Rad je preuzet sa internet adrese www.maturski.

com

POJAM DEVIZNOG KURSA ( TEČAJA )

Intervalutni kurs (tečaj) ili šire, devizni kurs (tečaj) je cijena neke strane valute izražena u domaćoj valuti ( u domaćem novcu ). Termin ili pojam „valuta“ odnosi se na efektivni novac, dok se pod pojmom „devize“ označava kratkoročna potraživanja domaćih lica u stranoj valuti prema inostranim licima. Kada je u pitanju način izražavanja deviznog tečaja ili tzv. Način kotiranja (ili notiranja) deviza, imamo: 1. direktno kotiranja deviznog tečaja i 2. indirektno kotiranje deviznog tečaja.

Direktno kotiranje deviznog tečaja je kada cijenu neke strane valute izražavamo u domaćoj valuti, kao npr.:

1 DEM = 1 KM 1 USA $ = 2.22 KM Indirektni način izražavanja (kotiranja) deviznog tečaja je obrnut od direktnog i to je kada cijenu domaće valute izražavamo u nekoj (ili nekim) stranim valutama, npr.: 1 KM = 1 DEM = 0.5 € Pri direktnom notiranju kupovni tečaj je niži od prodajnog, a kod indirektnog notiranja kupovni tečaj je viši.

3

fiksni devizni tečaj i 2. Pored navedena dva osnovna sistema (vrste) deviznog tečaja. kao npr. Ovdje kurs predstavlja odraz odnosa ponude i tražnje. Fluktirajući devizni tečaji koji se danas primjenjuju. zbog toga treba reći da ne postoji apsolutno čisti niti fiksni niti fluktirajući devizni tečaj. su tečaji koji se ne formiraju na bazi službenog pariteta. Ovi tečaji stalno teže da ponudu i potražnju deviza uravnoteže i zato stalno osciliraju (fluktiraju). ali se neće formirati na bilo kojem nivou. već na unaprijed utvrđenom (od države) nivou.maturski. Fiksni devizni tečaji su oni tečaji koje propisuje država u namjeri da se na deviznim tržištima uspostave što stabilniji odnosi.Rad je preuzet sa internet adrese www.com VRSTE DEVIZNIH KURSEVA (TEČAJA) Osnovne vrste deviznog tečaja su : 1. u praksi imamo različite modalitete (varijante) deviznog tečaja. sahranila je mit fiksnog deviznog tečaja kao sinonima deviznih tečaja.: rukovođeno – fleksibilni devizni tečaj klizajući devizni tečaj višestruki devizni tečaj I fiksni i fleksibilni devizni tečaji imaju mnogobrojne prednosti kao i mane. već prema svakodnevnom djelovanju ponude i potražnje deviza na deviznom tržištu. Monetarna kriza i druga uzastopna devalvacija američkog dolara 1973. 4 . fluktirajući (slobodni ili fleksibilni) devizni tečaj.god.

znači ne odmah. Tražnja za devizama se kreće suprotno kretanju deviznog tečaja. 3. i 2. ako imamo suficit platnog bilansa. koji se primjenjuju ako se devizni – valutne transakcije realiziraju odmah (promptno). sistem zlatno . 2. To znači da viši devizni tečaj strane valute destimulativno utiče na tražnju za tom valutom. tada je ponuda deviza veća od tražnje za devizama. terminski devizni tečaji.Rad je preuzet sa internet adrese www.com . Dakle. kao što su: 1. koji se koriste kada se devizno .Sa aspekta tehnike deviznih plaćanja imamo: 1. kao što je tražnja za bilo kojom drugom robom funkcija cijene te robe. Ponuda i tržnja deviza su posljedica stanja platnog bilansa nacionalne ekonomije. sistem fluktirajućih deviznih kurseva. Tražnja deviza je veća od ponude u situaciji kada je platni bilans u deficitu. FORMIRANJE DEVIZNOG KURSA (TEČAJA) Devizni tečaj se formira na deviznom tržištu pod uticajem ponude i tražnje deviza.maturski. možemo reći da je devizna tražnja funkcija deviznog tečaja. i obratno. 5 . sistem zlatnog standarda. Formiranje deviznog tečaja razmotrit ćemo u različitim sistemima deviznog tečaja. promptne devizne tečaje.deviznog standarda.valutne transakcije obavljaju u jednom kasnijem roku ili terminu.

SISTEM FLUKTUIRAJUĆIH DEVIZNIH KURSEVA U ovom sistemu devizni kurs se formira samo na bazi djelovanja tržišnih faktora – dejstva ponude i tražnje deviza. Zbog toga u tom novčanom sistemu kursevi valuta nisu bili potpuno fiksni jer su mogli fluktuirati između donje i gornje zlatne tačke. Fluktuirajući devizni kursevi omogućavaju državi autonomiju u pogledu vođenja svoje ekonomske politike. To su bili tzv. zlatni pariteti. jeste efikasnost slobodnog tržišta u alokaciji resursa. Ovdje se misli na tržište potpune konkurencije.maturski. Najvažniji argument koji se koristi u prilog prednosti fluktuirajućih u odnosu na fiksne devizne kurseve.com SISTEM ZLATNOG STANDARDA U doba zlatnog standarda svaka država je imala fiksiranu cijenu zlata izraženu u nacionalnoj valuti. SISTEM ZLATNO – DEVIZNOG STANDARDA Ovaj novčani sistem se bazirao na konvertibilnosti papirnog novca u zlato i potpunoj slobodi izvoza i uvoza zlata.Rad je preuzet sa internet adrese www. tj. U novčanom sistemu zlatnog standarda postojale su gornja i donja zlatna tačka. 6 . tačke uvoza i tačke izvoza zlata. Države su imale obavezu da zlato kupuju ili prodaju po tako utvrđenim cijenama u nacionalnim valutama. Time je bio uspostavljen fiksan odnos između nacionalnih valuta indirektno putem fiksnih paritetavaluta prema zlatu.

i 2. Zbog toga će se uz realni devizni tečaj. 1 Alijagić M. ravnotežan.Rad je preuzet sa internet adrese www. zbog različite strukture cijena u pojedinim zemljama. REALNI I RAVNOTEŽNI DEVIZNI TEČAJ Devizni tečaj treba da uspješno ostvaruje ili da uspješno pomogne ostvarivanje ekonomskih zadataka koji se od njega očekuju. Međutim. realan. Navedene razlike su uglavnom i posljedica različitih uslova privređivanja. Ravnotežni devizni tečaj je onaj tečaj koji osigurava uravnotežen platni bilans zemlje u dužem vremenskom periodu i to takvu ravnotežu platnog bilansa koja se postiže bez pretjeranih trgovinskih i deviznih ograničenja.god. : Monetarne finansije 7 . kao i bez poremećaja unutrašnje ekonomske ravnoteže.com Fluktuirajući devizni kursevi počeli su se primjenjivati u većini zemalja svijeta od 1973. Realan devizni tečaj je takav tečaj koji uspijeva izjednačiti opći nivo cijena u zemlji sa općim nivoom cijena u inostranstvu. devizni tečaj prije svega treba da bude: 1. tj. Da bi to mogao. a robe čija je cijena relativno viša u zemlji koja ih proizvodi nego u inostranstvu moći će se rentabilno uvoziti. cijene pojedinih roba neće biti iste. različitih komparativnih prednosti. robe čija je cijena u zemlji relativno niža moći rentabilno izvoziti.1 Realan devizni tečaj je pretpostavka i nužan uslov ravnotežnog deviznog tečaja.maturski.

Kurs ravnoteže je takav nivo deviznog kursa (tečaja) koji platni bilans zemlje održava u ravnoteži. Ako jedna nacionalna ekonomija ima suficit. kada dolazi do slabljenja domaće valute tj.2 Sve je obrnuto ako je platni bilans jedne zemlje negativan (deficitaran). Teorija pariteta kupovnih snaga. tj. pozitivan platni bilans. to onda znači da je priliv deviza veći od odliva deviza. Uz teoriju platno – bilansnog pristupa formiranja deviznog tečaja razvio se i pojam kursa ravnoteže. – grupa autora: Poslovne finansije 8 . Zbog toga će doći do jačanja vrijednosti nacionalne valute.Rad je preuzet sa internet adrese www. Mane ili manjkavosti teorije platnog bilansa pri objašnjavanju kako se formiraju devizni tečaji su: 2 Njuhović Z. do relativnog porasta strane valute. tj. 2.maturski. TEORIJA PLATNOG BILANSA Po ovoj teoriji devizni tečaj zavisi od stanja platnog bilansa. Portfolio teorija. kada je odliv deviza veći od njegovog priliva. Teorija platnog bilansa. 3.com TEORIJE FORMIRANJA DEVIZNOG TEČAJA Postoje slijedeće teorije formiranja deviznog tečaja: 1. što dalje dovodi do toga da je ponuda deviza veća od tražnje za devizama. Monetaristička teorija i 4.

te se zato paritet kupovne snage valuta dviju zemalja može definisati i kao odnos nivoa cijena tih dviju zemalja. Ova verzija zasniva se na pretpostavci slobodne međunarodne trgovine i mogućnosti izbora tržišta na koje se proizvod može kupiti ili prodati. Relativna verzija (varijanta) teorije pariteta kupovnih snaga objašnjava devizni tečaj kao tečaj iz baznog perioda korigovan odnosom domaćih i vanjskih cijena iz istog vremenskog perioda. Imamo dvije verzije teorije patiteta kupovnih snaga: a) apsolutna i b) relativna verzija. c) ne objašnjava uzročno – posljedične veze između kretanja cijena i dohodaka u jednoj nacionalnoj ekonomiji u odnosu na inostranstvo. itd. d) ova teorija nam ne govori na kojem nivou će se devizni tečaji formirati. devizni se kurs dviju zemalja izračunava kao odnos nivoa cijena u tim zemljama.maturski. b) ova teorija ne ulazi u objašnjenje uzroka nastanka datog stanja platnog bilansa. TEORIJA PARITETA KUPOVNIH SNAGA Po teoriji pariteta kupovnih snaga. Po apsolutnoj verziji. 9 . Pretpostavka je također da proizvod ima istu cijenu i u zemlji i u inostranstvu. osnovna determinanta formiranja deviznog tečaja je kupovna snaga valute. Ona objašnjava kretanje kurseva dviju valuta kao odnos kupovne snage ili moći tih dviju valuta.com a) platni bilans nije jedina i određujuća determinanta u objašnjavanju načina formiranja deviznog kursa. Odnos kupovnih snaga valuta određen je odnosom cijena.Rad je preuzet sa internet adrese www.

da se cijene brzo prilagođavaju promjenama novčane mase (ponude novca). vijeka postavljena je varijanta ove teorije pod nazivom model „valutne supstitucije“. promjena deviznog tečaja zavisi od razlike u stopama rasta novčane mase u zemlji i inostranstvu Pretpostavke monetarističke teorije formiranja deviznog tečaja su: a) privreda je na nivou pune zaposlenosti. Kasnije u 20. Faktor inflatornog očekivanja može uticati da novi ravnotežni devizni tečaj odstupa u odnosu na tečaj na kojem bi se proces prilagođavanja tečaja zaustavio djelovanjem porasta novčane mase ili novčane ponude. d) postoji potpuna mobilnost kapitala. b) tržišta roba su integrisana. vijeku je potpuno razvijena u formi monetarističkog koncepta. c) integrisana su nacionalna i međunarodna tržišta. Na bazi toga. U monetarističkoj teoriji deviznog tečaja presudne varijable deviznog tečaja su ponuda novca i tražnja novca koja treba da je stabilna. Jedna od bitnih pretpostavki ove teorije je. promjena cijena je ovisna o promjeni novčane mase. Ona polazi od teorije pariteta kupovnih snaga prema kojoj promjena deviznog tečaja slijedi promjene inflacije u zemlji i inostranstvu.com MONETARISTIČKA TEORIJA DEVIZNOG TEČAJA Ova teorija je nastala u 19. po kojem je osnovni faktor određivanja deviznog tečaja ponuda novca dviju valuta (domaće i strane valute). 10 . a na bazi toga se onda i devizni tečaj brzo prilagođava promjeni novčane mase. Teorija uvodi i faktor inflatornih očekivanja. U daljem razvoju ove teorije nakon velikih oscilacija deviznih tečaja 70-ih godina 20.Rad je preuzet sa internet adrese www.maturski. vijeku u doba klasičnog ekonomskog učenja. Po primitivnoj (jednostavnoj) varijanti kvantitativne teorije novca. Značajan faktor su i relativni troškovi držanja ovih valuta mjereno razlikama u nominalnim kamatnim stopama.

a svoj veliki razvoj doživjela je nakon sloma sistema zlatno – deviznog standarda i prelaska sa fiksnih na fluktuirajuće devizne tečaje. Zbog toga je i razvijena nova teorija formiranja deviznih tečaja – portfolio teorija deviznih tečaja.Rad je preuzet sa internet adrese www.tj. Prema portfolio teoriji deviznog tečaja. nije mogao u potpunosti da objasni velike i česte oscilacije deviznih tečaja u savremenim monetarnim kretanjima. Portfolio je određeni sastav imovine koju njen vlasnik posjeduje.maturski. osnovni faktor formiranja deviznog tečaja je stanje na financijskom tržištu. utiče na vlasnike imovine (portfolia) da iznalaze optimalnu strukturu svoje imovine. Ni model valutne supstitucijekao korak naprijed u razvoju monetarističke teorije formiranja deviznih kurseva. zbog čega će doći do znatnih odstupanja ravnotežnog deviznog tečaja od očekivanog. Monetarna vlast putem politike otvorenog tržišta (kupovine i prodaje državnih vrijednosnih papira) i povećanjem novčane mase (količine novca u opticaju). onda će promjene nominalnih kamatnih stopa dovesti do promjene tražnje udomaćoj valuti. PORTFOLIO TEORIJA DEVIZNIH TEČAJA Ova teorija je nastala još u 18. ponude novca. tj.com Ako su dvije valute supstituti. vijeku. portfolia.3 3 Alijagić M. Po portfolio teoriji ravnotežni devizni tečaj na kratak rok određen je kretanjima na tržištu novca i ponašanjima vlasnika imovine u smislu optimizacije njihovog portfolia. čime se utiče na kretanje kamatne stope i kretanje deviznog tečaja. : Monetarne finansije 11 .

Rad je preuzet sa internet adrese www.4 U tom smislu ona ne odobrava kredite bankama. emisije novca u pravom smislu. Ovaj model funkcionisanja CB zasniva se na dvije pretpostavke: Devizni kurs domaće valute je fiksan u odnosu na neku izabranu po pravilu čvrstu i konvertibilnu valutu ( kod nas je to bila DM a sad je EUR) Nema kreiranja tj. Ona ne regulira rad banaka. kamatne stope.ba/images_vijesti/ 12 .com DEVIZNI TEČAJ BOSNE I HERCEGOVINE Currency board – Valutni odbor Centralna banka BiH počela je djelovati 11. jer je emisija novca svedena na štampanje domaće valute. platni sistem ili finansijski sistem u opće. što je posebno važno. nije davatelj posljednjeg utočišta. privatnim osobama ili državi i . Najvažnija odluka iz tog sporazuma jeste funkcioniranje CB BiH na načelima “Currency boarda”.maturski.org. a na bazi 100% pokrića u nekoj stranoj valuti ( EUR ) 4 www. augusta 1997.g.soros. u skladu s odlukama Daytonskog sporazuma. CB BiH zbog načela Currency boarda djeluje drugačije u odnosu na tipične centralne banke.

CB BiH dodatnu emisiju može obavljati samo na temelju suficita u bilansu plaćanja.Rad je preuzet sa internet adrese www. Takav aranžman valutnog odbora osigurava stabilnost lokalne valute. CB BiH je obavezna osigurati da ukupan iznos njezine novčane passive nikad ne nadmaši ekvivalentan iznos izražen u KM njezinih neto deviznih rezervi.maturski.9558 KM za 1 EUR. za razliku od klasične centarlne banke koja emisiju primarnog novca može vršiti i “ex nihilo” (iz ničeg). Currency board je system prema kojem CB BiH može emitirati samo onoliko KM koliko ima deviznih rezervi izraženih u eurima.com Aranžman Valutnog odbora u BiH osigurava da se valuta BiH – konvertibilna marka. KM – u svakom momentu može zamjeniti za EUR u skladu s prethodno definiranom i fiksnom kursu od 1. što je CB BiH do sada uspijevala. inozemnih transfera ili na temelju inozemnih kredita. 13 .

i pored svih teorema i standarda o formiranju deviznog tečaja. kao i na njegovo stalno osciliranje. deviznog kursa za euro. Kao drugi jako bitan faktor navela bih i stanje na financijskom tržištu. Kad je riječ o BiH. 14 .Rad je preuzet sa internet adrese www. ovdje djeluje centralna banka u okviru posebnog modela – aranžmana Currency boarda ( Valutnog odbora ) i domaća valuta kod uvođenja vezana je u smislu pariteta tj. To je i jedan od najvećih nedostataka ovog aranžmana ( Currency boarda ). postoje mnogobrojni faktori koji utiču na formiranje deviznog tečaja. da ne postoji apsolutno stabilan niti fiksni niti flukturirajući devizni tečaj. na njegovo formiranje znatan utjecaj ima ponuda i tražnja. kao sto to čine tipične centralne banke u drugim zemljama.maturski. Treba reći. Naša CB ne može izdavati vrijedonosne papire niti odobravati kredite komercijalnim bankama. Dakle. svaki od njh će na neki način oscilirati u zavisnosti od potražnje.com Z A K LJ U Č A K: Na osnovu prethodnog izlaganja možemo zaključiti da. putem kojeg se utiče na kretanje kamatne stope kao i samog deviznog tečaja. Naime svaki standard po kojem se u prošlosti formirao devizni tečaj je padao pod „silom“ ponude i tražnje deviza.

Univerzitet u Bihaću. (redaktor)-grupa autora: Poslovne finansije. 4. 2003.ba/images_vijesti/ www.seminarskirad. 1997. Stojanov D.com/finansije.Rad je preuzet sa internet adrese www. 1992. 3.maturski.soros. „Svjetlost“. Alijagić M. 1982.. Bihać.: Monetarne finansije. „Svjetlost“. „MATE“. Nordhaus W.cg.yu/s/info/ 15 .co./files/ www. A.htm/ www. Njuhović Z.: Međunarodne finansije. Samuelson P.com L I T E R A T U R A: 1. Sarajevo.org.: Ekonomija.finnet. Ekonomski fakultet. Zagreb.yu.ekonomija. 2. www. Sarajevo.

com 16 .Rad je preuzet sa internet adrese www.maturski.