P. 1
Banka Intesa Online Usluge

Banka Intesa Online Usluge

|Views: 1,803|Likes:
Published by Ivana

More info:

Published by: Ivana on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • Uvod
 • 1. WEB
 • 1.1 Logovanje
 • 1.1.1 Partija i LIB
 • 1.1.2. Korisni ko ime i lozinka
 • 1.2 Ra uni
 • 1.3 Pla anja
 • 1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom
 • 1.3.2. Mini CD i PIN kod
 • 1.4 Prilivi
 • 1.5 Kartice
 • 1.6 Prenos
 • 1.7 Kursna lista
 • 1.8 Menja nica
 • 1.9 Kredit
 • 2. Telefon (govorni automat)
 • 2.1 Govorni automat - provera stanja
 • 3. E-mail
 • 4. Podr ka

KORISNI KO UPUTSTVO ZA KORI ENJE USLUGA SISTEMA BANCA INTESA ON-LINE

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sadr aj Uvod........................................................................................................................................ 3 1. WEB.................................................................................................................................... 4 1.1 Logovanje................................................................................................................. 10 1.1.1 Partija i LIB ...................................................................................................... 10 1.1.2. Korisni ko ime i lozinka.............................................................................. 10 1.2 Ra uni ....................................................................................................................... 11 1.3 Pla anja .................................................................................................................... 20 1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom ... 20 1.3.2. Mini CD i PIN kod ......................................................................................... 22 1.4 Prilivi.......................................................................................................................... 29 1.5 Kartice....................................................................................................................... 30 1.6 Prenos ....................................................................................................................... 37 1.7 Kursna lista ............................................................................................................. 43 1.8 Menja nica............................................................................................................... 44 1.9 Kredit......................................................................................................................... 45 2. Telefon (govorni automat)........................................................................................ 47 2.1 Govorni automat - provera stanja ................................................................... 47 3. E-mail .............................................................................................................................. 49 4. Podr ka ........................................................................................................................... 50

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 2

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uvod Sistem Banca Intesa On-line omogu ava kori enje slede ih usluga:

1. Proveru stanja na ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 2. Dobijanje izvoda za ra une koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 3. Pregled prometa po svim ra unima koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 4. Uvid u promet po platnim karticama koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 5. Prenos sredstava sa jednog na drugi ra un, koje vlasnik i/ili ovla eno lice poseduje u Banci; 6. Pla anja na ugovorom odre ene, tzv. predefinisane ra une; 7. Pla anja koja se mogu izvr avati na bilo koji drugi ra un po slobodnom izboru (blanko nalog); 8. tampanje stanja, prometa i izvoda po ra unima, kao i tampanje potvrde naploga za pla anje koja su poslata preko online sistema banke. *napomena: za kori enje usluge 7 potreban je mini cd koji sadr i digitalni sertifikat i koji se izdaje na zahtev korisnika, Usluge su dostupne preko slede ih kanala: Internet, SMS, telefon i E-mail u bilo koje vreme, nezavisno od uobi ajenog radnog vremena altera Banca Intesa Beograd . Aktivacija usluga Banca Intesa On-line sistema vr i se na alterima Banca Intesa Beograd, potpisivanjem odgovaraju eg ugovora - pristupnice o kori enju pomenutih usluga.

Sve informacije vezane za Banca Intesa On-line mo ete dobiti na tel: 011/ 310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati na mail online@bancaintesabeograd.com

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 3

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. WEB Adresa za pristup sistemu putem Web kanala: https://online.bancaintesabeograd.com Kada u polje address va eg browser-a unesete Web adresu https://online.bancintesabeograd.com prikaza e vam se ovakva stranica:

*napomena: 1. Obratite pa nju da u polju Address treba obavezno da stoji https kao oznaka protokola; 2. U donjem desnom uglu browser-a treba da se pojavi katanac. 3. Ukoliko imate problema se otvaranjem stranica Banca Intesa Online i izvr avanjem zahteva za stanjem ili pla anjem, potrebno je da podesite Internet Expolrer na slede i na in. Najpre proverite verziju Intenet Expolorera, tako to ete iz menija Help, odabrati opciju About Internet Explorer.

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 4

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Odgovaraju a verzija Internet Explorer-a je: Version: 6.0. ili Version:7.0... kao to je prikazano na slici:

Korisni ko uputstvo BIB On Line

Verzija: 1.1 /01.12.2007.

