o ekivanom, negativno uticati na kvalitet ploda i ozbiljno zakomplikovati budu u rezidbu. Za pon ovno uspostavljanje produktivnosti i kvaliteta ploda i stavljanje bujnosti pod kontrolu mogu biti potrebne tri ili etiri godine. im se uspostavi prihvatljiv odnos izmedu vegetativnog i rodnog porasta, neophodno je obavljati redovnu, godi nju i stalnu rez idbu kako bi se ova osetljiva ravnote a odr ala; tro kovi ovakve rezidbe moraju se smatrati veoma bitnim delom bud eta namenjenom proizvodnji. Da bi se postigla bolja produktivnost, vo njaci sa retko posa enim velikim i starim stablima jabuke se brzo zamenjuju manjim, gu e sa enim stablima. Mi ljenja o optimalnoj visini stabala i razmaku sadnje se razlikuju, a svi se sla u da su manja stabla ekonomski opravdanija. U pro losti prihva eni na ini gajenje visokih stabala vi e nisu zadovoljavaju i, tako da mor a do i do zna ajnih promena u pogledu visne stabala i razmaka sadnje. Jasno je da rezidbu i formiranje uzgojnog oblika kao na ine uzgoja treba prepraviti i prilagoditi gustoj sadnji. Prednosti guste sadnje na iroko se predstavljaju javnosti. O ekivanja da e ovakva stabla rano ra ati, da e imati visoke prinose i da u njih ne e biti potrebno ulo iti ve i rad, nisu se pokazala ispravna. U ispitivanima mladih stabala sa enih na razli itom odstojanju u (Va ingtonu 1976), objavljeno je da se prose an prinos u vo njacima starosti 5-12 godina nije pove avao poslednjih 17 godina. Nije prime eno da prinos zavisi od podloge, a i gustina sadnje je imala mali uticaj na prinos. Detaljnija ispitivanja otkrila su da je uticaj odre enih uzgojnih tehnika na prinos bio ve i od uticaja podloge ili gustine sadnje. Rodni potencijal ostvaren je samo u onim vo njacima sa gusto posa enim stablima u kojima je velika pa nja posve ena uzgojnim tehnikama. Prednosti gustog na ina sadnje su realne i zna ajne. Ipak, ove prednosti mo i e u potpunosti da iskoriste samo oni proizvo a i koji savesno primenjuju odgovaraju u tehniku gajenja. U pomenutom ispitivanju, jedan od najva nijih inilaca koji uti u na ranu proizvodnju je formiranje uzgojnog oblika mladih stabala. Rezidba i formiranje uzgojnog oblika se ne mogu razdvojiti, s obzirom da ove tehnike prate jedna drugu kod mladih stabala, a formiranje uzgojnog oblika mladog stabla u velikoj meri odre uje tehniku

Od podjednake je va nosti i senka . Rezidba starijih stabala u velikoj meri predstavlja popravku ranije na injenih gre aka i propusta. Ukoliko su previ e zasenjene. i predstavljaju glavne faktore na koje treba paziti pri odre ivanju odgovaraju ih programa rezidbe. Ove dve tehnike uti u na na in i intenzitet porasta. preteranog odsecanja ili zasenjivanja. Na odnos izme u vegetativnog i generativnog porasta uti e veliki broj inilaca kao to su ubrenje. Ciljevi rezidbe i formiranja uzgojnog oblika Iako e u nerodnim godinama uvek biti potrebno obaviti rezidbu do odre enog stepena. a g re ke u primeni bilo koje od njih mogu poni titi trud koji se ula e u druge tehnike koje su deo tehnologije gajenja.rezidbe rodnog stabla. Umeren vegetativni porast neophodan je za razvoj velike i funkcionalne lisne povr ine kao i novih nose ih grana. Razlike u klimatskim uslovima uti u kako na bujnost. i prekomeran vegetativni rast obavlja se na ra un plodova. Tehnika formiranja uzgojnog oblika treba da podstakne ranu rodnost i razvoj sna ne osnovne strukture grana koje e nositi te inu roda u narednim godinama. Idealno bi bilo da se porast mladog drveta usmeri na grane koje e biti stalno prisutne na rodnom stablu. Nedovoljna bujnost mo e biti posledica neodgovaraju eg ubrenja. pri e mu treba izbe i suvi an porast koji e se ukloniti pre dolaska na rod. Formiranje uzgojnog oblika takode treba da omogu i razvoj stabla koje e se u narednim godinama lako odr avati. tako i na plodnost. optimalan kvalitet ploda i efikas no upravljanje vo njakom. Za razvoj novih nose ih grana potrebna je umerena. Pravilna rezidba i formiranje uzgojnog oblika su veoma bitne za ranu proizvodnju. Neodgovaraju i vegetativni porast uti e na smanjenje rod nosti i veli ine plodova. naglasak ipak treba staviti na formiranje uzgojnog oblika. esto se ka e da je ograni a vaju i faktor za rodnost jabuke senka koju ona pravi sopstvenim stablom. o dr ava optimalna bujnost rodnih grana i podsti e stalni razvoj novih nose ih grana koje zamenjuju one koje su rezidbom uklonjene. Preporuke za formiranje uzgojnog oblika zavise od uslova uspevanja. U smislu ovog odr avanja. U prethodnom nabrajanju inilaca. ali ne prekomerna bujnost i dobra osvetljenost. U su tini. Previ e bujna stabla mogu se razviti kao reakcija na prekomerno ubrenje. Drvenasta tkiva stabla se ³takmi e´ sa plodovima oko krajnjih produkata listova. pravilnom rezidbom se uklanjaju nerodne grane. rodne grane e brzo postati nerodne. posebno temperature i svetlosti. i mogu se zna ajno razlikovati u pojedinim oblastima. jaku rezidbu ili gubitak roda. vremenski uslovi i te ina roda. periodi nost vezana za izlaganje svetlosti (ili zasenjivanje) je od velike va nosti. Grane mogu biti nerodne iz razloga to je bujnost prevelika ili premala. ali rezidba uvek igra zna ajnu ulogu. Osnovni oblik treba da omogu i formiranje i odr avanje optimalnog oblika stabla. odr ivo visoke prinose. rezidba je uzgojna tehnika na koju formiranje uzgojnog oblika najvi e uti e. Koli ina i kvalitet roda jabuke zavise od odnosa izme u vegetativnog i generativnog porasta. nedovoljne rezidbe ili njenog izostanka.

Re enje za postizanje bolje rodnosti nalazi se u uklanjanju nerodnog dela koji je neodgovaraju e osvetljen. Drugi sloj prima njemu odgovaraju u koli inu. glavni cilj rezidbe mora biti smanjenje visine drveta i povijanje grana kako bi se senka koju drvo pravi samome sebi i susednim stablima svela na najmanju mogu u meru. mogla se tolerisati pri velikim razmacima sadnje. iako nije bila efikasna. ali efikasnost nije pobolj ana. Sloj plodova i listova na spolja njoj povr ini kro nje dobija veliku koli inu dostupne svetlosti koja prevazilazi potrebe drveta. preko 13 19% u srednje patuljastim stablima visine 3. . Ovaj na in rezidbe kojim se formira otvoreno sredi te kro nje mo e veoma brzo pretvoriti gusto sa en vo njak u gusti koji je nemogu e kontrolisati. Jedan od mnogobrojnih faktora koji uti u na veli inu drveta je rezidba.9 m.65 . orezivanja. inilaca koji usporavaju rast kao i rezidbe. a precizna kontrola veli ine drveta zahteva odgovaraju u kombinaciju svih ovih promenljivih faktora. to je dovodilo do pojave veoma velikih stabala. ubrenja. u gusto sa enim vo njacima. Pored toga. Procenat ukupne lisne povr ine koja prima manje od 30% ukupne svetlosti pove ao se od 8% u patuljastim stablima visine 2.4. zemlji ta. Iskustva su pokazale su da unutar kro nje jabuke postoje jasne svetlosne zone. Dva najva nija faktora koja odre uju procenat ukupne lisne povr ine koja prima nedovoljnu koji inu svetlosti su veli ina i oblik kro nje. Ranije je uobi ajeno re enje za ovaj problem bilo ukloniti nose e grane u jako zasenjenoj unutra njosti kro nje. Kona na veli ina drveta bi e rezultat me usobnog uticaja podloge. Zasenjeni nerodni deo se s manje sa smanjenjem veli inom kro nje. Ovo je na izvestan na in imalo efekta po to su se tako zaista uklanjali neki plodovi u unutra njosti. sorte. to e pobolj ati sveukupnu efikasnost dela vo njaka koji se nalazi pod stablima.susednih stabala u gusto sa enim zasadima. Slika 1: Prodiranje svetlosti u kro nju velikog stabla jabuke. pa do 24% u stablima standardne visine od 6 metara.43 m. ovakvom tehnikom su se nose e grane usmeravale ka gornjem i spolja njem delu kro nje. Zona do koje sti e ispod 30% ukupnog sun evog zra enja je manje rodna i daje sitnije plodove neodgovaraju e boje. Ova pojava. Na malim razmacima sadnje. Ipak . kojom se veli ina mo e kontrolisati samo do odre ene granice. a tre i deo u centru kro nje prima koli inu koja nije dovoljna za formiranje kvalitetnog roda. ova tehnika brzo dovodi do pojave kro nji koje se preklapaju i zasenuju same sebe i jedne druge.

kao to su bujnost i rodnost.Stabla sa otvorenim centralnim delom. Sastoji se od razvoja izdanaka. Kao to izlo enost svetlosti uti e na proizvodnju hranljivih materija u listovima. Stabla konusnog oblika iste visine i rasporeda grana imaju manje potpornih grana. Odavde proizilazi da se u ve im kro njama transformi e ve a koli ina hranljivih materija u materije koje slu e za porast drveta. Fiziologija porasta stabla Porast stabla jabuke odvija se na nekoliko na ina. horizontalno postavljene grane. ve se njegov deo koji daje najve i rod nalazi na vrhu gde su plodovi najte e dostupni. vr ne grane su kra e i grane su rodne sve do debla. njihovo ujedna eno zrenje i pove ani sadr aj ecera. Sledi detaljna analiza ovih faktora i njihovog me usobnog uticaja. kompaktno i efikasno stablo koje e mo i da iskoristi maksimum dostupne sun eve svetlosti. to mere za tite vo a ini efikasnijim. Pesticidi se bolje raspore uju i prijanjaju na rezidbom pravilno oblikovanoj kro nji. (3) osnove formiranja uzgojnog oblika i rezidbe. shodno tome. Kro nja konusnog oblika zahteva centralnu vo icu. U kro nji oblika konusa ili piramide ve i procenat ukupne lisne mase izlo en je odgovaraju oj koli ini svetlosti. listova i plodova koji je vidljiv. Ne samo da ovakvo stablo nije rodno svom svojom veli inom. i (5) uticaj ostalih faktora na koje rezidba uti e. o tvoreni raspored grana koji omogu ava prodor svetlosti u unutra njost kro nje. uklanjanje nerodnih grana i formiranje kro nje do efikasnog i stabilnog oblika. oblik i veli ina kro nje uti u na njihovu distribuciju. i gornje grane koje su tako postavljene i skra ene da na grane ispod njih bacaju najmanju mogu u senku. Ciljevi formiranja uzgojnog oblika i rezidbe mogu se svesti na jedan glavni cilj . Iz svega to je navedeno do sada. kao i od manje o iglednog zadebljavanja izdanaka i formiranja korena. Stabla u zasadima guste sadnje treba da imaju najvi e rodnih. Zbog jako zasenjenog centralnog dela. pa je i nerodna zona manja. ve a koli ina asimilata iz listova dostupna je za formiranje plodova. Pored toga. Za razliku od manjih. Tehnike formiranja uzgojnog oblika trebal o bi da budu usmerene ka zasnivanju najefikasnijeg oblika kro nje. (4) reakc ije na razli ite vrste rezidbe.formirati i odr ati malo. unutra nji delovi skeletnih grana u kro njama sa otvorenim centralnim delom su nerodni. velika stabla imaju vi e osnovnih nego rodnih grana. Uspe no dostizanje ovih ciljeva zahteva razumevanje (1) fiziologije porasta stabla. Tako e imaju mnogo manje osnovnih grana po jedinici povr ine od stabala sa otvorenim centralnim delom. a unutra njost ovakve kro nje se br e su i posle ki e. dok ga tehnike rezidbe trebaju odr avati tokom trajanja rodnosti zasada. ak iako su njihovi spolja nji krajevi rodni. Za sve vrste porasta potrebne su hranljive materije koje se proizvode u listu. sklona su formiranj u guste kro nje loptastog oblika koja jako zasenjuje donju tre inu stabla. U po etnom delu vegetacije porast z avisi od uskladi tenih rezervi ugljenih hidrata i azota . najve i deo plodova razvija se u donjem delu drveta to olak ava mere nege i berbu. a najmanje strukturnih grana. (2) tehnologiju gajenja komercijalnih sorti jabuke. Ovako se omogu ava i lak i pristup plodovima za vreme berbe. Rezidba omogu ava formiranje krupnijih plodova. mo e se zaklju iti da su osnovni razlozi za obavljanje rezidbe su postizanje to bolje izlo enosti kro nje sun evoj svetlosti..

kvaliteta i ponovnom cvetanju. Na ovaj nacin plodono enje doprinosi kontroli bujnosti stabla. Za ove procese neophodna je zdrava i funkcionalna lisna povr ina. Isprekidane crte razdvajaju jednogodi nje i dvogodi nje drvo. Slika 2 : a) vertikalan Rast grana kao reakcija na razli itu orijentisanost: b) u blizini. porasta letorasta i veli ine samog drveta. Ovu sposobnost imaju izdanci i plodovi koji aktivno rastu i oni se oko hranljivih materija ³takmi e´ kako me usobno. Slabija rezidba u gusto sa enim vo njacima mo e dovesti do poja anog vegetativnog porasta. kao i za obnavljanje rezervi za pred stoje i period mirovanja i po etnu fazu porasta narednog prole a. Ta ka porasta stabla jabuke je bilo koje mesto na stablu koje mo e da usmeri kretanje hranljivih materija iz listova ka sebi. ali iznad horizontale i c) ispod horizontale. Kasnije tokom sezone za porast drveta i roda slu e hranljive materije proizvedene u teku oj sezoni. Veliki broj plodova dovodi do smanjenog porasta korena. to mo e imati za posledicu brzu pojavu gusti a i gubitak rodnih grana zbog zasenjivanja.koji su proizvodi fotosintetske aktivnosti u prethodnoj sezoni. Prime uje se smanjeni porast i pojava ve eg broja grana na slici b u pore enju sa a. nedostatak terminalnog porasta i razvoj nepo eljnih bujnih vodopija pod c. Koli ina hranljivih materija je ograni ena i injenica da su usmerene ka plodovima u razvoju smanjuje njihovu koli inu dostupnu za porast mladara i korena. to je odstojanje izmedu stabala manje. tako i sa ostalim ta kama porasta. . uloga ovog mehanizma za kontrolu porasta je ve a. te inu roda treba prilagoditi najve em mogu em broju plodova odgovaraju e veli ine. a uti e i na broj i bujnost izdanaka. Da bi se postigla optimalna kontrola rasta. kao to je koren.

Rezidbom u toku mirovanja vegetacije uklanjaju se neke ta ke porasta. ako rezidba nije ekstremne jacine. proizvodi se ve a koli ina ovih materija koje inhibiraju formiranje cvetova. promeni e se pravac kretanja regulatora rasta. Kada do e do velike vegetativne bujnosti. Ako se vo ica savije ispod horizontalnog polo aja. ja ina rezidbe meri se pre brojem ta aka porasta nego koli inom uklonjene drvne mas e. Isprekidane crte razdvajaju drvo razli ite starosti. 2b). ali je deo koji izraste uvek manji od odstranjenog dela i porasta koji bi on ostvario. slabija rezidba ima ve i uticaj na raspored porasta delova drveta nego na ukupan porast. Uop te. krajnji efekat bi e pra njenje rezervi u drvetu. Orezana grana uvek e ostvariti manji porast od neorezane. Ako se aktivna lisna povr ina ukloni sredinom leta. Rezidba se uglavnom obavlja tokom zime. to pove ava koli inu resursa iz korena za preostale pupoljke. a porast iz preostalih ta aka porasta prekomeran. . terminalni porast gotovo prestaje i biva zamenjen bujnim i uspravnim vodopijama blizu osnove grana (sl. 2c). Ovi prirodni regulatori rasta tako e mogu da spre e razvoj cvetova. pre po etka kretanja hranljivih materija od listova ka drvetu. ali oni obi no prelaze u rodne gran ice ili osta ju dormantni. Porast u visinu se najve im delom odvija iz samog terminalnog pupoljka. Po to se rezidbom uklanja potencijalna lisna povr ina za narednu vegetacionu sezonu. to dovodi do smanjene bujnosti u narednoj vegetaciji. ukoliko se ukloni veoma veliki broj ta aka porasta. javlja se veliki broj izdanaka i mali broj cvetnih pupoljaka. Ovaj efekat je direktno proporcionalan koli ini uklonjene lisne mase. ukupan porast u narednoj sezoni bi e zna ajno smanjen. Rani porast izdanaka. neto gubitak je minimalan. d): Reakcija porasta bujnih. Ipak. listova i plodova obavlja se na ra un rezervi uskladi tenih u tkivima drveta. Slika 3 (a. b. to je bujnost vegetativnog porasta ve a. a) nije bilo prekra ivanja b) prekra ivanje jednogodi njeg drveta za jednu tre inu c) prekra ivanje za dve tre ine d) prekra ivanje za tri tre ine (cela jednogodi nja grana je uk lonjena). Za razliku od zimske. Na kraju svake vegetacione sezone. nadzemni deo drveta i koren su u ravnote i. letnja rezidba nema za cilj ja anje porasta.Uobi ajen na in porasta centralne vo ice kod jabuke prikazan je na slici 2 a. kao i uskladi tene rezerve u samom drvetu. c. Ako se centralna vo ica savije do skoro horizontalnog polo aja. Izdanci se mogu formirati i iz nekoliko bo nih pupoljaka. kasnije tokom vegetacije listovi nanovo dopune ove rezerve. i. Proizvodnja i silazno kretanje regulatora rasta od terminalnog izdanka ograni ava formiranje izdanaka iz bo nih pupoljaka. Ovo dovodi do ja anja koje delimi no nadokna uje uklonjenu drvnu masu. uspravnih grana ³Deli esa´ na jako prekra ivanje grana u periodu mirovanja vegetacije. Ukupan vegetativni porast e se smanjiti. Neki na ini orezivanja podsti u vegetativni porast na mestu reza to stvara varku poja anog porasta. pojavi e se ve i broj bo nih grana i podsta i e se formiranje cvetova(sl.

po to e nova grana koja zauzme njeno mesto formirati rodne gran ice koje ce lak e mo i da izdr e te inu roda. Bujne sorte na prekra ivanje reaguju jakim vegetativnim porastom. jednogodi nje drvo se stoga retko orezuje. to je ja e orezivanje jednogodi njeg drveta. Prekra ivanje starijeg drveta (sl. kao to je ³Deli es´. Nasuprot prekra ivanju. bo nom granom ili deblom. Velika te ina roda mo e smanjiti ili ak potpuno spre iti uobi ajenu reakciju porasta na rezidbu prekra ivanjem. ja a je i reakcija u vegetativnom porastu iz pupoljaka ispod reza (sl. i ostavlja se neorezanim da bi se na njemu formirali cvetni pupoljci koji e u narednoj sezoni dati rod. odnosno potpunog uklanjanja. uo ava se poja an porast bujnih izdanaka i prelazak rodnih gran ica u vegetativne izdanke Prekra ivanje starijih grana d) ima za rezultat prelazak rodnih gran ica u nerodne i bujne vegeta tivne izdanke. Medutim. Pri rodno bujne sorte sa jakim porastom u visinu. porast izdanaka i zadebljavanje grana nastavljaju se normalnim tokom. dvogodi nje grane se obi no prekracuju kako bi se njihova du ina smanjila. prekra ivanje podrazumeva uklanjanje s amo jednog dela grane to ima za posledicu ometanje uobi ajenog kretanja regulatora rasta u preostalom delu grane. rez nastao prekra ivanjem podsti e bujniji porast iz pupoljaka u svojoj blizini i proporcionalno smanjuje razvoj bo nih grana du te ho rizontalne grane. prekra ivanje uporednih horizontalnih grana dovodi do malog pove anja njihovog vegetativnog porasta u pore enju sa isto tako orijentisanim neorezanim granama. Ipak.3 d) ima za posledicu prelazak potencijalno rodnih pupoljaka u bujne i nerodne vegetativne izdanke. Svi na ini rezidbe mogu se podeliti u dve osnovne kategorije. Razlike u intenzitetu porasta stabla posle skra ivanja. Kod potpunog uklanjanja. rezove nastale potpunim uklanjanjem grana i izdanaka na prati dramati no pove anje bujnosti vegetativ nog porasta. itava grana ili izdanak se odstranjuju na mestu spajanja sa skeletnom.Kao reakcija na ja e prekra ivanje jednogodi njeg drveta. mogu se odrediti na osnovu razli itih reakcija u kretanju regulatora rasta u orezanoj grani na ove dve tehnike. Reakcija na prekra ivanje mo e biti razli ita i zavisi od uticaja nekoliko faktora. prekra ivanje i potpuno uklanjanje grana i izdanaka. i posle . a tr ogodi nje kako bi se zamenila ili podmladila stara grana. Za razliku od uspravnih. Za razliku od toga. Po to normalno kretanje regulatora rasta u delovima koji nisu orezani ostaje u velikoj meri isto. Tako. vi e reaguju na prekra ivanje od manje bujnih sorti. 3 a -c). Rezidba potpunim uklanjanjem grana zgodna je za odstranjivanje klonulih gra na i vodopija. Da ne bi do lo do zasenjivanja ni ih delova drveta. Karakteristi ne reakcije u porastu bujnih uspravnih grana na prekra ivanje prikazane su na prethodnoj slici.

Patuljaste podloge daju niska stabla male bujnosti. to e izazvati poja ani porast izdanaka. Do ugro avanja rasta centralne vo ice dolazi kada vodopije ili izdanci u blizini vrha drveta prerastu najvi i pupoljak stabla centralne vo ice. da li je ona standardna. treba znati koje se sekundarne grane i izdanci na njima javljaju: 1. Patrljci i polomljene grane nastaju posle jakih vetrova. 4. to olak ava prodor insektima i uzro nicima bolesti. U ovoj situaciji postoji veliki broj za etaka novih izdanaka koji su ned ovoljne du ine. a berba tih plodova je ote ana zbog njihove nedostupnosti. zasenjuju ili se naslanjaju na rodnije skeletne grane. pa ih treba prekratiti do zdrave grane ili ih potpuno ukloniti. Da ne bi ostali ovakvi pupoljci. Grane koje rastu nadole formiraju mali broj cvetnih pupoljaka. i obi no nose veliki broj rodnih pupoljaka. Na ovim mestima olak an je prodor insekata i uzro nika bolesti. pa ih treba orezivati na na in koji e tu bujnost smanjiti. na ra vama i na mestima ranijih rezova. 3. Do ove pojave uglavnom dolazi zbog prevelikog broja rodnih gran ica. 2. i koji po svoj prilici ne e mo i da dostignu neophodnu du inu. Op ta pravila koja treba poznavati pre nego to se zapo ne sa rezidbom Kako bi se rezidba obavila na pravilan na in. Porast se mo e podsta i uklanjanjem nekih rodnih gran ica. Njih treba prekratiti da drvo ne bi poprimilo lo u strukturu i nepravilan oblik. treba poznavati bujnost drveta. tj.ove rezidbe mo e do i do poja anog porasta. na primer u slu aju kada neorezana grana nema dovoljno izdanaka koji bi izneli celokupan rod. Rezidbu treba izvr iti tak o da se stimuli e umeren porast izdanaka. esto se javljaju u osnovi kalemljenih stabala. 5. to dovodi do o te enja kore. Novi izdanci izbija e posle rezidbe iz pupoljaka u osnovi uklonjene grane. . rezovi treba da su isti i na injeni do same osnove izdanka koji se ukla nja. Prekra ivanje i potpuno uklanjanje mo e se obaviti i sa ciljem podsticanja porasta. nepravilne rezidbe i podmla ivanja grana. To su uglavnom posti e orezivanjem bujnih izdanaka v r nog dela drveta koji zasenjuju donje grane. srednje patuljasta ili patuljasta. velikog optere enja te inom roda ili nepravilne rezidbe. Najve a i najbujnija stabla formiraju se na standardnim podlogama. Pri orezivanju skeletnih grana. Vodopije su bujni vegetativni izdanci koji iscrpljuju drvo po to koriste hranjlive materije neophodne za proizvodnju ploda. odnosno broj i du inu izdanaka. Veli ina patuljastih stabala je izme u ove dve kategorije i ona se odlikuju bujnim porastom izdanaka. Zasenjene grane u unutra njosti kro nje daju rod slabijeg kvaliteta. Od dve grane koje se oslanjaju jedna na drugu treba prekratiti ili ukloniti onu koja je manje rodna. Na bujnost u velikoj meri uti e podloga.

Kako obe grane rastu. Reproduktivni pupoljci formiraju se u vegetacionoj sezoni koja prethodi onoj u kojoj e od njih nastati plodovi. Kako bi se rezovi pravili na odgovaraju im mestima i izbeglo odstranjivanje prevelikog broja rodnih pupoljaka. 8. na grani treba prepoznati delove koji se razlikuju po starosti. U starije drvo spadaju grane starosti dve ili vi e godina. a neke sorte ak formiraju pupoljk e po principu slu ajnosti i retko zame u veliki broj pupoljaka tokom godine visoke rodnosti. radi lak e rezidbe. bunasti porast javlja se kada se nekoliko gr ana razvija iz iste ta ke porasta na deblu ili grani. za preusmeravanje porasta treba odstraniti deo izdanka do pupoljka. Lisni pupoljci su sitniji i trouglastog su oblika. kao i na vrhovima izdanaka. .6. Uzane ra ve nastaju kada se grana formira vi e paralelno nego normalno u odnosu na deblo ili granu sa koje polazi. Za ograni avanje porasta. Intenzitet i bujnost por asta posle rezidbe zavi i e od starosti delova drveta koji su orezani. Takode. Oni su ve i i vi e zaobljeni od lisnih pupoljaka i obi no se nalaze na vrhovima rodnih gran ica i kratkih izdanaka. U svakom slu aju. a ostale ukloniti. Pupoljci se javljaju samo na dvogodi njim ili trogod i njim rodnim gran icama koje nisu deblje od olovke. ve samo bo nih pupoljaka iz kojih e se u slede oj sezoni razviti bo ne rodne gran ice ili izdanci. Rezidba prekra ivanjem ili preusmeravanjem rasta obavlja se kako bi ograni io ili skrenuo rast centralne vo ice ili grana. gran ice ili grane orijentisane u eljenom smeru. i na njima jo nema bo nih rodnih gran ica ili izdanaka. Nalaze se bo no na izdancima i rodnim gran icama. s tim to se plodovi ne formiraju iz svih za etih pupoljaka. granu treba prekratiti do slabog pupoljka ili bo ne gran ice. pa treba ostaviti izdanak koji ima najbolji polo aj. potrebno je znati razlikovati vegetativne i rodne pupoljke. pupoljci iz kojih e se formirati plodovi u narednoj sezoni postaju vidljivi pre kraja zime. Slika 4: Rezidba po godinama rasta grana. 7. Veze tih grana sa osnovom su slabije. Jednogodi nji izdanci pri vrhu grane predstavljaju najmla e drvo. Pupoljci koji e dati plodove lako se prepoznaju po obliku. Retko se mogu prona i bo no na izdancima. Broj pupoljaka koji daju cvetove zavisi e od uslova uspevanja tokom sezone zametanja pupoljaka i tokom predstoje eg zimskog perioda. kora izme u njih po inje da ometa formiranje vrstog spoja izme u njih. koje nose rodne gran ice i izdanke.

Na bujnom stablu sa centralnom vo icom ne bi trebalo da bude vi e od pet donjih grana. to naravno ne zna i da treba zanemariti detaljnu analizu ove tehnike koja sledi i koja e u velikoj meri pomo i pravilniju. Ako se vo ica sa vije pod te inom roda. grane mogu biti i na manjoj me usobnoj udaljenosti. 4. 2. precizniju i efikasniju rezidbu. Krupniji su i vi e zaobljeni od lisnih pupoljaka. Ukloniti grane koje prave veliku senku. Kada vo ica dostigne visinu koja onemogu ava berbu. treba je prekratiti do dvogodi njeg drveta. Uklanjanje ve ih grana olak a e preglednost i ukazati koje izdanke i grane treba dalje orezivati. a slabija kod . Treba odstraniti mrtve i odumiru e grane. a to su obi no vodopije i klonuli izdanci. Kod patuljastih staba la. Treba zapo eti sa pravljenjem velikih rezova. Slika 4a : Generativni pupoljci nalaze se na vrhovima rodnih gran ica. Nekoliko op tih prakti nih saveta pri rezidbi: 1.Postupak rezidbe stabala jabuke mogu e je izraziti u pet pojednostavljenih koraka. Rezidba treba da je ja a na zanemarenim stablima ili bujnim sortama. Na njima nema novog porasta i svetlije su boje od zdravih. 2. i to po op tem pravilu tako da njihova du ina iznosi oko dve tre ine du ine donjih grana. Osnovni oblik centralne vo ice lako se gubi kada du ina gornjih dostigne du inu donjih grana. treba odabrati drugi izdanak i otkloniti sve ostale koji su u njegovoj blizini. Odr avati vec formiran oblik kro nje. 3. Odabrati centralnu vo icu i ukloniti ostale izdanke koji su joj konkurentni (one koje rastu u blizini vo ice). pa neke od njih treba potpuno ukloniti. Treba orezivati kasno tokom perioda mirovanja kako b i se izbegla o te enja od hladno e. Ukloniti izdanke koji su nerodni i koji prave s enku. a zavr iti sa detaljnijom rezidbom. Onda gornje grane treba prekratiti do odgovaraju e du ine. Kod polupatuljastih stabala gornje grane trebalo bi da budu najmanje 90 cm iznad donjih. 1. Treba zavr iti detaljnom rezidbom. 5. esto vr ni deo kro nje ima previ e bujnih uspravnih izdanaka.

Alat koji se koristi pri orezivanju treba prilagoditi veli ini grane koja se uklanja. 7. Ne obavljati kompletnu rezidbu sa ciljem da se dosta zasenjeno drvo transformi e u rodno tokom samo jedne godine. Stablo bez potpore Kod mladih stabala. Odabir i povijanje skeletnih grana olak avaju ove probleme i poma u u kontroli porasta i stimulaciji ranog formiranja ploda. Na stablima sa kojih e se berba obavljati mehanizovano treba pravilno formirati uzgojni oblik od samog po etka. 3. formira dobru strukturu i podsti e rano formiranje plodova. Ne praviti rezove preblizu grani sa koje se izdanak ili druga grana odstranjuje. a formiranje uzgojnog oblika nastaviti dok ono ne dostigne zrelost. Koristiti ru ne makaze za male gran ice. 5. makaze za rezidbu za grane srednje veli ine i testeru za velike grane. grananje pod velikim uglom i umeren porast u visinu. Ovakvu rezidbu tre ba razvu i na nekoliko godina. prevremeni razvoj. Premazi za rane nastale orezivanjem nisu neophodni u periodu mirovanja vegetacije. Uzgojni oblik sorti sa porastom koji ide u irinu. Slika 5. kao to je ³Zlatni deli es´ ili ³Ajdared´ mo e se sa relativno malo napora formirati u konusni oblik (sl. 4. ve i naglasak treba staviti na tehnike formiranja uzgojnog oblik a nego na rezidbu. . krajnju veli inu stabla i to da li je stablo sa ili bez potpore.manje bujnih sorti. 6. Na mladim stablima skeletne grane se retko same postavljaj u u polo aj koji stablu daje maksimalnu snagu i omogu ava optimalnu izlo enost svetlosti. Prekra ivanje treba obavljati rezovima tik iznad pupoljka ili grane. rezidbu treba strogo ograni iti na rezove koji su neophodni za pravilan razvoj drveta. Pravila formiranja uzgojnog oblika i rezidbe mladih stabala jabuke Formiranje uzgojnog oblika i rezidbu mladog stabla jabuke treba zapo eti sa sadnjom. uklju uju i bujnost sorte. Pristupi formiranju uzgojnog oblika i re zidbi variraju u zavisnosti od na ina porasta konkretne sorte. na in porasta stabla. 8. Po to najve i broj rezova na mladim stablima podsti e vegetativni porast i odla e cvetanje. Na in porasta ³Zlatnog deli esa´: Uo ava se dobro definisana centralna vo ica. Specifi ni godi nji planovi varira e u zavisnosti od nekoliko faktora.5). Uklanjanje treba obavljati rezovima tik iznad osnove grane koja se uklanja. Razumno primenjen plan formiranja uzgojnog oblika i rezidbe mladog stabla elimini e kasniju potrebu za skupom korektivnom rezidbom.

6 -8). Uo ava se bujni porast u visinu koji je konkurentan centralnoj vo ici. Uo ljivo je odstojanje izmedu skeletnih grana du debla. preveliki broj skeletnih grana i mali uglovi grananja. Slika 6.Kod bujnih sorti uspravnog porasta kao to je ³Deli es´ pa nja se mora obratiti na odabir skeletnih grana i njihovo povijanje kako bi se dobio eljeni uzgojni oblik (sl. posle odabira skeletnih grana i skra ivanja centralne vo ice. . Slika 7. Stablo prikazano na slici 6. Na in porasta ³Deli esa´.

Nepravilan odabir skeletnih grana mo e dovesti do prestanka rasta centralne vo ice zbog formiranja njihovog prevelikog broja iz jedne ta ke debla (sl. .Slika 8. treba obratiti pa nju na formiranje centralne vo ice. sa lo om distribucijom svetlosti. smanjuje konkurentnost centralnoj vo ici i u klanjaju smetnje koje donje skeletne grane prave porastu gornjih skeletnih grana vi e na deblu. Gubitak dominacije centralne vo ice mo e dovesti do formiranja loptaste kro nje otvorenog sredi njeg dela. Povijanjem se pove ava ugao grananja. posle postavljanja tapova koji se koriste pri povijanju grana. Ograni avanje porasta vo ice dovodi do gubitka njene dominacije i razvoja nepo eljnog loptastog oblika kro nje.Stablo prikazano na slici 7. To kom prvih godina formiranja uzgojnog oblika. smanjuje bujnost skeletnih grana. Efekat koji nastaje kada su skeletne grane blizu jedna drugoj. Slika 9.9). podsti e formiranje cvetnih pupoljaka.

na po etku vegetacione sezone bi e ponekad potrebno pincirati po koji konkurentni izdanak.Plodovi koji se formiraju na glavnom izdanku moraju se ukloniti. Slika 10. U ostalim slu ajevima. treba izabrati za centralnu vo icu. Porast plodova jo vi e slabi vo icu koja se obi no naginje nad skeletnu granu. U narednim godinama. njihova te ina e dovesti do toga da se vo ica savije ili ³izgubi plod´ (sl. obi no onaj najbli i vrhu. 11). Oni se razvijaju iz 2 ± 4 pupoljka koji su najbli i vrhu. na in odr avanja sna ne i dominantne vo ice zavisi e od sorte i bujnosti. 10). Izdanci su obi no manjevi e jednake veli ine i bujnosti sa iznenaduju e malim uglovima grananja. ukoliko se ovo ne obavi. Prime uje se nagi njanje centralne vo ice nad skeletnu granu ispod nje kao i slab porast skeletnih grana na suprotnoj strani drveta. Efekat gubitka centralne vo ice zbog ³gubljenja ploda´. to ima za posledicu njeno zasenjivanje i gubitak. Formiranje centralne vo ice Tokom prve vegetacione sezone. Jedan od ovih izdanaka. Kod . najve i broj stabala e u blizini glavnog reza formirati mno tvo bujnih izdanaka. a njoj konkuretne izdanke pincirati jo dok su vodenasti (sl. bi e potrebno ulo iti ne to vi e truda. Kod manje bujnih sorti koje prirodno rastu ka centralnoj vo ici. kao to su ³Zlatni deli es´ i ³Ajdared´. Zasenjivanje ima za rezultat gubitak rodnih grana u unutra njosti i formiranje nepo eljnog loptastog oblika kro nje.

Ovu rezidbu bi trebalo obaviti tokom leta. vo icu bi trebalo prekratiti za otprilike jednu etvrtinu. kako je prikazano na sl. struktura vo ice slabi. U ovom slu aju. Letnja rezidba kojom se posti e dominacija vo ice.12 a) Slika 12. Izdanci koji su konkurentni vo ici uklone se dok su jo vodenasti (c). Pravila odabira i formiranja uzgojnog oblika skeletnih grana. posebno ³Deli esa´. Mo e biti neophodno da se vo ica redovno prekra uje i vr i odabir najpo eljnijeg izdanka svakog leta sve dok stablo ne do e na rodnost. mo e se pojaviti veliki broj konkurentnih izdanaka. veoma sli no kao kada se formiraju kao reakcija na prvobitni rez. Kada porast u visinu pre e 45 cm. U blizini reza nastalog rezidbom obi no se formira mno tvo izdanaka. Odabir i formiranje uzgojnog oblika skeletnih grana Verovatno najva niji postupak u formiranju vo njaka visoke rodnosti sa stablima dobrog uzgojnog oblika jeste odabir i formiranje uzgojnog oblika skeletnih grana. Slika 11. pa vo ica mo e preterano porasti u visinu. Prva skeletna grana trebala bi da bude najmanje 45 cm iznad zemlji ta kako bi se ostavilo dovoljno prostora za kretanje opreme koja se koristi u vo njaku (sl. pri emu iz jedne ta ke debla ne sme polaziti vi e od jedne skeletne grane. Uklanjanje konkurentnih izdanaka nastavlja se u narednim godinama. Prva skeletna grana treba . 11. Budu a produktivnost vo njaka je u direktnoj vezi sa pa njom koja se tokom prvih nekoliko godina posveti formiranju uzgojnog oblika sk eletnih grana. Jo neodrvenela iba se prekrati pri sadnji (a). a razvoj bo nih izdanaka je ograni en u toj meri da nema dovoljno odgovaraju ih grana od kojih bi se formirale skeletne grane. Ovaj postupak e oja ati vo icu i podsta i porast bo nih izdanaka od kojih se mogu formirati skeletne grane. Ciljevi odabira skeletnih grana i formiranja njihovog oblika jesu stvaranje niza dobro pozicioniranih grana na pravilnom me usobnom rastojanju koje e mo i da iskoriste dobru izlo enost svetlosti kako bi proizvele i iznele te ak rod. U isto vreme. (a) niz skeletnih grana treba da bude na odgovaraju em me usobnom rastojanju du debla.nekih sorti. mogu se ukloniti i preostali novi izdanci koji ugro avaju dominaciju vo ice ili mo e im se promeniti polo aj povijanjem. Bujni izdanci formiraju se iz pupoljaka najbli ih vrhu (b).

Slika 13. (b) Ve i ugao grananja. bolje je odmah zapo eti formiranje skeletnih grana na ovoj visini nego kasnije spu tati glavnu skeletnu granu. Prime uje se razvoj umetnute kore na mestu spajanja deb la i grane (strelica). Gornje skeletne grane moraju biti kra e od donjih kako bi se odr ala dobra osvetljenost donjih skeletnih grana. Grananje pod manjim i ve im uglom. Ostale skeletne grane trebalo bi da budu na me usobnom rastojanju od najmanje 20 cm du debla i da budu raspore ene tako da njihov razvoj ne ometa . a ra va ja a sa pove anjem veli ine i nosivosti skeletne grane.da bude najmanje 45 cm iznad tla (b) Pogled na stablo odozgo: prime uje se dobar raspored skeletnih grana. U tom slu aju. Godovi se rasprostiru du mesta spajanja skeletne grane i debla. Ova struktura slabi ra vu i predstavlja mesto prodora saprofita i patogena. (a) Manji ugao grananja. Ukoliko se planira mehanizovana berba. prva skeletna grana trebala bi da bude 75 cm iznad zemlji ta kako bi se omogu io prilaz platforme za sakupljanje vo a.skeletnih grana.

14c). smatra se da granu treba saviti (sl. po e e da se naginju jedna ka drugoj i da se me usobno zasenjuju. Iako u jednom momentu ovakva struktura mo e delov ati zadovoljavaju e. 9). niti se skeletna grana dovodi u povoljniji polo aj. Ja anje osnove skeletnih grana mo e dovesti do gu enja centralne vo ice. Kona no.susedne skeletne grane (sl. zbog svog ni eg polo aja. 14a. Kod mladog drveta postoji isku enje da se odabere itav niz dobro raspore enih grana du debla koje e biti na malom me usobnom rastojanju. to racvu dosta slabi i predstavlja mesto prodora patogena i saprofita. to e za nekoliko godina imati za posledicu formiranje nepo eljnog loptastog oblika kro nje (sl. Uklanjanjem uspravne grane do spoljne bo ne grane ne popravlja se prvobitini mali ugao grananja. Mali ugao grananja obicno podrazumeva i umetnutu koru (sl. Kod sorti uspravnog porasta kao to je ³Deli es´ ce se obicno formirati mali uglovi grananja. biti zasenjena. Skeletne grane trebalo bi poviti pod uglom od oko 60° u odnosu na deblo. (sl. Uspravna bo na grana nastavice svoj bujni porast i ometa e razvoj skeletnih grana na vi im delovima debla. 13a). skeletna grana bi trebalo da se formira pod velikim uglom grananja u odnosu na deblo (sl. savijanje ni ih skeletnih grana omogu ava neometani razvoj vi ih grana. Za razliku od dosada njeg pristupa. Smanjenje bujnosti skeletnih grana deluje pozitivno na rast i dominacij u centralne vo ice. kako grane rastu i ire se. Da bi imala najvecu snagu i kapacitet no enja roda. Povijanje tako e pozitivno vi e uti e na grananje du skeletne grane nego u blizini terminalnog pupoljka. obicno je na stablu starom 3-4 godine grana previ e kruta da bi se na ugao grananja moglo uticati bilo kojom tehnikom. 12 a. sem ako se stabla formiraju nepravilno. Savijanjem skeletne grane smanjuje bujnost vegetativnog porasta i podsti e razvoj cvetnih pupoljaka. b). Va nost povijanja skeletnih grana ne mo e se prenaglasiti. Povijanjem se skeletne grane postavljaju tako da celom svojom du inom maksimalno iskoriste izlo enost svetlosti. to je slu aj sa uspravnim granama. p ri emu se one ne bi trebale saviti ispod horizontalne linije. Neke sorte prirodno imaju velike uglove grananja. Razvoj niza dobro postavljenih skeletnih gr ana koji je prikazan na slici 12 obi no traje du e od godinu dana.b). Ovaj ugao e skeletnim granama pru iti dovoljnu . 13b). U ovom slu aju bo nu granu bi trebalo ukloniti po to e ona. Povecanj e malih uglova grananja treba zapoceti rano.

. (a) Uspravna skeletna grana. Po to e je glavna skeletna grana zaseniti svojim porastom. Rezuiltati pravilnog formiranja skeletnih grana su ve a snaga. Uklanjanje grane do uspravne bo ne grane ne pobolj ava ugao grananja niti polo aj grane i ne mo e da kontroli e bujan vegetativni porast. (c) Ispravan postupak. Prime uje se mali ugao grananja i mala. bo nu granu bi treba ukloniti. Slika 14. smanjena vegetativna bujnost. uspravna bo na grana. Stablo sa potporom Slika 15.Stablo sa potporom.elasti nost tako da te ak rod ne e dovesti do toga da se saviju ispod horizontalne linije. (b) nepravilan postupak. poja ano formiranje cvetova i pravilno pozicioniranje za budu i razvoj. Odvajanjem grane pove ava se ugao grananja i skeletna grana se postavlja u pravilan polo aj. Formiranje uspravne skeletne grane.

. ali koja ina e rastu bez nje. Tokom perioda mirovanja rezidbu potpunim uklanjanjem treba kor istiti kod odstranjivanja bujnog. Za dobru rodnost presudno je da se porast stabla dr i pod kontrolom. Uo ava se ponovljena modifikacija vo ice kako bi se kontrolisala bujnost vr nog dela drveta i horizontalan polo aj skeletnih grana. Ove mere predostro nosti su pogotovo bitne kod bujnih. uspravnih sorti. Kako bi se vo ica modifikovala i smanjio porast na vrhu stabla sa potporom. biraju se tako da se postigne to bolji raspored du debla. koje mogu ostati vegetativne i brzo prerast i sebi namenjen prostor.Uzgojni oblik stabala kojima se na izvestan period postavlja potpora. Ovo je posebno bitno kod bujnih sorti i sorti uspravnog porasta koje nisu prilago ene ovim na inima sadnje. Slabija bo na grana se zatim ve e. Kada se kod stabla sa potporom ostavljaju skeletne grane.16). trebalo bi formirati na isti na in kao kod stabala bez potpore. Po to kod stabala sa potporom potpuno uklanjanje dovodi do modifikovane vo ice slabijeg porasta. Zrelo stablo vretenasto. Prekra ivanje treba po svaku cenu izbe i. a oblik zrelog stabla odr ava vezivanjem. Po to nema prekra ivanja. uspravnog porasta. bunastog oblika. 15). potreba za sna nom centralnom vo icom svodi se na najmanju mogu u meru. pa nijedan njihov deo ne mo e biti previ e zasenjen i odabir skeletnih grana svodi se vi e na na in njihovog rasporeda oko debla nego na me usobno rastojanje.7 ili M. mora se posvetiti pa nja formiranju pravilnog rasporeda skeletnih grana kako bi se bujnost donjeg dela stabla dr ala pod kontrolom. formiranje oblika vo ice trebalo bi izvr iti rezidbom sa potpunim uklanjanjem. (sl. Formiranje uzgojnog oblika na stablu sa potporom se na izvestan na in razlikuje od formiranja oblika kod stabla bez potpore. Ovakva stabla su obi no dovoljno niska. Naglasak kod stabala sa potporom treba staviti na kontrolu porasta i iniciranje rane rodnosti. Slika 16. kao to je to esto slu aj sa stablima na podlogama M.26. 15. i to tako to e se grane vezivati za icu ili iriti du nje. Po to se potpora uglavnom obezbe uje pomocu i ane mre e ili stubova. porast iz slabije vo ice bi e manje bujan. ali e spre iti razvoj sna nih vodopija na donjem delu. po to ono mo e dovesti do ve e bujnosti vegetativnog porasta. postavi u polo aj vo ice i vi e se ne dira. (sl. i na otklanjanje bujnog porasta tokom zimske rezidbe.

a ne njihova veli ina ima primaran uticaj na porast stabla. 17). njih bi trebalo prekratiti do sna ne rodne gran ice ili pupoljka kako bi se podstakao vegetativni porast i odnos izmedu izbojaka i korena doveo . dok slabije prekra ivanje ima za rezultat formiranje rozete slabijih izdanaka u blizini reza i slab porast u donjem delu debla. Jako prekra ivanje dovodi do preteranog porasta iz preostalih pupoljaka. trebalo bi ih skratiti na visinu od oko 75 cm iznad zemlji ta. Kod ve ine sorti treba prskati u koncentraciji od 1000 ppm Alara (daminozid. tj. Ako su bujne vodopije po ele da rastu. Ako mlada stabla tokom nekoliko godina nastave sa preteranom bujno cu sa malo indikacija da ce do i do rodnosti treba prskati Alar-om ili etephon kako bi se iniciralo formiranje cvetnih pupoljaka. Ukoliko se sade dobro razvijene jednogodi nje sadnice. ako se ne planira mehanizovani na in berbe. broj plodova. U ovom drugom slu aju sadnice bi trebalo prekratiti na visinu od 90 cm.Ostali na ini rezidbe Letnja rezidba mladih stabala treba da se svede na formiranje uzgojnog oblika centralne vo ice i zakidanje nepo eljnih izdanaka ka ko bi se ograni io njihov rast. regulator rasta) i 300 ppm etephona (preparat na bazi iste supstance kao i Ethrel). Uop te. ovaj tretman se ne ponavlja naredne godine po to bi etephon u ovoj koncentraciji i vremenu delovanja izazvao opadanje ve ine ili itavog roda. Ukoliko se posade starije sadnice sa ve formiranim izdancima. Za veoma bujna stabla i sorte kao to je ³Deli es´. koncentraciju Alara treba pove ati na 1500 do 2000 ppm. to e omogu iti kontrolu vegetativnog porasta i inicirati razvoj cvetnih pupoljaka za narednu godinu. Obi no. Iako ovo tretiranje mo e dovesti do izvesnog smanjenja veli ine plodova u narednoj godini. letnje orezivanje trebalo bi odlo iti do polovine jula kako bi se smanjila mogu nost ponovnog porasta. Formiranje uzgojnog oblika i rezidba mladog drveta Mlado drvo bi u vreme sadnje trebalo orezati tako da se podstakne razvoj grana (sl. kako bi se omogu io razvoj dobro raspore enih skeletnih grana. 2-3 nedelje po zavr enom punom cvetanju. sada se mogu ukloniti.

