KORISNI KO UPUTSTVO ZA KORI ENJE USLUGA SISTEMA BANCA INTESA ON-LINE

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sadr aj Uvod........................................................................................................................................ 3 1. WEB.................................................................................................................................... 4 1.1 Logovanje................................................................................................................. 10 1.1.1 Partija i LIB ...................................................................................................... 10 1.1.2. Korisni ko ime i lozinka.............................................................................. 10 1.2 Ra uni ....................................................................................................................... 11 1.3 Pla anja .................................................................................................................... 20 1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom ... 20 1.3.2. Mini CD i PIN kod ......................................................................................... 22 1.4 Prilivi.......................................................................................................................... 29 1.5 Kartice....................................................................................................................... 30 1.6 Prenos ....................................................................................................................... 37 1.7 Kursna lista ............................................................................................................. 43 1.8 Menja nica............................................................................................................... 44 1.9 Kredit......................................................................................................................... 45 2. Telefon (govorni automat)........................................................................................ 47 2.1 Govorni automat - provera stanja ................................................................... 47 3. E-mail .............................................................................................................................. 49 4. Podr ka ........................................................................................................................... 50

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 2

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uvod Sistem Banca Intesa On-line omogu ava kori enje slede ih usluga:

1. Proveru stanja na ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 2. Dobijanje izvoda za ra une koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 3. Pregled prometa po svim ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 4. Uvid u promet po platnim karticama koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 5. Prenos sredstava sa jednog na drugi ra un, koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 6. Pla anja na ugovorom odre ene, tzv. predefinisane ra une; 7. Pla anja koja se mogu izvr avati na bilo koji drugi ra un po slobodnom izboru (blanko nalog); 8. tampanje stanja, prometa i izvoda po ra unima, kao i tampanje potvrde naploga za pla anje koja su poslata preko online sistema banke. *napomena: za kori enje usluge 7 potreban je mini cd koji sadr i digitalni sertifikat i koji se izdaje na zahtev korisnika, Usluge su dostupne preko slede ih kanala: Internet, SMS, telefon i E-mail u bilo koje vreme, nezavisno od uobi ajenog radnog vremena altera Banca Intesa Beograd . Aktivacija usluga Banca Intesa On-line sistema vr i se na alterima Banca Intesa Beograd, potpisivanjem odgovaraju eg ugovora - pristupnice o kori enju pomenutih usluga.

Sve informacije vezane za Banca Intesa On-line mo ete dobiti na tel: 011/ 310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati na mail online@bancaintesabeograd.com

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 3

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. WEB Adresa za pristup sistemu putem Web kanala: https://online.bancaintesabeograd.com Kada u polje address va eg browser-a unesete Web adresu https://online.bancintesabeograd.com prikaza e vam se ovakva stranica:

*napomena: 1. Obratite pa nju da u polju Address treba obavezno da stoji https kao oznaka protokola; 2. U donjem desnom uglu browser-a treba da se pojavi katanac. 3. Ukoliko imate problema se otvaranjem stranica Banca Intesa Online i izvr avanjem zahteva za stanjem ili pla anjem, potrebno je da podesite Internet Expolrer na slede i na in. Najpre proverite verziju Intenet Expolorera, tako to ete iz menija Help, odabrati opciju About Internet Explorer.

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 4

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Odgovaraju a verzija Internet Explorer-a je: Version: 6.0. ili Version:7.0... kao to je prikazano na slici:

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 5

Strana 6 .12.0 U horizontalnom meniju odaberite opciju Tools.0. 7.. a potom opciju Internet Options.1 /01. kao na slici: U prozoru Internet Options odaberite opciju Security: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1..¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Pode avanje Internet Explorera 6..2007.

12.bancaintesabeograd.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon toga.1 /01.2007. kliknite na dugme Add. tiklirajte ku icu za Require server verification Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Ako je potrebno. Strana 7 .com. pa potom kliknite na dugme Sites: U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://online. odaberite opciju Trusted Sites.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (https:) for all sites in this zone. a potom kliknite na dugme OK: Kona no. Dok ste na panelu Security / Web Sites.1 /01. kliknite na dugme Custom Level: Podesite da sve opcije vezane za ActiveX Control budu Enable: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. potrebno je izvr iti pode avanja vezana za ActiveX Control.12.2007. Strana 8 .

2007.1 /01.12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iza ite iz svih menija pritiskom na dugme OK. Strana 9 .

12. tzv.1.1 Partija i Lib 1.0. tzv. Korisni ko ime i lozinka Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene.2. * napomena: broj Partije.1. pri emu moraju obratiti pa nju na format ra una (partije) koji unose. Kod ovog na ina logovanja korisnik sam formira svoje Korisni ko ime i lozinku. Strana 10 . predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji). Nakon logovanja partijom i LIB-om. ta nije LIB se dobija prilikom potpisivanja ugovora (pristupnice) za kori enje usluga On-line sistema.1 /01.1 Logovanje Prijavljivanje (logovanje) na sistem Banca Intesa On-line putem Web kanala se mo e vr iti na dva razli ita na ina: 1.0 pode en na ovaj na in obezbe uje poverljivu i bezbednu komunikaciju sa serverom Banke. mogu se jednostavno logovati unosom ovih parametara u odgovaraju a polja. Ta nije. (kao na slici ispod). 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Internet Explorer 6. Svi korisnici koji poseduju Partiju i LIB. otvara se prozor kao na slici: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 Partija i LIB Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene.2007. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji).1. postoji dugme KI/L nalog.1. 7.2 Korisni ko ime i lozinka 1. 1. unosi se samo trinaestocifreni broj izme u crtica sa leve i desne strane punog formata ra una.

2 Ra uni Nakon uspe ne prijave na sistem inicijalno se otvara strana Ra uni.1 /01. Strana 11 .2007.12. 1. koja ima slede i izgled: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: lozinka mora da ima najmanje 6 znakova (karaktera) od kojih barem 2 moraju da budu cifre.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ovo je sumarni prikaz stanja na svim Va im ra unima. *napomena: Na slici gore su neki ra uni preimenovani.12. U slu aju da se logujete partijom i LIB-om delimi no bi se razlikovao izbor dugmi a sa desne strane: . Strana 12 . *napomena: Na slici sumarnog prikaza ra una je izgled ekrana nakon logovanja sa korsini kim imenom i lozinkom. To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja ra una i otvara se prozor kao na slici: Nakon upisa eljenog naziva kliknete na Potvrdi. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.logovanje korisni kim imenom i lozinkom.2007. pa u Nazivu ra una umesto broja ra una stoji neki smisleni naziv koji ra un opisuje.

Li no.2007. Strana 13 .1 /01.12.logovanje partijom i LIB-om. otvara se prozor kao na slici: Lozinka.promena lozinke.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ .uvid u li ne podatke. dok ste ulogovani korisni kim imenom i lozinkom: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

Prenos.12.kreiranje korisni kog imena i lozinke. Na slici ispod je detaljan prikaz podataka vezanih za teku i ra un. Prilivi. Pla anja. Izlaz. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. dok ste ulogovani partijom i LIB-om: KI/L Nalog. dobra je praksa da na taj na in zavr ite sa radom.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LIB.2007.1 /01.odjava iz sistema. Menja nica.om (strana 14: Korisni ko ime i lozinka).promena LIB-a. Krediti. Kursna lista. Kartice. dok ste ulogovani partijom i LIB. a ne samo napu tanjem Internet Explorer-a. U horizontalnom meniju postoje slede e opcije:Ra uni. Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na eljeni ra un. Strana 14 .

1 /01.2007. Strana 15 .12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

1 /01.2007. Strana 16 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iz padaju eg menija mo ete menjati ra une za koje elite detaljan prikaz stanja.12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

12.15 ili 30 promena: - prikaz stanja na ra unu u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Strana 17 .1 /01.10.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mo ete odabrati da posmatrate poslednjih 7.

Strana 18 . Izvodi .2007.generisanje novog izvoda i mogu nost pregleda prethodnih izvoda. Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.1 /01. - prikaz odabranog izvoda u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Promet .12.prikazivanje prometa.

Strana 19 .2007.12.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

a potom i dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos.2007. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.3. Sva potrebna polja. Iz padaju eg menija Predefinisani nalog izaberite predefinisani nalog (u primeru uplate struje za ED Beograd).¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.1.12. a ugovorili ste sa bankom predefinisane dinarske naloge ili ste ih sami kreirali putem Mini CD-a (kliknite na Pla anja/Dinarska pla anja) mo ete vr iti pla anja na te naloge. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom Ukoliko se logujete Partijom i LIB-om ili korisni kim imenom i lozinkom.3 Pla anja 1.1 /01. Strana 20 . osim Iznosa. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i. se automatski popunjavaju.

1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ukoliko potvrdite. Strana 21 . Izborom podopcije Pregled otvara se strana na kojoj se nalazi pregled dinarskih pla anja i provizija. sa statusima.12. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. - tampanje potvrde o uspe nom primanju naloga.2007. Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.

snimanja predefinisanih naloga i korisnika) je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom i odgovaraju im PIN-om kako bi nakon toga mogao da izvr i eljene transakcije. potrebno je da se prvo loguje sa Partijom i LIB-om ili Korisni kim imenom i Lozinkom.1 /01. klikom na ikonuMogu e ifre pla anja: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Mini CD i PIN kod Mini CD sa digitalnim sertifikatom pru a mogu nost pla anja na ra une po slobodnom izboru (popunjavanjem blanko naloga). nakon prethodno potipsanog ugovora (pristupnice) o kori enju usluga Banca Intesa On-line servisa. Odaberite ifru pla anja. Izaberite dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. kreiranje predefinisanih naloga i Korisnika ( ablona).3.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. *napomena: mini CD (na kome se nalazi digitalni certifikat) i PIN se izdaje na zahtev korisnika. Kada korisnik eli da izvr i pla anja na ra une po izboru. a aplikacija e ga obavestiti u kom trenutku ( prilikom potpisivanja naloga.2.2007.12. Strana 22 .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Popunite preostala polja.1 /01. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i. Otvara se slede i prozor koji vas obave tava da je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom: Slede e to Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12. ete videti na ekranu Strana 23 .2007.

12.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ je prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Ukoliko potvrdite. Strana 24 . kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga. otvara prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga: Predefinisani nalozi – kreiranje Predefinisanih naloga. U meniju „Pla anja“odaberite opciju „ abloni“. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.

1 /01.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Za dodavanje novog predefinisanog naloga. potrebno je da kliknete na opciju Nov pred. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Strana 25 .nalog.

kako bi se uneti pred.2007. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om.12. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi. Strana 26 .1 /01.nalog dodao u listu. kliknite Upi i u bazu.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Snimi. obavezno. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. a potom.

kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga.snimanje ablona za korisnike.12. potrebno je da kliknete na Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisnici.1 /01. Za dodavanje novog korisnika u bazu korisnika. Strana 27 .

12. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ opciju Novi korisnik.1 /01. Strana 28 .

Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.1 /01.12. 1. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. editovanje podataka o unetom korisniku .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Izvr i.brisanje korisnika sa liste.4 Prilivi Prikaz priliva iz inostranstva. obavezno. Strana 29 . Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi.2007. kako bi se uneti korisnik dodao u listu. Posle svih eljenih izmena liste korisnika dinarskih pla anja (promena podataka ili brisanje) obavezno kliknuti na dugme Snimi. a potom. kako bi se izmene prosledile u bazu. kliknite Snimi.

Cirrus/Maestro).1 /01. 1. otvara se prozor kao na slici dole: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Strana 30 . *napomena: Na slici gore su neke kartice preimenovane.12. Klikom na opciju Kartice. otvara Vam se strana gde se nalazi spisak kartica koje posedujete i osnovne informacije o njima.5 Kartice U ovom delu On Line sistema imate kompletan uvid u potro nju po platnim karticama. To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja kartice (npr.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: Maksimalni period za pregled je 180 dana. pa u Nazivu kartice umesto broja stoji eljeni naziv.

1 /01.2007.12. Strana 31 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon potvrde pojavi e se slede i prozor: Detaljan pregled po platnoj kartici dobijate kada kliknete na jednu od platnih kartica: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

Potro nja ili Izvod.2007. otvara se strana sa detaljnim stanjem.12. Izborom podopcije Stanje.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Potom izaberete jednu od ponu enih podopcija: Stanje. Promet . Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 32 .

2007.12.prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 33 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .1 /01.

2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. Strana 34 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izborom podopcije Promet otvara se pregled svih realizovanih transakcija po odabranoj platnoj kartici.12.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.2007. Izborom podopcije Izvod imate mogu nost uvida i tampe izvoda po kreditnim karticama za poslednjih 6 meseci. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. Izborom podopcije Potro nja imate mogu nost da vidite samo potro nju po platnoj kartici.12. Strana 35 .

1 /01. Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na odabranog izvoda u formi za tampanje: eljeni izvod i dodbi ete prikaz Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 36 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izvode mo ete filtrirati po datumu i na taj na in preuzeti arhivske izvode iz predhodnih meseci.12.2007.

Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava u okivru dinarskih i deviznih ra una. ra un na koji vr ite prenos. ukoliko potvrdite.12. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. kako dinarskih tako i deviznih. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga.6 Prenos U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite prenos sredstava sa jednog Va eg ra una na drugi Va ra un bez provizije. Strana 37 .2007. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.1 /01. Strana 38 .12.

2007. ra un na koji vr ite prenos. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava sa dinarskih i deviznih ra una na karticu MasterCard-a. Napomena: U slu aju prenosa sa deviznog ra una na ra un kreditne kartice Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. ukoliko potvrdite. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Prenos sredstava na kreditne kartice se ne prikazuje odmah na delu prometa po platnim karticama (ne registruju se u realnom vremenu kao prenosi izme u ra una).12. Strana 39 . Visa ili American Express) bez provizije.1 /01. Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite i prenos sredstava sa Va eg teku eg ili deviznog ra una na KREDITNE kartice (Master Card. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ se mogu prenosi samo EUR. Strana 40 .1 /01.

Strana 41 .1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.2007.

2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.1 /01. Strana 42 .

Postoji mogu nost da odete na va u listu nekog ranijeg datuma ili da se vratite na odre eni broj kursne liste.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Broj kursne liste se nalazi pri dnu strane u napomeni.2007. Strana 43 .1 /01.7 Kursna lista Izborom opcije Kursna lista otvara se najnovija kursna lista.12.

12.8 Menja nica Opcija Menja nica radi konverziju deviznih sredstava u dinarska sredstva i obrnuto.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kalkulator.2007. 1. Strana 44 . a potom pritisnete na dugme Izvr i. Potrebno je da popunite iznos.Kursni kalkulator omogu ava nam da izvr imo pregled konverzije jedne valute u drugu. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. da odaberete valutu i ra une za konverziju.

broja rata itd). - tampanje obave tenja.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. Strana 45 . Ukoliko potvrdite. kamatna stopu. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga.12.9 Kredit Na prvoj strani opcije Krediti nalazi se spisak kredita koji ste podgili kod banke i koje jo uvek otpla ujete. 1.2007. Izborom jednog od kredita na podopciji otvara se opcija Stanje. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.detaljnije informacije o kreditu (iznos kredita.1 /01.

pregled svih dosada njih uplata.12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Strana 46 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uplate.1 /01.

veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti: • Finansijske transakcije: • Pla anje mese nih ra una koje ste unapred prijavili na alteru banke • Kupoprodaju deviza • Prenos sredstava na druge ra une • Izmirivanje obaveza po kreditnim karticama Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. 2. 2.12.2007.1 Govorni automat . potrebno je pritisnuti taster # kao oznaku za kraj unosa.1 /01.a pritisnite taster zvezdica (*). odabirom opcije 0.2 Telefonsko bankarastvo – pla anje putem telefona i aktiviranje obnovljenih platnih kartica Nakon autentifikacije. a zatim e ponuditi dodatne usluge. Ukoliko ipak elite da izvr ite autentifikaciju po nekom drugom ra unu ili za drugog klijenta (supruznika i sl. odabirom opcije 0.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2.) • kursnu listu • trenutno aktuelne kampanje u Banci. kroz meni Govornog automata i pritiskom odgovaraju ih tastera. Strana 47 .provera stanja Nakon izvr ene autentifikacije. automat ce pri autentifikaciji prepoznati telefonski broj i zatraziti samo Va LIB. uno enja Broja ra una i Lib-a. uno enja Broja ra una i Lib-a. itd. Telefon (govorni automat) Pozivom Call Centra Banca Intesa na 011/310-8888. *Broj Va eg ra una je kao u navedenom primeru (zaokru eno crvenim): Ukoliko su podaci pravilno uneti. tednja. Preko agenta Kontakt centra (prtiskom na taster 0) na brz i jednostavan na in mo ete koristiti usluge telefonskog bankarstva. mo ete saznati: • stanje na Va im ra unima i platnim karticama • opis svakog proizvoda Banke (krediti. tj.) umesto tra enog LIB. Napomena: Ukoliko je broj telefona sa koga pozivate registrovan u banci. Po zavr etku je dovoljno samo prekinuti vezu. automat e pro itati trenutno stanje na Va em ra unu. uno enjem broja ra una i LIB-a. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti slede e: Nakon autentifikacije. tj. odabirom opcije 1. kartice. Jedini uslov je da poziv izvr ite sa telefona koji ima mogu nost tonskog biranja. kao to su: • zahtev za itanje stanja po platnim karticama • zahtev da se ponovo pro ita stanje na Va em teku em ra unu • transfer na agenta kontakt centra radi obavljanja usluga telefonskog bankarstva (taster 0).

1 /01.2007. Strana 48 . Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ • Aktiviranje obnovljenih platnih kartica: • Maestro • Master Card (Standard i Gold) • Dina kreditna Napomena: Telefonski razgovori se snimaju i slu e pored zapisa o uspe noj autentifikaciji i kao dokaz o izvr enoj transakciji.12.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Ukoliko su podaci pravilno uneti. ako elite da dobijete stanje na Va em ra unu. 1 .2007.com tako to se u polje subject unosi broj partije za koju se tra i informacija i jedna od ifara iz liste (1 ili 4). Strana 49 . unosite slede e podatke: Prilikom unosa partije va no je obratiti pa nju na obavezan razmak izme u broja ra una (partije) i ifre usluge koja se zahteva. Naru ivanje se ostvaruje slanjem e-mail poruke na adresu: mailserver@bancaintesabeograd. E-mail Ovaj kanal omogu ava naru ivanje informacije o stanju ili izvodu ra una (partije) koja se korisniku odmah po prijemu samog zahteva upu uje na email.Stanje na e-mail Na primer.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3.Izvod na e-mail 4 . odgovor se dobija u roku od nekoliko minuta.1 /01.

Sve informacije o platnim karticama Banca Intesa ad Beograd. da bi ste koristili usluge sistema Banca Intesa On-line potrebno je prethodno popuniti pristupnicu (ugovor) i predati je na bilo kom alteru Bance Intesa ad Beograd.1 /01. pru a brojne pogodnosti i zato ivajte u njegovom kori enju.12.com Jo jednom podse amo.2007. lak za kori enje. odnosno. va a pitanja mo ete proslediti na mail adresu: kartice_pomoc@bancaintesabeograd.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 4. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.com Sistem Banca Intesa Online je veoma atraktivan. Strana 50 . mo ete dobiti na tel: 011/3010-160. Podr ka Odgovore na sva pitanja vezana za pojavu eventualnih problema prilikom kori enja servisa Banca Intesa On-line mo ete postaviti na oj tehni koj podr ci na telefon: 011/310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati mail na adresu: online@bancaintesabeograd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful