Bogoboja Atanackovića 5 Beograd office@autocom.co.rs Tel: +381112852063 Mob:+38163207520 http://www.registrujauto.

com

Registracija vozila za invalide

Koje kategorije invalida imaju povlastice? Vlasnici putničkih automobila i motocikla – vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenta telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata Šta je potrebno za registraciju vozila za invalide? • • • • • Saobraćajna dozvola. Lična karta i fotokopija iste. Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO-a o stepenu invaliditeta, original na uvid i fotokopija koja ostaje u SUP-u). Liste obavljenog tehničkog pregleda (tehnički pregled). Obavezno osiguranje sa popustom koje odobrava osiguravajuće društvo.

Od taksi potrebno je uplatiti samo:
• •

Administrativnu taksu. Po potrebi taksu koja se plaća MUP-u za izdavanje nove saobraćajne dozvole i tablica.

Napomena: Ostale takse (komunalna, budžet R.Srbije, ekološka, javni putevi) se ne plaćaju.