Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 15. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5490 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

5&# 64# + &# 5+2# +52+6# 4#& .+218# '
Esad Ba{agi}, predsjednik Kantonalnog odbora SDA, umije{an u razli~ite kriminalne talove Iz SDP-a odgovaraju da je stranka Sulejmana Tihi}a „ogrezla u korupciji i kriminalu“ [ta }e odlu~iti Lagumd`ija
prethodnih godina gradona~elnik Biha}a Hamdija Lipova~a radio u tom gradu. Sam Lipova~a za „Avaz“ je odgovorio da je „SDA stjeci{te kriminala, a to smo vidjeli i prije dva dana, kada su pohap{eni svi visoki zvani~nici ovog dijela SDA“. U me|uvremenu u SDP-u moraju odlu~iti s kime }e u vlast. 4. str. tranka demokratske akcije uzvratila je udarac ~elnicima SDP-a BiH. Predstavnici te partije zatra`ili su da SIPA ispita kako je

KRAJINA

Tihi}evi kriminalci uzvra}aju udarac

S

Ekskluzivno: Dejvid Geta uo~i koncerta

Va{ington

Geta: Veoma uzbu|en zbog prvog dolaska u BiH

Nevjerovatno putovanje
Mirovni sporazum za BiH smatra se Holbrukovim `ivotnim djelom

Imenovanja: Ketrin E{ton donijela odluku

Umro Ri~ard Holbruk TU@ITELJICI UKRADEN
2. i 3. strana

Sarajevo: Lopovi postali sve drskiji

Vrijeme: Meteorolozi ne najavljuju ve}e padavine

RAST TEMPERATURA MOGU] VE] SLJEDE]E SEDMICE
7. strana

AUTOMOBIL, SUDIJI PROVALJENO U STAN

NOGOMET

BANJA LUKA

ELMEDIN KIKANOVI]

FIFA i UEFA pozvane da presude

Ubio se u kadi punoj vode

15. strana

Pauziranje sam te{ko prihvatio
69. str.

65. str.

15. str.

4. str.

Na 15. godi{njicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma

LAJ^AK DOBIO VA@NU POZICIJU

27. str.

2

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

VA[INGTON Ambasador Ri~ard Holbruk umro u 69. godini

Dejton nad`ivio svog arhitektu
Pucanje aorte bilo kobno za ameri~kog diplomatu Mirovni sporazum za BiH `ivotno djelo Veze s Klintonovima
Jedan od najpoznatijih ameri~kih diplomata, ambasador Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke), umro je u ponedjeljak nave~er u bolnici u Va{ingtonu, ta~no 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, svog `ivotnog djela. u Dejtonu, o ~emu je kasnije objavio knjigu „Okon~ati rat“, koja je postala bestseler.

Zaustaviti rat
Najve}i dio svoje karijere posljednjih dvadesetak godina Holbruk je bio vezan uz Klintonove. Poslije Dejtona, postao je specijalni izaslanik tada{njeg ameri~kog predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton) za Balkan i glavni operativac za region. Nakon odlaska Bila Klintona, Holbruk se pridru`io kampanji Hilari Klinton (Hillary Clinton) u politi~kom anga`manu. Ona mu je uzvratila imenovanjem na zahtjevnu i va`nu poziciju specijalnog izaslanika za region Paki-

Nadimak Buldo`er
Holbruk je preminuo nakon nekoliko poku{aja ljekarskog tima da sprije~i krvarenje zbog pucanja aorte. Vijest o smrti objavljena je 14. decembra 2010. godine, na dan kada se puni decenija i po od zvani~nog potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu. Upravo se Holbruk smatra arhitektom

Holbruk s generalom Veslijem Klarkom na Sarajevskom (Foto: AP) aerodromu u septembru 1995.

tran je za visprenog pregovara~a, a zbog specifi~nog i direktnog na~ina komuniciranja te diplomatske taktike

kod Dejtona, u ameri~kog dr`avi Ohajo, Holbruk je bio pomo}nik dr`avnog sekretara SAD Vorena Kristofera

Rekli su o Holbruku
Obama: Velikan diplomatije
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) nazvao je Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke) „velikanom ameri~ke diplomatije“. - Mi{el (Michelle) i ja duboko smo rastu`eni odlaskom Ri~arda Holbruka, istinskog diva ameri~ke vanjske politike koji je Ameriku u~inio ja~om, sigurnijom i po{tovanijom - rekao je Obama u saop}enju Bijele ku}e, prenosi Fena. Obama: Duboko Holbruk je, prema Obaminim rije~ima, rastu`en bio „jedinstvena figura, koja }e ostati zapam}ena po neumornoj diplomatiji, ljubavi prema zemlji i traganju za mirom“.

Ultimatum Milo{evi}u
Holbruk se bavio i pitanjem Kosova. Upravo on je, u prolje}e 1999. godine, Slobodanu Milo{evi}u u Beograd donio ultimatum tra`e}i da se mirno povu~e s Kosova. Nakon toga uslijedili su dvomjese~ni zra~ni udari NATO-a na Srbiju. Holbruk je kasnije isticao da mu nije bio problem pregovarati s „najgorim ratnim zlo~incima“. Tokom svog anga`mana u ovom regionu, Holbruk se nije libio u javnosti nazivati stvari pravim imenom, ~esto spominju}i etni~ko ~i{}enje i genocid. dogovora kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljena sada{nja dr`avna struktura i Ustav. Taj diplomatski poduhvat ameri~ke administracije, u kojem je Holbruk bio glavna poluga, ostao je njegovo najzna~ajnije postignu}e, fakti~ki `ivotno djelo koje ga je nad`ivjelo, iako je u svojoj karijeri obavljao brojne va`ne diplomatske misije. Holbrukova posljednja funkcija bila je specijalni izaslanik ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) za Pakistan i Afganistan. Sma-

Sin jevrejskih doseljenika
Holbruk je ro|en u Njujorku 24. aprila 1941. Roditelji su mu bili potomci jevrejskih doseljenika iz isto~ne Evrope, ali prema vlastitom priznanju, ateisti. Od mladosti se interesirao za javnu slu`bu, ali se oku{ao i kao bankar investitor, novinar i publicista. Ostvario je uspje{nu karijeru na Wall Streetu, radio u korporaciji „Lehman Brothers“ te bio potpredsjednik „Credit Suissea“. Bio je i urednik u „Newsweeku“ i „Foreign Policyju“ te pisao za „Washington Post“. Tri puta se `enio, ima dva sina. stana i Afganistana, koji se smatra klju~nim vanjskopoliti~kim pitanjem SAD. No, njegov skoro dvogodi{nji anga`man u toj regiji nije polu~io zna~ajnije rezultate. Holbruk je posljednje dane proveo rade}i na novoj reviziji politike Obamine administracije u ratu u Afganistanu, ~ija se objava o~ekuje sutra. Kako prenosi „Washington Post“, Holbruk je malo prije ulaska u operacionu salu svom hirurgu Pakistancu rekao da „rat u Afganistanu treba zaustaviti“.
T. LAZOVI]

Promijenio stav Va{ingtona
Britanski BBC isti~e da se s Holbrukovim anga`manom pristup me|unarodne zajednice prema BiH dramati~no promijenio. Njegov bliski prijatelj Piter Galbrajt (Peter Galbraith), biv{i ameri~ki ambasador u Hrvatskoj, izjavio je za CNN da se Holbruk zainteresirao za BiH jo{ 1992., nakon {to je dobio je nadimak Buldo`er. U vrijeme pregovora u vojnoj bazi „Wright-Patterson“ s njim posjetio koncentracioni logor Manja~a. Galbrajt je rekao da je Holbruk nakon te posjete i teksta koji je tada objavio „The New York Times“ znatno doprinio da se Va{ington nekoliko godina kasnije odlu~i vojno i politi~ki anga`irati u ratovima na prostoru biv{e Jugoslavije. (Warren Christopher) za Evropu. Obavljao je funkciju glavnog ameri~kog pregovara~a

Klinton: Izgubili smo dr`avnika
Amerika je sa smr}u Ri~arda Holbruka izgubila jednog od svojih najenergi~nijih ~elnika i najposve}enijih javnih slu`benika, „pravog dr`avnika“, istakla je ju~er ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton), prenosi Fena. - Ri~ard Holbruk bio je jedinstveni, pravi dr`avnik, {to njegov odlazak ~ini Klinton: Bolan jo{ bolnijim - kazala je Klinton u saodlazak op}enju Stejt departmenta, dodaju}i da je Holbruk „pomogao oblikovati ameri~ku povijest, upravljati njenom opasnom sada{njo{}u i osigurati ameri~ku budu}nost“.

Hejg: Demonstrirao najbolje kvalitete
Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Vilijam Hejg (William Hague) s tugom je primio vijest o smrti Ri~arda Holbruka, saop}eno je iz Ambasade Velike Britanije u BiH. Hejg: Najbolji - Postizanje trajnog mira u BiH bio je cilj kvaliteti za ambasadora Holbruka. On je koncipirao i vodio dejtonski mirovni proces 1995. Time je demonstrirao najbolje kvalitete ameri~kog i me|unarodnog diplomatskog vodstva. Mi }emo predano ~uvati mir koji je on osigurao - ka`e Hejg.

Incko: Zasluge za cjelovitu BiH
Dejtonski sporazum o~uvao je cjelovitost i tradicionalne granice BiH, a za to je zasluge imao Ri~ard Holbruk, izjavio je ju~er u Sarajevu visoki predstavnik Valentin Incko Incko: Prerana (Inzko) u povodu smrti veterana ame- smrt ri~ke diplomatije i tvorca Dejtonskog sporazuma. - Dejtonski sporazum zaustavio je rat i donio je mir 15 godina, {to ne treba potcjenjivati - kazao je Incko, koji je Holbrukovu smrt nazvao „tragi~nom i preranom“, javila je Fena.

Dodik izrazio sau~e{}e Munu
Predsjednik RS Milorad Dodik uputio je telegram sau~e{}a ambasadoru SAD u BiH Patriku Munu (Patrick Moon) povodom smrti Ri~arda Holbruka, javila je Onasa. - Ostat }e upam}en i Dodik: Veliki kao jedan od tvoraca gubitak Dejtonskog sporazuma, koji je zaustavio rat u BiH i postavio temelje njenog ustavnog ure|enja - pi{e u telegramu. Ina~e, povodom Holbrukove smrti telegram sau~e{}a Hilari Klinton uputio je i Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH.

E{ton: Bio je {ampion mira
Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) odala je po~ast uspomeni na ameri~kog „{ampiona mira i pomirenja“ - Ri~arda Holbruka. - Ambasador Holbruk bio je osobit ~ovjek, pravi diplomata i {ampion mira i pomirenja, ne samo u Pakistanu i Afganistanu nego u cijelom svijetu, E{ton: Pravi skoro pola stolje}a u slu`bi svoje zemlje i me|unarodne zajednice. Evropa diplomata }e se posebno sje}ati njegove historijske uloge u vra}anju mira na Balkan - navodi se u saop}enju E{ton, prenijela je Fena.

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

Popu{tanje om~e
Ukidanje viza mo`da jeste prilika za gra|ane da malo odahnu, ali vlasti zbog kojih sve kasni godinu nemaju nijedan razlog za slavlje
Dr`avljani BiH od danas }e mo}i slobodno putovati u Evropsku uniju bez obaveze da u svom paso{u imaju muhur {alterskog slu`benika odgovaraju}e ambasade. Na izvjestan na~in, to je veliki i historijski korak za cijelu dr`avu. Diskriminiraju}a `eljezna zavjesa koja je postavljena prije petnaestak godina na granici, bh. gra|ane dr`ala je daleko od Evrope, kojoj geografski i kulturolo{ki, ustvari na svaki mogu}i na~in izuzev politi~ki, pripadaju. Ta zavjesa, me|utim, sada nije dignuta s na{e, bh. strane [engena. Nju je sru{ila volja dr`ava Evropske unije, ponajvi{e briselske administracije, da ukloni barijeru i omogu}i gra|anima BiH da barem nakratko osjete beneficije i privilegije pribli`avanja i `ivota u Uniji. Brisel se nada da bi to moglo podsta}i gra|ane da po`ele sna`nije gurnuti i svoje politi~are prema Evropi ili ih, na koncu, potpuno promijeniti. Stoga, ukidanje viza jeste prilika za gra|ane i narode ove zemlje da malo odahnu, olabave om~u oko svog vrata, proslave i po`ele jo{ sli~nih koraka. No, oni koji su tu om~u stezali godinama, izbjegavali uvo|enje biometrijskih paso{a, blokirali zakone i posezali za ucjenama i trgovinama, odga|aju}i tako taj korak ka EU unedogled, nemaju nijedan razlog za slavlje. A upravo to su radile vlasti i aktuelno Vije}e ministara BiH, koje sada, umjesto da se skloni i {utke krije svoje sramotno ka{njenje i nesposobnost pokazanu u dvije godine procesa ukidanja viza, sve `eli predstaviti kao vlastito postignu}e i uspjeh. Naprotiv, ukidanje viza godinu nakon Srbije i Crne Gore, skoro ~etiri godine od prve informacije da EU `eli u~initi takav korak, spomenik je neuspjeha i proma{ene politike aktuelnih vlasti. Ukidanje viza je izuzetak koji potvr|uje pravilo - da su ove vlasti BiH dovele na za~elje kolone koja ide prema EU, prekr{ile sporazume s Briselom, na svaki mogu}i na~in pokazuju}i da dr`ave nije i da ne}e zadugo biti spremna za priklju~enje evropskom bloku. Zbog takvih politi~ara i ministara, gra|ani BiH }e jo{ dugo, vi{e i od jednog desetlje}a, u Evropu i}i samo kao turisti kako bi gledali `ivot i standard koji su im ukrale njihove nesposobne i korumpirane vlasti.
\oko NINKOVI]

Filipovi}: Nacionalni zadatak

[a}irbegovi}: Ostat }e problemi

Kom{i}: Te{ko pomirenje

REAKCIJE Kakvu je ulogu Ri~ard Holbruk imao u BiH

Kom{i}: Legalizirao je RS i dogovor Tu|man - Milo{evi}
S Holbrukom mora oti}i i Dejtonski sporazum, smatra Filipovi}
Bosanskohercegova~ki savremenici, ina~e u~esnici historijskih doga|aja na ovim prostorima, na ulogu veterana ameri~ke diplomatije u BiH Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke) gledaju vi{ezna~no.

Lazovi}: Priznao je sve slabosti
Ratni predsjednik Skugumenata, ali i stanovitim p{tine RBiH Miro Lazovi} pritiscima otklanjao presmatra da je Holbruk ipak preke koje su se pojavljivaodigrao pozitivnu ulogu u le na putu stvaranja mira. novijoj historiji BiH, jer Me|utim, 15 godina poslije jedan od kreatora Dejtoje mogu se vidjeti sve slabonskog sporazuma, koji je sti Dejtonskog sporazuma, zaustavio rat u BiH, stradakoje je i Holbruk priznao, nje naroda i ru{enje dr`ave. uklju~uju}i i ime Republi- To je 1995. godine bio Lazovi}: Snaga ka Srpska. Iako mu je u Deprioritet za dr`avu i za na{e argumenata jtonu re~eno da se sa RS ne narode. On je odigrao ulogu robu- mo`e napraviti efikasna dr`ava snog medijatora. On je snagom ar- kazao je Lazovi}. maksimalno zadovoljio ambicije i jednoga i drugoga. Milo{evi}evu ambiciju da preko Drine instalira jo{ jednu Srbiju, a da T u|manu pomogne da rije{i za njega nerje{ivo pitanje istjerivanja Srba iz Hrvatske. Tako su i jedan i drugi rije{ili dio svog nacionalnog zadatka. Sve je to rije{eno na ra~un BiH. U tome je svoju ulogu imao neotporni, rahmetli Alija Izetbegovi}. Skoro 20 godina ovaj narod `ivi u paklu, a ne u dr`avi - kazao je Filipovi} za „Avaz“. Dodao je da s Holbrukom „na onu stranu `ivota“ treba oti}i i Dejtonski sporazum te da BiH moraju biti vra}ena njena prava i da na tome moraju insistirati, prije svega, probosanski politi~ari. Isto tako, ratni ministar vanjskih poslova Republike BiH i na{ ambasador pri UN-u Muhamed [a}irbegovi} ka`e da je Holbruk mogao mnogo vi{e uraditi za BiH, ali da se „i sam izgubio zbog svojih prevelikih ambicija i `urbe prema ve}im politi~kim pozicijama“.

Izetbegovi}eva uloga
Dok jedni isti~u njegovu ulogu u ostvarenju mira u na{oj zemlji, drugi zaklju~uju da je za taj mir pla}ena ogromna cijena, da je Holbruk kumovao legaliziranju Republike Srpske i tako u ki~mu na{e zemlje ubrizgao injekciju trajne nestabilnosti. Akademik Muhamed Filipovi} smatra da je Holbrukova uloga u BiH grozna! - On je dejtonski mir gradio na sporazumu izme|u Franje Tu|mana i Slobodana Milo{evi}a, u kojem je

/ TO JE TO

Nema opravdanja
- Konsekvence njegovog posla u BiH su `alosne za mnoge, pogotovo u Srebrenici. U tom smislu mi ne trebamo ni{ta progutati. Istina, Dejtonski sporazum okon~ao je rat. T je velika o stvar u smislu spa{avanja `ivota i smanjenja patnji. Ali, cijena koju smo platili nije trebala biti tolika visoka. Bojim se da }e problemi koji su do{li nakon Dejtona ostati mnogo du`e iza Holbruka - isti~e [a}irbegovi}. Dr. Ivo Kom{i}, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu i ratni ~lan Predsjedni{tva BiH, smatra da se Holbrukova li~nost ne mo`e jednozna~no gledati. Oni koji smatraju da je u BiH najva`nije bilo posti}i mir, isti~e Kom{i}, odredit }e mu pozitivnu ulogu. Pogotovo jer je mir bilo te{ko posti}i i pomiriti brojne kompromise. F. VELE

Blokada BiH
- Ako gledamo iz dana{nje perspektive, 15 godina nakon Dejtona, on je odgovoran i za one stvari koji su u{le u Dejtonski sporazum, a koje danas blokiraju BiH. Insistirao je na legalizaciji RS, a svojim diplomatskim vje{tinama za to je uspio dobiti saglasnost od Alije Izetbegovi}a i prije nego {to su po~eli pregovori u Dejtonu. To je za nas jako va`no, jer kada smo mi na pregovorima poku{ali problematizirati RS, on to nije dozvolio. Smatrao je to zavr{enim. Insistirao je na RS, ali to ne opravdava na{e koji su u~estvovali u tome - smatra Kom{i}.

Pedi E{daun za „Dnevni avaz“
Biv{i visoki predstavnik u BiH lord Pedi E{daun (Paddy Ashdown) izjavio je ju~er ekskluzivno za „Avaz“ da je ameri~ki diplomata Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke) „jedan od najzna~ajnijih diplomata na{eg vremena“. - Holbruk je bio veliki ~ovjek, ali ne bez pogre{ke kao diplomata. Mir u BiH je njegovo najve}e naslije|e - ka`e E{daun, koji je godinama sara|ivao s Holbrukom. Na mnogim podru~jima, uklju~uju}i E{daun: Veliki BiH i Afganistan, Holbruk je ipak, ~ovjek navodi Ešdaun, bio „diplomata za jednopolarni svijet“. - Ri~ard je bio idealan diplomata za vrijeme u kojem su se SAD pojavljivale u svakom dijelu svijeta. Njegove sposobnosti mo`da se nisu pokazale odgovaraju}im za dana{nji multipolarni svijet - navodi E{daun.

Donald Hejs za „Avaz“
Biv{i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH, ameri~ki diplomata Donad Hejs (Hays), izjavio je ju~er za „Avaz“, povodom smrti Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke), da je njegov odlazak neizmjeran gubitak za SAD i vanjsku politiku te zemlje. - Bio je briljantan, imao je dobre veze, izvanredan pregovara~ i imao je vje{tinu pronala`enja rje{enja. U Hejs: Bio je na{em establi{mentu za vanjsku poli- briljantan tiku nema nikoga ko objedinjava ove talente. Nikad se nije prestao brinuti o BiH i promovirati njene interese svojim kanalima u Va{ingtonu kazao je Hejs, koji je svojevremeno blisko sara|ivao s Holbrukom.

Holbruk nije bio bez gre{ke Nije se prestao brinuti o BiH

4

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

UPOZORENJA ^ovi}eva poruka Lagumd`iji

Blokirat }emo dr`avu!
Laj~ak: Zadu`en za Rusiju, Balkan i isto~no susjedstvo Unije

E{ton imenovala direktora u EU

Nema tu vi{e programske ili matemati~ke pri~e, sve se svelo na to da Lagumd`ija `eli biti predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} u izjavi za „Dnevni avaz“ upozorio je lidera SDP-a Zlatka Lagumd`iju da ne poku{ava iz vlasti istisnuti dva HDZ-a u BiH, jer }e se suo~iti sa `estokim blokadama! ^ovi} je to kazao nakon susreta koji je s liderom SDP-a BiH imao u ponedjeljak, kada je konstatirano apsolutno neslaganje o tome ko }e biti predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH.
^ovi}: Rekao sam Lagumd`iji {ta ga ~eka

Laj~ak ne dolazi u BiH, ide u Brisel
Biv{i visoki predstavnik u BiH i {ef slova~ke diplomatije Miroslav Laj~ak imenovan je ju~er na visoku funkciju u Slu`bi za vanjske poslove Evropske unije (EEAS) sa sjedi{tem u Briselu, saznaje „Dnevni avaz“. Laj~ak preuzima poziciju direktora za zapadni Balkan, Rusiju i isto~no susjedstvo Evropske unije, a imenovala ga je Ketrin E{ton (Catherine Ashton), visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost. Na{ list u nekoliko je navrata, uprkos {pekulacijama da }e Laj~ak preuzeti du`nost ambasadora EU u Sarajevu, pisao da }e biv{i visoki predstavnik biti imenovan upravo na ovu funkciju u Briselu. Kako saznajemo, Laj~ak }e se u okviru svog posla baviti i Bosnom i Hercegovinom, ali je sada potpuno jasno da ne dolazi na poziciju {efa Delegacije EU u Sarajevu, kako su pisali neki bh. mediji. Uz Laj~aka, E{ton je imenovala jo{ jednog visokog funkcionera u Slu`bi za vanjske poslove, Kristijan Lefler (Christian Leffler) bit }e zadu`en za Ju`nu i Sjevernu Ameriku u evropskom ministarstvu vaT. L. njskih poslova.

Razgovori s Radon~i}em
- Prema meni, racionalno je razmi{ljati na tragu mog razgovora s liderom SBB BiH Fahrudinom Radon~i}em. Dakle, da jednostavno ispred sebe staviku{a, mi }emo koristiti sve institucionalne mogu}nosti da to sprije~imo - ka`e ^ovi} za „Avaz“. Na na{e pitanje koje su to „institucionalne mogu}nosti“, ^ovi} dodaje da je Lagumd`iji jasno ukazao na sve probleme koje bi mogao imati „ako bi poku{ao raditi bez HDZ-ova“. - Jasno sam mu rekao da je to blokada vlasti. To bi predstavljalo jedan cirkus koji ne}e dati nikakav rezultat. Tako bismo do{li u mnogo gore stanje nego {to smo imali u ove posljednje ~etiri godine. Ne mo`e se ignorirati volja jednog, drugog ili tre}eg naroda, pa ni Hrvata - ka`e ^ovi}. On vjeruje kako postoji dovoljno pameti da se u takve egzibicije ne ulazi. - Nema tu vi{e programo pravila {to `elimo uraditi i da testiramo mo`emo li to zajedno uraditi. To je pravi put. Moramo uva`avati volju glasa~a i kroz nju tra`iti dogovor rekao je ^ovi}. mske ili matemati~ke pri~e, sve se svelo na to da Lagumd`ija `eli biti predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH. Rekao sam mu da bi to, budu}i da su dobili ~lana Predsjedni{tva BiH na na~in kako su ga dobili, bilo previ{e i da, jednostavno, nemamo mogu}nosti za taj ustupak - isti~e ^ovi}.

Zlatkov izlet
- Klju~ je u tome da Lagumd`ija i dalje `eli biti predsjedavaju}i Vije}a minista-

Volja Hrvata
- Dogovor dva HDZ-a je ~vrst. Pro{log tjedna smo razgovarali i dogovorili sve nijanse. Mi smo preozbiljni da bismo ulazili u bilo kakve druge kombinacije. Mi smo volja jednog naroda i `elimo da ta volja bude prepoznata u implementaciji izbornog rezultata - naglasio je ^ovi}. ra BiH. Mi i dalje mislimo da nema nikakvog osnova za takav izlet, koji }e zna~iti da i dalje nema vlasti. Ba{ kao i poku{aj da se iz vlasti isklju~e dva HDZ-a. To mo`e biti velika {teta za BiH, a u kona~nici i za SDP . Takvo ne{to ne mo`e se realizirati. Jasno, ako se to po-

^ovi}ev ustupak
Jedini ustupak koji mo`e napraviti, ka`e ^ovi}, jeste taj da on li~no ne}e biti predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH, ali to mjesto mora pripasti HDZ-u BiH. Ako je, navodi on, nekome stvarno cilj da blokira sve u BiH, onda je na dobrom putu da to uradi. Prema ^ovi}u, blokade u BiH su logi~ne ako se bude krenulo putem isklju~enja dva HDZ-a iz vlasti. On smatra da se vlast na sli~nom konceptu mora formirati na svim nivoima. Lo{e je, napominje, {to se pribli`avamo Novoj godini i {to }e se cio proces, najvjerovatnije, odgoditi za polovinu februF. VELE ara.

FTV objavio nezvani~nu informaciju

SDP `eli u koaliciju sa SDA, HSP-om i NSRzB-om
Sino} odr`ana sjednica Predsjedni{tva SDP-a, ali bez zvani~ne potvrde
Federalna televizija (FTV) sino} je u drugom Dnevniku objavila nezvani~nu informaciju da }e SDP BiH danas ponuditi koalicioni sporazum Stranci demokratske akcije (SDA), Hrvatskoj stranci prava (HSP) i Narodnoj stranci Radom za boljitak (NSRzB). FTV nije dobio zvani~nu potvrdu ove informacije iz SDP-a, ali se pozvao na neimenovani izvor iz ove stranke, koja je sino} odr`ala sjednicu strana~kog predsjedni{tva. T elevizija javlja da }e SDP ponuditi „programsku platformu na entitetskom i dr`avnom nivou“. Ozvani~enje koalicije SDP-a i SDA nije iznena|enje, s obzirom na to da su te dvije stranke njeno formiranje dale naslutiti jo{ prije 15 dana glasanjem za predsjednika Kluba Bo{njaka u Skup{tini Kantona Sarajevo. Tako|er, savez Zlatka Lagumd`ije i Sulejmana Tihi}a nezvani~no je najavljivan i pr-

Nakon razotkrivanja kriminala u Krajini
Lagumd`ija i Tihi}: Savez najavljivan i prije izbora

ije izbora u oktobru, a sada o~ito dobiva i svoju finalnu potvrdu. Ina~e, zna se da je Sarajevo test za svaku vlast na svim nivoima, odnosno da se koalicija iz Sarajeva preslikava na ostale kantone i Federaciju BiH. Razgovori zvani~nika SDA i SDP-a u svim kantonima o stvaranju parlamentarne ve}ine ve} odaT. L. vno su u toku.

Sada SDA tra`i da SIPA ispita kako je Lipova~a vodio Biha}
Optu`be biha}ke SDA na ra~un SDP-a samo poku{aj da se gra|anima Unsko-sanskog kantona zama`u o~i
Razotkrivena korupciona{ka afera u kojoj su kolo vodili vi|eniji ljudi iz kraji{ke organizacije SDA stavila je pod veliki upitnik i nastavak pregovora SDP-a sa tom strankom. Hap{enje predsjednika Kantonalnog odbora SDA Esada Ba{agi}a u operaciji „Kastel“ i o~igledna umije{anost u razli~ite kriminalne talove trebali su biti tema pres-konferencije koju je SDA USK otkazala kako se ne bi otkrivali novi sramni detalji. SDA je zatra`ila od SDPa da se do daljnjeg odgode pregovori o formiranja vlasti u Krajini. Istovremeno je, vjerovatno sinhronzirano, Op}inski odbor SDA Biha} zatra`io od SIPA-e da ispita poslovanje Op}ine Biha} u mandatu Hamdije Lipova~e. - ^injenice potvr|uju da je SDA stjeci{te kriminala, a to smo vidjeli i prije dva dana, kada su pohap{eni svi visoki zvani~nici ovog dijela SDA. To dovoljno govori - ka`e Lipova~a i napominje da su optu`be biha}ke SDA na ra~un SDP-a samo poku{aj da se gra|anima Unsko-sanskog kantona zama`u o~i. Prvi ~ovjek SDP-a USK isti~e da je, sasvim slu~ajno, dan prije akcije „Kastel“ za „Dnevni avaz“ izjavio da u biha}koj SDA sjede kriminogene osobe.
Lipova~a: SDA je stjeci{te kriminala

Ipak kako Zlatko ka`e
Lipova~a ka`e da }e uva`iti eventualni dogovor predsjednika Zlatka Lagmd`ije sa SDA ako Centrala SDP-a ocijeni da je najbolje rje{enje za ovu stranku da u Krajini koalira s Tihi}evim ljudima. - Jedan od prioriteta budu}e Kantonalne vlade sa SDP-om na ~elu bit }e upravo borba protiv kriminala i korupcije i zato se te{ko odlu~ujemo na sastavljanje

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Raspli}u se korupcijske veze u USK: Kako su policajci primani u radni odnos?! - Tako trebaju uraditi u Sarajevu za „Elektroprivredu“, „Hidrogradnju“, „Feroelektro“, „Unis“ i sve ostale kompanije koje su doveli do propasti, i oduzeti im svu imovinu. Izgleda da svugdje rade pomalo kada ih Zapad pritisne, ali u Sarajevo ne diraju, gdje je mo`da najve}i kriminal (Burek Burekovic) politi~ara.

LOTO 4

5

29

32

34

40

JOKER 454920 014036

vlade sa tim i takvim ljudima - ka`e Lipova~a. On smatra da eventualno partnerstvo u USK sa SDA ne bi zna~ilo podr{ku korupcijskoj hobotnici u Krajini. - Evidentno je da hobotnica kriminala i korupcije `ivi unutar SDA USK. Ako `eli u vlast sa SDP-om, SDA se u tom slu~aju mora opredijeliti za neupitnu podr{ku vladi i institucijama u borbi protiv te hobotnice. Bez takvog stava nema ni govora o partnerstvu - direktan je Lipova~a, koji isti~e da bi od takvog pona{anja najvi{e koristi imala upravo SDA USK, koja je ogrezla u korupciji i M. D. kriminalu.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

5

REAKCIJE [tefan Feler, {ef EUPM-a, za „Avaz“

Brisel veoma svjestan zna~aja akcije „Kastel“
Poslane jasne poruke da je policija odlu~na da se bori protiv korupcije i da nema nedodirljivih
Posljednju policijsku operaciju „Kastel“, koju je koordiniralo Tu`ila{tvo BiH, me|unarodna zajednica smatra zna~ajnim i ohrabruju}im pokazateljem, ka`e za „Dnevni avaz“ [tefan Feler (Stefan Feller), {ef Policijske misije EU u BiH (EUPM). U ovoj ranoj fazi otvorene istrage agencije za provo|enje zakona i pravosudni sistem BiH, prema njegovim rije~ima, dokazali su odlu~nost da profesionalno rade svoj posao, bez obzira na to ko su osumnji~eni.
Ibi{evi}: Gest svojstven samo dobrim ljudima

Pratili istragu
- @elim, me|utim, podsjetiti da }e nam, iako ova operacija ponovo {alje poruku da niko nije iznad zakona, samo sudska presuda omogu}iti da govorimo o osu|enim pojedincima. Do tada }emo govoriti o osumnji~enima, jer njihovu odgovornost treba dokazati - isti~e Feler. EUPM je pratio istragu u ovom slu~aju i pohvaljuje izuzetno profesionalnu izvedbu akcije, koja je primije}ena i van granica BiH. - Ljudi koji donose odluke u Briselu i predstavnici dr`ava ~lanica EU veoma su svjesni ove druge velike policijske operacije usmjerene protiv korupcije izvedene ove godine. Me|unarodni mediji, kao {to je CNN, tako|er su o njoj izvje{tavali. EUPM je bio svjedok

Li~nost dana

Vedad Ibi{evi}

Golgeter velikog srca
Bh. reprezentativac u~estvovao u akciji prikupljanja novca za pomo} oboljeloj Amili D`inovi}
Feler: Najva`nije je da se kriminal ne tolerira

da su sve agencije za provo|enje zakona, sa SIPA-om na ~elu i u koordinaciji s Dr`avnim tu`ila{tvom, pokazale najvi{i nivo koordinacije i razmjene informacija tokom ~itavog procesa. Operacija „Kastel“ {alje jasne poruke javnosti da je policija odlu~na da se bori protiv

korupcije i drugih oblika kriminala, uklju~uju}i i onaj u vlastitim redovima - potcrtava {ef EUPM-a.

Veliko ohrabrenje
Dodaje da akcija „Kastel“ {alje i sna`nu poruku da nema nedodirljivih i potvr|uje da je uznemiruju}e to {to su osumnji~eni za kriminal visokopozicionirani policijski zvani~nici. - Ali, ono {to smatram najva`nijim, i vjerujem da }e {ira javnost shvatiti koliko je to va`no, jeste ~injenica da policija to ne tolerira. Ovo je temelj razvoja i odr`avanja povjerenja gra|ana. Tako imamo lo{u vijest utkanu u op}enito pozitivnu vijest. Ono {to bi trebalo ohrabriti sve nas jeste da sistem ne tolerira akcije onih koji zloupotrebljavaju polo`aj i ovla{tenja koja su im povjerili gra|ani - poru~uje Feler.
M. KUKAN

Gra|ani su prestali {utjeti
Komesar Feler podsje}a da su po~etkom godine agencije za provo|enje zakona, uz pomo} EUPM-a, provele kampanju pod nazivom „Korupcija ti uzima sve“ na podru~ju cijele dr`ave i da je tada ispitivanje javnog mnijenja pokazalo da su gra|ani siti {iroko rasprostranjene korupcije s kojom se svakodnevno suo~avaju. - Istrage o korupciji veoma su slo`ene i tra`e vrijeme. Potrebna im je podr{ka i aktivno u~e{}e gra|ana spremnih da pru`e informacije policiji. Pravdi su potrebni dokazi i zato gra|ani moraju biti pripremljeni na to da postanu svjedoci. Kampanja „Korupcija ti uzima sve“ pozivala je gra|ane da promijene situaciju i prestanu {utjeti. U operaciji „Kastel“ upravo se to i desilo - ka`e Feler.

Fudbalski reprezentativac BiH i golgeter bundesliga{a Hofenhajma Vedad Ibi{evi} u ponedjeljak je, uprkos svim obavezama, „skoknuo“ do Sarajeva i u~estvovao u akciji prikupljanja novca za pomo} te{ko oboljeloj Amili D`inovi}, u~iniv{i tako gest svojstven samo dobrim ljudima, kojih ipak jo{ ima. Ibi{evi} je ve} donirao novac za lije~enje 23-godi{nje studentice Medicinskog fakulteta u Tuzli i da je ostao na tome, bio bi to potez za jednostavno ljudsko hvala. No, Vedo je velikog srca, i morao je u~initi jo{ vi{e. Potpisivao je na stotine replika znojnica projekta „Dijete BiH“, ~ije

je priznanje dobio kao sportski ambasador BiH. Za svako dijete koje mu je presretno prilazilo imao je osmijeh, fotografirao se s njima, razgovarao... Ibi{evi}u je ovo samo jedna u nizu akcija ove vrste, a koliko `ivot mo`e biti okrutan, osjetio je kao dje~ak spa{avaju}i `ivu glavu iz okupirane isto~ne Bosne. Vedad Ibi{evi} ro|en je u Vlasenici 6. avgusta 1984. godine. Karijeru je po~eo u [vicarskoj, nastavio je u SAD, da bi uskoro stigao u PSG. Potom se preselio u Njema~ku, a od 2007. je ~lan Hofenhajma. Za reprezentaciju BiH odigrao je 30 utakmica i postigao sedam A. Dr. golova.

Dodik na inauguraciji u Banjoj Luci

Stabilna RS u mirnoj i stabilnoj BiH
Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je sino} tokom obra}anja zvanicama na sve~anom prijemu, koji je u Banjoj Luci uprili~io povodom preuzimanja predsjedni~ke du`nosti, da RS `eli mir, te u „njoj ne stanuje avanturizam“. (Foto: M. Lugi}) Cvetkovi} i Dodik: Sa sastanka - Cilj je mirna i stabilna RS, a u mirnoj i sta- i srbijanskim ministrom vanjskih bilnoj BiH, RS koja ne}e biti kao poslova Vukom Jeremi}em koji su ona od prije nekoliko godina iz ko- poru~ili da Srbija podr`ava teritoje je bilo lako odnijeti bilo koju na- rijalni integritet BiH i prihvatit }e unutra{nje ure|enje koje dogovodle`nost - poru~io je Dodik. Dodik se ju~er susreo s premi- re legalno izabrani predstavnici A. [. jerom Srbije Mirkom Cvetkovi}em vlasti u BiH.

Iako je OHR upozorio na o{tro kr{enje Dejtona

Vlada RS odlu~it }e o markiranju linija
Na Vladi RS je da se sada samo izjasni o daljnjim uputama, poru~io Gligori}
Ured visokog predstavnika (OHR) u BiH preksino} je odgovorio Vladi RS na njen dopis u vezi s inicijativom za markiranje me|uentitetskih linija razgrani~enja, upozoravaju}i da svaka jednostrana aktivnost zna~i i o{tro kr{enje Dejtonskog mirovnog sporazuma, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u OHR-u. No, uprkos tome, Vlada RS doslovno radi na formiranju radne grupe stru~njaka kako bi se posao s markiranjem me|uentitetske linije zavr{io prije popisa stanovni{tva. - Mi to pitanje moramo rije{iti i na Vladi RS je da se sada samo izjasni s daljnjim uputama koje }emo mi slijediti. Nema kr{enja Ustava, niti Dejtona, i kako uop}e mo`e odgovor OHR-a napominjati na kr{enje Dejtona ako se Aneks 2 i ne implementira?! Licemjerju nikad kraja - kazao je za „Dnevni avaz“ direktor Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove RS Tihomir Gligori}. On je dodao da je OHR-ovo tuma~enje inicijative Vlade RS „potvrda neodgovornosti, neprofesionalnosti i skrivanja pravih namjera“ visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko), te se novonastala situacija treba tuma~iti isklju~ivo u tom svjetlu. - Incko se nije potrudio da barem pomogne u rje{avanju problema, ve} dodatno komplikuje situaciju - zaklju~uje Gligori}.
Gligori}: Nema kr{enja Ustava V. STEVANOVI]

U FBiH u oktobru ro|eno 1.864 djece
U oktobru 2010. u FBiH je ro|eno 1.864 djece, a umro je 1.581 stanovnik, {to zna~i da je prirodni prira{taj iznosio 283. Prema novim pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu sklopljen je 841 brak i obavljena 52 razvoda, javila je Fena.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

mozaik

SARAJEVO Turisti~ka prezentacija za bh. gra|ane

Slovenci pripremili ponudu „Jedno plati, dvoje putuje“
Visoke temperature nisu smetnja

Pripremili smo vi{e od 100 paketa, kazao Bojan Meden
Povodom ukidanja viza za gra|ane BiH, Slovenska turisti~ka organizacija ju~er je u sarajevskom hotelu „Radon Plaza“ organizirala prezentaciju turisti~ke ponude te zemlje. Doga|aju je prisustvovala i Tanja Fajon, zastupnica i izvjestiteljica Evropskog parlamenta za liberalizaciju viznog re`ima. Uz ~estitke, izrazila je zadovoljstvo {to se zajedno s gra|anima BiH veseli i odbrojava posljednje sate viznog re`ima. Andrej Graseli (Grasselli), ambasador Slovenije u BiH, istakao je da je BiH u procesu liberalizacije viznog re`ima pokazala da je spremna ispuniti postavljene uvjete. Bojan Meden, predsjednik Slovenske turisti~ke organizacije, kazao je da institucija na ~ijem je ~elu, zajedno s hotelijerima i agencijama, nudi prvi odmor bez viza gra|anima BiH na poseban na~in. Oni su, naime, pripremili specijalnu ponudu „Jedno plati,

Hrabri pliva~i u Sibiru

Kupanje na minus 36 stepeni
Na temperaturi od 36 stepeni ispod nule okupali su se ~lanovi lokalnog pliva~kog kluba u sibirskom gradu Krasnojarsku. Zaplivati rijekom Jensei njima nije bio ni najmanji problem. U Sibiru se temperature kre}u od minus 20 do ekstremnih minus 70 stepeni. Prosje~na temperatura u Krasnojarsku kre}e se oko 40 stepeni ispod nule.

Drama u Kutini

Dje~aka na sankanju te{ko opekla struja
U Domu zdravlja u hrvatskom gradu Kutini u petak je pru`ena ljekarska pomo} 15-godi{njem dje~aku s te{kim opekotinama. Stradali dje~ak preba~en je u Traumatolo{ku bolnicu u Zagreb. Nesre}a se dogodila u naselju Kr~, gdje su se djeca sankala u blizini i ispod dalekovoda. Susjedima nije jasno {ta se dogodilo, je li stradali dje~ak dirao stub dalekovoda, da li je pukla `ica, ili se spustila do zemlje, te zbog ~ega se o doga|aju {utjelo tri dana. Ustanovljeno je da su se pod teretom snijega `ice visokonaponskog dalekovoda spustile na visinu od 227 centimetara od tla. Policajci jo{ istra`uju sve okolnosti usljed kojih je stradali dje~ak zadobio opekotine, a mje{tani Kutine pitaju kako je mo-

S ju~era{nje prezentacije u hotelu „Radon Plaza“

(Foto: I. [ebalj)

dvoje putuje“. - To zna~i da }e turisti~ki paket platiti jedan gost, a za istu cijenu putovat }e dvoje. Pripremili smo vi{e od 100 paketa koje smo podijelili u tri segmenta - velnes, lje~ili{ta i terme, podru~je akti-

vnog odmora i skijanja te posjete gradovima - kazao je Meden. Mitja [krabl, predsjednik Komore ski-centara Slovenije, kazao je da svih 87 centara u toj zemlji djeluje po standardima EU i da ski-karte ko{taju izme|u 26 i 29 eura. B. T.

Operacije na sarajevskoj Ortopediji

Slavici Medi} ugra|ena ameri~ka proteza kuka
@ice dalekovoda se spustile zbog snijega

Nisam mogla vjerovati da }u imati ovakvu uslugu, kazala Slavica
Slavici Medi} (68) iz sarajevskog naselja Hrasnica na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a uspje{no je ugra|ena kompletna proteza kuka. Ovom operacijom Slavica se rije{ila vi{egodi{njih zdravstvenih problema koji su je posljednjih mjeseci potpuno vezali za krevet. Slavicu je posebno obradovala ~injenica da je ona, izme|u ostalih pacijenata, izabrana za ugra|ivanje donirane proteze, tako da je operacija bila besplatna. Protezu je donirala ameri~ka kompanija „Cimer“, koja sara|uje s Ortopedijom. - Patila sam od ko{tanih bolesti. Imala sam nesno{ljive bolove. Sada ih ne osje}am. Kao da sam se ponovo rodila. Dan operacije slavit }u kao svoj drugi ro|endan. Nisam mogla stati na noge, a sada hodam Ona je izrazila zahvalnost osoblju Klinike i medicinskom timu koji je obavio operaciju, sa prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovi}em na ~elu. - Nisam mogla vjerovati da }u imati ovakvu uslugu. Svi zaslu`uju pohvale - isti~e Slavica, koja u Hrasnici `ivi sama. Kako nam je pojasnio ~lan operativnog tima dr. Edin Kulenovi}, do sada su u zahvatima uz druge koristili i ameri~ke proteze koljena. Kao plod uspje{ne saradnje Ortopediji je poklonjena i proteza kuka. - Na listi smo imali jo{ pacijenata za ugradnju kuka, ali oni nisu imali kompletne nalaze, tako da je Slavica slu~ajno izabrana. Radi se o bescementnoj protezi koja je potpuna vje{ta~ka zamjena zgloba kuka. Pacijentica je drugi dan ustala na noE. Ha. ge - ka`e Kulenovi}.

gu}e da se `ice dalekovoda toliko spuste da predstavljaju opasnost za prolaznike, tim prije {to snijega uop}e nije bilo puno.

Skandal u Italiji

Osoblju bolnice zabranili konzumiranje kokaina
Reagiraju}i na u~estale anonimne dojave, direktor jedne bolnice na jugu Italije obratio se cirkularnim pismom ljekarima i ostalom medicinskom osoblju, tra`e}i od njih da ne „konzumiraju kokain tokom radnog vremena“. Ova inicijativa, me|utim, nai{la je na o{tru osudu agencije za socijalna pitanja koja je pokrenula istragu i obavijestila tu`ila{tvo. Zdravstvene slu`be u Italiji poznate su po lo{em vo|enju i ~esto se nalaze na meti medija zbog skandala vezanih uz korupciju, nepotizam i neprofesionalnost.

Medi}: Drugi dan nakon operacije (Foto: S. Jordamovi}) ustala na noge

bez problema - ka`e Slavica, koju smo posjetili u bolesni~koj sobi.

Vije}e ministara BiH podr`alo inicijativu

Zlo~in u SAD

Ubio majku, oca izbo no`em pa se bacio pod voz
Mu{karac u SAD brutalno je no`em nasmrt izbo majku, a potom i oca te odjurio do stanice podzemne `eljeznice gdje je sko~io pred jure}i voz. Njegovi roditelji su nedugo nakon nesre}e vozilom Hitne pomo}i prevezeni u jednu bolnicu u Njujorku, ali je majka umrla od te`ine povreda. Otac je zadobio dva uboda no`em u vrat i nalazi se u kriti~nom stanju. Mu{karac je nakon poku{aja samoubistva skokom pod voz tako|er odveden u bolnicu i u kriti~nom je stanju. Za sada nije poznat motiv ovog zlo~ina.

Jo{ se ne zna kolika }e biti pomo} za poplave
Vije}e ministara BiH ju~er je podr`alo inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da se pomogne op}inama stradalim u nedavnim poplavama. To ministarstvo prvo treba predlo`iti prioritetne op}ine kojima je potrebna pomo}, a u narednih nekoliko sedmica bit }e poznato koliko }e novca i po kojim kriterijima biti izdvojeno. Vije}e ministara zadu`ilo je ministarstva vanjskih poslova i finansija da poduzmu sve {to treba da se deblokiraju pregovori o sukcesiji biv{e SFRJ. Tako|er, Pravobranila{tvo BiH treba {tititi interese na{e zemlje u vezi s tu`bom „Lloydsa“ kod Trgova~kog suda u Beogradu. S. R.

Poplave: Tek se ~ekaju prijedlozi prioriteta

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Egon Savin

KORUPCIJA [ta je pokazalo istra`ivanje TIBiH

Profesori u prosjeku uzimaju 1.700 KM mita
Gra|ani vjeruju da je visoko obrazovanje jako korumpirano Logi~no bi bilo o~ekivati neku akciju sli~nu „Indeksu“ u Hrvatskoj, kazao Huski}
^ak 90 posto ispitanih bh. gra|ana smatra da je visoko obrazovanje jako korumpirano, a ve}ina onih koji su priznali da su dali mito, bilo za polaganje ispita ili ne~eg sli~nog, kazala je da su u prosjeku dali 1.700 maraka, pokazali su rezultati istra`ivanja „Transparency Internationala BiH“ (TIBiH).

Uvidjeli smo da je vrijeme da se okrenemo sebi
- Ne mo`emo stalno i uporno ponavljati kako su vanjski utjecaj i dru{tveni kontekst ono {to nas se isklju~ivo i jedino ti~e. Vjerujem da prolazimo fazu uvjerenja da poSavin: Vanjski liti~ki konteksti mogu ne{to bitno promijeniti u na{im `ivutjecaj otima. Mislim da smo uvidjeli tu samoobmanu i da je vrijeme da se okrenemo sebi, svojoj intimi, onome na {ta eventualno (Reditelj za „Blic“) mo`emo utjecati, a to su na{e privatnosti.

Dejan [o{ki}

Na rast cijena utje~e dr`ava
- Na veliki rast cijena prevashodno utje~u skokovi cijena prehrambenih proizvoda i proizvodi ~ije cijene kontrolira dr`ava. Dr`ava ne bi trebala ozbiljno razmatrati zahtjeve javnih preduze}a za pove}anje cijena njihovih usluga, sve dok se u njima aktivnom racionalizacijom ne postignu u{te- [o{ki}: Posti}i (Guverner Narodne banke Srbije za „Danas“) u{tede de.

Rambo Amadeus

Razra|en sistem
Portparol TIBiH Ivana Korajli} rekla je na ju~era{njem okruglom stolu, kojem su prisustvovali i predstavnici univerziteta, ministarstava i nevladinih organizacija, da je istra`ivanje pokazalo da je korupcija ve}a {to je vi{i nivo obrazovanja.

Ljudima se sistematski nudi intelektualna propast
- Umjesto da se od rijalitija napravi edukativan program, da se ljudi u~e kako lijepo `ivjeti, misle svojom glavom i da budu sretni, sistematski im se nudi moralna i Amadeus: intelektualna propast koja kulja iz tog brloga nerada. Da Mentalno sam direktor Radiodifuzne agencije, lupio bih {akom o zdravlje sto i zabranio taj, naizgled, naivan program koji razara (Muzi~ar za „Ve~ernje novosti“) mentalno zdravlje ljudi.
S okruglog stola: Korupcija ve}a {to je nivo obrazovanja vi{i
(Foto: O. Kadribegovi})

Nepotizam i potpla}ivanje
Korupcija u obrazovanju, upozorava Korajli}, prisutna je u svim oblicima. - Korupcije ima od upisnih procedura, polaganja ispita, pa do samog zapo{ljavanja. Imamo problem odnosa izme|u javnih i privatnih univerziteta, koji nije dovoljno regulisan. Bezbroj je na~ina korupcije, od nepotizma, potpla}ivanja i sli~no - kazala je Korajli}.

Luka Modri}

Utvr|eno je da je korupcija rasprostranjena na svim nivoima, od ministarstava do zapo{ljavanja profesora i asistenata na fakultetima, te kupovine ispita. - Ve}ina onih koji su priznali da su dali novac rekla je da su unaprijed znali tarifu kod odre|enog profesora, {to zna~i da postoji ve} razra|en sistem - rekla je Korajli}. Da se BiH, ako `eli napredovati na putu ka Evropskoj uniji, mora {to prije obra~unati s korupcijom, prije svega u obrazovanju, mi{ljenja je i Adnan Huski}, predstavnik Fondacije „Friedrich Naumann“. On je kazao da je porazna ~injeni-

ca da je BiH, prema nedavnom istra`ivanju, poslije Moldavije najkorumpiranija zemlja u Evropi. Upravo je zbog toga, upozorava, propao i Bolonjski proces.

Razlikuje me finansijska strana
- Ljudi ne bi trebali donositi zaklju~ke o svima na temelju pojednostavljenih negativnih primjera. @ivim normalno. Od ve}ine ljudi razlikuje me samo finansijska strana. Maksimalno sam fokusiran na nogomet. Svaki dan, kada nema utakmica, na treningu sam od jutra do dva po- Modri}: @ivim (Nogometa{ za „Globus“) normalno slijepodne.

Tranzicijske zemlje
- U tranzicijskim zemljama, kakva je BiH, najvi{e je korupcije upravo u obrazovanju i zdravstvu. Nije se slu~ajno Hrvatska prvo obra~unala s korupcijom u ovim oblastima. Ako `elimo i}i naprijed, logi~no je o~ekivati da }emo i mi uskoro imati neku akciju sli~nu „Indeksu“, kao {to je to bilo u ovoj zemlji - kazao je F. KARALI] Huski}.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

15. 12. 2010.

Meteorolozi ne najavljuju ve}e padavine

Porast temperatura sljede}e sedmice
Hladno vrijeme s temperaturama ispod nule u na{oj dr`avi zadr`at }e se i narednih dana. Znatan porast temperatura mo`e se o~ekivati tek naredne sedmice, ka`e meteorolog Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda D`enan Zulum. - Prema sinopti~koj situaciji, narednih nekoliko dana imat }emo stabilno vrijeme bez ve}ih padavina, ali }e biti veoma hladno. Jutarnje temperature kretat }e se od minus deset do minus 15 stepeni na visoravnima, dok maksimalne dnevne temperature u Sarajevu ne}e prelaziti iznad nule - ka`e Zulum. Za dane vikenda dnevna temperatura kretat }e se oko dva stepena iznad nule. Po~etkom naredne sedmice, prema prognozama, ~eka nas porast temperatura. - Jutarnje temperature bit }e iznad nule, a dnevne oko {est-sedam stepeni. Prema tim pokazateljima, temperature }e porasti za vi{e od deset stepeni. [to se ti~e padavina, u me|uvremenu je mogu}e da }e biti manjeg snijega, a sljede}e sedmice s porastom temperatura mo`emo o~ekivati ki{u - isti~e Zulum. Ju~era{nja mjerenja pokazala su da je oko 14 sati bilo najhladnije na Bjela{nici s minus 19 stepeni. E. Ha.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

Prete`no obla~no

BIHA] 0
0

BANJA LUKA

BR^KO -1 TUZLA -1

ZENICA -1 SARAJEVO -2 4 MOSTAR
GORA@DE

-2

NEUM

5

SRIJEDA
15. 12. 2010.

^ETVRTAK
16. 12. 2010.

PETAK
17. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Nakon prvog snijega temperature ispod nule

(Foto: F. Fo~o)

od -13 C do 0 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -11 C do 2 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -140C do 10C
DNEVNE TEMPERATURE

Neobi~an potez u za{titi klijenata

od -50C do 50C

od -60C do 50C

od -40C do 60C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pod utjecajem stabilnijeg vremena, bez izrazitih oscilacija, biometeorolo{ka prognoza bit }e relativno povoljna. Problemi kod ve}ine populacije mogu}i su zbog izrazito niskih temperatura, stoga je neophodno odjenuti se na primjeren na~in i po mogu}nosti reducirati boravak na otvorenom. Hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali bi se suzdr`ati od ja~ih aktivnosti.

Hypo banka uvela Hypo ombudsmena
Hypo Alpe-Adria banka u BiH svom timu je priklju~ila Hypo ombudsmena, koji klijentima banke omogu}ava da iz prve ruke dobiju odgovore u pogledu pritu`bi te da imaju adekvatnu adresu za svoje preporuke ili primjedbe. - Klijenti Hypo banke imat }e mogu}nost da putem jasno definiranih adresa upute zvani~ni prigovor Hypo ombudsmenu. Odgovor klijentu bit }e dostavljen u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora - navodi se u priop}enju, prenosi Fena.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.13 Zalazak 16.09

15. 12. 2010.
Izlazak 12.14 Zalazak 01.06

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U jugozapadnoj Bosni i u Hercegovini preovladavat }e LIVNO sun~ano vrijeme, a u 1 ostatku Bosne prete`no obla~no, uz mjestimi~no provijavanje slabog snijega. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, tokom dana u skretanju na sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od -13 do -5, na jugu do 0, a najvi{a dnevna od -5 do -1, na jugu zemlje do 5 stepeni.

Brzo - kratko
EU razmatra uvo|enje restriktivnih mjera
st uvo|enja restriktivnih mjera prema politi~arima u BiH ~iji postupci ugro`avaju Dejtonski mirovni sporazum, pi{e njema~ka novinska agencija DPA koja je imala uvid u nacrt dokumenta EU, prenosi Srna. U nacrtu se navodi da {ef evropske diplomatije Ketrin E{ton (Catherine Ashton) namjerava iznijeti prijedlog kojim }e omogu}iti Vije}u Evrope da uvodi restriktivne mje- Brisel: Iskazati spremnost re prema ljudima ~iji postupci ugro`avaju Dejtonski sporazum.

8

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

teme

Sankcije protiv onih koji ugro`avaju Dejton LONDON Osniva~ Wikileaksa pred britanskim sudom Evropska unija razmatra mogu}no-

Asan`u odre|ena kaucija, ali jo{ ostaje u pritvoru
Nastavlja se objavljivanje tajnih dokumenata Mubarak posenilio, a ^aveza smatraju ludakom
Britanski sud ju~er je odredio kauciju kako bi na slobodu bio pu{ten D`ulijan Asan` (Julian Assange), osniva~ internet-stranice Wikileaks, koja ve} vi{e od dvije sedmice objavljuje povjerljivu diplomatsku po{tu Stejt departmenta. Asan` se ju~er ponovo na{ao pred sudijom u Londonu, na po~etku procesa po zahtjevu [vedske za njegovo izru~enje zbog optu`bi za seksualno zlostavljanje. Sud je postavio kauciju za pu{tanje na slobodu na ~ak 200.000 funti.

Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi}

Mogu}i novi vanredni izbori
Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} smatra da su mogu}i novi vanredni izbori zbog velikih razlika me|u politi~kim partijama u BiH, prenijela je Srna. - Mi se sa SDP-om ne sla`emo u temeljnim stvarima. Ta stranka ne odustaje od toga da Zlatko Lagumd`ija bude predsjedavaju}i Vije}a ministara, a mi ne odustajemo od principa rotacije prema kojem ta funkcija pripada Hrvatima - naveo je Vasi}.

Sjednica Predsjedni{tva BiH

Produ`en mandat bh. vojnicima u Kongu
Predsjedni{tvo BiH usvojilo je ju~er Odluku o produ`etku mandata kontingentu Oru`anih snaga (OS) BiH u Organizaciono-stabilizacionoj misiji UN-a u Kongu, kao i Odluku o imenovanju {tabnog osoblja u Regionalnom centru za pomo} u verifikaciji i kontroli naoru`anja u Zagrebu. Donesena je i Odluku o pokretanju postupka za vo|enje pregovora radi zaklju~ivanja sporazuma o saradnji slu`bi potrage i spa{avanju izme|u Vije}a ministara BiH i vlada Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Ne}e posustati
Iako su njegovi advokati najavljivali da su mnoge pristalice spremne platiti kauciju kako bi se Asan` na{ao na slobodi, to }e ipak, kako javljaju mediji, potrajati, jer trebaju sakupiti novac u ke{u. Osniva~ Wikileaksa, me|utim, jo{ neko vrijeme }e provesti u pritvoru, jer je [vedska najavila da }e se `aliti na odluku suda o pu{tanju uz kauciju, {to }e zasigurno potrajati jo{ 48 sati, javlja „Guardian“. Kako javljaju australski mediji, Asan` je svojoj majci, kada ga je posjetila u londonskom zatvoru, kazao da „ostaje posve}en objavljivanju tajnih ameri~kih dokumenata, uprkos me|unarodnim osudama“. Australska TV zamolila je Kristin Asan` (Christine) da tokom posjete pita svog sina da li je objavljivanje dokumenata vrijedilo svega {to prolazi. - Moja ubje|enja su nepokolebljiva. Ostajem vjeran idealima koje sam izrazio. Ove okolnosti ne}e ih uzdrmati - navodno je

Novo su|enje za genocid u Srebrenici

Tomi}: Kos je puki izvr{ilac ubistava
Na po~etku su|enja za genocid u Srebrenici dvojica optu`enih ju~er su na Sudu BiH potvrdili u~e{}e u strijeljanju mu{karaca na ekonomiji Branjevo u julu 1995. Du{ko T omi}, branilac Franca Kosa, kazao je da optu`eni ne spori da je u u~estvovao u strijeljanju, ali ne prihvata da je po~inio genocid. - Ne postoji nijedan dokaz da je on u~estvovao u pravljenju plana i da je znao za plan strijeljanja dok nije do{ao na lice mjesta. Kos je puki izvr{ilac - rekao je Tomi}, dodaju}i da oni koji bi odbili izvr{iti zlo~in vjerovatno ne bi bili `ivi, javila je Fena. Kos: Uz Kosa se sudi i Vlastimiru Golijanu, koji je priznao kr- Priznao ivicu uz tvrdnju da ne razumije zna~enje krivi~nog djela strijeljanja za koje se tereti.

Asan`: Pravna borba za izru~enje [vedskoj

odgovorio Asan` svojoj majci. On je optu`io kompanije koje su blokirale donacije Wikileaksu da su „instrumenti ameri~ke vanjske politike“.

Depe{a iz Egipta
Dok Asan` nastavlja pravnu borbu u Velikoj Britaniji, njegova internet-stranica nastavlja objavljivati tajne dokumente. Do ju~er se na internetu na{lo 1.460 de-

Potpisan memorandum o izmirenju duga

Albanija }e BiH isplatiti 3,69 miliona dolara
Od ukupnog duga Albanije prema biv{oj SFRJ na osnovu robne razmjene u iznosu 23,8 miliona dolara, BiH }e biti ispla}eno 3,69 miliona, odnosno 15,5 posto, saop}ilo je Ministarstvo finansija i trezora BiH, prenosi Srna. Memorandum o izmirenju duga ju~er su u Tirani potpisali ovla{teni predstavnici BiH i Albanije Ljubi{a Vladu{i} i D`entin Demiraj.

Nakon sedmomjese~nog prekida

Gnjev Vatikana zbog istrage o pedofiliji
Veliki broj depe{a bavi se Vatikanom. Naj{okantnije su depe{e koje se ti~u istrage o sve}eniku pedofilu u Irskoj. Istraga Marfijeve komisije o crkvenoj pedofiliji u Irskoj smrtno je uvrijedila Vatikan. - U Vatikanu vjeruju da istraga pokazuje nedostatak po{tovanja prema njima i njihovom suverenitetu - zapisali su ameri~ki diplomati. Vatikan je zbog toga svojim ~elnicima zabranio da svjedo~e pred Marfijevom komisijom, a Irci su od papinog predstavnika dobili gnjevno pismo, zbog ~ega su nekolicini vatikanskih ~elnika koje je trebalo ispitati dali imunitet!

Po~ela proizvodnja u Raspoto~ju
Jama Raspoto~je Rudnika mrkog uglja Zenica od ju~er je ponovo u funkciji, nakon sedmomjese~nog prekida proizvodnje nakon po`ara na transportnom sistemu, koji se brzo pro{irio i na ostatak jame. - Stvoreni su uvjeti za siguran rad, a svi radnici su vra}eni, u punom kapacitetu, na posao. Mjese~no smo iz ove jame imali vi{e od 10.000 tona uglja, {to }e zna~iti da s krajem godine skoro udvostru~avamo proizvodnju - ka`e ^ivi}: Radnici Esad ^ivi}, direktor Rudnika. A. D`. vra}eni

pe{a, od 251.287 koliko }e ih ukupno biti objavljeno, koje otkrivaju tajne ameri~ke diplomatije. Prema nekim od najnovijih depe{a, ameri~ke vlasti pomno su pratile doga|eje u Egiptu, a posebno pitanje ko }e i kada naslijediti aktuelnog predsjednika Hosnija Mubaraka. U jednom od dokumenata iz 2008. godine, diplomati pi{u da je njegovo zdravstveno stanje lo{e, iako je i{ao na operaciju u Njema~ku i javno poku{ava prikazati da je potpuno zdrav. Egipatski lider prikazuje se kao poprili~no senilni starac koji slabo ~uje i ~ak nije siguran ni koliko mu vlastiti sin ima godina. Prema jednom dokumentu koji potje~e iz portugalske prijestonice, Amerikanci su bili nezadovoljni {to venecuelanski lider Hugo ^avez (Chaves) ~esto dolazi u posjetu toj zemlji. No, jedan visoki portugalski zvani~nik rekao je Amerikacima da su oni svjesni da je „^avez ludak“, ali da u Venecueli imaju 500.000 dr`avljana i zato odr`avaju T. LAZOVI] odnose.

Priznanje BH Radija 1

Nadzornom odboru dali rok do petka

Nada \urevska glumica godine
Nada \urevska ovogodi{nja je dobitnica priznanja „Glumica godine“ koju Redakcija dramskog i dokumentarnog programa BH Radija 1 dodjeljuje za izuzetan gluma~ki anga`man i stvarala~ki doprinos u realizaciji radiodrame, javlja Fena. Sve~anost dodjele priznanja „Glumica godine BH Radija 1“ bit }e odr`ana 23. decembra u RTV domu u Sarajevu.

Biv{i radnici „Vranice“ prijete drasti~nim mjerama
Nekoliko desetina biv{ih radnika „Vranice“ i ju~er je zbog neispla}ivanja otpremina mirno protestiralo ispred direkcije preduze}a u Sarajevu. U avgustu 2009. njih 130 progla{eno je tehnolo{kim vi{kom, a 120 ih je penzionisano. Umjesto po nekoliko hiljada maraka, koliko im je trebalo biti ispla}eno, do sada su dobili samo po 1.400 KM, i to u tri rate. - Nadzornom odboru poslali smo zahtjev da do petka odlu~i ho}e li nam biti ispla}ena jednokratna pomo} od 300 maraka za penzionere i 400 KM za one koji su progla{eni tehnolo{kim vi{kom. Ako se to ne desi, poduzet }emo drasti~ne mjere - kazao nam je ju~er Ibro Kurtovi}, predsjednik Koordinacionog odbora za penzionere i B. T. tehnolo{ki vi{ak.

Radon~i} i Ljubi} razgovaraju danas u Sarajevu
Delegacije Saveza za bolju budu}nost BiH i Hrvatske demokratske zajednice 1990 odr`at }e danas sastanak u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu. Delegacije }e predvoditi predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} i predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi}, saop}io je Pres-centar SBB BiH.

Kurtovi}: Tra`imo jednokratnu pomo}

teme

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

9

IMENOVANJA Danas odluka VSTV-a o novom predsjedniku

Juki} ili Kreso na ~elu Suda BiH?
Sudija Davorin Juki} ima blagu prednost u Podvije}u za predlaganje kandidata, koje }e VSTV-u danas dostaviti svoju rang-listu
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) zapo~et }e danas u Sarajevu dvodnevno zasjedanje na kojem bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog predsjednika Suda BiH. Ovo imenovanje, za koje je zainteresirana naj{ira javnost, bit }e razmatrano u okviru 5. ta~ke dnevnog reda.
Fajon na ju~era{njoj ceremoniji: Priznanje prijatelju BiH
(Foto: S. Saletovi})

Ameri~ki univerzitet u BiH

Tanji Fajon uru~en po~asni doktorat
Bila jedna od najistaknutijih figura u procesu ukidanja viza, kazao Mulabegovi}
Slovenskoj zastupnici u Evropskom parlamentu Tanji Fajon ju~er je u Sarajevu dodijeljen po~asni doktorat Ameri~kog univerziteta u BiH (AUBiH). Sve~ana dodjela uprili~ena je dan prije uspostavljanja bezviznog re`ima
Juki}: Ho}e li dobiti mandat Kreso: Nije bez {ansi

Pet kandidata
Osim dosada{nje predsjednice ove institucije Medd`ide Kreso, na konkurs se javilo jo{ pet kandidata - Tihomir Lukes, Izo Tanki}, Nenad [eleda, Davorin Juki} i Azra Mileti}. Svi su sudije Suda BiH. Iako se uveliko {pekuliralo da bi Medd`ida Kreso mogla biti ponovo izabrana, „Avazovi“ izvori potvrdili su da u Podvije}u za predlaganje kandidata trenutno blagu prednost ima sudija Juki}, pa ne bi bilo iznena|enje da upravo on VSTV-u bude predlo`en za novog predsjednika Suda BiH. Ako Podvije}e zaista predlo`i Juki}a, te{ko da bi VSTV na zvani~noj sjednici glasao suprotno tom prije-

na iskrenom opredjeljenju za za`ivljavanje univerzalnih evropskih vrijednosti. Obra}aju}i se prisutnima, me|u kojima je bilo najvi{e studenata, Fajon je kazala da ukidanje viznog re`ima nije samo njena zasluga. Po-

dlogu i izmijenio ga. To do sada nije bila praksa. No, treba naglasiti da dosada{nja predsjednica Kreso uop}e nije bez {ansi. O~ito }e o kona~nom izboru odlu~ivati nijanse. Dio ~lanova VSTV-a smatra da pozicija predsjednika Suda BiH pr-

ipada Hrvatima. Oni to argumentiraju navodima da Hrvati trenutno nemanju nijednu poziciju na ~elu najvi{ih pravosudnih institucija, jer VSTV i Tu`ila{tvo BiH vode Srbi, a Sud BiH Bo{njakinja.

Dodijeljeni i ordeni Evropskog pokreta
Predstavnici Evropskog pokreta (EP) u BiH uru~ili su ju~er ordene EP za posebne zasluge Tanji Fajon i visokom predstavniku Valentinu Incku (Inzko). Dobitnici ovog priznanja su i biv{i visoki predstavnik Miroslav Laj~ak, evropski komesari [tefan File (Fuele) i Sesilija Malmstrom sa zemljama ~lanicama [engenskog ugovora za gra|ane BiH i Albanije. Obrazla`u}i razloge za dodjelu prvog po~asnog doktorata te ustanove, rektor AUBiH prof. dr. [efik Mulabegovi} kazao je da je Fajon bila jedna od najistaknutijih figura u procesu ukidanja viza, te da je svoj zapa`eni anga`man zasnivala (Cecilia), biv{i ma|arski ambasador u BiH Imre Varga, Vije}e ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, ambasador BiH pri EU Osman Top~agi}, biv{i {ef bh. pregovara~kog tima sa EU Igor Davidovi} i {ef pregovara~kog tima za viznu liberalizaciju Samir Rizvo. ru~ila je i da studenti nose veliku odgovornost za budu}nost zemlje. Ameri~ki ambasador u na{oj zemlji Patrik Mun (Patrick Moon) pozdravio je inicijativu studenata i odluku Senata Univerziteta o dodjeli doktorata, te je kazao da su priznanje i ~ast ukazani Tanji Fajon kao posebnom prijatelju BiH.
B. TURKOVI]

Nacionalna podjela
Protivnici ovakve ideje uzvra}aju stavom kako se zaboravlja da su i dr`avni i federalni ministri pravde Hrvati. No, na{i izvori, dobro upu}eni u ovu problematiku, upozoravaju da argumenti o nacionalnim preraspodjelama funkcija na sjednici VSTV-a, u kona~nici, ne}e F. VELE biti presu|uju}i.

Bo{njaci bez ~elne pozicije?
Hrvati su do sada po jednom bili na ~elu Suda i Tu`ila{tva BiH, a Srbi u tri mandata na ~elu VSTV-a i jednom Tu`ila{tva BiH. Bo{njaci su samo jednom imali poziciju predsjednika Suda BiH. Ako sada Hrvat do|e na ~elo Suda BiH, u tom slu~aju Bo{njaci bi izgubili sve ~elne pozicije u najzna~ajnim pravosudnim institucijama.

Rastro{nost dr`avne vlasti

Za promociju bezviznog re`ima dato oko pola miliona maraka Pove}ano interesiranje za letove u EU
Iz kompanije „BH Airlines“ potvrdili
Koncert i promotivni let ko{tali skoro 140.000, a informiranje gra|ana 338.120 KM
Samo na medijsku kampanju koja je trajala nekoliko mjeseci kako bi gra|ani BiH bili upoznati s pravilima pona{anja u zemljama {engenske zone nakon ukidanja viza potro{eno je sa PDV-om 338.120 maraka. Osim toga, za promotivni let odnosno unajmljivanje aviona i koncert koji je sino} odr`an ispred BBI centra u Sarajevu, iz dr`avne kase izdvojeno je ~ak 140.000 KM. Prostom ra~unicom mo`e se zaklju~iti da nas je samo promocija bezviznog re`ima ko{tala blizu pola miliona KM. Tro{kove izrade i distribucije 100.000 afi{a ambasadama i aerodromima pokrila je Evropska komisija. S druge strane, Vije}e ministara BiH izdvojilo je 400 KM za izradu i postavku bannera na web-stranice ambasada, 20.700 KM ko{tala je komunikacija u paso{kim uredima - afi{e i posteri. Najskuplja je bila TV kampanja za koju je izdvojeno 168.525 KM. Radijska kampanja ko{tala je 16.877 KM, print kampanja 74.489, dok je za tro{ak „total dizajna“ kampanje izdvojeno 8.000 maraka. Tako je na medijsku kampanju potro{ena 288.991 marka, na {to je pla}en PDV od 49.128 KM, {to ukupno iznosi 338.120 maraka. U nacrtu programa kampanje navedeno je da }e novac za informiranje gra|ana izdvojiti Vije}e ministara BiH, ali da }e mu u tome finansijski pomo}i i Evropska komisija. S. R. Ukidanje viza za bh. gra|ana, {to je bilo i za o~ekivati, uzrokovalo je i pove}ano interesiranje za putovanje u Evropsku uniju. Iako jo{ nemaju konkretnih podataka, iz „BH Airlinesa“ su nam potvrdili da je evidentan porast interesiranja gra|ana za letove ka evropskim destinacijama. Iz bh. kompanije su nam kazali da u posljednja tri dana nije bilo odga|anja letova, te da hladno vrijeme i padavine ne uzrokuju probleme. Posljednje otkazivanje leta bilo je u petak, i to na relaciji FrankfuF. K. rt - Sarajevo.

Nije bilo otkazivanja letova zbog lo{eg vremena

Trostruko ve}i broj zahtjeva za paso{e
Od 8. novembra, kada je Vije}e EU za pitanja pravde i unutra{njih poslova donijelo kona~nu odluku o viznoj liberalizaciji za gra|ane BiH, do ju~er, dan pred stupanje na snagu odluke o viznoj liberalizaciji, zahtjeve za izdavanje biometrijskih paso{a podnijelo je 90.220 gra|ana BiH, a u istom periodu od{tampana su 58.583 biometrijska paso{a, izjavila je Feni portparol IDDEEA-e Amila Opardija. Prema podacima koje je navela, vidi se da je do{lo do znatnog, gotovo trostrukog pove}anja podno{enja zahtjeva za izdavanje biometrijskih paso{a u odnosu na period od mjesec dana prije odluke Vije}a EU, kada je podneseno oko 33.000 zahtjeva.

Promotivni let: Za unajmljivanje aviona izdvojen ogroman novac

Klub poznatih

Emir Fejzi}

10

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

teme

Kuham ponekad, ali nisam pretjerano vje{t
Li~ni profil mladog glumca i asistenta na ASU u Sarajevu
Ime i prezime: Emir Fejzi}. Datum i mjesto ro|enja: 9. januar 1987. u Visokom. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: @ivim sam kao podstanar. Bra~no stanje: Slobodan. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 5. januar, 20. maj, 25. mart, 25. maj. Koji automobil vozite: Nemam auto. Kako se odmarate: Dru`enjem s prijateljima. Omiljeni muzi~ar: Ima ih mnogo. Volite li kuhati: Ponekad, ali nisam pretjerano vje{t u tome. Omiljena hrana i pi}e: Bosanska kuhinja i voda. Najdra`a knjiga: „Zlo~in i kazna“, „Ju`no od granice, zapadno od sunca“, „Mali princ“... Omiljeni pisac: Dostojevski, Murakami... Umjetnik kojeg cijenite: Mnogo ih je. Za koji klub navijate: Navijam za Bosnu i Hercegovinu. Koga biste poveli na pusti otok: Raju. Jeste li ljubomorni: Ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Izgled. Biste li oprostili nevjeru: Ne znam, nisam se jo{ na{ao u takvoj situaciji. Bavite li se sportom: Ne pretjerano.

@ELJEZNICE FBiH Sindikati ne odustaju od obustave saobra}aja

Generalni {trajk 28. decembra
Ako ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, tra`it }e smjenu kompletne Uprave @FBiH na ~elu s direktorom Osmanagi}em
@eljezni~ari u Federaciji BiH 28. decembra stupaju u generalni {trajk, odlu~eno je na sastanku predstavnika tri `eljezni~ka sindikata odr`anom ju~er u Sarajevu. Sindikati ma{inovo|a, infrastrukture i `eljezni~kih radnika zahtijevaju od Uprave „@eljeznica FBiH“ da promijene odluku iz oktobra kojom su satnicu radnika smanjili na 1,75 KM {to je ispod najni`e zakonske satnice u Federaciji koja iznosi 1,94.

Fejzi}: Dru`enje s prijateljima

Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Volim. Jeste li sujevjerni: Da. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: ^ini dobro, jer dobro se uvijek dobrim vra}a. Va{ najbolji prijatelj je: Imam mnogo prijatelja. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ni{ta, to je premalo vremena da se i{ta poduzme. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Pritisci Uprave
Drugi zahtjev odnosi se na izmjene pravilnika kojim je ukinut regres te uvo|enje odluke da direktor ima pravo da ka`njava i nagra|uje radnike u procentu do 30 posto pla}e. - Osim toga, tra`i- Buljugija: mo da Upra- Nezakonite va obustavi odluke nezakonito formiranje Vije}a uposlenika, da hitno vrate na posao suspendirane ma{inovo|e i da ukinu nezakonitu odluku o uvo|enju jednoposjeda. Ako ne ispo{tuju na{e zahtjeve, tra`it }emo

Muja~i}, Trako i Hasi}: Ne}e popustiti pred pritiscima Uprave

(Foto: S. Jordamovi})

SMS
KONGRES U ZATVORU - Da je BiH kojim slu~ajem pravna dr`ava, kapaciteti zatvora, pa da su poput onih u Americi, ne bi bili dovoljni za lopove sa ~lanskim kartama nekih stranaka, koje su do sada vladale ovom zemljom. Kongres stranke mogli bi dr`ati u Zenici, u zatvorskim prostorijama ili u krugu zatvora. IMUNI NA SVE - Ovi na{i vlastodr{ci imuni su na sve `ivo, za{ti}eni kao medvjedi, ne smije im niko ni{ta, a mene policija uhvati dok si rekao keks, ako slu~ajno oduzmem prednost nekome u vo`nji. BIV[I UPOSLENICI Dobro bi bilo da se u „@eljeznicama FBiH“ provjere tenderi koje, mimo zakona, dobivaju biv{i uposlenici i tako se bogate. TRADICIJA U BiH Sprega politike i „visokih“ policijskih slu`benika je tradicija u BiH. Svaka op{tina ima svoju stranku, a ta stranka onda ima i policiju. To je op{tepoznata

Dnevni avaz 061-142-015
stvar i, da je sre}e, sudije bi radile 24 sata. STARA TAKTIKA - Talasaju sada u vezi s markiranjem me|uentitetskih linija kako bi se odvratila pa`nja od trenutnih problema, a prvi je formiranje vlasti. Dobro poznata taktika jo{ odranije, nema {ta. Ko zagrize, taj }e se i upecati. Nego, kako li }e demarkirati liniju razgrani~enja oko Br~kog, koje nije entitet, ve} je Distrikt? ZULUMU DO\E KRAJ - Kada je u pitanju operacija „Kastel“, mislim da tako treba nastaviti na cijelom prostoru BiH. Svakom zulumu do|e kraj, to trebaju znati svi koji imaju oraha u d`epu. Lijepo od dr`ave {to je pohapsila ove u USK. ISTA PRI^A - Evo, krenula je opet stara pri~a o gripi. Ima, nema injekcija, treba li se vakcinisati ili ne treba jer su vakcine opasnije od gripe. Postaju vi{e zamorni s tim izmi{ljenim virusima, vjerovatno uzgojenim u laboratorijima.

smjenu kompletne Uprave „@eljeznica FBiH“ na ~elu s direktorom Ned`adom Osmanagi}em - kazao je predsjednik Sindikata ma{inovo|a u FBiH Vernes Buljugija na ju~era{njoj pres-konferenciji odr`anoj nakon sastanka sindikata. Ne pitanje zna~i li to da }e `eljezni~ki saobra}aj biti obustavljen do daljnjeg, Buljugija odgovara potvrdno, jer, kako ka`e, ma{inovo|e ne}e odustati od svojih zahtjeva ni po cijenu otkaza.

Me|u sarajevskim ma{inovo|ama okupljenim u depou u Rajlovcu ju~er je vladala zabrinutost, ali i odlu~nost da ne}e popustiti pred pritiscima Uprave. Isti~u da u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Biha}u i ^apljini ima oko 500 ma{inovo|a i da svi podr`avaju {trajk.

Autobusima do Doboja
U zgradi @eljezni~ke stanice u Sarajevu ju~er nije bilo putnika. Obustavljene su sve `eljezni~ke linije, osim me|unarodnih za Zagreb, Beograd i Budimpe{tu. Putnicima je osiguran prijevoz autobusima od Sarajeva do Doboja gdje presjedaju u voz za dalje. Tro{ak prijevoza autobusima ura~unat je u cijenu vozne karte. mo inicijalna kapisla. Admir Muja~i} dodaje da je direktora Ned`ada Osmanagi}a za prvog ~ovjeka @FBiH dovela SDA, ta~nije Sulejman Tihi}, ~iji je on blizak ro|ak, te da zato ima zale|inu i podr{ku vladaju}ih struktura za provo|enje terora nad radniM. AVDI] cima.

Ugro`ena sigurnost
- Uprava je zvala ma{inovo|e iz RS da do|u i voze umjesto nas, ali oni nisu pristali iz solidarnosti. Zbog toga su odlu~ili da umjesto nas anga`iraju in`injere zaposlene u @FBiH koji su ispit za ma{inovo|u polagali prije 20 godina te volontere koji nisu nikada vozili izvan depoa. To je suludo jer bi se ugrozila sigurnost tih ljudi i putnika kazao nam je Senad Hasi}. Njegov kolega Adnan Trako isti~e te da je uvo|enje jednoposjeda, odnosno odluke da umjesto dvojice ma{inovo|a vozi samo jedan bila sa-

Uvedena radna obaveza
Federalna vlada je na ju~era{njoj sjednici u Mostaru prihvatila prijedlog Uprave @FBiH o uvo|enju radne obaveze u ovom preduze}u jer je, kako su ustanovili, obustavom rada ma{inovo|a u Federaciji nastalo vanredno stanje. Prema rije~ima portparola @FBiH Samira Kadri}a, ova odluka stupa na snagu odmah. Dodaje da }e ako ma{inovo|e ne po~nu raditi, Uprava uvesti prinude mjere, a jedna od njih su i otkazi na licu mjesta.

Sud BiH

Glava{u ostaje osam godina
Apelaciono vije}e Suda BiH potvrdilo je presudu kojom je Branimir Glava{ osu|en na osam godina zatvora zbog ratnog zlo~ina nad srpskim civilnim stanovni{tvom u Osijeku. Apelaciono vije}e utvrdilo je da }e u izdr`avanje kazne biti ura~unato vrijeme koje je on proveo u pritvoru u Hrvatskoj i u BiH, javio je Birn. U Sudu BiH su potvrdili da je ova odluka kona~na, a da tek treba biti odlu~eno u koji }e zatvor Glava{ biti upu}en na izdr`avanje kazne.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

11

Ekipira se „Al Jazeera Balkans“

KRAH Kulminiralo dramati~no stanje u gigantu iz Krajine

„Agrokomerc“ ide u ste~aj?
Neminovnost koju niko nema hrabrosti da ka`e Ste~ajem bi izgubili svi, i radnici i dr`ava, ka`e Adil [u{njar
Vlada FBiH ju~er je na sjednici u Mostaru razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva o pregledu finansijskog poslovanja i revizijskog izvje{taja „Agrokomerca“ iz Velike Kladu{e za 2009. godinu. pan. Iako je najavljivao, ovaj saziv Federalne vlade nema snage da donese zakon o „Agrokomercu“. To bi morala ura[u{njar: diti nova VlNajlo{ija opcija ada FBiH kazao je na{ izvor.

Direktorska pozicija povjerena Tariku \o|i}u
Program za cijelu regiju trebao bi po~eti na prolje}e naredne godine
Jazeere“, ovih dana Neizvjesno je kabit }e objavljena imeda }e startati progrna ljudi koji }e ~initi am „Al Jazeera Bamenad`ment balkalkansa“. Telop koji nske ispostave ove ve} mjesecima najasvjetske TV mre`e. vljuje skoro emitirKlju~ni ~ovjek u anje programa ove kompletnoj pri~i je regionalne TV Edhem Fo~o, Bosamre`e jedini je sanac s adresom stanodr`aj koji se mo`e \o|i}: Va`na vanja u Maleziji, koji vidjeti na kanalu ne- pozicija kada{nje TV 99, koju je lje- se obogatio zahvaljuju}i trgovini naftom i ri`om. On sam tos kupila „Al Jazeera“. Iako neki sumnjaju da }e isti~e bliske veze s generalnim ova globalna TV mre`a direktorom „Al Jazeere“ u po~eti raditi, „Dnevni avaz“ Dohi Vadahom Kanfarom. saznaje da se iza kulisa ipak Smje{taj u BBI-ju de{avaju pomaci i da „Al Generalni menad`er baJazeere Balkans“ definitilkanske „Al Jazeere“ bit }e vno kre}e s radom. Tarik \o|i}, trenutni geneProces apliciranja ralni sekretar VanjskotrgoviTako su ju~er na web-str- nske komore BiH. Goran Mili}, urednik na anici agencije posao.ba, koja je od „Al Jazeere“ dobila HRT-u, trebao bi biti imenozadatak da provede proces van za direktora programa i apliciranja kandidata za ra- vijesti. Jo{ je neizvjesno koje zne pozicije i njihovog testi- }e pozicije biti ponu|ene diranja, objavljeni oglasi za rektoru programa Televizije desetine radnih mjesta u ce- Sarajevo Amiru Zuki}u i urntrali u Sarajevu i dopi- edniku „Glasa Amerike“ iz sni{tvima u Beogradu, Zagr- Va{ingtona Ivici Pulji}u, koebu, Podgorici, Skoplju i ji su, tako|er, nedavno bili na Pri{tini. Tra`e se urednici, razgovorima u Dohi. Balkanska „Al Jazeera“ novinari, producenti, kamermani, monta`eri, dizajneri, bit }e smje{tena u BBI centru prevodioci i ostalo osoblje. u Sarajevu, a program bi trKako saznajemo iz povje- ebao po~eti na prolje}e narrljivih izvora u centrali „Al edne godine. S. N.

Te{ko stanje
Kako je saop}eno, uz ranije razmatranu informaciju istog ministarstva, nova saznanja su „upotpunila sliku o te{kom stanju u ovom kolektivu“. To je i bio razlog {to je Vlada FBiH, nakon rasprave, zadu`ila Nadzorni odbor i Upravu „Agrokomerca“ da analiziraju stanje i „ocijene kakve bi posljedice imalo eve-

Kompliciran slu~aj
„Agrokomerc“: Kakav }e biti kraj biv{eg giganta

ntualno pokretanje aktivnosti u skladu sa Zakonom o ste~ajnom postupku“. Sagovornici „Avaza“ bliski Vladi FBiH pojasnili su nam

Ste~aj se nikada ne bi zavr{io
Ekrem [ari}, direktor „Agrokomerca“, isti~e da je ste~aj posljednje rje{enje. - Ako se uvede ste~aj, firmu preuzimaju povjerioci. Njih jedino interesira kako da naplate. Tu vi{e nema pri~e o novim radnim mjestima, o potencijalima firme i tra`enju rje{enja. Odgovorno tvrdim da se ste~aj u „Agrokomercu“ nikada ne bi okon~ao, jer se uz ste~aj moraju zavr{iti svi sudski sporovi, a njih je na hiljade - isti~e [ari} i dodaje da postoji izlaz samo je potreban konsenzus na vi{em nivou vlasti u FBiH.

da vlast na mala vrata uvodi ste~aj u nekada{njeg giganta iz Krajine. Posljednjom odlukom, tvrdi na{ izvor, Federalna vlada „ispituje teren“, odnosno reakcije Sindikata i javnosti pred neminovni ste~aj. - Blokirani su ra~uni i imovina. Stekli su se uvjeti da se u|e u ste~aj. Samo je pitanje procjene ministarstva i Vlade FBiH da li je to put za „Agrokomerc“, jer znamo {ta bi to zna~ilo. Nema izlaza izuzev ste~aja. To je neminovno! Ali, nema niko hrabrosti da to javno ka`e, jer je svjestan da zbog toga bio politi~ki poko-

Adil [u{njar, predsjednik Sindikata „Agrokomerca“, tvrdi da bi ste~aj bio najlo{ija opcija za radnike. - Niti bi radnici naplatili potra`ivanja, niti bi se uvezao penzijsko-invalidski sta`. Ste~ajem bi izgubili svi i radnici i dr`ava. Ste~aj u „Agrokomercu“ bi trajao najmanje 20 godina. Imovinskopravni odnosi su toliko komplicirani da se ste~aj nikada ne bi okon~ao, a oko 8.000 radnika izgubilo bi u prosjeku po 14 godina uvezanog sta`a i svaki od nas po 30.000 do 40.000 KM nenapla}enih potra`ivanja - kazao je [u{njar.
F. V - M. D. .

U Mostaru zasjedala Vlada

Federacija na privremenom tromjese~nom finansiranju
Sarajevski kanton vi{e nema ni{ta s gradskom zaobilaznicom
Federalna vlada ju~er je na sjednici u Mostaru donijela odluku o privremenom finansiranju FBiH za prva tri mjese-

Vladina pomo}
5.000.000 KM
za Bosanskopodrinjski i Posavski kanton

1.500.000 KM
za Livanjski kanton

200.000 KM
za op}ine ^apljina i Tuzla

Vlada FBiH: Odobrene isplate pomo}i

150.000 KM
za Gora`de

50.000 KM
za Ravno i Ustikolinu

30.000 KM
za Pale-Pra~u

ca naredne godine i uputila je Parlamentu FBiH na usvajanje. Privremeno finansiranje utvr|eno je u iznosu od 320.696.946 KM i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Ovakva odluka donesena je zato {to federalni bud`et za 2011. nije usvojen, a ne zna se ni kada }e biti s obzirom na i{~ekivanje formiranja vlasti.

Maslo direktor ADS-a, Pokraj~i} ~lan FERK-a
Federalna vlada imenovala je Seada Maslu za direktora Agencije za dr`avnu slu`bu (ADS) FBiH. Kako je „Dnevni avaz“ i najavio, privremeno na rok do 60 dana Sanela Pokraj~i} imenovana je za ~lana FERK-a iz reda hrvatskog naroda.

Izmijenjen je i Sporazum o finansiranju eksproprijacije za izgradnju sarajevske zaobilaznice iz 2005., pa sada Sarajevski kanton vi{e neme veze s tim, ali je ostao i bez prava na dio kola~a od GSM licence. Uz to, Sarajevski kanton du`an je vratiti ranije upla}enih 500.000 maraka za kapitalne grantova. Rasprava o prijedlogu da se odustane od preseljenja Vlade FBiH u zgradu „Elektroprivrede BiH“ u Sarajevu odgo|ena je za idu}u sjednicu. Isti je slu~aj i s rje{avanjem stambenog problema kardinala Vinka PuM. KUKAN lji}a.

12

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

panorama

HUMANOST U Bijeljini pokrenuta akcija pomo}i Jasminu Hati}u

Ratko Tomi} i Goran Obradovi} sjede na „krajevima“

DNS u SO Zvornik bez dva odbornika

Obradovi} i Tomi} postali „nezavisni“
Od ju~era{nje 17. redovne sjednice Skup{tine op{tine Zvornik, Demokratski narodni savez u lokalnom parlamentu ima dva odbornika manje. To su Goran Obradovi} i Ratko Tomi} koji su napustili DNS i koji }e, kako su rekli, u daljem radu nastupati kao nezavisni odbornici. Za novog predsjednika Kluba DNS u SO, koji sada broji pet odbornika, imenovan je Dragoslav Milanovi}. Ipak, na~elnik i dalje iza sebe ima stabilnu skup{tinsku ve}inu koju ~ine SNSD-DNS-SDP-SP tako da je bez puno diskusije i primjedbi usvojen Izvje{taj o izvr{enju bud`eta op{tine Zvornik od 1. januara do 30. septembra ove godine, kao i ostala pitanja koja su se na{la na dnevnom redu. M. M.

Deformitet ki~me opasno ugro`ava srce i plu}a
Oca nije zapamtio, majka ga napustila, `ivi s nanom od njene skromne penzije zbog lo{e ishrane i te{kih poslova koje je morao raditi
Jasmin Hati} (18) iz Bijeljine ima te{ku deformaciju ki~me, a prema ljekarskim nalazima, bit }e `ivotno ugro`en ukoliko ne bude operiran u naredne dvije godine, jer se deformitet {iri i opasno ugro`ava srce i plu}a. Za operaciju na Banjici u Beogradu, gdje se ovakvi zahvati na ki~mi uspje{no rade, te za period rehabilitacije, potrebno je 20.000 eura. @ivi sa slijepom nanom Devletom ]osi} u skromnoj ku}i u ulici Galac, a jedini izvor prihoda su im nanina skromna penzija. Mladi} je i obolio zbog lo{e ishrane i te{kih poslova kojima je mukotrpno obezbje|ivao sredstva za `ivot. Jasminovi kom{ije i prijatelji Marko Vla~i} (22), student Ekonomije i Bori{a Bodiroga (21), fudbaler, pokrenuli su akciju pomo}i kako bi obezbijedili sredstva ili prona{li na~in da se njihov drug operira. - Konsultirali smo ljekare koji su Jasmina pregledali i operacija je potrebna {to prije. @elimo mu pomo}i i vjerujemo da ima dobrih ljudi koji }e nam se pridru`iti - ka`e Bori{a.

Obolio

Donatorske ve~eri
Akciji pomo}i pridru`ili su se i dr. Nadira Nurki}, predsjednica Op}inskog odbora SBB BiH Janja i Bijeljina i Admir Kari}, ~lan predsjedni{tva OO, koji su ovih dana posjetili Jasmina u njegovom skromnom domu. Informirali su se o dosada{njem toku akcije pomo}i, a SBB BiH OO Bijeljina i Janja, u saradnji sa drugim organizacijama, inicirat }e donatorske ve~eri u Janji i Bijeljini na kojima bi se prikupila nov~ana sredstva potrebna za operaciju, te neophodne lijekove. Fondu zdravstvenog osiguranja podnijet je zahtjev za re-

[ta mi se (ne)svi|a u Jajcu

Moramo ~uvati prirodne ljepote
- Grad je pun prirodnih ljepota koje ljudima pru`aju ugodan odmor te privla~i mnoge turiste. Jaj~ani su ljubazni i pozitivni ljudi. S druge strane, iako ima dosta potencijala, grad je slabo razvijen po pitanju turizma. Ni prirodne ljepote ne mogu biti vje~ne ako ih ljudi ne paze. Tako se name}e pitanje vodopada i brane. Elvira ^ovi}, student Jaj~ani su nestrpljivi kada su u pitanju radovi na vodopadu i ure|enje obala rijeke Plive. Kao i svugdje, i u Jajcu je ve}ina mladih nezaposlena. Mladi ljudi, odlaze}i u ve}e gradove na fakultet, naj~e{}e zauvijek napu{taju svoj grad - ka`e Elvira ^ovi}, student iz Jajca. K. K.

Pomo} drugova
Na`alost, Jasmin svog oca nije zapamtio, a prije 10 godina napustila ga je i majka.

Hati}: Operacija potrebna {to prije

Otvoren `irora~un
U Novoj banci otvoren je `irora~un na ime Jasmin Hati} 555 001 83479718 71, a kontakt telefoni su 066 634 898 i 066 489 028. Mladi ljudi poku{avaju pomo}i svom prijatelju i pozivaju gra|ane da im se u skladu sa svojim mogu}nostima pridru`e.

guliranje zdravstvenog osiguranja, jer Jasmin ne poha|a srednju {kolu, a sa zdravstvenim problemima Jasmina Hati}a upoznate su sve nadle`ne ustanove i humanitarne organizacije.
E. M.

Pomo} poplavljenom Gora`du

Sarajevski Stari Grad uputio 100.000 KM
Op}ina Stari Grad Sarajevo uputila je 100.000 KM za pomo} poplavama ugro`enom stanovni{tvu Gora`da, pi{e Onasa. - Nadamo se da }e ova pomo} biti od koristi brojnim porodicama koje su uslijed poplava izgubile kompletnu imovinu. Imaju}i u vidu da je u mnogim gora`danskim naseljima nabujala voda uni{tila ili odnijela sve, Op}ina Stari Grad smatrala je svojom moralnom obavezom pomo}i stanovni{tvu kako bi im se obezbijedili elementarni uslovi za `ivot - saop}eno je iz Op}ine Stari Grad.
Sa radnog sastanka

Penzioneri FBiH

Saradnja s „Reumalom“
Vi{e od 80 predsjednika i predstavnika udru`enja penzionera/umirovljenika FBiH stiglo je u Fojnicu na radni sastanak sa menad`mentom „Reumal group“. Razgovarano je o uslovima koje pru`a ova ustanova i o dugogodi{njoj saradnji udru`enja penzionera sa ovim banjsko-rekreacijskim lje~ili{tem, kao i o nastavku te saradnje. Organizirani su zajedni~ki ru~ak i dru`enje u „Reumalu“. H. ^u.

Nakon poplava u bratuna~koj op{tini

Za pomo} doma}instvima 50.000 KM
Izlijevanje rijeke Drine na podru~ju Bratunca i nastanak velikih {teta bili su povod za odr`avanje osme vanredne sjednice Skup{tina op{tine. Odbornici su raspravljali o informaciji o stanju na poplavlje- Novac izdvojen iz bud`etske rezerve nom podru~ju, te o prijedlogu mjera za otklanjanje posljedica poplave. Komisija za procjenu {tete od poplava iza{la je na teren i utvrdila da su poplavljeni 61 ku}a i 54 pomo}na objekta. Odre|eni broj farmera ostao je bez hrane za stoku. Stoga se pred odbornicima na{la odluka o odobravanju sredstava za pomo} doma}instvima u otklanjanju {tete nastale usljed poplava. U te svrhe iz bud`etske rezerve bit }e izdvojeno 50.000 KM. Po odluci, svako doma}instvo dobit }e po 500 KM, a farmeri po 1.000 maraka. Na~elnik op{tine Nedeljko Mla|enovi} kazao je da je do sada na ku}ama, individualnim objektima i privrednim subjektima procijenjena {teta od 950.000 KM. I. R.

Eko sijalicama do {tednje
U partnerstvu s Eko udru`enjem „Jezero“ iz @ivinica, Udru`enje „Sara“ iz Srebrenice uskoro }e po~eti realizaciju projekta „Manje energije za vi{e uli~ne rasvjete“ na podru~ju Bratunca i @ivinica. Vrijednost projekta je 150.000 KM.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

13

KAKANJ Izdata dozvola za izgradnju bloka 8 u Termoelektrani

Op}ina najavljuje tu`bu protiv Federalnog ministarstva
U rje{enju nedostaje obrazlo`enje dinamike i rokova izvr{enja prihva}enih prijedloga i sugestija koje je dostavila lokalna zajednica
Nakon izdavanja okolinske dozvole za izgradnju bloka 8 u Termoelektrani Kakanj Op}ina priprema tu`bu protiv Federalnog ministarstva okoli{a i turizma. Poslije razmatranja rje{enja o izdavanju okolinske dozvole JP Elektroprivreda BiH, podru`nica TE Kakanj za izgradnju bloka 8 ustanovljeno je da nedostaje obrazlo`enje dinamike izvr{enja i rokova izvr{enja prihva}enih prijedloga i sugestija koje je razmatraju}i Studiju o utjecaju na okoli{ za izgradnju bloka 8 TE Kakanj, u postupku javne rasprave, dostavila lokalna zajednica. Od Federalnog ministarstva okoli{a i turizma op}inski na~elnik Mensur Ja{arspahi} zatra`io je da dostavi, u formi pismenog podneska, nedostaju}e obrazlo`enje. - Ukoliko Federalno ministarstvo okoli{a i turizma nije spremno dostaviti dodatna poja{njenja koja bi predstavljala garanciju zainterDopremljena pomo} za Mehmeda i njegovo devetoro djece

Humani srednjo{kolci iz Maglaja

Prikupili hranu, odje}u i 50 KM za porodicu Arnautovi}
U~enici ~etvrtog razreda Ma{inske tehni~ke {kole, njih 25, pokazali su da imaju osje}aja za porodice koje `ive izuzetno te{ko i na rubu egzistencije. Za sedam dana maturanti su prikupili hranu, odje}u i 50 KM i poklonili ih deseto~lanoj porodici Arnautovi} iz Misuri}a. Otac Mehmed i njegovo devetoro djece `ive od male penzije, a ve}ina su u~enici. - ^itav razred je u~estvovao u akciji, a pomogao nam je i razrednik Mehmed Bradari}. On nam je ustupio svoj kabinet za prikupljanje donacija, a i sam je dao prilog - ka`e nam u~enik Sadik Mehinagi}. Srednjo{kolci su vr{njacima poru~ili da slijede njihov priN. B. mjer i pomognu porodicama kojima je potrebno.

Turci u humanoj misiji
TE Kakanj: Gdje su zaklju~ci sa javne rasprave?

Ja{arspahi}: Dodatna poja{njenja

esovanim subjektima, bit }emo prinu|eni upotrijebiti druga zakonom predv-

i|ena sredstva u cilju za{tite svojih prava - ka`e Ja{arAz. S. spahi}.

Gradnja stambeno-poslovnog kompleksa u Crkvicama

Turska vojna misija u BiH predvo|ena komandantom RCC-a EUFOR-a Zenica Selimom Hasgorenom, odlu~ila je da kupovinom 87 ulaznica za humanitarni koncert pomogne lije~enje Kenana Kremi}a. Uz 13 koje je „dodao“ organizator, sa 100 besplatnih ulaznica obradovani su {ti}enici Doma za nezbrinutu djecu „Dom i porodica“ i stanari Studentskog centra Univerziteta u Zenici. A. D@.

Kvadrat stana od 1.650 do 2.000 KM
Zeni~ki „Uniprojekt“ krajem decembra obilje`ava 20 godina rada. Od malog projektnog biroa sa jednim zaposlenim i dva pripravnika, do firme sa 45 radnika i gra|evinskim poslovima u svim krajevima BiH, ovih dana je objelodanila projekt „Sun~ana dolina 2“, stambeno-poslovnog kompleksa ko-

Tokom susreta u Op}ini

Podr{ka Udru`enju „Obrazovanje gradi BiH“
Ni~e novo naselje u Crkvicama

Husremovi}: Besplatno kori{tenje ba{te

jeg gradi u Crkvicama. - U prvoj fazi imat }emo dvadesetak stanova i poslovnih prostora u suterenu, a u drugom jo{ jednu stambenu zgradu i gara`ni prostor, sveukupno na 6.500 kvadra-

ta. Stanovi se kre}u od 50 do 150 kvadrata, a vlasnici }e dobiti besplatno na kori{tenje ili ba{tu ili balkonski prostor. Dio stanova je u zgradi, a dio u ku}icama sa dvori{tima - kazala nam je dir-

ektorica i vlasnica „Uniprojekta“ Mira Husremovi}. Gotovi stanovi dose`u cijene od 1.650 do 2.000 KM sa PDV-om, dok se dio stanova prodaje i po „rou-bau“ A. D@. sistemu.

Op}ina Kakanj kupovinom kalendara poma`e mladima
Tokom susreta na~elnika Kaknja Mensura Ja{arspahi}a i Jovana Divjaka, penzionisanog generala Armije RBiH i izvr{nog direktora Udru`enja „Obrazovanje gradi BiH“, bilo je rije~i i na~inima pomo}i {kolskoj djeci i omladini. Prihva}ena je inicijativa generala Divjaka da Op}ina Kakanj otkupi odre|eni broj kalendara, te da na takav na~in pomogne u prikupljanju sredstava iz kojih Udru`enje ispla}uje stipendije za u~enike i studente koji nemaju rodiAz. S. telje ili se nalaze u te{koj materijalnoj situaciji.

Saradnja zeni~kog i belgijskog univerziteta

@ep~e me|u 12 bh. op}ina

Protokolom omogu}eno Partner u projektu i priznavanje diploma „Ja~anje lokalne samouprave“
U toku pro{losedemi~nog boravka u belgijskom Gentu, rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Sabahudin Ekinovi} potpisao je s rektorom Univerziteta Ka-Ho Sent Leven (Saint Lieven) prof. dr. Frankom Bertom (Baert) protokol o saradnji dva univerziteta, koji su ovim ~inom postali i institucionalni partneri. Potpisani protokol otvara mogu}nosti ve}e saradnje u pogledu razmjene studenata i nastavnika,ali i me|usobnog priznavanja diploma i zvanja, kao i otvaranja nekih novih projekata, posebno u sektoru zdravstva. Belgijski univerzitet, sli~no kao i zeni~ki, ima oko 6.000 studenata. Pro{logodi{nji zajedni~ki Tempus projekt „Veza privrednog sektora i univerziteta“ ova dva univerziteta dobio je priznanje kao najbolji u EvrV. B. opskoj uniji. Op}ina @ep~e, uz Gornji Vakuf-Uskoplje, Ilija{, Bosansku Kostajnicu, Kozarsku Dubicu, Ljubu{ki, Maglaj, Modri~u, Ora{je, Tesli}, Vare{ i Vi{egrad odabrana je za partnersku op}inu u projektu „Ja~anje lokalne samouprave“. Projekt }e se realizirati od 2011. do kraja 2015. godine u saradnji sa njema~kom vladinom organizacijom. Odabiru partnerskih op}ina prethodio je javni poziv na koji se odazvalo 38 op}ina iz cijele BiH. Projekt „Ja~anje lokalne samouprave“ realizira se na osnovu Sporazuma o saradnji izme|u SR Njema~ke i Vije}a ministara BiH. Politi~ki partneri u projektu su Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Ministarstvo pravde FBiH.
R. Ag.

U Zavi~ajnom muzeju u Visokom

Izlo`ba likovnih radova
U povodu nastupaju}eg Bo`i}a u Zavi~ajnom muzeju u Visokom otvorena je izlo`ba likovnih radova „Radost `ivota“, oma` mnogopo{tovanom fra Iliji ]avarovi}u, iz kolekcije fra Nikole Bo{njaka, profesora Franjeva~ke klasi~ne gimnazije u Visokom. - Ovo je, prije svega, poklon Viso~ana na{im dragim susjedima katolicima koji slave najve}i kr{}anski blagdan. Ovo je i oma` fra Iliji ]avarovi}u, savremeniku Josipa Juraja [trosmajera i Josipa Stadlera. Znamo koliko je bilo te{ko na{im franjevcima u tom vremenu i za BiH - istakao je prof. Senad J. Hodovi}, direktor Zavi~ajnog muzeja u Visokom. Na izlo`bi se mo`e pogledati 61 umjetni~ko djelo. Kolekcija fra Nikole Bo{njaka broji 450 djela, te 3.000 raN. O. zli~itih knjiga.

14

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

ZENICA Izre~ena presuda za smrt bicikliste

Vatra o{tetila ma{ine u unutra{njosti hangara

( Foto: B. Nizi})

Uvi|aj u Sarajevu potvrdio

Adisa Ga~i} ostaje u pritvoru do smje{taja u zdravstvenu ustanovu
Optu`ena da je u divlja~koj vo`nji, u stanju neura~unljivosti, usmrtila Vladimira Andrijevi}a
Kantonalni sud u Zenici ju~er je izrekao presudu i donio rje{enje o daljnjoj sudbini optu`ene Adise Ga~i} (30), optu`ene za smrt bicikliste Vladimira Andrijevi}a kojeg je 1. septembra na raskrsnici u Zenici pri brzini od 100 kilometara na sat oborila pa nastavila vo`nju. Sudija Nermin Te{njak, koji je predsjedavao Sudskim vije}em, prihvatio je nalaz vje{taka da je Adisa Ga~i} krivi~no djelo po~inila u stanju neura~unljivosti. Optu`ena je ju~er vra}ena u pritvor, koji joj je produ`en, a nakon {to odluku o smje{taju u zdravstvenu

Po`ar u skladi{tu nije namjerno izazvan
Vje{tak protivpo`arne struke ustvrdio je da je po`ar koji je preksino} izbio u hangaru koji je vlasni{tvo Arhitektonskog fakulteta i firme „Geo Tehnos“ u ulici Patriotske lige u Sarajevu, izazvan upotrebom otvorenog plamena. Uvi|ajem je tako|er utvr|eno da nije bilo tragova nasilnog otvaranja vrata hangara, pa je konstatovano da po`ar nije namjerno izazvan, kazao nam je Irfan Nefi} portparol MUP-a Kantona Sarajevo. On nije imao informaciju o tome da li je neka osoba u hangaru lo`enjem ili na neki drugi na~in nenamjerno izazvala po`ar. U vatrenoj stihiji sa kojom se borilo pet ekipa sarajevskih vatrogasaca pri~injena je materijalna {teta na objektu i na ma{inama koje su se nalaziB. C. le u hangaru.

Dovo|enje optu`ene ju~er na sud

(Foto: A. D`onli})

Ga~i} slu{a presudu

Poja{njenje sudara u Gra~anici

„Renault megane“ imao je prednost
U tekstu koji je ju~er objavljen pod naslovom „Nerazdvojni drugovi i u smrt oti{li zajedno“ do{lo je do nenamjerne gre{ke u dijelu koji opisuje ko je kome oduzeo pravo prvenstva prilikom te{ke saobra}ajne nesre}e u kojoj su poginuli Mehmed Nuri} i Besim Deli}. Prema ju~era{njoj izjavi Jasmine Had`imusi}, {efice Odjela kriminalisti~ke policije PU Lukavac, do sudara je do{lo kada se iz sporedne ulice iz pravca Jadrine na put s pravom prvenstva uklju~ivao voza~ Mehmed Nuri} s „golfom 2“ u koji je udario „renault megane“ koji se kretao iz pravca Gra~anice, a koji je u tom trenutku imao prednost. - O tome kojom je brzinom vozio Kenan H. znat }e se nakon okon~ane istrage i brojnih vje{ta~enja koje radimo kazala je Had`imusi}. H. ^

ustanovu donese Op}inski sud Zenica bit }e zatvorena najvjerovatnije na Odjelu psihijatrije KBZ.

Takva odluka mo`e trajati najvi{e {est mjeseci, a u tom roku o~ekuje se da }e biti zavr{en odjel za smje{taj

psihi~ki oboljelih osoba s krivi~nim presudama u za to predvi|enom kompleksu na A. D`. Sokocu.

Okru`ni sud Banja Luka

Dvije i po godine zatvora za prodaju kokaina
Aleksandar Popovac iz Trebinja osu|en je ju~er na dvije godine i {est mjeseci zatvora u Okru`nom sudu u Banjoj Luci zbog organiziranog kriminala i neovla{tene proizvodnje i prometa kokaina. Popovac je bio ~lan grupe Nikole [arabe koja se bavila {vercom droga, a koja je uhap{ena u akciji „Leotar“ MUP-a RS. Predsjednik Sudskog vije}a Vesna Stankovi}-]osovi} nije obrazlo`ila presudu jer to nije zahtijevao specijalni tu`ilac, a objavi nije prisustvovao ni osu|eni Popovac, kao ni njegov advokat. U optu`nici je navedeno da je Popovac kao ~lan [arabinog zlo~ina~kog udru`enja od februara do maja 2008. godine po njegovom nalogu, a u dogovoru s drugim ~lanovima, prenosio i isporu~ivao kokain. U slu~aju „Leotar“, [araba i jo{ jedanaest optu`enih osu|eni su prvostepenom presudom Okru`nog suda u Banjoj Luci na ukupno 89 godina, ali je Vrhovni sud RS poslije `albe ubla`io kazne na ukupno 66 godina i B. S. {est mjeseci.

Automobil usmrtio Zdravku Jold`i}
Zdravka (Rajka) Jold`i} (48) iz Lakta{a poginula je preksino} kada ju je udario automobil, potvr|eno je Srni u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Saobra}ajna nesre}a dogodila se u 18.05 sati u Glamo~anima. @enu je udario „mercedes“ bh. registarskih oznaka kojim je upravljao Miladin Gugunovi}.

Privo|enje osumnji~enih u akciji „Leotar“

Poslije kratkotrajnog bijega

Razbojnici uhva}eni u Sarajevu

Uhap{en Elvedin Zemani}

Iz zatvora naru~io plja~ku benzinske pumpe
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo i MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su preksino} oko 18.40 sati Branka Mili~i}a, Zlatu Muharemagi} i Adisa Ba{anovi}a, zbog sumnje da su u~estvovali u prekju~era{njem razbojni{tvu na benzinskoj pumpi „Petrol MB“ u Vi{egradu. Kako saznajemo, Mili~i} se tereti za razbojni{tvo, a druge dvije osobe, zajedno s Nevenom Gruji~i}em, koji se nalazi na izdr`avanju kazne u KPZ-u Fo~a, za pomaganje u razbojni{tvu. Prekju~er ujutro oko pet sati u prostorije ove pumpe u{ao je Mili~i} i maskiran, uz prijetnju no`em, zatra`io novac. Tom prilikom on je od radnika pumpe oteo 1.500 KM i upalja~ „zippo“. U me|uvremenu su ga u automobilu ~ekali Zlata i Adis, s kojima se udaljio s mjesta doga|aja. Ina~e, osumnji~eni Neven Gruji~i} navodno je iz zatvora davao instrukcije za ovu plja~ku. Protiv njih }e nadle`nom tu`ila{tvu biti proslije|en izvje{ta o po~injenim krD`. Ma. ivi~nim djelima.

Istra`itelji na mjestu pucnjave u [vrakinom Selu

Pripadnici Policijske uprave Novi Grad Sarajevo ju~er su u 8.20 sati uhapsili Elvedina Zemani}a koji je bio u bijegu od 8. decembra kada je u pucnjavi u sarajevskom naselju [vrakino Selo Vernes ^anku{i} (27) zadobio prostrelnu ranu na lijevoj nozi, potvr|eno nam je u MUP-u KS. Nezvani~no saznajemo da je Zemani} sam do{ao u policiju, nakon ~ega je

uhap{en i predat u nadle`nost Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. Zemani}, koji se sumnji~i za izazivanje op}e opasnosti, u Tu`ila{tvu je negirao da je pucao u ^anku{i}a i nanio mu lak{u povredu. Postupaju}i tu`ilac dostavio je prijedlog Op}inskom sudu u Sarajevu da se Zemani}u odredi jednomjese~ni B. C. pritvor.

Saputnica slomila grudnu kost
Na putu M-18 u blizini brane Bogati}i kod Trnova, prekju~er je automobil „renault megane“ (K23-A-887), kojim je upravljao \. K. (69) iz Doboja, skrenuo s kolovoza i udario u kameni usjek. U ovoj nesre}i, frakturu grudne kosti, zadobila je putnica iz „renaulta“ \. S. (61) iz Doboja.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

15

SAMOUBISTVO Naselje Kuljani u Banjoj Luci

Legao u kadu punu vode i ubacio uklju~en fen za kosu
Porodica i kom{ije {okirane na~inom na koji je Stojan Ritan (40) sebi oduzeo `ivot Iza sebe ostavio trudnu suprugu
Stojan Ritan (40) izvr{io je samoubistvo prekju~er oko 17.30 sati u svojoj porodi~noj ku}i u banjalu~kom naselju Kuljani. Ritan je sebi oduzeo `ivot tako {to je legao u kadu punu vode, a potom u vodu ubacio uklju~en fen za kosu, nakon ~ega je do{lo do strujnog udara.

Ve}a materijalna {teta

(Foto: I. [ebalj)

Po`ar na Ilid`i

Automobil „alfa romeo“ poliven benzinom i zapaljen
U ulici Ramiza Ja{ara u sarajevskoj op}ini Ilid`a preksino} u 23.35 sati izbio je po`ar na parkiranom automobilu „alfa romeo“, vlasni{tvo Anela ^uhare iz Sarajeva. Po`ar su ugasili pripadnici PVB Kantona Sarajevo. Povrije|enih nije bilo, a na vozilu je nastupila ve}a materijalna {teta. O po`aru je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a uvi|aj su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak PPZ-a. Uvi|ajem je konstatirano da je do po`ara do{lo nakon {to je nepoznata osoba automobil polila benzinom i zapalila ga.
B. C.

Psihi~ki problemi
U banjalu~koj policiji obja{njavaju da je ovo nezapam}en slu~aj samoubistva u posljednjih nekoliko godina, a na~inom na koji je Ritan sebi oduzeo `ivot ju~er su bili {okirani njegova porodica, prijatelji i kom{ije. U porodi~noj ku}i Ritan `ivio je sa suprugom i roditeljima, a kako saznajemo od kom{ija, u posljednje vrijeme imao je psihi~kih problema. - Nije mogao spavati no}u, zbog ~ega je i{ao i ljekaru. Dobio je uputnicu za psihijatrijsko lije~enje, te je ovih dana trebao da bude hospitaliziran. To mu je jako te{ko palo i nije se mogao pomiriti s ~injenicom da le`i u bolnici pa svi vjeruju da se zbog toga ubio. U braku je oko 10 godina i `ena

Privedeni strani dr`avljani

Zaplijenjeno deset kilograma marihuane
Kom{ije ju~er ispred ku}e `alosti
(Foto: M. Lugi})

mu je nedavno ostala trudna. Zbog toga je ovo jo{ ve}a tragedija - ispri~ao nam je jedan od mje{tana u Kuljanima.

Strujni udar
O nesretnom ~ovjeku, kao i njegovoj porodici, kom{ije

su imale samo rije~i hvale. Iako im je bilo poznato da Ritan ima odre|enih psihi~kih problema, ka`u da ni s kim nije bio u zavadi, te da se na prvi pogled ~inilo da se radi o sretnoj porodici, zbog ~ega niko nije mogao naslutiti ovakav ishod.

U Centru javne bezbjednosti Banja Luka istakli su da su nakon prijavljenog slu~aja na lice mjesta iza{li pripadnici Policijske stanice Bud`ak i banjalu~ki kriminalisti~ki inspektori, koji su obavili uvi|aj i utvrdili da je uzrok B. S. smrti strujni udar.

Zahvaljuju}i pravovremenim informacijama o krijum~arenju droge do kojih su do{li inspektori Slu`be za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, ju~er su u Sarajevu privedena dva strana dr`avljanina, iz Crne Gore i Srbije, kod kojih je prona|eno vi{e od deset kilograma mar-

ihuane, saop}eno je iz Slu`be za poslove sa strancima. U akciji koja je izvedena u koordinaciji s pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo izvr{en je pretres stana u sarajevskoj op}ini Centar i vozila „golf“ kosovskih tablica te je tom prilikom zaplijenjena marihuana.

Kra{evo kod Te{nja

Na udaru lopova uposlenici Tu`ila{tva i Suda BiH

Tu`iteljici ukraden automobil, sudiji provaljen stan
Zbog pomenutog doga|aja tu`iteljicu Dianu Kajmakovi} od preksino} danono}no ~uvaju pripadnici SIPA-e Dragomiru Vukoji pokraden stan na Ko{evskom Brdu
Iz gara`e u sklopu ku}e gdje stanuje tu`iteljica Tu`ila{tva BiH Diana Kajmakovi} u sarajevskoj op}ini Ilid`a prije tri dana ukraden je automobil „{koda“, potvrdio je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi}, koji je istakao da policija preduzima sve kako bi bilo rasvijetljeno ovo krivi~no djelo. provalile u stan sudije Suda BiH Dragomira Vukoje u naselju Ko{evsko Brdo i ukrale zlatni prsten i zlatnu narukvicu. U februaru 2009. godine obijen je stan glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH Milorada Bara{ina, iz kojeg je ukraden njegov slu`beni laptop, a do danas slu~aj nije rasvijetljen i po~inioci nisu prona|eni.
U~estvovala ~etiri vozila
(Foto: M. ^abri})

Studentica povrije|ena u lan~anom sudaru
U lan~anom sudaru koji se prekju~er dogodio na magistralnom putu Doboj - Banja Luka u Kra{evu Kod Te{nja povrije|ena je Badema Saltagi}, studentica iz Te{nja. Do nesre}e je do{lo kada je Saltagi}, upravljaju}i automobilom „peugeot“ (E12-O-831), poku{ala izbje}i psa na putu. U tom trenutku iz suprotnog smjera nai{ao je automobil „audi“ (62-M-919), kojim je upravljala Karmela Sara~evi} iz Te{nja. Nakon {to je do{lo do kontakta, „audi“ je sletio s puta. U istom trenutku, zbog nepridr`avanja propisanog odstojanja izme|u vozila, u zaustavljeni „peugeot“ udario je kamion firme „D`ananovi}“ iz Zenice, a u njega kamion s cisternom kompanije „Hifa“ iz Te{nja. Uvi|aj su izvr{ili te{anjski poM. ^. licajci.

Izrezali vrata
Automobil tu`iteljice Kajmakovi}, koja vodi predmet Zijada Turkovi}a, osumnji~enog da je vo|a zlo~ina~ke organizacije odgovorne za najmanje pet ubistava i kra|u oko 2,5 miliona KM iz Kargo centra Sarajevskog aerodroma, ukraden je prije tri no}i kada su provalnici izrezali vrata gara`e. U pojedinim medijima navedeno je da buku koju su proizveli lopovi prilikom kra|e nisu ~uli ni pripadnici Dr`avne agencije za istrage i

Namjerna kra|a
- Nadamo se da }e policija rasvijetliti oba doga|aja, te prona}i po~inioce te{kih kra|a i u slu~aju glavnog tu`itelja Bara{ina, kao i tu`iteljice Kajmakovi} - kazao nam je ju~er Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH, koji nije `elio davati vi{e informacija. Nezvani~no se {pekulira da policija istra`uje i mogu}nost da je tu`iteljici Kajmakovi} namjerno ukraden automobil. Dok se to ne doka`e, u toku su aktivnosti na identifikaciji i otkrivanju B. C. izvr{ilaca.

Kajmakovi}: Slo`ene istrage

Vukoje: Obijen stan

za{titu BiH (SIPA) koji ~uvaju tu`iteljicu Kajmakovi}. Nezvani~no me|utim saznajemo da je automobil tu`iteljice Kajmakovi} bio u gara`i koja se nalazi u susjednom stambenom objektu iza zgrade u kojoj tu`iteljica stanuje, zbog ~ega vlasnica nije ni mogla

~uti kada su joj obijali gara`u. Tu`iteljicu Kajmakovi} do sada, osim povremenih obilazaka, pripadnici SIPA-e nisu danono}no ~uvali. Ovakva mjera je uvedena prekju~er zbog najnovijih de{avanja. Nepoznate osobe su u no}i sa sedmog na osmi decembar

Ubio se hicem iz pi{tolja
Velimir Milanovi} (73) izvr{io je samoubistvo prekju~er u svojoj porodi~noj ku}i u Lakta{ima. Milanovi} je sebi pucao u glavu iz pi{tolja. Starac nije odmah podlegao pa je vozilom Hitne pomo}i prevezen u Klini~ki centar u B. S. Banjoj Luci, gdje je oko 15.30 sati umro.

Trgovina vrijedna 740.499 KM

Rast dionica Solane
Na Sarajevskoj berzi ju~er je u sklopu 95 transakcija ostvaren promet od 740.499 maraka, pri ~emu su vlasnike promijenila 148.164 vrijednosna papira. Najve}i rast vrijednosti imale su dionice tuzlanske Solane, od 7,41 posto, a pad fonda BIG investicione grupe, od 3,01 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,55 posto, na 1.411,15 poena, glavni indeks SASX-10 porastao je za 0,06 posto, na 913,33 poena, dok je indeks primarnog tr`i{ta SASX-30 dobio 0,59 posto na vrijednosti i sada iznosi 897,46 poena.

16

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

biznis

PRIVATIZACIJA Status sarajevske kompanije

[ipad Export-Import u zoni mirovanja
Zabranjena prodaja imovine i prijem uposlenika, priprema se privatizacija
Nadzorni odbor i menad`ment sarajevskog [ipad Export-Importa moraju donijeti odluke o zabrani prodaje imovine bez prethodne saglasnosti resornog ministarstva, Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) i Vlade FBiH. Istovremeno im je zabranjen i prijem novih radnika. Ove instrukcije ~elnicima sarajevske kompanije dala je ju~er Federalna vlada. Menad`ment firme zadu`en je i da donese program za rje{avanje pitanja ranijeg penzionisanja radnika koji za to ispunjavaju uvjete i odluku o revidiranju tro{kova u skladu s finansijskim mogu}nostima dru{tva. APF treba ubrzati izradu programa privatizacije, korigiranog po~etnog bilansa stanja i informacionog memoranduma na dan 31. decembar 2009. godine, na osnovu ugovora zaklju~enog s Dru{tvom za ra~unovodstvo, reviziju i konsalting „Orecons“ Zenica. Nakon {to te dokumente usvoji Nadzorni odbor i uputi ih Upravnom odboru APFa na odobravanje, plan je da se pristupi privatizaciji [ipad M. K. Export-Importa.

Vrijednost indeksa
BIFX 0,55% SASX-10 0,06% SASX-30 0,59% 1.411,15 913,33 897,46

Kursna lista SASE na dan 14. 12. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
5,30 4,00 97,01 18,85 26,97

Promjena kursa (%)
5,79

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija

ZVANI^NA KOTACIJA

SARAJEVO OSIGURANJE ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C BH TELECOM D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH

200 115.000 4.080 1.100 750

1.060,00 460.000,00 3.958,01 20.734,00 20.227,39

1 1 1 5 7

KOTACIJA FONDOVA

0,00
OBVEZNICE FBiH

0,00
PRIMARNO TR@I[TE

1,23 0,30

[ipad Export-Import: Podijeljena zadu`enja

Pevec na bubnju

Promet 1.558.982 KM

Ulaganja u FBiH u prvom polugodi{tu 2010.

Prodato 500.000 akcija Telekoma Srpske
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 150 transakcija ostvaren promet od 1.558.982 KM, a najve}i je obavljen na aukciji tokom koje je 500.000 akcija Telekoma Srpske prodato za 810.000 maraka. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je

Prodata roba za oko 100.000 KM
Na licitaciji imovine tr`nog centra Pevec u Banjoj Luci, odr`anoj ju~er u Privrednom sudu, prodata je roba u vrijednosti od oko 100.000 KM, potvrdila je za „Avaz“ ste~ajna upravnica u ovom preduze}u Mirjana Goli}. - Od novca prikupljenog na ranijim licitacijama isplatili smo potra`ivanja radnika iz prvog isplatnog reda. Kako dalje budemo prikupljali novac, nastavit }emo s isplatom i potra`ivanja iz op{teg isplatnog reda - ka`e Goli}. Ovo je bila sedma po redu prodaja imovine banjalu~kog tr`nog centra koji je u ste~aju od januara ove godine. S posljednjim iznosom, do sada je prodata roba u vrijednosti od oko 800.000 maraka. B. S.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 1,30% 2,95% 958,79 1.644,66

Stranci investirali 104,6 miliona KM manje nego lani
Prema informaciji Vlade FBiH, strani investitori, kroz direktna ulaganja, u Federaciju BiH u prvom polugodi{tu ove godine unijeli su 98.719.000 KM. To je za 104,6 miliona KM manje nego u prvih {est mjeseci 2009. Kapital je ulo`ilo 46 kompanija iz 13 zemalja. Ve}ina investicija, 98,5 posto, potje~e iz evropskih zemalja, a najve}i pojedina~ni investitori su Austrija (34,7 miliona KM), Hrvatska (23,9 miliona KM) i Holandija (20,2 miliona KM). Najvi{e stranog kapitala ulo`eno je u proizvodne djelatnosti, 29,3 miliona KM, slijedi oblast usluga sa 24,3 miliona te bankarstvo s deset miliona. M. K.

za 1,3 posto, na 958,79 poena, a indeksa fondova FIRS za 2,95 posto i sada iznosi 1.644,66 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 14. 12. 2010.
Naziv emitenta
Tr`nica a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka RS - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
1,5

Promjena u%
0,67

Maks. cijena
1,5

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,5 1,62 36,5 382.500,00 810.000,00 56.649,02

BERZANSKA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA
1,62(A) 1,62 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE 36,9321 2,28 37,248

U bankarstvo ulo`eno tek deset miliona KM

Berzanski barometar za 14. 12. 2010. godine

Beogradska kompanija na bh. tr`i{tu

Delta maksi otvara hipermarket u Sarajevu
Kompanija Delta maksi sutra }e otvoriti hipermarket T empo u Sarajevu, a sve~anom otvaranju prisustvovat }e predsjednik RS Milorad Dodik i predsjednik Delta holdinga Miroslav Mi{kovi}, saop}ila je ju~er ta kompanija, prenio je Tanjug. Rije~ je o jednom od najve}ih maloprodajnih objekata kompanije Delta maksi u BiH, s povr{inom od 8.000 kvadratnih metara, u koji je investirano oko deset miliona eura.

Euro/dolar 1,3372 0,17%

Nafta 88,36 po barelu Zlato 0,84%

1.398,10 $ po unci 0,21%

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

17

ANKETE Ekonomisti i privrednici o 2011.

Hrvatska jo{ nije dotakla dno krize
Predstavnici 437 preduze}a dali ekonomiji najni`u ocjenu do sada Izostanak investicija najve}i problem
Ekonomski analiti~ari oprezni su u svojim najavama za narednu godinu u kojoj ve}inom ne o~ekuju bitne promjene u uvjetima poslovanja u Hrvatskoj. Prosje~na ocjena stanja u ekonomiji u 2010. pak, prema ocjenama predstavnika 437 preduze}a, koji su u~estvovali u anketi Privrednog vjesnika, na skali od 1 do 5 iznosi 1,99, {to je najni`e do sada. Ekonomski analiti~ar @arko Primorac ka`e da nastavak negativnih trendova u ovoj godini ne ohrabruje i ne budi optimizam u pogledu 2011. Upozorava na produbljivanje nelikvidnosti, visok udio firmi koje posluju s gubitkom, neadekvatnost finansiranja preduze}a i visoke kamate koje destimuliraju ulaganja. Izostanak investicija za njega je najve}i problem i potencijalna opasnost. Prema Primor~evim rije~ima, uop}e nije sigurno da

Jur~i}: Potreban novi model

Primorac: Negativni trendovi

je Hrvatska dotakla dno krize i da se od njega odmi~e, jer stopa rasta BDP-a nije jedini pokazatelj izlaska iz krize, a temelji rasta kao {to su investicije, javna i privatna potro{nja i izvoz ne oporavljaju se `eljenim tempom. Predsjednik Hrvatske

Ve}ina firmi bori se za opstanak
Ivan Crnjac iz Agrokora smatra da nema uspje{ne ekonomije bez uspje{nih preduze}a, a problem vidi u tome {to ve}ina preduze}a u Hrvatskoj razmi{lja kako opstati, {to mo`e biti dovoljno za pre`ivljavanje na doma}em tr`i{tu, ali ne i za iskorak izvan Hrvatske.

udruge poslodavaca Damir Ku{trak smatra da }e u 2011. najvi{e problema imati javni sektor i oni koji s njim posluju, a da }e dobro pro}i oni koji su na vrijeme reagirali na krizu i imaju jasne ciljeve i sredstva kako ih posti}i. Predsjednik Hrvatskog dru{tva ekonomista Ljubo Jur~i} ka`e da od 2011. ne o~ekuje ni{ta posebno, osim ako Vlada ve} u prvom kvartalu ne predstavi novi ekonomski model temeljen na proizvodnji i izvozu, ~ija bi provedba u budu}nosti mogla donijeti rast.

Iz ameri~ke kompanije

GM nudi po 60.000 dolara za otpremnine
Ameri~ki General Motors (GM) ponudio je otpremnine do 60.000 dolara za 2.000 radnika u SAD, u okviru plana rezanja tro{kova poslovanja kompanije. Planom ozdravljenja predvi|eno je zatvaranje osam od 14 fabrika, a u dvije }e biti obustavljena proizvodnja ako se poka`e da su nerentabilne, javljaju agencije. GM, nekada najve}i proizvo|a~ vozila u svijetu, izbjegao je bankrot dobivanjem 50 milijardi pomo}i od vlade SAD. Kompanija je u prvom kvartalu 2010. zaradila 1,2 milijarde dolara, prvi put poslije vi{egodi{njeg gomilanja gubitaka.

Odluka vlade u Tokiju

Uz prijetnju obustave pomo}i

Japan sni`ava porez da Irska vlada blokirala podstakne ekonomiju bonuse bankarima AIB-a
Vlada Japana najavila je da }e sniziti sada visoki korporativni porez za pet posto da bi podstakla investicije u privredi, zapo{ljavanje i pove}anje pla}a kako bi japanska ekonomija iza{la iz deflacije, izjavio je premijer te zemlje Naoto Kan: ^uva radna mjesta Kan. Prema njegovim rije~ima, sve vi{e japanskih kompanija premje{ta poslovanje u inozemstvo, gdje su korporativni porezi ni`i, {to dovodi do gubitaka radnih mjesta u Japanu. Korporativni porez u Japanu sada iznosi oko 40, a u SAD i Britaniji 30 posto. Irska vlada blokirala je ju~er odluku Allied Irish Banka (AIB) o isplati 40 miliona eura bonusa zaposlenima, zaprijetiv{i da }e im uskratiti daljnju isplatu pomo}i, nakon ~ega je uprava odustala od te namjere, javlja Hina. Do sada su porezni obveznici u AIB ubrizgali 3,5 milijardi eura pomo}i i vijest o bonusima izazvala je bijes u javnosti, posebno nakon najavljenih o{trih rezova bud`etskih rashoda, uz smanjenje minimalne pla}e i naknada u sektoru socijalne politike.

18

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

19

HRVATSKA Najavljeni novi potezi u borbi s korupcijom

Karamarko: Uskoro nova hap{enja U olujama nastradalo
Kolaps u saobra}aju, {kole zatvorene

Snje`ni haos u ~etiri ameri~ke dr`ave

USKOK sa FBI-jem istra`uje ima li Ivo Sanader nekretnina u SAD Mirjana u kratkoj posjeti u zatvoru
ge i hap{enja. - Borba protiv korupcije u Hrvatskoj s ovim slu~ajem sasvim sigurno nije zavr{ena. Ona }e se i dalje nastaviti, a to zna~i da se mogu o~ekivati nove istrage i nova uhi}enja. Ne `elim prejudicirati, a zbog tajnosti istrage ne mogu govoriti o konkre-

Supruga

Hrvatski ministar unutra{njih poslova Tomislav Karamarko izjavio je za beogradski dnevnik „Blic“ od utorka da borba protiv korupcije u Hrvatskoj nije zavr{ena hap{enjem biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera, te najavio da se mogu o~ekivati nove istra-

jedanaest osoba
Najmanje 11 osoba poginulo je u snje`noj oluji koja je zahvatila ~etiri ameri~ke dr`ave i prouzrokovala kolaps u saobra}aju i dovela do zatvaranja {kola. [est osoba poginulo je u Viskonsinu, od kojih ~etiri u saobra}ajnoj nesre}i, dok su ~etiri osobe izgubile `ivot u Mi~igenu, a jedna u Minesoti. Oko 70 vozila prekju~e je bilo blokirano zbog snijega na putu u sjeverozapadnom dijelu Indijane. Lokalni zvani~nici su rekli da ne znaju ta~an broj zametenih ljudi, ali da su neki blokirani ve} 12 sati. Snje`ni prekriva~ vi{i je od 60 centimetara u regionima u Minesoti i Viskonsinu, a oluja se pro{irila na Mi~igen i Indijanu. Jaka snje`na oluja zahvatila je nekoliko saveznih dr`ava na srednjem zapadu SAD i pomjera se prema istoku, a snje`ne padavine registrirane su i u Ohaju, Pensilvaniji i Njujorku. U vi{e dr`ava, a posebno u Indijani, Mi~igenu i Viskonsinu {kole su zatvorene zbog snijega i leda. Ne o~ekuju se jake padavine u ^ikagu, ali meteorolozi strahuju da }e u tom gradu, koji je ina~e poznat po jakim vjetrovima, vjetar puhati brzinom i do 80 kilometara na sat.

USKOK istra`uje i Milana Bandi}a?
„Ve~ernji list“ otkriva da je policija u ponedjeljak iz zagreba~ke Gradske skup{tine odnijela dokumente na kojima }e poku{ati utemeljiti sumnje da je Greta Augustinovi}Pavi~i}, biv{a tajnica Skup{tine, protuzakonito mijenjala prostorni plan grada. Prema njihovim informacijama, osumnji~ena tajnica krivicu prebacuje na gradona~elnika Milana Bandi}a. Istra`iteljima je nalo`eno da provjere dokumentaciju u 13 slu~ajeva, pi{e „Ve~ernjak“, a rije~ je o urbanisti~kim planovima ure|enja u kojima su i laiku vidljive promjene kojima se i{lo naruku investitorima.
Karamarko: Ve} se radi na novim slu~ajevima

tnim slu~ajevima, niti o kojim se osobama radi - ka`e Karamarko.

Istraga u Evropi
Bandi}: Provjere prostornog plana grada

„Ve~ernjak“ pi{e da je Greta Augustinovi}-Pavi~i} na policijskom ispitivanju odgovornost prebacila na gradona~elnika Milana Bandi}a te je rekla da je ispravke potpisivala „zbog investitora“.

Sanaderovo izru~enje se, prema Karamarkovim rije~ima, mo`e o~ekivati i za nekoliko dana, ali se postupak mo`e i rastegnuti na nekoliko mjeseci i sve, kako ka`e, zavisi od toga ho}e li biv{i premijer pristati na izru~enje Hrvatskoj ili ne. Hrvatski ministar pravosu|a Dra`en Bo{njakovi} ocijenio je da bi biv{i premijer Ivo Sanader do Nove godine mogao biti izru~en Hr-

vatskoj, pristane li na skra}eni postupak izru~enja. Hrvatski mediji javljaju i da FBI i USKOK zajedno istra`uju ima li Sanader stan u Njujorku, s obzirom na to da Sanaderova k}erka Petra studira glumu u tom gradu. U istrazi o eventualnim nekretninama za koje se jo{ ne zna, hrvatske vlasti, osim sa FBI-jem, sara|uju s austrijskim vlastima, te onima u jo{ nekoliko evropskih zemalja.

Pod konkurentskim pritiskom Googlea

Yahoo otpu{ta vi{e od 600 zaposlenika
Internetska kompanija Yahoo planira otpustiti vi{e od 600 zaposlenika, objavio je Reuters pozivaju}i se na izvore upoznate sa situacijom. Otpu{tanja }e pogodi izme|u ~etiri i pet posto ukupne radne snage u Yahoou. Kompanija je krajem septembra imala 14.100 zaposlenika. Internetski div primoran na Naga|anja o otpu{tanji- nepopularne mjere ma u Yahoou traju ve} neko ko bi otpu{tanja mogla pogoditi ~ak 20 posto zaposlenika. vrijeme. Yahoo je jedno od najpoPro{log mjeseca je tehnolo{ki blog All Things Digital pularnijih web-odredi{ta na objavio da }e internetski div svijetu, premda se ve} du`e vrukinuti 650 radnih mjesta, ijeme nalazi pod konkuredok je TechCrunch pisao ka- ntskim pritiskom Googlea.

Firma u Inzbruku
Provjeravanje imovine i informacije o istrazi u vezi s Hypo bankom obja{njavaju i za{to su Sjedinjene Dr`ave trenuta~no Sanaderu ukinule vizu. Zbog vize nije mogao kupiti kartu te otputovati iz Minhena u Va{ington, a zatim u Sjevernu Ameriku. Istra`uje se i ima li dodatne imovine u Austriji s obzirom na to da je nedavno otvorio firmu u Inzbruku. Podsje}aju}i da Sanadera niko nije posjetio otkako je zatvoren, „Jutarnji list“ je izvijestio o posjeti supruge Mirjane koja je u predvi|enom vremenu za posjete od osam do 14 sati, dobila tek petnaest minuta da provede sa suprugom Ivom.

Trebao mijenjati i mobitele
Biv{i premijer Sanader lako je prema signalu mobitela lociran na austrijskim i njema~kim cestama. Sanader je mijenjao SIM kartice, ali je koristio isti mobitel {to je olak{alo posao policiji. Pomo}u IMEI broja ure|aja kojeg svaka kartica „uzima“ mogli su pratiti njegovo kretanje, rekao je za „Jutarnji list“ \uro Lubura, sudski vje{tak za telekomunikacije. - Sanader je ~ovjek koji je upravljao sigurnosnim sustavom pa je morao znati da treba promijeniti mobitel. To mi govori da na{i politi~ari nisu pro{li osnovnu protuobavje{tajnu obuku - kazao je Lubura.

Ahmedined`ad smijenio Motakija

Pregovara~ sa Zapadom novi {ef diplomatije
Smjena {efa iranske diplomatije Manu~era Motakija ne}e promijeniti vanjsku ni nuklearnu politiku Irana, rekao je ju~er portparol ministarstva vanjskih poslova. - Mislim da ni{ta ne}e biti promijenjeno u nuklearnoj politici Irana, ni u razgovorima koje Teheran vodi s velikim silama o kontroverznom iranskom nuklearnom programu - izjavio je Ramin Mehmanparast na redovnoj konferenciji za novinare u Teheranu. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad smijenio je prekju~er ministra vanjskih poslova Manu~era Motakija i za vr{ioca du`nosti imenovao glavnog pregovara~a za nuklearna pitanja Ali

Sanader: Nije pro{ao osnovnu obuku

Razdor i optu`be u porodici Medof nakon tragedije

Za samoubistvo Marka kriv otac Bernard
Supruga najve}eg ameri~kog prevaranta optu`uje svog mu`a za to {to im je sin skon~ao obje{en
Rut Medof (Ruth Madoff) optu`ila je svog supruga Bernarda za samoubistvo njihovog najstarijeg sina Marka, rekao je pisac biografije D`eri Openhajmer (Jerry Oppenheimer). Rut vjeruje da se Mark „ne bi ubio da Berni nije u~inio to {to je u~inio“. - Njen gnjev je usmjeren na mu`a - rekao je Openhajmer, autor knjige „Medofi s novcima“. Mark Medof (46) objesio se u subotu povocem za psa u dnevnoj sobi svog doma u Sohou. Tijelo je visilo svega nekoliko metara od sobe njegovog dvogodi{njeg sina. Ubio se dvije godine nakon {to mu je otac uhap{en zbog najve}e investicijske prevare u SAD. - Rut se potpuno zgra`a nad Bernijem i krivi njega za sinovu smrt. Misli da je ovo kraj njihove porodice - rekao je Openhajmer citiraju}i Medofove prijatelje i rodbinu, prenosi FoxNews.

Salehi: Stru~njak za nuklearna pitanja

Berni Medof je izveo najve}u prevaru u povijesti SAD

Akbara Salehija, javila je iranska dr`avna novinska agencija IRNA. Ova smjena u vrhu diplomatije dolazi u vrijeme kada Teheran ponovo vodi pregovore s velikim silama. Razgovori su zapo~eli 6. decembra u @enevi.

20

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

21

Ukratko

ITALIJA Berluskonijev kabinet pre`ivio glasanje

Vlada povjerenje tra`ila i pesnicama
Tokom glasanja u Donjem domu, koje je bilo klju~no za opstanak vlade, izbila je tu~a izme|u poslanika vladaju}e koalicije i opozicije
Premijer Italije Silvio Berluskoni (Berlusconi) dobio je povjerenje Donjeg doma italijanskog parlamenta i vlada je opstala jer je prethodno dobila i podr{ku Senata, javila je ANSA. Za podr{ku Berluskonijevoj vladi glasalo je 314 poslanika, dok je za smjenu kabineta glasalo njih 311, a dvoje je bilo suzdr`ano. Finiju: „Sve se ovo doga|a zahvaljuju}i tebi.“ Va`nost glasanja pokazivala je i ~injenica da je ju~er jedna od zastupnica Finijeve stranke u devetom mjesecu trudno}e do{la glasati, a do parlamenta je dovezena ambulantnim kolima. \anfranko Fini je u julu raskinuo partnerstvo s italijanskim premijerom i pridru`ilo mu se oko 40 poslanika, ~ime je Berluskoni izgubio apsolutnu ve}inu u Donjem domu parlamenta.

Demonstranti su se okupili ispred parlamenta

Atina paralizirana {trajkom
ATINA - Atina je ju~er do`ivjela saobra}ajni kolaps jer javni prijevoz nije radio uslijed 24-satnog {trajka organiziranog zbog smanjivanja pla}a u javnim preduze}ima. Demonstranti su se okupili ispred parlamenta protestiraju}i protiv glasanja o reformi koja ljuti sindikate javnog prijevoza. Nacrt zakona koji zahtijevaju Evropska unija i Me|unarodni monetarni fond predvidio je smanjivanje za 10 do 25 posto pla}e ve}e od 1.800 eura u dr`avnim preduze}ima.

Diplomata {vercovao cigarete
SOFIJA - Sofijska policija uhapsila je bugarskog diplomatu Todora Petrova (29) kod kojeg je prona|ena 381 kutija cigareta s akciznim markicama Srbije. On je s falsificiranim cigaretama uhap{en u centru Sofije nakon {to je policija pretresla njegov automobil „opel astra“ u kojem se u tom trenutku nalazila i njegova majka Roza Jordanova (57), pi{e sofijski dnevnik „Monitor“. Petrov je bugarski ata{e na Kipru, a ve} nekoliko godina radi u bugarskom ministarstvu vanjskih poslova.

Glasala pred poro|aj
Tokom glasanja izbila je tu~a izme|u poslanika vladaju}e koalicije i opozicije, ali su ve}e incidente sprije~ili ostali poslanici. Potukli su se poslanici vladaju}e stranke NaDonji dom: Ve}e incidente sprije~ili ostali poslanici

rod slobode, Fabija Granate i \or|a Kontea, i stranke \anfranka Finija, koja je napusti-

la Berluskonijevu koaliciju. Jedan od poslanika vladaju}e koalicije uzviknuo je

Finansijski razlozi
Berluskonijevi protivnici optu`uju premijera da je izgubio politi~ku orijentaciju i da skandali vezani uz njegov privatni `ivot ugro`avaju stabilnost zemlje. On je, me|utim, dan prije glasanja govorom u Senatu pozvao zastupnike da ga podr`e, upozoriv{i da bi u trenutku kada na finansijskim tr`i{tima vlada neizvjesnost, bilo potpuno ludo ukloniti ga s polo`aja. Da je nepovjerenje premijeru izglasano, Italija bi se na{la pred vanrednim izborima.

Preskupa navika
Analiti~ari primje}uju da se bez obzira na glasanje Berluskoni ne mo`e pohvaliti velikim ekonomskim liderstvom. Naprotiv, za vrijeme njegovog boravka na vlasti Italija je ekonomski oslabila, a Berluskonijeva vladavina postala je poznata po korupciji, uzajamnom ~injenju usluga i rasprostranjenom izbjegavanju poreza, pi{e „Times“. Opasnost da novi izbori donesu jednu podijeljenu koaliciju manja je od ostanka ovog 73-godi{njaka na vlasti, koji vi{e nije samo neugodnost, nego i ekonomsko optere}enje za Italiju. Navika se te{ko osloboditi, ali je Berluskoni postao preskupa navika, zaklju~uje „Times“.

Berluskoni: Skandali iz privatnog `ivota

Srbijanska tajna slu`ba uni{tila dokaze

Izbrisana imena dou{nika
U Srbiji su tajne slu`be iz dosjea izbrisale imena dou{nika koji vi{e nisu aktivni, pa i onih iz Milo{evi}evog re`ima. - Njihovih imena nema nigde u evidenciji, a u raznim dosjeima zavedeni su samo pod {iframa - tvrdi za „Blic“ biv{i {ef tajne policije Goran Petrovi}, koji dodaje da su mnogi dosjei „podmetnuti, iscijepani ili izmijenjeni“. Petrovi} ne vidi {ta je efekt njihovog otvaranja deceniju nakon pada Milo{evi}evog re`ima osim politi~ke nagodbe ili trgovine Demokratske stranke i Vuka Dra{kovi}a, ~ija je partija Srpski pokret obnove (SPO) inicirala u Parlamentu dono{enje zakona o otvaranju dosjea. Me|utim, u SPO smatraju da }e dosjei otkriti sve zlo~ine po~injene u ime slu`be, kao i njene dou{nike. Iako i sam pretpostavlja da su neki dosjei falsificirani, a imena mnogih dou{nika izbrisana, Vuk Dra{kovi} ka`e da se Srbija treba sramotiti pred `rtvama komunisti~kih tajnih policija i demokratskom Evropom {to je jedina biv{a komunisti~ka zemlja koja ne otvara tajne dosjee. - Sve dok se dosjei ne otvore, ne mo`emo znati ni kako su falsifikovani - rekao je Dra{kovi}. Prema zakonskom prijedlogu koji je SPO podnio Skup{tini Srbije, ako bi se ove sumnje potvrdile, naDra{kovi}: Srbija se treba sramotiti pred `rtvama

Zgrada u kojoj su pretresene kancelarije grupe „Poziv u raj“

Pretres islamskih prostorija
BERLIN - Njema~ka policija pretresla je ju~er prostorije osoba povezanih s radikalnim islamisti~kim grupama u tri grada i zaplijenila materijal koji bi mogao biti upotrijebljen kao dokaz za neustavne aktivnosti, saop}eno je iz njema~kog ministarstva unutra{njih poslova. Pretresi su izvr{eni u Menhengladbahu, Braun{vajgu i Bremenu i bili su usmjereni protiv grupa „Poziv u raj“ i „Islamski kulturni centar Bremen“.

Vi{e primjeraka
Dra{kovi} napominje da nijedan dosje nije vo|en samo u jednom primjerku i da ekspertima ne}e biti te{ko da ih rekonstruiraju. On je ubije|en da dosjei kriju tajnu o naredbodavcima zlo~ina komunisti~kih vlasti nakon 1944. godine, lokacijama tajnih grobnica, kao i ko je sve po nalogu slu`be ubijen tokom decenija, ~ije su karijere uni{tene, ko se sve popeo na sam vrh dru{tvene ljestvice u knji`evnosti, novinarstvu ili nekom drugom segmentu samo „zahvaljuju}i potkazivanju svojih kolega i suparnika“.

dle`na komisija bi pokrenula postupak za krivi~nu odgovornost svih koji su falsificirali dosjee ili uklanjali imena dou{nika. Dra{kovi} vjeruje da }e biti otkrivena piramida zlo~ina od 1991. do 2000, kao i na~in na koji je oplja~kan narod Srbije, a dr`avne pare izno{ene na privatne ra~une Milo{evi}evih tajkuna u inozemstvu, od kojih su mnogi danas ekonomski i medijski gospodari Srbije.

Na desetine mrtvih u po`aru
DAKA - Dvadesetak osoba ju~er je poginulo, a vi{e od 100 je povrije|eno u po`aru u fabrici odje}e blizu glavnog grada Banglade{a - Dake, javile su lokalne televizijske stanice. U po`aru u 12-spratnoj fabri~koj zgradi u A{uliji, oko 25 kilometara sjeverno od Dake, najmanje 50 ljudi zadobilo je te{ke opekotine, a neki radnici su povrije|eni u stampedu nekoliko stotina ljudi koji su bje`ali od vatre.

Na~elnik {taba ju`nokorejske vojske podnio ostavku

Generala nije otjerao rat, nego finansijski skandal
Na~elnik {taba ju`nokorejske vojske general Hvang Eui Don podnio je ostavku. Zvani~nici ministarstva odbrane potvrdili su da je general podnio ostavku nakon medijskih izvje{taja da je umije{an u finansijski skandal u vezi s ulaganjem u nekretnine. Ostavka komandanta vojske Ju`ne Koreje dolazi u vrijeme poja~anih tenzija na Korejskom poluotoku nakon {to je Sjeverna Koreja pro{log mjeseca izvr{ila artiljerijski napad na otok Jeopnpjeong, prilikom kojeg su poginule ~etiri osobe.

(Foto: AP)

22 Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

23

STRAVI^NO Nijemac pobjesnio kada je ~uo za vezu

Kuhinjskim no`em kastrirao ljubavnika svoje k}erke
Filip Gen{er 40 godina je stariji od djevojke Vi ste mi rekli da ga ne mo`ete zaustaviti pa sam to obavio ja, rekao je Zajfert policiji
U njema~kom gradu Bilefeldu 47-godi{nji Helmut Zajfert (Seifert), porijeklom iz Rusije, kastrirao je 57-godi{njeg ljubavnika svoje 17godi{nje k}erke Filipa Gen{era (Philip Genscher). Zajfert je nesretnom Gen{eru kuhinjskim no`em uklonio testise. Bijesni Nijemac je policiji objasnio za{to se odlu~io na tako radikalan poziv. - Anonimno su mi putem telefona rekli da je moja k}erka u vezi s mu{karcem koji je 40 godina stariji od nje. Vi ste mi rekli da ga ne mo`ete zaustaviti pa sam to obavio ja. To sam kao otac morao napraviti - kazao je policajcima Zajfert. Policija je u izvje{taju napisala da je otac do{ao po dvojicu kolega na poslu te su oti{li u dom `rtve. - Mu{karca su prisilili da skine ga}e te su ga, pri puno svijesti, kastrirali i odnijeli njegove testise - stoji u policijskom izvje{taju. Gen{er je uspio pozvati policiju i Hitnu pomo}, a ljekari su konstatirali da je bio blizu da iskrvari nasmrt. Zajfer se izjasnio krivim i naredne godine ga ~eka su|enje za poku{aj ubistva.

Koh je te{ko povrijedio ki~mu

Nakon pada u TV emisiji

Samuel Koh ne}e mo}i hodati
Samuel Koh (Koch, 23), koji se povrijedio u TV emisiji „Wetten dass...“, vi{e nikada ne}e normalno hodati, rekao je dr. Mihael Baumberger (Michael). Samuel se trenutno nalazi u centru za paraplegi~are u {vicarskom Notvilu. Ljekari su rekli i da je student stabilno, ali da je te{ko povrijedio vratnu ki~mu pa jo{ ne mogu isklju~iti eventualne komplikacije. Mladi} je pri svijesti i mo`e razgovarati. Trenutno `eli mir, a sa situacijom se dobro nosi. Samuel je pao u emisiji kada je na oprugama preskakao automobil koji je vozio njegov otac. Dva puta je presko~io, a tre}i put je pao i ostao le`ati na podu.

Strpljivi Filipinac

Slu~aj se dogodio u gradu Bilefeldu

Nove kompanije ni~u {irom SAD

Pustio `enu ispred sebe i osvojio 17 miliona dolara
Mu{karac s Filipina osvojio je na lutriji 17 miliona dolara zahvaljuju}i `eni koja se ispred njega progurala kako bi prije uplatila listi}. Strpljivi 60-godi{njak ~ekao je u redu u Manili kako bi uplatio svoju kombinaciju brojeva. Niotkud se stvorila bezobrazna `ena te bez pitanja usko~ila ispred njega. Nije se bunio nego ju je pustio ispred sebe.

Stru~njaci savjetuju `ene kako uzeti novac tokom razvoda
Stru~njaci ka`u da recesija i razvodi idu jedno s drugim, pa zato i ne ~udi {to je industrija razvoda uzela maha ba{ sada
Na Beverli Hilsu po~ela je raditi kompanija koja finansira ljude koji nemaju dovoljno novca za sudski razvod braka. Kompaniju „Balance Point Divorce“ osnovala je pravnica Stejsi Nep (Stacy Napp), ~iji je biv{i mu` poku{ao sakriti svoju imovinu kada ga je napustila. Ona ga je tu`ila i nakon osam godina bitke dobila parnicu. Sada Stejsi poma`e drugim `enama koje `ele tu`iti svoje supru`nike. Na bra~ne raspade, koji su godinama bili odli~an biznis za advokate, oko su bacile i druge industrije. Nova firma po imenu „Weddlock“ organizira zabave povodom razvoda, koje uklju~uju i dostavu brakorazvodne torte i drugih poklona. Industriju razvoda shvatili su ozbiljno ~ak i mediji pa imaju posebne priloge namijenjene bra~nim brodolomima. Stru~njaci ka`u da recesija i razvodi idu jedno s drugim, pa zato i ne ~udi {to je industrija razvoda uzela maha ba{ sada. Teorija koju zastupaju advokati ka`e da parovima koji su imu}ni novac predstavlja neku vrstu mesa na bra~nom skeletu, pa kada njega nema ili po~ne nedostajati, ljudi po~inju druga~ije i mnogo hrabrije gledati svoje odnose, otvaraju o~i i shvataju da `ele napolje iz bra~ne zajednice. Neki smatraju da industrija razvoda zapravo podsti~e prekide brakova ili razvode koji su sporni, kao {to su oni koji nastaju iz koristi jedne strane. Ve}ina dr`ava zahtijeva da se advokati koji u~estvuju u brakorazvodnim sudskim parnicama plate unaprijed, kako bi zava|ene strane obeshrabrili da se u me|uvremenu predomisle prije nego {to popune formular za razvod braka.

Nep: Dobila bitku protiv svog supruga

Nepromi{ljenost mladi}a ko{tala `ivota

Vise}i s mosta gledao kako mu prijatelj pada u rijeku i umire
Spasioci na Floridi na{li su britanskog studenta D`oa Kandejla (Joe Cundall, 21) kako visi s mosta nad rijekom Nju River. On i njegov najbolji prijatelj Kajl Konrad (Kyle Conrad, 21) prelazili su most koji se odjednom po~eo dizati. D`o se uspio uhvatiti za rub, dok je Kajl pao. Mladi} je ispri~ao da mu je bilo jako te{ko gledati kako mu najbolji prijatelj pada u ledenu rijeku i umire. D`o je zadobio povrede ki~me i gle`nja. Mladi}i su po{li na zabavu povodom zavr{etka semestra te su na putu do ku}e tre}eg prijatelja krenuli pre~icom, preko `eljezni~kog mosta. Most je bio spu{ten za voz koji je upravo pro{ao te su mladi}i mislili da }e i oni sti}i na drugu stranu prije nego {to se ponovno podigne. D`o je ispri~ao da nisu poznavali most, ali su mislili da je dobra pre~ica do ku}e prijatelja gdje je bila zabava.

Kandejl: Uspio se uhvatiti za rub mosta

24

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

kultura

SARAJEVO Zanimljiv doga|aj u galeriji „Roman Petrovi}“

Zeni~ki ansambl najavio ju~er premijeru

Sutra premijera predstave

Zajedni~ka izlo`ba Bo{ka Ku}anskog i unuka Damira
Ugledni skulptor predstavio se slikama, dok je njegov unuk Damir [aboti} izlo`io skulpture Neko blizak meni nastavit }e tamo gdje sam ja stao, rekao Ku}anski
U sarajevskoj galeriji „Roman Petrovi}“ preksino} je u organizaciji Udru`enja likovnih umjetnika (ULUBiH) uprili~ena izlo`ba slika i skulptura, koja je bila neobi~na po tome {to su izlaga~i djed i unuk - Bo{ko Ku}anski i Damir [abi}. Ku}anski, koji je ina~e skulptor, za ovu priliku nije izlo`io skulpture nego ciklus akvarel slika iz mladosti, ta~nije iz 1963. i 1964., dok se unuk, pak, predstavio skulpturama koje su nastale 2009. i 2010. godine. di}a, mladog ~ovjeka i nagovje{tava ono {to o njemu svi trebaju da znaju. Sre}u {to izla`e sa svojim nasljednikom nije krio ni Ku}anski, koji je kazao da je ovaj doga|aj zasigurno jedan od najbitnijih u njegovom `ivotu. - Ja sam veoma ponosan deda, sretan sam kao umjetnik, ali i kao ~ovjek {to }e, nakon mojih 60 godina djelovanja, neko blizak meni nastaviti tamo gdje sam ja stao, odr`ati tu moju stvarala~ku nit i zaista mi ne bi bilo `ao kada bi mi ovo bila zadnja izlo`ba - kazao je Ku}anski. Mladi [abi} replicirao je na ovu izjavu kazav{i da se nada da je ovo samo po~etak njihovih zajedni~kih izlo`bi, te da }e ih biti jo{ mnogo u skorijoj budu}nosti. Izlo`bi su prisustvovali brojni prijatelji, ~lanovi porodice, ali i javne li~nosti, a bit }e Unuk i djed na otvorena do 22. izlo`bi: Ista decembra.
M. ^USTOVI]

„Zatvorenih o~iju“ u zeni~kom teatru
Komad Ejpril de An|elis re`irala Lajla Kaik~ija
Bosansko narodno pozori{te Zenica privelo je kraju pripreme za novu predstavu koja }e biti sutra premijerno izvedena. Rije~ je o predstavi „Zatvorenih o~iju“, ~iji je originalni dramski tekst „Pozitivni sat“ napisala Britanka Ejpril de An|elis (April de Angelis), a re`ira je Lajla Kaik~ija. Ovo je ina~e 656. predstava zeni~kog pozori{ta, a u njoj su uloge ostvarili Uranela Agi}-Burina, Sabina Kulenovi}, Lana Deli}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Nerman Mahmutovi} i Igda Jari}. Scenografiju i kostimografiju za predstavu potpisuje Sabina Trnka, a muziku Igor Kasapovi}. - Nadamo se da }emo predstavom potaknuti aktivizam da se javno progovori o nasilju u porodici, o problemima u zajednici na koje i na{e dru{tvo gleda „zatvorenih o~iju“. Ovo je primarno predstava o ljudskim odnosima - kazala je Kaik~ija na ju~era{njoj presA. D@. konferenciji.

Ponosan i sretan
- Iako ~uveni skulptor, nijednu skulpturu nije ponudio na ovoj izlo`bi, ve} je sebe otvorio preko svog unuka ~ije skulpture vidite ovdje. I vjerujem da smijem re}i da ih se ni Bo{ko ne bi stidio da je njihov autor. On mo`e biti ponosan i sretan, jer }e njegova djela biti vje~na, a produ`en je i svojim unukom zaklju~io je Premec.
(Foto: J. Brutus)

Djela iz mladosti
- Djed je izlo`io radove koji su nastali u njegovoj mladosti, ta~nije napravljena je neka paralela, jer je on tada imao godina koliko ih ja sada imam - kazao je [abi}, koji je ina~e rekao da su njegove teme aktovi. Prigodnim rije~ima izlo`bu je otvorio akademik Vladimir Premec koji je, izme|u ostalog, kazao da Ku}anski izlo`enim akvarelima otkriva sebe kao mla-

Izlo`ba u mostarskoj galeriji

stvarala~ka nit

Predstava Kru{eva~kog pozori{ta

KULT/ART TELEKS
(Foto: M. Lugi})

Srbijanska „Tvr|ava“ na bh. turneji
Ansambl predstave preksino} gostovao u Banjoj Luci
Nagra|eni studenti iz cijele FBiH
(Foto: I. Rozi})

Nagrade najboljim studentima
Radovi studenata zavr{nih godina i apsolvenata studija likovnih umjetnosti na visoko{kolskim ustanovama u Federaciji BiH izlo`eni su preksino} u Galeriji kraljice Katarine Kosa~e. Tako je u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke organizirana i sve~ana dodjela nagrada za najbolje studentske radove. Rije~ je o likovnim radovima koji su prijavljeni na nagradni konkurs koji je ovo ministarstvo raspisalo po tre}i put. U konkurenciji od 45 studenata, najboljima u oblasti slikarstva progla{eni su radovi Megi Kun{tek, Vilima Pari}a i Ibrahima Kare, dok su najbolje skulpture Dijane Valente, Nine Petrovi} i Mirze Kaba{a. Nagrade za grafiku i grafi~ki dizajn dobili su Armin Be{irovi}, Alma D`aka i Sla|ana Karamati}, odnosno Bojan Stoj~i}, Ena ^abri} i Kenan H. Omerovi}. Otkupne nagrade dobili su Velma Dardagan, Odej Ati} i Mi{el Stojanovi}. M. Sm.

Na Velikoj sceni Narodnog pozori{ta RS u Banjoj luci preksino} je izvedena predstava „Tvr|ava“, ~iju je re`iju i dramatizaciju prema

romanu Me{e Selimovi}a uradio Neboj{a Bradi}. Gluma~ku interpretaciju ansambla pratilo je vi{e stotina Banjalu~ana i na deseti-

Iz predstave: U re`iji Neboj{e Bradi}a

(Foto: M. Lugi})

ne gledalaca koji su stoje}i pratili predstavu. Zanimljivo je da su glavne uloge u predstavi igrali otac Toma i sinovi Branislav i Sergej Trifunovi}. Ostale uloge tuma~ili su Biljana Nikoli}, Milija Vukovi}, Neboj{a Vrani} i Dejan Ton~i}. - Veoma smo zadovoljni ovom na{om malom turnejom. Igrali smo u Celju i Puli, a slijede nam Tuzla i Bijeljina - rekao je Bradi} za na{ list, naglasiv{i da je Selimovi}eva „Tvr|ava“ aktuelna u svim epohama kao simbol dru{tvenih sistema. Predstava je premijerno izvedena 2008. godine i danas je na redovnom repertoaru Kru{eva~kog pozori{ta, a svrstana je u kapitalna ostvarenja ove ku}e. V. S.

BANJA LUKA - Na Maloj sceni „Petar Ko~i}“ u Narodnom pozori{tu RS preksino} je premijerno izvedena predstava „Zoolo{ka pri~a“, prema istoimenoj drami Edvarda Olbija (Edward Albee), a u re`iji Beogra|anina Filipa Grinvalda. Predstava je bila ujedno i diplomski ispit Vladimira Ni}iforovi}a i Andrije Dani~i}a. V. S.

Izlo`ba u Bo{nja~kom institutu

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

Fotografije Alije M. Ak{amije
Bo{nja~ki institut bit }e doma}in izlo`be fotografija Alije M. Ak{amije, kao i promocije fotomonografije koja nosi njegovo ime, a koje }e biti uprili~ene ve~eras. Organizatori doga|aja su, uz Bo{nja~ki institut, i Zagreba~ka `upanija te Bo{nja~ka nacionalna zajednica Grada Zagreba. Izlo`bu }e otvoriti kustosica Aida Abad`i}-Hod`i}, a bit }e otvorena za posjete do sredine januara naA. G. redne godine.
Gojer: Balet i opera

Narodno pozori{te stanuje u Evropi
Reditelj i direktor Narodnog pozori{ta Sarajevo Gradimir Gojer smatra da su ovu godinu obilje`ila dva kulturna doga|aja. - Prvi je 60. godi{njica Baleta i baletna predstava „Labudovo jezero“, a drugi doga|aj je „Rekvijem“ \uzepea Verdija (Giuseppe). Ta dva doga|aja pokazuju da je bh. teatar prisutan u evropskim zbivanjima i da Evropa uistinu stanuje u BiH kada su u pitanju opera i balet. Narodno pozori{te bilo je doma}in i organizator obje manifestacije, dakle ovo pozori{te uistinu stanuje u Evropi - ka`e Gojer.
M. ^u.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

25

26

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

27

EKSKLUZIVNO Dejvid Geta za „Dnevni avaz“ pred koncert u Sarajevu

Godina na izmaku za mene je bila nevjerovatno putovanje
Osvojio sam i Gremi nagradu, ali mi je `ivot ostao isti Veoma sam uzbu|en zbog prvog dolaska u BiH, posebno zbog nastupa u Zetri
Euforija zbog nastupa slavnog DJ-a Dejvida Gete (David Guetta) 18. decembra u sarajevskoj Zetri nadma{ila je sva o~ekivanja organizatora. Popularni Francuz me|u svojim fanovima, ali i onima koji to nisu, spominje se vi{e nego ikada, a sve plasirane informacije o njemu u na{oj zemlji ovih dana jednostavno se gutaju. je uzbu|enje zbog prve posjete na{oj zemlji...

Geta: Osvaja~ Gremija u subotu u Sarajevu

Ovo je Va{ prvi dolazak u Sarajevo. Kakvi Vas osje}aju pro`imaju?
- Veoma sam uzbu|en, posebno zbog nastupa. Nadam se da }e publika u`ivati u mojoj svirci i spektaklu koji pripremamo u va{em gradu.

svojoj karijeri. Mo`ete li izdvojiti neke koji su na Vas ostavili poseban utisak?
- Ne mogu se ba{ tako lako odlu~iti. Bilo je puno velikih umjetnika s kojima sam radio i sve su to zaista velike zvijezde, veliki profesionalci u svom poslu. Mogao bih re}i da mi je bilo najdra`e raditi s Madonom (Madonna), Akonom, Keli Roulend (Kelly Rowland), „Black Eyed Peasom“, Rianom (Rihanna)...

Squere Festivalu“ u Francuskoj, „Ultra festivalu“ u Majamiju i nastup u zagreba~koj Areni, koji biste izdvojili kao najbolji?
- @ao mi je, ali zaista se ne bih mogao odlu~iti samo za jedan odgovor.

S „Avazom“ na spektakl
„Dnevni avaz“ poklanja svojim ~itaocima ulaznice za koncert Dejvida Gete (David Guetta) 18. decembra u sarajevskoj Zetri. Svakog dana do 18. decembra po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice za nastup francuskog superstara u Zetri. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/410-100. Klju~na rije~ je IC, zatim ukucate razmak te ZETRA. Cijena SMS-a je 0,50 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice bit }e objavljeni u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 15 do 16 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. Brojevi telefona pet ~italaca koji su poslali SMS i za danas dobili po dvije ulaznice su: 061/198-679, 062/454-617, 061/145-793, 063/895-008 i 061/649-437. sam i Gremi nagradu, ali mi je `ivot ostao isti. Svaki dan provodim stvaraju}i muziku, a ve}inu no}i pu{taju}i je na raznim nastupima.
Hajrudin PROLI]

Kako se nosite sa slavom?
- Sve {to vam se de{ava u `ivotu ima svoje dobre i lo{e strane, a tako je i u muzici. Postane{ slavan, poznat, puno putuje{, upoznaje{ mnogo novih ljudi, ali gubi{ svoju privatnost. Ljudi te gledaju na drugi na~in - ne zna{ ko je s tobom dobar zato {to si mu drag, a ko je s tobom dobar radi nekakve koristi. Sve u svemu, ako se postavi{ na pravi na~in, mo`e{ stvarno u`ivati u svojoj popularnosti.

Podr{ka porodice
Pozitivne vibracije stigle su i do Gete, koji je odu{evljen atmosferom pred koncert u Sarajevu dao ekskluzivni intervju za „Dnevni avaz“. Za na{e ~itaoce ovaj 43-godi{njak, kojem su supruga, {estogodi{ni sin i trogodi{nja k}erka najve}a podr{ka, otkriva {ta je njegov najve}i uspjeh u karijeri, kako se osje}a me|u „obi~nim“ ljudima, ne kri-

Trenutno ste jedan od najtra`enijih DJ-eva na svijetu. Me|utim, {ta zaista smatrate svojim najve}im uspjehom?
- Najve}i uspjeh u `ivotu je moja porodica. Oni su uvijek uz mene, i kada se osje}am dobro i kada mi je te{ko. Imaju neizmjerno razumijevanje za posao koji radim i zbog kojeg sam ~esto odvojen od njih na du`e vrijeme.

Dani i no}i
Imate li neki stav ili mi{ljenje o bosanskoj ili balkanskoj muzici?
- Na`alost, ta vrsta muzike mi je strana. Nadam se da }u je bolje upoznati za vikend, kada do|em u Sarajevo.

novih ljudi, ali i da gubite privatnost. Kako zapravo provodite slobodno vrijeme?
- Godina na izmaku za mene je bila kao jedno nevjerovatno putovanje, osvojio

Sara|ivali ste s mnogim muzi~kim zvijezdama u

Kada se uzmu u obzir Va{i nastupi na „Main

Spomenuli ste da ~esto putujete, upoznajete mnogo

28

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu ~lana 269. ta~ka 5., Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09, i ~lana 109., 112., i 117. Statuta Dru{tva i Odluke Nadzornog odbora broj: NO-274/10 od 23. 11. 2010. godine raspisuje se:

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA „ENERGOINVEST - TERMOAPARATI“ D.D. SARAJEVO
I Opis pozicije za direktora: Direktor „ENERGOINVEST - TERMOAPARATI“ d.d. Sarajevo predsjedava upravom, zastupa i predstavlja dru{tvo, odgovara za zakonitost poslovanja rukovodi poslovanjem i obavlja poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Dru{tva A) OP]I USLOVI: 1. da je stariji od 18 godina 2. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup nespojive sa du`no{}u direktora Dru{tva pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije 3. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti direktora Dru{tva 4. da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak 5. da nije ~lan Nadzornog odbora u Dru{tvu, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Dru{tvu, odnosno da nije predsjednik ili ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora privrednih dru{tava i institucija B) POSEBNI USLOVI: 1. da ima visoku stru~nu spremu 2. najmanje pet godina profesionalnog iskustva u biznisu II Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova: - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, dokaz o stru~noj spremi, dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja VSS, uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 (tri) mjeseca), III Izbor i imenovanje kandidata za direktora Dru{tva izvr{it }e Nadzorni odbor dru{tva ve}iniom glasova, na osnovu provedenog javnog konkursa. IV
S.W.I.F.T. Code: VAKUBA22 Web page: www.vakuba.ba @ E-mail: vakufska@vakuba.ba

U skladu sa odlukom Uprave Vakufske banke dd Sarajevo od dana 14. 12. 2010. godine, Vakufska banka dd Sarajevo, ul. M. Tita 13, objavljuje,

OGLAS
za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri (4) godine i na istu funkciju mo`e biti ponovo imenovan. Rok za podno{enje prijava iznosi 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor bit }e obavljen intervju. Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu javnog oglasa. Prijave sa svom tra`enom dokumentacijom treba dostaviti na elektronsku adresu: posao.tat@gmail.com. Javni konkurs }e biti objavljen u „Dnevnom avazu“ i ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Nadzorni odbor dru{tva

PREDMET

Poslovni prostor u Sarajevu, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 2-a, ukupne povr{ine 217,25 m2, koji se sastoji od: ulaz sa stubi{tem povr{ine 14,23 m2; hodnik, WC sa predpro storom x2; kancelarija povr{ine 21,20 m2; arhiva povr{ine 8,80 m2; kancelarija povr{ine 25,34 m2; kancelarija povr{ine 38,37 m2; kancelarija povr{ine 11,72 m2; kancelarija povr{ine 16,49 m2; kancelarija povr{ine 18,15 m2; kancelarija povr{ine 18,28 m2 i ~ajna kuhinja. Poslovni prostor je u sklopu stambeno poslovnog objekta sa izdvojenim ulazom i parking prostorom. Poslovni prostor je opremljen plakarima i djelimi~no kancelarijskim namje{tajem, sa svim priklju~cima: telefon, elektri~na energija, voda i grijanje.

ROK I NA^IN DOSTAVE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa ~itko nazna~enim podacima podnosioca ponude. Ponude se mogu dostaviti do 24. 12. 2010. godine na adresu Vakufska banka d.d. Sarajevo, ul. M. Tita br. 13, sa naznakom PONUDA - NE OTVARATI.

DODATNE - O datumu otvaranja ponuda u~esnici }e se INFORMACIJE naknadno obavijestiti; - Prostor koji se izdaje u zakup mo`e se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9,00 - 14,00 sati; - Za sve dodatne informacije obratite se na telefon broj: 033 280 166. Emila Nuhanovi}.

show biz

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

29

Eva Mendez voli da se buni

SVE^ANOSTI Gvinet Paltrou na Stazi slavnih

Prvo botoks pa onda po zvijezdu
Njeno ~elo i obrve izgledali su potpuno „zamrznuti“ Podr{ka Fejt Hil i Tima Kegroua
Gvinet Paltrou (Gwyneth Paltrow, 38) se na otkrivanju svoje zvijezde na Stazi slavnih u Los An|elesu pojavila s licem punim botoksa. Glumica je na tretmanu izgleda bila prije nego {to se pojavila na sve~anosti, jer su njeno ~elo i obrve izgledali potpuno „zamrznuti“. Na njenom nasmije{enom licu i na podru~ju oko o~iju nije se mogla vidjeti nijedna jedina bora. Glumica se u ponedjeljak na ceremoniji ispred Muzeja „Madam T aussaud“ na Holivud bulevaru pojavila u uskoj bijeloj haljini „Monique L ’hullier“ i sandalama boje breskve „Pierre Hardy“. Pridru`ili su joj se Fejt Hil (Faith Hill) i Tim Mekgrou (McGraw), a podr{ku joj je do{ao dati i kolega Metju Morison (Matthew Morrison). Mekgrou, njen kolega iz filma „Country Strong“, odr`ao je govor u kojem je pohvalio nju i njene brojne talente.
Paltrou pored svoje zvijezde
(Foto: AP)

Ne planiram se udati, to je dosadno
Eva Mendez (Mendes) ka`e kako joj brak zvu~i jako dosadno te da uop}e nema planova {to se ti~e udaje. Lijepa glumica je u vezi s filmskim producentom iz Perua D`ord`om Augustom (George) od 2002. godine. - Ne, ne, ne pada mi na pamet da se udajem. Ne znam jo{ `elim li imati djecu, ali ideja braka mi zvu~i dosadno. Nemojte me krivo shvatiti, nije da to ne po{tujem, mislim da je brak prekrasna institucija. I ja sam jako romanti~na, ali u sebi imam tu crtu zbog koje se volim buniti protiv stvari, pa je brak jo{ jedna stvar protiv koje mi je zabavno buniti se - ka`e Eva. Poja{njava da ina~e voli odlaziti na tu|a vjen~anja i na njima najvi{e voli plesati.

Mendez: Zabavno je biti protiv

Aukcija rukopisa Boba Dilana

Pjesma od 429.000 dolara
Lice bez ijedne bore

Originalni rukopis sa stihovima jedne od najpoznatijih pjesama Boba Dilana (Dylan) „The Times They Are A-Changin“ prodat je na aukciji za 429.000 dolara. Aukcijska ku}a „Sothe-

bys“ nadala se da }e cijena rukopisa dosti}i izme|u dvije i tri hiljade dolara, ali je krajnji rezultat aukcije prevazi{ao sva njihova o~ekivanja. Papir na kojem je Dilan napisao ~uvene stihove zai-

Na snimanju Oprinog {oua

Hju D`ekmen se povrijedio
Vrijedan rukopis

Dilan: Protivio se aukciji

sta izgleda kao da potje~e iz nekog drugog doba, s mrljama i naborima, ali i potpisom autora na dnu stranice. Ina~e, sam Dilan protivio se ovoj aukciji.

Povrije|enom glumcu ukazana je pomo}

(Foto: AP)

D`ekmen u „lete}oj lisici“

Hju D`ekmen (Hugh Jackman) snimao je Oprin {ou „Oprah’s Ultimate Australian Adventure“ u Sidneju kada je sav krvav morao potra`iti ljekarsku pomo}. Glumac je izvodio jednu od svojih vratolomija na neobi~nom vozilu nazvanom „lete}a lisica“. Nije na vrijeme zako~io pa je nezgodno pao i raskrvario lice. Opra je zaustavila snimanje dok su se za Hjua pobrinuli ljekari.

Nakon {to mu je pru`ena pomo}, glumac se vratio na set s flasterom na licu i masnicom na oku kako bi snimio intervju sa slavnom voditeljicom. Osim te povrede, Hju nije bio ja~e povrije|en, a nezgoda ga nije izbacila iz takta. Opra je upravo njega navela kao jednog od njoj najdra`ih australskih glumaca, a na njenom popisu su i Baz Larman (Luhrmann) te Rasel Krou (Russell Crowe).

30

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.
Preporu~uju se starijim osobama

Stari lijek za zimske probleme

MED - ~udo prirode koje olak{ava `ivot
Bolesti, upale, infekcije, bol, nesanicu med mo`e pobijediti sve to, ali i vi{e

Z

ima je stigla, s njom prehlade, virusi i bolesti, a najbolji saveznik u borbi protiv njih je med. A evo i za{to. * Med sadr`i glukozu i fruktozu pa zato pobolj{ava rad mozga. Pojedite svake ve~eri prije spavanja barem jednu ka{i~icu neobra|enog doma}eg meda. Mozak radi non-stop, ~ak i kada spavate, zato mu je potrebno mnogo energije. Med ja~a imunolo{ki sistem i djeluje antibakterijski i izvan i unutar tijela. Med poma`e tijelu da ozdravi. Dobar je za ozebline, inficirane ~ireve na nogama, psorijazu, ekceme, artritis, desni. Ubla`ava simptome slabog imuniteta - umor, stalne infekcije, alergije i prehlade. Sadr`i niz vitamina, minerala, ami-

nokiselina, bioflavonola koji su prijeko potrebni za o~uvanje zdravlja. Djeluje i kao laksativ, jako je dobar za konstipaciju koja prati osobe starije dobi, idealan je za probleme nadutosti. Med pobolj{ava rad dobrih bakterija u crijevima, poma`e u probavi, sjajan je za one koji imaju sindrom iritabilnog crijeva. Dvije do tri ka{i~ice na dan olak{at }e vam `ivot ako imate ~ireve na `elucu. Med je i diuretik, {to zna~i da uklanja vi{ak vode iz tkiva i zglobova. Ako imate upalu u bilom kojem dijelu tijela, uzmite med. Jedite ga za doru~ak uz malo cimeta i slabi mi{i}i i klimava koljena ne}e vi{e biti va{ problem. Med ima antivirusno djelovanje, a svi ve}

znaju da je ovo vrijeme naj~e{}ih infekcija - med je katkada uspje{niji u odbrani i lije~enju infekcija od nekih lijekova. Trebali tu jo{ i{ta dodati?

Pred spavanje pojedite ka{i~icu doma}eg meda

Za dobru probavu

Suhe {ljive su pravo rje{enje
Suhe {ljive sadr`e ~ak tri sastojka koja pridonose pravilnoj probavi. Prvi je visok udio netopljivih prehrambenih vlakana, koja su vjerovatno klju~ prevencije zatvora. Nadalje, sadr`e sorbitol, prirodni {e}er, koji tako|er ima sposobnost upijanja vode i na taj na~in poma`e u otklanjanju zavora. Tre}i va`an sastojak je dihidroksifenil-isatin, tvar koja podsti~e kontrakcije crijeva, {to je esencijalan proces za redovno pra`njenje crijeva. Nedavna studija u Finskoj na 40 osoba starijih od 75 godina koji pate od blagog zatvora pokazala je da svakodnevno konzumiranje {olje jogurta sa suhim {ljivama i lanenim sjemenkama ubla`ava simptome zatvora.

Zdrave namirnice

Napravite sami

Bademovo mlijeko Luk je za dijabeti~are
Rezultati eksperimentalnih i klini~kih pokusa sugeriraju da je luk po`eljna namirnica i na dijabeti~kom jelovniku. Pretpostavlja se da alil-propil disulfid (APSD) uzrokuje smanjenje nivoa glukoze u krvi pove}avaju}i koli~inu dostupnoga slobodnog inzulina. Naime, APSD i inzulin imaju izvjesnu sli~nost u hemijskoj strukturi pa se natje~u za aktivno mjesto u jetri, gdje se inzulin inaktivira. Rezultat je vi{e slobodnog inzulina koji prenosi glukozu u }elije i posljedi~no smanjenje nivoa glukoze u krvi. Nadalje, hrom, kojim je luk bogat, poma`e u odr`avanju normalnog nivoa glukoze u krvi.

Intenzivno ~etkanje neki ljudi smatraju kako po{teno ~etkanje zuba ~etiri puta dnevno odr`ava ~isto}u, dok, ustvari, tako mogu nanijeti vi{e {tete nego koristi jer ovakva metoda mo`e izazvati eroziju zubne cakline. Intenzivno ~etkanje mo`e tako|er {koditi i zubnom mesu.

Flash

Normalizira nivo glukoze u krvi

Pobolj{ava imunitet, ja~a organizam i stimulira rad mozga

Flash

Bademovo mlijeko preporu~uje se osobama koje su alergi~ne na mlijeko `ivotinjskog porijekla. I ovo mlijeko u potpunosti zadovoljava potrebe organizma za kalcijem. Bademovo mlijeko pobolj{ava imunitet, ja~a organizam i stimulira rad mozga. Mo`ete ga i sami pripr-

emiti: za jedan obrok dovoljno je 20 badema, potopite ih u vru}u vodu na nekoliko minuta pa ih olju{tite da ostanu potpuno bijeli. Zatim ih prelijte sa 1/4 litra hladne vode i umutite mikserom dvije-tri minute. Ako volite sla|i ukus, mo`ete dodati jednu do dvije ka{i~ice meda.

U smokvama su prona|eni i spojevi s potencijalnim antikarcinogenim djelovanjem - benzaldehid i kumarini. Ti spojevi ispitivani su u nau~nim studijama, a rezultati su obe}avaju}i, posebno kada je rije~ o karcinomu prostate, ko`e i skvamoznih }elija.

Iz medicinskih ~asopisa

32

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dr
Zra~enje dalo dobre rezultate

ORDINACIJA

Zbog ograni~enih terapijskih mogu}nosti osobe s urtikarijom na hladno}u ~esto su nervozne i nemaju povjerenja u ljekare. Zato je potrebno da shvate prirodu svoje bolesti i mogu}nosti lije~enja kojima dana{nja farmakoterapija raspola`e Pi{e: Prof. dr. Naima Arslanagi}

Utjecaj vremenskih prilika na zdravlje

Koprivnja~a na hladno}u Zra~enje sni`ava rizik mo`e biti po `ivot opasna povratka raka dojke
i ako se rano otkrije u fazi „Ca in situ“ (karcinoma na mjestu nastanka) bez daljnjeg {irenja na okolne strukture, mo`e se hirur{ki u potpunosti odstraniti. Istra`iva~i su ustanovili da zra~enje nakon operacije smanjuje rizik od invazivnog raka u istoj dojci za skoro 70 posto, te povratak karcinoma za vi{e od 60 posto. Tako|er su zaklju~ili da zra~enje ne utje~e na drugu dojku. Rezultati su objavljeni u ~asopisu „The Lancet Oncology“.

@ene s lokaliziranim rakom dojke na mjestu nastanka imaju manje izgleda razviti invazivni oblik raka ako se podvrgnu zra~enju odmah nakon operacije, pokazalo je istra`ivanje ameri~kih stru~njaka. Oni su proveli studiju nad pacijenticama s duktalnim karcinomom dojke (oko 90 posto raka dojke nastaje u mlije~nim kanali}ima ili duktusima) koje su pratili skoro 13 godina. Ovaj tip karcinoma naj~e{}e je lokaliziran na odre|eni dio dojke

Nakon uno{enja hladnih namirnica mo`e se pojaviti otok usana, jezika i sluznice gornjih di{nih organa, {to onemogu}ava disanje
ju organizmu strane bjelan~evine pa on reagira alergijom. Reakcija se vidi na ko`i kao svijetlocrvene, ~vrste, elasti~ne promjena sli~ne onima nakon kontakta s koprivom, ali ne bole i ne peku ve} samo svrbe. Pojavljuju se na svim dijelovima tijela, kako onim koji su izlo`eni hladno}i tako i pokrivenim. Obi~no se prvo jave na licu. Urtikarija na hladno}u spada u grupu hroni~nih oboljenja, dakle onih koja dugo traju i koja se ponavljaju uvijek nakon izlaganja hladno}i. Zato ova urtikarija ometa normalan `ivot, ne dozvoljava nesmetan boravak vani na hladnom vremenu, javlja se svaki put kada se dodirne hladan predmet ili se uzme hladno pi}e ili hrana. Ova urtikarija mo`e biti opasna jer se mo`e pojaviti otok usana, jezika i sluznice gornjih di{nih puteva s opasnom komplikacijom nemogu}nosti disanja i gu{enjem ako se na vrijeme ne uka`e ljekarska pomo}.

oprivnja~a ili urtikarija na hladno}u je alergijsko oboljenje koje se javlja nakon izlaganja hladno}i i vjetru, ali mo`e nastati i nakon uzimanja hladnih napitaka i hladne hrane (sladoled) ili nakon kupanja u hladnoj vodi.

K

Reakcija na ko`i
Javlja se u svim dobnim uzrastima, i u djetinjstvu kao i kod odraslih. Uzrok je niska temperatura na kojoj se, kako se pretpostavlja, u ko`i stvara-

^ak i sladoled mo`e izazvati probleme

Preventivne mjere
U spre~avanju nastanka urtikarije na hladno}u nu`ne su preventivne mjere koje ponekad limitiraju pona{anje i `elje osobe koja ima taj problem. Ona pona{anje mora prilagoditi svojoj bolesti: izbjegavati hladno}u, kupanje u hladnoj vodi, konzumiranje hladnih napitaka i namirnica. Kada je temperatura zraka ispod nule, treba nositi {titnike preko nosa i usta kako bi se ubla`io kontakt s hladnim zrakom. Lice i {ake dobro utopliti i ina~e nositi toplu odje}u i obu}u za vrijeme hladnih godi{njih doba. Obu}a mora biti nepropusna za vodu. lo pregrijano zbog fizi~kog napora ili du`eg sun~anja. Kod osoba koje imaju urtikariju na hladno}u ~esto su u krvi prisutna antitijela na hormone {titne `lijezde. Ponekad se u krvi mogu dokazati i posebne proteinske frakcije, tzv. krioglobulini. Zato je kod ove urtikarije osim testa na hladno potrebno uraditi i odre|ene pretrage krvi. Ako nalazi krvi budu uredni, a odgovaraju}i test na hladno bude pozitivan, onda se tek bolest mo`e okarakterizirati samo kao urtikarija na hladno. Od lijekova preporu~uju se antihistaminici, a samo lije~enje je dugotrajno jer se urtike javljaju svaki put nakon izlaganja hladno}i, a lijekovi samo ubla`avaju simptome bolesti. Zbog ograni~enih terapijskih mogu}nosti osobe s urtikarijom na hladno}u ~esto su nervozne i nemaju povjerenja u ljekare. Zato je potrebno da shvate prirodu svoje bolesti i mogu}nosti lije~enja kojima dana{nja farmakoterapija raspola`e.

Opasan skok
Poznati su smrtni slu~ajevi kupa~a nakon skoka u vodu, naro~ito hladnu vodu rijeka u ljetnim mjesecima. Iznenadna smrt mo`e nastupiti i nakon skoka, dakle naglog kontakta s vodom koja i ne mora biti hladna ili prohladna ako je tijelo kupa~a bi-

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

33

Dr
I
ako se osje}ate potpuno zdravi, zna~aj redovnih godi{njih sistematskih pregleda kojima se utvr|uje cjelokupno zdravstveno stanje je neupitan. To je osnova o~uvanja zdravlja, cjelovit, detaljan pregled tijela i ve}ine organa.

ORDINACIJA

Iako se osje}ate potpuno zdravi, zna~aj redovnih godi{njih sistematskih pregleda kojima se utvr|uje cjelokupno zdravstveno stanje je neupitan. To je osnova o~uvanja zdravlja, cjelovit, detaljan pregled tijela i ve}ine organa
Pi{e: Mr. sc. dr. Nina Juri}
Hrana razli~ito djeluje zavisno od pu{a~kog statusa

Za{to je bitan redovan sistematski pregled

Bolesti koje ne moramo dobiti
Kad se na vrijeme otkriju, i najte`e bolesti poput karcinoma dojke ili prostate mogu se izlije~iti, neke i u 90 posto slu~ajeva
na. Od 40. godine nadalje jednom godi{nje savjetuje se pregled prostate, posebno ako je u obitelji bilo slu~ajeva bolesti (djed, otac, bra}a). Tumor prostate raste sporo i niskog je stupnja zlo}udnosti, pa su stope pre`ivljavanja velike ako se otkrije u ranom stadiju. Rano se mo`e otkriti redovnim godi{njim pregledom mu{karaca izme|u 40 i 50 godina, digitorektalnim pregledom i odre|ivanjem vrijednosti PSA u krvi.
Samopregled dojki je jednostavan i besplatan

Za `ene koje pu{e

Rak plu}a usko povezan s prehranom
Konzumacija mlije~nih proizvoda, povr}a, jabuka, vina i mlijeka za{titit }e vas od raka plu}a, ba{ kao i redovno vje`banje, pokazalo je ~e{ko istra`ivanje. Stru~njaci Univerzitetske bolnice Bulkovka iz Praga su u svoju studiju uklju~ili 500 `ena oboljelih od raka plu}a i rezultate njihovih upitnika uporedili s gotovo 2.000 zdravih `ena kako bi procijenili utjecaj prehrane i vje`banja na rizik od raka plu}a. Iako su konzumacija mlijeka, vina, mlije~nih proizvoda, jabuka i vje`banje pokazali klini~ki zna~ajne za{titni~ke osobine kod `ena pu{a~a, nisu se pokazali toliko dobrobitnim kod onih koje ne pu{e. S druge strane, ispijanje crnog ~aja smanjilo je rizik razvijanja raka plu}a kod `ena nepu{a~a, dok nije iste rezultate polu~io kod onih koje pu{e. ^e{ki istra`iva~i zaklju~ili su da odre|eni re`im prehrane i vje`banje mogu utjecati na smanjenje rizika raka plu}a zavisno od pu{a~kog statusa osobe. Zato su najavili daljnja istra`ivanja kako bi ustanovili za{to postoji razlika izme|u `ena koje pu{e i onih koje ne pu{e.

Rano otkrivanje
Neke od bolesti koje ne moramo dobiti (a uspje{no se dijagnosticiraju pri sistematskom pregledu) su: Rak dojke, naj~e{}i zlo}udni tumor kod `ena, izlje~iv je u 90 posto slu~ajeva ako se na

1

Jeste li znali
Svakodnevna izlo`enost stresu utje~e na rad {titnja~e, mo`e izazvati ~ir na `elucu, bronhijalnu astmu, reumatoidni artritis? Redovni PAPA test smanjuje pojavu karcinoma vrata maternice kod `ena? Najve}i rizik smrti `ena je nepravovremeno dijagnosticiranje raka dojke? Bolesti srca i krvnih `ila su naj~e{}i uzrok smrti u BiH i u svijetu? Karcinom prostate je jedan od naj~e{}ih zlo}udnih bolesti kod mu{karaca, a vrlo lako i na vrijeme mo`e se otkriti i lije~iti? vrijeme dijagnosticira, a dobna granica `ena koje obolijevaju je sve manja. Jednom godi{nje `ena starija od 20 godina treba obaviti UZV pregled dojki, a nakon 40. godine krenuti na mamografiju. Samopregled dojki je jednostavan, brz, zahtijeva malo vremena i besplatan je. Nije svaka kvr`ica tumor, ali primijetite li novonastalu tvorbu ili promjenu na dojci, obavezno oti|ite na ljekarski pregled. Karcinom vrata maternice jedan je od naj~e{}ih ginekolo{kih karcinoma, uzrokuju ga onkogeni tipovi HPV virusa. Dijagnosti~ki se koristi PAPA test kojim se otkrivaju abnormalne promjene kao znak ranog stadija ili predstadija karcinoma. Posljednjih pet

2

Poliklinika Sunce Agram nudi kompletan sistematski pregled sa cjelokupnom dijegnosti~kom obradom iz koje izdvajamo MSCT pretrage - 64 slojni MSCT, MSCT koronarografiju, MSCT kalcijski score koronarnih arterija, virtualnu kolonoskopiju i dr.

Brigu o svom zdravlju povjerite najboljima, Poliklinika Sunce Agram, tu je za vas!
Kontakt: Poliklinika Sunce Agram, Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo 033 755 560 - 033 755 561

godina uz PAPA test primjenjuje se HPV-DNA test koji zajedno imaju osjetljivost visokih 97 procenata. Rak plu}a vode}i je uzrok smrti kod mu{karaca, sve ~e{}e i kod `ena. Naj~e{}e se javlja izme|u 55. i 65. godine `ivota. Najbolji na~in prevencije je prestanak pu{enja. ^ak 83 posto karcinoma plu}a nastaje kod pu{a~a. U ranom otkrivanju bolesti mo`e pomo}i rendgenski pregled plu}a, u sklopu rutinskog screeninga osoba rizi~ne skupine (mu{karci stariji od 45 godina koji pu{e 40 i vi{e cigareta na dan). [to se rak prije otkrije, ve}e su {anse za izlje~enje i du`e pre`ivljavanje. Rak debelog crijeva je drugi karcinom po u~estalosti i kod mu{karaca i kod `ena. Rizik od obolijevanja uveliko raste nakon 50. godine. Ako se dijagnosticira u ranoj fazi, karcinom debelog crijeva je izlje~iv u ve}ini slu~ajeva. Dvije su metode rane identifikacije: pregled stolice na okultno krvarenje i kolonoskopija. U posljednje vrijeme u klini~koj praksi pove}ana je upotreba „virtualne kolonoskopije“ - kolonoskopije pomo}u kompjuterizirane tomografije (CT).

3

4

Redovni pregled
Rak prostate je oboljenje mu{karaca u dobi izme|u 55 i 70 godi-

5

Jeste i li znal

34

PORODICA I ZDRAVLJE
Ako osjetite bilo kakve probleme, posavjetujte se sa stru~njakom. Fizioterapija vam mo`e pomo}i mobilizacijama, masa`om, vje`bama, elektroprocedurama, te savjetima o na~inima kako sprije~iti ponovne tegobe

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

39
Ljekari smatraju da su depresije i anksiozni poreme}aji bolesna stanja s hiljadu lica, {to im predstavlja veliki problem u svakodnevnom radu. Mnoge tjelesne bolesti mogu se u po~etnim stadijima manifestirati kao depresivne smetnje

Jeste i li znal

Crno vino za dijabeti~are
U svijetu danas vi{e od 240 miliona osoba boluje od {e}erne bolesti, a tokom sljede}ih dvadesetak godina o~ekuje se porast oboljelih na vi{e od 380 miliona. ^a{a crnog vina dnevno mogla bi pomo}i zadr`ati {e}ernu bolest pod kontrolom, tvrde austrijski nau~nici. Ustanovili su da vino sadr`i velike koncentracije hemikalija koje omogu}avaju tijelu regulaciju nivoa {e}era u krvi. Samo jedna ~a{a sadr`i koli~inu jednaku dnevnoj mjeri lijekova protiv dijabetesa.

Dr
sim {to je finansijski {ok i emocionalno zahtjevan period u godini, vrijeme pred Novu godinu mo`e biti i period pove}anog broja zdravstvenih problema. Beskona~ne kupovine, no{enje te{kih kesa ili kutija s poklonima mo`e pridonijeti povredama ramena, vrata i le|a. Zato provedite preventivne mjere zadr`avanjem pravilnog polo`aja tijela, pravilnim rasporedom te`ine kesa koje nosite, podizanjem te`ih paketa iz ~u~nja - a sve zato da prazni~no veselje ne bi zasjenilo bolno mirovanje u nekom od analgetskih polo`aja. Pravilni tjelesni mehanizmi mogu sprije~iti ne`eljene nezgode. Zato se u vrijeme pretprazni~nog sp-

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Manja o{te}enja lokomotornog aparata

Dr
V
i{e psihijatrijskih poreme}aja, a u prvom redu depresija i anksiozna stanja, trenutno su jedan od najaktuelnijih problema u medicini kako u svijetu tako i kod nas. U posljednjim decenijama je naro~ito istaknut veliki napredak u lije~enju ovih stanja. Ljekari smatraju da su depresije i anksiozni poreme}aji bolesna stanja s hiljadu lica, {to im predstavlja veliki problem u svakodnevnom radu. Mnoge tjelesne bolesti mogu se u po~etnim stadijima manifestirati kao depresivne smetnje.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Tarik Zuki}

Zeleni ~aj i sitost
Studija u kojoj je u~estvovalo 14 zdravih osoba pokazala je da konzumacija zelenog ~aja mo`e produ`iti osje}aj sitosti. U~esnici su nasumi~no podijeljeni u dvije grupe, jedna je uz doru~ak dobivala 300 mililitara zelenog ~aja, a druga vodu. Potom im se nakon 15, 30, 45, 60, 90 i 120 utvr|ivao osje}aj sitosti. U grupi koja je konzumirala zeleni ~aj utvr|en je zna~ajan porast osje}aja sitosti, a tako|er je uo~eno da imaju manju `elju za konzumacijom omiljene hrane kao i da im nije toliko prijatno konzumirati dodatni zalogaj iste hrane. Na osnovu predo~enih rezultata autori studije zaklju~ili su da konzumacija zelenog ~aja rezultira du`im osje}ajem sitosti.

Bolesna stanja s hiljadu lica

Kako nositi te{ko, a sa~uvati ki~mu
No{enje te{kih kesa ili kutija s poklonima mo`e pridonijeti povredama ramena, vrata i le|a

Mo`e li hrana zamijeniti pilule
Sve govori u prilog ~injenici da dijeta mo`e i mora imati mjesto u tretmanu bolesnika s depresijom

Vitaminski {tit od bolesti
Najmo}niji antioksidansi su vitamini E, C, A, betakaroten, kao i pojedini oligoelementi kao {to su selen i cink. Namirnice koje u sebi sadr`e ove elemente igraju va`nu ulogu u smanjenju oksidativnog

O

remanja i ~i{}enja stana i kupovina pridr`avajte sljede}ih savjeta: Provjerite te`inu paketa prije podizanja, tako da probate predmet pogurati nogom. Isto vrijedi i za pomjeranje namje{taja. Prije podizanja razmaknite stopala na {irinu ramena. Stanite {to bli`e predmetu koji podi`ete, spustite se u ~u~anj i zadr`ite le|a ravna. Tek onda po~nite podizati te{ki predmet. Podi`ite nogama, a ne le|ima. Nosite kese podjednako u obje ruke, tako da te`ina bude pravilno raspore|ena. Ako ste bez auta, ponesite ruksak na le|ima, na taj }ete na~in lak{e nositi nego u rukama.

Bobice za mozak
Ekstrakti bobi~astog vo}a mogu pobolj{ati funkciju neurona te potencijalno za{tititi mozak koji stari. Mehanizam prirodne za{tite mozga naziva se autofagija, a uklju~uje kontroliranu

Nastanak panike
Ovdje u prvom redu dolaze poreme}aji {titnja~e, kao hiper ili hipotireoza, ili karcinom pankreasa. Anksiozni poreme}aji su ~esti

stresa i spre~avanju brojnih bolesti povezanih sa {tetnim djelovanjem slobodnih radikala. Brojne studije pokazale su da osobe koje imaju vi{i nivo antioksidativnih materija u tijelu zna~ajno umanjuju {ansu za obolijevanje od svih bolesti povezanih s djelovanjem slobodnih radikala. Zato se i savjetuje ishrana bogata povr}em i vo}em, jer se u njima antioksidansi nalaze u izobilju.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

U praksi se koristi dvadesetak antidepresiva

Psihi~ki faktor
Prilikom no{enja ravnomjerno rasporedite te`inu kesa i paketa

Za odlazak u kupovinu izaberite ravne i udobne cipele. Du`e vremena na nogama, u hodu ili pri stajanju u pretprazni~nim redovima u trgovini, ako ste na visokim potpeticama, mogu izazvati probleme sa stopalima i no`nim zglobovima. Nastojte, kad god je to mogu}e, spustiti te{ke kese, a ne nepotrebno ih dr`ati u rukama.

Ako osjetite bilo kakve probleme, posavjetujte se sa stru~njakom. Fizioterapija vam mo`e pomo}i mobilizacijama, masa`om, vje`bama, elektroprocedurama, te savjetima o na~inima kako sprije~iti ponovne tegobe. Manja o{te}enja ki~me potrebno je na vrijeme rje{avati, jer ponavljanim epizodama tegobe mogu prije}i u hroni~ni oblik, ~ije je izlje~enje te`e.

Kod skoro polovine bolesnika s atipi~nim bolovima u prsima imamo normalan nalaz kod kateterizacije koronarki, kao i kod svakog petog bolesnika sa simptomima vrtoglavice. Uzrok ovih smetnji je psihi~ki faktor. kod niza organskih bolesti. Poznati su napadi panike kod hipertireoze ili kod feohromocitoma. Gotovo je nemogu}e na}i neku osobu koja je

oboljela od neke tjelesne, fizi~ke bolesti, koja nema i navedene smetnje. S druge strane, prema podacima iz literature kod svakog petog bolesnika s bolovima u prsima javlja se pani~ni poreme}aj. U praksi danas mnogi somatski bolesnici uzimaju razne psihofarmake uz standardne lijekove, {to stvara velike mogu}nosti interakcija koje nekad mogu biti fatalne po bolesnikovo zdravlje ili ~ak `ivot. Danas tako u praksi koristimo dvadesetak antide-

presiva ~ija se efektivnost bazira na vra}anju seorotonina i noradrenalina u sinapse pa se time pove}ava njihov nivo u toj pukotini izme|u }elija.

Izbor hrane
Serotoninergi~ni mehanizam je osnova antidepresivnog djelovanja ovih lijekova. Iz prakse je poznato da se serotoninergi~ni efekt mo`e posti}i na dva na~ina. Danas je u praksi prisutan prvi, davanje antipsihotika. Drugi na~in je ishrana s mnogo materija koje su pr-

ekusori serotonina, kao hrana bogata aminokiselinom triptofanom. Ispitivanja su pokazala da je smanjen nivo triptofana u serumu bolesnika s depresijom. Sve ove ~injenice govore da dijeta mo`e i mora imati mjesto u tretmanu bolesnika s depresijom. Davanje ove vrste hrane pobolj{ava njihovo raspolo`enje. Zato u njihovoj prehrani treba dominirati svje`e vo}e i povr}e, a od mesa je posebno va`na plava riba (sardine, tuna i naro~ito sku{a).

PRIVATNA ORDINACIJA

Estrogen kod mu{karaca povezan s Alzheimerom
Vi{i nivo estrogena kod starijih mu{karaca u vezi je s pove}anim rizikom od kognitivnog opadanja i Alzheimerove bolesti, upozoravaju stru~njaci holandskog Univerzitetskog medicinskog centra iz Utrehta. U mu{kom organizmu uobi~ajeno ima ne{to estrogena, naravno znatno manje nego u `enskom. Ranija istra`ivanja dovela su u vezu terapiju estrogenom kod `ena s opadanjem kognitivnih funkcija, me|utim sada je utvr|eno da i prirodno pove}an estrogen kod mu{karaca ima takav efekt.

„ZUKI]“
Grbavi~ka 3, Sarajevo Tel. 061 103-108, 062 286-956, 033 204-640
Prof. dr.

Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - epilepsije, glavobolje, vrtoglavice, neuroze, psihoze, polineuropatije, Parkinsonova b., multipla skleroza Ultrazvu~na dijagnostika - ultrazvuk abdomena, male zdjelice, dojki, {titnja~e - Color doppler krvnih sudova

Tarik Zuki}

degradaciju }elija te recikliranje toksi~nih proteina. Taj mehanizam starenjem slabi, ali istra`iva~i s Univerziteta Tafts vjeruju da ektrakti crvenog bobi~astog vo}a mogu produ`iti autofagiju te posljedi~no doprinijeti zdravlju mozga. Istra`iva~i nagla{avaju da ovakvi rezultati, koji pokazuju sposobnost bobi~astog vo}a da se suprotstavi upalnim i oksidativnim medijatorima starenja na }elijskom nivou, ukazuju na blagotvorno djelovanja akacije na produ`ivanje zdravlja mozga tokom starenja.

oglasi

Dnevni avaz
Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-10-001465 Biha}, dana 07. 12. 2010. godine

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

35

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine Federacije broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Biha}u Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka U zemlji{noknji`nom predmetu podnosioca zahtjeva ^au{evi} Ahmeta sina Huseina iz Biha}a, Brekovica bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 250 katastarske op}ine Brekovica ozna~ene sa: - k.~.br. 2774 „Ku}i{te“ ku}a i zgrada povr{ine 40 m2 i dvori{te povr{ine 240 m2 - k.~. br. 2775 „Ba{ta“ njiva 5. klase povr{ine 401 m2 i - k.~. br. 2776 „Ku}i{te“ ku}a i zgrada povr{ine 78 m2 i dvori{te povr{ine 499 m2. Kao posjednik navedenih nekretnina ozna~en je ^au{evi} Ahmet sin Huseina iz Biha}a sa 1/1 djela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi ima se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Senad Karabegovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 132294 10 I Sarajevo, 23. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, Ulica Mar{ala Tita 34, Tuzla, protiv izvr{enika Kulovi} Halid, Sarajevo, Ulica Brezanska ~ikma broj 8, radi izvr{enja, v.s.p. 116.224,21 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje: RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 17. 6. 2010. godine na osnovu notarske obra|ene isprave - Ugovora o zasnivanju hipoteke zaklju~enog dana 29. 4. 2008. godine pod brojem OPU 1396/08, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 116.224,21 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom od 22. 3. 2010. godine, pa do kona~ne isplate duga, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 2.000,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na nekretnini u vlasni{tvu izvr{enika Kulovi} Halida sa dijelom 1/1, a koja nekretnina je upisana u Zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu, zk.ul.broj 5646 ko. Donji Butmir i to parcela broj 2120/551 u naravi stambeni objekat povr{ine 127,00 m2 i dvori{te povr{ine 505,00 m2, sve ukupne povr{ine 632,00 m2. Sudija Mirna Pej~inovi} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 119148 09 P Sarajevo, 02. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Glavna filijala Sarajevo, Ulica D`id`ikovac broj 1, koju zastupa punomo}nica Suada Halilagi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enika: 1. Mustafe Kozi} iz Sarajeva, ulica Vi{egradska kapija broj 1, 2. Jusufa Karamustafi} iz Sarajeva, Ulica Rudolfa Ruda Tomi}a broj 28, i 3. Ahmeda Kova~evi} iz Sarajeva, Ulica Osijek - Osik do 232, radi duga, v.s. 3.608,48 KM, izvan ro~i{ta, dana 02. 12. 2010. godine, javno objavljuje: PRESUDU (zbog propu{tanja) Tu`enici Mustafa Kozi}, Jusuf Karamustafi} i Ahmed Kova~evi} su du`ni da solidarno plate tu`itelju dug po osnovu kredita u ukupnom iznosu od 41.565,00 KM, sa kamatom po kamatnoj stopi od 12% na godi{njem nivou, po~ev od 04. 12. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 600,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. SUDAC Nada Papo, s.r. POUKA: Protiv ove presude mo`e se podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana, od dana prijema. Prjiedlog se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

36

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

37

38

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 053078 08 Ps Sarajevo, 6. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, protiv tu`enog DIGITRON-INTER SARAJEVO radi duga v.sp. 3.440,92 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, protiv tu`enog DIGITRON-INTER SARAJEVO, radi duga v.sp. 3.440,92 KM, van ro~i{ta dana 6. 12. 2010. godine, donio je

PRESUDU - zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 3.440,92 KM zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija [aha Ov~ina

JAVNA USTANOVA NARODNO POZORI[TE SARAJEVO Obala Kulina bana br. 9 Na osnovu Odluke broj: 05-4033/10 od 18. 11. 2010. god. JU Narodno pozori{te Sarajevo, objavljuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme 1. dramski glumac . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to: - VSS/VII/umjetni~ki smjer - ASU, ADU ili FDU - uspje{na karijera na realizaciji uloga u repertoaru Drame, nagrade na festivalima u zemlji, poznavanje stranog jezika (pasivno) Uz prijavu, sa kra}om biografijom, kandiBOSNA I HERCEGOVINA Federacjia Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-10-001 086 Te{anj, 7. 12. 2010. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63 i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-001 086 a po zahtjevu ]eman Fahira sina Hasana iz Jelah Polja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisana po novom premjeru u posjedovni list br. 670 k.o. Miljanovci Donji, ozna~ene kao k.~. broj 1177 Ada, ostalo neplodno u pov. 8577 m2, k.~. broj 1195 Ada, ostalo neplodno u pov. 7677 m2, k.~. broj 1196 Ada, ostalo neplodno u pov. 3438 m2, k.~. broj 1197 Ada, ostalo neplodno u pov. 4194 m2, k.~. broj 1198 Ada, ostalo neplodno u pov. 974 m2, k.~. broj 1199 Zukvulja, ostalo neplodno u pov. 2374 m2, k.~. broj 1200 Zukvulja, ostalo neplodno u pov. 2479 m2 i k.~. broj 1215 Ada, njiva 4 kl. u pov. 5340 m2 a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk. ul.

dati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente (originale ili ovjerene kopije): - diplomu o dokazu stru~ne spreme, - rodni list (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o radu. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme na period od 2 godine. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU Narodno pozori{te Sarajevo Obala Kulina bana br. 9 - Protokol soba br. 16 sa naznakom: „Prijava na Oglas za radno mjesto: dramski glumac“

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 119078 09 Ps Sarajevo, 30. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Denis Kurtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „DataLab“ BH“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Hamdije ^emerli}a 2, koga zastupa Amila Eterovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „HELP DESK“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Malta bb, TPC „Malta“ PP3, radi ispunjenja ugovora vsp. 17.512,38 KM, van ro~i{ta dana 30. 11. 2010. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 17.512,38 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1.259,47 KM po~ev od 07. 09. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 215,93 KM po~ev od 02. 10. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 120,00 KM po~ev od 01. 10. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 274,60 KM po~ev od 06. 06. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 137,30 KM po~ev od 02. 07. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 274,60 KM po~ev od 30. 06. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 274,60 KM po~ev od 18. 08. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 274,60 KM po~ev od 11. 09. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 274,60 KM po~ev od 16. 10. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.630,28 KM po~ev od 24. 07. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 9.308,89 KM po~ev od 28. 05. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 235,93 KM po~ev od 01. 09. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.619,93 KM po~ev od 01. 09. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 642,30 KM po~ev od 30. 07. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 2.162,46 KM po~ev od 30. 07. 2009. godine pa do isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 1629,90 KM, a sve u roku od 30 dana.

broj 956, 957, 958 i 959 K.O. SP-MILJANOVCI ozna~enim kao k.~. broj 1833/1 Ada, ostalo neplodno u pov. 8577 m2, k.~. broj 1849/3 Ada, ostalo neplodno u pov. 7677 m2, k.~. broj 1849/4 Ada, otalo neplodno u pov. 3438 m2, k.~. broj 1850/2 Ada, ostalo neplodno u pov. 4194 m2, k.~. broj 1851 Ada, ostalo neplodno u pov. 974 m2, k.~. broj 1850/3 Zukvulja, ostalo neplodno u pov. 2374 m2, k.~. broj 1853/7 Zukvulja, ostalo neplodno u pov. 2479 m2 i k.~. broj 1854/3 Ada, njiva 4 kl. u pov. 5340 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je ]eman Fahir sin Hasana iz Jelah Polja dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici upisani Kiki} Marko, Kuki} Luka, Kiki} Stipo, Kiki} Ivan, Krajina Marko, Krajina Martin i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Ned`ad Ljevakovi}

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 04. 12. 2009. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 17.512,38 KM. Dana 23. 09. 2010. godine tu`enom je na prijedlog tu`itelja dostavljena tu`ba putem oglasne plo~e suda i objavom u dnevnim novinama, a u smislu ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH, na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema, uz dopis ovog suda sa poukom tu`enom o obavezi iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH. Kako tu`eni kojem je uredno dostavljena tu`ba nije u zakonskom roku sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a FBiH, donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima sud je donio na osnovu ~lana 383. st. 1. ZPP-a FBiH i isti se sastoje od sudske takse na tu`bu u iznosu od 525,00 KM i od sudske takse na odluku u iznosu od 262,50 KM, sastav tu`be u iznosu od 720,00 KM, PDV-a u iznosu od 122,40 KM, {to ukupno iznosi 1.629,90 KM. SUDIJA DENIS KURTOVI] POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enom mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stnaje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

Jeste i li znal

34

PORODICA I ZDRAVLJE
Ako osjetite bilo kakve probleme, posavjetujte se sa stru~njakom. Fizioterapija vam mo`e pomo}i mobilizacijama, masa`om, vje`bama, elektroprocedurama, te savjetima o na~inima kako sprije~iti ponovne tegobe

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

39
Ljekari smatraju da su depresije i anksiozni poreme}aji bolesna stanja s hiljadu lica, {to im predstavlja veliki problem u svakodnevnom radu. Mnoge tjelesne bolesti mogu se u po~etnim stadijima manifestirati kao depresivne smetnje

Jeste i li znal

Crno vino za dijabeti~are
U svijetu danas vi{e od 240 miliona osoba boluje od {e}erne bolesti, a tokom sljede}ih dvadesetak godina o~ekuje se porast oboljelih na vi{e od 380 miliona. ^a{a crnog vina dnevno mogla bi pomo}i zadr`ati {e}ernu bolest pod kontrolom, tvrde austrijski nau~nici. Ustanovili su da vino sadr`i velike koncentracije hemikalija koje omogu}avaju tijelu regulaciju nivoa {e}era u krvi. Samo jedna ~a{a sadr`i koli~inu jednaku dnevnoj mjeri lijekova protiv dijabetesa.

Dr
sim {to je finansijski {ok i emocionalno zahtjevan period u godini, vrijeme pred Novu godinu mo`e biti i period pove}anog broja zdravstvenih problema. Beskona~ne kupovine, no{enje te{kih kesa ili kutija s poklonima mo`e pridonijeti povredama ramena, vrata i le|a. Zato provedite preventivne mjere zadr`avanjem pravilnog polo`aja tijela, pravilnim rasporedom te`ine kesa koje nosite, podizanjem te`ih paketa iz ~u~nja - a sve zato da prazni~no veselje ne bi zasjenilo bolno mirovanje u nekom od analgetskih polo`aja. Pravilni tjelesni mehanizmi mogu sprije~iti ne`eljene nezgode. Zato se u vrijeme pretprazni~nog sp-

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Manja o{te}enja lokomotornog aparata

Dr
V
i{e psihijatrijskih poreme}aja, a u prvom redu depresija i anksiozna stanja, trenutno su jedan od najaktuelnijih problema u medicini kako u svijetu tako i kod nas. U posljednjim decenijama je naro~ito istaknut veliki napredak u lije~enju ovih stanja. Ljekari smatraju da su depresije i anksiozni poreme}aji bolesna stanja s hiljadu lica, {to im predstavlja veliki problem u svakodnevnom radu. Mnoge tjelesne bolesti mogu se u po~etnim stadijima manifestirati kao depresivne smetnje.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Tarik Zuki}

Zeleni ~aj i sitost
Studija u kojoj je u~estvovalo 14 zdravih osoba pokazala je da konzumacija zelenog ~aja mo`e produ`iti osje}aj sitosti. U~esnici su nasumi~no podijeljeni u dvije grupe, jedna je uz doru~ak dobivala 300 mililitara zelenog ~aja, a druga vodu. Potom im se nakon 15, 30, 45, 60, 90 i 120 utvr|ivao osje}aj sitosti. U grupi koja je konzumirala zeleni ~aj utvr|en je zna~ajan porast osje}aja sitosti, a tako|er je uo~eno da imaju manju `elju za konzumacijom omiljene hrane kao i da im nije toliko prijatno konzumirati dodatni zalogaj iste hrane. Na osnovu predo~enih rezultata autori studije zaklju~ili su da konzumacija zelenog ~aja rezultira du`im osje}ajem sitosti.

Bolesna stanja s hiljadu lica

Kako nositi te{ko, a sa~uvati ki~mu
No{enje te{kih kesa ili kutija s poklonima mo`e pridonijeti povredama ramena, vrata i le|a

Mo`e li hrana zamijeniti pilule
Sve govori u prilog ~injenici da dijeta mo`e i mora imati mjesto u tretmanu bolesnika s depresijom

Vitaminski {tit od bolesti
Najmo}niji antioksidansi su vitamini E, C, A, betakaroten, kao i pojedini oligoelementi kao {to su selen i cink. Namirnice koje u sebi sadr`e ove elemente igraju va`nu ulogu u smanjenju oksidativnog

O

remanja i ~i{}enja stana i kupovina pridr`avajte sljede}ih savjeta: Provjerite te`inu paketa prije podizanja, tako da probate predmet pogurati nogom. Isto vrijedi i za pomjeranje namje{taja. Prije podizanja razmaknite stopala na {irinu ramena. Stanite {to bli`e predmetu koji podi`ete, spustite se u ~u~anj i zadr`ite le|a ravna. Tek onda po~nite podizati te{ki predmet. Podi`ite nogama, a ne le|ima. Nosite kese podjednako u obje ruke, tako da te`ina bude pravilno raspore|ena. Ako ste bez auta, ponesite ruksak na le|ima, na taj }ete na~in lak{e nositi nego u rukama.

Bobice za mozak
Ekstrakti bobi~astog vo}a mogu pobolj{ati funkciju neurona te potencijalno za{tititi mozak koji stari. Mehanizam prirodne za{tite mozga naziva se autofagija, a uklju~uje kontroliranu

Nastanak panike
Ovdje u prvom redu dolaze poreme}aji {titnja~e, kao hiper ili hipotireoza, ili karcinom pankreasa. Anksiozni poreme}aji su ~esti

stresa i spre~avanju brojnih bolesti povezanih sa {tetnim djelovanjem slobodnih radikala. Brojne studije pokazale su da osobe koje imaju vi{i nivo antioksidativnih materija u tijelu zna~ajno umanjuju {ansu za obolijevanje od svih bolesti povezanih s djelovanjem slobodnih radikala. Zato se i savjetuje ishrana bogata povr}em i vo}em, jer se u njima antioksidansi nalaze u izobilju.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

U praksi se koristi dvadesetak antidepresiva

Psihi~ki faktor
Prilikom no{enja ravnomjerno rasporedite te`inu kesa i paketa

Za odlazak u kupovinu izaberite ravne i udobne cipele. Du`e vremena na nogama, u hodu ili pri stajanju u pretprazni~nim redovima u trgovini, ako ste na visokim potpeticama, mogu izazvati probleme sa stopalima i no`nim zglobovima. Nastojte, kad god je to mogu}e, spustiti te{ke kese, a ne nepotrebno ih dr`ati u rukama.

Ako osjetite bilo kakve probleme, posavjetujte se sa stru~njakom. Fizioterapija vam mo`e pomo}i mobilizacijama, masa`om, vje`bama, elektroprocedurama, te savjetima o na~inima kako sprije~iti ponovne tegobe. Manja o{te}enja ki~me potrebno je na vrijeme rje{avati, jer ponavljanim epizodama tegobe mogu prije}i u hroni~ni oblik, ~ije je izlje~enje te`e.

Kod skoro polovine bolesnika s atipi~nim bolovima u prsima imamo normalan nalaz kod kateterizacije koronarki, kao i kod svakog petog bolesnika sa simptomima vrtoglavice. Uzrok ovih smetnji je psihi~ki faktor. kod niza organskih bolesti. Poznati su napadi panike kod hipertireoze ili kod feohromocitoma. Gotovo je nemogu}e na}i neku osobu koja je

oboljela od neke tjelesne, fizi~ke bolesti, koja nema i navedene smetnje. S druge strane, prema podacima iz literature kod svakog petog bolesnika s bolovima u prsima javlja se pani~ni poreme}aj. U praksi danas mnogi somatski bolesnici uzimaju razne psihofarmake uz standardne lijekove, {to stvara velike mogu}nosti interakcija koje nekad mogu biti fatalne po bolesnikovo zdravlje ili ~ak `ivot. Danas tako u praksi koristimo dvadesetak antide-

presiva ~ija se efektivnost bazira na vra}anju seorotonina i noradrenalina u sinapse pa se time pove}ava njihov nivo u toj pukotini izme|u }elija.

Izbor hrane
Serotoninergi~ni mehanizam je osnova antidepresivnog djelovanja ovih lijekova. Iz prakse je poznato da se serotoninergi~ni efekt mo`e posti}i na dva na~ina. Danas je u praksi prisutan prvi, davanje antipsihotika. Drugi na~in je ishrana s mnogo materija koje su pr-

ekusori serotonina, kao hrana bogata aminokiselinom triptofanom. Ispitivanja su pokazala da je smanjen nivo triptofana u serumu bolesnika s depresijom. Sve ove ~injenice govore da dijeta mo`e i mora imati mjesto u tretmanu bolesnika s depresijom. Davanje ove vrste hrane pobolj{ava njihovo raspolo`enje. Zato u njihovoj prehrani treba dominirati svje`e vo}e i povr}e, a od mesa je posebno va`na plava riba (sardine, tuna i naro~ito sku{a).

PRIVATNA ORDINACIJA

Estrogen kod mu{karaca povezan s Alzheimerom
Vi{i nivo estrogena kod starijih mu{karaca u vezi je s pove}anim rizikom od kognitivnog opadanja i Alzheimerove bolesti, upozoravaju stru~njaci holandskog Univerzitetskog medicinskog centra iz Utrehta. U mu{kom organizmu uobi~ajeno ima ne{to estrogena, naravno znatno manje nego u `enskom. Ranija istra`ivanja dovela su u vezu terapiju estrogenom kod `ena s opadanjem kognitivnih funkcija, me|utim sada je utvr|eno da i prirodno pove}an estrogen kod mu{karaca ima takav efekt.

„ZUKI]“
Grbavi~ka 3, Sarajevo Tel. 061 103-108, 062 286-956, 033 204-640
Prof. dr.

Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - epilepsije, glavobolje, vrtoglavice, neuroze, psihoze, polineuropatije, Parkinsonova b., multipla skleroza Ultrazvu~na dijagnostika - ultrazvuk abdomena, male zdjelice, dojki, {titnja~e - Color doppler krvnih sudova

Tarik Zuki}

degradaciju }elija te recikliranje toksi~nih proteina. Taj mehanizam starenjem slabi, ali istra`iva~i s Univerziteta Tafts vjeruju da ektrakti crvenog bobi~astog vo}a mogu produ`iti autofagiju te posljedi~no doprinijeti zdravlju mozga. Istra`iva~i nagla{avaju da ovakvi rezultati, koji pokazuju sposobnost bobi~astog vo}a da se suprotstavi upalnim i oksidativnim medijatorima starenja na }elijskom nivou, ukazuju na blagotvorno djelovanja akacije na produ`ivanje zdravlja mozga tokom starenja.

40

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

41

Dr
K
ontaktni dermatitis prema klini~koj slici i na~inu nastanka mo`e biti nealergijski i alergijski. Nealergijski je upalna reakcija ko`e nastala nakon kra}eg kontakta s izrazito jakim vanjskim toksi~nim faktorima. U njegovoj podlozi je samo upalni proces, bez alergijskog ili imunolo{kog zbivanja. Naj~e{}i faktori nastanka su hemikalije - kiseline i lu`ine, organska otapala (benzin, aceton, benzol), razrje|iva~i te jaka ekspozicija rendgenskim, UV ili laserskim zrakama.

ORDINACIJA

Kod akutnog alergijskog dermatitisa promjene nastaju 24 do 48 sati nakon kontakta s alergenom na koji je organizam senzibiliziran prija{njim kontaktom. Alergija se javlja na izlo`enim dijelovima tijela (lice, vrat, {ake, stopala, podlaktice)
Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi} Hasanbegovi}
Kvalitetniji `ivot

Olak{anje za `ene

Dva lica kontaktnog dermatitisa

Nije ba{ sve alergijska reakcija
Promjene na ko`i izazvane kontaktom s nekom supstancom mogu, ali ne moraju biti posljedica alergijske reakcije
ce, ali se odmah javlja nakon ponovnog izlaganja alergenu pa mo`e prije}i u hroni~nu fazu. Tada promjene nastaju kao posljedica stalnog utjecaja neprepoznatog alergena uz postojanje obiteljske sklonosti za nastanak ekcema. Ko`a je suha, infiltrirana, poja~anog crte`a sa prisutnim li{ajnim papulama. Naj~e{}e se promjene vide na rukama, u genitalnoj i perianalnoj regiji, ali se mogu vidjeti na sluznicama, npr. u usnoj {upljini, kao posljedica no{enja proteze ili na o~ima ~iji su uzrok sredstva za njegu kontaktnih le}a.

Novo istra`ivanje pokazalo je da hormonalna nadomjesna terapija u menopauzi `enama ne poma`e samo u smirivanju raznih tegoba, nego pobolj{ava i njihovo mentalno zdravlje, ta~nije, pomla|uje mozak. Psiholozi s Univerziteta Darham proveli su studiju o djelovanju terapije spolnim hormonima me|u `enama u dobi izme|u 46 i 71 godine. Jedna grupa `ena dobivala je hormonalnu terapiju, a druga nije. Sve `ene pro{le su niz

Hormonalna terapija vi{estruko korisna

mentalnih testova, uklju~uju}i motoriku lijeve i desne ruke. Rezultati su pokazali bolju saradnju obje ruke kod `ena koje su primale terapiju, {to zna~i da obje hemisfere njihovog mozga rade bolje i bolje su povezane. Time se pokazalo da spolni hormoni imaju dobar u~inak na promjenu organizacije mozga i mogu utjecati ne samo na seksualno pona{anje, nego i na kognitivne funkcije, ta~nije na bolje mentalno zdravlje.

Kafom protiv malignih oboljenja
Smatra se da kafa zbog iznimnog profila antioksidansa kojeg sadr`i mo`e imati povoljan u~inak na prevenciju malignih bolesti. Pregledom studija najja~a veza izme|u unosa kafe i smanjenja rizika od karcinoma prona|ena je za rizik od karcinoma jetre, ali postoje dokazi da sni`ava rizik od karcinoma dojke, debelog crijeva, prostate, mozga, ali i usne {upljine i `drijela.

Promjene pH ko`e
Promjene na ko`i nastaju samo na mjestu kontakta i o{tro su ograni~ene. Ko`a je crvena, lagano ote~ena, uz pojavu mjehuri}a ispunjenih bistrim ili katkad gnojnim sadr`ajem, te pojavom erozija i jakog vla`enja. Mo`e do}i i do lju{tenja i pucanja ko`e te stvaranja krasta. Svrbe` ne mora biti jako izra`en nego se vi{e javlja osje}aj pe~enja i stezanja. U slu~aju takvih promjena treba najprije odstraniti toksi~nu tvar primjenom kupki u fiziolo{koj otopini, dok se sapuni ne preporu~uju jer mogu utjecati iritiraju}e. Ovo oboljenje mo`e

Epikutani test na le|ima

prije}i u hroni~ni oblik nakon dugotrajnog i ponavljanog djelovanja ne{kodljivih ili slabo {kodljivih tvari koje ko`u ne mogu o{tetiti jednokratnim djelovanjem. Me|utim, one dovode do nestajanja lipidnoga za{titnog sloja, promjene pH ko`e i gubljenja normalne bakterijske flore.

Naj~e{}i alergeni
Naj~e{}i su alergeni nikl, hrom, kobalt, formaldehid, deterd`enti, dezinfekciona sredstva (asepsol), plasti~ne mase, kozmeti~ka sredstva, lijekovi (kinin, sulfonamidi, penicilin, rezorcin, `ivini spojevi). No, alergiju izazivaju i guma, neke namirnice (celer, per{in, paprika, riba i sl.), te pra{ina drveta, dlake `ivotinja, odjevni predmeti (najlon, boje, celulozna vlakna).

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

Te se promjene razvijaju naro~iti ako se radi bez za{titnih sredstava (rukavice i za{titna krema za vrijeme radnog procesa), dodu{e dosta sporo. Naj~e{}e su na {akama i prstima. Ko`a je suha, crvena, zadebljala, lju{ti se i puca te nastaju bolne raspukline (ragade). Kod akutnog alergijskog dermatitisa promjene nastaju 24 do 48 sati nakon kontakta s alergenom na koji je organizam senzibiliziran prija{njim kontaktom. Alergija se javlja na izlo`enim dijelovima tijela (lice, vrat, {ake, stopala, podlaktice). Ko`a je crvena i upalno promijenjena, nastaju mjehuri}i ~ijim pucanjem nastaju erozije i vla`enje, a nakon toga se stvaraju kraste i ljuske. Sve su promjene neo{tro ograni~ene.

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

Test na le|ima
Dijagnoza se postavlja na temelju epikutanog ili patch testa koji se izvodi na le|ima. Lije~enjem se bolest smiruje za tri do ~etiri sedmi-

Mu{ko zdravlje

42

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Pet sati na biciklu pove}ava rizik

Biciklisti imaju manji broj spermija
Iako je vo`nja bicikla dobra vje`ba za zdravo srce, ona je prijetnja velikom broju spermija. Istra`iva~i Univerziteta u Bostonu prou~avali su 2.000 mu{karaca koji su ljekarima dali svoj uzorak sperme. Ustanovljeno je da tjelovje`ba nije utjecala na kvalitet ili kvantitet spermija, me|utim, vo`nja bicikla ostavila je negativan trag na broj spermija ispitanika. Ispitanici koji su proveli bar pet sati sedmi~no pedaliraju}i na biciklu imali su manji broj spermija u odnosu na mu{karce koji uop}e nisu vje`bali. Tako|er, njihovi spermiji su bili u lo{ijem stanju.

Dr
^esto se govori i pi{e o uve}anju grudi, rijetko o suprotnoj proceduri koja u su{tini i nije samo estetska mada je te`nja za boljim estetskim rezultatom duboko inkorporirana u (pod)svijest pacijentica.

ORDINACIJA

Operacija smanjivanja grudi je izuzetno zahtjevna, precizna i odgovorna. Nakon odstranjivanja dijela `ljezdanoga tkiva ono }e biti patohistolo{ki ispitano u smislu postojanja odre|ene bolesti dojke Pi{e: Dr. Amela Karabeg

Za{to se izvodi smanjivanje grudi

Najve}i je problem o`iljak poslije operacije, ali izgleda da `ene nisu optere}ene postoperativnim o`iljcima koliko su to hirurzi

Bole le|a i vrat, trnu ruke...
Za{to operacija?

Vje`banje lije~i posttrombotski sindrom
Vje`banje do boljeg zdravlja nikada nije bio stran koncept, a tu ~injenicu potvrdilo je pilotistra`ivanje gdje je utvr|eno da {estomjese~no vje`banje radi ja~anja nogu i pove}anja njihove fleksibilnosti utje~e i na pobolj{anje posttrombotskog sindroma. Posttromboza je ~esta i hroni~na komplikacija tromboze dubokih vena. Hroni~ni posttrombotski sindrom razvija se ~ak i do jedne polovine pacijenata s dubokom venskom trombozom (DVT). Kod ovih pacijenata javljaju se bol, ote~enost, hiperpigmentacija, te`ina u nogama i u najte`im slu~ajevima pojave se rane.

Interesantno je da `ena s velikim grudima njih ne do`ivljava kao prednost. Psiholo{ki aspekt makromastije (velikih grudi) mo`e biti jednako devastiraju}i i ~esto uklju~uje osje}aj neugodnosti, fizi~ke neatraktivnosti i nedostatak seksualne privla~nosti i `enstvenosti. Nepo`eljna fokusirana

@ena velike grudi ne do`ivljava kao prednost

Smanjen rizik za rak dojke
Pri patohistolo{kom ispitivanju 0,4 do 1,1 posto slu~ajeva poka`e malignitet, jer je poznato da `ene s velikim grudima imaju pove}an rizik razvoja karcinoma dojki. Nakon odstranjivanja najve}ega dijela `ljezdanoga tkiva dojke, mogu}nost razvoja karcinoma se smanjuje. operacija donosi i u`itak svakodnevnog `ivljenja. A zadovoljstvo rezultatima, nakon pa`ljivo odabrane pacijentice koja ima realne zahtjeve, ~ini i na{u hirur{ku svakodnevicu ljep{om.

pa`nja na grudi mo`e biti jako bolna, posebno za mla|e `ene. Pri smanjivanju grudi osnovni problem koji nije mogu}e rije{iti je o`iljak. Mo`e biti u obliku slova T, a u odre|enim slu~ajevima mo`e se napraviti u obliku klju~a (tzv. vertikalna metoda redukcije) kada je o`iljak manji te postoji oko bradavice i {iri se vertikalno do brazde ispod grudi. ^ini se da `ene uglavnom nisu optere}ene postoperativnim o`iljcima koliko su hirurzi. @elja za normalnim `ivotom, {to uklju~uje mogu}nost bavljenja sportom, osloba|anje boli u le|ima, vratu i sl. potiskuje sve druge eventualne komplikacije. Operacija smanjivanja grudi je izuzetno zahtjevna, precizna i odgovorna. Nakon odstranjivanja dijela `ljezdanoga tkiva ono }e biti patohistolo{ki ispitano u smislu postojanja odre|ene bolesti dojke. Uglavnom, `enama koje se odlu~e za operativno smanjenje grudi preporu~ujemo ultrazvu~ni pregled dojki ako su u starosnoj grupi do 35 godina, a nakon toga insistiramo na

mamografiji i ultrazvu~nom pregledu.

Trajni rezultati
U zaklju~ku nagla{avamo da operativni zahvat nije samo estetski ve} prvenstveno funkcionalni. Postoji petnaestak razli~itih metoda, ali ve}ina plasti~nih hirurga izvodi l2, koje smatraju najboljim i koje daju trajne rezultate. U javnosti se ve}i o`iljci shvataju kao prihvatljiva alternativa za osloba|anje od simptoma (bol u vratu, le|ima, trnjenje u rukama, maceracije ko`e i gljivi~na oboljenja...), a sama

Nova saznanja

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

43

Ta~no Neta~no
diplomatija je 1.Dolarskaameri~ku vanjskupogrdan naziv za politiku po~etkom 20. stolje}a?

MEDICINA Francuski nau~nici uspjeli dokazati

Terapija za dijabetes
Istra`ivanje provedeno na Univerzitetu „Georgetown“ sugerira kako bi }elije ina~e zadu`ene za proizvodnju spermija mogle postati temelj nove terapije za dijabetes tipa 1. Testiranja provedena na `ivotinjama pokazala su kako je na ovaj na~in izbjegnuta reakcija imunolo{kog sistema, te za razliku od postupaka koji uklju~uju transplantaciju }elija proizvo|a~a inzulina ne dolazi do njihovog uni{tenja. U studiji su kori{tene }elije iz testisa preminulih ljudskih donora, a ~ija se funkcija sastoji u proizvodnji spermija. Kada se na|u izvan testisa, ove }elije je uz pomo} odre|enih gena mogu}e transformirati poput embrionalnih mati~nih }elija. Nakon transplantacije `ivotinjama ovako modificirane }elije su dovele do pada koncentracije {e}era u krvi.

Dva antibiotika lije~e Burulijev ~ir
Burulijev sindrom je tre}a mikobakterioza po u~estalosti, nakon tuberkuloze i lepre
Grupa francuskih istra`iva~a uspjela je da doka`e efikasnost kombinacije dva oralna antibiotika protiv Burulijevog ~ira, bolesti koja mo`e izazvati veoma te{ka o{te}enja ko`e, prenijeli su francuski mediji. To je kombinacija antibiotika „rifampicina“ i „klaritromicina“, koja se pokazala efikasna na ispitanicima, kod kojih je dovela do izlje~enja, nakon {to je osam sedmica primjenjivana jednom dnevno. Radi se, me|utim, o bolesti koja i dalje izaziva te{ka o{te}enja ko`e u subsaharskoj Africi. Burulijev sindrom je tre}a mikobakterioza po u~estalosti, nakon tuberkuloze i lepre, a izaziva je bakterija MU (Mycobacterium ulcerans). Ta bolest nastaje, prije svega, u vla`nim tropskim oblastima, gde naj~e{}e poga|a malu djecu. Ona, kada se ne lije~i, mo`e

2.Ma|arski plemenski vo|a Arpad dao je ime selu E~eru? 3.Bik Koji Sjedi (Tatanka-Iyotanka) bio je indijanski vra~ i poglavica plemena Hunkpapa?
1. TA^NO

Vilson odbacuje dolarsku diplomatiju
Dolarska diplomatija je pogrdan naziv za ameri~ku vanjsku politiku po~etkom 20. stolje}a koju je zapo~eo primjenjivati predsjednik Teodor Ruzvelt (Theodore Roosevelt), a posebno razvio Vilijam Hauard Taft (William Howard). Ta je politika podsticala ameri~ke finansijere da pojedinim zemljama daju zajmove kako bi njihovu zadu`enost Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave koristile za op}e unapre|ivanje ameri~kih finansijskih i trgova~kih interesa u inozemstvu i za zahtijevanje raznih konkretnih ekonomskih ili politi~kih ustupaka. Vudrou Vilson (Woodrow Wilson), predsjednik SAD od 1913. do 1921. godine, javno je odbacio dolarsku diplomatiju.
2. TA^NO

Bolest dovodi do te{kih o{te}enja ko`e

izazvati ve}u ograni~enost pokreta i stvaranje o`iljaka koji mogu dovesti do invaliditeta. Rezultati francuskog istra`-

ivanja bit }e objavljeni u izdanju nau~nog ~asopisa CID („Clinical Infectious Deseases“) u januaru 2011. godine.

Kulinarski kutak

Naknada za tu|u njegu
Podnio sam zahtjev za tu|u njegu s potpunom dokumentacijom 23. februara 2008. godine. Ljekarska komisija ocijenila je da sam zdravstveno potpuno nesposoban. Ro|en sam 14. marta 1923. Dobio sam zaklju~ak od nadle`ne slu`be da se obustavlja postupak zbog nepostojanja zakonskih uvjeta. Ulo`io sam `albu u zakonskom roku, ali do danas nisam dobio odgovor. [ta da radim, pita ~italac iz Tuzle. Iz pitanja se ne mo`e sa sigurno{}u utvrditi koji su to zakonski uvjeti zbog kojih se postupak u va{em predmetu obustavlja, pa nismo u mogu}nosti dati konkretan odgovor. Me|utim, kako ste na taj zaklju~ak ulo`ili `albu jo{ u 2008., a do sada niste dobili odgovor, obratite se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ~ija je nadle`nost da vr{i nadzor nad provo|enjem Zakona o osnovama socijalne za{tite, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite porodice s djecom, kao i nad stru~nim radom ustanova koje ga primjenjuju, te da urgirate rje{enje va{e `albe.
Federalni zavod PIO

Mramorni kola~
Potrebno je: 250 g o{trog bra{na, 250 g {e}era u prahu, 150 g maslaca, 4 jaja, pola vre}ice pra{ka za pecivo, 100 ml ulja, 200 ml mlijeka, 100 g ~okolade za kuhanje, so. Na~in pripreme: 1. Bjelanca odvojiti od `umanaca i staviti ih u dvije posebne zdjele. 2. U zdjelu sa `umancima dodati {e}er u prahu i ru~nim mikserom mije{ati dok ne dobijete svijetlu kremu. Dodati omek{ali maslac, prstohvat soli, ulje i mlijeko te miksati dok smjesa ne postane pjenasta. 3. Bra{no pomije{ati s pra{kom za pecivo, te ga postepeno i uz stalno mije{anje dodati u pjenu. 4. Mikserom umutiti bjelanca u ~vrsti snijeg, umije{ati ih u pjenu, koju }ete rasporediti u dvije zdjele. 5. U posudi iznad pare topiti ~okoladu za kuhanje. Zatim je dodati u jednu od smjesa i izmije{ati. 6. Kalup premazati uljem, posuti bra{nom te u njega naizmjeni~no stavljati ka{iku ~okoladne smjese i ka{iku `ute smjese sve dok ne potro{ite sastojke. 7. Staviti da se pe~e u zagrijanu rernu na 180 stepeni ~etrdesetak minuta. Gotov kola~ izvaditi na re{etku za kola~e, posuti {e}erom u prahu i poslu`iti.

Arpad daje ime selu E~eru
E~er (Ecser) je naseljeno mjesto u Ma|arskoj. Nalazi se oko 25 kilometara jugoisto~no od Budimpe{te. Prvi put se spominje na dana{nji dan, 15. decembra 1315., iako je postojalo jo{ 896., kada su Ma|ari stigli u sada{nju domovinu. Prema legendi, selu je ime dao ma|arski plemenski vo|a Arpad. Kada je pitao seljane za ime mjesta, oni nisu imali odgovor, pa im je on rekao: „Onda ga nazovite hrast“ (ma|. cser(fa)). Tokom osmanlijske vlasti (1526-1686.) selo je ostalo bez stanovni{tva, uglavnom kao posljedica opsade Budima. Prvi stanovnici su se doselili tek 1699., a narednih godina naseljeno je Slovacima kojih je po popisu iz 1836. godine bilo 80 posto. Poslije Drugoga svjetskog rata 25 slova~kih porodica je odselilo u ^ehoslova~ku, a tu su do{li Ma|ari iz Slova~ke.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

BROJKA DESET IME ATLETI^ARA NA SLICI DR@AVNA BLAGAJNA

VELIKI VREMENSKI PERIOD

@ENSKO IME

PLANINA U BIH

ITALIJA

ZMAJ PISAC ZOLA @IVOTINJE UHVA]ENE U LOVU

GERMAN. @ENSKO IME

PRAVO MLA\EG NA NASLIJE\E

ISTU]I BATINOM

TRGOVA^KI NAZIV ZA KAZEINSKU VUNU

Bik Koji Sjedi ubijen u rezervatu
Bik Koji Sjedi (Tatanka-Iyotanka) bio je indijanski vra~ i poglavica plemena Hunkpapa Siuksa koji je 1876. vodio ^ejene i Siukse ratnike protiv ameri~ke 7. konji~ke pukovnije u bici kod Litl Big Horna. Iako su Indijanci pobijedili, poslije su bili prisiljeni na bijeg u Kanadu, odakle se Bik Koji Sjedi vratio nekoliko godina kasnije, kad je dobio amnestiju od ameri~ke vlade. Ostatak `ivota proveo je u cirkusu Bufalo Bila, a na kraju je ubijen u rezervatu kada ga je vlada poku{ala uhapsiti, misle}i da je povezan s Plesom duhova. Ro|en je 1831., a umro 15. decembra 1890. godine.

PREZIME ATLETI^ARA NA SLICI AMINOPROPIONS. KISELINA RIJE^NA RIBA U VELIKOJ MJERI STARA MJERA ZA POVR[INU OMOTNICA ZA PISMO K.U. PRO^I[]EN PAMUK KALIJ KRVNIK, D@ELAT POJAS JAPANSKOG KIMONA GLUMICA GRIN

BARSKA BILJKA

ELEKTRON

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MIKA HAKINEN, EZAN, EL PASO, TOREADOR, TV, AKI, RIP, KEC, KRZNA, KLATI, SAMIR NASRI, ATANAS, DEKA 2375

JEDNOCIFREN BROJ @IVAHAN FRANCUSKI PLES

STIPSA

44

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 035699 07 P Mostar, 15. 10. 2010. godine

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 035699 07 P Mostar, 02. 10. 2009. godine Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP „Elektroprivreda“ Hz Hb, D.D. Mostar, zastupan po zz direktoru Vladi Mari}u, ul. Blajbur{kih `rtava bb, Mostar, protiv tu`enog Dragan Krtali}, ul. Ante Star~evi}a 78. Mostar, radi duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a t`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevnog avaza. Tu`itelj obavezuje tu`enika da plati dug za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 1. 3. 1998. godine do 28. 2. 2006. godine, iznos od 4.009,84 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Dragan Krtali}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija [emsa Jogunovi}

46

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

47

48

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Otoka, prazan jednos. stan u zgradi 35 m2, centr. grijanje, 250 KM. Tel. 602 465 466. Plato Skenderije, izdajem pos. prostor 30 m2. Tel. 061 332 197. Pos. prostor 28 m2, sa grijanjem. T el. 061 207 448. Pos. prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 033 810-047, 061 865 158. Potkrovni stan extra ura|en, 80 m2 prazan ili polunamje{ten, Pofali}i. Tel. 061 206 332. Povoljno, jednos. stan polunamje{ten ili prazan, sve posebno, priv. ku}a. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Prazan stan u priv. ku}i sa parkingom, vrlo povoljno. Tel. 061 572 742. Strogi centar, tros. fino opremljen stan u zgradi, eta`. grijanje, 800 KM. Tel. 061 145 853. Stup, na raskrsnici pored glavne ceste, izdajem plac 500 m2, struja, voda, svi priklju~ci. Tel. 061 207 921. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za sve djelatnosti. T 061 249 249, 061 531 el. 130. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba 79 m2. Tel. 065 467 688. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Ba{~ar{ija - kod pijace Telali, II kat, prod. stan 90 m2, bez posrednika. Tel. 061 228 792. Ba{~ar{ija, Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Beograd - Avala, prod. plac 9 ari, doz. gradnja, ~ist zrak. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Beograd - dvosoban stan 53 m2 sa terasom, II kat, 53.000 EUR-a, u naslju Kote`, bez zamjene. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, iza Avalskog tornja, prod. ku}u sa 4 ha i 8 ari placa + pom. objekti. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Boks, pijaca Ciglane, adaptiran, extra stanje, odmah useljiv. T 063 191 659. el. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, 1.950 EUR-a m2, bez agencije. Tel. 061 544 182. Centar, dvoiposoban stan 66 m2, dva balkona, sun~an, gara`a, Medic. fakultet. Tel. 062 841 390. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. Ciglane, ul. H. Red`i}a 80 m2/IV sp., ima lift, adaptiran 245.000 KM, Breka 66 m2/II 2,5-soban+balkon, 2.700 KM/m2. Tel. 061 269 835. D. Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana, p+s+s i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja 4, jednos. 38 m2, 1 sp., renoviran, hitno. Tel. 061 493 323. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoeta`. stan Ilid`a, Francuske revolucije. Tel. 061 288 939. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg me|unarodnog prijateljstva, A. Polje. Tel. 033 460-064. Dvosoban stan u Sarajevu, Kranj~evi}eva ulica, 59 m2, vl. 1/1. Tel. 036/313-811, Mostar. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ilid`a 59 m2 + 59 m2 + ba{ta. Tel. 065 467 688. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, ku}a novogradnja 3 eta`e+485 m2 zemlji{ta. Tel. 061 493 323. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. T 065 905 el. 779. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. 37 m2 u Vogo{}i. Tel. 065 877 065. Ku}a 250 m2 kod uspinja~e. T 033 el. 810-047, 061 865 158. Ku}a duplex 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.650 m2 oku}nice, se za 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlji{ta 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. M. Dvor, jednos. stan, ul. Odoba{ina 37 m2. Tel. 066 488 818. Manja bosanska ku}a iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. Tel. 061 260 598.

MALI

OGLASI
Prodaja
na.Tel. 061 487 400 Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Opel Astra siva met., klima, 2001., 1.6 benzin, 170.000 km, povoljno. Tel. 062 419 347. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat 97. TDI, klima, mul-t-lock, registrovan do 15. 8. 2011., cijena 8.300 KM. Tel. 061 519 750. Passat, 2.0 TDI, crna boja, pre{ao 66.000 km, godi{te 2005. Tel. 061 165 538. Pe`o 206, god. 2003., benzin 1.2 sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 6.600 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 307, god. 2003., benzin 1.6, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 8.900 KM. Tel. 061 107 285. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 Prodajem Nissan Primera 2.0 dizel, u dobrom stanju, gara`iran, redovno servisiran. Tel. 061 223 720. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 689. el. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13’’, cijena 120 KM i felge za Reno 14’’ . Tel. 061 259 784. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno 18 TL, 1983., u voznom stanju i dijelove za isti. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Reno 5, reg., 1.500 KM, I. Brki}a 5, Ilid`a-Otes. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Reno Senik, 2001. g., tek registrovan, metalik, klima, alarm, daljin., gara`iran. Tel. 061 138 071. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Favorit 136 L, 1991., registr. do 21. 4. 2011., gara`irana. Tel. 061 202 386. [koda Felicija 1.3, 2000. godina. Tel. 062 348 159. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. T4-teretno vozilo, 2000. god., 2.4 SD - 10.000 KM. Tel. 062 547 830. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan-a 1.9 TDI, 85 KW, sedam sjedi{ta, plava met. boja, odli~no stanje, registrovan. T 033 687-154, 061 el. 532 179. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Izdajem garsonjeru u privatnoj ku}i, ulaz zaseban, Kova~i (Ba{~ar{ija). Cijena 300 KM sa ura~unatim re`ijama. Tel. 061 785 556. 15762-1Nd` Izdajem trosoban stan u bosanskoj ku}i, u blizini Katedrale. Tel. 061 167 907. 18820-1tt Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sudentima, Otoka (kod Merkur pijace). Tel. 066 488 818. 16046-1Nd` Na ^. Vili izdajem poslovni prostor preko puta Vile Park, 37 m2, kafe slasti~arna, super sre|ena, a mo`e i prazan prostor za sve namjene. Tel. 061 168 472. 18829-1tt Apartman na Vla{i}u, blizu starta, `i~are. Tel. 061 210 650. Apartman Nova Breka, potpuno opremljen, poseban ulaz + gara`a, 350 KM sa re`ijom. Tel. 033 233-776. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani-sobe-dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmantsko preno~i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV sat., parking, c. grijanje, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Breka, izdajem jednosoban lux namje{ten stan, prednost stranci. Tel. 062 204 208. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, Dalmatinska, dvos. manji, fino opremljen stan u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 062 465 466. Centar, extra lux. namje{ten tros. stan u zgradi, 1000 KM. Tel. 061 925 649. Centar, tros. stan u Sarajevu, komplet namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar-Katedrala, izdaje se namje{ten jednosoban stan zaposlenoj osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. ^. Vila, dvos. poluopremljen ili prazan stan u zgradi, centralno, izdajem. Tel. 061 031 330. Dobrinja 3, namje{ten dvosoban stan, c.g., 3. sprat. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Dvos. stan izdajem, polunamje{ten, pos. ulaz u priv. ku}i. Tel. 033 971-652. Dvos. stan na Grbavici, sve po dogovoru. Tel. 063 021 872. Dvos. stan polunamje{ten, pos. ulaz, priv. ku}a. Tel. 033 971-652. Dvosoban namje{ten stan, ima grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Dvosoban prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Gara`u izdajem preko puta Hitne pomo}i. Tel. 061 803 662. Gornji Kova~i}i, polunamje{ten stan 45 m2, zaseban ulaz, privatna ku}a. Tel. 061 499 647. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Hrasno, sobe za no}enje i kratak boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, dvos. fino opremljen stan u zgradi, Lu`ani izdajem. Tel. 061 522 190. Ilid`a, sprat ku}e komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem 60 kvadrata pos. prostora sa parkingom. Tel. 061 606 406. Izdajem centar, extra lux. namje{ten tros. stan u zgradi, 600 KM. T 061 925 el. 649. Izdajem ~etverosoban potpuno namje{ten stan, prizemlje ku}e, Stup. Tel. 063 676 069. Izdajem dvosoban namje{ten stan 60 m2, 350 KM + tro{kovi. T 061 130 el. 649. Izdajem dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033/521-566. Izdajem frizerski salon (opremljen) povoljno, Ilid`a-Otes. Tel. 062 875 808. Izdajem gara`na parking mjesta obilje`ena, zatvoreni prostor 50 m2+PDV, Pofali}i. Tel. 061 209 057. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban stan Obala kod Drvenije mosta, 300 KM + 300 KM depozit. Tel. 061 905 212. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena-nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHRa.Tel. 061 509 746. Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem namje{ten dvosoban stan, cent. grijanje, kablovska, D. Vele{i}i, poseban ulaz. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten ili nenamje{ten stan u ku}i, ul. Vidovci br. 40, Ilid`aGladno polje. Tel. 065 594 022, 440-747. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru. Tel. 061 206 115. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033 222-908. Izdajem opremljen frizersko-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem polunamje{ten stan u stamb. zgradi, Ilid`a-Stup, Pija~na. T 061 el. 866 705. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor Akifa [eremeta br. 5, 20 m2 - 200 KM. Tel. 061 157 805. Izdajem poslovni prostor TC Robot kod Socijalnog, II sprat, 27 m2. Tel. 061 347 045. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sobu sa kuhinjom i kupatilom, poseban ulaz, Bistrik. T 061 157 el. 197. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. T el. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan namje{ten „A“ faza Alipa{ino polje. Tel. 061 349 669. Izdajem stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, po le`aju 80 KM, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. Izdajem stan u privatnoj ku}i, nije namje{ten, kod po{te u Hotonju, 150 KM. Tel. 062 923 917. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem u Sarajevu posl. prostor 20 m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203. Iznajmljujem jednoiposoban stan, centar kod Pozori{ta, zaposlenim djevojkama ili studenticama. Tel. 062 203 917. Jednokrevetna soba, grijanje, 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednos. stan 40 m2, Dobrinja 2, kod Merkatora, cijena po dogovoru. Tel. 062 415 400. Kanc. prostore u pos. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i, zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Kod okretaljke Jezero, dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem stan u priv. ku}i, studenticama ili bra~nom paru bez djece, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Komplet opremljen friz.-kozmeti~ki studio izdajem. Tel. 061 207 448. Ko{. Brdo, jednos. prazan stan u zgradi, central. grijanje. Tel. 061 145 853. Ku}a od 100 m2 sa dvori{tem u Binje`evu, povoljno. Tel. 033 511-963. Mojmilo, dvosoban opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 031 330. Mojmilo, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 332 702. Namje{tena garsonjera Prvomajska kod merkura, 2 studenticama ili zapos. `ena. Tel. 061 228 659.

