P. 1
Seminar Ski Rad Virusi

Seminar Ski Rad Virusi

|Views: 507|Likes:
Published by idanajaso

More info:

Published by: idanajaso on Nov 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU PRIRODNO-MATEMATI KI FAKULTET

TAKSONOMSKI KRITERIJI U SISTEMATICI VIRUSA

Mentor prof. dr. sc. Anesa Jerkovi -Mujki

Kandidat Aida Mujagi

Oktobar, 2010.

TA JE VIRUS?
Virus je submikroskopska (filtrabilna), inertna, biohemijska estica, koja se u osnovi sastoji od niza gena zamotanih u za titnu ovojnicu. Virusi se ne hrane ili rastu. Virusi se mogu razmno avati samo unutar elija doma ina, to ukazuje na to da su oni obligatni unutar elijski paraziti. Virusi u potpunosti ovise o eliji doma ina od koje uzimaju energiju za sintezu svojih proteina. Virusi NISU celularni organizmi!!!

a svrha im je u identifikaciji virusa. Omotnica ± prisutna kod nekih virusa. proteina i lipida. nalaze se na povr ini. a gra ena je od CH. iljci ± kompleks CH-proteina.STRUKTURA VIRUSA Geneti ki materijal ± koji mo e biti DNA ili RNA (nikada obje). . obavija kapsidu sa vanjske strane. Proteinski omota ± KAPSIDA koja mo e biti gra ena od velikog broja podjedinica kapsomera.

.

.

000 nm u du inu) .Veli ina virusne estice (od 20 do 1.

Imaju LITI KI i LIZOGENI ciklus. U glavi se nalazi nukleinska kiselina koju pri infekciji ubacuju u bakterijsku eliju. Do lize dolazi nakon du eg vremena i to u odre enim uslovima. Kod lizogenog se ciklusa genom faga ugra uje u genom bakterije (PROFAG) i replicira se s njim u diobama elije. .Kompleksni virusi Bakteriofagi /fagi/ ± virusi koji inficiraju bakterije Slo ena struktura Obi no im je genom dlDNA Specifi nog su oblika. neki imaju samo glavu (izgledaju kao izometri ni virusi). Liti ki je onaj kod kojeg odmah nakon umno avanja virusa dolazi do lize elije.

.

LITI KI CIKLUS LIZOGENI CIKLUS .

Prvi otkriveni viroid je viroid vretenastog gomolja krompira (Potato Spindle Tuber Viroid. ne mogu se niti samostalno replicirati (satRNA virusa mozaika krastavca). infektivne. . PSTV). ne repliciraju se sami (npr.Subviralni patogeni Virusni sateliti kodiraju proteine svog omota a. upakiravaju se u kapside svojih helper virusa. satelitni virus virusa nekroze duhana). Satelitne RNA ± to su linearne RNA molekule koje ne kodiraju proteine omota a i ne mogu formirati svoj omota . Viroidi . Viroidi su sasvim samostalni patogeni.samostalne. kru ne (prstenaste) molekule RNA.

Prionske bolesti ± Gove i spongiformni encefalitis (bolest ³lude krave´) ± Skrepi bolest ovaca ± Creutzfeldt-Jakobova bolest u ljudi Degeneracija i gubitak mo dane tvari ± stvaranje vakuola koje daju ³spu vast´ izgled. .Prioni Otkrio ih je Stanley Prusiner. Proteinaste infektivne estice koje uzrokuju tzv.

. 1911. 1902. 1935. 1939. 1970. Otkri e otkriven prvi virus virus mozaika duhana TMV otkriven prvi ivotinjski virus virus slinavke i apa otkriven prvi virus ovjeka virus ute groznice virusi mogu uzrokovati tumore Nobelova nagrada otkriveni bakterijski virusi TMV dobiven u istom stanju. 1898. 1956. 1915. otkrivena mogu nost njegovog kristaliziranja Nobelova nagrada otkriven sastav virusa (TMV) : protein i nukleinska kiselina Nobelova nagrada virus (TMV) prvi put vi en elektronskim mikroskopom Nobelova nagrada DNA je geneti ki materijal bakterijskog virusa i odgovorna je za infektivnost Nobelova nagrada RNA je geneti ki materijal virusa TMV i odgovorna je za infektivnost u nekih RNA-virusa otkriven enzim koji prepisuje RNA u DNA (u suprotnom smjeru od onog za kojeg se smatralo da je jedini mogu ) kasnije je dokazano da to nije iznimka. takav se proces odvija i u elijama mnogih ivih bi a Nobelova nagrada 1952.Najva nija otkri a u istra ivanju virusa Godina 1892. 1937.

Klasifikacija virusa Kriteriji klasifikacije Prema : Vrsti doma ina Geneti kom materijalu Simetriji kapside Prisusutvu ili odsustvu omota a Veli ini .

