Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 22. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5467 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

SKANDALOZNO

Nakon sedam godina u ’Feroelektru’

STANI]I TRA@E DA IM SE VRATI SEDAM MILIONA KM
Agencija za privatizaciju FBiH odbila prijedlog za sporazumni raskid kupoprodajnog ugovora Dr`avi se firma `eli vratiti kao „iscije|eni limun“ Najave novog sudskog spora Mogu}i epilog i ste~aj firme

N

akon vi{e od sedam godina raspolaganja imovinom „Feroelektra“, kupac ove dr`avne firme, kompanija „Stani} invest“,

predlo`io je sporazumni raskid ugovora, ali u njemu Stani}i tra`e da im se vrati oko sedam miliona maraka. Pomo}nik direktora Agencije

Muriz Ha{imovi} ka`e kako se u tom prijedlogu vlasnici „Stani} investa“ pona{aju kao opunomo}enici APF-a, te da je za Agenciju to neprihvatljivo. 3. strana

@iranti: Milenu [evo naivnost preskupo ko{tala

Rastro{nost

[evo: Razgovor s du`nicom nije pomogao

(Foto: D. Stojni})

Zbog tu|eg kredita ostaje bez pola stana!
Vozni park: [tednja za bh. vlast potpuna nepoznanica
Foto: (Arhiv „Avaza“)

Dr`avne institucije imaju ~ak 1.500 automobila

Intervju: Vjekoslav Bevanda, ministar finansija

Za kupovinu vozila 6,2 miliona KM
9. strana

NEMA 100 MILIONA KM U BUD@ETU
5. strana

Nebriga: Kada institucije odlu~uju o sudbini

Jablanica: Sukob navija~a Borca i Sarajeva

SUD MO@E ODUZETI DJECU NEMARNIM RODITELJIMA
KO[ARKA

6. str.

PRETUKLI TROJICU, PA IM ZAPALILI VOZILO
VEDAD IBI[EVI]

Klubovima odnose i ko{eve

30. strana

Ragnik nije bio u pravu

59. str.

13. str.

7. strana

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

aktuelno

FORMIRANJE VLASTI Zbog mogu}e koalicije SDP - SDA

Lagumd`ija i Tihi}: Potpisani dogovor

Tomo Vidovi} podnio ostavku, tuzlanske kolege je odbile
Ostavka se mo`e dovesti i u vezu s raspletom doga|aja vezanih uz uspostavljanje vlasti u TK, potvrdio Vidovi}
Tomo Vidovi}, predsjednik Kantonalnog odbora (KO) SDP-a Tuzlanskog kantona, ~ijih se svih 13 op}inskih odbora izjasnilo protiv mogu}e koalicije SDP-a i SDA, podnio je ostavku na ovu funkciju, ali su je njegove partijske kolege iz KO odbile. varati i s drugim parlamentarnim strankama. - SDP je vi{e puta do sada jasno istakao kako ne}e u~estvovati u formiranju nacionalnih blokova. Na{ primarni cilj je velika koalicija za veliki posao koji se ogleda u jasnim i preciznim ustavnim reformama koje su preduslov za formiranje ta-

Reagiranje na „zlonamjerne {pekulacije“

SDP: Nismo potpisali koaliciju sa SDA
SDP ne}e u~estvovati u formiranju nacionalnih blokova
SDP BiH demantirala je ju~er „zlonamjerne {pekulacije da je napravila koalicioni sporazum sa SDA i formirala tzv. bo{nja~ki blok“. - Isti oni krugovi koji su proteklih nekoliko godina ~inili sve da SDP izgubi izbore i koji nikako ne mogu da se pomire s ~injenicom da

Postignut cilj
Ovu informaciju „Avazu“ je potvrdilo vi{e izvora, a na kraju i sam Vidovi}. Njegova reakcija uslijedila je nakon {to je Glavni odbor SDPa BiH, uprkos jednoglasnom stavu ~lanova te stranke iz TK da ne `ele u koaliciju sa SDA, odlu~io suprotno. Time je sarajevska centrala SDP-a u potpunosti ignorirala stav KO TK i svih 13 op}inskih odbora. Potvr|uju}i da je podnio ostavku koja je odbijena, sam Vidovi} je taj potez poku{ao objasniti time da je to uradio pred Izvje{tajnu konferenciju SDP-a „u sklopu redovnih ranije predvi|enih aktivnosti“. - Kantonalni odbor preuzeo sam s ciljem da pobijedimo na izborima i to smo uradili. Na narednoj Izvje{tajnoj konferenciji bi-

Ne izdajemo istorijsku misiju
- Nije sporno da je SDP i bo{nja~ka stranka, kao {to je i srpska i hrvatska, ali je isto tako i bh. politi~ka partija, te kao takva i u mnogo te`im uvjetima nije izdala svoju istorijsku misiju. su gra|ani BiH, usprkos njima i njihovim `eljama, svoj glas dali upravo SDP-u i @eljku Kom{i}u, danas poku{avaju uraditi sve kako bi SDP prikazali kao partiju koja }e poput stranke njihovih mentora prevariti gra|ane i izigrati njihovo povjerenje - saop}io je SDP BiH. Istaknuto je da „SDP BiH nije sklopio niti potpisao bilo kakav koalicioni sporazum sa SDA, kao ni sa bilo kojom drugom politi~kom strankom“. Navedeno je da je SDP pobijedio na op}im izborima i stoga je njegovo rukovodstvo obavilo konsultacije s rukovodstvima Narodne stranke Radom za boljitak, Hrvatske stranke prava, Srpske demokratske stranke, Demokratske narodne zajednice, Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH i SDA, kao {to }e u narednom periodu razgoSDP }e s ponosom i dalje biti partija i Bo{njaka i Hrvata i Srba i svih gra|ana koji BiH `ele vidjeti kao funkcionalnu multietni~ku demokratiju - dodaje se u saop}enju. kve koalicije. Ukoliko to ne bude mogu}e, alternativa tome je obi~na, ustavom definirana, parlamentarna ve}ina koja }e biti posve}ena rje{avanju ekonomskih i socijalnih problema i otvaranju naj{ireg procesa u okviru Parlamenta koji bi doveo do potrebnih ustavnih promjena - dodaje se u saop}enju. Istaknuto je da SDP BiH ne}e ulaziti u tzv. blokovske koalicije i ne}e potpisati koalicioni sporazum s bilo kojom pojedina~nom partijom, nego s onim politi~kim partijama s kojima postigne najve}i stepen saglasnosti oko programa izgradnje dr`ave, u skladu sa programom SDP-a i koje }e biti u stanju da zajedno sa SDP-om formiraju parlamentarnu ve}inu obavezanu pred gra|anima na provo|enje programa.

Vidovi}: Izvje{tajna konferencija SDP-a

ra se predsjednik za predstoje}e jo{ tri godine - kazao je Vidovi}.

Strana~ka disciplina
Tek nakon konstatacije da obrazlo`enje o ostavci i ne zvu~i ba{ uvjerljivo, pogotovo jer je ostvario partijski cilj, Vidovi} je ponudio pravi razlog za ostavku.

Skup{tina 24. novembra
Iako je bilo najava da }e nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine TK biti odr`an danas, to se ne}e dogoditi. Zvani~an razlog je taj {to je za danas predvi|ena i konstituiraju}a sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH. - Sjednica }e biti odr`ana 24. novembra i trebali bi biti formirani klubovi naroda, predlo`eni kandidati za rukovodstvo, te kandidati za Dom naroda Parlamenta FBiH - kazao je Vidovi}.

- Pa, dobro, ostavka mo`e biti dovedena i u vezu s nastalim okolnostima i raspletom doga|aja vezanih uz uspostavljanje vlasti u TK - potvrdio je on. Odbijanje Vidovi}eve ostavke moglo bi se tuma~iti kao poruka KO SDP-a TK da ne odustaje od svog stava o nekoaliranju sa SDA. No, malo ko mo`e predvidjeti kako }e se to odraziti na dosada{nju disciplinu u SDP-u, zbog koje su se odluke partijske centrale bespogovorno slu{ale. Nakon na~elnog dogovora predsjednika SDP-a i SDA Zlatka Lagumd`ije i Sulejmana Tihi}a o mogu}oj koaliciji, njihove strana~ke ispostave, tvrdi Vidovi}, jo{ nisu vodile zvani~ne i konkretne razgovore na nivou TK.
E. HUREMOVI]

Ko }e biti mandatar Vlade RS

Kandidati D`ombi} i Tegeltija
U naju`oj konkurenciji za mjesto mandatara budu}e vlade Republike Srpske (RS) ostali su aktuelni ministar finansija Aleksandar D`ombi} i na~elnik op}ine Mrkonji}-Grada Zoran Tegeltija, prenijela je ju~er Srna. Isti izvor navodi da bi ministar za ekonomske odnose u novoj vladi RS trebala biti @eljka Cvijanovi}, dosada{nji {ef kabineta premiD`ombi} i Tegeltija: U naju`oj konkurenciji

Danas konstituiranje Predstavni~kog doma FBiH

Poslanici }e samo polo`iti zakletvu
Konstituiraju}a sjednica novog saziva Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH bit }e odr`ana danas u Sarajevu. Nakon verificiranja mandata, novoizabrani poslanici polo`it }e zakletvu. Prema izjavi Safeta Softi}a, predsjedavaju}eg u dosada{njem ~etverogodi{njem mandatu, sjednica }e potom biti prekinuta, a novo rukovodstvo bit }e imenovano u njenom drugom dijelu, ~iji se datum jo{ ne mo`e odrediti. Najve}i broj novih mandata na izborima osvojio je SDP (28), slijede SDA (23), Savez za bolju budu}nost BiH (13), HDZ BiH (12), SBiH (9), po pet mandata Narodna stranka „Radom za boljitak“ i koalicija HDZ 1990 HSP a SNSD, A-sda i DNZ po je, dno poslani~ko mjesto.

jera RS, dok bi Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica trebao voditi dosada{nji potpredsjednik RS Davor ^orda{. Jedno od ministarskih mjesta najvjerovatnije }e dobiti i aktuelni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi} i direktor „Slu`benog glasnika RS“ Srebrenka Goli}.

Pred konstituiraju}u sjednicu Kantonalne skup{tine

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Doprinosi za radnike ne upla}uju se od 2001. godine!?
„@eljeznicama FBiH“ od kraja rata vladaju kadrovi SDA i upropa{tavaju je nemilice. Brankovi}, [erbo, D`umhur, pa evo i Osmanagi}, je lista „stru~njaka“. ^uj, niko ne}e odgovarati?! Dr`avna firma pa takvi lopovluci, onda nije ni ~udo za privatnike {to se tako pona{aju. (seneka)

Aktuelni saziv Vlade ZHK dobiva povjerenje i naredne ~etiri godine?
Prva konstituiraju}a sjednica Skup{tine Zapadnohercegova~kog kantona trebala bi biti odr`ana narednog petka. No, kako sada stvari stoje, ZHK }e, prema svemu sude}i, ostati jedini kanton u FBiH u kojem }e aktuelni saziv Vlade dobiti povjerenje i naredne ~etiri godine. To nam je potvrdio i trenutni premijer ZHK Zdenko ]osi}, koji je istakao kako su konstelacije snaga u Kantonalnoj skup{tini takve da HDZ BiH sa svojih 13 zastupnika izvr{nu vlast u ovom kantonu mo`e sam izabrati. Preostalih deset skup{tinskih mjesta popunit }e ~etiri zastupnika HDZ-a 1990, te po tri iz HSP-a i NSRzB. - Za{to mijenjati sada{nji sastav Vlade koji dobro funkcionira? Mislim da }e izvr{na i zakonodavna vlast u naredne ~etiri godine biti znatno stabilnija nego u proteklom periodu - ocijenio je ]osi}. Ina~e, aktuelni sastav Vlade ZHK, koji ~ine ministri iz HDZ-a BiH, radi tek ne{to vi{e od dva mjeseca s obzirom na to da je ljetos do{lo do smjene postave koju su ~inili ministri iz HDZ-a 1990, HSP-a i NSRzB na ~elu s biv{im premijerom Zvonkom Juri{i}em. A. Du.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

Ko (ne) stvara dobru klimu?
Za pravu „klimu saradnje“ potrebno je mnogo vi{e od sladunjavih rije~i kojima nas obasipaju Josipovi}, Tadi} i drugi zvani~nici Hrvatske i Srbije
^ovjek dobrih namjera, Valentin Incko (Inzko), ponekad se ipak zalije}e u poku{ajima da u na{u turobnu stvarnost unese pone{to ru`i~astih tonova. Njegov usiljeni optimizam pritom se sve ~e{}e zasniva na precjenjivanju politike susjednih zemalja i njihovih lidera, koji su tobo`e prestali da budu dio bremena koje priti{}e Bosnu i Hercegovinu. Na tom fonu je i njegova prekju~era{nja ocjena po kojoj su se na{i susjedi „distancirali od {ovinizma koji je ranije bio prisutan, a koji ne donosi rezultate, i aktivno rade na tome da razviju klimu saradnje iz koje }e svaka zemlja u regiji imati koristi“. U prilog ovoj tezi gospodin Incko mo`e navesti brojne izjave hrvatskih i srbijanskih zvani~nika, pogotovo Tadi}a i Josipovi}a. Poku{a li, pak, njihovu verbalnu susretljivost obrazlo`iti nekim konkretnim potezima, visoki predstavnik ipak bi morao da se ugrize za jezik. I Tadi} i Josipovi} vi{e se pona{aju kao telali za {irenje sladunjavih pri~a negoli kao lideri politika koje stvarno potpiruju „klimu saradnje“. Pro{losedmi~ni „herceg-bosanski“ bal vampira, naprimjer, od zvani~nog Zagreba ni na koji na~in nije kritikovan; pogotovo nije osu|en kao poku{aj uskrsavanja politike koja je svojedobno ubijala i dijelila Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Josipovi} tu se mogao lijepo isprsiti. Ali nije! Sa razvijanjem „klime saradnje“ Boris Tadi} stoji jo{ lo{ije. Njegova slatkorje~ivost Ratka Mladi}a ne ugro`ava ba{ nimalo, kao ni Milorada Dodika, ~iju agresivnost spram Bosne i Hercegovine iza kulisa upravo on redovno pokriva. Da ne podsje}amo kako Tadi}eve lijepe rije~i zavr{avaju i podlostima poput one koja je Juri{i}u prire|ena na beogradskom, a Gani}u na londonskom aerodromu. U „klimu saradnje“ u re`iji na{ih (dobro)susjeda stvarno bismo povjerovali kad bi oni, izme|u ostalog, kona~no pristali da ozbiljno rje{avaju grani~ne probleme s na{om zemljom, kad bi me|usobne trgova~ke odnose postavili na fer osnove, kad bi prilikom svojih posjeta na{oj zemlji kao jedinu stvarnu prijestonicu po{tovali Sarajevo, a ne kojekakve nacionalne „stolne gradove“ poput Mostara ili Banje Luke... Tu ~ekamo i Josipovi}a i Tadi}a, i Srbiju i Hrvatsku. Hvala im na lijepim rije~ima, ali za „klimu saradnje“ od njih s pravom o~ekujemo mnogo vi{e. U tom smislu, prema njima bi trebali biti zahtjevniji i Valentin Incko i me|unarodna zajednica.

Ha{imovi}: Ne trebaju nam njihovi pravni savjeti „Feroelektro“: Stani}i `ele vratiti firmu dr`avi kao „iscije|eni limun“

„Avaz“ saznaje Nakon sedam godina raspolaganja „Feroelektrom“

Stani}i tra`e da im se vrati sedam miliona KM
Ovakav prijedlog za sporazumni raskid kupoprodajnog ugovora Agencija za privatizaciju FBiH odbila, te najavila da }e i}i ka sudskom raskidu
Nakon vi{e od sedam godina raspolaganja imovinom „Feroelektra“, kupac ove dr`avne firme, kompanija „Stani} invest“, predlo`io je sporazumni raskid ugovora, ali u njemu Stani}i tra`e da im se vrati oko sedam miliona maraka, saznaje „Dnevni avaz“. la u „Feroelektru“. Umjesto {to optu`uju sve druge, mi ih pozivamo da poka`u dobru volju u izvr{avanju ugovora. Imaju ugovor na snazi, u posjedu su imovine, konzumiraju prava, pa je po{teno da izvr{avaju i obaveze - isti~e Ha{imovi}. On upozorava da Stani}i ve} sedam godina raspola`u imovinom „Feroelektra“, zbog ~ega je za Agenciju neprihvatljivo da im se vra}aju pozajmice koje su davane biv{oj dr`avnoj firmi, a koje iznose gotovo pet miliona maraka.

Tvrdnje o ulaganjima
Iz „Stani} investa“ potvrdili su nam da tra`e povrat oko sedam miliona maraka, koliko su, kako ka`u, tokom upravljanja firmom potro{ili na pla}e radnike, ulaganje u firmu i ostale obaveze. Tako|er, tvrde da za sve posjeduju dokumentaciju. ivrednika“ - ukazuje Ha{imovi}. Zbog svega, u APF-u tvrde da ne}e odustati o sudskog raskida ugovora, nakon kojeg slijede tu`be za nadoknadu {tete, jer su uvjereni da je jedini cilj kupca da firmu dovede u ste~aj, namiri se kao povjerilac i vrati dr`avni kapital kao „isF. KARALI] cije|eni limun“.

Izvr{iti ugovor
Do ove cifre Stani}i su do{li tako {to su sabrali novac koji su potro{ili na kupovinu firme, pla}e radnika, pozajmice... Me|utim, Agencija za privatizaciju FBiH (APF) odbila je taj prijedlog. Pomo}nik direktora Agencije Muriz Ha{imovi} ka`e kako se u tom prijedlogu vlasnici „Stani} investa“ pona{aju kao opunomo}enici APF-a. - Nama ne trebaju njihovi pravni savjeti. „Stani} invest“ je nesumnjivi vlasnik 60,60 posto kapita-

www.dnevniavaz.ba

Nadoknada {tete
- To uop}e nije predmet ugovora. Uz to, oni postavljaju ultimatum da }e aktivirati nekakve mjenice. Odnosno, najavljuju da sve vodi ka ste~aju firme. Zanemaruju ~injenicu da su oni du`ni voditi firmu koju su kupili „pa`njom dobrog pr-

Velika podr{ka ulasku BiH u NATO savez
Pitanje: Podr`avate li pristup Bosne i Hercegovine NATO savezu?

Jedinica OSBiH pokazuje veliku profesionalnost

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A) DA 73,3% B) NE 24,33% C) Ne znam 2,51%

B C

Bh. vojnici u Afganistanu dobili pozitivnu ocjenu
Nakon {to je prije nekoliko sedmica jedinica Oru`anih snaga (OS) BiH otputovala u mirovnu misiju u Afganistan, 45 bh. vojnika ve} je dobilo pozitivnu ocjenu danske borbene grupe, u okviru ~ijeg kontingenta su smje{teni. T je ju~er za na{ o list potvrdio na~elnik Zajedni~kog Miloj~i}: {taba OSBiH, gene- Svakodnevna ralpukovnik Mila- veza din Miloj~i}, uz konstataciju da su na{i vojnici `ivi, zdravi i izuzetno zadovoljni. - Pripadnici na{e jedinice izvr{avaju zadatak u skladu s odlukom Predsjedni{tva BiH i dodijeljenom misijom. Konstantno, zna~i 24 sata dnevno, imamo vezu s jednicom. Prema najnovijem izvje{taju koji sam dobio, vojnici rade svoj posao vrlo profesionalno i odgovorno. To su prve ocjene koje smo dobili u okviru danske borbene grupe - rekao nam je Miloj~i}. Iako se nalaze u Helmandu, jednoj od najopasnijih afganistanskih provincija, gdje smrt vreba iz svakog }o{ka, prvi ~ovjek OSBiH ka`e da na{i vojnici osiguravaju bazu, te da nemaju nikakve veze s vanjskim S. R. svijetom.

A

Helmand: Opasna misija u danskoj borbenoj grupi

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 143.696 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

aktuelno

ZLO^INI Nakon {to je Dr`avno odvjetni{tvo RH zavr{ilo istragu

Klinton: Rije{iti otvorena pitanja

Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton

Za{to nema optu`nica zbog logora za Bo{njake u Srbiji
Dok Hrvatska {alje optu`nicu u Beograd, Tu`ila{tvo BiH nije pokrenulo nijednu istragu protiv dr`avljana Srbije, ka`e Tahirovi}
Nakon {to je Dr`avno odvjetni{tvo Hrvatske ove sedmice zavr{ilo istragu o koncentracionim logorima u Srbiji kroz koje je pro{lo vi{e hiljada hrvatskih ratnih zarobljenika, te za navedena zlodjela osumnji~ilo vrh biv{e JNA, bh. logora{ima se nametnulo razlo`no pitanje za{to na{a tu`ila{tva, a pogotovo Tu`ila{tvo BiH, nisu poduzela sli~an potez.
Tahirovi}: Nedopustiv odnos

Dejtonski sporazum je temelj mira i stabilnosti
O~ekujemo sigurnu i prosperitetnu budu}nost za balkanske zemlje
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) pozvala je, povodom 15. godi{njice sklapanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okon~an trogodi{nji rat u BiH, novoizabrane ~elnike na{e zemlje da se posvete rje{avanju otvorenih ustavnih i drugih pitanja u interesu njenog napretka. prema prosperitetnoj i mirnoj budu}nosti, istakla je Klinton. - Taj prijelomni sporazum postavio je temelje za preobrazbu balkanske regije i on ostaje znakovito postignu}e ameri~ke diplomatije. O~ekujemo sigurnu i prosperitetnu budu}nost za balkanske zemlje kao ~lanice evropskih i evroatlantskih institucija - kazala je Klinton. Dejtonski sporazum je, prema njenim rije~ima, danas temelj mira i stabilnosti u BiH, koji je pru`io okvir za obnovu infrastrukture, povratak izbjeglica i prognanika u svoje domove, te pomogao gra|anima da nastave normalan `ivot.

Logora{i robovi
Hrvatsko tu`ila{tvo, podsjetimo, najodgovornijim za logore smatra generala JNA Aleksandra Vasiljevi}a, nekada{njeg prvog KOSovca. Dr`avno odvjetni{tvo je najavilo da }e optu`nicu uskoro poslati u Beograd. - ^injenica je da Tu`ila{tvo BiH nije podiglo nijednu optu`nicu protiv dr`avljana Srbije, a znamo da su mnogi od njih sudjelovali u ratu u BiH. Tako|er, nije pokrenut nijedan postupak za logore koji su postojali na prostoru Srbije, o ~emu se do-

Gradnja konsenzusa
- Na ovu godi{njicu sje}amo se da je mir postignut gradnjom konsenzusa u podru~jima od zajedni~kog interesa i postizanjem kompromisa za op}e dobro. Ohrabrujem novoizabrane ~elnike u BiH da razmisle o tim poukama i obave`u se na rje{avanje otvorenih ustavnih i drugih pitanja, koja se moraju rije{iti kako bi njihova zemlja dalje napredovala - rekla je Klinton u saop}enju koje je objavio Stejt department. Narodi BiH zaslu`uju trajnu stabilnost, efikasno upravljanje i privredne izglede. SAD }e i dalje biti uz njih i sve zemlje u regiji dok nastavljaju

Logor [ljivovica: Mnogi Bo{njaci bili su u srbijanskim logorima

Jedinstvena vojska
Ameri~ka dr`avna tajnica istakla je kako su „pobolj{anje Dejtonskog okvira iz 1995., uklju~uju}i stvaranje jedinstvene vojske i nove pravne dr`ave, te poreznih i carinskih institucija, dodatno unaprijedili upravljanje i omogu}ili BiH da poduzme prve korake prema ~lanstvu u EU i NATO-u“.

kazi nalaze u Savezu logora{a BiH i u Komisiji za tra`enje nestalih BiH. Primjerice, samo kroz logore [ljivovica i Mitrovo Polje, koji su otvoreni nakon pada Srebrenice i @epe, pro{ao je 801 Bo{njak.

Tu`ila{tvo i Sud BiH su pretrpani
- Sud i Tu`ila{tvo BiH su pretrpani. Ha{ki tribunal obradio je 15 hiljada predmeta, te rekao da u slu~aju njih 850 postoji osnov sumnje za ratni zlo~in. Za ostale je odbacio sumnje. Ali, strategija za procesuiranje ratnih zlo~ina, protiv koje smo se mi borili, sve je vratila na po~etak i napravila cijelu zbrku. Ponovo se mora obra|ivati 15 hiljada predmeta - navodi Tahirovi}.

Postoje i dokazi da su logora{i iz BiH kori{teni kao robovi u Srbiji - ka`e za „Avaz“ predsjednik Saveza logora{a BiH Murat Tahirovi}. Dodaje kako je „nedopustivo da Tu`ila{tvo BiH nije podnijelo nijedan optu`ni akt za logore u Srbiji“.

Procesi u Srbiji
- Mi smo putem Fonda za humanitarno pravo (FHP) podnosili prijave za logore u Srbiji. Uspjeli smo identificirati odgovorne za [ljivovicu i Mitrovo Polje. Tu dokumentaciju dostavili smo Tu`-

Susret Kantrimena i Dodika

Su{tina Dejtona va`na za BiH
Zamjenik pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekretara Tomas Kantrimen (Thomas Countryman) izjavio je ju~er da je su{tina Dejtonskog sporazuma va`na za BiH, koja je sastavljena od dva entiteta i tri Kantrimen i Dodik ju~er u Banjoj Luci Dodik je istakao da je RS konstitutivna naroda koji spremna za provo|enje odluimaju puni suverenitet. - Ovaj princip va`i od ke Evropskog suda za ljuju~er i danas i va`it }e i su- dska prava u slu~aju „Sejdi} i tra - rekao je Kantrimen u Finci“, ~ime bi bila otklonjeBanjoj Luci nakon sastanka na opasnost od suspenzije s predsjednikom RS Milor- Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU. adom Dodikom.

ila{tvu BiH. Sada radimo s advokatima iz Srbije kako bismo tamo pokrenuli postupak protiv tih lica. Nevezano za to, Tu`ila{tvo BiH moralo je odraditi svoj dio posla. Ne samo za logore u Srbiji ve} i za one u Crnoj Gori i Hrvatskoj - naveo je on. Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} kazao je za „Avaz“ kako je poznato da su u Srbiji postojali logori i da su neki Bo{njaci bili tamo, ali i potvrdio da, prema njegovim informacijama, jo{ nema nijedan predmet koji tretira te F. VELE slu~ajeve.

Danas nastavak ekshumacija podno Igmana

I na Mi{evi}ima grobnica ubijenih Had`i}ana
Informacije od jednog Srbina dobio Armin Mujanovi}
Osim \ur|eva~e, gdje ima vi{e masovnih grobnica u kojima se kriju skeleti tijela ubijenih civila iz Had`i}a, jedna grobnica nalazi se i na Mi{evi}ima. Kako tvrdi Srbin koji je tokom rata bio na ovom podru~ju, tu su zakopani posmrtni ostaci ~etiri tijela. Informacije od te osobe dobio je Armin Mujanovi}, vije}nik u Op}inskom vije}u Had`i}i, koji isti~e da se na lokalitetu \ur|eva~a nalazi oko 30 tijela civila ubijenih u maju i junu 1992. godine. Raspola`e i podatkom da u ovim zlo~inima nisu u~estvovali isti egzekutori. Do sada su iskopane dvije masovne grobnice na \ur|eva~i. Za razliku od prve, u drugoj nisu prona|eni

Hrnji} prvi ubijeni logora{
Logora{ Mithat Hrnji} prva je `rtva me|u uhap{enim Had`i}anima. I on je odveden u zgradu TO. Umro je 9. juna 1992. od posljedica meci, niti prostrelne rupe na lobanjama `rtava. Ina~e, u prvoj grobnici, me|u osam prona|enih tijela, rodbina ubijenih nije mogla identificirati nijednu `rtavu, dok je za drugu re~eno da se u njoj najverovatnije nalaze ostaci njihovih najmilijih. - Danas sam jo{ sigurniji da je to moj otac. Snimio sam njegov skelet, odje}u, obu}u, sat, pokazao rodbini. I moje sestre vjeruje da je to na{ otac, a potvr|uje to i njegov d`emper, kaput, kai{ za pantolne, kapa „francuzica“. Kona~nu rije~ na kraju }e, ipak, dati DNK analiza. Punih 18 godina ~ekamo najbrutalnijeg mu~enja. Hrnji}evo tijelo zlo~inci su izbacili pred d`amiju u Donje Had`i}e, gdje je i ukopan na prvi dan Bajrama. dan kada }emo dostojanstveno sahraniti oca - ka`e Mirsad Ba{i}, ~iji je otac Muhamed svirepo ubijen u logoru u Had`i}ima, u tzv. zgradi Teritorijalne odbrane (TO). U drugoj grobnici prona|eno je i nekoliko predmeta, tabakera, dva sata s ugraviranim inicijalima, na jednoj ruci bila su dva prstena... Od oko 250 odvedenih civila traga se za jo{ njih 113. Kako nam je rekla Ferida Ni{i}, sekretarica Udru`enja nestalih, naredbodavci i zlo~inci su poznati. Ekshumacija }e biti nastavljena i danas. R. BALI]

Nezavisni intelektualaci „Krug 99“

Dejtonski sporazum kapitalni dokument
„Bosna i Hercegovina 15 godina nakon Dejtona“ bila je tema ju~era{nje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“. Predsjednik ove asocijacije Sulejman Red`i} kazao je da Dejtonski mirovni sporazum, koji je potpisan prije 15. godina, predstavlja jedan od kapitalnih dokumenata za sudbinu BiH. Biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} kazao je da Dejtonski sporazum daje kontinuitet dr`avi BiH, ali se s vremenom pretvara u instrument za njezinu podjelu.

Had`i}i: Rodbina poku{ava identificirati `rtve

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

5

INTERVJU Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH

Bud`et je ostao bez planiranih 100 miliona KM
Koeficijent isplate invalidnina mora utvrditi Vlada Nikakve odluke o smjenama u nadzornim odborima „BH Telecoma“ i „Elektroprivrede BiH“ nisu usvojene
Razgovarao: Adi HAD@IARAPOVI] Zamjenik premijera i ministar finansija u aktuelnoj Vladi FBiH Vjekoslav Bevanda za na{ list potvrdio je da nema nikakvih novih saznanja o bilo kakvom odr`avanju sjednice izvr{ne vlasti u tehni~kom mandatu, a na kojoj se moraju rije{iti otvorena pitanja iz svakodnevnog `ivota. Jedno od njih, a to je isplata invalidnina, i dalje ~eka stav Vlade FBiH. je on zapo~eo tu praksu, i to u brutalnijoj formi, kada je preglasavanjem u~injeno 28 imenovanja, a bilo je i nezakonitih odluka. Vlada se nikada o bilo kakvim smjenama u tim preduze}ima nije o~itovala, niti dala svoju saglasnost za smjene ili imenovanja u nadzornim odborima.
Rasmusen: Otopljavanje odnosa vje~itih rivala NATO-a i Rusije
(Foto: AP)

Li~nost dana Anders Fog Rasmusen

Prednacrt bud`eta
Je li propala bilo kakva mogu}nost dogovra s Misijom me|unardonog monetarnog fonda (MMF) za nastavak stand-by aran`mana u ovoj godini? - Kao i do sada, apsolutno sve je do nas. Nismo ispunili obe}anje da }emo razmatrati pripremljeni prednacrt bud`eta za narednu godinu, opet jer nema sjednica Vlade. Taj prednacrt je spreman, on je, naravno, samo osnov za novu vladu prilikom izrade bud`eta, te se o tom dokumentu svakako ne bi izja{njavao Parlament FBiH. [ta za bud`et FBiH zna~i ponovni status quo u odnosima s MMF-om? - Zna~i da nemamo ve} u bud`et ugra|enih 82 miliona KM na ime stand-by aran`mana, ali uz to i oko 18 miliona KM pomo}i Evropske Bevanda: Premijer komisije, {to znje zapo~eo a~i da smo ostali brutalnu praksu bez planiranih preglasavanja 100 miliona KM.

Povijesni korak
Prvi put NATO savez i Moskva sara|ivat }e kako bi se odbranili od eventualnih napada
Samit NATO-a, netom okon~an u Lisabonu, u `i`u svjetske javnosti ponovo je doveo generalnog sekretara Sjevernoatlantskog saveza, biv{eg danskog premijera Andersa Fog Rasmusena (Fogh Rasmussen). I najve}i skeptici po pitanju u~inkovitosti Alijanse danas u globalnom selu, moraju priznati da je lisabonski skup donio nekoliko zaklju~aka koji s razlogom nose prefiks povijesni. To je svakako dogovor s Moskvom o njenoj aktivnijoj ulozi u vezi s raketnom odbranom. Rasmusen je komentirao da je Rusija u~inila povijesni korak pristankom saradnje s NATO-om na ovom polju, mada komplimenti neizostavno moraju i}i i na adresu Alijanse, jer za otopljavanje odnosa izme|u nekada{njih hladnoratovskih strana, a kruna tog procesa je upravo lisabonski dogovor, potrebna je volja oba centra. Prvi put u povijesti NATO savez i Moskva sara|ivat }e kako bi se odbranili od eventualnih napada, a Rasmusen, ~ijem se imenovanju na ovu poziciju pro{le godine protivila Turska zbog njegovih stajali{ta o karikaturama poslanika Muhameda, danas kona~no mo`e ostaviti tu nemilu diplomatsku epizodu iza sebe i u svjetlu nove zapadno-isto~ne saradnje u biografiju upisati crticu o li~nom uspjehu na planu ujedinjavanja svijeta pred globalnim izazovima. Rasmusen je ro|en 1953. godine, predsjednik je danske stranke Venstre (Ljevica). Otac je troje S. S. djece.

Samovolja premijera
- Koeficijent isplate mora utvrditi Vlada, bez te odluke je blokirana isplata invalidnina, jer posljednji koeficijent je utvr|en za mjesec oktobar. Ko je kriv za uporno neodr`avanje sjednica Vlade, jasno je iz pisma koje smo zamjenik premijera Gavrilo Grahovac i ja uputili predsjednici FBiH Borjani Kri{to, zatra`iv{i da se prekine samovolja premijera Mustafe Mujezinovi}a. I dok iz SDA Mujezinovi}eve poteze obrazla`u ~injenicom da Vlada u tehni~kom mandatu ne treba ~initi imenovanja, istovremeno }e narednih dana do}i do smjena u nadzornim odborima „BH Telecoma“ i „Elektroprivrede BiH“? - To je jedan od niza primjera kojima se demantiraju premijerove tvrdnje da u Vladi mora vladati konsenzus i da ne smije dolaziti do preglasavanja, a upravo

Stav Kantonalnog suda Sarajevo

FBiH telekomima mora vratiti 50 miliona KM
Federacija BiH je izgubila dvogodi{nji spor s telekom operaterima u vezi pla}anja poreza na subvencioniranje „HP Mostar“ i sarajevske „BH Po{te“, vrijedan skoro 50 miliona KM! Tokom 2008. Porezna uprava je donijela rje{enje o pla}anju poreza na donacije po{tama, uz zatezne kamate, a taj stav je naknadno potvrdilo i Ministarstvo finansija FBiH. No, Kantonalni sud u Sarajevu je presudio u korist „HT Mostar“, a sasvim izvjesno je da }e ista presuda biti donesena i za `albu „BH Telecoma“. U slu~aju mostarskog telekoma, FBiH sada treba na}i modalitet kako namiriti napla}eni

Prijevremeni izbori za na~elnike op}ina

Danas istje~e rok za prijave stranaka
Rok za prijave za ovjeru politi~kih stranaka i nezavisnih kandidata za prijevremene izbore za na~elnike op}ina Biha}, Vogo{}a, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i i Ora{je/Donji @abar, koji }e biti odr`ani 16. januara 2011. godine, istje~e danas u 16 sati. Do 30. novembra Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH mogu se podnositi zahtjevi za ovjeru koalicija, dok je krajnji rok za prijavu kandidata za na~elnike ovih osam op}ina 7. decembar. Dan kasnije bit }e odr`ano `rijebanje za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih subjekata na glasa~kim listi}ima. CIK do 17. decembra treba izvr{iti ovjeru kandidata za na~elnike op}ina za u~e{}e na prijevremenim izborima. Deset dana kasnije bit }e zaklju~en centralni bira~ki spisak. Izborna kampanja trajat }e 15 dana i po~inje 1. januara, a izborna {utnja od 15. januara u sedam sati ujutro, do zatvaranja bira~kih mjesta 16. januara. Prijevremeni izbori odr`avaju se zbog toga {to su u {est op}ina dosada{nji na~elnici prihvatili nove mandate u parlamentima, osvojene na proteklim op}im izborima. U ostale dvije op}ine (Kalesija/Osmaci i [ekovi}i) novi na~elnici bit }e birani jer su dosada{nji smiM. K. jenjeni.

„HT Mostar“: Namirenje poreza

porez od 19 miliona KM, dok sarajevski „BH Telecom“ potra`uje oko 31 milion KM.

Autoprijevoznici prijete blokadom
Autoprijevoznici za unutra{nji i me|unarodni transport iz RS ponovo su najavili blokadu saobra}ajnica i grani~nih prijelaza, nezadovoljni jer, kako tvrde, nisu uklju~eni u izradu novog pravilnika o licenciranju u drumskom saobra}aju.

Protesti upozorenja
Porodice zarobljenih boraca i nestalih civila iz RS odr`at }e danas proteste upozorenja ispred podru~nih kancelarija Instituta za nestala lica BiH u Banjoj Luci i Isto~nom Sarajevu, uz obrazlo`enje predsjednika te organizacije Nedeljka Mitrovi}a da je zaustavljen proces tra`enja lica ~iji se svaki trag gubi od 1992. godine.

CIK: Do 7. decembra prijave kandidata

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

mozaik

NEBRIGA Kada institucije odlu~uju o sudbini najmla|ih

Sud mo`e oduzeti djecu nemarnim roditeljima
Popularni junaci s lisicama na rukama

U Sarajevskom kantonu majkama i o~evima oduzeto staranje nad osmero djece
Oduzimanje roditeljskog prava u na{oj zemlji je postupak koji se rijetko provodi, a i kad se krene u tu proceduru, sve to traje godinama. U Federaciji BiH staranje nad djetetom se oduzima ukoliko roditelj zloupotrebljava svoja prava, grubo zanemaruje svoje du`nosti napu{tanjem djeteta ili nestaranjem o njemu, ~ime stavlja u opasnost sigurnost, zdravlje i moral djeteta...

I superheroji odgovaraju pred zakonom

Ameri~ka policija uhapsila „Supermena“ i „Betmena“
Ko bi ikada povjerovao kako nekoliko obi~nih policajaca mo`e „stati na rep“ superherojima poput „Supermena“ i „Betmena“? Naime, na snimci koja se pojavila na internetu mo`e se vidjeti kako ti popularni junaci, s lisicama na rukama, odgovaraju na pitanja policije. Zapravo se radi o ~etvero entuzijasta iz Los An|elesa, koji se nazivaju „Hollywood Characters“ (holivudski likovi) i koji se bave uli~nim performansom - imitiranjem superheroja. Nakon privo|enja, oni su tu`ili policiju zbog maltretiranja i kr{enja ustavnog prava slobodnog izra`avanja. Okru`ni sudija Din Pregerson (Dean) njihovo je hap{enje okarakterizirao kao maltretiranje od policije te je istakao kako se oni imaju pravo izra`avati na na~in na koji to rade. Zbog bojazni od stalnog uznemiravanja, Matias Balk (Matthias Balke), Melisa Beitan (Melissa Beithan), Pol Harel (Paul Harrell) i Terel Tomej (Terrell Tomey) na neko vrijeme su bili prestali izvoditi performans.

Zloupotreba prava
Kako nam poja{njava Mirsada Poturkovi}, direktorica Kantonalnog centra za socijalni rad iz Sarajeva, djeca koja su na takav na~in oduzeta od roditelja smje{taju se u odgovaraju}e ustanove socijalne za{tite ili u drugu porodicu. - Mi u Kantonalnom centru za socijalni rad znamo da je roditeljima oduzeto staranje nad osmero djece. Naj~e{}i razlozi su zloupotreba roditeljskih prava i zanemarivanje du`nosti - ka`e Poturkovi}. Dodaje da odluku o oduzimanju roditeljskog prava donosi sud u va-

Oduzimanje djece u slu~ajevima neadekvatnog odgoja

Uzgajao indijsku konoplju radi zdravlja `ivotinja

Seljak kanabisom hranio patke
Francuskom peradaru Mi{elu Rojeru (Michel Rouyer) izre~ena je jednomjese~na uvjetna zatvorska kazna i nov~ana kazna od 500 eura jer je svoje patke hranio kanabisom, koji se, kako je rekao, pokazao sjajnim sredstvom za ~i{}enje peradi od crijevnih nametnika. Peradar iz sela Gripperie-SaintSymphoriena na atlantskoj obali Francuske priznao je da je „ne{to marihuane i popu{io“, ali je na sudu uporno tvrdio da je ve}inu svojih zasada indijske konoplje davao patkama iz medicinskih razloga. - Nema boljeg sredstva protiv crijevnih nametnika za njih, stru~njak me savjetovao da to ~inim - rekao je peradar. - To je stvarno tako, nijedna patka nema gliste i sve su odli~nog zdravlja - rekao je njegov advokat
Poturkovi}: Smje{taj u ustanove Grahovac: Precizne procedure

nparni~nom postupku koji mo`e biti pokrenut na prijedlog roditelja i organa starateljstva po slu`benoj du`nosti. Iako se oduzimanje djece od roditelja ne doga|a tako ~esto, stru~njaci upozoravaju da mnogo majki i o~eva svojim odnosom prema potomcima direktno ili indirektno ugro`avaju njihov rast i razvoj.

Prisilni rad
- Kada je u pitanju oduzimanje roditeljskog prava, na`alost, u praksi imamo apsurd da roditelji ne dokazuju svoju podobnost, ve} sudovi, MUP i Centri za socijalni rad dokazuju njihovu nepodobnost smatra psiholog @eljka Stevanovi}.

Predupre|ivanje poreme}aja
Postupao po savjetu stru~njaka

u nastojanju da uvjeri sud u Rojerove tvrdnje. Policija je preradara uhvatila kada je otkrila 12 stabljiki kanabisa i oko pet kilograma te droge u vre}ama za vrijeme obilaska njegove ku}e nakon provale.

Grahovac napominje da je od krucijalne va`nosti za{tititi dijete od roditelja koji ga ne podi`e na adekvatan na~in. - Tako mo`emo preventivno suzbijati razli~ite psiho i sociopatolo{ke pojave kod djece i unaprije-

diti njihovo mentalno zdravlje. Za vrijeme procesa oduzimanja roditeljskog prava dijete se odvaja od majke i oca i biva smje{teno u srodni~ku ili hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne za{tite - ka`e Stevanovi}.

I ombudsmen za djecu RS Nada Grahovac ka`e da, ukoliko se utvrdi da roditelj zlostavlja dijete ili ga je napustio, zanemario brigu o njemi ili ne ispunjava svoje du`nosti, sud u vanparni~nom postupku oduzima roditeljsko pravo. - Roditelj je zloupotrijebio prava i du`nosti ako provodi fizi~ko ili psihi~ko nasilje nad djetetom, ako seksualno iskori{tava dijete, ako eksploati{e dijete prisiljavaju}i ga da pretjerano radi ili da obavlja rad neprimjeren njegovom uzrastu, dozvoljava u`ivanje alkoholnih pi}a i droga ili ga na to navodi, ako ga navodi na bilo koji oblik dru{tveno neprihvatljivog pona{anja, ako napusti dijete... - ka`e ona. Dodaje da roditelji mogu izgubiti pravo i ukoliko du`e od mjesec ne brinu o djetetu s kojim ne `ive ili ukoliko u roku od godinu ne stvore uvjete za zajedni~ki `ivot s djetetom koje je smje{teno u drugu porodicu ili ustanovu, a za to nema nikakav opravdan razlog.
V. STEVANOVI] - B. TURKOVI]

Dok Srbija bilje`i pove}an broj neobi~nih insekata

Lije~enom ovisniku sti`u brojne pohvale

Besku}nik iz Arizone vratio prona|enu torbu s novcem
Dejv Teli (Dave Talley), besku}nik iz Arizone, zaista je imao mnogo razloga zadr`ati prona|enu torbu punu novca. Lije~eni ovisnik, koji `ivi u prihvatili{tu grada Tempe, u rukama je imao 3.300 dolara i vratio ih. Uz novac nije bilo nov~anika niti ikakvog identifikacionog dokumenta, pa je sve prona|eno predao u agenciju. - Mogao sam u~initi toliko puno stvari s tim novcem, ali ne bih se osje}ao dobro, taj novac nije moj, nisam ga zaradio - kazao je on. U torbi je prona|en USB pomo}u kojeg je policija uspjela otkriti i kontaktirati vlasnika, studenta Brajana Belangera (Bryan ), koji je tim novcem planirao kupiti auto. Belanger ka`e kako je nau~io va`nu lekciju. Telijevo dobro djelo donijelo mu je nebrojene pohvale i potaknulo druge na velikodu{nost. Nakon {to su ~uli {ta je u~inio, mnogi su mu poklonili novac, a neki su ga pozvali i na porodi~nu ve~eru povodom Dana zahvalnosti.

U BiH nema prijava o azijskim bubamarama
Po izgledu te{ko se razlikuju od doma}ih
U Srbiji je u posljednje vrijeme zabilje`en pove}an broj azijskih ili kineskih bubamara. Osim {to okupiraju ba{te, one se useljavaju i u ku}e, a ~ak je evidentirano i nekoliko slu~ajeva u kojima su ovi insekti ugrizli ljude koji su za izlije~enje morali piti i antibiotike. Azijskih bubamara najvi{e ima na Fru{koj gori i u okolici Novog Sada i Beograda. One se po izgledu te{ko razlikuju od doma}ih jer imaju veliki dijapazon boja od `ute do crne. Za sada nadle`ne slu`be u BiH nisu dobile nijednu prijavu da su ovakve bubamare primije}ene i u na{oj dr`avi. - Koliko znam, mi nismo dobili nijednu prijavu o azijskim bubamarama - ka`e Sanin T ankovi} iz Ureda za veterinarstvo BiH. Isti odgovor dobili smo i od [efika Pa{agi}a, direktora sarajevske „Sanitacije“. Pa{agi} nam je kazao kako }e u slu~aju da im se obrati neko od gra|ana ova firma reagirati kao i kada se pojave bilo koji drugi insekti. I za uni{tenje azijskih bubamara, ka`e Pa{agi}, mogu se ko-

Azijske bubamare grizu i ulaze u ku}e

ristiti preparati koje posjeduje „Sanitacija“. Stru~njaci poja{njavaju da se ova vrsta bubamara posljednjih godina iz Azije pro{irila na Ameriku i Evropu. One su uvezene kako bi se u plastenicima borile protiv biljnih va{i i mogu}e je da su se previ{e razmno`ile i prE. Ha. eselile u prirodu.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

7

[ta ka`u poznati
Marin Rozi}

@IRANTI Prijedor~anku Milenu [evo naivnost preskupo ko{tala

Zbog tu|eg kredita ostaje bez pola stana!
Iako je tre}i `irant Milene [urlan, bez imovine }e ostati ako ubrzo ne uplati banci 11.000 KM Sli~na sudbina ~eka jo{ najmanje 50 Prijedor~ana
Agonija Milene [evo (55) iz Prijedora, koja je prije sedam godina bila tre}i `irant svojoj radnoj kolegici Mileni [urlan na kredit od 9.000 KM, ovih dana dobila je svoj epilog. Iz Osnovnog suda u Prijedoru na adresu [evo stigla je izvr{na sudska presuda po kojoj ona mora izmiriti kompletan dug Milene [urlan koji s kamatama trenutno iznosi 11.109,92 KM.

Kako biti koncentriran kada ne zna{ ho}e li te izbaciti iz stana
- Kako biti koncentriran na svakom treningu kada ne zna{ ho}e li te izbaciti iz stana, {to prijeti nekim igra~ima. Do prije dvije godine je bilo ka{njenja, ali daRozi}: Dalo se lo se izdr`ati. Sada mi smije{no izgleda da smo one goizdr`ati dine kada sam do{ao u Cibonu {trajkovali zato {to nam (Ko{arka{ za „Jutarnji list“) je pla}a kasnila tri mjeseca.

Sanja Dole`al

Novac od plesa potro{it }u za prestra{ne tro{kove `ivota
- Upravo danas mi je stigao ra~un za plin. Iako je na{a vlada rekla da ne}e dopustiti veliko poskupljenje plina, umjesto 400 kuna, koliko smo dosad pla}ali, stigao mi je ra~un od 1.600 kuna. Pa }u stoga honorar od „Plesa sa Dole`al: Veliko zvijezdama“ potro{iti na tro{kove `ivota, koji su pre- poskupljenje (Pjeva~ica i voditeljica za „Gloriju“) stra{ni.

Bora Todorovi}

Novinari ka`u da sam te`ak, ali intervjue odbijam zbog skromnosti
- Pri~e tipa „Boro, legendo, ti si najbolji“ smetaju mi i poku{avam da s njih skrenem pa`nju na druge teme. ^ini mi se da oni koji ka`u da sam duhovit i dobar drTodorovi}: ug imaju vi{e prava od onih koji misle da sam mrzovoDobar drug ljko. Novinari ~esto ka`u da sam te`ak, ali intervjue odbijam upravo iz svoje skromnosti. (Glumac za „Story“)

Ide na licitaciju
Ukoliko to ne uradi u narednih desetak dana, ostat }e bez polovine dvosobnog stana koji ide na „dobo{„. [evo, koja je i ~lan Udru`enja prevarenih `iranata iz Prijedora, u me|uvremenu se, mada joj je sugerirano da `alba ne odla`e izvr{enje, `alila i Okru`nom sudu u Banjoj Luci. - Stan sam otkupila zajedno sa suprugom Zoranom i moja polovina sad treba i}i na licitaciju. Ne znam kako }e to izvesti, samo mi je re~eno da banka mora namiriti svoja potra`ivanja. Ili pola stana ili kredit u cijelosti - o~ajna je [evo. Sebe smatra `rtvom prevare, jer joj, kako tvrdi, nije jasno zbog ~ega se u izvr{nim sudskim rje{enjima nigdje ne spominju imena prva dva `iranta spornog kredita. - Hypo Alpe Adria banka za dugovanja moje imenjakinje i biv{e radne kolegice koja je platila samo nekoliko rata kredita ne tereti ni Milorada [ipku, biv{eg direktora „Vodovoda“, ni Jelenka Konjevi}a koji sad radi negdje u Banjoj Luci, a koji su prvi i drugi `irant, ve} samo mene kao tre}eg. Saznala sam da su se njih dvojica mudro izvukli iz ove gu`ve, jer su svu svoju imovinu prepisali na porodicu. Sad ja hodam po bankama i s platom od 400 KM poku{avam da dignem kredit kako bih ga prebaci-

Marko Manojlovi}

Dr`ave i korporacije od umjetnika prave selebritija
[evo: Razgovor s du`nicom nije pomogao
(Foto: D. Stojni})

Prepisali imovinu
Milorad [ipka, prvi `irant Milene [urlan, iako ne mo`e da pomogne, „nastale probleme dobro razumije“. Ka`e da je Mileni [urlan bio `irant na tri kredita, od kojih jedan od njih, podignut u NLB banci, i danas vra}a. - Potra`io sam i pomo} advokata koji su mi rekli da pare moram vratiti, a nakon toga gra|anskom parnicom ganjati svoja prava. Prije dvije godine odbio sam da vra}am njen kredit Hypo banci i svu imovinu prepisao sam na svoju porodicu. Isto je, koliko sam ~uo, uradio i Jelenko Konjevi} koji je Mileni [urlan bio `irant na ~ak pet kredita - ka`e [ipka. la banci jer, u suprotnom, ostajem bez polovine stana. Drugog izbora nemam - pri~a ogor~eno [evo.

- Dr`ave i korporacije poni{tavaju autenti~nu umjetnost, njenu subverzivnost, a s druge strane, u istom cilju prave od umjetnika selebritija. I onda postaje mnogo va`nije {ta je on obukao ili {ta mu se doga|a u priva- Manojlovi}: tnom `ivotu od onoga {ta on svojom umjetno{}u, svojim Poni{tavanje (Reditelj za „Blic“) umjetnosti djelom ima da ka`e.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

22. 11. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

[ipka: Tri kredita

VRIJEME
BIHA]

Banka ispo{tovala procedure
Iz Hypo Alpe Adria banke Banja Luka saop}eno nam je da je, nakon {to ovaj kredit nije mogao biti napla}en redovnom procedurom, banka pokrenula prijedlog za izvr{enje na imovini glavnog du`nika i nekretnini jednog od solidarnih du`nika. Banka je, kako isti~u, u ovom slu~aju, kao i u svim sli~nim, u potpunosti po{tovala zakonske procedure.

Fizi~ki obra~uni
Ona je, hvataju}i se kao davljenik za slamku, u me|uvremenu prona{la i Milenu [urlan, ali, kako tvrdi, razgovor nije mnogo pomogao, jer je ova ostala bez posla i s vi{e kreditnih zadu`enja te{kih oko 200.000 KM koje listom pla}aju naivni `iranti. Za javno komentiranje ovog slu~aja koji bi mogao biti i prvi u Prijedoru u kojem imovina `iranta zbog tu|eg kreditnog duga ide na licitaciju, porodica [urlan nije raspolo`ena.

Nenad Mirkovi}, predsjednik Udru`enja prevarenih `iranata iz Prijedora, tvrdi da bi se u „[evinoj ko`i vrlo brzo moglo na}i jo{ najmanje 50 prevarenih Prijedor~ana“. - Nisu isklju~eni ni fizi~ki obra~uni s du`nicima koji su nam ukrali `ivote, upropastili porodice, srozali dostojanstvo, ukaljali obraz... Hodamo kao `igosani ovim gradom, a dr`ava {uti. Prvom meni, a vjerujem i ostalima, bit }e bolje u zatvoru nego na slobodi - poru~uje Mirkovi}, prema ~ijim se saznanjima jo{ oko 40 Prijedor~ana na{lo na famoznom kreditnom „spisku“ MileM. ZGONJANIN ne [urlan.

Obla~no s ki{om O~ekuje se obla~no

15

15

BANJA LUKA

BR^KO 16 TUZLA 16

ZENICA 16 SARAJEVO 16
GORA@DE

15 MOSTAR

16

NEUM

18

PONEDJELJAK
22. 11. 2010.

UTORAK
23. 11. 2010.

SRIJEDA
24. 11. 2010.

Ana Vukovi}, direktorica Gender centra FBiH

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 7 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

Imamo pla}e u skladu sa Zakonom
Gender centar FBiH, koji prou~ava polo`aj `ena i implementaciju njihovih zagarantiranih prava u doma}em i me|unarodnom zakonodavstvu, s 12 uposlenih potro{it }e ove godine 537.000 KM, od ~ega }e samo na pla}e uposlenika oti}i 300.000 KM, {to je za 30 posto vi{e nego u 2009. Kako za na{ portal navodi direktorica te institucije Ana Vukovi}, pla}e se ispla}uju u skladu sa Zakonom o pla}ama. Na pitanje o neregularnosti prijema uposlenika za odnose s javno{}u bez javnog konkursa, a po ugovoru o djelu, Vukovi} je odgovorila da je Lejla Hodovi}, ina~e istovremeno i glavna urednica privatnog „Trend magazina“, saradnica Gender centra FBiH, a da je „pla}a FIGAP program“.

od 100C do 180C

od 70C do 170C

od 30C do 140C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nepovoljne biometeorolo{ke prilike lo{e }e djelovati na ve}inu stanovni{tva, uzrokovati promjenu raspolo`enja, reumatske bolove, gastroenterolo{ke tegobe i nesanicu. Hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali bi se suzdr`ati od pretjeranih aktivnosti. Grad Sarajevo 22. 11. 2010.
Izlazak 06.50 Zalazak 16.15 Izlazak 16.38 Zalazak 07.37

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

vrijeme s ki{om, a ponegdje, uz ki{u, LIVNO mogu}a je i grmljavina. 13 Intenzivnije padavine o~ekuju se u Hercegovini i zapadnim podru~jima, a na planinama sa susnje`icom ili slabim snijegom. Vjetar umjeren, na momente i jak ju`nog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 15, a najvi{a dnevna od 10 do 18 stepeni.

Brzo - kratko
Razgovarali Patrik Mun i Igor Radoji~i}

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

teme

O transformaciji me|unarodnog prisustva u BiH
Predsjednik Narodne skup{tine RS (NSRS) Igor Radoji~i} i ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) razgovarali su ju~er u Banjoj Luci o ispunjavanju uvjeta i ciljeva za transformaciju me|unarodnog prisustva u BiH. Izra`ena su o~ekivanja da je mogu}e napraviti progres u rje{enju pitanja dr`avne imovine, perspektivne i neperspektivne vojne imovine, te, naro~ito, o pitanju pravnog okvira za snabdijevanje Br~ko DiMun: Potrebni prakti~ni koraci strikta elektri~nom energijom, saop}eno je iz Radoji~i}evog kabineta, prenosi Onasa. Tokom susreta nagla{ena je i va`nost rje{avanja pitanja popisa u BiH. Radoji~i} je upoznao Muna s postizbornom situacijom u RS i BiH i o~ekivanjem da }e u RS proces formiranja vlasti biti okon~an do polovine decembra, dok }e na nivou BiH to biti kompliciraniji i sporiji proces. Mun je ocijenio da su poruke s konstitutivne sjednice NSRS bile konstruktivne i da je sada potrebno preduzimati prakti~ne korake.

[umarska industrija u Konjicu: Za oko 300 Bo{njaka spremani otkazi

Izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin

„Avaz“ saznaje Ustavni sud donio rje{enje protiv Federalne vlade

Mladi} nepremostiva prepreka za Srbiju
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da ha{ki optu`enik, general Ratko Mladi} ostaje nepremostiva prepreka za pridru`ivanje ove zemlje EU, uprkos signalima podr{ke koji sti`u iz Evropskog parlamenta. - Svaki put kad parlament neke dr`ave ~lanice ratificira Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju, kako je to u~inila Austrija, Srbiji se {alje signal podr{ke u evropskim integracijama. Me|utim, treba re}i i to da Ratko Kacin: Mladi} ostaje nepremostiva prepreka za finalizaciju Konkretni ovoga procesa - rekao je Kacin, prenosi Srna. On je dodao da glavnog ha{kog tu`ioca Ser`a Bramerca rezultati (Serge Brammertz) zanimaju samo konkretni rezultati u vezi s hap{enjem Mladi}a.

Uredba o {umama FBiH protivzakonita i antiustavna!
Svi akti sada su prakti~no ni{tavni, pa samim tim i ugovor o prijenosu prava gospodarenja nad {umama HNK
Ustavni sud Federacije BiH, izja{njavaju}i se po zahtjevu zamjenika federalnog premijera Gavrila Grahovca, ocijenio je da je Uredba o {umama koju je Vlada FBiH donijela 23. decembra pro{le godine protivzakonita i antiustavna, saznaje „Dnevni avaz“. nja ove industrijske grane u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu. Naime, rje{enje Ustavnog suda automatski za sobom povla~i poni{tavanje Ugovora o prijenosu prava gospodarenja (broj 07-06-2213/10), potpisanog 18. avgusta ove godine izme|u Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva na ~elu sa ministrom Damirom Ljubi}em i [umsko-privrednim dru{tvom ([PD) „[ume hercegova~ko- neretvanske“. Kako smo u vi{e navrata pisali, ovim ugovorom otvoren je put da se [PD-u pripoje samo „[ume Herceg-Bosne“, ~iji su zaposlenici uglavnom Hrvati, dok bi postoje}a preduze}a „Prenj“ i „Zelengora“ iz Konjica, te „[umarstvo srednjeneretvansko“ iz Mostara bila likvidirana, a oko 300 radnika bo{nja~ke nacionalnosti ostalo bez posla.

Najave iz Ha{kog tribunala

Nastavak su|enja Stani{i}u i @upljaninu
U Ha{kom tribunalu danas }e biti nastavljeno su|enje prvom ministru unutra{njih poslova Republike Srpske (RS) Mi}i Stani{i}u i nekada{njem na~elniku Regionalnog centra slu`bi bezbjednosti u Banjoj Luci i savjetniku predsjednika RS za unutra{nje poslove Stojanu @upljaninu. Stani{i} i @upljanin terete se za zlo~ine nad nesrpskim stanovni{tvom u 20 op}ina BiH 1992. godine. Danas }e biti nastavljeno i su|enje generalu Zdravku Tolimiru, nekada{njem pomo}niku komandanta za obavje{tajno-bezbjednosne poslove Glavnog {taba Vojske RS, neposredno odgovornom komandantu Glavnog {taba, generalu Ratku Mladi}u. Tolimira optu`nica tereti za genocid i druge zlo~ine koji su u ljeto 1995. po~injeni u Srebrenici i @epi.

^ekanje objave
Me|utim, koliko federalna vlast po{tuje odluke sudova pokazalo se u bli`oj pro{losti. To je u ovoj najnovijoj odluci konstatirao i Ustavni sud, ustvrdiv{i da Federalni parlament jo{ nije postupio po presudi ove sudske instance od 14. aprila 2009., tako {to bi Zakon o {umama FBiH u zakonskom roku uskladio s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Da se sudska rje{enja i dalje ignoriraju govori i ~injenica da i ova najnovija odluka Ustavnog suda FBiH vi{e od mjesec i po ~eka na objavu u „Slu`benom listu A. DU^I] FBiH“.

Ljubi}eva uloga
Iz ovog rje{enja, koje je u posjedu na{eg lista, proizilazi da su svi akti koje su Federalna vlada i ni`i organi vlasti na osnovu Uredbe o {umama FBiH donijeli u protekloj godini prakti~no ni{tavni! Ova najnovija odluka Ustavnog suda potvr|uje i pisanje „Dnevnog avaza“ kada je u pitanju dono{enje nezakonitih odluka u oblasti {umarstva, koje bi dovele do poklapa-

Opoziv na~elnika Donjeg Vakufa

Za referendum 11.966 KM
Komisija za provo|enje postupka opoziva na~elnika op}ine Donji Vakuf podnijet }e danas na vanrednoj sjednici Op}inskog vije}a (IV) plan aktivnosti i finansijski plan na usvajanje. Prema prijedlogu Komisije, proces opoziva dosada{njeg na~elnika Huse Su{i}a (SDA) ko{tat }e tamo{nje porezne obveznike 11.966 KM. Nakon {to je na sjednici OV 11. novembra donesena odluka o pokretanju opoziva, na referendumu zakazanom za 5. decembar Donjovakufljani }e se izjasiti ho}e Su{i}: ^lan SDA li ili ne}e dati podr{ku Su{i}u za nastavak mandata. Ukoliko bude smijenjen, uslijedit }e prijevremeni izbori za na~elnika D. M. Donjeg Vakufa.

Odjel za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu

Danas presuda za ubistva Bo{njaka u Zvorniku
Odjel za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu trebao bi danas izre}i presudu Branku Gruji}u i Branku Popovi}u, optu`enima za protjerivanje i ubistva bo{nja~kog stanovni{tva na teritoriji Zvornika u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Oni se terete za zarobljavanje, ne~ovje~no postupanje i smrt oko 700 ljudi iz vi{e naselja na teritoriji op}ine Zvornik, za deportaciju 1.822 Bo{njaka iz sela Kozluk i Sko~i}, kao i za nespre~avanje zlo~ina pripadnika paravojnih jedinica „@ute ose“ i „Pivarski“.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

9

RASTRO[NOST Dr`avne institucije imaju ~ak 1.500 vozila

Na kupovinu automobila lani potro{eno gotovo 6,2 miliona KM
Nelimitirane cijene pri kupovini slu`benih automobila omogu}ile su dr`avnim ministrima da udovoljavaju svojim prohtjevima
Da je {tednja bila potpuna nepoznanica za dosada{nju bh. vlast koja je u protekle ~etiri godine naprosto ostrugala dr`avnu kasu kako bi udovoljila vlastitim prohtjevima, najbolje pokazuje izvje{taj o izvr{enju bud`eta BiH za pro{lu godinu koji je objavio Ured za reviziju institucija BiH. Revizori su utvrdili da je samo lani na kupovinu automobila za potrebe dr`avnih funkcionera potro{eno ~ak 6.188.289 KM!? Osim toga, do{li su i do nevjerovatnog zaklju~ka da institucije BiH raspola`u sa ~ak 1.500 slu`benih vozila. - Trebalo bi preispitati opravdanost postoje}eg voznog parka radi racionalizacije i efikasnosti tro{enja bud`etskih sredstava. Podzakonski akti daju veliku slobodu korisnicima u odlu~ivanju o tome kako raspodijeliti odobrena sredstva, koliko potro{iti i je li potrebno ne{to kupovati, kao, napr-

Putica: Ozbiljne ~injenice

Agovi}: Neosnovane optu`be

Nakon nove presude Suda BiH

Putica: UO ulo`it }e `albu Agovi}: Vratit }u se na posao
Neizvjesno je i {ta }e biti s imenovanjem direktora
Prema rije~ima Marije Putice, ~lana Upravnog odbora (UO) BHRT-a, ovo tijelo }e podnijeti `albu na prvostepenu presudu Suda BiH kojom se poni{tava njihova odluka o razrje{enju Mehmeda Agovi}a s du`nosti generalnog direktora ove medijske ku}e. UO je ve} dva puta smjenjivao Agovi}a s pozicije generalnog direktora, a Sud poni{tavao te odluke. - Ovdje nikoga nisu zanimali razlozi za{to je UO na osnovu vrlo ozbiljnih ~injenica njega smijenio, a to je nalaz Ureda za reviziju institucija BiH. Tamo stoje vrlo jaki argumenti, a i poslovodstvo ku}e ka`e da u njegovom mandatu dr`avi nije pla}an porez samo zato da bi se navukao rezultat poslovanja - rekla je Putica. Predsjednik UO Ahmed @ili} nije mogao komentirati presudu, jer }e je, kako ka`e, dobiti tek danas. Najavio je da }e UO na sjednici 29. novembra razgovarati i o izboru direktora BHT-a, a za tu poziciju konkurs je raspisan nakon smrti Vladimira Bili}a. S druge strane, Agovi} tvrdi da }e se vratiti na posao, jer je to du`an kolegama, te da je to ku}a u kojoj je proveo vi{e od 30 godina i kojoj `eli pomo}i u tranziciji u moderan javni servis. Dodaje da je Sud nalo`io da mu se nadoknade sva neispla}ena primanja. O izboru direktora BHT-a ka`e kako je „izra`ena tendencija UO da se to izuzetno va`no mjesto popuni prema ne~ijim `eljama“. - Presudom je nalo`eno UO da mi uspostavi radnopravni status tako {to }e me vratiti na radno mjesto generalnog direktora. Neosnovano su mi imputirane navodne brojne nezakonitosti u poslovanju, bez moga znanja i mimo poslovnika o radu organizirane su sjednice o navodnoj mojoj krivici, te onemogu}en bilo kakav dijaE. G. log... - ka`e Agovi}.

imjer, kakav namje{taj, mobitele i koja vozila nabaviti i koliko ih ~esto mijenjati, koliko slu`benih putovanja obaviti, koju klasu koristi-

Vozni park: [tednja za bh. vlast potpuna nepoznanica

Opasnost od kra|a
Revizori su potcrtali da je te{ko precizno pratiti tro{kove kori{tenja slu`benih automobila, uklju~uju}i i pitanje sigurnosti, odnosno opasnosti od kra|e, s obzirom na to da su oni odobreni odre|enim zaposlenicima da njima raspola`u 24 sata na dan.

ti u avionskim letovima... - mi{ljenja su dr`avni revizori. Upravo „podzakonska sloboda“ odnosno nelimitirane cijene pri kupovini slu`benih auta za potrebe institucija BiH omogu}ile su predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Nikoli [piri}u da u 2009. godini kupi superluksuzni „audi Q-7“ po cijeni od 219.900 KM. Njegovim primjerom poveo se i tada{ni ministar sigurnosti Tarik Sadovi}, koji je za istu marku automobila iz dr`avne kase iske{irao S. RO@AJAC 140.000 KM.

Kako se institucije odnose prema manjinama

Gra|ani pla}aju ceh zbog neusagla{enih stavova nadle`nih

Vlasnici „{koda“ vade nove dokumente
Zbog izmjene dokumenata minimalni tro{ak 20 KM
Vlasnici odre|enog broja automobila „{koda“ pri novoj registraciji na{li su se zate~eni informacijom da }e, nakon {to su platili sve tro{kove potrebne za produ`enje registracije, morati uplatiti jo{ novca zbog administrativne gre{ke dr`avnih institucija za koju uop}e nisu krivi. U dokumentima je, naime, upisano da voze modele „skode“, a ne „{kode“, kako se ta~no zove ~e{ki proizvo|a~ automobila. U obrazlo`enju nadle`nog
Romi u BiH veoma te{ko `ive

Ne znamo ni {ta je novo vozilo?!
U zeni~kom IPI-ju navode da se u BiH trenutno ne zna ni {ta je pojam „novo vozilo“?! Tako jedan zakon propisuje da je novo vozilo ono „koje je novoproizvedeno i koje se prvi put registruje“, a drugi propis navodi da je to vozilo od ~ije je prve registracije pro{lo najmanje tri mjeseca ili koje je pre{lo put do 3.000 km, a u suprotnom je to rabljeno vozilo.

Za pet godina dr`ava zaposlila svega 115 Roma
Samo u pro{loj godini evidentirano 4.318 romskih porodica kojima je potrebna pomo}
Tehni~ki pregled vozila: Sporan unos podataka

odjela sarajevskog MUP-a navedeno je da se moraju brisati podaci zato {to su pogre{ni i da se moraju mijenjati saobra}ajna dozvola i vlasni~ka knji`ica automobila, {to uz neophodne takse ko{ta 20 KM, a sve to, ni krivi ni du`ni, pla}aju vlasnici vozila, prenosi portal na{eg lista. U drugim kantonima, poput HNK, ta izmjena dokumenata ko{ta i do 30 KM. - Za ovaj problem krivci su osobe koje provode tehni~ke pre-

glede - kazao nam je na~elnik Odjela pri MUP-u KS Nedim ]urevac. No, u Institutu za privredni in`injering (IPI) iz Zenice, koji je ovla{tena institucija za stru~ni nadzor rada stanica tehni~kih pregleda u FBiH, nagla{avaju da je problem u ~injenici da nadle`no dr`avno Ministarstvo prometa i komunikacija nije bilo propisalo procedure unosa podataka.
www.dnevniavaz.ba

Koliko se na{a dr`ava brine o pripadnicima manjinskih naroda najbolje govori podatak Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, prema kojem je u proteklih pet godina zaposleno svega 115 Roma. Pri tome je samo u pro{loj godini evidentirano 4.318 romskih porodica kojima je potrebna pomo} u rje{avanju problema stanovanja, zapo{ljavanja, obrazovanja i zdravstene za{tite. Nakon {to je ove godine objavljen javni poziv za podno{enje pr-

ojekata za stambeno zbrinjavanje Roma, Komisija za odabir projekata odlu~ila je dati zeleno svjetlo za neke od njih i to, kada je rije~ o FBiH, u op}ini Fojnica, Gra~anici, Banovi}ima, Jablanici, Tuzli, Kaknju, Mostaru i Donjem Vakufu. U RS odobreni su projekti u op}inama Prijedor, Srbac, Trebinje i Gradi{ka. Iako je u FBiH bila planirana realizacija jo{ 12 projekata stambenog zbrinjavanja Roma, te u RS sedam, zbog nedostatka novca oni S. R. su ostali na ~ekanju.

Klub poznatih

Mirza Oki}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

teme

Postoje}i sistem izmijenio bih svojim
Li~ni profil pjesnika pjesni~ke trupe „Diogenes Phoetes“
Ime i prezime: Mirza Oki}. Datum i mjesto ro|enja: 14. septembar 1987., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: @ivim u stanu. Bra~no stanje: Slobodan. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ne pamtim datume ne{to pretjerano. Koji automobil vozite: Ne vozim automobil, previ{e mi je riskantno. Kako se odmarate: Odmaram se rade}i ono {to volim. Omiljeni muzi~ar: Bob Dilan (Dylan). Volite li kuhati: Volim kuhati, opu{ta me. Najdra`a knjiga: Najdra`e su mi: „Mali princ“, „Zapisi iz podzemlja“, „Stepski vuk“, „Koju igru igra{„, „Majstor i Margarita“, „Umije}e ljubavi“. Omiljeni pisac: Hese (Hesse), Dostojevski, Kami, Kafka, Tompson (Thompson), Orvel (Orwell), D. Su{i}, M. Selimovi}... Umjetnik kojeg cijenite: K. Kejsi, [erbed`ija, Kubrik (Kubrick)... Za koji klub navijate: Ne navijam, sport me gotovo nikako ne interesira. Koga biste poveli na pusti otok: Ekipu s kojom radim. Jeste li ljubomorni: Ovisi od osobe. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i ruke. Biste li ikada oprostili nevjeru: ^isto sumnjam, prije da ne bih. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Meso, lazanje, junk food, pivo, vino, cije|ena narand`a. Ko se brine o Va{em imid`u: Moje jutarnje raspolo`enje. Volite li i}i u {oping: Kako kada. Jeste li sujevjerni: Ovisi.

UPOZORENJA Najpoznatiju dru{tvenu mre`u opsjedaju pedofili

Paziti kod izbora fotografija djece koje idu na Facebook
Svaku sumnjivu stranicu neprimjerenog sadr`aja odmah prijaviti
Na dru{tvenoj mre`i Facebook (FB) roditelji sve ~e{}e upozoravaju jedni druge da se iza stranica bezazlenog naziva poput „Postati otac“ ili „Majka je najve}i poklon u mom `ivotu“, kriju pedofilske grupe.

Spolni organi
Direktorica najpoznatijeg porodi~nog portala u BiH „Ringeraja“ Vi{nja Tomi} isti~e da roditelji naj~e{}e nisu ni svjesni koliko je opasno postavljanje fotografija svojih mali{ana na Facebook. - Na na{em portalu roditelji tako|er mogu stavljati fotografije djece, ali ona moraju biti u odje}i. Ne dozvoljavamo ~ak ni one na kojima su djeca gola, ali im se ne vide spolni organi, takve fotografije na{i moderatori automatski bri{u.
Tomi}: Automatsko brisanje

Oki}: Sport me ne interesira

Roditelji, pazite kojoj se FB grupi priklju~ujete

Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivjeti `ivot do krajnjih granica, biti hedonista i biti dobar ~ovjek. Va{ najbolji prijatelj je: Moj najbolji prijatelj je tu negdje. Pratite li politi~ku situaciju: Povremeno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste najprije uradili: Poku{ao bih izmijeniti postoje}i sistem svojim sistemom. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Mo`da.

Sigurnosne mjere
U posljednje dvije godine Facebook je poduzeo vi{e od 40 sigurnosnih mjera kako bi djecu za{titio od neprimjerenih sadr`aja i osoba. Najva`nije mjere su: brisanje grupa u kojima se raspravlja o incestu, pedofiliji i sli~nim temama, automatsko upozoravanje kada je dijete u opasnosti ili kada daje li~ne podatke nepoznatoj osobi, zabranu pristupa FB osu|enim seksualnim prijestupnicima i sli~no.

No, na`alost, na FB nema takvih ograni~enja i zato roditelji sami moraju pa`ljivo birati fotografije koje stavljaju - isti~e Tomi}. Dodaje da roditelji moraju biti oprezni i da ne trebaju pristupati svakoj grupi na FB koju im neko predlo`i jer je mogu}e da njihovi osniva~i nisu dobronamjerni.

Rizici i prednosti
- Istina, Facebook je dao mogu}nost da svaku sumnjivu ili stranicu neprimjerenog sadr`aja prijavite. Stranice i grupe za koje se utvrdi da su prijave opravdane, bri{u se sa FB. Ali ne treba zaboraviti da je vrlo jednostavno registirati novu grupu, pa je potrebno stalno biti na

SMS
[UTNJA O KORUPCIJI - To {to za simpatizere SDA ima, ali za Kadu Hoti} u Srebrenici nema novca za pomo} je dokaz da je na{ najve}i problem {to svi {utimo o korupciji i kriminalu dok beremo mrvice sa stola, a progovaramo o tome tek onda kada nam i te mrvice uskrate. Trebala je Kada Hoti} progovoriti o kriminalu i korupciji SDA i prije nego {to nije dobila donaciju za obnovu svoga stana. NEMOGU]A DR@AVA - RS prvo nije uop}e prihvatala Dejtonski sporazum, morali su transporteri s oru`anom pratnjom prevoziti bo{nja~ke i hrvatske zastupnike u Narodnu skup{tinu, a sada se dr`e Dejtona k’o pijan plota, jer su otkrili da im on omogu}ava da na drugi i dugoro~niji na~in u~ine dr`avu nemogu}om i onda da se bore za svoje otcjeplje-

Dnevni avaz 061-142-015
dine na jednom fakultetu diplomiralo 66 sudenata u roku od nekoliko sati. Budu}e zvijezde vodilje koje }e vjerovatno sva li~na imena pisati malim po~etnim slovom. Na`alost, nema tu ni{ta smije{no, jer }e ti ljudi s tako kupljenom diplomom danas-sutra raditi na odgovornom mjestu i ko zna {ta napraviti zbog svog neznanja... Ovo je problem za cijelu BiH. MIR I STABILNOST - Bosna jeste mirna, ali stabilna i sretna nije. Na`alost, zapadu je najva`nije da je ovdje kakav-takav mir. Mir je i na{a `elja, ali pravedan mir, a ne neka podloga za bilo kakve budu}e sukobe. Zato je neophodno da se {to prije odgovorni kona~no slo`e oko osnovnih principa razvoja ove dr`ave i eliminiranja problema nastalih zadnjih petnaest godina.

oprezu - zaklju~uje Tomi}. Svjesni da internet, a prije svega dru{tvene mre`e poput Faceboka i Twittera predstavljaju stalni izvor opasnosti za djecu, ali i needucirane roditelje, MUP RS i ombudsmen za djecu RS su prije nekoliko dana u Banjoj Luci najavili uspostavu web-stranice s uputstvima za djecu, roditelje, ali i nastavnike o prednostima i rizicima kori{tenja interneta. - Na ovom sajtu bit }e obra|eni svi mogu}u oblici zloupotrebe djece putem interneta, pa i oni do kojih mogu dovesti roditelji sami svojom nepra`njom - kazali su nam u Uredu ombudsmena za djeM. A. - V. S. cu RS.

Najstariji stanovnik srba~ke op}ine Stevo Jovi~i} zagazio u 102. godinu

nje. No, to im nikada ne}e po}i za rukom. ZADU@IVANJE GENERACIJA Dr`ava pozajmljuju}i od MMF zadu`uje generacije, a istovremeno se nabavljaju preskupi i pretjerano luksuzni automobili, izmi{ljaju putovanja, namje{taju tenderi. Mo`e se slobodno re}i da su direktori mnogih agencija „mali bogovi“. Nikome ne pola`u ra~un osim svojim politi~kim nalogodavcima! Sramota! DOBRA VOLJA To {to su porodice autisti~ne djece prepu{tene same sebi, nemaju ustanove, stru~njake, novac za pomo}, pitanje je samo dobre volje. Jedna mala prostorija s dvije stolice i radnim stolom za rad s autisti~nim osobama, ali se ni to kod nas ne mo`e obezbijediti. KUPLJENE DIPLOME - U Banjoj Luci je pro{le go-

U svom dugom vijeku nikad nije i{ao kod doktora
Smatra da jak organizam mo`e pobijediti svaku bolest, ako se pazi na ishranu, boravi na ~istom zraku, dru`i s kom{ijama, i `ivi u skladnom braku
U srba~kom selu Korovi, koje se nalazi pored magistralnog puta Srbac - Derventa, na oko 25 kilometara od Srpca, u seoskom doma}instvu sa sinom Nedeljkom `ivi 102-godi{nji Stevo Jovi~i}. Osim Nedeljka, Stevo ima jo{ jednog sina Dragu koji `ivi u Srpcu, i k}erku Petru u Derventi. Iako ga u posljednje vrijeme napu{taju vid i sluh, saznali smo da u svom dugom vijeku nikada nije i{ao kod doktora. Smatra da jak organizam mo`e pobijediti svaku bolest uz uvjet da se pazi na ishranu, boravi na ~istom zraku, dru`i s kom{ijama i `ivi u skladnom braku, kao {to je bio njegov sa suprugom \ur|ijom, koja je umrla prije pet godina. - Za doru~ak obavezno kukuruza i doma}a slanina, ne pr{uta, ljuta papri~ica i ~a{ica rakije. Za ru~ak obavezno kuhano jelo, a za ve~eru ne{to laganije i obavezno jabuka ili neko drugo vo}e - ka`e deda Stevo i dodaje da od mesa nikada nije jeo piletinu s farmi, ve} samo ono {to tr~kara po dvori{tu. Starina Stevo prisje}a se starih obi~aja kao {to su prela, peru{anje kukuruza, seoski zborovi, svadbe, slavski obi~aji, jer je to, ka`e, bio pravi `ivot. - Vama je te{ko razumjeti kakav je bio do`ivljaj kada se na livadi skupi po 15 kosaca pa nastane takmi~enje ko je bolji, ili kada se `njelo `ito, pa se po 30 i vi{e `etelaca uz pjesmu takmi~i ko }e prvi do}i na Lj. K. kraj njive - pri~a Stevo.

Stevo sa sinovima i k}erkom

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

11

BIJELJINA Vrijedno zdanje, nao~igled nadle`nih, prepu{teno zaboravu

Ku}a prve pjesnikinje pretvorena u smetlji{te
Neza{ti}ena, razbijenih vrata i prozora, ku}a u centru grada postala divlja deponija i leglo pacova Ljubav prema Jovanu Du~i}u iskazivala u pjesmama
U ulici Svetog Save u Bijeljini, prepu{tena vremenu i zaboravu, propada ku}a u kojoj je `ivjela prva bijeljinska pjesnikinja Magdalena Maga @ivanovi} Nikoli} (18761956). Neza{ti}eno, razbijenih vrata i prozora, a nao~igled nadle`nih, ovo zdanje u centru grada postalo je divlja deponija sme}a i leglo pacova. Jedina svijetla ta~ka je natpis o pjesnikinji i njenoj velikoj ljubavi Jovanu Du~i}u, koji je 2005. godine postavila SPKD „Prosvjeta“. Sve ostalo je slika nebrige i zaborava. Ro|ena u porodici poznatog bijeljinskog trgovca Jovana Nikoli}a, porijeklom iz bir~anskog kraja, Magdalena je rano ostala bez oca, pa je brigu o njoj preuzeo djed po majci, bogati i ugledni bijeljinski trgovac Pero @ivanovi}. Najpotpunije `ivotopisne podatke o pjesnikinji, o dolasku mladog u~itelja i pjesnika Jo-

Izlo`beni {tand „Zlatni hljeb Posavine“

Odr`an prvi „Gastro fest Brod 2010“

Svoje proizvode predstavila 23 izlaga~a
Prvi „Gastro fest Brod 2010“ odr`an je u Sportskom centru u Bosanskom Brodu. Svoje proizvode i ponudu predstavila su 23 izlaga~a. Organizator je bila Omladinska organizacija „Glas“ u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma Vlade RS i Op{tinom Bosanski Brod. Predsjednik SO Bosanski Brod Ismet \uheri} otvorio je manifestaciju koja, kako je kazao treba izrasti u tradicionalne susrete, na kojima }e biti predstavljana bogata ponuda op{tine, ali i raznovrsna N. S. ponuda RS i BiH.

[ta mi se (ne)svi|a u Jablanici

Mladi se odaju alkoholu
U ru{evini nemarni gra|ani ostavljaju sme}e

^uvati od zaborava
Neko pro{lo vrijeme, ljude i doga|aje, neke objekte vrijedi ~uvati od zaborava. Prostrana trgova~ka ku}a mogla bi jo{ slu`iti i biti sve drugo osim ru{evina i, o~ito, budu}e mjesto za novogradnju.

@ivanovi}: Ljubavne pjesme

vana Du~i}a, o {kolovanju i poznanstvu s Du~i}em, kao i o knji`evnoj zaostav{tini Mage @ivanovi}, dao je pasionirani bijeljinski hroni~ar i pjesnik Mustafa H. Grab~anovi}. Magdalena @ivanovi} pisala je ljubavne i rodoljubive pjesme, a poetsko nada-

hnu}e dao joj je ve} tada poznati pjesnik Jovan Du~i}. On je 1895. godine napustio njen rodni grad, preselio se u Mostar i od tada ih je daljina razdvajala. Bol zbog prekinute ljubavi Magdalena je preto~ila u svoje pjeE. M. sme.

- U Jablanici mi se ne svi|a {to nema posla za mlade i {to se ne prave neki planovi kako da se zaposle. Grade se nepotrebni objekti, umjesto da se napravi parking koji je neophodan, jer gra|ani nemaju gdje parkirati nego po cesti i trotoarima. Problem je i {to se mladi odaju alkoholu. U op}inskoj upravi sjedi previ{e Jasmin Me{i}, konobar ljudi i izmi{ljaju se nova radna mjesta - rekao je JasEl. B. min Me{i}, konobar.

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

hercegova~ko-neretvanski kanton

SAOBRA]AJ Mostar prednja~i po neure|enoj infrastrukturi

Pionirska selekcija broji oko 20 ~lanova

Pionirska {kola RK „Turbina“

Jablanica je uvijek bila grad rukometa

Znakovi neuskla|eni sa signalizacijom na cesti
Autobus koji stane na nepropisno stajali{te blokira kompletnu raskrsnicu Voza~i koji skre}u ka Starom mostu ~ine prekr{aj zbog nedostatka strelice na kolovozu
Po neure|enosti saobra}ajne infrastrukture, kada su u pitanju ve}i gradovi, Mostar prednja~i u BiH. Anomalija na mostarskim cestama ima napretek, od saobra}ajnih znakova koji se kose sa obilje`nom signalizacijom na cesti, do nepropisno postavljenih autobuskih stanica. Sudski vje{tak saobra}ajne struke Ramiz Tiro, koji kao vije}nik u Gradskom vije}u Mostara iz sjednice u sjednicu ukazuje na ove probleme, ka`e da su gradske slu`be nedovoljno posve}ene ovom problemu. On ilustrira primjer totalno neure|ene raskrsnice kod Lu~kog mosta, gdje gotovo ni{ta ne {tima.

Bajramovi}: Potencijala ima

[abanovi}: @eli u kadete

Rukometni klub „Turbina“ iz Jablanice ve} godinu radi sa pionirima i pionirkama uzrasta od {est do 13 godina. Cilj je skloniti djecu sa ulice, a trenutno pionirska selekcija broji oko 20 ~lanova. - Malo smo oskudni sa terminima pa treniramo i sa `enskom selekcijim pionira. Djeca se dru`e, {to nam je najva`nije, i `elimo ih aktivirati da se bave sportom. Potencijala ima, Jablanica je uvijek bila grad rukometa. Poziv je otvoren za djecu koja `ele trenirati i dru`iti se - istakao je Majdin Bajramovi}, trener pionirske selekcije RK „Turbina“. - U~enik sam osmog razreda, treniram rukomet od samog po~etka. Moja pozicija je srednji bek. Trudit }u se da pre|em u kadete - ka`e Ismar [abanovi}, pionir „TurEl. B. bine“.

Nelogi~nosti na raskrsnici kod Lu~kog mosta

Priliv u bud`et op}ine Prozor/Rama

Tiro: Brojne nepravilnosti

- Puna linija ispred pje{a~kog prijelaza i pored postavljenog znaka za pravo prvenstva nije u skladu sa saobra}ajnim propisima. Autobus koji stane na nepropisno stajali{te blokira kompletnu raskrsnicu. Voza~i koji namjeravaju skrenuti prema Starom mostu ~ine prekr{aj zbog nedostatka strelice na kolovozu - nabraja Tiro. On isti~e i problem ulice

Pla}aju zbog izazvanih nezgoda
Ramiz Tiro isti~e da anomalije saobra}ajne infrastrukture u gradu umnogome utje~u na ishod saobra}ajnih nezgoda, tako da koja iz naselja Zalik vodi na magistralu, a gdje je za voza~e prema lijevoj strani preglednost svega 20 metara. nerijetko i Grad Mostar mora platiti kazne ukoliko se doka`e da su odre|eni nepropisno postavljeni znakovi utjecali na nezgodu. Tako|er, ukazuje i na opasnost brojnih priklju~nih ulica na magistralni put MA. Du. 17.

Mladi Mostarci u borbi protiv korupcije
Ramsko jezero prepunilo op}inski bud`et

Struja do vrha napunila op}insku kasu
Kona~no je do{lo vrijeme da stanovnici op}ine Prozor/Rama vide veliku korist od dva hidroakumulaciona jezera, koja su potapanjem najplodnijih poljoprivrednih povr{ina uveliko osiroma{ila op}inu. Ove godine vladali su povoljni hidrometeorolo{ki uslovi pa je i priliv sredstava u op}inski bud`et prema{io sva o~ekivanja. Planirani iznosi prihoda od naknada za kori{tenje hidroakumulacija daleko su ve}i pa je op}inska kasa ove godine prepuna para, a znatno ve}i su i prilivi iz poreskih prihoda i grantova drugih dru{tvenih subjekata. Plan prihoda od dvije doma}e elektroprivrede za ovu godinu bio je 7,3 miliona, a ostvareno je oko 9,5 miliona KM. Zbog toga se morao izvr{iti rebalans bud`eta koji je sa 10,7 porastao na skoro 14 miliona maraka. Zahvaljuju}i takvom porastu prihoda zna~ajno su porasla i ulaganja u kapitalne projekte, pa je umjesto planiranih 5,7 miliona u projekte koji su u toku realizacije, izdvojeno 8,4 miliona KM, u ~emu su najve}e stavke asfaltiranje puteva i vodovod za Gornju Ramu. H. M.

Podi}i svijest o negativnim posljedicama
Okon~an prvi dio aktivnosti kampanje „Veseli ambasadori u borbi protiv korupcije“
Nakon Sarajeva, Doboja, Visokog i Br~kog, u Mostaru je okon~an prvi dio aktivnosti kampanje „Veseli ambasadori u borbi protiv korupcije“. Rije~ je o inicija[krabek, koordinatorice Inicijative za Sarajevo i Mostar, cilj projekta je na lokalnom nivou podi}i svijest kod mladih o negativnim posljedicama korupcije. - @elimo mlade motivirati da se aktivno uklju~e u promociju smanjenja korupcije u dru{tvu na jedan na{ specifi~an modus rada. Za njih, ali i ostale gra|ane Mostara, slu~ajne prolaznike, organizirali smo igru monopol, kako bismo pristup ovoj problematici ponudili na zanimljiv na~in - kazala je [krabek. U ime Grada Mostara, inicijativu je pozdravila Radmila Komadina, savjetnica gradona~elnika, koja je istakla da korupcija uni{tava svako dru{tvo. Ova akcija je posebno va`na jer je njen cilj na lokalnoj razini podi}i svijest kod mladih o negativnim posljedicama korupcije - rekla je M. Sm. Komadina.

Prevazi}i situaciju
Na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije MUPa HNK Sre}ko Bo{njak ocijenio je da ova inicijativa pokazuje da mlade generacije u budu}nosti ne `ele `ivjeti kao danas. - Optere}eni smo brojnim aferama, koje su u pravilu kolektivne prirode i ve}ina stvari koja se doga|a na dru{tvenoj sceni je netransparentna, a brojni su primjeri toga. Zato, tu situaciju je neophodno prevazi}i - naglasio je Bo{njak.

Sjednica OV Prozor/Rama sutra
Sjednica Op}inskog vije}a Prozor/Rama bit }e odr`ana suta u 10 sati u zgradi HE Rama, potvr|eno je iz te op}ine, javlja Fena. Na dnevnom redu na}i }e se, uz ostalo, Nacrt bud`eta op}ine za 2011. godinu, Prijedlog odluke o prihvatanju kredita Evropske investicijske banke (EIB) za Projekt vodovod i kanalizacija u FBiH, Prijedlog odluke o osnivanju Doma za stare i nemo}ne osobe Rama te dopuna Programa poticaja za zapo{ljavanje u op}ini Prozor/ Rama za period od 2009. do 2014. godine.

Na [panskom trgu: Igra monopol za gra|ane

tivi koju je osmislila i pokrenula grupa studentskih i udru`enja mladih uz po-

dr{ku Policijske misije EU (EUPM). Prema rije~ima Vedrane

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

13

JABLANICA Sukob navija~a FK Borac i Sarajevo

Banjalu~ani pretukli trojicu Sarajlija pa im zapalili vozilo
Policajci zaustavili napada~e u Prozoru i nakon legitimisanja pustili ih na slobodu
U mjestu Poda kod Jablanice, u blizini restorana „Jablanica“, preksino} je do{lo do fizi~kog obra~una navija~a Fudbalskog kluba Borac iz Banje Luke, koji su se vra}ali s utakmice iz Trebinja, i navija~a FK Sarajevo, koji su bili na utakmici u Mostaru. Naime, navija~i Borca vra}ali su se iz Trebinja s autobusom i nekoliko automobila i zaustavili su se ispred restorana „Jablanica“, gdje su se, tako|er, odmarali navija~i Sarajeva. Tada su napadnuta ~etvorica navija~a Sarajeva, koji su bili u vozilu „ford focus“. U napadu je jedan navija~ Sarajeva te{ko povrije|en, a dvojica su pro{la s lak{im ozljedama. Nakon obra~una, navija~i Borca zapalili su automobil svojih protivnika. - Odmah nakon dojave policajci su iza{li na lice

U objektu pri~injena velika {teta

(Foto: M. Lugi})

Incident u Banjoj Luci

Gosti demolirali kafi} ’Kojot’
Ugostiteljski objekt „Kojot“ u ulici Nikole Pa{i}a u centru Banje Luke preksino} je oko 21 sat potpuno demoliran kada su se u njemu sukobile dvije grupe mladi}a. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka istakli su da je do{lo do naru{avanja javnog reda i mira te da je nekoliko, jo{ nepoznatih osoba polupalo ~etiri velike staklene {ajbe, LCD televizor, inventar unutar kafi}a, kao i u ba{ti lokala, koji je u vlasni{tvu Banjalu~anina Gorana [njegote. - Na mjestu doga|aja obavljen je uvi|aj. Materijalna {teta jo{ nije utvr|ena, ali se, vjerovatno, radi o vi{e desetina hiljada maraka. Radi se na otkrivanju identiteta osoba koje su po~inile krivi~no djelo o{te}enje tu|e stvari - istakli su u banjaB. S. lu~koj policiji.

@eni oteo ta{nu
Automobil u potpunosti izgorio
(Foto: E. Brki})

mjesta. U me|uvremenu, navije~i Borca su uspjeli otputovati preko Prozora u pravcu Banje Luke. Intervencijom policajaca oni su za-

ustavljeni u Prozoru, gdje su sve osobe legitimisana i nad njima je izvr{ena kriminalisti~ka obrada, a potom su, uz saglasnost tu`ioca, pu{teni

da dalje putuju prema Banjoj Luci - kazao nam je Sead Hakalovi}, na~elnik Operativnog centra Policijske uprE. B. ave Konjic.

Nepoznata osoba je u subotu na raskrsnici ulica Sagrd`ije i ^emerlina, op}ina Stari Grad Sarajevo, fizi~ki napala K. R. i otela joj ta{nu, u kojoj su bili li~ni dokumenti i novac. Slu`benici policije rade na identifikaciji i pronalasku izvr{ioca, saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo.

Na parkingu u Srebreniku

Neispravna instalacija izazvala po`ar u ’golfu’
Zahvaljuju}i brzoj i efikasnoj intervenciji pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, sprije~ena je ve}a {teta na „golfu 4“ (857-E-585), vlasnika Muhameda Jusi}a iz @ivinica, koji je bio parkiran ispred robne ku}e „Srebrenka“ u Srebreniku. Kako se pretpostavlja, po`ar na motoru „golfa“ izazvale su neispravne elektroinstalacije, a nakon poziva slu~ajnih prolaznika koji su primijetili dim ispod haube, ubrzo su na lice mjesta stigli srebreni~ki vatrogasci. Pjenom iz protivpo`arnog aparata lokalizirali su po`ar i sprije~ili {irenje vatre na ostale dijelove „golfa“, ali i na veliki broj vozila parkiranih u njegovoj blizini. S obzirom na ~injenicu da se i nakon njihove intervencije dimilo ispod haube „golfa“, vatrogasci su de`urali pored zaklju~anog vozila do dolaska njegovog vlasnika nakon ~ega su otvorili poklopac motora i potpuno ugasili po`ar. Na vozilu je pri~injena manja materijalna {teta, a uvi|aj na mjestu doga|aja obavili su srebreni~ki policajci. O. M.

Vatrogasci pored vozila

(Foto: O. Mujki})

^etiri dana nakon udesa u Sarajevu

Ozlije|eni motociklista u te{kom stanju
Rijad Velagi} (28), koji je prije ~etiri dana te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i na raskrsnici ulica Fra An|ela Zvizdovi}a i Augusta Brauna u Sarajevu, jo{ je na Odjelu intenzivne njege bolnice Ko{evo i u te{kom je stanju. U bolnici nam je potvr|eno da je Velagi} priklju~en na aparate te da je najopasnija povreda jetre, kao i ostale povrede i lomovi koje je zadobio prilikom pada sa svog motocikla nakon sudara s vozilom „@utog taxija“, kojim je upravljao Nedim P . (37) iz Sarajeva. Re~eno nam je da je Velagi}evo stanje veoma te{ko i neizvjesno te da se ljekari bore za njegov D`. Ma. `ivot.

Sa mjesta nesre}e: Uni{teni motocikl na raskrsnici

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

crna hronika

PRIJEDOR Vlasnici auto{kole pod policijskom istragom

Zgrada MUP-a KS: Osumnji~ena nakon saslu{anja pu{tena

U ulici Nova cesta u Vogo{}i

Privo|eni zbog navodnog falsificiranja dokumenata
Milena An|eli}-Ba{i} tereti se da je sa~inila potvrdu s neistinitim sadr`ajem za izdavanje licence za predava~a teoretske nastave na ime svog supruga Dragoslava
Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka policija iz Prijedora podnijela je prijavu protiv supru`nika Dragoslava Ba{i}a i Milene An|eli}-Ba{i}, vlasnika auto{kole AS-M iz Prijedora, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo falsificiranje slu`benih dokumenata. sve {to tvrdi mo`e i dokumentirati papirima koje auto{kola posjeduje.

Tokom sva|e mladi}a udarila no`em u grudi
Tridesetpetogodi{nji Senad ^abaravdi} iz Vogo{}e te{ko je povrije|en nakon verbalne prepirke s djevojkom u subotu nave~er u tom sarajevskom naselju, potvr|eno je u MUP-u Kantona Sarajevo. Policija je preksino} oko 20.30 sati obavije{tena o incidentu koji se dogodio u ulici Nova cesta do broja 69 u Vogo{}i. Dvadesetogodi{nja [. A. tokom sva|e no`em je povrijedila ^abaravdi}a i pobjegla s mjesta doga|aja. Ipak, policija ju je prona{la i uhapsila ju~er u ~etiri sata, pod sumnjom da je po~inila krivi~no djelo nano{enje te{kih povrede. Me|utim, nakon saslu{anja u policiji, ona je pu{tena na slobodu. Mladi} je prevezen u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje su mu konstatirane te{ke povrede, te je zadr`an na lije~enju. Kako nam je potvr|eno, ^abaravdi} je s ubodnom povredom u lijevoj strani grudnog ko{a zadr`an na Torokalnoj hirurgiji i njegovo stanje je stabilno. O svemu je obavije{ten i de`urni kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a KS. Istraga je D`. Ma. u toku.

Otkriti po~inioca
Tvrdi da je policiji, ali i resornom ministarstvu i Zavodu poku{ala odmah pojasniti da je do{lo do gre{ke kod slanja potvrde. Me|utim, bilo je bezuspje{no, jer je nedugo nakon toga zajedno sa suprugom pozvana na informativni razgovor u policiju. - Saslu{avani smo kao posljednji kriminalci. I to je ono {to mi najte`e pada, jer ispada da se pravdam zbog ne~ega {to nema veze ni sa mnom, a ni s mojim suprugom. I to gdje, u dr`avi u kojoj kriminal svaki dan gleda{ vlastitim o~ima - ka`e Milena i nagla{ava da ne}e `aliti ni novca ni vremena kako bi otkrila pravog krivca i odbranila svoju i ~ast auto{kole koja u Prijedoru radi ve} 21 M. Z. godinu.

Posjeduje dokaze
Prema saznanjima policije, Milena je 23. novembra pro{le godine sa~inila potvrdu s neistinitim sadr`ajem za izdavanje licence za predava~a teoretske nastave na ime supruga Dragoslava Ba{i}a. Tu potvrdu je, prema tvrdnji policije, Dragoslav dostavio resornom ministarstvu Vlade RS i Zavodu za obrazovanje odraslih iz Banje Luke, koji je nadle`an za izdavanje licenci za predava~e, ~ime je po~inio krivi~no djelo falsificiranja isprave. [okirana optu`bama, Milena ka`e da ima sve dokaze

Milena An|eli}-Ba{i}: [okirana optu`bama

(Foto: D. Stojni})

Velika Kladu{a

Istukao ro|enu sestru
Policijskoj stanici Velika Kladu{a obratio se R. R. (31) i prijavio svoju sestru R. M. (24) da ga je u njihovoj porodi~noj ku}i fizi~ki napala i tom prilikom potrgala majicu i jaknu. Patrola policije koja je iza{la na lice mjesta obavila je razgovor sa R. M. koja je izjavila da je do{lo do sva|e izme|u nje i njenog brata, da ju je on odgurnuo te vi{e puta udario {akom, a kad je htjela pozvati policiju, brat joj je uzeo mobitel i razbio ga. R. M pru`ena je ljekarska pomo} u Domu zdravlja Velika Kladu{a gdje joj je de`urni ljekar konstatirao lak{e povrede. Slu`benici PS Velika Kladu{a nastavljaju daljnji rad na dokumentiranju krivi~nog djela.

kojima }e potvrditi da policija nije u pravu. - Rije~ je o ne~em li~nom. Osobu za koju pretpostavljam da je sve ovo zakuhala imam namjeru tu`iti i nakon toga i javno prozvati. Moj suprug Dragoslav uop}e

ne radi kao predava~, nego kao sudski vje{tak za oblast saobra}aja. Na mjestu predava~a posljednje tri godine anga`ovan je Marinko Gnjatovi}, biv{i komandir Saobra}ajne policije u Prijedoru - ka`e Milena i dodaje da

Istraga o napadu na ku}u inspektora u Fo~i

Policija prona{la 20 ~ahura, saslu{ano nekoliko osoba
Provjeravaju se osobe koje su bile obuhva}ene istragama koje je vodio Aleksandar Mojovi}
Pripadnici MUP-a RS intenzivno provode istragu o napadu na ku}u i automobil kriminalisti~kog inspektora iz Fo~e Aleksandra Mojovi}a, a tokom uvi|aja s lica mjesta izuzeti su odre|eni tragovi koji su poslati na vje{ta~enje. Me|utim, jo{ nema osumnji~enih, iako je privedeno petnaestak osoba na informativni razgovor. U policiji saznajemo da je na licu mjesta prona|eno oko 20 ~ahura od metaka ispaljenih iz automatske pu{ke. Nepoznate osobe pucale su prekju~er oko 2.55 sati iz automatskog oru`ja rafalno na automobil i porodi~nu ku}u Mojovi}a, koji je u tom trenutku bio unutra zajedno sa sinom i suprugom. - Motivi ovog djela jo{ nisu poznati i veliki broj kriminalisti~kih inspektora anga`ovan je kako bi ovaj doga|aj {to prije bio rasvijetljen. Ipak, u toku su provjere osoba koje su bile obuhva}ene istragama koje je vodio Mojovi} u posljednjih nekoliko mjeseci, a sve radi rasvjetljavanja motiva napada - istakao je na{ izvor iz policije. Ministar unutra{njih poslova RS Stanislav ^a|o tako|er je ocijenio da je preuranjeno govoriti o motivima napada, isti~u}i da je Mojovi} siguran, kao i da }e policija upotrijebiti sva raspolo`iva sredstva da prona|e vinovnike ovoga napada. - Uvjeren sam da }e policija u najkra}em roku dovesti ovaj slu~aj do epiloga.

Ukrali mu jaknu
U ulici Safeta Zajke, u op}ini Novi Grad Sarajevo, dvije nepoznate osobe prijete}i no`em po~inile su krivi~no djelo razbojni{tva nad ]. E. iz Sarajeva, od kojeg su oteli jaknu u kojoj su bila dva mobitela. Sarajevski policajci tragaju za po~iniocima.

Iz MUP-a KS

Uhap{eni zbog kra|e i iznude
Slu`benici MUP-a KS u subotu su li{ili slobode V. S. (26), H. K. (29) i M. A. (24), svi iz Sarajeva, zbog sumnje da su po~inili krivi~na djela te{ke kra|e i iznude po~injene na {tetu [. E. iz Sarajava. Ne{to kasnije slu`benici Odjela za op}i kriminalitet MUP-a KS od policije iz Isto~nog Sarajeva preuzeli su uhap{enog V. D. (30), zbog sumnje da je zajedno s tim licima po~inio navedena krivi~na djela. Daljnja istraga je u toku.

Izre{etano vozilo ispred ku}e

Zabrinjava ~injenica da o~igledno jo{ postoje oni koji su spremni da ovakvim sredstvima posegnu prema policiji. To nas upu}uje da zakonodavno moramo jo{

mnogo toga u~initi i poo{triti sankcije za ovakve i sli~ne slu~ajeve koji mogu dovesti do ugro`avanja onih koji ~uvaju bezbjednost gra|ana - istakao je ^a|o. B. S.

Pretres u Banjoj Luci

Zaplijenjeni droga, pu{ka i pi{tolj
Pripadnici CJB Banja Luka izvr{ili su pretres na jednoj lokaciji u banjalu~kom naselju Kr~marice i tom prilikom su prona{li i oduzeli manju koli~inu droge, oru`je te municiju ~ije dr`anje nije dozvoljeno. Kod N. D. iz Banje Luke policajci su prona{li 2,3 grama marihuane i 1,1 gram sjemenki koje po svom izgledu asociraju na indijsku konoplju. Na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka izvr{en je pretres porodi~ne ku}e osumnji~enog, gdje su prona|eni automatska pu{ka, 50 metaka i pi{tolj. N. D. li{en je slobode i priveden u slu`bene prostorije, gdje je izvr{ena kriminalisti~ka obrada, nakon ~ega je pu{ten na slobodu. Protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu bit }e podnesen izvje{taj.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

15

ANALIZA Slaba likvidnost i pad indeksa

Tr`i{te kapitala u FBiH i dalje na udaru krize
Promet na SASE u deset mjeseci ove godine prepolovljen Doma}e vlasti izbjegavaju privatizaciju putem berze
Tr`i{te kapitala u FBiH za deset mjeseci ove godine bilje`i nastavak pada vrijednosti dionica kompanija. Prosje~na vrijednost najlikvidnijih dionica na Sarajevskoj berzi (SASE), izra`ena kroz indeks SASX-10, u periodu od januara do polovine novembra smanjena je za 11,8 posto u odnosu na kraj pro{le godine.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku

Sna`an oporavak industrije
SASE: Ova godina nije donijela pozitivne pomake

Vrijednost dionica
Kada je u pitanju indeks fondova BIFX, njegova vrijednost imala je zna~ajniji pad, koji je u istom periodu smanjen za 20,7 posto. Vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta, SASX-30 skliznula je za 18,7 posto. Kada je u pitanju tr`i{na kapitalizacija (vrijednost svih dionica izlistanih na SASE), ona je u deset mjeseci ove godine zabilje`ila pad od 0,36 posto, odnosno smanjena je za ne{to vi{e od 26 miliona KM. Na kraju pro{le godine, tr`i{na kapitalizacija iznosila je 7,158 milijardi, a na kraju oktobra njena vrijednost bila je 7,132 milijarde maraka.

Ipak, ono {to najvi{e zabrinjava sve u~esnike na tr`i{tu kapitala u FBiH jeste katastrofalna likvidnost. Promet na Sarajevskoj berzi u deset mjeseci ove godine prepolovljen je u odnosu na isti period pro{le godine.

Strani ulaga~i
Lani je u ovom periodu promet iznosio skoro 165 miliona, dok je od januara do kraja oktobra 2010. vrijednost transakcija bila 80 miliona maraka, {to je pad od 51,3 posto.

Analiti~ari ka`u da ova godina nije, kako su neki o~ekivali, donijela pozitivan preokret na tr`i{tu kapitala u FBiH, koje u velikoj mjeri zavisi od stranih ulaga~a koji su se pred udarom globalne ekonomske, ali i du`ni~ke krize u Gr~koj, povukli. Osim toga, na SASE ve} dugo vremena upozoravaju da doma}e vlasti zaobilaze privatizaciju putem tr`i{ta kapitala, te da nedostaje novih tr`i{nih materijala kojima bi se privukli I. [m. investitori.

Industrijska proizvodnja u FBiH u oktobru ove godine u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodnju iz 2009. ve}a je za 14,5 posto, u odnosu na proizvodnju iz istog lanjskog mjeseca porasla je za 8,6 posto, dok je u odnosu na septembar ove godine pove}ana za 8,4 posto. Prema podacima federalnog zavoda za statistiku, ukupna industrijska proizvodnja u deset mjeseci ove godine u odnosu na isti period lani ve}a je za 2,5 posto. U podru~ju va|enje ruda i kamena pala je za 6,4, prera|iva~ka industrija pove}ana je za 5,5 posto, dok je kod snabdijevanja elektri~nom energijom, plinom i vodom porasla za 0,1 posto, prenosi Onasa.

Prera|iva~ka industrija bilje`i rast od 5,5 posto

Prema glavnim industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda, u deset mjeseci ove u odnosu na isti period lani, proizvodnja bilje`i pove}anje intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 6,5, tr-

ajnih proizvoda za {iroku potro{nju za 39,2 i netrajnih proizvoda za {iroku potro{nju za 0,5 posto, dok je zabilje`eno smanjenje energije za 1,9 i kapitalnih proizvoda za 12,5 posto.

Ja~anje pozicije na ruskom tr`i{tu

Veliko zanimanje za sajam u Br~kom
U organizaciji Privredne komore Distrikta Br~ko, od 1. do 4. decembra u ovom gradu bit }e odr`an Me|unarodni sajam privrede. O~ekuje se dolazak vi{e od 500 izlaga~a iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,403251 1,397822 26,380816 0,078925 0,261681 0,711373 1,710001 0,565032 0,237920 0,207669 1,433777 0,986071 2,281269 1,426752 0,045945 1,826511 1,955830 1,406768 1,401325 26,446933 0,079123 0,262337 0,713156 1,714287 0,566448 0,238516 0,208189 1,437370 0,988542 2,286986 1,430328 0,046060 1,831089 1,955830 1,410285 1,404828 26,513050 0,079321 0,262993 0,714939 1,718573 0,567864 0,239112 0,208709 1,440963 0,991013 2,292703 1,433904 0,046175 1,835667

Nissan preuzima deset posto Avtovaza
Japanski automobilski div Nissan namjerava preuzeti 10-postotni udio u ruskom Avtovazu kako bi pove}ao svoju prisutnost na tamo{njem brzorastu}em tr`i{tu. Nissan }e ~etiri posto dionica Avtovaza kupiti od kompanije Russian Technologies, a dodatnih {est posto preuzet }e od brokerske ku}e Trokia Dialog, prenosi Bloomberg. Navedene ruske kompanije trenutno dr`e po 25 posto Avtovaza. Analiti~ari smatraju da }e navedena transakcija japanskom autoproizvo|a~u omogu}iti sna`niji ulazak na rusko tr`i{te i to ne samo kroz prodaju vozila ve} bi tamo{njim kompanijama mogao ponuditi svoju tehnologiju.

Makroekonomska analiza tre}eg kvartala

Hrvatska iza{la iz recesije
Ve}ina makroekonomista smatra da je, zbog rasta izvoza i ja~anja potro{nje tokom turisti~ke sezone, hrvatska privreda u tre}em kvartalu iza{la iz recesije, ali ve}ina ih o~ekuje i novi pad bruto doma}eg proizvoda (BDP) u ~etvrtom kvartalu, javljaju hrvatski portali. Prvu procjenu BDP-a u tre}em kvartalu Dr`avni zavod za statistiku objavit }e krajem ovoga mjeseca. Od {est makroekonomista, koji su sudjelovali u anketi, njih ~etvero procjenjuje da je u tre}em tromjese~ju BDP porastao izme|u 0,3 i 0,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok dvo-

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

biznis

KRIZA Vlada u Dablinu popustila jakim pritiscima

Irska tra`i pomo}
Ministar finansija Brajan Lenihan potvrdio da je upu}en zahtjev EU, ECB-u i MMF-u
Irski ministar finansija Brajan Lenihan (Brian) potvrdio je ju~er da je njegova zemlja Evropskoj uniji (EU), Evropskoj centralnoj banci (ECB) i Me|unarodnom monetarnom fondu (MMF) formalno uputila zahtjev za dobivanje finansijske pomo}i. Lenihan nije precizirao koliki je iznos tra`ene pomo}i, ali je ranije rekao da je rije~ o desetinama milijardi eura, javlja Reuters. S druge strane, irska vlada odr`ala je ju~er kasno vanrednu sjednicu, na kojoj je trebala dogovoriti zadnje pojedinosti kriznih mjera koje namjerava provesti u naredne ~etiri godine kako bi smanjila visoki bud`etski manjak. Javnosti bi novi program {tednje trebao biti predstavljen danas, a planiranim mjerama do 2014. u{tedjelo bi se 15 milijardi eura. Lenihan je rekao da }e ve}i dio pomo}i do}i iz namjenskog fonda. Irska ima velike probleHrvatska: Ekonomisti o~ekuju pad u ~etvrtom tromjese~ju

je o~ekuje daljnji pad. To bi zna~ilo da je, nakon {est kvartala poniranja, hrvatska privreda iza{la iz

dosad najdu`e recesije, ako se izlazak definira prvom pozitivnom stopom rasta BDP-a.

Bayer otpu{ta ~ak 4.500 radnika
Njema~ka farmaceutska grupa Bayer objavila je novi plan restrukturiranja, koji u sklopu opse`nih u{teda uklju~uje i ukidanje velikog broja radnih mjesta. Bayer }e od 2013. smanjiti tro{kove za 800 miliona eura i otpustiti ~ak 4.500 radnika. Istovremeno je kompanija izvijestila da `eli otvoriti skoro 2.500 novih radnih mjesta uglavnom na tr`i{tima u nastajanju.

(Foto: AFP)

Irska: Problemi pri poku{aju stabiliziranja finansijskog sektora

me pri poku{aju da stabilizira finansijski sektor, koji se zbog pucanja nekretninskog balona i brojnih lo{ih ulaganja u trenutku krize na{ao pred slomom. Izvori bliski irskim finansijskim institucijama ka`u da bi najve}e banke u ovoj zemlji mogle do`ivjeti kolaps ve} ove sedmice ukoliko ne dobiju pomo}. Procjenjuje se da bi zadu`enje Irske poslije dobivanja pomo}i

moglo dosti}i 440 milijardi eura, {to dovodi u pitanje sposobnost dr`ave da vra}a dugove. MMF bi mogao ~ak privremeno zatvoriti irske banke, dok se ne usaglase detalji o paketu finansijske pomo}i. Sli~na mjera preduzeta je 2002. godine u Argentini, kada su banke bile zatvorene deset dana kako bi bilo zaustavljeno ubrzano podizanje depozita.

Nastavljeno propadanje kreditora u SAD

Srbija

Zatvorene jo{ tri banke
Ameri~ki regulatori (FDIC) pro{le sedmice zatvorili su jo{ tri manje banke, ~ime je broj propalih zajmodavaca u SAD u ovoj godini pove}an na 149. Regulatori FDIC: U ovoj godini propalo 149 zajmodavaca Jo{ prije dvije sedmice nasu zatvorili banke u saveznim dr`avama Florida, Pe- dma{ena je pro{la godina, u nsilvanija i Viskonsin, preno- kojoj je bankrotiralo 140 zasi agencija AP Podsjetimo, na jmodavaca. Tako|er, u 2010. . FDIC-ovoj listi problema- propalo je najvi{e ameri~kih ti~nih banaka na kraju drugog banaka u posljednjih 20 godikvartala bilo je 829 zajmoda- na. U 2008. u SAD bankrotivaca s ukupnom imovinom ralo je 25, a u 2007. samo tri banke. od 403 milijarde dolara.

Pove}anje kamatnih stopa
Gra|ane Srbije koji su se zadu`ili kod banaka u dinarima ili stranoj valuti o~ekuju ve}e kamatne stope u narednom periodu, najavljuju bankari i Narodna banka Srbije (NBS). Bankari namjeravaju poskupjeti kredite zbog rasta referentne kamate NBS-a, od koje zavisi cijena zajmova u dinarima, kao i evropske kamatne stope Euribora, na osnovu koje se formira kamata na pozajmice vezane za euro.

Kompanija Dell udvostru~ila dobit
Ameri~ki tehnolo{ki div Dell izvijestio je da mu je dobit u tre}em tromjese~ju vi{e nego udvostru~ena zahvaljuju}i pove}anju prihoda za 19 posto. Dell je saop}io da mu je dobit porasla na 822 miliona dolara, nasprema 337 miliona u istom razdoblju pro{le godine, dok su prihodi iznosili 15,4 milijarde dolara, u odnosu na pro{logodi{njih 12,9 milijardi.

NBS: Ve}a cijena zajmova

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

17

FINANSIJE Ameri~ke savezne vlasti pripremaju optu`nice

Zavr{ava se istraga o trgovanju po povla{tenim informacijama Slovenska Sava
Abanka: Prodaja do polovine naredne godine

@eli smanjiti vlastiti dug

Istraga obuhvata konsultante, bankare, hed` fondove, te trgovce s berze i analiti~are

Ameri~ke savezne vlasti dovr{avaju trogodi{nju istragu i pripremaju optu`nice za trgovanje po povla{tenim informacijama, koje bi mogle obuhvatiti konsultante, investicijske bankare, hed` i otvorene fondove, te trgovce s berze i analiti~are {irom SAD, izvijestio je list „The Wall Street Journal“, pozivaju}i se na osobe upoznate s istragom.

ji tra`e informacije u tehnologiji, zdravstvu i drugim industrijama, prenose agencije.

prodaje Abanku
Slovenski proizvo|a~ automobilskih guma Sava prodaje svoj udjel u zajmodavcu Abanka Vipa kako bi smanjio svoj dug. Kako prenosi Bloomberg, nadzorni odbor Save pro{le je sedmice donio odluku o prodaji 23,83 posto udjela u navedenoj banci, a prodajni postupak trebao bi biti zavr{en u prvoj polovini sljede}e godine. Sava }e pristupiti zajedni~koj prodaji vlasni~kih udjela u Abanci s dioni~arima koji zajedno s njom u banci dr`e udjel ve}i od 50 posto, a na sudjelovanje u prodaji pozvat }e i druge zainteresirane dioni~are. Iz Save navode dva raloga za odluku o prodaji udjela u Abanci. Prvi je aktuelno slabljenje sinergijskih u~inaka Abanke i Gorenjske banke, u kojoj Sava ima 45,9 posto udjela. Kao drugi razlog navode smanjenje svojih neto finansijskih obaveza koje su krajem oktobra iznosile 281 milion eura.

Bez komentara
U drugom aspektu istrage, dr`avni odvjetnici i regulatori istra`uju jesu li bankari Goldman Sachsa odavali informacije o transakcijama, uklju~uju}i o spajanju kompanija u sektoru zdravstva, na na~in koji je koristio odre|enim investitorima, rekli su izvori. List „The Wall Street Journal“ navodi da su predmet istrage i hed` fondovi SAC Capital Advisors LP i Citadela Asset Management, te otvoreni fondovi Janus Capital Group, Wellington Management Co i MFS Investment Management. Sve spomenute kompanije odbile su komentirati istragu koju provode savezni tu`ioci u Njujorku i Komisija za vrijednosne papire (SEC).

Ilegalne zarade
Kaznene i gra|anske istrage, za koje vlasti ka`u da bi mogle imati ve}i u~inak na finansijsku industriju od bilo koje prethodne sli~ne istrage, obuhvatile su vi{e prstenova trgovanja po povla{tenim informacijama, u kojima su ostvarene ilegalne zarade od nekoliko desetaka miliona dolara. Neke optu`nice mogle bi biti podignute prije kraja godine. Jedna od meta kaznene istrage je prijenos tajnih info-

Goldman Sachs: Jesu li bankari odavali informacije o transakcijama

Mol `eli ulagati u Crnu Goru
Ma|arska naftna kompanija Mol zainteresirana je da u Crnoj Gori izgradi bazu koja bi gorivom snabdijevala crnogorsko i tr`i{ta okolnih zemalja, saop}eno je nakon druge sjednice Crnogorsko-ma|arske mje{ovite komisije za ekonomsku saradnju. Dr`avni sekretar za me|unarodne ekonomske odnose i kopredsjedavaju}i mje{ovite komisije Bala{ Boto` kazao je da je Mol zainteresiran za realizaciju tog projekta u Crnoj Gori ve} izvjesno vrijeme.

rmacija preko neovisnih analiti~ara i konsultanata koji rade za kompanije koje pru`aju usluge mre`e stru~njaka za investicijske fondove. Te kompanije organiziraju sastanke i pozive sa sada{njim i biv{im menad`eri-

ma iz stotina firmi, za trgovce koji `ele prednja~iti s ulaganjima. Me|u ekspertnim mre`ama ~iji se konsultanti ispituju je Primary Global Research LLC iz Kalifornije, kompanija koja povezuje stru~njake s investitorima ko-

18

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

globus

PORTUGAL Zavr{en samit ~lanica Alijanse

Benedikt XVI: Komentar neuobi~ajen za Katoli~ku crkvu

Ubla`en stav Crkve o prezervativima

Povijesni dogovor Moskve i NATO-a
Pojedinosti saradnje bit }e dogovorene prije po~etka sastanka ministara odbrane NATO saveza i Rusije u junu sljede}e godine
Generalni sekretar NATO saveza Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen) izjavio je da je Rusija u~inila povijesni korak ka po~etku saradnje s NATO savezom u vezi s raketnom odbranom. - Prvi put u povijesti NATO savez i Moskva sara|ivat }e kako bi se odbranili - rekao je Rasmusen. No, prvi ~ovjek NATO saveza nije rekao ho}e li Moskva stvarno sudjelovati u ameri~ko-evropskom raketnom odbrambenom sistemu.

Reformisti pozdravili Papine opaske
Papa Benedikt XVI prvi put je, u knjizi intervjua njema~kog novinara, izjavio da se upotreba kondoma mo`e odobriti u slu~aju „mu{kih prostitutki“ kako bi se sprije~ilo {irenje virusa HIV. Papa je ovaj komentar, neuobi~ajen za Katoli~ku crkvu, koja se protivi upotrebi prezervativa, dao u knjizi njema~kog novinara Petera Sivalda (Seewald) „Svjetlost svijeta: Papa, Crkva i znakovi vremena“, koja }e sutra biti objavljena. Katoli~ki reformisti i organizacije koje se bore protiv {irenja virusa HIV, pozdravili su opaske pape Benedikta koje, kako izgleda, ubla`avaju njegovo dosada{nje protivljenje upotrebi kondoma. Katoli~ka crkva protivi se upotrebi prezervativa, jer oni predstavljaju oblik umjetne kontracepcije iako se nikada nije slu`beno izjasnila o povezanosti kori{tenja kondoma i spre~avanja {irenja virusa HIV .

Izvor saradnje
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je da sporazum s Rusijom pretvara izvor napetosti u izvor potencijalne saradnje, prenio je „Voice of America“. Rasmusen je rekao da }e po-

Neplanirani susret
Predsjednici SAD Barak Obama i Rusije Dmitrij Medvedev odr`ali su neplaniran sastanak na marginama samita NATO-a u Lisabonu, izjavio je ju~er zvani~nik Bijele ku}e. - Izdvojili su se u jednu prostoriju i razgovarali sami 15 do 20 minuta. To je bio neformalan susret, nije bio planiran - rekao je novinarima portparol Bijele ku}e Ben Rods tokom povratka predsjedni~kog aviona u Va{ington. Rods je rekao da su Obama i Medvedev razvili „veoma prisan odnos“. - Oni se dopadaju jedan drugome i vole da se vi|aju. Vole da sjednu i konsultiraju se o raznim stvarima - dodao je portparol Bijele ku}e.
Rasmusen i Medvedev: Stisak ruke za novi po~etak
(Foto: AP)

Preminula `ena dvostruki ubica
Ljiljana Miti}, koja je pro{le subote ispred restorana „Madera“ u Beogradu ubila biv{eg mu`a Ljubomira Dap~evi}a (58) i njegovu k}erku Milicu (21), preminula je u Urgentnom centru. Njih troje su u subotu, 13. novembra, ru~ali u „Maderi“ i napustili restoran, nakon ~ega je izbila `estoka sva|a, posvjedo~io je tada jedini o~evidac, radnik osiguranja restorana „Madera“.

jedinosti saradnje biti dogovorene prije po~etka sastanka ministara odbrane NATO saveza i Rusije u junu sljede}e godine.

Zajedni~ke analize
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev potvrdio je da Rusija `eli sara|ivati s NATO-om oko proturaketnog {tita, ali nije `elio pre-

cizirati na koji bi se na~in saradnja ostvarila. Napomenuo je kako Rusija jo{ prou~ava sve mogu}nosti i kako }e se vi{e mo}i re}i nakon {to se obave zajedni~ke analize. Rusija pristaje i na saradnju oko Afganistana pa je tako odobrila NATO-u civilni tranzit svojom teritorijom u pravcu Afganistana.

Sud na Siciliji

Berluskonijev saveznik povezan sa mafijom
Saveznik italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) je, dok je bio biznismen, djelovao kao njegova veza sa mafijom, re~eno je na sudu u Siciliji, prenosi BBC. Sud je u junu potvrdio presudu Mar~elu Del’Utriju, senatoru Berluskonijeve partije Narod slobode, zbog veza sa mafijom. Sudski dokument od 600 strana navodi da je Del’Utri posredovao izme|u mafija{kog udru`enja Koza Nostra, koje je zastupao njen tada{nji najutjecajniji predstavnik Stefan Bontate, i Silvija Berluskonija. Mafija{ki {efovi su, zauzvrat, ponudili „za{titu“ za Berluskonija, dodaje se u dokumentu. Tako|er, navodi se da je Del’Utri svjesno izabrao da posreduje izme|u mafija{kih

Berluskoni: Mafija{ki {efovi ponudili „za{titu“

i poslovnih Berluskonijevih interesa omogu}avaju}i kriminalnoj grupi da profitira te promoviraju}i sjedinjenje i ja~anje Koza Nostre. Sudije su istakle da je Berluskoni prije nego {to je u{ao

u politiku platio „ogromnu sumu novca“ Koza Nostri za za{titu i, poslije, za instalaciju stanice za prijenos njegovog televizijskog kanala na Siciliji, prema Del’Utrijevom zahtjevu.

Migracije iz Srbije

Osam hiljada la`nih azilanata
Ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i} izjavio je da je skoro 8.000 ljudi iz Srbije od po~etka ove godine zatra`ilo azil u [vedskoj, Njema~koj i Belgiji, zemljama u koje odlazi najve}i broj la`nih azilanata, uglavnom Albanaca s juga Srbije i Roma iz Vojvodine. - Najve}i broj takozvanih la`nih azilanata je u [vedskoj - rekao je Da~i}. On je naveo da }e u narednim danima biti obavljeni razgovori s predstavnicima nacionalnih zajednica Albanaca i Roma te je dodao da svi moraju da shvate da ovo {to se de{ava, mo`e da ugrozi viznu liberalizaciju.

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

19

Ukratko

AFGANISTAN Program resocijalizacije uz podr{ku zapadnih saveznika

Karzaijev program za talibane pokajnike
Biv{i borci najprije provedu tri mjeseca u takozvanim centrima za demobilizaciju u blizini svojih sela. Tamo su oni i njihove porodice za{ti}eni od osvetni~kih napada saboraca
Predsjednik Afganistana Hamid Karzai `eli da privoli {to ve}i broj talibana pokajnika da okrenu le|a El-Kaidi i talibanima i da ih integrira u dru{tvo uz pomo} programa za „resocijalizaciju“. Njema~ka vlada prebacila je na ra~un afganistanske vlade prvih 14 miliona dolara za 2010. godinu. U idu}e ~etiri godine Afganistancima je Berlin obe}ao ukupno 70 miliona dolara.
Uhap{eni pripadnici FARC-a u pratnji specijalne policije
(Foto: AP)

Ubijen jedan od vo|a FARC-a
BOGOTA - Predsjednik Kolumbije Huan Manuel Santos saop}io je ju~er da je ubijen jedan od vo|a ljevi~arskih gerilaca Fabijan Ramires, koji je, navodno, kontrolirao proizvodnju kokaina u zemlji. Santos je rekao da su poslije bombardovanja jednog gerilskog kampa na jugu zemlje prona|eni Ramiresovi pi{tolji, ranac i kompjuteri. Ramires (47), ~ije je pravo ime Hose Benito Kabrera, jedan je od 20 ~lanova glavnog {taba Revolucionarne oru`ane armije Kolumbije (FARC), za ~ije su hvatanje Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave raspisale nagradu od 2,5 miliona dolara.

Zabilje`en uspjeh
Novac za program resocijalizacije talibana upla}uje se u zajedni~ki fond od 260 miliona dolara. Amerikanci su obe}ali 100 miliona dolara. Na listi ve}ih donatora su Japan i Velika Britanija. Kako bi sprije~ila manipulacije, njema~ka vlada s partnerima u Afganistanu ugovorom je definirala da se novac ne ispla}uje na ruke osobama koje okrenu le|a talibanima. Umjesto toga, novac se ula`e u konkretne projekte, nastavu, obrazovanje, otvaranje radnih mjesta,

Poplava zarobila rudare
Afganistan: Novac se ula`e u konkretne projekte, nastavu, obrazovanje, otvaranje radnih mjesta...

PEKING - Poplava u rudniku uglja na jugozapadu Kine blokirala je 28 ljudi pod zemljom, javili su dr`avni mediji. Nesre}a se dogodila nedaleko od grada Nei|ijanga, u provinciji Se~uan, prenije-

la je agencija Sinhua pozivaju}i se na lokalne vlasti. Ukupno 41 rudar nalazio se pod zemljom u trenutku kada je nai{la poplava, ali ih se 13 uspjelo izvu}i, dodaje se u izvje{taju.

program ~i{}enja od nagaznih mina... Slu`benici NATO-a na licu mjesta u Hinduku{u tvrde da je program uspje{an. U skoro 4.000 sela u kojima vladaju najintenzivnije borbe s pobunjenicima, Sjevernoatlantski savez je u protekla tri mjeseca, od kada je

„Znak neuspjeha“
Talibani su ju~er saop}ili da je plan NATO-a o po~etku povla~enja trupa iz Afganistana sljede}e godine i predavanju pune kontrole lokalnim snagama do 2014. godine „znak neuspjeha“ vlasti Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Militantna grupa objavila je da potpisani sporazum u Lisabonu pokazuje da „Va{ington nije uspio da osigura dodatnu vojnu pomo} od ~lanica NATO-a“ niti obe}anje o nastavku operacija u du`em periodu. za`ivio ovaj program, zabilje`io nekoliko stotina taliba-

na pokajnika. Borci pokajnici najprije provedu tri mjeseca u takozvanim centrima za demobilizaciju u blizini svojih sela. Tamo su oni i njihove porodice za{ti}eni od osvetni~kih napada biv{ih saboraca.

Eksplozije na istoku Indije
PATNA - Deset ljudi poginulo je u dvije eksplozije koje su se dogodile na istoku Indije, a koje su, kako se pretpostavlja, izazvali maoisti~ki pobunjenici. Policija je jednu bombu, postavljenu ispod mosta u saveznoj dr`avi Bihar, prona{la dan prije eksplozije, ali nije mogla odmah da je deaktivira, javio je AP.

Pismo namjere
U centrima se ispituje i koliko su biv{i talibani zaista odlu~ni u namjeri da se vrate u civilni `ivot. Oni moraju da potpi{u svojevrsno pismo namjere i da pristanu na po{tovanje nacionalnog ustava. Mu{karci se, onda, registriraju i dobivaju nove biometrijske dokumente. Nakon toga u~e da ~itaju i pi{u i izu~e neki zanat kako bi nau~ili kako da bez oru`ja zarade za `ivot.

Ne znaju za napad 11. septembra 2001.
U klju~nim pokrajinama na jugu Afganistana ve}ina ljudi nije ~ula za teroristi~ke napade 11. septembra 2001. godine nakon kojih je uslijedila ameri~ka invazija na tu zemlju. Istra`iva~ka organizacija „Me|unarodno vije}e za sigurnost i razvoj“ (ICOS) tvrdi da 92 posto od ukupno 1.000 ispitanika u pokrajinama Helmand i Kandahar, gdje se vode naj`e{}e borbe izme|u koalicijskih snaga i talibana, uop}e nije svjesno zbog ~ega je me|unarodna zajednica prisutna u Afganistanu.

Komisija otkrila prevare
KABUL - Afganistanska izborna komisija diskvalificirala je ju~er 19 kandidata, uklju~uju}i sedam poslanika u parlamentu, zbog prevara koju su po~inili na izborima odr`anim u septembru. Diskvalifikacije su objavljene nakon {to je komisija za `albe, koja radi uz podr{ku Ujedinjenih naroda, utvrdila da je ve}ina glasova za ove kandidate bila la`irana, prenosi BBC.

Pjongjang

Avioindustrija nova meta

Novi nuklearni pogon
Sjeverna Koreja pokazala je pro{le sedmice ameri~kom nuklearnom znanstveniku, koji je bio u posjeti toj zemlji, ogroman novi objekt za oboga}ivanje urana, sagra|en vrlo brzo i u tajnosti, koji administraciju Baraka Obame (Barack) suo~ava sa mogu}no{}u da Pjongjang priprema pro{irenje svog nuklearnog arsenala, uklju~uju}i i mogu}u izradu hidrogenske bombe, izvijestio je ju~er „The New York Times“. Ameri~ka administracija ubrzano je po~ela obavje{tavati saveznike i zastupnike u Kongresu o sjevernokorejskom novom pogonu pripremaju}i se za me|unarodnu raspravu o posljedicama novih poteza Sjeverne Koreje.

El-Kaida prijeti napadima na SAD
Ogranak El-Kaide u Jemenu na Arabijskom poluotoku zaprijetio je ju~er da }e nastaviti izvoditi vi{e napada manjeg obima na Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave radi nano{enja ekonomske {tete, naro~ito avioindustriji. U saop}enju ove grupe navedeno je da je za slanje dvije po{iljke s bombama iz Jemena u SAD pro{log mjeseca, koje su presretnute u Velikoj Britaniji i Dubaiju, potro{eno samo 4.200 dolara, prenio je Reuters. - Za nas je vrlo dobar posao da {irimo strah u redovima neprijatelja i da ga dr`imo na oprezu u zamjenu za nekoliko mjeseci rada i nekoliko hiljada dolara - istaknuto je u saop}enju. - Svoj plan predstavljamo unaprijed, jer kao {to smo

Tajpej: Nije objavljeno upozorenje na cunami SAD su poja~ale sigurnosne mjere na aerodromima

ranije izjavili, na{ cilj nije da ubijemo {to vi{e ljudi mo`emo nego da nanesemo {tetu avioindustriji, koja je tako va`na za trgovinu i transport izme|u SAD i Evrope - navela je teroristi~ka grupa. SAD su poja~ale sigurnosne

mjere na aerodromima i letovima nakon {to je jedan Nigerijac pro{log decembra poku{ao da aktivira eksploziv na letu iz Amsterdama za Detroit. El-Kaida u Jemenu ranije je preuzela odgovornost za ovaj incident.

Podvodni zemljotres na Tajvanu
TAJPEJ - Podvodni zemljotres snage od 6,1 stepena Rihterove skale, dogodio se ju~er u blizini isto~ne obale Tajvana, saop}io je nacionalni seizmolo{ki centar, ali nema izvje{taja o {teti ili `rtvama. Zemljotres se dogodio na oko 22 kilometra jugoisto~no od grada Hualijena, na dubini od 41 kilometra. Nije objavljeno upozorenje na cunami.

20 Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

21

FRANCUSKA ^ak polovina bra~nih zajednica neslavno zavr{ava

Francuzi imaju menad`ere i salon za razvod braka
Pomo} posrednika nije nimalo jeftina i ko{ta 5.000 eura
ranja. Rije~ je o relativno novoj ponudi. Za devet eura i 90 centi mjese~no, u slu~aju razvoda, osiguranici mogu ra~unati na pomo}. Ukoliko supru`nici imaju djecu, razvod podrazumijeva neizbje`no pla}anje alimentacije. U Francuskoj ima oko milion mu{karaca koji svojim biv{im `enama pla}aju alimentaciju. A osiguranje priska~e u pomo}, ukoliko se otac suo~ava s finansijskim problemima.
Pove}an broj rastavljenih

Oporavak }e trajati tri sedmice

Plasti~na operacija u Brazilu

Pingvin dobio umjetni kljun
Pet mjeseci starom pingvinu propeler broda je smrskao kljun. Kako bi mogao jesti, dobio je umjetni i to plasti~nom operacijom obavljenom u Brazilu. Oporavlja se u ZOO-u u Rio de @aneiru. S protezom }e pingvin Tungo sam mo}i loviti ribu. Nesre}u je do`ivio prije mjesec i od tada se o njemu brinu ljudi koji ga i hrane. Proteza je napravljena od puknutog dijela kljuna, koji je prona|en uz njega na obali gdje se nesre}a dogodila, pi{e Reuters. Moja najve}a briga je bila da mu tokom operacije ne prekrijem nosnice - rekao je veterinar Marko Jana~kovi} (Marco Janackovic), koji je dodao kako se nada da }e se Tungo oporaviti u idu}e tri sedmice. Nakon oporavka bit }e preba~en u Kaliforniju, u centar za smje{tanje spa{enih pripadnika ugro`enih vrsta.

Polovina sklopljenih brakova u Francuskoj zavr{ava se razvodom. Ve}ina supru`nika razvodi se sporazumno, a posrednik je i „Salon za razvode“, u kojem poku{avaju razmrsiti bra~ne ~vorove uz pomo} posrednika. Me|utim, to nije nimalo jeftino - ko{ta 5.000 eura.

Zarada na nesre}i?
Zaposleni u ovoj bran{i negiraju da profitiraju na tu|oj nesre}i, jer klijenti imaju mogu}nost da se odlu~e i za neku drugu vrstu usluge. Naprimjer za „kurs za zavo|enje“ ili za savjetovanje kako preboljeti razvod.

Kriti~na godina
jentima poku{avamo razgovarati i rije{iti problem zajedno. Bitno je da znaju da ne}e ostati sami i usamljeni nakon razvoda. Poenta je da se suo~e s problemom zajedno - izjavila je ona. Me|utim, naj~e{}a prepreka „bezbolnom“ razvodu jesu finansije. Zbog velikog broja razvoda u Francuskoj danas postoji mogu}nost osiguPrema Zavodu za statistiku, u Francuskoj se godi{nje razvede oko 130.000 parova, {to je u odnosu na ranije godine za 40.000 vi{e. Peta godina braka je, ka`u, kriti~na. Uglavnom se razvode mu{karci u 43., a `ene u 40. godini. Takav je i profil klijenata agencije „Salon za razvode“ u Parizu. Od 10 klijenata, {est su `ene.

@eraldine Rio (Geraldine) je „menad`erica za razvode“ u ovoj agenciji. Nekada je radila u banci.

Krompir poslali u svemir
Krompir stavljen u odijelo Djeda Mraza poslan je u svemir. Koriste}i balon napunjen helijem, tamo su ga lansirali {kolarci iz Devona u Velikoj Britaniji. Vre}icu pri~vr{}enu za balon nazvali su „Spudnik 2“, dodali kameru i obavili lansiranje u parku. U dizajnu i mehani~kim detaljima pomogao im je IT stru~njak. Na 27 kilometara udaljenih od povr{ine, balon je pukao, a „Spudnik 2“ dolebdio je na planta`u u blizini Hem{ira.

Nova ponuda
- Pou~ena svojim iskustvom, sada radim s ljudima koji se razvode. Znam kako im je i sama sam pro{la kroz te`ak razvod. Ovaj problem zaista dobro poznajem. S kli-

22

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

23

MANIFESTACIJE „No} teatra“ odr`ana u 16. bh. gradova

Hiljade gra|ana dru`ile se s glumcima iza scene
Program preksino} odr`an {irom na{e zemlje U svakom od pozori{ta stotine posjetilaca vidjele kako izgleda proces nastanka jedne predstave
Me|unarodna manifestacija „No} teatra“ prvi put je preksino} odr`ana u BiH u organizaciji Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, koje je vlasnik licence za na{u zemlju. Iste ve~eri teatri u Slova~koj, Hrvatskoj i BiH bili su direktno otvoreni prema publici, besplatnim predstavama i prigodnim prate}im programima. mo informacije da su u svakom od teatara stotine ljudi imale priliku da pogledaju predstave, ali {to je mo`da bitnije, da u|u iza kulisa, da upoznaju glumce, garderobe, da obi|u i vide {ta je teatar iza scene. To je bio primarni cilj i vjerujem da smo u tome uspjeli - kazao nam je Hazim Begagi}, direktor BNP-a Zenica. Kako nam je rekao voditelj Dje~ije i omladinske scene zeni~kog pozori{ta Miroljub Mijatovi}, za „pogled iza scene“ najvi{e su bili zainteresirani mladi i djeca, koji su pr-

Kameri}, Dimitrijevi}, Bajevi}: Ugledna imena

„Avaz“ saznaje Za Bijenale u Konjicu

Pet umjetnika iz BiH potvrdilo u~e{}e
Pripreme za veliku umjetni~ku smotru u punom su jeku
Pripreme za otvaranje Prvog bijenala savremene umjetnosti „D-O Ark Underground“ koji }e biti odr`an u maju naredne godine u punom su jeku. Izabrani umjetnici ve} posje}uju Titovo atomsko skloni{te u Konjicu kako bi se upoznali s prostorom u kojem }e od januara 2011. godine po~eti realizirati svoje umjetni~ke radove. Atomsko skloni{te „Ark“ do sada su posjetili umjetnici iz BiH, Srbije, Rusije, Egipta, Hrvatske, Bugarske, Njema~ke, Austrije i Crne Gore, a danas }e Bunker obi}i umjetnici Veronika Broval (Veronica Brovall) iz [vedske, Joana Nemes (Ioana) iz Rumunije i Aleksej Monro (Alexei Monroe) iz Velike Britanije. Kako saznaje „Dnevni avaz“, svoje u~e{}e na Bijenalu potvrdili su ugledni umjetnici iz na{e zemlje [ejla Kameri}, Braco Dimitrijevi}, Mladen Miljanovi}, Lala Ra{~i} i Maja Bajevi}. A. G.

Pilot-godina
- U ovoj prvoj, pilot-godini postojanja, okupili smo 32 ku}e iz 16 bh. gradova. Ima-

Najmla|a publika upoznala zeni~ko pozori{te izbliza

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Pune sale u Banjoj Luci

Otvoreni Tuzlanski pozori{ni dani
Komedijom „Gospo|a ministarka“ Branislava Nu{i}a, u re`iji Sulejmana Kupusovi}a i izvedbi Narodnog pozori{ta Tuzla, preksino} su otvoreni 17. tuzlanski po- Faki} kao „Gospo|a ministarka“ zori{ni dani. Prva ulogu igrala Meliha Faki}, predstava Tuzlanskih pozo- tra`ila se karta vi{e. Veliko ri{nih dana ujedno je izve- interesiranje tuzlanske podena u okviru me|unaro- zori{ne publike vlada i za dnog projekta „No} teatra“. ostale predstave koje su na Za „Gospo|u ministar- repertoaru do 30. noveE. H. ku“, u kojoj je naslovnu mbra. vi put vidjeli gdje nastaju perike, rekviziti, scenografija... U teatrima, ali i centrima za kulturu i alternativnim prostorima {irom na{e zemlje preksino} su igrane predstave, uprili~ene izlo`be, muzi~ki programi i recitali, ~itanje pozori{nih i dramskih tekstova... Kako je bilo i najavljeno, to je bila no} teatra u kojoj su se hiljade ljudi dru`ile s glumcima i drugim osobljem pozori{ta.
A. D@ONLI]

Zavr{eni Dani komedije

Smijeha nikad nije malo
Sarajevska publika vidjela pet predstava

Uprili~en oma` glumcu Neboj{i Zubovi}u

(Foto: M. Lugi})

Narodno pozori{te RS iz Banje Luke uklju~ilo se u program „No} teatra“. Tako su izvedene dvije predstave „Sa smijehom kroz jezik“ i „Divlje meso“. Predstave je pratio veliki broj Banjalu~ana, a pozori{na sala bila je popunjena do posljednjeg mjesta. U foajeu NPRS otvorena je izlo`ba „Pomoz’ Bog, juna-

ci“, oma` nedavno preminulom banjalu~kom glumcu Neboj{i Zubovi}u. Osim u Narodnom pozori{tu, „No} teatra“, koja je imala za cilj promoviranje scenske umjetnosti u ovom gradu, obilje`ena je i u Studentskom pozori{tu predstavom „To~ak“ i u Gradskom pozori{tu „Jazavac,“ gdje je izveden komad „MisB. S. ter Bean“.

Prate}i programi
Ina~e, „No} teatra“ organizirana je na 32 lokacije u Banjoj Luci, Bugojnu, Kaknju, Konjicu, Lakta{ima, Mostaru, Mrkonji}-Gradu, Bosanskom Novom, Prijedoru, Sarajevu, Travniku, Tuzli, Vitezu, Zavidovi}ima, Zenici i Zvorniku.

Mostarci zatvorili sarajevski festival

Tre}e takmi~arske ve~eri Susreta pozori{ta BiH

„Osipate se polako“ u Br~kom
SARTR-ova predstava jednako zabavila publiku i glumce
Pozori{na publika u Br~kom tre}e takmi~arske ve~eri na Susretima pozori{ta BiH vidjela je politi~ku farsu Mirka Kova~a „Osipate se polako, va{a visosti“ koju je u Sarajevskom ratnom teatru SARTR re`irao Br~ak Goran Damjanac. Ovaj tekst je 1968. godine postavljen u sarajevskom Kamernom teatru 55, a predstava ve} ujutro narednog dana zabranjena. Vra}anje na repertoar pisca s „crne liste“ {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log stolje}a ispostavilo se, barem prema reakcijama publike u Br~kom, vrlo uspje{nim. U igri koja je jednako zabavljala i glumce i gledaoce, Kova~ je zazvu~ao potpuno svje`e i u vremenu demokratije i izbora koji su tek iza nas. SARTR-ova predstava u Br~kom pozdravljena je i kao zanimljivo repertoarsko pozori{no osvje`enje koje }e na}i put do publike i narastati kroz jo{ ekspresivnije razigravanje vrlo kreativnog gluma~kog ansambla koji ~ine Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pa{i}, Mirela Lambi} i Sonja Goronja. E. R.

Predstavom „Nije ~ovjek ko ne umre“ Narodnog pozori{ta Mostar preksino} su zavr{eni Dani komedije u Sarajevu, koji su pod motom „Smijeh je lijek“ otvoreni 15. novembra. Sarajevska publika bila je u prilici pogledati monodramu Zijaha Sokolovi}a „Me|uigre 0 - 24“, koja je i otvorila Dane komedije. U okviru ovog festivala, koji je pokrenuo Centar za kulturu u Jeli}evoj jo{ 1997. godine, publika je vidjela i

predstave „An|ela“ Teatra Kabare Tuzla i „Zlo~esta predstava“ Hrvatskog narodnog kazali{ta Mostar. Kako nam je kazao koordinator Dana komedije Bakir Kumri}, zainteresiranost Sarajlija za ovaj doga|aj prethodnih dana bila je velika. - Smijeha nikad nije malo u ovim vremena. Mi{ljenja sam da nam je predstava ovakvog karaktera potrebno mnogo vi{e - smatra KuM. ^u. mri}.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Roman „Dugo svitanje“ Halida Kadri}a bit }e promoviran ve~eras u Bosanskom kulturnom centru. O ovom obimnom historijskom romanu, koji je pisan u ~etiri toma na 2.500 stranica, govorit }e Ned`ad Ibri{imovi}, Enver Imamovi}, Zilhad Klju~anin i Muhidin D`anko.

Iz predstave: O demokratiji i izborima

(Foto: M. N. Dragi~evi})

24 Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

AB
Nudi vam: -kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

25

DOGA\AJI U zeni~koj Areni odr`an koncert Omladinskog hora

Ve~er u znaku sevdalinki i sje}anja na Isovi}a
Kao gosti nastupili Hari Vare{anovi} i Armin [akovi}
Omladinski hor Zenica priredio je izuzetan muzi~ki doga|aj u zeni~koj Areni u znak sje}anja na rahmetli Safeta Isovi}a, doajena bh. sevdalinke. Cjelove~ernji koncert uprili~en je pred skoro 5.000 posjetilaca u spomen na najljep{e trenutke sevdaha i nezaboravni koncert koji je 29. maja 2003. odr`an u sarajevskoj Zetri. Izvedeno je 26 numera koje je svojevremeno izvodio i Isovi}. Posebno emotivan bio je nastup njegovog sina Benjamina, koji je recitovao iste stihove, a potom se obratio publici u Areni prisje}aju}i se na dane koje je proveo u~e}i o pjesmi i `ivotu od oca. Dvije numere na koncertu izveo je Orkestar Javnog servisa RTV BiH, a dr`avna televizija }e, kako je najavljeno, objaviti sniRundek: Sjajna atmosfera u klubu DFK
(Foto: M. Lugi})

Dvostruki nastup u Banjoj Luci

Rundekov trio izazvao delirij
Na sceni vi{e od stotinu izvo|a~a

Gost hora bio Hari Vare{anovi}

Upe~atljiv program
Omladinski hor Zenica postoji 18 godina, a nastupao je u desetak evropskih zemalja i {irom BiH. Posebno upe~atljiv je njihov program „Srebreni~ki inferno“, koji je, uz tekst, muziku i aran`man D`emaludina Lati}a i \ele Jusi}a, prvi put izveden u Zenici i Poto~arima, a ve} nekoliko godina sastavni je dio svih komemorativnih skupova u Srebrenici. Kroz hor je pro{lo vi{e hiljada mladih ljudi iz Zenice, a njegovi solisti {kolovani su ili se {koluju na presti`nim muzi~kim akademijama u Evropi i regionu.

mak koncerta na DVD-u. - Omladinski hor iz Zenice nastupio je vi{e puta sa Safetom, ali je posebno upe~atljiv bio koncert u Zetri. Zato smo odlu~ili da uobi~ajeni koncert kojim zavr{avamo kalendarsku godinu, ovog puta posvetimo ~ovjeku od kojeg smo toliko toga nau~ili, da njegova pjesme ne padne u zaborav kazao je profesor i dirigent Milenko Karovi}, prvi ~ovjek Omladinskog hora. Uz osamdesetak ~lanova hora, na sceni su nastupili i so-

listi Omladinskog hora Kanita Ali}, Jasna Por~i}, Ivan Jeli}, Alen Seferovi}, Ajdin Huski} i Zanin Berbi}, a gosti ve~eri bili su Hajrudin Hari Vare{anovi} i Armin [akovi}. Muzi~ka pratnja svim izvo|a~ima bili su bend „Pakt 5“ te orkestar Armina Hod`i}a, koji je nastupio i na spomenutom koncertu u Zetri. Maestro Karovi} i sam je zapjevao „Snijeg pade na behar, na vo}e“, a posljednju numeru na koncertu izveli su svi A. D@ONLI] u~esnici.

„Rundek Cargo Trio“, na ~elu s neponovljivim Darkom Rundekom, odr`ao je u petak i subotu koncert u Banjoj Luci, a banjalu~ki klub DFK bio je obje ve~eri ispunjen do posljednjeg mjesta. O interesiranju publike za ovaj koncert najbolje govori podatak da je bilo planirano da Rundek nastupi samo u petak u ovom gradu, gdje je predstavljao svoj novi album „Plavi avion“, ali je, zbog velikog zanimanja Banjalu~ana, organiziran koncert i sljede}eg dana, jer su ulaznice za prvi nastup planule za svega nekoliko sati. Posjetioci su u`ivali u pjesmama s novog albuma, kao i u starim hitovima te pjesmama „Haustora“ i hitovima iz Rundekovog solo repertoara.

Banjalu~ka publika ipak je najbolje reagirala i ovacijama do~ekala dobro poznate hitove, kao {to su „Ena“ od „Haustora“, „Bi’ mog’o da mogu“, „Apokalipso“, „Kuba“ te „Kao da je bilo nekad“ od EKV-a. Tokom koncerta u prepunom klubu DFK mogli su se ~uti i komentari Banjalu~ana kako je napravljena odli~na atmosfera i interakcija izme|u Rundekovog „Cargo Trija“ i publike, koja je pjevala zajedno s njim, te ga na kraju koncerta obje ve~eri vra}ala na bis. Iako su slabije reagirali na pjesme s novog albuma, nakon ~ega je i sam Rundek zaklju~io da je bolje da izvodi starije hitove, publika je bila skoro u deliriju tokom dva sata koncerta obje B. SPASENI] ve~eri.

Novi album grupe „Sarr e Roma“

Promocija „Saraylanda“ 24. novembra
^lanovi grupe „Sarr e Roma“ uskoro }e u na{oj zemlji objaviti novi album, pod nazivom „Sarayland“. Ovaj nosa~ zvuka je prije nekoliko mjeseci ve} objavljen na me|unarodnom tr`i{tu pod etiketom holandskog „Snail Recordsa“, a izdava~ za Bosnu i Hercegovinu bit }e Muzi~ka produkcija BHRT-a. Prva promocija „Saraylanda“ u na{oj zemlji desit }e se 24. novembra u sarajevskom „The Clubu“. Ovom prilikom „Sarr e Roma“ }e za sve prisutne izvesti numere s novog albuma. - Mislim da smo sa „Saraylandom“ napravili veliki iskorak u odnosu na svoje prethodne albume. Rade}i na njemu, imali smo priliku da sara|ujemo s vrhunskim producentom Dragijem [esti}em, koji je donio poseban kvalitet svakoj kompoziciji na CD-u. U inozemstvu smo uglavnom dobivali komplimente za ovaj album, a pjesme sa „Saraylanda“ vrtile su se na mnogim presti`nim evropskim radiostanicama. Vjerujemo da }e se, stoga, svidjeti i na{oj publici u BiH - govori frontmen „Sarr e Rome“ Amir Karahasanovi}. Proteklih mjeseci grupa je ~esto nastupala izvan granica na{e zemlje, ali }e se to u predstoje}em periodu promijeniti. - U sklopu promotivnih aktivnosti dosta }emo nastupati u domovini. Namjerno smo posljednjih mjeseci zaobilazili Sarajevo kako bismo se kona~no ovdje predstavili publici s novim materijalom isti~e Karahasanovi}. H. P.

^lanovi grupe „Sarr e Roma“ u studiju s Dragijem [esti}em

Pripreme za novo izdanje Festivala

Jeftinije ulaznice za „Exit“
Najpoznatiji muzi~ki festival u regionu, novosadski „Exit“ odr`at }e se od 7. do 10. jula 2011. godine na Petrovaradinskoj tvr|avi. Organizatori najavljuju da }e uskoro objaviti imena nekih muzi~ara koji }e u~estvovati, a o~ekuje se da me|u njima bude i nekoliko bh. bendova. Tako|er, „Exit“ }e velikim popustima obradovati sve posjetioce koji odlu~e da me|u prvima kupe ulaznicu. Utrka za najjeftinije promotivne ulaznice za 12. izdanje festivala po~inje u petak, 10. decembra, ta~no u podne, putem internet-stranice Gigstix.com. Najbr`i posjetioci mo}i }e naru~iti ograni~en broj ulaznica po prvoj promotivnoj cijeni od 49 eura. Na ovaj na~in najbr`ima je osiguran popust od 55 posto u odnosu na redovnu cijenu ulazniH. P. ce, koja }e iznositi 109 eura.

Detalj s ovogodi{njeg „Exita“

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

show biz

ZVIJEZDE Glumica najavila povla~enje iz popularne serije

Teri Ha~er napu{ta „O~ajne ku}anice“
Kurnjikova i Iglesijas: Upoznali se na snimanju spota

Priprema humoristi~ku seriju na kojoj `eli po~eti raditi {to prije
Jedna od glavnih protagonistica sada ve} kultne ameri~ke serije „O~ajne ku}anice“, glumica Teri Ha~er (Hatcher) odlu~ila je da napusti seriju, i to samo nekoliko dana nakon {to je njenoj kolegici Evi Longoriji krenulo nizbrdo u bra~nom `ivotu. Ipak, Teri kolegama tvrdi kako su njeni razlozi za odlazak iz serije sasvim druge prirode. - Priprema drugi produkcijski dogovor. U vrlo je ranoj fazi pripreme humoristi~ke serije, na kojoj `eli po~eti raditi {to prije, ta~nije ~im zavr{i s „Ku}anicama“ - izjavio je bliski izvor te je dodao kako bi Teri trebala napustiti seriju do kraja sezone. Ona je sedam godina utjelovljavala Suzan Mejer (Susan Mayer), samohranu majku tinejd`erice. Televizijska ku}a ABC jo{ nije slu`beno potvrdila njen odlazak iz serije. - Dio ekipe razo~aran je njenim postupkom, jer misle da napu{ta {ou koji je o`ivio

Tajna ceremonija slavnog para

Ana i Enrike se vjen~ali?
Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas (Enrique Iglesias), koji su u vezi osam godina, navodno su se vjen~ali. [u{ka se kako je vjen~anje obavljeno tajno. Naime, ameri~ki fotoreporteri snimili su na jednom doga|aju Anu s jo{ jednim prstenom osim zaru~ni~kog. Ipak, oboje ~esto u svojim intervjuima isti~u kako se ne planiraju vjen~ati, jer taj ~in ne smatraju potrebnim kako bi bili sretni zajedno. - Osam godina veze mnogo je vi{e nego {to neki izdr`e u braku - izjavila je lijepa teniserka. Ona i Enrike Iglesijas upoznali su se na snimanju spota pjesme „Escape“ 2002. godine, kada se Ana pojavljivala u videu kao zavodnica. Ona je jedna od najljep{ih teniserki, dok je Enrike poznat kao jedan od najve}ih latino zavodnika. Njegov otac Hulio (Julio) imao je istu reputaciju te se, tako|er, proslavio pjevanjem.

Raskinula sa manekenom

Kejt ponovo sama
Kejt Vinslet (Kate Winslet) raskinula je vezu sa manekenom Luisom Dovlerom (Louis Dowler), s kojim se po~ela zabavljati tri mjeseca nakon razvoda od reditelja Sema Mendesa (Sam). Glumica se odlu~ila na ovaj korak kako bi se „posvetila porodici“. - Luis se tu zatekao nakon razvoda od Sema i Kejt je prijalo da bude u dru{tvu duhovitog i nje`nog mu{karca - rekao je za britanski „Daily Mail“ neimenovani izvor blizak glumici te je dodao: - Poslije ~etiri mjeseca veze, Kejt je shvatila da joj je samoj najbolje.

Ha~er: Odlazi iz {oua koji je o`ivio njenu karijeru

njenu karijeru. „Ku}anice“ ne mogu pre`ivjeti jo{ jednu sezonu bez originalne postave. Ipak, Teri je inspirirana glumicama poput Kurtni Koks (Courteney Cox), koja je oti{la iz „Prijatelja“ kako bi radila na vlastitom projektu

„Cougar Town“ - dodao je izvor. Teri Ha~er do sada se dva puta udavala i dva puta rastajala. Osim {to je studirala glumu, diplomirala je i matematiku te in`injerstvo. Godine 1984. postala je ~lan-

ica profesionalnog tima ameri~kih navija~ica kluba San Francisko fortinajners, a nakon toga je s prijateljicom oti{la u Holivud, dobila manju ulogu u filmu te zapo~ela svoju sada ve} vrlo uspje{nu karijeru.

Spilbergov film

Zbog privatnih problema

Vinslet: ^etiri mjeseca veze

Lindzi izgubila rolu porno-dive
Dej-Luis: Zamijenio Nisona

Dej-Luis kao Linkoln
Danijel Dej-Luis (Daniel Day-Lewis) izabran je za glavnu ulogu u dugonajavljivanom filmu Stivena Spilberga (Stevena Spielberg) „Linkoln“. Uloga jednog od najpoznatijih ameri~kih predsjednika Abrahama Linkolna (Lincoln) prvobitno je bila namijenjena Lajamu Nisonu (Liam Neeson), ali je zbog stalnog odga|anja 58-godi{nji glumac postao prestar (Linkoln je ubijen u 56. godini `ivota), a uloga je oti{la pet godina mla|em Dej-Luisu. - Danijel Dej-Luis bio bi jedan od najboljih glumaca ~ak i da je glumio u vrijeme nijemih filmova. Zahvalan sam sudbini {to je napokon omogu}ila da radimo zajedno na „Linkolnu“ - hvali glumca Stiven Spilberg.

Lindzi Lohan (Lindsay) trebala je glumiti pornodivu Lindu Lovlejs (Lovelace) i ~ak je ve} snimila nekoliko scena. Ipak, na kraju je izgubila tu rolu. Ovo je trebao da bude veliki povratak Lindzi nakon nekoliko mjeseci boravka u zatvoru i na odvikavanju od alkohola i droge.
Lohan: Trebala glumiti Lindu Lovlejs

- Odlu~ili smo da ipak ne anga`iramo Lindzi. Pregovaramo s drugom glumicom i razmatramo pravne detalje promjene ugovora - rekao je reditelj Metju Vajlder (Matthew Wilder) za televiziju „E!“. Objasnio je da je on navijao za Lindzi, ali da je glumica zbog privatnih problema,

jednostavno, predstavljala prevelik rizik za produkciju. Jo{ nije poznato ko }e glumiti Lindu Lovlejs, zvijezdu kultnog porno-filma „Duboko grlo“, u biografskom filmu radnog naziva „Inferno“. Prema nare|enju suda, Lohan bi na klinici „Beti Ford“ trebala provesti jo{ skoro mjesec i po.

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

27

Ta~no Neta~no

ZDRAVLJE Posljedica savremenog na~ina `ivota

Pet na~ina da smanjite stres
Sve vi{e istra`ivanja potvr|uje da je upravo nagomilani stres u organizmu uzrok prehlade ili gripe
Stres je uzrok mnogih problema. Koli~ina stresa utje~e na pona{anje, ali i mogu}i nastanak bolesti: sve vi{e istra`ivanja potvr|uje da je upravo nagomilani stres u organizmu uzrok prehlade ili gripe, ali i karcinoma. Za vas smo izdvojili pet efikasnih na~ina uz pomo} kojih }ete minimalizirati utjecaj stresa. Ti{ina. Savremeni ~ovjek je svakodnevno izlo`en milionima informacija. Zato svakog dana barem deset minuta izdvojite za sebe. Jednostavno sjedite u ti{ini. Koncentracija. Kada se dogodi vanredna situacija koju do`ivljavate kao problemati~nu, povucite se barem na tri minute. Dopustite mozgu i tijelu da se udalje od stresne situacije. Kada se umirite, pristupite problemu. Podr`avajte strast. Sigurno postoje stvari u `ivotu koje vas vesele. Prisjetite se svega {to vam pru`a radost, {to budi strast. Informativna detoksikacija. ^esto ~itate novine i surfate po internetu. I takvo upijanje informacija uzrokuje stres. Zato barem sedam dana izbjegavajte novosti kako biste se „o~istili“ od informacija - prestanite da slu{ate i gledate vijesti. Meditacija je izvrsna u borbi protiv stresa. Dok sjedite i duboko di{ete polako izgovarajte samo jednu rije~ koja u vama izaziva dobra osje}anja.
Meditacija je izvrsna u borbi protiv stresa

1.Bekija je dio kadiluka koji je preostao Osmanskom carstvu? sma2.Li Harvi Osvald se slu`benoD`ona tra ubojicom predsjednika F. Kenedija?
bio je poznati engleski gusar? 3.Crnobradi, pravo ime Edvard Ti~,
1. TA^NO

Bekija preostatak nekada{njeg kadiluka
Bekija (baquiya) je ostatak, preostatak od ne~ega, dio kadiluka koji je preostao Osmanskom carstvu nakon razgrani~enja sa susjednim dr`avama. U hrvatskim zemljama postojale su tri bekije: Kostajni~ka i Novska, ustanovljene poslije Karlova~kog mira 1699. godine, te Imotska bekija nastala poslije Po`areva~kog mira 1718. godine. Imotska bekija i danas nosi taj naziv, a obuhvatala je podru~je od Ljubu{kog prema Imotskom (na slici), Klobuku i [irokom Brijegu.
2. TA^NO

Zdravije grickalice

Pripremite danas

Li Osvald zvani~ni ubica D`ona Kenedija
Ameri~ki marinac Li Harvi Osvald (Lee Harvey Oswald) se slu`beno smatra ubicom predsjednika D`ona F. Kenedija. Na dana{nji dan, 22. novembra 1963. godine u Teksasu snajperist sa {estog kata zgrade ispaljuje tri hica na kolonu automobila u kojoj je bio ameri~ki predjednik Kenedi, pri tome smrtno raniv{i Kenedija i ozljediv{i guvernera Texasa D`ona B. Konalija. Sat kasnije Osvald je uhi}en u kino dvorani lokalnog kina. Dana 24. novembra, kada ga je policija vodila iz gradskog zatvora u okru`ni zatvor Osvalda je pred TV kamerama smrtno ranio D`ek Rubi i to usred gomile policajaca i novinara. Posebna komisija, predvo|ena predsjednikom Vrhovnog suda Vorenom je u svom zaklju~ku 1964. godine ustvrdila da je Osvald djelovao sam. Godine 1979. povjerenstvo Kongresa SAD priznalo je da postoji mogu}nost zavjere i izjavilo kako tako|er postoji mogu}nosti da je u ubistvo umije{ana jo{ jedna osoba.
3. TA^NO

ips zamijenite {oljicom ]ufte na marokanski na~in ora{astih plodova
Ora{asti plodovi, kojima su se gostili jo{ stari Rimljani, zdrav su i vrlo va`an dodatak koji upotpunjuje okus mnogobrojnih jela. Orasi, bademi, lje{njaci, brazilski ora{~i}i i drugi plodovi obiluju vitaminom E - „eliksirom Orasi, lje{njaci, bademi obiluju vitaminom mladosti“, omega-3 E- eliksirom mladosti kiselinama va`nim za srce i krvo`ilni sistem, vitaminima kompleksa B te bitnim mineralima. Zbog visokog udjela masno}a ~esto ih nazivaju kalorijskim bombama. No njihova glavna masno}a je va`na oleinska kiselina, koju sadr`i i maslinovo ulje, a koja poma`e u sni`avanju lo{ega (LDL) holesterola u krvi. Stoga su ora{asti plodovi puno zdravija varijanta grickalica od ~ipsa, tortilja i {tapi}a, a preporu~uje se {oljica na dan.

Potrebno je: 800 g mljevenog june}eg mesa, 600 g paradajza iz konzerve, 180 g gra{ka iz konzerve, 2 manje tikvice, 1 glavica luka, 2 ka{i~ice suhog gro`|a, 1 ka{ika paradajz pirea, 4 ka{ike maslinovog ulja, pola ka{i~ice cimeta, 3 ka{i~ice karija, sok od pola limuna, 2 stabljike celera, so. Na~in pripreme: 1. Pomije{ati isjeckan luk, oprano suho gro`|e, meso, pire od paradajza i kari. Smjesu posoliti, izmije{ati i oblikovati dvadesetak }ufti. 2. Zagrijati dvije ka{ike ulja, pa pr`iti }ufte sa svih strana. 3. Nakon toga, odliti vi{ak masno}e, a onda dodati cimet, oguljen i krupno isje~en paradajz iz konzerve i sok od limuna. 4. Poklopiti i kuhati oko 30 minuta uz povremeno protresanje posude. 5. U posebnoj posudi propr`iti na preostalom ulju isjeckan celer i tikvice. Dodati gra{ak i dinstati dok povr}e ne omek{a, pa posoliti. 6. Prije poslu`enja u posudu sa jelom dodati povr}e i pa`ljivo izmije{ati.

INSEKT S RILICOM ODJEK, RAZLIJEGANJE ZVUKA IZDR@AVANJE, ALIMENTACIJA (arap.)

IME GLUMCA HARISA

RA[IRITI PROSTIRKU ”Order of RanPREKO dom Knights” ^EGA

KR[AN, ZGODAN

AMPER

N.R.

[UMSKI RADNIK

PISAC SAMOKOVLIJA

NE, NIJE (tur.)

MU[KO IME

Gdje je nestalo blago Crnobradog gusara
VODA IZ KISELOG KUPUSA MU[KO IME

OMJER BODOVA LITAR PRITOKA UNE OTOK U JADRANU ZENI^KI FUDBALSKI KLUB ”Low Insertion Force”

SAVEZ, UNIJA LJUBI^ASTA BOJA ITALIJA GR^KO SLOVO SLIKAR MURTI] NOVO MESTO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GLUMAC NA SLICI

DAKTILOSKOP, ODI, TAVA, BO, PRTLJAG, TIRE, LE, ELEMENAT, ASAK, ROLATI, TANJA RIBI^, K, ARARA, ATENA 2352

NETALENTIRANE OSOBE

MU[KO IME

METE@, ZBRKA

Crnobradi, pravo ime Edvard Ti~ (Blackbeard, pravo ime Edward Teach), bio je poznati engleski gusar. Vjerovatno je bio gusar na Antilima sve do 1716. godine. Sa svojim ratnim brodom, napadao je brodove kod obala Vird`inije i Karoline, a svoj plijen je dijelio sa guvernerom kolonije Sjeverne Karoline, koji mu je zauzvrat pru`ao za{titu. Ubila ga je engleska mornarica i njegovu glavu sa dugom crnom bradom prikovala za jarbol na pramcu. Prema legendi ostavio je veliko zakopano blago; ono nikada nije prona|eno i vjerovatno nikada nije ni postojalo. Umro je 22. novembra 1718., a godina ro|enja mu je nepoznata.

28

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Du­ l­Za­­ o­ i}a­i e im v Avdi}a:­I­dok­je­ Sa­ ­ ­e­ o­upr­ os­ raj v k br­ ­nim­pr­ ­ le­ i­ a oj ob m m u­vr­ u,­„Ro|eni“­ h }e­pr­ ­ i­ i­i­na­dnu­ ez m t
(Foto:­I.­Ro­ i}) z

PREMIJER LIGA BiH

D

o­ ro­je.­Za­ra­ li­ u­od­one b z k od­ pr­ ­e­ go­ i­ u,­ je­ e­ ja ij dn s n po­ u­ e­ o­ a­u­Pr­ ­ i­er­li­ l s z n em j gi­Bo­ ne­i­He­ ­ e­ o­ i­ e­za­ r{ena s rc g v n v je­ bez­ `rtava.­ Ni­e­ da­ ni­e­ bi­ o j j l ru`nih­ sce­ a,­ ali­ ipak­ mo`emo n ko­ sta­ i­ ­ ­ i­ da­ inci­ e­ ti­ ko­i­ su n t rat d n j se­ de{ava­ i,­ sre}om,­ ni­ u­ bi­ i­ na l s l ni­ ou­onih­ko­i­ a­smo­pr­ ­ e­ lih v jm ot k go­ i­ a­zna­ i­svje­ o~iti.­ dn l d Na­go­ e­{to­se­de­ i­ o­bi­ a­je­za­ j r sl l sta­ a­s­ku­ a­ tim­kr­ tom­na­Pe­ a­v k s s c ri,­ko­om­su­na­ i­a~i­[irokog­Br­ ­ j vj ije­ a,­ va­ jda,­ `eljeli­ ne­ o­ a­ ispr­ ­g l k g o vo­ i­ ­ ­ i,­ali­su­ispr­ ­ o­ i­ ­ ­ i­sa­ o c rat ov c ral m

Ago­ni­ja­Sa­r­a­je­va­i­Mo­sta­r­a­ca,­­­ re­ne­sa­nsa­u­Ba­njoj­Lu­ci­
Inci­ e­ a­a­ma­ je­ d n t n ne­ o­pr­ ­e­ lih­go­ i­ a­ g ot k dn l Sve­lo{iji­fu­ ba­ d l
ka­ nu­od­10.000­KM­za­svoj­klub z i­sa­ ve­uvr­ ­ a­na­svoj­ra~un­od­sv­l ed a­ og­ inte­ i­ e­ tni­eg­ `ivog­ bi}a­ u k lg n j dr`avi.­

Za­ r{ena­je­ e­ ja­ v s n po­u­ e­ o­ a­ l s z n

Gostuju}e pobjede
Na­ te­ ­ ­ u,­ bi­ o­ je­ re­ a­ i­ no ren l l tv o~eki­ a­ o,­s­tim­{to­je­za­ i­je`eno v n bl za~u|uju}e­mno­ o­go­ tu­u}ih­po­g s j bje­ a.­ Na­u­ pje{ni­i­ je­ bio­ Bo­ ­ c, d j s j ra ko­i­se,­na­ on­lo{eg­sta­ ­ a­se­ o­ e­i j k rt z n pr­ ­ je­ e­tr­ ­ e­ a,­pr­ ­ u­ io­i­na­ ­om n en r ob d r e­ ao­se­ ­ ­u­do­ r­ h­re­ u­ta­ a,­ko­i­d rij bi z l t j ma­je­ko­ ku­ ­ ­ ti­ a­po­ je­ ao­na n ren m b g do­ r­ h­pet­bo­ o­ a­ra­ li­ e. bi d v z k

Ipak,­klub­ko­i­je­bio­u­ce­ tru j n pa`nje,­ bi­o­ je­ Sa­ ­ ­e­ o.­ Na­a­ lji­ l raj v j v va­ o­ kao­ evr­ ­ sko,­ no­ o,­ pr­ ­ o­n op v ep ro|eno...­Sa­ ­ ­e­ o­se­str­ o­ la­ i­o raj v m g vl ra­ no­na­nos.­Ako­u­obzir­uzme­ v mo­~injenice­da­se­upr­ ­ a­ra­ pa­a av s l i­da­fu­ ba­e­ i­sko­ o­do­ lo­ no­ne­ d l r r s v ma­u­{ta­je­ ti,­onda­im­se­za­di­ ­ u j s ob dr­ ­ og­ mje­ ta­ tr­ ­ a­ du­ o­ o­ na­ ug s eb b k klo­ i­ i­ za­ nat~ovje~anske­ na­ o­ e nt p r ko­e­su­ulo`ili­u­to­i­ om­str­ ­ u.­ j lk es Ko­ i­ o­ ozbi­ jnog­ ka­ di­ a­ a lk l n d t za­ ti­ u­ u­ pr­ ­ sta­ lja,­ po­ a­ at­ }e t l ed v k z pr­ ­ je}e,­jer­je­pi­ a­ je­s­ka­ vom ol t n k }e­ ka­ r­ ­ skom­ i­ igra~kom­ sna­ d ov -

gom­u}i­u­na­ ta­ ak­se­ o­ e.­Dok s v z n aktu­ ­ ni­ pr­ ak­ @eljezni~ar­ bi­ el v lje`i­ do­ ru­ po­ u­ e­ o­ u­ dr`e}i b l s z n Bo­ ­ c­ na­ „pu{kometu“,­ mo­ ta­ ­ ra s rski­klu­ o­ i­do`ivje­ i­su­slom.­ b v l

Va{ar neznanja
Dok­ s­ Ve­ e`om­ to­ ba{­ i­ ne l ~udi­to­ i­ o,­jer­su­„Ro|eni“­u­pr­ lk o­ e­ le­dvi­e­de­ e­ i­e­pro`ivlja­ a­ t k j c nj v li­ ago­ i­u­ ka­ vu­ ma­ o­ ko­i­ klub nj k l j na­ svi­ e­ u­ do`ivlja­ a,­ sa­ Zr­ ­ j t v injskim­je­ipak­dr­ ­ a­pri~a.­Klub ug ko­i­ go­ i­ a­ a­ pr­ ­ sta­ lja­ pr­ ­j dn m ed v i mjer­ or­ a­ i­ a­ i­e­ na­ na{im­ pr­ ­ g nz cj o-

sto­ ­ ­ a,­ sr­ ­ ao­ se­ na­ po­ lje­ nje rim oz s d mje­ to­pr­ ­ i­e­ ­ i­ a{ke­bi­e­ e.­ s em j rl g j d Uku­ no­ko­ sta­ i­ ­ ­u}i,­gle­ a­p n t raj d li­smo­lo{­fu­ bal.­Za­ ­ ta­lo{.­Pr­ ­ d is emi­er­ li­ a­ Bo­ ne­ i­ He­ ­ e­ o­ i­ e j g s rc g v n sve­je­go­ a­i­go­ a.­^ak­i­ono­ma­ o r r l du­ ­ a­ ko­i­ su­ se­ mo­ li­ na­ va­ i el j g z t uta­ mi­ a­ a,­ po­ ta­ i­ su­ va{ar k c m s l anti­ a­ e­ a­ a­ i­ fu­ ba­ skog­ ne­ na­ t l n t d l z nja,­u­ko­em­je­sve­ma­ je­ono­ a j n g zbog­~ega­se­gle­ a­ ­ i­`ele­smr­ a­ d oc z va­ i­i­ki­ nu­ i­na­tr­ ­ i­ a­ a.­ t s t ib n m Pr­ ­ je}e?­Te{ko­da­}e­bi­ i­bo­ ol t lje­od­je­ e­ i,­ali...­sa­ o­ne­ a­ne s n m k M. T. bu­ e­`rtava.­ d

30
KO[ARKA Kriza nekada najtrofejnijeg sporta

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

sport

Klubovima odnose i ko{eve
Bosna, Cibona, Zvezda, Split... od evropskih titula do{li su na ivicu ga{enja
Ciboni `ele oduzeti Toranj (struja je ve} isklju~ena), Crvenoj zvezdi biv{i je igra~, kad ve} nema novca, odnio ko{eve, da imaju {ta, oteli bi i Bosni. U Zadru su sretni kad dan-dva ne stigne neka tu`ba i blokira ra~un, Union Olimpija je doskora bila zrela za katanac, tu`nu splitsku pri~u i slom trostrukog evropskog prvaka vi{e niko i ne spominje. Krizi se jedino, barem rezultatski, odupire Partizan... Kad se na to dodaju rastro{ne klupske uprave, jaka konkurencija u Evropi i sve slabiji rad sa mladima, dobije se dana{nji, komotno mo`emo re}i, jad i ~emer. - Problem je u odsustvu sistemskog rje{enja. Sport je ni~iji, ima malu ili nikakvu potporu dr`ave. Nedefiniran je interes i status ljudi koji rade u sportu, jer se sve svodi na ~isti entuzijazam tvrdi Mirsad \onlagi}, ~ovjek koji je u ko{arci vi{e od ~etiri decenije. Kao ~lan naju`ih rukovodstava Ko{arka{kog saveza BiH i Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Evropa), \onlagi} ka`e da bez „politi~ke potpore i ulaska poslovnih ljudi nema spasa“. - Kad ka`em bez politike, mislim na kategorizaciju sporta i sportista te odluka o tome koje klubove, a na
Ne{ovi}: Pogodio za produ`etak

Bh. ko{arka{i u Evropi

Ne{ovi} predvodio Budu}nost
Sjajnu partiju u 8. kolu NLB lige za ko{arka{e pru`io je Aleksej Ne{ovi} u dresu Budu}nosti protiv Zadra. Osim {to je u posljednjoj sekundi pogodio za produ`etak (86:86), plejmejker reprezentacije Bosne i Hercegovine bio je najzaslu`niji za trijumf Podgori~ana (105:92) sa 16 poena, po ~etiri skoka i asistencije te s tri ukradene lopte za 22 minute. Odli~an je bio u 7. kolu francuske lige Damir Krupalija (15 poena, 7 skokova), ~iji je Tulon slavio protiv Strazbura (85:77). U 5. kolu gr~ke lige Ikaros Bari{e Krasi}a (6) slavio je protiv Paneliniosa (68:61). Gostuju}i trijumf u 11. kolu ~e{ke lige ostvario je De~in Admira Ali}a (4) protiv Pardubica (69:68). U gostima je, me|utim, pora`ena Samara D`ej Ar Bremera (J. R., 10), od koje je bolji bio Nji`ni (68:87). U 15. kolu ukrajinske lige Dnjeproazot Ermina Jazvina (4) izgubio je od Politehnike (V. B.) (59:92).

Nedefiniran status
Sunovrat ko{arka{kih velikana s prostora biv{e Jugoslavije de{ava se, prakti~no, po istom obrascu. Od miljenika tada{njih vladaju}ih struktura, danas su ne`eljeni teret od kojeg su skoro svi digli ruke, prakti~no su do{li na ivicu ga{enja.

Sa me~a Bosne i Cibone: Evropski prvaci danas su samo teret

Zvezda rekorder
Prema podacima koji su spominjani u javnosti, rekordnih 12 miliona eura duguje Crvena zvezda. Cibona je na pribli`no 8,6, Zadar na 4,8... Na bh. terenu, Bosna je, prema nedavno objavljenim osnovu kriterija, finansirati da bi nas afirmirali na me|unarodnoj sceni. Kod nas evropski prvaci, Bosna u mu{koj i Jedinstvo u `enskoj konkurenciji, nemaju te potpore, barem je ja ne vidim. S druge strane, takva podr{ka mo`e se primijetiti kod [irokog i Igokee pa nije iznena|enje {to danas ova dva kluba vode glavnu rije~ u bh. ko{arci - ka`e \onlagi}. podacima na sjednici klupske Skup{tine, u dugovima u iznosu od pribli`no tri miliona maraka, mada se nezvani~no ~uje da su obaveze mnogo ve}e, samim tim {to svakog dana pristi`u novi ra~uni na naplatu. - Jedini je izlaz kvalitetan rad sa mladima, a da bi se to provelo u djelo, dr`ava mora po~eti i ulagati i kontrolirati ulo`ena sredstva. Tako|er, potrebno je zakonski stvoriti ambijent u kojem }e poslovni ljudi imati interes da finansiraju sport isti~e \onlagi}. Prema njegovom mi{ljenju, iako su krizna vremena, pravilnom raspodjelom mogao bi se napraviti odre|eni napredak. - Evo jedan konkretan primjer. Nekada je tuzlanski SOFK, koji je finansirao sport, imao bud`et u iznosu od sada{njih 14 miliona maraka. Danas, Tuzlanski kanton za sport izdvaja milion, a Bijeljina dva miliona maraka! Takva disproporcija je, zaista, te{ko razumljiva - rekao je \onlagi}.
E. JESENKOVI]

Dr`ava na ispitu
\onlagi} ka`e da je uspio izboriti da Ko{arka{ki savez BiH, umjesto ranije predvi|enog Evropskog prvenstva za juniorke, dobije organizaciju atraktivnijeg EP-a ko{arka{a do 20 godina u avgustu idu}e godine. - Odluka }e biti potvr|ena na sastanku FIBAe po~etkom decembra. To }e biti ispit ne samo za nas, u KSBiH, nego i za dr`avne strukture, jer je ovo manifestacija na kojoj }e u~estvovati ~ak 21 selekcija - ka`e \onlagi}.

Crnogorski ko{arka{i bez selektora

Vujo{evi} podnio ostavku
Selektor ko{arka{ke reprezentacije Crne Gore Du{ko Vujo{evi} podnio je ostavku, prenose agencije. Ovaj neo~ekivani potez nakon kvalifikacija u kojima je Crna Gora bez problema izborila plasman na zavr{nicu Evropskog prvenstva 2011. godine u Litvaniji, iskusni trener obrazlo`io je rije~ima da je „iscrpio snage i da mu je potreban odmor“. - Odluka o rastanku je moja incijativa. Posao koji smo imali, odradio sam punim intenzitetom i zato mi je neophodan odmor - rekao je 51-godi{nji stru~njak, koji nakon odlaska iz beogradskog Partizana od ove sezone vodi ruski CSKA.

\onlagi}: U sportu ne postoji sistem

Odliv talenata
Stvarati evropske prvake, kao {to su radili Split, Cibona, Bosna, Partizan... nekada je bilo mnogo lak{e. Doma}i propisi branili su igra~ima inozemni anga`man prije nego {to pre|u odre|enu dobnu granicu, a postojali su i me|unarodni limiti za strance. - Danas su pale sve zapreke te vrste pa interesi menad`era i roditelja maksimalno dolaze do izra`aja. Ovdje niko ne vidi perspektivu za svoju djecu. Klubovi i savezi nemaju dovoljno novca i te{ko je, skoro nemogu}e, sprije~iti odliv talenata - ka`e \onlagi}.

Stvoriti ambijent
U susjedstvu je sli~an primjer, iz drugog plana isko~ili su Zagreb, Cedevita, Hemofarm, FMP podr`ani ... finansijski jakim pojedincima. Ipak, \onlagi} smatra da projekti koji opstaju isklju~ivo na finansijama, bez vlastite igra~ke produkcije, te{ko mogu parirati Evropi.

Vujo{evi}: Neo~ekivan potez

Sa srbijanskim prvakom stigao je ove godine do finalnog turnira Eurolige. (E. J.)

Razmjena Toronta i Nju Orleansa

Majami posrnuo u Memfisu

Stojakovi} se seli u Kanadu
NBA klubovi Nju Orleans hornets i Toronto reptors dogovorili su razmjenu u kojoj }e petorica ko{arka{a promijeniti dresove, prenose ameri~ki mediji. Bek D`erid Bejlis (Jerryd Bayless) i krilo Predrag Stojakovi} prije}i }e u kanadske „Reptile“, dok }e „Str{ljenove“ poja~ati bekovi D`aret D`ek (Jarret Jack) i Markus Benks (Marcus Banks) te australski centar Dejvid Andersen (David). Najzvu~nije ime trejda je, svakako, 33-godi{nji Stojakovi}, tre}i najefikasniji Evropljanin u NBA historiji s 13.412 poena u 777 utakmica. Ispred su Nijemci Dirk Novicki (Nowitzki, 21.293) i Detlef [rempf (Schrempf, 15.761). Biv{i reprezentativac Srbije bilje`i prili~no skromnu sezonu (prosjek 14,8 minuta, 7,5 poena), ali }e u julu 2011. postati slobodan igra~ i automatski rasteretiti bud`et ekipe za 14,25 miliona dolara, kolika je njegova zarada u posljednjoj godi(E. J.) ni ugovora.

„Grizliji“ porazili D`ejmsa
Veliki favorit za NBA titulu Majami hit nastavio je s promjenjivim igrama (omjer 8-5 u sezoni). Rudi Gej (Rudy Gay) pogodio je preko Lebrona D`ejmsa (LeBron James) sa zvukom sirene za kraj ko{ kojim su doma}i Memfis grizlisi porazili „Vru}inu“ iz Floride (97:95). Gej je imao 15 i Zek Randolf (Zack Randolph) 21 za „Grizlije“. D`ejms, zvani~no najbolji NBA ko{arka{, zabilje`io je 29 poena i 11 asistencija za pora`ene. San Antonio sparsi razbili su Klivlend kavalirse (116:92) za desetu uzastopnu pobjedu i najbolji start u klupskoj historiji (11-1). Rezultati: Indijana - Orlando 86:90, [arlot - Feniks 123:105, Atlanta - Dalas 93:98, Memfis - Majami 97:95, Milvoki - Oklahoma 81:82, San Antonio - Klivlend 116:92, Denver - Nju D`ersi 107:103, Portland Juta 94:103, LA klipers (E. J.) Njujork 115:124.

D`ejms u duelu s Jangom (Memfis)

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

31

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

PREMIJER LIGA Sarajevo uspje{no zavr{ilo turbulentnu polusezonu

32

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

sport

33

Pred bordo timom neizvjesna zima
S obzirom na sve okolnosti, igra~i su zaslu`ili sve komplimente
Sarajevo je donijelo iz Vrap~i}a vrlo vrijednu pobjedu nad Vele`om, koja }e ga na prolje}e ostaviti u potjeri za naslovom prvaka. Tako to izgleda na papiru, jer tim s Ko{eva ima ne toliko nedosti`nih pet bodova manjka u odnosu na Borac. U praksi je, me|utim, veliko pitanje koliko su realna o~ekivanja da Sarajevo mo`e sti}i u ovom trenutku igra~ki, kadrovski i finansijski sna`niji Borac. ja~a, igra~i su ostavljali probleme u svla~ionici i na teren izlazili kao gladijatori. Ako je ko imao primjedbi na kvalitet igre, onda im, definitivno, niko nije mogao prigovoriti da nemaju `elju. Imali su je i previ{e. Sjetimo se revan{-utakmice Kupa BiH protiv [irokog Brijega, koja je odigrana u jeku obra~una klupskih struja, a u kojoj su fudbaleri u kalju`i Pecare ostavili rijeke znoja. Tako je bilo i u Mostaru. Uprkos svemu {to se de{ava, igra~i Sarajeva nadma{ili su sami sebe.

RAZGOVOR Sabahudin @ujo, predsjednik kluba s Grbavice

DKIDYMH]@Q SQDA@ AHSH A@Y@ Y@ S@KDMSHQ@MD ETCA@KDQD HY BHIDKD CQ?@UD
Najvi{e smo ulo`ili u stru~ni {tab i igra~ki kadar, dobrim rezultatima smo vratili interesiranje navija~a i sponzora, a sve zajedno donijelo je vi{estruko ve}i prihod nego proteklih godina, ka`e ~elnik „Plavih“

Obad prati napad Vele`a: Ovako vi{e ne ide

Vele` }e prezimiti kao fenjera{

Pritisak i o~ekivanja
Klub trenutno nema predsjednika i upravu, treneru se prijeti smr}u, dok samo oni fudbaleri s boljim pam}enjem mogu re}i kada su dobili pla}e. Mo`e li to biti ekipa za titulu? Te{ko. No, prema onome {to su pokazali, fudbaleri Sarajeva su, zaklju~no sa Mostarom, zaslu`ili sve komplimente. Sa slabijim sastavom nego pro{le sezone i konstantno izlo`eni pritisku rezultata, a nerijetko i uvredama i neralnim o~ekivanjima navi-

Katastrofa i sramota
- Mi smo i o~ekivali pobjedu, jer smo jedna od najboljih gostuju}ih ekipa u ligi. Vele` se bori za opstanak i nije bilo lako igrati protiv njih na lo{em terenu, ali smo mi u ovom trenutku ipak mnogo kvalitetniji - ka`e Branislav Arsenijevi}, koji je realizirao penal za kona~nih 2:1. Pred Sarajevom je neizvjesna zima. Treba na}i pre-

Povratak Sabahudina @uje na mjesto predsjednika Fudbalskog kluba @eljezni~ar obilje`ila je titula {ampiona i finale Kupa ve} u prvoj godini novog mandata, a „Plavi“ su i u ovoj sezoni kandidati za oba trofeja. Prvi ~ovjek kluba iz perioda od 2001. do 2003. godine napravio je pravi potez ~im je imenovan - za menad`era i trenera postavio je Amara Osima te vratio neke uspje{ne ljude iz rukovodstva, predvo|ene Nijazom Brkovi}em.

Liga {ampiona nije samo san
Nakon {to je imenovan za predsjednika, @ujo je izjavio kako }e @eljezni~ar u roku od nekoliko godina mo}i do}i do mjesta u grupi Lige {ampiona. Iako je utakmica protiv Hapoela pokazala da je @eljo jo{ daleko od toga, predsjednika optimizam ne napu{ta. - Liga {ampiona nije samo san. Istina je da treba jo{ dosta stvari da se poslo`i, ali i dalje smatram da u periodu od tri do pet godina @eljezni~ar mo`e do}i do grupnog takmi~enja - govori @ujo. pjeh i nije toliko kompliciran. - Najvi{e smo ulo`ili u stru~ni {tab i igra~ki kadar, dobrim rezultatima vratili smo interesiranje navija~a i sponzora, a sve zajedno donijelo je vi{estruko ve}i prihod nego proteklih godina. Jo{ ima mnogo prostora za napredak. @eljezni~ar je brend, trebamo pove}ati prihode od prodaje dresova, navija~kih rekvizita te biti baza za promoviranje talentiranih igra~a iz cijele dr`ave - ka`e prvi ~ovjek kluba s Grbavice. @ujo je govorio i o konkretnim ciframa. - [to se ti~e novca, tri miliona KM su dovoljna da se u Premijer ligi BiH bude u vrhu. Otprilike, to bi trebalo izgledati ovako, oko 400 hiljada od sponzora, 800 hiljada od ulaznica, od generalnog sponzora izme|u 300 i 500 hiljada, od vlasti oko 500 hiljada te od prodaje igra~e od 700 do 800 hiljada. Na svakoj od ovih stavki mo`e se napraviti i mnogo vi{e. Iako je na ovim prostorima uobi~ajeno da se za sve probleme okrivljuje neko drugi, posebno oni koji su nekada bili u klubu, @ujo ne `eli spominjati nikoga iz ranijih uprava „Plavih“.

Nema kraja agoniji „Ro|enih“
Slabi rezultati odraz su stanja u klubu, ka`e trener Obad
Subotnjim porazom, desetim ove sezone, Vele` je definitivno pao na dno premijerliga{ke tabele. U 15 kola Vele` je upisao tek ~etiri pobjede, a da stvar bude zanimljivija, od ~etiri, tri su upisane u prvih pet kola. Nakon trijumfa nad Olimpicom u gostima, Vele` je bio neprepoznatljiv. Od posljednjih 11 utakmica, {to u prvenstvu, {to u Kupu, „Ro|eni“ su pora`eni ~ak deset puta. Ovo je, definitivno, jedna od najgorih polusezona u historija kluba, ako ne i najgora. U posljednjem kolu i Sarajevo je uzelo tri boda u Vrap~i}ima, skoro na sli~an na~in kao {to su to uradili Zvijezda, @eljezni~ar i [iroki. Recept je vrlo jednostavan. Iz prve ozbiljnije akcije gosti povedu, a priliku da dotuku „Ro|ene“ do~ekaju u posljednjih 15-20 minuta. - Jednostavno, ovi su rezultati odraz stanja u klubu. Sve ono {to se doga|alo u Vele`u, ostavilo je traga na ekipi. Ne{to se hitno mora mijenjati, jer ovako vi{e ne ide - ka`e trener Adis Obad. A {ta ka`u brojevi? U sezoni 2008/2009 Vele` je tek u posljednjem kolu osigurao opstanak u dru{tvu najboljih, nakon jesenjeg dijela imao je 11 bodova, koje je osvojio kroz tri pobjede i dva remija. I tada, kao i sada, Vele` je imao neugodnu seriju, u kojoj je u prvih 11 utakmica osvojio svega ~etiri boda. Danas Vele` ima dva boda vi{e. Nakon ovako sumorne i te{ke jeseni, slikovito re~eno, danas sav optimizam navija~a mo`e stati u ta F. I. dva boda.

Prema{ili plan
- Kada smo osvojili duplu krunu 2001. godine, bio sam ~lan Predsjedni{tva, a prvi ~ovjek je bio Red`ad ]ati}. Zatim smo osvojili titulu, igrali finale Kupa 2002. godine, a 2003. bili smo drugi i osvojili Kup. Iako smo sada planirali samo izlazak u Evropu u prvoj sezoni, prema{ili smo plan. No, mo`e to jo{ i bolje - go-

Vare{anovi} jo{ nije odlu~io
Mirza Vare{anovi} izjavio je pro{le sedmice da }e poslije me~a s Vele`om saop}iti odluku o svojoj budu}nosti, ali to jo{ nije u~inio. Strateg bordo tima namjerava prvo razgovarati s ljudima koji su ostali u upravi pa onda saop}iti ho}e li ostati na mjestu trenera. Danas }e biti odr`an jo{ jedan sastanak, na kojem }e predsjednik Skup{tine Sarajeva Adnan Had`imuratovi} s potpredsjednicima kluba Mensudom Ba{i}em i D`evadom Be}irovi}em formirati radno tijelo, koje }e raditi na pripremi sjednice Skup{tine. Tijelo bi u narednom periodu trebalo prona}i kandidate za upravni odbor, nakon ~ega }e biti zakazana sjednica Skup{tine kluba.
Arsenijevi} u Vrap~i}ima: Pobjeda za kraj godine
(Foto: I. Rozi})

Borac pora`en u Trebinju

@ujo i Osim: Tandem za trofeje

vori Sabahudin @ujo. Prema rije~ima predsjednika „Plavih“, modul za us-

Banjalu~ani poklekli u fini{u
Prvi poraz na gostovanju fudbaleri Borca do`ivjeli su tek u posljednjem kolu jesenjeg dijela Premijer lige BiH. Tradicionalno neugodan teren u Trebinju jo{ jednom je ostao neosvojiva tvr|ava pa su izabranici trenera Vlade Jagodi}a morali da potpi{u kapitulaciju (1:2) iako su do 80. minute imali vodstvo od 1:0. - Velika je {teta {to nismo uspjeli da odigramo bar nerije{eno. I pored izuzetno lo{e igre u prvom poluvremenu, u kojem smo i Leotar i mi podbacili, iz iskustva sam znao da jedna prilika mo`e da odlu~i. Na poluvremenu smo napravili male korekcije u sredini, {to je urodilo plodom pa smo poveli iz opravdano dosu|enog jedanaesterca. No, u posljednjih deset minuta Leotar je svim mogu}im vrstama pritisaka nastojao da do|e do gola.

dsjednika, upravu i vidjeti kako podmiriti dugovanja prema igra~ima kako bi se sprije~io raspad ekipe. Arsenijevi} je prvi me|u njima, jer se njemu najvi{e i duguje. - Nadam se da }e na kormilo kluba do}i neko ko }e

mo}i preuzeti odgovornost. Situacija je katastrofalna. Klub nam duguje dosta novca. Sramota je da ovakav kolektiv nema ljude koji }e stati iza njega. Nadam se da }e se ubrzo ne{to promijeniti M. T. ka`e Arsenijevi}.

Pregovori o obnovi stadiona
Ideja o obnovi stadiona Grbavica traje ve} decenijama, a ove godine pojavili su se njema~ki investitori koji su bili zainteresirani za gradnju. - Dogovor s Nijemcima je propao, neki uvjeti su bili neprihvatljivi. Nove razgovore imat }emo u Ljubljani sa slovenskom firmom „Energoplan“. U ovu pri~u @eljezni~ar ne `eli i}i sam, pozvat }emo ~elne ljude Kantona Sarajevo i Op}ine Centar, jer Grbavica mora biti zajedni~ki interes svih nas, kao i Nogometnog saveza BiH, jer bi se na njoj trebale igrati reprezentativne utakmice - ka`e @ujo.

Jedna porodica
- @eljezni~ar je jedna porodica, na{ prljavi ve{ treba da ostane u klubu i da se tu rije{i, a ne da ga iznosimo u javnost i da ru{imo ugled koji je stvaran skoro 90 godina. @elim da gledam samo naprijed, u budu}nost, da budemo ja~i i bolji. Gre{ke se prave, gre{ke postoje, ali je bit da ih ispravimo i da ih ne ponavljamo - istakao je na krZ. [. aju @ujo.

I sa igra~em manje juri{ali na gol Zvijezde U prolje}e po novu titulu
Sloboda je na najbolji mogu}i na~in obilje`ila posljednje prvenstveno kolo prvog dijela sezone. Na vru}em subotnjem gostovanju u obli`njem Grada~cu savladali su doma}u Zvijezdu sa minimalnih 1:0. Tuzalci su sada, prakti~no, anulirali gubitak pet bodova na Tu{nju, jer je upravo toliko ekipa trenera Denisa Sadikovi}a donijela sa strane. - U Grada~cu smo igrali odlu~no i bez previ{e kalkulacija. Kada smo u 37. minuti ostali bez isklju~enog Merseda Malki}a, poru~io sam igra~ima da nema povla~enja i da juri{amo na pobjedu. Postavili smo se ofanzivno i takva taktika je urodila plodom - istakao je Sadikovi}. Ovaj strateg, o~ito, ima recept za dobar i kvalitetan rezultat. Njegovim dolaskom igra Slobode se u znatnoj mjeri promijenila i napredak je evidentan. U ~etiri prvenstvene utakmice Sadikovi} je ostvario tri pobjede i remizirao protiv Olimpica na Ko{evu. Za kratko vrijeme prona{ao je uspje{nu formulu kako da igra~e psiholo{ki digne i pripremi za svaku narednu utakmicu i ta se kombinacija potvrdila kao dobitna. Sadikovi} je naglasio da je za kratko vrijeme dobio svu potrebnu podr{ku ~elniE. M. ka kluba.

@eljezni~ar pobjedom okon~ao jesenji dio sezone

Detalj s Polica: Duel Andri}a (Leotar) i Grahovca (Borac)

Aktuelni prvak zaostaje pet bodova za liderom Borcem
@eljezni~ar je nakon pobjede nad Rudarom (4:2) okon~ao jesenji dio Premijer lige s 28 bodova, pet manje od lidera Borca. S obzirom na mnogo bolji raspored u proljetnom dijelu, na Grbavici se nadaju kako }e odbraniti titulu. - Pro{le godine bili smo {ampioni sa 61 bodom, pitanje je ho}e li to biti dovoljno. Borac ima, realno, te`i raspored od nas, a lani smo imali 25 nakon jeseni pa smo na kraju bili prvaci. Sigurno je da }e biti izuzetno neizvjesno, ~etiri ekipe }e se boriti za titulu - govori Amar Osim, trener @eljezni~ara. Zimske pripreme bit }e prilika da se ekipa konsolidira, uigra, a Osim se nada da u prolje}e ne}e biti pehova kao jesenas. - S obzirom na to {ta nam se de{avalo, ovo je super. Doslovno svi igra~i odbrane bili su povrije|eni, skoro svaku utakmicu bila je dru-

Dr`ali smo se do 81. minuta, a onda smo velikom nesmotreno{}u svoje u`e odbrane dozvolili rivalu da izjedna~i. Nakon toga, pogotovo u posljednjih pet minuta, doma}in je poja~ao pritisak, koji mi nismo izdr`ali, i Letoar

je golom iz penala osvojio cijeli plijen - isti~e Jagodi}. Uprkos porazu na Policama, Borac }e prezimiti na liderskoj poziciji s velikih pet bodova prednosti u odnosu na najve}e rivale Sarajevo i S. K. @eljezni~ar.

Leotar zablistao na kraju polusezone

Stojanovi} ~ovjek odluke
S utakmice na Grbavici: Popovi} u prilici
(Foto: S. Saletovi})

(Foto: T. Trojak)

„Plavi“ i dalje rekorderi
Iako se Borac serijom od 13 utakmica bez poraza po~eo pribli`avati rekordu @eljezni~ara iz sezone 2002/2003, poraz u Trebinju ugasio je tu mogu}nost. @eljo je od 9. novembra 2002. godine do 24. maja 2003. godine na 20 me~eva zaredom bio bez poraza, od toga devet puta u gostima.

Raca (Sloboda) intervenira ispred Tosunovi}a (Zvijezda)

ga postava nazad. Onda, u vi{e utakmica izgubili smo bodove iz ni~ega. Protiv Slobode, Slavije i Borca izgubimo iz jedne jedine {anse koju proti-

vnik napravi, i to isklju~ivo svojim gre{kama. Nedostajala nam je i serija, da uve`emo nekoliko dobrih rezultata, nadam se da }e u prolje}e biti toga - ka`e Osim. Z. [.

Fudbaleri Leotara ostvarili su veliku pobjedu savladav{i u subotu na Policama jesenjeg prvaka, ekipu Borca. Novi trener Trebinjaca Dragan Spai} postavio je u prvom poluvremenu dosta zatvorenu formaciju, sa samo isturenim Zoranom Rajovi}em, kako bi ispipao puls i snagu ekipe Borca.

Kada je na poluvremenu sagledao stanje na terenu, odmah je umjesto povrije|enog Ognjena Leki}a u igru uveo Nenada Stojanovi}a, {to mu se itekako isplatilo u fini{u utakmice, jer je nekada{nji golgeter Premijer lige BiH Stojanovi} sa dva pogotka donio trijumf, koji su prisutni navija~i

znali proslaviti. - Bila je ovo za nas veoma te{ka utakmica. Uspjeli smo preokrenuti rezultat u fini{u utakmice. U posljenje dvijetri utakmice na{ tim je prikazao onu igru kakvu je Leotar nekada imao i onako kako to od nas pri`eljkuju na{i vjerni navija~i - rekao je StojanoM. P . vi}.

(Foto: P. Mucovi})

Sloboda donijela bodove iz Grada~ca

PREMIJER LIGA Sarajevo uspje{no zavr{ilo turbulentnu polusezonu

32

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

sport

33

Pred bordo timom neizvjesna zima
S obzirom na sve okolnosti, igra~i su zaslu`ili sve komplimente
Sarajevo je donijelo iz Vrap~i}a vrlo vrijednu pobjedu nad Vele`om, koja }e ga na prolje}e ostaviti u potjeri za naslovom prvaka. Tako to izgleda na papiru, jer tim s Ko{eva ima ne toliko nedosti`nih pet bodova manjka u odnosu na Borac. U praksi je, me|utim, veliko pitanje koliko su realna o~ekivanja da Sarajevo mo`e sti}i u ovom trenutku igra~ki, kadrovski i finansijski sna`niji Borac. ja~a, igra~i su ostavljali probleme u svla~ionici i na teren izlazili kao gladijatori. Ako je ko imao primjedbi na kvalitet igre, onda im, definitivno, niko nije mogao prigovoriti da nemaju `elju. Imali su je i previ{e. Sjetimo se revan{-utakmice Kupa BiH protiv [irokog Brijega, koja je odigrana u jeku obra~una klupskih struja, a u kojoj su fudbaleri u kalju`i Pecare ostavili rijeke znoja. Tako je bilo i u Mostaru. Uprkos svemu {to se de{ava, igra~i Sarajeva nadma{ili su sami sebe.

RAZGOVOR Sabahudin @ujo, predsjednik kluba s Grbavice

DKIDYMH]@Q SQDA@ AHSH A@Y@ Y@ S@KDMSHQ@MD ETCA@KDQD HY BHIDKD CQ?@UD
Najvi{e smo ulo`ili u stru~ni {tab i igra~ki kadar, dobrim rezultatima smo vratili interesiranje navija~a i sponzora, a sve zajedno donijelo je vi{estruko ve}i prihod nego proteklih godina, ka`e ~elnik „Plavih“

Obad prati napad Vele`a: Ovako vi{e ne ide

Vele` }e prezimiti kao fenjera{

Pritisak i o~ekivanja
Klub trenutno nema predsjednika i upravu, treneru se prijeti smr}u, dok samo oni fudbaleri s boljim pam}enjem mogu re}i kada su dobili pla}e. Mo`e li to biti ekipa za titulu? Te{ko. No, prema onome {to su pokazali, fudbaleri Sarajeva su, zaklju~no sa Mostarom, zaslu`ili sve komplimente. Sa slabijim sastavom nego pro{le sezone i konstantno izlo`eni pritisku rezultata, a nerijetko i uvredama i neralnim o~ekivanjima navi-

Katastrofa i sramota
- Mi smo i o~ekivali pobjedu, jer smo jedna od najboljih gostuju}ih ekipa u ligi. Vele` se bori za opstanak i nije bilo lako igrati protiv njih na lo{em terenu, ali smo mi u ovom trenutku ipak mnogo kvalitetniji - ka`e Branislav Arsenijevi}, koji je realizirao penal za kona~nih 2:1. Pred Sarajevom je neizvjesna zima. Treba na}i pre-

Povratak Sabahudina @uje na mjesto predsjednika Fudbalskog kluba @eljezni~ar obilje`ila je titula {ampiona i finale Kupa ve} u prvoj godini novog mandata, a „Plavi“ su i u ovoj sezoni kandidati za oba trofeja. Prvi ~ovjek kluba iz perioda od 2001. do 2003. godine napravio je pravi potez ~im je imenovan - za menad`era i trenera postavio je Amara Osima te vratio neke uspje{ne ljude iz rukovodstva, predvo|ene Nijazom Brkovi}em.

Liga {ampiona nije samo san
Nakon {to je imenovan za predsjednika, @ujo je izjavio kako }e @eljezni~ar u roku od nekoliko godina mo}i do}i do mjesta u grupi Lige {ampiona. Iako je utakmica protiv Hapoela pokazala da je @eljo jo{ daleko od toga, predsjednika optimizam ne napu{ta. - Liga {ampiona nije samo san. Istina je da treba jo{ dosta stvari da se poslo`i, ali i dalje smatram da u periodu od tri do pet godina @eljezni~ar mo`e do}i do grupnog takmi~enja - govori @ujo. pjeh i nije toliko kompliciran. - Najvi{e smo ulo`ili u stru~ni {tab i igra~ki kadar, dobrim rezultatima vratili smo interesiranje navija~a i sponzora, a sve zajedno donijelo je vi{estruko ve}i prihod nego proteklih godina. Jo{ ima mnogo prostora za napredak. @eljezni~ar je brend, trebamo pove}ati prihode od prodaje dresova, navija~kih rekvizita te biti baza za promoviranje talentiranih igra~a iz cijele dr`ave - ka`e prvi ~ovjek kluba s Grbavice. @ujo je govorio i o konkretnim ciframa. - [to se ti~e novca, tri miliona KM su dovoljna da se u Premijer ligi BiH bude u vrhu. Otprilike, to bi trebalo izgledati ovako, oko 400 hiljada od sponzora, 800 hiljada od ulaznica, od generalnog sponzora izme|u 300 i 500 hiljada, od vlasti oko 500 hiljada te od prodaje igra~e od 700 do 800 hiljada. Na svakoj od ovih stavki mo`e se napraviti i mnogo vi{e. Iako je na ovim prostorima uobi~ajeno da se za sve probleme okrivljuje neko drugi, posebno oni koji su nekada bili u klubu, @ujo ne `eli spominjati nikoga iz ranijih uprava „Plavih“.

Nema kraja agoniji „Ro|enih“
Slabi rezultati odraz su stanja u klubu, ka`e trener Obad
Subotnjim porazom, desetim ove sezone, Vele` je definitivno pao na dno premijerliga{ke tabele. U 15 kola Vele` je upisao tek ~etiri pobjede, a da stvar bude zanimljivija, od ~etiri, tri su upisane u prvih pet kola. Nakon trijumfa nad Olimpicom u gostima, Vele` je bio neprepoznatljiv. Od posljednjih 11 utakmica, {to u prvenstvu, {to u Kupu, „Ro|eni“ su pora`eni ~ak deset puta. Ovo je, definitivno, jedna od najgorih polusezona u historija kluba, ako ne i najgora. U posljednjem kolu i Sarajevo je uzelo tri boda u Vrap~i}ima, skoro na sli~an na~in kao {to su to uradili Zvijezda, @eljezni~ar i [iroki. Recept je vrlo jednostavan. Iz prve ozbiljnije akcije gosti povedu, a priliku da dotuku „Ro|ene“ do~ekaju u posljednjih 15-20 minuta. - Jednostavno, ovi su rezultati odraz stanja u klubu. Sve ono {to se doga|alo u Vele`u, ostavilo je traga na ekipi. Ne{to se hitno mora mijenjati, jer ovako vi{e ne ide - ka`e trener Adis Obad. A {ta ka`u brojevi? U sezoni 2008/2009 Vele` je tek u posljednjem kolu osigurao opstanak u dru{tvu najboljih, nakon jesenjeg dijela imao je 11 bodova, koje je osvojio kroz tri pobjede i dva remija. I tada, kao i sada, Vele` je imao neugodnu seriju, u kojoj je u prvih 11 utakmica osvojio svega ~etiri boda. Danas Vele` ima dva boda vi{e. Nakon ovako sumorne i te{ke jeseni, slikovito re~eno, danas sav optimizam navija~a mo`e stati u ta F. I. dva boda.

Prema{ili plan
- Kada smo osvojili duplu krunu 2001. godine, bio sam ~lan Predsjedni{tva, a prvi ~ovjek je bio Red`ad ]ati}. Zatim smo osvojili titulu, igrali finale Kupa 2002. godine, a 2003. bili smo drugi i osvojili Kup. Iako smo sada planirali samo izlazak u Evropu u prvoj sezoni, prema{ili smo plan. No, mo`e to jo{ i bolje - go-

Vare{anovi} jo{ nije odlu~io
Mirza Vare{anovi} izjavio je pro{le sedmice da }e poslije me~a s Vele`om saop}iti odluku o svojoj budu}nosti, ali to jo{ nije u~inio. Strateg bordo tima namjerava prvo razgovarati s ljudima koji su ostali u upravi pa onda saop}iti ho}e li ostati na mjestu trenera. Danas }e biti odr`an jo{ jedan sastanak, na kojem }e predsjednik Skup{tine Sarajeva Adnan Had`imuratovi} s potpredsjednicima kluba Mensudom Ba{i}em i D`evadom Be}irovi}em formirati radno tijelo, koje }e raditi na pripremi sjednice Skup{tine. Tijelo bi u narednom periodu trebalo prona}i kandidate za upravni odbor, nakon ~ega }e biti zakazana sjednica Skup{tine kluba.
Arsenijevi} u Vrap~i}ima: Pobjeda za kraj godine
(Foto: I. Rozi})

Borac pora`en u Trebinju

@ujo i Osim: Tandem za trofeje

vori Sabahudin @ujo. Prema rije~ima predsjednika „Plavih“, modul za us-

Banjalu~ani poklekli u fini{u
Prvi poraz na gostovanju fudbaleri Borca do`ivjeli su tek u posljednjem kolu jesenjeg dijela Premijer lige BiH. Tradicionalno neugodan teren u Trebinju jo{ jednom je ostao neosvojiva tvr|ava pa su izabranici trenera Vlade Jagodi}a morali da potpi{u kapitulaciju (1:2) iako su do 80. minute imali vodstvo od 1:0. - Velika je {teta {to nismo uspjeli da odigramo bar nerije{eno. I pored izuzetno lo{e igre u prvom poluvremenu, u kojem smo i Leotar i mi podbacili, iz iskustva sam znao da jedna prilika mo`e da odlu~i. Na poluvremenu smo napravili male korekcije u sredini, {to je urodilo plodom pa smo poveli iz opravdano dosu|enog jedanaesterca. No, u posljednjih deset minuta Leotar je svim mogu}im vrstama pritisaka nastojao da do|e do gola.

dsjednika, upravu i vidjeti kako podmiriti dugovanja prema igra~ima kako bi se sprije~io raspad ekipe. Arsenijevi} je prvi me|u njima, jer se njemu najvi{e i duguje. - Nadam se da }e na kormilo kluba do}i neko ko }e

mo}i preuzeti odgovornost. Situacija je katastrofalna. Klub nam duguje dosta novca. Sramota je da ovakav kolektiv nema ljude koji }e stati iza njega. Nadam se da }e se ubrzo ne{to promijeniti M. T. ka`e Arsenijevi}.

Pregovori o obnovi stadiona
Ideja o obnovi stadiona Grbavica traje ve} decenijama, a ove godine pojavili su se njema~ki investitori koji su bili zainteresirani za gradnju. - Dogovor s Nijemcima je propao, neki uvjeti su bili neprihvatljivi. Nove razgovore imat }emo u Ljubljani sa slovenskom firmom „Energoplan“. U ovu pri~u @eljezni~ar ne `eli i}i sam, pozvat }emo ~elne ljude Kantona Sarajevo i Op}ine Centar, jer Grbavica mora biti zajedni~ki interes svih nas, kao i Nogometnog saveza BiH, jer bi se na njoj trebale igrati reprezentativne utakmice - ka`e @ujo.

Jedna porodica
- @eljezni~ar je jedna porodica, na{ prljavi ve{ treba da ostane u klubu i da se tu rije{i, a ne da ga iznosimo u javnost i da ru{imo ugled koji je stvaran skoro 90 godina. @elim da gledam samo naprijed, u budu}nost, da budemo ja~i i bolji. Gre{ke se prave, gre{ke postoje, ali je bit da ih ispravimo i da ih ne ponavljamo - istakao je na krZ. [. aju @ujo.

I sa igra~em manje juri{ali na gol Zvijezde U prolje}e po novu titulu
Sloboda je na najbolji mogu}i na~in obilje`ila posljednje prvenstveno kolo prvog dijela sezone. Na vru}em subotnjem gostovanju u obli`njem Grada~cu savladali su doma}u Zvijezdu sa minimalnih 1:0. Tuzalci su sada, prakti~no, anulirali gubitak pet bodova na Tu{nju, jer je upravo toliko ekipa trenera Denisa Sadikovi}a donijela sa strane. - U Grada~cu smo igrali odlu~no i bez previ{e kalkulacija. Kada smo u 37. minuti ostali bez isklju~enog Merseda Malki}a, poru~io sam igra~ima da nema povla~enja i da juri{amo na pobjedu. Postavili smo se ofanzivno i takva taktika je urodila plodom - istakao je Sadikovi}. Ovaj strateg, o~ito, ima recept za dobar i kvalitetan rezultat. Njegovim dolaskom igra Slobode se u znatnoj mjeri promijenila i napredak je evidentan. U ~etiri prvenstvene utakmice Sadikovi} je ostvario tri pobjede i remizirao protiv Olimpica na Ko{evu. Za kratko vrijeme prona{ao je uspje{nu formulu kako da igra~e psiholo{ki digne i pripremi za svaku narednu utakmicu i ta se kombinacija potvrdila kao dobitna. Sadikovi} je naglasio da je za kratko vrijeme dobio svu potrebnu podr{ku ~elniE. M. ka kluba.

@eljezni~ar pobjedom okon~ao jesenji dio sezone

Detalj s Polica: Duel Andri}a (Leotar) i Grahovca (Borac)

Aktuelni prvak zaostaje pet bodova za liderom Borcem
@eljezni~ar je nakon pobjede nad Rudarom (4:2) okon~ao jesenji dio Premijer lige s 28 bodova, pet manje od lidera Borca. S obzirom na mnogo bolji raspored u proljetnom dijelu, na Grbavici se nadaju kako }e odbraniti titulu. - Pro{le godine bili smo {ampioni sa 61 bodom, pitanje je ho}e li to biti dovoljno. Borac ima, realno, te`i raspored od nas, a lani smo imali 25 nakon jeseni pa smo na kraju bili prvaci. Sigurno je da }e biti izuzetno neizvjesno, ~etiri ekipe }e se boriti za titulu - govori Amar Osim, trener @eljezni~ara. Zimske pripreme bit }e prilika da se ekipa konsolidira, uigra, a Osim se nada da u prolje}e ne}e biti pehova kao jesenas. - S obzirom na to {ta nam se de{avalo, ovo je super. Doslovno svi igra~i odbrane bili su povrije|eni, skoro svaku utakmicu bila je dru-

Dr`ali smo se do 81. minuta, a onda smo velikom nesmotreno{}u svoje u`e odbrane dozvolili rivalu da izjedna~i. Nakon toga, pogotovo u posljednjih pet minuta, doma}in je poja~ao pritisak, koji mi nismo izdr`ali, i Letoar

je golom iz penala osvojio cijeli plijen - isti~e Jagodi}. Uprkos porazu na Policama, Borac }e prezimiti na liderskoj poziciji s velikih pet bodova prednosti u odnosu na najve}e rivale Sarajevo i S. K. @eljezni~ar.

Leotar zablistao na kraju polusezone

Stojanovi} ~ovjek odluke
S utakmice na Grbavici: Popovi} u prilici
(Foto: S. Saletovi})

(Foto: T. Trojak)

„Plavi“ i dalje rekorderi
Iako se Borac serijom od 13 utakmica bez poraza po~eo pribli`avati rekordu @eljezni~ara iz sezone 2002/2003, poraz u Trebinju ugasio je tu mogu}nost. @eljo je od 9. novembra 2002. godine do 24. maja 2003. godine na 20 me~eva zaredom bio bez poraza, od toga devet puta u gostima.

Raca (Sloboda) intervenira ispred Tosunovi}a (Zvijezda)

ga postava nazad. Onda, u vi{e utakmica izgubili smo bodove iz ni~ega. Protiv Slobode, Slavije i Borca izgubimo iz jedne jedine {anse koju proti-

vnik napravi, i to isklju~ivo svojim gre{kama. Nedostajala nam je i serija, da uve`emo nekoliko dobrih rezultata, nadam se da }e u prolje}e biti toga - ka`e Osim. Z. [.

Fudbaleri Leotara ostvarili su veliku pobjedu savladav{i u subotu na Policama jesenjeg prvaka, ekipu Borca. Novi trener Trebinjaca Dragan Spai} postavio je u prvom poluvremenu dosta zatvorenu formaciju, sa samo isturenim Zoranom Rajovi}em, kako bi ispipao puls i snagu ekipe Borca.

Kada je na poluvremenu sagledao stanje na terenu, odmah je umjesto povrije|enog Ognjena Leki}a u igru uveo Nenada Stojanovi}a, {to mu se itekako isplatilo u fini{u utakmice, jer je nekada{nji golgeter Premijer lige BiH Stojanovi} sa dva pogotka donio trijumf, koji su prisutni navija~i

znali proslaviti. - Bila je ovo za nas veoma te{ka utakmica. Uspjeli smo preokrenuti rezultat u fini{u utakmice. U posljenje dvijetri utakmice na{ tim je prikazao onu igru kakvu je Leotar nekada imao i onako kako to od nas pri`eljkuju na{i vjerni navija~i - rekao je StojanoM. P . vi}.

(Foto: P. Mucovi})

Sloboda donijela bodove iz Grada~ca

34

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

35

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

OBAVJE[TENJE
MERSIJA DELI], dipl. ing. polj., branit }e magistarski rad pod naslovom: „Optere}enje ~okota okcima na prinos i kvalitet gro`|a kod sorte Viktoria na lokalitetu Nerezi“ dana 22. 12. 2010. godine u 12 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8.

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK U Moskvi zavr{en SP u brzopoteznom {ahu

Aronjan svjetski prvak
Azerbejd`anac Rad`abov drugi, Norve`anin Karlsen tre}eplasirani
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
Nakon zavr{etka Memorijalnog turnira Mihaila Talja, u Moskvi je odr`ano i Svjetsko prvenstvo u brzopoteznom {ahu, a naslov je, nakon trodnevnih uzbu|enja i vrhunskih borbi, pripao ermenskom velemajstoru Levonu Aronjanu. ve`anin Magnus Karlsen (Carlsen) zavr{io na tre}em mjestu s poenom zaostatka. Poslije pobjede na Memorijalu Talja, ovo je novi uspjeh Aronjana i jo{ jedna potvrda da je u vrhunskoj formi. Ina~e, u~e{}e na ovom atraktivnom turniru uzelo je 20 {ahista, koji su odigrali dvokru`ni Bergerov turnir, dakle, punih 38 kola. Tempo igre bio je tri minute po igra~u uz vremenski bonus od dvije sekunde za svaki odigrani potez. Sastav Prvenstva bio je impozantan, osam u~esnika Memorijala Talja, potom igra~i koji su pro{li kvalifikacije za vrijeme Aeroflot opena te specijalno pozvani igra~i, me|u njima pro{logodi{nji prvak svijeta Karslen.
Dizdarevi}: Pokazao najvi{e na Vla{i}u

Movsesjan podbacio
Kona~ni poredak: Aronjan 24,5 poena, Rad`abov 24, Karlsen 23,5, Geljfand i Nakamura po 21,5, Karjakin i Kramnik po 20,5, Mamedjarov i Svidler po 19,5, Eljanov i Gri{~uk po 19, Mamedov, Nepomnji{~ij i Lagriv po 18, Movsesjan i Andrejkin po 17,5, Gra~ev 16,5, Sav~enko 15,5, Karauna 13,5, Ponomarjov 12,5.

Zavr{eno Otvoreno prvenstvo [S FBiH

Dizdarevi} odbranio naslov najboljeg
Bori} drugi, Trkulja tre}i
Proslavljeni bh. velemajstor Emir Dizdarevi} zaslu`eno je odbranio naslov prvaka na 4. otvorenom prvenstvu [ahovskog saveza Federacije BiH, koje je proteklih dana odr`ano na Vla{i}u. Drugo i tre}e mjesto pripalo je me|unarodnim majstorima Muhamedu Bori}u i Goranu Trkulji. Na turniru je u~estvovalo 26 {ahista, a relativno mali odziv rezultat je poklapanja turnira i Bajrama. Odigrano je sedam kola po {vicarskom sistemu uz tempo igre od 90 minuta po igra~u i bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Nagradni fond iznosio je 3.750 KM, a raspore|en je na {est glavnih i devet specijalnih nagrada. Uvjeti za igru bili su idealni zahvaljuju}i tehni~kom organizatoru, motelu FIS. Sudijski posao odli~no su obavili Milivoje [u{i} i Mirza Miralem, me|unarodne sudije FIDE iz Sarajeva. Kona~ni poredak: Dizdarevi} 5,5, Bori} i Trkulja po 5, Bu}an, Muji}, Uro{evi}, Bandi}, Had`ovi} i Bajramovi} po 4,5...

Vrhunska forma
On je sakupio 24,5 poena, pola vi{e od drugoplasiranog Azerbejd`anca Teimoura Rad`abova, dok je Nor-

Aronjan: Ermenac pokazao najvi{e

Izabrane partije
Brki} - Leni} (Carro-Kan)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6 5.Le2 c5 6.Le3 cxd4 7.Sxd4 Se7 8.c4 Sbc6 9.Da4 dxc4 10.Sa3 Sd5 11.Sxc6 Dd7 12.Sxc4 bxc6 13.0-0 Le7 14.Tfd1 0-0 15.Sa5 Dc7 16.Sxc6 Sxe3 17.Sxe7+ Dxe7 18.fxe3 Tab8 19.Td7 Dc5 20.Dxa7 Dc2 21.Lf3 Txb2 22.Tb7 Txb7 23.Dxb7 Dc3 24.Tf1 Dxe3+ 25.Kh1 Dxe5 26.a4 g5 27.h3 Ld3 28.Tc1 Kg7 29.Da7 Tb8 30.a5 Tb2 31.Dc7 Dxc7 32.Txc7 Ta2 33.Ta7 Kg6 34.Lc6 f5 35.Lb7 h5 36.Ta8 Kf6 37.a6 Ta1+ 38.Kh2 h4 39.a7 Ke5 40.Ld5 Le4 41.Lxe4 fxe4 42.Tg8 Txa7 43.Txg5+ Kd4 44.Tg6 Ta6 45.Tg8 e3 46.Td8+ Ke5 0-1 33.Da4 Te6 34.Dh4 Dg7 35.a3 h5 36.Dc4 Tbe8 37.Kb1 Se5 38.Dd4 Sg4 39.Dxg7+ Kxg7 40.Thf1 c6 41.Ka2 g5 42.b4 axb4 43.axb4 Kg6 44.Td2 Th8 45.f3 Se3 46.Te1 h4 47.gxh4 Txh4 48.Sd1 f4 49.Tde2 Th8 50.Sxe3 The8 51.Kb2 Txe3 52.Txe3 fxe3 53.Kc1 Kf5 54.Tg1 Kf4 55.Kd1 Td8+ 56.Ke1 Td2 57.Tg4+ Kxf3 58.Txg5 Txc2 59.Tf5+ Ke4 60.Tf8 Tc4 61.Tc8 Kd3 62.Td8+ Td4 63.Tb8 Td6 64.b5 c5 65.b6 c4 66.b7 Td7 67.Kd1 e2+ 68.Ke1 c3 69.Te8 Txb7 70.Td8+ Kc2 71.Kxe2 Kb2 72.Th8 0-1 Ld4 40.Lc4 Tc5 41.Th3 d5 42.La6 Kg7 43.Lb7 e4 44.Th1 Lc3 45.Td1 e3 46.La6 Ld2 47.Kb2 d4 0-1

Predojevi} - Tate (Sicilijanka)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3 cxd4 5.Sxd4 a6 6.Le3 e5 7.Sf3 Le7 8.Lc4 0-0 9.0-0 Le6 10.Lb3 Sc6 11.De2 Sa5 12.Tfd1 Sxb3 13.axb3 Dc7 14.Lg5 Sh5 15.Se1 Lxg5 16.Dxh5 Lh6 17.Dh4 f5 18.Sd5 Lxd5 19.Txd5 fxe4 20.Dxe4 Tf4 21.De2 Taf8 22.Sd3 T4f6 23.c4 Db6 24.b4 g6 25.Td1 Dc6 26.b3 b5 27.De4 bxc4 28.bxc4 Da4 29.Tf1 Dc2 30.f3 Ld2 31.c5 dxc5 32.bxc5 a5 33.Td7 T8f7 34.Dd5 Le3+ 35.Kh1 Ld4 36.Txf7 Txf7 37.Sxe5 Lxe5 38.Dxe5 a4 39.De8+ Kg7 40.De5+ Kg8 41.Da1 Dxc5 42.Dxa4 Dc6 43.h3 Kg7 44.De4 Df6 45.Te1 h5 46.De8 Df4 1-0

18.e5 Se8 19.Sf5 Sc7 20.Ta1 Se6 21.Lg3 Dd7 22.Kh1 Tae8 23.c3 f6 24.Sxe7+ Dxe7 25.Lh4 g5 26.exf6 Txf6 27.Lg3 Tf5 28.Te1 Df6 29.cxb4 Sxb4 30.Se5 Sf4 31.Sd7 Txe1+ 32.Dxe1 De6 33.Sxc5 Dxe1+ 34.Txe1 Sfxd3 35.Sxd3 Sxd3 36.Ta1 Sxb2 37.Kg1 Sc4 38.Lf2 Kf7 39.Tb1 Tf6 40.Tb7+ Kg6 41.Ld4 Tf4 42.Lf2 Sd2 43.Tb6+ Tf6 44.Tb7 Tc6 45.Le3 Se4 46.h3 h5 47.Kf1 1-0

Kramnik - Gri{~uk (Damina indijka)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.Lg2 d5 6.Dc2 0-0 7.e3 b6 8.cxd5 exd5 9.Se2 La6 10.Sbc3 c5 11.0-0 Sc6 12.Da4 Lb7 13.dxc5 bxc5 14.Tfd1 Sb4 15.Sb5 a6 16.Sbd4 cxd4 17.Sxd4 a5 18.Lc3 De8 19.Dxe8 Tfxe8 20.a3 Sc6 21.Sb5 Tac8 22.Lxf6 gxf6 23.Lxd5 La8 24.e4 Ted8 25.Kg2 Kf8 26.Tac1 Se5 27.Sc7 Lxd5 28.Sxd5 Sc4 29.b4 axb4 30.axb4 Sa3 31.Ta1 Sb5 32.Ta5 Sc3 33.Sxe7 Sxd1 34.Sxc8 Txc8 35.Ta2 Tb8 36.Td2 Sc3 37.Td4 Sa2 38.Td6 Kg7 39.h4 Txb4 40.f3 Sc3 41.Kh3 Tb7 42.Td3 Sa4 43.Kg4 Sc5 44.Td5 Se6 45.f4 Tb4 46.e5 fxe5 47.Txe5 h6 48.Kh5 Tb3 49.f5 Sf8 50.g4 Sd7 0-1

Haznedarolu - Ko`ul (Sicilijanka)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Ld7 9.f4 b5 10.Lxf6 gxf6 11.Kb1 h5 12.Sxc6 Lxc6 13.De3 De7 14.Ld3 Da7 15.De1 Le7 16.f5 Dc5 17.Se2 e5 18.Sc3 b4 19.Sd5 Lxd5 20.exd5 a5 21.De2 Ld8 22.Lb5+ Ke7 23.Lc6 Tb8 24.Td3 Dc4 25.b3 Dc5 26.Tc1 Lb6 27.c3 Df2 28.Dxf2 Lxf2 29.Tf3 Lc5 30.h3 Thg8 31.Tc2 h4 32.cxb4 axb4 33.Tc4 Txg2 34.Txh4 Tbg8 35.Lb5 Td2 36.Tg4 Txg4 37.hxg4 Txd5 38.Th3 Kf8 39.Td3

Zavr{en Open „Mediteran 2017“ u Rijeci

Stevi} pobjednik, Predojevi} peti
U Rijeci je zavr{en Open turnir „Mediteran 2017“, sastavljen od dva turnira. Na ja~em, A-turniru u~estvovalo je 46 u~esnika iz 14 zemalja, a prvi nosilac bio je na{ Borki Predojevi}, koji je zavr{io takmi~enje na petom mjestu. Pobjedu na turniru odnio je hrvatski velemajstor Hrvoje Stevi}, koji u Bosni i Hercegovini ve} dugo nastupa za Biha}. On je sakupio 6,5 poena, koliko je imao i Zdenko Ko`ul, ali je Stevi} imao bolje dopunske kriterije. Predojevi} je za pola poena zaostao za pobjednicima, a dr-

Jilmaz - Kurajica (Skandinavka)
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 4.d4 Sf6 5.Sf3 g6 6.Lg5 Lg7 7.Dd2 00 8.0-0-0 a6 9.Lf4 Dd8 10.h4 b5 11.h5 b4 12.Sa4 Sxh5 13.Lh6 Dd6 14.Lxg7 Kxg7 15.Se5 f6 16.Sc4 Df4 17.Se3 e5 18.g3 Dxd4 19.De2 Da7 20.Lg2 Lb7 21.Lxb7 Dxb7 22.Sc5 Dc6 23.Dc4 Kh8 24.Dxb4 a5 25.Da3 Te8 26.Sd5 f5 27.Dc3 Sf6 28.Sxf6 Dxf6 29.Df3 e4 30.Df4 Df7 31.Sxe4 Sc6 32.Sc3 Tab8

Karlsen - Svidler ([panjolka)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.d3 b5 7.Lb3 d6 8.a4 Ld7 9.Sc3 Sa5 10.La2 b4 11.Se2 c5 12.Sd2 Le6 13.f4 Lxa2 14.Txa2 0-0 15.Sf3 Sc6 16.Sg3 exf4 17.Lxf4 d5

Historija borbe za naslov svjetskog prvaka (1)

Austrijanac [tajnic osvojio prvu titulu
U po~etku je vladao svojevrstan sistem {ahovske apsolutne monarhije
Stevi}: Nastupa za Biha}

ugi na{ predstavnik, velemajstor Bojan Kurajica je sa 5,5 poena na 13. mjestu.

Problem broj 491 S. Puškin, 1970

Studija broj 491 J. Behting, 1893

Mat u tri poteza Bijeli vu~e i dobiva

Problem 490: 1.Lc2 a6 (1...a5 2.La4 Kxa4 3.Dc4#) 2.Sa3 a5 (2...Kxa3 3.Db3#) 3.Dd6# 1-0

Studija 490: 1.Kh7 h4 2.Kg6 h3 3.Kg5 h2 4.Kg4 h1D 5.Kg3 1-0

[ahovski svijet dobio je svog prvaka 1886. godine, a naslov i mjesto u historiji pripali su Austrijancu Vilhelmu [tajnicu (Wilhelm Steinitz). Grupa ljubitelja {aha iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava sakupila je novac i u Njujorku organizirala me~ dvojice tada najistaknutijih svjetskih igra~a [tajnica i Nijemca Johana Cukertorta (Johannesa Zuckertorta). Me~ je igran na deset pobjeda, a remiji se nisu ra~unali. [tajnic je pobijedio s 10:5 i progla{en je svjetskim prvakom. Od tada pa do smrti ~etvrtog prvaka svijeta Aleksandra Aljehina vladao je svojevrstan sistem {ahovske apsolutne monarhije. Prvaci svijeta ustanovili su sistem nalik onome u boksu, povremeno su branili svoju ti-

tulu, a ako bi izaziva~ pobijedio, postao bi prvak. No, nije bilo formalnih kriterija ko mo`e biti izaziva~. U na~elu, svako ko se istakne pobjedom na barem jednom velikom me|unarodnom turniru, mogao je prvaku poslati izazov. Svjetski prvak imao je privilegiju da postavlja uvjete i odlu~uje ho}e li igrati me~, s kim i kada. Drugi prvak svijeta Emanuel Lasker obavezao je svakog izaziva~a da osigura pokrivanje svih tro{kova me~a i nagradni fond od 10.000 ameri~kih dolara u zlatu, {to je u ono vrijeme bio veoma visok iznos. Tre}i prvak svijeta Hoze Raul Kapablanka (Capablanca) i Aljehin sa~uvali su istu praksu. Tako se dogodilo da neki vrhunski igra~i s po~etka 20.

[tajnic: Savladao Cukertorta

stolje}a nisu imali {ansu da igraju za titulu, kao {to su Aron Nimcovi} i Akiba Rubin{tajn, jer nikada nisu uspjeli prona}i mecene za tako skup me~. Nije se, ipak, doga|alo da me~ igraju oni koji to ne zaslu`uju. Svjetska {ahovska or-

ganizacija FIDE, koja je osnovana 1924. godine, nije imala nikakav utjecaj na organizaciju i provo|enje ovih me~eva sve do 1948. godine. Poseban problem predstavljalo je pravo prvaka svijeta na revan{-me~ u slu~aju poraza. U mnogim me~evima za Prvenstvo svijeta postojala je klauzula da prvak, u slu~aju poraza, ima pravo na revan{-me~ u roku od jedne ili dvije godine. Posljednji put pravo na revan{, ovaj posljednji relikt apsolutne vladavine prvaka svijeta, koristio je Anatolij Karpov nakon gubitka titule u me~u protiv Garija Kasparova 1985. Revan{ je igran 1986., ali je Kasparov ponovo pobijedio.
(U narednom broju o sistemu provo|enja me~eva, period „ustavne monarhije“)

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

37

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj. 058-0-Su-2899/10 Mostar, 19. 11. 2010. godine Na temelju ~lanka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 38/05 i 22/06), ~lanka 20. i 23., Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Op}inskog suda u Mostaru, predsjednik suda raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenog radnog mjesta u Op}inskom sudu u Mostaru 1. Vi{i referent za upravljanje predmetima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (jedan) izvr{itelj na odre|eno vrijeme, do povratka namje{tenice sa porodiljskog bolovanja Poslovi i zadaci: - vr{i identifikaciju predmeta na policama koje je potrebno iznijeti sucima na temelju posebnog izvje{}a-ispisa koji mu sa~injava {ef pisarnice - sortira predmete po zadu`enosti sucima, te dodaje novozaprimljene predmete - provjerava da li su svi predmeti uredni u omotima sa svim potrebnim oznakama, te eventulno neuredne vra}a referentima na prijemu da se a`uriraju - nakon rada kod suca, provjerava da li ti predmeti imaju urednu naredbu suca za postupanje, te otklanja eventualne nedostatke, bilo vra}anjem sucu na izdavanje naredbe bilo asistentu suca da se nedostatak ispravi - stara se da predmeti po kojima je postupljeno budu uredno ulo`eni na odgovaraju}e police - postupa po naredbi suca za dostavu i izno{enje pojedinih predmeta ili pismena - kontrolira urednost izno{enja predmeta i o uo~enim nedostacima obvje{tava {efa pisarnice - daje strankama na uvid spise kako je to predvi|eno zakonom i Poslovnikom o unutarnjem sudskom poslovanju - vodi evidenciju predmeta (manuelno i/ili elektronski) o predmetima upu}enim drugim sudovima i prati njihovo vra}anje - obavlja druge poslove u pisarnici po naredbi {efa pisarnice, tajnika ili predsjednika suda Op}i uvjeti: Op}i uvjeti iz ~lanka 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetan, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stru~nje spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH), SSS - IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna {kola. Posebni uvjeti: - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a nakon stjecanja srednje {kolske spreme - polo`en stru~ni ispit za namje{tenike u organima uprave u Federaciji BiH sa SSS - poznavanje rada na ra~unaru Potrebni dokumenti: (original ili ovjeren preslik) - svjedod`ba/svjedo~anstvo o zavr{enoj tra`enoj srednjoj {koli - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenike u organima uprave u Federaciji BiH sa SSS - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdata od strane ovla{tene informati~ke ku}e (poduze}a) ustanove ili informati~kog fakulteta /fakulteta za ra~unarstvo ili od organizacije/poduze}a/ ustanove koje je registrirano da mo`e pru`ati obuku u radu na ra~unarima - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) - od nadle`nog suda - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice - uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ili uvjerenje PIO/MIO o podacima registriranim u mati~noj evidenciji - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta poslije odabira kandidata. Napomena: Sukladno ~lanku 32. stavak 2. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH na javni oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju polo`en stru~ni ispit za namje{tenike u organima uprave u Federaciji BiH sa SSS, ali su ukoliko budu primljeni u radni odnos du`ni taj ispit polo`iti najkasnije u roku od {est mjeseci od dana prijema u radni odnos u organu dr`avne slu`be, u protivnom im prestaje radni odnos. Rok i adresa dostave: Prijave s kratkim `ivotopisom uz kontakt-telefon na koji }e kandidati biti dostupni u tijeku radnog vremena i isklju~ivo tra`enim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem pisarnice Op}inskog suda u Mostaru ili putem po{te, preporu~eno na adresu: Op}inski sud u Mostaru Ulica Adema Bu}a br. 20 88 104 Mostar Sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Dokumentacija se vra}a samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje u Sudu. PREDSJEDNIK Marin Zadri}

38 Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

39

40

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Spisak dobitnika nagradne igre "Nestle @itarice i Mercator Vas nagraðuju": Prva nagrada nagrada: Sony Play Station 3: 1. HANA KUÈ 2. AGIJA SARIHAD@IÆ 3. SAMIRA CUSIÆ 4. @ANA KLEPO Druga nagrada: Sony Play Station 2: 1. LEJLA ŠARANOVIÆ-ÈEÈO 2. AMRA AVDIÆ 3. FATIMA BRKOVIÆ 4. DARIO I DAVID TREDECI 5. HAJRIJA SOLAK 6. LARISA FILIPOVIÆ 7. JADRANKA BARIÆ 8. DUBRAVKA POZDERAC-LEJLIÆ 9. SLA\ANA PERIÆ 10. ADMIR ÈELJO Izvlaèenje dobitnika odr`ano je 13.11.2010. u objektu Mercator Banja Luka.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

41

MALI

OGLASI
Prodaja
splatan teh. pregled. Tel. 062 316 911, Sarajevo. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, ful oprema, reg., 1. vlasnik od uvoza, 96.000 pre{ao, nove gume M+S, cijena 7.900 KM. Tel. 061 835 565. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Peugeot 206, 1.1 b, 2001. god., metalik plavi, ura|en veliki servis, nove gume, 6.750 KM. Tel. 061 243 559. Pe`o 206, 1.1 B, 2003. god., sivi, 3 vrata, sa dosta opreme, pla}eni arina i PDV, 82.000 pre{ao, cijena do reg. 7.200 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206, 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 68.000 pre{ao, cijena do reg. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, cijena do reg. 7.900 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 207, 307, 407, HDi, navig+07. god., povoljno. Tel. 061 133 750. Pe`o 307, 2.0 HDI SW, sport, Laguna 1.9 DCI, 2007., Pe`o 207 1.4 HDI, 2007. god. Tel. 061 133 750. Pe`o 407 2.0 HDI, 07. god., navi+ i Pe`o 308 HDI, 08. god., povoljno. Tel. 061 133 750. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem kombi VW 1983. povoljno. Registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem VW Sharan-a, 1.9 TDI, 85 KW, sedam sjedi{ta, plava metalik boja, tek registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 033/687-154, 061 532 179. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13’’, cijena 120 KM. Tel. 061 259 784. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Clio 1.2 B, 2004. god., crveni, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 116.000 pre{ao, cijena do reg. 7.450 KM. Tel. 062 54 84 08. Reno Clio 1.2, 16V, 2003. god., sivi, 3 vrata, sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 60.000 pre{ao, cijena do reg. 7.150 KM. Tel. 062 548 408. Reno Megan II, 1.9 dizel, maj 2003., prvi vlasnik, regist., povoljno. T el. 063 89 46 89. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, 10.500 KM. Tel. 061 864 130. Reno T wingo 1.2 B, 2003. god., crveni, sa dosta opreme, panorama krov, pla}eni carina i PDV, cijena do reg. 6.200 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibica, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena do reg. 8.900 KM. Tel. 061 158 202. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Izdavanje
Izdajem stan u privatnoj ku}i 110 m2, tri spava}e sobe, eta`no grijanje, kablovska, privatni parking, na Stupskoj petlji. Tel. 062 422 599. 14964-1Nd` Iznajmljujem p. prostor 76 m2, I sprat, centar. Garsonjera 29 m2, Stari Grad. Stan 80 m2, Grbavica, I sprat. Tel. 061 906 923. 17461-1tt Izdajem pod zakup opremljen frizerski salon. Sve informacije na 062 288-391. 15073-1Nd` Izdajem lijepo ure|enu dvoeta`nu ku}u, d. boravak + kuhinja + 3 spava}e sobe + 2 banje, balkon + ba{ta, centralno grijanje (u blizini hotela „Grand“). Tel. 062 450 914. 17632-1tt A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aerod. naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Apartmantsko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bistrik, namje{ten jednosoban stan, priv. ku}a, blizu centra. T 061 108 770. el. Bla`uj, izdajem jednos. stan sa 1-im ili 2-je djece (familijarni), kod „Petrol“ benz. pumpe. Tel. 033 621-290. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednos. stan lux. namje{ten, prednost stranci. Tel. 062 204 208. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, extra lux. namje{ten stan, trosoban, u zgradi, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Centar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 180 KM. Tel. 061 866 409. Centar, lijepo namje{ten dvos. stan izdaje se. Tel. 061 480 445. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar-Katedrala, izdaje se namje{ten jednosoban stan jednoj zaposlenoj osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. ^. Vila (kod praonice „Slon“) jednosoban namje{ten stan u zgradi izdajem dvjema studenticama, isklju~ivo Teolo{kog fakulteta, povoljno. Tel. 061 828 422. Dobrinja V, izdajem ku}u za stanovovanje. Tel. 033 618-718, 548-130. Dobrinja, ul. Gandijeva, prazan dvoiposoan stan 250 KM. Tel. 062 971 539. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvokrev. soba strancima ili studenticama, blizu Katedrale. Tel. 061 911 928. Dvokrev. soba, kuhinja, kupatilo, zas. ulaz. Tel. 063 943 115. Dvos. namje{ten stan, priv. ku}a, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 033 653-823. Dvos. nenamje{ten stan na Dobrinji. Tel. 061 398 436. Dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033 521-566. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. T 033 523-887. el. Had`i}i, stan namje{ten. Tel. 061 347 685. Hrasno, sobe za no}enje i boravak, zvati poslije 17 h. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Izdaje se kanc. prostor kod hotela Evropa, 110 m2, renoviran, 1.000 KM/mj. Tel. 062 225 123. Izdajem 100 m2 pos. skladi{nog i 150 m2 stab. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem dvosoban lijepo na-

Prodajem kamion TAM 130T11. Sandu~ar, godina proizvodnje 1989., sa pre|enih 60.000 km. Prvi vlasnik. Telefon: 065 539 411. PTT Al. felge 16, za Mercedes, 5 krakova, sa zimskim gumama. Tel. 061 146 657. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. T 066 271 815. el. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. C-4 1.6 HDI, 2007., Pe`o 307 1.6 HDI, 2007., Pe`o 207 1.4 HDI, 2007. Tel. 061 133 750. Chevrolet Matiz, SE, 2005. god., 47 KW, 995 cm3, klima, servo, centralna. Tel. 061 260 598. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, 6.950 KM. Tel. 063 506 303. Citroen C4 i C5 n. model, 08. god., mo`e povlastica. Tel. 061 133 750. Citroen C5 HDI, n. model. 08. god., C4 HDI, 07. god. Tel. 061 133 750. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Clio 1.4 B, 2000. god., metalic plavi, MTV music, u perfektnom stanju, redovno odr`avan, 6.800 KM. Tel. 063 895 238. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. T 061 504 190. el. Fiat Punto 1.1 B , 1999. god. T 062 el. 213 753. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Ford Eskort 1.6 benzin, 90. god., 1.800 KM, zvati iza 18 h. T 061 036 470. el. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{la, cijena do reg. 7.150 KM. Tel. 062 548 408. Ford Mondeo 1.8 TD, 65 KW, 1755 cm3, zeleni metalik, 1994. god. T el. 061 260 598. Ford Siera, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Golf 2 dizel, prva registracija 90., cijena po dogovoru. Tel. 061 812 151. Golf 3, TDI, karavan, 98., hitno, povoljno. Tel. 061 102 996. Golf 3 karavan, crveni, 1.9 TDI, 66 KW. Godi{te 1995., centralno zaklju~avanje, ABS, airbeg. Cijena 7.300 KM. Tel. 062 607 461. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hyndai Santa Fe 2.0 CRDI, (4x4), dizel, 2001. god., pre{ao 117.000 km, tek registrovan, o~uvan. Tel. 061 490 570. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon, 2.8 JTD, maxi, 12./2003., ispravan i registrovan 12./2010., pre{ao 88.000 km. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi MB 208, dizel, vi{enamjenski, u odli~nom stanju. Tel. 061 159 190. Mercedes 190 D, automatik, 88., registrovan, sive boje, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes E klase CDI, 2002. godina.Tel. 061 487 400 Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Najjeftinija registracija vozila, be-

Kupovina
Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem Kadeta i Korsu 90. god. na str. tablama. Tel. 063 459 893.

mje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska TV, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke, N. G. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem gara`u ispod tranzita, Grbavica jedan. Tel. 063 639 213. Izdajem ili prodajem radnju 12 m2 na pijaci Sirano, povoljno. Tel. 061 509 302. Izdajem opremljen kozmeti~ki salon u frizerskom salonu. Tel. 061-250950. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan, cen. grijanje, kablovska, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Izdajem namje{ten stan na Grbavici iznad @eljinog stana.Tel. 062 385 332. Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Muhameda ef. Pand`e 4D, Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten jednosobanj stan, Al. Polje kod pijace, sa grijanjem, studentima. Tel. 061 157 571. Izdajem namje{ten stan dvosoban, centralno, 50 metara od tramvajske stanice. Tel. 061 130 649. Izdajem namje{ten stan zaposlenim osobama, 150 KM. Tel. 062 546 215. Izdajem namje{ten tros. stan u stambenoj zgradi, internet, kablovska, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, na Vratniku. Tel. 061 541 016. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor Centar za ordinacije, kancelarije i ostale namjene sa parking mjestom. Tel. 033 221-917. Izdajem poslovni p., ul. Bolni~ka 33, pogodan za granap i zanatstvo. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem potpuno opremljenu garsonjeru (telefon, kablovska TV, grijanje plinsko, ul. Himze Polovine. Tel. 033 227-969, 061 158 701. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban namje{ten stan Hrasnica, St. drum 28, cijena 250 KM mjese~no. Tel. 063 425 669. Izdajem u centru Lukavice skladi{te 100 m2 i dvije gara`e. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Jednokrev. soba sa manjom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Kod Socijalnog izdajem jednokrev. sobu. Tel. 066 208 596. Ko{evo, izdajem dvos. stan, R. Prgude. Tel. 208-177, 615-600. Kova~i}i, garsonjeru kod Bugarske ambasade, u zasebnoj ku}i, odvojeno. Tel. 061 864 086. M. Dvor, sobe, dnevni boravak, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Namje{ten dvos. stan na Ko{. Brdu, priv. ku}a, ul. M. Mikuli}a. Tel. 033 229-154, 061 927 145. Namje{ten extra stan 80 m2, kod Amer. ambasade, M. Dvor. Tel. 061 897 959. Namje{ten stan kod Med. fakulteta, ozbiljnoj osobi, 500 KM. Tel. 033 442-893. Namje{ten stan na Ko{. Brdu, priv. ku}a. Tel. 033 229-134, 061 175 078. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{tena soba preko puta Tehni~ke {kole i Holiday Ina. Tel. 061 339 537. Namje{tena soba za radnike, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 644-715, 063 191 914. Namje{tene dvije sobe jednokrev., pos. ulaz i re`ije, D. Vele{i}i. T 211-467. el. Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja, Hrasno. Tel. 521-618, 061 529 838.

Pejton-Ilid`a, 2 sobe studenticama, sa upotrebom kuhinje i kupatila, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Polunamje{ten stan 80 m2, priv. ku}a, Pofali}i, cijena 250 KM. Tel. 061 206 332. Polunamje{ten stan sa cen. grijanjem. Tel. 485-112. Pos. prostor 32 m2, kod @eljinog stadiona. Tel. 062 972 512. Pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor od 26 m2, na Ilid`i (Mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor u S. Gradu, povoljno za kanc., trgovinu. Tel. 033/227 609. Prazan jednos. stan na Grbavici, adapt. Tel. 061 778 081. Prazan stan u priv. ku}i na spratu, sve odvojeno, ul. Cazinska. T 033 654el. 662. Radnja 32 m2 Grbavica. Tel. 033 649-851. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sprat ku}e kompl. opremljen, strancima i pos. ljudima, Ilid`a-Lu`ani. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Stan dvos. namje{ten, sve odvojeno, pos. ulaz, bez auta, Aneks. Tel. 647-362. Stan na D. Malti 45 m2, prizemlje, cijena po dogovoru. Tel. 062 340 265. Stan u Rajlovcu, ul. S. Zajke. Tel. 062 651 334. Studentici izdajem sobe kod Holiday Ina sa centr. grijanjem i upotrebom ostalog. T 0387 33 214-595, 062 279 428. el. [ip, priv. ku}a jednos. stan namje{ten, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 033 485-657. Trosoban prizeman stan, poseban ulaz, za advokate ili notare. Tel. 061 628 168, 061 367 412. U novoj ku}i kod Ko{evske bolnice, namje{ten stan izdajem, pos. ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Mostar, Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1106-1Mo Prodajem stan 29 m2 kod Pivnice renoviran, garsonjeru 22 m2 Centar, gara`a 12 m2 Centar, stan 69 m2 Centar. Tel. 061 906 923. 17461-1tt Prodajem devastiranu ku}u na 730 m2 placa, Pofali}i, 45.000 KM. Stan Bjelave privatnaku}a 45 m2, 1/1, 55.000 KM. Stan Trg heroja, II sprat, 36 m2 = 76.000 KM. Tel. 061 190 544. 17479-1tt HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u, novogradnja, sa oku}nicom i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i-Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 15066-1Nd` A. Polje, jednos. 41 m2, 3 sp., extra, cijena 1.540 KM/m2. Tel. 061 493 323. Adapt. manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Adaptiran jednoipos. stan 45 m2, 13 sp., Hrasno, Trg heroja, 86.000 fix. Tel. 061 811 144. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Al. polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino 47 m2, X sp, fix. 71.000 KM, vlasnik. Tel. 062 322 467. Alipa{ino A-faza, namje{ten stan prodajem, 49 m2, klima. Tel. 061 500 251. B. Potok, novogradnja, Tibra Pacifik, stan 50 m2, 100.000 KM sa PDVom. Tel. 061 504 425. Barice, prodajem plac 1,5 dulum. Tel. 061 534 438. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni objekat u najprometnijoj ulici Bravad`iluk, restoran sa sobama, motel 355 m2. Tel 061 275 535. Beograd, dvosoban stan 53 m2, sa terasom, II kat, mogu}nost nadogradnje, u naselju Kote`, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, ku}u sa 4 hektara i 8 ari placa + pom. objekti kod Avale. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225-7932. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.

Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za manji do 30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183 433. Centar, blizu Skenderije, stan 41 m2, II kat, lift, plin, uknji`en, bez agencije, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, Had`i Idrizova, dvos. stan 56 m2, sprat 1, vl. 1/1, hitno. T 061 139 el. 592, 061 270 605. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-M. Dvor, jednosoban 40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543. Centar-Mostar, prodaje se ku}a-dvori{te i zemlji{te. Tel. 061 503 868. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. T 063 876 el. 844. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{. ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dej~i}i, ravan, ({uma) 10.000 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 438-005. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, Trg Zl. ljiljana, dvos. stan 53 m2, sprat 2, vl. 1/1, hitno. T 061 139 el. 592. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. ipo zemlje u Rakovici, [amin gaj. Tel. 062 294 556, 033 514 565. Dvoipos. stan 65 m2, Trg me|. prijateljstva, Al. Polje, A faza. T 033 460el. 064. Dvoipos. stan 72 m2, Malta. Tel. 033 521-362. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera u centru Sarajeva, 21 m2, centralno gr., 1 sp. Tel. 063 209 378. Gra|. zemlj{te, Gladno Polje. Tel. 033 691-319. Grbavica, [oping, neboder, dvos. stan 60 m2, sprat 4, renoviran, vl. 1/1. Tel. 061 139 592, 061 270 605. Grbavica, troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hitno prodajem ve}u ku}u sa 3 dun. oku}nice u Rakovici-Kakrinje, pogodno za mali biznis. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, vlas. 1/1, urban. saglasnost, 55 KM/m2. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, ul. M. Preloga stan 58 m2, renoviran i namje{ten, 65.000 EUR-a. Tel. 061 268 087. Ilid`a, G. Jankovi}a dvos. 56 m2, sprat 1, u dobrom stanju, hitno. Tel. 061 139 592, 061 270 605. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine, sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, stan I sprat, 54 m2. Tel. 065 645 108. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje sa 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, tros. 77 m2, 1 sp.+gara`a, renoviran. Tel. 061 493 323. Ispod [aminog gaja uz glavnu cestu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Jednos. stan 35 m2, na D. Malti, papiri uredni. Tel. 061 778 081. Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jekovac, bijela d`amija, ku}a sa velikom avlijom. Tel. 033 440-229. Kijevo, prodajem zemlji{te za gradnju vikendica, uslovi, struja. Tel. 062 532 670. Ku}a na Mejta{u, cijena po dogovoru. Tel. 061 866 861. Ku}a u Visokom, naselje Prijeko, useljiva, novije gradnje, od 240 m2, p+s+s, sa gara`om i ba{tom od 500 m2. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Ku}a ve}a, stambeni+pos. prostor Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Lijepu manju ku}u u blizini Vije}nice sa avlijom i terasom prodajem. Tel. 033 239-910. M. ]azima ^ati}a, stan prizeman, pogodan za kancelarije. T 061 911 083. el. Male{i}i-Ilija{, ku}a useljiva sa

42

Ponedjelak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, prodajem stan 33 m2. Tel. 061 133 597. Ul. E. [ehovi}a stan 67 m2+2 balkona, useljiv, vis. prizemlje. Tel. 062 907 831. Ve}u ku}u sa oku}nicom od 3 dun., u Rakovici-Kakrinje, vrlo povoljno, zvati od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Vogo{}a, prodajem pos. prostor 38 m2. Tel. 061 140 183. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zabr|e, pos. prostor 80 m2, ul. Alije Imamovi}a br. 7. Tel. 065 684 987. Zemlja 53 dun., podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088. Zemlji{te 3.361 m2, za izgradnju stamb. objekata, S. Grad, iznad tranzita, hitno. Tel. 061 139 592, 061 270 605. Zenica, pos. prostor 60 m2, suteren, povoljno. Tel. 061 753 131. „TOTALNA RASPRODAJA“ Bukova cijepana drva, }utci, metrice, ugalj Kreka, ugalj Banovi}i. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 824 243. 15086-1Nd` „RASPRODAJA“ bukova cijepana drva 65 KM sa prevozom. Ugalj Kreka 80 KM, banovi}ki separisani ugalj. Tel. 061 670 068. 15087-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. T el. 061 251 809. Mediven, ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Kau~, 2 fotelje, ve{ ma{ina, 2 se}ije, kaca, 2 stola. Tel. 624-820. Cvijet mlade grane fikusa. Tel. 062 146 540. Prodajem 10 rebara harmonika vrata, 50 KM. Tel. 062 320 034. Pisa}a ma{ina, 50 KM. Tel. 062 320 034. Sat. antena sa postoljem, 40 KM. Tel. 062 320 034. Crijep stari i novi, prozor 60x60, nov dje~iji krevetac. Tel. 521-618, 061 529 838. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033/463-306, 061 149 388. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Prodajem podne prostirke za Renault, Megane, Scenic, Gradn Scheroke. Tel. 061 218 870. Auto zvu~nike „Eurotec“ nove po super cijeni. Tel. 061 218 870. 3 }urke, prirodno hranjene. Tel. 061 349 238. Grija~e i ventilator za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512. Svjetle}u reklamu 20 KM. Tel. 062 972 512. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Kvarcnu grijalicu 20 KM. Tel. 062 972 512. Nov kau~ povoljno i pe} na ugalj i drva. Tel. 061 411 096, 537-908. Prodajem TV Gorenje. T 033 455el. 635. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 14985-1tt Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe,

svim komunalijama i dulum vo}njaka, cijena 28.000 KM. Tel. 061 156 886. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II sprat. Tel. 033 612-007. Na Otoci prodajem tros. stan od 76 m2. Tel. 061 260 598. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Namje{ten stan 49 m2, klima, Al. Polje, A faza. Tel. 061 500 251. Ned`ari}i, novogradnja, de lux sa klimom, najpovoljnije cijene. Tel. 061 504 425. Neum, prodajem ku}u 200 m2 stamb. prostora s oku}nicom, vl. 1/1. Tel. 063 909 777. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., jako uslovan, vl. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Pofali}i, Zmaja od Bosne, kod Ekonom. {kole, tros. 71 m2, dva balkona, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592, 061 270 605. Pos. prostor u Bla`uju uz glavnu cestu, 30 KM/m2, mo`e i zamjena za auto. Tel. 061 509 337. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 4-soban stan kod Holiday Ina 90 m2 sa 2 lo`e, 135.000 EURa fix. sa stvarima. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809009. Prodajem garsonjeru u Ilija{u kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje, pogodna za pos. prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033/621-119. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u sa 2 apartmana Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i jedan apartman. tel. 062 105 578. Prodajem ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Prodajem ku}u sa svim priklju~cima 85 m2 + gara`a, 1/1, zvati od 12-22 h. Tel. 062 105 901, G. Hotonj. Prodajem ku}u u Had`i}ima, dvije gara`e, oku}nica, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem lokaciju za zgradnju vikend naselja, cijena 8 KM/m2. Tel. 062 532 670. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem dvosoban stan na Mojmilu, Tel. 062 903 088. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 50 m2, K. Kapetanovi}a, neboder, 9 sp., rau-bau. Tel. 061 437 000, 063 522-802. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tramvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem u centru stan dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem zemlji{te na Mostarskom raskr{}u. Tel. 061 745 586. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Stan 56 m2, cijena po dogovoru. T el. 033 546-175. Stan kod Katedrale, pogodan za pos. prostor. Tel. 061 911 083. Stari Grad Sarajevo, ku}u prodajem ili mijenjam za stan. Tel. 062 213 753.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 14241-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 17642-1TT odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijeta. Zvati nave~er. Tel. 033 459 091. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balko-

Potra`nja
Agenciji potrebno vi{e stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje i prodaju. Tel. 033/203-127, 061 437 732. 17594-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem 3,5-soban stan, Bare-[ip. Tel. 061 214 306. Dvoipos. stan kupujem, GrbavicaVraca. Tel. 061 214 306. Potrebno vi{e manjih stanova za prodaju. Tel. 061 214 306. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i unajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Zamjena
Vla{i} za Sarajevo/Jadran, 2 apartmana novogradnja na ski-stazi, sa dozvolom. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. T 061 366 921. el. . Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u Kantonu sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Sarajevo-Zagreb, mijenjam stan kod Holiday Ina u Sarajevu za trosoban u Zagrebu uz dogovor. Tel. 0387 33 214595, 062 279 428. Mijenjam imanje Lastva-Trebinje, asfalt, rijeka, izvorska voda, vlastita dvospratna ku}a (dev.) i 2,5 duluma zemlje, p~elarstvo i sl., vazdu{na banja, mijenjam za okolinu Mostara ili Stoca. Zvati nave~er: 033 473-806, 061 89 00 97. Mijenjam kvaliteta dvosoban stan, naselje Otoka, sa odli~nim c.g., vl. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22h.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 14973-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 16483-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14059-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 14546-1Nd` VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AROM sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, ~esmi, sanitarija, prekida~a, osigura~a, instalacije i el. vodo. Tel. 061 222 228. 14858-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 17347-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778. Mob. 061 148 042.14976-1Nd`

„NARU^ITE DRVA SA OSMIJEHOM“! Drva 50 KM (bukva i grab). Drveni ugalj Kreka 80 KM. Kameni Banovi}i (kocka i orah) 150 KM. Bukov briket ko du{a 200 KM! Sva roba u vre}ama! Kon. osoba Jusuf-Juka. Tel. 061 025 311. 14712-1Nd` VELIKA RASPRODAJA DRVA I UGLJA. Ugalj Banovi}i i Kreka, bukovo drvo u svim oblicima, ku}na dostava, sa preciznim rokovima. Kredit bez kamata na 10 rata. Tel. 062 172 343. 15018-1Nd` DOO „GORI VATRA“, BESKAMATNI KREDIT 10 RATA za penzionere i uposlenike u dr`avnim i javnim preduze}ima. Sve vrste uglja, ogrijevno bukovo drvo. Kvalitet i koli~ina zagarantovani. Tel. 061 173 949. 15018-1Nd` „AKCIJA OGREVA“ Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka, ugalj Banovi}i (kocka, orah). Tel. 061 234 598, 063 553-531. 15085-1Nd`

ne. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385.

Dnevni avaz
Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. T 062 el. 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. „Tepser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200003, 061 524 461. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. T 061 276 187, Kova~i. el. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. T 061 el. 274 144. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. T 033 611-542. el. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. T 061 262 411. el. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Instrukcije za osnovnu {kolu od IIX razreda. Tel. 061 33 93 74. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Tra`im posao grafi~kog dizajnera, prelamam knjige, ~asopise, kataloge i bro{ure. Tel. 061 926 598. Restoranu potrebna pomo}na kuharica. Tel. 062 387 663. Potrebni saradnici iz cijele biH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. U~enicima, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i. Tel. 061 088 520. Dubinsko usisavanje, ~i{}enje prostirki, tapac. namje{taja. Tel. 061 175 368. Potrebni saradnici za kat. prodaju kozmetike, 30 posto zarada. T 062 500 523. el. Akcija bespl. u~lanjenja za kat. prodaju kozmetike, zarada 30 posto+pokloni. Tel. 061 622 304. Penzioner 50 god., radio bi kao ~uvar-kurir ili voza~ B i C kat. Tel. 062 154 130. Pomagala bih starim osobama. Tel. 062 320 034. Vr{im popravku svih ra~unara i opreme, brzo i povoljno. Tel. 063 636 565. Tu`be, `albe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306, 061 387 856. Uni{tavamo `ohare i `ute mrave, 100 posto efikasno, u va{em stamb. i pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Dajem instrukcije iz matematike, dvo~as 10 KM. Tel. 061 451 056. Presnimavanje sa VHS i mini DV kasete na DVD. Tel. 061 440 935. Vr{im usluge prevoza robe kombijem. Tel. 061 958 031, 033/460-655. Va{ posao zaslu`uje najbolju reklamu. Mi vam to osiguravamo. Tel. 061 334 895. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje iskusni nastavnik, uspjeh garantujem, ali uz dobru saradnju. Tel. 659-750, 066 897 870. ^istim i popravljam {upe i podrume, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Parket postavljam, brusim bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 062 458 198. Parketar postavlja, lakira, brusi bespra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 061 431 810. Engleski vikendom, dvo~as (90 min.) 15 KM. Tel. 061 334 895. Sa grupom radim renoviranje stanova i ostale radove. Tel. 061 019 468. Agencija „Tera“, njega starih i oboljelih 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, kineziterapija, relaksiraju}a, manuelna masa`a, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta, sa profesionalnim ma{inama. Tel. 033 557-720.

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

43

Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnim i fizi~kim licima. Tel. 033 237 878, 061 482 045. Agencijsko vo|enje knjigovodstvenih usluga za DOO i samostalne obrtnike. Tel. 063 917 256, 033 219-480. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki. Postavljanje elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Tepser, savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita), 22 god. iskustva. Tel. 061 524 461, Blagajska 22. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. T 065 572 966. el.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14895-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah u ~itavoj BiH. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 15094-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Poklanjam lijepe doma}e ma~i}e ozbiljnoj porodici, nau~eni na higijenu. Tel. 203-717. Kupujem akcije, obveznice, ratne od{tete i dev. {tednje, dolazak na adresu. Tel. 065 027 864. Kupujem dionice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989.

Ponuda-potra`nja
Buregd`inici potrebna majstorica za pite, sa iskustvom. Tel. 062 841 539. 17550-1tt Potrebne 2 radnice u kafani kod Fab. duhana. Kontakt tel.: 061 263 789. 15080-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao. Te. 061/381-802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Restoran Club 1282, Skenderija 23, tra`i kuhara i pomo}nu kuharicu. Tel. 062 990 840 Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Potrebne 2 radnice na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 40 KM. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki. Postavljanje elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Ozbiljna `ena pomagala bi starijim osobama u ku}i, odlazak u apoteku i dr., samo ozbiljne ponude. T 062 422 290. el. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

44

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 11. Pravilnika o radu, unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Javne ustanove Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„ raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Specijalista anesteziolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 2. Specijalista neuropsihijatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac Kandidati pod ta~kom 1. i 2. treba da ispunjavaju sljede}e uvjete: A) OP]I UVJETI - da su dr`avljani BiH B) POSEBNI UVJETI Kandidati pod ta~kom 1: - VSS, zavr{en Medicinski fakultet ( DOKAZ: Diploma odnosno Uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) - osnovna specijalizacija iz anesteziologije sa reanimacijom (DOKAZ: Uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) - da ima 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima specijaliste anesteziologa (DOKAZ: Uvjerenje o radnom iskustvu orginal ili ovjerena fotokopoija) - aktivno znanje jednog stranog jezika (DOKAZ: Potvrda o aktivnom znanju jednog stranog jezika) Kandidati pod ta~kom 2: - VSS, zavr{en Medicinski fakultet (DOKAZ: Diploma odnosno Uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) - osnovna specijalizacija iz neuropsihijatrije (DOKAZ: Uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) - da ima 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima specijaliste neuropshijatra (DOKAZ: Uvjerenje o radnom iskustvu original ili ovjerena fotokopija) - aktivno znanje jednog stranog jezika (DOKAZ: Potvrda o aktivnom znanju jednog stranog jezika) Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumentacije (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim konkursom. Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„, ulica Kranj~evi}eva broj 12, Sarajevo, Protokol - soba broj 380, III sprat - zgrada Uprave bolnice. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na razgovor sa Konkursnom komisijom. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

45

LOTO

6/42

O^EKIVANI JACK POT ZA 94. KOLO LOTO-a 260.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT ZA 94. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM PRIVREMENI IZVJE[TAJ 93. KOLA LOTO-a OD 20.11.2010.godine PRIVREMENI IZVJE[TAJ 93. KOLA JOKERA OD 20.11.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 93. KOLA LOTO-a

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

04 25

28

30 33 37
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

33

30

25 04

28 37
305487 772518

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 1 POGOTKA DOBITAKA IMA 318 POGOTKA DOBITAKA IMA 6.312

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3

6.876,80 KM 28,80 KM 2,90 KM

6 5 4
3 2 1

BROJEVA DOBITAKA NEMA BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

DOBICI SA 4 POGOTKA

IMA 4
BROJA DOBITAKA

159.00 KM 41,50 KM 4,40 KM 1,00 KM

IMA 23
BROJA DOBITAKA

IMA 216
BROJ DOBITAKA

U 93. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.690,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.845,10 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.461,30 + JP 232.618,70 ) . . . .244.080,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.876,80 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.169,00 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.338,00 KM

ZASTUPNIK : 00072 4730031 S 1x 4ZASTUPNIK : 00116 4760065 R 1x4 ZASTUPNIK : 00225 4760002 R 1x4 ZASTUPNIK : 00248 4760085 R 1x4

IMA 2.234

U 93. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.945,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.972,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.194,50 + JP 2.540,20 ) . . . .3.734,70 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.778,00 KM L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21. 11. 2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21.11.2010.godine

ZASTUPNIK : 00219 4760011 R 1x5 1x3

KONA^AN IZVJE[TAJ 91. KOLA LOTO-a OD 13.11.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 91. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 91. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.987,70 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.993,85 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.248,50 + JP 208.262,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .219.510,80 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.749,10 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.998,80 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.997,50 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .749,90 KM DOBITAKA IMA 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,90 KM DOBITAKA IMA 7.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 cijena poruke 0,50 KM + PDV

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 91. KOLO LOTO-a JE 21.12.2010.GOD.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21.11.2010.godine KONA^AN IZVJE[TAJ 91. KOLA JOKERA OD 13.11.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 91. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 91. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.034,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.017,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.203,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.813,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA NEMA DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75,80 KM DOBITAKA IMA 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,30 KM DOBITAKA IMA 2.083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 91. KOLO JOKERA JE 21.12.2010.GOD.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 21. 11. 2010.godine

46

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: Mals 2288/04 Zenica, 16. 05. 2007. godine OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Enida Had`iomerovi}, u pravnoj stvari tu`ioca: JP „GRIJANJE“ ZENICA, ul. Bilimi{}e br. 107, protiv tu`enog: Kafe „Verona“ ZENICA, ul. M. Serdarevi}a bb, vl. Stojakovi} Adija, radi isplate duga v.s. 1.358,54 KM, na osnovu ~lana 182. ZPP-a van ro~i{ta, donio je dana 16. 5. 2007. godine, sljede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 1.358,54 KM, sa zateznom kamatom, kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 120,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. SUDIJA Had`iomerovi} Enida

JAVNA USTANOVA NARODNO POZORI[TE SARAJEVO Obala Kulina bana br. 9. Na osnovu Odluke broj: 05-4033/10 od 18. 11. 2010. god. JU Narodno pozori{te Sarajevo, objavljuje

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme 1. dramski glumac - 1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to: - VSS (VII) umjetni~ki smjer - ASU, ADU ili FDU - potrebna dokazana uspje{na gluma~ka karijera u projektima Drame ili drugih pozori{ta, dokazane nagrade i vi{ekratna priznanja na festivalima u zemlji i inostranstvu, poznavanje stranog jezika (pasivno) Uz prijavu, sa kra}om biografijom, kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente (originale ili ovjerene kopije): - diplomu o dokazu stru~ne spreme, - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o radu. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme na period od 2 godine. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU Narodno pozori{te Sarajevo Obala Kulina bana br. 9. - Protokol soba br. 16 sa naznakom: „Prijava na Oglas za radno mjesto: dramski glumac“

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

47

Dana 22. 11. 2010. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama voljeni

FARUK (MUSTAFA) ALI[AH
2008 - 2010.
Tu`ni su dani i ove godine bez Tebe. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tvoj lik, dobrotu i plemenitost. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga, djeca i sestre sa porodicama
15019-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 11. 2010. navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena mama i nena

dragom brati}u

HAVA (ZAJKO) HASANOVI], ro|. HAJRI] AVDI ALI^I]U
Sa neizmjernom ljubavi prema tebi, zauvijek te ~uvamo u na{im srcima. Neka dragi Allah d`.{. tvojoj du{i podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tetka Munta sa porodicom
17641-1tt

Tvoj sin Adil, snaha Nada, unuka Adrijana i unuk Alen Tevhid }e se prou~iti u d`amiji HRASNO na Dolac Malti, ul. Azize [a}irbegovi} u 15069-1nd` 13 sati poslije podne namaza.

TU@NO SJE]ANJE

na na{e najmilije

Dana 23. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a draga

ZUMRETA TIROVI], ro|. POROBI] NAMIK POROBI]
22. 11. 2009 - 22. 11. 2010.

SAUDIN POROBI]
27. 8. 2010.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica
17615-1tt

Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najdra`ih uspomena. Neka vas Allah d`.{. nagradi svim blagodatima onog drugog, boljeg svijeta. Va{i: Fatima, Lejla, Tarik i Rijad
SJE]ANJE

Tevhid }e se prou~iti u utorak, 23. 11. 2010. u 12.30 sati u Vrbanju{a d`amiji.

17612-1tt

SJE]ANJE

HUSEIN FI[O
22. 11. 2002 - 22. 11. 2010.

RADOJKA LIZDEK, ro|. TOMI]
15. septembar 1994 - 2010.

BLA[KO LIZDEK
22. novembar 2008 - 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
17560-1tt 17564-1tt

Dragi moji, uvijek ste mi u mislima, i va{ lik i dobrota su nezaboravni. Va{a k}er Voja i zet Darko

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 22. 11. 2010. navr{ava se 5 godina od kada na{ dragi tata i |edo nije sa nama

na na{eg dragog kolegu

na na{eg dragog kolegu

FO^AK HASAN DAVOR BEVANDA
22. 11. 2008 - 22. 11. 2010.

DAVOR BEVANDA
22. 11. 2008 - 22. 11. 2010.

2. 8. 1931 - 22. 11. 2005.
Vrijeme ne}e nikada izbrisati lijepe uspomene, tvoj lik i ljubav koju si nam pru`io.

S tugom i po{tovanjem, Prijatelji Tomo i Gabrijel
N

S tugom i po{tovanjem, Kolege iz House Milos
N

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sinovi Samir i Nihad, snahe Azra i Ahmedina, 1241-1tz unu~ad Mad`ida, D`avid, Anida, Amar i Zerina

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 22. novembra 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg supruga, oca, dede

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu k}erku i sestru

JOZEFINE GRABOVICA, ro|. PAVI]
S neizmjernom ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Suprug Mijo, k}erka Vesna, sin @eljko, sestra Sara, zet Vlado, snaja Zorica i unuka Viktoria
1238-1tz

[EFKIJE KU^INAR
Dragi tata, pro|e godina kako si nas napustio, ostavio kad si nam najvi{e bio potreban. Tuga }e biti vje~na. Dok smo `ivi i ti }e{ `ivjeti u nama i tvoj dobri osmijeh }e nas voditi u daljem `ivotu. Tvoji najmiliji: porodice Ku~inar i Dedi} Ujedno obavje{tavamo prijatelje i rodbinu da }e tevhid biti prou~en u ku}i `alosti u 11 sati, ul. Posavska 34/A.
17644-1tt

EDINU (EDHEMA) SULJOVI]
17. 7. 1973 - 22. 11. 1994.
Danas se navr{ava 16 tu`nih godina od kada nisi sa nama. Vrijeme prolazi, ali si ti uvijek u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji: otac Edhem, majka Rasema, sestra Sabi15075-1nd` na i Mirza

48

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Pro{la je jedna tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg rahmetli

NERMINA KRAJINA
22. 11. 2003 - 22. 11. 2010.
Godine prolaze, a sje}anja zauvijek ostaju. S ljubavlju, Tvoji: suprug Fetah, k}erka Aida, zet Dragan, unuka Sara, sestre Mel}a i Seba
17428-1tt

SAUDINA BE]IREVI]A
Obavje{tavam vas da }e tevhid (mu{ki i `enski), biti prou~en sutra (utorak, 23. 11. 2010. godine) poslije ikindije namaza (14.30 sati) u Ali-pa{inoj d`amiji u Sarajevu. Svi su dobro do{li. Ovom prilikom ujedno `elim zahvaliti familiji, prijateljima i radnim kolegama, koji su bili uz mene ovu godinu dana i pomogli mi da lak{e podnesem bol koja je obilje`ila moj `ivot zauvijek. 17592-1tt Sanela

Danas je godina dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

ENISA BE[LAGI]
Tu`ni rastanak Draga tejka, tvoj odlazak je ostavio ogromnu tugu u na{im srcima i na{im du{ama. Neka te dragi Bog ~uva i neka tvoja dobrota, smiraj i toplina krase nebeske dvore. Tvoji najtu`niji: sestri~na Enisa Korjeni}, sestri} Damir Kamberovi} sa suprugom Selmom, Umom i Nedimom
17645-1tt

RAMIZ NUHANOVI]
Bez tebe ni{ta vi{e nije isto. Niti }e ikada biti. Ono {to }e zauvijek ostati je neizmjerna bol i tuga u na{im srcima i sje}anje na tvoj vedri lik, tvoju nesebi~nu ljubav i plemenitost. Zahvalni smo Allahu d`.{. {to smo te imali i molimo Ga da ti podari lijepi d`ennet. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sena, k}erka Amela, unuka Tamara i zet D`emal
15068-1nd`

Dana 22. 11. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga mati, punica i nana

HALIMA (SALIH) UGLJE[A
DRAGA NEPRE@ALJENA MATI, Vrijeme, prolazi, kao rijeka koja te~e. Tvoja nesebi~na dobrota i plemeniti lik, ostaje u srcima tvojih najmilijih. Pjesnici su pisali i pi{u dalje, o majci, ali ja ipak mislim da i ti i sve majke svijeta nikada ne umiru. Jer ste vi najve}e blago ovog i onog svijeta. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari sve d`enetske ljepote. Tvoj sin [emsudin, k}erka Zarifa, unuka Vedrana i zet Jovan
Dana 22. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg oca i supruga
17622-1tt

RAFET (D@EMAIL) ME\EDOVI]
Dani prolaze a tvoja dobrota i ljubav nam sve vi{e fali i nedostaje. Bol i tuga je velika i tako }e biti do kraja `ivota, ali smo ponosni {to smo te imali za oca i supruga. Hvala ti {to si postojao u na{im `ivotima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji: supruga Du{ka, sin Damir, k}erka Zlata i zet Tarik Okupi}emo se na mezarju istog dana u 14 sati.
17630-1tt

Dana 22. 11. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti moje majke

Danas, 22. 11. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga mama, supruga, nana i punica

HABIBA (JUNUZ) JARAMAZ

KIMETA (HASAN) DIZDAR, ro|. KRATOVI]
22. 5. 2010 - 22. 11. 2010.

S ponosom te se sje}am, s ljubavlju spominjem, i u mom srcu ~uvam. Molim Uzvi{enog Allaha da podari svoj vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj jedinac Samir
17483-1tt

Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol i prazninu koju si ostavila iza sebe. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ene porodice Dizdar i ^engi}
17614-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

49

dragom brati}u

AVDI ALI^I]U
Dragi Avdo, Ostavio si nas u velikom bolu zbog rastanka s tobom. Koliko si nam zna~io to mi znamo i svi koji te poznaju znaju {ta si bio. Mi smo ponosni {to smo te takvog imali. Neka te Allah Milostivi nagradi d`enetom i svijetlim kaburom. Tvoji koji su te vje~no voljeli i cijenili: Tetka \ulsa Keki}, Mersudin, Mejra i Munira
198-1mo

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

Dana 22. 11. 2010. navr{avaju se tri godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

had`i ISMET KAROVI] FERID CVIKI]
15. 6. 2005 - 15. 6. 2010.

SABAHA CVIKI], ro|. FERHATOVI]
22. 11. 2006 - 22. 11. 2010.

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga had`i Nura, sinovi Mujo, Mustafa i had`i Miralem, snahe Semka, Mirsada i had`i Sabaheta, unuke D`enita, Zerina, Iman i Amina, unuci Amar 17624-1tt i Harun i zet [emsudin

S ljubavlju, po{tovanjem, ponosom i tugom u srcima Va{e k}erke Jasminka i Enisa sa porodicama Dana 22. 11. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako nisi sa nama

15065-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice

SAUD HAMZA
Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak sa tobom. U na{im srcima je ostala velika ljubav, a u du{i bol i tuga koju vrijeme nikada ne}e izlije~iti. Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti ostave trag koji se nikad ne mo`e preboljeti. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: tetka Hatema, sestri~na Sanela s mu`em Osmanom i djecom Amela, Rijad, Asmir 15062-1nd` i Aldin

HIRO[ RAMIZ

Kolege iz Norve{kog PX-a
15084-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj sestri

SMAILBEGOVI] ISMAIL SMAJO
22. 11. 1998 - 22. 11. 2010.

\ULABI] SALIH MACI] SENI
22. 11. 1997 - 22. 11. 2010.
Bolno je sje}anje na dragog Saliha i dragu Pa{u - Seku.

Jasminka sa porodicom

529-1ze

Sestra Hercegli} Hatid`a sa k}erkom Selmom

17576-1tt

O`alo{}eni: supruga i tetka Zineta, svastika i tetka Fikreta
17473-1tt

Dana 22. 11. 2010. navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{

Dana 22. 11. 2010. navr{avaju se 4 tu`ne godine od kada vi{e nije sa nama na{a draga

SJE]ANJE

na majku i brata

MIROSLAV (MI[O) PRAJZLER
Dvije godine kao dva sata... ni{ta manje ne boli, a jo{ vi{e nedostaje{... I dalje mislimo da }e{ do}i, ~ekamo... Znamo da to nije tako, ali je lak{e bar malo... Uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika, tvoje dobrote... Tvoji: Duda, Sale i Indira
15083-1nd`

SENADA O@EGOVI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, bol koju nosimo je do`ivotna. Tvoj osmijeh, tvoja dobrota zauvijek se pamte i nikad ne zaboravljaju. U na{im srcima }e{ ostati voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Molimo Allaha d`.{. da podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: majka Zada, sestre Eldina i Senida, zet Haris i se17566-1tt stri~na Sumeja
Dana 22. 11. 2010. navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret Dana 22. 11. 2010. navr{ava se 12 godina od smrti na{eg voljenog brata i daid`e

HALIMA KU^INAR, ro|. KRAJINA
25. 9. 1994 - 2010.

[EFKIJA KU^INAR
22. 11. 2009 - 22. 11. 2010.

Sinovi i bra}a Vehbija i Salko sa porodicom Panjeta Indira sa porodicom Dana 22. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage

17646-1tt

Dana 22. 11. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dede, oca i svekra

POSLJEDNJI SELAM

na{em radnom kolegi

SENADA O@EGOVI]
Male su rije~i da se opi{e tuga koja osta poslije tebe. @ivjet }e{ u na{im srcima sve dok postoje oni koji te beskrajno vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~iti rahmet. Tetka Enesa sa porodicom
17567-1tt

OMEROVI] (SULJO) FADIL TAIB
Tvoji: unuke Mersida i Emina, unuk Mirsad, sin Sulejman i snaha Nerma 17598-1tt Omerovi}

D@ITKA [ETKI], ro|. KORJENI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikad zaboravljena. Tvoja k}erka Vahida, zet Rasim, unuk Rijad, unuke Maida i Mirnela, praunuk Adin i zetovi Nermin i Izudin
17628-1tt

MURADIF (MEHO) [UMAN
Vje~no }e{ biti u na{im mislima i `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Behija sa sinovima Muamerom i Admirom, snahom Amrom i unucima Hajrudinom i Tarikom 17631-1tt

HASIBA BARIMAC
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Esad sa porodicom
17639-1tt

HIRO[ (MEHMED) RAMIZ
Slu`ba za{tite imovine objekata i prostora „ENERGOINVEST“ d.d.
17643-1tt

50

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage roditelje

dragoj teta

na{em dragom

Dana 22. 11. 2010. navr{ava se 17 tu`nih godina od smrti na{e

]ESOVI] (HUSEINA) ASIM
1991 - 2010.

]ESOVI] (EDHEMA) HA[A
22. 11. 2006 - 22. 11. 2010.

HARISU TOP^I]U SENI
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Avdo, Nevza, Adin, Adina Selimovi}
17653-1tt

D@ENANE SUDI], ro|. HAD@IEFENDI]
Zauvijek }e{ biti suza u o~ima. Nepodno{ljiva bol u na{im du{ama. Tvoja k}erka Selma i majka [ida
14999-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Mido i k}erka Mirzeta
15095-1nd`

Od Gorana i D`ane
17649-1tt

ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU Na dana{nji dan spustismo te u kabur i molimo Allaha d`.{. da ti oprosti grijehe i uvede te u d`enet.

POSLJEDNJI SELAM

dragom

ALI^I] AVDI EMIN (OSMAN) VOLODER
Munevera, Nihad, Almina, Ismihana, Nermin, D`enana, Ai{a
15091-1nd`

Tvoja dobrota i plemenitost bit }e vje~no u nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Mejra i Alberko Hand`ar sa porodicom
POSLJEDNJI POZDRAV
17654-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom dajd`i mom jedinom, dragom bratu

^AVKUNOVI] (HASANA) SEAD - ^APA
Tiho i dostojanstveno, kakav si oduvijek bio, zamijenio si prolaznost za vje~nost. Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoj dragi lik i plemenita du{a zauvijek ostaju u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. D`uderija Samir sa porodicom 17655-1tt
Dana 22. 11. 2010. navr{ava se 7 godina od kada je preselio na ahiret

dragom bratu i ujaku

^AVKUNOVI] (HASANA) SEADU - ^API
Ostavio si nas sa velikom tugom u du{i, ali }e{ uvijek biti u na{im mislima i srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. 17655-1tt Tvoja sestra Azra sa porodicom

PU[ARA (NEDELJKA) BRANO
1939 - 2010.
Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu ostat }e vje~no. Sestra Branka sa porodicom

15089-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Sa tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

na{em dragom zetu

PU[ARA (NEDELJKA) BRANISLAV
nakon iznenadne i kratke bolesti preminuo u 71. godini. O@ALO[]ENI: supruga Dobroslava, sin Dado, }erka Vesna sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijatelji. Sahrana }e se obaviti u Novim Banovcima kod Beograda
15089-1nd`

AHMED (UZEIRA) HALILOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Fata sa k}erkama, zetovima i unu~adima
17650-1tt

had`i ALIJI (MUHAMEDA) NUHBEGOVI]U
Da mu dragi Allah podari lijepi d`enet. Nusreta i Muhamed ]emalovi}
15090-1nd`

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

ALMIR (FERIDA) TIRI]
Dragi na{ Miro, Uvijek }e{ biti voljen, nikad zaboravljen! S tugom, Majka Nusreta, supruga Raza, sinovi Dino i Damir, sestra Alma, zet Mi{o, svastike Senka i Eldina, bad`o Mirsad i Tvoje Melisa i Anesa
15097-1nd`

ALMIR (FERIDA) TIRI]
15. 11. 2010 - 22. 11. 2010.
Najdra`i na{ Miro, [ta god `ivot donese Ti }e{ `ivjeti u svakom na{em danu, u svakoj pori na{eg `ivota, jer Ti jesi i uvijek }e{ biti na{a najve}a ljubav i sre}a. Volimo Te! Tvoji: Raza, Dino i Damir
15097-1nd`

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

51

TOP^I] HARIS
1991 - 2010.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, nama ostaje tvoj lijepi ahlak kao primjer, i sabur da prebrodimo ovo veliko isku{enje. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: mama, brat, babo i nena
1245-1tz

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

HARISU (MIDHATA) TOP^I]U

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: amid`a Mensur i strina Mirsada
1244-1tz

TOP^I] (MIDHATA) HARIS
1991 - 2010.
Mladost je vrila u tebi, za kratko vrijeme postigao si mnogo i uspio si sve nas zadu`iti da te vje~no spominjemo po dobru. Bit }e{ zauvijek primjer budu}im generacijama da idu tvojim utabanim stazama. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet, Firdeus. Amin. Tvoji: dajd`a Sabrija, brat Amir, sestra Amela i dajnica Azra
1248-1tz

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

HARISU (MIDHATA) TOP^I]U
1991 - 2010.
Sretni smo {to smo upoznali tvoj osmijeh, blagi pogled i neiskvarenu mladala~ku du{u. Ne postoje rije~i kojima te mo`emo vratiti, ali uspomena na tebe postat }e na{a vrlina. Harise, sada kada te vi{e nema, niko nam ne mo`e uskratiti ponos {to si bio dio na{ih `ivota. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: [evko, Emina, Vesna, dajnica Merima i dajd`a Sakib
1247-1tz

Dana 22. 11. 2010. navr{ava se 20 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELLAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj nani

TOMA VUJEVI]A

LATIFA SPAHI], ro|. ANDELIJA
Inna lillahi ve inna illejhi rad`i’un! Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`ennetom, a tvojim najmilijim da podari sabur. Izvr{ni odbor SDA - Fo~a
15103-1nd`

AI[I [ALJI]

Vrijeme u ovom slu~aju ne mo`e ubla`iti bol ni potamniti sje}anje na njegov plemeniti, dostojanstveni lik. Porodica Vujevi}
15102-1nd`

Unuke Vanesa i Maida, praunuka Emina i zetovi D`evdet i Sadat
15093-1nd`

52

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a najdra`a

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SULJO (AHMET) PURI[
preselio na ahiret u petak, 19. 11. 2010. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Naila, sin Ramo, k}erka Fadila, snahe [uhra i Suada, zet Ramiz, unu~ad Edisa, Minela, Emir, Kenan i Nedim sa porodicama, svastika Hatid`a, bad`enog Bego, te porodice: Puri{, Moco, Dedovi}, Guberini}, Mehi}, Stovrag, Hod`i}, Milatovi}, Muratovi}, Huri}, Bekan, Klinac, D`anko, Brkovi}, Kova~, D`omba, Barak, Brkan, Memi}, Reko, Kurti}, Ba`dar, Karkelja, Balti}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Sulje Jahi}a br. 152 - Bu}a Potok. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

MU[AN (SULJO) DU^I]
preselio na ahiret u subotu, 20. 11. 2010. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. godine u 14.00 sati ispred Sinan-begove d`amije u Gora`du, a ukop }e se obaviti na mezarju Kolijevke. O@ALO[]ENI: supruga Nezira, sin Sulejman, k}erke Edina i Elvedina, zetovi Faris i Edin, snaha D`eneta, unuci Tarik i Amin, unuke Lamija i Naida, bra}a Mustafa i Omer sa porodicama, sestre Dika, Hankija i Fatima sa porodicama, {ure Avdo, Nurko, Uzeir i Hamdo sa porodicama, svastike Nura, Vezira, Fatima i Fata sa porodicama, te porodice: Du~i}, Zorlak, Lakovi}, Muratspahi}, Kamenja{evi}, ]urovac, Haljkovi}, Ad`amija, Radovovi}, Bali}, Prutina, Kanli}, Terovi}, Mirvi}, Ma{i}, Kazagi}, Gro{onja, @ivojevi}, Kurspahi}, Smaji}, Garaplija, Bi~o, Perla, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u mektebu na Obarku. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

JELENA DIZDAREVI], ro|. PAREZANOVI]
preminula 21. 11. 2010. u 64. godini. Sahrana }e biti obavljena 22. 11. 2010. u 14.30 ~asova na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Ned`ad, k}erka Larisa, sin Vedran, unuci Mia i Adi, zet Nedim ^elik, snaha Maja, zaove Zlata i Rusmirka sa porodicama, djever Sead sa porodicom, kume Behka, Goranka i Ivana, susjedi D`id`a i Faruk, porodice: Dizdarevi}, Parezanovi}, ^elik, Juri{i}, D`ubur, Sko~aji}, Sokolovi}, Muhi}, Mu{tovi}, te ostala rodbina i prijatelji. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALIL (MEHMED) PALO
iz Pra~e preselio na ahiret u subotu, 20. novembra 2010. godine, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. novembra 2010. godine u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.30 sati sa stajali{ta (okretaljka) Gornji Vele{i}i. O@ALO[]ENI: sinovi Ismet i Ifet, k}erka Zineta, snahe Zuhra, Ema i Minka, zet Fadil, unuci Kenan, Irhad i Nihad, unuke Elvira, Lejla, Edina, Elma i Selma, praunu~ad Tarik, Abdulah, Harun, Amina i Ai{a, brat Hamed, brati~ne Hanka i Fata, te porodice: Palo, @igo, Stovrag, Idrizovi}, Kara~i}, Muhi}, Tur~alo, Toka~a, Musli}, Omerovi}, Hrvo, Kari}, Hebibovi}, U`i~anin, Bezdrob i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 12.30 sati u d`amiji Gornji Vele{i}i. 111 POSLJEDNJI SELAM mom pa{anogu, zetu i tetku

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TUFO (MUHAMED) [EFIKA
preselila na ahiret dana 21. 11. (nedjelja) 2010. godine u 57. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 22. 11. 2010. u 14.00 sati, ispred d`amije Trzanj, a ukopat }e se na mezarju Trzanj. O@ALO[]ENI: majka Pa{a, brat Muhamed, sestre Almasa, Benasa i Na|a, snaha Fatima, brati} Muhamed, brati~na Amina, sestri}i Samir, Admir, Almir, Izudin i Adnan, sestri~ne Amela i D`enana, zetovi Alija i Nermin, dadj`a Asim, tetka Hasija, te porodice: Tufo, Nik{i}, ^i~ko, Fi{o, Mujan, Krupalija, D`afi}, Murti}, Kazi}, Malji}, [ahi}, Jele{kovi}, Lihovac, [erbo, Fejzi}, Dudo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u 14.00 sati, adresa: Trzanj 109. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 15104-1nd`

RAMIZ (MEHMED) HIRO[
preselio na ahiret u petak, 19. novembra 2010. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. novembra 2010. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nizama, sin Edin, k}erka Edina, brat Abduselam, sestra Dervi{a, zet Kenan, snahe [ejla, Ana i Nada, unu~ad Hena i Haris, brati~na Mirela, brati}i Adnan i Alan, sestri~na Zejna, te porodice: Hiro{, ^engi}, Pipla{, Kapetanovi}, Osmanspahi}, Marlovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u d`amiji Dobrinjske Gazije - Ned`ari}i. Ku}a `alosti u ulici Akifa [eremeta br. 46. 111

Dana 22. 11. 2010. navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, svekrvi i nani

had`i D@EMAL DERVI[EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Elma, Edin, Amar i Emir Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti 4. 12. 2010. u 19 sati u Nak{ibendijskoj tekiji u 15106-1nd` Olovu. Dana 22. 11. 2010. navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ voljeni sin, suprug i otac

TOP^I] (MIDHAT) HARIS AJI[I [ALJI], ro|. KOLA[INAC
1991 - 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, Firdeus. S po{tovanjem, Enver i Ned`ad Durmi} sa porodicama
1243-1tz

^AVKUNOVI] (HASANA) SEAD ^APA
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj pa{anog Toma Mijalkovi}, svastika Rifa, teti} Mirso sa suprugom Zibom i djecom Admirom, Aldijanom i Anjom, kao i teti~ Mujo Guso. 17657-1tt

Od: [erifa, Sabahete, Naze i Damira
15105-1nd`

Danas je godina dana otkada nije sa nama

SJE]ANJE

na voljene roditelje

POROBI] NAMIK
Ka`u da posljednja umire nada, a mi smo ve} odavno shvatili da posljednja umire bol za najmilijim. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Otac Dervi{, supruga Mirzeta, sin Haris, k}eri Amina i 17651-1tt Delila

POROBI] NAMIK HAJRUDIN CERI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Punac, punica, svastike i bad`e sa djecom
17652-1tt

JELICA (JESTROVI]) CERI]
1. 11. 1978.
15096-1nd`

22. 11. 2006.

Vje~no o`alo{}eni: Goran, Zoran i Bojan sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom

ocu na{eg dragog prijatelja

HARISU TOP^I]U
„la illahe ilallah sellam alejkum“ Lejla, Nermina, Ermina i Mujo Had`iomerovi}
15099-1nd`

HAKIJI (]ERIM) HASKOVI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. Porodica Iki} - Hamdo, Amra, Selma, Semir, Lejla i D`ejla
15101-1nd`

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TOP^I] (MIDHAT) HARIS
Student II godine Pravnog fakulteta u Tuzli (22. 2. 1991 - 20. 11. 2010)
iznenada preselio na ahiret 20. 11. 2010. u 15.00 sati u 20. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u ponedjeljak, 22. 11. 2010. (16.Zu-l-hid`d`e 1431.h.g.) u 13.30 sati. D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije, a ukop na mezarju Bukov~i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka Nizama, otac Midhat, brat Rusmir, nene Naza i Umija, amid`a Mensur i strina Mirsada, dajd`a Sabrija sa dainicom Azrom i djecom Amirom i Amelom, dajd`a Sakib sa dainicom Merimom, sinom [evkom i k}erkama Eminom i Vesnom, porodice: Top~i}, Aganovi}, Alihod`i}, Zubovi}, Had`iomerovi}, Hatuni}, Be}irovi}, Prutina, Mu{anovi}, Kuljuh, Sara~evi}, Selimovi}, ^amd`i}, Sir}o, Alikadi}, Begi}, te ostala mnogobrojna familija, kom{ije, prijatelji i kolege. 1246-1tz Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u ku}i `alosti.

Sa velikom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da je na{ dragi

OSTOJA - MOMO (DESPO) DESPI]
preminuo dana 21. novembra 2010. godine u 71. godini.

Sahrana }e se obaviti dana 22. novembra 2010. godine na gradskom grobqu Bare u Palama u 14 ~asova. Posledwi ispra}aj bi}e obavqen ispred kapele gradskog grobqa Bare na Palama u 13 ~asova. O@ALO[]ENI: supruga Drenka, k}erka Vesna, sinovi Slobodan i Mirko, sestre Slavojka, Dragica i Nevenka, unu~ad Jelena, Maja, Dalibor i Vladimir, snahe Vera i Vesna, zet Miroslav, te porodice: Despi}, Bjelica, Stani{i}, @ivkovi}, Mari}, Ke{elj, Gladanac, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijateqi i kom{ije.
15098-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

LATIFA SPAHI], ro|. ANDELIJA
preselila na ahiret 19. 11. 2010. godine u 17.00 sati u 75. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti na mezarju Vlakovo u Sarajevu u ponedjeljak, 22. 11. 2010. godine (16. Zu-l-hid`d`e 1431. h.g.) u13.00 sati, a ukop na mezarju Vlakovo - Sarajevo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Ned`ib i Izet, k}erka Izeta, zet Salem, snahe Zehra i Sanela, unu~ad Sanida, Jasmin, Sanin, Ajdin, Sabahudin, Melika i Lamija, brat Latif sa porodicom, sestra Vasvija sa porodicom, snaha Behija, brati} Hajrudin sa porodicom, jetrva Rifa sa porodicom, porodice: Spahi}, Andelija, Nezirevi}, Karovi}, Mahmutovi}, Salman, Dedovi}, Lisica, Hubijar, Kora}, Ke~o, Oru~, Serdarevi}, ^au{evi}, Komar, Musi}, Barlov, Beganovi}, Sara~evi}, Fazli}, Suljakovi}, D`emi}, Feti}, Be}irbegovi} i Had`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti poslije podne namaza u glavnoj Vogo{}anskoj gradskoj d`amiji u Sarajevu. 1240-1tz

BEGLER (SADIKA) JAGANJAC
preselio na ahiret dana 13. 11. 2010. u 82. godini u Geteborgu - [VEDSKA. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji 22. 11. 2010. u 14.15 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Jusuf i Nasuf, k}erke Zumreta i Naza, unu~ad Sadik, Adis, Damir, Azra, Alma, Sanela i Mirela, praunu~e Benjamin, zetovi ]azim i Ismet, snahe Behija, Munira i Aldina, brat Fazlija, {ure Ismet i Safet, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice: Jaganjac, Murguz, Kusturica, Selimovi}, ^ustovi}, Ke~o, Ponjevi}, Avdi}, Klepi}, Krvavac, kao i ostala mnogobrojna 15088-1nd` rodbina, prijatelji i kom{ije.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VEZIRKA HAND@AR, ro|. HABUL
(1930 - 2010)
dana 21. 11. 2010. godine u 00,10 sati, u 81. godini nakon kra}e bolesti preselila na ahiret. D`enaza rahmetlije polazi u ponedjeljak, 22. 11. 2010. godine ispred d`amije u Blagaju u 13,00 sati. D`enaza rahmetlije }e se klanjati istog dana na haremu u Blagaju u 13.00 sati, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: sinovi Nazif - ^i~a, Misad - Miko i D`evad - O{a, sestre Munira, Sabira, Razija i Senija, snahe Amra, Jasmina, Tanja i Sa{a, unu~ad Elvin, Alisa, Sanjin, Benjamin, Rijad i Kenan, te porodice: Hand`ar, Habul, Batlak, Red`i}, ]atovi}, Denjo, Jazvin, Balali}, [ari}, Avdi} i ostala 202-1mo mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici.

HAKIJA (]ERIM) HASKOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 21. 11. 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. u selu [olja - Bistrica, op{tina Bijelo Polje, Crna Gora u 14.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Ismeta, sinovi Safet, Salun, Sait, k}erka Kimeta, snahe Jasmina, Azra i Alvira, zet Esad i unu~ad, te porodice: Haskovi}, Bu~an, Avdi}, Gusinjac, Radon~i}, [abared`ovi}, Mahmutovi}, Dizdarevi}, Barud`ija, Sijari}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 15100-1nd` EL-FATIHA

54

Ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Tu`nog srca javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AJDIN (ELVEDIN) LIKA
preselio na ahiret u nedjelju, 21. 11. 2010. godine u 6. mjesecu `ivota. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Elvedin, majka Adisa, dede Husein i Rahman, nane Ha{ija i \emila, amid`a Nermin, tetka D`enisa, te porodice: Lika, Be}ar, Vila, Tuzlak, Fazli}, Zeba, Su}eska, Kora~, Demir, Herac, D`anko, Hod`i}, I{eri}, Helja, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuske stanice u Bu}a Potoku (jedna stanica iznad restorana EKI) sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SAVO (\OR\E) \EKI] VJE^AN POMEN 1927 - 2010.
preminuo dana 19. 11. 2010. godine u 84. godini. Sahrana pokojnika }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. u 15.00 sati na gradskom groblju Pra{nice. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti u ul. Zije Dizdarevi}a br. 12b u 14.15 sati. O@ALO[]ENI: supruga Ljuba, sin Drago, snaha Nadira, unuke Nina i Ena, brat Mile sa porodicom, 533-1ze porodice: \eki}, Balaban, Grani}, ]atovi}, Bo{njak te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga k}erka, sestra i tetka

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa tugom u srcu javljamo da je na{a draga

ENISA BE[LAGI]
iznenada preminula 20. 11. 2010. godine u 67. godini. Sahrana }e se obaviti 22. 11. 2010. godine u 13.45 sati na ateisti~koj parceli groblja Bare. DUBOKO O@ALO[]ENI: majka Dora, sestre Narcisa i Senija, sestri} Damir Kamberovi} sa porodicom, sestri~na Enisa Korjeni}, porodice: Arifovi}, Ajaz, Kuli}, prijatelji i susjedi. UVIJEK ]E[ BITI U NA[IM SRICMA. Ku}a `alosti: ul. A. B. [imi}a broj 10/II.

MUHAREMA (MEHMED) MA[I]
preselila na ahiret u petak, 19. 11. 2010. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. u 14.30 sati ispred d`amije u Svrakama, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O@ALO[]ENI: sin Fadil, k}erka Esma, snahe Sena, Mirsada i Edisa, zetovi [ukrija i Haris, unuci Edvin, Senad, Jasmin i Huse, unuke Edvina i Arnela, praunu~ad, te porodice: Ma{i}, Hamzi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Partizanski odred Zvijezda br. 48. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

IRINA [TAKA, ro|. GRIGORIJEV
preminula dana 18. 11. 2010. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Vladimir, snaha Dubravka, unuka Maja, zaova Vera Mihi} Joli}, porodica Bobi}, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Dolina br. 4.

111

111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nana i pranana

RED@EP (DELIJA) DELIBA[I]
preselio na ahiret u petak, 19. 11. 2010. u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: k}erke Jasmina i Sabina, zetovi Dino i Hamo, unu~ad Arijana, Haris, Irma i Minela, bra}a Muharem i Avdo, snaha Kira, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Deliba{i}, [ahovi}, Kamber, Lendo, Husi}, Be{i}, Agi}, [abanovi}, [a~i}, [atara, Ademovi}, Ja{arevi}, Kustura, Kos, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Kamenica br. 61 J. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da nas je na{a draga

SAFIJA - SEKA STANKOVI], ro|. [EHOVI]
zauvijek napustila 20. novembra 2010. u 83. godini. Posljednji ispra}aj na{e drage Seke bit }e obavljen u prisustvu najbli`e porodice i prijatelja. O@ALO[]ENI: suprug @ivan, k}erka \ina, sin Jadranko, unuci Vedrana i Dubravko, snaha Nada, bra}a Muhamed i Rifat sa porodicama, njena Mina Paji} sa djecom, porodice: Stankovi}, [ehovi}, Crnkovi}, Lazi}, Beki}, Fadilpa{i}, Wuerzl, te ostala 111 mnogobrojna rodbina i prijatelji.

HALIMA (JUSUFA) SARA^EVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u subotu, 20. novembra 2010. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. novembra 2010. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.00 sati iz naselja [ip kod skladi{ta Unigradnje do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Muhamed, k}erke Munira, Kadira, Safija i Senija, zetovi Huso, Smajo i Vahid, snahe Raza i Ramiza, brat Hilmo, snaha Bisera, sestre \ulsa i Umija, svakovi Hamed i Bego, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaove i zaovi}i, djeveri}i i djeveri~ne, unu~ad i praunu~ad, te porodice: Sara~evi}, Hod`i}, Grabovica, Jusupovi}, Mujanovi}, Kova~, D`indo, Ranica, Smajlovi}, Korman, Haki}, Trebinjac, Muminovi}, Geko, Suljovi}, [ehovi}, Kari}, Bahtanovi}, Mirvi}, Sedi}, [abani}, Beglerovi}, Zec, ^ardakovi}, Kepe{, Sadikovi}, Maglajli}, Suljevi}, ]esko, Torlak, Zuberovi}, Zolota, Mehmedovi}, Horo, D`ebo, [adilo, Hajri}, Kmeta{ i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Sulejmena Omerovi}a Cara br. 32. - [IP . 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIDHAT (ATIF) PRAZINA
preselio na ahiret u petak, 19. 11. 2010. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. 11. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju [ehitluci - Obho|a. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, sinovi Aldin i Armin, bra}a Edin i Nermin, snahe Mima i Alma, sestre Enisa, Minka, Aida, Edina, Bahrija, Nermina i Elvira, zetovi Mirsad, Emin, Veso, Sabit i Miho, punica Fatima, dajd`inica Ismeta, strina Safija, tetke Hafa, Ismija, Tifa, Ramka i Jasminka, tetci Enko, [efko i Dragan, svastike Ferida, Cuna i Mida, bad`e Fudo, Fuad i Smajo, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Prazina, Kljaho, Sulji}, Smaji}, Opra{i}, Mili}, Pu{kar, Filipovi}, Kraji{nik, Mahmutovi}, Bosni}, Janjo{, Alagi}, Mu{anovi}, Stani{i}, Kajanija, Durak, Durmi{evi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Mo{}anica br. 8. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

MARIJA (FRANJO) BARTULA
preminula 21. 11. 2010. u 76. godini. Sahrana }e se obaviti 22. 11. 2010. u 14.00 sati na groblju Kriva~e. O@ALO[]ENI: sestre Barbara i Janja, sestri~na Vesna sa suprugom Mevludinom i djecom, sestri} An|elko sa suprugom Tatjanom i djecom, porodice Bartula i Kustura, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj kom{inici

SAFIDI - FIDI HAD@IDURAKOVI]
I u radosti i u `alosti uvijek si bila uz nas. S ponosom i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Kom{inica Gogi} Vahida sa djecom
17639-1tt

...za ovaj trenutak - pripremite se... (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

\ULKA (EJUBA) IMAMOVI], ro|. MO]EVI]
preselila na ahiret u subotu, 20. novembra 2010. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. novembra 2010. godine u 13.30 sati na mezarju Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sin Rasim, k}erke Latifa i Ramiza, unu~ad Alena, Emir, Amina i Nejra, brat Omer, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaove Ziba i Rasema, te porodice:Imamovi}, Mo}evi}, Gojak, Meki}, Okanovi}, Efendi}, Ogle~evac, Kadrispahi}, ^eljo, Bu~o, Du~i}, Pita, D`igal, D`idi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Olovska br. 124 - Hrasno. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POKOPNO DRU[TVO

SAFIDA HAD@IDURAKOVI], ro|. ^ATI]
preselila na ahiret u nedjelju, 21. novembra 2010. u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. novembra 2010. u 13.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sestri~na Azra, sestri} Faruk, te porodice: Had`idurakovi}, ^ati}, Tokmo, Delija, Isanovi}, Bahti} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u Istiklal d`amiji. 111

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

^AVKUNOVI] (HASAN) SEAD - ^APA
preselio na ahiret u subotu, 20. novembra 2010. u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. novembra 2010. u 13.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Murveta, k}erka Belma, sestra Azra, unu~ad Amar i Amina, svastike Ramiza i Raifa, zetovi Haso, Fuad i Tomislav, sestri} Samir sa porodicom, teti~ne Bahrija D`ini} i Jasmina Zuki} sa porodicama, teti~na Samka [u{ko sa porodicom, teti}i Rasim i Mirsad Pe}anac sa porodicama, Ned`ad ^amo sa porodicom, Kemal Mangafi} sa porodicom, te porodice: ^avkunovi}, [ov{i}, D`uderija, Ahmetovi}, Mijalkovi}, D`ini}, Zuki}, [u{ko, Pe}anac, ^ampara, Skalonji}, Bundo, D`afi}, Mali}begovi}, Pa{ali} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Hrgi}a br. 22. 111

AJI[A [ALJI], ro|. KOLA[INAC
preselila na ahiret u nedjelju, 21. novembra 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. novembra 2010. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Adil i [erif, k}erke Raza i Naza, snahe Ramiza i Sabaheta, unuci Damir, Almir, Armin i Asmir, unuke Vanesa, Maja, Almira, Sanela, D`enita i Amela, praunuci Mervan i Eldin, praunuke Mervisa i Emina, te porodice: [alji}, Kola{inac, Avdi}, Kepe{, Kurtovi}, Lon~ari}, Kadi}, [o{i}, Ibrovi}, Muhovi}, Graca, Lakota i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u d`amiji Bojnik. 111

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 134778 10 Ps Sarajevo, 09. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja GIK „OKO“ D.D. SARAJEVO, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog NOVI KEVSER DOO SARAJEVO, ul. Vrbovska br. 3, radi duga, vs.p. 16.795,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 138796 10 P Sarajevo, 29. 10. 2010. godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

55

OGLAS
Dana 13. 04. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog NOVI KEVSER DOO SARAJEVO, Ul. Vrbovska br. 3, radi duga v.sp. 16.795,80 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 16.795,80 KM na ime glavnog duga, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa sve do dana kona~ne isplate, po ra~unima kako slijedi: - na iznos od 162,70 KM po~ev od dana 18. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 7.000,00 KM po~ev od dana 09. 03. 2009. godine do isplate, - na iznos od 2.389,81 KM po~ev od dana 07. 04. 2009. godine do isplate, - na iznos od 7.243,29 KM po~ev od dana 07. 04. 2009. godine do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Dubravka Kraji{nik u pravnoj stvari tu`itelja Hrustanovi} Mustafa iz Sarajeva, ul. Milana Preloga br. 74, zastupan po Mirzi Had`i} advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Nekretnine Pelak d.o.o. Sarajevo, Terezije bb, Skend bazar Sarajevo, radi utvr|enja ni{tavosti isplate, v.s. 65.000,00 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`eni da dostavi odgovor na tu`bu tu`itelja Hrustanovi} Mustafa iz Sarajeva, ul. Milana Preloga br. 74, kojom je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu: Utvr|uje se da je ni{tav ugovor o kupoprodaji nekretnina zaklju~en dana 06. 02. 2006. g. izme|u Hrustanovi} Mustafe iz Sarajeva, kao kupca i Nekretnine Pelak d.o.o. Sarajevo kao prodavca kojim je prodavac prodao a kupac kupio nekretnine koje se nalaze u Sarajevu u ul. Kolodvorska br. 11 prizemlje Op}ina Novo Sarajevo povr{ine 63,23 m2 (od ~ega je eta`irano 50,78 m2 i uknji`eno u zk. Ul. 129. k.o. Sarajevo a preostalu kvadraturu du`an je uknji`iti prodavac) sa pripadaju}im dijelom, zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade koji slu`e zgradi kao cjelini kao i pripadaju}im dijelom zemlji{a ispod zgrade, ustupaju}i sva prava i investicije za eta`irani dio prizemlja kao i za podrumske prostorije koje pripadaju ovome poslovnom prostoru za koje je vlasnik ulo`io svoja sredstva priveo namjeni i ~ine sastavni i neodvojivi dio uknji`enog dijela nekretnine iz ugovora o kupoprodaji iz navedenog z.k. izvatka i ne proizvodi pravno dejstvo, te se shodno tome obavezuje tu`eni „Nekretnine Pelak“ d.o.o. Sarajevo da tu`itelju isplati iznos od 65.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 06. 02. 2006. g. pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku Suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (^lan 334 Zakona o parni~nom postupku). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razlog osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore. Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Dubravka Kraji{nik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 003635 08 Ps Zenica, 21. 05. 2010. godine OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Enida Had`iomerovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Filmsko-Izdava~ko-Radiodifuzno-Uslu`no i Prometno Dru{tvo „Tropik“ D.O.O. Zenica iz Zenice, protiv tu`enog Hatid`a [eretovi} vlasnik Videoteke [eki Bosanska Krupa ulica 511 Slavna brigada, iz Bosanska Krupa, radi duga, v.sp. 3.500,40 KM, dana 21. 05. 2010. godine donio je:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 107602 09 I Sarajevo, 09. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermana Muteveli}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK D.D. BiH SARAJEVO, protiv izvr{enika DELI] MUHAMED IZ ILIJA[A, Ljubina bb, SMAJOVI] VEDIB IZ ILIJA[A, Solakovi}i bb, ]ATOVI] ISMET IZ ILIJA[A, Male{i}i 51. i SPAHI] SEMIR IZ ILIJA[A, Gornja Luka bb, radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 13. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave vlastite mjenice izdate u Ilija{u dana 26. 11. 1999. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 05. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 120,00 KM. Ovim putem se izvr{eniku DELI] MUHAMEDU IZ ILIJA[A, Ljubina bb, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21, zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANKE D.D. BiH SARAJEVO. SUDIJA Nermana Muteveli} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Deli} Muhamed mo`e izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Deli} Muhamedu, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom Hatid`a [ertovi} vlasnik Videoteka [eki Bosanska Krupa da tu`itelju isplati iznos od 3.500,40 KM sa zateznim kamatama obra~unatim po Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od 04. 01. 2008. do isplate te tro{kove postupka u iznosu od 228,25 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Enida Had`iomerovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 011145 08 Mals Zenica, 19. 04. 2010. godine OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Enida Had`iomerovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP Grijanje Doo iz Zenice, protiv tu`enog Ali} Muhidin vlasnik „Klas-M“ Szr iz Zenice, radi duga, v.sp. 376,00 KM, dana 19. 04. 2010. godine, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-10-000-934 Te{anj, 22. 10. 2010. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000-934, a po zahtjevu Lugonji} Hamida sina Mustafe, iz Jelaha Titova bb, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine, za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, su upisane po novom premjeru u Posjednovni list broj 2535 k.o. Jelah, ozna~ene kao: k.~. br. 359/3, zv. [ibovi, ku}a i zgrade povr{ine 42 m2 i dvori{te povr{ine 247 m2, {to prema podacima starog premjera odgovora nekretninama upisanim u ZK ul. br. 8561 k.o. Te{anj, ozna~enim kao k.~. br. 6004/161, zv. [ibovi, ku}a i zgrade povr{ine 42 m2 i dvori{te povr{ine 247 m2. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je podnosilac zahtjeva Lugonji} Hamid sin Muharema, iz Jelaha, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao vlasnik navedenih nekretnina u ZK ul. br. 8561 k.o. Te{anj upisan \onlagi} Ibraimbeg sin Dervi{bega, iz Te{nja. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Rukovodilac ZK ureda Brki} Dijana

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`iocu isplatiti nov~ani iznos od 376,00 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, kao i tro{kove postupka u iznosu od 45,00 KM sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Enida Had`iomerovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

Borba protiv korupcije

Mi{el Platini `eli fudbalsku policiju
Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije Mi{el Platini (Michel) izjavio je da bi trebalo osnovati fudbalsku policiju, koja bi se bavila korupcijom i namje{tanjem rezultata. U intervjuu za njema~ki „Welt“ prvi ~ovjek evropskog fudbala istakao je da je Interpol ponudio UEFAi saradnju koja bi mogla predstavljati prvi korak u formiranju organa koji bi se bavio neregularnostima u najpopularnijoj igri. - Fudbalu je potrebno oru`je za borbu protiv kriminala, a to bi mogla biti me|unarodna sportska policija. Prije tri godine zalagao sam se za njeno formi-

56
PRVA LIGA FBiH Zavr{en jesenji dio

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

sport

GO[K-u prva pozicija
Jedinstvo drugo s pet bodova zaostatka
Posljednjim, 15. kolom zavr{en je jesenji dio Prve lige Federacije BiH u nogometu. GO[K je u derbiju s 2:0 savladao susjednu ^apljinu i Gabelani }e prezimiti na prvoj poziciji s 33 boda. Pet bodova manje ima drugoplasirano Jedinstvo, a ~ak osam tre}a ^apljina. Purivatra, Al. Ra~i} (Krajina), Fejzi}, Para{, [eko (Radnik). Igra~ utakmice: Aladin [i{i} (Krajina) 7,5. KRAJINA: Keranovi} 7,5, Hu{i} 7, Be~i} 7,5, Pali} 7, Smaji} 7,5, Reki} 7,5 (88. Am. Ra~i} -), [i{i} 7,5 (85. Nuhi} -), Nuhanovi} 7 (82. D. Ra~i} -), Ma{i} 7, Purivatra 7, Al. Ra~i} 7. Trener: Izet Ra~i}. RADNIK: N. Fejzi} 5, Jahi} 5, Omerba{i} 5 (51. Mand`uka 5,5), F. Fejzi} 5, Lu{ni~ki} 5,5, Dijabang 5 (68. Lemezan 5,5), Vladavi} 5,5, Para{ 5 (60. Dupovac 5,5), [eko 5,5, Sadikovi} 5, [ib~i} 5. Trener: Amir Be}a.
S. J.

Platini: Interpol nudi saradnju

ranje, ali niko nije odgovarao na to. No, Interpol nam sada nudi saradnju - rekao (M. T.) je Platini.

Bosna Kraji{nik

0 0

Luis van Gal nezadovoljan

Ako [vajn{tajger ne potpi{e, prodajte ga
Ako Bastijan [vajn{tajger do ljeta ne potpi{e novi ugovor s Bajernom, treba ga prodati, izjavio je trener Bajerna Luis van Gal (Louis Van Gaal). [vajn{tajgerov ugovor s Bajernom isti~e 2012. godine, a u posljednje vrijeme bilo je mnogo trzavica zbog njegovog produ`avanja. Njema~ki fudbaler odugovla~i s odgovorom, {to Van Gala nervira. No, Holan|aninove izjave nisu se svidjele sportskom direktoru Bajerna Kristijanu Nerlingeru (Christian). - Van Gal ne treba misliti kako da nas u~ini bogatijim nego kako }e nam donijeti uspjehe - rekao je Nerlinger. Nedavno je [vajn{tajger izjavio da su za njega zainteresirana tri-~etiri kluba, me|u kojima su, vjerovatno, i Real Madrid i Man~ester junajted. Navodno je Inter spreman dati 30 miliona eura za [vaj[vajn{tajger: Odugovla~i s potpisom n{tajgera. (M. T.)

Stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 100. Sudija: Edis Zuki} (Tuzla) 6. @uti kartoni: D`afi} (Bosna), Sarajlija, Ru`i}, Ive{i} (Kraji{nik). Igra~ utakmice: Armin Me{anovi} (Kraji{nik) 7,5. BOSNA: Bekan 6, Mustagrudi} 6 (88. ]esa -), Ferhatovi} 6,5, Genjac 6, ^ehaji} 6, Alijagi} 6 (71. Kamari} -), ^abaravdi} 6, Hod`i} 6,5, D`afi} 6, Bajri} 6,5, Taji} 6. Trener: Avdo Kurdija. KRAJI[NIK: Me{anovi} 7,5, [abi} 6,5, Bajri} 6, Sarajlija 6, Ru`i} 6, Dedi} 6, Hod`i} 6,5, Ive{i} 6,5, Turbi} 6, S. [abi} 6 (90. Dizdarevi} -), E. [abi} 6. Trener: Fikret Pajazetovi}. D. B.

Omladinac Jedinstvo

1 2

Seferovi} (Iskra) u akciji protiv SA[K Napretka

(Foto: K. Balihod`i})

Gradina Slaven

0 3 Rudar Stadion u Srebreniku. Gle- Gora`de
dalaca: 200. Sudija: Mirko Buljan ([iroki Brijeg) 7. Strijelci: 1:0 - @eri} (11.), 2:0 Huseinba{i} (29). @uti kartoni: Salihba{i}, Ordagi} (Gradina), Mujanovi}, Mulavdi} i Salihovi} (Slaven). Igra~ utakmice: Ermin Huseinba{i} (Gradina) 7,5. GRADINA: Zuki} -, Savi} 7, Ahmetovi} 6,5, @eri} 7,5,

Salihovi} 5,5. Trener: Samir Had`imahovi}. O. M.

2 3

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca 200. Sudija: Read Mehanovi} (Tuzla) 6. Strijelci: 1:0 - Turudija (48), 2:0 Muri} (52), 2:1 - Isakovi} (55), 2:2 - Pljevljak (85), 2:3 - ^ehaja (90+1, penal). @uti kartoni: Krd`ali}, Turudija, Goralija, Hrustanovi} (Rudar), Omanovi}, Korda, D`ebo (Gora`de). Crveni ka-

mi} 6, D`ebo 6, Zejnilhod`i} 6, Isakovi} 6,5, Omanovi} 6,5, Ferhatovi} 6, Drljevi} 5,5 (60. Ramovi} 6), ^ehaja 6, Korda 6,5, Pljevljak 7 (88. Mutlak). M. Ko.

Iskra SA[K Napredak

4 2

Tabela
Rezultati 15. kola: Iskra - SA[K Napredak 4:2, Gradina - Slaven 2:0, Ora{je - Igman 4:0, Krajina - Radnik 3:0, Rudar Gora`de 2:3, Bosna - Kraji{nik 0:0, Omladinac Jedinstvo 1:2, GO[K - ^apljina 2:0. Sezona se nastavlja u martu 2011. godine.
1. GO[K 2. Jedinstvo 3. ^apljina 4. Ora{je 5. Iskra 6. Slaven 7. Bosna 8. Krajina 9. Kraji{nik 10. Igman 11. Omladinac 12. SA[K Napredak 13. Gradina 14. Gora`de 15. Radnik 16. Rudar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 9 8 7 7 7 6 6 5 6 6 6 5 5 3 3 3 1 1 2 2 1 3 2 5 2 1 1 4 1 7 6 2 5 6 6 6 7 6 7 5 7 8 8 6 9 5 6 22:10 23:17 28:24 21:16 22:21 14:18 18:21 19:16 17:18 18:20 20:20 24:25 20:27 21:23 10:14 18:25 33 28 25 23 23 22 21 20 20 20 19 19 19 16 16 15

Popara 6,5 (65. Ordagi} 6,5), Huseinba{i} 7,5 (80. Salki} -), Salihba{i} 7,5, H. Ke{etovi} 7, [kahi} 7,5, S. Ke{etovi} 7, Ma{i} 7 (71. Smajlovi} 6,5). Trener: Samir Adanali}. SLAVEN: Ba{~eli} 6, Borogovac 6,5, Ali~i} 6, Mujanovi} 5 (65. Kova~evi} 5,5), Omerki} 5, Trumi} 5, Ed. Softi} 5 (46. Hod`i} 5,5), Zoleti} 5 (46. Majdan~i} 6), Mulavdi} 5,5, El. Softi} 5,

rton: Besim Krd`ali} (Rudar, 90+1 minuta, drugi `uti karton). Igra~ utakmice: Rijad Pljevljak (Gora`de) 7. RUDAR: Had`i} 5, Krd`ali} 5, Hrustanovi} 6, Imamovi} 6, Goralija 5, Gafurovi} 6, Vukovi} 5 (46. Spahi} 5,5), Tomi} 5,5 (70. Neimarlija -), Turudija 6 (80. Merdi} -), Muri} 6, Remeti} 5,5. Trener: Adnan ^orbo. GORA@DE: Babovi} 7, Li-

Stadion Jakli} u Bugojnu. Gledalaca 200. Sudija: Kenan Bajraktarevi} (Ora{je) 7,5. Strijelci: 1:0 - Smaji} (10), 2:0 - Smaji} (42), 3:0 Seferovi} (48), 4:0 - Gurbeta (57), 4:1 - Mirvi} (61), 4:2 - Dokara (82). @uti kartoni: Ke{ko (SA[K Napredak). Igra~ utakmice: Haris Seferovi} (Iskra) 7,5. ISKRA: Perkovi} 7, Omerinovi} 7, ^ehaja 7,5, Malki} 7, Kova~evi} 7 (60. Husi} 6), Kmeta{ 7,5, Nebi} 7,5, Vrban 7 (56. Bu{atli} 6,5), Seferovi} 7,5, Smaji} 7 (46. Gurbeta 7) i Jusufba{i} 7. Trener: Senad Smaji}. SA[K NAPREDAK: Jokanovi} 6, Halilovi} 6, Zild`ovi} 5,5 (55. Mrdi} 5,5), Ke{ko 6, Rozi} 6, Softi} 6, Janjo{ 6,5, Dokara 6,5, Huseinbegovi} 6,5, ^ohodarevi} 6, Mirvi} 6,5. Pomo}ni trener: Elvir Ljubun~i}. K. B.

Stadion Lipik u Mionici. Gledalaca: 200. Sudija: Dragan Stoji} (Mostar) 7. Strijelci: 0:1 - [eta (24), 0:2 - Muli} (74), 1:2 - Arnautovi} (84.). @uti kartoni: Arnautovi} (Omladinac), [eta (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Ervin [eta 7 (Jedinstvo). OMLADINAC: Bilajac 6,5 (73. Mujanovi}), A. Huseinba{i} 6, N. Huseinba{i} 6,5, Huseinagi} 6, Arnautovi} 6,5, Joksimovi} 6, Br~kali} 6,5, Sinanovi} 6, Bratanovi} 6,5, Salihba{i} 6 (55. \edovi} 6), Agati} 6 (66. Pand`i} 6). Trener: Fuad Grbe{i}. JEDINSTVO: Abidhod`i} 6,5, Sejdi} 6,5, [u{njar 6 (78. Kasi}), Sarajki} 7, Muli} 7, [eta 7, ^aki} 6 (46. Toromanovi} 6,5), Crnki} 6,5, [ahinovi} 6,5, Dizdarevi} 6,5, [utni} 6 (46. Selimovi} 6,5). Trener: Benjamin Klju~anin. D`. D.

GO[K ^apljina

2 0

Krajina Radnik

3 0

Stadion u Cazinu. Gledalaca 100. Sudija: Emir Spahali} (Mostar) 7. Strijelci: 1:0 Ma{i} (31), 2:0 - Reki} (35), 3:0 - [i{i} (65). @uti kartoni:

Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca 700. Sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo) 7. @uti kartoni: [abanovi}, Kadri} (GO[K), Koronel, Beni}, Kuki}, D`ananovi} (GO[K). Strijelci: 1:0 - Ragu` (27), 2:0 - Zlomisli} (66). Igra~ utakmice: Damir Zlomisli} (GO[K) 7,5. GO[K: Soldo 6,5, Rai~ 6,5, [abanovi} 7, Koji} 6,5, [aboti} 6,5, Kadri} 6,5, Tomi} 7, Zlomisli} 7,5 (89. Begi} -), Ragu` 7,5 (74. Sultani} -), Kari} 6,5, Markovi} 7,5 (84. Badali} -). Trener: Damir Borovac. ^APLJINA: Josi} 6, Koronel 5,5 (46. Vila 5,5), D`ananovi} 5,5, Beni} 6, Grbavac 6, Viskovi} 6,5, Obad 6,5, Mio~evi} 6, Orta{ 6,5 (68. Barbari} -), Kuki} 6 (72. Ojoli -), Jusufba{i} 7. Trener: Zlatko Kri`anovi}. Er. B.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

57

PREMIJER LIGA Pobjeda doma}ina na Pecari

Vagner re`irao preokret
Brazilac autogolom doveo goste u vodstvo, a zatim pogodio za [irokobrije`ane
Sa me~a ^elik - Slavija: Duel Puri}a i Lackanovi}a
(Foto: J. Had`i})

Zeni~ani se oprostili pobjedom

Pad u igri ovog puta nije ka`njen
^elik je, uglavnom zbog bolje igre u prvom poluvremenu, savladao ve} tradicionalno neugodnog protivnika na Bilinom polju Slaviju iz Lukavice (1:0), koja ovog puta i nije pokazala bogzna kakvu igru. Slavija je, podsjetimo, ove jeseni u Kupu BiH na ovom stadionu izvukla remi (1:1). ^elik je i tada dominirao u prvom poluvremenu te popustio u drugom, kao {to je bilo i ovog puta, ali bez posljedica, pa }e prezimiti sa zalihom od 19 bodova. - U prvom smo poluvremenu odigrali vrlo dobro, ali tu igru nismo i metarijalizirali s vi{e od jednog gola iako smo imali nekoliko odli~nih {ansi. Slavija je u nastavku bila bolja ekipa, ali smo uspjeli odbraniti prednost - ka`e trener Abdulah Ibrakovi}. Ova utakmica, me|utim, ne}e zna~iti i kraj aktivnosti za njegove igra~e. Danas }e odr`ati trening, a sutra }e igrati na Bajramskom turniru u Sarajevu. Za nastup, me|utim, ne}e konkurirati Haris Dilaver i Kenan Hori}, koji su, kako je kazao Ibrakovi}, uprkos zabrani, pro{le sedmice igrali utakmice Bajramskog malonogometnog turnira „Zeni~ke V. B. mahale“.

Selimovi} o novoj pobjedi Travni~ana
Vagner: Pobjedni~kim golom iskupio se za autogol
(Foto: I. Rozi})

[iroki B. 2 (1:1) 1 Budu}nost
Stadion Pecara u [irokom Brijegu Utakmica bez prisustva gledalaca Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7 Pomo}nici: Edin Imamovi} (Sarajevo) i Ratko Kuni} (B. Gradi{ka) Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica) Strijelci: 0:1 - Vagner (6, autogol), 1:1 - [ili} (35, penal), 2:1 - Vagner (76, Ivankovi}) @uti kartoni: Bari{i}, Vagner ([iroki Brijeg), Ikanovi} (Budu}nost) Igra~ utakmice: Vagner ([iroki Brijeg) 7

[IROKI BRIJEG Bandovi} 6 Diogo 6,5 Bari{i} 6,5 (68. Varea 6) Brekalo 6,5 Topi} 6 (46. Renato 6,5) Ko`ul 7 Ivankovi} 7 [ili} 7 Vagner 7 Roskam 6,5 Mi{i} 6,5 (59. Zakari} 6,5) Trener: Ivo I{tuk

BUDU]NOST Husi} 6,5 ^amrkovi} 6 Omi} 6 Zrnanovi} 6 ^oli} 6,5 Halilovi} 6,5 Smaji} 6 (62. Piri} 6) Haski} 6 Slomi} 6 (76. Kavazovi} -) [migalovi} 6 Ikanovi} 6,5 Trener: Munever Rizvi}

Rezultati 15. kola: @eljezni~ar - Rudar 4:2, Vele` - Sarajevo 1:2, Leotar - Borac 2:1, ^elik - Slavija 1:0, Zvijezda - Sloboda 0:1, Drina - Zrinjski 1:0, Travnik - Olimpic 1:0, [iroki Brijeg - Budu}nost 2:1. Drugi dio sezone po~inje krajem februara 2011. godine. Parovi 16. kola: Sloboda - Slavija, ^elik - Sarajevo, Vele` - Zrinjski, Drina - Budu}nost, [iroki Brijeg - Borac, Leotar Rudar, @eljezni~ar - Olimpik, Travnik - Zvijezda.

Tabela
1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [iroki 5. Travnik 6. Slavija 7. Sloboda 8. Rudar 9. Olimpic 10. Leotar 11. ^elik 12. Zvijezda 13. Budu}nost 14. Zrinjski 15. Drina 16. Vele` 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 9 8 8 7 7 6 5 6 6 5 5 4 5 4 4 3 1 4 1 1 1 3 6 3 2 4 4 5 1 2 1 2 5 3 6 7 7 6 4 6 7 6 6 6 9 9 10 21:8 28:14 21:11 31:23 24:20 22:23 14:14 17:18 14:15 16:26 15:14 13:16 15:18 16:22 12:24 16:29 33 28 28 25 22 22 21 21 21 20 19 19 17 16 14 13

S utakmice na Piroti: „Veziri“ }e prezimiti kao peti

Mogli smo i izgubiti od Olimpica
Nogometa{i Travnika stigli su te{kom mukom do pobjede (1:0) nad Olimpicom na Piroti, ali su za njih u ovom momentu najva`nija tri boda. Tako }e „Veziri“ prezimiti na petom mjestu, {to je za njih najuspje{nija jesenja pozicija od kada se takmi~e u Premijer ligi BiH. Pored toga, svojim novim pogotkom Nusmir Faji} u~vrstio se u vrhu najboljih strijelaca lige, ~ime je nastavio pohod ka tituli, koju je pro{le sezone osvojio Fe|a Dudi}, tako|er u dresu Travnika. Trener Ned`ad Selimovi} priznaje da je Olimpic zadao mnogo problema njegovom timu pa je zadovoljan minimalnom pobjedom. - Kako smo pobijedili, tako smo mogli lako i izgubiti, jer je Olimpic jo{ jednom pokazao da je jedan od najneugodnijih gostiju ove jeseni. Tako smo nakon vodstva morali spa{avati minimalnu prednost - rekao je SeS. P. limovi}.

Susret je lo{e po~eo po doma}ina. Gosti su u 6. minuti autogolom Vagnera do{li u vodstvo. Slobodan udarac izveo je Emir Ikanovi}, a lopta je na putu do gola doma}ih zaka~ila Vagnera, promijenila smjer i zavr{ila u mre`i. Primljeni gol nije poko-

lebao doma}ina, koji je u nekoliko navrata zaprijetio iz prekida. Rezultat se nije mijenjao sve do 35. minute. Tada je Josip Bari{i} ubacio loptu u {esnaesterac gostiju. Vagner je glavom spustio za Hrvoja Mi{i}a, kojeg je sle|a sapleo Muhamed Omi}. Sudija Elmir Pilav je bez ra-

zmi{ljanja pokazao na bijelu ta~ku. Siguran realizator bio je Dalibor [ili}. U nastavku je [iroki sve karte bacio na napad. Po te{kom i blatnjavom terenu na pobjedni~ki pogodak ~ekalo se sve do 76. minute. Sjajnu akciju [irokobrije`ana u pogodak je pretvorio Bra-

zilac Vagner. Jure Ivankovi} prevario je dvojicu ~uvara i gurnuo loptu za Vagnera, koji je iz poluvoleja pogodio protivni~ki gol za kona~nih 2:1. Ina~e, utakmica je zbog kazne Nogometnog saveza BiH odigrana bez prisustva gledalaca.
D. KNEZOVI]

Zrinjski zavr{io jesen na 14. poziciji

Najslabiji plasman „Plemi}a“ od osnivanja Premijer lige
Sekunde su dijelile Zrinjski da u Zvorniku do|e do prvog gostuju}eg boda ove jeseni, ali je Drina ipak nanijela Mostarcima sedmi poraz u isto toliko utakmica. Novi poraz zna~io je da }e dvostruki prvak BiH provesti zimu na tek 14. poziciji, {to je najslabiji plasman Zrinjskog od osnivanja Premijer lige. - Sre}a je ovog puta bila naklonjena Drini, ali i to je nogomet. Prema svemu prikazanom, utakmica je trebala zavr{iti podjelom bodova, jer smatram da nijedna mom~ad nije zaslu`ila pobjedu - izjavio je Musa, koji je svjestan da ga ove zime o~ekuje veoma mnogo posla. Iako }e pripreme za drugi dio sezone „Plemi}a“ po~eti tek za mjesec i po, Musa }e igra~e ve} danas poslati na odmor. - Zajedni~ki sastanak dogovoren je za 14 sati, a nakon toga nogometa{i }e biti slobodni. Nema nikakvog smisla da se nastavi raditi, posebno zato {to je sezona za Zrinjski zbog nastupa u Evropi po~ela mjesec ranije - zaMa. P. klju~io je Musa.

Dragan Bjelica, trener Slavije

Zaslu`ena pobjeda ^elika
Fudbaleri Slavije nisu uspjeli ispuniti obe}anje da }e se u Zenici predstaviti u dobrom izdanju i Bilino polje napustiti nepora`eni. Dragan Bjelica, {ef stru~nog {taba Slavije, ~estitao je pobjedniku. - Vjerovali smo u sebe da mo`emo makar ponoviti rezultat posljednjeg megdana u Zenici u Kupu BiH 1:1, ali nismo uspjeli. Kao po obi~aju, u posljednjim utakmicama prvo poluvrijeme je lo{ije, a tako je bilo i u Zenici. Nismo uspjeli da iskontroliramo protivni~ki vezni red, jalovo smo prijetili, ali nismo napravili mnogo toga. Sve u svemu, zaslu`ena je pobjeda ^elika i ja mu ~estitam - rekao je Bjelica, koji je poziciju broj {est za zimski san ocijenio uspje{nom. G. I.

Musa: Zaslu`ili smo bod u Zvorniku

58

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

sport

[PANIJA Real i Barcelona nastavljaju ubojitu utrku

Vatrena najava za „El klasiko“
Barcelona zabila Almeriji osam golova, a Mesi prebacio brojku od 100
Duel Tonija i Bonu~ija: Juventus savladao Fiorentinu
(Foto: AP)

ITALIJA Poraz aktuelnog prvaka od Kjeva

Milan bje`i pratiocima
Majstorija Ibrahimovi}a Pobjeda Juventusa, remi Lacija Majstorijom maestralnog Tabela Zlatana Ibrahimovi}a Milan je pobijedio Fiorentinu i pove}ao vodstvo na ~elu italijanske lige. Sjajni {vedski napada~ je akrobatskim udarcem u fini{u prvog poluvremena savladao golmana „Viola“, {to se ispostavilo kao pobjedni~ki gol.
1. Milan 2. Lacio 3. Juventus 4. Roma 5. Napoli 6. Inter 7. Palermo 8. Sampdorija 9. Kjevo 10. Katanija 11. Udineze 12. \enova 13. Fiorentina 14. Parma 15. Kaljari 16. Bolonja 17. Le~e 18. Bre{a 19. ^ezena 20. Bari 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 9 8 6 6 6 5 6 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 4 3 5 2 7 4 5 2 2 3 6 5 5 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 4 4 6 6 6 4 5 4 7 8 8 8 22:11 16:10 25:13 17:15 18:13 14:9 22:18 14:11 13:11 11:11 13:14 10:13 13:14 9:11 13:12 11:15 10:25 11:17 9:17 9:20 29 26 23 22 21 20 20 19 19 17 17 17 15 15 14 14 12 11 11 9

Real i Barcelona napravili su fantasti~an uvod za najve}i derbi svijeta - „El klasiko“ - postigav{i u ovom kolu ~ak 13 golova. Barcelona nije imala milosti prema Almeriji, protiv koje je ostvarila petu gostuju}u pobjedu ove sezone. Nemilosrdni Katalonci zabili su jadnom doma}inu ~ak osam pogodaka te doprinijeli da Huan Manuel Lilo (Juan Lillo) izgubi posao. Ovo je najuvjerljivija gostuju}a pobjeda Katalonaca od 1959. godine, kada su istim rezultatom pobijedili Las Palmas.

Iskoristili prilike
- Ovo nije nikakvo upozorenje. Stvarali smo isti broj prilika kao i uvijek, samo je razlika u tome {to smo ih sada iskori{tavali - rekao je trener Barcelone Pep Gvardiola (Guardiola), koji je izrazio `aljenje {to je doprinio tome da njegov prijatelj Lilo ostane bez posla. Junak me~a bio je Lionel Mesi (Messi), koji je s nova tri gola prebacio magi~nu gr-

Ronaldinju kazna
Brazilski as Ronaldinjo (Ronaldinho) bio je na klupi drugi me~ zaredom. Pro{le sedmice je izostavljen zbog takti~kih razloga, ali je ovog puta rije~ o kazni za izlazak u sitnim satima. Milan sada ima tri boda prednosti nad Laciom na ~elu italijanske lige, jer Rimljani nisu uspjeli donijeti bodove iz Parme. Ipak, navija~ima Milana ju~er je najsla|i doga|aj bio novi poraz Intera. Aktuelni evropski i italijanski prvak je u krizi, {to je potvr|eno u Veroni. Kjevo je savladao velikog protivnika s 2:1 i tako utabao tlo za mogu}i otkaz Rafaelu Benitezu, koji su italijanski mediji najavili u slu~aju poraza u Veroni. Juventus je produ`io niz utakmica bez poraza na devet. „Stara dama“ savladala je u gostima \enovu s 2:0, a za najljep{i potez na utakmici

Ronaldo: Het-trik protiv Atletika

(Foto: AFP)

pobrinuo se Milo{ Krasi} postigav{i izvanredan gol.

Uspon Rome
Najzanimljiviji me~ igrao se u Le~eu, gdje je doma}i tim s igra~em manje uspio sti}i vodstvo Sampdorije od 2:0. No, Le~e je ipak ostao kratkih rukava, jer je Pacini (Pazzini) svojim tre}im golom \enovljanima donio trijumf. Roma se nakon vrlo lo{eg starta popravlja. Pobjeda nad Udinezeom od 2:0 izbacila je Riljane pri vrh tabele i dala im podstrek uo~i va`ne utakmice Lige prvaka protiv Bajerna. Rezultati i strijelci 13. kola: Milan - Fiorentina 1:0 (Ibrahimovi} 45), Roma Udineze 2:0 (Menez 24, Borijelo 56), Bre{a - Kaljari 1:2 (Kara~olo 20 penal - Matri 63, Konti 66), \enova Juventus 0:2 (Eduardo 18 autogol, Krasi} 23), Katanija - Bari 1:0 (Terlici 82), Kjevo - Inter 2:1 (Pelisije 29, Moskardeli 82 - Eto 90+1), Parma - Lacio 1:1 (Krespo 23 - Flokari 45), ^ezena - Palermo 1:2 (Bogdani 24 - Ili~i} 11, Mikoli 51), Le~e - Sampdorija 2:3 (Di Mikele 72, Dijamutene 83 - Pacini 8, 40 penal, 88). Sino} su igrali: Napoli - Bolonja. (M. T.)
1. Real M. 2. Barcelona 3. Viljareal 4. Espanjol 5. Valensija 6. Sevilja 7. Atletiko 8. Real S. 9. Atletik 10. Osasuna 11. Majorka 12. Hetafe 13. Deportivo 14. Erkules 15. Levante 16. Rasing 17. Sporting 18. Malaga 19. Almerija 20. Saragosa

Tabela
12 12 12 12 12 11 11 11 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 3 3 1 5 3 2 2 4 1 6 4 0 1 2 4 3 3 4 5 6 5 4 6 4 6 7 7 6 8 5 6 33:6 33:8 23:12 12:13 17:12 18:17 16:12 14:14 20:23 12:13 11:12 15:18 11:15 11:19 13:20 10:19 10:18 15:25 8:18 11:19 32 31 24 22 21 20 17 16 16 15 15 13 14 12 11 11 10 10 9 7

anicu od 100 pogodaka u dresu Barcelone. Argentinski majstor sada ih na kontu ima 101, a u plavo-crvenom dresu odigrao je svega 154 utakmice. Mesi je na ~etvrtom mjesto najboljih strijelaca Barcelone svih vremena, a od tre}eplasiranog Samuela Eta (Eto’o) dijeli ga samo sedam golova. Ipak, Mesi nije najbolji strijelac lige nego je to i dalje Kristijano Ronaldo (Cristiano). Real je Atletiku iz Bilbaa postigao pet golova (5:1), od ~ega je Portugalac zabio tri. Odli~na najava za derbi u kojem }e se susresti dvojica najboljih fudbalera dana{njice za~injena je i Ronaldovom izjavom poslije utakmice s Atletikom.

Lista strijelaca
14 - Kristijano Ronaldo (Real M.) 13 - Lionel Mesi (Barcelona) 9 - Fernando Ljorente (Atletik) 8 - \uzepe Rosi (Viljareal) 7 - Gonzalo Iguain (Real M.), Nilmar (Vilareal) ma postignu osam - rekao je Ronaldo. Real }e tako u derbi, koji se igra sljede}eg ponedjeljka na Kamp nouu, u}i s bodom prednosti u odnosu na Barcelonu. U sjeni ovih me~eva Viljareal i Valensija odigrali su derbi u kojem nije bilo

Poruka Ronalda
- Njihovih osam golova ne zna~i mi ni{ta. Neka na-

pobjednika. Doma}ina je poraza spasio \uzepe Rosi (Giuseppe Rossi) osmim golom u sezoni. Rezultati i strijelci 12. kola: Real Madrid - Atletik 5:1 (Iguain 19, Ronaldo 30, 62, 90+2 penal, Ramos 57 penal - Ljorente 40), Almerija - Barcelona 0:8 (Mesi 17, 37, 67, Inijesta 19, Asasijete 27 autogol, Pedro 35, Bojan 62, 73), Viljareal Valensija 1:1 (Rosi 73 - Aduriz 21), Deportivo - Malaga 3:0 (Adrijan 22 penal, Koloti 30, Alvarez 83), Levante - Rasing 3:1 (Kaisedo 24, 27, Stuani 44 - Lasen 89), Osasuna - Sporting 1:0 (Masud 53), Espanjol - Erkules 3:0 (Verdu 15, Osvaldo 81 penal, Garsija 90+1 penal). Sino}: Sevilja - Majorka i Real Sosijedad - Atletiko. Ve~eras: Hetafe - Saragosa (M. T.) (21 sat).

FRANCUSKA Spahi}eva ekipa u dobroj formi

Tabela
1. Lil 2. Monpelje 3. PSG 4. Ren 5. Marsej 6. Brest 7. Bordo 8. Okser 9. Sent Etjen 10. Lion 11. So{o 12. Lorijent 13. Tuluz 14. Nansi 15. Nica 16. Valensijen 17. Monako 18. Kaen 19. Lens 20. Arl 14 14 14 13 13 14 14 14 13 13 14 14 14 14 14 13 14 14 13 14 6 7 6 6 6 6 6 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 3 1 6 3 5 5 4 4 4 7 4 4 3 3 3 2 4 6 8 5 5 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 6 6 6 7 6 4 4 6 5 10 24:16 13:12 21:13 16:9 21:14 14:10 18:15 20:16 17:15 15:15 22:18 14:15 14:15 16:24 11:16 13:14 14:13 16:22 12:19 9:29 24 24 23 23 22 22 22 19 19 19 18 18 18 17 16 15 14 14 14 6

Lista strijelaca
9 - Samuel Eto (Inter) 8 - Edinson Kavani (Napoli) 7 - Zlatan Ibrahimovi} (Milan), Marko di Vajo (Bolonja), Havijer Pastore (Palermo)

Monpelje savladao Nicu
PSG pobijedio Kaen
Monpelje Emira Spahi}a nastavio je niz pobjeda, {to ga je vinulo u sami vrh francuskog fudbalskog prvenstva. Na gostovanju kod Nice na Azurnoj obali tim na{eg kapitena pobijedio je minimalnim rezultatom, a strijelac odlu~uju}eg gola bio je pro{logodi{nji golgeter

Poraz Had`ibegi}evog Arla

Sukob navija~a Osijeka i Cibalije
Jedan policajac ozlije|en je kada je poku{ao sprije~iti sukob navija~a Osijeka i Cibalije nakon utakmice hrvatske lige. U neredima je u~estvovalo tridesetak navija~a, koji su se ga|ali kamenjem i bakljama, a devet ih (M. T.) je privedeno.

Suarez ugrizao fudbalera PSV-a
Urugvajski fudbaler Luis Suarez upisao je novi pasus u svojoj prgavoj karijeri. Napada~ Ajaksa je u derbiju holandske lige ugrizao fudbalera PSV-a Rasmusa Lindgrena. Iako je veznjak PSV-a pokazao sudiji tragove zuba na svom ramenu, Suarez je ostao (M. T.) neka`njen.

Lista strijelaca
10 - Jusuf el-Arabi (Kaen) 9 - Musa Sou (Lil) 8 - Dimitri Pajet (Sent Etjen) 7 - Nene (PSG)

Druge lige Olivije @iru (Olivier Giroud). Arl na{eg stru~njaka Faruka Had`ibegi}a do`ivio je doma}i poraz od Bordoa. Had`ibegi}eva ekipa dobro je otvorila susret i povela s 1:0, ali je nakon isklju~enja Fabijena Lorentija (Fabien Laurenti) Bordo napravio preokret. Rezultati i strijelci 14. kola: Modeste (Bordo) prolazi Lorentija (Arl) Nica - Monpelje 0:1 (@iro 83), Nansi - Vale- 73), PSG - Kaen 2:1 (Oro 40, nsijen 2:0 (Luiz 28, Vahirua Erding 50 - El-Arabi 85),

Ren - Brest 2:1 (Ekoko 39, Leroj 82 - Grugi 90+2), Sent Etjen - Okser 1:1 (Perin 54 - Minjo 27), So{o - Lorijen 2:0 (Maiga 42, Ideje 59), Tuluz - Marsej 0:1 (Ajev 88), Arl Bordo 2:4 (Merijem 22, Buaca 89 - Modeste 36 penal, 59, 88 Gufran 38), Lil - Monako 2:1 (Fro 39, Obranijak 78 - Adrijano 57), Lens - Li(A. ^.) on (sino}).

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

59

Evropa na dlanu

NJEMA^KA Vedad Ibi{evi} ponovo u golgeterskoj formi

Pokazao sam Ragniku da nije bio u pravu
U Slova~koj smo pokazali da mo`emo i podigli smo samopouzdanje pred Rumuniju
Na gostovanju Hofenhajma u Frankfurtu kod Ajntrahta Vedad Ibi{evi} vratio se u prvi tim. I to na pravi na~in. S dva postignuta gola pokazao je da zaslu`uje mjesto u po~etnom sastavu.

Detalj iz holandskog derbija: Ajaks i PSV igrali su 0:0

(Foto: AFP)

Austrija
Na{ fudbaler Samir Muratovi} bio je strijelac drugog gola za [turm u pobjedi nad Noj{tatom. Rezultati 16. kola: Rapid LASK 5:0, Kapfenberg Rid 3:3, Salcburg - Matersburg 1:0, Noj{tat - [turm 0:3, Insbruk - Austrija 0:1. Poredak: Rid 31, [turm 29, Austrija 28, Insbruk po 25, Salcburg i Rapid po 23...

Rusija
Rezultati 29. kola: Alanija Terek 2:1, Amkar - Spartak N. 3:1, An`i - Saturn 1:2, CSKA - Spartak M. 3:1, Rostov - Lokomotiv 1:2, Krilja - Dinamo 1:0, Rubin - Zenit 1:2, Sibir - Tom 0:1. Poredak: Zenit 67, CSKA 61, Rubin 57, Spartak M. 48, Lokomotiv 47, Spartak N. 44...

Lista strijelaca
11 golova - Teofanis Gekas (Ajntraht) 10 - Demba Sise (Frajburg) 9 - Edin D`eko (Volfsburg) 7 - Lukas Barios (Borusija D.), Mario Gomez (Bajern), Grafite (Volfsburg), Jan-Klas Huntelar ([alke), Sr|an Laki} (Kajzerslautern)...

(Foto: Reuters)

Pravi na~in
S visokih 4:0 Hofenhajm se popeo na peto mjesto tabele Bundeslige. - Drago mi je {to sam igr-

Srbija
Rezultati 13. kola: BSK OFK Beograd 0:1, ^ukari~ki - Partizan 2:4, Javor - Hajduk 0:0, Metalac - Sevojno 3:2, Smederevo - Spartak 0:0, Vojvodina - In|ija 2:0, Jagodina - Rad 1:1. Poredak: Partizan 34, Vojvodina i C. zvezda po 28, Rad 25, Sevojno 20, Jagodina 19, Spartak 18...

D`eko strijelac za Volfsburg
Rezultati i strijelci 13. kola: [alke - Verder 4:0 (Mecelder 22, Raul 45+2, 56, 71), Ajntraht - Hofenhajm 0:4 (Vuk~evi} 31. Ibi{evi} 69, 70, Mlapa 90), Frajburg - Borusija Dortmund 1:2 (Humels 26 autogol - Levandovski 75, Mujd`a 78 autogol), Hanover - Hamburg 3:2 ([tindl 31, [ulc 59, Hanke 90+1 - Son 40, 54), Nirnberg - Kajzerslautern 1:3 (Mak 68 - Rivi} 4, Ili~evi} 12, Laki} 33), Borusija Menhengladbah - Majnc 2:3 (Rojs 53, 69 - [irle 64, Alagui 76, 88), Bajer - Bajern 1:1 (Vidal 45+2 penal Gomez 34), [tutgart - Keln 0:1 (Podolski 82 penal), Sent Pauli - Volfsburg 1:1 (Torant 28 - D`eko 54). ao otpo~etka i {to smo pobijedili, a pogotovo zato {to sam postigao dva gola. Nisam uop}e znao da }u igrati, jer posljednjih sedmica nisam bio u prvom planu. Nisam o~ekivao da }u sada upasti u ekipu. Trener me je uvrstio i dao sam sve od sebe da Ralfu Ragniku poka`em da nije bio u pravu - rekao je Ibi{evi} za „Dnevni avaz“. I pokazao je na pravi na~in. Najava je ovo boljih dana za Ibi{evi}a. - Dobro je bilo, pogotovo zato {to je Ajntraht jak kod ku}e. Imaju dobru ekipu. Na kraju je rezultat ve}i nego {to je bio odnos snaga na terenu.

Belgija
Rezultati 16. kolo: Gent Vesterlo 4:4, [arlroa - Genk 1:3, Eupen - Kortrijk 3:1, @erminal - Anderleht 0:1, Lirs - St. Truden 1:2, Lokeren - Mehelen 3:1. Poredak: Genk 36, Anderleht 34, Gent i Lokeren po 29, Standard 27, Mehelen 25...

Holandija
Rezultati 15. kola: Ajaks PSV 0:0, Graf{ap - Roda 3:1, Ekscelzior - Venlo 1:0, Tvente - Alkmar 1:2, Vitese Herakles 2:0, Den Hag - Breda 3:0, Groningen - Fejenord 2:0, Herenven - Viljem II 5:0, Utreht - NEC 4:0. Poredak: PSV 34, Tvente 31, Groningen 30, Ajaks i Alkmar po 28...

[kotska
Rezultati 14. kola: Aberdin St. D`onston 0:1, Seltik - Dandi 1:1, Harts - Hamilton 2:0, Invernes - Hibernijan 4:2, Kilmarnok - Rend`ers 2:3, St. Miren - Madervel 1:1. Poredak: Rend`ers 37, Seltik 34, Harts 26, Invernes 24, Madervel 23...

Tabela
1. Borusija D. 2. Majnc 3. Bajer 4. Hanover 5. Hofenhajm 6. Frajburg 7. Ajntraht 8. Bajern 9. Hamburg 10. Nirnberg 11. Volfsburg 12. Verder 13. Kajzerslautern 14. St. Pauli 15. [alke 16. [tutgart 17. Keln 18. Borusija M. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 9 7 7 6 7 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 1 0 4 1 3 0 2 5 3 3 3 3 2 2 4 2 2 4 1 4 2 5 4 6 5 3 5 5 6 6 7 7 6 8 8 7 31:8 22:14 24:17 17:22 26:16 19:20 20:15 19:14 19:20 18:21 22:22 19:31 20:25 13:20 19:19 25:23 14:26 23:36 34 27 25 22 21 21 20 20 18 18 15 15 14 14 13 11 11 10

Ibi{evi} sa Salihovi}em i Mlapom slavi pogodak Ajntrahtu

Oni su bili brzo slomljeni u drugom poluvremenu i onda su dali sve od sebe da se vrate, a iz kontre smo dali ~etvrti.

Pobjeda u Slova~koj
Ibi{evi} je u srijedu igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja je u Bratislavi s 3:2 savladala Slova~ku. Lijepe uspomene jo{

se prebiru. - Dobro smo igrali i pobijedili. To je bitno da se atmosfera u reprezentaciji smiri i da bude jo{ bolja. Pokazali smo da mo`emo i podigli smo samopouzdanje uo~i me~a s Rumunijom u nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo - govori A. NOVALIJA Ibi{evi}.

Turska
Rezultati 13. kola: Be{ikta{ - Konjaspor 2:2, Kasimpa{a - Gen~lerbirligi 1:1, Manisaspor - Bursaspor 0:2, Sivaspor - Karabukspor 5:1, Antalijaspor - Gazijantepspor 0:1, Trabzonspor Eski{ehirspor 0:0, Ankaragu~u - Bujuk{ehir 2:2. Poredak: Trabzonspor 29, Bursaspor 28, Kajzerispor 27, Bujuk{ehir 23, Fenerbah~e i (M. T.) Be{ikta{ po 21...

Hrvatska
Rezultati 16. kola: Istra - Hajduk 2:0, Lokomotiva - Zagreb 2:0, Hrvatski dragovoljac Dinamo 0:6, Osijek - Cibalia 1:0, Split - Rijeka 2:3, [ibenik - Slaven 3:3, Zadar - Varteks 3:0, Inter - Karlovac 0:0. Poredak: Dinamo 41, Hajduk 34, Cibalia 27, Split 26, Inter i Rijeka po 24, Varteks 23...

ENGLESKA Pedersen donio pobjedu Blekburnu

Siti pro{etao Krejvn kotid`om
Blekburn je s dva gola Martina Gamsta Pedersena savladao Aston vilu. Man~ester siti je pro{etao Krejvn kotid`om i s visokih 4:1 savladao Fulem.

Teniski ^elend`er u [ampejnu

Lista strijelaca
8 - Johan Elmander (Bolton), Endi Kerol (Njukasl), Karlos Tevez (Man~ester s.), 7 - Floran Maluda (^elzi), Kevin Nolan (Njukasl) 6 - Maruan [amak (Arsenal), Kevin Dejvis (Bolton), Didije Drogba (^elzi) Rezultati 14. kola: Arsenal - Totenhem 2:3 (Nasri 8, ^amak 27 - Bejl 50, Van der Vart 67 penal, Kabul 85), Birmingem - ^elzi 1:0 (Bojer 16), Blekpul - Vulverhempton 2:1 (Varni 2, Harevud 43 Dojl 85), Bolton - Njukasl 5:1 (Dejvis 17, 90+2, ^ung-jong 38, Elmander 49, 71 - Kerol 51), Man~ester junajted - Vi-

Deli} pora`en u finalu
Amer Deli} propustio je me~-loptu kod rezultata od 7:5 i 6:5 u taj-brejku drugog seta da savlada Aleksa Bogomolova (Alex) i osvoji ATP ^elend`er u [ampejnu (SAD). Nakon {to je Bogomolov spasio me~-loptu i poravnao na 1:1 u setovima, u tre}em je bh. teniser izgubio 3:6. Zanimljivo je da su i Deli} i Bogomolov igrali svoj 13. finale na ^elend`er turnirima - Bogomolov je stigao do sedme titule, a Deli} je ostao na pet. Na{ teniser osigurao je novih 48 bodova, koji }e mu donijeti ogroman skok na ATP listi, sa 696. do}i }e ispod 500. pozicije, a pomak }e napraviti i na dubl-listi, gdje je zajedno s Amerikancem Bobijem Rejnoldsom (Bobby Reynolds) stigao do polufinala turnira u [ampejnu. (Z. [.)

Tabela
1. ^elzi 2. Man. j. 3. Arsenal 4. Man. s. 5. Bolton 6. Totenhem 7. Sanderlend 8. Stouk 9. Liverpul 10. Njukasl 11. Blekburn 12. Blekpul 13. Aston v. 14. Birmingem 15. Vest B. 16. Everton 17. Fulem 18. Vigan 19. Vulver. 20. Vest H. 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 9 7 8 7 5 6 4 6 5 5 5 5 4 3 4 3 2 3 2 1 1 7 2 4 7 4 7 1 4 3 3 3 5 7 4 6 8 5 3 6 4 0 4 3 2 4 2 7 5 6 6 6 5 4 6 4 4 6 9 7 28:9 28:15 28:15 19:11 26:20 21:19 15:13 18:18 16:17 22:21 17:18 21:27 15:20 15:17 16:25 14:13 14:17 10:23 14:25 11:25 28 28 26 25 22 22 19 19 19 18 18 18 17 16 16 15 14 14 9 9

Zavr{ni teniski Masters
Tevez posti`e prvi gol za Siti

Marej lako protiv Soderlinga
(Foto: AFP)

gan 2:0 (Evra 44, Hernandez 76), Vest Bromvi~ - Stouk 0:3 (Eterington 54 penal, Volters 84 penal, 90+2), Liverpul - Vest Hem 3:0 (D`onson 18, Rodrigez 38, Kujt 72 pe-

nal), Blekburn - Aston vila 2:0 (Pedersen 45+2, 66), Fulem - Man~ester siti 1:4 (Gera 70 - Tevez 6, Zabaleta 32, 56, Ture 35). Danas: Sanderlend (E. J.) Everton (21 sat).

Endi Marej (Andy Murray) je izvrsnom igrom otvorio zavr{ni Masters tenisera u Londonu. [kot je [ve|aninu Robinu Soderlingu prepustio samo {est gemova u prvom me~u A-grupe savladav{i ga sa 6:2, 6:4. Petom nosiocu trebalo je samo 80 minuta da slomi otpor (Z. [.) ~etvrtog nosioca i osvoji prvu pobjedu u grupi.

60

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

sport

RUKOMET Bosna BH-Gas odli~na protiv mnogo ja~eg Sijudad Reala

Ceri}: Uspjeh uprkos povredi koljena

Evropsko prvenstvo u d`udu

Ceri} srebrena
Bh. d`udistkinja Larisa Ceri} osvojila je ju~er srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu u Sarajevu u konkurenciji mla|ih seniora i seniorki U-23. U finalnom me~u kategorije vi{e od 78 kilograma, nakon izjedna~ene borbe, Ceri} je pora`ena od Njemice Kirstin Besov (Buessow) sudijskim preglasavanjem. Uspjeh na{e takmi~arke ima ve}u vrijednost s obzirom na to da je na Prvenstvu nastupila s te`om povredom koljena te da je njen nastup bio pod znakom pitanja.

Dobar rezultat ulijeva nadu uo~i me~eva s Rusima i Rumunima
^estitam gostuju}im igra~ima kako na pobjedi, tako i na ~injenici da su protiv nas bili maksimalno ozbiljni, kazao je srednji bek Kara~i}
Da je neko rukometa{ima Bosne BH-Gasa prije utakmice ponudio minus deset protiv Sijudad Reala, giganta u svim segmentima, ve}ina bi potpisala takav scenarij. Ne bi, mo`da, trener Irfan Smajlagi}, koji je, uprkos silnim problemima, vjerovao da igra~i mogu bili iole dostojan protivnik trostrukom evropskom prvaku.

Kup kupova za rukometa{e

Ljubu{aci u gostima savladali Izmir
Sportska dvorana Celal Atik u Izmiru. Gledalaca: 800. Sudije Aleksandar Pand`i} i Ivan Mosorinski (Srbija). Delegat: Andrej Andrejev (Bugarska). Sedmerci: Izmir BSB SK 4 (3), Izvi|a~ MI Grupa 4 (4). Isklju~enja: Izmir BSB SK 8 minuta, Izvi|a~ MI Grupa 8. Rezultat: Izmir BSB SK - Izvi|a~ MI Grupa 28:29 (12:12). IZMIR: Turan 1, Hala~ 3, Ozd`an, Hatirnaz 10, Guder 2, Tuzer, Bojar 4, Dalgakiran, Mutlu 2, Ornek, Varli, Junel, Juzbasiolu, Erilmaz 6. Trener: Metin Parlak. IZVI\A^: Mili~evi}, Malinovi} 5, Zelji}, Herceg, Mati} 6, B. Buri}, Boras 5, Zadro, Bumbak, Ili} 3, D`eba 1, Lovrinovi} 2, Grui~i} 5, S. Buri} 2. Trener: Silvijo Ivandija. U prvoj utakmici tre}eg kola Kupa kupova rukometa{i Izvi|a~a su na gostovanju u turskom Izmiru pobijedili doma}i Izmir. ^estitke zaslu`uju svi u timu, a najvi{e su pokazali kapiten Marko Mati} i mladi Dejan Milinovi}. Pobjedom je proslavljen i ro|endan bra}e Buri}. Revan{ je 27. novembra u LjuM. Kr. bu{kom.

Tehni~ke gre{ke
Bilo ga je zanimljivo vidjeti kada je pet-{est minuta prije kraja me~a napokon sjeo i odahnuo. Ve} je tada bilo jasno da su njegovi puleni ostvarili odli~an rezultat mada je poslije njegov pomo}nik Danijel Ri|i} priznao da to jo{ nije idealna utakmica, ona na koju se ~eka. Ipak, minus sedam protiv {panskog prvaka (22:27) komotno se mo`e svrstati uz bok remiju protiv Zagreba. Zabili su najmanje deset golova u oba poluvre-

^elica je protiv Sijudada odigrao do sada najbolju utakmicu u dresu „Studenata“

(Foto: S. Jordamovi})

Tabela
Rezultati 5. kola: Konstanca - Sankt Petersburg 29:28, Bosna - Sijudad Real 22:29, Flensburg Zagreb 32:29. Parovi 6. kola: Sankt Petersburg - Konstanca (24. novembar), Sijudad Real Bosna, Zagreb - Flensburg 32:29 (28. novembar).
1. Sijudad Real 5 2. Flensburg 5 3. Zagreb CO 5 4. Konstanca 5 5. S. Petersburg 5 6. Bosna BH-Gas 5 4 4 2 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0152:122 1149:123 1153:141 3128:149 4133:157 4123:148 9 8 6 4 2 1

Tre}e kolo Kupa EHF

Ma|ari tvrd orah za Banjalu~ane
Dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 4.000. Sudije: Jure Cvetko i Brstin Kavalar (Slovenija). Delegat: Antonin Stanek (^e{ka). Sedmerci: Borac M:tel 1 (0), Tatabanja Karboneks 2 (0). Isklju~enja: Borac M:tel 4 minuta, Tatabanja Karboneks minuta. Rezultat: Borac M:tel - Tatabanja Karboneks 23:25 (11:12). BORAC M:TEL: Bla`evi} (13 odbrana, 2 sedmerca), Mali}, Sablji} 3, Pucarevi} 2, Pani} 4, Prskalo, Halilbegovi} 1, Dejanovi} (2 odbrane), Miki} 4, Vranje{ 1, Kara~i} 2, Radulovi}, Ili}, Meli} 6. Trener: Dragan Markovi}. TATABANJA KARBONEKS: [ente (16 odbrana), Dijaz 3, Hala{ 8, Kekezovi} 4, Ki{, Harsanji 2, Sabo, Ko~i{, Urban 1, Lele 2, Pordan 3, Sutka 2, Denes, Melus. Trener: Viktor Deber. Pred vi{e od 4.000 gledalaca rukometa{i Borca M:tela nisu uspjeli napraviti iznena|enje i savladati ma|ar-

mena, nisu primili vi{e od 30... - Opet smo, sli~no kao i s Flensburgom, u{li previ{e boja`ljivo. U takvim okolnostima bilo je previ{e tehni~kih gre{aka, proma{ili smo nekoliko zicera, dva penala... pa je rezultat mogao biti ~ak i bolji. No, Real je pokazao za{to je gigant. Imaju dvije podjednake ekipe, promijene ~itavu postavu, {to mi ne mo`emo. Mi smo imali mogu}nost da koristimo tek osam ili devet igra~a - ka`e Ri|i}.

Maksimalni do 50. minute
Sijudadov desni bek Kiro Lazarov bio je standardno puca~ki raspolo`en. Uz fenomenalnog Du{ka ^elicu (8 golova), Makedonac je sa sedam bio drugi najefikasniji igra~. - Pristup protiv Bosne bio je na{ najbolji u dosada{njem mogao biti zadovoljan. - ^estitam gostuju}im igra~ima kako na pobjedi, tako i na ~injenici da su protiv nas bili maksimalno ozbiljni. To nam je trebalo da se uvjerimo koliko zaista mo`emo. Znali smo da je jedino {to moramo, ostaviti dijelu sezone. Znali smo da je Bosna dobra, gledali smo neke njihove utakmice i bilo je bitno da ne potcijenimo protivnika. Bili smo maksimalni do onog trenutka kada smo vidjeli da je pitanje pobjednika rije{eno, do 50. minute - kazao je makedonski as. srce na terenu. Rezultatom sam prezadovoljan i ulit }e nam dosta samopouzdanja uo~i, nadam se, odlu~uju}ih me~eva u borbi za top 16, protiv Konstance i Sankt Petersburga po~etkom naredne godine A. ^ULI] ka`e Kara~i}.

Odlu~uju}i me~evi
Mladom Bosninom kreatoru Igoru Kara~i}u susret sa Sijudadom bio je prvi takav u karijeri. Na kraju je

Ostali me~evi Lige prvaka

Monpelje slavio u Koldingu
Sa me~a u Boriku: Pucarevi} u akciji (Foto: M. Lugi})

sku Tatabanju Karboneks u prvoj utakmici tre}eg kola Kupa EHF. - Tatabanja je mnogo iskusnija ekipa od nas i to je znala~ki iskoristila. Nedostajalo nam je i nekoliko standardnih prvotimaca, a da smo bili kompletni, siguran sam da bismo izborili mnogo bolji rezultat - rekao je trener Borca Dragan MarkoS. K. vi}.

Di Panda u akciji: Francuski prvak bolji od danskog

Za vikend je odigrana ve}ina utakmica 5. kola Lige evropskih prvaka. Monpelje, koji predvodi Nikola Karabati}, slavio je na gostovanju kod Koldinga Muhameda Toromanovi}a (jedan gol) pa je sada situacija u grupi B jo{ vi{e zamr{ena. Iznena|enje je u Moskvi napravio Pik Seged trijumfom nad ^ehovskim medvedima. Rezultati 5. kola: GRUPA A: Vive Targi Kielce Barcelona 26:33, [amberi Celje Pivovarna La{ko, Kil Rajn-Nekar Leven. Poredak: Kil 7, RN Leven 7, Ba-

rcelona 5, [amberi 4, Celje 2, Kielce 1. GRUPA B: HSV Hamburg - Tatran Pre{ov 35:23, Kolding - Monpelje 28:36, Savehof - Vesprem 31:41. Poredak: Vesprem 10, Hamburg 6, Monpelje 6, Kolding 6, Savehof 2, Tatran 0. GRUPA C: ^ehovski medvedi - Pik Seged 25:26, Olborg - Valjadolid 32:36, [afhauzen - Dinamo Minsk (9. februara). Poredak: Valjadolid 9, ^ehovski medvedi 7, Pik Seged 6, Olborg 3, Dinamo Minsk 2, (A. ^.) [afhauzen 1.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. novembar/studeni 2010.

61

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

NLB LIGA [iroki postigao ~etvrtu pobjedu

Bosna ja~a od Borca
Prva pobjeda Varde u sezoni
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma porazili su banjalu~ki Borac Nektar u susretu koji je imao epitet derbija 7. kola Lige 13 Prvenstva BiH. Varda je savladala Slobodu za prvu ovosezonsku pobjedu.
(Foto: S. Jordamovi})

Na Pecari pali i „Mravi“
Bh. prvak imao 20 poena prednosti, a na kraju spa{avao bodove
Dvorana Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca 2.500. Sudije: Milivoje Jov~i}, Marko Juras (Srbija), Radomir Vojinovi} (Crna Gora). Rezultat: [iroki TT kabeli - Zagreb 83:76 (20:15, 14:14, 22:13, 27:34). [IROKI TT KABELI: [temberger 7, Planini}, Pilepi} 16, Naletili} 7, Bilinovac 8, Ramljak, Per{i}, [pralja 9, Novak, Bara} 6, Morovi} 18, Grgat 12. Trener: Ivan Veli}. ZAGREB: Mulaomerovi} 6, Ma{i}, Halilovi}, Simon 11, Babi} 9, Gilder, Renfro 12, Bubalo, @ori} 29, Ran~i} 7, [ari} 2. Trener: Denis Bajramovi}. Jo{ jedna uzbudljiva i do posljednjeg trenutka neizvjesna ko{arka{ka predstava na Pecari zavr{ila je sretno po igra~e [irokog TT kabela. Ta~no osam minuta prije kraja [iroki je imao velikih 20 ko{eva prednosti (62:42).

Bosna ASA BHT 68 Borac Nektar 64
Mala dvorana KSC Skenderija u Sarajevu. Gledalaca 600. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Ivan Mili~evi}, Vladimir Mari} (^itluk). Isklju~enje: Vranje{ (37). Rezultat: Bosna ASA BH Telecom Borac Nektar 68:64 (16:16, 23:18, 10:18, 19:12). BOSNA ASA BH TELECOM: Buza 5, Hod`i} 4, Hot, Batina 13, \urasovi} 11, Zimi} 8, ^amd`i} 6, Demi}, Rahimi} 6, Kru{lin 7, Muji}, Pa{ali} 8. Trener: Dejan Pare`anin. BORAC NEKTAR: To{i} 4, Jovanovi} 13, Vranje{ 2, \urkovi} 7, [turanovi}, Jagodi}-Kurid`a 14, Blanu{a, Jocovi} 10, Pavlovi} 2, Lon~ar, Kova~evi} 9, Triki} 3. Trener: Drago E. J. Karali}.

Duel ^amd`i}a (Bosna) i [turanovi}a (Borac)

Kakanj 86 SL IAT Leotar 77
Sportska dvorana u Kaknju. Gledalaca 600. Sudije: Sa{a Babi}, Mladen Ignjatovi} (Banja Luka), Denis ]ori} (Mostar). Rezultat: Kakanj SL IAT Leotar 86:77 (16:17, 25:13, 8:21, 21:20, 15:6). KAKANJ: Deliba{i}, Ahmetba{i} 15, Had`i} 2, Muflizovi}, Dedi} 11, Mehti} 2, Muli} 5, Sulji} 4, Ljuca 7, Begovac 7, Kahrimanovi} 18, Suljagi} 15. Trener: Irfan Hasagi}. SL IAT LEOTAR: Kova~evi}, Jovanovi} 18, Aleksi} 2, Pelki} 13, Vukovi}, Zotovi}, Crnogorac, \urasovi} 16, Markovi} 5, Seten~i} 9, Gnjato 2, Josipovi} 12. Trener: Radomir Kisi}. M. Ko.

Tabela
Rezultati: Hemofarm - Nimburk 86:85, Cedevita - Union Olimpija 95:57, Budu}nost - Zadar 105:92 (produ`etak), [iroki TT kabeli - Zagreb 83:76, Krka Igokea 79:66, Cibona - Radni~ki 88:82, Partizan - Zvezda 99:68. Parovi 9. kola: Crvena zvezda Hemofarm (20.15 sati), Zadar Krka (20:15) - 26. novembar, Zagreb - Cedevita (17), Radni~ki Partizan (17), Union Olimpija Budu}nost (18), [iroki TT kabeli - Nimburk (20.15) - 27. novembar, Igokea - Cibona (17) - 28. novembar. 1. Hemofarm 2. Krka 3. Budu}nost 4. Cedevita 5. Olimpija 6. Nimburk 7. Partizan 8. Cibona 9. Zagreb 10. [iroki 11. Igokea 12. Radni~ki 13. Zadar 14. C. zvezda 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 672:639 600:551 648:600 620:581 587:585 612:610 639:583 647:637 582:601 601:643 555:578 639:681 610:622 593:694 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 10 9

Detalj s Pecare: Morovi} ([iroki) u prodoru

(Foto: I. Rozi})

No, zahvaljuju}i, prije svega, doma}im igra~ima, koji su, vjerovatno, mislili da je utakmica odlu~ena, gosti su se, ni krivi ni du`ni, vratili u igru. Sre}om po [iroki, „Mravi“ su proma{ili napad za izjedna~enje, a doma}i su s linije slobodnih bacanja uspjeli zadr`ati prednost za ~etvrtu pobjedu u osam ko-

la regionalne NLB lige. - Zaslu`eno smo pobijedili. Igrali smo 30 minuta besprijekorno, a posljednjih deset smo mislili da je utakmica rije{ena. To se ne smije doga|ati - rekao je trener [irokog Ivan Veli}. Bh. prvak narednog vikenda ugostit }e ~e{ki Nimburk, a nakon toga i Crvenu D. K. zvezdu.

Varda HE Sloboda

77 64

Premijer liga BiH za rukometa{ice
(Foto: T. Trojak)

Prvenstvo BiH za ko{arka{ice
U derbiju 5. kola Prvenstva BiH za ko{arka{ice @eljezni~ar je slavio protiv Mladog Kraji{nika. vi} 23, [o{i}, Bugarin 11, Ham{i} 4, Demirovi} 6, D`ini} 2, Omerba{i} 2. Trener: Vesna Bajku{a. MLADI KRAJI[NIK: Deura 17, Stojanovi}, Kne`evi}, Ra|enovi} 2, Pavli{in, @akula 19, Latinovi} 7, Kiki}, Stojanovi}, Bogoje 13, Borenovi}, Granuli}. TreG. I. ner: Zoran Mike{.

Sigurna pobjeda Tuzlanki @elji bodovi u derbiju Jedinstvo 28
@ivinice 21
Mala dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca: 100. Sudije: Goran Ili} i Vedran Paleksi} (obojica iz Doboja). Delegat: Milan Tubin (Doboj). Sedmerci: Jedinstvo Vulkan 2 (1), @ivinice 6 (1). Isklju~enja: Jedinstvo Vulkan 14 minuta, @ivinice 4. Rezultat: Jedinstvo Vulkan - @ivinice 28:21 (15:9). JEDINSTVO VULKAN: Dubinovi}, Turudi} 7, Ar. Omahi} 3, Al. Omahi} 8, Saletovi} 1, Kamari} 3, Avdi} 1, Ku{mi} 3, Zup~evi} 2, Demirovi}. Trener: Zlatko Cipurkovi}. @IVINICE: Bajri}, Te{anovi}, Me. Sarajli}, Mi. Sarajli} 3, Goleti}, Mujagi} 5, Nuki} 6, Jamakovi} 2, Puzi}, A. Pejku{i} 1, Bo{kovi} 4, Ni{i}, S. Pejku{i}. Trener: Rizah Memi{evi}.
E. M.

@eljezni~ar M. Kraji{nik

62 58

Detalj iz Tuzle: Sarajli} (@ivinice) u duelu s odbranom Jedinstva

Dvorana „Ramiz Sal~in“ u Sarajevu. Gledalaca 200. Sudije: Ernad Karovi}, Ivan Bili} (Zenica), Mila ^avara (Busova~a). Rezultat: @eljezni~ar - Mladi Kraji{nik 62:58 (13:28, 13:3, 19:11, 17:16). @ELJEZNI^AR: Be{i} 4, Ganilovi}, Baji} 10, Vido-

Sloboda Igman

46 68

Ljubu{ki Mira

27 28

Dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca: 100. Sudije: Eldan Huri} (Gora`de) i Goran Smajlovi} (Sarajevo). Delegat: Mileta Keki} (Mostar). Sedmerci: Ljubu{ki 6 (5), Mira 6 (4). Isklju~enja: Lju-

bu{ki 20 minuta, Mira 20. Crveni karton: Marija Boras (Ljubu{ki) u 52. minuti tre}e isklju~enje. Rezultat: Ljubu{ki - Mira 27:28 (8:12). LJUBU[KI: Jel~i} (6 odbrana), Stojak (2 odbrane), I. Pavlovi}, Prusina 17, Mi{eti}, K. Pavlovi} 2, Vrdoljak 5, Boras 2, Dodig, Bebi}, [unji}, Kolak, Toli} 1. Trener: Petar [uvak. MIRA: E. Bri{evac (10 odbrana), J. Bri{evac 2, Duki}, S. Iveti}, Damjanovi} 1, Kuki} 6, [orak 5, Kuzmanovi} 7, Torbica 2, Brdar, Vlahovi} 4, Kosi} (3 odbrane), Lj. Iveti}, Muti}. Trener: Milan MariM. Kr. novi}.

Rezultati i poredak
Rezultati 5. kola: Rudar - Borac ML IEFK 76:69, RMU Banovi}i Jedinstvo BH Telecom 82:59, Sloboda - Igman 46:68, Tomislav Trebinje 03 72:50, @eljezni~ar Mladi Kraji{nik 62:58. Poredak: @eljezni~ar 10, Mladi Kraji{nik 9, Igman 9, Jedinstvo 8, Sloboda 7, Tomislav 7, Rudar 7, RMU Banovi}i 7, Borac ML IEFK 6, Trebinje 5.

Sportska dvorana u Bosanskom Novom. Gledalaca 50. Sudije: Branislav Vrankovi}, Zdravko Ze~evi}, Milan Ra~i} (Banja Luka). Rezultat: Sloboda - Igman 46:68 (16:12, 10:21, 6:18, 14:17). SLOBODA: Gaji} 2, Bosan~i} 2, Nik{i} 3, Arnautovi}, Mijatovi}, Kajtaz 4, [urlan 14, Ferhatovi} 4, Stankovi} 3, Kne`evi}, Damjanovi} 14. Trener: Milo{ Dupalo. IGMAN: Mujovi}, Pinter 13, Curovi} 2, Sofovi} 11, Maltez 8, S. Ili} 2, Jerki} 6, D. Ili} 8, Pap~evi} 18, [arenac. Trener: Stefan Mandi}. N. \.

Gradska dvorana u Vi{egradu. Gledalaca 500. Sudije: Milan Adamovi} (Banja Luka), Medin Du{kaj (Sarajevo), Tomislav Stapi} (Mostar). Rezultat: Varda HE - Sloboda 77:64 (22:15, 24:13, 13:15, 18:21). VARDA HE: \eri} 8, Krstojevi}, Baji} 20, Mali|an 4, Mirkovi} 4, Mrkovi} 9, Stani} 11, Markovi} 7, Kajevi} 2, Golubovi} 6, ^ubrilovi} 2, Crnobrnja 4. Trener: Dragoljub Vida~i}. SLOBODA: Hod`i} 2, Buli} 7, Kastratovi} 1, Hrn~i} 16, Halilbegovi} 4, Albijani} 5, Jefti} 20, Sekicki 4, Jovanovi}, Tanasilovi} 5, Ahmedi}, Latifagi}. Trener: Senad MuminoS. V. vi}.

Zrinjski Slavija

90 66

Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca 300. Sudije: Edin Husari}, Damir Kunosi} (Tuzla), Ante Drmi} (Tomislavgrad). Rezultat: Zrinjski - Slavija 90:66 (26:17, 25:8, 26:18, 13:23). ZRINJSKI: Ma{i} 5, Kahrimanovi} 24, Peljto 5, T omi} 4, Simonovi} 3, Hajri} 9, Hasandi} 15, Perajica 15, Petrovi}, Ramljak 4, [aki} 15. Trener: Boris D`idi}. SLAVIJA: Krsmanovi}, Stani}, Savovi} 14, Vre}a, Damjanovi} 10, Vukovi} 17, Radulovi} 4, Sladoje, Boljkovac 8, Be{ovi}, Demi} 13. T rener: Goran [ehovac. Ma. P.

Tabela
Rezultati 7. kola: Brotnjo - Hercegovac 81:76, Kakanj - SL IAT Leotar 86:77 (produ`etak), Zrinjski - Slavija 90:66, Varda HE - Sloboda 77:64, Bosna ASA BH Telecom - Borac Nektar 68:64. Sino}: ^elik - Mladost. Slobodna je ^apljina Lasta. Parovi 8. kola (27./28. novembar): Sloboda - Bosna ASA BH Telecom, SL IAT Leotar Varda HE, Mladost - Kakanj, Hercegovac - ^elik, Slavija Brotnjo, ^apljina Lasta - Zrinjski. Slobodan je Borac Nektar.
1. Borac 2. Leotar 3. Bosna 4. Sloboda 5. ^apljina 6. Zrinjski 7. Mladost 8. Kakanj 9. Hercegovac 10. Brotnjo 11. ^elik 12. Varda 13. Slavija 7 7 6 7 6 7 5 6 6 7 6 6 6 5 4 5 4 4 3 4 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 2 4 1 3 3 5 4 5 5 546:506 518:462 438:393 518:516 433:407 516:508 382:350 472:468 436:459 535:586 407:461 421:453 416:469 12 11 11 11 10 10 9 9 9 9 8 7 7

IWB liga ko{arka{ica
Ko{arka{ice ^elika slavile su u 8. kolu regionalne IWB lige protiv Medve{~aka u Zagrebu s 64:61 (15:24, 22:15, 20:13, 7:9). Bio je ovo njihov prvi gostuju}i, a ukupno tre}i trijumf u regionalnom takmi~enju. Najefikasnije kod ^elika bile su Stanisija Grejem (Graham) i Nata{a An|eli} sa po 14 poena. S omjerom od 3-5 Zeni~anke su u grupi timova plasiranih od {este do devete V. B. pozicije.

SP u klupskom karateu
Karatistkinje Kluba borila~kih sportova Tuzla-Sinbra osvojile su drugo mjesto na Svjetskom klupskom prvenstvu, koje je ju~er zavr{eno u Istanbulu. Tuzlanke su u finalnom me~u pora`ene od egipatske ekipe Policija s 0:2. - Nadali smo se najboljem, ali su Egip}anke bile bolje i mi smo im ~estitali na ostvarenom rezultatu. No, itekako mo`emo biti zadovoljni postignutim u Istanbulu - rekao nam je trener Fikret E. M. Selman.

^elik slavio u gostima Tuzlanke osvojile srebro

Balijagi} pora`ena na poene
Bh. bokserka Irma Balijagi} pora`ena je u subotu nave~er na poene od svjetske prvakinje Ramone Kune (Kuhne) u me~u za naslov po verzijama WIBF, WBO i WBF. Me~ je odr`an u Drezdenu.

PONEDJELJAK 22. 11. 2010.

23.20
SERIJA, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.30

BH GASTRO KUTAK

19.05

UPITNIK

18.55

OBN INFO

19.00

VIJESTI U 7

18.00

ALL ABOUT

Otok smrti
Dok se svadbena povorka prebacuje na brodove koji }e ih vratiti ku}ama, gosti i dalje nestaju. Ebi prima telefonski poziv i misteriozni glas joj ka`e da }e nestala osoba biti ubijena ukoliko iko napusti otok.

07.00 09.05 09.10 09.15 09.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.30 15.00 15.05 15.30 15.45 16.05 16.30 16.55

22.15
TOK [OU, OBN

Iskorak sa Marinom Pelemi{
„Ko se boji fiskalizacije jo{„ pitamo se u ovosedmi~nom izdanju emisije „Iskorak sa Marinom Pelemi{„. Fiskalizacija u Federaciji samo {to nije po~ela, a brojne dileme ve} je donijela menad`erima 20.788 preduze}a u Federaciji, ali i desetinama hiljada vlasnika ugostiteljskih objekata, samostalnih trgova~kih radnji, apoteka, kozmeti~kih salona, benzinskih pumpi...

17.30 18.45 18.55 19.00 20.00 21.15 22.15 22.25 23.15 23.50 00.35 01.45 03.00

Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozie Boo, animirana serija Muzi~ki program Bruklinski most, igrana serija, 4/35 BHT vijesti Ljubavna oluja, igrana serija, 226/313 Moja mala kuhinja Avenija Ocean, igrana serija, 7/130 BHT vijesti Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. Susreti pozori{ta/kazali{ta BiH - Br~ko 2010, hronika, r. BHT vijesti Godine prolaze, humoristi~ka serija, 8/33, r. Odli~an, 5+, edukativna serija, 37/66 Program za djecu i mlade U~ilica, kviz ^udesni svijet, obrazovna serija, 3/52 Nema problema Doma}a lektira: Dervi{ i smrt BH gastro kutak, kulinarski show Godine prolaze, humoristi~ka serija, 9/33 Sve u svemu, dnevni magazin Du{ko Dugou{ko, animirani film Moj prvi izbor, reporta`a Dnevnik ABBA’s All Time Greatest Hits, muzi~ko-dokumentarni program Dimenzija vi{e, program iz kulture BHT vijesti Tema dana Premijer liga BiH u nogometu, sportski program Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 59/70 ABBA’s All Time Greatest Hits, muzi~ko-dokumentarni program Sve u svemu, dnevni magazin, r. Pregled programa za utorak
19.05 19.30 19.35 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 59. epizoda 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 97. epizoda 10.30 Kako to - @ep~e, program za djecu i mlade 10.45 Medo Rupert, crtani film 11.00 Sarajevska hronika, r. 11.30 Rezovi, humoristi~ka serija, 21. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 60. epizoda 13.05 Dani gnjeva, italijanski igrani film (RP) 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 42. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 182. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 51. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 66. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Osma ofanziva, doma}a igrana serija, 8. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.20 Otok smrti, igrana serija, 8. epizoda 00.05 Hayd u park, program za mlade 00.35 60 minuta, politi~ki magazin, r. 01.40 Federacija danas, r. 02.05 Dnevnik 3, r. 02.50 Pregled programa za utorak
SMS oglasi Portal Game Zone Otvoreni indeks Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dokaz stvaranja

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure-dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Arhiv srca, talk-show 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.30 Top shop 13.50 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 A la Carte, kulinarski show 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Pitajmo zajedno, talk-show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Telering, talk-show 22.10 Vox populi 22.15 Iskorak sa Marinom Pelemi{, talk-show 23.15 Lanina vremenska prognoza 23.20 Isplati se, tv aukcija 23.50 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija
19.00 19.30 20.00 20.15 20.45 20.50 21.30 21.50

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Tractor Tom, crtani film, 3. epizoda 09.10 Roary, crtani film, 3. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 15. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 15. epizoda 10.00 Bakugan, crtavi film 10.25 WINX, crtani film, 3. epizoda 10.55 Sirene , crtani film 3. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 23. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 70. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 60. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam Blam 14.55 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 15.20 Muzi~ki program 15.35 Biolinica 15.45 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 72. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 71. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija, 11. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 73. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Bijeg iz Alkatraza, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 48. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Moj dom

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Farma, izbor gazde 21.15 Grand narod pita 23.15 Farma u`ivo 01.00 Poslije oluje, film
20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 02.30 Pod suncem Sen Tropea ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film ^udo `ivota

TV Alfa
07.00 08.00 08.15 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.30 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija [to da ne? - repriza Emisija puls - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Muzika Vijesti Muzika Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana Na tragu prirode

21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1, repriza

22.40 ^ovjek i zdravstvena kultura 23.40 Dnevnik Kiss, r.

TV Kakanj
15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Svi vole Rejmonda, serija TV liberty Svako mo`e kuhati Flash vijesti Ludo srce, serija Druga strana ljubavi, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija IC sport Trka kolica Ludo srce, serija

TV Gora`de
17.05 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 SMS CHAT Sestrice, igrana serija Dnevnik Muzi~ki program Gost i ona, info.program Sportski pregled Ritam `ivota, r. Sestrice, igrana serija Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dok. program, r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

Dnevnik 1 TVUSK Muzi~ki program Sportska hronika U svemiru 9/26 TV izlo`ba Kult, kult, kultura Dnevnik 2 Ple{i, ple{i, igrana serija

20.00 TV Panorama, info. program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

TV Visoko
17.05. 19.30 20.05 20.30 20.50 Na{a realnost, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme - sportski program 21.30 Klinika - igrana serija 22.15 Sportske legende

TV Zenica
17.00 17.30 17.50 18.00 18.05 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 22.00 23.00 Discovery, dok. program Dje~iji program Ze sport plus Iz dana u dan Ze sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Igrani film Klinika, igrana serija Zenica danas, repriza

TV Bugojno
15.50 16.50 18.00 18.10 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 22.20 1001 no}, igrana serija Indija, igrana serija Vijesti Ovo mi je {kola - dje~iji emisija r. Muzika Informator 1001 no}, igrana serija Potez, sportski program Autoshop Opasni poslovi, igrani film

BN
14.05 Varvarijanski narod 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}a serija: Otpisani 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Igrani film: Malvenijevi

TV OSM
15.40 16.10 17.00 17.30 17.55 18.30 Teleshop ZODEX ZOO hobby Serija: Ti si moja sudbina (r) TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emisija

TV KISS
17.45 19.00 19.25 19.30 20.00 22.00 Tjednik, info magazin, r. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Dje~ja ve~er, zabavna emisija Lifestyle TV

TV USK
15.00 Detektivske pri~e, dok. serija 16.00 Autoshop magazin, inf.-zabavni program r. 16.45 Top shop 16.40 Koliko vam je ~ista ku}a? 18/35 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 Duhovni svijet

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.35
SERIJA, HRT 2

20.05

BELA LA\A

21.00

WWE

22.15

PANATHINAIKOS-KAVALA

21.00

ATP MASTER

19.00

RAJEVI NA ZEMLJI

23.10

SOUTH PARK

22.15

EXTRA

17.00

TAFF

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 20.55 Pjesma i bingo 22.05 Upitnik 23.00 Vijesti 23.05 Petkazanje

16.00 Ski skokovi 17.00 Kros-Kantri skijanje, S.Kup Gelivar 18.00 Fudbal 18.15 Fudbal 18.45 Fudbal 19.45 Najja~i ~ovjek 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Borila~ki sport 23.30 Fudbal

15.30 Fudbal, St Pauli - Wolfsburg 17.00 Fudbal 18.00 Ski skokovi 19.30 Ekstremni sportovi 19.45 Vijesti 20.15 Fudbal, Duisbourg - Energie Cottbus 22.15 Ko{arka, Panathinaikos - Kavala 23.15 Kros-Kantri skijanje, S.Kup Gelivar

15.00 ATP Masters Finale London (DIREKTNO) 17.00 NBA: Toronto - Boston 18.45 NBA Live 19.00 Real NBA 19.30 Pregled ruske lige 20.00 Pregled Premier League 21.00 ATP Masters Finale London (DIREKTNO) 23.00 FullTilt Poker

16.00 Opasni susreti 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Granica 21.00 Kod crveno 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Granica

16.40 Teen Cribs 17.00 Baby High 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Valemont 22.20 Scream Queens 2 23.10 South Park

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Farmer tra`i `enu 22.15 Extra 23.30 30 minuta Njema~ke

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.20 @iva meta, serija 22.15 Supernatural, serija 23.15 TV total

Fringe - Na rubu
Nakon {to podmukli agent FBIa Mi~el Leb organizira neobja{njiv bijeg Dejvida Roberta D`onsa iz njema~kog zatvora kao i uznemiruju}u Olivijinu otmicu, na vidjelo izlaze upozorenja o jo{ stra{nijoj opasnosti. Kao da to nije dovoljno, Olivijinog starog protivnika postavila je Unutra{nja kontrola kako bi ocijenio rad njezina odjela.

PONEDJELJAK 22. 11. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Izgleda da ste se uspavali u navikama. Zato, odlu~no rastjerajte dosadu, koja se uvukla u va{u vezu. 21. III - 20. IV Posao: Finansije su va{a glavna preokupacija. U prvom planu je pomo} bliskih ljudi u dobijanju podr{ke. Zdravlje: Promjenljivo raspolo`enje.
OVAN
GUMUS

20.10

PRESING

17.33

8. KAT

23.28

KALIFORNIKACIJA 2

16.15

09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo Rupert, crtana serija 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.43 Gora bisera, crtana serija 09.57 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 10.11 Kvizolog, kviz za djecu, repriza 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 12.55 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.15 Festival „Mali kompozitor 2010.“, hronika 13.35 Pakov svijet, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Hercegovina 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 17.54 [arene ka`e 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Presing, politi~ki tolk {ou 21.25 Moj ro|ak sa sela, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Vrati}e se rode, serija 23.30 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program 00.20 Tribunal 00.50 Presing, politi~ki tolk {ou 02.05 Dnevnik 2

07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.05 11.15 12.00 12.15 12.17 12.29 12.35 13.20 14.05 14.14 14.20 15.05 15.40 16.15 16.58 17.13 17.28 17.33 18.20 18.33 19.12 19.30 20.15 21.55 22.30 23.05 23.15 23.50 01.20 02.00 02.45

Dobro jutro, Hrvatska Lugarnica 18, serija (14/16)* Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Tvorci promjene: Ekonomija okusa, dok. serija (5/10)* Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Tre}a dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (90/164)* @ivot u Africi, serija (1/13)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o obitelji Luda ku}a 3, humoristi~na serija (23/34)* Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK „Promet info“ 8. kat: Ne `elim u mirovinu, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (7/15)* Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Latinica: Tko }e nas izvu}i iz krize? Poslovni klub Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Aleksandar Kalajd`i}, dokumentarni film Luganski i Zagreba~ka filharmonija pod ravnanjem Uro{a Lajovica @ivot u Africi, serija (1/13) (R)* Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (18/20) (R)* Fringe - Na rubu 1, serija (12)

06.20 Najava programa 06.25 More ljubavi, telenovela (89/164) (R)* 07.10 Johnny Bravo, crtana serija (16/52)* 07.32 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (16/26)* 07.55 Mala TV TV vrti} Brlog: Kormoran 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (26/40) (R)* 08.50 [kolski program: Matemati~arka i kemi~ar Ton i ton: Radosna glazba i animirane pri~e (10/10) 09.35 Mega Mindy, serija (36/39)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (18/20)* 14.15 [kolski program: Matemati~arka i kemi~ar (R) Ton i ton: Radosna glazba i animirane pri~e (10/10) (R) 15.00 Kojak 2, serija (1/24)* 16.40 Tree Hill 6, serija (13/24) 17.25 U uredu 4, humo.serija (10/19)* 17.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Tvorci promjene: Ekonomija okusa, dok.serija (5/10) (R)* 19.53 Hit dana 20.00 Ve~eras... 20.03 TV Bingo Show 20.48 Velika gu`va u Kineskoj ~etvrti, ameri~ki film* 22.23 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 22.35 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (10/21)* 23.28 Kalifornikacija 2, serija (18) (9/12)* 23.58 Retrovizor: Obavje{tajci 6, serija (12) (10/10)* 00.53 Retrovizor: Bez odu{evljenja, molim 6 - humoristi~na serija (12) (4/10) (R)* 01.23 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 1, serija (13/24)* 02.08 Bitka za planet majmuna, ameri~ki film (R)* 03.33 Kraj programa

06.05 Na{i najbolji dani, serija (47/260) 06.55 Gospodin Magoo, serija (10/65) 07.20 Bumba, crtana serija (19-20/150) 07.35 Graditelj Bob, crtana serija (26/39) 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (11/13) 07.55 Jagodica Bobica-Jago sitne pustolovine, crtana serija (4/26) 08.20 Peppa, crtana serija (51-52/52) 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (37/140) 09.45 Slomljeno srce, serija (45/130) 10.50 Gumus, serija (5/100) 12.40 IN magazin 13.25 Najbolje godine, serija (44/152) 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija (38/140) 15.20 Slomljeno srce, serija (46/130) 16.15 Gumus, serija (6/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija- nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (45/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (19/25) 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (25/31) 22.30 Ubojica, igrani film (12)* 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Ubojica, igrani film (12)* - nastavak 00.40 U njezinim o~ima, igrani film (12)* 02.10 Seks i grad, serija (79/94) 02.40 Bra~ne vode, serija (22/26) 03.05 Alex i Emma, igrani film (15)* 04.40 Ezo TV, tarot show (18)* 05.40 Kraj programa

Ljubav: Konfuzija u privatnom `ivotu dose`e vrhunac. Napeti ste, `elite ljubav, nje`nosti, 21.IV - 22.V pa`nju. Posao: Prezaposleni ste, preoptere}eni, ali spremni na borbu sa svima onima koji `ele ugroziti va{u poziciju. Zdravlje: Smanjena fizi~ka kondicija. Ljubav: Ne zanemarujte ljubav, ne dopustite da se zagubi u svakodnevnici. Osje}ate da 23.V - 22.VI vam treba nje`nosti. Posao: Napetost je, djelomi~no, uzrokovana i profesionalnim kontaktima. Naime, posao donosi odre|ene brige. Zdravlje: Va{ umor prerasta u hroni~ni. Ljubav: Doga|aji koji slijede, mo`da }e i zadovoljiti emocionalne sumnje. Me|utim, opet 23.VI - 22.VII ne}ete biti zadovoljni. Posao: Va{i planovi pomalo stagniraju. Kao da ste se opredijelili za liniju manjeg otpora. Ni{ta ne forsirajte. Zdravlje: Obnovite kondiciju. Ljubav: Skloni ste povr{nom zabavljaju. Kao da bje`ite od sna`nih, iskrenih emocionalnih 23.VII - 22.VIII uzbu|enja!? Posao: Svaki posao koji radite, nosi prili~nu zaradu. Veoma brzo osjetit }ete i materijalne blagodeti truda. Zdravlje: Potreban vam je odmor. Ljubav: Ljubav u stvarnosti nije ba{ onakva kakvom ste je zami{ljali. Ipak, reagirate spo23.VIII - 22.IX ntano, emotivno. Posao: Veoma ste ambiciozni. Kombinirate razne mogu}nosti za dobru zaradu. To se mo`e brzo ostvariti. Zdravlje: Odbrambene snage ja~aju.
VAGA DJEVICA LAV RAK BLIZANCI

BIK

Ljubav: ^ini vam se da ste na{li svoju „drugu polovicu“. @elite {to vi{e biti u dru{tvu osobe koju volite.

23.IX - 22.X Posao: Tendencije da postignete dobre rezultate, osobito one finansijske prirode, postaju sve realnije. Zdravlje: Ne stvarajte sami sebi tenzije.

[KORPIJA Ljubav: Va{ partner mogao bi se opet zaljubiti

Pitajmo zajedno
Ove sedmice Jelena }e u svojoj vru}oj stolici ugostiti folk pjeva~a Sa{u Mati}a, te gledateljima pru`iti jedinstvenu priliku da ovoga uspje{nog pjeva~a pitaju {to god po`ele. Sa{a }e govoriti o svojoj karijeri, te{ko}ama koje su ga pratile na putu do uspjeha i slave, ali i onim pikantnijim temama, koje gledatelje uvijek vi{e zanimaju.

17.30

Sve u svemu
U dana{njem izdanju emisije „Sve u svemu“ govorimo o copy-paste novinarstvu. Kako izgledaju televizijski prostori nekih od najgledanijih televizija u Evropi, koje je na licu mjesta snimila na{a ekipa. Tema emisije }e biti koliko ko{ta radno mjesto u BiH. Koliko ljudi radi na crno danas u BiH? Govori}emo i o za{titi kupaca softvera od piratstva.

u vas. To i nije te{ko, jer zra~ite dobrim raspolo`enjem, snagom. Posao: Ovo je veoma uspje{an dan, iako vam posao i nije ba{ prva briga. Vi{e se „tro{ite“na ljubavnom polju. Zdravlje: Izvrsno!
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Dominira emocionalna sre}a. U`ivate

u ugodnim trenucima provedenim sa voljenom osobom. Posao: Sve vam polazi za rukom. Pogotovo, ako volite svoj posao i pronalazite se u svakom njegovom dijelu. Zdravlje: Pazite da se ne udebljate.
23.XI-22.XII

19.00
TOK-[OU, OBN

DNEVNI MAGAZIN, BHT1

Ljubav: Zvijezde su i dalje blagonaklone prema va{oj ljubavi. Va{a veza blista novim, po23.XII-21.I sebnim sjajem. Posao: Kako u svom karakteru imate ambiciju, sna`nu volju i autodisciplinu, sjajno }ete iskoristiti {ansu. Zdravlje: Ako osje}ate vrtoglavicu, oti|ite lije~niku.
VODOLIJA Ljubav: Razdra`ljivi ste, kao malo kada u po-

JARAC

Indija

16.50
Indra prati Norminju do pla`e i gleda je dok se kupa. Kamila odbija pri~ati s Ravijem i govori svojim roditeljima da se `eli vratiti u Brazil {to je prije mogu}e.

Ja sam tvoja sudbina 21.15
SERIJA, ALFA TV
Svi tragaju za Sidartovom djecom, a Sidart iz o~aja poziva tasta u pomo}. Sama i prepu{tena sebi, djeca lutaju bez novca, ali u posljednji ~as sti`e pomo}.

sljednje vrijeme. Zapo~injete sva|u sa partnerom i bez povoda. 22.I-19.II Posao: Imate podr{ku u pogledu novca i posla. Va{e ideje veoma se dopadaju kolegama, ali i {efovima. Zdravlje: Mogu}i problemi sa di{nim organima. Ljubav: Imate priliku za poznanstvo s interesantnom osobom. Mogu} je flert, ali i po~etak 20.II-2O.III nove veze. Posao: Postoje sjajne {anse, ali i zamke su tu. Imate va`ne kontakate i razgovore. Vrata su vam svuda otvorena. Zdravlje: Optimizam u usponu.
RIBE

SERIJA, HAYAT TV

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Abdulah: Ovlasti predao sinu

Kralj Abdulah na lije~enju u SAD
RIJAD - Saudijski kralj Abdulah otputovat }e u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave na ljekarske preglede, saznaje se ju~er iz zvani~nih izvora u Saudijskoj Arabiji. Kako je navedeno, 86-godi{nji kralj danas bi trebao otputovati iz Rijada, gdje je prije nekoliko dana hospitaliziran zbog bolova u le|ima. Kralj Abdulah je ranije ove sedmice svom sinu predao utjecajnu poziciju vrhovnog komandanta Nacionalne garde.
Bonam Karter: Mnogo je te`e biti majka nego glumica

Glumica Helena Bonam Karter priznala kako treba pomo}

NA ^ASOVIMA RODITELJSTVA
Glumica, koja je ranije govorila o te{kom djetinjstvu, ka`e kako je nije imao ko podu~iti roditeljstvu
LONDON - Nevjen~ana supruga slavnog reditelja Tima Bartona (Burtona), njegova muza i glumica Helena Bonam Karter (Bonham Carter) tvrdi kako treba pomo} da bi postala i dobra majka. - Mnogo je te`e biti majka nego glumica. Uzimam ~asove roditeljstva. Znate, ntko me nikada nije u~io kako se to radi - izjavila je talentirana glumica. Majka sedmogodi{njeg Bilija Rejmoda (Billy Raymond) i trogodi{nje Nel (Nell) ka`e kako joj je zanimljivo i}i na poduku. Glumica, koja ka`e kako je nije imao ko podu~iti roditeljstvu, jo{ je prije iza{la u javnost s priznanjem o te{kom djetinjstvu. Majka Elena imala je nervni slom kada je glumica imala samo pet godina, a kada je bila tinejd`erica, njen tada 50-godi{nji otac bankar do`ivio je mo`dani udar te ostao djelimi~no paraliziran. Zbog toga `eli da svojoj djeci bude najbolja majka. - Imati djecu u kasnim tridesetim ~ini ih jo{ dragocjenijima, jer do tada, zaista, zna{ da ih `eli{ imati. Prije nego {to postane{ majka, nikada ne zna{ koliko mo`e{ voljeti. Ho}u da budem najbolji roditelj {to mogu biti - zaklju~ila je.
Ahmedined`ad: Pridobivanje podr{ke

Bra~ni savjet Ahmedined`ada
TEHERAN - Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad izjavio je da je za djevojke najbolje vrijeme za udaju izme|u 16. i 18. godine, prenosi ju~er iranska {tampa. Analiti~ari smatraju da ovakva izjava predstavlja poku{aj vlasti da se pridobije podr{ka mla|ih glasa~a. Iranski parlament podigao je 2004. godine zakonski prihvatljivu granicu za udaju s devet na 15 godina.

Balet debeljuca u Havani
HAVANA - U Nacionalnom teatru u Havani grupa „Danza Voluminosa“ izvela je predstavu „Fredi, `ena koja pjeva“, koja je posve}ena pokojnoj kubanskoj pjeva~ici Fredesvindi Garsiji (Fredesvinda Garcia). Grupa djeluje od 1996. godine, a glavna osobina joj je da su svi ~lanovi debeljuce. Predstava „Fredi, `ena koja pjeva“ najnovija je u produkciji ove trupe, koju je osnovao koreograf i plesa~ Huan Miguel Mas. Njegova ideja je bila da napravi plesnu trupu u kojoj bi okupio sve one izvo|a~e kojima je re~eno da vi{e ni za {ta nisu dobri - od bucmastih do penzionisanih igra~a. Primabalerina ove plesne kompanije Majlin Dasa ima 130 kilograma. Ovom zanimljivom plesnom grupom bavio se i kanadski dokumentarac „Defying Gravity“.

Iskosa
Marko93 izvodi performans u Kazahstanu
(Foto: Reuters)

Pisanje svjetlom u Alma-Ati
PARIZ - Francuski umjetnik Marko93 izveo je u Alma-Ati u Kazahstanu svoj novi svjetlosni performans kojim se proslavio u francuskim umjetni~kim krugovima. Marko93 razvio je posljednjih godina zanimljivu umjetni~ku tehniku kojom spaja borila~ke vje{tine, kaligrafiju, grafite i svjetlosne efekte u ~udesna djela koja predstavlja publici {irom svijeta. Tehnika se zove i pisanje svjetlom, a u slu~aju izvo|enja na ulici, svjetlosni grafiti.

Lijesovi s golim mu{karcima
BERLIN - Poslovni partneri Tomas Brandl (Thomas, 32) i Mihael Kenigsfeld (Michael Koenigsfeld, 34) dizajnirali su lijes za homoseksualce. Gej-lijes ukrasili su razgoli}enim i mi{i}avim tijelima mu{karaca, sli~nima onima iz italijanske renesanse. Neobi~ni lijes ko{ta 500 eura. Dizajneri smatraju da ~ovjek zaslu`uje lijes koji ga predstavlja onakvim kakav je zaista bio. Gej-par prodaje lijesove i urne i u duginim bojama, koje su simbol gej i lezbijskog pokreta. Nude i grobna mjesta oko stabla koje je rezervirano isklju~ivo za homoseksualce.

(Foto: Reuters)

Predstava posve}ena pokojnoj kubanskoj pjeva~ici Fredesvindi Garsiji