P. 1
Banka Intesa Online Usluge

Banka Intesa Online Usluge

|Views: 1,802|Likes:
Published by Ivana

More info:

Published by: Ivana on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • Uvod
 • 1. WEB
 • 1.1 Logovanje
 • 1.1.1 Partija i LIB
 • 1.1.2. Korisni ko ime i lozinka
 • 1.2 Ra uni
 • 1.3 Pla anja
 • 1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom
 • 1.3.2. Mini CD i PIN kod
 • 1.4 Prilivi
 • 1.5 Kartice
 • 1.6 Prenos
 • 1.7 Kursna lista
 • 1.8 Menja nica
 • 1.9 Kredit
 • 2. Telefon (govorni automat)
 • 2.1 Govorni automat - provera stanja
 • 3. E-mail
 • 4. Podr ka

KORISNI KO UPUTSTVO ZA KORI ENJE USLUGA SISTEMA BANCA INTESA ON-LINE

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sadr aj Uvod........................................................................................................................................ 3 1. WEB.................................................................................................................................... 4 1.1 Logovanje................................................................................................................. 10 1.1.1 Partija i LIB ...................................................................................................... 10 1.1.2. Korisni ko ime i lozinka.............................................................................. 10 1.2 Ra uni ....................................................................................................................... 11 1.3 Pla anja .................................................................................................................... 20 1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom ... 20 1.3.2. Mini CD i PIN kod ......................................................................................... 22 1.4 Prilivi.......................................................................................................................... 29 1.5 Kartice....................................................................................................................... 30 1.6 Prenos ....................................................................................................................... 37 1.7 Kursna lista ............................................................................................................. 43 1.8 Menja nica............................................................................................................... 44 1.9 Kredit......................................................................................................................... 45 2. Telefon (govorni automat)........................................................................................ 47 2.1 Govorni automat - provera stanja ................................................................... 47 3. E-mail .............................................................................................................................. 49 4. Podr ka ........................................................................................................................... 50

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 2

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uvod Sistem Banca Intesa On-line omogu ava kori enje slede ih usluga:

1. Proveru stanja na ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 2. Dobijanje izvoda za ra une koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 3. Pregled prometa po svim ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 4. Uvid u promet po platnim karticama koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 5. Prenos sredstava sa jednog na drugi ra un, koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 6. Pla anja na ugovorom odre ene, tzv. predefinisane ra une; 7. Pla anja koja se mogu izvr avati na bilo koji drugi ra un po slobodnom izboru (blanko nalog); 8. tampanje stanja, prometa i izvoda po ra unima, kao i tampanje potvrde naploga za pla anje koja su poslata preko online sistema banke. *napomena: za kori enje usluge 7 potreban je mini cd koji sadr i digitalni sertifikat i koji se izdaje na zahtev korisnika, Usluge su dostupne preko slede ih kanala: Internet, SMS, telefon i E-mail u bilo koje vreme, nezavisno od uobi ajenog radnog vremena altera Banca Intesa Beograd . Aktivacija usluga Banca Intesa On-line sistema vr i se na alterima Banca Intesa Beograd, potpisivanjem odgovaraju eg ugovora - pristupnice o kori enju pomenutih usluga.

Sve informacije vezane za Banca Intesa On-line mo ete dobiti na tel: 011/ 310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati na mail online@bancaintesabeograd.com

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 3

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. WEB Adresa za pristup sistemu putem Web kanala: https://online.bancaintesabeograd.com Kada u polje address va eg browser-a unesete Web adresu https://online.bancintesabeograd.com prikaza e vam se ovakva stranica:

*napomena: 1. Obratite pa nju da u polju Address treba obavezno da stoji https kao oznaka protokola; 2. U donjem desnom uglu browser-a treba da se pojavi katanac. 3. Ukoliko imate problema se otvaranjem stranica Banca Intesa Online i izvr avanjem zahteva za stanjem ili pla anjem, potrebno je da podesite Internet Expolrer na slede i na in. Najpre proverite verziju Intenet Expolorera, tako to ete iz menija Help, odabrati opciju About Internet Explorer.