Kako bi se nastavio njen . Ostavljeni izdanci sa malim u glovima grananja mogu se sada poviti pomo u tapova od tvrdog drveta ili kratkih i anih ra iriva a kako bi se dobili iroki uglovi ra vanja.bli e ravnote i. Sve izdanke ispod 45 cm visine ili ispod prve stalne skeletne grane trebalo bi ukloniti sredinom leta. Zimsku rezidbu tokom prve godine trebalo bi svesti na uklanjanje bujnih izdanaka koji ne e postati skeletne grane i na prekra ivanje vo ice ukoliko za tim postoji potreba. Tokom sadnje treba ukloniti izdanke koji se ne e ostavljati za skeletne grane. a ako neki plod po ne da se razvija na vo ici. treba ga odstraniti. Prekra ivanje mladih stabala tokom sadnje. Formiranje uzgojnog oblika i rezidbu treba u narednim godinama nastaviti u smislu formiranja centralne vo ice. Izdanci koji se formiraju na donjem delu pro logodi nje vo ice mogu se odabrati za formiranje prvog reda skeletnih grana. Slika 17. Povijanje skeletnih grana treba za po eti rano tokom druge vegetacione sezone. Ovaj postupak smanjuje posao oko naredne zimske rezidbe i podsti e porast izdanaka od kojih e se formirati skeletne grane. Ako je gornja skeletna grana mnogo bujnija od donje. Skeletna grana koja se povije dok je mlada esto e nastaviti svoj porast u visinu. pa se smanjuje rizik od slamanja grana. a duga ke izdanke skratiti. pa tako zapo inje i formiranje njihovog uzgojnog oblika. (b) Prekra ivanje na pravilnu visinu. trebalo bi odabrati centralnu vo icu (sl. sredinom leta. odabira i formiranja oblika skeletnih grana. mo e se prekratiti. Rano tokom leta u prvoj godini porasta. Lak e ih je savijati posle pucanja pupoljaka. Uo ava se bujni porast na centralnoj vo ici i dobar porast iz izdanaka u zoni u ko joj e biti odabrane prve skeletne grane. Nepo eljne vodopije ili izdanci koji se razvijaju sa malim uglovima grananja mogu se pincirati dok su jo vodenasti ili orezati kasnije.11). Uo ljiv je preterano bujni porast iz svih ta aka porasta. (c) Preslabo prekra ivanje Uo ava se kruna lo eg porasta i slabiji porast na donjim delovima debla. po to je tad drvo savitljivije. (a) Prejako skra ivanje. prekra ivanje skeletnih grana ne podsti e ja i porast i trebalo bi ga izbegavati. Povijanje treba obaviti to je mogu e ranije kako bi stablo na njega najpovoljnije odreagovalo . Uop te. Treba nastaviti sa letnjom rezidbom izdanaka koji su konkurentni vo ici.

ako se zavr i pre cvetanja. Kako bi se odr ao pravilan konusni oblik stabla. Razlike u vremenskim ulovima u razli itim godinama mogu dovesti do toga da se rezidba izvodi ranije ili kasnije. U oblastima sa estim mrazevima. Kod kasne rezidbe. Kada orezivati vo ke Rezidba rodnih stabala se uglavnom obavlja u periodu mirovanja. kao to su ubrenje i prva prskanja. program orezivanja treba postepeno prilago avati cilju odr avanja dobre izlo enosti svetlosti i kontroli bujnosti du itavog drveta. rezidbu treba svesti na najmanju meru. grane koje nose plod na donjim skeletnim granama bi e izgubljene. ali je najbolje rezidbu odlo iti do sredine zime. bujnost i dalje velika. Po to te ina roda uti e na bujnost. pre nego to drvo dostigne najve u vrstinu. uprkos svim naporima da se umanji. uravnote enim prore ivanjem plodova treba podsticati ujedna enu godi nju rodost. Po to se uspostavi osnovni oblik drveta i zapo ne formiranje plodova. zakasnela rezidba ne e negativno uticati na rodna stabla dobre bujnosti. a kro nja e dobiti loptasti ili oblik sli an ki obranu. Ako je. trebalo bi je u slede oj sezoni ponovo poviti. u tehnologiju gajenja treba uklju iti i primenu Alar-a na poc etku sezone.pravilan razvoj i sprecilo njeno naginjanje ka novim skeletnim granama. ostaci od rezidbe na zemlji u vo njaku mogu ometati ostale kasno-zimske i rano prole ne radove. Sa razvojem drveta treba uklanjati nepotrebne grane. Ponekada neodgovaraju e vremenske prilike znac ajno odla u rezidbu. ali se on periodu od januara do marta. Stabla se mogu orezivati tokom svih zimskih meseci. Ako se u vo njacima u kojima postoji problem sa crnom trule i (crna trule grana. Po etkom tre e godine potrebno je izvr iti umerenu rezidbu kako bi se rast i razvoj skeletnih grana dr ao pod kontrolom i odr ao eljeni oblik kro nje. donje skeletne grane trebalo bi da budu du e od skeletne grane koje se nalazi iznad nje. O te enja od niskih temperatura nastala kao posledica rezidbe su veoma esto uzroci raznih vrsta raka i trule i drveta. mo e do i do dodatnog irenja ove bolesti. Kako bi se odr ao konstantan i umeren vegetativni porast. ali letnja rezidba obi no slu i za re avanje specifi nih problema i razmatra e se posebno. lista i ploda ± Botryosphaeria obtusa) rezidba vr i posle po etka porasta. pa novi porast zapo ne pre nego to se orezivanje zavr i. mo e u velikoj meri pove ati opasnost od o te enja zbog niskih temperatura. treba primeniti odgovaraju u koli inu ubriva. Ovo je posebno bitno kada se drvetu nanose veliki rezovi. Ako se dozvoli da gornje skeletne grane postanu preduga ke. trebalo bi primenjivati tehnike za tite od mraza kako bi se izbegle katastrofalne tete od gubit ka roda. . ali e ve kasnija rezidba dovesti do smanjenje bujnosti. Ponekada se stabla orezuju i u periodu porasta. Dok se ne formira uzgojni oblik. Program za tite treba da obezbedi zdravu i funkcionalnu lisnu povr inu tokom itave vegetacione sezone. Rezidba rodnih stabala Po to rezidba i bujnost stabla me usobno uti u jedno na drugo. Ranija rezidba. Generalno. za sastavljanje dobrog plana rezidbe od velike su va nosti i ostali aspekti tehnologije gajenja.

umereno rodna i rada plodove koji su preveliki. Kod najve eg broja stabala. Grane koje vise (b) su slabo bujne i jako zasenjene. me utim . koji se odnosi na vr ni deo stabla karakteri e se velikom bujno u i umerenom rodnosti. mekani i neodgovaraju e boje. Po to plodovi vise slobodno. pa je karakteri u mala bujnost i rodnost. mogu ukazati na postojanje neprihvatljivih razlika u ja in i bujnosti na gornjim i donjim delovima stabla. i zbog dobre izlo enosti svetlosti. Iskustva iz prethodne sezone treba da uka u na promene koje je neophodno napraviti u programu rezidbe. Orijentacija rodnih grana. dok preveliki plodovi mogu imati veze sa preteranom bujno u koja esto predstavlja reakcijiu na p rejaku rezidbu. Uspravni porast (a). ovo je redak slu aj. Horizontalne grane (c) su umereno bujne i veoma rodne.Kako se orezuje Program rezidbe trebalo bi isplanirati dosta pre same razidbe. Kako se sve tri vrste porasta uobi ajeno javljaju kod najve eg broja stabala. Lo a boja ploda mo e poticati od preteranog zasenjivanja ili bujnosti. neodgovaraju e boje i esto nale u na grane. Neujedna enost reakcija na regulatore rasta. oni su mali i neodgovaraju e boje. Nedovoljna bujnost mo e biti uzrok premale veli ine plodova. i ra a male. veoma rodna. lo e obojene plodove. Uglavnom bi trebalo izbegavati rezove koji dovode do poja anja bujnosti na ionako bujnim vr nim delovima stabla. plodovi koji se tu formiraju su esto preveliki. a kada se na njima i formiraju plodovi. . Horizontalna grana (c) je umerenog porasta. Sve su ovo pokazatelji neodgovaraju eg na ina rezidbe i ukazuju na to da mora do i do nekih promena u na inu i/ili ja ini rezidbe. bujnost bi trebala da bude ravnomerna du inom celog stabla. ve ih treba primenjivati na manje bujnim ni im granama i unutra njem delu drveta. pa ih pesticidi ne mogu pokri ti na odgovaraju i na in. Uspravna grana (a) je preterano bujna. Nezadovoljavaju i rezultati suzbijanja insekata ili bolesti mogu da uka u na to da su stabla previsoka ili da su kro nje previ e guste. kako je to prikazano na slici 18. odgovaraju a veli ina i boja. rada plodove izvanredne boje. nisu ni u kakvom dodiru sa granama. mekani. postoji tri oblika bujnosti. Plodove karakteri e dobra izlo enost svetlosti. Idealno. Slika 18. kao to su preparati koji se koriste za prore ivanje plodova ili Alar. Previsoka i stabla sa previ e gustom kro njom mogu ote ati berbu. Grana koja raste sa donje strane ve e grane (b) je jako zasenjena. Ove su grane nerodne. ni rezidba se ne mo e izvoditi na isti na in du celog drveta.

Tajna ravnomerne bujnosti du celog stabla je ujedna ena izlo enost svetlosti svih nose ih grana. bo na grana. Pri rezidbi (donja slika) krajeve ovakvih grana trebalo bi prekratiti sve do bo ne grane koja je u skoro horizontalnom polo aju (a). U nekim slu aje vima. Ovo mo e da izgleda kao da se uklanjaju najrodnije grane. Starije grane mnogih sorti. U ovom smislu. Stoga je efektnije ukloniti itave grane ili njihove velike delove. uklanjanje jedne velike grane podsti e slabiju bujnost nego uklanjanje nekoliko manjih grana. i da ne do e do njegove poja ane bujnosti. Veoma esto je proizvo a u koji je navikao na formiranje kro nji sa otvorenim centrom te ko da na ovaj na in orezuje vr ni deo s tabla koji ima zadatak da ni im granama obezbedi odgovaraju u izlo enost svetlosti. Kod stabala bez potpore. mere nege i berba plodova na ni im granama su lak e nego na vi im. jer dovodi do velikog zasenjeivanja. Kao prvo. Kada se postigne ovakva visina. vr ni delovi gornjih grana se redovno uklanjaju. Preklapanje grana susednih stabala ne sme se dozvoliti. bujni izdanak ili vodopija se ponekad mogu vezati u pribli ni polo aj koji e zauzeti posle uklanjanja ovog dela grane. a po red toga. nego izvr iti detaljnu rezidbu na bujnom vrhu stabla. Iako je ovakav oblik relativno lako formirati na mladom. Slika 19. a grane koje rastu nadole iz tacaka na ve im granama treba ukloniti u potpunosti (b) . mo e biti neophodno sprovesti redovan program podmla ivanja grana. kao to je ³Deli es´ umeju da klonu. sve do jakih i rodnih bo nih grana. Grane koje se naginju nadole (gornja slika) nemaju dobru izlo enost svetlosti i obi no zasenjuju ostale grane. Godinu ili dve pre uklanjanja vr nog dela grane. trebalo bi se potruditi oko vr nog dela ± njegov porast treba prilagoditi tako da ne zasenjuje ni e grane. ponekad ga je te ko odr ati na zrelom drvetu. kako je prikazano na slici 19. Iako je istina da se otklanjaju potencijalno rodne grane. Rezidba klonulih grana. ipak se na ve em broju ni ih grana odr ava rodnost. dve stavke su od najve e va nosti. a jake bo ne grane formiraju tako da zauzmu eljeni prostor. Va nost konusnog oblika kro nje ve je ranije nagla ena. pa se veli ina grane (i senke koju ona pravi) mo e zna ajno smanjiti uklanjanjem krajeva ovih grana. Kod ovog pristupa. visina drveta ne sme pre i irinu grana.

po to ona ima ve i efekat od velikih rezova. gde bujnost mo e biti nezadovoljavaju a. pogotovo one koje klonu i vise ispod glavnog dela grane. Starije rodne gran ice iz kojih se stalno formiraju grane esto oslabe i postanu neproduktivne. 23 . pa njihovu bujnost treba podsta i prekra ivanjem i potpunim uklanjanjem. i mo e se za tititi jednom vodopijom ili izdanakom koji e se prekratiti na du inu od 4-6 pupoljaka. zatim se uklone nepo eljne manje grane i izdanci. uspravne izdanke treba potpuno ukloniti. Na delovima drveta gde je bujnost umerena a rodnost i izlo enost svetlosti zadovoljavaju i. ako to nije slu aj. Pr eterano bujne uspravne izdanke treba prekratiti samo ako se rez mo e napraviti na umereno bujnoj bo noj grani koja ima veliki ugao grananja. U ovoj situaciji treba prekratiti jednogodi nje grane (Sl. 21). 22. kako je prikazano na slici 22. treba u potpunosti ukloniti. najbolji na in rezidbe obi no predstavlja kombinaciju ova dva ekstrema. mo e biti potrebno obaviti rezidbu kako bi se podstakla bujnost (potpuno uklanjanje i obnavljanje rodnih gran ica) i ukloniti uspravne grane. Najbolje je obaviti je u slede a tri koraka: prvo se na ine veliki rezovi. Neke od ovih rodnih gran ica. 21. Izuzetak se mo e napraviti samo ako bi posle uklanjanja preterano bujnih vr nih izdanaka veliki deo grane (vi e od 46 cm) ostao bez ta aka porasta. formiraju veliki broj kvalitetnih grana koj e bi trebalo sistematski ukloniti (sl. 3). Samu rezidbu treba nastaviti rutinski. a zavr i se preciznim orezivanjem. Na donjem de lu stabla. Ovakva grana je podlo nija o egotinama od sunca.Slede i faktor koji treba uzeti u obzir jeste reakcija na prekra iv anje jednogodi njeg drveta. Ovakvo orezivanje podsti e vegetativni porast. Slike: 20. (slika 4). potrebno je izvr iti precizniju rezidbu. Neke sorte. Treba ukloniti grane najve e bujnosti i zadr ati manje bujne grane. pa ga stoga na vr nim delovima ve ine stabala treba izbegavati. 20). bez ikakvog prekra ivanja (sl.

Stabla velike bujnosti esto formiraju veliki broj vodopija i bujnih uspravnih izdanaka (gore). prekra ivanje bujnog izdanka do veoma kratke i bujne bo ne grane ili bodlje (b). a ostavljanje onog umerene bujnosti (g).Slika 20. U ovoj situaciji. Nepravilna rezidba (srednja slika) podrazumeva prekra ivanje svih uspravnih grana (a). Pravilna rezidba (donja slika) podrazumeva potpuno uklanjanje nekih uspravnih grana (d) kompletno odstranjivanje bujnog izdanka koji se formira iz rodnih grana (e). Ovo onemogu ava optimalnu izlo enost plodova svetlosti. pri rezidbi naglasak treba staviti na uklanjanje prekomerno bujnih grana i za dr avenje grana umerenog porasta. . a i b). Ovakva rezidba pod sti e vegetativni porast. prekra ivanje bujne vodopije do horizontalne grane umerene bujnos ti (f). Rodne grane bi trebalo ukloniti i ravnomerno rasporediti du glavne grane (donja slika. Slika 21: Potpuno uklanjanje kvalitetnih grana. Ovaj na in rezidbe ide u korist rodnosti. i uklanjanje preterano bujnog izdanka. Mnoge sorte formiraju veliki broj kvalitetnih izdanaka u blizini zavr etaka grana (Slika gore). Rezidba bujnih uspravnih grana. i uklanjanje svih dobrih grana (c).

Veliki broj rezova nastalih prekra ivanjem (a) podsti e nepo eljan vegetativni porast u blizini rezova. Ja anje rodnih gran ica. . Sredina: nepravilna rezidba.Slika 22. Gore: uobi ajeno preklapanje u redu u gustim zasadima. Bujnost ovih rodnih grana mo e se poja ati (donja slika) potpunim uklanjanjem nekih grana (c) i prekra ivanjem ostalih do jakog pupoljka (d) . Slika 23. O nerodnosti rodnih gran ica (gornja slika) govori prisustvo velikog broja grana (a) i slab porast sa sitnim pupoljcima i ponekom mrtvom rodnom gran icom (b).Preklapanje grana susednih stabala.

