3.

Osnovna logička kola
Postoji nekoliko osnovnih logičkih kola sa kojima se može realizovati bilo koja digitalna mreža, odnosno bilo koje složeno digitalno kolo.

3.1. Logičko NE (NOT) – invertor
Najjednostavnije logičko kolo se naziva invertor, ili logičko NE. Ono na izlazu daje negiranu vrijednost ulazne veličine. Funkcija ovog kola opisana je sljedećom tabelom. A 0 1 B 1 0

Iz tabele se vidi da ako na ulaz A dovedemo 0, na izlazu B dobijamo 1. S druge strane, ako na ulaz A dovedemo 1, na izlazu B dobićemo vrijednost 0.

3.2. Logičko I (AND) kolo
Logičko I kolo obavlja operaciju logičko I nad dva ulazna signala, A i B. A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 0 0 0 1

Funkcija koju obavlja logičko I kolo se može opisati kao: "Ako je A I B oboje jednako 1, onda je C jedinica". Ovo se može vidjeti posmatranjem priložene tabele.

3.3. Logičko ILI (OR) kolo
Sljedeće kolo koje ćemo opisati jeste logičko ILI kolo. Njegova osnovna funkcija se može opisati sa: "Ako je A jednako 1 ILI je B jednako 1 (ili su oba ulaza jedinica), onda na izlazu C imamo jedinicu". Ovo je prikazano u sljedećoj tabeli. A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 0 1 1 1

Opisana tri logička kola predstavljaju osnovna logička kola sa kojima se može realizovati digitalna mreža bilo koje složenosti. Međutim, u praksi, znatno češće se koriste izvedena logička kola tipa NI (NAND) i NILI (NOR). Ova dva kola su kombinacija I, odnosno ILI logičkog kola, iza kojeg slijedi invertor. Ova dva kola (NI i NILI) takođe su dovoljna za realizaciju bilo kakve digitalne mreže, proizvoljne složenosti. Sada ćemo dati opis ova dva kola sa logičkim tabelama.

Sada ćemo dati njihove logičke tabele. . EXILI logičko kolo A B C 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 EXNILI logičko kolo A B C 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Funkcija EXILI kola može se opisati sa: "Ako je bilo koji ulaz A ILI B jedinica. Razlog zbog kojeg se EXILI kolo ne svrstava u osnovna logička kola jeste u tome što se ovo kolo može realizovati upotrebom prva tri navedena logička kola.5. izlaz C je jedinica". Logičko NILI (NOR) kolo A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 1 0 0 0 3.3. ali NE oba. Isključivo ILI (XOR) i isključivo NILI (XNOR) Posljednja dva kola koja ćemo opisati u ovom izlaganju su "isključivo ILI" – EXILI (XOR) i "isključivo NILI" – EXNILI (XNOR).4.6. Logičko NI (NAND) kolo A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 C 1 1 1 0 3.