Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 24. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5469 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

OTKRIVAMO

Ministarstvo sigurnosti BiH nema granica

NAKAMPANJU OBEZVIZNOM RE@IMU OTI[LO 338.120KM
Za{to se protivilo Ministarstvo finansija Tra`ili dodatnih 35.000 KM za gorivo i prijevoz stranih delegacija Britanska vlada ve} dala vi{e od 15.000 maraka za tro{kove {tampanja letaka
ije}e ministara, odnosno Ministarstvo sigurnosti BiH potro{ilo je ogroman novac kako bi informiralo gra|ana na{e ze-

V

mlje o tome kako da se pona{aju nakon ukidanja viza za putovanje zemljama {engenske zone. Saznajemo da je, uprkos negativnom mi{ljenju Ministar-

stva finansija BiH, Vije}e ministara popustilo i odobrilo 338.120,48 KM za kampanju informiranja gra|ana.
2. strana

Optu`nica: Mogu li Cecu spasiti politi~ari

Klizi{te

Ra`natovi}: Krala novac, krila oru`je, prijeti joj 12 godina zatvora

Arkanova udovica bje`i u Australiju?
Ju~er s lica mjesta: Tlo se stalno pomjera, a pukotine na ku}ama ve} su vidljive
(Foto: F. Fo~o)

FBiH: Zvani~nici ra~unaju na novu osnovicu

Za{titni zidovi popucali, prijete i velike poplave

Alarmantno u Bogati}ima
9. strana

NERADNICIMA VI[E PLA]E
Biha}: Sudski epilog pri~e o silovanju

„Avaz“ saznaje: E{ton upozorila VSUN

BiH ^EKAJU NOVE POLITI^KE TENZIJE
AKCIJA SIPA-e

SILED@IJA NATJERAO MLADI]A DA GA ORALNO ZADOVOLJI
VETERINARSKI FAKULTET KK BOSNA

5. str.

Uhap{eno {est osoba

15. strana

Studenti bacili suzavac na predavanju

Na sastanku uprave samo dva ~lana
61. str.

13. strana

13. strana

4. str.

18. strana

2

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

aktuelno

OTKRIVAMO Ministarstvo sigurnosti BiH nema granica

D`ihanovi}: Biv{i politi~ar

Sjednica VSTV-a u Sarajevu

Na kampanju o bezviznom re`imu oti{lo 338.120 KM
Tra`ili dodatnih 35.000 KM za prijevoz stranih delegacija Za anga`man „Media centra“ britanska vlada platila 15.400 maraka
Ministarstvo sigurnosti BiH potro{ilo je ogroman novac kako bi informiralo gra|ana na{e zemlje o tome kako da se pona{aju nakon ukidanja viza za putovanje zemljama {engenske zone. Saznajemo da je, uprkos protivljenju Ministarstva finansija BiH da se tro{i novac iz bud`etske rezerve dr`avne vlade, a ne iz bud`eta Ministarstva koje vodi Sadik Ahmetovi}, Vije}e ministara BiH popustilo i odobrilo 338.120 maraka za informiranje gra|ana.

[ahbaz D`ihanovi} novi sudija Suda BiH
Za nove dr`avne sudije izabrani i Mirko Bo`ovi} i Enida Had`iomerovi}
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH na svojoj ju~era{njoj sjednici u Sarajevu donijelo je odluke o novim postavljenjima na va`ne pravosudne funkcije. Kako „Avaz“ saznaje, za novog sudiju Suda BiH imenovan je biv{i kadar Stranke za BiH, potpredsjednik Federacije BiH i zamjenik ministra pravde, a danas advokat [ahbaz D`ihanovi}. Tako|er, za dr`avne sudije izabrani su i dosada{nji sudija u Osnovnom sudu Isto~no Sarajevo Mirko Bo`ovi} te predsjednica Privrednog odjela Op}inskog suda Zenica Enida Had`iomerovi}. Ju~er je s dnevnog reda skinuta odluka o imenovanju jednog sudije Vrhovnog suda FBiH, ali bi danas trebale biti objavljene odluke o imenovanim sudijama na op}inskim i kantonalnim sudovima u Sarajevu, Mostaru, Novom Travniku i Gora`du te odluka o izboru tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli. Tako|er, bit }e objavljene odluke o novim sudijama u osnovnim sudovima u Banjoj Luci, Trebinju, na Sokocu, u Doboju i Bijeljini. F. V.

Slu`bena putovanja
Ahmetovi}u ni to nije bilo dovoljno pa je na posljednjoj sjednici od dr`avne vlade zatra`io dodatnih 35.000 KM za gorivo zbog, kako je obrazlo`eno, „posjeta stranih delegacija za koje je potrebno obezbijediti adekvatan prijevoz i za Ahmetovi}: veliki broj slu`be- Rastro{ni nih putovanja vo- ministar zilima Ministarstva sigurnosti BiH“. S druge strane, tro{kove dijela medijske kampanje ({tampanje letaka) od 15.545 KM, koju je provodila kompanija „Media centar“ iz

Faksimil negativnog mi{ljenja Vije}a ministara BiH

Ministar zdravstva HNK u bolnici

Luka Faletar do`ivio infarkt
Ministar zdravstva HNK ronarografija i koronarna Luka Faletar (52) ju~er ujuintervencija s implantacitro je pretrpio akutni infajom jednog stenta. rkt te je tokom dana poDedi} je istakla da je dvgrnut operaciji u Klizahvat pro{ao bez komplini~koj bolnici Mostar, sakacija i da je ministrovo znaje „Dnevni avaz“. stanje stabilno. Kako nezvaKako nam je kazala poni~no saznajemo, ministar rtparol ove bolnice Ana Maje uz jutarnju kafu u zgradi rija Dedi}, ministar Faletar Faletar: Vlade HNK primijetio boprimljen je na Kliniku za Ura|ena love u predjelu srca, nakon unutra{nje bolesti s centrom operacija ~ega je odmah prevezen u A. Du. za dijalizu, gdje mu je ura|ena ko- mostarsku bolnicu.

Sarajeva, kako saznajemo, platila je britanska vlada, koja je i anga`irala ovu medijsku ku}u za projekt. To potvr|uje i odluka Vije}a ministara u kojoj se navodi da je projekt realiziran putem programa pomo}i britanske vlade Ministarstvu sigurnosti BiH. - Ministarstvo sigurnosti zaklju~ilo je ugovor s „Media centrom“, koji je vodio medijsku kampanju u vezi s viznom liberalizacijom. Te usluge nije platilo Ministarstvo, ve} vlada Velike Brita-

nije - ka`e sekretar Ministarstva sigurnosti Bakir Dautba{i}.

Cjenovnik usluga
On je dodao da }e Ministarstvo iz svog bud`eta pla}ati usluge printanih i elektronskih medijskih ku}a. - Evropska komisija odre|enom svotom }e pokriti {tampanje jednog dijela promotivnih letaka koji daju informacije gra|anima o njihovim pravima i obavezama nakon ukidanja viza - ka`e DauS. RO@AJAC tba{i}.

Reagiranje Saveza za bolju budu}nost BiH

Podaci na{e zemlje za 2009. godinu

BiH izdala 146 dozvola za izvoz oru`ja
Na{a zemlja 2009. godin je izdala 146 dozvola za izvoz oru`ja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene, u ukupnoj vrijednosti ve}oj od 47 miliona eura, izjavio je za Srnu pomo}nik ministra vanjskih poslova BiH Branimir Mandi}. - Dozvole su date za izvoz u 44 zemlje svijeta - rekao je Mandi}, koji je ju~er u Beogradu u~estvovao u predstavljanju regionalnih i nacionalnih izvje{taja o izvozu naoru`anja na zapadnom Balkanu u organizaciji Centra za kontrolu lakog naoru`anja u isto~noj i jugoisto~noj Evropi (SEESAC).

Tihi} i dio SDA `ele muslimansku dr`avicu
SBB BiH ba{tini politiku suverenosti, multietni~nosti i nedjeljivosti BiH, ka`e se u saop}enju
Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH reagirao je ju~er na izjavu predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a u emisiji TV OBN „Telering“da je SBB BiH, navodno, stranka koja `eli „bo{nja~ku, muslimansku BiH“. - Politi~ar na ~elu SDA koji je predvodio najve}u izbornu plja~ku i {ef stranke koja je za osam godina kontinuirane vlasti ekonomski i politi~ki uni{tila BiH i dalje tone u prepoznatljivom nemoralu i la`ima - ka`e se u saop}enju Prescentra SBB BiH. U saop}enju se dodaje da SBB BiH ba{tini politiku suverenosti, multietni~nosti i nedjeljivosti BiH. - Nisu kadrovi SBB BiH, koji je formiran tek prije godinu, u~estvovali u tajnim podjelama BiH, po~ev{i od Bo{nja~kog sabora 1993. godine, do Pruda. Stalni cilj dijela SDA je pravljenje muslimanske dr`avice na na~in da ispadne da su za to isklju~ivi krivci Srbi i Hrvati, a ne ~elni ljudi SDA - navodi SBB BiH. Dodaje se da je „SDA provela islamizaciju Armije BiH, a oficiri koji su je realizirali danas su na ~elu
Tihi}: Politi~ko uni{tavanje BiH

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Prehrambena kriza ne}e zaobi}i BiH: O~ekuje nas veliko poskupljenje hrane
- Kada ~ujem pojam „strategija“ u bilo kojem kontekstu vezanom uz bh. institucije, ho}e mi naprosto zlo! Jedina strategija na{ih vrlih stru~njaka je u o~uvanju svojih pozicija, fotelja i pla}a. Apsolutno je neshvatljivo i neprihvatljivo stanje prehrambene industrije u BiH, znaju}i da poljoprivredna povr{ina zauzima oko polovine sveukupne povr{ine. Me|utim, na{a (sound mind) poljoprivreda se sistematski uni{tava.

Svjesno uplitanje u kolo trojne i vjerske podjele BiH
- Nacionalisti~ko i ekstremisti~ko djelovanje unutar Bo{njaka isklju~ivi je kontinuitet SDA i stoga nema dileme da se kreator Pruda Tihi} svjesno upleo u kolo trojne i vjerske podjele BiH, koju, u svom la`ljivom maniru, `eli da podmetne drugima - ka`e se u saop}enju SBB BiH.

LOTO 10

21

23

27

35

38

JOKER 135870 115493

politi~kih savjeta SDA“. - Da ne govorimo o tome kako su se i na minulim izborima {efovi SDA bavili prljavim kampanjama unutar vjerskih objekata i kroz poslani~ke liste prakti~no vratili cijelu ratnu politi~ku strukturu u nove sazive parlamenata od kantonalnog do dr`avnog nivoa - nagla{ava se u saop}enju. SBB BiH podsje}a da niko od kadrova te stranke nije kao oficir ili neka siva eminencija u~estvovao u ubijanju Srba i Hrvata po Sarajevu, Zenici i drugdje, „ve} su to radili ili su za to znali Tihi}evi prvi saradnici“.

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

3

Komentar dana
@ Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

AUKCIJA Prodaja kapitala farmaceutske kompanije

Libijci kupuju paket dionica ’Bosnalijeka’?
U slu~aju da propadne prva prodaja, bit }e aktivirana „put opcija“ i dionice ponu|ene sada{njim dioni~arima sarajevske kompanije
Iako je Sarajevska berza jo{ pretpro{le sedmice zakazala vanrednu aukciju na kojoj bi trebalo biti prodato 655.729 dionica ili 8,37 posto kapitala Me|unarodne finansijske korporacije (IFC) u sarajevskom „Bosnalijeku“, mali interes i visoke cijene dionica mogli bi dovesti do propasti ove prodaje. U maju ove godine propala je i prodaja 19,26 posto dionica Vlade FBiH.

Bo{njaci i NATO
Bo{nja~ki politi~ari dali su protivnicima NATO-a i BiH mogu}nost da blokiranjem ustavnih promjena blokiraju i pribli`avanje Savezu
Sudbina BiH neraskidivo je vezana uz Sjevernoatlantski savez (NATO). Ta vojno-politi~ka alijansa za BiH i njene gra|ane uradila je neuporedivo vi{e od, primjerice, EU, ~iji su lideri mirno posmatrali agresiju, genocid i ratne zlo~ine. NATO je stvorio uvjete za uspostavljanje trajnog mira te ga nekoliko godina uspje{no odr`avao velikim vojnim prisustvom. Takav, specifi~an odnos dr`ave i NATO-a mogao je vrlo brzo rezultirati ~vrstim partnerstvom i punopravnim ~lanstvom. Savez je, bez sumnje, bio spreman prihvatiti pod svoje okrilje dr`avu koju je, u jednu ruku, odbranio i u kojoj je imao jednu od najuspje{nijih operacija u historiji. [ta bi za dr`avu BiH zna~ilo da postane ~lanica najja~eg vojno-politi~kog bloka u svijetu? Njen opstanak, izme|u ostalog, bio bi cementiran, a koliko god bila te{ka unutra{nja politi~ka debata, ona za svoj epilog vi{e nikada ne bi mogla imati krvavi raspad dr`ave. No, 15 godina nakon intervencije NATO-a, BiH nikada nije bila dalje od ~lanstva, a unutra{nja previranja sve su `e{}a. Politika je uradila sve da onemogu}i pribli`avanje punopravnom ~lanstvu. Sitnim politi~kim trgovinama vlasti se poigravaju strpljenjem NATO-a odbijaju}i ispuniti potrebne uvjete, ~ime udaljavaju dr`avu od ne~ega {to je bilo nadohvat ruke. Dosada{nje bo{nja~ko rukovodstvo, SDA i SBiH, za to snosi najve}u odgovornost. Sulejman Tihi} i Haris Silajd`i} napravili su kardinalnu gre{ku kada su uvjete za NATO vezali uz kompletan paket reformi. Umjesto da dr`avu uvedu u Savez i iz jake pozicije tra`e ustavne promjene, oni su uradili sve da ubijede NATO da „BiH bez ustavnih promjena ne mo`e biti ~lanica“. Dr`avi su u~inili medvje|u uslugu, a protivnicima NATO-a i BiH dali mogu}nost da blokiranjem ustavnih promjena blokiraju i pribli`avanje Savezu. Takav politikantski pristup prema ulasku BiH u NATO pokopao je njihove tvrdnje da dr`avu `ele vidjeti u evroatlantskim integracijama. Ako i naredne ~etiri godine na sceni ostane ista sitno{i}ard`ijska logika, ova zemlja zadugo ne}e zauzeti svoje mjesto za savezni~kim stolom i pod ki{obranom NATO-a.

Visoke cijene
Aukcija IFC-ovih dionica zakazana je za 29. novembar, a unos naloga mogao se vr{iti jo{ od 15. novembra. Razlog slabom interesu je visoka cijena dionica, koja iznosi 20 KM, iako se njihova cijena na tr`i{tu kre}e izme|u 14 i 15 maraka. Osim toga, najmanji paket koji je mogu}e kupiti jeste 10.000 dionica. Prodaja nije bila po metodu „sve ili ni{ta“, {to je isklju~ilo u~e{}e mo}nijih kompanija. Budu}i da su realne najave da }e vanredna aukcija na berzi propasti, kako „Avaz“ saznaje, vjerovatno }e

„Bosnalijek“: Uskoro nova promjena vlasni~ke strukture

Ko je sve vlasnik „Bosnalijeka“
Vlada FBiH . . . . .19,26% Libijski fond . . . . .8,77% IFC . . . . . . . . . . . . .8,37% BIG . . . . . . . . . . . . .4,87% Mali dioni~ari . . . .63,5%

biti aktivirana takozvana put opcija, koja je predvi|ena i ugovorom s Upravom „Bosnalijeka“. To zna~i da nakon neuspjele prve prodaje dionice moraju biti ponu|ene isklju~ivo sada{njim dioni~arima kompanije, koji imaju pravo pre~e kupnje. Cijena dionica trebala bi se kretati izme|u 13 i 14 KM, {to je pribli`no tr`i{nim cijenama. U tom slu~aju, saznajemo, bio bi otvoren prostor da dionice IFCa kupi Libijski fond za ekonomski i socijalni razvoj. On, kako se {pekulira, u ovom trenutku ima na-

jvi{e {ansi za to. Libijci su, tako|er, i ranije slali pisma namjere u kojima su navodili da `ele imati znatniji kapital u sarajevskoj firmi. Nije isklju~eno da se za kupovinu zainteresiraju i mali dioni~ari, koji bi navodno kupovali manje iznose kapitala.

Ogroman interes
IFC, ina~e ~lanica Svjetske banke (WB), ima ogroman interes da dionice {to prije proda kako bi izvukao svoj novac, jer ulaganje u farmaceutsku industriju za njega, navodno, F. VELE vi{e nije profitabilno.

www.dnevniavaz.ba

Odr`an sastanak povodom agonije u mostarskoj kompaniji

Obespravljenim radnicima ’Aluminija’ vra}ena nada
Prvi zvani~ni sastanak ~elnika Sindikata obespravljenih radnika „Aluminija“ u Federalnom ministarstvu energije, industrije i rudarstva u Mostaru, odr`an zbog isteka sporazuma izme|u Vlade FBiH

BiH nije spremna za predsjedavanje Vije}em sigurnosti UN-a
Pitanje: Smatrate li da je BiH spremna kvalitetno voditi predsjedavanje Vije}em sigurnosti Ujedinjenih naroda?

Mujezinovi} i He}o nisu ispo{tovali dogovor
Ju~era{nji sastanak inicirao je predsjednik Sindikata metalaca BiH Muhamed Had`i}, a njemu su prisustvovali sekretar Federalnog ministarstva Stipo Buljan i i mostarskog kombinata, ohrabrio je radnike. Kako nam je kazao zamjenik predsjednika tog sindikata Stjepan Prskalo, zauzet je stav da Vlada FBiH treba do 1. maja naredne godine produ`iti sporazum kojim se definira struktura kapitala „Aluminija“, ali i na~ini obe{te}enja ovih ljudi. On je istakao da je to malo druga~iji stav od zahtjeva Agencije za privatizaciju u FBiH (APF), koja je tra`ila produ`enje sporazuma do 8. novembra 2011. Na sastanku je razgovarano i o najavljenom odr`avanju Skup{tine dioni~ara „Aluminija“ krajem ovog zamjenik ministra Marinko Bo{njak. Dogovor da prisustvuju ovom susretu nisu ispo{tovali premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} i resorni ministar Vahid He}o. mjeseca, na kojoj je planirano otimanje dr`avnog kapitala i vra}anje stanja strukture kapitaka preduze}a na ono iz 1997. godine - Mi smo podr`ali zahtjev resornog ministarstva upu}en „Aluminiju“ da se Skup{tina dioni~ara odgodi dok se ne formira Nadzorni odbor po Zakonu o dioni~arskim dru{tvima, u koji bi kona~no u{li predstavnici Vlade FBiH - kazao nam je Prskalo. Predsjednik Sindikata obespravljenih radnika Milan Jovi~i} istakao je da je dogovorena i revizija sporazuma izme|u Vlade FBiH i „Aluminija“, na kojoj se treba po~eti raditi odmah. A. Du.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A) DA 30% B) NE 65% C) Ne znam 5%

B

C A

Prskalo: Druga~iji stav APF-a

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 144.643 posjetioca.

4

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

aktuelno

FEDERACIJA BiH Vlada ju~er dogovorila novu osnovicu

Akademik Filipovi} na tribini u Sarajevu

Funkcioneri svoje pla}e digli za vi{e od 600 KM ZAVNOBiH prvorazredni
(Foto: O. Kadribegovi})

Filipovi} na predavanju: ^estitao Dan dr`avnosti BiH

doga|aj za obnovu duge dr`avnosti BiH
Povelja Kulina bana svjedo~i da je Bosna i u Kulinovo vrijeme bila suverena dr`ava
Akademik Muhamed Filipovi} naglasio je na ju~era{njoj tribini u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu zna~aj zasjedanja ZAVNOBiHa, odr`anog u no}i izme|u 25. i 26. novembra 1943. u Mrkonji}-Gradu, kao doga|aja od prvorazredne va`nosti za potvr|ivanje i obnovu duge historije dr`avnosti BiH. Zasjedanje ZAVNOBiHa Filipovi} je nazvao drugim najzna~ajnijim doga|ajem u cjelokupnoj historiji bh. dr`avnosti, po va`nosti odmah iza mnogo starijeg dokumenta, Povelje Kulina bana, „koji nesumnjivo svjedo~i da je Bosna i u Kulinovo vrijeme bila suverena dr`ava, a njen suveren ban“, javila je Fena. Kao tre}i najzna~ajniji doga|aj iz cjelokupne historije bh. dr`avnosti Filipovi} je naveo referendum o samostalnosti BiH s po~etka devedesetih godina pro{log stolje}a. Posebnu va`nost prvorazrednog historijskog momenta, zbog kojeg je i govorio na tribini nazvanoj „Savremeno zna~enje ZAVNOBiH-a“, naglasio je dokumentima s tog zasjedanja koji insistiraju na multietni~nosti BiH. BiH nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, ve} i srpska i hrvatska i muslimanska, zapisano je 1943. u Mrkonji}Gradu. Filipovi} je profesorima i studentima Sarajevskog univerziteta ~estitao predstoje}i Dan d`avnosti BiH, 25. novembar.

Ovo je rezultat ju~era{njeg dogovora da akontativna osnovica za obra~un novembarskih pla}a bude 330 KM Dr`avni slu`benici vra}eni na staro
formiranje nove vlasti. No, uprkos tome, neki od njih za novembar ove godine primit }e pla}e pove}ane i za vi{e od 600 KM! Ta~nije, predsjednica FBiH Borjana Kri{to dobit }e novembarsku pla}u, i to samo osnovnu, bez ostalih privilegija, vi{u i za 621 KM, a za njom ne}e mnogo zaostati ni premijer Mustafa Mujezinovi} niti ministri i poslanici. Sve to, naime, desit }e se jer je ju~er Vlada postigla dogovor sa Sindikatom dr`avnih slu`benika FBiH da za ovaj mjesec akontativno bud`etskim korisnicima budu ispla}ene pla}e u skladu s osnovicom od 330 KM. Iz Vlade je tek nemu{to obrazlo`eno da je ta osnovica u skladu sa Zakonom o pla}ama u organima

Taman kada pomislimo da na{i politi~ari ne mogu dosegnuti dublje moralno dno od trenutnog, oni nas demantiraju novim nevjerovatnim potezom, poput onoga kakav je ju~er povukla Vlada Federacije BiH. Nakon {to se vi{e od dva mjeseca nije sastala da odlu~i o goru}im `ivotnim pitanjima gra|ana FBiH, ju~er je odr`ala vanrednu telefonsku sjednicu i na njoj izglasala najnovije enormno pove}anje pla}a premijeru, ministrima, parlamentarcima, predsjednici i potpredsjednicima Federacije.

Tehni~ki mandat
Podsjetimo, rije~ je o onima koji se nalaze u tehni~kom mandatu i apsolutno ni{ta ne rade, i{~ekuju}i

Federalna vlada: Ministri dotakli najdublje moralno dno

Visina dosada{njih i novih osnovnih pla}a
Dosada{nje pla}e Nove pla}e Predsjednica FBiH Dopredsjednici FBiH, premijer i predsjedavaju}i domova Parlamenta Zamjenici premijera, i dopredsjedavaju}i domova Parlamenta Ministri Predsjednici klubova Poslanici 2.679 3.300

Prijem povodom Dana dr`avnosti BiH
U Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu sutra }e biti organiziran sve~ani prijem u povodu 25. novembra, Dana dr`avnosti BiH, najavljeno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Fena.

2.679

3.234

vlasti FBiH i raspolo`ivim novcem u bud`etu. Ovaj zakon stupio je na snagu 1. avgusta, ali su zbog i{~ekivanja dono{enja podzakonskih akata i postizanja kona~nog dogovora o osnovici (za koju su vladaju}e stranke prije izbora ~vrsto obe}avale da ne}e zna~iti nova pove}anja), pla}e posljednja tri mjeseca ispla}ivane akontativno, prema ranije donesenim odlukama o razli~itim visinama osnovica za razli~ite kategorije bud`etskih korisnika.

Isplata razlike
2.512 2.445 2.445 2.344 3.135 2.970 2.706 2.574 U skladu s tim, osnovne pla}e (bez ostalih prinadle`nosti) federalnih funkcionera kretale su se izme|u 2.344 i 2.679, a sa sada{nom osnovicom od 330 KM, taj raspon bit }e od 2.574 do 3.300. Njihovi koeficijenti za obra~un pla}a po novom za-

Dodik predstavio mandatara

Aleksandar D`ombi} i zvani~no novi premijer
Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je ju~er u Banjoj Luci da od mandatara za sastav Vlade Aleksandra D`ombi}a formiranje novog kabineta o~ekuje najkasnije do 15. decembra, a usvajanje novog bud`eta RS najkasnije do kraja godine. Dodik je na pres-konferenciji predstavio D`ombi}a kao mandatara, izraziv{i uvjerenje da }e budu}i premijer, uva`avaju}i izborni rezultat, zajedno s koalicionim partnerima do}i do strukture Vlade koja }e imati op}u podr{ku. - D`ombi} je bio moj najbolji saradnik u Vladi i mislim da je on realan i o~ekivan izbor - kazao je Dodik. D`ombi} je najavio da }e konsultacije s koalicionim partnerima obaviti u {to kra}em roku. - Trudit }u se da ve} za

konu su od 7,8 (poslanici) do 10 (predsjednica FBiH). S druge strane, pla}e dr`avnih slu`benika, kako nam je potvrdio predsjednik Sindikata Salih Kru{~ica, bit }e vra}ene na nivo prije dva smanjenja od po deset posto koja su uslijedila dono{enjem Zakona o u{tedama. Zbog takvog raspleta situacije, zadovoljni su i u Sindikatu, pa ne `ele komentirati najnovije sramotno pove}anje primanja politi~arima. - Osnovica od 330 KM dogovorena je za novembar. U decembru }e, u skladu s raspolo`ivim sredstvima, biti dogovorena kona~na cijena rada te ispla}ena razlika pla}a za prethodna tri mjeseca, prema novom zakonu. Dakle, nama se s ovom osnovicom od 330 KM pla}e vra}aju na period prije smanjenja od 20 posto - kazao je M. KUKAN Kru{~ica.

Utvr|en koeficijent i rije{en problem UO Zavoda PIO

Borci i penzioneri ostaju na istom
Bora~ki koeficijent 1, iz Zavoda PIO obe}avaju da ne}e biti problema
Na ju~era{njoj vanrednoj telefonskoj sjednici Federalna vlada odlu~ila je da za penzionere i borce ne}e biti nikakvog pove}anja primanja. Rije{eno je tek da koeficijent za naknade korisnicima bora~ko-invalidske za{tite za novembar ostane 1, tako da invalidnine ostaju iste kao i do sada. Otvoren je i put da na vrijeme bude utvr|ena i visina penzija, jer je Vlada za dva mjeseca produ`ila mandat dosada{njim ~lanovima Upravnog odbora (UO) Zavoda PIO/MIO FBiH. Tako sada to tijelo mo`e donijeti odluku o koeficijentu za isplatu penzija, a Vlada je ujedno donijela i odluku da bude raspisan konkurs za izbor novog UO. Kako je saop}eno iz Zavoda PIO/MIO, ne}e biti problema u isplati novembarskih penzija, a sjednica UO zakazana je za 1. decembar i
D`ombi}: Najavio konsultacije

desetak dana predlo`im sastav nove Vlade RS, koja }e nastaviti kontinuitet projekata koje smo zapo~eli u prethodnom ~etverogodi{njem mandatu - rekao je D`ombi}. Kao prioritet svog rada izdvojio je investicije u energetici i poljoprivredi te zavr{etak zapo~etih infrastrukturnih projekata, kao i reforme u socijalnom sektoru i penziA. [I[I] onom sistemu.

Ko je odbio glasati
U~e{}e na ju~era{njoj vanrednoj sjednici Vlade odbio je federalni dopremijer Gavrilo Grahovac, koji je za na{ list izjavio da je to u~inio zbog toga {to ne vidi nijedan razlog da ona bude odr`ana putem telefona. Tako|er, u~e{}e na sjednici odbio je ministar energije Vahid He}o, dok je ministrica obrazovanja Meliha Ali} u~estvovala, ali je odbila glasati. I ministri izbjeglica Edin Mu{i} te unutra{njih poslova Muhidin Ali} odbili su glasati, jer se boje da }e se na}i u sukobu interesa zato {to su ve} preuzeli nove poslani~ke mandate.

Penzioneri: Isplata od 3. decembra? (Foto: Arhiv „Avaza“)

plan je da isplata penzija po~ne od 3. decembra. M. K.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

5

„Avaz“ saznaje Izvje{taj Ketrin E{ton Vije}u sigurnosti UN-a

BiH ~ekaju nove politi~ke tenzije
Nema napretka u reformama, a ekonomska situacija i dalje te{ka Pad u dijalogu me|u politi~kim liderima
Bosnu i Hercegovinu o~ekuje nastavak politi~kih tenzija, procjenjuje se u najnovijem kvartalnom izvje{taju Ketrin E{ton (Catherine Ashton), visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, koji je upu}en Vije}u sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN).

Ambasador EU sti`e po~etkom 2011.
Kako saznajemo, E{ton je opet odgodila odluku o imenovanju novog {efa Delegacije Evropske unije u Sarajevu. Prema izvorima iz Brisela, novi ambasador EU do}i }e tek po~etkom naredne godine, jer E{ton `eli obaviti dodatne konsultacije s dr`avama ~lanicama kako bi prona{la odgovaraju}eg kandidata. - Nema nikakvih iskoraka u pogledu ispunjavanja pet ciljeva i dva uvjeta za zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR). Vije}e za implementaciju (PIC) mira izrazilo je zabrinutost zbog nepostojanja napretka - navodi E{ton. Upozorava se i na ~injenicu da nema nikakvih pomaka u ustavnoj reformi niti implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava.
Biber: Osvojio ~etiri nagrade u nedjelju nave~er
(Foto: AP)

Li~nost dana D`astin Biber

Kvartalni izvje{taj
E{ton redovno u Njujork {alje izvje{taje o djelovanju misije „Althea“, koju provodi EUFOR u BiH. U posljednjem izvje{taju koji su razmatrale evropske institucije, ona isti~e da je nacionalisti~ka retorika i dalje prisutna, ali da politi~ke tenzije za sada ne utje~u na ukupnu sigurnosnu situaciju. E{ton posebno isti~e da je do{lo do pada u dijalogu politi~ki lidera i da, generalno, ima veoma malo napretka u reformama.
E{ton: Nacionalisti~ka retorika i dalje prisutna

Nadvisio svoje uzore
Tinejd`er zvijezda dodjele Ameri~kih muzi~kih nagrada
Kanadski tinejd`er D`astin Biber (Justin Bieber) dominirao je dodjelom Ameri~kih muzi~kih nagrada (AMA), odr`anom u nedjelju nave~er pod svodom „Nokia teatra“ u Los An|elesu. [esnaestogodi{nji pop pjeva~ osvojio je ~ak ~etiri presti`na priznanja, uklju~uju}i i ono za umjetnika godine, te tako nadvisio svoje doju~era{nje uzore Eminema, A{era (Usher), Kristinu Agiljeru (Christina Aguilera) i [akiru (Shakira), koji su tako|er bili u konkurenciji za nagrade. Svjetsku slavu D`astin je stekao putem portala YouTube, gdje je postavljao vlastite izvedbe pjesama Ali{e Kiz (Alicia Keys), D`astina Timberlejka (Justin Timberlake), Krisa Brauna (Chris Brown)... Nakon {to ga je otkrio njegov sada{nji menad`er Skuter Braun (Scooter), Biber je potpisao ugovor s diskografskom ku}om „Island Records“ uz veliku A{erovu pomo}. U novembru 2009. godine izdao je prvu polovinu albuma naziva „My World“, a u martu 2010. godine drugu - „My World 2.0“. Njegov spot za pjesmu „Baby“ najgledaniji je video u historiji YouT ubea s vi{e od nevjerovatnih 390 miliona gledalaca. D`astin Biber ro|en je 1. marta 1994. godine u kanadskom Stratfordu. Zatrudnjev{i kao 18-godi{njakinja, majka Peti Malet (Pattie Mallette) odgajala ga je samostalno. D`astin je ipak ostao u kontaktu s ocem D`eremijem Biberom H. P . (Jeremy).

[trajkovi u FBiH
Prema izvje{taju, ekonomska situacija u BiH, posebno u Federaciji, i dalje je te{ka. Kako se isti~e, „ka{njenje u isplati pla}a“ rezultiralo je brojnim {trajkovima u Sarajevu i drugim dijelovima zemlje. Izvje{taj spominje i eksploziju u policijskoj stanici u Bugojnu u kojoj je jedan policajac (Tarik Ljubu{ki}, op. a.) poginuo, a {est ih je ranjeno, te da Tu`ila{tvo BiH i Dr`avna agencija za istrage i za{titu vode istragu o ovom slu~aju.
T. LAZOVI]

Godi{njica postojanja „Muslim Aida“

Tejtem: Isti~u klju~ne vrijednosti islama
Britanski ambasador u BiH Majkl T ejtem (Michael T atham) sino} je u svojoj rezidenciji u Sarajevu priredio prijem povodom 25. godi{njice postojanja „Muslim Aida“, me|unarodne organizacije za pomo} i razvoj sa sjedi{tem u Velikoj Britaniji, koja djeluje u vi{e od 70 zemalja svijeta. (Foto: S. Saletovi}) „Muslim Aid“ u BiH je akti- S prijema u rezidenciji britanskog ambasadora van od sukoba tokom devedesetih nciju, ljubav prema dobroti i ~uvangodina i pru`a vrijednu podr{ku je digniteta onih koji su u nevolji. [efica Odjela „Muslim Aida“ u `rtvama konflikta, raseljenim osobama i onima s ekonomskim i so- BiH Edina [ehi}-Saliji podsjetila je cijalnim pote{ko}ama - kazao je Te- da njena organizacija na mnogo na~ina poma`e stanovni{tvu u BiH, jtem. ^estitaju}i „Muslim Aidu“ go- prije svega povratnicima. Jedan od di{njicu, britanski diplomata rekao njih je i projekt mobilne biblioteke, je da ta organizacija isti~e neke od koja djeci iz isto~ne Bosne omoklju~nih vrijednosti islama: tolera- gu}ava dru`enje s knjigom. F. K.

Na prijevremene op}inske izbore izlazi 11 stranaka

Za na~elnike Srebrenika, Vogo{}e i Biha}a bore se SDP, SBB i SDA
Ukupno 11 stranaka i tri nezavisna kandidata podnijeli su prijave za u~e{}e na prijevremenim lokalnim izborima koji }e biti odr`ani 16. januara naredne godine u osam bh. op}ina, od kojih }e najzanimljivije biti u Biha}u, Vogo{}i i Srebreniku. Ve} je izvjesno da }e se naj`e{}a bitka za na~elnike ove tri op}ine voditi izme|u SDP-a, Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i} i SDA, ~ije su prijave stigle u Centralnu izbornu komisiju (CIK) BiH. Osim za ove tri op}ine, SDP je podnio prijavu i za u~e{}e na izborima u Od`aku/Vukosavlju, a SDA u Od`aku/Vukosavlju i Kalesiji/Osmacima. Tako|er, u CIK su stigle i prijave SNSD-a, SDS-a i SRS-a - Vojislav [e{elj, koji izlaze na izbore za na~elnika Srpca, Od`aka/Vukosavlja, Ora{ja/Donjeg @abara, Kalesije/Osmaka i [ekovi}a, dok su se PDP i Srpski pokret obnove (SPO) RS prijavili samo za [ekovi}e. SDU BiH prijavu je uputio samo za u~e{}e na izborima u Biha}u, Na{a stranka (NS) u Biha}u, Srebreniku, Kalesiji/Osmacima i Vogo{}i, a GDS BiH u Srebreniku. Za na~elnika op}ine Srebrenik borit }e se i nezavisni kandidat Ibrahim Bajraktarevi}, Kalesije/Osmaka Kajo ^abri}, a Ora{ja/Donjeg @abara Savo Jovi~i}. Zanimljivo je da se za u~e{}e na prijevremenim izborima ni u jednoj od osam op}ina nije prijavila Stranka za BiH. Kao {to je poznato, u {est op}ina prijevremeni izbori }e biti odr`ani

CIK: Izbori 16. januara 2011. godine

zato {to su dosada{nji na~elnici prihvatili nove mandate u parlamentima, osvojene na proteklim op}im izborima, a u Kalesiji/Osmacima i [ekovi}ima zbog nedavnih smjena njihovih na~elnika. M. K.

SDP nastavlja razgovore o formiranju vlasti
Predsjedni{tvo Socijaldemokratske partije (SDP) BiH podr`alo je ju~er u Sarajevu pregovara~ki tim te stranke, koji predvodi predsjednik Zlatko Lagumd`ija, za nastavak razgovora s relevantnim politi~kim subjektima na implementaciji izbornih rezultata i formiranju vlasti na , svim nivoima u BiH, saop}io je SDP prenijela je Onasa.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

mozaik

BE^ Nagrada „Writing for CCE“ pripala Azri Nuhefendi}

Bosanski „Voz“ najbolji u Evropi
Od 48 radova, me|unarodni `iri najboljim proglasio pri~u bh. novinarke koja danas `ivi i radi u Italiji
Klinton: Po~etna cijena 25.000 dolara

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Be~a)
Bosanka Azra Nuhefendi} dobitnica je novinarske nagrade „Writing for CCE“, koja joj je preksino} na sve~anosti uru~ena u Be~u.

Na stranici eBay

Na aukciji ve~era s Bilom Klintonom
Biv{i ameri~ki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) ponudio je onome ko ponudi najvi{e novca priliku da ve~era s njim, objavio je magazin „People“. Ve~eri u Predsjedni~kom centru „Clinton“ u Litl Roku u Arkanzasu mo}i }e prisustvovati i troje prijatelja pobjednika na internet-aukciji, a prihod je namijenjen Klintonovoj dobrotvornoj fondaciji. - Radujem se zbog toga {to }e aukcija doprinijeti radu moje fondacije - rekao je Klinton. Aukcija na web-stranici eBay otvorena je sumom od 25.000 dolara i trajat }e do 2. decembra.

Veliko interesiranje
Nagrada, koju dodjeljuju Austrian Press Agency (APA) i Bank Austria, ~lanica UniCredit grupe, bh. novinarki koja `ivi i radi u italijanskom Trstu od 1995. godine, pripala je za reporta`u „Voz“, koja govori o putovanju od Beograda do Sarajeva prije i nakon rata. U konkurenciji je bilo 48 radova. Mnogo se o BiH preksino} govorilo na dodjeli u sve~anoj sali Bank Austrije, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Iako nije ~lanica EU, ~ulo se mi{ljenje da bi ona to trebala i postati, a to je izgovorio i Ambroz Kindel (Ambros), predstavnik APA-e za vanjske poslove. Da je zanimljivo bosansko promi{ljanje o centralnoj i isto~noj Evropi, dokazao je i me|unarodni `iri u sastavu: Milan [mid (Smid)

Nuhefendi} s predstavnicima APA-e i Bank Austrije na dodjeli nagrade

Ribar zara|uje na smrti

Kinez prodaje le{eve koje nalazi u rijeci
Kinez Vei D`inpeng nije obi~an ribar. Naime, bez obzira na to {to mu je riba nekada bila jedina preokupacija, sada zara|uje tako {to vadi ljudske le{eve iz rijeke, te ih nakon toga prodaje njihovim porodicama. Svaki dan Vei se otisne u svojoj barci i kre}e u potragu za ljudskim tijelima. Otkako je po~eo ovo raditi prije sedam godina, Vei ka`e da je na{ao oko 500 tijela. Neki od njih su ubijeni, neki su se utopili, a neki po~inili samoubistvo. Kada na|e le{, objavi oglas u lokalnim novinama, a ~lanovi porodice dolaze do njega i odvoze tijelo.

iz ^e{ke, Mihael Berko (Michael) iz Slova~ke, Igor Janke i Pavel Bravo (Pawel) iz Poljske, Jir`i Pehe (Jiri) iz ^e{ke, Julia Varadi iz Ma|arske, Janina Dragostinova iz Bugarske te Silvana Lins, Ambroz Kindel i Ildiko Firedi-Kolarik (Fueredi) iz Austrije, koji je odlu~io najboljim novinarskim radom proglasiti upravo tekst Azre Nuhefendi}.

Iako `ivi u Italiji i pi{e na italijanskom jeziku za tamo{nje printane i internet-medije, Nuhefendi} isklju~ivo govori o BiH i Sarajevu, gradu u kojem je ro|ena i u kojem se {kolovala.

Nov~ana nagrada
- Uglavnom pi{em o bosanskim temama. Kada sam izbjegla iz Bosne, vi{e se nisam mogla baviti dnevnim novinarstvom i morala sam prona}i na~in kako da pi{em o onome {to sam pro`ivjela i onome {to je dio na{e historije i sve to predstaviti kroz neki pogled izvana, jer vi dok ste unutra, nemate uvid u cijelu situaciju - rekla nam je Nuhefendi} nakon ceremonije. Direktor Bank Austrije Vilibald Cernko (Wilibald) uru~io je Nuhefendi} nov~anu nagradu od 5.000 eura. Anila GAJEVI]

Kohout specijalni gost
Specijalni gost ve~eri bio je poznati ~e{ki disident, pisac koji ve} niz godina `ivi u Austriji Pavel Kohout, koji je iznio svoje vi|enje Evrope izme|u Hitlera, Staljina i Havela, kako se zove i njegova knjiga koja je tom prilikom promovirana. Kohout je jedan od osniva~a politi~kog manifesta „Charta 77“, koji je potpisao zajedno s Vaclavom Havelom, biv{im ~e{kim predsjednikom i knji`evnikom, nakon ~ega je protjeran iz ^e{ke.

Najavljeno online izdanje

Mardok i D`obs izdaju novine za iPad
Specijalne digitalne novine, namijenjene isklju~ivo iPadu kompanije „Apple“ i sli~nim multimedijalnim ure|ajima, izdavat }e od po~etka idu}e godine zajedno novinski magnat Rupert Mardok (Murdoch), {ef medijalnog diva „The News Corp“, i {ef kompanije „Apple“ Stiv D`obs (Steve Jobs). Sedmi~na pretplata za novine iznosit }e simboli~nih 0,99 ameri~kih dolara. Tako nisku cijenu omogu}ava to {to novine nemaju nikakve tro{kove za {tampu i distribuciju. Novine, koje }e se zvati „Daily“, spajat }e u sebi, kako se najavljuje, najzanimljivije teme i najbolje u pristupima kako seriozne, tako i tabloidne {tampe. Pripreme traju ve} nekoliko mjeseci, a u redakciji koja se formira u Njujorku ve}

Humani gest osu|enika iz zeni~kog zatvora

Prikupili 850 KM za lije~enje Kenana Kremi}a
Osu|enici iz zatvora u Zenici prikupili su 850 KM za lije~enje Kenana Kremi}a iz ovog grada, kojem je neophodna hitna transplantacija ko{tane sr`i na jednoj od evropskih klinika. - Novac je prikupljan pro{le sedmice i upla}en na ra~un za lije~enje, o ~emu smo obavije{teni od njihovih predstavnika - kazali su nam ~lanovi porodice, isti~u}i da su dirnuti ovim potezom osu|enika. U KPZ-u Zenica nalazi se osam stotina osu|enika, od kojih ve}i dio ima priliku da zara|uje u livnici, ekonomatu i na drugim radnim mjestima unutar KPZ-a te za to dobije simboli~ne naknade, koje mogu potro{iti u lokalnoj kantini, poslati porodicama ili upotrijebiti na ovakav human na~in. Kako su nam istakli u Upravi KPZ-a Zenica, ne postoji skoro nijedna medijski popra}ena ve}a humanitarna akcija za koju se osu|enici nisu samoorganizirali da-

Mardok: Novi projekt

Osu|enici KPZ-a Zenica: Dobrovoljni prilozi

radi stotinjak novinara. Vode}i komentatori, kolumnisti i urednici potje~u iz britanskog bulevarskog lista „The Sun“ i ameri~kog dnevnika „The New York Post“.

ju}i odre|ene iznose za uplatu na humanitarne ra~une za lije~enje ili pomo} socijalno ugro`enima. A. D`.

Padavine zabilje`ene u cijeloj zemlji

Komad leda zamalo pao na dijete u kreveti}u
Komad leda pre~nika pola metra zamalo je pao na dje~iji kreveti}, nakon {to je probio krov ku}e u mjestu Jaromnje`ice na jugu ^e{ke. - To nije mogao biti prirodni led iz oblaka, jer nad na{om teritorijom takvih oblaka s ledom nije bilo tada, a veliki komad leda ne mo`e se sam odr`ati u atmosferi - kazao je portparol ^e{kog hidrometeorolo{kog instituta Petr Dvor`ak. Najvjerovatnije je komad leda otpao s nekog aviona.

Na Bjela{nici visina snijega 43 centimetra
Snijeg je ju~er cijeli dan padao na planinama. Na{a ekipa bila je na Bjela{nici, gdje je sve obijeljelo, dok je visina snijega na vrhu ove planine bila 43 centimetra. Prema rije~ima klimatologa D`enana Zuluma, snijega je bilo uglavnom na planinama, dok je na ni`im nadmorskim visinima padala ki{a. - U naredna tri dana o~ekuje se hladnije vrijeme sa snijegom i u ni`im predjelima. U kotlinama mo`e biti i mraza te temperatura ispod nule. Otopljenje dolazi polovinom sljede}e sedmice, kada }e temperature biti i do plus deset stepeni - isti~e Zulum. N. G.

Bjela{nica ju~er: Snijeg padao cijeli dan

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

7

[ta ka`u poznati
Dra`en Budi{a

PROJEKTI ^etvrti nastavak popularne predstave „Audicija“

Premijera 17. decembra
Predstavu koju je re`irao @eljko Nin~i} gledalo vi{e miliona ljudi {irom svijeta
Kultna predstava „Audicija“, nastala osamdesetih godina pro{log stolje}a, nakon tri nastavka do`ivjela je i ~etvrti, za koji re`iju potpisuje @eljko Nin~i}, a koji }e premijerno biti izveden 17. decembra u sarajevskom Domu mladih. Kako je kazao za „Avaz“ Fikret Mehmedali}, izvr{ni producent

Korupcija se`e od vrha do dna hrvatske dr`ave
- Ovo {to se trenutno doga|a u Hrvatskoj nazvao bih duplom dr`avom u kojoj se puno toga doga|a mimo zakona. Jo{ je suspendirano tr`i{te, caruju nepla}anje i siBudi{a: Mimo va ekonomija, a veliki se poslovi mogu dobiti samo na zakona namje{tenim natje~ajima. Korupcija se`e od vrha do dna i to ugro`ava same temelje dr`ave. (Hrvatski politi~ar za „Ve~ernji list“)

Neboj{a Bradi}

Ministarski posao je bavljenje kulturom
- Ministarski posao, kao i pisanje i re`iranje, za mene je svakodnevno bavljenje kulturom. Razlikuju se samo pozornice na kojima se ova aktivnost obavlja. Da li se to de{ava u vladi ili u parlamentu, da li je to pitanje Bradi}: Razli~ite lokalne manifestacije ili svjetskog festivala, pitanja su ko- pozornice (Srbijanski politi~ar za „Blic“) ja su tu svakodnevno kao izazov.

Jir`i Pli{ek

Talent nije ni{ta bez rada
Osim starih pojavljuju se i novi likovi

Nin~i}: Pozitivne promjene

ove predstave koja je proputovala skoro cijeli svijet i koju je gledalo vi{e miliona ljudi, nastavak je, prema Nin~i}evoj zamisli, spoj staroga i novoga. - Osim nekih provjerenih starih likova, me|u kojima je i Marinko ]utuk, u ovom ~etvrtom dije-

Turneja po bh. gradovima
Kako nam je kazao Fikret Mehmedali}, po~etkom idu}e godine ~etvrti dio „Audicije“ krenut }e na turneju po bh. gradovima. - Nadam se da }e predstava imati uspjeh. Trudimo se da odemo i korak dalje te da je izvedemo u bilo kojem gradu gdje nas publika `eli vidjeti - istakao je Nin~i}.

lu prisutna su ~etiri sasvim nova lika, me|u kojima su Vuk Medojevi} zvani Lisica, Asfaltina Kurajbegovi}, Radojka Jan{a i Kere{udin [im{irpa{i} - kazao nam je Nin~i}. Ove likove tuma~it }e istaknuti glumci Stanko Bogojevi}, Vladimir Bala{}ak, Aleksandar Krstaji} i @eljko Nin~i}, koji je nove uloge uradio u duhu prethodnih likova, ali s novim temama i okolnostima. Ina~e, ovaj komad prati duh vremena u kojem `ivimo, s osvrtom na ono prethodno pro`ivljeno. - [to se ti~e sarajevske premijere, potrudit }emo se da to bude ura|eno onako kako to najbolje A. Ke. znamo - dodaje Nin~i}.

- Bosna i Hercegovina je moja druga domovina. Moja `elja je da pomognem igra~ima iz Bosne, jer znam da ima zaista dosta talentiranih nogometa{a, ali neko ih mora usmjeriti na pravi put. Danas vam talent nije dovoljan. Evo, Edin D`eko je za to najbolji primjer. Da nije „ginuo“ na svakom Pli{ek: D`eko treningu, utakmici, nikada ne bi imao priliku zaigrati u Njeje pravi primjer ma~koj. (Nekada{nji trener @eljezni~ara za „Avazov Sport)

Marijana Batini}

Pla{im se nedostatka rije~i
- Pla{im se da }e mi nedostajati rije~i. Svaki put prije nego krene emisija u`ivo, lupa mi srce i te`e di{em. Ali poslije pet minuta, nakon prvih nekoliko re~enica, trema nestaje. Najte`e su mi prva i druga re~enica, bojim se da }u re}i neku glupost, ali onda kada krenem, ljudi od mene ne Batini}: mogu do}i do rije~i. (Voditeljica za „Slobodnu Dalmaciju“) Lupanje srca

Uspje{na promocija na FPN-u

Velika zainteresiranost za knjigu Mirka Pejanovi}a
Nova knjiga profesora Mirka Pejanovi}a, pod nazivom „Ogledi o dr`avnosti i politi~kom razvoju BiH“, promovirana je ju~er na Fakultetu politi~kih nauka (FPN) u Sarajevu. Promocija je izazvala rijetko vi|enu zainteresiranost, pa je sala bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Osim brojnih ~lanova akademske zajednice i studenata, prisustvovali su i predstavnici politi~kog `ivota i nevladinog sektora. Posebnu pa`nju izazvalo je pojavljivanje visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (INzko). Uvodni~ari su bili profesor emeritus Omer Ibrahimagi}, akademik Ljubomir Berberovi} te profesori doktori Mirsad Abazovi} i Ivo Kom{i}. - Veliko mi je zadovoljstvo {to je knjiga izazvala ovoliko zanimanje,

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

24. 11. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME

BIHA] 5 6 BANJA LUKA BR^KO 3 TUZLA 3 ZENICA 4 SARAJEVO 2 GORA@DE 2
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no obla~no

S ju~era{nje promocije: Knjiga }e koristiti studentima

(Foto: I. [ebalj)

{to }e dobro do}i studentima i {to je dobila priliku da se promovira u

ove „dane dr`avnosti“ - kazao je PeG. M. janovi} za „Avaz“.

Na planinama }e LIVNO padati snijeg, a na jugu ki{a, u ostalim po3 dru~jima slaba ki{a i susnje`ica, u jutarnjima satima u centralnoj i isto~noj Bosni i u ni`im podru~jima je mogu} snijeg. Krajem dana na zapadu i sjeveru se o~ekuje djelimi~no razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroisto~nog smjera.

10 MOSTAR

NEUM12

Bh. had`ije vra}aju se ku}i

SRIJEDA
24. 11. 2010.

^ETVRTAK
25. 11. 2010.

PETAK
26. 11. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Sarajevski konvoj u Siriji
Prva dva aviona iz D`ede sa bh. had`ijama sletjela su preksino} na Sarajevski aerodrom, prvi u 21.45 sati, a drugi ju~er u jedan sat iza pono}i. Oba aviona kasnila su po nekoliko sati, a had`ijama iz drugog aviona zbog direktnog leta smanjena je dozvoljena te`ina prtljaga, pa je 40 kofera zadr`ano na aerodromu u D`edi i narednih dana bit }e dopremljeni na Aerodrom Sarajevo. - Had`ije koje putuju autobusima bez zastoja prelaze planirane dionice i sarajevski konvoj ju~er je stigao u Siriju. U glavnom gradu te zemlje, Damasku, had`ije }e se odmarati, ali i u`ivati u brojnim znamenitostima. Tuzlanski konvoj trenutno je u Turskoj i preno}it }e u gradu Nev{ehir - kazali su nam u Uredu za had` Rijaseta Islamske zajednice u BiH. M. A.

od -1 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -30C do 60C
DNEVNE TEMPERATURE

od 20C do 120C

od 20C do 100C

od 20C do 110C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Zbog promjenljivih vremenskih prilika, op}a slika bit }e lo{ija. Reumati~ari }e imati izra`enije bolove, a zahladnjenje }e negativno djelovati na osobe s kardiovaskularnim problemima, stoga ne trebaju pretjerivati s fizi~kim aktivnostima. Mogu}e su i reakcije na vrijeme - glavobolja, nervoza, dekoncentracija i nesanica.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.52 Zalazak 18.39

24. 11. 2010.
Izlazak 16.13 Zalazak 09.28

Brzo - kratko
Nakon odrona na magistralnom putu

8

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

teme

Ponovo otvoren prijelaz preko ^emerna
Ju~er u podne privremeno je pu{tena u saobra}aj zaobilaznica na putu Tjenti{te - Gacko u blizini prijevoja ^emerno. Time je otvorena veza prema Hercegovini nakon {to su se no} ranije velike koli~ine zemlje i kamenja obru{ile na magistralni put. Zbog toga su na ^emernu ju~er prije podne bili blokirani brojni automobili, kamioni i autobusi s ^emerno ju~er: Zemlja ote`ava prolazak putnicima. U „Hercegovina putevima“ potpuno rje{avanje problema najavljuju za Al. B. danas.

STANDARD Dr`avna agencija objavila nove statistike

Skuplji struja, bra{no, hljeb, meso, povr}e...
U septembru u BiH bilo 688.636 zaposlenih i 517.005 ljudi bez posla Prosje~na pla}a 800 KM U na{u zemlju najvi{e dolazili turisti iz Poljske
Broj nezaposlenih u na{oj zemlji u septembru ove godine iznosio je 517.004, {to u pore|enju s istim mjesecom 2009. predstavlja pove}anje za 14.812 onih koji nemaju radno mjesto. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, koje je ju~er iznio njen direktor Zdenko Milinovi}, u septembru 2010. broj zaposlenih u na{oj zemlji iznosio je 680.135, a u istom mjesecu lani posao je imalo 688.636 ljudi, odnosno 8.501 manje nego lani.

Letovi „Croatia Airlinesa“ iz Sarajeva

Prema Evropi i nazad za 199 eura
Avioprijevoznik „Croatia Airlines“ uveo je promotivne cijene karata za letove iz Sarajeva, preko Zagreba, u najpoznatija evropska odredi{ta. Cijena povratne karte je 199 eura. U cijenu su uklju~ene i aerodromske takse, kao i prijevoz 20 kilograma prtljaga, hrana i pi}e u avionu. Putnici letenjem sakupljaju i nagradne milje, javila je Fena. Putnici po toj cijeni mogu letjeti preko Zagreba u Amsterdam, Be~, Kopenhagen, Frankfurt, London, Minhen, Pariz, Rim i druga odredi{ta „Croatia Airlinesa“.

Izetbegovi} u slu`benoj posjeti Ankari

Turska uvijek spremna pomo}i BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i predsjednik Turske Abdulah Gul saglasili su se ju~er u Ankari da se nakon izbora o~ekuje energi~nija saradnja razli~itih politi~kih aktera u BiH, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Srna. Gul je ponovio podr{ku svoje zemlje BiH na evroatlantskom putu, izraziv{i nadu u ubrzanje tog procesa. On je dodao da je Turska spremna pomo}i uvijek kada to mo`e te da }e takav pristup biti nastavljen i u budu}nosti, navodi se u saop}enju.

Pad standarda
Prosje~na neto pla}a za taj mjesec pala je za 0,2 posto u odnosu na decembar 2009. i iznosila je 800 KM. Za 1,9 posto bila je vi{a nego u istom mjesecu 2009. Na drugoj strani, cijene proizvoda i usluga u oktobru ove godine vi{e su za 0,9 posto nego u istom mjesecu lani. Pro{log mjeseca, u odnosu na septembar najvi{e je porasla cijena elektri~ne energije - za 28,4 posto (zbog prelaska na zimsku tari-

Red za pla}anje u po{ti: @ivot skuplji zbog hrane i re`ija

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Susret u sjedi{tu Saveza za bolju budu}nost BiH

Radon~i} razgovarao s Mantovanelijem
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} ju~er je u sjedi{tu SBB BiH u Sarajevu primio {efa Ureda Svjetske banke za BiH Marka Mantovanelija (Marco Mantovanelli). Tokom susreta govorilo se o ekonomskoj situaciji u zemlji, portofoliju Svjetske banke i saradnji narednih godina, saop}io je Savez za Sarajevo: Sa sastanka bolju budu}nost BiH.

Septembar u brojkama
517.004 nezaposlenih 680.135 zaposlenih 800 KM prosje~na pla}a fu), a poskupjeli su i ostali energenti. Te~na goriva skuplja su za 0,3, a centralno grijanje za 0,6 posto. Na pad standarda gra|ana utjecale su i cijene masti i ulja, koje su pove}ane za 4,5 posto, hljeba i bra{na (0,3), mesa i ribe (0,5), mlijeka, sira i jaja (0,4), povr}a (0,4), {e}era, meda i slatki{a za jedan posto... U istom periodu evidentiran je prosje~an pad cijena odje}e i obu}e za 1,7 posto. Porede}i oktobarske s cijenama

u istom mjesecu lani, statisti~ari su zaklju~ili da su proizvodi i usluge za li~nu potro{nju poskupjeli za 2,2 posto. Od toga, najvi{e su porasle cijene {e}era, meda i ostalih konditorskih proizvoda, za osam posto, povr}a za 7,7, masti i ulja za 5,9, vo}a za 3,1 posto... @ivot nam je skuplji i zbog re`ija. Na godi{njem nivou cijene vode pove}ane su za 1,3 posto, odvoza sme}a za 2,2, struje za 3,6, centralnog grijanja za 3,8, a plina za ~ak 22,8 posto. Osjetno su vi{e i cijene te~nih goriva, za 15,3 posto.

Procenti
28,4%
poskupjela struja

27,5%
manje zavr{enih stanova

174,5%
porast vrijednosti gra|evinskih narud`bi No, vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova u inozemstvu u tre}em kvartalu ove godine za 32,9 posto je manja nego u istom periodu prethodne. Agencija za statistiku ju~er je saop}ila i da je u na{u zemlju u septembru do{lo 68.888 turista, 11,9 posto vi{e nego mjesec ranije, a ~ak 21,3 posto vi{e nego u lanjskom septembru. Najvi{e no}enja ostvarili su turisti iz Poljske (11,1 B. TURKOVI] posto).

Gradnja stanova
Ju~er objavljene statistike govore i da su u prvih devet mjeseci ove godine gra|evinari zavr{ili izgradnju 1.021 stana, {to je za 27,5 posto manje nego u istom periodu lani. Nezavr{enih stanova ostalo je 4.610. No, ohrabruje da je vrijednost novih narud`bi u inozemstvu u tre}em kvartalu ove godine za ~ak 174,5 posto ve}a nego u istom periodu lani.

„@ene u crnom“ o zlo~incu iz Zvornika

Presuda Gruji}u uvredljiva za `rtve
Nevladina organizacija „@ene u crnom“ ocijenila je ju~er da je neprihvatljiva i za `rtve uvredljiva presuda kojom je biv{i predsjednik op}ine Zvornik Branko Gruji} osu|en na {est godina zatvora za zlo~ine po~injene u toj op}ini 1992. godine, javio je Tanjug. - Neprihvatljivo je da prvooptu`eni Branko Gruji} dobije toliko malu kaznu kada se zna da je bio na polo`ajima koji podrazumijevaju komandnu odgovornost, odnosno da je morao da zna za zlo~ine i da je pokazao okrutnost prema zarobljenim muslimanskim civilima, samo zato {to su drugog imena - saop}ila je ta organizacija.

Kod Prijedora otkrivena nova masovna grobnica

SDP Zvornik

Identifikacija `rtava iz Bratunca i Zvornika
U prostorijama Komemorativnog centra u Tuzli danas }e biti obavljena identifikacija vi{e osoba, najavljeno je iz Instituta za nestale osobe (INO). Rije~ je o civilima bo{nja~ke nacionalnosti stradalim na podru~ju op}ina Bratunac i Zvornik, javila je Fena.

Tim u Kami~anima ekshumirao ~etiri tijela
Tim za tra`enje nestalih BiH ju~er je kod Prijedora iz masovne grobnice u Kami~anima i pojedina~ne u Trnopolju ekshumirao posmrtne ostatke pet `rtava. Pretpostavlja da je rije~ o Bo{njacima ubijenim 1992. godine. - U Kami~anima smo ekshumirali ostatke ~etiri `rtve, a petu u Trnopolju, iz grobnice 300 metara udaljene od logora - ka`e Mujo Begi}, {ef Podru~nog ureda Instituta za nestale, i najavljuje da }e ekshumacije biti nastavljene i danas u Trnopolju i Petrovom Gaju, gdje, prema tvrdnjama svjedoka, ima M. Z. jo{ grobnica.
(Foto: D. Stojni})

Braciki podr{ka za Vije}e naroda RS
Fadil Banjanovi} dobio je podr{ku Regionalnog odbora SDP-a Zvornik za kandidata za delegata u Vije}u naroda RS. Razmatraju}i listu kandidata za ovo tijelo, na kojoj su Banjanovi}: bili predlo`en i Ima povjerenje kandidati Adil Osmanovi} i Mensur Galji}, Banjanovi} je dobio najvi{e glasova, saop}io je SDP prenijela je Srna. , - S obzirom na dosada{nji autoritet i broj osvojenih glasova na proteklim op}im izborima, Banjanovi} je li~nost koja ima povjerenje ve}ine gra|ana s ovog podru~ja navodi se u saop}enju.

Tim vje{taka Univerzitetsko-klini~kog centra Tuzla

Beba iz Lukavca umrla prirodnom smr}u
Tim vje{taka Univerzitetsko-klini~kog centra Tuzla konstatirao je da je {estomjese~na beba iz Lukavca umrla prirodnom smr}u s obilje`jima sindroma iznenadne smrti dojen~eta. Tim vje{taka naveo je u izvje{taju o patohistolo{koj analizi uzoraka tkiva i to da ta~an i neposredan uzrok nastanka ove iznenadne smrti dojen~eta nije bilo mogu}e utvrditi sa sigurno{}u. Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona, prenosi Srna, saop}ilo je da je od tima vje{taka primilo izvje{taj o patohistolo{koj analizi uzoraka tkiva bebe koja je umrla u Lukavcu 10. novembra. Zbog navedenog u izvje{taju tima vje{taka, Kantonalno tu`ila{tvo razmotrit }e tra`enje dodatnih vje{ta~enja uzroka smrti dojen~eta i analizu uzorka vakcine kod relevantnih institucija.

Begi}: Danas nastavak ekshumacija

teme

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

9

Sedam mjeseci nakon podno{enja prijave

Tu`ioci i dalje istra`uju Toka~u
Federalna finansijska policija dostavila izvje{taj o prikupljenim informacijama
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo i dalje vodi istragu u slu~aju protiv direktora Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) Mirsada Toka~e u vezi sa sumnjivim raspolaganjem doniranim novcem. Ovo je za „Dnevni avaz“ ju~er potvrdila portparol Tu`ila{tva Sarajevskog kantona Jasmina Omi~evi}. - Federalna finansijska policija, na na{ zahjtev, dostavila je izvje{taj o prikupljenim informacijama i on se trenutno razmatra u Tu`ila{tvu. Tako|er, u toku su i druge provjere i predistra`ne radnje potrebne za dono{enje kona~ne tu`ila~ke odluke - ka`e Omi~evi}.

Toka~a: Obavljaju Hedberg: [ta se se provjere doga|a

radnju sa IDC-om. [vedski ambasador u BiH Bose Hedberg (Bosse) kazao je za na{ list da su prijavom neregularnosti u IDC-u ambasade ispunile svoju obavezu i da o~ekuje informaciju o raspletu slu~aja. - Mi imamo obavezu prema

Trnovo: Popucali zidovi na objektu koji samo {to se nije sru{io

(Foto: F. Fo~o)

ALARMANTNO Situacija na klizi{tu u Bogati}ima se pogor{ava

Zainteresirana i ministrica
Prema Hedbergovim rije~ima, s prijavom je upoznato i {vedsko ministarstvo razvoja i saradnje, ~ija }e ~elnica do}i u Prijave protiv Toka~e dostavili su 26. februara ove godine [vedska me|unarodna razvojna agencija (SIDA), {vicarsko ministarstvo vanjskih poslova i Norve{ka ambasada u BiH, dugogodi{nji finansijeri IDC-a. Dokumentacija u ovom slu~aju je obimna, a sumnja se da su pronevjere te{ke vi{e miliona maraka. Navedeni donatori u me|uvremenu su obustavili saBiH na prolje}e. - Bit }e to sigurno jedno od pitanja za koja }e ministrica biti zainteresirana - navodi on. svojoj dr`avi da kontroliramo finansijske tokove donacija. Ja nemam nikakvih zvani~nih informacija o toj istrazi do sada. Planiram uputiti nadle`nom tu`ila{tvu pismo u kojem }u zatra`iti da se ka`e u kojoj je fazi ta istraga. Ne o~ekujem detalje, razumljivo, ali mislim da bih trebao znati {ta se doga|a - kazao nam je Hedberg.
F. V. - T. L.

Zidovi popu{taju, a tlo i dalje klizi
Pitanje je dana kada }e se sru{iti objekti „Elektroprivrede“ Sada je najva`nije sprije~iti zakr~avanje korita @eljeznice kako bi se izbjegle poplave, ka`e Veli}
Situacija na klizi{tu u Bogati}ima kod Trnova pogor{ava se iz dana u dan. Ki{a koja neprestano pada uzrokuje neprimjetna, ali stalna pomjeranja tla, dok rijeka @eljeznica prijeti da se izlije svakog trena. Na{a ekipa bila je ju~er na licu mjesta, gdje se uvjerila da su potporni zidovi koji se nalaze ispod objekata „Elektroprivrede“ popucali. Oba objekta, prema rije~ima Esada Veli}a, pomo}nika na~elnika op}ine Trnovo za Civilnu za{titu, „jo{ su na nogama, ali je pitanje dana kada }e se sru{iti“. ^ak je i zid ispod brane po~eo popu{tati. obru{avanja zemlje, ne stvori jezero koje bi uzrokovalo ogromne {tete - isti~e Veli}.

Je li kasno
[to se ti~e sanacije samog klizi{ta, Veli} je kazao da su jo{ ljetos, kada je sve krenulo, imali sastanak sa stru~njacima iz @GP-a, koji su garantirali da postoji rje{enje. No, kako se nije reagiralo na vrijeme, pitanje je mo`e li se sada u ovakvim uvjetima i{ta uraditi. - Na posljednjem sastanku bilo je rije~i o sanaciji i to bi ko{talo izme|u ~etiri i pet miliona KM. Je li sada kasno, ne bih ulazio u to, jer postoje stru~njaci koji }e to re}i - ka`e Veli}. Stru~njaci iz ove oblasti ve} su upozorili nadle`ne da }e nastati katastrofa ako zemlja naglo sklizne u korito @eljeznice. Tada bi, kako ka`u geolozi, velike koli~ine materijala zaprije~ile, nakon ~ega bi se stvorila akumulacija. U jednom trenutku, voda bi probila branu i poplavila dijelove op}ine Trnovo, ali

Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona

Uzrok smrti Bo`e ^aji}a i za vje{take nepoznat
Tu`ila{tvo }e donijeti odluku ho}e li biti ekshumacije i obdukcije
Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona ju~er je primilo nalaz i mi{ljenje sudskog vje{taka medicinske struke, u kojem se navodi da je nepoznat uzrok smrti Bo`e ^aji}a, sekretara HVIDR-e Tuzla, koji je pod jo{ nerazja{njenim okolnostima preminuo 6. novembra u UKC-u Tuzla. Nalaz i mi{ljenje sa~injeni su na osnovu medicinske dokumentacije iz Doma zdravlja Tuzla i Klinike za ortopediji UKC-a Tuzla, ali nije bilo mogu}e utvrditi urok smrti. ^aji} je neposredno prije smrti u Domu zdravlja Tuzla zatra`io medicinsku pomo} zbog uganu}a lakta, a nakon {to je prevezen u UKC-u Tuzla na detaljne preglede, pozlilo mu je i ubrzo je umro. Tek dvije sedmice kasnije u javnost je dospjela informacija da je prije smrti ^aji} bio na proslavi koju je u restoranu „Timun“, u Par Selu kod Tuzle, organizirao zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Kre{i}. Na proslavi je do{lo do tu~e, ~iji je akter navodno bio i ^aji}. Nakon tog saznanja, po nalogu glavnog kantonalnog tu`ioca [esenama ]osi}a, Tu`ila{tvo TK pokrenulo je istragu o ovom slu~aju. - Tu`ila{tvo }e narednih dana
Nije izdr`ao ni potporni zid

Postavljanje cijevi
- Sutra (danas, op. a.) bit }e odr`an sastanak u Federalnoj upravi CZ o preventivnim mjerama. Sada je najva`nije sprije~iti zakr~avanje korita @eljeznice kako bi se izbjegle poplave. Jedino rje{enje je postaviti nekih 50 metara cijevi velikog pre~nika da se, ako do|e do naglog

i Dobrinju, Ilid`u, pa i dalje, nakon ~ega bi nastale nesagledive {tete. U tom slu~aju, bio bi zatvoren i put Sarajevo - Fo~a. N. GRABOVICA

Preporuke Komiteta UN-a protiv mu~enja

BiH ne ~ini dovoljno za `rtve rata
Komitet UN-a protiv mu~enja (CAT) izdao je preporuke BiH za rje{avanje problema u vezi s pitanjima nestalih osoba, `rtava silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja tokom rata. Iz Asocijacije za spre~avanje neka`njivosti (TRIAL) BiH isti~u da Komitet smatra da BiH ne po{tuje me|unarodne obaveze definirane Konvencijom protiv mu~enja. - BiH ne pru`a adekvatnu za{titu svjedocima, niti psiho-socijalnu potporu `rtvama, dok po~inioci zlo~ina i dalje `ive neka`njeni, ~ak i bez pokrenutih istra`nih postupaka, uprkos dostavljenim dokazima - izjavila je koordinatorica TRIALa Lejla Mamut-Abaspahi}, prenijela je Onasa. TRIAL }e se obratiti Ustavnom sudu i Tu`ila{tvu BiH i pozvati ih da hitno i s najvi{im stepenom ozbiljnosti slijede ove va`ne preporuke. Komitet je na{oj zemlji dao rok od godinu da ne{to poduzme u vezi s preporukama i o tome ga izvijesti.

^aji}: Preminuo 6. novembra

Tu`ila{tvo BiH: Slijediti preporuke UN-a

donijeti odluku ho}e li biti izdata naredba za ekshumaciju i obdukciju preminuloga - kazao je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK. Porodica preminulog ^aji}a ranije je odbila prijedlog ljekara UKC-a da se uradi obdukcija, a niko od njih se, nakon pokretanja istrage, nije obratio Tu`ila{tvu s takvim zahtjevom. E. H.

Klub poznatih

Maksida Piri}

10

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

teme

Odmor obavezno u krugu porodice
Li~ni profil portparola Centralne izborne komisije BiH
Ime i prezime: Maksida Piri}. Datum i mjesto ro|enja: 1971. godine, Ljubovija. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Udata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 20. juni 2009. godine. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Na razne na~ine, ali obavezno u krugu porodice. Omiljeni muzi~ar: Zaim Imamovi}. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Vlati trave“ (Ko god poni`ava drugog poni`ava mene). Omiljeni pisac: Volt Vitmen (Walt Whitman). Umjetnik kojeg cijenite: Jasmila @bani}. Za koji klub navijate: Samo za reprezentaciju BiH u svim sportskim disciplinama. Koga biste poveli na pusti otok: Supruga, naravno. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Ni{ta posebno. Biste li ikada oprostili nevjeru: O nevjeri ne razmi{ljam. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Janje}e pe~enje i voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Dobro se dobrim vra}a (uglavnom). Va{ najbolji prijatelj je: Suprug Elvir. Pratite li politi~ku situaciju: U

ALARMANTNO Zdravstveni radnici Prijedora upozoravaju

Majka tek nakon godinu vidjela da joj k}erka na nozi ima {est prstiju
Pove}an broj djece s uro|enim i ste~enim tjelesnim deformitetima
Prili~no zbunjuju}a pri~a, koja ka`e da je mlada majka tek nakon godinu kod k}erke otkrila {est umjesto pet prstiju na nozi, mo`e se svrstati u rubriku vjerovali ili ne, ali nije {okirala pedijatre iz Prijedora koji listom tvrde da je na podru~ju ovog grada u posljednje vrijeme zabilje`en pove}an broj malignih oboljenja i deformiteta kod djece.

Podaci iz ambulanti
Na`alost, podataka koji bi i zvani~no potkrijepili ovakve tvrdnje pedijatara jo{ nema, a nema ni poja{njenja za{to se sve vi{e najmla|ih Prijedor~ana ra|a s rascjepom usne, Daunovim sindromom, nekim od deformiteta lokomotornog sistema ili obolijeva od neke maligne bolesti. Dr. Slavica Popovi}, direktor Doma zdravlja u Prijedoru, tvrdi da je samo posljednjih nekoliko
Jedan od primjera deformiteta

Piri}: Suprug najbolji prijatelj

Bosni i Hercegovini to je neizbje`no, jo{ ako vam je to i posao... Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Kratko vrijeme za neki bitan posao, ali dovoljno vremena da se uputi poruka da prioritet bh. vlasti treba biti otvaranje radnih mjesta. Ve}ina porodica jedva mo`e zadovoljiti osnovne potrebe. I stanje je svakim danom te`e. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Dr. Lazi}: Problemi kod 60 posto djece

(Foto: D. Stojni})

SMS
VOGO[]A U DUGOVIMA Asim Sarajli} nije vi{e na~elnik, a jo{ ~ovjek vozi op}inski d`ip. Op}inu Vogo{}a ostavlja dogrla u dugovima. Vogo{}a je du`na 3,7 miliona maraka Kantonu za ure|enje Rosulja, dva miliona izvo|a~ima radova. No, zato su njegovi d`epovi puni, jer je cijeli centar izgra|en bez tendera. Jedini izvo|a~ je firma „Murai“ i sada nam takav Asim vodi dr`avu. Jadna SDA na {ta je spala. PRAZNE BUD@ETE - Vidite kako dr`avne firme ne upla}uju doprinose za radnike, a kukaju na privatnike. Kada privatnik kasni, njemu eto inspekcije na vrata, kazni

Dnevni avaz 061-142-015
naredne ~etiri godine (naravno, ko uspije pre`ivjeti). Onda, moji dragi penzioneri, kada do|e 1. oktobar 2014. godine, mo`da opet na vrijeme primimo jednu penziju za koju smo radili 40 godina. Eto kakve bandite imamo na vlasti. Penzioner iz Grada~ca KOALICIJA BEZ PERSPEKTIVE Na izborima je narod jasno pokazao svoju volju, volju za promjenama, ali i eventualnim pobolj{anjima `ivota. Lagumd`ija bi izigrao i volju naroda i uni{tio nadu u bolje sutra koalicijom s politi~kim kreaturama poput Sulejmana Tihi}a. Jasno je svima da takva koalicija nema perspektivu.

Dr. Popovi}: Preventivno djelovanje

mjeseci u pedijatrijskim ambulantama registriran znatno ve}i broj djece s nekim deformitetom. - De{ava se to mnogo ~e{}e nego prethodnih nekoliko godina. Zato poku{avamo preventivno djelovati u saradnji s Udru`enjem pedijatara i kroz projekt pobolj{anja konsultativno-specijalisti~ke za{tite, u kojem djeca do {est godina imaju slobodan pristup pedijatru, a trudnice ginekologu - ka`e dr. Popovi} i nagla{ava da „kona~an cilj nije samo lije~enje bolesti nego dugoro~no zdravlje“. Na sli~an razmi{lja i dr. Mili} Lazi}, specijalista fizijatar u Do-

mu zdravlja, koji se posljednjih desetak godina posebno bavi deformitetima lokomotornog sistema kod djece.

Lo{e navike
- Posebno nas interesuju ste~eni deformiteti koji se pojavljuju kod osnovaca. Prilikom sistematskog pregleda ustanovili smo da ~ak oko 60 posto djece ima neki deformitet - ka`e doktor Lazi}. Prema njegovim rije~ima, u blagom porastu su deformiteti stopala, vrata i ki~me, a ima i slu~ajeva, istina rijetkih, u kojim se djeca ra|aju s vi{kom ili manjkom ekstremiteta, pogotovo no`nih prstiju. Dr. Lazi} obja{njava da deformiteti nastaju zbog neadekvatne ishrane i sklonosti ka gojaznosti, zbog toga {to djeca nemaju odgovaraju}u obu}u, odje}u ili namje{taj. Sve dodatno kompliciraju i lo{e navike, nedostatak fizi~kih aktivnosti, lo{ polo`aj prilikom sjedenja, stajanja...
M. ZGONJANIN

ga, a kada dr`ava kasni, ko }e nju kazniti? Sada vidimo ko puni bud`ete, a ko ih prazni. INTERVENCIJA AMBASADORA Pitam se {ta je s Ambasadom BiH u Beogradu, za{to ne interveni{e u slu~aju nezakonitog zatvaranja Tuzlaka Jasmina Rendi}a. Ambasador Bori{a Arnaut po pravilu bi se trebao oglasiti i preuzeti odgovaraju}e mjere kako da rije{i ovaj problem. MIZERNE PENZIJE - Pred izbore nam dado{e penzije 1. oktobra. Nisu pro{la ni dva mjeseca, a ve} je po~elo po starom upitna isplata (ionako) mizernih penzija. Bojim se da }e nam se to ponavljati

Porast broja oboljelih od raka
Doktor Vlado Radi}, na~elnik Dje~ijeg odjela Op}e bolnice u Prijedoru, tvrdi da je u godinama nakon rata znatno pove}an broj djece s malignim oboljenjima. - Porast je o~igledan, jer imamo djecu koja boluju od leukemije, karcinoma bubrega, mozga... I to mnogo vi{e nego ranije, {to je prili~no alarmantno ka`e doktor Radi}.

Masovne grobnice u \ur|eva~i kod Had`i}a

Potraga se privremeno obustavlja
Tra`enje masovnih grobnica na lokalitetu \ur|eva~e bit }e privremeno obustavljeno, re~eno nam je ju~er na licu mjesta. Na ovom podru~ju postoje jo{ najmanje dvije masovne grobnice, koje jo{ nisu prona|ene. Ju~er se, uprkos ki{i i susnje`ici, radilo skoro cijeli dan, ali zbog nepristupa~nog terena i nevremena potraga je znatno ote`ana. - Grobnice postoje i samo je pitanje vremena kada }emo ih otkriti. Prve dvije bilo je mnogo lak{e na}i, jer su jedna od druge bile udaljene svega nekoliko metara. Prema informacijama koje imamo, najmanje jo{ dvije grobnice koje tra`imo nalaze se na skrovitijem terenu. Povr{ina je dosta velika, pa treba vremena da se prona|u - kazao nam je vije}nik OV R. B. Had`i}i Armin Mujanovi}.

Problem predstavljaju nevrijeme i te`ak teren

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

11

POPLAVE Problemi u op}inama Pale - Pra~a, Gora`de i Novo Gora`de

Pod vodom stambeni objekti, ugro`ene putne komunikacije
U Pra~i i Voznici pod vodom pet vikendica
Intenzivna ki{a donijela je probleme i stanovnicima op}ina Pale - Pra~a, Gora`de i Novo Gora`de. U Hrenovici je, kao i svake jeseni i prolje}a, do{lo do izlijevanja rijeke Pra~e iz njenog korita zbog ~ega je pod vodom bilo dvadesetak stambenih objekata izme|u naselja Pijesci i Turkovi}i.

Sa otvaranja ceste u ^aju{i

U kupre{kom vikend-naselju ^aju{a

Voda na putu Gora`de - ^ajni~e
mjesto ugro`ava putne komunikacije i sprje~avaju pristup stambenim objektima. U no}i izme|u ponedjeljka i utorka bilo je nemogu}e pri}i ku}ama Juse Od`akovi}a i njegovih kom{ija.

Nova cesta duga 2,8 kilometara
U kupre{kom vikend-naselju ^aju{a 2 pu{tena je u promet cesta sa rasvjetom du`ine 2.808 metara ~ime je pobolj{an pristup objektima vlasnika, koji su uz predstavnike lokalne vlasti i prisustvovali sve~anom otvaranju. Vrijednost ovog projekta je 660.000 KM od ~ega je op}ina sufinansirala 60.000, dok su ostatak finansirali vlasnici vikendica na ^aju{i. Cestu je otvorio na~elnik op}ine Stjepan Herceg, nakon ~ega je uslijedilo dru`enje vlasnika vikendica i predstavnika vlasti u restoranu A. Ka. „Ognji{ta“ uz doma}e specijalitete.

Nema reakcija
Od`akovi} i Pljevalj~i}: Nemamo se kome obratiti

Obru{avanje zemlje
Poplavljena su i poljoprivredna imanja i prate}i objekti. U Pra~i i Voznici pod vodom je pet vikendica. Dosta problema donijeli su i potoci i bujice, kao i brojna stabla koja Pra~a donosi sa padina Jahorine. U selu ^emernica i naselju Turkovi}i pojavila su se i klizi{ta koja su ugrozila objekte u vlasni{tvu D`eme Hrustemovi}a i Fehme Bajramovi}. U naselju Zup~i}i kod Gora`da, zbog za~epljenja propusta na putnoj komunikaciji Gora`de - ^ajni~e, voda se

Posljedice bujice u Potkozari

izlila na kolovoz i saobra}aj se do intervencije putne slu`be „Gora`deputeva“ odvijao ote`ano. Podzemne i oborinske vode poplavile su i kotlovnicu Centra za kulturu, a problemi su registrirani i u Beri~u, gdje je komunikacija prema selu

Vrane{i bila u prekidu, te Ilova~i, gdje je nabujala Osani~ka rijeka izazvala obru{avanje zemlje koja je ugrozila jedan stambeni objekat. Stanovnici Donje Potkozare jo{ jedanput su upozorili da neregulirano korito potoka koji proti~e kroz ovo

- Do kada }emo se obra}ati za pomo} ako nikakve reakcije nema?! Ovdje je tridesetero djece i oni non-stop prolaze kroz blato - kazao je mje{tanin Ljubo Pljevalj~i}. - Mi povratnici nemamo nikakva prava. Jednostavno se nemamo kome obratiti. Op{tina Novo Gora`de, otkad sam se ja vratio 1999. godine, nikada mi ni u ~emu nije pomogla. Ja i ne tra`im ni{ta ve} da se taj put sanira. Bit }u prinu|en da obi|em povratni~ke porodice i da se svi kolektivno iselimo odavde jer smo zaista ugro`eni pa neka onda rade {ta ho}e - poru~io je Juso Al. B. Od`akovi}.

[ta mi se (ne)svi|a u Jablanici

Treba promijeniti vlast
- Malo je stvari u Jablanici koje mi se svi|aju. Negativnih stvari u gradu ima mnogo, a jedna od njih je {to se raja pona{a previ{e pasivno, imaju malo volje za rad i nema se gdje iza}i. Ne svi|a mi se {to je trenutna vlast u gradu ve} du`i period jako pasivna oko rje{avanja pitanja koja su bitna za na{e sugra|ane. Mislim da treba promijeniti vlast i motivirati mlade da ne{to rade od svog Amer Pali}, student `ivota jer ovako dangube, a previ{e ih je na Birou - kazao El. B. nam je Amer Pali}, student ma{instva.

Ribolovac iz Od`aka

Skup{tina op{tine Prnjavor

@uni} i Simi} potpisali primopredaju du`nosti
Brano @uni} (PDP) preuzeo je ju~er du`nost predsjednika Skup{tine op{tine Prnjavor od @eljka Simi}a iz SNSD-a, koji je na posljednjoj sjednici SO, odr`anoj 18. novembra, razrije{en ove du`nosti, kao i potpredsjednik Bo`idar Ivanovi} (SRS), koji ju~er iz tehni~kih razloga nije predao du`nost novizabranom potpredsjedniku Dragomiru \ur|evi}u (SDS). @uni} je najavio da }e u petak, 26. novembra, biti nastaD. ^. vljena u maju zapo~eta sjednice SO.
Edis sa ulovom

Tehnolo{ki fakultet Zvornik

Ulovio smu|a kapitalca
Kako se riba, zahvaljuju}i dobrim vremenskim uslovima, jo{ nije povukla u svoje zimovnike, posre}ilo se ribaru Edisu Dubri}u iz Od`aka. On je iz rijeke Bosne izvukao smu|a te{kog devet kilograma, {to predstavlja pravog kapitalca te vrste ribe za koju se smatra da je najkvalitetnija. A. O.

Promocija diplomiranih in`injera

Izmirena polovina duga prema PIO
Ministar finansija Livanjskog kantona Ante Krajina izjavio je da su izmirili 50 posto duga, ili 1,5 miliona KM obaveza prema PIO, a u svrhu uvezivanja sta`a korisnika kantonalnog bud`eta. Ostatak }e, prema sporazumu, izmiriti u narednoj godini u {est mjese~nih rata. A. Ka.

Promovirano 20 diplomiranih in`injera tehnologije

Na Tehnolo{kom fakultetu u Zvorniku prire|ena je sve~anost povodom promocije 20 diplomiranih in`injera tehnologije koji su {kolovanje u ovoj jedinoj visoko{kolskoj ustanovi u ovoj op{tini, okon~ali u {kolskoj 2009/10. godini. Kako ka`e dekan Milovan Jotanovi}, 11 studenata je studiralo po starom, a devet po Bolonjskom programu. Ve}ina njih je ve} dobila posao i to u rafinerijama u Bosanskom Brodu i Modri~i, Fabrici glinice „Bira~“ i u jo{ nekim preduze}ima. Dekan je najavio da }e od naredne {kolske godine na ovom fakultetu biti uvedeni novi studijski programi i to Molekularna biologija i Hemija. Na ju~era{njoj sve~anosti uru~ene su prigodne nagrade najboljim studentima prve godine studija Ivani Cvetkovi}, druge Darku Petkovi}u, tre}e Milanu Vuki}u i M. M. ~etvrte godine Jeleni Jelisi}.

12

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

srednjobosanski kanton

HUMANOST Akcije za pomo} u lije~enju jednogodi{njeg Marka Pu{kara

Svaka porodica dobila je po ~etiri kilograma mesa

Podjela u Bugojnu i Srebrenici

Kurbansko meso za 340 porodica
Rukovodstvo Kulturnog centra princeze D`evhere i Liga muslimanskog svijeta u na{oj zemlji proteklih dana sproveli su nekoliko uspje{nih bajramskih akcija, od kojih posebno valja istaknuti tradicionalnu podjelu kurbanskog mesa u Bugojnu i Srebrenici. U prostorijama KC princeze D`evhere podijeljeno je kurbansko meso za 140 porodica. U svakom kurbanu je bilo oko 3,5 kilograma mesa. Delegacija Centra boravila je i u Srebrenici gdje je 200 porodiAz. M. ca dobilo po ~etiri kilograma mesa od kurbana.

Za transplantaciju jetre potrebno 100.000 KM
Udruga mladih „Hvoja“ organizirala prikupljanje priloga u Fojnici i Kiseljaku, turnir u stonom tenisu, kao i humanitarni koncert
Kristina i Ivan Pu{kar iz Brestovskog u op}ini Kiseljak imaju dvoje male djece, k}erku Leu (3) i Marka (1). Otac Ivan jedini je zaposlen. mplikacije sa jetrom. - Raznim humanitarnim akcijama prikupljena je polovica sredstava potrebnih za transplantaciju jetre. Nedostaje jo{ 40-50 hiljada KM. Mi se borimo za njegov `ivot, vremena je sve manje, na transplantaciju bi trebao putovati 5. decembra ove godine - ka`e Kristina. Pozivu za prikupljanje pomo}i za lije~enje Marka Pu{kara odazvali su se i Fojni~ani, pa je Udruga mladih „Hvoja“ organizirala prikupljanje dobrovoljnih

Broj ra~una
Pomo} za lije~enje Marka Pu{kara mo`e se uplatiti na `irora~un broj 1542119988988764. Oni koji `ele mogu uplatiti donaciju za lije~enje za inostranstvo na ime Marko Pu{kar Kr~evine bb 71250 Kiseljak IBAN: BA 391542119988988764 Obala Kulina Bana 9a 71000 Sarajevo BiH. seljaka i Fojnice „Posebna vo`nja“, „Tata bend“, „Chack Noris bend“,“Nebuloza“, kiselja~ke ma`oretkinje, KPD „Matija Gubec“ Bakovi}i, KUD „Be}arac“ Lepenica, KUD „1001 no}“ Fojnica, moderni plesovi b boy Fojnica i drugi.

Za 15 nezaposlenih osoba iz Donjega Vakufa

Budimo ljudi
Marko, koji je ro|en 4. novembra 2009. godine, u ~etvrtom mjesecu `ivota obolio je i operiran u bolnici „Rebro“ u Zagrebu. Kako nam je kazala njegova mama Kristina, tada mu je uspje{no sanirana atrezija `u~nih vodovima, da bi ne{to kasnije nastale ko-

Dodjela certifikata u prostorijama Prve O[

Marko ve} jednom operiran

Certifikati za zavr{enu informati~ku obuku
U prostorijama Prve O[ Donji Vakuf uprili~ena je dodjela certifikata za 15 nezaposlenih sa evidencije Biroa za zapo{ljavanje Donji Vakuf, koji su pro{li informati~ku obuku. Rije~ je o projektu Fedrealnog zavoda za zapo{ljavanje za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju koji se provodi putem kantonalnih slu`bi, a kroz koji je na podru~ju SBK pro{lo 250 osoba. - Prvobitno je bila planirana obuka 95 nezaposlenih, me|utim izna{li smo sredstva da uklju~imo znatno ve}i broj. Ovo nije posljednja obuka, imamo u planu i edukaciju iz stranih jezika i sli~ne projekte - naglasila je Indira Salkica, koordinator za planiranje i provo|enje mjera aktivne politiD. M. ke zapo{ljavanja u Slu`bi za zapo{ljavanje SBK.

Drugi zdesna otac Ivan, tre}a slijeva mama Kristina

priloga u Fojnici i Kiseljaku, kao i turnir u stonom tenisu. Udruga je organizirala i akciju uz bogat kulturno- zabavni program pod nazivom „Ljudi, budimo malo ljudi“, a sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je za Markovo lije~enje. Koncert je odr`an u sali Osnovne {kole u Fojnici, a nastupili su bendovi iz Ki-

Zahvalni roditelji
U sali O[ bili su i Markovi roditelji, kojij su se zahvalili svima koji poma`u lije~enje njihovog sina. Prisutnima je zahvalio i na~elnik op}ine Fojnica Salkan Merd`ani}, koji je obe}ao dio sredstava za lije~enje Marka H. ^u. Pu{kara.

U povodu Dana dr`avnosti BiH u Bugojnu

Kasni konstituiranje novog saziva Skup{tine SBK

Danas otvorenje obnovljene op}inske Kristalne sale
U Bugojnu }e danas u povodu 25. novembra, Dana dr`avnosti BiH, biti otvorena obnovljena op}inska Kristalna sala. Vrijednost projekta obnove i rekonstrukcije Kristalne sale je 135.000 KM, od ~ega je GAP izdvojio Az. M. 34.722, a Op}ina ne{to vi{e od 100.000 KM.

Jo{ uvijek nije poznat 30. zastupnik
Osvojeni mandat nisu prihvatili Sed`ad Milanovi} i Bajro Maki} U toku procedura izja{njavanja narednog kandidata sa liste Asima Ribe
Nakon {to osvojeni mandat za Skup{tinu SBK na proteklim oktobarskim izborima nije prihvatio aktuelni ministar unutra{njih poslova Sed`ad Milanovi} (SDA), to je isto je ovih dana, kako ka`e predsjedavaju}i Skup{tine SBK Mirko Batini}, u~inio i naredni sa liste SDA po broju osvojenih glasova Bajro Maki}, ina~e aktuelni ministar privrede. Ostalih 29 zastupnika je prihvatilo svoje osvojene mandate. Trenutno je u toku procedura izja{njavanja narednog kandidata sa SDA liste Asima Ribe iz Viteza. Ina~e, zakonski rok za konstituiraju}u sjednicu Skup{tine SBK istekao je jo{ 13. novembra i uzrok ka{njenja le`i upravo u ~injenici da jo{ uvijek nije poznat 30. zastupnik. Nakon {to procedura oko Asima Ribe bude okon~ana i ovjeren mandat u CIK-u, bit }e zakazana konstituiraju}a sjednica. Batini} o~ekuje da }e se to desiti naredne sedmice. Valja ista}i kako }e u novom sazivu Skup{tine SBK ostati 10 „starih“ zastupnika iz pro{log skup{tinskog saziva. To su: Marko Batini}, Radoje Vidovi} i Josip Kvasina (HDZ BiH), Senad Selimovi}, Edina Kurt i Nikola Simi} (SDP), Halima Crnica i Refik Popari} (SDA), Suvad Grizi} (Stranka za BiH) i Anto Bili} (HDZ 1990). Od novih 20 zastupnika stanovnici u SBK o~ekuju mnogo efikasniji rad po{to su rezultati odlaze}eg, petog, saziva Skup{tine SBK bili veoma lo{i. U protekle ~etiri godine odr`ali su tek 30 sjednica, 24 redovne i {est vanrednih. U ovoj godini rezultati su jo{ katastrofalniji, zastupnici Skup{tine SBK odr`ali su jednu redovnu i dvije vanredne Az. M. sjednice.

Gradsko kazali{te mladih Vitez

Audicija za prijem novih ~lanova

Uo~i provo|enja postupka opoziva na~elnika Donjeg Vakufa

Tro{kovi referenduma ne}e ugroziti izgradnju dvorane
Odr`ana i radionica scenskh i gluma~kih vje`bi

Gradsko kazali{te mladih Vitez (GKM) jedan je od partnera me|unarodnog programa „No} teatra“ koji je odr`an u 16 gradova BiH, a koordinator programa za BiH je Bosansko narodno pozori{te Zenica. ^lanovi Gradskog kazali{ta mladih uprili~ili su audiciju za prijem novih ~lanova, a nakon audicije odr`ana je radionica scenskih i gluma~kih vje`bi. Za ovu priliku odr`an je sat ~itanja dramskih tekstova i odigrana preK. K. dstava „Zlo~estobija“.