19) ili spre ilo me usobno preklapanje grana sa susednih stabala. Gde je ovaj problem prisutan. kako bi se potpuno uklonio ili ograni io porast vr nog dela. U . 23). po to su u velikom broju vo njaka stabla sa ena na premalom rastojanju za konkretan odnos podloga -sorta-zemlji te. Me usobno preklapanje predstavlja mnogo ve i problem.Veliki rezovi se prave pri uklanjanju polomljenih grana. Najefikasnije re enje jeste u potpunosti ukloniti grane koje smetaju ili ih prekratiti do jake bo ne grane koja se mo e formirati tako da se prilagodi tom delu prostora (sl. pa stabla ve u ranim fazama porasta po inju da prelaze na me usobni prostor. da bi se smanjilo zasenjivanje donjih grana (sl. stalni i mali rezovi nastali prekra ivanjem samo podsti u vegetativni porast i nerodnost.

Rezultat je esto pojava izvrnuto konusnog oblika kro nje. Kod stabala velike bujnosti. Ova rezidba podrazumeva orezivanje potpunim uklanjanjem i ja anje bujnosti rodnih gran ica (sl.24). Ovakvo drvo karakteri e optimal na izlo enost svetlosti i povoljan odnos izmedu strukturnog i rodnog drveta. Nagrada za pa nju posve enu svim detaljima rezidbe i formiranja uzgojnog oblika su mala. izdanaka ili grana. mo e biti neophodno redovno sprovoditi postupke Slede i korak je uklanjanje nerodnog drveta. kao i slabe gran e koje vise i koje su uvek u senci (sl. apsolutno zadovoljavaju i rezultat posti e se samo ako se pobolj a njihova izlo enost svetlosti. a gornji venac grana je manji od donjeg. Kod svih postupaka rezidbe koji uklju uju uklanjanje vodopija. 19). na primer asfaltnom emulzijom. . Ponekad je preporu ljivo premazati rane od velikih rezova. Preostale grane predstavljaju efektivnu rodnu povr inu. ako su se ove grane nalazile u senci. One prave duboku senku. Slika 24. neefikasna stabla koja se te ko kontroli u. Centralna vo ica je dobro razvijena. 21 i 22). rezovi treba da budu glatki i o tri uz ivicu grane ili debla. skeletne grane su na odgovaraju em rastojanju i rodne su sve do debla.20). kao to su vodopije i uspravni izdanci (sl. Gde je prisutno puno velikih rezova. kompaktna. kao to je to stablo na slici 25.Idealni oblik stabla. pa je zasenjivanje svedeno na najmanju meru. ravnomerno odstojanje izmedu rodnih gran ica i osigurala maksimalna izlo enost plodova svetlosti. stabla iji uzgojni oblik nije formiran ne razvijaju karakteristi an loptasti oblik po to veliki porast zasenjuje ni e grane. obi no se oko velikih rezova razvija mno tvo veoma bujnih vodopija. Nije potrebno ulo iti puno vremena i novca kako bi se popravile gre ke iz pro losti. Ovde se podrazumevaju i preterano bujne grane. i kako bi se odr ala optimalna bujnost. Ovakva struktura apsolutno nije u skladu sa konceptom guste sadnje. Patrljci i vorovi sporo zaceljuju. Veoma je bitno dobro premazati ivice reza i koru koja ga okru uje kao i drvo koje je izlo eno. efikasna i rodna stabla koja je lako kontrolisati (sl. Me utim. Ovaj nepo eljni porast mo e se kontrolisati tretiranjem rezova 1% rastvorom naftalen-sir etne kiseline u lateksu. odumiru i slu e kao mesta prodora trule nica drveta. treba izvr iti preciznu rezidbu. ali pre po etka porasta u prole e. jako su konkurentne plodovima u zrenju i imaju mali rodni potencijal. U gustim zasadima.ekstremnim slu ajevima podmla ivanja. Kazna za zanemarivanje su velika. Me avina kiseline i lateks boje mo e se primeniti bilo kada posle nano enja reza. porast vodopija u velikoj meri komplikuje rezidbu u narednoj godini.

ima nepovoljan odnos strukturnog i rodnog drveta. Slika 26. nepo eljna uspravna. Gore: Deo vrha stabla tipi ne bujnosti.Posledice nepravilnog formiranja uzgojnog oblika i rezidbe. zanemarivanje e nedvosmisleno dovesti do formiranja stabla koje je slabo izlo eno svetlosti. grana usmerena nagore prekra ena je do slabije bo ne grane (d). U gustim zasadima. malo rodnih grana u donjem delu stabla i najve i deo nose ih grana usmerenih vi e ka gore nego horizontalno. sa uspravnih grana uklonjen je porast iz teku e vegetacione sezone (b). Uklonjene su bujne vodopije (a). Letnja rezidba. Dole: Pravilna letnja rezidba. . Uo avaju se uspravne grane i zasenjivanje plodova. ali rodna grana prekra ena je odmah iznad grozda plodova (c) i bi e potpuno uklonjena zimskom rezidbom.Slika 25.

treba primeniti u umerenom intenzitetu. letnja rezidba mo e biti efektna zamena za druge tehnike gajenja kojima se kontroli e bujnost. Na stablima slabije bujnosti ne treba vr iti letnju rezidbu. Ovaj postupak odnosi se na stabla dobre do jake bujnosti. (sl. ovo je pravi momenat da na uklanjanje preteranog zasenjivanja i bujnog nepo eljnog porasta na vrhovima stabala plodovi odreaguju dobrom bojom. a dovoljno je kasno da se izbegne ponovni vegetativni porast i smanjenje cvetanja. Preporu ljivo je letnju rezidbu obaviti u avgustu.Letnja rezidba Svaka rezidba dovodi do skra ivanja stabla. Rezidbu treba ograni iti na uklanjanje trenutnog porasta iz te vegetacije. sa naglaskom na vi e delove stabla na kojima se ovakve grane uglavnom razvijaju. Rezidba rano tokom leta mo e podsta i nepo eljni ponovni vegetativni porast i zna ajno smanjiti cvetanje budu eg roda. Cilj treba da bude uklanjanje nepo eljnih. U isto vreme. Ako se pravilno izvede. U ovo vreme se najbolje kontroli e bujnost. Letnja rezidba mo e takode zna ajno pobolj ati boju plodova na stablima sa izra enim vegetativnim porastom. ali letnjom rezidbom se porast smanjuje mnogo vi e nego zimskom rezidbom istog intenziteta. pa ga ak i kod ovakvih stabala. Uklanjanje aktivne lisne povr ine tokom vegetacionog perioda smanjuje kasniju akumulaciju hranljivih materija u drvetu.26). previ e bujnih uspravnih grana. Redovno odstranjivanje dvogodi njih i trogodi njih grana e brzo dovesti do zna ajnog smanjenja nose e povr ine. Smanjena koli ina rezervi dovodi do smanjene bujnosti u narednoj sezoni. Podmla ivanje starih stabala .

uobi ajena reakcija je pojava velikog broja bujnih vodopija u blizini reza i ograni en porast novih bo nih grana sa ostalog dela grane. o te enja od niskih temperatura i sli nih o te enja koja dovode do ranog odumiranja stabala.Ponekad se mo e javiti potreba za smanjenjem i popravkom strukture stabala koja su velika i stara. berba i pobolj ani kvalitet ploda. esto se razvija gusta kro nja nepropu sna za svetlost. Iako je. Smanjenje prinosa uzrokovano inicijalnim prekra ivanjem te ko se mo e nadoknaditi. Pored ovih nedostataka. jako prekra ivanje vrhova velikih stabala esto pogoduje ja em prodoru sun evih zraka. ova stabla se moraju jako prekratiti na vrhu i sa strane. Mehanizovana rezidba U jabu njacima se. kontrola stabala nije merljivo olak ana. bujne vodopije zasenjivanjem uti u na kvalitet plodova i koriste hranljive materije iz listova. ali ina e u dobrom stanju. i to u zoni koja je prethodno predstavljala nerodnu unutra njost drveta. za uspe no podmla ivanje potrebna je izuzetno ve ta rezidba. sa razli itim uspehom. a nepo eljne rodne gran ice se ostavljaju po itavom drvetu. a ostavljaju slabije koje su ranije bile jako zasenjene. nerodna je i baca tako veliku senku da se nove nose e grane u njenoj unutra njosti uop te ne formiraju. Rezovima se ne pravi razlika izmedu grana. veliko strpljenje i vremenski period od obi no 3-5 godina. ovaj postupak je retko vredan truda. Kod stabala sa otvorenim centralnim delom. pa se vegetativni porast stimuli e tamo gde je poja ana bujnost nepotrebna i nepo eljna. uz uklanjanje odre ene koli ine preraslog nose eg drveta. to pove ava ozbiljnost o egotina od sunca. Ovim postupkom rtvuje se najbujniji i najrodniji deo drveta. mogu e smanjiti veli inu i popraviti strukturu nekih stabala. Reakcija vegetativnog porasta na ovo jako prekra ivanje je tako e neza dovoljavaju a. Neuspe nost ovakve rezidbe dovodi do brzog razvoja kro nje sa puno ³ve ti ijih metli´ i ³vraninih gnezda´ koja je skoro nepropusna za . S obzirom da se novo rodno drvo mo e podi i u istom tom vremenskom periodu. Ovo se mo e dogoditi samo u izvesnoj meri. Rezultati su veoma retko zadovoljavaju i. Ovakav vegetativni porast je nerodan i ubrzo po inje da pravi specifican problem pri rezidbi. a kvalitet plodova nije pobolj an. crne trule i. veli i ne i grade stabala. Uspe no podmla ivanje velikih stabala i odr avanje njihove smanjene veli ine tra i novu generaciju nose eg drveta. koristi nekoliko vrsta ma ina za i anje i prekra ivanje vrhova. Neizbe na posledica je zna ajno smanjenje prinosa. Kako bi ovaj postupak uop te imao efekta. kao to je lak a kontrola drveta. ima vi e uspravnih nego horizontalnih skeletnih grana. Nasuprot o ekivanom. na ina i anja i ve tine lica koje obavlja rezidbu. pogotovo to je za okon anje itavog posla neophodna precizna rezidba. Njihova efektnost zavisi od vrste ma ine. dodu e u prili no maloj meri. Najprakti niji postupak kod najve eg broja starih stabala jeste smanjiti rezidbu na najmanju meru u pore enju sa radovima u normalnom vo njaku i sa eljenim kvalitetom ploda i to pre planirati njihovu zamenu novim stablima. Ovakav na in ne mo e u celini zameniti ru nu rezidbu. smanjenje veli ine ovakvih stabala bi trebalo da donese neke korist i. Glavni nedostatak mehanizovane rezidbe ja nedovoljna selektivnost. Iako o igledno nije mogu e posti i sve prednosti guste sadnje. Kada se uspravne grane jako prekrate.

POSTUPAK PODMLA IVANJA STAROG STABLA . Rezovi nastali ovakvim orezivanjem ja aju nepo eljni vegetativni porast uspravnih grana na stabalima sa otvorenim centralnim delom u ve oj meri nego to to ine na horizontalnim granama stabala sa centralnom vo icom. Ovaj proces obi no traje 3 -4 godine. posle toga. tro kovi ovog postupka mogu biti zna ajno smanjeni. kao i mnoge druge tehnike koje se primenjuju u vo njacima. sve se manji deo rezidbe mo e obaviti mehanizovano. Mehanizovana rezidba. mehanizovana rezidba je od prili no male koristi. kombinacija pravilne mehanizovane i dopunske ru ne rezidbe mo e u velikoj meri ubrzati uspostavljanje i odr avanje idealnog uzgojnog oblika. Ako se mehanizovana rezidba uklopi sa pravilnom ru nom rezidbom. Ako se do ovog momenta uzgojni oblik formirao na pravilan na in. je najefikasnija kod malih stabala sa centralnom vo icom i horizontalnim granama.svetlost. Kako drvo raste. Najbolje rezultate mehanizovana rezidba pokazala je kod stabala koja tek to nisu dostigla po eljnu optimalnu veli inu.

.

visok kvalitet ploda. Letnja . Sprovodi se u toku vegetacije. zelene rezidbe.ing. dug vek stabla. .zelena rezidba vo aka Rezidba vo aka je jedna od najzna ajnijih agrotehni kih mera. dipl. teto ina i vremenskih nepogoda.Cornell University TRAINING AND PRUNING APPLE TRESS sa enleskog prevela: Katarina Markovi . a njen cilj je obrazovanje pravilnog obrazovanja krune. regulisana i zadovoljavaju a rodnost. manja o te enja od biljnih bolesti. Novije tehnologije gajenja vo a sve vi e ukazuju na neminovnost u sprovo enju letnje. br e proro avanje. tj. pa se stoga i naziva letnja-zelena.

Izvodi se uglavnom u drugoj polovini juna. Vo njaci u kojima se ova mera ne sprovede. kako za ljivu. obavlja lu no zasecanje. Ova mera se sprovodi u zavisnosti od razvoja vegetacije. Uklanjaju se sve grane koje idu ka unutra njosti i uspravno u odnosu na krunu. Ovakav na in razvo enja letorasta ima za cilj bolje formiranje letnjih pupoljaka i smanjenje. a zavisi od razvoja toka vegetacije (u ki nim godinama ona se odla e za po etak jula kada primarna gra a po ne da prelazi u sekundarnu. Zimskom rezidbom se taj najkvalitetniji rodni potencijal uklanja.Ovoj rezidbi predhode neke operacije kao to su: rova enje pupoljaka. a sprovodi se od godine sadnje do formiranja eljenog uzgojnog oblika (3-4 godine). na kojem e se posebno uve ati formiranje cvetnih pupoljaka. te e se savijaju i ve tada se lome i o enjuju. Ugao grananja treba uve ati do polo aja 60-70 stepeni u odnosu na osu debla. Ima za cilj da seuve a ugao kod svih letorasta koji u svom razvoju imaju o tar ugao u odnosu na osnovu stabla. To je iz razloga to je breskva u tim godinama dosta bujna. tj. a na ostavljenom delu rodnog drveta ostaju slamaste gran ice koje na sebi nose slabije formirane cvetne pupoljke koji su se razvijali u velikoj zaseni. odnosi i na sve ostale vrste vo aka. op te poznata i ra irena sorta ljive. komadi stiropora ili ak tipaljke. Ova mera sprovodi se raznim pomagalima tipa a kalica. jer grane postaju bujnije. eventualno drugoj godini. neposredno iznad samog pupoljka kalemarskim no em ili no em kalemarskih makaza. vreme sprovo enja ove mere mo e se prepustiti samim vo arima. . Me utim. zavisno od razvijenosti stabla. naro ito proizvo a ima ljiva ove sorte. Ova mera daje dobre rezultate kod jabuke i kru ke. dok se kod ljive ne dobijaju zadovoljavaju i rezultati. Ovu meru posebno treba sprovoditi u zasadima ljiva. Stoga vo arime. jer je dosta zahtevna. ako se sprovede letnja rezidba breskve ova pojava se ne javlja. Rova enje je mera koja ima za cilj da se popune praznine koje su se u toku razvoja stvorile u kruni. i to isklju ivo u mla im zasadima. ili vi e grana. Kada se ova mera propusti u prvoj. jave bujni letorasti. jer se u ovo vreme u mnogim ljivicima mogu videti o enute pojedina ne grane. razvo enje jednogodi njih letorasta i uvrtanje (sukanje) letorasta kako bi se smanjila bujnost. kako im bi se smanjila bujnost. Ova mera se sporadi no primenjivati u zasadima vo ara amatera. bilo zbog podloge ili smanjenja rodnosti. Uostalom. jer u ranijem periodu dolazi do o enjivanja letorasta). Pored letorasta u kruni se mo e usukivati i dvogodi nje rodno drvo. a anska rodna. ime se stablo uvek gubi. Sprovodi se neposredno pred kretanje vegetacije tako to se iznad pupoljka. Povijanje ili razvo enje letorasta je izuzetno zna ajna mera u formiranju uzgojnog oblika. kako se ne bi razo arali u kasnijim godinama zbog o enjivanja pojedinih ili svih grana. koja danas kod mnogih vo ara zauzima sve ve e povr ine. od polovine juna pa sve do kraja jula. dobru osvetljenost. gde se te i slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa du im skeletnim granama. ime se transfer sokova i hranjivih materija usmerava ka pupoljku i omogu ava njegovo aktiviranje. Posebno se mora primeniti u sistemu guste sadnje. i glavni rodni potencijal iznosi ka periferiji jednogodi njih letorasta. Njihovo uklanjanje je mogu e i la enjem. Kada se na stablima. njih osim povijanja treba uvrtati (usukati). Tehnika posla Tradicionalno. sa velikim naporom se mo e korigovati kasnije. kada oni procene da se letorasti mogu razvoditi bez o enjivanja. eliminisanje o enjivanja grana u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti. savetujem da posebno obrate pa nju na razvo enje grana prilikom formiranja bilo kojeg uzgojnog oblika. zavisna je od ove mere. ve ostavljene grane imaju odli an polo aj. a podstakla rodnost kod bujnih letorasta. tj. za iljenih komada ice. formirali cvetni pupoljci. eljeni habitus i dobro formirane cvetne pupoljke. Ova mera se. iz kojeg bi trebalo da se isprovocira letorast. u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti. Mo e se sprovesti ak i u dva navrata. a time pove ala rodnost. letnja-zelena rezidba primenjivala se kod breskve. imaju estu pojavu o enjivanja grana pod teretom roda i velikih oluja.

dok su male, ili odsecanjem vo arskim makazama u kasnijem period. Mogu se odsecati do osnove grana ili ostavljati aporak, obi no sa dva pupoljka. Osnovne, skeletne grane prekra uju se na bo ne prevremene gran ice, ime se posti e formiranje uzgojnog oblika i spre avanje izdu ivanja krune. Kod jabu astih vo nih vrsta letnjom-zelenom rezidbom uklanjaju se svi letorasti koji su suvi ni u kruni i imaju vertikalan polo aj. To se uglavnom odnosi na stabla starija od etiri godine, jer suvi nih u ranijim godinama nema. Kod ovih vo nih vrsta u starijim godinama mogu se skra ivati-uklanjati starije rodne grane kada se desi da one budu preterano bujne zbog slabe rodnosti. Ovim na inom dobija se ve a osvetljenost krune, to ima za cilj bolje formiranje cvetnih pupoljaka. Iz svega pomenutog, proizilazi da je letnja-zelena rezidba neizostavna u gajenju vo a. Posle sprovedene ove rezidbe, zimska rezidba na zrelo je izuzetno jednostavna, esto samo korektivna. Dr Milisav Mitrovi Centar za vo arstvo i vinogradarstvo u a ku

UBRENJE VO AKA

Za pravilan razvoj i dobru rodnost vo a neophodni su slede i elementi: azot (N), fosfor (P), kalijum (K), magnezijum (Mg), kalcijum (ca), sumpor (S), bor (B), hlor (cl), bakar (cu), gvo e (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn). Pre uno enja dodatnih koli ina ovih elemenata, analizom treba ustanoviti njihovo prisustvo u zemlji tu. Uno enje ve ih koli ina od onih koje su biljkama zapravo potrebne nepotrebno pove ava tro kove proizvodnje, a mo e dovesti i do opadanja kvaliteta ploda, pojave toksi nosti i nedostataka nekih drugih elemenata. Ako se ne primenjuju na adekvatan na in, ubriva mogu biti zaga iva i jezera, reka i podzemnih voda. Ona pove avaju koli ine nitrata u podzemnim vodama i fosfora u jezerima i rekama. Primenom ubriva na odgovaraju i na in i u odgovaraju im koncentracijama smanjuju se tetne posledice kretanja hranljivih materija iz biljaka i tro kovi proizvodnje. IDENTIFIKACIJA I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovaraju ih simptoma na biljci i putem analize zemlji ta ili biljnog tkiva. Po to svaki od ova tri na ina ima svoje prednosti i nedostatke, treba ih kombinovati i redovno primenjivati. Vizuelna identifikacija Nedostatak ili suvi ak hranljivih elemenata obi no izaziva odre ene simptome na biljci koji ukazuju na to da prisustvo pojedinih elemenata nije zadovoljavaju e. Ukoliko se poznaju tipi ni simptomi, pa ljivim pregledom biljaka mogu se identifikovati poreme aji u prisustvu mineralnih hraniva. Na alost, esto je veoma te ko uspostaviti pravilnu dijagnozu, po to su ³klasi ni´ simptomi nedostatka ili suvi ka nekih elemenata me usobno veoma sli ni i jedan isti simptom u vo njaku se mo e javiti u vi e oblika. Dijagnoza je dodatno komplikovana kada na stablu istovremeno postoji vi e simptoma nedostatka nekoliko hranljivih elemenata. Najve i problem kod identifikacije nedostatka ili suvi ka hranljivih elemenata na osnovu simptoma jeste taj to oni ukazuju da problem ve postoji i ogleda se u smanjenom porastu, koli ini ili kvalitetu roda. cilj

ubrenja jeste da spre i probleme koji se javljaju kao posledica neadekvatnog ubrenja i manifestuju u obliku odgovaraju ih simptoma. Naj e e se javljaju nedostaci azota i kalijuma, zatim nedostaci P, Mg, B, Mn i Zn javljaju se sporadi no, dok nedostaci ca, S, cl, cu, Fe i Mo se re e pojavljuju.

1.deo eme - Nedostatak {belo polje}, 2.deo eme - Optimum hraniva {zeleno polje}, 3.deo eme Toksi nost{belo polje}. Azot (N) Stabla sa nedostatkom azota imaju kratke vr ne izdanke. Pore enja radi, na stablima sa odgovaraju om koli inom azota vr ni izdanci su slede e du ine: kod jo nerodne jabuke, kru ke i tre nje ± 30 do 60 cm; kod nerodne breskve ± 35 do 60 cm; kod rodnih stabala jabuke, kru ke i tre nje ± 20 do 30 cm; kod rodne breskve ± 30 do 38 cm. Nedostatak azota na listovima jabuke, breskve i tre nje ogleda se u svetlozelenoj do utoj boji, a na listu kru ke mogu se javiti bronzani tonovi. Ovi listovi su sitni, a njihova boja je ujedna ena, bez arenila ili pega. Azot se u biljci kre e iz starijeg tkiva ka mladim listovima koji aktivno rastu, pa se simptomi javljaju najpre na starijim listovima. Li e obi no opada rano u jesen, a izdanci su tanki. Zametanje plodova je slabo, i oni dosta opadaju u junu. Takode, mogu biti manji i esto sazrevaju i dobijaju boju ranije nego obi no. Suvi ak azota javlja se periodicno i mo e ozbiljno smanjiti kvalitet i vrstinu ploda. Na suvi ak azota ukazuju veliki, tamnozeleni listovi koji se zadr avaju na biljci do kasne jeseni. Plodovi su neodgovaraju e boje, a uskladi teni lak e gube vrstinu. Porast se nastavlja do kasnog leta i jeseni i biljke su podlo nije o te enjima od zimskih temperatura. Porast izdanaka uveliko prema uje gore navedene optimalne du ine.

Fosfor (P) Ima va nu ulogu u fotosintezi i disanju biljaka. Poma e formiranju cvetnih pupoljka i ubrzava sazrevanje plodova i drveta ime se pove ava trajnost plodova pri uvanju i otpornost drveta prema mrazu. Novo li e je uspravno. tamnije zeleno i ne dosti e normalnu veli inu. kao i razvoj mladara. Kasnije li e dobija ljubi asto crvenu nijansu naro ito peteljka i nervatura bli a njoj. Manjak fosfora usporava stvaranje cvetnih i lisnih pupoljka. U zimaju ga u obliku P2O5. Pri vrhu mladara . Izra eno je u vreme hladnijih prole a i leta. Ulazi u sastav belan evina i niza fermenata i vitamina.

ostane samo par listova purpurne crvene boje. Plodovi bivaju neugledni bez vrstine.nekroza ivica i uvrtanje listova . Iako suvi ak kalijuma sam po sebi nije toksi an za biljku. Po to se kalijum kre e kroz biljku. velike koli ine ovog elementa u zemlji tu mogu inhibirati usvajanje Mg ili ca i na taj na in dovesti do njihovog nedostatka. simptomi se javljaju prvo na starijem li u. ali mo e izazvati manjak cinka. Kalijum (K) Nedostatak se prvenstveno ogleda u utilu tkiva du ivica listova. Ove nedostatke vide ete na slede e tri fotografije: Simptom nedostatka kalijuma na jabuci.nekroza i su enje ivica listova. Ono kasnije dobija bronzanu boju i odumire. pa su simptomi nedostatka ozbiljniji i uo ljiviji kako se plodovi pribli avaju fazi pune zrelosti u veoma rodnim sezonama. a u slu ajevima ozbiljnijeg nedostatka mogu se pojaviti i na mladim listovima. a sa pove anjem nedostatka ivice listova postaju suve i krte. breskvi i vi nji . Suve zone ne javljaju se izmedu lisnih nerava. U plodovima vo a akumuliraju se velike koli ine K. Vi ak fosfora ne uti e negativno na biljke.

.

Sli no kao kod nedostatka kalijuma. hloroti ne zone tamne i odumiru.Magnezijum (Mg) Nedovoljna koli ina magnezijuma dovodi do pojave hloroze tkiva du ivica listova i izmedu glavnih lisnih nerava. Vi ak toksicmo deluje posebno na mlado li e vo aka. prvi simptomi javljaju se du ivica listova. Kako se nedostatak magnezijuma nastavlja. i to obi no sredinom vegetacione sezone. i simptomi se prvo javljaju na starijim listovima. Bor (B) . a iza njih ostaje zvezdasta zona zelene boje du glavnih nerava i u srednjem delu lista. Magnezijum se takode kre e kroz biljku.

nepravilnog oblika i nekroza unutra nje strane kore zbog odumiranja kambijalnog tkiva.Nedostatak bora na tre nji ± odumiranje terminalnih delova izdanaka. na jabuci listovi su zadebljali i sitniji. Nedostatak B kod kru ke izaziva pucanje ploda .

Uti e na razvoj korenovog sistema mladara i li a kao i na izgradnju ko tice. a vrhovi izdanaka u te im slu ajevima nedostatka odumiru. posebno kod . Plodovi su boljeg kvaliteta. sli no kao kod pojave krastavosti koju izaziva suvi ak mangana. zbog ega je posebno potreban ko ti avom vo u. s obzirom da takva nisu pogodna za gajenje vo a. Kalcijum (ca) Slika: Nedostatak kalcijuma na plodu jabuke uzrokuje ³gorku pegavost´ ± nekroti ne lezije odmah ispod poko ice ploda. a oni koji su zametnuti pucaju. Zametanje plodova je slabije. bez jasnog arenila na pojedina nim listovima. Manjak kalcijuma izaziva smoloto inu. Porast novih izdanaka je jako smanjen. Va an je za neutralisanje kiselosti zemlji ta. Na mladim izdancima jabuke mo e doci do tamnjenja zone neposredno ispod kore.Do nedostatka bora obi no dolazi kod ko ti avog vo a i njegov simptom su sitniji listovi.

ko ti avih vrsta vo a. dok su nervi i dalje zeleni. . Doprinosi ja anju vo aka prema mrazu. Hloroza se esto javlja kod dunje i u vo njacima na tepkim zemlji tima alkalne reakcije. Manjak se mo e odraziti na slabiji razvoj korenovog sistema. Ima znatan uticaj na razvoj korena i i drugih organa vo aka. Sumpor (S) Sastavni je deo belan evina. Uti e na pove avanje sadr aja organskih materija. naro ito na kru ki i dunji. masti uljenih hidrata i belan evina. Gvo e (Fe) Poma e u obrazovanju hlorofila i u estvije u oksidacionim procesima. Vi ak kalcijuma izaziva u enje lista pri vrhu mladara. Manjak gvo a izaziva hlorozu na li u. naro ito kod agruma i to samo na kiselim zemlji tima. bolestima i teto inama. Ono je obi no bledo uto i znatno sitnije. a kod jabu astih dolazi do pojave o egotina na obodu lista. esto se nalazi u nekim ubrivima i pesticidima. ali do ovoga ne dolazi s obzirom da sumpora ima u dovoljnim koli inama u svim zemlji tima. Vi ak sumpora pokazuje promene kao to su povrede na li u i plodovima.

postoji velika razlika u koncentracijama hranljivih materija u zemlji tu i u samim biljkama. dok su ivice i vrhovi normalne zelene boje. dobra . to ima za posledicu skra ivanje internodija i pojavu bokora ili rozete listova na vrhu.koren i krunu. Simptomi su sli ni onima koje izaziva nedostatak gvo a. Ovaj simptom javlja se na mladim stablima na mestima na kojima se vo e ne sadi prvi put i gde u zemlji te nije une en kre .5. ANALIZA ZEMLJI TA Analizom zemlji ta mo e se odrediti pH vrednost zemlji ta i proceniti sadr aj hranljivih elemenata u njemu. Visoka pH vrednost i visok nivo fosfora ili mangana mogu dovesti do nedostatka cinka. Molibden (Mo) Reguli e preno enje elektrona u najzna ajnije delove vo ke . Manjak se javlja na zemlji tima sa dosta organske materije kao to je treset i dr.Bakar (cu) U estvuje u oksidoredukcionim reakcijama. Du lisnih nerava najmla ih listova dolazi do hloroze. Uti e na transformaciju azotnih jedinjenja i vezivanje atmosverskog azota iz zemlji ta. Potpoma e proces fotosinteze i biosintezu belan evina i aminokiselina. esto se de ava da su u samim stablima elementi prisutni u dovoljnoj koli ini. kada se javljaju prvo na starijim listovima. iako analize pokazuju da njihovo prisustvo u zemlji tu nije zadovoljavaju e. i onima koje izaziva nedostatak magnezijuma. Mangan (Mn) Nedostatak mangana obi no se javlja u zasadima podignutim na alkalnim zemlji tima (pH iznad 7. Suvi ku mangana posebno je podlo na jabuka crveni Deli es. sledi hloroza nerava i na kraju brza nekroza cele lisne plo e.0) i u su nim periodima. Tako e na zemlji tima sa lo om drena om i visokom koncentracijom dostupnog gvo a mogu dovesti do nedostatka mangana. to dovodi do pucanja kore. savijaju i otpadaju od vrha mladara prema osnovi. Isto tako. dok glavni lisni nerv ostaje zelen. kada se javljaju na mladim listovima. Vr ni delovi izdanaka ne dosti u svoju normalnu du inu. simptomi se mogu ra iriti i na starije listove izdanka. koji su mnogo sitniji i u i od normalnih. u vi egodi njim zasadima. U ozbiljnijim slu ajevima nedostatka. Manjak bakra pruzrokuje promenu vr nih listova. Hloroza tkiva izmedu nerava mladog li a. Kambijalno tkivo ispod kore mladih izdanaka odumire. Toksi ne koli ine mangana dovode do pojave sitne krastavosti koja se obi no javlja na stablima jabuke posa enim na zemlji tu ija je pH vrednost ispod 5. Tkivo izme u glavnih lisnih nerava uti i postaje hloroti no. Cink (Zn) Simptomi nedostatka cinka vidljivi su na listovima. Me utim. Pove ava sposobnost tkiva da upija vodu. koji se vitopere.

. Mo e se izvr iti i inkorporacija fosfornih ili kalijumovih ubriva u koncentracijama po preporukama na osnovu analize zemlji ta. Po to se zavr i preme tanje zdravice zem ta. Uzorkovanje zemlji ta pre sadnje.snabdevenost zemlji ta hranljivim materijama ne zna i i da su te iste koli ine dostupne biljkama. analize zemlji ta istovremeno mogu dati solidnu procenu prisustva hranljivih materija i u samim biljkama. Pre sadnje treba uzeti uzorke zemlji ta i sa onih mesta namenjenih podizanju vo njaka koja su nivelisana ili cija je konfiguracija na neki na in promenjena.8. Uzorci se posebno uzimaju sa dubina do 20 cm i od 20 ± 40 cm. Kalcifikaciju zemlji ta koja se obavlja pre sadnje treba izvr iti dok pH ne dostigne vrednost 6. Ako to vreme dozvoljava. Ipak. kod kultura sa plitkim korenovim sistemom. tako da se analiziraju i oni horizonti zdravice zemlji ta koji su kisele reakcije ili sadr e kalcijum. kao to su jagode i maline. pre sadnje mo e se izvr iti kalcifikacija ili acidifikacija zemlji ta. lji povr inski deo zemlji ta se obi no uklanja i zamenjuje novom zemljom. Godinu dana pre sadnje iz svih delova vo njaka treba uzeti uzorke zemlji ta.5-6.

