P. 1
Stilske Figure

Stilske Figure

|Views: 1,385|Likes:

More info:

Published by: Сара З. Лорић on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Stilske figure

Alegorija
Na in prenesenog izra avanja u kojemu se metafori ko ili preneseno zna enje ostvaruje u cijeloj slici ili cijeloj radnji; katkada i u cijeloj pjesmi. Alegorija pokazuje op enito i pojmovno u pojedinom, npr. ljubav prikazuje u liku Amora, dje aka sa strijelom; pravdu u liku djevojke zavezanih o iju, s vagom i ma em u rukama. Alegoriju se esto definira kao produ enu metaforu. To zna i da alegorija nastaje kada se metafora prote e kroz cijelu misao, tj kroz sve dijelove izreke. Osnovna zna ajka alegorije, da ne mijenja zna enje rije i nego samo predmet pjesni kog stvaranja, vidljivo dolazi do izra aja u basni, koja je u cjelini jedna alegorija.

Aliteracija
Ponavljanje istih glasova na po etku nekoliko rije i u stihu. esta je u starome germanskom stihu. Danas se odre uje kao suglasni ko podudaranje rije i u istom ili u razli itim stihovima pjesme. Upotrebljava se kao stilisti ki postupak, a katkad i kao postupak u versifikaciji.

Alogizam
Stilska figura koja kr enjem logi kih razloga i sveza posti e komi ni ili ironijski efekt: Umro je u pustinji od e i, a imao je vodu u koljenu ili naslov romana Vladana Desnice «Zimsko ljetovanje».

Amfibolija
Upotreba rije i u dvoli nom zna enju i smislu. Temelji se na dvozna nosti rije i i izreka ili na dvosmislenosti konstrukcija. Dvosmislenost nastaje zbog mogu nosti dvojake interpretacije. Pored izgovorenog eli se istaknuti neki drugi, jo ja i smisao sadr an u izgovorenoj slici. Npr. Ode ti daleko , to mo e zna iti: pretjerivanje.

Anadiploza
Figura ponavljanja. Ponavljanje zavr nih rije i iz jednog stiha na po etku drugog stiha. Npr.: Kada sutra bijel dan osvane, Dan osvane i sunce grane. Ili Dragutin Tadijanovi : Tu balica za vinogradom Vinograd je moj svenuo, neveseo, Neveseo, i ja venem

Anafora
Figura ponavljanja. Na po etku dvaju ili vi e stihova, na po etku fraze, ponavlja se rije ili dio re enice.

Antiteza
Pjesni ka figura koja stavlja naporedno dva suprotna pojma, kako bi kontrast bio nagla eniji. U opreku, ili suprotnost stavljaju se rije i, re enice, predmeti ili pojmovi. Primjer za antitezu: Ivan Ma urani : Krotko janje pokraj mrkog vuka. Tanka vila pokraj zmaja ljuta.

Dolazi u govornom jeziku mladih. skroman cvjeti . a vrlo esto i religiozni. Oci va i rodi e se tudijer. dru tveni. filozofijski. Dr e. Zvoni bijele psalme svojim zvon i ima. Ponavljanje glasova mo e biti na po etku rije i. Primjer: Lijepe kolo vode. do odre ene to ke. Na kraju stihova ponavlja se rije ili dio re enice: Smrt Smail-age engiji a Djedi va i rodi e se tudijer. Potajno kraj vrbe. udoredni. ili silazno. Ako se stupnjevanje rije i izvodi uzlazno. Asonaca Samoglasni ko podudaranje rije i u istom ili u razli itim stihovima pjesme. U epopejama i juna kim pjesmama hiperbola slu i ja anju afektivnosti pjesni kog govora i to uvjerljivijem predo avanju herojskog ambijenta i mentaliteta. O ituje se u nizanju imenica ili glagola. I vi isti rodiste se tudijer. stihova (to je glasovna anafora) ili na kraju takvih dijelova (glasovna epifora). strepi i zebe kao da je zima.G. (Ivan Ma urani ) ili Livade izgubljenih ovaca ujem u snu Sanjam u snu Vidim u snu (Jure Ka telan) Eufemizam Ubla avanje zna enja rije i. Gradacija Stilska figura u kojoj se ni u rije i prema te ini. Razlozi ubla avanja pojedinih rije i ili fraza mogu biti razli iti: prakti ki. sitan. vrlo dobro mo e izazvati utisak komi nog kad se na odre eni na in intonira.: ur ic. ru ne ku u ku e ( ene) Epifora Stilska figura ponavljanja. onda se govoi o klimaksu i antiklimaksu.Mato ) Elipsa Sastoji se od izostavljanja re eni nih dijelova bez kojih se misao mo e razumjeti. Hiperbola Naziv za stilsku figuru pretjerivanja koja izabire prejake rije i u preuveli anim i nenormalnim razmjerima. da bi se osnovni dojam poja ao. do odre enog uspona. gdje je stari mlin. pateti nost. (A.Asindeton Naziv za stilsku figuru nizanja izraza pri emu su veznici izostavljeni. Hiperbola se nalazi na granici neuvjerljivosti i groteske. . Npr. tih i fin. razlozi bontona. U tragici hiperbola isti e patos . zna enju i smislu.

izra ajnijeg i sadr ajnijeg jezika. nikada potpuna. re enici ili stihu ve u cijeloj pjesmi ili du em knji evnom djelu.osnova je poetskog organizma. Tako rije tragedija. jest metonimija. Metafora Naziv za stilsku figuru upotrebljavanja rije i u prenesenom ili slikovitom smislu. izaziva pa nju itatelja i dopu ta da se izraze vrlo dragocjene vrijednosti. Mejoza Upotreba slabijeg. dakle. Trag snova Bezbrojnih ratnika! Metafora se gradi na razne na ine. Bum! Plus! Hop! Kuc. Lijepu potvrdu nailazimo u haiku pjesmi od tri stiha staroga japanskog pjesnika: Gle. Mejoza mo e stajati kao stilska oznaka ne samo u jednoj rije i. primjerice skromna rasko . U pravom zna enju rije i onomatopeja je grupa glasova koja te i da proizvede neki um. koji na prvi pogled zvu i glupo.: No je vani slijepa i gluha Sunce se pokrilo jednim velom (Charles Baudelaire) Metonimija Naziv za stilsku figuru u kojoj se obi ni izraz svagda njeg jezika zamjenjuje novim koji je s njim u prostornoj. Slabljenje prvog izraza.Litota Stilska figura opre na hiperboli. koja izvorno zna i jar eva pjesma . Metafora je u mnogo emu stvaranje novoga. bilje prolje a. vrijednosti i osje anja u ljudskom ivotu. logi ne prirode. da se dobije nova kvaliteta sa sna nijim i sugestivnijim predod bama. Onomatopeja Naziv za stilsku figuru preno enja ili opona anja akusti kih osjeta jezi nim sredstvima. Oksimoron Stilska figura koju karakterizira o troumna ludost. ili da ga opona a. To se . To je oblik jedno lane antiteze unutar re enice. jer predstavlja uo avanje jednoga sitnog isje ka ivota i jednog dojma. esto se spajaju rije i koje su posve suprotne jedna drugoj. umjesto pravog izraza za neki pojam. ali danas nema vi e nikakve neposredne veze s jarcima. vremenskoj ili uzro noj asocijaciji. zamjena je. Da od srca suze ne pustila. Metafora osnovno zna enje mijenja u figurativno. Svaka uspjelija metafora i jest mala pjesma za sebe. mudra budala Oksimoron. Onomatopeje transportira u artikulirani ljudski jezik neartikulirane povike ili umove i mo e biti samo pribli na. Primjer iz narodne pjesme: I tu majka tvrda srca bila. Metafora je najva niji oblik pjesni kog izra avanja . npr. trenutka koji je u njoj osvijetljen i preobra en. Nastaje spajanjem proturje nih pojmova. ubla avanje i umanjivanje odre enih dojmova i predod aba. jednostavnost i naivnost u izrazu i izboru rije i kada se predstavljaju najzna ajniji doga aji. Zamjena po iva na vezi po slici. kuc! i sl. ili da stvori odgovaraju i ekvivalenat. Npr. Izaziva dublje dojmove.

da se istakne nova. a opet mu zima ili nismo tako bogati da kupujemo jeftine stvari . za to je hladno u na oj sobi? . nego samo neskladni. a izgra uje se na zakonima ponavljanja: ponavlja se glas ili slog. te ko mi je zbog jutarnje i ve ernje hladno e te podnevne topline) Ovaj primjer pokazuje da istu pojavu. . a samo se rije i mijenjaju i razlikuju. U knji evnosti ima uvijek isti zadatak: uspore ivanje dviju pojava koje se paralelno pojavljuju. Svaki jezik ima svoj sustav onomatopeja. cvr i cvr ak.A za to tata nema posla? . kupuj kruh! S obzirom na arapsku tradiciju i velike razlike u dnevnim temperaturama. simetri na konstrukcija kod pribli no istog skupa rije i.Majko. Jedan od uspjelijih primjera paradoksa susre emo kod Don evi a u dijalogu djela Ljudi iz u njare : . Paronomazija u sebe uklju uje i noviju stilsku figuru igru rije ima. . Jednu od najuspjelijih onomatopeja ostvario je V. Nazor u pjesmi Cvr ak.A za to nema ugljena? . mimike ili artikuliranog mehanizma i s pomo u ritma. Don Quijote i Sancho Pansa. U mnogim zna ajnim djelima susre emo i postupak karakterolo kog paralelizma. Nije ga lako ostvariti i tra i ve i napor u gradnji re enice. . sine.Jer nema ugljena. jer vrijednost glasa i glasova nije ista u razli itim jezicima. Paronomazija Stilska figura u kojoj se dovode u vezu srodne rije i po zvu nosti. Ponavlja se doslovno isti sintakti ki oblik re enice. isti zvuk iz prirode pripadnici razli itih jezika uju i opisuju razli itom skupinom glasova uz uvjerenje da su oni najbolje pogodili bit tog zvuka.posti e s pomo u boje i tona. Tako e se pjev grlice u hrvatskom jeziku onomatopejski prikazati rije ima: Kupuj kruh. Oblik ponavljanja koji predstavlja kombinaciju sintakti ke figure i figure ponavljanja. Paralelizam Paralelizam je stilska figura ponavljanja istog slijeda rije i. npr. suprotna ili zna ajnija misao. Od oksimorona i ironije razlikuje se paradoks po tome to pojmovi u njemu nisu iste suprotnosti kao u spomenutim stilskim figurama. gdje se suprotstavljaju dva karaktera da se to potpunije prika u.Jer ima previ e ugljena. Arapi pjevanje grlice onomatopejski prikazuju kao: Ja d uh-ti! (o. Na voru crne smr e Opona anje ki e se uspje no vr i u iskazu: Sipi sitna ki a Paradoks Naziv za originalno mi ljenje koje se o tro razlikuje od op eprihva enog mi ljenja i koje protuslovi zdravom smislu: i gol i bos. to je prepoznatljivo i iz stihova: I cvr i.Jer tata nema posla. ili sadr ajno i gramati ki jednakomjerno gra eni dijelovi re enice. Onomatopeja ima te i te u glazbenim dojmovima. a sve s namjerom da se podvuku sli nosti situacije.

i opet je vrsto i sigurno vezan za kasabu i svoju bijelu ku u Poredba Naziv za jednu od naj e ih figura. Ovom stilskom figurom esto se koristio A. tre i dio poredbe. predmeta. pridonosi plasti nijem i slikovitijem prikazivanju likova i zbivanja. ista se rije ponavlja u istoj re enici u vi e pade a i brojeva: Homo homini lupus ovjek ovjeku vuk Oko za oko. i lice nevino i ljupko Ista stilska figura se susre e i u prozi. radnje. povezuje. Npr. Pla e kao ljuta godina. Prikazivanje svega ne ivoga: prirodnih pojava. predmeta. ono svojstvo u koje se oba lana poredbe podudaraju. Kralj kraljeva.Personifikacija Stilska figura u kojoj se vr i poosobljenje. Poredba ubla ava jednoli nost pri anja. objasni ili stilisti ki poja a koje svojstvo. Sastoji se u zamjenjivanju jednoga pojma s vi im pojmom uz va niju njegovu oznaku: Jupitrov porod bo anski (za Herakla) Ognji neba (za zvijezde) Podnevna zvijezda gori (za sunce) Perifraza poja ava pateti nost i retori nost stila: zato se opravdano zove retori ka metafora. Slo ena je poredba razgranata u nekoliko re enica s vi e razli itih slika. bi a sa sposobnostima i reakcijama ljudi. tj. stanje ili djelovanje. Nalazimo ih mnogo u Homerovoj Ilijadi i Odiseji. Sli na je metafori. i vodom plovi. npr.: Sama knjiga caru besjedila. Poliptoton Ovo je stilski postupak ponavljanja vi e oblika fleksije. . tj. anti kao u pjesmi Gospo ici: Nekad sam i vas na koljenu cupko I donosio vam slatke e erlame I ljubio dugo va e plavo tjeme I elo. do ivljaja i sl. Najbolje od najboljeg. Poredbom se poja ava afektivnost onoga pojma kojemu se eli pridati naro ito uvstveno djelovanje. kao ivih bi a. Oba lana poredbe moraju imati jedno svojstvo zajedni ko. Vidljivo je to i kod Andri a u romanu Na Drini uprija: ovjek je na njoj kao na arobnoj ljulja ci: i zemlju prelazi. Drumovi e po eljet Turaka. spaja i suprotstavlja pojmove iz dva razli ita podru ja ili dva razli ita svijeta sa zadatkom da se pribli i.: Sinu lice kao arko sunce. Mo e biti jednostavna. Perifraza Opisivanje (pojma. pojmova.) s vi e rije i ili s nekoliko re enica. svojstva. Veza je po slici. i prostorom leti. kao i kod metafore. zub za zub. Polisindeton Stilska figura u kojoj se ponavljaju isti ili razli iti veznici izme u rije i ili re enica. samo u jednoj slici.

Zamjenjivanje je bez zlobnih namjera i bez la ne skromnosti. ili Nijemac je marljiv. Vidljivo je to u stihovima A. To je zamjenjivanje ve e cjeline znatno manjim dijelom iz kojeg se ipak mo e razumjeti o kakvoj je cjelini rije . Op enito silepsa predstavlja nepravilno ili neobi no gramati ko slaganje. nepravilnu ili nespretnu uporabu rije i u dva zna enja ili za dvije svrhe.Silepsa Stilska figura u kojoj zbog racionalnosti vremena ili prostora dolazi do upotrebe predikata jednog subjekta i za druge subjekte. . imi a Bolesnik: Moje je TIJELO bolesno I udi tiho jednu bolnicu. Sinegdoha Podvrsta metonimije. B. misli se na cijeli narod. Sinegdoha je i kada se uzme pojam cjeline. Cvijet tre nje simbolizira itavo prolje e u Japanu. u doslovnom ili metafori kom smislu. Kad se ka e: Kinez je skroman. To se mo e vidjeti iz primjera narodne pjesme Jak i i ku aju ljube: I da i mu erdan ispod vrata Jedan erdan od utih dukata A drugi le od bijelog bisera. Zasniva se na zamjenjivanju dviju rije i po koli ini i opsegu njihova zna enja. umjesto pojedina nog nabrajanja. Spominje se dio umjesto cjeline.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->