Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 9. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5484 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

lu s EkskEkzivno

UPOZORENJA Operateri kasne s uslugom

RAK PRIJETI KAZNAMA TELEKOMIMA Ne}u se razvesti
Ekrem i Igbala: To je {ou i tako je moralo biti

Igbala nakon Ekremovog ispada

29. strana

Preno{enje brojeva trebalo je biti omogu}eno jo{ po~etkom ove godine Usluga }e biti dostupna tek u prvom kvartalu 2011.
mlji da }e ih kazniti ako hitno ne omogu}e korisnicima fiksne i mobilne telefonije da promijene mre`u bez mijenjanja broja. Ishod je to ju~era{njeg sasta-

Afere: Za{to je ubijen Ned`ad Ugljen

468# 4#6# 14.18# + k '8#k
4. i 5. str.

egulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH najozbiljnije je upozorila sva tri dominantna telekom operatera u na{oj ze-

R

nka predstavnika dr`avnog regulatora sa ~elnicima „BH Telecoma“, „Telekoma Srpske“ i „HT Eroneta“, na kojem je razgovarano 7. strana o prenosivosti broja.

Wikileaks

Skandalozno: Katastrofa se mogla sprije~iti

,'4.#)+ 1&$+1 5#0#%+,7 -.+<+ 6# 7 $1)#6+ +/#
3. strana

Asan`: Uhap{en u utorak

[okantno: Nova saznanja istra`itelja

&'5'61)1&+ 0,#&181='0 &# ).'&#
Spektakl: Koncert Dejvida Gete

15. str. Asan`ove pristalice ispred suda u Londonu protestiraju u znak solidarnosti s Asan`om

(Foto: AP)

k&0'80+ #8#<k 21-.#0,# 7.#<0+%'
29. strana

Curenje tajnih dokumenata se nastavlja

Rat na internetu!
KO[ARKA VELE@ TUZLA

10. strana

Markovi} ide u Poljsku

Mitrovi} preuzima ’Ro|ene’

Mje{tani `ive u strahu

61. strana

57. str.

8. strana

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

SKANDALOZNO Kako se tro{e dr`avne pare na sajmu u Kini

Rezidencija ambasadora SAD: Podr{ka borbi za ve}a prava `ena

[piri}ev savjetnik sobu pla}ao 2.000 eura, radnici jedva pre`ivjeli
(Foto: F. Fo~o)

Patrik Mun sa ~lanicama NVO

Zbog ka{njenja isplata naknada radnici ~ak obustavili rad, nakon ~ega je Zoran Jovanovi} po~eo dijeliti otkaze
Iako je Svjetska izlo`ba EXPO, koja je ove godine od maja odr`avana u kineskom [angaju, zavr{ena 31. oktobra, malverzacije vezane uz predstavljanje na{e zemlje na ovoj presti`noj manifestaciji ne prestaju. Tako bh. radnike anga`irane na na{em paviljonu, koji su se u BiH vratili 6. novembra, pri povratku u dr`avu na bankovnim ra~unima nisu do~ekale zara|ene pla}e, kako im je to bilo obe}ano.

Nema tolerancije za nasilje nad `enama
Zahvaljuju}i hrabrosti `ena BiH, prvi put su sudovi procesuirali silovanje kao ratni zlo~in
Ameri~ki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrik Mun (Patrick Moon) i njegova supruga Danuta primili su ju~er predstavnice civilnog i nevladinog sektora u na{oj dr`avi. Dru`enje je organizirano u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad `enama“. S Munom su razgovarale ~lanice udru`enja „@ene `enama“, „@ene sa Une“ iz Biha}a, „Lastrada“, „Infohauz“, „Zdravo da ste“ iz Banje Luke, „Medika“ iz Zenice, Fondacija lokalne demokratije, „Viva `ene“ i druge. - Deseta godi{njica Me|unarodnog dana za eliminaciju nasilja nad `enama obilje`ena je 25. novembra. Ovaj dan predstavlja poziv za djelovanje u ime bezbroj `ena koje su bile `rtve nasilja i zlostavljanja. Administracija predsjednika Baraka Obame (Barack), uklju~uju}i i dr`avnu tajnicu Hilari Klinton (Hillary Clinton), odredila je da klju~ni stub ameri~ke vanjske politike bude davanje ve}eg prava `enama - kazao je Mun. Dodao je da se problem nasilja nad `enama posebno pogor{ava za vrijeme rata. - Zahvaljuju}i hrabrosti `ena BiH, prvi put su me|unarodni sudovi procesuirali silovanje kao ratni zlo~in. Podignimo glas i intenzivirajmo nastojanja da za nasilje nad `enama i djevojkama ne bude ni trunke tolerancije - poru~io je Mun. E. Ha.

Kineskinja Ljudmila
Tako|er, imali su i mnogo problema s naplatom naknada koje su trebali dobiti u [angaju, da bi mogli pre`ivjeti u Kini. - I one su kasnile nekoliko mjeseci, a dobili su ih tek neposredno prije povratka u BiH, i to nakon pobune radnika - tvrdi na{ sagovornik, dobro upoznat s de{avanjima u [angaju, a koji je iz opravdanih razloga `elio ostati anoniman. Ka`e da su zbog ka{njenja u isplatama radnici ~ak bili i obustavili rad, nakon ~ega je Zoran Jovanovi}, savjetnik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a i generalni sekretar EXPO sekcije za BiH, po~eo dijeliti otkaze. - Prije polaska ljudima su obe}avali kule i gradove, ali kada su tamo oti{li, bilo je sasvim druga~ije. Recimo, bilo im je re~eno da je hrana obezbije|ena, ali su ipak morali sami kupovati i spremati hranu. Rukovo|enje na{om kuhinjom Jovanovi} je povjerio svojoj dobroj prijateljici, izvjesnoj Kineskinji koju su svi zvali Ljudmila, a koja se ina~e bavi ugosti-

Paviljon BiH u [angaju: Brojne nepravilnosti

Podaci u SAD
- Samo u Sjedinjenim Dr`avama svake godine mu`evi ili partneri ozlijede dva miliona `ena, a uzrokuju oko 1.200 smrtnih slu~ajeva - kazao je Mun.

Poslovi za privatni d`ep
Na{ sagovornik ka`e da BiH zbog lo{e organizacije jednostavno ni{ta nije postigla u Kini. - Iako su u [angaju bili ljudi iz cijelog svijeta, nijedan privrednik nije sklopio nikakav posao, kao {to su to ~inili oni iz Srbije, teljstvom u Beogradu. Tako|er, vodila je i prodaju kineskih suvenira, mada nam nije jasno zbog ~ega u na{em paviljonu nisu prodavani suveniri iz BiH. Ona je u [angaju vedrila i obla~ila - kazao nam je na{ sagovornik. Hrvatske, Makedonije ili Crne Gore. Sve ostale zemlje iz biv{e Jugoslavije, naime, dovodile su svoje privrednike. Ali, o~igledno je da su u [angaju sklapani poslovi za Jovanovi}ev privatni d`ep - ka`e na{ izvor. - Smije{no je da su sobe, odnosno apartmani u hotelima pla}ani basnoslovnim sumama novca, po 1.200 eura. Konkretno, Jovanovi} je bio smje{ten u ~etverokrevetnoj sobi koja ko{ta vi{e od 2.000 eura. Navodno nema para, a jo{ tamo pla}aju tri sobe - ka`e na{ sagovornik, tvrde}i da je delegacija BiH ~ak i iznajmljivala sobe u kojima niko nije boravio. Tvrdnje ovih navoda ju~er smo poku{ali provjeriti i u Vije}u ministara, gdje nam je re~eno da o ovoj temi mo`e govoriti isklju~ivo Zoran Jovanovi}, koji se iz [angaja vra}a tek krajem mjeseca. S njim nismo uspjeli stupiti u kontakt ni putem mobilnog telefona koji koB. TURKOVI] risti u Kini.

U oktobru u Federaciji BiH

Zaposlene 4.064 osobe s biroa
U oktobru 2010. s evidencije slu`bi za zapo{ljavanje u FBiH brisano je 7.428 osoba, a od tog broja zaposlene su 4.064 osobe ili 1.608 manje nego prethodnog mjeseca. Od 1. januara do 31. oktobra 2010. s evidencije slu`bi za zapo{ljavanje brisane su 71.843 osobe, a Biro: U FBiH 363.411 nezaposlenih od tog broja zaposlena je 41.356 cima Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, krajem oktobra na osoba. Tokom oktobra slu`bama za evidencijama slu`bi za zapo{ljavazapo{ljavanje tako|er se prijavilo nje registrirano je 363.411 nezapo7.698 novih osoba koje tra`e zapo- slenih osoba, a od tog broja njih slenje, od kojih 3.545 po presta- 186.606 bile su `ene, prenijela je nku radnog odnosa. Prema poda- Fena.

Prijatelj sa premijerom
- Jovanovi} se pona{ao kao de je sve njegova babovina. Svaki put kada bi ga neko ne{to pitao, odgovarao bi da ga nije briga, da mu niko ne mo`e ni{ta, jer je veliki prijatelj sa {efom [piri}em ka`e na{ sagovornik.

Ogromne sume
Dodaje da su organizatori delegacijama svih zemaljana na kori{tenje dodjeljivali automobile, a onaj koji je dodijeljen Sekciji BiH, vozila je Ljudmila. Na{ sagovornik tvrdi da niko drugi nije mogao dobiti taj automobil. Ka`e da se Jovanovi}, s dvojicom prevodilaca, od kojih je jedan iz Srbije, jo{ nalazi u Kini i da i dalje nenamjenski tro{i bud`etski novac.

Pomo} poplavljenom stanovni{tvu

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Stroge kontrole na granici: Za dan boravka u EU gra|anima BiH tra`it }e i do 150 eura
- Sve se samo prepri~ava {ta drugi rade i kako {tite svoj narod. Pita li se iko ovdje {ta }e ova na{a birokratija nekad za nas ne{to korisno uraditi. Ovo su samo jasna upozorenja svima nama da se kod nas ne{to mora promijeniti. Sedamdeset posto ljudi u BiH je na bud`etu, a od osta(alen z.) lih 30 posto pola je nezaposleno, razmislimo!

Ministri u RS izdvojili po 1.000 KM
Ministri u Vladi RS izdvojit }e po 1.000 KM za pomo} ugro`enom stanovni{tvu na poplavljenim podru~jima u tom entitetu. Entitetska vlada ju~er je otvorila i poseban `irora~un na koji svi gra|ani mogu uplatiti iznose za pomo} ugro`enom stanovni{tvu, rekao je potpredsjednik Vlade Anton Kasipovi} nakon sjednice Tima za pra}enje stanja na poplavljenim podru~jima. Broj ra~una je 562-09980946823-10, a otvoren je kod NLB Razvojne banke. U saradnji s „M:telom“ instaliran je i skra}eni broj putem kojeg svi koji `ele mogu pomo}i i donirati jednu marku, a broj je 1416, rekao je Kasipovi}, prenijela je Fena.
Kasipovi}: Poseban `irora~un

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

D`aba Had`o sada trlja ruke
Samo jedan mrki pogled slovenskog carinika mo`e na du`e vrijeme zape~atiti sudbinu bezviznog re`ima odobrenog na{oj zemlji
Ho}e li bh. gra|ani odluku o liberalizaciji viznog re`ima zloupotrijebiti ~im stupi na snagu, zavisit }e od sklonosti svakog vlasnika bh. paso{a pojedina~no. Prijetnje EU da }e svaka zloupotreba biti u startu ka`njena i sve silne kampanje i poja{njenja o pravilima vizne liberalizacije ne}e zna~iti ni{ta ako svako od nas sa sobom ne bude na~isto da je njegov odnos s Evropom jo{ u statusu pripravnika. Treba znati da samo jedan mrki pogled slovenskog carinika mo`e na du`e vrijeme zape~atiti sudbinu bezviznog re`ima odobrenog na{oj zemlji. Izvjesno je da }e bh. gra|ani narednih mjeseci pohrliti put evropskih zemalja. Jedni samo da malo prohodaju po tu|em asfaltu, drugi da obi|u prijatelje i rodbinu, tre}i da zarade koji euro nacrno, ~etvrti da obi|u mondenska odmarali{ta i skijali{ta... Na put ka EU krenut }e sigurno i oni kojima su i do sada vize bile najmanji problem i koji su i po BiH i po Evropi godinama radili ono {to nisu smjeli i trebali - krali, lagali, {vercovali, `enili se i udavali za novac... Prava mora zbog navale zahtjeva azila sru~ila se na pojedine evropske zemlje nakon vizne liberalizacije Srbiji i Crnoj Gori. Kao razlog bje`anja iz zemalja ro|enja, u skoro 90 posto slu~ajeva navodili su „diskriminaciju po osnovu seksualne sklonosti“ kojoj su, tobo`e, bili izlo`eni u svojim dr`avama. Ima jedan primjer grupe Roma iz ^a~ka koji su njema~kom policajcu u Minhenu, nakon {to ih je uhvatio da prose, umjesto obja{njenja za{to to rade, priprijetili da ih ne dira jer „mi smo pederi“. Naravno, nisu samo srpski Romi na vrijeme razabrali kako da se bez velikog truda domognu evropskog grunta. Sada je svoju priliku vidio i Had`o iz okolice Kladnja. Had`o je onaj koji je godinama bio glavna provodad`ika polumrtvih njema~kih baba {to su se uz naknadu od desetak hiljada maraka vjen~avale za bosanske mladi}e, a oni zauzvrat dobivali radne i boravi{ne dozvole u toj zemlji. E, sada on zadovoljno trlja ruke i sprema se na put kako bi slobodno u EU nastavio svoj biznis. Put bez viza u zemlje Evropske unije gra|ani BiH su ~ekali bezmalo dvadeset godina. Na zloupotrebu tog prava ve}ina nije spremna. Bilo bi dobro kada bi one koji jesu slovenski grani~ari znali prepoznati. Nadajmo se da i ho}e.

Jerlagi}: Nevjerovatan bezobrazluk

Bogati}i: Stravi~ne slike s najve}eg klizi{ta ovog dijela Evrope

SKANDALOZNO Katastrofa mogla biti sprije~ena

Jerlagi} odbio sanaciju klizi{ta u Bogati}ima!
Obru{avanje hiljada tona zemlje moglo biti sprije~eno za 2,5 miliona, a sada je potrebno skoro osam miliona maraka Projekt ponu|en 24. juna
Katastrofalne posljedice klizi{ta u Bogati}ima, koje bi uskoro moglo ugroziti `ivote i imovinu brojnog stanovni{tva u dijelovima Trnova i Ilid`e, mogle su se sprije~iti jo{ prije pola godine da na ~elu „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) nisu bili eksponenti energetske mafije koju predvodi generaprivredi“ projekt potpunog saniranja klizi{ta, {to bi sprije~ilo stra{ne posljedice. moglo biti zaustavljeno. - Ponudili smo im studiju i realizaciju kompletnog projekta, odnosno izvo|enje radova. Planirali smo postaviti debele konstrukcije i plo~e da sa~uvaju potporne zidove, ali su oni sada sru{eni. Projekt smo ponudili 24. juna ove godine, dakle {est mjeseci prije katastrofe. Projekt i radovi trebali su ko{tati 2.529.000 KM. Sada se to klizi{te ne mo`e rije{iti bez osam miliona KM! „Elektroprivreda BiH“ jednostavno se oglu{ila - pri~a Nani}.

Kompletan paket
No, Jerlagi} i njegovi politi~ki nalogodavci bili su zaokupljeni predizbornom kampanjom Stranke za BiH i potpisivanjem desetina vr-

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Posao dat „Hidrogradnji“
Putem linija Stranke za BiH u „saniranje“ klizi{ta u Bogati}ima uklju~ena je sarajevska „Hidrogradnja“. Ta firma ponudila je da za samo 200.000 maraka rije{i problem. Iako je cijena bila prihvatljiva, ni{ta nije ura|eno. - „Hidrogradnja“ je pravila neke nasipe da bi izvr{ila kontrlni direktor Amer Jerlagi}, saznaje „Dnevni avaz“. Procjenjuju}i, naime, da bi obru{avanje hiljada tona zemlje u rijeku @eljeznicu moglo ugroziti branu HE Bogati}i i izazvati opasni plavni val, sarajevska kompanija @GP ponudila je „Elektroateret. To je bilo smije{no, jer ni{ta nije ura|eno. Naravno, te pare su ba~ene. Radnici „Hidrogradnje“ radili su dva-dana, vidjeli da im ne ide i oti{li. Sada tamo niko ne radi ni{ta, a klizi{te prijeti. U EPBiH su se napravili pametnim i evo do ~ega je do{lo istakao je Nani}. ijednih ugovora putem kojih su se gomile novca izvla~ile iz profitabilne dr`avne kompanije, pa ih ovaj va`an projekt nije interesirao. Ove informacije potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ generalni direktor @GP-a Asim Nani}, isti~u}i da je najve}e klizi{te u ovom dijelu Evrope

Tri smjene
Dodaje da je bilo predlo`eno da radnici @GP-a na klizi{tu rade u tri smjene kako bi se spremno do~ekale prve ki{e. U cijenu su bile su uklju~ene i velike police `ivotnog osiguranja za sve radnike uklju~ene u projekt, jer se radi o poslovima opasnim po `ivot. - Sagledali smo detaljno cijeli taj problem i dali odgovaraju}u cijenu. U „Elektroprivredi“ su mislili da samo `elimo preko no}i ostvariti ekstraprofit. Nisu shvatili da je klizi{te veoma opasno i da mi nudimo pravo F. VELE rje{enje - ka`e Nani}.

Skup predstavnika zapadnog Balkana i Turske

Eksperti razmatraju problem krivotvorenja novca
U organizaciji krovne evropske policijske organizacije Europol, u Sarajevu je ju~er po~eo trodnevni radni sastanak ekspertne grupe zapadnog Balkana i Turske (WeBTEG), koji je okupio tu`ioce te policijske i forenzi~ke eksperte iz oblasti krivotvorenja novca iz zemalja zapadnog Balkana i Turske, javila je Fena. Glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in kazao je kako je cilj ovog sastanka da se, na putu pribli`avanja standardima EU, pobolj{aju kapaciteti zemalja regiona za borbu protiv raznih vidova kriminala. Bara{in je dao punu podr{ku radu ove ekspertne grupe, cijene}i da }e se kroz njen rad i saradnju unaprijediti borba protiv krivotvorenja no- Bara{in: vca i drugih vido- Podr{ka radnoj va kriminala. grupi

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

POLEMIKE La`na briga urednice i neargumentirani

Upravo je Vildana Sel ubistvo Ned`ada Ugljena
Koliko je licemjerna tobo`nja briga urednice „Oslobo|enja“, a nekada i magazina „Dani“,
Mostar: S me|ustrana~kog sastanka

^ovi} i Ljubi} u~vrstili sporazum

Ne mo`e se formirati vlast bez dva HDZ-a
Na{ sporazum toliko je sna`an da ga niko ne mo`e sru{iti, poru~io ^ovi}
Sporazum HDZ-a BiH i HDZa 1990 zna~i da ove dvije stranke ne idu odvojeno u dr`avnu i entitetsku vlast, izjavili su nakon ju~era{njeg sastanka delegacija dva HDZ-a u Mostaru lideri ovih stranaka Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi}. - Na{ sporazum toliko je sna`an da ga niko ne mo`e sru{iti. On je strate{ki dokument za hrvatski narod. Kada je u pitanju formiranje vlasti, ne mo`e se ignorirati 90 posto volje hrvatskog bira~kog tijela - kazao je ^ovi} i dodao da predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH treba biti Hrvat i da on treba biti izabran voljom dva HDZ-a. Najaviv{i jo{ jedan sastanak s liderom SDP-a Zlatkom Lagumd`ijom, ^ovi} je kazao da uop}e ne razmi{lja o tome mo`e li se u formiranju vlasti zaobi}i SDP . - Nisam ja u ime Bo{njaka birao SDP Kada je u pitanju formira. nje vlasti, mo`e SDP `eljeti ili ne `eljeti nacionalne blokove. Na`alost, danas je to, u ovakvoj BiH, preduvjet da se uop}e do|e do nekog dogovora - rekao je ^ovi}. Na pitanje {ta ako se iz vlasti ipak eliminiraju oba HDZ-a, Ljubi} je kazao da „prvo to ne}e ni poku{ati, a drugo u tome ne}e uspjeti“. - No, ako se to i desi, znat }emo na}i adekvatan i u~inkovit odgovor. Treba nam razumni kapacitet vlasti koji }e imati legitimitet sva tri naroda - izjavio je Ljubi}. Dvojica lidera najavila su sastanke s predsjednicima bo{nja~kih i A. Du. srpskih stranaka.

Povodom prijedloga za imenovanje Kemala Ademovi}a, biv{eg direktora Agencije za istrage i dokumentaciju (AID), odnosno tajne policije, za predsjednika Kluba Bo{njaka u Skup{tini Kantona Sarajevo, i pisanja „Avaza“ o toj kandidaturi

i slu~aju „Ugljen“, uslijedile su reakcije. Glavna urednica „Oslobo|enja“ Vildana Selimbegovi} za{titni~ki i sa mnogo `ara stala je u odbranu Ademovi}a, a objavila je i saop}enje nekih bora~kih udru`enja u kojem se pohvalno

govori o biv{em direktoru AIDa kao njihovom biv{em saborcu, ali se u popratnim komentarima novinara grubo napada i la`no optu`uje „Avaz“, koji se navodno „obru{io“ na Ademovi}a. Koliko je licemjerna tobo`nja briga urednice „Oslob-

Za{to je ubijen Ned`ad Ugljen (Magazin

@rtva rata orlova i ’[eva’
Garaplija od Suda tra`i da svoje iskaze o „[evama“ daju Alija i Bakir Izetbegovi}, Kemal Ademovi}, Fikret Masi}, Husein Hajdarevi}, Irfan Ljevakovi} i Jusuf Pu{ina...
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
Kome je smetao Ned`ad Ugljen? Na ovo pitanje ni do danas nema odgovora: brojni svjedoci zbivanja iz vremena ubistva pomo}nika direktora AID-a skloni su tezi da je silna opstrukcija istrage Ugljenovog ubistva i poduzeta upravo s ciljem da se ne sazna istina. „Dani“ su ~itaocima ponudili dio iskaza koji je Ned`ad Herenda dao vojnim i policijskim istra`iteljima neposredno nakon otmice i ranjavanja zbog kojih su Edin Garaplija, Haris Pezo i Refik Muran osu|eni na trinaest, odnosno devet i pet godina zatvora... gotovo odmah po dolasku sa jo{ nekolicinom pripadnika iste slu`be osnovao je „[eve“. Svjedoci danas tvrde da je sve vrijeme bio direktni naredbodavac „[evama“. Da se popne stepenicu vi{e na hijerarhijskoj ljestvici omogu}ava mu tada{nji ministar MUP-a Bakir Alispahi}, kojem }e svoju lojalnost dokumentirati u slu~aju sukoba Alispahi} - Alibabi}. No, da nikad nije posve pro{ao, sam Ugljen je shvatio u dva navrata: danas su direktni akteri svih istraga vezanih za ovaj slu~aj skloni tvrdnji da su upravo ta dva incidenta („Pogorelica“ i „Alispahi} Alibabi}“) odredila i slu~aj „Herenda“ i slu~aj „Garaplija“ i, kona~no, Ugljenovu smrt... ...No, detektiranje Ugljena kao opaSelimbegovi}: Optu`ivala vrh SDA za likvidacije nepodobnih

U utorak nova sjednica Vlade FBiH

Ministri donose odluku o privremenom finansiranju
Iako je bila planirana, nova sjednica Vlade FBiH danas ne}e biti odr`ana. Kako saznajemo, sjednica }e biti odr`ana u utorak u Mostaru i na njenom dnevnom redu na}i }e se 94 ta~ke. Osim odre|enih imenovanja, ministri bi trebali donijeti i odluku o privremenom finansiranju F. V. za Vladu FBiH.

Ademovi}: Gdje je zakazao Ugljen

Izetbegovi}i i „[eve“
Edin Garaplija pred Vrhovnim sudom FBiH ponavlja iskaz dat „Danima“ jo{ na po~etku slu`enja svoje zatvorske kazne: „Hap{enje smo obavili profesionalno i po Zakonu o AID-u. Ademovi} mi je kazao da je Herenda istaknuti ~lan „[eva“ i da treba provesti akciju „Orao“ radi otkrivanja ove grupe i njenih nalogodavaca. Znam da je Herenda u „[eve“ primljen nakon sto se dokazao ubiv{i dvanaest Srba (Garaplija se ovdje poziva na svjedo~enje Dragana Viki}a i ubistva na po~etku rata ispred Doma policije u Sarajevu, op. a.) me|u kojima su bila i ~etiri civila.“ Garaplija od Suda tra`i da svoje iskaze o „[evama“ daju Alija i Bakir Izetbegovi}, Kemal Ademovi}, Fikret Masi}, Husein Hajdarevi}, Irfan Ljevakovi} i Jusuf Pu{ina... Naravno, ve} odavno nije tajna da je donedavni predsjednik Predsje-

Dodik s iranskim ambasadorom u BiH

Implementacija izbornih rezultata pri kraju
Predsjednik RS Milorad Dodik razgovarao je ju~er u Banjoj Luci s iranskim ambasadorom u BiH Golamrezom Jusefijem, kojeg je upoznao sa stavovima predstavnika RS u pogledu rje{avanja aktuelnih pitanja u RS i BiH. U saop}enju iz kabineta Jusefi: predsjednika RS navodi se Razgovori u da je Dodik rekao da je po- Banjoj Luci liti~ka i ekonomska situacija u RS stabilna i da je implementacija izbornih rezultata u zavr{noj fazi. On je izrazio o~ekivanje da }e i vlast na nivou BiH biti {to prije formirana i naglasio da BiH treba ostati slo`ena, decentralizirana dr`ava, u kojoj }e biti postignut unutra{nji konsenzus, prenijela je Onasa.

dni{tva Alija Izetbegovi} preko svog sina Bakira kontrolirao najvi{e vojne i policijske du`nosnike, a javna je tajna da se upravo oko Izetbegovica mla|eg okupljao tim nikad ozvani~ene, ali zato prisutne bo{nja~ke tajne slu`be, o ~ijem bi radu, kada bi htjeli, zanimljive podatke mogli dati jo{ i Mustafa Hafizovi}, Hasan ^engi}, Asim Dautba{i} ili nezaobilazni SDA kadar KOS-a - Fikret Muslimovi}... ...Zanimljivo je, recimo, da tek danas nekada i sami akteri rada ovih slu`bi priznaju da je najve}i dr`avni kadrovski ispit redovno polagan pred ovim krugom, ali i da je upravo tu zakazao Ned`ad Ugljen. Naime, prva mu je mana bila vi{egodi{nji sta` u Slu`bi dr`avne bezbjednosti: uo~i samog rata Ugljen je, ina~e zadu`en u to doba za pokrivanje jugoslavenske emigracije u inostranstvu, intenzivno i suvi{e iscrpno obradio Adila Zulfikarpa{i}a. U Sarajevo je do{ao iz Mostara, a

Bo{nja~ki vrh sumnjao je da Ugljen otkriva detalje Amerikancima
Iako su i MUP i AID obavje{tajno pokrivani i od inostranih tajnih slu`bi, iako i sami istra`itelji tvrde da nikada nisu bili sigurni da li ih slu{aju doma}i ili strani agenti, visoki du`nosnik bosanske policije „Danima“ tvrdi da je Ugljen u bo{nja~kom vrhu bio osumnji~en za otkrivanje Amerikancima detalja o Pogorelici?! Isti izvor, pozivaju}i se na jednu pravnicu visoko pozicioniranu u bo{nja~kom dr`avnom i strana~kom vrhu, parafrazira Ugljenovu ispovijed: „Lako je Bakiru (Alispahi}, op. a.), on je na sigurno sklonio Izetbegovi}ev nalog o osnivanju Pogorelice?!“

Verifikacija stare {tednje do 31. decembra
Rok za verifikaciju stare devizne {tednje u RS istje~e 31. decembra, dok }e isplata po~eti naredne godine, saop}eno je iz Agencije za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge (APIF) Banja Luka, prenijela je Srna.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

5

napadi na „Avaz“ (1)

imbegovi} povezivala sKemalomAdemovi}em
za Kemala Ademovi}a, najbolje pokazuju tekstovi Selimbegovi}eve u „Danima“
o|enja“, a nekada i magazina „Dani“, za Kemala Ademovi}a, mo`da najbolje pokazuju brojni autorski tekstovi u kojima je upravo Selimbegovi}eva godinama na stranicama „Dana“ pisala o Ademovi}u kao o „najvjerovatnijem nalogodavcu ubistva Ned`ada Ugljena“. Sada{nja urednica pivarskog biltena s likvidacijom visokog du`nosnika AID-a Ned`ada Ugljena u svojim tekstovima je povezivala, osim Ademovi}a, i najvi{i vrh Stranke demokratske akcije, uklju~uju}i i aktuelnog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a. Stoga }e, umjesto polemike i odgovora, „Avaz“ u nekoliko nastavaka objaviti tekstove koje je zaboravna urednica Selimbegovi} pisala o ubistvu Ned`ada Ugljena. T. L. - F. V.
Mustagrudi}: Afirmirani kolekcionar

„Dani“, 27. oktobar 2000. godine)

Svi putevi vode do Bakira I.
Vildana Selimbegovi} 19. avgusta 2005. godine u „Danima“ je objavila tekst s nadnaslovom „Za{to je slu~aj Ugljen dobio novu dimenziju“ i zvu~nim naslovom „Svi putevi vode do Bakira I.“ Tekst je objavljen u vrijeme obnavljanja istrage o ubistvu Ned`ada Ugljena u Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo. U njemu Vildana Selimbegovi}, izme|u ostalog, pi{e: „To {to se nekada{nji direktor AID-a Kemal Ademovi} na{ao na meti obnovljenog istra`nog postupka, odnosno {to je [ljivar zajedno sa svojim kolegama u Ademovi}u po~eo tra`iti naredbodavca Ugljenovog ubistva - zapravo je trag na koji je nedvojbeno ukazao jo{ za `ivota Ned`ad Ugljen. I to nakon razotkrivanja Herendinih otmi~ara ekipe koja je zajedno s Garaplijom imala zadatak da od svog otetog kolege „sazna na~ine na koje se mogu kompromitirati Bakir Alispahi}, Ned`ad Ugljen i Enver Mujezinovi}“, kako je to Ugljenu netom po otmici rekao Herenda... ...No, ima i jedno Ademovi}evo snog svjedoka `ivljenja i funkcioniranja bo{nja~kog vrha dogodilo se marta 1996, na jednom sastanku u MUP-u na kojem su uz najvi{e policijske bili i najvi{i vojni du`nosnici i na kojem se Ugljenu omakla re~enica: „Mi smo u~inili {to je bilo do nas, likvidirali smo onu trojicu na Igmanu“?! Trojica o kojima je rije~ nikada nisu identificirani, a bili su osumnji~eni za ubistvo britanskog humanitarca u Zenici... „Mjesec dana nakon Ne~kovog (Ned`ad Ugljen, op. a.) ubistva shvatio sam da nas svjesno opstruiraju. Radilo se pod stra{nim pritiscima, nije se ta~no znao ni broj timova anga`iranih na slu~aju, svako je imao svoje istra`itelje, svako od nas je dobijao druga~ije podatke, oni koji su okolo tvrdili da su oni na redu, najvi{e su se trudili da nam ometu rad“, tvrdi nekada{nji policijski istra`itelj... nare|enje koje bi [ljivaru i ^avki (Oleg) moglo itekako koristiti: svi uposlenici AID-a, naime, morali su, dan nakon Ugljenova ubistva, napisati izjave gdje su, kako i s kim sve proveli posljednja 24 sata. Ovaj dio dokumentacije je na vol{eban na~in ostao izvan dosjea o istrazi koja je uslijedila. Za{to?... ...Nema nikakve sumnje da je i tokom obnovljenog postupka Branko [ljivar bio suo~en - kroz brojne razli~ite iskaze - sa brdom AID-ovih zakulisnih radnji. I upravo tu treba tra`iti razloge zbog kojih je i Kantonalno tu`ila{tvo bilo primorano najaviti pro{irivanje vlastite istrage: no, valja priznati da je tu`ilac [ljivar i u samom startu bio svjestan ko su sve osobe koje ovakva istraga ne mo`e zaobi}i. Kemal Ademovi} jeste bio direktor i u istrazi mo`e biti osumnji~eni naredbodavac, no za sve ove pothvate nije dovoljna ni Zlatna policijska zna~ka. Trebala je znakovita podr{ka samog vrha vlasti, a nju su oli~avali otac i sin Izetbegovi}. [ljivar je imao dovoljno

Li~nost dana Sre}ko Lola Mustagrudi}

Vratio Ba{agi}a u svoju zemlju
Iznimno vrijednu kolekciju iz Bratislave, u kojoj je punih 86 godina, vratio u svoju zemlju
Veli~anstvena izlo`ba rukopisa iz Zbirke Safvet-bega Ba{agi}a, koju bi valjalo prepoznati kao jedan od najva`nijih kulturnih doga|aja u BiH, otvorena je preksino} u gradu na Neretvi zahvaljuju}i svesrdnom anga`manu poznatog mostarskog kolekcionara Sre}ka Lole Mustagrudi}a. Kada je ovu iznimno vrijednu kolekciju, upisanu na UNESCO-ovu listu izuzetnih vrijednosti svjetskog kulturnog naslije|a, Mustagrudi} vidio lani u Univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi, u kojoj je punih 86 godina, znao je da je mora, barem kroz izlo`bu, vratiti u svoju zemlju. Uz pomo} svojih prijatelja iz Slova~ke, u kojoj `ivi od rata, Mustagrudi} je uspio u toj nakani, pokazuju}i osim izuzetne upornosti i osje}aj za valoriziranje Ba{agi}eve zbirke. Ovaj afirmirani kolekcionar, kako je to primijetio ambasador Slova~ke u BiH Miroslav Moj`ita, najpoznatiji je Bosanac u toj zemlji, koji svakodnevno pri~a o svojoj BiH. Mustagrudi} nije propustio priliku da pred impozantnim brojem posjetilaca ka`e da je jedan dio svoje galerije u obnovljenoj ku}i na Bulevaru, doma njegovog rahmetli daid`e, poznatog slikara Mustafe Ice Voljevice, posvetio upravo tom umjetniku i da je radostan {to je 30 godina poslije smrti svog supruga to do~ekala [efika Voljevica. M. Sm.

Faksimil teksta Vildane Selimbegovi} u „Danima“ objavljenog 19. avgusta 2005. godine

smjelosti da organizira saslu{anje Bakira Izetbegovi}a, ali je pitanje ho}e li imati i dovoljno hrabrosti da od njega zatra`i i odgovore na mnogo ozbiljnija pitanja od onog sje}a li se smrti Ned`ada Ugljena.“

Ugljen: Kemo sada ho}e da me ubije
Mjesec dana prije smrti ho}e zbog nje da me ubije.“ Ned`ad Ugljen je na ulici Kompletan razgovor zaustavio Senada Pe}ani„Dani“ su objavili odmah na, tada glavnog i odgovopo Ugljenovom ubistvu, rnog urednika na{eg magakao i sadr`aj kasete koju je zina: prili~no nervozan, poUgljen tada snimio i na malo nepovezan i bez svokojoj Herenda tako|er jih karakteristi~nih crnih optu`uje Ademovi}a za svobrkova, u tom je razgovoru ju otmicu i poku{aj ubistva najavio svoje ubistvo! Potvrde}i da su ga ispitivali o ku{avaju}i da objasni ko- Ugljen: Ostavio {vercu droge, zlatu, parama, mpletan slu~aj „Herenda“, snimljenu Enveru Mujezinovi}u, BaUgljen je bio eksplicitan: kasetu kiru Alispahi}u i Ned`adu „Nisam bio tu kad se Ugljenu... Ne~ku (Ned`adu Herendi, op. a.) Niti jedan od brojnih timova to dogodilo, ali sam odmah znao da koji su se bavili istragom o Ugljeje to Kemina (Kemo Ademovi}, op. novom ubistvu nije pokazao intea.) igra i da }e sve poku{ati da sva- res za ovaj susret niti je Senad li na moja le|a. Zato sam odmah Pe}anin ikada bio pozvan da da svoj oti{ao Ne~ku u bolnicu i snimio na iskaz: ~etiri godine kasnije za ovo diktafon ~itavu njegovu pri~u. Ja tu svjedo~enje zainteresirali su se tek pri~u imam na kaseti i Kemo sada Garaplijini branitelji. Jedini profiter svih neotvorenih sehara tajni bo{nja~kog vrha jeste sam taj vrh, koji je sebi u trajni zadatak dao o~uvanje bo{nja~ke svijesti i savjesti kroz svoje institucije od privatnih upravljanja dr`avom, preko privatnog raspolaganja dr`avnim novcem do privatnog razra~unavanja sa sprovodiocima vlastite politike. U onom ~asu kada postanu opasni svjedoci.
(Narednih dana ~itajte o tome {ta su o ubistvu Ugljena i ulozi Kemala Ademovi}a u „Danima“ Vildane Selimbegovi} govorili Edin Garaplija, Enver Mujezinovi}, Hasan Muratovi}, Ramiz Delali} ]elo...)

Izvr{ena primopredaja u FUP-u

Luka~ preuzeo du`nost od Mileti}a

Luka~ i Mileti}: Novi i stari direktor Federalne uprave policije

Curenje informacija
Dokle je odmakla istraga? U javnost su povremeno curile informacije: po jednima je utvr|eno da je krunski svjedok Herenda zapravo bio dvostruki agent; po drugima je sam Ugljen koketirao pa ~ak i radio za zapadne obavje{tajne slu`be; po tre}im, najnovijim, i Garaplija i ostali su (mo`da i ne znaju}i) igrali dvostruku igru?! Za koga?

Nakon {to je stupilo na snagu rje{enje Vlade FBiH o imenovanju Dragana Luka~a za direktora Federalne uprave policije (FUP), ju~er je u prostorijama Federalnog MUP-a izvr{ena primopredaja du`nosti izme|u dosada{njeg direktora FUPa Zlatka Mileti}a i novoimenovanog direktora Dragana Luka~a, saop}io je FUP prenijela je Onasa. , Primopredaji du`nosti prisu-

stvovali su federalni ministar unutra{njih poslova Muhidin Ali} i zamjenik direktora FUP-a Samir D`eba. Ministar Ali}, uz ~estitke za imenovanje, po`elio je novoimenovanom direktoru uspjeh u radu i postizanje jo{ boljih rezultata FUP-a u borbi protiv svih oblika kriminala, a sve radi stvaranja sigurnijeg okru`enja za bh. gra|ane, navodi se u saop}enju.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

mozaik

ZVORNIK Nikada nije kasno za brak

Vjen~ali se 73-godi{nja Danka i deset godina stariji Stanimir
Sada }e, ka`u nam, zajedno lak{e podnijeti samo}u i starost
Vinfri: [iroke ruke

Opra Vinfri dariva gledaoce

U Australiju vodi 300 ljudi
Ne samo da je „Oprah Winfrey Show“ ve} gotovo 25 godina najgledanija emisija u SAD, nego je i Opra Vinfri jedna od najutjecajnijih osoba na svijetu. Njena sklonost darivanju mo`da je tek jedan od razloga gledanosti, ali ona je uvela darivanje samo u posljednjih desetak godina. U posljednjoj sezoni svog {oua gledaocima su sa stropa pali najnoviji modeli iPada ukra{eni an|eoskim krilima, a to je bio samo djeli} od 20 luksuznih darova. Slavna je voditeljica zatim podijelila 275 klju~eva najnovijeg modela VW „beetlea“ za 275 gledalaca. Tako|er, 300 ljudi nagradila je putovanjem u Australiju, a „Quantasovim“ avionom upravljat }e D`on Travolta (John).

Nakon napada u Londonu

Eklston iskoristio modrice za marketing
Vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona (Bernie Ecclestone), ~ije se bogatstvo procjenjuje na dvije milijarde eura, pro{log mjeseca su pred njegovom kancelarijom u centru Londona zasko~ila i isprebijala ~etiri plja~ka{a. Prije nego {to su mu {avovi uklonjeni Eklston se dosjetio da slike svog povrije|enog lica iskoristi za marketin{ku kampanju. - Pozvao sam ljude u firmi i sugerirao da je ovo prilika da napravimo ne{to druga~ije - ka`e Eklston. Odjeljenje za marketing prihvatilo je sugestiju i tako je nastala reklama u kojoj, ispod slike Eklstonovog lica, stoji slogan: „Vidite {ta su ljudi spremni uraditi za „hablot“, i fotografija mu{kog ru~nog sata, sli~nog unikatnom primjerku vrijednom 237.000 eura koji mu je prilikom napada ukraden.

Da za zajedni~ki `ivot i novi po~etak nikada nije kasno pokazuje i primjer iz Zvornika gdje su se vjen~ali 73-godi{nja Danka i deset godina stariji Stanimir Tri{i}. - Te`ak je sama~ki `ivot naro~ito u ovim godinama - pri~a 83godi{nji mlado`enja, koji je stoga i odlu~io da sebi na|e `enu kako bi olak{ao starost i preostale godine s nekim podijelio. Stanimir je izbjeglica iz op}ine Kladanj koji je unazad nekoliko godina ostao udovac i ka`e da se dosta u `ivotu namu~io, a sada je tu njegova Danka da mu pravi dru{tvio, da s njom popije kafu, ode u banju. Poznanstvo s Dankom, tako|er udovicom, koje je nakon nepuna tri mjeseca preraslo u brak, zapo~elo je preko zajedni~kog prijatelja. - I{la sam u bolnicu po neke lijekove kada me jedan poznanik upoznao s njim. Stanimir mi je rekao da bi se `enio i odmah pozvao u stan da vidim gdje i kako `ivi, i da se dogovorimo mo`e li {ta biti od nas - pri~a nam Danka.

Novope~eni bra~ni par Tri{i}: Upoznali se preko prijatelja

Vjen~anje je bilo skromno, samo sa svjedocima, ali najva`nije je da su se oni na{li, da se sla`u, razumiju i uzajamno poma`u. - Sada je sve lak{e i ljep{e - tvrdi Stanimir, koji ima penziju od koje }e `ivjeti. Stambeno je obezbi-

je|en, a osim sina ima i dvije k}erke, kao i Danka iz prvog braka. Sada }e, ka`u nam, zajedno lak{e podnijeti samo}u i starost. Danka i Stanimir su dokaz da nikada nije kasno za novi po~etak i M. MI]I] bra~nu sre}u.

Dje~ak iz Sarajeva obolio od cerebralne paralize

Potrebno 15.300 eura za operaciju malog Muhameda
Dje~aku je potrebna hitna ugradnja baklofenske pumpe
Porodica Ibrahimovi} iz Sarajeva uputila je apel za pomo} da se njen sedmogodi{nji sin Muhamed, koji je obolio od cerebralne paralize, izmjesti na lije~enje u inozemstvo. Kako su nam pojasnili Ibrahimovi}i, Muhamed je ranije imao stalne vje`be u KCUS-u, {to je pobolj{alo njegovo stanje. No, nakon {to mu se pove}ao spazam (ko~enje), ova terapija vi{e se ne mo`e provoditi. Dje~aku je potrebna hitna ugradnja baklofenske pumpe, koja bi kroz ki~menu mo`dinu ubrizgavala lijek do mozga. Na`alost, ova intervencija ne radi se nigdje u BiH. - Uspjeli smo se izboriti da bolnica „Katarina“ iz [tutgarta prihvati Muhameda. Poslali su nam predra~un o tro{kovima. Operacija s boravkom od sedam dana ko{ta 15.300 eura. Ne mo`emo sakupiti toliko novca, a operacija je hitna. Nadam se da }emo uz pomo} dobrih ljudi uspjeti oti}i u [tutgart - ka`e dje~akova majka Belma. Novac se mo`e uplatiti na `irora~un 09000911562, u Raiffeisen banci BiH. Uplate iz inozemstva mogu}e

Eklston: Reklama za sat

Incident u Japanu

Zbog tu~e u vozu kasnilo 70.000 putnika
Tu~a koja je izbila zbog banalnog telefonskog razgovora u vozu izazvala je lan~ano ka{njenje kompozicija na jednoj liniji na periferiji Tokija. Haos ~ije je posljedice osjetilo najmanje 70.000 ljudi koji nisu uspjeli sti}i na vrijeme na odredi{te, zapo~eo je sva|om dvojice putnika koji su ubrzo nasrnuli pesnicama jedan na drugog. Navodno je jedan od njih bio iritiran glasnim telefonskim razgovorom ovog drugog, {to je zabranjeno propisima japanskih `eljeznica.

Muhamed Ibrahimovi}: Obolio od cerebralne paralize

je obaviti na `irora~un Raiffesien bank BiH, swift code RZBABA2S, adresa Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, BiH, iban code BA391612000017935405, na ime Belma Ibrahimovi}, adresa Huremu{a 26, Sarajevo. Pomo}i se mo`e i pozivom na broj telefona 090/292052, ~ime se doniraju tri KM. E. Ha.

Novi dobitnik grebalice „Moja djetelina“ Lutrije BiH
Voz je zaustavljen

Uhap{ena jer nije vratila knjige u biblioteku
Policija u Bejtaunu u Teksasu uhapsila je 25-godi{nju D`eskahu Fju (Jessekahu Few) jer se nije pojavila na sudu zbog nepla}enog duga za knjige koje nije vratila u biblioteku. Iz biblioteke ka`u da policiji prijavljuju samo one kod kojih je vrijednost posu|enih knjiga ve}a od 200 dolara. Fju je tvrdila da su knjige izgorjele u po`aru prije sedam godina.

D`afo Jamakovi}, {ezdesetjednogodi{njak iz Jablanice, trinaesti je dobitnik grebalice „Moja djetelina“. U pitanju je nova sre}ka „Lutrije BiH“, u kojoj sretnici mogu osvojiti pedeset crvenih automobila „polo“. Jamakovi} je ju~er preuzeo novi automobil u prostorijama kompanije ASA PVA u Sarajevu.

(Foto: S. Saletovi})

Ma{inovo|a je bio prinu|en zaustaviti voz i dvojicu izgrednika predati policiji.

D`afo Jamakovi} do{ao po automobil „polo“
Jamakovi} preuzeo klju~eve

- Nisam ni pomislio da bih mogao dobiti ne{to. Kupujem sre}ke iz ~iste navike. Pro{le srijede uzeo sam ih pet u Jablanici, a kada sam drugu zagrebao, nisam mogao vjerovati. Imam tri sina, a jednom od njih prepustit }u svoj dobitak - ispri~ao nam je Jamakovi}, ina~e instruktor kategorija B i C u auS. [a. to{koli u Konjicu.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Jasmila @bani}

TELEKOMI Operateri kasne s novom uslugom

Ja sam za svoj uspjeh ka`njena
@bani}: Fudbaler i klub

RAK prijeti kaznama
Preno{enje brojeva bez promjene broja trebalo je biti omogu}eno jo{ po~etkom ove godine Ka{njenje zbog
tehni~kih razloga

- Ne smatram da nemam podr{ku puno ljudi koji vole i cijene ono {to radim. Ali sistemski, ovdje se vi{e podr`avaju mediokriteti nego uspje{ni ljudi, osim ako nisu dio politi~kog „tala“. Ja sam za svoj uspjeh ka`njena. Prvo sam smatrala katastrofom i patila {to moj sljede}i film ne}e biti bosanski, a onda sam to shvatila vi{e profesionalno kao fudbaler koji promijeni klub.
(Rediteljka za „Azru“)

Damir Kajin

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH najozbiljnije je upozorila sva tri dominantna telekom operatera u na{oj zemlji da }e ih kazniti ako hitno ne omogu}e korisnicima fiksne i mobilne telefonije da promijene mre`u bez mijenjanja broja.

Pitanje TV pretplate
Potpisivanja ugovora o naplati TV pretplate izme|u telekom operatera i javnih emitera je politi~ko pitanje, izjavio je ju~er u Sarajevu direktor RAK-a Kemal Huseinovi}. - U dva telekom operatera jo{ je dominantno dr`avno vlasni{tvo, a jedan je privatni, a tu postoji i dilema jer je zakonom navedeno „telekom operateri“ a ne „dominantni operateri“, tako da je to definitivno pitanje za zakonodavca, a ne za regulatora naglasio je Huseinovi}. obaveze - kazala nam je po zavr{etku sastanka Amela Odoba{i}, portparol RAK-a. Tako|er tvrdi da operateri kasne zbog tehni~kih razloga. - Za sada ne mo`emo re}i koja }e to vrsta sankcije biti, ali sa~ekat }emo do kraja decembra da vidimo ho}e li ne{to konkretno biti ura|eno. Po~etkom januara }emo izre}i sankcije ako bude potrebno - ka`e Odoba{i}.

Pacifisti, kada do|u na vlast, postaju najve}i militaristi
- Najve}i pacifisti, kada do|u na vlast, postaju najve}i militaristi. Druge zemlje razmi{ljaju o povla~enju svoje vojske, a Hrvatska iz godine u godinu pove}ava broj svojih snaga. Za{to jednostavno ne izglasamo da Hrvatska u Afga- Kajin: nistan mo`e poslati 20.000 vojnika koliko ih u ovom tre- Povla~enje nutku imamo, ako im to nije dovoljno, mo`emo poslati jo{ vojske (Hrvatski politi~ar u „Ve~ernjem listu“) 30.000 policajaca.

Pomjerani rokovi
Ishod je to ju~era{njeg sastanka predstavnika dr`avnog regulatora sa ~elnicima „BH Telecoma“, „Telekoma Srpske“ i „HT Eroneta“, na kojem je razgovarano o prenosivosti broja. Ova usluga korisnicima je trebala biti dostupna jo{ od po~etka ove godine, ali su rokovi pomjerani prvo za sredinu, a potom za kraj godine. Me|utim, izvjesno je da }e i taj rok biti probijen. Kako nezvani~no saznajemo, usluga }e biti dostupna tek u prvom kvartalu 2011. - Izrazili smo zabrinutost zbog ka{njenja i upozorili operatere da }emo primijeniti mjere koje nam stoje na raspolaganju i izre}i kazne zbog ka{njenja u provo|enju ove

Bruno Ore{ar

Dejvis kup iz godine u godinu ra|a nove heroje
- Vidite, Dejvis kup je specifi~no takmi~enje, koje iz godine u godinu ra|a nove heroje. Takva je i pri~a s Viktorom Troickim, koji je od tragi~ara u subotu, poslije igre parova, samo 20 sati kasnije izrastao u apsolutnog Ore{ar: (Biv{i teniser za „24 sata“) Apsolutni heroj heroja.

Ljubi{a Samard`i}

Svoje mane i vrline pretvaram u vrijednosti
- Supruga Mira ~esto me kritizirala zbog perfekcionizma. Kritizira me {to moram realizirati ono {to naumim. Tokom vremena u kojem sam otkrivao sebe kao glumca upoznao sam sve svoje mane i vrline, koje sa- Samard`i}: da kao reditelj pretvaram u vrijednosti. Otkrivanje
(Glumac za „Press“) vrijednosti

BHRT isklju~en sa satelitskog emitiranja
Na osnovu naloga „Eutelsata“ preksino} u pono} isklju~eno je satelitsko emitiranje programa BHRT-a, zbog ~ega je prekinuto emitiranje BHT 1 i BH Radija 1, i to u potpunosti na satelitskoj i djelimi~no na zemaljskoj mre`i, saop}ili su Poslovodstvo i Kolegij BHRT-a, prenijela je Fena. - Ekipe za prijenos i emitiranje programa BHRT-a su na terenu i ula`u maksimalne napore da bi se u {to kra}em roku osigurali alternativni prijenosnici signala i za korisnike na zemaljskoj mre`i omogu}io nastavak pra}enja programa BHT 1 i BH Radija 1 - navedeno je u saop}enju. Nalog za isklju~enje satelitskog emitiranja programa BHRT-a izdat je zbog nenapla}enih potra`ivanja „Eutelsata“.

Centralna baza
Isan Selimovi}, direktor kompanije QSS, koja }e upravljati centralnom bazom za preno{enje brojeva, kazao nam je da je njegova firma obavila svoj dio posla, ali da sistem ne mo`e raditi dok se svi operateri ne priklju~e na bazu. Do sada to nije u~inila nijedna kompanija. - Ne mislim da neko namjerno odugovla~i proces, jer je ovo prili~no veliki zalogaj za operatere ka`e Selimovi}. B. TURKOVI]

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

9. 12. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Tuzlak i dalje {trajkuje gla|u u Srbiji

Posao u Tu`ila{tvu ZDK
VRIJEME

BIHA] 15
17

15
LIVNO

ZENICA 15 SARAJEVO 14
GORA@DE

Zdravstveno stanje Jasmina Rendi}a, koji se od 27. aprila ove godine nalazi u srbijanskom ekstradicionom pritvoru u Sremskoj Mitrovici, pogor{ano je, kazao je njegov branilac Jovan Pavlovi}. Rendi} i dalje {trajkuje gla|u i zbog Rendi}: Na infuziji lo{eg zdravstvenog stanja je na infuziji, javila je Fena. Rendi} je uhap{en na osnovu Interpolove potjernice, koju je za njim raspisala dr`ava Afganistan. Na teret mu stavljaju kra|u dva zlatna, dijamantna prstena, ~ija je vrijednost procijenjena na oko pola miliona ameri~kih dolara. Rendi}u je na prijedlog istra`nog sudije produ`en pritvor za dodatna dva mjeseca.

Tu`ila{tvo ZDK: Veliko interesovanje

13 obla~no vrijeme. Sredinom dana o~ekuje se ki{a koja }e poslije podne prije}i u susnje`icu i snijeg. Vjetar prije podne slab do umjerene ja~ine, ju`nog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana umjeren, na udare i jak, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jaka bura.

16 MOSTAR

14

NEUM

18

Za portparola ~ak 88 kandidata
Za radno mjesto portparola Tu`ila{tva Zeni~ko-dobojskog kantona prijavilo se ~ak 88 kandidata, saznaje „Dnevni avaz“. Ovo mjesto ostalo je upra`njeno nakon {to je portparol Sejad Ko`o izabran za tu`ioca. Rekordni i do sada nezabilje`eni broj zainteresiranih za poziciju prvog ~ovjeka za odnose s javno{}u bit }e znatno smanjen, jer se dio prijavljenih uop}e nije pojavio u terminima za intervjue, niti iza{ao na test op}eg znanja. Za sada nije poznat broj onih koji }e, uz ispunjavanje osnovnih uvjeta, pro}i dvije provjere. Portparola trenutno nemaju ni Tu`ila{tvo ni Sud A. D`. ZDK.

^ETVRTAK
9. 12. 2010.

PETAK
10. 12. 2010.

SUBOTA
11. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -70C do 30C
DNEVNE TEMPERATURE

od -90C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 180C

od -10C do 60C

od -30C do 50C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike tokom dana }e se pogor{avati, stoga bi hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali izbjegavati te`e aktivnosti i reducirati kretanje. Nestabilno vrijeme, uz osjetno zahladnjenje u drugom dijelu dana i tokom no}i, negativno }e djelovati na ve}inu populacije, pri ~emu bi najvi{e problema mogli imati astmati~ari, reumati~ari i osobe s bolestima krvnih sudova.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.08 Zalazak 16.09

9. 12. 2010.
Izlazak 09.55 Zalazak 19.58

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Pogor{ano zdravstveno stanje Jasmina Rendi}a

BANJA LUKA

BR^KO 15 TUZLA

Obla~no s ki{om O~ekuje se prete`no

Brzo - kratko
Dodik s izraelskim ministrom Libermanom

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

teme

Podr{ka Dejtonskom sporazumu
Republika Srpska privr`ena je Dejtonskom mirovnom sporazumu i onome {to je on izvorno odredio u Bosni i Hercegovini, izjavio je ju~er u Banjoj Luci predsjednik RS Milorad Dodik nakon sastanka sa {efom izraelske diplomatije Avigdorom Libermanom. Dodik jer nakon sastanka kazao da je ministar vanjskih poslo- Liberman i Dodik: Susret u Banjoj Luci (Foto: M. Lugi}) va Izraela upoznao s politi~kom situacijom u BiH. - Upoznao sam ministra i s tim da RS implementira izborne rezultate. Mi smo zainteresovani da se na nivou BiH ta implementacija zavr{i u A. [. optimalnom roku - kazao je Dodik.

WIKILEAKS Curenje tajnih dokumenata se nastavlja

Rat na internetu!
Hakeri napali kompanije koje su blokirale ra~une internet-stranice Na udarima „Mastercard“ i {vedsko tu`ila{tvo
Internet-stranica Wikileaks na{la se pod `estokim udarima na vi{e frontova nakon {to je njen osniva~ D`ulijan Asan` (Julian Assange) zavr{io iza re{etaka zbog optu`bi za seksualno napastvovanje dvije [ve|anke. Dok se Asan` u Londonu, gdje je uhap{en u utorak, suo~ava s izru~enjem [vedskoj, njegova internet-stranica bori se za opstanak. Organizacija je ve} izolirana od me|unarodnih kompanija za prijenos novca, nekoliko zemalja zabranilo je Wikileaks, sti`u nove prijetnje sudskim procesima u SAD, ali to nije zaustavilo objavu povjerljive diplomatske po{te Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava.

Nastavak ekshumacija u \ur|eva~i

Traga se za jo{ 113 Had`i}ana
Istra`itelji Instituta za nestale osobe (INO) BiH prona{li su 11 posmrtnih ostataka u masovnoj grobnici \ur|eva~a kod Had`i}a. Ekshumacijom `rtava za koje se pretpostavlja da su bo{nja~ki civili s podru~ja Had`i}a ubijeni 1992. godine, istra`itelji INOBiH zavr{ili su pretra`ivanje ove masovne grobnice, kazala je Lejla ^engi}, portparol INO-a. Iz Instituta navode da }e nastaviti s „pretra`ivanjem ovog podru~ja, jer se u Had`i}ima traga za jo{ 113 nestalih osoba“.

U sjedi{tu Saveza za bolju budu}nost BiH

Ne}e stati
Do sada je objavljeno blizu 1.100 tajnih depe{a ameri~kih diplomata. Na internetu je zapo~eo pravi online rat, u kojem jedni pru`aju podr{ku Wikileaksu omogu}avaju}i objavu, dok drugi hakerskim napadima obaraju stranice koje objavljuju tajne dokumente.
Asan`ove pristalice ispred suda u Londonu

Radon~i} s ambasadorima [vedske i Egipta
Ambasador [vedske u BiH Bo Vilijam Hedberg (Wiliam) ju~er je posjetio predsjednika Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudina Radon~i}a. Ovom prilikom razgovaralo se o konstituiranju vlasti u BiH te implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u Sarajevo: Radon~i} s Hedbergom (Foto: I. [ebalj) Strazburu u „slu~aju Sejdi}-Finci“. Tako|er, sna`no su potencirane evropske integracije i potreba br`eg ekonomskog razvoja BiH, saop}io je Pres-centar SBB BiH, prenijela je Fena. Radon~i} je ju~er primio u opro{tajnu posjetu egipatskog ambasadora u BiH Ahmeda Hataba, koji je u du`em razgovoru s predsjednikom SBB BiH pozvao Radon~i}a da posjeti Egipat. Istaknut je i zna~aj {to skorijeg formiranja vlasti u BiH.

(Foto: AP)

Australija staje na Asan`ovu stranu?
Australski ministar vanjskih poslova Kevin Rud (Rudd) izjavio je da SAD treba kriviti za objavu hiljada diplomatskih depe{a na Wikileaksu, a ne njegovog osniva~a D`ulijana Asan`a. niti korporativnom cenzurom. Wikileaks je jo{ online. Puna stranica duplicirana je na vi{e od 500 lokacija. Svakog dana, pri~e se pune vi{e od 50 miliona puta - navodi Hrafnson.
Asan`: Uhap{en u utorak

- Asan` nije li~no odgovoran za neovla{teno objavljivanje 250.000 dokumenata iz komunikacijske mre`e ameri~ke diplomatije. Amerikanci su odgovorni za to - rekao je Rud. back“ (Osveta), javlja AFP . - Sada je po~eo prvi informati~ki rat. Wikileaks je boji{te - navode hakeri. ^im su objavili blokadu, stranica Mastercard.com nije bila pristupa~na. Hakeri su osvetu usmjerili

Potpisan ugovor za bespovratnu pomo}

EU osigurala 1,2 miliona eura ICMP-u
Evropska unija potpisala je ugovor u iznosu od 1,2 miliona eura bespovratne pomo}i s Me|unarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP) za podr{ku njenom programu identifikacija u BiH u 2011. godini. - Primarni i direktni korisnici ovog ICMP-og programa su hiljade porodica osoba nestalih u sukobu od 1992. do 1995. godine - saop}ila je Delegacije EU u BiH, prenijela je Fena. Portparol Wikileaksa Kristin Hrafnson (Kristinn Hrafnsson) izjavio je ju~er da pritisci ne}e uroditi plodom i da }e biti nastavljeno obznanjivanje tajnih depe{a. - Objavljen je novi set dokumenata, a na{i medijski partneri objavili su svoje nove pri~e. Ne}emo biti zaustavljeni ni sudskom akcijom

Protiv cenzure
Grupa hakera naklonjenih Wikileaksu sru{ila je ju~er internet-stranice kompanije „Mastercard“, jer se ta karti~na ku}a pridru`ila blokadi nov~ane pomo}i toj organizaciji. Informati~ki znalci okupljeni pod imenom „AnonOps“ za sebe ka`u da se bore protiv cenzure i autorskih prava i pokrenuli su operaciju „Pay-

Ekscentri~ni Gadafi
Posljednji dokumenti koji su objavljeni u detalje opisuju ekscentri~ne geste libijskog lidera Muamera Gadafija, kojeg svugdje prati „medicinska sestra, atraktivna plavu{a iz Ukrajine“. Za Gadafija se ka`e i da ima pani~ni strah od letenja iznad vode te da ima veliki broj ekscentri~nih navika. i na stranicu Postfinance.ch, a to je podru`nica [vicarskih po{ta, koja je zatvorila Asan`ov ra~un. Blokirana je i stranica branilaca dvije [ve|anke koje optu`uju Asan`a za silovanje te stranica {vedskog tu`ila{tva. Islandska firma „Datasel“ saop}ila je ju~er da }e tu`iti „Vizu“ zbog blokiranja isplata Wikileaksu, uz optu`bu da je ovaj gigant popustio pod politi~kim pritiskom. - „Datasel“, koji posreduje u prijenosu isplata Wikileaksu, odlu~io je odmah pokrenuti pravnu akciju kako bi uplata donacija opet bila mogu}a, jer to ljudi `ele - saop}ila je firma s Islanda. T. LAZOVI]

Centar za seizmologiju

Zemljotres u Sarajevu ja~ine 2,7 stepeni
Zemljotres magnitude 2,7 Rihterove skale, odnosno 3 Merkalijeve, registriran je ju~er ujutro s epicentrom u Sarajevu, re~eno je Srni u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda u Sarajevu. Zemljotres, registriran u 5.26 sati, mogli su osjetiti samo gra|ani na podru~ju Sarajeva.

Akciju vodi Bijela ku}a
Ameri~ki senator D`o Liberman (Joe Liebermann), koji prednja~i u izjavama protiv Wikileaksa, rekao je da SAD moraju pokrenuti istragu protiv „New York Timesa“ zbog toga {to je pristao objaviti tajne dokumente na ameri~kom tlu. Istovremeno, „Guardian“ navodi, citiraju}i biv{eg obavje{tajca CIA-e, da se uprkos tome {to Barak Obama (Barack) nije ni spomenuo Wikileaks, kampanja za njegovo zaustavljanje vodi iz Bijele ku}e. - Ova akcija od prvog dana se vodi s vrha - rekao je Lari D`onson (Larry Johnson), biv{i analiti~ar CIA-e, za britanski list.

Sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH

Kata Ivelji} ponovo izabrana za predsjednicu
Dosada{nja predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH Kata Ivelji}, na ju~era{njem ^etvrtom kongresu ovog sindikata, koji je odr`an u Sarajevu, ponovo je izabrana za predsjednicu u mandatnom periodu od 2010. do 2014. godine, javila je Onasa.

Nemanji Jovi~i}u smanjena kazna
Apelaciono vije}e Vrhovnog suda FBiH izreklo je presudu kojom je Nemanja Jovi~i} pravomo}no osu|en na deset godina zatvora za ratni zlo~in protiv civila po~injen na podru~ju Had`i}a 1992., potvr|eno je Feni u ovom sudu. Naime, Vrhovni sud uva`io je djelimi~no `albu branitelja okrivljenog, tako da je preina~ena, odnosno umanjena prvostepena presuda Kantonalnog suda Sarajevo od 29. aprila kojom je Jovi~i} bio osu|en na 13 i po godina zatvora.

Pijanke i prostituke u D`edi
Dokumenti iz ambasade SAD u Saudijskoj Arabiji otkrivaju sramotne detalje o razuzdanim partijima ~lanova kraljevske porodice. Tajna depe{a opisuje zabavu koju je organizirao bogati saudijski princ u gradu D`edi proslavljaju}i No} vje{tica. Parti je uklju~io vrhunska alkoholna pi}a i prostitutke. - Iza fasade konzervativnog vehabizma na ulicama, tajni no}i `ivot mlade elite D`ede je uzbudljiv i razuzdan - navodi se u tekstu. Ime princa koji je organizirao zabavu je za{ti}eno u depe{i.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

9

„Avaz“ saznaje RS pripremila plan za kr~mljenje imovine BiH

SPC-u na poklon oko deset hektara dr`avnog zemlji{ta? Ovo je najgora
Radnicima preostali transparenti i vuvuzele

(Foto: M. @ivojevi})

Radnici „Feroelektra“ ponovo na ulici

Njive i pa{njaci veli~ine od 100 do 50.000 kvadrata Planirano da poklonjena zemlja bude prodata Vladi RS za aerodrom

Ako Komisija za dr`avnu imovinu BiH izuzme od zabrane raspolaganja neperspektivnu vojnu imovinu BiH u Trebinju, oko deset hektara dr`avnog zemlji{ta uskoro bi moglo postati vlasni{tvo Srpske pravoslavne crkve (SPC), odnosno Eparhije zahumsko-hercegova~ke i primorske, saznaje „Avaz“.

vlast do sada!
Posljednji minimalac primili smo za juli, toplog obroka nema nikako, ka`e Kurtovi}
Pa, ovo je vi{e sramota, ponavljali su gra|ani Sarajeva koji su ju~er prolazili pored upravne zgrade „Feroelektra“, ~iji su prevareni radnici po ko zna koji put iza{li na ulicu kako bi se poku{ali izboriti za svoja izgubljena prava.

Vojne lokacije
Naime, Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove RS, s Tihomirom Gligori}em na ~elu, prije nekoliko mjeseci od Komisije za dr`avnu imovinu BiH zatra`ila je da od zabrane raspolaganja izuzme neperspektivne vojne lokacije u pojedinim trebinjskim op}inama i dodijeli ih SPC-u. Radi se o njivama, pa{njacima, {umama i putevima u op}inama Zubci i Povr{. Od toga najmanje zemlji{te ima 100 kvadratnih metara, a najve}e ~ak blizu 50.000 kvadrata. U Gligori}evom zahtjevu ka`e se da se radi o zemlji{tu u dr`avnoj svojini s pravom upravljanja biv{eg Ministarstva narodne odbrane Vlade FNRJ, odnosno Ministarstva odbrane RS. - Imaju}i u vidu odluku visokog

Deli}: Osujetiti namjeru

Svete im se
Jedino {to im je preostalo u njihovoj sedmogodi{njoj borbi jesu transparenti i vuvuzele.
Faksimil zahtjeva Uprave za geodetske poslove RS

vlast je najgora. Bit }e korupcije uvijek, ali je ova vlast najkorumpiranija do sada - ka`e Kurtovi}. Zamjenik predsjednika Sindikata Senad Smaji} kazao nam je da je u „Feroelektru“ bezvla{}e, jer je u Nadzornom odboru ostao jo{ samo Goran Stani}, dok su ostali ~lanovi NO i Uprave smijenjeni. On ka`e da je za agoniju u kojoj se radnici nalaze najodgovornija Federalna vlada, koja ni nakon tri

Veliki protesti ispred Vlade
Na Skup{tini Sindikalne organizacije ju~er je dogovoreno da }e daljnje aktivnosti radnika zavisiti od dana{nje sjednice Vlade FBiH. - Ako Vlada usvoji revizorski Jusuf Kurtovi} na proteste je do{ao iz Zenice, kao i svaki put do sada. Nije ga uspio odvratiti ni rukovodilac zeni~ke podru`nice, koji mu odbija tople obroke svaki put kada do|e u Sarajevo. Ka`e da mu se sveti zato {to ga je sa jo{ nekoliko kolega prijavio zbog nezakonitog izdavanja poslovnih prostora u Zenici. - Posljednji minimalac primili smo za juli, toplog obroka nema nikako. Ja jo{ uspijevam nekako pre`ivjeti, jer su mi djeca zavr{ila {kole. Zamislite kako je mojim kolegama, koji jo{ {koluju djecu od tog minimalca. Ova dosada{nja izvje{taj, stvari se potpuno mijenjaju. Ako ne usvoji, mi }emo ve} sljede}e sedmice organizirati velike proteste ispred Vlade FBiH ka`e Emin Kadi}, predsjednik Sindikata. mjeseca nije razmatrala revizorski izvje{taj u kojem je dokazan kriminal u „Feroelektru“.

predstavnika za BiH o zabrani raspolaganja dr`avnom imovinom, koja se odnosi i na ovu vrstu imovine, molim vas da nakon razmatranja zahtjeva i prilo`ene dokumentacije donesete odluku o izuze}u zabrane prometovanja predmetnih nekretnina - navodi se u zahtjevu koji potpisuje Gligori}. Ovaj zahtjev trebao se na}i na sjednici Komisije, koja je bila za-

kazana za prekju~er. No, zasjedanje je otkazano, pa je prolongirano i razmatranje zahtjeva. Ipak, ~lan Komisije Adnan Deli} rekao nam je da }e sjednica uskoro ponovo biti zakazana, ali da ne}e dozvoliti da pro|e ovako skandalozan zahtjev.

Odgovor Bo{njaka
- Postoji pri~a da bi ovo zemlji{te, nakon {to bude dato SPCu, na koncu moglo biti prodato Vladi RS, koja je na njemu planirala napraviti aerodrom. Ipak, siguran sam da ta namjera ne}e biti realizirana, jer ~lanovi Komisije iz reda bo{nja~kog naroda to ne}e dozvoliti - rekao nam je Deli}.
S. RO@AJAC

Na dnevnom redu i „Agrokomerc“
Na sjednici bi se trebao na}i i zahtjev „Agrokomerca“ iz Velike Kladu{e za izuzimanje imovine od zabrane raspolaganja, koji je jo{ 2005. godine uputio direktor ove firme Mujo Milak.

Naplatili nerad
- Ministar Radivojevi} tvrdi da on nema ingerencija u „Feroelektru“, jer ne poznaje vlasni~ke strukture u privatnim firmama. „Stani} invest“ uslovni je ve}inski vlasnik na{e firme, jer mora ispuniti zahtjeve iz kupoprodajnog ugovora - ka`e Smaji}. Jedino {to je aktuelna vlast uradila za radnike, ka`e Smaji}, jeste da je „dobro naplatila svoj neF. KARALI] rad“.

Radmanovi} i Izetbegovi} s Inckom i Murom

Me|unarodna zajednica `eli da BiH uspije
Nema potpunog suvereniteta BiH bez okon~anja tranzicije OHR-a, re~eno je
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i ~lan Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi} primili su visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko) i njegovog prvog zamjenika i supervizora za Br~ko Distrikt Roderika Mura (Roderick Moor). Razgovarano je o aktuelnim pitanjima u BiH, ispunjavanju ciljeva i uvjeta Vije}a za implementaciju mira za zatvaranje OHR-a, te o procesu integracija BiH. Radmanovi} i Izetbegovi} slo`ili su se da je dobrodo{la normalizacija stanja u regiji, te pozitivne poruke koje se {ire, a koje mogu pomo}i ispunjavanju osnovnih prioriteta vanjske politike BiH. Zajedni~ki su iznijeli mi{ljenje da je potrebno iskoristiti evrooptimizam na ovom prostoru da bi BiH nastavila br`e svoj put ka EU. Izetbegovi} je kazao da nema potpunog suvereniteta BiH dok se ne okon~a tranzicija OHR-a, ali je za to potrebno ispuniti uvjete i, prije svega, imati doma}e mehanizme koji }e raditi posao OHR-a. Incko je izrazio zadovoljstvo {to je novi saziv Predsjedni{tva BiH pokazao ve}i stepen me|usobnog povjerenja, a Mur je kazao da je `elja me|unarodne zajednice da BiH uspije, te da se podstakne napredak na{e zemlje.

Potraga za ratnim zlo~incem u Novom Sadu

Pretresene ku}e ro|aka Gorana Had`i}a
Pripadnici Slu`be za otkrivanje ratnih zlo~ina MUP-a Srbije zavr{ili su ju~er pretres dvije ku}e u Novom Sadu koje pripadaju bliskim ro|acima ha{kog optu`enika Gorana Had`i}a, re~eno je Tanjugu u Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine. Zamjenik tu`ioca za ra- Had`i}: tne zlo~ine Bruno Vekari} Zlo~inac u izjavio je da je potraga oba- bijegu vljena na osnovu naredbe tu`ioca za ratne zlo~ine Vladimira Vuk~evi}a. - Cilj ove akcije jeste potraga za dokumentima i materijalima, ali i osobama koje imaju eventualna saznanja o tome gdje se nalazi Goran Had`i} i koje bi mogle pomo}i u njegovom lociranju i pronala`enju objasnio je Vekari}.

Radnici „Oslobo|enja“ u generalnom {trajku
Radnici banjalu~kog Novinsko-izdava~kog i {tamparskog preduze}a „Oslobo|enje“, njih 260, u svim poslovnicama {irom RS stupili su ju~er u generalni {trajk radi za{tite ekonomskih i socijalnih prava, javila je Srna.

Predsjedni{tvo BiH: Razgovori o situaciji u na{oj zemlji

(Foto: S. Jordamovi})

Klub poznatih

Tomislav Ka{ljevi}

10
(Foto: A. Muslimovi})

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

teme

Na pusti otok poveo bih jednu Bosanku
Li~ni profil producenta i direktora agencije „Haarlem“
Ime i prezime: Tomislav Ka{ljevi}. Datum i mjesto ro|enja: 19. decembar, Zenica. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Hvala Bogu, u svojih 45 kvadrata. Bra~no stanje: Sretno razveden. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih mnogo. Koji automobil vozite: „Opel astra“ i „opel insignia“. Kako se odmarate: Kuhaju}i. Omiljeni muzi~ar: Sting i grupa „Gregorian“, „Indexi“. Volite li kuhati: Da, a ne{to i znam. Najdra`a knjiga: „Pri~e“ Darija D`amonje. Omiljeni pisac: Dario D`amonja, Miljenko Jergovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Pako de Lusija (Paco de Lucia). Za koji klub navijate: ^elik, Dinamo. Koga biste poveli na pusti otok: Jednu Bosanku. Jeste li ljubomorni: Da, umjereno. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Rukopis. Biste li ikada oprostili nevjeru: Jednom jesam i nisam siguran da nisam pogrije{io. Bavite li se sportom: Da, volim i dosta dobro igram tenis. Omiljena hrana i pi}e: Japanska u posljednje vrijeme, ali ipak najvi{e sarma, pjenu{ac i, na`alost, „red bul“. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam, a ponekad k}erka Martina - ona ispravlja moje gre{ke. Volite li i}i u {oping: Obo`avam... ali {to sam stariji, sve vi{e kupujem za dom i

Crvene Njive ju~er: Hujdur pokazuje klizi{te koje prijeti

Ku}e porodica Bujakovi} i Raimi bit }e sru{ene

TUZLA Nakon tragedije u porodici Salki}

Mje{tani `ive u strahu
Ka{ljevi}: K}erka ispravlja gre{ke

^etvrtu no} niko ovdje ne spava, na najmanji udar mi ska~emo i bje`imo iz ku}a, ka`e Muharem Hujdur iz naselja Crvene Njive
Mje{tani tuzlanskog naselja Crvene Njive `ive u {oku, strahu i nevjerici i ~etvrti dan nakon pokretanja klizi{ta koje je odnijelo tri `ivota porodice Salki}. Boje se, kako ka`u, nove katastrofe, a mnogi jo{ sa ~u|enjem gledaju ostatke sru{ene ku}e ]amila Salki}a, jedinog pre`ivjeloj u ovoj nezapam}enoj tragediji. - Niko ovdje ne spava. I na najmanji udar, bilo kakav, mi ska~emo, pani~no tra`imo djecu i bje`imo iz ku}a. [ta }e sutra biti s nama, niko ne zna. Te{ko je ostati normalan poslije ovoga. Prava je sre}a {to barem ki{e i snijega jo{ nema. Ako po~ne padati, {to se i o~ekuje, bojim se da bi ovdje mogla biti i ve}a tragedija. Ova sila od zemlje koja je ostala, ne daj Bo`e da se pokrene, sravnila bi nas sve ovdje - govori Hujdur. Pripadnici policijskih snaga MUP-a TK i dalje osiguravaju ku}e svih 14 evakuiranih porodica, koje su smje{tene kod rodbine i prijatelja te u kolektivnom naselju Mihatovi}i, kako bi bio onemogu}en prilaz ugro`enim objektima. Ekipe geologa i drugih op}inskih slu`bi koje svakodnevno u`urbano rade na ugro`enom terenu, za sada su donijele odluku o ru{enju dvije ku}e, koje nemaju nikakve mogu}nosti za sanaciju. Rije~ je o ku}ama porodica Bujakovi} i Raimi. ^eka se i nalaz geologa, koji }e preciznije odrediti sudbinu ostalih objekata.

fri`ider, a malo i kozmetike za lice. Jeste li sujevjerni: Da. Imate li ku}nog ljubimca: Vi{e njih (ljubimica). Koji je Va{ `ivotni moto: Prilagodi se i pre`ivi (Sting). Bolje `ivjeti pet dana kao vuk nego pet godina kao ovca (Tomo). Va{ najbolji prijatelj je: Tarik Filipovi}. Pratite li politi~ku situaciju: Na`alost, da... I u Bosni, a posebno u Hrvatskoj. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: „...svim majkama bih izbrisao bore, u~inio da o~evi ih vole...“ (Indexi). Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikad.

Policija de`ura
Muharem Hujdur, jedan od najbli`ih kom{ija i ro|ak nastradalih Salki}a, sa suprugom D`anumom i sinom Anerom ve} ~etvrtu no}, kako ka`e, nije oka sklopio. Boji se i najmanje buke.

Legalizacija ku}a
- Uskoro }e biti gotov detaljan geolo{ki nalaz, a za sada }e samo dvije ku}e biti definitivno sru{ene - kazao je ]azim Serhatli}, {ef Slu`be za inspekcijske poslove Op}ine Tuzla. Od 14 ugro`enih objekata u Crvenim Njivama, jedna ku}a bila je u postupku legalizacije objekta, a dvije s podnesenim zahtjevom za legalizaciju. Objekt ]amila Salki}a, koji je progutalo klizi{te, tako|er je bio u postupku legalizacije. Pravo na nadoknadu {tete uzrokovane prirodnim nesre}ama, kako nam je kazao Serhatli}, imaju samo objekti koji posjeduju gra|evinsku dozvolu i ostale potrebne A. MUSLIMOVI] papire.

Pomo} Kantona i Federacije
- Nakon sastanka s na~elnikom [taba Federalne uprave civilne za{tite Alijom Tihi}em i savjetnikom federalnog ministra finansija Danetom Gale{i}em, postigli smo na~elni dogovor o pomo}i s kantonalnog i federalnog nivoa vlasti za saniranje ove ogromne {tete. Aplicirali smo za sredstva TK i FBiH i nije nam re~eno koliki }e to ta~an iznos biti, ali vidio sam da postoji dobra volja. Postoji program razvoja Federacije u borbi protiv elementarnih nepogoda, prema kojem je mogu}a jednokratna pomo}. O~ekujemo ovih dana tu pomo}, a vi{e detalja znat }e se u petak, za kada smo zakazali vanrednu sjednicu Op}inskog vije}a kazao je na~elnik op}ine Tuzla Jasmin Imamovi}.

SMS
HE]INI GRIJESI Ogroman je spisak He}inih grijeha posljednjih godina: „Naftni terminali“, „Krivaja 1884“, rudarske nesre}e, „energetski projekti“ koji nikada nisu realizirani, zatim propala kampanja o vjetroelektranama, uni{tena „Hirdrogradnja“, itd. Sre}om, Vahid je odlaze}i ministar, jer ga je narod kaznio na izborima, kao i njegovu SBiH. SARAJLI]EV STAN - Molim medije da kopiraju imovinski karton Asima Sarajli}a i eto dokaza o korupciji, stan od 95 kvadratnih metara, o ~emu se {u{kalo u Vogo{}i da mu je dao „Murai“, kona~no je javno prikazao.

Dnevni avaz 061-142-015
ILUZIJA I NADA ^esto slu{amo tvrdnje i garancije o ispravnosti i visokoj kvaliteti hrane koju konzumiramo. A onda iznenada demanti. [ta je istina? Ili mo`da nemamo pravo na nju, kao {to nemamo pravo ni na {ta drugo, osim da u op}em haosu trajemo od danas do sutra. Za nas je iluzija i sloboda, i nada, i demokratija, i nekakvo bolje sutra koje }e nam obezbijediti na{a vlast, kao i me|unarodna zajednica, kojoj je „izuzetno stalo“ za nas i za na{e potomke. Pitam se kako i jedni i drugi nisu svjesni ~injenice da nismo u kamenom dobu i da dobro ~itamo njihovu nenaklonost prema nama. Sa. B.

TEHNI^KI MANDAT - Aktuelni sastav Vlade Federacije BiH ne bi smio uop}e u~estvovati u postavljanju direktora ili u sastavljanju bilo kakvih odbora u dr`avnim kompanijama. Pa, on radi u tehni~kom mandatu nakon izbora i ne bi vi{e trebao odlu~ivati o budu}nosti dr`avnih firmi. Tako bi to bilo u normalnoj zemlji. NEMA BLAGE VEZE - Moj prijatelj odnedavno je magistar. Vjerujte da taj blage veze nema, {to i sam priznaje. Ka`e mi: „Ne daj Bo`e da moram raditi posao za kojih dobih diplomu.“ ^ovjek je te diplome i zvanja iskoristio za napredovanje u skroz drugoj struci.

Zgrada biv{e Gimnazije u Srebrenici

Dva fakulteta pod istim krovom
Pola zgrade koristi Pravni fakultet iz Sarajeva, a pola fakultet iz Isto~nog Sarajeva
Predstavnici pravnih fakulteta iz Sarajeva i Isto~nog Sarajeva, op}ine Srebrenica i ministarstva prosvjete i kulture RS po drugi put u nekoliko mjeseci sve~ano su otvorili novosagra|enu zgradu biv{e Gimnazije koja }e slu`iti za potrebe visokog obrazovanja u ovom gradu. Skup{tina op}ine Srebrenica je prije dva mjeseca zgradu, ~iju je obnovu Vije}e ministara Bosne i Hercegovine platilo 700.000 KM, dodijelilo na kori{tenje Univerzitetu u Sarajevu i Pravnom fakultetu Isto~no Sarajevo. Rukovodstvo Srebrenice nadalo se da }e otvaranjem ovog fakulteta, osim Prava iz Sarajeva, njihove finansijske obaveze u zna~ajnom biti smanjene, me|utim, kako stvari stoje, otvaranjem ovog odjeljenja stvorit }e se jo{ ve}e bud`etske obaveze. Ina~e, na ulazu u zgradu, s lijeve i desne strane, postavljena je tabla Pravnog fakulteta Isto~no Sarajevo, dok ne postoji tabla koja bi ukazivala da je u zgradi smje{ten i Pravni fakultet iz Sarajeva. Me. Sm. Postavljena samo tabla fakulteta iz Isto~nog Sarajeva

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

11

SKANDAL Za ~ije interese radi rektor Sarajevskog univerziteta

^aklovica tra`i da gra|ani pla}aju grijanje UNITIC-u
Sa UNSA-e od kompanije „Unis Energetika“ zahtijevali da pla}a kiriju, ali da je javno ne prikazuje, tvrdi direktor Adil Pa{i}
Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Faruk ^aklovica i direktor UNITICovih nebodera Mirsad Kurtovi} napravili su plan da oduzmu firmi „Unis Energetika“ pravo upravljanja nad kotlovnicom iz koje se zagrijavaju ovaj centar, pojedini fakulteti, i drugi objekti, ka`e za „Avaz“ direktor te firme Adil Pa{i}.

Ve}ina dioni~ara glasala za razrje{enje Imamovi}a

(Foto: M. Kadri})

Odluka dioni~ara „BH Telecoma“

Imamovi} razrije{en
Rizah Softi} optu`ivao, a neki dioni~ari uzvratili da „pametuje“
Skup{tina dionii predsjednik Udru~ara „BH Telecoma“ `enja malih dioni~ara na svom ju~era{njem, u BiH Rizah Softi}. na momente zaista Neselektivnim optudramati~nom zasje`bama za kriminal, danju u Sarajevu izon je u svom stilu piglasala je nepovjeretao ko je predlo`io ranje Nihadu Imamospravu o Imamovi}u vi}u, sedmom ~lanu kada je nelegalno izaNadzornog odbora Softi}: Tra`i bran. (NO) ove kompani- brisanje Potom su zapo~ela je, imenovanom u kompanije glasna prepucavanja. ime malih dioni~ara. U `ustroj raspravi najglasniji je bio upravo Softi}. Izbor kadrova Osim predsjednice KonjhoZa smjenu Imamovi}a d`i} i sekretara kompanije glasali su predstavnici 94,94 Faruka Hamzi}a, uzvratili su posto kapitala, uklju~uju}i i mu i neki od dioni~ara pitaZerinu Konjhod`i}, predsje- ju}i ga „{ta glumi“. Kazali su

Jeftinija energija
Kako je „Avaz“ ju~er objavio, ova kotlovnica, koja pripada Univerzitetu, deset godina je iznajmljivana „Energetici“, a ugovor je istekao 2009. Sa Univerziteta ne `ele produ`iti ugovor i tra`e da se objekt preda KJKP „Toplane Sarajevo“, jer one grijanje napla}uju

Re{idbegovi}: NO }e mo}i raditi
Poslovni centar UNITIC: Prostorije hladne do daljnjeg

^aklovica: @eli jeftinije grijanje

manje nego „Unis Energetika“. Me|utim, kako nam je pojasnio Pa{i}, „Toplane“ daju jeftinije grijanje zato {to se subvencioniraju iz bud`eta Kantona Sarajevo sa oko 50 posto. Drugim rije~ima, ako bi „Toplane“ preuzele objekt, onda bi skoro polovinu cijene grija-

nja UNITIC-a pla}ali gra|ani Sarajeva iz svojih d`epova. - „Toplane“ ne mogu davati subvencionirano grijanje UNITIC-ovim neboderima, jer je to privatna firma. Za{to bi gra|ani njima pla}ali grijanje - kazao nam je Pa{i}.

Novi detalji
Prema njegovim rije~ima, kako bi istjerao „Unis Energetiku“, „rektor je u dogovoru s Kutrovi}em napravio nekakvu peticiju i tra`i da svi fakulteti prestanu pla}ati grijanje“. U tome su, isti~e, djelimi~no uspjeli, tako da ima dosta fakulteta koji su du`ni nekoliko rata. - Mi bismo sami iza{li

Sami sebe uklju~ili
- Sa UNITIC-om mi nemamo ugovora, niti smo ih mi uklju~ili. Oni su, zapravo, sami sebe uklju~ili. Mi cijelo ljeto tra`imo da tamo otklonimo jedan kvar koji stvara velike gubitke, ali nam oni to ne dozvoljavaju. ^im UNITIC dozvoli da se popravi cijev i potpi{e ugovor, dobit }e grijanje - ka`e Pa{i}.

odavde, ali ovdje imamo dva miliona KM imovine. Oni nam ni{ta ne priznaju - ka`e na{ sagovornik. On nam je otkrio i druge {okantne detalje iz ove afere. Naime, „Energetika“ Univerzitetu pla}a kiriju u visini od deset posto od utro{enog goriva. - Oni su tra`ili da kiriju i dalje pla}amo, ali da se ona sakrije, odnosno da se javno ne prezentira. Mi na te marifetluke nismo `eljeli pristati. Nismo htjeli nikakve tajne dogovore. Tu je nastao nesporazum kada nam je re~eno da ne}emo vi{e ovdje raditi, i to je bila inicijalna kapsula raskola - ka`e G. MRKI] Pa{i}.

U izjavi za „Avaz“ generalni direktor „BH T elecoma“ Ned`ad Re{idbegovi} ka`e da je cio problem nastao zato {to se mali dioni~ari ne mogu dogovoriti o imenu svog predstavnika i sakupiti pet posto glasova potrebnih da bi predlo`ili svog kandidata. Poja{njava da je rije~ o sukobu fondova koji, o~ito, imaju razli~ite interese. - Ovdje nije bilo nikakve nezakonitosti. Komisija za vrijednosne papire FBiH osporila je izbor Imamovi}a, smatraju}i da ve}inski vlasnik nije imao nema pravo da ga podr`i, iako to ne pi{e u zakonu. Pokrenut je upravni spor koji jo{ traje. Mi smo, ipak, odlu~ili dnicu Skup{tine i predstavnicu ve}inskog vlasnika, Vlade FBiH. Ovoj odluci prethodila je cijela drama koju je zapo~eo Edib Ba{i}, predstavnik fonda „Fortuna“ i IF-a „Naprijed“ u vlasni{tvu porodice Selimovi}, koji je iznio niz optu`bi za nezakonitosti. Tvrdio je da se odlu~ivanjem o Imamovi}u samo `eli ozakoniti nezakonito te da je, prakti~no, cijeli NO nelegalan. Tra`io je da bude izabran novi predstavnik malih dioni~ara u tom tijelu. Ba{i}a je ju~er podr`avao

da se usaglasimo s Komisijom i sve to ra{~istimo kako bismo imali verificirane ~lanove NO. Ako mali dio- Re{idbegovi}: ni~ari ima- Uskoro nova ju mogu}- Skup{tina nost da se izjasne o svom kandidatu, a to ne urade, ostat }e bez svog ~lana. Skup{tina }e uskoro biti odr`ana i bit }e izabrano {est ~lanova NO u ime ve}inskog vlasnika. Dakle, NO }e mo}i raditi kazao je Re{idbegovi} za „Avaz“. da ne `ele slu{ati njegova „predavanja i pametovanja“, jer je o~ito da ga „interesira izbor odre|enih kadrova“.

Puni sastav
Softi} je nakon sjednice kazao da razrje{enje Imamovi}a samo potvr|uje da „BH Telecom“ ubudu}e ne}e raditi u punom sastavu i da ve} dvije godine ne postoji NO. S tim u vezi, prema Softi}u, cijelu kompaniju treba brisati iz sudskog registra!? Najavio je da }e to tra`iti od suda, koji bi „BH Telecomu“ trebao narediti da legalno izabeF. VELE re NO.

SBB BiH ispunjava predizborno obe}anje

Safet Velad`i} stipendira studenta Irnada Pro{i}a
Ugovor potpisan za 2010/2011. godinu u iznosu od 1.000 KM
Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH ispunio je predizborno obe}anje da }e njegovi izabrani zastupnici stipendirati studente. Jedan od konkretnih primjera je potpisivanje ugovora u Cazinu o stipendiranju izme|u zastupnika SBB BiH u Skup{tini USK Safeta Velad`i}a i studenta Irnada Pro{i}a. Ugovor je potpisan za akademsku godinu 2010/2011. u iznosu od 1.000 maraka. - Ova stipendija mnogo mi zna~i i dobro }e mi do}i za podmirivanje tro{kova izrade diplomskog rada. Ono {to me posebno veseli jeste to da u BiH, napokon, postoji politi~ka partija koja ispunjava svoja predizborna obe}anja - ka`e Irnad Pro{i}, student zavr{ne godine Ekonomskog fakulteta u Biha}u. Zastupnik Safet Velad`i} kazao je da samo ispu-

Pro{i}: Podmirivanje tro{kova

Velad`i}: Slijediti primjer

njava obe}anje SBB BiH. - @elim da dam svoj doprinos u pomaganju {kolovanja na{ih studenata, a isto tako se nadam da }e moje kolege, ne samo iz SBB BiH nego i drugih politi~kih stranaka, slijediti ovaj primjer izjavio je Velad`i}.

BHportal.net `rtva hakerskih napada
Prvi put ove godine BHportal.net postao je `rtva hakerskih DDoS napada, koji su po~eli 7. decembra u ve~ernjim satima, saop}eno je iz tog portala. Zbog ovih napada velikom dijelu korisnika bio je usporen pristup portalu, prenijela je Fena.

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

panorama

SEMBERIJA Nakon nezapam}enih poplava

Situacija se stabilizuje
Te{ka situacija u Kova~ima

Na podru~ju op}ine Tomislavgrad

Na podru~ju Janje, Popova i Amajlija zavr{eno uklanjanje uginulih `ivotinja, te dezinfekcija i deratizacija terena
Dok se vodotoci Save i Drine umiruju, a vodostaj opada, voda se sporo povla~i sa semberskih njiva i iz dvori{ta poplavljenih sela. Ju~er je vodostaj Save bio 726 centimetara, a protok Drine je iznosio 1.112 kubnih metara u sekundi. Voda se povukla iz Janje, Popova i Amajlija, gdje je zavr{eno uklanjanje uginulih `ivotinja, te dezinfekcija i deratizacija terena.

Vanredno stanje zbog poplava
Ivan Vukadin, na~elnik tomislavgradske op}ine, na prijedlog Op}inskog [taba Civilne za{tite proglasio je stanje prirodne nepogode jer su ovih dana teritoriju op}ine, a posebno podljubu{ka sela, zadesile poplave sli~ne onima u januaru ove godine, kada je tako|er bilo progla{eno vanredno stanje. Vanredno stanje vrijedi za podljubu{ka sela Lug, Kuk, Sarajlije, Letka, Veda{i}, Ople}ani, Sr|ani, Ra{~ani, Mandino Selo i Lipa, premda je te{ka situacija i u Kova~ima. Op}inski {tab CZ pozvao je mje{tane ovih sela da najkasnije do 17. decembra prijave pri~injenu materijalnu {tetu na objektima i imanjima. U podru~nim {kolama ovih sela od ju~er je nastavljena ranije prekinuta nastava, ali |aci zbog poplavom blokiranih puteva jo{ ne mogu u gradske {kole. A. Ka.

Dostava hrane i vode ugro`enima
Zahvaljuju}i Op{tini Bijeljina, ve} nekoliko dana traje dostava hrane i vode, ali i ostalih neophodnih potrep{tina poplavama ugro`enim stanovnicima Semberije. U ovoj akciji pomo}i u~estvuju pripadnici Civilne za{tite, Crvenog krsta, ronila~ka i ribolovna dru{tva, kao i brojni volonteri. Prema rije~ima Mitra [kori}a, rukovodioca op{tinske Slu`be zajedni~kih poslova, pomo} sti`e od brojnih privrednika i organizacija, a paketi pomo}i pakuju se u prostorijama op{tinskog restorana i svakodnevno distribuiraju ugro`enima. Akcija se nastavlja do daljnjeg, jer su mnoga sela i dalje bez struje i vode.

[ta mi se (ne)svi|a u Doboj Istoku

Poplavljeno nekoliko hiljada hektara oranica

(Foto: G. Bobi})

Op}ina bi morala imati svoj radio
-Kao predsjedavaju}i OV Doboj Istok dobro sam upoznat sa stanjem u ovoj op}ini i znam {ta valja, a {ta ne valja i {ta bi trebalo popraviti. Dobro napajanje zdravom i ispitanom pitkom vodom, svi putevi pod asfaltom koji su osvijetljeni, brojni poduzetnici koji pokre}u vlastiti biznis, ~ime rje{avaju Ibrahim Jahi}, svoju egzistenciju i ja~aju loka- predsjedavaju}i OV lnu zajednicu, stvari su koje mi se kao ~ovjeku i politi~aru svi|aju. Nije dobro {to je op}ina slabo medijski pokrivena. Doboj Istoku bi trebalo vratiti lokalni radio koji je nekada postojao. Volio bih kada bi bio postavljen veliki displej monitor sa kojeg bi gra|ani mogli pratiti sjednice OV i uvjeriti se kako se radi i odlu~uje - ka`e Ibrahim Jahi}, dobitnik „Zlatnog ljiljana“ i predsjedavaju}i OV Doboj Istok. H. ^.

Akcija se nastavlja do daljnjeg

U Dvorovima i okolnim selima voda se jo{ ne povla~i, pa je neophodno anga`ovanje pumpi za odvod vode u kanale. Na savskom nasipu kod crpne stanice Topolovac na podru~ju Crnjelova, gdje je prekju~er bilo kriti~no zbog popu{tanja nasipa i curenja vode iz korita Save, nastavljaju se aktivnosti na dodatnom utvr|ivanju nasipa metalnim plo~ama i {ipovima. Na osnovu informacija {taba Civilne za{tite Bijeljina, situacija se postepeno stabilizuje, ali je potrebno strpljenje dok se sva voda iz plavnog pojasa ne povu~e. Drago Risti}, {ef Odsjeka Civilne za{tite Bijeljina, po-

dsjetio je da su od prvog dana kada je plavni talas nezapam}enih razmjera zahvatio Semberiju, u akcijama pomo}i anga`ovane stotine slu`benih osoba, ali i brojni gra|ani volonteri. Bijeljinski Dom zdravlja naru~io je 5.000 vakcina protiv sezonskog gripa, namijenjenih ugri`enima od poplava. Prema prvim podacima, u Semberiji je bilo poplavljeno oko 5.000 ku}a i evakuisano oko 2.000 osoba. Pod vodom je bilo 9.000 hektara oranica i 3.000 hektara zasijanih strnim `itima. Voda je jo{ uvijek na mnogim njivama i imanjima.
E. MUSLI

Gora`dani nastoje za `ivot osposobiti potopljene objekte

Italijanski ambasador posjetio selo [tivor

Ud`benici za djecu koja u~e italijanski jezik
Rajmando De Cardona, italijanski ambasador u BiH, boravio je u nezvani~noj posjeti op{tini Prnjavor, ta~nije selu [tivor u kojem je smje{tena najbrojnija italijanska zajednica u BiH. Ove godine Italijani iz [tivora slave 130 godina od doseljenja na ove prostore iz Trentinske oblasti, koja se nalazi na sjeveru Italije.

O~ekivana pomo} sporo pristi`e
Pa`ljivo se prati stanje na sedam klizi{ta koja su se pojavila u gradskim mjesnim zajednicama, te u Beri~u

Uni{teni plastenici u Ustikolini

Sijer~i}: Ulo`io dosta u vikendicu

I ambasador prisustvovao ~asu italijanskog jezika

Ambasador je u [tivor stigao sa predstavnicima asocijacije „Trentini u svijetu“, koji su poklonili ud`benike za tridesetak u~enika koji poha|aju nastavu italijanskog jezika. Italijani su u prnjavorskoj op{tini do sada donirali vi{e od milion maraka za izgradnju vodovoda za {est mjesnih zajednica sjevernog dijela op{tine, me|u koje spada i [tivor, u kojem danas `ivi stotinjak porodica Italijana. Najstarije stanovnike [tivora posjetili su predstavnici asocijacije „Trentini u svijetu“, koji su najsiroma{nijim porodicama uru~ili nov~anu pomo} od oko 900 eura. D. ^.

U nezapam}enim poplavama koje su prije nekoliko dana pogodile Gora`de Re{ad Sijer~i} ostao je bez vo}njaka i poljoprivredne mehanizacije. Plavni val koji je opusto{io grad „popeo“ se i na sprat njegove vikendice u naselju Mravinjac, gdje je potopio 18 ku}a. - Ulo`io sam dosta, uredio objekat, napravio vo}njak i `elio u`ivati u penziji koju sam dobio u junu ove godine, ali vidite {ta se desilo. Imao sam frezu, kosilicu, opremu za proizvodnju sokova, ali najvi{e mi je `ao koko{ki koje nisam stigao eva-

Podr{ka iz Turske
U pomo} stanovni{tvu prva je pritekla kompanija „Bekto Precisa“. Po 10.000 KM iz ove firme izdvojeno je za op}ine Gora`de, Ustikolinu i Novo Gora`de u RS. Federalna uprava CZ uplatila je 20.000 KM. U akciju pomo}i uklju~ila se i turska Fokuisati. Jeste mi sve uni{teno, ali ipak je ovo vikendica. Mnogo te`e je ljudima kojima su ku}e potopljene - dodaje Sijer~i}. ndacija „Ima li koga“ iz Istanbula ~iji su predstavnici za 19 djece, ~iji su domovi bili pod vodom, kupili {kolski pribor i obu}u, te dopremili i kamion pomo}i sa pe}ima, prehrambeniim paketima, dekama, jorganima i posteljinama. Nakon du`e pauze, od ju~er se nastava odvija u svim obrazovnim ustanovama. Nakon poplava pa`ljivo se prati i stanje na sedam klizi{ta koja su se

pojavila u gradskim mjesnim zajednicama, te u Beri~u. Dok meteorolozi najavljuju pad temperatura, u toku su poku{aji stanovnika da za `ivot osposobe potopljene objekte. Pomo} sporo pristi`e, a prijateljima Gora`da pridru`ila se i op}ina Novo Sarajevo koja je odlu~ila pomo}i sa 30.000 KM. Kako ka`e kantonalni ministar privrede Mustafa Kurtovi}, o~ekuje se i pomo} Federalnog ministarstva poduzetni{tva i obrta zanatlijama i malim poduzetnicima.
Al. BAJRAMOVI]

srednjobosanski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

13

VLA[I] Sve spremno za ovogodi{nju zimsku sezonu

Turisti~ki radnici gledaju u nebo i pri`eljkuju snijeg
Najve}i interes turista tokom novogodi{njih praznika
Na Vla{i}u je sve spremno za predstoje}u zimsku turisti~ku sezonu. Proteklih godina snijega je bilo malo, {to su najbolje osjetili turisti~ki radnici i svi oni koji su investirali u turisti~ke kapacitete.

Cijene ni`e od pet do 10 posto
Volonteri „Sunca“ posjetili Op}u bolnicu

U Op}oj bolnici Bugojno

Bolesnici obradovani poklonima
Nevladina organizacija „Sunce“ Bugojno i ove godine se aktivno uklju~ila u obilje`avanje 5. decembra, Me|unarodnog dana volonterizma i [esnaest dana aktivizma. „Sunce“ je bilo organizator edukativne radionice „Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloga `ena u multireligijskom dijalogu“. Okrugli sto uprili~en je u sklopu kampanje pod nazivom „Testiraj se na dijalog“. Partneri u kampanji su Transtrukturalna psiho-socijalna fondacija Sarajevo u saradnji sa „Medikom“ Zenica. Volonteri „Sunca“ posjetili su Op}u bolnicu Bugojno i Az. M. pacijentima uru~ili skromne poklone.

Brojne ekskurzije
Interes turista za boravak na Vla{i}u tokom zimske turisti~ke sezone je veliki i ove godine, a najve}i je tokom novogodi{njih praznika, kada u turisti~koj zoni Babanovac boravi vi{e hiljada turista. - Za predstoje}u sezonu na Vla{i}u postoji interes turista. Tu je i veliki broj u~eni~kih ekskurzija koje dolaze na zimovanje. Naravno, sve zavisi od snijega. Prognoze nam idu naruku i

Donji Vakuf dobio novo Udru`enje
Kraj novembra donio i prve zna~ajnije snje`ne padavine

„Oborci“ za ruralni razvoj i za{titu okoli{a
rta za skija{e bit }e ni`e. Interesantno je da ima rezervisanih kapaciteta i za kraj januara i februara. Najve}a o~ekivanja su od gostiju iz Hrvatske koji tradicionalno dolaze oko Nove godine i u vrijeme {kolskog raspusta navodi Dolovac. Kraj novembra donio je i prve zna~ajnije snje`ne padavine na Vla{i}u. Turisti~ki radnici i svi oni koji su investirali na proteklih godina na ovoj planini nadaju se kako snijeg i prava zima ove godine ne}e iznevjeriti.
K. KAVAZOVI]

nadamo se najboljem - ka`e Samer Dolovac, direktor

No}no skijanje tri puta sedmi~no
Firma „Vla{i}-ski“ gazduje ve}inom kapaciteta kada je u pitanju vertikalni transport. Ski-liftovi Babanovac 1 i 2, te Markovac i ove godine spremno do~ekuju prve skija{e, a cijene karata su sni`ene, potvrdio nam je Goran [ari}, direktor firme „Vla{i}-ski“. - Svi postoje}i kapaciteti su u funkciji, samo ~ekamo snijeg. Ove godine idemo sa ni`im cijenama, kakav je slu~aj u cijeloj regiji. Konkretno, dnevna karta ko{tat }e 25 KM, poludnevna 17 KM i karta za no}no skijanje 15 KM. No}no skijanje imamo tri puta u sedmici, srijedom, petkom i subotom - kazao nam je [ari}.

Agencije „Santours“ u Travniku. Kako je pro{logodi{nja zimska sezona kratko trajala, hotelijeri i drugi vlasnici smje{tajnih kapciteta ove sezone turistima nude ne{to jeftiniji smje{taj, ali i bogatiju ponudu.

Gosti iz Hrvatske
- Otvareni su novi hotelski i ugostiteljski objekati. Cijene su u principu ni`e od pet do 10 posto, a u nekim hotelima i do 15 posto u odnosu na pro{lu godinu. I cijene vertikalnog transpo-

Javna rasprava odr`ana u Fojnici

Izdavanje okoli{ne dozvole novoj pilani
U Fojnici je, u organizaciji Ministarstva prostornog ure|enja, obnove i povratka SBK/KSB i u saradnji sa „@ica“ d.o.o. Sarajevo, odr`ana javna rasprava o izdavanju okoli{ne dozvole pogonu pilane preduze}a „@ica“ Sarajevo. Ovoj javnoj raspravi su prisustvovali predstavnik investitora „@ica“ Sarajevo, voditeljica postupka za izdavanje okoli{ne dozvole Snje`ana Strukar, pomo}nik ministra prostornog ure|enja, obnove i povratka SBK/KSB Drago [afradin, ispred projektantske ku}e „Projekt in`injering“ Lenovom pogonu pilane jer je do{lo do promjene namjene djelatnosti i utjecaja nove proizvodnje sa aspekta okoli{a. U toku su zavr{ni radovi na monta`i ma{ina i postrojenja u novom pogonu pilane gdje }e se postaviti najsavremenija su{ara i parionica sa ciljem da se proizvode gotovi proizvodi za izradu namje{taja. U prvoj fazi planirano je da se zaposli od 30 do 50 novih radnika raznih zanimanja a zavr{etkom druge faze u kona~nici bi trebalo da bude uposleno oko 250 radnika.
H. ^u.

Donji Vakuf dobio je Udru`enje gra|ana za ruralni razvoj i za{titu okoli{a „Oborci“. Ideja za formiranje udru`enja datira od prije dvije godine, kada je u susjednom Bugojnu pokrenuta inicijativa regionalnog ruralnog razvoja. - Ve`e nas na{e mjesto, za{tita kulturno-historijskog i prirodnog blaga i potreba ruralnog razvoja kako bismo uhvatili korak sa evropskim tokovima, na nau~nim i stru~nim principima. Osnivanje Udru`enja podr`ali su intelektualci i ljudi od akcije iz Oboraca, ali i oni koji rade i `ive izvan ovog mjesta - isti~e Hazim Balihod`i}, predsjednik Upravnog odbora novoformiranog Udru`enja. Pored spomenika kulturno-historijskog naslije|a, sakralnih objekata i nekropola ste}aka, u Udru`enju „Oborci“ svoje aktivnosti bazirat }e i na ruralnom razvoju u segmentu vo}arstva i sto~arstva, te zasnivanju eko zasada na podru~ju devastirane {kole na Komaru. Za predsjednika Skup{tine izabran je Adnan Balihod`i}, a za zamjenike Rusmir Hod`i} i Izet BaliH. Balihod`i}: Evropski trendovi D. M. hod`i}.

Sve~anost u Bugojnu

Danas otvorenje zgrade Centra za socijalni rad

Detalj sa javne rasprave

jla Spaho, in`injer gra|evinarstva i Amela Ferizovi}, in`injer hemije, predstavnici lokalne zajednice, MZ

Ostru`nica, nevladinih organizacija. Rasprava je odr`ana za izdavanje okoli{ne dozvole

U Donjem Vakufu u povodu Svjetskog dana volontera

Konferencija mladih Crvenog kri`a
Donjovakufski Crveni kri` bio je doma}in tematske Konferencije mladih CK FBiH, {to predstavlja svojevrsnu nagradu mladima CK Donji Vakuf za rezultate koje su postigli u svom radu. Konferencija je odr`ana u povodu Svjetskog dana volontera pod sloganom „Do|i i volontiraj“. Na Konferenciji su razmatrane aktivnosti i mogu}nosti koje pru`a nedavno doneseni Zakon o mladima FBiH, te izmjene i dopune pravilnika, a koji }e biti upu}eni Predsjedni{tvu mladih na razmatranje. - @elimo napraviti {to bolju strukturu mladih, kako bismo {to efikasnije odgovorili na probleme i potrebe u lokalnoj zajednici - naglasio je Haris Magrd`ija, ~lan Predsjedni{tva mladih CK FBiH i predsjednik Mladih CK Donji Vakuf. Uz Svjetski dan volonterizma, volonteri programa Ku}ne njege posjetili su nekoliko korisnika i uru~ili im prigodne pakete. D. M.
Nova zgrada Centra za socijalni rad

U Bugojnu }e danas biti sve~ano otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad Bugojno, koja je gra|ena u tri faze. U projekt izgradnje utro{eno je oko 700.000 KM. Uz Op}inu Bugojno i Centar za socijalni rad, u finansiranju projekta u~estvovali su i organizacije GAP Fondacija , OdRaz, te Ambasada Kraljevine Holandije, Ameri~ka ambasada i USAID, i [vedska agencija za me|unarodni Az. M. razvoj i saradnju SIDA.

Udes kod Kaknja

Kamion udario u parkiranu dizalicu
Na dionici autoputa A1 u izgradnji u mjestu Zli Brijeg kod Kaknja dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva kamiona. Do udesa je do{lo kada je voza~ kamiona s prikolicom (592-K-202), vlasni{tvo preduze}a „Mlin Nezi}“ iz Grada~ca, kre}u}i se iz pravca Zenice prema Kaknju, udario u parkirani kamion s dizalicom (013-E-519), vlasni{tvo preduze}a „Hering“ iz [irokog Brijega, koji je u tom trenutku radio na polaganju betonskih elemenata na ovoj dionici autoputa. Na parkiranom vozilu pri~injena je ve}a materijalna {teta, a dijelovi vrata odba~eni su stotinjak metara od mjesta nezgode. Policija iz Kaknja obavila je uvi|aj na licu mjesta, a saobra}aj nije bio u prekidu jer se u neposrednoj blizini udesa nalazio pomo}ni Az. S. izlaz za voza~e.

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

NESRE]A Sudar na cesti Zvornik - Bijeljina

Kontrola vozila na ulazu u Fo~u

(Foto: A. Bajramovi})

Pretresi u Fo~i

Povrije|ena petorica radnika „Zvornik puteva“
Krenuli na posao kada je u njihovo vozilo udario kombi koji je navodno htio izbje}i psa na putu
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Zvornik - Bijeljina, u mjestu Sko~i}, povrije|eno je {est osoba, od kojih dvije te`e. Povrije|eno je pet radnika preduze}a „Zvornik putevi“, od kojih dvojica te`e, te voza~ drugog kombija.

Potraga za osobama koje su pucale na ku}u policijskog inspektora
Pripadnici MUP-a RS ju~er su pretresli vi{e lokacija na podru~ju Fo~e, a u akciji je privedeno i nekoliko osoba koje se dovode u vezu s nedavnim napadom na porodi~nu ku}u policijskog inspektora Aleksandra Mojovi}a. Akcija je izvedena po nalogu Specijalnog tu`ila{tva RS, ulaze u grad kontrolirali su pripadnici saobra}ajne policije, a o toku i detaljima u CJB Fo~a nisu mogli govoriti. Na meti policije bila je grupa koja se dovodi u vezu s izvr{enjem vi{e krivi~nih djela, me|u kojima je i napad na ku}u inspektora koji je radio na istragama o tim doga|ajima. Jedan od privedenih je Aleksandar [kipina iz Fo~e, dok je u bijegu ju~er bio Milan Smreki}. Na{ izvor nam je kazao da se radi o osobama koje nisu imale adekvatan tretman pravosudnih organa i koje su osu|ivane na bla`e kazne. Za primjer se navodi bomba{ki napad na mesaru „Leder“ u Fo~i, slu~aj koji je pravosu|e tretiralo kao izazivanje op}e opasnosti, iako su napadu prethodile prijetnje vlasniku da odustane od licitacije za poslovni prostor u kojem je mesara smje{tena. Napad na ku}u policijskog inspektora Mojovi}a tretira se kao poku{aj ubistva i o~ekuje se podizanje optu`nice u tom preAl. B. dmetu.

Dozvoljena brzina
Sudar se dogodio ju~er oko 6.30 sati u blizini kiselja~kog puta kod naselja Sko~i}, rekao je direktor preduze}a „Zvornik putevi“ Jelenko Vasi}. On je dodao da su radnici krenuli na obavljanje dnevnih zadataka. Radnik „Zvornik puteva“ Vidosav Bo{kovi}, koji je vozio kombi u kojem su bila jo{ ~etvorica njegovih kolega, ispri~ao nam je da sudar nije mogao izbje}i jer je iz suprotnog pravca na njih direktno i{ao kombi. On je za-

Kamionet u kojem su bili povrije|eni radnici

(Foto: M. Mi~i})

(Foto: A. Salihbegovi})

dobio povredu koljena desne noge i nalazi se na Odjelu hirurgije Op{te bolnice Zvornik. - U sekundi se sve desilo. Nisam imao vremena ni da reagujem, ni da zako~im - rekao je Bo{kovi}, dodaju}i

da je vozio oko 60 kilometara na sat.

Brojni prijelomi
U zvorni~ku bolnicu dovezeno je svih pet povrije|enih radnika, od kojih su trojica s te`im, a dvojica s lak{im povredama, ali su svi van `ivotne opasnosti. Osim Bo{kovi}a, povrije|eni su i Milo{ Mili}, Radomir Luki}, Radenko Lazarevi} i Cvijan Jovi~i}. - U pitanju su prijelomi ruku i nogu, a jedan pacijent ima i povredu glave - kazao nam je Milorad Drljevi}, direktor Op{te bolnice Zvornik. Kako smo nezvani~no saznali, voza~ kombija ~iji su inicijali T. S, a koji se kretao iz pravca Bijeljine, navodno je htio izbje}i psa na putu i umjesto u njega udario je u kombi pun M. M. putnika.

Nije bilo povrije|enih

Bo{kovi}: Sve se desilo u sekundi

Razbojni{tvo kod Doboj Istoka

Oplja~kali pumpu i zapalili ukradeni „golf“
Dvojica maskiranih mu{karaca s fantomkama na glavama i naoru`ani automatskim pu{kama, preksino} su u 20.35 sati upali u prostorije benzinske pumpe „Nestro“ u Brijesnici Velikoj, pored magistralnog puta Tuzla Doboj, i izvr{ili te{ko razbojni{tvo. Uz prijetnju da }e upotrijebiti oru`je, radnika ove benzinske pumpe Mirsada Mehinovi}a oborili su na pod, prije toga narediv{i da im otvori sef s novcem. Uzeli su 2.800 maraka, sjeli u „golf 2“ i pobjegli prema Doboju. Vozilo su potom u Mravi}ima (Doboj Jug) zapalili. Za razbojnicima traga policija CJB Doboj i MUP-ovi Tuzlanskog i Zeni~ko-dobojskog kantona. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a TK i OKP-a PU Lukavac, a o slu~aju je obavije{ten katonalni tu`ilac u Tuzli. Na pumpi „Nestro“ dan nakon plja~ke rekli su nam da je ovo drugo razbojni{tvo u ovoj godini. Iz CJB Doboj u saop}enju za javnost ka`u da je zapaljeni „golf 2“ vlasni{tvo D. I., kojeg je po njegovom odobrenju vozio S. P a da je ., istoga dana ukradeno s parkinga preduze}a „Nova Borja“ H. ^. u Tesli}u.

Benzinska pumpa „Nestro“: Odneseno 2.800 KM

(Foto: H. ^ali})

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

15

[OKANTNO Nova saznanja istra`itelja o orgijanju nad maloljetnicom

Desetogodi{njak dovo|en da gleda ’kako se rade one stvari’
Ginekolo{kim pregledom ustanovljeno da je 15-godi{njakinja iz @ivinica za vrijeme boravka u ku}i Selmira ^elebi}a vi{e puta imala seksualni odnos
Dok se usijane glave sedmorice `ivini~kih mladi}a hlade u pritvoru KPZ-a Tuzla, Tu`ila{tvo TK nastavlja istragu o skoro trodnevnom brutalnom orgijanju i i`ivljavanju nad 15-godi{njom djevoj~icom iz Banovi}a. bo`e, educiraju - ka`e „Avazov“ sagovornik upu}en u detalje istrage koja se provodi.

@ivio sam i bolestan

(Foto: D. Stojni})

Orlova~a kod Prijedora

Podr{ka prijatelja
I dok je bolesna djevoj~ica prepu{tena sama sebi, bez pomo}i ijedne zvani~ne dr`avne institucije, uhap{eni i osumnji~eni mladi}i, da stvar bude jo{ {okantnija, na svojim Facebook profilima dobivaju podr{ku prijatelja. Tako se na zidu Facebooka jednog od njih, Besima Huri}a, nalazi nekoliko poruka kojima mu se poru~uje da su uz njega, da izdr`i i da novinare (a koga bi drugoga, op. a.) „treba poslati u PM, jer su sve preuveli~ali“. Najcrnje u svemu je {to ve}inu poruka, sude}i prema onome {to se mo`e vidjeti, pi{u jedva punoljetne djevojke i E. H. mladi}i.

Penzionisanog elektri~ara ubila struja
@ivko Hini} (75) nastradao kada je klije{tima dohvatio `icu pod naponom
@ivko Hini} (75), mje{tanin naselja Orlova~a kod Prijedora, smrtno je stradao prekju~er oko 16 sati od strujnog udara u trenutku kada je klije{tima dohvatio `icu pod naponom u razvodnoj kutiji u hodniku njegove porodi~ne ku}e. je{ta. Stra{no sam se upla{io i izletio iz ku}e te otr~ao do prvih kom{ija odakle smo pozvali policiju - pri~a Mile koji je, kao i ostali u selu, iznena|en saznanjem da je starca koji je penziju zaradio kao elektri~ar ubila struja. @ivko je u Orlova~i `ivio sam, u selu ka`u da se nikada nije `enio, te da je bio tih i miran ~ovjek. U posljednje vrijeme bio je bolestan, te{ko

Tobo`nja edukacija
Osim {to je potvr|eno da je djevoj~ica, koja ina~e ima blagi mentalni poreme}aj, bila pod djelovanjem alkohola i marihuane, ginekolo{kim nalazom je utvr|eno i da je u periodu od drugog do ~etvrtog decembra, dok je trajalo orgijanje u ku}i uhap{enog Selmira ^elebi}a, vi{e puta imala seksualni odnos. U me|uvremenu su otkriveni i novi {okantni i bizarni detalji vezani za ovaj slu~aj. Tako su u svojoj obijesti mladi}i iz @ivinica to-

Le`ao u hodniku
Be`ivotno tijelo starca, ina~e elektri~ara u penziji,

KPZ Tuzla: Sedmorica nasilnika u pritvoru

kom i`ivljavanja nad maloljetnicom u ku}u dovodili i desetogodi{njeg dje~aka iz kom{iluka da mu poka`u „kako se rade one stvari“.

- To je jo{ jedan u nizu {okantnih detalja ovoga slu~aja. Taj dje~a~i} je dovo|en u ku}u da gleda {ta se doga|a i da ga ti mladi}i, to-

Incident u [vrakinom Selu u Sarajevu

Pucao s prozora i pogodio protivnika u koljeno
Vernesa ^anku{i}a (27) hicem iz pi{tolja ranio Elvedin Zemani}
U Prvomajskoj ulici na broju 1 u sarajevskom naselju [vrakino Selo ju~er oko osam sati do{lo je do pucnjave u kojoj je u lijevu nogu pogo|en Vernes ^anku{i} (27) iz Sarajeva. Na ^anku{i}a je iz pi{tolja pucao Elvedin Zemani}, koji je pobjegao s mjesta doga|aja i za kojim policija traga. Od o~evica koji nam nije `elio otkriti svoje ime saznajemo da su akteri obra~una prijatelji te da je sva|a izme|u njih po~ela u stanu u prizemlju zgrade. Nije znao razlog zbog kojeg su u{li u konflikt. Obojica su sa Dobrinje i policiji su poznati odranije po ~injenju razli~itih kri-

Radi}: Nestalo struje

Milinovi}: Stra{an prizor

koji se u Orlova~u prije nekoliko godina doselio iz okoline Bosanske Krupe, prona{ao je mje{tanin Mile Milinovi}, koji je odmah pozvao policiju. Jo{ u {oku, Mile pri~a da je @ivka, s kojim se ina~e dru`io jer mu je kao i brojnima u selu uveo struju u ku}u, do{ao pitati treba li mu kupiti hljeb. - U posljednje vrijeme bio je jako bolestan pa sam ga do{ao pitati treba li mu ne{to nabaviti. Prvo sam ga zvao, a onda kad se nije javio, otvorio sam vrata, nakon ~ega sam ugledao stra{an prizor. @ivko mrtav le`i u hodniku pored neke uti~nice, a pored njega i spaljena kli-

se kretao, zbog ~ega je najvi{e vremena provodio u ku}i. Star~eva najbli`a kom{inica Gordana Radi} ka`e da je u vrijeme kada je @ivko nastradao nakratko u selu nestalo struje.

Kratkotrajan mrak
- Nisam znala zbog ~ega, mada je struja do{la vrlo brzo, za otprilike pola sata. Tek kasnije sam saznala {ta se desilo @ivku, kojeg sam neobi~no cijenila kao ~ovjeka. Na`alost, bio je ba{ bolestan, pa mu je ku}a zbog toga bila neuredna - ka`e Gordana, koja ka`e da je @ivko u Prijedoru imao ro|ake koji su ga povremeno M. Z. obilazili.

U autobusu u Banjoj Luci
Za vrijeme uvi|aja ispred prozora s kojeg je pucano
(Foto: J. Brutus)

Opasna ulica
Pucnji koji su se ~uli uznemirili su stanare koji su iza{li ispred zgrade kako bi vidjeli o ~emu se radi. Me|u njima je bila i Mevla Silajd`i}. - ^ula sam nekoliko prasaka. Pomislila sam da djeca bacaju petarde. Ina~e, na{a ulica je poprili~no opasna. Prije dva Silajd`i}: Otrgli dana meni je nepoznati mladi} u hausto- mi lan~i} ru otrgnuo zlatni lan~i} s vrata. [to se ti~e ove dvojice mladi}a koji su u~estvovali u incidentu, njih ne poznajem kazala nam je Silajd`i}.

vi~nih djela. Zemani} je iza{ao iz stana, a ^anku{i} je otvorio prozor te je sva|a nastavljena. Nakon {to su razmijenili jo{ nekoliko uvredljivih re~enica, Zemani} je izvadio pi{tolj te ispalio tri hica u pravcu ^anku{i}a. Po{to se stan nalazi u prizemlju, jedan od ispaljenih metaka pogodio je ^anku{i}a u lijevo koljeno. Nakon {to je vidio {ta se desilo, o~evidac je pozvao ekipu Hitne pomo}i koja je povr-

ije|enog prevezla u KC bolnice Ko{evo, gdje je zbrinut. - Dovezen je u 8.30 sati s prostrelnom ranom od vatrenog oru`ja na lijevom koljenu. Zbrinut je i predlo`ena mu je hospitalizacija, koju je odbio, te je napustio bolnicu - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a Kantona SaraAd. A. jevo.

Te{ko pretukao 93-godi{njaka
Jovan Ivani} (93) iz Banje Luke te{ko je povrije|en, a potom hospitaliziran na banjalu~koj hirurgiji, nakon {to ga je iz za sada nepoznatih razloga ju~er oko deset sati u autobusu gradskog prijevoza fizi~ki napao Mladen Maga{ (42). Policija istra`uje motive napada i saslu{ava Maga{a, kojeg su nakon incidenta do dolaska policije zadr`ali gra|ani i voza~ autobusa na liniji 1. Prema policijskom izvje{taju sa~injenom na osnovu iskaza o~evidaca, Maga{ je za Ivani}em u{ao u autobus, a zatim ga po~eo vrije|ati. Potom ga je po~eo tu}i pesnicama, a zatim nogama, nakon ~ega je reagiralo dvoje putnika. Povrije|eni je krvav pao na pod autobusa. Vozilom Hitne pomo}i odvezen je u bolnicu gdje nam je re~eno da je van `ivotne opasnosti. V. S.

16
Sulejman Smajlovi}

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

SARAJEVO Istraga o nemilom doga|aju u O[ „Gazzaz“ na Mojmilu

Odno{enje mrtvog 50-godi{njaka

(Foto: O. Mujki})

Dje~ak odveden ljekaru osam sati nakon incidenta
Iz policije demantiraju navode da je stariji mu{karac brutalno pretukao u~enika O~uh udarenog dje~aka navodno prijetio direktoru {kole
U MUP-u Kantona Sarajevo ju~er su demantirali da je stariji mu{karac prije tri dana oko 14 sati u holu {kole „Gazzaz“ u sarajevskom naselju Mojmilo brutalno pretukao 10-godi{njeg u~enika Belmina B. Dje~ak nije pretu~en, nego ga je, kako nam je re~eno, djed jednog dje~aka udario samo jednom i nanio mu lak{e povrede.
Mjesto incidenta

Bjelave kod Srebrenika

Oduzeo sebi `ivot pucnjem iz karabina u glavu
U dvori{tu porodi~ne ku}e u Bjelavama kod Srebrenika ju~er ujutro samoubistvo je izvr{io 50-godi{nji Sulejman Smajlovi} zvani Suljo. Prema informacijama do kojih smo do{li, Smajlovi} je u ranim jutarnjim satima iza{ao u dvori{te svoje ku}e i iz lova~kog karabina pucao sebi u glavu. Njegovo nepomi~no tijelo primijetile su kom{ije koje su o tome odmah obavijestile Policijsku stanicu i Hitnu slu`bu Doma zdravlja Srebrenik koji su po dolasku mogli samo konstatirati smrt. Kako iza sebe nije ostavio nikakvo opro{tajno pismo, motiv samoubistva za sada ostaje nepoznanica. Jedino je sigurno da na sebe nije digao ruku zbog finansijskih problema, jer je, kako saznajemo od njegovih poznanika, imao vlastitu ku}u i bio je materijalno situiran. Nikad se nije `enio, a u posljednje dvije godine, nakon {to su mu umrli roditelji, `ivio je sam. Bio je strastveni lovac, a samo dan ranije s dru{tvom je bio u lovu i ni{ta nije ukazivalo da }e sebi oduzeti `ivot. D`enaza Sulejmanu Smajlovi}u bit }e obavljena danas na mjesnom mezarju u susjednom naselju Kuge. O. M.

Nije se `alio
Odmah nakon incidenta prijavljeni je saslu{an pa pu{ten na slobodu. Policija provodi istragu o ovom slu~aju, koja }e, kako je re~eno, pokazati {ta se stvarno dogodilo. Portparol Klini~kog centra u Sarajevu Biljana Jandri} izjavila je da je dje~ak u no}nim satima doveden i da je bio pod stresom te da ljekari nisu mogli s njim uspostaviti komunikaciju. O~uh povrije|enog dje~aka Fero Habibovi} izjavio je za medije da ga je „~ovjek udario {akom nakon ~ega je dje~ak pao i udario glavom od zid. Prema jednoj verziji do-

[kola „Gazzaz“ na Mojmilu

(Foto: J. Brutus)

Grani~na policija Ora{je

Uhva}en prema potjernici Suda BiH
Policijski slu`benici Jedinice Grani~ne policije Ora{je su preksino} u 19.40 sati na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Ora{je prilikom ulaza u BiH uhapsili dr`avljanina Republike Hrvatske Zlatka Ke{inovi}a (49) iz @upanje. Za njim je potragu raspisao Sud BiH zbog krijum~arenja ljudi. Protiv Ke{inovi}a i Ante Mari}a 2007. godine podignuta je optu`nica zbog krijum~arenja dr`avljana Albanije iz Srbije u Hrvatsku, a preko grani~nog prijelaza Ora{je. Ke{inovi}, koji je ju~er predat Sudu BiH, negirao je krivicu, nakon ~ega je pu{ten na slobodu. Sud jo{ traga za Antom Mari}em, za kojim je tako|er raspisaB. C. na potjernica.

ga|aja, u holu {kole potukla su se dvojica dje~aka, nakon ~ega se Belmin B. umije{ao kako bi odbranio druga. Tada je nai{ao djed dje~aka H. M. i napao Belmina B. Senad Lubovac, direktor Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“, pojasnio nam je ju~er da je za incident saznao tek sutradan. Sve se, kako je

Bosanska Gradi{ka

La`nim podacima do kredita
Bo`ana Nje`i} (42) iz Bosanske Gradi{ke uhap{ena je u utorak nave~er zbog osnovane sumnje da je u vi{e navrata izvr{ila obmanu, iznose}i la`ne podatke prilikom zahtjeva, a zatim i odobravanja kredita u bankama u Bosanskoj Gradi{ci. Nakon prijave kreditnih slu`benika, a zatim potrage za njom, raspisana je i potjernica 8. novembra. Nje`i} je ju~er predata Sudskoj policiji RS. V. S.

Lubovac: Kome ide u prilog da blati {kolu

kazao, desilo oko 14 sati kada djeca iz ni`ih razreda zavr{avaju s nastavom i idu ku}i. Obi~no ih u~itelji otprate do autobusa. Pitao je, ka`e, ostale u~enike {ta se zapravo desilo. Neki ka`u da je djed jednog dje~aka povukao B. B. za jaknu, dok drugi ka`u da ga je o{amario. - To su mala djeca tako da nismo mogli previ{e da ih optere}ujemo ovim incidentom. Znam da je taj stariji mu{karac `elio da razgovara s u~iteljicom. Kada sam do{ao u {kolu, u~iteljica me je obavijestila da povrije|eni dje~ak nije do{ao u {kolu. Tako|er mi je kazala da je nakon incidenta, koji nisu snimile nadzorne kamere, on sjedio iza nje u autobusu te se pona{ao kao sva ostala djeca i nije se `alio ni na kakve povrede. Majka i o~uh su dje~aka odveli u bolnicu tek oko 22 sata. Ako se incident desio oko 14 sati, za{to dijete ljekaru nije odvedeno odmah. O~uh i majka su do{li u {kolu i ja sam ih po-

zvao u moju kancelariju da bismo porazgovarali - naveo je Lubovac.

Do{li specijalci
On je potvrdio da je o~uh povrije|enog dje~aka bio veoma histeri~an i da je prijetio. Morali su ga, ka`e, smirivati petnaestak minuta. Govorio je da }e pozvati medije i zatvoriti {kolu. Ubrzo je do{ao portir, jer se iz kancelarije ~ula galama, a on ga je izgurao vani. - Pokazali su mi dje~akove ljekarske nalaze koje nisam razumio, a nisam vidio ni datum na njima. U~iteljica nije prije primijetila povrede na dje~aku. Kasnije je do{lo i pet specijalaca koji su smirili o~uha. Razgovarao sam i s djedom, koji je dao izjavu u policiji. On je kazao da je dje~aka samo povukao za jaknu te da ga nije udarao. U ovoj {koli se nikada nisu de{avali ovakvi incidenti. Ne znam kome ide u prilog da blati njen ugled - istakao je Lubovac. Ad. A. - D`. Ma.

Ustavni sud BiH

Odbijen Ga{ijev zahtjev za prekid izdr`avanja kazne
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici u srijedu odbio je zahtjev Muhameda Alija Ga{ija i drugih za dono{enje privremene mjere kojom bi se „odmah nalo`io prekid izdr`avanja kazne do dono{enja odluke po apelaciji“, navodi se u sao}enju. Saznajemo da je Ga{ijeva odbrana prije tri sedmice Ustavnom sudu BiH podnijela apelaciju po vi{e osnova kr{enja ljudskih prava, a koja se odnose na kr{enje prava na pravi~no su|enje. U sklopu ove apelacije tra`eno je dono{enje privremene mjere koju je sud odbio. Apelacija o kr{enju presunkcije nevinosti, prava na djelotvoran pravni lijek, na neovisan i nepristrasan sud bit }e rje{avana naknadno. Pravosna`nom presudom Vrhovnog suda FBiH Muhamed Ali Ga{i osu|en je na 17 godina zatvora koji izdr`ava u zeni~kom zatvoru. Saznajemo da je Tu`ila{tvo FBiH odredilo zeni~ko tu`ila{tvo kao nadle`no za rje{avanje krivi~ne prijave koju su branioci Muhameda Alija Ga{ija podnijeli protiv sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu Dalide B. C. Burzi}.

Ga{i: Podnio apelaciju

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

17

ANAPOLIS Organiziran poslovni skup

BiH nastoji privu}i ameri~ke investitore
Promocija ekonomskog samita za zemlje zapadnog Balkana i SAD
Ameri~ka dr`ava Merilend, organizacija US-Balkans Alliance i Luka Baltimor u utorak su u Anapolisu, politi~kom centru te dr`ave, organizirali poslovni skup kojem su prisustvovali ambasadori zemalja zapadnog Balkana i predstavnici 40 ameri~kih kompanija i organizacija. Cilj ovog doga|aja bio je da se ameri~kim kompanijama predstave mogu}nosti ulaganja u region zapadnog Balkana, a doga|aj je predstavljao i promociju prvog ekonomskog samita za zemlje zapadnog Balkana i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, koji }e biti odr`an u martu naredne godine u Baltimoru. Govore}i na skupu, bh. ambasador u Va{ingtonu Mitar Kujund`i} kazao je da je na{a zemlja posve}ena privla~enju ameri~kih investicija. Dr`avni sekretar Merilenda D`on Mekdon (John McDonough) kazao je da }e ameri~ko-balkanski poslovni samit privu}i preduze}a {irom Sjedinjenih Dr`ava, dok je predsjednik US-Balkans Alliancea ^arls Dilon (Charles Dillon) naglasio da su doga|aju prisustvovali predstavnici najboljih ameB. T. ri~kih kompanija.
Kujund`i}: Obra}anje na skupu

Dnevni promet 1.279.907 maraka

[ipad Komerc gubitnik dana
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 1.279.907 KM. Osjetan skok prometa u odnosu na prethodne dane donijele su obveznice ratnih

Kursna lista SASE na dan 8. 12. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,09% 1,09% 0,53% 1.423,30 897,92 889,97

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE ZIF PREVENT INVEST SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO NLB TUZLANSKA BANKA

14,10 4,99 5,60 42,09 41,10 39,16 37,06 37,05 18,55 68,00 26,00 2,20 93,00

1,22 -1,55
KOTACIJA FONDOVA

752 1.693 670 1.332.040 1.185.893 124.687 104.581 207.261 521 10 30 818 231

10.603,56 8.450,24 3.752,00 549.884,46 487.310,22 48.824,26 38.756,61 76.790,06 9.666,16 680,00 780,00 1.797,60 21.483,00

6 7 1 11 12 4 4 8 6 1 1 2 1

-1,23
OBVEZNICE FBiH

potra`ivanja, prije svega za serije A i B. Najve}i rast vrijednosti imale su dionice NLB Tuzlanske banke, od 2,20 posto, dok je gubitnik dana [ipad Komerc s padom od 9,94 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX opala je za 0,09 posto, na 1.423,30 poena, a u minusu su i indeksi kompa-

-1,99 -3,30 -0,87 -4,98 -2,22 -2,30 0,00 -3,70 -9,94 2,20

PRIMARNO TR@I[TE

SEKUNDARNO TR@I[TE

nija. SASX-10 opao je za 1,09 posto, na 897,92 poena,

a SASX-30 za 0,53 posto i sada iznosi 889,97 poena.

Promet 3.788.208 KM

Za akcije Tr`nice 3.510.295 maraka
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 108 transakcija ostvaren promet od 3.788.208 KM

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 8. 12. 2010.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Tr nica a.d. Banja Luka

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,79% 2,06% 921,55 1.488,66

Prosje~na cijena
1 6,15 1,52

Promjena u%
-0,99 8,66

Maks. cijena
1 6,15 1,52

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1 5,58 1,52 22.000,00 118.913,43 3.510.295,60

BERZANSKA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

zahvaljuju}i prodaji paketa akcija banjalu~ke Tr`nice u iznosu od 3.510.295 KM. Vrijednost indeksa BIRS

pove}ana je za 0,79 posto, na 921,55 poena, a indeksa fondo-

va FIRS za 2,06 posto i sada iznosi 1.488,66 poena.

Berzanski barometar za 8. 12. 2010. godine

Rekord u Kini
Kineska prodaja 1,28 miliona automobila sko~ila je na rekordan nivo u novembru dostigav{i 27 procenata u odnosu na isti mjesec pro{le godine.

Euro/dolar 1,3254 Nafta 88,64 po barelu Zlato 1.394,79 $ po unci 2,73% 1,08% 1,17%

Ukratko

18

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

globus

^ILE Tragedija tokom po`ara podmetnutog u zatvoru

D`alili: Velike sile pristale na uvjete Irana

Iran: Zapad promijenio stav
TEHERAN - Velike sile pristale su na uvjete Irana u vezi s nastavkom razgovora o nuklearnom programu Teherana, izjavio je Said D`alili, iranski pregovara~ na pregovorima u @enevi. - Zapadne zemlje otpo~ele su pregovore sa svojih gledi{ta, ali Iran im je rekao da bi se razgovori trebali nastaviti na osnovu njegovih uvjeta. One su dakle ozbiljno promijenile stav - izjavio je D`alili, koji je citiran na internet-stranici dr`avne televizije.

Pobuna odnijela vi{e od osamdeset `ivota
Porodice optu`ile policiju da je zatvorila kapije zatvora, blokiraju}i pristup vatrogascima
U po`aru podmetnutom tokom pobune u ~ileanskom zatvoru ju~er je poginuo 81 zatvorenik, a 14 je te{ko povrije|eno, saop}ili su zvani~nici. racija D`ejm Kon~a (Jaime Concha) insistirao je da je policija djelovala brzo uprkos tome {to se nosila sa 1.900 zatvorenika. Zatvor mo`e primiti 700 zatvorenika. Vlasti nisu saop}ile za{to je tako veliki broj zatvorenika poginuo niti koliko je trebalo vatrogascima da u|u u dio zatvora u kojem je vatra buknula, Kulu 5.

Zra~ni napad na Gazu
GAZA - Izraelska avijacija izvr{ila je dva zra~na napada na jugu pojasa Gaze, ali nije bilo `rtava, saop}ili su zvani~nici palestinske slu`be sigurnosti. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je ga|ana lokacija na kojoj su Palestinci proizvodili oru`je, kao i tunel koji slu`i za {verc robe u ju`nom dijelu pojasu Gaze. Akcije protiv teroristi~kih aktivnosti pokrenute su nakon {to su prije dva dana na ju`ni dio Izraela ispaljene tri rakete. U tom raketiranju niko nije pogo|en.

Trosatna vatra
Direktor Nacionalne zatvorske policije Luis Masferer izjavio je da je po`ar izbio oko 5.30 sati po lokalnom vremenu u zatvoru San Miguel, ju`no od prijestonice Santjaga, i da je stavljen pod kontrolu tri sata kasnije, prenosi AP . Na stotine ~lanova porodica zatvorenika okupilo se ispred zatvorskih kapija. Neki su izjavili dr`avnoj televiziji da je policija zatvorila kapije zatvora, blokiraju}i pristup vatrogascima. Direktor policijskih ope-

Pretrpan zatvor
Ministar zdravstva D`ejm Manali~ (Jaime Manalich) posjetio je zatvor i izjavio novinarima da je 81 zatvorenik poginuo, dok je 14 ostalih zadobilo tako te{ke opekotine da im je sudbina neizvjesna. Kazao je da su vatrogasac i trojica stra`ara lak{e povrije|eni.

Su|enje Pino~eovim saradnicima

^lanovi porodica zatvorenika okupili su se ispred zatvorskih kapija

Kritike na ra~un srbijanske vanjske politike

Bojkotom nobelovca nezadovoljni i u Beogradu i u Briselu
Pariz: Optu`be za otmicu i mu~enja

PARIZ - Francuski sud najavio je su|enje u odsustvu za 14 biv{ih ~ileanskih zvani~nika zbog nestanka ~etvorice francuskih dr`avljana pod re`imom diktatora Augusta Pino~ea. ^etrnaest osoba, uglavnom visokorangiranih vojnih zvani~nika, suo~eno je s optu`bama za otmicu i mu~enja i prijete im me|unarodne potjernice. Jedan od optu`enih bio je ~elnik tajne policije Dina u vr-

ijeme Pino~eove vladavine, prenosi ju~er AP . Njima }e se suditi u vezi s nestancima izme|u 1973. i 1975. godine ~etvorice francuskih dr`avljana, uklju~uju}i Georgesa Kleina, ljekara marksisti~kog predsjednika Salvadora Alendea, kojeg je Pino~e svrgnuo 11. septembra 1973. u krvavom pu~u. Ne o~ekuje se da se 14 osoba pojavi na su|enju koje po~inje u ponedjeljak.

Osu|eni za {verc 1,2 tone kokaina
KONSTANCA - Sud u rumunskoj crnomorskoj luci Konstanci osudio je ju~er jednog [panca na 24 godine zatvora i dvojicu Rumuna na po 22 godine robije zbog {verca 1,2 tone kokaina, {to je najve}a zapljena kokaina na tlu Rumunije. Sud je osudio Antonija Alvareza Kanoa na 24 godina robije, jer je kokain dopremio iz Brazila u Rumuniju, i dvojicu Rumuna na po vi{e od 22 godine zatvora, prenijela je agencija AP .

Evropske institucije izrazile su ju~er zabrinutost i negodovanje zbog odluke Srbije da ne prisustvuje uru~enju Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liju Sjaobou, uz obrazlo`enje da bi dr`ava koja te`i ~lanstvu u EU trebala biti privr`ena evropskim vrijednostima. S druge strane, predstavnici vlasti u Beogradu isti~u da je odluka u skladu s vanjskom politikom Srbije i da se takvim stavom ne dovodi u pitanje njen odnos prema po{tovanju ljudskih prava i evropskim vrijednostima. An|ela Filote, portparol evropskog komesara za pro{irenje [tefana Filea, izjavila je ju~er na konferenciji za novinare u Briselu da je zajedni~ka odluka svih 27 ~lanica EU da prisustvuju ceremoniji dodjele Nobe-

Beograd: Kritike pojedinih partija i nevladinog sektora

love nagrade za mir, i da }e ta poruka biti prenesena vlastima u Beogradu. Kritike na ra~un vlasti u Beogradu stigle su i iz Evropskog parlamenta, ~iji predstavnici odluku Srbije ocjenjuju kao „lo{ signal“. Osim negativnih reagiranja iz EU, odluka da Srbija prakti~no bojkotira uru~enje Nobelove nagrade kineskom disidentu i borcu za ljudska prava izlo`ena je o{trim kritikama i u samoj Srbiji, gdje se tim povodom oglasilo vi{e uglednih nevladinih organizacija, kao i neke politi~ke stranke. Odluku da predstavnik Srbije ne prisustvuje dodjeli Nobelove nagrade za mir kritizirale su i neke stranke: Liberalno-demokratska partija, Srpski pokret obnove i Liga socijaldemokrata Vojvodine.

@albeno vije}e poni{tilo drugostepenu presudu

[ljivan~anin osu|en na 10 godina zatvora
@albeno vije}e osudilo je ju~er biv{eg oficira JNA Veselina [ljivan~anina na deset godina zatvora, {to je tre}a i kona~na presuda u tom procesu donesena nakon vanrednog preispitivanja pravosna`ne presude. [ljivan~anin je osu|en za pomaganje mu~enja hrvatskih zarobljenika na farmi Ov~ara kod Vukovara 20. i 21. novembra 1991. godine, dok mu je @albeno vije}e ju~era{njom kona~nom presudom poni{tilo drugostepenu osudu da je [ljivan~anin kriv za pomaganje ubistva 194 zatvorenika. Tom tre}om i kona~nom presudom [ljivan~aninu je prvi put u historiji Ha{kog suda preina~ena jedna pravosna`na presuda.
[ljivan~anin: Pomaganje mu~enja zarobljenika

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

19

Afera o naftnoj kompaniji „Halibarton“

SAD Odlazak jedne od najomiljenijih politi~kih figura u javnosti

Elizabet Edvards izgubila mukotrpnu bitku s rakom
Biv{a supruga nekada{njeg ameri~kog senatora D`ona Edvardsa postala je istinska heroina zbog hrabrog odnosa prema `ivotnim udarcima, gubitku sina, zlo}udnoj bolesti i bra~noj prevari
Elizabet Edvards (Elizabeth Edwards), 61-godi{nja biv{a supruga nekada{njeg ameri~kog senatora i potpredsjedni~kog kandidata D`ona Edvardsa (Johna Edwardsa), umrla je nakon {est godina borbe s rakom dojke. D`on je bio uz nju dok je umirala uprkos javnom razvodu nakon trideset godina braka. S njima su bila i djeca i najbli`i prijatelji. ali nije `eljela na taj na~in utjecati na kampanju. Odmah se podvrgla hemoterapijama i ljekari su vjerovali da je bolest na vrijeme zaustavljena. No, u martu 2007. godine, na po~etku predsjedni~ke kampanje svog supruga, Elizabet se karcinom vratio te su ga ljekari opisali kao tip koji se „mo`e tretirati, ali ne i izlije~iti“.

Nigerija optu`ila ^ejnija za davanje mita
Nigerijske vlasti optu`ile su devet osoba, me|u kojima je i biv{i ameri~ki potpredsjednik Dik ^ejni (Cheney), za davanje mita kako bi osigurale naftnoj kompaniji „Halibarton“ poslove u Nigeriji. Optu`be u 16 ta~aka pripremila je nigerijska agencija za borbu protiv korupcije EFCC. ^ejni je sredinom devedesetih godina pro{log stolje}a bio na ~elu kompanije „Halibarton“, podsje}a Reuters. Me|u optu`enima je i izvr{ni direktor te kompanije Dejvid Lesar i jo{ dva rukovodioca. Optu`ena je i sama kompanija „Halibarton“, kao i jo{ ~etiri partnerske firme. Me|u optu`bama je i optu`ba zbog zavjere, podmi}ivanja ljudi iz javnih slu`bi i pru`anja otpora pravosudnim organima. Pro{le godine in`injerska firma KBR, sa sjedi{tem u Hjustonu, koja je nekada bila u sastavu „Halibartona“, izjasnila se krivom povodom optu`bi ameri~kih vlasti da je u

^ejni: Bio na ~elu ’Halibartona’

Krila bolest
Ljekari su je prestali lije~iti prije nekoliko dana nakon {to su otkrili da se rak pro{irio na jetru. Zbog podr{ke suprugu u ka-

Knjige bestseleri
Dodatni udarac Elizabet zadala je afera njenog supruga sa snimateljicom njegove kampanje 2008., s kojom je imao dijete. Par je nakon afere `ivio razdvojeno,

Edvards: Karcinom dojke dijagnosticiran 2004. godine

periodu 1994-2004. platila 180 miliona dolara nigerijskim zvani~nicima na ime mita, kako bi osigurala ugovore vrijedne {est milijardi dolara za projekt te~nog prirodnog plina za otok Boni u Delti Nigera. „Halibarton“, koji je prodao KBR 2007. godine, saop}io je da nije vidio optu`be, ali da nije umije{an u korupciju u Nigeriji, jer jednostavno nije anga`iran u projektu na koji se odnosi istra`ivanje o korupciji.

Prsten od jedanaest dolara Posljednja poruka na Facebooku
Elizabet Edvards ro|ena je 1949. godine na Floridi, a zbog prirode posla njenog oca koji je bio kapetan broda, odrasla je u Japanu. Elizabet i D`on zaljubili su se u srednjoj {koli. Vjen~ali su se nedugo nakon {to su polo`ili pravosudni ispit naljeto 1977. godine. Iako su u karijeri zaradili milione, Elizabet je cijeli `ivot nosila prsten koji joj je D`on kupio za jedanaest dolara. U posljednjoj poruci koju je napisala na svom Facebook profilu Elizabet je najavila svoj tragi~an zavr{etak. - Svima nama su dani `ivota odbrojani. Znamo to. I postoje stanja u kojima nemamo dovoljno snage za `ivot. Upravo zbog toga smo ljudi. Otkrila sam da su mampanji za predsjedni~kog kandidata Demokratske stranke 2008., javne borbe s rakom i gubitka 16-godi{njeg sina, bila je jedna od najomiljenijih politi~kih figura u ameri~koj javnosti. Elizabet je dijagnosticiran karcinom dojke nedugo nakon {to je njen suprug izgubio utrku za mjesto potpredsjednika SAD 2004. godine. Kasnije se ispostavilo da je Elizabet i tokom kampanje znala za bolest, li trenuci `ivota u nadi i dnevni poku{aji utjecanja na svijet ono {to `ivot ~ini smislenim i vrijednim. I zbog toga sam zahvalna. Ne mogu rije~ima izre}i svu ljubav i zahvalnost koju osje}am prema onima koji su uz mene svaki dan - napisala je Elizabet Edvards. ali je D`on posljednje dane proveo uz umiru}u suprugu. Elizabet Edvards napisala je dvije memoarske knjige, o tome kako se nosila sa smr}u sina Vejda (Wadea) i o svojoj borbi s rakom, koje su bile „bestseleri“ u knji`arama. Zalagala se za reformu zdravstva, a u maju 2008. svjedo~ila je pred senatskim odborom o izazovima i mogu}nostima u lije~enju raka, podsje}a ju~er Hina.

Alarmantno u Kolumbiji i Venecueli

Vi{e od 60 mrtvih u poplavama, najvi{e djece

Venecuela: Evakuirano vi{e od stotinu hiljada ljudi

(Foto: Reuters)

Velika po`rtvovanost za supruga

(Foto: AP)

Korejski poluotok

Pogodba od 65 miliona dolara ~ini im se malom

Novi vojni manevri
Ameri~ka i ju`nokorejska vojska odr`at }e nove zajedni~ke vojne manevre koji }e se dogoditi u atmosferi velike napetosti u regiji nakon {to je Sjeverna Koreja „proizvoljno i protuzakonito“ bombardirala ju`nokorejski otok, objavili su ju~er u Seulu zapovjednici ameri~kih i ju`nokorejskih oru`anih snaga. Sjevernokorejsko bombardiranje ju`nokorejskog otoka Jeonpjeong pro{log mjeseca, u kojem su poginule ~etiri osobe, a 18 ih je ranjeno, „proizvoljan je i protuzakonit napad“ koji kr{i povelju UN-a i primirje kojim je okon~an rat dvije Koreje (1950-1953.), ocijenili su zapovjednici dvije vojske.

Blizanci od Facebooka tra`e jo{ novca
Blizanci Vinklevos (Winklevoss, 29), koji su osniva~a Facebooka optu`ili da im je ukrao ideju o socijalnoj mre`i, opet kre}u u akciju s novom tu`bom. Tajler (Tyler) i Kameron (Cameron), koji obojica imaju profile na Facebooku, smatraju da prethodno postignuta nagodba te{ka 65 miliona dolara s Markom Cukerbergom (Zuckerberg, 26) nije bila dovoljno visoka, jer im je biv{i prijatelj Cukerberg navodno lagao o vrijednosti kompanije. Tako|er tvrde da je Cukerberg varao na vrijednosnicama te tra`e dodatnu isplatu, no ne zna se koliku. Iz Facebooka ka`u da blizanci imaju napadaj kajanja zbog nagodbe te da su sami prije nagodbe izra~unali vrijednost Facebooka na temelju novinskih ~lanaka objavljenih nekoliko mjeseci ranije. Blizanci i Cukerberg studirali su 2003. zajedno na Harvardu. Tra`ili su od Cukerberga da im napi{e kod za njihovu socijalnu mre`u Harvard Connection (HC). Me|utim, Cukerberg je osnovao vlastitu mre`u thefacebook.com koja je kasnije preimenovana u facebook.com postala najve}a mre`a sa oko 500 miliona korisnika s prihodima od oko 800 miliona dolara.

Kolumbija i Venecuela zahva}ene su poplavama koje su izazvale klizi{ta u kojima je poginulo najmanje 30 osoba u Kolumbiji i 35 u Venecueli, dok je vi{e hiljada ljudi evakuirano. Iz klizi{ta koje je u nedjelju pogodilo mjesto Beljo, siroma{no predgra|e Medelina na sjeverozapadu Kolumbije, do sada je izva|eno 30 tijela, dok se jo{ 90 ljudi vode kao nestali, javio je AP. Me|u mrtvima je najvi{e djece. Kolumbijski predsjednik Huan Manuel Santos pozvao je ju~er skoro 500 oso-

ba da se isele iz drugog predgra|a koje bi moglo biti nova `rtva klizi{ta. Zbog obilnih ki{a i poplava u Kolumbiji je ove godine stradalo 199 ljudi, a domove je napustilo ~ak 1,5 miliona. Vlada ocjenjuje da je rije~ o jednoj od najve}ih prirodnih katastrofa u historiji te zemlje. Vlasti u Venecueli evakuirale su vi{e od 5.000 osoba iz oblasti ugro`enim poplavama i klizi{tima, tako da je u toj zemlji ukupno evakuirano vi{e od 100.000 ljudi od kada su po~ele obilne ki{e prije nekoliko sedmica.

Konferencija o klimatskim promjenama

Ki-mun poziva na usvajanje sporazuma
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun (Ki-moon) izjavio je da bi daljnje odga|anje postizanja sporazuma o klimi ugrozilo cijelu planetu, privredu i blagostanje ljudske rase. Kako se navodi na webstranici UN-a, Ki-mun je na po~etku razgovora na visokom nivou na konferenciji o klimatskim promjenama u meksi~kom ljetovali{tu Kankunu rekao da je „duboko zabrinut zbog toga {to su na{i napori nedovoljni“. - Ovdje u Kankunu mo`ete donijeti zna~ajne odluke o {umama, o prilago|avanju... tehnologiji i stvaranju novog fonda za dugoro~no finansiranje klime - kazao je Ban.

Blizanci tu`ili Cukerberga za kra|u intelektualnog vlasni{tva

20

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

21

EGIPAT Strah i panika u poznatom ljetovali{tu [arm el-[eik

Morske pse hranom privukli turisti~ki vodi~i?!
Sumnja se da su za napade morskih pasa odgovorni voditelji turisti~kih brodova koji su bacali koko{i preko palube kako bi privukli `ivotinje
Stru~njaci strahuju kako napadi na turiste u egipatskom odmarali{tu nisu djelo jednog morskog psa, kako se naga|alo, nego najmanje dva. Morski biolozi su u po~etku bili uvjereni kako turiste napada usamljeni morski pas lutalica koji se slu~ajno na{ao u vodama [arm el-[eika, gdje je prvo povrijedio ~etiri ronioca i usmrtio njema~ku turistkinju.

Golubovi}: Pozivao se i na dijete

Proces za prodaju heroina u Beogradu

Golubovi} moli za do`ivotnu uvjetnu kaznu
Vi{i sud u Beogradu objavit }e u petak, 10. decembra, presudu grupi Aleksandra Kristijana Golubovi}a, optu`enoj za prodavanje heroina u Beogradu, nakon {to je zavr{eno izno{enje zavr{nih rije~i u kojima su svi optu`eni predlo`ili sudu da ih oslobodi jer nisu krivi. Prvooptu`eni Golubovi} je u zavr{noj rije~i, koju je zapo~eo 2. decembra, rekao da nije kriv i da su policija i tu`ila{tvo u njegovom slu~aju iskoristili prljav{tinu, i zamolio sud da ima razumijevanja i da ga oslobodi ili osudi na do`ivotnu uvjetnu kaznu, pa da ide u zatvor ako pre|e ulicu na crveno svjetlo. Golubovi} je zamolio sud da, u slu~aju da ga proglasi krivim, uzme u obzir da je otac djeteta od 15 i po godina. Golubovi}eva majka Milanka i optu`eni Mirsad Fujaljki}, Ferat Skenderovski, Safet Ibrovi}, Uro{ Vukovi} i Marko Poljak rekli su u zavr{nim rije~ima da nisu krivi i predlo`ili sudu da ih oslobodi.

Stru~njaci zbunjeni
Egipatske vlasti objavile su kako je morski pas koji je uhva}en pro{le sedmice onaj koji je napao grupu ronilaca iz Rusije i Ukrajine {to zna~i da je njema~ku turistkinju napao drugi. Me|utim, svjedoci stradanja Njemice tvrde da je morski pas imao bijelu peraju, a to je posve druga vrsta koja do sada nije nikada pokazivala `elju za ljudskim mesom {to dodatno zbunjuje stru~njake. - U najboljem scenariju nadali smo se da je rije~ o jednom primjerku koji }e se iseliti iz podru~ja. No, ako je zaista vi{e od jednog, tada }emo morati prona}i {to ih nagoni na napade, a to }e biti jako te{ko - kazao je za „Telegraph“ njema~ki stru~njak za morske pse u Cr-

Zatvorena TV stanica u Teheranu
[arm el-[eik: Turisti masovno otkazuju aran`mane nakon u~estalih napada morskih pasa
(Foto: AP)

venom moru Elke Bojanovski, ~lan me|unarodne ekspedicije stru~njaka iz cijelog svijeta. Kolega iz me|unarodnog Odjela za napade morskih pasa ~ija je baza na Floridi D`ord` Burd`es (George Burgess) dodaje da njegova ekipa istra`uje jesu li za napade morskih pasa odgovorne ekolo{ke promjene u podmorju ili mesni mamci s kojim ih privla~e u izlovu. Naime, mjestom kru`e glasine kako su neki voditelji

turisti~kih brodova bacali koko{i preko palube da bi privukli `ivotinje. Budu}i da su se napadi dogodili na istom mjestu, sumnja se da su se morski psi mo`da vratili na mjesto gdje su navikli da im bacaju hranu.

Hrabri guverner
Iako su egipatske vlasti bile kritizirane {to su za vikend otvorile pla`u za kupa~e, oni se ne obaziru previ{e i turisti se opet mogu slobodno, ali ipak ne bezbri`no, kupati.

Guverner pokrajine je da bi pokazao kako nema opasnosti, sam usko~io u more, nekoliko metara od mjesta gdje je stradala Njemica te je plivao 20 minuta. - Vidio sam unutra bogatstvo podmorskog svijeta. Bilo je divno, sve je divno. Ovaj grad je dar od Boga i uvjeren sam da je siguran - kazao je guverner. Me|utim, njegove tvrdnje ipak ne dopiru do turista koji su po~eli otkazivati svoje aran`mane u ovom presti`nom ljetovali{tu.

Uhap{eno petero novinara
Iranske vlasti zatvorile su u Teheranu prostorije televizijske stanice „Farsi 1“ u vlasni{tvu medijske korporacije „News Corp“ i uhapsile petero ljudi zaposlenih u toj televiziji zbog „pomaganja antirevolucionarnog pokreta“, objavila je poluzvani~na iranska agencija Mehr. Ova televizija, koja je po~ela raditi 2009. godine, emitira preko satelita popularne sapunice i serije ameri~ke, latinoameri~ke i azijske produkcije prevedene na perzijski. Vodi je firma sa sjedi{tem u Dubaiju. Popularna je me|u mnogim Irancima. Iranski tu`ilac Abas D`afari Dolatabadi rekao je ju~er da su se u prostorijama TV „Farsi 1“, u centru Teherana, prevodile televizijske serije na farsi „kako bi se pomoglo antirevolucionarnom pokretu“, prenio je Reuters. Iranska tvrda linija ~esto optu`uje SAD i druge zapadne zemlje da poku{avaju sru{iti iranske vlasti kroz „meku“ ili „pli{anu“ revoluciju uz pomo} intelektualaca, interneta i satelitskih TV kanala.

Katastrofalna potvrda stru~njaka

Tel Aviv odbio milijarde dolara

SAD odustale od pritiska na Izrael
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave odustale su od poku{aja da ubijede Izrael da proglasi novi moratorij na izgradnju ku}a za Jevreje na okupiranoj Zapadnoj obali, kako bi se nastavili direktni mirovni pregovori s Palestincima, rekli su ameri~ki zvani~nici. - Nakon konsultacija sa stranama odlu~ili smo da produ`enje moratorija ne}e u ovom trenutku osigurati najbolju osnovu za obnovu direktnih pregovora - objasnili su isti izvori. Izrael nije pristao da obnovi moratorij ni kada su SAD ponudile paket podsticajnih mjera, koje uklju~uju isporuku 20 aviona tipa F-35, vrijednih tri milijarde dolara, u zamjenu za tromjese~ni moratorij. Ameri~ki zvani~nici odbacuju, me|utim, ocjenu da su mirovni pregovori mrtvi i najavljuju da }e nastaviti razmatrati na~ine da se ponovo pregovara. Direktni pregovori zapo~eti su 2. septembra u Va{ingtonu i izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abas sastali su se tri puta tokom tog mjeseca, dok proces nije zapao u }orsokak.

[trajk u javnom saobra}aju

(gr

Kolera je na Haitiju do sada ubila 2.120 osoba

(Foto: AP)

Koleru na Haiti donijeli mirovnjaci UN-a!
Francuski ugledni epidemiolog Renod Pijaro (Renaud Piarroux) u svom je izvje{taju zaklju~io da su koleru na Haiti najvjerovatnije donijeli mirotvorci UN-a. „Piarroux“ je proveo istra`ivanje na zahtjev francuske i hai}anske vlade. U izvje{taju je napisao kako je prona{ao ~vrste dokaze da je epidemija kolere krenula iz rijeke koju su „kontaminirali“ nepalski pripadnici UN-ovih snaga. UN nalaze iz izvje{taja nije `elio niti prihvatiti, a ni odbaciti. Kolera je na Haitiju do sada ubila 2.120 osoba, dok je od nje lije~eno ve} vi{e od 100.000 ljudi. Epidemiolog je u izvje{taju ustvrdio da je zaraza krenula iz baze nepalskih mirovnjaka gdje je preko sanitarnog ~vora kontaminirana rijeka Artibonite. Po~etkom oktobra, kada je epidemija krenula, rijeka je bila pod posebnim pove}alom, no od tada se zaraza pro{irila cijelom dr`avom. Mnogi Hai}ani krive Nepalce za uno{enje bolesti u zemlju te su ve} odr`ani i nasilni protesti protiv UN-a.

Ljudi su poku{avali da se domognu slobodnog taksija

(Foto: AP)

Atina paralizirana
Atina je ju~er bila paralizirana 24-satnim {trajkom zaposlenih u javnom saobra}aju, koji su protestirali zbog o{trih mjera socijalisti~ke vlade Gr~ke, usvojenih radi prevladavanja duboke ekonomske krize u toj zemlji. Autobusi, podzemna `eljeznica i tramvaji u gr~koj prijestonici su mirovali, a {trajku su se djelimi~no pridru`ili i zaposleni u dr`avnoj `eljeznici, zbog ~ega su otkazani mnogi polasci vozova. Mjere {tednje koje je vlada predvidjela za ovaj sektor obuhvataju prestrukturiranje dr`avnih transportnih kompanija i smanjivanje dr`avnih subvencija, navela je gr~ka agencija ANA.

Izrael nastavlja sa spornom gradnjom jevrejskih naselja

(Foto: AP)

22

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

23

USKORO U PRODAJI

SU\ENJA Britanski milioner uhap{en u Bristolu

Na medenom mjesecu u Kejptaunu naru~io ubistvo supruge
Par je bio u braku tek dvije sedmice kada je Eni ubijena, a slu~aj je otkrio taksista koji je Devanija povezao s ubicama
Britanski milioner [rin Devani (Shrien Dewani, 30) uhap{en je u Bristolu na zahtjev vlasti Ju`noafri~ke Republike koje ga sumnji~e da je na medenom mjesecu u Kejptaunu platio ubici da mu smakne suprugu. U utorak ga je taksista Zola Tongo na sudu optu`io da mu je platio oko 1.500 eura da dogovori otmicu u automobilu, plja~ku i ubistvo Eni Devani (Anni, 28). Taksista je osu|en na 18 godina zatvora, a Devani se sam predao policiji. Devanijev portparol rekao je kako je on zgro`en optu`bama te da je potpuno nevin.

Dogovoreno mjesto
Taksista je za umanjenu kaznu na sudu svjedo~io da je 12. novembra s aerodroma odvezao mladence u hotel s pet zvjezdica „Cape Grace“. Tamo mu je Devani navodno pri{ao i tra`io da ga pove`e s ubicama. - Otmica i plja~ka bile su dio plana kako bi se ~inilo da je napad bio nasumi~an i da nikako nije povezan s Deva-

Devani: Oteta, oplja~kana i ubijena

nijem - rekao je taksista kojeg je prijatelj povezao s dvojicom mladi}a koji su im trebali pomo}i. Iste ve~eri odvezao je par u restoran, a zatim u razgledavanje. Tvrdi da se Devaniju `urilo i da je htio da mu `enu ubiju iste no}i. Pomo}nici Ksolil Mngeni (Xolile, 23) i Mzivamadoda Kva-

be (Qwabe, 25) napali su taksi na dogovorenom mjestu.

Rje{avanje slu~aja
- Znao sam da ne}e nauditi Devaniju te da }e ga izbaciti iz automobila. Znao sam i da }e Eni oteti, oplja~kati i ubiti - ispri~ao je Togo na sudu.

Devanijeva porodica i prijatelji uvjereni su da mu ju`noafri~ka policija namje{ta kako bi sebi popravili imid` u svijetu i rije{ili neki slu~aj. Mngeni i Kvabe ostaju u pritvoru do februara kada }e im suditi za ubistvo, plja~ku i otmicu. Par je bio u braku tek dvije sedmice kada je Eni ubijena.

Belgijanac tra`i 80.000 eura od{tete

Ljekar zaboravio dvoje makaze u stomaku pacijenta
Jedan stanovnik Anversa tra`i 80.000 eura od{tete od hirurga koji je zaboravio dvoje makaze duga~ke 16 centimetara u njegovom stomaku nakon operacije. Podvrgnut hitnoj operaciji 2006. zbog zapetljaja crijeva, pacijent je nakon ~etiri mjeseca po~eo osje}ati jake bolove u stomaku. Dva puta se hirurgu koji ga je operirao `alio na bolove, ali bez rezultata. Godinu nakon operacije, njegov ljekar op}e prakse poslao ga je da napravi rendgenski snimak pa je tako otkriveno da ima dvoje makaze u stomaku. Pacijent je podvrgnut novoj operaciji, u istoj bolnici, a operirao ga je drugi hirurg. Bolnica, koja je priznala svoju gre{ku, predlo`ila je od{tetu od 5.000 eura koju o{te}eni smatra nedovoljnom pa na sudu tra`i 80.000 eura.

Otkrivamo

Alen Bo{njakovi} Legenda je la`ni Ekrem Jevri} Gospoda
Za turneju po Americi sa Nihadom Alibegovi}em

Belgijanac morao na novi zahvat

Britanka optu`uje oca za seksualno zlostavljanje

Svaki dan silovao k}erku da bi njemu i partnerici rodila dijete
Britanka (19) optu`ila je oca da ju je prije tri godine cijeli mjesec svakodnevno silovao kako bi njemu i njegovoj neplodnoj partnerici rodila dijete. U decembru 2008. djevojka je rodila sina, a prijateljima i rodbini rekla je da je otac njen biv{i momak, iako s njim navodno nije spavala. Tek je u martu ove godine svog oca prijavila policiji jer se bojala da bi mogao zlostavljati njenu 14-godi{nju prijateljicu. Na sudu u Kembrid`u prikazan je snimak policijskog intervjua. - Rekla sam mu da ne `elim spavati s njim, ali on je zaklju~ao vrata sobe. Znala sam da je seks s ocem zakonom zabranjen. Rekla sam mu to i da ne `elim zatrudnjeti s njim ili upasti u probleme. Tako sam ostala trudna. Rekao mi je da nikome ne govorim o tome - ispri~ala je djevojka policiji i dodala da joj je otac prijetio da }e se ubiti sa 1.000 tableta ako ikome ka`e o zlostavljanju. Otac negira sve optu`be, a nije objavljeno da li je i njegova partnerica uhap{ena.

Za{to suprug Ta{ke ne putuje sa Viki?
Nadobudna djevojka @eljka Joksimovi}a

Za{to na „Pinku“ ne vole Jovanu Jankovi}?
Na kioscima svakog ~etvrtka

24

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi
UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET raspisuje

UNIVERZITET U SARAJEVU GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja U jedno od nau~no-nastavnih zvanja docent, vanredni profesor ili redovni profesor za oblast: Ishrana biljaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac U jedno od nau~no-nastavnih zvanja docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmet: Specijalno vo}arstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac U nau~no-nastavno zvanje vi{i asistent za oblast Ratarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/10) i op{tim aktima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Kandidati za izbor u nau~no-nastavno zvanje docent, uz prijavu prila`u: Biografiju, ovjerenu kopiju diplome o ste~enom nau~nom stepenu doktora poljoprivrednih nauka, nau~ne radove objavljene u priznatim publikacijama (najmanje tri). Kandidati za izbor u nau~no-nastavno zvanje vanredni profesor, uz prijavu prila`u: Biografiju, ovjerenu kopiju diplome o ste~enom nau~nom stepenu doktora poljoprivrednih nauka, dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta, nau~ne radove objavljene u priznatim publikacijama (najmanje pet), objavljena knjiga i originalni stru~ni uspjeh kao {to je projekt, patent ili originalni metod, dokaz o mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno magistru. Kandidati za izbor u nau~no-nastavno zvanje redovni profesor, uz prijavu prila`u: Biografiju, ovjerenu kopiju diplome o ste~enom nau~nom stepenu doktora poljoprivrednih nauka, dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesora, nau~ne radove objavljene u priznatim publikacijama (najmanje osam), dokaz o mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija odnosno magistru i doktoru poljoprivrednih nauka. Kandidati za izbor u nau~o-nastavno zvanje vi{i asistent, uz prijavu prila`u: Biografiju, ovjerenu kopiju diplome o ste~enom nau~nom stepenu magistra poljoprivrednih nauka po predbolonjskom procesu ili stepenu drugog ciklusa studija, uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija, objavljene stru~ne i nau~ne radove, uvjerenje o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika. Napomene: Ugovor o radu zaklju~uje se na period izbora u odre|eno zvanje. Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs obavezni su u svojoj prijavi nazna~iti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prila`u rje{enje o nostrifikaciji iste. Isprave se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom „KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE“ na adresu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, za dodatne informacije obratiti se na telefon 033 225-727.

KONKURS
za izbor u nau~no-nastavna zvanja 1. za nau~nu oblast „Gra|evinski materijali“ u nau~no-nastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor - jedan izvr{ilac 2. za nau~nu oblast „Mehanika i teorija konstrukcija“ u nau~no-nastavno zvanje redovni profesor - jedan izvr{ilac 3. za nau~nu oblast „Saobra}ajnice“ u nau~no-nastavno zvanje vi{i asistent - jedan izvr{ilac Uvjeti: Pod 1. i 2.: diplomirani in`enjer gra|evinarstva i nau~ni stepen doktora tehni~kih nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i drugi uvjeti utvr|eni ~lanom 96. Zakona o visokom obrazovanju - Pre~i{}en tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10) i Pravilima Gra|evinskog fakulteta. Pod 3. diplomirani in`enjer gra|evinarstva saobra}ajnog usmjerenja i stepen magistra tehni~kih nauka iz oblasti za koju se prijavljuje. Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV); uvjerenje o dr`avljanstvu; rodni list; diplomu/e o ste~enom obrazovanju, knjige; nau~ne i stru~ne radove objavljene u priznatim publikacijama iz oblasti za koju se vr{i izbor, te drugu potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje se prijavljuju. Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj dr`avi dostavljaju i rje{enje o nostrifikaciji diplome. Kandidati koji se prijavljuju za izbor pod ta~kom 1. obavezni su u prijavi navesti jedno od zvanja za koje se prijavljuju, u protivnom takva prijava ne}e biti razmatrana (~lan 104. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju). Tra`ena dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: Gra|evinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR“

BOSNA REOSIGURANJE D.D. SARAJEVO Zmaja od Bosne br. 74 Na osnovu Odluke Uprave Bosna RE d.d. br. 2706/10 od 06. 12. 2010. godine, objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110447 09 I Sarajevo, 29. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika KRUPALIJA ZEJNIL iz Trnova, Dujmovi}i bb; KRUPALIJA SULEJMAN iz Trnova, Dujmovi}i bb; KRUPALIJA DERVI[ iz Trnova, Dujmovi}i bb i KRUPALIJA MEMSUD iz Ilid`e, Rustempa{ina br. 86, radi izvr{enja, v.s. 3.000,00 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OGLAS
o prodaji stalnog sredstva putem prikupljanja pismenih ponuda 1. Predmet prodaje je putni~ki automobil marke NISSAN PATROL GR 3,0 Ddi Luxury, - nabavna vrijednost 78.855,00 KM, - godina proizvodnje: 2004., - snaga motora: 116 Kw (160 Ks), - zapremina motora: 3000 ccm, - boja vozila: svijetlo braon perl metalik, - pre|ena kilometra`a: 42149 km, - registrovan do 29. 04. 2011. god., - vozilo se prodaje u vi|enom stanju. 2. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica. 3. Ponuda mora da sadr`i ponu|enu cijenu za stalno sredstvo koje je predmet prodaje. 4. Uz Ponudu treba prilo`iti slijede}e: - Ovjerenu fotokopiju Rje{enja o upisu u sudski registar, - Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacijskom broju, - Za fizi~ka lica, ovjerenu kopiju isprave o identifikaciji. 5. Ponude se predaju li~no ili po{tom u zatvorenoj koverti sa naznakom Ponuda na Oglas o prodaji stalnog sredstva, putem prikupljanja ponuda, „ne otvaraj“, na adresu Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 74. Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 6. Ponu|eno vozilo mo`e se pogledati 14. decembra 2010. godine od 12,00 do 14,00 sati, na adresi: Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 74. Vlasnik zadr`ava pravo da odustane od prodaje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/725-505.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 15. 10. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 21. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice bez protesta, protiv izvr{enika KRUPALIJA ZEJNILA iz Trnova, Dujmovi}i bb; KRUPALIJA SULEJMANA iz Trnova, Dujmovi}i bb; KRUPALIJA DERVI[A iz Trnova, Dujmovi}i bb i KRUPALIJA MEMSUDA iz Ilid`e, Rustempa{ina br. 86, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. g. pa do kona~nog namirenja. Izvr{enje je odre|eno: 1. Protiv prvoizvr{enika Krupalija Zejnila: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivalit{a u Trnovu, Dujmovi}i bb, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine 2. Protiv drugoizvr{enika Krupalija Sulejmana: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Trnovu, Dujmovi}i bb, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 144. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine 3. Protiv tre}eizvr{enika Krupalija Dervi{a: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta ul. Rustempa{ina br. 86 Ilid`a, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su iznosu od 100,00 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju izvr{enici Krupalija Zejnil i Krupalija Sulejman mogu izajviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana objave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enicima Krupalija Zejnilu i Krupalija Sulejmanu, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Trnovu, Dujmovi}i bb, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine 4. Protiv ~etvrtoizvr{enika Krupalija Memsuda:

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

25

UPOZORENJA FBI digao uzbunu zbog lutke sa skrivenom kamerom

„Barbie“ bi mogla biti iskori{tena za snimanje dje~ije pornografije
Ameri~ki federalci naglasili su da lutka za sada jo{ nije povezana ni s kakvim zlo~inima na podru~ju SAD
Koh ima te{ke povrede ki~me

Nakon pada u TV emisiji

Ameri~ki FBI nedavno je objavio upozorenje vezano uz popularnu lutku „Barbie“ sa skrivenom kamerom, koja, kako tvrde, mo`e biti iskori{tena za snimanje dje~ije pornografije. Ameri~ki federalci naglasili su da lutka za sada jo{ nije povezana ni s kakvim zlo~inima na podru~ju SAD. Portparol FBI-ja Stiv Dupre (Steve) medijima je pojasnio kako je upozorenje izdato vi{e prema institucijama koje provode zakon, u smislu da prilikom istraga obrate pa`nju i na igra~ku, nazvanu „Barbie Video Girl“. Upozorenje je, kako je rekao Dupre, slu~ajno poslano i nekim medijima. Lutka ko{ta 50 dolara i ima LCD ekran na le|ima te skrivenu kameru u ogrlici na vratu. Njen kapacitet snimanja je oko pola sata, a pomo}u USB kabla mo`e se spojiti s

Samuel Koh se probudio iz kome
Student Samuel Koh (Koch) probudio se iz kome i zna {ta je bilo i u kakvom je stanju, rekli su u utorak ljekari klinike u Dizeldorfu. Mladi} je u emisiji „Wetten, dass...“ preskakao na oprugama automobil koji je vozio njegov otac. Dva puta je vozilo presko~io, a tre}i put je pao i te{ko povrijedio ku~mu. Ljekari su rekli da se mladi} vjerovatno nikada ne}e potpuno oporaviti.

Preveli pornografske pri~e umjesto bajki
„Barbie Video Girl“ ima kameru u ogrlici i ekran na le|ima

ra~unarom ili TV-om. Proizvo|a~ lutke „Mattel“ saop}io je da im je sigurnost djece uvijek bila i jeste prioritet. - Mnogi na{i radnici su i sami roditelji, tako da razumije-

mo va`nost dje~ije sigurnosti - stoji u saop}enju kompanije. Nova „Barbie“ s videokamerom jednako je popularna i kod dje~aka i kod djevoj~ica, a stru~njak za industriju igra~aka Gerik D`onson (Ger-

rick Johnson) nada se da mediji ne}e napraviti pompu. - Smatram da se radi o vrlo pametnom proizvodu, jer djeca vole snimati videa i pohranjivati ih na ra~unar - zaklju~io je D`onson.

Kineski izdava~i s polica su povukli kolekciju bajki bra}e Grim (Grimm) nakon {to su slu~ajno umjesto izvornika preveli japansku pornografsku interpretaciju bajki. Me|u pornografskim pri~ama na{la se i „Snjeguljica“ koja je preina~ena u heroinu koja ima seksualne odnose s patuljcima i vlastitim ocem, a nakon {to umre u njeno tijelo se zaljubi nekrofilni princ. - Nismo mogli na}i originalne njema~ke tekstove bra}e Grim pa smo uzeli japansku verziju i preveli njih - rekao je portparol kineske izdava~ke ku}e „China Media Time“.

Panika u avionu „US Airwaysa“

Pas pobjegao iz kafeza i ugrizao stjuardesu i putnika
Avion „US Airwaysa“ koji je letio iz Njuvarka za Fenis hitno je sletio u Pitsburg zbog podivljalog psa koji je ugrizao jednog putnika i stjuardesu. Ljubimici 89-godi{nje putnice po~eli su popu{tati sedativi te je terijerka Mendi (Mandy) postala razdra`ljiva. Isko~ila je iz nosiljke i po~ela tr~ati po avionu. Lak{e je povrijedila putnika koji je sjedio do starice i stjuardesu koja je psa poku{ala uhvatiti. Pilot aviona je odlu~io sletje-

Avion morao prinudno sletjeti

ti kako bi bio siguran da niko nije te`e povrije|en. Nastavili su putovanje, a za Mendi i njenu vlasnicu prona{li su drugi prijevoz.

Pravila „US Airwaysa“ dopu{taju putnicima da nose manje pse sa sobom u putni~ki prostor, ali sve vrijeme leta moraju biti zatvoreni.

Elen Sirot u`iva u svom poslu

Dobiva stotine hiljada dolara po satu, a ni{ta ne radi
Elen Sirot (Ellen) ne pere posu|e, ne otvara vrata i prozore, ne otvara konzerve, kloni se papira zbog o{trih rubova i skoro cijeli dan nosi rukavice. Naime, ona je jedan od uspje{nijih modela za ruke i zara|uje stotine hiljada dolara po satu. Njene ruke, dlanovi i prsti pojavljuju se u mnogim kampanjama za proizvode za njegu ko`e, u reklamama za parfeme, nakit i sli~no. Ponosno ka`e kako se pojavljuju ~ak i u reklamama za kuhinjske proizvode kojima ina~e nikada ne barata u privatnom `ivotu. Elenine ruke nisu vidjele dnevnu svjetlost petnaestak godina zato {to stalno nosi rukavice.

Sirot: Brojne kampanje

26

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

27

MOSTAR Zbirka Safvet-bega Ba{agi}a u novoj galeriji MM

Veli~anstvena izlo`ba orijentalnih rukopisa
Vrijedna kolekcija iz Slova~ke prvi put stigla u BiH Nadamo se da }e Bulevar biti bulevar mira i prijateljstva, rekao Muselimovi}
Nakon 86 godina, koliko je pro{lo od kada je Safvetbeg Ba{agi} svoju kolekciju orijentalnih rukopisa prodao Univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi, djela iz ove impozantne zbirke zablistala su u utorak nave~er u okviru izlo`be „Srce u rukama“ uprili~enoj u novootvorenoj mostarskoj galeriji MM, smje{tenoj na Bulevaru, nekada{njoj liniji ratnog razgrani~enja.

^estitke dje~aku Tonyju Grgi

(Foto: B. Nizi})

„Ostavljeni“ u Sarajevu

Sudbina jednog bezimenog naroda
Pri~a o dje~aku koji je plod mr`nje, a ne ljubavi, dirnula sarajevsku publiku
Scene realnog svijeta s nagla{enom borbom za egzistenciju i te`njama ka boljem sutra samo su mali dio onoga {to su preksino} ljubitelji filmske umjetnosti mogli vidjeti na platnu sarajevskog multipleksa „Cinema City“. Rije~ je o dugoo~ekivanoj bh. premijeri filma „Ostavljeni“ scenariste Zlatka T op~i}a i reditelja Adisa Bakra~a, nastalog u „Heft“ produkciji. U ime ekipe, Bakra~ je rekao da su svi `ivjeli za tu no} te da je bh. premijera za njih zapravo svjetska, iako je formalno bila ranije u Karlovim Varima. Zadovoljan reakcijama publike bio je i Tony Grga, koji je tuma~io glavnu mu{ku ulogu u ovom filmu, kazav{i da je bilo te{ko prenijeti sve te emocije dje~aka kojeg je zadesila te{ka sudbina. - Razgovarao sam sa `enama koje su do`ivjele tu sudbinu. U cijeloj pri~i mene nisu zanimali biolo{ki roditelji, ve} taj bezimeni narod, njihova sudbina, njihovo pravo na sre}u, na `ivot. Oni su naprosto plod mr`nje, a ne plod silovanja. Kraj je na neki na~in otvoren, koji ostavlja nadu u bolje sutra - rekao nam je Zlatko Top~i}. Emotivna pri~a doprla je do brojne publike koja je aplauzima sa scene ispratila ekipu filma u kojoj su bila i djeca koja igraju u filmu te glumci Mirsad Tuka, Mirela Lambi}, Faketa Salihbegovi}-Avdagi}, Haris Burina... Film „Ostavljeni“ na redovnom je repertoaru kina M. ^u. „Cinema City“.

Svojevrsni oma`
Tako je ova veli~anstvena izlo`ba, nakon nekoliko evropskih gradova, organizirana prvi put u BiH zahvaljuju}i Sre}ku Loli Mustagrudi}u, strastvenom mostarskom kolekcionaru, te organizatorima Ambasadi Slova~ke u BiH, Univerzitetskoj biblioteci iz Bratislave i Dru{tvu pisaca BiH. - Ova izlo`ba se de{ava u godini u kojoj padaju dvije zna~ajne obljetnice vezane za Ba{agi}a. Jedna je 140 godi-

Brojni ugledni gosti na otvorenju izlo`be: Va`an doga|aj za Mostar i BiH

(Foto: I. Rozi})

na od njegovog ro|enja, a druga je stota godi{njica od kada je Safvet-beg Ba{agi} doktorirao na Be~kom univerzitetu gdje je stekao titulu doktora znanosti iz oblasti knji`evnosti naroda BiH na orijentalnim jezicima. Stoga

Kulturno naslije|e ~ovje~anstva
- Kolekcija je prije svega kulturno naslije|e BiH, bh. naroda, ali ne samo njih, ona je i kulturno naslije|e Slova~ke Republike, ali i ~ovje~anstva - rekao je direktor Univerzitetske biblioteke u Bratislavi Tibor Trginja, dok je Pavol Deme{, prvi ministar vanjskih poslova Republike Slova~ke, kazao da je ova izlo`ba srce Slova~ke za Mostar.

ovu izlo`bu do`ivljavam i kao svojevrsni oma` Safvetbegu Ba{agi}u - kazao je prof. dr. Amir Ljubovi}. On je naglasio da ova izlo`ba pokazuje Ba{agi}a kao bibliofila i kolekcionara koji je svojom kreativno{}u uspio da spasi od zaborava i sa~uva nemjerljivo vrijedne dokumente iz orijentalno islamske civilizacije i posebno knji`evna djela i druge povijesne dokumente koji se odnose na BiH, ali i {ire.

Mjesto susreta
Obilje`avaju}i povratak na{eg nekada{njeg sugra|anina Safvet-bega Ba{agi}a,

kako je kazao Josip Muselimovi}, mi slavimo i obnovu obiteljskog doma Mustagrudi} i rodne ku}e Ice Voljevice „u najiskrenijoj nadi da ovo mjesto, ovaj Bulevar bude bulevar mira i prijateljstva, a ova galerija linija i mjesto susreta znanstvenika i umjetnika, kao i svih ljudi dobre volje“. Izlo`bu je otvorenom proglasio ambasador Slova~ke u BiH Miroslav Moj`ita koji je kazao da je za nju simboli~no {to je otvorena u Mostaru, na Bulevaru, te najavio da }e je vidjeti publika i u drugim bh. gradovima.
M. SMAJKI]

Zadu`bina „Petar Ko~i}“

„Pinokio u nevolji“ Aparat Teatra

Ale{ Kurt napisao komad, Belma Lizde-Kurt ga re`ira
Ve~eras premijera u Franjeva~kom me|unarodnom studentskom centru
U Franjeva~kom me|unarodnom studentskom centru u Sarajevu ve~eras }e premijerno biti izvedena predstava „Pinokio u nevolji“ Udru`enja gra|ana „Aparat Teatar“. Zanimljivo je da je autor teksta i adaptacije Ale{ Kurt, dok re`iju i koreografiju potpisuje glumica Belma Lizde-Kurt. - Ovo je predstava o avanturama dje~aka u modernom svijetu. Ona govori o svim problemima i nevoljama s kojima se taj dje~ak susre}e. Predstava je napravljena za djecu od 10 godina pa nadalje, ta~nije za sve one koji jo{ imaju dijete u sebi - ka`e nam Kurt. Uloge u predstavi tuma~e Sne`ana Ali~, Irma Alimanovi}, Muhamed Had`ovi} i Edhem Husi}.
Iz predstave: Alimanovi} u jednoj od uloga

Jergovi} i Bajac: „Ko~i}eva knjiga“

Nagrada Jergovi}u i Bajcu
Muziku su komponirali Hamo Salihbegovi} i Ned`ad Merd`anovi}, dok scenografju i kostimografiju potpisuje Sanja D`eba. M. ^u. Miljenko Jergovi} i Vladislav Bajac dobitnici su nagrade „Ko~i}eva knjiga“ koju tradicionalno dodjeljuje Zadu`bina „Petar Ko~i}“ Banja Luka - Beograd. Nagrada im je dodijeljena za visoka dostignu}a u savremenoj knji`evnosti, te odanosti Ko~i}evom spisateljskom stilu. Sve~ana dodjela nagrada bit }e uprili~ena 15. deceV. S. mbra u Beogradu.

Dubrovnik Film Meeting

Premijera „Cirkus Columbije“
U saradnji s „Kinematografima Dubrovnik“, organizatori Dubrovnik Film Meetinga (DFM), uprili~it }e sutra premijeru novog filma oskarovca Danisa Tanovi}a „Cirkus Columbia“. Prije premijere bit }e uprili~ena i pres-konferencija na kojoj }e govoriti Danis T anovi}, glumac Milan [trlji} te u ime organizatora DFM-a Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, i Goran [trok, predsjednik Uprave ALH grupacije. A. G.

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

Na{i glumci u Holivudu
Vuleti}: Klju~ni trenuci

Reditelj Sr|an Vuleti} mi{ljenja je da se ove godine nije desilo ni{ta spektakularno {to bi se moglo ista}i kao jedan neupitni kulturni doga|aj godine. - Me|utim, mislim da su klju~ni trenuci na ku-

lturnoj sceni bili vezani za festivale, prvenstveno za Sarajevo Film Festival, koji je i ove godine doveo ~itav niz relevantnih filmskih autora i profesionalaca. Ipak, istakao bih ~injenicu da su na{i glumci dobili priliku da glu-

me u velikim holivudskim produkcijama, {to je svojevrsna potvrda da se na{e glumi{te razvija u dobrom pravcu i da tu mo`emo o~ekivati jo{ mnogo novih dobrih iznena|enja - zaklju~uje VuM. ^u. leti}.

Tanovi}: Prisustvuje projekciji

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

jet set

NA[A TEMA Gdje i za koliko para }e nastupiti pjeva~i u najlu|oj no}i

„Dubioza kolektiv“: Nastupi u Rijeci i Splitu

Nova godina nije Uskoro „Dubiozin“ vi{e zlatni rudnik CD na engleskom
Uz turneju po Hrvatskoj
Uporedo s nastupima grupa radi na novom CDu, koji }e biti snimljen na engleskom jeziku. Planirano je da taj CD, pod etiketom ameri~ke izdava~ke ku}e „Kool Arrow Records“, bude plasiran na me|unarodno tr`i{te po~etkom naredne godiD. Z. ne.

Nakon {to je dvije no}i zaredom napunio zagreba~ki „Aquarius“, bh. bend „Dubioza kolektiv“ nastavlja s koncertnim aktivnostima u susjednoj Hrvatskoj. Oni }e ve~eras nastupiti u rije~koj „Stereo dvorani“, a 12. decembra, na radost brojnih fanova, odr`at }e koncert u Splitu.

Ve}e pare mogu se uzeti jo{ jedino na nekim trgovima u Srbiji ili Crnoj Gori. Ostali pjevaju za honorar koji dobiju i za svirku obi~nim danom, tvrdi na{ izvor
vu godinu pjevati u jednom dubrova~kom hotelu, to jo{ nije potvr|eno. Na adresu na{e zvijezde stigle su brojne ponude, ali Halid jo{ nije odlu~io `eli li uop}e raditi u najlu|oj no}i. Haris D`inovi} do~ekat }e 2011. u beogradskoj Areni, gdje }e pjevati s Vladom Georgievom. Navodno }e visina njihovog honorara zavisiti od prodatih ulaznica.

Nekada je najlu|a no}, ta~nije nastupi na prijelazu izme|u dvije godine, bila za ve}inu pjeva~a pravi eldorado i zlatni rudnik. Uzimale su se velike pare od kojih je prosje~na porodica mogla `ivjeti godinu, a bogami i vi{e. I ovih dana na sve strane frcaju cifre od kojih obi~nom smrtniku staje pamet. Prema tim tvrdnjama, novogodi{nji honorari iznose 120.000, 50.000, 30.000 eura... ^ini se da je „sramota“ iza}i na binu za 10.000 eura. No, je li to ba{ tako? Insajderi, dakle ljudi iz timova pjeva~a, tvrde nam da nema ni govo-

Severina: „Samo“ 30.000 eura

Ni`i razredi
U isto vrijeme @eljko Joksimovi}, Nata{a Bekvalac i Nina Badri} nastupit }e u beogradskom Sava centru. I u njihovom

D`inovi}: U Areni

Be{li}: Jo{ nije odlu~io

Hari u Sarajevu, Nina u Beogradu

ra o ovolikim ciframa. Isti~u da svaki spomenuti iznos trebamo podijeliti s tri i tako dobiti realan honorar.

Raspored snaga
- Ve}e pare mogu se uzeti jo{ jedino na nekim trgovima u Srbiji ili Crnoj Gori. Ostali pjevaju za honorar koji dobiju i za svirku obi~nim danom ka`e na{ izvor te dodaje da }e ve}ina pjeva~a biti sretna ako bude za jednu godinu mogla zaraditi ono {to je prije u najlu|oj no}i. No, ipak je zanimljivo vidjeti kakav }e biti raspored muzi~kih snaga u najlu|oj no}i. Tako }e Hari Mata Hari, „Sarr e Roma“ i Eldin Huseinbegovi} za Novu godinu zabavljati goste sarajevskog hotela „Holiday Inn“. Kako doznajemo, prvobitno je bilo dogovoreno da „idu na procent“, dakle da zarada pjeva~a zavisi od zarade hotela, ali do{lo je do promjene i ovih dana traju pregovori o fiksnim honorarima izvo|a~a. Iako se jo{ prije vi{e od mjesec {pekuliralo da }e Halid Be{li} za No-

slu~aju spominju se velike cifre pa, ko vjeruje, onda }e oni u najlu|oj no}i zaraditi 50.000, 35.000, odnosno 40.000 eura. I Tony Cetinski pjevat }e u Beogradu za Novu godinu. Mada je mnogima, pogotovo nakon koncerta u Sarajevu, te{ko povjerovati, on bi trebao dobiti honorar od 40.000 eura. Severina }e za nastup u Budvi dobiti „samo“ 30.000 eura, dok }e za mnogo manju cifru Hanka Paldum pjevati u Petrovcu. Ostali, iz ni`ih estradnih razreda, razmilit }e se po diskotekama zapadne Evrope ili po ameri~kim klubovima i bit }e zadovoljni ako se vrate ku}i s nekoliko hiljada eura, uvjeravaju nas na{i estradni izvori.
L. SARAJLI]RAMOVI]

Merlin i ^ola na zimovanju
I dok skoro svi grabe priliku da rade za Novu godinu, Dino Merlin i Zdravko ^oli} odbili su sve ponude i 2011. do~ekat }e s porodicom u planinskom ambijentu. Merlin }e posljednji koncert u ovoj godini imati 18. decembra u Luksemburgu. Potom }e se s porodicom uputiti na skijanje u Italiju. ^ola }e 25. decembra odr`ati veliki koncert u Skoplju, a potom }e oti}i na zimovanje.

Rekordni Brega
Goran Bregovi} bio je pro{le godine me|u rekorderima po zaradi za Novu godinu, a ista stvar mogla bi se ponoviti i ove. Brega }e u najlu|oj no}i nastupiti u Moskvi za 120.000 eura. U njegovom slu~aju ne treba sumnjati u visinu honorara, jer u`iva veliki ugled u inozemstvu, a poznato je i da je majstor za velike zarade.

Merlin i ^ola: Dok se drugi lome, oni se odmaraju

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

29

FARMA Igbala Jevri} nakon novog ispada Ekrema i Vendi

Ne}u se razvesti!
Ako se zaljubio u Vendi i voli je, to je, onda, druga~ije Ervin nije mogao spavati cijelu no}
Igbala Jevri}, supruga internet-senzacije Ekrema Jevri}a, odlu~na je da se ne}e razvesti i pored suprugovog odnosa sa srbijanskom pjeva~icom Vesnom Vukeli} Vendi i novog ispada u {ouu realnosti „Farma“. Naime, Ekrem se prije nekoliko ve~eri skinuo do ga}ica i legao u krevet zajedno s Vendi. vero djece i da sam s njim dugo u braku. On je vi{e puta poljubio Vendi. Ako se zaljubio u Vendi i voli je, to je, onda, druga~ije. A da se sada zbog nje razvodim, ne}u - nastavlja Igbala.

Ekremov brat

Bekvalac: „Kreativna mimoila`enja“

Reakcija porodice
Ipak, priznaje da joj je krivo zbog Ekremovog pona{anja u gazdinskoj ku}i, gdje se skoro sasvim skinuo pred kamerama. - Nisam se osje}ala dobro. Trebao je zbog djece i porodice imati respekt. ^ula sam se i s Ekremovim bratom Ervinom. Ka`e da cijelu no} nije mogao da spava. Sekirala se cijela njegova porodica u selu Komora~a. Ni njegova majka nije dobro reagirala nastavlja Igbala. Za~udila se kada smo joj

Nakon sva|e na snimanju emisije

Skoro nag
- Ne razvodim se. On je i dalje moj mu`. Ekrem ka`e da mu oprostim, da je to {ou i da je tako moralo biti. Ne znam {ta }e se dalje de{avati - ka`e Igbala. Time je demantirala pisanje nekih srbijanskih medija i isti~e da je u sretnom braku s Ekremom. - Oni sva{ta pi{u. Rekla sam im da s Ekremom imam ~et-

Trifunovi} i Bekvalac izgladili nesuglasice
Glumac i voditelj Sergej Trifunovi} i pjeva~ica Nata{a Bekvalac izgladili su nesuglasice nakon {to su se posva|ali tokom snimanja MTVjeve emisije „Hitorama“, pi{u srbijanski mediji. - Nakon reakcije Nata{e Bekvalac na najavu Sergeja Trifunovi}a, koja je za nas tek jedna od brojnih anegdota sa snimanja, novogodi{nja „Hitorama“ uspje{no je snimljena. Nije lo{e da se ovakva i sli~na „kreativna mimoila`enja“ doga|aju u procesu nastanka emisije u kojoj se muzika izvodi u`ivo pi{e u saop}enju regionalnog MTV-ja.

Nije navikao da pere, bri{e i kuha
Igbala isti~e da Ekrem nije znao {ta je „Farma“. Ona mu je govorila da ne ide ako ne mo`e izdr`ati. - @ao mi ga je, jer se nikada nije razdvajao od familije. Nije navikao da pere, bri{e i kuha - ka`e Ekremova supruga.

Emir Bukovica pakuje kofere
Ekrem i Igbala: To je {ou i tako je moralo biti

Vrijeme je za odmor na Floridi
- Ako }e tu biti Vendi i onaj peder (Boki 13, op. a.), ne bi trebao. Da mene pita i ako mene slu{a, ne bi trebao da ide ka`e ljutito Igbala. D. ZEBA

rekli da bi Ekrem mogao biti u~esnik novog {oua realnosti „Dvor“, koji bi se trebao po~eti emitirati po~etkom naredne godine.

Spektakl u Zetri

„Avaz“ poklanja ulaznice za koncert Dejvida Gete
Svakog dana od danas do 18. decembra po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice za nastup francuskog superstara
U narednih deset dana „Dnevni avaz“ }e svojim ~itaocima poklanjati ulaznice za koncert ~uvenog svjetskog DJ-a i producenta Dejvida Gete (David Guetta) 18. decembra u sarajevskoj Zetri. Najtira`nija novina u Bosni i Hercegovini osigurala je svojim ~itaocima 100 ulaznica za ovaj muzi~ki spektakl. Svakog dana od danas do 18. decembra po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice za nastup francuskog superstara u Zetri. Dovoljno je da klju~nu rije~, koja }e svakog dana biti objavljena u „Dnevnom avazu“, po{aljete SMS-om na broj 091-410-100. Cijena SMS-a je 0,50 KM +PDV. Klju~na rije~ za ~etvrtak, 9. decembra, glasi: IC ZETRA. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 15

Getina podr{ka
Na spektaklu u Zetri 18. decembra, pored Dejvida Gete, nastupit }e jo{ tri DJ-a. Rije~ je o Britancu Glenu Morisonu (Glenn Morrison), Slovencu Ejnd`elu Anksu (Angel Anx) i sarajevskom DJ-u Benjaminu de Luxu, koji }e biti zadu`eni za zagrijavanje publike prije nego {to na scenu stupi francuski superstar. ulaznice je 45 KM, a na dan koncerta bit }e 60 maraka. Pripreme za Getin koncert ulaze u zavr{nicu. Uskoro }e u Sarajevo biti dopremljena oprema za spektakl u Zetri, a prodaja ulaznica, prema rije~ima Ajdina Kulenovi}a iz agencije „Communis“, odvija se prema o~ekivanjima. - Iako vlada veliko zanimanje za ulaznice, one su i dalje dostupne, i to putem uli~ne prodaje, na ovla{tenim prodajnim mjestima te putem servisa www.kupikartu.ba. Osim ulaznica za parter, dostupne su i VIP ulaznice u dvije kategorije, VIP Exclusive po cijeni od 1.000 KM i VIP sredi{nji dio tribina od 70 KM. Ukoliko `elite VIP status na koncertu godine, po`urite, VIP ulaznice su dostupne jo{ do sutra - govori KuH. P . lenovi}.

Nakon nekoliko uspje{nih koncerata u Bosni i Hercegovini na kojima je grupa „Emir & Frozen Camels“ nastupila u novoj postavi, lider benda Emir Bukovica namjerava spakovati kofere i otputovati u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Na Floridi, gdje je ranije `ivio, provest }e januar i februar. - @elim da se dobro odmorimo i napunimo baterije za nove poduhvate. Ipak, dva mjeseca, koliko sam planirao ostati tamo, ne}u provesti beskorisno. Kao i uvijek, odr`at }u nekoliko koncerata u SAD sa muzi~arima koji tamo ~ine

Bukovica: Bit }e i koncerata

moj bend, ali }u i snimati nove materijale u studiju A. I. ka`e Bukovica.

Grupa „The Last Location“

Malko~ s biv{im kolegama

Ponovo u potrazi za pjeva~em
Nakon samo nekoliko mjeseci zajedni~kih nastupa sa Mirzom Malko~em, sarajevski rok bend „The Last Location“ ponovo je ostao bez pjeva~a. Mirza nije uspio zadovoljiti kriterije frontmena Muhameda Lati}a. - Bili smo krenuli dobro i za kratko vrijeme uvje`bali repertoar te snimili ~etiri pjesme. No, kako je Mirza iz Biha}a, bilo je veoma te{ko odr`ati kontinuitet proba, a one su za nas veoma va`ne. Osim toga, imali smo mali problem zbog toga {to Malko~ ne govori engleski, a mi, kao bend, imamo brojne planove koji su vezani za strano A. I. tr`i{te - ka`e Lati}.

Geta: ^uveni svjetski DJ i producent

do 16 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici mor-

aju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. Ina~e, cijena

VREMEPLOV

9. decembar 2010.

DOGODILO SE
1905. - Francuska donijela dekret o odvajanju dr`ave od crkve. 1917. - Turske trupe predale Britancima u Prvom svjetskom ratu Jerusalem, koji je pod turskom dominacijom bio od 1517. godine. 1985 - Generalna skup{tina UN-a jednoglasno prihvatila rezoluciju kojom se svi akti terorizma osu|uju kao kriminal. 1990. - Leh Valensa (Lech Walesa), biv{i lider sindikata „Solidarnost“, pobijedio na predsjedni~kim izborima u Poljskoj. 1992. - Po{tuju}i sankcije UN-A protiv SR Jugoslavije, Svjetska nogometna asocijacija (FIFA) zabranila jugoslavenskoj reprezentaciji da u~estvuje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (SP) u SAD 1994. godine.

30
ZDRAVLJE Izvje{taj Evropske komisije

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

sveznadar

Sve je vi{e debelih Evropljana, a svako sedmo dijete je pretilo
Na te`inu najmanje paze Britanci, a u stopu ih slijede Irci, Malte`ani, Islan|ani i Luksembur`ani Rumuni i [vicarci najbolje paze na zdravlje
Vi{e od polovine odraslih koji `ive u zemljama Evropske unije je prete{ko ili pretilo, pokazao je zajedni~ki izvje{taj Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Tokom posljednjih 20 godina u ve}ini ~lanica EU stopa pretilosti je udvostru~ena. Na svoju te`inu najmanje paze Britanci, a u stopu ih slijede Irci, Malte`ani, Islan|ani i Luksembur`ani, s vi{e od 20 posto pretilog stanovni{tva. Rumuni i [vicarci najbolje paze na sebe s osam posto pretilih, a slijede ih Italijani, Norve`ani i [ve|ani. Kako bi zaustavili negativan trend debljanja, svjetski stru~njaci bi se trebali sastati ove sedmice kako bi predstavili projekt ~ija je glavna zada}a potaknuti djecu da usvoje zdrave navike. Svako sedmo dijete u EU je pretilo, a tek svako peto redovno vje`ba. Fizi~ka aktivnost pada u dobi od 11 do 15 godina u ve}ini zemalja ~lanica EU.
U posljednjih 20 godina stopa pretilosti je udvostru~ena

- Op}a skup{tina Ujedinjenih naroda proglasila je 9. decembar Me|unarodnim danom borbe protiv korupcije (Rezolucija 58/4 od 31. 10. 2003.) s namjerom da se istakne Konvencija o problemu korupcije i ulozi Ujedinjenih naroda u suzbijanju i borbi protiv korupcije. 1999. - Srpske vlasti osudile predsjednicu Lige albanskih `ena, pjesnikinju Fljoru Brovinu (Floru Brovinu), na 12 godina zatvora. Brovina je pu{tena na slobodu 2000. po odlasku Slobodana Milo{evi}a s vlasti. 2002. - Prvi me|udr`avni susret novoizabranih ~lanova Predsjedni{tva BiH i predsjednika Hrvatske Stjepana Mesi}a u Hrvatskoj Kostajnici protekao u otvorenoj i korektnoj atmosferi. 2002. - ^etvorica pijanih pripadnika Sfora o{tetila u Zagrebu „Zid boli“, podignut 1993. godine u znak sje}anja na poginule i nestale u Domovinskom ratu. Sfor se nakon nekoliko dana izvinio. 2002. - Ameri~ka aviokompanija „United Airlines“ podnijela zahtjev za bankrot, {to je najve}i slu~aj bankrota u historiji avionske industrije. 2002. - Vlada Indonezije i predstavnici oslobodila~kog pokreta „Aceh“ potpisali primirje radi okon~anja nemira koji su 26 godina potresali provinciju Aceh, a u kojima je poginulo oko 30.000 ljudi.

Djeca koja su pretila imaju ve}i rizik od zdravstvenih pote{ko-

}a kasnije u `ivotu, poput razvoja bolesti srca, dijabetesa, nekih

oblika raka, artritisa, astme, pa ~ak i prerane smrti.

ORDINACIJA

Tvrdnje ameri~kih nau~nika

Epikriti~ka bol
Kakva je to epikriti~ka bol jer sam jednom prilikom ~uo da ljekar o tome govori, pita K. L. iz Vare{a. Nadra`aji s receptora se {ire nervnim nitima. Anatomski postoji vi{e vrsta `iv~anih vlakana, a glavna razlika se ogleda u debljini
PRIVATNA ORDINACIJA

I dje~aci ranije ulaze u pubertet
Rezultati istra`ivanja sugeriraju da raniji ulazak u pubertet nije samo rezerviran za djevoj~ice, za koje je ve} dokazano ranije seksualno sazrijevanje nego kod prija{njih generacija. Istra`ivanje su proveli stru~njaci iz medicinskog centra „Cedars Sinai“ iz Los An|elesa na osnovu podataka 6.200 zdravih bugarskih dje~aka dana{nje generacije i istih podataka prikupljenih sedamdesetih godina. U oba slu~aja dje~acima su mjereni visina, tjelesna masa, veli~ina testisa, te du`ina i opseg penisa. - Studije napravljene prije nekoliko desetlje}a pokazale su da se najve}i napredak u seksualnom razvoju zbiva izme|u 13. i 16. godine. Podaci o dana{njim dje~acima pokazuju da je taj napredak sada pomaknut na dob od 12 do 15 godina - pojasnili Granica je pomaknuta za su voditelji istra`ivanja. godinu dana

ZUKI]
Prof. dr. TARIK ZUKI]
- Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - Ultrazvu~na dijagnostika - Kolor doppler

Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956 033 204 640

`ivca i postojanju mijeliProf. dr. Tarik Zuki}, nske ovoneuropsihijatar jnice. Pojedina vlakna br`e prenose nadra`aj i ta vrsta bola koja se prenosi ovim vlaknima se naziva epikriti~ka. Osnovna karakteristika ove vrste bola jeste da je regija bolesti o{tro ograni~ena, brzo se razvija i naglo nestaje. Ova vrsta bola javlja se kod opekotina ili te`ih povreda tkiva. Va`nost bola je izuzetna za osobu, jer preko refleksa nastaje niz odgovora kojima se spre~ava te`e o{te}enje napadnutog tkiva.

RO\ENI
1886. - Ro|en ameri~ki pronalaza~ Klarens Birdsej (Clarence Birdseye), poznat po pronalasku dubokog zamrzavanja kao na~ina za odr`avanje namirnica. 1916. - Ro|en ameri~ki filmski glumac ruskog porijekla I{ur Danijelovi~, poznat kao Kirk Daglas (Douglas). 1926. - Ro|en {panski borac s bikovima Luis Migel Lukas Domingin (Miguel Lucas Dominguin), koji se smatra najboljim svjetskim borcem s bikovima u 20. stolje}u. Njegova vje{tina inspirirala je ameri~kog pisca Ernesta Hemingveja (Hemingwaya).

Pla}eni dopust
Radim u privatnoj kompaniji nekoliko godina. Dva puta sam bio na godi{njem odmoru po 15 dana. Druge vidove odsustva nisam koristio. Interesira me pravo na pla}eni dopust, u kojim slu~ajevima, koliko dana i mo`e li se odobriti za slu~aj poroda supruge, pita J. V. iz Tuzle.
Prema Zakonu o radu, zaposlenik ima pravo na odsustvo rada uz naknadu pla}e do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini - pla}eni dopusti u slu~aju: sklapanja braka, poroda supruge, te`e bolesti i smrti ~lana u`e porodice, odnosno doma}instva. ^lanom u`e porodice smatraju se supru`nici, odnosno vanbra~ni supru`nici, dijete (bra~no, vanbra~no, posvojeno, pastor~e i dijete bez roditelja, uzeto na izdr`avanje), otac, majka, o~uh, ma}eha, usvojitelj, djed i baka (po ocu i majci), bra}a i sestre. Zaposlenik ima pravo na pla}eni dopust i u drugim slu~ajevima i za vrijeme utvr|eno propisom kantona, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Dr`avna slu`ba
Budu}i da sam konkurirao du`e od dvije godine na razne pozicije na javnim konkursima u Federaciji i uvijek bio na nekom od mjesta na listi uspje{nih kandidata, zanima me {ta je to pravedan i po{ten tretman na koji se poziva u provo|enju procedura, a ja nikada nisam do{ao na red da negdje budem izabran, iako su pojedinci istovremeno bili birani i u dva organa uprave, pita S. H. iz Sarajeva.
Prema Zakonu o dr`avnoj slu`bi u FBiH, dr`avni slu`benik ima pravo na po{ten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno porijeklo, entitetsko dr`avljanstvo, prebivali{te, religiju, politi~ka i druga uvjerenja, pol, rasu, ro|enje, bra~ni status, godine starosti, imovinsko stanje, hendikepiranost ili drugi status. Istim zakonom propisano je da Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH osigurava spomenuta prava prilikom provo|enja javnih konkursa.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

UMRLI
1641. - Umro flamanski slikar Anton van Dajk (Anthony van Dyck), istaknuti predstavnik Flamanske slikarske {kole, ~uveni portretista, dvorski slikar engleskog kralja ^arlsa (Charlesa) I od 1632. godine.

Tuzla: [ta ka`e Zakon o radu

sveznadar
Odvikavanje dakle razveseljava, no nastavak pu{enja u ve}oj mjeri uzrokuje depresiju. To su zaklju~ili nau~nici s „Warren Alpert“ fakulteta pri ameri~kom Univerzitetu „Brown“ nakon {to su pratili raspolo`enje vi{e od 230 osoba koje su poku{avale prestati pu{iti. Svi sudionici su dobili flastere s nikotinom i pro{li standardizirane testove za depresiju prije i poslije odvikavanja. Oni koji su uspjeli prestati pu{iti bili su najsretniji. To je po{lo za rukom kod 99 ispitanika, a osobe koje su prestale pu{iti na dvije sedmice bile su sretnije i manje depresivne u odnosu na svoje „pu{a~ke dane“.

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

31

Ta~no Neta~no
u svijetu medicinsku 1.Pariz je prvipomo}? dobio Hitnu 2.Nijemac Fric Haber smatra se ocem hemijskog rata? je bio mudri trojanski 3.Antenor Homerove Ilijade? junak iz
1. NETA^NO

SAVJETI Kako lije~iti pospanost tokom dana

Nove navike spavanja i vje`ba
Ukoliko patite od nesanice, poku{ajte svaku ve~er odlaziti u krevet 15 minuta ranije
Prekomjerna pospanost, poznata i kao hipersomnija, mo`e prouzrokovati probleme na poslu i kod drugih, svakodnevnih aktivnosti. Problem pospanosti tokom dana obi~no po~inje u no}i. Lo{e navike spavanja ~esto su uzrok pospanosti tokom dana i mogu biti glavni razlog lo{eg raspolo`enja. Ako primijetite ove simptome, poku{ajte lijegati i dizati se u isto vrijeme svaki dan, uklju~uju}i i vikende. Ukoliko pak patite od nesanice, poku{ajte svaku ve~er pomicati vrijeme za spavanje 15 minuta ranije zbog postepenog prilago|avanja. Odraslim ljudima potrebno je u prosjeku sedam do devet sati sna, dok tinejd`eri trebaju punih devet sati spavanja. Evo jo{ nekoliko savjeta.
Odraslima je potrebno u prosjeku sedam do devet sati sna

Be~ organizira prvu Hitnu pomo}
Be~, a ne Pariz, prvi je u svijetu dobio Hitnu medicinsku pomo}. U kasnu jesen 1881. u tada poznatom be~kom kazali{tu Ringtheater izbio je veliki po`ar, neposredno prije po~etka jedne operne predstave. Zahvaljuju}i dobro organiziranoj vatrogasnoj slu`bi po`ar je relativno brzo bio uga{en, ali je ova nesre}a uzela veliki broj ljudskih `rtava. Nakon ove tragedije odmah je bilo jasno da bi broj poginulih bio znatno manji da je i medicinska djelatnost bila organizirana na sli~an na~in kao i vatrogasna. Nedugo zatim, ta~nije na dana{nji dan, 9. decembra 1881. godine utemeljena je u Be~u Hitna medicinska slu`ba, kao prva organizirana zdravstvena slu`ba takve vrste u svijetu. Ona se tada nazivala Be~ko dobrovoljno spasila~ko dru{tvo („Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft“).
2. TA^NO

Redovni obroci jednako su va`ni kao i redovan san. Doru~ak i ru~ak spre~avaju gubitak energije tokom dana, {to mo`e pogor{ati pospanost. Posljednji obrok dana pojedite dva do tri sata prije spavanja. Redovna tjelesna vje`ba

od 30 minuta na dan korisna je i za spavanje. Aerobne vje`be najvi{e }e pomo}i. Nemojte i}i u krevet umorni jer vjerovatno ne}ete mo}i zaspati. Treba razlikovati osje}aj pospanosti i umora. Ako su vam o~i klonule, tada ste pospani.

Protiv Alzheimera, sr~anih bolesti, raka
skleroze. Nau~nici stoga savjetuju da ljudi ljubi~asto povr}e uvrste u svoju redovnu prehranu kako bi se za{titili od razli~itih bolesti. Smatra se da je tajna ljubi~astog vo}a u spoju njihovih polifenola koji ~uvaju od {tetnih u~inaka `eljeza, a koji mogu dovesti do o{te}enja }elija ako prolaze kroz probavni sistem u pogre{nom obliku.

Predla`emo za dana{nji ru~ak
Potrebno je: 2 kg teletine od rebara bez kostiju, 500 g sitnije mrkve, 100 g bijelog dijela prase, 4 ka{ike senfa, 200 ml bijelog vina, 3 ka{ike ulja, so, biber, maj~ina du{ica, 3 ka{ike kiselog vrhnja, ulje. Na~in pripreme: 1. Meso uvaljati u marinadu od senfa, bijelog vina, ulja, soli, bibera i maj~ine du{ice, pa ga ostaviti da odstoji nekoliko sati. 2. Ocijediti marinadu, meso staviti u pleh i po sredini, uzdu` poredati o~i{}ene mrkve. 3. ^vrsto umotati rolat, povezati ga koncem i premazati uljem, pa pe}i na 220 stepeni. 4. Meso povremeno preliti

Ljubi~asto vo}e {titi organizam Filovana teletina
ostatkom marinade kojoj ste dodali malo vode. 5. Nakon sat vremena izvaditi pleh, oko mesa poredati koluti}e preostale mrkve pomije{ane s isjeckanom prasom. 6. Smanjiti temperaturu na 200 stepeni i pe}i jo{ oko pola sata. 7. Prohla|eni rolat isje}i na kolutove, a u sok od pe~enja sipati nekoliko ka{ika vode, dodati kiselo vrhnje i kratko prokuhati. 8. Pe~enje aran`irati povr}em i preliti sosom.
UKRASNA BILJKA, VRSTA SUNOVRATA BIT, BITAK U FILOZOFIJI

Najnovije istra`ivanje pokazuje da su borovnice, kupine, ribizle i {ljive super vo}e koje mo`e za{tititi ljudski organizam od niza bolesti koje se javljaju s godinama, poput Alzheimera, sr~anih bolesti i nekih vrsta karcinoma. Pokazalo se i da ljubi~asto vo}e {titi od nastanka Parkinsonove bolesti te multiple
Polifenoli iz vo}a ~uvaju od {tetnih u~inaka `eljeza

Fric Haber otac hemijskog rata
Fric Haber (Fritz Haber) bio je njema~ki hemi~ar. Dobitnik je Nobelove nagrade za hemiju 1918. za sintezu amonijaka, {to je bilo zna~ajno za vje{ta~ka |ubriva i eksplozive. Smatra se „ocem hemijskog rata“, jer je razvio hlor i druge bojne otrove tokom Prvog svjetskog rata. Iako je pomogao njema~koj ratnoj ma{ineriji, zbog jevrejskog porijekla bio je prisiljen 1933. emigrirati iz Njema~ke. Mnogi njegovi ro|aci su stradali u njema~kim koncentracionim logorima. Dio njih i od njegovog izuma ciklona B. Ro|en je 9. decembra 1868., a umro 29. januara 1934. godine.
3. TA^NO

JAPANSKA VISOKI FUDBAVJE[TINA PREDIO U VRSTA ^ETVRTAS- BOMBONA SAVIJANJA HRVATSKOJ LER NEUTRON TI STUP JEROLIMOV PAPIRA

PJEVA^ RAHIMOVSKI TURSKI PLEMI] DOKAZ O ODSUSTVU S MJESTA ZLO^INA

MASOVNO UNI[TENJE

OKOLI[ DIO STIJENE RUSKA JUHA PRIKAZ AKTIVE I PASIVE PI]E OD NARAN^E ”IZDAVA^KA RAD. ORG.” (biv. skr.) KONJI U PJESMAMA ARAPSKO PISMO KOMPOZIT. ZAJC

HEMIJSKI ELEMENT

Antenor poku{ava sprije~iti trojanski rat
Antenor je bio mudri trojanski junak iz Homerove Ilijade, koji je predlagao da se Helena vrati Grcima kako bi se izbjegao rat. Prema kasnijoj pri~i, pomogao je Grcima da iza|u iz drvenog konja i za izdaju nagra|en polovinom Prijamovog blaga i slobodnim izlazom iz Troje. Prema legendi osniva~ je Pataviuma, dana{nje Padove (na slici).

GITARIST KLEPTON

NIJE TE[KO

A]IM ODMILJA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA SABIRA, SAFA, O^EVI, NEMAN, L, ZAPREMINA, IMUN, EMANAT, TOMAS [AF, TE, ERA, AKRONIM, RENATO, RIKA 2369

PERUANSKA PJEVA^ICA SUMAK NA[ FUDBALER NA SLICI

ONI KOJI KLI@U

ADNAN ODMILJA

FILM

32
Priznanje ameri~kog „Billboarda“

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

show biz

33

Poklon za 41. ro|endan

MUZIKA

POKLONI Bijonse ne `ali kada je rije~ o D`ej-Ziju

Foks opet pjeva

Fergi
Novi nastavci
^etvrti nastavak jo{ nije ni zavr{en, a ve} je u planu snimanje petog i {estog dijela filmskog serijala „Pirati s Kariba“. „Hollywood Reporter“ prenosi da studio „Disney“ planira da u narednoj godini paralelno snimi jo{ dva djela „Pirata s Kariba“, kao {to je „Warner Bros“ uradio s posljednja dva dijela „Herija Potera“. Zna se da }e D`oni Dep (Johnny Depp) reprizirati ulogu kapetana D`eka Speroua (Jack Sparrow), ali nije poznato ko }e tuma~iti ostale role.

Fergi: Uspje{na na svim poljima

`ena godine
Ameri~ki „Billboard“ proglasio je Fergi (Fergie) `enom godine. Muzi~ki magazin i najmo}nija muzi~ka agencija na ameri~kom tr`i{tu dodijelio je ovu presti`nu titulu pjeva~ici grupe „The Black Eyed Peas“ zahvaljuju}i cjelokupnom njenom radu i uspjehu, pi{e u obja{njenju uredni{tva. Osim {to pjeva u grupi „The Black Eyed Peas“, Fergi je i uspje{na samostalna muzi~arka te ~esto gostuje na albumima drugih kolega muzi~ara i producenata. Odnedavno se uspje{no oku{ala i u filmskim vodama.

Najskuplji auto na svijetu za mu`a
„Bugatti veyron grand sport“ od 1,2 miliona funti ima tek nekoliko ljudi
Bijonse (Beyonce) i D`ej-Zi (Jaz-Z) progla{eni su pro{le godine {ou biz parom koji zara|uje najvi{e na svijetu, a samo te godine zajedno su zaradili 68 miliona funti. U braku su tek dvije godine, a jo{ ne planiraju imati djecu. No, to ih ne spre~ava da kupuju skupe igra~ke. Ta~nije, Bijonse je suprugu D`ej-Ziju, koji je 4. decembra proslavio 41. ro|endan, odlu~ila kupiti najskuplji auto na svijetu te je za to izdvojila 1,2 miliona funti. Tako se D`ej-Zijevoj kolekciji, koja se sastoji od „rolls royce phantoma“, „ferrarija F430 spider“, „maybacha 62S“ i „pagani zonda roadstera“, pridru`io „bugatti veyron grand sport“, koji ima tek nekoliko ljudi na svijetu, a svi od reda su u svijetu ameri~kog {ou biza. D`ej-Zi, vjerovatno, nije posljednji koji je dobio taj auto, koji imaju Sajmon Kauel (Simon Cowell), Tom Kruz (Cruise), mu` @izel Bindhen (Gisele Bundchen), Kris BraNoules: Narud`ba od pro{le godine

Dvije godine braka

Glumac i pjeva~ D`ejmi Foks (Jamie Foxx) izdaje novi album. Nasljednik nosa~a zvuka „Intuition“ iz 2008. godine zove se „Best Night Of My Life“, a na njemu gostuju D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) i Drejk (Drake). Album izlazi 21. decembra ove godine, a nedavno je objavljena i prva pjesma „Fall For Your Type“.

Tra`i se pjeva~
un (Chris Brown) te dizajner Ralf Loren (Ralph Lauren). Zato se pobrinula njegova draga supruga, koja je automobil naru~ila jo{ pro{le godine.

Povratak legendi

Nije samo on kriv za razvod

Glumica reklamira torbice

D`ord` Lukas (George Lucas) planira da kompjuterskim ~arolijama na velikom platnu okupi pokojne zvijezde Holivuda. Britanski „The Sun“ pi{e da je Lukas, tvorac serijala „Ratovi zvijezda“, otkupio prava na razne filmske materijale, koje }e upotrijebiti kako bi glumce koji su decenijama mrtvi, uklopio u svoj novi film. Tako }e se rame uz rame na}i Merilin Monro (Marilyn Monroe), D`ejms Din (James Dean), Alek Ginis (Alec Guinness), Orson Vels (Wales) i drugi.

[ercinger: Bavi se glumom

Eva Longorija varala Tonija?
Nakon {to je objavljeno da se Eva Longorija i Toni Parker (Tony) razvode zbog njegovih afera, po~ele su da kru`e glasine da „ni Eva nije svetica“. Parker je, navodno, prenosi „National Enquirer“, sumnjao da ga Eva vara s „nekim od njenih prijatelja“, me|u kojima se nalaze nekada{nji glumac i voditelj Mario Lopez, D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) i Leonardo di Kaprio (Caprio). - Iako se svojski trude da medijska slika o njima bude besprijekorna, oni jo{ tvrde da su prijatelji, ali istina je potpuno druga~ija. Eva i Toni vode borbu ko }e svaliti ve}i dio krivice za krah njihovog braka. Ko{arka{ je ~ak rekao prijateljima da ga je Eva varala i kako }e se boriti za brakorazvodnu parnicu - otkrio je izvor blizak paru. Nakon {to je „pukla bruka“ o Parkerovim „seksi SMS-ovima“, glumica je podnijela zahtjev za razvod, a ubrzo je to u~inio i ko{arka{.
Eva i Toni: Borba za krivicu

Blejk novo lice „Chanela“
Plavu{a koja se proslavila ulogom u serijalu „Gossip Girl“, dugonoga Blejk Lajvli (Blake Lively) postala je miljenica mnogih urednika modnih ~asopisa, ali i velikih modnih dizajnera, poput Karla Lagerfelda. Zgodna Blejk tako je potpisala ugovor sa modnom ku}om „Chanel“, ~ije je za{titno lice postala. Glumica }e Lajvli: u~estvovati u reZvijezda serije klamnoj kampa„Gossip Girl“ nji za najnoviju liniju „Chanelovih“ torbica. Plakati s Blejk Lajvli trebali bi iza}i na svjetlo dana ve} po~etkom naredne godine.

Bend „Velvet Revolver“ organizira ove sedmice audicije za novog pjeva~a. Frontmen grupe, gitarista Sle{ (Slash), objavio je na svom Twitter profilu da bend, koji je bez vokala ve} dvije godine, radi na pronala`enju novog ~lana. „Velvet Revolver“ je bez pjeva~a od 2008. godine, kada je Skot Vejlend (Scott Wyland) napustio grupu da bi se vratio u „Stone Temple Pilots“.

Bez konkurencije

Reklama za donje rublje

Ne pjeva, ali zara|uje na modi

Snima se „Porno“

Zanosne obline Karle Ose
Kolumbijski supermodel Karla Osa (Carla Ossa) pokazala je svoje zanosne obline u donjem rublju „BonPrix“. Ova 179 centimetara visoka ljepotica skoro savr{enih proporcija (88-61-91), za{titno je lice i tijelo brojnih brendova donjeg rublja i kupa}ih kostima, {to ne ~udi s obzirom na njene zamamne atribute. Osim {to je do sada nosila brojne revije te se pojavila u mnogim editorijalima, lijepa Karla pojavljivala se i u videospotovima.

D`esikinih milijardu dolara
Ameri~ka pjeva~ica i glumica D`esika Simpson (Jessica) mo`da trenutno ne mo`e da se pohvali muzi~kim uspjesima (dva posljednja albuma prodata su u mizernom tira`u), ali sigurno nema razlog za nezadovoljstvo s obzirom na to da je za samo nekoliko godina izgradila modnu imperiju vrijednu vi{e od milijardu dolara! Tridesetogodi{nja D`esika je 2007. godine sa majkom pokrenula modnu liniju „Jeanswear“, a prodaja odje}e, obu}e, intimnog ve{a, parfema i torbi koje je kreirala, dostigla je samo u ovoj godini cifru od 750 miliona dolara. Naredne godine plavu{a iz Ebilejna u Teksasu upotpunit }e kolekciju i sa sportskom opremom, a prema prvim procjenama, to }e joj u 2011. donijeti jo{ najmanje 250 miliona dolara. Njeni proizvodi nisu basnoslovno skupi (u prosjeku ko{taju od 39 do 120 dolara), a ameri~ki modni stru~njaci smatraju da je D`e- Simpson: sikin modni uspNapravila jeh o~ekivan s obpravu zirom na njenu imperiju popularnost.

„Trainspotting“, kultni film iz 1996. godine, dobit }e drugi dio, potvrdio je reditelj Deni Bojl (Danny Boyle). Prvi dio nastao je po istoimenoj knjizi Irvina Vel{a (Welsh), a pri~a o Rentonu, Sik Boju (Sick Boy) i ekipi nominirana je za Oskara za najbolji adaptirani scenarij. Vel{ je napisao i nastavak po imenu „Porno“, na kojem }e se zasnivati drugi dio.

Nakon sedam godina

Osa: Skoro savr{ene proporcije

Umro glumac iz „Plave lagune“
Ameri~ko-australski glumac Gas Merkurio (Gus Mercurio), najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima „Plava laguna“ i „Krokodil Dandi 2“, preminuo je tokom operacije kojoj je podvrgnut zbog prsne aneurizme. Bile su mu 82 godine. Osim glumom, Gas se profesionalno bavio i boksom te je bio predsjednik australske Bokserske ku}e slavnih. Nad`ivjeli su ga njegova druMerkurio: Preminuo tokom ga supruga Rita te {estero operacije djece.

[ercinger napustila „Pussycat Dolls“
Pjeva~ica Nikol [ercinger (Nicole Scherzinger) bila je sedam godina ~lanica benda „Pussycat Dolls“. Odlu~ila je da definitivno napusti bend kako bi se posvetila solo karijeri. - Vrijeme grupe „Pussycat Dolls“ je pro{lo. Neke djevojke su napustile bend i ja na to nisam mogla da utje~em. Ne bih voljela da budem u bendu s novim ~lanicama, jer smo mi ranije bile bliske kao porodica - izjavila je pjeva~ica. Nikol se trenutno bavi i glumom i snima tre}i nastavak filma „Ljudi u crnom“, a ve} tri godine je u vezi s voza~em Formule 1 Luisom Hamiltonom (Lewis).

^lanovi grupe „Take That“ i dalje su bez konkurencije na britanskoj top-listi. Album „Progress“, njihov prvi zajedni~ki nakon 15 godina, ostao je i tre}e sedmice na broju jedan slu`bene top-liste najprodavanijih nosa~a zvuka. Grupa „Take That“ sada je jedan od samo osam izvo|a~a u historiji koji su sakupili toliko sedmica na broju jedan, a njihov najnoviji album „Progress“ mogao bi ~ak i „podebljati“ taj uspjeh, jer mu se ve} predvi|a dug ostanak na vrhu, kao i titula najprodavanijeg albuma godine.

FILM

32
Priznanje ameri~kog „Billboarda“

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

show biz

33

Poklon za 41. ro|endan

MUZIKA

POKLONI Bijonse ne `ali kada je rije~ o D`ej-Ziju

Foks opet pjeva

Fergi
Novi nastavci
^etvrti nastavak jo{ nije ni zavr{en, a ve} je u planu snimanje petog i {estog dijela filmskog serijala „Pirati s Kariba“. „Hollywood Reporter“ prenosi da studio „Disney“ planira da u narednoj godini paralelno snimi jo{ dva djela „Pirata s Kariba“, kao {to je „Warner Bros“ uradio s posljednja dva dijela „Herija Potera“. Zna se da }e D`oni Dep (Johnny Depp) reprizirati ulogu kapetana D`eka Speroua (Jack Sparrow), ali nije poznato ko }e tuma~iti ostale role.

Fergi: Uspje{na na svim poljima

`ena godine
Ameri~ki „Billboard“ proglasio je Fergi (Fergie) `enom godine. Muzi~ki magazin i najmo}nija muzi~ka agencija na ameri~kom tr`i{tu dodijelio je ovu presti`nu titulu pjeva~ici grupe „The Black Eyed Peas“ zahvaljuju}i cjelokupnom njenom radu i uspjehu, pi{e u obja{njenju uredni{tva. Osim {to pjeva u grupi „The Black Eyed Peas“, Fergi je i uspje{na samostalna muzi~arka te ~esto gostuje na albumima drugih kolega muzi~ara i producenata. Odnedavno se uspje{no oku{ala i u filmskim vodama.

Najskuplji auto na svijetu za mu`a
„Bugatti veyron grand sport“ od 1,2 miliona funti ima tek nekoliko ljudi
Bijonse (Beyonce) i D`ej-Zi (Jaz-Z) progla{eni su pro{le godine {ou biz parom koji zara|uje najvi{e na svijetu, a samo te godine zajedno su zaradili 68 miliona funti. U braku su tek dvije godine, a jo{ ne planiraju imati djecu. No, to ih ne spre~ava da kupuju skupe igra~ke. Ta~nije, Bijonse je suprugu D`ej-Ziju, koji je 4. decembra proslavio 41. ro|endan, odlu~ila kupiti najskuplji auto na svijetu te je za to izdvojila 1,2 miliona funti. Tako se D`ej-Zijevoj kolekciji, koja se sastoji od „rolls royce phantoma“, „ferrarija F430 spider“, „maybacha 62S“ i „pagani zonda roadstera“, pridru`io „bugatti veyron grand sport“, koji ima tek nekoliko ljudi na svijetu, a svi od reda su u svijetu ameri~kog {ou biza. D`ej-Zi, vjerovatno, nije posljednji koji je dobio taj auto, koji imaju Sajmon Kauel (Simon Cowell), Tom Kruz (Cruise), mu` @izel Bindhen (Gisele Bundchen), Kris BraNoules: Narud`ba od pro{le godine

Dvije godine braka

Glumac i pjeva~ D`ejmi Foks (Jamie Foxx) izdaje novi album. Nasljednik nosa~a zvuka „Intuition“ iz 2008. godine zove se „Best Night Of My Life“, a na njemu gostuju D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) i Drejk (Drake). Album izlazi 21. decembra ove godine, a nedavno je objavljena i prva pjesma „Fall For Your Type“.

Tra`i se pjeva~
un (Chris Brown) te dizajner Ralf Loren (Ralph Lauren). Zato se pobrinula njegova draga supruga, koja je automobil naru~ila jo{ pro{le godine.

Povratak legendi

Nije samo on kriv za razvod

Glumica reklamira torbice

D`ord` Lukas (George Lucas) planira da kompjuterskim ~arolijama na velikom platnu okupi pokojne zvijezde Holivuda. Britanski „The Sun“ pi{e da je Lukas, tvorac serijala „Ratovi zvijezda“, otkupio prava na razne filmske materijale, koje }e upotrijebiti kako bi glumce koji su decenijama mrtvi, uklopio u svoj novi film. Tako }e se rame uz rame na}i Merilin Monro (Marilyn Monroe), D`ejms Din (James Dean), Alek Ginis (Alec Guinness), Orson Vels (Wales) i drugi.

[ercinger: Bavi se glumom

Eva Longorija varala Tonija?
Nakon {to je objavljeno da se Eva Longorija i Toni Parker (Tony) razvode zbog njegovih afera, po~ele su da kru`e glasine da „ni Eva nije svetica“. Parker je, navodno, prenosi „National Enquirer“, sumnjao da ga Eva vara s „nekim od njenih prijatelja“, me|u kojima se nalaze nekada{nji glumac i voditelj Mario Lopez, D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) i Leonardo di Kaprio (Caprio). - Iako se svojski trude da medijska slika o njima bude besprijekorna, oni jo{ tvrde da su prijatelji, ali istina je potpuno druga~ija. Eva i Toni vode borbu ko }e svaliti ve}i dio krivice za krah njihovog braka. Ko{arka{ je ~ak rekao prijateljima da ga je Eva varala i kako }e se boriti za brakorazvodnu parnicu - otkrio je izvor blizak paru. Nakon {to je „pukla bruka“ o Parkerovim „seksi SMS-ovima“, glumica je podnijela zahtjev za razvod, a ubrzo je to u~inio i ko{arka{.
Eva i Toni: Borba za krivicu

Blejk novo lice „Chanela“
Plavu{a koja se proslavila ulogom u serijalu „Gossip Girl“, dugonoga Blejk Lajvli (Blake Lively) postala je miljenica mnogih urednika modnih ~asopisa, ali i velikih modnih dizajnera, poput Karla Lagerfelda. Zgodna Blejk tako je potpisala ugovor sa modnom ku}om „Chanel“, ~ije je za{titno lice postala. Glumica }e Lajvli: u~estvovati u reZvijezda serije klamnoj kampa„Gossip Girl“ nji za najnoviju liniju „Chanelovih“ torbica. Plakati s Blejk Lajvli trebali bi iza}i na svjetlo dana ve} po~etkom naredne godine.

Bend „Velvet Revolver“ organizira ove sedmice audicije za novog pjeva~a. Frontmen grupe, gitarista Sle{ (Slash), objavio je na svom Twitter profilu da bend, koji je bez vokala ve} dvije godine, radi na pronala`enju novog ~lana. „Velvet Revolver“ je bez pjeva~a od 2008. godine, kada je Skot Vejlend (Scott Wyland) napustio grupu da bi se vratio u „Stone Temple Pilots“.

Bez konkurencije

Reklama za donje rublje

Ne pjeva, ali zara|uje na modi

Snima se „Porno“

Zanosne obline Karle Ose
Kolumbijski supermodel Karla Osa (Carla Ossa) pokazala je svoje zanosne obline u donjem rublju „BonPrix“. Ova 179 centimetara visoka ljepotica skoro savr{enih proporcija (88-61-91), za{titno je lice i tijelo brojnih brendova donjeg rublja i kupa}ih kostima, {to ne ~udi s obzirom na njene zamamne atribute. Osim {to je do sada nosila brojne revije te se pojavila u mnogim editorijalima, lijepa Karla pojavljivala se i u videospotovima.

D`esikinih milijardu dolara
Ameri~ka pjeva~ica i glumica D`esika Simpson (Jessica) mo`da trenutno ne mo`e da se pohvali muzi~kim uspjesima (dva posljednja albuma prodata su u mizernom tira`u), ali sigurno nema razlog za nezadovoljstvo s obzirom na to da je za samo nekoliko godina izgradila modnu imperiju vrijednu vi{e od milijardu dolara! Tridesetogodi{nja D`esika je 2007. godine sa majkom pokrenula modnu liniju „Jeanswear“, a prodaja odje}e, obu}e, intimnog ve{a, parfema i torbi koje je kreirala, dostigla je samo u ovoj godini cifru od 750 miliona dolara. Naredne godine plavu{a iz Ebilejna u Teksasu upotpunit }e kolekciju i sa sportskom opremom, a prema prvim procjenama, to }e joj u 2011. donijeti jo{ najmanje 250 miliona dolara. Njeni proizvodi nisu basnoslovno skupi (u prosjeku ko{taju od 39 do 120 dolara), a ameri~ki modni stru~njaci smatraju da je D`e- Simpson: sikin modni uspNapravila jeh o~ekivan s obpravu zirom na njenu imperiju popularnost.

„Trainspotting“, kultni film iz 1996. godine, dobit }e drugi dio, potvrdio je reditelj Deni Bojl (Danny Boyle). Prvi dio nastao je po istoimenoj knjizi Irvina Vel{a (Welsh), a pri~a o Rentonu, Sik Boju (Sick Boy) i ekipi nominirana je za Oskara za najbolji adaptirani scenarij. Vel{ je napisao i nastavak po imenu „Porno“, na kojem }e se zasnivati drugi dio.

Nakon sedam godina

Osa: Skoro savr{ene proporcije

Umro glumac iz „Plave lagune“
Ameri~ko-australski glumac Gas Merkurio (Gus Mercurio), najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima „Plava laguna“ i „Krokodil Dandi 2“, preminuo je tokom operacije kojoj je podvrgnut zbog prsne aneurizme. Bile su mu 82 godine. Osim glumom, Gas se profesionalno bavio i boksom te je bio predsjednik australske Bokserske ku}e slavnih. Nad`ivjeli su ga njegova druMerkurio: Preminuo tokom ga supruga Rita te {estero operacije djece.

[ercinger napustila „Pussycat Dolls“
Pjeva~ica Nikol [ercinger (Nicole Scherzinger) bila je sedam godina ~lanica benda „Pussycat Dolls“. Odlu~ila je da definitivno napusti bend kako bi se posvetila solo karijeri. - Vrijeme grupe „Pussycat Dolls“ je pro{lo. Neke djevojke su napustile bend i ja na to nisam mogla da utje~em. Ne bih voljela da budem u bendu s novim ~lanicama, jer smo mi ranije bile bliske kao porodica - izjavila je pjeva~ica. Nikol se trenutno bavi i glumom i snima tre}i nastavak filma „Ljudi u crnom“, a ve} tri godine je u vezi s voza~em Formule 1 Luisom Hamiltonom (Lewis).

^lanovi grupe „Take That“ i dalje su bez konkurencije na britanskoj top-listi. Album „Progress“, njihov prvi zajedni~ki nakon 15 godina, ostao je i tre}e sedmice na broju jedan slu`bene top-liste najprodavanijih nosa~a zvuka. Grupa „Take That“ sada je jedan od samo osam izvo|a~a u historiji koji su sakupili toliko sedmica na broju jedan, a njihov najnoviji album „Progress“ mogao bi ~ak i „podebljati“ taj uspjeh, jer mu se ve} predvi|a dug ostanak na vrhu, kao i titula najprodavanijeg albuma godine.

34 ^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

M. D. A.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 123461 10 I Sarajevo, 29. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, protiv izvr{enika HASAN BARHAWI, ul. Nerkeza Smailagi}a br. 5/2 Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 65 0 I 123461 10 I od 18. 01. 2010. godine Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenica, broj: AF 0963412, protestirana kod Op}inskog suda u Sarajevu. Protestni registar, Knjiga broj: 2092/09 od 18. 09. 2009. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 666,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 18. 09. 2009. godine pa do isplate, odre|uje se izvr{enje prema izvr{eniku i to pljenidbom dijela nov~anih primanja - pla}e koje izvr{enik prima kod KCU UNIVERZITET U SARAJEVU, a u skladu sa ~lanom 138. Zakona o izvr{nom postupku, kao i pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika na adresi izvr{enika iz prijedloga, te prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 1540010000001910, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 33,30 KM. SUDIJA Alisa Numi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Dnevni avaz

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

35

GARANTOVANI JACK POT ZA 99. KOLO LOTO-a 350.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT ZA 99. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 98. KOLA LOTO-a OD 07.12.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 98. KOLA LOTO-a 20 23 28 31 32 40
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 98. KOLA JOKERA OD 07.12.2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

20

28

31 23

40 32
081302 671941

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 13 POGOTKA DOBITAKA IMA 631 POGOTKA DOBITAKA IMA 10.631

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3
FONDOVI DOBITAKA:

760.60 KM 20,90 KM 2,50 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 3
BROJA DOBITAKA

0,00 KM 324,30 KM 39,40 KM 4,40 KM 1,00 KM

DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00228 5020374 R 1x4 ZASTUPNIK : 00328

3 2 1

BROJA DOBITAKA

5020236 R 1x4 ZASTUPNIK : 00775 5020164 S 1x4

IMA 37
BROJA DOBITAKA

U 98. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131.840,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65.920,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 16.480,00 + JP 297.366,70 ) . . . . . . .313.846,70 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.888,00 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.184,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.368,10 KM

IMA 330
BROJ DOBITAKA

IMA 3.048

U 98. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.349,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.674.50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.734,90 + JP 9.248,90 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.983,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.939,60 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 08.12.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00015 5020143 R 1x5 2x3 ZASTUPNIK : 00071 5020012 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00104 5010094 R 1x5 ZASTUPNIK : 00311 4950502 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00312 5020147 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00628 5020128 R 1x5 ZASTUPNIK : 00640 5020020 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00681 5010045 R 1x5 ZASTUPNIK : 00742 5020170 S 2x5 5x4

LUTRIJA BiH SARAJEVO

08.12.2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 96. KOLA LOTO-a OD 30.11.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 96. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 96. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118.567,80 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.283,90 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 14.821,00 + JP 270.316,20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285.137,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.892,60 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.856,80 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.713,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254,10 KM DOBITAKA IMA 1.040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,40 KM DOBITAKA IMA 12.635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST IZ 95. i 96. KOLA
1. 950076345300238 - SARAJEVO . . . . . . . . . .600,00 KM 2. 950075348500624 - BANOVIÆI . . . . . . . . . .900,00 KM 3. 960077249200015 - ZAVIDOVIÆI . . . . . . . . 800,00 KM 4. 960076348700042 - SARAJEVO . . . . . . . . .700,00 KM 5. 960069249200007 - KLJUÈ . . . . . . . . . . .1.300,00 KM 6. 960039849200007 - VELIKA KLADUŠA . . .1.900,00 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 97. i 98. KOLU
1. 980015550200160 - TUZLA 2. 980058150100003 - BIHAÆ 3. 980022550100002 - HAD@IÆI 4. 970017149600045 - GRAÈANICA 5. 980030850200041 - GORA@DE 6. 980039450200047 - SANSKI MOST

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 96. KOLO LOTO-a JE 07.01.2011.GOD.

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

LUTRIJA BiH SARAJEVO

08.12.2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 96. KOLA JOKERA OD 30.11.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 96. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 96. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.207,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.603,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.520,70 + JP 6.444,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.964,70 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.082,80 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270,10 KM SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,80 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,30 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 08.12.2010.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 96. KOLO JOKERA JE 07.01.2011.GOD.

36

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 025-0-Su-10-000 481 Datum: 07. 12. 2010. godine Na temelju ~lanka 31. Zakona o sudovima u FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 38/05 i 22/06), i ~lanka 24. Zakona o namje{tenicima u tijelima dr`avne slu`be u @upaniji Posavskoj („Narodne novine @upanije Posavske“ broj 7/2010), te odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Op}inskog suda u Ora{ju, Predsjednik Op}inskog suda u Ora{ju, objavljuje dana 07. 12. 2010. godine:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Lo`ioni~ka 2, Sarajevo tel. ++387 033 72 52 00
Na osnovu ~lana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 4/00 i 18/02), ~lana 4. Pravilnika o radu, a u vezi sa ~lanom 12. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Stru~ne slu`be Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, direktor Zavoda raspisuje

JAVNI OGLAS
radi popunjavanja upra`njenog radnog mjesta na neodre|eno vrijeme Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (daktilograf)..........................................................................1 izvr{itelj OPIS RADNOG MJESTA: Vr{i sve daktilografske poslove po diktatu i prijepisu, Za sudske procese vr{i uporabu sustava za audiosnimanje, arhiviranje i transkripciju, Vr{i pozivanje stranaka, otpremu po{te, sre|uje i `urnalizira spise, dostavlja spise u pisarnicu Suda, Postupa po naredbama u spisima, Odgovoran je za odr`avanje spisa i uno{enje informacija u sustav registriranja predmeta u odgovaraju}e vrijeme, Vodi brigu o rasporedima sudaca i osigurava da su predmeti spremni za ro~i{te prema rasporedu, Kontrolira naplatu sudskih taksi i tro{kova postupka te o tome obavje{tava suca, Provjerava da li su pojedini sudski oglasi objavljeni u slu`benim novinama/glasniku ili na oglasnoj plo~i suda i o tome upozorava upisni~ara, obavlja i druge poslove po nalogu suca sa kojim radi i po nalogu Predsjednika suda. Kandidat treba da ispunjava sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - op}a zdravstvena sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta, - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, - da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Posebni uvjeti: zavr{ena srednja {kola dru{tvenog smjera IV stupnja (gimnazija, upravna, ekonomska, administrativna i sl.); najmanje 10 mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni ispit (kandidat koji nema polo`en stru~ni ispit, a bude primljen u radni odnos obavezan je polo`iti stru~ni ispit u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos) poznavanje rada na ra~unaru, Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sljede}e dokumente (originali ili ovjerene kopije): - svjedod`ba o zavr{enoj srednjoj {koli - uvjerenje o radom iskustvu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - uvjerenje o dr`avljanstvu - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Prijem namje{tenika na rad zasniva se na neodere|eno vrijeme. Izabrani kandidat je du`an prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Op}inski sud u Ora{ju Novo naselje - Jug I b.b. 76 270 Ora{je Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. PREDSJEDNIK SUDA @eljko Miki}

za prijem u radni odnos 1. SAMOSTALNI STRU^NI SARADNIK ZA POSLOVE INFORMACIONOG SISTEMA U ZDRAVSTVU.........................................................................................1 izvr{ilac Poslovi radnog mjesta obuhvataju poslove: administriranje mre`e, upravljanje i odr`avanje baze podataka, formiranje statisti~kih izvje{taja i pregleda i drugi poslovi po nalogu direktora. 2. STRU^NI SARADNIK ZA SISTEMSKI I APLIKATIVNI SOFTVER.................................................1 izvr{ilac Poslovi radnog mjesta obuhvataju poslove: postavljanja parametara operativnog sistema u skladu sa ura|enim projektima, brine o za{titi informacionog sistema, u~estvuje u izradi programske podr{ke i izradi i uvo|enju programskih paketa, odr`ava i a`urira postoje}e programe i aplikacije, u~estvuje u programu informati~kog osposobljavanja i usavr{avanja zaposlenika, vr{i administriranje baze podataka, obezbje|uje njenu sigurnost, odr`ava i a`urira web stranicu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodilaca. Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e op{te uslove: - da su dr`avljani BiH - da su punoljetni - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost - da nisu ka`njavani Pored op{tih uslova kandidati treba da ispunjavaju i slijede}e posebne uslove: - VSS, prirodno-matemati~ki ili elektrotehni~ki fakultet, smjer informatika - jedna godina radnog iskustva - sklonost timskom radu Uz prijavu potrebno je dostasviti slijede}e: - naznaku radnog mjesta na koje se konkuri{e - curriculum vitae - dokaz o stru~noj spremi - dokaz o radnom iskustvu - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) - ljekarsko uvjerenje (nakon zavr{enog izbora za kandidata koji bude izabran) - kontakt adresu i telefon Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija i prilo`ena po tra`enom redoslijedu. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj {tampi. Sa prijavljenim kandidatima mo`e biti obavljen intervju nakon ~ega }e se odlu~ivati o izboru. Ugovor o radu se zaklju~uje na neodre|eno vrijeme. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Lo`ioni~ka 2 sa naznakom „Prijava na oglas - informatika - NE OTVARATI“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

OGLAS

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

37

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 087865 09 I Sarajevo, 29. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika Hercegovac Izete iz Ilija{a, ul. Ilija{ke brigade broj 7 i Alije Ali} iz Ilija{a, Sovrle broj 8, radi izvr{enja v.s. 641,14 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na Prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 22. 5. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 22. 4. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestiranoj mjenici broj AF 1335749 izdate u Sarajevu, dana 11. 4. 2006. godine, broj protesta 1092/08 od 27. 11. 2008. godine, protiv izvr{enika Hercegovac Izete iz Ilija{a, ul. Ilija{ke brigade broj 7 i Alije Ali} iz Ilija{a, Sovrle broj 8, radi naplate nov~anog potra`ivanja

u iznosu od 641,14 KM, a pripadaju}om kamatom po~ev od 27. 11. 2008. godine, tro{kovi protesta mjenice 8,00 KM i tro{kove izvr{enja u iznosu od 40.05 KM, izvr{enje je odre|eno i to: 1. Pljenidbom na nov~anim sredstvima - pla}i do iznosa od 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e ukoliko ista prelazi iznos od 1.000,00 KM koju pla}u izvr{enik ostvaruje kao uposlenik kod Op}inskog suda za prekr{aje Ilija{, te uplatom nov~anih sredstava na ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 2. Zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Hercegovac Izete i Alije Ali} koje se nalaze u mjestu njihovog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine Sudija Aida Spahi}, s.r. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 09187509 I Sarajevo, 29. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH Sarajevo, Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika Babiker Mohameda iz Sarajeva, ul. [emsudina Sarajli}a broj 27, radi izvr{enja v.s.p. 3.117,51 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na Prijedlog tra`ioca izvr{enja;

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 15. 6. 2009. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 8. 5. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestiranoj mjenici broj AF 0987810 izdate u Sarajevu dana 25. 1. 2005. godine, broj protesta 434/09 od 29. 1. 2009. godine, protiv izvr{enika Babiker Mohameda iz Sarajeva, ul. [emsudina Sarajli}a broj 27, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.117,51 KM, sa pripa-

daju}om kamatom, po~ev od 28. 1. 2008. godine, tro{kovi protesta mjenice 8,00 KM i tro{kova izvr{enja u iznosu od 132,68 KM, izvr{enje je odre|eno i to: 1. Pljenidbom na nov~anim sredstivma - pla}i d iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e ukoliko ista prelazi iznos od 1.000,00 KM koju pla}u izvr{enik ostvaruje kod poslodavca „LAHAJ“ d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Grada broj 49, te uplatom nov~anih sredstava na ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 2. Zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Babiker Mohameda, koje se nalaze u mjesto njegovog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvaruje prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 154001000001910, sve do namirenja tra`bine. Sudija Aida Spahi}, s.r. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

38

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 065-0-Mal-09-008767 Sarajevo, 30.11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja POPOVI] LJUBO iz Kotor Varo{i, ^epak b.b., protiv tu`enog „ALLMED“ D.O.O. SARAJEVO, ul. Te{anjska br. 7., radi duga v.s.p. 2.800,00 KM u skladu sa ~l. 348 st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

oglasi
ti naro~ito: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja, ~lan 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode, ~lan 71. ZPPa. Tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog, ~lan 182. ZPP-a. U slu~aju promjene va{e adrese, du`ni ste obavijestiti ovaj sud, ~lan 352. ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, ~lan 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} Napomena: Odgovor na tu`bu mo`e se podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u Ul. [enoina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 123979 10 Mals Sarajevo, 15. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“, protiv tu`enog Kroja~ka radnja vlasnika Mirsad D`ulbi}, radi duga v.sp. 190,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 03. 01. 2010. godine, tu`ilac JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ podnio je tu`bu protiv tu`enog Kroja~ka radnja vlasnik Mirsad D`ulbi}, radi duga v.sp. 190,90 KM Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom je tu`eni KROJA^KA RADNJA VLASNIK MIRSAD D@ULBI], BASARINA ^IKMA 1, SARAJEVO, du`an tu`iocu JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 49, isplatiti dug za isporu~enu i utro{enu el. energiju u iznosu od 190,90 KM, sa pripadaju}im zakonskim kamatama shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to - na iznos od 190,90 KM od 26. 01. 2009. godine do dana isplate, uz naknadu tro{kova ogla{avanja u iznosu koji je imao tu`ilac, te tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Tatjana Arapovi}

OGLAS
Poziva se tu`eni „ALLMED“ D.O.O. SARAJEVO da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 7. 4. 2009. godine predlo`io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju na ime naknade {tete isplati iznos od 2.800,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17. 5. 2006. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. U obrazlo`enju tu`be naveo je da tu`eni na zahtjev tu`itelja nije izdao ra~un za kupljeni implantant iako je tu`itelj izvr{io uplatu sredstava u iznosu od 2.800,00 KM po predra~unu, niti je izvr{io povrat novca upla}enog po predra~unu broj 044/06 na ra~un tu`itelja, iako se u obavijesti od 18. 12. 2007. godine na isti obavezao, ~ime je po~inio {tetu tu`itelju, jer je isti imao pravo na refundaciju tro{kova. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ava-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 119067 09 I Sarajevo, 01. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika Su}eska Mehmedalija, Sarajevo, ul. Azize [a}irbegovi} broj 11 i Sinanovi} Re{ada iz Sarajeva, ul. Tina Ujevi}a broj 27, radi izvr{enja, v.s.p. 1.929,70 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na Prijedlog tra`ioca izvr{enja;

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 075246 09 P Sarajevo, 29. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Milena Raji} u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna Fondacija „Eki“ zastupan po punomo}niku Adini Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Hod`i} Samka, Pavlina Lilica, Hod`i} Meho, Gojak Desing doo Sarajevo i Avanglion doo Sarajevo, radi duga.

OGLAS
Za tu`ene: Hod`i} Samka iz Sarajeva, ul. Vinograd br. 19 Pavlina Lilica iz Sarajeva, ul. Alojza Benca br. 2 Hod`i} Meho iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagi}a br. 8 „Gojak Desing“ doo Sarajevo, ul. Numan Pa{e ^uprili}a-~ikma 15 „Avanglion“ doo Sarajevo ul. Zelenih beretki bb Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 20. 2. 2009. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da su donese presudu: I-tu`ena Hod`i} Samka iz Sarajeva, ul. Vinograd br. 19, Sarajevo, II-tu`ena Pavlina Lilica iz Sarajeva, ul. Alojza Benca br. 2, IIItu`eni Hod`i} Meho iz Sarajeva, ul. Nerkeza

Smailagi}a br. 8, IV-tu`eni „Gojak Desing“ doo Sarajevo, ul. Numan pa{e ^uprili}a ~ikma br. 15 i V-tu`eni „Avanglion“ doo Sarajevo, ul. Zelenih beretki bb, du`ni su tu`itelju Mikrokreditna organizacija „Eki“ Sarajevo na ime duga solidarno isplatiti iznos od 14.839,51 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 20. 2. 2009. g. kao dana podno{enja tu`be, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Raji} Milena

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 23. 12. 2009. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 03. 12. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestirane mjenice broj AF 0948552 izdate u Sarajevu dana 28. 01. 2005. godine, broj protesta 1620/09 od 15. 07. 2009. godine, protiv izvr{enika Su}eska Mehmedalija, Sarajevo, ul. Azize [a}irbegovi} broj 11 i Sinanovi} Re{ada iz Sarajeva, ul. Tina Ujevi}a broj 27, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.929,70 KM, sa pripadaju}om kamatom po~ev od 15. 07. 2009. godine, tro{kovi protesta mjenice 8,00 KM i tro{kove izvr{enja u iznosu od 108,00 KM, izvr{enje je odre|eno i to:

1. Pljenidbom na nov~anim sredstvima - pla}i do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e ukoliko ista prelazi iznos od 1.000,00 KM koju pla}u izvr{enici ostvaruju kod poslodavca prvoizvr{enik Su}eska Mehmedalija kod IRBA ORIENT D.O.O. Sarajevo, ul. Skenderpa{ina 31 i drugoizvr{enik Sinanovi} Re{ad, kod CENTAR ZA DEMINIRANJE BiH, Ilid`a, ul. Tvorni~ka broj 3, te uplatom nov~anih sredstava na ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 2. Zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Su}eska Mehmedalija i Sinanovi} Re{ada, koje se nalaze u mjestu njegovog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114. do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. Sudija Aida Spahi}, s.r. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 099806 09 P Sarajevo, 2. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo (raniji naziv UPI BANKA D.D. SARAJEVO), ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv tu`enog SEJDI] MIRALEM iz Sarajeva, ul. Adema Bu}e br. 4., radi duga po kreditnoj kartici, v.sp. 3.360,40 KM, na osnovu ~lana 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje slijede}i

Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH, tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpise podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu ~l. 74. st. 1. ZPP-a. Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA SANELA GORU[ANOVI]-BUTIGAN

OGLAS
Poziva se tu`eni SEJDI] MIRALEM iz Sarajeva, ul. Adema Bu}e br. 4, da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu od 11. 6. 2009. godine kojom tu`itelj predla`e da se utvrdi da je zbog neizvr{avanja ugovorenih obaveza tu`enog prema tu`itelju raskinut njihov me|usobno zaklju~eni Ugovor o kori{tenju kreditne kartice „Bamcard“ i kreditnom limitu br. 39956/05 od 31. 8. 2005. godine, da se utvrdi da je dospjelo na pla}anje potra`ivanje tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKE D.D. BiH prema tu`enom Sejdi} Miralemu iz Ugovora o kori{tenju kreditne kartice „Bamcard“ i kreditnom limitu br. 39956/05 od 31. 8. 2005. godine, te da se obave`e tu`eni Sejdi} Miralem da tu`itelju INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, isplati iznos od 3.360,40 KM, uz zakonsku zateznu kamatu za period, po~ev od dana 29. 1. 2009. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 081581 09 P Sarajevo, 2. 12. 2010. godine

OBJAVA
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH („Sl. novine FBiH, broj 53/03, u daljem tekstu ZPP), tu`enoj Zikreti Hod`i} se dostavlja obavijest:

Obavje{tava se Zikreta Hod`i} da }e presuda u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, protiv tu`enih Zikreta Hod`i} i dr., radi naplate duga, biti donesena dana 4. 1. 2011. godine i istu je du`na preuzeti u zgradi suda, pisarna, uz napomenu da rok za `albu po~inje te}i prvog narednog dana nakon dono{enja presude. Sudija Sanela Rondi} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

39

Na osnovu Odluke {kolskog odbora br. 2758/10 od 3. 12. 2010. godine Srednjo{kolski centar Vogo{}a raspisuje

Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni prilo`iti (originale ili uredno ovjerene kopije). - diplomu o zavr{enom fakultetu, - izvod iz Mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Prijavu sa biografijom slati na adresu: Srednjo{kolski centar Vogo{}a, Jo{ani~ka br. 119., Vogo{}a ili predati li~no na protokol {kole, sa naznakom „KOMISIJI ZA KONKURS“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

JAVNI KONKURS
za radno mjesto na odre|eno vrijeme - pedagog {kole, na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa poro|ajnog odsustva, ................................................1 izvr{ilac Pored op}ih zakonskih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu {kolske spreme - zavr{en Filozofski fakultet, odsjek za pedagogiju i polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad, a u skladu sa Pedago{kim normativima i standardima.

40

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
i kuhinjom. Tel. 033 201-477. Sokolje, izdajem pos. prostor, pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 906 761. Stan 50 m2, poseban ulaz, sa grijanjem, priv. ku}a [ip. Tel. 033 485-112. Stan na Grbavici, namje{ten. Tel. 061 526 540. Stan u priv. ku}i 70 m2, trosoban, pos. ulaz, plin. grijanje, kablovska, povoljno, polunamje{ten. Tel. 061 222 736, 061 481 367. Studenticama izdajem sobe, dvokrevetnu i jednokrevetnu, preko puta Kampusa i Holiday inna. Tel. 066/94 5959. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, pos. ulaz. Tel. 062 376 354. U Hrasnom, A. B. [imi}a, I sp., izdajem dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 764. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za sve djelatnosti. T 061 249 249, 061 531 el. 130. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba dajem ili mijenjam za manji do 30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183 433. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta ugra|ene nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar 79 m2 kod Predsjedni{tva i Dr`avne bolnice. Tel. 061 288 939. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, 1.950 EUR-a m2, bez agencije. Tel. 061 544 182. Centar Vogo{}e, stan trosoban+dnevni boravak, novogradnja, povoljno. T el. 062 909 887. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Mostar, prodaje se ku}a sa dvori{tem + zemlji{te. Tel. 061 503 868. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, ul. D`. Bijedi}a, trosoban, eta`no plinsko grijanje. T 062 204 494, el. 033 800-261. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana p+s+s sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Malta, stan 72 m2. Tel. 521-362. Dev. ku}a S. Grad ([iroka~a), sa dok. za adaptaciju. Tel. 033 523-423. Dobrinja 70 m2, 107 m2, hitno. Tel. 061 288 939. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvos. stan 65 m2, sa dva balkona, prodajem, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 786. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. ipo zemlje u Rakovici, [amin gaj (Kakrinjski put). Tel. 062 294 556, 033 514-565. Dvoipos. stna na Dobrinji C-5, 67 m2+gara`a 13 m2, PVC stolarija, plin, trostrano orijentisan, 1 sp. Tel. 062 346 780. Dvos. stan 59 m2, grijne povr{ine+lo|a i 2 balkona, Hrasno-trg. Tel. 033 617-948. Dvos. stan 62 m2, ul. Grada~a~ka, I sp. Tel. 061 554 543, 062 257 085. Dvos. stan ^. Vila (ili mijenjam za manji). Tel. 061 107 885. Dvos. stan na Skenderiji, Potekija, 57 m2. Tel. 061 144 457. Dvos. stan u Sarajevu, renoviran, ul. Vrazova, I sp., parking prostor obezbije|en. Tel. 061 173 715. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`a, vl. 1/1, ul. N. Filipovi}a, gara`e u nizu kod Velepekare. Tel. 061 219 180. Grbavica kod [opinga stan 52 m2, B. Muteveli}a. Tel. 065 021 556. Grbavica, 22 m2, Lu`ani 76 m2, Alipa{ino 46 m2. Tel. 065 467 688. Grbavica, dvos. stan 52 m2, 3 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hitno prodajem adaptiran jednosoban stan 45 m2, 13 sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM, fix. T 601 811 144. el. Hrasnica 63 m2, Lu`ani 76 m2, Pejton Mala aleja 48 m2. Tel. 065 467 688. Hrasno stan 71 m2 kod „Selex“ pumpe. Tel. 065 021 556. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, prodajem stan 95 m2, u nizovima. Tel. 625-652. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, tros. 77 m2, dvije lo|e, 1 sp., adaptiran+gara`a. Tel. 061 493 323. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. T 065 905 el. 779. Kod Vrbanja mosta stan u suterenu 33 m2, pogodan za pos. prostor. Tel. 033 668-745. Ku}a dvojna 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a i zemlja u Bla`uju 1.400 m2, 75.000 KM. Tel. 065 467 688. Ku}a s dvori{tem i pos. prostorom, centar, Travnik. Tel. 062 047 102, Travnik. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan, 1.950 KM/m2. Tel. 062 165 566. Ku}a u Ned`ari}ima p+s+gara`a sa urednim papirima. Tel. 062 326 965. Ku}a u Resniku kod Pazari}a, 750 m2 placa uz auto put prema Mostaru, 70.000 KM. Tel. 065 021 556. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i

MALI

OGLASI
Prodaja
2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon maxi 2.8 JTD, 12/2003., ispravan i registrovan, pre{ao 88.000 km. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi Fiat Dukato, 91. god., u voznom stanju, produ`eni, povi{eni, povoljno. Tel. 066 687 703. Ladu samaru 1.3, 91. god., reg. do 9. 8. 2011., sa dosta dijelova, 1.000 KM. Tel. 062 170 357. Lancia Musa 2006., ful oprema, automatik, mo`e zamjena, 13.000 KM. Tel. 061 143 036. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 124 dizel, {iroka lajsna, registrovan, cijena 5.700 KM. T 061 484 el. 394. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, ABS, ESP full oprema, crni, servisna, registr, ovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes C 220, disel, avangard, 1998. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 147 434. Najjeftinija registracija vozila u Sarajevu, gratis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911. Nissan Primera 2.2 DCI, 140 KS, 10./2004., kao nov, povoljno. Tel. 061 488 548. Nove VW nosa~e skija za Golf V i VI. Tel. 061 145 636. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Papire od Audija A4, 2001. god. TD, reg. 2 mjeseca. Tel. 061 504 190. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat 97. TDI, klima, mul-t-lock, registrovan do 15. 8. 2011., cijena 8.300 KM. Tel. 061 519 750. Passat t. dizel, 1.6 proizv. 1987 (karavan), vrlo povoljno. Tel. 061 667 187, Srebrenik. Pe`o 106, god. pr. 1997., zelena maetlik, daljin. zaklju~av., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 1.2 B. mod. 2005., plavi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 78.000 pre{ao, kao nov, cijena do registr. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, cijena do registracije. Tel. 061 158 202. Pe`o 206 1.4 HDI, proizv. 2003., tek uve`en i registrovan. Tel. 061 667 187, Srebrenik. Pe`o 206 HDI, 1.4, god. 2004., registr., met. sivi, klima. Tel. 033 644-590. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Mercedes 190 D, automatik, 88., registrovan, sive boje u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Prodajem Opel Astra 2001., 1.6 benzin, siva metalik, klima, 170.000 km, povoljno. Tel. 062 419 347. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem sjedi{ta za Reno Megan II, tapacir. vrata (far lijevi R X-megan). Tel. 061 140 067. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 B, 2004. god., crveni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 116.000 pre{ao, cijena do registr. 7.450 KM. Tel. 061 835 565. Reno Kangoo, 2005. god., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Klio dizel, 96. god., fabri~ko stanje. Tel. 061 224 126. Reno Laguna DCI 1.9 proizv. 2003., sva oprema, tek uvezena i registrovana. Tel. 061 667 187, Srebrenik. Reno Laguna karavan, dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420606, 062 390 579. Reno Megan, 97. god., benz., reg. oktobar 2011., klima, MP3C, ura|en vel. servis, el. podi., cent. brava. Tel. 063 881 224. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Reno T wingo 1.2 B, 2003. god., crveni sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 110.000 pre{ao, cijena do registr. 6.000 KM. Tel. 061 158 202. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Favorit 136 L, proizv. 1991., registr. do 21. 4. 2011., gara`irana. Tel. 061 202 386. [koda Felicija 1.3, 2000. godina. Tel. 062 348 159. [koda Felicija 1.9 dizel-pikapt, registrovan 20. 4. 2011. Tel. 033 668-096. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Terano 87. god., benz., plin, fri{. registr., ili mijenjam. Tel. 066 894 511. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, tek registrovan, sedam sjedi{ta, met. plava boja u odli~nom stanju. Tel. 033/687154, 061 532 179. W 1200 razne dijelove prodajem. Tel. 033 531-138. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. le`aja. Tel. 061 563 370, 033 243-554. Izdajem centar, namje{ten stan, stamb. zgrada, 500 KM. Tel. 061 925 649. Izdajem ~etverosoban potpuno namje{ten stan, prizemlje ku}e, Stup. Tel. 063 676 069. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke, N. G. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033/521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska TV, u Grbavi~koj. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban stan Obala kod Drvenije mosta, 300 KM + 300 KM depozit. Tel. 061 905 212. Izdajem jednosoban stan u priv. ku}i, prizemlje, ul. Hajrudina [abanije 31. Tel. 234-118. Izdajem namje{ten dvosoban stan, grijanje, internet, Pofali}i. Tel. 061 226 372. Izdajem namje{ten stan u Had`i}ima. Tel. 061 347 685. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e za studentice, Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem polunamje{ten stan u stamb. zgradi, Ilid`a-Stup, Pija~na. T 061 el. 866 705. Izdajem pos. prostor 40 m2, za Agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. Izdajem poslovni prostor 38 m2 + 16 m2 galerija, na Dobrinji, ul. Sarajevske olimpijade, ili tra`im poslovnog partnera. Tel. 061 184 796. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovno-skladi{ni prostor 40 i 120 m2, Stup, kod Interexa. T 061 el. 266 869. Izdajem prazan dvoiposoban stan na Dobrinji (250 KM). Tel. 062 971 539. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sobu sa kuhinjom i kupatilom, poseban ulaz, Bistrik. T 061 157 el. 197. Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 061 730 486. Izdajem stan u privatnoj ku}i na Stupu kod Interexa. Tel. 061 266 869. Izdajem stan, privatna ku}a na [ipu, 75 m2, centralno grijanje. Tel. 061 144 845. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem u Sarajevu posl. prostor 20 m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203. Iznajmljujem jednoiposoban stan, centar kod Pozori{ta, zaposlenim djevojkama ili studenticama. Tel. 062 203 917. Iznajmljujem kancelarijski poslovni prostor P=75 m2, Emerika Bluma br. 2, kod OHR-a. Tel. 061 132 088. Jednokrevetna soba, grijanje, 120 KM. Tel. 062 467 823. Lokal izdajem za do~ek Nove godine. Tel. 062 644-055. Namje{ten stan 85 m2, kod vje~ne vatre, I sprat, strancima. Tel. 062 569 990, 061 563 370. Ned`ari}i - povoljno sobe za sudente i zaposlene, upotreba dnevnog boravka, kuhinje, kupatila. Tel. 061 304 854. Pekaru sa dvije zidane pe}i i ma{inama izdajem, 500 KM. Tel. 061 160 129. Penzionerka izdaje u centru lijepu sobu `enskoj osobi, odli~ni uslovi. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Povoljno izdajem u strogom centru studentici namje{tenu sobu sa grijanjem

Prodajem Renault Scenic 2001. god., 1.9 DTI, tamno sivi metalik. Pre{ao 160.000, u dobrom stanju. Cijena 9.500 KM. Tel. 062 622 350. 18362-1tt Polo 1.4 TDI, 2007. god., klima, 12.800 KM. Golf 2.0 TDI, 2005. god., full oprema - 17.800 KM. Cedy VW 1998. god., dizel, 5.300 KM. Tel. 065 511 399. 15706-1Nd` Prodajem Opel Astra kupe, 2002. god., prva registracija 2004., 2.2 motor, 16 ventila, 150 KS, benzin, fabri~ke alu felge, oprema Bertoni, pre{ao 100.600 km. Cijena 5.500 EUR-a. Tel. 061 136 309, 033/639-052. Airbag na volanu i tabl. golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, sprinter Opel 4 kraka. Tel. 061 200 203. Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., sivi, al. felge, bixenoni, 10x airbag, 140 KS, 6 brzina, kupljen u BiH. Tel. 066 364 848. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Autolakirer-limar, vr{i popravku i lakiranje vozila, zamjena o{te}enih dijelova, itd. T 061 177 547, 063 023 027. el. BMW 318i, 2001. g., ful oprema, mo`e zamjena uz nadoplatu, 11.500 KM. Tel. 062 504 014. Chevrolet Matiz SE, 2005. god., 47 KW, 995 cm3, klima, servo, centralna, CD MP3. Tel. 061 260 598. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Corsa C, 2002. god., 1.0 benzin, servo, EPS, ABS, 2 vrata, 4x airbag, crvena, zimske gume, al. felge, reg. do 9. 2011. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za „bubu“ W 1200 stakla, gume i jo{ raznih dijelova prodajem. Tel. 061 364 149. \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 CRDI, 2001. god., pre{ao 117.000 km, 4x4, dizel, tek registrovan, o~uvan. T 061 490 el. 570. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, cijena do registr. 7.800 KM. Tel. 062 548 408. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, cijena do registr. 6.900 KM. Tel. 062 548 408. Ford Fiesta 1.3 B, 96., super stanje, 3.500 KM. Tel. 062 008 374. Gepek vrata za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Gepek za Ford Fiestu 2003. god., 50 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel, prva registracija 90. Cijena po dogovoru. Tel. 061 812 151. Golf 2 t. dizel, 84., registrovan, bijeli, 2 vrata, cijena po dogovoru. Tel. 063 468 883. Golf 2, 92. benzin, o~uvan, zelena metalik, povoljno. Tel. 061 172 050. Golf 2, dizel, 87. godina, bijele boje, cijena 2.600 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf karavan TDI, 1995., dvokrilna balk. vrata, motorka „Partner“. Tel. 062 607 461. Kadet 1.3 B, karavan, 89. god., reg. do 11. 7. 2011., odli~no o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Kamion korpa Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes.

Prodaja
Prodajem stan na ^obaniji 96 m2, papiri uredni, odmah useljiv. Kontakt telefon: 061 183 669. N. Dobrinja II - N. Grad, stan 78 m2, Nurije Pozderca 8, sprat 5. Kontakt tel. 061 925 648. 15708-1Nd` Prodajem stan, centar Ciglane, trosobni 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 18443-1tt Centar-Ciglane, prodajem trosoban stan 81 m2 + lo|a, na II spratu, vl. 1/1, odmah useljiv, u ul. Husrefa Red`i}a. Tel. 066 219 150. 18536-1tt Mojmilo - garsonjera 32 m2, prvi sprat (kod Hipermarketa). Dobrinja 4 - jednosoban 38 m2, 1. sprat, renoviran - hitno. Tel. 061 493 323. 18534-1tt Prodajem vikend ku}u 130 m2, oku}nice 1.500 m2, voda + struja, Puhovik put prema Rakovici. Cijena 30.000 EUR-a. Tel. 061 136 309, 033/639-052. 15748-1Nd` Prodajem stan 33 m2/prizem., adaptiran - cijena 1.500 KM/m2, [vrakino - Alibega Firdusa. Tel. 061 214 634. 15766-1Nd` Grbavica I, ul. Zagreba~ka, VP , c.g., 54 m2 - 92.000 KM. Tel. 066 488 818. 18548-1tt 33 m2 Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Al. Polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino 67 m2, I sp., C faza, cijena 110.000 KM ili mijenjam za manji oko 50 m2. Tel. 061 749 305. Alipa{ino, 46 m2, C faza i 70 m2. T el. 065 467 688. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Bare-[ip, nove bijele zgrde, prvi red, dvosoban 46 m2, extra stanje, sa ugradbenom kuhinjom, plakarima, 94.000 KM. Tel. 061 510 964. Ba{~ar{ija - kod pijace Telali, II kat, prod. stan 90 m2, bez posrednika. Tel. 061 228 792. Ba{~ar{ija, Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Beograd - Avala, prod. plac 9 ari, doz. gradnja, ~ist zrak. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Beograd - dvosoban stan 53 m2 sa terasom, II kat, 53.000 EUR-a, u naslju Kote`, bez zamjene. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, iza Avalskog tornja, prod. ku}u sa 4 ha i 8 ari placa + pom. objekti. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, pro-

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000.

Izdavanje
Izdaje se poslovni prostor u Hrasnom (mali Bosmal) povr{ine 55 m2. Pogodan za administrativne poslove. Tel. 663-100. N. Izdajem poslovni prostor 180 m2, Alipa{ina 55, Ciglane kod semafora. Atraktivna lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 061 172 914, 033 538-011. 18540-1tt Izdajem poslovni prostor od 53 m2 u Hrasnici. Tel. 061 220 708. 15785-1Nd` Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani-sobe-dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Atraktivan pos. prostor 27+8 m2, Trg heroja, centralna pozicija. Tel. 061 390 748. Ba{~ar{ija-Slatko }o{e, izdajem pos. prostor 16 m2. Tel. 061 228 792. Cazinska, izdajem prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. T 033 el. 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, namje{ten stan 80 m2, v.p. namje{ten. Tel. 065 467 688. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar-Katedrala, izdaje se namje{ten jednosoban stan zaposlenoj osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. Ciglane Donje, Alipa{ina ul., jednos. stan 43 m2, centralno, blind izdajem. Tel. 062 465 466. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor, pogodan za sve namjene. Tel. 033 638006. Dvos. moderno opremljen stan na M. Dvoru, 600 KM. Tel. 061 142 704. Dvos. namje{ten stan Olimpijsko za dvije studentice ili zaposlenu `enu, zgrada. Tel. 061 228 659. Gara`a Vraca, kod motela Alem. T el. 066/184-885. Gornje Ciglane, pos. prostor za kancelarije, biroe, umjetni~ke radionice, uz gl. cestu, 50 m2 - 500 KM. Tel. 061 357 786, 033 212-967. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Hrasno, jednos. renoviran, moderno namje{ten stan, centr. grijanje, kablovska, internet, blindo vrata, balkon 450 KM+re`ije (cca 100 KM). Tel. 063 899 820. Hrasno, namje{tenu sobu, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Izdajem apartman na Bjela{nici 4+1

Dnevni avaz
PRODAJEM-IZDAJEM MOTEL KONAK U LJUBINI (SEMIZOVAC). NALAZI SE NA MAGISTRALNOM PUTU SARAJEVO-TUZLA, UDALJEN 20 KIL. OD SARAJEVA. UKUPNA POVR[INA: 800 M2. PROCIJENJEN NA 2 MILIONA KM OD STRANE SUDSKOG VJE[TAKA. SVE INFORMACIJE U OBJEKTU (KONAK). TEL. 061 132 221. 18422-1TT 8.650 m2 oku}nice, se za 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlji{ta 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Visokom, naselje Prijeka, useljiva i novija gradnja od 240 m2, p+s+s sa gara`om i ba{tom 500 m2. Tel. 061 196 744, 061 153 130. Ku}a Vraca kod motela „Alem“. T el. 066 184 885. Kvalitetna vikend. sa dun. vo}njaka u selu Lug na putu Kiseljak-Fojnica. Tel. 063 706 740. Manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Motel prodajem na planini 600 m2 ili najam. Tel. 066 894 511. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II sprat. Tel. 033 612-007. Na Pofali}ima stan 42 m2. Tel. 063 314 213. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i-novogradnja, „Tibra Pacifik“, garsonjera 33 i 37 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}, apartman 27 m2, opremljen, klimatiziran, 300 m od mora 35.000 EUR-a. Tel. 061 623 928. Otoka, dvoipos. 76 m2+2 lo|e, 9 sp. Tel. 061 493 323. Otoka, prodajem kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 158, od 11-22 h. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Pejton, stan 2-soban i Dobrinja 115 m2, 1 sp., povoljno. Tel. 061 288 939. Pelje{ac, prodajem zemlji{te 195 m2, neposredno uz asfalt, put za Sreser. Tel. 033 523-080. Pijace Ciglane, prodajem boks adaptiran, ekstra stanje, odmah useljiv. Tel. 063 191 659. Plac sa zapo~etim objektom na najljep{em mjestu u Lukama prema G. Zenici. Tel. 032 223 923, Zenica. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Pr. stan 70 m2, I sprat, i od 40 m2 VIII sprat, A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvos. stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem garsonjeru 33 m2, Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Prodajem ili mijenjam stan u centru Sarajeva 83 m2, visoko prizemlje. Tel. 061 485 898, 033 666-138. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan 49 m2, na Otoci, 1/1 vlasnik, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 289. Prodajem ku}u 130 m2, 500 m2 ba{te, gara`a 28 m2, cijena po dogovoru, Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem ku}u na Bistriku Terezija, kod samoposluge, cijena uz dogovor. Tel. 062 069 356. Prodajem ku}u na Bjelavama 95 m2, stamb. povr{ine, renovirana, plinsko grijanje. Tel. 061 501 417. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). T 036 884-514, mob. 062 490 480. el. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 55 m2+3,5 m2 balkona ustakljenog, novogradnja, Paromlinska, vis. prizemlje. Tel. 033 217-862. Prodajem stan 60 m2, A. Polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 60 m2, A. Polje, B faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan troeta`ni u nizu, S. Kolonija, kompletno adaptiran, povoljno. Tel. 061 207 899. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Sepetarovac br. 44, san 46 m2, cijena je povoljna. Tel. 220-187, 062 681 078. Stan 34 m2, sa ustakljenim balkonom, M. Dvor, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a, II sp., fix. 80.000 KM. Tel. 062 569 990. Stan 38 m2, vis. priz., na K. Brdu, prodajem 1.900 KM 1 m2. Tel. 062 110 722. Stan 48 m2, ul. Trnovska, N. Sarajevo. Tel. 061 214 027. Stan 65 m2 na Alipa{inom, Trg me|. prijateljstva, 80 m2. Tel. 065 021 556. Stan 73 m2, Grbavi~ka, I sp. T 061 el. 219 180. Stan u Kranj~evi}evoj 102 m2. Tel. 061 144 457. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, kod restorana Pivnica, prodajem dva stana, cijena po dogovoru. Tel. 061 336 014. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, jednos. stan 33 m2, adaptiran. Tel. 033/459-874. Tilava-Toplik, zemlji{te 1.492 m2, 500 m od filtera. Tel. 033 523-080. Trg heroja Hrasno, stan 45 m2, 85.000 KM i 36 m2, 68.000 KM. Tel. 065 021 556. Troipos. stan u centru grada „Papagajka“. Tel. 061 202 497. Trosoban u Vilsonovom, Istarska, 2 balkona, 72 m2. Tel. 061 144 457. U centru, ul. M. Tita, stan 105 m2, vl. 1/1. Tel. 061 220 977. U Vogo{}i dvosoban, novogradnja 52 m2, odmah useljiv, 1.500 KM/m2. Tel. 062 909 887. Vikendica potpuno namje{tena jedan dun ba{te, Deovi}i-Osenik. T 061 el. 221 888, 061 490 856. Vla{i} - super apartmani 35 i 40 m2, novogradnja, na ski-stazi, prodaja ili zamjena za Jadran ili Sarajevo. Tel. 061 483 448. Vogo{}a, centar, jednos. stan+balkon, lift, cijena 1.486 sa PDV-om. Tel. 061 916 208. Vogo{}a, jednos. stan 37 m2, prodajem. Tel. 065 877 065. Vraca, Avde Smajlovi}a, troiposoban stan, luksuzno ura|en, eta`no, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, od 17-19 h. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlji{ta 900 m2 u Lovi{tu kod Orebi}a, dobar pristup, vodovod. Tel. 033 642-426. Zemlji{te na Ilid`i vl. 1/1 blizu Velike aleje. Tel. 061 220 977. iod (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem manji stan SkenderijaBa{~ar{ija, do 48.000 KM, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Kupujem stan do 70 m2, Breka, Bjelave, Mejta{, Centar. Tel. 061 211 303. Potreban jednosoban stan namje{ten ili garsonjera na Dobrinji za studenticu. Tel. 061 808 780. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 18396-1TT Planinarske cipele, bakand`e, original - nove, broj 39 i 41. Tel. 062 003 205. Su{eno ljekovito bilje, kunica, kantarion, maj~ina du{ica i divlja metvica. Tel. 061 206 345. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Oprema za moleraj (lotre, ma~ke, mi{eve, hoble, {pahtle, ~etke i ostalo). Tel. 061 267 614, 065 075 694. Fri`ider u odli~nom stanju, ispravan, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem: {im{ire, had`ibege i ostalo. Tel. 062 385 034. Pr. 10 rebara harmonika vrata 50 KM. Tel. 062 320 034. Trosjed, dvosjed i fotelju, sve na razvla~enje. Tel. 061 272 611. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Rashladni ormar, vitrine, vaga, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Karabin lova~ki Kranj 8x52. Tel. 061 958 001. Nov inhalator njema~ki „Bronchoforton“, cijena samo 20 KM. Tel. 062 315 540. Trodjelni regal du`ine 2,5 m, cijena samo 60 KM. Tel. 062 315 540. Fasadnu plinsku pe} „Commodore“ 2,86 KW, samo 100 KM. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne atestirane ~izme 3000 volti, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. Uramljeno ogledalo 75x60 cm, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Ispravan telefon EI-Pupin, bijeli, stari, samo 30 KM. Tel. 062 315 540. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Plinsku pe} na zid i dimnjak, crata, polovan crijep, pivsku ambala`u, sve po dogovoru. Tel. 061 143 519. Dvije norve{ke pe}i Jotul i novu motornu pilu Stihl 200 KM. Tel. 062 474 657. Prodajem ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Prodajem sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Crijep stari i novi, prozor 60x60, nov, krevet dje~iji. Tel. 521-618, 061 529 838. Dva para dje~ijih klizaljki broj 35-36. Tel. 062 366 519. Rakiju {ljivu prodajem. Tel. 062 366 519. Prodajem Betaferon 20 injekcija 2200 KM za multiplesklerozu. Tel. 062 914 852. O~uvane ve{ ma{ine, {porete struja, fri`ider reklamni, staklena vrata, dostava bespl. Tel. 533-631. Prodajem sadnice {im{ira. Tel. 466-568. Dizel el. agregat 40 KW, TorpedoKon~ar. Tel. 030 874 358. Prodajem {piglu ukras, 500 KM. Tel. 066 894 511. Prodajem Laha, Mi{evi}a, Vojnovi}a, zeca, rami}a, N. Ibri{imovi}a, kolekcionar. Tel. 066 894 511. Boks prodajem na pijaci Ciglane, adapt., extra lokacija. Tel. 063 191 659. Lampa 1898. drvo-mesing, 100 cm, 3.000 KM. Tel. 066 894 511. Industrijske ma{ine za tekstil, specijalne (rukavi~arka, {ticerica, dugmi~arka) „Juki“, nove. Tel. 061 724 597. Pe} za pice struja-plin. Tel. 061 138 651. Pentium 4 2.8 GHz, 512 mb, ram, 80 gb hdd, dvd, win xp, 19’’ led, kao nov, 320 KM. Tel. 063 714 557. Ra~unar Fujitsu Siemens 2.8 GHz, IGB ram, 80 GB, HDD, DVD, 19’’ LCD, garancija, 340 KM. Tel. 062 267 695. Pentium HP 3.2 GHz ht, 2 gb, ram, 80 gb, hdd, dvd, rw, win, xp, licenca, 280 KM. Tel. 062 621 581. 19 LCD monitori u odli~nom stanju sa prate}im kablovima, 160 KM. Tel. 066 739 251. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Tegle sa poklopcem od 1 kg, 0,50 KM kom. Tel. 061 494 298. Pentium III, cijena 70 KM. Tel. 061 494 298. Kuhinje, plakari modernog dizajna radim po mjeri. Tel. 061 916 208. Plo~asti namje{taj po mjeri, povoljno. Tel. 061 916 208. Prodajem koke nosilje stare 7 mjeseci, cijena 2,50 KM. Tel. 062 727 507. Skija{ke cipele br. 37-38, bijele, 30 KM. Tel. 062 972 512. Pisa}u ma{inu elektri~nu u koferu, 50 KM. Tel. 062 972 512. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512. Kabel tip PP-ooy 5x25 mm Cu. Tel. 061 106 673. Vibracioni ~eki}-bu{ilica tip GBH5DCE Bosch, sa priborom. Tel. 061 106 673.

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

41

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mjenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran u centru grada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Sarajevo-Zagreb, mijenjam u Sarajevu 4-sobni stan za trosobni u Zagrebu, uz dogovor. Tel. 066/94-5959. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam kvalitetan dvosoban stan Otoka, sa odli~. c.g., vl. 1/1, za garsonjeru uz dogovor. Tel. 065 463 156, od 1122h.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 15740-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15539-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnje bojlera, pe}i, tu{ baterija, sanitarija, instalacije vodo i el. osigura~a, indikatora i sl. Tel. 061 222 228. 15700-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 18503-1tt Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Fizioterapeutske usluge, svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689. VKV elektri~ar, elektro-tehni~ar, vr{i odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektro instalacija. Tel. 062 522 014. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Molerski radovi, uredno i po{teno. Tel. 061 349 257. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.

NARU^ITE OGRIJEV SA OSMIJEHOM. Bukva i grab suha i sirova od 35 do 65 KM. Ugalj Banovi}i 150 KM. Ugalj Kreka 80 KM. Bukov briket 150 KM. Kameni briket Doj~lan fire 250 KM. Tel. 061 025 311, 061 785 535. 15424-1Nd` AKCIJA!!! Prodaja bukovog ogrijevnog drveta (}utci, metrice, cijepana) kao i ugalj (Banovi}i kocka, orah, drveni). Prijevoz besplatan na Kantonu. Kon. tel. 061 670 068. 15424-1Nd` RASPRODAJA!!! Do isteka zaliha velika rasprodaja bukovih drva, cijepanih, }utci i metrice, kao i ugalj Banovi}i (kocka, orah) i drveni (Kreka). Cijena po dogovoru. Tel. 061 824 243. 15424-1Nd` Akcijska prodaja bukovih drva i uglja kamenog i drvenog. Tel. 063 032 411. 15779-1Nd` „TA^NO I NA VRIJEME“ rasprodaja svih vrsta uglja (kockaorah, drveni), kao i bukovog drveta (}utci, iscijepana). Bukovi briketi (vre}a 25 kg). Isporuka po prijemu narud`be. Tel. 062 203 119. 15786-1Nd` U prodaji su bukova drva (balvani, }utci, cijepana), kao i sve vrste uglja (drveni Kreka komad), (kameni orah, kocka). Dostava mogu}a i u vre}am. Tel. 062 888 503. Kontakt osoba Mi}o. 15787-1Nd` Hitno prodajem muzi~ke instrumente. Harmonika „Paolo Soprani“, komplet razglas i elektri~nu gitaru. Veoma jeftino. Tel. 061 131 467. 18556-1tt DOO „GORI VATRA“, BESKAMATNI KREDIT 10 RATA za penzionere i uposlenike u dr`avnim i javnim preduze}ima. Sve vrste uglja, ogrijevno bukovo drvo. Kvalitet i koli~ina zagarantovani. Tel. 061 173 949. 18571-1tt Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033 646-912. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Nove rekete za stoni tenis i fudbal Liga {ampiona. Tel. 061 159 507. Noviju bundu od crnog zeca, duga dlaka, 250 KM. Tel. 061 159 507. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa, terapija od 120 kom. = 7 i 8 KM, terapija od 240 kom. = 5 i 6 KM. Besplatna dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i per-

Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. T 061 el. 270 427. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038.

42

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim preparatom uz garanciju. Tel. 063 693 202. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. T 535-659, 062 139 034. el. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Kombi prevoz putnika {irom BiH. Tel. 062 052 210. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stana-ku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. Potrebna radnica na poslu`ivanju u restoranu. Tel. 061 546 049. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. @elite postati konsultant za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Isplati se. Akcija besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Ozbiljna `ena pomagala bi starijim osobama u ku}i, odlazak u apoteku i dr., samo ozbiljne ponude. T 062 422 290. el. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Musliman vjernik, trgovac, zavr{en V stepen, sa velikim radnim iskustvom, tra`i posao poslovo|e ili trgovca. Tel. 061 206 345. Bifeu na Alipa{inom polju, potrebna konobarica. Tel. 062 051 531. Dajem instrukcije iz latinskog jezika. Tel. 061 556 035. @elite da ljudi ~uju za va{ posao? Nudimo najbolju i najpovoljniju uslugu internet reklame. Tel. 061 334 895. ^asovi bosanskog jezika. Tel. 061 334 895. Osnovci i srednjo{kolci, u~ite engleski vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Buregd`ija iskusan, tra`i posao buregd`ije ili ~uvara. Tel. 062 529 212. Potreban mu{ki frizer (brico). Tel. 061 228 792. Pomagala bih starim osobama. Tel. 062 320 034. Knjigovodstvene usluge za proizvodna i trgovinska preduze}a, izrada zavr{nih ra~una. Tel. 219-480, 063 917 256. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Frizerskom salonu u Hotonju potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061 150 368. Najpovoljniji tretmani za uni{tavanje {tetnih insekata: `ohara, moljaca, stjenica, muha i mi{eva. Tel. 062 328 447. Medicinska sestra i fizioterapeut pru`a med. usluge, vr{i masa`e. Tel. 061 313 469. Prevoz robe, stvari, putnika, povoljno. Tel. 061 250 911. Priznati nastavnik njema~kog i bosanskog daje instrukcije vrlo uspje{no (uz dobru saradnju). Prvi dvo~as (probni) u pola cijene. Tel. 659-750 i 066 897 870. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi POTREBNI KONOBARI-CE I [ANKERI-CE ZA RAD U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU. INFORMACIJE OD 10-16 h NA BR. 061 218 094. 18568-1TT ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306 i 061 387 856. Profesorica njema~kog jezika sa iskustvom daje instrukcije. Tel. 062 298 699. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033/557720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Instrukcije tokom cijele godine za starije osnovce matematika, engleski, 15 KM/sat. Tel. 061 911 652. Prevodim i dajem instrukcije prof. engleskog jezika. Tel. 061 321 321. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033/204-453, 061 914 014. Radim keramiku, kamen i mozaik, povoljno uz garanciju. Tel. 061 565 961. Nudim pomo} i njegu starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku, uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Agencija „Tera“ njega starih i oboljelih 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Tra`im posao portira, vi{egodi{nje iskustvo. Tel. 061 511 488. Grupa stolara montira {adrvane po va{im mjerama. Tel. 061 134 597.

Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990.

Ponuda-potra`nja
Novootvorenom Wine bar-u, restaurant „BRASIL ul. Dalma“, tinska 6, Sarajevo, potrebno vi{e kuhara i kuharica sa radnim iskustvom. Prijem u stalni radni odnos. Kontakt telefon: 061 108 027. 18433-1tt Poznatoj buregd`inici i novootvorenoj pizzeriji na stadionu Grbavica, potrebni slijede}i radnici: 2 ozbiljne djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. 1 pomo}na radnica u kuhinji. 1 radnik na sa~evima. Tel. 061 546 443. 18435-1tt Potrebni radnici za rad u super marketu, 4 `ene i 2 mu{karca (prodava~). Tel. 033 558-850, zvati od 10-16 sati. 18444-1tt Potrebna `ena za ispomo} u ku}nim poslovima strancima. Prednost osobama do 40 godina, uz obezbije|en smje{taj. Tel. 062 689 303. 15744-1Nd` Caffe-slasti~arnoj i piceriji potrebni pomo}na radnica i dostavlja~! Tel. 061 135 348, 033/718444. 15749-1Nd` Potrebna recepcionerka za rad u hotelu OLD TOWN na Ba{~ar{iji, po`eljno radno iskustvo, poznavanje engleskog jezika i rada na ra~unaru. Tel. 061 100 115. 18507-1tt ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem zidne satove i (neispravne mo`e) dijelove, srmali vez, suhozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune, demirlije, mangale, savat posu|e, serd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva lica tanke. Tel. 061 159 507.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 003427 07 Mal @ivinice, 23. 11. 2010. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

43

Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Huseinu D`ihanovi}u, u pravnoj stvari tu`tielja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, ul. Rudarska broj 38, protiv tu`enog Halilovi} Huseina, iz Tursunovi bb, op}ina @ivinice, radi isplate duga vs. p. 1.010,75 KM, van ro~i{ta dana 23. 11 .2010. godine donio je sljede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni Halilovi} Husein da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju isplati iznos od 1.010,75 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 05. 04 .2007. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 240,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude

Obrazlo`enje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 028510 09 Mal Travnik, 19. 11. 2010. godine TU@ITELJ: HLB TUZLANSKA BANKA BB, TUZLA TU@ENI: Anto Kurevija, Kolonija 4, Nova Bila RADI: isplate duga v.s. 201,68 KM Navedenom tu`bom tu`itelj: NLB TUZLANSKA BANKA BB, TUZLA tra`i da sud donese presudu i to: „Da tu`itelj isplati glavni dug u visini od 201,68 KM sa pripadaju}im zakonskom kamatama od dana podno{enja tu`be pa do dana kona~ne isplate duga. Zajedno sa sporednim potra`ivanjima - kamatama u ukupnom iznosu od 16,57 KM, kao i tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Jasmina Tahirovi} s.r.

OGLAS
Anto Kurevija, Kolonija 4, Nova Bila Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71 ZPP-a).

Tu`itelj je dana 05. 04. 2007. godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga. U tu`bi je predlo`eno da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev ukoliko tu`eni ne dadne pismeni odgovor na tu`bu u zaknsom roku. Tu`ba je dostavljena tu`enom dana 16. 08. 2007. godine, putem dnevnih novina „Dnevni avaz“, uz upozorenje da u roku od 30 dana mo`e podnijeti pismeni odgovor na tu`bu, kao i o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u odre|enom roku. Kako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema tu`be nije podnio pismeni odgovor na tu`bu, iako je upozoren o posljedicama nepodno{enja odgovora, sud je na osnovu ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03), donio presudu zbog propu{tanja. Odluka o kamatama donesena je na osnovu odredbi ~lana 277. ZOO i Zakona o izmjenama o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. novine FBiH“ br. 51/03). Odluka o tro{kovima postupka zasniva se na odredbi ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a isti se odnose na taksu na tu`bu u iznosu od 80,00 KM, takse na ime objave tu`be na odgovor u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ u iznosu od 50,00 KM, takse na presudu u iznosu od 40,00 KM i takse na ime objave presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ u iznosu od 70,00 KM, {to sve ukupno iznosi 240,00 KM. Sudija Husein D`ihanovi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prijema presude u skladu s odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-Sanski Kanton Op}inski sud u Biha}u Broj: 17 0 P 004724 09 P Biha}, 29. 11. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Jasmina Nezirevi} u pravnoj stvari tu`itelja Dizdarevi} Fahrudin iz Biha}a, zastupan po punomo}niku Br~in Slobodana, advokatu iz Biha}a, protiv tu`enog Dedi} Zijad sin Rahmana iz Biha}a, privremeno nastanjen u [vicarskoj, radi naknade nematerijalne {tete, vsp. 5.000,00 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a, dana 29. 11. 2010. godine.

va isplati pravi~nu nov~anu naknadu u iznosu od 5.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude. Ovim putem se tu`enom Dedi} Zijad sin Rahmana iz Biha}a, privremeno nastanjen u [vicarskj, dostavlja tu`ba na odgovor, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbom ~l. 70. i 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja u smislu odredaba ~l. 182. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Jasmina Nezirevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 P 009061 10 I ^apljina, 24. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U ^APLJINI, po sucu Dubravki So~e, ovr{noj stvari tra`itelja ovrhe Raiffeisen Bank d.d. BiH, Glavna Filijala Mostar, ul. Kneza Domagoja bb Mostar protiv ovr{enika 1. Milan Vuli} iz ^apljine, ul. Ante Star~evi}a 43 E i 2. Marine Boljanovi} iz ^apljine, ul. Metkova~ka bb, radi naplate nov~anog potra`ivanja po kreditu, v.s.p. 18.455,09 KM, temeljem ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (u daljem tekstu ZPPa) dana 24. 11. 2010. godine, objavljuje

RJE[ENJE O OVRSI
1. Na osnovu pravomo}ne i ovr{ne presude zbog propu{tanja Op}inskog suda u ^apljini broj 53 0 P 009061 07 P od 1. 07. 2008. godine izvr{enici su du`ni tra`itelju ovrhe na ime Ugovora broj 2820231443 o dugoro~nom kreditu za nabavku vozila sa porukom GRATIS posljednji anuitet od 09. 12. 2005. godine, solidarno platiti dospjelo nov~ano potra`ivanje u iznosu od 18.455,09 KM (glavnicu kredita u iznosu od 17.107,99 KM, kamatu u iznosu od 1.347,10 KM) te zakonsku zateznu kamatu koja na iznos glavnice kredita od 17.107,99 KM te~e od dana podno{enja tu`be Sudu pa sve do kona~ne isplate, te nadoknaditi tra`itelju ovrhe tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 830,48 KM, kao i da mu naknade tro{kove ovog ovr{nog postupka a sve u roku od 8 dana nakon dostave rje{enja. 2. Istovremeno Tra`itelj ovrhe sukladno ~lanku 37. ZOP-a stavak 1. i 3. Predla`e sudu da prije dono{enja Rje{enja o ovrsi provede postupak za utvr|vanje imovine ovr{enika pod 1. i 2. tj. da zaklju~kom nalo`i, uz dostavu odgovaraju}ih obrazaca, ovr{enicima osobno, nadle`nom organu Federalnog zavoda MIO/PIO, Slu`bi za prava branitelja/boraca i socijalnu skrb Op}ine ^apljina: MUP HN@ PU ^apljina; ZK uredu Op}inskog suda ^apljina; Bankama: UniCredit Bank d.d. Mostar, Alojzija Stepinca 1; HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, Kneza Branimira bb Mostar; ProCredit Banka d.d. Filijale Mostar, Nadbiskupa ^ule b.b. Mostar, Intesa Sanpaolo banka Bosna i Hercegovina Filijala Mostar, Alekse [anti}a 2. Mostar, Volksbank BH d.d. Poslovnica Mostar, Ante Star~evi}a b.b. Mostar, NLB Tuzlanska banka d.d. Sarajevo, \i|ikovac 1 Sarajevo, FIMA banka d.d. Sarajevo, Kolodvorska 5 Sarajevo; Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Trampina 12/VI Sarajevo da dostave dodatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini ovr{enika, mjestu gdje se nalazi, o vrsti i visini nov~anih primanja i nov~anih depozita ovr{enika, te da nakon pribavljenih podataka obavijesti tu`itelja ovrhe i ostavi mu rok sukladno ~lanku 36. stavak 2. ZOP-a da podneseni prijedlog uredi, odnosno izmjeni i dopuni. SUDAC Dubravka So~e POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku (~l. 46. st. 1. ZOP-a). Dostavljanje rje{enja o ovrsi ovr{eniku smatra se objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

OBJAVLJUJE
Dana, 23. 01. 2009. godine kod ovog suda je podnesena tu`ba, kojom tu`itelj tra`i da sud obave`e tu`enog da tu`itelju na ime naknade nematerijalne {tete zbog du{evnih bolo-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD @IVINICE ODJELJENJE U KLADNJU Broj: 033-1-P-09-000043 Kladanj, 24. 11. 2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj: 53/03, u daljem tekstu ZPP), tu`enom ]ustovi} Asimu iz Kladnja, se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama Odjeljenje u Kladnju, sudija Gogi} [erifa, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank dd Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, kao pravni sljednik Universal banke dd Sarajevo, zastupana po punomo}niku Meliki Ati} zaposlenika Uni CreditBank dd, ul. D`afer Mahala 53 - 55 Tuzla, protiv tu`enog ]ustovi} Asim, ul. Drum bb Kladanj, radi duga 3.127,95 KM, van ro~i{ta, donio je dana 24. 11. 2010. godine slijede}u:

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
Obavezuje se tu`eni ]ustovi} Asim iz Kladnja da tu`itelju UniCredit Bank DD Mostar isplati iznos od 3.127,95 KM na ime duga po osnovu porekora~enja isplate sa teku}eg ra~una sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 08. 2009. godine tj. kao dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate i na ime naknade tro{kova parni~nog postupka iznos od 299,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija [erifa Gogi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328 i 329. ZPP-a.

44

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se tu`na godina od kako nas je prerano napustio na{ voljeni

SENAD (SEADA) BERBI]
Neka Allah d`.{. podari vje~ni rahmet tvom velikom srcu i plemenitoj du{i. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tuga i bol nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Tvojoj plemenitoj du{i neka dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoja mama Nazila, otac Sead, ro|aci Ervin i Zijad sa porodicom Tevhid }e se odr`ati u ku}i `alosti, ul. Armije BiH br. 10 u 16.00 sati. Tvoja sestra Senada, zet Simbad, sestri}i Mirza i Azur

1313-1tz

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti drage na{e mame

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg dragog tate i supruga

MIRJANE HABIBOVI], ro|. MILETI]

SENAD BERBI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima jer voljeni nikad ne umiru. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
PTT

Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati bol, tugu i prazninu koju osje}amo. Vole te tvoje k}erke Ina i Maja

Tvoje: Selmina, Alma i Amela

1317-1tz

Danas, 9. decembra navr{ile su se dvije godine od kako nije sa nama na{ dragi

AZER JELIN
Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Neka je vje~ni rahmet tvojoj lijepoj du{i. Dajd`a Mensur, dainica Raza i ro|aci Nedim i Ned`ad Ajani}
312-1mo

HAMZA DO[LJAK

Posljednji pozdrav ocu radnog kolege MIP BiH
18577-1tt

Danas, 9. decembra 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE

na nikad pre`aljenog supruga, oca i dedu

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako nisi sa nama mom ocu

EDIN - DINO (MUHAMED) BULJUBA[I]
Da je moja ljubav mogla da te spasi, vje~no bi `ivio. Molim dragog Allaha d`.{. dovom da ti otvori sve d`enetske kopije i podari vje~ni rahmet. Amin. O`alo{}eni: supruga D`id`a, sin Adnan, k}erke Adna i Anida, unuka Aya, punica Subhija, snaha Aida, zet Nedim [abanovi} Tevhid }e se prou~iti u subotu, 11. decembra u 13 sati ulica Paromlinska 55d/V. 18582-1tt
SJE]ANJE

EDINU BULJUBA[I]U prim. dr. GALIB (SULJE) PLEHO
9. 12. 1993 - 9. 12. 2010.
Utjehe nema, zaborav ne postoji, a bol koju nosimo je do`ivotna. Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Supruga Sabiha sa djecom i unu~adima
18581-1tt

Ovih dana bol je ponovo isti, nikad nije ni nestao, ali ovih dana je u`asno kao da si tek oti{ao, kad bi mogao samo djeli} praznine popuniti, jednom se nasmijati i otjerati crnilo, samo jednom uzvratiti na sve rije~i tebi upu}ene, kad bi samo znao koliko nedostaje{... Jo{ uvijek se navikavam da te vi{e nema... Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u d`enetu. 18578-1tt Tvoja Adna, Nedim i Aya

Dana 8. 12. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 2 tu`ne godine kako nije sa nama na{ dragi brat, dajd`a

SENAD HAD@IBAJRI]
7. 12. 1992 - 7. 12. 2010.
Ima ljudi ~iji je `ivot trag u vodi. Nevidljivi su, ne~ujni, nestvarni, bez otisaka u pje{~anoj pustinji ~ovje~nosti. Ne znamo odakle su me|u nas do{li, a kad odu, za{to su i kuda oti{li. Dok su bogovi zemljom grili, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napusti{e, od njihove mo}i ljudi naslijedi{e jedino sposobnost da `ive, ali ne da budu. Majka i brat sa porodicom
18558-1tt

MALOVI] (HUSE) SALKO SEHIJE IMAMOVI]
Te{ko je `ivjeti i brojati dane i godine koje prolaze bez tebe, jer praznina koja je ostala boli. Nedostaje{ nam puno. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Voli te tvoja sestra Fata sa porodicom
15798-1nd`

Dani prolaze, a sje}anja na tebe nikad ne}e izblijedjeti. Nek je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Radne kolege Sabaheta, Zumra i Izet
844-1go

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 2 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra, svastika i tetka

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od smrti na{eg babe

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina otkako nije sa nama na{ {ehid

EDIN - EDO HAD@AJLI] VEZIRA (ALJKO) GOGALI], ro|. [AHMAN
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoji: majka Ilduza, supruga Gara i k}erka Aida
310-1mo

Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak s tobom. U na{im srcima je ostala velika ljubav, a du{i bol i tuga koju vrijeme nikad ne}e izlije~iti. Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti ostave trag koji se nikad ne mo`e preboljeti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestra Fazila sa porodicom 15796-1nd`

KEMALA BAKALOVI]A
iz Tuzle Mnogo te volimo i puno nam nedostaje{. Porodica Zub~evi}
1320-1tz

NUSRET (ZAJKO) ZEBA
Spominjemo te s po{tovanjem, s tugom u srcima pamtimo po dobroti. Tu`ni smo {to smo te izgubili, a ponosni {to smo te imali. Tvoji sinovi Almir, Ra{id, snahe Elma, Meliha, unuci Nusret, Armin i unuka Lamija 15794-1nd`

NUSRET (ZAJKO) ZEBA
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. milostivog da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Almir i Ra{id, snahe Elma i Meliha, unu~ad Nusret, Armin i Lamija
15799-1nd`

Dnevni avaz
Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, punac i dedo
SJE]ANJE

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

45

na najmiliju

HUSEIN BREKO
iz Trebinja Dragi Huso, te{ko je shvatiti da te vi{e nema, ali smo sretni da tvoja du{a po~iva tamo gdje si najvi{e volio, u na{oj Mosta~koj zemlji. Ispunili smo ti `elju koju si nam u amanet ostavio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Begana sa djecom, unu~adima i zetovima
297-1mo

BEDRIJA \IKI], ro|. ]ANI]
9. 12. 2009 - 9. 12. 2010.

MUSTAFA KORJENI]
S najnje`nijim mislima i ponosom na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja djeca i unu~ad
283-1mo

i

SAIMA KORJENI]

S ljubavlju u srcima sje}aju vas se, Va{a djeca, unu~ad i praunu~ad sa porodicama
18561-1tt

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{u dobru i po{tovanu priju

dragom prijatelju

MURVETU TANOVI], ro|. KOSOVAC

JOSIPU GOLI]U - GOLI
Raja iz KOCKE: Rudi, Nane, Ake, Alen, Ivan, Smajke, Sajo, @eljko, Neno, Hajro, Huso, Almir, Dino, Enes, Marijan, Tamba, Dinko, D`evad, Bakir, Ante sa Hvara, Fabijan, Hami}, Ado, [eha, 15789-1nd` Tajo, Mirza, Maja i Irma

Rahmetullahi alejha rahmeten vasiah Ned`ida i porodica Beganovi}
18567-1tt

Danas se navr{ava prva godina kako je preselila na{a najdra`a

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

mom bratu, daid`i i velikom prijatelju

dragom bratu i daid`i

[EVKA (MUSTAFA) OGLE^EVAC DALIJI KURBEGOVI]U
Svakoga dana molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: sin Nermin, k}erka Nermina, snaha Elvira i 18572-1tt unuka Ema Od sestre Mine, sestri}a Rusmira, Elizabet, Demijana, Samir, Nurije i prijateljice Vjeke
15775-1nd`

DALIJI KURBEGOVI]U

Od tvoje sestre Mize, sestri~ne Arijane, zeta Mirze, Mine i Muhameda
15776-1nd`

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji i prijatelju

JOSIP GOLI]

AZER JELIN JOSIPU GOLI]U

Posljednji pozdrav na{em Josipu od stanara Geteove br. 13.
14774-1nd`

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje i bol u na{im srcima gdje }e{ ostati uvijek voljen i nikad zaboravljen. Porodica Puka: Maja, Tajo, Irma i Mirza Tvoja raja iz caffea „Piramida“ Mostar
309-1mo 15789-1nd`

POSLJEDNJI SELLAM

majci na{eg radnog kolege

Danas se navr{ava godina dana kako je preselila na{a draga

Danas je godina dana od kako je preselila na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri i tetki

[EVKA OGLE^EVAC

[EVKA OGLE^EVAC
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra [uhra sa porodicom
18574-1tt

PA[I] FATI
Tvoja sestra Hana Trstena s porodicom Mirsad, Senada, Sanela, Jasmin, Melisa i Mirza
15797-1nd`

POPOVAC (PAJEVI]) \ULA
Uz dovu Uzvi{enog Gospodara da joj podari d`ennet i firdevs. Kolektiv firme „DEFTER“ d.o.o.
N

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Ismeta sa djecom
18574-1tt

46

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Dana 9. 12. 2010. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselila na ahiret na{a draga
Dana 9. 12. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od iznenadnog preseljenja na ahiret na{e drage nane

Navr{ile su se dvije tu`ne godine kako je tragi~no preminuo na{ dragi

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 2 godine otkako nije sa nama na{

DAMIR IMAMOVI]
Dragi na{ Damire, Istina je bolna da te vi{e nema i da smo te zauvijek izgubili. Suzama na{im oprosti, jer su u na{im srcima rane duboke i neizlje~ive, a rije~i su slaba utjeha nama koji te nikada ne}emo zaboraviti. Beskrajno nam nedostaje{. Po~ivaj u miru, dragi na{ Damire. S ljubavlju i vje~nom tugom, vole te tvoji najmiliji: mama, brat Danko, baka, tvoji pri562-1ze jatelji i kom{ije

DUDA ALENDAR, ro|. FAZLINOVI]
Zauvijek }emo te se sje}ati. Tvoji: k}erka Tid`a sa porodicom i sin Rusmir sa porodicom
18479-1tt

VEZIRE (ALJKO) GOGALI], ro|. [AHMAN
Draga nano, bila si dio na{eg djetinjstva. Sa tobom su nestali i na{i snovi. Ponosne smo {to smo imale ~ast zvati te svojom nanom. Hvala ti za sve dobrote koje si ~inila za nas. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoje unuke Adela i Adna Gogali} 18533-1tt

EDIN - EDO HAD@AJLI]
Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na tebe. Maida i Mu}a
301-1mo

SJE]ANJE

na na{e najdra`e

had`i hanuma SUBHIJA DIZDAREVI], ro|. KEV^IJA
1922 - 2010.

had`i HAJRUDIN DIZDAREVI]
1919 - 2003.

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se sedam godina od kada je na{ dragi otac, svekar, punac i djed had`i Hajrudin Dizdarevi} preselio na ahiret, a i gotovo godina od preseljenja na{e drage majke had`i hanume Subhije Dizdarevi}. Ovim povodom 9. 12. 2010. u 12.00 sati u haremu Lubine d`amije prou~it }e se Hatma dova za na{e najmilije. Neka im dragi Allah podari D`ennet. 15793-1nd` Sinovi i k}erka sa porodicama
Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana kako je preselio na ahiret na{ dragi otac, a 19. 11. 2010. navr{ile su se dvije godine kako je na ahiret preselila na{a draga majka

[U]RIJA - [U]RO HASETA

ZUMRETA - ZUMRA HASETA, ro|. [URKOVI]
18573-1tt

Dragi babo i majko, `ivjeti bez vas, vez va{eg milog glasa, ljubavi, savjeta, va{e dobrote skoro da je neizdr`ivo. Svaki trenutak ste u na{im najljep{im sje}anjima i mislima i vje~no }ete tu i ostati. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, jer ste samo to i zaslu`ili. Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u subotu 11. 12. 2010. godine iza podne namaza u 13.00 h u ku}i `alosti, ulica Muhameda ef. Pand`e 177. Vje~no o`alo{}eni sin Enes i k}erka Esma sa porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se pet godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

na{em dragom drugu

EKREM (ISLAMA) HRVAT MEHMEDALIJI - DALETU KURBEGOVI]U
Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Od tvoje raje sa Kova~a
15782-1nd`

Tvoja supruga Suada, k}erka Sabina, sin Samir, zet Emir, snaha Mersida, unuci Kerim, 18566-1tt Emina i Benjamin

SJE]ANJE

Danas se navr{ava tu`na godina dana otkako je na ahiret preselio na{ brat

Dana 9. decembra 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od kako sa nama nije na{ voljeni suprug i otac

na dragog druga

EDIN - DINO (MUHAMED) BULJUBA[I]
Dragi na{ brate! Ne postoji ni zaborav, ni utjeha samo beskrajna praznina, tuga i sje}anje. ^ovjek smr}u ne umire, umire kad ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i veliki rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Ali} Dino i Terovi} E{ref 18539-1tt

ZLATAN (FAHIR) LO[I]
iz Maglaja Samo mi koje te volimo znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Svaki trenutak ispunjen je sje}anjima na pa`nju i ljubav koje si nam nesebi~no poklanjao. S ljubavlju i neizmjernom tugom... Tvoja supruga Ezana i k}erka Mirna
18550-1tt

HUSEIN KALIMAN SENKI

Uvijek si u mojim mislima. Sejo Pand`a
18504-1tt

Dnevni avaz
Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg najdra`eg

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

47

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ otac i suprug

AZER (HASAN) JELIN
Tu`an je ovaj dan. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Tvojim odlaskom ostala je praznina u du{i, tuga u srcu, suze u o~ima, sje}anje u mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Hasan, majka Mensura, supruga Elma, sinovi Mirza i Dino, brat Haris, snaha Jasna, brati}i Amar i Ajla Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji Cernica u 11.30 sati, a u 14.30 sati posjetit }emo tvoj mezar na groblju Sutina i prou~iti Fatihu.
306-1mo

AZER (HASANA) JELIN
I danas nakon dvije godine bez Tebe, osje}amo isto. Tugu {to vi{e nisi sa nama, ponos {to smo te imali, zahvalnost za sve provedene trenutke s tobom i {to si bio dio nas. Tvoji sinovi Mirza i Dino sa mamom Elmom
308-1mo

SJE]ANJE

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustio na{ dragi dajd`a

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg kom{ije Ramiza

JELIN (HASAN) AZER
9. 12. 2008 - 9. 12. 2010.
Danas se navr{avaju dvije godine tuge i bola od kada nije sa nama na{ brat. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ u nama. Tvoji: brat Haris, Jasna, Amar i Ajla
299-1mo

HASAN (ALIJE) TERZI]
1944 - 2008.
Nema te, ali tu si, ~esto. Svaki dan. I tako }e biti dok je nas. Tvoji: sestri} Zekir sa suprugom [ahzom (Arifom) 15781-1nd` Ademovski

had`i NED@IBI-hanumi HOD@I]

Molimo Allaha da joj podari lijepi d`enet. PORODICA FERHATOVI], ]EVABD@INICA PETICA i FAN
18554-1tt

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od gubitka dragog nam zeta

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragom prijatelju

na na{u dragu mamu, nanu i svekrvu

AZERA JELINA
iz Mostara
Imati te za zeta bila je sre}a Dru`iti se sa tobom bila je ~ast Mi smo sa tobom imali i jedno i drugo Sve {to pomislimo da ti ka`emo nije ni nalik onom {to osje}amo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 279-1mo Tvoji ^oli}i: Sanja, Nijo i Jasna
SJE]ANJE SJE]ANJE

MEHMEDALIJI - DALIJI KURBEGOVI]U

DUDIJA BRIGA
9. 12. 2004 - 9. 12. 2010.
Ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji: djeca Emina i Ferid, unuci Mirela i Sanjin i snaha 18535-1tt Dijana
POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj snahi, jetrvi i strini TU@NO SJE]ANJE

Branka i Haris Jahi} sa porodicom
18564-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta

na na{eg dragog zeta

na mog radnog kolegu iz Unioninvesta

SJE]ANJE

na mog velikog prijatelja i zeta

BAJRU BULBULA AZERA (HASANA) JELINA
S po{tovanjem i ljubavlju rado se sje}amo i ~uvamo uspomenu na tebe. Miro, Jasa, Azer i Sabina
294-1mo

AZERA (HASANA) JELINA
Uvijek se sje}amo tvog plemenitog lika i ~uvamo uspomenu na tebe. Minka i Hamid
295-1mo

EMINI (KUDI]) RADMILOVI]
Uspomena na tvoj vedri lik, plemenitost i dobrotu koju si nam pru`ila, vje~no }e ostati u na{im srcima. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: djever Munib, jetrva Munira sa djecom Mirelom i Mirnelom, zet Mirsad i unuk Nedim 18559-1tt

AMIR (FAHRO) LJUCA
23. 6. 1961 - 9. 12. 2007.
S tugom i dubokim po{tovanjem, vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. Strelja~ki klub Zenica
563-1ze

MUSTAFA ^USTO
Ahmagi} Sejfo sa porodicom
18563-1tt

Ahmagi} Sejfo sa porodicom
18563-1tt

Dana 11. decembra 2010. navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

HASAN TERZI]
9. 12. 2008 - 9. 12. 2010.
Dragi na{ tata, Poslije tebe u na{im `ivotima ostala je velika praznina. Jo{ uvijek se nismo nau~ile `ivjeti bez tebe. Bio si nam najbolji prijatelj. Toliko toga bi imale da ti ka`emo... Na`alost, rije~i }e zauvijek ostati neizgovorene. Ostat }e i velika bol, jer smo te zauvijek izgubile. Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Mnogo nam nedostaje{! Volimo te, tata! 15784-1nd` Tvoje: Hanifa i Alma

VELIJA (IBRAHIMA) OMBA[I]
Hatma dova }e se prou~iti 10. decembra 2010. prije d`ume namaza u d`amiji Ri~ina. Mezar }emo posjetiti 11. decembra 2010. u 13.00 sati. Tvoji: supruga Fatima, k}erke Snje`ana i Vedrana, zetovi Seadin i Jasmin, unu~ad Lejla, Adin i Aid, te bra}a [evko i Remzija i sestre Amira i Jasminka sa porodicama
303-1mo

AMIR (FAHRO) LJUCA
23. 6. 1961 - 9. 12. 2007.

FAHRO (AMIR) LJUCA
10. 11. 1931 - 10. 12. 2007.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. EL-FATIHA! 563-1ze Porodica

48

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

ANASTAZIJA BELLA [UBI]
9. 12. 1991 - 9. 12. 2010.

Danas se navr{ava devetnaest godina kako je preminula Anastazija Bella [ubi} jedna od najzna~ajnijih esejistica i „{ekspirologa“ u ovom dijelu regije. Umrla je u 61. godini i iza sebe ostavila dragocjeno umjetni~ko djelo. Osim Vilijama [ekspira, prou~avala je i Bibliju i Dostojevskog, pisala poeziju i dramu. Delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo polo`it }e cvije}e danas u 12 sati na grobnicu porodice [ubi}, na groblju Bare, gdje, uz svoju majku Stanku i oca Zvonimira, tako|er knji`evnike, po~iva i njihova k}er Anastazija. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se najdu`a i najbolnija godina u na{im `ivotima

POSLJEDNJI SELAM

D@EVAD (HASANA) ^AMD@I]
6. 5. 1961 - 9. 12. 2009.
Gubitak TEBE u na{im `ivotima ni~im ne mo`emo nadoknaditi, jer te niko i nikada ne mo`e zamijeniti. Svjesni smo toga i svakim danom se u~imo `ivjeti i nositi sa time. Kada nas povrijede - sjetimo se, kada nas obraduju, tako|e... Svega onoga {to smo zajedno proveli, a i {to nikada ne}emo mo}i zajedno pro}i i do`ivjeti. Svih praznika, radosti, tuga, `ivotnih isku{enja, lekcija... Neka ti je vje~ni rahmet. Vole te oni kojima najvi{e i zauvijek nedostaje{. Djeca: Saira, Naira, Igor i Sanjin Supruga D`enana Punica Refija

na{em dobrom i plemenitom prijatelju

RAMIZ (RA[IDA) SELIMOVI]

Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Murti} Enes, Azra i Ramiz, Pecar Dino i Enisa
PTT 18543-1tt

Danas, 9. 12. 2010. navr{ava se godina od kako je na ahiret preselio moj dragi suprug

Danas, 9. 12. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog zeta, {ure i bad`e

SJE]ANJE

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se 14 godina otkako si nas napustila

AZIZ (MUSTAFA) BE]IROVI]
Vrijeme uzima sve osim iskrene ljubavi i uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. 18448-1tt Supruga Hedija Devetog decembra 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog oca i supruga

AZIZ (MUSTAFA) BE]IROVI]
Uvijek voljen, cijenjen i nikada zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`ennetske ljepote. Porodice: Kalajd`isalihovi}, Rapa, Hidi} i ^ustovi} 18448-1tt Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg oca, dede i brata

LEMANA (BALI]) DIZDAREVI]

Zauvijek `ivi{ u mom srcu i mislima. Tvoja Silva sa porodicom

18552-1tt

Dana 9. 12. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog

SALKE (HUSE) MALOVI]A
Vrijeme prolazi, ali ti si uvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Meliha (Mali}a), k}erke Sanela i D`anela 18528-1tt i unuka Adna

RA[ID (ALIJA) MRN\I] SELIM (]AZIM) MUSI]
Neka ti dragi Allah podari d`enet. Tvoji: supruga [efija, sin Samir, k}erka Sanela, zet Nijaz, snaha Anela i unu~ad Armin, Aldin, Melina, Maid i 18519-1tt Mirela Tvoja plemenitost i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Hatma dova }e se prou~iti u petak, 10. 12. 2010. prije d`uma namaza u Repova~koj d`amiji.
SJE]ANJE
PTT

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se dvadeset godina od smrti na{eg dragog oca

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i ujaka

ZIJO (FETAHA) KRNI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Armin i k}erka Jasmina
15724-1nd`

dipl. prav. RADOSLAVA (RISTE) KOSANOVI]A KOSKE
O`alo{}ena porodica
18549-1tt

SJE]ANJE Dana 9. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije duge i bolne godine od iznenadne smrti na{e drage supruge, majke, svekrve i nene

Dana 9. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

VEZIRA (ALJKO) [AHMAN - GOGALI]
1941- 2008.
Tu`an je ovaj dan u ovoj godini jer podsje}a na dan kad si nas zauvijek napustila. Bila si {to mnogi ne mogu, {to mnogi ne znaju, {to bi mnogi `eljeli. S ponosom se sje}amo tvoje dobrote i plemenitosti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote jer si ti to zaslu`ila. Tvoji najmiliji: suprug Hasan, sin Ahmet, snaha Almedina i unu18533-1tt ke Adela i Adna

VEZIRE GOGALI], ro|. [AHMAN
Draga MAJKO i PUNICE, Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak sa tobom. Ne postoje rije~i kojima bi mogli iskazati bol, tugu i prazninu koju si svojim odlaskom ostavila u nama i na{im srcima. Puno nam nedostaje{, najdra`a na{a. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote onoga svijeta jer si TI to zaslu`ila svojom dobrotom i plemenitom du{om. Tvoja k}erka Mersada i zet Hamdo [i{i} 18533-1tt

AZIZ BE]IROVI]

Vrijeme prolazi, a tuga ostaje. Uspomena na tebe ostaje vje~no u srcima onih koji te vole. Tvoja k}erka Lejla, zet Samir i unuk Haris
15592-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE NA DRAGE RODITELJE, SUPRUGA, OCA, MAJKU I DEDU

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

49

SJE]ANJE

na mog dragog babu{u i majku

JUSUF - JUKA BE[IROVI] 9. 12. 1993 - 9. 12. 2010.

HAJRIJA - ZINETA BE[IROVI] 30. 3. 2010 - 9. 12. 2010.

EKREM - EKO BEKTI] 28. 12. 2005 - 9. 12. 2010.

JUSUF - JUKA BE[IROVI]
9. 12. 1993 - 9. 12. 2010.

HAJRIJA - ZINETA (KREHO) BE[IROVI]
30. 3. 2010 - 9. 12. 2010.

Sve dok `ivimo ne}emo i ne mo`emo zaboraviti va{u plemenitost, dobrotu i ljubav koju ste nam nesebi~no poklanjali. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet va{im plemenitim i ~istim du{ama. K}erka i supruga Jasmina, unuk i sin Kenan sa porodicom, unuka i k}erka Lejla sa porodicom 18587-1tt

Allahovi smo i Njemu se vra}amo! K}erka Jazba sa djecom

18591-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

na{em ~lanu

DAMIR ZORI^I] MEHMEDALIJI KURBEGOVI]U DAMIR ZORI^I]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati ljubav, lijepe uspomene i sje}anja koja ostaju zauvijek. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Mnogo nam nedostaje{.
18584-1tt

Zaposlenici i ~lanovi Udru`enja paraplegi~ara i oboljelih od dje~ije paralize Kantona Sarajevo

S po{tovanjem, ljubavlju i ponosom nosimo najljep{a sje}anja na tebe. Tvoji: svastika Biljana sa sinom Sr|anom
15802-1nd`

Tvoji sestra Zdenka i zet Svetozar Ku}

15802-1nd`

Dana 9. 12. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama na{ dragi

DAMIR ZORI^I]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok na{e boli. Kada bi ljubav mogla vratiti `ivot, na{a bi tebi podarila vje~nost. Zauvijek tvoji najmiliji
15802-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu i dajd`i

SALEM (SALIH) SUD@UKA
9. 12. 1993 - 9. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga sa k}erkom Edinom i sinom Mirzetom
18594-1tt

RAMIZ (RA[ID) SELIMOVI]
Vje~no }e nam nedostajati Tvoj {eretski pogled i osmijeh. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Nirka sa Elmom, Enelom, Amerom, Ajnom i Rijadom
POSLJEDNJI POZDRAV
18595-1tt

POSLJEDNJI SELAM

bratu na{e radne kolegice Nisvete

ELVIR MULALI]

NEDELJKO \UKI]

Hidajeta, Zlata, Nermina, [ejla, Almira, Zumreta, Danijela, Belma, Mesuda, Edisa, D`evad, Ned`ada, Arnela, Emira, Sifeta, Hajrudin
PTT

Od svih ~lanova Sportskog dru{tva slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo
POSLJEDNJI SELAM
18593-1tt

Dana 10. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada nas je napustila na{a majka

nani

POSLJEDNJI SELAM

Dana 9. 12. 2010. navr{ava se osam godina od smrti na{e drage

FATA PA[I]

ZUBEJDA (DERVI[) BALI], ro|. BAHTOVI]
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima nego u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati po{tovana, voljena i nikad zaboravljena. Tvoj sin Safet i k}erke Rasema, Dragija, Hajrija, Hasena i Safa Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Hrasno, 10. 12. 2010. (petak) u 10.00 sati.
18592-1tt

FATA PA[I]
Porodica Hod`i}: Jasmin, Irena, Almir i D`ejla Tvoji Delila i Samir Hod`i}
18596-1tt 18596-1tt

FATIMA - DADA SUBA[I]
Ponosni smo {to si bila dio nas. Porodica
18588-1tt

50

^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZEJNA (VEJSIL) BE^IROVI], ro|. \ELILOVI]
preselila na ahiret dana 8. 12. 2010. godine u 83. godini. D`enaza }e se klanjati u haremu Ku}ice, 9. 12. 2010. godine u 14.00 sati, d`enaza polazi ispred d`amije Grivi}i, a ukopat }e se na mezarju Ku}ice. O@ALO[]ENI: sinovi Sead i Nijaz, k}eri Zineta i Rejhana, sestre Munira i Muniba, zetovi Ahmed i Nermin, snahe Zumreta i Safija, djeverovi Jusuf i Fehim, jetrve, unu~ad, praunu~ad, dajd`i}i, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne te porodice Be~irovi}, \elilovi}, Mahalija, [eper, Fati}, Musi}, Huji}, [ehi}, [unj, ]ibo, Delali}, Kari}, Janju{, Sando, Duran, Muj~i}, Kari}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u med`lisu - Ku}ice u 14.00 sati, adresa Ku}ice. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 15792-1nd`

HAJRIJA VREBAC, ro|. KASUMAGI]
preselila na ahiret 8. 12. 2010. godine u 86. godini nakon kratke i te{ke bolesti. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 9. 12. 2010. iza ikindije namaza u 14.30 sati u Livnu, na haremu Gornji @abljak, gdje }e biti i ukopana. O@ALO[]ENI: sin Ned`ad, k}erke Esma, Dinka, Jasminka, nevjesta Franka, zetovi Salih, [efik i Rapko, unuci, praunuci, porodice Vrebac, Kasumagi}, Mr{a, Duran, Orman i 15788-1nd` ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IZETA (MUHAREM) AVDI], ro|. HALAK
preselila na ahiret u srijedu, 8. decembra 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. 12. u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Vahid i Fuad, k}erka Suada, sestre Munira i Ifeta, brat Esad, snahe Snje`ana i Biljana, unu~ad Anesa, Linda, Lajla, Danira, Nadira, Amir, Naida, Ena, praunu~ad Ajna i Deni, djeveri Uzeir i Fehim, jetrva Hasna te porodice Avdi}, Halak, Alaim, Kusturica, ^ustovi} i drugi Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ulici Vilsonovo {etali{te 4/III.
18590-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZLATKA (ADEM) KATANA, ro|. MUSI]
preselila na ahiret u srijedu, 8. decembra 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 9. decembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Meho, sin Hamdija, k}erka Sevda, snaha Munevera, zet Ismet, unu~ad Haris, Lejla, Alisa i Eldar, zet Jasmin, praunuka Nejla, brat Hamid, snaha Vasvija, djeverovi Jusuf i Osman, jetrve Fata i Ramiza, sestri~na Zlata, sestri} Salem, brati}i Began, Mersud i Elvir, djeveri}i Ibro i Izet, djeveri~ne Fadila, Samka, Enisa i Bisera te porodice Katana, Musi}, Ibri~i}, Bunar, Kolar, Bjelonja, Bajramovi}, Ramovi}, Kukuljac, Halilovi}, [ehovi}, Me{i}, Tvrtkovi}, Bjelica, Ajkuni}, Kozi}, Kuli}, [arac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Smaje [ikala br. 151. 111

DRAGUTIN (RAJKO) PETKOVI]
preminuo 6. 12. 2010. godine u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 9. 12. 2010. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Malina, sin Aleksandar, k}erka Marina, unuk Sa{a, zet Slavi{a, te porodice Petkovi}, Forcan, Elez i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, ul. Adija Mulabegovi}a br. 1. u 11.30 sati. 111

ISMIJA (MU[AN) PRAZINA
preselila na ahiret u utorak, 7. 12. 2010. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 9. 12. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: brat Bibo, sestre Ramka, Hafa i Tifa, tetke Selma i Rasema, dajd`inice Begija i Hedija, zet Enver, snaha Safija, Drago, Slavko i Mirjana sa porodicama, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~na, te porodice Prazina, Kupre{ak, Durmi{evi}, Janjo{, Hamzi}, Hod`i}, D`afi}, Brkani}, Vejsilovski, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, ul. Bosanska 12. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Tu`nim srcem i bolom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

EMINA RADMILOVI], ro|. KUDI]
preselila na ahiret u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 9. decembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Vehid, sin Elvedin, k}erka Edina, bra}a Hase i Halid sa porodicama, sestre Medina i Fatima sa porodicama, djeverovi sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Brije{}e brdo br. 118. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (RA[ID) SELIMOVI]
preselio na ahiret u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 83. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 9. decembra 2010. godine poslije podne namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.30 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Senija, sin Amir, k}erka Alma, snaha Naneta, unu~ad Kenan, Kerim, Vedad i Nejra, sestre Hatid`a, Hajra, Muniba i Munira, zet E{ref, brati~ne Ermina i Emina, brati}i Ekrem i Emir, sestri~ne Azra, Aida, Faketa, Fikreta, Sabina, Berina, Elma i Enela, sestri}i Senad i Faruk, svastike Rabija i Galiba sa porodicama, te porodice Selimovi}, Usti}, Murti}, Selimovi}, Solakovi}, Grci}, Filipovi}, Mulali}, Ikani}, Dizdarevi}, Mustafi}, Siru~i}, Klan~evi}, Beganovi}, Begovi}, Muminovi}, Logo, Pecar, Saha~i}, Muji~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Avde Smajlovi}a br. 9/IV. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATA PA[I], ro|. MASLAHAT
preselila na ahiret u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 9. decembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Bojniku u 12.15 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sestre Hana, pastorci Zijad i Amer Pa{i}, nevjeste Amira, Maida, \ula i Zejna, unu~ad Azim Ov~ina, Faris, Samir, Delila i Sarah-Emina, djever D`evdo, jetrve Branka, Fatima, Suvada, Ramzia i Midheta, brati}i Ibro, D`emo i Mujo, brati~ne Dina, Kasema, Melita i Mediha, sestri} Mirsad, sestri~na Senada, te porodice Pa{i}, Maslahat, Trstena, Ov~ina, Lukovac, Priganica, Kuni}, Kre~ar, Hod`i}, @uti}, ]enanovi}, Dupovac, Grebovi}, Fako, ^olpa, Gad`o, Hamzi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji u Bojniku.
Ku}a `alosti: Pa{i}a put br. 6 - Bojnik.
111

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i djed

NEDELJKO (ILIJA) \UKI]
preminuo u 79. godini, poslije kra}e bolesti. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 9. 12. 2010. godine u 11.30 ~asova na gradskom groboju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Joka, sin Zoran, k}erka Zorica, unuke Jelena, Marija i Tanja, zet Savo, snaha Vesna, te porodice \uki}, Jovovi}, Kljaji}, Grbin, Zori}, Peri{i} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, ul. D`emala Bijedi}a br. 125 u 10.30 ~asova. 111

U dubokoj boli javljamo rodbini i prijateljima da nas je 8. 12. 2010. godine zauvijek napustio na{ voljeni suprug, otac, brat, djed, pradjed, punac i svekar

JOSIP - MILE ME[TROVI]
16. 3. 1934.
Pogreb dragog nam pokojnika obavit }e se u Sarajevu, dana 10. 12. 2010. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. PO^IVAO U MIRU BO@IJEM O@ALO[]ENI: supruga Milka - Milkica, djeca Jadranka i Denis, sestra Angelina - Gina, zet Jure - Jurica, snaha Lejla, unu~ad Vedran sa Vedranom i Lana sa Markom, Mia i Danny, praunuka Anea, svastika Olga s obitelji, svastika \ina i svak Stojan s obitelji, obitelji Butkovi}, Shomal, He}am, sestri} Josip Osti, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

\ULA POPOVAC, ro|. PAJEVI]
preselila na ahiret u utorak, 7. 12. 2010. godine u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 9. 12. 2010. godine poslije ikindije namaza (14.00 sati) u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sinovi Enes i Nusret, k}erka Rasema, snahe Nezira i Mediha, zet Mustafa, unu~ad Irma, Elma, Emina, Zerina i Merjem, brat Ahmet sa porodicom, brati} Sanel, brati~ne Selma, Aida, Munevera i Edina, sestri~na Jasmina sa porodicom, te porodice: Popovac, Pajevi}, Eminovi}, Tuce, Piri}, Zukan, \ipa, Delali}, Tarahija, Pehilj, Agbabi}, Kajmovi}, [aran~i}, Menzilovi}, Goran, Rizvanovi}, Mehulji}, Balti}, [ikalo, Tucak, [atara, Okeri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

S tugom i bolom u srcu javljamo svim prijateljima i poznanicima da je na{ dragi nikad pre`aljeni

had`i HAMZALIJA (HA[IM) EFENDI]
1928 - 2010.
preselio na ahiret dana 8. 12. 2010. godine ili 02. Muharema 1432. hid`retske godine u 11.45 sati u 83. godini. Ispra}aj }e se obaviti dana 10. 12. 2010. godine (petak) u 11.30 sati ispred ku}e `alosti u Lukavcu Mjestu ul. Lukava~ka bb. D`enaza }e se klanjati ispred d`amije, a ukop }e se obaviti na mezarju Danica u Lukavcu Mjestu. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Muris i Munib, k}erke Hafa i [ahsena, snahe Seada, [efika i Ajka, zet D`evad, unu~ad Edin, Amir, Nedim, Mirza, Damir, Dino, Emir, Alma i Edisa, brati}i, sestri}i, dajd`i}i, teti}i, te 1321-1tz ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

JOSIP (IVAN) GOLI]
preminuo 7. 12. 2010. godine u 58. godini. Sahrana }e se obaviti 9. 12. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Goran i Igor, unu~ad @eljko, Marinko, Ana-Marija, Gabrijel i Milica-Magdalena, snahe Danijela i Olga, supruga Rozalija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti: ul. Ilije Engela br. 15.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

51

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ voljeni suprug i tata

DU[AN VIDOVI]
preminuo u srijedu, 8. 12. 2010. godine u 83. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 10. 12. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Nada, k}erke Daniela i Milanka, unu~ad Iva, Stefan, Jan i Tea, zetovi Nenad i Beni, porodice Vidovi}, Luki}, Lu~i}, Huseinbegovi}, \uri}, ^eko, Are`ina, Bilbija i ostala o`alo{}ena porodica i prijatelji 111 Ku}a `alosti: ul. Trnovska br. 4.

MILA DEVED@IJA, ro|. MUJ^INOVI]
preselila na ahiret dana 7. 12. 2010. godine u 80. godini. D`enaza polazi u petak, 10. 12. 2010. godine poslije d`uma-namaza ispred d`amije u Starom Ilija{u, a obavit }e se na greblju - haremu u Starom Ilija{u. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIATEN. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: sin Avdo, k}i Tima, snahe Munira i Tima, unu~ad Muamer, Elma, Alma, Amela, Amila i Salih, zet Sead Kulovac, te porodice Deved`ija, Muj~inovi}, Imamovi}, Kulovac, Sejfi}, Vatre{, Jahi}, Feriz, Omanovi}, Nalo, ]urevac, D`ebo, Kre{talica, Jusupovi}, Pand`a, ^av~i}, Tabakovi}, Kozi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Bosanski put - Vla{kovo, S. Ilija{. 15800-1nd`

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 I 037904 08 I Mostar, 18. 11. 2010. godine

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

OGLAS
PRAVNA STVAR: TRA@ITELJ IZVR[ENJA: VODOVOD MOSTAR - Podru~na jedinica 2, ul. Trg Ivana Krndelja br. 40 IZVR[ENIK: 1. KASALO SUPHIJA, ul. Trg Ivana Krndelja br. 11-f u Mostaru Na osnovu vjerodostojne isprave, kartice potro{a~a, izvr{eniku je nalo`eno da plati tra`itelju izvr{enja na ime duga iznos od 110,30 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev od 1. 1. 2006. god., pa do isplate, te tro{kove postupka u iznosu od 3,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 22. 2. 2008. god. DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE 1. U korist VODOVODA - dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar, Podru~na jedinica 2, protiv izvr{enika, radi namirenja nov~ane tra`bine Tra`itelja izvr{enja u iznosu od 110,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1. 1. 2006. god. pa do isplate, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 3,30 KM i njegovo provo|enje, 2. Odre|uje se izvr{enje radi naplate potra`ivanja iz ta~ke 1. ovog rje{enja. - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari koje se nalaze u posjedu izvr{enika i namirenjem tra`ioca izvr{enja, iz iznosa dobivenog prodajom i uplatom tog iznosa u korist njegovog ra~una kod ABS banke Mostar, broj ra~una: 1990530009031715, sve do potpunog namirenja tra`ioca izvr{enja. - izvr{eniku se zabranjuje da raspola`e popisanim stvarima pod prijetnjom zakonskih posljedica - tra`ilac izvr{enja zadr`ava pravo u skladu sa Zakonom o izvr{nom postupku, da u toku ovog izvr{nog potsupka predlo`i drugi na~in ili sredstvo izvr{enja. - u slu~aju da izvr{enik, ulo`i prigovor protiv ovog rje{enja, ovaj prijedlog tra`ioca izvr{enja ima se smatrati tu`bom. Sudija Ramiza Karad`a PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju, stranke mogu izraziti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

52 ^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 023947 09 Ps Tu`itelj: „VITEZLIJEK“ d.o.o. Vitez, Ul. Petra Sva~i}a br. 1 Tu`enik: GOLI] GOJA, vl. „APOTEKA MEDICA“ BANJA LUKA, Ul. Carice Milice br. 54 Radi: isplate duga v.s. 5.182,05 KM BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 030755 07 P Mostar, 19. 11. 2010. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

53

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`eniku: GOLI] GOJA, vl. „APOTEKA MEDICA“ BANJA LUKA, Ul. Carice Milice br. 54 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu du`ni ste ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, (~l. 70. i 71. ZPP-a). Dana 20. 7. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enika, radi isplate duga v.s. 5.182,05 KM. Navedenom tu`bom „VITEZLIJEK“ d.o.o. Vitez, Ul. Petra Sva~i}a br. 1 tra`i da su donese presudu kojom }e obavezati tu`enika: GOLI] GOJA, vl. „APOTEKA MEDICA“ BANJA LUKA, Ul. Carice Milice br. 54, da isplati dug tu`itelju u iznosu od 5.182,05 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, od dana prijema presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Aganovi} Ifeta

OGLAS
Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi} Kova~evi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d., kao pravni slijednik Zagreba~ke banke d.d. sa sjedi{tem u Mostaru, Ulica kardinala Stepinca bb, koju zastupa direktor Berislav Kutle, a njega punomo}nica Romela ]ori} [kobi}, zaposlenica temeljem generalne punomo}i, protiv tu`enih 1. Dragoljub Ku`et JMB: 180195517228 iz Banje Luke, Marka Lipovca broj 23, 2. Veljko Mora~a JMB: 0802947100008 iz Banje Luke, Ivana Kosan~i}a broj 21, 3. Miroslav Miki} JMB: 0911956103056 iz Banje Luke, Vladike V. Nasti}a broj 41 i 4. Veselin Vu~kovi} JMB: 2206954100000 iz Banje Luke, Jevrejska broj 6, radi isplate duga, vrijednost spora 15.130,04 KM, van ro~i{ta, dana 8. 10. 2010. godine, donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 15.130,04 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 24. 9. 2007. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 719,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 8. 10. 2010. godine pa do isplate, sve u roku 30 dana. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 30 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). SUDAC Nada Hamovi} Kova~evi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 028409 09 Ps Datum: 29. 10. 2010. godine Tu`itelj: „LEMIC COMERCE“ d.o.o. Sarajevo ul. Bla`ujski drum br. 2 zastupan po punomo}niku Kerim Karabdi}, advokat iz Sarajeva Tu`eni: „VLA[I] MILK“ D.O.O. Karaula b.b. Travnik Radi: duga, v.s. 4.826,78 KM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 041958 08 P Mostar, 08. 11. 2010. godine

OGLAS
Pred ovim Sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“, D.D. Mostar zastupan po z.z. direktoru, protiv tu`enog Kre{i} Slavka iz Mostara, Ulica II bojne Rudni~ke, 139 Mostar, radi isplate duga, pa kako Sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu s prilozima na obavezni odgovor, to Sud shodno odredbi ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni avaz“ Sarajevo. Tu`itelj je predlo`io Sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da Sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnog lista „Dnevni avaz“ Sarajevo, dostavljla tu`bu tu`enom Kre{i} Slavku iz Mostara, Ulica II bojne Rudni~ke, broj 139 Mostar, na obavezni odgovor u roku od 30 dana od dana objave Oglasa - tu`be. Dana 08. 04. 2008. godine, tu`itelj je dostavio ovom Sudu slijede}u tu`bu protiv tu`enog Kre{i} Slavka iz Mostara: Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 01. 03. 1997. godine do 29. 02. 2008. godine, iznos od 3.125,53 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od podno{enja tu`be pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu Sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev Presuda zbog prop{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava tu`be se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 F BiH). Sudija [emsa Jogunovi}

OGLAS
Dostava presude zbog propu{tanja tu`eniku: „VLA[I] MILK“ D.O.O. Karaula b.b. Travnik Ovim oglasom dostavlja se presuda zbog propu{tanja. Navedenom presudom tu`enik je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti iznos od 4.826,78 KM uz zakonsku zateznu kamatu i to: - na iznos od 800,60 KM po~ev od 6. 6. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 565,81 KM po~ev od 26. 7. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 1.800,40 KM po~ev od 15. 6. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 162,86 KM po~ev od 9. 8. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 1.497,11 KM po~ev od 11. 8. 2008. godine pa do isplate kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 545,00 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da je dostavljena presuda zbog propu{tanja tu`enom. SUDAC: Miralem @ivkovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 mal 026044 06 Mal Mostar, 4. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT Mobilne komunikacije Tvrtka Milo{a bb Mostar, zastupan po zz direktoru protiv tu`enog Zorana Kne`evi} Vladimira Nazora bb Kiseljak, radi vsp. 358,45 KM van ro~i{ta, dana 12. 7. 2010. godine, donio je slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 035498 07 Mal Mostar, 25. 10. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar Kneza Branimira bb Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`enog [unji} Vjekoslava Stjepana Vukodolska 51 Mostar radi duga, vsp: 220,12 KM van ro~i{ta, dana 14. 06. 2010. god. donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 220,12 KM uz zakonske zatezne kamate koje teku: na iznos od 79,77 KM po~ev{i od 15. 06. 2007. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 86,71 KM po~ev{i od 15. 07. 2007. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 45,68 KM po~ev{i od 15. 08. 2007. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 7,96 KM po~ev{i od 15. 09. 2007. g. kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 109,50 KM, a sve u roku od 40 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 358,45 KM uz zakonske zatezne kamate koje teku: na iznos od 109,72 KM, po~ev{i od 16. 1. 2006. g. kao dana dospije}a do isplate na iznos od 114,67 KM po~ev{i od 16. 2. 2006. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 134,06 KM po~ev{i od 16. 3. 2006. g. kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 113,00 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Korou{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KOD-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 P 002214 03 P Te{anj, 22. 11. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, sudac @eljko Mandi} u pravnoj stvari tu`itelja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Obala Kulina Bana 9, Sarajevo koju zastupa punomo}nik Prlja~a Edin, protiv tu`enih Mandir Mate iz Siv{e, op}ina Usora, Kuli} Jakova iz @abljaka, op}ina Usora kojeg zastupa punomo}nik D`ido Martin, odvjetnik iz Jelaha, ]osi} Mate iz Siv{e, op}ina Usora i Martinovi} Ivana, Ferde Cocha bb, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska, radi duga vs 8.291,13 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS
Posl. br. Broj: 58 0 Ps 056268 09 Ps Op}inski sud Mostar Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja „REBAC-[PED“ d.o.o. ^apljina, Trebi`at b.b., zastupan po z.z. direktoru, a ovaj po punomo}niku Branku Mandrapi, odvjetniku iz ^apljine, protiv tu`enog „MAT-PROMET“ d.o.o. Mostar, Jasenica b.b., zastupanog po z.z. direktoru Toniju Ani~i}u, radi isplate duga. Vsp. 5.630,00 KM.

POZIV
Za tu`enog „MAT-PROMET“ d.o.o. Mostar, n.r. z.z. direktora Tonija Ani~i}a, Jasenica b.b. 88000 Mostar Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 20. 01. 2011. godine sa po~etkom u 10.00 sati, pred ovim sudom, sudnica/ured broj 201/II. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama na oglasnoj plo~i Suda. Sudac Angela Pu{i} Upozorenje: Ako tu`itelj/zakonski zastupnik ne do|e na pripremno ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako tu`enik ne zahtijeva provo|enje ro~i{ta. Ako na pripremno ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e tu`enik/zakonski zastupnik, a bio je uredno pozvan, ro~i{te }e se provesti u njegovoj izo~nosti. Upozoravaju se stranke da su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojim zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u tijeku postupka te da na pripremno ro~i{te donesu sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lanak 77. Zakona o parni~nom postupku FBiH):

OGLAS
Za tu`enog Martinovi} Ivana Pozivate se kao stranka na ro~li{te za glavnu raspravu za 30. 12. 2010. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 11,00 sati pred ovaj sud u sobu broj 5. Napomena: Ako na ro~li{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga tu`eni ne do|e, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4. ZPP). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (^l. 348. st. 4. ZPP). Sudac @eljko Mandi}

54 ^etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 020035 10 I @ivinice, 19. 11. 2010. godine Op}inski sud u @ivinicama, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja MKO EKI Tuzla, Stupine B14, lamela 3, zastupana po punomo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzle, ul. Alije Izetbegovi}a 15, protiv izvr{enika: 1) Badi} Haseda, ul. 25. novembar br. 5, @ivinice, 2) [auki [abani, ORB br. 254, @ivinice, 3) Musi} Izet, G. Dubrave bb, op}ina @ivinice, 4) Badi} Haseda iz @ivinica, vl. UR „SANDRA“ @ivinice, ul. Tuzlasnkog odreda 5, radi izvr{enja, radi naplate duga, v.s. 1.490,97 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje

oglasi
REPUBLIKA SRPSKA OKRU@NI PRIVREDNI SUD ISTO^NO SARAJEVO BROJ: 61 0 Ps 000278 09 Ps I. Sarajevo, 29. 10. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske AD B. Luka, protiv tu`enog TR Butik Evropa [ekovi}i vl. Miji} Goran sa posljednjim prebivali{tem [ekovi}i, Dra`e Mihajlovi}a bb., radi naplate duga, v.s. 5.583,95 KM. Telekom Srpske AD B. Luka, podnosi tu`bu protiv tu`enog TR Butik Evropa [ekovi}i vl. Miji} Goran predla`u}i da ovaj sud po okona~nju parni~nog postupka donese sljede}u: PRESUDU Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 5.583,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: Na iznos od 5,96 KM po~ev od 15/02/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 1053,84 KM po~ev od 03/02/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 457,23 KM po~ev od 15/03/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/04/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/05/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/06/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/07/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/08/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/09/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/10/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/11/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/12/2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 184,86 KM po~ev od 15/01/2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 2218,32 KM po~ev od 7/01/2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Tu`eni je du`an platiti tu`iocu i tro{kove parni~nog postupka u visini sudske takse na tu`bu i presudu, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Na osnovu ~l. 69. ZPP-a dostavlja vam se tu`ba /tu`ba sa prilozima, tu`ioca Telekom Srpske AD B. Luka, protiv Vas kao tu`enog, radi naplate duga koja je zaprimljena kod ovog suda dana 13. 05. 2009. godine, na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema. Na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA [AIN AIDA

Rje{enje o izvr{enju
Dozvoljeno dana 06. 05. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenica bez protesta, serijskog broja: AF1868112, AF1868113 u iznosu od 1.490,97 KM, sa dospje}em naplate 27. 04. 2010. godine, u iznosu od 1.490,97 KM, a radi ostvarivanja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na dan 27. 04. 2010. godine u iznosu od 1.490,97 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja prijedloga za izvr{enje od 27. 04. 2010. godine, pa do kona~ne isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 290,00 KM. Izvr{enje }e se provesti: - popisom, procjenom i prodajom nekretnine izvr{enika Badi} Hasede koja je upisana u pl. br. 32/01 KO Gnjilovac, op}ina Cazin, - zabranom na `irora~un izvr{enika UR „Sandra“ @ivinice, broj: 1321100311785842 otvoren kod „NLOB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla, ~iji je vlasnik Badi} Haseda. SUDIJA Vehid Selimba{i} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i otplate. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika smatra se objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908256 05 Mal Mostar, 01. 11. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT d.o.o. Mostar Kneza Branimira bb Mostar, zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog Lero Mirko ul. Dr. M. Budaka br. 81/1 Mostar, radi isplate duga, vsp. 650,97 KM, van ro~i{ta dana 10. 06. 2010. god. donio je sljede}u: PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni isplatiti iznos od 60,50 KM, uz zakonske zatezne kamate na iznos od 4,62 KM po~ev{i od 30. 10. 2003. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 4,62 KM po~ev{i od 07. 12. 2003. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 4,62 KM po~ev{i od 25. 12. 2003. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 4,62 KM po~ev{i od 23. 01. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 4,62 KM po~ev{i od 23. 02. 2004. god. pa do kona~ne isplate

na iznos od 4,62 KM po~ev{i od 10. 04. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 4,62 KM po~ev{i od 03. 05. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 30. 05. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 25. 06. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 25. 07. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 23. 08. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 22. 09. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 24. 10. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 22. 11. 2004. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 20. 12. 2004. god. pa do kona~ne isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 104,30 KM, sve u roku od 30 dana. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183. Stru~ni saradnik Milan Risti} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPPa FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 105253 09 Ps Sarajevo, 10. 11. 2010. god. Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, protiv tu`enog VIAGGIO DOO SARAJEVO radi duga v.s.p. 3.397,55 KM, van ro~i{ta, dana 10. 11. 2010. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 3.397,55 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 2.531,39 KM po~ev od 16. 07. 2008. pa do isplate - na iznos od 305,89 KM po~ev od 16. 08. 2008. pa do isplate - na iznos od 165,19 KM po~ev od 16. 09. 2008. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 10. 2008. pa do isplate - na iznos od 123,34 KM po~ev od 16. 11. 2008. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 12. 2008. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 01. 2009. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 02. 2009. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 02. 2009. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 03. 2009. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 03. 2009. pa do isplate - na iznos od 37,74 KM po~ev od 16. 04. 2009. pa do isplate

OGLAS
Posl. br. Broj: 58 0 Ps 053844 08 Ps Op}inski sud Mostar OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudac Angela Pu{i}, u pravnoj stvari tu`itelja „RAJZ“ D.O.O. Sarajevo, ul. Karima Zaimovi}a br. 13., koga zastupa punomo}nik Kerim Karabdi}, odvjetnik iz Sarajeva, protiv tu`enika Kapetanovi} Alen, vl. S.T.R. „ASPRO“ Prozor, ul. Kralja Tomislava bb., Prozor-Rama, radi isplate, v.sp. 20.062,39 KM, dana 17. 06. 2010. godine donio je: PRESUDU - zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 20.062,39 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 3.162,95 KM po~ev od 19. 07. 2007. godine, na iznos od 3.392,47 KM po~ev od 02. 08. 2007. godine, na iznos od 9.651,62 KM po~ev od 11. 08. 2007. godine, na iznos od 2.521,55 KM po~ev od 12. 08. 2007. godine i na iznos od 1.333,80 KM po~ev od 15. 08. 2007. godine, sve do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.749,40 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba Sudac Angela Pu{i}

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, protiv tu`enog VIAGGIO DOO SARAJEVO radi duga v.s.p. 3.397,55 KM, van ro~i{ta, dana 10. 11. 2010. godine, donio je

kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 364,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA ]ato Edhem

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 002941 08 P Biha}, 08. 10. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Nezirevi} Jasmina, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank dd BiH Glavna Filijala Biha}, zastupan po punomo}niku @eri} Jasminu, pravni zastupnik, protiv tu`enog Juki} Smail Benjamin iz Biha}a, ul. Dje~ijih `rtava br. 9, Anadolac Irfan Edita iz Biha}a, ul. Biha}kih branilaca broj. 16, Mid`i} Fikret Jasenko iz Biha}a, ul. Gata bb, radi isplate duga, vsp. 3.947,11 KM, dana 06. 12. 2010. godine objavljuje sljede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 Mal 006186 08 Mal Ora{je, 13. 11. 2009. godine Op}inski sud u Ora{ju, po stru~nom suradniku Darku @upari}u, u pravnoj stvari tu`itelja „Zovko osiguranje“ d.d. @ep~e, ul. Golije{nica bb, protiv ovr{enika Franca Frasa iz Ora{ja, XIII ulica br. 11., sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga v.p.s. 785,00 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku

PRESUDU zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da solidarno isplate tu`itelju po osnovu ugovora o dugoro~nom nenamjenskom kreditu broj 2835054400 od 25. 01. 2005. godine i Ugovora o jemstvu od 25. 01. 2005. godine, na ime glavnog duga sa pripadaju}im kamatama iznos od 3.947,11 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 12. 2008. god. kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da naknade tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 360,80 KM, u roku od 15 dana. SUDIJA Nezirevi} Jasmina POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mogu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog za propu{tanje, a najkasnije 60 dana od dana propu{tanja, a koji rok za tu`ene te~e od dana prijema prepisa presude. Prijedlog se podnosi ovom sudu.

OBJAVLJUJE
Dana 07. 02. 2008. godine, podnesena je tu`ba protiv tu`enika, u kojoj tu`itelj zahtijeva da tu`enik Franc Fras iz Ora{ja, plati tu`itelju „Zovko osiguranje“ d.d. @ep~e, na ime duga, nov~ani iznos od 785,00 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, po~ev od 12. 09. 2006. godine, pa do isplate, kao i tro{kove postupka, a sve to u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem se tu`eniku dostavlja tu`ba u smislu ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku i tu`enik je du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti u pisanoj formi odgovor na tu`bu sa~injen u smislu ~l. 71. Zakona o parni~nom postupku. Napominjemo da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`enik ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a budu ispunjeni uvjeti iz ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`enik da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni suradnik Darko @upari}

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

55

56

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

sport

ZRINJSKI Analiza u~inka premijerliga{a u prvom dijelu sezone

Avdi}: Sve {to sam napravio, dugujem klubu

Alen Avdi} o situaciji u Sarajevu

Odradit }u ugovor do maja, ne `elim oti}i kad je najte`e
Krivo mi je {to su nas, igra~e, vezali uz stvari s kojima nismo imali nikakve veze
Dok mla|i fudbaleri nastoje pobje}i od problema i poku{avaju negdje drugo prona}i koricu hljeba, stariji fudbaleri Sarajeva svedeni su na dvije mogu}nosti - ili }e ostati i trpjeti sve {to se de{ava ili }e zavr{iti karijeru. Faruk Ihtijarevi} izabrao je, prema svemu sude}i, ovo drugo, a Alen Avdi} ka`e da ne}e jo{ odustati nego }e slijediti stav trenera Mirze Vare{anovi}a da je najlak{e oti}i kad je najte`e. Iskusni napada~ ima ugovor do maja i ka`e da }e ga ispo{tovati do kraja. - Igrat }u jo{, ali ako se ovako nastavi i ako se situacija ne popravi, mislim da }u odustati - ka`e Avdi} (33). Napada~ bordo tima tvrdi da jo{ ne `eli oti}i zbog po{tovanja prema klubu u kojem je stekao ime. - Ovdje sam odrastao. Sve {to sam napravio u `ivotu, dugujem klubu. Zahvaljuju}i Sarajevu, napravio sam i ime i osigurao egzistenciju. Nikada sebi ne bih oprostio da dignem ruke zbog te{ke situacije u kojoj se klub nalazi. Odradit }u svoju obavezu do kraja pa }u onda razmisliti {ta dalje ka`e Avdi} te dodaje da se razo~arao u mnogo toga. - Krivo mi je {to su nas, igra~e, vezali uz stvari s kojima nismo imali nikakve veze. Povezuju nas s nekim ru`nim stvarima zbog kojih je dosta nas bilo na tapetu pojedinaca. Ne znam kuda to vodi. Samo ka`em, daj, Bo`e, da neko normalan preuzme klub, jer ovo vi{e nije mrtva ta~ka nego samo dno - ka`e M. T. Avdi}.

Nikad lo{ija jesen dvostrukog prvaka
Apsurdno, „Plemi}i“ su ostvarili najgore rezultate na doma}oj sceni od kada se igra Premijer liga, ali su zabilje`ili najve}i uspjeh u Evropi

U~inak 5
pobjeda

1
remi

9
poraza

16:22 16
gol-razlika bodova
Lendri} posti`e gol protiv Slobode: Najbolji strijelac Mostaraca

Radna grupa odr`ala novi sastanak

Sjednica Skup{tine Sarajeva zakazana za 28. decembar
Sjednica Skup{tine Fudbalskog kluba Sarajevo na kojoj bi trebali biti imenovani novi ~lanovi Upravnog odbora, kao i njegov predsjednik, bit }e odr`ana 28. decembra u 17 sati u sali Op}ine Centar. Had`imuratovi}a, u proteklih nekoliko dana ~lanovi grupe obavili su dosta razgovora s kandidatima za novog predsjednika kluba i ~lanstvo u upravi, ali je jo{ rano govoriti o tome koji bi to ljudi mogli u}i u klub. - Imamo jo{ nekoliko razgovora s najozbiljnijim kandidatima nakon ~ega }emo znati malo vi{e. Rije~ je o dvije ili tri osobe koje pretenduju na mjesto predsjednika. Ono {to raduje je to {to smo obavili najve}i dio posla i {to smo prona{li ljude koji imaju `elju da pomognu popravljanju situacije u klubu - rekao je Had`imuratovi}. Novi Upravni odbor Sarajeva sastojat }e se od 11 ~lanova, a prema odluci radne grupe, od njih }e {est biti menad`eri, odnosno privrednici. Ostalih pet bit }e predstavnici prve i druge generacije fudbalera Sarajeva te predstavnici uposlenika i navija~a kluba, kao i jedan pripadnik medija. Na ju~era{njoj sjednici utvr|en je i dnevni red M. T. Skup{tine.

Nakon {est odli~nih sezona, u kojima se, prakti~no, uvijek borio za titulu, Zrinjski je u ovoj do`ivio veliki pad pa je tako, umjesto `eljene borbe za trofeje, realnost dvostrukog prvaka Bosne i Hercegovine postala borba za opstanak. „Plemi}i“ su u sezonu u{li prvi od svih premijerliga{a s obzirom na to da su prvu slu`benu utakmicu igrali ve} 1. jula u dalekom Kazahstanu protiv Tobola.

Bez izlaska na me|unarodnu scenu
[est sezona u nizu igrao je Zrinjski na me|unarodnoj sceni, a danas je sigurno da }e sljede}e ljeto pro}i bez evropskih utakmica Pod Bijelim brijejerliga{a) do toga da je prvi put imao niz od pet poraza. Zbog svega toga ne ~udi to {to je mostarski klub zaklju~io jesen sa samo 16 bodova, {to je u~inak koji mu ne jam~i miran zimski san. Do tog skromnog salda Zrinjski je do{ao s tri razli~ita trenera. Najtrofejniji i najdugovje~niji Dragan Jovi} odstupio je nakon {estog kola, Marijan Bloudek upisao je u sedam utakmica ~ak {est poraza, dok je jesen zaklju~io mladi stru~njak Slaven Musa, koji je u posljednje ~etiri sezone vodio mostarskog drugoliga{a Branitelj. Uzroke ovakvog pada Zrinjskog nije te{ko otkriti. Naime, mostarski klub ostao gom. Naime, osim slabog u~inka u prvenstvu, Mostarci su zavr{ili svoj nastup i u Kupu, gdje je u ~etvrtfinalu bio bolji zeni~ki ^elik (2:0, 0:3). je uo~i nove evropske avanture bez ~ak devet igra~a, od kojih je pet u pro{loj sezoni imalo status standardnih. Poslije su im se pridru`ila i dvojica mo`da najva`nijih nogometa{a - Mladen @i`ovi} i Toni [unji}.

Rezultati
Zrinjski - Vele` 2:0 ^elik - Zrinjski 2:1 Zrinjski - Slavija 4:2 Sarajevo - Zrinjski 1:0 Zrinjski - Sloboda 1:0 Zrinjski - Budu}nost 0:0 Borac - Zrinjski 2:0 Zrinjski - Rudar 1:0 Olimpic - Zrinjski 2:0 Zrinjski - Zvijezda 1:2 Travnik - Zrinjski 2:1 Zrinjski - @eljezni~ar 0:1 Leotar - Zrinjski 4:1 Zrinjski - [iroki B. 4:3 Drina - Zrinjski 1:0

Neslavni rekordi
Apsurdno, u sezoni u kojoj je ostvario najgore rezultate na doma}oj sceni od kada se igra Premijer liga, Zrinjski je ostvario najve}i uspjeh u Evropi s obzirom na to da je prvi put uspio savladati dvije prepreke (Tobol 2:1, 2:1, Tre Pene 4:1, 9:2) i do}i do tre}eg pretkola Evropske lige, gdje je bolji bio danski Odense (3:5, 0:0). Mnoge neslavne rekorde postavio je Zrinjski ove sezone, od toga da je prvi put jesen zaklju~io bez boda u gostima (jedini od svih premi-

Strijelci
7 - Lendri} 4 - Dragi~evi} 2 - Ivankovi} 1 - Zadro, Su{i}, Sal~inovi}

Poja~anja zakazala
Istina, sli~no je bilo i uo~i sezone 2008./2009., u kojoj je Zrinjski osvojio drugi naslov prvaka, ali tada su sva poja~anja dala veliki doprinos, dok je ove jeseni o~ekivanja opravdao jedino Ivan Lendri}, 19-godi{nji napada~ koji je postigao sedam pogodaka. Naravno, slab u~inak „poja~anja“ nije jedini razlog rezultatskog pada, jer ni ve}ina nogometa{a iz pro{le sezone nije bila na potrebnom nivou. - Bilo je objektivnih problema, poput nastupa u Evropi, {to je moralo uzeti danak, ali mislim da je glavni problem u lo{oj selekciji igra~kog kadra. I ovakav Zrinjski vrijedi mnogo vi{e od 14. pozicije, ali mom~ad je, usljed rezultatske krize, upala i u psiholo{ku tako da je bilo vrlo te{ko zaustaviti kola koja su krenula nizbrdo - izjavio je Musa, kojeg o~ekuje veliki posao kako tokom pripremama, tako i u proljetnom dijelu sezone. M. PAND@A

Kartoni
@uti: D`idi} 5, Stjepanovi} 4, M. Ani~i}, Ivankovi} i Grabus po 3, Lendri} i Pehar po 2, Sal~inovi}, Selimovi}, [unji}, Zadro i Zovko po 1. Crveni: Sal~inovi}.

Nastupi
Lendri} 15, M. Ani~i} 14 (12 po~etni sastav + 2 u{ao s klupe), Rizvanovi} 14 (12+2), Zadro 14 (10 + 4), D`idi} 13, Ivankovi} 13, Sal~inovi} 13, Stjepanovi} 13, Had`i} 12, Selimovi} 11 (9 +2), Dragi~evi} 10 (5+5), Pehar 10 (7+3), Zovko 10 (3+7), Grabus 9 (8+ 1), Su{i} 6 (3+3), [unji} 5, \uri} 5 (2+3), @i`ovi} 3, Melher 3, Bencun 3 (0+3), J. Ani~i} 2, Bartuluca 2 (0+2), Zlati} 2 (0+2), Mili~evi} 2 (0+2), Martinovi} 2 (1+1), Pulji} 1, Sesar 1 (0 +1).

Had`imuratovi}: Obavljen najve}i dio posla

To su na ju~era{njem sastanku odlu~ili ~lanovi radne grupe anga`irane na pripremi zasjedanja najvi{eg organa kluba s Ko{eva. Prema rije~ima predsjednika Skup{tine Adnana

Musa: O~ekuje ga mnogo posla

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

57

@ELJEZNI^AR Fudbaleri oti{li na odmor

[ehi} i Stani} izme|u inozemstva i Grbavice
Klub }e za dobro obe{te}enje pristati na odlazak igra~a kojima ugovori isti~u naljeto
Fudbaleri @eljezni~ara su na odmoru od utorka, ali za menad`era kluba Amara Osima posao tek po~inje. Velikom broju prvotimaca ugovori isti~u na kraju ove sezone. @eljo }e im ponuditi produ`enje, ali je izvjesno da }e onima koji dobiju dobre ponude, biti dozvoljen odlazak ve} uzimu. Najvredniji u plavoj galeriji je golman Ibrahim [ehi}, koji je svojim nastupima u @elji stigao i do A-reprezentacije. [ehi} je ponikao na Grbavici, a Osim ga je trenirao i u pionirima tako da }e golman i menad`er, vjerovatno, bez problema prona}i zajedni~ki jezik. - Iako do mene stalno sti`u informacije o interesiranju raznih klubova, `elim da se potpuno isklju~im. Prepustio sam sve ljudima iz kluba i menad`erima. Nakon utakmice reprezentacije protiv Poljske idem na odmor, godina je bila izuzetno naporna. Na Grbavici sam poniD`eko: Ra{~istio situaciju s trenerom

Edin D`eko za internet-stranicu Volfsburga

Napravio sam pogre{an potez
Kazna od 5.000 eura ide u dobrotvorne svrhe
Nakon proma{enog penala protiv Verdera i odbijanja da se rukuje s trenerom Stivom Meklarenom (Steve McLaren), Edin D`eko dao je intervju za slu`benu internet-stranicu Volfsburga. - Mnogo se govorilo i pisalo nakon subote. Sva{ta sam pro~itao. Prvo sam morao razmisliti o situaciji. Nekada to traje malo du`e. Bio sam razo~aran svojim nastupom i proma{enim penalom. Nismo iskoristili mnogo prilika da dobijemo veoma va`nu utakmicu. A igra~ nikada nije sretan kada je zamijenjen - rekao je D`eko. Posebna pa`nja poklonjena je praznoj ruci trenera Meklarena, koju D`eko nije stisnuo. - Kao {to sam rekao, bio sam ljut. Ali, napravio sam pogre{an potez. To nema veze s trenerom, s kojim sam imao i jo{ imam dobar odnos. @ao mi je {to se stekao takav utisak. Meklaren je rekao kako je razgovarao s D`ekom i da je sve razrije{eno. - Odlu~io sam da kaznu od 5.000 eura poklonim organizaciji „Zlatno srce“, koja se brine za djecu - izjavio (A. N.) je D`eko.
Stani}: Igrao na poziciji lijevog beka

kao, u @elji mi je lijepo i `elim da ispo{tujem svoj klub tako da vjerujem kako }emo prona}i dogovor s kojim }emo svi biti zadovoljni - govori [ehi}. Sli~no razmi{lja i Sr|an Stani}.

- Postoje neke opcije za vani, a ako bih ostajao u BiH, onda bih ostao u @eljezni~aru. Do kraja godine }u znati sve. Ako budem i{ao u inozemstvo, volio bih da @eljo dobije pristojno obe{te}enje - ka`e Stani}.

Kako je i Mirko Radovanovi} me|u onima koji bi zimus mogli promijeniti sredinu, Osim bi se mogao na}i u problemima za poziciju lijevog bo~nog, na kojoj su jesenas igrali Stani} i RadovanoZ. [. vi}.

Reprezentacija BiH stigla u Tursku

Bo`i}ni turnir u malom nogometu
Bo`i}ni turnir u malom nogometu, koji }e se po 18. put odr`ati u organizaciji sarajevskog SA[K Napretka, igrat }e se 18. i 19. decembra, i to prvi put u dvorani „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Organizatori najavljuju da }e u~estvovati osam ekipa. Pored SA[K Napretka i pro{logodi{njeg pobjednika, sarajevske Bosne, nastupit }e @eljezni~ar, Sarajevo, ^elik i GO[K iz Gabele te gosti iz Hrvatske Split i Zadar. - Pravo nastupa na turniru imat }e samo oni igra~i koji su registrirani za svoje klubove, zna~i ekipe ne}e mo}i dovoditi poja~anja sa strane. I ove godine igrat }e se na velikim golovima, od pet metara - rekao je direktor turnira Miro Pand`i}. Pojedinosti o turniru iznijeli su i Gabrijel Vukadin, Mladen Rude` i Admir Hasan~i}. Pokrovitelj i predsjednik Organizacionog odbora turnira je @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH. Najavljeno je i odigravanje nekoliko revijalnih utakmica, poput duela veterana iz Sarajeva i Zenice, gdje bi trebali nastupiti Almir Turkovi}, D`elaludin Muharemovi}, Nermin [abi}, Bulend Bi{~evi}, Admir Ad`em, Elvedin Beganovi}, te utakmice `enskog timova SFK iz Sarajeva i Osijeka. Ulaznice }e ko{tati 3 KM za jedan dan, a organizatori }e dio karata podijeliti osnovnim {kolama i Dje~ijem selu SOS-Kinderdorf. Z. [.

Vele` u potrazi za trenerom

Bosna brani trofej Mitrovi} preuzima „Ro|ene“?

Dio igra~a koji su otputovali u Tursku

(Foto: S. Saletovi})

Su{i} se na treningu upoznaje s igra~ima
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se ju~er na Sarajevskom aerodromu, odakle je u 14 sati otputovala za Istanbul. Na istanbulskom aerodromu ekipa se kompletirala nakon {to su se priklju~ili selektor Safet Su{i}, njegov pomo}nik Elvir Balji} i Zvjezdan Misimovi}. Nakon dvosatnog ~ekanja, uslijedio je let za Antaliju, odakle se reprezentacija autobusom uputila u 35 kilometara udaljeni Belek, gdje }e boraviti nekoliko dana u luksuznom hotelu „Cornelia Diamond“. Za danas je najavljen prvi trening, na kojem }e se maltene upoznati selektor i stru~ni {tab s igra~ima koji su pozvani za ovu akciju. Utakmica Poljska - BiH odigrat }e se u sutra s po~etkom u 20.30 sati na stadiona A. N. Antalijaspora.

Mitrovi}: Ljetos kratko trenirao Mostarce

Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija kako bi nekada{nji golgeter Crvene zvezde i Partizana Milko \urovski trebao preuzeti ekipu Vele`a, od toga, o~ito, ne}e biti ni{ta. Na sastanku Predsjedni{tva „Ro|enih“, u utorak nave~er, raspravljalo se o mogu}im kandidatima i u ovom trenutku najbli`i klupi mostarskog kluba je Milorad Mitrovi}. Podsjetimo, Mitrovi} je

ve} boravio u Vele`u tokom ljetnih priprema, ali je nakon nekoliko sedmica napustio „Ro|ene“. Mitrovi}, koji je trenersku afirmaciju stekao rade}i niz godina u Turskoj, od uprave je tra`io poja~anja, a nakon {to njegov zahtjev nije ispunjen, odlu~io je da napusti grad na Neretvi. Iako se u prvom navratu zadr`ao kratko u Mostaru, Mitrovi} je stekao povjerenje F. I. fudbalera Vele`a.

Sloboda `eli Hasanovi}a
Sloboda je zainteresirana za dovo|enje fudbalera Vele`a Eldara Hasanovi}a, potvrdio nam je ju~er {ef stru~nog {taba tima s Tu{nja. - Hasanovi} je pokazao kvalitet u dresu mostarskog kluba. Radi se o modernom i dobrom igra~u i nemam ni{ta protiv da ga Sloboda anga`ira kao poja~anje- istaE. M. kao je Sadikovi}.

Souza osu|en na ~etiri i po godine zatvora
Brazilski golman Bruno Souza, koji se sumnji~io za ubistvo biv{e djevojke, progla{en je krivim samo za njen nestanak pa }e morati odslu`iti ~etiri i po godine zatvora. Zvijezda Flamenga optu`ena je u julu za otmicu i ubistvo 25-godi{nje Elize Samudio, ~ije tijelo nikada nije prona|eno. (M. T.)

S pro{logodi{njeg finala: Jahi} (Bosna) u akciji

58
1. Totenhem 2. Inter 3. Tvente 4. Verder

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

sport
6 6 6 6 4 3 1 0 2 1 3 2 0 14:3 14 2 7:5 10 2 2:4 6 4 2:13 2

LIGA PRVAKA Zavr{eno takmi~enje u grupama A, B, C, D
Slavlje igra~a Kopenhagena: Odgovorili na pritisak
(Foto: Reuters)

A
6 6 6 6 3 3 1 1 2 1 3 2

1 2 2 3

18:11 11 12:11 10 9:11 6 6:12 5

1. [alke 2. Lion 3. Benfika 4. Hapoel

B
6 6 6 6 4 3 2 1 1 1 0 2

1 2 4 3

10:3 13 11:10 10 7:12 6 7:10 5

1. Man. j. 2. Valensija 3. Rend`ers 4. Bursaspor

C
6 6 6 6 4 3 1 0 2 2 3 1

0 7:1 14 1 15:4 11 2 3:6 6 5 2:16 1

1. Barcelona 2. Kopenhagen 3. Rubin 4. Panatinaikos

D

Veliki uspjeh prvaka skandinavske zemlje

Blama`a Intera Kopenhagen ispisao
Barcelonina djeca o~itala lekciju Rubinu
Mi{el Prudom. TOTENHEM: Gome{, ]orluka, Galas, Basong, Asou Ekoto, Kranj~ar (86. Krau~), D`enas (34. Lenon), Palasios, Vejl, Pavlju~enko (73. Kin), Defo. Trener: Heri Rednap.

Hapoel remizirao u Lionu

dansku historiju
Ako izbjegnemo Real i tri velika engleska kluba, mo`emo i dalje, ka`e trener Solbaken
Kopenhagen je ispisao najve}i uspjeh danskog klupskog fudbala postav{i prva ekipa iz ove zemlje koja je pro{la u nokaut-fazu Lige prvaka. Danski prvak je u posljednjem kolu grupnog dijela takmi~enja, pred 36.000 eufori~nih navija~a, silovito odgovorio na pritisak pobjede i ispra{io Panatinaikos s 3:1, ovjeriv{i drugo mjesto u svojoj grupi iza Barcelone. Pogodak Sedrika Kantea (Cedric), 300. za Panatinaikos u 245 evropskih utakmica, predstavljao je slabu utjehu za Grke, koji su zavr{ili takmi~enje na posljednjem mjestu. - Kada je takmi~enje po~elo, na{e pobjede su bila iznena|enja, ali je pritisak s vremenom, kako smo postizali vi{e, postajao sve ja~i. Sretan sam {to smo odgovorili na njega. Mislim da, realno, i zaslu`ujemo drugo mjesto u grupi - ka`e trener Kopenhagena Stale Solbaken (Solbakken). Danski prvak je, uz norve{ki Rozenborg, jedini skandinavski tim koji je pro{ao grupnu fazu Lige prvaka. Apetiti Kopenhagena sada su mnogo ve}i nego na po~etku takmi~enja. - U `rijebanju trebamo izbje}i Real i tri velika engleska kluba. Mislim da bi nam odgovarali protivnici poput [alkea, Totenhema ili [ahtjora. U tom slu~aju, mo`da bismo mogli pro}i i dalje (M. T.) tvrdi Solbaken.

Inter u Bremenu dobio novi {amar

Inter se u oslabljenom sastavu izblamirao u Bremenu i porazom od 3:0 od Verdera izgubio prvo mjesto u grupi A, koje je zauzeo Totenhem. Bila je to prva pobjeda Verdera u grupi. „Pijetlovi“ su na gostovanju kod Tventea, koji se plasirao u Evropsku ligu, odigrali 3:3. Lion je odigrao samo 2:2 na @erlanu protiv Hapoela, koji je u kvalifikacijama izbacio @eljezni~ar. Izraelci su vodili do 79. minute i imali tre}e mjesto i plasman u Evropsku ligu, ali je onda Lion izjedna~io golom Lakazete, koji je u{ao u igru u 68. minuti umjesto na{eg Miralema Pjani}a. Ovako }e u Evropsku ligu Benfika. Man~ester junajted mogao je postati prva ekipa koja je zavr{ila takmi~enje u grupi bez primljenog gola, ali da tako ne bude, pobrinuo se Valensijin Pablo Ernandez (Hernandez). Brazilac Anderson postavio je kona~nih 1:1 i ostavio Man~ester na prvom mjestu. U Evropsku ligu }e Rend`ersi. Rubin se uzdao u ~udo i Panatinaikos, ali }e na prolje}e igrati u Evropskoj ligi. Barcelonina djeca odr`ala su lekciju Rusima i slavila s 2:0. U Ligi prvaka i dalje }e igrati Kopenhagen, koji je s 3:1 savladao gr~ki tim.

Verder Inter

3 0

Veser stadion u Bremenu. Sudija: ^unejt ^akir (Turska): Strijelci: 1:0 - Prodl (38), 2:0 - Arnautovi} (49), 3:0 - Pizaro (88). VERDER: Vize, Pasanen (84. Silvestre), Mertesaker, Prodl, [mit, Fric, Frings (78. Bargfrede), Marin, Hant, Almeida (75. Pizaro), Arnautovi}. Trener: Tomas [af. INTER: Orlandoni, Zaneti (54. Natalino), Kordoba, Kambijaso, Biragi, Mota (76. Mariga), Nvanko, Pandev, Santon (50. Bijabijani), Muntari, Eto. Trener: Rafael Benitez.

Pjani} u duelu sa odbranom Hapoela

(Foto: AP)

Grupa B Lion Hapeol 2 2

Grupa A
Igra~i Intera: Novi nemiri u svla~ionici
(Foto: Reuters)

Poni`enje za kraj grupne faze
Ranije smo osigurali prolaz, va`nija utakmica bila mi je ona protiv Tventea, tvrdi Benitez
Inter je poni`avaju}e zavr{io grupnu fazu Lige prvaka. Milanski klub dobio je u posljednjem kolu propisne batine od Verdera. ^injenica da Nijemci, prakti~no, nisu igrali ni za {ta, po{to nisu imali {ansi ni za tre}e mjesto, nije ih sprije~ila da posrame evropskog prvaka i pobijede s 3:0. Nova blama`a ponovo je unijela nemir u svla~ionicu Intera te poja~ala pritisak na trenera Rafaela Beniteza. [pancu je ovo ve} sedmi poraz, koliko je @oze Murinjo (Jose Mourinho) imao u cijeloj pro{loj sezoni. Iako se Inter zbog ovog poraza mora zadovoljiti drugim mjestom u grupi, koje ga u osmini finala mo`e odvesti na najja~e protivnike, poput Reala, Barcelone, ^elzija, Man~ester junajteda ili Arsenala, Benitez je poku{avao ostaviti dojam bezbri`nosti. - Osigurali smo plasman dalje prije ove utakmice. Za mene je to najbitnija ~injenica. Va`na utakmica bila nam je ona pro{la, protiv Tventea - rekao je Benitez. Interu predstoji odlazak na Svjetsko klupsko prvenstvo u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje }e italijanski tim poku{ati do}i do petog naslova u sezoni. Italijanski mediji slo`ni su da bi Benitezu, ukoliko ga ne osvoji, nestrpljivi predsjednik Intera Masimo Morati (Massimo Moratti) mogao pokazati (M. T.) izlazna vrata.

Tvente Totenhem

3 3

Stadion Tventea u En{edeu. Sudija: Karlos Velasko Karbaljo ([panija). Strijelci: 0:1 - Vizergof (12, autogol), 1:1 - Landzat (22, penal), 1:2 - Defo (47), 2:2 Rosales (56), 2:3 - Defo (59), 3:3 - [adli (64). TVENTE: Bo{ker, Rosales, Vizergof, Daglas, Tijendali, Brama, Landzat, Jansen, De Jong, Janko (73. Vuji~evi}), [adli. Trener:

Stadion @erlan u Lionu. Sudija: Svein Odvar Moen (Norve{ka). Strijelci: 1:0 Lopez (62), 1:1 - Ben Sahar (63), 1:2 - Zahavi (69), 2:2 Lakazete (88). LION: Loris, Revelije, Kris, Dijakate, Sisoko (78. Pid), Makun, Gonalon, Pjani} (68. Lakazete), Brijan, Gomi (59. Bastos), Lopez. Trener: Klod Puel. HAPOEL: Enijama, Bondarv, Fransman, Da Silva, [i{, Vermut, Abutbul (80. Badijer), Jadin, Zehavi, Tamuz (62. Toama), [ehter (25. Ben Sahar). Trener: Eli Gutman.

ka). Strijelci: 0:1 - Hurado (19), 0:2 - Hovedes (81), 1:2 - Lui{ao (87). BENFIKA: Roberto, Pereira (46. Gaitan), Lui{ao, Luiz, Koentrao, Amorim, Garsija, Pei{oto (46. Aimar), Saviola, Martins (79. Salvio), Kardozo. Trener: Horhe Hezus. [ALKE: Nojer, U~ida, Hovedes, Mecelder, [mic, Hurado (88. Jendri{ek), Kluge (82. Matip), Papadopulos, Rakiti}, Raul, Huntelar (85. Edu). Trener: Feliks Magat.

tiu, Ernandez (81. Feguli), Albelda, Banega, Alba (68. Mata), Domingez (54. Isko), Aduriz. Trener: Unai Emeri.

Grupa D Barcelona Rubin 2 0

Grupa C Bursaspor Rend`ers 1 1

Benfika [alke

1 2

Stadion Lu` u Lisabonu. Sudija: Hauard Veb (Engles-

Stadion Ataturk u Bursi. Sudija: Toni [apron (Francuska). Strijelci: 0:1 - Miler (19), 1:1 - Jildrim (79). BURSASPOR: Ozkan, Ke~eli, Aziz (46. Erdoan), Stepanov, Vederson, Jildrim, Ha{, Insua, ^im{ir (46. Batalja), Opek, Nunjez (62. Bahadir). Trener: Erturul Salam. REND@ERS: Mekgregor, Kol (82. Mekmilan), Vitaker, Vir, Bugera, Foster, Dejvis, Mekuloh, Haton, Nejsmit, (71. Vajs), Miler (63. Biti). Trener: Volter Smit.

Stadion Kamp nou u Barceloni. Sudija: Jonas Erikson ([vedska). Strijelci: 1:0 - Fontas (51), 2:0 - Vaskez (83). BARCELONA: Pinto, Adrijano, Pike, Fontas, Maksvel, Alkantra, Buskec, Maskerano, Santos (63. Mesi), Hefren (13. Vaskez), Krki} (35. Bartra). Trener: Pep Gvardiola. RUBIN: Ru`ikov, Kuzmin, Boketi, Navas, Ansaldi, Rijazancev (62. Kasajev), Kale{in, Noboa, Muravski, Martins (66. Medvedev), Karadeniz (75. Bistrov). Trener: Kurban Berdijev.

Kopenhagen Panatinaikos

3 1

Man. j. Valensija

1 1

Fontas slavi pogodak za Barcelonu

Stadion Old traford u Man~esteru. Sudija: Pedro Proensa (Portugal). Strijelci: 0:1 - Ernandez (32), 1:1 - Anderson (62). MAN^ESTER JUNAJTED: Amos, Rafael, Ferdinand (50. Smoling), Vidi}, Fabio, Nani (81. Gigs), Anderson (90. Fle~er), Kerik, Park, Berbatov, Runi. Trener: Aleks Ferguson. VALENSIJA: Gvaita, Migel, Dealbert, Ko{ta, Ma-

Stadion Parken u Kopenhagenu. Sudija: Florijan Majer (Njema~ka). Strijelci: 1:0 - Vingard (26), 2:0 - Gronkjer (50, penal), 3:0 - Sise (73, autogol), 3:1 - Kante (90+2). KOPENHAGEN: Viland, Pospeh, Jorgensen, Antonson (77. Otesen), Vent, Bolanos, Kvist, Klaudemir, Vingard, Gronkjer (86. Zohore), Ndoje (80. Santin). Trener: Stale Solbaken. PANATINAIKOS: Corvas, Spiropulos, Kante, Boumsong, Vintra, @ilberto (46. Ninis), Simao, Kristodopulos (46. Leto), Garsija (74. Petropulos), Marinos, Sise. Trener: @ezualdo Fer(A. N.) eira.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

59

SENZACIONALNO O ~emu ovih dana bruje Zagreb i Beograd

Prosine~ki na klupi Zvezde za 100.000 eura godi{nje?
Moralno sam odgovoran samo svojoj porodici, rekao je biv{i fudbaler Zvezde
Robert Prosine~ki bit }e novi trener Crvene zvezde, glasi vijest koja je u Srbiji i Hrvatskoj ovih dana izazvala pravi zemljotres. „Prosine~ki u Zvezdi za 100.000 eura godi{nje“ i „@uti se vra}a ku}i“ samo su neki od naslova koji su osvanuli u medijima isto~no i zapadno od BiH, ali zvani~no imenovanje i dalje je na ~ekanju. Izvor blizak Zvezdi objavio je da je Prosine~ki na~elno prihvatio da preuzme klub u ~ijem je dresu 1991. godine osvojio titulu prvaka Evrope te da }e njegovo predstavljanje biti odr`ano u petak. Prosine~ki to nije potvrdio, ali nije negirao da je zainteresiran. - Zvali su me i spreman sam za razgovor. Svjestan sam da }e biti raznih komentara i da se to mnogima ne}e svidjeti, ali moralno sam odgovoran samo svojoj porodici. Ne mogu pobje}i od ~injenice da sam u Crvenoj zvezdi proveo ~etiri lijepe i rezultatski uspje{ne godine. Ponuda je na stolu i vrlo sam blizu odluci da je prihvatim - rekao je Prosine~ki. Zavr{ni razgovori trebali bi biti odr`ani danas u Be-

Platini: Ja bih ih kaznio do`ivotno

Mi{el Platini o reprezentaciji Francuske

Igra~i koji su {trajkovali su budale
Francuski fudbaleri koji su na ovogodi{njem Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi u~estvovali u pobuni trebali su dobiti do`ivotne zabrane nastupanja za dr`avni tim, smatra predsjednik Evropske fudbalske asocijacije Mi{el Platini (Michel). Legenda francuskog fudbala tvrdi da je nacionalna federacija njegove zemlje trebala rije{iti problem s igra~ima na rigorozniji na~in. - Ono {to su oni uradili je bijedno. Oni su budale. Ja bih s igra~ima koji {trajkuju postupio mnogo ~vr{}e, dao bih im do`ivotne kazne rekao je Platini za magazin (M. T.) „So Foot“.

Nakon {to ga je razotkrio DNK test

„Delije“ ga ne `ele
Imenovanje Prosine~kog za trenera Zvezde moglo bi donijeti mnogo problema, jer ga najvatreniji navija~i kluba ne `ele na klupi. Kako pi{e beogradski „Sport“, tvrde da problem nije u tome {to je Prosine~ki Hrvat nego u tome {to nije dovoljno stru~an da vodi ekipu. Nekada{nji reprezentativac Hrvatske, pomo}nik Slavena Bili}a na klupi selekcije „Vatrenih“, nikada nije vodio nijedan klub.
Prosine~ki: Ponuda je na stolu

Ronaldo priznao jo{ jedno dijete
ogradu. Ukoliko prihvati, Prosine~ki bi bio 13. trener Zvezde u posljednjih pet godina. Posljednji od njih Aleksandar Kristi} dobio je u (M. T.) utorak otkaz. Brazilski fudbaler Ronaldo priznao je o~instvo nad petogodi{njim dje~akom, ali tek nakon {to je to potvrdio i DNK test. Ronaldo, koji ve} ima troje djece, rekao je da }e se prema dje~aku Aleksu (Alex), koji je ro|en u Japanu, a koji `ivi u Singapuru, uvijek pona{ati kao otac. Dje~akova majka Mi{el Umezu (Michele) jo{ od pro{le godine vodi s Ronaldom borbu da prizna dje~aka za svoje dijete, ali on ga je upoznao tek u ponedjeljak. Brazilsku zvijezdu upoznala je na Svjetskom prvenstvu 2002. godine u Japanu i Ju`noj Koreji, kada su „Karioke“ slavile osvajanje titule prvaka

Biv{em francuskom selektoru dojadile kritike

Domenek unajmio firmu da mu popravi reputaciju
Domenek: Problemi s komunikacijom

Biv{i francuski selektor Rajmon Domenek (Raymond Domenech) unajmio je firmu „Laminak Conseil“ sa zadatkom da mu popravi uzdrmanu reputaciju. Domenekovi advokati kazali su da je on uvijek imao problema u komunikaciji te da vi{e ne `eli biti vu-

du lutka ~lanovima Francuske fudbalske federacije, koji preko njega `ele sakriti svoje gre{ke i slabo vo|enje Saveza. Domenek je nakon Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, na kojem je Francuska osvojila samo jedan bod, dobio otkaz. Njen katastro-

falan nastup bio je za~injen {trajkom fudbalera. Domenek je kritiziran, jer je medijima pro~itao izjavu fudbalera o razlozima {trajka i jer se odbio rukovati s ju`noafri~kim selektorom Karlosom Albertom Pereirom (Carlos Parreira).
(M. T.)

Ronaldo: Upoznao dje~aka u ponedjeljak

svijeta, a tom prilikom je i (M. T.) zatrudnjela.

Nakon otkaza Krisu Hjutonu

Alan Perdju preuzima Njukasl
Alan Perdju (Pardew) trebao bi biti imenovan za novog menad`era engleskog premijerliga{a Njukasla, javio je BBC. Biv{i trener Redinga, Vest Hema, ^arltona i Sautemptona bio je me|u favoritima za preuzimanje trenerske pozicije od Krisa Hjutona (Chris Hughton), koji je u ponedjeljak dobio otkaz. Perdju od otkaza u Sautemptonu u avgustu ove godine nema anga`mana. Me|u trenerima koji su povezivani s dolaskom na Sent D`ejms park, bili su i Martin Jol, koji je u ponedjeljak odstupio sa mjesta trenera Ajaksa, i biv{i trener Aston vile Martin O’Nil (O’Neill).
(M. T.)

Palermo od Maribora kupio i tre}eg fudbalera
Italijanski prvoliga{ Palermo kupio je od Maribora slovenskog beka Sini{u An|elkovi}a. Ovaj fudbaler bit }e ~ak tre}i fudbaler koji je u posljednja ~etiri mjeseca iz Maribora krenuo put Sicilije. Prije njega, u Palermo su do{li Armin Ba~inovi~ i Josip Ili~i~. Mediji tvrde da }e italijanski klub sa Mariborom ponovo trgovati u januaru te da }e im tada meta biti Jasmin (M. T.) Kurti}.

60
RUKOMET Kakva je sudbina regionalne lige

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

sport

Tajson i Holifild: Ugriz koji se pamti

(Foto: AP)

Izvr{ni odbor RSBiH razmatrat }e opciju bez Ma|ara i Slovenaca
Ma|arski savez definitivno je zabranio svojim klubovima u~e{}e, a isto }e uraditi i Slovenski
Mada je bilo dogovoreno da }e se do po~etka decembra rukometni savezi sedam biv{ih jugoslavenskih dr`ava te Ma|arski izjasniti o u~e{}u svojih klubova u regionalnoj ligi naredne sezone, jo{ se ni{ta konkretno nije utana~ilo. Sastanak koji je, prema ranijim informacijama, trebao biti u Sarajevu, nije odr`an. Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} kazao je nedavno kako }e se liga igrati sigurno, pa makar i bez ma|arskih i slovenskih klubova, ~ije je u~e{}e upitno. Ipak, sada, kada je ve} definitivno da Ma|ari (Vesprem i Pik Seged) ne}e, dok su minimalne {anse da se slovenski klubovi (Celje, Gorenje, Cimos) uklju~e, ponovo se postavlja pitanje trenutnog raspolo`enja u savezima dr`ava u okru`enju - {ta dobivaju, zapravo dobivaju li uop}e i{ta ovim takmi~enjem. - Izvr{ni odbor Rukometnog saveza BiH imat }e sastanak u ~etvrtak (danas - op. a.), kada }e prva ta~ka dnevnog reda biti regionalna liKara~i}: Danas stav RSBiH

Bokserska ku}a slavnih

^eli~ni Majk i Roki se pridru`uju velikanima
Staloneov serijal filmova o bokserskom {ampionu po mnogo ~emu podsje}a na Tajsonov `ivotni put
Biv{i svjetski prvak u te{koj kategoriji Majk Tajson (Mike Tyson) postat }e novi ~lan bokserske Ku}e slavnih, u koju }e u}i zajedno s jo{ pet osoba, me|u kojima je i ~uveni glumac Silvester Stalone (Sylvester Stallone). Stalone je napisao serijal Iako je od 1992. do 1995. bio u zatvoru zbog silovanja, vratio se na tron pobijediv{i Franka Brunu, ali je bez pojasa ostao u borbi protiv Evandera Holifilda (Holyfield). Revan{ s ovim protivnikom bio je u epski, Tajson je 28. juna 1997. u Las

Bali}eva izjava
Visok poraz sarajevske Bosne BH-Gasa od Zagreba (15:34) u Ligi prvaka pro{log vikenda najbolji igra~ svijeta Ivano Bali} do~ekao je da regionalnu ligu okarakterizira kao nepotrebnu. Je li to samo njegov stav ili, pak, odra`ava generalno raspolo`enje u Hrvatskoj, te{ko je re}i. - Ne znam {ta bi ta izjava trebala zna~iti. Rukometni savez Hrvatske bio je voljan dozvoliti svojim klubovima u~e{}e u regionalnoj ligi, a koliko znam, i Zagreb je bio raspolo`en dodao je Kara~i}.

ga. Vidjet }emo i detaljno utana~iti {ta dobivamo ovim takmi~enjem, da li bi koristilo ili bi klubovima bilo teret, koliko bi to valjalo za doma}e prvenstvo... Definitivno je da Ma|ari ne}e igrati, a Slovenski savez ima ugovor sa sponzorom svoje lige koji se protivi da u njihovom dr`avnom prve-

nstvu ne igraju najja~i klubovi Celje, Gorenje i Cimos, od kojih su sva tri izrazila `elju da u~estvuju u regionalnoj ligi. Iz ostalih saveza svi su na~elno prihvatili ideju, ali nakon ovoga treba vidjeti kako je stanje. Nadam se da }e do po~etka 2011. biti poznato {ta }emo i kako }emo A. ^. - ka`e Kara~i}.

Prva utakmica 3. kola ^elend` kupa

Austrijanci prejaki za indisponirane Kakanjce
Stalone u ulozi Rokija

Favorizirani gosti pokazali snagu u odnosu na bh. predstavnika
Vegasu Holifildu odgrizao komad uha nakon ~ega je me~ prekinut. Potom je uslijedio vrtoglavi pad. Osim Tajsona i Stalonea, u Ku}i slavnih bit }e jo{ Meksikanac Hulio Cezar ^avez (Julio Cesar Chavez), Rus Kostja Cju, meksi~ki trener Ignjasio Beristain (Ignacio) i sudija D`o Kortez (Joe Co(M. T.) rtez). Sportska dvorana u Kaknju. Gledalaca 600. Sudije: Sotirios Delikostadis (Gr~ka) i Tajana Kramar Sandl (Hrvatska). Supervizor: Sead Nazibegovi} (BiH). Rezultat: Kakanj - Posojilnica (Austrija) 0:3 (23:25, 22:25, 17:25). KAKANJ: Aganovi}, Salihovi}, Ru`i}, ^eremid`i}, [atora, Kova~evi}, Mustedanovi}, Luki}, Krivokapa, \akovac. T rener: Almir Begi}. POSOJILNICA: Kosl, Hruska, Sanko, Ivartnik, Koh, Valov, Divis, Grut, Pusnik, Kasnik, Rajzer, Kir~ev. Trener: Igor [imun~i}. Odbojka{i Kaknja nisu uspjeli pru`iti ja~i otpor favoriziranim Austrijancima. Pali su bez ispaljenog metka. maksimalnu pobjedu. Igra~i Kaknja pru`ili su u prvom setu ne{to ja~i otpor, ali su posustali kod rezultata 20:20 i gosti su to znala~ki iskoristili. U drugom setu odbojka{i na{eg prvaka mnogo su grije{ili, prije svega na servisu. Posojilnica je imala permanentno vodstvo, koje je na kraju iznosilo tri poena razlike i ve} tada je bilo rije{eno pitanje pobjednika. Gosti su u tre}em setu o~itali lekciju izabranicima trenera Begi}a, koji su potpuno podbacili i razo~arali. Utakmici Kakanj - Posojilnica prisustvovao je i visoki predstavnik u na{oj zemlji Valentin Incko (Inzko).
M. KOM[O

filmova o bokserskom {ampionu Rokiju (Rocky), pri~u koja po mnogo ~emu podsje}a na Tajsonov `ivotni put, s tom razlikom {to je ^eli~ni Majk neko vrijeme proveo i u zatvoru. Tajson je odrastao na siroma{nim ulicama Bronksa, a 1986. godine, kada je imao 20, postao je najmla|i svjetski prvak u historiji boksa.

Novosti iz OKBiH

Prvi dio stipendija MOK-a proslije|en sportistima
Olimpijski komitet BiH osigurao je putem Fonda olimpijske solidarnosti MOKa rekordnih devet olimpijskih stipendija za potencijalne kandidate za Igre u Londonu 2012. godine. Ukupna vrijednost stipendija je 140.400 dolara, a bit }e raspore|ene na 24 mjeseca, saop}eno je iz OKBiH. Prvi dio stipendije, koji se odnosi na period od 1. septembra 2010., stigao je na ra~un OKBiH te je proslije|en sportistima. Sportisti koji su dobili olimpijsku stipendiju su: Ned`ad Fazlija (strelja{tvo), Lusija Kimani (atletika), Hamza Ali} (atletika), Ema [kaljo (strelja{tvo), Amir Katana (tekvondo), Almira Lizde (dizanje tegova), Kemal Me{i} (atletika), Amel Meki} (d`udo) i Larisa Ceri} (d`udo).

Odbojka{i Kaknja nemo}ni protiv ja~eg protivnika

Bolja, kvalitetnija i iskusnija ekipa Posojilnice iskoristi-

la je indisponiranost Kakanjaca i zaslu`eno ostvarila

Diza~ tegova Almir Karkelja zavr{io karijeru

Preuzeo brigu o budu}im „divovima s Neretve“
Almir Karkelja, vi{estruki rekorder i prvak BiH u dizanju tegova, odlu~io je zavr{iti aktivno bavljenje ovim sportom. Dugogodi{nji kapiten reprezentacije BiH, a ujedno i predsjednik KDT Konjic, nastupio je posljednji put u rodnom Konjicu jo{ u junu ove godine, kada je po deseti put osvojio titulu prvaka BiH. Ve} skoro godinu se bavi trenerskim pozivom, a nedavno je i zvani~no preuzeo brigu o budu}im „divovima s Neretve“ I. N. u svom klubu.
Karkelja: Vi{estruki rekorder i deset puta prvak BiH

Spust iz Biver Krika bit }e vo`en u Kvitfjelu
Utrka spusta za Svjetski kup alpskih skija{a u ameri~kom Biver Kriku, koja je u petak otkazana zbog jakog vjetra, bit }e odr`ana u norve{kom Kvitfjelu, saop}ila je Me|unarodna skija{ka federacija (FIS). Spust }e biti na rasporedu 11. marta naredne godine.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 9. decembar/prosinac 2010.

61

KO[ARKA Obilje`ena deveta godi{njica smrti na{eg najve}eg sportiste

Ako je Kin|e bio skroman, ne zna~i da moramo i mi
Mirza `ivi u na{im pri~ama i uspomenama, ka`e Danko Deliba{i}
^lanovi porodice, prijatelji, ljudi s kojima je igrao i koje je trenirao ili, jednostavno, po{tovaoci svega onoga {to je u~inio za na{ sport, odali su na groblju Bare po~ast Mirzi Deliba{i}u. Mirzin mla|i sin Danko ka`e da je pro{lo devet godina od smrti najve}eg bh. sportiste svih vremena, a da je „godinu za godinom sve manje i manje ljudi na ovom mjestu na ovaj dan“. bratom Darijom polo`io cvije}e na grob. Mirzina supruga Slavica ka`e da ne pro|e dan a da se porodica ne sjeti Mirze, ne samo kao oca i mu`a nego i kao vrhunskog ko{arka{a i sportiste, legendarnog Kin|eta, koji je u mnogo ~emu bio ispred svog vremena.

Markovi}: Postavio uvjete

Poljski viceprvak tra`i trenera

Nenad Markovi} kandidat za klupu Anvila
Poljski viceprvak Anvil otpustio je bjeloruskog trenera Igora Gri{~uka, koji je u septembru, nakon slabih rezultata u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2011. u ko{arci, izgubio i posao selektora Poljske. Prema na{im saznanjima, kao mogu}i Gri{~ukov nasljednik na klupi Anvila spominje se Nenad Markovi}, {to nam je ju~er potvrdio i na{ proslavljeni reprezentativac. - Javio mi se menad`er koji me je pitao jesam li zainteresiran. Odgovorio sam potvrdno i postavio uvjete pod kojima bih preuzeo Anvil. Znam da nisam jedini kandidat, a na klubu je da odlu~i koga }e izabrati - rekao je Markovi}, koji je nedavno napustio klupu gr~kog Panioniosa. Saznajemo da su u kombinaciji jo{ Beogra|anin Vlada Vukoi~i}, koji je, tako|er, vodio Bosnu, a trenutno je anga`iran u srbijanskom prvoliga{u Mega vizuri, te Slovenac Sa{o Filipovski. Anvil je posljednji u grupi H Eurokupa sa sva ~etiri poraza, dok je u poljskoj ligi na {estom mjestu (omjer V. B. - E. J. 5-4).

Memorijalni turnir
- Na`alost, malo je ljudi koji cijene i po{tuju to {to je Mirza ostvario. Ovdje nema onih koji bi tu trebali biti, ali nama je va`no da smo tu na{i prijatelji i mi - izjavila je, ne bez gor~ine u glasu, Slavica Deliba{i}. Zaista, uspomena na Mirzu Deliba{i}a, evropskog, svjetskog i olimpijskog {ampiona, trebala bi biti mnogo vi{e od godi{njeg okupljanja na grobu i Memorijalnog turnira, koji, ~ini se, kao da sve vi{e predstavlja teret Mirzinom klubu, Bosni, pa ~ak se i ne odigra u dvorani koja nosi njegovo ime. E. J.

Sarajevski duh
- Mislim da Mirza ne bi bio nezadovoljan na~inom na koji ga se Sarajevo i Bosna i Hercegovina sje}aju. On
(Foto: I. [ebalj)

Dario, Slavica i Danko Deliba{i} ju~er na Mirzinom grobu

Ljep{e i ~estitije
Slavica Deliba{i} ka`e da su joj mnogo dra`e reakcije obi~nih ljudi, koji pri|u na ulici, u marketu... i daju do znanja da nisu zaboravili na velikana na{eg sporta. - To mi izgleda mnogo ljep{e i ~estitije. Da ne govorim o ljudima iz Evrope i svijeta, koji uvijek zovu, voljeli bi da su tu danas, ali na`alost, daleko je - ka`e Slavica.

`ivi u na{im pri~ama, na{im uspomenama, dio je sarajevskog duha o kojem se tako ~esto govori... No, to {to je Mirza bio skroman, ne daje nama pravo da budemo skromni, ne samo kada je rije~ o njemu nego i o ostalim na{im velikanima - rekao je uz mnogo emocija Danko, koji je sa majkom Slavicom i starijim

Jo{ jedna sjajna partija u Americi

Adnan Hod`i} imao 17 skokova
Sarajlija Adnan Hod`i} nastavlja blistati u ameri~koj univerzitetskoj ko{arci. U pobjedi svog Lipskomba nad Ostinom (73:70) 22-godi{nji krilni centar imao je 13 poena i ~ak 17 skokova, od ~ega je 11 ko{eva i deset skokova zabilje`io u drugom poluvremenu. Igra~ od kojeg se o~ekuje da }e konkurirari za dres na{e reprezentacije na Evropskom prvenstvu 2011. godine u Litvaniji, prvi je strijelac (20,3 poena u prosjeku) i skaka~ (10,3) Lipskomba, drugi po minuta`i (32,1) i procentu realiziranih {uteva iz igre (55,7). Pro{lu sezonu Hod`i} je

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

Tabela
Rezultati 10. kola: Hercegovac - Varda HE 60:58, ^apljina Lasta - ^elik 86:57, Zrinjski - Brotnjo 86:72. Sino}: SL IAT Leotar - Borac Nektar, Mladost - Bosna ASA BH Telecom, Slavija Kakanj. Slobodna je Sloboda. Parovi 11. kola (11. decembar): ^elik - Zrinjski, Kakanj - ^apljina Lasta, Varda HE - Slavija, Bosna ASA BH Telecom - Hercegovac, Borac Nektar - Mladost, Sloboda - SL IAT Leotar. Slobodno je Brotnjo.
1. ^apljina 9 2. Mladost 8 3. Bosna 8 4. Borac 8 5. Hercegovac 9 6. Leotar 9 7. Zrinjski 9 8. Sloboda 9 9. ^elik 10 10. Kakanj 8 11. Brotnjo 10 12. Varda 9 13. Slavija 8 7 7 7 6 5 4 4 4 3 4 2 2 2 2 1 1 2 4 5 5 5 7 4 8 7 6 695:625 647:551 617:552 621:571 638:657 665:624 690:669 662:681 610:705 626:633 755:836 613:664 493:564 16 15 15 14 14 13 13 13 13 12 12 11 9

Mari} debitirao porazom
Igrani su me~evi 10. kola Prvenstva BiH za ko{arka{e. Novi trener ^elika Ivica Mari} porazom je debitirao na klupi Zeni~ana.

Slavija platila kotizaciju
Ko{arka{kom klubu Slavija ukinuta je suspenzija, jer je ovaj klub platio kotizaciju, i sino} je imao pravo nastupa u 10. kolu protiv Kaknja, potvrdio je generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH Harun ^ELIK: Maksimovi} 2, Opa~ak 9, Merdanovi} 2, Jahi} 3, Dedi}, Begagi} 6, Pezer 5, Rizvi} 9, Avdi} 3, Kuzmi} 10, Kreke{i}, Andelija 8. Trener: Er. B. Ivica Mari}. Mahmutovi}. Agencija Srna prenijela je vijest da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske uplatilo 10.000 KM KK Slavija kako bi izbjegao eliminaciju iz takmi~enja. staru. Gledalaca 400. Sudije: Bojan Jovani}, Sa{a Babi}, Miljan [obot (Banja Luka). Rezultat: Zrinjski - Brotnjo 86:72 (26:26, 23:21, 18:17, 19:8). ZRINJSKI: Ma{i}, Kahrimanovi} 25, Peljto 2, Prce, Tomi}, Simonovi} 13, Hajri} 9, Hasandi} 2, Perajica 15, Petrovi}, Ramljak 4, [aki} 16. Trener: Boris D`idi}. BROTNJO: Kren{ou 14, Barbari}, Bubalo, ^avka, Bevanda 6, Bre~i} 18, Lesko, ^utura 5, Buha~ 6, Pinjuh 3, \ugum 1, Planini} 19. Trener: Jo{ko Pulja.
Ma. P.

Hod`i}: Vode}i strijelac kluba

^apljina Lasta ^elik

86 57

zavr{io kao drugi strijelac kompletne NCAA univerzitetske lige (22,7). Lipskombu je ovo bila peta pobjeda u sedam me~eva. (E. J.)

Sportska dvorana u ^apljini. Gledalaca 1.000. Sudije: Ante Drmi}, Mate Kri`anac (Tomislavgrad), Filip Lovri} ([iroki Brijeg). Rezultat: ^apljina Lasta - ^elik 86:57 (22:10, 18:14, 25:13, 21:20). ^APLJINA LASTA: Bjelica 10, Zdravkovi} 19, Rimac 8, Leri} 2, Brki} 17, Gligora 9, Gali} 9, Mati} 3, B. Jel~i} 3, Bla`evi} 2, M. Jel~i}, Petri} 4. Trener: Hrvoje Vla{i}.

Denver pora`en u [arlotu

Karl jo{ ~eka 1.000. pobjedu
D`ord` Karl (George Karl) nadao se da }e postati trener s 1.000 pobjeda u NBA

Zrinjski Brotnjo

86 72

Rezultati
LA lejkers - Va{ington 115:108, Portland - Feniks 106:99, [arlot - Denver 100:98, Dalas - Golden stejt 105:100, Hjuston - Detroit 97:83, Atlanta - Nju D`ersi 116:101, Filadelfija - Klivlend 117:97.

Dvorana Bijeli brijeg u Mo-

Hercegovac Varda HE

60 58

Zrinjski slavio protiv Brotnja

(Foto: I. Rozi})

Sportska dvorana u Bile}i. Gledalaca 1.000. Sudije: Seid No`inovi} (Tuzla), Denis ]ori} (Mostar), Sa{a Laki} (Bijeljina). Rezultat: Hercegovac - Varda HE 60:58

(10:9, 18:17, 12:9, 20:23). HERCEGOVAC: Radovanovi} 14, Ba}ovi}, Pare`anin, M. Vukovi}, Vujovi}, Aleksi}, Gajovi} 12, Kulji}, Lalovi} 17, Pejovi} 4, S. Vukovi} 12, Savi} 1. Trener: Zoran Glomazi}. VARDA HE: Malid`an 2, \eri} 4, Markovi} 5, Krstojevi} 6, ^ubrilovi}, Crnobrnja 12, Mirkovi}, Mrkovi} 8, Stani}, Baji} 12, Kajevi} 2, Golubovi} 7. Trener: Drago[. A. ljub Vida~i}.

ligi. Planove su mu pokvarili ko{arka{i [arlot bobketsa, koji su savladali njegove Denver nagetse sa 100:98 pa je Karl ostao na 999. Kormilar doma}ih Bobketsa Leri Braun (Larry Brown) upisao je ~ak 1.326. pobjedu, a do apsolutnog rekordera Dona Nelsona sada mu nedostaje samo deset dobivenih me~eva. Aktuelni prvaci Los An|eles lejkersi savladali su Va{ington vizardse (115:108).

Lopovi opusto{ili skladi{te biv{eg asa

Samprasu pokrali trofeje i medalje
Lopovi su opusto{ili skladi{te u kojem su bila priznanja biv{eg prvog tenisera svijeta Pita Samprasa (Pete) i odnijeli dobar dio od 64 trofeja koje je Amerikanac gr~ke krvi osvojio u svojoj karijeri. Kako pi{u ameri~ke novine, rije~ je, izme|u ostalog, o dva trofeja Dejvis kupa, olimpijskoj medalji i {est odli~ja koja je Sampras osvajao kao najbolji teniser na kr(M. T.) aju sezone.

^ETVRTAK 9. 12. 2010.

21.15
SERIJA, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00 JOSIP PEJAKOVI]: U IME NARODA

19.30

DNEVNIK

22.10

VOX POPULI

21.00

ISPUNI MI @ELJU

18.00

DOBAR KOM[IJA

CSI: Miami
Kada na jednoj zabavi nepoznati mu{karac padne u bazen, Kardoza, koji je na tajnom zadatku, rizikuje svoj `ivot da ga spasi. Na`alost, nepoznati mu{karac umire, te se tako otvara novi slu~aj na kome radi Horej{ijev tim. Zbrka nastaje kada osumnji~eni za ubistvo mijenja svoj iskaz vi{e puta.

21.00
SERIJA, BHT1

Bra}a Karamazovi
Te{ko bolesni dje~ak Ilj{a odu{evljen je Koljom Krasotkinom, briljantnim dje~akom koji ne krije svoja ateisti~ka uvjerenja, vjeru u socijalizam i ideje Evrope. Njemu je dosadno u `ivotu te se neprestano dovodi u `ivotnu opasnost. Time uznemirava svoju majku, a odu{evljava vr{njake...

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Robot Robi, animirana serija, 10/52 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 238/313 13.00 Avenija Ocean, igrana serija, 19/130 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.20 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 21/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 50/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 101 nesta{luk, igrana serija, 6/13 16.25 Putevi zdravlja, magazin 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 22/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Javna istraga, igrano-dokumentarni program, 2/4 21.00 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 10/12 21.50 BHT vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure: Ned`ad Begovi}, program iz kulture 23.50 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 10/12, r. 00.35 Javna istraga, igrano-dokumentarni program, 2/4, r. 01.05 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.20 Pregled programa za petak
20.30 Jukebox 21.00 „Gljiva show“ zabavna emisija 22.30 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 23.00 Dnevnik 1, repriza 23.25 Emisija istina 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, r. 18.55 19.05 19.30 19.35 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 73. epizoda, r. 10.00 Tragom ptice do-do, serija za djecu, 9. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 8. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 74. epizoda 13.05 Ledene `etva, ameri~ki igrani film 14.40 Zelena panorama, program za agrar 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 54. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 194. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 9. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 79. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, informativni program 21.15 CSI: Miami, igrana serija, 9. epizoda 22.09 Dnevnik, najava 22.10 [etnja sa zvijerima, inostrani dokumentarni program, 2. dio 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 No} klasika Bunuel: An|eo uni{titelj, {panjolski igrani film 01.05 Ha{ki dnevnik 01.35 Federacija danas, r. 02.00 Dnevnik 3, r. 02.45 Pregled programa za petak
Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Muzi~ki predah TV ordinacija Stav Serija: Ti si moja sudbina Glas Amerike Talk Show 19.25 19.30 20.05 21.00

07.20 Metajets, crtani film 07.45 Gusarska akademija, crtani film 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure - dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.10 Biseri, talk show 22.10 Vox populi (Glas naroda) 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 V.I.P Survivor, bez cenzure-no} 23.50 Lanina vramanska prognoza 23.55 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 28. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 9. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 3. i 4. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 16. epizoda 10.25 WINX, crtani film, 16. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 16. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 34. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 85. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 73. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Moj dom 14.35 Bistro BiH 15.00 Muzi~ki program 15.20 Bioclinica 15.35 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 87. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 86. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program, 8. epizoda 18.20 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program, 9. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 88. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.20 Dvije sedmice za ljubav, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 59. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Bistro BiH
21.45 22.15 23.30 00.00 Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

06.00 Pink Jubox 07.00 Danijela 08.00 Film iz regiona 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma u`ivo 11.00 Valentina 11.55 Tourist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija 20.00 Farma vtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Farma u`ivo 00.00 Poslije ki{e, film 02.00 Gold express
22.30 Dnevnik 3

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija, [to da ne? repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Emisija Klub Ekspres Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni pr. Intervju dana

Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Dobar, lo{, zao Dogodilo se u 2009., reporta`a, arhiv 23.15 Dnevnik KISS, r. 23.45 No}ni program

19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, informativni program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 23.00 Igrani film

TV Bugojno
18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 Potez, r. Informator Muzika 1001 no} - igrana serija Ispuni mi `elju - emisija Dvije sedmice za ljubav, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija 01.00 Sport centar

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.30 22.00 23.30 23.30 Druga~iji pogled Ja sam tvoja sudbina, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Vjera i `ivot Ja sam tvoja sudbina, serija ^uda svijeta Glas Amerike

TV Zenica
18.00 18.05 19.00 19.50 20.00 21.00 21.30 21.35 22.00 23.00 Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike Me|u nama TV izlog Zona kantona Klinika, igrana serija Zenica danas, repriza

TV Gora`de
18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.55 21.55 22.40 23.00 00.00 Klinika - serijski program r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Razgovor s povodom Klinika - serijski program Aktuelnosti, r TV strane Odjavni telop

TV HEMA
18.15 Vrijeme BIHAMK Izvje{taj MUP-a KS 19.00 Muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza 22.50 Top shop 23.00 Dopamin, igrani film 02.00-04.00 Program za dijasporu

BN
16.25 Povratak otpisanih, doma}a serija 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 20.55 Puls

TV USK
17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK Sport

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program

TV OSM
18.55 Hrana i vino 18.30 DAN - informativna emisija

TV KISS
17.00 Lifestyle TV, r. 18.00 Zagrljaj ljepote, r. 19.00 Dnevnik KISS

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.55
FILM, HRT2

16.00

OVO JE SRBIJA

19.10

SNUKER

19.00

FLORBOL

19.00 PANATHINAIKOS - OLIMPIJAKOS

17.00 NAJOKRUTNIJI AMERI^KI ...

22.50

PRANKED 2

20.15

LASKO

23.00

RED!

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Srbija na vezi 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.05 @ivot i standardi 21.30 Muzi~ki tokfolk

16.30 Snuker 18.00 Najja~i ~ovjek, Liga {ampiona Slova~ka 19.00 Fudbal 19.10 Snuker, [ampionat Vb 20.00 Snuker, [ampionat Vb 23.00 Wwe 23.30 Wwe

16.30 Florbol 17.45 Ko{arka 18.00 Florbol, S{ Helsinki 18.45 Vijesti 19.00 Florbol 20.00 Snuker, [ampionat Vb 23.00 Surfing 23.15 Florbol, S{ Helsinki

14.15 Euroleague: AJ Milano - Efes 16.00 NBA Live 16.15 Euroleague: CSKA - Valencia 18.00 Premier League Magazin 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 U`ivo: Euroleague - Panathinaikos - Olimpija

16.00 Stvoreni za ubijanje 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 21.00 Velike seobe 22.00 Najgori australski zatvor 23.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca

17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1 22.00 The Hard Times Of Rj Berger 22.20 The Hard Times Of Rj Berger 22.50 Pranked 2

16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Lasko, Bo`ija pesnica, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Popstars -djevojke zauvijek, {ou 23.00 Red! 00.00 TV total

Ljubavnici
Leonard je duboko nesretan i ~ak pomi{lja na samoubistvo. Napustila ga je zaru~nica u koju je bio zaljubljen i nije se prona{ao u poslovnom pogledu. Zbog toga `ivi s roditeljima, bruklinskim Jevrejima, koji dr`e hemijsku ~istionicu, gdje i on po~inje raditi. Uloge: Hoakin Feniks, Gvinet Paltrou, Vinesa [o Reditelj: D`ejms Grej

^ETVRTAK 9. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
tajni i intriga. Privla~i vas „nedostupna“, tajanstvena osoba. 21. III - 20. IV Posao: Va{e baterije opet se pune energijom i entuzijazmom. Spremni za nove izazove, vrlo komunikativni. Zdravlje: Negativna energija odlazi od vas.
BIK
21.IV - 22.V

OVAN

Ljubav: I ne htiju}i, mo`ete se uplesti u mre`u

19.05

UPITNIK

20.10

1 PROTIV 100

00.00

FRINGE

21.35

PROVJERENO

09.10 Nodi, crtana serija (49./100) 09.22 Medo Rupert, crtana serija (48./52) 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija (68. i 69./100) 09.43 Gora bisera, crtana serija (45./48) 09.57 Moja {pijunska porodica, serija (17./26) 10.20 Najbolje od planete, dokumentarni program 11.10 Karmelita, tv novela (73./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Zdravlje je lijek (197.) 13.35 Pakov svijet, serija (99.) [arene ka`e (69.) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, TV novela (128./210) 15.55 [arene ka`e (69.) 16.00 Re’publika - Krajina 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (74./170) 18.00 Mozaik 18.20 U susret Novosadskom „Koncertu godine“ - muzi~ka emisija (2.) 18.47 Gora bisera, crtana serija (46./48) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.35 [etnja sa ~udovi{tima, dokumentarna serija (3./3) 22.05 Reporta`a 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.10 The Clash: @ivio D`o Stramer, dokumentarni film 00.15 Film 01.45 Heroji i fenomeni, dokumentarni program

10.15 Malavi i Zvjezdano jezero, dokumentarni film (51’)* 11.05 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.15 Oprah show (1274.)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.32 More ljubavi, telenovela (103/164)* 13.20 @ivot u Africi, serija (13/13)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (1/38)* 15.40 Moj prijatelj romski pomaga~, dokumentarni film (27’19“) 16.15 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Hrvatska u`ivo 17.30 HAK „Promet info“ 17.35 8. kat: Moje drugo lice, talkshow 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Na{i i Va{i, TV serija (31’) (4/6)* 19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Mu{ka emancipacija, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.05 Otvoreno 21.55 Pola ure kulture 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Na rubu znanosti: Novi svjetski poredak 00.05 @ivot u Africi, serija (13/13) (R)*

06.25 More ljubavi, telenovela (102/164) (R)* 07.05 Johnny Bravo, crtana serija (30/52)* 07.30 Hamtaro, crtana serija (3/25)* 07.50 Mala TV TV vrti}: Staklo Crtani film Vitaminix 7 kontinenata - Azija 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (39/40) (R)* 08.50 [kolski program: Dje~ji projekti Kokice Abeceda EU 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu (9/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Eureka 3, serija (11/18)* 14.10 [kolski program: Dje~ji projekti (R) Kokice (R) Abeceda EU: Slovo R 15.00 Kojak 2, serija (21/24)* 15.48 Kojak 2, serija (22/24)* 16.35 Generacija Y: Moje male ludosti... 17.00 Znanstvene vijesti 17.08 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17.15 Osijek: Tenis: Ivani{evi} - Ljubi~i}, prijenos 19.00 Malavi i Zvjezdano jezero, dokumentarni film (51’) (R)* 19.50 Hit dana 20.00 Ve~eras... 20.05 Rukomet, EP (@): Hrvatska Rusija, prijenos 21.55 Ljubavnici, ameri~ki film* 23.45 Dnevnik plavu{e: Mu{ka emancipacija, emisija pod pokroviteljstvom 00.00 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (21/21)* 00.45 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (12) (12/27)* 01.05 Retrovizor: Blizu doma 2, serija (12) (11/22)* 01.50 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 1, serija (24/24)* 02.35 Ciklus ratnih filmova: Ekspres pukovnika von Ryana, ameri~ki film (112’)*

06.05 Na{i najbolji dani, serija (60/260) 06.55 Gospodin Magoo, crtana serija (23/65) 07.20 Bumba, crtana serija (45-46/150) 07.35 Graditelj Bob, crtana serija (39/39) 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (11/12) 07.55 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtana serija (17/26) 08.20 Roary, crtana serija (13/52) 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (50/140)R 09.45 Slomljeno srce, serija (58/130) R 10.50 Gumus, serija (18/100) R 12.40 IN magazin R 13.25 Najbolje godine, serija (55/152) R 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija (51/140) 15.20 Slomljeno srce, serija (59/130) 16.15 Gumus, serija (19/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine , serija (56/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (1/24) 21.35 Provjereno, informativni magazin 22.40 Ve~ernje vijesti 22.55 Staklena ku}a, igrani film (12)* 00.45 Seks i grad, serija (90/94) 01.15 Vjerovali ili ne, serija (15/44) 01.40 Zlo~in, igrani film (15)* 03.10 Na rubu zakona, serija (9-10/14) (12)* 04.50 Ezo TV, tarot show (18)* 05.50 Kraj programa

Ljubav: Imate priliku da se upustite u strastve-

nu, ali kratkotrajnu avanturu. To samo vrije|a va{e emocije. Posao: Izbjegavajte posu|ivanje novca i partnerske poslove. Okrenite se manjim, ali sigurnijim projektima. Zdravlje: Izbjegavajte hladno}u. Ljubav: Ne povla|ujte svojoj ta{tini flertuju}i BLIZANCI na sve strane. Tako komplicirate situaciju sa partnerom. 23.V - 22.VI Posao: Va{a finansijska situacija podlo`na je promjenama, pomalo nestabilna. Ne brinite, dolazi pravo rje{enje. Zdravlje: Boravite vi{e na svje`em zraku.
RAK
23.VI - 22.VII

Ljubav: Omogu}eno vam je da ponovo pro-

na|ete svoju sre}u, toliko `eljeno zadovoljstvo i smirenje. Posao: Finansijska situacija je dobra. To vam je, u ovom trenutku, mo`da i od presudnog zna~aja. Zdravlje: Izvrsno.
LAV
23.VII - 22.VIII

Ljubav: Vi{e ste nego zadovoljni. Jedno novo

poznanstvo prerasta u flert, a veoma brzo i u pravu ljubav. Posao: U poslovnoj trci, u koju ste se i ne htiju}i uvalili, prestali ste misliti samo o sebi. Uklju~eni su i kolege. Zdravlje: Jedite sa vi{e u`ivanja. DJEVICA Ljubav: Ne propustite datu {ansu. Preispitajte svoj ljubavni `ivot. Tek potom donesite definitivnu odluku. 23.VIII - 22.IX Posao: Pasivnost i mala nesigurnost u sebe i sopstvene snage, ne bi smjeli biti razlog za paniku. Zdravlje: Kontrolirajte krvnu sliku.
VAGA

Ljubav: Nemojte se zaletjeti. Nipo{to se ne

Zabranjeni forum
Tema dana{nje emisije je: Da li autonomija Sand`aka zna~i odcjepljenje RS? Da li izjava biv{eg ameri~kog dr`avnog savjetnika Vilijama Montgomerija da je BiH propala dr`ava i da se zemlja mora mirno podjeliti treba biti shva}ena samo kao izjava ili ne{to {to se krije „ispod tepiha“. Da li }e Sand`ak biti dio BiH, a RS dio Srbije. Udru`enje gra|ana porijeklom iz Sand`aka u FBIH aktueliziralo je pitanje autonomije na tribini povodom Dana Sand`aka odr`anoj u Sarajevu. Da li u BiH treba govoriti o Sand`aku ili ne, da li o RS treba govoriti u Srbiji ili ne...

Dvije sedmice za ljubav

22.20

upu{tajte u avanturu s osobom koju ste tek nedavno upoznali. Posao: Zaradit }ete mnogo vi{e, nego {to ste i u najsmjelijim snovima o~ekivali. Imate priliku i za dodatni posao. Zdravlje: Napetost popu{ta. [KORPIJA Ljubav: Razmislite dobro o svemu. Vrijeme je da unesete promjene u svoje relacije sa voljenom osobom. 23.X - 22.XI Posao: Dolazi iznenadna prilika za dodatnu ili vanrednu zaradu, ali uz odre|eni rizik. Ipak, ne povla~ite se. Zdravlje: Budite oprezni sa hranom.
23.IX - 22.X

21.00
TOK - [OU PINK BH

FILM, HAYAT TV

Arogantni milioner D`ord` Vejd treba novog glavnog savjetnika. Harizmati~no „javno lice“ kompanije „Wade Corporation“, jedne od vode}ih njujor{kih kompanija za razvoj nekretnina, D`ord` ima gadnu naviku da upo{ljava zgodne advokatice sumnjivih sposobnosti i s njima spava... dok ne uposli strastvenu pobornicu ekologije i dru{tvenu aktivisticu Lusi Kelson. Uloge: Sandra Bulok, Hju Grant, Ali{a Vit Reditelj: Mark Lorens

STRIJELAC Ljubav: Poku{ajte ostvariti konstruktivniju i

ljep{u vezu. Prije svega, osvojite (ponovo ako treba) voljenu osobu. Posao: Ako se bavite poslom koji je vezan za komunikaciju i snala`ljivost, dan je kao stvoren za unosne prilike. Zdravlje: Osje}ate se veoma dobro. JARAC Ljubav: Opustite se. Najbolje u dru{tvu voljene osobe. Iza|ite na mjesto gdje znate da je ugodno. 23.XII-21.I Posao: Odgovornost postaje mnogo ve}a nego do sada. To vam nimalo ne smeta, niko vas ne ometa u radu. Zdravlje: Izbjegnite probavne smetnje.
23.XI-22.XII

Biseri

21.10
Glumac kultne „Audicije“, @eljko Nin~i}, gost je dana{njeg izdanja emisije „Biseri“. Gledatelji }e u`ivati u anegdotama koje @eljko pri~a prisje}aju}i se zlatnih vremena „Audicije“, koja zahvaljuju}i njemu i dalje `ivi i uveseljava na{e ljude {irom svijeta. Ali ovo je istovremeno i gorka pri~a o dovijanju umjetnika da pre`ive u vremenu zla.

Gljiva Show

21.00
[OU, ALFA
Ve~eras }e biti emitirano premijerno izdanje emisije „Gljiva Show“. Rije~ je o {ou zabavno-muzi~kog karaktera na{eg poznatog hitmejkera Nazifa Gljive. On }e sa svojom asistenticom Amrom Kardovi} zabavljati gledaoce uz zanimljive goste, „Rima bend“ i Almira Aku Hukeli}a.

VODOLIJA
22.I-19.II

Ljubav: Ako partnera volite, ne isku{avajte nje-

govu ljubav flertuju}i okolo. Sa~uvajte osmijehe samo za njega. Posao: Poka`ite kolegama da niste, ba{ uvijek, popustljivi i osjetljivi na njihove `alopojke. Budite stro`iji! Zdravlje: Tenzije polako popu{taju. ce, danas imate priliku da shvatite kako je va{ izbor - perfektan Posao: Mogu}i su veoma interesantni kontakti. Sve po~inje bezazleno, a zavr{ava ~vrstim dogovorom o poslu. Zdravlje: Osje}ate se sjajno.
20.II-2O.III

RIBE

Ljubav: Ako ste ve} nekome poklonili svoje sr-

TOK - [OU, OBN

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

^an: Prvi laureat

Konfu~ijeva nagrada
PEKING - Kina ove godine prvi put dodjeljuje Konfu~ijevu nagradu za mir, kineski ekvivalent Nobelovoj nagradi za mir. Kina }e svoju novu nagradu dodijeliti samo dan uo~i dodjele Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liju Sjaobou u Oslu. Poznat je i prvi dobitnik: biv{i tajvanski potpredsjednik Lijen ^an (Chan) koji je „sagradio most mira izme|u domovine i Tajvana“. Lijen ^an }e dobiti 100.000 juana odnosno 15.000 dolara, a organizator dodjele ka`e da je uvo|enje te nagrade „neka vrsta mirovnog odgovora na ovogodi{nju Nobelovu nagradu za mir“.
Belu~i: Nedavno u Italiji snimala film s Robertom de Nirom

Filmska zvijezda uveli~at }e sve~ano otvorenje galerije „Emporium“

SPECIJALNA SLOVENSKA GO[]A
Italijanska glumica Monika Belu~i u Ljubljanu dolazi 15. decembra
RIM - Lijepa glumica Monika Belu~i (Monica Bellucci), poznata po svojoj ljepoti i seksepilu, 15. decembra }e posjetiti Sloveniju. Kako pi{e 24.ur, filmska zvijezda }e kao specijalna go{}a uveli~ati sve~ano otvorenje galerije „Emporium“, a jo{ nije poznato koliko }e se zadr`ati u de`eli. Monika Belu~i u braku je s francuskim glumcem Vinsentom Kaselom (Vincent Cassel) s kojim ima dvoje djece, a nedavno je po drugi put postala majka. Glumica je nedavno u Italiji snimala film s Robertom de Nirom, a osim sjajnim izgledom, prelijepa Italijanka mo`e se pohvaliti i odli~nim poznavanjem stranih jezika. Osim italijanskog, Monika savr{eno govori francuski, engleski i {panski jezik, a zahvaljuju}i ulozi u filmu „Pasija“ nau~ila je aramejski.
Put }e trajati jo{ deset mjeseci

Najve}i solarni brod
KANKUN - Najve}i brod na solarni pogon stigao je u Kankun u Meksiko. Taj katamaran je na dobrom putu da postane prvi brod na solarni pogon koji je oplovio svijet. Pretpostavlja se da }e put oko svijeta trajati jo{ deset mjeseci. Mnogo }e zavisiti i od vremenskih prilika, ta~nije od sunca. Brod bez sunca mo`e ploviti samo tri dana.

Gre{ka na milijardi nov~anica
VA[INGTON - Vi{e od 10 posto sve ameri~ke valute na planeti, oko 1,1 milijarda svje`e {tampanih nov~anica od 100 dolara, potencijalno je neupotrebljivo zbog {tamparske gre{ke i stavljeno je u karantin, izvijestio je CNBC. Prema rije~ima neimenovanog du`nosnika centralne banke - Federalnih rezervi (FED), ~ak 30 posto novih nov~anica od 100 dolara ima {tamparsku gre{ku. Proizvodnja redizajniranih nov~anica je prekinuta dok se ne rije{e problemi. Nove nov~anice od 100 dolara trebale su biti stavljene u opticaj u februaru 2011. U me|uvremenu je nastavljena proizvodnja nov~anica od 100 dolara po starom dizajnu. Zaliha od 1,1 milijardu novih nov~anica, ~ija je proizvodnja ko{tala 120 miliona dolara, uskladi{tena je u trezorima.

Iskosa

Isti policajac
Ameri~ka agencija za svemirska istra`ivanja: Kr{enje sigurnosnog protokola

NASA „prodala“ tajne
KEJP KANAVERAL - Ameri~ka agencija za svemirska istra`ivanja (NASA) nije obrisala osjetljive podatke s ra~unara i hard diskova prije nego {to su tu opremu prodali u okviru plana o okon~anju programa za spejs {atlove. NASA odbacuje vi{e hiljada suvi{nih predmeta u sklopu priprema za okon~anje programa idu}e godine. Iz Kancelarije glavnog inspektora saop}eno je da je otkriveno, kako se navodi, „kr{enje sigurnosnog protokola“ u centrima NASA-e na Floridi, u Teksasu, Kaliforniji i Vird`iniji.

Federalne rezerve: Vi{e od 10 posto sve ameri~ke valute na planeti u karantinu

LONDON - Jedan Britanac je na vlastitom primjeru dokazao kako ne postoji na~in da se izbjegne duga ruka pravde - zbog prekora~enja brzine ka`njen je na dva suprotna kraja svijeta, a oba puta ga je zaustavio isti policajac. Kada mu je policajac Endi Fliton (Andy) pri{ao da naplati kaznu na novozelandskom Ju`nom otoku, voza~ je u njemu prepoznao saobra}ajca koji ga je prije dvije godine zbog istog prijestupa zaustavio na autoputu na sjeveru Londona, pi{e britanski list „Telegraph“.