S obzirom da ve ina vi egodi njih vo aka ima dubok korenov sistem. Na ovakvim mestima pH vrednost i koli ina hranljivih materija se esto zna ajno razlikuju. biljke ne e odreagovati na dodatno ubrenje. Stoga se pri pra enju kvaliteta ishrane zasada ne treba oslanjati samo na rezultate analize zemlji ta. treba uzeti uzorke sa povr inskog dela (do 20 cm dubine) i iz zdravice zemlji ta (30-45cm dubine). pa je preporu ljivo vr iti uzorkovanje na svakih 3 do 5 godina. Nedostaci ili suvi ci hranljivih materija e e se javljaju kada je pH vrednost van ovih granica. Uzorke treba uzimati iz me urednog prostora koji zahvata prskalica kod suzbijanja korova. i ono e predstavljati nepotreban tro ak. i nedostaci mnogih od njih mogu se izbe i ako se pH odr ava izmedu 6. Sa povr ine ve e od 10 ari ne bi trebalo uzimati vi e od jednog uzorka. mo e se desiti da biljke ne mogu da usvoje dovoljnu koli inu hranljivih materija ak iako ih u zdravici ima dovoljno.0. U ve uspostavljenim vo njacima i vinogradima. analiza zemlji ta je najbolji na in za posmatranje njegove pH vrednosti. U starijim vo njacima pH je ni a zbog primene ubriva kisele reakcije. U nekim drugim situacijama.Kako uzorci povr inskog sloja zemlji ta ne daju dovoljno informacija o variranju pH vrednosti i nivoa hranljivih materija u zdravici. a svaki uzorak treba da se sastoji od najmanje 20 proba. . U ovakvim uslovima. Koli ine hranljivih materija i pH vrednost menjaju se postepeno. Uzimanje uzoraka u ve uspostavljenim zasadima. Tako e bi trebalo uzeti posebne uzorke iz delova pija je dubina smanjena uklanjanjem zdravice ili pove ana njenim dodavanjem. Niska pH vrednost mo e biti prirodna osobina zemlji ta ili posledica stalne primene kiselih azotnih ubriva. Zemlji na pH vrednost u velikoj meri uti e na dostupnost hranljivih materija biljkama. Sa delova vo njaka na kojima su druga iji tipovi zemlji ta ili koji su na razli it na in izlu eni ili ubreni treba uzeti posebne uzorke.0 i 7. biljke obi no mogu da usvoje dovoljne koli ine najve eg broja hranljivih materija. kako bi se imao uvid u stanje uspostavljenih zasada. ak iako analize pokazuju nezadovoljavaju i sadr aj mineralnih materija u zemlji tu.

ako se ne koriste i ne uvaju na pravilan na in mogu predstavljati opasnost po doma e ivotinje. to mo e dovesti do smanjenja prinosa ili kvaliteta ploda. Ureu je najbolje primeniti po hladnom prole nom vremenu. Ima kiselu reakciju i koeficijent neutralizacije kre njaka od 1. lako se primenjuje. Urea mo e sadr ati i razli ite koli ine nusproizvoda. deo azota mo e se izgubiti isparavanjem. ali postepeno. na in rukovanja. Nitrati se ne vezuju vrsto za zemlji ne estice. amonijuma ili njihove kombinacije. Redovno uzorkovanje tokom nekoliko godina omogu i e najbolji uvid u promene i potencijalne poreme aje u sadr aju hranljivih materija. Analize biljnog tkiva su od najve e koristi ako se uzorci uzimaju na svakih 2-5 godina. pa su podlo ni ispiranju. najvi e pa nje treba obratiti na sadr aj odre enog minerala i na cenu. Urea sadr i visoku koncentraciju azota (46%). Mlade zasade treba uzorkovati e e. Kada se odlu uje koje e se ubrivo primeniti. Ovo ubrivo sadr i nitratni azot. Isto kao i urea. pre nego to do e do prvih simptoma ili smanjenja prinosa potrebno je sprovesti analizu tkiva. Kako bi se izbegli poreme aji u sadr aju hranljivih materija. Kako bi se odredio najbolji na in za popravljanje nedostatka koji je ustanovljen analizom lisnog tkiva. Treba uzeti u obzir i reakciju zemlji ta (kisela ili bazna). ali kada temperatura zemlji ta poraste i koren postane aktivan. UBRIVA ubriva su supstance koje sadr e hranljive elemente. Kako bi se na vreme spre ili nedostaci hranljivih materija. Ako je pH vrednost previ e niska. koji je odmah dostupan biljkama. ubriva mogu dovesti do korozije opreme za njihovu primenu i.8. Ispitivanjima je ustanovljeno da su amonijumova i nitratna ubriva skoro podjednako efikasna. pogotovo na peskovitom zemlji tu. ponekad je neophodno izvr iti i analizu zemlji ta. treba obavljati analize biljnog tkiva koje e omogu iti lak u identifikaciju simptoma i pru iti uvid u snabdevenost biljaka mineralnim elementima. nedostatak Mg mo e biti posledica niske pH vrednosti zemlji ta ili veoma visoke koncentracije ca u njemu. Treba nabavljati samo neophodne koli ine i izbegavati skladi tenje velihih koli ina ubriva.ANALIZA TKIVA Koncentracija hranljivih elemenata u biljnim tkivima jeste najpouzdaniji pokazatelj snabdevenosti vo aka hranom. a visoka koncentracija ca mo e se smanjiti uno enjem magnezijum sulfata u zemlji te.6 g azota primenjenog preko ovog ubriva. savetuje se uno enje kre njaka. Azotna ubriva Biljke se obi no snabdevaju azotom godi nje i na tr i tu se mogu prona i razli ita ubriva sa ovim elementom. koji u velikim koncentracijama mo e o tetiti mlada stabla. to zna i da e biti potrebno oko 816 g kre njaka za neutralizaciju kiselosti iz svake koli ine od 454 g uree koja se unese u zemlji te. i amonijacni azot koji se . ima kiselu reakciju i tra i oko 816 g kre njaka za neutralizaciju svakih 453. Koncentracija hranljivih materija menja se i tokom godine pod uticajem vremenskih uslova i te ine roda. Tokom zime e e se ubri nitratnim nego amonijumovim ubrivima. po to se sadr aj hranljivih materija u njima mnogo br e menja. uslove pod kojima biljke usvajaju te elemente i dodatne elemente koji se u tom ubrivu nalaze. a cena je pristupa na. Njihov sadr aj u starijim zasadima se tako e menja. Ona sadr e azot u obliku nitrata. amonijum se u zemlji tu transformi e u nitrate. Ve ina vo nih vrsta lak e usvaja nitrate od amonijuma. pa nije potrebno vr iti analize tako esto. dok se amonijum zadr ava na esticama zemlji ta i te e se ispira. ljude i ivotnu sredinu. jer ako ubrivo ostane na povr ini zemlji ta po toplom vremenu. Amonijum nitrat je jo jedan izvor azota i sadr i oko 32% ovog elementa. Ve prisutni simptomi poreme aja sadr aja hranljivih materija ukazuju na to da biljke nisu dobro snabdevene. Na primer.

kako bi odr ali pH vrednost zemlji ta. Najve i nedostatak ovog dubriva je nizak sadr aj azota ± 15%. njegova dostupnost biljkama. Sadr i ne to manje kalijuma (50% kalijum oksida) i obi no je skuplji od kalijum hlorida. pa je odmah dostupan biljkama i ne smanjuje pH vrednost zemlji ta. odnosno pre nego to temperatura zemlji ta poraste u prole e i koren postane aktivan. Mo e se koristiti u zasadima u koje je potrebno uneti kalijum. Kalijum magnezijum sulfat koristi se ako postoji potreba za uno enjem magnezijuma u zemlji te. ubrivo treba izabrati u zavisnosti od cene po jedinici kalijum oksida i od toga da li ono sadr i jo neke korisne elemente. s obzirom da sadr e oko 50% fosfor oksida. Ima visok sadr aj kalijuma ± 60 ± 62% kalijum oksida i pristupa nu cenu. Kalijumova ubriva Postoji nekoliko vrsta ubriva koja sadr e kalijum. Kalcijum nitrat se veoma esto koristi u vo njacima.zadr ava u zemlji tu i sporije postaje dostupan biljkama. mali sadr aj azota ± 21% i relativno je skup. Kalijum sulfat tako e ima iroku primenu. a MAP 11 % . cena kao i rastvorljivost fosfora. Sav azot nalazi se u obliku amonijuma. Do toksi nog dejstva hlorida mo e do i ako se u tek uspostavljenim vo njacima primenjuju velike koli ine ovog ubriva ( 360 kg/a) ili ako kalijum hlorid dode u direktan kontakt sa mladim stablima. Kalijum nitrat sadr i 44% kalijum oksida i 13% azota i u zasadima vo a se primenjuje u izvesnoj meri. preporu uje se jesenja primena. Ako se primeni tokom jeseni ili zime. Pre nego kalcijum nirat jednom u toku godine. Obi no je skuplje od kalijum hlorida. Ako postoji potreba za uno enjem velikih koli ina ovog ubriva. koje su na toksi nost hlorida osetljivije od ostalih vo nih zasada. Naj e e se koristi u borovnicama. Kalcijum nitrat ne treba primenjivati tokom jeseni i zime po to odmah dolazi do ispiranja nitrata. Normalni superfosfat ne upotrebljava se tako puno kao ranije . i veoma esto. koji se lako ispira. kalcijum nitrat se esto primenjuje dopunski u maju ili junu. Sav azot nalazi se u vidu nitrata. U ovom ubrivu ima manje kalijuma (22% kalijum oksida). tj. Fosforna ubriva Kriterijumi pri odabiru ovih ubriva trebaju da budu sadr aj fosfora P2O5. ali spada u skupa kalijumova ubriva. visoka cena. Mogu biti pogodni za primenu u vo njacima u kojima je potrebno uneti fosfor. radije nekoliko puta primenjuju jeftinija azotna ubriva kisele reakcije. kao to je urea ili amonijum nitrat i kre njak. Sav azot je u lako dostupnom nitratnom obliku. Di-amonijum fosfat (DAP) i momo-amonijum fosfat (MAP) sadr e relativno malu koli inu azota ± DAP 17 %. esto se primenjuje u borovnicama. Da bi se izbegli eventualni gubici azota isparavanjem do koga mo e do i posle primene uree po toplom vremenu koje je uobi ajeno za ovaj period. ali zato sadr i i 11% magnezijuma. Kalijum hlorid (KCl) je kalijumovo ubrivo ija je upotreba iroko rasprostranjena. koje zahtevaju nisku pH vrednost zemlji ta i mo e biti pogodan za primenu u vo njacima na zemlji tima bazne reakcije. mnogi proizvoda i. Amonijum sulfat ima veoma kiselu reakciju. ispiranjem se mo e izgubiti velika koli ina nitratnog azota. i njegova cena je visoka.i imaju jaku kiselu reakciju. kako bi bilo dovoljno vremena da dode do ispiranja hlorida iz zone korena pre po etka prole nog porasta. gde postoji potreba za sni avanjem pH vrednosti. Nekoliko ubriva pokazuje visoku efikasnost obezbe ivanja odgovaraju e koli ine kalijuma biljkama. Kalijum nitrat sadr i veoma nisku koncentraciju azota ± 13%.

koji je slabo rastvorljiv u vodi (ispod 1%) i iz upotrebe ga izbacuju gore opisana ubriva sa ve im sadr ajem P2O5. koli ine primene treba odrediti tako da sadr aj azota i fosfora u njima ne prede preporucene granice. Za ove proizvode nisu potrebne dozvole koje se zahtevaju za primenu ostalih vrstih otpada. stajnjakom ne treba unositi vi e od 22. ali je njegova primena veoma ekonomi na. Po to se sastav ovih nusproizvoda razlikuje. treba izvr iti analizu reprezentativnih uzoraka kako bi se odredio sadr aj hranljivih materija u njima. Koncentrovani superfosfat se e e koristi zbog visokog sadr aja P2O5 ± 46%. Da bi se izra unale odgovaraju e koli ine primene stajnjaka. Diamonijum fosfat (DAP) ima ne to manji sadr aj fosfor(V)oksida . Skoro celokupna koli ina oksida fosfora u DAP je odmah dostupna biljci. Monoamonijum fosfat mo e da se primenjuje kako samostalno. povr a i e erne repe mogu se tako e koristiti kao izvor hranljivih i organskih materija za snabdevanje vo a.46% i vi e azota (18%) od MAP-a. s obzirom da biljke obi no usvajaju ovu koli inu fosfora iz zemlji ta. i 11% azota. Stajnjak treba primenjivati u koli inama u kojima procenat dostupnog azota ne prelazi preporu ene granice. Generalno. Stajnjak ne bi trebalo unositi u zemlji ta sa visokim sadr ajem fosfora (iznad 150 ppm). Od ove koli ine. tako i u me avinama ubriva. Uobi ajene koncentracije hranljivih materija u stajnjaku predstavljene su u tabeli. ubriva sastavljena od sve e organske materije imaju visok sadr aj hranljivih elemenata i mogu o tetiti koren stabala ako se primenjuju u velikim koli inama. Ipak. 87% je rastvorljivo u vodi i obi no se koristi u me avinama ubriva. me avina stajnjaka i slame i biljni ostaci (seno i slama) mogu biti koristan izvor hranljivih materija. I ovo ubrivo uve ava kiselost zemlji ta. treba poznavati sadr aj hranljivih materija u njemu. ali je ipak za utvr ivanje sadr aja azota potrebno uraditi posebne analize. MAP sadr i 48% fosfor P2O5.7 kg/a fosfora. Uop te. amonija nog azota. Kameni fosfat ima mali sadr aj fosfor P2O5 (3-8%).zbog niskog sadr aja fosfora (18-20%) P2O5. Izve taji o analizi stajnjaka obi no sadr e podatke o koncentraciji ukupnog azota. Kod ivinskog stajnjaka sadr aj hranljivih materija zna ajno varira. celokupna koli ina amonija nog azota i 50% organski vezanog azota u nusproizvodima dostupni su biljkama u godini primene ovih ubriva. Oko 85% od ovog sadr aja u superfosfatu rastvorljivo je u vodi i odmah dostupno biljkama. U zemlji ta koja sadr e vi e od 75ppm fosfora. PREPORUKE ZA UBRENJE VO A . celokuopna koli ina amonija nog azota i 20-50% organski vezanog azota dostupni su biljkama u godini primene stajnjaka. ali je ovo ubrivo cenjeni izvor fosforP2O5. od kojih je skoro celokupan sadr aj odmah dostupan biljkama. P2O5 i K2O. ORGANSKA UBRIVA Stajnjak. Primenom MAPa pove ava se kiselost zemlji ta. i zavisi od na ina na koji se on sakuplja i uva. Sporedni proizvodi koji nastaju preradom vo a.

Mesta na kojima je prethodno sejana lucerka mogu imati pove ani sadr aj azota i tu treba uneti mnogo manje ubriva. ve e koli ine unose se i u jako zakorovljene vo njake. Vo njacima podignutim na plodnoj ilova i mogu biti potrebne samo polovine preporu enih koli ina azota. pre primene treba ustanoviti sadr aj azota u njima i koli inu primene prilagoditi koli inama azota u mineralnim ubrivima koja se ve primenjuju. Isto tako. po to posle jesenje primene mo e do i do ispiranja. Ove koli ine treba prilagoditi uslovima u vo njaku koji se odre uju na osnovu koncentracije azota u listu. tako da ukupna koli ina unetog azota ne prelazi preporu ene koli ine primene. Pre odre ivanja treba upoznati reakcije zasada na ubrenje. Kod mladih stabala vo a i vinove loze. Na potrebu biljaka za azotom najvi e uti u tip zemlji ta. Jaka rezidba podsti e vegetativni porast i mo e smanjiti potrebe za azotom. Oko starijih stabala ubrivo treba rasuti u pre niku irine kro nje. Primena azota Iako se potreba za optimalnim koli inama azota razlikuje od jedne lokacije do druge.8 m. Preterani porast posebno nanosi tete u mladim. rezidba i na in obrade me urednog prostora. U vo njake podignute na travnjacima i utrinama treba uneti 20-50% vi e azota nego u iste i dobro obra ene. u traci irine 1. Te ko je pretpostaviti koliko se azota mo e obezbediti iz sena ili slame. gusto sa enim zasadima jabuke.5-1. mogu izazvati o te enja korena. Mogu e je da e biti potrebno smanjiti koli ine azota . a drugu u junu. Koli ina u drugoj primeni mo e se smanjiti ili potpuno izostaviti ako nije zametnuto puno plodova. ali tako da se opasnost od o egotina na korenu svede na najmanju meru. Ve ina ubriva koja se nalaze na tr i tu su soli. i ako se biljkama dostave u visokoj koncentraciji. U pojedinim vo njacima mo e postojati potreba za primenom manje ili vi e azota od preporu enih koli ina. Dosta proizvo a a azot primenjuje iz dva puta ± prvu polovinu odre ene koli ine u martu ili aprilu. preporuke raznih proizvo a a treba uzeti kao okvirni vodi . a 20-25 cm dalje od stabla. U starijim vinogradima. Tek posa ene sadnice vo a i vinove loze treba ubriti posle dovoljnih koli ina ki e i tek po to se zemlja slegne. ubrivo treba rasuti u redu. kako bi se izbegla prevelika bujnost u drugom delu vegetacione sezone. a onima na peskovitim zemlji tima i do 50% vi e od dole navedenih koli ina. Ovakva stabla treba ubriti malo ili ih skoro uop te ne ubriti. Ako se koristi stajnjak ili neko drugo organsko ubrivo. kvaliteta ploda i rodnosti. koje treba prilagoditi razlkama u tipovima zemlji ta i tehnologijama gajenja na pojedinim lokacijama. bujnosti stabala. Preporuke za primenu ostalih hranljivih materija date su pod pretpostavkom da postoje potrebe za njihovim dodatnim koli inama. treba rasuti ubrivo u pre niku od 90 ± 120 cm oko biljke. Na veoma peskovitim zemlji tima preporu uje se prole no ubrenje. posle zametanja plodova. ubrivo treba rasuti na mesto sa koga je ono dostupno biljci. Mnogo je lak e primeniti dodatne koli ine azota nego iza i na kraj sa preteranim porastom do koga dovodi suvi ak ovog elementa.U daljem tekstu nalaze se preporu ene koli ine primene azotnih ubriva.

5 kg kalcijum hlorida po aru tokom vegetacionog perioda kako bi se postigli najbolji rezultati. treba primeniti 90-180 kg P2O5 po jednom aru. Primeniti 9-13.0.koje se u zemlji te unose iz organskih ubriva ili ovu primenu potpuno prekinuti dok se ne vidi kako biljke na nju reaguju. jagodama i malinama Tabela:Preporu ene koli ine kalijuma za primenu pre sadnje u zasadima raznog vo a Kalijum (K2O) Primena 68-136 kg/a kalijum oksida nadoknadi e ve inu nedostataka ovog elementa. Najbolje je prskati 8-10 puta u periodu od kasnog juna pa do berbe u intervalima od dve nedelje. i koncentracije treba smanjiti ako je vreme toplo i vla no ili ako od prethodnog prskanja nije pala ki a. ove koli ine bi e dovoljne najve em broju vo nih vrsta tokom niza godina. Treba prskati rastvorom kalcijuma. ali ih retko mo e potpuno ukloniti. Fosfor (P2O5) Ako postoji potreba. Kako bi se u zasadima ko ti avog vo a na lakim. Uno enje kre njaka u koli ini od 2-4 t/a ispravi e nedostatke ukoliko do njih do e. bi e potrebno primenjivati ove koli ine na svakih 3-5 godina. Primena fosfora . ko ti avom vo u. Prskanje kalcijumom mo e smanjiti ove probleme. to e imati isti efekat kao i primena ostalih ubriva koja sadr e istu koli inu kalcijuma. Treba prskati kalcijum hloridom u koli ini od 26±40 g/l u junu i julu i 40-65 g/l u avgustu i septembru. kru kama. . peskovitim zemlji tima odr ao odgovaraju i nivo kalijuma. kalcijuma i magnezijuma Ove elemente ne treba primenjivati ukoliko za njima ne postoji dodatna potreba. retko dolazi do nedostataka ovog elementa. Tabela: Preporu ene koli ine primene fosfora u pre sadnje u jabukama. gro u.kalijuma. Neodgovaraju i nivoi kalcijuma u stablima jabuke mogu da dovedu do poreme aja kao to su gorka pegavost. Kalcijum (Ca) Ako se pH vrednost odr ava iznad 6.. pucanje ili prerano smek avanje ploda. Po to se fosfor u zemlji tu kre e veoma sporo.

Primenjuju se 2-4 t/a ili koli ine preporu ene na osnovu izve taja o analizi zemlji ta. Mo e se upotrebiti magnezijum sulfat (gorka so) u koncentraciji od 131 g/l u prva dva prskanja tokom dve ili tri godine dok kre njak ne odreaguje u zemlji tu. Primena mikroelemenata Gde postoje nedostaci B.Magnezijum (Mg) Ako treba uneti dodatne koli ine magnezijuma. dolomitni kre njak je najjeftinije ubrivo. Fe. Mn ili Zn preporu uje se primena slede ih koncentracija ubriva: .

proveriti pH zemlji ta i uneti kre njak u potrebnoj koli ini. ili komercijalne helate gvo a u koncentracijama koje se preporu uju za ranija prskanja. Da bi protok vode u sistemu za navodnjavanje bio ujedna en.3 kg u septembarskom prskanju posle berbe. pa je zato najbolje da se projektovanje i postavljanje sistema poveri . Folijarnom primenom mo e se bolje kontrolisati koli ina bora koju biljka usvoji. Koncentraciju ne treba pove avati vi e od dva puta.5. Gvo e (Fe) Do nedostatka gvo a dolazi na zemlji tima sa visokom pH vrednosti ili slabom drena om. aluminijum sulfata ili kiselih azotnih ubriva. ravnomernijem i redovnijem snabdevanju biljaka azotom tokom itavog vegetacionog perioda i smanjenim gubicima od ispiranja azotnih ubriva. Fungicidi Ditan i Cineb su tako e dobri izvori cinka ako se primenjuju u zasadima za koje su registrovani i u koncentracijama i vremenu primene nazna enim na etiketi. Po to je razlika izmedu nedostatka i suvi ka bora mala. Koncentracija se ne sme pove avati vi e od dva puta. Iako je skoro nemogu e postici 100% ravnomeran protok. Solubor je navi e kori eno ubrivo sa borom. Biljke se ne mogu ravnomerno snabdeti ubrivom ako protok vode nije ujedna en. Savetuje se folijarna prihrana i helati cinka u preporu enim koncentracijama i vremenima prskanja. Ukoliko je prisutan suvi ak Mn. Breskve su veoma osetljive na suvi ak bora ± treba ga primenjivati samo ako analize listova pokazuju njegov nedostatak. Za privremenu popravku treba koristiti fungicide koji sadr e gvo e. treba je smanjiti dodavanjem sumpora. iz svakog kaplja a u jedinici vremena treba da isti e apsolutno jednaka koli ina vode. Ako simptomi na biljkama ukazuju na nedostatak gvo a. treba ga primenjivati samo ako postoji potreba za time. Tako e se mo e koristiti i cink sulfat u kombinaciji sa jednakim koli inama hidriranog kre njaka za prva dva prskanja (12-26 g/l ) ili 1. Cink (Zn) Reakcije na uno enje Zn preko zemlji ta nezadovoljavaju e su na zemlji tima sa visokom pH vrednosti. razlike izmedu kaplja a ili njihovog zapu avanja. kapacitet injektora i odre ivanje trajanja primene. Ako je ovaj procenat ispod 80. Neravnomeran protok vode javlja se kao posledica lo e projektovanog sistema. Mangan (Mn) Ukoliko je prisutan nedostatak mangana. Preko sistema kap po kap se najce ce primenjuje azot. 225450 g/a za tre nju i 225 g/a za breskve. manjem oslanjanju na ki u da sprovede azot do korenovog sistema. a pH je iznad 7.3-2. Ujedna enost protoka Najva niji preduslov za efikasno injektiranje ubriva u sistem jeste ujedna en protok vode u njemu. Prednosti ovakvog na ina ubrenja ogledaju se u zna ajnoj u tedi samih ubriva (tro kovi su manji i do 50% ). vrsta ubriva.Bor (B) Bor se primenjuje inkorporacijom u zemlji te u koli ini od 450-600 g/a za jabuke i kru ke. treba primeniti vodeni rastvor mangan sulfata u koncentraciji od 66 g/l vode ili helate mangana u koncentraciji preporu enoj za prva dva prskanja. na in ubrizgavanja ubriva u sistem. ubrenje preko sistema kap po kap ubrenje preko sistema kap po kap treba pa ljivo isplanirati. za primenu ubriva preko sistema je neophodno da ova ujedna enost bude najmanje 80%. Mo e se primeniti i folijarno u koncenraciji od 6 g bora u litri vode u prva dva prskanja ili 12 g bora u litri vode u septembru ili oktobru dok je li e jo aktivno. Uno enje gvo a preko zemlji ta na zemlji tima sa visokom pH vrednosti su se pokazala nedovoljnim ili neefikasnim. treba ga pobolj ati ili uop te ne ubriti na ovaj na in. Najva niji faktori koje treba uzeti u obzir su: ujedna en protok vode (ravnomerna primena ubriva mogu a je samo ako je i protok vode ujedna en).

. Svaka posuda obele i se crtom na istoj visini. Za merenje protoka iz pojedina nih kaplja a koristie se male posude (od oko 200 mililitara). dok se amonijum nitrat i urea moraju prvo rastvoriti u vodi i tako injektirati u sistem. ozna enu kao Tmin. Jadnostavan. pretakaju a pumpa ± rastvor ubriva se unosi u sistem pomo u pumpe. Na grafiku je dat primer zbira tri najdu a vremena od 200s. Vrste injektora Postoji nekoliko vrsta injektora. brz i precizan na in merenja ravnomernosti protoka opisan je na grafiku. postave se ispod kaplja a i meri se vreme u sekundama potrebno da nivo vode dostigne nazna enu crtu. Stepen rastvorljivosti nekoliko suvih azotnih ubriva prikazana je u tabeli. Slede e treba sabrati tri najkra a vremena i tu vrednost. ova vrednost je jedva zadovoljavaju a (77%) i ukoliko se ona ne mo e pove ati. Za epljenje kaplja a obi no se spre ava upotrebom filtera i pravilnim odr avanjem sistema. Vr ednost ravnomernosti protoka nalazi se u preseku ove dve linije. U datom primeru. injektiranje ubriva u sistem se ne preporu uje. Dalje se saberu tri najdu a vremena i ta vrednost (ozn ena kao Tmax) prona e na vertikalnoj osi grafika koja je ozna ena. zbir tri najkra a vremena je 100s. prona i na horizontalnoj osi. Rastvor azota se mo e direktno uneti u sistem. ali se u naj iroj upotrebi nalaze tri: Venturi ± te na ubriva ili rastvorena vrsta ubriva unose se u sistem na osnovu razlike u pritisku koja nastaje na su enom delu glavne cevi na mestu injektiranja. Povuci vertikalnu liniju od Tmin i horizontalnu od Tmax. Ove vrednosti treba koristiti kao osnovu za odre ivanje stvarne rastvorljivosti ubriva u vodi za navodnjavanje.kvalifikovanim licima. Ujedna enost protoka mo e se pobolj ati produ enjem vremena primene i injektiran ubriva ja dotle dokle je to isplativo. U datom primeru. tank sa delom za ubrizgavanje ubriva ± deo vode za navodnjavanje vra a se u tank zbog razlike u pritisku izmedu ulazne i izlazne cevi na tanku u kome se nalazi rastvoreno ubrivo. amonijum nitrat i urea. Azotna ubriva koja se mogu injektirati u sistem Azotna ubriva koja se obi no ubrizgavaju u sistem su u obliku 28%-og rastvora azota. dok je realna rastvorljivost ubriva obi no malo slabija. Ovo su maksimalne koli ine iste supstance (zasi eni rastvori). pritisak u sistemu i protok u glavnoj cevi se u izvesnoj meri razlikuju od sistema do sistema. Izlazni kapacitet pumpe.

Iz ove zone ubrivo se mo e isprati ako se u sistem unosi rastvoreno u velikoj koli ini vode ili u vremenu neposredno pre ili posle navodnjavanja ili jake ki e. tip injektora ne e uticati na ravnomernost primene ubriva dok god je vreme ubrizgavanja dovoljno dugo da se celokupna koli ina ubriva rasporedi u vo njaku. Mo e se desiti da jedan kaplja po stablu ne bude dovoljan da obezbedi dovoljnu koli inu vode i hranljivih materija korenovom sistemu. u nju treba uneti 500*60g. Obi no su dovoljna dva kaplja a. Koli ine azota koje se unose injektiranjem mogu biti manje i do 50-65% u pore enju sa onima koje se unose preko zemlji ta.tipa zemlji ta i iskustva i ciljeva proizvoda a. a glinu e oko 6 l. Kada se ustanovi koja je koli ina ubriva potrebna jednom stablu.5 L vode na 38.3 l zemlji ta zadr ava 2. Injektiranje preko sistema kap po kap bi bilo najbolje zapo eti koli inom azota koja je upola manja od one koja bi se ina e rasula po povr ini zemlji ta. prinos i iste koncentracije azota u li u ako se ubri injektiranjem sa 1/3-1/2 manjom koli inom azota.Iako koncentracija ubriva u sistemu za navodnjavanje mo e varirati u zavisnosti od vrste injektora koja se koristi. Tako. 60 g po stablu uneti u vreme cvetanja. Injektiranje ubriva daje proizvoda u ve i stepen fleksibilnosti od primene ubriva preko zemlji ta po to se na ovaj na in ubrivo dostavlja biljkama ba onda kada im je to potrebno. Npr. Po gornjem primeru. kako bi se odredilo koliko je ubriva potrebno za svaku sekciju pod sistemom. Ako u datoj sekciji koja se navodnjava ima 500 stabala. Kolicina dubriva za injektiranje Koju koli inu ubriva treba koristiti i u kom momentu ga treba ubrizgati u sistem? Koli ina i vreme zavise od starosti stabala.3 l zemlji ta. stablo kome je normalno potrebno 450g amonijum nitrata koji se primenjuje jednom godi nje po povr ini zemlji ta e imati istu bujnost. Veoma je va no poznavati tip zemlji ta u vo njaku i dubinu do koje se prostire korenov sistem. ispiranje treba svesti na najmanju mogu u meru. sorte.3 l vode. Tu koli inu dalje treba pove ati ili smanjiti u zavisnosti reakcije drveta na ubrenje.potencijalnog prinosa. od kojih e prvi biti negde u vreme cvetanja. ovu koli inu treba podeliti na tri ili vi e jednakih doza i injektirati ih u intervalima od 2 nedelje. nju treba pomno iti sa brojem stabala koja su pod sistemom kap po kap. Kre njak zadr ava 4. Zato ne bi trebalo navodnjavati pre ili posle primene ubriva ili ako su prognozirane jake ki e. Ne treba injektirati celokupnu koli inu azota koja je namenjena za tu godinu u samo jednoj primeni. Kako bi se pove ala efikasnost ubrenja i izbeglo spu tanje ubriva do podzemnih voda. dok se tri ili etiri kaplja a po stablu mogu koristiti na jako peskovitim zemlji tima ili kod velikih stabala. odnosno etiri nedelje kasnije. . visok procenat ubriva ostaje u zoni korenovog sistema. svakom stablu treba dostaviti 60 g amonijum nitrata u vreme cvetanja. Efikasnost i ispiranje Kada se injektiranje ubriva uskladi sa planom navodnjavanja i o ekivanom koli inom padavina. odnosno 30 kg amonijum nitrata u vreme cvetanja. Stabla lak e usvajaju injektiranjem une en azot zbog preciznije odre enog vremena primene i uno enja ubriva direktno u zonu korena. a jo 60 g i 80 g dve. sposobnosti korena da sprovodi rastvor hranljivih materija. Op te pravilo je da u peskovitim zemlji tima svakih 38. Ako je jednom stablu potrebno 200 g amonijum nitrata godi nje.

Ako jedna sekcija koja se navodnjava pomo u jednog ventila ima oko 10a ili manje. Eric Hanson sa enleskog prevela: Katarina Markovi . FERTILIZING FRUIT CROPS. sistem treba ostaviti uklju en 20-30 min kako bi celokupna koli ina ubriva iza la iz sistema. dipl.ing. sistem treba uklju iti i pustiti da dostigne ravnote u ili stepen apsolutne operativnosti. Po to se injektiranje ubriva zavr i. . Ovako se izbegava rizik da ubrivo ostane u sistemu posle njegovog isklju ivanja i da dode do za epljenja kaplja a.Du ina vremena injektiranja Sistem za navodnjavanje treba da bude u funkciji du i vremenski period od onog koji je potreban za injektiranje ubriva. sistemu na toj sekciji je potrebno oko 20-30 min da dostigne ravnote u. Pre nego to se zapo ne sa uno enjem ubriva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->