Burdina

specijal na izdanja i prtrucnlcl

za rucni rad

U zajednickom izdanju NOLITA i BURDE pclavtce se na jugoslovenskom triiStu uskoro cttava serija prirucnika namenjenth specijalno rucnom radu. Svakt prirucnik za odredenu vrstu rucnog rada sadri; pored opftrnoq uputstva za rad i rnncstvo ilustracija, uzoraka. proba tada i modela

Burdina specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU

Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT. BEOGRAD 1973

Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik,BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit

I.d.v.~: IzdavaCko prcdutece NOUT. Beograd. Terazije 27 Stampa: Izdavacko"tamparsko preduzece 8IROGRAFIKA. Subotka

©ModerwerlagAenneBurda

76 Offenburg/Baden. Am Ke'tendamm 2 Telef,zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3

Saradnja: Renate Schroeder. Uta 0011

Stampa: Burda·Oruck. 76 Offenburg/Baden Izvorlo(ografija: Burda·Studio. Arhiv kuce,

Bavar<ki nacionalni muzej. Muenchen

German,ki nacionalnimuzej. Nuernberg r"orij.kiarhivfotografija. Bad Berneck. Stadt. Krefeld. Manfred Boe"h. FotoOejninger KG. Infoplan,IWS. Schachenmayr & Cie

Sadrzaj

Iz istorijata pletenja sa mnogoilu,uacija

S"aoe

Sta sve treba znati 0 vuni

Izistoriie Odobrimo.obioamavune Odkrznadoklupi'e,a Oznakavune. probagorenjem

Dobar pribor - pol a rada .

Osnovni kurs

Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe,lji Skrai'eniredovj Uple,anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji

" 22-23

2~-25 26-29

30

Pletenje prema kroju

Pravilno uzimanje mere (tabelarne mere) 34-35

Uve"avanjekrojapremakrojnom pregledu 36-37

Promena normalnog kroja 38-39

Proba rada; njegovaprimena

Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi rada

Pravilna obrada pletenih delova

R.""zanjeiparenjedelova 44

Raznovrsni,avov;,umetanjepatent_Iatvarah '15-47

Dopletenii n."avijeni n.Jivci 'IS-52

Donji prelaz, upletenidelovi idtepovi 52-53

Obradasuknjesaefektimafalti 54

Om,,,, uk,"sni na;:ivci, pomponi,gajtani 55

Popravka i nega pletene cdece Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune

56 "

Uzorci i sare

Patenl-sarainjcnevarijante 5S-61

TUlli,ki rad, tkani rad, uplctenirad 62-65

Saresaizvucenim pctlj.m., reljefnebre 66_69

Sare sa bobicama, tvidhre

~are sa ukrstenim petljama, hr. plet"n'" 72-75

Dvobojnopletenje, visebojnehre 76-79

Navezeni idokukicaniukr .. i 80-81

Uzorciod navijutaka 82-83

Prelomljene, azur-sare

Obj.snjenjeiifrizapletenje 84

JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre 84-91

RaznOHsnebrepaunoyogperja

Sestsara sa obja'njenjim~ 88-89

Cipb"'''rakaopovrsina i kaoumetak 90-91

Pletenje rukavica

Pletenje carapa

Izproslosticarapa 94

Pletenjecarapa 95_97

Registar izraza

Slikar Bennm: Slik. sa jednoghil. oltar. iz m .. t. Buxtehude " .. "I. krojem 1._ ",oloe. (o'prllike1390). <"'" s." Urne,n;tkoj galerij,,, H.rn. burgu_Ovojep"'.,liko .... il."".cii.ple'enjaunematkom.lika''' ... .,k""og".dnlegvek.

Iz istorijata pletenja

Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez.anih12.stvaranje ,kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese

pedii imaju starije poreklo

koje,u povezanenitima. odna.no koje su ,bne_ Petlje se magu izradint; bez ikakvog orud., sarno prstima; tbnje je

danas radimo Izjednepocetne kojaleiina levoj Igl; drugom iglom se izvlaei nova omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom, a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta

prste leve ruke. Jufno Alp",

i u Tur.koj

drug; i91ase dri; miskom des"e ruke. Vrh 191" ide kroz petlju nalevojigli,nitprediva,epolaiepreko vrh~ igle, a petlja iz prethodnog reda "'prevlaciiznadnje

·pantalone je su radene od tkanih matehjala. U rimskim grobovima legionar" takod .. su naden .. c.arape railene pletenjem, I, vremena oko 500.9 novog veka sacuvanajejednakratkai'ar.pa_ .. sokna" koja je otkrivena U jed nom koptskom grobu. Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici,.uplitanja".lna ovoj ,okni je - kao ina na5im sok_ nama dana; _ deozaveliki prstodvojen od 0.ta109 dela omotaca stopala. 5asvim je moguce da je umetno.t pletenja bila .tolecima zaboravljena U 13. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen. su o.tale rukavice

pape Klementa V. on09 pape koji je 1309_ god,ne premestio ,voju rezidenciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad

koji su u ranom srednjem veku SpanijOm. Mnostvo dokaza govori i 0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten;e. U jednom peruan,kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka

ltalijanske umetnicke zanatlije. koje je Rudolf II Habzburski (lSS2-1612) sczvao u Prag, uvode, po predanju, pletenje severno od Alpa. ~trasburski

centarindmtrijei' .. apa}

secaraperadenadve i91e

se saznaje da je ,Iikar Bertram. slikao pomenuti oltar. vise stvarao

u Italiji. tesesa pr.vom pretpostavlja da je tu mogao uoeiti pletenje $<0 eetiri iii pet igala "u krugovima".

U sveru je 'leoma poznoto dele Han .. Holbajn. koje predstavlja kralja Hen_ rib VIII; kralj je vl.dao od 1509. do 1547.inatoj.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539. u Veneciji iii Milanu; bile su pleteneodsvileiu toyreme predstay_ Ijalepraviluksuzdostup.nsamo begatom plemstyu

Na dvoru su carape bile veom. cenjen dar. Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um. ro) poklonjene earape. Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama. Goyor; se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. engleska kraljica od 1558. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z. niu je vezana; priea da je davala prednostcrnimcarap.maiz~panije.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i,mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom carape bi postalejeftinije.stozn.cidabi ,aj luksu> ,ebi moglo da dozvoli i malo bogatijegradanstvo

Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je ,Iedeta pri,", Vilijam li aa v-erne studi;a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni); postajepropovednik.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje. Ona je yredno plela ':arape. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape. Njen mui je e.e svedok kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove mlade fene nikako ga nije napusula. Zadatak nije bic nimalo jednostavan. mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate. All, kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp ... onosn. ideja. Medutim. vee godine 1589. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu;abrferadioodruku. Kao Ito je vee receno. Vilijamu Lij~

H~n>Holb'in: platno,Henrik VIII od Engle,ke: kraljnO$; bogatoyezenuoG"':u. u'ke svilene ~arape i orden podvezice

--

Veliki ple .. n; ,epih iI .romena oko 1690, poreklom iz juine Nemai'ke, cuva ,. u Gerrnan,korn nac,onalnom mULeju u Nirnbergu. Na ,redin; poljanalozi,eduplioraookruienfanta,ticnirnornamentimabiljaka i iivo,inja, Naokolojeizradenukrasod.rabe,ki

,

!

l

vi6jnom mULeju u Najsu

Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz-

18. stole". MJrije

,upruga XVI). I 0

Velikom $I' da svoje

slobodne casove nije provodio same ~l fr~l" vee i ~z plctenje.

Stolece kUnije. II vreme bidermajera. n .. tajepravood\lsevljenjezopletenje. Sadatoni,u,amocarapeveci rukaviee. kape.kosulje

Kultur~ stanovanja u dob. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj.ke.yelil<eduple pokrivaceza bra_ ~nc krcvete. zavese to prozore. Po_ znati primer i, te epohe je

pok,·ivac iz Vajmara koji s"

kud Kirm,_KrakoY. u Jakobovoj

I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima komple<nu bidermajer sob" sa pletenim zave,ama ad belog pamuka. KapiceZiObebepletenesuodnajfinijeg

ianenog konea sa.vim tankim. elasricnim iglamaod ike. Na ,"j nai'in ,u se izradivalefinecipketankekaopauCina. a uzorke i dan .. cenimo; poznajemo Na isti n.'in .e y..oma dugo radilo pletivo sa perlama. Torbice od perli bile su ukra. tog doba. Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena,jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •. Ov. vrsta plerenj. bil~ jcte,kaidugotrajna.jerpreno'to bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je, vee prem. zahteyima uzorka. oua« perlu poperlu nanit (Yidistranu 11) Kapice za bebe su veOma "e.to ukra_ savane bortnama sa perlama Kao uzo_ rakslui;lesutipske,arekadkof!h je .vaki znak ozna"avao boju. U doba

bidermajerai:arape.u b;levelikamoda. jersenosilokratkodabisenogai ':arapa vide)e. Ovaj vaini modni detalj pletenjeuglavnomod belogp.mu~nog prediva,. na onom delu koj; je bio izlo!en pogledimacarapajeukraSavana bogatim yezom i cipkom na stopalu i na 'vikli. Na rubu carape ,u'ceste bili oznaceni ne ,amO in;cijali nego imena,datumimestoizrade- ponekad ~ak i sitnim perlic.ma. npr.: .,railene u Sofijinoj basti 1821. u Majneu"

IIdruge polovine 19. veka imamosacuv.nih ienskih iurnala i ~asop;sa koii .\le ceste daju uput.tva za pletenje .uknjica, manti!a, ogrtaca. toplog ve· ~a itd.

Zavreme prvogsve,skog rata n3jceUe seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, navlake za koleoa,kapeisalovizahiljadevojnik~ n~ frontu

Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj i induS[rija preulima proizvodnju_ Pleten.earapasezadrialanajviSeunarodnoj nosnji i u domenu 'porta. Sviter i prsluk se u tim godinama preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" cas sportski sik, cas ,a,vim \lztelo

Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopletenim stvarima svaka pletilja uth dec svoje mahoyitoS[i.

