Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 5. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5480 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

5#).#501561 $7&7 0156+$H*7'7
Moramo po~eti vra}ati povjerenje jednih u druge, kazao Lagumd`ija Ako bismo dali odgovor na slu~aj „Sejdi} i Finci“, pitanje Br~ko Distrikta ili popisa stanovni{tva, stvari bi dobile neku novu dinamiku i optimizam, rekao Dodik
dom Dodikom i Zlatkom Lagumd`ijom, ju~er su u Sarajevu dogovorile formiranje zajedni~ke radne grupe koja bi trebala ispitati koja su to pitanja o kojima postoji saglasnost obje strane. Razgovaralo se o mnogim pitanjima va`nim za BiH, kao {to su novi ekonomski projekti, put dr`ave ka EU i NATO-u. 5. str.

SARAJEVO

Razgovori SDP-a i SNSD-a

D

elegacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Socijaldemokratske partije (SDP), predvo|ene Milora-

[vedska: Prema pisanju medija

Poplave

[ema bunkera Bahnhofa koji se nalazi 30 metara ispod zemlje

Serveri Wikileaksa u nuklearnom bunkeru
(Foto: B. Spaseni})

Valentin Incko obi{ao Vi{egrad i Gora`de

(Foto: M. Andri})

U Vrbanji nestao mali Damjan Oroz: Otac Milan na mjestu nesre}e

Intervju: Miroslav Ili} pred koncert u Sarajevu

U Semberiji kriti~no, u Podrinju se voda povla~i

Ugro`eno 3.000 ku}a
2. i 3. strana

NIKAD NISAM BIO LICEMJER I KUKAVICA SALIHOVI] STRIJELAC, D@EKO PROMA[IO PENAL
51. str.

Mostar: Potresna ispovijest Ned`ada Delanovi}a

Bundesliga: U~inak na{ih reprezentativaca

U MAKEDONIJI KAO [TI]ENIK DOMA PRO@IVLJAVAO PAKAO

8. str.

Panorama

4. str.

2
U{anovi}: Spa{avao ljude

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

POPLAVE Nezapam}ena situacija u Semberiji

Ugro`eno 3.000 ku}a, u Dvorovima evakuacija
No} s petka na subotu hiljade gra|ana Bijeljine provele na ulicama i na kriznim mjestima

Gora`de ju~er: Uklanjanje posljedica poplava

(Foto: A. Bajramovi})

Drina se povla~i u svoje korito

[tete su vi{emilionske
Tu`no je bilo gledati ljude koji pla~u dok ostaju bez svega, ka`e Hazim U{anovi}
Ki{a koja je padala cijeli dan i podzemne vode koje su punile objekte ote`avale su ju~er ionako mukotrpan posao uklanjanja posljedica nezapam}enih poplava koje su pogodile Gora`de. Na ve}ini poplavljenih podru~ja Drina se povukla u svoje korito i njen vodostaj pao je za oko dva i po metra u odnosu na kriti~nu no}.

Mujezinovi} dolazi kada se voda povu~e
Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} u informaciji za TV BPK Gora`de poru~io je da }e u Gora`de do}i kada se voda povu~e, a novinarima Radio Gora`da u telefonskom razgovoru kazao je da ne}e on zaustavljati vodu, ni nositi vre}e. - Najbitnije je bilo spasiti ljude i u tome smo i uspjeli. Tu`no je bilo gledati ljude koji pla~u dok ostaju bez svega. U ratu sam izgubio sina i o imovini nisam ni razmi{ljao, ve} o mogu}nosti da se desi tragedija. Hvala Bogu pa nismo imali `rtava - ka`e U{anovi}.
Semberija: Pod vodom dijelovi naselja Janja
(Foto: G. Bobi})

Uni{tena imovina
Pod vodom je bilo 220 ku}a, kao i brojni privredni objekti, javne ustanove, poljoprivredna dobra. Op}inska komisija zapo~ela je preliminarnu procjenu {teta, ali ve} sada je jasno da }e ona biti vi{emilionska. Bego Borovac iz ulice Sinica ostao je bez krova nad glavom. U ku}i je u no}i s petka na subotu ostao sve do 1.30 sati, a kada je vidio da voda raste, zvao je u pomo} specijalce MUP-a BPK Gora`de. Njegov kom{ija Omer Kadri} tako|er je ostao bez svega. Hazim U{anovi}, vo|a Gorske slu`be spa{avanja u akciji pomo}i stanovni{tvu, poma`u}i drugima „zaboravio“ je na vlastitu imovinu

Privremeni smje{taj
Ve}ina od oko 600 evakuiranih osoba smje{tena je kod rodbine i prijatelja, a za deset porodica ~ije su se ku}e u naseljima Luka, Pobar-

Katastrofalne poplave, nezapam}ene u posljednjih stotinu godina, tokom petka i subote zahvatile su podru~je Semberije. Pod vodom su dijelovi Janje te kompletna podru~ja sela Amajlije, Popovi, Dijelovi, Dvorovi, Trnjaci, Dazdarevo, Gojsovac, Kriva Bara, Batkovi}, iz kojih je ju~er po~ela evakuacija stanovni{tva.

Ra~uni za pomo}
Zbog izuzetno velikog broja mje{tana Semberije ugro`enih poplavama, Op}ina Bijeljina otvorila je dva ra~una na koja se mo`e uplatiti novac kao pomo}: Nova banka AD Banja Luka, 555-001-01777777-86 (za uplate u KM) i Nova banka AD Banja Luka, 555-110-10103017-17 (za uplate u devizama). Bijeljina - Pavlovi}a most i Bijeljina - Ra~a, ali se do grani~nog prijelaza Ra~a mo`e sti}i alternativnim pravcem Bijeljina - Batkovi} - Bradac - Ra~a. Stanje je alarmantno, jer su gra|ani iznena|eni katastrofalnim razmjerama poplave kakvu ne pamte ni najstariji stanovnici Semberije. Mnoga podru~ja odsje~ena su od puteva, bez struje i vode su, pa se hrana, voda i lijekovi dostavljaju ~amcima i vozilima OSBiH. Evakuiraju se `ene, djeca, starije i bolesne osobe, a oni koji se ne mogu smjestiti kod rodbine, privr-

Isklju~enje struje
Ugro`eno je vi{e od 3.000 ku}a i vikendica, farme i veliki kompleksi poljoprivrednog zemlji{ta. Voda je stigla i do Bijeljine, koja je udaljena deset kilometara od Drine, zaplaviv{i kru`ni tok kod Tr`nog centra FIS te dijelove Komitske ulice, a do{la je i do Manastira svete Petke na lokalitetu Pet jezera. Ugro`eno je i izvori{te vode Grmi}, ali iz Vodovoda javljaju da je voda za sada hemijski ispravna za pi}e. „Elektrodistribucija“ javlja da je isklju~eno 25 trafostanica, od ~ega dvije u Bijeljini. Bez struje i telefona su sela Popovi, Amajlije, Gojsovac, Dijelovi i Dvorovi. Presje~eni su magistralni pravci

Incko obi{ao ugro`ena podru~ja
Kako bi animirao me|unarodne donatore i prijateljske zemlje, Gora`de, Vi{egrad i Novo Gora`de ju~er popodne posjetio je i visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko). - U Gora`du nisam bio 13 godina i ovaj grad mi, ~ak i poslije ove katastrofe, djeluje kao svijetli grad pun nade. Me|utim, jutros (ju~er, op. a.) kada sam otvorio novine, vidio sam {ta se ovdje desilo i spontano sam odlu~io do}i, da skrenem pa`nju nekih humanitarnih organizacija, ambasada da do|u ovamo i pomognu - kazao nam je Incko. I bh. vlastima poru~io je da lokalne vlasti ne}e mo}i same sanirati {tete. nik i Hubjeri uru{ile Op}ina je ju~er ustupila stanove. Voda iz gradskog vodovoda nije za pi}e, pa se pojedini dijelovi grada snabdijevaAl. B. ju iz cisterni.

emeni smje{taj dobivaju u bijeljinskoj kasarni. Iz Civilne za{tite javljaju da je protok vode na Hidrocentrali Zvornik ju~er iznosio 2.300 kubnih metara u sekundi, ali to je jo{ visoko iznad 1.900 kubika u sekundi, kada se uvode vanredne mjere za{tite od poplava. Problem uslo`njava i trenutni vodostaj rijeke Save, koji iznosi 783 centimetra, jer se na 750 centimetara uvode vanredne mjere za{tite. Sava ne prima vodu iz Drine, koja u bujicama te~e cijelom Semberijom i razlijeva se kuda god mo`e. Civilna za{tita i „Vodoprivreda“ prokopali su Pavlovi}a put na dva mjesta kako bi smanjili odliv vode prema Bijeljini.

Ogromne {tete
Razmjere {tete za sada su nemjerljive, a ogor~eni gra|ani sa zebnjom ~ekaju najavljeno zahladnjenje i nove padavine. No} s petka na subotu hiljade gra|ana Bijeljine provele su na ulicama i na kriznim mjestima pored grada, kako bi se uvjerili u stanje na terenu i eventualno poduzeli mjere E. MUSLI za{tite.

Incko ju~er u Gora`du

Na~elnik op}ine Novo Gora`de

u naselju Luka. Dok je druge evakuirao i na nogama, sa jo{ 15 ~lanova, proveo tri dana i dvije no}i, pod vodom se na{la njegova ku}a, pa ~ak i poljoprivredna ma{ina u gara`i.

Ne{kovi} uputio apel za pomo}
Zbog velike {tete na stambenim objektima, posebno u monta`nim ku}ama, u op}ini Novo Gora`de u restoranu dru{tvene ishrane Fabrike `ice otvorena je kuhinja iz koje se svakodnevno hranom snabdijeva oko 300 stanovnika koji se du`e vrijeme ne mogu vratiti svojim ku}ama, prenosi Fena. Na~elnik op}ine Novo Gora`de uputio je apel za pomo} ugro`enom stanovni{tvu u ovoj op}ini kako bi se {to hitnije sanirale {tete nastale izlijevanjem rijeke Drine. - Oko 150 porodi~nih ku}a je potopljeno, a oko 300 gra|ana je iseljeno, jer su im uni{tena sva materijalna dobra, uklju~uju}i odje}u, obu}u i namje{taj. Ve}ina je smje{tena kod rodbine, a njih oko 50 u osnovnoj {koli - kazao je na~elnik ove op}ine Dalibor Ne{kovi}, upu}uju}i apel za hitnu pomo} u hrani, garderobi, }ebadima, gra|evinskom materijalu. On je naglasio da je otvoren i `irora~un za finansijsku pomo}, a svi koji `ele, novac mogu uplatiti na `irora~un otvoren kod NLB Razvojne banke, ~iji je broj 562-00680946072 30.

Vodostaji rijeka u blagom opadanju
Federalni operativni centar civilne za{tite u redovnom izvje{taju navodi da je vodostaj rijeke Drine u konstantnom blagom opadanju. Grani~ni prijelaz Doljani od 10.30 sati pu{ten je u promet, prenosi Fena. Rijeka Sava du` cijelog svog toka je u porastu na podru~ju Posavskog kantona. Stanje na klizi{tu kod HE Bogati}i u 12.45 sati je nepromijenjeno te nije bilo pomjeranja tla, ni objekata, ka`e se u izvje{taju.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Apsurdi: Sekretarice bolje pla}ene od sudskih policajaca
- Zakon je potpuno nakaradno uredio oblast pla}a na dr`avnom nivou. Obim, slo`enost i struktura poslova nisu validno vrednovani. Zakon je napravljen po mjeri i prohtjevima pojedinih kategorija. O{te}eni su i potcijenjen je rad onih koji „vuku posao“, a nagra|eni su oni koji skoro pa da ne (kanader) rade ni{ta!

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

VRBANJA Potraga za dvogodi{njim Damjanom Orozom

Roditelji sumnjaju da se dje~ak utopio
Nakon nesretnog doga|aja, o~evog vapaja i poziva u pomo}, kom{ije pozvale policiju i uklju~ile se u potragu
Samo sam se okrenuo na sekundu da zakop~am jaknu i njega vi{e nije bilo. Nema ga. Nema mog djeteta. Nema mog jedinog sina, neprestano je ju~er ponavljao bolom i tugom shrvani Milan Oroz, ~iji je dvogodi{nji sin Damjan nestao prekju~er oko 14 sati dok se s ocem igrao u blizini nabujale rijeke Vrbanje ispred njihove porodi~ne ku}e u ~elina~kom naselju Luke.

@iranti i du`nici
Umjesto da dug prvo poku{aju naplatiti od onih koji su im du`ni, banke su svoje naplatne mehanizme usmjerile odmah na `irante
Slu~aj violinistice Sarajevske filharmonije Zvjezdane Patak, koja bi zbog tu|eg duga od 2.685 maraka mogla ostati bez stana, samo je jedan od hiljada sli~nih u BiH u kojima su ljudi dovedeni do ivice ponora samo zato {to su nekome bili `iranti. U zemlji u kojoj svako misli da je ugro`en, ~ini se da su `iranti, ipak, najugoro`enija kategorija. Ni krivi ni du`ni moraju otpla}ivati tu|e dugove. Na to su, istina, stavljaju}i potpise na mjenice i druge dokumente u banci, sami pristajali, mnogi od njih vjerovatno misle}i da se prijateljstva - garancije se uglavnom prijateljima daju - ne mogu pokvariti za nekoliko hiljada maraka. Na kraju ostaju bez novca, ali i prijatelja, {to u krajnjem, uzimaju}i u obzir okolnosti, mo`da i nije lo{e. No, iako uz dobrovoljni pristanak klijenata, „instituciju“ `iranta izgradio je bankarski sistem. Jer, bez najmanje jednog `iranta, za razliku od evropskih ure|enih zemalja, kredit uglavnom nije mogu}e dobiti. Do prije nekoliko godina, dok nije uveden centralni registar podataka, znalo se desiti da jedna osoba bude `irant za desetine kredita. Takvu praksu omogu}avale su banke, koje su, jure}i za zaradom kroz plasman {to vi{e kredita, poslovale mimo svih ekonomskih, finansijskih, a pogotovo moralnih principa, ne provjeravaju}i finansijske mogu}nosti ni du`nika, ni `iranata. Kada su se pojavili problemi, kada su glavni du`nici prestali vra}ati kredite, neki zato {to stvarno ne mogu, a drugi jer su, jednostavno, bezobrazni prevaranti, sva odgovornost svalila se na ple}a `iranata. Umjesto da dug, {to je valjda elementarna logika, prvo poku{aju naplatiti od onih koji su im du`ni, banke su svoje naplatne mehanizme usmjerile odmah na `irante, guraju}i ih tako u sva|e i obra~une s onima kojima su davali garanciju. U BiH je ve} zabilje`eno nekoliko slu~ajeva samoubistva osoba koje vi{e nisu mogle vra}ati tu|e bankarske dugove. Me|usobnih obra~una du`nika i `iranata za sada nije bilo, ili nisu dospjeli u javnost. No, re~enica gospo|e Patak da banke tjeraju du`nike i `irante da se me|usobno ubijaju, zvu~i vrlo upozoravaju}e.
\oko NINKOVI]

Bez tragova
Pretpostavlja se da je dje~ak upao u rijeku, ~iji je vodostaj znatno narastao zbog ki{a, te da ga je voda odmah povukla i odnijela, pa su ronioci banjalu~kog kluba „Buk“ i Specijalne jedinice policije ju~er pretra`ivali mjesto nestanka, kao i desetak kilometara nizvodno. No, nije prona|en nijedan trag, kao ni tijelo nesretnog dje~aka. - Sve je trajalo nekoliko sekundi. Stajali smo na obali rijeke. Okrenuo sam se le|ima sinu da zakop~am jaknu, zapeo mi je rajsfer{lus i kada sam se ponovo okrenuo, njega vi{e nije bilo. Nije bilo nikakvog vidljivog traga na obali da se okliznuo, ali rijeka je bila znatno nabujala i odnijela ga je - kroz suze je ju~er za „Avaz“ ispri~ao Milan. Na pitanje gaji li jo{ ikakve nade da je Damjan `iv te da je oti{ao na drugu stranu i izgubio se, kroz jecaj je odgovorio: - Ne. Apsolutno nikakve. Nakon nesretnog doga|aja, o~evog vapaja i poziva u pomo}, na lice mjesta do{le su kom{ije. Oni su pozvali policiju i uklju~ili se u potragu. Odmah su anaga`irani i ronioci „Buka“, koji su pretra`iva-

/ TO JE TO

Otac Milan na mjestu nesre}e

(Foto: B. Spaseni})

Damjana su svi voljeli
Prema kazivanjima kom{ija, dje~ak je bio `ivahan i veseo i ~esto se igrao na mjestu pored rijeke, ali ga roditelji nikada nisu ispu{tali iz vida. - Otac i majka su o~ajni i neutje{ni. To im je bilo jedino dijete. Kada smo ~uli oca kako jau~e, svi smo istr~ali napolje i uklju~ili se u potragu, ali nije na|en nijedan trag. Mali Damjan svaki dan je bio sa mnom i igrao se u mom dvori{tu i radionici. Uvijek je bio razigran, radoznao i nikoga se nije bojao. Svi u kom{iluku su ga voljeli. Tog kobnog dana nikako ga nisam vidio, a ~ini se da vi{e nikada i ne}u - kazao je kom{ija Dragan Te{i}.

nje korita Vrbanje prekinuli prekju~er u ve~ernjim satima zbog slabe vidljivosti, ali su nastavili opet ju~er ujutro.

Ronila~ki timovi
Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka isti~u da ne}e prekinuti potragu dok ne prona|u dijete te da su na licu mjesta ronila~ki timovi koji ~ine sve {to je u njihovoj mo}i da prona|u tijelo dje~aka iako je voda mutna, a vodostaj i daB. SPASENI] lje visok.

Zdravstveni stru~njaci upozoravaju

Nakon poplava o~ekuju se epidemije
Dijelove Bosne i Hercegovine koji su pogo|eni stavi~nim poplavama narednih dana }e kontrolirati epidemiolo{ki stru~njaci zbog osnovane sumnje da je ugro`eno zdravstveno stanje stanovni{tva Fo~e, Gora`da, Vi{egrada, Zvornika i Bijeljine, saznaje „Dnevni avaz“ me|u stru~nim timom ljekara za vanredne situacije u RS. Postoje osnovane bojazni da bi sada mogle uslijediti velike epidemije najprije crijevnih i stoma~nih oboljenja i ozbiljne infekcije me|u stanovni{tvom kriti~nih podru~ja. T o nam je ju~er potvr|eno me|u zdravstvenim stru~njacima Vlade RS, odnosno resornog ministarstva, Instituta za za{titu zdravlja RS i Klini~kog centra Banja Luka. - Za sada nemamo zvani~ne podatke o ozbiljnim infekcijama, prijavljene slu~ajeve sa stoma~nim komplikacijama, ali, rukovo|eni dosada{njim iskustvom, s povla~enjem vode o~ekujemo i epidemije - izjavila je za „Dnevni avaz“ Milka Mr|a, portparol Instituta za za{titu zdravlja RS. Od ponedjeljka ljekari Klini~kog centra Banja Luka i tim epidemiologa Instituta izlaze na teren, gdje }e se s nadle`nim op}inskim slu`bama informirati, a zatim poduzeti odre|ene mjere za spre~avanje epidemiV S. . ja i zaraznih oboljenja.

4

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

teme

WIKILEAKS [ta je otkrila diplomatska po{ta SAD iz Zagreba

Una banka: Otkup obaveza

Kardinal Kuhari} tra`io je da Zapad pomogne Zakonito rje{enje stanja u Una banci Bo{njacima i Hrvatima
Agencija za bankarstvo FBiH
Komisija izabrala BIB banku kao najpovoljnijeg ponu|a~a Razgovor Galbrajta i Kuhari}a je odr`an u aprilu 1995. godine, dakle mjesec prije „Bljeska“ i ~etiri mjeseca prije „Oluje“
Me|u historijski i politi~ki va`nijim dokumentima koje je Wikileaks ovih dana objavio o Hrvatskoj nesumnjivo je i sadr`aj du`eg razgovora {to ga je ameri~ki ambasador Piter Galbrajt (Peter Galbraith) vodio s onda{njim zagreba~kim nadbiskupom, kardinalom Franjom Kuhari}em, pi{e zagreba~ki „Jutarnji list“. da budu za{ti}eni interesi depozitara i uposlenika banke. Nakon {to je izabrana BIB banka, ona je prihvatila da odmah na raspolaganje daje stopostotnu isplatu depozitarima u iznosu od 8,1 milion KM, uz preuzimanje ve}eg dijela imovine, kao i isplatu dijela ostalih obaveza Una

Komisija za provo|enje javnog poziva i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za dokapitalizaciju, spajanje, pripajanje i/ili kupovinu imovine, nakon provedenog postupka u skladu s objavljenim javnim pozivom, od dvije prispjele ponude izabrala je Balkan Investment bank AD

Mogu}a likvidacija ili ste~aj
Ako se ne steknu uvjeti za realiziranje sporazuma sa BIB bankom, koji Agencija za bankarstvo FBiH detaljno analizira, zbog postoje}ih i potencijalnih novih obaveza po sudskim presudama i pripadaju}im kamatama, jo{ nerije{enog piBanja Luka (BIB banka) kao najpovoljnijeg ponu|a~a, {to je potvrdio i privremeni upravnik te banke, saop}ila Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) obrazla`u}i aktuelno stanje u Una banci Biha}, a nakon provedenog postupka javnog poziva za dokapitalizaciju, spajanje, pripajanje i/ili kupovinu imovine te otkup obaveza te banke pod privremenom upravom. U saop}enju je navedeno da }e Agencija za bankarstvo FBiH prilikom rje{avanja problema postupiti u skladu sa zakonima, uz nastojanje tanja primjene odredbi Zakona o bankama koje reguliraju rad banaka u privremenoj upravi kod nadle`nih sudova, te smanjenog obima poslova, neophodno }e biti pokretanje postupka likvidacije ili ste~aja Una banke. banke, {to ~ini iznos ve}i od 60 posto ukupnih njenih iskazanih obaveza. Na neodre|eno vrijeme posao bi dobilo 39 od 54 postoje}a radnika banke, uz ponudu ugovora o radu na odre|eno vrijeme za preostalih 15 radnika. Preostali dio obaveza Una banke koji nije predmet ove kupoprodaje, namirivao bi se u daljnjem postupku likvidacije iz preostale imovine banke, a koja je, prema knjigovodstvenim evidencijama, ve}a od obaveza, navodi se u saop}enju Agencije za bankarstvo FBiH.

Hrabrost i po{tenje
Razgovor je odr`an u aprilu 1995. godine, dakle mjesec prije „Bljeska“ i ~etiri mjeseca prije „Oluje“. I vrijeme odr`avanja sastanka, kao i onda{nje uloge obojice
Kardinal Kuhari} i Franjo Tu|man: Na kraju se pomirili

nkretna pitanja, na koja je Kuhari} jednako konkretno i iscrpno odgovarao. Aprilski sastanak Kuhari}a i Galbrajta nije, me|utim, po~eo Galbrajtovim pitanjima, nego Kuhari}evom molbom da ameri~ki ambasador poku{a pomo}i manjinama u banjalu~koj regiji.

Kuhari} se zbog Bosne posva|ao s Tu|manom
O Kuhari}evoj hrabrosti, po{tenju i politi~koj inteligenciji najbolje svjedo~i ~injenica, koju je istakao i Galbrajt u svom izvje{taju o njihovom sastanku, da je zagreba~ki nadbiskup po~etkom 1994. napao Franju Tu|mana zbog Tu|manove imperijalisti~ke politike prema Bosni. Kuhari} se tada nije od Srba zahtijevalo da etni~ko ~i{}enje u tom dijelu Bosne odmah prestane - pi{e, zamjerio samo Tu|manu i HDZ-u nego i velikom broju sve}enika. Kuhari} i Tu|man pomirili su se potkraj `ivota prvog hrvatskog predsjednika, kada je kardinal tajno vjen~ao Franju Tu|mana i njegovu suprugu Ankicu, koji su skoro pet decenija `ivjeli u gra|anskom, a ne i u crkvenom braku. izme|u ostalog, u izvje{taju ambasadora Galbrajta, koji je citirao „Jutarnji list“.

Jasna izjava
Galbrajt: Konkretna pitanja

Danas u Donjem Vakufu

sagovornika, govore o va`nosti tog razgovora. Piter Galbrajt tog prolje}a 1995. s Franjom Kuhari}em je razgovarao kao da je vodio seriozan novinski intervju. Postavljao je vrlo ko-

- Kardinal je procijenio da je u sjevernoj Bosni preostalo samo 30.000 Bo{njaka i 20.000 Hrvata, koji se kriju po {umama, dok je prije rata ondje `ivjelo 356.000 Bo{njaka i 181.000 Hrvata. Kardinal je zatra`io jasnu izjavu Zapada u kojoj bi se

Referendum o opozivu na~elnika
Sve je spremno za na~elnika Huse Sureferendum koji }e {i}a. danas, od sedam do Referendumsko 19 sati, biti odr`an na pitanje glasi: „Da li 16 bira~kih mjesta u ste za opoziv na~elniDonjem Vakufu. ka Huse Su{i}a“, a reGra|ani s pravzultati izja{njavanja om glasa, njih 11.684, gra|ana trebali bi bina glasa~kom listi}u ti poznati u nedjelju koji je pripremila ko- Su{i}: [ta }e oko 21 sat. misija imenovana od odlu~iti Onima koji glaOp}inskog vije}a gra|ani saju putem po{te, mo}i }e se izjasniti za dvije 19. novembra upu}eni su opcije, DA ili NE za pro- glasa~ki listi}i s poja{njevo|enje postupka opoziva njem kako glasati. D. M.

Prema pisanju magazina „Technology Review“

Serveri Wikileaksa u nuklearnom bunkeru
Bunker u [vedskoj podsje}a na brojne filmove o D`ejmsu Bondu
Nakon {to je ranije ove sedmice izba~en sa servera Amazona, Wikileaks je prona{ao novi dom u jednom nuklearnom bunkeru u [vedskoj. Prema pisanju magazina „Technology Review“, nau~nog ~asopisa MIT-a, veliki dio servera Wikileaksa preba~en je u „Pionen“ Bijele planine centar za podatke u vlasni{tvu {vedskog broadband poslu`itelja - Bahnhof. Tako }e od sada tajni diplomatski dokumenti koje je Wikileaks objavio na svojim stranicama biti sigurno spremljeni vi{e od 30 metara ispod zemlje u hladnoratovskom bunkeru izdubljenom u stijeni. Mjesto se nalazi nedaleko ektor Bahnhofa Jon Karlung, koji isti~e da je „tajni agent u slu`bi Njenog veli~anstva“ bio jedna od glavnih inspiracija prilikom stvaranja ovog supersigurnog postrojenja. Bahnhofovi serveri i ranije su poslu`ivali Wikileaks, a Karlung navodi da je ponosan na svoje prijateljstvo sa D`ulijanom Asan`om (Julian Assange), osniva~em te stranice. - Internet bi trebao biti otvoreni izvor slobode govora, dok je uloga servera poslu`iti kao neutralni tehnolo{ki alat kojim se ta sloboda posti`e - zaklju~io je Karlung, prenosi magazin „Technology Review“.

^ovi} i Kri{to sutra s Angelom Merkel
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan ^ovi} i predsjednica Federacije BiH Borjana Kri{to sastat }e se sutra u Berlinu s njema~kom kancelarkom Angelom Merkel i savjetnikom saveznog kancelara za vanjsku politiku i sigurnost Kri{tofom Hojzgenom (Christoph Heusgen), prenosi Fena. Sastanak se odr`ava na poziv njema~ke kancelarke, saop}eno je iz Ureda za informiranje HDZ-a BiH.

[ema bunkera Bahnhofa koji se nalazi 30 metara ispod zemlje

od samog centra [tokholma. Sa svojom „lebde}om“ dvoranom za konferencije te pomo}nim generatorima koji su zapravo dva dizelska

motora s njema~kih podmornica, bunker podsje}a na brojne filmove o D`ejmsu Bondu (James Bond). S tim opisom slo`io bi se i glavni dir-

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

5

SARAJEVO Sastanak SDP-a i SNSD-a

Postoji saglasnost o budu}nosti BiH u EU
Razgovaralo se o mnogim pitanjima va`nim za BiH, kao {to su novi ekonomski projekti, put dr`ave ka EU i NATO-u, o popisu stanovni{tva, ustavnim promjenama...
Delegacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Socijaldemokratske partije (SDP), predvo|ene Miloradom Dodikom i Zlatkom Lagumd`ijom, ju~er su u Sarajevu dogovorile formiranje zajedni~ke radne grupe koja bi trebala ispitati koja su to pitanja o kojima postoji saglasnost obje strane. Razgovaralo se o mnogim pitanjima va`nim za BiH, kao {to su novi ekonomski projekti, put dr`ave ka EU i NATO-u, o popisu stanovni{tva, ustavnim promjenama...

Lagumd`ija: Dodik zna napraviti efikasan aparat
Oba lidera slo`ila su se da se neki va`ni problemi mogu rije{iti samo zajedni~kim napadom. - Dodik je ~ovjek koji je prakti~no pokazao da zna napraviti Dodao je da postoje bliski stavovi o popisu stanovni{tva te o potrebi racionalizacije javne uprave i sli~nih problema. Tako|er, kazao je i da je potrebno pokrenuti regionalne inicijative, kao {to to rade Srbija i Hrvatska. - Moramo po~eti vra}ati povjerenje jednih u druge. Slo`ili smo se da trebamo dati odgovor na piaparat koji je efikasan. Mo`ete ga voljeti ili ne voljeti, ali je uvijek bio efikasan. Ne mo`e privla~iti investicije ako ne poka`emo da je ovo jedna zemlja u kojoj se sara|uje - kazao je Lagumd`ija.
Salihovi}: Peti gol ove sezone

Tromost vlasti
Optimizam su pokazala oba lidera, a Lagumd`ija je ju~era{nji sastanak ocijenio kao „dosta odmakle razgovore, koji ulaze u fazu pregovora“. - Postoji puni konsenzus kada je u pitanju budu}nost BiH kao zemlje

Distrikta ili popisa stanovni{tva, stvari bi dobile neku novu dinamiku i optimizam. Poku{avamo poredati stvari tako da uradimo ono {to mo`emo odmah, a da realizacija toga bude dokaz o dogovoru i povjerenju koje mo`emo uspostaviti kazao je Dodik. On je iskazao spremnost za rje{avanje nekih blokiranih proce-

Li~nost dana Sejad Salihovi}

Pogodak za bod
Doveo Hofenhajm u vodstvo protiv [tutgarta
Sejad Salihovi} odigrao je dobru utakmicu za Hofenhajm na gostovanju kod [tugarta i to okrunio postignutim golom. U 11. minuti Salihovi} je udarcem desnom nogom na centar{ut Andreasa Beka (Beck) pogodio protivni~ki gol. To, na`alost, Hofenhajmu nije bilo dovoljno da se iz [tutgarta vrati sa tri boda, jer su doma}ini u 34. minuti golom Martina Harnika izjedna~ili. Hofenhajmu je posao bio ote`an jer je od 41. minute igrao bez isklju~enog Isaka Vorsaha (Isaac Vorsah). Ovo je bio peti gol ove sezone za Salihovi}a, koji je propustio sve jesenje nastupe reprezentacije BiH zbog kazne dobivene nakon crvenog kartona u susretu bara`a za plasman na SP protiv Portugala. Sejad Salihovi} ro|en je 8. oktobra 1984. u Zvorniku. Po~etkom rata s porodicom je izbjegao u Njema~ku. Karijeru je po~eo u malom klubu Minerva 93 u Berlinu, a nastavio u Herti. Hertu je napustio u ljeto 2006. godine i za 300.000 eura pre{ao u tada tre}eliga{ki Hofenhajm. Uslijedio je strelovit uspon ka Bundesligi, u koju je Hofenhajm u{ao 2008. Salihovi} je do sada odigrao 189 utakmica i postigao 54 gola. Za BiH je nastupio 21 put i tri puta se A. N. upisao u strijelce.

Nakon sastanka lidera HDZ-a 1990 i HSP-a BiH

Ljubi} `eli Juri{i}a pribli`iti ^ovi}u
Dodik i Lagumd`ija: Obojica iskazala optimizam
(Foto: B. Nizi})

~lanice EU. Smatramo da je mogu}e u narednih nekoliko sedmica do}i do nekog zajedni~kog imenitelja o tome {ta da radimo zajedno kako bi naredne ~etiri godine BiH odmakla br`e na putu ka EU - kazao je Lagumd`ija. On je istakao da su tema razgovora bili ekonomski projekti koji bi mogli otvoriti novi investicioni ciklus u BiH, posebno iz oblasti elektroenergetskog sektora. T ako|er, razgovaralo se i o sredstvima odobrenim od stranih me|unarodnih institucija, koja zbog tromosti aktuelne vlasti stoje neraspore|ena.

tanje {ta dalje s ustavnom reformom. Ne sla`emo se kojom brzinom i}i i {ta treba zarezati. Me|utim, dogovorili smo da u narednih sedam dana identifikujemo {ta nam je ~initi zajedno - rekao je Lagumd`ija.

Blokirani procesi
Lider SNSD-a kazao je da postoji saglasnost da se poku{a dati odgovor na neka otvorena pitanja, nakon ~ega bi imalo smisla razgovarati o strukturiranju vlasti. - Ako bismo dali odgovor na slu~aj „Sejdi} i Finci“, pitanje Br~ko

sa te podsjetio da samo na ra~unu „Elektroprijenosa“ le`i 200 miliona KM, koji su blokirani, a mogli bi unijeti novu dinamiku. - Mi ne mo`emo uticati na ono {to se doga|a u FBiH, ali moram re}i da imamo razgovore i dogovore i sa HDZ-om BiH, kao {to razgovaramo sa SDP-om, SDA, Savezom za bolju budu}nost... - kazao je Dodik. On je jo{ jednom podsjetio na svoje stavove da je OHR smetnja za evropski put BiH i da Sud i Tu`ila{tvo BiH nisu ustavna kateF. KARALI] gorija.

Evropski mediteranski seizmolo{ki centar

Dva manja zemljotresa u Hercegovini
Evropski mediteranski seizmolo{ki centar zabilje`io je u petak uve~er dva potresa na podru~ju Hercegovine. Prvi potres magnitude 2,4 stepena po Rihterovoj skali zabilje`en je u 18.42 sata u isto~noj Hercegovini, s epicentrom deset kilometara jugoisto~no od Gacka, dok je drugi potres magnitude 2,9 stepeni po Rihterovoj skali registriran u 21.20 sati 17 kilometara sjeverno od Mostara, prenosi Fena.

Delegacije HDZ-a 1990 i HSP-a BiH, predvo|ene liderima ovih stranaka Bo`om Ljubi}em i Zvonkom Juri{i}em, ju~er su u Mostaru zaklju~ile da }e nastaviti i dalje djelovati kao koalicioni partneri. Obojica predsjednika podvukla su da potpisani sporazum izme|u dva HDZ-a ne}e poljuljati odnose ove dvije stranke kada su u pitanju razgovori o u~e{}u u vlasti na ni- Sa sastanka: Nastavak koalicionog partnerstva vou dr`ave i entiteta. Juri{i} je konkretno kazao da u sti - istakao je Juri{i}. paketu sa HDZ-om BiH nije sprIpak, na marginama ovog sastaeman biti dio izvr{ne vlasti, ali je- nka stekao se dojam da Ljubi} ste kada je u pitanju opcija „jedni svog koalicionog partnera Juri{i}a pored drugih“. `eli pribli`iti HDZ-u BiH, {to bi - Dogovorili smo se da u konte- zna~ilo udaljavanje od SDP-a. Ljukstu sporazuma dva HDZ-a treba- bi} je ~ak najavio mogu}i sastanak mo razdvojiti zastupanje hrvatskih izme|u predsjednika ove dvije strnacionalnih interesa kroz ustavnu anke s liderom HDZ-a BiH DragaA. Du. reformu od formiranja izvr{ne vla- nom ^ovi}em.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

mozaik

UPOZORENJA [ta se sve nalazi u hrani uvezenoj u BiH

U konzervama kukuruza insekti, a u kafi staklo
Agencija za sigurnost hrane BiH o potencijalno opasnoj hrani nije obavijestila potro{a~e nego samo Vije}e ministara
Agencija za sigurnost hrane BiH u prvoj polovini ove godine primila je {est obavijesti da na bh. tr`i{tu ima hrane koja iz nekog razloga nije preporu~ljiva za jesti, ali ni o jednoj nije obavijestila javnost niti potro{a~e. U izvje{taju koji su iz ove institucije podnijeli Vije}u ministara BiH navodi se da je Agencija putem RASFF sistema za brzo uzbunjivanje dobila obavijest da je BiH isporu~en konzervirani kukuruz iz Ma|arske u kojem su prona|eni uginuli insekti.
Tito: Njema~ka mu dodijelila orden 1974.

Podnesen zahtjev njema~kom tu`ila{tvu

Tra`e da Titu bude posthumno oduzet orden
Njema~ki ministar unutra{njih poslova Tomas de Majcire (Thomas de Maiziere) primio je zahtjev za oduzimanjem ordena Vanrednog saveznog kri`a koji je 1974. tada{nji predsjednik Njema~ke Gustav Hajneman (Heinemann) dodijelio tada{njem jugoslavenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu, pi{e „Spiegel“. Zahtjev za posthumno oduzimanje najvi{eg njema~kog odlikovanja za zasluge, koje se dodjeljuje samo poglavarima dr`ava, podnio je neimenovani gra|anin, „`rtva neuspjelog atentata jugoslavenskih tajnih slu`bi“. „Spiegel“ vijest o podno{enju zahtjeva za oduzimanje ordena Titu donosi u tekstu koji se bavi istragom njema~kog dr`avnog tu`ila{tva i ministarstva unutra{njih poslova u vezi s ubistvima Hrvata u egzilu koja su po~inile jugoslavenske tajne slu`be od 1970. do 1989. List navodi da se trenutno vodi istraga protiv 14 osoba te da je protiv {est osoba, od kojih su dvije nekada obavljale funkciju oficira obavje{tajnih slu`bi, podignuta i me|unarodna potjernica.

Nadle`ne inspekcije
Agencija je tako|er obavije{tena i da u instant kafi iz Francuske, koja se prodaje i u BiH, ima komadi}a stakla i da po{iljka duge `ute marokanske paprike, koja je preko Ma|arske uvezena u na{u zemlju, sadr`i zabranjeni pesticid heksahlorbenzen. Poku{ali smo saznati kako Agencija procjenjuje o kojim }e potencijalno opasnim proizvodima obavijestiti potro{a~e i kako gra|ani mogu biti sigurni da nisu pojeli neki od spornih proizvoda, no konkr-

Paprika iz Maroka sadr`i zabranjeni pesticid

etan odgovor nismo dobili. Samo nam je re~eno da o tome vode brigu nadle`ne inspekcije.

Procjena rizika
- U saradnji s nadle`nim inspekcijama preduzimamo mjere za

Nekretnina na tr`i{tu

Na prodaju ku}a iz „Kuma“
Ku}a u kojoj je don Vito Korleone (Corleone) u filmu „Kum“ organizirao vjen~anje svoje k}erke na{la se na tr`i{tu. Imanje s osam spava}ih soba i ~etiri kupatila u predgra|u Njujorka ko{ta 2,9 miliona dolara, a vlasnik Edvard Norton (Edward) odrastao je u ku}i te je imao 19 godina kada su mu se Marlon Brando i Al Pa~ino (Pacino) {etali dnevnim boravkom. Norton navodno ima finansi-

Bez obavijesti medijima
U Agenciji isti~u kako u na~inu funkcioniranja RASFF-a nije predvi|eno da izvje{taje dostavljaju medijima nego nadle`noj slu`bi EK. - Obavje{tavanje putem medija bira se samo ako se utvrdi da je to najbr`i na~in za uklanjanje ili smanjenje rizika u najve}oj mogu}oj mjeri - ka`u u Agenciji.

za{titu zdravlja i interesa potro{a~a. RASFF funkcionira u skladu s procedurama koje uspostavlja Evropska komisija, a mi postupamo u skladu s tim - saop}eno je iz Agencije. Dodaju da javnosti obavje{tavaju na osnovu procjene rizika, koju vr{e nadle`ne slu`be Agencije i Stru~na komisija za pra}enje i procjenu rizika porijeklom iz hrane. - Kada postoji mogu}nost {tetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi, preduzimamo korake za osiguranje najvi{eg nivoa za{tite zdravlja ljudi - navode u AgeM. AVDI] nciji.

U RS najavili novi rast cijena
Ku}a je zapu{tena

Poskupljenja mesa ne}e biti u FBiH
Rast cijene izazvan je lan~anim poskupljenjem osnovnih `ivotnih namirnica
Iako su cijene stoke po kilogramu `ive vage skoro duplo ni`e u odnosu na pro{lu godinu, u pojedinim mesnicama u RS ve} najavljuju poskupljenja mesa i mesnih prera|evina. - Rast cijene mesa izazvan je lan~anim poskupljenjem osnovnih `ivotnih namirnica, kao i skoro svih energenata. Osim toga, obi~no se u ovo doba godine di`u cijene mesa zbog brojnih praznika koji slijede. Ipak, cijene ne}emo mijenjati naglo niti za veliki iznos. Vjerovatno je da }e govedina poskupjeti za oko 10 posto - kazali su nam u banjalu~koj mesnici „Dado“. U Udru`enju sto~ara i poljoprivrednih proizvo|a~a RS poskupljenje mesa u trgovinama smatraju apsurdnim, dok su cijene `ive stoke na pro{logodi{njem nivou. Trgovci nemaju nikakvog opravdanja za najavljena poskupljenja mesa za ~ak 20 posto. Nas „ubija“ takav neravnopravan odnos na tr`i{tu, jer drugi na nama masno zara|uju - ocijenili su u Udru`enju. Proizvo|a~i i prera|iva~i u Federaciji smatraju da meso ne bi trebalo poskupjeti barem u narednih pola godine. - Mogu}e je da trgova~ki lobiji planiraju pove}anja cijena i mi na to ne mo`emo utjecati. Strani trgova~ki lanci neprestano mijenjaju cijene mesa i niko im ni{ta ne mo`e. Proizvo|a~i, koji su okupljeni oko Federalne privredne komore, cijene mesa i mesnih prera|evina nisu mijenjali ve} godinama i tako }e ostati barem narednih {est mjeseci - kazao nam je ]amil Mujanovi}, predsjednik Grupacije proizvo|a~a i prera|iva~a mesa pri Privrednoj M. A. - B. S. komori FBiH.

jskih problema, pa nije ~udno {to je ku}a pomalo zapu{tena.

Operacija „Spiderman“

Uhap{en zbog krijum~arenja pauka
Sven Kopler (Koppler, 36) uhap{en je po dolasku u Los An|eles, gdje se trebao sastati s poslovnim saradnikom, nakon devetomjese~nog pra}enja nazvanog Operacija „Spiderman“, saop}io je ured glavnog tu`ioca u tom gradu. Istraga je po~ela u martu, kada su ameri~ki carinici otkrili 300 pauka tokom rutinske provjere po{iljki. Slu`benici Ameri~ke agencije za ribolov i `ivotinje otkrili su nakon toga i drugi paket sa skoro 350 `ivih pauka, me|u kojima i 22 crvenokoljenaste meksi~ke tarantule. Istra`itelji su zatim naru~ili od Koplera 70 pauka, koje im je on i poslao. Ako ga sud proglasi krivim, Kopler mo`e dobiti 20 godina zatvora i globu od 250.000 dolara.

Zatvorenici }e sami praviti toaletni papir?
Zatvorenici u ameri~koj saveznoj dr`avi Ajovi uskoro bi mogli biti prisiljeni sami proizvoditi toaletni papir, kako bi pomogli u spa{avanju novca poreznih obveznika, ka`u slu`benici. Prema planu, zatvorenici bi trebali kupiti tonu rolni toaletnog papira iz tvornice te ga zatim preraditi, a onda bi krajnji proizvod bile uobi~ajene rolne papira. Zatvorenici u Ajovi ve} proizvode i prodaju sve - od namje{taja i odje}e do isklesanih drvenih igra~aka. Ovim planom moglo bi biti spa{eno oko 100.000 dolara godi{nje.
Banja Luka: Uskoro nove cijene

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Jasna @alica

Nepristojno je kukati zbog ljudi na rubu egzistencije
- Povla~im, za moju zemlju bolnu paralelu, da se u Srbiji godi{nje snimi 11, a u Bosni dva, eventualno tri filma. [ta da vam ka`em... Bilo bi nepristojno kuka@alica: ti zbog svih onih ljudi drugih zanimanja koji su bez Talentirani posla, na rubu egzistencije. Ohrabruje me velika zaiglumci nteresiranost stranaca za na{e glumce, i tu vidim {ansu za afirmaciju ~itavih generacija mladih i beskrajno talentiranih glu(Glumica za „Ve~ernje novosti“) maca.

Jadranka Kosor

^lanovi HDZ-a trebaju govoriti pravu istinu o stanju u zemlji
- Od ~lanova stranke o~ekujem da u idu}oj, izbornoj godini {ire optimizam i svojim prijateljima i susjedima govore pravu istinu o stanju u Hrvatskoj. Parlamentarni izbori bit }e odr`ani krajem 2011., a Vlada }e u junu Kosor: Izborna godina zavr{iti pregovore o pristupanju Hrvatske u EU.
(Hrvatska premijerka za „Ve~ernji list“) Zajedni~ki snimak najljep{ih djevojaka na izboru
(Foto: D. Stojni})

Marko Brecelj

PRIJEDOR Odr`an izbor za najljep{u djevojku

Sanja [vraka Miss Krajine
Studentica prava Univerziteta u Banjoj Luci sama se prijavila na takmi~enje Na izboru i aktuelna Miss BiH Snje`ana Prorok
Sanja [vraka (19) iz Prijedora nova je Miss Krajine. Krunu joj je preksino}, na Izboru Miss Krajine za Miss RS 2011, koji je pod generalnim pokroviteljstvom Op}ine Prijedor odr`an u dvorani „Mladost“ u Prijedoru, predala pro{logodi{nja misica Gordana \okanovi}. Lentu prve pratilje ponijela je Banjalu~anka Sta{a Meki}, a druge Marijana Mile{evi} iz Bosanskog Novog. Jelena Govedarica iz Prijedora postala je Miss publike, dok su titule Miss fotogeni~nosti i Miss {arma oti{le u Srbac i Bosansku Dubicu, Jovani [ljivanac i Bojani Lazi}. Devetnaestogodi{nja misica, ina~e studentica prve godine prava na Univerzitetu u Banjoj Luci, ka`e da je prijatno iznena|ena ~injenicom da je i zvani~no najljep{a u Bosanskoj krajini. - Imala sam veliku tremu, ali i ogromnu podr{ku roditelja, prijatelja i publike, koja je sve vrijeme iskreno navijala za mene. Nadam se i plasmanu na Izbor za Miss BiH kazala je Sanja, koja se na ovo ta-

Od ulaska u EU izgubili smo kontakt s Balkanom
- Od ulaska u EU izgubili smo i gubimo kontakt s ve}im i multietni~kim prostorom zapadnog Balkana, koji nam je otvarao obzor i u kojemu smo mogli biti ploBrecelj: Sli~ni donosni i utjecajni. Izgubili smo kisik i postajemo sli~ni Austrijancima Austrijancima. ^ak smo ih i prema{ili.
(Slovenski umjetnik za „Slobodnu Dalmaciju“)

Zdravko [kender

U Australiji su me primili bolje nego Tu|mana
- Jo{ za vrijeme biv{e Jugoslavije bio sam u Australiji, to je bilo nevjerovatno s koliko su me topline primili. Kada sam do{ao tamo, primili su me bolje nego pokojnog predsjednika Tu|mana. Ja sam pjeva~ emo- [kender: cija, pjeva~ ljubavnih pjesama. (Pjeva~ u „Nacionalu“) Ljubavne pjesme

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

5. 12. 2010.

promjenljivo

Pro{logodi{nja misica krunu predala Sanji

kmi~enje prijavila sama. Njeni roditelji Gordana i Simo [vraka, koju su svoju jedinicu bodrili iz publike, uglas ka`u da je Sanja vrlo samostalna djevojka koja ta~no zna {ta ho}e. - Tako je bilo i ovog puta. Za takmi~enje nismo znali sve dok nas Sanja nije pozvala da do|emo u

dvoranu „Mladost“. Malo je re}i da smo ponosni na na{u k}erku - rekli su nam Sanjini roditelji. Takmi~enje ljepote u Prijedoru popratila je i Snje`ana Prorok, aktuelna Miss BiH, koja je najljep{im djevojkama po`eljela sre}u i uspjeh u daljnjim takmi~enjima.
M. ZGONJANIN

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

VRIJEME

4

4

BANJA LUKA

BR^KO 6 TUZLA 6

Ni nakon skoro pet godina od ukidanja avionske jedinice

LIVNO

ZENICA 4 SARAJEVO 5
GORA@DE

Jo{ nema odluke o prodaji vojnih aviona
Oru`ane snage na{e zemlje imaju 22 borbena aviona koja godinama nisu u upotrebi, a trebali bi biti prodati u skladu s odlukom koju treba donijeti Predsjedni{tvo BiH. - Svim avionima istekao je rok rada. Da bi bili upotrebljivi, svaki mora pro}i razli~ite opravke. U procesu reforme odbrane i odlukom Predsjedni{tva BiH iz 2006. godine avioni nisu u{li u novu strukturu i organizaciju OSBiH. Predsjedni{tvo BiH trebalo je donijeti odluku u vezi s avionima u roku od godinu od dana stupanja na snagu Zakona o odbrani, a to je 1. januar 2006. Ovo pitanje nekoliko puta je bilo na dnevnom redu. Sada je na potezu Ministarstvo odbrane, koje ponovo mora poslati kompletne materijale da Predsjedni{tvo aktuelizira to pitanje i da se kona~no donese rje{enje - ka`e na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH generalpukovnik Miladin Miloj~i}. U Ministarstvu ka`u da do sada nije obavljana procjena, tako da je te{ko govoriti o vrijednosti aviona, pogotovo zbog toga {to neki od njih nisu kompletni. Kada su u pitanju piloti, kojih je vi{e od 100 u OSBiH, Miloj~i} ka`e da se vodi ra~una o svakom pojedincu i da su oni raspore|eni u okviru OSE. G. BiH.

Prije podne se o~ekuje 5 prete`no obla~no i prohladno vrijeme, a samo ponegdje u isto~nim podru~jima mo`e pasti i malo snijega, a tokom dana umjereno obla~no s vi{e sun~anih perioda. Po kotlinama i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.

10 MOSTAR

5

NEUM

14

NEDJELJA
5. 12. 2010.

PONEDJELJAK
6. 12. 2010.

UTORAK
7. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -8 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -2 C do 11 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 30C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 30C do 130C

od 30C do 150C

od 100C do 180C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Drugi dan vikenda pro}i }e uz ne{to povoljnije biometeorolo{ke prilike. Problemi kod osjetljivih osoba mogu}i su zbog znatnog pada temperature zraka u odnosu na period iza nas, stoga bi se prilikom boravka na otvorenom trebali prikladnije odjenuti. Astmati~ari bi tako|er trebali biti oprezniji u jutarnjim satima, zbog mogu}e magle.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.04 Zalazak 16.09

5. 12. 2010.
Izlazak 06.50 Zalazak 15.47

Mahovljani: Avioni moraju pro}i remont

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no i hladno

Brzo - kratko
Svjetsko prvenstvo u malom nogometu

8

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

teme

Tuzlanski vatrogasci predstavljali BiH
„World Police Tutsal Tournament“, naziv je Svjetskog prvenstva u malom nogometu za „uniformirane osobe“, koje je odr`ano u Lomelu, u Belgiji. Na Prvenstvu je bilo vi{e od 1.200 u~esnika u 86 ekipa iz 30 zemalja svijeta, a BiH je predstavljala ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice S takmi~enja: Na{a ekipa dobila pehar za fer-plej Tuzla. Snage sa BiH odmjerili su Portugal, Holandija, Belgija, Andora i Poljska. Ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla ku}i je donijela pehar za fer-plej. Iako im rezultat nije bio u prvom planu, kako ka`u, zadovoljni su postignutim plasmanom. Cilj im je bio prvenstveno uspostavljanje kontakata s kolegama iz ostalih zemalja i dru`enje s njima, javila je Fena.

MOSTAR Potresna pri~a Ned`ada Delanovi}a

U Makedoniji kao {ti}enik doma pro`ivljavao pakao
Sa suprugom i k}erkom danas na rubu egzistencije Strepe kako }e pre`ivjeti zimu Prazna obe}anja Safeta Oru~evi}a
Pri~a o Ned`adu Delanovi}u jednako je surova i tu`na kao i uvjeti u kojima ovaj 31-godi{njak danas sa suprugom i 14-mjese~nom k}erkicom `ivi u socijalnom naselju Bafo u Mostaru. Oboje su bez posla i strepe kako }e pre`ivjeti zimu. tamo ostavio. Tu za Ned`ada i njegove vr{njake po~inje pakao. - Pro{li smo nekoliko domova za nezbrinutu djecu, gdje su nas vaspita~i konstantno {ikanirali i zlostavljali. Vezali bi nas za stolice, zatim udarali `icom i palicama po tabanima, po cjevanicama. Skidali su nas gole. ^uo sam pri~e da je bilo i silovanja. Bosanci su bili krivi za sve, {ta god da se desilo, na nas su svaljivali krivicu. To je bio neizdr`ljivo - pri~a nam Delanovi} o potresnim doga|ajima iz Skoplja. Molitve su im, ka`e, bile usli{ene pa su 1997. dovezeni u Mostar. Smje{teni su u Dje~iji dom u naselju Zalik. Opet se kao mladi} suo~ava sa surovim `ivotom. ^etiri godine kasnije premje{ten je u Dje~iji dom „Egipatsko selo“ u gradu na Neretvi, a nedugo nakon toga regrutiran u vojsku.

Nevladina organizacija altruista „Svjetlo“

Javni poziv za dodjelu nagrada
Nevladina organizacija (NVO) altruista „Svjetlo“, povodom obilje`avanja Me|unarodnog dana volontera - 5. decembra, raspisala je Javni poziv „Bh. volonterski poduhvat 2010“ za dodjelu nagrada za najbolje volonterske akcije realizirane ove godine, prenijele su agencije. Stru~ni `iri dodijelit }e nagrade za najbolje volonterske akcije u grupi kolektiv, (organizacije, ustanove, neformalne grupe) i za pojedince. Javni poziv ostaje otvoren do 30. decembra, a obrazac za prijavu i uvjeti javnog poziva mogu se preuzeti zahtjevom na e-mail: svjetlo@svjetlo.ba ili tel/faks: 033/711-535.

Zlostavljanje u Skoplju
Delanovi}a `ivot, u pravom smislu rije~i, nije mazio. Vi{e od pola svog `ivota proveo je u domovima za nezbrinutu djecu u Mostaru i Skoplju, gdje je do`ivljavao nevjerovatne torture. Jo{ kao petogodi{njak, nakon {to su mu se roditelji razveli, Ned`ad je postao siro~e. Iz Velike Kladu{e, gdje je ro|en, nekako je dospio u Mostar, ta~nije u Dom za nezbrinutu djecu „Rade Vukovi}“. Po~etkom agresije 1992. godine tada{nji odgajatelj Ivo Vojinovi} odveo je u Skoplje grupu dje~aka i djevoj~ica, u kojoj Ned`ad sa se nalazio i k}erkicom: Nije Ned`ad, te ih imao {ansu

Betlehemska svjetlost u bh. gradovima
^lanovi Odreda izvi|a~a „Radobolja“ iz Mostara i ove godine }e u~estvovati na manifestaciji „Betlehemska svjetlost“ u Be~u, koju u saradnji s Austrijskom televizijom ORF organiziraju Austrijski skauti, prenosi Fena. Nakon Be~a, izvi|a~i iz Mostara betlehemsku svijetlost prenijet }e u Banja Luku, Podmila~je, Bugojno, Visoko, Sarajevo, Zenicu, Tuzlu, Me|ugorje i Mostar.

Izba~en na ulicu
- Nakon slu`enja u vojsci vra}am se u Dom, gdje me ubrzo nakon toga izbacuju na ulicu. Nude mi, dodu{e, opciju da stanujem u jednom kontejneru, koji nije ni za `ivotinje. Nekako se poku{avam snalaziti, ali mi ide jako te{ko. Ulica postaje moj dom. Bio sam kratko vrijeme podstanar, ali zbog nemogu}nosti pla}anja to nije dugo potrajalo - ka`e Ned`ad. On isti~e da mu dr`ava nikada nije dala {ansu da sebi osigura egistenciju. Sje}a se, ka`e, praznih obe}anja biv{eg gradona~elnika Mostara Safeta Oru~evi}a, koji je kazao da nijedan {ti}enik doma za nezbrinutu djecu ne}e ostati bez A. DU^I] posla i stana.

Dok EU zabranjuje bo~ice s bisfenolom A

Institucije BiH prate razvoj doga|aja
Evropska unija zabranit }e od naredne godine upotrebu organske komponente bisfenol A (BPA) u plasti~nim bo~icama za bebe, {to je podr`ala ve}ina vlada zemalja EU. ^lanice EU zabranit }e proizvodnju bo~ica koje sadr`e ovu komponentu od marta 2011. te zabraniti njihov uvoz i prodaju od juna 2011. Dje~ije bo~ice: Bisfenol A izaziva tumor Ova odluka donesena je na osnovu novih studija koje su pokazale da BPA mo`e imati negativan utjecaj na imunitet i razvoj tumora, posebno kod djece. - Agencija za sigurnost hrane BiH intenzivno prati najnovija nau~na saznanja u vezi s upotrebom bisfenola A i shodno va`e}im zakonskim propisima blagovremeno }e poduzeti sve potrebne mjere radi za{tite zdravlja potro{a~a - re~eno je Feni iz ove agencije.

Ne `eli istu sudbinu k}erkici Leoni
Ned`ad se o`enio prije dvije godine i dobio je djevoj~icu Leonu. Mjese~no `ive od 100 KM socijalne pomo}i te od novca koji dobije od povremenog rada. Nosio je drva, radio je molerske i gra|evinske poslove. - Pogotovo je sada te{ko zimi. Ja `elim raditi i uvijek sam bio vrijedan i lojalan radnik. Ali, danas je te{ko na}i posao. Ovako neizvjesno `ivim ve} deset godina. Ne `elim da i moju k}erkicu zadesi ista sudbina kao mene. @elim joj osigurati normalnu budu}nost - govori nam Ned`ad. Svi koji `ele nov~ano pomo}i Ned`adovoj porodici, mogu to u~initi uplatom na `irora~un 3381002578963757 u UniCredit banci.

Ko }e rukovoditi Predstavni~kim domom Parlamenta BiH

U Kolegiju @ivkovi} i Be}irovi}?
Dilema SDP-a: Be}irovi} ili Ku{ljugi} HDZ-ov kandidat Lozan~i}, poziciju `eli i Juri{i} iz HSP-a
Rukovodstvo Predstavni~kog doma Parlamenta BiH moglo bi izgledati kao iz prethodnog saziva Doma, s tim da bi uz Milorada @ivkovi}a i Niku Lozan~i}a, umjesto Beriza Belki}a iz SBiH, u Kolegiju sjedili Denis Be}irovi} ili Mirza Ku{ljugi} iz SDP-a. Izvor blizak Parlamentu BiH potvrdio nam je da su SNSD i SDS ve} dogovorili da kandidat iz reda srpskog naroda za tu poziciju bude @ivkovi}. Iako je ranije bilo govora da bi ovo mjesto moglo pripasti SDS-u, odnosno njegovom predsjedniku Mladenu Bosi}u, izvor blizak SNSD-u rekao nam je da je Izvr{ni odbor stranke ocijenio da se radi o izuzetno va`nom mjestu u dr`avi, koje najja~a stranka u RS ni za {ta ne bi prepustila nekome drugom. prvi ipak ode u izvr{nu vlast. Predsjednik stranke Zlatko Lagumd`ija jo{ ranije je rekao kako smatra da bi bo{nja~ki ~lan Kolegija trebao biti iz SDP-a, s obzirom na to da je ova stranka u FBiH dobila najve}e povjerenje bira~a. Naj`e{}a bitka, prema svemu sude}i, vodit }e se za hrvatsko mjesto u Kolegiju. Od izvora bliskog ovoj instituciji saznajemo da }e kandidat HDZ-a BiH biti njegov dosada{nji ~lan Niko Lozan~i} i da ova stranka ne}e podr`ati nijednog drugog kandidata. S druge strane, SDP }e podr`ati kandidata iz stranaka koje su mu programski bliske, HSP-a ili NSRzB-a. Za sada se kao jedan od pretendenata na ovu poziciju spominje predsjednik HSP-a Zvonko S. RO@AJAC Juri{i}.
Be}irovi}: Umjesto Belki}a? @ivkovi}: Jedini kandidat

Na poziv ameri~ke carine

^au{evi} u posjeti SAD
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemal ^au{evi} otputovao je ju~er u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave na poziv tamo{njeg ministarstva sigurnosti, carine i Programa kontrole izvoza i sigurnosti granica (EXBS). Tako|er su pozvani i direktori carina Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Cilj posjete je upoznavanje s radom ameri~kog mini^au{evi}: starstva i carine, obu~avanje ljudi i razmjena informa- Razmjena cija me|u razli~itim agencijama koje provode zakone. informacija

Mitrovi} preuzima Srpsku naprednu stranku
Vanredna sjednica Srpske napredne stranke (SNS) Republike Srpske bit }e odr`ana 11. decembra u Derventi, a najozbiljniji kandidat za predsjednika je Jovan Mitrovi} iz Zvornika, koji je nedavno napustio Demokratski narodni savez, odlu~eno je na sjednici Predsjedni{tva SNS-a u Derventi. Prema rije~ima potpredsjednika SNS-a i predsjednika OO Prijedor Stanka Vujkovi}a, delegati }e odlu~iti koga `ele na ~elu stranke u N. S. narednom periodu.

- Nema nikakvog sukoba u SNSD-u. Dogovoreno je da Drago Kalabi} bude {ef Kluba poslanika, a da na{ kandidat za rukovodstvo Doma bude @ivkovi} - ka`e na{ izvor. Nezvani~no saznajemo da }e SDP-ovi kandidati za Kolegij Predstavni~kog doma biti Mirza Ku{ljugi} i Denis Be}irovi}, s tim da je otvorena mogu}nost da ovaj

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

9

„Avaz“ saznaje Uprava i Nadzorni odbor podnijeli ostavke

Anarhija u ’Feroelektru’!
Stani}i `ele aktivirati mjenice na oko 4,9 miliona maraka i tako blokirati na{e preduze}e da bi proglasili ste~aj, tvrdi Kadi}
Uprava „Feroelektra“, glavni direktor Nermin Muratovi} i izvr{ni direktor \oko Okuka, te dva od tri ~lana Nadzornog odbora podnijeli su ostavke na svoje funkcije. Time je u ovoj, nekada dr`avnoj firmi zavladala potpuna anarhija, jer je u upravlja~kim strukturama ostao jo{ samo Goran Stani}, ve}inski vlasnik firme, saznaje „Avaz“.
Sari}: Do}i }emo u te{ku situaciju

Slovenija tra`i medicinare iz BiH

Samo pove}anje pla}a zadr`at }e ljekare
Pojednostavljena procedura za dobivanje licenci Oti}i }e iskusan kadar, ka`e Sari}
Vlada Slovenije uvodi zakon kojim bi se u toj zemlji olak{ao postupak za dobivanje licenci za rad ljekara iz dr`ava koje nisu ~lanice Evropske unije. Ovaj zakon, prema rije~ima predsjednika Sindikata zdravstvenih radnika u FBiH Abuda Sari}a, mogao bi vrlo brzo izazvati zabrinjavaju}i odliv na{ih ljekara u Sloveniju. Kako slovenski mediji izvje{tavaju, prema novom zakonu procedura za dobivanje licence za rad bit }e svedena na mjesec, a ranije je iznosila tri godine. Neophodno je da strani ljekar ima pismo o dogovorenom poslu sa zdravstvenom ustanovom u Sloveniji. Pomo}u ovog zakona Slovenija bi mogla rije{iti problem nedostajanja 500 ljekara. - Uz ljekare, njima nedostaje i veliki broj medicinskih sestara i tehni~ara. Najlo{iji status zdravstvenih radnika s podru~ja biv{e Jugoslavije ima Srbija, a onda BiH. Ako na{a dr`ava ne{to ne u~ini, ostat }emo bez mladih ljudi, ali i visoko-

Kriminala dogrla
Predsjednik Sindikata te firme Emin Kadi} kazao nam je da radnici sumnjaju da su se dosada{nji ~lanovi Uprave i NO povukli kako bi se na taj na~in za{titili, jer }e,

Poznavanje jezika
Evropska direktiva nala`e da ljekar koji `eli dozvolu za rad u EU mora u jednoj od dr`ava EU raditi najmanje tri godine. Ako takav ljekar bude `elio raditi samostalno, morat }e znati slovenski jezik. diferenciranog kadra koji }e oti}i zbog pla}e od 3.000 do 5.000 eura - ka`e Sari}. Da bi se zadr`ao medicinski kadar, isti~e Sari}, dr`ava treba pobolj{ati standard zdravstvenih radnika. - U suprotnom, do}i }emo u te{ku situaciju. Sindikat }e tra`iti pove}anje satnice u skladu s kolektivnim ugovorom. Pla}a ljekara op}e prakse ista je kao prosje~na pla}a u FBiH. To nije uredu. Ako neko misli da se 20 godina {kolovanja treba toliko platiti, onda nemam rije~i isti~e Sari}. E. HALA]

Radnici tra`e da istra`ni organi u|u u preduze}e

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Goran Stani}: Obezglavio firmu

prema svemu sude}i, neko uskoro morati odgovarati za kriminal po~injen u ovom preduze}u. - Informacije koje mi imamo govore da Goran Stani} `eli aktivirati mjenice na oko 4,9 miliona maraka, koliko je pozajmio „Feroelektru“, i tako blokirati na{e preduze}e da bi proglasio ste~aj, namirio dug i povukao se iz firme

Vlada FBiH ne mo`e rije{iti problem
Resorni ministar Radivojevi} nije imao pojma {ta se de{ava u „Feroelektru“. Ka`e da je to privatna firma i da resorni ministar nema nikakve veze s imenovanjima i smjenama u njoj. On ne vjeruje da aktuelna Vlada FBiH mo`e rije{ti problem „Feroelektra“, ve} bi to mogao u~initi novi saziv.

- tvrdi Kadi}. On navodi da je u firmi „kriminala dogrla“, zbog ~ega je apelirao na istra`ne organe da u|u u preduze}e i na vrijeme dokumentiraju {ta se tamo doga|a. U firmi „Stani} invest“ nisu nam `eljeli potvrditi ove informacije, pozivaju}i se na dogovor da izjave za medije mo`e dati samo resorni ministar Desnica Radivojevi}.

Raskid ugovora
Na ovaj potez, kako saznajemo, ve}inski vlasnik Goran Stani} odlu~io se nakon {to je Agencija za privatizaciju u FBiH (APF) odbila prijedlog o sporazumnom raskidu ugovora.

Agencija je sporazum odbila zato {to je Stani} tra`io da mu bude vra}eno sedam miliona KM, koliko tvrdi da je ulo`io tokom sedam godina upravljanja „Feroelektrom“. Pomo}nik direktora APFa Muriz Ha{imovi} ka`e da se smjenama ~elnih ljudi jo{ jednom potvrdilo da se „Feroelektro“ nalazi u ozbiljnoj krizi i da je jedino rje{enje sudski raskid ugovora. On je dodao da vrlo vjerovatno ima i krivi~ne odgovornosti u najavi ste~ajnog postupka i de{avanjima u firmi, jer se kupac smatra odgovornim za smanjenje dr`avnog kapitala.
F. KARALI]

Bakir Izetbegovi} na simpoziju u Sarajevu

Jovi} kritizirao biv{eg predsjednika

BiH je bila najve}a `rtva disolucije Jugoslavije
Bosna i Hercegovina bila je najve}a `rtva disolucije Jugoslavije i podnijela je najve}e `rtve u smislu pogibije ljudi i uni{tenja materijalnih resursa, ali Bosna i Hercegovina nije birala sama tu sudbinu, ve} je bila izlo`ena agresiji, izjavio je ju~er ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} na simpoziju u Sarajevu, prenosi Fena. Me|unarodni nau~ni simpozij „Disolucija Jugoslavije: procesi, uzroci i pozicija Bosne i Hercegovine kroz prizmu djelovanja politi~kog vodstva na ~elu s Alijom Izetbegovi}em“ organizirali su JU Muzej „Alija Izetbegovi}“ i Fakultet politi~kih nauka Sarajavo.
Izetbegovi}: BiH je bila izlo`ena agresiji

Mesi} se brine za ono {to nije njegov posao
Delegat u Domu BiH nedostaje iz vrenaroda Parlamenta mena kada je on moBiH iz HDZ-a BiH gao utjecati da tako ne Ivo Miro Jovi} rekao bude, ali on se o tome je da se biv{i hrvanije brinuo - rekao je tski predsjednik Jovi} za Srnu i naStjepan Mesi} izjaglasio da Hrvati u vama o tre}em entiovakvom Ustavu BiH tetu u BiH „u svom ne vide svoju buprepoznatljivom sti- Jovi}: du}nost. lu brine za ono {to Budu}nost Mesi} je rekao nije njegov posao“. Hrvata ju~er u Sarajevu da - Njegov je posao bio da bi „stvaranje tre}eg entiteta se brine da u BiH sada ne bio kona~ni kraj Hrvata u bude 44 posto Hrvata manje BiH, jer bi se sveli na jedan nego prije. Taj broj Hrvata u mali prostor“.

Milo{evi} varao Srbe
Biv{i predsjednik Predsjedni{tva SFRJ i biv{i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} kazao je da se za vrijeme Titove Jugoslavije ta dr`ava mogla odr`ati samo na tri integrativna faktora - Tito sa svojom karizmom, Savez komunista kao vi{enacionalna partija i jugoslavenska armija. - Mi smo nudili konfederaciju oro~enu na tri do pet godina i da se vidi {ta }e biti konfederalni poslovi, koliko }e to ko{tati i po kojem klju~u }e se pla}ati - kazao je Mesi} i dodao da Slobodanu Milo{evi}u to nije odgovaralo zato {to je imao svoj cilj, a da bi ga ostvario, varao je i Srbe govore}i im da }e `ivjeti svi zajedno.

Mesi}: Nudili konfederaciju

- Meni je ~ast {to }u danas sresti savremenike rahmetli Alije Izetbegovi}a, biv{e predsjednike jugoslavenskih republika i ~lanove tada{njeg predsjedni{tava koji su u~inili koliko su mogli u tom vremenu zla i mraka da taj kovitlac balkanskog ludila ne potraje predugo i da ipak bude zaustavljen - kazao je ju~er Bakir Izetbegovi}.

BiH i Maroko bez dvostrukog oporezivanja
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} i direktor za pravna pitanja Glavne uprave za poreze u marokanskom ministarstvu za ekonomiju i finansije Brahim Ketani parafirali su u Rabatu Sporazum izme|u BiH i Maroka o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i spre~avanju fiskalne evazije u odnosu na poreze na dohodak, javila je Onasa.

Klub poznatih

Adi Adilovi}

10

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

teme

Pobolj{ao bih uvjete mladima
Li~ni profil golmana NK Travnik
Ime i prezime: Adi Adilovi}. Datum i mjesto ro|enja: 20. februar 1983. godine u Zenici. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti stan. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svi oni koji me podsje}aju na lijepe stvari. Koji automobil vozite: „Opel vectra“. Kako se odmarate: U dru{tvu porodice. Omiljeni muzi~ar: Hari Vare{anovi}, Dino Merlin. Volite li kuhati: Tu du`nost prepu{tam supruzi. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Enis Be{lagi}. Za koji klub navijate: Juventus. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu i sina. Jeste li ljubomorni: Umjereno, ako je to mogu}e. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Zube i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Obavezno, i svaki dan, nala`e mi posao. Omiljena hrana i pi}e: Tjestenina na bilo koji na~in. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam, a ponekad i supruga ne{to dobaci. Volite li i}i u {oping: Mo`e se re}i - da. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Ono {to te ne ubije, oja~a te.

VOZILA Iako su se trebali po~eti primjenjivati novi propisi

Pravila za uvoz auta ostala ista
Iz Uprave za indirektno oporezivanje potvr|eno nam je da se ni{ta nije promijenilo kada je u pitanju carinjenje automobila
Iako su se od ju~er trebala po~eti primjenjivati nova pravila kada je rije~ o uvozu automobila u na{u zemlju, to se nije desilo. Kako su vlasti najavljivale, do 4. decembra trebala je po~eti primjena sistema takozvane homologacije vozila.

Evropske norme
To podrazumijeva da automobil, prilikom uvoza, prolazi detaljan pregled uskla|enosti s evropskim standardima iz sigurnosti, zaga|enja zraka, buke, a samo vozilo koje zadovolji evropske norme dobiva potvrdu o homologaciji i mo`e se ocariniti. U isto vrijeme, trebalo je prestati va`iti pravilo koje je trenutno na snazi, da se ne mo`e uvesti automobil stariji od sedam godina. Iz dr`avnih ministarstava komunikacija i prometa te vanjske trgovine i ekonomskih odnosa najavljivali su da je sve spremno za po~etak primjene ovog procesa - da

Adilovi}: Umjereno ljubomoran

Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih zaista mnogo. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Proglasio Statut NSBiH u skladu sa zahtjevima UEFA-e i definitivno mladima pobolj{ao uvjete za bavljenje najpopularnijim sportom u svijetu. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Nerije{ena pitanja
Tvrdnje ministarstava da je sve spremno za po~etak primjene novih pravila mnogi nazivaju neozbiljnim, s obzirom na to da ima mnogo nerije{enih pitanja. Izme|u ostalog, nejasno je {ta }e se desiti s vozilima koja ne zadovolje evropske norme pa ne dobiju potvrdu o homologaciji.

Za sada ni{ta od uvoza starijih automobila

su usvojeni potrebni zakonski akti, da je zavr{en izbor tehni~kih servisa koji }e obavljati preglede, itd.

Konkretna odluka
No, iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) ju~er nam je potvr|eno da se ni{ta nije promijenilo kada je uvoz vozila u pitanju. Oni su i ranije najavili da ne}e mo}i po~eti primjenjivati nova pravila.

SMS
LAGALI RUDARE - Sada se vidi koliko su Vahid He}o i Amer Jerlagi} lagali kada su obe}avali rudarima vi{e pla}e, siguran posao i jo{ mnogo toga. Ja sam zaposlenik rudnika Bukinje Kreka. Imamo infrastrukturu i ogromnu zalihu uglja, ali zbog politike nas zatvaraju za Novu godinu. To je u`asno i sramotno. NADMA[ILI I [OJI]A - ^itam kako na{i ministri od bud`etskih narodnih para kupuju sebi nova odijela. To je jo{ jedan dokaz da bezobrazluk na ovim prostorima nema granica. Pa, i Sre}ko [oji} iz filma „Tesna ko`a“ je mala maca za njih. Ministri u BiH su ga nadma{ili. LO[A REAKCIJA - Za lo{u reakciju, odnosno nikakvu, kada je u pitanju

Dnevni avaz 061-142-015
ed nosa im Ku~evi} mlati ljude, ispred nosa im lopovi kradu slu`bena vozila, ispred nosa im hodaju razbojnici, a oni ih ne primje}uju. Ispred nosa im nekakav pijani policajac Panti} napada novinare i `ene. Narod gradom ne smije da hoda od kojekakvih bandita i razbojnika. I sada, kao, mala im primanja. ZENI^KA BRUKA - Svaka ~ast Seki Aleksi} {to }e odr`ati humanitarni koncert u zeni~koj Areni za oboljelog Krehmi}a i koja se odrekla honorara, kao i svih drugih tro{kova njenog dolaska u ovaj grad. No, neka je na sramotu direktoru Hinovi}u i na~elniku Smajlovi}u, koji su ve} uzeli 5.000 KM od prodatih karata za kori{tenje Arene.

- Vije}e ministara mora donijeti konkretnu odluku da je za carinjenje vozila potrebna potvrda o homologaciji. Sve dok to ne u~ine, mi tu potvrdu ne mo`emo tra`iti od gra|ana - kazao nam je ju~er portparol UIO Ratko Kova~evi}. Uz to, Vije}e ministara nikada nije ukinulo odluku o starosnom ograni~enju prilikom uvoza auomobila, tako da se i ona jo{ primjeG. MRKI] njuje.

klizi{te u Bogati}ima kod Trnova, Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i sva odgovorana lica na svim nivoima vlasti trebaju odgovarati za {tetu koja }e nastati ljudima i doma}instvima. Evakuacija stanovni{tva nije nikakvo rje{enje. ISKORISTILI RASPAD - Slovenci su imali najvi{e koristi od raspada Jugoslavije. Vrlo ma{tovito su iscrpili sve resurse biv{e dr`ave, a najbolji primjer koji se ti~e i Bosne i Hercegovine je ovo sa starom deviznom {tednjom, pa onda sumnjivo kupovanje firmi u ionako sumnjivoj privatizaciji. Samo ne znam ko im sve to dopusti. MALA PRIMANJA - Pa, {ta bi htjeli ovi sudski policajci. Ispr-

ANKETA me|u gra|anima Bosanske Gradi{ke, Grada~ca i Sarajeva
Nakon novih pravila, planirate li uvesti automobil iz inozemstva?

Sa starijim vozilom dolaze i kvarovi
Bosanska Gradi{ka
- Vozim „jugu“ starog 24 godine i red bi bio da ga promijenim. U svakom slu~aju pozdravljam najnovije zakonske Dimitrije promjene.
Gr~i}

- Ne svi|a mi se pomjeranje starosne granice prilikom uvoza automobila, bojim se poja~ane procedure i dodaBajro tnih izdataka.
Husi}

- Pozdravljam dono{enje zakona. Ko mo`e da uveze, neka izvoli. Na taj na~in nestat }e mnogi kr{evi od autoDragan mobila s na{ih Dragi{i} ulica. - Zakon je dobar i ovo nam je trebalo da se malo obnovimo i da zamijenimo automobile. Dobro je {to nam dolazi i bezvizni Sead Had`iosmanovi} re`im. - Nisam nimalo zadovoljan novim zakonom koji je uveden i zaista ne planiram kupiti vozilo starije od sedam goMirsalem Lika dina.
B. G. - D`. D. - Ad. K.

- Nemam u planu zamijeniti automobil i ni{ta novo ne}e donijeti taj zakon. Cijene }e ostati iste. Jedino {to }e staHusnija rost vozila biti Kiki} jo{ ve}a. - Zadovoljan sam novim zakonom i mislim da nam je trebao takav jedan. Vjerovatno }u uskoro i ja kupiti kaAmer kav lijep auto^ajdri} mobil.

- Ako bude povoljnije, sigurno }u zamijeniti ovaj stari automobil. Mislim da }e ovaj zakon biti povoljniji, jer }emo uvesti bolje auto- Miroslav Bakovi} mobile. - Ne planiram kupiti stari automobil, jer su i noviji povoljni. Nisam zadovoljan novim zakonom, jer sa starijim vozilom dola- Amel ze i ve}i kvarovi. Kla~ar

Sarajevo

Grada~ac

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

11

PRNJAVOR U novootvorenoj sportskoj dvorani u Hrva}anima

Tri lustera se otka~ila i pala sa plafona
U dvorani su bili u~enik i nekoliko majstora, ali sre}om niko nije povrije|en Objekat jo{ nema upotrebnu dozvolu, jer nije obavljen tehni~ki prijem
U novootvorenoj sportskoj dvorani u sastavu podru~ne Osnovne {kole „Milo{ Crnjanski“ u Hrva}anima kod Prnjavora, tri lustera pala su sa plafona. U tom trenutku u dvorani su bili jedan u~enik i nekoliko majstora, ali sre}om niko nije povrije|en. Direktor O[ „Milo{ Crnjanski“ Mladen Guni} kazao je da su lusteri pali jer nisu postavljeni na na~in predvi|en gra|evinskim normama. Sportska dvorana jo{ nema upotrebnu dozvolu, jer nije obavljen tehni~ki prijem. Me|utim, na~elnik Odjeljenja za urbanizam i prostorno ure|enje Darko Jeli} potvrdio je da ova obrazovna ustanova jo{ nije dostavi-

^estitka na zgradi Med`lisa IZ Od`ak

Od`ak spreman za veliku fe{tu

Sutra do~ek Nove hid`retske godine
Od`ak je ovih dana u velikim pripremama za obilje`avanje Nove hid`retske 1432. godine. Tradicionalno, ve} od povratka 1996. u ovaj posavski gradi} Bo{njaci obilje`avaju po~etak hid`retske godine. Obilje`avanje zapo~inje mevludom poslije ak{am- namaza u ponedjeljak 6. decembra, a nastavlja se u~enjem ilahija na trgu ispred od`a~ke d`amije gdje ove godine u~estvuju horovi iz Te{nja, Grada~ca i Ora{ja. Nakon toga zapo~inje narodno veselje uz sevdalinke, bosanska kola i nezaobilaznu podjelu mesa pe~enog vola i halve koju su pripremile vrijedne `ene iz Udru`enja „Sumeja“ iz Od`aka. Djeci najvi{e radosti donese djed Hid`r, koji obu~en u tradicionalnu bosansku no{nju posjeti obdani{te i djecu sa posebnim potrebama te im uru~i poklone. Na trgu ispred d`amije okupi se par hiljaA. O. da ljudi iz svih krajeva Posavine i {ire.

Slab kvalitet radova
Za izgradnju dvorane u Hrva}anima Vlada RS izdvojila je gotovo 650.000 KM. Me|utim, i pored tolikih novaca, lakrdija sa gradnjom krenula je jo{ od samog projekta u kojem nisu bili ucrtani ventilacija i grijanje. T ako|er, puklo je i jedno od stakala na dvorani, o~ito zbog slabog kvaliteta, {to dovodi do sumnje da je u pitanju „fu{eraj“ prilikom gradnja ovog objekta koji koriste u~enici i aktivisti SNSD-a u poslijepodnevnim satima.
Davidovi}: Nisu rije{eni imovinski odnosi

la zahtjev za formiranje stru~ne komisije koja bi obavila prijem pomenutog objekta. Vid Davidovi}, mjesni aktivista u Hrva}anima, naveo je da taj zahtjev i nije mo-

gao biti upu}en, s obzirom da Op{tina nikada nije rije{ila imovinske odnose na parceli na kojoj se nalazi dvorana, koja pravno jo{ uvijek „visi u D. ^OLI] vazduhu“.

[ta mi se (ne)svi|a u Sapni

Malo obrtni~kih radnji
- Najo~itiji nedostatak ove na{e sredine je skoro nikakva privredna aktivnost u smislu proizvodnje. Zato i nemamo brend po kojem }emo se prepoznavati u BiH. Nedostatak poduzetni~kog duha se osje}a i u broju malih obrtni~kih radnji pa u Sapni nemamo niti kroja~ke radionice. Osim toga, ugro`ena je bezbjeAdmir Muj~inovi}, ugostiteljski dnost pje{aka u saobra}aju zbog nepostoja- radnik nja trotoara na ve}ini putnih pravaca - ka`e Admir M. B. Muj~inovi}, ugostiteljski radnik.

Projekt Udru`enja „@ene za `ene“ u Kotorskom

Osna`iti ulogu `ene u ekonomiji i dru{tvu
Udru`enje „@ene za `ene interancional“ u Kotorskom je dodjelom certifikata zavr{ilo pojekt edukacije ovda{njih `ena iz oblasti ljudskih prava, ali i poljoprivredne i plasteni~ke proizvodnje. -Forsiramo onu edukaciju koja }e `enama najvi{e pomo}i kako bi se uklju~ile u aktivnosti u lokalnim zajednicama - kazao je Adnan D`ano, zamjenik direktorice Udru`enja „@ene za `ene“ iz Sarajeva. Iako se i dalje mnogo govori o odr`ivom povratku, povratnici `ive veoma te{ko. Imaju skromnu pomo} vlasti, ali im jo{ nije vra}eno 40 posto plodnog zemlji{ta koje su obra|ivali prije rata. -Obra}ali smo se raznim

I dalje vanredno stanje u op{tini Zvornik

Voda se povla~i, {tete velike

Polaznicama su dodijeljeni certifikati

@ene Kotorskog pripremile tradicionalna jela

organizacijama, i op{tini Doboj i Vladi RS, ali bez rezultata - ka`e Muhamed Spahi}, predsjednik Savjeta MZ Kotorsko.

Za uspje{no okon~anu obuku dodijeljeni su certifikati, a `ene Kotorskog pripremile su tradicionalna jela i pi}a. @elja im je, ka`u, da u

politici bude vi{e `ena. Do sada je u BiH putem ovog Udru`enja razne vidove edukacije pro{lo oko 20.000 M. ^. `ena.

Velike {tete u doma}instvima u Olovskim Lukama

Psi lutalice do sada zaklali 22 ovce
U naselju Olovske Luke kod Olova psi lutalice su na imanju Zije Jamakovi}a rastrgali ~etiri ovce. Vlasnik je uspio spasiti ostatak stada i pritom uhvatiti oba psa u zamku zatvaraju}i vrata staje. Problem pasa lutalica veoma je izra`en na prostoru cijele op}ine. Samo u mjesec dana zabilje`ena su ~etiri napada na ovce, i to na razli~itim lokacijama. - Psi su pri~inili veliku {tetu vlasnicima. Zajedno sa posljednjim slu~ajem, uni{tili su 22 ovce. Ovo je veliki problem za lokalnu zajednicu. `ivotinje, nego i za ljude. Lokalna zajednica nema mogu}nosti za gradnju prihvatnog centra za smje{taj lutalica, tako da smo do{li u bezizlaznu situaciju. Pored toga, imamo i dodatni problem. Prema dojavi lokalnog stanovni{tva, nedavno je sa podru~ja op}ine Kladanj nepoznata osoba dovezla pun kamion pasa lutalica i pustila ih u blizini Olovskih Luka, pa je uve}an njihov broj u ovom naselju - ka`e Izet Smaji}, predsjednik LD „Tetrijeb“ iz Olova. S. M.

Na~elnik u obilasku najugro`enijih podru~ja op{tine

Pas uhva}en u zamku u {tali

Rastrgane ~etiri ovce

Poznato je da je Zakonom o za{titi `ivotinja strogo zabranjeno ubijanje pasa lutalica, pa

je stoga naglo porasla njihova brojnost, {to predstavlja opasnost, ne samo za doma}e

Na zvorni~koj Hidrocentrali do{lo je do smanjivanja protoka vode i on iznosi oko 2.500 kubnih metara vode u sekundi, sa tendencijom daljeg opadanja. Ali, sa povla~enjem vode nisu se smanjili i problemi koje je ona izazvala, posljedice su kao i {tete ogromne, a stanje na podru~ju op{tine Zvornik i dalje vanredno. Na~elnik op{tine Zoran Stevanovi} obi{ao je tri poplavama najugro`enija podru~ja, Novo Naselje u Karakaju, Srednji [epak i Zelinje i obe}ao pomo} u namirnicama i nu`nom privremenom smje{taju za porodice ~ije su ku}e neuslovne za stanovanje. - Od ponedjeljka krenu}e ekipe za popis {teta i dezinfekciju prostorija, a Op{tina }e snositi tro{kove smje{taja i hrane za desetak porodica - ka`e Stevanovi}. U samom gradu situacija se normalizuje {to se ti~e snabdijevanja elektri~nom energijom, grijanjem i vodom, mada ona i dalje nije za pi}e. Iz podruma brojnih objekata izvla~i se podzemna voda i grad ~isti od sme}a koj je M. M. bujica nanijela.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

unsko-sanski kanton

BIHA] ^lanice „Virusa“ svjetske prvakinje u show danceu

Prakti~ni dio obuke odr`an u JKP „Sana“

Kona~no dobile adekvatan prostor za treniranje
Na godi{njoj smotri plesa u Njema~koj okitile se sa {est zlatnih medalja Uru~eni im klju~evi male dvorane kod biv{eg Doma pilota
Za ~lanice Plesnog kluba „Virus“ iz Biha}a ova godine bila je veoma uspje{na, a kao {lag na tortu stiglo je priznanje da su najbolje na svijetu u show danceu. Ovih dana na najve}oj godi{njoj smotri plesa u Njema~koj ~lanice „Virusa“ dostojanstveno su predstavljale BiH i Biha} okitiv{i se sa {est zlatnih medalja.

Kurs za 25 osoba sa sanskog Biroa

Pro{li obuku za zidara, tesara i kerami~ara
Polaznici obuke za zanimanja tesar, zidar i kerami~ar, u organizaciji Biroa za zapo{ljavanje Sanski Most, nakon dva mjeseca u~enja polagali su ispite pred stru~nom komisijom iz Biha}a. Rije~ je o projektu obuke 25 osoba za ova zanimanja, a prakti~ni dio realiziran je u krugu JKP „Sana“. U projekat su uklju~ene osobe s evidencije Biroa za zapo{ljavanje Sanski Most, mahom demobilizirani borci. Za razliku od ranijih godina, kada su ovakvi i sli~ni projekti isklju~ivo provo|eni u Biha}u, {to je osobama iz sanske op}ine stvaralo probleme zbog putovanja i boravka, ovaj put projekat se odvija u Sanskom Mostu. Abid Had`i}, rukovodilac Centra za stru~no osposobljavanje pri Slu`bi za zapo{ljavanje USK, rekao je da je veoma zadovoljan znanjem koje su pokazali u~esnici projekta. Diploma koju su stekli polaznici kursa bit }e va`e}a, kako u na{oj, tako i u zemljama EU, i mo`e doprinijeti M. D. njihovom eventualnom zapo{ljavanju.

Bolji uvjeti za rad
Zadovoljstvo zbog uspje{no okon~ane plesne godine i kona~ne dodjele prostorija izrazila je trenerica Dijana Jaj~evi}, istaknuv{i da je osje}aj nakon dobijanja klju~eva mjerljiv sa onim kada osvoje prvo mjesto i kada dvoranom odjekne himna BiH. -Ovim je jedno poglavlje zavr{eno, jer smo ove klju~eve ~ekali godinu. Uspjehe }emo nizati i ubudu}e, jer }u sada mo}i raditi sa plesa~icama u ~etiri kategorije i stvoriti im normalne uvjete za rad - kazala je Jaj~evi}. li~en je prijem za ~lanice „Virusa“ gdje su im kao nagradu za mukotrpan rad i ve-

Izuzetna ~ast
Svjetske prvakinje u show danceu u kategoriji „mala grupa juniori“ su [emsa Behrem, Ilvana Smaji}, Irma Memagi}, Sara Rizvi}, Nejra Muli} i Ajla Junuzovi}. Naslov viceprvakinja svijeta nastupaju}i u kategoriji „duo juniori“ ponijele su Ilvana Smaji} i Sara Rizvi}, a u pojedina~nom nastupu titulu najbolje ponijela je Adnan Kujund`i}. Tim povodom u Sportskom savezu Biha} upri-

Sa nastupa Adne Kujund`i}

Po~ela realizacija programa u Cazinu

Najmalobrojnija reprezentacija
^lanice PK „Virus“ pet godina zaredom su dr`avne prvakinje u svim kategorijama, evropske i svjetske prvakinje 2009. i 2010. godine te osvaja~i svjetskog KUP-a 2010. godine. Iako liki uspjeh na kori{tenje uru~eni klju~evi male dvorane kod biv{eg Doma pilota. Uz pohvale trenerici Dijani Jaj~evi} i ~lanicama Kluba na velikom zalaganju, Damir Juki}, predsjednik Sportskog saveza USK kazao je da je danas izuzetna ~ast biti svjetski prvak u bilo kojem sportu, a ovo {to su one postigle je nemjerljiv uspjeh. su reperezentacija sa najmanjim brojem takmi~ara, {to predstavlja i problem `iriju prilikom ocjenjivanja, svojim uspjesima Bi{}anke su dokazale da to nije mjerilo kvaliteta. Sportskom savezu su radili na tome da ovim djevojkama obezbijede adekvatan prostor za trening, jer im je dosada{nji prostor u Sportsko-rekreativnom centru „Stens“ postao mali. -U narednom periodu zajedni~ki }emo raditi na adaptaciji dvorane za Plesni klub. Dvorana je u lo{em stanju i bit }e potrebno mnogo novca da je prilagodimo ovim djevojkama - kazao je I. N. [. Juki}.

Zapo{ljavanje i zadr`avanje mladih

Odr`an sastanak kod na~elnika Ogre{evi}a

U Cazinu je po~ela realizacija programa „Zapo{ljavanje i zadr`avanje mladih“, koji je podr`an kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva. Fond finansira vlada Kraljevine [panije s ciljem doprinosa ja~anju nacionalnih vlasni{tva nad dostizanjem milenijumskih razvojnih ciljeva, pod okriljem UN reforme. O toj temi na~elnik op}ine Cazin Nermin Ogre{evi} zajedno sa saradnicima razgovarao je sa predstavnicima UNDP-a Erolom Mujanovi}em i Dinom Kabiljagi}em. Na sastanku je nagla{eno da se radi o jedinstvenom projektu u ovoj oblasti i o odli~noj prilici da na prostoru op}ine Cazin budu uspostavljene najmodernije usluge i sistem za zapo{ljavanje mladih. Istaknuto je da je glavni cilj programa uspostavljanje dugoro~ne osnove za edukaciju, savjetovanje, prekvalifikaciju i sufinansiranje zapo{ljavanja mladih ljudi, koji }e na taj na~in ostajati u svojoj sredini i tu razvijati poslovna iskustva. Vrijednost projekta je {est miliona ameri~kih dolara, a isklju~ivo je namijenjen osobama od 15 do 30 godina starosti. Usmjeren je na ljude sa ni`om S. J. stru~nom spremom.

Adaptacija dvorane
^lanice „Virusa“ sa trenericom Dijanom Jaj~evi}

U proteklih nekoliko mjeseci sa Vladom USK u

Manifestacija u povodu Dana dr`avnosti BiH

„Dani bo{nja~ke kulture“ u Rijeci
Otvorena izlo`ba skulptura Halide Emri} iz Bu`ima na starom gradu Kastvu Odr`an {ahovski turnir, nastupio bu`imski KUD „Svedah“...
U povodu Dana dr`avnosti BiH, Bo{nja~ka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku `upaniju u Hrvatskoj organizirala je niz kulturnih aktivnosti pod nazivom „Dani bo{nja~ke kulture 2010“, a u organizaciju se kao doma}in uklju~ilo Vije}e bo{nja~ke nacionalne manjine PG@ i grada Rijeke, na ~elu sa [ehrizadom Begi}em. Na Dan dr`avnosti odr`ana je tribina „Sevdalinka kao glazbeni i kulturolo{ki fenomen“, a nakon toga i koncert „Sevdalije svom gradu i mati~noj domovini“ na kojem su u~estvovali Mje{oviti pjeva~ki zbor „Sevdalije“ iz Rijeke i specijalni gost sazlija [urkija Trako iz Sarajeva. Izlo`bu skulptura Halide Emri} iz Bu`ima na starom gradu Kastvu otvorili su gradona~elnik grada Kastva Ivica Lukanovi} i na~elnik op}ine

Novogodi{nji turnir u Cazinu

U~estvuju 33 malonogometne ekipe
U Cazinu je po~eo 6. novogodi{nji malonogometni turnir. Takmi~enje u Sportskoj dvorani odvija se u pionirskoj, seniorskoj i veteranskoj kategoriji, a u~estvuje devet ekipa u pionirskoj, 16 u seniorskoj i osam u veteranskoj konkurenciji. U~e{}e Sa jedne od utakmica po ekipi u seniorskoj i veteranskoj konkurenciji iznosilo S. J. je 150 KM, a u pionirskoj 70 KM po ekipi.

Tribina o bosanskim piramidama
Semir Osmanagi} odr`ao je tribinu „Piramide u svijetu i bosanska dolina piramida“, a tom prilikom je promovirao i svoju knjigu. Bu`imljani su posjetili stari grad Kastav, a nakon toga su sa doma}inima posjetili i razgledali i susjednu Opatiju, ~ime je oficijelno zatvorena manifestacija.
^lanovi KUD-a „Sevdah“ na gradu Kastav

Bu`im Mirsad [ahinovi}. Odr`an je i Memorijalni {ahovski turnir „D`emal Keserovi} 2010“, a u dvorani „Filo-

drammatica“ u Rijeci, gdje se odvijao najve}i dio manifestacija, predstavio se KUD „SevN. V. dah“ iz Bu`ima.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

13

VITEZ Provaljeno u tek sagra|eni mekteb u Kru{~ici

Lopovi odnijeli trofejno oru`je iz spomen-sobe {ehidima
Nestale neupotrebljive automatske pu{ke koje su bile eksponati u staklenim vitrinama

Policija pregledala sve prostorije

(Foto: M. Smajki})

La`na dojava u Mostaru

Evakuirana zgrada Gimnazije
Mostarska policija prekju~er oko 13.40 sati primila je dojavu da je u Gimnaziji postavljena bomba, nakon ~ega su u~enici i uposlenici evakuirani iz zgrade. Pripadnici MUP-a HNK utvrdili su nakon obavljene pretrage da je dojava bila la`na. Prema rije~ima direktora Gimnazije Bakira Krpe, ovo je prva dojava o bombi postavljenoj u ovoj {koli, a sve se desilo pred po~etak nastave M. Sm. druge smjene.

Grbavi~ka ulica u Sarajevu
Unutra{njost spomen-sobe gdje se desila kra|a
(Foto: K. Kavazovi})

Policija ispred mekteba u kojem je obavljen uvi|aj

Policijskoj stanici Vitez ju~er ujutro prijavljeno je da su nepoznate osobe provalile u mekteb i spomen-sobu u vite{kom naselju Kru{~ica. Kako smo doznali na licu mjesta, lopovi su odvalili prozor i tako u{li u mekteb, odakle su ukrali nekoliko automatskih pu{aka koje su bile neupotrebljive i stajale su kao ekspo-

nati u staklenim vitrinama. Kako doznajemo, ukradenom oru`ju nedostajali su dijelovi i sve pu{ke bile su bez udarnih igala, ali mje{tane Kru{~ice vi{e je uznemirila ~injenica da je provaljeno u vjerski objekt koji je tek izgra|en. - @alosno je ovo {to se desilo, jer to je spomen-soba

{ehidima iz Kru{~ice i Krajine. Ranije je ovdje bio stari mekteb, koji je tako|er imao spomen-sobu, ali je bio u ru{evnom stanju. Mi smo ga sru{ili i izgradili novi mekteb, s prostorijom za obavljanje namaza i vjerske poduke i sa spomen-sobom u kojoj su fotografije svih {ehida. Objekt je stavljen u funkciju pri-

je sedam dana, jo{ nije sve zavr{eno i vidite {ta nam se deslo - ka`e Ahmet Kal~o, predsjednik Organizacije porodica {ehida, poginulih boraca i nestalih osoba op}ine Vitez, koji je pratio tok uvi|aja ispred mekteba. Uvi|aj su obavili istra`itelji Policijske stanice Vitez, K. K. a istraga je u toku.

Dvojica voza~a povrije|ena u sudaru
U sudaru koji se dogodio preksino} u 2.30 sati u Grbavi~koj ulici u Sarajevu povrije|eni su Neven Rodi} i Elvedin Kla~ar. Rodi}, koji je vozio automobil „audi“, u sudaru je povrijedio potkoljenicu, natkoljenicu, kuk i glavu, a imao je i povredu desnog oka. Tridesetogodi{nji Kla~ar, koji je vozio „peugeot“, ima povrede glave i prijelom ~a{ice koljena, zbog ~ega je preba~en na Kliniku za ortopediju .

Apelaciono vije}e Suda BiH

Primila prijete}e SMS-ove
Pripadnicima Policijske uprave Ljubu{ki prekju~er je 43-godi{nja `enska osoba s podru~ja op}ine Ljubu{ki prijavila da je promila vi{e SMS-ova prijete}eg i uznemiruju}eg sadr`aja. Prema navodima iz prijave, poruke su upu}ene od nepoznate osobe.

Razmatrane `albe na presudu supru`nicima Rodi}
Sa{a (35) i Violeta Rodi} (30) osu|eni na zatvorske kazne zbog seksualnog iskori{tavanja mentalno retardiranih djevojaka
Pred Apelacionim vije}em Suda BiH odr`ana je sjednica na kojoj su razmatrane `albe na prvostepenu presudu ovog suda kojom je Violeta Rodi} (30) iz Visokog osu|ena na {est godina zatvora, dok je njen suprug Sa{a Rodi} (35) iz Sarajeva dobio ~etiri godine i {est mjeseci zbog trgovine ljudima i organiziranja seksualnog iskori{tavanja dvije du{evno poreme}ene sestre iz Biha}a. ganizirali seksualno iskori{tavanje dvije sestre s lakom mentalnom retardacijom, po stanovima u Sarajevu. Violeta Rodi} davala je oglase u kojima je navodila: „Dvije atraktivne prijateljice iz Sarajeva starosti 20 i 28 godina tra`e mu{karce za dru`enje.“ Prostitucija je otkrivena nakon {to se na oglas javio prikriveni istra`itelj pod kodnim imenom Lafac. T u`ila{tvo se nije `alilo, jer su smatrali da je kazna adekvatna, ali je zato branilac Violete Rodi}, advokat Jovan Debelica, tra`io ukidanje presude zbog neta~nog i nepo-

[iroka~a u Sarajevu

Ru~na bomba ostavljena na ulici
Policajci su prekju~er dobili dojavu da se na cesti u ulici Komatin u sarajevskom naselju [iroka~a nalazi ru~na bomba. Odmah je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, koji nije izlazio na teren. Bombu su pregledali pripadnici kontradiverzionog tima MUP-a Kantona Sarajevo, koji su utvrdili da se na bombi jo{ nalazi osigura~. Policajci tragaju za osobom koja je odbacila ovu ru~nu bombu.

Plo~a kod Prozora

Prikriveni istra`itelj
Supru`nici Rodi} optu`eni su da su od septembra 2008. do 13. januara 2010. or-

Violeta Rodi}: Dala oglas u (Foto: Sud BiH) novinama

Sa{a Rodi}: ^etiri godine i {est mjeseci zatvora

Ukraden „golf 5“ s hrvatskim tablicama
U Plo~i kod Prozora preksino} je ukraden automobil „golf 5“ s hrvatskim registarskim oznakama, vlasni{tvo Marija D., koji se nalazio ispred ku}e, a kra|a je primije}ena tek u jutarnjim satima, o ~emu je obavije{ten PS Prozor/Rama. Prozorski policajci obavije{teni su da je te no}i poku{ana kra|a automobila „passat“ s njema~kim registarskim oznakama, vlasni{tvo [ime ]. iz Ometala, ali su lopovi sprije~eni u svojoj namjeri.
H. M.

Nije imao kontakta
Advokat Dupovac tako|er je naglasio da Sa{a Rodi} nije mogao niti je kontaktirao sa sestrama. On je imao svoj posao, a dvojica njegovih radnika potvrdila su na sudu da je imao u tom periodu prihode od svog polsa. - Niko od klijenata koji su saslu{ani nije rekao da su Sa{i predavali novac, niti s njim ugovarali, niti su ga vidjeli u tim prostorijama. Jedina okolnost {to se stavlja na teret Sa{i je kontakt s Violetom, s kojom je morao biti u vezi zbog njihove djece - istakao je advokat Dupovac.

tpuno utvr|enog ~injeni~nog stanja. Odbrana je zatra`ila da se Violeti odmjeri kazna prema u~injenom djelu, ali je i istaknuto da optu`ena nije po~inila krivi~no djelo koje joj se stavlja na teret. Prema rije~ima odbrane, Violeta je s prvoo{te}enom bila partnerica te nije bilo ropskog odnosa, jer joj optu`ena nije bila nadre|ena.

Odluka naknadno
Branilac Sa{e Rodi}a, advokat Senad Dupovac,

tra`io je osloba|aju}u presudu za svog klijenta, jer smatra da nije dokazano da je njegov branjenik po~inio krivi~no djelo koje mu se stavlja na teret. Odbrana je istakla da je Rodi} prestao da `ivi s Violetom i prije podvo|enja djevojaka. Sa{a je s djecom ostao da `ivi u Livnu, a Violeta je oti{la u Sarajevo. Sud }e naknadno donijeti odluku o potvr|ivanju, ukidanju ili preina~enju prB. C. vostepene presude.

Uhva}eni s la`nim nov~anicama
U Zenici su preksino} uhap{eni R. A., ^. D., ^. A. i A. H., koji su zate~eni u prodavnici EN, vlasni{tvo R. S., gdje su robu platili la`nom nov~anicom od 20 KM. Osumnji~eni su privedeni, a policajci su kod njih prona{li jo{ falsificiranih nov~anica.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

NESTANAK Potraga za staricom iz Sarajeva

Voza~ ostao neozlije|en

(Foto: O. Mujki})

Porodica zabrinuta za sudbinu 81-godi{nje Anne Listo
Miralem Listo, sin nestale Anne, ka`e da starica nije iz stana na ^engi}-Vili izlazila {est mjeseci, ali da joj se od petka gubi svaki trag
Osamdesetjednogodi{nja Anna Listo, nastanjena u ulici D`emala Bijedi}a u sarajevskom naselju ^engi}Vila, prema rije~ima njenog sina Miralema Liste, nestala je prekju~er ujutro i od tada joj se gubi svaki trag. Starica iz svog stana, ka`e Miralem, nije izlazila {est mjeseci. U njemu je posljednji put i vi|ena, a ~lanovi familije svakodnevno su je obilazili. Listo je nakon proteka roka od 24 sata nestanak starice prijavio i policiji, koja se

Na ulazu u Srebrenik

Kombi sletio s ceste
Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, na ulazu u Srebrenik iz pravca Tuzle, preksino} oko 17 sati dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je s kolovoza sletio kombi „mercedes“ (319-M-042) kojim je upravljao Nermin Babaji} (39) iz Ra{ljeve kod Gra~anice. Do udesa je do{lo kada je voza~ kombija na prili~no klizavom kolovozu izgubio kontrolu nad vozilom, nakon ~ega je udario u metalnu za{titnu ogradu, sletio niz nasip visok nekoliko metara te zavr{io u kanalu s desne strane puta. Voza~, koji je bio sam u kombiju, pro{ao je bez povreda, a uz ve}u materijalnu {tetu na vozilu, poru{ena je i metalna za{titna ograda s desne strane puta. Uvi|aj su obavili srebreni~ki policaO. M. jci.

Ro{ko Polje kod Tomislavgrada

Dok je mijenjao sijalicu, sve}enika ubio strujni udar
Sve}enik Marko Juki} (39), ~ije je tijelo prona|eno pored `upne crkve u Ro{kom Polju kod Tomislavgrada, poginuo je od strujnog udara, potvr|eno je obdukcijskim nalazom iz Kantonalne bolnice „Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu. Ovu informaciju potvrdio je portparol Uprave policije MUP-a Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak, koji je rekao da je fra Marko Juki}, koji je bio `upnik `upe Ivana Krstitelja u Ro{kom Polju, `ivot izgubio od udara elektri~ne energije prilikom poku{aja zamjene sijalice na rasvjetnom metalnom stubu ispred crkve. Be`ivotno tijelo sve}enika prona|eno je ispod rasvjetnog stuba uz koji su bile naslonjene metalne ljestve, a na mjestu nesre}e prona|eni su ki{obran i {rafciger. Fra Marko Juki} bio je omiljen me|u mje{tanima `upe Ro{ko Polje, u koju je do{ao 2003. godine. Vodio je crkveni zbor i kurseve gitare za mlade, a bio je i inicijator humanitarnih i svih drugih akcija u `upi.

Miralem Listo: Niko je nije vidio ni ~uo

Anna Listo

uklju~ila u potragu. - Majka je `ivjela sama. Nikada prije nije izlazila iz stana, a da nam se prije toga ne javi. Ona ima bla`i oblik stara~ke demencije, pre`ivjela je infarkt i boluje od Parkinsonove bolesti. S ro|acima sam je tra`io po ~itavom gradu. Pitao sam kom{ije i

familiju. Provjerio sam i u Hitnoj pomo}i, svim domovima zdravlja, mrtva~nicama, od nje ni traga ni glasa. Ona je Italijanka porijeklom, pa sam ~ak provjeravao da se nije ukrcala na neki voz ili autobus koji ide prema Italiji, ali to je sve bilo bezuspje{no. Niko je nije vidio -

ka`e Listo. Budu}i da su pro{la dva dana od kada je Anna nestala, njena porodica strahuje da mo`da nije negdje pala nakon {to joj je pozlilo. Porodica Listo moli sve gra|ane koji negdje primijete ovu staricu da se jave na broj telefoAd. A. na 061/132-407.

Akcija srbijanske policije u U`icu

Za jedan dan u Zenici

Uhva}en trgovac oru`jem iz BiH
Dejan Nikoli} (28) zvani Legija prokrijum~ario veliki arsenal oru`ja i municije
U akciji pripadnika Slu`be za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Republike Srbije preksino} je u U`icu zaplijenjena velika koli~ina oru`ja i municije. U ovoj akciji uhap{en je bh. dr`avljanin Dejan Nikoli} (28) zvani Legija. Kod Nikoli}a su prona|ene dvije automatske pu{ke kalibra 7,62 milimetra, snajperska pu{ka kalibra 7,62 milimetra, automat „{pagin“ s dobo{em kalibra 7,62 milimetra, automat „tompson“ kalibra 11 milimetara i dva automata „{majser“ kalibra devet milimetara. Policajci su zaplijenili i tri ru~na baca~a raketa „zolja“ kalibra 64 milimetra, ~etiri ru~ne i jednu dimnu bombu, 130 grama plasti~nog eksploziva, 430 grama trotilskog metka, oko dva metra sporogore}eg {tapina, 520 metaka kalibra 45 i 176 metaka kalibra 7,62 milimetra. Srbijanska policija sa-

Dvije dojave o bombama u {kolama
Policajci iz Zenice prekju~er su obavije{teni da je u O[ „Musa ]azim ]ati}“ u naselju Blatu{a postavljena eksplozivna naprava. Policajci su evakuirali u~enike i nastavnike. Pripadnici KDZ-a MUP-a ZDK pregledom su utvrdili da se radi o la`noj dojavi. Istog jutra, oko 8.30 sati, policija je obavije{tena da se i u Srednjoj tehni~koj {koli na Bilimi{}u nalazi postavljena eksplozivna naprava. Obavljenim uvi|ajem tako|er je utvr|eno da se radi o la`noj dojavi.

Uhap{eni zbog te{ke kra|e
Sarajevski policajci su uhapsili K. I. (21) i V. A. (19), obojica iz Sarajeva, zbog sumnje da su po~inili te{ku kra|u. Policajci sumnjaju da su oni 26. novembra ove godine oplja~kali sportsku kladionicu „Derby“. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a osumnji~eni su nakon saslu{anja zadr`ani u MUP-u Kantona Sarajevo.
Nikoli}: Pao u ruke policiji

Maloljetnik ukrao moped
U Petrovu je iz gara`e koja se nalazi u dvori{tu ku}e vlasni{tvo M. J. ukraden njegov moped „tomos“. Operativnim radom slu`benici PS Petrovo prona{li su moped kod 16-godi{njaka iz Petrova. Moped je izuzet i vra}en vlasniku. Protiv maloljetnika Okru`nom tu`ila{tvu Doboj bit }e podnesen izvje{taj.

Dio zaplijenjenog arsenala

(Foto: MUP Srbije)

op}ila je da je ovom akcijom presje~en jo{ jedan lanac krijum~arenja oru`ja, municije i eksploziva iz BiH u Srbiju. Nikoli} }e, uz krivi~nu prijavu, biti priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u U`icu. Kako se navodi, daljnjim radom bit }e utvr|eno da li je ovim oru`jem bilo planirano izvr{enje nekih od najte`ih krivi~nih djela na teritoriji Srbije i {ire. Ad. A.

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

15

PRIVREDA Na farmi Spre~a kod Kalesije radi se punom parom

Do sada investirano 14 miliona maraka Nastavljena monotonija
SASE: Glavni indeks u negativnoj zoni

Trgovanje 1.645.828 KM

Sredstva od Razvojne banke FBiH ulo`ena u renoviranje starih i izgradnju novih objekata, opremu za {tale, izgradnju laguna za proizvodnju bioplina

Farma Spre~a u Donjim Vukovijama kod Kalesije prije rata bila je najve}a u BiH, a tokom rata i u poslijeratnom periodu Spre~a je prakti~no uni{tena. Stoka i mehanizacija su rasprodati, a radnici otpu{teni. A onda je prije tri godine Spre~u kupila sarajevska kompanija Milkos i od tada je ova farma postala uspje{na privatizacijska pri~a.

Pobjeda Sport dobitnik sedmice Obavljeno 326 transakcija
Na ovosedmi~nom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 1.645.828 maraka, a u sklopu 326 transakcija ukupno su prometovana 1.601.352 vrijednosna papira. U ovom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je dionicama 45 emitenata. Od toga, sedam je ostvarilo porast vrijednosti, dok je pad zabilje`ilo 16 emitenata. Na kotaciji kompanija u ovoj sedmici promet je iznosio 93.104 KM, me|u fondovima 566.094, obveznicama FBiH 667.356, na primarnom tr`i{tu 289.136, a na sekundarnom 18.932 marke. Najve}i rast cijene imala

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,14% 1,69% 0,04% 1.432,93 891,60 884,34

Nova ulaganja
Nedim ^au{evi}, vlasnik Milkosa, rekao nam je da je do sada u Spre~u ve} ulo`eno 14 miliona maraka. Sredstva dobivena od Razvojne banke FBiH ulo`ena su u renoviranje starih i izgradnju novih objekata, opremu za {tale, nabavku grla, izgradnju laguna za proizvodnju bioplina... - Na tome ne}emo stati. Pred nama su nova ulaganja. Na{ kona~ni cilj je da imamo ukupno 2.500 grla, od ~ega

Spre~a: Jedna od najsavremenijih farmi u regionu

1.500 muznih krava - ka`e ^au{evi}. Od Adina Faki}a, direktora sarajevske kompanije, saznajemo da na farmi Spre~a ve} ima 850 grla. - Do kraja godine bit }e

Problem s nabavkom hrane
Faki} napominje da je najve}i problem nabavka hrane za stoku. Za prehranu 2.500 grla potrebno je 1.300 hektara zemlji{ta. - Vlada Tuzlanskog kantona obe}ala nam je prilikom kupovine Spre~e dati to zemlji{te pod zakup na 300 godina. Za sada smo u zakup dobili samo 400 hektara. To nam nije dovoljno pa hranu kupujemo iz Livna, Banje Luke, Sokoca i Biha}a - istakao je Faki}.

uvezeno jo{ 100 grla iz Njema~ke. S vlastitim teladima do kraja ove godine imat }emo 1.000 grla. Dnevno proizvedemo 4.000 litara mlijeka, a u martu planiramo dosti}i prijeratnu proizvodnju od 20.000 litara - ka`e Faki}, dodaju}i da je Spre~a jedna od najsavremenijih farmi u regionu.

Plastenici i vo}njak
Prema njegovim rije~ima, radi se po najsavremenijim standardima. Stare {tale se renoviraju, moderniziraju i sve je automatizirano, a izgra|eni su i novi objekti. - Polovinom decembra u

funkciji }e biti savremeno rotaciono izmuzi{te za 50 krava, najsavremenije u Evropi, i na njemu }e raditi {est ljudi. Samo oprema za mu`u ko{tala je 950 eura - ka`e Faki}. Da se na Spre~i radi punom parom, kazuje i podatak da je ve} po~ela izgradnja laguna za proizvodnju bioplina. Toplotna energija bit }e kori{tena za zagrijavanje vlastitih plastenika koje namjeravaju podi}i na 20 dunuma zemlji{ta. Osim toga, zasa|en je i vo}njak na povr{ini od 50 dunuma. Spre~a upo{ljava 65 radnika, a pro{irivanjem proizvodnje rast }e i broj uposlenih. F. SINANOVI]

je Pobjeda Sport iz Gora`da, od 27.78 posto, dok je najve}i pad zabilje`io RMU Kamengrad iz Sanskog Mosta, od 20 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,14 posto, na 1.432,93 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 1,69 posto i iznosi 891,60 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 ve}a za 0,04 posto i iznosi 884,34 poena.

Postignut sporazum o slobodnoj trgovini
Sjedinjene Dr`ave i Ju`na Koreja postigle su dugo o~ekivani sporazum o slobodnoj trgovini. Dva sporna pitanja uglavnom su rije{ena. SAD }e ukinuti 2,5 posto carine na korejske automobile, dok je ameri~kim proizvo|a~ima omogu}en izvoz 25.000 vozila u Ju`nu Koreju. SAD }e zadr`ati 25 posto carine na kamione idu}ih osam godina, a Ju`na Koreja odmah }e ukinuti carinu od deset posto za ameri~ke kamione.

Promet 3.824.590 maraka

Sedmica u znaku Tr`nice
Na ovosedmi~nom trgovanju na Banjalu~koj berzi ostvaren je promet od 3.824.590 KM, a najve}i je obavljen akcijama Tr`nice, u vrijednosti od 1.473.538 maraka. Prijavljen je i blok-posao akcijama ovog emitenta vrijedan 1.049.173 marke. Obveznicama je trgovano za 719.188 KM. Me|u fondovima ostvaren je promet od 285.763 marke, a najve}i je obavljen akcijama Kristal investa, od 147.387 maraka, uz rast cijene od 9,64 posto. Nijedan fond nije imao

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 1,33% 4,90% 917,74 1.440,23

Mjese~ni bilans trgovanja na SASE

Dominacija obveznica FBiH u novembru
Pad vrijednosti indeksa
U novembru je na Sarajevskoj berzi ostvaren ukupan promet od 7.693.422 marke, {to ~ini 44,45 posto od ukupnog prometa koji je ostvaren na bh. berzama. U sklopu 1.214 transakcija prometovano je 6.689.238 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija ostvaren je promet od 261.925 KM, a najlikvidnije su bile dionice Bosnalijeka, kojima se trgovalo za 254.269 maraka, uz mjese~ni pad cijene od 9,02 posto. Me|u fondovima ostvaren je promet od 1.481.706 maraka, {to je 23,07 posto od ukupne vrijednosti transakcija. Obveznica FBiH dominirale su na Sarajevskoj berzi u novembru. Promet ovim vrijednosnim papirima iznosio je 2.447.421 marku. Na primarnom tr`i{tu vrijednost transakcija iznosila je

Prijavljeno osam vanberzanskih transakcija

VGT Broker najuspje{niji
Brokerska ku}a VGT Broker ostvarila je najve}i promet dionicama, u iznosu od 5.026.880 maraka. Slijede Raiffeisen Brokers sa 2.465.136 i AW Broker sa 1.450.269 maraka prometa. Prvo mjesto po broju transakcija na tr`i{tu SASE zauzima General Broker sa 339 zaklju~enih transakcija, a slijede Raiffeisen Brokers sa 320 i VGT Broker sa 306 obavljenih transakcija. 1.551.965 maraka, dok je na sekundarnom tr`i{tu vrijednost trgovanja bila 669.885 maraka. U novembru je na Saraje-

pad vrijednosti, dok je ovosedmi~ni dobitnik bio Invest nova fond, ~ije su akcije poskupjele za 18,42 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 1,33 posto, na 917,74 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS uzletjela za 4,9 posto i na kraju ove radne sedmice iznosi 1.440,23 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Groupon odbio ponudu kompanije Google
Ameri~ka e-commerce internet-stranica Groupon ju~er je odbacila ponudu Googlea za preuzimanje. Kako pi{e Bloomberg, koji se poziva na osobe upoznate sa situacijom, osniva~i Groupona, koji broji vi{e od 35 miliona korisnika, protive se prodaji te umjesto toga razmi{ljaju da naredne godine provedu inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO). Ipak, tvrde neki izvori, pregovori bi mogli biti nastavljeni, prenose agencije.

Berzanski barometar za 4. 12. 2010. godine
vskoj berzi prijavljeno osam vanberzanskih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 467.159 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX u novembru je skliznula za 4,32 posto. Pad je zabilje`en i kod vrijednosti indeksa SASX-10, od 2,96 posto, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 potonula za 3,62 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Euro/dolar 1,3414 Nafta 89,19 po barelu Zlato 1.406,20 $ po unci 1,35% 1,22% 1,56%

16

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

biznis

ANALIZA Ekonomisti tvrde da bh. kapaciteti nisu dovoljno iskori{teni

Norve{ka: Ve}i tro{kovi odr`avanja starih nalazi{ta

Poslovna no}enja sumiraju se kao turisti~ki rezultati
Ve} 20 godina nemamo razvijenu strategiju turizma, ka`e Milojevi} povezanost autobuskim linijama izme|u gradova
U prvih devet mjeseci ove godine RS je posjetilo 200.345 turista, {to je za 2,4 posto vi{e nego u istom periodu lani. je stranih turista bilo 82.183. Prema tvrdnjama ekonomiste Alekse Milojevi}a, s Ekonomskog instituta u Bijeljini, BiH ukupne turisti~ke rezultate sumira, uglavnom, na osnovu ostvarenog broja poslovnih no}enja, {to nije pokazatelj iskori{tenosti turisti~kog kapaciteta na{e zemlje. Osim toga, on navodi, u dobroj mjeri cijene ponude su ono {to odbija potencijalne turiste da do|u u BiH. - U su{tini, mi ve} 20 godina nemamo razvijenu strategiju turizma. Ona se svodi na masovni turizam stranih zemalja koje propagiramo kroz turisti~ke agencije i poslovna no}enja u velikim gradovima BiH. To je sve, a to je veoma daleko od pravog turizma - ka`e Milojevi} za „Avaz“.

Pove}anje cijene crnog zlata

Katastrofalna

Norve{ka planira nova ulaganja u naftni sektor
Investicije Norve{ke u sektor nafte mogle bi naredne godine dosti}i rekordnih 150,8 milijardi kruna (25 milijardi dolara). Pove}anje investicija posljedica je pove}anih tro{kova kompanija na odr`avanju eksploatacije iz starih nalazi{ta. Ovogodi{nje investicije, kako ocjenjuje norve{ka agencija za statistiku, iznosit }e 133 milijarde kruna, objavila je agencija Bloomberg. Ulaganja u norve{ki sektor nafte u ovoj godini procijenjena su na 139,4 milijarde kruna, ali je neizvjesnost u vezi s cijenom tog energenta u pro{loj godini odgodila realizaciju planiranih projekata na razradi nalazi{ta. Tro{kovi za istra`ivanje nafte ove godine bit }e na nivou od 27,3 milijarde kruna, a naredne godine 31,5 milijardi, prognoziraju norve{ki eksperti.

Cijene ponuda
Ostvareno je 499.797 no}enja ili 0,6 posto vi{e nego ranijih godina, od ~ega je doma}ih bilo 118.162 i oni su ostvarili 320.087 no}enja, dok

BiH: Nema organiziranih proputovanja dr`avom

Zbog straha od rasta inflacije

Prezentacija dr`ave
Sigurno je da BiH ima ljepote koje nisu za potcjenjivanje, ali se no}enje po cijeni od 50 do 70 eura u Banjoj Luci ili od 50 do 60 eura u podaci da dr`ava ni danas nema organizirana proputovanja zemljom za turiste, pregled najzna~ajnijih obilje`ja, obavezna fotografiranja kraj spomenika kulture i historije, ljubavne pri~e i legende ove zemlje, dolazimo do zaklju~ka da BiH uop}e nema turizma - ka`e Milojevi}. Naime, jedina mogu}nost za odlazak i posjetu odre|enim bh. destinacijaBiha}u, pa sve do 125 eura u Me|ugorju, ~ini nerealnim u odnosu na standard dr`ave u koju dolazi turista i tretman na koji mo`e ra~unati. ma jesu redovne autobuske linije. No, ako iz Banje Luke,recimo, po`elite oti}i do Grada~ca, to }e biti nemogu}e ako ne otputujete najprije do Modri~e, tamo preno}ite pa se sutradan zaputite u Grada~ac. Turista koji pomisli da nakon Banje Luke posjeti Tuzlu, morat }e na tu avanturu potro{iti cijeli dan, jer direktna linija izme|u dva grada ne postoji od rata. V. STEVANOVI]

Kina pove}ala izvoz zlata
Kina je u prvih deset mjeseci ove godine skoro upeterostru~ila izvoz zlata u odnosu na ukupne isporuke pro{le godine, zahvaljuju}i zabrinutosti od rasta inflacije, koja je pove}ala vrijednost njenih zaliha tog plemenitog metala. Tako je, prema podacima [angajske berze zlata, kineski izvoz u desetomjese~nom razdoblju dostigao 209 metri~kih tona, u odnosu na 45 tona u cijeloj pro{loj godini. Kina je vode}i proizvo|a~ zlata i drugi najve}i globalni korisnik tog metala, prenosi Bloomberg. Ulaga~i imaju potrebu kupovati zlato kako bi se za{titili od inflacije, jer ih restriktivna monetarna politika Kine podsti~e da odustaju od dionica i druge imovine i prebace interes na zlato.
Milojevi}: Masovni turizam

Spomenici kulture
Ovaj ekonomista je i jedan od autora projekta Strategija turisti~kog razvoja Bosne i Hercegovine. - Ako bi se u obzir uzeli

Seksisti~ka ideja
Dra{ko Mikanovi} prezentirao je ideju o`ivljavanja legende o Banjoj Luci kao gradu `ena tako {to bi na sjevernoj ulaznoj kapiji grada turiste do~ekivale dvije statue djevojaka. Statue bi bile visine po 18,5 metara, a djevojke bi dobile simboli~na imena Nada i Zora, jer nada, smatra on, umire posljednja, a zora donosi novi dan. Ovu zamisao nadle`ne institucije ocijenile su seksisti~kom.

Odobren otkup dokumentacije za u~e{}e na tenderu

I Weather Investments `eli Telekom Srbije
Kina: Izvezla 209 tona zlata

Istra`ivanje televizije ARD

Nijemci `ale {to je dr`ava uvela euro
Pribli`no 60 posto Nijemaca smatra da su uvo|enjem eura li~no izgubili i da bi bilo bolje da je zemlja zadr`ala njema~ku marku, pokazalo je istra`ivanje televizije ARD. Uprkos tome, prema mi{ljenju ve}ine, u trenutnoj situaciji je u interesu Njema~ke da zajedni~ku evropsku valutu odr`i stabilnom. Du`ni~ka kriza u eurozoni mo`e njema~ke porezne obveznike ko{tati veoma skupo, naro~ito zbog rasta bojazni

Kompaniji Weather Investments odobren je otkup dokumentacije za u~e{}e na tenderu za kupovinu 51 posto dionica Telekoma Srbije. Otkupom dokumentacije zainteresirani kupac stje~e pravo uvida u poslovne knjige Telekoma i provjere odgovara li ono {to je navedeno stvarnom stanju, prenosi portal B92. Weather Investments je privatna kompanija u kojoj 97 posto vlasni{tva dr`i Egip}anin Nagib Saviris i ve}inski je vlasnik egipatskog Orascom Telecoma, italijanskog Wind Telecommu-

Telekom Srbije: Na tenderu za prodaju 51 posto dionica

nicazionija i gr~kog Wind Hellasa. Komisija Ministarstva finansija koja provodi prodaju Telekoma Srbije odobrila je ove sedmice kompaniji America Movil otkup dokumentacije za u~e{}e na tenderu, ali ona to jo{ nije u~inila. Tendersku dokumentaciju do sada su otkupile kompanije Deutsche Telekom, Telekom Austria i France Telecom. Ministarstvo finansija objavilo je 20. oktobra tender za prodaju 51 posto dionica Telekoma Srbije, ~ija je ukupna vrijednost procijenjena na 2,43 milijarde eura.

Prema pisanju be~kog lista „Die Presse“

Zbog Hypo banke Austrija zamalo do`ivjela sudbinu Irske
da }e poslije paketa finansijske pomo}i Gr~koj i Irskoj, do}i na red i druge zemlje. Mnogi Nijemci pri tome su ubije|eni da su finansijski problemi nekih zemalja eurozone rezultat njihovog lo{eg vo|enja ekonomije. Finansijski kolaps Hypo banke uzdrmao je temelje austrijske finansijske stabilnosti znatno ja~e od svih o~ekivanja. Kako pi{e be~ki list „Die Presse“, koji se poziva na izvore bliske austrijskoj centralnoj banci, zbog slu~aja Hypo banke Austrija je zamalo do`ivjela sudbinu Irske, prenose agencije. Kada su pred kraj pro{le godine na vidjelo iza{li svi problemi Hypo banke, dr`ava je bila prisiljena prisko~iti u pomo} i preuzeti posrnulog zajmodavca, sna`no prisutnog i na tr`i{tu BiH. Iako su tada mnogi zagovarali stajali{te da je bolje dopustiti bankrot Hypo banke, izvori iz centralne banke isti~u da bi to zna~ilo kolaps austrijske ekonomije. Propast Hypo banke, naime, opteretila bi austrijski bud`et i prouzrokovala takav rast kamatnih stopa da bi se Austrija na{la u situaciji koju ovih dana pro`ivljava Irska, a pomo} Evropske unije zatra`ila bi prije Gr~ke.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

17

Ukratko

REGION Zbog nezapam}enih poplava u cijeloj zemlji

Crna Gora tra`i pomo} NATO-a
Vodostaji u slivu Drine i Lima se smanjuju, dok Sava raste
Ministarstvo odbrane Crne Gore zatra`ilo je pomo} NATO-a i Evropske unije zbog nezapam}enih poplava na podru~ju skoro ~itave zemlje, javila je ju~er crnogorska televizija. - Mi smo mlad sistem i nemamo dovoljno sredstava za sve ono {to nam je potrebno u ovakvim katastrofama. Hitno su nam potrebni ~amci, terenska i sanitarna vozila, pokretni mostovi, pumpe za vodu, generatori, ki{na odijela, gumene ~izme, {atori i cerade - kazao je na~elnik glavnog {taba Vojske Crne Gore Dragan Samard`i}. Iz Ministarstva odbrane saop}eno je da je na pru`anju pomo}i ugro`enom lokalnom stanovni{tvu anga`irano skoro 250 pripadnika Vojske Crne Gore. Do sada je iz podru~ja koja su najte`e ugro`ena poplavama evakuirano vi{e od 2.000 ljudi. Najkriti~nije je u Ulcinju,

Bagdad: Vi{estruki napadi

(Foto: AFP)

Veliki broj poginulih
BAGDAD - Najmanje 15 ljudi poginulo je ju~er, a vi{e od 100 ih je ranjeno u vi{estrukim bomba{kim napadima, saop}io je izvor iz ira~kog ministarstva unutra{njih poslova. Sedam eksplozija odjeknulo je na javnom trgu i pijacama, a me|u metama napada bili su iranski hodo~asnici i policijske patrole, izvijestili su mediji. Prva eksplozija automobila bombe desila se blizu d`amije Musa el-Kadim u bagdadskoj {iitskoj ~etvrti Kadhamija. Meta drugog bomba{kog napada bio je autobus koji je prevozio Irance u {iitskoj ~etvrti [ula. Tre}i automobil bomba eksplodirao je u prometnoj trgovinskoj ~etvrti Baja.

Ta~i }e predvoditi vladu
BE^ - Odlaze}i kosovski premijer Ha{im Ta~i, u intervjuu za be~ki dnevnik „Prese“, izrazio je uvjerenje da }e kosovski Srbi u~estvovati na predstoje}im parlamentarnim izborima te je najavio da }e izborne kutije biti postavljene i na sjeveru Kosova. Pored toga, Ta~i je izrazio o~ekivanje da }e srpske stranke biti dio parlamenta i nove vlade, koju }e, kako je rekao, on predvoditi. Upitan je li uvjeren da }e glasati Srbi u Mitrovici i u drugim djelovima pod srpskom kontrolom sjevernog Kosova, Ta~i je rekao da }e tamo biti otvorena bira~ka mjesta, ali da mo`da ne}e biti odziva u „velikoj meri“.

Lak{e do razvoda braka
Bijelo Polje: Crnogorcima potrebna pomo}
(Foto: AP)

Zeti i oko Skadarskog jezera. Mnogi putevi su zatvoreni, a meteorolozi, uprkos progno-

Vanredne mjere
Mjere vanredne odbrane od poplava jo{ se provode na Savi, i to od u{}a rijeke Vukodra` do u{}a Drine, kao i na Drini do Badovinaca. Odbrana od poplava je na snazi na Limu i Drini s pritokama na ulivu, na teritorijama op}ina Prijepolje, Priboj, Bajina Ba{ta, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica i Bogati}.

zama o smanjivanju padavina, ne predvi|aju brzo pobolj{anje situacije. Obilaze}i poplavljena podru~ja u lozni~kom kraju, premijer Srbije Mirko Cvetkovi} najavio je ju~er da }e Vlada odobriti prvu pomo} za sve ugro`ene od izlivanja rijeke Drine u vrijednosti od deset miliona dinara. [to se ti~e Srbije, premijer te zemlje obi{ao je ju~er

naselje Lipni~ki [or kod Loznice, koje je udaljeno dva kilometra od Drine, gdje je ugro`eno stotinjak ku}a i evakuirano skoro 550 ljudi. Preduze}e „Srbijavode“ saop}ilo je ju~er da se vodostaji u slivu Drine i Lima smanjuju s tendencijom daljnjeg opadanja, dok je vodostaj na Savi u porastu, i to do [apca u ve}em, a nizvodno u manjem porastu.

BRISEL - Evropska unija pojednostavit }e proceduru razvoda parova koji imaju dr`avljanstva dvije razli~ite evropske zemlje tako {to }e parovi unaprijed, tokom braka, mo}i izabrati zakonodavstvo dr`ave koje }e biti primijenjeno u slu~aju razvoda. Ova mjera bit }e mogu}a u samo 14 evropskih dr`ava, a

usvajanje ovakve odluke omogu}io je sporazum o „poja~anoj saradnji“, koji je proistekao iz Lisabonskog sporazuma, koji je u Evropskoj uniji stupio na snagu pro{le godine i koji predvi|a mogu}nost da jedan manji dio dr`ava ~lanica usvoji neki zajedni~ki projekt koji ostatak ~lanica ne `eli.

Sarkozi u posjeti Indiji
BANGALOR - Francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) doputovao je ju~er u ~etverodnevnu posjetu Indiji, ~iji je cilj ja~anje bilateralne ekonomske saradnje i sklapanje sporazuma o gradnji nuklearne elektrane. Sarkozi }e tokom posjete obi}i indijsku organizaciju za istra`ivanje svemira, koja, u saradnji s Francuskom, razvija satelit za nadziranje klimatskih promjena i situacije u okeanima, naveo je AP Francuski lider sastat . }e se sutra s indijskim premijerom Manmohanom Singom u Nju Delhiju.

Iako se Neretva povla~i, a centar nije pod vodom

Stanje u Metkovi}u i dalje te{ko
Ju~er se pobolj{alo stanje sa snabdijevanjem strujom
Rijeka Neretva se povla~i, ali je stanje u Metkovi}u, gdje je poplavljeno vi{e od 1.000 ku}a, i dalje te{ko. Poplave ugro`avaju i sela oko Gospi}a u Lici, dok rijeka Una ugro`ava sela uz njene obale. Za razliku od prethodnih dana, kada je na ulicama bilo i 60 centimetara vode, zbog povla~enja Neretve, centar Metkovi}a vi{e nije poplavljen pa je djelimi~no normaliziran i saobra}aj. Pripadnici Gorske slu`be spa{avanja i Crvenog kri`a imali su 24 uspje{ne intervencije zbrinjavanja i pomo}i starijima i nemo}nima. Ju~er se pobolj{alo stanje sa snabdijevanjem strujom, koje pro{lih dana, tako|er, nije bilo u gradu. Aktivisti su ~amcima dovozili hljeb u ku}e u poplavljenim dijelovima grada. Vlada je odlu~ila i da Metkovi}u da milion kuna inte-

Kim Kvan-|in (desno) s ju`nokorejskim predsjednikom

(Foto: AP)

Una prijeti ku}ama
Nivo rijeke Une kod Hrvatske Kostajnice je rastao pa su progla{ene vanredne mjere odbrane od poplava. Zbog vode na putu u selu Kuljani, zatvorena je saobra}ajnica Hrvatska Kostajnica Dvor pa se vozila preusmjeravaju na zaobilazne pravce. U samoj Hrvatskoj Kostajnici Una prijeti ku}ama pa su na najkriti~nijim mjestima izgra|eni zemljani nasipi, a zbog vode na putu, zatvorena je i jedna gradska saobra}ajnica.
Metkovi}: Sti`e pomo} Vlade

Najavljena odlu~na akcija
rventne pomo}i kako bi se olak{ala situacija gra|anima, kojima ide naruku to {to je zaustavljen dotok voda iz akumulacija u BiH, jer je to bio jedan od uzroka zbog kojih je Neretva zabilje`ila najvi{i nivo u posljednjih pola stolje}a. Na ugro`enoj, desnoj strani Neretve stanje je te{ko, a naselja Glibu{e i Jertovac su pod skoro metar vode, prenose agencije. SEUL - Novi ju`nokorejski ministar odbrane Kim Kvan|in, koji je ju~er stupio na du`nost, najavio je odlu~nu vojnu akciju koja }e primorati Sjevernu Koreju na predaju ukoliko ponovo napadne jug. - Ako Sjeverna Koreja ponovo bude vojno provocirala na{u teritoriju i narod, moramo smjesta sna`no da uzvratimo sve dok se ne preda. Ju`nokorejska vojska mora biti spremna da zra~nim napadima odgovori na nove provokacije Pjongjanga - rekao je Kim u govoru pred visokim vojnim oficirima, prenio je AP .

18

Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 48. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 03.12.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 11. 21. 31.

64 50 70 27

2. 12. 22. 32.

24 19 33 09

3. 13. 23. 33.

34 66 85 05

4. 14. 24. 34.

41 84 46 03

5. 15. 25. 35.

71 69 62 60

6. 16. 26. 36.

17 22 53 48

7. 17. 27. 37.

63 68 54 86

8. 18. 28.

18 07 25

9. 19. 29.

61 13 20

10. 20. 30.

57 35 06 BINGO 37+
IMA

O^EKIVANI JACK POT ZA 49. KOLO TV BINGA 2.900.000,00 KM
BINGO IZVU^EN NA 37. BROJU BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ IMA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .55.340,70 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948,70 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 12.832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,30 KM

DOBITAK BINGO 37+
SARAJEVO
ZASTUPNIK : 00030 4950511 033-2743463-79 1xB37+

JACK POT ZA 48. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.815.127,20 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415.605,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249.363,00 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.340,70 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.340,70 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.204,40 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67.677,00 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.800,00 KM DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 48. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00730 TUZLA 4940070 033-3822844-91 2. ZASTUPNIK : 00726 TUZLA 4950663 033-2450742-86 3. ZASTUPNIK : 00107 TE[ANJ 4910297 033-0907306-51 4. ZASTUPNIK : 00305 KAKANJ 4950065 033-0040697-93

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00013 4950423 034-1812757-89 ZASTUPNIK : 00046 4860169 033-0941394-36 ZASTUPNIK : 00069 4860008 033-3237058-87 4950038 033-3234207-52 ZASTUPNIK : 00080 4940027 033-0483155-81 ZASTUPNIK : 00083 4950442 033-2193666-98 ZASTUPNIK : 00104 4920142 033-2381944-74 ZASTUPNIK : 00142 4950050 033-0076748-60 ZASTUPNIK : 00143 4940186 033-0289613-15 ZASTUPNIK : 00145 4932875 033-0493133-92 4950589 033-0496739-36 ZASTUPNIK : 00147 4920329 033-0451692-11 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED ZASTUPNIK : 00180 4950084 033-3289628-35 ZASTUPNIK : 00202 4920023 033-3907093-82 ZASTUPNIK : 00210 4950202 033-1923637-83 ZASTUPNIK : 00257 4950435 033-0056520-46 ZASTUPNIK : 00264 4930127 034-1822627-27 ZASTUPNIK : 00301 4951608 033-0354233-87 ZASTUPNIK : 00302 4940185 033-0430638-15 ZASTUPNIK : 00320 4950335 033-0957670-34 ZASTUPNIK : 00328 4920067 033-1462355-91 4950761 033-1456988-16 ZASTUPNIK : 00364 4920085 033-0443277-94 4950761 033-0440034-85 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED ZASTUPNIK : 00387 4920235 033-0112322-86 ZASTUPNIK : 00393 4950224 033-2681988-71 ZASTUPNIK : 00418 4950018 033-1157124-52 ZASTUPNIK : 00573 4930032 033-0390369-91 ZASTUPNIK : 00591 4950044 033-0483929-66 ZASTUPNIK : 00646 4910228 033-2525323-27 ZASTUPNIK : 00694 4950504 033-1285028-19 ZASTUPNIK : 00726 4930209 033-2450439-21 ZASTUPNIK : 00776 4940063 033-1261162-21 ZASTUPNIK : 00786 4950196 033-3163766-41 ZASTUPNIK : 00817 4860010 033-1620930-61 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

DOBITNICI U IGRI IGRA^- GOST (SMS) IZ 47. KOLA
ZASTUPNIK : 00145 ZENICA 4.250,00 KM 4821243 033-0467864-01 ZASTUPNIK : 00219 TE[ANJ 1.000,00 KM 4850184 033-2727278-01 ZASTUPNIK : 00242 TE[ANJ 8.500,00 KM 4850845 033-0158203-02 ZASTUPNIK : 00604 SARAJEVO 6.370,00 KM 4770118 033-1248197-32 ZASTUPNIK : 00132 TRAVNIK 21.240,00 KM 4810044 033-0361095-79

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 15.900,00 KM 5. 3.180,00 KM 2. 9.540,00 KM 6. 1.000,00 KM 3. 6.360,00 KM 7. 1.000,00 KM 4. 4.770,00 KM 8. 1.000,00 KM

DOBITNICI U IGRI IGRA^ - GOST (SMS) U 48. KOLU
ZASTUPNIK : 00147 ZENICA 4941201 033-0453860-54 ZASTUPNIK : 00147 ZENICA 4920438 033-0451796-41 ZASTUPNIK : 00372 BIHA]
LUTRIJA BiH SARAJEVO 4.12. 2010.godine

4910454 033-2259342-65 ZASTUPNIK : 00315 GRA^ANICA 4920366 033-2615057-00 ZASTUPNIK : 00161 BANOVI]I 4910276 033-1084619-08

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 48. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 03.12.2010.godine IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS 5 1 0 2 0 3
GARANTOVANI JACK POT ZA 49. KOLO IGRE BINGO PLUS 50.000,00 KM
U 48. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.968,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.781,10 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 9.156,22 + JP 4.556,93 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.713,15 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.624,88 KM

KONA^AN IZVJE[TAJ 47. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 26.11.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 47. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),DOBITKE SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) i DOBITKE PUTEM SMS PORUKA ( AUTOMOBIL-GOLF i MOTOCIKL-SKUTER) NIJE BILO

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO 33 (JACK POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVU^EN SA 10 POGODAKA (2 REDA) IMA DOBITAKA 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.711,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA 13.697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,30 KM JACK POT ZA 47. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.794.282,60 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415.456,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249.273,90 KM FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU i IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69.600,00 KM FOND ZA I i II REDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179.673,90 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.869,60 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.104,30 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.700,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 47. KOLO TV BINGA JE 03.01.2011.godine KONA^AN IZVJE[TAJ 47. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 26.11.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 47. KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO U 47. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.613,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.567,80 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 9.113,86 + JP 25.755,10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.868,96 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.453,94 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO PLUS 6 DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,00 KM BINGO PLUS 5 DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . .FOND DOBITAKA BINGO PLUS PET SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .621,40 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,80 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 16.625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 47. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 03.01.2011.GODINE
LUTRIJA BiH SARAJEVO 4.12. 2010.godine

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 . . .DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT BING O PLUS 5 DOBITAKA IMA 1 . . . . . . .4.578,10 KM BING O PLUS 4 DOBITAKA IMA 14 . . . . . . . .981,00 KM BING O PLUS 3 DOBITAKA IMA 166 . . . . . . .110,30 KM B ING O PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.630 . . . . . . . .1,00 KM B ING O PLUS 1 DOBITAKA IMA 16.740 . . . . . . .0,50 KM

4950217 034-3400203-00 1x4 DOBITAK BINGO PLUS 5 ZASTUPNIK : 00312 4920289 033-3110203-10 1x5 ZASTUPNIK : 00573 4920079 033-0390203-07 1x4 ZASTUPNIK : 00588 4930081 033-1040203-65 1x4 DOBICI BINGO PLUS 4 ZASTUPNIK : 00131 4950887 033-0360203-55 1x4 ZASTUPNIK : 00145 4930399 033-3830203-91 1x4 ZASTUPNIK : 00159 4930034 034-2690203-02 1x4 ZASTUPNIK : 00316 4951016 033-0180203-73 1x4 ZASTUPNIK : 00362 4940329 033-1030203-18 1x4 ZASTUPNIK : 00365 ZASTUPNIK : 00652 4951182 033-0890203-08 1x4 ZASTUPNIK : 00659 4950122 033-3190203-18 1x4 ZASTUPNIK : 00660 4910201 033-2320203-14 1x4 ZASTUPNIK : 00702 4950439 033-0150203-21 1x4 ZASTUPNIK : 00780 4950031 034-0540203-50 1x4 ZASTUPNIK : 00815 4940024 034-1780203-64 1x4

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV ) SMS PORUKE ZA 1.VANREDNO KOLO TV BINGO SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 601 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 871 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 4. 12. 2010.godine

ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

NAPOMENA: SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

19

IZRAEL Najve}i po`ar u historiji jevrejske dr`ave

Ga{enje vatre trajat }e najmanje sedam dana Slu~aj preuzima
Jakubec pretvorio ku}u u fabriku oru`ja

Kalifornija ne}e tu`iti Srbina

Netanjahu ocijenio da }e se bitka za suzbijanje vatre voditi u zraku

Ga{enje smrtonosne vatre na planini Karmel pored luke Haifa na sjeveru Izraela trajat }e bar sedam dana, najavili su ju~er vatrogasci na konferenciji za novinare u komandnom centru Haifa, tre}eg dana od izbijanja najve}eg {umskog po`ara u historiji jevrejske dr`ave.

federalni tu`ilac
Dr`ava Kalifornija odustala je ju~er od tu`be protiv \ure Jakubeca, jer je svoj dom u predgra|u San Dijega pretvorio u malu fabriku oru`ja, ali zato njegov slu~aj preuzima federalni tu`ilac. Njemu }e se naredne sedmice suditi po osam ta~aka optu`nice, zbog posjedovanja i proizvodnje eksploziva, kao i zbog plja~ke banke, potvr|eno je u kancelariji tu`ioca. Kako su javili ameri~ki mediji, Jakubec (54), nezaposleni konsultant za softver, naturalizirani je Amerikanac srpskog porijekla. Istraga je kod njega otkrila devet detonatora i 13 nedovr{enih granata. U ku}i je bilo toliko eksploziva da su vlasti odlu~ile da je dignu uzrak kako neko prilikom uklanjanja ne bi stradao. Do tog otkri}a do{lo se 18. novembra, nakon {to je ba{tovan povrije|en u eksploziji kada je stao na eksploziv u prahu u zadnjem dvori{tu Jakubecove ku}e. U tu`ila{tvu su tada rekli da to predstavlja najve}u koli~inu eksploziva ku}ne izrade na|enu na jednom mjestu u historiji SAD. Jakubecova supruga izjavila je da je \uro bio nezaposlen tri godine i da je postao opsjednut svojim hemijskim „hobijem“.

Ja~i vjetrovi
Vatrogasci su istakli da su „jo{ daleko od preuzimanja kontrole nad vatrom“ i da se letjelice za ga{enje po`ara mogu koristiti samo danju, a no}u su vjetrovi ja~i i tada se vatra {iri. Njihov portparol objasnio je da brigade poku{avaju da usmjere plamen iz zelenih podru~ja u podru~ja koja su ve} izgorjela. U po`aru je od ~etvrtka poginula najmanje 41 osoba. Posmrtni ostaci {esnaestogodi{njeg dobrovoljca vatrogasca identificirani su ju~er. Elad Riven iz Haife poginuo je dok je pomagao vatroga-

Izrael: Anga`irani svi vatrogasci

(Foto: AP)

snim snagama prvog dana po`ara. Ve}ina poginulih su zatvorski ~uvari koji su autobusom krenuli da evakuiraju zatvorenike iz zatvora Da-

Nemar uzrok nesre}e
Po~etni rezultati istrage ukazuju na to da je vatru izazvao nemar i da nije podmetnut. Kako se vjeruje, vatra je najprije izbila u ku}nom |ubretu i ba~enim gumama pored druskog sela Usufija. Izrael, ina~e, prolazi kroz period velike su{e, a prethodni mjesec bio je najsu{niji u posljednjih {est decenija.

mon, kojem je zaprijetila vatrena stihija. Me|u poginulima je policijski komandant, za kojeg se vjeruje da je upao u vatreni obru~ poku{avaju}i da locira autobus s ~uvarima, koji je zaustavljen zbog drveta koje je palo preko puta.

Sti`e pomo}
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocijenio je, u me|uvremenu, da }e se odlu~uju}a bitka za suzbijanje vatre voditi u zraku aludiraju}i

na avione za ga{enje po`ara koji su stigli iz mnogih zemalja svijeta. U ga{enju po`ara u~estvuju svi vatrogasci koji su na raspolaganju u zemlji. Do ju~er je 21 takav avion sletio u Izrael. Izraelski mediji precizirali su da su letjelice poslali Gr~ka, Kipar, Velika Britanija, Turska i Rusija. Pomo} su poslali i Rumunija, Jordan, Egipat i Palestinska uprava. Sletio je italijanski avion sa 100 tona hemikalija za ga{enje po`ara i bugarski sa 100 vatrogasaca.

Zbog {trajka kontrolora leta

Vanredno stanje u [paniji

Zbog novih pravila za strance

Ako ne bude mira s Izraelom

Abas najavio ostavku
Palestinski predsjednik stinski mirovni pregovori Mahmud Abas nagovijestio obnovljeni su 2. septembra u je mogu}nost rapu{tanja Pa- Va{ingtonu uz velike napolestinske uprave (PU) ako ne re SAD. Poslije tri sedmice bude mogu}e posti}i mir s do{lo je do zastoja u pregoIzraelom i ako svijet ne pri- vorima zbog isteka izraezna palestinsku dr`avu. U te- lskog moratorija na gradnju levizijskom intervjuu Abas je rekao }e se zalagati za okon~avanje ograni~ene palestinske samouprave na okupiranoj teritoriji ako Izrael ne zaustavi {irenje jevrejskih naselja na njoj i ako propadnu pregovori koje sponzo- Abas: Svijet mora priznati Palestinu riraju Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, pr- jevrejskih domova na okupienio je Reuters. ranoj Zapadnoj obali. - Ne mogu prihvatiti da Abas ne}e da se vrati za ostanem predsjednik uprave pregovara~ki sto dok se mokoja ne postoji - kazao je ratorij ne obnovi. SAD su prAbas misle}i na nastavak edlo`ile Izraelu paket poticaokupacije Zapadne obale. ja da to u~ini, ali jo{ nisu doDirektni izraelsko-pale- bile zvani~an odgovor.

Madrid: Otkazani letovi

(Foto: AP)

Sjedi{te UN-a: Izra`ena zabrinutost

UN kritizirao Dansku
Komitet Ujedinjenih naroda za borbu protiv rasizma izrazio je zabrinutost {to novi danski sistem za dobivanje stalne dozvole za boravak i rad u toj zemlji mo`e biti diskriminiraju}i za pojedine grupe aplikanata, prenosi danska dr`avna televizija DR na svojoj internet-stranici. Prema usvojenim pravilima, aplikant mora da osvoji odre|eni broj bodova na osnovu stalnog zaposlenja, poznavanja danskog jezika i aktivnog u~e{}a u danskom dru{tvu, a to su zahtjevi koji od osjetljivih grupacija, poput traumatiziranih izbjeglica, „mogu napraviti gubitnike“, procijenio je Komitet UN-a. U jednom izvje{taju koji je Komitet dostavio Institutu za ljudska prava Danske, navedeno je da takav bodovni sistem mo`e biti do te mjere krut da u potpunosti isklju~uje mogu}nost dobivanja trajne dozvole boravka u Danskoj za pojedine grupe stranaca, prenijela je danska televizija.

[panija je ju~er uvela vanredno stanje zbog nezvani~nog {trajka kontrolora leta, koji je paralizirao zra~ni saobra}aj u toj zemlji. [panska vojska preuzela je kontrolu nad zra~nim prostorom te zemlje, jer se kontrolori leta masovno nisu pojavili na poslu tvrde}i da su bolesni. [panska aviokompanija „Iberia“ otkazala je sve letove u [paniji nakon {to je zbog „tihog {trajka“ kontrolora ve} drugi dan zatvoreno osam aerodroma, me|u kojima i onaj u Madridu. Kontrolori leta masovno su oti{li na bolovanje neko-

liko sati nakon {to je vlada odobrila paket o{trih mjera zbog bud`etskog deficita, uklju~uju}i djelimi~nu privatizaciju aerodroma i preno{enje upravljanja aerodromima u Madridu i Barceloni na privatni sektor. Kontrolori su, ina~e, ve} godinu u pregovorima s aerodromskim vlastima zbog pla}a, radnih uvjeta i privilegija. Spor je eskalirao u februaru nakon {to je vlada smanjila prosje~nu pla}u kontrolora leta s 350.000 na skoro 200.000 eura godi{nje. Ju~er popodne stigla je vijest da su se kontrolori po~eli vra}ati na posao.

Nakon prinudnog slijetanja aviona

Poginule dvije osobe
Najmanje dvije osobe poginule su kada je putni~ki avion kompanije „Dagestan Airlines“ prinudno sletio na moskovski aerodrom „Domedodovo“, saop}eno je ju~er iz regionalnog istra`nog komiteta za saobra}aj. - Najmanje dvije osobe su poginule, a tim iz istra`nog komiteta bio je na mjestu nesre}e - navedeno je u saop}enju. Ne{to ranije ruska federalna agencija za kontrolu aviosaobra}aja „Rosavijatsija“ saop}ila je da u incidentu nije bilo povrije|enih. U avionu je bilo 155 ljudi, uklju~uju}i i sedmero djece.

20

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

kiosk

BUDU]NOST Ambiciozni projekti ~ija je realizacija ve} po~ela

Hesters: @eli biti mla|i

Kako }e izgledati putovanja 2093. godine?
„Finnair“ namjerava lete}e tanjire osposobiti za redovni prijevoz putnika
Plutaju}i otoci, hoteli u XXL veli~ini i lete}i tanjiri samo su dio projekata u koje se ve} danas ula`u milioni, a koji daju zanimljiv pogled na budu}nost turizma. Me|u aviokompanijama po futuristi~kim vizijama posebno se isti~e „Finnair“, koji namjerava lete}e tanjire osposobiti za redovni prijevoz putnika. Prvi „A17002400 cruiser“ trebao bi biti dovr{en 2093. godine, a gradnja je povjerena „Airbusu“. U okruglom dijelu aviona bit }e mjesta za 1.700 do 2.400 putnika. Predvi|ene su i posebne luksuzne kabine za putnike vi{e plate`ne mo}i, koje }e imati vlastita kupatila s tu{evima. Gosti }e se za vrijeme leta zabavljati najnovijim ~udima tehnike, a zahvaljuju}i naprednom airbag sistemu, vezanje ni u kojem trenutku ne}e biti obavezno. „Finnair“ u pripremi ima jo{ dva ambiciozna projekta. Prvi je nadzvu~ni putni~ki avion A600-850M, kosu ga pitali za{to se odlu~io na taj korak. Dodao je kako `eli da ga supruga ima {to du`e uz sebe. Dugovje~ni glumac poznatiji je po nadimku Jupi (Jopie). U 90-godi{njoj karijeri ostvario je i neka zna~ajnija gluma~ka ostvarenja, a gledaoci ga pamte po ulogama u filmovima „Die Fledermaus“ (1946) i „The Moon is Blue“ (1953).

Glumac udovoljava upola mla|oj supruzi

Johanes Hesters u 107. godini odri~e se cigareta
Johanes Hesters (Johannes Heesters) slavi 107. ro|endan, a njegova skoro upola mla|a supruga Simona Retel (Rethel) razlog je za{to glumac ostavlja cigarete. - U~inio sam to zbog ljubavi i zbog moje divne supruge - rekao je Hesters kada

Futuristi~ki avion

Va`ni dokazi na kutiji za picu
Slu~aj otmice jednog dilera droge u Boldoku podigao je pra{inu. Petorica mu{karaca namamila su neidentificiranog dilera u jednu ku}u, gdje su ga tukli i oplja~kali kako bi ga upozorili da ne zalazi na njihovu teritoriju. Dok su osumnji~eni naru~ivali picu telefonom, `rtva je pobjegla kroz prozor i uspjela pozvati policiju. Policajci koji su se odazvali pozivu zatekli su praznu ku}u i zbunjenog dostavlja~a pred vratima. Ponudio je policajcima da im proda pice upola cijene. Policajci su se po~astili picom i kutije ostavili na zadnjem sjedi{tu automobila. Tek sutradan shvatili su da su pice bile namijenjene otmi~arima i da je dostavlja~ zapisao njihova imena, adresu i broj mobilnog telefona. Zahvaljuju}i tome, otmi~ari su uhap{eni.

ji mo`e preletjeti 26.600 kilometara bez zaustavljanja na visini od maksimalnih 39 kilometara. Drugi je helikopter za sve, kojim }e mo}i upravljati svaka punoljetna osoba, bez pilotske dozvole. Uvid u krstarenje budu}nosti daje projekt preduze}a „Tillberg Design“, ~iji su dizajneri osmislili gigantski brod duga~ak 500 me-

tara koji prima 5.000 putnika. Kruzer ne mo`e pristati u postoje}e luke, ali to za 100 godina mo`da ne}e biti ni va`no. Ipak, dizajneri su predvidjeli gara`e za motorne brodove i avione kojima }e putnici odlaziti na izlete. Model kruzera trenutno je izlo`en u muzeju „National Maritime“ u Londonu. U ne{to bli`oj budu}no-

sti, ta~nije 2011., o~ekuje nas XXL hotel ~ija je gradnja po~ela u Hong Kongu. Rije~ je o hotelu „Ritz-Carlton Kowloon“, koji }e se nalaziti u zgradi visokoj skoro pola kilometra, a sobe }e se nalaziti izme|u 102. i 118. sprata. Panoramskim pogledom iz kreveta i bazenom na krovu hotel namjerava privu}i goste dubljeg d`epa.

U saobra}ajnoj nesre}i ostali bez majke

Desetogodi{njak spasio sestricu iz zapaljenog vozila
Djevoj~ica preba~ena u bolnicu u Pertu kako bi se sanirale njene povrede
Desetogodi{njeg dje~aka australska javnost slavi kao heroja zato {to je iz goru}eg automobila spasio svoju petogodi{nju sestru. U saobra}ajnoj nesre}i kod Bruma na zapadnoj obali Australije poginulo je troje ljudi. Timu Vaj~u (Veitch), koji se prvi na{ao na mjestu nesre}e, dje~ak je ispri~ao da se puze}i vratio u goru}i automobil da izvu~e sestru, nakon ~ega je vozilo eksplodiralo. - Samo je rekao da su imali sudar i da mame nema - kazao je Vaj~ i dodao da je dje~ak bio potresen, ali priseban. Djevoj~ica je preba~ena u bolnicu u Pertu kako bi se sanirale njene povrede, uklju~uju}i i slomljenu nogu. Njen brat pretrpio je manje povrede.

Uskoro u prodaji

Automobil se zapalio i eksplodirao

Hitan poziv policiji

@ena prijavila kra|u Snje{ka Bijeli}a
Policajci iz britanskog ^etema bili su {okirani pozivom `ene koja je prijavila nestanak svog Snje{ka Bijeli}a. Iz policije ka`u da ih je zvala zato {to je za o~i Snje{ka Bijeli}a upotrijebila nov~i}e, a za njegove ruke ka{ike. Nakon poziva `enu su pozvali u stanicu kako bi joj objasnili koje se okolnosti ra~unaju kao hitne. Objavili su i transkripte njenog poziva. @ena je operateru rekla da je ispred ku}e vidjela lopova, ali nije izlazila. Nakon pet sati je iza{la i Snje{ka vi{e nije bilo. Glavni inspektor Sajmon Blek (Simon Black) ka`e da postoje sankcije za one koji zloupotrijebe hitne pozive.
Snje{ko je nestao iz dvori{ta

- U ovom slu~aju ne mo`emo kazniti `enu, jer je uz Snje{ka Bijeli}a neko ukrao njene nov~i}e i ka{ike. Ovaj

poziv mogao je trebati nekome ko je zaista bio u nevolji. Objasnili smo joj {ta je hitan poziv - rekao je inspektor.

kultura

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

21

PREMIJERE Film „Ostavljeni“ pred sarajevskom publikom

Pri~a koja nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim
Svjetska premijera u Karlovim Varima @elio sam ponuditi optimizam i mogu}nost boljeg `ivota, ka`e reditelj Adis Bakra~
Film „Ostavljeni“ bh. reditelja Adisa Bakra~a i scenariste Zlatka Top~i}a nakon svjetske premijere u Karlovim Varima u ^e{koj, kona~no }e biti prikazan i pred doma}om publikom. Premijera je zakazana za prekosutra u sarajevskom multipleksu „Cinema City“.
Zajedni~ki nastup mladih muzi~ara

Koncert u Bo{nja~kom institutu

Borba za egzistenciju
- „Ostavljeni“ opisuju posljedice rata i postdejtonsku tranzicijsku BiH, u kojoj je

Nastupaju Ali} i Kre~o
U Bo{nja~kom institutu sutra }e u organizaciji JU „Sarajevo art“ biti odr`an koncert za violon~elo i klavir. Nastupit }e Belma Ali} na violon~elu i pijanista Nihad Kre~o. Na repertoaru }e biti djela koja su komponirali Betoven (Beethoven), Debisi (Debussy) i ProkoM. ^u. fjev.

Na ljubljanskoj „Animateci“
Scena iz filma „Ostavljeni“

Bakra~: Pokazivanje realnosti

viti ravnodu{nim - ka`e Bakra~ za „Dnevni avaz“. Glavnu ulogu u filmu tuma~i danas petnaestogodi{nji Tony Grga, dok se u ostalim ulogama pojavljuju Mira Furlan, Mirsad Tuka, Mirela Lambi}, Zijah Sokolovi}, Dragan Marinkovi}...

Prikazivanje i u drugim gradovima
Nakon Sarajeva, film }e biti prikazan i u drugim bh. gradovima. Publika u Zenici mo}i }e ga pogledati 8. deprona|e majku. Prema Bakra~evim rije~ima, to je jedna ljudska emotivna pri~i koja prati odrastanje mladih nakon posljednjeg rata na ovim podru~jima. - Namjera je ponuditi optimizam i mogu}nost bocembra u kinu „Ekran“, 9. decembra bit }e prikazan u Tuzlu, a potom }e svoju premijeru do`ivjeti i u Biha}u. ljeg `ivota, pokazati ljudima realnost kako se ne bi ponovile povijesne gre{ke. Kao reditelju, najva`nije mi je mi{ljenje domicilne publike, jer je film napravljen za nju - zaklju~uje Bakra~.
M. ^USTOVI]

Bosanski „Crazy Dance“
Na Me|unarodnom festivalu animiranog filma „Animateka“, koji }e biti odr`an u Ljubljani od sutra do 12. decembra, bit }e prikazan i bh. kratki animirani film „Crazy Dance“, u produkciji ku}e „Prime Time“ iz Sarajeva. U re`iji Zdravka Cvjetkovi}a i Sabine Pezo, ostvarenje je ra|eno u kombinaciji 2D i 3D tehnike. Film }e biti prikazan u sekciji „Panorama“. M. ^u.

svakodnevica svedena na borbu za egzistenciju. U takvom stanju briga za najosjetljivije kategorije dru{tva je minimalna. Ovo je slojevita pri~a koja nikoga ne}e osta-

Najve}a `elja
Tema filma zasnovana je na pri~i o trinaestogodi{njem dje~aku Alenu, koji `ivi u domu za nezbrinutu djecu. Njegova najve}a `elja je da

U sarajevskom kinu „Bosna“

Predstava „Malone umire: Tada“ izvedena u Tuzli

Festival umjetnosti i mentalnog zdravlja
U okviru festivala „Ekstravagantna tijela, ekstravagantni umovi“, u kinu „Bosna“ u Sarajevu u nedjelju 12. decembra bit }e odr`ana diskusija „Javna klinika“. Potom }e biti organizrana projekcija filmova koji se bave umjetno{}u i mentalnim zdravljem. Projekt je krenuo iz Zagreba, a urednik sarajevskog dijela programa je diplomirani psiholog Adi Hasanba{i}. U diskusiji }e u~estvovati i Ugo Vlaisavljevi}, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Hrvoje Pu{kec, urednik Filmskog programa HRT-a, i Alma Pa{ali}, diplomirani psiholog.

Glumci publiku ostavili bez daha
Komad ra|en po tekstu Semjuela Beketa, a u re`iji Gradimira Gojera
U Bosanskom kulturnom centru u T preksino} je pruzli emijerno izvedena predstava „Malone umire: Tada“ po tekstu Semjuela Beketa (Samuel Beckett), a u re`iji Gradimira Gojera. U predstavi, koja govori o ~ovjeku ~iji `ivot po~inje i zavr{ava pored kontejnera, igrali su Ljiljana ^eki} i Milenko Iliktarevi} te bh. roker Sevret Bar~i} Nuta. - Odlu~io sam se za ovu beketovsku kombinaciju ra~unaju}i na imaginacijske planove koje gluma~kom energijom mogu emanirati istaknuti bh. glumci. Saradnju sa scenografom Harijem Ejubovi}em smatram dragocjenim trenutkom vlastite karijere. U ovoj predstavi bavili smo se Beketom u naj{irem smislu rije~i, a to zna~i govoriti o koncu jedne civilizacije, o kraju dvadesetog stolje}a, o kraju na{ih iluzija da se mo`e `ivjeti na ljudski na~in - kazao je Gojer. Glumac Milenko Iliktarevi} zadovoljan je premijerom, kao i reakcijom publike. - Beketovi tekstovi dosta su te{ki i sadr`e mnogo

Vlaisavljevi}: U~esnik diskusije

Posjetioci }e mo}i pogledati filmove „It 22 radio la colifata“ i „Family Life“. Ulaz na sve doga|aje je sloM. ^u. bodan.

S pozornice: Govorna radnja u prvom planu

(Foto: A. Bajri} Blicko)

slo`enih re~enica. Govorna radnja bila je u prvom planu i publika nas je pratila sko-

ro bez daha, {to mi je posebno drago - kazao je IliktarA. Mu. evi}.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U Galeriji „Boris Smoje“ 10. decembra bit }e otvorena izlo`ba slika frontmena grupe „Psihomodo pop“ Davora Gopca. Autor }e se predstaviti sa 20 radova nastalih od 1987. godine do danas. Postavka }e biti otvorena do 10. januara naredne godine. (A. Ke.)

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini
Papo: Sve je gore i gore

Pad morala i kvaliteta
Direktorica Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo Edina Papo ka`e da je ovu godinu obilje`ilo smanjenje bud`eta kulture za skoro 30 posto. To je za nju doga|aj koji je {okirao i na{u kulturnu scenu bacio unazad nekoliko godina. - Stanje ne da se nije promijenilo, nego je kultura pala kako moralom tako i kvalitetom. ^ast izuzecima, ali kulturna su{tina je da unapre|ujemo na{e dru{tvo i da ono ima koristi od kulturnih radnika, ali to ide sve te`e i sve gore i A. Ke. gore - isti~e Papo.

VREMEPLOV

5. decembar 2010.

DOGODILO SE
1766. - Londonska aukcijska ku}a „Christtie“ odr`ala prvu aukciju. 1768. - U Sarajevu osnovana talmudska {kola, neka vrsta jevrejske {kole za prou~avanje Talmuda. Osnovao ju je u~eni David Pardo. 1917. - Delegacije Sovjetske Rusije i sila Osovine potpisale primirje u mjestu Brest-Litovsk u Bjelorusiji. Mirovni ugovor, kojim je Rusija bila prisiljena povu}i se iz Finske, Letonije, Estonije, Litve, Poljske i nekih podru~ja Turske i Njema~koj platiti ratnu od{tetu od {est milijardi zlatnih maraka, potpisan je 3. marta 1918. godine. 1933. - Kongres SAD ratificirao Amandman 21. Ustava SAD, kojim je ukinuta prohibicija, uvedena u januaru 1920. godine na osnovu 18. Ustavnog amandmana. 1934. - @ene u Turskoj dobile pravo glasa.

22

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

sveznadar

ISTRA@IVANJE Jednostavne mjere protiv bolesti

Prestanak pu{enja i aspirin dnevno produ`avaju `ivot
Stru~njaci preporu~uju starijim ljudima da svake godine prime vakcinu protiv gripe
Istra`ivanje Ameri~kog centra za kontrolu i prevenciju bolesti pokazuje da ljudi jednostavno mogu sprije~iti mnoge bolesti. Istra`ivanje je pokazalo da bi manje ljudi umiralo od sr~anih bolesti ukoliko bi stariji ljudi pili jedan aspirin dnevno. Druga preporuka je prestanak pu{enja. Stru~njaci preporu~uju starijim ljudima da svake godine prime vakcinu protiv gripe i odu na pregled debelog crijeva. Mnoge `ene mogle bi `ivjeti du`e i zdravije kada bi redovno i{le na mamografiju. Studija time pokazuje da bi ljudi mogli izbje}i bolesti i `ivjeti du`e uz nekoliko jednostavnih preventivnih mjera. Dodatna pozitivna okolnost je da ove preventivne mjere mogu u{tedjeti novac koji se tro{i na kasnije lije~enje.
Cigarete dokazano {tete zdravlju

- Danas je Me|unarodni dan volontera (dobrovoljnog rada za ekonomski i dru{tveni napredak). 1945. - Tokom vje`be pet ameri~kih bombardera poletjelo iz zra~ne baze u Floridi i nikada se nisu vratili. Pretpostavlja se da je „Izgubljena eskadrila“, kako su nazvani, nestala u Bermudskom trouglu. 1946. - Njujork odre|en za stalno sjedi{te Organizacije ujedinjenih naroda, koja je osnovana godinu ranije. 1995. - ^lanice NATO-a odobrile upu}ivanje 60.000 vojnika u BiH radi o~uvanja mira postignutog Dejtonskim sporazumom. Najve}a operacija NATO-a od njegovog osnivanja 1949. godine provedena je pod nazivom „Zajedni~ki poduhvat“. 1996. - Predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) imenovao je Medlin Olbrajt (Madeleine Albright) za dr`avnog sekretara kao prvu `enu na toj funkciji u ameri~koj historiji. 2002. - Palestinska samouprava odbacila plan izraelskog premijera Ariela [arona o osnivanju palestinske dr`ave na oko 40 posto Zapadne obale i tri ~etvrtine pojasa Gaze, jer smatra da taj plan ne predstavlja „ni{ta novo“.

ORDINACIJA

Za{to sir

Morbus Behcet
Dijagnosticiran mi je Morbus Behcet. Kakvo je to oboljenje, pita S. H. iz Sarajeva. Morbus Behcet je hroni~no oboljenje najvjerovatnije autoimune etiologije. Manifestira se pojavom afti u usnoj {upljini, te pojavom aftoznih ulceracija na sluzniDr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Uz fetu se lak{e mr{avi
Uz obilje kaFeta sadr`i manje lcija, sir sadr`i masno}a konjugirane linolne kiseline, koje smanjuju rizik od raka, bolesti srca i dijabetesa. Sir sadr`i obilje vitamina B2, koji je od `ivotne va`nosti. Trebaju ga sve }elije tijela jer poti~e metabolizam i iskori{tavanje energije. Uz to, nutricionisti ka`u da konzumacija nekih vrsta sira poma`e u mr{avljenju, a posebno isti~u fetu. Ova vrsta sira sadr`i manje masti i kalorija od ve}ine sireva, tvrde stru~njaci. Budu}i da feta ima specifi~an okus, ne treba je konzumirati u ogromnim koli~inama kako biste se osje}ali sitim. Poslu`ite ju izmrvljenu ili naribanu na vrhu gr~ke salate ili u omletu ili kajgani s paradajzom.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

cama genitala, kao i pojavom uveitisa (promjene na o~ima). Osim ovih karakteristi~nih promjena, kod ovog oboljenja na ko`i se mogu stvarati sterilne pustule, eritema nodozum, itd. Nastaju promjene i na gastrointestinalnom traktu, u CNS-u, na urogenitalnom traktu, na krvnim `ilama i na zglobovima. Najve}a opasnost prijeti od gubitka vida.

RO\ENI
1867. - Ro|en poljski dr`avnik, mar{al Jozef Klemens Pilsudski, prvi predsjednik Poljske. 1901. - Ro|en ameri~ki re`iser i producent Volter Ilajas Dizni (Walter Elias Disney), otac crtanog filma.

Visina otpremnine
Radio sam kao namje{tenik u jednom organu uprave koji se rasformirao. Sa jo{ dvoje kolega bio sam prekobrojan. Sada me interesuje koliku }emo otpremninu dobiti, pita D. L. iz Mostara.
Prema Zakonu o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, kada namje{teniku prestane radni odnos u skladu sa ovim zakonom, a ima pravo na otpremninu, ta otpremnina iznosi za radni sta` manji od {est godina - {est njegovih pla}a ostvarenih na radnom mjestu u organu dr`avne slu`be u kojem se nalaze na radu u momentu prestanka posla, a za radni sta` du`i od {est godina spomenuta otpremnina se pove}a za jo{ {est mjese~nih pla}a, s tim da se to
Mostar: Dr`avna slu`ba

Prijevremena penzija
Imam 60 godina `ivota, 38 godina evidentiranog radnog sta`a, od ~ega 35 godina upla}enog (izmirene sve obaveze). Imam li pravo na prijevremenu penziju, s obzirom da su ispunjeni uvjeti za 35 godina, pita S. D@. iz Tuzle.
Odredbom ~lana 82. stav. 6. Zakona o PIO propisano je da pri ostvarivanju prava iz PIO koja pripadaju osiguraniku na osnovu sta`a, u sta` osiguranja se ra~una samo vrijeme za koje je upla}en doprinos. Kako se u smislu citirane odredbe u sta` osiguranja ra~una samo vrijeme za koje je upla}en doprinos, to vam se period za koji doprinos nije upla}en ne}e ura~unati u ukupan penzijski sta` za ostvarivanje prava na penziju. Kako vi sa sta`om od 35 godina, za koji je upla}en doprinos, i 60 godina `ivota, ispunjavate uvjete za prijevremenu penziju, vama }e nositelj osiguranja priznati pravo na prijevremenu starosnu penziju bez ra~unanja sta`a za koji doprinos nije upla}en.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1791. - U 35. godini umro austrijski kompozitor Volfgang Amadeus Mocart (Wolfgang Amadeus Mozart). 1870. - Umro francuski pisac Aleksandar Dima Otac (Alexander Dumas Pere). Smatra se za~etnikom feljtonisti~kog romana. 1926. - Umro francuski slikar Klod Oskar Mone (Claude Oscar Monet), najzna~ajniji predstavnik i jedan od osniva~a impresionizma. 2001. - Legendu jedrili~arstva i kapetana novozelandskog tima koji je dva puta uzastopno osvojio presti`ni kup Amerike Pitera Blejka (Peter Blake) ubili pirati kad su naletjeli na njegovu jedrilicu na rijeci Amazon.

pove}anje ra~una pojedina~no za svaku narednu navr{enu kalendarsku godinu. Za namje{tenika koji ima vi{e od 12 godina radnog sta`a, otpremnina iznosi 12 njegovih pla}a koje je ostvario u organu dr`avne slu`be u kojem se nalazio na radu. Otpremnina se ispla}uje odmah kada rje{enje o prestanku radnog odnosa, zbog prekobrojnosti, postane kona~na.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

Iva­ a­Ba­ fi}­o­ n n po­ r­ ­ ku­na­sce­ u v at n

Di­ o­ n Me­ ­in­na rl Eu­ ­ ­ o­ gu ros n 2011. Mi­ ­ ­ lav­Ili}­ ros

Ni­ ad­ni­ am­ k s bio­li­ e­ jer­ c m i­ku­ a­ i­ a­ k vc

Ko­ a~no n pr­ ­ i­izbor­ av

Ve­ ad­Ibi{evi}­ d

Du­ ­i­s­Bo­ a­ ci­ a et s n m obi­je`ili­ka­­­e­­ l rij ru
Be­ in­Bu­ u­ ­ ­ i}:­Uspjeh­iz­po­ ­ ­ i~ne­ra­ i­ ­ i­ e­l Ai­ a­Ra­ i}­na­„Miss­Glo­ e­Inte­ ­ a­ i­ ­ al“ r­ t rov rod d on c d m b rn t on

Efi­ a­ ni­i­na­ k s j te­­ ­ u­ne­ o­ ren g u­ku}nim­ po­ lo­ i­ a­ s vm

24
NOGOMETA[I

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Vedad Ibi{evi}, golgeter bh. reprezentacije i Hofenhajma
Ibi{evi}: Kada ide dobro, cijeloj ekipi je lak{e

U ku}nim poslovima nisam efikasan kao na zelenom terenu
Neki smatraju da sam se rano o`enio, ali se ne sla`em s njima Poku{ao sam {to prije iskoristiti priliku i dokazati da je trener pogrije{io

V

edad Ibi{evi} ponovo igra u sjajnoj formi i podsje}a na sjajne partije prije nekoliko sezona, kada je bio prvi strijelac Bundeslige, a Hofenhajm lider. Popularni Vedo opet s lako}om trese mre`e i prava je prijetnja odbranama protivnika. - Svi igramo bolje i naravno da su stigli rezultati. Kada ide dobro, cijeloj ekipi je lak{e pa tako i meni. Od kada sam dao golove, vratilo mi se samopouzdanje, jer napada~i od toga `ive. Dra-

go mi je zbog golova, jer se oni od mene i o~ekuju. Nadam se da }emo i naredne utakmice izdr`ati u ovom ritmu - ka`e na po~etku razgovora Ibi{evi}.

Engleska Premijer liga je izazov za svakog nogometa{a, jer je mo`da i najbolja na svijetu
za svakog nogometa{a, jer je mo`da i najbolja na svijetu - nastavlja Ibi{evi}. Posjetio je brojne zemlje {irom svijeta. @ivio je u [vicarskoj, Americi, Francuskoj, Njema~koj, ali je Engleska za njega velika nepoznanica. - Bio sam kratko u Londonu, ali nisam stekao neki poseban dojam. Uop}e se `ivot donio mu je dosta pozitivnih stvari. - Za sada sve odli~no funkcionira. Dugo sam `ivio sam tako da je brak bio velika promjena, ali nabolje. Drago mi je {to sam se odlu~io na ovaj korak. Neki smatraju da sam se rano o`enio, ali se ja ne sla`em s njima. Te{ko je re}i {ta je rano, a {ta kasno. Mislim da je najbitnije da se dvije osobe slo`e - govori napada~ Hofenhajma te isti~e da u ku}nim poslovima nije efikasan kao na zelenom terenu. Naj~e{}i gost u stanu mladog bra~nog para Ibi{evi} je Vedin saigra~ iz Hofenhajma i reprezentacije i najbolji prijatelj Sejad Salihovi}. - Sejo je rado vi|en gost kod nas. Zajedno idemo na ve~ere, izlazimo, igramo playstation. ^esto razgovaramo i o braku i o drugim temama. Sejo ima druga~iji pogled na `enidbu. Ne nagovaram ga da se `eni, jer je to njegova stvar - ka`e Vedad. D. ZEBA

Veliko iskustvo
Nekoliko utakmica bio je u nemilosti trenera Ralfa Ragnika (Ragnick). Za na{eg reprezentativca nije bilo mjesta me|u prvih jedanaest. - Nisam shvatio za{to su se neke stvari de{avale. Poku{ao sam da {to prije

MOJ STAV O...

Projektu „Moj `ivot, moja pjesma“

Novogodi{nji praznici u Americi
Odmor za vrijeme prvenstvene pauze Ibi{evi} }e iskoristiti da posjeti roditelje koji `ive u Americi. - Mislim da }emo imati samo desetak dana odmora. @elim da ih provedem sa svojim najbli`ima tako da }emo novogodi{nje praznike, najvjerovatnije, do~ekati u dalekoj Americi - ka`e popularni Vedo. iskoristim priliku i da doka`em da je trener pogrije{io. To mi je i uspjelo ka`e golgeter Hofenhajma. Posljednjih dana u medijima se uveliko pi{e da je za na{eg napada~a zainteresiran i engleski Totenhem. - Jo{ ni{ta ne znam. Ni mene ni mog menad`era jo{ niko nije kontaktirao. Engleska Premijer liga je izazov ne zamaram time. Imam veliko iskustvo i ne sumnjam u svoje kvalitete i sposobnost da se bilo gdje naviknem na `ivot ka`e dvadeset{estogodi{nji Ibi{evi}, koji te~no govori engleski, francuski i njema~ki jezik.

Bosanac od glave do pete
Vedad Ibi{evi} ~esto je uklju~en u humanitarne akcije u Bosni i Hercegovini, posebno u svom rodnom kraju Vlasenici. I sam je inicirao nekoliko akcija. - To smatram svojom obavezom. Bosanac sam od glave do pete. Najljep{e se osje}am u domovini i tu mi je najbolje. @ivio sam u mnogim zemljama, ali nigdje mi nije bilo lijepo kao u selu Gerovi, gdje je odrastao moj otac - ka`e Ibi{evi}.

Ana Babi}

Drag gost
U sretnom je braku sa Zerinom i, kako ka`e, novi

- Ovo je najhumanija gesta koju mo`e neko od umjetnika ponuditi, a koje je njegovom domenu. I, ja bih isto to uradili, i ne mislim da bi to trebalo biti samo za ciljanu grupu, ve} recimo kao pomo} bolnicama, te za napu{tenu djecu, i u mnoge svrhe za koje je potrebna ta humanitarna solidarnost.

U FOKUSU
MOJ CD PLAYER ENIS BEŠLAGI]
1. „Miljacka“ - Halid Be{li} 2. „Ne dam te nikom“ - Nina Badri}

Dino Merlin na Eurosongu 2011.
Dino Merlin predstavljat }e naredne godine svoju domovinu na Eurosongu u njema~kom Dizeldorfu, saop}eno je ove sedmice u specijalnoj emisiji BHT 1. Dogovorom s popularnim „^arobnjakom“ ~elni ljudi BHRTa izvukli su iz ru- Merlin: Putuje u Dizeldorf kava najja~i mogu}i adut te }e tako, nakon nekoliko godina lutanja, kona~no na takmi~enje za Pjesmu Evrovizije poslati vanserijskog muzi~kog asa. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Merlin je istakao kako je glavni razlog {to je pristao na ponudu BHRT-a, ustvari, njegov na~in da motivira ljude u BiH da poku{aju promijeniti sumornu svakodnevnicu. Vlastitim primjerom je, nema sumnje, poslao sasvim jasnu poruku.

Adelisa Hod`i}

3. „Kad sam nasamo s njom“ - Gibonni 4. „Is This Love“ - „Whitesnake“ 5. „Pesme moje“ - Toma Zdravkovi}
L. K.

- To je najbolje {to se danas mo`e uraditi. I sama bih se svaki put rado odazvala na pozive u akcije u humanitarne svrhe. Ovo, recimo {to radi Batko me odu{evljava.

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

25

INTERVJU

Miroslav Ili}, jedan od najve}ih pjeva~a narodne muzike u regionu

Nikad nisam bio licemjer i kukavica
Nakon vi{e od 20 godina, 19. februara solisti~ki koncert u Sarajevu Odavno sam u velikom ratu s folk podgrupama ^esto neke pjeva~ice ne razlikujem od dama koje sam vi|ao na San Deniju, Pigalu...
iroslav Ili} odr`at }e 19. februara 2011. godine koncert u sarajevskoj Zetri. Nakon beogradske i zagreba~ke Arene, bit }e ovo tre}i veliki koncert kojim Ili} obilje`ava 35 godina muzi~kog djelovanja, a ujedno i sarajevska promocija njegovog novog albuma. Tog 19. februara u Zetri sigurno ne}e nedostajati emocija, jer }e to biti prvi Ili}ev solisti~ki koncert u bh. prijestonici nakon vi{e od 20 godina.

M

Dakle, nakon vi{e od dvije decenije na}i }ete se o~i u o~i sa sarajevskom publikom. Ima li ve} treme, slatkog i{~ekivanja?

Veliki izazov
Jedan od najve}ih pjeva~a narodne muzike na ovim prostorima boravio je prije nekoliko dana sa suprugom Gordanom u Sarajevu zbog snimanja novogodi{njeg programa na BHT 1. To je bila prilika za susret i veoma otvoren intervju u kojem je 60-go-

- Kako ne. Bilo bi nenormalno da nema. Do 19. februara imam i drugih profesionalnih obaveza, ali od onog trenutka kada sam se s Farukom Drinom (producent koncerta, op. a.) dogovorio za 19. februar, stalno mi je taj datum u glavi. Ba{ ga i{~ekujem. Vrvim od `elje da iza|em pred publiku poslije toliko godina. @elim da to bude doga|aj, spektakl.
Pored toga {to ste velika zvijezda, ljudima u na{oj zemlji zna~i i to {to Sarajevu i BiH niste zaboravili ni kada je bilo najte`e.

bio sam u`asno tu`an. Pet-{est godina ni{ta nisam snimao, nisam imao volje. Meni je to te{ko palo. Bio sam optimist, ali sam malo pretjerivao u svom optimizmu. Kladio sam se s nekim kolegama u Beogradu i umirivao ih: „Sve }e ovo pro}i, smijem se kladiti da }u za sedamosam godina imati koncert i u Zagrebu i u Sarajevu.“ No, morao sam, o~igledno, malo vi{e pri~ekati. Ali, svejedno, dobro se osje}am zbog ~injenice da su pobijedili ljudi.

Politi~ki stav
Va{ zet je ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac. Razgovarate li s njim o politici?

- Ne. Oni koji su bili moji prijatelji, i dalje su moji prijatelji. Mi smo non-stop
(Foto: M. Kadri})

[to je bilo, bilo je. Nisam ja od one sorte jugonostalgi~ara koji ho}e ponovo da pravimo neku dr`avu. Ne! Zastave se vihore na Ist Riveru i oni koji nisu, moraju to hitno uva`iti kao realnost
di{nji Ili} govorio o predstoje}em koncertu, vremenima koja su iza nas, odnosima na estradi, politici... - Vjerovatno ste ~uli koliko lijepih uspomena mene ve`e za Sarajevo i ovda{nju publiku... Jedva sam ~ekao priliku da ponovo organiziram veliki koncert. Naro~ito sam ohrabren poslije koncerta u maju „Tri kralja“, kada sam u Skenderiji nastupio s Halidom Be{li}em i [abanom [auli}em - ka`e Ili} na po~etku razgovora. imali kontakt. To nikada nije bio problem. Ovaj koncert je veliki izazov za mene. Ono {to me izuzetno ~ini sretnim je da je veliki broj mojih pjesama pre`ivio, a neke }e me i fizi~ki pre`ivjeti.
Iza Vas su skoro ~etiri decenije na estradi.

Miroslav Ili} sa suprugom: Dok god imam kome, punom snagom }u pjevati

znajem energiju u sebi.
Je li Vam sada lak{e da se borite s poplavom {unda ili je to bilo ranije?

- Nikada nisam bio sujetan niti osjetljiv na godine, ni `ivota ni one provedene u zanatu. Ne vidim razlog za to. Kada spomenem godine, neke moje kolege ka`u: „Nemoj o godinama.“ Za{to ne? Jo{ prepo-

- Sre}om me ispunjava ~injenica da je veliki broj mojih pjesama pre`ivio turbulentna vremena koja su iza nas. Ali, nisam sretan samo zbog sebe nego i zbog minimuma dobrog ukusa, jer ja sam klasik folka. Kao Halid, [aban, Marinko... Ako mi pre`ivljamo, to zna~i da jo{ ima nade i za finu, korektnu muziku. Odavno sam u velikom ratu s folk podgrupama - etnofolk, turbofolk... Ne znam {ta li se sve ovih posljednjih dvadesetak godina izrodilo.
Neke pjeva~ice skoro gole izlaze na scenu.

tekstovima i muzi~kom izrazu nego se pojavio sveukupni neukus. Dok sam bio mla|i znao sam u Parizu svratiti na San Deni, na Pigal... kojekakva mjesta. ^esto ja te dame (pojedine pjeva~ice, op. a.) ne razlikujem od onih koje sam vi|ao na tim mjestima.
Supruga je sada s Vama u Sarajevu. Koliko Vam je ona bila podr{ka kroz sve ove godine?

na{oj biv{oj zajedni~koj zemlji, koje je meni, ina~e, `ao, mogao sam da idem u bilo koji grad. Gordani se ide i ne ide. Ali, kad god je bilo Sarajevo u pitanju, kao iz topa je govorila: „Idem i ja.“
Jeste li 1993., 1994. godine mogli pretpostaviti da }ete na velika vrata ponovo iz Boograda do}i u Sarajevo?

- Ranijih godina, u onoj

- Izgubio sam opkladu. Kada je po~elo svo ono ludilo devedeset i neke,

Supruga Gordana: Moj `ivot sa Miroslavom
Kako je Ili}eva supruga Gordana prisustvovala intervjuu, iskoristili smo priliku da je pitamo kako joj je bilo proteklih decenija sa Miroslavom. - Kvalitetnije sam `ivjela nego one `ene koje su sa mu`evima u sedam odlazile na posao i vra}ale se u tri.
Sigurno su se svih ovih godina oko Miroslava zbog raznih pobuda motale razne `ene. Je li bilo ljubomore?

- Nije to samo neukus u
Badri}: Napisala tekst

- To je bilo dobro, jer su `ene, uglavnom, njegova publika. Ako je njemu bilo dobro, onda je bilo dobro i svima nama oko njega, naro~ito meni.

- Da se ne la`emo, jer ja nikada nisam bio licemjer, kukavica i dvoli~an, od gimnazijskih dana uvijek me je zanimala politika. Ne u smislu da `elim participirati, tra`iti negdje sebe u tome, a naro~ito ne neku korist od toga. Jednostavno, od politike nam zavisi `ivot. Za{to, onda, bje`ati? Znam kolege, naro~ito kod mene, u Beogradu, koji imaju svoj politi~ki stav i koji su privatno spremni vrlo `u~no da ga brane, a ~im novinar ne{to pita u vezi s tim, ka`u: „Ja sam apoliti~an, mene to ne interesira.“ La`u! Kukavice! Maloprije sam vam rekao jednu stvar zbog koje }e mi neko sutra opsovati. Rekao sam da je meni `ao one biv{e zemlje. E sad }e neki re}i: „Ma, more, nosi se“, onaj drugi }e da ka`e: „Pa i meni je, bogami.“ Ali, ako sam ve} rekao da nisam licemjer, moram vam re}i jo{ ne{to - {ta je bilo, bilo je. Nisam ja od one sorte jugonostalgi~ara, hajd sad ponovo da pravimo neku dr`avu. Ne! Zastave se vihore na Ist Riveru i oni koji nisu, moraju to hitno uva`iti kao realnost. I da krenemo u jedan normalan kom{ijski `ivot, racionalan, prakti~an.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Nakon trogodi{nje pauze

Nina Badri} snimila singl „Moje o~i boje ljubavi“
Nina Badri} je nakon tri godine snimila novi singl „Moje o~i boje ljubavi“, za koju je uradila tekst, dok su muzika i aran`man zajedni~ko djelo pjeva~ice i Ante Gele. Nina ka`e kako ova pjesma ima „kvalitet, toplinu i nekompromisnu pozitivnu emociju“. - Moj dugogodi{nji saradnik Ante Gelo i ja stvarali smo je nepretenciozno, s namjerom da napravimo zaista ne{to dobro i kvalitetno. Svakom muzi~aru, pa tako i meni, najve}i je kompliment biti prepoznat u muzici koju stvara{ D. Z. ka`e Badri}.

26
NA[A TEMA

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

31

Poznati o u~e{}u Dine Merlina na Eurosongu 2011.

Kona~no pravi izbor!
Fortuna arena: U maju }e ugostiti takmi~enje za Pjesmu Evrovizije

On je vrhunski profesionalac, ka`e Mustafi} Od Dine o~ekujem da ubode pjesmu onako kako samo on to zna i da pobijedi, govori Hari Po`elimo mu mnogo sre}e, poru~uje Joksimovi} Dervoz: Mogu samo da ka`em: Hvala, Dino

Dizeldorf, grad doma}in Eurosonga 2011.

Prijestonica njema~ke modne industrije
Manifestacija }e se odr`ati u Fortuna areni, natkrivenom stadionu na kojem nastupa lokalni nogometni klub
Predstoje}i Eurosong, 56. po redu, odr`at }e se u maju 2011. godine u Njema~koj, koja je status doma}ina stekla zahvaljuju}i trijumfu svoje predstavnice Lene Mejer-Landrut (Meyer) na ovogodi{njem takmi~enju za Pjesmu Evrovizije u norve{kom Oslu. ^etiri njema~ka grada bila su u konkurenciji za organizaciju Eurosonga 2011., a na kraju je izbor pao na Dizeldorf, koji je dobio prednost ispred Berlina, Hanovera i Hamburga. Manifestacija }e biti odr`ana u Fortuna areni, koja je, ustvari, natkriveni stadion na kojem nastupa lokalni nogometni klub. Kapacitet dvorane je 54.000 sjede}ih mjesta, ali }e za vrijeme odr`avanja Eurosonga biti smanjen na 24.000 mjesta. Polufinalne ve~eri bit }e odr`ane 10. i 12. maja, a veliki finale na programu je 14. maja. Planirano je da probe u~esnika Evrovizije po~nu 1. maja. U gradu `ivi 600.000 stanovnika, a mnogi Dizeldorf nazivaju prijestonicom njema~ke modne industrije. Nalazi se na visokom {estom mjestu „Mercerove“ liste gradova s najkvalitetnijim `ivotom. Za nas svakako dobru vijest predstavlja ~injenica da u Dizeldorfu, kao i u susjednim gradovima, `ivi veliki broj pripadnika bh. dijaspore. Za o~ekivati je, stoga, da Dino Merlin ima veliku podr{ku u samoj Fortuna areni.
H. P.

D

ino Merlin, zasigurno jedna od najve}ih i najpopularnijih zvijezda bh. i regionalne muzi~ke scene, predstavljat }e Bosnu i Hercegovinu na 56. takmi~enju za Pjesmu Evrovizije u maju 2011. godine u Dizeldorfu u Njema~koj. On }e biti autor muzike i teksta te izvo|a~ pjesme predstavnice. Nakon {to je BHRT (samo oni znaju kako) uspio pridobiti Merlina da u~estvuje u ovom projektu, jedino im oni zlona-

mjerni ne}e ~estitati. Isto tako - jedino nedobronamjerni prema ovoj zemlji ne}e potvrditi da smo pro{lih nekoliko godina na Evroviziji imali vi{e sre}e nego spretnosti. Da zaklju~imo, nema boljeg izbora od Dine Merlina. Sigurno je da niko ne mo`e bolje predstavljati BiH na najve}oj muzi~koj manifestaciji od „^arobnjaka“ i da njega, a isto tako i cjelokupnu bh. javnost, o~ekuje uzbudljivih {est mjeseci do velikog finala u Dizeldorfu. E. D. A.

Mato \akovi}
- Drago mi je {to je izabran Dino Merlin. On je jedna od rijetkih zvijezda u BiH, ako ne i jedina. On i Halid, nema tre}eg. Iskreno, ne znam {to je njemu to trebalo. Vi{e to nije ona Evrovizija koja je nekada bila. I mislim da }e se Dino, koji je apsolutna zvijezda za sve one koji }e se pojaviti tamo, osje}ati kao ru`a me|u br{ljanima. Njemu samom, kao veli~ini i kao ~ovjeku koji je postigao sve u `ivotu, to ne treba. Mislim da je nagovoren. Na Evroviziji vi{e nije bitno kakva je pjesma, bitne su neke druge stvari. Mislim da }e Dino nakon svega biti razo~aran, jer na Evroviziji vi{e ne ocjenjuje stru~ni `iri nego, na`alost, televoting.

Amar Osim
- Malo je uspje{nih pjeva~a poput Dine Merlina. Jedino mi je malo ~udan sam taj na~in izbora, ali dobro. Logi~no je da }e biti izabran neko s iskustvom, neko ko je dokazan u svom fahu. Malo je ljudi koji su uspje{niji od njega u tom pogledu. I on je kroz sve ove godine dokazao da je vrhunski profesionalac. Ako ve} biramo nekoga, onda neka to bude neko s iskustvom kakvo ima Dino Merlin.

Dino [aran Mediha Musliovi}
- Divno, ovo je nova informacija za mene. Uljep{ali ste mi dan. Hvala Bogu, kona~no. Kona~no profesionalac koji to zalu`uje. Svaka ~ast izboru ovog sjajnog izvo|a~a. Bilo je i vrijeme. O pro{lim izvo|a~ima ne bih ni{ta rekla, ali va`no je da nam ovi dana{nji trenuci donose neku bolju budu}nost. Dino ima moju punu podr{ku i mislim da je izbor najbolji, svaka ~ast! - O Evroviziji ne mislim ni{ta. Nije mi to ba{ na listi prioriteta. Moj stav je da ne treba imati nikakav stav o takvim stvarima kao {to je, recimo, Eurosong. Ako je nekome Eurosong na listi prioriteta, to je druga stvar, meni nije. Dino Merlin je ve} bio na Eurosongu i, koliko se sje}am, osvojio sedmo mjesto. Postoji vi{e faktora koji odlu~uju koje }e mjesto biti osvojeno, nisu to samo pjesma i sam izvo|a~. Ne sumnjam da }e Merlin donijeti ne{to {to se mo`e zavrtjeti na Evroviziji i napraviti neki plasman. E, sad, zavisi od raznih faktora koje }e mjesto osvojiti.

Ko je Edin Dervi{halidovi}

Dino Mustafi}
- Mislim da je izbor odli~an. Imao sam priliku da sara|ujem s Dinom Merlinom i mogu da ka`em da je to jedan vrhunski profesionalac, odnosno poznato regionalno pop ime. I siguran sam da je on u zrelijim autorskim godinama i da }e napraviti najbolje {to je mogu}e za dobro predstavljanje bh. tima na Eurosongu.

Zvijezda koja redovno puni stadion Ko{evo
Njegov album „Sredinom“ jedan je od najprodavanijih na podru~ju cijele jugoisto~ne Evrope
Edin Dervi{halidovi}, alijas Dino Merlin, najpoznatiji je bh. kantautor i zasigurno jedna od najve}ih muzi~kih zvijezda Balkana, za kojeg ka`u da je ~ovjek koji postavlja standarde. Ro|en je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu. Godine 1983. osnovao je pop-rok grupu „Merlin“ nazvav{i je po legendarnom ~arobnjaku, u kojoj je pjevao i za koju je pisao tekstove i muziku, ~ime je postao jedan od najmarkantnijih frontmena na podru~ju biv{e Jugoslavije. Solo karijeru zapo~eo je 1991. godine pod scenskim imenom Dino Merlin. Od tada na bh. i regionalnoj muzi~koj sceni slovi za jednog od najve}ih autora i muzi~kih zvijezda. Od 1991. do danas snimio je nekoliko albuma, od kojih je nekoliko kompilacija najve}ih hitova i koncertnih izdanja. Album „Sredinom“ (2000.) bio je jedan od najprodavanijih na podru~ju cijele jugoisto~ne Evrope u posljednjih deset godina. Tri puta zaredom punio je stadion Ko{evo u Sarajevu. Izlazak njegovog posljednjeg albuma „Ispo~etka“ uljeto 2008. godine obilje`en je spektaklom na Ko{evu kakav se rijetko vi|a na ovim prostorima, kojem je prisustvovalo vi{e od 60.000 ljudi. Na dugoj listi uspjeha Dine Merlina stoje i dva dosada{nja u~e{}a na izborima Pjesme Evrovizije. Prilikom prvog u~e{}a Bosne i Hercegovine 1993. u Irskoj bio je autor muzike i koautor teksta za pjesmu „Sva bol svijeta“, a 1999. u Jerusalemu je kao bh. predstavnik sa svojom autorskom pjesmom „Putnici“ osvojio visoko sedmo mjesto, {to je drugi najbolji plasman BiH na ovom takmi~enju. O`enjen je i sa suprugom Amelom ima k}erku Naidu i sina Hamzu.

Hari Vare{anovi}
- To je lijepo. Najbolji na~in da posti`emo uspjehe je da na Eurosong {aljemo najbolje. To smo jednom probali. Osim Dine, ne postoji neko ko bi mogao poku{ati napraviti bolji rezultat od mene. To i o~ekujem od njega - da ubode pjesmu onako kako samo on to zna i da pobijedi.

Fikret Vukeli} Fantom
- Dino Merlin je istinska zvijezda i sigurno je da }e napraviti veliku stvar u Dizeldorfu. Organiziram koncerte po Evropi i znam koliko ljudi privla~i Merlin. U Austriji }e, garantiram, imati najmanje 5.000 glasova.

Danis Tanovi}
- Mislim da je OK. Prvo, ne razumijem sistem po kojem se to bira. Iskreno, vi{e volim kada su bila ona takmi~enja, raniji sistem biranja i glasanja, a sada ne razumijem ovaj princip po kojem se bira. Nemam ni{ta protiv. Ko sam ja da imam ne{to protiv ili za. Nadam se da }e Dino napraviti dobru pjesmu. Svi misle da trebaju da imaju mi{ljenje o svemu. Nadam se da u BHRT-u sjede ljudi koji su odgovorni i koji znaju {ta rade. To je njihov obraz i njihova odgovornost. Nema se tu {ta pri~ati niti uraditi. To je zavr{ena stvar i mo`e se samo podr`ati i po`eliti sve najbolje.

Ismeta Dervoz
- Mogu samo da ka`em: Hvala, Dino! Njegova odluka da se takmi~i je satisfakcija za sve one kojima je stalo do ugleda i na~ina na koji se predstavljamo na takmi~enju. Kao dvostruki predstavnik do sada, Dino odli~no zna koliki je to napor i posao za autora i izvo|a~a. Mene raduje da je jo{ jedanput odlu~io da sve to pro|e. Poznat kao perfekcionist, on }e sigurno uraditi sve da nastup i prezentacija budu vrhunski.

@eljko Joksimovi}
- Mislim da }e Dino, jer sam sara|ivao s njim, a i li~no ga poznajem, vrlo temeljito pripremiti sebe i pjesmu, koja }e, nadam se, biti primje}iva {irokoj evrovizijskoj publici. Kao i svakog puta, na Eurosongu je bitno biti razli~it u svakom smislu te rije~i. Mislim i na pjesmu i na nastup. Podsje}anja radi, performans za „Lejlu“ bio je totalno druga~iji od svih nastupa na tom Eurosongu. Malo nam je nedostajalo da trijumfujemo. Ali, postoji i druga strana, a to je da pjesme postanu popularne i izvo|ene {irom Evrope. Sve u svemu, po`elimo Dini mnogo sre}e.

Merlin: Profesionalizam koji svi cijene

Merlin: Harizmati~ni kantautor

5. 12. 2010.

GLUMICA NA SLICI

IZVRSNA DR@AVNA RUSKA BLAGAJNA TENISERKA

PRILI^NO TANAK

VELIKI SME\I KUKAC

JEZERO U SJEVERNOJ AMERICI

J.I.

VRSTA PI]A, LEDENA KAFA

PAM]ENJE

VELIKO MUZI^KO SCENSKO DJELO PRIRODA, ]UD (mn.) V.K. KLIZA^ICA RODNJINA VE^ERNJA MOLITVA MUSLIMANA DLAKAV, MALJAV DAIRE, TAMBURIN JAPANSKA MARKA AUTA UDUBLJENJE U ZIDU (mn.) DVORAC U PARIZU SLI^NO, KOJE NALIKUJE PRISTA[A IDO JEZIKA SUMPOR STRU^NJAK ZA [TO

KALIJ

MJERA ZA PAPIR BIV[I PREDSJEDNIK SAD D@ORD@ PRISTA[A ETATIZMA

OBLAST U IRANU

KARLOVAC ZALJEV, ZATON U SVAKOM SLU^AJU DIO FUNTE ^AS VELIKI MAJMUNI O^EVI KRA]E KONJ U [AHU OVISNA OSOBA ONAJ KOJI NE UMIRE (fig.) BRAT ODMILJA, BRACO, BRAJO POTOMAK EAKA E.I. MU[KO IME ”Selective Laser Sintering” SLAVNI ITALIJANSKI FUDBALER \UZEPE VILA LJETNJIKOVAC U RUSIJI JELO OD RI@E I MESA JEDNOCIFREN BROJ POKLON NABRATI KIDAJU]I NA TRENUTAK SLOVO S CRTICOM KOLJE, KOLCI NAKNADE ZA UVEZENU ROBU RIMSKA ^ETVORKA PRIPADNICI IND. PLEM. U AMERICI ITALIJA BEZBOJNI PLIN BITI ODU[EVLJEN ^IME LITAR CINI^NE OSOBE

PJEVA^ VUKOJEVI]

REOMIR

GRADI] U NJEMA^KOJ

SLIKAR GENERALI]

VELIKE KU]E

338

FUDBALER NA SLICI

UNIFORMISANI SLUGA, LAKAJ

TRGOVAC IKONAMA

JESENJI MJESEC, STUDENI

FUDBALER NA SLICI

VRSTA KOROVA, BURJAN

NAU^NIK TESLA

POSLANICI, VJEROVJESNICI

STARIJI GLUMAC, EROL

TENISERKA NOVOTNA

NIJE TE[KO

JEDNO ^ULO

KOVNO POJA^ANJE

ATIF ODMILJA

FRANCUSKO MU[KO IME

SVETI[TE U STAROJ GR^KOJ GLUMICA TARNER GRAM GRAFI^KI RADNIK GLUMAC BARTON ^ISTITI KRPOM, BRISATI ALT EVROPSKA OSTRVSKA ZEMLJA MALI LIST (pjesn.) @ENE KOJE DOJE ”Active Noise Reduction” SLOVEN. @ENSKO IME KO[. STRU^. HAD@I] TEG ZABRANJENA TEMA ANITA ODMILJA ZEMLJA KOJU IZBACI KRTICA, KRTI^NJAK

OKOVRATNIK, KOLIJER VRH U GORSKOM KOTARU (1386 m.) RODITELJSKA PA@NJA (skr.) NOSILAC NASLJEDNIH OSOBINA

NEUTRON MELODIJA

IZASLANICI

KUT

SEKUNDA

GRAD U ITALIJI

OSINJE LEGLO

GLUMAC REDFORD

CAR, VLADAR ST. BELG. FUDBALER LIK MU[KO IME KOSMONAUT GAGARIN DOMA]E @IVOTINJE

MU[KO IME

LI^NA ZAMJENICA

ODJEK, EHO

LETE]I TANJIR, NLO

INSEKTI SLI^NI P^ELAMA

OGLASITI SE FIJUKOM ONAJ KOJI [TO ^ITA MJESTO PE^ATA NAPAD, NAVALA [KOLA ZNAK ZA ODUZIMANJE, MINUS FAH, PRETINAC (npr. po{tanski) POSUDA ZA KUPUS I SL. REOMIR

I.NJ. GLUMAC DELON

RASIPANJE, RASPAD

NA[A PJEVA^ICA DONA HEBREJSKI JEZIK U DIJELU EVROPE I SAD

MJESTO KOD OPATIJE

FRANCUSKI FUDBALERI U SKANDINAVKAMA
SLAVNI PJEVA^ FRENK SATIRI^NO DJELO ONI KOJI VI^U SLAVNA GLUMICA D@EJN O^EKIVANI POBJEDNIK NEUTRON TMINA, TAMA RIMSKI BOG LJUBAVI BUDISTI^KI SVE^ENICI NJ.C. UKRAS MU[KOG LICA VRI[TATI, URLIKATI LITAR BAGREMI NIZ, POVORKA @ENSKO IME RAZINA BURMANSKI DIJALEKT DUHA^KI MUZI^KI INSTRUMENT ANKONA TONA LEGENDARNI DANSKI KRALJ SLI^ICA NJEMA^KI SLAVNI GLUMAC PROGRAMA FUDBALER FUDBALSKI NA RA^UGOLMAN NA SLICI KRISTOFER NARU KAN NAJJA^I VOJNI SAVEZ

O^ISTITI VODOM OSOBINA ONOG [TO JE OPSE@NO, OP[IRNOST SLAVNI GLUMAC SIDNI

VE]E EPSKOLIRSKE PJESME

FUDBALER NA SLICI

ETILIJA ODMILJA

@.J.

FOTOGRAFSKI FILM IZ KOJEG SE RAZVIJA POZITIV

NULA

SA[A ODMILJA

BILJKA KADIFICA (mn.)

ZEMLJI[NA MJERA GLUMICA BEGOVI] RASKO[NA ZABAVA RAZINA

INDIJ

KARTA[KA IGRA POREZ FRANC. PISAC I FILOZOF [ARL

FRANCUSKA MARKA AUTA

OBIM VRSTA INSEKATA @URNALIST ITALJA PROVODITI DAN NA[ FUDBALER MIRALEM DIO RUKE ILI NOGE VAMPIR IZ PRI^A I FILMOVA KONJ U NARODNIM PJESMAMA

BODLJA

DU]AN

SAVR[ENSTVO

MLADUN^E KOZE

GLUMICA MEK GILIS EGIPATSKO BO@ANSTVO

POLIFEMOV SUPARNIK KALIJ N.U. PJESNIK SARAJLI]

PU[^ANO ZRNO

DRUGO IME TROJE

ITALIJA

ASTAT

ZDJELE, POSUDE

RJE[ENJA: str. 1. MEMORIJA, ORATORIJ, NARAVI, S, IRINA, VK, K, JACIJA, ARAK, DEF, BU[, NI[E, ETATIST, LARISTAN, UVALA, KA, ^, PENI, L, IGOR, OCI, OVISNIK, BRAJKAN, EIK EAKID, SLS, KOCI, MEACA, IV, R, DA^A, I, TRIR, PET, NAKIDATI, IG, NA^AS, KU]ERINE, str. 2. FLIN, LAKO, OKOV, RENE, AJAM, N, RB, BERGAMO, A, IMPERATOR, TI, NILIS, OSE, JURIJ, RASPADANJE, ARES, ATAK, JIDI[, IKA; JANA, OPIP, ATKO, NAOS, G, LT, UGAO, RR, LISTAK, KADIR, ANR, UFO, SABIT, FIJUKNUTI, ^ITA^, INJ, MALJE, KACA, PREGRADAK; SATIRIKON, IN, VIKALA, N, FAVORIT, AMOR, NIVO, TRN, LAME, RADNJA, BRK, AKACIJE, L, ANKA, UZOR, KELI, AMON, TANE, I, AT; OPSE@NOST, POATJE, AR, REMI, GALA, AMI, NAMET, TERMITI, O, I, NOVINAR, DANOVATI, PRST, JARE, AKIS, NU, K, ILIJ, ]ASE str. 3. ZAZA GABOR, STUPA, DRAGANA MIRKOVI], RIMATOR, BOA, ERI, AGI, ANA FALKI, OM, VO, KLIKER, ADEMA, KSEROM, TIP^INA, OAZA, IVICA, OZNA, ^KALJA, I[ETATI, K, OIVI^ITI, ASIMOV, L, CERO, UKAZ, TA, INKA, AMAR, SAMIR, ]AR, ANIMO, IMATI, TONI, RADAN, LIJ, TOMAS MAN, SILOSI, LEA MASARI, UZLET, ELVIRA RAHI], ILO, OVAN, LANA TARNER, NILS BOR, ARIDNO, ASAKI, ANALIZA, RP, OSUTAK, TAHIR, DRIPAC, TILI, ARA, KINO, IRONI, IMID, OSOLJAJI, OZARITI, EL, ESEKS, ATOL, O, NI[, INICA, ASTAT, TORI, EDIN, ORE, OPERAT, NERADNIK, INFICIRATI SE, [A,
Uspravno: - A]IMA - A^E - ADET - AGA - AIS - AKINO - AKVARIJI - AMAN - ANONIMI - AR - ARARAT - ARI[ - AS - ASASINI - ASIRAC - ATANAS - AVALA - BARAK - BISA - DE - ELEN - ENZIM - EZAV - FETI[I - GATALO - IDIOTIZAM - OZARITI - OZNA - RADAN - RIMATOR - RP - SAMIR - SILOSI - STUPA - [A - TA - TAHIR - TILI - TIP^INA - TONI - TORI - UKAZ - UZLET - VO

Vodoravno: - ADEMA - AGI - AMAR - ANA FALKI - ANALIZA - ANIMO - ARA - ARIDNO - ASAKI - ASIMOV - ASTAT - ATOL - BOA - CERO - ]AR - ^KALJA - DRIPAC - EDIN - EL - ERI - ESEKS - I[ETATI - ILO - IMATI - IMID - INFICIRATI SE - INICA - INKA - IRONI - IVICA - KINO - KLIKER - KSEROM - LIJ - NERADNIK - NI[ - NILS BOR - OAZA - OIVI^ITI - OM - OPERAT - ORE - OSOLJAJI - OSUTAK - OVAN

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

- IHA - INO - IRAN - IRI - IRIT - IROS - ITAL - KRALJICA - KROM - LIZA - MALO - MINSKO POLJE - NA - NATO - NATO - OI - OM - ORI - OTITIS - PATAK - PIROMAN - PN - RADIOTEKA - RAN - RIBARICE - RIKI - RIZA - ROL - SALO - SCENA - SKAKA^ - [TEF - TO - TORO - U]ARITI - UCIJENITI - UROD - UVE - VITOMIRA - ZAMI

30
VIKEND Vidokrug Velike Vlajne hercegova~ke

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Prekrasni vidici od kojih zastaje dah

Dom u Bogodolima kao polazna ta~ka prema vrhu

Planina je i zimi posje}ena

^abulja s nebom svezana
Planina je uglavnom bezvodna i kr{evita sa strmim visokim liticama prema kanjonu Dre`nice te prepuna uvala, suhozida i vrta~a
abulja (1.780 metara), hercegova~ka planina smje{tena sjeverozapadno od Mostara, izme|u Neretve i njene desne pritoke Dre`anke te Ladine, Bogodola, Goranaca i Vrdi, iz pravca planinarskog doma u Bogodolu prili~no je laka za osvojiti, posebno kada je lijepo vrijeme. Do vrha se mo`e planinarskom stazom za dva do dva i po sata.

^

Markirana staza
Klasi~na je hercegova~ka planina, uglavnom bezvodna i kr{evita, sa strmim visokim liticama prema

kanjonu Dre`nice te prepuna uvala, suhozida i vrta~a, mjestimi~no travnata i {umovita s bla`im padinama na jugozapadnoj strani, kuda i vodi staza do vrha. Na sjevernoj i sjeveroisto~noj strani su bukova i hrastova {uma, ali je goleti znatno vi{e. Od planinarskog doma u Bogodolima je markirana staza koja ide jugozapadnim obroncima, koji su lak{i i sigurni od minskih polja, ali ni izbliza lijepi kao drugi prilazi vrhu, koji za sada nisu preporu~ljivi zbog zaostalih mina.

Travnate piramide Malovana, Radu{e i Vrana
Potpuna ljepota ove planine osjeti se tek pri samim kamenitim vrhovima, ~abuljskim strehama, kada se otvore prekrasni vidici na nekoliko stotina metara duboki kanjon Dre`anke i dijelove kanjona Neretve. Pogled se, prosto, zakuje za prekrasnu d`unglu o{trih stjenovitih vrhova ^vrsnice i Prenja i jedva odvoji jugoisto~no prema mostarskoj kotlini, sve do Vele`a, kada ponovo zastaje dah, jednako kao i kod pogleda na panoramske visove i zaravni {irokobrije{ke i posu{ke, sve do Biokova, na zelene zaravni Ljubu{e, travnate piramide Malovana, Radu{e i Vrana, na kamenitu Kame{nicu i izdu`enu d`inovsku stjenovito-{umovitu Dinaru u daljini, ~ijem masivu, uz sve pobrojane planine, ^abulja i pripada.

Mada nije naro~ito zahtjevna i lijepa kao ^vrsnica i Prenj ili izazovna, surova i tajnovita kao Vran, ^abulja je, ipak, neopravdano zapostavljena i daleko manje posje}ivana od svojih susjeda. Jer, i na ^abulji ima znatan broj endemskih biljnih zajednica, prekrasnih krajolika i {umskih plodova.

Odluka vlade
Kako ^abulja s Vranom pripada masivu ^vrsnice, jo{ 2004. godine javila se ideja da se, uz Nacionalni park „Blidinje“, dijelom to-

ga proglase i ^vrsnica, Prenj i ^abulja. Vlada Federacije BiH bila je ~ak donijela i odluku o izdvajanju 70.000 KM u tu svrhu, ali je sve ostalo na papiru. Povr{ina tako zami{ljenog nacionalnog parka bila bi 99.500 hektara centralnih Dinarida te bi bio rame uz rame s Nacionalnim parkom „Sutjeska“, po mnogima najljep{im u Evropi. U tom slu~aju, bio bi jo{ vi{e pro{iren vidokrug s Velike Vlajne hercegova~ke, a ^abulja, osim s nebom, i sa svijetom bolje vezana. A. KAMBER

LOV I RIBOLOV
Sakibov som „zagrizao“ repom
Penzionisani livanjski voza~ Sakib Zahirovi} po~eo se baviti ribolovom nakon {to se penzionisao i u po~etku nije ba{ imao ulova dok nije ispekao zanat, oja~ao strpljenje i unaprijedio opremu. Prvog soma nestrpljivo je vukao iz Bu{kog jezera ne sa~ekav{i pomo} kolege pa mu se on otkinuo nakon {to mu je pri samoj
Spahi} s ulovom

Pudi}: U izvla~enju ribe pomogao mu kolega

Besim Pudi} upecao mladicu te{ku 21,5 kilograma
Razloga za sre}u i slavlje ovih dana ima Besim Pudi}, predsjednik Sportskoribolovnog dru{tva „Klju~“. Pudi} je, naime, na dijelu toka Sane, poznatijem kao lokalitet Vele~evo, upecao mladicu te{ku 21,5 kilograma. Ulovljena je na umjetni mamac - gumenu ribu i najlon od 50 milimetara. Borba je, kako nam je ispri~ao Besim, trajala kratko - sve je bilo gotovo za dvadesetak minuta. - Pecao sam kao i prethodnih dana, nisam o~ekivao neki ve}i ulov. No, kada se {tap savio, vidio sam da je ne{to krupno. Nisam se mnogo namu~io da ribu izvadim na obalu. U tome mi je pomogao i kolega - kazao nam je Pudi}. On je tokom svoje dugogodi{nje ribolovne karijere upecao nekoliko ve}ih primjeraka mladice, ali mu je ova poI. B. sljednja, ka`e, najdra`a.

obali popustio „uzde“. Som od deset kilograma je nekoliko sekundi otka~en plutao u mutnoj vodi ispred Zahirovi}a, koji je bez razmi{ljanja sko~io u odje}i za njim. Uspio je da ga iz drugog poku{aja rukama izbaci na kamenitu obalu. Drugi do`ivljaj bio je kada mu se na Bu{kom jezeru som repom zaka~io na

udicu. Vukao ga je, ali se riba ~udno pona{ala. Tek mu je iskusniji kolega rekao da ga je zaka~io za rep i pomogao mu je da odr`i zategnutim silkom do pli}aka i izvadi na suho. Daleko je vi{e somova upecao Zahirovi} na uobi~ajen na~in, dubinski na crva. Jedan od njih bio je tek malo kra}i od A. K. oni`eg Sakiba.

Zahirovi}: Puno je neobi~nih do`ivljaja

Osam {kobalja iz Bosne
Zijad Sinanovi} i Adnan Doglod, ~lanovi SRD „Bistro“ iz Zenice, ovih dana su na lokalitetu Vranduk izvukli iz Bosne osam {kobalja, a svaki je bio te`ak po kilogram. Pecali su na plovak, mamac hljeb, udica 8, silk 18 milimetara. - Iako je vodostaj rijeke visok zbog obilnih ki{a, to nas nije pokolebalo da u`ivamo u omiljenom hobiju. Trud se isplatio, jer smo ku}i oti{li punih ~uvarica - ka`e Doglod, generalni sekretar Sportskoribolovnog I. B. dru{tva „Bistro“.
Sinanovi} i Doglod: Trud se isplatio

Sanica oboga}ena s 1.200 komada pastrmke
^lanovi Sportskoribolovnog dru{tva „Klju~“ iz Klju~a posebnu pa`nju posve}uje poribljavanju voda kojima oni gazduju. Tako su ovih dana u rijeku Sanicu ubacili 1.200 komada poto~ne pastrmke. Poribljen je tok rijeke od u{}a Kor~anice do izvora Sanice te dio mosta na rijeci Sanici do Biljanske rijeke. I. B.

Na udici mrena od dva kilograma
^lanovi SRD „Bistro“ iz Kaknja slobodno vrijeme naj~e{}e provode uz obalu Bosne u Donjem Kaknju i Modrinju, jer su ti lokaliteti stani{ta raznih vrsta riba. Najvi{e love {kobalja, mrenu i ploticu iako se za udicu ~esto ka~e i {aran i som. Tako je nedavno ribolovac Jasmin Spahi} iz Bosne u Modrinju izvukao mrenu od dva kilograma i {est I. B. {kobalja.

26
NA[A TEMA

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

31

Poznati o u~e{}u Dine Merlina na Eurosongu 2011.

Kona~no pravi izbor!
Fortuna arena: U maju }e ugostiti takmi~enje za Pjesmu Evrovizije

On je vrhunski profesionalac, ka`e Mustafi} Od Dine o~ekujem da ubode pjesmu onako kako samo on to zna i da pobijedi, govori Hari Po`elimo mu mnogo sre}e, poru~uje Joksimovi} Dervoz: Mogu samo da ka`em: Hvala, Dino

Dizeldorf, grad doma}in Eurosonga 2011.

Prijestonica njema~ke modne industrije
Manifestacija }e se odr`ati u Fortuna areni, natkrivenom stadionu na kojem nastupa lokalni nogometni klub
Predstoje}i Eurosong, 56. po redu, odr`at }e se u maju 2011. godine u Njema~koj, koja je status doma}ina stekla zahvaljuju}i trijumfu svoje predstavnice Lene Mejer-Landrut (Meyer) na ovogodi{njem takmi~enju za Pjesmu Evrovizije u norve{kom Oslu. ^etiri njema~ka grada bila su u konkurenciji za organizaciju Eurosonga 2011., a na kraju je izbor pao na Dizeldorf, koji je dobio prednost ispred Berlina, Hanovera i Hamburga. Manifestacija }e biti odr`ana u Fortuna areni, koja je, ustvari, natkriveni stadion na kojem nastupa lokalni nogometni klub. Kapacitet dvorane je 54.000 sjede}ih mjesta, ali }e za vrijeme odr`avanja Eurosonga biti smanjen na 24.000 mjesta. Polufinalne ve~eri bit }e odr`ane 10. i 12. maja, a veliki finale na programu je 14. maja. Planirano je da probe u~esnika Evrovizije po~nu 1. maja. U gradu `ivi 600.000 stanovnika, a mnogi Dizeldorf nazivaju prijestonicom njema~ke modne industrije. Nalazi se na visokom {estom mjestu „Mercerove“ liste gradova s najkvalitetnijim `ivotom. Za nas svakako dobru vijest predstavlja ~injenica da u Dizeldorfu, kao i u susjednim gradovima, `ivi veliki broj pripadnika bh. dijaspore. Za o~ekivati je, stoga, da Dino Merlin ima veliku podr{ku u samoj Fortuna areni.
H. P.

D

ino Merlin, zasigurno jedna od najve}ih i najpopularnijih zvijezda bh. i regionalne muzi~ke scene, predstavljat }e Bosnu i Hercegovinu na 56. takmi~enju za Pjesmu Evrovizije u maju 2011. godine u Dizeldorfu u Njema~koj. On }e biti autor muzike i teksta te izvo|a~ pjesme predstavnice. Nakon {to je BHRT (samo oni znaju kako) uspio pridobiti Merlina da u~estvuje u ovom projektu, jedino im oni zlona-

mjerni ne}e ~estitati. Isto tako - jedino nedobronamjerni prema ovoj zemlji ne}e potvrditi da smo pro{lih nekoliko godina na Evroviziji imali vi{e sre}e nego spretnosti. Da zaklju~imo, nema boljeg izbora od Dine Merlina. Sigurno je da niko ne mo`e bolje predstavljati BiH na najve}oj muzi~koj manifestaciji od „^arobnjaka“ i da njega, a isto tako i cjelokupnu bh. javnost, o~ekuje uzbudljivih {est mjeseci do velikog finala u Dizeldorfu. E. D. A.

Mato \akovi}
- Drago mi je {to je izabran Dino Merlin. On je jedna od rijetkih zvijezda u BiH, ako ne i jedina. On i Halid, nema tre}eg. Iskreno, ne znam {to je njemu to trebalo. Vi{e to nije ona Evrovizija koja je nekada bila. I mislim da }e se Dino, koji je apsolutna zvijezda za sve one koji }e se pojaviti tamo, osje}ati kao ru`a me|u br{ljanima. Njemu samom, kao veli~ini i kao ~ovjeku koji je postigao sve u `ivotu, to ne treba. Mislim da je nagovoren. Na Evroviziji vi{e nije bitno kakva je pjesma, bitne su neke druge stvari. Mislim da }e Dino nakon svega biti razo~aran, jer na Evroviziji vi{e ne ocjenjuje stru~ni `iri nego, na`alost, televoting.

Amar Osim
- Malo je uspje{nih pjeva~a poput Dine Merlina. Jedino mi je malo ~udan sam taj na~in izbora, ali dobro. Logi~no je da }e biti izabran neko s iskustvom, neko ko je dokazan u svom fahu. Malo je ljudi koji su uspje{niji od njega u tom pogledu. I on je kroz sve ove godine dokazao da je vrhunski profesionalac. Ako ve} biramo nekoga, onda neka to bude neko s iskustvom kakvo ima Dino Merlin.

Dino [aran Mediha Musliovi}
- Divno, ovo je nova informacija za mene. Uljep{ali ste mi dan. Hvala Bogu, kona~no. Kona~no profesionalac koji to zalu`uje. Svaka ~ast izboru ovog sjajnog izvo|a~a. Bilo je i vrijeme. O pro{lim izvo|a~ima ne bih ni{ta rekla, ali va`no je da nam ovi dana{nji trenuci donose neku bolju budu}nost. Dino ima moju punu podr{ku i mislim da je izbor najbolji, svaka ~ast! - O Evroviziji ne mislim ni{ta. Nije mi to ba{ na listi prioriteta. Moj stav je da ne treba imati nikakav stav o takvim stvarima kao {to je, recimo, Eurosong. Ako je nekome Eurosong na listi prioriteta, to je druga stvar, meni nije. Dino Merlin je ve} bio na Eurosongu i, koliko se sje}am, osvojio sedmo mjesto. Postoji vi{e faktora koji odlu~uju koje }e mjesto biti osvojeno, nisu to samo pjesma i sam izvo|a~. Ne sumnjam da }e Merlin donijeti ne{to {to se mo`e zavrtjeti na Evroviziji i napraviti neki plasman. E, sad, zavisi od raznih faktora koje }e mjesto osvojiti.

Ko je Edin Dervi{halidovi}

Dino Mustafi}
- Mislim da je izbor odli~an. Imao sam priliku da sara|ujem s Dinom Merlinom i mogu da ka`em da je to jedan vrhunski profesionalac, odnosno poznato regionalno pop ime. I siguran sam da je on u zrelijim autorskim godinama i da }e napraviti najbolje {to je mogu}e za dobro predstavljanje bh. tima na Eurosongu.

Zvijezda koja redovno puni stadion Ko{evo
Njegov album „Sredinom“ jedan je od najprodavanijih na podru~ju cijele jugoisto~ne Evrope
Edin Dervi{halidovi}, alijas Dino Merlin, najpoznatiji je bh. kantautor i zasigurno jedna od najve}ih muzi~kih zvijezda Balkana, za kojeg ka`u da je ~ovjek koji postavlja standarde. Ro|en je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu. Godine 1983. osnovao je pop-rok grupu „Merlin“ nazvav{i je po legendarnom ~arobnjaku, u kojoj je pjevao i za koju je pisao tekstove i muziku, ~ime je postao jedan od najmarkantnijih frontmena na podru~ju biv{e Jugoslavije. Solo karijeru zapo~eo je 1991. godine pod scenskim imenom Dino Merlin. Od tada na bh. i regionalnoj muzi~koj sceni slovi za jednog od najve}ih autora i muzi~kih zvijezda. Od 1991. do danas snimio je nekoliko albuma, od kojih je nekoliko kompilacija najve}ih hitova i koncertnih izdanja. Album „Sredinom“ (2000.) bio je jedan od najprodavanijih na podru~ju cijele jugoisto~ne Evrope u posljednjih deset godina. Tri puta zaredom punio je stadion Ko{evo u Sarajevu. Izlazak njegovog posljednjeg albuma „Ispo~etka“ uljeto 2008. godine obilje`en je spektaklom na Ko{evu kakav se rijetko vi|a na ovim prostorima, kojem je prisustvovalo vi{e od 60.000 ljudi. Na dugoj listi uspjeha Dine Merlina stoje i dva dosada{nja u~e{}a na izborima Pjesme Evrovizije. Prilikom prvog u~e{}a Bosne i Hercegovine 1993. u Irskoj bio je autor muzike i koautor teksta za pjesmu „Sva bol svijeta“, a 1999. u Jerusalemu je kao bh. predstavnik sa svojom autorskom pjesmom „Putnici“ osvojio visoko sedmo mjesto, {to je drugi najbolji plasman BiH na ovom takmi~enju. O`enjen je i sa suprugom Amelom ima k}erku Naidu i sina Hamzu.

Hari Vare{anovi}
- To je lijepo. Najbolji na~in da posti`emo uspjehe je da na Eurosong {aljemo najbolje. To smo jednom probali. Osim Dine, ne postoji neko ko bi mogao poku{ati napraviti bolji rezultat od mene. To i o~ekujem od njega - da ubode pjesmu onako kako samo on to zna i da pobijedi.

Fikret Vukeli} Fantom
- Dino Merlin je istinska zvijezda i sigurno je da }e napraviti veliku stvar u Dizeldorfu. Organiziram koncerte po Evropi i znam koliko ljudi privla~i Merlin. U Austriji }e, garantiram, imati najmanje 5.000 glasova.

Danis Tanovi}
- Mislim da je OK. Prvo, ne razumijem sistem po kojem se to bira. Iskreno, vi{e volim kada su bila ona takmi~enja, raniji sistem biranja i glasanja, a sada ne razumijem ovaj princip po kojem se bira. Nemam ni{ta protiv. Ko sam ja da imam ne{to protiv ili za. Nadam se da }e Dino napraviti dobru pjesmu. Svi misle da trebaju da imaju mi{ljenje o svemu. Nadam se da u BHRT-u sjede ljudi koji su odgovorni i koji znaju {ta rade. To je njihov obraz i njihova odgovornost. Nema se tu {ta pri~ati niti uraditi. To je zavr{ena stvar i mo`e se samo podr`ati i po`eliti sve najbolje.

Ismeta Dervoz
- Mogu samo da ka`em: Hvala, Dino! Njegova odluka da se takmi~i je satisfakcija za sve one kojima je stalo do ugleda i na~ina na koji se predstavljamo na takmi~enju. Kao dvostruki predstavnik do sada, Dino odli~no zna koliki je to napor i posao za autora i izvo|a~a. Mene raduje da je jo{ jedanput odlu~io da sve to pro|e. Poznat kao perfekcionist, on }e sigurno uraditi sve da nastup i prezentacija budu vrhunski.

@eljko Joksimovi}
- Mislim da }e Dino, jer sam sara|ivao s njim, a i li~no ga poznajem, vrlo temeljito pripremiti sebe i pjesmu, koja }e, nadam se, biti primje}iva {irokoj evrovizijskoj publici. Kao i svakog puta, na Eurosongu je bitno biti razli~it u svakom smislu te rije~i. Mislim i na pjesmu i na nastup. Podsje}anja radi, performans za „Lejlu“ bio je totalno druga~iji od svih nastupa na tom Eurosongu. Malo nam je nedostajalo da trijumfujemo. Ali, postoji i druga strana, a to je da pjesme postanu popularne i izvo|ene {irom Evrope. Sve u svemu, po`elimo Dini mnogo sre}e.

Merlin: Profesionalizam koji svi cijene

Merlin: Harizmati~ni kantautor

32
POVRATAK

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Ivana Banfi}, alijas I Bee, nakon ~etiri godine ponovo na sceni

Formu odr`avam tr~anjem za sinom
Maj~instvo je ozna~ilo veliku promjenu u mom `ivotu istu snagu i pozitivno ludilo kao s po~etka karijere Osje}am
litetnom produkcijom te provokativnim tekstovima i stajlingom - govori pjeva~ica.

I

vana Banfi} va`i za jednog od pionira hrvatskog dens zvuka, a zvjezdane trenutke do`ivjela je 2000. godine, kada je snimila duet s Dinom Merlinom „Godinama“. Nakon toga, karijeru je usmjerila ka ozbiljnijem pop izra`aju. Sasvim iznenada, prije skoro ~etiri godine stavila je ta~ku na bavljenje muzikom obja{njavaju}i to potrebom da se posveti maj~instvu i porodici.

I Bee: Pjevanje mi je po~elo nedostajati

Rasplesati i oznojiti
Nedavno je objavila povratni~ki singl „Vampir“ te najavila jo{ noviteta, koji }e biti ra|eni u `anru elektronske muzike. - Planiram organizirati prave klupske partije, gdje }u nastupati s DJ-om i publici ponuditi kompletan audiovizuelni {ou. @elim svoju publiku odu{eviti, rasplesati, oznojiti i animirati cijelu ve~er, ponuditi im ne{to vi{e od pjeva~ice sa mikrofonom i dvije plesa~ice u pozadini. Vjerujem da je moj muzi~ki smjer iznenadio neke, ali pravi I Bee fanovi znaju da sam ja oduvijek bila kraljica klupske scene te da se nikada nisam bojala izazova - isti~e pjeva~ica. Mnogi su primijetili da je pjeva~ica jo{ u top-formi. Isti~e kako za tako ne{to ne postoji nikakav tajni recept. - Tu su presudni dobri geni, ali i svakodnevna vje`ba. Sportski sam tip tako da u`ivam u svim vrstama sportskih aktivnosti, u {ta ubrajam i tr~anje za sinom. Bez brige za tijelo i rada na sebi nema rezultata, to je ~injenica. No, mislim da je najbitnije ono unutra{nje zadovoljstvo, koje se, onda, prelijeva i na vanj{tinu. Sada sam ispunjena i sretna, jer znam da idem pravim putem, okru`ena pravim ljudima - nagla{ava I H. PROLI] Bee.

Potpora supruga
Nedavno se, ipak, vratila na scenu te najavila novi pohod na top-liste {irom

Nastup u Sarajevu
Belan: U „Coloseumu“ 25. decembra

Vjerujem da je moj muzi~ki smjer iznenadio neke, ali pravi I Bee fanovi znaju da sam oduvijek bila kraljica klupske scene te da se nikada nisam bojala izazova
regiona. Isti~e kako je upravo porodica inicirala njen „comeback“. - Maj~instvo je ozna~ilo veliku promjenu u mom `ivotu, ispunilo me je kao `enu i otvorilo mi je neke nove vidike. Na{la sam zadovoljstvo i ispunjenje u svom intimnom `ivotu, ali sam, tako|er, shvatila {ta

`elim i koji je moj `ivotni put. Prvenstveno sam muzi~arka i muzika je moj `ivot. Muzika je moja prva velika ljubav, a prva ljubav se nikada ne zaboravlja. Napravila sam pauzu od ~etiri godine i pjevanje mi je po~elo uistinu nedostajati. Jedva sam do~ekala da snimim novi singl i da

publici prenesem novu energiju, koja me nosi. Mislim da se sve stigne ako postoji potpora partnera, koju ja, definitivno, imam. Sre}om, suprug i ja sve radimo timski, od osnovnih ku}nih poslova do poslovnih odluka i brige za sina. Uvijek smo jedno drugome potpora ta-

Saradnja s bh. zvijezdama
Publika u na{oj zemlji Ivanu Banfi} naro~ito pamti po duetima s bh. zvijezdama Dinom Merlinom i Harijem Vare{anovi}em. Sama pjeva~ica ozna~ava te numere kao jedan od najljep{ih dijelova svoje karijere. - Saradnja s kvalitetnim muzi~arima je uvijek u`itak. Dueti s Harijem i Dinom ostali su mi u divnom sje}anju. Trenutno u planu nemam neku saradnju, ali sve su mogu}nosti otvorene. Uvijek sam spremna na nove izazove - govori Ivana.

ko da sve funkcionira besprijekorno - ka`e Ivana. Povratkom pod svjetla reflektora, pjeva~ica je, tako|er, „aktivirala“ svoje umijetni~ko ime s po~etka karijere - I Bee. - I Bee je moj muzi~ki alijas, koji me je pratio kroz jedno bogato i zabavno razdoblje muzi~kog stvarala{tva. Dok sam bila I Bee snimljene su fantasti~ne pjesme, koje se vrte i danas, i ja sam se kao pjeva~ica najvi{e prona{la u tom muzi~kom izra`aju, jer je odisao energijom. Sada osje}am istu snagu i pozitivno ludilo kao i s po~etka karijere, kada je nastajala I Bee. Osje}am istu onu hrabrost, ali i `elju da osvojim scenu progresivnom i kva-

Bo`i}ni koncert Nene Belana
Popularni splitski muzi~ar Neno Belan i ove }e godine, tradicionalno, 25. decembra odr`ati bo`i}ni koncert u sarajevskom klubu „Coloseum“. Dugogodi{nji kantautor, pjeva~ i kompozitor pop muzike te nekada{nji ~lan grupe „\avoli“ podsjetit }e publiku na stare hitove i tako prirediti odli~no zagrijavanje za novogodi{nju no}. Posljednji album Neno Belan objavio je s bendom „Fiumensi“ prije tri godine pod nazivom „Rijeka snova“, za koji je osvojio presti`nu naH. P. gradu „Porin“.

Pop lista

Rok i alter lista

Folk lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zdravko ^oli} „Javi se“ @eljko Joksimovi} „Libero“ Armin Muzaferija „Vulkani“ Danijela i Halid „Zarobljenik uspomena“ Eldin Huseinbegovi} „Kaldrma“ Kaliopi „Ti“ Gibonni „@e|am“ „Crvena jabuka“ „[ampanjski poljubac“ Maya Sar „Nespretno“ „Parni valjak“ „Sanjam“
Rok i alter prijedlog Edo Maajka „Fotelja“

Pop prijedlog Dino Merlin „Deset mla|a“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Dubioza kolektiv“ „Walter“ „Letu {tuke“ „Brojevi ra~una“ Edo Maajka „Ove godine“ Elvir Lakovi} Laka „Stvorenje“ Darko Rundek „Para ljude vara“ „Van Gogh“ „Kiselina“ Laka „Proteza“ „Bombaj {tampa“ „Vriska“ „Elektri~ni orgazam“ „Nema{ nikom ni{ta da da{„ „Neverne bebe“ „Uzmi boje“
Folk prijedlog Ibrahim Jukan „Carica“
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Halid Be{li} „Tambura{i“ [erif Konjevi} „Tragovi sje}anja“ Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ Nihad Alibegovi} „Detektivi“ Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ Hanka Paldum „Mojoj majci“ Adnan Jakupovi} „Mostar“ „Sarr e Roma“ „Imao sam deset `ena“ Emir \ulovi} „Igraj, Hano“

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

33

MLADE SNAGE

Berin Buturovi}, pobjednik 5. BHRTF-a

Uspjeh iz porodi~ne radionice
Muziku i tekst pi{u moj brat Kenan i ro|ak Fadil Buturovi}
ada je pri`eljkivao da bude me|u dobitnicima, priznaje da nije o~ekivao ba{ ovoliki uspjeh. Berin Buturovi} je, pored Gran-Prija, osvojio jo{ sedam nagrada na nedavno odr`anom 5. BH radijsko-televizijskom festivalu (BHRTF).

[ARENI IZLOG
Aida Rami}, model

M

Nadam se da }u do kraja godine biti diplomirani ekonomist

Prepoznat kvalitet
- Ovo mi daje dodatni motiv da radim jo{ bolje, s kvalitetnom produkcijom i uz kvalitetne muzi~are. Nagrada na BHRTF-u predstavlja najve}i uspjeh u mojoj karijeri. Privukla je veliku medijsku pa`nju. I pored dosta jake konkurencije, me|u kojom su bili afirmirani pjeva~i, do|em ja, kao anonimus, i odnesem maksimalnu pobjedu. Drago mi je da je kvalitet prepoznat, a na kraju i nagra|en - ka`e Buturovi}. Pobjedni~ku pjesmu „Tu gdje tvoje srce stalo je“ Berin je radio u studiju Mahira Sarihod`i}a „Long Play“. - Autorska ekipa, ljudi koji pi{u muziku i tekst su moj brat Kenan i ro|ak Fadil Buturovi}. Sve nastaje unutar moje porodice. Oni su muzi~ki obrazovani, dok ja, a to smatram svojim najve}im hendikepom, ne-

Rami}: Nova poznanstva i lijepa dru`enja

Sarajka na „Miss Globe Internationalu“
U Istanbulu }u nositi haljine Edine Kuri}
Aida Rami} predstavljat }e Bosnu i Hercegovinu na izboru „Miss Globe International“, koji }e od 10. do 19. decembra biti odr`an u turskom Istanbulu. Dvadesetogodi{nja Sarajka ve} dvije godine se bavi modelingom i radila je nekoliko uspje{nih kampanja za na{e firme. - Drago mi je {to }u predstavljati svoju zemlju na jednom svjetskom izboru. Ovo je prvi put da u~estvujem na nekom takmi~enju ljepote. Konkurencija je veoma jaka, jer }e se na ovom izboru predstaviti djevojke iz 106 zemalja. Iskreno, ne o~ekujem pobjedu - ka`e lijepa Aida. Raduje se dru`enju s predstavnicama brojnih svjetskih zemalja i {to }e imati priliku da se upozna s ljepotama Turske. - O~ekujem nova poznanstva i lijepa dru`enja. U Istanbulu }u nositi haljine Edine Kuri}. No} prije velikog finala bit }e odr`an izbor najtalentiranije misice, na kojem }u u na{oj narodnoj no{nji izvesti folklornu ta~ku. Bit }e to ne{to veselo da zainteresiram ~lanove `irija - govori D. Z. Aida.
Buturovi}: Nagrada je velika ~ast, ali i velika odgovornost

mam muzi~ko obrazovanje. Ali, oni su tu i oni su moja snaga - nagla{ava ovaj mladi muzi~ar. Ono {to trenutno planira jeste realizacija video-

Zna~ajna imena
- Posebno su me iznenadile nagrade radija iz Srbije i Makedonije s obzirom na to da sam nepoznat tamo{njoj javnosti. Moram spomenuti nagradu 101 muzi~kog znalaca i `iri u kojem su bili: Kornelije Kova~, Nik{a Brato{, Dino Merlin, Hari Vare{anovi}, Halid Be{li}, Kaliopi i druga zna~ajna imena. To je zasigurno najve}i dokaz da je kvalitet presudio. Meni je posebno draga nagrada za interpretaciju, a pogotovo zato {to nosi ime pokojnog To{e Proeskog - dodaje Buturovi}.

spota „Tu gdje tvoje srce stalo je“. - Odlu~ili smo da napravimo monta`u kadrova s festivala i detalja sa snimanja pjesme. U narednih desetak dana i to }e se realizirati, a uo~i Nove godine po~et }e emitiranje {irom BiH. A onda }emo vidjeti {ta }emo dalje. Dobro je krenulo, sigurno }e biti jo{ festivala naljeto. S druge strane, pribojavamo se, ljudi }e od nas o~ekivati mnogo. Treba opravdati sve ove nagrade i, kada budem siguran da imam kvalitetnu pjesmu, sigurno }u se

prijaviti na sljede}i festival - dodaje Buturovi}.

Moj prioritet
Ina~e, Berin je apsolvent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i, prema njegovim rije~ima, studij mu je sada u prvom planu. - Nadam se da }u do kraja godine biti diplomirani ekonomist. Na tome sada intenzivno radim, to mi je prioritet u `ivotu, a muzika mi je malo ozbiljniji hobi, kojem }u se posvetiti nakon {to diplomiram - poru~uje ovaj mladi pjeva~ iz Konjica.
I. TAHIROVI]

Kolekcija Vere Radanovi}

CAFE
PANORAMA

Zuhra se rastaje od supruge?
Ivana Mari} promovirala „Izdajicu“
Vjekom odselila iz doma koji su ona i Zuhra gradili zajedno devet godina. Iako slu`beno „da“ nikada nisu izrekli, svojevremeno su glumac bh. korijena i njegova Asja razmi{ljali da se vjen~aju. Adnan Nezirov, pobjednik {oua „Zvijezda mo`e{ biti ti“, nakon {to je plasirao najavni singl „Grad“, nastavi}em, Suadom Juki}em, D`avidom Ljubovcijem, Mahirom Sarihod`i}em, Muhamedom [ehi}em i Amilom Lojom. Ivana Mari} u zagreba~kom klubu „Gjuro 2“ promovirala je nedavno snimljeni spot za pjesmu „Izdajica“. Pjeva~ica se u ovom videozapisu pojavljuje u retroizdanju, a uz nju

Ne `elim prodavati kreacije
Nakon revije u sklopu sarajevske Sedmice mode u Domu Oru`anih snaga BiH, modna dizajnerka i model Vera Radanovi} predstavila je nove kreacije i u Banjoj Luci. Gora`danka s beogradskom adresom prezentirala je tako u BiH svoju novu kolekciju od dvadesetak kreacija. - Ve~ernje haljine od tila i muslina, ukra{ene cirkonima i biserima, odu{evile su sve posjetioce. Svi su htjeli da kupe moje kr-

Zlatan Zuhri} Zuhra, glumac Glumac Zlatan Zuhri} Zuhra i njegova nevjen~ana supruga, visa`istica Asja Novakovi} navodno se rastaju. Prema pisanju hrvatskih medija, Asja se sa sinom

Adnan Nezirov, pjeva~ vlja raditi na svom debitantskom albumu „Daleko si“. Adnan na CD-u sara|uje s Fahrudinom Pecikozom, Dinom Muharemo-

Ivana Mari}, pjeva~ica glumi i model Mario Leovac. Ivanu su podr`ale brojne poznate li~nosti iz kulturnog i javnog `ivota Hrvatske. D. Z.

Radanovi}: Veliki uspjeh

eacije, ali od toga nema ni{ta. Novu kolekciju `elim predstaviti u cijelom regionu, a tek nakon toga mo`da odlu~im da neke modele prodam D. Z. ka`e Radanovi}.

34

Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 162379 10 P Sarajevo, 29. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Raji} Milena u pravnoj stvari tu`itelja [arenkapa Re{ad iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 21, Deli} Alija iz Sarajeva ul. Obala Kulina bana br. 21/II i Deli} ro|. Davidovi} Branka ul. Obala Kulina bana br. 21/II svi zastupani po advokatu Murisi Makarevi} iz Sarajeva, protiv tu`enih Nov~i} Miroslav iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 21, Adrovi} Sandra iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 21 i Di Galo Zvonimir iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 21, radi predaje u posjed, dana 29. 11. 2010. godine OBJAVLJUJE SLJEDE]I

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 010260 09 Mal @ivinice, 23. 11. 2010. godine Enisa Mujkanovi} Ul. Topli~ka bb, @ivinice Na osnovu ~lana 69. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`ioca Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, protiv Vas, kao tu`ene, radi duga, v.sp. 1.707,00 KM, koja je primljena kod ovog suda dana 23. 04. 2009. godine. U skladu sa ~lanom 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor se na tu`bu s prilozima predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Husein D`ihanovi}

OGLAS
POZIV TU@ENIM: Nov~i} Miroslav iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 21, Adrovi} Sandra iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 21 i Di Galo Zvonimir iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 21 Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 1. 10. 2010. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu „Utvr|uje se da su tu`eni samovlasno prisvojili dio zajedni~kih prostorija koji slu`e zgradi kao cjelini u potkrovlju stambene zgrade koja se nalazi u Sarajevu, u ul. Obala Kulina bana br. 21, na na~in {to su samovlasno ogradili i prisvojili dio stubi{ta kojim se ide na tavan stambenog objekta kao i dio tavanskog prostora, pa im se nala`e da navedene prostorije dovedu u stanje koje je bilo prije izvo|enja radova i iste predaju u suposjed tu`iteljima i omogu}e im nesmetan pristup i kori{tenje istih, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja ove presude“. Tu`itelji u smislu odredaba ~l. 269 i 273. Zakona o parni~nom postupku isti~u i prijedlog za odre|ivanje mjere osiguranja: Odre|uje se privremena mjera osiguranja pa se nala`e protivnicima mjere osiguranja da u roku od 3 dana predaju predlaga~ima mjere osiguranja jedan primjerak klju~eva od ulaznih vrata koja se nalaze sa desne i lijeve strane u potkrovlju stambene zgrade u ul. Obala Kulina bana br. 21 i omogu}e nesmetan pristup tavanskim prostorijama do pravomo}nog okon~anja ovog postupka, a u protivnom ova mjera }e se izvr{iti prinudnim putem tako {to }e sud, na tro{ak protivnika mjere osiguranja, otvoriti vrata koja su protivnici mjere osiguranja postavili s lijeve i desne strane na ulazu u tavanske prostorije, promijeniti brave na opisanim vratima i primjerak klju~eva predati predlaga~ima i protivnicima mjere osiguranja. Ova mjera ostaje na snazi do pravomo}nog okon~anja ovog parni~nog postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protiv tu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra dostavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja, uz napomenu da na prijedlog mjere osiguranja mo`ete dostaviti odgovor u roku od 8 dana. SUDIJA Milena Raji}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 P 018827 10 P @ivinice, 24. 11. 2010. godine Tu`itelj: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla Tu`enik: Fahira Talovi} iz @ivinica Radi: Isplata duga vs. p. 4.971,58 KM

AUTO IN\ILOVIÆ d.o.o Rastovaèko polje bb 88240 POSUŠJE

NATJEÈAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA
1. VODITELJ HOMOLOGACIJE VOZILA I DIJELOVA VOZILA 2. IN@INJER NA POSLOVIMA HOMOLOGACIJE VOZILA I DIJELOVA Uvjeti koje kandidati moraju imati: - Diplomirani in`enjer strojarstva smjer motori i motorna vozila Potrebna dokumentacija: - Ovjerena kopija diplome - reference kandidata - uvjerenje o neka`njavanju - radno iskustvo po`eljno ali nije uvjet

DOPIS UZ DOSTAVU TU@BE NA OBAVEZNI ODGOVOR
U prilogu dopisa dostavljamo Vam tu`bu sa prilozima, i pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH u daljem tekstu ZPP FBiH, Sl. novine FBiH br. 53/2003). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. prigovor mjesne nenadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`nbeni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu to~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti to~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko sudu dostavite nerazumljiv ili nepotpun odgovor na tu`bu sud }e Vam isti vratiti u smislu odredaba ~l. 336. ZPP FBiH. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP FBiH). Sudija Husein D`ihanovi}

Rok za podnošenje prijava 6 dana od dana objave Prijave dostaviti na: AUTO IN\ILOVIÆ d.o.o Rastovaèko polje bb 88240 Posušje Tel/Fax: 039 682 900 E-mail: indjilovic@tel.net.ba

U PRODAJI JE NOVI BROJ

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj predmeta: 32 0 P 041178 08 P Tuzla, 24. 11. 2010. godine

ISPRAVKA
U listu Dnevni avaz dana 18. 11. 2010. godine na strani 55. objavljena je tu`ba na odgovor u predmetu broj gornji. U navedenom oglasu objavljeno je: „Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Krd`ali} Saliha, Krd`ali} Mustafe i Kasumovi} ro|. Krd`ali} Zumrete koje zastupaju punomo}nici Mirsada Bo`anovi} i Tatjana Gaji} iz ZAK M.B.-T.G. iz Tuzle, protiv tu`enih Krd`ali} Adila, Krd`ali} Ibrahima i Krd`ali} Adnana svi iz Tuzle, radi utvr|ivanja vsp. 11.000,00 KM, van ro~i{ta, dana 25. 10. 2010. godine OBJAVLJUJE...“ Ispravlja se gre{ka pa u navedenom tekstu oglasa treba da stoji: „Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Krd`ali} Saliha, Krd`ali} Mustafe i Kasumovi} ro|. Krd`ali} Zumrete koje zastupaju punomo}nici Mirsada Bo`anovi} i Tatjana Gaji} iz ZAK M.B.-T.G. iz Tuzle, protiv tu`enih Krd`ali} Adila, Krd`ali} Ibrahima i Krd`ali} Adema svi iz Tuzle, radi utvr|ivanja vsp. 11.000,00 KM, van ro~i{ta, dana 25. 10. 2010. godine OBJAVLJUJE...“ Ostali dio teksta navedenog oglasa je nepromijenjen. Sudija Safet Hajdarbegovi}

Alternativni lijek za va{u du{u

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

35

Ta~no Neta~no

PREPORUKE Kako sa~uvati kardiovaskularni sistem

Bijeli luk, brokula i kelj snizit }e holesterol
Povi{eni trigliceridi te disbalans HDL i LDL holesterola znak su za uzbunu
Osobe koje imaju povi{ene trigliceride i holesterol trebale bi barem dva do tri puta sedmi~no jesti sku{u, srdelu ili tunu s ~e{njakom i per{unom, a izbjegavati bijeli hljeb, crveno meso i kafu. Nedovoljan unos dijetalnih vlakana (neoguljene jabuke, paprika, paradajz, brokula, karfiol, kelj, grah, ra`evi hljeb sa sjemenkama, zob, je~am, heljda), potom nedovoljan unos namirnica bogatih nezasi}enim i polinezasi}enim zdravim masnim kiselinama (plava riba, lan, maslinovo ulje) mogu uzrokovati povi{ene masno}e. Povi{eni trigliceridi te disbalans HDL i LDL holesterola s nepovoljnim visokim ukupnim holesterolom znak su za uzbunu. Naime, upravo ovi parametri pokazuju rizik obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti, prije svega ateroskleroze, a potom i infarkta.
Bijeli luk za svakodnevnu prehranu

1.Slatki novi stil je pojava u slikarstvu? je tekst napisan izgovor2.Elogijpohvalu nekome iliiline~emu? en u 3.Eolova harfa je `i~ani muzi~ki instrument nazvan po gr~kom bogu vjetra Eolu?
1. NETA^NO

Slatki novi stil - mitsko poimanje ljubavi
Slatki novi stil (dolce stil nuovo), tako|er stil nuovo ili stilnovisimo je talijanska pjesni~ka {kola, a ne pojava u slikarstvu, koja se formirala krajem 13. i po~etkom 14. stolje}a. Pjesnici ove {kole nastavljaju se na provansalsku i sicilijansku pjesni~ku {kolu te, pod uticajem neoplatonizma i skolastike, mitsko-alegorijski poimaju pitanje ljubavi. Glasovito je njihovo odre|enje plemenitosti kao osobne krijeposti, a ne nasljedne osobine te povezivanje plemenitosti i ljubavi, pri ~emu je `ena postavljena kao simbol uzvi{enoga i an|eoskog. Glavni su predstavnici ove {kole D’Arezo, Kavalkandi, Dante Aligijeri (na slici) i drugi.
2. TA^NO

Kulinarski kutak

Torta sa sirom
Za podlogu: 250 g okruglog keksa, 80 g maslaca. Za kremu: 350 g filadelfija krem sira, 60 g {e}era u prahu, 1 ka{i~ica arome vanilije, 1 `elatina, 50 ml vode, 200 ml slatkog vrhnja, 200 g bijele ~okolade, 100 g okruglog keksa. Za ukra{avanje: 3-4 zamrznute jagode, 3-4 okrugla keksa. Na~in pripreme: U elektri~noj sjeckalici usitniti keks, dodati omek{ani maslac, dobro sjediniti smjesu i prstima je utisnuti u dno kalupa za tortu (23 cm). Staviti podlogu u fri`ider dok pripremate kremu od sira. U posudi pomije{ati krem sir, {e}er i aromu vanilije. Nekoliko minuta sve lagano mije{ati mikserom. @elatinu pomije{ati s hladnom vodom. Ostaviti oko 10 minuta dok ne nabubri, pa smjesu zagrijati (ne smije zakuhati) da se `elatina rastopi. U slatko vrhnje koje ste zagrijali na sobnoj temperaturi, dodati otopljenu bijelu ~okoladu i postepeno dolijevati rastopljenu `elatinu. Izmije{ati.

1 2 3 4 5

Linije proizvoda protiv starenja i za ~vrsto}u ko`e omogu}uju vam da jednostavnim odabirom njege koja najvi{e odgovara va{im godinama bez muke uklonite posljedice starenja koje su na po~etku najuo~ljivije na licu. Tako }ete uz odgovaraju}e proizvode jo{ vi{e u`ivati u ljepoti svojih godina. Za borbu protiv prvih mimi~kih bora namijenjena je njega Myokine. Dnevna korektivna njega protiv bora oboga}ena je aktivnim kompleksom Adenoxine(tm) koji djeluje protiv kontrakcija }elija i nastanka mimi~kih bora. AdenoxineTM ~ine adenozin i magnezij koji djeluju komplementarno na temelju dva razli~ita mehanizama te smanjuju u~inak kalcijevih jona u fibroblastima, a time i njihovu kontrakciju.

Elogij kao tekst je poznat od najstarijih vremena
Elogij je tekst napisan ili izgovoren u pohvalu nekome ili ne~emu. Od anti~kog doba javlja se u prozi i stihu. Poznati su Periklov (na slici) elogij Atinjanima, latinski elogij Scipionu, izgubljena Ciceronova pohvala Katonu i drugi. Nalazimo ga i u starijim spisima pisaca iz nekih krajeva sa ovih prostora kakvi su bili Hanibal Luci}, D. Zlatari}, M. Buni} i neki drugi. Postoje i kao posebna vrsta, takozvani nadgrobni elogiji, {to je neka vrsta epitafa.
3. TA^NO

izmije{ati 6 Dobrosira i vrhnjapripremljene kreme od tako da se svi sastojci sjedine. ste pretho7 Kremi dodati keks kojepreko ohladno grublje zdrobili rukama. Gotovu 8fri`ider dakremu preliti Tortu staviti |ene podloge od keksa. u se dobro ohladi najmanje tri sata, a najbolje preko no}i. Poslu`ivanje: Prije poslu`ivanja tortu ukrasiti komadi}ima keksa i narezanim jagodama.

VLADAR U OLIGARHIJI VELIKA MUZI^KOSCENSKA DJELA VRSTA MAJMUNA (mn.)

UGLED, SLAVA (mn.)

BILJKA KADIFICA

NO]NA POSUDA

GLUMAC RID

RIZI^NA SITUACIJA

ITALIJA

BOLNI UZVIK

KROJA^KA ALATKA METAR UVALE, UDOLINE

^AROBNJAK, MAG

Eolova harfa u Evropi od 1800. godine
Eolova harfa (Aeolus harp) je `i~ani muzi~ki instrument nazvan po gr~kom bogu vjetra Eolu. Poznata u drevnim kulturama Kine i Indije, u Evropi je postala osobito omiljena oko 1800. godine. ^ini je dulja uska drvena rezonantna kutija (od jelovine) s dva proreza na gornjoj dasci, na oba kraja pri~vr{}ene i preko dvaju konji}a napete crijevne `ice (od {est navi{e) razli~ite debljine, ali ugo|ene na isti ton (obi~no g). Instrument se stavlja koso prema vjetru (najprakti~nije u prozoru) koji struje}i kroz `ice proizvodi ton. Razli~ita debljina `ica uzrokuje pojavu razli~itih alikvota nad osnovnim tonom stvaraju}i akorde. Proizvedeni zvuk djeluje neobi~no, natprirodno.

U[E]ERENA VODA ZA BAKLAVU U ONOM SMJERU STRU^NJAK U ZOOLOGIJI BRIJEG PRI ORANJU SLAVNI BOKSER MUHAMED VODENA @IVOTINJA NEOTU\IVI DIO IMETKA CELJE STOKA,. BLAGO LITAR O.^. R.L.

PRKOS

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA AGROTEHNIKA, PLO^ICA, [IB, SAMIT, DLAKE, A^, TAKSI, BL, RA@ON RONDO, ALAS, INDEKS, SANTOS, ANSA 2365

PRIPADNIK GORANSKE ORGANIZACIJE UZVIK NESTRPLJENJA STRANO MU[KO IME

GLUMICA NA SLICI

36

Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
studenticama. Tel. 033 658-946, 062 528 053, iza 17 h. U centru pos. prostor 20 m2, za sve namjene. Tel. 061 808 097. U centru trosoban prizeman stan, poseban ulaz, za kancelarije. Tel. 061 628 168. U strogom centru izdajem polunamje{ten, tros. stan. Tel. 061 628 168. Ul. Gornja Breka 35, namje{ten ili prazan jednosoban stan. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Ustupam boks na pijaci Ciglane, adaptiran, ekstra lokacija. Tel. 063 191 659. Vratnik, namje{tenu garsonjeru sa cen. grijanjem. Tel. 061 541 016. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba 00385 20 418-192. Dvosoban stan 54 m2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, Prvomajska br. 9. Tel. 065 395 269. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. T 061 304 599, 033 665-419. el. Gra|. zemlji{te povoljno, Sarajevo. Tel. 061 745 586. Grbavica 1, kod Kapu}ina, odli~an, trosoban, 73 m2, povoljno. T 061 214 856. el. Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp. kod stadiona. Tel. 061 493 323. Grbavica, stan 38 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 225 431, 062 471 821. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hitno prodajem adapt. jednoiposoban stan 45 m2, 13 sp, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM, fix. Tel. 061 811 144. Hrasno, P Ribar, odli~an stan na . odli~noj lokaciji, obnovljen, 53 m2, VI sprat, 120.000 KM. Tel. 061 203 346. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine, sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, ku}a novogradnja, 3 eta`e+485 m2 zemlji{ta, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice , 150 m2. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. T 061 226 007. el. Ilid`a-Pejton, tros. stan 77 m2+2 lo|e+gara`a, renoviran. T 061 493 323. el. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Jajce, prodajem stan 49 m2, renoviran, ili mijenjam za manji u Sarajevu, cijena po dogovoru. Tel. 063 088 787. Klju~, Kulina Bana bb, iznad Vatroganskog, prodajem 6 dunuma zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222-928. Ku}a dvojna 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a, Vraca, 4 eta`e, sve novo, 300.000 KM. Tel. 062 907 831. Ku}u prodajem sa ba{tom ili mijenjam za stan. Tel. 062 213 753. M. Dvor, centar, A. Jabu~ice, tros. 86 m2, sprat 1, austrougarska gradnja, povoljno, hitno. Tel. 061 139 592. Manja bosanska ku}a iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. T 061 260 598. el. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. N. Breka, ul. I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, II sprat, 2 banje, 2 WC, 3 balkona. Tel. 033 612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Odli~an stan na odli~noj lokaciji, obnovljen 53 m2, P Ribar, Hrasno, VI . sp., 120.000 KM. Tel. 061 203 346. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, dvoipos. 76 m2+2 lo|e, 9 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Otoka, prodajem kvalitetan dvos. stan sa odli~. c.g., vlas. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Poljine, devatirana ku}a sa tri duluma oku}nice. Tel. 061 608 962. Pos. prostor 31 m2, na Dobrinji III, cijena povoljna. Tel. 062 571 260. Pr. stan 70 m2, I sp., i od 40 m2 VII spr., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvos. stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem dvosoban, top renoviran stan, Gornje Ciglane, 48 m2, PVC, cijena 60.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. T 036 809-009. el. Prodajem garsonjeru 33 m2, Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Mob. 063 209 378. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900

MALI

OGLASI
Prodaja
88., registrovan, sive boje, odli~an. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Najjeftinija registracija vozila u Sarajevu, gratis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911. Nissan Murano, 10./2007., 45.000 km, mo`e zamjena za jeftinije. Tel. 062 157 704. Nove VW nosa~e skija za Golf V i VI. Tel. 061 145 636. Opel Askona C automatik, 82. god., registr. do 4. 2011. Tel. 458-583. Opel Astra karavan-G, dizel, 1999., 4x1, ful oprema, mo`e zamjena. Tel. 061 220 016. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 68.000 pre{ao, cijena do registracije 8.200 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, extra stanje, cijena do registr. 7.900 KM. Tel. 061 158 202. Presa za izbijanje le`ajeva za automehani~are. Tel. 061 227 070. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Ladu Samaru 91. god., reg. do 9. 8. 2011., sa dosta rez. dijelova, 1.000 KM. Tel. 062 170 357. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim antikorozivnu za{titu automobila, farbanje, varenje i poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 B, 2004. god., crveni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 7.450 KM. Tel. 061 835 565. Reno T wingo 1.2 B, 2008. god., crveni, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, kao nov, cijena do registr. 6.000 KM. Tel. 061 158 202. Reno 5 povoljno, neregistrovan u ispravnom stanju.Tel 033 613 389. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema, cijena 13500 KM.Tel. 062 615 888. Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i felge za Reno 14'' . Tel. 061 259 784. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan, u odli~nom stanju, tek registrovan, sedam sjedi{ta, plava metalik boja, 1.9 TDI. T 033 687-154, 061 el. 532 179. Yugo 45, 89. god., za dijelove. Tel. 061 177 532.0 Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. T 061 260 598. el. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Izdavanje
Izdaje se poslovni prostor u Hrasnom (mali Bosmal) povr{ine 55 m2. Pogodan za administrativne poslove. Tel. 663-100. N. A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aerodromsko naselje, dvosoban stan polunamje{ten. Tel. 066 634 794. Al. polje A-faza, namje{ten jednosoban stan, cen. grijanje, studentima. Tel. 061 157 571. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani-sobe-dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bare-[ip, stan u priv. ku}i, sa vi{e le`aja, pogodno za samce, radnike. Tel. 062 139 215. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednosoban stan, lux. namje{ten, prednost stranci. Tel. 062 204 208. Bu~a Potok, kod Zraka, pos. prostor za sve namjene. Tel. 061 268 476. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, kod Katedrale, izdajem trosoban stan sa ba{tom. Tel. 061 382 261. Centar, tros. extra lux. namje{ten stan, stamb. zgrada, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Centar, tros. stan u Sarajevu namje{ten izdajem na du`i period. Zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor, pogodan za sve namjene. Tel. 033 638006. Dobrinja, prazan 2-soban stan na I spratu. Tel. 061 144 162. Doglodi, 100 m2 pos. skladi{nog i 150 m2 stamb. prostora. T 061 561 132. el. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Gara`u izdajem ispod tranzita, Grbavica 1. Tel. 063 639 213. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Lu`ani, stan 65 m2, `enama bez djece, 350 KM. Tel. 066 324 343. Izdajem dvoipos. namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Izdajem dvosoban i namje{ten stan studentima na Grbavici - Sarajevo. Tel. 061 188 903. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke, N. G. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska TV, u Grbavi~koj. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. T 445-306. el. Izdajem kancelarijski prostor u Hrasnom, reko puta Robota. Tel. 535052. Izdajem komfornu sobu zaposlenoj `eni, preko puta tramvajske stanice, Pofali}i. Tel. 061 842 319. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem lijepo namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Tel. 061 220 957. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi, Donji Vele{i}i. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten dvosoban stan, grijanje, internet, Pofali}i. Tel. 061 226 372. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Al. Polje, cent. grijanje, samo studentima. Tel. 061 157 571.

Jugo 55, god. proizvodnje 1991. Pre{ao 30.000 km. Reg. do juna 2011. g. Tel. 061 842 495. 18334-1tt Alfa 146, extra stanje, 2000. god., 1.9 JTD, dizel, sve osim ko`e, reg. 6. 2011., 6.500 KM. Tel. 062 205 698. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., sivi, al. felge, bixenoni, 10x airbag, 140 KS, 6 brzina, kupljen u BiH. Tel. 066 364 848. Audi jaje 1.6 B, servo, {iber, centralka, ozvu~enje, kand`a. T 063 730 777. el. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. T 066 271 815. el. Auto zvu~nike „Eurotec“ po vrlo povoljnoj cijeni. Tel. 061 218 870. Autolakirer-limar, vr{i popravku i lakiranje vozila, zamjena o{te}enih dijelova, itd. T 061 177 547, 063 023 027. el. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiat Punto 1.2 ben., proizv. oktobar 2000., 4 vrata, metal., tek registrovan. Tel. 062 568 178. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, cijena do registr. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, extra stanje, cijena do registr. 6.900 KM. Tel. 062 548 408. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Gepek (vrata) za Ford Fiestu 2003. god., 50 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel, prva registracija 90., cijena po dogovoru. Tel. 061 812 151. Golf 2, 92. benzin, o~uvan, zelena metalik, povoljno. Tel. 061 172 050. Golf 2, bijele boje u voznom stanju, registrovan, 1.600 KM. T 061 900 361. el. Golf 2, dizel, 87. godina, bijele boje, cijena 2.600 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3, dizel, 1996. god., 5 vrata, reg. do 8./2011. Tel. 061 220 282. Golf 3, karavan, turbo dizel. Tel. 062 763 105. Golf 3 karavan, crveni, 1.9 TDI, 66 KW. Godi{te 1995., centralno zaklju~avanje, ABS, airbeg. Cijena 7.300 KM. Tel. 062 607 461. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf IV, 1.4, 16V, 1998. god., 5 vrata, alarm, mul-t-lock, daljinsko, ura|en veliki servis, registrovan. Tel. 061 299 874. Kamion korpa Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Dukato, 91. god., u voznom stanju, produ`eni, povi{eni, povoljno. Tel. 066 687 703. Kombi T2, registrovan, 87. g. Tel. 061 865 400. Kombi VW 1983., povoljno, registr. do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Lancia Musa 2006., ful oprema, automatik, mo`e zamjena, 13.000 KM. Tel. 061 143 036. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 137, kamion, 91. god., reg. 4. 2011., cerada, u odli~nom stanju, 9.000 KM. Tel. 061 165 150. Mercedes 190 D, dizel, automatik,

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. T 061 504 190. el. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem dotrajala vozila, Z-101, Z128, PZ, Lada. Tel. 061 134 597.

Izdajem namje{ten stan B. Potok, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan dvosoban 60 m2, centralno, I. Andri}a 8, 350 KM + tro{kovi. Tel. 033 719-185. Izdajem namje{ten stan u Had`i}ima. Tel. 061 347 685. Izdajem namje{ten tros. stan u stambenoj zgradi, internet, kablovska, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem opremljen frizersko-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 38 m2 + 16 m2 galerija, na Dobrinji, ul. Sarajevske olimpijade, ili tra`im poslovnog partnera. Tel. 061 184 796. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem prazan dvoiposoban stan na Dobrinji (250 KM). Tel. 062 971 539. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sobu studentima, centr. grijanje - Ciglane. Tel. 062 253 440. Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 061 730 486. Izdajem stan na Bjelavama veli~ine 42 m2, namje{ten, u privatnoj ku}i. Tel. 061 381 651. Izdajem stan sa vi{e le`aja u privatnoj ku}i, po le`aju 80 KM, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. Izdajem stan u Ned`ari}ima kod osnovne {kole „Aleksa [anti}“. Tel. 061 518 867. Izdajem stan u strogom centru grada, veli~ine 50 m2. Tel. 061 511 181. Izdajem stan, privatna ku}a na [ipu, 75 m2, centralno grijanje. Tel. 061 144 845. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Iznajmljujem kancelarijski poslovni prostor P=75 m2, Emerika Bluma br. 2, kod OHR-a. Tel. 061 132 088. Iznajmljujem stan zaposlenoj djevojci ili studentici, kod Pozori{ta, u zgradi. Tel. 062 203 917. Iznajmljujem visoko prizemlje, ku}u u naselju Bare, pos. ulaz, plin. grijanje. Tel. 061 540 451. Jednokrev. soba mu{karcima, Ba{~ar{ija kod Begove d`amije. Tel. 061 715 733. Jednokrevetna soba, grijanje, 120 KM. Tel. 062 467 823. Kobilja glava, Sarajevo, izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kvadrant-Novo Sarajevo, dvosoban 60 m2, lijep, dugoro~ni najam ili prodaja. Tel. 061 701 128. Namje{ten dvosoban stan u priv. ku}i, samcima, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 812 524. Namje{tenu sobu `enskoj osobi, upotreba kuhinje, kupatila. T 033 541el. 365, 066 897 849. Naselje Bare-[ip, trosoban extra namje{ten stan, I sprat, stamb. zgrada, mjese~ni zakup 600 KM + re`ije. Tel. 061 190 713. Ned`ari}i - povoljno sobe za sudente i zaposlene, upotreba dnevnog boravka, kuhinje, kupatila. Tel. 061 304 854. Ned`ari}i, izdajem opremljen poslovni prostor za automehani~ara - brzi servis. Tel. 033 454-087. Penzionerka izdaje u centru lijepu sobu `enskoj osobi, odli~ni uslovi. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Pos. prostor 20 m2 u centru za advokate i notare. Tel. 061 808 097. Povoljno izdajem u strogom centru studentici namje{tenu sobu sa grijanjem i kuhinjom. Tel. 033 201-477. Stan na Bjelavama, za 3-4 studentice, centr. grijanje. Tel. 061 970 055, 061 149 620. Stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, pogodno za samce, Bare-[ip. T 062 139 215. el. Studenticama izdajem sobe, dvokrevetnu i jednokrevetnu, preko puta Kampusa i Holiday inna. Tel. 066/94 5959. Trg heroja, izdajem dvosoban stan

Prodaja
Prodajem stan na ^obaniji 96 m2, papiri uredni, odmah useljiv. Kontakt telefon: 061 183 669. N. Prodaje se stan 77 m2, 8. sprat, Otoka. Kontakt tel. 061 702 245. 15566-1Nd` Mojmilo - jednosoban stan 32 m2, 1. sprat - preko puta „Hipermarketa“ - c.g. u dobrom stanju HITNO. Tel. 061 493 323.18364-1tt Povoljno - dvosoban stan 54 m2, ul. Zagreba~ka, VP CG, , 92.000 KM. Tel. 066 488 818. 15622-1nd` HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom i 1500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, novogradnja, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 15627-1nd` Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Adema Bu}e, dvosoban stan 54 m2, I sprat, novija gradnja, cijena po dogovoru. Tel. 061 204 892, 061 501 562. Al. Polje, N. Smailagi}a, troipos. 77 m2 u dobrom stanju, hitno. T 061 139 592. el. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e tj. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, odvojen ulaz i komunalije, sve 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za manji do 30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183 433. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta ugra|ene nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar od Avaza, trosoban super renoviran, 4. sprat, trostrano orijentisan, extra povoljno 120.000 KM. Hitno. Tel. 061 186 665. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, kod Dva ribara, ^obanija, trosoban, 90 m2, u dobrom stanju, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, Grada~a~ka, jednos. stan 38 m2, sprat 6, lift, adapt., 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. D. Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana p+s+s i 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2 sa dva balkona, visoko prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, jednos. 38 m2, 1 sp., renoviran+balkon+podrum. Tel. 061 493 323. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel.

Dnevni avaz
EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem ku}u Rakovica, Kakrinje, tri duluma zemlje vo}njak u rodu. Tel. 033/443-439. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem radnju-buregd`inicu komplet opremljenu, povoljno. Tel. 061 906 936. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). T 036 884-514, mob. 062 490 480. el. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 60 m2, A. Polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 78 m2, Ljubljanska, pogled na Vilsonovo i M. Dvor. Tel. 033 212-479. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem trosoban stan renoviran sa stvarima i gara`om, Kolodvorska. Tel. 062 626 285. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. S. Grad, [iroka~a, prod. dev. ku}u sa dok. za izgradnju. Tel. 033 523-423. Stan 38 kv., V.P na K. Brdu, pro., dajem, idealan za studente, manju porodicu. Tel. 062 110 722. Stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Stari Grad, Ba{~ar{ija, stan 42 m2, visoko prizemlje, papiri uredni, ulica Safet bega Ba{agi}a. Tel. 062 272 346. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. U centru Ilid`e prodajem lijepu ku}u, ameri~ki stil. Tel. 033 637-494, 061 257 567. U centru Ilid`e, pos. prostor 62 m2, povoljno. Tel. 062 435 756. U centru Sarajeva, prodajem ili mijenjam stan (posl. prostor) 83 m2, visoko prizemlje. T 061 485 898, 033/666-138. el. Uz cestu Otes-Ilid`a, parcelu 1.350 m2, svi priklju~ci, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Vi{e ku}a i parcela zemlji{ta, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Vla{i} - super apartmani 35 i 40 m2, novogradnja, na ski-stazi, prodaja ili zamjena za Jadran ili Sarajevo. Tel. 061 483 448. Vogo{}a - prodajem pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, jednos. stan 37 m2. T 065 el. 877 065. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlji{te, Most. raskr{}e, povoljno. Tel. 033 691-319, Ilid`a.

nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

37

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Sarajevo-Zagreb, mijenjam u Sarajevu 4-sobni stan za trosobni u Zagrebu, uz dogovor. Tel. 066/94-5959. Mijenjam kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz dogovor, ili prodajem. T 065 463 el. 156 od 11-22 h. Mijenjam dvoiposoban stan na Dobrinji, za sli~an bli`e centru, uz dogovor. Tel. 061 509 813.

NARU^ITE OGRIJEV SA OSMIJEHOM. Bukva i grab suha i sirova od 35 do 65 KM. Ugalj Banovi}i 150 KM. Ugalj Kreka 80 KM. Bukov briket 150 KM. Kameni briket Doj~lan fire 250 KM. Tel. 061 025 311, 061 785 535. 15424-1Nd` AKCIJA!!! Prodaja bukovog ogrijevnog drveta (}utci, metrice, cijepana) kao i ugalj (Banovi}i kocka, orah, drveni). Prijevoz besplatan na Kantonu. Kon. tel. 061 670 068. 15424-1Nd` RASPRODAJA!!! Do isteka zaliha velika rasprodaja bukovih drva, cijepanih, }utci i metrice, kao i ugalj Banovi}i (kocka, orah) i drveni (Kreka). Cijena po dogovoru. Tel. 061 824 243. 15424-1Nd` PO[TENO KAD SLO@I[ DRVA PLATI[. „Gori vatra“ krediti za penzionere i javne ustanove do 10 rata. Ugalj Banovi}i i Kreka. Tel. 061 173 949, 033 434-545. 15574-1Nd` U prodaji su bukova drva (cijepana) metrice, }utci po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1m - 50 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt telefon 066/285-938. 15617-1nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem dva ve}a kau~a na razvla~enje. Tel. 061 208 050. Prodajem 10 rebara harmonika vrata, 50 KM. Tel. 062 320 034. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033 646-912. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Nove rekete za stoni tenis i fudbal Liga {ampiona. Tel. 061 159 507. Noviju bundu od crnog zeca, duga dlaka, 250 KM. Tel. 061 159 507. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. T 063 522 652. el. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Njema~ki inhalator „Bronchoforton“, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. Uramljeno ogledalo 75x60 cm, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne atestirane ~izme nove 3000 V cijena 20 KM. T 062 315 540. , el. 45 komada signalnih lampi 2 wata, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) staze i }ilime. Tel. 033 452 018. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa, terapija od 120 kom. = 7 i 8 KM, terapija od 240 kom. = 5 i 6 KM. Besplatna dostava. T 062 134 551, 061 237 448. el. Planinarske cipele, bakand`e, original - nove, broj 39 i 41. Tel. 062 003 205. Su{eno ljekovito bilje, kunica, kantarion, maj~ina du{ica i divlja metvica. Tel. 061 206 345. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Oprema za moleraj (lotre, ma~ke, mi{eve, hoble, {pahtle, ~etke i ostalo). Tel. 061 267 614, 065 075 694. Fri`ider u odli~nom stanju, ispravan, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem: {im{ire, had`ibege i ostalo. Tel. 062 385 034.

Pr. 10 rebara harmonika vrata 50 KM. Tel. 062 320 034. Trosjed, dvosjed i fotelju, sve na razvla~enje. Tel. 061 272 611. Prodajem kvalitetne punja~e za mobitele Nokia, Samsung, Erixon. Tel. 033/526-846. Pivske fla{e po 10 feninga, tegle 10 feninga. Tel. 033 526-846. Trosjed o~uvan 200 KM, dje~iji krevet s jogijem 100 KM, kau}, ormari}i, bordo itison 2x2 100 KM, garderobu. Tel. 062 375 610. O~uvan trosjed, klas. kau}, ormari}, itison, dje~iji kreveti} s jogijem. Tel. 062 375 610. Mu{ke ko{ulje po 30 feninga, `ensku obu}u vrlo povoljno, zimske rolke. Tel. 033/526-846. Hanter bundu 20 KM, zavjese vrlo jeftino razne, kajji{eve sve po 1 KM. Tel. 033 526-846. Sadnice orah, japanske jabuke i {ljive, vrlo povoljno. Tel. 062 400 661. Zavjese raznih dim., 2 taburea, fotelju, zimske jakne, rajfle{use. Tel. 033/526-846. Drva raznih dim., vrlo povoljno. Tel. 033/526-846. Obu}u `ensku i mu{ku, vrlo povoljno. Tel. 033/526-846. Neustakljen {tok sobnih vrata, 10 KM. Tel. 033/526-846. Sivi itison 2x2 10 KM. Tel. 033/526846. Dvije nove friteze 2x 5 l, 1 na struju, 1 na plin. Tel. 061 906 936. Plin. prof. kuhalo sa 3 velika gorionika (du`. 1,5 m). Tel. 061 906 936. Prof. ma{inu za sje}enje luka, krompira, sira i sl. Tel. 061 906 936. Ugost. toster preklopni, ro{tilj, sokovnik za |us. Tel. 061 906 936. Rash. vitrinu, vertikalnu za torte i kola~e. Tel. 061 906 936. Pe} za pitu (konvektomat), 5 eta`a, 1 rerna. Tel. 061 906 936. Novu i rabljenu garderobu, mu{ku i `ensku, vrlo povoljno. Tel. 033 526846. Skoro nov trosjed na razvla~enje 200 KM, dje~iji krevet s jogijem, 100 KM. Tel. 062 375 610. Crna ko`na `enska jakna i `enski crni mantil, novo. Tel. 062 844 933. Zimske mu{ke jakne 2 kom., nove, extra kvalitet. Tel. 061 911 652. Ugostiteljski pult prodajem. T 061 el. 367 103. EKG aparat Eminent portable, potpuno nov sa trakama, 650 KM. Tel. 062 321 925. Violon ~elo 3/4, skoro novo, sa gudalom, 900 KM, 3 kom. vitrine sobne i stal. TV. Tel. 061 828 709, 956-055. Dugu bundu drap boje, od nerca, 42-44, 500 KM. Tel. 033 456-703. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Gajbe za perad. Tel. 061 221 752. Njema~ku plinsku fasadnu pe} 4,2 KW, malo kori{tena. Tel. 061 349 105, Sarajevo. Video recorder „Funai“, po super cijeni. Tel. 061 218 820. Aparat za {e}er sa trakicama, lanetom, do`ivotnom garancijom, 60 KM. Tel. 062 321 925. O~uv. trosjed na razvla~enje 200 KM, dje~iji krevetac s jogijem - 100 KM. Tel. 062 375 610. 14 kom. rebara gusanih radijatora, Mediteran-Ilija{. Tel. 030 874-358. Dizel elektri~ni agregat 40 KW, Torpedo-Kon~ar. Tel. 065 512 345. Prodajem sadnice {im{ira. Tel. 466-568.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem manji stan SkenderijaBa{~ar{ija, do 45.000 KM, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Kupujem stan do 70 m2, Breka, Bjelave, Mejta{, Centar. Tel. 061 211 303. Na Dobrinji potreban namje{ten jednosoban stan ili garsonjera, za studenticu. Tel. 061 808 780. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Potrebne dvije cimerice, studentice, Zenica, centar, povoljna cijena. Tel. 062 831 281. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 15524-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. T 063 930 078. el. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078.

Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 732. el. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. T 061 174 192, 033 210-791. el. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 18047-1TT 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361.

Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. T 062 921 100. el. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba

38

Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
mrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 061 274 191. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garancikju i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. T 033 666-755. el. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Profesionalnim kompresorom farbamo drvo, beton, staklo, plastiku. Tel. 061 134 597. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677549. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. T 033 213el. 040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. T 061 268 155. el. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. T 641-144. el. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Ozbiljna `ena pomagala bi starijim osobama u ku}i, odlazak u apoteku i dr., samo ozbiljne ponude. T 062 422 290. el. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Musliman vjernik, trgovac, zavr{en V stepen, sa velikim radnim iskustvom, tra`i posao poslovo|e ili trgovca. Tel. 061 206 345. Mu{karac, pedantan i ~ist, obavljao bi ku}ne poslove (kuhanje, pranje, peglanje, ~i{}enje). Tel. 033 524-543, od 20-22 h. Bifeu na Alipa{inom polju, potrebna konobarica. Tel. 062 051 531. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. @elite postati konsultant za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Isplati se. Akcija besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Dajem instrukcije iz latinskog jezika. Tel. 061 556 035. Frizerskom salonu u Hotonju potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. Nastavnik njema~kog i bosanskog daje instrukcije. Tel. 659-750 i 066 897 870. T ra`im posao u trgovini, buregd`inici, pekari, a ~istim brzo i kvalitetno stanove i peglam ve{. Tel. 066 815 033. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Pazila bi u va{em stanu dijete od 110 god., (u~enicima poma`em u {kol, problemima). Tel. 033 238-831. Kerami~ar, ugra|ujem sve vrste kerami~kih plo~ica brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 909 460. Demobilisani borac ARBiH radio bi kao no~ni ~uvar, vrlo savjesno i odgovorno. Tel. 062 909 460. Pomagala bi starim osobama. Tel. 062 320 034. Vr{im servisiranje i popravku svih ra~unara i opreme. Tel. 063 636 565. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine djaem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Opravljam ve{ ma{ine i ostalu bijelu tehniku, povoljno. T 062 520 287. el. Potrebna ozbiljna `enska osoba za prodaju srebrenog nakita na terenu. T el. 061 254 111. Pomo} starim i iznemoglim licima u ku}i, odlazak kod ljekara, kupovina, itd. uz nov~. naknadu. Tel. 061 048 200. Pomagala bih starim osobama. Tel. 062 320 034. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Agencija „Tera“, njega starih i oboljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Izra|ujem detaljno horoskop za 2011. g., za `ene, mu{karce i djecu (radim i uporedne ljubavne). Tel. 062 104 226.

stolarioju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 215 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. T el. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Pouke iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Popravljam i punim fri`idere i za-

Ponuda-potra`nja
Novootvorenom Wine bar-u, restauranta „BRASIL Dalmati“, nska 6, potreban ve}i broj profesionalnih {ankera, konobara i konobarica, prijem u stalni radni odnos. Kontak telefon: 062 213 788. 18265-1tt Potrebna ozbiljna `ena za rad kod ozbiljne porodice, za odr`avanje ~isto}e, doma}instva, na du`i vremenski period. Po mogu}nosti da je sa podru~ja Stari Grad ili Centar. Rad je od ponedjeljka - do petka, od 8-16 ili 917 h. Plata 500 KM. Kontakt: 061 785 556. 18351-1tt Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog jezika, rad na kompjuteru, tra`i posao. T 061 381 el. 802. Potrebna radnica na poslu`ivanju u restoranu. Tel. 061 546 049. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. T 061 355 710. el.

Mijenjam sportske zastave za sportske zna~ke. Tel. 061 572 017. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. T 062 358 344. el. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem zidne satove i (neispravne mo`e) dijelove, srmali vez, suhozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune, demirlije, mangale, savat posu|e, serd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva lica tanke. Tel. 061 159 507. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. T 061 271 935. el. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem el. valjak za peglanje, Cordes 834. Tel. 061 480 004. Kupujem gramofonske plo~e, rock, jazz i blues. Tel. 061 244 290. Kupujem dionice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem obveznice, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem grobno mjesto na pravoslavnoj parceli u gradskom groblju Bare. Tel. 061 936 378. Kupujem dionice svih vrsta, staru deviznu, ratnu od{tetu, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. T 063 804 124. el. Izdajem kazan za pe}enje rakije. T el. 061 367 103. Kupujem masa`er „ Variolux“ sa {est kaj{eva. Tel. 035 553 124. Nudim starijoj karakternoj `eni besplatno stanovanje uz dru`enje. Tel. 033/238-831. Kupujem masa`er „ Variolux“ sa {est kaj{eva. Tel. 061 193 999.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz

nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

39

UDRU@ENJE „1. SLAVNA - 111. VITE[KA BRIGADA“ SARAJEVO
SJE]ANJE Povodom obilje`avanja 5. decembra 1992. godine DANA BRIGADE i 18. godi{njice veli~anstvenih uspjeha na brdu @u~, s ponosom, tugom i ljubavlju, sje}amo se {ehida i poginulih pripadnika brigade, kao i svih ostalih pripadnika Armije RBiH i MUP-a, koji su u toku agresije na na{u domovinu 1992-1995. godine, ugradili svoje `ivote u temelje na{e jedine nam domovine BiH. Neka im je vje~ni rahmet i slava. Pozivamo porodice {ehida/poginulih pripadnika i veterane brigade, veterane drugih jedinica Armije RBiH i MUP-a, predstavnike bora~kih udru`enja, predstavnike institucija sistema izvr{ne i zakonodavne vlasti, kao i sve ostale zainteresovane gra|ane, da u nedjelju, 5. decembra 2010. godine u 12.00 sati prisustvuju ~asu istorije na brdu @u~ - kota 850, a u ponedjeljak, 6. decembra 2010. godine posjetimo mezarja i groblja i odamo po~ast na{im herojima: Boljakov Potok - 8.30 sati; Bu~a Potok - 9.00 sati; Vrbanju{a - 9.00 sati; Budakovi}i - 9.00 sati; Humka - 9.00 sati; Vi{njik - 9.00 sati: Ugorsko - 8.30 sati; Kobilja Glava - 9.00 sati; [ehidsko mezarje Kova~i - 9.30 sati; Vje~na vatra - 10.15 sati; Harem Alipa{ine d`amije - 10.30 sati; Groblje Lav ateisti~ko - 10.50 sati; Lav - 11.00 sati; Sveti Marko - 11.20 sati; Sveti Josip - 11.40 sati; Stadion Ko{evo - 12.00 sati. Prijevoz za ~as istorije obezbije|en je ispred Zemaljskog muzeja sa polaskom u 10.00 sati, kao i za obilazak mezarja i grobalja - jedan autobus od mezarja Bu~a Potok do N mezarja Kova~i i dalje prema planu, i jedan minibus od Ugorskog u 8.30 sati i dalje prema Kobiljoj Glavi, mezarju Kova~i i dalje prema planu.

Dana 5. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina od kako su preselili na ahiret brane}i nam jedinu domovinu

HALIL (HASANA) KUNTO
Porodica Kunto

RAMIZ (HASANA) KUNTO
1556-1nd`

Dragom Seadu Prije 18 godina brane}i svoju porodicu i rodno Sarajevo, kao pripadnik Armije RBiH, na ahiret je preselio

SEAD (rah. MUHAMEDA) BULJUBA[I] - SEJO
Mama Sabaheta, sestra Aida, brat Mirza, brati} Faris, snaha Arjana, zet Mirza
15589-1nd`

Dana 5. 12. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Petog decembra 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac i dedo

Dana 5. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{

ISMETA ELJ[ANI

SAKIB (RASIM) HOD@I]
S ljubavlju i sjetom zauvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Tvoji: supruga Fadila, k}erke Jasmina i Sanela, zetovi Elmir i Almedin, unu~ad Mia, Azra, Elmar Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. 12. 2010. u 14.00 sati 15602 u ku}i `alosti u ulici Trg solidarnosti 15/7.
TU@NO SJE]ANJE

HIMZO (RA[ID) HERENDA
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Zauvijek tvoji: Nevzeta, Almir, Arnela, Arijana, Dragana i Sevleta Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 6. 12. u 12.30 u 15516-1nd` d`amiji ^engi} Vila.

Iznenada si i brzo nestao, ostavio duboku bol i tugu. Tvoje veliko srce i dobrota uvijek }e nam nedostajati. Zauvijek tvoji: sestra Zulfija, zet Ibrahim, sestri~ne Elvira i Elmedina sa porodicom Pavlovi} i Karaman 15597-1nd`

Dana 5. 12. 2010. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg voljenog

na na{eg sina

Dana 5. 12. 2010. 4 su godine od preranog preseljenja na ahiret

Dana 5. 12. 2010. 4 su godine od preranog preseljenja na ahiret na{eg voljenog

FIKRET KOVA^EVI]

D@ERMIN (D@EMAL) SOFTI]
S tvojim karakterom smo se ponosile, voljele te svim srcem, a tako sada svim srcem za tobom bolujemo. Dok smo `ive bol za tobom ne}e pro}i. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoje tetke: Hajra i 15573-1nd` Nad`a

D@ERMIN (D@EMAL) SOFTI]
Te{ko je `ivjeti s tim bolom da vi{e nisi s nama. Ne mo`e se praznina popuniti i tuga za tobom ubla`iti. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: majka Sad`a, otac D`emal i bra}a Ned`min i 15573-1nd` D`enan

[EFKET (EDHEM) JELA^A
Tvoj vedri lik i tvoja dobrota zauvijek su uz nas. Bio si i ostao na{ ponos i podr{ka. S velikom ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Senija, k}erke Anda i Azra, unuk Haris i unuka Dalia, zetovi 18126-1tt Simon i Edin sa ostalom rodbinom

5. 12. 1992 - 5. 12. 2010.
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Otac Rasim, majka Behija, sinovi D`anin i Kenan
15422-1nd`

40

Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

Dana 5. 12. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg

HAMED (RAGIB) BRAJLOVI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Nedostaje{ nam svaki dan i s ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja supruga Sadeta i sin Kemal s porodicom
15606-1nd`

OSMANAGI]
FATIMA
5. 12. 2005 - 5. 12. 2010.

HAMDIJA
23. 11. 1996 - 23. 11. 2010.

iz Arapu{e Ostala su sje}anja na va{u plemenitost i dobrotu. Ljubav i iskrenu dobrodo{licu ste pru`ali svima. Nedostajete nam, ali ste prisutni. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet. 18304-1tt Va{a djeca: Nevzeta, Ibrahim, Avdo, D`evad, Sabit i Daut sa svojim porodicama

Dana 5. 12. 2010. godine navr{avaju se tri godine od prerane smrti na{e drage

SJE]ANJE

Petog decembra 2010. navr{ava se sedam dana od kako nas je napustila na{a draga

na na{eg dragog

ZIKRETE (^ORMEHI]) BEKTA[
5. 12. 2007 - 5. 12. 2010.
Pro{le su tri godine kako nisi sa nama. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od ljubavi i sje}anja na tebe. Iza tebe su ostali oni koji te vole, koji }e te dok `ive pamtiti i ~uvati u srcima zauvijek. U nama }e vje~no ostati sje}anje na tvoju plemenitu du{u i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Esad, k}erke Nermina i Alma, zetovi Miroslav i Haris, unuke Ines i [ejla PTT
SJE]ANJE

SAFIJA [ABANOVI] IVICU GORETU
iz Vi{egrada Pamti}emo je po dobru i uvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Sin Ismet, snaha Sabaheta, te unu~ad Edin i Mahira sa porodicama
18320-1tt

Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima. Tvoj sin Denis i unuka Erika Po~ivao u miru Bo`jem
18314-1tt

na na{e drage roditelje

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

JOVI^I]

[EFIKA KURI], ro|. HASANBEGOVI]
1. 1. 1907 - 1987.

JUNUZ KURI]
1900 - 1965.

METU[ MEHMEDOVI] KARDA[
14. 4. 1996 - 2010.

MUNEVERA MEHMEDOVI], ro|. ZVIZDI] - \I\A
5. 12. 2003 - 2010.

SLAVICA
5. 12. 2009 - 5. 12. 2010.

VLADO
30. 10. 2009 - 30. 10. 2010.

Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 18332-1tt Sin Zijo sa porodicom

S ljubavlju, po{tovanjem i velikim ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima. Neka vam dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 18331-1tt Zahvalna djeca i unu~ad

Mirno spavajte, dragi na{i, a u nama i sa nama `ivite na{e `ivote. 18318-1tt Prijatelji: Erna, Samira i Karmela

Dana 5. 12. 2010. navr{ava se godina dana kako nas je prerano napustio na{ najmiliji brat, djever i amid`a

Dana 5. 12. 2010. navr{ava se tu`na godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i svekra

Dana 5. 12. 2010. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog oca, dede i svekra

HASIB (ALIJA) SPAHI]
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj brat Nesib, snaha Ru`a, brati~na Edisa, brati}i 15563-1nd` Elvis i Alija
TU@NO SJE]ANJE

HASIB (ALIJA) SPAHI]
U na{im srcima }e{ vje~no ostati voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Nafija, sin Elvir i snaha \enita
15563-1nd`

HASIB (ALIJA) SPAHI]
Vrijeme prolazi, ali tuga i praznina u srcu ostaju. Tvoji voljeni: sin Sanin, unuka Iman i snaha Izeta
15563-1nd`

Dana 5. 12. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

RED@EP ALOMEROVI]
5. 12. 1993 - 5. 12. 2010.

AJ[E (HASANA) HATI^I], ro|. MEHI]
1946 - 2010.
Zauvijek }emo te pamtiti sa ponosom i ljubavlju, spominjati i nikad te ne}emo zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
15558-1nd`

MUVEDIN (KASIM) RAMOVI]
5. 12. 1992 - 5. 12. 2010.
Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih se sje}aju. Sestra Sedina, zet Vahid, sestri~ne Lejla, Elma i Aida sa 15610-1nd` porodicama

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. O`alo{}eni: supruga i sinovi sa porodicama

Tvoji: k}erka Melisa, zet Aziz i unuk Vedad

PTT

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 6. 12. 2010. navr{ava se 7 dana otkako je preselila na{a draga supruga, majka, nana i punica

ALIJA - CUNI (ISMET) PRIJEPOLJAC
5. 12. 1992 - 5. 12. 2010.
Tvoj plemeniti lik i dobrotu kojom si zra~io nikad ne}emo zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet. Teti} Alen s porodicom
18190-1tt

MUVEDIN RAMOVI]
12. 4. 1962 - 5. 12. 1992.
Svaki dan od 5. 12. 1992. godine je tu`an za nas, `ivimo bez osobe koja nam puno zna~i u `ivotu. Tvoji: otac Kasim, majka Sevda, sin Jasmin, supruga Ramiza, snaha Lejla, unuka Nejla, sestre Sedina i Amela sa 18329-1tt porodicama

[EHRA (^AMILA) DRINA, ro|. KORJENI]
Iza tebe su ostali oni koji te vole i dok `ivimo pamti}emo tvoju dobrotu i plemenitost. Vrijeme koje prolazi ne mo`e popuniti prazninu koja je ostala u na{im srcima tvojim odlaskom. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti 6. 12. 2010. (ponedjeljak) u 12 sati poslije podne namaza u mektebu u Vran~i}ima, Had`i}i Tvoji: suprug Sulejman, k}erke Sabaheta i Sadeta sa porodicom Sadikovi} i Horman 18363-1tt

Dnevni avaz

nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

41

OMER (AZE i MEHMEDALIJE) KARAMUJI]
5. 12. 2007 - 5. 12. 2010.
Bijeljina - Sarajevo Dan za danom i evo 3 godine od kad je na{ dragi brat Omko preselio na ahiret - bolji svijet, ali „Ne umire ~ovjek smr}u ve} onda kad ga zaborave“, a dok `ivimo mi koji te volimo, `ivje}e{ i ti u na{im srcima, mislima i molitvama: Allahu milostivi, molimo te da obraduje{ du{u na{eg Omera, otvori mu d`enetske kapije i podari mu mjesto u lijepom d`enetu me|u tvojim d`enetlijama! Neka je vje~ni rahmet du{i na{eg Omera. El-Fatiha! Bra}a i sestre sa porodicama

1306-1tz

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani

dragoj nani i pranani

ZUBEJDA (DERVI[) BALI], ro|. BAHTOVI]
1915 - 2010.
S po{tovanjem i ponosom }emo ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Ismeta i Adis
15626-1nd`

ZUBEJDA (DERVI[) BALI], ro|. BAHTOVI]
Dok `ivimo mi, `ivjet }e i sje}anje na tebe. Tvoja unuka Lejla, praunuke Iliza i Karmine i zet Antonio Angrisano
15626-1nd`

Petoga decembra 2010. navr{ava se osamnaest godina i to tu`nih i bolnih od kako me napustio moj sin jedinac

IN MEMORIAM

HARIS (MUSTAFE) MERZI]
5. 12. 1992 - 5. 12. 2010.
Dragi i jedini sine moj, boluju}i i tuguju}i za tobom, jo{ sam vi{e tu`an i bolan {to nas svi zaboravi{e i evo osamnaest godina niko ne pokuca na vrata od tvojih iz brigade iako si spasio na stotine `ivota rade}i kao ljekar u ambulanti u Otesu. Neka im je na ~ast i sramotu. 15618-1nd` Tvoj tuguju}i otac Mustafa

OMER - MI[O TAR^UKOVI]
(1951 - 2008)
Dragi tetak, I dvije godine poslije bol i tuga ne jenjavaju... Tvoja plemenitost i gordost, vizionarstvo, kojim si zra~io, osvjetljavaju na{ put u budu}nosti poput svjetionika... Anisa [erak Osta}e{ nam u trajnoj uspomeni kao plemenit ~ovjek, drag zet i tetak na{
1308-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja Ljubi{e

VJEKOSLAV ^I^A
Od raje iz SUR cafe bar „Doglodi“ - Sena, Jota, Jasko, Muris, Mirso, Kruno, Leka, Danijela, Ena, Ni|o, Juka, Osmo, \ozo
15632-1nd`

KRE[IMIR KRE[O MARI^I]

Po~ivao u miru! Suada, Mahmud, Omar i Aida Latifi}, D`ana i Dino Vreto
18376-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 5. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{ dragi

Dana 2. 12. 2010. godine navr{ile su se 2 godine od prerane smrti na{e drage

mom dragom bratu

MIROSLAV (KRSTO) BJELICA
Dragi moj brate, Neka ti je vje~na slava i hvala. Radenko Bjelica sa porodicom

OMER - MI[O TAR^UKOVI]

BILJANE @UNI], ro|. TOMI]
Bilo je bogatstvo imati te, a tuga izgubiti te. Smrt ljubav izbrisati ne mo`e, a vrijeme koje je pro{lo, i vrijeme koje dolazi ne}e ubla`iti na{u bol.
1300-1tz

15628-1nd`

S po{tovanjem, uvijek te se rado sje}amo. Kolektiv Farmacolux d.o.o. Tuzla Dana 5. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg {ehida

Tvoja majka Draginja i brat Dragan
TU@NO SJE]ANJE

1304-1tz

na na{e drage roditelje

SEDAD (AHMED) ^OMOR
5. 12. 1992 - 5. 12. 2010.

ZIJO (HIMZO) KAJMOVI]
1963 - 1992.
Tvoj dragi lik }emo uvijek nositi u na{im srcima, a sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam vje~no nedostajati.

MUHAMED HUSKI]
6. 11. 1999 - 6. 12. 2010.

RASIMA HUSKI], ro|. JAPI]
4. 12. 2009 - 4. 12. 2010.

^omor D`evad - Ned`ad
15619-1nd`

S po{tovanjem! Tvoj brat Ramo Kajmovi} sa porodicom
15631-1nd`

Vrijeme prolazi, ali ostaje praznina za vama. Hvala ti, Allahu, i molimo te da na{im roditeljima podari{ lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Oni koji vas vole: k}erka Esma, zet Selim, unuci Dado i Hari 15621-1nd`

42

Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 5. 12. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

na{oj dragoj

ADNANA - DADE ABDAGI]A NEVENKI NENI ^ADE@
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Jasmina, supruga Selma i djeca Ansar i Hana
18377-1tt

S ljubavlju i tugom, Njeni: Dragica, Dragan, Neda, Tomo i Darko

18374-1tt

Dana 5. decembra 2010. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e voljene majke i nene

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

PA[ANE SALIHAGI], ro|. MU[AN^I]
Ne postoji vrijeme koje mo`e umanjiti ovu tugu i bol za tobom i ni{ta ne mo`e ispuniti ovu bolnu prazninu koja je nastala tvojim odlaskom. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo u na{im srcima tvoj dragi, plemeniti lik, na{a voljena majko. Neka ti je vje~ni rahmet! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet! Tvoja k}erka Sabaheta, unuk Amer i zet had`i Mirza Resulovi} 278-1mo Dana 5. 12. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada je na{a draga supruga i majka preselila na ahiret

Dana 5. decembra 2010. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{e voljene majke, k}erke i sestre

Dana 5. 12. 2010. godine navr{ilo se deset godina od smrti na{eg brata, djevera i ad`e

SANELE REPE[A, ro|. BEGOVI]
1997 - 2009.
@ivot nestane u trenu, ali ostaje ljubav, sje}anje i neizmjerna tuga zbog tvog preranog odlaska. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Faris, majka [efika, otac Safet, brat Adnan i 277-1mo nevjesta Alena

PALA EDINA - EDE
Dragi Eda, ^ovjek smr}u ne umire, umire onda kad ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole. Tvoj brat Mujke sa porodicom
TU@NO SJE]ANJE Dana 5. 12. 2010. navr{avaju se 2 tu`ne godine kako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug i otac
274-1mo

Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg oca, svekra i dede

AJ[A HATI^I], ro|. MEHI]
S ponosom i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: suprug Ahmet, sin Adnan, k}erka Melisa sa 21-1tr porodicom te mnogobrojna porodica i prijatelji

FAIK NJEGOVI]
Uvijek si u na{im mislima s ljubavlju i tugom, dragi na{ dedo. S ljubavlju i ponosom ~uvamo sve drage uspomene na tebe. Tevhid }e se prou~iti dana 5. 12. 2010. godine u 13 sati u ku}i Slatina br. 18. Sarajevo. S ponosom tvoji: sin Mustafa, snaha Sakiba, unuka Ame18361-1tt la, unuk Mehmed i snaha Dijana
SJE]ANJE Dana 5. 12. 2010. godine navr{ava se 12 godina od smrti na{e drage

RE[AD ]OSI]
2008 - 2010.
Beskrajno je tu`an ovaj dan jer podsje}a na rastanak. Dan kada si sa milim pogledom i dragim osmijehom odlazio i nisi se vratio. Uvijek si nesebi~no pomagao svima, mislio na sve, a najmanje na sebe. I u ovim te{kim trenucima moramo biti jaki, jer znamo da bi ti to `elio i bio ponosan na sve. @ivi{ u svakom danu na{eg `ivota i tako }e biti sve dok bude nas, koji te beskrajno volimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji koji te vole: supruga Ha{a, k}erka Ajla i sin Nedim 15503-1nd` TU@NO SJE]ANJE Dana 5. 12. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg sina i brata TU@NO SJE]ANJE Dana 5. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret mog dragog oca

na na{eg dragog

OMER KARAMUJI]
5. 12. 2007 - 5. 12. 2010.
Nedostaje{ nam beskrajno! Nosimo te zauvijek u na{im srcima. Tvoja k}i Nadira i unuk Damir Isa
18369-1tt

OMER (MEHMEDALIJE) KARAMUJI]
5. 12. 2007 - 5. 12. 2010.
Prolaze godine, tata... Nije mi lak{e... Treba{ mi vi{e nego ikad. Tvoja Aida sa sinom 18370-1tt Neirom

[EHAB (RIFET) \ONLI]
5. 12. 1991 - 5. 12. 2010.
Tvoj plemeniti lik vje~no }e `ivjeti u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 20-1tr PORODICA

HAJRE (OMERA) TINJAK, ro|. VOLODER
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. S ljubavlju, Tvoji: suprug Jusuf, k}erke Zahida, Nermina, zet D`evad i unuk Alen 15623-1nd`

MIRSAD ([E]O) KURTI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe nikad ne prestaje. Kako minute prolaze nama je `ivot sve te`i, jer si nam stalno u mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja porodica: majka Muniba, bra}a Fadil i Kemo, sestra Fatma sa svojim porodicama
15624-1nd`

RE[AD ]OSI]
@elimo da ti sva isku{enja i patnje na ovom svijetu kroz koje si pro{ao olak{aju i uve}aju Allahovu milost na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka [ejla, zet Almir i unuka Rialda 15496-1nd`

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi

Dana 5. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ voljeni

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ voljeni

BAJRO (NEZIRA) \EDOVI]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno. Iza tebe je ostala velika praznina u srcima onih koji }e te s ljubavlju pamtiti. Vje~no }e{ biti voljen i nikad zaboravljen. Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji: Kemo, Fata, Tarik i Merisa Kapur
POSLJEDNJI POZDRAV

BAJRO (NEZIRA) \EDOVI]
Rije~i ne mogu izraziti tugu i prazninu koju osje}am tvojim odlaskom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. 15636-1nd` Tvoja supruga Fatima Danas, 5. decembra 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve, punice i nane

BAJRO (NEZIRA) \EDOVI]
Ponosni smo {to si bio dio nas, tvoja dobra du{a i veliko srce ostavit }e neizbrisiv trag u nama. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj bad`o Ramiz Bukva, svastika Ramiza i svasti} 15636-1nd` Almir Danas se navr{ava 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi otac i dedo

15636-1nd`

dragom prijatelju

MIROSLAVU BJELICI BELI

HAMIDE PA[I]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti danas u 13.00 sati u ku}i `alosti Kralja Tvrtka 8/4. O`alo{}ena porodica
18384-1tt

ABID (HAMIDA) LOKVAN^I]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a njegovoj dobroj i plemenitoj du{i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica: k}erka Belma i unuci Muhamed, 15638-1 Emira, Emina i Ahmet

Od prijatelja iz kafane SUR „Miki“ - Dobrinja 1: @ika, Zora, Mile, Momo, Jovo, Mileva, Savo, Du{ko, Ra15635-1nd` denko

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

43

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga sestra

MIRA - BEBA NIK[I], ro|. MANDI]
nakon kratke i te{ke bolesti preminula dana 4. 12. 2010. godine u 59. godini. Sahrana }e se obaviti dana 6. 12. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Salko, k}erka Jasmina, sin Dino, brat Dragan sa porodicom, zet Borislav Doder, djeveri Muzafer i Ismet sa porodicama, zaova Habiba Musli}, djeveri}i Mirsad i Mersud, te porodice Nik{i}, Mandi}, Vidakovi}, Doder, [ukalo, ^ukojevi}, Ablakovi}, Gobelji}, Kova~evi}, Parli}, Jovanovi}, Hasanovi}, [u{i}, Mehoni}, Tunovi}, kao i ostala mogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prijevoz obezbije|en sa parking prostora, ispred TC Merkator na Dobrinji u 12.30 sati. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 3. 12. 2010. godine iznenada preminula na{a draga i nikad pre`aljena

EMINA (had`i EDHEMA) ME[I], ro|. [ABANOVI]
preselila na ahiret 4. 12. 2010. godine u 67. godini u Tuzli. O@ALO[]ENI: sestre Halima i Nid`ara, tetka Vahida, zet Muhamed, sestri}i Edhem i Edib, sestri~ne Hanadi i Hidajeta, te porodice [abanovi}, Haznadaraevi}, Zametica, Tafro, Rami} i Granilo
18382-1tt

NEVENKA NENA ^ADE@, ro|. KUZMAN
Komemoracija }e se odr`ati dana 6. 12. 2010. godine u 14.30 sati u Komemorativnom centru Bare, a sahrana nakon komemoracije na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: majka Stana, suprug Zvonimir Buco, k}erke Tatjana i Tijana, unuka Ella, sestra Olga, zetovi Marko i Jeff, djever Zoran, tetke Grozda i Du{anka, te ostala rodbina i prijatelji. 111 Ku}a `alosti: ul. Envera [ehovi}a br. 6.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

FATA (HALIL) JA[AREVI], ro|. KOVA^EVI]
preselila na ahiret dana 3. 12. 2010. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 5. 12. 2010. godine na mezarju Stari Ilija{ poslije ikindije namaza u 14.00 sati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti Igmanska 62, Had`i}i u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: djeca Nurija, Safet, Munira, Nura, Vasvija, Vahida, [uhra, bra}a Hamed, Huso, Safet, sestra Rahima, unu~ad, praunu~ad, zet Zlatan Ajdin, te porodice Ja{arevi}, Kova~evi}, Osmanovi}, Trako, Halilovi}, Ajdin, Smaji}, Be~i}, Kova}, Musi} i [abanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 18375-1tt

VJEKO (PERO) ^I^A
iznenada preminuo 3. 12. 2010. godine u 58. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se 5. 12. 2010. godine u 15.00 sati na rimokatoli~kom groblju Stup. O@ALO[]ENI: supruga Alma, sinovi Sini{a i Ljubi{a, brat Ljubo sa djecom i unu~adi, snahe Dragica, Snje`a i Sanja, unu~ad Vjeko i Ivan - Patrik, te obitelji ^i~a, Juri{i}, Andri}, Top~agi}, Smiljani}, Fi{er, Ljubas, ^olo i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i 15580-1nd` susjedi.

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a voljena

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IVKA HOLLER, ro|. LUK[I]
blago u Gospodinu preminula 3. 12. 2010. godine u 98. godini. Ukop na{e drage pokojnice }e se obaviti 6. 12. 2010. godine u 14.30 sati na groblju „Sv. Josip“. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se istog dana u 18.00 sati u crkvi „Sv. Josip“ na Marin Dvoru. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM O@ALO[]ENI: k}erke Karmela, Ana i Vera, zetovi Ivan Negoveti}, Darko Rukavina i Tomislav Andri}, unu~ad Igor, Ernest, Goran, Ivan, Luka i Ana, praunu~ad, ne}ak Ernest Holler, obitelji Dugonji}, Mi{kulin, Kocijan, Markovi}, D`eba, Maras, Ili}, Matiji}, Krsmanovi}, Bajrovi} i ostala rodbina, prijatelji i susjedi. Ku}a `alosti: ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 8/I. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIROSLAV (KRSTE) BJELICA
preminuo 3. 12. 2010. godine u 73. godini. Sahrana }e se obaviti u nedjelju, 5. 12. 2010. u 13.30 h na groblju Priboj - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: supruga Nevenka, sinovi Slobodan i Vladimir sa porodicama, te porodice Bjelica, Resan i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
15628-1nd`

NAZIJA (JUSUF) TIRO, ro|. ^OLO
preselila na ahiret u subotu, 4. 12. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 5. 12. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Re{etnica - Gora`de. O@ALO[]ENI: sinovi Asim i Kasim, k}erke Asima, Sada i Sabiha, zetovi Esad i Zahid, zaove D`ehva, Hasnija i Habiba, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, unu~ad i praunu~ad, te porodice Tiro, ^olo, [alaka, Had`i}, Pojata, Salispahi}, Efendi}, Mehmedovi}, [ov{i}, [kulj, Isanovi}, Zorni}, Smajevi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. T evhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Andreja Andrejevi}a br. 23/I, Aerodromsko naselje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

HAVA (JA[AR) VOLODER, ro|. LOGO
dana 4. 12. 2010. godine u 78. godini, preselila na ahiret. D`enaza rahmetlije klanja}e se u ponedjeljak, 6. 12. 2010. godine, u 15.00 sati, na gradskom groblju Sutina, gdje }e biti ukopana. O@ALO[]ENI: sin Murat, k}erka D`evahira, bra}a Mehmed i Munib, snahe Izeta, Devlija i Vahida, zet Kadrija, unu~ad Edin, Mirza, Edina, [erif i Nasuf, brati}i Senad i Semir sa porodicama i brati~na Almira, jetrva Murta sa djecom Mujom, D`enetom i Amnom i njihovim porodicama, zaovi~na Jasmina Demirovi}, zaovi}i [a}ir, Enis i Smajo sa porodicama, te porodice Voloder, Logo, Greljo, Muhovi}, Demirovi}, Mehi}, Lugu{i}, Memi}, Memovi}, Demirovi}, Mehi}, Lugu{i}, Memi}, Memovi}, ^ustovi}, Erovi}, Imamovi}, D`afo, Rok{a, Dili}, Kreso, Bajgori}, ]imi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en u 14.15 sati iz Opina (od d`amije) kroz grad. T evhid }e se prou~iti istoga dana u ku}i `alosti, u Opinama u 15.00 sati. 281-1mo

na{oj dragoj teti

na na{u voljenu majku

BINASI BI^AK^I]

MURTA BEGOVI]
1903 - 5. 12. 1969.

Mima, Belma, Alan i Lea
18385-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Lejla Hrvi} sa porodicom

280-1mo

Dana 5. 12. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga nana

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{eg dede

POKOPNO DRU[TVO

ocu na{eg prijatelja Ljubi{e

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

AMIRA SINAN^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, 5. 12. 2010. u 13 sati u ulici Fra Matije Divkovi}a 89. Tvoj Mizo sa porodicom
18353-1tt

RASIM (SEJDE) DUPLJAK
5. 12. 2007 - 5. 12. 2010.
Porodica
18273-1tt

ABID (HAMID) LOKVAN^I] ^I^A VJEKO
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Sena, Tole, Marinko i Ne|o
15581-1nd`

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Unuka Samra, zet Amer, praunu~ad Irma i Imar
15638-1nd`

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

44 Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 009999 03 Mal Mostar, 12. 10. 2010. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 039512 08 Mal Mostar, 11. 11. 2010. godine

oglasi

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Zagreba~ka Banka BiH Dd., protiv tu`enika Elmir ]ati}, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Procredit Bank D.D. Sarajevo, Filijala Mostar, protiv tu`enika Sanela Abudi}, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

Tu`beni zahtjev
Dana 04. 12. 2003. godine tu`itelj Zagreba~ka Banka BiH Dd je podnio tu`bu protiv tu`enika Elmir ]ati} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati na pla}anje duga u iznosu od 2.378,52 KM, i to na ime glavnice iznos od 2.239,21 KM, zateznih kamata iznos od 139,31 KM, sve uve}ano za zakonske zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu koji odredi sud. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

Tu`beni zahtjev
Dana 12. 02. 2008. godine tu`itelj Procredit Bank D.D. Sarajevo, Filijala Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Sanela Abdi} radi isplate Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enu obavezati na isplatu iznosa od 822,93 KM sa zateznom zakonskom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim noviama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privicima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranuku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 042067 08 Mals Mostar, 16. 11. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~arsko Dru{tvo Bh Telecom Sarajevo Direkcija Mostar, protiv tu`enika Eko Kirmico Doo Mostar, radi isplate na osnovi ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Ip 016045 10 Ip Visoko, 24. 11. 2010. godine

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku i ~lana 21. stav 1. Zakona o izvr{nom postupku, izvr{eniku: OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS d.o.o. Visoko, ul. Sarajevski put bb, se dostavlja sljede}e rje{enje: OP]INSKI SUD U VISOKOM, sudija Vildana Dervovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Bosna Bank International d.d. Sarajevo, ul. Trg djece Sarajeva bb, protiv izvr{enika OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS d.o.o. Visoko, ul. Sarajevski put bb, radi izvr{enja na pokretnim stvarima, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje od 17. 05. 2010. godine, dana 28. 05. 2010. godine, donio je sljede}e: RJE[ENJE O IZVR[ENJU Sud odre|uje predlo`eno izvr{enje na osnovu registrovanog zaloga u Registru zaloga Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine koji se vodi pod brojem A-20081113-54, a radi namirenja nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u iznosu od 41.560,86 KM, koji iznos }e biti uve}an za zakonsku zateznu kamatu od momenta podno{enja prijedloga pa do potpunog namirenja tra`ioca izvr{enja, uz naknadu tro{kova ovog izvr{nog postupka kojeg odre|uje sud, sve u roku od 3 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Radi ostvarivanja tra`bine tra`ioca izvr{enja iz stava 1. ovog rje{enja odre|uje se izvr{enje pljenidbom, procjenom i prodajom opreme u vlasni{tvu izvr{enika i to: - ma{ina za pakovanje eurokrema i ostalih slatki{a, proizvo|a~ YAZICI Turska, tip BKB, serijski broj 02344, godina proizvodnje 2007, - ma{ina za osmozun i pre~i{}avanje vode, proizvo|a~ YAZICI Turska, tip SBA, serijski broj 3010, godna proizvodnje 2007. - ma{ina za puder sa mlinom VINER, proizvo|a~ YAZICI Turska, tip YKE, serijski broj 0115, godina proizvodnje 2007., te namirenja tra`ioca izvr{enja iz inosa dobijenog prodajom. Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje, dalje optere}enje i otu|enje gore navedene opreme, uz upozorenje na posljedice krivi~nopravne odgovornosti, za slu~aj postupanja protivno toj zabrani. Tro{kove tra`ioca izvr{enja sud odre|uje u iznosu od 300,00 KM. Sudija Vildana Dervovi} Pravni lijek: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka. Smatra se da je rje{enje o izvr{enju dostavljeno protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Sudija Vildana Dervovi}

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 18. 03. 2008. godine tu`itelj Dioni~arsko Dru{tvo Bh Telecom Sarajevo Direkcija Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Eko Kirmico Doo Mostar radi isplate Tu`bom tra`i od Suda dono{enje presude kojom }e tu`enog obavezati na isplatu iznosa od 841,50 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dospije}a obaveza do dana isplate i to na iznos od 150,10 KM po~ev od 15. 03. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 93,85 KM po~ev od 25. 04. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 113,80 KM po~ev od 25. 05. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 212,90 KM po~ev od 26. 06. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 146,80 KM po~ev od 26. 07. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 31,50 KM po~ev od 26. 08. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 30,85 KM po~ev od 26. 09. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 30,85 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine do dana uplate, na iznos od 30,85 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine do dana uplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik kako se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda, te kako privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik kako je, na osnovi ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e, u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~ito neosnovan (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu se s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

45

46 Nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 040052 08 Mals Mostar, 08. 11. 2010. godine

oglasi
Uskoro u prodaji

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Jp Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar - Direkcija Za Pokretnu Mre`u, protiv tu`enika Europek D.O.O. Mostar, radi -, na osnovi ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 21. 02. 2008. godine tu`itelj Jp Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar - Direkcija Za Pokretnu Mre`u je podnio tu`bu protiv tu`enika Europek D.O.O. Mostar radi isplate. Tu`bom tra`i od Suda dono{enje presude kojom }e tu`enog obavezati na pla}anje iznosa glavnog duga od 823,94 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to na iznos od 74,28 KM po~ev{i od 15. 06. 2007. godine pa do isplate, to na iznos od 72,79 KM po~ev{i od 15. 07. 2007. godine pa do isplate, to na iznos od 600,00 KM po~ev{i od 15. 12. 2007. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka prema odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik kako se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda, te kako privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik kako je, na osnovi ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e, u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani ogovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~ito noeosnovan (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu se s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 007495 06 Mal Mostar, 08. 11. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 V 044896 08 I Mostar, 23. 11. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Ht D.O.O. Mostar, protiv tu`enika Marijan Zovko, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
PRAVNA STVAR: TRA@ITELJ IZVR[ENJA: INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO IZVR[ENIK: 1. [ari} Enver ul. BNR br. 23 C. Mostar 2. M.T. ul. R. \uki}a br. 21, Mostar 3. ^.S. ul. Avenija br. 75. Mostar RJE[ENJE Na osnovu vjerodostojne isprave ugovora o kreditu broj 18705/03 od 29. 11. 2003. godine, te mjenice od 16. 07. 2008. godine, sa izdatim Protestom Op}inskog suda Mostar, koja je dospjela na pla}anje dana 16. 07. 2008. godine, obavezuju se izvr{enici da u roku od 3 dana solidarno plate tra`itelju izvr{enja na ime duga iznos od 708,58 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu te tro{kove postupka u iznosu od 81,25 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 16. 07. 2008. god. DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE U korist INTESA SANPAOLO banke, protiv izvr{enika, radi namirenja nov~ane tra`bine Tra`itelja izvr{enja u iznosu od 708,58 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 07. 2008. god. pa do isplate te tro{kova izvr{nog postupka koji se sastoje od: tro{kova protesta mjenice u iznosu od 60,00 KM, kao i takse na izvr{ni prijedlog u iznosu od 21,25 KM i njegovo provo|enje - za izvr{enika [ARI] ENVER, ul. BNR br. 23-c u Mostaru a) na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e u iznosu od KM = 1.000,00, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od KM = 1.000,00 (u skladu sa ~l. 138 Zakona o izvr{nom postupku) do cjelokupnog duga koji izvr{enik ostvaruje kod poslodavca ugostiteljska radnja KR^MA „OMAR“ Mostar, ul. BNR 23-c, u Mostaru, te prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH, pozivom na broj Ug-18705/03, sve do namirenja tra`bine U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti: b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koja se nalaze na njegovom mjestu prebivali{te-boravi{te u Mostaru u ul. BNR br. 23-c, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koja se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbi od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{enom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj: 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH, pozivom na broj Ug18705/03 sve do namirenja tra`bine. PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog. Sudija Ramiza Karad`a NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

Tu`beni zahtjev
Dana 29. 02. 2006. godine tu`itelj Ht D.O.O. Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Marijan Zovko radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati na pla}anje glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 97,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 51,39 KM po~ev{i od 21. 08. 2005. godine pa do isplate, na iznos od 20,97 KM po~ev{i od 22. 09. 2005. godine pa do isplate, na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 22. 10. 2005. godine pa do isplate, na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 22. 11. 2005. godine pa do isplate, na iznos od 6,00 KM po~ev od 29. 12. 2005. godine, na iznos od 6,00 KM po~ev od 16. 01. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 6,38 KM po~ev od 16. 02. 2006. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1, ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

47

48
^ELIK Analiza u~inka premijerliga{a u prvom dijelu sezone

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

sport

Sadikovi}: Pratit }e Kiti}a, D`ini}a i Omerki}a

Sloboda na odmoru

Pobjeda za kraj jeseni
Kombinirani tim Slobode je i po drugi put savladao selekciju sastavljenu od mladih drugoliga{kih igra~a (do 24 godine) s podru~ja Tuzlanskog kantona. Nakon 3:2 u Devetaku, u Toj{i}ima je ekipa s Tu{nja slavila s 5:2. Trojica igra~a koja su se u prvom me~u nametnula u protivni~kom dresu, sada su igrali za Slobodu. To su Edin Kiti}, Ned`ad D`ini} i Eldin Omerki}. Trener Denis Sadikovi} ipak ka`e da ne}e `uriti s ponudama ovim fudbalerima. - Utakmice su bile svrsishodne, dosta je dobrih i interesantnih igra~a za Slobodu. No, ne}emo `uriti. Kiti}a, D`ini}a i Omerki}a pratit }emo do ljeta. U ovom momentu prioritet nam je da ispunimo obaveze prema svojim igra~ima - ka`e Sadikovi}. Nakon druge prijateljske utakmice fudbaleri su dobili voljno do 6. januara 2011., za kada je zakazana prozivka. Ve} se sada zna da }e Sloboda na prolje}e biti ja~a za tri provjerena imena. To su Stani{a Nikoli}, koji je kona~no dobio potrebnu dokumentaciju iz Slova~ke pa }e prvog dana prijelaznog roka potpisati, zatim povratnik, iskusni Alen Me{anovi} te oporavljeni Tarik Okanovi}. E. M.

Neefikasnost i nedisciplina razlozi za mr{av u~inak
S 57 `utih kartona i ~ak {est crvenih neslavni rekorderi Lige Prolje}e }e uljep{ati nastupom u polufinalu Kupa BiH nakon tri sezone

U~inak 5 4 6 15:14 19
pobjeda remija poraza gol-razlika bodova

Rezultati
Sarajevo - ^elik ^elik - Zrinjski Budu}nost - ^elik ^elik - Borac Rudar - ^elik ^elik - Olimpic Zvijezda - ^elik ^elik - Travnik @eljezni~ar - ^elik ^elik - Leotar [iroki Brijeg - ^elik ^elik - Drina Vele` - ^elik Sloboda - ^elik ^elik - Slavija 1:0 2:1 1:1 0:1 1:1 0:1 1:1 2:0 2:1 3:0 2:2 1:0 1:0 2:0 1:0

Strijelci
[ut Adilovi}a na Pecari: Prokockali vodstvo od 2:0

^elik je prvi dio ove sezone okon~ao na 11. mjestu s 19 bodova, a kako na prolje}e ima utakmicu vi{e kod ku}e, realno je o~ekivati da ispuni rezultatski cilj - plasman u sredinu.

Morali vi{e
Prolje}e }e Zeni~ani uljep{ati nastupom u polu-

Haristeas po`alio

finalu Kupa BiH nakon tri sezone. Uprkos tome, op}i je dojam da je zeni~ki klub s novajlijama od ovog ljeta Adinom D`afi}em, Eldinom Adilovi}em, Zoranom Brkovi}em, Semjonom Milo{evi}em, Mehmedalijom ^ovi}em, Emirom Jusi}em i Erminom Gad`om mogao i

3 - Adilovi} 2 - Milo{evi}, D`afi} 1 - Puri}, Brkovi}, Duro, Isakovi}, Obu}a, [i{i}, Smriko i Arnaut

Svi na prodaju
Ve} sada je jasno da od planirane stabilizacije kluba nema ni{ta. Ve}ini igra~a ugovori isti~u naljeto, a oni ponajbolji Darijo Puri} i Nermin Jamak mogu oti}i ve} ove zime. To, uostalom, va`i i za sve ostale, jer je na Bilinom polju nedavno istaknuta poruka: „Svi na prodaju.“ ^elik je neslavni rekorder po broju predsjednika i morao posti}i vi{e. Nakon ~etiri boda u prva dva odigrana me~a, protiv Zrinjskog (2:1) i Budu}nosti (1:1), ^elik je do`ivio dva poraza od 0:1 u zavr{nicama utakmica (Sarajevo u zaostalom me~u prvog kola i Borac kod ku}e). Donekle se vrdirektora koji su za jednu polusezonu vodili klub. Na ~elu uprave su bili privrednik Mirsad ^izmo, politi~ar Fuad Kasumovi} i predsjednik Skup{tine Mirsad Ibrakovi}. Sva trojica direktora - Zaim Mujezinovi}, Ervin Do{li} i Nermin [abi} - bili su vr{ioci du`nosti. U januaru bi trebalo biti izabrano novo klupsko vodstvo. atio remijem u Prijedoru (1:1) pa je izgubio od Olimpica u Zenici (0:1), {to je prelomilo sezonu i anuliralo dobre gostuju}e igre. Naime, u osam susreta na strani Zeni~ani su izborili ~etiri remija, {to je donedavno bilo nezamislivo. Posebno su dobro igrali protiv najja~ih - Sarajeva, @eljezni~ara i [irokog - iako su u te tri utakmice osvojili samo bod. Uprkos vodstvu, na Grbavici su u najljep{oj utakmici Premijer lige ostali kratkih rukava (izgubili s 1:2), dok su na Pecari prokockali 2:0 (2:2).

Kartoni
@uti: ^ovi} 6, Zahirovi} 5, Milo{evi}, Jamak, Duro, D`afi} i Kapetan po 4, Sadikovi} i Brkovi} po 3, Bilobrk, Jusi}, Isakovi}, Gad`o, Obu}a, [i{i}, Stupar i Arnaut po 2, Dilaver, Hori}, Nemeljakovi} i Adilovi} po 1. Crveni: Brkovi}, Adilovi}, Duro, D`afi}, Gad`o i Pjani} po 1.

Nastupi
Bilobrk i Puri} po 15, Sadikovi} 14, ^ovi}, Brkovi}, Adilovi} i Zahirovi} 13, Milo{evi}, Jamak i D`afi} po 12, Duro, Kapetan i Isakovi} po 10, Nemeljakovi} i Gad`o po 7, Jusi} i Hori} po 6, Obu}a i Aldin [i{i} po 5, Smriko 4, Dilaver i Arnaut po 3, Stupar 2. Ali} i rezervni golman Pjani} nisu igrali. blem predstavljali kartoni zbog ~ega nismo mogli imati kontinuitet igre, {to je ostavilo traga i na rezultatima. No, smatram da smo ove polusezone igrali mo`da i najljep{e i najbr`e u Premijer ligi BiH. Pokazuju to i kritike ve}eg dijela sportske javnosti, ali i veliki interes inozemnih klubova za na{e igra~e, od kojih su ~etvorica pozvana u reprezentaciju (Adilovi}, Puri}, D`afi} i Zahirovi}) - ka`e trener Abdulah Ibrakovi}.
Vehid BEGUNI]

Haristeas: Sve je djelovalo pogre{no

Potpis za Arl najgora odluka
Francuski prvoliga{ Arl, koji vodi bh. stru~njak Faruk Had`ibegi}, igrat }e u nastavku sezone bez jednog od najzvu~nijih imena, Grka Angelosa Haristeasa (Charisteasa), koji je raskinuo ugovor s posljednjeplasiranom ekipe francuske lige. Nakon svega, Grk dolazak u ovaj klub smatra potpunim proma{ajem. - Jednostavno, nisam mogao ostati. Pogrije{io sam potpisav{i za Arl, to je bila najgora odluka u mojoj karijeri. To nije bio svijet za mene. Odmah sam se osje}ao neugodno, a nikada nisam do`ivio takvu organizaciju kluba. Sve je djelovalo potpuno pogre{no - rekao (N. D.) je Haristeas.

Zapaljen Ibrakovi}ev „jaguar“
Uz ve} dugogodi{nje prijetnje te razne vrste pritisaka na trenere, novinare, ~elnike kluba, ali i igra~e, ove jeseni zabilje`eno je i to da je neko posipao kiselinom privatne automobile biv{eg predsjednika ^izme i trenera Ibrakovi}a, ~iji je „jaguar“ i zapaljen. Zbog toga mnogi ugledni ljudi odbijaju preuzeti bilo kakvu funkciju u klubu.

Najbr`e i najljep{e
Razlozi za mr{av bodovni u~inak mogu se na}i u hroni~noj neefikasnosti (kapiten Eldin Adilovi} je s tri gola bio prvi strijelac) te u nedisciplini. Zeni~ani su s 57 `utih kartona i ~ak {est crvenih neslavni rekorderi Lige. Kartone nisu dobili jedino Puri} i Jasmin Smriko. - Najve}i su nam pro-

Ibrakovi} i sudija Dragan Skaki}: Kartoni najve}i problem

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

49

TRANSFERI Po~eli pregovori o prodaji najboljeg igra~a Hajduka

Ibri~i}ev menad`er bio na razgovorima u Galatasaraju
Mo`da je do{lo vrijeme za odlazak, izjavio je Ibri~i}
Kako stvari stoje, najbolji igra~ Hajduka i reprezentativac Bosne i Hercegovine Senijad Ibri~i} mogao bi ove zime napustiti Poljud. Kao i pro{log ljeta, u igri je turski Galatasaraj, koji je tada nudio 6,5 miliona eura, a bio je spreman povisiti ponudu i na 8 miliona eura. Ovih dana rastanak s Hajdukom nagovijestio je i sam Ibri~i}, koji je u razgovoru za zagreba~ke „Sportske novosti“ rekao kako je „mo`da do{lo vrijeme za odlazak“. Ibri~i}ev menad`er An|elko Jurki} boravio je proteklih dana u Istanbulu i razgovarao s ~elnicima Galatasaraja, ali nikakvih konkretnih dogovora nije bilo. Turci su nedavno pustili Brazilca Elana da se vrati u domovinu, a neizvjesna je sudbina na{eg Zvjezdana Misimovi}a u ovom klubu. Poznato je kako su iz Galatasaraja odavno potcrtali Ibri~i}evo ime u svojim planovima i nije nemogu}e da ovaj transfer bude realizirD`eko: Klauzula od 40 miliona eura

„Bild“ objavio ponudu iz Madrida

Real pripremio 25 miliona eura za D`eku
Njema~ki „Bild“ je u ju~era{njem izdanju objavio da je Real za Edina D`eku spreman izdvojiti „samo“ 25 miliona eura. Na{ reprezentativac u ugovoru s Volfsburgom ima klauzulu prema kojoj mo`e oti}i ako neki klub ponudi 40 miliona eura. Ukoliko Volfsburg ne pristane, Real }e se okrenuti Hugu Almeidi i Fernandu Ljorenteu (Llorente), pi{e dobro informirani (A. N.) „Bild“.

Ponovo navija~ko nasilje u Beogradu

Huligani Partizana napali prostorije Crvene zvezde
Ibri~i}: Galatasaraj ga tra`io i ljetos

an u januaru. Hajduk bi, vjerovatno, za dobro obe{te}enje pustio

Ibri~i}a. Rezultatske ambicije Spli}ana svedene su na minimum, jer su ispali iz Evro-

pske lige i Kupa Hrvatske, a u prvenstvu zaostaju sedam poA. N. ena za Dinamom.

Predsjednik Olimpica Nijaz Graci}

Na prolje}e }emo igra~ki biti ja~i
Do{li smo u fazu kada nam se dosta fudbalera nudi
Nijaz Graci} nije vlasnik Olimpica, ali donosi sve bitne odluke, jer ula`e svoj novac u klub, koji je prije njegovog dolaska bio pred ga{enjem. Sarajlije su se ove sezone profilirale kao ozbiljan premijerliga{, a prvog ~ovjeka kluba deveto mjesto na tabeli tek je djelimi~no zadovoljilo. - Polovi~no sam zadovoljan ostvarenim s obzirom na sve {to se doga|alo. Podatak da su nakon dvije na{e utakmice sudije ka`njene, dovoljno govori. Da smo osvojili tih {est bodova, situacija na tabeli bila bi umnogome druga~ija - ka`e Graci}. Polusezona se ne mo`e vratiti pa u Olimpicu ve} razmi{ljaju o prolje}u. Mnogi i{~ekuju koga }e predsjednik u prijelaznom roku dovesti, a ko }e morati potra`iti drugu sredinu. - Mislim da }emo na prolje}e biti igra~ki mnogo ja~i. Ne bih o imenima, jer stvari u vezi s dolaskom nekih igra~a jo{ nisu okon~ane,

Ve}a grupa navija~a Partizana napala je ju~er zaposlene u Fudbalskom klubu Crvena zvezda. Huligani su razbili stakla u slu`benim prostorijama i napali i nekoliko `ena koje tamo rade, javlja B92. Komesar za sigurnost Crvene zvezde Ivan Petri} rekao je za agenciju Beta da su huligani s obilje`jima Partizana do{li na stadion Zvezde naoru`ani motkama, lancima, kamenjem pa i sjekirama skandiraju}i: „Ubij Cigana!“ - Policije u tom trenutku nije bilo mnogo pa je situacija prijetila da eskalira. Pripadnici policije ipak su se

brzo okupili i munjevitom reakcijom sprije~ili najgore te rastjerali huligane - rekao je Petri}. Upad huligana na stadion prethodno je zaustavilo klupsko osiguranje Zvezde, kojem su se pridru`ili i ~lanovi uprave, na ~elu s predsjednikom Vladanom Luki}em i generalnim sekretarom Andrijom Kleutom. - Oni su iza{li da brane stadion. Luki} je dobio nekoliko kamenica u tijelo, ali nema ozbiljnije povrije|enih, jer je policija brzo stigla. Pretrpjeli smo samo materijalnu {tetu - istakao je (A. N.) Petri}.

Doma}i poraz Splita
Rezultati 18. kola Hrvatske nogometne lige: Istra 1961 - Lokomotiva 2:1, Osijek - Zagreb 0:0, Split - Karlovac 0:1, Zadar - Slaven Belupo 1:1. Petak: Inter - Cibalija 2:1, Hrvatski dragovoljac - Rijeka 2:2. Danas: [ibenik - Hajduk (14 sati), Dinamo - Varteks (15). (A. Dr.)

Dodatno osiguranje na Poljudu

Je{e se treba izjasniti
Stoper Olimpica Vedran Je{e nije vi{e vezan ugovorom za ovaj klub. U klubu jo{ ne znaju ho}e li biti novog ugovora. - Vidjet }emo {ta }e Je{e re}i do 15. decembra, do kada je rok za sve igra~e da se izjasne o `eljama. Mogu}e je da }emo nakon toga sjesti i razgovarati o novom ugovoru - isti~e Graci}.

Policija na treningu Hajduka
Graci}: Polovi~no zadovoljan

ali radimo na tome. Do{li smo u fazu kada nam se dosta igra~a nudi i sada sve vagamo. Mogu}e je da ponovo dovedemo neke igra~e iz inozemstva, vjerovatno Arge-

ntince - najavljuje Graci}. Kako ka`e, raduje ga i interes velikih klubova za neke Olimpicove igra~e, prije svih za Muhameda SuN. D. ba{i}a.

Kako javlja hrvatski internet-portal 24sata, trening Hajduka na Poljudu ju~er su osiguravale brojne policijske snage. Policija je, navodno, dobila dojavu kako se grupa nezadovoljnih navija~a Hajduka priprema da navrati i porazgovara s igra~ima,

{to je izazvalo reakciju policije. No, od posjete nije bilo ni{ta, ali se ne zna ta~no zbog ~ega, je li dojava bila la`na ili su huligani odustali kada su ~uli da sti`e i policija.
(A. N.)

Nogometno prvenstvo Srbije

Partizan nakorak do jesenjeg naslova
Partizan je u Beogradu s 5:2 savladao Slobodu iz U`ica i osigurao naslov jesenjeg prvaka Srbije. Rezultati 15. kola: Partizan - Sloboda 5:2, Javor Rad 2:1, Smederevo In|ija 2:1, BSK Bor~a Borac 2:0, ^ukari~ki OFK Beograd 0:2. Poredak: Partizan 40, C. zvezda 34, Vojvodina 31, Rad 28, Sloboda 23, Javor 21, Smederevo 20, Jagodina 20, OFK Beograd 19, Spartak 18, BSK Bor~a 17, In|ija 13, Borac 13, Metalac 9, Hajduk 8, ^ukari~ki 4.
(A. N.)

Palmeiras `eli kupiti Adrijana
Brazilski mediji objavili su da je Palmeiras poslao ponudu Romi za napada~a Adrijana. Brazilac ima ugovor s Romom jo{ tri godine, a trener Palmeirasa Luis Felipe Skolari (Luiz Felipe Scolari) rado bi ga vidio u svom timu. Problem bi mogla biti ~injenica da Brazilci ne mogu ponuditi Adrijanu pla}u od tri miliona eura, koliko ima u Romi.

Kolumna Franca Bekenbauera

Predla`e da se SP u Kataru igra u januaru
Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje }e 2022. organizirati Katar, moglo bi biti odr`ano u januaru, eventualno u februaru, kako bi se izbjegle visoke temperature tokom ljetnih mjeseci u toj dr`avi, napisao je u kolumni za njema~ki „Bild“ ~lan Izvr{nog odbora FIFA-e Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer). I pored toga {to se mundijali na sjevernoj hemisferi tradicionalno odr`avaju tokom ljetnih mjeseci, Bekenbauer smatra da ne bi bio problem sve pomjeriti na po~etak godine. - Treba razmi{ljati o razli~itim rje{enjima. U januaru je ugodnih 25 stepeni. Taj bi termin mogao biti alternativa ljetnom igranju, kada bi se morale koristiti klime, {to bi donijelo velike tro{kove. Osim toga, planovi za najve}e evropske lige za 2022. mogli bi se promijeniti na vrijeme. To ne bio veliki problem - smatra (N. D.) Bekenbauer.

50

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

sport

Bekenbauer: Promijeniti planove liga

Nominacije za afri~kog igra~a 2010.

Detalj iz Londona: Drogba (^elzi) poga|a, Hauard pogledom ispra}a loptu u mre`u

(Foto: Reuters)

Eto favorit, me|u kandidatima i Gijan
Igra~ Gane Asamoa Gijan (Asamoah Gyan) na{ao se na listi kandidata za najboljeg nogometa{a Afrike u 2010. godini. Napada~ Sanderlenda igrao je sjajno za Ganu na Svjetskom prvenstvu, ali je proma{io penal koji bi njegovu reprezentaciju odveo u polufinale. Uz njega, kandidati su napada~i ^elzija i Obale Slonova~e Didije Drogba (Didier) i Salomon Kalu (Kalou) te igra~ Intera i Kameruna Samuel Eto (Eto’o). Listu od pet igra~a zavr{ava igra~ Barcelone i reprezentativac Malija Sejdu Keita (Seydou).

ENGLESKA Nastavljena kriza aktuelnog prvaka

Everton odnio bod sa Stemford brid`a
Arsenal pobjedom nad Fulemom izbio na prvo mjesto

Tabela
1. Arsenal 16 10 2. Man~ester j. 15 8 3. ^elzi 16 9 4. Man~ester s.16 8 5. Totenhem 16 7 6. Bolton 16 5 7. Stouk 16 6 8. Blekburn 16 6 9. Sanderlend 15 4 10. Njukasl 15 5 11. Liverpul 15 5 12. Blekpul 15 5 13. V. Bromvi~ 15 5 14. Birmingem 16 3 15. Everton 16 3 16. Aston vila 15 4 17. Fulem 16 2 18. Vigan 16 3 19. Vest Hem 15 2 20. V’hempton 16 3 2 4 7 0 3 4 5 3 5 4 8 3 3 7 3 7 8 3 4 6 4 6 4 6 4 6 9 4 8 5 5 6 9 5 6 7 6 7 3 10 34:18 35:16 30:11 21:12 24:21 28:23 21:21 21:25 19:18 23:22 17:19 23:29 20:26 17:19 18:20 17:24 16:20 13 28 14:26 17:30 32 31 30 29 26 23 21 21 20 19 19 19 19 18 17 17 15 15 12 12

Gijan: Sjajan nastup na SP-u

Eto, koji je osvojio Ligu prvaka, prvenstvo i Kup Italije, favorit je da ponovo bude progla{en najboljim (A. N.) igra~em Afrike.

Barden ne vjeruje FIFA-i
Vr{ilac du`nosti predsjednika Engleskog nogometnog saveza (FA) Rod`er Barden (Roger Burden) povukao je kandidaturu da trajno preuzme to mjesto, jer „ne vjeruje FIFA-i“. Nakon {to je engleska kandidatura dobila dva glasa, a FIFA odlu~ila da }e se SP 2018. igrati u Rusiji, Barden je ~lanovima Izvr{nog komiteta FA napisao: - Aplicirao sam za mjesto predsjednika. Znam da bi va`an dio mojih poslova bili odnosi s FIFA-om. Nisam spreman sara|ivati s ljudima kojima ne vjerujem i zbog (N. D.) toga povla~im kandidaturu.

Kriza aktuelnog prvaka Engleske ^elzija nastavljena je i ju~era{njim doma}im remijem protiv Evertona, {to su iskoristili fudbaleri Arsenala i pobjedom nad Fulemom na svom terenu preuzeli lidersku poziciju.

Lista strijelaca
11 - Dimitar Berbatov (Man~ester junajted) 10 - Karlos Tevez (Man~ester siti) 9 - Endi Kerol (Njukasl)

^elzi, koji je u posljednjih {est liga{kih me~eva osvojio samo pet bodova, poveo je pogotkom Didijea Drogbe (Didier) iz penala krajem prvog poluvremena, ali su uporni gosti iz Liverpula izjedna~ili pogotkom D`ermejna Bekforda (Jermaine Beckford) u fini{u me~a. Arsenalu je nova tri boda i prvo mjesto donio raspolo`eni dvostruki strijelac, Francuz Samir Nasri. Rezultati i strijelci 16. kola: Arsenal - Fulem 2:1 (Nasri 14, 75 - Kamara 30),

Birmingem - Totenhem 1:1 (Gardner 81 - Basong 19), Blekburn - Vulverhempton 3:0 (Dan 29, Emerton 43, Nilsen 55), ^elzi - Everton 1:1 (Drogba 42 penal - Bekford 83), Man~ester siti - Bolton 1:0 (Tevez 4), Vigan - Stouk 2:2 (Kolins 30 autogol, Kleverli 40 - Hut 18, Iterington 31). Danas: Vest Bromvi~ Njukasl (14.30 sati), Sanderlend - Vest Hem (17). Sutra: Liverpul - Aston vila (21). Me~ Blekpul - Man~ester junajted odgo|en je zbog (A. Dr.) lo{eg vremena.

Novi {oping bogatih vlasnika

Siti za Alve{a i Bejla pripremio 95 miliona eura
Bogati vlasnici engleskog premijerliga{a Man~ester sitija, prema pisanju engleskih medija, pripremaju se za novi {oping i opet ne}e `aliti novac. Navodno su njihove mete Dani Alve{ (Alves) iz Barcelone i Geret Bejl (Gareth Bale) iz Totenhema. Kako je objavljeno, Barceloni }e za Brazilca biti ponu|eno 50 miliona eura. S druge strane, za Vel{anina su spremni platiti 45 miliona eura, mada za sada u Totenhemu tvrde kako nema govora o prodaji ovog igra~a. (N. D.)

Alve{: Na meti Man~ester sitija

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

51

NJEMA^KA Bh. reprezentativac strijelac u [tutgartu

Salihovi} pogodio za bod Hofenhajma
D`eko proma{io s bijele ta~ke i zaradio zvi`duke Mujd`a dobar u Frajburgu
Kin: @eli igrati

Hari Rednap objelodanio

Kin odlazi iz Totenhema
Irac Robi Kin (Robbie Keane) najvjerovatnije }e napustiti Totenhem u predstoje}em prijelaznom roku. Ovu informaciju objelodanio je menad`er londonskog sastava Hari Rednap (Harry Redknapp). - Ko u januaru ponudi najbolju cijenu za Kina, imat }e ga u svojim redovima. I sam Kin bi volio oti}i, jer `eli igrati. Nije navikao grijati klupu, jer je cijelu karijeru proveo na terenu. Radi se o velikom igra~u i zato mi nije bilo lako da donesem ovu odluku - re(N. D.) kao je Rednap.

Maskote EP-a 2012. dobile imena
S utakmice u [tutgartu: Hofenhajm do remija s igra~em manje
(Foto: AP)

Hofenhajm je na gostovanju u [tutgartu vi{e od poluvremena imao igra~a manje, ali je na kraju uspio sa~uvati 1:1. Jedan od zaslu`nijih za remi Hofenhajma bio je bh. reprezentativac Sejad Salihovi}, koji je ve} u 11. minuti doveo svoj tim u vodstvo. Salihovi} je pogodio udarcem desnom nogom, na centar{ut Andreasa Beka (Beck). Doma}i su izjedna~ili u 34. minuti.

Edin D`eko ne}e se po najboljem sje}ati 15. kola Bundeslige. Volfsburg je odigrao bez golova protiv Verdera. Nakon {to je nekoliko minuta ranije penal za Verder proma{io Torsten Frings, u 77. minuti dosu|ena je i najstro`ija kazna za Volfsburg. Dijego je krenuo po loptu, ali mu je Edin D`eko

pokazao kako }e on {utirati s bijele ta~ke. Bh. reprezentativac je pucao jako, a lopta je zavr{ila iznad gola. Na kraju je ostalo bez golova, a D`eko je zamijenjen pred kraj susreta i ispra}en zvi`ducima s tribina.

