P. 1
Seminar Ski Rad Virusi

Seminar Ski Rad Virusi

|Views: 507|Likes:
Published by idanajaso

More info:

Published by: idanajaso on Nov 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU PRIRODNO-MATEMATI KI FAKULTET

TAKSONOMSKI KRITERIJI U SISTEMATICI VIRUSA

Mentor prof. dr. sc. Anesa Jerkovi -Mujki

Kandidat Aida Mujagi

Oktobar, 2010.

TA JE VIRUS?
Virus je submikroskopska (filtrabilna), inertna, biohemijska estica, koja se u osnovi sastoji od niza gena zamotanih u za titnu ovojnicu. Virusi se ne hrane ili rastu. Virusi se mogu razmno avati samo unutar elija doma ina, to ukazuje na to da su oni obligatni unutar elijski paraziti. Virusi u potpunosti ovise o eliji doma ina od koje uzimaju energiju za sintezu svojih proteina. Virusi NISU celularni organizmi!!!

Omotnica ± prisutna kod nekih virusa.STRUKTURA VIRUSA Geneti ki materijal ± koji mo e biti DNA ili RNA (nikada obje). obavija kapsidu sa vanjske strane. Proteinski omota ± KAPSIDA koja mo e biti gra ena od velikog broja podjedinica kapsomera. nalaze se na povr ini. proteina i lipida. a gra ena je od CH. a svrha im je u identifikaciji virusa. iljci ± kompleks CH-proteina. .

.

.

000 nm u du inu) .Veli ina virusne estice (od 20 do 1.

Imaju LITI KI i LIZOGENI ciklus.Kompleksni virusi Bakteriofagi /fagi/ ± virusi koji inficiraju bakterije Slo ena struktura Obi no im je genom dlDNA Specifi nog su oblika. U glavi se nalazi nukleinska kiselina koju pri infekciji ubacuju u bakterijsku eliju. Kod lizogenog se ciklusa genom faga ugra uje u genom bakterije (PROFAG) i replicira se s njim u diobama elije. Liti ki je onaj kod kojeg odmah nakon umno avanja virusa dolazi do lize elije. Do lize dolazi nakon du eg vremena i to u odre enim uslovima. neki imaju samo glavu (izgledaju kao izometri ni virusi). .

.

LITI KI CIKLUS LIZOGENI CIKLUS .

ne mogu se niti samostalno replicirati (satRNA virusa mozaika krastavca).samostalne. Satelitne RNA ± to su linearne RNA molekule koje ne kodiraju proteine omota a i ne mogu formirati svoj omota . kru ne (prstenaste) molekule RNA.Subviralni patogeni Virusni sateliti kodiraju proteine svog omota a. satelitni virus virusa nekroze duhana). PSTV). . Prvi otkriveni viroid je viroid vretenastog gomolja krompira (Potato Spindle Tuber Viroid. upakiravaju se u kapside svojih helper virusa. Viroidi . ne repliciraju se sami (npr. infektivne. Viroidi su sasvim samostalni patogeni.

Prioni Otkrio ih je Stanley Prusiner. . Prionske bolesti ± Gove i spongiformni encefalitis (bolest ³lude krave´) ± Skrepi bolest ovaca ± Creutzfeldt-Jakobova bolest u ljudi Degeneracija i gubitak mo dane tvari ± stvaranje vakuola koje daju ³spu vast´ izgled. Proteinaste infektivne estice koje uzrokuju tzv.

1935. 1902. Otkri e otkriven prvi virus virus mozaika duhana TMV otkriven prvi ivotinjski virus virus slinavke i apa otkriven prvi virus ovjeka virus ute groznice virusi mogu uzrokovati tumore Nobelova nagrada otkriveni bakterijski virusi TMV dobiven u istom stanju. 1915. 1937. 1970. 1956. 1911. 1898.Najva nija otkri a u istra ivanju virusa Godina 1892. otkrivena mogu nost njegovog kristaliziranja Nobelova nagrada otkriven sastav virusa (TMV) : protein i nukleinska kiselina Nobelova nagrada virus (TMV) prvi put vi en elektronskim mikroskopom Nobelova nagrada DNA je geneti ki materijal bakterijskog virusa i odgovorna je za infektivnost Nobelova nagrada RNA je geneti ki materijal virusa TMV i odgovorna je za infektivnost u nekih RNA-virusa otkriven enzim koji prepisuje RNA u DNA (u suprotnom smjeru od onog za kojeg se smatralo da je jedini mogu ) kasnije je dokazano da to nije iznimka. . takav se proces odvija i u elijama mnogih ivih bi a Nobelova nagrada 1952. 1939.

Klasifikacija virusa Kriteriji klasifikacije Prema : Vrsti doma ina Geneti kom materijalu Simetriji kapside Prisusutvu ili odsustvu omota a Veli ini .

. postoji podjela virusa na:  biljne ± inficiraju biljke  animalne ± inficiraju ivotinje  humane ± inficiraju ljude  bakteriofage ± inficiraju bakterije etc. To odre uje njihovu osobinu da inficiraju odre ene elije ili organizme .1. Tropizam virusa Virusi pokazuju specifi nost u prepoznavanju i vezivanju za receptore na eliji doma ina. Shodno tome.t r o p i z a m.

2. ali NIKAD oba Mo e biti jednolan ana ili dvolan ana NK Mo e biti linearna ili okrugla Mo e biti iz jednog dijela ili iz nekoliko segmenata (uvijek unutar iste kapside) Npr.  Influenca virusi imaju jednolan ani RNA genom izdijeljen na 7 ili 8 sekvenci  Herpes virusi imaju linearni dvolan ani DNA genom . Geneti ki materijal Mo e biti DNA ili RNA genom.

Oblik virusne NK Segmentirana NK Nukleinska kiselina =     tipovi genoma dvolan ana DNA (dsDNA) jednolan ana DNA (ssDNA) jednolan ana RNA (ssRNA) dvolan ana RNA (dsRNA) .

Simetrija kapside Kubi na ili ikosaedarna simetrija Heli na ili spiralna simetrija Kompleksna ili slo ena simetrija .3.

slo eni virus . spiralni virus Herpes.Rabies. kubi ni virus Smallpox.

Prisustvo/odsustvo omota a ÄGoli³ virusi gra eni samo od nukleokapside (NK+kapsida) ³Omotani´ virusi virusi sa ovojnicom sa vanjske strane kapside .4.

5. Veli ina i oblik Elektronskom mikroskopijom ustanovljeno je 5 osnovnih oblika virusa: kuglasti tapi asti pu ani metak Äpunoglavac³ kvadar .

Taksonomija i nomenklatura virusa Pri nomenklaturi i klasifikaciji virusa NE KORISTE se konvencionalne taksonomske grupe. virusi su se poku avali svrstati u grupe na osnovu tipa bolesti. god. prema doma inu kojeg inficiraju. 1966. morfologiji virusne estice i sl. na ina replikacije i morfologije. U ranijim fazama taksonomije virusa. . u Moskvi osnovan Me unarodni komitet za nomenklaturu virusa (International Committee on Nomenclature of Viruses ± ICNV). Virusi su grupirani u familije na osnovu tipa NK. prema vektoru.

virus mozaika cvjeta e (= dobar prirodni vektor za ubacivanje strane. virus mozaika salate (+) ss RNA virusi .npr. geminivirus ds RNA virusi .retrovirusi (od biljnih samo virus mozaika cvjeta e).S obzirom na na in sinteze iRNA. virus bjesno e.npr. gripe. .animalni virusi. Baltimore (1970. neki biljni virusi.ve ina biljnih virusa (-) ss RNA virusi . neki biljni virusi ss RNA. npr. npr.) je svrstao sve viruse u 6 grupa: I: II: III: IV: V: VI: ds DNA virusi . D. rekombinantne DNA u genom biljaka) ss DNA virusi .ova pojava postoji samo kod virusa.

... klasifikacija virusa u familije . god..     Red Herpesviridae Familija Alpha-herpesvirinae Rod Herpesvirus Vrsta Humani herpes virus 1.subspecies ± ozna ava se brojevima Npr. god.viridae podfamilije ... Me unarodni komitet za taksonomiju virusa ± ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses ) 1981.virus Vrsta ± species (grupa virusa koji dijele iste genetske informacije i primljivog doma ina ± koriste se uobi ajena imena) podvrsta . .. virinae rodove ...1973.

86 familija. formirana baza podataka . Izvje taju Klasifikacija i nomenklatura virusa ICTV (2009) ustanovljeno je est redova (Caudovirales. familija. 348 rodova i 2290 vrsta. Nidovirales. Hijerarhija priznatih taksona virusa je: (red).1991. god. Mononegavirales.19 podfamilija. rod i vrsta .ICTVdB U aktuelnom 8. Herpesvirales. Vrsta virusa je definirana kao Äpoliteti ka grupa virusa koja ima sposobnost replikacije loze i zauzima posebnu ekolo ku ni u³. (podfamilija). Picornavirales i Tymovirales).

"Tobacco mosaic virus" .Nastavci za priznate taksone: TAKSON red (Order) familija (Familia) Podfamilija (Subfamilia) rod (Genus) vrsta (Species) Imena prihva enih redova... NASTAVAK -«virales -«viridae -«virinae -. podfamilija. familija.virus npr. rodova i vrsta pi u se kurzivom. prva slova imena se kapitaliziraju.

.

.

Hvala na pa nji!!! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->