P. 1
Teorija i Praksa Likovnog Vaspitanja

Teorija i Praksa Likovnog Vaspitanja

5.0

|Views: 1,265|Likes:
Published by nombojso9109

More info:

Published by: nombojso9109 on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

Značaj likovnog vaspitanja i problemi kurikuluma

Različiti autori/škole ističu sasvim različite aspekte značaja likovnog vaspitanja u školi, toliko da se čini da ovaj predmet zaista može imati onakav značaj kakav mu pridamo: od saznajnog značaja, zadovoljavanja potrebe za lepim i razvijanja praktično-tehničkih sposobnosti, do razvijanja ličnosti deteta, razvijanja čula i empatije; neki autori ističu i psihološko-terapeutski značaj likovnog vaspitanja. Nije teško primetiti i da svi ovi autori, ističući ove različite koristi (ili ciljeve) likovnog vaspitanja, podrazumevaju sasvim različite programe likovnog vaspitanja. Zaista, čini se da je likovno vaspitanje predmet koji dozvoljava najveću slobodu i raznovrsnost kako u pogledu didaktičkih rešenja, tako i u pogledu programiranja uopšte. To ne znači da je programiranje ovog predmeta proizvoljno i da svaki nastavnik/programer može da radi „šta hoće“, već naprotiv, to znači i da se ovaj predmet suočava i sa brojnim teškoćama prilikom programiranja, usled brojnih protivrečnosti između ciljeva koji mu se određuju, kreativnih potencijala, i njegove formalizacije i praktične realizacije u okviru školske institucije. Na osnovu istraživanja kurikuluma likovnog vaspitanja nekoliko zemalja, Džilian Fig (Figg, 1985) primećuje 3 glavne teškoće u programiranju i realizaciji likovnog vaspitanja: 1. Mogućnost rada na osnovu neposrednog iskustva i izloženost stimulativnim vizuelnim izvorima - u nastavi likovnog vaspitanja učenici najčešće nemaju priliku da rade na osnovu neposrednog vizuelnog ili taktilnog iskustva, npr. da crtaju živi model ili da vajaju neki predmet koji imaju prilike i da dodiruju ili drže u rukama, niti su podsticana da pažljivije posmatraju svoju okolinu, predmete ili ljude oko sebe i da pokušaju vizuelno da ih predstave ili da u njima traže inspiraciju. 2. Mogućnost dubljeg upoznavanja sa materijalima i tehnikama – postojeće prakse su uglavnom ili preterano ograničene kad je u pitanju raznovrsnost materijala i tehnika koje se primenjuju, ili pak mnoštvom materijala i tehnika dovode do toga da se učenici njima bave na površniji način. Stoga je važno prepoznati, sa jedne strane, važnost iskustva u radu sa različitim materijalima i tehnikama, ali sa druge, imati na umu da suština nije u samim materijalima, već u tome šta se i kako sa njima radi. 3. Obrazovanje iz istorije umetnosti – istorija umetnosti je u nastavi likovnog vaspitanja na nivou osnovne škole često skoro sasvim nezastupljena. Ukoliko se i dešava, ona se uglavnom prezentuje na način koji ne doprinosi estetskoj senzibilizaciji učenika, već pprosto kao deo korpusa opšteg obrazovanja koji učenici treba da memorišu i reprodukuju.

Ovde možemo prepoznati pretpostavku da su stvaranje umetnosti i proučavanje umetnosti. Obrazovanje iz istorije umetnosti javlja se tek u srednjoj školi. kao i to da su manji formati naprosto za manju decu. uživanje u njoj. Ovo ukazuje na to da sam format nije predmet likovnog razmatranja.Tokom tronedeljne prakse. blok 3. blok 4 i blok 5. ili eventualno rad drugih učenika. Ovome često doprinose i „ispravke“ od strane nastavnika. te dolazi do toga da „[učeničke] slike često nisu ništa drugo do [temperama] obojeni crteži i deca često biraju da ne koriste tempere kako ne bi ’pokvarila’ svoje crteže. da bi u petom počeli da koriste blok 5. analizirajući vizuelne aspekte predmeta. što dovodi do uniformnosti učeničkih radova. Figg. a to je pitanje cenzure. Najzastupljeniji su crtanje (drvenim bojicama) i akvarel. Emery (Emery. 1985). a veći – za veću. nepovezane aktivnosti. bilo verbalne bilo direktno na učenikovom radu. 1985). Figg (Figg. u odnosu na crtanje i akvarel koji su „obični“. Jedina stvar koju učenici posmatraju jeste sopstveni rad. Učenici uglavnom crtaju „iz glave“. Kolaž se uvodi samo u retkim prilikama. učenici mogu da razviju sopstvene odgovore na načine izražavanja drugih. učenici ne uče da crtaju posmatrajući. umetničkih dela različitih ljudi iz različitih društvenoistorijskih konteksta. kao nešto posebno i neobično. Istražujući nastavu likovnog vaspitanja u engleskim i australijskim srednjim školama i . U prvom razredu učenici koriste blok 2 i 3. što je apsurdno kada vidimo najrazličitije formate koje su umetnici koristili tokom istorije. razgovaranje o vizuelnim kvalitetima okoline. u trećem 4. već vrlo često precrtavaju jedni od drugih ili na drugi način uče šematski „kako se šta crta“. često pomoću sušenih biljaka i semenki. Robinson. on se najčešće radi u nižim razredima. i da prošire vidike kada su u pitanju različite funkcije umetnosti. i tako dalje. Materijal na kome se crta je uvek istog formata i teksture – to je deblji beli papir čiji je format standardizovan pod nazivima blok 2.“ Obrazovanje iz istorije umetnosti je skoro sasvim nezastupljeno. Ne postoje časovi na kojima se odvaja vreme za posmatranje stvarnih predmeta. koje treba da ukažu na neko podrazumevajuće pravilo prilikom crtanja. na zadatu temu. ili naprosto. Na ovaj način. možemo da potvrdimo da se ova tri problema po svoj prilici odnose i na praksu likovnog vaspitanja u školama u Srbiji. a i iz ličnog iskustva tokom osnovnog i srednjeg školovanja. kada žele da vide „kako se nešto crta“. Materijali i tehnike koje se koriste su veoma svedeni. sasvim odvojene. 1982. odnosno. Kada se radi kolaž. stvaranje umetnosti i njeno upoznavanje bi trebalo da su ravnopravni delovi kurikuluma likovnog vaspitanja. 2006) ukazuje na jedan važan problem kurikuluma likovnog obrazovanja. crtanje modela. udubljujući se u doživljaj viđenja. njeni različiti oblici i teme. 1985) takođe ističe da se i tehnike koje se koriste ne izučavaju na pravi način. Kao što mnogi autori ističu (Read. Upoznavanjem istorije umetnosti. što je u skladu sa nastavom likovnog vaspitanja u većini zemalja (Figg. 1942. Tehnike koje se koriste su isto tako svedene.

4. 2. npr. ali pitanje cenzure ostaje suštinski važno. i da bude takav da: 1. koja su na ovaj ili onaj način provokativna. To su ona dela savremene umetnosti koja u svom sadržaju imaju teme kao što su nasilje. šokantna. Karlavaris. Emery zaključuje da mnogi nastavnici imaju problem sa predstavljanjem nekih od važnih dela savremene umetnosti srednjoškolskim učenicima. Nastavnici često prenose na učenike stav da umetnost nužno mora biti „lepa“ i da služi tome da bude lepa (takav stav možemo videti i kod autora koji pišu udžbenike za buduće nastavnike likovnog vaspitanja. veliki deo umetnosti dvadesetog veka i gotovo celo polje savremene umetnosti) unapred implicitno označavaju kao ne-umetnost. Savremeni program likovnog vaspitanja bi trebalo. jer se ono odnosi ne samo na izbor umetnika (ili umetničkih dela) koji će biti uvršćeni u program. razvija vizuelnu percepciju kroz neposredno iskustvo.razgovarajući sa tamošnjim nastavnicima likovnog vaspitanja. ili koja su političkog sadržaja. dakle. smrt. uspostavlja ravnotežu između raznovrsnosti materijala i tehnika. i njihovog stvarnog poznavanja. već i na odnos nastavnika prema radovima samih učenika. već i mnoga značajna umetnička dela (zapravo. Na taj način. 1986. razvija svest o različitim društvenim funkcijama umetnosti i mogućnostima estetskog bavljenja važnim društvenim pitanjima kroz inkluziju savremenih umetničkih dela. sa druge. sa jedne strane. da se uhvati u koštac sa ovim problemima. v. ili prosto odbojna. razvija svest o socijalnim. . nastavnici ne samo da sužavaju polje ekspresivnih mogućnosti učenika. kulturnim i istorijskim aspektima estetskog izraza kroz integrisanje praktičnog rada i obrazovanja iz istorije umetnosti. Treba napomenuti da ovaj problem u našim školama ne postoji na isti način jer savremena umetnost prosto nije deo programa (koji se završava sa modernom umetnošću). gde autor kaže da „umetnost zadovoljava našu potrebu za lepim“). seksualnost. i da to uglavnom rešavaju cenzurom – izbacivanjem ovih dela iz programa. 3.

Kle (Paul Klee) je. Pažljivo posmatranje stvarnih predmeta i osoba je jedan od preduslova za njihovo uspešno likovno predstavljanje. preslikavanje može da ima pozitivno dejstvo. i da u tom smislu likovno vaspitanje može doprineti razvijanju empatije kod učenika. ohrabrivao svoje učenike da pažljivim posmatranjem dođu do onoga što se nalazi „iza” površinskog izgleda neke stvari ili bića. 2009) ističe da je ovakav način podučavanja značajan kako terapeutski. esej „Igra snaga u Bauhausu“ iz 1923). a takođe navodi i izmišljanje novih modnih detalja i asesoara. Na . pokušaju likovno da predstave sopstveni unutrašnji doživljaj te osobe ili stvari. na primer. njihovu fasciniranost zanimljivim šarama u prirodi kao što su linije na nekom listu. Na primer. On navodi primere kao što su sklonost dece da sakupljaju vizuelno zanimljive predmete koje nađu na ulici. tako i u pogledu razvijanja empatije kod dece. oblik paučine. kao nečemu što guši kreativnost umesto da ga razvija. Wix (Wix. Iako se mnogi protive preslikavanju. Sličnog mišljenja je i Riddett-Moore (Riddett-Moore. već takođe deluju podsticajno na razvijanje kreativnosti i mašte. Sledeći njegov primer. pa čak i kao vidu „varanja“ (analogno sa prepisivanjem). Szekely ističe da. 2006). a takođe i jedan od najzanemarenijih. tako što ih je podsticala da pažljivo posmatrajući jedni druge. u umetničkom obrazovanju jeste crtanje modela ili mrtve prirode. ili šare na nekom insektu. ukoliko se primenjuje na kreativan način.Razvijanje vizuelne percepcije Razvijanje vizuelne percepcije i kulture posmatranja jedan je od najvažnijih aspekata likovnog vaspitanja. koja ističe da estetski doživljaj uvek podrazumeva odnos subjekta prema svetu ili prema drugom subjektu. 2009). Uobičajeni način uvođenja pažljivog posmatranja i crtanju na osnovu neposrednog vizuelnog doživljaja. onda. bila u kultivisanju ove sklonosti kroz njeno povezivanje sa likovnom ekspresijom ili percepcijom umetničkih dela. kako bi se došlo do njegove „istinske prirode“ (v. Preslikavanje može postati kreativno i zabavno ukoliko se od učenika zahteva da ga primene na kreativan način. ali postoje i drugi načini koji ne služe samo sticanju veštine i preciznosti u predstavljanju stvarnih predmeta ili osoba. na primer). ističe da deca spontano imaju sklonost ka uživljavanju u vizuelne impresije sveta oko sebe. nacističkom koncentracionom logoru u Čehoslovačkoj. Neposredno vizuelno percipiranje ne mora biti u funkciji vernog. realističkog predstavljanja stvarnosti. Nema ničeg pogrešnog u vezi sa ovim metodama. jer ono podrazumeva pažljivo posmatranje i poklanjanje posebne pažnje detaljima koji nam inače promiču. Uloga likovnog vaspitanja bi. ili pak neke sasvim obične predmete (otpalu grančicu sa drveta. zatim pejzaža. a takođe i za estetsko percipiranje stvarnosti i umetničkih dela uopšte. i tako dalje. jevrejska umetnica Fridl Diker-Brandajs (Friedl DickerBrandeis) je podučavala slikanju decu u Terezinu. pak. Szekely (Szekely.

primer. u jednom takvom zadatku moglo bi se zahtevati od učenika da naprave jedinstveni crtež preslikavajući crteže i slike iz časopisa. umetničkih slika. . i tako dalje – kao neka vrsta kolažiranja preslikavanjem. sa sličica.

kakvo im je držanje. tj. A razvijanje ovakve kulture svakako doprinosi i razvijanju odnosa učenika prema sopstvenom radu. ukoliko je uopšte i zastupljeno u nastavi likovnog vaspitanja. da podstiče pažljivo posmatranje i izražavanje sopstvenih misli i impresija povodom dela. tako i u odnosu prema posmatračima dela. ili su stranci?“. Šestoro učenika. dok je obrazovanje iz istorije umetnosti stvar srednje škole. mora objediniti upoznavanje umetnosti sa praktičnim stvaralaštvom. sede okrenuti jedni ka drugima. najčešće se predstavlja kao nešto sasvim nezavisno od praktičnog rada učenika. ukazujući na stvarne karakteristike učenika. Nastavnica pritom vodi računa da učenici daju i razlog zašto misle baš tako. i da podstakne diskusiju između učenika. umesto da se razvija način na koji se dela posmatraju. mediju rada. tih šestoro učenika menja pozicije na sledeći način: prvo. klupe su aranžirane u obliku slova U. njihovog stvaralaštva. i tako dalje. „Da li se poznaju. Nastavnica postavlja (svim) učenicima pitanja o kompoziciji koju stvara ovih šestoro učenika u zavisnosti od toga kako sede: „U kakvom su odnosu učenici?“. Naravno.Upoznavanje umetnosti i praktičan rad Upoznavanje istorije umetnosti i posmatranje umetničkih dela. 2009). način na koji se o njima razmišlja i govori. Po instrukciji nastavnice. prema temi rada. i tako dalje. njenih različitih odnosa prema društvu i njenih različitih funkcija zaista razvijalo estetsku percepciju učenika. na primer. seda za te klupe. ovakva informacija ne bi bila od velike koristi učenicima da bolje razumeju njegov rad. Ovde možemo opisati jedan praktičan primer časa o delima Alberta Đakometija (RidettMoore. . „baviti se prostorom“ ili „baviti se odnosom između rada i posmatrača“? Da bi približila ova pitanja učenicima četvrtog razreda. Pre početka časa. dok ih ostali posmatraju. zatim. Đakometi se u svom radu sa skulpturama uglavnom bavio odnosom (ljudskih ili čovekolikih) figura u prostoru. i tako dalje. Zatim. „Gde bi mogli da se nalaze?“. njene istorije. Ova odvojenost se najočiglednije očitava u tome što je praktičan rad uglavnom rezervisan za osnovnu školu. kako između sebe. Riddett-Moore je odlučila da ovu problematiku postavi „uživo“. ukoliko se uči samo o delima. ono mora biti takvo da je blisko učenicima. da bi na kraju sedeli okrenuti jedin drugima leđima. Šta znači „baviti se odnosom između figura“. sede gledajući u istom pravcu. koji bi trebalo u učenicima da razvije kulturu percepcije umetničkih dela kao i stvaranja sopstvenih odgovora na njih. da li sede mirno ili se pomeraju. Upoznavanje umetnosti ne može voditi razvijanju i kultivisanju estetskog doživljaja učenika. Da bi upoznavanje umetnosti. kakvi su im izrazi lica. Stoga možemo reći da jedan savremeni program likovnog vaspitanja. a to najčešće nije slučaj.

Polazeći od metode kritike Edmunda Feldmana. galerijama. On ističe i značaj upoznavanja učenika sa odnosima koji postoje između umetnosti/umetnika sa kritičarima. Postaljajući slična pitanja kao i na prvom delu časa. približava učenicima umetnost jer shvataju da se ono bavi pitanjima koja su i za njih važna. kolekcionarima. a zatim i jedno njegovo delo. umetnost se ne predstavlja više kao nešto apstraktno. nastavnica sada pokušava da podstakne učenike da sopstvenim estetskim angažovanjem dođu do suda o umetničkom delu. a to je grupna diskusija. medijima itd. Emery pokazuje da razvijanje kulture diskusije o umetničkim delima otklanja tenzije koje mogu postojati u vezi sa kontroverznim umetničkim delima. Primeri koje iznose Riddett-Moore i Emery. Pri tome se čini da privileguje jedan način kako se ovo postiže. a ne samo umetnika. mada se međusobno značajno razlikuju. ukazuju na to da upoznavanje umetnosti zaista može i treba da doprinese približavanju umetnosti učenicima. Riddett-Moore deli proces posmatrana i rasuđivanja o delu na sledeći način: deskripcija. već kao integralni deo sveta u kome živimo. analiza. kako bi mogli kritički da se odnose prema samom sistemu umetnosti i sistemima privilegija i moći koji postoje u njemu. nastavnica učenicima pokazuje prvo sliku umetnika kako radi. Emery (2006) ističe važnost razvijanja kritičkog odnosa učenika prema umetnosti. Na ovaj način. i kako razgovor o temama kojima se neko delo bavi kao i o načinu na koji to čini. interpretacija. Navodeći iskustva različitih nastavnika likovnog vaspitanja. svaki put objašnjavajući svoje impresije ukazujući na karakteristike koje delo stvarno poseduje. „slobodno“ i nezavisno od društva. . sud.Nakon toga. demonstrirajući da umetnost nudi različite načine bavljenja pitanjima koja se mogu ticati bilo koga.

slikanje.org/article/400) 2 VTS koristi vizuelni materijal u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i vizuelne pismenosti kod dece. I opet. U postojećoj nastavnoj praksi u Srbiji. Stoga učenici nemaju priliku da zaista razviju sopstvenu likovnu kulturu. i produkcijske elemente. uzmemo u obzir širinu oblasti grafike i primenjene umetnosti. „Likovno“ nije isto što i „umetničko“. ukoliko. Ovaj pristup predstavlja spoj detecentrične pedagogije Ređa Emilije (Reggio Emilia). dizajn. a ne i u poznavanje sa postojećim praksama grafike.schoollibraryjournal. (v.Širenje područja likovnog vaspitanja Važno je napomenuti da se likovno vaspitanje ne odnosi samo na umetnost. Ovde možemo izdvojiti samo estetsko procenjivanje umetničkih vrednosti kao oblast koja se isključivo tiče umetnosti. i tako dalje. razgovornu tehniku pod nazivom dijaloško čitanje (Dialogic Reading)1 i nastavni metod VTS (Visual Thinking Strategies – strategije vizuelnog mišljenja)2. Megan Lambert je razvila nastavni metod pod nazivom Celoviti pristup knjizi (The Whole Book Approach) (v.vtshome. već i aktivni pripovedač.org/pages/what-is-vts) . podstiču da se fokusiraju na elemente kao što su format knjige. u ovakvoj nastavi. (v. vrsta papira.html) pomoću koga deca i nastavnici mogu da istražuju značenja koje knjige nose u svojim vizuelnim aspektima. kao i da razgovaraju o tome kakav utisak na njih ostavlja slikovnica s obzirom na ono što primećuju. Ovakav pristup upoznavanja se likovnim aspektom knjige (ili nekog drugog predmeta) je izuzetno važan za razvijanje likovne pismenosti. Na engleskom govornom području se. http://www. boje koje su korišćene. To znači da je područje likovnog vaspitanja potencijalno mnogo šire nego što se to pokazuje u njegovoj praksi. primenjene umetnosti. primenjenu umetnost i estetsko procenjivanje umetničkih vrednosti“. vajanje. da li su ilustracije uokvirene ili nisu.readingrockets. ove oblasti se tek ovlaš dodiruju kroz zadatke kao što su pravljenje čestitki ili ukrašavanje saksija i sličnih predmeta. nastava podrazumeva samo praktični rad. svakako. http://www. Slikovnice i stripovi jesu predmeti kod kojih likovnost igra veoma važnu ulogu i kod kojih je ona veoma razvijena.“ Učenici se. likovno područje obuhvata „pojedine likovne discipline – crtanje. Ovaj metod zahteva od odraslog da se fokusira na sve što slikovnica može komunicirati: „njen tekst.com/article/CA6716593. http://www. u skladu sa tim. Prema Karlavarisu (Karlavaris. grafiku. i da ono nije isto što i umetničko vaspitanje. na primer. i tako dalje. 1986). ovi pojmovi imaju tačke preseka ali nisu podudarni. niti je jedan podređen drugom. ili likovnu pismenost. likovno vaspitanje često naziva „art & design education“ (obrazovanje iz umetnosti i dizajna). a takođe su i uglavnom privlačni deci. ali i njene slike. stil ilustracije. a koja zahteva od deteta da bude ne samo slušalac. jer likovno osmišljavanje predmeta uvek sadrži 1 Dijaloško čitanje je tehnika čitanja knjiga sa decom koja još uvek ne znaju da čitaju.

da bi se na kraju okačili po zidovima. gde je on integrisan sa izučavanjem oblasti koje pripadaju drugim predmetima. kao i da proširi spektar sopstvenih sadržaja baveći se likovnim aspektom svakodnevnog života. Isto tako. uz dodatne dekoracije koje treba da upotpune „podmorski“ ambijent. prozorima i plafonu učionice. nakon čega imaju zadatak da napišu kratku priču koja bi sadržala ovaj susret. http://www. http://www. i da za domaći rad pronađu dovoljno informacija o tom biću. Nastava likovnog vaspitanja.schoollibraryjournal.eduplace.različite kodove koji se moraju naučiti da bi se slika „pročitala“. Projekat se završava tako što učenici razmenjuju informacije koje su sakupili o raznim morskim životinjama i biljkama.html 3 v. i tako dalje. gde određeni tipizirani delovi crteža označavaju raspoloženja.html . čini se. pokret.3 Ovaj projekat se najbolje izvršava uz koordinaciju nastavnika biologije i nastavnika likovnog. ali i razvijanju likovne/vizuelne pismenosti. mogu izabrati dve priče ili bajke obrađene na času srpskog jezika. „Podmorska učionica“ je projekat koji učenici ostvaruju kroz više nedelja. učenici mogu da izaberu neko koje im se najviše dopada.com/article/CA6716593. na primer. lako može da se poveže sa sadržajima drugih predmeta. To je naročito primetno u stripovima.com/rdg/gen_act/fishy/under. Ovakvi i slični primeri pokazuju da područje likovnog vaspitanja u praksi ne mora da bude toliko usko koliko se čini da je danas. kao i da pomogne u ostvarivanju ciljeva drugih predmeta. Na ovaj način nastava likovnog može da vodi razvijanju kreativnosti i mašte. Nakon razgovora o različitim bićima koja žive u moru. Učenici. i da naprave ilustraciju koja spaja junake iz ovih dveju priča u jednu celinu. u saradnji između nastavnika likovnog i nastavnika srpskog jezika može se ostvariti povezivanje književnog i likovnog izraza. Sledeći primer iz nastavne prakse likovnog vaspitanja tiče se praktičnog rada. Tokom sledećih časova učenici oslikavaju ta stvorenja na debljem papiru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->