Značaj likovnog vaspitanja i problemi kurikuluma

Različiti autori/škole ističu sasvim različite aspekte značaja likovnog vaspitanja u školi, toliko da se čini da ovaj predmet zaista može imati onakav značaj kakav mu pridamo: od saznajnog značaja, zadovoljavanja potrebe za lepim i razvijanja praktično-tehničkih sposobnosti, do razvijanja ličnosti deteta, razvijanja čula i empatije; neki autori ističu i psihološko-terapeutski značaj likovnog vaspitanja. Nije teško primetiti i da svi ovi autori, ističući ove različite koristi (ili ciljeve) likovnog vaspitanja, podrazumevaju sasvim različite programe likovnog vaspitanja. Zaista, čini se da je likovno vaspitanje predmet koji dozvoljava najveću slobodu i raznovrsnost kako u pogledu didaktičkih rešenja, tako i u pogledu programiranja uopšte. To ne znači da je programiranje ovog predmeta proizvoljno i da svaki nastavnik/programer može da radi „šta hoće“, već naprotiv, to znači i da se ovaj predmet suočava i sa brojnim teškoćama prilikom programiranja, usled brojnih protivrečnosti između ciljeva koji mu se određuju, kreativnih potencijala, i njegove formalizacije i praktične realizacije u okviru školske institucije. Na osnovu istraživanja kurikuluma likovnog vaspitanja nekoliko zemalja, Džilian Fig (Figg, 1985) primećuje 3 glavne teškoće u programiranju i realizaciji likovnog vaspitanja: 1. Mogućnost rada na osnovu neposrednog iskustva i izloženost stimulativnim vizuelnim izvorima - u nastavi likovnog vaspitanja učenici najčešće nemaju priliku da rade na osnovu neposrednog vizuelnog ili taktilnog iskustva, npr. da crtaju živi model ili da vajaju neki predmet koji imaju prilike i da dodiruju ili drže u rukama, niti su podsticana da pažljivije posmatraju svoju okolinu, predmete ili ljude oko sebe i da pokušaju vizuelno da ih predstave ili da u njima traže inspiraciju. 2. Mogućnost dubljeg upoznavanja sa materijalima i tehnikama – postojeće prakse su uglavnom ili preterano ograničene kad je u pitanju raznovrsnost materijala i tehnika koje se primenjuju, ili pak mnoštvom materijala i tehnika dovode do toga da se učenici njima bave na površniji način. Stoga je važno prepoznati, sa jedne strane, važnost iskustva u radu sa različitim materijalima i tehnikama, ali sa druge, imati na umu da suština nije u samim materijalima, već u tome šta se i kako sa njima radi. 3. Obrazovanje iz istorije umetnosti – istorija umetnosti je u nastavi likovnog vaspitanja na nivou osnovne škole često skoro sasvim nezastupljena. Ukoliko se i dešava, ona se uglavnom prezentuje na način koji ne doprinosi estetskoj senzibilizaciji učenika, već pprosto kao deo korpusa opšteg obrazovanja koji učenici treba da memorišu i reprodukuju.

Ne postoje časovi na kojima se odvaja vreme za posmatranje stvarnih predmeta. učenici ne uče da crtaju posmatrajući. Kada se radi kolaž. on se najčešće radi u nižim razredima. i tako dalje. a i iz ličnog iskustva tokom osnovnog i srednjeg školovanja. Figg (Figg. crtanje modela. bilo verbalne bilo direktno na učenikovom radu. a veći – za veću. Materijal na kome se crta je uvek istog formata i teksture – to je deblji beli papir čiji je format standardizovan pod nazivima blok 2. odnosno. u trećem 4. možemo da potvrdimo da se ova tri problema po svoj prilici odnose i na praksu likovnog vaspitanja u školama u Srbiji. udubljujući se u doživljaj viđenja. Učenici uglavnom crtaju „iz glave“. nepovezane aktivnosti. već vrlo često precrtavaju jedni od drugih ili na drugi način uče šematski „kako se šta crta“. što dovodi do uniformnosti učeničkih radova. a to je pitanje cenzure. U prvom razredu učenici koriste blok 2 i 3. 1942. sasvim odvojene. 1982. njeni različiti oblici i teme. u odnosu na crtanje i akvarel koji su „obični“.“ Obrazovanje iz istorije umetnosti je skoro sasvim nezastupljeno. stvaranje umetnosti i njeno upoznavanje bi trebalo da su ravnopravni delovi kurikuluma likovnog vaspitanja. Istražujući nastavu likovnog vaspitanja u engleskim i australijskim srednjim školama i . kao nešto posebno i neobično. Materijali i tehnike koje se koriste su veoma svedeni. što je apsurdno kada vidimo najrazličitije formate koje su umetnici koristili tokom istorije. 2006) ukazuje na jedan važan problem kurikuluma likovnog obrazovanja. da bi u petom počeli da koriste blok 5. što je u skladu sa nastavom likovnog vaspitanja u većini zemalja (Figg. Figg. učenici mogu da razviju sopstvene odgovore na načine izražavanja drugih. 1985). Tehnike koje se koriste su isto tako svedene. Jedina stvar koju učenici posmatraju jeste sopstveni rad. često pomoću sušenih biljaka i semenki. Najzastupljeniji su crtanje (drvenim bojicama) i akvarel. Robinson. ili naprosto. Kao što mnogi autori ističu (Read. Emery (Emery. Ovo ukazuje na to da sam format nije predmet likovnog razmatranja.Tokom tronedeljne prakse. Obrazovanje iz istorije umetnosti javlja se tek u srednjoj školi. umetničkih dela različitih ljudi iz različitih društvenoistorijskih konteksta. blok 4 i blok 5. koje treba da ukažu na neko podrazumevajuće pravilo prilikom crtanja. Kolaž se uvodi samo u retkim prilikama. analizirajući vizuelne aspekte predmeta. Na ovaj način. Upoznavanjem istorije umetnosti. te dolazi do toga da „[učeničke] slike često nisu ništa drugo do [temperama] obojeni crteži i deca često biraju da ne koriste tempere kako ne bi ’pokvarila’ svoje crteže. kada žele da vide „kako se nešto crta“. kao i to da su manji formati naprosto za manju decu. 1985) takođe ističe da se i tehnike koje se koriste ne izučavaju na pravi način. i da prošire vidike kada su u pitanju različite funkcije umetnosti. Ovome često doprinose i „ispravke“ od strane nastavnika. uživanje u njoj. blok 3. ili eventualno rad drugih učenika. na zadatu temu. razgovaranje o vizuelnim kvalitetima okoline. Ovde možemo prepoznati pretpostavku da su stvaranje umetnosti i proučavanje umetnosti. 1985).

i njihovog stvarnog poznavanja. ili prosto odbojna. i da bude takav da: 1. Savremeni program likovnog vaspitanja bi trebalo. nastavnici ne samo da sužavaju polje ekspresivnih mogućnosti učenika.razgovarajući sa tamošnjim nastavnicima likovnog vaspitanja. 2. Nastavnici često prenose na učenike stav da umetnost nužno mora biti „lepa“ i da služi tome da bude lepa (takav stav možemo videti i kod autora koji pišu udžbenike za buduće nastavnike likovnog vaspitanja. šokantna. razvija svest o različitim društvenim funkcijama umetnosti i mogućnostima estetskog bavljenja važnim društvenim pitanjima kroz inkluziju savremenih umetničkih dela. 4. razvija vizuelnu percepciju kroz neposredno iskustvo. ali pitanje cenzure ostaje suštinski važno. i da to uglavnom rešavaju cenzurom – izbacivanjem ovih dela iz programa. već i mnoga značajna umetnička dela (zapravo. seksualnost. gde autor kaže da „umetnost zadovoljava našu potrebu za lepim“). . Treba napomenuti da ovaj problem u našim školama ne postoji na isti način jer savremena umetnost prosto nije deo programa (koji se završava sa modernom umetnošću). smrt. 1986. kulturnim i istorijskim aspektima estetskog izraza kroz integrisanje praktičnog rada i obrazovanja iz istorije umetnosti. da se uhvati u koštac sa ovim problemima. dakle. Na taj način. koja su na ovaj ili onaj način provokativna. 3. ili koja su političkog sadržaja. To su ona dela savremene umetnosti koja u svom sadržaju imaju teme kao što su nasilje. sa druge. Karlavaris. već i na odnos nastavnika prema radovima samih učenika. veliki deo umetnosti dvadesetog veka i gotovo celo polje savremene umetnosti) unapred implicitno označavaju kao ne-umetnost. v. uspostavlja ravnotežu između raznovrsnosti materijala i tehnika. npr. Emery zaključuje da mnogi nastavnici imaju problem sa predstavljanjem nekih od važnih dela savremene umetnosti srednjoškolskim učenicima. jer se ono odnosi ne samo na izbor umetnika (ili umetničkih dela) koji će biti uvršćeni u program. sa jedne strane. razvija svest o socijalnim.

a takođe navodi i izmišljanje novih modnih detalja i asesoara. realističkog predstavljanja stvarnosti. Iako se mnogi protive preslikavanju. Na primer. pokušaju likovno da predstave sopstveni unutrašnji doživljaj te osobe ili stvari. i tako dalje. On navodi primere kao što su sklonost dece da sakupljaju vizuelno zanimljive predmete koje nađu na ulici. Sličnog mišljenja je i Riddett-Moore (Riddett-Moore. ili pak neke sasvim obične predmete (otpalu grančicu sa drveta. Uloga likovnog vaspitanja bi. a takođe i jedan od najzanemarenijih. Uobičajeni način uvođenja pažljivog posmatranja i crtanju na osnovu neposrednog vizuelnog doživljaja. pa čak i kao vidu „varanja“ (analogno sa prepisivanjem). esej „Igra snaga u Bauhausu“ iz 1923). kako bi se došlo do njegove „istinske prirode“ (v. već takođe deluju podsticajno na razvijanje kreativnosti i mašte. tako što ih je podsticala da pažljivo posmatrajući jedni druge. na primer). oblik paučine. Preslikavanje može postati kreativno i zabavno ukoliko se od učenika zahteva da ga primene na kreativan način. zatim pejzaža. ukoliko se primenjuje na kreativan način.Razvijanje vizuelne percepcije Razvijanje vizuelne percepcije i kulture posmatranja jedan je od najvažnijih aspekata likovnog vaspitanja. preslikavanje može da ima pozitivno dejstvo. Nema ničeg pogrešnog u vezi sa ovim metodama. u umetničkom obrazovanju jeste crtanje modela ili mrtve prirode. njihovu fasciniranost zanimljivim šarama u prirodi kao što su linije na nekom listu. jevrejska umetnica Fridl Diker-Brandajs (Friedl DickerBrandeis) je podučavala slikanju decu u Terezinu. 2009) ističe da je ovakav način podučavanja značajan kako terapeutski. ili šare na nekom insektu. Wix (Wix. koja ističe da estetski doživljaj uvek podrazumeva odnos subjekta prema svetu ili prema drugom subjektu. Neposredno vizuelno percipiranje ne mora biti u funkciji vernog. Pažljivo posmatranje stvarnih predmeta i osoba je jedan od preduslova za njihovo uspešno likovno predstavljanje. 2009). i da u tom smislu likovno vaspitanje može doprineti razvijanju empatije kod učenika. Szekely (Szekely. 2006). nacističkom koncentracionom logoru u Čehoslovačkoj. Szekely ističe da. Kle (Paul Klee) je. jer ono podrazumeva pažljivo posmatranje i poklanjanje posebne pažnje detaljima koji nam inače promiču. bila u kultivisanju ove sklonosti kroz njeno povezivanje sa likovnom ekspresijom ili percepcijom umetničkih dela. ohrabrivao svoje učenike da pažljivim posmatranjem dođu do onoga što se nalazi „iza” površinskog izgleda neke stvari ili bića. Na . na primer. ali postoje i drugi načini koji ne služe samo sticanju veštine i preciznosti u predstavljanju stvarnih predmeta ili osoba. tako i u pogledu razvijanja empatije kod dece. kao nečemu što guši kreativnost umesto da ga razvija. a takođe i za estetsko percipiranje stvarnosti i umetničkih dela uopšte. ističe da deca spontano imaju sklonost ka uživljavanju u vizuelne impresije sveta oko sebe. Sledeći njegov primer. onda. pak.

umetničkih slika. i tako dalje – kao neka vrsta kolažiranja preslikavanjem. . sa sličica.primer. u jednom takvom zadatku moglo bi se zahtevati od učenika da naprave jedinstveni crtež preslikavajući crteže i slike iz časopisa.

i tako dalje. najčešće se predstavlja kao nešto sasvim nezavisno od praktičnog rada učenika. ukazujući na stvarne karakteristike učenika. da li sede mirno ili se pomeraju. ili su stranci?“. mora objediniti upoznavanje umetnosti sa praktičnim stvaralaštvom. klupe su aranžirane u obliku slova U. ovakva informacija ne bi bila od velike koristi učenicima da bolje razumeju njegov rad. Pre početka časa. sede okrenuti jedni ka drugima. „Da li se poznaju. dok je obrazovanje iz istorije umetnosti stvar srednje škole. i da podstakne diskusiju između učenika. koji bi trebalo u učenicima da razvije kulturu percepcije umetničkih dela kao i stvaranja sopstvenih odgovora na njih. Da bi upoznavanje umetnosti. mediju rada. . kako između sebe. i tako dalje. zatim. „Gde bi mogli da se nalaze?“. ono mora biti takvo da je blisko učenicima. na primer. A razvijanje ovakve kulture svakako doprinosi i razvijanju odnosa učenika prema sopstvenom radu. da bi na kraju sedeli okrenuti jedin drugima leđima. Riddett-Moore je odlučila da ovu problematiku postavi „uživo“. Naravno. Đakometi se u svom radu sa skulpturama uglavnom bavio odnosom (ljudskih ili čovekolikih) figura u prostoru. ukoliko je uopšte i zastupljeno u nastavi likovnog vaspitanja. Nastavnica postavlja (svim) učenicima pitanja o kompoziciji koju stvara ovih šestoro učenika u zavisnosti od toga kako sede: „U kakvom su odnosu učenici?“. „baviti se prostorom“ ili „baviti se odnosom između rada i posmatrača“? Da bi približila ova pitanja učenicima četvrtog razreda. prema temi rada. kakvo im je držanje. umesto da se razvija način na koji se dela posmatraju. Šta znači „baviti se odnosom između figura“. tj. a to najčešće nije slučaj. Nastavnica pritom vodi računa da učenici daju i razlog zašto misle baš tako. sede gledajući u istom pravcu. Zatim. i tako dalje. njihovog stvaralaštva. Po instrukciji nastavnice. Ovde možemo opisati jedan praktičan primer časa o delima Alberta Đakometija (RidettMoore. ukoliko se uči samo o delima. njenih različitih odnosa prema društvu i njenih različitih funkcija zaista razvijalo estetsku percepciju učenika. njene istorije. 2009). tako i u odnosu prema posmatračima dela. Šestoro učenika. seda za te klupe. dok ih ostali posmatraju. Stoga možemo reći da jedan savremeni program likovnog vaspitanja. Ova odvojenost se najočiglednije očitava u tome što je praktičan rad uglavnom rezervisan za osnovnu školu. kakvi su im izrazi lica. Upoznavanje umetnosti ne može voditi razvijanju i kultivisanju estetskog doživljaja učenika. tih šestoro učenika menja pozicije na sledeći način: prvo. da podstiče pažljivo posmatranje i izražavanje sopstvenih misli i impresija povodom dela. način na koji se o njima razmišlja i govori.Upoznavanje umetnosti i praktičan rad Upoznavanje istorije umetnosti i posmatranje umetničkih dela.

Postaljajući slična pitanja kao i na prvom delu časa. demonstrirajući da umetnost nudi različite načine bavljenja pitanjima koja se mogu ticati bilo koga. interpretacija. medijima itd. a to je grupna diskusija. i kako razgovor o temama kojima se neko delo bavi kao i o načinu na koji to čini. Emery pokazuje da razvijanje kulture diskusije o umetničkim delima otklanja tenzije koje mogu postojati u vezi sa kontroverznim umetničkim delima. svaki put objašnjavajući svoje impresije ukazujući na karakteristike koje delo stvarno poseduje. Na ovaj način. analiza. umetnost se ne predstavlja više kao nešto apstraktno. Riddett-Moore deli proces posmatrana i rasuđivanja o delu na sledeći način: deskripcija. ukazuju na to da upoznavanje umetnosti zaista može i treba da doprinese približavanju umetnosti učenicima. kako bi mogli kritički da se odnose prema samom sistemu umetnosti i sistemima privilegija i moći koji postoje u njemu. sud. . „slobodno“ i nezavisno od društva. mada se međusobno značajno razlikuju. galerijama. On ističe i značaj upoznavanja učenika sa odnosima koji postoje između umetnosti/umetnika sa kritičarima. približava učenicima umetnost jer shvataju da se ono bavi pitanjima koja su i za njih važna. Pri tome se čini da privileguje jedan način kako se ovo postiže. kolekcionarima. Polazeći od metode kritike Edmunda Feldmana. nastavnica sada pokušava da podstakne učenike da sopstvenim estetskim angažovanjem dođu do suda o umetničkom delu. Emery (2006) ističe važnost razvijanja kritičkog odnosa učenika prema umetnosti.Nakon toga. nastavnica učenicima pokazuje prvo sliku umetnika kako radi. već kao integralni deo sveta u kome živimo. a ne samo umetnika. Navodeći iskustva različitih nastavnika likovnog vaspitanja. Primeri koje iznose Riddett-Moore i Emery. a zatim i jedno njegovo delo.

U postojećoj nastavnoj praksi u Srbiji. (v. (v. Megan Lambert je razvila nastavni metod pod nazivom Celoviti pristup knjizi (The Whole Book Approach) (v. likovno vaspitanje često naziva „art & design education“ (obrazovanje iz umetnosti i dizajna). slikanje. a ne i u poznavanje sa postojećim praksama grafike. i tako dalje. u ovakvoj nastavi. jer likovno osmišljavanje predmeta uvek sadrži 1 Dijaloško čitanje je tehnika čitanja knjiga sa decom koja još uvek ne znaju da čitaju.org/article/400) 2 VTS koristi vizuelni materijal u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i vizuelne pismenosti kod dece. 1986). uzmemo u obzir širinu oblasti grafike i primenjene umetnosti.Širenje područja likovnog vaspitanja Važno je napomenuti da se likovno vaspitanje ne odnosi samo na umetnost. na primer. i da ono nije isto što i umetničko vaspitanje. ili likovnu pismenost.org/pages/what-is-vts) . Slikovnice i stripovi jesu predmeti kod kojih likovnost igra veoma važnu ulogu i kod kojih je ona veoma razvijena.“ Učenici se. Ovaj metod zahteva od odraslog da se fokusira na sve što slikovnica može komunicirati: „njen tekst. primenjenu umetnost i estetsko procenjivanje umetničkih vrednosti“. I opet. Ovde možemo izdvojiti samo estetsko procenjivanje umetničkih vrednosti kao oblast koja se isključivo tiče umetnosti. vrsta papira. a koja zahteva od deteta da bude ne samo slušalac. grafiku. Stoga učenici nemaju priliku da zaista razviju sopstvenu likovnu kulturu. „Likovno“ nije isto što i „umetničko“. http://www. primenjene umetnosti. ali i njene slike. u skladu sa tim. Ovaj pristup predstavlja spoj detecentrične pedagogije Ređa Emilije (Reggio Emilia).com/article/CA6716593. Prema Karlavarisu (Karlavaris. ukoliko. kao i da razgovaraju o tome kakav utisak na njih ostavlja slikovnica s obzirom na ono što primećuju. http://www.html) pomoću koga deca i nastavnici mogu da istražuju značenja koje knjige nose u svojim vizuelnim aspektima. dizajn. Ovakav pristup upoznavanja se likovnim aspektom knjige (ili nekog drugog predmeta) je izuzetno važan za razvijanje likovne pismenosti. ove oblasti se tek ovlaš dodiruju kroz zadatke kao što su pravljenje čestitki ili ukrašavanje saksija i sličnih predmeta. već i aktivni pripovedač. http://www. i produkcijske elemente. vajanje. Na engleskom govornom području se. podstiču da se fokusiraju na elemente kao što su format knjige. i tako dalje. likovno područje obuhvata „pojedine likovne discipline – crtanje. boje koje su korišćene. nastava podrazumeva samo praktični rad.schoollibraryjournal. To znači da je područje likovnog vaspitanja potencijalno mnogo šire nego što se to pokazuje u njegovoj praksi.vtshome. niti je jedan podređen drugom. a takođe su i uglavnom privlačni deci. stil ilustracije.readingrockets. razgovornu tehniku pod nazivom dijaloško čitanje (Dialogic Reading)1 i nastavni metod VTS (Visual Thinking Strategies – strategije vizuelnog mišljenja)2. svakako. da li su ilustracije uokvirene ili nisu. ovi pojmovi imaju tačke preseka ali nisu podudarni.

http://www.html 3 v. http://www. mogu izabrati dve priče ili bajke obrađene na času srpskog jezika. pokret. Ovakvi i slični primeri pokazuju da područje likovnog vaspitanja u praksi ne mora da bude toliko usko koliko se čini da je danas.schoollibraryjournal. To je naročito primetno u stripovima. i da naprave ilustraciju koja spaja junake iz ovih dveju priča u jednu celinu. gde je on integrisan sa izučavanjem oblasti koje pripadaju drugim predmetima. Na ovaj način nastava likovnog može da vodi razvijanju kreativnosti i mašte.različite kodove koji se moraju naučiti da bi se slika „pročitala“. lako može da se poveže sa sadržajima drugih predmeta. čini se. nakon čega imaju zadatak da napišu kratku priču koja bi sadržala ovaj susret. uz dodatne dekoracije koje treba da upotpune „podmorski“ ambijent.com/article/CA6716593. Isto tako. kao i da proširi spektar sopstvenih sadržaja baveći se likovnim aspektom svakodnevnog života. prozorima i plafonu učionice. Učenici. da bi se na kraju okačili po zidovima.com/rdg/gen_act/fishy/under. Nastava likovnog vaspitanja. Tokom sledećih časova učenici oslikavaju ta stvorenja na debljem papiru. „Podmorska učionica“ je projekat koji učenici ostvaruju kroz više nedelja. Projekat se završava tako što učenici razmenjuju informacije koje su sakupili o raznim morskim životinjama i biljkama. Nakon razgovora o različitim bićima koja žive u moru. kao i da pomogne u ostvarivanju ciljeva drugih predmeta. učenici mogu da izaberu neko koje im se najviše dopada.3 Ovaj projekat se najbolje izvršava uz koordinaciju nastavnika biologije i nastavnika likovnog. Sledeći primer iz nastavne prakse likovnog vaspitanja tiče se praktičnog rada. gde određeni tipizirani delovi crteža označavaju raspoloženja. ali i razvijanju likovne/vizuelne pismenosti. i da za domaći rad pronađu dovoljno informacija o tom biću.html . u saradnji između nastavnika likovnog i nastavnika srpskog jezika može se ostvariti povezivanje književnog i likovnog izraza. na primer. i tako dalje.eduplace.