Naga|anja da bi zbog izdvajanja sredstava za referendum mogao biti ugro`en jedan od trenutno najzna~ajnijih infrastrukturnih projekata u Donjem Vakufu, izgradnja sportske dvorane, nisu opravdana, pi{e Fena. Ovo je kazao D`evad

Mehdi}, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a, nakon usvajanja Finansijskog plana provo|enja postupka opoziva na~elnika Huse Su{i}a, po kojem bi referendum zakazan za 5. decembar trebao ko{tati oko 12.000 KM. - Sredstva za odr`avanje

referenduma bit }e osigurana iz stavke „povrat kreditnih sredstava za izgradnju sportske dvorane“. Naime, u op}inskom bud`etu za 2010. predvi|ena je stavka u iznosu od 60.000 KM za vra}anje kredita za izgradnju sportske dvorane koji je Razvojna banka odobrila

op}ini Donji Vakuf. S obzirom na ovogodi{nji grejs period od {est mjeseci, za tu namjenu ne}e biti izdvojena ni marka. Dakle, ni~im ne}e biti ugro`en dalji nastavak izgradnje sportske dvorane i vra}anje kredita u 2011. - pojasnio je Mehdi}.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

13

BIHA] Navodno silovanje dobiva sudski epilog

Siled`ija natjerao mladi}a da ga oralno zadovoljava
Policajci ju~er saslu{ali Safeta K., koji je osumnji~en da je oteo, pretukao i prisilio Alena D. na oralni seks
Slu~aj navodnog silovanja, prijavljen prije tri mjeseca Policijskoj stanici Biha}, kako saznajemo, ovih dana mogao bi dobiti i sudski epilog. Ono {to ovaj slu~aj ~ini posebnim jeste ~injenica da je silovanje dvojice mu{karaca nad njim prijavio Alen D. iz Biha}a. Prema informacijama kojima raspola`emo, spome-

Veterinarski fakultet: Sporadi~an incident

Veterinarski fakultet u Sarajevu

Studenti bacili suzavac u amfiteatru na predavanju
Za incident u kojem je povrije|en B. E. (19) osumnji~eni Armin Ba{i} (19) i Amer Bjeli} (18)
Pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo prekju~er je stigla dojava da je u amfiteatru Veterinarskog fakulteta u ulici Zmaja od Bosne do{lo do aktiviranja suzavca za vrijeme predavanja. U op}em mete`u koji je zavladao nakon bacanja suzavca lak{e je povrije|en jedan od studenata B. E. (19) iz Breze. On je prevezen u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje su mu ljekari isprali o~i pa je pu{ten na ku}no lije~enje. Ina~e, kako nam je kazao Velija Katica, profesor na Veterinarskom fakultetu, ovo je prvi put da se desi ovakav incident na ovom fakultetu. - Ne znam na kojem se predavanju to desilo, ali {to se ti~e mene, uvijek sam imao korektan odnos sa studentima. Svaki profesor je druga~iji i ima razli~ite metode. Ne znam za{to su ti studenti bacili suzavac. To je vjerovatno sporadi~an incident. Te studente treba upozoriti, ali ako nastave tako da se pona{aju, treba ih rigorozno kazniti - pojasnio je Katica. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili sarajevski policajci. Istoga dana, oko 14.25 sati, policajci su uhapsili Armina Ba{i}a (19) iz Zavidovi}a, nastanjenog u Banovi}ima, i Amera Bjeli}a (18) iz Novog Sada, nastanjenog u Sarajevu, zbog sumnje da su bacili suzavac. Osumnji~eni su zadr`ani u MUP-u Kantona Ad. A. Sarajevo.

Nag tr~ao ulicom
Bi{}ani naga|aju koji je sugra|anin `rtva seksualnog nasilja i o kome se zapravo radi. U istom naselju Ozimice 1 prije nekoliko no}i gra|ani su primijetili potpuno nagog mu{karca kako tr~i ulicom. Tako se stjecajem okolnosti dva razli~ita doga|aja u kafanskim prepri~avanjima povezuju u jedan.
Napu{tena zgrada Toplana gdje je izvr{eno nasilje
(Foto: M. Dedi})

nuti Bi{}anin je prijavio da su ga dva mu{karca otela u no}nim satima u biha}kom naselju Ru`ica, uvukla ga u terenac „hyundai“ te odvezla na skrovito mjesto, gdje su nad njim izvr{ila seksualno nasilje. Me|utim, policijskom istragom, koja je potrajala,

do{lo se do druga~ijih ~injenica. Kako iz pouzdanih izvora saznajemo, Alena D. pretukao je Safet K. i potom ga u razru{enom prostoru gradske Toplane u biha}kom naselju Ozimice 1 natjerao na oralni seks i to dvaput u toku no}i. U Policijskoj stanici Bi-

ha} ju~er je saslu{an Safet K. i ovaj slu~aj je, uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, proslije|en Tu`ila{tvu USK, ta~nije tu`iteljici Fikreti D`ani}, koja }e dovr{iti istragu i donijeti odluku. Ina~e, Safet K. je odranije poznat biha}koj policiji.
M. DEDI]

MUP Kantona Sarajevo

Uhap{en bomba{ na kafi} „Music“
Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili Denisa Kavaru (20) iz Sarajeva zbog sumnje da je 20. oktobra bacio ru~nu bombu ka{ikaru na ljetnu ba{tu kafi}a „Music“ u ulici Zmaja od Bosne. Kavara je aktivirao opasnu napravu dan nakon {to je do{lo do pucnjave ispred spomenutog objekta, u kojoj je Adel Murti} (19), s kojim je bio Amir Suljevi} (22), nakon tu~e, u obje potkoljenice iz pi{tolja ranio Muamera Hela}a (30), vlasnika „Musica“. Nakon toga, eksplozivna naprava ba~ena je i na ku}u Adela Murti}a u sarajevskom naselju Pofali}i. Hela}, koji je u konfliktu s grupom mladi}a ~iji je vo|a Murti}, nakon ranjavanja, za na{ list je kazao da oni samo `ele da se doka`u u sarajevskom podzemlju. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a Kavara, koji se tereti za izazivanje op}e opasnosti, zadr`an je u MUP-u Kantona SaraAd. A. jevo.

Sudar u Kaknju

Povrije|en voza~ „opel astre“
U ulici Alije Izetbegovi}a u Kaknju dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovali automobil „seat“ (413-M-066), kojim je upravljao V. A. iz Kaknja, i „opel astra“ (633-T-079), za ~ijim je upravlja~em bio K. N. iz Kaknja. Voza~ „opela“ zadobio je lak{e tjelesne povrede, konstatirane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Na vozilima je pri~injena ve}a materijalna {teta, a uvi|aj su obavi-

O{te}ena oba vozila

Bomba aktivirana u ljetnoj ba{ti kafi}a

li pripadnici Policijske stanice Kakanj.

14

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

M.D.A

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

15

DROGA Velika akcija SIPA-e u Hercegovini

Uhap{eno {est osoba, izvr{eni brojni pretresi Me{i}uMizdrakunii Adisu Adisu ni traga glasa
Mizdrak i Me{i}: Nestali prije dvije sedmice

Potraga za mladi}ima iz Delija{a

Me|u privedenima i Edin Kreso, vlasnik kafi}a „Dajana“ u Mostaru Pro~e{ljani i ugostiteljski objekti u Trebinju

Po nalogu tu`ioca Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH, preksino} tokom no}i i ju~er u ranim jutarnjim satima pripadnici SIPA-e su u okviru akcije „Prenj 3“ izvr{ili pretrese u nekoliko hercegova~kih gradova, me|u kojima i u Stocu, Trebinju, ^apljini i Mostaru.

Predati tu`iocu
U ovoj akciji izvr{eni su pretresi deset objekata i sedam vozila, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Tokom akcije privedeno je {est osoba koje su ju~er tokom dana predate postupaju}em tu`iocu koji ih je saslu{ao te }e naknadno biti saop}ena odluka kome je od njih predlo`en pritvor. Kako saznajemo, radi se o Edinu Kresi iz Mostara, Neboj{i Voj~i}u iz Trebinja, Vladi P., Zihni O., Denisu K. i @eljku B. s podru~ja ^apljine, Stoca i Ljubu{kog. Tokom pretresa i hap{enja prona|ena je i zaplijenjena odre|ena koli~ina opojnih droga. Osobe koje su pod istragom osumnji~ene su, kako je saop}eno iz Tu`ila{tva, za organizirani kriminal, kao i neovla{teni

Adis Mizdrak (22) i Adis Me{i} iz sela Delija{ kod Trnova koji su nestali prije dvije sedmice, i pored svih potraga koje vr{e policajci iz Policijske stanice Trnovo, jo{ nisu prona|eni. Roditelji nesretnih mladi}a i dalje strahuju da su oni prisilno odvedeni te da im je „golf 3“, koji je Mizdrak vozio, otet. - Od dana kada su nestali pa do danas nema nikakvih promjena. Policajci su pretra`ili kompletnu teritoriju op}ine Trnovo. Pretra`eni su Igman, Bjela{ni-

ca, Treskavica i Jahorina. Pre~e{ljali su svaki potok, {umarak, uvalu, ali od njih ni traga ni glasa. Svi ih tra`e, ali bezuspje{no. Policajci su uzeli telefone koje su oni prije koristili pa }e poku{ati da vide s kim su sve kontaktirali. ^ak i na taj na~in poku{avaju do}i do nekog traga - ka`e Mizdrak. Podsje}amo da su mladi}i te ve~eri sjedili u ilid`anskom kafi}u „Tri{a“, odakle su pre{li u restoran „Hajo“ u Hrasnici, gdje su posljednji put vi|eni, i od tada im se guAd. A. bi svaki trag.

Provaljeno u mlin „Zlatni klas“
U bijeljinskom mjestu Trnjaci nepoznate osobe izvr{ile su te{ku kra|u u mlinu ‘’Zlatni klas’’, vlasni{tvo R. K, tako {to su provalile na prozor i iz kancelarije ukrale 2.500 KM. Izvr{en je uvi|aj, a daljnja istraga je u toku.
Sa privo|enja osumnji~enih u Mostaru
(Foto: A. Du~i})

promet opojnim drogama. Kako saznajemo, uhap{eni Edin Kreso vlasnik je mostarskog kafi}a „Dajana“ i kod njega je prona|ena odre|ena koli~ina droge. Kreso je u javnosti poznat po slu~aju Olene Popik, prostitutke iz Ukrajine koja je u Mostaru 2004. godine preminula od AIDS-a. Sud BiH Kresu je 27. maja 2005. go-

dine zbog navo|enja na prostituciju osudio na sedam mjeseci zatvora.

Pogre{an upad
Tako|er, pripadnici SIPAe ju~er su izvr{ili pretres i na Bivoljem Brdu nadomak Mostara. Potvr|eno nam je da je preksino} desetak maskiranih specijalaca upalo u kafe-bar

„Bolero“ u Trebinju i tom prilikom pretresli objekat i goste, me|u kojima i vlasnika kafi}a @eljka Gudelja. Nakon identifikacije vlasnika, shvatili su da su upali u pogre{an kafi}, te su poslije toga opkolili i u{li u susjedni ugostiteljski objekat „Mili maksi“, vlasni{tvo Sa{e Mili}a, u kojem je uhap{en Neboj{a Voj~i}. A. Du. - P. M.

Oplja~kana apoteka
Maskirani razbojnik, naoru`an pi{toljem i no`em, oteo je prekju~er oko 640 KM od radnice apoteke u Banjoj Luci. Policajci su izvr{ili uvi|aj, a o doga|aju je obavije{ten i de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Banjoj Luci.

Petnaest dana od pucnjave u Sarajevu

Hod`i} se oporavlja od te{kog ranjavanja
Sarajevski policajci jo{ tragaju za Elvisom Keljmendijem koji je prije petnaest dana u klubu „Bad“ u sarajevskom naselju Breka hicima iz pi{tolja te{ko ranio Elvisa Hod`i}a (35) iz Sarajeva. Tako|er, traga se i za Almirom Metovi}em, dr`avljaninom Srbije, koji je u momentu pucnjave bio s Keljmendijem. Do incidenta je do{lo kada su Metovi} i Keljmendi do{li u objekat u kojem su zatekli Hod`i}a. Izme|u njih je izbila `ustra rasprava, nakon ~ega su iza{li pred objekat da se obra~unaju. Ubrzo je izbila pucnjava u kojoj je Hod`i} te{ko povrije|en, dok su Keljmendi i Metovi} pobjegli. Hod`i}u, koji je bio pogo|en u oba koljena, trbuh i karlicu, ljekari u Klini~kom centru bolnice Ko{evo izvadili se {est metaka iz tijela. Nakon vi{ednevnog lije~enja na Klinici za anesteziju i reanimaciju, Hod`i} je premje{ten na Odjel ortopedije, gdje se oporavlja i njegovo stanje je, kako nam je ju~er potvr|eno u bolnici, stabilno. D`. Ma.
Optu`eni s advokatima

Su|enje bra}i Daci}

Tu`ila{tvo ulo`ilo materijalne dokaze
U nastavku su|enja Harisu Zorni}u, njegovom bratu Hamdi Daci}u i turskom dr`avljaninu A~ik D`anu, te firmi ‘’Majorka’’, koji se terete za me|unarodni {verc droge, nedozvoljeno posjedovanje oru`ja i pranje novca, ju~er je dr`avni tu`ilac Dubravko ^ampara ulo`io materijalne dokaze u spis Suda BiH. Me|u ostalim dokazima, ju~er je ulo`ena i obavijest u vezi s potjernicom koja je u Njema~koj raspisana za Ljutvijom Daci}em, koji je kasnije promijenio ime u Haris Zorni}. Ulo`ena je i obavijest o saznanjima za Envera Pa{i}a koji je 1999. godine osu|en na pet godina zatvora, a koji je u ovom predmetu saslu{avan. Tako|er je ulo`ena i presuda Apelacionog suda u Italji, u kojoj se navodi da je Hamdo Daci} 2000. godine skupa sa Vanti{ekom Vrtalom osu|en na osam godina zatvora zbog nedozvoljene trgovine drogom. Odbrana je ulo`ila primjedbe na relevantnost i zakonitost dokaza. Od Sudskog vije}a zatra`eno je da se u {to kra}em roku izjasni o prijedlogu odbrane da se optu`eni uz ponu|eno jemstvo puste na slobodu. Su|enje }e biti nastavljeno B. C. 30. decembra.

Hod`i}: Stabilno stanje

Keljmendi: Poku{aj ubistva

Velika Bukovica kod Travnika

U napu{tenoj {tali prona|eno 17 tromblona
Op}inski operativni centar Travnik dobio je prekju~er dojavu o pronalasku ve}e koli~ine neeksplodiranih ubojitih sredstava u selu Velika Bukovica. U jednoj napu{tenoj {tali ispod velike koli~ine sijena i dasaka prona|eno je 17 komada tromblona u dobro o~uvanom stanju. Pretpostavlja se da su trombloni tu ostavljeni za vrijeme proteklog rata, a uklonili su ih pripadnici TUN tima iz Busova~e i lagerovali do kona~nog uni{tenja. Istoga dana ~lanovi TUN tima su u naselju Maline preuzeli jednu ru~nu bombu, dok su u {umi iznad Bijelog Bu~ja na licu mjesta uni{tili jedan prona|eni tromblon koji je bio vidno o{te}en i opasan za prijeS. P. Bili ostavljeni u sijenu voz.

(Foto: S. Pinjo)

16

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

biznis

STATISTIKA Vanjskotrgovinska razmjena BiH hvata zamah

Industrijska proizvodnja BiH zabilje`ila rast od 13,8 posto

Izvoz u deset mjeseci pove}an za 27,7 posto
Ovakav rezultat je znak da se privreda oporavlja, ali ne zahvaljuju}i de{avanjima u na{oj zemlji, nego boljoj situaciji u okru`enju i Evropi, ka`e Miljevi}
Za deset mjeseci ove godine BiH je ostvarila izvoz vrijedan 5,82 milijarde maraka, {to je za 27,7 posto vi{e nego u istom period lani, dok je uvoz iznosio 11,12 milijardi KM ili 8,6 posto vi{e nego lani. - Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 52,3 posto, kog pada izvoza, od ~ak 40 posto u pro{loj godini, ovaj podatak zna~i da se jo{ nismo vratili na nivo iz 2008., odnosno vrijednost prije globalne krize.

Ohrabruju}i privredni pokazatelji

Industrija se lagano oporavlja od krize
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2010. industrijska proizvodnja u BiH bila je za 13,8 posto ve}a od prosje~ne mjese~ne proizvodnju iz pro{le godine. Ukupna proizvodnja u deset mjeseci ove godine zabilje`ila je slabiji rast nego u istom periodu lani, od 0,8 posto, dok je za 5,4 posto ve}a nego prethodnog mjeseca. Na podru~ju va|enja ruda i kamena, stopa proizvodnje pove}ana je za 19 posto, prera|iva~ka industrija ve}a je za 15,8 posto, a u proizvodnji i snabdijevanju elektri~nom energijom, plinom i vodom rast iznosi 5,8 posto. Kako navode u Agenciji za statistiku BiH, prema glavnim industrijskim grupama najve}i rast, u iznosu od 12,5 posto, imaju trajni proizvodi za B. T. {iroku potro{nju.

Pasivna vlast
- Ali, to je znak pozitivnog trenda, {to je opet vrlo diskutabilno i ne mora ni{ta zna~iti. No, rast izvoza je znak da se privreda na neki na~in oporavlja, ali ne zahvaljuju}i de{avanjima u na{oj zemlji, nego ne{to boljoj situaciji u zemljama okru`enja i Evrope - ka`e Miljevi}. Isti~e da nije veliki optimista kada su u pitanju prognoze o vra}anju izvoza na nivo iz 2008. godine, jer se doma}e vlasti zabavljaju same sobom, umjesto privredom, te im je u ovom periodu bitnije ko }e uzeti mjesto mandatara za koji nivo, a ne kakvi }e prograB. TURKOVI] mi biti.

Oktobarski podaci
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru je ostvaren izvoz u vrijednosti od 594 miliona KM i uvoz u vrijednosti od 1,2 milijarde. U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovinskog robnog prometa BiH u posmatranom mjesecu, pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 49 posto.
Milinovi}: Deficit 5,3 milijarde KM Miljevi}: Nastavljen pozitivan trend

Gr~koj odobrena tre}a tran{a kredita
Revizori Evropske unije (EU) i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrili su novu tran{u pomo}i Gr~koj, ali su zatra`ili dodatne mjere {tednje, priznav{i istovremeno da bi vlada u Atini mogla imati problema s povratom zajmova. Misija EU-a i MMF-a zatra`ila je dodatne mjere, uklju~uju}i pro{irenje porezne osnovice, smanjenje javne potro{nje, posebno na zdravstvo.

dok je vanjskotrgovinski robni deficit 5,3 milijarde maraka - kazao je Zdenko Milinovi}, direktor Agencije za statistiku BiH.

Globalna kriza
Prema njegovim rije~ima, u deset mjeseci ove godine najvi{e se izvozilo u

Njema~ku, u vrijednosti od 892 miliona KM, i Hrvatsku, od 873 miliona maraka. U istom periodu najvi{e se uvozilo iz Hrvatske, u vrijednosti od 1,68 milijardi, i Srbije, od 1,17 milijardi maraka. Ekonomski stru~njak Damir Miljevi} ka`e za „Dnevni avaz“ da zbog veli-

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,414853 1,413828 26,374752 0,079050 0,261685 0,708660 1,734170 0,565032 0,237716 0,207845 1,462693 0,979387 2,300773 1,445569 0,046117 1,827179 1,955830 1,418399 1,417371 26,440854 0,079248 0,262341 0,710436 1,738516 0,566448 0,238312 0,208366 1,466359 0,981842 2,306539 1,449192 0,046233 1,831758 1,955830 1,421945 1,420914 26,506956 0,079446 0,262997 0,712212 1,742862 0,567864 0,238908 0,208887 1,470025 0,984297 2,312305 1,452815 0,046349 1,836337

Organizacije iz Bugarske i Njema~ke posjetile Mostar

Ja~anje veze malih i srednjih preduze}a sa regionom
Predstavnici Srednjostale{kog ureda za Balkan iz Sofije i organizacije „Ost-West HWK“ iz njema~kog Koblenca dogovorili su ju~er u Mostaru s federalnim ministrom razvoja i obrta Velimirom Kuni}em i predsjednicom Obrtni~ke komore FBiH Ivanom Dujmovi} ve}u saradnju ovih organizacija s malim i srednjim preduze}ima u ve}em bh. entitetu i ja~anje obrtni~kog sistema u BiH. - Do{li smo u BiH da uspostavimo ja~u vezu izme|u malih i srednjih preduze}a s regionom. @elimo pomo}i preduzetnicima da do|u na evropsko tr`i{te. Ali, dr`ava treba raditi na zakonskoj regulativi porezne politike i na boljoj dostupnosti kredita. @elimo pomo}i komorama da budu jo{ bolji predstavnici privrednika - kazao je Emil Vasiljev, direktor Srednjostale{kog urA. Du. eda za Balkan.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

17

IRSKA Premijer Brajan Kouen danas objavljuje plan {tednje

Vlada u Dablinu umanjuje pla}e i otpu{ta radnike u administraciji
Velika Britanija i Slovenija obe}ale nov~anu pomo}
Irska vlada danas bi trebala objaviti plan smanjenja ogromnog bud`etskog deficita, koji }e uklju~ivati ni`e minimalne pla}e, potro{nju za socijalnu skrb, otpu{tanje radnika u javnom sektoru te uvo|enje novog poreza na imovinu i prihode koji bi do 2014. trebao u{tedjeti 15 milijardi eura, prenose agencije. S druge strane, Irska je ve} zatra`ila pomo} od Evropske unije (EU) i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) od skoro 90 milijardi eura kako bi prebrodila du`ni~ku krizu, a ju~er je u okviru tog finansijskog paketa i Velika Britanija obe}ala bilateralni kredit od osam milijardi eura. Britanski ministar finansija D`ord` Ozborn (George Osborne) precizirao je da se Velika Britanija obavezala da }e dati bilateralni kredit kao doprinos planu za pomo} koji su izradili EU i MMF, {to zna~i da novac posu|uje dr`ava dr`avi i da to ne ide putem EU, {to pokazuje da Britanija ne `eli biti dio stalnog mehanizma za spa{avanje eura, jer nije ~lanica eurozone. I Slovenija je spremna u~estvovati u pomo}i, i to sa 200 do 250 miliona eura,
Dablin: Prijevremeni izbori nakon dono{enja bud`eta
(Foto: AP)

Mlinpek: Pad cijene za 50 posto

Opozicija `eli ostavku vlasti

Trgovanje 529.760 KM

Indeksi u plusu
Gubitnik dana bio bugojanski Mlinpek
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 529.760 maraka, a u sklopu 72 transakcije ukupno je prometovano 280.450 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 18.945 KM, me|u fondovima 3.011, obveznicama FBiH 92.299, na primarnom tr`i{tu 406.829, a na sekundarnom 8.675 maraka. Najve}i rast cijene imale su obveznice za ratna potra`ivanja E, od 5,56 posto, dok je najve}i pad registrirao Mlinpek iz Bugo-

Vrijednost indeksa
BIFX 0,78% 1.446,82 916,04 887,88 SASX-10 0,16% SASX-30 0,02%

Sni`enje kreditnog rejtinga
Agencija Moody’s upozorila je da }e najvjerovatnije biti prisiljena sniziti irski kreditni rejting za nekoliko stepeni s obzirom na tro{kove pomo}i koju }e toj zemlji odobriti EU i MMF. Nakon toga Irska bi ipak ostala u kategoriji preporu~ljivoj za ulaganja, objavio je Moody’s u analiti~koj bilje{ci.

izjavio je predsjednik Vlade Borut Pahor. Dodao je da to ne bi bio tro{ak koji bi teretio bud`et, nego da je rije~ o garancijama koje bi do{le na naplatu u slu~aju da Irska ne bude sposobna vra}ati kredit. Irski premijer Brajan Ko-

uen (Brian Cowen) odbacio je u ponedjeljak pozive na ostavku obe}av{i da }e na vlasti ostati dovoljno dugo da se donese bud`et potreban za dobivanje paketa pomo}i i potom sazvati prijevremene izbore.

jna, od 50 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,78 posto, na 1.446,82 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,16 posto i iznosi 916,04 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 ve}a za 0,02 posto i iznosi 887,88 poena.

Kursna lista SASE na dan 23. 11. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,00 3,14 43,00 41,50 39,95 36,86 97,00 18,82 71,00 27,99 35,00 7,00 3,50 2,25

Promjena kursa (%)
0,64

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
11 5 5 4 3 5 2 5 10 3 1 13 1 1

ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA

1.261 881 38.740 33.875 34.500 108.415 8.080 782 498 200 52 49.814 1.000 2.200

18.945,56 2.763,15 16.658,20 14.058,13 13.782,05 39.963,31 7.837,60 14.725,38 35.358,10 5.597,70 1.820,00 348.698,00 3.500,00 4.950,00

KOTACIJA FONDOVA

3,85
OBVEZNICE FBiH

Njema~ka

Opel o~ekuje veliki gubitak
Njema~ki proizvo|a~ automobila Opel ove godine o~ekuje 1,4 milijarde eura gubitka, rekao je ~elnik te kompanije Nik Rajli (Nick Reilly) za list „Wirtschaftwoche“. Dodao je da je takav poslovni rezultat evropske podru`nice ameri~ke automobilske grupacije General Motors posljedica velikih tro{kova restrukturiranja, prenose agencije.

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVICI DD BANOVI]I VISPAK DD VISOKO KHK D.D. LUKAVAC MLINPEK D.D. BUGOJNO

4,65 1,79 2,64 5,56 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

-0,54 0,00 1,00 0,00 0,00 -19,54 -50,00

SEKUNDARNO TR@I[TE

Berzanski barometar za 23. 11. 2010. godine

Euro/dolar 1,3525 Nafta 80,86 po barelu Zlato 1.358,80 $ po unci 1,08% 0,07% 0,75%

Kina

Promet 174.441 marku

Peking mo`e zauzdati inflaciju
Peking je u stanju kontrolirati rast cijena i istovremeno odr`ava ekonomski rast zemlje, saop}ila je kineska agencija za planiranje povodom rastu}e inflacije. Cijene hrane pro{log mjeseca su za 10,1 posto bile vi{e nego u oktobru 2009., {to je ukupnu inflaciju popelo na 4,4 posto. Vlada je obe}ala da }e osigurati dovoljne koli~ine uglja, struje, nafte i plina te naglasila da }e narediti kontrolu cijena ako bude potrebno.

Obveznice popravljaju likvidnost
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 77 transakcija ostvaren promet od 172.441 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 1, od 66.373 marke, uz pad cijene od 0,08 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Invest nove, od 5.014 marke. Najve}i rast cijene imao je Kristal invest fond, od 1,27

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,33% 0,04% 894,73 1.353,53

posto, a pad Oprema iz Bijeljine, od 20 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,33 posto, na 894,73 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,04 posto i iznosi 1.353,53 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 23. 11. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,38

Prosje~na cijena

Promjena u%

Maks. cijena

Min. cijena
0,38 0,037 38 37,0006

Ukupan promet (KM)
19.848,16 5.014,06 66.373,66 30.092,77

BERZANSKA KOTACIJA
0 0,38 KOTACIJA FONDOVA ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,037 0 0,037 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE Republika Srpska - izmirenje ratne štete 138,0273 -0,08 38,06 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 437,0477 -0,08 37,1

Tadi}eva poruka tajkunima
Srbijanski predsjednik Boris Tadi} poru~io je onima koji su bogatstvo stekli tokom devedesetih godina da razmisle o vra}anju dijela svog kola~a. - Gospodo, vi koji ste ovladali velikim kapitalom tokom devedesetih, sada morate sami ne{to u~initi i pokazati odgovornost kao {to to ~ine bogati ljudi u svijetu - kazao je Tadi}. Srbijanski predsjednik komentirao je i izjavu Milana Beka, koji je rekao da bi neko od bogata{a iz Demokratske stranke trebao napraviti prvi korak kako bi imu}ni ljudi imali primjer. - Za njih ne bi bilo korisno da me bilo ko iz kluba bogata{a proziva - zaprijetio je Tadi}.

18
SRBIJA Napisana optu`nica protiv Svetlane Ra`natovi}

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

globus

Pokradeni milioni, pjeva~ica se sprema za Australiju
Uprkos ~injenici da istraga protiv nje i njene sestre traje sedam godina, tu`ila{tvo nije zahtijevalo da joj se oduzmu putne isprave, pa bi se mogao ponoviti scenarij s Mirjanom Markovi}
Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu napisalo je optu`nicu protiv srbijanske folk pjeva~ice Svetlane Cece Ra`natovi} i njene sestre Lidije Veli~kovi}-Ocokolji} kojom ih tereti da su od 2000. do 2003. godine od prodaje devet igra~a Fudbalskog kluba Obili} nezakonito prisvojile ~etiri miliona njema~kih maraka i 3,5 miliona dolara, javljaju agencije. Ra`natovi} se tereti i za nedozvoljeno posjedovanje ve}e koli~ine vatrenog oru`ja.

Prijateljstva
Veze folk pjeva~ice s politikom se`u u rane devedesete godine kada se udala za {efa Stranke srpskog jedinstva i ratnog zlo~inca @eljka Ra`natovi}a Arkana. Poslije Arkanove smrti 15. januara 2000. godine, Ra`natovi} je nastavila voditi poslove pokojnog supruga, izme|u ostalih upravljala je i FK Obili}. U dobrim odnosima je sa Vojislavom Ko{tunicom i ministrom za kapitalne investicije Velimirom Ili}em. Ili} nije krio da je s Cecom prijatelj. Me|u njenim prijateljima politi~arima je i Dragan Markovi} Palma, a po zavi~ajnoj vezi, najbli`i joj je sada{nji ministar policije Ivica Da~i} koji je vi{e puta potvrdio prijateljstvo s Cecom.

na Ra`natovi} u`iva politi~ku za{titu i sprema se za decembarsku turneju po Australiji.

Primjer drugih
Uprkos ~injenici da istraga protiv nje i njene sestre traje punih sedam godina, nadle`no tu`ila{tvo nije zahtijevalo da joj se oduzmu putne isprave, kao ni da joj se izrekne zabrana napu{tanja zemlje. Ako bi u trenutku podizanja optu`nice Svetlana Ra`natovi} bila van Srbije, mogao bi se ponoviti scenarij izbjegavanja krivi~ne odgovornosti pred doma}im pravosu|em, koji godinama koriste Marko Milo{evi}, Mirjana Markovi} i Bogoljub Kari} koji se skrivaju u Rusiji, upozorava B92. Sestrama za zloupotrebu slu`benog polo`aja prijeti kazna od dvije do 12 godina zatvora, a Ceci za dr`anje oru`ja jo{ tri godine.

Izru~iti optu`ene za deportaciju
Crna Gora je zvani~no uputila Srbiji zamolnicu za izru~enje crnogorskih biv{ih policijskih funkcionera optu`enih za deportaciju bh. izbjeglica, a koji se nalaze u Beogradu. Nedavno su, nakon potpisivanja sporazuma o izru~enju izme|u Srbije i Crne Gore, u Beogradu uhap{eni Milorad Ivanovi} i Bo{ko Bojovi}, tada{nji visoki policijski funkcioneri.

Me|unarodna pomo}
Ra`natovi} je optu`ena da je kao direktorica kluba dio novca od prodaje igra~a uzimala za sebe, dok se njena sestra tereti da je kao sekretarica kluba otvarala ra~une na koje su stizale pojedine uplate. Portparol tu`ila{tva Srbije Tomo Zori} rekao je ju~er da je predmet protiv pjeRa`natovi}: Prijeti joj kazna od dvije do 12 godina zatvora

va~ice Svetlane Cece Ra`natovi}, u vezi s transferom fudbalera, na razmatranju u ovom tu`ila{tvu i da }e javnost o njoj biti obavije{tena kada bude donesena tu`ila~ka odluka.

Prema njegovim rije~ima, u vezi s tim predmetom pribavljena je dokumentacija iz vi{e razli~itih zemalja putem me|unarodne pravne pomo}i. Prema izvoru B92, Svetla-

globus

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

19

Ukratko

@UTO MORE Artiljerijski sukob na granici

Dvije Koreje na ivici rata
Sjeverna Koreja otvorila je vatru prema otoku od koje su nastradala dva ju`nokorejska vojnika, a osamnaest ljudi je ranjeno. Osude sti`u iz cijelog svijeta
Dva ju`nokorejska vojnika poginula su ju~er, a 18, od toga tri civila je ranjeno kada je vojska Sjeverne Koreje otvorila artiljerijsku vatru prema otoku Jonpjongu nedaleko od granice dvije Koreje u @utom moru, javljaju ju`nokorejski mediji, prenose svjetske agencije.
(Foto: AP)

Septi~ka jama duboka nekoliko metara odnijela 13 `ivota

Nesre}a tokom d`enaze
ISLAMABAD - Najmanje 13 osoba je poginulo, a 33 su povrije|ene kada je pukao betonski poklopac septi~ke jame u selu Bazar Gae u oblasti Buner, na sjeverozapadu Pakistana, saop}ila je policija. Nesre}a se dogodila dok su ljudi stajali na betonskom poklopcu jame o~ekuju}i po~etak d`enaze. Policijski zvani~nik Azizur Rehman rekao je da je bilo najmanje 40 `ena me|u okupljenima oko tijela i da su stajali na poklopcu {irokom oko {est metara kada je pukao zbog ~ega su upali u jamu duboku nekoliko metara.

Avioni u pripravnosti
Ju`nokorejska vojska odgovorila je na topni~ku vatru, a odmah je izdata naredba o uvo|enju najvi{eg stepena pripravnosti. Vojni avioni su poslani u podru~je u kojem se dogodio incident, potvrdilo je ministarstvo odbrane u Seulu. Iz svijeta sti`u brojne osude napada dok Pjongjang navodi da je Ju`na Koreja prva pucala i upozorava da }e nastaviti napade ako njegov ju`ni susjed ugrozi makar i djeli} njegove teritorije. Kineske, ruske i japanske

Uhap{eni islamisti u Belgiji
Otok Jonpjong, udaljen 12 kilometara od obale Sjeverne Koreje, ju~er je bio obavijen dimom

vlasti izrazile su ju~er zabrinutost nakon sjevernokorejskog otvaranja topni~ke vatre. Reagirala je i Bijela ku}a koja je osudila artiljerijski napad Sjeverne Koreje i za-

Zapaljeno na desetine objekata
Otok Jonpjong, koji je udaljen 12 kilometara od obale Sjeverne Koreje, bio je ju~er obavijen dimom jer su gorjele ku}e i {ume. Njegovih 1.600 stanovnika dobilo je naredbu za evakuaciju, a neki su ranije pobjegli ribarskim brodovima. U svojim izvje{tajima YTN navodi da je zapaljeno 60 do 70 objekata. Oko 1.000 ju`nokorejskih vojnika smje{teno je na otoku. Na tom podru~ju bogatom ribom i prije je bilo pomorskih incidenata.

tra`ila smirivanje situacije. - Sjedinjene Dr`ave o{tro osu|uju taj napad i pozivaju Sjevernu Koreju da zaustavi neprijateljsku akciju - isti~e se u saop}enju Bijele ku}e. Nekoliko sati poslije artiljerijske paljbe, Sjeverna Koreja je optu`ila Seul i Va{ington da ja~aju vojne veze i ocijenila da je to uvod u invaziju na ovu komunisti~ku dr`avu.

Nuklearni pogon
Agencije primje}uju da je sukob izbio u vrijeme poja~anih tenzija i pozornosti poslije izjave sjevernokorejskih

zvani~nika da imaju novi pogon za oboga}eni uran. Time su dodatno alarmirani ne samo Ju`na Koreja i zemlje u regionu, nego i svjetske sile koje te`e da se Sjeverna Koreja odrekne svog nuklearnog programa za koji sumnjaju da je usmjeren ka stvaranju nuklearnog oru`ja, dok Pjongjang tvrdi da je isklju~ivo za miroljubive svrhe. Napad je osudila i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) i pozvala obje strane na suzdr`anost.

BRISEL - Belgijska policija razotkirila je ju~er islamsku mre`u koja je osumnji~ena da je pripremala napad u ovoj zemlji i tom prilikom je u saradnji sa njema~kim i holandskim kolegama uhap{eno dest lica u Belgiji, Holandiji i Njema~koj, dok u Evropi raste strah od mogu}ih napada. Uhap{eni su, prema tvrdnjama briselske policije, dobro

povezani s ekstremnim islamistima, planirali teroristi~ki napad na jo{ neodre|enoj lokaciji u Belgiji. Osim toga, sumnja se da su uhap{eni radili na regrutovanju boraca za ~e~enske teroriste. Prema saop{tenju policije, uhap{eni su dr`avljani Belgije,Holandije, Maroka i Rusije.

Proradio novi vulkan u Indoneziji
D@AKARTA - Indonezija je podigla na najvi{i nivo stepen upozorenja od mogu}e erupcije vulkana na planini Bromo, koji obi~no proradi jednom godi{nje. Vlada je upozorila lokalno stanovni{tvo i turiste da se dr`e podalje od obronaka planine, jer je vulkan po~eo izbacivati pepeo, prenijela je agencija AP U nedavnoj seriji . erupcija vulkana Merapi poginulo je vi{e od 300 osoba.

Danas dan `alosti u Kambod`i

Pijani prevozili nuklearno oru`je
VA[INGTON - Inspektorat ameri~kog ministarstva energetike naveo je u posljednjem izvje{taju da je u alkoholiziranom stanju na poslu bilo vi{e federalnih agenata, zadu`enih za prijevoz nuklearnog oru`ja. Pomo}nica glavnog inspektora Sandra Brus kazala je da je njena kancelarija za sada preispitala 16 incidenata u vezi s opijanjem me|u zaposlenim u slu`bama tog ministarstva, u periodu od 2007. do 2009. godine, prenijela je agencija AP . Dva incidenta posebno su izazvala razloge za zabrinutost, a desila su se tokom prijevoza nuklearnog oru`ja i njihovih komponenti, kada bi agenti, zbog dugih vo`nji, morali no}i provoditi u hotelu, navodi se u izvje{taju.

Najve}a tragedija u posljednje tri decenije
Broj `rtava ju~er se popeo na 375, dok je 755 osoba povrije|eno
Broj mrtvih u mete`u koji se dogodio na kraju trodnevnog festivala vode, kojim se u Kambod`i obilje`ava kraj ki{ne sezone, popeo se na 375, a 755 osoba je povrije|eno. Kambod`a je 24. novembar proglasila danom `alosti. Premijer Kambod`e Hun Sen rekao je da se radi o „najve}oj tragediji u posljednjih 31 godinu, od pada re`ima Pola Pota“, prenosi Reuters. Mete` je u ponedjeljak nave~er po~eo na mostu koji spaja prijestonicu Pnom Pen s obli`njim otokom, na kojem se masa, u kojoj su ve}inom bili mladi ljudi, okupila na fezvane glasinama da je nekoliko osoba do`ivjelo strujni udar i da se most ru{i, nakon ~ega su se hiljade ljudi uputile nazad ka kambod`anskoj prijestonici. - Ljudi su vikali da je neko do`ivio strujni udar, da tr~e nazad. Pao sam i ljudi su gazili preko mene dok se nisam onesvijestio. Kada sam se probudio, bio sam ovdje, u bolnici - rekao je britanskoj agenciji Tauk Lok (18). Dr`avna televizija ranije je objavila da je me|u poginulima najmanje 240 `ena. Mnogi ljudi su se udavili u rijeci nakon {to su sko~ili s mosta, prenosi AP .

Me|u nastradalima uglavnom mladi ljudi

(Foto: AP)

stivalu, gdje je bio organiziran i koncert.

Pre`ivjeli su kazali da je mete` nastao zbog panike, iza-

Spasioci spustili kameru u okno

U novozelandskom rudniku nema znakova `ivota
Kamera koju su spasioci spustili u unutra{njost rudnika na Novom Zelandu nije prona{la znakove `ivota. Kamera je uspjela zaviriti u dio gdje je postojao protok svje`eg zraka, a gdje su se pre`ivjeli rudari mogli skloniti, ali, na`alost, to se nije dogodilo. Od eksplozije metana koja se dogodila prije pet dana, spasioci nisu uspjeli doprijeti do stradalih rudara te zbog opasnosti od plinova i druge eksplozije nisu u mogu}nosti poslati spasila~ke ekipe unutar rudnika. U javnost je iza{ao snimak eksplozije ispred okna rudnika. Snimak nadzornih kamera traje ~ak 52 sekunde te dokazuje ja~inu eksplozije koja se dogodila dva i po kilometra od povr{ine. Ekipe na mjestu doga|aja ne posustaju i jo{ imaju nade da je neko pre`ivio katastrofu. - Postoji mogu}nost da je neko pre`ivio, mislim da ih ne}emo prona}i svih 29 kako sjede i ~ekaju, a eventualni spas zavisi od mjesta gdje su se nalazili u trenutku eksplozije kao i od konstrukciji tla oko njih - kazao je za „New Zealand Herald“ {ef rudnika Piter Vital (Peter Whittal), prenose ju~er agencije.

Premijer Benjamin Netanjahu podr`ao zakon

(Foto: AP)

Zakon o povla~enju u Knesetu
TEL AVIV - Izraelski parlament (Kneset) usvojio je zakon koji }e umnogome ote`ati svako povla~enje s anektirane Golanske visije i iz isto~nog Jerusalema, a donesen je u trenutku zastoja u bliskoisto~nim mirovnim pregovorima. Na osnovu novog zakona zahtijeva se dvotre}inska ve}ina u Knesetu ili nacionalni referendum da bi povla~enje bilo odobreno. Usvojen je s ve}inom od 65 glasova za i 33 protiv, a podr`ao ga je premijer Benjamin Netanjahu.

20

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

21

STRAVI^NO Ukrajinski nogometa{ utrkivao se na cesti

Ubio `enu s dvoje male djece i svoju trudnu saputnicu Najbolji rudari dobit }e
Palmer: Kupit }e 55 vozila

Velikodu{ni Australac

Na licu mjesta prisebnom akcijom policije Pi{kun je izbjegao javni lin~ zgro`enih gra|ana koji su svjedo~ili tragi~nom doga|aju

@enu s dvoje male djece i trudnu saputnicu usmrtio je nogometa{ ukrajinskog prvoliga{a Sevastopolja, 25godi{nji Vladislav Pi{kun, utrkuju}i se ulicom u svom sportskom BMW-u. Pi{kun je, zaustaviv{i se na semaforu, za volanom „mitsubishija“ koji je stao do njega prepoznao svog poznanika te su se dvojica voza~a odlu~ila utrkivati. Kako je mu{karac u „mitsubishiju“ startao br`e, Pi{kun je poku{ao zaostatak nadoknaditi zaobila`enjem autobusa koji se kretao suprotnom trakom. Pri tom je manevru, kre}u}i se neprilago|enom i nedozvoljenom brzinom, izgubio kontrolu nad upravlja~em, pre{ao na plo~nik, udario o zid te, odbiv{i se od njega, pokosio `enu i njene dvije k}erke, stare dvije i pet godina. U bolnici je povredama podlegla njegova

luksuzne „mercedese“
Australski rudarski magnat Klajv Palmer (Clive) namjerava potro{iti 10 miliona dolara na nagrade za svojih 800 radnika. Naime, 55 najboljih rudara dobit }e luksuzne „mercedese“, sljede}ih 700 }e biti nagra|eni pla}enim odmorima u hotelima s pet zvjezdica na Fid`iju, a 50 najgorih }e dobiti pla}ene odmore za dvoje u odmarali{tu „Sheraton Mirage Port Douglas“. Peti najbogatiji ~ovjek u Australiji izjavio je da su njegovi radnici neumorno radili od jula 2009. kako bi njegova kompanija uspjela i da sada zaslu`uju nagradu. Palmer je, naime, 2009. godine kupio neprofitabilni rudnik nikla „Jaluba“ od firme „BHP Biliton“ i preokrenuo njegovo poslovanje u pozitivnom smjeru.

Predizborni spot {okirao [paniju
Pi{kun je izgubio kontrolu nad BMW-om

trudna saputnica, dok je sam nogometa{ pro{ao s prijelomom potkoljeni~ne kosti i potresom mozga. Nogometa{ je vozio trijezan. Priznao je svoju krivicu pred prekr{ajnim sudijom i ostao u pritvoru. Na licu mj-

esta prisebnom akcijom policajaca, koji su se vrlo brzo na{li na mjestu nesre}e, izbjegao je javni lin~ zgro`enih gra|ana koji su svjedo~ili tragi~nom doga|aju. U posljednje vrijeme Pi{kun nije igrao za svoju mom~ad

zbog povrede. Dopredsjednik kluba rekao je za „Komsomolskayu Pravdu“ da je nogometa{ imao eksplozivni karakter. Odrastao je bez oca, a automobil u kojem se utrkivao kupio je prije {est mjeseci.

Izborna kampanja za naredne izbore u Kataloniji postaje sve „vrelija“. Poslije kandidature biv{e pornozvijezde iz redova novoosnovane Nezavisne partije, sada su mladi socijalisti i nezavisna kandidatkinja Monserat Nebrera predstavili dva propagandna snimka u kojima se glumica pretvara da do`ivljava orgazam, a koji su {okirali [paniju. Biv{a kandidatkinja Narodne partije Monserat Nebrera u spotu predstavlja novoosnovanu Alternativu vlasti.

D`odi Mejson podvrgnula se mastektomiji

Zdrava `ena odstranila grudi jer se pla{ila raka
Mejson ima genetsku podlogu za rak dojke i cijeli `ivot je optere}ena time da }e se razboljeti
Britanka D`odi Mejson (Jodie Mason, 31) iz Volverhemptona podvrgnula se mastektomiji dojki i vjeruje da }e joj to spasiti `ivot. Naime, Mejson ima genetsku podlogu za rak dojke i cijeli `ivot je optere}ena time da }e se razboljeti. - Sada `ivim `ivot punim plu}ima - rekla je D`odi. Njena majka Sju (Sue, 52) napravila je isto prije pet godina jer su joj dijagnosticirali rak grla koji se po~eo {iriti po tijelu. U porodici D`odine majke veliki je broj slu~ajeva raka. D`odi se operaciji podvrgnula u bolnici „New Cross“ u avgustu ove godine. Dobila je umetke od gela i sada nosi istu veli~inu grudnjaka. Nakon operacije ohrabrila se i otvorila frizerski salon. Prije se nije usudila jer nije znala ima li smisla ulagati u budu}nost. - ^ak sam se pomirila s biv{im momkom. Prekinuli smo prije pet godina, ali

Mejson: @ivi punim plu}ima

smo se odlu~ili pomiriti nakon operacije - rekla je D`odi. Iako operacija ne garantira da ne}e oboljeti od nekog oblika raka, rak dojke sigurno ne}e imati.

Britanac ostao bez u{te|evine

Mislio da }e umrijeti i potro{io sav novac
Britanskom komi~aru Dejvu Ismaju (Dave Ismay, 64) ljekari su rekli da ima jo{ tri mjeseca `ivota. Iako nikada nije previ{e pio, navodno je obolio od ciroze jetre. Napravio je popis stvari koje `eli uraditi prije smrti. Kupio je „mercedes“, igrao golf po Irskoj, posjetio Australiju i kupio motocikl za 26.000 funti. Me|utim, deset sedmica kasnije otkrio je da su ljekari pogrije{ili, ali on je ve} potro{io `ivotnu u{te|evinu. Prava dijagnoza je hemokromatoza, vi{ak `eljeza u krvi. Rije~ je o oboljenju koje je potpuno izlje~ivo.

22 Srijeda, 24. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

Dana 27. 12. 2010. godine (ponedjeljak), na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa po~etkom u 17 sati, D`enana Imamovi}, prof., branit }e magistarski rad pod naslovom: „EFEKTI RAZLI^ITO STRUKTUIRANIH PROGRAMA NA PROCES U^ENJA STILIZOVANIH KRETNIH STRUKTURA I NA RAZVOJ BAZI^NO MOTORI^KIH SPOSOBNOSTI“.

Odbrana je javna i istoj mogu prisustvovati svi zainteresovani a primjerak magistarskog rada pod navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled svim zainteresovanim, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

23

SARAJEVO Na probi „Ri~arda III“ u Narodnom pozori{tu

Glumci s u`ivanjem prvi put ~itali tekst
Srbijanski reditelj Gor~in Stojanovi} glavnu ulogu dodijelio Izudinu Bajrovi}u Premijera 15. januara naredne godine
„Ri~ard III“ Vilijama [ekspira (William Shakespeare) nova je predstava koju }e na scenu Narodnog pozori{ta Sarajevo postaviti srbijanski reditelj Gor~in Stojanovoi}. Glavna uloga u ovom klasi~nom komadu pripala je prvaku Drame NPS-a Izudinu Bajrovi}u. Ekipa „Avaza“ prekju~er je prisustvovala prvoj ~ita}oj probi na kojoj su glumci s u`itkom i{~itali tekst. tanje u kojim omjerima istakao je Stojanovi} te dodao da je sam birao gluma~ku ekipu koja }e 15. januara naredne godine premijerno odigrati predstavu. Glavni akter Bajrovi} ka`e da mu je veliko zadovoljstvo {to mu je pripala uloga Ri~arda III, jer se radi o jednoj od najbolje napisanih [ekspirovih uloga u historiji.

Autor pored svojih radova

(Foto: S. Jordamovi})

Izlo`ba u galeriji „Preporod“

Fotografije kapljica rose Ned`iba Vu~elja
U sarajevskoj galeriji „Preporod“ preksino} je za ljubitelje dobre fotografije uprili~ena izlo`ba „Moj svijet tebi“ umjetnika Ned`iba Vu~elja. Posjetioci su mogli vidjeti oko 60 fotografija koje su nastajale na brojnim Vu~eljevim putovanjima tokom 2009. i 2010. godine. - Bistre kapljice rose hvataju se, negdje pred zoru, na pau~ini i raznim biljkama. ^arolija se de{ava samo 10 dana tokom godine i uglavnom od dva sata poslije pono}i do ranih jutarnjih sati do~arao je Vu~elj. Izlo`ba }e biti otvorena M. ^u. do 2. decembra.

Kristalizacija zla
Osim Bajrovi}a, uloge su dodijeljene i Vedrani i Aleksandru Seksan, Erminu Sijamiji, Slavenu Vidaku, Rijadu Ljutovi}u, Mirvadu
Glumci tokom prve ~ita}e probe
(Foto: O. Kadribegovi})

Zahtjevna uloga
- Svjestan sam od po~etka koliko je to zahtjevna uloga. Ona daje mogu}nost ogromne kreacije, ali i prostora da se oklizne svaki glumac. Ekipa je puna entuzijazma, a po{to se [ekspir kod nas rijetko obra|uje, svima je stalo da u~estvuju u predstavi - ka`e Bajrovi}. Vedrana Seksan, koja glumi kraljicu Elizabetu, smatra da je va`no {to se u NP radi [ekspirovo djelo, a jo{ je va`nije {to je u pitanju „Ri~ard III“ jer do sada na na{im scenama nije igran.
A. KENDI]

U prijedorskoj „Galeriji 96“

Kuri}u, Medihi Musliovi}, Amri Kapid`i}, Saneli Pepe-

Nedostatak ansambla
Zadovoljan anga`manom je i direktor Drame NPS-a Ermin Sijamija. On nam je nakon probe kazao da glumci u ovoj predstavi igraju nekoliko uloga paralelno. - Meni su dodijeljene tri i kod ve}ine je tako, a razlog je nedostatak ansambla. Mi imamo samo 18 ljudi, a sigurno nam za neke predstave treba jo{ toliko. Po{to `elimo izvoditi i klasi~ne komade, onda se moramo dovijati na ovaj na~in - istakao je Sijamija.

ljak te gostuju}im glumcima Aldinu Omerovi}u, Albanu Ukaju, Mariju Drma}u, Vedranu \eki}u i Alenu Muratovi}u. - Predstava se bavi kristalizacijom zla ili zlom u nekom ~istom vidu, zlom kao ~ovjekovom mogu}no{}u. Bilo bi super kada bi ljudi do{li da gledaju predstavu, te da se poku{aju suo~iti sa sopstvenim zlom. Jer, svi mi u sebi nosimo bo~icu otrova, ali je samo pi-

Maja Boji} predstavila slike
U „Galeriji 96“ u Prijedoru otvorena je prva samostalna izlo`ba slika Maje Boji} iz Prijedora. Na izlo`bi je predstavljeno tridesetak ulja na platnu velikog formata. Prema rije~ima Tihomira Ilija{evi}a, direktora Ilija{evi} i Boji}: Predstavljanje „Galerije 96“, ovo je mladih slikara prva od 15 izlo`bi kojima }e se cija - kazala je Boji}, koja je u narednom periodu predsta- do sada izlagala na desetak viti mladi akademski slikari. kolektivnih izlo`bi i u~estvo- Priroda mi je i ovoga vala na {est likovnih koloniM. Z. puta bila neiscrpna inspira- ja.

„Women’s world“ festival u Njema~koj

U okviru „Dana Zaima Muzaferije“

Premijera filma „Na ~ijoj strani“
Promocijom kataloga „Tragovi 2009.“, te izlo`bom „Trojica“ Trpimira Grgi}a, Aleksandra Markovi}a i @eljke Korena sutra po~inju sedmi „Dani Zaima Muzaferije“, koje organizira Udru`enje gra|ana „Ars tragovi“ iz Visokog. Tim povodom ju~er je u Sarajevu predstavljen program ovogodi{nje manifestacije. Kako je kazao predsjednik „Ars tragova“ Rasim Kadi}, u sklopu programa bit }e dvije teatarske i jedna filmska no}. Prve ve~eri bit }e izvedena predstava Kamernog teatra 55 „Helverova no}“. - Bit }e odr`ana i revija kratkih filmova koji su prikazani na Sarajevo Film Festivalu, a mo}i }e se vidjeti i ostvarenje „Jasmina“ Ned`ada Begovi}a. Na samom kraju manifestacije, koja }e trajati do 27. novembra, premijerno }e biti izvedena i predstava „Na ~ijoj strani“ Teatra Total kojeg je osnovao Zaim Muzaferija - istakao je A. Ke. Kadi}.

Ve~eras u „Collegium artisticumu“

Postavljanje radova ju~er u Galeriji

(Foto: N. Bo`ovi})

@bani} i Makmalbaf s priznanjima

Revijalna izlo`ba ~lanova ULUBiH-a
Povodom Dana dr`avnosti BiH, ve~eras }e u Galeriji „Collegium artisticum“ u Sarajevu biti otvorena revijalna izlo`ba ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika BiH. Svoja djela predstavit }e 157 umjetnika iz cijele zemlje. - Ove godine ostvaren je rekord, jer od osnivanja ULUBiH-a nikada nije bio ve}i broj u~esnika izlo`be. Posjetioci }e postavku mo}i pogledati do 15. decembra - kazali su A. Ke. iz Udru`enja.

Jasmila @bani} dobila po~asnu nagradu
Na „Women’s world“ filmskom festivalu u Tibingenu u Njema~koj, posve}enom za{titi `enskih prava, istaknuta bh. rediteljka Jasmila @bani} dobila je po~asnu nagradu za film „Na putu“. Prema rije~ima ~lanova `irija, @bani} je dokazala hrabrost ulo`iv{i napor da se izbjegnu predrasude o pravima `ena, te da se smanji mr`nja. Ali opet, s druge strane dokazala je hrabrost bave}i se tabu temama. Ovu nagradu dobio je i iranski producent Mohsen Makmalbaf koji je zajedno sa @bani} odr`ao radionicu o filmu i ljudskim pravima za studente filmske Akademije u Ludvisburgu, rekli su nam iz producentske ku}e „DeM. ^u. blokada“.

Festival vizuelnih umjetnosti
Festival vizuelnih umjetnosti pod nazivom „4 Tuned Cities“ po~inje danas, najavljuju iz Fondacije „Kriterion“. Sarajevo je tre}i grad koji }e ugostiti ovaj festival, a ~iji je cilj predstavljanje kulturne scene Amsterdama, Pri{tine, Sarajeva i Skoplja. Na taj na~in Amsterdam, kao jedan od poznatih kulturnih centara zapadne Evrope, bit }e povezan s ostalim gradovima. Festival }e trajati do 27. novembra, a bit }e odr`an na razli~itim lokacijama u Sarajevu. M. ^u.

Promoviran i katalog

(Foto: N. Bo`ovi})

24

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

jet set

PROJEKTI Snimanje numere i spota „Moj je `ivot moja pjesma“

„Dubioza kolektiv“: Decembarska turneja po regionu

Nastupi popularnog bh. benda

„Dubioza“ dva dana zaredom u Beogradu
Proteklog vikenda oborili rekord dvorane „Mostovno“ u Velikoj Gorici
Grupa „Dubioza kolektiv“ nastavlja bilje`iti uspje{ne nastupe {irom regiona i Evrope. ^lanovi benda proteklog vikenda su odr`ali koncerte u Sloveniji, a prije toga i u [vicarskoj. - Nastupali smo u Velikoj Gorici i Celju. Oba koncerta su odr`ana u prepunim dvoranama, pred oko 1.000 ljudi. Mnogi su konstatirali kako smo u dvorani „Mostovno“ u Velikoj Gorici oborili rekord posjete. U Cirihu je sve tako|er bilo za ~istu peticu, hala „Stall 6“ je bila ispunjena do posljednjeg mjesta - govori ~lan grupe Brano Jakubovi}. Narednog mjeseca „Dubiozu kolektiv“ tako|er o~ekuje veliki broj svirki. Nova turneja po zemljama regiona po~inje u~e{}em benda 4. decembra na Taksirat Festu u Skoplju, potom slijede koncerti u Rijeci, Koperu, Novom Sadu, Dubrovniku, Puli, Splitu... - Posebno se radujemo {to }emo nakon skoro godinu i po nastupati u Beogradu i to dva dana zaredom, 25. i 26. decembra, u novootvorenom klubu „Gun“. „Dupli“ koncert }emo odr`ati na zahtjev organizatora, koji je takvu ra~unicu uspostavio vjerovatno zbog velikog interesiranja - isti~e Jakubovi}. „Dubioza“ uveliko priprema novi album, koji bi po~etkom godine trebao biti objavljen na me|unarodnom tr`i{tu pod etiketom ameri~ke izdava~ke ku}e „Kool Arrow“. - Vjerovatno }emo ostvariti i saradnju s nekim muzi~arima iz inozemstva, kao {to je to bio slu~aj na prija{njem albumu s britanskim „Fun-Da-Mentalom“ - govori Jakubovi}. H. P.

Maja, Nina, Aleksandra i Karolina u humanoj akciji
Pri~a krenula iz Sarajeva od Maje Sarihod`i}, koja je autorica kompozicije Doprinos u akciji podizanja svijesti `ena o tome {ta je rak grli}a maternice
Posljednjih dana na relaciji Sarajevo - Zagreb - Beograd odvija se lijepa i humana muzi~ka pri~a. Naime, na inicijativu bh. pjeva~ice i autorice Maje Sarihod`i} alias MajeSar u akciju podizanja svijesti `ena o tome {ta je rak grli}a maternice uklju~ile su se i Nina Badri} iz Hrvatske, Aleksandra Radovi} iz Srbije te Makedonka Karolina Go~eva. MajaSar za ovu kampanju napisala je pjesmu „Moj je `ivot moja pjesma“, a kada su je poslu{ale Nina, Aleksandra i Karolina odmah su prihvatile da u~estvuje u ovom projektu. Uz pjesmu paralelno snimaju spot i dokumentarni film. Nina je u Zagrebu ve} snimila svoj dio, Karolina je iz Skoplja stigla u Sarajevo i tu odradila svoj dio posla,

[ta }e biti u dokumentarcu
„Arthur produkcija“ zadu`ena je za snimanje spota i dokumentarnog filma. - Dokumentarac je ustvari pro{ireni spot. Oslikava proces stvaranja pjesme, te izme|u ostalog uklju~uje razgovor sa u~esnicima - ka`e reditelj Adnan Huremovi}. kao i Maja, a sutra }e u Beogradu biti zavr{eno snimanje s Aleksandrom. Maja je prisustvovala snimanju u Hrvatskoj, a sprema se i u Srbiju. - Inicijatori ovogodi{nje akcije u BiH su Kameleon, „Arthur produkcija“ i „Long-

Boris Novkovi} u „Coloseumu“
Boris Novkovi} }e 11. decembra prvi put nastupiti u sarajevskom klubu „Coloseum“. Boris je na hrvatskoj muzi~koj pop sceni prisutan vi{e od dvadeset godina. Brojne muzi~ke nagrade, bogata diskografija i bezbroj javnih nastupa potvr|uju kvalitet njegovog stvarala{tva te obe}avaju ugodno dru`enje u Sarajevu.
Go~eva i MajaSar: U „LongPlay studiju“

Badri} i Sarihod`i}: Snimanje u Zagrebu

Play studio“. Od 2008. godine BiH je ~lanica Evropske asocijacije za borbu protiv raka grli}a maternice (ECCA). Evropska sedmica prevencije ovog oboljenja svake godine se obilje`ava u tre}oj sedmici januara, a veoma je va`no podi}i svijest `ena u BiH, jer je me|u najni`ima u Evropi - ka`e MajaSar. Muzi~ki producent je Mahir Sarihod`i}, prvi ~ovjek „LongPlay studija“. - Svi koji su poslu{ali pjesmu ka`u da je fanta-

sti~na. Upravo radimo na njoj, jer `elimo pobje}i od klasi~nih kli{ea da svaka pjeva~ica izvodi po jednu strofu, tako da namjeravamo razviti konverzaciju me|u njima govori Mahir Sarihod`i}. Sve ~etiri pjeva~ice }e na kraju, svaka na svom jeziku, poslati poruku `enama koliko je va`na prevencija raka grli}a maternice. Premijera spota, pjesme i cijelog ovog projekta planirana je za sredinu decembra.
L. S. R.

show biz
LJEPOTICE
Karda{ijan: S Obrijem vi|ena na utakmici

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

25
Kim u vezi s biv{im momkom Hali Beri

Nakon raskida zaruka

Starleta zavela manekena Majli ponovo ljubi Gabrijela Obrija
Sajrus: Danas slavi 18. ro|endan

Ameri~ki tabloidi pi{u da je Gabrijel ve} upoznao porodicu Karda{ijan te da su njene sestre i majka lude za njim
Ko{arka{ku utakmicu izme|u Los An|eles lejkersa i Golden Stejt voriorsa iz prvog reda pratili su starleta Kim Karda{ijan (Kardashian) i maneken Gabrijel Obri (Gabriel Aubry), poznat po vezi s Hali Beri (Halle Berry), s kojom ima i k}erku Nalu (Nahla). Iako se ~inilo da su se na utakmici sasvim slu~ajno na{li jedno pored drugog, ispostavilo se da su u dvoranu do{li zajedno te da je zgodni maneken cijelu ve~er proveo u dru{tvu slavne ljepotice. Ameri~ki tabloidi pi{u da to nije bio njihov prvi izlazak te da je Gabrijel ve} upoznao njenu porodicu i da su njene sestre i majka lude za njim. Donedavno je Kim `ivjela sama u Njujorku, a sada se ponovo vratila u Los An|eles, gdje je i primije}ena na nedjeljnoj utakmici u dru{tvu zgodnog manekena. Kim i Gabrijel susreli su se u Njujorku nekoliko puta i me|u njima se, navodno, odmah pojavila hemija. Kada se Kim vratila pro{le sedmice u Los An|eles odlu~ili su krenuti malo intenzivnije. Iza{li su na ve~eru i oti{li pogledati utakmicu Lejkersa u kojima igra njen biv{i zet Lamar Odom.

Ameri~ka glumica i pjeva~ica Majli Sajrus (Miley Cyrus), koja je prije mjesec prekinula sa zaru~nikom Lajamom Hemsvortom (Liam Hemsworth), tokom vikenda vi|ena je s drugim momkom. Naime, Majli i kanadski glumac Avan D`ogija (Jogia) vi|eni su kako se ljube na zabavi nakon dodjele priznanja American Music Awards u Los An|elesu.

T a~nije, Majli je bila naslonjena na {ank, a on se naslonio na nju te joj ljubio vrat i grizao obraze. Avan ima 18 godina dok bi Majli danas trebala proslaviti 18. ro|endan. S Lajamom je bila u vezi skoro godinu te su najavili zaruke, me|utim, par je prekinuo nakon ~ega je Majli vi|ena nekoliko puta u javnosti s Avanom. Ovo je prvi put da su vi|eni u intimnom „klin~u“.

Susretljiva glumica

Aniston tje{i kolegicu
Glumica D`enifer Aniston (Jennifer) misli da je pravi stru~njak u lije~enju ljubavnih jada upravo zbog ~injenice da je iza nje mnogo propalih veza u kojima je ba{ ona bila ostavljena. Sada svoje trikove poku{ava primijeniti na prijateljicu Kurtni Koks (Courteney Cox) koja nikako da se oporavi od raspada braka s Dejvidom Arketom (David Arquette). Tako je iskusna Aniston prijateljici Kurtni preporu~ila da uzme ~asove joge kod njene li~ne instruktorice, a dobila je i broj kuhara koji je u~ino ~uda jelima bez {e}era i s puno bijelog luka i ~ilija. No, iako je poslu{ala savjete najbolje prijateljice, tvrdoglava Kurtni vi|ena je kako opet nosi vjen~ani prsten i vjerovatno se nada da bi mogla obnoviti vezu s Arketom.

Snima se rimejk

Glumac podigao tu`bu protiv porno-dive

Po~etak divnog prijateljstva
Vajnhaus: Vra}a se nastupima

[in uzvra}a udarac
Nakon {to su u javnost procurile fotografije ludovanja razuzdanog ^arlija [ina (Charlie Sheen) i porno-dive Kapri Anderson (Capri), uprkos kojima niGelar: Glumila Bafi u seriji

ko zapravo ne zna {ta se dogodilo te ve~eri, oko ^arlija i njegovog neodgovornog pona{anja jo{ jednom se digla medijska pra{ina. Kapri je prona|ena u hote-

Povratak

Bafi
Poslije 18 godina, film „Bafi, ubica vampira“ vra}a se na veliko platno. Studio „Warner Bros“ saop}io je da na rimejku ne}e raditi D`os Vidon (Joss Whedon), koji je napisao scenarij za film iz 1992. i bio tvorac serije koja je prikazivana od 1997. do 2003. godine. Scenarij za novo ostvarenje napisat }e junakinja filma „Uvijek reci da“ Vit Anderson (Whit). Bafi (Buffy) je u filmu igrala Kristi Svonson (Christie Swanson), a u seriji Sara Mi{el Gelar (Sarah Michelle Gellar).

[in: Tvrdi da je pokraden

lskoj sobi vezana za radijator u donjem rublju. Nakon toga ^arli joj je platio za {utnju kako medijima ne bi ispri~ala ono {to se zaista doga|alo. Emotivni dio pri~e Kapri je ipak „prodala“ nedavno u emisiji „Dobro jutro, Amerika“ rekav{i kako je bila veoma upla{ena i izvan sebe te ve~ere te da ju je ^arli dr`ao u sobi protiv njene volje, vrije|ao i nasrtao na nju. Isti dan kada je intervju objavljen, glumac je podigao tu`bu protiv Kapri zbog ucjene i kra|e. Izjavio je da mu je htjela uzeti „makar milion dolara“ jer joj nije bilo dosta ono {to joj je dao pro{li put. Njegov advokat u tu`bi je osim iznude naveo da je ukrala i skupocjeni sat koji je ^arli nosio. U tu`bi dodaje kako je Kapri samo oportunistica te svoje tvrdnje potkrepljuje da je tu ve~er policiji rekla kako je [in bio pravi gospodin i da nije radila ni{ta protiv svoje volje, a sada pred kamerama govori ne{to sasvim drugo.

Ejmi se dru`i s majmunom
Kontroverzna pjeva~ica Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse) po~ela je razgovarati sa `ivotinjama. Tokom svog boravka na Barbadosu Ejmi se sprijateljila s jednim majmunom. Pjeva~ica se pro{le sedmice dru`ila s primatom kojeg je srela u blizini svoje privatne vile na karipskom otoku, pi{e „Sun“. - Ejmi se sprijateljila s majmunom. On je do{ao do nje i ona ga hrani i sada je stalno s njom - kazao je izvor blizak pjeva~ici i dodao: - Rekla je svojim prijateljima koliko ga voli i da ga `eli ponijeti sa sobom ku}i. Tokom posljednjeg boravka na Karibima, soul diva bila je potpuno opsjednuta konjima. Me|utim, prije toga mnogo vi{e je voljela da pije, tako da je sada ipak mnogo bolje {to se posvetila `ivotinjama. Prvi put nakon tri godine Ejmi }e po~eti nastupati. Prvo }e pjevati u Rusiji, a potom }e biti na mini turneji u Brazilu. Nakon odmora na Barbadosu, pjeva~ica bi uskoro trebala do}i u Veliku Britaniju osim ako ne produ`i boravak zbog svog novog prijatelja.

26

Sirjeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU [UMARSKI FAKULTET U SARAJEVU Na osnovu ~lana 23. Pravilnika o radu radnika [umarskog fakulteta u Sarajevu, Upravni odbor [umarskog fakulteta u Sarajevu na svojoj sjednici odr`anoj 03. 11. 2010. godine, donio je odluku o raspisivanju

Prijavljeni kandidati du`ni su dostaviti sljede}e dokumente: 1. Diplomu o VSS (ovjerenu kopiju), 2. Dokaz o radnom iskustvu, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 3 mjeseca), 5. Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca) i 6. Ljekarsko uvjerenje Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: [UMARSKI FAKULTET U SARAJEVU, Zagreba~ka br. 20 sa naznakom „za oglas“ u roku od 15 dana. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA

OGLASA
Za prijem radnika i to: Upravnik nastavnih objekata.....1 izvr{ilac USLOVI: VSS, dipl. ing. {umarstva ili dipl. ing. hortikulture, jedna godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme od jedne godine.

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

27
Kulinarski kutak

Ta~no Neta~no
dio 1.Enkomienda je biovlasti?sistema {panske kolonijalne ca koja potvr|uje da zlo~in 2.Korpus delikti je osnovnaje~injeniu~injen? ratovima“ Prokopije 3.U djela „Oveli~a cara Justinijanaizi Cezareje njegove najbli`e saradnike?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Tvrdnje britanskih nau~nika

Made`i su znak zdravlja i sporijeg starenja
Prou~avanjem 1.200 `enskih blizanaca u dobi od 18 do 79 godina otkriveno je da osobe s vi{e od 100 made`a imaju manje {anse za osteoporozu
Nau~nici tvrde kako bi made`i ipak mogli biti pozitivan znak. Naime, mu{karci i `ene s vi{e od 100 made`a na tijelu imaju ja~e kosti, zbog ~ega su otporniji na osteoporozu. Uz to imaju i manje bora, pa izgledaju i do sedam godina mla|e. Ostale dobrobiti uklju~uju zategnute mi{i}e, te zdravije o~i i srce. Tim istra`iva~a s Kraljevskog londonskog univerziteta vjeruje kako njihova otkri}a mogu utrti put stvaranju kreme koja efektivno umanjuje bore, kao alternativu injekcijama botoksa ili plasti~noj hirurgiji. - Sve donedavno nije se puno pa`nje poklanjalo made`ima. Ve}ina ljudi po~ne ih gubiti nakon 40. godine, no postoje ljudi koji i u 60. izgledaju mnogo mla|e, te je velika vjerovatnost da ih imaju mnogo - obja{njava stru~njak za genetiku, prof. Tim Spektor (Spector). Made`i su zapravo rezultat brzog dijeljenja }elija koje proizvode tamni pigment u ko`i, a naj~e{}e se to doga|a u djetinjstvu. ^esto nestaju nakon srednje dobi, no kod nekih ljudi se i dalje {ire.

Kola~ s kru{kama
Potrebno je: 3 cijela jaja, 1 jogurt, 1 ~a{a {e}era, 2 ~a{e o{trog bra{na, pola ~a{e ulja, 1 pra{ak za pecivo, 1 kru{ka, tri pudinga od vanilije, dvije {lag kreme. Na~in pripreme: 1. Tijesto: tri jaja izmiksati sa {e}erom, dodati jogurt, ulje, bra{no, pra{ak za pecivo i naribanu kru{ku. Staviti u rernu i pe}i, pa pe~en biskvit ohladiti. 2. Fil: kru{ke oguliti i narezati na kri{ke, staviti ih u 1 litar vode po{e}erene sa ~etiri ka{ike {e}era i jednim vanilin {e}erom. 3. Kuhati, pa skuhane kru{ke staviti na pe~eni biskvit. 4. Tri pudinga od vanilije skuhati u vodi gdje su se kuhale kru{ke. Malo ohladiti pa preliti po kru{kama. 5. Kola~ staviti u fri`ider dok se ne ohladi. 6. Umutiti dvije {lag kreme i premazati kola~.

Enkomienda - {panski kolonijalni sistem
Enkomienda (encomienda) je bio sistem po kojem su {panske kolonijalne vlasti dodjeljivale kolonistima odre|en broj Indijanaca na nekom podru~ju. Enkomiendero je imao pravo ubirati od njih da}u u zlatu, plodovima ili radu i obavezu da ih {titi. Sistem enkomienda trebao je ubla`iti po~etni sistem prisilnog rada (repartimiento), ali se i sam pretvorio u oblik porobljavanja. Nije uklju~ivao dodjelu zemlje, nego je bio namijenjen razvitku rudarstva u kolonijama. Me|utim, desetkovanje indijanskog stanovni{tva surovo{}u toga sistema i prijelaz s rudarstva na poljoprivredu doveli su do njegove postepene zamjene sistemom velikih zemlji{nih posjeda pa je enkomiendo ukinut krajem 18. stolje}a.
2. TA^NO

Osobe s puno made`a imaju zdravije o~i i srce

Nau~nici su prou~avali 1.200 `enskih blizanaca u dobi od 18 do 79 godina, te otkrili kako oni s vi{e od 100 made`a imaju mnogo manje {anse da razviju osteoporozu.

Iako imaju ve}e {anse za pre`ivljavanje

Uplata doprinosa
Nedostaje mi 18 mjeseci upla}enog doprinosa da bih ostvario opravo na penziju. U filijali za penzijsko-invalidsko osiguranje posavjetovan sam da zatra`im uplatu od firme kod koje sam radio prije 20 godina, ali mi tada doprinos nije upla}en. Ta firma vi{e ne postoji, pa me interesira ko mo`e te obaveze izvr{iti jer mi je stalo da idem u penziju na koju sam fakti~ki stekao pravo, ali zbog ovog perioda za koji nisu pla}eni doprinosi za sada ne mogu, pita D. S. iz Sarajeva. Prema Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukoliko u trenutku utvr|enja zaostale obaveze ne postoji pravo lice koje je bilo obveznik obra~una i uplate doprinosa u trenutku nastanka obaveze uplate doprinosa, utvr|enu zaostalu obavezu izvr{it }e pravni sljednik ili osniva~ obveznika obra~una i uplate doprinosa, odnosno pravnog sljednika, ili vlasnik obveznika, odnosno pravnog sljednika. Ukoliko ne postoje pobrojana lica, utvr|ene zaostale obaveze mo`e izmiriti i sam osiguranik. Dakle, u konkretnom slu~aju i vi mo`ete izvr{iti uplatu doprinosa kako biste ostvarili pravo na penziju.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Mladi te`e podnose posljedice obolijevanja od karcinoma
Iako imaju ve}e izglede za pre`ivljavanje, mlade odrasle osobe oboljele od raka te`e podnose bolove te emocionalne i finansijske posljedice obolijevanja od raka. Ameri~ki nau~nici sa Univerziteta u Mi~igenu dodaju kako su kod mla|ih pacijenata dvostruko ~e{}e zabilje`eni slu~ajevi veoma jakih bolova te ve}i izgledi za pote{ko}e s kognitivnim sposobnostima u {est mjeseci nakon dijagnoze. Uz to, pacijenti mla|i od 40 godina su dvostruko ~e{}e (u 75 posto slu~ajeva) imali finansijskih problema zbog posljedica lije~enja. Kako je objavio ~asopis „Pain Medicine“, mla|i pacijenti su u osam posto slu~ajeva izjavljivali kako im bolovi negativno utje~u na raspolo`enje, u usporedbi s ne{to vi{e od ~etiri posto starijih pacijenata.

[ta je korpus delikti
Korpus delikti (corpus delicti) je osnovna ~injenica koja potvr|uje da je zlo~in u~injen (tijelo, bi}e zlo~ina), naprimjer postojanje tijela ubijenog ili predmet kra|e, koju je trebalo utvrditi u op}oj istrazi da bi se mogla otvoriti posebna istraga protiv odre|ene osobe. U 19. stolje}u to je ~injenica koja upozorava na postojanje nekog kaznenog djela. Tako|er i predmet kojim je po~injeno kazneno djelo ili predmet (tijelo) na kojem je to djelo u~injeno.
3. NETA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Pacijenti se te`e suo~avaju s emocionalnim posljedicama

Prokopijeva tajna hronika skandala
U zavr{nom dijelu svog djela „O ratovima“ Prokopije (Procopius) iz Cezareje, koji je ro|en krajem petog ili po~etkom {estog stolje}a, pi{e o onome {to ranije nije smio kazati. Zavr{avaju}i djelo, sastavio je i tajnu dopunu poznatu pod imenom „Tajna historija“ (naslov se obi~no citira na latinskom: Historia arcana). U uvodu dopune Prokopije ka`e da }e pripovijedati ono {to nije smio da ka`e u djelu „O ratovima“. Dok je u prethodnom djelu carevu politiku kritizirao naj~e{}e uvijeno, dotle ovdje ne{tedimice iznosi sve {to je, prema njegovom mi{ljenju, bilo nerazumno, nemoralno i po dr`avu {tetno u postupcima vladaju}ih ljudi. To je prava hronika skandala, bogat i dramati~an dokument o nali~ju Justinijanove veli~ine, kao i o moralnom liku njegovih najbli`ih saradnika.

MLADUN^AD MAGARCA (zbir. imen.) IME KARATISTKINJE NA SLICI NEBESKO PLAVETNILO ^AROBNJAK, MAG, VRA^ STARORIMSKI POZDRAV

BIBLIJSKI LIK

HEMIJSKI ELEMENT

GLUMICA FIRSTENBERG

METAR

PRVAK, [AMPION DIO TIJELA U KONJA OKIVANJE DRAGULJA U PRSTEN

KUGLA, LOPTA (gr~.)

ATIFA ODMILJA

KOJE PISKUTA

KRETATI SE

PREZIME KARATIST. NA SLICI GLUMAC O NIL ^AJNO PECIVO (mn.) STARICA, BAKA ESKIMSKA BLUZA, ENOREK DADILJA (njem.) NAJAVLJIVANJE RADIJ A.\. ITRIJ PISAC ANDRI] ITALIJA DONJI DIO CIPELE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ORMA, SKAKA^, KALUP, ULARI, RTI, ORMAR, S, U, JAMA^NOST, GRENADA, TIO, LUKA MODRI], OTOMAN, INAT 2354

REOMIR

@ENSKO IME

STARIJA AMERI^KA GLUMICA

28 Srijeda, 24. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Va{ sedmi~ni jelovnik

Preporuke

6 namirnica koje ~uvaju zdravlje
S visokim sadr`ajem mononezasi}enih masnih kiselina, maslinovo ulje smanjuje rizik od sr~anih bolesti i sni`ava nivo holesterola

Vi{e mahunarki, manje mesa

P

redstavljamo vam {est namirnica koje se smatraju vrlo u~inkovitim ~uvarima zdravlja, a trebale bi se obavezno na}i na sedmi~nom jelovniku. Riba - Nekoliko zalogaja ribe sadr`i gotovo pola dnevno potrebne koli~ine proteina. Vitamin B pogoduje `ivcima, a jod je dobar za {titnja~u. Mnoge vrste, poput sku{e, lososa... sadr`e nezasi}ene masne kiseline koje {tite srce. Jedite ribu dva puta sedmi~no. Brokula - Sadr`i betakaroten, vitamin C i vlakna, a svi su borci protiv raka. Kao i drugo zeleno lisnato povr}e, brokula sadr`i velike koli~ine kalcija. Korisno ih je jesti {to ~e{}e. Bijeli luk - ^udesna namirnica broj jedan. Poma`e u sni`avanju nivoa hole-

sterola u krvi i krvnog pritiska, bori se protiv infekcija i ubla`ava prehlade. Paradajz, svje` ili konzerviran - Niskokalori~na hrana koja sadr`i likopen i karo-

ten, tvari za koje se smatra da {tite protiv raka. Paradajz je dobar izvor kalija, va`nog za zdrave `ivce i srce, te vitamina C i E, korisnih za ko`u. Maslinovo ulje - S visokim sadr`ajem mononezasi}enih

masnih kiselina, smanjuje rizik od sr~anih bolesti i sni`ava nivo holesterola. Tjestenina - Niskokalori~na hrana koja daje mnogo energije osiguravaju}i proteine za rast i B vitamine koji pogoduju nervnom sistemu. Integralne vrste sadr`e vi{e hranljivih tvari od rafiniranih varijanti.

Meso utje~e na nivo holesterola

Prehrana koju voli srce treba biti bogata vo}em, povr}em, `itaricama (integralnim proizvodima). Mahunarke su tako|er preporu~ljive jer sadr`e malo masti, a masne, morske ribe koje sadr`e omega-3 masne kiseline smanjuju rizik za nastanak sr~anih oboljenja.

Masti `ivotinjskog porijekla pove}avaju nivo holesterola u krvi, a tako doprinose i razvoju sr~anih oboljenja. Istra`ivanja su pokazala da su transmasti (oblik koji nastaje na visokoj temperaturi) jo{ {tetnije od zasi}enih, jer podi`u nivo LDL holesterola.

Flash

Bijeli luk je ~udesna namirnica

Manji rizik od lomova

Povr}e za ~vrstije kosti
Osobe starije dobi koje konzumiraju vi{e povr}a imaju manji rizik za frakture kostiju, objavio je „American Journal of Clinical Nutrition“. Brojne ranije studije ve} su pokazale da osobe koje unose ve}e koli~ine kalcija i vitamina D zadr`avaju ve}u ko{tanu masu te im prijete manji izgledi za lomove u starijoj `ivotnoj dobi. Novo istra`ivanje provedeno na Univerzitetu Mekgil u Montrealu pratilo je prehranu 3.539 ispitanica i 1.649 ispitanika starijih od 50 godina. Nakon sedam godina prikupljanja podataka nau~nici su izra~unali kako na svakih 40 posto pove}anja unosa povr}a dolazi do smanjenja rizika od loma kostiju za 14 posto. Istra`iva~i napominju kako su u obzir uzeli faktore poput tjelesne mase, pu{enja, gusto}e kostiju te unosa kalcija i vitamina D.

U nizu nau~nih studija o kukuruzu se govori kao o namirnici koja spre~ava pojavu raka i suzbija djelovanje virusa u organizmu. Za tu za{titni~ku ulogu zaslu`an je inhibitor proteaze. Poznato je da tumorske }elije trebaju proteaze, odnosno enzime koji poma`u cijepanje specifi~nih proteina da bi se mogle dijeliti i napadati udaljena mjesta u organizmu. Kivi je zaista prava riznica vitamina C, a samo jedan plod sadr`i 120 posto preporu~ene dnevne koli~ine tog va`nog vitamina. Energetska vrijednost kivija je niska te se smatra idealnom dijetnom namirnicom. Sadr`i visoki udio prehrambenih vlakana i va`nog elektrolita kalija.

Flash

U tre}em dobu treba vi{e povr}a

30

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dr
Neki tipovi HPV-a izazivaju upale

ORDINACIJA

Sa sigurno{}u se zna da nije ni infektivno oboljenje, niti je alergijske prirode, a sumnja se da bi mu uzro~nik mogao biti neki jo{ nepoznat virus. Upori{te za ovu sumnju predstavlja ~injenica da 60 posto oboljelih ima i hepatitis C Pi{e: Prof. dr. Naima Arslanagi}

[ta je lihen planus

@ensko zdravlje

Osam tipova HPV-a krivo za 90 posto raka maternice
Osam tipova humanog papiloma virusa odgovorno je za 90 slu~ajeva raka grli}a maternice, pokazala je dosad najopse`nija studija genotipa HPV-a koju je objavio ~asopis „Lancet Oncology“. Me|u tih osam tipova HPV-a, tri su naj~e{}a (16, 18 i 45), a tipovi 16 i 18 ve} su pokriveni s dvije vakcine protiv HPV-a koje su trenutno dostupne na tr`i{tu (gardasil i cervarix). HPV se prenosi spolnim putem i vrlo je ra{iren i zarazan. Prema procjenama, ~ak 70 posto spolno aktivnih osoba u `ivotu je do{lo u dodir s tim virusom i to naj~e{}e u adolescentnoj dobi. HPV u ve}ini slu~ajeva nestaje prirodnim putem. Ali, kod tri do 10 posto slu~ajeva, infekcija HPV-om opstaje i kod `ene mo`e izazvati lezije grli}a maternice koje se mogu razviti u rak. Prema procjenama, broj umrlih od raka grli}a maternice 2010. pribli`io se brojki od 328.000, a 80 posto svih slu~ajeva pojavljuje se u zemljama u razvoju. Identificirano je vi{e od 118 tipova HPV-a. ^etrdesetak ih je odgovorno za upale `enskih spolnih organa, a 12 mo`e izazvati rak.

Crveni ravni li{aj koji se te{ko lije~i
Kako se ne zna ta~an razlog nastanka, tako se ne zna ni ta~na terapija koja mo`e dovesti do izlje~enja

R

ije~ li{aj kod nas je naj~e{}e oznaka nekog infektivnog oboljenja ko`e, naro~ito gljivi~nih bolesti koje se prenose s oboljelih `ivotinja i vrlo su infektivna. Lihen planus je, me|utim, svoj naziv dobio jo{ u staroj Gr~koj, a odr`ao se u medicinskoj terminologije sve do danas, iako nije infektivno oboljenje. Ta~an

uzrok njegovog nastanka nije obja{njen ni do dana dana{njega.

Izra`ene promjene
Sa sigurno{}u se zna da nije ni infektivno oboljenje, niti je alergijske prirode, a sumnja se da bi mu uzro~nik mogao biti neki jo{ nepoznat virus. Upori{te za ovu sumnju predstavlja ~injenica da 60 posto oboljelih ima i hepatitis C. Zato se i smatra da je lihen planus ekstrahepati~na, ko`na manifestacija hepatitisa C kod osoba koje boluju od te vrste hepatitisa. No i emocionalni stres bi mogao biti pod sumnjom da provocira lihen planus. Promjene na ko`i vrlo su upe~atljive i izra`ene. Zahva}ena je sva ko`a, a promjene su naj~e{}e na doru~ju, s unutra{nje strane potkoljenice, naro~ito oko sko~nog zgloba i ko`a u predjelu pojasa. U po~etku su promjene veli~ine zrna prosa, vremenom se uve}avaju do veli~ine zrna ri`e. U toj fazi su

Lihen planus na le|ima

plavi~astocrvene boje i zaravnjene, sjajne povr{ine. Gusto su na~i~kane jedna do druge i jako svrbe, me|usobno se ~esto spajaju pa dosti`u veli~inu nov~i}a. Promjene se javljaju i na sluznicama usne {upljine i oko spolovila. Sluznica je zacrvenjena s karakteristi~nim bjeli~astim, mre`astim crte`om. Na zubnom mesu mogu nastati erozije i vrlo bolne ranice. Promjene na sluznici

usne {upljine bole naro~ito nakon uzimanja ~vrste hrane, a posebno su izra`ene nakon uzimanja ljute hrane i napitaka. Promjene u sklopu lihena na zubnom mesu ~esto i krvare. Sli~ne su promjene i na sluznici spolovila. Mnogo su izra`enije kod `ena u odnosu na mu{karce. Promjene su crvene, peckaju, spontano bole i ometaju normalan seksualni `ivot.

Dugotrajno lije~enje
Kako se ne zna ta~an razlog nastanka, tako se ne zna ni ta~na terapija koja mo`e dovesti do izlje~enja. Zato terapija ima za cilj umanjiti svrbe` i dovesti do privremenog povla~enja promjena na ko`i. Pa i kad se promjene povuku na ko`i dugo ostaju sme}kaste mrlje. Lije~enje ove bolesti je, dakle, kao uostalom i najve}eg broja oboljenja u dermatologiji, sporo i dugotrajno. Bolest ima osobinu da recidivira, odnosno da se ponovo vra}a. Epizode ponovnog javljanja pokazuju se nakon nekoliko mjeseci, kod nekih osoba ~ak i nakon nekoliko godina. Mada nema adekvatnog lije~enja, simptomatskom terapijom lihen planus mo`e se dr`ati pod kontrolom uz neophodno strpljenje i me|usobno razumijevanje i povjerenje oboljele osobe i dermatologa.

Najte`i za lije~enje
Posebno se te{ko zalje~uje lihen planus lokaliziran na zubnom mesu. Zbog ote`anog lije~enja i dugotrajnosti lihen planus zubnog mesa, vremenom mo`e prije}i u rak sluznice usne {upljine. Oboljeli zato moraju paziti {ta jedu. Moraju izbjegavati pikantna jela, citrusno vo}e, kofein, hrskavu i ~vrstu hranu.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

31

Dr
P
rostata je mu{ka spolna `lijezda koja se nalazi izme|u mokra}nog mjehura i rektuma, a okru`uje mokra}nu cijev koja provodi mokra}u iz mjehura kroz penis. Pri ro|enju veli~ine je otprilike kao zrno graha. Raste lagano do puberteta, kada se naglo pove}a, posti`u}i svoju normalnu veli~inu i oblik. Normalna prostata

ORDINACIJA

Akutni bakterijski prostatitis odlikuje se povi{enom temperaturom, groznicom, u~estalim mokrenjem, nagonom na mokrenje, perinealnim bolovima, kri`oboljom, razli~itim stupnjem opstrukcijskog mokrenja, `arenjem pri mokrenju, nokturijom (no}no mokrenje), katkada makrohematurijom te ~esto bolovima u mi{i}ima i zglobovima

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}
Razvoj kardiovaskularnih bolesti

Mu{ko zdravlje: Bolesti prostate

Mala `lijezda i velika muka
Akutna upala mokra}nog mjehura naj~e{}e je pratilac akutnog prostatitisa pa se bakterije ~esto mogu identificirati u urinokulturi
upala - prostatitis. On mo`e biti uzrokovan bakterijama, ali mnogo je ~e{}i onaj nepoznatog uzroka. U ovom tekstu bit }e rije~i samo o akutnom bakterijskom prostatitisu. Akutni bakterijski prostatitis odlikuje se povi{enom temperaturom, groznicom, u~estalim mokrenjem, nagonom na mokrenje, perinealnim bolovima, krstoboljom, razli~itim

Ameri~ka studija

PTSP pove}ava rizik za preuranjenu smrt
Ratni veterani pogo|eni posttraumatskim stresnim poreme}ajem (PTSP) imaju 2,4 puta ve}i rizik za smrt od bilo kojeg uzroka u odnosu na veterane bez PTSP-a. Uz to, istra`ivanje ameri~kih nau~nika pokazalo je kako je PTSP nezavisan faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, posebno ubrzane ateroskleroze. U studiji su kori{teni podaci za 286.194 ratna veterana prosje~ne dobi 63 godine, od kojih su 85,1 posto bili mu{karci. Nau~nici dodaju da je pove}anje rizika za smrt i kardiovaskularne bolesti kod ispitanika sa PTSPom bilo prisutno bez obzira na faktore poput dobi ili spola. Ukupno je PTSP bio dijagnosticiran kod 10,6 posto u~esnika istra`ivanja.

Op}e mjere
Lije~enje uklju~uje op}e mjere, mirovanje, analgetike, hidraciju te omek{iva~e stolice. Obi~no je u~inkovito zapo~eti lije~enje fluorokinilonom dva puta dnevno, koje se mo`e nastaviti do primitka rezultata kultura i antibiograma. Kultura prostati~nog sekreta obi~no pokazuje veliki broj patogenih bakterija (naj~e{}e crijevnih, gram-negativnih). re), a zatim se nastavlja peroralno lije~enje. U slu~aju retencije urina (zastoj mokrenja) preporu~uje se suprapubi~na drena`a cistostomijom, radije nego uretralnim kateterom (koji mo`e dovesti do bakterijemije). Rijetko se razvija apsces prostate koji treba hirur{ki lije~iti.

Brazilski orah ja~a mi{i}e
Samo {est plodova brazilskog oraha sadr`i istu koli~inu bjelan~evina kao {nicla od 200 grama, a proteini su nam neophodni za izgradnju mi{i}nih i nervnih }elija. [ta se jo{ nalazi u brazilskom orahu? Velika koli~ina selena, koja {titi od slobodnih radikala, vezuje otrovne materije i pobolj{ava kvalitet spermatozoida.

Ultrazvu~ni pregled prostate

odraslog mu{karca te`i oko 20 grama, a promjera je tri i po centimetra. Tu veli~inu zadr`ava do sredine ~etrdesetih godina `ivota, kada se ponovno po~ne pove}avati zbog umno`avanja stanica, koje se naziva adenom, benigna hiperplazija ili dobro}udno pove}anje prostate.

Bakterijska upala
Me|u bolestima koje napadaju ovu `lijezdu naj~e{}e spada njena

stupnjem opstrukcijskog mokrenja, `arenjem pri mokrenju, nokturijom (no}no mokrenje), katkada makrohematurijom te ~esto bolovima u mi{i}ima i zglobovima. Prostata je bolno osjetljiva, djelimi~no ili difuzno ote~ena i zadebljana, a pri rektalnom pregledu (DRE) obi~no topla. Laboratorijski nalazi koji potvr|uju bolest su piurija (prisustvo dosta leukocita u urinu), pozitivna urinokultura, katkada i hemokultura.

Me|utim, zbog opasnosti od bakterijemije (prodor bakterija u krvotok), akutno upaljena prostata ne smije se masirati sve dok se ne postigne primjeren nivo antibiotika u krvi.

Sumnja na sepsu
Akutni cistitis (akutna upala mokra}nog mjehura) naj~e{}e je pratilac akutnog prostatitisa pa se patogene bakterije ~esto mogu identificirati u urinokulturi. Ako je klini~ki odgovor zadovoljavaju}i, lije~enje se nastavlja tokom 30 dana radi spre~avanja nastanka hroni~nog bakterijskog prostatitisa. Ukoliko se sumnja na sepsu, treba davati antibiotik {irokog spektra intravenski i to onaj koji pokriva grampozitivne i gram-negativne bakterije dok se ne sazna bakterijska osjetljivost. Ukoliko je klini~ki odgovor adekvatan, bolesnik nastavlja intravensku terapiju jo{ 24 do 48 sati po nestanku febrilnosti (visoke temperatu-

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Prim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} urolog-ultrasoni~ar i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic Tel: 036/734-050 Fax: 036/734-052 E-mail: pzu-ko@bih.net.ba

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Mogu}nost da se pacijentima uklone razli~ite bore i linije s lica u periodu od pola godine u gotovo bezbolnoj terapijskoj seansi koja traje svega nekoliko minuta, te da se smanji sekrecija znojnih `lijezda koja mo`e biti vrlo bitan estetski faktor, otvara potpuno nove terapijske horizonte

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

33
Po smanjenju bolova, zatezanja, trnjenja i ostalih tegoba, treba odr`avati dobru funkciju cijele ki~me. Hroni~ni torakalni sindrom (ali i lumbalni ili cervikalni) mogu se smiriti, ali rijetko potpuno izlije~iti na na~in da se pacijent mo`e vratiti nepromijenjenom na~inu `ivota

Jeste i li znal

Dr
Jeste i li znal

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Botoks - revolucionarna metoda uklanjanja bora

Dr
B
olovi, zatezanje, probadanje, osje}aj napetosti, bolnost na dodir, pa ~ak i trnjenje u grudnom dijelu ki~me s mogu}im {irenjem bolova u grudni ko{ zovemo torakalnim sindromom. Za razliku od vratnog i slabinskog dijela ki~me, ~ije su kretnje ve}e i mogu}e u svim smjerovima, grudni dio karakterizira slaba pokretljivost i to ograni~ena u smjeru naprijed-nazad.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Torakalni sindrom i fizikalna terapija

Slatki{i i energija
Slatki{i podi`u nivo energije na vrlo kratak rok, a nakon toga se osje}ate jo{ lo{ije. Kako biste vratili energiju i dobro raspolo`enje, jedite {to vi{e vo}a i povr}a, a nemojte {krtariti ni na ugljikohidratima. Ishrana koja obiluje ugljikohidratima, vo}em i povr}em podi`e nivo serotonina u tijelu. To je garant za dobro raspolo`enje i pregr{t energije, a proljetni umor tada postaje stvar pro{losti.

Korisno vje`banje
Britanski stru~njaci analizirali su 40 studija o u~incima vje`banja na tijelo objavljenih izme|u 2006. i 2010. godine. Iako su se ve}inom koncentrirali na mu{karce i njihovo zdravlje, isti~u da se rezultati mogu primijeniti na oba spola i sve dobne grupe. Vje`banje mo`e smanjiti rizik od odre|enih vrsta raka, senilnosti, seksualnih problema poput erektilne disfunkcije, dijabetesa tipa 2, bolesti srca, depresije, visokog pritiska, problema sa `u~i i mnoge druge bolesti. Osim prestanka pu{enja, najbolje {to mo`ete u~initi za svoje zdravlje jeste redovno vje`bati.

Lice bez bora, pazuho bez znoja
Jasno je da postoje strogo odre|ena pravila gdje se botoks smije aplicirati, gdje s velikim oprezom, a gdje nikada

Dugotrajno sjedenje mora pratiti i fizi~ka aktivnost
Eventualno ustanovljene degenerativne promjene ne moraju uvijek biti i glavni uzrok bolova
informacije va`ne su pri kona~noj odluci o na~inu i smjeru lije~enja, jer jedino tako ono mo`e biti svrsishodno i uspje{no. Po zavr{enoj dijagnostici, a u zavisnosti od kona~ne slike individualnog problema, zapo~inje se program fizikalne terapije (elektroterapija, manuelna masa`a, vje`be).

S

Tri {olje kafe

obzirom na nedoumice i oprez pri odluci klijenata i pacijenata za tretman botoksom, kao i na veliki broj pitanja u vezi s tim, po`eljno je ponoviti i razjasniti efekte i indikacije za ovaj tretman. Jasno je da postoje strogo odre|ena pravila gdje se botoks smije aplicirati, gdje s velikim oprezom, a gdje nikada. Zato je i nemogu}e zamisliti da botoks na licu mo`e aplicirati osoba koja ne poznaje dobro muskulaturu lica i efekte koji nastaju njegovim kori{tenjem.

kacije, puni rezultat se javlja nakon sedam dana i traje 3-6 mjeseci. Sama intervencija je bezbolna, ~itav proces aplikacije traje svega desetak minuta. Efekti su brzi, klijenti su fascinirani svojim ~elom bez bora, „izbrisanim“ borama oko o~iju, kao i vedrijim pogledom bez ru`nih vertikalnih usjeklina izme|u o~iju, kao i slobodnim no{enjem majica i ko{ulja bez straha da }e se pojaviti znojne mrlje.

Manjak vode stvara kamenac

Program terapije
Po smanjenju bolova, zatezanja, trnjenja i ostalih tegoba, treba odr`avati dobru funkciju cijele ki~me. Hroni~ni torakalni sindrom (ali i lumbalni ili cervikalni) mogu se smiriti, ali rijetko potpuno izlije~iti na na~in da se pacijent mo`e vratiti nepromijenjenom na~inu `ivota. Dugo sjedenje, stajanje i manjak fizi~ke aktivnosti najvi{e doprinosi nastanku torakalnog sindroma. U tom smislu, uspostava redovnog i pravilnog programa fizikalne terapije i fizi~ke aktivnosti, kao protute`e dnevnoj neaktivnosti, osnovna je poluga u prevenciji, kao i u trajnoj sanaciji ve}ine hroni~nih stanja na ki~mi, u ovom slu~aju torakalnog sindroma.

Bez antibiotika
[ta sve mo`e „srediti“ botoks? Horizontalne linije na ~elu, kao i uspravne brazde izme|u obrva, bore na vanjskim uglovima o~iju, nje`ne bore na korijenu nosa, diskretne bore na bradi, horizontalne i vertikalne bore na vratu te poja~ano znojenje u predjelu pazuha i dlanova. Sigurno da se i ostale procedure kao {to su hirur{ki face lift, laserski tretmani i implantati mogu kombinirati s botoks tehnikom. No, postoje i kontraindikacije, a to su: alergija na komponente preparata (npr. albumin), neurolo{ke bolesti (Myasthenia gravis), te trudno}a i dojenje. Potencijalne pacijente treba upozoriti i da je zabranjena upotreba antibiotika neposredno prije i poslije tretmana. Ako postoje infekcije ko`e, o~nih kapaka, tretman je potrebno odgoditi do sanacije promjena. Sedam dana prije tretmana zabranjena je primjena acetilsalicilne kiseline („aspirin“, „bospirin“, „acisal“, „acetisal“ i sl.).

Vi{e uzroka
Kompleksne i umre`ene mi{i}no-zglobne strukture tijela zavise od upori{ta koje im pru`a grudna ki~ma, zajedno s rebrima. Tako mnogi mi{i}i koji su odgovorni za kretnje vrata i slabinske ki~me nalaze svoje polazi{te ili hvati{te na grudnoj ki~mi. Lopatice, koje su va`ne za pokretljivost ramena i ruke, klize po rebrima dok podi`emo ruku visoko iznad glave. Isto tako, odr`avanje sjede}eg ili stoje}eg polo`aja uvjetovano je i stanjima mi{i}a srednjeg dijela le|a. Kada se ka`e da se radi o torakalnom sindromu, tada je obi~no rije~ o vi{e uzroka, a ne samo o jednom, {to zahtijeva pose-

Zadovoljavaju}i efekt
Ako se pravilno odaberu ta~ke za tretman, ako se da odre|ena doza te ako se dobro procijene kontraindikacije, metoda daje izvanredne, katkada i fasciniraju}e rezultate, naravno privremenog karaktera. Mogu}nost da se pacijentima uklone razli~ite bore i linije s lica u periodu od pola godine u gotovo bezbolnoj terapijskoj seansi koja traje svega nekoliko minuta, te da se smanji sekrecija znojnih `lijezda ko-

Tretman brisanja bora

ja mo`e biti vrlo bitan estetski faktor, otvara potpuno nove terapijske horizonte. Kako se izvodi tretman brisanja bora? Rastvor toksina se vrlo tankom iglicom injicira u mi{i} ili pod ko`u. Poslije tretmana pacijent treba ostati u uspra-

Mogu}e nuspojave
Italijanski nau~nici ustanovili su da je unos kafe povezan sa 36 posto manjim rizikom od karcinoma usne duplje i `drijela. Autori studije zaklju~ili su da povoljan zdravstveni u~inak ostvaruje unos tri {oljice dnevno. Kafa sadr`i mnoga jedinjenja s antioksidativnim i antimutagenim djelovanjem poput hlorogenske kiseline, kafestola i kaveola za koje se pokazalo da smanjuju sposobnost karcinogenih jedinjenja da uzrokuju genetske mutacije koje doprinose razvoju tumora. Popratne pojave su vrlo rijetke. Naj~e{}a nuspojava je otok i crvenilo na mjestu aplikacije toksina. Pojavljuje se u 3-10 posto slu~ajeva i i{~ezava za nekoliko dana. U 1-3 posto slu~ajeva mo`e se pojaviti prolazni osje}aj te`ine u gornjem kapku „haevy lid“ (prolazna ptoza) te glavobolja kod manje od jedan posto pacijenata. Sve nuspojave su prolazne. U tretiranju prekomjerne sekrecije znoja u predjelu pazuha nuspojava gotovo da i nema (ako se izuzme kratkotrajni otok i crvenilo).

Prof. dr. Edin Suljagi}
Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44 Dermatolo{ki pregledi njanje plavih i crvenih Alergolo{ka testiranja kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja spolnih bradavica, virusnih bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrbradavica, benignih izraslina na go|enja ko`i, RESTYLANE tehnika Hemijski piling Lasersko pove}anja usana skidanje tetoaza Lasersko uklanjanje dla~ica - laFrakcijski laser za uklanjanje serska epilacija Lasersko uklao`iljaka od akni.

vnom polo`aju bar ~etiri sata (ne preporu~uje se le`anje). Mjesto aplikacije ne smije se masirati. Poslije tretmana se preporu~uje „vje`banje“ muskulature lica, {to doprinosi boljem raspore|ivanju toksina u tkivu (ako je indikacija boranje lica). Jedna ili dvije sesije su potrebne da se postigne zadovoljavaju}i efekt. Ubrizgavanjem malih doza botulinsnog toksina u regiju ~ela, glabelarnu regiju (bore mr{tenja izme|u o~iju) dolazi do i{~ezavanja bora na navedenim regijama, a pod pazuhom do drasti~nog smanjenja lu~enja znoja. Prvi efekti tretmana nastaju tri dana nakon apli-

Bolan vrat je ~esto posljedica predugog sjedenja

ban pristup, kako u dijagnostici ovih stanja, tako i u njihovom lije~enju. Kod upornih bolova u srednjem dijelu le|a, koji traju du`e vremena, va`no je uraditi dijagnostiku, a prije svega RTG snimak. Snimci bi trebali pokazati postoji li degenerativni proces na kostima i hrskavici, te u kojoj je fazi. Eventualno ustanovljene degenerativne promje-

ne ne moraju uvijek biti i glavni uzrok bolova. Fizikalni pregled mo`e pokazati postoji li nesrazmjer u snazi mi{i}a koji okru`uju srednji dio ki~me. Neke sistematske bolesti, a naro~ito reumatolo{ka oboljenja, mogu se pokazati kao torakalni sindromi ili se on mo`e razviti kao njihova posljedica. Sve te

Bubre`ni kamenci ~e{}i su kod mla|ih ljudi nego kod starijih i od ovog problema vi{e pate mu{karci nego `ene. Stvaraju se ako se materije iz mokra}e (uklju~uju}i i kalcij) kristaliziraju i nakupljaju u tijelu. Mali kamenci izlaze skoro neprimjetno, ali veliki izazivaju veoma jaku bol i spre~avaju prolaz mokra}e. Nastaju zbog nedovoljnog unosa te~nosti i manjka vitamina B6 i magnezija.

Problem sportista
S druge strane, preoptere}enja u trena`nom procesu aktivnih sportista mogu proizvesti sli~nu sliku kao i dugotrajno sjedenje. Modifikacija trena`nog procesa u takvim slu~ajevima neizostavan je dio lije~enja.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Mogu}nost da se pacijentima uklone razli~ite bore i linije s lica u periodu od pola godine u gotovo bezbolnoj terapijskoj seansi koja traje svega nekoliko minuta, te da se smanji sekrecija znojnih `lijezda koja mo`e biti vrlo bitan estetski faktor, otvara potpuno nove terapijske horizonte

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

33
Po smanjenju bolova, zatezanja, trnjenja i ostalih tegoba, treba odr`avati dobru funkciju cijele ki~me. Hroni~ni torakalni sindrom (ali i lumbalni ili cervikalni) mogu se smiriti, ali rijetko potpuno izlije~iti na na~in da se pacijent mo`e vratiti nepromijenjenom na~inu `ivota

Jeste i li znal

Dr
Jeste i li znal

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Botoks - revolucionarna metoda uklanjanja bora

Dr
B
olovi, zatezanje, probadanje, osje}aj napetosti, bolnost na dodir, pa ~ak i trnjenje u grudnom dijelu ki~me s mogu}im {irenjem bolova u grudni ko{ zovemo torakalnim sindromom. Za razliku od vratnog i slabinskog dijela ki~me, ~ije su kretnje ve}e i mogu}e u svim smjerovima, grudni dio karakterizira slaba pokretljivost i to ograni~ena u smjeru naprijed-nazad.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Torakalni sindrom i fizikalna terapija

Slatki{i i energija
Slatki{i podi`u nivo energije na vrlo kratak rok, a nakon toga se osje}ate jo{ lo{ije. Kako biste vratili energiju i dobro raspolo`enje, jedite {to vi{e vo}a i povr}a, a nemojte {krtariti ni na ugljikohidratima. Ishrana koja obiluje ugljikohidratima, vo}em i povr}em podi`e nivo serotonina u tijelu. To je garant za dobro raspolo`enje i pregr{t energije, a proljetni umor tada postaje stvar pro{losti.

Korisno vje`banje
Britanski stru~njaci analizirali su 40 studija o u~incima vje`banja na tijelo objavljenih izme|u 2006. i 2010. godine. Iako su se ve}inom koncentrirali na mu{karce i njihovo zdravlje, isti~u da se rezultati mogu primijeniti na oba spola i sve dobne grupe. Vje`banje mo`e smanjiti rizik od odre|enih vrsta raka, senilnosti, seksualnih problema poput erektilne disfunkcije, dijabetesa tipa 2, bolesti srca, depresije, visokog pritiska, problema sa `u~i i mnoge druge bolesti. Osim prestanka pu{enja, najbolje {to mo`ete u~initi za svoje zdravlje jeste redovno vje`bati.

Lice bez bora, pazuho bez znoja
Jasno je da postoje strogo odre|ena pravila gdje se botoks smije aplicirati, gdje s velikim oprezom, a gdje nikada

Dugotrajno sjedenje mora pratiti i fizi~ka aktivnost
Eventualno ustanovljene degenerativne promjene ne moraju uvijek biti i glavni uzrok bolova
informacije va`ne su pri kona~noj odluci o na~inu i smjeru lije~enja, jer jedino tako ono mo`e biti svrsishodno i uspje{no. Po zavr{enoj dijagnostici, a u zavisnosti od kona~ne slike individualnog problema, zapo~inje se program fizikalne terapije (elektroterapija, manuelna masa`a, vje`be).

S

Tri {olje kafe

obzirom na nedoumice i oprez pri odluci klijenata i pacijenata za tretman botoksom, kao i na veliki broj pitanja u vezi s tim, po`eljno je ponoviti i razjasniti efekte i indikacije za ovaj tretman. Jasno je da postoje strogo odre|ena pravila gdje se botoks smije aplicirati, gdje s velikim oprezom, a gdje nikada. Zato je i nemogu}e zamisliti da botoks na licu mo`e aplicirati osoba koja ne poznaje dobro muskulaturu lica i efekte koji nastaju njegovim kori{tenjem.

kacije, puni rezultat se javlja nakon sedam dana i traje 3-6 mjeseci. Sama intervencija je bezbolna, ~itav proces aplikacije traje svega desetak minuta. Efekti su brzi, klijenti su fascinirani svojim ~elom bez bora, „izbrisanim“ borama oko o~iju, kao i vedrijim pogledom bez ru`nih vertikalnih usjeklina izme|u o~iju, kao i slobodnim no{enjem majica i ko{ulja bez straha da }e se pojaviti znojne mrlje.

Manjak vode stvara kamenac

Program terapije
Po smanjenju bolova, zatezanja, trnjenja i ostalih tegoba, treba odr`avati dobru funkciju cijele ki~me. Hroni~ni torakalni sindrom (ali i lumbalni ili cervikalni) mogu se smiriti, ali rijetko potpuno izlije~iti na na~in da se pacijent mo`e vratiti nepromijenjenom na~inu `ivota. Dugo sjedenje, stajanje i manjak fizi~ke aktivnosti najvi{e doprinosi nastanku torakalnog sindroma. U tom smislu, uspostava redovnog i pravilnog programa fizikalne terapije i fizi~ke aktivnosti, kao protute`e dnevnoj neaktivnosti, osnovna je poluga u prevenciji, kao i u trajnoj sanaciji ve}ine hroni~nih stanja na ki~mi, u ovom slu~aju torakalnog sindroma.

Bez antibiotika
[ta sve mo`e „srediti“ botoks? Horizontalne linije na ~elu, kao i uspravne brazde izme|u obrva, bore na vanjskim uglovima o~iju, nje`ne bore na korijenu nosa, diskretne bore na bradi, horizontalne i vertikalne bore na vratu te poja~ano znojenje u predjelu pazuha i dlanova. Sigurno da se i ostale procedure kao {to su hirur{ki face lift, laserski tretmani i implantati mogu kombinirati s botoks tehnikom. No, postoje i kontraindikacije, a to su: alergija na komponente preparata (npr. albumin), neurolo{ke bolesti (Myasthenia gravis), te trudno}a i dojenje. Potencijalne pacijente treba upozoriti i da je zabranjena upotreba antibiotika neposredno prije i poslije tretmana. Ako postoje infekcije ko`e, o~nih kapaka, tretman je potrebno odgoditi do sanacije promjena. Sedam dana prije tretmana zabranjena je primjena acetilsalicilne kiseline („aspirin“, „bospirin“, „acisal“, „acetisal“ i sl.).

Vi{e uzroka
Kompleksne i umre`ene mi{i}no-zglobne strukture tijela zavise od upori{ta koje im pru`a grudna ki~ma, zajedno s rebrima. Tako mnogi mi{i}i koji su odgovorni za kretnje vrata i slabinske ki~me nalaze svoje polazi{te ili hvati{te na grudnoj ki~mi. Lopatice, koje su va`ne za pokretljivost ramena i ruke, klize po rebrima dok podi`emo ruku visoko iznad glave. Isto tako, odr`avanje sjede}eg ili stoje}eg polo`aja uvjetovano je i stanjima mi{i}a srednjeg dijela le|a. Kada se ka`e da se radi o torakalnom sindromu, tada je obi~no rije~ o vi{e uzroka, a ne samo o jednom, {to zahtijeva pose-

Zadovoljavaju}i efekt
Ako se pravilno odaberu ta~ke za tretman, ako se da odre|ena doza te ako se dobro procijene kontraindikacije, metoda daje izvanredne, katkada i fasciniraju}e rezultate, naravno privremenog karaktera. Mogu}nost da se pacijentima uklone razli~ite bore i linije s lica u periodu od pola godine u gotovo bezbolnoj terapijskoj seansi koja traje svega nekoliko minuta, te da se smanji sekrecija znojnih `lijezda ko-

Tretman brisanja bora

ja mo`e biti vrlo bitan estetski faktor, otvara potpuno nove terapijske horizonte. Kako se izvodi tretman brisanja bora? Rastvor toksina se vrlo tankom iglicom injicira u mi{i} ili pod ko`u. Poslije tretmana pacijent treba ostati u uspra-

Mogu}e nuspojave
Italijanski nau~nici ustanovili su da je unos kafe povezan sa 36 posto manjim rizikom od karcinoma usne duplje i `drijela. Autori studije zaklju~ili su da povoljan zdravstveni u~inak ostvaruje unos tri {oljice dnevno. Kafa sadr`i mnoga jedinjenja s antioksidativnim i antimutagenim djelovanjem poput hlorogenske kiseline, kafestola i kaveola za koje se pokazalo da smanjuju sposobnost karcinogenih jedinjenja da uzrokuju genetske mutacije koje doprinose razvoju tumora. Popratne pojave su vrlo rijetke. Naj~e{}a nuspojava je otok i crvenilo na mjestu aplikacije toksina. Pojavljuje se u 3-10 posto slu~ajeva i i{~ezava za nekoliko dana. U 1-3 posto slu~ajeva mo`e se pojaviti prolazni osje}aj te`ine u gornjem kapku „haevy lid“ (prolazna ptoza) te glavobolja kod manje od jedan posto pacijenata. Sve nuspojave su prolazne. U tretiranju prekomjerne sekrecije znoja u predjelu pazuha nuspojava gotovo da i nema (ako se izuzme kratkotrajni otok i crvenilo).

Prof. dr. Edin Suljagi}
Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44 Dermatolo{ki pregledi njanje plavih i crvenih Alergolo{ka testiranja kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja spolnih bradavica, virusnih bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrbradavica, benignih izraslina na go|enja ko`i, RESTYLANE tehnika Hemijski piling Lasersko pove}anja usana skidanje tetoaza Lasersko uklanjanje dla~ica - laFrakcijski laser za uklanjanje serska epilacija Lasersko uklao`iljaka od akni.

vnom polo`aju bar ~etiri sata (ne preporu~uje se le`anje). Mjesto aplikacije ne smije se masirati. Poslije tretmana se preporu~uje „vje`banje“ muskulature lica, {to doprinosi boljem raspore|ivanju toksina u tkivu (ako je indikacija boranje lica). Jedna ili dvije sesije su potrebne da se postigne zadovoljavaju}i efekt. Ubrizgavanjem malih doza botulinsnog toksina u regiju ~ela, glabelarnu regiju (bore mr{tenja izme|u o~iju) dolazi do i{~ezavanja bora na navedenim regijama, a pod pazuhom do drasti~nog smanjenja lu~enja znoja. Prvi efekti tretmana nastaju tri dana nakon apli-

Bolan vrat je ~esto posljedica predugog sjedenja

ban pristup, kako u dijagnostici ovih stanja, tako i u njihovom lije~enju. Kod upornih bolova u srednjem dijelu le|a, koji traju du`e vremena, va`no je uraditi dijagnostiku, a prije svega RTG snimak. Snimci bi trebali pokazati postoji li degenerativni proces na kostima i hrskavici, te u kojoj je fazi. Eventualno ustanovljene degenerativne promje-

ne ne moraju uvijek biti i glavni uzrok bolova. Fizikalni pregled mo`e pokazati postoji li nesrazmjer u snazi mi{i}a koji okru`uju srednji dio ki~me. Neke sistematske bolesti, a naro~ito reumatolo{ka oboljenja, mogu se pokazati kao torakalni sindromi ili se on mo`e razviti kao njihova posljedica. Sve te

Bubre`ni kamenci ~e{}i su kod mla|ih ljudi nego kod starijih i od ovog problema vi{e pate mu{karci nego `ene. Stvaraju se ako se materije iz mokra}e (uklju~uju}i i kalcij) kristaliziraju i nakupljaju u tijelu. Mali kamenci izlaze skoro neprimjetno, ali veliki izazivaju veoma jaku bol i spre~avaju prolaz mokra}e. Nastaju zbog nedovoljnog unosa te~nosti i manjka vitamina B6 i magnezija.

Problem sportista
S druge strane, preoptere}enja u trena`nom procesu aktivnih sportista mogu proizvesti sli~nu sliku kao i dugotrajno sjedenje. Modifikacija trena`nog procesa u takvim slu~ajevima neizostavan je dio lije~enja.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

34

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

35

Dr
kutni pankreatitis je upalni proces na gu{tera~i koji je zapravo jedna vrsta hemijske opekotine. Od njega od 100 hiljada stanovnika godi{nje oboli od 50 do 80 osoba. Uzrok mu je enigmati~an i polivalentan. Mogu}e je samorazaranje uzrokovanom aktiviranjem enzima pankre-

ORDINACIJA

Klini~ki znaci pankreatitisa su nagli, `estoki epigastri~ni bolovi, stalnog i najja~eg intenziteta sa pojasnim {irenjem u le|a. Bolove prate povra}anje, nadutost sa sve slabijim radom crijeva koje prelazi u paraliti~ki ileus sa hipovolemi~nim {okom Pi{e: Prof. dr. Zuvdija Kandi}
Korisni polifenol

Uzroci akutne upale gu{tera~e

Manji rizik od infekcije

Naj~e{}i je problem kamen u `u~noj kesi
Pove}ane masno}e u krvi mogu dovesti do te{kih oblika pankreatitisa koji se, obi~no, javljaju u mla|ih bolesnika

Sok od nara poma`e pacijentima na dijalizi
Istra`ivanje provedeno u Izraelu pokazalo je da je redovno konzumiranje soka od nara kod pacijenata na dijalizi povezana s manjim rizikom za infekcije. Infekcije su drugi naj~e{}i uzrok smrti osoba kojima je nu`na dijaliza. Istra`iva~i dodaju kako je pozitivan u~inak bio prisutan i kod ispitanika koji su pili nekoliko ~a{a ovoga soka sedm~ino. Prema njihovom mi{ljenju, ovakve rezultate mogu}e je objasniti djelovanjem antioksidansa polifenola koji mogu smanjiti izglede za o{te}enja }elija koja uzrokuju slobodni radikali. U studiji u kojoj je u~estvovao 101 ispitanik utvr|eno je kako je konzumiranje soka od nara bilo povezano s 40 posto manjim izgledima za prvu hospitalizaciju prouzrokovanu infekcijom, te 80 posto manjim izgledima za drugu hospitalizaciju s ovim uzrokom.

A

kanalima (90 posto slu~ajeva). Alkohol izaziva oko 5 procenata pankreatitisa, a ostalih pet procenata pripada ostalim uzro~nicima.

Uzroci upale
Opstruktivni pankreatitisi nastaju zbog kamenaca, tumora, te drugih oboljenja koje dovode do za~epljenja

oblika pankreatitisa koji se, obi~no, javljaju u mla|ih bolesnika, a oostoje i genetski uvjetovane upale gu{tera~e. Postoperativni (jatrogeni) pankreatitis mo`e nastati nakon operacija `u~nih kanala, sfinkterotomija. Prati ga 33-postotna smrtnost. Pankreatitis mogu izazvati trauma gu{tera~e, trudno}a,

na osnovu anamneze i klini~kih manifestacija oboljenja, pregleda sa pra}enjem i procjenom evolucije bolesti, laboratorijskih nalaza, nativnog rendgenskog snimka, ultrazvuka, CT, endoksopije kao i peritonealne lava`e i eksplorativne laparotomije. Procjena te`ine akutnog pankreatitisa zasniva se na subjektivnoj procjeni klini~ara, multiplim klini~kim kriterijima, peritonealnoj punkciji i lava`i, CT uz primjenu kontrasta, procjeni biohemijskih testova.

Dijabetes tip 2 te{ko je prepoznati
Za razliku od dijabetesa tipa 1, tip 2 je veoma te{ko prepoznati i osoba mo`e godinama patiti od ove bolesti, a da to ne zna. Kod polovine dijagnosticiranih slu~ajeva pacijenti su prije dijagnoze imali komplikacije poput bolnih nerava i problema s vidom. Ali o~iglednih simptoma dijabetesa poput pretjerane `e|i ili ve}eg mokrenja ~esto nema.

Pankreas sa dvanaestopala~nim crijevom i `u~no-pankreati~nim kanalima asa, ali mo`e biti izazvan i za~epljenjem u `u~no-pankreati~nom kanalu i ulaskom u gu{tera~u duodenalnog sadr`aja. Naj~e{}i uzrok je kamenac u `u~noj kesi i `u~nim `u~nih i pankreati~nih kanala. Postoje pankreatitisi izazvani kongenitalnim, inflamatornim opstrukcijama tih kanala. Pove}ane masno}e u krvi mogu dovesti do te{kih opekotine, fizi~ki napor te primjena nekih lijekova. Postoje blage, umjereno te{ke i te{ke forme akutnog pankreatitisa. Blagu formu prati otok gu{tera~e, minimalna disfunkcija organa i siguran oporavak. U~e{}e ovog oblika pankreatitisa iznosi oko 80 procenata. Te{ka forma pankreatitisa se javlja u oko 20 posto slu~ajeva, obilje`avaju je o{te}enja svih organa i lokalne komplikacije. Klini~ki znaci pankreatitisa su nagli, `estoki epigastri~ni bolovi, stalnog i najja~eg intenziteta sa pojasnim {irenjem u le|a. Bolove prate povra}anje, nadutost sa sve slabijim radom crijeva koje prelazi u paraliti~ki ileus sa hipovolemi~nim {okom. Tok je brz, sa progresivnim pogor{anjem.

Znakovi upozorenja na te{ki oblik pankreatitisa
Upozoravaju}i znaci su: lo{e progresivno pogor{anje op{teg stanja, leukociti iznad 20 000, krvni pritisak ispod 90 mm Hg, tahikardija (iznad 120 otkucaja srca u minuti), `utica, palpabilan tumor u epigastrijumu, lokalna ili generalizirana bolnost trbuha, temperatura iznad 38,5 oC, lo{ odgovor na terapiju.

Nalazi krvi
Kod nekompliciranog pankreatitisa temperatura je normalna ili lako pove}ana. Te{ke forme prati visoka temperatura, tresavica, malaksalost. Veoma su zna~ajne promjene u nalazima krvi koji se progresivno pogor{avaju. Dijagnoza se postavlja

36

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Brojne mogu}nosti UZV-a

Revolucionarna metoda

Dr
moru novih informacija o razli~itom na~inu lije~enja odre|enih oboljenja, najve}u pa`nju na posljednjem sastanku Ameri~ke asocijacije za srce (AHA) sigurno je izazvao izvje{taj o novom, revolucionarnom na~inu lije~enja hipertenzije koji je prezentiran u studiji „Simplicity HTN 2“.

ORDINACIJA

Bit }e potrebne i dodatne studije kako bi se ova procedura uvela u rutinsku klini~ku praksu. Te su nove studije najavljene za 2011. godinu, ali je neosporno da se ovom intervencijom primi~emo ostvarenju pravog, trajnog izlje~enja hipertenzije Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}

Invazivna terapija povi{enog krvnog pritiska

Ultrazvukom lije~e gubitak memorije
Neurodegenerativne bolesti slabo se lije~e zbog prirodne barijere koja onemogu}ava prodor lijekova iz krvi u mo`dane }elije. Revolucionarnom upotrebom ultrazvuka ova je prepreka prvi put uklonjena. Profesorica biomedicine Elisa Konofagou s Univerziteta Kolumbija ka`e da su otkrili revolucionarnu upotrebu ultrazvuka - mogu}nost da privremeno otvori prirodnu barijeru koja razdvaja krvne `ile od mo`danog tkiva mi{eva. Ukoliko tehnika bude primjenljiva i kod ljudi, tvrdi profesorica, ljekari bi mogli koristiti ultrazvuk da oboljelima od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti direktno u }elije mozga daju doze lijekova. Profesorica Konofagou i njen tim rade i na primjeni ultrazvuka za lije~enje niza bolesti, uklju~uju}i uklanjanje tumora dojke, za procjenu zdravlja srca, procjenu veli~ine aneurizma te mjerenja natalo`enog plaka u arterijama.

Kad ne poma`u ni dva, tri ili vi{e lijekova
Na posljednjem sastanku Ameri~ke asocijacije za srce posebnu pa`nju je izazvao izvje{taj o novom na~inu lije~enja hipertenzije

U

So i crni ~aj pogor{avaju upalu bubrega
Za prevenciju ili protiv upale bubrega stru~njaci preporu~uju izbjegavanje hrane koja mo`e nadra`iti mokra}ni kanal poput alkohola, kafe, soli, crnog ~aja, ~okolade, gaziranih pi}a, agruma, paradajza i za~injene hrane, sir}eta, vje{ta~kih zasla|iva~a i {e}era.

Kontrola pritiska
U lije~enju povi{enog krvnog pritiska ljekari se ~esto susre}u s pacijenti-

Ilustracija procedure renalne denervacije

ma kod kojih nije jednostavno uspostaviti adekvatnu kontrolu hipertenzije, ~ak i nakon {to se uklju~e dva, tri ili vi{e lijekova. Ovakvi pacijenti ostaju dosta dugo s lo{om kontrolom krvnog pritiska {to ih predisponira za nastanak sr~anog popu{tanja, infarkta miokarda ili mo`danog udara. Nakon vi{e godina ispitivanja, sada je objavljena prva studija koja predla`e

invazivni na~in trajnog lije~enja hipertenzije. Procedura se naziva renalna denervacija i uklju~uje prekid inervacije bubrega koja se ostvaruje putem kateterizacije, na na~in sli~an proceduri implantacije stenta. Rezultati ove procedure su bili iznena|uju}i; kod najve}eg broja pacijenata do{lo je do veoma dramati~nog pada u vrijednostima povi{enog kr-

Jednokratni postupak
Tretman se naziva Symplicity Catheter System i radi tako {to se kateter ili tanka `ica uvodi u femoralnu venu u bedru i probijaju arteriju koja bubreg snabdijeva krvlju. Tu kateter emitira radiovalove visoke frekvencije koji blokiraju nerve u blizini bubrega odgovorne za visok krvni pritisak. Cijena cijelog tretmana je oko 13.500 dolara, sama procedura traje 40 do 60 minuta za svaki bubreg. To je jednokratni postupak i zahtijeva samo no}enje u bolnici.

vnog pritiska koji je prije zahvata u prosjeku bio 178/97 mmHg, da bi odmah nakon procedure vrijednosti pale za 32/12 mmHg. Ono {to je privuklo jako veliku pa`nju jeste ~injenica da je zna~ajan pad krvnog pritiska i pozitivni efekt intervencije bio konstantan i nakon dvije godine, koliko je trajalo pra}enje ovih pacijenata. Od ukupnog broja tretiranih pacijenata, 84 posto je imalo ovu reakciju, dok je kod 16 posto pad pritiska bio ispod ovih vrijednosti.

Trajan efekt
Zna~aj ove procedure je ogroman ukoliko imamo na umu rasprostranjenost hipertenzije i njen zna~aj u izazivanju nastanka mo`danog i sr~anog udara te na~in na koji ona komplicira hipertenziju. Tako|er je interesantno napomenuti da tokom studije nisu ustanovljeni bilo kakvi nepo`eljni nusefekti ove procedure. Naravno, bit }e potrebne i dodatne studije kako bi se ova procedura uvela u rutinsku klini~ku praksu. Te su nove studije najavljene za 2011. godinu, ali je neosporno da se ovom intervencijom primi~emo ostvarenju pravog, trajnog izlje~enja hipertenzije.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

37

38

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

39

Obja{njenja
Mjese~ni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 31. oktobra su: Na dan 31. oktobra Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 476.126 hiljada KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva se investira uglavnom u vrijednosne papire i depozite koji se dr`e kod ino-banaka. Bilans stanja tako|er prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako {to ih diferencira u EUR i ostale valute. Ban~ine devizne investicije donose prihod za Banku. Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju (2.426.977 hiljada KM) i depozite rezidentnih banaka (3.416.889 hiljada KM). Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od po~etka njenog rada 11. augusta 1997. Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u bilansu stanja MMF-ove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne papire Vlade Bosne i Hercegovine vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao fiskalni agent u ime Vlade u njenim odnosima sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Vlade vezane za ~lanstvo na povjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izra~unava se obaveza kao neto ~lanska pozicija od 1.107.118 hiljada KM. Banka tako|er vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma izme|u Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu uklju~eni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim ra~unima je bio 499.062 hiljade KM. Dalji upiti koji se ti~u Mjese~nog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel. (33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96. Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

40

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Manji jednos. stan samci i studenti, Pofali}i. Tel. 033 648-788. Namje{ena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja, Hrasno. Tel. 521-618, 061 529 838. Namje{ten dvos. stan na Ko{. Brdu, priv. ku}a, ul. M. Mikuli}a. Tel. 033 229-134, 061 927 145. Namje{ten dvos. stan u priv. ku}i, samcima, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 061 812 524. Namje{ten dvos. stna 70 m2, centr. gr., telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{ten jednos. stan 38 m2, ^. Vila, suteren, 300 KM. Tel. 061 483 057. Namje{ten jednos. stan studenticama nepu{a~ima, D. Vele{i}i, Sarajevo. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Namje{ten stan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV, tel. Tel. 033 657-697, 061 507 240. Namje{ten stan ozbiljnoj studentici blizu [um. fakulteta. T 033 237-323. el. Pejton-Ilid`a, 2 sobe studenticama, sa upotrebom kuhinje i kupatila, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Pofali}i kod Hundaia, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 062 465 466. Polunamje{ten stan sa cen. grijanjem. Tel. 485-112. Pos. prostor 18 m2, plato Skenderija. Tel. 061 433 494. Pos. prostor 50 m2, kod novog Avaza, u blizini `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 60 m2, do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, novo 170 m2+parking. Tel. 061 170 254. Prazan stan 45 m2, 130 KM, priv. ku}a. Tel. 061 572 742. Prazan stan u priv. ku}i na spratu, sve odvojeno, ul. Cazinska. T 033 654el. 662. Sobu studentu, c.g., TV kabl., kod @eljinog stadiona. Tel. 033 649-482. Stan dvos. namje{ten, sve odvojeno, grijanje, plin, bez auta. Tel. 647-362. Stan na Stupu, trosoban na spratu, pos. ulaz, grijanje. Tel. 468-949. Tros. lijepo namje{ten stan u zgradi u centru. Tel. 062 465 466. Tros. stan kod [um. fakulteta, 7 kat, 71 m2, grijanje plin. Tel. 066 801 737. Tros. stna 3 tri studentice ili zaposlene, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba 300 metara od Studentskog doma Ned`ari}i, jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. NOSIOC IZGRADNJE PRODAJE USELJIVE STANOVE: U OBJEKTU: 04 D. VELE[I]I - DVOSOBNI I DVOIPOSOBNI, I STANOVE I POSLOVNE PROSTORE U OBJEKTU LJUBLJANSKA. ZVATI IZA 13 H. TEL. 062 320 969. 17718-1TT SIGENX - S. Kolonija stan u nizu pov. 150 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta, adapt., 120.000 KM. Novogradnja-AKCIJA, Socijalno, od 35-75 m2, povoljno. Jezero - izdavanje poslov. pr., 180 m2, sa parkingom. Tel. 061 170 254. 17746-1tt A. Polje, tros. 70 m2, 1 sp., A faza, cijena dogovor. Tel. 061 493 323. A. [a}irbegovi}, stan 71 m2. T 065 el. 021 556. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Al. polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Barice, prodajem plac 1,5 dulum. Tel. 061 534 438. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni objekat u najprometnijoj ulici Bravad`iluk, restoran sa sobama, motel 355 m2. Tel 061 275 535. Ba{~ar{ija-Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Beograd-Ripanj, ku}u sa 4 hektara i 8 ari placa + pom. objekti kod Avale. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225-7932. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bradina, {ume 2.000 m2 (bukva), cijena 3.000 KM. Tel. 065 475 570. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za manji do 30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183 433. Buregd`inicu prodajem veoma povoljno, lijepo ure|ena. Tel. 062 471 225. Centar, 70 m2 + 14 m2 lo|a, gara`a, kod Avaz-tornja, extra renoviran, osun~an, 4. sprat, 130.000 KM, hitno. Tel. 061 186 665. Centar, blizu Skenderije, stan 41 m2, II kat, lift, plin, uknji`en, bez agencije, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Mostar, prodaje se ku}a-dvori{te i zemlji{te. Tel. 061 503 868. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, dvos. 53 m2, vis. prizemlje, cijena 110.000 KM. Tel. 061 204 123. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. polunamje{ten renoviran stan 67 m2, sa gara`om i ostalom u istom ulazu. Tel. 062 346 780. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gra|. parcela 1.460 m2, Orahov brijeg, vl. 1/1, cijena dogovor. Tel. 061 803 715. Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Grbavica, dvos. stan 53 m2, 1 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Hitno prodajem adaptiran jednosoban stan 45 m2, 13 sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM, fix. T 601 811 144. el. Hitno prodajem-mijenjam dvos. u Sarajevu za Beograd, U`ice, Novi Sad. Tel. 056 440 661, 482-414. Hrasno, Trg heroja stan 45 m2, 86.000 KM, 36 m2 - 68.000 KM. Tel. 065 021 556. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje+2 sprata sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota

MALI

OGLASI
Prodaja
Kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7.mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Lada 112 1.5 GLI, 1.6 V, god. 2004., juni, reg. do 4. 6. 2011. pre{la samo 29.000 km, centr. brava, el. stakla, volan podesiv. T 033 410-505 i 061 927 el. 080. Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Mercedes E klase CDI, 2002. godina.Tel. 061 487 400 Motor za Mazdu 626 dizel 2.0, god. 1996. Tel. 061 989 296. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, god. 1996. Tel. 061 989 296. Najjeftinija registracija vozila, besplatan teh. pregled. Tel. 062 316 911, Sarajevo. Nissan Murano, cijena 48.000 KM, mo`e zamjena, 10. 2007. Tel. 062 157 704. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, registr. 1 vlasnik, od uvoza, cijena 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Opel kadet 1.8 i, 1991. o~uvan, reg. do 7. 2011., super stanje, povoljno. Tel. 061 145 689. Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera, Monterej, dijelovi prodajem. Tel. 061 200 203. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.2 B, mod. 2005., plavi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 80.000 pre{ao, cijena do registr. 7950 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, cijena do reg. 7.900 KM. Tel. 061 158 202. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za sve retrovizore. Tel. 061 529 970. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i za Reno felge 15'' felge sa ~etiri rupe. Tel. 061 259 784. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Pasat karavan 2000 god., tdi, 10.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Prodajem Mercedes 190 dizel, automatik, 88, registrovan, sive boje u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem Yugu 60, povoljno, 1990. god. Tel. 062 215 119. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim antikorozivnu za{titu automobila, farbanje, varenje i poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Reno Laguna karavan, dizel, 2004. god., cijena dogovor. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema, cijena 13500 KM.Tel. 062 615 888. Reno Megan Coupe, 2001., benzinac, full oprema. Tel. 061 338 433. Reno Megan II, 1.9 dizel, maj 2003., prvi vlasnik, regist., povoljno. T el. 063 89 46 89. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, 9.500 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 864 130. Reno T wingo 1.2 B, crveni, 2003. god., dosta opreme, panorama krov, pla}eni carina i PDV, cijena do registr., 6.100 KM. Tel. 061 835 556. Sjedi{ta kombi-Volsfagen za 50 KM. Tel. 061 903 261. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Vento, 1.9 tdi, 98. god, zeder, klima, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887. Uzimam havarisana i osala auta za dijelove. Tel. 061 249 467.

Golf 5, 2.0 TDI, sport, god. 2005., cijena 17.800 KM. Polo 1.4 TDI, god. 2007. cijena 12.800 KM. Kedy VW dizel, god. 1998., cijena 5.300 KM. Tel. 065 511 399. 15113-1Nd` Diplomatska misija u Sarajevu prodaje vozilo Santa Fe CDRI 2.0 VGT, 2005. g., full oprema, met. sivi. Pre{ao 70.000. Tel. 033 211861. 17738-1tt Golf 2, dizel, 86. godina, tek registrovan, metalik boja, 2.650 KM. Golf 2, turbo dizel, 86. godina, tek registrovan, plavi, 2.650 KM. Tel. 062 647 666. 17741-1tt Airbag na volanu i tabl. Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. sprin., Opel Omega. Tel. 061 200 203. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autodijelovi za Opel Frontera, duga zelena 2.2 benz. Tel. 061 200 203. Autolimar, radim sve vrste atolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427, Had`i}i. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, 6.950 KM. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDv, 80.000 pre{ao, cijena do registr. 7.500 KM. Tel. 061 158 202. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno dizel, reg. do 8. 2011., 5 vrata, dobro o~uvan, 1.100 KM, hitno. T el. 062 315 616. Ford Eskort 1.6 benzin, 90. god., 1.800 KM, zvati iza 18 h. Tel. 061 036 470. Ford Eskort 1.6 benzin, 90. god., 1.800 KM. Tel. 061 036 470. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, cijena do registr. 6.950 KM. Tel. 062 548 408. Ford Fiesta 1300, benzinac, god. pr. 1985. Tel. 612-351 i 061 323 977. Ford Siera, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3900 KM. Tel. 063 123 282 Golf 1, 82. god., automatik, benzin, u dobrom stanju. Tel. 061 564 941. Golf 2 1.6 TD, 1986. god., crveni, dvoja vrata, reg. 5. 2011. Tel. 061 440 594. Golf 2 dizel, prva registracija 90. Cijena po dogovoru. Tel. 061 812 151. Golf 2 dizel, tek registrovan, cijena 2.800 KM. Tel. 061 179 738. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet 1.6 i, 12. 88., dobro o~uvan. Tel. 061 437 544, 033/655-210. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon, 2.8 JTD, maxi, 12. 2003. god., pre{ao 88.000 km, ispravan i registr., prvi vlasnik. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi MB 208 dizel, 1990, vi{enamjenski, u odli~nom stanju. T 061 159 el. 190. Kombi T4 W, 97. god., putni~ki, mo}e i zamjena za manje po dogovoru. Tel. 061 208 385.

Izdavanje
Izdajem lijepo ure|enu dvoeta`nu ku}u, d. boravak + kuhinja + 3 spava}e sobe + 2 banje, balkon + ba{ta, centralno grijanje (u blizini hotela „Grand“). Tel. 062 450 914. 17632-1tt Izdajem stanove u privatnoj ku}i, nenamje{teni, zaseban ulaz, centralno grijanje. Zvati od 8-17 sati. Telefon: 062 136 136. 17672-1tt Izdaje se stan - strogi centar, za studente kod Ekonom. fakulteta. Tel. 033 215-609. 17735-1tt Izdajem poslovni prostor 30 m2 (metara kvadratnih), mo`e za sve namjene, uz glavnu cestu. Tel. 033/610-024, Humska-Pofali}i. 15145-1Nd` Izdajem stan na du`i rok opremljen, centralno grijanje. Cijena 400 maraka + re`ije. Tel. 613-553. 15147-1Nd` Al. Polje, soba putnicima za spavanje 2-5 dana, dan 10 KM. Tel. 062 467 823. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom, 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmantsko preno}i{te u centru grada, sa extra opremljeni msobama, Tv sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bistrik, namje{ten jednosoban stan, priv. ku}a, blizu centra. T 061 108 770. el. Breka, izdajem jednosoban stan lux. namje{ten, prednost stranci. Tel. 062 204 208. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar strogi, dvos. fino opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. Centar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 180 KM. Tel. 061 866 409. Centar, ul. Ko{evo, stan 119 m2 na I sp. Tel. 065 834 901. Centar-Katedrala, izdaje se namje{ten jednosoban stan jednoj zaposlenoj osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. D. Ciglane, dio pos. prostora 40 m2, vi{enamjenski. Tel. 065 834 901. Dobrinja, ul. Gandijeva, prazan dvoiposoan stan 250 KM. Tel. 062 971 539. Dvos. stan u blizini novog Avaza, kod `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Dvos. stan, sprat, odvojeno, prazan, B. Potok. Tel. 522-715. Ferhadija, stan 80 m2, na II sp., prednost stranci. Tel. 065 834 901. Garsonjera namje{tena zapos. mu{karcu ili studentu, nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Garsonjera namje{tena, po dogovoru. Tel. 033 242-378, 061 712 476. Grbavica, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, eta`., blind, I kat, 500 KM. Tel. 061 145 853. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Had`i}i, stan namje{ten. Tel. 061 347 685. Hrasno, I sp., dvos. namje{ten stan, 550 KM+re`ije. Tel. 061 912 764.

Hrasno, jednos. moderno opremljen stan u zgradi, 40 m2, centralno. Tel. 062 465 466. Izdajem 100 m2 pos. prostora u Hrasnom, pogodan za vrti}e, salone, ordinacije, kanc., klubove i sl. Tel. 061 150 368. Izdajem 100 m2 pos. skladi{nog i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem 2 sobe studentima as upotrebom kuhinje i kupatila, PejtonIlid`a, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Izdajem dvokrev. sobu strancima ili studenticama, blizu Katedrale. Tel. 061 911 928. Izdajem dvosoban i namje{ten stan studentima, na Grbavici-Sarajevo. Tel. 061 188 903. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska TV, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke, N. G. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033/521-566. Izdajem gara`u ispod tranzita, Grbavica jedan. Tel. 063 639 213. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje, studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan, cen. grijanje, kablovska, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Muhameda ef. Pand`e 4D, Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten jednosobanj stan, Al. Polje kod pijace, sa grijanjem, studentima. Tel. 061 157 571. Izdajem namje{ten stan dvosoban, centralno, 50 metara od tramvajske stanice. Tel. 061 130 649. Izdajem namje{ten stan zaposlenim osobama, 150 KM. Tel. 062 546 215. Izdajem namje{ten tros. stan u stambenoj zgradi, internet, kablovska, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, na Vratniku. Tel. 061 541 016. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseban ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem stan u strogom centru grada, veli~ine 50 m2. Tel. 601 511 181. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban namje{ten stan Hrasnica, St. drum 28, cijena 250 KM mjese~no. Tel. 063 425 669. Jednokrev. soba sa manjom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Kod FDS namje{ten stan studentima, centr. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Kod ko{evske bolnice namje{ten stan u novoj ku}i, zas. ulaz, parking. T el. 061 196 800. Ko{. Brdo, namje{ten stan 46 m2. Tel. 061 175 078, 229-134. Ko{evo, R. Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Kvadrant, ^. Vila, dvos., dugoro~no. Tel. 061 701 128. M. Dvor, sobe, dnevni boravak, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345.

Prodaja
Prodajem dvosoban stan 55 m2, Dobrinja, c.g., I sprat, 82.500 KM. Tel. 066 488 818 17676-1tt Dolac Malta: Prodajem stan 54 m2, povoljno. Tel. 061 324 642. 15138-1Nd` HITNO! Prodajem stan 34 m2, II sprat, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a 2, Marijin Dvor, preko puta „Unitika“, ustakljen balkon, fiksno KM 80.000. Tel. 062/56 99 90. 17726-1tt SIGENX - Novogradnja Ned`ari}i 32-67 m2, 2, 6, 7, 8. sprat, po 1.650 KM/m2. Otes, 49 m2, 2-sob., adapt., 73.000 KM. S. Grad, 29 m2, 1-soban, 67.000 KM. M. Dvor, 48 m2, 1-soban, 110.000 KM. Tel. 061 702 881. 17746-1tt SIGENX - Hrasno, 38 m2, 2. sp., c.gr., 82.000 KM. Centar, 25 m2, gars., adapt., 60.000 KM. Dobrinja, 42 m2, 1. sp., 70.000 KM. Vogo{}a, 67 m2, 4. spr., 105.000 KM. Tel. 061 415 787. 17746-1tt SIGENX- Skenderija, Podgaj, 60 m2, 3. spr., 155.000 KM. Grbavica, Grbavi~ka, 69 m2, 5. spr., 1.800 KM/m2. Vogo{}a, B. Kr{o, 77 m2, 1. sp., 120.000 KM. M. Dvor, K. Tvrtka, 94 m2, 250.000 KM. Tel. 062 907 831. 17746-1tt SIGENX - Hrasno, 28 m2, 2. sp., 70.000 KM. Centar, Mejta{, 59 m2. 1. sp., adapt., 2.800 KM/m2. Kova~i}i, 39 m2, 1. sp., 78.000 KM. Socijalno, 41 m2, pr., 82.000 KM. Hrasno, 60 m2, 138.000 KM. Tel. 065 819 136. 17746-1tt

Dnevni avaz
za odmor. Tel. 061 237 110. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje sa 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice 150 , m2, papiri uredni, 1/1. Tel. 062 319 563. Ku}a duplex u Pofali}ima. Tel. 065 673 906. Ku}a dvojna 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa oku}nicom 1.200 m2, u Cazinu kod Biha}a, fix. cijena 70.000 EUR-a. Tel. 00387 61 706 444. Ku}a u B. Potoku p+s+p useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 061 208 385. Ku}a u Resniku kod Pazari}a, ukupno placa 750 m2, ima gara`u, nalazi se na auto putu prema Mostaru, cijena 70.000 KM. Tel. 065 021 556. Ku}a ve}a, stamb.+pos. prostor, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}a, ul. [erina, naselje Hrid, S. Grad, Sarajevo. Tel. 033 210-116. Ku}a, Visoko, O~azi, pored gl. puta. Tel. 062 952 395. Kvadrant ^. Vila, dvos. 60 m2, lijep, prazan ili namje{ten. Tel. 061 701 128. Lijepu manju ku}u u blizini Vije}nice sa avlijom i terasom prodajem. Tel. 033 239-910. Mojmilo, prodajem stan 32 m2, cijena po vi|enju. Tel. 061 316 298. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}, rpodajem 4-krevetni apartman 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, blizina mora, potpuno opremljen, 33.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 924 6035. Otoka, stan 39 m2, namje{ten ili prazan, cijena po dogovoru. Tel. 061 210 798. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Poljine 2.847 m2, kompletna infrastruktura, projektna dokumentacija, sa gra|. dozvolom. Tel. 061 201 039. Pos. prostor u Vogo{}i, novogradnja. Tel. 061 204 123. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 2-soban stan na ^engi} Vili 1, cijena 95.000 KM fiksno. T 061 el. 172 600. Prodajem dvos. stan na Dobrinji V. Tel. 066 848 420. Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809009. Prodajem garsonjeru u Ilija{u kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje, pogodna za pos. prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033/621-119. Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ku}u u Had`i}ima, dvije gara`e, oku}nica, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Prodajem ili mijenjam stan u Visokom za Tuzlu, stan 61 m2, u LukamaVisoko. Tel. 061 816 883. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u na Bjelavama 95 m2, stamb. povr{ine, renovirana, plinsko grijanje. Tel. 061 501 417. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem namje{ten stan 49 m2, klima, Alipa{ino A faza. Tel. 061 500 251. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tramvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 240.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2, sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, 190.000 KM, sre|en. Tel. 061 489 542. Prodajem u centru stan dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u Trebinju za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Ru{evna ku}a sa pom. objektom i 1.100 m2 zemlje, Kobilja~a, papiri uredni. Tel. 033 542-765. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Skenderija, dva pos. prostora po 42 m2, pojedina~no ili skupa. Tel. 033 214819, 062 227 101. Stan 45 m2 Hrasno, 86.000 KM i 52 m2, Grbavica II. Tel. 065 021 556. Stan 50 m2, Kemala Kapetanovi}a, neboder, 9 sp., rau-bau. T 061 437 000, el. 063 522 802. Stan 52 m2, kod Lorisa, III sp., i 58 m2, kod „Palme“. Tel. 065 021 556. Stan 60 m2, 3 sp., B. Potok, nov, cijena 2.100 KM/m2. Tel. 033 639-190, 639-191. Stan Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan na Dobrinji, vel. 70 m2, II sp., preko puta Merkatora. Tel. 061 204 123. Stan renoviran 67 m2, polunamje{ten (ugradbena kuhinja i amer. plakar)+gara`a i {uma u istom ulazu. Tel. 062 346 780. Stan, ul. Grada~a~ka, I sp. 62 m2. Tel. 062 257 085, 061 554 543. Stari Grad Sarajevo, ku}u prodajem ili mijenjam za stan. Tel. 062 213 753. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [est dun. zemlje blizu Resnika, op{tina Had`i}i. Tel. 032 785 905. Trg heroja Hrasno, stan 60 m2 i gara`u 15 m2. Tel. 061 047 960. Troiposoban, Grbavica (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Tros. stan 74 m2, Dobrinja 3 B, useljiv, 3 sp., 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Tros. stan 76 m2, ul. Lo`ioni~ka. Tel. 066 783 856. U Bos. Krupi stan 64 m2, zvati poslije 17 h. Tel. 061 490 207. Ulica Marka Maruli}a, stan 40 m2, cijena 89.000 KM. T 061 313 708. el. Vitez, 42 m2, jednos. 39.000 KM, na autobuskoj stanici. Tel. 062 822 652. Vogo{}a centar, super lokacija, nedovr{en dvoeta`., nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Zabr|e, pos. prostor 80 m2, ul. Alije Imamovi}a br. 7. Tel. 065 684 987. Zemlja u Bradini 1.800 m2, pored mag. puta, Sarajevo-Mostar. Tel. 065 475 570. Zemlja, skladi{te 3.700 m2. Tel. 061 047 960, 033 647-462. Zemlji{ta 900 m2 u Lovi{tu kod Orebi}a, vodovod. pristup. Tel. 033 642426, 00385 20 718 104. dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje i kupovinu za potrebe kllijente, agencija. Tel. 061 145 853. Kupujem stan na Alipa{inom, mo`e i dev., i na ve}im spratovima. Tel. 061 749 305. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

41

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 14241-1ND@

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 16483-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14059-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 14546-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja: ugao - 20 KM, Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 17347-1tt TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AROM sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, ~esmi, sanitarija, prekida~a, osigura~a, instalacije i el. vodo. Tel. 061 222 228. 14858-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 14976-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a, el. pe}i. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 15121-1Nd` Kerami~ar postavlja sve vrste plo~ica, uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. 15141-1Nd` Vr{imo usluge dubinskog ~i{}enja tepiha, namje{taja, auta, originalnom Karcher tehnologijom. Vrhunski kvalitet i dezinfekcija, uz najpovoljnije promotivne cijene. Tel. 061 263 844. 15149-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, ~esme, pe}i, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 15152-1Nd` Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijete. Zvati nave~e. Tel. 033 459 091. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz

Zamjena
Vla{i} za Sarajevo/Jadran, 2 apartmana novogradnja na ski-stazi, sa dozvolom. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Dobrinja 2, super lokacija, mijenjam 2-soan stan 1/1 za stan MakarskaMak. rivijera. Tel. 062 213 786. Mjenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran u centru grada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Mijenjam stan u Biha}u 58 m2, za stan u Sarajevu. Tel. 062 396 413, 061 780 193. Imanje Lastva kod Trebinja (10 km), asfalt, vazdu{na banja, izvorska voda, ku}a II sp., 2,4 dun. uz rijeku za sl. u okolini Mostara ili Stoca. Zvati nave~e. T 033/473806, mob. 061 890 097. el. Tros. 88 m2, Bolni~ka ul., XI sp. za manji u centru uz doplatu.Tel. 061 375 995. Kvalitetan dvos. stan Otoka, sa odl. centr. grijanjem, vl. 1/1 za garsonjeru uz dogovor ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Bradina, mijenjam vi{e parela zemlje za stamb. objekat u Zvorniku; Bratuncu. Tel. 065 475 570. Stan u Biha}u 58 m2, za stan u Sarajevu. Tel. 062 396 413, 061 780 193. Stan u Vitezu 54 m2 za manji u Vogo{}i, uz doplatu. Tel. 030 710 164.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 17642-1TT Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Cvijet mlade grane fikusa. Tel. 062 146 540. Trodjelni regal, du`ine 250 cm, cijena 100 KM. Tel. 062 315 540. Fasadnu plinsku pe} „Commodore“ 2.86 KW, cijena 150 KM. Tel. 062 315 540. Nova vrata sa {tokom, 2 kom. 0,90x2,05 i jedna 0,70x2,05 desna. Tel. 061 819 488. Nov kau~ povoljno i pe} na ugalj i drva. Tel. 061 411 096, 537-908. Prodajem TV Gorenje. T 033 455el. 635. Korpe-kreveti}e za bebe i korpe i kaveze za ma~ke, pse. Tel. 061 200 894 i 033/525-966. Ve{ korpe, stalke za cvije}e, klofere, tacne i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Rasprodaja zaliha stolica, fotelja, dvosjeda i stolova od pru}a, razni modeli. Tel. 061 200 894, 033/525-966. Prodajem gramafon za 30 KM. Tel. 061 903 261. Komplet oprema za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Komplet oprema za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Plin. pe} nova, njema~ka, 120 KM. Tel. 061 145 504. [iv. ma{inu (njema~ka) u koferu, uz garanciju, godinu dana, 180 KM, na 3 rate. Tel. 061 145 504. Dvije rup~arke (okasta i ravna), fiksirku 110x41 cm, ravnu {teparicu i sve vrste fer{lusa. T 033 471-326 i 061 571 260. el. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Sadnice jagoda, malina i kupina. Tel. 061 220 420. TV Grunding, bra~ni krevet, fri`ider, el. {poret 1/2 plin, struja, ve{ ma{ina Bira nova 700 KM. Tel. 061 338 430. Acu-chek aparat za mjerenje {e}era, 40 KM i trake u aparat. T 061 338 430. el. Fri`ider Gorenje 170 lit., starija tipa, ispravan. Tel. 033 453-537. Agregat benzinac 2,8 KW, njema~ki, cijena po dogovoru. Tel. 061 159 190. Prozore drvo novi, termo staklo, povoljno. Tel. 033 451-309. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Kvalitetnu rakiju prodajem, {ljivovica, jabukova~a, viljamovka 43 stepena, destilirana. Tel. 061 500 477, 061 781 592. Povoljno tri kratke bunde (astrahan, nutirja i vuk). T 569-636, 061 900 988. el. Stolicu za kupanje u kadi, {ved. proizvod, 30 KM. Tel. 033 461-305. Prodajem gu{~iju mast za lijeka (istopljena) od vlastitih guski, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Ve{ ma{ine 150-160 KM, {porete struja plin 150 KM, fri`ideri 100-170 KM. Dostava besplatna. T 033 533-631. el. Prodajem 3 krovna prozora sa op{avom, 105x75, 120 KM komad. Tel. 033 533-631.

„AKCIJA OGREVA“ Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka, ugalj Banovi}i (kocka, orah). Tel. 061 234 598, 063/553-531. 15085-1Nd` „TOTALNA RASPRODAJA“ Bukova cijepana drva, }utci, metrice, ugalj Kreka, ugalj Banovi}i. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 824 243. 15086-1Nd` „RASPRODAJA“ Bukova cijepana drva 65 KM sa prevozom. Ugalj Kreka 80 KM, banovi}ki separisani ugalj. Tel. 061 670 068. 15087-1Nd` PO[TENO KAD SLO@I[ DRVA PLATI[. DOO „Gori vatra“ - krediti za penzionere i javne ustanove do 10 rata. Ugalj Banovi}i i Kreka. Tel. 061 173 949, 033 434-545. 17688-1tt Rasprodaja ogrijeva, bukovo drvo u svim oblicima: balvani, }utci, cijepano. Ugalj Kreka, Banovi}i. Koli~ina zagarantovana. Tel. 061 360 298, 066 820 235. 17724-1tt Akcija: Bukovo cijepano drvo I klasa 50 KM. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 510 552. 15154-1Nd` Prodajem bukova iscijepana drva, }utke i metricu, kao i sve vrste uglja, drveni Kreka; kocka i orah Banovi}i. Cijene su po dogovoru. Obezbije|en prijevoz. Kon. tel. 061 159 904. 15155-1Nd` Bukova i grabova cijepana i metranska drva od 35 do 65 KM. Drveni ugalj Kreka 80 KM. Kameni Banovi}i 150 KM. Bukov briket 200 KM. Jedinstven kameni briket uvoz Njema~ka 250 KM tona. Juka. Tel. 061 025 311. 15159-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM. Ugalj (Banovi}i) 150 KM. (Kreka) 80 KM. Bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 289 961, 061 785 535. 15159-1Nd` AKCIJA: Bukova iscijepana drva, drveni ugalj Kreka komad, kameni ugalj Banovi}i (orah, kocka). Isporuka na adresu brza i ta~na. Tel. 061 855 460. 15166-1Nd`

Potra`nja
Potrebno vi{e stanova i ku}a za izdavanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033/203-127. 17594-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem manji stan SkenderijaBa{~ar{ija, do 48.000 KM, u ra~un

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. T 061 el. 501 401. 14973-1Nd`

za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. T 061 el. 270 427. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078.

42

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. T 535-659, 062 139 034. el. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Instruiram u~enike osnovne {kole, ~as 5 KM. Tel. 062 225 926. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Brzo i kvalitetno vr{im opravku TV prijemnika. Tel. 061 505 084, 033 453000. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, italijanskog. Tel. 061 566 590. Stolar, vr{im sve usluge. T 062 944 el. 952. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666755. Iskusna u~iteljica priprema u~enike od I-V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. Vr{imo servisiranje aparata za kafu. Tel. 061 367 103. Vr{im zamjenu automatskih osigura~a, indikatora, popravak ve{ ma{ina, {poreta, bojlera. Tel. 061 563 910. Molersko-farbarski, rigips, elektroinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 062 911 078. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Klimatiziranim kombi vozilom nudim usluge prevoza na more i druge destinacije, profesionalni voza~,dvd, dolazak na adresu. T 033 22 04 02, 061 el. 531 616 i 062 214 690. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Potrebna radnica za rad u u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 12 sati. Tel. 061 218 071 Potrebne 2 radnice na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 40 KM. Tel. 062 670 734. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Ozbiljna `ena pomagala bi starijim osobama u ku}i, odlazak u apoteku i dr., samo ozbiljne ponude. T 062 422 290. el. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Instrukcije za osnovnu {kolu od IIX razreda. Tel. 061 33 93 74. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki. Postavljanje elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Potrebna radnica za rad u SUR „Bistro“. Tel. 061 778 280. Frizerskom salonu u Hotonju, potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. Restoran Club 1282, Skenderija 23, tra`i kuhara i pomo}nu kuharicu. Tel. 062 990 840. Va{ posao zaslu`uje najbolju reklamu. Mi vam to osiguravamo. Tel. 061 334 895. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje iskusni nastavnik, uspjeh garantujem, ali uz dobru saradnju. Tel. 659-750, 066 897 870. Tepser, savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita), 22 god. iskustva. Tel. 061 524 461, Blagajska 22. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. T 065 572 966. el. Potreban rukovalac na bageru to~ka{u, Visoko. Tel. 601 356 900. Firma nudi usluge ~i{}enja, stanova 5 KM/h i poslovnih prostora po dogovoru. Tel. 061 180 166, 061 266 988. Jeftino presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062 522 986. Ozbiljna `ena ~istila bi ku}u ozbiljnoj porodici. Tel. 061 337 402. Penzioner 54 god., zavr{ena SSS, tra`im posao no}nog ~uvara, portira. Tel. 061 562 531. Prevoz robe, stvari, putnika, povoljno. Tel. 061 250 911. Ako `elite dodatnu zaradu, javite se, Oriflam zarada 30 posto+rabat+pokloni. Tel. 061 599 706. Radila bi kao ku}na pomo}nica. Zvati poslije 19 h. Tel. 033 402-786. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna frizerka. Tel. 061 709 736. Tra`im posao graf. dizajnera, prelamam knjige, ~asopise, kataloge i bro{ure. Tel. 061 926 598. Dajem instrukcije iz informatike i matematike. Tel. 062 238 930. ^istim kvalitetno stamb. i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Kompaniji potrebne `ene iznad 30 god., rad uz dobru zaradu. Tel. 061 269 306. ^uvala bih dijete u svom stanu u Vele{i}ima. Tel. 062 623 478. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Kvalitetno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, autom. osigura~a. Tel. 061 563 910.

Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14895-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Poklanjam lijepe doma}e ma~i}e ozbiljnoj porodici, nau~eni na higijenu. Tel. 203-717. Kupujem akcije, obveznice, ratne od{tete i dev. {tednje, dolazak na adresu. Tel. 065 027 864. Kupujem dionice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice svih vrsta, staru dev., ratnu od{tetu, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Kupujem ve}e koli~ine raznih cigareta po povoljnim cijenama, isplata odmah. Tel. 066 809 201.

Ponuda-potra`nja
Potreban automehani~ar sa radnim iskustvom na VW vozilima. Zvati od 8-18 sati. Tel. 062 136 136. 17672-1tt Potrebna ozbiljna osoba za obavljanje administrativnih poslova. Zvati od 8-18 sati. Tel. 062 136 136. 17672-1tt Potrebna dva VK bravara sa i bez radnog iskustva. Tel. 061 143 672. 17722-1tt ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

43

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine F BiH br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) kao i u skladu sa odredbama ~lanova 40. i 42. Statuta „Umel-dalekovodmonta`a“ d.o.o Tuzla, Nadzorni odbor dru{tva na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine dru{tva broj 010-02-1078/10 od 10.11.2010. godine objavljuje:

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju XIII Skup{tine osniva~a /~lanova „Umel-dalekovodmonta`a“ d.o.o Tuzla Saziva se XIII redovna skup{tina „Umel-dalekovodmonta`a“ d.o.o. Tuzla za petak 17.12.2010. godine sa po~etkom u 12 sati u sjedi{tu Dru{tva u Tuzli, Ulica Oslobodilaca broj 2 Za skup{tinu se predla`e slijede}i :

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika skup{tine, zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika. 2. Izmjene i dopune Statuta dru{tva i to : - usvajanje Liste vlasnika udjela, - usagla{avanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, Skup{tini }e prisustvovati notar. I. Do izbora predsjednika skup{tine , skup{tinom }e predsjedavati prisutni ~lan ili punomo}nik ~lana sa najve}im % udjela u osnovnom kapitalu. Skup{tina ve}inom glasova izme|u prisutnih ~lanova ili punomo}nika ~lanova bira predsjednika skup{tine, zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika . II. ^lan / osniva~ ili grupa ~lanova / osniva~a sa najmanje 5 % ugovorenog (upisanog) i upla}enog kapitala ima pravo pismeno predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red naredne skup{tine dru{tva, u svako doba prije objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju skup{tine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skup{tine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja u dnevnom listu. III. Glasanje na skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a koji sadr`i redni broj spiska sa osniva~ke skup{tine „Umel-dalekovodmonta`a“ d.o.o. Tuzla i broj glasova kojima ~lan raspola`e. 1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju skup{tine ima ~lan koji je evidentiran u a`uriranoj Knjizi udjela i koji je dostavio dokumentaciju za a`uriranje iste, najkasnije 3 dana prije datuma odr`avanja skup{tine. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju skup{tine ~lan mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji je du`an postupati u skladu sa uputama vlastodavca, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa ~lana-vlastodavca. 3. Punomo} se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane ~lana-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja dru{tvu neposredno preporu~enom po{tom , faksom na broj 035 393853 ili putem e-maila na adresu dal.mont@bih.net.ba najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak skup{tine. 4. Punomo} prestaje ako se ~lan - vlastodavac registrira za u~e{}e i prisustvuje skup{tini s izri~itom iskazanom namjerom da li~no glasa, zatim izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od strane ~lana-vlastodavca, sa u~inkom danom dostavljanja Dru{tvu,odnosno danom upisa u Knjizi udjela novog ~lana-vlastodavca. 5. Najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak skup{tine svaki punomo}nik ~lana du`an je Odboru za glasanje predo~iti li~nu ispravu za identifikaciju. Uvid u materijale , uz predo~enje li~ne isprave za identifikaciju i predaju punomo}i, kada uvid vr{i punomo}nik ~lana, mo`e se izvr{iti svakim radnim danom u prostorijama „Umeldalekovodmonta`a“ d.o.o. Tuzla, ulica Oslobodilaca br. 2 od 9:00 -15:00 sati. Predsjednik Nadzornog odbora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 017112 10 Ps 2 Sarajevo, 05. 11. 2010. godine

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja „TELEFONGRADNJA“ DOO SARAJEVO, koga zastupa Ko~o Midhat advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog DOMES TRADE COMPANY DOO SARAJEVO, Ul. Velika drveta br. 2 Sarajevo, radi duga vs.p. 60.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}u:

OGLAS

zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 60.000,00 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana 01. 04. 2005. godine pa do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 3.240,00 KM, sve to u roku od 30 dana. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329 ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda.

PRESUDU

44

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

UG za kulturu, umjetnost i dizajn“ AGDA Stab“ Ismeta Alajbegovi}a [erbe 3, Sarajevo Udru`enje „Pozitivna Igra“ Jadravnska 9, Sarajevo

KONKURS
za mlade modne dizajnere i izvo|a~e tradicionalnih rukotvorina

u u~e{}u u projektu „Produkcija inovativnog tradicionalnog fashion i modnog koncepta“ podr`anog od strane MDG-F programa, Kultura za Razvoj. Trajanje projekta : 8 mjeseci , novembar '10 god. - juni '11 god. Projekat obuhvata: - Istrazivanje etno - tradicionalnog simbolizma - Ucestvovanje u kreativnom procesu i izradi modnih prototipova kroz radionice u opstinama: Bihac, Jajce, Stolac, Trebinje, Srebrenik i Sokolac - Prezentacija putem izlozbe fotografija i modne revije Prijaviti se mogu svi mladi koji imaju interesovanje za inovativni pristup modnom dizajnu, zele saznati vise o tradiciji i kako je primijeniti u okviru modernog te izvodjaci tradicionalnih rukotvorina koji poznaju jednu od tehnika izrade (pletenje/strikanje, heklanje/kukicanje, tkanje, vez i sl.) Kratku biografiju poslati na: agdaagency@gmail.com, kontakt tel: 062 105 346, 063 419 019 Konkurs otvoren do 04.12.2010. god.

Na osnovu ~lana 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u (Slu`bene novine FBiH broj: 1/02) te ~lana 8. Pravilnika o na~inu dobivanja i produ`avanja odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u, odobravanja pravila igara na sre}u, pravila davanja saglasnosti za nagradne igre, firma Planet doo Posu{je, adresa: Bage bb, 88240Posu{je, utvr|uje

PRAVILA NAGRADNE IGRE
^lan 1. NAZIV, ADRESA, SJEDI[TE I POREZNI BROJ PRIRE\IVA^A IGRE: PLANET D.O.O., sa adresom sjedi{ta: Bage bb, 88240 Posu{je, Porezni broj: 272099470008 ^lan 2. SVRHA PRIRE\IVANJA NAGRADNE IGRE: Svrha nagradne igre je promocija Brandova RIO MARE te nagra|ivanje kupaca. ^lan 3. TRAJANJE IGRE I NA^IN IZVLA^ENJA KOJI MORA BITI JAVAN: Nagradna igra se organizuje pod imenom: „SLAVIMO ZAJEDNO“ u trajanju od 01.12.2010.. godine do 10.01.2011.godine. Izvla~enje dobitnika nagrada }e biti javno. ^lan 4. FOND NAGRADA: Ukupni fond nagrada iznosi 5.599,62 KM (pethiljadaipetstodevedesetdevetkonvertibilnemarkai{ezdesetdvafeninga). ^lan 5. ISKAZANA POJEDINA^NA VRIJEDNOST ZA SVAKU NAGRADU IZ FONDA (SA PDV-OM): - 1 x putovanje po `elji vrijednost nagrade je 1.579,50 KM - 5 x vikend na Vla{i}u za dvoje vrijednost nagrade je 1.849,77 KM - 3 x wellness vikend za dvoje vrijednost nagrade je 1.263,60 KM - 5 x kupovina u Intersport trgovinama vrijednost nagrade je 555,75 KM - 3 x kupovina u trgovinama Mercator market programa vrijednost nagrade je 351,00 KM ^lan 6. USLOVI U^ESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI: Pravo u~e{}a u nagradnoj igri i izvla~enju nagrada imaju svi kupci Mercatora koji ubace ra~un sa dokazom kupovine bilo kojeg jednog proizvoda Rio Mare sa li~nim podacima na pole|ini u za to predvi|ene kutije u Mercatorovim objektima. U nagradnoj igri ne mogu u~estvovati uposlenici Planeta i Mercatora kao ni ~lanovi njihove porodice. ^lan 7. NA^IN OBJAVLJIVANJA REZULTATA ODNOSNO DOBITNIKA NAGRADA: Izvla~enje dobitnika nagrada }e biti javno, u prodajnom centru Mercator, Sarajevo, dana 17.01.2011., te objavljeno na oglasnim tablama objekata. ^lan 8. MJESTO I ROK PREUZIMANJA NAGRADA: Mjesto preuzimanja nagrada bit }e organizovano u objektima Mercatora. Rok za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana objavljivanja rezultata. Dobitnici nagrade nemaju pravo tra`iti isplatu nov~ane protivrijednosti osvojene nagrade i ne mogu prenijeti nagradu na druge osobe. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Planeta prema dobitnicima. ^lan 9. NADLE@NOST SUDA U SLU^AJU SPORA IZME\U U^ESNIKA U IGRI I PRIRE\IVA^A IGRE: Sve eventualne sporove sa u~esnicima u nagradnoj igri }e se rje{avati sporazumno, a u slu~aju da se nastali spor ne mo`e rije{iti na ovaj na~in, utvr|uje se nadle`nost suda po mjestu nastanka spora. ^lan 10. BROJ ^LANOVA KOMISIJE KOJA ]E NADGLEDATI ISPRAVNOST IZVLA^ENJA: Komisija koja }e nadgledati ispravnost izvla~enja brojat }e 3 ~lana. ^lan 11. USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MO@E PREKINUTI: Planet d.o.o., Posu{je mo`e prekinuti nagradnu igru opozivom objavljenim na na~in u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena. Nagradna igra se mo`e prekinuti u slu~aju djelovanja vi{e sile. ^lan 12. Kupci }e bit upoznati sa Pravilima igre putem plakata u objektima Mercatora u kojima }e pravila biti objavljena. ^lan 13. Ispunjavanjem uslova sudjelovanja u nagradnoj igri korisnici prihva}aju prava i obaveze ovih Pravila. ^lan 14. Ova Pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadle`nog ministarstva, a vrijede do zavr{etka nagradne igre. Planet d.o.o., 22.11.2010.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 130590 10 I Sarajevo, 18. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ - DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BiH dd Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika Kahriman Samir iz Sarajeva ul. Kunovska br. 3, radi izvr{enja, vsp. 6556,34 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 01. 04. 2010. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice sa protestom broj AF 1846216 dospjela na pla}anje dana 20. 07. 2009. godine radi naplate iznosa od 6556,34 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 20. 07. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 204,00 KM. Izvr{enik se obavezuje da tra`iocu izvr{enja namiri potra`ivanje u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju, u protivnom izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anih primanja koje izvr{enik Kahriman Samir prima kao uposlenik „Sinkrona“ doo Sarajevo i prenosom zaplijenjenog iznosa na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika te namirenjem tra`ioca izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Sanja Jaramaz - Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

46

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

Danas, 24. 11. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti voljenog supruga, babe, brata i punca

IBRAHIM ([EFKE) BEGI]
Dani prolaze, sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Bio si i osta}e{ uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Ostavio si iza sebe neizbrisiv trag. U tvoju ~ast `ivot te~e dalje, a to je put od gnijezda do zvijezda. Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 24. 11. 2010. godine, u d`amiji Nemila, iza ak{am namaza. Oni koje si najvi{e volio: supruga Semira, k}erke Anida i Delila, bra}a Rasim, Kasim, D`evad i Asim, zet Kenan, snaha Enesa i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
537-1ze

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na radnog kolegu

GORAN LOGI]
24. 11. 2007 - 24. 11. 2010.
Tri godne nevjerica i bol... Smrznuta suza na licu mom, slomljena srca u kojima je Tvoj vje~ni dom, male rukice koje spu{taju cvije}e, ma{u i ka`u - ]ao deda, sutla }emo ti opet do}! Iza Tebe samo bol, bol i samo bol. Po~ivaj u miru i neka Te an|eli ~uvaju kao {to si Ti ~uvao nas! Volimo te! Vje~no tvoji: supruga Maca, k}erke Vanja i Anja, zetovi Elvis, Bojan, unu~i}i Ela i Nemanja (koje nisi do~ekao) Dana 24. 11. 2010. u 16.15 h sastat }emo se ispred Goranovog vje~nog, tihog doma.
15067-1nd`

GORAN (JOVO) LOGI]
24. 11. 2007 - 24. 11. 2010.
Kolege iz EKO-POLICIJE
15150-1nd`

SJE]ANJE Dana 24. 11. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg voljenog tate, punca i dede

Dana 24. 11. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako nije sa nama na{ najdra`i tata, punac i dedo

GORAN LOGI]
Dragi tata! Pro|o{e 3 godine, a tuga u srcu, bol u du{i, suza u oku nikada ne}e pro}i... A kako i da pro|e... kad bio si i ostat }e{ moja zvijezda vodilja... najbolji tata na svijetu, na{a radost, `ivot, podr{ka i potpora. Hvala ti za neizmjernu ljubav i brigu koju si nam nesebi~no pru`ao kroz ~itav `ivot i {to si u svakom trenutku bio tu za nas. Volimo te!!! Puno, puno nam nedostaje{... Tvoji: Vanja, Elvis i Ela
15067-1nd`

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. godine navr{avaju se dvadeset ~etiri godine od smrti na{eg dragog oca, punca i dede

GORAN LOGI]
Dragi tajo... Pro|o{e tri godine bez tebe i ne mogu prihvatiti gorku istinu da sada nisi sa nama. Sada gledam svog Nemanju i razmi{ljam kako bi ti volio i bio sretan samo da si ga vidio, da si tu sa nama, da se igra{ sa svojim unucima. Bez tebe ~ak i ti{ina boli, praznina je~i, a svaka suza na licu mom doziva tebe! Ostaje nam samo da svoju ljubav prenosimo svojoj djeci i da ih volimo kao {to si i ti nas volio najvi{e na svijetu! Voli te tvoja k}erka Anja sa suprugom Bojanom i sinom Nemanjom i ostalom porodicom 15067-1nd`

MUHAREMA (MUSTAFE) HIRO[A
Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~iti d`enet. Djeca sa porodicama
14732-1nd`

Dana 23. 11. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog

Dana 24. 11. 2010. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{e majke

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. navr{ava se petnaest godina od kada je preselio na ahiret na{

MEHE KORDI]A
Dragi na{ Meho, Nedostaje ni utjehe ni zaborava. Uvijek si u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji roditelji i tvoj brat Mensud
15139-1nd`

\ULIJE HAJRO, ro|. DURAKOVI]
Draga majko, ka`u da vrijeme lije~i sve. Varaju se, bol za tobom ne prestaje, a prisutnost tvoja sve vi{e nedostaje. U na{im srcima }e{ ostati voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika i ~uvati uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: k}erka Miradina, sinovi Hazir, Hajrudin, Nuradin i Daut 17685-1tt sa porodicama

RED@EP (AHMETA) ^EKI]
Neka ti je rahmet du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Supruga Ema i sin Ahmet sa porodicom
17721-1tt

Navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragom prijatelju

na najdra`eg tatu i supruga

MEJRA AVDI]

@ELJKO KROLI] FARUKU BE[I]U
Neka ti je vje~ni rahmet. S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tebe. Porodica Kola{inac - Dedo, Meliha i Amra
17740-1tt 15140-1nd`

24. 11. 2005 - 24. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoj dragi lik i plemenita du{a zauvijek ostaju u na{im srcima i mislima. K}erka @eljka i supruga Plemka
393-1tr

Djeca: Amir, Jasmina i Nermina Da joj dragi Allah da lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM TU@NO SJE]ANJE

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

47

na na{u majci na{e Nid`are Omeragi}

Dana 24. 11. 2010. godine navr{ava se 6 godina od kako nije sa nama

NATA[A CRNOGORAC
24. 11. 1990 - 24. 11. 2010.
Dani i godine prolaze, a Tvoja dobrota i ljubav nam sve vi{e fale i nedostaju. Sje}anje na Tebe, Tvoj plemeniti lik, nebesko plavi pogled nikada ne}e prestati, dok `ive oni koji Te vole. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: ujak Mi}o, ujna Marija i rodica Tanja sa porodicom
15144-1nd`

FADIL HUSI]
Prolazi vrijeme ali ne odnosi zaborav, jer `ivi{ u na{im srcima i mislima i `ivjet }e{ zauvijek. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Vole te tvoji: Ajdin, Aldijana, Jasmina, Birsena i Meho
17742-1tt

RABIJI FO^O, ro|. SARAJLI]

Od Edibe i Enesa Sijani} sa porodicom
15156-1nd`

Dana 25. novembra 2010. godine navr{ava se 7 dana od iznenadne smrti na{eg dragog penzionisanog zaposlenika

prim. dr. JAHI] IBRAHIMA
specijaliste epidemiologije Sje}amo se na{eg doktora kao dobrog ~ovjeka i izuzetnog epidemiologa. Neka mu je hvala na svemu! Radni ljudi Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

N

SJE]ANJE

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 24. 11. 2010. navr{avaju se tri godine od kada nije s nama na{ voljeni brat i sin

SAJA DURAKOVI], ro|. POBRI] AMER SIRKO
24. 11. 2007 - 24. 11. 2010.
Vrijeme prolazi, tuga i uspomene ostaju. Tvoje: sestra i mama
15165-1nd`

^etrnaesti oktobar Tu`an je ovaj dan, jer podsje}a na bol i rastanak sa tobom. Milostivi Allahu d`.{., obaspi je najljep{im nurom, budi milostiv prema njenoj dobroti i plemenitoj du{i i nagradi je d`enetskim prostranstvom. @ivot nestaje u trenu, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka ti je rahmet du{i i neka ti je laka zemlja. Tvoj suprug Miralem
206-1mo

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom tetku

RAMIZ ([ERIFA) [ATOR
iz Konjica Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

[E]O KUSTURICA
24. 11. 2007 - 24. 11. 2010.
Vrijeme nikada ne}e izbrisati na{u ljubav i na{e sje}anje na tvoj mili lik. Zauvijek }e{ biti dio nas. Sin Enver i k}erka Mina
814-1go

Tvoji: supruga Habiba, bad`o Edhem Japalak iz Tar~ina sa djecom i njihovim porodicama, Boli} Fika iz Olova, Duranovi} Dada, Japalak Sulejmen, Bla`evi} Mirsada, Topalovi} Esma i strina Mina
ZAHVALNICA

Ovom prilikom zahvaljujemo medicinskom osoblju DZ Olovo na ukazanoj pomo}i u te{kom trenutku na{eg rahmetlije Ramiza [atora iz Konjica. Zahvalna porodica Boli} Admera iz Olova
PTT

Dana 24. 11. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti dragog nam oca, dede i svekra

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom babi, dedi i pradedi

POSLJEDNJI POZDRAV

[E]O (KUSTURA) KUSTURICA
iz Gora`da Po dobroti i ljubavi koju si nam pru`ao, uvijek te se rado sje}amo, nedostaje{ nam puno. Tvoji: sin Enver, snaha Jasmina, unuk Ernad, unuke Emina, Erna i Adna
812-1go

MULARAMA ([AIP) HAKI
16. 11. 2010 - 24. 11. 2010.
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kakav si oduvijek bio, zamijenio si prolaznost za vje~nost. Ostavio si nas sa velikom tugom u du{i, ali }e{ uvijek biti prisutan u na{im srcima i mislima. Ostasmo da se molimo Allahu d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: Cuna, Dijana, Asmir, Lala, D`emo i Meri
17739-1tt

ocu na{eg Svena

AD@IJA (ATIFA) RU@DI

Uposlenici „General Logistica“ Sarajevo
17737-1tt

48

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

FAZLAGI]

RAZIJA
30. 6. 1927 - 24. 5. 2010.
Te{ko je i bolno `ivjeti bez vas. Voli vas va{a Vesna sa porodicom

MUSTAFA
18. 8. 1925 - 28. 2. 2008.
17687-1tt

SJE]ANJE

na moga sina

na moju sestru

i na moju nevjestu

Dana 24. 11. 2010. godine navr{ava se 17 godina od smrti na{eg dragog

ISMETA HRENOVICU
24. 11. 1999 24. 11. 2010.

IGBALU KULENOVI]
21. 7. 2002 - 24. 11. 2010.

EMIRU KULENOVI], ro|. \ERO
9. 5. 2010 - 24. 11. 2010.

ENESA (MAHMUTA) GALIJA[EVI]A
S tugom i po{tovanjem tvoji najmiliji, Supruga Edina i k}erka sa porodicom
17584-1tt

Neka im dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Dana 24. 11. 2010. godine (srijeda) prou~it }e se rahmetlijama hatma dova u Jordanskoj d`amiji (Grbavica I) poslije ikindije namaza (13.45 h). Neutje{na majka, sestra i zaova Hajrija
17699-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 24. novembra 2010. godine navr{ava se osam godina od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

BAJRO HRNJI]
1949 - 1993.

BAJRO HRNJI]
1949 - 1993.
Tvoji... Supruga Ramiza, k}erka Adisa, zet Almir i unuka Arduana
15157-1nd`

ZLATE BLAGOJEVI], ro|. VI[EVI]
nastavnice u penziji Zlata, uvijek si sa nama u na{im mislima i srcima. Porodice Blagojevi} i Mihali~ek
15107-1nd`

OMER HAD@IALI]
24. 11. 2008 - 24. 11. 2010.

Tvoji... K}erka Merisa, zet Almin i unuka Emra
15157-1nd`

S ponosom i tugom, Tvoji: supruga Nafija, sinovi sa porodicama
15120-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da se dana 25. 11. 2010. godine navr{ava 14 dana od kako nije s nama na{a draga supruga, majka i nana

SJE]ANJE

GORAN LOGI]
24. 11. 2007 - 24. 11. 2010.
Tu`ni su ovi novembarski dani jer podsje}aju na rastanak... Tu`no je `ivjeti i brojati dane bez tebe... Boli... Bol je sama po sebi dovoljna... [ta re}i... [utimo, bilo {ta da ka`emo je malo... Suze same teku i uvijek }e za tebe te}i... volimo te... Mama, sestra, brat sa porodicom

MENSURA - MESKA D@AMD@I], ro|. KORMAN
Dani prolaze, a Ti nam tako nedostaje{. @ivje}e{ u na{im srcima dok mi `ivimo. Tevhid }e se prou~iti dana 25. 11. 2010. godine u d`amiji ^obanija u 14 sati poslije ikindije namaza. Tvoji neutje{ni: suprug Miralem, k}erke Vildana i Hejlana, sin Kemal, unuci Hamza, Halis i Miralem - Mire, unuka Lamija, zetovi Elvir i Mersudin i snaha Halida
17732-1tt

17648-1tt

Dvadeset godina tuge

Dana 24. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga i voljena

Dana 24. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e voljene mame, punice, svekrve, bake i prabake

NATA[A CRNOGORAC
(1969 - 1990)
Tuga vremenom ne prolazi, ona samo mijenja svoj oblik, prelazi sa lica u du{u... Ogromnu i te{ku nosimo je sa sobom gdje god bili. Bol za tobom nikada ne}e prestati. Tvoja majka @ivana i sestra Dragana
PTT

HAJRA (NURKE) GUHDIJA
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e biti prou~ena u glavnoj d`amiji u Vogo{}i. Tvoji: sinovi Edin i Hajrudin, k}erka Mubera, unuke Sabina, Selma, Emina i Nejla, zetovi Zehrid i Admir i 17748-1tt snahe Devla i Edita

MARIJE SALAPURA

S ljubavlju i ponosom te nosimo u na{im srcima. Tvoji najmiliji
17745-1tt

Dnevni avaz
Dana 24. 11. 2010. godine navr{ava se 18 godina od kada nije sa nama na{a voljena i jedina k}erka i sestra

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

49

Dana 24. novembra 2010. godine navr{ava se {est godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac i djed

\ANA (]AZIMA) [KULJ
U srcu }emo te uvijek nositi sa ljubavlju, spominjati i nikada te zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac ]azim, majka [efika i brat D`enan
14953-1nd`

HUSO (HUSEIN) SARVAN

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Fatima, sinovi Nusret i Midhat i k}erke Nusreta i Nevzeta
15161-1nd`

U ~etvrtak, 25. 11. 2010. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na{eg dragog

U srijedu, 24. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i dedu

AHMET (OMER) KAPO

RABIJA (ASIM) FO^O, ro|. SARAJLI]

ADEM (AHMET) ELEZOVI]
24. 11. 2004 - 24. 11. 2010.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem tvoj lik nosimo u svojim srcima. Tvoji: supruga Beba, sin Haris, k}erka D`enana, zetovi Mirso i Nedim, snaha Ljerka i unuci Elvedina, Elma, Dino i Ida
15108-1nd` 17733-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe. Porodice Kapo i Mrehi}
17734-1tt

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg brata i amid`e

Dana 24. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame, majke, punice

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{ dragi

[ABANA MEHMEDI]A
Sa ljubavlju i po{tovanjem, ~uva}emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat Fadil, Samka, Almir, Damir, Alma, majke
15142-1nd`

[A]IRA (HASAN) ZEKI], ro|. RATKU[I]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u stanu u 12 h dana 24. 12. 2010. godine ul. Jo{ani~ka 70, Vogo{}a. Tvoji: k}erke Sena i Mirsada, zetovi Enver i Mensur, unuci Samra, Ismar, Mersiha i Vildana, praunuci 17719-1tt Almedina, Rijad, Aldin i Adna

IBRO (JAKUBA) SELAK
Dragi Ibro, Ti i tvoj, dostojanstva vrijedan, `ivotni put bit }e uvijek u na{im sje}anjima i srcima. Tvoji najbli`i: Emka, Ekrem, Amira, Adnan, Ervin, Nina i Meliha
17681-1tt

Pro{lo je pola godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se sedamnaest godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

[ABANA MEHMEDI]A
Dani prolaze, `ivot je izgubio sjaj, nedostaje{ nam u svakom trenu. Zauvijek ostaje{ i `ivi{ u na{im srcima. Tvoja supruga Azema, sin Amir, k}erka Amra i unuk Adin Tevhid }e se prou~iti u subotu, 27. 11. 2010. u 12 sati u ulici Mehmeda Hand`i}a br. 7.
15142-1nd`

Dana 24. novembra 2010. navr{ava se 18 godina od svirepog ubistva na{e drage

RAZIJE HALKI], ro|. BI[^EVI]
(1941 - 1992)
Vrijeme koje neumitno te~e ne}e mo}i izbrisati sje}anje na tvoj dragi i plemeniti lik. @ivot bez tvoje ljubavi i vjere u bolje sutra beskrajno nam nedostaje. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Remzija, k}erka Nermina, snaha Lejla, unu~ad Hana i Mirza, te sinovi Nermin i Sabahudin 15129-1nd`

JAKUB - SALIH RIZVI]
1993 - 2010.
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo. Sje}anje i ljubav prema tebi su vje~ni. Supruga Senija, sin Kenan, k}erka Azijada Halilovi}, zet Mensud, snaha Emina, unu~ad Selma, Mirza i Lejla
15148-1nd`

DERVO HOD@I]
Danas se navr{ava godina od kada si preselio. Mi te ne}emo zaboraviti mole}i Svevi{njeg Stvoritelja da ti podari smiraj na ljep{em, boljem svijetu od ovog s kojeg si oti{ao. Tvoji: Rasim, Eldin, 15153-1nd` Elma

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
Moramo se pomiriti s istinom da te vi{e nema. Vrijeme ne mo`e izbrisati bol, niti umanjiti sve dobro koje si nam pru`ila. Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Hamid i brat Zijo sa porodicom
15158-1nd`

Navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage nane

U ~etvrtak, 25. XI 2010. navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret

POSLJEDNJI SELAM

mojoj tetkici

Dana 24. 11. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e voljene majke i bake

SJE]ANJE

MEJRA AVDI]
Unu~ad: Senad, Benjamin, Azra, Haris i Tarik S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe.

RA\IJA ORU^
Tevhid }e biti prou~en istoga dana u d`amiji Budakovi}i u 10 sati. O`alo{}ena porodica
17749-1tt

JUGO (SALKO) D@EMO
24. 11. 1992 - 24. 11. 2010.

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
... pro|o{e 52 duga i te{ka dana, na mezarju ti{ina, u du{i tuga, u snu nam pla~e praznina... nedostaje{ mnogo!!! Tvoja Edita
15158-1nd`

JOZEFINE - BEBE NI@EVSKI
Po dobroti }emo te pamtiti sa ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. K}erke Melita, Mirjana i Lidija sa svojim porodicama
15164-1nd`

Porodica Jugo
211-1mo

15140-1nd`

50

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti

na na{e drage supruga i oca, sina i brata

SAUDA HAMZE
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.

D@AFI] [ERIF
8. 2. 1992.

D@AFI] HALID
24. 11. 1970.

@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje ostaje zauvijek. Tvoj otac Izet Hamza
17752-1tt 28-1b~

S ponosom i po{tovanjem vje~no ~uvamo uspomene na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Supruga i majka Razija, k}erka i sestra Senija, sinovi i bra}a Hamdija, Osman i [efkija

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 24. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine kako nije sa nama na{ mili sin

na voljenog supruga i oca

ADEMIR KAPETANOVI]
1986 - 2006.
Ljubavi na{a jedina, `ivot s tobom je bila ljubav, `ivot bez tebe je bol, tuga, ali i ponos {to si bio s nama 20 godina. Tebi je ukradena mladost, a nama ostatak `ivota. @ivimo za susret iza koga ne slijedi rastanak. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i rahmet tvojoj du{i. Mama, tajo i tetke
1242-1tz

HUSI] (MEHO) FADIL
24. 11. 2004 - 24. 11. 2010.
S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica
17754-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu

Dana 24. novembra 2010. navr{avaju se dvije godine od kada vi{e nije sa nama na{ dragi tata, punac i prijatelj

FARUK (OSMAN) BE[I]
Dragi brate, Rije~ima ne mogu opisati bol, tugu i prazninu koja ostade tvojim odlaskom. Sa lijepim uspomenama i sje}anjima `ivim, a dragog Allaha d`.{. molim da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat D`evad (Panta) sa porodicom
17755-1tt

FARUK (OSMAN) BE[I]
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Maida ^eljo sa porodicom
17755-1tt

MURIS (ABDURAHMANA) LON^AR
Vrijeme prolazi, ali lijepe uspomene na tebe ne blijede. Volimo te i nedostaje{ nam. Tvoja k}erka Naida Lon~ar-Ahmi}, zet Damir i prijatelji PTT Sejad i Zvonka Ahmi}

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog

Dana 24. novembra 2010. navr{avaju se dvije godine od kada vi{e nije sa nama na{ dragi suprug, tata, punac i dedo

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 13 tu`nih godina od kada nije sa nama na{ otac i djed

MATE PEJI]A

MURIS (ABDURAHMANA) LON^AR
U na{im srcima si uvijek prisutan i nikada zaboravljen. Volimo te i nedostaje{ nam. Tvoja supruga Sadija - Seka, k}erke Amra Ja{arovi} i Naida Lon~arAhmi}, zetovi Damir Ahmi} i Jasmin Ja{arovi}, te unuk Edi Ja{arovi}
PTT 1256-1tz

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Supruga Halida, k}erke Mirta i Vedrana

ALIJA (MUJA) NALO
Sin Senad, k}eri Rusmira i Razija sa porodicama
15169-1nd`

Sa tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 40 (~etrdeset) dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca i dede

SINANOVI] HASAN
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Sin Esad sa porodicom
1252-1tz

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog dedu

majci na{e prijateljice Lare

TU@NO SJE]ANJE

had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]

na na{eg dragog dedana

[ATOR ([ERIF) RAMIZ
preselio na ahiret dana 22. 11. 2010. u 81. godini. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Murta sa djecom i unucima
PTT

JELENI DIZDAREVI]

HUSELJI] ([ERIFA) AHMEDA
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. K}i Jasna i unu~ad Adnan i Aida 212-1mo

Damir, Marija, Ena i Mia Nani}
17760-1tt

Svakom minutom, svakim satom i danom sve je te`e, dragi dedo... Nedostaju nam tvoja plemenitost i dobrota, tvoje tople rije~i i savjeti... Uzvi{eni Allahu d`.{. usli{i na{e dove upu}ene Tebi i podari na{em dragom dedi lijepi d`ennet i rahmet vje~ni. Tvoja unuka Lejla, zet Semir i praunuka Aj{a, te ostala poro17759-1tt dica Hasagi}

had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Po dobru }emo te pamtiti, s po{tovanjem i ljubavlju spominjati. Tvoja unuka Elma sa suprugom Adnanom, djecom 17758-1tt Farisom, Kenanom i Aylin

Danas se navr{avaju 52 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, punac, dedo i pradedo

Had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI] had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]
Dovama upu}enim Uzvi{enom Allahu d`.{. molimo da na{em rahmetliji podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, o`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, a hatma dova iza podne 17756-1tt namaza na mezarju Grli}a brdo. Allah je stvorio d`enet zbog dobrih i plemenitih ljudi, kao {to si Ti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, onako kako si zaslu`io. Tvoj unuk Ermin i zet Bajro
17757-1tt

Dnevni avaz
Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preminuo na{ najdra`i sin, suprug, otac i brati}

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

51

DARKO (\OR\O) JOVOVI]
Dragi na{ Darko, smrt je ja~a od `ivota, ali ne i od sje}awa. Da je na{a suza i qubav mogla da te spasi, `ivio bi vje~no. Ali, Bog uzima sebi odabrane i najmilije, a ti si jedan od wih, ostavqaju}i nas na ispitu kako `ivjeti bez tebe. Ponosni smo {to smo te imali, ali zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Po~ivaj u miru. Neka te an|eli ~uvaju. Tvoji najmiliji: otac \or|o - \oko, supruga Nade`da, sin Andreas, k}i Gabrijela, tetke Marta i Dara i strina Bosa
15174-1nd`

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg supruga i oca

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata i ad`e

AVDE ALI^I]A
Prazninu i bol koju nosimo u na{im srcima te{ko je iskazati rije~ima. ^uvat }emo te u dovama na{im. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvoji: supruga Hata, sin Suad, k}erke Suada i Amela sa porodicama
213-1mo

AVDE ALI^I]A
Ostale su neizbrisive uspomene na tvoj dragi lik, tvoja dobra, plemenita djela, te sve ono {to si nam pru`io do posljednjeg dana. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Ra{id, brati~ne \evada, Na|ida i Velida sa porodicama
213-1mo

Dana 24. 11. 2010. (srijeda) navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage sestre, tetke i zaove

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ZIJADE (SULEJMENA) SELIMOVI]
iz Breze
Nikada te ne}emo zaboraviti! Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: Fuad, Sedina, Faruk i Faris
17765-1tt

AVDE ALI^I]A
S ljubavlju i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah podari sve ljepote d`eneta i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoj sestri} Nermin sa djevojkom Melisom
214-1mo

Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{e drage

Mom dragom ocu

POSLJEDNJI SELAM

SMAILU (MEHE) MU[ANOVI]U
Bogatstvo je bilo imati te, a velika tuga izgubiti te. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Mirza sa majkom Feridom
17762-1tt

dragom prijatelju

TIMA ([ORLIJA) HOD@I]
24. XI 1993 - 24. XI 2010.

SMAILU (MEHE) MU[ANOVI]U
S beskrajnom tugom i po{tovanjem sje}amo se izuzetno dobrog i plemenitog ~ovjeka, uz molbu dragom Allahu da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Mustafa Veli} sa porodicom
17762-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Suprug Kasim, sin Ramiz, snaha Ferida i unuci Edin i Erna
15170-1nd`

Na{em dragom rahmetliji

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na majku

had`i IZETAGI MUSLIJEVI]U

na na{eg dragog prijatelja

AMER SIRKO FATIMU HOD@I], ro|. [ORLIJA
1993 - 2010.
Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ga obraduje Svojim rahmetom i lijepim d`enetom. Ramiz Hod`i} (pili vetar) sa porodicom
17770-1tt

S po{tovanjem, Adisa, Indira, Muamer, Admir, Mirza i [emsudin
17765-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Mustafa Hod`i} sa suprugom i djecom
15179-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragom bratu

dragom bratu

na{em dajd`i

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 8 godina od smrti na{e drage

MUJESIRE KOZI], ro|. POLJO
iz Vi{egrada

SMAIL (MEHO) MU[ANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoj brat D`afer sa porodicom
17766-1tt

MU[ANOVI] (MEHO) SMAIL
Smrt je tren, a bol je vje~nost. Da je na{a ljubav mogla da te spasi, vje~no bi `ivio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Bahra i zet Izo
15177-1nd`

MU[ANOVI] SMAIL
Te{ko je opisati svu tugu i bol koja je ostala tvojim odlaskom. Tvoji: Elvir i Esmir sa 15180-1nd` porodicama

MU[I] SMAJO
24. 11. 2007 - 24. 11. 2010.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anje na tebe. Supruga Zarifa i djeca sa svojim porodicama
15181-1nd`

Sve u `ivotu je prolazno, samo su sje}anja vje~na... Tvoji najmiliji Suprug Alija, sin Nail, snaha Alma, unu~ad Sead, Semra, 15173-1nd` Semina i Daut, zet Hajrudin i k}erka Biba

52

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi brat, suprug, otac i djed
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Pro{le su tri godine kako je preselio na ahiret na{ dedo

REMZO (MEHMED) HELA]
preselio na ahiret poslije duge i te{ke bolesti u utorak, 23. novembra 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. u 13.30 sati na mezarju Hambina carina.

ADEM (]AZIM) UGLJANIN
iznenada preselio na ahiret u ponedjeljak, 22. novembra 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 26. novembra 2010. u 13.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: majka Fehima, supruga Zejnepa, sinovi Ned`at i Ernad, snaha Aida, unuci Sean i Mak, bra}a Ismet i Alija, sestre Galja i Ismeta, zet Osmo, snahe Lula i Ismeta, brati}i Mirza i ]azim, brati~ne Melisa i Mirzela, sestri} Denis, sestri~ne Alma, Binela, Mensura, Fahreta, Faketa, Dalila i Alisa, prodice: Ugljanin, Lakota, D`aferoski, Derdemez, Kujevi}, Ibrovi}, Kova~evi}, Ga{ani, Muhovi}, Hasanovi}, Pra{evi}, Toti}, Suba{i}, Kahriman i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Carevoj d`amiji.
111

MU[I] SMAJO
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Porodica Bajramovi}
17777-1tt

O@ALO[]ENI: supruga Mejra, sin Miralem, k}erka Zumra, zet Senaid, snaha Vahida, unu~ad Sanin, Anela i Hanna, sestra Tima sa porodicom, brat Im{ir sa porodicom, brati~na Mevza sa porodicom, {ure had`i Mehmed, E{ef i Omer sa porodicama, Fata ]osovi} sa porodicom, rodica Izeta [u{ak sa porodicom, te porodice: Hela}, ]osovi}, Peljto, Grbo, ]oso, Kaltak, Be~kovi}, [u{ak, Ko`o, Ajanovi}, ]osibegovi}, Ho{o, Pa{i}, Srna, Plakalo, [ebo i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Porodice Foht br. 110.
111

Dana 24. 11. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog ujaka i dede

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

MILORAD KUBUROVI]
Svojom dobrotom, skromno{}u i plemenito{}u pokazao si nam put kako da te slijedimo. Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam podario. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Beba - Danica, Aco, Ana i Zoran Duvnjak
15175-1nd`

HANKIJA (BAJRO) [ABANOVI], ro|. SOFTI] exhumacija iz Gacka, 1927 - 1992.
preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke 1. 7. 1992. godine u selu Poda - Gacko, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 26. 11. 2010. u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Nadil, k}eri Fatima, Emina, Samija, Nebiha i Ramiza, snaha D`emila, zetovi Nazif, Asim, Mujo i ]amil, unu~ad i praunu~ad, te porodice: [abanovi}, Softi}, Boj~i}, Bajrovi}, Ala|uz, ^olpa, Ba{ali}, Vuk, Lon~ari}, [a~i}, Logo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

LUJA NOVAK, ro|. JANJI]
preminula 22. 11. 2010. u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 24. 11. 2010. u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Dragan, k}erke Lidija i Dragana, unuke Ivana i Lara, brat [imo sa porodicom, sestre Janja, Vida, Manda i Borica sa porodicama, zetovi Zoran i Slobodan, porodice: Janji}, Niki}, Orki}, Ivki}, Prgi}, Bandi}, Lu~i}, Lovri} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Trg nezavisnosti br. 27. 111

SJE]ANJE

Sa tugom u srcu javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

NURIJA (ADEM) ^ABARAVDI]
iz Breze, ro|en 1940 24. 11. 1993 - 24. 11. 2010.
Pro{lo je dugih, najdu`ih 17 godina kako nisi sa nama, ali znaj da nam vrijeme nije utjeha, jer makar se mjerilo i decenijama, ono ne mo`e da izbri{e na{u tugu i bol. Svakim danom nam nedostaje tvoja ljubav, tvoj osmijeh, tvoja blagost i tvoja neizmjerna dobrota. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te rano izgubili. Nama koji smo te beskrajno voljeli, vje~no }e{ ostati u srcima, jer ljubav je vje~na i nema zaborav. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti, kao sje}anje i uspomena na prelijepi dio na{eg `ivota provedenog sa tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote za tvoju plemenitost, tvoju dobrotu i sve {to si nam pru`io u ovozemaljskom `ivotu. Tvoji najmiliji: supruga Raza, sin Edin, snaha Enida i unuci Ademir, Eman i Daris 17774-1tt

JASMIN (HALILA) PA[I]
27. 12. 1947 - 23. 11. 2010.

preminuo dana 23. 11. 2010. u 63. godini u Londonu, gdje }e biti i sahranjen. O@ALO[]ENI: majka Marica, sinovi Dejan i Davor, sestra Jagoda, sestri} Nikolas, unu~ad, te porodice: Pa{i}, Bjelo{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
17768-1tt

Dana 24. 11. 2010. navr{ava se 16 godina kako je preselio na ahiret

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na moju dragu majku dragom i po{tovanom

had`i ALIJA ([A]IR) ZVIZDI]
Vrijeme nikad ne}e izbrisati uspomene, tvoj lik i ljubav koju si nam podario. Neka ti dragi Allah podari vje~ni d`enet. O`alo{}eni: supruga, djeca, unuci i praunuci
17767-1tt

TIMA ([ORLIJA) HOD@I]
24. XI 1992 - 24. XI 2010.

prof. dr. SAFETU ^I^I]U

Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem, Sin Huso, snaha [evka, unuci Adnan i Nisvet sa porodicama
15171-1nd`

Kenan, Ai{a, Badema i D`enan Softi}
17743-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom

AMER (AZER) SIRKO IBRAHIMU - @UNI PEHILJU
24. 11. 2007 - 24. 11. 2010.

Tvoji: Mira, Amela, Mahir, Keno i Mijac
17772-1tt

Tvoji: tetka Nuta, Atko, Ada i Muamer
15178-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e radne kolegice Dragane

na{em dragom prijatelju

MU[ANOVI] (MEHO) SMAIL
Posljednji selam na{em dragom ocu Od k}erke Aide, sina Mirze, zeta Elvedina, unu~adi Edina i Ajdina i Kije

ASIM IMAMOVI] NOVAK LUJA
Uposlenici Raiffeisen bank Ra~unovodstvo i izvje{tavanje
17773-1tt

Porodica Muminovi} Sejd, Munevera - Nera i Kerim - Keko
17751-1tt

Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet.
17776-1tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

53

ALIJA (MUJE) NALO
preselio na ahiret dana 22. 11. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. 11. 2010. u 14.00 sati na mjesnom mezarju Gornja Crn~a - Vi{egrad. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: supruga Hajrija, sin Senad, k}erke Rusmira i Razija, snaha Latifa, zetovi Jakuf i Salem, unu~ad Edin i Selmir, unuke Aida, Lejla, Senida i Nejra, sestra Azemina, zet Vahid sa porodicom, snaha Safa sa porodicom, {ura Ibrahim sa porodicom, brati}i, brati~ne, sestri~ne, amid`i}i, te porodice: Nalo, Osmanagi}, ^avku{i}, [i{i}, [ehi}, Jauzovi}, Kiseljakovi}, Lon~avi}, Mezild`i}, Kapetanovi}, Borovac i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prevoz obezbije|en sa polaskom sa Ilid`e - terminal u 10.00 sati sa zaustavljanjem na Stupu i kod Vije}nice. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ul. Hipodrom do br. 83 - Butmir u 14.00 sati.
15169-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RED@EP (AHMED) MUSI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 22. 11. 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 25. 11. 2010. u 14.00 sati na mezarju [ehovi}i - Plav. O@ALO[]ENI: supruga Nura, sin Senad, snaha Igbala, unu~ad Edin, Emir i Edvina, bra}a Mehmed - Medo, [aban i Ibrahim sa porodicama, sestra Hajrija sa porodicom, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SMAIL (MEHO) MU[ANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 21. novembra 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije u 12.00 sati sa zaustavljanjem na Aneksu ispred samoposluge „Samkopromet“, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga [emsa, djeca Mirza, Aida i Adela, brat D`afer, sestre Mejra, Sabaheta i Izeta, zetovi ]amil, Izo, Ha{id i Elvedin, snaha Mirsada, {ura [emso, svastike [erifa, [efka i Ajkuna, unuci Edin i Ajdin, te porodice: Mu{anovi}, @iga, ^urt, Skopljak, Durakovi}, Graci}, Kola{inac, Omerovi}, Had`ovi}, Je`, Meki}, ^au{evi}, Lokvan~i}, Sijer~i}, Balihod`i}, [ehi}, Delihasanovi}, [ljoka, Oru~evi}, Kajmovi}, prijatelji Lalovi}, Veli}, Durak, D`ekman, Mehanovi}, Beganovi}, Avdi}, Hirki}, Le{o, Bostand`ija, Izairi, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji u Vrbovskoj ulici na Aneksu. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZUHDIJA (MUHAREMA) BA[I]
preselio na ahiret dana 23. 11. 2010. u 49. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 24. 11. 2010. u 12.30 sati, poslije podne namaza u d`amiji u Klop~u - Zenica. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alosti, Klopa~ki put br. 17. O@ALO[]ENI: supruga Fahrija, sinovi Adnan i Alen, snaha Saliha, unu~ad Kerim i Faris, bra}a Adem, Omer i Islam, sestre Hanifa i Fazila, snahe Hajrija i Alma, zet Rifet, porodice: Ba{i}, Husetovi}, Mustafi}, Durakovi}, Pjani}, Smaji}, Heleg, Gluhi}, Deli}, Kasapovi}, Odoba{i}, Isakovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
538-1ze

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FARUK (OSMAN) BE[I]
exhumacija iz Vi{egrada, 1941 - 1992.
preselio na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. 11. 2010. u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fata, sinovi Elvir i Vedad, snahe Amra, Azra i Nad`a, unu~ad Adnan i Kerim, bra}a Sulejman i D`evad - Panta, sestre Maida i Sad`a, punica Dervi{a, {ura Alija sa porodicom, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Be{i}, Ustamuji}, ^eljo, Alihod`i}, Ajanovi}, Zilki}, Goro, Smaji{, Spaho, Kosovac, @ujo, Me{i}, Mirvi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 13.00 sati, ul. Potoklinica 16, (porodica Alihod`i}). 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i susjede da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ASIM (OSMAN) IMAMOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 21. novembra 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. u 15.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Jozefina - Seka, sinovi Zlatan, Davor i Damir, snaha Mira, unu~ad Dario, Alen, Paula i Asja, te obitelji: Imamovi}, Male{i}, Baleti}, Butmir, Ga~anovi}, Parla, Prelo, Fo~o, Mu{i}, Ho{i, Muharemovi}, Haveri}, Muminovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u Carevoj 111 d`amiji.

RAJKA (\OR\E) KO@OVI], ro|. SIMEUNOVI]
preminula 22. 11. 2010. u 83. godini. Sahrana }e se obaviti 24. 11. 2010. u 14.00 sati na gradskom groblju Lav. O@ALO[]ENI: sin Dragan, snaha Samra, sestra Zora sa porodicom, te porodice: Ko`ovi}, Lu~i}, Brati}, Blagojevi}, Simeunovi}, Avdagi}, Jelki}, Had`ialagi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Behd`eta Muteveli}a br. 33.
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IBRAHIM PEHILJ
preselio na ahiret u utorak, 23. 11. 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. 11. 2010. u 14.00 sati na gradskom mezarju Obad. O@ALO[]ENI: k}erke Majda i Majdina, sin Amir, zetovi Sejo i Jakub, snaha Saima, unu~ad Ilvana, Nejra, Amsel, Na|a, Salih i D`enan, njegova Mia, te porodice: Pehilj, D`ubur, [endro, Vite{ki}, ^ampara, Talovi}, Dilberovi}, Sal~in, Gamovi}, Te{anovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.00 sati) u mahalskoj d`amiji Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

54

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 016264 09 I @ivinice, 11. 11. 2010. godine
Op}inski sud u @ivinicama, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna organizacija EKI Sarajevo - Ured/kancelarija u @ivinicama, Alije Izetbegovi}a bb - iza poligona Prve osnovne {kole, zastupan po punomo}niku Salkanovi} Zurijeti, advokatu iz @ivinica, protiv izvr{enika: 1) Me{anovi} Vahida iz @ivinica, ul. Rudarska 21, 2) Ibrali} Zijade iz @ivinica, ul. Rudarska 21, 3) Talovi} Mirze iz @ivinica, Prva ulica 92, 4) ZR Frizerski salon „Alma“ Mar{ala Tita bb @ivinice, vlasni{tvo Talovi} Ramiza, radi izvr{enja, radi naplate duga v.s. 5.851,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERCIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 087112 09 Ps Sarajevo, 02. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, zastupan po punomo}niku Vejo Safetu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „RAPEL &MS d.o.o. Vlasenica, ul. Dragasevac bb, radi isplata potra`ivanja v.s. 5.670,44 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

Dnevni avaz

srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

55

OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudijka Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja PETROL BH OIL COMAPNY d.o.o. Sarajevo, zastupan po punomo}niku Vejo Safetu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „RAPEL &MS d.o.o. Vlasenica, ul. Dragasevac bb, radi isplata potra`ivanja v.s. 5.670,44 KM van ro~i{ta dana 11. 09. 2009. godine, donio je slijede}u:

OGLAS

zbog propu{tanja Tu`eni je du`an platiti tu`itelju iznos od 5.670,44 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to - na iznos od 669,59 KM po~ev od 30. 11. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 823,54 KM po~ev od 15. 11. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 720,28 KM po~ev od 30. 10. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 1.238,79 KM po~ev od 30. 09. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 785,90 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 1.432,34 KM po~ev od 15. 10. 2008. g. pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 676,30 KM sve to u roku od 30 dana. Sudija Tatjana Arapovi} Pouka: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Protiv ove presude mo`e se podnijeti Prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje ovom sudu najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj saznao za u~injeno propu{tanje, u dovoljnom broju primjeraka za sud i strane u postupku. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU

Rje{enje o izvr{enju
Dozvoljeno dana 6. 1. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenica (bez protesta) broj: AF2761624, AF2761627, obje izdate u @ivinicama dana 5. 12. 2008. godine te na osnovu ugovora o kreditu broj: 0833800222 DDA 910837 od 4. 12. 2008. godine, u iznosu od 5.851,20 KM, a radi ostvarivanja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na dan 3. 12. 2009. godine u iznosu od 5.851,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 3. 12. 2010. godine, pa do kona~ne isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 510,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari koje se na|u u stanu izvr{enika Me{anovi} Vahida na adresi Rudarska br. 21, @ivinice, a koji iznos se ima prenijeti na ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 161 025 002 317 0049 koji se vodi kod „Raiffeisen banke“ d.d. BiH - Filijala @ivinice. SUDIJA Vehid Selimba{i} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i otplate. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika smatra se objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 056996 09 P 2 Sarajevo, 03. 11. 2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 ZPP-a (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi}, u pravnoj stvari tu`itelja MEHINAGI] HARIS, zastupan po Nadi Filipovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih NEKRETNINE PELAK d.o.o. Sarajevo i Pelak Mihrija KPZ Tuzla, radi povrata novca, OBJAVLJUJE vaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79. i 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2 ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4 ZPP-a). Sudija Amela Mahi}, s.r.

POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE
„NEKRETNINE PELAK“ d.o.o. Sarajevo Ul. Branilaca Sarajeva br. 8 poziva se u svojstvu I-tu`enog na pripremno ro~i{te za dan UTORAK 08. 02. 2010. god. sa po~etkom u 11,00 sati u sobu broj 326/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasni-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 128288 10 Ps Sarajevo, 12. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca BBM VARE[ DOO koga zastupa Beganovi} Mirsada advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog POTO^ARI PROMET DOO SARAJEVO, radi isplate potra`ivanja, v.s. 11.302,55 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

Na prijedlog Nastavno-nau~nog vije}a od 5. 11. 2010. godine broj 01-3728 i prijedlog Nastavno nau~no nastavnog vije}a od 10. 11. 2010. godine broj: 01 3741/1 i na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu od 10. 11. 2010. godine, raspisuje se

Za izbor nastavnika svih zvanja i saradnika a) Nastavnik svih zvanja 1. Nastavnik predmet Teorija sporta, u sva zvanja . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 2. Nastavni predmet Biomehanika, u sva zvanja . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 3. Nastavna oblast Borila~ki sportovi (Judo, Samoodbrana, Hrvanje), u sva zvanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 4. Nastavni predmet Zimski sportovi, u sva zvanja . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac USLOVI pod a): Doktor nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja i ostali uslovi koji se odnose na izbor nastavnika u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo „Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 22 od 27. 8. 2010. godine (pre~i{}eni tekst). Osim navedenih uslova kandidati su du`ni uz prijavu za konkurs prilo`iti i izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak i uvjerenje o neka`njavanju. b) Vi{i asistent 1. Nastavnik predmet Antropomotorika, izbor za vi{eg asistenta . . . .1 izvr{ilac USLOVI pod b): Zavr{en stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Osim navedenih uslova kandidati su du`ni uz prijavu za konkurs prilo`iti izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak i uvjerenje o neka`njavanju. ROK ZA PRIJAVE: 15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja u {tampi. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom (originali ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 71000 SARAJEVO Patriotske lige 41 ili li~no na protokolu Fakulteta Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati

KONKURS

OGLAS
Dana 19. 2. 2010. godine tu`ilac BBM VARE[ DOO je podnio tu`bu protiv tu`enog POTO^ARI PROMET DOO SARAJEVO radi isplate potra`ivanja, v.s. 11.302,55 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 11.302,55 KM i to: - iznos od 2.952,19 KM sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos, po~ev od 16. 5. 2008. godine pa do isplate, - iznos od 5.173,56 KM sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos po~ev od 30. 5. 2008. godine pa do isplate, - iznos od 3.176,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos po~ev od 15. 6. 2008. godine pa do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti Presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Tatjana Arapovi}

56

Srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Skandal otkriven u ameri~kim novinama

Da li je Brena znala za Bobin „moma~ki stan“ na Floridi?
Zna se ko je zvijezda

Kako je [emsa Suljakovi} o~itala lekciju Seki i [aki?
Skandali na BH radijsko-televizijskom festivalu

Pjevali nepozvani, padali na bini, a grudnjaci pucali...
Na kioscima svakog ~etvrtka U prodaji novi broj magazina „Azra“
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 020908 06 Mals
Pravna stvar: Tu`ilac: Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „a-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185 Tu`eni: „EURO TV SHOP“ d.o.o. Banja Luka, s posljednim poznatim sjedi{tem na adresi: ul. Patrijarha A. ^arnojevi}a br. 24 a, Radi: isplate duga Vrijednost spora: 1.138,50 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku - ZPP („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje da je dana 11. 11. 2010 godine u ovom predmetu donio sljede}u Presudu zbog propu{tanja: Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Sanela Talirevi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „a-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog „EURO TV SHOP“ d.o.o. Banja Luka, ul. Patrijarha A. ^arnojevi}a broj 24 a, radi isplate duga, vrijednost spora 1.138,50 KM, van ro~i{ta dana 11. 11. 2010. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da isplati tu`iocu na ime duga iznos od 1.138,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom, i to: na iznos od 495,00 KM po~ev od 16. 10. 2005. godine do dana isplate, na iznos od 643,50 KM po~ev od 16. 10. 2005. goidne do dana isplate, te naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 69,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude.

Obrazlo`enje
Tu`ilac je dana 20. 10. 2006. godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga, sa tu`benim zahtjevom kao u izreci presude. U tu`bi navodi da je sa tu`enim stupio u obligacioni odnos potpisivanjem zaklju~nice - predra~una br. 10/236 od 01. 10. 2005. godine i zaklju~nice - predra~una br. 12/236 od 06. 10. 2005. godine, naru~iv{i marketing usluge tu`ioca - objavu reklama, koju uslugu je tu`ilac izvr{io u listu „Dnevni avaz“ i za izvr{ene usluge ispostavio ra~une tu`enom br. 1001/6308/2005 od 07. 10. 2005. godine na iznos od 495,00 KM, i br. 1001/6327/2005 od 07. 10. 2005. godine na iznos od 643,50 KM. Tu`eni je dug po navedenim ra~unima trebao platiti najkasnije u roku od 8 dana nakon primitka ra~una. Kako tu`eni nije ispunio svoje obaveze pla}anja izvr{eniih usluga i pored usmene i pismene opomene to podnosi tu`bu predla`e da sud, ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, donese presudu zbog propu{tanja. Dana 17. 09. 2009. godine tu`enom je dostavljena tu`ba sa prilozima na odgovor, uz pouku o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu, shodno ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH - ZPP („Slu`bene novine , FBiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06). Kako tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku a tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan, to je sud primjenom ~lana 182. stav. 1. ZPP-a, odlu~io kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~lana 387. u vezi sa ~lanom 386 i 396, ZPP-a te su tu`iocu dosu|eni tro{kovi nastali pla}anjem takse na tu`bu u iznosu od 46,00 KM i takse na presudu u iznosu od 23,00 KM, odmjereni prema Tarifi sudskih taksa Zakona o sudskom taksama („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 21/09 i 29/09) Stru~ni saradnik Talirevi} Sanela, s.r. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. NAPOMENA: PRESUDA ZBOG PROPU[TANJA DOSTAVLJA SE TU@ENOM „EURO TV SHOP“ d.o.o. Banja Luka. Tu`eni mo`e PISMENI OTPRAVAK PRESUDE ZBOG PROPU[TANJA preuzeti u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. Na osnovu ~lana 348. stav 4 ZPP-a dostava tu`enom presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Aida ALILOVI]

Uredni~ka funkcija u Beogradu
Darko RUNDEK

U Bosni me veseli meka turska kuhinja
Danis TANOVI]

Najljep{i kompliment dala mi je k}erka
AZRA - takve pri~e ho}u

sport

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

57

Na{ fudbaler kasno pogodio za Teplice

MALI FUDBAL Po~eo 19. bajramski turnir

Dvije pobjede Sarajeva
samo je Sarajevo osvojilo maksimalnih {est bodova. Ekipa s Ko{eva gotovo je osigurala plasman u finale, jer joj je za prvo mjesto u grupi dovoljan i remi, a mo`da ~ak i poraz (ako Slavija i Sloboda odigraju nerije{eno) u duelu sa Vrbanju{om, koja je izgubila {anse za plasman na jedno od prva dva mjesta. U duelu sa Slavijom, Sarajevo je vodilo 3:1, ali je Slavija poravnala na 3:3, a pobjedonosni pogodak za bordo tim postigao je Haris Hand`i} iz slobodnog udarca. @eljezni~ar i Olimpic igrali su najzanimljiviji duel u grupi B. Pro{logodi{nji osvaja~ je nastupio bez najboljeg igra~a Zajka Zebe, a utakmica je zavr{ena bez pobjednika, 2:2. Zeba je postigao pet golova u drugom me~u protiv ^elika (10:4 za @eljezni~ar), no i Olimpic je savladao Travnik 12:3 (sedam golova Harisa Harbe), pa }e finalistu odlu~iti dana{nji dueli. @eljezni~ar igra protiv Travnika, dok }e Olimpic odmjeriti snage sa ^elikom, a presudna }e biti gol razlika Harba je postigao osam golova i vode}i je na listi strijelaca, a slijedi Zeba, koji je Z. [. postigao pet. Sudije: Irfan Peljto i Adis Mulahasanovi}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Jusi} 3 i Isakovi} (^elik), Zatagi}, Terzi} (Travnik).

Mahmutovi} strijelac, Haurdi} slavio
Na{ internacionalac u redovima ~e{kih Teplica, napada~ Ajdin Mahmutovi} (24), bio je strijelac i u posljednjem susretu ove godine za svoj tim. Uprkos pogotku nekada{njeg igra~a ^elika, Teplice su u 17. kolu Gambrinus lige ku}i pora`ene od Jabloneca (1:2). U redovima gostiju od 83. minute igrao je na{ mladi reprezentativac Anes Haurdi}. Mahmutovi}, kojem je ovo bio peti prvenstveni gol pa je ostao prvi strijelac tima, igrao je svih 90 minuta, dok je veznjak Admir Mahmutovi}: Peti gol ove sezone Ljevakovi} na poluvremenu ostao u svla~ionici. idu}e godine, a Jablonec }e, Na{ tre}i internacionalac u sa 30 bodova, startovati s Teplicama Aldin ^aji} na- ~etvrte pozicije, dok su Tepustio je igru u 63. minu- plice osvojile samo 25 bodova i zauzimaju {esto mjesto. ti. Nastavak prvenstva pre- Jesenji prvak je Plzen sa 41 V. B. dvi|en je za 26. februar bodom.

Sarajevo Sloboda

3 2

Sudije: Irfan Peljto i Adis Mulahasanovi}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: ^ampara, H. Hand`i}, A. Hand`i} (Sarajevo), Me{anovi}, Malki} (Sloboda).

@eljezni~ar Olimpic

2 2
S utakmice @eljezni~ar - Olimpic: Gradski rivali remizirali

Sudije: Adnan Pervan i Jasenko Pljevljak. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Perak 2 (@eljezni~ar), Harba, Bukvi} (Olimpic).

(Foto: M. @ivojevi})

Bordo tim vode}i u grupi B, a u grupi A na ~elu Olimpic i @eljezni~ar U prva dva kola u grupa- ^elik 4 ma A i B, na 19. bajramskom turniru u malom fudbalu Travnik 2

Dana{nji program
Dana{nji program po~et }e u 7.30 kada }e se igrati utakmice pionira, dok su utakmice 3. kola turnira na programu od 10 sati. @eljezni~ar - Travnik (10 sati), ^elik - Olimpic (10.55), Sloboda - Slavija (11.50), Sarajevo - Vrbanju{a (12.45). Finalni program po~inje u 13.40 utakmicom veterana @eljezni~ara i Sarajeva, a zaMrkovi}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Zeba 5, Perak 2, Savi}, E. ^oli}, Vasili} (@eljezni~ar), Gad`o 2, Isakovi}, Arnaut (^elik). tim veterana FDS-a i reprezentacije Srednjobosanskog kantona, te duelom reprezentacije grada Sarajeva i selekcije novinara. Utakmica pionira za tre}e mjesto igra se u 15.20, a finalna u 16. Utakmica za tre}e mjesto seniora na programu je u 16.55, finale po~inje u 17.45, nakon ~ega }e uslijediti dodjela nagrada i zatvaranje turnira.

Nezadovoljstvo u Travniku

Vrbanju{a Slavija

1 2

Sudije: Adnan Pervan i Jasenko Pljevljak. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Pozder (Vrbanju{a), K. Sukovi} 2 (Slavija).

Faji} je morao dobiti priliku protiv Poljske
Na Piroti su o~ekivali poziv nekome od prvotimaca petoplasiranog Travnika za prijateljski susret reprezentacije protiv Poljske, 10. decembra u Antaliji. Prema rije~ima sportskog direktora Midheta Saraj~i}a, pozivu su se nadali barem za Nusmira Faji}a, koji je, uz Zajka Zebu (@eljezni~ar) i Damira Tosunovi}a (Zvijezda), vode}i strijelac Premijer lige, a sve golove postigao je iz igre. - Izgleda da za selektora Su{i}a postoji samo nekoliko klubova u Premijer ligi ~iji se igra~i favoriziraju, a za ostale nije zainteresiran. Faji} se morao na}i na spisku reprezentacije za susret protiv Poljske. Ne mogu vjerovati da je poziv dobivalo i po nekoliko igra~a iz klubova koji su da-

Sarajevo Slavija

4 3

Sudije: Mirza Ti~i} i Jasenko Pljevljak. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: H. Hand`i} 2, ^omor, Fo~i} (Sarajevo), Mr{o 2, Ligata (Slavija).

Grupa A
1. Sarajevo 2 2. Sloboda 2 3. Slavija 2 4. Vrbanju{a 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7:5 5:3 5:5 1:5 6 3 3 0

Vrbanju{a Sloboda

0 3

Sudije: Rusmir Mrkovi} i Mirza Ti~i}. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Me{anovi}, Drakul, Beki}.

Olimpic Travnik

12 3

Faji}: Sve golove postigao iz igre

Vrbanju{a je pora`ena od Slavije

@eljezni~ar ^elik

10 4

Sudije: Elmir Pilav i Rusmir

Sudije: Elmir Pilav i Adnan Pervan. Delegat: Suvad Spahi}. Strijelci: Harba 7, Mulahmetovi} 3, Je{e, Suljevi} (Olimpic), Terzi}, D`afi}, Varupa (Travnik).

Grupa B
1. Olimpic 2 2. @eljezni~ar 2 3. ^elik 2 4. Travnik 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 14:5 12:6 8:12 5:16 4 4 3 0

leko slabije plasirani od Travnika. Stru~ni {tab reprezentacije morao bi malo vi{e gledati doma}u ligu, pa onda upu}ivati pozive - rekao ja Saraj~i} i pohvalio i golmana Adija Adilovi}a. S. P.

Fudbaleri Borca jo{ na okupu

Sastavi
SARAJEVO: Hod`i}, [}epanovi}, ^omor, A. Hand`i}, Sulji}, [ehovi}, H. Hand`i}, Kadi}, U{~upli}, Mujakovi}, ^ampara. Trener: D`enan U{~upli}. SLOBODA: Divkovi}, Efendi}, Drakul, Malki}, Halilovi}, Selimovi}, Me{anovi}, Aljuki}, Beki}, Su}eska, Omerki}, Piri}. Trener: Mirsad Dedi}. VRBANJU[A: Had`i}, Pozder, Smaji}, Ajanovi}, Omeragi}, Vili}, Turudija, D`afo, Hrvat. Trener: Alija Had`iosmanovi}. SLAVIJA: N. Sukovi}, Radonja, Peri{i}, Todorovi}, Mr{o, K. Sukovi}, Pu{ara, S. Radovanovi}, Ligata, Ogle~evac, Stankovi}, Papaz. Trener: Aleksandar Simi}. @ELJEZNI^AR: Kari}, B. ^oli}, Savi}, Perak, Vasili}, E. ^oli}, Stani}, Hod`i}, Zeba. Trener: Almir Memi}. OLIMPIC: Bukvi}, Suljevi}, Je{e, Salki}, Durak, Rodrigo, Had`anovi}, Mulahmetovi}, Harba, Kreser, Hiro{, ^eligija, Muminovi}. Trener: Faik Kolar. ^ELIK: Pjani}, Hinovi}, Ali}, [i{i}, Gad`o, Jusi}, Smriko, Isakovi}, Arnaut. Trener: Elvedin Beganovi}. TRAVNIK: Hasanspahi}, D`afi}, Varupa, Saraj~i}, [iljak, ]uri}, Terzi}, Zatagi}. Trener: Islam Torlak.

Odmor samo za najzaslu`nije
Iako je prvi dio Premijer lige BiH zavr{en proteklog vikenda, fudbaleri jesenjeg prvaka, banjalu~kog Borca, jo{ su na okupu. Prethodna dva dana, osim lak{ih treninga, odra|eni su i odre|eni testovi, na osnovu kojih }e {ef stru~nog {taba Vlado Jagodi} isplanirati predstoje}u zimsku pauzu. - Ekipa }e biti na okupu do kraja novembra, a od 1. decembra svi }e na odmor. Dodu{e, ~etiri ili pet onih najistro{enijih fudbalera, igra~a koji su podnijeli najve}i teret ove polusezone, ve} su slobodni. Ostali prvotimci }e nastaviti s radom, a njima }e biti priklju~eno i nekoliko igra~a iz na{eg omladinskog pogona, kao i fudbaleri koji su bili na posudbi ili su igrali na dvojnu registraciju u okolnim, ni`erazrednim ekipama - rekao je Jagodi}. Bez obzira na ~injenicu da je sezona zavr{ena u svim bh. ligama, fudbaleri Borca odigrat }e u subotu i jednu kontrolnu utakmicu. Rival jo{ nije poznat, ali }e to sigurno biti neka od lokalnih ni`erazrednih ekipa. S. K.

Nakon incidenta na pro{logodi{njoj utakmici Slavija - @eljezni~ar

Osu|eni napada~i na novinare i fotoreportere
Policija i T u`ila{tvo, a potom i Sud u Isto~nom Sarajevu, brzo su reagirali na incident koji se desio ujesen pro{le godine, kada su neobuzdani doma}i navija~i sat nakon utakmice Slavija - @eljezni~ar na parkirali{tu izvan stadiona napali skupinu novinara i fotoreportera. Za nano{enje lak{ih tjelesnih povreda fotoreporterima Sportskih novosti i „Fotoservisa“ Fe|i Krvavcu, odnosno „Sport Centra“ Branimiru Prijku, osu|eni su Goran Elez zvani Burgija (1987.) Branislav Kuja~a zvani Bane (1989.) i Vladimir Telebak zvani Tela (1987.). Sutkinja Veselinka Ivanovi} izrekla je Elezu i Kulja~i nov~ane kazne od po 600 KM, dok je T elebak osu|en na zatvorsku kaznu od tri mjeseca.
Jagodi}: U subotu kontrolni me~

Uprkos skandalu s podmi}ivanjem

Platini: Euro 2012. ide po planu
Evropsko prvenstvo u fudbalu 2012. godine bit }e odr`ano u Poljskoj i Ukrajini kako je planirano, uprkos optu`bama za korupciju koje je iznio biv{i funkcioner Fudbalske federacije Kipra Spiros Marangos, izjavio je predsjednik UEFA-e Mi{el Platini (Michel). Marangos je pro{log mjeseca rekao da su Poljaci i Ukrajinci organizaciju {ampionata dobili tako {to su podmitili neke ~lanove Izvr{nog komiteta UEFA-e da glasaju za njih. - Ukoliko se poka`e da su te optu`be bile ta~ne, oni koji su dali i primili mito morat }e pred sud, ali }e ~ak i u tom slu~aju Euro biti odr`an po planu - rekao je Platini. Prvi ~ovjek UEFA-e dodao je da bi nakon brojnih skandala vezanih za odre|ivanje organizatora evropskih i svjetskih prvenstava te olimpijskih igara trebalo razmisliti o mijenja-

58

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

sport

SLOBODA Tuzlaci uspje{no okon~ali polusezonu

Sadikovi} preporodio ekipu
Pod vodstvom novog trenera ekipa s Tu{nja upisala tri pobjede i remi
Kada je Uprava Slobode dogovorila sporazumni raskid ugovora s trenerom Vlatkom Glava{em u 11. prvenstvenom kolu, ekipa s T u{nja na bodovnom saldu je imala isto toliko bodova. Ve}im dijelom prvenstva Sloboda je tavorila u donjem dijelu tabele i svi su joj predvi|ali jo{ jednu sumornu jesen. Me|utim, tada se rukovodstvo kluba odlu~ilo za stru~njaka `eljnog dokazivanja, Denisa Sadikovi}a. I napravili su dobar potez. Sadikovi} je za kratko vrijeme prodrmao uspavani tim, iz ~etiri prvenstvena kola Tuzlacima je donio tri pobjede i jedan remi. Na kraju jeseni Tuzlaci su osvojili 21 bod i zauzeli sedmu poziciju. - Vjerovao sam u postoje}i potencijal i u to da ovi igra~i mogu dati puno vi{e. Ipak, trebalo je dosta stvari promijeniti. Jedino {to nam je nedostajalo jeste vrijeme i toga sam se najvi{e pla{io. Osim toga, kroz razgovore tako|er smo uradili ogroman posao. Vratili smo vjeru u igra~e, {to je, prema meni, bio klju~ svega - rekao je Sadikovi}. Strateg Tuzlaka ve} pravi plan za prolje}e. - @elimo napredovati na tabeli. Na{a ekipa }e biti ja~a za Alena Me{anovi}a i Stani{u Nikoli}a. Planiramo da i neke na{e mlade igra~e vratimo s posudbe - istakao je SadikoE. M. vi}.

Platini: Uskoro novi sistem

nju procedure. - Mo`da je sada pravo vrijeme da po~nemo razmi{ljati o boljem sistemu odre|ivanja organizatora najve}ih sportskih takmi~enja - istakao je Platini. Marangos je za njema~ke medije izjavio da su neki zvani~nici UEFA-e dobili 11 miliona eura kako bi omogu}ili Poljskoj i Ukrajini do(M. T.) ma}instvo EP-a.

Daji} napustio Slobodu
Prvi igra~ koji je ve} napustio Tu{anj je Jusuf Daji}. Njemu je istekao ugovor sa Slobodom i ve} je dobio slobodne papire. Daji} je postigao dva pogotka ove jeseni, protiv @elje u T i pobjedonosni pro{le uzli subote u Grada~cu.

Sadikovi}: Na prolje}e jo{ bolji

^elik ne `uri s potragom za novim vodstvom

Ibrakovi}: Revizija svih ugovora
Del Boske: Nisam uspio

Prinu|eni smo smanjiti tro{kove izme|u 20 i 40 posto
^elik su ove sezone ve} vodila dva predsjednika, Mirsad ^izmo i, nakratko, samo dvadesetak dana, Fuad Kasumovi}, a tre}eg bi zeni~ki klub trebao dobiti tek u januaru, neposredno pred po~etak priprema za proljetnu polusezonu. Tako, naime, planira prvi ~ovjek privremene uprave Mirsad Ibrakovi}, ina~e predsjednik Skup{tine kluba. - Skup{tinu }emo odr`ati u januaru, a do tada treba pripremiti sve izvje{taje. Treneru Abdulahu Ibrakovi}u dali smo rok do po~etka naredne sedmice da nam dostavi analizu i potrebe tima za nastavak sezone, kao i spisak igra~a koji mu nisu potrebni, jer morSkup{tina }e, dodaje, osim za novog mandatara i Upravni odbor biti izborna i za sada{nji saziv najvi{eg klupskog tijela kojem je istekao mandat. - Na{a Skup{tina, po Statutu, ima 31 ~lana. Od tog }e broja, najvjerovatnije, barem polovina biti promijenjena. Od pro{le sjednice imamo zaklju~ak da su svi ~lanovi obavezni platiti skup{tinsku ~lanarinu, koja iznosi 50 KM, i koju su do tada pla}ala samo trojica ili ~etvorica. Sada je situacija, po tom pitanju, malo povoljnija. Ne znam ta~no, ali mislim da su ovu ~lanarinu platili njih dvadesetak - navodi IbrakoV. B. vi}.

Nakon kritika na ra~un „Furije“

Del Boske preuzeo krivicu
Nakon {to su {panski mediji kritizirali igru reprezentacije [panije u posljednje vrijeme, oglasio se selektor „Furije“ Visente del Boske (Vicente del Bosque) koji je preuzeo krivicu. - Glavni krivac sam vjerovatno ja. O~igledno nisam uspio na pravi na~in motivirati igra~e. Dobili smo dva upozorenja, a kao svjetski prvaci morali bismo biti odgovorniji - rekao je Del Boske. [panija je u septembru izgubila od Argentine sa 1:4, a prije nekoliko dana od Portugala 0:4. Obje utakmice bi(N. D.) le su prijateljske.

Ibrakovi}: Skup{tina u januaru

amo smanjiti tro{kove. Predmet revizije bit }e svi ugovori, kako igra~a tako i o zakupu poslovnih prostora. Moramo smanjiti tro{kove

izme|u 20 i 40 posto, ali i na}i nove mogu}nosti zarade, kako se ne bismo dodatno zadu`ivali - ka`e Ibrakovi}.

Vladislav Vladi~i}, predsjednik Leotara
Predsjednik Leotara Vladislav Vladi~i} ocijenio je zadovoljavaju}im jesenji u~inak trebinjskih fudbalera koji su osvojili 20 bodova, osvrnuv{i se na ~injenicu da su ekipu u prvom dijelu prvenstva vodila ~ak tri trenera. - Goran Skaki} je oti{ao poslije katastrofalnog poraza od 0:8 na Grbavici, a potom je do{ao Vuka{in Vi{njevac od kojeg smo o~ekivali mnogo. Na`alost, Vi{njevac se vi{e bavio medijima nego treniranjem. Nakon {to smo ispali u Kupu BiH, Vi{njevac je povukao odgovoran potez i napustio Trebinje. Naslijedio ga je Dragan Spai} i ekipa je zaigrala mnogo bolje - ka`e Vladi~i}. Iako je polusezona gotova, pred rukovodstvom Leotara ima jo{ posla. - Du`ni smo igra~ima dvije plate i premije. Imamo osigurana sredstva za jednu platu i premije. Ovih dana trebalo bi se to i isplatiti. Sve ono {to smo du`ni treba da reguli{emo - isti~e Vladi~i}, koji je jo{ jednom ponovio da }e se povu}i s ~elne poziM. P . cije u klubu.

Italijanski golman na terenu
Golman Juventusa \anlui|i Bufon (Gianluigi Buffon) ju~er je trenirao prvi put nakon ~etveromjese~ne pauze zbog povrede. ^uvar mre`e reprezentacije Italije nije nastupao od jula, kada je povrijedio le|a tokom utakmice SP-a protiv Paragvaja. Torinski klub je potvrdio da }e Bufon nastaviti s oporavkom uz poseban program rada, ali }e i dalje i}i na fizikalnu terapiju. O~ekuje se da }e se na gol Juventusa vratiti u januaru. (N. D.) Bufon: Nastavlja s terapijama

Izmirit }emo dugovanja Bufon trenirao nakon ~etiri mjeseca
Riberi: Treba podr{ku trenera

Odgovor Francuza treneru Bajerna

Riberija razo~arao Van Gal
Francuz Frank Riberi (Franck Ribery) uzvratio je na nedavne izjave trenera Bajerna Luisa van Gala (Louisa van Gaala), kada je holandski stru~njak rekao kako Riberi ne radi dovoljno da bi se br`e vratio na teren nakon povrede. - Dajem sve od sebe, ali ako trener uvijek govori lo{e o vama, onda to postaje te{ko. Bio sam vrlo razo~aran kada sam vidio komentare u novinama. Trebam njegovu pomo}, njegovo povjerenje, ali je nemam u ovom trenutku - izjavio je (N. D.) Riberi.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

59

LIGA PRVAKA Rafael Benitez pred utakmicom odluke

Inter strahuje od Tventea
Neprolazak u drugi krug vjerovatno bi zna~io kraj posla za {panskog stru~njaka Totenhemu treba pobjeda nad Verderom
Rafael Benitez je u Ligi prvaka do`ivio najljep{e trenutke u svojoj trenerskoj karijeri kada je sa Liverpulom podigao pobjedni~ki pehar. Sada bi s braniocem naslova Interom mogao dose}i i najni`e, ukoliko ve~eras izgubi od holandskog Tventea.
Igra~i Totenhema `ele novu radost u Ligi prvaka

Totenhem

Verder

Raspad stroja
[panac nije do sada ispunio o~ekivanja, mo}ni stroj @ozea Murinja (Jose Mourinho), koji je pro{le sezone osvojio trostruku krunu, izgleda kao da se po~inje raspadati. Neprolazak u drugi krug Lige prvaka vjerovatno bi zna~io kraj posla za Beniteza u Interu, premda mu je predsjednik Masimo Morati (Massimo Moratti) u ponedjeljak poru~io da je siguran. - Profesionalac sam sa vi{egodi{njim iskustvom i znam da se moram pripremi-

„Pijetlovi“ imaju problema s povredama. Rednap ne mo`e ra~unati na Ledlija Kinga (Ledley King), Majkla Dosona (Micheal Dawson), Toma Hadlstona (Tom Huddlestone) i D`ejmija Oharu (Jamie O’Hara). Verder je bez suspendiranog Torstena Fringsa. Povrije|enih je mnogo vi{e. Nema golmana Tima Vizea (Wise), Petrija Pasanena (Petri Pasanen), Klemensa Frica (Clemens Fritz), Sebastijana Beni{a (Sebastian Boenisch), Nalda (Naldo) i Tima Borovskog (Borowski).

Inter

Tvente

Inter je u Ligi prvaka dobio zadnjih {est me~eva na San Siru, a nema poraza u posljednjih devet. U posljednja tri susreta s holandskim ekipama na svom terenu nije primio gol. Povrije|eni su golman @ulio Cezar (Julio Cesar), Kristijan Kivu (Christian Civu), Valter Samuel (Walter Samuel), Dijego Milito (Diego), Koutinjo (Coutinho) i Obi. Kod Tventea su van stroja Bart Bujs (Buysse), Niki Kuiper (Nicky Kuiper) i Emir Bajrami.

[alke
Sneijder: Inter mora dobiti
(Foto: AFP)

Lion

Papac sa Man~esterom, Pjani} protiv [alkea
Man~ester junajtedu }e na Ajbroksu protiv Rend`ersa trebati bod da bi se plasirao u drugi krug. [kotski prvak }e i}i na pobjedu koja im donosi nadu da mogu pro}i dalje. Sa{a Papac je najavljen u sastavu Rend`ersa. Lion na{eg Miralema Pjani}a se susre}e sa ti za ovaj me~. Ako pobijedimo, sve }e se promijeniti. Trebamo posti}i koji gol za to. U srijedu se svi moramo dr`ati zajedno. U nevolji smo, imamo dosta povrije|enih igra~a i to moramo nadoknaditi - rekao je Benitez. Pobjeda Tventea u Milanu ugrozila bi {anse Intera za prolazak dalje, jer bi uo~i posljednjeg kola Holan|ani imali bod vi{e. Lider u grupi A Totenhem, ako dobije Verder, mo`e obezbijediti plasman u drugi krug u svom prvom nastupu u Ligi prvaka. - Verder nije lo{a ekipa. [alkeom, kojeg predvodi probu|eni Raul. Lion je porazom od Benfike ugrozio {anse za plasman u drugi krug. Iako su prvi, „Lavovi“ ne smiju izgubiti u Gelzenkirhenu. Barceloni i Kopenhagenu treba po bod protiv Panatinaikosa i Rubina kako bi pro{li dalje. Rije~ je o opasnom protivniku i moramo dati maksimum kako bismo pobijedili i pro{li grupu - ka`e menad`er Totenhema Heri Rednap (Harry Redknap).

[alke je bez povrije|enih D`ermejna D`onsa (Jermain Jones) i @unmina Haa (Junmin). Lion je u Gelzenkirhen otputovao bez Krisa (Cris), Edersona i DelgaRaul: Predvodi tim iz Gelzenkirhena da.

Hapoel

Benfika

Izraelci su li{eni usluga Valeda Badera (Valeed Badeer), Salima Toame, Marana Lale i Romaina Rokija (Romain Rocchi). Portugalci trebaju pobjedu kako bi imali {ansu za drugi krug. Nedostajat }e im Roderik Miranda (Roderick) i Oskar Kardozo (Oscar Cardozo).

Valensija Bursaspor
„[i{mi{i“ imaju dugu listu povrije|enih igra~a. Predvodi je David Navaro, a slijede @eremi Matiu (Jeremy Mathiu), Migel (Miguel) i Sofijan Feguli (Sofian Feghouli). Bursaspor nema problema s povredama i suspenzijama.

Pad forme
Njema~ki klub je u velikom padu forme, izgubili su pet od {est posljednjih utakmica. Trener Tomas [af (Thomas Schaaf) je pod velikim pritiskom. - Nema ni plana B ni plana C. Imamo jedni druge i to moramo shvatiti. [to prije to primijenimo bit }e (A. N.) bolje - isti~e [af.

Rend`ers Man~ester j.
[koti igraju 300. me~ u Evropi, a mogu do`ivjeti 100. poraz. Oslabljeni su za povrije|ene Ma|ida Bugeru (Madjid Bougherra), Endrjua Vebstera (Andrew Webster), Edua (Edu) i D`ejmsa Bitija (James Beattie). Aleks Ferguson (Alex) ne mo`e ra~unati na Papac: [koti jure po pobjedu Majkla Ovena (Michael Owen) i Valensiju, a odmarat }e Nemanju Vidi}a i Rija Ferdinanda (Rio).

Zbog udaranja protivni~kog igra~a

Eto ka`njen s tri utakmice
Eto u akciji: Mora platiti 30 hiljada eura

Panatinaikos Barcelona
Grci su bez suspendiranog Giorgosa Karagunisa (Karagounis). Za Barcelonu ne mogu nastupiti rezervni golman Hoze Manuel Pinto (Jose), Gabrijel Milito (Gabriel) i Hefren (Jeffren).

Napada~ Intera Samjuel Eto (Samuel Eto’o) ka`njen je s tri utakmice neigranja u Seriji A i morat }e platiti 30 hiljada eura zbog toga {to je na susretu protiv Kjeva udario protivni~kog igra~a Bo{tjana Cesara.

Kamerunac je u stilu Zinedina Zidana udario glavom u grudi Slovenca, ali to sudije nisu zapazile. Ipak, na osnovu snimka napada~a Intera stigla je zaslu`ena kazna. Cesar je ju~er izjavio kako mu se Eto ni(N. D.) je izvinio.

Rubin

Kopenhagen

Rubin je kompletan uo~i me~a sa Dancima koji su bez Hjaltea Bo Noregarda (Norregard) i Martina Bergvo(A. N.) lda.

Rukometa{i Bosne u Grada~cu

Doborac najavljuje jak otpor
Ve~eras u 19 sati u sportskoj dvorani Grada~a~kog sajma bit }e odigran susret 9. kola Premijer lige BiH izme|u rukometa{a Grada~ca i Bosne BH-Gas. Ovo }e biti pravi praznik za ljubitelje rukometa, jer u Grada~ac dolazi najatraktivnija bh. ekipa, na{ predstavnik u evropskoj Ligi prvaka. U doma}em taboru o~ekuju bolju predstavu od one u pro{lom kolu, kada su pora`eni u Visokom. - Bila je to na{a najlo{ija utakmica i mislim da je takvoj igri do{ao kraj. Bez obzira na to {to smatram da je Bosna u ovom momentu bez konkurencije najbolji tim u na{oj ligi, o~ekujem da

60
TENIS Zavr{ni Masters u Londonu

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

sport

Doborac: Dobro smo pripremljeni

Nadal protiv Rodika do prve pobjede
Ro`er Federer ubjedljivom pobjedom nad Endijem Marejom do{ao na korak do prolaza u polufinale
Nakon {to je u prvom kolu pomeo Davida Ferera (Ferrer), [vicarac Ro`er Federer i u drugom kolu zavr{enog Mastersa tenisera, koji se igra u Londonu, bio je ubjedljiv. Drugi reket svijeta je u prvom susretu drugog kola grupe B savladao doma}eg predstavnika, petog nosioca Endija Mareja (Andy Murraj) sa 6:4, 6:2, te na taj na~in gotovo osigurao plasman u polufinale. Britanski teniser Federeru obi~no pru`a vrlo sna`an otpor, ali ju~er je prikazao veoma slabu predstavu. Dr`ao se samo do tre}eg gema, kada mu je Federer oduzeo servis i dominaciju nastavio do kraja. Rafael Nadal morao je dobro zasukati rukave i pro}i nimalo lagan put do prve pobjede u Londonu. [panski teniser u tri seta savladao je Endija Rodika i to nakon {to je prvi set izgubio sa 3:6. U drugom je tek preko taj-brejka do{ao do poravnanja. Bio je to prvi Nadalov nastup nakon pet sedmica lije~enja povrede ramena, pa je nakon prvog perioda igre sve li~ilo da }e Amerikanac na kraju izvu}i trijumf. Ipak, Nadal se nije predavao. - Malo je nedostajalo da izgubim ovaj me~, ali kako je vrijeme u njemu odmicalo bio sam sve bolji i bolji. To je pozitivna stvar kada je u pitanju moja mentalna snaga. Sljede}i me~ igrat }u barem malo smirenije znaju}i da i ako izgubim, imam jo{ jednu {ansu za plasman u polufinale - kazao je Nadal, kojem je ovo prva pobjeda na Mastersu osam najboljih tenisera uop}e, budu}i da je pro{le godine izgubio sva tri (A. ^.) me~a.

gostima mo`emo pru`iti dostojan otpor. Dobro smo se fizi~ki pripremili. Imamo desetak igra~a koje mo`emo rotirati u raznim fazama igre - rekao je trener Grada~ca Mehmed Doborac. D`. D.

Te`ak poraz Konjuha u ^elend` kupu

Poraz od 20 golova razlike je realnost
Rukometa{i `ivini~kog Konjuha su se prakti~ki oprostili od me|unarodne scene nakon {to su u prvom me~u tre}eg kola ^elend` kupa do`ivjeli katastrofu na gostovanju {vedskom Guifu (18:38). Tako }e revan{ u subotu u @ivinicama biti samo formalnost. - Mislim da je ovo realnost. Guif je jedna odli~no poslo`ena ekipa i zaista igraju sjajno. Uostalom, drugoplasirani su u [vedskoj. [to se ti~e Konjuha, ove dvije utakmice s Guifom bit }e dobra {kola za na{ tim koji }e, ako ni{ta, ste}i neophodno iskustvo - istakao je trener NikoE. M. la Markovi}.

Markovi}: Ste}i neophodno iskustvo

Federer: Izgubio svega {est gemova

(Foto: AP)

Tuzlanske karatistkinje vratile se iz Turske

Drugo mjesto u Istanbulu potvrda svjetskog kvaliteta

^lanice KBS Tuzla - Sinbre s trenerom Selmanom: Veliki uspjeh

Karatistkinje KBS Tuzla - Sinbre vratile su se iz Istanbula, gdje su pro{log vikenda osvojile drugo mjesto na Svjetskom kupu. - Iz Istanbula nosimo zaista lijepe uspomene. Drago mi je da u na{em klubu ima-

mo mlade djevojke koje su potvrdile svoj kvalitet i koje }e jednog dana biti adekvatna zamjena za nas starije - rekla je Merima Softi}, kapiten ekipe. Ina~e, kao i u ve}ini slu~ajeva, ljudi iz KBS Tuzla

- Sinbra sami su obezbijedili novac za tro{kove odlaska u Istanbul. Ipak, po dolasku u Tuzlu, op}ina je na ra~un kluba prebacila 2.000 KM, ~ime je u znatnoj mjeri smanjila tro{kove kluba.
E. M.

Bokserski turnir u Beogradu

BiH s petoricom boraca
Bokserska reprezentacija BiH, u sastavu Ismet @eri} (Biha}, kategorija do 60 kilograma), D`emal Fetahovi} (Ilid`a, do 64), Almir Kuki} (Novi Travnik, do 75), D`emal Bo{njak (Ilid`a, do 81) i Tomislav @uljevi} (Novi Travnik, do 91), danas putuje na tradicionalni turnir Beogradski pobjednik. U vodstvu bh. tima su direktor reprezentacije Milenko Tomi}, trener Almedin Fetahovi} i vo|a puta Said ^olpa. Turnir po~inje sutra, a zavr{ava u nedjeE. J. lju.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 24. novembar/studeni 2010.

61

KO[ARKA Bosna korak bli`e ambisu

Klub propada, a Uprava se ne mo`e ni sastati
Sve ovo postaje pomalo neozbiljno, ka`e Admir Bukva nakon {to je otkazan sastanak Upravnog odbora
Jesu li ljudi, za koje danas ne mo`emo re}i da sjede, jer se ve}ina njih uop}e ne pojavljuje u klupskim prostorijama, ve} su ~lanovi Upravnog odbora, svjesni {ta zna~i Ko{arka{ki klub Bosna? Je li najprepoznatljiviji sportski simbol na{eg glavnog grada, barem je to nekada bio, zaslu`io takvu dozu ignorancije, nezainteresiranosti, pa, za{to ne re}i, i bezobrazluka? ebao biti klju~ni, ali nije odr`an jer nije bilo kvoruma, pojavila su se samo dvojica ~lanova (Almir Spaho, Emil Trnka)! Sakrivanje iza dugova (prema jednima, ne{to vi{e od tri miliona maraka, prema drugima i ~itavih {est) koje su naslijedili od starog rukovodstva ne mo`e biti nikakav razlog da ne pomognu barem u finansiranju teku}ih obaveza, tim prije {to su na jednoj od ranijih sjednica ti isti ljudi usvojili bud`et za ovu sezonu. Igra~i, treneri i nekolicina klupskih operativaca prBav~i}: Upitan ostanak u Brindiziju

Bh. ko{arka{ mijenja sredinu

Edin Bav~i} u Barceloni?
Edin Bav~i} mogao bi poja~ati Barcelonu. Istina, ne {pansku, koja je ove godine osvojila naslov prvaka Evrope, ve} italijanskog A-2 liga{a koji tra`i zamjenu za povrije|eno britansko krilo Kirona A~aru (Kieron Achara). Bh. reprezentativac trenutno je pod ugovorom sa Enelom iz Brindizija, povratnikom u najvi{i rang italijanske ko{arke. Me|utim,
Bukva: Alarmantno stanje

Nije bilo kvoruma
U trenucima dok biv{i evropski prvak izdi{e (jedva

Ponovo bez predsjednika
Dubinu krize u Bosni ilustrira i to {to je klub od ju~er ponovo bez predsjednika, jer je Almir Spaho podnio ostavku. Spaho je 18. oktobra imenovan za vr{ioca du`nosti predsjednika Upravnog odbora nakon {to je s ~elne pozicije odstupio Emir Ahmetagi}, je skuckan novac da se organizira me~ sa Borcem, a niko ne zna kako }e ekipa u nedjelju putovati u Tuzlu) na sastanku Uprave, koji je tr~iji je mandat trajao samo ~etiri mjeseca. Odlazak je najavilo jo{ nekoliko ~lanova UO-a u koji su na Skup{tini u junu izabrani i D`ejna Bajramovi}, Suad E}o, Mirsad Milavi}, Vedran Per{i}, Nihad Selimovi}, Mujo [utkovi}, Adnan Top~agi} i Emil Trnka. epu{teni su sami sebi. Samo je pitanje dana kada }e njihov entuzijazam definitivno splasnuti, a time i klub prestati funkcionirati. Direktor KK Bosna Admir Bukva zvu~ao je prili~no rezignirano nakon propalog sastanka.

nakon dolaska novog stranog igra~a u Brindizi, Bav~i} je izgubio mjesto u postavi u posljednja dva prvenstvena kola, pa italijanski mediji nagovje{tavaju mogu}nost transfera u ve} spomenutog drugoliga{a zvu~nog imena. Bav~i} (26 godina, 211 centimetara) u Enelu je odigrao ~etiri me~a uz prosjek od ~etiri poena i 4,6 skokova za E. J. 21,3 minute.

Sjajna forma na{eg igra~a u Americi
novih ~lanova UO-a umjesto onih koji su odstupili. Nekolicina nas u klubu nastoji ne{to uraditi, ali bez podr{ke Uprave smo nemo}ni. Da ljudi s kojima sara|ujemo ne pokazuju razumijevanje, a pitanje je do kada }e to trajati, ne znam kako bismo organizirali utakmice i putovanja. Situacija je krajnje alarmantna, a niko ne nudi nikakva rje{enja - reE. J. kao je Bukva.

Upitna i Skup{tina
- Sve ovo postaje pomalo neozbiljno. ^ak je upitno ho}e li Skup{tina kluba biti odr`ana u planiranom terminu, a to je 29. novembar, jer se Upravni odbor ne mo`e sastati da bi razmotrio prijedloge i izvje{taje koje smo pripremili za Skup{tinu i izbor

Hod`i} sa vi{e od 19 poena i devet skokova prosjeku

Brankovi} na pripremama u Kini
Edin Brankovi}, seniorski reprezentativac BiH u brzom klizanju, nakon priprema u SAD otputovao je u Kinu. Poslije uspje{nih nastupa u Milvokiju i Kalgariju, gdje je osvojio prvo i drugo mjesto, Brankovi} }e trenirati sa reprezentativcima Kine, na poziv njihovog selektora. Nastupit }e i na dva takmi~enja Svjetskog kupa.

Zrinjski na isku{enju protiv OKK Beograda
U 4. kolu Balkanske lige ko{arka{i Zrinjskog danas u dvorani Bijeli brijeg u Mostaru do~ekuju OKK Beograd (18 sati). - Pregledali smo nekoliko snimaka s utakmica Beogra|ana i moramo priznati da su vrlo jaka mom~ad. Imaju jaku bekovsku liniju i bit }e vrlo te{ko - rekao je pomo}ni trener Mostaraca Mario Glibi} te dodao da }e Zrinjski nastupiti u najja~em sastavu.

Hod`i}: Zvijezda ekipe Lipskomb

Raskol izme|u igra~a i vlasnika

Izvjestan {trajk u NBA ligi
Direktor Udru`enja NBA igra~a Bili Hanter (Billy Hunter) tvrdi da je „99 posto“ izvjesno da }e narednog ljeta do}i do {trajka u najja~oj svjetskoj ko{arka{koj ligi, prenose agencije.

Rezultati
Hjuston - Feniks 116:123, Juta - Sakramento 94:83, San Antonio Orlando 106:97, Atlanta - Boston 76:99, Majami Indijana 77:93, Oklahoma - Minesota 117:107, Golden stejt - Denver 89:106, LA klipers - Nju Orleans 99:95.
Igra~i ne pristaju na manje pla}e

Igra~i i vlasnici klubova ne mogu se dogovoriti o finansijskim detaljima produ`enja kolektivnog ugovora

koji istje~e u junu 2011. godine. Klju~ni detalj je zahtjev vlasnika da uvedu „~vrsti limit“ na zarade igra~a.

Sada{nji sistem dozvoljava klubovima da probiju limit te ko{arka{ima u sezoni ispla}uju vi{e od propisanih 58 miliona dolara po ekipi (prvaci Los An|eles lejkersi ~ak 92 miliona), {to vlasnici `ele ukinuti, a igra~i, naravno, zadr`ati. Ovim bi potezom godi{nja izdvajanja za igra~e bila smanjena za tre}inu, odnosno za pribli`no 800 miliona dolara. Ukoliko ne bude postignut dogovor, slijedi obustava svih aktivnosti Lige, {to se posljednji put desilo u sezoni 1998/1999. kada je, umjesto 82, regularni {ampionat skra}en na samo 50 (E. J.) utakmica.

Sarajlija Adnan Hod`i} sjajno je otvorio i novu sezonu ameri~ke ko{arka{ke univerzitetske lige (NCAA). Pro{li {ampionat zavr{io je kao drugi strijelac kompletne NCAA lige (22,7 poena u prosjeku), dok je nakon ~etiri me~a u teku}oj sezoni u dresu Lipskomba tako|er na respektabilnom u~inku od 19,7 ko{eva i 9,7 skokova za 3,03 minute. U pobjedi protiv Ostina (104:101) prije nekoliko dana imao je ~ak 33 poena i 16 skokova. Njegovim se ime-

nom jo{ ljetos kalkuliralo kao mogu}im izborom na draftu NBA lige, no Hod`i} se predomislio te odlu~io ostati jo{ jednu, zavr{nu godinu na univerzitetu. Nije isklju~eno da 22-godi{nji krilni centar narednog ljeta poku{a izboriti anga`man u najja~em svjetskom ko{arka{kom takmi~enju. Za vjerovati je da }e na njega pa`nju obratiti i stru~ni {tab reprezentacije BiH koju u avgustu 2011. o~ekuje Evropsko prvenstvo (E. J.) u Litvaniji.

Real protiv Olimpijakosa
U Euroligi za ko{arka{e na rasporedu je 6. kolo: Danas: GRUPA A: Prokom - Himki (18.45 sati). GRUPA C: Litvos ritas - Fenerbah~e Ulker (18.45), [ole - Montepaski (19). GRUPA D: Armani Milano - CSKA (20.45). Sutra: GRUPA A: Partizan - @algiris (20.45), Makabi Kaha Laboral (20.45). GRUPA B: Bamberg - Lotomatika (20.15), [arlroa - Unikaha (20.30), Real Madrid - Olimpijakos (20.45). GRUPA C: Cibona - Barcelona (18.30). GRUPA D: Panatinaikos - Valensija (19), Efes Pilsen - Union Olimpija (19.15).

SRIJEDA 24. 11. 2010.

20.35
NOGOMET, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

23.00 IDEMO NA PUT SA GORANOM MILI]EM

22.15

OPRAH VELIKO DARIVANJE

17.40 BILO JEDNOM U TURSKOJ

19.00

VIJESTI U 7

21.00

GRAND PARADA

Liga {ampiona: Schalke 04 Olympique

22.20
FILM, HAYAT TV

U zmajevom gnijezdu
Brus Li glumi britanskog tajnog agenta poslanog na otok mafija{kog bosa Hana kako bi sakupio dokaze protiv njega. Hanovi prljavi poslovi uklju~uju prije svega trgovinu opijumom i ljudima. Li se prijavljuje na Hanov godi{nji turnir u borila~kim vje{tinama. Danju demonstrira svoju vje{tinu na borili{tu, dok no}u istra`uje tajne prostorije Hanove tvr|ave. Uloge: Brus Li, D`on Sakson, Kien [ih, D`im Keli Reditelj: Robert Kluz

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Baletani, drama 09.30 Muzi~ki program 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 4/47 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 228/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Posljednji dani Malcolma X, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 10/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 15.40 Be Ha Te bebe 15.45 Mini school 16.00 Bakine pri~e, 4/20 16.10 Muzi~ki program 16.25 Admiral, dokumentarni film 16.35 Podrum, dokumentarni film 16.45 O~i, dokumentarni film 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 11/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Schalke 04 - Olympique Lyonnais, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.50 BHT vijesti 23.00 Idemo na put sa Goranom Mili}em, dokumentarni program, 3/3 23.45 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.15 Pregled programa za ~etvrtak
20.00 Intervju dana 20.45 Muzika i EPP 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1, repriza 19.35 19.40 20.00 21.15

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 61. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 99. epizoda 10.30 Kako to - Sara, program za djecu i mlade 10.45 Medo Rupert 11.00 Mozaik religija, vjerski program 11.25 Magazin LP u nogometu 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 62. epizoda 13.05 Nogomet: Lige prvaka, pregled 14.35 Sedmica, magazin iz kulture, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 44. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 184. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 53. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 68. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Monsunsko vjen~anje, indijsko-ameri~ki igrani film 22.14 Dnevnik, najava 22.15 Oprah veliko darivanje, reality serijal, 8. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.00 Nogomet: Liga prvaka, Glasgow Rangers - Manchester United, snimak 01.45 Druga dimenzija: Kru{nica, dokumentarni program, 7. epizoda 02.10 Federacija danas, r. 02.35 Dnevnik 3, r. 03.20 Pregled programa za ~etvrtak
Portal Game zone Lice nacije Serija: Ti si moja sudbina

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure-dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Dejana Talk Show: Imam 30, a `ivim s roditeljima! Tema Show, r. 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.30 Top shop 13.50 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 A la Carte, kulinarski show 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Na{a mala klinika, humoristi~na serija-nova sezona 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 V.I.P Survivor, bez cenzure 23.50 Lanina vremenska prognoza 23.55 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Bajramski program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Tractor Tom, crtani film, 5. epizoda 09.10 Roary, crtani film, 5. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 17. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film 17, epizoda 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 WINX, crtani film, 5. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 5. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 23. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 72. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 62. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Bioclinica 14.20 Top shop 14.30 ZMBT profili 14.50 1001 no}, igrana serija, 74. epizoda 15.50 Indija, igrana serija, 73. epizoda 17.00 19. malonogometni Bajramski turnir, sportski program, direktan prijenos 17.50 Doma}ica Ovako 17.59 Biometeorolo{ka prognoza 18.00 19. malonogometni Bajramski turnir, sportski program, direktan prijenos 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 75. epizoda 21.00 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija, 13. epizoda 22.20 U zmajevom gnjezdu, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 50. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Autoklub

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Grand parada 22.00 Farma u`ivo 00.00 Bal monstruma, film 02.00 Gold parada

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 Emisija: [to da ne?, repriza 08.40 Sponzorisani program 09.00 Intervju dana, repriza 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 JUKEBOX i EPP 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKEBOX i EPP 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.00 Emisija Kafe Azra 17.30 Vijesti 17.45 Jukebox 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne? - revijalni prog.

TV Kakanj
15.00 17.00 17.05 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 Koncert: Moj ummete Flash vijesti Bajramsko sijelo Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC ]ilim kao tradicija ADS kviz Bo`e, bo`e, turski film

21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 23.00 Ruski zatvori - nekad i sad, 10/40

TV Bugojno
15.50 16.50 17.50 18.00 18.20 19.00 20.00 1001 no} - igrana serija Indija, igrana serija Muzika Vijesti Crno bijeli svijet, r. Informator 1001 no}, igrana serija

TV Visoko
14.00 17.00 17.05 17.55 18.25 19.30 20.05 20.30 20.55 TV strane Pregled programa Autovizija, r. Klinika, r. Svijet mladih, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa...

TV Zenica
16.00 16.05 17.00 17.30 17.50 18.00 18.05 19.00 19.30 20.00 Iz dana u dan Razglednica, repriza Discovery, dok. program Dje~iji program Ze sport plus Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Muzi~ki spotovi Zdravlje

TV Gora`de
17:05 SMS chat 18.15 Sestrice, igrana serija, r. 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Poljoprivredne teme 20.30 Na{a realnost 21.30 Liberty tv 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Reporta`a, r. 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00

TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena BN promenada Dnevnik 3 Igrani film: Vera Drake

HIT TV
20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Pod suncem Sen Tropea Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza, stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 El profe - igrana serija, 32. epizoda 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, Najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 El profe - igrana serija 32. epizoda - repriza

TV USK
14.35 Francuski fokus, kinematografija 15.05 Detektivske pri~e, dok. seirja 16.00 TV intervju, r. 16.40 Veterani danas, dok. program, r. 17.10 Ple{i, ple{i 18.10 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Marija Kalas, dok. program 20.55 TV Liberty

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.10 20.40 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Izvidnica ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 21.40 Dnevnik KISS, r. 22.00 Film

TV Cazin
20.00 TV panorama 20.30 O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija 21.30 Turizam plus 22.15 Bonaventura 22.45 Igrani program 23.30 Glas Amerike

TV OSM
16.50 17.35 17.55 18.30 18.55 Tre}a dimenzija TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza

BN
14.00 14.05 15.00 16.00 16.25 Novosti History: Podvodni univerzum TV serija: Jelena Dnevnik 1 TV serija: Otpisani

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.45
FILM, NOVA TV

17.45

BEOGRADSKA HRONIKA

21.35

GOLF

19.00 WISLA KRAKOW - KOSICE

18.45

PROKOM - KHIMKI

15.00

RIJEKE I @IVOT

15.20

DATE MY MOM

20.15

SUPER DADILJA

21.20 DNEVNICI JEDNOG VAMPIRA

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Bela la|a 21.00 Profesionalac 22.30 Fortepiano 23.00 Beokult

20.30 Konji~ki skokovi 21.30 Konji~ki skokovi 21.35 Golf 22.05 Golf, Ladies European Tour 22.15 Golf 22.20 Jedrili~arstvo 22.25 Svi sportovi 22.45 Svi sportovi 23.00 Svi sportovi 23.30 Plivanje

16.15 Fudbal 16.45 Ko{arka, Galatasaraj - Bennet Cantu 18.00 Vijesti 18.30 Ko{arka, Galatasaraj - Bennet Cantu 19.00 Ko{arka, Wisla Krakow Kosice 20.45 Wwe 21.15 Wwe 22.15 Boks, S. Sylvester - M. Oral

18.30 NBA Live 18.45 Euroleague: Prokom - Khimki (DIREKTNO) 20.45 Pregled NHL 21.00 ATP Masters Finale London (DIREKTNO) 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Euroleague 00.30 NBA Live 00.45 Pregled NHL 01.00 NHL: Buffalo Pittsburgh

15.00 Rijeke i `ivot 16.00 Opasni susreti 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Nadnaravno 21.00 Apokalipsa 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Nadnaravno

14.50 Next 15.20 Date My Mom 15.50 Made Daily 16.10 Busted 16.40 Teen Cribs 17.00 Randy Jackson Abdc 5 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Rock Riff 19.30 Ukus poznatih 20.00 MTV Express 21.20 Top 20

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super dadilja 21.15 Iza}i iz dugova 22.15 Stern TV

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 O~ajne ku}anice, serija 21.20 Dnevnici jednog vampira, serija 22.15 Mjese~ina, serija 23.15 TV total

Neslomljivi
Za{titar Dejvid Dan ~udom pre`ivi katastrofalnu `eljezni~ku nesre}u. Ne samo da je on jedini pre`ivjeli od 132 putnika nego je i u potpunosti neozlije|en. Ne{to kasnije stru~njak za stripove Elaja Prajs kontaktira ga da bi ga suo~io s nevjerojatnom teorijom. Uloge: Brus Vilis, Semjuel L. D`ekson, Robin Rajt Reditelj: M. Najt [amalan

SRIJEDA 24. 11. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Va{ partner misli da ga zapostavljate. Pomalo prigovara, a ustvari `eli da vam uzvrati istom mjerom. 21. III - 20. IV Posao: Dan je izuzetno povoljan za poslove koji uklju~uju komunikaciju ili putovanje. Imate uspjeha. Zdravlje: Mogu}a je prolazna glavobolja.
OVAN
SLOMLJENO SRCE

20.10

MOJ BIZNIS

18.30

ODMORI SE, ZASLU@IO SI

23.35

FRINGE

15.20

09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo Rupert, crtana serija 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.38 Gora bisera, crtana serija 09.55 Rimske misterije, program za djecu 10.25 Robin Hud, serija 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 EU i mi 13.25 RTRS preporu~uje 13.30 Pakov svijet, serija 14.45 [arene ka`e 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela Top 5 za {iz RTRS preporu~uje 16.00 Re’publika - Sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 18.00 Mozaik, emisija iz Parlamenta RS 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Moj biznis, obrazovni rijaliti {ou RTRS preporu~uje 21.00 Kraj Dinastije Obrenovi}, serija 22.00 Naslovi, dokumentarni program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Rezovi, serija 23.20 Fudbal, Liga {ampiona - Glazgov Rend`ers - Man~ester Junajted - snimak 01.25 Tango je tu`na misao koja se ple{e, film

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.35 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.58 17.13 17.25 17.33 18.15 18.30 19.05 19.08 19.15 19.30 19.56 20.01 20.04 20.34 20.40 22.45 23.10 23.13 23.20 23.55 00.05 00.55 01.35

Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (92/164)* @ivot u Africi, serija (3/13)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Ekumena: Tretiranje religije u popisu stanovni{tva 2011.?, religijski kontakt program Luda ku}a 3, humoristi~na serija (25/34)* Alpe Dunav Jadran Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK „Promet info“ 8. kat: Skijanje, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (35’18“) (9/15)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Dnevnik plus: Razgovor sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadi}em ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dodjela Nagrada hrvatskog glumi{ta, prijenos* Dnevnik 3 Sport Vrijeme Paralele Vijesti iz kulture Drugi format: Intelektualci u truloj dr`avi @ivot u Africi, serija (3/13) (R)* Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (20/20) (R)*

10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.32 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (20/20)* 14.15 [kolski program: Predstava i Forum kazali{te (R) Izazovi: Bje`i, zlo, netragom - bugarski dokumentarni film za mlade (R) Ta politiká: Gra|anski neposluh 15.00 Kojak 2, serija (4/24)* 15.50 Kojak 2, serija (5/24)* 16.40 Tree Hill 6, serija za mlade (15/24) 17.20 U uredu 4, humoristi~na serija (12/19)* 17.40 Edo Murti}, 1921.-2005.g. dokumentarni film (43’26“) 18.30 @upanijska panorama 19.00 Tvorci promjene: Ni{ta nije izgubljeno, dokumentarna serija (7/10) (R)* 19.53 Ve~eras... 19.55 Putne bilje`nice: Kuba, dokumentarna serija (10/10) (R)* 20.25 Nogomet, LP - emisija 20.35 Nogomet LP: Tottenham - Werder, prijenos 22.35 Nogomet, LP - emisija 23.22 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.35 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (12/21)* 00.25 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (10/22)* 00.45 Retrovizor: Blizu doma 2, serija (12) (2/22)* 01.30 Retrovizor: Bez odu{evljenja, molim 6 - humoristi~na serija (12) (6/10) (R)* 02.00 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 1, serija (15/24)* 02.45 Ciklus Katharine Hepburn: @ena godine, ameri~ki film* 04.35 Kraj programa

06.05 Na{i najbolji dani, serija (49/260) 06.55 Gospodin Magoo, crtana serija (12/65) 07.20 Bumba, crtana serija (23-24/150) 07.35 Graditelj Bob, crtana serija (28/39) 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (13/13) 07.35 Jagodica Bobica-Jago sitne pustolovine, crtana serija (6/26) 08.20 Roary, crtana serija (2/52) 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (39/140) 09.45 Slomljeno srce, serija (47/130) 10.50 Gumus , serija (7/100) 12.40 IN magazin 13.25 Najbolje godine, serija (46/152) 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija (40/140) 15.20 Slomljeno srce, serija (48/130) 16.15 Gumus, serija (8/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija- nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (47/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (20/25) 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (26/32) 22.30 Periferija City, serija (10/14) 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Neslomljivi, igrani film (12)* 01.35 Seks i grad, serija (81/94) 02.05 Bra~ne vode, serija (24/26) 02.30 Prvoro|ena, igrani film (18)* 04.05 Ezo TV, tarot show (18)* 05.05 IN magazin 05.50 Kraj programa

Ljubav: Ne insistirajte na brzom rje{enju, prilagodite se. To je najbolji pokazatelj va{e emoti21.IV - 22.V vne zrelosti. Posao: Osje}ate prve pokazatelje odli~ne finansijske situacije. Sve to govori da ste pravilno odabrali put. Zdravlje: Dobro se ispavajte.
BLIZANCI Ljubav: Zaljubljivi ste, potpuno spremni za no-

BIK

va osvajanja. Jo{ je bolje, ako dopustite da budete osvojeni. Posao: Prihvatite izazov novog, iskoristite svoje bogate potencijale i sposobnosti. Ovo je rijetko dobra prilika. Zdravlje: Pazite {ta jedete.
23.V - 22.VI

Ljubav: Voljena osoba mo`e se upla{iti va{e iznenadne snage i samopouzdanja. To }e ubr23.VI - 22.VII zati neophodni razgovor. Posao: Nova poznanstva otvaraju nove mogu}nosti za uspjeh. Sve skupa, donosi priliku za unapre|enje. Zdravlje: Sve bolje.
LAV
23.VII - 22.VIII

RAK

Ljubav: Nagla{eno je i prijateljstvo izme|u vas

i osobe koju volite. Tako, izbjegavate i mogu}e probleme. Posao: Mnogo toga po~inje se mijenjati. Shvatate gre{ku, pa napu{tate neke navike, prilago|avate se. Zdravlje: Kontrolirajte zube.
DJEVICA

Ljubav: Vrlo ste emotivni i osjetljivi. I zbog to-

ga, te{ko podnosite partnerovo egocentri~no 23.VIII - 22.IX pona{anje ili nerazumijevanje. Posao: Iznena|uju vas brojne ponude. Ako niste zavr{ili ranije preuzete obaveze, do}i }e do dileme. Zdravlje: I dalje, osjetljivost.
Ljubav: Danas }e se u va{oj okolini pojaviti jedna nova, intrigantna i atraktivna osoba. Ni 23.IX - 22.X vi joj ne}ete odoljeti... Posao: Dobri izgledi za putovanje ili ozbiljne poslovne relacije s inostranstvom. To je ne{to {to dugo `elite. Zdravlje: Bez promjene.
VAGA [KORPIJA Ljubav: @elite posebno ugoditi voljenoj osobi.

Monsunsko vjen~anje Bal monstruma 00.00
U Indiji, gdje se mije{aju zapadnja~ke tekovine sa starim isto~nja~kim obi~ajima, dobrostoje}a porodica Verma sprema se za jo{ jedno dogovoreno vjen~anje. Otac Lalit i majka Pimi vjen~ali su se na isti, tradicionalni na~in, a kroz godine svoga braka pro{li su kroz dobro i zlo. Njihova k}erka Aditi sprema se za udaju i napu{tanje roditeljskog doma. Uloge: Naserudin [ah, Lilete Dubej, [efali [eti, Vid`aj Raz Reditelj: Mira Nair Henk Grotovski je zatvorski ~uvar. @ivi u ku}i sa svojim sinom i ocem rasistom. Upoznaje tamnoputu Leticiju i, uprkos onome {to ga je otac u~io, polako se zaljubljuje u nju... Uloge: Bili Bob Tornton, Holi Beri, Hit Led`er Reditelj: Mark Forster

Vjerovatno, ispadate pomalo naivni, {to vam nije svojstveno. Posao: Trebate vi{e vremena i energije nego {to mislite. Ipak, uporno{}u }ete do}i do `eljenog cilja. Zdravlje: Pripazite vi{e i na izgled.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Svoj ljubavni `ivot trebate posmatrati

druga~ije nego do sada. Ne potencirajte partnerove gre{ke. Posao: Treba se nadati da }ete prona}i osobu sa kojom mo`ete normalno komunicirati i sura|ivati... Zdravlje: Niste ba{ u najboljoj formi.
23.XI-22.XII

JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: Osje}ate neuobi~ajenu, ali vrlo sna`nu

20.10
FILM, FTV

FILM, PINK BH

`elju za avanturom, nesvakida{njim ljubavnim iskustvom. Posao: Ne mo`ete se osloniti na kolege. Morate sve, ili najve}i dio posla, obaviti sami, bez i~ije pomo}i. Zdravlje: Pobjegnite stresu.
VODOLIJA Ljubav: Posljedica nemirnog na~ina `ivota,

21.20
Neko je izgleda shvatio koliko su osoblje i pacijenti na{e male klinike smije{ni u svojim svakodnevnim nevjerovatnim situacijama, pa ih je jednostavno odlu~io snimiti za skrivenu kameru. No, kada saznaju da bi mogli biti u najsmje{nijem videu, neki od njih ne}e ba{ biti odu{evljeni. Iz ove }e neobi~ne situacije proiza}i jo{ vi{e smije{nih scena.

Godine prolaze

16.55
SERIJA, BHT1
Borave}i u svojoj ku}i na selu, D`in i Lajonel primje}uju da je gospo|a Bejl uznemirenija nego obi~no. D`in odlu~uje otkriti {ta je u pitanju, a Lajonel se bori sa bubom.

mo`e biti strastvena avantura s osobom koja vas sna`no privla~i. Posao: ^uvajte se lakomislenih, naglih i brzopletih odluka. One mogu samo prouzrokovati nesporazume. Zdravlje: Problemi zbog emotivne preoptere}enosti.
22.I-19.II

Na{a mala klinika

SERIJA, OBN

Ljubav: Mogu}a je sva|a sa partnerom, a nakon nje strastveno pomirenje. Najbolje se os20.II-2O.III je}ate skupa. Posao: Naklonost autoriteta, uveliko vam poma`e da iz ovog poslovnog dana iza|ete boljeg raspolo`enja. Zdravlje: Veoma povoljno.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Midlton s princom: Zvani~an datum

Vjen~anje 29. aprila
LONDON - Princ Vilijam (William) i njegova vjerenica Kejt Midlton (Kate Middleton) vjen~at }e se u petak, 29. aprila 2011. godine, u Vestminsterskoj opatiji u Londonu, zvani~no je saop}eno ju~er iz kraljevske pala~e. Vilijam je objavio pro{le sedmice vjeridbu sa svojom dugogodi{njom djevojkom Kejt.

Lima i Klum su godinama zajedno radile kao dio ekipe an|ela „Victoria’s Secretsa“

Brazilska ljepotica odala priznanje starijoj kolegici

LIMI JE UZOR HAJDI KLUM
Adrijana pokazala da me|u vrhunskim svjetskim modelima ipak ima i prijateljstva, a ne samo rivalstva
LOS AN\ELES - Adrijana Lima (Adriana), koju mnogi nazivaju i princezom „Victoria’s Secreta“, otkrila je da joj je starija kolegica Hajdi Klum (Heidi) veliki uzor i inspiracija nakon {to je i sama postala majka. Brazilska ljepotica je nedavno sa suprugom Markom Jari}em proslavila prvi ro|endan njihove k}erkice Valentine. Hajdi i Adrijana su godinama zajedno radile kao dio ekipe an|ela „Victoria’s Secretsa“, a budu}i da se poznata Njemica povukla s revija, Adrijana ka`e da joj ve} nedostaje. - Hajdi, nedostaje mi tvoj osmijeh! Moram ti re}i da si ti moja inspiracija - poru~ila je Lima u kameru svojoj prijateljici prilikom jednog intervjua i tako pokazala da me|u vrhunskim svjetskim modelima ipak ima i prijateljstva, a ne samo rivalstva. Ina~e, poznata Njemica je majka ~etvero djece, pritom i dalje veoma uspje{na u manekenskom poslu, te ne ~udi {to je uzor mnogim mla|im kolegicama.
Karzai: Dao novac prevarantu

Karzai izigran
NJUJORK - Prevarant, koji se pretvarao da je vode}i talibanski pregovara~ Mula Aktar Muhamed Mensur, odr`ao je pregovore s afganistanskim zvani~nicima, nakon ~ega je odnio velike svote novca. Poslije se ispostavilo ne samo da nije bio Mensur, ve} vjerovatno ni taliban. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai rekao je da su ovi razgovori od „klju~ne va`nosti za okon~anje devetogodi{njih sukoba u Afganistanu“.

Novi plan za Zid pla~a
TEL AVIV - Izrael je odobrio petogodi{nji plan i 23 miliona dolara za razvoj podru~ja oko Zida pla~a, jednog od najsvetijih mjesta u judaizmu, iznad kojeg se nalaze d`amije Kupola na stijeni i ElAksa, tre}a po zna~aju u islamu, {to je izazvalo osudu Palestinaca.

Iskosa

Slika, ukradena 1979. godine, vra}ena pravim vlasnicima

Poruka pilota putnicima
Za razvoj podru~ja 23 miliona dolara

Versa}eovi vratili sliku
RIM - Djelo njema~kog slikara Johana Cofanija (Johann Zoffany) „Portrait of Major George Maule“, koje je ukradeno jo{ 1979. i koje je kasnije zavr{ilo u privatnoj kolekciji ~uvenog modnog kreatora \anija Versa}ea (Gianni Versace), vra}eno je pravim vlasnicima. To remek-djelo iz 18. stolje}a progla{eno je jednim od najvrednijih primjeraka na pro{logodi{njoj aukciji predmeta pokojnog kreatora odr`anoj u „Sotheby’su“, a koji su se nalazili u njegovoj vili na jezeru Komo, u sjevernoj Italiji. Me|utim, slika je povu~ena u posljednjem trenutku s aukcije jer je utvr|eno njeno pravo porijeklo, naveo je Reuters. Detalji dogovora koji je porodica Versa}e postigla s vlasnicima slike nisu poznati, a nadle`ni organi su naveli kako su „sigurni da \ani Versa}e nije znao da je slika ukradena kada ju je kupio tokom osamdesetih“.

MOSKVA - Pomahnitali mladi} prisilio je pilote da hitno slete u zra~nu luku u Vladivostoku nakon {to je nag iza{ao iz toaleta i po~eo tr~ati po avionu. Ubrzo nakon slijetanja policija je savladala Ruslana Nev~i}a (23). Putnik koji je svjedo~io striptizu rekao je kako je pilot prije polijetanja osim upozorenja da se putnici ve`u dodao i da poku{aju ostati odjeveni.