Ren.t~ Jocque, Nemach tekstiln. ~me,·

nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld

Internacionalni Rnnaizd.nja:-,Nunakao

~~~r~eurii'l zo rucni radg

Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein,

CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954

Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. i.davae Henschel-Verlag, Berlin

Walther Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve treba znati 0 vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo

tome '" do danas prome-

niloiakojeizbor prediva

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. Vuna uprkes tome niie i'gllbil. ,yoje meslo II oblasti rucflog rada. Kao pray; dar pri_ rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! Illje "groien r.zvDjem moderne teh!like. Napro!,,,, vuna poIlaje neapModn. U oplemenjavanju sin. teti~kih pred;".

NajvalniF j'porui'ilac vune je ave. Me"utim. n"'im predma OVe3 je sluzila najpre kac ;tvor mesa, mleka i mast; Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja U onom trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena se pre novog veka racunalo prema broju st.d. ovaea. Sve do 'edmog veka ovca je u zemljama Sredozemlja pred'tavljala najvainijc ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu Rimljani usavrhvajuoyu vrstu siocarslva, naroi'itou Nemackoj i 8elgiji.

pres"ega oded. U

N~ velikim trgoyima srednjeg veka vun~ je igrala najvazniju ulogu. I d~n danas su poznata me.ta u koj;ma se za~ela industrija vune JDS u ono yrerne. Tako je, npr .. nastajanje industrije platna u oblasti Ahen. krajem de.esetogstolecavezanoitasnoyanona ukazu KadaVelikog. U Flandriji, tadasnjigospodarBaldurodFlandrijezasniva pryu tkacnicu vune u svojoj zemlji, koja doiivljava procvat U cetf'naenom i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lordovski lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sednicama Gornjeg doma sede':; na vunenom dfaku_ I danas se neguje oyaj obicaj. Nove trgovacke puteyevunadobijazahvaljujuCi portugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate rnerino-vune. Trebaloje da se poznati itatijanski umetnid i stikari £)0[0 i Mikelandelo. po ie1ji svojin eeeva bave vunarstvom u Firenci. U tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo je toga propalo i priStUpale ponovnoj izgr.dnji. U Prus-

kej Fridrih Vilhelm I spre~ava izvoz .irovevune, a ujednoi uvoztudihvunenihproizvoda,dabinateraesvoje podanike da unaprede eVCarnvo i obradu ~une u lopstvenoj zemlji. Fridrih Veliki nanavlja njegeve napore

U devetnaestorn.tolecu Australija nag- 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem csamnaescoq stoleca nekoliko engle'kih naseljenika dono,i u Australiju izve$tan broj merino-ovaca iz ~panije, kojima se novi kontinent take dopao da vee eke 1820. Australija ima lest mi_ lionaovaca

Pored Australije. u izrazite umlie sa velikim brojem ovaca i razvijenom vunarskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim iskustvom je u stanju da na najvei'lm trii'tima vune iz og_ rOmne ponude izabere prayi kvalltet za s~oje preduzete

Vuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", su JDS mnogetajne neotkrivene Vuna se sastoji od izvesne supst.nce roga.odvunenebelaocevine»keratina« koja je istog hemijskog sa.cava kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

C~k i kad naptlsti svog 'vorca _ OVCIl. vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni organ i sa pravom se moze uporediti Sa pri_ rodnim krznom. koje na najholji natin zamenjuje nase izgubljeno prirodno krzno.

Vuna nije samo .opla - ona daje tOpiOlll. Reaguje sarna po sebi na procenatvlageu vuduhu, vezujejezahvaljujuci komplikovanom hemijskom procesu i pri tome rnvija rcplotu Vuna iljednacuje temperaturu. prl_ lagodava se klimi okoline, kao i zah_ ,evima 'eia, Zbog toga se u

odeci csecamo prijatno na hladnocik.oinavelikoj

je tacnastara poslovica - .. coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· - logicno je da ovea nikada ne moze dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih And. i iz oblasti Amazona dok:lzuju da je vunena odeca doralla ,vim eks.remnim

opterecenjima temperature

Ponahnje vune u odnosu na vlagu 9rani~i se sa "udom. Vuna prima vlagu sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ,e ap,orbujcvunenomodecom.

Fin. perl-

Mogui:.nost sakupljanja toplo.e "une pociva pre svega na njenom sadriaju vazduha. Vazduh se skuplja izmedu ~estica vune kao i izmedu sast avmh delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku vatu skupljanja replete (na pri· mer uloga duplih prozora). Ravna i gusto tkana plarna sadrie jo! 60% vazduha. Doksecesticedrugih prediva pritiskom iii tegljenjem izravnavaju, vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e .,napile'· vazduha. Ovaj prirodni vazduha jesterazlogprijatnog

telu

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera nose pri svom napornom radu vunene kostime, Veliki broj ~por(. ski •. asova·plivac:a daju prednostkup~tim kostimima od

njima

koristimo tim prednostima, jer se u vunizai"azdravijeiivi

Od runa do klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna i bogata kac

Finaspon,k.

u danainje vreme, Kvalileti i boje bore ,e za naklonost kupea, Ako ielitedaprikupovinivune.bczobzira na strucne savete prodavca. budcte neosteceni.moratepoznavatinajvainije

Put koji vuna prede od ~ihnja ovee do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna da bi ,e rune ovee pretvorilouobojeno, mekovunenoklupce. Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se M kasniju upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu vunu i nijesvejedno kojasevrsta .une. prema ,yom kvali.eru i fino':i Cestica. namenjuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza pranja, ona ulazi u obliku vazdusastih belih pahuljica u ststem valjka. koji ispravlja ce"ice paralelno i od njiM stvara gusti .Ioj. Ovaj sloj .adrii <'estice rune duzine iSi'elijavaju' i .ime

Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti debljine olovke. Laganim okret.njem masinaovajse pos!upak ponavlja idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

veoma tanka VUnen" nit, koja je tako deb.vena, ne moie se naci u prodavni,ama.Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn.kv.litetai debljine. U eve-n pos(upku dobijaju sevunene niti sa efektom muline •. kao i sve ostale vrste vune namenjene specijalnojvrstiodece.

Sad.jenaredu bojenje. Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju.Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se

Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost.Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija eti_ kete ... oznakommarkeikvaliteta.kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle. U meduvremenu SU cekrivenijo,nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune, zatim jestiteod moljaca i prave otpornom na vlagu. Kada je vun~ polofil. sve ispi(e kontrole. $tiie konac.no u radnju cekajuci zahvalnc kupee.

predi"o, koje je uglavnom btlo ovcij. vuna. pamuki Ian. Danas se to lz osnove promenilo. Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih pomoi:nih sprava odredi '"stav nekog prediva. Oa bi se potrosai' zastitio, zakonom je predvideno da se meki delovi odele oznace kao cilta vuna iii odeea sa velikim procentom vune

seboje_

Veoma vafna razlika za upotrebnu vrednostvunenihproizvodajerazlika izrnedu ciste vune i meiane. Cistom "unom se sme oznai'iti samo On3 vuna koja je dobivena Sisanjem five ov~e Kod mdane vune se radi oOltacima vunenih prediva koja mogu da potitu i otI nosene ode';e. Oznake .. CeSljana vuna"ili,.strizenopredi"o"nisuozna· ke kvaliteta. vee Ie odnose na primenjene postupkepredenja.znaci eeec tehniCki pojmovi. Kotl predivaUl rueni rad radi ,e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva).

Oznake .. eilta vuna" iii .. garantovano vuna" smeju da no,e sarnO on; proizvodi kojisuzaistaod i'i,teovCije "une. Dozvoljena IU minimalna odstw_ panjado 2%,a u mesavinisintetickih

predivadoS%_ Ukolikoneko predivo nosi oZn3ku ,.samo "una". motemo

Oznalavanje vune biti sigurni da se radi 0 i'i"oj vuni do 70%. Proizvodi sa oznakom ....

Upr"imde,enijamanaiegstoleeakupac ... driajem vune" moraju imati do 1S

je jo. mogao da prepozna ponudeno procenata ciste vune

Proba gorenjem

Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu mofe da konstaeuie paljenjem prediv". Vuna lo,e god i ostavlja savijenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog. Ukolikoje ovaj miris jaci, procenat vune je veei. Pamuk gori brzo, s"etlim plamenom ~ ,Iieno papiru. $intetiCk. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli,e

Vuna je najvredniji saltojak na~e odete a njena primena je mnogostrana

Dobar alatpola rada

1'/2 2 2'1. 2'/, '2:'1.

I aa pletenje vail pravHo da rad maze da uSP" sarno aka se cd.bran; materijal obraduje alatom - U ovom slucaju odgovarajui:im

Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju. Zahvaljujuti iskopinama, marne da SU i91e radene i pr" novog veh,itoodsavijenebronzanezice.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske no"li i91e za pletenje radene cd kostiju koje poti~u iz treceg do cetvrtog veka. U V~jmaru se u muzeju cuva par 9vozdenih igala za pletenje iz vremena aka 500. godinepreovogveka

Osnovnioblik igalazapletenjeje prekohiljadugodinaostao isti, same • ., materijal promenio. Vee u prvim godinarna na'''g stolecaznalosezapletai:eigleodcelika,kostiju{odbizona} i od drvcta. Tek oko 1910. izradene SU prve igle za rueni rad od lakog metal a. Od 109 vremena se stalno dodaju novi kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu lagan in igalaodaluminijuma, Igle ,e. na primer, podvrgavaju elektrienom procesc i premazuju ,Iojem koji ima dijamantsku evr.tinu da bi se zastitio osetljiYi nervni ststem. IzmiSljen je Citav niz vrsta igalasa takoglatkom povr.inom da se petlje Same skldajusaigala.Nezna.ivanijansaboje.prehvasvetlosnereflek,e i stiti oci cd prirodne i vehaeke sveucsrr

Zayelikepletenestvari, ho, na primer.upulovereijakne sa napletenim rukavima, za siroke delove suknje, pode,ne su one igle kod kojih je .amo vrh od evrstog rnetata I koje zahvaljujuci specijalnom postupku pri letovanju prelaze u pokretni perlonski deo. Ovakav elasti~an dec pletac:e i91e moze da prihvati rnnoqo vise petlji nego nepokretna igla Petlje koje se prinvataju .. perlonskom iglom" rete u krilu i ra'terecuju ruke i noge, prednost koja se veoma osee. pri izradi krupnih delovaode':e, Ovimielimoda kazemoda nije vainosamoodabratipravilnuvunuz.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle. U preporukama i Uputstvima za rueni rad u Burdisu datei mere. Prematome, najboljejeakose tacno driite tin nveta. Silene saVete moiete dobld i u specijalizovanim radnjama za rueni rad. Nasled.xoj strani su naslika-

l

3'/. 3'/0 3'1.

4'/z 5 5'/0

nenajvainijevrsteigala,kaoiost.lipriborz.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= precnik u milimetrima)

1. 191e z. pletcnjc sa tanklm "telom" i debelim vrhom upo. trebljavaju se aa normal no pletenje. naime za normalnu ja cinu pletiva. Perlje dobijaju normalnu velicinu i klize bez vecegnaporaprekotankogtela

2. Komplet igala se upotrebljava za plecenje hrapa. rukavi_ ca.kapa- zasvevrsteradoyakojisepletu ukrug.Jedan kom_ pletsesa5toii iz pet isalai mogusedoblti duzine17 i21cm Za rukavice ima specijalnih 'gala 6d 12,5cm.

3. Igle za pletenje jakni bet dugmadi (sadva vrha) uzimaju.e uslu;:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda vee nakon dva iii viSe pol.zna iii povratnareda.

4, Igle z. pletenje jakni sa dugmadima, od plasticnih rna,. sa iii bez primese ':elika. Zahvaljujuci upravc ovoj primesi ;;;elika igle su nesalomive. vrlo elastiene. ali se ne mogu iokriviti. Ima in u veliCinama cd 2 do 7 mm (vidi 51. 5)

6. 191e za plctenje jakni Sit elasticnim perlonskim .• telom" sa dugmadima k30 pokretna "koenica za petlje" odabiraju se aa velike radove.

7. Okrugle igle su takode namenjene velikim i krupnijim radovima. Okrugla igla moiese primeniti i u slucaju gde su propi.ane igle za odecu bez dugmadi. Sa njim. se mo;e plesti ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d. se vrh igle. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred. Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian. a petlje suvlle ,stegnute, Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih pa SVi! do debljine prsta, u duiinama od ~Ocm ,ve do lS0cm RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje.kojiupletenju imaju rakode v.lnu ulogu. objasnjeni su na sled.xoj $trani pod odgovarajutim brojkama.

CD Igle od lakeg merala

(j) Okrugla igla Ll pletenje .a metalnim vrhovima i pokretnim perlon.kim de_ 10m

@ Mera za kontrolu jaeine neoznacenihigala

@ Kukica od lakog reeeala i

@ Komplet igala

® IglaIapletenjejakni bez dugmadi

@ Igla za pletenje jakni '" dugmadima

® Numeracija dugmadi

@ Igla za pletenje jakni Sa perlonskim "telom"i "ko_ cnicom"

® Hvatalica petlji u obfiku velikepribadace

® Osiguraei na igli da ne -'padarad

@) Santimetar u kutiji na izvlacenje Ll kontrolu mera

@ Praktrcna "vilju'ka" za pravljenje ukrasa ea om-

® odplastike

® Pr-'ten za pletenje koji dovodiiupravljasa2ili vise boj. (str. 77)

@ Brojacredova,veomadra_ goeen pomocnik pri piekomplikovanih bra se prcsttru iznad mnogih redova

@ 191eza pletenje vuneod pla-'tike(galalitj

@ ~tapic za filetiranje moen. spr.". za

nje om;:i)

Namicanje petlji

I~I~

Po~etn" omta i jednostavno namic:anje

Poce,ak .""kog pietenja ,,,,,oji Se iz Mmitanja pedjL Ked pletenja, nasuprot kuki':anju, ne mora se pdeti samim po-eetkom niti. Preporucljivo je izracunati dufinu niti za. po<!leak, n.ime n namic.nje petiji. Kod "une finog iii .redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm;zavunukojaseobraduje iglama br. 4 iii 5 jedna petlj. iwos; 1 'bern. a ked jo;; deblje v ... ne ratuna se 2cm na jednu petlju. Za proracunavanje cclo· kupne dufine dod"je ,e jos 15 do 20 em. da bi se i poslednje petlje lake namicale. U ,vakorn slueaiu, bolje je iua/'unati veeu nego manju duilnu niti.

Naravno. moie se postupit; j ovoko, na primer: nam"knite 20 petlji. caspar"jce ih. a zatim rukom odmerite dulln ... potrosene niti. Na ovaj nac;n moiete ;uacunni celokupnu du_ tinvpotrebneniti

Nam;canje niti ,e rad; pomocli dye iSle i'te jacine da bi se dobila lefernost poi:etka. Iviea mora biti rastegljiva. narocito II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen. Slike 1, 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac,trelice) kao ida,e nit proteiestoslobodnijehozprstele"eruke.

Pocema omea Se moze obliko"atj na ratne nacine. Ako polofite nit prema .Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3. De,nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea. a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu palea prema'trelici. Sad. se otpuStaomcasa i provlaei nit paleem (uevrsti se)_ Oba postupka i utezanja omce stalno se ponavljaju, ,Iika 4.

Slike 5 i 6 prikazuju drug, metod. Polinje,,, na taj nacin sto se odmah dobiju dye petlie na iglama. Nit koia ,e proteie izmedu palc.a; kazipr'ta. slika 5, prihvao:a se OdOldo navise naigle.prebacuienapred.takodaseukrStasanitisapalca Streli ... na ,lid 6 prikazuje pro"lacenje om':e; p~lac ,e izvlaei izomceizatdenit"lika7.Sveo,talepetliesenamicu prema ,lid ~. Sa slike 8 je vidljivo da ,e petlia reda pored petlje

Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3. U probi plecenja prikazanojehkva,e,likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka .. pr"vim (gomja prow pletenja) iii obrnutim petIjama (donja prow plecenja).

Jednonavniukrftenipoletak

Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno ukrfcenc namicanje. Pccema nit se oblikuje prema .Iid 9; peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke. a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se. Sada provu6 nit iglom u praveu strelice. Slik.11 prikazujezueunje niti. Oba postupka prikuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja. Upo_ redite je sa ,Iikom 8 na levoj serani.

Duplo ukrheno namicanje

Pccetna omfa se r-adl premaslid9,a prva petlia premasliei 13 Slika14prikazujezaceunjeniti.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi odpalca.lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice.pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit. Stedeca petljase radi ponovo prema slid 13. a iduCa prema sliei 15. itd. Slika 16 prj_ kazuje ukdtanje niti. Ista slib se dobija kada ,e petlje namilu naizmenicno prema slikama 10 i 13. Pri tOme obratiti painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj .• jed nOm sa unutra.nje strane pr ema .polinoj oko palca leve rllke. Duplo ukrStanje se primenjuje kada se odmahponamieanjuradijednaperljapravo.jednaobrnuto.vi_ diprobupletenja16a

Dodavanje

Dodavanje petlji prikazanoiena.likama17 i 19. Pocetnaomi'a se mote oblikoyati prema slikama 6 iii 9. Pri dOdavanju petlji nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti.Probapleteniana,liei18aprikazujeispletenipo;:etak

Ouiin" pocetne nltl.e pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:;:i .adva. Kadajepo"etnanitizracunata,polaleseduploi protegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke; «renee na slikama 19 do 21 owacavaklupce,akoga poticenit. Oko kaiiprsta, Inaci,prote1e.enit(jedno.truka)kojadol.liodklupccta. a koj" se z atlrn polaie sa leva na desno oko palea, Iznad palea lez; i haj duplog poi'etka niti koji.e drii malim prstom [eve ruke. slika 20. Slika 20 o.im toga priknuje no koji.e natin oblikuje poeetna nit.lgle prihv.taju om"-u od niti koja dolazi izn.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee. Palaese povlati izomce. zateie nit. a dupla nit .ad. kHz; izn.d pale •. Strelica na .Iiei 21 ozn.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13. strana 19. naime, za dupli ukdteni pocetak

$like22,23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog

poi'etka, suko 22treba raditi premaslikamaSdo7;jednosta- ~~~~~~~~~~~~~~

vnoukrhanjesadupllm nitimasa.like23 prtkazanc ]e nasli-

kama od 9 do 11, Duplo ukrStanje .aslike 2.01 prikazano je na slikamaod 12do15. Probe pletenja 22. i23. prikazujuodgovar"juce pocetke sa daljim radom u pravom pletenju, Proba pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak,aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi .Iike 17 i 18 no strani 19)

Pocetak

sa duplim nitima

Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim. kada ivi,e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst. na primer iv;cc na larap"ma i rubvkama. kao i i~ite rukava na dei'joj odec;

$3 lzuzetkom nam;canja petlji iznad pomo':ne igle (vidi .like 2S do 28 .• trana 21) mogu se sve optsaoe vrsce namieanja raditi dupllm poi'etnim nitima

Pocetak

sa pornocnorn niti

Pccetak n pomocnom niti primenjuje SOl same coda kada SOl radi jedna petlj. pra~o. jedna obrnuto. naizmenicno. Potpun; iii delimitn; puent-bod se "pravo take radL Za razliku od prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji,ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom; o<im toga. radi se pomocnom iglom koj ... ,upotreblj.vazaveibanjeusuprotnojboji

Nit kojadolazi od klupcera polazeseoko kallprsra leve ruke Postoje izveden. pocetna orne.. prema slid 9, poi.>: e SOl pccetnanitokopalcaleveruke.vidislike2S.26i26.;jedankraj dri; mali prst leve ruk ... drug; pridrbva desna ruka_ Sad. SOl ;913 provod; ispod porno,:ne niti (slika 25) i pevlac; nit koja dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu.Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji .e naein namite .Iedeb i .ve ostalepetlje.

Nil koja dola.i od kaiiprsla. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju. Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje oml'u. Ona se provlati paralelno ~a iglom kroz pellje koje su vee naCinjene. mora da oslane labava i da se moze po.I.Citi Sa jedne na drugu stranu

No kojl se n.~in pletu pedjeu prvcm redu prikuujeslika 27' petljaispred pomo':ne niti ple!e Se pravo(vidi sliku 4, strana 22), zatim.e pedia iIa porno':ne niti podiie i pri tome se desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit.edalje .odi (slika27 i 27.). Na iSli naern se pletu sledeti redovi. Tek u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo. jednapetlj30brnuto(slikaS.stranaU).Pozavrsetkuovog red. mole se odstr-aniti pomocna nit. slika 283; Ova proba pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom pravo-obrnutog ple-

Zatvaranje kruga

Ako se pletenje iel; ukrug, petlje se dele na eetiri i91e Sa o'trim .rhovima, ezv. kompl .. t igala. Iedan kemplet lastop se;I pet igala. Na dye igle se namice onolike petlj; koliko se raeuna n jednu i9lu_ Sada se ;""Iaci druga i91a i polate uzprvu. Namice seistt bre] petlji,apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1). 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei; levo.acetvrudesno.Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle. Krugsen

Stvaranje uzoraka i sara

Kada je namaknuto dovoljno petlli, izvlac; se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji,iglasapetljamaseprihvatalevomrukom. anit.aklupcet.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke. Desn. igla drti drug" i9lu. Petlje na5caju iz om':;ica krozkoje,u provucenepetljeizprethodnog redn iii kruga Tako na'Cnje tegljivi, elasticni U20rak_ Zavisnood dr'hnja niti, i.pred iii lza igle, kno rada igle i provlacenja omette ispred iii iurada'1astaju prave iii obrnute peclje, pravo iii obrnuto ukritenepetlje

Pravapetlia

Slika4prikuujeizradupravepetlje.Desnaigla,evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu,treliee.Kaiiprstde,nerukepovla':;imalolevu iglu i pri tome petlja klizi sa igle_ Kada.e prave petlje pletu .talno ukrug nanaie ravna gornja povesina, pri cemu se prva petlj. zeste naziva r a v n c m petljom

Obrnuta petlia

Nit se polaie ispred leveigle.desna igl3sellodi inniti odo-z90 u petlju i provlaci omcicu u pravcu strelice, slika S

v'<ava sa jed nom p,avom petljom u poeetnu omcicu (vidi strelicu, slib 2). Da bi se izbeglo ,tvaranie praznine n" tom me"u, dodeljujese n" prvu iglu dYe petlje vise. a na cetvrtu dvepetljemanje.PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti brojpetljinasvimiglama. Tek sada se polinjesa radom prvog kruga. Petlje i ;gle nikakose ne smeju okrenuti (slika 3: dYe igle su veo:opletene)

Praveiabrnutepetlje, prava-ukdteoeili cbrnuto-ukrftene petlle su csncva svih pletenih uzoraka. N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled. Pruga.to liara. slika 8, radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo, jedna petlja obrnuto. U povratnim redovimapetljeseradeonakokakose pojavljuju. tj.obrnute petlje rade se obrnuto. a prave p,""vo. Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje, ali se u s ... kom redu umeojuju; lznad pra .. ih petlji prave se obrnute. a lznad obrnutih petlj; prave. Naovaj oa':;o nanaje tzv. bobi~asti uzorak. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda;ovaj uzoroksenaziva uzorak velikih b o btc a

Naslici9seradi naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto. ~_~ ~

U povrat.nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired

Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. nastaje pleten. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv.ni rebrasti u z o r a k (sHka10). Za pruga<ti uzo_ rak.slika11.naizmeoicno.epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno. U povratoim redovima pletu .epravepetljepravo.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno.

-,

Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim i pavr.tnim redovima. potrebna je da pletemo naizmenii::no jedanredpravo.jedanredobrnuto.Poledinaradaprikazuje povdinu Sa obrnutim petljama. Nasuprot pravom pleteoju. cbreuec pletena povrSioa deluje reljefno. Zbog toga se <'estO uobrnutepetljekazedasu reljefne petlje.

Proba pleteniaSa prikazujeuzcrak na komejedv. puta naizmeniCno pleteo po jedan red obrnuto. jedan red pr.vo. zatim jedan red pr.vo, jedan red obrnuta. Kod probe pletenja 5bradiseu polaznimredovimanaizmenil;noeetiri petljepravo dve petlje obrnuto: u povratn;m redovima petlje se pletu onakokakosepajavljuju

Pravo-ukrhenapetlja

Pr~vo-ukriteoa petlj. s" dobij. kada se desna igla uvodi iza vrha leve igleodozgou pedju.a zatim provlaei nit u praveu .. eeuce (sli~a 6)

Obrouto_ukr!tenapetlja

Nit se polafe ispred levog vrh. i91". desna igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui provlaei nituomeu.vidistre-uc« na slid 7. Ukriteno pletene petlje prikazuju lako okre· ta~je .• struktura rada time postaje malo tvrs.:a. Zbog toga .eukr.tene petljecestonazivaju i okrenute petlje Ukoliko se jedna povr'ina pletiv. ieli prikazati pomocu ukrheoopletenih pravih iliobrnutih petlji. potrebooje plesti u krugovlma pravo-ukriteoo. odnosno obrnuto-ukr~teno. U polazoim i povratnim redovima se naizmeoii'oo radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6"

U,.orakradenodpravihiobrnutihpetlji

Zavrsavanje ivica

Bo~na iv;"" ked pletenja. koja ,e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima,nebiuebalodabudesuvilerastegljiva. Rulikujemo dye vnte inada: bobit.stu iv;eu iii nazvanu ie. ivi<u evor;'. i takonan .. orne. stu

Zaivkucvorica se i vicna pe [I ja (to ie prv. i poslednja petljausvakomeredu) podiienapocetku redabokod pravogpletenja;nitldiizaleveigle.vidi,'iku1.Poslednjapetlj. svakog reda plete se ,{.Ino pravo i II 'Iu~.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina. ho se odna,; i n. ostale delene

2elite Ii daraditeomcostu ivicu, podiiese prva pettj. kaokod obrnutog pletenja: nit mora da lei; ispred leve '91e (silk. 2) Poslednja petli' n. kraju ,v.keg reda mora se oplesti pravo Omi'asta ivlea na,taje i onda hda se prva petlj. red. ple,e pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple,enja 23.). Ivice na ple,enim delovima. odno- 5no ivice !lavov. zavrsavaju se Cvoricima. Omhsta iviea se uzima.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} sa ivicom evorica_ Kod probe pletenja 23 unvtar ivicnih petlji radi se po jedna petlja u polaznom i povratnom reduobrnuto

Dupla iviea

Probe pleten]a] i 4 prikazuju duplu ivieu koja.e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1. red: 1. p_ polafe se na pomocnu iglui,predrada.asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tenja. nit se vodi ispred tih 2 p.; zatim s .. p. $3 pomocne igle pletu pravo. Dalje plesti obrnute petlje Ive do pOllednjih 3p. red •. Sledece2p. polatu.cna pomocnuiglu iza,posled. njap.seplete peavoi zatimse2p.sa pomoc.neigle podiiu kao kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp.2.red:2p. pravo.1p.kaokodobrnutogpletenja.nitsevodiispredpetlji Plesti.vedoposlednjih3p.pravo.Sledecep.podicikaokod obrnutog pletenja. tlit se vodi ;spted p .. zatim oples!i 2 p pravo.3.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja.nitvodit; ispredp .• 1.p.plestipravo;daljeplestiobrnuto.Odpo.lednje3p.1.p.ple,tipravo.2.p.podicikaokodobrnutogpletenja.anitvoditiispredp_2_i3.red5talnoponavljati

I·,

Razne vrste poruba

Probeple,enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple,enja 5: iglamazadv. brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak. Po.le 2 pvce naizmenicno uradena reda - jedan red pravo,jedan redobrnuto. prinvaUjusepocetnepetljenajednuiglu,polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 petlja praveod tin petlji,jednapetlja obrnu,ood pocetnih petlji Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak,petlje.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e";kukicanepetIjice se isparaju. a delovi petlji prinvatail! na pamoenu ;glll Ked probe pletenja7 r.diseod S. reda cvakc: Ilaizmenienose pletejednapetljaobrnuto,jedna petlja podiie kao kod obrnutog p!etenja. U S. redu i u .vim povratnim redovima plete.e jedna petlja pravo. jedna petlja obrnuto i= podignuL1 petlj. prethodnog reda). Od S. reda moie ,e ple'ti i pravo,alica

Porub sa .. pregibom··

Za ~ ire porube kod pravo pletenih delova preporucuje .e i>:rada prema slikamaS i 9.1 zaovaj .Iubj mogu se petlje raditi cd kukicanih petljica. ali se mora prihvat.itl celokupan broj petlji za pocetak. Poeet; Sa jednim redom obrlluto; zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red pravo. jedan red obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red = rebro). Posle 5 redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1.pravired pmlepreg;ba);sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravo- ujedno.Slika9prikazuje1.obrnut;redposlezajedno opletenihpetlji

Porub sa c;o.knastom iv;com

Kod poruba '" caklla'tom iVOcom za pregib se radi ledan red 5U p I j im petlj ama, naizmellicno se plete jed.n na_ vij u ta K. dye petlje pravo _ ujedno (slika 10). Ako imamo neparan broj petlj; na ;gl;. red,e pocinjejednom pravom petIjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto.anavijutke takodeobrnuto.Pollovo,ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda.Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu,"petljama,ledecegredapravo _ ujedllo.,lika11. Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa igle ;jedna petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno. I za porub .. caknastom ivicom mogu se petlje za pocetak prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6)

Dodavanje petlji

Na isti nacin se dod.j" jedna petlja na kraju reda. Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje. kojajevecopleteM pravo, isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno

Ukoliko se broj petlji na pocetku reda dopunjuje za dYe iii vue petlji, primenjuje se dopletanje. Slika 2 prikazuje kako se 1. petlja dobija i~ ivkne perlje; st.reltca prikazuje novu Ijusaleveigle.lz.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu,itd.,vidisliku3.J dodatih petlji pod;z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna

mestu pov,.,t. tripetlje.itojedna

I~

petliapravc,jednapetljaobrnuto,jednapetijapravo.Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3.petlja-pravapetlja. Rezulutjeisti.bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed.n navijutak na ;glu, 'lid; ,likul0.

Promen.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu. Me,t. dodavanja ; oduzimanja se mogu r.spored;,; takod.,,!upotrebeikaoukras

Dod.vallie petlj; "u dubinu"

Probapletenja11prikazujekakosei1.vodidodavanjepetlji nU cubtnu". i to ,a obeju suana pravih petlj; i II svakom 2 redu. Dubin.ko pletenje se radi fl. ,Iedec; na~in' kada se dode do mesea dodavanja. ne plete se pedja .... ;9Ie, 'lei:. petlj. koja lei; i,pod. naime petlj.;1. prethodnog red. _ pravo_ Sled; petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo. Zatim se prihvata jos jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika '1). U povratnim redovima ,e dodate petlje opletu obrnuto ukolikO" je potrebno da lice rada bude p-ave pleteno. Na sledecoj slie; jetakocIeprikazanododavanje .. dubinskr·pletenih petlji, Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji,e plete pravo. Dodavanje ,e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih petlji. opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno.Slede dveobrnutepetlje.'_pravapetljasenajpreradikao.,dubin_ sb'o (vidi .Iiku 12» zatim joil jednom. kao obiCno. pravo. U povratnim redovlma se dodat" petlje radeobrnuto. samos" obe petlje izmedu mesta dodavanja pletu pravc.

Dodavanje iz: popre':n .. nit;

Dodavanje ispred i iza dve prav" petlje radi se prema slid 13 Izpoprefneniti,eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve pr.ve petlje_ U povratnim redovtrna se dodat" petlje rade pravo. a ,ve o<tale obrnuto

Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i prema ,lid 7. odnosno petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti.1. pravapetlja jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja.a nit se pri tome vodi iza peclje. U povr.tnim redovima se sve petljepletuobrnuto.

Oduzimanje petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje potrebno uraditi 1I'ltak iii cviklu. Broj petlji se smanjuje n. ;vkama II slueaju kada seradikosjnajliokruglina

Oduzimanje unutar ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem iii pre vlaeen i e m petlji.

Na kaj; ,e nacin 2 pedje pieHl ujedno-pravo obja;;njavaslika 2:dvepetljeseopletukaol pravapetlja. Naslioi2sevidi kako se prevlacenjem braj petlj; ,manjl/je za jednu petlju; 1 petlj" se podigne he kod pravog plete"j a. slede& se ple.e peavo ipodignutapetljaprevuce;znadnje

Kod pravoq upletanja(kod pravog pletiva) mestaoduzimanja prikazuju kod prevlaeenja obrnuti smer-. Da bismo to ho jasoije priltazali rnesta oduzimanja prikazana ,u nasliei 1 i 2

tamnijim nitima

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede simetricoo, mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti nepromenjen. Slika 3 prikazuje kako se'broj petlji (prema sredini) ,manjuje. Ako je potrebno oduzf mari u polaznom iii povrat_ nom redu trebau povrarncrn redu narotitu painju obr.titi na sledece:napocetku redapetljase podiiekao kododuzimanja prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta prevlaCi iIn.d nje. Na kraju redase petlja ispred i petljaiznad oduzimanja prethodnogreda pletuobrnuto-ukr'teno(vidisliku7)

Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja .manjiti za dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi prevlacenjem (u tOm slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu pra..-o-ujedno, podignutapetljaprevuceiznadnjih .• likaS).Kodobrnutog pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati petlje.

Obrnuto-ujedno pletene petlje kod pravog pletiva

Ukoliko je oduzimanje istovremeno jedin; ukras. kao npr na lzrezima iii raglan-kosinama. potrebno je istat; mesta oduzimanja. Na .lid lOse jasno vide obrnuto-ujedno pletene petljekod pravogpletiva; kodprobepletenjal0seusvakom 2. redu pletu p02 perlje obrnuto-ujedno. Broj petlj; se 'manjuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje pomoc:u izvueenih petljl

Ova oduzimanje se radi u slucaju kada mesta oduzimanja treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje

Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite svakc mestooduzimanja labavo uvucenim nitima druge boje. Ova [ednostavna obelebvanja olaksavaju pregled. potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

Dodavanje i oduzimanje petlj;

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. bra) petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan primer priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje za 2 petlje. Ako trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu istomredu dodaju 2 petlje (prihvatanjem n"vijutaka koji Se oplitu U povratnim redovima) ... ~uplje·' petlje nastale na ovaj naein daju na obema stranama od 'redin" .. aiu'···-pruge.

29

Skraceni redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •. skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra- 11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve ZlI pletenje. Odgo.a'-ajue; brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i unutar reda, i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj n •• ;lutak iuavnav. prazninu koja nanaje okretanjem

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom poyratnom r .. du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei se pletu.a aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2)

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim redovima ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3)

h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se mestaokretanja kod pr.vogpl .. tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji vi,e negouprethodnom polatnom redu. Vee u .Iedecem polaznom redu se nav;jutak sa prethodnog mesta okretanja plete sa stedeccm petljom pravo-ujedno (kao naslid 3)

Slika6 priknuje iuaduskr.i:enih redo"" simeuitoog raspcreda na obema .tranama od ,redine pleti" •. N.vijud se pletu u dva sledec. red. sa .Iedecom petllom u jednom, u polaznim redovima provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m redovirna obrnuto-ukrlteno (\lid; sliku 2)

Premo .Iiei 7 pocinje se sa .kracenim redovima prema obema nranama od " e dine, I ovde su mest. okrennja podeljen. simerricno_ U svakom .Iedecem redu navijuci se na me.tima okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn cbrnuro-ukrSteno

Rupica

za dugme

Ruplee za dug mad ,e mogu plest; vodoravno i vertikalno. slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice.Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti. Karla je rad zavrsen, driati ovaj deo nad parem, izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11. probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom

Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja

porno"ne nit; okukicana provucenim poce.ak i

krajnitisepazljivozavrsavana

Kod izrade prema ,Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre,rna duzin; rupiee za dugme. a u ,I .. decem redu 5e ponovo mora naplest; toliko petlji (slike 17 i 18. strana 19). Za vertikalnu rupku. slika14,potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno";najprese zavrSava desna polovina, zatim leva (pre no StO se poC:ne sa tim radom moie se uzeti jedao navijutak na iglu koji se u prvom celom redu sledecom petljom ujednoJ_ Da bi

potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje. U povratnim redovima,e petlja

I,

r--Skidanje petlji

Kada [e ;"iea .kid.nja petlji istovremene ivita $ava. potrebno je$kidanjetako ;zve.t; daivicabudehoravnija. U tom slueaju se uzima jednostavno ,kidanje koje se ;zvod; prema slid l' oplesti ivi~nu petlju. plesti steeeeo petlju, a prethodrlU petlju prevue; iznad nje. Ovaj postupak - pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje. Cvrsca ;vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno. H1~~~,~ vidisliku 2: ,.da plestiobeprve petljeujedno.ovupetlju vratitlnalcvuiglu.ponovoplestidvepetljeied,Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po,'ednju petlju. ureesee desne Igle maze se upotrebiti i Igl3 za kukicanje; ukolikosezelira,tegljivaivica.odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna.Strelica kod probe pletenja] ozoacava kako se provlaci omh. Akoje potrebnoda ivicaskidanja istovremeno budeukral. mogu se prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu petlju,aizmedu togasekukitajupetljiceulanCicu;vidilliku<l

Kodprobepletenja8prikazanajetzv.patent_hra;naizmenicno seradijednapetljapravo,jednapetljaobrnuto.Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati.odnosno ple«i iabavoilievrsce, Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno, jedna petlja se radi obrouto a,L..::I"I...;:I~L..tIR;;o"U."L.lLIIlJ,J

Na ivkama okovr.tnika. diepova. n. nasivctma. delovima po· jala, ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu petlje Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac.inaskidanja

Kod probe pletenj" 5 skinu,,, je jedn. polovima Sa pravim i jednasaobrnutimpetljama.lspodovogajeprikaunaivica.kidanja,. poledine. Na probi 6 mozesevideti da iviea kod prugastoguzorka, pleten. naizmenic.no jedna pedja pravo, jedn. petlja obrnuto. ispad" 'leoma labava. iako Ie kod Ikidanja naizmenitno plelo jedna petlja pravo. jedoa petlja obrnuto Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov;napravim petljama. a kod leve polovine je ispleteno po dve petlje pravo_ujedno.lznad toga moiese videti ova ivlea sa. poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi,trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno, a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave_ukr!teno

SiYenaiyica,I. p05tupak

I

rr

Ukoliko se pleten; dec poeinje sa uunim porubom. koji je objainjennastrani25(slikeSi7).trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase radi iznad prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo. jedna petlja obrnuto); pogledajte slike 10 do 15. Radi se iglom bez vrha. a hal niCi mora biti duple dufine ivice. slika 10.

Iglom za vez ubosti u 1. pravu petlju. provue; nit, gurnuti petlju sa igle u pletenje. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre,ko~iti. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)- i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane.KadajenitprovuCena,obe pecljeklizesaigle.Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez,alisenepustasaiglezapletenje.v..cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja (koja je v..c jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad,vidisliku14.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje raditi prema slikama 11 do 14. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu ;vku. Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto.

Sivenaiv;ca,2.postupak

Rad jeslican kac naslikama 17 i 18.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta lara. kao na ,Iiei 16. delimicno iii u potpunom patent_radu. Pre no StO se petljeusijutupomiglomzavez.potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred),aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred pctlje (ked patene,rada SU to petlje pozadi). U .Iedecem pomenutom redu podignutepecljese pletu pravo,apetljeraileneu prethodnom redu podifu kao kod obrnutog pletiva - nitse vodi takode ispred petlje. 3. red se radi kao2. red

Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice).uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju.lglazatimzahvata cvu petlju jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu petlju sa igle. vidi sliku 17. Ked sledei:eg postupka.e prihvataju dye pecljeodostrag.vidisliku18;daljesledeponovodvepetlje odnapred.lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase;vicanebiteglila.Proba19pokazujegotovuivi(u

Pravilno

uzimanje mere

,,,I,,,name,,, tabelarn.mera rnlik.

1 lirinagornjegobima

Ko je vdt ple.enju dovoljna mu je vun., odgovarajuce igle i idej.da bi paleo rad. Medutim. poc.etnicimaje potrebnaslika model •. koja se maze 1I""t; iz naiih specijalnih ;Idanj. La pletenje,kaoiupu"tvozarad. Svako UPUtstvozapletenjeu~oliko ,e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna - dopunjeno je krojnim pregledom prema mer; i izralu,nato za dye. a ponekad i tri normalne velie;"". Ove velie;ne ,u namaCene II na.lovu iznad uputstvaza .ad. Da biste bili ';gu.n; kojaj velicini prip.date. rnorate tacno znati .voje eerese e mere. Krojevizapletenuodecu 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn. jednostavni; kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine. Za uzimanje mera pOHebno je biti kompletno obueen. u ravnoj haljini _ ilijos bolieu potkosulji,sa prslukom i pojasom. Srruk niie vahn same radi mere Sirine. vel; i za pravilno odredivanjeduiine,teseobelefavauzanim poj~som.5ve mere se uzim~ju uz,amotelo. ali ne prete.no i to'pri leiernom pri_ rodnom drfanju tela

G) Za !:irinu gornjeg obi rna ,.ntimeta( se drii ispod ruku, iznad najjacih me5ta grudi i preko leda. G)Sirina struka se ulima u1 sarno telo bez ntHanj. oko S{ruka @Vet prema vi.ini st.as. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh, da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr.tasvedosHukai iStovremenosekontrol;~e dubina goud; 4a. ® Dulina leaa izrafava meru od pOCetka vrata do struka ®Sirina ledase me'; od rukedo ruke CDZa haljine, suknje i mantile potrebna ie, osim toga. prednjadulinasuknje. ®Sirinaramenaideod pocetka vrat~svedo najviSeg me,tanakugli rukava.aduiinarukava ® se mer; na ispruienoj ruci. Za kratak rukav - mera 9a - uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@. Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina oko Yrata@samosukontrolnemere

Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu. Sada ste u stanju da uporedite tel..sne mere sa nalim tabelarnim merama dab;stesagledalirnlike

1 burdine tabelarne mere
udrze sarno neto·mere (tel!!,ne mere). U ,v.korn Burdinom krojnom pregledu '3drian; su; dodad koji dozvoljavil.ju modelu
1 neophodnu leiernost nvi,no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model.
Normalne vetlz+ne za fene
" " 38/40 '" " .. se sz "
, Gomji obim .. .. ee sa " se '" no '" '" ,,.
I Sjdnastruka so " es " ro " .. so sa tea na
Sirinaokobokova so sz ,. .. '"' '" "0 no ,,. '"
~ue~~~a I:~:;n. ",uk> ., ., 41.5 ~3.5 « " ., ., so sz sz
., ., ., ., ., ., ~1.S ., ., 42,S
j Sirinaleda as rs rs as " " ., ., ., ., ..
Du';n. ,uknje " " " " " ss sa to " " "
Sirin. ramen> n n n n 13,5 " " " " " "
Duiina rLJkava ss " se sa " so et " sa " ;0
Sirinagornjcgdelaruke " is ae " " ac H se " " '"
1 Sirinaokorucnogzgloba te ,. ,. ,. H " ra " " ze zc
Sirin.okovru. H H as as re " 3B,S ., ., .,
Meduvelicine za iene vettclna za mlade
., " ., .. "
I .. ,,, '"' Gornji obim .. " so
" " " Sirin.>truka ss " "
1 Sirinaokobokov. so " ..
.. 45.5 46,S 47.S ., ~;:i~~a I:~!in. ",uk. ., ., ~3,S
" 39,S ]9,5 '" -o.s ., ., .o
18.5 39,S ., 42.5 Sirinaleda rs rs ae
Ouzin. >uk"j~ " ~ .. " zu Ouiina mk"j~ sa " so
SiriM ramen. 13.5 ,. ,. ,. ,. Sirin. ramen. " u "
" " sa sa sa " " sa
Sirin.gornjcgdelaruke n aa Sirin.gornjegdel.rukc ,. as "
5irin30korucnog.glob. " te ra " 19,5 S'rino oko ru/;nog .glob. em is " "
Sirina oko "",to " se 39,5 «i s S'rinaokovrata H " rs
Decije velil:ine
n n " ts
" ss sa so " " " sa '" " " " " so "
" ss " sa " so et " " .. es ss " " "
sa so ez " ss sa " zz " " " " " .. so
zo " 24,5 " 28,S m 31.5 n 34,5 ss 37.5 " 40,5 ., .,
" " " is 26,5 " 29,5 " 32.5 " as 36,5 37,5 " "
te zo " ,. as " rc " " " ., ., .. ., sz
Botnadui. p.nulon. em .. .. " " sz er rc " " ao ar " so " ,.
OwZin. rukav. as " n " " ., ., " ., ., " " " " ss
Sirinaokovrat. zs " " " 28.5 " 29.5 ao 30,5 " 31.5 " 32.5 n n.s
Muske veliCine
Gornji obim so ss roo ros no us no
~irin •• truk> so " .. ,. too ros tto
Sirin.okobokova sa to ". '" rte no ,,.
~ue~~~a I!~:in. strub em .. ., so " sz " "
" .. " .. ., so so
Sirinaled. ., n .. " .. " ..
~~~~a d;~ka~:nt,'on. em " " ro "" '" '''' ice
eo " " " .. ss "
~;'ina oko vrata aa " " ., ., ., .. Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu?

