P. 1
Devizni kurs

Devizni kurs

|Views: 698|Likes:
Published by jomiljkovic

More info:

Published by: jomiljkovic on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Rad je preuzet sa internet adrese www.maturski.

com

POJAM DEVIZNOG KURSA ( TEČAJA )

Intervalutni kurs (tečaj) ili šire, devizni kurs (tečaj) je cijena neke strane valute izražena u domaćoj valuti ( u domaćem novcu ). Termin ili pojam „valuta“ odnosi se na efektivni novac, dok se pod pojmom „devize“ označava kratkoročna potraživanja domaćih lica u stranoj valuti prema inostranim licima. Kada je u pitanju način izražavanja deviznog tečaja ili tzv. Način kotiranja (ili notiranja) deviza, imamo: 1. direktno kotiranja deviznog tečaja i 2. indirektno kotiranje deviznog tečaja.

Direktno kotiranje deviznog tečaja je kada cijenu neke strane valute izražavamo u domaćoj valuti, kao npr.:

1 DEM = 1 KM 1 USA $ = 2.22 KM Indirektni način izražavanja (kotiranja) deviznog tečaja je obrnut od direktnog i to je kada cijenu domaće valute izražavamo u nekoj (ili nekim) stranim valutama, npr.: 1 KM = 1 DEM = 0.5 € Pri direktnom notiranju kupovni tečaj je niži od prodajnog, a kod indirektnog notiranja kupovni tečaj je viši.

3

kao npr. 4 . u praksi imamo različite modalitete (varijante) deviznog tečaja.Rad je preuzet sa internet adrese www. Monetarna kriza i druga uzastopna devalvacija američkog dolara 1973.maturski. već na unaprijed utvrđenom (od države) nivou. Pored navedena dva osnovna sistema (vrste) deviznog tečaja. su tečaji koji se ne formiraju na bazi službenog pariteta. sahranila je mit fiksnog deviznog tečaja kao sinonima deviznih tečaja. već prema svakodnevnom djelovanju ponude i potražnje deviza na deviznom tržištu. Fiksni devizni tečaji su oni tečaji koje propisuje država u namjeri da se na deviznim tržištima uspostave što stabilniji odnosi.: rukovođeno – fleksibilni devizni tečaj klizajući devizni tečaj višestruki devizni tečaj I fiksni i fleksibilni devizni tečaji imaju mnogobrojne prednosti kao i mane. zbog toga treba reći da ne postoji apsolutno čisti niti fiksni niti fluktirajući devizni tečaj.com VRSTE DEVIZNIH KURSEVA (TEČAJA) Osnovne vrste deviznog tečaja su : 1.god. Fluktirajući devizni tečaji koji se danas primjenjuju. fluktirajući (slobodni ili fleksibilni) devizni tečaj. fiksni devizni tečaj i 2. ali se neće formirati na bilo kojem nivou. Ovi tečaji stalno teže da ponudu i potražnju deviza uravnoteže i zato stalno osciliraju (fluktiraju). Ovdje kurs predstavlja odraz odnosa ponude i tražnje.

deviznog standarda. možemo reći da je devizna tražnja funkcija deviznog tečaja. i obratno.com . tada je ponuda deviza veća od tražnje za devizama. Tražnja deviza je veća od ponude u situaciji kada je platni bilans u deficitu. koji se primjenjuju ako se devizni – valutne transakcije realiziraju odmah (promptno). 3. kao što je tražnja za bilo kojom drugom robom funkcija cijene te robe. terminski devizni tečaji. 2. ako imamo suficit platnog bilansa.Rad je preuzet sa internet adrese www. koji se koriste kada se devizno . 5 . kao što su: 1.valutne transakcije obavljaju u jednom kasnijem roku ili terminu. Tražnja za devizama se kreće suprotno kretanju deviznog tečaja. znači ne odmah. Dakle. FORMIRANJE DEVIZNOG KURSA (TEČAJA) Devizni tečaj se formira na deviznom tržištu pod uticajem ponude i tražnje deviza.Sa aspekta tehnike deviznih plaćanja imamo: 1. i 2. sistem zlatnog standarda.maturski. To znači da viši devizni tečaj strane valute destimulativno utiče na tražnju za tom valutom. promptne devizne tečaje. Formiranje deviznog tečaja razmotrit ćemo u različitim sistemima deviznog tečaja. sistem zlatno . Ponuda i tržnja deviza su posljedica stanja platnog bilansa nacionalne ekonomije. sistem fluktirajućih deviznih kurseva.

Najvažniji argument koji se koristi u prilog prednosti fluktuirajućih u odnosu na fiksne devizne kurseve.maturski. tačke uvoza i tačke izvoza zlata. Fluktuirajući devizni kursevi omogućavaju državi autonomiju u pogledu vođenja svoje ekonomske politike. SISTEM FLUKTUIRAJUĆIH DEVIZNIH KURSEVA U ovom sistemu devizni kurs se formira samo na bazi djelovanja tržišnih faktora – dejstva ponude i tražnje deviza.com SISTEM ZLATNOG STANDARDA U doba zlatnog standarda svaka država je imala fiksiranu cijenu zlata izraženu u nacionalnoj valuti. zlatni pariteti. Zbog toga u tom novčanom sistemu kursevi valuta nisu bili potpuno fiksni jer su mogli fluktuirati između donje i gornje zlatne tačke. Države su imale obavezu da zlato kupuju ili prodaju po tako utvrđenim cijenama u nacionalnim valutama. SISTEM ZLATNO – DEVIZNOG STANDARDA Ovaj novčani sistem se bazirao na konvertibilnosti papirnog novca u zlato i potpunoj slobodi izvoza i uvoza zlata.Rad je preuzet sa internet adrese www. tj. 6 . Ovdje se misli na tržište potpune konkurencije. U novčanom sistemu zlatnog standarda postojale su gornja i donja zlatna tačka. jeste efikasnost slobodnog tržišta u alokaciji resursa. Time je bio uspostavljen fiksan odnos između nacionalnih valuta indirektno putem fiksnih paritetavaluta prema zlatu. To su bili tzv.

maturski. ravnotežan. Da bi to mogao. Navedene razlike su uglavnom i posljedica različitih uslova privređivanja. 1 Alijagić M. REALNI I RAVNOTEŽNI DEVIZNI TEČAJ Devizni tečaj treba da uspješno ostvaruje ili da uspješno pomogne ostvarivanje ekonomskih zadataka koji se od njega očekuju. kao i bez poremećaja unutrašnje ekonomske ravnoteže. različitih komparativnih prednosti. zbog različite strukture cijena u pojedinim zemljama.god.1 Realan devizni tečaj je pretpostavka i nužan uslov ravnotežnog deviznog tečaja. cijene pojedinih roba neće biti iste. devizni tečaj prije svega treba da bude: 1. realan. Ravnotežni devizni tečaj je onaj tečaj koji osigurava uravnotežen platni bilans zemlje u dužem vremenskom periodu i to takvu ravnotežu platnog bilansa koja se postiže bez pretjeranih trgovinskih i deviznih ograničenja. : Monetarne finansije 7 . tj.Rad je preuzet sa internet adrese www. a robe čija je cijena relativno viša u zemlji koja ih proizvodi nego u inostranstvu moći će se rentabilno uvoziti. i 2. Realan devizni tečaj je takav tečaj koji uspijeva izjednačiti opći nivo cijena u zemlji sa općim nivoom cijena u inostranstvu. Zbog toga će se uz realni devizni tečaj. robe čija je cijena u zemlji relativno niža moći rentabilno izvoziti.com Fluktuirajući devizni kursevi počeli su se primjenjivati u većini zemalja svijeta od 1973. Međutim.

3. Portfolio teorija.Rad je preuzet sa internet adrese www. tj.com TEORIJE FORMIRANJA DEVIZNOG TEČAJA Postoje slijedeće teorije formiranja deviznog tečaja: 1. to onda znači da je priliv deviza veći od odliva deviza. što dalje dovodi do toga da je ponuda deviza veća od tražnje za devizama. – grupa autora: Poslovne finansije 8 . Kurs ravnoteže je takav nivo deviznog kursa (tečaja) koji platni bilans zemlje održava u ravnoteži. do relativnog porasta strane valute. Mane ili manjkavosti teorije platnog bilansa pri objašnjavanju kako se formiraju devizni tečaji su: 2 Njuhović Z. kada je odliv deviza veći od njegovog priliva. tj. Teorija platnog bilansa. kada dolazi do slabljenja domaće valute tj. Ako jedna nacionalna ekonomija ima suficit.2 Sve je obrnuto ako je platni bilans jedne zemlje negativan (deficitaran). TEORIJA PLATNOG BILANSA Po ovoj teoriji devizni tečaj zavisi od stanja platnog bilansa. Zbog toga će doći do jačanja vrijednosti nacionalne valute.maturski. pozitivan platni bilans. Teorija pariteta kupovnih snaga. Monetaristička teorija i 4. 2. Uz teoriju platno – bilansnog pristupa formiranja deviznog tečaja razvio se i pojam kursa ravnoteže.

b) ova teorija ne ulazi u objašnjenje uzroka nastanka datog stanja platnog bilansa. Odnos kupovnih snaga valuta određen je odnosom cijena.Rad je preuzet sa internet adrese www. Imamo dvije verzije teorije patiteta kupovnih snaga: a) apsolutna i b) relativna verzija. Relativna verzija (varijanta) teorije pariteta kupovnih snaga objašnjava devizni tečaj kao tečaj iz baznog perioda korigovan odnosom domaćih i vanjskih cijena iz istog vremenskog perioda. te se zato paritet kupovne snage valuta dviju zemalja može definisati i kao odnos nivoa cijena tih dviju zemalja. osnovna determinanta formiranja deviznog tečaja je kupovna snaga valute. TEORIJA PARITETA KUPOVNIH SNAGA Po teoriji pariteta kupovnih snaga. c) ne objašnjava uzročno – posljedične veze između kretanja cijena i dohodaka u jednoj nacionalnoj ekonomiji u odnosu na inostranstvo. Po apsolutnoj verziji. devizni se kurs dviju zemalja izračunava kao odnos nivoa cijena u tim zemljama. 9 .com a) platni bilans nije jedina i određujuća determinanta u objašnjavanju načina formiranja deviznog kursa.maturski. d) ova teorija nam ne govori na kojem nivou će se devizni tečaji formirati. itd. Pretpostavka je također da proizvod ima istu cijenu i u zemlji i u inostranstvu. Ova verzija zasniva se na pretpostavci slobodne međunarodne trgovine i mogućnosti izbora tržišta na koje se proizvod može kupiti ili prodati. Ona objašnjava kretanje kurseva dviju valuta kao odnos kupovne snage ili moći tih dviju valuta.

vijeku je potpuno razvijena u formi monetarističkog koncepta. Na bazi toga. vijeku u doba klasičnog ekonomskog učenja.com MONETARISTIČKA TEORIJA DEVIZNOG TEČAJA Ova teorija je nastala u 19. c) integrisana su nacionalna i međunarodna tržišta. promjena deviznog tečaja zavisi od razlike u stopama rasta novčane mase u zemlji i inostranstvu Pretpostavke monetarističke teorije formiranja deviznog tečaja su: a) privreda je na nivou pune zaposlenosti.Rad je preuzet sa internet adrese www. Značajan faktor su i relativni troškovi držanja ovih valuta mjereno razlikama u nominalnim kamatnim stopama. Jedna od bitnih pretpostavki ove teorije je.maturski. U daljem razvoju ove teorije nakon velikih oscilacija deviznih tečaja 70-ih godina 20. b) tržišta roba su integrisana. Ona polazi od teorije pariteta kupovnih snaga prema kojoj promjena deviznog tečaja slijedi promjene inflacije u zemlji i inostranstvu. U monetarističkoj teoriji deviznog tečaja presudne varijable deviznog tečaja su ponuda novca i tražnja novca koja treba da je stabilna. Kasnije u 20. vijeka postavljena je varijanta ove teorije pod nazivom model „valutne supstitucije“. po kojem je osnovni faktor određivanja deviznog tečaja ponuda novca dviju valuta (domaće i strane valute). Faktor inflatornog očekivanja može uticati da novi ravnotežni devizni tečaj odstupa u odnosu na tečaj na kojem bi se proces prilagođavanja tečaja zaustavio djelovanjem porasta novčane mase ili novčane ponude. Teorija uvodi i faktor inflatornih očekivanja. d) postoji potpuna mobilnost kapitala. da se cijene brzo prilagođavaju promjenama novčane mase (ponude novca). a na bazi toga se onda i devizni tečaj brzo prilagođava promjeni novčane mase. 10 . promjena cijena je ovisna o promjeni novčane mase. Po primitivnoj (jednostavnoj) varijanti kvantitativne teorije novca.

čime se utiče na kretanje kamatne stope i kretanje deviznog tečaja.3 3 Alijagić M. osnovni faktor formiranja deviznog tečaja je stanje na financijskom tržištu. onda će promjene nominalnih kamatnih stopa dovesti do promjene tražnje udomaćoj valuti. Ni model valutne supstitucijekao korak naprijed u razvoju monetarističke teorije formiranja deviznih kurseva. Po portfolio teoriji ravnotežni devizni tečaj na kratak rok određen je kretanjima na tržištu novca i ponašanjima vlasnika imovine u smislu optimizacije njihovog portfolia.com Ako su dvije valute supstituti. PORTFOLIO TEORIJA DEVIZNIH TEČAJA Ova teorija je nastala još u 18. utiče na vlasnike imovine (portfolia) da iznalaze optimalnu strukturu svoje imovine. Prema portfolio teoriji deviznog tečaja. : Monetarne finansije 11 . nije mogao u potpunosti da objasni velike i česte oscilacije deviznih tečaja u savremenim monetarnim kretanjima.tj. tj. ponude novca. Portfolio je određeni sastav imovine koju njen vlasnik posjeduje. zbog čega će doći do znatnih odstupanja ravnotežnog deviznog tečaja od očekivanog. vijeku.maturski. portfolia.Rad je preuzet sa internet adrese www. Monetarna vlast putem politike otvorenog tržišta (kupovine i prodaje državnih vrijednosnih papira) i povećanjem novčane mase (količine novca u opticaju). a svoj veliki razvoj doživjela je nakon sloma sistema zlatno – deviznog standarda i prelaska sa fiksnih na fluktuirajuće devizne tečaje. Zbog toga je i razvijena nova teorija formiranja deviznih tečaja – portfolio teorija deviznih tečaja.

Ona ne regulira rad banaka. što je posebno važno. emisije novca u pravom smislu.com DEVIZNI TEČAJ BOSNE I HERCEGOVINE Currency board – Valutni odbor Centralna banka BiH počela je djelovati 11.soros. privatnim osobama ili državi i . jer je emisija novca svedena na štampanje domaće valute.g. a na bazi 100% pokrića u nekoj stranoj valuti ( EUR ) 4 www. CB BiH zbog načela Currency boarda djeluje drugačije u odnosu na tipične centralne banke. kamatne stope.Rad je preuzet sa internet adrese www. u skladu s odlukama Daytonskog sporazuma.org.4 U tom smislu ona ne odobrava kredite bankama.maturski. Ovaj model funkcionisanja CB zasniva se na dvije pretpostavke: Devizni kurs domaće valute je fiksan u odnosu na neku izabranu po pravilu čvrstu i konvertibilnu valutu ( kod nas je to bila DM a sad je EUR) Nema kreiranja tj. nije davatelj posljednjeg utočišta. augusta 1997. Najvažnija odluka iz tog sporazuma jeste funkcioniranje CB BiH na načelima “Currency boarda”. platni sistem ili finansijski sistem u opće.ba/images_vijesti/ 12 .

CB BiH dodatnu emisiju može obavljati samo na temelju suficita u bilansu plaćanja.maturski. CB BiH je obavezna osigurati da ukupan iznos njezine novčane passive nikad ne nadmaši ekvivalentan iznos izražen u KM njezinih neto deviznih rezervi. što je CB BiH do sada uspijevala. KM – u svakom momentu može zamjeniti za EUR u skladu s prethodno definiranom i fiksnom kursu od 1. 13 .com Aranžman Valutnog odbora u BiH osigurava da se valuta BiH – konvertibilna marka. inozemnih transfera ili na temelju inozemnih kredita. za razliku od klasične centarlne banke koja emisiju primarnog novca može vršiti i “ex nihilo” (iz ničeg).9558 KM za 1 EUR. Currency board je system prema kojem CB BiH može emitirati samo onoliko KM koliko ima deviznih rezervi izraženih u eurima.Rad je preuzet sa internet adrese www. Takav aranžman valutnog odbora osigurava stabilnost lokalne valute.

Treba reći. To je i jedan od najvećih nedostataka ovog aranžmana ( Currency boarda ). ovdje djeluje centralna banka u okviru posebnog modela – aranžmana Currency boarda ( Valutnog odbora ) i domaća valuta kod uvođenja vezana je u smislu pariteta tj. postoje mnogobrojni faktori koji utiču na formiranje deviznog tečaja. kao sto to čine tipične centralne banke u drugim zemljama. Naša CB ne može izdavati vrijedonosne papire niti odobravati kredite komercijalnim bankama. na njegovo formiranje znatan utjecaj ima ponuda i tražnja. putem kojeg se utiče na kretanje kamatne stope kao i samog deviznog tečaja. 14 .com Z A K LJ U Č A K: Na osnovu prethodnog izlaganja možemo zaključiti da. da ne postoji apsolutno stabilan niti fiksni niti flukturirajući devizni tečaj. svaki od njh će na neki način oscilirati u zavisnosti od potražnje. Dakle. i pored svih teorema i standarda o formiranju deviznog tečaja.Rad je preuzet sa internet adrese www. Kao drugi jako bitan faktor navela bih i stanje na financijskom tržištu.maturski. Naime svaki standard po kojem se u prošlosti formirao devizni tečaj je padao pod „silom“ ponude i tražnje deviza. kao i na njegovo stalno osciliranje. deviznog kursa za euro. Kad je riječ o BiH.

3. Bihać.: Ekonomija. Alijagić M. 1992.. Sarajevo.htm/ www.: Monetarne finansije. „MATE“. 1997. www.yu/s/info/ 15 . Univerzitet u Bihaću. Njuhović Z. Samuelson P. „Svjetlost“. 1982.finnet.org.co. Zagreb.yu.com L I T E R A T U R A: 1.ekonomija. 2003. (redaktor)-grupa autora: Poslovne finansije.maturski. Ekonomski fakultet.ba/images_vijesti/ www.com/finansije.: Međunarodne finansije. Sarajevo. „Svjetlost“./files/ www.seminarskirad. 4. Nordhaus W. Stojanov D.Rad je preuzet sa internet adrese www. 2.soros. A.cg.

com 16 .maturski.Rad je preuzet sa internet adrese www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->