Tabela
1. Borusija (D) 2. Majnc 3. Hanover 4. Bajer 5. Frajburg 6. Hofenhajm 7. Bajern 8. Ajntraht 9. HSV 10. Verder 11. Nirnberg 12. Kajzerslautern 13. Volfsburg 14. St. Pauli 15. [alke 16. [tutgart 17. Keln 18. Borusija (M) 14 15 15 14 15 15 14 15 15 15 14 15 15 15 14 15 14 15 12 10 9 7 8 6 6 7 6 5 5 5 4 5 3 3 3 2 1 0 1 5 0 5 5 2 3 4 3 2 5 2 4 3 3 4 1 5 5 2 7 4 3 6 6 6 6 8 6 8 7 9 8 9 35:9 26:16 22:23 26:19 20:23 29:19 23:15 23:20 23:23 22:31 18:24 25:26 22:23 14:23 19:24 28:28 15:27 25:42 37 30 28 26 24 23 23 23 21 19 18 17 17 17 13 12 12 10

Slavek i Slavko po izboru navija~a

Pobjeda Mujd`e
Mensur Mujd`a je cijelu utakmicu igrao veoma dobro za Frajburg. Njegova ekipa ugostila je HSV. Vodili su jo{ od tre}e minute i zadr`ali minimalnih 1:0. Najbolji strijelac Bundeslige Fanis Gekas iskoristio je penal za pobjedu Ajntrahta nad drugoplasiranim Majncom. Hanover se pobjedom u Menhengladbahu probio na visoko tre}e mjesto. Rezultati 15. kola: St. Pauli - Kajzerslautern 1:0 (Tifert 48 autogol), Borusija (M) - Hanover 1:2 (Kamargo 17 - Hanke 73, Ja 75),

Kobni penal
Salihovi} je iza{ao iz igre sedam minuta prije kraja, a u sastavu je po~eo i Vedad Ibi{evi}. No, nakon isklju~enja Isaka Vorsaha (Isaac) u 41. minuti, gostuju}i trener odlu~io je da iz igre povu~e bh. napada~a pa je Ibi{evi} ostao u svla~ionici poslije prvog dijela. Za razliku od Salihovi}a,

Lista strijelaca
13 - Teofanis Gekas (Ajntraht) 11 - Papis Sise (Frajburg) 9 - Edin D`eko (Volfsburg), Sr|an Laki} (Kajzerslautern), Mario Gomez (Bajern), Hugo Almeida (Verder) 8 - Lukas Bario{ (Borusija Dortmund).

Ajntraht - Majnc 2:1 (Rus 35, Gekas 84 - [url 42 penal), Frajburg - Hamburg 1:0 (Sise 3), [tutgart - Hofenhajm 1:1 (Harnik 34 - Salihovi} 11), Volfsburg - Verder 0:0, [alke - Bajern (sino}). Danas: Bajer Leverkuzen Keln (15.30 sati), Nirnberg - Borusija (D) (17.30).
(N. D.) Maskote EP-a na ulicama Kijeva

[panskom treneru nikako da krene

Benitez `ali za napada~ima
Aktuelni prvak Evrope Inter pod palicom {panskog stru~njaka Rafaela Beniteza nikako da zaigra dobro u kontinuitetu. U petak su izgubili od Lacija (1:3) nakon ~ega se Benitez po`alio italijanskim medijima. - U razdoblju smo kada nam sve ide krivo, dok je Lacio sve odradio prema svojim `eljama. Ne{to smo poku{avali i poslije 0:2, ali bez na{ih napada~a bilo je te{ko stvoriti situacije pred golom protivnika - rekao je Interov trener. Protiv Lacija za Inter nisu igrali ka`njeni Samjuel Eto (Samuel Eto’o) i povrije|eni Dijego Milito (Diego). (N. D.)
Benitez: Sve ide krivo

Maskote Evropskog prvenstva 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini zovu se Slavek i Slavko. Tako su odlu~ili navija~i, posjetioci UEFAine internet-stranice.

Za imena Slavek i Slavko glasale su 39.233 osobe ili 56 posto. Ostali prijedlozi bili su Sijemko i Strimko te Klemek i Ladk.
(A. N.)

Svjetski kup u skija{kim skokovima

Morgen{tern prvi u Lilehameru
Austrijski skija{-skaka~ T oma{ Morgen{tern (Thomas Morgenstern) osvojio je prvo mjesto na ju~era{njem takmi~enju u Lilehemaru u okviru Svjetskog kupa. Drugi je bio doma}i skaka~ Johan Remen Evensen, a tre}i njegov zemljak Tom Hilde. Morgen{tern je do prve pobjede ove sezone, a 15. u karijeri, do{ao ukupnim skorom od 281,4 boda i skokovima od 138,5 i 137,5 metara, {to mu je donijelo i prvu poziciju u ukupnom poretku Svjetskog kupa.
(A. Dr.)

52

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

sport

RUKOMET Bosna BH-Gas se obrukala u 7. kolu Lige prvaka

Katastrofa!
Zagreb jeste daleko bolji tim od na{eg predstavnika, ali posti}i samo 15 golova za 60 minuta je sramota
Rukometa{i Bosne BH-Gasa do`ivjeli su katastrofu u ju~era{njem me~u sedmog kola Lige prvaka izgubiv{i na gostovanju u Zagrebu s jadnih 15:34. Naravno, hrvatski prvak je daleko bolja ekipa od „Studenata“, ali izgubiti me~ s 19 golova razlike je, zaista, bruka, pogotovo ako se zna da je Bosna protiv istog protivnika u oktobru uspjela remizirati u Sarajevu. Igra~i Zagreba su, `eljni punog revan{a, silovito krenuli od po~etka me~a, a u desetoj minuti ve} je bilo 6:1. Na kraju poluvremena bilo je 16:8, a kako su igrale Sarajlije, ilustrira i podatak da je Zlatko Horvat sa svoje polovine pogodio mre`u istr~alog Sandra Uvodi}a. Pravi potop uslijedio je u drugom dijelu, pogotovo u periodu izme|u 42. i 51. minute, kada „Studenti“ nisu uspjeli posti}i nijedan pogodak, a Zagreb je oti{ao na plus 18 (29:11). Sva sre}a pa je trener doma}ih Nenad Kljaji} dao priliku i mla|im
Kleman i Lodra: Pobjeda francuskog dubla nakon pet setova (Foto: AP)

Finale Dejvis kupa

Francuzi poveli protiv Srbije s 2:1
Francuska teniska reprezentacija povela je s 2:1 protiv Srbije u finalu Dejvis kupa nakon {to su pobjedu u dublu ju~er u Beogradu ostvarili Mi{el Lodra (Michael Llodra) i Arno Kleman (Arnaud Clement). Oni su nakon velike borbe i pet setova savladali Nenada Zimonji}a i Viktora Troickog rezultatom 3:6, 6:7, 6:4, 7:5, 6:4. Iako su gubili s 0:2 u setovima, uporni Kleman i Lodra uspjeli su napraviti potpuni preokret i tako dovesti Francuze nakorak od naslova pobjednika. Odluka o osvaja~u Dejvis kupa past }e danas. U 13 sati sastaju se Novak \okovi} i Gael Monfis (Monfils), a nakon toga igraju Janko Tipsarevi} i @il Simon (Giles). (A. Dr.)

Teniski turnir u Kartumu

[etki} opet u finalu s Klecom

Tabela
Rezultat 7. kola: Zagreb - Bosna BH-Gas 34:15. Danas: Sijudad Real - Sankt Petersburg (19 sati). ^etvrtak: Konstanca Flensburg 29:32.
1. Sijudad Real 2. Zagreb CO 3. Flensburg 5. Konstanca 6. Bosna BH-Gas 6 7 7 7 7 5 4 5 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 184:139 1 218:180 2 207:183 4 162:183 5 183:210 6 155:214 11 10 10 4 4 1

4. Sankt Petersburg 6

[etki}: Dobio Savi}a u polufinalu

Bosanskohercegova~ki teniser Aldin [etki} plasirao se drugi put u sedam dana u finale 15.000 dolara vrijednog ITF Futures turnira u Kartumu. Najbolje rangirani bh. teniser u polufinalu drugog uzastopnog Futuresa u sudanskoj prijestonici savladao je Davida Savi}a iz Srbije sa 7:6

(7:5), 6:4, prenosi Fena. Za titulu }e se boriti sa Slovakom Ivom Klecom, od kojeg je pora`en u pro{losedmi~nom finalu. [etki} }e nastupiti i u finalu dubla, gdje }e u paru sa Savi}em igrati protiv Austrijanaca Rukelshauzena (Ruckelshausen) i [tajnbergera (Steinberger).

igra~ima pa je Bosna ostala zale|ena na kona~nih minus 19. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Kara~i} s pet golova, po dva su postigli Mesari}, Rakovi} i Divkovi}, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Pa`in, Pucelj, Kapisoda i Vra`ali}. Ovo je bilo najslabije izdanje „Studenata“ u Ligi prvaka, ali }e, uprkos tome, u februaru naredne godine imati priliku da doma}im pobjedama nad ruskim Sankt Petersburgom i rumunskom Konstancom izbore pla(A. Dr.) sman u drugi krug.

Kara~i} u prvom me~u protiv Zagreba: Postigao pet golova

Uspjeh Katarine Joki} na Floridi
Katarina Joki}, ~lanica Teniskog kluba Sloboda iz Bosanskog Novog, ostvarila je veliki uspjeh na presti`nom turniru „Eddie Herr“ u sklopu ~uvene akademije „Bollettieri“ u Bradentonu na Finalistice turnira u sklopu akademije Floridi (SAD). „Bollettieri“ Ona je, naime, osvojila turnir za djevoj~ice do 12 godina u konkurenciji 128 igra~ica iz cijelog svijeta. Katarina je u finalu pobijedila Anastaziju Nefedovu iz Rusije sa 6:3, 6:0, a do tada je izgubila samo jedan set. Ovaj turnir su od 1993. godine u razli~itim starosnim kategorijama osvajali Marin ^ili}, Ana Ivanovi}, Endi Rodik (Andy Roddick), Ivan Ljubi~i}, Ana Kurnjikova, N. \. Marija [arapova...

Premijer liga BiH za rukometa{e
Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 400. Sudije: Predrag Dejanovi} i Elvis Mar~eti} (Prijedor). Sedmerci: Borac 10 (5), Gora`de 6 (4). Isklju~enja: Borac 2 minuta, Gora`de 14. Crveni karton: Nedim Halilovi} (60 - diskvalifikacija). Rezultat: Borac - Gora`de 23:22 (14:11). BORAC: Bla`evi} (1 odbrana), Mali} 1, Gari}, Pucarevi} 1, Pani} 3, Prskalo 2, Halilbegovi}, Kulenovi}, Dejanovi} (7 odbrana, 1 sedmerac), Miki} 5 (2), Trkulja, Sablji} 1, [ubara, Kara~i} 1, Ili}, Meli} 9 (3). Trener: Dragan Markovi}. (3), Fidahi}, Halilovi} 1, D`ananovi}, @iga, Grbi}. Trener: Milanko Sav~i}. Rukometa{i Borca uspjeli su da ostvare planiranu pobjedu u odgo|enom me~u devetog kola, ali su do bodova do{li tek nakon velike borbe tokom cijelog susreta i uz pomo} sre}e u samom fini{u. U periodu od 43. do 57. minute Gora`dani su serijom od 6:1 poveli s 21:20, a Borac je djelovao kao razbijena vojska. No, Mirko Miki} i Marko Pani} preuzeli su odgovornost te s tri uzastopna pogotka za ne{to vi{e od jedne minute doveli Banjalu~ane do nedosti`ne prednosti. S. K.

PLBiH za odbojka{ice
Dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca 100. Sudije: Admir Loli} (@ivinice) i Ned`ad Imamovi} (Kalesija). Rezultat: Tuzla - Gacko 3:2 (25:23, 25:22, 23:25, 21:25, 15:5). TUZLA: Mehi}, Barakovi}, Aganovi}, Bozoljac, Softi}, D. Ke{ina, R. Ke{ina, Srebrenica, Osmi}, Had`i}, Bezdrob. Trener: Alen D`ambi}. GACKO: Gaji}, Popovi}, Mili}evi}, Koprivica, Salati}, Bjekovi}, Ko{uti}, Maljevi}, Slijep~evi}, Pu{ara, [oji}. Trener: Ivan VaE. M. siljevi}.

Borac - Gora`de 23:22 Tuzla - Gacko 3:2

Pani}: Preuzeo odgovornost u fini{u

GORA@DE: Savi} (19 odbrana, 3 sedmerca), Bukva, Biljaka 7, Marti} 3, Gra|an, Glavonji} 1, Jamak, Bezdrob, Dedovi} 6 (1), Mari}, Deli} 4

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 5. decembar/prosinac 2010.

53

KO[ARKA Deveto kolo Prvenstva BiH

Pobjede Bosne i Borca
„Studenti“ savladali Leotar, Banjalu~ani bolji od Slobode
U Sarajevu i Banjoj Luci odigrani su derbi-me~evi 9. kola Prvenstva BiH, u kojima su pobjede postigli ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma i Borca Nektara. ji} 6, Pa{ali} 16. Trener: Dejan Pare`anin. SL IAT LEOTAR: Vukovi}, Jovanovi} 6, Aleksi} 2, Pelki} 14, Palali} 6, Zotovi} 11, Crnogorac, \urasovi} 8, Markovi} 6, Seten~i}, Gnjato 14, Josipovi} 13. Trener: Radomir Kisi}. Pobjeda sarajevskih „Studenata“ nijednog momenta nije dolazila u pitanje. Njihovo opu{tanje u fini{u gosti iz Trebinja iskoristili su te zaostatak, koji je tokom me~a iznosio maksimalnih 19 poena, na kraju spustili na miE. J. nus devet.
Bh. prvak tra`i {estu pobjedu

Bosna ASA BHT 89 SL IAT Leotar 80
Mala dvorana KSC Skenderija u Sarajevu. Gledalaca 300. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Ante Drmi} (Tomislavgrad), Marinko Grlu{i} (Ljubu{ki). Rezultat: Bosna ASA BH Telecom - SL IAT Leotar 89:80 (23:10, 19:23, 28:18, 19:29). BOSNA ASA BH TELECOM: Buza, Hod`i}, Hot, Batina 3, \urasovi} 19, Zimi}, ^amd`i} 15, Demi}, Rahimi} 19, Kru{lin 11, Mu(Foto: M. Lugi})

Crvena zvezda gostuje na Pecari

Veli}: Bit }e te`e nego {to mnogi misle
Njihova pobjeda nad Hemofarmom je najbolje upozorenje, ka`e trener [irokog
- Ovo }e biti mnogo te`a utakmica nego {to mnogi misle. Crvena zvezda zaslu`uje maksimalan respekt bez obzira na trenutnu formu i polo`aj na tabeli - ovim je rije~ima trener [irokog TT kabela Ivan Veli} otvor(Foto: N. Bo`ovi})

Borac Nektar Sloboda

75 65

Dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca 300. Sudije:

na{e vjerne navija~e da nas podr`e u, prema mom mi{ljenju, jednoj od najva`nijih utakmica ove sezone. Ne}emo se previ{e optere}ivati protivnikom. Forsirat }emo svoju prepoznatljivu igru s naglaskom na odbrani. To je bio pravi re-

Detalj iz Skenderije: Hod`i} (Bosna) prolazi Zotovi}a

Igokea gost Partizanu
I drugi bh. predstavnik u regionalnoj ligi igrat }e protiv kluba iz Beograda, jer Igokea gostuje aktuelnom prvaku Partizanu (17 sati). Oba kluba imaju identi~an u~inak (4-5). - Partizan je veliki izazov io najavu dana{njeg duela 10. kola protiv posljednjeplasirane ekipe NLB lige. Beogra|ani, bez obzira na krizu u klubu, uvijek su mamac za publiku u [irokom Brijegu. Stoga se u dvorani Pecara (17 sati) o~ekuje rekordna posjeta. - Zvezda se di`e, a pobjeda nad Hemofarmom je najbolje upozorenje. Pozivam za nas i trudit }emo se da ostavimo {to bolji utisak. Ne treba spominjati ko je favorit. To {to uva`avamo protivnika, ne zna~i da }emo u Beograd otputovati s bijelom zastavom - rekao je trener Slobodan Klipa. cept i za mnogo kvalitetnije mom~adi koje su gostovale na Pecari - dodao je Veli}. Za dana{nji duel upitni su nastupi dvojice igra~a bh. prvaka. Nekoliko treninga propustio je Ivan Ramljak, a kapiten [ime [pralja jo{ nije zalije~io ozljedu ~lanka. [iroki je nakon devet kola na izvrsnom omjeru od 5-4, dok D. K. Zvezda ima 2-7.

To{i} (Borac) u me~u protiv Slobode: Postigao 21 poen

Dragan Kralj (Trebinje), Vladimir Mari} (^itluk), Tomislav Stapi} (Mostar). Rezultat: Borac Nektar - Sloboda 75:65 (31:15, 14:18, 14:13, 16:19). BORAC NEKTAR: T o{i} 21, Z. Jovanovi}, Vranje{ 14, Kostadinovi}, [turanovi} 4, Jagodi}-Kurid`a 2, Blanu{a 3, Jocovi} 6, Pavlovi}, Lon~ar 6, Kova~evi} 19, Raduki}. Trener: Drago Karali}. SLOBODA: Hod`i} 1, Buli} 4, Kastratovi} 6,

Hrn~i} 15, Halilbegovi} 4, Albijani} 13, Jefti} 2, Sekicki 3, B. Jovanovi}, Tanasilovi} 17, Ahmedi}, Latifagi}. Trener: Senad Muminovi}. Borac, iako bez najboljeg strijelca Zlatka Jovanovi}a i sve boljeg Milo{a Triki}a (povrede), uspio je savladati uvijek neugodnog rivala iz Tuzle, ekipu Slobode. Do novih bodova Banjalu~ani su do{li najvi{e zahvaljuju}i odli~noj igri u prvoj S. K. ~etvrtini.

Du{ko Vujo{evi} u kratkom vremenu ostao bez dva posla

^udotvorac bez evropske titule
Na inicijativu kluba, dao ostavku na mjesto trenera CSKA
U jednom momentu imao je sve, u narednom je ostao bez i~ega. Du{ko Vujo{evi} je u ovoj godini senzacionalno odveo ko{arka{e Partizana na finalni turnir Eurolige, s Beogra|anima je osvojio srbijansku i NLB ligu, dok je reprezentaciju Crne Gore superiorno vodio kroz kvalifikacije do Evropskog prvenstva 2011. u Litvaniji. Sjajne rezultate pretvorio je u bogati ugovor sa moskovskim CSKA, s kojim je u predsezoni sru{io NBA ekipu Klivlend kavalirse. mogle svariti, mada je o~ito da je ekipa, u kojoj je ve}ina igra~a odavno pre{la zenit, zrela za remont. Neslavna epizoda u Moskvi otvorila je pitanje koje harizmati~nog i na ovim prostorima izuzetno popularnog trenera (pro{le sezone u Sarajevu je javno za`elio da Bosna, a ne neka druga ekipa, izbori opstanak u NLB ligi) prati jo{ od po~etka karijere - pliva li on dobro samo u sredini (Partizan) u kojoj sve ovlasti dr`i u svojim rukama i od anonimusa strpljivo pravi zvijezde ili, jednostavno, nije ~ovjek za velike ekipe i instant-rezultate. Mo`da ni sudbinski nije predodre|en za najve}e trofeje iako je biran za najboljeg trenera Starog kontinenta. Kako druga~ije protuma~iti podatak da je s Partizanom dva puta gubio polufinale Eurolige (1988., 2010.), a da je ovaj klub odmah po njegovom odlasku (1992.) postao E. J. evropski prvak?

Kuzmi} u sastavu ve} protiv ^apljine
Zbog ka{njenja uplate kotizacije njihovog rivala Slavije, ^elikovi ko{arka{i su niz od tri uzastopna poraza prekinuli pobjedom slu`benim rezultatom 20:0. Neodigrani me~ zna~i da }e na debi morati sa~ekati i trener Ivica Mari} i centar Ognjen Kuzmi}, koji je u petak napokon registriran i stekao je pravo nastupa za ^elik. - Kuzmi} je dobio certifikat iz Finske i registriran je za na{ klub. Zajedno s ostalim igra~ima bit }e u sastavu za gostovanje kod ^apljine u 10. kolu, koje je na programu u utorak - potvrdio je direktor zeni~kog kluba Alija Por~a.

NBA prvaci prekinuli seriju poraza

Lejkersi na{li `rtvu
Najdu`i niz poraza od aprila 2007. godine, kada su, tako|er, izgubili ~etiri me~a zaredom, ko{arka{i Los An|eles lejkersa prekinuli su protiv Sakramento kingsa s laganih 113:80. Kobi Brajant (Kobe Bryant, 22 poena), Pau Gasol (16) i Lamar Odom (16) predvodili su aktuelne NBA prvake, koji sada imaju omjer od 14-6. „Kraljevima“ je ovo bio {esti uzastopni poraz i 12. u posljednjih 13 me~eva (ukupno 4-13). Rezultati: [arlot - Nju D`ersi 91:84 (produ`etak), Toronto - Oklahoma 111:99, Va{ington - Portland 83:79, Atlanta - Filadelfija 93:88, Detroit - Orlando 91:104, Memfis - Hjuston 111:127, Nju Orleans - Njujork 92:100, Boston - ^ikago 104:92, San Antonio - Minesota 107:101, Denver LA klipers 109:104, Feniks Indijana 105:97, LA lejkers Sakramento 113:80, Juta (E. J.) Dalas 81:93.

Vujo{evi}: Imao sve, ostao bez i~ega

Pauzira do kraja sezone
Vujo{evi} je demantirao {pekulacije o povratku u beogradski klub, u kojem je jo{ 1987. po~eo karijeru, iste sezone osvojio prvenstvo Jugoslavije te 1989. tada{nji me|unarodni Kup Kora}a te one o preuzimanju reprezentacije Srbije. - Sve su to tra~evi, pogotovo mi je smije{an onaj o povratku u Partizan. Sigurno ne}u raditi do kraja sezone, potreban mi je odmor - rekao je za beogradske medije Vujo{evi}, koji je Partizanu donio devet uzastopnih titula u srbijanskoj ligi i ~etiri NLB lige.

No, kako trenerska sudbina zna biti prevrtljiva, 51-godi{nji crnogorski stru~njak osjetio je na svojoj ko`i. Kada je prije dvije sedmice dao ostavku na mjesto selektora Crne Gore, te{ko da je slutio da }e isto, ali kako je zvani~no saop}eno, „na inicijativu kluba“, nekoliko dana poslije u~initi i u Moskvi. Pet poraza u {est kola Eurolige gazde kluba nisu

NEDJELJA 5. 12. 2010.

16.55
KO[ARKA, BHT 1

BHT 1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.50 KOD KU]E JE NAJBOLJE

19.30

DNEVNIK

23.55

NEMOJTE [TA ZAMJERITI

18.00

GLAM BLAM

18.30

INFO TOP

NLB liga: [iroki TT Kabeli Crvena zvezda

20.00
MUZI^KI [OU, OBN

Rat bendova
U osmoj live emisiji „Rat bendova“ svoje takmi~enje u najgledanijem muzi~kom spektaklu u regiji nastavljaju Supernova, Maximum power, EKG, Larva, Livio berak Trio i Zona katastrofe. Gledajte odli~nu rok svirku i saznajte koji bend ne nastavlja takmi~enje.

07.10 Divljina Rusije, strana dokumentarna serija, 2/7, r. 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Frenderi u BiH, animirana serija, r. 08.35 Bruklinski most, igrana serija, 6/35 08.55 Muzi~ki program 09.05 Debate o debatama 10.00 BHT vijesti 10.10 TV Liberty 10.40 @ivot & ostalo: Jedan od nas 11.10 Duhovni mostovi, emisija religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Euroimpuls, magazin, r. 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 18/61 13.30 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.00 Za~ini `ivot, gr~ko-turski igrani film 15.45 BHT vijesti 15.55 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.25 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.55 Ko{arka: NLB liga: [iroki TT Kabeli Crvena zvezda, prijenos 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 9/13 20.50 Kod ku}e je najbolje, show 22.15 BHT vijesti 22.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.00 BHT sport 23.15 Obalska stra`a, igrana serija, 18/61, r. 00.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 9/13, r. 00.45 Kod ku}e je najbolje, show, r. 02.05 Pregled programa za ponedjeljak
21.40 22.15 23.00 00.00 Za svaku bolest trava raste Muzika i EPP Dnevnik 1, repriza Jukebox 18.10 19.10 19.30 20.10 21.50 22.20 23.50

08.00 Vijesti 08.05 Korake nam upravljaj putovima mira i dobra, dokumentarni program 09.00 ZIZ Crvene kapice, 14. epizoda Kako to Tomica i prijatelji Pingu, crtani film, 21. epizoda Medo Rupbert [oni i njegovo stado Mali lete}i medvjedi}i 11.30 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Dopunska nastava, 12. emisija, r. 13.15 Novi `ivot, igrana serija, 6. epizoda 14.05 Beverly Hills 90210, igrana serija, 24. epizoda 14.55 Vijesti 15.05 Ku}a Velike mame 2, ameri~ki igrani film 16.50 Djangova osveta, italijanski igrani film 17.50 Dnevnik, najava 18.35 Mala princeza, crtani film 18.50 Crvene kapice, crtana serija, 15. epizoda 19.15 [oni i njegovo stado 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ranjeni orao, igrana serija, 12. epizoda 21.15 Aleksa [anti}: Zorka, doma}a igrana serija, 5. epizoda 22.19 Dnevnik, najava 22.20 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.55 Dnevnik 3 23.20 Pozori{ni - kazali{ni susreti Br~ko 2010, reporta`a 23.50 Novi `ivot, igrana serija, 6. epizoda 00.30 Beverly Hills 90210, igrana serija, 24. epizoda 01.10 Pregled programa za ponedjeljak
Tjednik, info magazin, r. Poruka II Adventne nedjelje HRT Dnevnik Zauvijek prijatelji, koncert Narodna medicina VII Film No}ni program 18.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 23.00 23.30

08.00 08.20 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.10 11.00 11.50

12.20

13.10 14.00 14.05 15.15 16.25 17.35 18.45 18.50 18.55 19.05 20.00 22.00 22.05 23.15 23.55

00.30 02.30

Metajets, crtani film Nimboli, crtani film Ironman, crtani film Oggy i @ohari, crtani film Johny Test, crtani film Metajets, crtani film Nimboli, crtani film ^uvari planeta, dokumentarni program Na{a mala klinika, humoristi~na serija Nemojte {ta zamjeriti mit Fadil und Dario, humoristi~na emisija Dejana Show: Kako pre`ivjeti nasilje u porodici, talk show Lonci i poklopci, kulinarski show Lanina vremenska prognoza Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Lanina vremenska prognoza OBN Info Gümüº, turska telenovela-nastavak Rat bendova, muzi~ki spektakl /live/ Lanina vremenska prognoza V.I.P. Survivor, Povratak u civilizaciju / live/ Arhiv srca, talk show Nemojte {ta zamjeriti mit Fadil und Dario, humoristi~na emisija Rat bendova, muzi~ki spektakl Rat bendova

07.00 Moj dom 07.30 Bumba i Pocojo, crtani filmovi 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 1. epizoda 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 3. epizoda 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 9. epizoda 09.00 @ivotinjsko carstvo sezona lova 09.05 Ben 10. Alien force, crtani film, 23. epizoda, r. 09.30 Talent Time, dje~iji show program 10.30 Ben 10. Alien force, crtani film, 24. epizoda 11.00 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program, 3., 4., i 5. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Mali detektivi, igrani film 14.30 1001 no}, igrana serija, 79., 80., 81., 82., 83., 84. epizoda 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 20.10 Optimisti, igrani film 22.00 Razbija~, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Piccadily Jim, igrani film
16.30 Crno-bijeli svijet, omladinska emisija 17.00 Sedmi~ni informator, r. 17.25 Autoshop, r. 18.05 Na{a realnost, r. 19.40 Nema vi{e Zeko reko informativni program 20.10 Optimisti, igrani film 22.00 Razbija~, igrani film

08.00 Upoznajte Didlove, film 09.25 Grand hitovi 10.00 Farma u`ivo 12.00 Info top 12.10 Gold express 14.00 Info top 14.10 Evolucija, film 15.50 Gusto tv kulinarstvo 16.00 Info top 16.10 Farma u`ivo 17.00 Sve za ljubav 18.30 Info top 18.55 Gusto tv 19.00 Kursad`ije 19.40 Birajte svoj hit, narodna 20.00 Farma, reality show ulazak-izlazak 00.00 D`esi Stoun, Hladan kao kamen, film 02.00 Grand hitovi
15.00 15.45 19.30 20.05 20.40 21.10 21.40 Nijesmo od ju~e Nedjeljno popodne Monitor Preljubnici Pazi mogu}e je Nijesmo mi od ju~e Doma}i film: Bela la|a r. 23.10 Doma}i film: Isku{avanje |avola 01.00 Sat program

TV Alfa
07.00 08.11 09.00 09.15 10.00 11.00 12.30 13.45 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.45 17.15 17.40 18.40 19.00 20.00 21.00 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Jukebox Ja sam tvoja sudbina, indijska serija, r. (Vijesti u 10.30) Igrani film - repriza Vijesti Emisija Autovizija Vijesti Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Emisija Klub Ekspres, repriza Jukebox Na tragu prirode Centralna informativna emisija Jukebox Emisija Liberti Jukebox

TV Visoko
14.00 17.00 18.45 19.30 20.05 20.30 20.55 21.10 23.00 23.30 TV strane Bingo show, r. Turizam plus r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Zdrav `ivot i ekologija Igrani film Na{a realnost Odjavni telop

TV Gora`de
17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 Ritam `ivota Turizam plus Poljoprivredne teme, r. Sedmica Snimak rukometne utakmice 21.00 Klinika, igrana serija 22.00 Retrovizor, informativnodokumentarni program 21.30 Igrani film

Svakodnevnica Dnevnik FTV Info IC Svi vole Rejmonda, serija Pri~e iz BiH Proces i kazna, film Vijesti TV Sahar Trka, film

TV USK
16.00 Top shopo 16.10 To{e Proeski, dok. serijal 8/8 16.30 Nedjeljom zajedno, zabavno-revijalni program 18.30 Bajke za djecu Program za djecu 6. epizoda 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time Out, program za mlade 21.00 Igrani film 22.30 Vijesti 22.35 Nedjeljom zajedno (r)

TV Zenica
15.00 Odlika{i, repriza 16.00 Turizam plus, r. 17.00 Dokumentarni program: Opstanak 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 19.00 Dokumentarni program: Biografije (repriza) 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 21.30 Tu`na sje}anja 22.45 Igrani film 00.00 Odjava programa

HIT TV
14.50 Play now 15.00 Hit nedjeljom - (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u 22.00 Iza scene 23.30 Slike u oku 00.05 Talk show 01.00 Film

TV HEMA
16.00 City lightz - repriza 17.00 @ivot nas mjenja, igrani film, r. 19.00 TV ZEHRA - emisija za `enu i porodicu 20.00 Dokumentarni program repriza 21.00 Religija u slu`bi `ivota, r. 22.00 Pregled sedmice informativni program 23.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravlju - repriza

TV KISS
10.30 13.30 15.00 16.30 16.45 17.20 FIO show r. Sport Zauvijek prijatelji, koncert r. FIS SHOP Auto shop Hakuna - Matata, dokumentarni film r.

TV Cazin
Program TV OBN

TV Kakanj
14.00 15.00 15.30 16.00 Prahistorijski park Legende bh. sporta Svi vole Rejmonda, serija OK Kakanj - OK 7 Lukavac

TV Bugojno
13.40 1001 no}, igrana serija, r. 15.30 Ovo mi je {kola - dje~ija emisija

BN
14.00 Preljubnici 14.30 Mak na konac

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.50
FILM, HRT 1

21.05

BALKANSKOM ULICOM

19.00

ALPSKO SKIJANJE

17.30 FC NURNBERG - DORTMUND

21.15

PORTMONENSE - SPORTING

20.00

NO] LAVA

21.20

BURIED LIFE

20.15 2010 LJUDI, SLIKE, EMOCIJE

20.15

SCARY MOVIE 4

17.55 Ku}a na raskr{}u 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Moj ro|ak sa sela, tv serija 21.05 Balkanskom ulicom 21.45 Rezervisano vrijeme 22.20 Jelen top deset 23.05 Nedjeljom uve~e

17.45 Alpsko skijanje, S. kup Biver Krik 18.30 Ski skokovi 19.00 Alpsko skijanje, S. kup Lejk Luis 20.30 Alpsko skijanje, S. kup Biver Krik 21.25 Zimski sportovi 21.30 Snuker 23.00 Ski skokovi, S. kup Lilehamer

14.00 Fudbal, [alke 04 Bajern Minhen 15.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen Fc Koln 17.30 Fudbal, Fc Nurnberg Dortmund 19.30 Fudbal 20.30 Vijesti 20.45 Snuker 23.00 Rukomet, FK Barcelona Thw Kil

17.00 U`ivo: Premier League: Sunderland West Ham 19.00 U`ivo: NBA: Toronto - New York 21.15 U`ivo: Portugalska liga: Portimonense - Sporting 23.15 Golovi Premier League 23.45 NBA Live 00.00 Premier League: WBA Newcastle

16.00 Mafija 17.00 Mafija 18.00 U vrtlogu 11. rujna 19.00 Sekunde do katastrofe 19.30 Sekunde do katastrofe 20.00 No} lava 21.00 Posljednja lavica 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 No} lava

17.00 Hitorama 18.00 Doma}ica 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 Hard Times Of Rj Berger 21.00 Hard Times Of Rj Berger 21.20 Buried Life 21.50 Buried Life 22.10 Scream Queens 23.00 Jersey Shore

16.45 Seljak tra`i `enu 17.45 Exclusiv vikend 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sastanak u mraku 20.15 2010 ljudi, slike, emocije 23.30 Spiegel TV 00.15 Fascinacija `ivot

17.05 Futurama 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, serija 19.10 Galileo 20.15 Scary Movie 4, film 21.55 Scary Movie 3, film 23.35 Scary Movie 2, film

Snivaj, zlato moje
U sredi{tu zbivanja je porodica [krinjar, koja `ivi u oskudici u tre{njeva~koj prizemnici. Tomica [krinjar je od djetinjstva zaljubljen u lijepu Janju, pa kao dje~ak, a zatim i mladi}, ne primje}uje da u ku}i do njegove izrasta jedna druga ljepotica Tonka... Uloge: Alan Malnar, Ivan Glovacki, Ljubomir Kereke{ Reditelj: Neven Hitrec

NEDJELJA 5. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Po~inje da se razvija situacija koju ba{ i ne volite previ{e: prevladava dominacija va{eg partnera. 21. III - 20. IV Posao: Prilagodite se novonastalim okolnostima. Unesite {to manje emocija, ma koliko vas se ne{to ticalo. Zdravlje: Prolazi razdoblje napetosti. Ljubav: Pripazite na svoje poteze, budite diBIK skretniji. Va{a je okolina je vrlo zainteresirana sa kim se vi|ate. 21.IV - 22.V Posao: Odgovaraju vam poslovi vezani za istra`ivanja, kontakte s inostranstvom, trgovinu, poduzetni{tvo... Zdravlje: Odmarajte se vi{e. BLIZANCI Ljubav: Partner je nezadovoljan va{im pona{anjem. Ljuti se, a posljedice neraspolo`enja vi najvi{e trpite. 23.V - 22.VI Posao: Postavljate pred sebe previsoke ciljeve. Iscrpljujete se radom, iako za sada, radite sa zadovoljstvom. Zdravlje: Ne pretjerujte ni u ~emu. Ljubav: Mogu}a je promjena situacije. Po~iRAK njete osje}ati tjeskobu i nezadovoljstvo, preispitujete vezu. 23.VI - 22.VII Posao: Nagla{ena je va{a kreativnost. Prilagodljivi ste, najvi{e uspjeha imate u poslovima sa manje odgovornosti. Zdravlje: Nemate razloga za brigu.
OVAN
RED CARPET

22.00

DOKTOR @IVAGO

21.10

STIPE U GOSTIMA

22.20

POSEBNI DODACI

23.25

08.15 Snop Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija (35. i 36./100) 09.25 Medo Rupert, crtana serija (35. i 36./52) 09.45 Tomica i prijatelji, crtana serija (37.i 38./100) 09.55 Miniskule, program za djecu (40./78) 10.00 Svijet divljine, program za djecu (13./52) 10.05 Rimske misterije, program za djecu (9./20) 10.35 Moja {pijunska porodica, serija za djecu (18./26) 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Ognji{ta - Crn~a dokumentarni program 12.40 [arene ka`e (64.) 12.55 Tenis, Devis kup, Srbija - Francuska, finale, direktan prijenos 18.35 Moskva - Sajam vina i pi}a, reporta`a 18.50 Zelena, zelena trava, serija (9./28) 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Asteriks na olimpijskim igrama - film 22.00 Doktor @ivago, serija (9./11) 22.50 Dnevnik 3 23.15 Sportski pregled 23.40 Magazin Lige {ampiona 00.05 Asteriks na olimpijskim igrama 02.00 Zelena, zelena trava, serija (9./28) 02.30 Dnevnik 2 03.00 Doktor @ivago serija (9./11)

06.55 Mala TV: TV vrti}: Afrika (R) Ninin kutak: Lutke iznena|enja Danica: Danica i `irafa (R) Tajni dnevnik patke Matilde: Sportski `ivot patke Matilde (R) Bembove pri~e: Mucka ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Ju`na Amerika (R) 07.55 Prijatelji, zabavni show za djecu 08.55 Nora Fora, TV igra za djecu 09.55 Vijesti 10.07 Foyleov rat 7, mini-serija (3/3)* 11.37 Manjinski MOZAIK 11.52 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split: More 13.50 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 Vijesti 15.40 Vrijeme sutra 15.45 Vara`din: U rukama an|ela, humanitarna akcija 17.41 Lijepom na{om: Metkovi} (2.) 18.45 Globalno sijelo 19.15 LOTO 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.15 1 protiv 100, kviz* 21.10 Stipe u gostima 3, TV serija (12/20)* 21.50 Snivaj, zlato moje hrvatski film* 23.55 Vijesti 00.20 Nevjerna `ena, francuski film (12)* 01.55 Foyleov rat 7, mini-serija (3/3)* 03.25 Skica za portret 03.45 Gara`a: Marko Ramljak & The Band i Sinteza (R) 04.15 Posebni dodaci, emisija o filmu (R)* 04.50 Plodovi zemlje

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.15 Najava programa 07.20 Hofkapelle München i Zbor Chorus Angelicus u Vara`dinu 08.20 Zlatna kinoteka: Gradi} Peyton, ameri~ki film (150’)* 10.54 Portret crkve i mjesta: Mursko Sredi{}e 11.00 Mursko Sredi{}e: Misa, prijenos (nije kod. na sat.) 12.00 Biblija 12.15 Jedn Bo`i}, ameri~ki TV film (87’)* 13.50 Ribanje i ribarsko prigovaranje, snimka kazali{ne predstave (58’18“)* 14.55 HNL: Dinamo - Vara`din, prijenos 16.50 Olimp - sportska emisija 17.13 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17.15 Kombinirani prijenos: Hokej na ledu, EBEL liga: Medve{~ak - Jesenice Kombinirani prijenos: Beaver Creek: Svjetski skija{ki kup (M) - veleslalom, 2. vo`nja, prijenos* 20.00 Ve~eras... 20.05 \avolja brigada, ameri~ki film (128’)* 22.20 Posebni dodaci: 2010: Danilo [erbe|ija i Ivan Goran Vitez, emisija o filmu 22.55 Filmski butik: Sanjari, britansko-francusko-talijanski film (18) (110’)* 00.45 Gara`a: Marko Ramljak & The Band i Sinteza 01.15 Beaver Creek: Svjetski skija{ki kup (M) - veleslalom, snimka 2. vo`nje* 02.00 Kraj programa

07.20 Brza blagajna, crtana serija (1/8) 07.50 Peppa, crtana serija (7-8/26) 08.05 Timmy Time, crtana serija (24/52) 08.15 Winx, crtana serija (24/52) 08.40 Chuggington, crtana serija (26/32) 08.55 Ben 10: Alien Force, crtana serija (4/20) 09.25 Dog stories memori kviz 09.40 Automotiv, auto-moto magazin 10.10 Magazin Lige prvaka 10.40 Novac, business magazin 11.10 Zbogom, biv{i, serija (9/10) 12.10 U sedmom nebu (1/23) 13.10 Zvuk srca, igrani film R 15.15 Supertalent - polufinale, show R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent - polufinale R, show - nastavak 17.40 Lud, zbunjen, normalan, serija (14/31) R 18.30 Dva smo svijeta razli~ita (2/2) R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Periferija City, serija, (12/14) 21.05 Spider-man 2, igrani film 23.25 Red carpet, showbiz magazin (15)* 00.50 7 sekundi, igrani film 02.30 U posljednjoj fazi, igrani film R 04.30 Red Carpet, showbiz magazin (15)* R 05.45 Kraj programa

Ljubav: Situacija se komplicira. Ne pona{ate se vi{e non{alantno. Kao da su prava osje23.VII - 22.VIII }anja povela igru. Posao: Najbolje je da se odmorite, predahnete, prestanete kombinirati. Prave izazove tek treba o~ekivati. Zdravlje: Osjetljiv probavni trakt. DJEVICA Ljubav: Dan je, uglavnom, u znaku flerta, mo`da i avanture. Sve je popra}eno ~ak i prili~no sna`nim emocijama. 23.VIII - 22.IX Posao: Izuzetno ste dobri u menad`erskim poslovima, op}enito komunikaciji. Mogu}a je vijest o putovanju. Zdravlje: Imate dovoljno energije. Ljubav: @udite za promjenama. Nemir vas tjeVAGA ra da brzo ne{to poduzmete, a tako, zapravo, samo komplicirate. 23.IX - 22.X Posao: Motivacija da uspijete, da uspje{no dovr{ite va`an posao, zaista je velika. Budite spremni i na ~ekanje. Zdravlje: Nemojte se `ivcirati.
[KORPIJA Ljubav: Morate veoma brzo reagirati. Ako bu-

LAV

D`esi Stoun: Razbija~ Hladan kao kamen
Nakon niza nerije{enih ubistava u Paradizu, Stoun po~inje sumnjati na Endrjua Linkolna i njegovu suprugu Brijanu, par ekscentri~nih umjetnika odu{evljenih nasiljem. Kada silovanu 16-godi{nju Kendis Penington mama i tata dovedu Stounu, on je zbunjen reakcijom roditelja pa se pita jesu li ubistva i silovanje povezani. Uloge: Tom Selek, D`ejn Adams, Reg Rod`ers, Viola Dejvis Reditelj: Robert Harmon

22.00
Los An|eles, 1996. Nasilje i teror vladaju ulicama i niko nije siguran. Sajmon Feniks je najve}i zlo~inac koji je ikada postojao. Uhva}en je i poslan u specijalni zatvor, gdje se osu|enici zamrzavaju. U isti je zatvor poslan i D`on Spartan, policajac koji ga je uhapsio i koji je osu|en za sau~esni{tvo u Feniksovom posljednjem zlo~inu. Uloge: Silvester Stalone, Vesli Snajps, Sandra Bulok Reditelj: Marko Brambilja

dete oklijevali, partner se mo`e predomisliti, a vi patiti. Posao: Ako ste odlu~ili dan provesti u radu, morate se dobro organizirati. Ne smiju vam smetati ljubavne igre. Zdravlje: Unesite promjene u prehranu. STRIJELAC Ljubav: Dan je u znaku poniranja u osje}anja. Poku{avate se odmaknuti od ljubavnog `ivota, biti realniji. 23.XI-22.XII Posao: Ne samo objektivne okolnosti, nego i privatna situacija ometaju vas u poslu. Prili~no ste zami{ljeni. Zdravlje: Nervna napetost se poja~ava.
23.X - 22.XI

00.00
FILM, PINK BH

FILM, HAYAT TV

Ljubav: Te{ko vam je da pravilno reagirate. Ili ste suvi{e pasivni ili pretjerano aktivni. Najgo23.XII-21.I re je povu}i se. Posao: Sve kre}e nabolje. Ali, uvjet je da ne dozvolite da se va{a intima odrazi na poslovnom planu. Zdravlje: Osjetljivost `eluca.
VODOLIJA Ljubav: Malo, pomalo, ali osje}ate se kao da

JARAC

13.15
Novi `ivot
Pod pritiskom uprave radijske stanice, Kejt i Rajan nevoljno pristaju na to da im se Bejz pridru`i u eteru u emisiji koja }e se pretvoriti u javnu terapiju. Luks poku{ava nagovoriti D`onsa da odustane od tu`be protiv njezinog de~ka Baga.

Ljudi sa Medisona

20.00
SERIJA, BHT 1
Beti se po~inje dopisivati s Henrijem. Don susre}e biv{u k}erkinu u~iteljicu, koja ga {armira svojom inteligencijom. Konrad Hilton naziva Dona svojim sinom, {to Donu laska. Me|utim, reklamna kampanja razo~ara Hiltona, a od Dona je o~ekivao slijepu poslu{nost. Salvatore dobiva otkaz u tvrtki jer je odbio homoseksualne ponude jednog od klijenata. Don provodi no} s u~iteljicom Suzan.

opada va{a ljubavna sre}a. Imajte na umu da je i to prolazno. 22.I-19.II Posao: Ako mislite da se vrtite u krug, nemojte lupati glavom o zid. Mirno sa~ekajte da nesporazumi pro|u. Zdravlje: Najbolje je da se odmorite. Ljubav: Ako budete strpljivi i tolerantni, osjetit }ete na partnerovom pona{anju da se sve sku20.II-2O.III pa „isplatilo“. Posao: Dan je posebno plodonosan ako se bavite poslovima koji su vezani za putovanja, inostranstvo, pravosu|e. Zdravlje: Zra~ite neodoljivim {armom.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

SERIJA, FTV

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Sjedi{te NATO-a u Belgiji

Planirao napad na ustanove NATO-a
BE^ - Policija je na aerodromu uhapsila 33-godi{njeg ^e~ena za kojim je bila raspisana me|unarodna potjernica, saop}eno je ju~er iz austrijskog ministarstva unutra{njih poslova. Portparol austrijskog MUP-a Rudolf Golija rekao je da je ^e~en uhap{en na aerodromu „[vehat“ pod sumnjom da je pomagao u planiranju napada na ustanove NATO-a u Belgiji. Osumnji~eni je `ivio u Austriji, gdje ima politi~ki azil.

Vergara: Na listi najprivla~nijih zvijezda

Australski magazin sastavio popis najprivla~nijih `ena iz svijeta {ou biznisa

WHO IZABRAO NAJSEKSI LJEPOTICE
Na spisku su se na{le D`enifer Aniston, Natali Portman, Kajli Minog, Sofija Vergara...
SIDNEJ - Australski magazin „Who“ sastavio je popis najseksi ljepotica iz svijeta {ou biznisa. Na njemu se na{la simpati~na ameri~ka glumica D`enifer Aniston (Jennifer Aniston), prepoznatljiva po ulozi u ~uvenoj humoristi~koj seriji „Prijatelji“, ali i po ulogama u romanti~nim komedijama, u kojima pokazuje i svoju `enstvenu stranu. Na presti`nom spisku najatraktivnijih zvijezda na{la se i Natali Portman (Natalie). Iako ona ba{ i ne „obiluje oblinama“, lijepa glumica, o~igledno, ima „ono ne{to“ {to privla~i gomile mu{kih fanova. Za razliku od nje, Kristina Hendriks (Christina Hendricks) itekako ima {ta „konkretno“ da poka`e pa je, vjerovatno, time zaslu`ila da se na|e na listi ovog ~asopisa. Pjeva~ica Kajli Minog (Kylie Minogue) je, tako|er, uvr{tena me|u najprivla~nije. Osim nje, na listi ~asopisa „Who“ su i prsata plavu{a Lara Bingli (Bingle) te ljepotica Sofija Vergara (Sofia).

Fon der Lajen: Ukidanje odredbi

Strancima lak{e zapo{ljavanje
BERLIN - Njema~ka ministrica za rad i socijalna pitanja Ursula fon der Lajen (Leyen) najavila je skoro ukidanje birokratskih prepreka koje su stru~noj radnoj snazi ote`avale dolazak u tu zemlju. Rije~ je o prednosti koju su do sada imali gra|ani Njema~ke. Drugim rije~ima, tek kada za neko radno mjesto nije bilo stru~njaka iz Njema~ke ili neke zemlje ~lanice Evropske unije, mogao je do}i stru~njak iz Indije, primjera radi...

Mobitel kod do`ivotnog osu|enika
KORKORAN - ^arls Menson (Charles Manson), jedan od najpoznatijih zlo~inaca u ameri~koj historiji, jedan je od vi{e hiljada zatvorenika u Kaliforniji kod kojih su prona|eni mobilni telefoni u }elijama. Nakon {to je otkriven telefon ispod du{eka na kome spava Menson (76), biv{i vo|a zloglasnog kulta, utvr|eno je da je kontaktirao ljude u Kaliforniji, Nju D`ersiju, Floridi i Kanadi. Menson, koji je prije vi{e od ~etiri decenije osnovao kvazikomunu poznatu kao „Porodica Menson“, naveo je ~lanove tog kulta da za njega ubiju glumicu [eron Tejt, tada{nju suprugu reditelja Romana Polanskog, i bra~ni par Lenoa i Rozmari Labjanku.

Iskosa

Auto uletio u frizerski salon
JUNEAU - Vlasnik frizerskog salona na Aljasci Heng Song nije dozvolio da ga bilo {ta sprije~i u nastojanju da svom mu{teriji napravi dobru frizuru. Tokom {i{anja u njegov salon je uletio automobil razbiv{i veliko staklo. Song je, nakon {to je utvrdio da nema povrije|enih, nastavio sa {i{anjem, a tek nakon {to je to zavr{io, pozabavio se novonastalim problemom.

Madrid: Izbjegnuta nesre}a

Pijanac pao na {ine
MADRID - [panska policija objavila je ju~er snimak nadzorne kamere iz metroa, na kojem se vidi kako je nesmotreni mu{karac, nakon {to je previ{e popio, izgubio ravnote`u i pao na {ine. List „El Pais“ naveo je da je 41-godi{nji mu{karac pod utjecajem alkohola izgubio kontrolu i pao na {ine. Na snimku se vidi kako putnici, koji su stajali na peronu, vri{te i ma{u ne bi li skrenuli pa`nju voza~u da zaustavi voz. U tom trenutku se pojavio policajac i spasio pijanog mu{karca prije nego {to ga je voz mogao udariti, prenijele su agencije.

Menson: Navodio na ubistva