A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. . “K” ljuska. Dakle. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Nadalje. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s).Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. ima samo (s) orbitale. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik.

Nju smo obojili narančastom bojom. . Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. druga ljuska ima još i (p) orbitale. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. Druga ljuska. Dakle. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. a prva ljuska nema. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. (L) ljuska.

crvena i narančasta su prava “Zemlja”. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. a da treća čakra već pripada “Nebu”. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). U stvari. (M) ljusku.Prije nego što krenemo na treću ljusku. Dakle. a već žuta čakra vuče “Nebu”. . ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”.

a druga polovica “Nebu”. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. pola žute čakre vuče “Zemlji”. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. Ovo se lijepo vidi na slici. ljusku. Ili još preciznije rečeno.Treća ljuska. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. a (d) orbitale su u obliku rozete. i 4. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. (M) ljuska. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. a (d ) orbitale “Nebu”. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. . a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. (p) orbitale imaju oblik osmice. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. ljuska ovako ne isprepliću. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale.

nismo dobili “ništa” vrijedno. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. (N) ljuske u atomu. . “zelenog” nivoa". Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. Došli smo do 4. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. Drugim riječima. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. Sve prave stvari su ostale za čistiti. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Dakle. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. nivoa.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. zelene čakre.

Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. tj. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. . Rekli bismo očistiti (s) orbitale. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. na svim nivoima. “zaostaje” za snagom plave čakre. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. to je taj paradoks. Da.nivo (Q) ljusku. a gdje su (p). ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. a ne diraju sedmi nivo. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. Napomena: Pogledajte 7. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo.

Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. a drugi dan se spušta dolje. a ne i u glavi ili obrnuto. a drugi dan preko gleave. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. a drugi dan na nivoima “Neba”. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. Dakle. . jedan dan preko tijela. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. crvenoj energiji. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. možemo gledati i kao “dane”. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. To je 48 sati. onda je prvoj čakri.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. Ili drugim riječima rečeno. odnosno pod nivoe. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka.

Dakle. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. prvi nivo ili (s) orbitale. Isto vrijedi i za godine. nivoima “Neba”. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Crvena energija je energija Zemlje. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. možemo gledati kao dvije godine. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. života kako kažu znanstvenici. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. . odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Prvi nivo je izuzetno važan. Dakle. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. odnosno dijete.

No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. 7. crvena čakra i druga čakra.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Jasno je što znači 6. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. narančasta čakra. . narančastu čakru. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. itd slika. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa.

. Gledamo li u danima to je 10 dana. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. U suprotnom je suprotno. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. No nije to u pitanju. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. .. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde.Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. a plava energija kontrolira dišni sustav. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima... a u godinama 10 godina. Ako kažemo da je narančasta boja. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan. Rekli bismo da čekaju veliki problemi... Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre..

Naravno da to nije slučajno. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. “Zemlja” je učinila svoje. nema zastoja i nema se što čistiti. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje.. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Ili 18 dana ili 18 godina. Zato roditelji oprez. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. žutom nivou. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina.. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. I tek ako je sve u redu. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. . I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa.

Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. zeleni nivo. a četvrta čakra. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. Također ima još jedna specifičnost. . na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. a nju kontrolira štitna žlijezda. za četvrti nivo. Plava čakra kontrolira dišni sistem. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. cirkulaciju i imunitet. Kao što se vidi iz slike dolje. kontrolira prije svega krvne žile. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. godine. crvena čakara. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. zelena čakra. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. plavi nivo. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna.

ljubičasta čakra. To se događa točno u 55. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. . što zbog drugih.. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. bavi se našim mislima. godine često imaju visoki krvni tlak.. plavog nivoa. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. Gledano po godinama to traje dvije godine. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. 56.. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo.. Što zbog nas.Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. No u 55.. Što god napravili misli ne možete izbjeći. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. Šesti nivo.. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55.. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. energija prelazi na viši nivo. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. i 56 godini. Ostaje vam da "brojite orbitale". Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine.

Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. bijelom nivou. do 86. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. petog nivoa. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. . Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Ako netko živi do 86. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. godine. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. Šesti nivo traje od 54. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme.

Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. ljubičastog nivoa. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. . da budemo zlatni. To znači da ima 79 elektrona. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko.

No to je neka druga problematika. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. h i i orbitale. a poslije 106. godine je upravo početak takvog procesa. . Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. Pojednostavnjeno. Život preko 106. To je točno.

do 212.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. . Ako vas pak zanima posebno neki nivo. Od 212. Od 001. do 106. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. Zato budite oprezni. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. vodite situaciju na drugom nivou. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”.webs. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. Rijetko i teško se dobivaju. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. Od 106. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Zatim smo iz videa izvukli slike. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. vidite situaciju na trečem nivou itd. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika.qefekti. slike vidite situaciju na prvom nivou. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. dakle milijuni slika. Na web adresi www. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. Iskustvo izrade slika. do 318. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda.

Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. Pogledati: Frame667 i Frame668. onda bismo primjera radi. .Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona.

Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. slike i traje do 212. slici. slike. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. To bi bilo idealno stanje stvari. Nadalje nekad. Upravo koliko ih vidite dolje. . Što želimo reći. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. a nekad na 79. primjera radi crvena se dobije na 25. Ali jako dobar i precizan okvir. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika.

Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. što zajedno iznosi 318. poslije nje narančasta. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. A to iznosi 742 dana. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. . a poslije narančaste žuta. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”.

Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Crvenog. slike. do 212. vidimo situaciju na trećem nivou itd. Itd. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. narančastog i žutog. Što više jako dobro za prvu čakru. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. slike do 318. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. . Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. plavom ljubičastom i bijelom nivou. i opet od 106. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. Nije loše. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. Od 106. slike. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. crvenom nivou. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. slike do 106. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. zatim od 106. Ogromni zdravstveni problemi. do 106. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. a o psihičkim da i ne govorimo. slike vidimo situaciju na prvom nivou. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. slike i još od 212. slike. slike do 106. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Od 212. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. plavom. slike a na drugim nivoima ih nema. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. Zašto dvije objasnili smo prije. slike do 318. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. Recimo još da od 001. slike do 212. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. do 106. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou.