P. 1
Dobra Hranidbena Praksa-final

Dobra Hranidbena Praksa-final

|Views: 696|Likes:
Published by suzanaka

More info:

Published by: suzanaka on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

 

DOBRA HRANIDBENA PRAKSA U ISHRANI MUZNIH KRAVA 
     

 

- Septembar 2010 -

PRIPREMA  OVE  PUBLIKACIJE  JE  OMOGUĆENA  OD  STRANE  AMERIČKE  AGENCIJE  ZA  MEĐUNARODNI  RAZVOJ  (USAID)  I  ŠVEDSKE  AGENCIJE  ZA  MEĐUNARODNI  RAZVOJ  (SIDA)  PUTEM PROJEKTA FARMA (FORSTERING AGRICULTURAL MARKETS ACTIVITY) 

DOBRA HRANIDBENA PRAKSA U ISHRANI MUZNIH KRAVA
Autor: Dr Midhat Glavić - Septembar 2010 -

Stajališta  izražena  u  ovoj  publikaciji  odražavaju  stajališta  autora  i  ne  moraju  da  odražavaju stajališta Američke agencije za međunarodni razvoj, Vlade Sjedinjenih  Američkih Država, Vlade Kraljevine Švedske, ili Švedske međunarodne agencije za  razvoj.  

 

 

„MLIJEKO SE PROIZVODI NA NJIVI, A MUZE U ŠTALI“ „KRAVA SE MUZE NA USTA, A NE NA VIME“
(koliko u gubicu toliko u muzilicu)

SVAKU PROMJENU KOLIČINE OBROKA ILI KVALITETA OBROKA, KRAVAMA ČINITE POSTEPENO (MINIMALNO 7 DANA)!!! NE PREKO NOĆI PROMJENITI KOLIČINU I SASTAV OBROKA.

 

2010. a mlijeko daje na usta. nedostatna. Farmeri će u ovoj publikaciji naći sve što je potrebno za pravilnu ishranu. koja opet dovodi do velike proizvodnje mlijeka kod krava.  Recenzija Autor ovog priručnika dr Midhat Glavić prilikom pisanja vjerovatno je imao u mislima onu narodnu poslovicu: Krava se muze na sise vimena. Ovim je praktično sve rečeno: bez dobre i pravilne ishrane nema ni velike i higijenski ispravne proizvodnje mlijeka. Publikacijom ovog priručnika dr Midhat Glavić se svrstava u red jednih od najvećih bosanskohercegovačkih stručnjaka u stočarstvu. Autor napominje da pravilnom ishranom možemo maksimalno iskoristiti genetski kapacitet muznog grla a nepravilnom možemo izazavati mnoge metaboličke poremećaje i bolesti a na kraju ishod može biti i tragičan po život. i oba ova priručnika čine neodvojivu cjelinu. dr Dragutin Matarugić   . Recenzent Prof. nepravilna. objasni na vrlo jasan i farmerima pristupačan način. da problematiku ishrane: pravilna ishrana. Autor se potrudio i u tome nesumnjivo uspio. Mogu se koristiti samo i izričito zajedno. Banja Luka. godine. 27. pothranjenost. Ovo je drugi priručnik poslije "Dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka". odnosno proizvodnji mlijeka.5.

.....24 3....2........1.....................................27 3............4 Kada spremati sjenažu..26 3.................3 2...14 2................ morfološka građa i hemijski sastav krmnih kultura................3 Vrste krme za spremanje sjenaže........................................... Uvod........................................5 Procjena količine silaže...25 3...............................25 3................................................5 Tehnološki postupak sjenažiranja.............................................4 Metode siliranje.21 3......................................1......1...22 3..............7 2.........13 2.....2....................2........1.......................................21 3......1....28   1 ...............................1 Zahtjevi prema biljakama.. insekticidi.....3Utjecaj staništa na krmne kulture ...............2 Sjenaža....1 Silaža...........22 3.1 Zašto spremati sjenažu........1..1........................9 2..23 3...............6 Gubici pri siliranje ..................................15 3.....3 Objekti za spremanje silaže..20 3......10 2.............23 3........................................2Ukusnost (ješnost)...............1....11 2...1.......5 2..............................1...3 Ciklus vegetacije.......1..22 3.8Paša..................................1 Uslovi za siliranje...........1..........12 2..........2............4Biljni (floristički) sastav......2 Faza razvoja biljaka..........Voluminozna krmiva......4 Količina vode................6Način i oblik korištenja krme i manipulacija pri korištenju krme.......................................1............................  SADRŽAJ 1.................... fungicidi) i teški elementi...........................................5Pesticidi (herbicidi...........27 3.....................24 3.............7Kako i kada koristiti krmu za visoku proizvodnju mlijeka po jedinici površine......20 3.....2..............1Utjecaj đubrenja na krmne kulture..................................21 3.................. Proizvodnja volumonozne krme.2 Postupak siliranje...2 Uslovi za sjenažiranje...................................1.............

............................29 3..............4 Kvalitet sijena........................................59 9.......4 Sindrom debelih krava..............38 6................ 99 17........76 11............................................. Hemijski sastav hraniva............ Kako ishranom povećati mliječnost i kvalitet mlijeka........ Zaključak.................... 99 17....102 18.....................................29 3....................112 21...81 14.....................95 16..................87 15....................40 7......... Proizvodne grupe............37 5..........................  3..............................7 Ocjena kvaliteta sjenaže.....................................32 3.................................................................................. Literatura.69 10................................................. Primjer softwera za balansiranje obroka.....5 Gubici pri spremanju sijena..1 Kisela indigestija buraga (acidoza)........78 12..........3 Sijeno....96 17.....................3 Dislokacija sirišta........ Sastavljanje obroka za zasušene krave.. 99 17.......................2...................100 17.... Sastavljanje obroka za visokoproduktivna grla.............................................................100 17......... Sastavljanje obroka za nisko produktivna grla. Važne praktične preporuke za ishranu krava....... Sastavljanje obroka za telad i junad......3 Skladištenje sijena.....................................139   2 . Specifičnosti ishrane krava...............................................................................6 Otok vimena...........7 Ketoza .....1 Vrijeme košnje travnjaka........3........101 17.......................30 3..............................101 17... Krmne tablice........48 8...........104 20.............3..................... Najčešći metabolički poremećaji kod krava......5 Mliječna groznica...........33 4..3.................... Osnova dobre hranidbene prakse.............2......29 3.........................3............31 3................2 Nadun......31 3..............................................................103 19.. GlobalGAP standard – ishrana muznih grla.....................................6 Gubici pri spremanju sjenaže............................................................................79 13.......... Sastav mlijeka kao pokazatelj odgovarajuće ishrane životinja................1 Šta je u kojo hrani.......................................................... Obroci za muzne krave..2 Sušenje sijena..............3.................................34 4.................................

i njihovim međusobnim odnosom u obroku. Bez pravilne ishrane. proizvodnju mlijeka. Kontinuirano visoke proizvodne rezultate u proizvodnji mlijeka moguće je postizati samo na zdravim životinjama. pa je od osnovnog značaja da im obrok bude pravilno i optimalno sastavljen. krava nije u mogućnosti da ostvari genetski potencijal za maksimalnu proizvodnju mlijeka. visoku proizvodnju mlijeka. Ishrani krava pripada najznačajnije mjesto u proizvodnji mlijeka. razmnožavanje i zdravlje.  1. Obično se kod visoko mliječnih grla javlja problem da nisu u mogućnosti da konzumiraju dovoljno velike količine hrane za visoku proizvodnju. uzdržne potrebe. Pravilna ishrana krava ima veliki značaj za održavanje osnovnih životnih funkcija. pravilno uravnotežene u bitnim hranjivim. značajno se utječe na proizvedenu količinu. Drugim riječima. razvoj fetusa. koja treba da zadovolji sve potrebe u hranjivim materijama. energetskim i biološko djelotvornim tvarima. porast. a kod mladih životinja završetak rasta i razvoja. pravilnim izborom krmiva. što se ogleda u naporu organizma da hranjivim tvarima iz obroka istovremeno podmiruje više proizvodnih pravaca. pa je takvu proizvodnju moguće ostvariti isključivo odgovarajućom ishranom. Nekoliko decenija unazad stvorene su rase goveda za visoku proizvodnju mlijeka. a potom i na   3 . hranjenih dovoljnim količinama higijenski zdrave hrane. Dobro i pravilno snabdjeti visoko mliječna grla svim potrebnim hranjivim materijama nije lako postići. proizvodnja mlijeka s gledišta hranidbe vrlo je zahtjevna grana stočarstva. Ispravna i odgovarajuća ishrana krava zahtijeva dobro poznavanje njihovih potreba u svim hranjivim materijama. UVOD U okviru stočarske proizvodnje. poznavanje hranjive vrijednosti krmiva i njihovo specifično djelovanje na organizam i produktivnost krave.

  sastav . hrana ima također veliki značaj. na ekološki prihvatljiv način je rješavanje stajnjaka . Ta činjenica postavlja pred proizvodnju mlijeka i svakoga proizvođača potrebu posjedovanja određenih oraničnih i pašnjačkih površina. U uvjetima intenzivne proizvodnje mlijeka potrebno je predvidjeti oko 1 ha/UG (uvjetno grlo = 500 kg). jer se ona i u toj proizvodnji obilježava kao najveći proizvodni trošak (oko 65-75%) u završnoj cijeni finalnoga proizvoda (mlijeka). na kojim se organizira proizvodnja svježe i konzervirane voluminozne krme. Gledano s ekonomskoga gledišta. Karakteristika mliječnih životinja je da im osnovni dio obroka čine voluminozna krmiva te da izborom načina držanja i hranidbe mogu egzistirati i kao pašne životinje. taj način gospodarenja zemljom višeznačno je pozitivan. pravilno se održava plodored zemljišta. i potpunije iskorištenje strojeva i radne snage na farmi. Prema stručnim mišljenjima. može bitno utjecati na cijenu proizvoda. Na taj način farmer proizvodi dovoljne količine krme primjerene kvalitete.zaoravanjem na oraničnim površinama. ovisno o dostignutome stepenu tehničkotehnoloških znanja. koji se u praksi često javljaju.kvalitet mlijeka kao finalnoga proizvoda. a preko nje i na rentabilnost te proizvodnje. a označavaju se kao alimentarne ili „bolesti hrane“.   4 . Kvalitetna hrana i pravilna tehnologija ishrane preduvjet je izbjegavanja mnogih zdravstvenih poremećaja. Iz toga proističe tvrdnja da svaki proizvođač.

mineralima i vitaminskim tvarima.balasta. Mliječne životinje upravo iz tih krmiva osiguravaju najveći dio energetskih potreba svoga organizma. niža proizvodnja). Da bi se proizvelo mlijeko dobrog kvaliteta i u zadovoljavajućim količinama potrebno je tijekom čitave godine stoci osigurati dovoljno kvalitetne krme (zelena. Njihova konkurentnost pred koncentriranim krmivima je i u cijeni pa se većim udjelom voluminoznih krmiva može znatnije utjecati i na cijenu proizvodnje. direktno utječu i na reproduktivna svojstva krava. sijeno. kao i na opće zdravstveno stanje. a k tome imaju i laksativan učinak na probavne organe i proces probave. moguće je ukupne hranidbene potrebe podmiriti voluminoznim krmivima. Iz toga razloga agrotehniku i korištenje   5 . voluminozna krmiva osobito su značajna kod mliječnih kategorija preživara. energiji. Kako koncentracija i odnos hranjivih tvari u voluminoznim krmivima ne zadovoljava visoku proizvodnju mlijeka. jer probava svježe i suhe voluminozne hrane pozitivno utječe na mliječnost i kvalitet mlijeka. pri manjem fiziološkome naporu organizma (razdoblje suhostaja. Rjeđe. odnosno relativno velik udio predstavljaju neiskoristive tvari . PROIZVODNJA VOLUMINOZNE KRME Voluminozna krmiva karakterizira razmjerno mala koncentracija probavljivih hranjivih tvari.  2. Uobičajeni obroci mliječnih krava voluminoznim krmivima pokrivaju čak 6080% ukupnoga obroka. Drugim riječima. neminovno je u obrocima mliječnih životinja kombinirati i koncentrovana krmiva. jer pored utjecaja na mliječnost. Zbog tako značajnoga udjela. silaža i koncentrat). koncentrovanim krmivima kvalitetno kompenziramo moguće hranjive nedostatke osnovnog obroka na bjelančevinama. mogu pojeftiniti troškove hrane. Inače. kod voluminoznih se krmiva naglašava važnost njihovog kvaliteta.

Tako organizovanom proizvodnjom osigurava se kontinuirano pristizanje krme za svakodnevnu upotrebu. a viškovi proizvedene krme se pospremaju tako da im se sačuva kvalitet s najmanjim gubicima u masi i hranjivima. Intenzivnom proizvodnjom i korištenjem kvalitetne krme mogu se namiriti potrebe krme za dvije do tri krave muzare u kompletnom obroku. Interes farmera treba biti ne koliko ću proizvesti krme po jedinici površine nego koliko ću dobiti mlijeka po jedinici površine. Da bi se postigao ovaj cilj. voluminoznu krmu treba koristiti tijekom vegetacije kontinuirano i u redoslijedu kultura kada im je visok kvalitet. u krmnom plodoredu. sijanim travnjacima. odnosno osigurati voluminoznu krmu za namirenje voluminoznog dijela obroka čak i za četiri krave muzare.000 do 12.   6 . ali prinosom po jedinici površine zadovoljavaju potrebe.  treba podesiti da se tijekom vegetacije osigura postizanje krme visokog kvaliteta od ranog proljeća pa do kasne jeseni. djeteline i DTS) s kratkotrajnim krmnim kulturama na oranicama. Proizvodnja kvalitetne krme može se organizovati na prirodnim travnjacima. Najjednostavnije je organizovati proizvodnju kvalitetne krme kombinacijama višegodišnjih krmih kultura (travnjaci. te kratkotrajnim krmnim kulturama na oranicama u plodoredu. Dobro orgaizovanom proizvodnjom izbalansiranog obroka može se po jedinici površine proizvesti potrebna krmiva kojom se namiruju potrebe krava za proizvodnju od 10.000 litara mlijeka sa jednog hektara. djetelinama i djetelinskotravnim smjesama (DTS). a u vrlo povoljnim uvjetima i vrlo intenzivnom proizvodnjom krme čak i do 15.000 litara mlijeka sa jednog hektara. uvažavajući sve agroekološke posebnosti područja u kojem se proizvodi i koristi.

Fosfor. bogatu bjelančevinama. Azot pri đubrenju utječe na bujan rast kultura koje formiraju veću vegetativnu masu s puno lišća. ali nepovoljno djeluje na razvoj korijenovog sistema (ostaje plitko). esparzeta i dr. grahorica. trave. Fosfro (P2O5) i kalij (K2O) te neki mirkoelementi kao i kalcifikacija primjenjuju se prije osnovne obrade zemljišta. zato se primjenjuju u različito vrijeme. smiljkita. bob. u kratko vrijeme trebaju formirati veliku masu.) i sitnozrne mahunarke (djeteline. a dio azota i neki mikroelementi primjenjuju se u prihranama tijekom vegetacije. Kratkotrajne (interpolirane) krmne kulture. naročito od izmrzavanja. a u rijetkoj sjetvi za zelenu krmu od metličenja pa do voštane zrelosti. ali smanjuje otpornost na niske temperature (izmrzavanje) naročito kod djetelina.). Krupnozrne mahunarke (grašak. krmni sirak. kao i višegodišnje kulture. Budući da biljke azot vrlo brzo   7 . a oni su slabo pokretnu u zemljištu.  2. a djetelinama (đubrenje na zalihu) i preko 160 kg/ha. Obzirom da su naša zemljišta uglavnom slabo obezbijeđena fosforom i kalijem. Sva makro i mikro hranjiva koja se dodaju đubrenjem nisu jednako pokretna u zemljištu.1 Utjecaj đubrenja na krmne kulture Kao zelena voluminozna krma većina krmnih kultura se koristi u vegetativnom stadiju razvoja ili na prijelazu u generativnu fazu razvoja (žitarice. Za formiranje velike mase treba im osigurati dovoljna hranjiva đubrenjem u osnovnom đubrenju i prihranama. sudanska trava itd. Kukuruz u gustoj sjetvi (tokorman) koristi se uglavnom u vegetativnoj fazi razvoja. soja i dr. kalij i kalcijum povoljno utječu na otpornost. lucerka. đubrenjem za krmne kulture treba dodati od 80 do 120 kg/ha fosfora. a za silažu u voštanoj zrelosti.) koriste se uglavnom u fazi pupanja do početka cvatnje kao voluminozna krma. Kalij treba krmnim kulutrama osigurati od 80 do 280 kg/ha. Kasno u jesen primjenjen azot djeluje na bujan porast.

klimatskim uvjetima te prinosima i kvalitetom krme koju proizvodimo. naročito onaj azot koji se nalazi u nitratnom obliku. a iz zemljišta se lako ispire. Azot biljke usvajaju vrlo brzo. Navedene norme hranjiva za đubrenje krmnih kultura primjenjuje se zavisno o osobinama zemljišta.  usvajaju. Na kiselim zemljištima povoljan je utjecaj kalcifikacije. Stoga intenzivno đubrenje kultura kratko vrijeme (6 do 10 dana) nakon đubrenja može sadržavati i toksične količine azotnih spojeva u krmi. Krmne kulture treba godišnje đubriti sa 200 do 300 kg/ha čistog azota. a proširuje se areal uzgoja čitavog niza kultura. već se dodaju sukcesivno u više navrata startno i u prihranama tijekom vegetacije. đubrenje može imati i nepovoljan učinak na krmne kulture. Sve kulture nemaju jednako dobro   8 . Mahunarke na korijenu imaju kvržice koje vežu atmosferski azot. pa na taj način namiruju veći dio potrebnog azota. već se dio azota nalazi u nitratnom i drugim oblicima u kojima je jako otrovan. Međutim redukcija azota iz nitratnog u amonijski oblik u biljci traje nešto duže. odnosno na zdravlje stoke. potrebna količina azota ne smije se dodati odjednom. Kratko vrijeme nakon prihrane azotnim đubrivima (KAN) redukcija nitratnog azota u biljci nije završila. Osim pozitivnog djelovanja na kvalitet i prinos proizvedene krme. posebno na nižim temperaturama (u proljeće i jesen) i za oblačna vremena. Kasno u jesen dodani azot utječe na bujan porast kultivara ali je tim kultivarima smanjena otpornost na niske temperature. Samo u obliku uree se može dodati veća količina azota u osnovnoj obradi zemljišta. Mikroelementi se uglavnom dodaju u osnovnom đubrenju ili tretiranjem usjeva u vegetaciji. pa izmrzne. kojom se poravlja pH zemljišta i druge osobine. plodnosti zemljišta. Samo neke kulture duge vegetacije mogu se đubriti i sa većim količinama azota.

Po hemijskom sastavu neke vrste imaju vrlo visok kvalitet. U različitim stadijima razvoja. kožnata epiderma starenjem otvrdne. grube pokožice (vlasulja trstikasta).). morfološke građe i hemijskog sastava. Neki kultuvari   9 . Azot se nalazi i u različitim alkaloidima i glikozidima koji čak toksično djeluju na životinje ako se hrane tim biljkama. Neke od korovskih vrsta na intenzivno đubrenim oranicama ili ruderalnim staništima takođe mogu sadržavati veće količine nitrata koji mogu štetno djelovati na zdravlje životinja. 2.. Kulture koje bolje koriste azot i kraće vrijeme nakon prihrane. mogu sadržavati veće količine škodljivog azota. pobačaj i dr. sadržaju otrovnih materija (mlječika) glukozinolata i eruka kiselina (divlje kupusnjače). a u pojedinim slučajevima čak i toksično. te sadržaj gorkih smrdljivih materija i otrovnih materija. Zbog morfološke građe. proljevi. šaševi). Neke biljne vrste stoka rado jede iako sadrže čak škodljive koncentracije određenih materija. Ukusnost krme se procjenjuje kako stoka prihvaća pojedine krmne vrste.2 Ukusnost (ješnost). ali zbog žaoka (kopriva). Takva krma (mlada paša) može izazvati ozbiljne probavne smetnje životinja (nadam. sve vrste travnjaka i djetelišta nisu jednako ukusne pa ni prikladne za ishranu stoke. kristali (busika. djetelištima. sve zajedno utječe ne ukusnost krme. morfološka građa i hemijski sastav krmnih kultura Na travnjacima.  razvijen korijenov sistem. ali i azota u neproteinskom obliku (preko 20%). dlake ogrube (runjava medunika). mirisa i ukusa kojeg prenose na mlijeko (cikorija) i dr. oštrih bodlji (osjak). pa prema tome ni jednaku mogućnost korištenja dodanog azota u prihrani. njihova je upotreba ograničena ili ih stoka na pašnjaku ne jede. nazubljenost plojke (busika). trnje (zečji trn). bodlje (osjak). Npr. DTS i kratkotrajnim krmnim kulturama na oranicama rastu vrste različitih porodica i vrlo različitog habitusa (uzrasta).

Određeni kultuvari bijele djeteline sadrže veće količine glikozida iz kojeg se može osloboditi HCN te izazvati trovanje. Za uspješnu proizvodnju lucerke kišni faktor tijekom ljeta ne bi smio biti niži od 3. može bitno utjecati na područje proširenosti određene krmne kulture odnosno sorte. Starost krme utječe na ukusnost i kvalitet. kao i na dobnu starost. a kada se hrani starom krmom lucerke II i III otkos nakon cvatnje mogu dati mlijeku gorak ukus. Što su pasmine plemenitije i u intenzivnoj proizvdonji. Raste udio grubih vlakana (balasta) koji je u cvjetanju trava i žitarica već vrlo visok. i to uz povoljan raspored padavina.3 Utjecaj staništa na krmne kulture Stanište svojim faktorima: klimom i zemljištem. nije više ukusna. nepovoljan utjecaj jače dolazi do izražaja. Nepovoljan hemijski sastav krme. a kod nekih se vrsta (raž) čak tako jako smanjuje ukusnost da ih stoka nakon cvatnje uopće ne jede. Za proizvodnju djetelina i DTS trebao bi iznositi od 4 do 5. a naročito mraz (kasni   10 . a kod nekih žitarica i trava čak jako opada. Suša i visoke temperature općenito nepovoljno utječu na količinu ali i na kvalitet proizvedene krme na travnjacima i djetelištima. Niske temperature. Krma tih kultura u toj fazi razvoja. dok bi za uspješnu pašnjačku proizvodnju trebao iznositi 5 i više. ali i na kvalitet proizvedene krme.  lucerke mogu sadržavati veće količine saponina pa češće izazivaju nadam. 2. odnosno količina škodljivih materija ne utječe jednako nepovoljno na sve vrste i pasmine životinja. Količina i rapored padavina tijekom vegetacije utječu na količini. Starenjem nakon cvatnje a u nekih već nakon metličenja (klupčasta oštrica) stabljika jako ogrubi. ali i na kvalitet i količinu proizvedene krme.5. Prijelazom u generativnu fazu kod nekih se vrsta kvalitet smanjuje. Većina biljaka u vegetativnom razvoju boljeg je kvaliteta.

bujad. bijela čemerika i dr.4 Biljni (floristički) sastav U spontanoj travnjačkoj flori nizinskog područja kod nas raste od 200 do 350 biljnih vrsta. od kojih je veliki dio karakterističan za biljnu zajednicu. 2. Intenzivnom proizvodnjom i korištenjem travnjaka smanjuje se broj vrsta. U tratini sa većim udjelom dobrih trava i mahunarki mjerama agrotehnike (đubrenje. djeteline. kukuta. koje su u prirodnim travnjacima često premalo zastupljene (vlažni i zamočvareni travnjaci). Povećani intenzitet agrotehničkih zahvata u proizvodnji i korištenju povoljno utječe na kvalitet i količinu proizvedene krme. vučje stope. neke zeljanice). mrazovac. Neke od vrsta iz travnjaka (šaševi. ali najčešće povečava udio kvalitetnih vrsta kao i prinosa. korištenje) treba udio održavati ili čak još povećavati. Trave (dobre i loše) u tratini zastupljene su sa 20 do 65%. a mahunarke sa svega 2 do 15%. smretkasta mlječika. Visinski položaj povoljno utječe na kvalitet krmnih kultura. mrazovac. gospina trava i dr. odnosno suviše suha zemljišta te kisela zemljišta.) nepovoljno utječu na rad mliječne   11 . U tratini naših travnjaka raste čak 75 vrlo škodljivih vrsta.  proljetni i kasni jesenji) ograničavaju uzgajanje termofilnih kultura. Tip zemljišta sa svojim osobinama i potencijalnom plodnošću takođe je ograničavajući faktor uspješnog uzgajanja određenih kulutra. Suviše mokra. rijetko sa većim udjelom. Od navedenog broja vrsta samo je mali broj vrsta visokog kvaliteta i prinosa (dobre trave. maočvarna i barska preslica. sitovi. nepovoljno utječu na kvalitet ali i izbor krmnih kultura. Intenzivnijom agrotehnikom može se znatno ublažiti nepovoljan utjecaj klime i zemljišta u proizvodnji krme. od kojih je nekoliko čak otrovno.). pa ako su u tratini u većoj količini mogu djelovati čak smrtonosno (kukuta. Zeljanice u tratini livada zastupljene su sa 20 do 60% pa i više. mahunarke. bunika. otrovna trubeljika. kukurijek.

što se uz nestručnu primjenu može negativno odraziti na proizvodnju jer se ostaci pesticida mogu naći i u mlijeku. ukus. zrnom (prerađenim). divlje kupusnjače. broćika. da bi se zaštitio novi ponik koriste se različiti pesticidi koji često imaju dugu karencu.5 Pesticidi (herbicidi. a izlučuju se u mlijeko pa utječu na kvalitet mlijeka i zdravlje korisnika. pa ako ih je u tratini mnogo mogu utjecati na smanjenje dnevne proizvodnje mlijeka. 2. ali još veći na hranjivima (kvalitetu) od koji zavisi dnevna proizvodnja mlijeka. ili blizu puteva. Od kulturnih vrsta – kupusnjače. ali i travnjaka. naročito ako se ne poštuje karenca. divlji luk. štetnih za stoku. zrno) nastaju gubici na masi. boju ili konzistenciju. ili utjecati na zdravlje životinja. Pri korištenju krme (voluminozna. Korištenjem krme uz rub. slak. silažom (s različitim postotkom suhe materije). može se u mlijeku naći olovnih i kadmijevih spojeva. koje se mogu prenijeti i u mlijeko.   12 .6 Način i oblik korištenja krme i manipulacija pri korištenju krme Stoka se hrani zelenom krmom (paša. sijenom. – mogu tujecati na miris mlijeka naročito ako se koriste u punoj cvatnji i hrane prije muže. 2.  žlijezde (smanjujući sekreciju mlijeka). lucerka i dr. ali i suzbijanju ostalih korova i štetnika. pelin. Neke često zastupljene vrste u tratini (ivančica. fungicidi) i teški elementi Kod sjetve djetelina i drugih kultura na oranicama pri obnovi i sjetvi novih. šaševi. To se može dogoditi kod tretiranja štavlja na travnjacima i djetelištima. kadulja i dr. cikorija.) utječu na lučenje i na kvalitet mlijeka dajući mlijeku loš miris. insekticidi. košnja i ishrana u štali). mrazovac. Takođe u neposrednoj blizini industrijskih pogona može doći do onečišćenja krme otpadnim produktima industrije.

stoka se mora hraniti određenom vrstom krme. fermentirala (sijeno. sijeno. Ako je krma loše pripremljena – zagrijana. odnosno po grlu. Mlijeko krava hranjenih krmom dobro uređenih travnjaka. Za određenu namjensku upotrebu mlijeka. zavisno o kulturi. a o njima može zavisiti uspješnost proizvodnje po jedinici površine. silaža. Kod siliranje gubici su najčešće od 15 do 30%. Mlijeko krava hranjenih silažom manje je pogodno za proizvodnju fermentiranih mliječnih proizvoda. Pri žetvi zrnastih kultura (koncentrat) gubici najčešće iznose 2 do 10%. a mogu biti i veći. takva krma može izazvati zdravstvene probleme stoke. zavisno o vrsti i kulturi koja se suši. mehanizaciji. ako su loši vremenski uvjeti pri žetvi. visokog kvaliteta. Sušenjem sijena gubici mogu biti od 15 do 30%. uređenosti površina i dr. zavisno od kulture. pljesniva. manipulaciji i tipu silosa i od farmera. vremenu i stadiju razvoja u kojem se kultura suši. Veći gubici nastaju. a rijetko čak i preko 60%. loša manipulacija vlažnim zrnom i mehanizacijom.   13 . Gubici pri korištenju krme napasivanjem iznose od 10% pri najintenzivnijem načinu korištenja (pregonska paša) pa do 80% i više pri ekstenzivnom načinu korištenja (vrlo slabo opterećen i loše iskorišteni pašnjaci). vremenu. stanju i ispravnosti mehanizacije i edukacije farmera. te kratkotrajnih kultura na oranicama u dobro izbalansiranom obroku visokog je kvaliteta. djetelišta i DTS (paša. ali i utjecati na kvalitet i količini mlijeka. te neprimjereno skladištenje i čuvanje. da bi se dobili proizvodi od mlijeka visokog kvaliteta.  Gubici na masi i hranjvima koji nastaju pri korištenju (različitog oblika) krme vrlo su tazličiti. opremi kojom se suši i sprema i dr. zrno) – i ako se takva krma koristi u ishrani krava muzara. Košenjem i korištenjem zelene krme u štali gubici iznose od 5 do 10%. uvjetima korištenja. silaža) korištenih pravovremeno.

te krmnim kulturama na oranicama i kombinacijom korištenja travnjačkih površina a krmnim kulturama sa oranica. Kulture koje se za ishranu krava muzara koriste kao zelena krma treba uglavnom koristiti u vegetativnom stadiju razvoja (trave. bez primjene pesticida ili uz vrlo ograničenu primjenu pesticida.). odnosno ishranom krava kvalitetnom krmom s oraničnih površina udaljenih od industrijskih pogona i puteva. bob i dr. zagrijana. Površine na kojima se proizvodi krme stoku moraju biti uvijek pokrivene kulturom u gustom sklopu i treba ih intenzivno koristiti kao bi se čestim korištenjem smanjio ili čak onemogućio razvoj korova.  Loše pripremljena krma – pljesniva. Kombinacijama kultivara i krmnih kultura sijanih u različitim rokovima sjetve i spretnom interpolacijom postižu se vrlo visoki prinosi mase i hranjiva po jedinici površine. Što je kod nas najčešći oblik. soja. grašak i njihove smjese). 2. a samo u krajnjem slučaju pesticidima. Za interpolaciju između dvije kulture postoji   14 .7 Kako i kada koristiti krmu za visoku proizvodnju mlijeka po jedinici površine Kvalitetno mlijeko dobije se od zdravih krava koje se napasuju na uređenim i dobro održavanim pašnjacima. a neke u generativnoj fazi razvoja (kukuruz. košnja). ali uz obavezno poštivanje karence. Tehnologijom proizvodnje i korištenja krmnih kultura treba podesiti tako da se od proljeća do jeseni neprekidno proizvodi dovoljno krme visokog kvaliteta. žitarice). lošeg biljnog sastava. Neke kulture mogu se koristiti i na prijelazu u generativnu fazu razvoja ili u početku generativne faze razvoja (djeteline. kojom će se namiriti potrebe mliječnog stada. dijelom trula. koje treba suzbijati prvenstveno mehanički. grahorice. kasno korištenih kultura s ostacima pesticida – može manje ili više utjecati na kvalitet ali i količinu mlijeka. grašak. Proizvodnju krme treba organizovati intenzivnim korištenjem travnjaka (napasivanje.

rogoz). te smjesama krmnih kultura kod nas se može proizvesti puno kvalitetne krme od ranog proljeća pa do jeseni. lakoprobavljivih ugljikohidrata (šećera) i vitamina. livadna vlasulja.  čitav niz sorata krmnih kultura.20–30% mahunarki (crvena. engleski ljulj. mačji repak) . bjelančevina. Istovremeno raste količina sirove vlaknine (celuloze) i stepen njene lignificiranosti. pri tome. jer biljka starenjem mijenja hemijski sastav i hranjivu vrijednost. Prema tome. Kod većine trava to je pred cvatnju. stadij razvoja vegetacije kada se koristi i način korištenja.do 10% korovnoga bilja. Na hranjivi kvalitet paše utječe udio vrijednih biljnih vrsta. kao i vode.60–70% trava (rana pahovka. a kod leguminoza u vrijeme kada je oko 50% biljaka u cvjetanju. Prinosi i kvalitet proizvedene krme mogu jako varirati zavisno o primjenjenoj agrotehnici.8 Paša Paša je kvalitetan i najjeftiniji izvor hranjivih tvari u proizvodnji mlijeka tijekom ljetnih mjeseci. ali i uvjetima za proizvodnju. bijela i žuta djetelina) . 2. zeljastoga bilja (jestivih i pravih korova. odrvenjelosti. Dobro odabranim kulturama i sortama. koje se vrlo dobro uklapaju u plodored. Pašu je moguće organizirati na prirodnim ili kultiviranim pašnjacima. Poželjan sastav biljnih vrsta na dobrome pašnjaku je: . dajući u kratko vrijeme puno krme visokog kvaliteta. sita. a predstavlja zeleno voluminozno krmivo kao mješavinu samoniklih trava i leguminoza (djetelina). vlasulja crvena. preporučuje se korištenje zelene mase u trenutku postizanja visokih prinosa i. Starenjem biljke smanjuju količinu vrijednih hranjivih tvari. klupčasta oštrica. od sredine aprila do sredine oktobra. otrovnoga bilja) i travolikih biljaka (šaš. pravilnog odnosa hranjivih tvari. Vrijeme eksploatacije pašnjaka treba prilagoditi stadiju vegetacije. Uz napomenu da korištenje pašnjaka može   15 .

Posebno je taj pašno-košni sistem u prednosti kada se primjenjuje u pregonskim pašnjacima. što uravnoteženjem energetske vrijednosti. Na dobrim pašnjacima mliječna krava dnevno može konzumirati oko 80-100 kg zelene mase.   16 . košnjom i kombiniranjem napasivanja i košnje.  biti nomadskim napasivanjem. jer omogućava najbolje korištenje proizvedene zelene mase pašnjaka. bjelančevina i mineralnih tvari podmiruje dnevnu proizvodnju mlijeka od oko 18-20 kg. za preporučiti je posljednju varijantu.

05 10.8-2.04 20.6 9-13 11.4-1.09-15.2 1.nalijevanje Zelena masa – vlatanje – cvatnja Silaža .04-05.vlatanje-cvatnja Silaža-mliječna zrelost Zelena masa.  Tabela 1.vlatanje-cvatnja Silaža-mliječna zrelost Zelena masa –početak metličenja Silaža – mliječna zrelost Zelena krma Sijeno Silaža Glave i lišće – jesen Korijen – jesen. Sjetva.10 01-20.2 8. 6-7 mj.09-15.09 25. mjesec 03.mj.2 3.5 1. 4-6 mj.nalijevanje Zelena masa.5 30 15-20 3.1 11 Hraniva u masi Sirove bjelančevine 2.6-8.05 25.05-10.5 Skrobna vrijednost 5 – 7.2 2-2.1 – 2.08-15.5 8. zima Zelena krme i silaža Zelena krma Silaža – voštana Prinos mase t/ha 30-80 30-50 30-50 30-40 30-60 40-50 30-60 30-50 30-60 40-55 20-40 30-40 50-100 20-30 40-100 80-120 40-120 30-80 30-80 40-60 30-45 8-22 6-15 12-15 10-15 10-15 16-26 24-33 Suha materija 9 .5 30 16-22 3 30 16-22 30 14-24 28-32 14-22 1.10 25.04-15.7-2. vrijeme i stadij korištenja.8-2.2 0.-7.10 25.06 Po potrebi Po potrebi Po potrebi Po potrebi Po potrebi Stadij razvoja i način korištenja Zelena masa do početka cvatnje Zelena masa vlatanje – početak klasanja Zelena masa-vlatanje-cvatnja grahorice.09-15.8-2 8-12 3.5 10-13 Ljuljevi italijanski westerwodski Stočne repe Stočni kelj Glavni Naknadni Postrni Kukuruz 11   17 .05-10. kvalitet i prinosi najznačajnijih krmnih kultura Br.05 25.8 1. mj.7 2. Silaža .-30.14 15-20 15-20 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kultura Sjetve Ozime repice i ogrštice Ozima raž Ozima smjesa raž i grahorica Ozima smjesa raž i grašak Ozima pšenica i grahorice Ozima pšenica i grašak Jara zob mahunarkama sa jarim i 20. Vrijeme Korištenja 10.06 10.5 8-12 8-12 8-10 10-16 15-18 3.10 Mart 03-08 mjesec 03.04-15.5 1. 4.8-2.10 01-20.

mj.6 48 45 28 12 13 14 15 16 Krmni (hibridni) sirak Lucerka Crvena djetelina Bijela djetelina Travnjaci Rano košeni Srednje rano Kasno 4.5-2 1.7 8-15 15 i više 2.8-4.4-3.3 11. mjesec  3.5 9-10 23-41 9.5-12 5-11 25-50 3.5 35. mjesec 3.8 8-16 16 i više 3-3.5-11. i 8.puna zrelost Zelena krma Silaža Zrno Zelena krma Sijeno Brašno Zelena krma Sijeno Brašno Zelena krma Sijeno 4-11 30-100 30-60 4-11 35-70 7-15 7-14 30-60 5.5-8 8-12 1. i 8.3 32-45 8-10. Mjesec Po potrebi  Po potrebi  Po potrebi  Po potrebi Broj otkos 4 3 1.5  14-20 24-30 18-24 85-88 88 18-22 85-88 88 15-18 85-88 85-88 85-88 85-88   18 . 3.-7.5-1.  Silaža.6 3.3 9 6 3 86-90 10-12 14-16. i 8.

  19 .08-20.15 45. Na istoj površini proizvede se 30.5 Ozime i jare kulture za zelenu krmu 0.  Tabela 2.-30.05-10.06 Ozima smjesa za silažu 0.-15.67 ha.04-30.-10.12 16.15 26. za 10 krava muzara s dnevnom proizvodnjom 15 litara s 4% mliječne masti Kultura u slijedu Prinos t/ha Površina ha Vrijeme iskorištavanja Kalendarski 10 10 10 10 16 20 76 Po potrebi Dana Ozime repice i ogrštica Smjesa ozimog graška i raži Smjesa ozimog graška i tritikale Smjesa ozimog graška i pšenice Smjesa ozimog graška i zobi Smjesa jarog graška i zobi Ukupno ozime i jare kulture Smjesa ozimog graška i pšenice Ukupno pod ozimim i jarim kulturama DTS – za sijeno DTS za zelenu krmu Ukupno pod DTS Kukuruz za zrno Kukuruz za zrno Hibridni sirak Hibrdini sirak Stočni kelj Stočni kelj Hibrdini sirak Kukuruz za silažu Kukuruz za zrno Ukupono pod naknadnim kulturama 46 43.78 10.2 8 Nedostaje 4.07-20.06 0.9 72.15 Djetelinskotravna smjesa za sijeno i zelenu krmu 1.07 1.19 16.26 16.8 Po potrebi 15 Po potrebi Po potrebi Po potrebi 97 97 97 97 77 Po potrebi Po potrebi 10 10 72.6 48.05 0.17 Naknadne kulture 0.10 0.10 0.13 16.-25.14 16.12 16.10 0. mjesec 2.7 64.40 11.06 2.6 72.04 0.04-05.26 26.-25. mjesec 0.04 05.1 52.05 0. Intenzivna proizvodnja i iskorištavanje površina pod krmnim kulturama u slijedu na gazdinstvu – dvije žetve godišnje.-15.14 10.6 31.05-10.11 0.15 10.07 10.31 16.366 kg zrna kukuruza koji se proizvodi na površini od 0.14 01. mjesec 0.11 0.13 06.06 1.6 41.05 0.8 tona zelene mase ozime smjese graška i pšenice za silažu (zelenu krmu) kao rezerva.9 13.20 16.5 38.mjesec 0.95 25. Sveukupna potrebna površina za proizvodnju krme kojom se namiruju potrebe za 10 krava muzara iznosi 4 hektara uz rezervu od 31 tonu zelene krme ozime smjese.8 71.07-20.08-20.mjesec 0.08-20.6 81.

VOLUMINOZNA KRMIVA 3. uz mogućnost vještačkog dodavanja određenih hemijskih sredstava za pospješivanje fermentacije. Sam proces siliranja krme se odvija ukišeljavanjem svježe zelene krme. Pravilno spremljena silaža može pri ishrani stoke u potpunosti zamjeniti zelenu krmu. pri samom procesu siliranja neophodno je prisustvo dovoljne količine šećera. Pripremanje silaže se obezbjeđuje mliječno-kiselinskim vrenjem. prema nekim istraživanjima čak za 1/3.  3. mogu podijeliti u tri osnovne grupe: • krmne biljke koje se mogu lako silirati (kukuruz. melasa i dr. bez spremanja silaže. Silaža je sočna krma koja se najčešće koristi u toku zimskog perioda. pri spremanju silaže. prema svom hemijskom sastavu i lakoći siliranja. u odnosu na sijeno. Degradacija hranljivih materija je. Na sam proces siliranja utiče hemijski sastav biljke koja se koristi za siliranje. kao i zelenom krmom.1 SILAŽE U današnje vrijeme uspješna proizvodnja u stočarstvu se teško može zamisliti. Sve krmne biljke se. Stoka održava visoku produktivnost pri ishrani silažom. Troškovi spremanja silaže. bar kada se radi o krupnoj stoci. sirak) • krmne biljke koje se teže siliraju (ove biljke se mogu silirati manje uspješno. leptirnjače). manja u odnosu na sijeno. su niži. Pravilno pripremljena silaža može dugo sačuvati svoju hranljivu vrijednost. kukuruzna prekrupa.)   20 . ovim biljkama se moraju dodavati materijali bogati šećerom (kukuruz. putem prirodnih fermentacionih procesa. same bez dodajućih aditiva) • krmne biljke koje se ne mogu silirati bez dodatka aditiva ili konzervansa (neke vrste trava.

3.1.1. 3. u odnosu na kasnije faze razvoja. kad je u pitanju krma i kad su u pitanju uslovi.1. ili najkasnije početkom klasanja. Optimalna faza razvoja za siliranje leptirnjača je u fazi završetka cvjetanja. Glavni uslov je šećerni minimum.1 USLOVI ZA SILIRANJE Za uspješno spremanje silaže potrebno je ispuniti određene uslove.  3. dok leptirnjače imaju više. što povoljno utiče na fermentaciju. Biljke iz familije žita imaju manje jedinjenja koje usporavaju zakišeljavanje. Žitarice (ječam. raž i kukuruz) treba silirati čim je zrno dospjelo u stadijum mliječno-voštane zriobe. Bitan momenat je i puferna snaga biljaka. pri kojima se silira.   21 . Travnjake treba kositi za silažu prije klasanja.1 Zahtijevi prema biljkama: Mora se napomenuti da se moraju ispuniti uslovi o pogodnosti biljaka za siliranje. Smjesu trava i leptirnjača treba silirati kada je jedna od komponenti u masi dostigla stadijum kaji je najpogodniji za siliranje.1. Travnjaci silirani u ranijim fazama razvoja daju bolje rezultate pri siliranju. kada imaju u sebi više suhe materije. postoje biljke čiji hemijski sastav usporava zakišeljavanje sredine. što znači da u biljkama mora biti dovoljno rastvorljivih šećera za nesmetanu fermentaciju.2 Faza razvoja biljaka: Važno je istaći da mlađe biljke imaju više rastvorljivih šećera te su pogodnije za siliranje. zob. Količina šećera treba da bude iznad 10 % u suhoj materiji.1.

1.2 POSTUPAK SILIRANJA Neophodni uslovi za uspješno siliranje koje je potrebno obezbijediti su: • pravilna veličina sjeckanja • pravilno punjenje silosa • pravilno zatvaranje silosa Posebnu pažnju treba posvetiti veličini sjeckanja. mekinjama. 70 % mase isjeckano na dužinu do 1 cm a 30 % veće od 3 cm.  3. u odnosu na spremanje silaže za ovce. 3.1. kukuruznom prekrupom i dr. Masu gaziti   22 .3 Ciklus vegetacije: Kod krmnih biljaka koje se kose više puta u toku vegetacionog perioda. Vlažnu masu netreba pretjerano gaziti. važno je istaći da se prvi. međutim suhlju masu potrebno je intenzivnije gaziti da bi došlo do boljeg slijeganja.1. koji su neophodni da bi se onemogućio razvoj štetnih mikroorganizama. koriste za spremanje silaže. u odnosu na biljke sa nježnijim stablom. tako i od vrste životinja kojima je silaža namijenjena.1. Veličina sječke kod materijala koji se silira za goveda mogu biti duža. Pravilnim punjenjem silosa obezbjeđuju se anaerobni uslovi.) 3. ili biljke koje imaju šuplje stablo (žita. onda odresci treba da su kraći.1. kako od biljke.4 Količina vode: Optimalna vlažnost za spremanje silaže kreće se između 60 do 70 %. trave). a ponekad i poslednji otkos. Kod siliranja prvog otkosa travnjaka obavezno je dodavati ugljenohidratna hraniva (prekrupa kukuruza). Ovi uslovi se obezbijeđuju dobrim sabijanjem mase za silažu (najčešće traktorima). koje zavisi. Kod siliranja vlažnog materijala koji se silira treba ga miješati sa suhim (slamom. a isto tako. Kad su u pitanju biljke sa grubim stablom (kukuruz). njezin dobar kvalitet. Sitnije sjeckanje biljnog materijala omogućava lakše spremanje silaže.

a kao   23 . da se nesmetano cijedi ocjedak i skuplja u nižem nivou u odnosu na pod silosa. i lakša je primjena teške mehanizacije. Harvestor silosi izgrađuju se od čeličnih ploča i predviđeni su za pripremanje (konzervisanje i čuvanje) velikih količina hrane. Pravilno zatvaranje silosa je bitan momenat pri spremanju silaže. omogućava se istiskivanje vazduha iz mase koja se silira. Silo rovovi su objekti koji nastaju ukopavanjem silosa u zemlju. Kod izgradnje ovih rovova treba obratiti pažnju na izradu slivnika. Izgrađeni su od armiranog betona.4 METODE SILIRANJA Šećerni minimum. Preporučuje se graditi ove objekte na ocjeditim terenima gdje nema opasnosti od podzemnih voda. odnosno minimalna količina lakorastvorljivih ugljenih hidrata. Korišćenjem plastične folije uz zidove i pri pokrivanju ovih silosa. izgrađeni od betona. Postoji veliki izbor ugljenohidratnih dodataka koji se koriste u praksi. cigle. Pravilno i blagovremeno zatvaranje silosa. Pravilnim sabijanjem silomase.800 kg u slojebima od 12 cm. u toku samog spremanja silaže. neophodna za uspješnu fermentaciju je veliki problem kod spremanja silaže. Proces siliranja se može stimulisati dodavanjem silokrmi materijala koji sadrže šećere. 3. Vertikalni silosi (silo-tornjevi) su savremeni objekti za siliranje sa širokom primjenom u svijetu. kamena. Silo jame su objekti koji se grade u zemlji.1. smanjuju se gubici i povećava kvalitet siliranja.3 OBJEKTI ZA SPREMANJE SILAŽE Trenč silosi ili širi horizontalni silosi su objekti najčešće pravougaonog oblika. 3.  4 do 5 minuta sa traktorom težine 5. neophodno je za inaktivaciju oksidativnih procesa.1. brzo (za 5 do 6 sati).

Pri manipulisanju silažom mogu nastati određeni gubici.  najpodesniji i najjeftiniji je prije svega kukuruzna prekrupa.6 GUBICI PRI SILIRANJU Gubici fizičko-mehaničkog karaktera nastaju isticanjem biljnog soka iz silaže. Pravilnim siliranjem ovi gubici se svode na minimum.1. Silosi treba da su prostorno manji. Za pospješivanje procesa siliranja silokrmi se može dodati kukuruzna prekrupa u količini 6 do 10 %. istovaru i ostalim prebacivanjima silaže. 3.1. dodira sa zidovima i zbog neblagovremenog zatvaranja siloobjekta. Preporičuje se silaža nastala od 80 % zelene krme i od 20 % mljevenog kukuruznog klipa. što je odlična krma za krave muzare. sve zavisno od materijala koji se koristi za siliranje. Gubici nastali kvarenjem nastaju usljed nedovoljnog sabijanja.5 PROCJENA KOLIČINE SILAŽE Potrebna količina silaže za goveda utvrđuje se na osnovu pretpostavke da se životinje hrane silažom 200 dana i da se po jednoj životinji daje oko 25 kg silaže dnevno. Na osnovu ovih elemenata vrši se procjena silaže za jednu životinju i ona iznosi oko 6. Prekrupa treba da bude sitno mljevena i pravilno raspoređena po silokrmi. prodora vazduha. pri transportu. ali i veći broj. 3. Gubici usljed kvarenja mogu biti od 20 do 50 %   24 . Intenzitet isticanja zavisi od količine suhe materije. iz praktičnih razloga početka pražnjenja i smanjenja gubitaka. Gubici nastali dodatnom fermentacijom nastaju na račun rezervi ugljenih hidrata.5 m³ silažnog prostora i ovaj broj se množi sa brojem životinja koje će se hraniti silažom. Prosječno se računa da u 1 m³ slegnute silaže ima oko 800 kg. tako da se dobije ukupna zapremina silaže.

Sjenaža je silirana provenuta masa trava.2 SJENAŽA Najrasprostranjeniji način spremanja i konzerviranja zelene krme je siliranje. a taj postupak zove se sjenažiranje. očuva se prirodna boja i miris. koji su sposobni poboljšati siliranje. Istovremeno ovaj način spremanja krme moguć je samo kod krmnih biljaka bogatih ugljenim hidratima (prva grupa biljaka pogodnih za siliranje). s tim u vezi. Zbog svega   25 . čime se omogućuje dobijanje visokokvalitetne stočne hrane. melasu. kada se ukazala potreba za siliranjem proteinskih biljaka (leguminoza). djetelinsko-travnih smjesa ili leguminoza. omogućava njeno korišćenje kao osnovnog hraniva za sve kategorije preživara. Za dobijanje kvalitene silaže od zelene krme leguminoza neophodno joj je dodavati krmu bogatu šećerima. nema mehaničkih gubitaka. U postupku spremanja sjenaže obrazuje se znatno manje organskih kiselina. Međutim. koja podsjeća na sijeno a djelimično i na silažu. Manja kiselost u odnosu na silažu. a krma sa sadržajem vlage 45 do 55 %. 3. pH vrijednost sjenaže ostaje na vrlo visokom nivou. U novije vrijeme. vještački je zakiseliti ili sterilisati. sve više je u primjeni novi način spremanja i konzerviranja leguminoza samokonzerviranjem prethodno provenjene zelene krme ili biljaka smanjene vlažnosti. Pri pravilnom postupku spremanja sjenaže manji su gubici.2.1 ZAŠTO SPREMATI SJENAŽU Prema brojnim iskustvima i rezultatima spremanja i iskorišćavanja sjenaže. koje su siromašne ugljenim hidratima (šećerima) uvidjelo se da se one loše mogu silirati. hemijske preparate.  3. poznate pod nazivom “ sijeno-silaža” ili sjenaža. zadržava svježinu. postignuti su proizvodni i ekonomski efekti sa boljim rezultatima nego sa sijenom i silažom. a hemijski sastav sjenaže je neznatno promjenjen u odnosu na zelenu krmu. ostaje list u cjelini.

mašina za punjenje i spremanje sjenaže u foliji (koja je za jednokratnu upotrebu) je dosta skupa.  navedenog. većim korišćenjem različitih sintetičkih materijala ( kao što je plastična folija) razvijen je način spremanja sjenaže u silo-folijama. Proces sjenažiranja je moguće u potpunosti mehanizovati. Međutim. odnosno u cjelini za 45 % bolja je svarljivost suhe materije. Osim toga. sjenaža ne smrzava. za 44 % bolja je svarljivost proteina. Pri sjenažiranju postiže se za 30 % više suhe materije po jedinici površine. stoka rado jede sjenažu. Za dobar kvalitet sjenaže objekat za spremanje treba da ispuni gore navedene uslove.2. a ima prednost i u odnosu na spremanje silaže. zato što za provenjavanje u polju treba 3 do 4 puta manje vremena nego za sušenje sijena. u krugu ekonomskog dvorišta ili u blizini farme. Punjenje i postavljanje folija je jednostavno. bolje od mnogih drugih kabastih hraniva.stvaranje uslova za obrazovanje i očuvanje visoke koncentracije ugljendioksida CO2 Za spremanje sjenaže potrebni su kvalitetni silo-objekti kao za spremanje silaže.   26 . nego pri spremanju sijena (1000 do 1500) i silaže (300 do 400). 3. Ovo nije ništa drugo do punjenje i nabijanje sjenaže u foliju profilisanog prečnika sa prečnikom prese punilice. a pri njenom spremanju isključuje se prevoz velike količine vlage (vode). Proizvodnja sjenaže manje zavisi od vremenskih uslova.značajno provenjavanje zelene krme ( 45 do 55 %) . nego spremanje sijena. obavlja se na pogodnom mjestu.2 USLOVI ZA SJENAŽIRANJE Osnovni elementi tehnologije spremanja sjenaže su: . nego što je slučaj pri spremanju sijena. U novije vrijeme. Pri proizvodnji sjenaže sa 1 Ha dobija se više krmnih jedinica.

jer se njome obezbjeđuje sjenaža visokog kvaliteta. 3. lucerka i dr. Prema analizama hranidbena vrijednost sjenaže zavisno o fazi u kojoj se nalaze trave i leguminoze se mijenja. po mogućnosti prije podne (8 do 14 sati)   27 . koje su nepogodne za siliranje.3 VRSTE KRME ZA SPREMANJE SJENAŽE U principu sjenažirati se može krma od svih krmnih biljakaod kojih je moguće spremati kvalitetnu silažu ili sijeno.) treba ih kositi prije pupanja. Uz to se gubi i sadržaj vitamina i mineralnih materija u zelenoj masi u kasnijoj košnji nakon cvatnje.4 KADA SPREMATI SJENAŽU Kada se radi o travama treba ih kositi u vlatanju. Zato treba požuriti da se sjenaža što ranije spremi već početkom maja (ako dozvole vremenske prilike).2. proteinskih-leguminoznih biljaka. odnosno svrstane u drugu grupu biljaka prema pogodnosti za siliranje. Kada se radi o djetelinsko travnim smjesama kositi ih kada jedna od biljaka u smjesi bude u optimalnoj fazi za pripremu sjenaže ( vrijeme košnje prilagoditi prvoj biljci koja je u optimalnoj fazi za pripremu). 3. Pored toga prednost sjenažiranja je što se može koristiti krma od tzv. obzirom da se masa prethodno provenjava. Kada se radi o leguminozama (djetelina. a povećava sadržaj celuloze. krme višegodišnjih leguminoza) sa sadržajem vlage 45 do 55 %.5 TEHNOLOŠKI POSTUPAK SJENAŽIRANJA Sjenažiranje se sastoji u spremanju i čuvanju krme (travne.  3.2. što znači sa starošću pokošene mase smanjuje se udio bjelančevina. Iz ovog proizilazi da sjenažirati treba kvalitetnu proteinsku krmu.2. Krmni usjev za spremanje sjenaže treba kositi. što bi u postupku pripreme silaže dovelo do formiranje velikog ocjedka (efluenta) u procesu sjenažiranja nema smetnji. Takođe u slučaju da krma u momentu košnje ima nešto veću vlagu. travno-leguminozne smjese.

stajanjem na suncu 3 do 4 sata pa do 6 do 8 sati. Kada se formira gruda i ako se raspadne sama od sebe za 1 do 2 minute tada je najpovoljniji momenat za spremanje sjenaže. Osnovni problem kod postupka sjenažiranja je kritična granica vlažnosti zelene krme pri spremanju sjenaže. Posebno se pri sjenažiranju dobro očuvaju biostimulativne materije (karotini). Dobro sabijanje i zatvaranje sjenažne mase su osnovni preduslov za stvaranje povoljnih uslova za spremanje sjenaže (anaerobni uslovi). nekad i više prosušiti. a ispod 45 % ne može da se obezbijedi kvalitetno sabijanje mase. kod siliranja 17 do 20 %.  ili predveče. odnosno svesti vlagu u pokošenoj krmi na 45 do 55 %. Ukoliko je procenat vlage veći od 55 % odvija se proces siliranja. Sjenaža se može spremati i u foliji. Oni se obično kreću: kod sjenažiranja 13 do 15 %. sjecka (3 do 4 cm). prevozi do sjenažera (objekat za spremanje sjenaže) i vrši punjenje uz značajno sabijanje mase. sjeckanje i sabijanje mase u foliji.   28 . kod sijena 21 do 27 % suhe materije.2. Osnovni uslovi za dobijanje kvalitetne sjenaže su brzo punjenje objekta. i ako je nemoguće naptaviti grudu ili ako se odmah raspadne masa je presuha. mašinama za kupljenje. dobro sabijanje i blagovremeno zatvaranje napunjenog objekta. 3. u prosjeku 70 do 80 %. Na terenu je teško raditi laboratorijsku analizu da se utvrdi procenat suhe materije pa stoga postoji praktičnije rješenje – iz isjeckane mase za sjenažu napravi se gruda. kada se lako formira gruda i iz nje se cijedi voda. Prosušena (provenjena) masa se kupi. masa je prevlažna i gruda se ne raspada. Kod sjenažiranja gubici u azotnim materijama (proteinima ) su neznatni. odnosno anaerobizacija.6 GUBICI PRI SPREMANJU SJENAŽE Gubici pri spremanju sjenaže su znatno manji u odnosu na spremanje silaže a posebno sijena.

Sjenaža sa bjeličasto-zelenom bojom . i oni se brzo razgrađuju pri tom režimu sjenažiranja. Po mirisu sjenaže može se dosta pouzdano suditi o njenoj hranljivoj vrijednosti. koji podsjeća na miris sijena iz plasta ili stoga. 3.  3. ukus i boja. poboljšava se sastav kvalitetnih trava na travnjaku a smanjuje procenat loših. međutim taj miris je rezultat povišene temperature pri konzerviranju i ukazuje na smanjenu svarljivost proteina. Pljesniv.3 SIJENO Vrijeme košnje travnjaka bitno utiče na kvalitet i količinu biljne mase sa travnjaka. Tamno-mrka boja ukazuje na nizak stepen svarljivosti bjelančevina. sa uljnim prelivom (odsjajem) kod leguminoza i žuto-zelena boja kod vlatastih trava znak je dobrog kvaliteta.7 OCJENA KVALITETA SJENAŽE Kvalitet sjenaže određuje se organoleptičkom ocjenom i hemijskom analizom. aktivnu kiselost – pH. a samim time i veći urod mase na jedinicu površine. povećava se broj otkosa u sezoni. Ukus sjenaže treba da je neutralnog do slabo kiselog ukusa Hemijska analiza sjenaže obuhvata: vlažnost. nizak sadržaj karotina. posebno slobodne mliječne i slobodne i vezane sirćetne kiseline). Boja sjenaže je zanačajna u organoleptičkoj ocjeni njenog kvaliteta. Sjenaža dobrog kvaliteta ima slab voćni miris ili miris ukišeljenog povrća (turšije). Organoleptički pokazatelji kvaliteta sjenaže su miris. sirćetne. sadržaj amonijaka i karotina.   29 . i na kraju što je najvažnije povećava se proizvodnja mlijeka. Pravovremenom kosidbom poboljšavamo kvalitet sijena. buterne. memljiv miris predznak je sjenaže lošeg kvaliteta. sadržaj pojedinačnih organskih kiselina (mliječne. Sjenažu sa prijatnim hljebnim mirisom ili mirisom meda goveda dobro jedu.2. odsustvo ili mali sadržaj karotina.

Sušenje može biti prirodno i vještačko u   30 . Kasno košeni travnjaci u prvom otkosu daju veći prinos ali manje kvalitete. nastupom toplog i suhog vremena. Ako se takva masa. Kasnija košnja – nakon cvatnje omogućuje veći dobitak u količini ali se gubi na kvalitetu.2 SUŠENJE SIJENA Pravovremeno pokošenu krmu treba pravilno konzervirati (sijeno osušiti). što rezultira manjom proizvodnjom mlijeka. Velika količina vlakana može smanjiti potrebe za unosom kabaste hrane i koncentrata (stvara osjećaj sitosti kod krava).3. lucerka. koja je jako ogrubila. Trave kositi u vrijeme pred klasanje (vrh klasa se skoro vidi). kosi i suši za sijeno. Masa većine trava i leguminoza u smjesi nakon cvatnje ima veći udio stabljike.  3.3. Optimalan rok za košnju sljedećih otkosa nastupa za 4 do 6 nedjelja nakon košnje. kasno košeni travnjak se slabo obnavlja.1 VRIJEME KOŠNJE TRAVNJAKA Rano košenje prvog otkosa stimulira vegetativni porast travnjaka što omogućava četiri i više turnusa godišnje. Djetelinsko-travne smjese kositi kada je dominantna vrsta u smjesi u optimalnoj vegetaciji za košnju. Sadržaj enrgije i bjelančevina u travi i leguminozama se smanjuje njihovim sazrijevanjem. koja je u cvatnji ogrubila. a u drugom otkosu daju niske prinose lošeg sastava i kvaliteta. 3. Takva pokošena masa ima dosta vlakana. zavisno o sastavu travnjaka i intenzitetu porasta. Leguminoze kositi u vrijeme pupanja (djeteline. sušenjem će još jače ogrubjeti i dat će lošu krmu niskog kvaliteta te veliki gubitak hranjiva. Osnovni cilj jeste proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i bjelančevina. jer korijenje trava i leguminoza u u gornjem sloju zemljišta nema dovoljno vlage za obnavljanje. smiljkita). naročito bjelančevina. Ukoliko se travnjak kosi kasno.

Ukoliko se sijeno skladišti u stogovima treba izabrati ocjedito zemljište. Ovim se načinom gubi 40 do 50 % hranjivih materija iz sijena. granje da sijeno nejma kontakta sa zemljom. Prva prečka ili žica postavlja se na visini 60 do 70 cm a razmaci između su 30 do 40 cm.   31 . piramide i dr. U našim prilikama još uvijek je najzastupljenije prirodno sušenje sijena. zauzima manje mjesta. lakši je transport i lakše je određivanje količine sijena.3 SKLADIŠTENJE SIJENA Osim pravilnog sušenja bitno za kvalitet sijena je i skladištenje. Bitno je da masa koja se suši ne dodiruje zemlju. na naprave se stavlj aodmah nakon košnje ili provenuta. Naprave za sušenje sijena su razni jahači. Sijeno pravilno osušeno može se skladištiti kao balirano ili u rinfuzi. Rastresito sijeno može se čuvati u stogovima ili u sjenicima.3. O načinu na koji se suši zavisi kvalitet. u sredinu se postavi stup oko kojeg se slaže sijeno.  sušarama sa toplim i hladnim zrakom. Sušenjem na napravama gubici u hranjivoj materiji se smanjuju. Pri sušenju treba nastojati da se gubici hranjivih materija svedu na minimum. kamenje. Stog se pokriva najlonom. 3. Masa se suši strujanjem vazduha a može ostati u polju i do drugog otkosa. Kod sjenika koji su iznad štale potrebno je dobro izolovati pod da ne bi miris i stajska vlaga uzrokovali kvarenje sijena. Skladištenje baliranog sijena je puno jednostavnije. Prirodno sušenje može biti na dva načina: na zemljištu i na napravama. Sušenjem se smanjuje vlaga u biljci sa 75 do 80 % na 12 do 14 %. Sušenje na zemljištu treba započeti u vrijeme toplog vremena bez padavina i treba najmanje 2 do 3 sunčana dana. Masa se počinje stavljati poput crijepa na naprave od donje prečke prema gornjim a skida se obrnutim redom. a to je bitno kod planiranja potreba za sijenom na farmi. Na zemlju se stavlja stara slama. ali je potreban dosta veliki ljudski rad.

odnosno onih biljaka koje imaju debelu stabljiku. Vizuelno se procjenjuje na temelju nekoliko faktora a to su: vrijeme košnje. zatim lisnatost – je li vrlolisnato. Gnječenje stabljike pri košnji znatno ubrzava taj proces jer se stabljika suši približno istom brzinom kao i listovi. je li čist miris krme.4 KVALITET SIJENA Kvalitet sijena se procjenjuje vizuelno i u laboratorijama. 3. miris na plijesan ili paljevinu. List se brže suši od stabljike te čestim okretanjem i grubim postupkom dolazi do odpadanja mekih dijelova biljke i loma listića. odnosno stadij razvoja biljaka kad se kosi. lisnato. svjetlo zelene. Ti se gubici kreću od 5 do 15 % a   32 .Gubici usljed mehaničkog oštećenja koji nastaju prilikom manipulacije sijenom. lagano stabljikasto ili stabljikasto. lagano grubo ili grubo i lomljivo.  Uskladišteno kvalitetno sijeno sadrži najviše 12 do 14 % vlage. Vizuelna procjena kvaliteta sijena nije uvijek dobar pokazatelj hranjive vrijednosti. Manji su ako se ubrza sušenje odnosno gubitak vlage.3. odnosno tačno utvrđivanje hranidbene vrijednosti. U intenzivnom stočarstvu preporučuje se laboratorijska analiza kvaliteta sijena. prašnjav. . Boja sijena se kreće od prirodno zelene.3. korovi. Loš kvalitet sijenu daju smeće. onečišćenost zemljom i dr. Važno je voluminozno krmivo u ishrani svih preživara. 3.Gubici zbog disanja biljke nastaju dok je količina vlage iznad 40 %.5 GUBICI PRI SPREMANJU SIJENA Gubici hranjivih materija koji nastaju procesom sušenja podijeljeni su u četiri grupe. Naročito je praktično kod sušenja djeteline i lucerke. Miris također ima značajnu ulogu kod vizuelnog ocjenjivanja kvaliteta sijena. Kreću se od 10 do 12 %. meko. Mekoća – vrlo meko i savitljivo. . žute do lagano smeđe i kod najlošijih sijena asmeđe ili crne boje.

kvalitetnog sastava uz održavanje dobrog zdravstvenog stanja. sirova vlakna. prvo bi trebalo izvršiti laboratorijsku analizu hraniva. Sastav hraniva   33 . bjelančevine. HEMIJSKI SASTAV HRANIVA Krave treba da dobijaju dobro izbalansirane obroke kako bi im se obezbjedile sve hranjive materije (energija. Kvarenje sijena veće je što ima veću količinu vlage 4. Smanjuju se sušenjem na napravama ili dosušivanjem sijena u sušarama. Da bi se sastavio optimalna obrok. .Gubici zbog kvarenja nastaju u skladištima. Za analizu hrane koristimo hemijsku analizu (Wendska analiza) po slijedećoj shemi: VODA TVARI KOJE SADRŽE AZOT – SIROVI PROTEINI KRMA ORGANSKE TVARI SUHA TVAR TVARI KOJE NESADRŽE AZOT UGLJIKO HIDRATI SIROVE MASTI SIROVA VLAKNA ANORGANSKE TVARI MAKROELEMENT MIKROELEMENTI OSTALI UGLJIKO HIDRATI Shema 1. ali i podmirile uzdržne potrebe. potrebe za rast i reprodukciju. I ovi gubici se smanjuju gnječenjem.Gubici zbog ispiranja dešavaju se prilikom sušenja za lošeg vremena i mogu iznositi i do 50 %.  na njihovo povećanje utječu loše vremenske prilike. minerali i vitamini) i time omogućila ekonomična i optimalna proizvodnja mlijeka. .

). Mn. K. Kod visoke proizvodnje mast je interesantna jer sadrži dvaputa više energije nego skrob zbog toga se upotrebljavaju zasićenu mast. Mast za preživare nije od značaja kao izvor energije. lucerka. životinja ga ne može   34 . Mg) i one koje treba u malim količinama (mikroelementi . Skoro svi minerali su prisutni u različitim količinama u krmi (trava. malo Ca u biljki). kukuruz omjer Ca:P vrlo uski) zato treba posvetiti pažnju o omjeru Ca:P u mineralnoj smjesi. Tvar koja ima azota nazivamo sirove bjelančevine (proteini). Fe. P. itd. Dijele se u dve grupe: • Sirova vlakna u koja ubrajamo celulozu i hemicelulozu. Organsku tvar dijelimo u tvar koja ima azota i ona koja nema azota. kukuruzna silaža. Cu.Se. Anorganska tvar je sastavljena iz minerala koji su životinjama neophodni za normalno funkcioniranje. Wendska analiza obuzima i lignin koji hemijski nije ugljikohidrat. Suha tvar se dalje analizira na organsku (živu tvar) i anorgansku (neživu tvar). zavisi o vrsti biljke (lucerka dosta Ca manje P. a tvar bez azota (energija) dijelimo na ugljiko hidrate i sirove masti.Ca. Na. koje treba dodavati sa mineralno vitaminskom smjesom. i to one koje treba u velikim količinama (makroelementi . kukuruzna silaža). žitarice) ali nekih nema. jer u buragu ako je ima više od 5% u obroku poremećuje rad mikroorganizama. Količina minerala u krmi zavisi od toga kako je sa mineralima opskrbljeno tlo (kiselo tlo ima malo Ca.  Suha tvar je bitna jer sve računamo preko suhe tvari – prinos po hektaru (trava. Ugljiko hidrati su najvažniji izvor energije za preživare. količinu hrane koju krava pojede itd.

UGLJIKO HIDRATI (energija 65%-75% obroka) strukturni ugljiko hidrati nestrukturni ugljikohidrati (celične stijenke) (zrna žitarica) celuloza skrob hemiceluloza šećeri pektini fruktozani   Skrob kao izvor energije se razlikuje u brzini rastvaranja i u mjestu rastvaranja.  probaviti.284g 7% .39g 7% . i čini voluminoznu krmu neukusnom (silaža od stare kukuruzne biljke. opstojnog mikroorganizmi ne mogu razgradit te nerazgrađen putuje u donji dio probavnog trakta gde se probavlja na enzimatski način. Tako razlikujemo slijedeće vrste skroba: Brzo razgradljiv skrob (ječam ) Lagano razgradljiv i neopstojan (dio kukuruznog) Opstojan skrob (dio kukuruznog) Brzo razgradljiv skrob mikroorganizmi brzo razgrade u buragu.45g 8% /h 24% /h 24% /h •   35 . lagano razgradljivog mikroorganizmi razgrade polako. Brzina razgradnej i postotak skroba Skrob Postojni skrob Brzina razgradnje Kukuruz Ječam pšenica 676 561 654 42% . šečer itd. listovi su smeđi) Ostali ugljiko hidrati u koje ubrajamo skrob. Brzina razgradnje i postotak postojnosti je sljedeća: Tabela 3.

Šečer se vrlo brzo u buragu svaruje. ali ako životinja dobija previše takvog skroba. Minerali i vitamini – mineralno vitaminske smjese Voda je vrlo važna hrana kod krava muzara pogotovo u ljetnim mjesecima u velikim vrućinama. može doći do zakiseljavanja buraga (acidoza). sačma od uljane repice. Treba znati. a vrlo mali postotak (samo 7%) ga se u buragu ne probavi. Krave na početku laktacije trebaju i skrob koji se brzo razgrađuje.sirova vlakna imaju isto i funkciju preživanja koja je kod preživara vrlo bitna. skrob iz ječma vrlo brzo mikroorganizmi razgrađuju – 24% na sat (ako damo kravi 1 kg ječma. te da krava na početku laktacije ne može pokriti sve potrebe u energiji iz vlaknaste kabaste hrane. sojina sačma. 42% posto skroba se u buragu ne razgradi. 4. suncokretova sačma. Energetska hrana – kukuruzna silaža. Kod kukuruznog pak je obrnuto. a ostali razgradljiv polako se razgrađuje (8% na sat). zato treba obratiti pažnju sa ishranom hranivima na bazi šečera (melasa). sve žitarice. da se vlakna sporo razgrađuju.  Primjer. Sirova vlakna su kod preživara vrlo bitan izvor energije. Potrebe po vodi su sljedeće: suhostajne krave 30 – 60 l krave do 10 l mlijeka 30 – 60 l krave do 20 l mlijeka 70 – 100 l junice 15 – 35 l mesno govedo 20 – 60 l Obrok mora biti uvijek izbalansiran što se tiče omjera između bjelančevina i energije te minerala. Kabasta hrana . za jedan sat 240 g če ga biti u buragu probavljenog).KRMI Bjelančevinasta hrana – mlada ispaša (može sadržavati i do 24% sirovih proteina u suhoj tvari).1 ŠTA JE U KOJOJ HRANI . siliran kukuruzni klip. Ako poznajemo sastav   36 .

kabasta komponenta obroka (trava.   37 . tako da u ovom periodu značajnu ulogu igraju nivo ishrane i sastav obroka. kukuruzna silaža) treba da čini najmanje 1/3 ukupno unijete SM (suhe materije) dnevno.pomanjkanje energije. a dodatne koncentrovane mješavine sa adekvatnim sadržajem minerala i vitamina treba kupovati kako bi se izbalansirala optimalna proizvodnja mlijeka sa najnižim mogućim troškovima po jedinici proteina i energije. čime se obezbjeđuje da svako grlo prema svojoj proizvodnji mlijeka dobija u toku dana određenu količinu koncentrata. OSNOVA DOBRE HRANIDBENE PRAKSE Obrok treba da je ukusan za životinje i valjalo bi da sadrži određenu količinu kabaste hrane kako bi se obezbjedilo dovoljno sirovih vlakana što je neophodno za normalan proces varenja u predželucima i za dobijanje kvalitetnog mlijeka. Najčešče greške u ishrani krava su. u proljeće isključivo ispaša . Većinom se poremećaji metabolizma javljaju za vrijeme porođaja i 6 . 5. Troškovi ishrane treba da su niži da bi se postigao visok prihod. Danas su dostupni optimizacioni softverski paketi za sastavljanje što jeftinijeg obroka za mliječna grla. u zimi samo kukuruzna silaža – pomanjkanje bjelančevina u obroku. sijeno.  krme (što se nalazi u kojoj krmi) možemo samo približno uskladit obrok.8 nedjelja nakon telenja kada je grlo pod jakim stresom. Ovo znači da bi trebalo maksimizirati kad god je to moguće udio visoko kvalitetne kabaste hrane. Svakoj kravi individualno se mogu davati koncentrati pomoću automatizovanog kompjuterskog sistema i identifikacije uz pomoć respondera ili čipa zakačenog za uho. Kako bi se izbjegli poremećaji varenja. što rezultira izuzetnim uštedama u ishrani.

• sastaviti obrok za zasušene krave. • koncentrati moraju biti dati u odgovarajućim količinama i pravog sastava kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe grla u hranjivim materijama.   38 . • korištenje kvalitetnih hraniva i izbjegavanje pljesnive hrane pod svaku cijenu. • obezbjediti optimalno ekonomične obroke za profitabilnu proizvodnju mlijeka. • obezbjediti obroke koji su ukusni i privlačni za mliječna goveda. • dodavati koncentrovane smješe sa odgovarajućim sadržajem minerala i vitamina.  Preporučljivo je davati kravama obilne obroke u količini koja je za oko 10% veća od realnih potreba. • paziti da obroci uvijek sadrže najmanje 1/3 SM iz kabastih hraniva da bi se spriječili poremećaji u varenju. • mjerenje i procjenjivanje količine svakog hraniva koje se uključuje u kompletan obrok. • sastaviti obrok za visoko produktivne krave. • sastaviti obrok za telad i junad. Kod sastavljanja obroka za mliječna grla. naročito u prvoj polovini laktacije. • uzeti u obzir dostupnost i cijenu hraniva po kg SM. • sastaviti obrok za nisko produktivne krave. Opšte linije vodilje za formulaciju obroka: • analiza sastava hraniva u hranjivima materijama. važno je: • podjeliti krava u proizvodne grupe. • koristiti hraniva koja neće mjenjati ukus mlijeka i koja nisu štetna po zdravlje životinja. • davati obroke konstantnog sastava.

SPECIFIČNOSTI ISHRANE KRAVA   Rumen – burag Reticulum – mrežavac Omasum – listavac Abomasum – sirište Small intestine – tanko crijevo Large intestine – debelo crijevo Slika 1. Probavni trakt krave   39 .  6.

krava prolazi kroz nekoliko fizioloških faza i to: − faza zasušenosti − faza rane laktacije − faza srednje laktacije − faza završne laktacije Sve ove faze značajno se razlikuju u pogledu potreba krave u energiji i ostalim hranjivim materijama. sastoji se od tri predželuca (burag. Organi za varenje preživara ne stvaraju fermente (enzime) za razlaganje celuloznih vlakana ali ih zato stvaraju mikroorganizmi koji žive i razmnožavaju se u buragu. mikroroganizmi koji su nastanjeni u buragu i mrežavcu vrše razlaganje većeg dijela hrane koja se tu nalazi. U vremenu od jednog do drugog telenja. mrežavac i listavac) i pravog želuca (sirište). za korekciju hranjive vrijednosti kabastih krmiva. Koncentrovana hraniva treba da se koritste samo kao dopuna.  Zapremina probavnog trakta krave: • predželudci 150 – 230 l • želudac 10 – 20 l • tanko crijevo 65 l Želudac krave. Zbog građe organa za varenje i same fiziologije varenja. odnosno do ukupnih potreba krave u hranjivim materijama. Takođe je potreban i odgovarajući odnos kabastih i koncentrovanih hranjiva u   40 . − u drugoj fazi krava u sirištu i tankim crijevima vari mikroroganizme i ostatak hrane. kao i ostalih preživara. U ishrani krava kao i ostalih preživara karakteristične su dvije faze razlaganja i varenja hrane: − u prvoj fazi. Ovako složen želudac ima za cilj da uspori prolaz hrane kroz organe za varenje da bi mikroorganizmi razložili one dijelove hrane koje životinja ne može svojim fermentima. jer celuloza iz biljaka predstavlja značajan izvor energije. ishranu krava treba zasnivati na kabastim (voliminoznim) krmivima.

oslabljenog hormonalnog sistema i infekcije reproduktivnih organa (materice i vagine). uljane sačme i razna sočna krmiva. U pogledu efikasnosti iskorištavanja hrane. lošeg držanja. Ako se ovo obezbijedi kravama. Poznato je da krave visoke mliječnosti unijetom hranom teško mogu da obezbijede energiju za više od 35 litara mlijeka dnevno. a samim tim i duži vijek iskorištavanja. prvih 60 do 70 dana po telenju. Izgubljene kilograme. izraženo količinom mlijeka i mesa. Hranu po količini i kvalitetu treba prilagoditi građi i funkciji organa za varenje i potrebama krave u određenoj fazi proizvodnog ciklusa. proizvedenih u tojeku jedne godine. kao što su zrna različitih žitarica. odnosno kondiciju krave. Zbog toga ovakve krave u prvih desete sedmica laktacije prati gubitak tjelesne mase. Gubitak tjelesne mase u tijeku telenja kod krava može da iznosi 60 do 70 kg. takođe efikasno iskorištava i koncentrovana hranjiva. Neplodnost krava u polovini slučajeva nastaje zbog oskudne ishrane. nikako u periodu zasušenja. takozvanog gladnog steriliteta. Među domaćim životinjama krava predstavlja najvećeg proizvođača proteina visoke biološke vrijednosti za ishranu ljudi. od čega na tele otpada 40 do 50 kg. krava pored kabastih hranjiva koje dobro iskorištava. Manjak unijete energije kroz obroke kod ovakvih krava do pojave neplodnosti. Osnovni efekti uspjeha u proizvodnji mlijeka zavise od mogućnosti konzumiranja hrane i efikasnosti njenog iskorištavanja. gubitak tjelesne mase ne bi smio biti veći od 30 kg. krave ne mogu da unesu (pojedu) dovoljne količine hrane i   41 . obavezno treba popraviti u tijeku srednje i završne faze laktacije. U tijeku faze rane laktacije. kada krava slabije iskorištava energiju i ostale hranjive materije iz hrane. one će imati normalnu plodnost i proizvodnju. Zbog smanjenog apetita na početki lakatcije.  dnevnom obroku krave.

Od faktora koji u velikoj mjeri utječu na konzumiranje hrane kod krava najznačajniji su: • tjelesna masa krava. dugo se zadržava u njemu i ne dopušta uzimanje druge hrane. • starost i fiziološko stanje organizma. Konzumiranje manje suhe materije od ovog iznosa može da dovede do slabljenja kondicije. kod većine krava u laktaciji konzumiranje suhe materije iz obroka treba da bude oko 3% od tjelesne mase krave. Maksimalno konzumiranje hrane može se postići samo kombinovanjem različitih vrsta kabastih i koncentrovanih hranjiva u obroku. • apetit. Konzumiranje se izražava u kilogramima suhe materije na 100 kg tjelesne mase krave. ili u procentima od ukupne tjelesne mase krave. • način pripreme hranjiva. pogotovo kabasta. Krave koje su u fazi vršne proizvodnje mlijeka treba da konzumiraju suhu materiju iz obroka u količini od oko 4% od tjelesne mase.   42 .  obezbijede svoje potrebe u energiji i ostalim hranjivim materijama. • mliječnost. usljed čega se mogu javiti metabolički poremećaji. • svarljivost i ukus pojedinih hranjiva i čitavog obroka. Uobičajen način izražavanja konzumiranja hrane je preko suhe materije obroka. Pri tome. Što je hrana kvalitetnija. Zbog toga je vrlo značajno poznavati faktore koji utječu na konzumiranje hrane kod krava muzara. ili 3 kilograma suhe materije obroka na svakih 100 kg tjelesne mase krave. sporo se razlaže u buragu. konzumiranje suhe materije iz kabaste hrane ne bi trebalo da bude ispod 2% od tjelesne mase krave. to krave mogu više da je konzumiraju. • kvalitet hranjiva. a nekvalitetna hrana. Po preporukama većeg broja autora.

pa tako osjetno gube u kondiciji. Zbog nedovoljnog apetita. Tako hraniva sa lošijim ukusom treba davati u kombinaciji sa drugim hranjivima boljeg ukusa radi maskiranja njihovog prisustva u obroku. odnosno zakišeljavanja tečnog sadržaja buraga. Kad se u obrok uključi koncentrovana hrana povećava se konzumiranje suhe materije. odnosno oko 7. Veče i teže krave imaju i veću zapreminu organa za varenje pa prema tome i veče potrebe u energiji. usitnjena. Najmanja je na početki laktacije. a zatim se postepeno povećava. Ukus različitih hranjiva i te kako utiječe na njihovo konzumiranje. najveći8 broj krava visoke mliječnosti u početnoj fazi laktacije ne uspijeva da konzumira dovoljne količine hrane i tako obezbijedi svoje potrebe. a to dovodi do ozbiljnih poremećaja u proizvodnji mlijeka. Takođe.0 prestaje razlaganje celuloze.0. dodavanje veće količine koncentrovane hrane dovodi do snižavanja pH vrijednosti. Optimalnu pH vrijednost buraga krave postižu lučenjem velikih količina pljuvačke. Povećanu mliječnost krava ne prati baš uvijek i povećan apetit. Zapremina organa za varenje krava mijenja se u tijeku laktacije.  Danas je veliki problem nedostatak dovoljnih količina kvalitetne kabaste hrane u ishrani visoko mliječnih krava na imanjima individualnih gazdinstava. U tom pogledu postoje očigledne razlike između krava. Međutim. samljevena. sjeckana i peletirana hranjiva znatno brže prolaze kroz organe za varenje od kabastih   43 . da bi svoj maksimum dostigla 10 do 15 nedjelja od telenja. Ako vrijednost pH padne ispod 6. jer optimalna pH vrijednost tečnog sadržaja buraga treba da je neutralna. što smanjuje aktivnost celuloznih bakterija koje vrše razlaganje celuloznih vlakana. jer se tada povećava koncentracija energije u suhoj materiji. Krave mliječnih rasa imaju veći kapacitet organa za varenje i zato konzumiraju veću količinu hrane po jednom kilogramu tjelesne mase od krava drugih rasa.

maslačnu Kiseline se resorbuju i preko krvi stižu do jetra gdje ulaze u daljnje hemijske procese.octenu . Kiseline koje izlučuju u burag snižavaju ph (kiselost). a kada preživaju vlaknastu hranu (prave loptice koje ponovno vrate u usta) natapaju je sa slinom (pljuvačka) koja je bazična i neutralizira kiselinu. Dio bjelančevina u krmi ostaje neprobavljen i probava se nastavlja dalje u sirištu. Od sirišta dalje probava ide istim načinom kao kod životinja sa jednodjelnim želucem i u nas. isto se događa sa mikroorganizmima koji su bili porinuti u donji probavni trakt sa neprobavljenom hranom.  hranjiva u prirodnoj formi i tako omogućavaju veće konzumiranje hrane. octena kiselina i maslačna pretvoraju se u mast.propionsku . U tom djelu hranu vare mikroorganizmi i u burag izlučuju uglavnome tri organske kiseline: . U tankom crijevu vrši se resorpcija probavljenih bjelančevina (aminokiseline koje sastavljaju bjelančevine) koje životinja onda upotrijebi za tvorbu bjelančevina za sebe i za proizvodnju mlijeka. da ne hranimo njih već mikroorganizme koji žive u buragu. Propionska kiselina pretvara se u glukozu i ta dalje u laktozu ili mliječni šečer. Kod hranjenja preživara moramo imati na umu.   44 . Bjelančevine Mikroorganizmi rastvaraju hranu i pri tome veći ili manji dio bjelančevina u hrani koriste za stvaranje svoje bjelančevine. Za preživare značajan je sistem predželudaca koji je jedinstven. Zbog mikroorganizama u buragu preživari mogu koristit azot za tvorbu vlastitih bjelančevina što je vidno iz sheme.

  BJELANČEVINE U KRMI   P R E D Ž E L U D C I RAZGRADIVE 50 – 90% NERAZGRADIVE 50 – 10% NPN BJELANČEVINE NH3 AMINOKISELINE MIKROBNE BJELANČEVINE BJELANČEVINE SIRIŠTE I TANKO CRIJEVO AMINOKISELINE BJELANČEVINE U BALEGI Shema 2. Razgradnja hraniva   45 .

U tom slučaju dolazi do gubitka bjelančevine. moraju u buragu mikroorganizmi imati na raspolaganju dovoljne količine nepostojne (razgradive) bijelančevine kombinovane sa nepostojnim skrobom. Za zadovoljavajuču razinu sinteze mikrobnih bijelančevina. U drugoj polovini laktacije može životinja pokriti potrebe iz nepostojnih bjelančevina krme. Efikasna upotreba postojnih bijelančevina za sintezu mliječnih bijelančevina ovisi o aminokiselinskom sastavu bijelančevine iz hrane. da životinja ima na raspolaganju dovoljne količine glukoze. da fermentiraju velike količine organske tvari.  Ako u obroku fali lakosvarljive energije (skrob) mikroorganizmi ne mogu upotrijebiti azot zato se izlučuje iz tjela u obliku uree. bitno je. To omogućava mikroorganizmima. i zbog toga moramo dodavati postojne bjelančevine s odgovarajućim aminokiselinskim sastavom. što spriječava upotrebu aminokiselina za tvorbu glukoze (količina mlijeka). da je usklađena brzina razgradnje bijelančevina sa brzinom razgradnje ugljikohidrata. Bitno je. jer je mikrobna sinteza bijelančevina u buragu ograničena. krave na početku laktacije ne mogu pokriti sve potreba za bijelančevinama iz nepostojnih bijelančevina krme. Opskrba sa bijelančevinama Tvorba mliječne bijelančevine kod krava ovisi o količini probavljivih postojnih (nerazgradivih) bijelančevina i mikrobnih bijelančevina.   46 .

Krave na mladoj ispaši. Drugi razlog zbog kojeg je potrebno podjeliti krave po proizvodnim grupama je u vezi sa djeljenjem kabastih hraniva zimi i u periodima suše. u obroku imaju dosta sirovih bijelančevina.  Slika 2. potrebno je krave prema fazi laktacije podjeliti na proizvodne grupe. nije moguće za svaku kravu posebno obezbjediti željeni obrok. U štalama sa vezanim načinom držanja svaka krava dobija individualni obrok. tako da je ovdje neophodno podjeliti krave po proizvodnim grupama. PROIZVODNE GRUPE Sa organizacione tačke gledišta. ali pri slobodnom načinu držanja kada se u jednoj grupi drže zajedno visoko produktivne i nisko produktivne krave. treba opskrbijeti sa energijom. Podjela krava u proizvodne grupe je neophodna da bi se prema potrebama svake grupe sastavio odgovarajući obrok.   7. U tim periodima kvalitet hraniva ima značajnu ulogu i visoko produktivna grla treba da dobijaju   47 . malo sirovih vlakana.

Da bi se pripremio za period suše. farmer treba da skladišti kabastu hranu za vrijeme vegetacionog perioda. Hranjenje po normativima U svakom periodu laktacije kravam se pokriva potrebe po energiji i bjelančevinama individualno. Često se dešava da farmeri imaju određenu količinu hrane koja nije dovoljno kvalitetna za visoko produktivne krave. U periodu davanja svježe kabaste hrane. ali može dobro poslužiti za nisko produktivna i zasušena grla. ista zelena masa se daje svim proizvodnim grupama. Podjela krava u proizvodne grupe prema fazi laktacije: o visoko produktivna grla (krave koje su u laktaciji od telenja pa do 3 mjeseca po telenju) o nisko produktivna grla (krave koje su u laktaciji više od 3 mjeseca) o zasušene krave Naravno.   48 . Fazno krmljenje U svakom stadiju laktacije ponuda hranivih tvari i vrsta hranivih tvari prilagođena je proizvodnim potrebam krave. potrebno je obratiti pažnju i na sastavljanje obroka za telad i junad kojima se moraju davati dobro izbalansirani obroci kako bi im se obezbjedio optimalan razvoj i time kasnije profitabilna proizvodnja. da se prilagođava osnovni obrok i koncentrat.  najbolja hraniva. sa time. tako da je dobro prije svakog perioda suše i zimskog perioda sastaviti plan ishrane kako bi se kabasta hraniva različitog kvaliteta rasporedila po proizvodnim grupama. Hranjenje po prosjeku grupe Grupe hranimo po prosjeku grupe ne obazirući se na proizvodnju individualnih životinja tijekom duljeg razdoblja (4-5 mjeseci).

  Sa pokusima je utvrđeno da je potrebno hraniti po fazama laktacije. najviše pojedu kad ima od 35 do 45-50% suhe tvari. Faza 4 obuhvata suhostajno razdoblje. krave manje pojedu. . da bismo postigli optimalnu proizvodnju sa željenim postotkom masti i bjelančevina u mlijeku.mineralima različiti na početku. maslačna kiselina). bilansu energije i hormonalnog stadija životinje. kod kukuruzne silaže idealno je od 33 do 35 % suhe tvari. energiji. kod travne silaže životinje manje pojedu ako je silaža mokra. starija trava više ima neprobavljivih vlakana. to znači kiselinski sastav silaže (mliječna kiselina. Obim potrošnje hranivih tvari za proizvodnju i. več i na sam oblik energije te bjelančevina. Faza 3 obuhvata kraj laktacije (od 30-tog tjedna do zasušenja). postotak bijelančevine opada. sredini i kraju laktacije te u suhostaju. . i vitaminima . octena kiseline. ili taloženje rezervi. razdoblje traje od telenja do cirka 13-tog tjedna laktacije. Različite potrebe ne odnose se samo na količine jednog i drugog (bjelančevina i energije).kvalitet silaže. Konzumacija kabaste hrane Koliko kabaste hrane krava pojede na dan zavisi od niz faktora Ako nabrojimo samo neke koji se odnose na hranu: . kad prijeđe 50% konzumacija nešto opada. zbog toga jer su potrebe po bjelančevinama. zavisi o stadiju laktacije. Fazno hranjenje zahtijeva optimalizaciju sastava i količine energije i bjelančevina u obroku u svakom razdoblju laktacije.hemijska kvaliteta silaže. Opskrba sa energijom po fazama Prva faza (razdoblje) laktacije je razdoblje kada životinja pada u negativnu energetsku bilansu (manjak). kod loše fermentacije nastaje maslačna   49 .procenat suhe tvari. Faza 2 obuhvata sredinu laktacije (od 13 do 29-tog tjedna).

i na kraju konzumaciju ukupnog obroka. Pored ovih utiču i faktori kao što su zdravstveno stanje životinje (metaboličke bolesti).snabdijevanje sa sviježom pitkom vodom.  kiselina koja smanjuje konzumaciju. puno puta pojilice su zaprljane te ima ostatka hrane u vodi. najprije kabastu hranu poslije kukuruznu silažu. količina mlijeka koju krava proizvodi. Krave na početku laktacije mogu pojest i do 16 kg suhe tvari iz kabaste hrane. pogotovo kod krava na početku laktacije. što smanjuje konzumaciju vode.red hranjenja krme. vanjska temperatura. može prouzrokovati ketozu . . sistem uzgoja itd. ..hranu moramo nuditi više puta na dan sviježu. na kraju koncentrat. što povečava konzumaciju obroka.   50 .

  Slika 3. Kriva laktacije   51 .

Što prije 3 do 4 dana nakon telenja – postepeno (svaki treći dan) povećavati količinu krmiva i to ona koja su krave dobijale i prije telenja. slabiju plodnost (teže ostaju gravidne) i nižu proizvodnju mlijeka tijekom laktacije. kasniju pojavu gonjenja (estrusa). − Krmni obroci krava moraju sadržavati najmanje 18 do 23% sirovih vlakana. − Duža pothranjenost krava. do 3. − Već u tom razdoblju krave mogu davati preko 30 do 35 litara mlijeka dnevno. a probavni organi oslabljenog tonusa (rumino-intestinalna staza). nagli pad krivulje laktacije. Iz tog razloga treba ih prva 4 dana hraniti samo dobrim sijenom i pšeničnim mekinjama razmućenim u vodi (oko 2 do 4 kg/dan). bolje im je davati krmiva više nego što im je potrebno za muznost. kao i dalje mršavljenje krava. mjeseca treba ih pripremiti za pripust i novu gravidnost (avansiranje krmiva). Do 21 dan poslije telenja krave će dobivati krmiva koja zadovoljavaju muznost od 21 do 25 litara mlijeka dnevno. a koncentratne i krmne smjese mogu zauzimati 40 do 50% od ukupne suhe materije krmnog obroka. − Poslije 21 dana treba uskladiti ishranu krva prema stvarnim količinama izmuzenog mlijeka i na taj način spriječiti pojavu dislokacije sirišta i ketoze. a velika količina koncentratnih krmiva može biti štetna po zdravlje i reprodukciju krava.   52 . uzrokovat će mršavljenje.  Telenje: uvod u mliječnost − Krave su poslije telenja umorne. − Rzdoblje pothranjenosti krava ne smije dugo trajati jer se naglo pojačava izlučivanje mlijeka. zbog visoke muznosti nakon telenja. − Da bi se nakon telenja krave što brže oporavile. Tijekom 2. S našim tradicionalnim krmivima teško je zadovoljiti tako visoke potrebe za hranom.

iz kojih stvara mliječni šečer – laktozu. brzine razgradnje ugljikohidrata i drugih   53 . skrob iz ječma. − u prvim tjednima laktacije životinja nije u stanju pojesti dovoljno energije za proizvodnju mlijeka. Količina proizvedene laktoze u najvećoj mjeri ima uticaj na visinu mliječnosti. Razlikujemo: − šečer i brzo razgradljiv skrob – više od 12. glukoza. u manjem omjeru bjelančevinu). aminokiseline). a krmni obroci moraju sadržavati sve hranjive materije potrebne za proizvodnju mlijeka. pšenice). − životinje imaju veliku potrebu za glukogenim hranivima (propionska kiselina. − postojan nerazgradljiv skrob (dio skroba iz kukuruza). − polako razgradljiv i nepostojan skrob ( veči udio kukuruznog skroba). nivo insulina dosta je snižen. − nestrukturne ugljikohidrate koji sastavljaju obrok krava muzara možemo podjeliti na brzo i sporo u buragu fermentirajuće. zdravlje i reprodukciju (plodnost). moraju biti odličnog kvaliteta.5% na sat (šečer iz krme repe. − poveća se nivo hormona koji stimuliraju mliječnost – rastni hormon i prolaktin.  − Krmiva. − krava u tom razdoblju mobilizuje svoje tijelesne rezerve (mast. što dovodi do razlike između pojedene i sa mlijekom izlučene energije – negativni bilans energije. Maksimalna proizvodnja mikrobne bijelančevine zavisi od vrste ugljikohidrata. te u buragu opstojne. Prva faza: Početak laktacije − značajno za to razdoblje je lagani rast konzumacije i brza rast proizvodnje mlijeka − proizvodnja dostiže svoj vrh između 4 i 6 a konzumacija između 8 i 12 tjedna. posebno osnovna krmiva.

sada možemo utjecati sa obrokom na visoku proizvodnju mlijeka – dovoljna opskrba krava sa energijom. da možemo sa lakoćom pokriti potrebe u energiji. Treća faza: kraj laktacije . te snižavaju mliječnu mast   54 . Druga faza: 13 – 29 tjedan laktacije − u sredini laktacije konzumacija toliko poraste. umjesto. ječam. brzina kretanja hrane kroz burag. Insulin regulira promet glukoze koje tijelo sprema kao rezervu.  komponenata u buragu (u najvećoj mjeri bjelančevina). slabo uzimanje hrane − obroci sa viškovima akroba ne utječu na povećanje mliječnosti . tako obrok obilat na skrobu (dosta kukuruzne silaže. pojedenih ugljenohidrat. što dovodi do povišanja nivoa insulina u krvi. istovremeno snizi se nivo hormona koji stimuliraju tvorbu mlijeka.) dovodi do visokih koncentracija propionske kiseline u buragu. hranjenje energijom preko normativa dovodi do previsoke konzumacije energije i do preobilate kondicije kod početka laktacije − posljedica je prosječni »start« u sledečoj laktaciji – ketoza. Prekomjerno taloženje tjelesnih rezervi dovodi do zadebljanja životinje. te krajnji proizvodi od razgradnje i fermentacije u buragu. − kod hranjenja po normativima i sada je bitan oblik energije.mliječni šečer). glukoze u tankom crijevu.od 30 tijedna do zasušenja − životinje prema kraju laktacije imaju priliku obnove tjelesnih rezervi u koliko to nisu već učinile prema kraju 2 faze. Životinje pokušavaju izgubljene telesne rezerve kompenzirati. prekrupa itd. da bi ju usmjerilo u proizvodnju mlijeka (laktoza . nivo konzumacije (količina). pšenica.

− U suhostaju krave troše samo oko 1. često poslije telenja daju kolostrum (grušalinu ili mljezivo) slabijeg kvaliteta i manju količinu mlijeka u laktaciji. Gravidnost ne predstavlja veći napor za životinju jer se u gravindosti poboljšava iskorištavanje hrane i metabolizam (izmenja hranjivih materija). poslije četvrtog ili petog mjeseca gravidnosti treba dodavati uz krmiva za muznost još 1. Četvrta faza: zasušenje − Krave treba zasušiti najkasnije 45 do 60 dana prije očekivanog telenja.celuloza hemiceluloza) manje iz propionske. lizinom. Tek poslednja 2 do 3 mjeseca gravidnosti plod (fetus) intenzivno raste i treba uvoditi poseban sistem ishrane krava. cistinom. količina šečera i skroba neka budu u toj fazi u manjem omjeru. budući da nema u buragu dovoljno prostora zbog pritiska gravidne materice. − pPrvih 6 mjeseci gravidnosti (bređosti) ne mijenja se mnogo stanje ni potrebe krave za većim količinama hrane za rast ploda. vrlo dobrog energetskog i bjelančevinastog sastava s kvalitetnim aminokiselinama (metioninom.0 kg suhe materije krmiva na 100 kg tjelesne težine. triptofanom i dr. Krmiva moraju stoga biti vrlo dobrog kvaliteta i probavljivosti.5 kg potpune krmne smjese na dan za rast ploda jer krave moraju u suhostaj ući s dobrom rasplodnom kondicijom. − Ako su krave slabije tjelesne kondicije a dobre muznostri.). U razdoblju suhostaja završava intenzivan rast ploda.   55 . a krava pripremiti za porod i novu laktaciju. Ako se ne zasuši na vrijeme.5 do 2.  − krave u toj fazi mogu lako pokriti veći dio svojih potreba u energiji iz octene kiseline (vlakno . vime se mora odmoriti.8 do 2.

dobrog aminokiselinskog sastava./kg. a kraće vrijeme pred telenje i manje (10 kg).5 do 10. Silaža mora biti kvalitetna. Krmni obroci krava moraju imati dovoljno energije. U suhostaju treba smanjiti davanje silaže. 10 do 14 dana prije telenja dobro je smanjiti količinu kalcijuma i fosfora u krmnim smjesama za bolju resorpciju i iskoristivost minerala. ali moraju biti u dobroj tjelesnoj kondiciji. Silaža maksimalno 15 do 20 kg dnevno. a poslednje 2 do 3 nedjelje do 4 kg/dan. ne prekisela i bez maslačne kiseline.5 h. energetska hranidbena vrijednost krmnih obroka treba biti oko 8. Dakle. ne previše bjelančevina naročito ako nema dovoljno dobrih energetskih materija iz ugljikohidrata (skroba). od kojih veći procenat u buragu stabilnih bjelančevina. otprilike za potrebama proizvodnje od 7 do 10 litara mlijeka na dan. Ne smiju se udebljati ni smršaviti.j. Krmne smjese moraju sadržavati oko 14 do 16% sirovih bjelančevina i energetsku hranidbenu vrijednost najmanje 1. B12 i niacin (B kompleks vitamina). a davati više sijena.  − Gravidne krave tijekom zasušenja trebaju dobivati krmiva koja odgovaraju. veću količinu minerala (posebno fosfora) i vitamina A. D. U razdoblju zasušenja krave treba hraniti krmivima koja će dobivati i poslije telenja.j. 50 do 60 grama kalcijuma i 40 do 50 grama fosfora. Masna krmiva treba potpuno izostaviti (opasnost od ketoze). 700 do 900 grama probavljivih sirovih bjelančevina. Potpune krmne smjese treba davati oko 2 kg na dan./dan. E.1 h. − − − − −   56 . a koristit će i nakon telenja – u razdoblju velike pothranjenosti krava i većih potreba minerala – zbog visoke muznosti i sprječavanja puerperalnih oboljenja krava.

nakon toga povećamo razdoblje na najmanje 5 dana do ukupno 14 kg Kod junica do 6 kg. pa i koncentratnih krmiva te omogućiti kravama više kretanja. Na početku laktacije možemo sa više skroba stimulirati stvaranje glukoze. ali ako podižemo koncentrat presporo onda može doći do pomanjkanja energije što dovodi do ketoze (crpanje tjelesne masti).  − Treba dobro paziti na stanje vimena. − Zaključak Iz navedenog slijedi. po 0. da možemo sa vrstom energije utjecati na visinu proizvodnje i na sastav mlijeka – omjer mast/bijelančevina.5 kg na 3 do 5 dana do 8 kg.   57 . vitamin B12 i niacin. prijesvega sa promjenom omjera između nepostojnog skroba/vlakno i nepostojni/postojni skrob. Zbog sprječavanja oboljenja ketoze i dislokacije sirišta (izmještanje) u trbušnoj šupljini dobro je kravama davati dnevno propilenglikol. Doziranje koncentrata Krave: Počnemo sa 3 kg koncentrata na dan. U slučaju ranog nalijevanja treba smanjiti davanje sočnih. učinak ekstra skroba manje je efikasan jer najviše puta prouzrokuje dodatno taloženje tijelesnih rezervi.5 kg 3 do 5 dana. Na proizvodnju mliječne masti možemo utjecati sa vrstom energije. Ako podignemo količinu prebrzo može doći do smanjenja konzumacije kabaste hrane što dovodi do acidoze. poslije najmanje 5 dana do maksimalno 11 kg. poslije povećajemo za cirka 0. U drugoj fazi laktacije.

ukupna količina može se podijelit na više doza što pozitivno utječe na pH buraga.   58 . Od svih svojstava mlijeka za otkrivanje grešaka u ishrani najprimjereniji su odnos između masnoća i bjelančevina. Doziranje koncentrata putem automata.  Slika 4. SASTAV MLIJEKA KAO POKAZATELJ ODGOVARAJUĆE ISHRANE ŽIVOTINJA Podaci o sastavu mlijeka su dobrodošla pomoć kod otkrivanja eventualnih grešaka u ishrani i kod praćenja uspješnosti njihova otklanjanja. Odnos između masnoća i bjelančevina je posredni pokazatelj opskrbljenosti krava muzara energijom i istovremeno nas upozorava na eventualne poteškoće u probavljanju u želucu (kiseljenje želuca). te sadržaj uree. Na osnovu sadržaja uree možemo zaključivati na uravnoteženost obroka s obzirom na energiju i bjelančevine.   8.

Odnos proetina i uree u mlijeku kao pokazatelj dobre ishrane životinja   59 . daje se grafički prikaz stanja u krdu iz kojega se mogu za svaku kravu posebno razabrati odstupanja od optimalnog stanja. fazi laktacije i ostalo. kod interpretacije podataka moramo uzeti u obzir i podatke o mliječnosti. sadržaju masnoća. Kako bi uvid u ove podatke bio bolji.  Osim odnosa između masnoća i bjelančevina i sadržaja uree. sadržaju bjelančevina. Grafikon 1.

  Tabela 3.5 2.0 (3.0 (3.5 Manje od 15 15 – 30 (24) Više od 30 mmol / l Manje od 2.0 Manje od 2.PE– E.5 Manje od 15 15 – 30 (24) Više od 30 Više od 3.5 2.0 (3.0 P+ E+ PE+ E+ P+ MOGUĆE GREŠKE U ISHARNI E. Moguće greške u ishrani BJELANČEVINE U MLIJEKU Manje od 3.P+ P-   60 .5 – 5.2 – 3.5) Više od 5.5 – 5.0 Manje od 2.5 – 5.5) Više od 5.2 UREA U MLEKU mg / 100 ml Manje od 15 15 – 30 (24) Više od 30 3.5 2.5) Više od 5.

nedovoljan sadržaj bjelančevina razgradivih u buragu .smanjiti količinu silaže .povećati udio krmiva sa povećanom razgradivošću bjelančevina (sjenaža.predobra kondicija – smanjiti silažu .smanjiti količinu silaže .povećati udio sijena .povećati udio krmiva sa povećanom razgradivošću bjelančevina (sjenaža. svježa zelena trava) ili sačme i pogače .primjerena kondicija – smanjti koncentrat .najčešće su u ovoj grupi krave nakon 60 dana laktacije smanjenja mliječnost nedovoljna konzumacija krmiva posebno ako su u ovoj grupi krave do 60 dana nakon telenja smanjenja mliječnost i sadržaj bjelančevina . svježa zelena trava) ili sačme i pogače .mogući problemi kod telenja kao i na početku sljedeće laktacije E.kod visoko proizvodnih grla eventualno povećati količinu koncentrata te krmiva sa manje razgradivim proteinima (zasićene aminokiseline) .značajan gubitak na kondiciji pretjerano dobijanje na kondiciji (debljanje) posebno ako su krave na kraju laktacije .nedovoljan sadržaj energije u obroku pretjerano debljanje ako je riječ o kravama na kraju laktacije .povećati udio sijena .povećati udio krmiva sa povećanom razgradivošću bjelančevina (sjenaža.  Tabela 4. paša. svježa zelena trava) ili sačme i pogače .ocjena kondicije dobar putokaz za promjenu obroka .nedovoljan sadržaj bjelančevina razgradivih u buragu . paša. Uputstva za poboljšanje obroka na osnovu sadržaja proteina i uree u mlijeku Opskrbljenost energijom i razgradivim bjelančevinama E+ BUpozorenje Posljedice Korekcija obroka B- .B- E+ višak energije u obroku   61 .smanjiti količinu silaže .povećati udio sijena . paša.nedovoljan sadržaj bjelančevina razgradivih u buragu prevelik sadržaj energije u obroku .

višak krava visoke kukuruz) a onda ponovno bjelančevina u mlječnosti utvrditi sadržaj uree obroku .često slučaj kod (kukuruzna silaža. primjerena kraju laktacije kondicija – smanjiti problemi s koncentrat) plodnosti smanjiti sadržaj bjelančevina u obroku višak moguće smanjiti sadržaj bjelančevina u oštećenje jetre bjelančevina u obroku obroku . posebno kako bi se povećala često ako su u ovoj konzumacija obroka nedovoljna grupi krave do .povećanje energetske energije u plodnošću vrijednosti obroka obroku .uvesti krmiva sa manje konzumacija 120 dana nakon razgradivih bjelančevina ili loše telenja (zasićene aminokiseline) sastavljen smanjenje obrok ili mliječnosti i slabiji kvalitet sadržaja krme bjelančevina .ocjena kondicije – dobar energije i dobijanje na putokaz za promjene bjelančevina u kondiciji posebno (predobra kondicija obroku ako su krave na smanjiti silažu.visok sadržaj masti (>5%) .ako je urea još visoka smanjti sadržaj razgradivih bjelačevina u obroku E- E+ B+ B+ E. a vrlo krmiva.značajan gubitak na kondiciji višak pretjerano .problemi sa povećati količinu plodnošću kukuruzne silaže manjak problemi s .  E= B= UKOLIKO SU KRAVE U OVOM POLJU ONDA JE OBROK DOBRO SASTAVLJEN UZ DOVOLJNO KONZUMACIJE manjak nedovoljna osigurati dovoljne energije u konzumacija količine kvalitetne krme obroku.B+   62 .

84 P< 3. suncokret.84 E< 3.84 > 3.84 P+ > 4.84 > 3. Uputstva za poboljšanje obroka na osnovu sadržaja proteina.84 PE< 3.2 12 – 20 > 20 < 12 3.08 E+ + + + + + + + + + - + -   63 .08 P< 4.84 E+ OBROK URAVNOTEŽEN > 3.2 – 3.4 12 – 20 > 20 > 3. leguminoze DTS SJENAŽA LEGUMINOZE – zelena krma i zrnje ZRNJE ULJARICA – soja. suncok uljana repica KUKURUZNI GLUTEN KUKURUZNO GLUTENSKO BRA < 12 < 3. ZELENA TRAVA LUCERNA – silaža SIJENO – livadno.  Tabela 5.08 E+ OBROK URAVNOTEŽEN > 4. uljana repica ULJANE SAČME I POGAČE + + + SUŠENI PIVSKI TROP EKSTRUDIRANA SOJA LJUSKE ULJARICA – soja. uree i masti u mlijeku PROTEIN U MLIJEKU UREA MG/DL % MLIJEČNE MASTI MOGUĆI NEDOSTACI U OBROKU KUKURUZ – silaža i prekrupa SUHI REPINI REZANCI ŽITARICE LJUSKE ULJARICA MEKINJE PAŠA.84 PE< 3.84 > 3.08 P+ < 4. lucerna.84 E< 3.4 12 – 20 > 20 < 12 > 3.

1 – 1.5 ENERGIJOM   OZNAČAVA I ZBOG BOLESTI. LOŠU OPSKRBU METABOLIČKIM 64 .  LAKTOZA o o o o ZDRAVO MLIJEKO JE SADRŽI OD 4. UVJETA U OKOLINI IMB > 1. NEODGOVARAJUĆEG ODNOSA VLAKANA I SKROBA (ENERGIJE) U OBROKU o INDEKS MAST/BJELANČEVINE (IMB) o o NORMALAN IMB IZMEĐU 1.6 .4. PA SE I NJIHOV OMJER NE MIJENJA ZNATNIJE PROMJENA OMJERA POSLJEDICA NEPRIMJERENE HRANIDBE TJ. POSLJEDICA JE SMANJEN SADRŽAJ LAKTOZE OMJER MLIJEČNE MASTI I BJELANČEVINA INDEKS MASTI I BJELANČEVINA IMB o TIJEKOM LAKTACIJE SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI I BJELANČEVINA MIJENJA SE USPOREDNO.5 % LAKTOZE POTJEČE IZ VIMENA ZAHVAĆENOG UPALNIM PROCESIMA INFEKCIJA VIMENA SMANJUJE DOTOK KRVI U VIME.5 PROMJENE NASTAJU NEODGOVARAJUĆE HRANIDBE.8 % POVEĆAN BSS (somatske stanice) SMANJUJE UDIO LAKTOZE ZA 10-20 % SMATRA SE DA MLIJEKO KOJE SADRŽI < 4.

PREMALO FERMENTIRAJUĆE ENERGIJE (MELASA. NAJČEŠĆE JE POSLJEDICA PREKOMJERNOG CRPLJENJA TJELESNIH REZERVI U PRVOJ FAZI LAKTACIJE IMB < 1. DISLOKACIJA SIRIŠTA.  BJELANČEVINAMA. SMANJENA SPOSOBNOST KONZUMACIJE KRMIVA TE OBOLJENJE PAPAKA U OBA SLUČAJA KVALITETA MLIJEKA JE BITNO UMANJENA o o UREA U MLIJEKU o o o o NORMALNI SADRŽAJ 12 – 30 MG/100 ML MLIJEKA POKAZATELJ OPSKRBLJENOSTI BJELANČEVINAMA I ENERGIJOM IZ ORGANIZMA SE IZLUČUJE MLIJEKOM I MOKRAĆOM S BROJEM LAKTACIJA BLAGO RASTE SADRŽAJ UREE > 30 MG/100 ML MLIJEKA PREVIŠE BJELANČEVINA U OBROKU.1 JE POSLJEDICA HRANIDBE PREKOMJERNIM KOLIČINAMA KONCENTRATA POSLJEDICE SU: KISELOST BURAGA (ACIDOZA). ŠKROB) NEURAVNOTEŽEN OMJER BJELANČEVINA I ENERGIJE VELIK DIO ENERGIJE SE TROŠI ZA IZLUČENJE DUŠIKA IZ ORGANIZMA • • •   65 .

BJELANČEVINA I LAKTOZE U MLIJEKU OPADA VEZA IZMEĐU SADRŽAJA UREE I PLODNOSTI KRAVA PRIBLIŽNO 25 MG – NAJUSPJEŠNIJA OSJEMENJIVANJA • • Grafikon 2. PUNO LAGANE ENERGIJE MLIJEČNOST KRAVA SE SMANJUJE A SADRŽAJ MASTI.  < 12 MG/100 ML MLIJEKA MALO BJELANČEVINA U HRANI. Odnos masti i indeks masti/bjelančevine   66 .

  67 . kao što je acidoza buraga. Sadržaj sirovih vlakana u obroku ne smije da bude ispod 16% od ukupnog unosa SM. tako da ako unos SM zaostaje za proizvodnjom mlijeka. a važna je i vrsta sirovog vlakna.2 > 1.subklinička i klinička ACIDOZA .  Tabela 6. U ovom periodu visoko mliječno grlo najteže zadovoljava svoje potrebe u hranjivim materijama (posebno u proteinima i energiji).zakiseljavanje buraga NEB . a maksimum unosa SM je između 60 i 80 dana po telenju.9 : 1 < 1. Odnos masti/bjelančevine (M/B) i bjelančevine u mlijeku kao pokazatelj dobre ishrane životinja M:B M:B M>5 B< 3.1 : 1 1 mjesec nakon telenja 1 polovina laktacije KETOZA .negativna energetska bilanca 9.negativna energetska bilanca NEB . Unos SM se razlikuje od grla do grla i obično. Ona se trebaju kombinovati zajedno sa koncentratima koji imaju visok nivo sporo razgradivog skroba jer ovaj obrok sa visokim energetskim sadržajem pomaže u sprječavanju gubitka tjelesne težine. Kabasta hraniva dobrog kvaliteta i visoke energetske vrijednosti su osnova za visoku mliječnu proizvodnju. SASTAVLJANJE OBROKA ZA VISOKO PRODUKTIVNA GRLA Obično su grla u maksimumu proizvodnje mlijeka između 30 i 40 dana nakon telenja. pa će to rezultirati negativnim energetskim balansom i gubitkom tjelesne mase. što je viša proizvodnja mlijeka. Dovoljne količine sirovih vlakana u obroku pomažu da se spriječe metabolički poremećaji. duži je period potreban grlu da postigne pozitivan energetski balans.

ali može umanjiti procenat mliječne masti u mlijeku (skrob iz žitarica i krompira). Glavna prednost ishrane ovakvom mješavinom je da se redukuje mogućnost pojave acidoze. Ishrana obrocima sa visokim sadržajem ugljenih hidrata će u ovom periodu imati manje efekta na proizvodnju mlijeka i treba paziti da ne bi došlo do gojenja krava. potrebno je visoko mliječnim kravama postepeno povećavati dnevnu količinu koncentrata (sa 15% proteina). najbolje ima je davati lucerkino sijena po volji i kukuruznu silažu. Skrob iz kabastih hraniva može imati pozitivan uticaj na proizvodnju proteina i mlijeka. a nakon ovog perioda. Dnevno miješanje svih sastojaka obroka ima prednost u odnosu na davanje hraniva pojedinačno. Visoko mliječnim kravama treba obezbjediti i dovoljno vode po volji. bjelančevina i energije za odgovarajuću proizvodnju mlijeka.   68 . pa čak i više u ljetnjem periodu. Acidoza je bolest koja se javlja obično kod krava u ranoj laktaciji kada se mijenja sastav obroka i kada obrok sadrži veće količine žitarica. Kod sastavljanja obroka za muzna grla korisno je znati i odnose potrebne suhe tvari. Ovim se postiže da 60 dana po telenju krave dostižu maksimalnu proizvodnju mlijeka. Što se tiče koncentrata. nivo koncentrata treba podesiti individualno prema svakoj kravi.  Od kabastih hraniva. Ovde mliječno grlo nadoknađuje tjelesne rezerve koje je izgubilo u periodu do 90 dana po telenju. a i njegova velika količina može uzrokovati acidozu. U periodu između 90 i 200 dana po telenju. One koje daju više od 30 litara mlijeka dnevno imaju dnevne potrebe za vodom od 150 litara. Preporučljivo je mješanom obroku i dodavati dovoljne količine vitamina i minerala. unos SM je na zadovoljavajućem nivou i zadovoljava energetske potrebe za proizvodnju mlijeka i rast.

088 109.448 101.55 1 : 23.  Tabela 7.36 1 : 22.06 Grafikon 3.136 1: 137.908 1: 130.662 4.000 kg 1.814 105.40 1 : 5.000 kg 0.30 1 : 6.528 1: 150.000 kg 0.019 5.608 103.59 1 : 21.900 5.00 1 : 22. Potrebe u energiji.654 1: 121.42 9.815 4. Potrebe u suhoj tvari za različite nivoe proizvodnje mlijeka u laktaciji   69 .000 kg 0. bjelančevinama i suhoj tvari Standardna laktacijska proizvodnja Suha tvar (kg/kg mlijeka) Energija (MJ NEL/kg mlijeka) Bjelančevine (g/kg mlijeka) ST : energija ST : bjelančevine Energija : Bjelančevine 5.000 kg 0.28 1 : 5.77 10.471 114.54 1 : 22.751 4.65 1 : 6.341 1: 144.321 99.702 4.000 kg 0.89 6.18 1 : 20.50 7.27 1 : 6.471 1: 112.92 1 : 5.00 8.

Potrebe u bjelančevinama u zavisnosti od nivoa proizvodnje mlijeka u laktaciji   70 . Potrebe MJ NEL-a u zavisnosti od nivoa proizvodnje mlijeka u laktaciji Grafikon 5.  Grafikon 4.

45 0.8 18.38 0.2 0.04 0.20   71 .6 1.7 14.8 5.8 10.04 0.0 5.  Primjer sastavljanja obroka za visoko produktivna grla Primjer sastavljanja obroka za visoko produktivnu kravu tjelesne mase 600 kg koja daje 25 litara mlijeka dnevno sa 4.40 0.4 SP g 406 2.2 5.12 0.250 2.0 9.656 NEL 40.0 14.9 6.12 0.dobro Sijeno TDS Koncentrat Koncentrat 15% Koncentrat 18% Pivski trop Repini rezanci Suncokretove pogače Pšenične mekinje 30 20 83 83 84 35 35 86 86 90 90 22 90 87 88 SP g 24 43 162 140 25 56 60 107 113 195 215 59 88 330 145 NEL 6.6 2.27 4.9 8.7 5.30 5.30 0.0 1.12 0. Cijena mlijeka: 0.05 0.0 6.30 5.26 6.0 0.5 118.65 5.50 KM/lit Tabela 8.3 3.3 5.livada TDS silaža Sijeno livada .6 2.91 5.9 6.04 0.02 0.88 5.6 77.6 0.3 Ca g 0.8 Pg 0.0 KM/kg 0.8 3.00% mliječne masti i 3.1 Ca g 24 80 104 Pg 17 50 67 Tabela 9.0 0.01 0.5 3. Ukupne potrebe SM kg 12. Potrebe u hranivima Uzdržne potrebe Potrebe za proizvodnju mlijeka 25 l.2 2.13 2.7 2. SASTAV DOSTUPNIH HRANIVA: SM/ kg Kabasta hraniva Kukuruzna silaža Svježa lucerka Sijeno lucerke kvalitetno Sijeno lucerke slabog kvaliteta Slama Travna silaža .3 6.7 2.2 1.40% proteina.7 5.5 9.15 0.72 5.2 2.7 1.01 5.

40 0.35 Pg 7.656 185.5 448 176 145 2.0 0.61 118.945 Tabela 11.0 10.8 152.0 65.  Tabela 10.30 KM/kg Broj krava po grupi Proizvodnja mlijeka 100 1.0 18.20 4.775 Visokoproduktivne 55 1.825 Niskoproduktivne 15 12.9 18.6 67 -1.5 2.32 0.625 0.900 litara/dan Niskoproduktivne 35 525   72 .8 1.4 0.475 4.1 77.5 8 2 1 34 SM kg 3. PREPORUKA OBROKA ZA PROIZVODNE GRUPE: Mlijeka litara po kravi Kukuruzna silaža kg Sijeno lucerke slabog kvaliteta kg Koncentrat 15% kg Travna silaža kg Repini rezanci kg Prihodi od mlijeka KM Hrane po danu KM Bilans KM Zasušene krave 0 12.35 45.5 9.76 13.5 11 25.05 100 SP g 300 700 1.725 7.95 2.5 3.072.5 2.5 107 NEL 78.2 4.04 0.5 5 3 7.841.5 5 0 0 2 0 1.3 195.60 0.12 0.4 17.5 5 5.45 18.825 -1.8 5.75 20.025 Zasušene 10 0 Visokoproduktivne 25 12.2 146.8 4.60 2.60 0.375 0.8 0.5 4.5 5 5 15 3 12. SASTAVLJANJE OBROKA: Kukuruzna silaža Sijeno lucerke slabog kvaliteta Koncentrat 15% Travna silaža livada Repini rezanci Pšenične mekinje Ukupan zbir Ukupne potrebe Bilans Bilans u % Kg hraniva 12.65 31.9 KM dnevno 0.2 104 48.4 97.51 165.5 7.05 0.6 2.6 Ca g 10 73 33.

875 427.251 462. Balega je dobar pokazatelj pravilne ishrane.5 Slika 5.625 Kg/dan 1.50 Zasuše ne 125 50 20 0 18.5 259. 35 niskoproduktivnih.5 262.875 Visokoproduktivne 688 175 275 825 165 687.     73 . POTREBE ZA STADO – (10 zasušenih. 55 visokoproduktivnih.5 87.5 121.625 140. Krava koja stoji ne proizvodi.50 -31.  Tabela 12.5 35 125 50 0 31.25 Niskoproduktivne 438 175 105 262.25 -18.5 415 1.5 322.212. 25 teladi i 10 junadi) Telad i junad Kukuruzna silaža Sijeno lucerke Koncentrat 15% Travna silaža Suhi repini reznaci Prihodi od mlijeka KM Hrane po danu KM Bilans KM 62.

5 ona se treba hraniti sa obrocima na višem energetskom nivou. zasušena grla u fazi II (završna faza koja traje minimalno 2 nedjelje) Za vrijeme prvog mjeseca zasušenja. Zasušeni period traje dva mjeseca tj.  10. Idealno bi bilo da krave uđu u zasušeni period sa kondicijom od 3. odmoriti mliječnu žlijezdu i pripremiti je za sljedeću laktaciju. krave treba hraniti prema standardima ishrane za uzdržne potrebe i proizvodnju mlijeka od 2 – 4 kg. pogotovo u vezi sa produkcijom mlijeka) o II grupa tj. do telenja i prema tome se zasušena grla dijele u 2 grupe: o I grupa tj.   74 . a to će uzrokovati probleme pri telenju i na početku naredne laktacije. kravama se trebaju davati obroci koji zadovoljavaju potrebe krava u laktaciji od 5 . Ako krava ima slabiju kondiciju od 3. to znači da je ona pregojena i da će najvjerovatnije ostati takva do telenja. Dobro izbalansirani obroci sprječavaju teškoće pri telenju. Ove potrebe mogu biti adaptirane prema kondicionom stanju krava.5. Zasušenje se vrši prekidom muže i smanjenjem obroka s tim da on mora biti voluminozan. Zasušenim kravama treba prvenstveno davati kabasta hraniva bogata fibroznim vlaknima i sa niskim sadržajem energije (potrebno je energiju ograničiti kako bi se sprječilo gojenje). zasušena grla u fazi I (ovaj period traje maksimalno 6 nedjelja i za ovo vrijeme se krave odmaraju.5 i da se ona održava sve do telenja. ali i metaboličke poremećaje kao što su mliječna groznica. a za vrijeme drugog mjeseca zasušenja. ketoza i sindrom masne jetre. obezbjediti izvjesne rezerve hranjivih materija i omogućiti produkciju kolostruma. Ako krava pri zasušivanju ima kondiciju veću od 3. SASTAVLJANJE OBROKA ZA ZASUŠENE KRAVE Obično se krave u poslednja dva mjeseca graviditeta zasušuju zato što je potrebno obezbjediti normalan razvoj ploda. dovoljno suv i lak.7 kg mlijeka.

Potrebno im je davati i mineralna hraniva sa niskim sadržajem K da bi se omogućilo optimalno iskorištavanje drugih minerala. Dobar obrok u prvom mjesecu zasušenja sadrži 4 kg SM iz travne silaže pristojnog kvaliteta zajedno sa 6 kg SM iz sijena (lucerkinog). Lista stvari koje treba provjeriti kod zasušenih krava: o vime (vime treba biti potpuno zasušeno i zdravo) o popunjenost buraga (pun burag treba blago da prominira) o preživanje (zasušena grla trebaju stalno i snažno da preživaju) o tjelesna kondicija treba da je maksimalno 3. Kabasta hrana ne treba biti zamjenjena drugom vrstom kabaste hrane nakon telenja. Obroci moraju da sadrže dovoljnu količinu mineralnih materija i vitamina kako bi se sprječio rizik od gojenja. kravu treba pripremiti za laktaciju povećanim nivoom ishrane. Unos hrane bi trebao biti na dalje limitiran kada se daje kabasto hranivo sa visokim sadržajem energije jer može loše utjecati na razvoj ploda i može dovesti do poremećaja organa za varenja. Ova kabasta hraniva su neophodna za normalno funkcionisanje buraga (on treba da je popunjen kako bi se održao u dobroj kondiciji) i za odmor mrežavca. Zasušena grla koja su u dobroj kondiciji ne treba hraniti sa kukuruznom silažom. Kravama treba davati ukusnu silažu sa visokim sadržajem šećera. a u drugom mjesecu zasušenja sadrži 6. Neposredno pred telenje (10 dana). ali ako su u slaboj kondiciji može im se dati malo kukuruzne silaže. Zasušenim kravama se moraju davati smješe minerala siromašne sa Ca kako bi se pospješila mobilizacija sopstvenih tjelesnih rezervi i sprječila mliječna groznica.  kao i sa limitiranim sadržajem proteina.5 kg SM zajedno iz travne silaže i lucerkinog sijena datog po volji.5 (procjenjuje se na osnovu sednjačnih kostiju i rebara)   75 .

voditi računa o prekomjernoj količini skroba u obroku) • struktura izmeta (hrana treba da je dobro svarena. konzistencija izmeta ne smije da je previše rjetka ili previše čvrsta. Kriterijumi koji pokazuju da krava pripada nisko produktivnoj grupi: o krave koje su pred telenjem i koje iz tog razloga ulaze u zasušeni period o krave u laktaciji oko 200-tog dana (sa normalnom proizvodnom perzistencijom) o krave čiji prinos mlijeka suviše naglo opada o krave sa previsokom ocjenom kondicije u odnosu na datum telenja Provjeravanje grla u fazi niske mliječnosti: • tjelesna kondicija (maksimum tjelesne kondicije treba da je 3.  Uobičajene greške: o previsoka tjelesna kondicija na početku zasušenog perioda o previsoka tjelesna kondicija pri telenju o dovođenje grla sa prekomjernom tjelesnom težinom u mršaviju kondiciju za vrijeme zasušenog perioda o pogrešno davanje minerala za vrijeme zasušenog perioda 11. krave u ovoj grupi se ne smiju ugojiti. izmet ne treba da sadrži nesvarena   76 . SASTAVLJANJE OBROKA ZA NISKO PRODUKTIVNA GRLA Nisko produktivna mliječna grla su ona koja su u laktaciji više o 3 mjeseca po telenju (od 200-og dana).5 kad krave ulaze u zasušeni period.

potrebno je u prvih 200 dana laktacije kravama davati koncentrat na bazi prinosa mlijeka (ako krava proizvodi 20 kg mleka. a tek onda ostatak ovih hraniva može dati nisko produktivnim grlima.5. Zbog ovoga je potrebno krave hraniti obrocima sa nižim sadržajem energije.   77 . on prvo treba da namiri visoko produktivna grla i podmladak mlađi od 10 mjeseci. vlakna u izmetu treba da su kratka i svarena što ukazuje na dobro preživanje) parametri mliječnosti (kg mleka. to znači da je ona predebela i da treba smanjiti količinu koncentrata. potrebno joj je davati 1 kg koncentrata na 10 kg mlijeka). a nakon 200 dana. tako da lako može doći do prekomjernog gojenja krava (sindrom masne jetre). količina koncentrata nije određena samo količinom mlijeka već i tjelesnom kondicijom. U praksi. % mlečne masti i % proteina) • Od 200-og dana pa na dalje opada proizvodnja mlijeka. tj. smanjiti ishranu krava sa visoko energetskim hranivima kao što su kukuruz. Ako je kondicija krava pred zasušenje preko optimalnih 3. krave sa nižim prinosom mlijeka obično dobijaju manje koncentrata od visoko mliječnih krava. Preporučljivo je davati obroke sa visokim udjelom kabastih hraniva i niskim sadržajem lako razgradivih ugljenih hidrata. Obično se nisko produktivnim grlima daje kukuruzna silaža i veća količina lucerkinog sijena. Ako je farmer limitirao kabastu hranu dobrog kvaliteta. Što se tiče koncentrata. kukuruzna silaža. a unos SM postaje visok i to posebno energije.  hraniva.

a ova količina može da se povećava do 2.5 kg sa 2 mjeseca života pa sve do 5. Količina sijena lucerke visokog kvaliteta treba da se postepeno povećava od 0. a na dalje tj.0 kg.5 kg života.5 kg sa 24 mjeseci života.  SASTAVLJANJE OBROKA ZA TELAD I JUNAD Obroci se sastavljaju za telad i junad u starosti od 2 do 24 mjeseca života tj. Količina koncentrata koja se daje teladima u uzrastu od 2 mjeseca života treba da iznosi 1. Suhi repini rezanci se daju u količini od 1.   78 . Od ostalih hraniva.0 kg sa 24 mjeseca života. U uzrastu od 6 mjeseci života daje im se 4. a na dalje tj. ali počev od 6 mjeseci života. Kukuruzna silaža ne smije da se daje podmlatku u okviru navedenog uzrasta. od 6 pa do 24 meseca života potrebno je podmlatku davati 1.0 kg pivarskog tropa. tjelesne mase od 75 do 525 kg života.0 kg teladima starim 6 mjeseci. teladima i junadima se mogu davati suhi repini rezanci i pivarski trop. u uzrastu od 130 kg treba da iznosi 2.0 kg koncentrata. do 24 mjeseca života može da se ova količina poveća do 5.5 kg.

65 1.40 0.7 2.2 0.0 6.12 0.5 1.7 6.6 2.5 2.30 5.1 99 SJ/kg 0.035 660 375 157 SvP g 263 145 180 138 725 363 362 200 Ca g 30 6 4 21 60 29 31 207 P g 6 5 6 2 20 23 -3 86 Mg g 4 5 2 7 18 13 5 141 KM dnevno 0.6 0.1 0.91 5.3 3. tjelesne mase 360 kg i prirasta 700g/dan.45 3.0 1.6 2.8 3.66 SP g 660 SvP g 363 Ca g 29 Pg 23 Mg/g 13 Tabela 13.65   79 .7 14.8 SJ/kg 3.2 2.05 0.9 8.7 1.38 0.20 0.0 0.01 0.0 5.8 0.8 Pg 0.40 0.15 0.7 5.12 0.45 0.8 10.  Primjer sastavljanja obroka za telad i junad Primjer sastavljanja obroka za june staro 14 mjeseci.5 11.dobro Sijeno TDS Koncentrat Koncentrat 15% Koncentrat 18% Pivski trop Repini rezanci Suncokretove pogače Pšenične mekinje 30 20 83 83 84 35 35 86 86 90 90 22 90 87 88 SP g 24 43 162 140 25 56 60 107 113 195 215 59 88 330 145 NEL 6.2 2.livada TDS silaža Sijeno livada .7 2.27 4.0 SM kg 2.66 -0.6 1.0 0.9 1. Uzdržne potrebe + rast SM kg 6.04 0. SASTAV DOSTUPNIH HRANIVA SM/ kg Kabasta hraniva Kukuruzna silaža Svježa lucerka Sijeno lucerke kvalitetno Sijeno lucerke slabog kvaliteta Slama Travna silaža .0 9.30 5.72 5.02 0.5 9.59 0.5 3.2 1.3 5.0 5.0 KM/kg 0.9 6.3 6.3 Ca g 0.07 98 SP g 400 195 240 200 1.04 0.8 5.30 0.2 5.30 0.88 5.12 0.26 6.9 6. SASTAVLJANJE OBROKA Sijeno lucerke dobrog kvaliteta Koncentrat 15% Travna silaža Repini rezanci Ukupan zbir Ukupne potrebe Bilans Bilans u % Kg hraniva 2.65 5.0 2.0 14.59 3.75 1.13 2.91 0.04 0.20 Tabela 14.3 6.01 5.

0 1.5 2.0 0.875 1.5 2.0 3.0 5.5 25 62.0 1.5 5.025 2.15 1.5 4.35 3.12 4.4 9.0 1.0 1.3 6.0 1.975 2.5 1.8 7.5 Tabela 16.01 3.0 3.85 3.6 8.1 6.5 1.10 2.5 4.0 5.5 3.0 2.65 4.53 4.65 SP g 450 510 570 610 580 620 660 670 710 830 920 920 920 SvP g 248 281 314 336 319 341 363 369 391 457 507 507 507 Sijene lucerke 0.5 5.1 9.0 1.66 3.4 2.5 2.39 2.5 2.5 2.9 10.0 1. 15% 1.5 2.045 1.78 4.0 4.35 1.65 4.0 5.0 1.0 1. PREPORUKA OBROKA ZA TELAD I JUNAD Mjeseci starosti 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 Kg tjelesne mase 75 130 185 235 280 320 360 400 440 480 510 520 525 Prirast (grama) 850 850 850 850 700 700 700 625 625 625 500 350 150 SM/kg 1.50 1.5 2.0 5.675 1.0 5.0 1.5 3.0 5.0 2.7 9.0 SJ/kg 1.55 1.575 1.5 1. DNEVNE POTREBE TELADI I JUNADI Sijeno lucerke dobro 37.5 2.10 3.  Tabela 15.0 kg hraniva Pivski Repini trop rezanci KM/dan Konc.0 5.27 1.0 2.0 2.5 2.98 2.80 1.0 5.0 1.0 1.0 5.5 Pivski trop 75 50 125 Suhi repini rezanci 25 25 50 Koncentrat 15% 25 10 35 25 teladi – starosti 6 mjeseci 10 junadi – starosti 14 mjeseci Ukupno dnevno   80 .0 1.0 5.

Krave treba da imaju na raspolaganju hranu najmanje 20 časova u toku dana. mora se postići maksimalno konzumiranje hrane. u odnosu na dvokratnu. dok obroci sa više vlage ili suhe materije od ovih smanjuju konzumiranje. Krave popiju do 4 litra vode na svaki kilogram proizvedenog mlijeka. krava treba da konzumira 0. Hranu u jaslama treba što češće prevrtati. VAŽNE PRAKTIČNE PREPORUKE ZA ISHRANU KRAVA Da bi se ostvarila maksimalna prozvodnja mlijeka. Krave visoke mliječnosti jedu u toku jednog dana do 12 puta (svaki put 20 do 25 minuta). Ako se ovo ne ostvari. krava slabi i može doći do pojave produktivnih bolesti. Krave visoke mliječnosti treba da konzumiraju 4% SM od tjelesne mase. Sadržaj SM u čitavom obroku treba da iznosi 50 do 75%. a relativna vlažnost 80% dolazi do toplotnog stresa (udara). Trokratna muža povećava konzumiranje suhe materije za 5 – 6%.   81 . Ako temperatura vazduha u objektu sa kravama (staji) prijeđe 27oC. Pri ovakvim vremenskim uvjetima najmanje 60% hrane treba davati kravama u toku noći. Davenjem svježe hrane kravama neposredno iza muže.  12. o čemu treba voditi računa pri distribuciji (davanju) hrane. Praksa je pokazala da na svaki kilogram očekivanog mlijeka. odnosno suhe materije (SM) do desete nedjelje iza telenja. pošto ovo podstiče njeno konzumiranje.5 kg SM. povećava se konzumiranje suhe materije.

hrana treba da zadovolji njihove uzdržne potrebe. a u odraslih krava za 0. imaju viši maksimum i bolju perzistenciju (postojnost) laktacije. Nivo proteina u obroku visoko mliječnih krava treba da bude 18 – 19%. Ako se maksimalna dnevna proizvodnja mlijeka poveća za 1 kg. Krava koja u toku 24 šasa konzumira 23 kg suhe materije proizvede (izluči) 130 do 150 litara pljuvačke. Krava treba da konzumira oko 2% SM iz kabastih hraniva od svoje tjelesne mase. u tom slučaju proizvodnja mlijeka u toku čitave laktacije biće veća za 200 do 250 kg. Maksimalna proizvodnja mlijeka u prvotelki treba da bude za oko 25% manja od maskimalne proizvodnje mlijeka u odraslih krava. može se povećati masnoća mlijeka. Pri ishrani krava sa silažom. Konzumiranjem velike količine kabaste hrane visokog kvaliteta. ova se u prvotelki smanjuje za 0.5 do 3.5 cm. Krave visoke mliječnosti ranije ostvaruju maksimalnu dnevnu mliječnost. pošto dovode do smanjenog lučenja pljuvačke i opadanja sadržaja mliječne masti. Većina krava više pati od nedostatka energije nego od manjka proteina.  U ishrani mladih krava. najbolje je davati sa silažom i određenu količinu sijena. Fino mljevena ili peletirana kabasta hraniva ili koncentrati. ne treba davati kao jedina kabasta hraniva kravama. Dužina sječke kabastih hraniva treba da iznosi 2. kako bi stimulisala lučene pljuvačke.2%. omogući odgovarajući porast i maksimalnu proizvodnju mlijeka.3% na dan (3% svakih 10 dana).   82 . Poslije postizanja maksimalne dnevne mliječnosti.

krave se blagovremeno prilagođavaju na povećane količine koncentrata odmah nakon teljenja i smanjuju slučajevi ketoze. Pojava mliječne groznice (padanje krava nakon teljenja) može se reducirati ishranom zasušenih krava na dvije nedjelje pred teljenje sa malim količinama kalcijuma(Ca) (manjim od 0. U zavisnosti od tjelesne kondicije. Ishrana zasušenih krava suvišnim količinama kukuruzne silaže ili zrna šitarica.2%) u obroku i povratkom na normalne količine nakon teljenja. Zasušenim kravama u dobroj kondiciji treba dati malu količinu koncentrata. ali ne više od 8 kg na dan u vrijeme teljenja. može dovesti do deponovanja suvišnih količina masti u jetri krave (sindrom masnih krava) ili dislokacije (promjene položaja sirišta). Odgovarajućom ishranom omogućiti što prije iza teljenja maksimalnu dnevnu proizvodnju mlijeka.5 – 3. zasušenim kravama se može dati 2 – 3 kg koncentrata dnevno. Ne treaba zaboraviti da pojedina hraniva imaju specifičan nepoželjan uticaj na miris mlijeka. U vrijeme teljenja krave mogu da pojedu dnevno 2.8 kg koncentrata. Ovakva hraniva treba koristiti 4 – 6 šasova prije muže krava.5 do 1 kg dnevno. Ishrana zasušenih krava izvjesnim količinama sijena (1kg/100kg) može eliminisati sve ove probleme. Povećanjem dnevne količine koncentrata na kraju perioda zasušenosti. a od trećeg dana iza teljenja dnevnu količinu koncentrata treba povećati za 0.  Poželjno je da krave imaju na raspolaganju svježu pitku vodu u toku 24 šasa. Na dvije nedjelje pred teljenje zasušenim kravama treba povećati dnevnu količinu koncentrata.   83 .

na koncentrovana hraniva u obroku krave može da odpadne najviše 60% SM. zbog ove pojave krave u vrijeme teljenja treba da budu u dobroj kondiciji.7% u SM.  Količina koncentrata po jednom hranjenju (porciji) ne treba da bude veća od 2. Obezbjedite valjke ili cigle MINERASOL. Ne zaboravite da vaše krave veoma često pate od nedostatka pojedinih mineralnih elemenata. u njihove obroke treba unijeti sodubikarbonu (natrijumbikarbonat). U toku jednog dana kravi treba obezbjediti 30 grama soli za uzdržne potrebe i 2 grama svaki kilogram proizvedenog mlijeka. Pri postizanju maskimalne dnevne mliječnosti. treba da bude ispod 2:1. za svaki 1oC opada konzumiranje suhe materije za 2. Mnoge krave visoke mliječnosti izgube u toku rane faze laktacije do 100 kg tjelesne mase. Odnos Ca : P. dnevnu količinu koncentrata u oborku krava treba uskladiti sa količinom proizvedenog mlijeka. Maksimalnu dnevnu proizvodnju mlijeka krave treba da ostvare 8 – 10 nedjelja poslije teljenja. kravama u toku perioda zasušenja treba ograničiti dnevnu količinu kalcijuma na 80 do 100 grama ili 0. Da bi se spriječila pojava mliječne groznice. Pri ishrani krava visoke mliječnosti velikom količinom zelene kabaste hrane.   84 .8%. Po svakoj kravi potrebno je obezbijediti 60 – 75 cm jasala.5 kg. kukuruzne silaže ili koncentrata.75% od ukupne suhe materije obroka. Količina sode treba da iznosi 0. Porast spoljašne temperature iznad 24oC.3 – 0. dok količina fosofora treba da bude manja od 45 grama dnevno ili 0.5 – 0.5 do 3.35% SM obroka.

Zasušene krave u dobroj kondiciji imaju adekvatnu rezervu u energiji i mineralnim materijama. osigurava dobar apetit i visoka mliječnost. Odgovarajućom ishranom krava u periodu zasušenosti. i ostvaruju veću ukupnu proizvodnju mlijeka i imaju manje problema u toku laktacije. Da ne bi došlo do pojave sindroma debelih krava u obrocima zasušenih krava potrebno je ograničiti količinu kukuruzne silaže o zrna kukuruza na ½ od količine korištene u prethodnom periodu. izbjegavati ishranu zasušenih krava sa velikim količinama kalcijuma ili malim količinama fosfora.  U cilju prevencije pojave mliječne groznice (porođajne groznice). spriječavaju se mogući problemi u vrijeme teljenja. Da ne bi došlo do promjene položaja sirišta (dislokacije ili torzija) treba izbjegavati ishranu zasušenih krava sa suvišnim količinama energije (zrno kukuruza i kukuruzna silaža).   85 . U cilju sprječavanja ketoze (acetonemije) ne dopustite gojenje zasušenih krava.

Za procesni korak ishrane u GlobalGAP standardu. BS OPĆENITO 4.). Kontrolna tačka Kriterij usklađenosti Nivo BS 4 HRANA I VODA ZA STOKU Prikladna. Sljedeće aktivnosti definirane su za ovaj procesni korak: • izrada formulacije prema zahtjevima uzgoja. modul za stočarstvo.   86 .br. visoko kvalitetna opskrba hranom i vodom podupire dobrobit.1. • opskrba hranom. • skladištenje odabrane hrane. uključujući kojim se osigurava opskrba u i za vrijeme paše? slučaju ekstremnog vremena/klime. plijesan.2. • priprema formulacije. su definisane slijedeće kontrolne tačke sa kriterijima usklađenosti: R. ostaci zemlje i dr. • dodavanje aditiva u hranu.  12. • prijem hrane.1 BS Ima li sva stoka Mora biti dostupna čista voda. • pregled hrane (buđ. • odabir hrane.6 i PY 4. zdravlje i razvoj i pomaže osiguranju efikasne proizvodnje. • uklanjanje ostataka hrane. Unakrsna provjera sa PG 4. GLOBALGAP STANDARD – ISHRANA MUZNIH GRLA Primjer ishrane muznih krava (hrana i dodaci hrani ). • ishrana. Primarni 4.1 pristup dovoljnoj oprema za napajanje mora biti količini čiste čista i treba postojati mehanizam vode.

org. Proizvođači komponenti hrane (CFM) odobreni od strane GlobalGAP-a stavljeni su na odobrenu listu na web stranicama www.2 Jesu li komponente hrane bile proizvedene i dobivene iz izvora odobrenog odstrane GLOBALGAP-a? Gdje se opskrbljuje s komponentama hrane preko tvrtke koja je licencirana od strane relevantnog kompetentnog autoriteta mora se demonstrirati da je u skladu sa zahtjevima za osiguranjem kvalitete koje je postavio GlobalGAP (vidjeti GlobalGAP standard proizvodnje komponenta hrane). Vidjeti GlobalGAP CFM standard.globalgap. ili odobrenjem relevantnog kompetentnog tijela. u skaldu sa EU direktivom 95/69).1.  BS 4. NE N/A.3 Jesu li sve domaće mješaone hrane registrirane od ili odobrene preko odgovarajućih kompetentnih tijela? Primarni   87 . Domaće mješaone moraju demonstrirati registraciju (tj. Korišteni proizvođači komponenta hrane moraju biti certificirani prema GLOBALGAP standardu proizvođača komponeneti hrane ili prema standardu koji je bio uspješno sustavno vrednovan prema GlobalGAP CFM standardu unutar 12 mjeseci od proizvođačke registracije kod GlobalGAP-a. Primarni BS 4.1.

5 BS 4. NE N/A. Primarni  Primarni    88 .1.  BS 4. N/A ako nema miješanja u vlastitim mješaonama.1. Svi stočni hranidbeni materijali su sljedivi do opskrbljivača.7 Jesu li svi nabavljeni stočni hranidbeni materijali sljedivi do opskrbljivača? Jesu li proteinski elementi obroka jedino dobiveni iz biljaka.6 BS 4.4 Čuvaju li se oznake krmiva kod uzgajivača kao evidencija porijekla hrane i sastava hranidbenih sastojaka? Oznake krmiva koje sadrže sastav hrane moraju se čuvati. mlijeka. N/A ako nema hranjenja. protokol miješanja kod različitih mješavina? Primarni  Zapisi hrane demonstriraju korištene samo dopuštenih izvora. Detaljni zapisi pokazuju postotak komponenata. Oznaka ili izjava proizvođača koji tvrdi da porijeklo proteina mora biti zabilježeno od strane uzgajivača kao evidencija. Primarni  BS 4. Broj računa mora biti registriran u bazi podataka proizvodnje i taj se broj treba slijediti unatrag sve do informacije grupe hrane koja je čuvana od strane opskrbljivača hranom kad se više ne čuvaju oznake sa vreća nakon konzumacije. N/A samo ako nema opskrbe krmivima.1. jaja ili ribe (riblje brašno ne može služiti za ishranu preživara) Provode li gospodarstva koja sama miješaju hranu u vlastitim strojevima.1.

8 Opskrbljuju li se domaće mješaone hrane. NE N/A Primarni BS 4. od januara 2009. N/A gdje nema hranjenja ribljim brašnom.1. mora postojati odvojena kanta/odjeljak u koji je odložen obrok koji ima karencu.  BS 4.1.1. NE N/A. Označavanje toga ili izjava proizvođača kojom tvrdi održivost izvora ribljeg brašna trebaju se čuvati od strane uzgajivača kao evidencija.1 0 Postoji li procedura koja se bavi s reziduama u hrani u koju su dodani lijekovi? Postoji li procedura koja bi osigurala da su sustavi za hranjenje redovito čiste? Primarni BS 4.9 Zapisi hrane pokazuju korištenje samo dozvoljenih izvora. Primarni   89 .1 1 Vizualna ocjena i radnici moraju pokazati svjesnost tijekom razgovora. Ako je korištena hrana u koju su dodani lijekovi. samo certificiranim GlobalGAP kombiniranim usjevima za miješanje hrane? Je li dopušteni izvor ribljeg brašna samo iz održivih i sljedivih izvora? Svi kombinirani usjevi (vidjeti listu usjeva za kombinirane usjeve) koji se opskrbljuju za miješanje hrane moraju biti GlobalGAP certificirani (ili istovjetno).1. Preporuk a BS 4.

2 Primarni   90 . Vreće. NE N/A Sekundarni BS 4. uključujući tip hrane.1 SKLADIŠTENJE I NABAVKA STOČNE HRANE Je li hrana skladištena u uvjetima koji sprečavaju razgradnju i kontaminaciju? Čiste li se redovito svi sustavi za hranjenje. kanti.3 BS 4. spremnici.2. količinu i datum isporuke su dostupni za nabavljenu hranu. dokumentirani zapisi opskrbljivača hranom od kojih su komponente hrane i ostali životinjski hranidbeni materijal bili nabavljani? Zapisi. N/A ako nema hranjenja nabavljenom hranom Oznake/računi/izjave koji specificiraju sastojke su dostupni. spremnika. vozila i zapisi ako su dostupni i radnici trebaju pokazati svjesnost tijekom razgovora.2 Sekundarni BS 4.2.3.1 ZAPISI STOČNE HRANE Jesu li dostupni dokumentirani zapisi (npr. N/A samo ako nema hranjenja ili gdje postoje ograničenja u patentnim/intelektualnim pravima vlasništva .  BS 4.računi) opskrbljivača hranom od kojih je nabavljen hranidbeni materijal? Uključuju li sastojke. kante jednom godišnje.3. kante i kamioni? Hrana mora biti skladištena odvojeno po tipu i u uvjetima koji sprečavaju razgradnju i kontaminaciju. Vizualna ocjena sustava za hranjenje.2 BS 4. Primarni BS 4.

N/A ako nema hranjenja. KRMIVA je Ocijeniti sustav za hranjenje i Nivo Tamo gdje Sekundarni   91 . modul za goveda i ovce. NE N/A. GO 3 GO Kontrolna tačka Kriterij usklađenosti HRANA. su definisane slijedeće kontrolne tačke sa kriterijima usklađenosti: R. Primarni BS 4. jasno označenim i identificiranim skupnim spremnicima ili vrećama? Je li hrana kao što je hrana kojoj su dodani lijekovi ili hrana koja je namjenjena za različite vrste jasno identificirana i čuvana odvojeno? Odsutnost glodavaca i ostalih štetočina i isključenje domaćih životinja iz skladišta hrane (uključujući krmiva gdje je moguće).3.5 Vizualna inspekcija koja će osigurati da nema unakrsne kontaminacije između hrane u koju su dodani lijekovi i hrane u koju nisu.3 Poduzimaju li sve farme mjere opreza kako bi kontrolirale glodavce i štetočine i kako bi se spriječila kontaminacija hrane (uključujući voluminozna krmiva gdje je moguće) od strane domaćih životinja? Je li hrana kojoj su dodani lijekovi držana u odvojenim.br. N/A samo ako nema hranjenja.4 BS 4. Jasno označavanje/identifikacija.  BS 4. Identifikacija i odvajanje krmiva za različite vrste i tipove hrane.3.3. Primarni Primarni Za procesni korak ishrane u GlobalGAP standardu.

modul za mlijeko.1 Kontrolna tačka Traži li uzgajivač nutricionistički savjet za uspostavu režima hranjenja mliječnih krava? Kriterij usklađenosti HRANA Postoje zapisi kojima se potvrđuje recepturni savjet iz kvalificiranog izvora savjeta (tvrtka za proizvodnju hrane s Nivo Sekundarni   92 . evidentirati da su suha područja prikladna. N/A gdje nema voluminoznih krmiva ili gdje se ne drže ovce. imaju li pristup suhim područjima (run back area) ili slami i jesu li ovce zadovoljne što se može vidjeti iz njihovog ponašanja? Sekundarni Za procesni korak ishrane u GlobalGAP standardu. su definisane slijedeće kontrolne tačke sa kriterijima usklađenosti: R.1 pristup hrani ograničen. da je stoka čista i zadovoljna.2 Kad su ovce hranjene voluminoznim krmivima. Gdje se ovce napasuju voluminoznim krmivima. ML 2 ML 2. uzgajivač treba opisati kako osigurava da sva stoka dobiva njihov obrok. Ako je nedovoljan hranidbeni prostor za svu stoku da se hrani u isto vrijeme. tj. GO 3. može li sva stoka dobiti njen dnevni obroki i on biti zadovoljna? kondiciju stoke. upitati uzgajivača koristili ih i ako ih koristi upitati ga za njegovu politiku.  3. N/A samo gdje nema restriktivnog hranjenja.br. Ako nema voluminoznih krmiva.

Je li napravljen Dostupan pisani plan hranidbe adekvatan i i potpisan od strane prikladan akcijski savjetnika.2 Sekundarni ML 2. implementiran i unakrsna referenca sa pregledan kupljenim hranidbenim najmanje dvaput komponentama i krmivima godišnje? koja su proizvedena doma i njihova sposobnost da pruže nivo održavanja i proizvodnje.3 Sekundarni 15.   93 . ZAKLJUČAK Farmer u mliječnom govedarstvu treba da zna osnovne principe ishrane mliječnih grla da bi se optimizirala proizvodnja mlijeka i životinje održale u dobrom zdravstvenom stanju. Dobro izbalansirani obroci svakako znače dobar profit. a teladima i junadima se moraju davati dobro izbalansirani obroci kako bi se postigao njihov najoptimalniji razvoj. Ne N/A samo gdje goveda kako bi se nema ustava za hranjenje.  reputacijom ili prepoznatljiva individua). hranidbe za implementaciju. spriječilo nasilje? Da nije dozvoljeno podno hranjenje unutar boksa? ML 2. Pregledati plan plan. Kravama svih proizvodnih grupa se moraju davati dobro izbalansirani obroci kako bi se postigla dobra proizvodnja mlijeka. Omogućuju li sustavi Vizualna ocjena gdje je za hranjenje dovoljan moguće ili uzgajivač treba pristup za sve dobne opisati kako je u skladu s skupine i težine tim.

hranidbenu vrijednost krmiva ( nedostatkak energije. genitalija. samnuje se mliječnost i slabi tjelesna kondicija krava.   94 . mineralima i vitaminima.  − Krave visoke mliječnosti su vrlo osjetljive na sve promjene u sastavu ishrane i stresne podražaje. treba utvrditi uzroke i provjeriti zdravstveno stanje (vimena. U nedostatku vode uzimaju manje hrane. koji po količini i kvalitetu odgovaraju potrebama krava prema visini proizvodnje i stanju reprodukcije. a pravilno se posupalo u pripremi krmnih obroka i tehnologiji ishrane. − Krmni obroci moraju biti dobro uravnoteženi sa svim hranjivima i zadovoljavati energijom. minerala i vitamina hemijskom analizom hranjiva) ili slab genetski potencijal krava. − Krmiva moraju biti čista. − Krmiva moraju biti tehnološki pravilno pripremljena i dobro čuvana. posebno ležišta. bez prašine i stranih primjesa. bjelančevina. uredne. bjelančevinama. bez plijesni i štetnika. slabiji im je apetit. zdrava. ukusna. probavnih organa. papaka). hranilice i pojilice. − Staje moraju biti čiste. što bolje hranidbene vrijednosti da bi se s njima postigla najviša proizvodnja. valovi. nogu.. − Krave moraju uvijek imati na raspolaganju dovoljno zdrave i pitke vode. sirovim vlaknima. − Ako su krave slabe i ne postižu očekivanu muznost.

• Blagi postupak s kravama. valova. • Redovno obrezivanje i održavanje papaka. pasminska i individualna sposobnost krave za proizvodnju. KAKO ISHRANOM POVEĆATI MLIJEČNOST I KVALITET MLIJEKA Opći uvjeti su: • Genetska (nasljedna). mir i tišina (izbjegavanje stresa). Voluminozna krmiva dobro je davati usitnjena sa sočnim krmivima (repom. livadska trava. dobro razvijeno i mekano (žljezdano) vime. Voluminozna krmiva s dovoljno suhe materije i probavljive celuloze (sirovim   95 . 2. • Pravilno zasušivanje krava i uvod u mliječnost dvadesetprvog dana iza telenja. • Uvijek dobro i do kraja izmuzivanje vimena. čistoća okoline.) najviše 11 do 13 kg suhe materije na dan.) 3. a zatim avansiranje mliječnosati krmivima. • Zdravlje krava. kukuruzna silaža i dr.  16. Krave moraju dobivati dovoljno sočne voluminozne krme dobrog kvaliteta (paša. sirovim repinim rezancima i dr. sjenaža. • Ishrana 1. • Ugodno ležište. • Zdravo. • Pravilna upotreba tehnike i ispravnih uređaja za mužu i njihovo održavanje. hranilica i pojilica. dobra plodnost i tjelesna kondicija.

Krmni obroci krava moraju uz dobru energetsku hranidbenu vrijednost (prema muznosti krava) sadržavati najmanje 18 do 23% sirovih vlakana u suhoj materiji. preporučuje se davati livadsko sijeno 4 do 7 kg/dan. 5. a količina zavisi o vrsti i kvalitetu osnovne krme i o mliječnosti krava (35 do 50% ukupne suhe materije krmnog obroka). vlaknima) poboljšavaju masnoću mlijeka. a naročito sojina sačma (krmiva koja sadrže više u buragu stablinih bjelančevina) i zasićena aminokiselina metionin. 7. kvasac.   96 . Određenu količinu koncentratnih krmiva treba davati kravama individualno u dva do tri obroka dnevno. 6. Na povećanje suhe materije i bjelančevina u mlijeku vrlo dobro utječu bjelančevinasta krmiva: sijeno djeteline i lucerke. pšenične posije. dodatno. Sojinu sačmu treba naročito davati kravama koje imaju muznost preko 20 litara/dan.  4. sojinu ili mljevenu suncokretovu ljusku 1 do 3 kg/dan. 8. Daje se u krmnim smjesma 1 do 2 kg/dan. Stoga. sačma suncokreta. Smjesa žitarica mora sadržavati najmanje 50% mljevenog zrna kukutuza. Uz osnovna krmiva u krmne obroke treba dodavati enrgetska i bjelančevinasta koncentratna krmiva.

Krave moraju uvijek imati dovoljno zdrave pitke vode. Kravame se ne smiju davati prašna. 10. pjesniva i zaražena krmiva. dobro je dodavati uz sojinu sačmu jer sadrži veći procenat metionina. S visokom muznosti smanjuje se potrošnja krmiva po litri mlijeka (konverzija) jer se smanjuje količina osnovnih uzdržnih krmiva. 17. Suncokretovu i sačmu uljane repice. 14. 13. 11. Zbog toga je ova proizvodnja često praćena brojnim oboljenjima krava kao posljedica različitih grešaka u ishrani.   97 .  9. 12. NAJČEŠĆI METABOLIČKI POREMEĆAJI KOD KRAVA Potrebno je ponovo istaći da organizam krave koja proizvodi mlijeko ima vrlo velike zahtjeve u svim hranjivim materijama. D i E. dobro uravnotežene krmne obroke s više bjelančevina. ali krave moraju dobivati kvalitetnija krmiva visoke energetske hranidbene vrijednosti. U zasušenju i poslije telenja dobro je povećati količinu vitamina A. minerala i vitamina. i uz to dodavati vitamine B12 i niacin. Posebnim mineralno-vitaminskim dodacima (premiksima) u potpunim i dopunskim krmnim smjesama daju se potrebni minerali i vitamini.

17. pokošena zelena masa leguminoza manje je opasna. U težim slučajevima nadunaželudačnom sondom ispuštaju se gasovi iz buraga i tako samnuje njihov pritisak. sindrom debelih krava. sočna i vlažna paša većine leguminoza. mliječna groznica. otok vimena. Tada dolazido zakišeljavanja sadržaja buraga i prestanka pokretanja zidova buraga i sam burag prestaje da radi. Kod blagih naduna dobra mjera je masiranje lijeve strane buraga i kretanje grla. nadun. dislokacija sirišta. može se spriječiti ako se govedima prije izgona na pašu daje određena količina suhih kabastih krmiva.2 Nadun: Nasatje usljed nagomilavanja suvišnih količina gasova u tijeku varenja hrane. razne vrste djetelina i druge leguminoze.1 Kisela indigestija buraga (acidoza): Nastaje pri naglom prelasku krava sa kabastih obroka na obroke sa velikim učešćem zrna žitarica i na preobilnu količinu kisele silaže. ketoza. U tom slučaju kod goveda izostaje podrigivanje i gasovi se brže nagomilavaju nego što se podrigivanjem izbacuju. Vrlo je bitno postepeno navikavanje goveda na biljke koje izazivaju nadun.  Najčešći poremećaji pri nepravilnoj ishrani su: kisela indigestija buraga. Nadun kod goveda na paši koga izazivaju lucerka. stomačne tegobe i ispoljavaju znake slabosti. U najtežim slučajevima   98 . U ovakvim slučajevima treba smanjiti količinu koncentrovanog dijela obroka i prijeći na obroke sa većim sadžajem kabastih krmiva. 17. U težim slučajevima neophodna je pomoć veterinara. Oboljela grla imaju proliv. U odnosu na pašu. Naročito je opasna mlada.

Tada dolazi do smanjenja sadržaja kalcijuma u krvi krava. Preventiva je pravilna i kontrolisana ishrana. 17. neophodno je izvršiti trokiranje (bušenje) buraga. silaža. kada krava gubi apetit. Takođe uzrok može biti i ako se zasušene krave hrane velikim količinama zrnaste i koncentrovane hrane. kao što je dislokacija sirišta. U ovakvim slučajevima ako dođe do oporavka grla pod nadzorom veterinara. upala materice. Ovakvo stanje je za vrijeme i poslije telenja praćeno i drugim poremećajima. potrebno je u obrok uključiti više kabastih hranjiva.3 Dislokacija sirišta: Nasatje pri nedovoljnoj ispunjenostim buraga i u nedostatku kabastih hranjiva u obroku. javlja se opća slabost organizma i krave su podložne raznim infekcijama. 17. kao što su sijeno.  naduna. mastitis i dr. paša i dr. kada legnu. zadržavanje posteljice.5 Mliječna groznica: Javlja se za vrijeme telenja i odmah nakon toga.. 17. Kad dođe do ovog poremećaja. mršave i nastaje opća slabost grla. nesigurno stoje i konačno.4 Sindrom debelih krava: Karakterističan je za krave koje su suviše ugojene. Za liječenje naduna potreban je intervencija veterinara. Krave gube apetit. Jetra ima umanjenu funkciju zbog nagomilavanja loja. Javlja se nekoliko dana iza telenja. krve slabije jedu. Vezana je za početak laktacije. ne mogu da ustanu. Veoma   99 .

Otok vimena obično ne predstavlja veći problem i često će proći bez veterinarskog tretmana ali je potrebno istovremeno izmuzanje i masiranje vimena sa umjerenim kretanjem grla. a ponekad se može javiti prije telenja i napraviti ozbiljan problem. nego se one   100 . Vime je na dodir prilično bolno. Ali treba znati da suviše kalcijuma u periodu zasušenosti može dovesti do mliječen groznice.7 Ketoza: Predstavlja oboljenje visokomliječnih krava kada dolazi do opadanja sadržaja glukoze u krvi. U slučaju oboljenja potreban je pomoć veterinara. 17. Ako se korištenje sopstvenih masti odvija suviše brzo. Postoji mišljenje da ishrana velikim količinama koncentrata ili kukuruza tri nedjelje prije telenja može dovesti do izražene pojave otoka. krave tada koriste svoje sopstvene masti da bi nadoknadile nedostatak energije.  je važno da krave nakon telenja dobijaju dovoljno kalcijuma sa hranom. naglog gubljenja tjelesne mase i opadanja mliječnosti.6 Otok vimena: Obično se javlja u vrijeme telenja. Obično se javlja 10 do 30 dana iza telenja. mada se može javiti i kod starijih krava visoke mliječnosti. 17. Takođe je bitno ne davati suvišne količine soli u obroku u periodu predtelenje. Najčešće se javlja kod prvotelki. U ozbiljnijim slučajevima potrebna je intervencija veterinara. jetra ne uspijeva da do kraja transformiše masti. Ako povećane potrebe krava u hranjivim materijama nakon telenja nisu podmirene u pravilno izbalansiranom i sastavljenom obroku.

Liječenjem se podiže nivo šećera u krvi dodavanjem glukoze i liječenje izvodi veterinar. nagomila se mast u jetri i grlo može uginuti. pa sijeno. Prvi znaci oboljenja mogu se zapaziti desetak dana nakon telenja.   101 . a zatim u mokraći i mlijeku. imaju za poslijedicu gubljenje apetita. naglo mršave.  nagomilavaju u jetri i dolazi do razvoja simptoma ketoze kada se ketonska tijela nagomilavaju u krvi. prvo odbijaju koncentrat. tako reći obavezno. Krave oboljele od ketoze gube apetit. Znači potrebno je znati da suvišna količina tjelesne mase kod krava u vrijeme telenja. naglo im pada dnevna proizvodnja mlijeka i iz nosa je prisutan miris na aceton. Zbog toga se kravama poslije telenja moraju obetbijediti ukusna kabasta hranjiva i potrebna količina koncentrovanih hraniva. kada dolazi do mobilizacije sopstvenih masti. Ako se zakasni u liječenju.

  Primjer softwera za balansiranje obroka .Njemačka   102 .

  KRMNE TABLICE
ZELENA KRMIVA SM g PAŠA (ekstenzivni pašnjaci) - mlada - u vlatanju - početak cvatnje - kraj cvatnje PAŠA (intenzivni pašnjaci) - mlada - u vlatanju - početak cvatnje - kraj cvatnje LIVADSKA TRAVA (I otkos) - u vlatanju - početak cvatnje - kraj cvatnje LIVADSKA TRAVA (daljni otkosi) - do 4 nedjelje - do 6 nedjelja - nakon 6 nedjelja LUCERKA (I otkos) - prije pupanja - u pupanju - početak cvatnje - kraj cvatnje 170 185 220 240 160 175 220 240 180 210 230 180 200 220 176 193 210 240 KJ 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,20 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 U 1 Kg krmiva SPr SPP SV g g g 24 23 25 23 37 35 42 37 31 31 28 31 32 31 46 43 39 41 16 14 14 13 29 26 31 25 21 20 17 22 22 20 39 34 31 31 35 44 60 75 30 41 58 76 43 57 72 38 51 65 31 46 60 80 1,2 1,8 1,2 0,7 0,5 0,8 1,2 1,5 0,7 0,9 Ca g P g SPr g 141 124 114 96 231 200 191 154 172 148 122 172 160 141 261 223 186 171 SPP g 94 76 64 54 181 149 141 104 117 95 74 122 110 91 222 176 148 129 U 1 Kg suve materije SV Ca P NEL g g g MJ 205 238 273 312 188 234 264 317 239 272 313 211 255 295 176 238 286 333 6,67 8,57 5,22 3,90 2,38 3,48 6,49 6,82 3,78 4,10 6,65 6,26 5,58 4,93 6,81 6,31 5,65 4,94 6,34 5,57 4,92 5,97 5,78 5,25 6,21 5,91 5,42 4,76 KJ 1,08 1,02 0,88 0,75 1,10 1,03 0,90 0,75 1,03 0,89 0,75 0,97 0,93 0,82 1,02 0,95 0,85 0,70

1,1

0,8

5,00

3,63

1,6

0,6

8,00

3,00

3,7 4,4 4,0

0,6 0,6 0,6

21,02 20,95 16,67

3,11 2,86 2,50

 

103

 
LUCERKA (daljni otkosi) - u pupanju - u cvatnji CRVENA DJETELINA (I otkos) - u pupanju - početak cvatnje - kraj cvatnje CRVENA DJETELINA (otkosi) - prije pupanja - u pupanju - početak cvatnje DTS (I otkos) - u pupanju - početak cvatnje - kraj cvatnje DTS (daljni otkosi) - u pupanju - početak cvatnje STOČNI GRAŠAK - u cvatnji ZOB - u klasanju - mliječna zrioba

220 230 207 220 235 187 200 220 182 212 226 184 221 145 164 264

0,19 0,17 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,14 0,16 0,19

47 45 37 36 35 42 39 38 33 31 30 33 31 30 17 20

37 34 27 26 24 33 27 26 25 22 21 26 24 25 12 11

55 70 44 55 69 33 45 65 38 54 71 44 63 33 45 93

4,1 4,2 3,4 3,4 3,9 2,4 2,8

0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

214 196 179 164 149 225 195 173 181 146 133 179 140 207 103 76

168 148 130 118 102 177 135 118 137 104 93 141 108 172 73 42

250 304 213 250 294 177 225 295 209 255 314 239 285 228 274 352

18,64 18,26 16,43 15,45 16,60 12,83 14,00

3,18 2,61 2,90 2,73 2,55 3,21 3,00

5,36 4,90 6,09 5,63 5,14 6,30 5,84 5,30 6,42 5,80 5,04 6,65 5,48 5,91 6,36 4,95

0,85 0,75 0,99 0,90 0,80 1,03 0,95 0,86 1,04 0,93 0,77 1,06 0,86 0,98 1,01 0,74

2,4 2,8

0,6 1,3

13,19 13,21

3,30 6,13

2,6

1,0

14,13

5,43

2,2 0,7 1,2

0,5 0,4 0,7

15,17 4,26 4,54

3,45 2,44 2,65

 

104

 

SILAŽE SILAŽA KUKURUZA - mliječna zrioba - voštana zrioba - kasno voštana zrioba - kasna zrioba SILIRANI KLIP KUKURUZA - sa komušinom - bez komušine SILIRANO ZRNO KUKURUZA PRIRODNE LIVADE - I otkos početak klasanja CRVENA DJETELINA - I otkos, početak cvatnje - I otkos, puna cvatnja - II i III otkos, početak cvatnje C. DJETELINA + TRAVE (1:1) - I otkos, početak cvatnje - I otkos, puna cvatnja - II i III otkos, početak cvatnje LUCERKA - I otkos, početak cvatnje - I otkos, puna cvatnja - II-IV otkos, početak cvatnje

SM g 220 270 320 350 500 600 630 210 200 220 220 205 245 225 200 215 210

KJ 0,21 0,27 0,33 0,29 0,59 0,75 0,80 0,18 0,14 0,13 0,14 0,14 0,17 0,15 0,13 0,13 0,12

SPr g 21 24 27 29 49 58 61 27 30 27 34 26 26 29 35 35 40

U 1 Kg krmiva SPP SV Ca g g g 12 13 14 15 30 38 38 18 19 13 19 15 14 15 26 24 25 55 61 65 65 73 44 18 64 59 75 65 60 81 66 62 75 64 0,9 0,8 0,7 1,2

P g 0,6 0,6 0,6 0,9

SPr g 95 89 84 83 98 97 97 129 150 123 155 127 106 130 175 163 190

SPP g 55 48 44 43 60 63 60 86 95 60 86 73 57 44 130 112 120

SV g 250 226 203 186 146 73 29 305 295 341 295 293 331 293 310 350 305

U 1 Kg suve materije Ca P NEL g g MJ 4,10 2,96 2,19 3,43 2,73 2,22 1,88 2,57 6,06 6,30 6,61 5,99 8,03 8,60 9,05 6,29 5,03 4,09 4,40 4,90 4,83 4,74 4,73 4,31 4,17

KJ 0.97 1,02 1,06 0,84 1,19 1,26 1,27 0,88 0,70 0,57 0,62 0,69 0,68 0,66 0,66 0,60 0,58

0,2

1,8

0,33

3,00

1,4 3,0 2,8 3,0 2,1 2,5 2,2 3,3 3,5 3,7

0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

6,66 15,00 12,73 13,64 10,24 10,21 9,78 16,50 16,28 17,62

3,33 2,50 1,82 1,82 2,93 2,45 2,67 2,50 2,33 2,38

 

105

4 5.55 4.I otkos.85 0.6 1.98 0.u pupanju .46 5. početak cvatnje . puna cvatnja .u cvatnji CRVENA DJETELINA (I otkos) .0 13.3 2.  LUCERKA + TRAVA (1:1) .14 29 30 34 19 18 19 67 90 76 2.71 14.34 5.15 0.početak cvatnje .83 0.68 0.1 1.prije vlatanja .0 5.95 10.87 4.77 0.0 1.62 0.8 1.I otkos.početak cvatnje .26 0.početak cvatnje .72 5.4 5.86 2.90 0.45 5.nakon 6 nedjelja LUCERKA (I otkos) .31 0.23 0.43 14.57 3.3 1.67 0.88 5.91 0.43 14.do 6 nedjelja .72 5.25 4.46 4.u vlatanju .85 0.1 15.u pupanju .69 0.70 5.27 0.67 0.1 1.79 0.57 2.43 4.6 138 120 145 90 72 81 320 360 323 10.7 2.43 3.32 0.08 4.86   106 .80 2.90 2.2 6.29 210 250 235 0.71 2.23 15.2 7.23 5.23 5.23 0.30 0.82 2.2 13.6 0.24 0.41 4.do 4 nedjelje .29 KJ 0.1 1.u pupanju 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 KJ 0.25 0.57 3.08 5.9 1.28 0.8 0.29 0.2 0.57 3.kraj cvatnje LUCERKA (daljni otkosi) .13 5.kraj cvatnje CRVENA DJETELINA (otkosi) .kraj cvatnje LIVADSKE TRAVE (daljni otkosi) .8 5.27 0.14 3.80 11.81 0.43 2.14 4.78 0.29 0.43 2.u pupanju .06 4.60 U 1 Kg krmiva SPr SPP SV g g g 61 56 49 41 55 50 46 71 61 60 74 71 62 58 52 60 44 38 31 23 37 32 28 52 44 40 54 50 43 39 32 39 78 90 101 117 84 98 111 91 104 128 96 121 83 97 112 91 Ca g P g SPr g 174 160 140 117 157 143 131 203 174 171 211 203 177 166 149 171 SPP g 125 108 89 66 106 91 80 149 126 114 154 143 123 111 91 111 U 1 Kg suve materije SV Ca P NEL g g g MJ 223 257 288 334 240 280 317 260 297 366 274 346 237 277 320 260 6.86 3.34 0.23 0.14 0.27 0.II-IV otkos.67 0.43 5.72 0. početak cvatnje SJENAŽE SM g LIVADSKE TRAVE (I otkos) .7 0.

kraj cvatnje .28 12.43 3.83 0.64 0.75 0.do 15 % proteina .71 0.10 1.u vlatanju .84 6.  .5 6.72 5.83 0.19 – 21 % proteina .više od 21 % proteina 893 907 906 905 899 0.73 0.43 DEHIDRIRANA VOLUMINOZNA KRMIVA BRAŠNO LUCERKE .44 2.17 – 19 % proteina .30 0.85 1.47 5.00 5.2 1.65 5.11 5.prije vlatanja .00 3.1 1.43 4.prije pupanja .47 0.28 3.8 5.34 0.0 5.61 0.do 4 nedjelje 860 860 860 860 860 860 SUHA VOLUMINOZNA KRMIVA – SIJENO U 1 Kg krmiva KJ SPr SPP SV Ca P SPr g g g g g g 0.70 4.20 SM g LIVADSKO SIJENO (I otkos) .92 1.2 1.2 2.7 6.16 3.u pupanju .56 6.99 0.39 59 69 60 51 63 38 52 43 33 45 112 69 85 99 91 5.14   107 .98 6.82 5.05 2.92 140 162 178 200 217 96 117 130 153 175 263 257 239 222 207 157 179 196 221 241 107 129 143 169 195 294 283 264 245 230 4.5 6.18 3.98 0.31 0.56 2.86 14.31 4.0 1.14 KJ 0.32 7.50 0.61 4.3 6.43 0.nakon cvatnje LIVADSKO SIJENO (otkosi) .62 124 107 95 82 70 128 81 64 53 42 31 85 209 238 267 302 310 220 144 124 110 95 81 149 SPP g 94 74 62 49 36 99 U 1 Kg suhe materije SV Ca P NEL g g g MJ 243 277 310 351 360 256 5.u cvatnji DTS (I otkos) .14 3.63 0.62 0.0 2.početak cvatnje .89 0.11 3.83 0.0 4.52 0.55 0.40 7.57 0.3 2.03 18.2 168 197 171 146 180 109 149 123 94 128 320 197 243 283 260 14.85 5.8 1.15 – 17 % proteina .70 0.2 2.9 20.početak cvatnje DTS (daljnji otkosi) .66 0.2 10.53 6.u pupanju 350 350 350 350 350 0.23 0.30 4.38 0.1 1.49 6.

75 0.25 18.66 0.65 0.02 2.kraj cvatnje LUCERKA (daljnji otkosi) .37 12.64 0.u pupanju .2 2.95 16.zob .48 3.kraj cvatnje DTS (I otkos) .5 10.54 0.pšenica .kukuruzovina .kraj cvatnje DTS (daljnji otkosi) .49 0.2 2.6 14.63   108 .27 4.56 0.56 2.88 3.64 0.6 1.44 860 860 860 860 860 880 880 880 850 860 860 0.1 134 124 188 168 163 193 175 159 143 137 84 74 138 119 107 137 120 107 94 83 292 327 290 329 384 279 360 255 294 353 4.35 4.1 16.16 4.0 1.77 2.u cvatnji SLAMA .37 118 113 100 150 132 25 27 28 62 82 55 73 69 58 101 81 6 6 8 20 45 26 212 259 303 244 276 400 394 329 288 355 366 6.33 3.36 0.75 0.6 2.početak cvatnje .40 0.66 0.59 0.10 3.81 3.58 14.2 2.53 5.47 4.46 0.98 18.54 0.35 1.79 1.2 9.soja GOMOLJAČE I KORIJENJAČE 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 0.6 2.0 13.44 2.30 0.56 2.52 5.46 0.u pupanju .67 2.7 2.35 11.30 0.4 – 6 nedjelja .33 5.u pupanju .7 16.36 0.79 0.86 1.69 0.25 0.18 3.58 0.74 4.47 0.22 0.u pupanju .70 0.28 3.55 2.94 5.30 0.2 13.3 14.43 6.u pupanju .grašak .2 2.07 2.02 2.46 0.02 10.49 0.ječam .50 0.3 137 131 116 174 153 28 31 32 73 95 64 85 80 67 117 94 7 7 9 23 52 30 246 301 352 284 321 455 448 374 339 413 426 7.7 2.13 4.10 5.51 15.35 3.3 2.63 0.91 0.60 0.54 0.4 2.  .36 2.58 0.4 8.81 16.95 4.početak cvatnje CRVENA DJETELINA (I otkos) .69 4.77 0.nakon 6 nedjelja LUCERKA (I otkos) .78 0.30 5.50 115 107 162 145 140 166 151 137 123 118 72 64 119 102 92 118 103 92 81 71 251 281 249 283 330 240 309 219 253 304 4.9 2.0 2.56 0.34 0.02 2.50 0.01 4.7 0.67 5.88 13.5 0.85 3.1 2.6 15.3 2.7 1.7 2.6 3.početak cvatnje .57 0.9 8.28 15.6 5.14 2.početak cvatnje .6 2.56 10.56 2.5 9.0 11.44 4.54 0.

09 0.16 1.99 1.35 6.31 2.25 6.kukuruzna džibra .3 91 82 60 125 249 223 52 46 41 30 96 198 141 7 27 68 52 173 186 117 156 0.šečerna repa .08 7.80 2.9 0.pivski trop .74 1.75 8.13 0.tikva NUSPROIZVODI .69 1.17 0.1 0.4 0.krompirova pulpa 219 146 232 104 237 85 134 0.2 1.krmna repa .25 0.  .23   109 .11 7.74 2.5 0.5 0.23 0.11 0.62 8.28 0.26 7.30 8.16 2.4 0.46 2.26 6.30 1.15 20 12 14 13 59 19 7 10 6 7 10 47 12 1 6 10 12 18 44 10 21 0.7 3.22 1.6 0.28 0.krompir .12 1.

33 1.6 6.6 8.  KONCENTRATNA KRMIVA UGLJIKOHIDRATNA I PROTEINSKA KONCENTRATNA KRMIVA U 1 Kg krmiva U 1 Kg suhe materije SM KJ SPr SPP SV Ca P SPr SPP SV Ca P NEL g g g g g MJ g g g g g g KUKURUZ .12 0.0 1.2 8.19 1.50 1.0 6.5 0.3 0.72 1.55 1.0 6.7 2.9 2.02 1.0 4.3 3.3 3.43 0.3 2.0 6.6 2.8 3.22 1.3 9.9 11.10 1.2 11.8 2.2 6.2 3.0 8.0 2.20 1.0 7.42 % .38 1.5 2.56 1.2 6.6 1.9 7.20 1.0 87 100 111 87 108 131 126 114 165 98 393 533 489 467 444 367 441 355 24 29 24 95 74 136 25 25 125 203 63 39 72 72 72 200 143 200 0.07 1.34 0.46 0.0 3.2 2.1 7.3 8.6 % sirovi protein .8 10.2 6.6 3.52 1.32 % (pogača) 860 860 860 860 880 880 870 880 880 900 920 900 900 900 900 900 930 900 1.28 1.7 3.3 7.9 8.3 2.2 6.1 2.7 7.27 0.1 0.2 10.8 8.6 7.26 0.5 2.3 3.3 2.kukuruz klip JEČAM ZOB RAŽ PŠENICA PŠENIČNE MEKINJE REPINI REZANCI (suhi) SOJA SJEME (tostirano) SAČMA SOJA .0 10.5 2.2 KJ 1.29 1.08 1.2 2.0 5.16 1.91 9.40 % .8 10.0 6.1 0.5 % sirovi protein .81 1.5 1.4 9.9.15 1.1 0.12 0.0 3.41 1.44 % .3 0.8 0.03 1.2 7.5 6.57 0.48 % .33 % .44 2.55 1.16 1.3 6.0 2.3 4.92 0.15 1.32 1.3 6.4 0.9 6.7.31 1.40 % SAČMA SUNCOKRET .29 1.0 2.0 3.7 6.9 3.20   110 .0 2.6 % sirovi protein .32 1.16 1.08 75 86 96 75 95 115 110 100 145 88 362 480 440 420 400 330 410 320 21 25 21 82 65 120 22 22 110 183 58 35 65 65 65 180 133 180 0.2 7.4 2.97 1.8.43 1.

12 3.80 2.44 2.02 0.12 10.12 9.12 0.35 2.18 0.76 20 4.14 0.10 2.02 0.00 0.02 0.00 2.00 0.10 7.00 2.00 1.65 Kg SIJENA LEGUMINOZA ZRELO Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.50 8.78 0.20 0.08 0.00 2.00 1.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 1.10 2.12 0.12 12.12 8.02 0.78 14.00 2.50 OSNOVNI OBROK: 12.28 0.67 0.00 2.00 2.02 0.00 2.02 0.51 14.60 2..00 9.02 0.02 0.81 19.40 0.02 0.00 7.  OBROCI ZA MUZNE KRAVE FORMULISAO ROY E.00 2.00 2.46 3.02 0.00 0.00 2.00 2.20 9.00 2. PROF.10 2.00 2.00 0.53 18.00 0.02 0.60 2.46 0.12 0. 7 Kg SIJENA TRAVNO-DJETELINSKA SMJESA ZRELO Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.40 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 4.12 0. USA   OSNOVNI OBROK: 9.00 2.08 0.68 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 5.14 0.90 2.90 2.84 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 7.51 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 6.32 20 5.00 2.12 13.00 2.26 Kg SIJENA TRAVA ZRELO Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 4.02 0.10 0.50 4.00 2. NUTRICIONIST.12 5.13 2.02 0.12 0.02 0.00 2.12 0.00 2.00 2.00 11.00 1.00 2.00 2.02 0.88   OSNOVNI OBROK: 10.12 0.00 0.02 0.92 17.74 16.90 8.12 0.02 0.12 11.02 0.16 0.00 2.12 10.02 0.10 6.12 0.12 0.00 2.12 0.12 0.10 0.93 15.22 0.04 0.52 0.12 0.84 20 6.12 8.00 2.23 4.80 10.18 0.00 2. CHAPIN.00 2.06 0. DR.74 12.80 3.68   111  .60 16.47 4.16 0.00 0.

12 8.40 9.20 2.52 3.12 0.00 2.69 2.02 0.70 8.12 0.30 2.18 Proizvodnja mlijeka litara 20 25 30 35 40 3.55 13.45 0.12 0.59 0.27 2.12 10.00 2.00 2.02 0.02 0.00 0.00 2.00 2.00 2.39 1.00 2.48 2.10 0.70 2.14 0.00 2.02 0.02 0.08 0.10 0.55 15.08 0.47 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO LEGUMINOZA ZRELO 9 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.50 2.20 8.02 0.00 2.55 Proizvodnja mlijeka litara 20 25 30 35 40 4.00 2.6 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.12 0.38 20 4.00 1.00 0.00 1.00 2.20 5.00 2.00 2.12 0.02 0.12 5.19 10. SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA ZRELO 7.18 0.60 4.14 0.34 0.90 7.00 2.39 14.14 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 1.22 0.16 0.12 0.00 2.20 0.17 16.61 4.00 0.43 4.90 0.02 0.6 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.02 1.61 4.06 0.02 0.00 0.12 12.26 14.00 0.42 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg.00 2.00 2.00 2.02 0.02 0.39 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 5.02 0.70 2.12 9.47 16.12 0.12 8.02 0.00 2.37 18.50 5.46 11.00 2.12 0.18 0.02 0.02 0.80 7.00 2.12 0.93 3.00 2.18   112  .35 0.02 0.04 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 3.12 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 3.00 2.24 0.43 17.37 3.12 0.12 0.12 0.16 0.00 2.50 6.00 2.00 2.60 0.00 2.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO TRAVA ZRELO 6.00 2.12 7.00 2.00 2.60 6.02 0.00 2.30 7.20 12.02 0.00 2.

53 0.02 0.00 2.66 0.22 0.02 0.00 2.79 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg.00 2.02 0.00 2.00 2.02 0.90 6.00 0.12 0.02 0.02 0.10 5.98   113  .00 1.12 8.50 2.12 0.12 9.97 20 3.12 6.79 17.00 2.43 0.10 0.55 2. SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA ZRELO 6.02 0.00 2.12 0.82 13.00 2.00 2.00 2.00 2.02 0.18 0.55 3.00 2.20 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 2.60 3.12 7.73 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 5.20 7.00 1.10 2.16 0.50 4.00 2.00 2.16 0.12 0.14 0.00 1.64 4.0 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.08 0.20 6.00 2.00 2.02 0.14 0.00 2.02 0.02 0.00 2.00 0.65 4.20 2.99 3.00 2.06 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO LEGUMINOZA ZRELO 7.20 2.97 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 4.88 2.00 2.12 0.06 13.15 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 2.02 0.05 15.12 0.00 2.00 7.95 15.10 6.12 0.65 0.00 2.50 7.18 0.18 0.14 0.00 2.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO TRAVA ZRELO 5.96 0.98 13.02 0.12 0.00 0.12 11.52 0.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 1.12 11.10 0.94 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 4.22 20 3.16 0.12 7.32 2.02 0.81 15.80 9.60 0.02 0.12 0.00 2.91 11.00 0.20 8.80 2.00 2.00 1.12 0.50 2.12 5.00 2.12 0.21 0.00 0.02 0.00 2.00 2.00 2.02 0.2 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.02 17.20 0.02 0.12 9.12 0.72 20 3.

20 5.00 2.02 0.90 8.12 6.71 15.16 0. SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA ZRELO 4.18 0.02 0.10 2.39 0.00 2.00 2.12 9.12 0.60 2.00 2.00 0.58 0.02 0.00 2.10 0.53 14.12 0.02 0.12 0.02 0.50 6.12 0.12 0.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 1.00 2.02 0.50 16.02 0.00 5.18 0.16 0.40 5.25 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.77 20 2.25 0.71 4.00 2.02 20 3.00 2.00 2.18 0.24 0.02 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 4.00 17.06 3.12 10.12 0.60 2.12 7.00 2.02 0.12 0.00 1.58 4.14 0.00 2.43 20 2.02 0.00 2.02 0.77 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 4.75   114  .12 9.00 2.00 2.00 2.70 2.02 0.10 0.00 0.14 0.54 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO LEGUMINOZA ZRELO 5.02 0.02 0.57 3.12 0.10 15.50 2.70 6.44 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.73 3.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO TRAVA ZRELO 3.00 2.02 0.12 11.55 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 4.74 4.04 0.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 1.00 2.00 2.12 7.39 3.20 0.00 2.00 2.00 1.16 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 1.30 2.00 2.00 2.84 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.00 2.60 2.11 13.02 0.14 0.08 0.72 0.06 2.86 11.00 2.85 13.00 2.12 0.00 2.12 0.20 0.00 5.70 6.93 0.02 0.73 0.00 2.60 0.09 0.70 2.06 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg.12 0.12 8.60 7.02 0.00 0.00 1.02 0.54 12.80 2.00 2.00 1.12 5.22 0.

02 0.58 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 6.12 0.125 12.14 0.20 2.40 0.10 0.60 25 5.02 0.70 8.02 0.40 3.00 2.02 0.12 0.00 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 2.00 2.02 0.30 0.07 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 45 6.00 2.06 14.00 2.00 2.02 0.02 0.37 4.94 20 5.02 0.00 0.19 16.02 0.02 0.00 2.00 0.15 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 12.60 9.12 10.02 0.00 2.02 0.12 0.10 0.12 8.48 0.30 7.14 0.21 2.12 0.00 2.29 14.00 2.12 0.70 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 5.06 0.20 0.58 18.60 2.64 14.02 0.50 5.00 2.12 0.40 10.00 6.36 0.02 0.59   115  .20 0.02 0.00 2.00 2.80 2.14 0.00 2.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 4.12 10.02 0.16 0.00 1.00 2.40 2.00 2.16 0.17 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.16 0.  OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA ZRELO 5 Kg + PAŠA Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.00 2.50 2.14 3.28 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 6.12 0.80 7.80 8.80 8.00 0.00 2.00 2.00 0.50 4.80 7.00 1.24 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 11.125 12.18 0.12 0.00 2.12 0.00 2.52 0.18 0.00 2.12 10.40 9.12 0.12 12.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.24 16.11 20.00 2.39 5.12 6.12 0.10 0.50 2.83 0.18 18.26 4.12 0.56 16.8 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.07 18.21 3.02 0.00 2.08 0.02 0.00 2.00 2.00 2.12 0.20 0.

20 0.12 0.02 0.00 2.48 25 2.12 0.14 0.19 17.14 0.02 0.40 9.12 0.00 2.00 2.40 9.12 0.00 0.12 9.125 13.12 0.00 0.12 11.00 2.44 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 3.00 2.10 0.43 5.53 0.26 15.00 2.00 2.00 2.00 2.69 4.0 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.16 0.60 5.125 10.12 6.00 2.10 2.52 12.00 2.00 2.18 0.02 0.26 3.00 2.00 2.00 2.70 7.44 0.  OSNOVNI OBROK: SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 15.00 2.60 2.16 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 6.00 1.00 2.70 2.08 0.63 0.19 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 7.12 11.02 0.02 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 4.00 2.11 17.02 0.02 0.02 0.02 0.15 19.00 1.47 14.00 1.9 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.00 0.70 0.28   116  .18 0.00 2.02 0.18 25 5.12 0.40 2.49 4.00 2.14 0.00 2.67 5.00 1.00 2.12 9.20 0.02 0.46 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 5.82 0.00 2.12 0.02 0.00 2.00 2.80 2.40 8.04 0.80 2.12 0.16 0.20 0.02 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 1. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 3.66 3.00 2.08 0.47 16.52 5.02 0.12 0.00 0.12 0.02 0.02 0.12 25 5.02 0.60 6.12 0.00 2.02 0.24 19.48 3.64 0.40 8.24 15.125 13.12 8.00 2.00 2.50 7.18 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 6.02 0.41 4.06 0.60 2.0 Kg + PAŠA Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.70 4.70 2.40 2.10 0.00 2.

00 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 3.16 0.64 14.02 0.47 3.90 2.18 0. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 3.22 0.00 0.90   117  .00 1.30 7.02 0.18 0.06 0.02 0.12 12.90 6.02 0.00 2.02 0.62 0.16 0.22 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 5.53 0.12 10.00 2.12 0.74 12. SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 9.12 0.60 0.15 16.12 0.00 2.70 5.00 2.00 2.12 0.23 14.12 0.00 2.00 2.00 2.02 0.67 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 6.14 0.86 14.12 0.02 0.60 2.12 10.66 16.10 0.02 0.00 2.04 0.15 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 10.00 2.50 6.00 2.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg.72 4.00 2.90 7.12 0.00 1.02 0.56 4.02 0.90 2.00 2.30 0.97 0.02 0.00 2.00 2.04 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.10 0.00 2.00 2.00 1.00 2.08 0.68 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 3.38 0.00 2.64 3.00 2.78 25 4.09 25 4.125 12.00 2.00 2.12 8.20 0.125 10.62 5.2 0.02 0.02 0.00 2.12 6.80 16.64 3.12 8.00 1.87 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 5.12 0.02 0.57 4. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 2.00 2.85 18.00 2.60 2.12 0.12 18.00 2.37 0.00 2.90 8.50 2.12 8.70 0.69 25 2.00 2.61 0.02 0.70 6.70 2.59 5.08 0.6 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.00 2.25 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.90 4.00 2.14 0.20 8.02 0.02 0.20 2.12 0.02 0.00 2.72 5.02 0.12 0.20 2.

00 2.06 0.02 0.00 2.85 12.12 0.00 2.02 0.78 25 3.72 0.68 0.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg.00 2.00 2.02 0.33 18.02 0.00 2.02 0.20 5. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 2.12 0.12 8.10 0.02 0.84 15.12 6.00 2.60 0.12 0.00 1.00 4.4 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.90 2.20 2.08 0.38   118  .02 0.30 7.51 3.00 2.46 0.00 2.69 5.125 12.39 14.79 16.12 0.02 0.90 6.00 2.00 0.30 8.50 0.90 25 4.00 2.00 2.00 2.28 16.68 5.00 2.00 2.00 0.00 2.97 13.12 8.00 2.10 2.00 2.125 11.08 0.02 0.00 2.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 2.00 2.12 0.00 2.00 2.81 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 4. SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 7.02 0.18 0.88 17.12 0.18 0.10 0.12 0.80 5.76 14.12 0.31 25 4.91 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 8.02 0.40 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 5.14 0.90 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 5.00 2.12 0.45 0.00 1.72 4.00 2.12 0.00 2.63 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.2 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.79 3.125 10.66 4.90 7.02 0.00 1.02 0.02 0.04 0.12 0.71 0.30 2.02 0.12 0.00 2.00 2.12 0.14 0.00 2.00 2.66 4.14 0.68 0.80 2.80 6.12 10.20 0.16 0.60 2.16 0.22 0.00 2.02 0.02 0.00 2.12 7.02 0.12 9.80 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 4.00 2.73 5.63 3.30 6.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 3.

49 0.22 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.18 0.14 0.60 8.58 0.24 0.70 6.58 3.81 25 3.02 0.02 0.08 0.76 4. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 2.16 0.16 0.00 2.02 0.02 0.02 0.81 5. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 4.10 2.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg.00 2.02 0.69 15.00 2.00 2.00 2.80 2.00 2.125 12.00 2.20 0.00 2.69 4.00 2.02 0.33 3.42 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 50 5.125 10.02 0.02 0.00 2.24 0.14 0.22 0.18 0. SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 5.12 8.00 1.46 6.00 2.00 2.02 0.00 2.51 0.00 2.77 0.00 2.12 0.12 0.02 0.46 5.66 3.14 0.79 16.00 2.71 5.12 0.70 7.12 7.10 0.67 0.80 6.00 2.02 0.70 2.00 2.12 9.12 0.06 0.38   119  .00 2.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 2.02 0.50 7.00 2.90 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 4.77 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 6.02 0.12 0.99 0.12 6.00 4.12 10.02 0.16 0.02 0.72 0.82 14.00 2.73 17.12 0.88 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA NEZRELO 12.12 0.12 0.50 2.00 1.02 0.76 13.70 6.73 25 3.50 2.00 2.40 18.10 0.00 2.12 0.43 20.80 2.00 2.90 12.20 0.60 9.125 11.00 2.80 5.12 0.00 2.00 2.00 2.73 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 4.00 1.10 2.90 2.3 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.44 4.00 0.00 0.36 16.96 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.00 2.90 5.12 0.43 14.02 0.00 2.12 0.

30 2.20 0.24 0.00 0.02 0.10 2.42 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 50 5.14 0.00 2.06 0.00 2.14 0.00 2.12 0.40 18.67 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.52 18.00 2.125 12.33 3.00 2.12 8.00 2.00 2.69 0.00 2.50 2.80 6.00 1.00 2.47 5.44 OSNOVNI OBROK: SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 17.02 0.12 0.89 15. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 0.12 0.80 7.80 6.60 9.00 0.95 2.00 2.12 10.02 0.43 14.00 2.83 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA NEZRELO 5 Kg + PAŠA Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.44 4.80 13.02 0.12 0.12 0.00 2.12 0.00 3.08 0.45 0.02 0.38   120  .38 0.12 5.00 3.00 2.00 1.125 9.00 2.63 0.00 2.02 0.16 0.02 0.00 2.00 2.00 1. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 2.96 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 4.60 7.46 5.51 16.00 2.52 30 3.18 0.02 0.02 0.30 5.24 0.00 2.  OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA NEZRELO 14.47 4.49 0.12 0.00 2.00 2.90 2.00 0.12 0.00 2.00 2.43 20.00 2.70 2.46 6.02 0.00 0.00 2.36 16.22 0.10 0.125 12.12 7.00 2.02 0.02 0.04 0.12 0.00 0.00 0.87 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 2.00 2.12 0.02 0.02 0.42 0.90 2.02 0.83 30 1.60 4.02 0.12 0.44 6.00 2.02 0.49 14.00 2.84 11.12 10.80 5.39 0.00 2.10 4.00 2.56 5.52 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 4.02 0.60 8.10 3.00 2.45 6.

65 14.00 2.60 6.00 2.00 2.12 8. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 3.40 3.14 0.81 16.6 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.90 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 3.04 19.04 0.02 0.12 10.60 0.50 2.02 0.125 10.02 0.00 2.20 7.12 0.00 2.18 0.63 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 12.10 0.00 2.12 6.20 2.02 0.00 2.12 0.00 2.22 0.40 6.45 0.125 12.00 2.00 2.00 2.12 0.02 0.00 4.08 0.5 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.79   121  .02 0.58 6.59 0.10 8.61 0.00 3.67 30 4.00 2.62 5.00 18.00 2.00 1.02 0.02 0.58 5.125 12.70 2.00 2.00 2.00 2.12 0.02 0.30 0.56 0.80 7.00 6.18 0.02 0.00 2.12 0.02 0.59 5.12 0.00 2.02 0.16 0.00 1. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 1.12 0.02 0.06 0.02 16.00 1.00 2.59 6.80 14.20 0.52 4.00 0.56 0.10 2.00 0.00 2.14 0.00 2.12 10.64 4.00 2.80 12.00 3.83 30 2.80 5.08 14.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO TRAVA NEZRELO 9.12 8.00 2.12 0.00 2.12 0.02 0.59 5.49 0.73 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 4.02 0.98 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA NEZRELO 10.80 6.17 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit.12 0.06 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 50 5.00 2.00 2.00 2. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 4.00 2.00 2.00 2.02 0.67 16.00 2.02 0.12 0.16 0.02 0.00 2.00 2.69 18.10 9.02 0.00 5.08 0.00 2.00 2.12 0.

 
OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO TRAVA NEZRELO 7,3 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 4,20 2,00 2,00 1,37 0,02 0,12 0,12 9,83 30 5,10 2,00 2,00 2,47 0,02 0,14 0,12 11,85 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 5,90 6,80 7,80 8,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,59 4,65 5,66 6,73 0,02 0,02 0,02 0,02 0,16 0,18 0,20 0,22 0,12 0,12 0,12 0,12 13,79 15,77 17,81 19,70

OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA NEZRELO 8,4 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 3,00 2,00 2,00 1,50 0,02 0,08 0,12 8,72 30 4,00 2,00 2,00 2,54 0,02 0,10 0,12 10,78 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 4,80 5,80 6,80 7,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,64 4,65 5,65 6,71 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,14 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,125 12,70 14,73 16,76 18,63

OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 10,0 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 1,40 2,00 2,00 1,62 0,02 0,04 0,12 7,20 30 2,40 2,00 2,00 2,64 0,02 0,06 0,12 9,24 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 3,20 4,20 5,30 6,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,72 4,71 5,65 6,69 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12 0,125 11,14 13,15 15,22 17,08

 

122 

 
OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO TRAVA NEZRELO 5,38 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 3,80 2,00 2,00 1,55 0,02 0,14 0,12 9,63 30 4,80 2,00 2,00 2,55 0,02 0,16 0,12 11,65 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 5,70 6,60 7,60 8,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,63 4,70 5,70 6,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,18 0,20 0,22 0,24 0,12 0,12 0,12 0,125 13,65 15,64 17,67 19,57

OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA 6,2 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 3,20 2,00 2,00 1,46 0,02 0,08 0,12 8,88 30 4,20 2,00 2,00 2,52 0,02 0,10 0,12 10,96 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 4,80 5,80 6,80 7,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,71 4,72 5,73 6,76 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,14 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,125 12,77 14,80 16,84 18,79

OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 7,33 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit. dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 2,00 2,00 2,00 1,58 0,02 0,04 0,12 7,76 30 3,00 2,00 2,00 2,61 0,02 0,06 0,12 9,80 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 3,80 4,80 5,80 6,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,71 4,71 5,70 6,72 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12 0,125 11,73 13,75 15,77 17,71

 

123 

 
OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA ZRELO 9,26 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0,40 2,00 2,00 0,00 0,02 0,12 0,12 4,66 20 4,80 2,00 2,00 0,36 0,02 0,14 0,12 9,43 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 6,10 7,40 8,60 9,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,03 1,71 2,40 3,23 0,02 0,02 0,02 0,02 0,16 0,18 0,20 0,22 0,12 0,12 0,12 0,12 11,43 13,43 15,34 17,39

OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA ZRELO 10,7 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0,00 2,00 2,00 0,00 0,02 0,08 0,12 4,14 20 2,55 2,00 2,00 0,00 0,02 0,10 0,12 6,79 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 5,50 6,60 7,40 8,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,26 1,26 2,36 3,36 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,14 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 10,02 12,13 14,06 16,08

OSNOVNI OBROK: SIJENO LEGUMINOZA ZRELO 12,65 Kg PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0,00 2,00 2,00 0,00 0,02 0,02 0,12 4,16 20 1,50 2,00 2,00 0,00 0,02 0,04 0,12 5,68 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 3,40 4,50 5,60 6,30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,65 1,60 2,56 3,66 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 8,25 10,32 12,40 14,22

 

124 

52 3.  OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA ZRELO 5 Kg + PAŠA + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.00 0.00 2.22 0.00 2.02 0.02 0.00 0.00 2.12 7.00 2.12 6.23 2.99 11.00 2.18 0.44 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 4.00 2.12 9.40 6.16 0.20 2.39 3.00 2.80 7.10 2.14 0.03 15.24 0.02 0.00 2.12 0.00 2.48 0.84 2.12 0.00 0.00 2.20 2.00 0.20 2.00 1.00 8.12 0.17 1.00 0.02 0.02 0.54 0.12 4.00 2.10 12.02 0.24 20 2.12 0.98 13.02 0.00 2.20 7.06   125  .02 0.00 2.00 2.12 0.18 0.00 0.00 0.10 0.6 Kg PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.16 0.14 0.20 2.02 0.00 0.12 0.30 7.12 1.12 4.00 0.71 15.00 2.02 0.74 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO TRAVA ZRELO 6.16 0.6 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.02 0.00 0.60 1.00 2.80 11.12 0.53 3.98 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 4.02 0.12 0.01 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA ZRELO 7.50 5.83 13.00 2.00 2.00 2.00 2.12 4.42 2.00 2.00 2.88 16.00 0.22 20 2.18 0.00 2.12 0.00 2.02 0.00 2.00 8.20 0.00 2.12 0.02 0.43 0.02 0.40 6.10 0.00 0.12 9.20 0.12 9.00 2.00 2.00 0.02 0.40 0.14 0.12 0.20 5.00 2.00 2.06 11.02 0.08 0.28 20 3.00 2.12 6.36 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 5.02 0.

80 4.40 2.02 0.00 2.79 3.70 5.68 1.14 0.33 11.12 0.56 2.02 0.66 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO TRAVA ZRELO 5.12 4.10 6.78 0.65 13.00 0.10 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 2.02 0.12 7.22 9.62 3.02 0.00 2.80 3.12 0.02 0.68 0.30 7.00 2.00 0.23 1.08 0.14 0.00 2.58 3.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO LEGUMINOZA 9.31 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA ZRELO 6 Kg PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.50 2.12 5.16 0.12 0.00 2.55 0.00 2.02 0.02 0.12 0.02 0.00 2.14 0.54 14.11 0.80 5.55 12.16 20 2.60 2.00 2.00 2.18 20 0.02 0.32 13.00 2.74 11.00 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.00 2.12 8.00 2.02 0.12 0.02 0.00 0.12 6.00 0.20 0.00 2.50 4.20 2.18 0.2 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.57 10.10 0.12 0.12 0.12 4.02 0.12 0.70 2.00 2.52   126  .06 0.04 0.02 0.00 2.56 0.40 2.00 0.12 0.02 0.00 2.00 0.00 2.00 2.60 5.10 0.00 2.00 2.12 7.00 2.00 2.79 1.70 9.02 0.24 20 2.00 2.00 0.24 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 3.22 15.16 0.00 2.00 0.00 2.12 0.00 2.00 2.00 0.18 0.20 0.12 0.02 0.90 2.00 0.00 2.12 0.00 0.90 2.00 2.60 6.02 0.00 0.02 0.00 1.57 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 3.14 0.12 4.00 2.

00 2.00 2.12 0.12 0.83 3.00 0.44 Kg PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.95 1.70 2.60 2.02 0.50 4.22 0.00 6.95 2.00 2.64 3.00 2.00 2.02 0.00 2.00 0.00 2.14 0.00 2.00 0.28 20 1.60 14.00 2.02 0.52 9.18 0.24 0.72 0.02 0.66 2.30 2.22 20 0.14 0.64 OSNOVNI OBROK:KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA ZRELO 4.50 2.16 0.02 0.12 8.63 2.06   127  .30 1.12 4.02 0.04 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 2.12 0.12 0.00 2.03 14.67 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 3.60 6.16 0.12 0.00 2.00 0.12 0.24 20 1.00 2.12 4.12 0.12 8.00 0.00 0.66 0.13 10.00 2.14 0.02 0.02 0.28 0.02 0.00 2.00 2.12 0.02 0.61 0.12 0.00 0.74 2.00 2.02 0.20 5.00 0.12 7.90 4.02 0.90 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 2.00 2.15 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.00 2.00 2.00 2.00 2.16 0.00 2.08 0.40 5.20 0.00 0.00 2.62 10.10 0.30 5.12 0.69 12.02 0.00 4.18 0.60 3.20 0.02 0.12 0.84 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.12 6.00 1.00 2.02 0.02 0.02 0.18 0.00 2.00 2.10 0.45 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO TRAVA ZRELO 3.00 0.43 13.00 2.00 0.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO LEGUMINOZA ZRELO 7.52 11.00 2.00 2.83 0.00 2.13 12.00 0.12 4.66 1.02 0.12 6.00 2.12 4.71 3.

00 2.18 0.00 2.60 15.50 3.00 0.00 2.40 5.00 2.12 8.20 5.00 2.12 5.12 0.12 0.00 2.00 2.20 2.61 0.02 0.00 0.00 2.80 8.00 2.34 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 11.  OSNOVNI OBROK:KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg + SIJENO LEGUMINOZA ZRELO 5.05 16.14 0.00 0.71 2.20 2.00 1.02 0.12 0.00 1.30 25 3.00 2.02 0.14 0.00 2.50 0.00 6.51 4.13 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 4.06 0.00 2.25 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 15 0.00 0.02 0.02 0.80 2.00 2.10 2.12 0.02 0.14 0.02 0.10 6.02 0.12 0.00 0.67 3.10 0.40 2.67 1.32 13.00 2.80 7.40 3.00 0.02 0.38 2.08 0.02 0.82 0.67 4.22 20 0.44 25 5.8 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 1.12 0.12 0.20 0.00 2.00 0.02 0.00 2.02 0.00 2.69 Proizvodnja mlijeka litara 25 30 35 40 2.17 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 2.66 13.00 0.00 2.20 2.16 0.00 2.45 2.16 0.12 0.00 2.125 11.12 6.02 0.18 12.02 0.00 2.12 0.00 0.10 0.16 0.12 7.33 9.82 3.40 4.12 9.02 0.40 0.125 10.39 11.00 2.00 2.00 2.10 7.12 0.12 0.02 0.12   128  .12 4.02 0.00 2.66 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 6.00 2.02 0.10 0.12 0.18 0.00 0.12 4.00 2.54 2.65 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 12.00 0.63 17.08 0.00 2.03 14.00 2.51 0.

80 7.70 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg + SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 7.02 0.12 0.00 2.80 4.80 6.80 2.76 16.00 0.12 8.78 12.14 0.02 0.02 0.86 0.00 2.12 0.20 0.67 16.59 25 4.81 4.00 2.00 0.00 2.14 25 1.00 2.02 0.80 2.00 2.02 0.00 0.64 4.80 7.50 2.12 6.00 2.00 2.00 2.18 0.02 0.65 0.00 2.02 0.77 0.38 0.02 0.02 9.64 14.12 0.00 2.12 0.18 0.00 0.92 3.16 0.12 0.10 0.43 2.12 0.00 0.00 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 2.69 25 3.00 2.40 2.00 2.00 2.02 0.00 5.08 0.80 2.80 6.00 2.02 0.02 0.72 0.20 0.55 0.00 1.10 0.62 3.02 0.86 2.00 5.16 0.02 0.00 1.05 0.02 0.  OSNOVNI OBROK: SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 15 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 0.14 0.00 2.9 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 2.125 8.02 0.00 0.78 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 5.02 0.00 2.02 0.12 5.12 0.00 2.00 2.125 10.55 4.00 2.00 1.02 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.04 0.12 0.00 2.12 4.00 2.00 0.02 0.01 14.00 2.125 10.64 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 5.12 0.00 OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 5 Kg + PAŠA + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 1.00 2.71 12.06 0.12 6.00 2.00 2.90 12.00 5.80   129  .12 0.35 2.12 8.00 2.12 0.54 3.00 0.72 14.00 2.

00 0.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 9 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 0.16 0.18 0.125 9.12 0.00 2.00 2.02 0.67 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 10.00 4.02 0.00 2.08 0.74 0.02 0.00 0.12 0.20 5.72 0.02 0.00 2.04 0.30 2.02 0.02 0.60 0.12 6.16 0.00 2.00 2.69 2.00 2.80 4.06 0.37 25 3.00 2.125 8.33 14.02 0.00 2.60 6.00 2.38 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 4.00 0.02 0.00 2.78 3.00 0.18 0.80 0.00 2.56 13.00 2.21 12.00 2.90 2.00 2.68 11.00 2.83 0.19 0.12 0.00 1.12 0.08 0.20 2.00 0.10 5.12 0.02 0.62 2.12 0.00 0.24 0.14 0.00 2.12 8.00 1.69 3.12 4.00 2.12 7.20 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg + SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 6.18 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 2.12 6.19 14.00 1.30 7.12 0.60 2.90 3.00 0.02 0.25 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 1.00 2.00 2.12 0.74 4.02 0.00 2.71 4.41   130  .02 0.00 2.02 0.14 0.02 0.88 2.12 0.92 25 2.02 0.10 2.10 3.02 0.02 0.12 0.00 2.64 15.50 5.80 2.02 0.20 2.12 12.85 4.00 2.22 0.00 0.12 4.30 6.12 10.37 16.18 10.70 2.00 2.00 2.12 0.88 0.64 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 3.16 25 1.00 2.10 0.6 Kg+PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 0.20 0.10 0.00 2.02 0.

 
OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 7,2 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 0,50 2,00 2,00 0,00 0,02 0,08 0,12 4,72 25 2,50 2,00 2,00 0,65 0,02 0,10 0,12 7,39 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 3,50 4,30 5,30 6,30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,70 2,80 3,81 4,81 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,14 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,125 9,46 11,38 13,41 15,44

OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 8,4 Kg+PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 0,00 2,00 2,00 0,00 0,02 0,04 0,12 4,18 25 1,20 2,00 2,00 0,81 0,02 0,06 0,12 6,21 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 2,20 3,00 4,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,83 2,92 3,92 4,90 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12 0,125 8,25 10,16 12,18 14,19

OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg SIJENO TRAVA SREDNJE ZRELO 4,63 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 1,30 2,00 2,00 0,35 0,02 0,12 0,12 5,91 25 2,60 2,00 2,00 1,03 0,02 0,14 0,12 7,97 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 3,90 4,80 5,80 6,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,70 2,75 3,77 4,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,16 0,18 0,20 0,22 0,12 0,12 0,12 0,125 9,90 11,87 13,91 15,95

 

131 

 
OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA SREDNJE ZRELO 5,3 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 0,30 2,00 2,00 0,00 0,02 0,10 0,12 4,54 25 2,30 2,00 2,00 0,66 0,02 0,12 0,12 7,22 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 3,30 4,10 5,10 6,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,71 2,82 3,84 4,84 0,02 0,02 0,02 0,02 0,14 0,16 0,18 0,20 0,12 0,12 0,12 0,125 9,29 11,22 13,26 15,29

OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg SIJENO LEGUMINOZA SREDNJE ZRELO 6,22 Kg+PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 20 0,00 2,00 2,00 0,00 0,02 0,06 0,12 4,18 25 1,40 2,00 2,00 0,77 0,02 0,08 0,12 6,39 Proizvodnja mlijeka litara 30 35 40 45 2,40 3,20 4,20 5,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,80 2,90 3,90 4,90 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,12 0,14 0,16 0,12 0,12 0,12 0,125 8,44 10,36 12,38 14,41

OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA NEZRELO 12,96 Kg PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 3,20 2,00 2,00 0,42 0,02 0,14 0,12 7,90 30 4,10 2,00 2,00 1,50 0,02 0,16 0,12 9,90 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 5,00 6,00 7,00 7,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,57 3,57 4,58 5,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,18 0,20 0,22 0,24 0,12 0,12 0,12 0,125 11,89 13,91 15,95 17,82

 

132 

 
OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA NEZRELO 14,96 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 1,30 2,00 2,00 0,55 0,02 0,04 0,12 6,03 30 2,30 2,00 2,00 1,57 0,02 0,06 0,12 8,07 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 3,10 4,10 5,10 6,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,65 3,64 4,62 5,58 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12 0,125 9,97 11,98 13,99 15,97

OSNOVNI OBROK: SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 17,67 Kg PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 0,00 2,00 2,00 0,86 0,02 0,00 0,12 5,00 30 0,00 2,00 2,00 1,89 0,02 0,00 0,12 6,03 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 0,50 1,50 2,70 3,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,76 3,72 4,59 5,53 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,125 7,40 9,36 11,44 13,38

OSNOVNI OBROK: SIJENO TRAVA NEZRELO 5 Kg + PAŠA + PIVSKI TROP 10 Kg
Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 3,20 2,00 2,00 0,42 0,02 0,14 0,12 7,90 30 4,10 2,00 2,00 1,50 0,02 0,16 0,12 9,90 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 5,00 6,00 7,00 7,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,57 3,57 4,58 5,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,18 0,20 0,22 0,24 0,12 0,12 0,12 0,125 11,89 13,91 15,95 17,82

 

133 

50 6.72 0.00 2.02 0.02 0.02 0.28 10.50 2.02 0.12 0.12 0.70 5.80 2.02 0.02 0.02 0.00 2.02 0.16 0.00 0.18 0.02 0.12 7.40 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 1.12 0.00 2.63 0.08 0.88 0.12 6.14 0.00 2.02 0.02 30 0.00 1.6 Kg PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 1.00 0.02 0.50 5.00 2.02 0.10 4.00 2.02 0.00 2.04 0.41 14.70 4.61 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 4.00 1.75 5.28 12.02 0.00 2.12 0.02 0.00 2.72 0.56 17.00 2.00 0.12 0.00 2.125 11.49 13.22 0.76 3.52 15.80 4.50 4.12 0.12 6.00 0.30 3.00 2.12 12.12 0.00 2.12 0.00 2.08 0.14 0.82 3.00 1.10 6.00 2.00 2.30 2.76 4.00 2.44 0.21 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 3.125 8.16 0.00 2.20 0.77 0.5 Kg +PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 0.16 16.00 2.00 2.53 0.00 0.30 2.25   134  .12 0.00 2.00 2.12 0.00 2.71 5.14 14.30 2.06 0.00 2.12 9.125 10.30 2.12 5.00 2.00 2.90 2.30 2.69 3.10 5.12 8.02 0.17 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 2.15 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 12.12 0.02 0.60 30 3.02 0.00 2.50 7.00 2.10 0.10 2.67 0.76 0.44 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA NEZRELO 10.02 0.00 2.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 10 Kg +SIJENO TRAVA NEZRELO 9.00 2.18 0.15 30 2.00 2.

79 5.00 2.89 10.12 0.00 0.60 2.64 0.00 2.80 0.84 0.02 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.75 3.02 0.14 0.77 4.12 0.64 0.29 15.00 2.00 2.18 0.60 3.00 2.80 2.33 17.12 0.14 0.12 0.12 0.00 2.20 5.02 0.76 14.70 12.12 0.02 0.78 5.10 0.  OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15Kg + SIJENO TRAVA NEZRELO 7.00 1.00 2.08 0.00 2.87 3.00 2.02 0.3Kg+PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 2.27 14.00 1.12 9.00 2.125 10.79 4.20 5.00 2.24 12.02 0.16 0.00 2.02 0.70 4.20 0.32 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 3.12 0.06 0.80 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 1.40 2.22 0.36 30 3.04 0.02 0.02 0.12 0.12 4.16 0.78 3.10 0.00 2.12 0.79 0.12 0.12 6.14 0.68 0.02 0.80 2.125 11.00 2.00 2.12 0.00 2.80 0.25 13.20 4.02 0.21 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg SIJENO TRAVNOSJETELINSKIH SMJESA NEZRELO 8.02 0.02 0.29 16.125 8.00 2.26 30 2.16 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 15 Kg SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 10 Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 0.98 30 0.00 0.68   135  .02 0.02 0.00 2.00 2.00 2.78 5.00 2.50 0.08 0.40 2.02 0.00 2.00 1.02 0.02 0.00 2.20 6.00 2.00 0.86 4.00 2.32 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 4.12 6.83 0.60 2.00 2.20 6.4 Kg PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 1.20 7.40 2.12 8.12 7.00 2.18 0.00 2.12 0.

60 0.00 2.16 15.33 Kg +PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 0.30 2.00 2.88 0.00 6.00 2.00 6.00 2.10 0.12 6.58 0.00 2.02 0.21 11.00 0.00 1.20 4.12 0.00 2.12 0.02 0.00 2.00 0.60 2.12 0.18 0.30 2.10 0.14 0.26 16.10 4.12 7.12 9.00 5.80 3.09 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg SIJENO TRAVNODJETELINSKIH SMJESA NEZRELO 6.00 2.00 2.00 0.08 0.31 OSNOVNI OBROK: KUKURUZNA SILAŽA 20 Kg SIJENO LEGUMINOZA NEZRELO 7.12 5.125 10.02 0.00 2.12 7.00 2.12 0.20 6.22 0.12 0.84 0.02 0.80 2.20 0.00 2.37 15.40 2.  OSNOVNI OBROK:KUKURUZNASILAŽA 20Kg + SIJENO TRAVA NEZRELO 5.10 2.00 2.14 0.2 Kg PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 1.12 0.00 2.30 12.00 2.16 0.89 3.02 0.02 0.04 0.00 1.08 0.90 4.10 3.00 2.02 0.23   136  .16 30 3.00 2.00 2.06 0.00 2.30 2.00 2.00 2.02 0.80 0.73 0.00 2.10 2.30 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 2.12 8.38Kg + PIVSKI TROP 10 Kg Hranivo Kg Kukuruz Repini rezanci Mekinje Sojina sačma 44 % Min-vit dodatak Stočna kreda Sol Ukupno koncentrat 25 2.02 0.33 14.00 2.90 0.24 0.12 0.14 0.00 2.80 5.12 0.83 5.20 5.125 9.02 0.77 0.02 0.02 0.02 0.24 13.30 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 4.30 2.16 0.30 5.00 2.12 0.00 2.02 0.82 4.00 2.12 0.12 0.02 0.00 2.12 13.02 0.00 2.85 5.42 30 2.00 1.85 4.37 Proizvodnja mlijeka litara 35 40 45 50 3.02 0.125 11.84 3.00 2.64 0.02 0.25 30 1.18 0.20 17.

  SIJENO NEZRELO ( KOŠENO U RANOJ OPTIMALNOJ FAZI) o POČETAK KLASANJA TRAVE o POČETAK PUPANJA LEGUMINOZE o U TRAVNO DJETELINSKIM SMJESAMA KADA JE DOMINANTNA VRSTA U OPTIMALNOJ FAZI SIJENO SREDNJE ZRELO – POČETAK CVJETANJA SIJENO ZRELO – STVARANJE SJEMENA (KASNO KOŠENO)   137  .

(1982. G.. S. Beograd   138  . D.j M. Z. Institut PKB Agroekonomik. I.. E. (1984. Stilinović. Školska knjiga.. G..): Selekcija.): Krmiva. Grubič. Grubić G. Naučna knjiga. (1993. D.): Hranidba Goveda.  Literatura 1. Kalivoda. Mišković. (2000. Koljajić. Školska knjiga. A. Zagreb 4.): Spremanje sjenaže. Petričević. Banja Luka 2. Beograd 16. Zagreb 11. (1991.krmne smjese. D. V. Jovanović. Nolit.. Hrvatsko agronomsko društvo. ishrana stoke. Obračević.): Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva.. (1996.): Stočarstvo.): Govedarstvo... (1998. Glas.): Krmno bilje. (1974. Trifunović G. Beograd 14. (1986... (1998. Mužić.. Čaušević. Adamović. Zagreb 9.): Leptiraste biljke u ishrani stoke. Č.): Krmiva. Zagreb 6. Jurić.. Naučna knjiga. Č. ishrana i muznost goveda. Grbeša.): Hranidba domaćih životinja.): Ishrana visokoproizvodnih krava.. P. (1996. NIP Student. MP Stilos. M. J. M..... Zagreb 10. Feldhofer. (1990. Pejaković. Zagreb 15.. Celeber. Rajić. S.): Osnovi ishrane domaćih životinja. Zagreb 5. I. Kalivoda.. Katalinić... (2004.. (1997.. (1987.. M. Poslovna zajednica za proizvodnju stočne hrane. IRO Naučna knjiga. P. Z.): Novi sistemi procenjivanja hranljive vrednosti stočne hrane. Caput. N. Z. Latinović. Caput. Obračević. Srećković. Osijek – Zagreb 3.. Ševković. Beograd 12. Udžbenik za studente poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola. M.. C. (1998. Zagreb 17.): Ishrana domaćih životinja.. R. Brčić.. D. (2004. Osnova hranidbe. Beograd 13.. B.. Nikolić.. I. Ocokoljić.): Ishrana krava.): Fiziologija probave i resorpcije u domaćih životinja. Kralik.. Steiner. Pribičević. S. Brinze. I... Lazarević. A. Beograd 7. Bahtijarević.. Novi Sad 8.

.): Ishrana goveda i proizvodnja mleka. Zeremski. Beograd   139  . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. D. Govedarstvo – monografsko delo.  18. (1987.

 035 277 520  Fax.035 277 521  FARMA Banja Luka Krajiskog korpusa bb  Phone. 051 327 530  Fax. 033 722 090  Fax.ba .      PRIPREMA  OVE  PUBLIKACIJE  JE  OMOGUĆENA  OD  STRANE  AMERIČKE  AGENCIJE  ZA  MEĐUNARODNI  RAZVOJ  (USAID)  I  ŠVEDSKE  AGENCIJE  ZA  MEĐUNARODNI  RAZVOJ (SIDA) PUTEM PROJEKTA FARMA (FORSTERING AGRICULTURAL MARKETS  ACTIVITY)  FARMA Sarajevo  Kolodvorska 12  Phone.033 661 562  FARMA Tuzla Marsala Tita 34 A  Phone.051 327 532  FARMA Mostar  Buna bb      www.bosniafarma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->