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 4

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Odgovaraju a verzija Internet Explorer-a je: Version: 6.0. ili Version:7.0... kao to je prikazano na slici:

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 5

.. a potom opciju Internet Options. 7.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Pode avanje Internet Explorera 6.2007.12. kao na slici: U prozoru Internet Options odaberite opciju Security: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.0.. Strana 6 .0 U horizontalnom meniju odaberite opciju Tools.1 /01.

1 /01. Strana 7 . pa potom kliknite na dugme Sites: U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://online.bancaintesabeograd.com. tiklirajte ku icu za Require server verification Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon toga.12. odaberite opciju Trusted Sites.2007. kliknite na dugme Add. Ako je potrebno.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (https:) for all sites in this zone. potrebno je izvr iti pode avanja vezana za ActiveX Control.1 /01.12. Strana 8 . Dok ste na panelu Security / Web Sites. kliknite na dugme Custom Level: Podesite da sve opcije vezane za ActiveX Control budu Enable: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. a potom kliknite na dugme OK: Kona no.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 9 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iza ite iz svih menija pritiskom na dugme OK.2007.1 /01.12.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Internet Explorer 6. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji).12. Ta nije.1. (kao na slici ispod).2007.1 Logovanje Prijavljivanje (logovanje) na sistem Banca Intesa On-line putem Web kanala se mo e vr iti na dva razli ita na ina: 1.1 Partija i LIB Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene. Korisni ko ime i lozinka Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji). postoji dugme KI/L nalog. otvara se prozor kao na slici: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. mogu se jednostavno logovati unosom ovih parametara u odgovaraju a polja. Nakon logovanja partijom i LIB-om.0 pode en na ovaj na in obezbe uje poverljivu i bezbednu komunikaciju sa serverom Banke.1. unosi se samo trinaestocifreni broj izme u crtica sa leve i desne strane punog formata ra una.2 Korisni ko ime i lozinka 1. pri emu moraju obratiti pa nju na format ra una (partije) koji unose.2. Strana 10 . tzv. 1.0. Kod ovog na ina logovanja korisnik sam formira svoje Korisni ko ime i lozinku. * napomena: broj Partije. ta nije LIB se dobija prilikom potpisivanja ugovora (pristupnice) za kori enje usluga On-line sistema.1 Partija i Lib 1. tzv.1 /01. 1.1. 7.1. Svi korisnici koji poseduju Partiju i LIB.

2007. koja ima slede i izgled: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: lozinka mora da ima najmanje 6 znakova (karaktera) od kojih barem 2 moraju da budu cifre.12. Strana 11 . 1.2 Ra uni Nakon uspe ne prijave na sistem inicijalno se otvara strana Ra uni.1 /01.

logovanje korisni kim imenom i lozinkom. U slu aju da se logujete partijom i LIB-om delimi no bi se razlikovao izbor dugmi a sa desne strane: . To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja ra una i otvara se prozor kao na slici: Nakon upisa eljenog naziva kliknete na Potvrdi.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. *napomena: Na slici sumarnog prikaza ra una je izgled ekrana nakon logovanja sa korsini kim imenom i lozinkom.12. *napomena: Na slici gore su neki ra uni preimenovani. pa u Nazivu ra una umesto broja ra una stoji neki smisleni naziv koji ra un opisuje.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ovo je sumarni prikaz stanja na svim Va im ra unima. Strana 12 .

dok ste ulogovani korisni kim imenom i lozinkom: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.2007. Strana 13 .12.logovanje partijom i LIB-om.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ . otvara se prozor kao na slici: Lozinka.uvid u li ne podatke.promena lozinke. Li no.

Izlaz. dok ste ulogovani partijom i LIB.2007.promena LIB-a. a ne samo napu tanjem Internet Explorer-a. Kursna lista.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LIB. Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na eljeni ra un. dobra je praksa da na taj na in zavr ite sa radom.om (strana 14: Korisni ko ime i lozinka). Pla anja.kreiranje korisni kog imena i lozinke.odjava iz sistema. Prenos. Strana 14 . Prilivi.1 /01. dok ste ulogovani partijom i LIB-om: KI/L Nalog. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Na slici ispod je detaljan prikaz podataka vezanih za teku i ra un. Kartice. Menja nica.12. U horizontalnom meniju postoje slede e opcije:Ra uni. Krediti.

2007. Strana 15 .12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.

2007.12.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iz padaju eg menija mo ete menjati ra une za koje elite detaljan prikaz stanja. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 16 .

12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mo ete odabrati da posmatrate poslednjih 7.15 ili 30 promena: - prikaz stanja na ra unu u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.10.2007. Strana 17 .1 /01.

Izvodi . Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.12.generisanje novog izvoda i mogu nost pregleda prethodnih izvoda.prikazivanje prometa.2007. Strana 18 . - prikaz odabranog izvoda u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Promet .

12. Strana 19 .2007.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

3.1. Strana 20 .1 /01.12. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom Ukoliko se logujete Partijom i LIB-om ili korisni kim imenom i lozinkom.2007. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i. Iz padaju eg menija Predefinisani nalog izaberite predefinisani nalog (u primeru uplate struje za ED Beograd). a potom i dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. osim Iznosa.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.3 Pla anja 1. se automatski popunjavaju. Sva potrebna polja. a ugovorili ste sa bankom predefinisane dinarske naloge ili ste ih sami kreirali putem Mini CD-a (kliknite na Pla anja/Dinarska pla anja) mo ete vr iti pla anja na te naloge.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ukoliko potvrdite. Strana 21 . Izborom podopcije Pregled otvara se strana na kojoj se nalazi pregled dinarskih pla anja i provizija.1 /01. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12. sa statusima.2007. - tampanje potvrde o uspe nom primanju naloga.

Mini CD i PIN kod Mini CD sa digitalnim sertifikatom pru a mogu nost pla anja na ra une po slobodnom izboru (popunjavanjem blanko naloga).3. Kada korisnik eli da izvr i pla anja na ra une po izboru. Izaberite dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. Strana 22 .1 /01.2. potrebno je da se prvo loguje sa Partijom i LIB-om ili Korisni kim imenom i Lozinkom. kreiranje predefinisanih naloga i Korisnika ( ablona).2007. nakon prethodno potipsanog ugovora (pristupnice) o kori enju usluga Banca Intesa On-line servisa. klikom na ikonuMogu e ifre pla anja: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Odaberite ifru pla anja.12. *napomena: mini CD (na kome se nalazi digitalni certifikat) i PIN se izdaje na zahtev korisnika. a aplikacija e ga obavestiti u kom trenutku ( prilikom potpisivanja naloga. snimanja predefinisanih naloga i korisnika) je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom i odgovaraju im PIN-om kako bi nakon toga mogao da izvr i eljene transakcije.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Popunite preostala polja.2007. ete videti na ekranu Strana 23 .12. Otvara se slede i prozor koji vas obave tava da je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom: Slede e to Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i.1 /01.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ je prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Ukoliko potvrdite.1 /01.2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga. Strana 24 . otvara prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga: Predefinisani nalozi – kreiranje Predefinisanih naloga. U meniju „Pla anja“odaberite opciju „ abloni“.12.

nalog. potrebno je da kliknete na opciju Nov pred. Strana 25 . otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.2007.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Za dodavanje novog predefinisanog naloga.

a potom. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om. Strana 26 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Snimi.nalog dodao u listu.1 /01. obavezno. kliknite Upi i u bazu. kako bi se uneti pred.2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.

potrebno je da kliknete na Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.1 /01.12. Strana 27 . Za dodavanje novog korisnika u bazu korisnika.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisnici.snimanje ablona za korisnike. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga.

otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ opciju Novi korisnik.1 /01. Strana 28 .

12. a potom. kako bi se izmene prosledile u bazu.brisanje korisnika sa liste. 1. kliknite Snimi. Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. obavezno.1 /01.4 Prilivi Prikaz priliva iz inostranstva.2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. kako bi se uneti korisnik dodao u listu. Posle svih eljenih izmena liste korisnika dinarskih pla anja (promena podataka ili brisanje) obavezno kliknuti na dugme Snimi. editovanje podataka o unetom korisniku . to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi. Strana 29 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Izvr i. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om.

5 Kartice U ovom delu On Line sistema imate kompletan uvid u potro nju po platnim karticama.2007. pa u Nazivu kartice umesto broja stoji eljeni naziv. Cirrus/Maestro). Strana 30 . *napomena: Na slici gore su neke kartice preimenovane. To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja kartice (npr. 1.12. otvara Vam se strana gde se nalazi spisak kartica koje posedujete i osnovne informacije o njima.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: Maksimalni period za pregled je 180 dana. Klikom na opciju Kartice.1 /01. otvara se prozor kao na slici dole: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon potvrde pojavi e se slede i prozor: Detaljan pregled po platnoj kartici dobijate kada kliknete na jednu od platnih kartica: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.12. Strana 31 .2007.

Promet .2007. Izborom podopcije Stanje. Strana 32 .Potro nja ili Izvod. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.1 /01. otvara se strana sa detaljnim stanjem.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Potom izaberete jednu od ponu enih podopcija: Stanje.

Strana 33 .12.1 /01.prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .2007.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. Strana 34 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izborom podopcije Promet otvara se pregled svih realizovanih transakcija po odabranoj platnoj kartici.2007.12.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. Izborom podopcije Potro nja imate mogu nost da vidite samo potro nju po platnoj kartici. Izborom podopcije Izvod imate mogu nost uvida i tampe izvoda po kreditnim karticama za poslednjih 6 meseci.1 /01. Strana 35 .12.

Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na odabranog izvoda u formi za tampanje: eljeni izvod i dodbi ete prikaz Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izvode mo ete filtrirati po datumu i na taj na in preuzeti arhivske izvode iz predhodnih meseci.1 /01.12. Strana 36 .2007.

12.6 Prenos U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite prenos sredstava sa jednog Va eg ra una na drugi Va ra un bez provizije. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. kako dinarskih tako i deviznih.2007. ukoliko potvrdite. Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava u okivru dinarskih i deviznih ra una.1 /01. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Strana 37 . ra un na koji vr ite prenos.

2007.12.1 /01. Strana 38 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i.1 /01.2007.12. ukoliko potvrdite. ra un na koji vr ite prenos.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite i prenos sredstava sa Va eg teku eg ili deviznog ra una na KREDITNE kartice (Master Card. Napomena: U slu aju prenosa sa deviznog ra una na ra un kreditne kartice Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 39 . Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava sa dinarskih i deviznih ra una na karticu MasterCard-a. Visa ili American Express) bez provizije. Prenos sredstava na kreditne kartice se ne prikazuje odmah na delu prometa po platnim karticama (ne registruju se u realnom vremenu kao prenosi izme u ra una). otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.1 /01.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ se mogu prenosi samo EUR. Strana 40 .

1 /01. Strana 41 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.12.

Strana 42 .1 /01.2007.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

2007. Strana 43 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Broj kursne liste se nalazi pri dnu strane u napomeni. Postoji mogu nost da odete na va u listu nekog ranijeg datuma ili da se vratite na odre eni broj kursne liste.12.7 Kursna lista Izborom opcije Kursna lista otvara se najnovija kursna lista. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kalkulator. 1.2007.8 Menja nica Opcija Menja nica radi konverziju deviznih sredstava u dinarska sredstva i obrnuto. da odaberete valutu i ra une za konverziju.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 44 .12.Kursni kalkulator omogu ava nam da izvr imo pregled konverzije jedne valute u drugu. Potrebno je da popunite iznos. a potom pritisnete na dugme Izvr i.

detaljnije informacije o kreditu (iznos kredita. Izborom jednog od kredita na podopciji otvara se opcija Stanje. 1. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. broja rata itd). - tampanje obave tenja. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Strana 45 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije.12.2007. Ukoliko potvrdite. kamatna stopu.9 Kredit Na prvoj strani opcije Krediti nalazi se spisak kredita koji ste podgili kod banke i koje jo uvek otpla ujete.1 /01.

1 /01.pregled svih dosada njih uplata.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uplate. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 46 .2007.12.

) • kursnu listu • trenutno aktuelne kampanje u Banci.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2. Preko agenta Kontakt centra (prtiskom na taster 0) na brz i jednostavan na in mo ete koristiti usluge telefonskog bankarstva.provera stanja Nakon izvr ene autentifikacije. a zatim e ponuditi dodatne usluge. uno enja Broja ra una i Lib-a. Ukoliko ipak elite da izvr ite autentifikaciju po nekom drugom ra unu ili za drugog klijenta (supruznika i sl.2 Telefonsko bankarastvo – pla anje putem telefona i aktiviranje obnovljenih platnih kartica Nakon autentifikacije. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti: • Finansijske transakcije: • Pla anje mese nih ra una koje ste unapred prijavili na alteru banke • Kupoprodaju deviza • Prenos sredstava na druge ra une • Izmirivanje obaveza po kreditnim karticama Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. 2. mo ete saznati: • stanje na Va im ra unima i platnim karticama • opis svakog proizvoda Banke (krediti. uno enjem broja ra una i LIB-a. odabirom opcije 1. tj.1 /01. itd.a pritisnite taster zvezdica (*).12.2007. *Broj Va eg ra una je kao u navedenom primeru (zaokru eno crvenim): Ukoliko su podaci pravilno uneti. odabirom opcije 0. Napomena: Ukoliko je broj telefona sa koga pozivate registrovan u banci. kartice. odabirom opcije 0. 2. Po zavr etku je dovoljno samo prekinuti vezu.1 Govorni automat . veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti slede e: Nakon autentifikacije. kao to su: • zahtev za itanje stanja po platnim karticama • zahtev da se ponovo pro ita stanje na Va em teku em ra unu • transfer na agenta kontakt centra radi obavljanja usluga telefonskog bankarstva (taster 0). Strana 47 . Telefon (govorni automat) Pozivom Call Centra Banca Intesa na 011/310-8888. tj. uno enja Broja ra una i Lib-a. tednja. kroz meni Govornog automata i pritiskom odgovaraju ih tastera.) umesto tra enog LIB. Jedini uslov je da poziv izvr ite sa telefona koji ima mogu nost tonskog biranja. automat ce pri autentifikaciji prepoznati telefonski broj i zatraziti samo Va LIB. potrebno je pritisnuti taster # kao oznaku za kraj unosa. automat e pro itati trenutno stanje na Va em ra unu.

Strana 48 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ • Aktiviranje obnovljenih platnih kartica: • Maestro • Master Card (Standard i Gold) • Dina kreditna Napomena: Telefonski razgovori se snimaju i slu e pored zapisa o uspe noj autentifikaciji i kao dokaz o izvr enoj transakciji.2007.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.

Izvod na e-mail 4 . E-mail Ovaj kanal omogu ava naru ivanje informacije o stanju ili izvodu ra una (partije) koja se korisniku odmah po prijemu samog zahteva upu uje na email. 1 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3.12.Stanje na e-mail Na primer. Ukoliko su podaci pravilno uneti. Strana 49 . unosite slede e podatke: Prilikom unosa partije va no je obratiti pa nju na obavezan razmak izme u broja ra una (partije) i ifre usluge koja se zahteva. odgovor se dobija u roku od nekoliko minuta. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. ako elite da dobijete stanje na Va em ra unu. Naru ivanje se ostvaruje slanjem e-mail poruke na adresu: mailserver@bancaintesabeograd.1 /01.com tako to se u polje subject unosi broj partije za koju se tra i informacija i jedna od ifara iz liste (1 ili 4).2007.

com Sistem Banca Intesa Online je veoma atraktivan.1 /01. Strana 50 .com Jo jednom podse amo. Podr ka Odgovore na sva pitanja vezana za pojavu eventualnih problema prilikom kori enja servisa Banca Intesa On-line mo ete postaviti na oj tehni koj podr ci na telefon: 011/310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati mail na adresu: online@bancaintesabeograd.2007. Sve informacije o platnim karticama Banca Intesa ad Beograd. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12. va a pitanja mo ete proslediti na mail adresu: kartice_pomoc@bancaintesabeograd.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 4. mo ete dobiti na tel: 011/3010-160. odnosno. da bi ste koristili usluge sistema Banca Intesa On-line potrebno je prethodno popuniti pristupnicu (ugovor) i predati je na bilo kom alteru Bance Intesa ad Beograd. lak za kori enje. pru a brojne pogodnosti i zato ivajte u njegovom kori enju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->