3. Osnovna Logicka Kola

3.

Osnovna logička kola
Postoji nekoliko osnovnih logičkih kola sa kojima se može realizovati bilo koja digitalna mreža, odnosno bilo koje složeno digitalno kolo.

3.1. Logičko NE (NOT) – invertor
Najjednostavnije logičko kolo se naziva invertor, ili logičko NE. Ono na izlazu daje negiranu vrijednost ulazne veličine. Funkcija ovog kola opisana je sljedećom tabelom. A 0 1 B 1 0

Iz tabele se vidi da ako na ulaz A dovedemo 0, na izlazu B dobijamo 1. S druge strane, ako na ulaz A dovedemo 1, na izlazu B dobićemo vrijednost 0.

3.2. Logičko I (AND) kolo
Logičko I kolo obavlja operaciju logičko I nad dva ulazna signala, A i B. A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 0 0 0 1

Funkcija koju obavlja logičko I kolo se može opisati kao: "Ako je A I B oboje jednako 1, onda je C jedinica". Ovo se može vidjeti posmatranjem priložene tabele.

3.3. Logičko ILI (OR) kolo
Sljedeće kolo koje ćemo opisati jeste logičko ILI kolo. Njegova osnovna funkcija se može opisati sa: "Ako je A jednako 1 ILI je B jednako 1 (ili su oba ulaza jedinica), onda na izlazu C imamo jedinicu". Ovo je prikazano u sljedećoj tabeli. A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 0 1 1 1

Opisana tri logička kola predstavljaju osnovna logička kola sa kojima se može realizovati digitalna mreža bilo koje složenosti. Međutim, u praksi, znatno češće se koriste izvedena logička kola tipa NI (NAND) i NILI (NOR). Ova dva kola su kombinacija I, odnosno ILI logičkog kola, iza kojeg slijedi invertor. Ova dva kola (NI i NILI) takođe su dovoljna za realizaciju bilo kakve digitalne mreže, proizvoljne složenosti. Sada ćemo dati opis ova dva kola sa logičkim tabelama.

3. .6. Sada ćemo dati njihove logičke tabele. Isključivo ILI (XOR) i isključivo NILI (XNOR) Posljednja dva kola koja ćemo opisati u ovom izlaganju su "isključivo ILI" – EXILI (XOR) i "isključivo NILI" – EXNILI (XNOR).4. izlaz C je jedinica". EXILI logičko kolo A B C 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 EXNILI logičko kolo A B C 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Funkcija EXILI kola može se opisati sa: "Ako je bilo koji ulaz A ILI B jedinica. Razlog zbog kojeg se EXILI kolo ne svrstava u osnovna logička kola jeste u tome što se ovo kolo može realizovati upotrebom prva tri navedena logička kola. Logičko NILI (NOR) kolo A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 1 0 0 0 3. ali NE oba.5. Logičko NI (NAND) kolo A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 1 1 1 0 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful