P. 1
Trakasti_transporteri

Trakasti_transporteri

|Views: 973|Likes:

More info:

Published by: DanijelDimitrijević on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

TRAKASTI TRANSPORTERI

TRAKA Traka obavlja i noseću i vučnu funkciju, a u ukupnoj ceni transportera učestvuje sa 25-35%. 1.Gumena (plastična) traka je najrasprostranjenija vrsta, pri čemu ne postoji bitnija razlika u konstrukciji izmeñu gumenih i plastičnih traka, sem u materijalu od kojeg su napravljene i u prečnicima bubnjeva, koji su manji za 10%20% u slučaju plastičnih traka. Konstrukcija gumenih traka: -omotač, čija debljina na nosećoj strani iznosi od 2-6mm, a na kliznoj od 1-3mm -jezgro, koje se može sastojati ili od tekstilnih uložaka ili od čeličnog korda. Jezgro od tekstilnih uložaka je od prirodnih ili sintetičkih materjala. Zatezna čvrstoća se kreće od 50-100 N/mm u slučaju pamučnih uložaka, pa do oko 630 N/mm u slučaju sintetičkih vlakana (sa tim da kod kevlara može dostići i 3600 N/mm). Broj tekstilnih uložaka se kreće od 3 do 14. Jezgro od čeličnog korda se sastoji od većeg broja paralelno postavljenih čeličnih užadi sa zateznom čvrstoćom koja može dostići do 10000 N/mm. Širina gumenih traka varira od 300 do 3200mm, dok se širina plastičnih traka kreće od 200 do 4500mm.

tekstil jezgro čelični kord

2.Čelična traka se pravi od hladno valjanog čelika uz primenu različitih metoda oplemenjivanja (glatka traka i traka presvučena gumom). Standardna širina ovih traka se kreće u granicama od 200 do 1500mm (u procesnoj industriji i do 4500mm), dok im je debljina od 0,4 do 1,4mm (2mm). Brzina kretanja ovakvih traka je do 2m/s. Čelična traka se primenjuje pri transportu minerala, koksa, šljake, vrelih predmeta, u hemiskoj industriji, u protočnoj proizvodnji... 3.Traka od pletene žice se izrañuje od Simens-Martinovog i od legiranih čelika. Trake od Simens-Martinovog čelika se, u zavisnosti od postojanja uslova za koroziju, proizvode ili kao blanko ili kao galvanizirane. Ove trake ne mogu da obezbede formiranje trouglastog i koritastog profila, ali zato obezbeñuju lako formiranje spiralnih transportera i omogućavaju savlañavanje nagiba do maksimalno 40˚. Zatezna čvrstoća se kreće do 2000 N/mm a brzina je do 5 m/s. Ovakva traka se najčešće primenjuje u procesima gde se predmeti rada karakterišu visokom temperaturom (industrija keramike, stakla, kovačnice, pečenje, sušenje, oplemenjivanje, hlañenje). Težina trake se računa preko empirijske formule

q 0 = (250 ÷ 350) ⋅ B

[N / m]

Širina trake se za zadati kapacitet u slučaju rasutog tereta odreñuje preko sledećih obrazaca: ravna traka

Br =

 Qtr 1   + 0.05  [m]  0.9  240 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ γ m ⋅ψ P    Qtkr 1   + 0.05  [m]  0.9  465 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ γ m ⋅ψ P  

trapezni profil trake

Bk =

U slučaju rasutog tereta sa krupnim komadima (nesortiran) širina trake treba da bude u funkciji najveće stranice komada (amax). B≥3amax+0,2 [m] U slučaju komadnog tereta širina trake treba da bude B=amax+0,2 [m] 1

jer što je ugib veći veća je potrošnja energije. itd. Rastojanje izmeñu valjaka je prvenstveno odreñeno ugibom trake. a tehnički vek im je.5m do 2. habanje trake.U ukupnoj ceni transportera učestvuju do 25%.05)2 = 9 [m ] 2 B b B b 30° F1 F2 15° 20° F m 2 .05 [m] Fr = h=b 12 [ ] B b [m] F h koritasta (trapezna) traka Fk je duplo veće od Fr Fk 2) (0.5 m 0. tj.9 B − 0. najvećim uleganjem izmeñu dva susedna valjka.9 B − 0. metoda Štimelena) 3) kao površina slobodno formiranog trougla 1) ravna traka 2 b ⋅ h m2 3 b = 0.5 ÷ 2 % n Kod izvedenih postrojenja rastojanja valjaka u opterećenoj grani (lo) se kreću u sledećim granicama: Ravna traka Koritasta traka GP≤250N GP>250N Rastojanje 1. KAPACITET QK = 3600 ⋅ v l QT = 3600 ⋅ G P [kom h ] v kN [ h] ⋅ l KOMADNA ROBA QV = 3600 ⋅ Fm ⋅ v [m h ] 3 QT = 3600 ⋅ Fm ⋅ v ⋅ γ m [kN h ] RASUTA ROBA Površina preseka materijala Fm se aproksimira pomoću tri metode: 1) kao površina paraboličkog odsečka (metoda Hanfstengela) 2) kao površina trougla upisanog u kružni odsečak (DIN norme.4m amax/2 Sa tim da je rastojanje u neopterećenoj grani (ln) duplo veće od rastojanja u opterećenoj grani.8 m 1m do 1. Relativni ugib se računa prema obrascu ho lo Vrsta robe Rasuta Komadna n ≤ 0 . a pored toga odreñuju i oblik profila trake.8m do 1. u zavisnosti od uslova rada.VALJCI Osnovna funkcija valjaka je da nose traku i teret. od 4 do 6 godina.

pri čemu. metoda jedinstvenih koeficijenata otpora 2. B b ρ Frmax ρ Fr = Fr max ⋅ψ p Fr max = b2 tgρ 4 [m ] 2 Za koritastu traku Frmax se računa tako što se na površinu profila trake doda jednakokraki trougao formiran na širini trake (slika). otpor na ukošenim bubnjevima. otpor trenja na utovarnom ureñaju.Qtr = 240 ⋅ v ⋅ kδ ⋅ψ p ⋅ γ m ⋅ (0. otpor savijanja trake na utovarnom ureñaju. ψp – koeficijent iskorišćenja preseka γm – nasipna težina robe B – širina trake Ova metoda se pokazala kao dobra u slučaju transportovanja materijala sa malim uglom prirodnog nagiba u pokretu (velik broj materijala ima ovu osobinu).u zavisnosti od uslova rada.017 za dobre uslove rada f = 0.23 1.9 2.53 1.05) [kN / h] 2 Qtk = 465 ⋅ v ⋅ kδ ⋅ψ p ⋅ γ m ⋅ (0. čiji kraci sa osnovicom zaklapaju ugao ρ.6 5. metoda specifične energije (koristi se samo za preliminarnu analizu i neće biti rañena) Jedinstveni koeficijent otpora Snaga potrebna za pogon transportera se sastoji iz sledećih parcijalnih komponenti: 1. ODREðIVANJE SNAGE ZA POGON Za odreñivanje snage za pogon koriste se tri metode: 1.6 2. to ni ovaj metod nije ništa tačniji od prethodnih aproksimacija. metoda pojedinačnih otpora 3.45 1.5 16 C 5.05) [kN / h] 2 pri čemu su: v – brzina kretanja trake kδ – koeficijent koji koriguje kapacitet u zavisnosti od nagiba transportera (veći nagib → manji kapacitet). kako u realnim situacijama ψp može značajno da varira.37 L (m) 320 400 500 630 C 1. otpor ureñaja za čišćenje trake itd.19 1. ukoliko je ψp tačno.1 za loše uslove rada L – dužina segmenta transportera za koji se računa snaga v – brzina kretanja trake transportera 3 .85 1.64 1.6 6.9 B − 0. može da ima različite vrednosti f = 0.6 L (m) 20 25 32 40 C 3. C=f(L) i dobija se iz tabele L (m) <4 4 5 6 C 9 7. snaga potrebna za pogon neopterećenog transportera NL = C ⋅ f ⋅ L ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ 1000 [kW ] pri čemu je: C – korektivni faktor koji obuhvata: otpore inercije.4 L (m) 50 63 80 100 C 2. Metod je tačan.9 L (m) 8 10 12. 3)Površina se aproksimira slobodno formiranim jednakokrakim trouglom. Pri spuštanju i kretanju po horizontalnoj putanji se uzima da je 1.10 1.08 - f – koeficijent ukupnih otpora u nosećim valjcima i ležajevima bubnjeva i otpor utiskivanja trake.15 L (m) 800 1000 1250 C 1.29 1.2 2 1. otpor savijanja trake na bubnjevima.2 2. Meñutim.9 B − 0.5 4 3.84 L (m) 125 160 200 250 C 1.1 4.12 1.025 za srednje uslove rada f = 0.025÷0.

