KORISNI KO UPUTSTVO ZA KORI ENJE USLUGA SISTEMA BANCA INTESA ON-LINE

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sadr aj Uvod........................................................................................................................................ 3 1. WEB.................................................................................................................................... 4 1.1 Logovanje................................................................................................................. 10 1.1.1 Partija i LIB ...................................................................................................... 10 1.1.2. Korisni ko ime i lozinka.............................................................................. 10 1.2 Ra uni ....................................................................................................................... 11 1.3 Pla anja .................................................................................................................... 20 1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom ... 20 1.3.2. Mini CD i PIN kod ......................................................................................... 22 1.4 Prilivi.......................................................................................................................... 29 1.5 Kartice....................................................................................................................... 30 1.6 Prenos ....................................................................................................................... 37 1.7 Kursna lista ............................................................................................................. 43 1.8 Menja nica............................................................................................................... 44 1.9 Kredit......................................................................................................................... 45 2. Telefon (govorni automat)........................................................................................ 47 2.1 Govorni automat - provera stanja ................................................................... 47 3. E-mail .............................................................................................................................. 49 4. Podr ka ........................................................................................................................... 50

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 2

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uvod Sistem Banca Intesa On-line omogu ava kori enje slede ih usluga:

1. Proveru stanja na ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 2. Dobijanje izvoda za ra une koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 3. Pregled prometa po svim ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 4. Uvid u promet po platnim karticama koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 5. Prenos sredstava sa jednog na drugi ra un, koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 6. Pla anja na ugovorom odre ene, tzv. predefinisane ra une; 7. Pla anja koja se mogu izvr avati na bilo koji drugi ra un po slobodnom izboru (blanko nalog); 8. tampanje stanja, prometa i izvoda po ra unima, kao i tampanje potvrde naploga za pla anje koja su poslata preko online sistema banke. *napomena: za kori enje usluge 7 potreban je mini cd koji sadr i digitalni sertifikat i koji se izdaje na zahtev korisnika, Usluge su dostupne preko slede ih kanala: Internet, SMS, telefon i E-mail u bilo koje vreme, nezavisno od uobi ajenog radnog vremena altera Banca Intesa Beograd . Aktivacija usluga Banca Intesa On-line sistema vr i se na alterima Banca Intesa Beograd, potpisivanjem odgovaraju eg ugovora - pristupnice o kori enju pomenutih usluga.

Sve informacije vezane za Banca Intesa On-line mo ete dobiti na tel: 011/ 310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati na mail online@bancaintesabeograd.com

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 3

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. WEB Adresa za pristup sistemu putem Web kanala: https://online.bancaintesabeograd.com Kada u polje address va eg browser-a unesete Web adresu https://online.bancintesabeograd.com prikaza e vam se ovakva stranica:

*napomena: 1. Obratite pa nju da u polju Address treba obavezno da stoji https kao oznaka protokola; 2. U donjem desnom uglu browser-a treba da se pojavi katanac. 3. Ukoliko imate problema se otvaranjem stranica Banca Intesa Online i izvr avanjem zahteva za stanjem ili pla anjem, potrebno je da podesite Internet Expolrer na slede i na in. Najpre proverite verziju Intenet Expolorera, tako to ete iz menija Help, odabrati opciju About Internet Explorer.

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 4

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Odgovaraju a verzija Internet Explorer-a je: Version: 6.0. ili Version:7.0... kao to je prikazano na slici:

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 5

0.0 U horizontalnom meniju odaberite opciju Tools..12. 7...¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Pode avanje Internet Explorera 6.2007. a potom opciju Internet Options.1 /01. kao na slici: U prozoru Internet Options odaberite opciju Security: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 6 .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon toga. Strana 7 .2007. tiklirajte ku icu za Require server verification Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.bancaintesabeograd. Ako je potrebno. odaberite opciju Trusted Sites.com. kliknite na dugme Add. pa potom kliknite na dugme Sites: U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://online.12.

kliknite na dugme Custom Level: Podesite da sve opcije vezane za ActiveX Control budu Enable: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (https:) for all sites in this zone.2007. Dok ste na panelu Security / Web Sites. potrebno je izvr iti pode avanja vezana za ActiveX Control. a potom kliknite na dugme OK: Kona no. Strana 8 .12.

2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 9 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iza ite iz svih menija pritiskom na dugme OK.12.1 /01.

1. postoji dugme KI/L nalog. Strana 10 . otvara se prozor kao na slici: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Svi korisnici koji poseduju Partiju i LIB. Ta nije.0 pode en na ovaj na in obezbe uje poverljivu i bezbednu komunikaciju sa serverom Banke. pri emu moraju obratiti pa nju na format ra una (partije) koji unose. Kod ovog na ina logovanja korisnik sam formira svoje Korisni ko ime i lozinku. unosi se samo trinaestocifreni broj izme u crtica sa leve i desne strane punog formata ra una. 7.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Internet Explorer 6.1. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji).0.1. tzv. * napomena: broj Partije. ta nije LIB se dobija prilikom potpisivanja ugovora (pristupnice) za kori enje usluga On-line sistema.1.2 Korisni ko ime i lozinka 1.12.1 /01. (kao na slici ispod).1.2. Korisni ko ime i lozinka Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene.1 Logovanje Prijavljivanje (logovanje) na sistem Banca Intesa On-line putem Web kanala se mo e vr iti na dva razli ita na ina: 1. tzv.1 Partija i Lib 1. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji). Nakon logovanja partijom i LIB-om.1 Partija i LIB Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene.2007. 1. mogu se jednostavno logovati unosom ovih parametara u odgovaraju a polja.

koja ima slede i izgled: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: lozinka mora da ima najmanje 6 znakova (karaktera) od kojih barem 2 moraju da budu cifre.12. Strana 11 .2 Ra uni Nakon uspe ne prijave na sistem inicijalno se otvara strana Ra uni.2007.

To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja ra una i otvara se prozor kao na slici: Nakon upisa eljenog naziva kliknete na Potvrdi. U slu aju da se logujete partijom i LIB-om delimi no bi se razlikovao izbor dugmi a sa desne strane: .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ovo je sumarni prikaz stanja na svim Va im ra unima.12. *napomena: Na slici sumarnog prikaza ra una je izgled ekrana nakon logovanja sa korsini kim imenom i lozinkom. Strana 12 .2007. pa u Nazivu ra una umesto broja ra una stoji neki smisleni naziv koji ra un opisuje. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.logovanje korisni kim imenom i lozinkom.1 /01. *napomena: Na slici gore su neki ra uni preimenovani.

Strana 13 .12.logovanje partijom i LIB-om. otvara se prozor kao na slici: Lozinka.promena lozinke.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ . Li no.uvid u li ne podatke.1 /01.2007. dok ste ulogovani korisni kim imenom i lozinkom: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LIB. Pla anja.kreiranje korisni kog imena i lozinke.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Prenos. Strana 14 .om (strana 14: Korisni ko ime i lozinka). Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na eljeni ra un. dok ste ulogovani partijom i LIB. Kursna lista.2007. U horizontalnom meniju postoje slede e opcije:Ra uni.odjava iz sistema. Kartice. a ne samo napu tanjem Internet Explorer-a. Krediti. Na slici ispod je detaljan prikaz podataka vezanih za teku i ra un. dobra je praksa da na taj na in zavr ite sa radom.12. Izlaz.promena LIB-a. Prilivi. Menja nica. dok ste ulogovani partijom i LIB-om: KI/L Nalog.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .2007.prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.12. Strana 15 .

1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 16 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iz padaju eg menija mo ete menjati ra une za koje elite detaljan prikaz stanja.12.2007.

15 ili 30 promena: - prikaz stanja na ra unu u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mo ete odabrati da posmatrate poslednjih 7. Strana 17 .10.12.

generisanje novog izvoda i mogu nost pregleda prethodnih izvoda. - prikaz odabranog izvoda u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Izvodi . Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. Strana 18 .1 /01.2007.prikazivanje prometa.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Promet .12.

2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.12. Strana 19 .

Iz padaju eg menija Predefinisani nalog izaberite predefinisani nalog (u primeru uplate struje za ED Beograd). osim Iznosa. a ugovorili ste sa bankom predefinisane dinarske naloge ili ste ih sami kreirali putem Mini CD-a (kliknite na Pla anja/Dinarska pla anja) mo ete vr iti pla anja na te naloge.3.3 Pla anja 1.1 /01. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. a potom i dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. Strana 20 . Sva potrebna polja.2007. se automatski popunjavaju.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom Ukoliko se logujete Partijom i LIB-om ili korisni kim imenom i lozinkom. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i.

otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. Strana 21 .1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ukoliko potvrdite. sa statusima.12. Izborom podopcije Pregled otvara se strana na kojoj se nalazi pregled dinarskih pla anja i provizija.2007. - tampanje potvrde o uspe nom primanju naloga.

3. *napomena: mini CD (na kome se nalazi digitalni certifikat) i PIN se izdaje na zahtev korisnika. Izaberite dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. snimanja predefinisanih naloga i korisnika) je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom i odgovaraju im PIN-om kako bi nakon toga mogao da izvr i eljene transakcije.1 /01. potrebno je da se prvo loguje sa Partijom i LIB-om ili Korisni kim imenom i Lozinkom. klikom na ikonuMogu e ifre pla anja: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. nakon prethodno potipsanog ugovora (pristupnice) o kori enju usluga Banca Intesa On-line servisa. a aplikacija e ga obavestiti u kom trenutku ( prilikom potpisivanja naloga.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.2. Odaberite ifru pla anja. Strana 22 . Kada korisnik eli da izvr i pla anja na ra une po izboru.12. Mini CD i PIN kod Mini CD sa digitalnim sertifikatom pru a mogu nost pla anja na ra une po slobodnom izboru (popunjavanjem blanko naloga). kreiranje predefinisanih naloga i Korisnika ( ablona).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Popunite preostala polja. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i. Otvara se slede i prozor koji vas obave tava da je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom: Slede e to Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.1 /01. ete videti na ekranu Strana 23 .12.

2007. U meniju „Pla anja“odaberite opciju „ abloni“. Strana 24 . otvara prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga: Predefinisani nalozi – kreiranje Predefinisanih naloga.12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ je prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Ukoliko potvrdite. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga.1 /01.

Strana 25 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Za dodavanje novog predefinisanog naloga.1 /01.2007.nalog. potrebno je da kliknete na opciju Nov pred. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.

2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om. obavezno.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Snimi.1 /01. Strana 26 . kliknite Upi i u bazu. kako bi se uneti pred. a potom.nalog dodao u listu. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi.

snimanje ablona za korisnike.2007.1 /01. potrebno je da kliknete na Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 27 .12. Za dodavanje novog korisnika u bazu korisnika. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisnici.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ opciju Novi korisnik.2007. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.12. Strana 28 .

kako bi se uneti korisnik dodao u listu. Posle svih eljenih izmena liste korisnika dinarskih pla anja (promena podataka ili brisanje) obavezno kliknuti na dugme Snimi. a potom. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Izvr i. kako bi se izmene prosledile u bazu. editovanje podataka o unetom korisniku . Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. 1. obavezno.brisanje korisnika sa liste. kliknite Snimi. Strana 29 .2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.4 Prilivi Prikaz priliva iz inostranstva.1 /01.

1 /01. otvara se prozor kao na slici dole: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. 1. Strana 30 . *napomena: Na slici gore su neke kartice preimenovane.2007.5 Kartice U ovom delu On Line sistema imate kompletan uvid u potro nju po platnim karticama. Cirrus/Maestro). otvara Vam se strana gde se nalazi spisak kartica koje posedujete i osnovne informacije o njima. To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja kartice (npr.12. Klikom na opciju Kartice. pa u Nazivu kartice umesto broja stoji eljeni naziv.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: Maksimalni period za pregled je 180 dana.

Strana 31 .12.1 /01.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon potvrde pojavi e se slede i prozor: Detaljan pregled po platnoj kartici dobijate kada kliknete na jednu od platnih kartica: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Potom izaberete jednu od ponu enih podopcija: Stanje.Potro nja ili Izvod. Izborom podopcije Stanje.2007.12. Promet . Strana 32 .1 /01. otvara se strana sa detaljnim stanjem.

Strana 33 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .1 /01.12.prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 34 .12.2007.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izborom podopcije Promet otvara se pregled svih realizovanih transakcija po odabranoj platnoj kartici.

2007.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Izborom podopcije Izvod imate mogu nost uvida i tampe izvoda po kreditnim karticama za poslednjih 6 meseci. Strana 35 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.12. Izborom podopcije Potro nja imate mogu nost da vidite samo potro nju po platnoj kartici.

2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izvode mo ete filtrirati po datumu i na taj na in preuzeti arhivske izvode iz predhodnih meseci. Strana 36 .1 /01. Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na odabranog izvoda u formi za tampanje: eljeni izvod i dodbi ete prikaz Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava u okivru dinarskih i deviznih ra una. Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos.1 /01. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. ra un na koji vr ite prenos. kako dinarskih tako i deviznih. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i. Strana 37 . Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije.2007. ukoliko potvrdite.6 Prenos U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite prenos sredstava sa jednog Va eg ra una na drugi Va ra un bez provizije.12.

Strana 38 .12.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.

Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. Prenos sredstava na kreditne kartice se ne prikazuje odmah na delu prometa po platnim karticama (ne registruju se u realnom vremenu kao prenosi izme u ra una). Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos. Strana 39 . ukoliko potvrdite. Visa ili American Express) bez provizije. Napomena: U slu aju prenosa sa deviznog ra una na ra un kreditne kartice Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. ra un na koji vr ite prenos.1 /01. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite i prenos sredstava sa Va eg teku eg ili deviznog ra una na KREDITNE kartice (Master Card. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava sa dinarskih i deviznih ra una na karticu MasterCard-a.12.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 40 .12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ se mogu prenosi samo EUR.2007.1 /01.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.1 /01. Strana 41 .2007.

2007.12. Strana 42 .1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

Broj kursne liste se nalazi pri dnu strane u napomeni. Strana 43 .1 /01.12.2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.7 Kursna lista Izborom opcije Kursna lista otvara se najnovija kursna lista. Postoji mogu nost da odete na va u listu nekog ranijeg datuma ili da se vratite na odre eni broj kursne liste.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.

Kursni kalkulator omogu ava nam da izvr imo pregled konverzije jedne valute u drugu. Strana 44 .2007.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kalkulator. 1. Potrebno je da popunite iznos. a potom pritisnete na dugme Izvr i.8 Menja nica Opcija Menja nica radi konverziju deviznih sredstava u dinarska sredstva i obrnuto. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. da odaberete valutu i ra une za konverziju.

12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. Izborom jednog od kredita na podopciji otvara se opcija Stanje. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Ukoliko potvrdite. - tampanje obave tenja. broja rata itd).1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.9 Kredit Na prvoj strani opcije Krediti nalazi se spisak kredita koji ste podgili kod banke i koje jo uvek otpla ujete.2007. 1. Strana 45 .detaljnije informacije o kreditu (iznos kredita. kamatna stopu.

Strana 46 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uplate.12.2007.pregled svih dosada njih uplata. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.

Ukoliko ipak elite da izvr ite autentifikaciju po nekom drugom ra unu ili za drugog klijenta (supruznika i sl. automat e pro itati trenutno stanje na Va em ra unu. uno enja Broja ra una i Lib-a.a pritisnite taster zvezdica (*). mo ete saznati: • stanje na Va im ra unima i platnim karticama • opis svakog proizvoda Banke (krediti. kartice. odabirom opcije 0. uno enjem broja ra una i LIB-a. 2. Po zavr etku je dovoljno samo prekinuti vezu. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti: • Finansijske transakcije: • Pla anje mese nih ra una koje ste unapred prijavili na alteru banke • Kupoprodaju deviza • Prenos sredstava na druge ra une • Izmirivanje obaveza po kreditnim karticama Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Napomena: Ukoliko je broj telefona sa koga pozivate registrovan u banci. *Broj Va eg ra una je kao u navedenom primeru (zaokru eno crvenim): Ukoliko su podaci pravilno uneti. potrebno je pritisnuti taster # kao oznaku za kraj unosa.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2. Preko agenta Kontakt centra (prtiskom na taster 0) na brz i jednostavan na in mo ete koristiti usluge telefonskog bankarstva. uno enja Broja ra una i Lib-a. kroz meni Govornog automata i pritiskom odgovaraju ih tastera.provera stanja Nakon izvr ene autentifikacije. kao to su: • zahtev za itanje stanja po platnim karticama • zahtev da se ponovo pro ita stanje na Va em teku em ra unu • transfer na agenta kontakt centra radi obavljanja usluga telefonskog bankarstva (taster 0). Jedini uslov je da poziv izvr ite sa telefona koji ima mogu nost tonskog biranja.) • kursnu listu • trenutno aktuelne kampanje u Banci.1 /01. odabirom opcije 0. automat ce pri autentifikaciji prepoznati telefonski broj i zatraziti samo Va LIB.2 Telefonsko bankarastvo – pla anje putem telefona i aktiviranje obnovljenih platnih kartica Nakon autentifikacije. itd. Telefon (govorni automat) Pozivom Call Centra Banca Intesa na 011/310-8888. 2. a zatim e ponuditi dodatne usluge.1 Govorni automat .) umesto tra enog LIB. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti slede e: Nakon autentifikacije. tj. tj.12. odabirom opcije 1.2007. tednja. Strana 47 .

Strana 48 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ • Aktiviranje obnovljenih platnih kartica: • Maestro • Master Card (Standard i Gold) • Dina kreditna Napomena: Telefonski razgovori se snimaju i slu e pored zapisa o uspe noj autentifikaciji i kao dokaz o izvr enoj transakciji.2007.12.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

E-mail Ovaj kanal omogu ava naru ivanje informacije o stanju ili izvodu ra una (partije) koja se korisniku odmah po prijemu samog zahteva upu uje na email.12.2007.Stanje na e-mail Na primer. Strana 49 .1 /01. ako elite da dobijete stanje na Va em ra unu. odgovor se dobija u roku od nekoliko minuta.Izvod na e-mail 4 . Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.com tako to se u polje subject unosi broj partije za koju se tra i informacija i jedna od ifara iz liste (1 ili 4). unosite slede e podatke: Prilikom unosa partije va no je obratiti pa nju na obavezan razmak izme u broja ra una (partije) i ifre usluge koja se zahteva.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3. 1 . Naru ivanje se ostvaruje slanjem e-mail poruke na adresu: mailserver@bancaintesabeograd. Ukoliko su podaci pravilno uneti.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 4. Strana 50 .12. mo ete dobiti na tel: 011/3010-160. Podr ka Odgovore na sva pitanja vezana za pojavu eventualnih problema prilikom kori enja servisa Banca Intesa On-line mo ete postaviti na oj tehni koj podr ci na telefon: 011/310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati mail na adresu: online@bancaintesabeograd. lak za kori enje. odnosno. va a pitanja mo ete proslediti na mail adresu: kartice_pomoc@bancaintesabeograd.1 /01.com Jo jednom podse amo. Sve informacije o platnim karticama Banca Intesa ad Beograd. da bi ste koristili usluge sistema Banca Intesa On-line potrebno je prethodno popuniti pristupnicu (ugovor) i predati je na bilo kom alteru Bance Intesa ad Beograd. pru a brojne pogodnosti i zato ivajte u njegovom kori enju.2007.com Sistem Banca Intesa Online je veoma atraktivan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful