P. 1
Hemijski Zakoni i Pojmovi, 2010-11 (2)

Hemijski Zakoni i Pojmovi, 2010-11 (2)

|Views: 2,245|Likes:
Published by Jelena Vasić

More info:

Published by: Jelena Vasić on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

HEMIJSKI ZAKONI I POJMOVI

HEMIJA je nauka o materiji i njenim promenama. Masa i energija su dva glavna vida materije. Masa i energija mogu da menjaju oblike i da prelaze iz jednog vida u drugi, ali ni masa ni energija ne mogu biti ni uništene, niti ni iz čega stvorene.

1

Dve vrste promena: • Fizičke promene - do promene stanja materije (agregatna stanja)

• Hemijske promene - do promene sastava materije
► ►

C + O2 → CO2 + x kJ 2 HgO → 2 Hg + O2 narandžast siv potpomaže gorenje
T

OBLICI MATERIJE U HEMIJI
MATERIJA

fizičko odvajanje

čiste supstance
(stalan sastav) jedinjenja ←→ elementi ↑ hemijskim reakcijama

smeše
(promenljiv sastav) homogene smeše ↑ iste osobine unutar smeše heterogene smeše ↑ dve ili više faza

2

koji su meñusobno vezani hemijskim vezama u tačno odreñenom odnosu. bela supstanca 3 . HEMIJSKO JEDINJENJE Hemijsko jedinjenje je složena supstanca.kristalna.nije gasovita to je .nije zelena .117 hemijskih elemenata 94 prirodnih elemenata 23 veštački dobijenih Element sa rednim brojem 118 je sintetisan (dok 117 nije).HEMIJSKI ELEMENT Danas . odnosno atome istog rednog broja. Hemijski element je supstanca koja sadrži atome samo jedne atomske vrste.nema metalne osobine . Na metal i Cl2 zelenkast gas NaCl . nastala od dva ili više elemenata.

Homogene Heterogene .led u vodi Smeša koja se sastoji iz Fe i S i razdvajanje te smeše 4 .so u vodi. šećer u vodi .SMEŠA Smeša je sastavljena od dve ili više komponenti koje su samo mehanički izmešane u sasvim proizvoljnim odnosima.iste osobine u svim delovima .različite osobine u pojedinim delovima .

022 ⋅ 1023 atoma 5 . Element natrijum kalijum gvožñe bakar srebro Simbol Na K Fe Cu Ag Latinski naziv Natrium Kalium Ferrum Cuprum Argentum Ako nazivi dva ili više elemenata počinju istim slovom H – hydrogenium He – helium N – nitrogenium Ne – neon O – oxigenium Os – osmium Simbol hemijskog elementa označava: 1. skraćeno ime hemijskog elementa 2. jedan atom datog elementa 3.HEMIJSKI SIMBOLI.1813. jedan mol atoma datog elementa koji sadrži 6. FORMULE I JEDNAČINE Hemijski simboli Bercelijus .

kraći naziv jedinjenja H2 H2 S HNO3 Primer – voda se može predstaviti u tri sveta Hemijske formule: . HNO3) .Hemijske formule .kvantitativni sastav H2SO4 Hemijska formula može biti: .empirijska (ne pokazuje stalan sastav) 6 .za predstavljanje sastava molekula .molekulska (pokazuje stalan sastav Na2SiO3.kvalitativni sastav .

podržava gorenje 7 . jedan molekul hemijskog jedinjenja 3.lako gori . REAKTANTI PROIZVODI REAKCIJE različite osobine 2 H2 + O2 → 2 H2O . jedan mol molekul hemijskog jedinjenja koji sadrži 6.Hemijska formula (ili formulska jedinka) predstavlja: 1. Hemijske jednačine Prikazuju hemijske reakcije pomoću hemijskih formula. skraćeno ime hemijskog jedinjenja 2.gas .tečna . niti podržava gorenje.niti gori.022 ⋅ 1023 molekula.gas . već ga sprečava .

kvantitativan odnos svih učesnika u reakciji (zakon o održanju mase) pa se još naziva i stehiometrijska jednačina. 3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6 H2O 5 mola 418 grama 7 mola 418 grama Uzroci hemijskih reakcija: • nastajanje lako isparljivog jedinjenja • nastajanje slabo disosovanog jedinjenja • nastajanje slabo rastvornog jedinjenja • oksidoredukcija 8 .Hemijska jednačina daje tačan.

8 kJ/mol Hemijske reakcije zavisno od toplotnih efekata .izučava ih termohemija: .endotermne Za osobine sistema i promene u njemu potrebne su termodinamičke funkcije stanja: . je toplota koja se oslobodi ili vezuje pri hemijskoj reakciji 9 .karakteriše energiju sistema na stalnom pritisku i temperaturi .8 kJ/mol ∆rH = -241.entalpija.Energetske promene u hemijskim reakcijama Egzotermna H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g) Važna su agregatna stanja.entropija. S Entalpija: . H .egzotermne . Endotermna N2(g) + O2(g) 2 NO(g) ∆rH = +180 kJ/mol ∆rH = -285.entalpija reakcije ∆rH.

predstavlja meru neureñenosti sistema i zavisi samo od temperature i pritiska Promena entropije ∆S. iskazuje promenu ureñenosti sistema. koju pokazuje promena entropije ∆S • 10 . Za predviñanje spontanosti reakcije potrebno je poznavati: promenu energije sistema. već zavisi samo od početnog i krajnjeg stanja sistema. Za izračunavanje promena entalpije sistema koje se teško eksperimentalno odreñuju: • odreñivanje energije kristalne rešetke • entalpija rastvaranja i hidratacije Entropija: . ne zavisi od puta kojim se reakcija odigrava. koja se odigrava pri stalnom pritisku. koju pokazuje promena entalpije ∆rH • promenu ureñenosti sistema.HESOV ZAKON Toplota hemijske reakcije.

Zakon o održanju mase -Lavoazijeov zakon″Zbir masa supstanci koje stupaju u hemijsku reakciju jednak je zbiru masa supstanci koje nastaju kao proizvod te reakcije″. ″ 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O 4 azota 4 azota 12 vodonika 12 vodonika 10 kiseonika 10 kiseonika Nepromenjen odnos masa. 11 .OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI 1.

5 g (H2) se jedini sa 4 g O2 4 g – 0.2. 4 g (O2) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ x = 0.5 g = 3. bez obzira na koji je način nastalo″ ″ • H2 O 2 H2 + O2 → 2 H2O 4 g : 32 g → 36 g / :4 1g : 8g → 9g 4 grama H2 + 4 grama O2 ? 1 g (H2)………. Zakon stalnih odnosa masa -Prustov zakon″Atomi elemenata se jedine u hemijsko jedinjenje u stalnom odnosu masa″ ″ ″Sastav hemijskog jedinjenja je stalan.5 g (H2O) 12 .5 g (H2) + 4 g (O2) → 4..5 g (H2) u višku 0.8 g (O2) x g (H2)……….

5 /·2 3 /·2 2 3 6 13 .Šematski ovaj Zakon se može prikazati na primeru metana. na stalnu masu jednog elementa dolaze različite mase drugog elementa. CH4 3. Zakon umnoženih odnosa masa -Daltonov zakon″Ako dva ista elementa grade veći broj različitih jedinjenja. a te različite mase stoje u odnosu malih celih brojeva″ ″ Najčešći primeri su oksidi CrO Cr2O3 CrO3 52 g : 16 g 104 g : 48 g /:2 52 g : 48 g 52 g : 16 g /:16 52 g : 24 g /:16 52 g : 48 g /:16 ↑ stalna masa 1 /·2 1.

4. CO2 12 g C : 32 g O 3gC:8gO E(C) : E(O) /:4 14 . Zakon spojnih masa -Rihterovo pravilo″Mase dveju supstanci koje reaguju bez ostatka sa jednakom masom neke treće supstance su meñusobno ekvivalentne″ ″ Primer: CH4 12 g C : 4 g H /:4 3gC:1gH H2 O 2 g H : 16 g O /:2 1gH:8g Odnos Odnos ekvivalentnih 3 : 1 ekvivalentnih 1 : 8 masa C i H E(C) : E(H) masa H i O E(H) : E(O) Na osnovu ovog zakona mase ugljenika (3 grama) i kiseonika (8 grama) su ekvivalentne i u tom odnosu su zastupljene u odgovarajućem oksidu ugljenika (CO2).

Atomi su najsitnije čestice elementa. Hemijska jedinjenja nastaju spajanjem atoma odreñenih elemenata (″složeni atomi″) ″ ″ 15 .Daltonova atomska teorija Čine je četiri postulata: 1. koje mogu sudelovati u hemijskoj reakciji i nevidljivi su 2. Atomi različitih elemenata imaju različite osobine i različiti su po masi 4. Atomi jednog istog elementa imaju jednake mase 3.

odnose se kao mali celi brojevi″ .Zakon stalnih zapreminskih odnosa -Gej-Lisakov zakon2 H2 + O2 → 2 H2O 2 dm3 vodonika + 1 dm3 kiseonika → 2 dm3 vodena pare 2 : 1 : 2 ″Zapremine gasovitih supstanci koje meñusobno reaguju ili nastaju u hemijskoj reakciji. ″ Avogadrov zakon Po njemu su najmanje čestice gasa. ″Jednake zapremine različitih gasova. merene pod istim uslovima. pod istim uslovima (P i T) sadrže isti broj molekula″. grupe malog broja atoma. ″ H2 + Cl2 → 2 HCl 1 (H2) + 1 dm3 (Cl2) → 2 dm3 (HCl) N molekula (H2) + N molekula (Cl2) → 2 N molekula HCl dm3 1 molekul H2 + 1 molekul Cl2 → 2 molekula HCl 1V 1V 2V ○○ + ●● → ○● ○● H2 Cl2 HCl 16 . koje je nazvao molekulama.

T = 273 K. P = 101. i pri T = 273 K • mol bilo kog gasa pod normalnim uslovima zauzima zapreminu 22.3 kPa RELATIVNA ATOMSKA MASA – Ar • broj koji pokazuje koliko je puta prosečna masa atoma elementa veća od 1/12 mase atoma izotopa ugljenika 12C Ar(x) = ma(x)/(1/12)ma(12C) Ar nisu celi brojevi. Vm.3 kPa iznosi 22. Ar(H) = 1.00794 Ar(O) = 15.99 17 .Standardna molarna zapremina.4 dm3 1 mol. zbog pojave izotopa. Ar je neimenovan broj.4 dm3/mol. i P = 101.4 dm3 Vm = Vm = 22.

5 Mr(CaCl2) = 111 18 . Mr(CaCl2) = Ar(Ca) + 2·Ar(Cl) Mr(CaCl2) = 40 + 2·35.RELATIVNA MOLEKULSKA MASA – Mr • Relativna molekulska masa je neimenovan broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog molekula veća od 1/12 mase izotopa ugljenika 12C. Mr(H2O) = 2·Ar(H) + Ar(O) Mr(H2O) = 2·1 + 16 Mr(H2O) = 18 Mr se odnosi i na jonska jedinjenja iako ona ne sadrže molekule.

mol molekula .022·1023 Avogadrov broj → 6.022·1023 atoma → 6.MOL I MOLARNA MASA Količinu supstance – n Jedinica . molekuli. Mol je ona količina supstance koja sadrži onoliko elementarnih čestica koliko se nalazi atoma u 12 grama ugljenikovog izotopa 12C. joni i elektroni. Broj čestica iznosi .mol atoma . Čestice .mol.mol jona NA = 6.022·1023 jona Molarna (molska) masa – M je masa jednog mola izražena u gramima molarna masa atoma Ar(N) = 14 M(N) = 14 g/mol molarna masa molekula Mr(NH3) = 17 M(NH3) = 17 g/mol 19 .022·1023 molekula → 6.atomi.

016 g/mol 20 .022·1023 atoma H M(H) = 1.n= M m n= N NA ● 1 mol atom H → 6.022·1023 molekula H2 M(H2) = 2.008 g/mol ● 1 mol molekul H2 → 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->