Tropizam virusa Virusi pokazuju specifi nost u prepoznavanju i vezivanju za receptore na eliji doma ina. Shodno tome. .t r o p i z a m. To odre uje njihovu osobinu da inficiraju odre ene elije ili organizme . postoji podjela virusa na:  biljne ± inficiraju biljke  animalne ± inficiraju ivotinje  humane ± inficiraju ljude  bakteriofage ± inficiraju bakterije etc.1.

2. ali NIKAD oba Mo e biti jednolan ana ili dvolan ana NK Mo e biti linearna ili okrugla Mo e biti iz jednog dijela ili iz nekoliko segmenata (uvijek unutar iste kapside) Npr.  Influenca virusi imaju jednolan ani RNA genom izdijeljen na 7 ili 8 sekvenci  Herpes virusi imaju linearni dvolan ani DNA genom . Geneti ki materijal Mo e biti DNA ili RNA genom.

Oblik virusne NK Segmentirana NK Nukleinska kiselina =     tipovi genoma dvolan ana DNA (dsDNA) jednolan ana DNA (ssDNA) jednolan ana RNA (ssRNA) dvolan ana RNA (dsRNA) .

Simetrija kapside Kubi na ili ikosaedarna simetrija Heli na ili spiralna simetrija Kompleksna ili slo ena simetrija .3.

kubi ni virus Smallpox. spiralni virus Herpes.Rabies. slo eni virus .

Prisustvo/odsustvo omota a ÄGoli³ virusi gra eni samo od nukleokapside (NK+kapsida) ³Omotani´ virusi virusi sa ovojnicom sa vanjske strane kapside .4.

Veli ina i oblik Elektronskom mikroskopijom ustanovljeno je 5 osnovnih oblika virusa: kuglasti tapi asti pu ani metak Äpunoglavac³ kvadar .5.

Taksonomija i nomenklatura virusa Pri nomenklaturi i klasifikaciji virusa NE KORISTE se konvencionalne taksonomske grupe. prema vektoru. na ina replikacije i morfologije. virusi su se poku avali svrstati u grupe na osnovu tipa bolesti. u Moskvi osnovan Me unarodni komitet za nomenklaturu virusa (International Committee on Nomenclature of Viruses ± ICNV). U ranijim fazama taksonomije virusa. morfologiji virusne estice i sl. prema doma inu kojeg inficiraju. Virusi su grupirani u familije na osnovu tipa NK. . god. 1966.

geminivirus ds RNA virusi . neki biljni virusi. D.npr.npr. virus mozaika cvjeta e (= dobar prirodni vektor za ubacivanje strane. virus bjesno e. Baltimore (1970. virus mozaika salate (+) ss RNA virusi . gripe.) je svrstao sve viruse u 6 grupa: I: II: III: IV: V: VI: ds DNA virusi .retrovirusi (od biljnih samo virus mozaika cvjeta e).S obzirom na na in sinteze iRNA.animalni virusi. npr.ova pojava postoji samo kod virusa. . npr. rekombinantne DNA u genom biljaka) ss DNA virusi .ve ina biljnih virusa (-) ss RNA virusi . neki biljni virusi ss RNA.

.. god. klasifikacija virusa u familije . virinae rodove .     Red Herpesviridae Familija Alpha-herpesvirinae Rod Herpesvirus Vrsta Humani herpes virus 1...virus Vrsta ± species (grupa virusa koji dijele iste genetske informacije i primljivog doma ina ± koriste se uobi ajena imena) podvrsta . .1973.subspecies ± ozna ava se brojevima Npr.... Me unarodni komitet za taksonomiju virusa ± ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses ) 1981... god.viridae podfamilije .

Mononegavirales. (podfamilija). 348 rodova i 2290 vrsta.19 podfamilija. Izvje taju Klasifikacija i nomenklatura virusa ICTV (2009) ustanovljeno je est redova (Caudovirales. Vrsta virusa je definirana kao Äpoliteti ka grupa virusa koja ima sposobnost replikacije loze i zauzima posebnu ekolo ku ni u³. formirana baza podataka . familija. god. Hijerarhija priznatih taksona virusa je: (red).1991. 86 familija.ICTVdB U aktuelnom 8. Herpesvirales. rod i vrsta . Nidovirales. Picornavirales i Tymovirales).

. "Tobacco mosaic virus" . NASTAVAK -«virales -«viridae -«virinae -. podfamilija.Nastavci za priznate taksone: TAKSON red (Order) familija (Familia) Podfamilija (Subfamilia) rod (Genus) vrsta (Species) Imena prihva enih redova.. familija.virus npr. rodova i vrsta pi u se kurzivom. prva slova imena se kapitaliziraju.

.

.

Hvala na pa nji!!! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->