Sve iskusne pletilje znaju "'ednOH kroja pletene ode':,,_ Kao ho je pomenuro. u uputstvu \l n'3im spedjalnirn ,,,,,,kama ... rucnirad.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! .. nac; i II naiim redovnim mesecnlm izdanjima. Ovim krojevirna doclate su normalne mere za odgovarajucuiiirinu gornjeg obim;> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic; visini tela. U tim podadma su

date sve mere dufi"e i sir;ne u Za razlikJ od

tabel"rnin mer., krojne mere sadrie koji su neop

hodni za Iciernost plete"e ode"e. se eeresoe mere

neue razlikuju od nasih tabelarnih mera, niie potrebno da ih menjal'" vee se drilte upu,nava. f'otreban "vi'ak sidn,," sadrbnjeusvakomhoju.kodpuloverauztelodatje.nar.v no. ne;[o manje n!!go kod leierne jakn!!.

Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne velii'ine ~ njim. je dovoljan smanjeni krojni pregled. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad .. kroj originalne velicine. je' iz prora~lIna perlji

i redova lepo se moie kontrolisati kroj pletene odece jo! u tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene crtasamo do polovine. vetuvek u punoj velicin;

ObjasniCemo uvelii'avanje krojnog pregleda_ Da biste uvecali jedan dec. potreban vam je lenjir od 40cm iii SOcm. rrougao. san[imeta,' i dobro zaoStren. olovka. Povremeno ce vam biti potrebna i gumica za brisanjc.

Rad se obavlja n. velikom stolu. ukoliko nemate specijalnu daskuzacrt.nje

N.jlakSe 5e kroj prenosi fla pro .. idnll hartiju ispod koie 5e stavlja hartija sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm 1.2 iii 5 mm_ Obe hartije se zalep!! selotejpom. da.e pro .. idna hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji. Nase objasnjenje je prikazano n. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu

U ovom )cdnostovnom krojnom prc· U krOln;m prcglcdima na';h up~",av, .., ple,enj" unc,,, .u ,ve mere du"nc , ,,"ne. , '0

gledu peednji i ledni dec pdka ... n; y.n,~ica. Ke .. ke popee;;nc eelc koje kod me ... duz;ne.eky u'pcavne.a kod me ..... ;;e;nu

'" n. j~dnoj ,k;<:i; deloy; <u pri"_ vodor.yneogr.n;e'anjupojcd;n.tnedeloyekcoi.

z.nido polov;ne

prednjeg lednog dela. Brojevi SU mere u saotimcuima Ukoliko jedno UputStvO z.a pletenje sadrii podatke sa dve sirine gornjeg obima. onda su u krojnom pregledu unete obe veliCine_ Kao kod upurstva. i n3 skici SU mere za drugu velicinu gornjeg obima dare u ugradama

Pregibna ivica na pailjivos.vijenom kroju od papira i'tovremenD oznacava prednju 'redinu. a u krojnom pregledu je uertana i'prekidanom linijom (= pregibl_ Kao na krojnom pregledu.ikoduvecavanjaprednjegdel.pregibnaivieadolazi salevestrane.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija.koja .eprotezepravougaono""pregibom(= donjaivica prednjeg dela). Natu liniju.eunosi najvee;.iirina. naime26 cm_ U is[oj iirinisemoraograniciti inajvecadu!inaprednjegdela.odnosno 62 em. Ova linij" se proteie paralelno sa pregib~om ivicom i povezuje ,e ,a drugim pravim uglom pcocvc sa iSlom linijom_ Na taj natin su pribelezene najvete granice tcgljivoni prednjeg dela u iirinu i yi,inu.