Strana 5

0 U horizontalnom meniju odaberite opciju Tools.12. 7.. a potom opciju Internet Options.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Pode avanje Internet Explorera 6.2007. kao na slici: U prozoru Internet Options odaberite opciju Security: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.. Strana 6 .1 /01..0.

Strana 7 .com.1 /01.bancaintesabeograd.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon toga. pa potom kliknite na dugme Sites: U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://online. Ako je potrebno.12.2007. tiklirajte ku icu za Require server verification Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. kliknite na dugme Add. odaberite opciju Trusted Sites.

Dok ste na panelu Security / Web Sites.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (https:) for all sites in this zone. kliknite na dugme Custom Level: Podesite da sve opcije vezane za ActiveX Control budu Enable: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.1 /01. a potom kliknite na dugme OK: Kona no. Strana 8 . potrebno je izvr iti pode avanja vezana za ActiveX Control.2007.

2007.1 /01.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iza ite iz svih menija pritiskom na dugme OK. Strana 9 . Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

0. Svi korisnici koji poseduju Partiju i LIB. ta nije LIB se dobija prilikom potpisivanja ugovora (pristupnice) za kori enje usluga On-line sistema. tzv.1 Partija i LIB Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene. mogu se jednostavno logovati unosom ovih parametara u odgovaraju a polja. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji).2.1 /01. Korisni ko ime i lozinka Ovaj na in prijave obezbe uje INFO usluge (pregled stanja i prometa po partijama ili platnim karticama) i mogu nost prenosa sredstava izme u sopstvenih ra una kao i vr enje pla anja na unapred ugovorom odre ene. Strana 10 . otvara se prozor kao na slici: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. 1.1 Logovanje Prijavljivanje (logovanje) na sistem Banca Intesa On-line putem Web kanala se mo e vr iti na dva razli ita na ina: 1. tzv.12. postoji dugme KI/L nalog. 1. unosi se samo trinaestocifreni broj izme u crtica sa leve i desne strane punog formata ra una. (kao na slici ispod).2007.1. Kod ovog na ina logovanja korisnik sam formira svoje Korisni ko ime i lozinku.1. predefinisane ra une (korisnik ima mogu nost da izabere neki od ponu enih ra una na samom alteru prilikom potpisivanja ugovorapristupnice ili ih sam defini e po svojoj elji).1 Partija i Lib 1.0 pode en na ovaj na in obezbe uje poverljivu i bezbednu komunikaciju sa serverom Banke. Nakon logovanja partijom i LIB-om. * napomena: broj Partije.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Internet Explorer 6.2 Korisni ko ime i lozinka 1. Ta nije. pri emu moraju obratiti pa nju na format ra una (partije) koji unose.1. 7.1.

Strana 11 .2 Ra uni Nakon uspe ne prijave na sistem inicijalno se otvara strana Ra uni. 1.1 /01. koja ima slede i izgled: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: lozinka mora da ima najmanje 6 znakova (karaktera) od kojih barem 2 moraju da budu cifre.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ovo je sumarni prikaz stanja na svim Va im ra unima. Strana 12 . pa u Nazivu ra una umesto broja ra una stoji neki smisleni naziv koji ra un opisuje. *napomena: Na slici gore su neki ra uni preimenovani.1 /01.2007. U slu aju da se logujete partijom i LIB-om delimi no bi se razlikovao izbor dugmi a sa desne strane: . *napomena: Na slici sumarnog prikaza ra una je izgled ekrana nakon logovanja sa korsini kim imenom i lozinkom.logovanje korisni kim imenom i lozinkom.12. To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja ra una i otvara se prozor kao na slici: Nakon upisa eljenog naziva kliknete na Potvrdi. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

promena lozinke.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ .2007. otvara se prozor kao na slici: Lozinka.uvid u li ne podatke. dok ste ulogovani korisni kim imenom i lozinkom: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.logovanje partijom i LIB-om. Strana 13 . Li no.12.1 /01.

Pla anja. dok ste ulogovani partijom i LIB. dobra je praksa da na taj na in zavr ite sa radom. Strana 14 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LIB.kreiranje korisni kog imena i lozinke.1 /01. Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na eljeni ra un. Kartice. Krediti. Prenos. a ne samo napu tanjem Internet Explorer-a. Menja nica.promena LIB-a. U horizontalnom meniju postoje slede e opcije:Ra uni. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Prilivi.om (strana 14: Korisni ko ime i lozinka). Kursna lista. Izlaz.12. dok ste ulogovani partijom i LIB-om: KI/L Nalog. Na slici ispod je detaljan prikaz podataka vezanih za teku i ra un.odjava iz sistema.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .1 /01.prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.12. Strana 15 .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Iz padaju eg menija mo ete menjati ra une za koje elite detaljan prikaz stanja.12.1 /01. Strana 16 .2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

10.12.15 ili 30 promena: - prikaz stanja na ra unu u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007. Strana 17 .1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mo ete odabrati da posmatrate poslednjih 7.

Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Promet . - prikaz odabranog izvoda u formi za tampanje: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.1 /01. Izvodi .2007.prikazivanje prometa.generisanje novog izvoda i mogu nost pregleda prethodnih izvoda. Strana 18 .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 19 .1 /01.12.2007.

Iz padaju eg menija Predefinisani nalog izaberite predefinisani nalog (u primeru uplate struje za ED Beograd). Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01. Strana 20 . Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i.12. osim Iznosa. a ugovorili ste sa bankom predefinisane dinarske naloge ili ste ih sami kreirali putem Mini CD-a (kliknite na Pla anja/Dinarska pla anja) mo ete vr iti pla anja na te naloge.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.3.3 Pla anja 1.1. se automatski popunjavaju. a potom i dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisni kim imenom i Lozinkom Ukoliko se logujete Partijom i LIB-om ili korisni kim imenom i lozinkom.2007. Sva potrebna polja.

Strana 21 . Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu.1 /01.12. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. - tampanje potvrde o uspe nom primanju naloga. Izborom podopcije Pregled otvara se strana na kojoj se nalazi pregled dinarskih pla anja i provizija.2007. sa statusima.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ukoliko potvrdite.

Kada korisnik eli da izvr i pla anja na ra une po izboru. klikom na ikonuMogu e ifre pla anja: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Mini CD i PIN kod Mini CD sa digitalnim sertifikatom pru a mogu nost pla anja na ra une po slobodnom izboru (popunjavanjem blanko naloga). Izaberite dinarski ra un sa kojeg vr ite prenos. *napomena: mini CD (na kome se nalazi digitalni certifikat) i PIN se izdaje na zahtev korisnika.2.1 /01. Odaberite ifru pla anja. snimanja predefinisanih naloga i korisnika) je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom i odgovaraju im PIN-om kako bi nakon toga mogao da izvr i eljene transakcije. nakon prethodno potipsanog ugovora (pristupnice) o kori enju usluga Banca Intesa On-line servisa. kreiranje predefinisanih naloga i Korisnika ( ablona).3. a aplikacija e ga obavestiti u kom trenutku ( prilikom potpisivanja naloga.2007.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Strana 22 . potrebno je da se prvo loguje sa Partijom i LIB-om ili Korisni kim imenom i Lozinkom.

12.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Popunite preostala polja.1 /01. Otvara se slede i prozor koji vas obave tava da je potrebno ubaciti Mini CD sa digitalnim sertifikatom: Slede e to Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. ete videti na ekranu Strana 23 . Nalog se alje pritiskom na dugme Izvr i.

Strana 24 . U meniju „Pla anja“odaberite opciju „ abloni“. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.2007.12.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ je prozor sa obave tenjem o iznosu provizije: Ukoliko potvrdite. otvara prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga: Predefinisani nalozi – kreiranje Predefinisanih naloga.

Strana 25 .2007. potrebno je da kliknete na opciju Nov pred.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Za dodavanje novog predefinisanog naloga.12.nalog.1 /01. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

a potom. Strana 26 . kliknite Upi i u bazu. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Snimi.2007. obavezno.12. Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om.1 /01.nalog dodao u listu. kako bi se uneti pred. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi.

12. Strana 27 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisnici.1 /01.2007. kako bi se automatizovalo kreiranje dinarskih naloga.snimanje ablona za korisnike. potrebno je da kliknete na Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Za dodavanje novog korisnika u bazu korisnika.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ opciju Novi korisnik. otvara se prozor za unos: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12. Strana 28 .1 /01.2007.

12. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.brisanje korisnika sa liste.1 /01. obavezno. kako bi se uneti korisnik dodao u listu. kliknite Snimi.4 Prilivi Prikaz priliva iz inostranstva. kako bi se izmene prosledile u bazu. 1. editovanje podataka o unetom korisniku . Nakon toga e se na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om. Posle svih eljenih izmena liste korisnika dinarskih pla anja (promena podataka ili brisanje) obavezno kliknuti na dugme Snimi. to zna i da je potrebno logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi. Strana 29 . Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. a potom.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Izvr i.2007.

otvara Vam se strana gde se nalazi spisak kartica koje posedujete i osnovne informacije o njima. *napomena: Na slici gore su neke kartice preimenovane.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ *napomena: Maksimalni period za pregled je 180 dana. pa u Nazivu kartice umesto broja stoji eljeni naziv.12. otvara se prozor kao na slici dole: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Cirrus/Maestro). Klikom na opciju Kartice. 1.5 Kartice U ovom delu On Line sistema imate kompletan uvid u potro nju po platnim karticama.1 /01. Strana 30 . To mo ete posti i tako to kliknete na ikonu ispred broja kartice (npr.2007.

12.2007.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon potvrde pojavi e se slede i prozor: Detaljan pregled po platnoj kartici dobijate kada kliknete na jednu od platnih kartica: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 31 .

otvara se strana sa detaljnim stanjem. Izborom podopcije Stanje.1 /01.2007. Promet . Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Potom izaberete jednu od ponu enih podopcija: Stanje. Strana 32 .Potro nja ili Izvod.12.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Prika i .prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu nerealizovanih ekova: Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 33 .12.1 /01.2007.

2007. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 34 .1 /01.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izborom podopcije Promet otvara se pregled svih realizovanih transakcija po odabranoj platnoj kartici.

Izborom podopcije Potro nja imate mogu nost da vidite samo potro nju po platnoj kartici.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Podatke je mogu e filtrirati po datumu i iznosu. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 35 .2007. Izborom podopcije Izvod imate mogu nost uvida i tampe izvoda po kreditnim karticama za poslednjih 6 meseci.1 /01.12.

1 /01.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Izvode mo ete filtrirati po datumu i na taj na in preuzeti arhivske izvode iz predhodnih meseci. Strana 36 .12. Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na odabranog izvoda u formi za tampanje: eljeni izvod i dodbi ete prikaz Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga.6 Prenos U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite prenos sredstava sa jednog Va eg ra una na drugi Va ra un bez provizije. ukoliko potvrdite. Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije.2007.12. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava u okivru dinarskih i deviznih ra una. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i. kako dinarskih tako i deviznih.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. ra un na koji vr ite prenos. Strana 37 . Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Strana 38 .2007.1 /01.

Potrebno je da odaberete ra un sa kog vr ite prenos. ukoliko potvrdite. unesete iznos i pritisnete na dugme Izvr i.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ U okviru opcije Prenos mo ete da vr ite i prenos sredstava sa Va eg teku eg ili deviznog ra una na KREDITNE kartice (Master Card.12.1 /01. Strana 39 . ra un na koji vr ite prenos.2007. Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava sa dinarskih i deviznih ra una na karticu MasterCard-a. Visa ili American Express) bez provizije. Napomena: U slu aju prenosa sa deviznog ra una na ra un kreditne kartice Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. Prenos sredstava na kreditne kartice se ne prikazuje odmah na delu prometa po platnim karticama (ne registruju se u realnom vremenu kao prenosi izme u ra una). otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije.

Strana 40 . Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ se mogu prenosi samo EUR.12.2007.

1 /01.2007. Strana 41 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.1 /01.2007. Strana 42 .12.

2007. Postoji mogu nost da odete na va u listu nekog ranijeg datuma ili da se vratite na odre eni broj kursne liste. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.7 Kursna lista Izborom opcije Kursna lista otvara se najnovija kursna lista.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1.12. Strana 43 .1 /01. Broj kursne liste se nalazi pri dnu strane u napomeni.

2007. Strana 44 . Potrebno je da popunite iznos.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kalkulator. 1.Kursni kalkulator omogu ava nam da izvr imo pregled konverzije jedne valute u drugu.8 Menja nica Opcija Menja nica radi konverziju deviznih sredstava u dinarska sredstva i obrnuto.12. a potom pritisnete na dugme Izvr i.1 /01. da odaberete valutu i ra une za konverziju. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

1 /01. Strana 45 . kamatna stopu.12.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nakon izbora opcije Izvr i prvo se otvara prozor sa obave tenjem o iznosu provizije. - tampanje obave tenja. broja rata itd). Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1. otvara se prozor sa obave tenjem o uspe nom prijemu i referenci naloga. Izborom jednog od kredita na podopciji otvara se opcija Stanje.2007. Ukoliko potvrdite. 1.detaljnije informacije o kreditu (iznos kredita.9 Kredit Na prvoj strani opcije Krediti nalazi se spisak kredita koji ste podgili kod banke i koje jo uvek otpla ujete.

Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.pregled svih dosada njih uplata. Strana 46 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uplate.1 /01.2007.12.

2. Jedini uslov je da poziv izvr ite sa telefona koji ima mogu nost tonskog biranja.12. automat ce pri autentifikaciji prepoznati telefonski broj i zatraziti samo Va LIB. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti slede e: Nakon autentifikacije. itd.2007. a zatim e ponuditi dodatne usluge.) umesto tra enog LIB. Strana 47 . Napomena: Ukoliko je broj telefona sa koga pozivate registrovan u banci. 2. Preko agenta Kontakt centra (prtiskom na taster 0) na brz i jednostavan na in mo ete koristiti usluge telefonskog bankarstva. *Broj Va eg ra una je kao u navedenom primeru (zaokru eno crvenim): Ukoliko su podaci pravilno uneti. odabirom opcije 1. automat e pro itati trenutno stanje na Va em ra unu. Telefon (govorni automat) Pozivom Call Centra Banca Intesa na 011/310-8888. kartice.1 /01. kroz meni Govornog automata i pritiskom odgovaraju ih tastera. odabirom opcije 0.provera stanja Nakon izvr ene autentifikacije. tj. tj. kao to su: • zahtev za itanje stanja po platnim karticama • zahtev da se ponovo pro ita stanje na Va em teku em ra unu • transfer na agenta kontakt centra radi obavljanja usluga telefonskog bankarstva (taster 0).a pritisnite taster zvezdica (*).1 Govorni automat . uno enjem broja ra una i LIB-a. veza e biti preusmerena agentu Kontakt centra koji e prema Va em nalogu izvr iti: • Finansijske transakcije: • Pla anje mese nih ra una koje ste unapred prijavili na alteru banke • Kupoprodaju deviza • Prenos sredstava na druge ra une • Izmirivanje obaveza po kreditnim karticama Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2. Ukoliko ipak elite da izvr ite autentifikaciju po nekom drugom ra unu ili za drugog klijenta (supruznika i sl. mo ete saznati: • stanje na Va im ra unima i platnim karticama • opis svakog proizvoda Banke (krediti. odabirom opcije 0. tednja. potrebno je pritisnuti taster # kao oznaku za kraj unosa. uno enja Broja ra una i Lib-a. Po zavr etku je dovoljno samo prekinuti vezu.) • kursnu listu • trenutno aktuelne kampanje u Banci.2 Telefonsko bankarastvo – pla anje putem telefona i aktiviranje obnovljenih platnih kartica Nakon autentifikacije. uno enja Broja ra una i Lib-a.

2007.1 /01. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ • Aktiviranje obnovljenih platnih kartica: • Maestro • Master Card (Standard i Gold) • Dina kreditna Napomena: Telefonski razgovori se snimaju i slu e pored zapisa o uspe noj autentifikaciji i kao dokaz o izvr enoj transakciji. Strana 48 .12.

Izvod na e-mail 4 . E-mail Ovaj kanal omogu ava naru ivanje informacije o stanju ili izvodu ra una (partije) koja se korisniku odmah po prijemu samog zahteva upu uje na email. Strana 49 .12.1 /01. Naru ivanje se ostvaruje slanjem e-mail poruke na adresu: mailserver@bancaintesabeograd. odgovor se dobija u roku od nekoliko minuta.com tako to se u polje subject unosi broj partije za koju se tra i informacija i jedna od ifara iz liste (1 ili 4). Ukoliko su podaci pravilno uneti. 1 .Stanje na e-mail Na primer. ako elite da dobijete stanje na Va em ra unu. unosite slede e podatke: Prilikom unosa partije va no je obratiti pa nju na obavezan razmak izme u broja ra una (partije) i ifre usluge koja se zahteva.2007.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.

com Jo jednom podse amo. va a pitanja mo ete proslediti na mail adresu: kartice_pomoc@bancaintesabeograd. Podr ka Odgovore na sva pitanja vezana za pojavu eventualnih problema prilikom kori enja servisa Banca Intesa On-line mo ete postaviti na oj tehni koj podr ci na telefon: 011/310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati mail na adresu: online@bancaintesabeograd. Korisni ko uputstvo BIB On Line Verzija: 1.12.1 /01. odnosno. Sve informacije o platnim karticama Banca Intesa ad Beograd.com Sistem Banca Intesa Online je veoma atraktivan. da bi ste koristili usluge sistema Banca Intesa On-line potrebno je prethodno popuniti pristupnicu (ugovor) i predati je na bilo kom alteru Bance Intesa ad Beograd.2007. mo ete dobiti na tel: 011/3010-160. Strana 50 .¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 4. lak za kori enje. pru a brojne pogodnosti i zato ivajte u njegovom kori enju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->