P. 1
Bioloska_kemija-skripta-2010-2011

Bioloska_kemija-skripta-2010-2011

|Views: 2,702|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Radonjić on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

BIOLOŠKA KEMIJA

Praktikum

Jerka Dumić Sanja Dabelić Olga Gornik Gordana Maravić Vlahoviček Ruđer Novak Sandra Šupraha Goreta

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju Zagreb, 2010.

Urednik

Prof. dr. sc. Jerka Dumić

Recenzenti
Prof. dr. sc. Karmela Barišić Prof. dr. sc. Jasna Lovrić

J. Dumić i sur., Biološka kemija Praktikum; ur. J. Dumić, izdavač Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 2010.

ISBN 978-953-6256-61-7
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 744598
Slika na naslovnici: prostorna struktura ljudskog deoksihemoglobina pri rezoluciji 1,74 Å. Slika preuzeta iz proteinske baze podataka RCSB PDB.

Umnožavanje, preslike ili pretisak nisu dopušteni bez odobrenja autora.

BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM

Sadržaj (sekvenciranje
Vježba 1. Potenciometrijska titracija aminokiselina ............................................................... 1 Vježba 2. Gel-filtracija hemoglobina ....................................................................................... 10 Vježba 3. Pročišćavanje imunoglobulina G iz humanog seruma ....................................... 15 Vježba 4. Enzimska kinetika .................................................................................................... 24 Dodatak: Enzimska kinetika ..................................................................................................... 30 Vježba 5. Ugljikohidrati ............................................................................................................ 39 Vježba 6. Lipidi. ......................................................................................................................... 46 Vježba 7. Termička denaturacija DNA ................................................................................... 51

BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM

Vježba 1. Potenciometrijska titracija aminokiselina (sekvenciranje
1.1 Aminokiseline Aminokiseline su α-amino-α-karboksilne kiseline. Na Cα-atom je uz amino (-NH2) i karboksilnu skupinu (-COOH) vezan vodikov atom (-H) te bočni ogranak (-R) (Slika 1.1). Upravo stoga sve aminokiseline osim glicina (kojem je R = H) imaju asimetrični Cαatom, a u organizmu su prisutne samo lijeve (L) aminokiseline. Bočni ogranci aminokiselina strukturno su raznoliki, od jednostavnih alifatskih struktura (alanin, valin, leucin), aromatskih (fenilalanin, tirozin, triptofan), do cikličkih (prolin, koji ujedno jedini od aminokiselina sadrži sekundarnu amino skupinu), ili pak onih koje u bočnom ogranku sadrže sumpor (metionin, cistein), kisik (treonin, serin, tirozin), dušik (asparagin, glutamin, arginin, histidin) ili karboksilnu skupinu (asparaginska i glutaminska kiselina) (Tablica 1.1). Upravo je strukturna raznolikost aminokiselina ključan preduvjet raznolikosti polipeptida (proteina) koji nastaju povezivanjem aminokiselina peptidnom vezom. Peptidna veza, koja je zapravo amidna veza, nastaje uvijek povezivanjem α-karboksilne skupine jedne s α-amino skupinom druge aminokiseline. Time su polipeptidni lanci kao i sve biološke molekule usmjerene molekule (od N-kraja prve prema C-kraju posljednje amninokiseline u lancu), dok su peptidne veze smjera C-kraj – N-kraj (Slika 1.2). Svi do danas otkriveni proteini izgrađeni su od 20 aminokiselina koje stoga nazivamo proteogenim aminokiselinama.
R H3N
+

Cα H

COOH

Slika 1.1 Opća strukturna formula aminokiselina pri pH 1. Preuzeto i

prilagođeno iz (1).
Slika 1.2 Stvaranje peptidne veze.

Preuzeto i prilagođeno iz (1).

1.2 Fizikalno-kemijska svojstva aminokiselina Aminokiseline, a time i proteini kao i neke druge biološke molekule, primjerice nukleinske kiseline, poliprotonske su kiseline. Svaka skupina koja može disocirati (-COOH, -NH3+, =NH2+, -OH, -SH) opisana je konstantom disocijacije Ka, odnosno pKa (-log Ka). Sve aminokiseline u svojoj strukturi imaju najmanje dvije takve skupine: αamino (pKa ∼2,2) i α-karboksilnu skupinu (pKa ∼9,4). To znači da će pri pH > 3,5 αkarboksilna skupina biti gotovo u potpunosti deprotonirana, dok će α-amino skupina pri pH < 8 biti protonirana, odnosno da su i α-amino i α-karboksilna skupina svih aminokiselina u fiziološkom pH području u potpunosti ionizirane (Slika 1.3).
1

1 2.20 9.13 9.2 2.32 2.17 9.35 9. Preuzeto i prilagođeno iz (1).1 2.1 2.95 10.41 Polarne neutralne (nenabijene) aminokiseline Serin Ser S Treonin Thr T Asparagin Asn N Glutamin Gln Q Cistein Cis C Tirozin Tyr Y 2 105.28 115.21 9.2 2.71 10.07 .2 2.33 2. Mr.1 2.2 2.13 121.02 8.8 146.78 89.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Tablica 1. troslovni i jednoslovni simbol Nepolarne aminokiseline Glicin Gly G Alanin Ala A Valin Val V Leucin Leu L Izoleucin Ile I Metionin Met M Prolin Pro P Fenilalanin Phe F Triptofan Trp W Strukturna formula a Mr pKa1 α-COOH pKa2 α-NH3+ pKaR bočni ogranak 75.31 204.78 8.1 2.1 Popis proteogenih aminokiselina (struktura. Ime.29 2.2 2.34 9.09 9.76 149.1 2.74 131.64 165.2 1.74 131.15 119.46 9.2 2.11 10.2 9.2 2.1 1.10 132.33 181. pKa vrijednosti funkcionalnih skupina).87 117.

Bočni ogranci nepolarnih aminokiselina izgrađeni su isključivo od ugljika i vodika. tirozin.0 12.48 Prikazani ionski oblici prevladavaju pri pH 7.09 9.82 9.1 2. Slika 1. Zbog tog svojstva da istovremeno mogu primiti proton (kiseline).3 Opća strukturna formula aminokiselina pri fiziološkom pH.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM Tablica 1. treonin.2 2.17 9. primjerice hidroksilnu (-OH) – serin.17 6. dok se polarne još dijele na nenabijene (neutralne) i nabijene. koje mogu biti ili kisele ili bazične (Tablica 1. ali i otpustiti proton (baze) aminokiseline smatramo amfoternim molekulama.18 8. Polarne amninokiseline u bočnom ogranku sadrže polarne skupine. uz iznimku bočnog ogranka metionina koji sadrži sumpor (R = -CH2-CH2-S-CH3) i triptofana koji sadrži dušik u indolnom prstenu. Asp D Glutaminska kis. Izoelektrična točka (pH vrijednost pri kojoj je ukupni naboj molekule jednak nuli) tih aminokiselina je oko 5.95 10. odnosno amfolitima. a pri fiziološkom pH su u obliku „zwitteriona“. Glu E Bazične aminokiseline Histidin His H Lizin Lys K Arginin Arg R a 133. troslovni i jednoslovni simbol Strukturna formula Mr pKa1 α-COOH pKa2 α-NH3+ pKaR bočni ogranak Polarne nabijene aminokiseline Kisele aminokiseline Asparaginska kis.19 9. amidnu skupinu (-CO-NH2) – asparagin i glutamin.1).67 4. Na temelju fizikalno-kemijskih.2 1.53 174. 3 . Cα-atomi (osim u glicinu) i oni označeni zvjezdicom su kiralni centri.5.25 155.2 2. ili sulfhidrilnu skupinu (-SH) – cistein. u kojem molekula ima skupine suprotnih naboja nazivamo dipolarnim ionima ili "zwitterionima“.82 3.0 146.1 (nastavak) Ime. Preuzeto i prilagođeno iz (1).86 147. aminokiseline su podijeljene na nepolarne i polarne.1 2. Takav oblik. prije svega disocijacijskih svojstava bočnih ogranaka.

95 10.18 8. Aminokiseline su.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Skupine u bočnom ogranku dviju od ovih aminokiselina (tirozin i cistein). poliprotonske kiseline. a sulfidrilne skupine –SH cisteina 8.53 AK2+ AK+ AK0 AK- Slika 1. a njihova izoelektrična točka (pI) je oko 5. odnosno ako dodajemo lužinu.0 2. dakle. 4 .37). ili guanidino skupinu – arginin. primjerice lizinu (R = -CH2CH2CH2CH2NH3+). odnosno konjugirane kiseline.0 mol NaOH / mol AK 3. pH 14 12 pK3 10 8 6 4 pK1 2 0 0 1.46. u lužnatom mediju mogu disocirati (pKa fenilne skupine –C6H4OH tirozina iznosi 10. Preuzeto i prilagođeno iz (2). ili imidazolni prsten – histidin) na temelju toga što su im pI vrijednosti u kiselom.4 Titracija lizina jakom lužinom.4.0 pK2 pI 2. Polarne nabijene aminokiseline podijeljene su na kisele (u bočnom ogranku sadrže karboksilnu skupinu – asparaginska i glutaminska kiselina) i bazične (u bočnom ogranku sadrže ili amino skupinu – lizin. a pri fiziološkom pH su konjugirane baze. Otapanjem izoelektričnog oblika aminokiseline u vodi pH takve otopine imat će pH koji odgovara pI te aminokiseline. pa ako takvoj molekuli. odnosno bazičnom području. dodajemo kiselinu doći će do protoniranja. Pri fiziološkom su pH ipak sve polarne aminokiseline neutralne (bočni ogranak im je nenabijen). doći će do niza protonskih disocijacija (disocijacija protona aminokiseline lizina prikazana je na slici 1.5.

Ka= [H+] [A-] [HA] . Puferski kapacitet definira se kao broj molova H+ ili OH. odnosno [AK+] = [AK0]. prilikom dodatka OH. ako znamo pKa1 i pKa2.5. Puferski kapaciteti nekog pufera u kiselom i u baznom smjeru mogu biti različiti.78 pKa2 NH2CH2CO2– -1 ukupan naboj 0 Titriracijom glicina doći će do disocijacije protona u dva koraka. To slijedi izravno iz definicije konstante disocijacije izražene u logaritamskom obliku koji je poznat pod imenom Henderson-Hasselbalchova jednadžba. Očekujemo da će pri određenom pH koncentracija pozitivnih i negativnih naboja biti jednaka. dakle što je puferska otopina koncentriranija. 5 .iona da preuzmu dodane H+ ione i stvore HA te na taj način ublaže promjenu pH. Tada je [AK2+] = [AK+]. odnosno pH= pKa + log [A-] [HA] Kapacitet pufera ovisi i o njegovoj koncentraciji.5 odnosno 2.biti dobar pufer oko neutralnog pH. Nagib titracijske krivulje je minimalan pri dodatku 0. Glicin je amfoterni elektrolit jer do disocijacije protona dolazi i u kiseloj i u bazičnoj sredini.iona dolazi do preuzimanja protona od strane HA pri čemu nastaju H2O + A. Tako glicin ima karboksilnu skupinu (pKa = 2. U tim točkama dodatak baze izaziva najmanju promjenu pH. dakle.53) dovoljno razlikuju da titracijska krivulja jasno pokazuje pojedinačne disocijacijske korake.8.5 ekvivalenta baze.18. Djelovanje pufera sastoji se. S obzirom na to da pKa odgovara onoj vrijednosti pH pri kojoj je količina disociranog i nedisociranog oblika jednaka. Kod aminokiselina postupna se ionizacija zbiva na kemijski različitim skupinama.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM U tom se primjeru pKa (-log Ka) vrijednosti (2. Možemo je izračunati. S druge pak strane. Uz isti omjer koncentracija HA i A-. očekujemo da će svaki disocijacijski korak stvoriti svoje pufersko područje.95 i 10. u sposobnosti A. Kod neutralnog pH glicin je u "zwitterionskom" obliku.34) i amino skupinu (pKa = 9.78). Ako je pKa za disocijaciju protona 6. Puferi su prema definiciji smjese slabih kiselina ili baza i pripadajućih im soli.34 pKa1 + NH3CH2CO2– "zwitterion" 9. 8. 1. Otopina koja se opire promjeni pH poznata je kao puferska otopina. čime se puferska otopina opire promjeni pH. Taj pH poznat je pod imenom izoelektrična točka. promjena pH izazvana dodatkom određene količine kiseline ili lužine bit će to manja. tada će smjesa HA i A. + NH3CH2CO2H +1 2.ione. a jednaki su samo kada je pH = pKa i tada on ima maksimalnu vrijednost (maksimalni puferski kapacitet). što su koncentracije [HA] i [A-] veće. odnosno [AK0] = [AK-].iona koji dodani sustavu smanjuju ili povećavaju pH za jednu jedinicu.

Kod glutaminske će kiseline.3 Zadaća Titrirajte otopinu izoelektrične aminokiseline kiselinom. odnosno (pKa1 + pKaR) / 2.06. Ako molekula ima više od dvije ionizacijske skupine. Udio dvostruko negativnog molekularnog oblika pri tom je pH zanemariv. 1. odnosno lužine na osnovi kojih ćete izračunati Mr nepoznate aminokiseline iz uzorka. Općenito možemo reći da je pI jednak aritmetičkoj sredini pKa vrijednosti onih disocijacijskih reakcija u kojima izravno sudjeluje zwitterionski oblik. pI vrijednost te ekvivalente dodane kiseline. pI će kao i u prethodnom primjeru biti jednak onom pH kod kojeg je koncentracija molekularnog oblika s jednim pozitivnim nabojem jednaka koncentraciji molekulske vrste s jednim negativnim nabojem. primjerice. Na temelju krivulje dobivene potenciometrijskom titracijom uzorka odredite o kojoj se aminokiselini radi. disocijacija protona odvija se u više koraka. Izoelektrična točka nalazit će se u onom području pH.23.+ H+ 3 2 2 NH2CH2CO2 + H+ Ka 2 = [NH 2 CH 2 CO -2 ][H + ] [ + NH 3CH 2 CO -2 ] Ka 1 × Ka 2 = [ + NH 3CH 2CO -2 ][H + ] [NH 2 CH 2 CO -2 ][H + ] × + [ + NH 3CH 2CO 2 H] [ NH 3CH 2 CO -2 ] - U izoelektričnoj točki [ NH3CH2CO2H] = [NH2CH2CO2 ]. 6 . pa je + Ka 1 × Ka 2 = [H + ]2 log Ka 1 + log Ka 2 = log [H + ]2 (pKa1 + pKa 2 ) = pI 2 pH = pH izoelektrične točke obično označavamo simbolom pI. pI za glicin je prema tome (2.34 + 9. Iz grafa očitajte pKa vrijednosti. To se može lako dokazati (učinite to za vježbu!).BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ +NH C H C O H 3 2 2 +NH CH CO 3 2 2 Ka 1 = [ + NH 3CH 2 CO -2 ][H + ] [ + NH 3CH 2CO 2 H] +NH C H C O . u kojem je zwitterionski oblik molekule dominantna vrsta. pI biti 3. a potom i bazom.78) / 2 = 6.

1-0. Elektrodu isperite vodom i obrišite te je potom uronite u čistu čašu u koju ste stavili novih 40 mL uzorka i magnet i postavili je na miješalicu. 3 g/L) te u nju stavite magnet. ali tako da je magnet ne može udariti.2 M NaOH u dest. vodi 0. 1.4 Reagencije • • • 0. Napomena: poželjno je elektrodu pH-metra čim prije uroniti u otopinu. kako bi grafički prikaz titracije sadržavao što više eksperimentalnih točaka. lagano obrišite staničevinom i uronite u čašu s uzorkom.2 M otopinom NaOH iz birete. što se očituje kao promjena pH otopine aminokiseline.2 M otopinom NaOH te je postavite tako da možete titrirati uzorak u koji je uronjena elektroda u čaši na miješalici. vodi otopina izoelektrične aminokiseline (3 g/L destilirane vode) 1.2 mL). • Titrirajte sadržaj u čaši 0.2 M otopinom HCl.2 M HCl u dest.7 Postupak • U čašu od 100 mL dodajte 40 mL uzorka (otopina izoelektrične aminokiseline.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM 1. Pazite da elektrodu uronite dovoljno duboko u otopinu. Nakon svakog dodatka lužine pričekajte da se pH ustali. • Kombiniranu elektrodu prethodno uključenog i baždarenog pH-metra izvadite iz zasićene otopine KCl. Postavite čašu na magnetsku miješalicu tako da se magnet lagano okreće.6 Načelo postupka Dodatkom jake kiseline ili lužine u otopinu izoelektrične aminokiseline dolazi do protoniranja. odnosno deprotoniranja njenih funkcionalnih skupina. a uzorak koji ste titrirali bacite.5 Pribor • • • • • • • • • • • • pH-metar kombinirana elektroda magnetska miješalica magnet bireta za HCl (25 mL) bireta za NaOH (25 mL) stalak za birete s nastavkom pipete čaša od 100 mL odmjerne tikvice staničevina milimetarski papir 1. odnosno čim kraće vrijeme ostavljati na zraku. 7 . isperite je destiliranom vodom. • Napunite biretu od 25 mL 0. • Na već opisani način titrirajte uzorak 0. očitajte ga i zabilježite. • Po završetku titracije izvadite elektrodu i magnet iz čaše. Lužinu dodajte u malim obrocima (0.

Komercijalno ga možemo nabaviti u obliku glicin hidroklorida. dok će se na titracijskoj krivulji aminokiseline s 3 funkcionalne skupine (koje u bočnom ogranku imaju skupinu koja može disocirati) razaznati 3 platoa.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ • Skicirajte titracijsku krivulju te je interpretirajte na temelju uputstava koja slijede: Početni pH otopine (prije dodatka kiseline ili lužine) nepoznate aminokiseline u izoelektričnom obliku odgovara njenoj izoelektričnoj točki (pI).E. a 50% još uvijek protonirano. pa će se tako na titracijskoj krivulji aminokiseline s 2 funkcionalne skupine (koje u bočnom ogranku nemaju skupinu koja može disocirati) razaznati 2 platoa. a 50% protonirano (pH = pKa). pKa vrijednosti i molekulske mase može se odrediti o kojoj se aminokiselini radi. T.8 Zadaci 1. Platoi na krivulji odgovarat će puferskom području (oko pKa) pojedine funkcionalne skupine. odnosno same aminokiseline (pH = točka ekvivalencije. Isto vrijedi i za dodatak lužine samo što tada u potpunosti protoniran oblik funkcionalne skupine prevodimo u oblik kada je 50% skupine deprotonirano. Volumen dodane kiseline ili lužine potreban da se pojedina funkcionalna skupina prevede iz deprotoniranog oblika u protonirani ili obrnuto sadrži količinu (molove) H+ ili OH. Ukoliko na krivulji odredimo volumen dodane kiseline potreban da se pojedina funkcionalna skupina prevede iz deprotoniranog oblika u oblik kada je 50% skupine još uvijek deprotonirano. pa pH opet odgovara pKa). taj volumen sadrži polovinu količine (molova) te funkcionalne skupine. Na temelju podataka o broju funkcionalnih skupina. Na temelju određene količine (broja molova) i poznate mase nepoznate aminokiseline koja je otopljena u volumenu uzetom za titraciju moguće je izračunati njenu molekulsku masu. izoelektričnog glicina ili natrijevog glicinata. odnosno same aminokiseline.iona koja je ekvivalentna količini (molovima) te funkcionalne skupine. Pri kojem je pH puferski kapacitet dva puta veći u lužnatom nego u kiselom smjeru? 2. 1. Unošenjem podataka o dodanom volumenu kiseline ili lužine (na os apscisu) i izmjerenom pH (na os ordinatu) moguće je skicirati titracijsku krivulju aminokiseline. + COOH Cl H3 N + COO H3 N + - COO Na H H2 N C H H C H H C H glicin hidroklorid (AK+) izoelektrični glicin (AK0) natrijev glicinat (AK-) 8 .). Glicin se često upotrebljava kao pufer. Postupnim dodatkom malih volumena kiseline ili lužine dolazi do promjene pH otopine što se mjeri pH-metrom.

Izračunajte konačni pH otopine ako ste u 250 mL 0. J.5. Voet.78. (1995) Biochemistry. Izračunajte ionsku jakost 0. C. 5.5 M HCl (zanemarite promjenu volumena) (pKa = 4.7). ponestalo vam je glicina u zalihama.M. jednu s pH = 9.1 mL 1 M HCl (zanemarite promjenu volumena) (pKa = 8. R. (1999) Biochemistry. Izračunajte konačni pH otopine ako ste u 500 mL 0. potreban vam je 0.1 dodali 0.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM 3.2.9 Literatura 1. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning.1 M puferske otopine glicina. New York: John Wiley & Sons Inc.1). 2.1 M glicinski pufer pH = 9. 4. and Voet. 9 . Nažalost.02 M Tris/Cl pufera pH 8. 6.0 i drugu s pH = 9. Skicirajte titracijsku krivulju glutamilserilglutamilvalina.H. ali ste uspjeli pronaći dvije 0. Koji volumen svake od ovih dviju otopina morate pomiješati kako biste dobili 100 ml željenog pufera? 1.05 M glicinskog pufera pri pH 9. Garrett. U svrhu pročišćavanja određenog proteina. Pretpostavite a) da je pufer priređen titracijom izoelektričnog glicina otopinom NaOH b) da je pufer priređen titracijom glicin hidroklorida otopinom NaOH.5 M acetatnog pufera pH 5 dodali 1 mL 0. and Grisham. D.

Kod gel-filtracije velike molekule ne mogu prodrijeti kroz pore i ući u zrnca gela pa brzo putuju intersticijskom tekućinom.1 Prikaz molekularnog prosijavanja tijekom gel-filtracije. 10 . polarnosti ili afinitetu za ligand te se tako odjeljuju od ostalih komponenti iz uzorka. niti nose električni naboj.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Vježba 2. dok male molekule prodiru u zrnca usporavajući svoje putovanje (Slika 2. a unutar njih prostor ispunjen gel-tekućinom. U osnovnoj izvedbi. Kod kromatografije ionske izmjene. Punjenje kolone. Ovdje se razdvajanje temelji na različitoj brzini putovanja molekula ovisno o njihovoj veličini. odnosno zrnca kromatografskog materijala. male molekule velike molekule porozna zrnca gela (stacionarna faza) Slika 2. odnosno ne vežu se. plastičnoj ili metalnoj koloni. Tekućinska kromatografija u koloni podrazumijeva pokretnu fazu (otapalo) i stacionarnu fazu u staklenoj.1 Gel-filtracija Jedna od osnovnih zadaća preparativne i analitičke biokemije je odjeljivanje i identifikacija bioloških molekula. kolona za gel-filtraciju sazdana je od inertnih zrnaca koja ne stupaju u interakciju s analitom. mogu biti inertna ili mogu stupati u interakciju s analitom. a sadržaj i koncentracija pojedine tvari u sakupljenim se frakcijama određuje naknadno. Za odjeljivanje se često koriste kromatografske metode kod kojih se smjesa tvari otopljena u pokretnoj fazi (koja može biti tekućina ili plin) razdvaja na sastavnice propuštanjem kroz stacionarnu fazu (najčešće čvrsti polimer). aparaturu za kromatografiju čini samo kolona punjena kromatografskim materijalom. Gel-filtracija hemoglobina 2.1). Suprotno tome. Između zrnaca gela nalazi se intersticijska tekućina. kromatografije obrnute faze i afinitetne kromatografije pojedine komponente ostavaruju interakcije sa zrncima gela ovisno o svom naboju. ne reagiraju s uzorkom. Uzorak se nanosi na kolonu koja se potom ispire puferom.

N-metilenbisakrilamid. Kada se putem šestog koordinativnog mjesta veže kisik (oksigenacija) nastaje svijetlo crveni oksihemoglobin (HbO) koji nalazimo u arterijskoj krvi. odnosno vrlo velike molekule putuju kroz pufer izvan zrnaca gela i prve izlaze iz kolone. 2. No pored veličine pora. dok su tijekom intrauterinog života prisutni embrijski (2 α-lanca i 2 ε-lanca.6-anhidro-L-galaktoze umrežen vodikovim vezama. a razlikujemo tri osnovna tipa: dekstran. njegovo je važno svojstvo i veličina zrnaca gela (krupna. To je specifična.2). u čijem je središtu atom željeza koordinativnim vezama povezan sa četiri atoma dušika iz pirolovih prstena protoporfirina (Slika 2. Količina pufera potrebna da neka molekula izađe iz kolone naziva se volumen ispiranja. U krvi odraslih osoba postoji i manje zastupljen hemoglobin A2 (2 α-lanca i 2 δ-lanca. a četiri proteinska lanca tetraedarski su raspoređena. Ukoliko se hemoglobinsko željezo oksidira iz Fe2+ oblika u trovalentni oblik. sitna zrnca za većinu preparativnih postupaka. Stoga se krupna zrnca primjenjuju za velike preparacije kod kojih je brzina važnija od razlučivanja. α2ε2) i fetalni oblici (2 αlanca i 2 γ-lanca. Hemoglobin A.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM Ukupni volumen tekućine u koloni jednak je zbroju volumena pufera izvan i pufera unutar zrnaca gela. naziva se deoksihemoglobin. Raspon masa molekula koje je moguće odijeliti određenim kromatografskim materijalom za gel-filtraciju određen je veličinom njegovih pora. Poliakrilamidne gelove čine umreženi akrilamid i N. neproteinska komponenta neophodna za biološku aktivnost hemoglobina. kod kojeg je šesto koordinativno mjesto prazno. no dostupni su u širem rasponu veličine pora. protoporfirina IX. Zrnca za gel-filtraciju su umreženi polimeri. Kako je atom željeza heksakoordiniran u hemu. Proteinski dio hemoglobina sastoji se od četiri polipeptidna lanca povezana nekovalentnim interakcijama (kvarterna struktura). Pore na zrncima su mnogo veće nego kod dekstrana. Sama zrnca kao i pore u njima mogu biti različite veličine. Fe3+. agarozu i poliakrilamid. što su zrnca krupnija pakiranje kromatografskog materijala je rjeđe pa je brzina protoka veća. Hem je izgrađen od organskog dijela. najzastupljeniji hemoglobin u krvi odraslih osoba. dok šesto mjesto može biti prazno ili popunjeno. što je korisno za odjeljivanje velikih proteina ili dugih linearnih molekula (DNA. tamno crveni je oblik Hb. Dekstran je polisaharid sastavljen od monomera glukoze. a vrlo sitna zrnca koriste se u analitičke svrhe kada je potrebno maksimalno razlučivanje. RNA). a na svaki globinski lanac vezana je po jedna molekula hema koji veže kisik. Molekula hemoglobina gotovo je kuglasta. Po svojstvima pri odjeljivanju slični su dekstranu.2 Hem i hemoglobin Hemoglobin (Hb) je izgrađen od proteinskog i neproteinskog dijela. Svaka podjedinica hemoglobina sadrži po jedan hem. sastoji se od dva α-lanca i dva β-lanca (α2β2). prostetičku skupinu smještenu u procjepu blizu površine molekule. α2δ2). α2γ2). peto koordinativno mjesto uvijek popunjava elektronski par dušika iz histidinskog ogranka polipeptidnog lanca (His93). a za njima kasnije izlaze manje molekule koje putuju i kroz pufer izvan zrnaca gela i kroz pufer unutar zrnaca. Volumen dostupan pojedinoj molekuli obrnuto je razmjeran njenoj veličini. a time je separacija uzorka slabija. prisutan u venskoj krvi. nastaje methemoglobin koji je 11 . Hemoglobin. Agaroza je linearni polimer D-galaktoze i 3. sitna i vrlo sitna). srednja.

Gel-filtracijom razdvojite smjesu feri/ferocijanida i methemoglobina. Potom se eritrocitima doda 7 volumena hipotonične otopine. C) Struktura Fe-protoporfirina IX.2. Ovaj oblik ima veliki afinitet vezanja negativnih iona. Graña hemoglobina. a supernatant koji predstavlja uzorak otopine deoksihemoglobina se otpipetira i pohrani na -20°C do daljnje uporabe.1 Priprema otopine deoksihemoglobina Krv se izvadi venepunkcijom u vacutainer-epruvetu koja sadrži antikoagulans.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ smeđe boje. Između navedena dva sloja čiji su volumeni približno jednaki nalazi se vrlo tanak sloj leukocita i tromobocita (bijele boje.2.3 Zadaća Priredite otopinu methemoglobina dodatkom kalijevog fericijanida u otopinu hemoglobina. Vacutainer-epruvete mogu biti različitih volumena i namjena. Ispiranje se provodi tako da se eritrocitima doda jednaki volumen fiziološke otopine. a zatim oksigenirati otopljenim 12 . Preostale dvije koordinativne veze povezuju ogranak histidina i molekularni kisik. 2.8 mg/mL krvi. B) Aktivno mjesto hemoglobina: Fe-atom leži u ravnini u kojoj su uspostavljene četiri koordinativne veze s atomima porfirinskog dušika. epruveta se lagano promućka i ponovno centrifugira 10 minuta pri 600g i 4°C. Eritrociti se potom tri puta isperu fiziološkom otopinom. Prilikom vađenja krvi zbog razlike u tlakovima u epruvetu ulazi točno određeni volumen krvi tako da je konačna koncentracija EDTA 1. Ubrzo nakon miješanja dolazi do hemolize. Plazma i leukociti s tromobocitima se otpipetiraju i bace. Nakon vađenja. krv se centrifugira 10 minuta pri 600g i 4°C kako bi se razdvojili eritrociti (donji crveni sloj) od plazme (gornji prozirno žuti sloj). odnosno destilirane vode. A) B) C) Slika 2. pa umjesto kisika veže vodu. 2. A) Tetramerna struktura hemoglobina. Nakon centrifugiranja 10 minuta pri 13000g i 4°C na dnu epruvete se nalazi debris stanica. ali i neutralnih molekula s izraženim dipolnim momentom. Epruvete koje sadrže K2EDTA ili K3EDTA kao antikoagulans standardno su označene ljubičastim čepom. Protein će daljnjim prolazom kroz gel reagirati s prethodno unijetim Fe(II) reagensom uslijed čega će se reducirati u deoksihemoglobin. Supernatant se baci i postupak pranja se ponovi još dva puta. poznat pod engleskim nazivom buffy coat).

5 Pribor • • • • • • • • • • • • • • staklena kolona. 2. • Uzorak (otopinu deoksihemoglobina) razrijedite u epruveti puferom u volumnom omjeru 1+4 (70 μL krvi + 280 μL pufera). φ=1 cm gumeni nastavak za kolonu sa stezaljkom parafilm stalak sa stezaljkom staklena čaša od 100 mL staklena boca Pasteurova pipeta plastične epruvete od 1. Na kolonu prvo nanesite 0. • Kako biste dobili oštre vrpce slojeva u koloni nužno je pažljivo raditi i prilikom nanošenja uzoraka na kolonu ne uzmutiti površinski sloj gela.1 mL otopine EDTA.7 Postupak • Stezaljkom podesite protok pufera kroz staklenu kromatografsku kolonu u staklenu čašu na 30 kapi u minuti.2 M natrijevom fosfatnom puferu. fericijanida i ferocijanida. Unutar kolone u koju je prethodno unijet reducens u potpunosti se odvija redukcija methemoglobina u deoksihemoglobin. • U drugoj epruveti pomiješajte 0. 13 .1 mL otopine FeSO4 i 0. 10 cm. Dodajte sasvim mali kristal fericijanida i protresite epruvetu. 2.02 M natrijev fosfatni pufer. vodi kalijev fericijanid Sephadex G-25 2. Postupna zbivanja tijekom prolaza proteinske frakcije kroz kolonu pratit će karakteristične promjene boje.4 Reagencije • • • • • • 0.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM molekularnim kisikom.2 mL svježe priređene smjese FeSO4/EDTA u fosfatnom puferu. Daljnjim prolaskom deoksihemoglobina kroz kolonu ispunjenu puferom deoksihemoglobin se oksigenira u oksihemoglobin.2 M natrijevom fosfatnom puferu.5 mL plastične epruvete od 15 mL stalak za epruvete špatula automatske pipete nastavci za automatske pipete boce štrcalice 2. Prekinite istjecanje kada se razina pufera spusti do površine zrnaca gela. pH 7 80 mM EDTA u 0. pH 7 80 mM FeSO4 u 0.6 Načelo postupka Gel-filtracijom se smeđi methemoglobin razdvaja od puno manjih iona kalija. pH 7 uzorak (otopina deoksihemoglobina) u dest.

Obilježili ste velik segment DNA radioaktivnim nukleotidima. Voet. Potom na kolonu nanesite 350 μL razrijeđene krvi te otpuštanjem stezaljke omogućite da sav uzorak uđe u kolonu. 4. and McIntosh. R.J. 2.M.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ • • • • polagano otpuštajte stezaljku da sav dodani volumen uđe u kolonu te stezaljku ponovno pritegnite. (1995) Biochemistry. http://www. Garrett. D.aw-bc. E.g. C. H.9 Literatura 1.F.B. Pergamon Press. Na kolonu nanesite oko 1 mL (25 kapi) pufera te otpuštajući stezaljku omogućite da sav pufer uđe u kolonu. and Grisham. Usporedite gel filtraciju i dijalizu. Dixon. and Voet. 2. R. J. Koji ćete kromatografski materijal upotrijebiti za razdvajanje molekula DNA od slobodnih nukleotida? 3.com/mathews/ch07/heme. Ima li razlike između oksidacije i oksigenacije hemoglobina? Objasnite! 4.5 mL sakupljajte frakcije svijetlo-crvene odnosno žute boje prilikom njihovog izlaska iz kolone. Pazite da kolona nikada ne ostane bez nadsloja pufera! Pratite promjene boje slojeva u koloni. (1999) Biochemistry. Nastavite na kolonu dodavati pufer i ostvarite kontinuirani protok (oko 30 kapi u minuti) kroz kolonu tako da otpustite stezaljku. (1989) Practical Biochemistry for Colleges.8 Zadaci 1. 2. Navedite prednosti i mane pojedine tehnike odjeljivanja molekula.H. Nature 213: 399-400. U epruvete od 1. Wood. Brooks Cole.htm 14 . John Wiley & Sonc Inc. (1967) Reduction of Methaemoglobin in Haemoglobin Samples using Gel Filtration for Continuous Removal of Reaction Products. 3. Zašto se kisik labilno veže za prostetičku skupinu hemoglobina? 2. 5.

dok konstantni dio posreduje u aktivaciji stanica imunosnog teški sustava.1 Humani serum i imunoglobulin G (IgG) Krv izvađena venepunkcijom bez dodatka antikoagulansa zgrušava se stajanjem na zraku posredstvom sustava za koagulaciju. 3. dio krvi bez čimbenika zgrušavanja. bilirubin). pa ih nazivamo i protutijela. Kombiniranjem različitih aminolanac kiselina u varijabilnom dijelu. molekula u organizmu. Centrifugiranjem se ugrušak odvaja od supernatanta koji nazivamo krvnim serumom. koji djeluju kao obrambeni proteini. Ig. imunosni sustav posredstvom protutijela može prepoznati milijune različitih stranih Slika 3. Serum je. μ – IgM). lipoproteini. Lanci su međusobno povezani disulfidnim mostovima između prostorno bliskih cisteinskih ostataka.2 Metode pročišćavanja proteina Proces pročišćavanja proteina rijetko se odvija u samo jednom koraku.2. Humani serum sadrži pet klasa imunoglobulina (IgA. a svakim od njih odjeljuju se pojedine vrste molekula određenom učinkovitošću. organske tvari (urea. Proteini čine velik dio suhe tvari seruma (60-80 g/L). IgG i IgM). Stvara ih imunosni sustav kralježnjaka kao odgovor na strane tvari (antigene) koje mogu prodrijeti u organizam. Najčešće se radi o nizu postupaka. vežu se na njega i posreduju u aktivaciji imunosnog sustava. DNA). biološke makromolekule (proteini. Značajan dio proteinske frakcije seruma čine imunoglobulini (7-16 g/L). IgD. među kojima je najzastupljeniji IgG. možemo ga smatrati puferiranom otopinom koja sadrži ione. Metoda se temelji na činjenici da u vodenoj otopini molekule vode koje okružuju proteinske 15 konstantni dio varijabilni dio . Protutijela prepoznaju specifičan antigen.1 Shematski prikaz molekule. može se iz smjese proteina izdvojiti točno određeni protein.1 Taloženje (isoljavanje) amonijevim sulfatom Taloženje amonijevim sulfatom omogućava razdvajanje proteina na temelju njihove različite topljivosti pri određenoj koncentraciji amonijevog sulfata u otopini. Pravilnim odabirom metoda pročišćavanja i njihovim primjerenim slijedom. γ – IgG. δ – IgD.1). Imunoglobulini su heterodimeri koji se sastoje od dva laka i dva teška lanca. IgE. laki Varijabilni dio specifično prepoznaje i lanac veže antigen. 3. Teški su lanci specifični za pojedinu klasu protutijela (α – IgA. kreatinin. ε – IgE. fibrinogena i krvnih stanica. Na molekuli funkcionalno razlikujemo konstantni i varijabilni dio (Slika 3.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM Vježba 3. Pročišćavanje imunoglobulina G iz humanog seruma 3. dakle.

Suprotno tome. Premda točan mehanizam nije poznat. smatra se da povećanjem koncentracije amonijevog sulfata u otopini dolazi do kompeticije između amonijevih i sulfatnih iona i proteina za slobodne molekule vode što dovodi do agregacije i precipitacije proteina. Različiti proteini imaju različit ukupni naboj koji potječe od bočnih ogranaka aminokiselina na površini molekule proteina. Funkcionalne skupine kationskih izmjenjivača negativno su nabijene. Na slici 3. 3. Jasno je da će se protein s lijeve strane slike taložiti pri manjoj koncentraciji amonijevog sulfata (jer ima manje vodi izloženih hidrofilnih skupina. prisutan je anionski detergent natrijev dodecil-sulfat (SDS. sodium dodecyl sulphate). otopini. U SDSpoliakrilamidnoj gel elektroforezi. U ovoj se vježbi koristi anionski izmjenjivač trimetilaminoetan koji je jaki kation (otporan na promjene pH od 2-14). SDS se 16 .3 Shematski prikaz zrnaca gela A) kationskog i B) anionskog izmjenjivača. Za odvajanje je ključna empirijski utvrđena činjenica da se određeni protein taloži u uskom rasponu koncentracija amonijevog sulfata.2 Kromatografija ionske izmjene Kromatografija ionske izmjene provodi se na koloni ionskog izmjenjivača koja se sastoji od čestica gela s kovalentno vezanim nabijenim skupinama. 0 0 A) B) Slika 3. odnosno okružen je s manje molekula vode).Slika 3. od engl. u gelu i u puferu za nanošenje uzoraka. pa elektrostatskim silama vežu katione otopljene u mobilnoj fazi (Slika 3.2 prikazana su dva proteina s različitim omjerom hidrofilnih i hidrofobnih skupina na površini molekule.3 B). anionski izmjenjivač s pozitivno nabijenim funkcionalnim skupinama veže anione iz mobilne faze (Slika 3.2. Istaložene proteine moguće je centri.3 A).2 Dva proteina s različitim hidrofilnih (crno) i fugiranjem razdvojiti od proteina zaostalih u omjerom hidrofobnih (bijelo) skupina.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ molekule poprimaju uređenu strukturu. 3.3 SDS-poliakrilamidna gel-elektroforeza Elektroforeza je metoda razdvajanja molekula pod utjecajem električnog polja na temelju razlika u njihovoj masi i naboju. Možemo reći da amonijev sulfat oduzima vodu otopljenim proteinima te oni stoga stvaraju nakupine i talože se.

odnosno manji proteini putuju brže.4 Ureñaj za diskontinuiranu SDSPAGE. a boja bromfenol plavo služi za praćenje tijeka elektroforeze. β-merkaptoetanol kida disulfidne mostove. Za određivanje koncentracije određenog proteina mjerenjem apsorbancije potrebno je stoga ili poznavati njegov molarni ekstinkcijski koeficijent ili konstruirati baždarni pravac koji odražava odnos poznatih koncentracija tog proteina i apsorbancija. Slika preuzeta i modificirana iz (6). ali ne boja proteine.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM veže za proteine u uzorku. 17 .4). Višak boje s gela uklanjamo ispiranjem u otopini Slika 3. Osim toga.8. a veći sporije. octene kiseline. Proteine razdvajamo diskontinuiranom elektroforezom uz uporabu sabijajućeg i razdvajajućeg gela koji se međusobno razlikuju u pH i gustoći (Slika 3. Međutim. glicerol i boju bromfenol plavo u puferu pH 6. valja uočiti da se mjerenjem apsorbancije može odrediti koncentracija otopine čistog proteina. triptofana ili tirozina u svojoj strukturi. otopljenoj u metanolu i octenoj kiselini. Temeljem Beer-Lambertovog zakona (A = ε x l x c. linearan odnos vrijedi samo unutar određenog raspona koncentracija proteina. maskira njihov površinski naboj i oni postaju negativno nabijeni. jer se proteini razlikuju po molarnom ekstinkcijskom koeficijentu. a ne smjese proteina. 3. l duljina puta zrake svjetlosti kroz uzorak. pri čemu je ε molarni ekstinkcijski koeficijent.8 koncentriraju u usku vrpcu te svi zajedno ulaze u razdvajajući gel (10-15%) u kojem je pH 8.4 g SDS/g proteina) pa putovanje proteina u električnom polju u ovoj vrsti elektroforeze ovisi isključivo o njegovoj molekulskoj masi (s obzirom na to da je omjer naboja i mase konstantan). Nakon provedene elektroforeze.8. a c koncentracija tvari koja apsorbira) može se zaključiti da je odnos vrijednosti apsorbancije i koncentracije proteina linearan. SDS denaturira proteine uz kuhanje pri 95°C. Brzina putovanja u razdvajajućem gelu uvjetovana je učinkom molekulskog prosijavanja. Coomassie blue® R-250. Proteini se prolaskom kroz sabijajući gel (3-5%) pri pH 6. Količina negativno nabijenog detergenta koja će se vezati na protein razmjerna je njegovoj veličini (1. proteine vizualiziramo bojanjem gela bojom koja specifično boja proteine. Uzorke pripremamo dodatkom pufera za nanošenje uzoraka koji sadrži SDS. βmerkaptoetanol. glicerol povećava gustoću uzorka te se oni tako lakše nanose u jažice.4 Odreñivanje prisutnosti i koncentracije proteina mjerenjem apsorbancije Proteini apsorbiraju svjetlost valne duljine 280 nm zbog prisutnosti aromatskih prstenova na bočnim ograncima aminokiselina fenilalanina.

8. vodi TEMED gel za razdvajanje: 30% akrilamid/0. 5% β-merkaptoetanol. vodi) komercijalno pribavljena smjesa proteina poznatih molekulskih masa komercijalno pribavljen imunoglobulin G 3.5 Zadaća Iz uzorka humanog seruma izolirajte imunoglobulin G. φ = 1 cm gel Sephadex G-25 Fractogel® TMAE-650 (anionski izmjenjivač trimetilaminoetan) plastične kapaljke peristaltička pumpa plastične cijevi s odgovarajućim priključcima čaše od 100 mL termostatirana tresilica mješač Vortex digestor .8% bisakrilamid.8 2 M NaCl u dest.6 Reagencije • • • • • • • • • • • • • 3. vodi pufer za nanošenje uzoraka: 187. vodi gel za sabijanje: 30% akrilamid/0.8% bisakrilamid. 1. 3. 10% SDS.3.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ 3. 20% glicerol.8.5 mM Tris/HCl pH 6. pH 8. Provjerite čistoću pročišćenog proteina SDS-poliakrilamidnom gel elektroforezom te odredite koncentraciju izoliranog proteina. 10 cm.8. 10% amonijev persulfat u dest.5 i 2 mL stalak za epruvete stalak sa stezaljkom staklene boce flomaster za označavanje stolna centrifuga plastične kolone. 0. u dest. vodi otopina za bojanje gela (0. 6% SDS. pH 6. 45% metanol. 10% SDS. 3. 10% ledena octena kiselina u dest.0 M Tris HCl.5 M Tris HCl. 10% amonijev persulfat u dest. vodi pufer za elektroforezu: 192 mM glicin. pH 6.5 M amonijev sulfat u dest.1% Coomassie blue® R-250.1% bromfenol plavo u dest. pH 8. vodi 1% agaroza u dest. vodi 10 mM natrijev fosfatni pufer.7 Pribor • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 automatske pipete nastavci za automatske pipete plastične epruvete od 1. vodi) otopina za odbojavanje gela: (10% octena kiselina u dest.5 mM SDS. 1. 25 mM Tris HCl.

8 Načelo postupka Dio proteina humanog seruma.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM • • • • • • • • • • češalj i razmaknice za elektroforezu stakla za elektroforezu štipaljke kadica za elektroforezu žice s priključcima izvor istosmjerne struje (ispravljač. • Uzorak (resuspendirani talog nakon taloženja amonijevim sulfatom) nanesite na kolonu za gel-filtraciju i istovremeno u epruvetu od 1.9.8. taloži se pri određenoj koncentraciji amonijevog sulfata (2. 19 . a isti se s kolone ispiru povećanjem ionske jakosti. 3.) • Iz kolone za gel-filtraciju ispustite višak fosfatnog pufera u čašu za otpad.1 Isoljavanje amonijevim sulfatom • U 200 μL humanog seruma dodajte 400 μL 3. Na kolonu anionskog izmjenjivača pri određenim uvjetima (pH 6. Nakon otapanja istaloženih proteina u fosfatnom puferu zaostali se amonijev sulfat odvaja od proteinske frakcije gel-filtracijom.8) vežu se svi ostali proteini osim IgG. a talog se odvaja od topljivih proteina centrifugiranjem.9 Postupak 3. Prisutnost proteina u sakupljenim frakcijama utvrđuje se na temelju porasta apsorbancije mjerene pri valnoj duljini od 280 nm. Prisutnost i čistoća IgG u pojedinim frakcijama provjerava se elektroforetskim razdvajanjem proteina sakupljenih frakcija u poliakrilamidnom gelu u denaturirajućim uvjetima.9. Koncentracija čistog IgG u pojedinim frakcijama određuje se na temelju apsorbancije tih frakcija i apsorbancija otopina poznatih koncentracija IgG (uz konstruiranje baždarnog pravca) pri valnoj duljini 280 nm.5 M otopine amonijevog sulfata. među kojima i IgG. Kada uzorak uđe u kolonu na vrh kolone dodajte još pufera. Kolona nikad ne smije ostati bez nadsloja tekućine.37 M). • Uzorak centrifugirajte 5 minuta pri 5400g te potom supernatant pipetom odbacite u čašu za otpad.3 M.2 Odsoljavanje gel-filtracijom (princip metode objašnjen je u Vježbi 2. Začepite epruvetu i promiješajte uzorak. Nadsloj pufera mora biti u razini površinskoj sloja gela. power supply) kvarcna kiveta staničevina boce štrcalice UV/VIS spektrofotometar 3. 3. pri čemu se polipeptidni lanci razdvajaju na temelju razlike u svojoj masi te vizualiziraju bojom koja se veže na proteine.5 mL počnite sakupljati tekućinu koja istječe. eng. tako da njegova konačna koncentracija bude 2. • Preostali talog resuspendirajte u početnom volumenu (200 μL) 10 mM fosfatnog pufera pH 6.

BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ • Nakon što sakupite prvih 1 mL tekućine koja istječe iz kolone. • Frakciju proteina sakupljenu nakon gel-filtracije seruma razrijedite 10 puta te pomiješajte 10 µL razrijeđene frakcije s puferom za nanošenje uzoraka u omjeru 2:1. • U kivetu ulijte pojedinu frakciju sakupljenu tijekom anionske izmjene te očitajte apsorbanciju te frakcije pri λ = 280 nm.9. 6% SDS.4 Odreñivanje prisutnosti proteina mjerenjem apsorbancije pri λ = 280 nm • Kvarcnu kivetu u koju ste ulili 10 mM fosfatni pufer stavite u spektrofotometar te apsorbanciju pri λ = 280 nm postavite na vrijednost 0. a po potrebi dodajte još pufera u kolonu. • Pomiješajte 3 µL pročišćene frakcije IgG sa 7 µL vode i 5 µL pufera za nanošenje uzoraka. s puferom za nanošenje uzoraka u omjeru 2:1. Sakupite 10 frakcija. a prije proteina. • Uravnotežite kolonu ispiranjem s 30 mL 10 mM fosfatnog pufera koji nakon izlaska iz kolone sakupljajte u čaši za otpad. 20% glicerol. 3. 0. • Pomiješajte 2 µL supernatanta nakon taloženja proteina seruma amonijevim sulfatom s 8 µL vode i 5 µL pufera za nanošenje uzoraka. 5% βmerkaptoetanol. a sljedeća 2 mL koja istječu iz kolone nastavite sakupljati u epruvetu od 2 mL.1% bromfenol plavo). tu frakciju bacite.8. Pokrenite peristaltičku pumpu i namjestite brzinu protoka pufera na 0. Ispustite pufer iznad zrnaca gela u čašu za otpad. (Postupak mjerenja ponovite na isti način za sve frakcije.5 mL/min (oznaka 5 na pumpi Pharmacia P-3). a na ordinatu A280.9.8 mL/min (oznaka 8 na peristaltičkoj pumpi) te sakupite 10 frakcija volumena 1 mL. 3. • Kolonu zatim isperite s 10 mL 2 M NaCl uz protok od 0. Taj uzorak sačuvajte za sljedeći korak pročišćavanja (anionsku izmjenu). • Nanesite uzorak na kolonu anionskog izmjenjivača i odmah počnite sakupljati uzorke eluensa od po 1 mL. propustite kroz nju 30 mL pufera koji po izlasku s kolone sakupljajte u čašu za otpad i potom bacite.5 Elektroforeza proteina u diskontinuiranom denaturirajućem poliakrilamidnom gelu • Razrijedite uzorak seruma 50 puta te pomiješajte 10 µL seruma s 5 µL pufera za nanošenje uzoraka (187.5 mL za sakupljanje uzoraka. • Kako bi kolonu za gel-filtraciju isprali od amonijevog sulfata.5 mM Tris/HCl pH 6.) • Prikažite dobivene rezultate grafički na milimetarskom papiru nanoseći na apscisu broj sakupljene frakcije.3 Kromatografija ionske izmjene • Označite i priredite na stalku 20 epruveta volumena 1. • Ispraznite kivetu. 20 . • Pomiješajte 10 µL pufera koji je s kolone izlazio nakon imunoglobulina G. 3.9. isperite je destiliranom vodom i protresite kako biste iz nje uklonili svu tekućinu.

33 mL ----0. a nakon njegove polimerizacije i sabijajući gel. sabijajući gel (5%. 21 . Tablica 3.8 10% SDS 10% amonijev persulfat Temed* 1.4 mL 0.035 mL 0.02 mL 0. • Stakla s gelom postavite u kadicu za elektroforezu.003 mL razdvajajući gel (10%. • Pripremite sabijajući (5%) i razdvajajući (10%) gel prema tablici 3. pH 6.003 mL * dodaje se neposredno prije izlijevanja gela.02 mL 0.91 mL ----0. • Temeljito operite stakla za elektroforezu detergentom. voda 30% akrilamid/0. • Kuhajte uzorke 5 minuta pri 95°C. • Pomiješajte 3 μg komercijalno nabavljenog imunoglobulina G (otopljenog u 10 μL) s puferom za nanošenje uzoraka u omjeru 2:1.5 M Tris HCl. 3. Temed je katalizator reakcije umrežavanja akrilamida i bisakrilamida u kojoj sudjeluju slobodni radikali koji potječu od amonijevog persulfata. isperite destiliranom vodom te pažljivo prebrišite 70% etanolom.1. • Stakla za elektroforezu spojite na način da između njih postavite razmaknice (eng.25 mL 0. 2 mL) dest.33 mL 1.19 mL 0.8% bisakrilamid 1.1 Sastojci za pripremu sabijajućeg i razdvajajućeg gela za SDS-PAGE.035 mL 0. pH 8. spacer) i "češalj" te ih učvrstite metalnim štipaljkama. • U jažice nanesite redom: o komercijalno pribavljenu smjesu proteina poznatih molekulskih masa (3 μL/jažici) o uzorak seruma (15 μL/jažici) o uzorak supernatanta nakon taloženja amonij sulfatom (15 μL/jažici) o uzorak nakon gel filtracije (15 μL/jažici) o uzorak frakcije pročišćenog IgG (15 μL/jažici) o uzorak nakon izlaska imunoglobulina G (15 μL/jažici) o uzorak eluata s NaCl (15 μL/jažici) o uzorak komercijalno pribavljenog IgG (15 μL/jažici) • Spojite elektrode na izvor istosmjerne struje te elektroforezu provodite uz konstantan napon od 80 V za sabijajući gel i 120 V za razdvajajući gel u puferu za elektroforezu. a nastale jažice nekoliko puta isperite destiliranom vodom.0 M Tris HCl.8 1. • Spojeve između stakala na stranicama gdje su postavljene razmaknice ispunite 1% otopinom agaroze.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM • Pomiješajte 5 µL frakcije proteina koji s kolone za anionsku izmjenu izlaze s NaCl s 5 µL vode i 5 μL pufera za nanošenje uzoraka. • Između stakala ulijte razdvajajući gel. • Nakon polimerizacije sabijajućeg gela izvadite češalj.5 mL) 1.

Nastavite odbojavanje gela tijekom sljedećih 15 minuta na zibaljci.00 mg/mL.024 0. 1. Koja je razlika između krvnog seruma i krvne plazme? 2.851 2.296 A 0.063 0. • Pomoću baždarnog pravca odredite koncentraciju IgG u nepoznatom uzorku (u frakciji koja sadrži najviše IgG).80 mL 1. • Nacrtajte na milimetarskom papiru baždarni pravac nanoseći na apscisu koncentracije IgG iz tablice 3.03 mL 0.026 0.60 mL 0.20 mL 0.99 mL 0. a koja konstantnog dijela imunoglobulina G? 3.02.355 1.80 mL 0.00 mL A1 0. Tablica 3.6 Odreñivanje koncentracije pročišćenog imunoglobulina G Očekivane vrijednosti koncentracije IgG u sakupljenim frakcijama kreću se od 0. 1.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ • Kada boja iz uzorka (bromfenol plavo) dosegne donji rub razdvajajućeg gela prekinite tok električne struje.40 mL 0.853 2.104 0.10 mg/mL 0.1 mg/mL do 2 mg/mL pa se stoga priređuju standardne otopine IgG koncentracija: 0.002 0.000 0.291 A2 -0.062 0.889 1. • Razdvojite stakla.40.351 1.80.60 mL 0. Potom ostavite gel u otopini za bojanje na zibaljci tijekom sljedećih 15 minuta.899 1.2 Eksperimentalno utvrñene vrijednosti apsorbancije različitih koncentracija IgG pri svjetlosti valne duljine 280 nm.40 mg/mL 0. 0.8 Zadaci V (2 mg/mL otopine IgG) 0 mL 0. i 2.10. IgG 0 mg/mL 0.129 0.359 1.06.022 0.40 mL 0. uronite gel u otopinu za bojanje te sve zajedno zagrijavajte 45 sekundi pri maksimalnoj jakosti u mikrovalnoj pećnici. SDS-poliakrilamidnom elektroforezom analizirali ste smjesu proteina i nakon bojanja gela bojom Coomassie na gelu vidite tri vrpce.97 mL 0.20 mg/mL 1.06 mg/mL 0.60 mg/mL 2.60.002 0. Kao referentna vrijednost uzima se prosječna izmjerena vrijednost A280 za pojedinu koncentraciju IgG. Koja je funkcija varijabilnog dijela. 0.294 1.442 0.20 mL 0.80 mg/mL 1. 3.02 mg/mL 0. Potom u nju dodajte otopinu za odbojavanje koju zatim zagrijte tijekom 45 sekundi u mikrovalnoj pećnici pri najvećoj jakosti.01 mL 0.05 mL 0.117 0. Možete li na osnovu toga sa 22 . 0.95 mL 0. • Utvrdite u kojim se frakcijama nalazi IgG i je li pročišćen od ostalih proteina seruma.894 1.20.1. konačna konc.00 mg/mL 3.063 0. 0. a na ordinatu pripadajuće prosječne vrijednosti A280.440 0. • Izlijte otopinu za bojanje iz kadice u kojoj se nalazi gel te kadicu s gelom kratko isperite destiliranom vodom.00 mL V (10 mM fosfatnog pufera) 1 mL 0. Koji dio proteinske strukture apsorbira svjetlost valne duljine 280 nm? 4.849 2.7.441 0. Otopine se priređuju u duplikatu razrjeđivanjem matične otopine IgG koncentracije 2 mg/mL u 10 mM fosfatnom puferu.

(1999) Fucosylation of IgG Heavy Chains is Increased in Rheumatoid Arthritis. dok je protein C monomeran protein molekulske mase 14 000 Da.ucl. (September 1967). Flögel. (2002) Molecular Biology of the Cell.. Dumić. Lauc. protein B je heterodimer koji se sastoji od polipeptida molekulske mase 20 kDa i 30 kDa. et al. J. Gornik. Maravić. J.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM sigurnošću reći je li uzorak sadržavao tri različita proteina? Objasnite svoj odgovor! 5.uk/~ucbcdab/enzpur/amso4.. Maizel JV Jr. G. Laemmli.. 227: 680-685. 28 (5): 815–820. and Labar. U. 32: 605-608. Protein A je homodimer s molekulskom masom monomera 42 kDa. Miloš. Flögel.K. ed. and Voet.. Matišić. I. Molecular weight estimation of polypeptide chains by electrophoresis in SDS-polyacrylamide gels. B.. B. Nature. 6. 5. Coll Antropol. D.. Deyl Z. New York: John Wiley & Sons Inc. Rendić. 2.. 3. Garland Science 7. M. G. M. and Lauc. Amsterdam/New York. Ne zaboravite obilježiti anodu i katodu te molekulske mase pojedinih proteinskih vrpci. 8. 3.. Biochem Biophys Res Commun. 23 . (1995) Biochemistry. D. Dumić. Shapiro AL.ac. M.9 Literatura 1. Electrophoresis: A survey of techniques and applications. 1: 247-251. Clinical Biochemistry. Nacrtajte shematski prikaz SDS-PAGE gela u kojem je svaki protein pušten kao zasebni uzorak. Elsevier Scientific. (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4.. G.htm 4. Voet. J. Heffer-Lauc. D. (2007) Aberrant Glycosylation of Igg Heavy Chain in Multiple Myeloma. (1983). I.. Aurer. Viñuela E. Alberts. http://www. M.

voće razreže i stoji na zraku potječe od nastalog benzokinona.1). Supstrati za katekolazu mogu biti i drugi dihidroksibenzeni. International Union of Biochemistry and Molecular Biology. a proteaze su enzimi koji kataliziraju razgradnju proteina.2.1 Klasifikacija enzima. U stanicama se nalazi u vezikulama i dolazi u doticaj s katekolom i kisikom nakon oštećenja stanice. Prema IUBMB nomenklaturi (nomenklaturi Međunarodnog udruženja za biokemiju i molekularnu biologiju.2-dihidroksibenzen: kisik oksidoreduktazu. Tablica 4. čijom oksidacijom nastaju visokoreaktivni kinoni.2 – dihidroksibenzen) Slika 4. pri čemu prvi broj klasificira enzime u jednu od 6 osnovnih skupina koje su formirane ovisno o mehanizmu reakcije koju kataliziraju (Tablica 4. enzim široko rasprostranjen u biljkama.1). EC 1. Benzokinon inhibira rast mikroorganizama te tako štiti oštećenu biljku od truljenja.1). katekolaza 2 + O2 2 benzokinon (crven) + 2 H2O katekol (1. engl. primjerice.1. Tako je primjerice katekol supstrat enzima katekolaze. Katekolaza katalizira reakciju katekola i kisika u kojoj se katekol oksidira u benzokinon (Slika 4.1 Reakcija katekola s kisikom katalizirana katekolazom. Klasifikacija enzima Nazivlje enzima najčešće potječe od imena supstrata ili vrste kemijske reakcije koju kataliziraju. Smeđa boja koja nastaje kada se. tirozinazu odnosno 1.3.2). koji potom u neenzimskoj reakciji daju pigment melanin (Slika 4. Svaki je enzim opisan slijedom četiri broja.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Vježba 4. 24 .10. IUBMB) enzimi se označavaju brojevima EC. Oznaka EC 1 EC 2 EC 3 EC 4 EC 5 EC 6 Razred Oksidoreduktaze Transferaze Hidrolaze Liaze Izomeraze Ligaze Vrsta reakcije Oksido-redukcija Prijenos funkcionalne skupine Hidroliza Odstranjivanje skupine i tvorba dvostruke veze Izomerizacija Tvorba kovalentne veze u sprezi s hidrolizom ATP 4. uz nastavak – aza. Katekolaza U oksidoreduktaze ubrajamo i katekolazu (drugim imenom katekol-oksidazu. Enzimska kinetika (sekvenciranje 4.

Početna brzina enzimske reakcije stoga se može izraziti pomoću vrijednosti asporbancije: vo= d[P]/dt = dA/dt Katekolaza koja se koristi za ovu vježbu nije čisti protein otopljen u puferu. ta je apsorbancija konstantna tijekom enzimske reakcije. no s obzirom na to da se njegova koncentracija u određenoj reakcijskoj smjesi tijekom vremena ne mijenja. koju pratimo spektrofotometrijski. Prilikom praćenja enzimske kinetike u in vitro uvjetima uobičajeno je da se u reakcijskoj smjesi nalaze enzim i supstrat u puferiranom vodenom mediju.3. Tijek enzimske reakcije koju katalizira katekolaza može se pratiti spektrofotometrijski – tijekom enzimske reakcije bezbojni se supstrat katekol pretvara u smeđi produkt benzokinon. u potpunosti priređenu reakcijsku smjesu potrebno odmah premjestiti u kivetu i započeti mjerenje.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM Slika 4. Prilikom izvođenja pokusa na umu valja imati da enzimska reakcija. već se kao izvor enzima koristi ekstrakt krumpira.2 Reakcija dopamina s kisikom katalizirana katekolazom. 4. a kada u post-ustaljenom stanju. pri čemu je ε molarni ekstinkcijski koeficijent. počinje u trenutku kada se u reakcijskoj smjesi istovremeno nađu enzim i supstrat. a c koncentracija tvari koja apsorbira). Izračunajte vrijednosti početne brzine enzimske reakcije pri različitim koncentracijama supstrata. koji apsorbira svjetlost valne duljine 540 nm. Stoga je takvu. Kinetika reakcije katekolaze Osnovni principi enzimske kinetike objašnjeni su u zasebnom odjeljku (Dodatak – enzimska kinetika). kao slijepa proba koristi se smjesa ekstrakta krumpira i pufera koja ne sadrži supstrat i u kojoj je koncentracija ekstrakta krumpira jednaka onoj u uzorku. 4. Zaključite kada je enzimska reakcija u ustaljenom. što je poznato kao Beer-Lambertov zakon (A = ε x l x c. Apsorbancija otopine proporcionalna je koncentraciji tvari koja apsorbira. 25 . Ekstrakt krumpira također apsorbira svjetlost valne duljine 540 nm.4. l duljina puta zrake svjetlosti kroz uzorak. Zadaća Priredite reakcijske smjese s istim koncentracijama enzima i različitim koncentracijama supstrata i odredite apsorbancije tako priređenih smjesa u tridesetosekundnim intervalima tijekom prve tri minute enzimske reakcije. Kako bi izmjerena apsorbancija potjecala isključivo od nastalog produkta.

6.7. Reagencije • • • 10% ekstrakt krumpira u fosfatnom puferu. Nacrtajte graf ovisnosti početne brzine enzimske reakcije o koncentraciji enzima i zaključite kako koncentracija enzima utječe na početnu brzinu enzimske reakcije. 4.0 (držati na ledu u tamnom) 20 mM katekol u dest. Pribor • • • • • • • • • • • • • staklene epruvete plastične epruvete od 15 mL stalak za epruvete staklene čaše aluminijska folija automatske pipete nastavci za automatske pipete staklena kiveta staničevina staklene boce boce štrcaljke štoperica VIS spektrofotometar 4. 26 . Priredite reakcijske smjese s različitim koncentracijama enzima i istim koncentracijama supstrata te odredite apsorbancije tako priređenih smjesa u tridesetosekundnim intervalima tijekom prvih devedeset sekundi enzimske reakcije.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Nacrtajte Michaelis-Menteničin graf ovisnosti početne brzine o koncentraciji supstrata.0 4. Načelo postupka U enzimskoj reakciji katekolaze s katekolom nastaje smeđi produkt bezokinon. Koncentracija nastalog produkta tijekom određenog vremena može se odrediti izravnim mjerenjem apsorbancije istog. Izračunajte vrijednosti početne brzine enzimske reakcije pri različitim koncentracijama enzima. odredite maksimalnu početnu brzinu enzimske reakcije pri zadanoj koncentraciji enzima (Vm). Vm i Km kao i ispitati kako početna brzina enzimske reakcije ovisi o koncentraciji supstrata i koncentraciji enzima. pH 7. vodi 50 mM natrijev fosfatni pufer. Na temelju rezultata mjerenja može se zaključiti tijekom kojeg vremenskog perioda traje ustaljeno stanje te izračunati vrijednosti početne brzine enzimske reakcije.5. pH 7. Michaelisovu konstantu za katekolazu u navedenim reakcijskim uvjetima (Km) te zaključite kako koncentracija supstrata utječe na početnu brzinu enzimske reakcije.

2 0. začepite epruvetu i promućkajte je te sadržaj epruvete prelijte u kivetu.0 • • Prikažite rezultate grafički nanoseći na apscisu vrijeme (t) u minutama.0 3. Napomena: nije potrebno ponovno koristiti slijepu probu. vode i katekola (navedene u tablici 4.0 2 2 2 2 2 2 2 katekol 0.8.0 0.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM 4. Kako je vrlo moguće da eksperimentalno dobivene 27 . Početnu brzinu enzimske reakcije izrazite kao prosječnu promjenu apsorbancije u minuti.3 2.0 0.5 Tablica 4. isperite je destiliranom vodom i protresite kako biste iz nje uklonili svu tekućinu. pufer. Tablica 4.5 1.0 1.5 3. Postupak 4. pH 7. Na isti gore opisani način izmjerite apsorbancije ostalih uzoraka. Tijek enzimske reakcije i učinak koncentracije supstrata na početnu brzinu enzimske reakcije • Označite epruvete i u njih precizno ispipetirajte odgovorajuće volumene pufera. potom njezin sadržaj prelijte u kivetu koju umetnite u spektrofotometar te očitavajte apsorbancije svakih 30 sekundi tijekom 3 minute.5 0.0 • • • • Prva epruveta (označena S) ne sadrži katekol te služi kao slijepa proba.8 1. oznaka epruvete 1 2 3 4 5 6 ckatekol (mM) 0.0 vrijeme u minutama 1. Zaključite tijekom kojeg vremenskog raspona traje ustaljeno stanje. Iz vrijednosti apsorbancija koje se odnose isključivo na ustaljeno stanje izračunajte početnu brzinu enzimske reakcije pri određenoj koncentraciji supstrata. Ispraznite kivetu. Rezultate upisujte u tablicu 4. Začepite epruvetu i promućkajte je.8 2.3 Vrijednosti apsorbancije tijekom enzimske reakcije uz konstantnu koncentraciju enzima katekolaze.5 mL katekola i istovremeno uključite štopericu.5 mL ekstrakta krumpira.2).5 2. Dodajte u prvu epruvetu 0.2 4.1.0 6.0 8.7 1. oznaka epruvete S 1 2 3 4 5 6 volumen (izražen u mL) H20 2.5 2.2 Sastav reakcijskih smjesa.5 2.0 2.0 1. Stavite kivetu u spektrofotometar te apsorbanciju pri 540 nm namjestite na vrijednost 0.3.5 1. Dodajte u sljedeću epruvetu (1) 0. a na ordinatu A540.8.

0 ekstrakt krumpira 0.4). Tablica 4. S2.2 0. Rezultate upisujte u tablicu 4. Uočite da je za svaki uzorak potrebna odgovarajuća slijepa proba koja sadrži isti volumen ekstrakta krumpira. U uzorak 1 dodajte 2 mL katekola i istovremeno uključite štopericu. pH 7.5 Vrijednosti apsorbancije tijekom enzimske reakcije pri koncentraciji katekola 8. očitajte vrijednosti Vm i Km i zaključite kako koncentracija supstrata utječe na početnu brzinu enzimske reakcije. isperite je destiliranom vodom i protresite kako biste iz nje uklonili svu tekućinu.5 0.8 0. oznaka epruvete 1 2 3 4 28 Vekstrakt /(mL) 0.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ vrijednosti apsorbancije u ustaljenom stanju malo odstupaju od pravca kojim se može opisati ovisnost apsorbancije o vremenu.0 S1 S2 S3 S4 • • 1 2 3 4 • • • U sve slijepe probe (S1. Stavite kivetu u spektrofotometar te apsorbanciju pri λ = 540 nm namjestite na 0 (pritiskom na tipku „auto zero“). Napomena: svaki je put potrebno koristiti odgovarajuću slijepu probu! Tablica 4. Sastav reakcijskih smjesa.5 minute.2 0. 4.5.8.8 1.4.2 0. Na isti gore opisani način izmjerite apsorbancije ostalih uzoraka.5 vrijeme u minutama 1.0 2 2 2 2 H20 0. oznaka slijepe probe oznaka uzorka volumen (izražen u mL) pufer. S3 i S4) dodajte još 2 mL vode.0 1.5 0.2.8 1. Prvu slijepu probu začepite. Začepite epruvetu i promućkajte je. Učinak koncentracije enzima na početnu brzinu enzimske reakcije • Označite ukupno 8 epruveta i u njih precizno ispipetirajte odgovorajuće volumene pufera. potom njezin sadržaj prelijte u kivetu koju umetnite u spektrofotometar te očitavajte apsorbancije svakih 30 sekundi tijekom 1.5 .0 mM. odnosno istu koncentraciju katekolaze. prosječnu promjenu apsorbancije u minuti izračunajte prema formuli: n _____ Ay-Ax ____ Σ ty-tx dA d[P] n=1 vo = ____ = ____ = _________ n-1 dt dt • Nacrtajte Michaelis-Menteničin graf i Lineweaver-Burkov graf.5 0. promućkajte i prelijte u kivetu. Ispraznite kivetu.0 0. vode i ekstrakta krumpira (navedene u tablici 4.

10. Dwex.C. Literatura 1.J. M. Oxford: Oxford University Press. a u pokusu B želite da izmjerena maksimalna brzina bude 2 puta veća od brzine u pokusu A? 4. Koje su osnovne osobine ustaljenog stanja enzimske reakcije koja prati MichaelisMenteničinu kinetiku? 4. Možete li metodom opisanom u ovoj vježbi pratiti što se događa s koncentracijom produkta tijekom predustaljenog stanja? Zašto? 2. and Wormald. (2005) Principles and Problems in Physical Chemistry for Biochemists. 3.. Oxford: Pergamon Press.G. Početnu brzinu enzimske reakcije izrazite kao prosječnu promjenu apsorbancije u minuti. N.. Ratcliffe. Voet. New York: John Wiley & Sons Inc. R. 4. 2. R.A.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM • • Iz vrijednosti apsorbancija izračunajte početnu brzinu enzimske reakcije pri određenoj koncentraciji katekolaze. D.R. E. (1989) Practical Biochemistry for Colleges. Kako biste podesili reakcijske uvjete ako ste u pokusu A izmjerili određenu maksimalnu brzinu studirane enzimske reakcije. and Voet. Wood. (1995) Biochemistry. Nacrtajte graf ovisnosti početne brzine enzimske reakcije o koncentraciji enzima i zaključite o kakvoj je ovisnosti riječ i zašto. Zadaci 1. J. Price.9. 29 . Zašto ekstrakt krumpira tijekom ove vježbe držite na ledu? 3.

Enzim ne mijenja položaj ravnoteže S P. koji može živjeti u vrlo ograničenom temperaturnom rasponu. E+S ES P+E Kompleks ES zatim može dati produkt i slobodni enzim ili može u povratnoj reakciji disocirati na reaktante. ne teku sve energetski povoljne reakcije spontano i brzo. Oslobađanje energije bitno je za spontanost reakcije. vrlo specifičnih i moćnih bioloških katalizatora. Zbog načina vezanja supstrata. Shematski prikaz promjene Gibbsove energije (∆G) nekatalizirane i enzimski ∆ katalizirane reakcije S P. Enzimska je reakcija složenijeg mehanizma od nekatalizirane reakcije. Početkom 20. Međutim.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Dodatak: Enzimska kinetika (sekvenciranje Svaku kemijsku reakciju pokreće negativna razlika Gibbsove energije između produkata reakcije i reaktanata. Katalitička moć enzima je vrlo različita. # ΔG0#(S→S#) → S ΔG0#(ES→P#) → P Slika 1. stoljeća Michaelis i Menten pretpostavili su da se enzimska reakcija može odviti samo ako enzim E i supstrat S stvore funkcionalni kompleks ES. Sustav ulazi u ravnotežu kad je razlika Gibbsovih energija jednaka nuli. Njih koči energetska prepreka koju treba prijeći na putu do produkta reakcije: treba aktivirati reaktante. tijek i brzina reakcije vrlo su osjetljivi na reakcijske 30 . Pozitivna energetska razlika pokreće povratnu reakciju. ali teče brže. spore se reakcije ubrzavaju pomoću enzima. prirode katalitičke reakcije i dinamičnosti proteinske strukture. Postoje vrlo spore reakcije usprkos velikom energetskom potencijalu. uz smanjenu energiju aktivacije (Slika 1). a najveća brzina enzimske reakcije ograničena je difuzijom (k = 10-9Ms-1). U organizmu. on samo ubrzava reakciju pretvorbe supstrata u produkt do uspostavljanja ravnoteže. Tijekom reakcije ta se energetska razlika smanjuje. U kemiji se potrebna energija aktivacije najčešće namakne povišenjem temperature. Brzina nastajanja produkta ovisi o katalitičkim svojstvima i koncentraciji enzima te koncentraciji supstrata.

dok je smanjenje velike koncentracije tvari za neku malu vrijednost analitički teško uočljivo. Nakon miješanja enzima i supstrata dolazi do stvaranja kompleksa ES. Kad se potrošio osjetni dio supstrata. Koncentracija produkta P raste sve do uspostavljanja ravnoteže. intenziviranja povratne reakcije. a označava se vo. stoga i do postupnog smanjenja brzine nastanka produkta. 31 . tijekom kojeg dolazi do postupnog smanjenja koncentracije ES. I. prestaje ustaljeno stanje i započinje postustaljeno stanje. U ustaljenom stanju produkt (P) nastaje stalnom brzinom.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM uvjete. pH i ionska jakost te drugi sastojci u reakcijskom mediju (proteini. Tijek enzimski katalizirane reakcije. kao što su temperatura. odnosno dok reakcijski sustav ne uđe u ustaljeno stanje. inhibitori i dr. Grafički prikaz tipičnog reakcijskog tijeka dan je na slici 2. Koncentracija ES raste dok se ne ustali. aktivatori. Tijek enzimske reakcije Tijek pretvorbe supstrata u produkt u prisutnosti enzima može se teorijski pratiti bilo kojom indikatorskom metodom koja prati smanjenje koncentracije supstrata ili povećanje koncentracije produkta. a kratki period koji mu prethodi nazivamo predustaljeno stanje. jer je povećanje koncentarcije tvari koja raste od 0 do neke vrijednosti analitički pristupačno. koju nazivamo početnom brzinom.). Michaelis-Menteničina kinetika odnosi se na brzine enzimskih reakcija u ustaljenom stanju. PREDUSTALJENO USTALJENO STANJE STANJE d[P] /dt=v0=konst POSTUSTALJENO STANJE [P] [P] i [ES] d[ES]/dt > 0 d[ES] /dt = 0 d[ES] /dt < 0 [ES] vrijeme Slika 2. u kojoj su brzina nastajanja produkta i brzina njegove razgradnje izjednačene. Praktički je najčešće moguće mjeriti samo nastajanje produkta. Ustaljeno se stanje uspostavi vrlo brzo (ms < t < 1s).

Kinetika ustaljenog stanja Ustaljeno stanje uspostavit će se u uvjetima kada je koncentracija enzima znatno manja od koncentracije supstrata. Slijedi da je početna brzina enzimske reakcije određena izrazom k2[ET] [S] v o= Km + [S] Mjerimo li početne brzine enzimske reakcije uz različite početne koncentracije supstrata. Tu brzinu nazivamo početnom brzinom enzimske reakcije i označavamo je kao vo. jer su brzine nastanka i razgradnje kompleksa jednake. vo = Vm = k2 [ET] Prema tome početnu brzinu možemo izraziti kao vo = Vm [S] ] Km + [S] ] Kad je [S] << Km (< 0.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ II. opazit ćemo da početna brzina raste s porastom supstrata sve dok ne dosegne neku maksimalnu brzinu. E+S vo= k2 [ES] gdje je k2 prava katalitička konstanta (I reda. k2 k1 ES P+E k-1 Brzina reakcije u ustaljenom stanju ovisna je isključivo o koncentraciji kompleksa ES koja je konstantna. Vm. a trajat će dokle god je koncentracija produkta zanemarljivo mala u odnosu na koncentraciju supstrata. Maksimalna brzina se postigne kad je sav enzim zasićen supstratom. kcat).[ES] Na osnovi gornjih jednadžbi možemo izraziti koncentraciju ES kao [ES] = [ET] [S] Km + [S] gdje je Km = (k-1 + k2)/k1.01 Km) početna brzina linearno ovisi o početnoj koncentraciji supstrata. tako da je koncentracija kompleksa ES jednaka početnoj koncentraciji enzima. vo = Vm [S] Km gdje je Vm Km =k 32 . Prema tome shema enzimske reakcije u ustaljenom stanju zanemaruje povratnu reakciju. pa je brzina nastajanja produkta iz kompleksa ES izravno proporcionalna koncentraciji kompleksa ES k1 [E][S] = (k-1 + k2) [ES] Budući da se početna (ukupna) koncentracija enzima ET raspodjeljuje na slobodni enzim E i kompleks ES [E ]= [ET] . Konstantu Km nazivamo Michaelisovom konstantom.

te parametre ćemo 33 . Mjerenje katalitičke aktivnosti i brzine enzimski katalizirane reakcije Katalitička aktivnost enzima obično se određuje mjerenjem koncentracija nastalog produkta nakon inkubacije smjese poznatih koncentracija supstrata [S] i enzima [E] pri pogodnom pH u određenim vremenskim razdobljima. Količina nastalog produkta ne ovisi o S. [S]=Km Slika 3. Najčešće se koncentracija nastalog produkta određuje spektrofotometrijskom metodom koja se temelji na mjerenju promjene apsorbancije. Kako je sposobnost apsorpcije svjetlosti razmjerna koncentraciji tvari koja apsorbira. Ovisnost vo o početnoj koncentraciji supstrata uz stalnu koncentraciju enzima. d[S] = k[S] dt Znajući konstantu brzine možemo izračunati količinu nastalog produkta u određenom vremenu iz integriranog oblika v. uz odgovarajući baždarni dijagram (ili poznati molarni ekstinkcijski koeficijent) moguće je odrediti koncentraciju mjerene tvari. Premda grafički prikaz ovisnosti vo o koncentraciji supstrata omogućuje određivanje karakterističnih konstanti Km i Vm za određeni reakcijski sustav. neophodno je uvesti konsekutivnu "indikatorsku" reakciju koja će nastali produkt prevesti u obojeni produkt indikatorske reakcije. pa je količina produkta jednaka [P] = Vm × t Enzimska kinetika u dijagnostičke svrhe mjeri se upravo u takvim uvjetima. Ako optička svojstva produkta enzimske reakcije ne dopuštaju izravno mjerenje odgovarajuće promjene apsorbancije. [P] = k2 [ET] t III. Ovisnost početne brzine o koncentraciji supstrata prikazana je grafički na slici 3. Znamo da je Vm = k2 [ET] pa količina nastalog produkta izravno ovisi o koncentraciji aktivnog enzima.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM v= gdje je k konstanta brzine I reda. Kad je [S] >> Km (> 100 Km) reakcija je 0-tog reda.

a kaže koliko molova produkta nastaje u prisutnosti jednog grama proteina u jedinici vremena (ili IU mg-1.) 1 / vo nagib (tg α)=K m /V max 1 / V max -1/K m 1/[S] Slika 4.I Inhibicija enzimske reakcije Kinetička studija enzimske reakcije pomaže u otkrivanju inhibitora i u prepoznavanju mehanizma njihova djelovanja. Odreñivanje Km i Vm po Lineweaver-Burku. internacionalna jedinica enzimske aktivnosti. Čimbenici koji utječu na brzinu enzimske reakcije IV. IV. 1IU = 1/60 µkat = 16. mikromoli supstrata koje 1 mg proteina prevede u produkt u jednoj minuti). bilo toksično. prometni broj često se iskazuje kao broj molova produkta koji nastaju po molu aktivnih središta u minuti.67 nkat. Prometni (obrtni) broj određenog enzima ima jedinicu min-1. primjerice dijalizom. odnosno 1kat = 6×107 IU. Najčešće se koristi Lineweaver-Burkov prikaz (Slika 4. Molarna aktivnost enzima (kat mol-1) odgovara broju molova supstrata koje jedan mol enzima prevede u produkt u jedinici vremena. a predstavlja broj molova nastalog produkta po molu enzima u minuti. Enzimske aktivnosti izražavaju se obično u mikrokatalima (µkat) i nanokatalima (nkat) što odgovara jedinicama µmol L-1 s-1 i nmol L-1 s-1. Katalitička koncentracija enzima određena je brojem katala (ili IU) u litri otopine.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ lakše grafički odrediti na osnovi algebarskih transformacija osnovnog izraza za početnu brzinu. Specifična aktivnost enzima izražava se kao kat g-1. Katal je definiran kao enzimska aktivnost (količina enzima) koja u jednoj sekundi pretvara 1 mol supstrata u produkt pri optimalnim uvjetima (1 kat = mol L-1s-1). U prvom slučaju aktivnost se može ponovno uspostaviti odgovarajućim uklanjanjem inhibitora. Inhibitorno djelovanje reverzibilnog inhibitora ovisi o konstanti 34 . bilo terapijsko. Aktivnost enzima moguće je izraziti na više načina. Inhibitore možemo podijeliti u dvije skupine: reverzibilne i ireverzibilne. Definirana je kao količina enzima koja katalizira pretvorbu jednog mikromola supstrata u produkt u jednoj minuti (µmol L-1 min-1) pri standardnim (optimalnim) uvjetima. U SI-sustavu jedinica enzimske aktivnosti je katal. Starija jedinica za enzimsku aktivnost je tzv. Budući da enzim može imati više aktivnih središta. molarna aktivnost enzima i obrtni broj. Inhibitori imaju veliko kliničko značenje. Srodne mjere enzimske aktivnosti su specifična aktivnost enzima. IU.

Smanjuje se maksimalna brzina. Razlikujemo tri osnovna tipa reverzibilne inhibicije: kompetitivna (konkurentna). Svaki od njih se na karakterističan način odražava u prividnim vrijednostima Km i Vm. Kompetitivni inhibitor je spoj koji je po svojoj strukturi veoma sličan pravom supstratu i veže se u aktivno središte i tako konkurira supstratu pri vezanju na enzim.katekola) na katekolazu. na primjer na kompleks ES. On zbog toga povećava prividnu Km vrijednost. E+S E+I Ks = [E] [S] [ES] ES EI Ki = [E] [I] [EI] E+P Ukupna koncentracija enzima jednaka je [E t ] = vo = Vm [S] K mI + [S] vo K [I] =1+ m × vI K I K m + [S] K s [ES] K [ES] [I] + [ES] + s × [S] [S] Ki  [I]  K mI = K m 1 +   K   i  VmI = Vm Primjer je kompetitivne inhibicije djelovanje benzojeve kiseline (homologa pravog supstrata . Stupanj inhibicije ovisi o relativnom odnosu koncentracija supstrata i inhibitora tako da odgovarajućim povećanjem koncentracije supstrata možemo potpuno potisnuti djelovanje kompetitivnog inhibitora. jer je time jedan dio enzima uklonjen iz katalitičkog tijeka. nekompetitivna (nekonkurentna) i akompetitivna inhibicija.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM inhibicije odnosno disocijacijskoj konstanti kompleksa enzim-inhibitor (Ki). E+S ES + I ES E+P ESI 35 . Nekompetitivni inhibitor ne veže se u samom aktivnom središtu. Akompetitivna inhibicija nastaje kad se inhibitor ne veže na slobodni enzim nego na neki enzimski oblik koji sam više ne može vezati supstrat. što smanjuje ukupnu koncentraciju aktivnog enzima. Km se u nekompetitivnoj inhibiciji ne mijenja. već njegovo vezanje na enzim izaziva konformacijsku promjenu koja enzim učini neaktivnim. a aktivni udio enzima zadržava početni afinitet za supstrat. a ne možemo na nju utjecati promjenom koncentracije supstrata. Ireverzibilna inhibicija je neuklonjiva i progresivna. Do nekompetitivne inhibicije dolazi kad reverzibilna inhibicija ovisi isključivo o koncentraciji inhibitora. tj.

IV. Razumljivo je da će kiselost i ionska jakost medija značajno i specifično utjecati na katalitička svojstva enzima. Zbog toga mnogi enzimi postižu maksimalnu katalitičku učinkovitost samo u ograničenom području pH.nekompetitivna inhibicija.neinhibirana reakcija.akompetitivna inhibicija). Grafičko odreñivanje tipa inhibicije po Lineweaver-Burku (A .BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ vi = Vm [I] 1+ Ki Km [I] 1+ Ki K mi = Mjerenje ovisnosti vo i [S] prikazano u Lineweaver-Burkovom dijagramu jasno predočuje kinetičke razlike različitih tipova inhibicije (Slika 5. jer ukupna prostorna konformacija ovisi i o slabim nekovalentnim vezama od kojih su mnoge elektrostatske prirode. 1 / Vo B D C A 1 / Vmax 1/[S] -1/Km Slika 5. Primjeri učinka pH na enzimsku aktivnost prikazani su na slici 6.). Proteinska struktura enzima vrlo je osjetljiva na kiselost medija.II Utjecaj pH na brzinu enzimske reakcije Katalitičko središte enzima sastoji se od katalitičkih i veznih mjesta koja moraju biti u odgovarajućem prostornom razmještaju i ionizacijskom obliku kako bi moglo doći do uspješne katalize. C .kompetitivna inhibicija. B . D . 36 .

Povišenjem temperature iznad fiziološke temperature može doći do promjene konformacije ili denaturacije proteinske molekule. Stoga se za mjerenje kinetike u dijagnostičke svrhe mora osigurati standardna temperatura od 30o ili 37oC. Kvarterne strukture su osjetljive na nisku temperaturu. enzimi koji kataliziraju istu kemijsku reakciju. Utjecaj temperature na brzinu enzimske rekcije (A i B). pa i vrijeme izlaganja određenoj nefiziološkoj temperaturi utječe na katalitička svojstva enzima. Povišenje temperature povećava kinetičku energiju sustava i reakcija nužno teče brže. Brzina enzimske reakcije povećat će se u prosjeku za 10% uz povišenje temperature od 1 stupnja. Konformacijski prijelazi su ponekad spori. Primjer oligomernih enzima su izoenzimi. 37 . ali se razlikuju po svojim fizikalno-kemijskim osobinama. Temperaturni učinak bit će različit za različite enzime. IV. što će djelomice ili posve onesposobiti katalitičko djelovanje. jer se proteinske molekule razlikuju u termičkoj stabilnosti. ako se ti uzorci namjeravaju koristili za kinetička mjerenja. Izoenzimi se često prepoznaju upravo po svojstvenoj termičkoj stabilnosti.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM Slika 6. Utjecaj pH na brzinu enzimske reakcije. Primjeri utjecaja temperature na brzinu enzimskih reakcija prikazani su na slici 7. A) B) 50°C % maksimalne brzine 100 – apsorbancija produkta 60°C 40°C 70°C 80°C 50 – 20 40 t (°C) 60 80 vrijeme (minute) Slika 7. pa uzorke oligomernih enzima nije poželjno čuvati u zamrzivaču.III Utjecaj temperature na brzinu enzimske reakcije Temperatura ima dvojaki utjecaj na brzinu enzimske reakcije.

Oxford: Oxford University Press 38 . R. D.. C. Voet. Wormald. Dwek.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ V. M. Price. G. J. 2. and Voet. Literatura 1. N. Ratcliffe. R.. A.. (2001) Principles and Problems in Physical Chemistry for Biochemists. New York: John Wiley & Sons Inc. (1995) Biochemistry. R.

39 . pri čemu je n≥3 (te ovisno o tome razlikujemo trioze.1 D-glukoza. koja se naziva i voćni šećer. a aldotetroze. a ovisno o položaju novonastale hidroksilne skupine na anomernom Catomu razlikujemo α i β anomere.i polisaharida kao i nukleinskih kiselina i glikokonjugata. a gradivne su jedinice već spomenutih di-. Monosaharidi mogu biti različiti metabolički intermedijari. pentoze. Ugljikohidrati (sekvenciranje 5. oligo. 3-10 (kod oligosaharida) te >10 (kod polisaharida).1 prikazana je aldoheksoza glukoza. Na slici 5. A) Linearan oblik – Fischerov prikaz B) Ciklički oblik – Haworthov prikaz.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM Vježba 5. a nalazimo je i u krvi i ostalim tjelesnim tekućinama. Reakcijom karbonilne skupine monosaharida i jedne od njegovih hidroksilnih skupina nastaju poluacetali ili poluketali.) dočim x može biti 1 (kod monosaharida). jedini monosaharid koji se u stanicama nalazi samostalno. koja se još naziva i grožđani šećer.2 prikazana ketoheksoza fruktoza. pri čemu se rastvoreni oblik ugljikohidrata (koji nacrtan u linearnom obliku nazivamo Fischerovim prikazom) zatvara u ciklički oblik (koji prikazujemo Haworthovom projekcijom).1 Ugljikohidrati Jedna od četiri osnovne skupine bioloških makromolekula su ugljikohidrati polihidroksialdehidi ili polihidroksiketoni opće formule (CnH2n0n)x. A) B) otvoreni oblik (<1%) stvaranje poluacetala D-glukofuranoza (<1%) D-glukopiranoza (99%) Slika 5. heksoze itd. tetroze. 2 (kod disaharida). Aldoheksoze većinom stvaraju piranoze (reakcijom aldehidne skupine i hidroksilne skupine na petom C-atomu). aldopentoze i ketoheksoze stvaraju furanoze. Pri tome karbonilni C-atom postaje asimetričan (anomeran). dok je na slici 5. Na taj se način stvaraju peteročlani prsteni (furanoze) ili šesteročlani prsteni (piranoze) koji osim ugljika sadrže i jedan atom kisika.

3 Saharoza i laktoza.2 D-fruktoza. To zapravo znači da se ne može ponovno spontano stvoriti slobodna karbonilna skupina.3 prikazana je struktura saharoze.4) vezom. Tromerova. pri čemu nastaju aldonske kiseline. pa aldoze. uobičajenog stolnog šećera. vezom između dvije hidroksilne skupine na anomernim C-atomima koji nastaju nakon ciklizacije linearnih oblika monosaharida) i struktura laktoze. Na slici 5. ciklički oblik monosaharida ne može se više rastvoriti u linearan oblik. mliječnog šećera.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ D-fruktoza (linearni oblik) D-fruktofuranoza (Haworthov prikaz) Slika 5. koji se taloži u obliku crnog mulja. saharoza Slika 5. Te se reakcije temelje na redukciji metalnih iona. Fehlingova i Benedictova reakcija (Slika 5. a u vodenim otopinama postoji ravnoteža između otvorenih i cikličkih oblika. Ukoliko hidroksilna skupina koja nastaje tijekom stvaranja poluacetala ili poluketala sudjeluje u stvaranju veze između monosaharida i druge molekule koja može. Različitim vrstama obojenih reakcija može se utvrditi je li određeni ugljikohidrat reduktivan. Linearan oblik – Fischerov prikaz i ciklički oblik – Haworthov prikaz. ako nisu preko anomernog kisika povezane u glikozidnu vezu. koja se sastoji od glukoze i fruktoze međusobno povezanih α1 →β2 vezom (tj. a Nylanderova reakcija na redukciji bizmutovog nitrata do elementarnog bizmuta. ali ne mora biti ugljikohidrat (takvu vezu nazivamo glikozidnom vezom). koji se sastoji od galaktoze i glukoze povezanih β(1. U krutom stanju monosaharidi su u cikličkom obliku. laktoza Aldehidna skupina ugljikohidrata lako se oksidira. 40 . djeluju kao reduktivna sredstva.4) zasnivaju se na redukciji bakrovog (II) sulfata u bakrov (I) oksid koji se taloži u obliku svijetlo crvenog taloga.

sadrže premalo slobodnih reduktivnih krajeva u usporedbi s velikom količinom vezanih šećera.5 Keto-enolna tautomerija ketoza i aldoza. U kiseloj sredini u kojoj se odvija Molischova reakcija polisaharidi hidroliziraju na monosaharide.4) vezom) i u manjoj mjeri od amiloze (kod koje su molekule glukoze povezane također α(1. Ketoze nije moguće razlikovati od aldoza u reakcijama na reduktivne šećere jer se te reakcije provode u blago lužnatom mediju u kojem se uspostavlja ravnoteža između aldoznih i ketoznih oblika preko enolnih oblika (keto-enolna tautomerija. pa ne pokazuju pozitivne reakcije reduktivnih šećera. U spiralnu strukturu amiloze može se u reakciji s Lugolovom otopinom (otopinom elementarnog joda u kalijevom jodidu) interkalirati jod čime nastaje plavo-ljubičasto obojenje. Celuloza.+ Cu2O + 3H2O || || C C Slika 5.→ R−C −O.4) vezom. Prema nijansama obojenja moguće je razlikovati pentoze od heksoza. a heksoza 5-hidroksimetil-furfural). polisaharid koji sadrži glukoze povezane β(1. Prisutnost ugljikohidrata u vodenim otopinama moguće je dokazati Molischovom reakcijom. U daljnjim reakcijama s α-naftolom furfurali stvaraju ljubičasto obojene kondenzacijske produkte (Slika 5. U prisutnosti reduktivnog šećera taloži se svijetlo crveni bakrov (I) oksid i nastaje aldonska kiselina. Slika 5. koji se sastoji većinom od amilopektina (glukoznih jedinica povezanih α(1. ne boja se jodom. U prisutnosti koncentrirane sulfatne kiseline monosaharidi se dehidratiraju stvarajući derivate furfurala (pentoza daje furfural. 41 .BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM R−C −H + 2Cu2+ + 5OH.5). ali se razgranatost postiže i α(1.6).4 Benedictova reakcija.6) vezom). U skupinu polisaharida ubraja se u biljnom svijetu široko rasprostranjeni škrob. Benedictov reagens sadrži bakrov (II) sulfat u alkalnoj vodenoj otopini natrijevog citrata i natrijevog karbonata. Polisaharidi. ketoza enol aldoza Slika 5.4) vezom. polimeri više od 10 jedinica monosaharida.

vodi zasićena otopina fruktoze u dest.1 U/μL) u fiziološkoj otopini kravlje mlijeko (koje sadrži laktozu) nerazrijeđeno i razrijeđeno 1:10 destiliranom vodom 1% otopina škroba u dest. U različitim uzorcima provjerite prisutnost: škroba (Lugolovom reakcijom). Bradfordova je reakcija jedna od nekoliko metoda određivanja prisutnosti. Ugljikohidrati. vodi humani serum 10% ekstrakt krumpira u 40 mM fosfatnom puferu pH 7. vodi zasićena otopina saharoze u dest. ali i koncentracije proteina u smjesi. ugljikohidrata (Molischovom reakcijom) i reduktivnih ugljikohidrata (Benedictovom reakcijom).3 Reagencije • • • • • • • • • 42 laktaza (β-galaktozidaza.0 . Spektrofotometrijskim mjerenje apsorbancije (λ = 595 nm) otopine proteina uz Bradfordov reagens može se odrediti koncentracija ukupnih proteina u uzorku (uz konstruiranje baždarnog pravca na temelju apsorbancija otopina proteina poznatih koncentracija).2 Zadaća Razgradite laktozu u mlijeku djelovanjem enzima laktaze te odredite prisutnost i koncentraciju na taj način nastale glukoze u mlijeku. Prikazana je A) dehidratacija glukoze u 5-hidroksimetil-furfural i B) konačan produkt reakcije s αnaftolom. proteina (Bradfordovom reakcijom).6 Molischova reakcija. vodi otopina goveđeg serumskog albumina (BSA. 5.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ A) 5-hidroksimetil-furfural B) obojani furfuril-difenilmetan Slika 5. ne vežu boju Coomassie Blue G250. vodi zasićena otopina glukoze u dest. 5. što je temelj za Bradfordovu reakciju. za razliku od proteina. U kiseloj se otopini boja Coomassie Blue 250 uglavnom veže na bočne ogranke bazičnih aminokiselina pri čemu se boja otopine mijenja iz zelenkaste u plavu. 0. 1 mg/mL) u dest.

5 mL stalak za epruvete od 1. Slobodna aldehidna skupina ugljikohidrata oksidira dvovalente ione bakra pri čemu nastaju aldonske kiseline i narančasti talog bakrovog (I) oksida. 1.0 .67 M natrijev citrat i 70 mM bakrov (II) sulfat pentahidrat u dest.7. vodi) Benedictov reagens (0. Jod iz Lugolove otopine interkalira se u spiralnu strukturu amiloze koja je sastavni dio škroba pri čemu se boja mijenja iz smeđe u plavo-ljubičastu.5 mL automatske pipete nastavci za automatske pipete testne trake za semikvantitativno određivanje glukoze (primjerice Keto-Diastix®. peroksidaza potom katalizira reakciju vodikovog peroksida s kalij-jodidnim kromogenom pri čemu nastaje smeđe obojani produkt (intenzitet boje ovisi o koncentraciji glukoze u uzorku).5 Načelo postupka Laktoza iz mlijeka razgrađuje se djelovanjem enzima laktaze na glukozu i galaktozu.95 M natrijev karbonat. odnosno povećava se apsorbancija pri valnoj duljini od 595 nm. 43 . Bayer) staničevina staklene epruvete stalak za staklene epruvete kapaljke vodena kupelj ili čaša i grijač staklene boce drvene hvataljke za epruvete 5. Koncentrirana sulfatna kiselina uzrokuje hidrolizu složenih ugljikohidrata na monosaharide koji potom stvaraju derivate furfurala.5% H3PO4 u dest.5 mM natrijev citrat. Bočni ogranci bazičnih aminokiselina u proteinima vežu boju Coomassie Blue G250 pri čemu se mijenja boja otopine u plavu. vodi) Bradfordov reagens (0. Derivati furfurala s α-naftolom u konačnici stvaraju ljubičasto obojene produkte.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM • • • • • • • otopina DNA iz kravljeg timusa u puferu SSC/10 (15 mM NaCl. pH 7.05 g/L Coomassie Blue G250 u 5% metanol/8. 0. vodi) 5% α-naftol u 96% etanolu koncentrirana H2SO4 5.1) približne koncentracije 15 μg/mL suncokretovo ulje Lugolova otopina (2% I2/ 10% KI u dest. Koncentracija glukoze određuje se pomoću komercijalno dostupnih test-traka na kojima se odvijaju dvije enzimske reakcije u slijedu: glukoza-oksidaza katalizira oksidaciju glukoze iz uzorka u glukonsku kiselinu pri čemu se stvara i vodikov peroksid.4 Pribor • • • • • • • • • • • • plastične epruvete od 1.

7) ekstrakta krumpira. U jednu epruvetu dodajte 50 μL otopine laktaze. 8) razrijeđenog mlijeka.5 mL. 8) razrijeđenog mlijeka. U svaku pojedinu epruvetu dodajte pažljivo kapaljkom uz stijenku epruvete oko 0.6. 2) otopine saharoze.6. 11) suncokretovog ulja. 11) suncokretovog ulja. Obje epruvete inkubirajte 15 minuta pri sobnoj temperaturi. U pojedinu epruvetu uronite po jednu testnu traku za određivanje razine glukoze. 10) vode u koju dodajte komadić staničevine. Zabilježite promjenu boje iz smeđe u plavo-ljubičasto koja označava pozitivnu reakciju. 3) otopine glukoze. 5) otopine proteina BSA. stavite na stalak i u njih kapnite 3 kapi (~100 μL) sljedećih uzoraka: 1) otopine škroba.2 Dokazivanje prisutnosti škroba Lugolovom reakcijom • • • 11 plastičnih epruveta obilježite brojevima. 5. 10) vode u koju dodajte komadić staničevine. 2) otopine saharoze. 7) ekstrakta krumpira. 6) seruma. 8) razrijeđenog mlijeka. Nakon 30 sekundi usporedite testno polje za glukozu sa skalom boja na pakiranju testnih traka te zaključite kolika je koncentracija glukoze u uzorcima. stavite na stalak i u njih otpipetirajte redom po 1 mL sljedećih uzoraka: 1) otopine škroba. U svaku pojedinu epruvetu kapnite po 3 kapi Lugolove otopine (~100 μL) i protresite epruvete. 6) seruma. 5. odmah je izvadite van i s trake uklonite višak mlijeka pomoću staničevine. 3) otopine glukoze. 5) otopine proteina BSA. Pazite da ne uzmutite smjesu tijekom 44 . 5) otopine proteina BSA. 7) ekstrakta krumpira. Zabilježite promjenu boje iz zelenkaste u plavu koja označava pozitivnu reakciju. 9) otopine DNA. 2) otopine saharoze.1 Priprema uzorka mlijeka koje ne sadrži laktozu • • • • • Po 1 mL nerazrijeđenog kravljeg mlijeka otpipetirajte u 2 plastične obilježene epruvete od 1. 10) vode u koju dodajte komadić staničevine. stavite na stalak i u njih kapnite 6 kapi (~200 μL) sljedećih uzoraka: 1) otopine škroba. U svaku pojedinu epruvetu dodajte 6 kapi (~200 μL) otopine α-naftola i protresite epruvete. 5. 11) suncokretovog ulja.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ 5. U svaku pojedinu epruvetu dodajte 1 mL Bradfordovog reagensa i protresite epruvete. 4) otopine fruktoze. 4) otopine fruktoze. 9) otopine DNA. 9) otopine DNA. 6) seruma.4 Dokazivanje prisutnosti ugljikohidrata Molischovom reakcijom • • • 11 plastičnih epruveta obilježite brojevima.6.6 Postupak 5.6.3 Dokazivanje prisutnosti proteina Bradfordovom metodom • • • 11 plastičnih epruveta obilježite brojevima. 4) otopine fruktoze.5 mL koncentrirane sulfatne kiseline. 3) otopine glukoze.

D-glukarna kiselina c.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM • dodavanja koncentrirane sulfatne kiseline. Voet. J. New York: John Wiley & Sons Inc. 8) razrijeđenog mlijeka. imunoglobulin G f. Je li u reakcijama na reduktivne ugljikohidrate moguće razlikovati Dgliceraldehid od dihidroksiacetona? Obrazložite! 5. 5. 9) otopine DNA. N-acetil-D-galaktozamin d. J. and Voet. Nakon dodatka sulfatne kiseline nemojte protresati epruvete! Nakon 5 minuta utvrdite je li u sredini pojedine epruvete nastao ljubičasti prsten koji upućuje na pozitivnu reakciju. 2. (2005) Color Atlas of Biochemistry.biochemweb. III) Molischovim reagensom i IV) Benedictovim reagensom i zašto: a. and Roehm. 4) otopine fruktoze. II) Bradfordovim reagensom. stavite na stalak i u njih kapnite 10 kapi (~300 μL) sljedećih uzoraka: 1) otopine škroba. K. 2) otopine saharoze.8 Literatura 1. Epruvete pomoću drvene hvataljke stavite u čašu s vrućom vodom i zagrijavajte do pojave narančastog obojenja (što predstavlja pozitivnu reakciju) ili do razbistravanja otopina (što predstavlja negativnu reakciju). 6) seruma. maltoza 2. 5. U svaku pojedinu epruvetu dodajte 1 mL Benedictovog reagensa i protresite epruvete. 11) suncokretovog ulja.org/carbohydrates.5 Dokazivanje prisutnosti reduktivnih ugljikohidrata Benedictovom reakcijom • • • 11 staklenih epruveta obilježite brojevima. albumin e. Koji će od navedenih uzoraka pokazivati pozitivnu reakciju s I) Lugolovom otopinom.6.H. Pretpostavite i objasnite rezultate pokusa u kojem a) škrob. b) celulozu i c) glikogen izlažete djelovanju α-amilaze iz sline uz prisutnost Lugolove otopine. 5) otopine proteina BSA. Stuttgart: Thieme Verlag. D-glukozamin b.shtml 45 .7 Zadaci 1. D. 7) ekstrakta krumpira. 3. (1995) Biochemistry. 10) vode u koju dodajte komadić staničevine. 3. 3) otopine glukoze. http://www. Koolman.

Naziva se još i ω-3 masnom kiselinom jer se prva dvostruka veza nalazi na trećem ugljikovom atomu od kraja (hidrofobni rep). nezasićene masne kiseline – „dobre“).BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Vježba 6. Neki lipidi sadrže fosfatnu kiselinu (fosfolipidi) ili šećerne strukture (glikolipidi). dvovalentni dugolančani aminoalkohol sfingozin (sfingolipidi). Slika preuzeta s (2). Lipidi 6. Unos masnih kiselina povezuje se s razinom kolesterola u krvi i povećanim rizikom od razvoja srčanih bolesti (zasićene masne kiseline – „loše“. za razliku od proteina. Stupanj nezasićenosti masnih kiselina u mastima i uljima može se odrediti reakcijama dvostruke veze . Masne su kiseline nerazgranate karboksilne kiseline koje sadrže 4-24 (najčešće 16 do 18) ugljikova atoma. jednovalentni dugolančani alkohol (voskovi) ili jednovalentni sterolni alkohol (esteri kolesterola). većinom su esterificirane te su kao takve sastavnica membrana stanica i organela. Nezasićena masna kiselina koju nalazimo u lanenim sjemenkama.). Neki su lipidi izoprenoidnog porijekla: alkani karakterizirani dugim lancima s višestruko konjugiranim dvostrukim vezama (β-karoten) ili izoprenoidi višestruko ciklizirani u steroidne strukture (kolesterol i steroidni hormoni). Zasićene masne kiseline uglavnom se nalaze u proizvodima poput mesa i mlijeka. One koje ne sadrže dvostruke veze među ugljikovim atomima nazivaju se zasićenim masnim kiselinama.1 Lipidi Lipidi su biološke makromolekule raznolikih struktura koje. Jedna od njihovih najvažnijih osobina je netopljivost ili vrlo slaba topljivost u vodi.1.1 α-linolenska kiselina. U organizmima se rijetko nalaze u slobodnom obliku. Velika većina lipida su esteri u kojima je kiselinska komponenta dugolančana masna kiselina (jedna ili više). dok se nezasićene masne kiseline najčešće nalaze u biljnim namirnicama i ribi. kao što je oksidacija pomoću KMnO4. Slika 6. nukleinskih kiselina i polisaharida nisu polimeri. dočim se one kod kojih postoje takve veze nazivaju nezasićenima (Slika 6.adicijom halogena ili oksidacijskim reakcijama. a u velikim se količinama nalaze u tkivima koja služe za pohranu energije. 46 . a alkoholni dio može biti trovalentni alkohol glicerol (masti i ulja).

2 Sapuni i detergenti stvaraju micele.3 Saponifikacija. palmino ili drugo biljno ulje. odnosno tri molekule sapuna. A) Slijed reakcija kojima iz triacilglicerola (estera glicerola i tri masne kiseline) uz dodatak lužine nastaje sapun (sol masnih kiselina) i u konačnici alkohol (glicerol). a kod sapuna je hidrofobni dio zapravo lanac masne kiseline (Slika 6. A) C) B) Slika 6. natrijev palmitat i dvije molekule natrijevog stearata. Smanjujući površinsku napetost vode i emulgirajući lipide omogućavaju njihovo otapanje u vodi. 47 . a hidrofobni jedan prema drugome stvarajući unutrašnjost micele.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM 6. A) sapun (natrijev stearat) i B) detergent (natrijev-pdodecilbenzensulfonat). a hidrofilni vanjsku stranu micele koja je okrenuta prema vodi. Nastaju reakcijom saponifikacije koja uključuje hidrolizu triacilglicerola i neutralizaciju masnih kiselina jakom lužinom (Slika 6.3-distearil-2-palmitil-glicerata nastaju glicerol. A) triacilglicerol lužina sapun + diacilglicerol lužina sapun + monoacilglicerol lužina sapun + glicerol B) O CH2O CHO C O C O CH2O C C17H33 CH2OH C17H33 C15H31 + 3 NaOH CH2OH CHOH + 2 C17H33COO-Na+ + C15H31COO-Na+ Slika 6. soli (većinom natrijeve i kalijeve) masnih kiselina. kationske ili neionske polarne skupine. C) micela – hidrofobni dijelovi čine unutrašnjost. dakle. kao što su kokosovo. a plavo zaokruženi i osjenčani hidrofilni dijelovi molekula. U pripremi sapuna najčešće se koriste trigliceridi životinjskog porijekla.2 Saponifikacija Sapuni i detergenti su amfifilne molekule koje u vodenom okružju stvaraju micele – hidrofilni dijelovi molekula okreću se prema vodi.2). Sapuni su. Na slici A) i B) sivo su osjenčani hidrofobni dijelovi. Hidrofobni dio detergenta može biti raznolike strukture (primjerice linearan ili razgranati ugljikovodični lanac ili sterolni prsten deoksikolata). B) Kemijski prikaz ukupne reakcije saponifikacije kojom iz 1. iako se mogu koristiti i biljne masti.3). Hidrofilni dio detergenta čine anionske. a hidrofilni dio sapuna karboksilna skupina.

. voda ohlađena na 4°C detergent aceton 2% otopina KMnO4 u dest.6 Načelo postupka Lipidi su topljivi u nepolarnim otapalima pomoću kojih se mogu ekstrahirati iz smjese. vodi biljno ulje 5 M NaCl u dest.4 Reagencije • • • • • • • • • 20% otopina NaOH u dest. Stupanj nezasićenosti masne kiseline može se odrediti pomoću KMnO4.5 g tako usitnjene čokolade prebacite u označenu staklenu čašicu. 6. Napravite sapun miješanjem jake lužine i jestivog ulja te ispitajte učinkovitost otapanja ulja tako priređenog sapuna i komercijalno pribavljenog detergenta. 6. koji oksidira dvostruku vezu između ugljikovih atoma masne kiseline.7. vodi mliječna čokolada lanene sjemenke 6.5 Pribor • • • • • • • • • • staklene čaše (10 mL i 400 mL) magnetska miješalica s grijačem magnet za miješanje stakleni štapić stakleni lijevak filter papir Erlenmayerova tikvica staklene epruvete vaga kapaljka 6.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ 6.1 Ekstrakcija lipida i odreñivanje stupnja nezasićenosti masnih kiselina • • 48 U tarioniku usitnite čokoladu te 0. Reakcijom jake lužine i ulja nastaje sapun. U tarioniku usitnite lanene sjemenke te 0. vodi dest. Sapuni i detergenti omogućavaju otapanje lipida u vodi.3 Zadaća Ekstrahirajte lipide iz uzorka čokolade i lanenih sjemenki acetonom te odredite stupanj nezasićenosti ekstrahiranih lipida oksidacijom pomoću KMnO4.7 Postupak 6.5 g tako usitnjenih sjemenki prebacite u drugu označenu staklenu čašicu.

U drugu i petu epruvetu dodajte malo (vrh špatule) pripremljenog sapuna. 3. Miješajte staklenim štapićem nekoliko minuta dok se sapun ne odvoji od stijenki čaše. Poželjno je da smjesa lagano kipi. a u slučaju prejakog kipljenja. između ostalog. Filtriranjem kroz filter papir postavljen na stakleni lijevak sakupite topljive frakcije tih dvaju smjesa u dvije suhe epruvete. U treću i šestu epruvetu dodajte 100 μL detergenta. 50% etanol u destiliranoj vodi d. Zagrijavajte dok ne nastane gusta smjesa (približno 30 minuta). Usporedite temperaturu taljenja zasićenih i nezasićenih masnih kiselina.7. U svih šest epruveta dodajte po tri kapi ulja. Taj aceton služi kao slijepa proba. Usporedite maslinovo ulje i maslac obzirom na udio zasićenih i nezasićenih masnih kiselina. a u druge tri epruvete po 5 mL tvrde vode (u tu svrhu koristite vodovodnu vodu). Zagrijavajte svih šest epruveta.8 Zadaci 1. u kojima će β-karoten biti topljiv i po čemu to možete zaključiti: a. U mrkvi se. fiziološka otopina c. Smjesu maknite s grijača i u nju odmah ulijte 150 mL 5 M otopine NaCl. nalazi i β-karoten.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM • • • • U svaku pojedinu čašu dodajte 5 mL acetona i smjese miješajte staklenim štapićem oko 1 minutu. 6. smanjite zagrijavanje. za koji je karakteristična izoprenska struktura. Dodajte magnet za miješanje i zagrijavajte na magnetskoj miješalici uz konstantno miješanje. pratite promjene boje tijekom 10 minuta i objasnite ih.3 Osobine sapuna i detergenta • • • • • • U tri epruvete ulijte po 5 mL destilirane vode. • • • 6. petroleter 49 .2 Saponifikacija • • Pomiješajte 15 mL 20% otopine NaOH i 10 mL suncokretovog ulja u staklenoj čaši od 400 mL. Drugu i petu epruvetu povremeno promiješajte staklenim štapićem. U sve tri epruvete dodajte 1 kap 2% KMnO4. Promatrajte što se događa te zapišite svoja zapažanja. Ukoliko naribanu mrkvu stavite u navedena otapala. U treću suhu epruvetu dodajte volumen acetona jednak onima koji imate u drugim epruvetama. 96% etanol e. Filtrirajte kroz obični filter papir u Erlenmayerovu tikvicu uz dva dodatna ispiranja s po 100 mL vode koju ste prethodno ohladili u frižideru. destilirana voda b. 2.7. 6.

Voet.msu. 2.gif http://www. suncokretovo ulje 4.htm 50 . 4. 6. New York: John Wiley & Sons Inc.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ f. (1995) Biochemistry.nicerweb.9 Literatura 1.com/od/cleanerchemistry/a/how-soap-cleans.cem. D. and Voet J. 3.com/med/Alpha-linolenic_acid. Podrobno objasnite mehanizam djelovanja sapuna i detergenta.edu/~reusch/VirtualText/lipids. odnosno princip na kojem se temelji primjena sapuna i detergenata kao sredstava za čišćenje. http://biology.about.htm http://chemistry.

Purinske ili pirimidinske baze u DNA nositelji su genske informacije. Tu pojavu nazivamo komplementarnošću baznih parova. Taj se proces naziva denaturacija. dva se lanca DNA odvajaju te DNA prelazi iz konformacije dvostruke uzvojnice u konformaciju nasumičnog klupka (Slika 7. promjeni pH ili promjeni ionske jakosti. Slika 7. Baze su smještene u unutrašnjosti uzvojnice.2 Denaturacija DNA Ukoliko se vodikove veze među bazama razore uslijed izlaganja povišenoj temperaturi.1).1 Shematski prikaz denaturacije DNA.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM Vježba 7. DNA se sastoji od dva polinukleotidna lanca čije smjerove označavamo 5'-3'. dočim deoksiriboze i fosfatne skupine imaju strukturnu ulogu.1 Deoksiribonukleinska kiselina Deoksiribonukleinska kiselina (DNA) je vrlo dugačka. a fosfatne i šećerne jedinice u vanjskom dijelu. Planarne bazne parove čine adenin i timin povezani dvjema vodikovim vezama te gvanin i citozin povezani trima vodikovim vezama. konstantna duž cijele molekule. sastoji se od deoksiriboza povezanih fosfodiesterskim vezama. Lanci uvijaju oko zajedničke osi i međusobno su antiparalelni. Termička denaturacija DNA (sekvenciranje 7. nitasta molekula sastavljena od velikog broja deoksiribonukleotida. Fosfodiesterska veza povezuje 3'-hidroksilnu skupinu jedne deoksiriboze s 5'hidroksilnom skupinom susjedne. Preuzeto i prilagođeno iz (1). Okosnica DNA. 51 . Oni su izgrađeni od dušičnih baza te šećera i fosfata. 7. U sastavu molekule DNA nalazimo četiri različite dušične baze: purinske baze adenin (A) i gvanin (G) te pirimidinske baze timin (T) i citozin (C). Lanci su povezani vodikovim vezama koje stvaraju baze u unutrašnjosti uzvojnice te van der Waalsovim interakcijama među bazama usporedno s osi uzvojnice.

Tm.4°C ako se udio GC baznih parova poveća 1%. Hiperkromni pomak se pri određenoj valnoj duljini (najčešće 260 nm) odvija unutar uskog temperaturnog područja. ionska jakost i pH otopine te prisutnost drugih molekula koje se vežu na DNA. Tri vodikove veze koje povezuju gvanin i citozin stabilnije su od dviju vodikovih veza između adenina i timina. Kada se DNA nalazi u otopini pri približno fiziološkim uvjetima. Ta se pojava naziva hiperkromizam i rezultat je gubitka interakcija među elektronskim sustavima gusto složenih baza u DNA. Stabilnost dvostruke uzvojnice DNA.2 B). Tm se povećava za oko 0. Preuzeto i prilagođeno iz (1). Svaki poremećaj dvostruke uzvojnice ogleda se kao povećavanje optičke gustoće prema vrijednostima karakterističnim za slobodne baze (Slika 7. Krivulja mekšanja je prikaz ovisnosti apsorbancije otopine DNA o temperaturi (Slika 7. izrazito se smanjuje kada DNA prelazi u oblik razmjerno slabo međusobno povezanih jednostrukih lanaca. već samo povećava njezinu vrijednost. A) B) Slika 7.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ Denaturacija je praćena kvalitativnim promjenama fizikalnih svojstava DNA. Prilikom denaturacije događaju se i promjene optičke gustoće. apsorpcija odgovarajuće smjese slobodnih nukleotida je oko 40% viša od apsorpcije molekule DNA.2 A)). To znači da je denaturacija DNA kooperativni proces pri čemu razaranje dijela strukture destabilizira ostatak i potiče daljnju denaturaciju. što je karakteristično za pojedine baze).2 A) Apsorpcijski spektar u UV području nativne i termički denaturirane DNA iz bakterije Escherichia coli. Veličina Tm linearno je razmjerna molarnom udjelu baznih parova GC. karakteristična velika viskoznost otopine nativne DNA. Iz nje se može očitati temperatura pri kojoj je postignuto 50% denaturacije i koju nazivamo temperaturom mekšanja. Međutim. Denaturacija ne mijenja značajno oblik apsorpcijske krivulje. koja je posljedica krute strukture dvostruke uzvojnice. Heterociklički prstenovi nukleotida jako apsorbiraju svjetlost ultraljubičastog područja (s maksimumom blizu 260 nm. Primjerice. a time i njezin Tm. 52 . ovisi o nekoliko čimbenika kao što su sastav baza DNA. B) Krivulja mekšanja DNA.

pogrešno sparenim dijelovima DNA omogući razdvajanje i ispravno sparivanje te na taj način stvaranje duljih komplementarnih sljedova. eng. Ako se otopina denaturirane DNA naglo ohladi na temperaturu znatno nižu od Tm. temperaturni raspon pri kojem se takva DNA denaturira je širi. Dvostruka uzvojnica odgovarajuće DNA samo je neznatno stabilnija od tako nastalih hibrida. Na temperaturu mekšanja utječu i ionska jakost i vrijednost pH. pak. pod istim uvjetima ima Tm oko 95°C. Homogene DNA (primjerice virusne ili plazmidne) koje se sastoje od identičnih kratkih dijelova. komplementarni lanci RNA i DNA u procesu hibridizacije tvore dvolančane RNA-DNA hibride. otopina denaturirane DNA polagano hladi do temperature 20-25°C manje od Tm. ali i proteini koji se vežu na jednolančanu DNA. 7. Međusobno odbijanje negativnih naboja. Kako se Tm tih fragmenata razlikuju.3 Zadaća Postupno zagrijavajte uzorak DNA do temperature 92°C i pratite denaturaciju mjerenjem apsorbancije pri valnoj duljini 260 nm. koje pri fiziološkim uvjetima imaju fosfatne skupine. urea i formamid. dok DNA koja sadrži 60% GC parova. destabilizira uzvojnicu DNA.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM vrijednost Tm je obično unutar područja 85-95°C (DNA koja sadrži 40% GC parova. Promjena pH koja uzrokuje protoniranje ili deprotoniranje baza narušava vodikove veze među njima te dovodi do denaturacije DNA. Takve su molekule.) Stoga je bez intervencije staničnog sustava dvolančana DNA stabilna unutar stanice. denaturiraju se u uskom rasponu promjene temperature. Slično tome. Ukoliko se promijenjeni parametri sustava koji su uzrokovali denaturaciju DNA (primjerice temperatura) vrate na početne vrijednosti. odnosno zauzima nativnu konformaciju. Denaturacija i renaturacija DNA bitne su za biološku ulogu ove molekule pri procesima replikacije i transkripcije. Tm kao mjera denaturacije DNA važan je čimbenik za mnoge eksperimentalne metode koje uključuju hibridizacije nukleinskih kiselina (primjerice. Denaturacija DNA je reverzibilan proces.PCR). nastala DNA bit će samo djelomično dvolančana poradi toga što komplementarni lanci neće imati dovoljno vremena da se u u otopini susretnu i pravilno spare prije nego što se tako djelomično dvolančana struktura "smrzne" u otopini. primjerice. pri fiziološkim uvjetima ima Tm oko 87°C. povećanjem ionske jakosti povećava se dielektrična konstanta te se smanjuje međusobno odbijanje fosfatnih skupina. bit će dovoljno toplinske energije da se kratkim. što je vrijednost svojstvena genomu sisavaca. Zapravo. bilo koja molekula koja može stvoriti vodikove veze s funkcionalnim skupinama baza u DNA ili omesti slaganje baza jedne iznad druge može pridonijeti denaturaciji uzvojnice. polymerase chain reaction . heterogene DNA sadrže mnoštvo različitih fragmenata nastalih nasumičnim kidanjem kromosoma. lančana reakcija polimeraze. Odredite Tm iz krivulje mekšanja. DNA se renaturira. Uzvojnica DNA se stabilizira. Kako je elektrostatsko odbijanje istoimenih naboja ovisno o dielektričnoj konstanti otopine. Oni se na toj temperaturi više ne mogu razdvojiti te se DNA postupno u cijelosti renaturira. Ako se. Za razliku od homogenih. 53 . krivulja denaturacije se sužava i Tm raste.

7 Postupak • • • Po 1 mL otopine DNA otpipetirajte u 10 plastičnih obilježenih epruveta. Kupelj postupno zagrijavajte do 92°C. 54 .1) – standardni pufer za eksperimente denaturacije otopina DNA izolirana iz kravljeg timusa u puferu SSC/10 – uzorak 7. Krivulja koja se konstruira iz dobivenih podataka u korelaciji je s krivuljom koja bi se dobila kao rezultat pokusa s termostatiranom kivetom. na milimetarskom papiru nacrtajte graf ovisnosti apsorbancije o temperaturi te odredite temperaturu mekšanja (budući da se ona razlikuje od vrijednosti koju biste dobili mjerenjem kod stvarnih temperatura. Termičku denaturaciju DNA moguće je pratiti spektrofotometrijski.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM ___ 7. u dest. uzorci DNA se zagrijavaju do određene temperature.4 Reagencije • • pufer SSC/10 (15 mM natrijev klorid. mjereći A260 u temperaturnom rasponu od sobne temperature do temperature potpune denaturacije. 7. 1. Nakon što je prikupljen i dobro ohlađen i posljednji uzorak. vodi . Epruvete stavite u stalak i uronite u vodenu kupelj. Predlažu se sljedeće temperature (°C): 25 • • 40 55 65 70 75 80 84 88 92 U prikladnu tablicu upisujte stvarnu temperaturu pri kojoj je uzorak izvađen. a zatim naglo hlade u smjesi leda i vode. Budući da dostupan spektrofotometar nema termostatiranu kivetu koja bi se mogla postupno zagrijavati.5 Pribor • • • • • • • • plastične epruvetice od 1. pH 7.5 mL stalak za epruvete automatske pipete nastavci za automatske pipete vodena kupelj posuda sa smjesom leda i vode UV spektrofotometar kvarcna kiveta 7. Kada se dostigne željena temperatura. Pri tome dolazi do renaturacije dijela lanca. označite je kao Tm0).0 7. po jednu epruvetu izvadite i odmah ohladite u smjesi leda i vode. uzorcima redom izmjerite A260.6 Načelo postupka Izlaganjem povišenoj temperaturi DNA se denaturira.5 mM natrijev citrat.

2 M otopini natrijevog klorida Tm DNA je 75°C.9 Literatura 1. U drugoj otopini ista DNA ima Tm od 100°C.BIOLOŠKA KEMIJA — PRAKTIKUM 7. D. 55 . (1995) Biochemistry. Kakva svojstva ima nepoznata otopina u odnosu na 0.8 Zadaci 1. New York: John Wiley & Sons Inc.2 M otopinu natrijevog klorida? 7. Voet. Koje sile združuju dva lanca molekule DNA? 2. U 0. J. and Voet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->