02 0.022 0.Qt – težinski transportni kapacitet (u KN/h) 3.5 kW 2÷3 kW NCD=NL+NQ+NH+NZ N CM = N CD ηP [kW ] Pojedinačni otpori Metoda se zasniva na tome da obimna sila koja treba da se prenese na traku treba da bude veća ili jednaka sumi svih otpora. snaga potrebna za podizanje tereta (savlañivanje visinske razlike) NH = ± [kW ] .025 0. Otpor rotiranja valjaka i utiskivanja u traku Opterećena grana WGO = (q t + q o + q ro ) ⋅ w r ⋅ L( n ) ⋅ cos δ [N ] Neopterećena grana WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L( n ) ⋅ cos δ [N ] qt – podužna težina matrijala [N/m] qo – težina trake [N/m] qro – redukovana težina valjaka u opterećenoj grani [N/m] wr – koeficijent otpora USLOVI RADA Zatvoren suv prostor bez prašine Zatvoren zagrejan prostor sa normalnom vlažnošću i malim količinama abrazivne prašine Prenosni transporteri sa dobrim uslovima rada Hladan zatvoren prostor sa povećanom vlažnošću i otvoren prostor sa većom količinom abrazivne površine RAVNA TRAKA 0.- qm1 – zbirna težina rotirajućih delova valjaka qm1=qro+qrn qm2 – težina trake u obe grane qm2=2q0 δ – ugao transportera ili njegovog segmenta u odnosu na horizontalu 2. Otpor pri podizanju i spuštanju Opterećena grana W DO = ±(q t + q o ) ⋅ H [N ] Neopterećena grana W DN = mq o ⋅ H [N ] 4 .visina na koju se diže teret 4.H .035 PROFILISANA TRAKA 0.04 L(n) – dužina dela trensportera sa homogenim otporima δ .ugao nagiba transportera na deonici sa homogenim otporima [º] 2.03 0.03 0. snaga potrebna za savlañivanje dodatnih otpora NZ [kW ] Širina trake B≤500mm B≤1000mm B>1000mm NZ 0.75 kW 1. snaga potrebna za prenošenje tereta NQ = C ⋅ f ⋅ L ⋅ Qt ⋅ cos δ 3600 Qt ⋅ H 3600 [kW ] .018 0. Pd = S n − S s ≥ ∑ Wi i =1 n [kN ] 1. koji se javljaju duž transportera.

