To do ± vremena, koja se grade sa ovim pomo nim glagolom su Simple ± Present

and Past Simple Tense. Kako im ime ka e, Simple, prosta vremena = zna i u potvrdnom obliku im nije potrebnan pomo ni glagol, samo glavni (I work, I worked) Pomo ni glagol ± to do, se koristi samo kod odri nog i upitnog oblika.

Present Simple Tense Do, does
Oblik I , you, we, they work He, she, it works I, you, we, they do not work He, she, it does not work Upotreba injenice, ono to se radi uobi ajeno, iz navike - People need food - She works in a bank Markeri always, every «, normally, often, seldom, sometimes, usually every day,, on Sundays, at weekends !!!!!!!- Obrati pa nju He, she, it ± u odre nom i upitnom obliku ± does + glagol bez nastavka - s ostala lica - do

Past Simple Tense Did ± za sva lica, samo u upitnom i odre nom obliku Koristi se na e e za radnju,
koja se odigrala u pro losti (zavr ena je) a znamo kad- ju e, pre 100 godina, pre 5 minuta, u komb.sa drugim pro lim slo enim vremenima. Oblik - ed za sva lica - II kolona kod nepravilnih glagola did not work Upotreba Radnja, koja se desila u poznatom trenutku u pro losti I went to the cinema yesterday. Markeri sve to nam govori kada se ne to desilo u pro losti yesterday, 2 minutes ago, in 1990, the other day, last Friday !!!!!!!- Obrati pa nju U upitnom i odre nom obliku uz pom. glagol did ide glagol bez nastavka -ed

http://kakodanikadanenaucisengleski.blogspot.com/