KORISNI KO UPUTSTVO ZA KORI ENJE USLUGA SISTEMA BANCA INTESA ON-LINE

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sadr aj Uvod........................................................................................................................................ 3 1. WEB.................................................................................................................................... 4 1.1 Logovanje................................................................................................................. 10 1.1.1 Partija i LIB ...................................................................................................... 10 1.1.2. Korisni ko ime i lozinka.............................................................................. 10 1.2 Ra uni ....................................................................................................................... 11 1.3 Pla anja .................................................................................................................... 20 1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom ... 20 1.3.2. Mini CD i PIN kod ......................................................................................... 22 1.4 Prilivi.......................................................................................................................... 29 1.5 Kartice....................................................................................................................... 30 1.6 Prenos ....................................................................................................................... 37 1.7 Kursna lista ............................................................................................................. 43 1.8 Menja nica............................................................................................................... 44 1.9 Kredit......................................................................................................................... 45 2. Telefon (govorni automat)........................................................................................ 47 2.1 Govorni automat - provera stanja ................................................................... 47 3. E-mail .............................................................................................................................. 49 4. Podr ka ........................................................................................................................... 50

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 2

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uvod Sistem Banca Intesa On-line omogu ava kori enje slede ih usluga:

1. Proveru stanja na ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 2. Dobijanje izvoda za ra une koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 3. Pregled prometa po svim ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 4. Uvid u promet po platnim karticama koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 5. Prenos sredstava sa jednog na drugi ra un, koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 6. Pla anja na ugovorom odre ene, tzv. predefinisane ra une; 7. Pla anja koja se mogu izvr avati na bilo koji drugi ra un po slobodnom izboru (blanko nalog); 8. tampanje stanja, prometa i izvoda po ra unima, kao i tampanje potvrde naploga za pla anje koja su poslata preko online sistema banke. *napomena: za kori enje usluge 7 potreban je mini cd koji sadr i digitalni sertifikat i koji se izdaje na zahtev korisnika, Usluge su dostupne preko slede ih kanala: Internet, SMS, telefon i E-mail u bilo koje vreme, nezavisno od uobi ajenog radnog vremena altera Banca Intesa Beograd . Aktivacija usluga Banca Intesa On-line sistema vr i se na alterima Banca Intesa Beograd, potpisivanjem odgovaraju eg ugovora - pristupnice o kori enju pomenutih usluga.

Sve informacije vezane za Banca Intesa On-line mo ete dobiti na tel: 011/ 310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati na mail online@bancaintesabeograd.com

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 3

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. WEB Adresa za pristup sistemu putem Web kanala: https://online.bancaintesabeograd.com Kada u polje address va eg browser-a unesete Web adresu https://online.bancintesabeograd.com prikaza e vam se ovakva stranica:

*napomena: 1. Obratite pa nju da u polju Address treba obavezno da stoji https kao oznaka protokola; 2. U donjem desnom uglu browser-a treba da se pojavi katanac. 3. Ukoliko imate problema se otvaranjem stranica Banca Intesa Online i izvr avanjem zahteva za stanjem ili pla anjem, potrebno je da podesite Internet Expolrer na slede i na in. Najpre proverite verziju Intenet Expolorera, tako to ete iz menija Help, odabrati opciju About Internet Explorer.

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 4

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Odgovaraju a verzija Internet Explorer-a je: Version: 6.0. ili Version:7.0... kao to je prikazano na slici:

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 5

7.2007. kao na slici: U prozoru Internet Options odaberite opciju Security: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. a potom opciju Internet Options..¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Pode avanje Internet Explorera 6.1 /01.0 U horizontalnom meniju odaberite opciju Tools.12. Strana 6 ..0..

pa potom kliknite na dugme Sites: U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://online.com. odaberite opciju Trusted Sites. Strana 7 . tiklirajte ku icu za Require server verification Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Ako je potrebno.bancaintesabeograd. kliknite na dugme Add.2007.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon toga.1 /01.

kliknite na dugme Custom Level: Podesite da sve opcije vezane za ActiveX Control budu Enable: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. a potom kliknite na dugme OK: Kona no. Dok ste na panelu Security / Web Sites.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (https:) for all sites in this zone. Strana 8 .12.1 /01. potrebno je izvr iti pode avanja vezana za ActiveX Control.

1 /01.12.2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 9 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iza ite iz svih menija pritiskom na dugme OK.

1 Logovanje Prijavljivanje (logovanje) na sistem Banca Intesa On-line putem Web kanala se mo e vr iti na dva razli ita na ina: 1.1. tzv. Strana 10 .1 /01. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji). Korisni ko ime i lozinka Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene. 7. Svi korisnici koji poseduju Partiju i LIB. ta nije LIB se dobija prilikom potpisivanja ugovora (pristupnice) za kori enje usluga On-line sistema.0. otvara se prozor kao na slici: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 Partija i Lib 1. postoji dugme KI/L nalog.1.0 pode en na ovaj na in obezbe uje poverljivu i bezbednu komunikaciju sa serverom Banke. Nakon logovanja partijom i LIB-om. unosi se samo trinaestocifreni broj izme u crtica sa leve i desne strane punog formata ra una.1 Partija i LIB Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene.1. 1. (kao na slici ispod).12.2 Korisni ko ime i lozinka 1. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji). 1. pri emu moraju obratiti pa nju na format ra una (partije) koji unose.2. Kod ovog na ina logovanja korisnik sam formira svoje Korisni ko ime i lozinku. tzv. Ta nije. mogu se jednostavno logovati unosom ovih parametara u odgovaraju a polja.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Internet Explorer 6.1. * napomena: broj Partije.

2 Ra uni Nakon uspe ne prijave na sistem inicijalno se otvara strana Ra uni.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: lozinka mora da ima najmanje 6 znakova (karaktera) od kojih barem 2 moraju da budu cifre. koja ima slede i izgled: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. 1.12. Strana 11 .1 /01.2007.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ovo je sumarni prikaz stanja na svim Va im ra unima.12. pa u Nazivu ra una umesto broja ra una stoji neki smisleni naziv koji ra un opisuje. To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja ra una i otvara se prozor kao na slici: Nakon upisa eljenog naziva kliknete na Potvrdi.logovanje korisni kim imenom i lozinkom.2007.1 /01. Strana 12 . *napomena: Na slici sumarnog prikaza ra una je izgled ekrana nakon logovanja sa korsini kim imenom i lozinkom. U slu aju da se logujete partijom i LIB-om delimi no bi se razlikovao izbor dugmi a sa desne strane: . *napomena: Na slici gore su neki ra uni preimenovani. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

logovanje partijom i LIB-om. otvara se prozor kao na slici: Lozinka. dok ste ulogovani korisni kim imenom i lozinkom: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.promena lozinke.uvid u li ne podatke.1 /01.12.2007. Strana 13 . Li no.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ .

odjava iz sistema.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LIB. Kursna lista.om (strana 14: Korisni ko ime i lozinka). dok ste ulogovani partijom i LIB. Izlaz. Pla anja.12. U horizontalnom meniju postoje slede e opcije:Ra uni. Krediti. dok ste ulogovani partijom i LIB-om: KI/L Nalog. a ne samo napu tanjem Internet Explorer-a. Kartice. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Prenos. dobra je praksa da na taj na in zavr ite sa radom. Menja nica. Prilivi. Strana 14 .1 /01.promena LIB-a.kreiranje korisni kog imena i lozinke. Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na eljeni ra un. Na slici ispod je detaljan prikaz podataka vezanih za teku i ra un.2007.

1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .12.2007. Strana 15 .prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iz padaju eg menija mo ete menjati ra une za koje elite detaljan prikaz stanja.1 /01.2007.12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 16 .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mo ete odabrati da posmatrate poslednjih 7.15 ili 30 promena: - prikaz stanja na ra unu u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.10.2007.12. Strana 17 .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Promet . Strana 18 .prikazivanje prometa.1 /01. - prikaz odabranog izvoda u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.generisanje novog izvoda i mogu nost pregleda prethodnih izvoda. Izvodi . Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.2007.12.

Strana 19 .2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.1 /01.

a ugovorili ste sa bankom predefinisane dinarske naloge ili ste ih sami kreirali putem Mini CD-a (kliknite na Pla anja/Dinarska pla anja) mo ete vr iti pla anja na te naloge. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom Ukoliko se logujete Partijom i LIB-om ili korisni kim imenom i lozinkom.3. se automatski popunjavaju. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i. osim Iznosa.12. Sva potrebna polja. a potom i dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos.1. Strana 20 .3 Pla anja 1.2007. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.1 /01. Iz padaju eg menija Predefinisani nalog izaberite predefinisani nalog (u primeru uplate struje za ED Beograd).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ukoliko potvrdite. Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. sa statusima.1 /01.12. - tampanje potvrde o uspe nom primanju naloga. Strana 21 . Izborom podopcije Pregled otvara se strana na kojoj se nalazi pregled dinarskih pla anja i provizija. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga.

1 /01. Izaberite dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. klikom na ikonuMogu e ifre pla anja: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. snimanja predefinisanih naloga i korisnika) je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom i odgovaraju im PIN-om kako bi nakon toga mogao da izvr i eljene transakcije. potrebno je da se prvo loguje sa Partijom i LIB-om ili Korisni kim imenom i Lozinkom. kreiranje predefinisanih naloga i Korisnika ( ablona).12. a aplikacija e ga obavestiti u kom trenutku ( prilikom potpisivanja naloga. Strana 22 .2. Odaberite ifru pla anja. *napomena: mini CD (na kome se nalazi digitalni certifikat) i PIN se izdaje na zahtev korisnika.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.3. Mini CD i PIN kod Mini CD sa digitalnim sertifikatom pru a mogu nost pla anja na ra une po slobodnom izboru (popunjavanjem blanko naloga). nakon prethodno potipsanog ugovora (pristupnice) o kori enju usluga Banca Intesa On-line servisa. Kada korisnik eli da izvr i pla anja na ra une po izboru.

12. ete videti na ekranu Strana 23 .2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Popunite preostala polja. Otvara se slede i prozor koji vas obave tava da je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom: Slede e to Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i.1 /01.

Strana 24 .2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ je prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Ukoliko potvrdite.12. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga.1 /01. otvara prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga: Predefinisani nalozi – kreiranje Predefinisanih naloga. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. U meniju „Pla anja“odaberite opciju „ abloni“.

2007.1 /01. Strana 25 . potrebno je da kliknete na opciju Nov pred.12. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.nalog.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Za dodavanje novog predefinisanog naloga.

2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. obavezno. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi. a potom. kliknite Upi i u bazu. kako bi se uneti pred. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om.12.nalog dodao u listu.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Snimi.1 /01. Strana 26 .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisnici.2007. Za dodavanje novog korisnika u bazu korisnika.12. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga.snimanje ablona za korisnike. Strana 27 .1 /01. potrebno je da kliknete na Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ opciju Novi korisnik.1 /01.12. Strana 28 .2007. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

2007. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi. obavezno. kako bi se uneti korisnik dodao u listu. Posle svih eljenih izmena liste korisnika dinarskih pla anja (promena podataka ili brisanje) obavezno kliknuti na dugme Snimi. editovanje podataka o unetom korisniku .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Izvr i. kako bi se izmene prosledile u bazu. a potom.4 Prilivi Prikaz priliva iz inostranstva.1 /01. 1. Strana 29 .brisanje korisnika sa liste.12. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om. kliknite Snimi. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.

2007. Klikom na opciju Kartice.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: Maksimalni period za pregled je 180 dana. otvara Vam se strana gde se nalazi spisak kartica koje posedujete i osnovne informacije o njima. To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja kartice (npr. Strana 30 . 1. pa u Nazivu kartice umesto broja stoji eljeni naziv.1 /01.5 Kartice U ovom delu On Line sistema imate kompletan uvid u potro nju po platnim karticama. Cirrus/Maestro). otvara se prozor kao na slici dole: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. *napomena: Na slici gore su neke kartice preimenovane.

2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon potvrde pojavi e se slede i prozor: Detaljan pregled po platnoj kartici dobijate kada kliknete na jednu od platnih kartica: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. Strana 31 .12.

Izborom podopcije Stanje.Potro nja ili Izvod. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. otvara se strana sa detaljnim stanjem.12. Promet .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Potom izaberete jednu od ponu enih podopcija: Stanje.1 /01. Strana 32 .2007.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .12. Strana 33 .prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.1 /01.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izborom podopcije Promet otvara se pregled svih realizovanih transakcija po odabranoj platnoj kartici.1 /01.2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 34 .12.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. Strana 35 . Izborom podopcije Izvod imate mogu nost uvida i tampe izvoda po kreditnim karticama za poslednjih 6 meseci.12. Izborom podopcije Potro nja imate mogu nost da vidite samo potro nju po platnoj kartici.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.

12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izvode mo ete filtrirati po datumu i na taj na in preuzeti arhivske izvode iz predhodnih meseci.1 /01. Strana 36 . Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na odabranog izvoda u formi za tampanje: eljeni izvod i dodbi ete prikaz Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.

unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga.1 /01. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava u okivru dinarskih i deviznih ra una. Strana 37 .12.2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos. kako dinarskih tako i deviznih. ra un na koji vr ite prenos.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.6 Prenos U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite prenos sredstava sa jednog Va eg ra una na drugi Va ra un bez provizije. ukoliko potvrdite.

Strana 38 .1 /01.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.

otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite i prenos sredstava sa Va eg teku eg ili deviznog ra una na KREDITNE kartice (Master Card. Prenos sredstava na kreditne kartice se ne prikazuje odmah na delu prometa po platnim karticama (ne registruju se u realnom vremenu kao prenosi izme u ra una). Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos. Napomena: U slu aju prenosa sa deviznog ra una na ra un kreditne kartice Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. ukoliko potvrdite.2007. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava sa dinarskih i deviznih ra una na karticu MasterCard-a. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije.12. Strana 39 . ra un na koji vr ite prenos. Visa ili American Express) bez provizije.

1 /01.12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Strana 40 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ se mogu prenosi samo EUR.

1 /01.12.2007. Strana 41 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 42 .12.2007.1 /01.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Broj kursne liste se nalazi pri dnu strane u napomeni.1 /01. Strana 43 .12. Postoji mogu nost da odete na va u listu nekog ranijeg datuma ili da se vratite na odre eni broj kursne liste.2007.7 Kursna lista Izborom opcije Kursna lista otvara se najnovija kursna lista.

a potom pritisnete na dugme Izvr i.2007.8 Menja nica Opcija Menja nica radi konverziju deviznih sredstava u dinarska sredstva i obrnuto. Strana 44 .1 /01.Kursni kalkulator omogu ava nam da izvr imo pregled konverzije jedne valute u drugu. Potrebno je da popunite iznos. da odaberete valutu i ra une za konverziju.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kalkulator. 1.12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

Ukoliko potvrdite. broja rata itd).9 Kredit Na prvoj strani opcije Krediti nalazi se spisak kredita koji ste podgili kod banke i koje jo uvek otpla ujete. - tampanje obave tenja. Izborom jednog od kredita na podopciji otvara se opcija Stanje. 1. kamatna stopu.1 /01.12.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 45 .detaljnije informacije o kreditu (iznos kredita.

2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 46 .1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uplate.pregled svih dosada njih uplata.12.

2. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti: • Finansijske transakcije: • Pla anje mese nih ra una koje ste unapred prijavili na alteru banke • Kupoprodaju deviza • Prenos sredstava na druge ra une • Izmirivanje obaveza po kreditnim karticama Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. tednja. kroz meni Govornog automata i pritiskom odgovaraju ih tastera.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2.2 Telefonsko bankarastvo – pla anje putem telefona i aktiviranje obnovljenih platnih kartica Nakon autentifikacije. Preko agenta Kontakt centra (prtiskom na taster 0) na brz i jednostavan na in mo ete koristiti usluge telefonskog bankarstva. potrebno je pritisnuti taster # kao oznaku za kraj unosa.1 Govorni automat . tj. Telefon (govorni automat) Pozivom Call Centra Banca Intesa na 011/310-8888.) umesto tra enog LIB. automat ce pri autentifikaciji prepoznati telefonski broj i zatraziti samo Va LIB.2007. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti slede e: Nakon autentifikacije.12. mo ete saznati: • stanje na Va im ra unima i platnim karticama • opis svakog proizvoda Banke (krediti. Strana 47 . uno enja Broja ra una i Lib-a. tj.) • kursnu listu • trenutno aktuelne kampanje u Banci. kartice. odabirom opcije 1. Po zavr etku je dovoljno samo prekinuti vezu. automat e pro itati trenutno stanje na Va em ra unu. uno enja Broja ra una i Lib-a. 2.1 /01. odabirom opcije 0.a pritisnite taster zvezdica (*). *Broj Va eg ra una je kao u navedenom primeru (zaokru eno crvenim): Ukoliko su podaci pravilno uneti. Napomena: Ukoliko je broj telefona sa koga pozivate registrovan u banci. kao to su: • zahtev za itanje stanja po platnim karticama • zahtev da se ponovo pro ita stanje na Va em teku em ra unu • transfer na agenta kontakt centra radi obavljanja usluga telefonskog bankarstva (taster 0). itd. Jedini uslov je da poziv izvr ite sa telefona koji ima mogu nost tonskog biranja. uno enjem broja ra una i LIB-a. a zatim e ponuditi dodatne usluge.provera stanja Nakon izvr ene autentifikacije. odabirom opcije 0. Ukoliko ipak elite da izvr ite autentifikaciju po nekom drugom ra unu ili za drugog klijenta (supruznika i sl.

12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ • Aktiviranje obnovljenih platnih kartica: • Maestro • Master Card (Standard i Gold) • Dina kreditna Napomena: Telefonski razgovori se snimaju i slu e pored zapisa o uspe noj autentifikaciji i kao dokaz o izvr enoj transakciji.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Strana 48 .

1 /01. 1 . Ukoliko su podaci pravilno uneti. Strana 49 . Naru ivanje se ostvaruje slanjem e-mail poruke na adresu: mailserver@bancaintesabeograd.com tako to se u polje subject unosi broj partije za koju se tra i informacija i jedna od ifara iz liste (1 ili 4). odgovor se dobija u roku od nekoliko minuta.Izvod na e-mail 4 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3.Stanje na e-mail Na primer. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. E-mail Ovaj kanal omogu ava naru ivanje informacije o stanju ili izvodu ra una (partije) koja se korisniku odmah po prijemu samog zahteva upu uje na email.2007.12. ako elite da dobijete stanje na Va em ra unu. unosite slede e podatke: Prilikom unosa partije va no je obratiti pa nju na obavezan razmak izme u broja ra una (partije) i ifre usluge koja se zahteva.

mo ete dobiti na tel: 011/3010-160. Podr ka Odgovore na sva pitanja vezana za pojavu eventualnih problema prilikom kori enja servisa Banca Intesa On-line mo ete postaviti na oj tehni koj podr ci na telefon: 011/310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati mail na adresu: online@bancaintesabeograd. pru a brojne pogodnosti i zato ivajte u njegovom kori enju.com Jo jednom podse amo.1 /01. Sve informacije o platnim karticama Banca Intesa ad Beograd. va a pitanja mo ete proslediti na mail adresu: kartice_pomoc@bancaintesabeograd. odnosno.12. lak za kori enje. Strana 50 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 4.com Sistem Banca Intesa Online je veoma atraktivan. da bi ste koristili usluge sistema Banca Intesa On-line potrebno je prethodno popuniti pristupnicu (ugovor) i predati je na bilo kom alteru Bance Intesa ad Beograd. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful