DALTONOVA TEORIJA Atomisti ka teorija Johna Daltona iz 1803. godine kojoj su osnovne postavke: 1.

elementi su gra eni od atoma; 2. svi su atomi nekoga elementa identi ni; 3. atomi jednoga elementa razlikuju se od atoma drugoga elementa po relativnoj atomskoj te ini; 4. atomi jednoga elementa mogu s atomima drugih elemenata tvoriti kemijske spojeve; 5. kemijski spoj ima uvijek isti relativni broj atoma elemenata; 6. atomi se ne mogu stvoriti ni podijeliti u sitnije estice, a ne mogu se niti uni titi kemijskim procesima, tj. kemijska reakcija mijenja samo na in na koji su atomi povezani.

RADRFORDOV MODEL
Kada se metalna folija bombarduje - esticama, jedan deo pozitivno naelektrisanih estica u sudaru sa pozitivnim naelektrisanjem atoma skre e sa prvobitne putanje, dakle rasejava se,dok drugi ve i deo ipak prolazi kroz foliju. Medjutim, poneka estica skrene za neo ekivano veliki ugao (kao da se odbije od folije) Analiziraju i ovaj problem, Raderford je zaklju io da su celokupna masa i pozitivno naelektrisanje atoma skoncentrisani u vrlo malom prostoru, dakle da postoji jezgro atoma. Tako je nastao Planetaran model atoma.

TOMSONOV MODEL
D on D ozef Tomson rade i na katodnim cevima, otkriva elektrone i njihovu subatomsku prirodu, pa dolazi do ru enja koncepta atoma kao realno fizi ki nedeljive estice. Tomson je dao i svoj model atoma, po kome su negativni elektroni ravnomerno rasporedjeni po atomu, a njihovo naelektrisanje je uravnote eno uniformnom pozitivno naelektrisanom masom.

BOROV MODEL
Borov model atoma predstavlja atom sa malim pozitivno naelektrisanim jezgrom oko kojeg se elektroni kre u u kru nim orbitama sli no kretanju planeta oko Sunca. Dakle, po Borovom modelu atom je sli an planetarnom sistemu s tom razlikom to privla na sila poti e od elektrostati ke interakcije a ne od gravitacije. Njegova teorija je testrana i primenjena na vdonikovom atomu, ali nije mogla da se primeni na ostalim atomima.