Na vertikalnu liniju beleie se sve mere koje se preno,e sa deane ivice krojnog pregleda. zna~i 4. 14, 20, 20 i 4 em; od tih tai'aka vcdt yodoravna linija prema pregibu, Na pregibnoj ivioi potrebno je urrtati prednju duiinu od SScm (sa donje iVice.vedoizrezaokovrata).vidisliku3.Sadasupovezane pojedinetackelinijarna;linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen je u donjej letvr<in;' Dubin. kugle rukava se dobij. iz razlike izrnedu gornje ;;;rine = 26 em i izreza oko .ra[a + ramena !irina = 9+12 em. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline, I iuezokovratasemoraucrtati kaookru-

glina; povezuje t."ke t-s rc se iz tog razloga ne .me niti predubokoniti preplitko precnati

Ledn; deo na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo. ali je izrez oko vrata pliei. Dubina ureza lznos! 3crn i mer; se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f, vidi sliku ~

OdpregibneiYice.kojasekodkrojarukavanalazide.no_ucr· t.yase najvecasi,;na- 1gemiduiina - Seem - hOMSlici S Sa leve ivice, mereno od donje ivice, obelchvaju 5e delimit_ nar.stojanjaod6.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) sa pregibnom ivieom. Na vodoravnim linijama se ta~ke a (9cm.'irinalajsnice). b(11 cm.ispod 'irine rukava)ie(19cm, 'irina rukava ispod kugle rukava) ozna~e i zatim povezuju I;nijama. Za kugle .ukava se najpre pevute k05a pomotna lin;jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke die. vidi sliku 5j. Zaobljena hnija koja povezuje taoke c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad cersre - otpr;like2cm iZn,d tai'kee.dodirujegornju vodcravnu i vod; do tacke f. Ovi podad vaie za normalno uglavIjen rukav kod visine kugle od otprilike 12 em.

Kada su !vi krojni delovi uvelii'ani, mogu se lz rezao. Pre no ,to predcte nasecenje, potrebnojedap"enesetei konrure druge polovine - naiicdno'tavnije i najbrie pomocu tZV toCkicazakopiranje

Kako se menja normalan kroj?

~~g OJUJ

EJ a-- 0 '~;:!~p~o:o:::::, "".m,'"o, ,,::,: U~ U~

naravna nlSU uvek idealne. ai,

,

I Q [] 0 ::::~~dO:a~n~: stasu ses:~:a~enom W OJ

m""i* "0',"",""' mod< m""i' U Burdinom ateljeu za stru-

~:;:" od,o::;;,', ;:,';:'~,,;: ,,::,':

D D 0 p""",,",,," m,,"",","m s

[abelama i razlike. Prema

[JuO ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ m [

"," ,II ,,," """" m.oi." m .. ," •

promene_ Promena nije neop_

hodna ,amo aka razlike u •

merama vet i kada model kOjl

je dat La neku drugu veliCinu, naim .. za gornji obim druge velic,ne.

s W

p"m..,p"'"",mo

O 0 U/ re """''"i" kd,~o; B {]

sirine njeno

I' 0 0 ~~~~:' ~;;:;:;;;~;;:":;;:~~"~~~~~~ -.~

zalepe"I,sekrOjnanovol$cna_ '1

38

Na koji se nacin menja raglan-kroj?

Smanjivanje

Slikal prlkazuje skradvanje prednjeg dela. Ied'nog dela i rukava. Na tim delovima ,e ,avija)u faltice odgovarajucedubine. Kod kosih ;vica, npr ruhva.moraiusekrojnelinijeponoyo

Ako je potrebno SUliti prednj;; ledni deo (.Iika 2). vihk 'irine s" mora ;7_ ravnati u uzduinim laltieama. Ukoliko je najednom kee)u preveliki iuezoko ruke. moraju ,e ti deloy; nafaltat! kac 'tosevidioa,lici3;avi,inakugle rukava se suiava popreonom faltom. Oblid prema skic! nanovc ,e unose.

Uvecavanje

Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti. zatim rum.knutl (,I. 4) i take izlepi!; papirn.tom cr.kern (;Ii se kro) ponoya isertaJ. a z.tim se ramen. linijaiuJvna

Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •. lednogdelairuk.va.R.,e. ceni krojni delovi Se razm.knu prema neophodnoj duzini. a z.tim se krojni oblitiizravnaju!

Ako je potrebno prosiriti oko bokova samo na donjoj ivid, dakle samo na prednjem i lednom delu. a ne n. ru· kavima. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini, Ukoliko ,amo gornja iirina ziltc!e. moiesedopuniti sa ,trane ne hete"i obliku i dobrom padu: vue od 8cm-2cm Sa svake .trane ne bi trebaloprosiriva';('lika7).Sirinukoja se time dobij. na prednjem i lednom delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu .... strane.

(iii

I I

I I

,

•• D~

B L;

OQ

DudO DO U

Ukoliko treba da ,e prosiri kroj rukava. useca se uzduino. ,Iika 8. a ,atim se raseceni delovl razmaknu, Razlika se dodaje i ,a unutrasnje ,(rane iue,. oko ruku n. prednjem i lednom delu - pogledajte 'liku8 na prethodnojstrani 3B.

Ukoliko ,e menj. gornja sirina same na prednjem delu. upravljamo se premo slid 9: kroj se deli po duiini, • za{im se u visini grudi razmife. USitkom ramena linij" dobija potrebnu Sirinu.

Kod,avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela, Slika 10 prik.zujc usctanje i razmicanje,anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija n. slici 10), zatim se kroj poloii uz sredinu pozadi i ucnava izre, oko Hata (tanka linij •.• lika10j

Zahteva Ii tele,namera produZavanje prednjegdela. postupa se premo .Iid 11: dubina grud; obelehva .e na kroju (a. sl;ka11). hoj sena tom mestu deli i razmice, Socni u<inksmanjuje bocnu duiinu. koja sc mora poklapati sa duflncm lednog dela. Vrh ufitka dcfaz! na sredinu meduprostora.

Promena raglan_krojeva

Gornja pravila se ne odnose samo na krojeve nor· malno uglavljenih rukava. vel. skoro u 5vim slutajeYima i kod raglan_oblika. Slika 12 prikuuje smanjivanje sirine. a slike 13 i 14 prosiriyanje raglan-kroja. Ukoliko se mora dopuniti duzina raglan_kosine. upravljamo se prema ,Iiei 15

Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti.Svetepromencse.narav,no.moraju pripremiti yeoma pazljivo. a Sva Se rastojanja jo;; jed nom premerJvaju. Bocne i ramene ivice se posle izvrJenih promena moraju poklapati sa starim me-

Proba petlji iii

proba rada

Glavno m\lrilo ,vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv. proba rada. Niie dovoljno same uzeti pailjivo meru i pode,iti kroj premo smanjenom krojnom pregledu na normaln"velie;nu. Svestojeu uputstvudatoo petljama i redovima. 0 dodavallju i oduzimanju odnos; senaproburadai predstavljaosnov" ,vakog "putstva za pletenje! Vearna je vaino driati se probe i radit; je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama

Probapletenjabitrebalodabudedostavelika. stO je moguce vee.; na take ispletenom komadu

meg" ,e dobro ;zbrejati brojevi i redovi. Duii R,iWlI •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11

redovise po pravilu pletu malo evrsce od kracih. • "

sto se kod maniih proba ne bi moglo ;Uozit; ',!Ill

priizracunavanju.PreporuCljivojeprobuosta.

viti nekoliko zeseva _ najbolje preko noei

Vun. je veoma fiv matcrijal koji se posle rada.

ovrsceg iii labavijeg. ponovo vraca na svoiu

prirodnuelasticnost "

UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim ,

broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim I

izdanjima Burde La pletenje. a po pr.vilu ,u dati ,

za probu petlji cd 10x10cm. Za probu petlj;

utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'"

najm.njl! Hem. ali bolje jo, sa 14 do 15cm l

~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ ;:v~~~n:av::n~:;r;~~ 'j

iii~~i 1II111111U1tlJ-:,_.J

ProbapletenjaS,rcbrasta bra, pletena u po· laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p. i 40 r iznose 10x10 em. Proba pletenja 6, pruqasta

~1I("'~.If:'1Nr ~a~" p:~:e1n; xi~OP;~Vih p~oo::n~~~t:n~~ji~, 2~a~

pleteniee: 19 p. i 26 r. iznosena kvadratu10x10 em. Proba pletenja 8, pregibna lara: 16 p. i 24 r. iznose 10x10cm (p. = petlja, r. = red)

29 petlj; u Sirinu i 45 redovau visinu. Mali ram, koji roctece sami izraditi od kartona. olakiava broj~nje. Na na'em primeru izrez je 5 X 5 em. probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. Ovaj ram je. naravno, Sarno onda pouzdana ccroce kada je kvadrat tacno isecen

Uporedite rezulta, va'ie probe sa podacima u uputstvu. Ukoliko utvrdite male razlike nastale labavijim iii cvr'ltim ple'enjem. moiete ih izrav nat. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. Medutim. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali

Osam primera

Osam primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. naime kod kojih . .supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje.

Levo, odozgo naniZe,

Proba pletenja 1, pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. ; 25 r. = 10x10em. Proba pletenja 2, bobihsti iii pirinacuzorak: 19p.i32r. izoose 10x10em. Proba pletenja 3, patent-dezen, jedandeopet;lji=2reda:17p.i40r.=10x10em Probapletenja4,pet;lovasara,pletenadvobojno (nit;sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten, probaperlji se vae ne poklapa<a osnovcm pravcg pletenja; dezen iznosi 22 p. i 23 r. na 10x10em

Desno,odozgonaniie,

Na koji se nacin proracunava broj petlji i

broj redova prema probi?

Izracunavanje petlj' redova porno':u probe neophodno je eak; bdapletetemodelpremasopstvenoj malt; iliakoielite da i.pletete model drugcm vrstcrn vunice od naznacenih podataka u "put.tvu za pletenje_ Male ralike i od.tupania od probe megu bit; rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj. i

iuavnavaju se debljinom igala. Ukoliko pletetedosta lablvo. uzmite igle za pola broj' tanie; OJ suprotnom slutaju uzrnite iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji, redova, dodavanja i oduzimanja

U gornjem pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ pa OJ tom slueaju; polazimood jednostavne probe kojaje data Ia 10 em, n.ime 20 petlj; i 30 redova. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em. Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat. Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje. Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj

Pol::nimo sa lednim delom: Donja ivica iInosi 48 em. 48x2=96. ito znar.i 96 petlji+2 ivicne petlje. Sirina do vi· sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4). Bocna kosin. iznosi 2cm;svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. (=20 em. 20xl=60) 4 petlje (=2cm). Prvi put.., dodaje u vis;ni struka $;I oheju s"ana po jedna petlja. tarim jo;;

3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja.Broj izno.isadal06petlji (10'l+2ivicnepetlje).Okruglinaizreza oko rukeiznosiS,mu sirinu i 5emuvisinu;Scm=10petlji i 15 redova. Unut3r 15 redon skida se deset petlji: ,Iedeti redosled: 1 x3 petlje. u svakom sledecem 2. redu 1 x2 pctlje i 3xl petlja. Sve do pocetka ramene kosine. racunato od ilreza oko ruke. plete se ukupno 60 redova. Ramena iznose 12 em "rine. a to znati 24 petlje. kosina se prostirc izoad 4cmuvisinu=12redova. Posle3 reda=1 em po<'.inje usredini pozadi istovremeno i,rez oko vrata. Na ramenoj kosini ,manjuju se petlje u svakom polaznom redu za 4. koje se iii skidaju iii o<unu neopletene na igli (vidi .• skrateni redov;'" strana 31). Za izrez.e najpre skidaju 20 petlji u sred;ni. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je.znaci.nasvakoj strani8petlji.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 petlje. 1 x2 i 2xl petlja). Najpre se zavrfava desno rame; leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru. odnosno r~men~ kosina se sktda na poi'etku povratnin redova. aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova.Prednjideo se. izuzev izreza oko vrata. radi ho ledni deo. Za izrel je potrebno rad podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke (= 39redova). NajpreseskidalDsrednjih petlji.Zaokruglinu se na po~etku svakog povratnog red. skida 1 X 3 petlje. 1 x2 petlje i 4xl petlja. zatim joS 2 puta u <vakom 2. povramorn redupolpetlja.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ nom smeru u cdncsc na desnu polovinu. Rukav: poeinje sa 36 petlji+2 ivicne petlje. Posle18 redova(=6em)serav· nomerno dodaje podeljeno 8 petlji (= 4 em). peste <vake 4 petlje i'plete se 1 petlja iz popreene niti. Ramena kosina ima duflnu od 40 em (= 120 redova) na obe strane 8 em (= po 16 petlji). Na naj,irem me.tu rukav ;znosi.38 em; dodaje Ie u svakom 7. redl! na obe strane po 1 pctlja. Red na poletku kugle ",kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). Kugle rukava imaju visinu od 12 em. znaei 36 redova. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike petina petlji. Na n"em primeru racunieajesledei:a: 78;5=15.3 petlie. koje preo.caju a rezervisu se za poslednji red.Od78petljipreostaje60perlji,kojetrebaskinutinaobe Strane: dele se sa obe .trane lx4 petlje, 2xl petlje. 3x2 petlje. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost.lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu.

Rucni rad

najlepsa i najienstvenija zabava!

Zadovoljstvo u vezu

"olj"vo

00 •• d. 5U iz ,umpe izrllA dn priru~nik.:

Zadovoljstvo u pletenju

Zadovoljstvo u krojenju i sivenju

Vazan je pravilan nacin obrade

U kompletrloj izracii pletene odece ~eom" je vaf.na prav;I"a stavn; i elasticn; prllg.ni dHen; uopSte ,e ne ,me!u parit;; lzrada. Uovu radnju ubraia.e prisiv"nje pojedinacnih delova, posle pribadanja na podlogu pokrivaju se vlainim "bell.am. Ilglavljivanje rukava, prist"anje okovratnika, diepov. i ,I Delov; ,I! skid'iu cek kad. ,u ubrus i pler;'-o sasvim ,uv; Osimtoga,veomajevainoznaripravilnonaplesti nasi.kedui

izreza. duf okovratnika i kapah dzepova,

Prilivanjedelova

Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova

Za,ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha. Pre nO !to se prede napri,ivanje,pailjivosezavr,e_;vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih petlji (dovoljno

ta je3 do5cm). Ukolikoledodajeunutarjednog reda nov a nit. potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti ihu delovima petlji iii. kod deblje vune. osigur.ti je lb rHimorn i zahvatnim bodovima. Pre priSivanja delova izraduju Se rupice UI dugmad i dfepovi. ho i eventualni Vel. Vez sc moie radili samo ukoliko se ne pruia iznad savova

Plete"i delovi se licem nadole na meku

peglanje. najbolje iznad kroja

"aravno, ,amo nerdajuce delovi 5e nikako ne

smeju istezati; ako,t" pie;; suvise cvrsto, preostaje jedino da oparatcrad.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u ,"oj prirodnioblik. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj .. i5(egnuti oblik·'. Ciode se pritvric.1.Yaju unutar ivi~nih petlji n. r.vnomernim i kratkim rastojanjima. Gusei raspored igala dajeboljeivice.EI.sticneivicekaonpr.ivicestrukailajsnice rukava.neravnajuse;ciodeseprikaceunutartihivica.{vidi slike).lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu). ali se pegla ne priti,ka n. ubrus

Razne vrste !lavova

Za itradu lavova ne postoji utvrdeno pravilo. vetse pcdesava premavrstipletiva.Veomajeomiljentzv. za hv atn i bod. slika 1. Moie da se r adi odozgo naniie. ali na isti naein sa desnenalevustranu;vainojedaselahvatalvakapoprccna nit petlje uoutar ivicnih petlji. Ukoliko treba sas.tavltl delove <tep-bodom (slik. 5) iii omea, tim bodom (slik.6). sije se na otprilike Smm unut.r ivice. Kod takvog Iava je

Slika S priknuje rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia uglavljeni rukav: na slid 9 prlkazano je lice, rrl uglavljivanju rukava upotrebljava se, pre svega, step iii omensti bod; pieteni rubyi seskoro uvek prd;ivaju tako da laY rub,," dode na botni hv, Na kugli rukava se ~e smeju stvaratl nabori, ali 'meju biti lako nadriani

Upotrebljava se u slucajevima gde sanavljanje delova, npr kod naiivaka i delova op,ivab, mora da ostane ne'lidljivo redje se dobijaju takoz'lanim bodom petlj" iii pieten i m bodom. Za ovu svrhu petlje OStaju na iglama; obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti. Ple,enim bodom se ne pletu same delovi plet"n; pravokoji,reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:. i delovi pleteni ob.nvto sa liea. Kako treb~ izvesrt pe'lja_bod kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik.2,akodobrnuto pletenih deloya _ ,Ilk. J_ Obe ;zrade se izvcde sa liea na ".Iitje. eventual no i odoz9O nanife. Bodovl ne .meju bit; prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po,edovat; podjednaku ela'lienost bo pletivo. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva. SavOYi 5e rade veoma pailjivo naonim meS,im3 koja~u "idlji'la.a narocito!;3Yo"i raglan_kosin". Ukoliko

Sastavljanje pletenih 1- delova sa tkaninom

PriobradiisaSI.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo,novnin5{VarL Akopovezujemo,na primer. tkaninu i "unu raznOH,nog halitet. _ pleteni okovratnik odpravev\lne .. jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti ta dvadela. Razne Vr,te tek5tila zahtevaju po,ebna rukovanja pri prani"" Ukoliko SU pleten; delov; sarno priSiveni. magu se pre pranja oparati j kasnije panovo pri;;;ei. Ukolikose radioi,tom ma.e. rijatu. moiemo se odlu;:iti za upleranje.

IVicetkanine, kOje""ka,nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m, najboljc se obraduju pomoe\! dod~tih kosin n.'ivah iii nasivaka krojenih prema odgovarajuccm delu. Medutim, akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine, pojasstrubna ividjaknei sl.), dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine gvstim bodovima. Ako pleteni pojas treba da prijanja i istovremeno da pridefi liev ivicu. mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i.tegnvtidabinastavni'avostaoelastiCan.

Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji. U tv .vrhu moiemo upotrebiti i nil omca'tih bodova koje vezemo vz obradenu iViev tkanine. Dutina bod. mora odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi

(proba rad a. vidi nranu40).lspod svakogdelaomcice provuee se jedna petlja (slik. 1); petlje ,e mogu uzimati ; direk'r>o

~ sa prednjcg dela omcic. na pletacu iglu

Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati pomocu igle za kukieanje (.Iika 2). Svaka petlja se odmah po provlacenju podize n. pletacu iglv. Paz;ti n. ravnomerna r •• toj.nja' Dalju mogucnostprikazujeslika pored nje: labavim bodovima oveiesepletaeaigla,kojasepoloiiuzivicutkanine.Sada

r.vnomern; bodovi daju petlje prvog reda

SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj ,viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv.provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p .. l. p. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p. pletene u prethodnom r"du, on se vodi lza petlje, a petlje podiqnure u pretnodnom redu,eopletv).

Petlje se izvuku n. pomocllu iglu (posebno prednja i zadnja strana) i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple ;vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju petljeodspolja. a zat.im se priSiju .aunutrainjeivice:naslid je primenjenhep_bod. radijasnote upotrebljena je tamniia nit (vidi ,liku 5). Moze Se primenit; ipletenibod (strana4S,slika2)

petlie iZ poprecne niti 1 p. obrnuto. a u ,vim povratnim redovima pletu se obe po,lednie p. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1. petliu na,ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu; n~jpre ,kinuti same jednu p. U polaznim redovima pleni obe po'lednje p Ila,ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil p_Spoljnuivicunafiivka. svedopo.lednjep.izve,dkaodo,ada

Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita,tu iiaru: iviea se plete duplo (vidistranu24,probepletenja3i4).1.r.:izapo,lednjepravepetIjeraditi , p. obrnuto, podici 1 p .. 2 p. ple'ti pravo. a podignutu p. pre~u(i iznad nie. zatim 1 p. obrnuto.l. r.: 1. p_ plesti pravo. 2_ p. pleHi obrnuto, 1. p. pravo. 3. r.; 1 p. obrnuro. 1 p. pra~o.1 navijutak, 1 p. pra~o, 1 p_ obrnuto. 4. ~.: 1 p. pravo,3 p. obrnuto, 1 p. pravo, 1. do 4. r. stalno pona~ljat;' Kosa ivica se ukra_ ,ava rupiea'tom "rom i oduzimanjem (proba pletenja9). Posle iv. p. i 4 petlie pravo radi se o~ako; 1. r.: 1 navijutak. podici 1 p., 2 p_ plesti pravo-ujedno. podignutupetlju prevuci iznad,raditi 1 nav.2.i4.r_:ple<tiobr nutO.l_r.: ,vepetljeplestiprayo_Ova4r.stalnoponavliat;'Oduzimaseiza1_pravepetlje po.le rupica'te pruge (u ,yakom 4_ r. pletu se 2 p. pravo-ujedno).

Odvojeno dopleten. na~iv<:i

Ukoliko se jedan na"vak ne ujedno sa odredenom $arom pletenog

dela, potrebnoje izvesti malu naSivka. N. taj nacin dobijamotacan

broi pedji koji je potrebno S~ ivlce za naSivak. Podimo od toga da

3 p. dola.e na 1 em delu 4 r. iznose 1 em. Prema tOme se i

prihvata iz 4 r. 3 p. iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta

dodavanja iii oduzimania i da se uvek ubada izmedu ;viene petlje; 1_ petlje s.re .• idi.likeli2

Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide,e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3,a.li,edelovivezenihomcica- iii delovi petlji ,a oba prime", mogu prihvatati direktno na pletacu iglu

Razne vrsee ndivaka za okovratnike

Proba pletenja 10; kao dodatak poslednjem povratnom redu prihvataju se najpre p. nadesnoj uzanojstraninovom niti.apetljesaigleseopletu isaleve uunestranese prihvarepetlje. Petlje koiele!e iznad uglaobelezese pomo':u nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete,eisprediizasvakepetJieugla ~, p.izpopreclleniti petlje.i topravo_ukdteno. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. plete." u 1. polaznom redu obrnuto (=pregib). Po,le pregibnog redapleteseuistotolikoredoViisaobeju,tranauglapo2p_pravo_ujedno. Sada5kinutip_,an.sivakpriSitina.,Suplje".f>robapletenja11: zauzanirebrast! n.Sivak potrebno je prihvatiti u svakom uglu 3 p. U S_ pravom redu (= 3. rebro) ,kin uti p. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove. Proba pletenja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10,asaokruglihmestaprihva_ nti ;.svakog r_.odnosnop., 1 p. Dalje raditi naizmenicnol p. pra~o.l p.obc_ nuto:petlieseskidajunai;ti"aCinnakojisepojavljuju.

Probapletenja13: naokovratniku pletenomprugastomhrompravo_obrnutih petlji nastavljen je naSiv.k pleten pravo. Za duiu prugu poceti Sa 3 p .. au,vakom r. na kraju dod"ti 1 p. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne '''ane plesti na.v.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po,lednje 3 p. Kratke delove i,ko,i,i samo na jed nom kraju. zatim ,astaviti delove iznad ugla step-bodom. a nailvak nastav;ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje bodova je datonastrani4Sj

pravilnoprednjusredinu.odnosno pravilno odulimanje u 'redini napred. Sve ho j€ reccnooskidanjupetljina str~ni )2, mora ,e uzeti u obtir. Oduzimanje Ie moze

~ II !

s.prethodnom p. pravo,a2.,.,ledecom p. prev!'cii ple't; ujedno(1 p. podiCi

i 1 p. pleoti pravo iii obrnuto, a poclignutu p. prevuCi iznad).vidi st.relicu n. slid 4.

Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid; seraou 45). Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea ,e kasnije ne prihvat~ u Iev. vei:. plet .. Ukolikoza n.sivak od.beret .. saru od obrnutih;li pravih ilibobicastubru.neophodnojeraditiivicuCvorica

Proba pletenja 5: na.iivak 'e plere u polaznim i povr.tnim r .. a broi pedji je neparan.PosleskidanjaprHiivaju",uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom.

Probapletenja6;nasivaksepletekaokodprobeS.aliusredininapred(lice lei; n. licu) pri'iva se iznad uglahep-bodom. Nasivak se.aobeju .trana moze iskositi, pri 'emu se na pocetku i kraju .v.k09 reda oduzima 1 petl;.

Proba plecenja 7: n.Sivak ,e radi naizmenilno 2 p, pravo, 2 p. obrnuto, <1 u sredini napred leie 2 prave. Prihvata se neparn; broi_ Oduzimanja se rade kao na sliet 4. i U onom hugu u kome.e skidalU petlje

Probapletenja8: U9aooYognasivkaje.unvari. prayi ugao(vidise inaprobi 10). Nasivakiepleten pravo.aoduzimanjese radl premaslici4.u;v.kom2.kr.

Proba pletenj. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez.e radi n.izmenicno 1 p. pr.vo·ukrheno.l p_ obrnuto; U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p Oduzfma se prema slici 1. i to u svakom 2. kr. (i u poslednjem kr.)

Prob. pletenj. 10, na,"vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr, pravo. 1 kr. obrnuto), Iznad ugla oduzimasenasledec; nai:;n: ispred pravepetlje plesti 2 p. pravo·ujedno,aiza prave pctlje (koja pri iuadi u r, (reba u povr.tnom redu da.e pleteobrnuto) podi'i1 p .. plestil p .. apodignu[u p. prevue; iznad(= oduzeti prevuceno)

I u n;zu skidanj. potrebno je ponov;t; oduzim.nj.

luada.ugioyanapletenimnaliycima.

I

l.

I

Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr.stoj sari. U polunim i povr.,nim redovima plete,e pr.vo. Z. skratene r. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p. manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p __ kao kod pr.vog pletenja (nit leii iza leve igle). Ukoliko ostaje samo jo' 1 p .. odnosno ivitna petlja.polazniredoviseproduiavajuponovonpolp.,1.p.seposleokre<anja podize, kaosto je ve< opisano

nacin u polaznim

." moze izbeei ako se petlje prisiju pletivo·bodom, Bodov; ,e moraju raditi veoma labavo dabiivicaizrellostalaelastic.na(pre.vegaakoseneradiSl lIicom)

Donji prelaz

S).prih-

sepetlje$adonjeivicerukava; redapocinje

preklopom. a red se Lavr,ova no donjem prel~zu se u po!Jznim i povratnim redovima. Na slid 5 lajsnica se Lavrh,," jednim tamnijim delom_ Rupiee z. dugm"d ca· ilene su na gornjem preklopu

Upleteni dzepovi

Kaa pen.va diepa maze '" uplest; jednostavni unutrasnii deo.autimsastranei duidonje ivitese prisije na ,,'uplj,,". Z.tak.vop.ivak namii:use4 petljevi,enegostoje,kinutoza prore"diepa. Kadajei.pletena potrebna dufina. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3),apreo.tale ,e peneve umei:u na mes(Q proren u red. POSte je ceo dec rastegnuti drhn nad parom, unutrasnji deodiep. se priliva Sa Hr.ne i sa donje ivice na .. suplje", Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose,e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa ,emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba). K.dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini.rreba2 petljeultraneponovoskinuti,Sadaseponovododaju pedje 'a porno"ne igle i plete se dillje u cehm redovima_ PO'tO je deo i"egnut i drian nad parom. zavdavaju se bo~ne iviee Step_bodovima (na slid -4 izvedeno tamnijim n;timaJ.

Za upletene dzepovedeljenjez. prorez se moie izveni skidonjem petlii iii upletanjem pomo,;ne niti. kao!to je opisano kod vodoravne rupiee (slika31). Aka je potr-ebno da ova ivica i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa, potrebno je razmi_ slitionacinuskidanjapetlji

Zavrleci d!epova

SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom ; pcvrat ncm redu plete se pravo); za donju ivieu proreza petlj e seskid.ju u svakom po"ratnom redu_ Rebra se n. gornjoj i"it! upletu. ali ,ek pOlle uvodenja petlji unutra;;njegdela diepa. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra,en caknastom ivicom: Ova ivica se r.din."tinacinkaoS<oieopisanon.str"",2S_izradaduplog poruba. Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni unutra<_ njidiep.neplete,edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak.

Prorez df.epova raden porno,;u niti

Pomocna nit druge bojc up!ete se u duiini proreza diepa u iednom pol.znom redu. Utim se dalje radl iznad tih petlji Pomocna nit se i .. laci ,ek pOlle istezania i parenja dela Petljesesad pdhvatajunapomoi:nu iglu. Duf donjelvtce mo"e se doplc"i nasivak. koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim bodoln ilipletivo-bodom_ UnutraSnjideo.odnosnokes.diepa. pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici

Obrada unutra.njeg dzepa

Idealnahrazafaltanesuknje je plisej-!.ara. slika 1 probepletenja.arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv <38+2 iv. p.); falte se mogu raditi uie iii 'ire. Ukoliko jedan

dezen iznosi B petlji. onda se u svim polaznim redov;ma ::~:;;;;::;;:;::~

ple!e naizmenicno 7 petlji pravo. 1 petlja obrnuto. Povratni reaovi potinju sa 4 pedje pravo (= '/. motiva sare) i plete ,e naizmenicno jedn" petlja obrnuto. 7 petlji pravo: red se zavrhva Sa 4 petlje pravo

Obrada sukanja sa faltama

Sol e i . P lis e prikazan je na slid 2. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova .• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) ,aobeuranecele pruge pravih petljidodajesepo1perija,zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1. i 2. p. (pretposlednje i poslednje petlje) isple,e i iedn" pe,lja pravo_ukrheno. Fotografija prikuuje lice rada. Na3.slidobeleienisupregibifalti pornocu •. ilvutenih" petlji: fal,e imaju sirinu od 8 petlji. a donji prelaz falti irna sarno 2 pctlje (mote biti i ,;ri ali uvek uii aa t petlju od 'irine faltil.

Prema slid se plete u polaznirn redovima naizmenicno na ,Ie_

deCinalin:8petljipravo.1 obrnuto.2petljepravo

(= donj; prelaz falte), 1 nit voditi iza petlje:

r ed zavrfitl ':l8petlji petlji deljivsa 12+10=

=8+2 Iv. p.). U povratnim redovima pletu se petlje kako !!iiiiii!f

sepojavljuju.apod;gnu,epetljeseopletuobrnuto

Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se iznad upeglanih pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje; spoljne blte.e kukil:aju ,a liea. a unut .. ;;nje sa nalicia u evrstom redu stubi,a be. n~vi_ jutako.

Uplitanje falti

Slika 3 prikazuje na koji se o:le;n upliCu rarte: potrebne ,u dye pomocne i9le. Koliko se perlji prillvat. na pomocnu iglu l:lvisioddubinefalti. Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte.Petljekojeslededoum,trasnjegpregibafalti t,kod" se prihva,aju n~ pomocnu iglu. a iSt; broi petlji dolni na 2. pornocnu iglu. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra,nja pregibna iviea fatte dodesanalitja.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo.ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu)

Ornce, pomponi,

ukrasni nasivci ivice,

uvrten i gajtan i

lzrada upletenih om~i obja,njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju, nitobmotati 2 put. eko kaiiprsta i vrha ;gle. oplest; peclju (vid; str"lieu. slika 1); levorn iglom prihvatiti ornee i plest; ih ukrsteno.ujednc (,{rerka, slika 2). Ovu petlju uzeti natragna levu iglu. jo'jednom opl.,,;t; ukr'teno i pritom zat"gnut; nit, azatim ornee pustit; da k!iznu ,a prsta

Kako ,e omi'ice ukuki~aju pokazuje slib 3. Kuki~aju se ",ubid bez navijutaka i orne. se pridrhva levim palcem. Kada se stubic iskukicazategnese omea. Nasvaki red om~i sledijedan red bez omi'i

Vearna omiljeno ukrabvanje ivice fla pletenoj odec; je tzv raej i bod (caknica). Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no; kukicom se ubodeu ivitU (vid; strelicu. slika4). provuce se nit i obe om~e sa ;gle se smetnu jednim navijutkom Nasi"ak U obliku rolne radi ,e t3ko ,to se plete nekoliko redovapravosalica.5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" (slika 5) Ukr",ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim pletenim dezenom (6 petlji+2 i",cne petlje). iv;cne petrje se pletu bo omCa5taivica.

fomponi serade pomoeu dva kolutaod kanona koji.u neho veei od gotovih pompona. Posle r<!Secania obmotaiu se niti izmeduobadelahrtona. Kanonseuseeaiotklanja; pompon Ie ravnomerno ise':e i olabayi (slika 7)

end III sliei 8 priknuje bko .e izraduje gajtan. Umesto pojed;nai'nih niti mote se izraditi grupa niti od dye iii vise niti. Provlacenje oml'i i zatezanje iscih ponavlja se naizmen;eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta

Popravljanje pletene odece

Sarno u "ajred;m ,Iucajcvima vuna '" za odrerlcni deo ode!: .. ,,,"vim utrel;.

Najceke imame cst.taka koji male popravke. OstaC; vune se

CUy'iu u najlonskim kesama. Aka pr.niu vun"nc ode': e pcreme i odgova-

'ajue; ostatak, neee nam se desttt popravka, edna,no iskrp.

Ileno mesto. $uvi'le poznaje

Kod pleten .. ode': .. je preporucljivije spreeiti popravke nego krpit; ogromnc rupe. Pojedinai'ne opa,"" .. perlje mogu se ponovo ukukieati (slika 1). Ked decjeodei:e se ;'plati ">recito ugre!"n. mesta{npr. rukav e u visin; laktovJ) ojacati zahvatnim bodovima .• Iik. 2. Ukoliko je pleten. odee. fl. jzvesnim me,tim, vee is[anjena, prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j

Male rupe. nastale nepaInjorn. Stete i najnoYijem komadu odece. Ispravka sc radi premadezenu: pletivo·bodom,e moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (.,ika 4). Para se nrno onoliko petlj; I redoya kolikoje neophodno. Za prayo pletivo niti.e mogu radit; yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no. Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ kama6iliB. Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i.aru, ked kojih se <menjuju obrnute I prave petlje, niti ,e rad .. vertikalno i petljese ulivaj ... premaslic! 9 (pravo5a n,licja) i10(2 petlje pravo, 2 petljeobrnuto)

Ukoliko je Steta vee,. dotaz! u obzir popravka pleten j e m. I ova radnja moie se obaviti <amo ako se o!tec.enom me,tu d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik. Priprema,evr.i premasli'i4. Petlje<e prihvauju naiglu u pravcuple{enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno be' ivicne petlje (prvai poslednj. se ne podiievee ple!e). Potrebnoje plesritacnoonoli_ korcdovakotikoredovaizno,i.lobodnaiv;,a. Petljesaiglemoguseprihvatiti na pomo,nu nit i ntirn sa~tavi{i ,a delovima petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom (slib 12). sue na boenim ivioam n rldi se <a poleiline deljenom vunom iii ibrgi_ mom U odgovarajucoj boji pol~~nim i zanvatnim bodovima. Na isti nac.in se osiguravaju niti koje vise na ro,porenim redovlma sa obeju strana u dutini od otprilike 2 do 3,m (slika 11). a latim se pr;cvrste labavim bodovima du! delovapetUi<apoledine

Pravilno odrZavanje pletene odece

Klaslcna patent-sara i njene varijante

lao obrnutog pletenja. 3. ~.: zatim 1 p. obrnuto. 2. i 3. c_ stalno

_ kr.: p. pravo, 1 p_ obrnuto_ 2.kr.: napravu petlju sa 1 nav. kao ked obrnutog plet~nia, zatim plest;

l. kr. rod it; kao 3. r,. zatim stalno ponavljati 2. i 3. kr

2.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p.SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod.brojpetljibude deljiv sa 4+1 p_ U UPUl,tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu ;;aru.l. r.: naizme-

pletenj" takede radi ebrnutim petljama. Kod 3. izrade plete se na ,Iedec; na~in: u 1. r .• pedid 1 p. 'a 1 nay. kao ked cbrnuto9 pletenja.ut;m raditl' p. prave;od* stalnc ponavljatl 2.r.:·lp.pedii:isalnav.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi ,I;ku 7). zat;m plesti p. i nav. prethodncg reda pravo_ujedno. v;di.trelicunaslici7.Svi,{edeCir."'pletukaoked2.r.4. iuada:lstaslikauzorkanastajekada,eul.r.podignel p ,alnav.kaekedobrnutogpletenjaikad.",pletelp.obrnuto U 2. r. podii:i t p. sa 1 "av_ he kod obrnutog pletenja. za,;m pleHi p,; l\aV, prethodnog redaobrnute·ujedno, To prikazuje probapletenja4

Duplapatent_bra

Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore 8rojpetliijedeljivsa4+2p.l. r.:*2p, plesti pravo.2p salnav.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponavIjati.l.r.:sledeCe2p.-svakuZ3.,ebe_ plestisanav.pravo ·ujedne(5I;ka8prikazujekakose2.pravapetljaplelesanav ujedne).utim,e,ledece2p.podiiusalnav.k.okodobrnl![cg pletenja.$v;sledeCir_radeseka02.r.

Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2. 1. r.: plestipravo.2.dol.r.;*1p.plestiudubinu,v;di,Hku6: lp,plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.8.de13.r.:*lp ple'liobrnuto,lp,udubinu;odzvezdicestalnoponavljati U 8. r. ubostl bo kod .. dubi.nskog" pletenja i,pod Dba deb petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2.r.),2.dol]r_Slalno penavljati. Uz 10 vaii proba pleteni' 10.

Mrelasta patent-Sara: ova 5e ,ara naliva i ~e~etk,..ta J,.~a. BrOjpetljijeuvekdeljiv,a2_!ovap.tent_bra.eradio.razne nacine. Kae ked normalne patem·'are uzorak se rncfe raditi navijucima i "dubin<kim" pletenjem. Kod svih mrehstih patent-s.ra potrebno je sarI! po.le svaka 2 reda lamen;ti - zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv)

l.izrada,probapletenja11.desnodole:ul.r.pl<.>"ipravo 2.r.;*poditilp_(ni1:senalaziizap.).lp.plestipravolnav.:od *,talnoponavljati.3.iS.r.:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik.okodobrnutegpletenj.{nitleii iza igle). 4. r.: podiCil p .. *l nav .. podkil p .. ntimnav.plesti Sa .Iedecem p. ujedno.pravo; od + .. alno ponavljati. Red lavr,iti 5a 1 p_ 6- r.: poditi 1 p .. ~ nay. i p. plesl; pravo_ujedno. 1 nav .. podiCil p .. od·stalnoponavljati. Red nvrsitijednom podignutom p_ 3. do 6_ r. stalno pon.vljati.

2.izradalbezslike) 1.r.plestipravo_l.r.;*lp_plestipravo,lp,podiCis.1nav. kaokodobrnutogpletenja;od*".lnoponavljat;.3.r.: p_inav.ple5tipravo-ujedno.1p.plest;pravo;od*stalno ponavljati,4.r.:2p.plest;pravo.*1p.podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo; cd v statnc ponav Ijati,S.r.:·lp.pravo.p,inav.plestipravo-ujedno;od·' stalnoponavljat;.R.zavr'it;sa2p.pravo,2,d05.r.stalno penavljati

Skracenice:p.=pedja.iv.p_=,vicna petlja, oav_=navijutak r. = red. kr. = hug_ Ove .kratenice se ponavljaju I! ,vim Upulstv,ma.

3,izrada:vidiprobepletenja1i2.Brojpetljijedeljivsa2 I. i 2. ~. ples!i pr avo. 3. r.: * 1 p. pravo, 1 p_ plesti u dubinu (odno,noneopie'tisledecup.saleveigle.vecubo'tiup kOjalei;;'podnje.kodopletanjaodvajasep"v;d;probupleteoja 1): od * seetoc ponavljati. 4. ~.: * ple'ti 1 p. u dubinu (vidi probu pletenja2.poSto,uovep, pleteoeiu3_r_udubinu. leie2 luka petljijedan itnad drugog: ;gla tahvata,"mo goroji luk; ub.d. tat;m u p. koja leti na levoj igli). tatim.e plete 1 p.pravo:od*stalooponavljati.S.r.:*1 p.plestiudubinu (kaou3.r.)*1p.pravo:od*stalnoponavljati.6.r.,*1p pravo,1p.udubinu(kaou4.r.):od·stalnoponavljati.3 do 6. r. «alnoponavljati

4. izrada:vidi,Hke3i 4. Broj petlji jedeljiv sa 2. 1.i2r, svepetljeplestipravo.3.r.:*neoplestip.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu.vidi,liku3. pa tek tatim ople.ti p. (vidi sn-elfcu na toj slici).1 p. pravo: od*stalnoponavljati.4.r.:*1p.pravo,lukpetljiip.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno ponavlja,; S.r.:*1p.ples'ipravo.odsledeCep.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda.plestisledeCup.pravo(vidi3,r.):od

".Ino 6. r.:od*lukpetljiip.plestipravo"ukr-

4. r.).1 p. plesti pravo.Od*stalno po- 6.r,stalnoponavljati

Normalna patent-bra pteeena dvobojno

Plesti ;glama bet dugmadi iii okruglom iglom: pocetak petlji je deljiv ,a 2. 1. r.=polazn; red: pleHi svetlom vunicom ~ 1 p. obrnuto. 1 p.podiCisa1 nav.kaokodobrnutogpletenja: od ·stalno ponavljati. 2.~. = polazni red: ne prevrtati rad vet povuc; p. natrag i POOOyO po~eti na de.noj strani. Tamnom vunicom ~ podre; 1 p. sa 1 nav. kao kod obrnutog pletenja. atatimplestisledecu p.saoav.prethodnogrcdapravo-ujedno; od*,talnoponavljati.l.r,=povr<I.tnired,svetlomvunicom plesti kao 2. r. 4. r.=povratn; ~ed: tamnom vunicom • pies'; sreeeee p. sa nav. obrnuto-uJedno. utim 1 p. podiCi salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*,talnoponavljati 5. r.=polazn; ~ed: svetlom vunicom plesti kao 4_ r_ 2_ do 5. r.stalnoponavljati.

Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno

Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada.apocinje sa jednim povratnim redom. 1. r.: svetlom vunicom • 1 P ,a1nav,podiCikaokodobrnutogpletenja.lp,plestipravo;od "Halno ponavljati. 2. r.: svetlom vunicom* 2 p. ple.ti pravo, nay. podiCi kao kod 1, r. U obrnvtom pletenju: od * 'talno ponavljati, 3. ~.: t~mnom vunicom * p, i nay. plesti pravo. -ujedno, 1 p. podid sa 1 n~v, kao ked oornutog pletenja; od * stalno ponavljati. 4. r.: tamnom vU!licom ~ 1 p. pravo, zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja. 1 p_ plesti pravo; od * .calno ponavlj~t;, S. r,: .vetlom vunicom * 1 p. podici5alnav.kaokodobrnutogpletenja,p,inav.plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati,2.doS.r.,talnoponavljati

Skracenice: p.=petlja. Iv. p_=iviCna petlja. nav.=navijutak.

i;T .. ~T .. ~':~ i"TJI k' tr.l ~t
l"J [1, tr, to; ,
,
(T'. .~j ~"Y. ~"j I:l
rn ~ .... lfJ .: ".
[f~ f'l ,,!,j ll. .:... Il!. ~ Fantaz; patent.bra

Broj petlj; de delj;v sa 4+3p 1.r.=povr.tnired:*1 p.podici sa 1 nay. ho kod obrnuto~ pletenja.lp.pravo.O<l*stalno ponavljati. R. zavr'iti sa p. i n.v.kaokodobrnutogpletenja 2. r.=polazni red: * p. i nav plestipravo-ujedno,1 p.ple .. i obrnuto.p.inav.plestipravo_uhSteno_ujedno.l p.obrnuto: od·stalnoponavljati.R..zavrSiti sap.inav.pravo-ujedno.l.

2. r. staloo ponavljui

l~

e;k.cak patent_!ara

Ova sara naaraje na poledini rada: ;vice se pojavljuju kao cik·caklinije.Brojpetljijedeljiv sa2.1,r.:l p.plestipravo. lp.obrnuto,·'nav .. 'p.pravo. lp.obrnuto:od·stalnoponav- Ijati.2.r.:lp.pravo.*obrnutu petlju plesti .. nay. obrnuto.ujedno.l nav .. zatim1 p. pravo: od·ltalnoponavljati.R.zavrSitisalp.obrnuto.3,r.:lp p,"vo.l p.obrnuto.*1 nav .. pravupetljuinav.ple<ripravo.ujednc,l p. obrmsto; od * stalno ponavljati. 4. do 11. r.: ple'ti nailmenicnc kao 2. i 3. r 12.r.:lp.pravo·'nav .. obr_ nutupetljuinav.plestiobrnuto -ujedno. 1 p. pravo; od ~ stalno ponavllati.ReduvrSit;' p.obrnuto.l3.r.,lp.pravo,lp.obr nuto.·' p. podi':i kao ked pravog pletenja, zatlm

decinav, pravo, a

prevuel.' nav, 1 p

ad zvezdice stalno ponavljati. 14.r.:·lp.pravo.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pr.vag pletenja, zatim vratiti nay. i ob,nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav .. I.tim pr;hvatiti p.takodanalevojiglileiip. ,spred nav.).1 nav .. obrnutu petljuinav,plest;obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.Red zavriitisa 1 p, pravo i 1 P obrnuto.IS. do 21, r,: nai.menicnoplestikao13_i14_r_22.r.: 1.p_pravo,lp,obrnuto.*lnav .. sledecup,podii:ikaokodpravog pletenja. zatim oplest; nav_ pr.· vo. a podi9nutu p. prevud, 1 p.obrnuto:cd*stalnoponavljat;. 1. do 22. r. stalno ponavlj.ti

Poznate osnovne sare

Kodsvihdesetsara,prikazanillna62,i63 strani. redo"i poi'inju i zavdavaju ivitnim petljama kaje se Ii uputstvu ne pominju

Tuniski rad, povr~in~ka !lara

1. r.;plestipravo.2. r.:*l nav" 1 p.poditi bo kod pravog pletenja; od * stalno ponavIjati.3.r.:p.inav_plestipravo.ukrheno_ujedno {vidistrelicu.slikal);od*stalnoponavljati 2,i3,r,5talnoponavljati,Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada

Tuniski rad, uzduine pruge

8rojpetljijedeljivsal.1.r.:*lnav .. 1p bo kod pr"vog pletenja, 1 p. prave: od * stalnopoMvljati.2.r.,·1 p. pravo, p.in." plestipravo·ukrsteno-ujedno;od·stalnopo· navlj~ti. 1. j 2. r, ,talno ponavljati .

Tuniski rad, kose pruge BrOjpetljijedeljivsa2_1.r.:plestipravo. 2.r.:*1 p. pedici sal nav.k3ekedebrnutog ple,enja.l p.pr'lvo;od*.talnepenavljati 1.r.:*lp.pravo.p.inav.plestipravo-ukr"eno-ujedno;od*stalno ponavijati. 4. c.: ·1 p. plen; prave.1 p.''ll nay. bekod obrnutogpletenja:od*sralnoponavljati.5.c;· p.i naY.plest; pravo·ukrsteno-ujedno.l p pravo;od·stalneponavljati.2.de5.r.,talno ponayljati

~are sa poprel::n;m prugama Brojpetljijedeljiv .. 2.1.r.prave.2.r. plest; ebrnuto. 1. Y.: * ubo.ti desnom iglom ilmeduebe.ledeee p.; provue; 1 om;:u. zatim oplesti p.ispredprave;od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur.jedvostruk{neracuna_ juc;iv.p.).4.r.:po2p.plestiobrnuto-ujedno. ana kraju r. brej petlj; morada bude ;5ti kao u 1.; 2. r.l.do4. r.stalnoponavljat;

Sararibljakost

l.r.:2.p.ple .. t;pravo_ukrheno_ujcdno. ali samo 1. p. pus,;t; da skl;zne sa igle. 2. p. ptesn sa sledecom p. pravo-ukrsteno-ujedno. Od • s,alnopojavljatLP.i,prediy.p.ple.tiprave_ ·ukrlteno. 2. Y.: plesti ebrnuto~ujedne. * al; same 1. p. pusriti da skhzne sa iglei 2. p. plest; Sa .Iedecom p. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati. P. i.pred iv. p plesti ebrnute. 1. i2.r.stalnoponavljati

I •

Ove b.re radene jed nom tankom ; jednom debelomiglom

Obe hre im.ju brai petlj; deli;" sa 2; plett se igl.ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1. do 2 mm. 1. i 3. r. pie", .. , debljim iglama a 2. j ~, r. nnjirn iglam •. 1. IZTada _ 1. T.: • 1 nav.,lp.obrnuto,·stalnoponavljati.R,tavr'iti •• nav.2. r.' = lice rada: *pustiti 1. nav., 2 p. plesti 2 puta desno_ukrheno na sledecl nacin: obe prave petlje podie; pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef; "a rada). puStit; nav. koj; leii izmedu njih kaoisledcCinav .. obepetijevratitinalcvu ;91u i plest; pravo-ukr'lteno. a Lltim oba zadnj. dela petlj; plesri joS jed nom pravo-ukrSteno.ujedno(ovaj po,tup.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat;.).r.:raditikao1.r.4.r.: pusti!i I nav .. 1 p. pravo. ~ i 1 nay. pus!iti. 2putaplesti2p.ukr',eno-ujedno(kaou2.r.}: cd ·stalno ponavljali. R. uvdi,i 1 p. p-ave. p"'ti'ilnav.l.do4.r.stalnoponavlj.,i 2.ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l.i2.r.l izr ade

! f

Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab.vo: brojpe!liinjjeodreden.l.r.:ples'iobrnuto. 2. r. (= lice rad.):*1 p. pre,kocitii izsledece poprecneniti petlje ubosti spredai raditi 1 p. pravo. utim preskoeenu p. ple5ti pravo; odzvezdice5talnoponavljati.].r.,iv.p.i sledecu p. plesti obrnu!o-ujedno. Iatim , •• Ino 2.p .. kaoipretpo.<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno. Deo petlje sa iv. p. uleti jol jednom na levu iglu i ople"i kao iv_ p. 2. i 3.r.stalnoponavljati

I "

Prugastalara

Brojpetljijedeljivsa3+2p_l. r.,1 p_ plesti obrnuto.sledecu2_p_plestiiSpredl.p.pravo {vidisliku l}.zatiml.p. plestipravo(vidistrelicu):od*stalnoponavljatL2.r.:*2p.plesti obrnu!o,l p.pravo;od*stalnoponavljatj l.i2_r.S!alnoponavljati

Saraklasja

Broj petlji jc deliiv sa 4+2 p. I. r.' * 2. P plest! in 1. p. pravo, I.tim 1. p_ ples!i prnvc: 2p.poditikaokodobrnutogpletenja(ni, voditiizap.dalje),'od*stalnoponavljati. 2. r.,· 2. p. plesti ispred 1_ p_ obrnuto, zatim l.p.ple'tiobrnuto,2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja.nitvoditi;spredp.datje;od· ".lnopon.vljatLl_i2_r_stalnoponavljati.

"

Sare koje imitiraju tkanje

Broj petli; je deljiv sa 2. I. r.: * 1 p. pravo, 1 p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp.;od*stalnoponavljati. 2. r.: 1 p. obrnuto (= podiglluta p. 1 r.), 1 p,podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit; nit iza p. dalj .. : ad *stalno ponavIjati.1.i2.r.5talnoponavljati.

rUPletene sare

1

I

I

II

I I

I

Oupl" upletena bra

~~1r~ij~

:9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ ;;a~~or. ~~~~~i~~~a~:

uvrlitisa2p. pravo Ijati.

Trostruka upletena Jar ..

Sare

sa izvucenim petljama

Ked ,Iedeeih pet ... ra redovi poe;"ju i zaHSavaju se ivicnim petljama koje u uputstvu ni,u posebno pominjane

Lbra,brojpetljijedeljivsa3+1. U 1. r.plestiobrnuto,2. r.: lp.pravo.·lnav_,lp_salnav.podici.2p.plestipravo;od ·stalnoponavljati.3.r.,2p.obrnu[o.*nav,ip.prethodnog redaponovopodicisalnav_,asledecinav,takodepoclii:i "', nav.,2p.obrnuto;od*stalnoponavljatL4. r.: 2p. pravo, opuStitiobanav_.sledei:up_podiCisaobanav .. nitvoditi daljeispredp,,2p.pravo;od+stalnoponavljati,5.r.:2p obrnuto.·,ledei:up.plestisaobanav.pravo-ujedno.2p. obrnuto:od·st3Inoponavljati.6.i1.r.plestipravo.2.do 7.r,st3Inoponavljati.2.bra,brojpetljijedeljivsal1+6p Radit; pr ema silri l:' pletenje de.no dole: 1, do 4. r. ,talno ponavliat;, pobzn; redov; zavdavaiu se sa po 4 p.

~ povratni redov; poc;nju •• 4 p. pravo. 3. ~ara, broi je delj;v ,a 6+5 p, Saru radit; prema!ifri za pletenje dole.2,do13.r.stalnoponavljati.Sviseobrnut;redoviza· vrbv.ju sa 3 p. obrnuto. a povratni redovi potinju sa 3 p .

• = 1 petlja pravo B= 1 pedja obrnuto.

\U = ;z popre~ne niti pedje ;'plest; 1 p.obrnuto-ukrSteno

~ = 2 petlje plesrl pravo-ujedno.

III = 1 petlju oplest; sa 2 navijutka pravo(igle provue; kroz p .. preuzeti 2 n.v;jutb. zatim ople,t; p.)

~ = 1 petlju pod;c; kao obrnutog pletenja. nit voditi

i5predovihpetlji

:!: = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja.anitsevodi;spredpetljedalje

V = 1 petljapod;iese kao kodobrnutogpletenja. zatimse nit vod; dalje;za perlje(nav;juci prethodnogredase opuste)

Prazne kockke unutar silre za pletenje nemaju znacaja. one samo olak.avaju pregled

Redov; se rade na;zmenicno sa ndesnanalevo(redovisanepar-

9 ~;:::~~:v~::~:~a ~;:~e:~~a~s:

7 v;d; stranu B~

Skracenice: p_=perlja. iv p_=ivicna petlja, nav_=naviju· uk. r. = red. kr_ = krug

4.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad;,eiznad 8p.:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak. Brojobrnutih petlji moiese iubra,i po ielj; (polnn; red obrnut. povratni red pravo). 1. r.: 1 p. pravo. a pri tome uzet; 3 nay. na ;glu. 6 p, pleoti pravo, 1 p. pravo i pri tome uzet; 3 nav. na ;glu (vidi2,p.nadesnojiglinaslici4a)_2.r.:p.podicisanav.kao kodobrnu.ogpletenja.voditinitispredp .. 6p_obrnu.o. 8,p,podicikaokodl_p.3.r.:pustitinav,salp .. izvuC>p i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred rada, 1 p, plesti Sa lnav, pr"vo(kaou1.r.,vidisliku4a).zatim2p.ples.i pravo. sledece 3 p, poloiiti na jednu pomocnu iglu iu rada. nay sledece p, opustiti,p. podici i plesti p-ave. zatim 1. podignutu p.ple<tipravo(ovajpoHupakobj • .!njenjenaslici).2p.plcsti .. pomocne igle pravo, 3. p. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p,.vo.l.i3. r.stalnoponavljati.

j I

S. h.ra. broj petlji je delj;v sa 2_ U 1. r. pie .. ; Sve p. pravo 2.r.isvesledecepovratneredoveplest;do12.r_ovako· *1 p. pravo.l p. bokod obrnutog plctenjai pri ,ome nit vodit! ispred p. dalje; od ~ stalno ponavljati, Sledece polazne redove raditi od 3. do 11. r. kao1. r_ll. r.:2 p. ukrstitiobr. nuto lodnosno 2, p. iza 1, p. plesti pravc. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati,14.r.:·1p nutogplctenja,nitvoditiispredp_.1p pravo;od' stalnoponavljati.15.r.:lp,pravo.*2p.obrnu[o,ukrs[eno (kao'tejeopisanou13.r_):od*stalnoponavljati.16.r.: *1p,pravo.1p,kaokodobrnutogpletenjapodici.nitvoditi ispredp.dalje:od*stalnoponavljati.11.r.:*2p.ukrstiti obrnuto(v;di13_r.);od·stalnoponavljati.18.r.:*lp_podic;kaokodobrnutogpletenj •. nitvoditiispredp .• l p plesti pr.vo: od * stalno pona"ljni. U 19. r. se ,ara menj. zapravoutom redu sesve p. pletu pravo. 20. r. i usvimslede· dm povratnim redovima od 22. do 30. r. raditi evako: * 1 p. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p .. l p, plesti pravo; od*stalnoponavljati.21.r.isviostalipolazniredoviod23. svedo29.r.pletusetakodepravo.31.t.plestikaolS.r., 32.r.kao16.r .. ll.r.kao13,r .. 14.r.ka014_r_.3S.r.kao 15,r,i36.r.ka016,r.1.do36,r_stalnoponavljati.Proba pletenj. pored ovogteksta pokazujemotivsa12redeva unu" ur6kosih redova_Ovorastojanjemoieb;ti vece. ali se >:a to smanjuje >:a parni brej redova

Dekorativne sare za meku, rastresitu vunicu

1 p. pra~o·\!krSteno lpetljaobrnuto

1 p.poloiitinal po_ motnuigluispredr.da. ,Iedecup_plestiobr· nuto. tarim p. pomoe· ne "91 .. ple<ti pravo. -ukdteno.

1 p.poloiitinalpo_ mocnu ;91u iza rada. asledecup.pravo-ukr·

'teno, ~atim plest; p.

s. porno':n" ;91e abr-

Kod svih pet prikazanih hra redov; poE;nju i zavrSav.juivicnom petljomkojau uputstvunije posebno pominjana j "ije ucrt ana u ,iffi za pletenje. Op!:irnije 0 ('itaniu sifre vidi sua_ n!l84

Dekorativna lara, 1. prob~ pletenja: brai petlj; ie delj;v sa 4+2 p. 1. r.: 2 p. ukrstiti obrnuto{odnosno2p.ukr<!itiizal.p.pravo. '3tlml. p. plese; pravo), 2p. ukrstiti pravo (odna,nol. p.ukrstiti i,peed1. p .. zatim1. p plesti pravo). U 2. c.: plese; obrouto. 3. r.: *2p. pr.vo, 2p. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1.r.):od*stalnoponavljati.4.r.: plestikaou2.r.l.do4.r.stalnoponavljati

1. la~a sa reljefnim petljama

Brojpetljijedeljivsa4+2p.S.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre. U ;vim povratnim redovima ,e u prethodnom redu podizu ukr!:teno plerene p. (nit se pri tome vodi ispred p.). sve ostalep_sepletupravo.1.do16.r.stalno pon.vljati

Pru9asta bra, 3. proba pletenj.: broj perlji jedeljivsa3+2p.1. r.:*2p. ple.ti iza1. p. pravo-ukdteno .•• tim 1. p. ple'ti pravo. lp.pr.vo:od*stalnoponavljati.2.r.:*2.p. plesti ispred 1. p. obrnuto, x.tim 1. p obrnuto.1p.obrnuto:od*stalno

1 i 2. r. st~lno ponavljati

N 1p.uzetinalpomoCnUigluipololiti

ispredrada.asledetup.raditiobrnuto, z.tim p. pomo,;ne igle oplesti pravc.

y. 2. p. plesti ispred 1. p. pr.vo. zatim 1.p.plestiobrnuto(teksadapustitiobep ,.igle).

1 p. polotiti na 1 pomotnu i91u ;spred rada. sledeCup. plestiobrnuto,zatim p.sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos.3.p kaokodpravogpletenja.S.p.pleotii,pred4.p prayoipodignutup.prevuciiznad.nakraiu 4.p.plestiobrnuto(odSp.preostaje3p.).

Kod probe pletenja (gore) i~medu .vakog mo. tiyanalaze.e4obrnutepet!je:OYOra.tojanje rncfe da bude isire. Broi pedji prema probi ta pletenjedeljiv jesa12{zajedan motiy8 p .. 4 p .amedupro,tor)+2p.Pletesepremasifrigore Svi povr.tni redov; se pletu pravo. csim pra-

iz polaznih redova: te petlje se na nali;:ju obrnuto samo se podi. s~ vode ispred p.). 1. do 30. r, pcnav-

l. bra sa reljefn;m pet'jama

N 2.p.iz. 1. p ... tim 1. p. pravo·ukrheno

8roj petlji jedeljiv so 12+2 p. {vidi probu pie· tenia de.no). ~a", se radi prema gomjoj mri z. pletenje: sifr. pobzuje motiy koji rreba .talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu .e ukr'teno opletene p. (pri tome nitiyoditiispredp.):sveosralep.plestipravo. 1.do16.r.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1).

I.bra:brojpetljijedeljlv,a6(+2iv_p_l_l.r.'''4p.pravo. 2p.oplestis.po2nav.pravo:od*,talnoponavljaeL2.r.: *2 p. podignuti sa nay. Nit voditi iza p .. 4 p. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.3.r.:*4p.pravo.podici2p.(opustiti nav.).voditinitispredp.:od·stalnopon_4.r.:*2_p.plestiiza 1. p. pravo--ukrSteno, aanm 1. p. plesti pravo.ukr;;teno. 4p.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati.5.r.:plestipravo. Zatim 6. r. plesti obrnuto. 7. do 12. r. plesei kac 1. do 6. r z.tim promeniti Sarli. 1. do 12. r_ scalno ponavljati

Sare

sa namotanim petljama i tvid-sare

Efekeitvidailitzv.bobihnesaredobijaju.enarunenaCine Najeeste se ovi elekti postizu podignutim petljama. »dubinskim« radom iii obmotanim grupama petlji

2. bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim petljama (vidi,like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi,ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica.Slika2bpokazujeupl ... tanje sa .Iedecom pravom petljom.

3. ~ara: bobice nascaju na sledec; n"ein: ;z 1 p. ple'ti 3 puta naizmenicno 1 p. pravo. 1 p. obrnllto. prevr""ti rad. ovih 6 p. oplesti pravo. ponoyo prevrnuti; podi6 1. od 6_ p .. a ,ledei:ihSp.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup.pre_

4. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p. nanaju takode dubinskim pletenjem. ali .u odeljeni sa 13 pravih petljL Jedna!iara.jeod drugeodyojenasa6r_ Moriveraditi nasledei:i nalin:utrei:usledei:up .. aliubosci.4r.dublje.·provuci 1 omcu. 1 p. pcavo; od • jos 4 puta ponovitL U .Iedecem povratnom redu oplest; omclI Sa sledecom p. pravo"ujedno

Sare sa prethodno izvucenirn nitima

5. !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje. a ;~me,ru toga ,eSp.pletupravo,ahrasenastavljausvakom4.r.Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze';]p.nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •. z.tim 3 p. plesti pravo{vidislikeSaiSb).

6. sara: tzv. hra leptiricaobuhvata5 petlji. izmedu toga sc plete sulno 5 p. pravc. Mot;v;. koji uvek obuhvataju neparni brej petlii. moqv se ponoviti i na v .. eim rastojanjima. U 3 uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp.kaokodobrnutog pletenia. a zatim se nit vod; ispred p. dalje. $v; pave.t,,; reo dovi se plelu obrnuto. U .I"decem polunom redu plesti 3p.odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed. no. "id; "robu pletenja 6 •. Mot;"; se rnoqu r~spor"diti po ,-"liL Ovoi sari je 'leoma ~liCn.

7. lara: broj p<M;lji je deljiv $.. 4+1 p. (uklju~ujud Iv. p.) l.r.:1p.pravo.·1p.pravo.sledece3p.podiCikaokodobrnutogpletenja,nitivoditiispredp .. 2nav.;od·stalnoponay- Ijati: r. lay"iti sa 2 p. pravo. U 2. r. plesti .ve petlje pravo. anavijutkepustitidaskliznu.J.r.plestipravo.a4.r.obr· nUlo.5 .... :·3 p. podicikaou1.r .• 2nav .. desnomiglomprihvatiti u 1. r. prethodno izvucene niti i plesti in sa sledecom p.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati.R.podiCisa3p.i izvuClniti. zavditi sa 2nav. 6. r. obrnuto (pustiti n."ijuckeda skliznu).a7.r.pravo.8.r.obrnuto.9.r.plestilp.pravo.* izyui':eneniti plesti izS. r. s.asledecom p_ pravo_ujedno. J. p podii:ikaoul,r.,2nav_;od*"alnoponavljatLR.plestis. izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno. zaYr~iti sa 1 p. p-ave 2.do9_r.stalnoponavljati

••

Sare sa ukrstenim petljama

Plerenice i ,are sa ukdtenim pedjamasu yeom.srodne. Obe saren.'tajukadase2.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi. pred prethodne petlje pieHl. Ukdunje se mote 'lye,t' abr-

I. nutoi!lpravo. Kodobrnutogukdtanja potrebnojeukrhanje

!~;~~e~~~~~~~~ izvesti ovako: 2 .. odnosno sledete petlje pleHi in pret-

hodnih petlji. a kod ukdtanja pravo ispred 1.. odnosno is-

predprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih

petlj; moie se raditi i bez porno;:ne igle. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto.Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti fl. pomocnu iglu, odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii ,r .. tern) mestu

!

Na slikama 1. 2 i 7 'tavljen; su znad u desnom gornjem uglu sa kojima je pred513vljeno ukrstanje pedji u ,ilrama

Sara) i 4, za obe !are broj petlji je deljiv sa 4 (+ Iv. p.). 1 praye petlje ukrstiti premaslikama1 i 2u polaznom i POyratnom redu.a izmedu njih ,e nalaze2obrnutepetlje. Naslici 4,esara nastaylja posle 6 redova

Sara 5 i 6; to obe !are broj petlji je deljiv sa 3 (i 2 iv.). N. Sari S se ukrhaju obe prav .. petlje u ,vim polnnim redovima pravo(vidi sliku7).aizmedunjihjejednaobrnutapetlja. bo kod bre6. Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto. a 2. p. ,e podiie pomotu 1. p. (1. P podicina iglusade,nanalevo,ubostiu2 p. kaokod pr"Yog pletenja. oplesti. tatim plesti ukriteno 1. petlj~ pr"Yo, a zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle.)

-

!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv. p.). U 1. r. ples!i nailmeniCno 1 p_ obrnu[o. 2 p_ pravo. 3 II 2. r. pies!; petlje kako ,e pojavljuju. 3. r.= redsare, vidislikuBa.2p_plesti pravc. 2p.pravc·ujedoo,alinepustitisaigle,1.p.ple$<ipravo(virli strelicu).zatimp.pu<lit;<a;gle:odpocetka ponovi!;' U 4. r. pleltip.obrnuto.l.do4.r.stalnoponavljati

Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv. p.). 1. r.:naizmenicno ple'ti 2 p. obmuto. 3. p. pravo. 2. r.: naizmenilno podic; 1 p (nitvoditiispredp.).2p_ple,,;obrnutoi2p.pravo.3.r.: ·2p,obrnuto,trecusledecup.prevuCliznadl.i2,p.{vidi 'trelicu,slika9a),Z3tim1. i 2. p. pleHi pravo. a Izmedu uradil; 1 nav. Cd' ,talno ponavljati. 4. r.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o, 2 p. pravc. 1. do 'I. r. stalno ponavljati

Sara 10: brej petlj; je delji~ '" 7 (+ 2 tv. p.). U 1. r. raditi naizrnenitno)p.obrnutoi'lp. pravo.au2. r.j usvirnosulirn povrunirn redovirna plestl 'I p. obrnuto i 3 p. pravo_ l. r.: ·3 p. obrnuto. 2 p. uzeti na pomocnu iglu ispred rada. a ,'edece2p.plestipravo.zatimp.sapemocneigleplestitakede pravo;od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc.ti kao1, r.l. de6. r stalno pona"'j~tj

Sara 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 i poslednju p_ pravo ple.enin pruse i potrebne ,u 2 pomocne igle. Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv, p.). Petljese ukd.taju u svakom 8. r. prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca...-aju redosled kojim rrebaplestil_ S.av 'are (moti...-) se preme'(a. ali .ek u .v.kern 4. r. syaku 2. prayU prugu ukr$<iti

Sirokeplecenice

Umes<ouvodnih,ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple.enicama sifre, jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple,enice, • ne na§arekojescpletusaobe,rraneobrnuto 1. do). fara:svi povra,ni redovi se pletuobrnuto.a1. doS. r. <estalno ponavljaju.

4. bra: 3 .. S. i7_r_se pletu kaol. r .. a,vi povratniredovikao2.i10, r.1.do 10. r_sestalno ponavlja

• = 1 petlja pravo 81 petlj. obrnu,o

• = 1 pe,'ja pravo-vkr'.eno

c» = 1 petlja obrnuto-ukr'.eno

",, ""'11." ')"7"

~~~

Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada. ut,m u redo;ledu koji jezapi'an u vaSim pod"cim, ovu !laru plesti prema ,ifri

,,' ," .",]"

!/i~~

Perlje desno od ko,,, linije prebaciti n. pomoonu iglu iza rada. zatim ", p. pletu pravo prema ucrt:mim '"ac,ma

", '" g., ,,,,, .,.

~~

Prve3p_desnoodkmelinijeplesti pravo fla 1,_ .. tim slede"e p. do kme linije prene'i <la 2. pomocnu iglu iza r-ada. zatim p_ oplcsti prcma skid

"

-

Prve3p_ple"ipravoodko.elinijen" 1. porno(nu igJu. a sledece 2 p. fl. 2 pomoenu iglu ispred rada. Zatim oples" 5v<> petlj" po redosledu pdkazanom fl. 'kid

Prve 3 P lI.et; n, POIllO':"" ;91u i1.a rada, .Iede':" 3 p. u.et; n~ 2. porno,,,,, Iglu ispred cada i pleHi p_ prem:l redosled" koji je da( II brojevima _ pravo

~~13 • •• • 9 ~~7

•••• 1

S. hra: .Iib prikazuje ,akozvani »me daljon«3.iS_r_kaoil1,r,pletusekao l.i9.r.SvipovrarniredoviS"pletuobr. nuro. 1. do 14. r. ponoviti.

6. bra: kod ovehresu pcrreboc 2 pomoen" ;gle. Svi pol.zn; redovi se Sa izu. ze,korn 7. i 21. r. rade pravo (ad 1. do 27.r.).Svipovra,niredoviseradeobrnuto.l.do28.r.S(.lnoponavlj."

75

Pletenje

sa vise boja

Doptetanje jednobojne bre

Ukoliko ielite ;,plest; veee povr!ine sa r.znim boi~ma nije potrebno nit druge boje vodit; sa naliti" do ,Iedei:.eg motiva kojisepojavijujeuistojboji,vei:",svakapovriiinapletesopstvenim nltima. 3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn .. boje na drugu, Ova promena.e ne virli na lieu pletiva. vidi sliku desno. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi ;znad pre.hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2.dcsnogore)

Na ovaj !la<:in maze se plest; nasivak u drugoj boji koj; je !irok .arno nekoliko pettj;; kako se 'menjuju niti vidi se jasno na,lie; 3.levo dole; nasivak ;zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom redu zajednu petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui pomerasetakodezajednu petlju u$vakom redu.

Kao cetv'li primer (slika <I i proba pletenja desno dole) vide se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom pletenom delu 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei po boji ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje sa dru90m bojom; viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l)

Ukoliko se, medutim, radi iakar iii norvelka sa'" u dve iii vi,eboja, potrebnojenittedruge boje (iii o.calih boja) voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste se plete prema t~v, hri za brojanje; razlieite niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima); svaka kotka u ,arizabrojanje,odnosno,svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim redovima, potrebno je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n.levo(= polami red) i sa leva n. de,no (= povratni red). Ukoliko se plete u krugovima, ,vak. red'areza brojanjeseCitasade5na na Tevo

Da bi oe dobila ravnomerna Sa", (ked visebojne norveske iii fakar-hre), potrebno je niti voditi istom hrstinom kako

bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke, odno,no,kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta, adruga,udrugojboji.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke. Ako 5'1 radi sa tri iii vi.e boja. potrebno je uporrebiti tzv. ))napesta" Zil ple[enje«, Ova sp-ava jc tako kon_ scrutsana d~ sc rnliCite niti drie 'tal no u ;'tom r"poredu, adase za vreme pletenj. ne mogu uvneti, Niti koje se n.laze na nali"ju ne smeju da za,eiu petlje 'spred sebe. Vaino je pri tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti. Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja, potrebnoje i c-eeu nit iii sledece niti tako obmotari oko iviene pet!je (ukr.titi kao ked niti, vidi sliku levo gore), da se u sledec'm redovima i"e nit; mogu voditi daije pocev od ivice

Dvobojne visebojne sare

Na ovoj i ;dueoj nran; predloiene hre pre. porucujusekodobradehrenihostatakavunice ;1; za flare u dvobojnoj jzvedbi. Kod ,viI'! Sara ,e patinje i lavrsava u redovima sa ;"i;:nom petljom koja '" ne porn;nje posebno.

1. i 2. bra: brai petlj; je deljiv Sa 4+2 p. Na ,Iic; lev" slede posle" r. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice. Poste3 p. se ubada2 r"odno,no. " r. u dub;nu j piece ,e provu~ena omca sa ,I .. decom p. pravo-ujedno, Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r., om~u provui:i sarno ispod,vetlihp

3. sara: posle6r, vunicesvetle boje dolazi 1 c. tamnlie vunice: u ,I .. decem r. ple,ei nai.men'';no !vetlom "unicorn 1 p. pravo, 1 p. dublje (vid;,crelicu)

4. bra: brai petlii je deljiv.,. 2+1 p. 1. i 2 r .. kaoiS.il>.r. pluti svetlijom, a 3. i4_ r. tam nijem vu();com. 1. do 4. i 6. r. plesli provo 5. r.:*l p_ prave.sledecu p. povuci u 1. r. prema skid naviSe i uzetl je iznad poslednje pletene p na desnu iglu (.trelica 1): '<retiu 2 oznacaYa plelenje.ledecepravepetlje.1.do6_r.sulno penavliati

5. i 6. ~ara; levo se vidi ise~ak raden u dye bOje.adesnohrau3 beje. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p. Posle po 2 r. promeniti boje. 1. i 2. r. plestipravo.3,r.:3p.pravo.·1 p.kaokod obrnutog plerenja p.!'diCi. nit vodit; iza p., 3p.pr.vo:od*,talnopon.vljati.4.r,:plesti kao3_r_.an;tvodiiiispredp,5.r.:kao3. alipocetisa1p.pravo,r,poditis.1p .. 1p lavriiti pravc. 6. r. radi.ti kao 4, r .. ali poceti sil1p_pravoir.podicisalp .. zavrsitis.1p pravo.3.do6,r,stalnopon.vljati

1. i 8. bra: leva slika prikazuje dvobojni,', de$n~ trobojni rad, Broj petlji je deljiv sa 4+1 Poslepo2r, promeniti boju, 1. r. plestiobrnuto. 2. r.: * 1 lvezdk. (= 3 p. ple.ti pravo-ujedno inepustitida,klizousaigle.lnav.uzetinaiglu plestii<te3p,joslputpravo-ujedno).lp

plestipravo:od'stalnoponavljati R.zavrSiti

Ova lara se piece prema !ifri zabroilnjepravosalica_ Pietenieieovdenalifriobja!nieno u2boje .• ,akodeinasrrani77 Sara prikazlije jedan motiv. 2 sifraz.brojanjeseodnosi na sliku hre sa strane 41

sal zvezdirom. 3. r. plesti obrnutc. 4. r.: 2 p. pravc. ~ 1 Ivezdica(kaou2.r.).1p.pravo;od*stalnopojavliati.R.zavrsiti '31p.pravo.l.do4_r_statnoponavljati

9. 'ara: broi pettji sa 8+2 p. N.izmenicno ple't;

2 r, svetlijom. 2 r vunicom. U .vim povratnim

redovimaponovo prethodnog "eda podignutu p

anitvoditiispred;ostalep,ple,tiobrnuto.l.r.:*7p,pravo lp.podicikaokodobrnutogpletenja,nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati.3.r.:6p_provO,·1 p.podidkaoul_r., 7p.pravo;od*stalnoponavljati.R,zavr!:iti,al p.podignuto ilp.pravo.S.r.kao3.r"alipoceti .. 4p,pravoizavr'itisa lp.l.do8,r.stalnoponavljati.

10. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r. ,amnije; .. tim se pletu 1_ i 2. r_ prema mri ,ve[lijom .unicom. a 3. i 4. r. sa !ifre tamnijom vunicom. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge .

• = 1 petlja pravo

8 = 1 petlia obrnuto

~ = 1 p_ ho kod obrnu_ togpletenja, nit voditi is_ predp.dalje

~Iet:ni:. P'n~:o v~~~t~b;;:tOpg ~

dalie

lzvesti ~ifru. P,I .. , .. se iglama bez dugmadi iii okruglom iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po.ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2. i posl e 4, r, Boie se menjaju usvakom r.Jedan motiv sare ",-'toji se iz 16 r.; 5. do 16. r seplete nailmen;cno kao 1. do 4. r. Posle 16. r. plete.e nailmenicno ho _,_ do 4. r. Posle 16. r, se bOje meniaju. Kada je izveden1. r, ul. motivusvetlifom vunkom pocinjesesal7_ r tamnije yunlee i meniaju se boie kao do .ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta

Vezeni i kukicani ukrasi

Vez bobica

Ova vrsea veza prub raanovrsna mogu':nosti kao uk,,,,, na pletenoj odeci. Bobicese ne moraju Samo vestl vet i uplesti U dob<! bidermajera veoma su se rado nosile ta,ne i torbice veeene od iiarenih peril. Omiljeni motlvi bili SU cvece. Ion. priroda i rnne »izreke.« Biloje uobil'ajenoda se na ivicama i'arapa i rukavica izveze ime Iii po~etna slova. a ponegde i godina.

Pre poi!etka rada veza perlama potrebno je veoma strpljivo

{:~~z~~s~e~l:d;aieni;~a~O!~:j:n~;::)V~:n~ia:a;ek:~;I~k~j~e~~ t--

koliko nhteva Sara. Ukoliko. medutim. jedna sara zahteva visebojni vez perlama. potrebno je paziti tacno na broj propisanihperliusvakojboji.kaoinaredosleddatuuputStvu zarad,Opleunjeperliradisepravo.ukdtenimpetljama; provlacenjem niti se perla izvodi na lice rada, a pravo-ukr,tena nitdajejojc.rstinu

Sara radena od navijutaka

Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav;juci.u gla",,; efekti. Ova vnt. navijutaka se ne opl;,;e, al; omogucuje. zahvaljujuCi klizanju petlje sa i9le, da se petlja koja lei; izmedu !ljit. lzvuce. Svi redov; ovill hra pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom koja nije u uputstvu posebno pomenuta.

BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l.r.plestiobrnuto. 2.r.,*1 nav_.1 p.obrnuto;od+nalnoponavIjati.R.zavriitisalnav.3.r:pustitil.nav. 2.r.,·,ledece3p_podiCikaokodobrnu.og pletenja (nit pri romeIef izarada},anavijutke koji leie izmedu i po,le 3. p. pustit;; sve povve; ravnomernO gore, vratiti n. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno.p_ne daskliznusaigle.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno.Od*,talne pOHvljati. 4. r. plest; ebrnuto. 1. de 4_ r stalnepon.vljaci

Brej petlji je deljiv sa 6+2 p. 1. do 4. r. plesti pravo_5.r.,*2nav .. 1p.pravo:ed*stalne ponavljati.R.zavrs;t;,a2"av.6.r.,iv.p.pe" vuci etprilike 1'/, em qcre. 2 nay. pustiti. ·sledecin6p_pod;cikaokodobmutogplete· ,,,ja(nitleiiizarada}inavijutke.kaoi2nav iza 6. p_ epustiti. Ravnomerne povuri ,yin leSt p. gore, vratiti na levu iglu i plestiebrnute· ·ujedne. Dalje ubesti 6 delev" petlji ed pond; (vrn i91e sled; nit) _ jes jednem prihvltiti "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p. pravo, 1 p_ cbrnuto. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati. N. kraju r. pouebnoje da se broi petlji poklapa ... ~. c_ 1. do 6. r. ,talno ponavljati

Brojpetljijedeljiv,a4.1.r.,1p.prave.·2p ple,!i prave-ujedno;od *stalno ponavljati R.zavr!.itisalp.pravo.2.r.,1nav.lp.pravo. 1nav_*lp_provo.1nav .. lp.pravoisple,ti izpeprecnenitipetlje,lnav.:ed*stalnopo· navljati.R.zavr'itisalp.pravo.lnav .. 1p pravo.lnav.3.r.plestipravo.alinav_pre,hodnog reda opustiti i izvuc; ravnomerno p gore. 4. r.plestiobrnuto.l.do4. r.stalno ponavljali.

Broi petlji je delji" sa B+2 p. Raditi iglama bez dugmadi. Posle 11. r. ne okrenuti. I. do 10. r. preset pravo.a U 10. r.poslesvakep izvesti3nav.ll.r.;svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle).pu$titi nav_ i izvu':; p. r.vnomerno gore. 12. r.: 0

odslede':ihBp.plestinajpre5.doB.p.(vidi suelica oInahv. pletenje 6. p.). z.tim plestipravo;od*stalnoponavliati. r.stalnoponavljati

Broj petlji je deljiv sa 6+2 p. I. i 2. r. plesti pravo.l.r.:·jednap.pravo.2nav.;od· Halno ponavljati. R. Iavditi sa 1 p. pravo 4.r.:ilyuciiv.p_otprilikel em gore. * sledeCih 6p.uIetin3desnuiglu(vidi6.r.2 .• are) Levom iglom izvuci 1. do 3. p. iznad 4. do 6_p_,vratitinalevuigluipodici4_do6,p t ak od e n ale v u i 9 I U ~ s v i h 6 P _ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo. Od' stalno ponavljati. S.i7.r.pravo,6.i8.r.obrnuto.1.do8,r stalno ponavlj~ti

Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l. i 2. r. plesti pravo.3.r.:3p.pravo.*2nav.,lp_pravo.2nav.: lp_pravo.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati. R. nvrsiti sa 3 urnesto 5 p_ pravo 4.r.plestipravo.nav.od3. r_pustiti,p.izvu· ci ravnomerno. S. i 6. r. pies'; Favo. 7. r.: 2 nav., 1 p.pravo,2nav .. "Sp, pravo. 2 nav .. 1 p_pravo.2nav.,1 p.pravo.2nav.;od* stalno ponavljati. R_ zavdit; Sa 5 p. pravc. 2nav_.l p,pravo.2nav,il p. pravo, 8.r.: plestika04,r.l,d08.r,stalnoponavljati

Pletenje izlomljenih sara

Objdnjenje znakova nasifri .1 p-ave

B 1 obrnuto

01

.d 2 obrnuto-ujedno

Sara

paunovog pe~a

Jednostavne azur-sare radene prema sifri

!;;ara sa rombovima

Brei petlj; je deljiv sa 14+3 p. 1 . s (.Inoponavljati

nalnoponavIjat;

Sa ... 5a kosom prugom Broj pet1ii je delji. '" 5+2p

Skracenice;p.=petlja,nav.=naviju<ak.iv.p. = ivir:napetlja.Znak*obelehvaponavljanje. Objasnjenje iifre za ple,en!" nalui se na S(rani86

Sara sa <:ik-cak linljama Broj petlii je delji. sa 4+3 p

Objdnjenjeznakovalifre

zaaiur.;;are,aovihdvejustrana.

0= 1 nav;jutak .= 1 petlja pravo

8 = 1 petlja obrnuto

.... = 2 petlje pi est; pravo_ujedno

.... = 1 1 pctlju ple,t; pravo

petljuprevuc;izOld

n = 1 petlju poditi. 2 petlje ple5ti pravo·ujedno, a pod;gnutu petlju prevue! izoad

• = 3 pctlje plesti pravo-ukdteno

Sve aiur-hre sa ovih strana ,e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova. k p. kojima poo;nju i kojima zavri.vajusvir.nisuuneseniu';fre.Svipovratni rcdovi.ukolikon;.udruki'ijeobja.njeni.pletu ,e obrnuto. Dui;na jednog ,tava lara 09ranieena jcu $vakoj sifri 'trelicama. R. pocinje 5ap.ispred1.streli,eizavrsavasesap. posle1. strel;ce. Obja'lnjenje,v;h ,kracen;u. nalazi,enasledecojs{ran;gore

1. ~ara: broj perlji je delj;v S3 8+1 p. 1. do 8. r.stalnoponavljat;

2. lara: broj petlj; je deljiv sa 12+9 p. (npr 81 p.=6x12+9) 1. do 16. r. nalno ponavIjn; (proba pletenja pokuuje2st3va'lare)

ea

Objalnjenje skracenica

U tekstovima uputstva i u .vim osnovnim sarama (opjsima) skracene su ,Iedece reci' petlja= p .. iviCnapetlja = iv.p .. navjjutak = nav., red = r .. krug = kr. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda;;arutrebaponoviti.

4. bra: broj petlji je deljiv sa 10+3 p. Probapletenja prikilzuje 3 "ava;;are. 3 ponav" Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja.1.do 8. ,'. saresc scalno jzvodj_ Sif,. plecenj" prikazanajena levojstrani gore

5.bra.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp.Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu.eovako:iv_p .. 2p.obrnuto ·lp_pravo.7p.obrnuto.1p.pravo.1p. obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact- Red zavrsici sa1p.obrnucoisaiv.p.lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima

~~a~~.t~a f/c:c~e up:j::~j:\:;~a~:::rv~::: ::::j~ !

1.do10.r.hresestalnoponavlja{10.red = = povratni red).

6.iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p. (npr. 73 p.=5x14+3j. Nasljkana probaplecenjapokuuje2,tavaiiareu'irini. Poslepo12r.trebaponovjti'aruodpo<'etka. odnosno 1. do 12. r. sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad {eksta!

Ista sara radena u vise varijanti:

kao cipkasta povrsina iii kao umetak

Pletenje rukavica

Rukavite.e mogu, bo i ,yak; drug; deo pleteneodece, plest; tatno prema »meri«. Bezobzira da Ii je ruk. kratka iii siroh tanka;lidugacka,kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet; uobzir. U svakomslufaju trebalo bi dase pre rada napravi prob.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova.

Svipodaciododavanjuioduzimanju beleiese I'd inad; prve ruk.vice (po pravilu so, pocinje .. de,nom). da bi se leva (u ,uprotnom ,mefu) radila identicno nil uzimajuCi i ne kanuaIl!uci pcocve broi petlji,i krugov a. dod.vanje i oduzimanje. Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno.Produietak pale. fl. ruci jc j.ee ;st.knut i zbog tOS" ,e broi petlj; fla tom rnestu uvecav a. Dod.vanje se vrs; pomocu kl i na za palac Na najsirem me,tu ovog klina broj petlji mora da Se uveo. za otprilike jednu trecinu. Od palea prema potetku prstiju rub ,e ponovo .uZava; i tu se mOra uraditi klin. Nove perij!! .e namiCu lza klin. za parae. Otprdike dye petine broja pedji od najsireg mena klina palca{npr. kod 1S pedji klina pal<a.e namice 6 petlji za unutrasnii. manji klin). Kada je zavrfen manji klin. krug mora da broj; ponovoonol;ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e,kaklin.1l palea. Koliko krugovatreba ple.t; dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje.urezervis.nezanadlanicu.Sastavljanje

nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i

»mostom«). Za koji se 3 do 4 nove petlje (zavisi od

s.re.osobinavune rukaviee).Petljl!sedelena3

iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima. Oduzimanje za vrh ra.poreduje.e u 3. najvise S krugova (prema broju petlji). Ukolikoima sa mo jo,6(ili 4) petlji. kraj niti.e zarefe iii se povezujetzv. ple,enim bodom. Nitsesaunutrasnjestrane briiljivo usij!!.

Kadajezavdenmaliprst plete,ejosnekolikokrugova.3doS jedovoljno. prenohosepredenaradzasledeti pnt;dabi se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake petljesa prelaza uzetl jednu petlju. Za normalno oblikov.nu ruku potrebno jeraditizadomal;ikaziprstnavlakeistedufine.Zasvakunavlaku potrebno je nam;canjem petlji n~praviti novi prel ••. a i. pO~l!tka prethodnog prelua prihvatiti petlje

Kadasu gotovi prsti. plerese palac.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse s"klin. palea. Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg. potrebnojeu $Iedecim krugovima ponovo oduzeti pedje sa maiog klin. Rukavice pesniee se fade mnogo jednostavn;je. Samo palacdobijasopstvenu navlaku.a o.tali prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra.nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta; od tog mesta se mOra oduzimati. Vrh ,e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97

Strel;ca pr;kuuje poce .. k klina pal", de,ne ruka.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii,klin.

12 bo~nog m.log klin. ,",.ij.se 2. deo pale.

Uputstvo za rukavicu na slid

p. = petlja. r. = red. kr. = krug. Na rukavid (sa slike) na nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no mole pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod 24 p_i 38 kr. na po 10 em odgo· vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb vuotca srednje jacine, komplet igala br. 3) Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p.l kr.: 1 p. pravo"ukrsteno, 1 p, obrnuto: od 'stalno pona.llati, zavrsiti S~ 1 p. provo·ukriteno, 2. i 3. kr. plesti kao l.kr,4,kr.:*lp,pravo.ukrSteno.1p_obrnulo.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada, a ,Iedecu p. plesti pravo 2. p. sa pomocne ;gle plesti obrnuto, utim 1. p. sa pomo':ne igleple,tipravo.ukr!teno.lp.obrnuto:od·stalnoponav. Ijati;zavditikaoul.h,1.do4_kr_stalnoponHljati

Za ran fl i e u namaknuti 44 p .• podeliti na ~e!iri igle zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo (iii pravo·ukrS. 'eno).l p. obr-nuto. Kadaranflic;adobijeteljenuduiinu ,Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle ,yake 7. p.) dodati 5 p. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji isplete 1 p. pravo·ukrheno. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu .. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p, prayo ,a liea an d I a n, 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ Posle

2p.plestiprnvo,alica(poslednje kr,)n palaese

dodajc1 p.prayo"ukrStenoiz nitipetlji:ove

obeleiiti vunicom druge boje svakorn steeeccm 3.

klin ,e iiri prema obema "ranama za 1 p. sve dok ne iznesc 15 p.;ovih15 p.uzetinapomocnuiglu iii pomocnu nit{.1.4). Na me,to klina se n.mice 6 p. (=2/5) nanovo. a za manji. unu<rasnjiklin: usvakom 2. kr_seoduzimapremaobemastra. namaklina1 prcc se t. p. preylaci.aprethodnep_.aposled_ njasa.ledecomp.pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28.sI.S). Kadakrugponovoima49p.pletesejoS6kr.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa rnalim prstom, Peste 6p. prayo Sa unutra~nje s trane se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p, sa nadlanice (= 4, pruga pletenice). Ove p, podelit! nJ 3 i91e i plest; 16 kr_ (odnosno potrebnu dulinu). Yr h odu_ zetina,ledecinacin:obeprvei'poslednjep.pleteniceplesti pravo-ukriteno. odnosno pravo"ujedno.1 p. pravo. 2p pravo-ujedno. 3 p. pravo. 2p, pravo-ujedno, U ,Iedecem 2, kr. lznad prethodnih oduzimanja ple>!i pceevc po 2p ujedno. U .Iedecem kr. podici 1_ petlju pletenice. a 2 sledece p.pleStipravoipodignutup.preyuCiiznad.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti

Iz p, sa pretaza prihvatiti 3 po, plesti 3 kr.; zuirn poceti sa do mal imp r s t o m. Dodati na 6 p. ad 3. pletenice l.p. iz 4.pletenice (= mali prst) na iglu (sl. 6), Posle 24 kr (odnosno prernaduiini) vrh ,e radi vec kaohojeopisano, Yrn s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr, Za kaii p r s t se radi kao za domali prSt. Palac 5£ ispleta it poprecnih niti ispred i peste 6 p. i to se it malog klina uzima po 1 p. Uz to Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje na iii cetiriigle.zavr!iukrugipleteiznad23p,pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano (sl. 5) preo'talih 17 p. izve'ti jo;; 12kr_, zitirn raditi vrh: 4, i 5. p .. 2 putasvaku 5.i6. p. plesti prayo-ujedno. U sledecem drugom kr, pleni3.i4.i2putasvaku4_iS.p.pravo_ujedno(=11 p.). Usledecern kr. ple,t; 2. i3. p_i 2 putasHku 3. i4.p. ujedno Zatim ple.!i joS 1_ i 2 .. ho i 4. i S, ujedno Lev u rukavicu plesti na isti n.cin u 'uprotnom srneru.

Iz istorijata pletenih carapa

Kr>ljLujXIV

Vajg@lovagr>lik.i,1698.godinc

neraZen odbacujeearape; "Trebalo bi da znate cia kraljica nije nem, nogu"

U doba rokoko-a, moda vee dozvoIjava neSto krace suknje:

kod dama .,iz vi;;ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan.iradenaod,vile,lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane,e, jedne od kceri

Fo,ogr,fij, iz vremena oko 1900

vunenlm caraparna

Mcda <e i dana$ povremeno po brine da rukom ra(fene carape postanu 'leo· rna aktuelne

Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku k lin a. Sa oduzimanjem se pocinje u jednom povratnom r~du. Ako je broj

paran.pletuse2petljeiznad akod

petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute 2perljeseplctuob"nuto-ujedno,1petlja,edaljeradiobrnuto. zatim prevrnut!. 1, petlia se podiie kao kod pravog pletenja. Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji).2petljcpravo ·ujedno,dalje1pctljapravo.prevrnuti.1.petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja.6petljiseradiobrnuto.2petlje obrnuto·ujedno.1 petljaobrnuto.prevrnuti. Produzitina tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje.

Cvikla

Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju (= petlje S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete. Na 1. igll1 (uz petfje sa 2 polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog dela pete itohzadnJ,hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa. dodaju ,,, jos 2 petlje Sa 1. igle koja»mirl1je«. Na i"i n.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« na 4. iglu kruga [srrehca na sliei 7). U prvim krugovima bi trebalo petlie prihvacene iz deloya om,aste iyice plesti pravo.ukr_ 'teno Posle 1. kruga poeinje oduzimanje za seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete;popravilu pala isti kaoobim gleznja, Na sliei Sje same 1 igla. Oduzimanje treba ponavljJti u ,vakom 2. 3 krugu. Na 1. iglu ple"i pravo-ujedno. a na 3

ujedno, Po'leevikiebroj petljiostaje pocetbvrhJ(= nastJvak malog pesta) krugova koliko ima petlji posleevikle,a4 igle. broj krugova pre sveqa upravlja prema dufini stopala (vidi sliku3.broj5do6).

Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja. Petlje ,e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.e primeni jedan od ta dva na-

:,'J~
""/.'
.. , ..
"
'6117
r,,,.
HI"
"I'!
19i1O
56,,, O',"'"jooj ••• """ o'''O<'''"i'.''';'

Registar

" ''I''

U starnpi

goblen

prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ-

Novo

na jugoslovenskom trzistu

u zajednickorn izdanju nolita

burde

Zadovoljstvo u krojenju

lzdavanjem 0 krojenju i Itvenju

-Nollt i Burda fel]e fena

vole same da svcte ida

:z:adovoljstvo stvaranja

prakt.idnim uputstvima i provererurn i malim tajnama krojenja i Sivenja, ovaj prtrucnlk postaje nerazdvojni prijatelj svake rene a rad pretvara u zabavu i zadovoljstvo

v.

I SIVenJU

Prir-udnlk »Zadovoljstvo .u krojenju i rnofete nact kod $vog prodavca novina, U zararna i samcustucama.

NOUT i BURDA Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi vasih novih rnodela

Cenc knjige 60.- din