7-3.06 1. Otpor na mestu istovara štitnim skretačem WIS = C u 2 ⋅ q t ⋅ B [N ] Cu2 – koeficijent otpora Cu2=2.05-1.6 B – širina trake [m] 5.02-1. Otpor prelaska trake preko bubnja i otpor na mestima promene pravca kretanja trake Skretanje trake u konveksnoj krivini se realizuje preko bubnja Ss=Sn·K OBUHVATNI UGAO α[º] 180 90 <90 VREDNOST KOEFICIJENTA 1. Otpor na mestu istovara pomoću izbacivača sa bubnjevima S s = (S n + q t ⋅ h 2 ) ⋅ K 2 h2 – visina na koju se diže metrijal radi istovara izbacivačem sa bubnjevima 6. Otpor na mestu čišćenja trake W BR = p BR ⋅ ABR ⋅ µ BR [N ] 8. Otpor na mestu zakošavanja valjaka radi usmeravanja trake Slog od tri valjka u opterećenoj grani W ZT = LU ⋅ Cψ ⋅ µ S ⋅ (q 0 + q t ) ⋅ cos δ ⋅ cosψ S Slog od dva valjka u neopterećenoj grani W ZD = LU ⋅ µ s ⋅ q 0 ⋅ cos λ ⋅ sinψ S Pd = S n − S s ≥ N CM = ∑W i =1 n i [N ] Pd ⋅ v 1000 ⋅ η p [kN ] Pd – obimna sila koja treba da se prenese sa pogonskog bubnja na traku Sn – sila u nailaznoj tački na pogonskom bubnju Ss – sila u silaznoj tački sa pogonskog bubnja v – brzina kretanja trake ηp – stepen iskorišćenja snage motora NCM – snaga pogonskog motora 5 .04 1.6 ⋅ g [N ] 7.03-1.03 Skretanje trake u konveksnoj krivini se realizuje preko baterije valjaka S s = S n ⋅ e wr ⋅α1 α1 – obuhvatni ugao baterije valjaka [rad] 4.H – visina na koju se diže (sa koje se spušta) teret na deonici sa homogenim otporima 3. Otpor na mestu utovara Qt WU = C u1 ⋅ ⋅ (v − v 0 ) 3.

85 Rešenje: OSNOVNI PARAMETRI TRANSPORTERA Q k = 3000 kom Q k = 3600 ⋅ h kom ⋅ 1m Q ⋅ l 3000 v h ⇒ v = k = = 0. a istovar se realizuje štitnim skretačem postavljenim 2m od kraja transportera.2m = 0.5 N = 52.046 63 − 50 13 Za koeficijent ukupnih otpora. obzirom na dobre uslove rada. težina valjaka Gv=35N.1x0.2 − 2) = 2 + 0.4m + 0.2 m i težine 250N. Horizontalni trakasti transporter namenjen je transportu komadnog tereta dimenzija 0.4 i transportni kapacitet trake Qk=3000 kom/h trakasti transporter radi u dobrim uslovima rada iskorišćenje snage motora na vratilu pogonskog bubnja je 0. Težina tereta po dužnom metru je G 250N = = 250 N qt = m l 1m Širina trake za slučaj transporta komadne robe je B = amax + 0. koeficijent trenja trake i doboša µ=0.5 N m m m N = 360 N q m 2 = 2 ⋅ q o = 2 ⋅ 180 m m 6 . koje odgovaraju vrednostima C(63) i C(50) respektivno. Transporter je dužine 60m.Zadatak 1. a tačnu vrednost dobijamo primenom linearne interpolacije.4x0.3-0. i u ovom slučaju je on zadovoljen.4615 = 2.31 m/s.6m Težina trake za definisanu širinu trake q 0 = (250 ÷ 350 ) ⋅ B = 300 ⋅ 0.2.5 N m ln 2m PRORAČUN SNAGE Metoda jedinstvenog koeficijenta otpora C ⋅ f ⋅ L ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ NL = 1000 C(60) je izmeñu vrednosti 2 i 2.6 = 180 N m Za datu težinu tereta za rastojanje izmeñu valjaka se u opterećenoj grani usvaja 1m.2m = 0. 63 − 60 3 C(60 ) = C(63 ) + ⋅ (C(50 ) − C(63 )) = 2 + ⋅ (2.017 q m1 = q ro + q rn = 35 N + 17. Odrediti snagu transportera i maksimalnu silu u traci. l o = 1m l n = 2 ⋅ l o = 2m Redukovana (svedena) težina valjaka u opterećenoj i neopterećenoj grani transporetra je G 35N = 35 N q ro = v = m l 1m o q rn G 35N = v = = 17.833 m s l 3600 3600 Uslov koji mora da bude zadovoljen u slučaju kada se transportuje komadna roba protočnim linijama je v≤1. ukoliko je: rastojanje izmeñu jedinica tereta l=1m. usvajamo f=0.

36 + 12.05 S1 + 1645 .03 jer se radi o ravnoj traci i o dobrim uslovima rada.6m = 450 m pri čemu je za Cu2 uzeta vrednost 3 W 3 →4 = 809.05 S1 + 1632 .72 + 0.2.5 [N ] Izmeñu tačke 2 i tačke 3 na transporteru se javlja samo otpor prelaska trake preko bubnja. m m pri čemu smo za koeficijent otpora wr usvojili vrednost od 0.05 ⋅ S 2 = 1.43 [kW ] 3600 Q ⋅H NH = ± t =0 3600 Zbog širine trake od 600mm usvajamo da nam je snaga potrebna za savlañivanje dodatnih otpora N Z = 1.5 [kW ] 0.05 S1 + 1632 .26 + 1259 . tako da je S 3 = 1.1 = 1.077 ⋅ 0.5 [kW ] N CD = N L + N Q + N H + N Z = 0. obzirom da se radi o obuhvatnom uglu od 180 za koeficijent K usvajamo vrednost od 1.85 Metoda pojedinačnih otpora Na slici su predstavljeni delovi transportera na kojima se pojavljuju homogeni otpori.9 [N ] m m S 5 = S 4 + W 4 →5 = 1. U ovom slučaju izmeñu tačaka 3 i 4 se pored otpora rotiranja valjaka i utiskivanja u traku u opterećenoj grani transportera javlja i otpor koji je posledica istovara tereta štitnim skretačem u tački 4.03 ⋅ 60m ⋅ cos 0 o = 355 .05 S1 + 373 .017 ⋅ 60m ⋅ 0.5 [m ] .72 [kW ] 1000 C ⋅ f ⋅ L ⋅ Q t ⋅ cos δ NQ = 3600 Qt = Q k ⋅ G = 3000 kom ⋅ 250N = 750000 N h h N ⋅ cos 0 o 2.017 ⋅ 58m ⋅ 750000 h NQ = = 0.26 [N ] Sila koja se javlja u tački 4 je jednaka zbiru sile iz tačke 3 transportera i otpora koji se javljaju izmeñu tačke 3 i 4 transportera.05 S1 + 373 .43 + 0 + 1.5 N + 360 N ) ⋅ cos 0 o s m m NL = = 0.5 N ) ⋅ 0.36 [N ] Izmeñu tačaka 4 i 5 transportera jedini otpor koji se pojavljuje je otpor rotiranja valjaka i utiskivanja u traku u opterećenoj grani transportera. W 3 →4 = WGO + W IS WGO = (q o + q ro + q t ) ⋅ w r ⋅ L3→ 4 ⋅ cos δ = (180 N m + 35 N m + 250 N m ) ⋅ 0.65kW = 3. S 2 = S1 + W1→2 Jedini otpor koji se javlja na delu transportera od tačke 1 do tačke 2 je otpor rotiranja valjaka i utiskivanja u traku W GN. Tako da je sila u tački 2 S 2 = S1 + 355 .65 N CM = N CD [kW ] η = 2.26 [N ] Prema Ejtelvajnovom uslovu maksimalna sila koja može da se prenese traci trakastog transportera je odreñena relacijom 7 . pri čemu u proračun nećemo uzimati teret jer je posmatrana deonica iza istovarivača sa štitnim skretačem. tako da je W1→2 = WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L( n ) ⋅ cos δ = (180 N + 17.05.03 ⋅ 2m ⋅ 1 = 12.1 [N ] ⋅ 0.1 [N ] WIS = C u 2 ⋅ q t ⋅ B = 3 ⋅ 250 N [N ] S 4 = S 3 + W 3→4 = 1.9 = 1.046 ⋅ 0. Silu koja se javlja u tački silaza trake sa pogonskog bubnja označićemo sa S1.833 m ⋅ (52.1 + 450 = 1259 . S1 = S S Sila u tački 2 je jednaka zbiru sile iz tačke 1 i otpora koji postoje na deonici od tačke 1 do tačke 2. pa je S3 = S2 ⋅ K ° a.1 ≅ 3.03 ⋅ 58 ⋅ 1 = 809 .5 = 2. Na taj način je W 4 →5 = (q o + q ro ) ⋅ w r ⋅ L 4→5 ⋅ cos δ = (180 N + 35 N ) ⋅ 0.

i metodom jedinstvenog koeficijenta 3.8 [N ] Potrebna snaga motora je 1856 . 8 .26 S 5 = 3 S1 1.16 ≅ 2532 [N ] Sila koju je potrebno preneti traci preko pogonskog bubnja je Pd = S 5 − S1 + W pog pri čemu je W pog otpor koji se javlja na pogonskom bubnju i dobija se kao 0.35⋅π ⇒ S 5 ≅ 3 S1 Ss S1 Sada iz sistema od dve jednačine sa dve nepoznate lako izračunavamo vrednosti za S1 i S2. Tako da je Pd = 2532 − 844 + 0.82 ≅ 2 N CM = d = [kW ] 1000 ⋅ η 1000 ⋅ 0. a da je snaga motora potrebna za pogon transportera dobijena metodom pojedinačnih otpora 2kW.5 kW.26 N ⇒ S1 = 843 .72N ≅ 844 [N ] S 5 = 3 ⋅ S1 = 2531 .85 Iz dobijenih rezultata vidimo da je najveća sila koja se javlja u traci S5=2532 N.05(Sn+Ss).05 ⋅ (2532 + 844 ) = 1856 .Sn S = e µ ⋅α .05 S1 + 1645 .95 S1 = 1645 .833 m P ⋅v s = 1. S 5 = 1. odnosno u našem slučaju 5 = e 0.8N ⋅ 0.

v = 2 .ZADATAK 2.5 kN 3 465 ⋅ 2. Za realizaciju transporta robe do bunkera potrebno je projektovati trakasti transporter čija trasa je prikazana na slici.728m + 0.85 koeficijent trenja izmeñu trake i doboša µ = 0.8m. Godišnja količina uglja koju je potrebno transportovati iznosi 10 000 000 kN.4 transporter radi u prosečnim uslovima eksploatacije izračunati snagu potrebnu za pogon transportera.6m.65 m/s.025 nasipna zapreminska težina uglja γ m = 7.05m 465 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ψ p ⋅ γ m 0 . za koeficijent dnevne neravnomernosti uzeti 25%.035 koeficijent ukupnih otpora f=0. pa usvajamo da je u opterećenoj grani rastojanje izmeñu valjaka l0=1.3m.9 0 .05m 0.05) 2 [kN ] ⇒ B = h [ m] Obzirom da se istovar robe sa transportera vrši preko istovarivača sa bubnjevima brzina trake mora da bude manja od 2.5 kN 3 m ugao prirodnog nagiba materijala u pokretu ρ = 15 o stepen popunjenosti preseka površine materijala na traci ψ p = 0.9 B − 0.05m m ⋅ 0.9 Širinu trake dobićemo iz formule za kapacitet trakastog transportera u slučaju koritaste trake Qt = 465 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ψ p ⋅ γ m ⋅ (0.25 ≅ 3064 kN h 2 ⋅ 300 ⋅ 8h ⋅ (1 − 0. Ako je: težina valjaka Gv = 40N koeficijent otpora w r = 0. Transporter radi u dve smene od po 8h.5 s 0.89 ⋅ 0.9 0 . Težina trake je q o = (250 − 350) ⋅ B [ N ] ⇒ q o = 300 ⋅ 1 = 300 N m m Rastojanje izmeñu valjaka za rasutu robu i koritast profil trake je od 0.75 ⋅ 7.864m 0 .9 3064 kN za širinu trake usvajamo da je B=1m. Redukovana (svedena) težina valjaka po dužnom metru je 9 . pa ćemo usvojiti da je 2.5 m s ⇒ B= h + 0.15 stepen iskorišćenja pogonskog motora η = 0.15) 4080h Qt + 0.778m m = = = 0.5 m/s.89 gubici u toku radnog vremena ϕ = 0. Rešenje: OSNOVNI PARAMETRI TRANSPORTERA Qt = Q god N sm ⋅ N rad ⋅ τ ⋅ (1 − ϕ ) ⋅α = 10000000kN 10000000kN ⋅ 1.75 zavisnost kapaciteta transportera u odnosu na nagib k δ = 0. broj radnih dana je 300.25 = ⋅ 1. a ln=2lo=2.3 − 0.8 do 1.

73 + 3.5 N + 600 N ) ⋅ cos 16 o s m m N L1 = = 3. N L(i ) = C ⋅ f ⋅ L( i ) ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ q m1 = q ro + q rn = 31 N + 15.4 ⋅ 0.29 [kW ] N CM = N CD η = 23.96 3600 3600 o kN C 2 ⋅ f ⋅ L2 ⋅ Qt ⋅ cos δ 2 2.38 3600 3600 3600 kN Q ⋅ H 2 3064 h ⋅ 2m NH2 = t = = 1.6 Obzirom da se radi o prosečnim uslovima rada usvajamo da je f = 0.6 ⋅ 0.025 ⋅ 40m ⋅ 3064 h ⋅ cos 16 N Q1 = = = 1.025 ⋅ 30m ⋅ 3064 h ⋅ cos 0 N Q2 = = = 1.38 + 1.5 m ⋅ (46.5 = 23.025.3m G v 35 N = ≅ 15.96 + 1.5 N = 46.29kW = 27.36 1000 C ( i ) ⋅ f ⋅ L( i ) ⋅ Q t ⋅ cos δ ( i ) 3600 [kW ] [kW ] N Q( i ) = o kN C1 ⋅ f ⋅ L1 ⋅ Qt ⋅ cos δ 1 2.5 kW jer je B=1m.73 1000 2.85 [kW ] 10 .66 3600 3600 [kW ] [kW ] 3600 o kN Qt ⋅ H 1 Qt ⋅ L1 ⋅ sin δ 1 3064 h ⋅ 40m ⋅ sin 16 N H1 = = = = 9.025 ⋅ 40m ⋅ 2.7 [kW ] 3600 3600 Za NZ usvajamo 1. N H (i ) = Qt ⋅ H ( i ) 3600 ⇔ Qt ⋅ L( i ) ⋅ sin δ (i ) [kW ] N CD = N L1 + N L 2 + N Q1 + N Q 2 + N H 1 + N H 2 + N Z = 3.5 N m m m q m 2 = 2 ⋅ q o = 2 ⋅ 300 N = 600 N m m 2.4kW ≅ 28 0.66 + 9.36 + 1.025 ⋅ 32m ⋅ 2.4 C 2 = C (32) ⇒ 2.5 N m ln 2m PRORAČUN SNAGE Metoda jedinstvenog koeficijenta otpora 1000 C ⋅ f ⋅ L1 ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ 1 N L1 = 1 1000 C ⋅ f ⋅ L2 ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ 2 N L2 = 2 1000 C = f ( L) C1 = C (40) = 2.7 + 1.5 N + 600 N ) ⋅ cos 0 o s m m N L2 = = 3.q ro = q rn = G v 40 N = ≅ 31 N m l o 1.5 m ⋅ (46.4 ⋅ 0.6 ⋅ 0.

03S1 − 2518 .4 N S 9 = (1.96N S 4 = S 3 + W 3→ 4 W 3 → 4 = WGN + W DN WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N W DN = −q o ⋅ H = −q o ⋅ L ⋅ sin δ = −300 N W 3 → 4 = 424 .03 S1 + 363 .73 = 7964 .38 + 7964 . pa je S 5 = 1.42 m + 15.46 + 31N m [N ] + 340 .5 N m ) ⋅ 0.54 [N ] 3064 kN Qt h = 340.36N S3 = K ⋅ S2 Za vrednost koeficijenta K usvajamo 1.96 − 2882 .95 m ⋅ 2m ) ⋅ 1.5 m s W DO = (q o + q t ) ⋅ H = (q o + q t ) ⋅ L ⋅ sin δ = (300 N + 340 .23 S1 + 7568 .6 ⋅ v 3.03 S1 + 363.6 ⋅ 2.035 ⋅ 30m ⋅ cos 0 o = 704 .42 = 1.27 [N ] S 6 = 1.73 m m W 5 →6 = 903.38N S 6 = S 5 + W 5→6 W 5 →6 = WGO + W DO WGO = (qo + qro + qt ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N Pri čemu je q t = [N ] m + 31 N m + 340 .36 [N ] ) ⋅ 0.0815S1 − 2644 .035 ⋅ 40m ⋅ cos 16o = 903.03 ⇒ S 7 = 1.114 S1 + 5479 .49 [N ] S 8 = S 7 + W 7 →8 W 7 →8 = WGO = (q o + q ro + q t ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N m S 8 = 1.05.114 S1 + 6184 .035 ⋅ 32m ⋅ cos 0 o = 353.49 + 704.03 S 2 = 1.114 S1 + 5479 .Metoda pojedinačnih otpora S1 = S s S 2 = S1 + W1→2 W1→2 = WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N S 2 = S1 + 353 .58 [N ] [N ] ⋅ 40m ⋅ sin 16 o = −3307 m [N ] S 4 = 1.4 N = m 3. pa je S 3 = 1.54 + 7060 .26 ) ⋅ 1.0815 S1 + 5319 .97 = 1.4 N m ) ⋅ 0.4 N ) ⋅ 40m ⋅ sin 16 o = 7060 .0815 ⋅ S1 − 2644 .05 2 [N ] 11 .03.27 = 1.46 + 340.89N [N ] S7 = K ⋅ S6 K =1.114 S1 + 6865 .035 ⋅ 40m ⋅ cos 16 o = 424.5 N m m + 15.114 S1 + 6184 .1025 = 1.97 [N ] S 9 = (S 8 + q t ⋅ h ) ⋅ K 2 = (1.58 − 3307 = −2882 .4 N m ) ⋅ 0.46 S5 = K ⋅ S4 U ovom slučaju za K usvajamo 1.

5 m P ⋅v s = 27.95 S10 = 1.05(S n + S s ) = S10 − S1 + 0. da je S n = S10 = 1. tj.95 = 12828 .73 + 4276 .05 ⋅ (S10 + S1 ) Pd = 12828 .05 ⋅ (12828 .67 ≅ 28 N CM = d = [kW ] 1000 ⋅ η 1000 ⋅ 0.24 [N ] S10 = 3 ⋅ S1 = 3 ⋅ 4276 .95N Sn = e µ ⋅α Ss S10 = 3 S1 ⇒ S10 = S1 ⋅ e µ ⋅α ≅ 3 S1 1.27 + 0.24 ) = 9407 .23S1 + 7568 .95 ⇒ S1 = 4276 .7 Snaga motora potrebna za pogon transportera je 9407 .U prethodnom zadatku smo videli da se može uvesti pretpostavka da je S10 ≅ S 9 (jer su otpori koji se javljaju od 9 do 10 zanemarljivi u odnosu na veličinu sile zatezanja koja se javlja u traci).73 [N ] Sila koju je potrebno preneti traci preko pogonskog bubnja je Pd = S n − S s + 0.7N ⋅ 2.77 S1 = 7568 .23 S1 + 7568 .73 − 4276 .85 [N ] 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->