Prodajem Polo VW 1.2, 12V, 2006., ful oprema, tek registrovan. Pre{ao 56.000 km. Cijena 12.300 KM. Tel. 061 356 485. 16057-1Nd` Polo 1.4 TDI, 2007. god., klima, podiza~i stakala, CD, zimske gume, 12.600 KM. Kedy VW dizel, 1998. god., 5.300 KM. Tel. 065 511 399. 16072-1Nd` Audi 80, 91. god., extra stanje, MP3, {iber, kand`a. Tel. 063 730 777. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Aveo Chevrolet u odli~nom stanju, prvi vlasnik, servisna knjiga, 36.000 km, registrovan, klima i ostala oprema, 9.500 KM. Tel. 061 285 347. BMW 318i, 2001. g., ful oprema, mo`e zamjena uz nadoplatu, 11.500 KM. Tel. 062 504 014. Bora, Jeta, VR6, 2000. god., registrovana maj 2011., 14.500 KM. Tel. 061 221 888, 061 209 822. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip Landrover Dyscoveri, 2.7 TDV 6, 2006. god., automatik, registrovan. Tel. 061 133 050. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Punto, god. 2003., benzin 1.2, full oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.300 KM. Tel. 061 107 285. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, 1.200 KM. Tel. 061 904 736. Ford Fokus, god. 2003., benzin 1.4 ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 7.900 KM. Tel. 061 107 285. Ford Mondeo 2.0 TDCI, god. 2003. Tel. 061 842 201. Ford Mondeo 94. god. 1.8 TD, 65 Kw, 1755 cm3, zeleni met. Tel. 061 260 598. Golf 2, 1.6 dizel, 91. god., cijena 3.500 KM. Tel. 061 778 786. Golf 2, dizel, 87. godina, bijele boje, cijena 2.500 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf karavan TDI, 95. god., dvokrilna balkonska vrata, motorka, „Partnerka“. Tel. 062 607 461. Gume „Godiyer“ nove i alu felge 185/65/15, za 400 KM, 6 krakova. Tel. 062 205 698. Kamion korpa Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon maxi 2.8 JTD, 1272003. god., ispavan, prvi vlasnik, pre{ao 88.000 km. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi Mercedes 208 D, registrovan, vi{enamjenski, 8 sjeid{ta, u odli~nom stanju. Tel. 061 159 190. Korsa 1.2 1985. god., registr. do 3. 2011. Cijena 1.050 KM. Tel. 033 447017. Korsa C 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, EPS, 4x airbag, al. felge, crvena, 2 vrata, zimske gume, reg. do 9. 2011. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 190 dizel, automatik, 88., registrovan, sive boje, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes A 160 avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, ABS, esp, ful oprema, servisna, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes E klase CDI, 2002. godi-

Prodaja
Prodajem stan na ^obaniji 96 m2, papiri uredni, odmah useljiv. Kontakt telefon: 061 183 669. N. Mostar - Lu~ki most, novogradnja 2-sobni 65 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.400 KM sa PDVom. Tel. 061 499 229. 254-1Mo Dobrinja II - N. Grad, stan 78 m2, Nurije Pozderca 8, sprat 5. Kontakt tel. 061 925 648. 15708-1Nd` Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni. Ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 18788-1tt Prodajem dvosoban stan 55 m2, Dobrinja, c.g., I kat. Tel. 061 375 787. 16046-1Nd` SIGENX - Novogradnja 33 m2, 59 m2 i 68 m2, po 1.650 KM, S. Grad 29 m2, 1. p., 67.000 KM, K. Kapetanovi}a 54 m2 - nov, 110.000 KM, Otes 49 m2, sve novo sa stvarima - 70.000 KM. Mob. 061 702 881. 18846-1tt SIGENX - Mejta{, 59 m2, adaptiran, v. riz., 2.800 KM/m2, Dobrinja C-5, vis. pr., 50 m2, 82.000 KM, Centar, Titova, 25 m2, 5. spr., 2.400 KM/m2, Hrasno - 28 m2, 2 sp., 68.000 KM i 60 m2, 1.spr., 2.300 KM/m2. Tel. 065 819 136. 18846-1tt SIGENX - S. Kolonija stan u nizu, 3 eta`e, renoviran, ba{ta, gara`a, plin - 120.000 KM, Centar, Drvenija, 96 m2, 2 spr., 2.500 KM/m2, Ilid`a - Lu`ani, 57 m2, 3 spr., 1.700 KM/m2. Tel. 061 177 556. 18846-1tt SIGENX - Hrasno, 1-soban 38 m2, 3. spr., 84.000 KM, Dobrinja, Kunovska 42 m2, 1. spr. 70.000 KM, ^. Vila, 53 m2, 15 spr., c. grij., 1.700 KM/m2, Had`i}i - ku}a pr+sp useljiva, 2.000 m2 zemlje, 210.000 KM. Tel. 061 415 787. 18846-1tt SIGENX - ^. Vila - D`. Bijedi}a, 52 m2, 1. spr - 90.000 KM, A. Polje, 77 m2, 2 spr., 1.600 KM/m2, 59 m2, 3. spr., 100.000 KM, Centar 29 m2, 1. spr., D. Ozme, lux. 136 m2, 3. spr. i N. Dizdara, 123 m2, 1 spr., 2.100 KM/m2. Tel. 061 320 439. 18846-1tt SIGENX - Skenderija - Podgaj, 63 m2, 1. spr., 145.000 KM, Vogo{}a, 77 m2, 2 balkona, 1 spr., 120.000 KM, Grbavica, 69 m2, 2 balkona, 1.800 KM/m2, Vraca, A. Smajlovi}a, 92 m2, 1. sp., 1.500 KM/m2. Tel. 062 907 831. 18846-1tt 1.400 m2 zemlje, vikendica, pomo}ni objekti, Krivoglavci kod Vogo{}e. Tel. 061 335 353. 33 m2 Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo. Tel. 061 509 746. Alipa{ino: 70 m2, 46 m2/12, centar

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 180 m2, Alipa{ina 55 Ciglane kod semafora. Atraktivna lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 061 172 914, 033 538-011. 18540-1tt

Dnevni avaz
Mojmilo, garsonjera 32 m2, 1 sp., kod Merkatora. Tel. 061 493 323. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nebo~aj, plac 1,5 dulum, 150 m od glavne ceste, uli~na rasvjeta. Tel. 061 499 647. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Otoka, VII sprat, jednoiposoban stan 49 m2, 2 balkona, cijena po dogovoru, od 17-22 h. Tel. 061 242 289. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Pr. stan 70 m2, I sprat, i od 40 m2 VIII sprat, A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 2-soban stan na ^engi} Vili 1, cijena 95.000 fiksno. Tel. 061 172 600. Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlas. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Prodajem dupleks ku}u, ba{tu i gara`u na okretnici kod Pionirske. Tel. 063 899 333. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, na Betaniji, cij. 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919 544. Prodajem garsonjeru 33 m2, Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Prodajem gra|evinsko zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili mijenjam stan 53 m2, Grada~a~ka, za manji. Tel. 061 101 885. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579, Sarajevo. Prodajem ku}u na Bistriku Terezija, kod samoposluge, cijena uz dogovor. Tel. 062 069 356. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem nov dvosoban stan sa ustakljenim lo|ama, 70 m2, Lu`aniIlid`a. Tel. 033 473-796. Prodajem noviju namje{tenu ku}u na Vratniku, 3 eta`e, ekstra stanje. Tel. 033/233-654, 061 224 896. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu uz cestu OtesIlid`a, 1.350 m2, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem pos. prostor-buregd`inicu sa kompletnim inventarom. Tel. 061 906 936. Prodajem poslovni proistor u Vogo{}i 240 m2, za sve namjene, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). Tel. 036 884-514, mob. 062 490 480. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 60 m2, A. polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 65 m2, II kat, centar Zenice. Tel. 061 690 848. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2 sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan troeta`ni u nizu, S. Kolonija, kompletno adaptiran, povoljno. Tel. 061 207 899. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, autrougarska gradnja, adaptiran, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15. Tel. 062 573 543, 061 551 213. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam vikend ku}u, dun. zemlje sa dozvolom, za jednos. stan, ve}u garsonjeru. Tel. 234-545, 417-634. Rakovica-Kakrinje, 5.000 m2 zemlje + dvije vikendice devastirane. Tel. 061 906 641, 033 458-700. Sarajevo-Ilid`a, 2 stana povr{ine 33,37 m2 i 49,40 m2, nova gradnja, Tibra Pacifik. Tel. 061 887 349, Gra~anica. Stan 48 m2, ul. Trnovska, N. Sarajevo. Tel. 061 214 027. Stan u centru 65 m2, I sp., zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Vikendica potpuno namje{tena, jedan dun. ba{te, Deovi}i-Osenik. Tel. 061 221 888, 061 490 856. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en, dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vraca A. Smajlovi}a bijela fasad. cigla, 8 sp. (zadnji), dvosoban 56 m2, 80.000 KM. Tel. 061 269 835. Vraca, Avde Smajlovi}a, troiposoban stan, luksuzno ura|en, eta`no, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, od 17-19 h. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. da) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 514-170. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za isti ili manji u Banja Luci. Tel. 033 542668. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 18759-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 16055-1ND@ vlastitih guski, donosim na ku}. adresu. Tel. 061 925 691. Klasi~ni kau} i dvosjed sa izvla~enjem, sve o~uvano. Tel. 063 488 846. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Bunda astrahan, nova, 200 KM. T el. 062 636 916. Kombi bojler na plin, stari model Vailand na dimnjak. Tel. 061 201 698, Ilid`a. Dvije nove friteze 2x5 l, 1 na plin, 1 na struju. Tel. 061 906 936. Ro{tilj, toster, plinsko kuhalo, sjeka~ (elektri~ni) za luk i krompir. Tel. 061 906 936. Pe} za pitu i kola~e (konvektomat), 1 rerna, 5 eta`a. Tel. 061 100 001. Polovnu stolariju Jelovicu. Tel. 061 803 662. Telad, junad i ovce sa svim papirima. Tel. 061 928 437. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Prodajem upotrebljavane prozore sa staklom 160x130 - 100 KM, 120x120 80 KM, 0,90x120 80 KM. Tel. 033 616136, Aneks. @eljezni prozor sa staklom, trokrilni 210x140 1 kom - 160 KM, Aneks + 160x130 cm .Tel. 033 616-136. Razne polovne kaveze povoljno, akvarij i opremu. Tel. 061 547 280. Sir}e prodajem od zukava 1,5 KM/l. Tel. 061 547 280. Prodajem {tigli}e 10 KM. Tel. 061 547 280. CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica. Tel. 061 547 280. Prodajem starinski zidni sat sa klatnom na navijanje, srednji, 100 KM. Tel. 061 547 280. Kaveze i opremu, literaturu za ptice, povoljno. Tel. 061 547 280. [iv. ma{inu ispravnu sa ormari}em, 100 KM, Bagat. Tel. 062 923 917, 033 482-453. Ustupam lijek povoljno Rilutek 50 mg, 50 tableta, original - film Coated tablets. Tel. 061 547 280. Polovna, dobro o~uvana dje~ija kolica i ljulja~ku. Tel. 061 221 888. Garderobu i obuau , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige {titnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaeke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Pe} (kuhalo) plinsko sa tri gorionika 1,5 m du`ine. Tel. 061 906 936. Prof. toster (preklopni, plinski ro{tilj, cjediljku za |us). Tel. 061 906 936. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Plin. pe} dimnjak i Tv sa manjim kvarom, Gorenje. Tel. 061 252 651. Prodajem 2 norve{ku pe} Jotul i novu motornu pilu Stihl 200 KM, Zenica. Tel. 062 474 657. Pe} ~vrsto gorivo drva sa rernom, ispravna, povoljno, dvogled IC, maden in Forof. Tel. 066 206 592. TA 3 KW AEG, cijena 150 KM. T el. 063 369 652. Pis. ma{ina elektri~na 50 KM. Tel. 062 972 512. Grija~e, ventilatore za TA pe} 10 KM. Tel. 062 972 512. Skija{ke cipele br. 37-38, 30 KM. Tel. 062 972 512. Aparat za mjerenje {e}era u krvi, bioname Austrija sa trakicama nov, 65 KM. Tel. 062 321 925. Lancetom dig. aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov, 60 KM. Tel. 062 619 663. Portable EKG eminent, potpuno nov sa trakama, 650 KM. Tel. 062 321 925. Video „Orioh“ sa daljinskim, prodajem 50 KM. T 061 272 743, 065 631 el. 342. Prodajem vibracioni ~eki} bu{ilica tip GBH-5 DCE sa priborom. Tel. 061 106 673. Kabel prodajem tip PP-ooog 5xc25 m2 Cu. Tel. 061 106 673. [iv. ma{ina Bagat no`na sa ugra|enim postoljem, 150 KM. T 061 el. 272 743, 065 631 342. Za djevojke prodajem ski-cipele 3 1/2 i 7 1/2 i dva para skija 170 cm, kao novo. Tel. 033 472-252 od 08-10 h. Nova plinska boca 10 l puna sa crijevom i regulatorom. Tel. 033 472-252 od 08-10 h. Prodajem kazan za pe}enje rakije i isti izdajem. Tel. 061 367 103. Pe} za pice elektri~na i pribor za pice. Tel. 061 138 561. Ugostiteljski pult prodajem. T 061 el. 367 103. TA pe} 2, 50 KM, hidrauli~ni agregat 200 KM. Tel. 062 118 953. Prodajem Vipsogal kremu protiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211-822. Umjetni~ke slike: ulje, grafike, crte`e. Tel. 062 970 930. Mu{ke ko`ne jakne nove ili skoro nove. Tel. 061 911 652. Prodajem mu{ke ko`ne torbe, aktovke, laptop torbe. Tel. 062 844 933. @enske ko`ne mantile crne prodajem, novi. Tel. 061 761 812. Rakiju {ljivu i jabukova~u prodajem. Tel. 033 433-737. Prodajem vagu od 1000 kg, slovena~ka. Tel. 061 323 704. Komora rashladna, pultovi rashladni, inox fri`ider rashladni, oprema za restorane. Tel. 061 156 309. Gusani radijator 14 rebara - nov. T el. 030 874-358. Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Plinska pe} za grijanje Tegas, 5 KW, na dimnjak, 100 KM. Tel. 061 501 399.

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

49

NARU^ITE OGRIJEV SA OSMIJEHOM. Bukva i grab suha i sirova od 35 do 65 KM. Ugalj Banovi}i 150 KM. Ugalj Kreka 80 KM. Bukov briket 150 KM. Kameni briket Doj~lan fire 250 KM. Tel. 061 025 311, 061 785 535. 15424-1Nd` AKCIJA!!! Prodaja bukovog ogrijevnog drveta (}utci, metrice, cijepana) kao i ugalj (Banovi}i kocka, orah, drveni). Prijevoz besplatan na Kantonu. Kon. tel. 061 670 068. 15424-1Nd` RASPRODAJA!!! Do isteka zaliha velika rasprodaja bukovih drva, cijepanih, }utci i metrice, kao i ugalj Banovi}i (kocka, orah) i drveni (Kreka). Cijena po dogovoru. Tel. 061 824 243. 15424-1Nd` UZMITE OGRIJEV U TOTALNOJ RASPRODAJI! (Cijepana, }utci, metrice). Ugalj (drveni, kameni). Prijevoz besplatan! Tel. 062 572 185.15985-1Nd` Akcija: Bukova drva I klasa metar 50 KM. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 325 003. 16000-1Nd` D.O.O. „PO[TENO“. Bukova drva spremna za lo`iti, suha i sirova, sa dostavom na va{u adresu. 1 m3 - 57 KM. Tel. 061 539 981. 16065-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa, terapija od 120 kom. = 7 i 8 KM, terapija od 240 kom. = 5 i 6 KM. Besplatna dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Dvije norve{ke pe}i Jotul i novu motornu pilu Stihl 200 KM. Tel. 062 474 657. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine povoljno. Tel. 062 876 691. Veliku plasti~nu jelku i nakit za jelku. Tel. 033/645-608. Fri`ider ispravan u odli~nom stanju, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290 Du{ek za dekubituse za invalidska kolica i kolica. Tel. 061 412 182. ]ilim vuneni 2,5x3,5 m, vrlo povoljno. Tel. 033 523-006. Kompletan namje{ten za dvosoban stan i bijelu tehniku. Tel. 062 422 405. Prodajem o~uvane ve{ ma{ine, {porete struja-plin, 150-160 KM, fri`ider reklamni, dostava besplatna. Tel. 533-631. Komplet oprema za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Prodajem rakiju lozu doma}a iz Ljubu{kog. Tel. 033 610-169. Drvene ustakljene trokrilne, duplokrilne prozore (200x130) cm, 160x115 cm, cijena simboli~na. Tel. 033/636-999, Ilid`a-Sarajevo. Polovan, ispravan Grunding Tv za 150 KM. Tel. 061 338 430. Polovan trosjed i dvosjed za 100 KM. Tel. 061 338 430. Vlastite }urke (3 uzrasta) patke, guske, `ive, o~i{}ene ili osu{ene, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem gu{~ije salo za lijeka, od

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 15740-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 18503-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15539-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari), - Pregled kanalkamerom, - Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, Mob. 061/100-078. 18052-1tt SZR TV SERVIS vr{i opravke svih TV aparata, besplatan dolazak, ra~un i garancija. Mob. 061 139 093. Tel. 719-790. 15494-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 15835-1Nd` ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd... Tel. 061 132 149, 061 180 120. 16001-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnja bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo instalacija, sa garancijom. Tel. 061 222 228. 16015-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 16070-1Nd`

Potra`nja
Hitno potreban manji stan namje{ten za stranca, mo`e i Alipa{ino i Dobrinja. Tel. 061 142 704. 18834-1tt Trgova~ka firma tra`i poslovne prostore na podru~ju: HRASNICA, HAD@I]I, ILID@A i KAKANJ. Ponude na tel. 061 197 784. 18828-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 211-914. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Sarajevu u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 063 919 544. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. T 063 el. 919 544. Hitno kupujem stan do 80 m2, M. Dvor, Kranj~evi}eva ili Ciglane, Merhemi}a trg. Tel. 063 483 191. Kupujem manji stan do 30.000 KM (isplata odmah), hitno. T 033 236-760. el. Kupujem manji stan, SkenderijaBa{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Studentici na Dobrinji potrebna namje{tena garsonjera ili jednosoban stan. Tel. 061 808 780. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mjenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran u centru gra-

Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Fizioterapeutske usluge, svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. VKV elektri~ar, elektro-tehni~ar, vr{i odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektro instalacija. Tel. 062 522 014. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Molerski radovi, uredno i po{teno. Tel. 061 349 257. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. T 061 el. 270 427.

50

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim preparatom uz garanciju. Tel. 063 693 202. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Kombi prevoz putnika {irom BiH. Tel. 062 052 210. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Bifeu na Alipa{inom polju, potrebna konobarica. Tel. 062 051 531. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 061 203 684. @elite da ljudi ~uju za va{ posao? Nudimo najbolju i najpovoljniju uslugu internet reklame. Tel. 061 334 895. Knjigovodstvene usluge za proizvodna i trgovinska preduze}a, izrada zavr{nih ra~una. Tel. 219-480, 063 917 256. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja. Dnevnica 35 KM. Tel. 062 670 734. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~ih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Medicinska sportska masa`a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. Potrebna radnica za poslu`ivanje, Aerodromsko naselje. Tel. 062 875 808. Frizerskom salonu u Hotonju potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. SUR „Jagoda“, Titova br. 6 - potrebna konobarica sa iskustvom. Tel. 061 247 786. Servisiranje i umre`avanje ra~unala, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel. 062 654 140. Instrukcije iz engleskog i matematike, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061 150 368. Posao za 8 ozbiljnih osoba, ameri~ka kompanija, dolazi Ze-Do i Sa. Tel. 062 288 691. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557720. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306 i 061 387 856. Kuhinje, plakari, modernog dizajna, radim po mjeri. Tel. 061 916 208. ^istim i popravljam {upe i podrume vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Potreban pizza majstor sa iskustvom. Tel. 061 172 230. Potreban fizioterapeutski tehni~ar sa polo`enim stru~nim ispitom u blizini Avaza. Tel. 062 619 663. Kvalitetno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, elektro instalacija. Tel. 061 563 910. Kombijem vr{im prevoz robe. Tel. 061 758 031, 033 460-655. Centralno grijanje, popravke i prepravke, a radimo i nanovo. Tel. 645475, 062 225 729. Radimo malterisanje, zidanje, keramiku, rigips i ostalo. Tel. 062 196 097. ^istim i odr`avam stanove i pos. prostore. Tel. 062 820 950. POTREBNI KONOBARICE I [ANKERI-CE ZA RAD U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU. INFORMACIJE OD 10-16 h NA BR. 061 218 094. 18568-1TT Elektri~ar, vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina. Tel. 063 155 868. Agencija „Tera“ njega starih i bolesnih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Fizioterapeut nudi stru~ne tretmane za gospodu i dame, o~ekujem pristojne pozive. Tel. 063 443 918.

^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15922-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem zidne satove i (neispravne mo`e) dijelove, srmali vez, suhozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune, demirlije, mangale, savat posu|e, serd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva lica tanke. Tel. 061 159 507. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem dionice, obveznice, devizne {tednje i ratne {tete. Isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem dionice svih vrsta staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am odmah i dobro. Tel. 061 864 047. Izdajem kazan za pe}enje rakije. T el. 061 367 103.

Ponuda-potra`nja
Novoure|eni choco-bar u otvaranju „CASA DEL CIOCCOLATO“ Radi}eva 4A, tra`i vi{e konobara-ica i {ankera-ica te 2 slasti~ara. Po`eljno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima. Odli~ni uslovi rada. Informacije na tel.: 061 923 296. 18812-1tt Kafe bar COLLEGE, potrebna djevojka za rad (po mogu}nosti studentica). Adresa: Zagreba~ka 4. Informacije na tel. 061 746 078. 18835-1tt Potrebna radnica za rad u fastfudu na poslu`ivanju, sa iskustvom, na ne odre|eno vrijeme. Tel. 062/22 33 32. 16052-1Nd` Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. @elite postati konsultant za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Isplati se. Akcija besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

51

52 Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

53

54

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE Dana 15. decembra 2010. godine navr{avaju se dvije duge i tu`ne godine od kako je prestalo da kuca srce na{eg voljenog zeta Dana 15. decembra 2010. navr{ava se 7 dana otkad si nas napustila na{a majko Dana 15. 12. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke, sestre

na voljenog supruga i oca

HAMDO ^OPRA

RASIMA (OMER) BULI]
iz Biha}a
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Tvojoj plemenitoj du{i neka dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: Senada, Suad, Suada, Ned`ad 18849-1tt

HAMDO ^OPRA
15. 12. 2008 - 15. 12. 2010.
Voljeni na{, @elimo da vjerujemo da snaga na{e ljubavi dopire do tebe, neraskidivo nas ve`e. Ti si uz svaku moju misao, svaki moj korak, oduvijek i zauvijek. Neka te u ti{ini vje~nog mira prati na{a ljubav. Amin. Tvoji najmiliji: supruga Hatid`a i k}erka Berina
18838-1tt

3. 5. 1966 - 15. 12. 2008.
Imati te za zeta bila je sre}a. Dru`iti se sa tobom bila je ~ast. Mi smo sa tobom imali i jedno i drugo. Sve {to pomislimo da napi{emo nije ni nalik onom {to osje}amo. Tvoja svastika i bad`o s djecom Hajra, D`emo, Azra i Kemal
18838-1tt

[ADIJA [E]ERAGI], ro|. BRAVO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Nedreta, sestra Majda i zet Milo{
16073-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. decembra navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ zet

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog brata

dragoj jetrvi i strini

HAMDO ^OPRA
1966 - 2008.
„Zlatni ljiljan“ Bio si {to mnogi ne mogu, {to mnogi ne znaju, {to bi mnogi `eljeli. S ljubavlju i po{tovanjem: Sarajki} Fehim punac, punica 18838-1tt i {ure s porodicom

NED@AD - NE^KO LAKA^A
Uspomene na tebe i sje}anje `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
344-1mo

ENISI (OSMANA) [ATOR
S ljubavlju i po{tovanjem, Hatid`a, Azra, Alma, Edim i Adnan

Tvoja bra}a Jasmin, Senad, snaha Mira
18760-1tt

Dana 13. 12. 2010. navr{ilo se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, dedo i punac

Dana 15. 12. 2010. navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog

HAMDO (ISE) TUTI] SELIM (HAMID) KLINO
13. 6. 2010 - 13. 12. 2010.
Tu`an je dan jer podsje}a na bol i iznenadni rastanak sa tobom. Rije~i su slaba utjeha onima koji te nikad ne}e i ne mogu preboljeti. Mi }emo te uvijek ~uvati u na{im srcima, pamtiti i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Ramiza, sin Samir, k}erke Zlatka, Fatima, Tima, Samira. U petak, 19. 12. 2010. godine u d`amiji Binje`evo prije d`ume namaza bit }e poklonjena hatma dova.
16068-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anja na tebe. Tvoja porodica
18814-1tt

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e majke

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti voljene

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 6 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

SABIRE MILAVI], ro|. VELAGI]
Hatma dova }e se pokloniti u petak, 17. 12. 2010. u 11.30 sati u d`amiji u Blagaju. Neka je vje~ni rahmet njenoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji
348-1mo

SABIRA (VELAGI]) MILAVI]
iz Mostara Bol u srcu, tuga u du{i, ali i ponos {to sam te imala za prijatelja! Sa ljubavlju i velikim du`nim po{tovanjem zauvijek }u te se sje}ati, nikada zaboraviti! 347-1mo Jasminka Jahi} sa porodicom

[EVALA [ADINLIJA, ro|. PLEH
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tvoju dobrotu i plemenitost nikada ne}e nestati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Sedin, snaha Zulejha, unu~ad Davud i Dina
571-1ze

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 15. 12. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

Dana 15. 12. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage majke i nane

ocu na{e radne kolegice Aide Ferhatovi}

EMINE MIHALJEVI]
Istina je da nisi sa nama, ali }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima i du{ama. U 13.00 sati }emo na groblju „Bare“ polo`iti cvije}e, a potom se sastati u ku}i `alosti.

HASAN SURUNTI]

AGOVI] SELIMA
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvoji najmiliji
18843-1tt 16048-1tt

Radne kolege iz „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo
N

S tugom, suprug, k}erke, zet, unu~ad i praunu~ad

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

55

Majci na{eg po{tovanog kolege Fuada Fo~e

na na{eg voljenog oca i djeda

ISMIRU (ZAIMA) BIHORAC

ENISA (OSMANA) [ATOR

HAFIZI FO^O
ALIJA [ILJDEDI]
Uvijek }e{ biti i ostati u na{im srcima. Tvoja Senada i Vedrana
18795-1tt

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a njenim najmilijim sabur i nadu u Bo`iju milost. Kolege iz Unutra{njo-politi~ke rubrike i Deska „Dnevnog avaza“: Indira, Fadil, ^enga, Ru`do, ]osa, Tarik, Lejla, Faruk, Sanita, Dina, Beno, Mihneta i Fahir

Od porodice Guji}
18836-1tt

Porodice Huseinbegovi} i Alihod`i}
345-1mo

18845-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{e najmilije

AZIZ (MEHMEDA) MUJKANOVI]

MILIFERA (RAGIBA) FAHRUDIN (AZIZ) VEDAD (FAHRUDINA) MUJKANOVI], ro|. MUJKANOVI] MUJKANOVI] KARAMEHMEDOVI] Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem va{i najmiliji: Jasminka Mujkanovi} - Hrustanovi}, D`emal, Nad`a i D`ana Hrustanovi}

VAHIDA (SALKE) HRUSTANOVI], ro|. HABUL

18827-1tt

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti moje drage majke

Dana 15. XII 2010. navr{ava se 5 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

NEZIHE NJEM^EVI]
Dok `ivim, `ivjet }e i sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Mesud
18426-1tt

MURIZ DORI]

Tvoji najmiliji: supruga Jasminka, sinovi Benan i Erman, unuci Mak i Selin i snahe Edita i Azra
18830-1tt

SJE]ANJE

Danas, 15. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

na supruga, oca, dedu Dana 15. 12. 2010. godine navr{avaju se 3 duge godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

MUJO SELIMBEGOVI]
Pro{la je jo{ jedna duga i bolna godina od kada si nas napustio, ali bol zbog gubitka i sje}anje na tebe ne jenjava. Ti vi{e nisi sa nama da podijelimo svaku pa i onu sitnu radost sa tobom. Ipak, ti si i dalje prisutan u na{im srcima. To sje}anje niko i nikada ne}e mo}i izbrisati. Zauvijek }emo te se sje}ati i zauvijek }emo te voljeti. Tvoji: supruga Zineta, djeca Dina i Elvir, zet Asim, snaha Biba i unuke Ajla, Lejla, Nejra 18796-1tt i Emina

MOMIRA NJEGOMIROVI]A
Nedostaje{ nam! Mi koji te volimo znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Vole te tvoji: otac Janko, sestre Mara, Nada i Vukica, zetovi Marin i Vasko, sestri}i Sr|an, Boris, Goran i Sa{a, sestri~ne Mirjana i Lorena
35-1b~

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj voljenoj nani

AIDI JAHI]
U srcu }emo te nositi, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Daid`a Halid, ujna Zehra, Kema i Ta}o
PTT

ENISI (OSMANA) [ATOR, ro|. RAMI]
Draga nana, u na{im malim srcima je velika tuga i bol. Nau~ila si nas da u~imo i pi{emo slova. Svakodnevno si nam ~itala bajke, pjesme, crtala Stari most, Neretvu i Bregavu. Mnogo }e{ nam nedostajati draga nana. Tvoji neutje{ni unuci Bakir i Imran D`iho
344-1mo

Dana 15. 12. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage mame, majke i svekrve

SJE]ANJE

na drage roditelje

AZIZA SARI], ro|. HASANBEGOVI]
@ivjet }e{ zauvijek u na{im srcima i sje}anjima. Porodica Sari} Hatma dova }e se pokloniti dana 15. 12. 2010. godine u 12.20 u Begovoj d`amiji.
16006-1nd`

ZE]IR VOLODER
1993 - 2010.

HIKMETA VOLODER, ro|. NO@I]
1992 - 2010.

S po{tovanjem i ljubavlju Sin i k}erke sa porodicama

173-1mo

56

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

IN MEMORIAM

MIODRAG @ALICA
1992 - 2010.
Osamnaest godina je pro{lo od smrti Miodraga @alice, pjesnika, romanopisca i dramati~ara, dugogodi{njeg urednika dramskog programa Televizije Sarajevo, dobitnika Nagrade Dru{tva pisaca Bosne i Hercegovine za dramu „Ne crtaj |avola na zidu“ (1961), te drugih nagrada za njegov dramski opus. Miodrag @alica je bio jedan od najoriginalnijih dramskih autora u odnosu na aktuelni bosanskohercegova~ki, pa i ju`noslovenski dramati~arski kontekst, koji je ostao vjeran svom jedinstvenom dramati~arskom postupku u rasponu od gotovo tri decenije sa~inio organski sraslo djelo od dvadesetak dramskih tekstova poput „Tre}i trio“ 1971., „Zagrljenici“ 1971., „Drugi dio“ 1975., „Rimski dan“ (Propercije“ 1976, „Tre}i trio“ 1980., „Mamurni golubovi“, 1986. Brojne drame Miodraga @alice izvedene su u okviru dramskog programa sarajevskih i bosanskohercegova~kih pozori{ta. U znak sje}anja na jednog od najzna~ajnijih bosanskohercegova~kih dramskih pisaca i pjesnika nakon Drugog svjetskog rata, Miodraga @alicu, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo polo`i}e cvije}e na njegov grob u srijedu, u 12.00 sati, na groblju Vlakovo. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO KABINET MINISTRA

N

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se devet godina kako je preselila na ahiret na{a voljena supruga, mama, nana i punica

had`i ZEMKA HAD@IMURATOVI]
15. 12. 2001 - 15. 12. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si nam pru`ala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug, k}erke, unuci i zetovi
18783-1tt

Dana 15. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{eg voljenog sina i brata

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, svekra, punca, dede i pradede

HAMDO (]AMIL) ^OPRA
1966 - 2008.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja zauvijek ostaju. ^ovjek smr}u ne umire, umire kada ga zaborave. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Babo ]amil, majka Nefa, bra}a Senad i Zijo sa porodicama, sestre Senida i Senija sa 16044-1nd` porodicama

AHMED ef. (SULEJMAN) TUTNJEVI]
Sa tugom u srcu i ponosom u du{i, sje}amo se svakog trenutka provedenog s tobom. Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetom i vje~nim rahmetom. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 16. 12. 2010. poslije podne namaza u 12.15 sati u d`amiji Vinograd (Rogina br. 1). Tvoji najmiliji: supruga Zakira sa djecom i njihovim porodicama
18841-1tt

Dana 15. 12. 2010. navr{ava se 5 godina od kada nas je napustila na{a mati

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana 15. 12. 2010. godine navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog mu`a, oca, dede, prijatelja

POSLJEDNJI SELAM

dragom dedi

RASEMA (^EBO) KARAD@A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik i plemenitost. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Naida, Midhat, Mirsad, Edib, sestre Sadeta i [uhreta
18853-1tt

SUNE (FEHIM) CARINA
Praznina u na{im srcima se ne smanjuje, toliko nam nedostaje{. Tugu i bol uvijek }emo nositi u sebi zbog tvog ranog odlaska. Vrijeme prolazi, a nama ostaje samo da nastavimo u budu}nosti onim putem kojim si nas vodio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije, ulica Baruthana do 41 - Faleti}i u 13.00 sati. Tvoji najmiliji: supruga Fazila, k}erke Besima i Nesiba, unuka Sabina 18751-1tt

AHMED ef. (SULEJMAN) TUTNJEVI]
Sretan je onaj ko te poznavao, a jo{ sretniji ko je dio svoga `ivota dijelio sa tobom. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Ajla, Admir i Farah Tanovi}
18840-1tt

SJE]ANJE

Iako vas nema, kao da ste s nama Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{eg dragog Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e voljene

ZEHRE BELKO BE]IRA FERHATBEGOVI]A
RAZIJA KARAMEHMEDOVI], ro|. [ARAN S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
18740-1tt

SALIH KARAMEHMEDOVI] KARAMEHO

Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol. I ni{ta ne mo`e ispuniti ovu prazninu koja je nastala tvojim odlaskom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. U petak, 17. 12. 2010. poklonit }e se hatma dova u d`amiji Kijevo prije d`uma namaza. Tvoji: sinovi Zaim i Avdo, k}eri Zifa i Tifa, unuci Mirsad i Haris

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i: Ado, Sne`ana, Ema, Anes i praunuka Uma
18570-1tt

16045-1nd`

Dnevni avaz
Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{e majke

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

57

POSLJEDNJI SELAM

DRAGICE BEZE
S po{tovanjem ~uvaju}i uspomenu na tebe vje~no }emo se sje}ati tvoje dobrote, plemenitosti i ljubavi kojom si nas darivala. Svima onima, koji sa nama suosje}aju i koji su bili sa nama u bolu i `alosti, a posebno Be{lagi} Ahmedu i Mari toplo se zahvaljujemo. Sin Stanislav i snaha Anka
1345-1tz

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog

Dana 15. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti

VEHBIJI SULJI]U
SEAD (MUHAREMA) MUJKI]
Bol i tuga za tobom ne prestaju kao i prvog dana.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost zauvijek ostaje. Tvoji najmiliji: supruga Senada, sinovi Admir i Adnan
18860-1tt

KEMALA FILIPOVI]A
iz Klju~a S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik. Tvoji najmiliji
1312-1tz

AVDO (SEJDO) MA[I]
Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: supruga [ahza, sinovi Enes i Sejdo, k}erka Enisa, unuk Emir i zet 847-1go Samir

uposleniku na{eg poslovnog partnera Ugarak Produkt d.o.o. Visoko

Kolektiv firme „REHAU“ d.o.o. Sarajevo
N

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e kolegice Melihe

JASENKO HAJDARHOD@I]
15. 12. 2008 - 15. 12. 2010.

[ABAN (NAZIF) AJKUNI]

Uvijek }emo te se rado sje}ati. Buco, Mire, Pele, Denis, Spaha i Adis
1349-1tz

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Kolektiv Laboratorijske slu`be Doma zdravlja Ilid`a
16080-1nd`

SJE]ANJE SJE]ANJE

SJE]ANJE

JASENKO HAJDARHOD@I]
15. 12. 2008 - 15. 12. 2010.

JASENKO HAJDARHOD@I]
15. 12. 2008 - 15. 12. 2010.

JASENKO HAJDARHOD@I]
15. 12. 2008 - 15. 12. 2010.

Nikad te ne}emo zaboraviti. Sajo, [vr}o, Po`ega, Beriz, Kristijan, Elvis, Kikan, Kinez i [vabo
1348-1tz

D`imi sa porodicom
1343-1tz

Dema, Kristijan, [vr}o i Bibi
1350-1tz

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
SMAIL (D@EMAIL) RA^I]
1964 - 1992.

ANELA (SMAIL) STOMORNJAK
20. 10. 1986 - 15. 12. 2009.

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]

Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Fe|a Had`ifejzovi}
18857-1tt

Dragi na{i, vrijeme prolazi, bol ne prestaje, tuga nas razdire, a praznina ostaje koju niko ispuniti ne mo`e. Puno vas volimo. Neka vam Allah podari lijepi d`ennet. Va{i: supruga, mama Ra~i} Fata, sin, brat Arnes, unuka, k}i Stomornjak Amina i porodica Mameled`ija 16079-1nd`

Brat Muhamed, snaha Mevluda
18857-1tt

58

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 15. 12. 2010. navr{avaju se tri godine od kako sa nama nije na{ voljeni

supruzi na{eg uva`enog ~lana Odbora za reviziju

SIFET ALIHOD@I]
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga ostaju i praznina je svakim danom sve ve}a. Ne pro|e niti jedan dan, a da se ne sjetimo tvog toplog pogleda, tvojih mudrih rije~i i dobrih djela, kao i tvog neizmjernog optimizma. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Tvoji najmiliji Supruga Almasa, sinovi Almir i Vehbija sa porodicom
16066-1nd`

AIDA JAHI], ro|. IVKOVI]

Energoinvest, d.d. - Sarajevo

N

POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{eg dragog prijatelja

AIDA JAHI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Maksumi} Mumin sa porodicom
18850-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. 12. 2010. navr{avaju se tri godine od kako sa nama nije na{ brat

na{oj radnoj kolegici

SIFET ALIHOD@I] MEJRI ASOTI]
Od raje s pijace Kvadrant Munevera, Sanela, Salko, Dijana, Damir, Izeta, Ziza, Fadila, Kepa, Bane, Joka, Senahid, Sejo, Lipa, Eso, Mirsada
16074-1nd`

S po{tovanjem, ponosom i ljubavlju te spominjemo i u srcu ~uvamo od zaborava. Bra}a Rifet, Safet, Vahid i Hasan sa porodicama
16066-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj snahi i dajd`inici

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj snahi

D@EMILI RAMOVI], ro|. LEMEZAN
Smrt je trenutak, a bol je vje~nost. Da je na{a ljubav mogla da te sa~uva, `ivjela bi vje~no. Tvoji: Ramovi} Zlata sa porodicom i Bor~ak Safeta sa porodicom
16059-1nd`

na{oj dragoj snahi i jetrvi

D@EMILI RAMOVI], ro|. LEMEZAN
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ i ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoji: Ramovi} Ismet, Ned`ida, Zerina i Davud
16059-1nd`

D@EMILI RAMOVI], ro|. LEMEZAN
Nema tih rije~i koje bi mogle izbrisati tugu, bol i neizmjerno veliku prazninu koju osje}amo tvojom preranom smr}u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Gu{o Safija sa porodicom i Vreto Senija sa porodicom, Brki} Zumra sa porodicom
16059-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj snahi

D@EMILI RAMOVI], ro|. LEMEZAN
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Tvoj dragi i mili lik trajno }e ostati u na{im srcima i mislima. Tvoji: svekar Medo, svekrva Bak{a i zaova Mevla
16059-1nd`

D@EMILI
Osta}e{ zauvijek duboko u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari D`enet. Bili smo do kraja uz tebe. Dragi Allah je tako htio. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoj djever Mujo, jetrva Raska sa sinovima Elvisom i Nihadom
16059-1nd`

na{oj dragoj snahi

D@EMILI RAMOVI], ro|. LEMEZAN
Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, a porodici sabur. Tvoji: Herac Ismeta sa porodicom, Dizdarevi} Rasema sa porodicom, Selimovi} [emsa sa porodicom
16059-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

voljenoj supruzi, majci i nani

dragoj amid`inici

dragoj amid`inici i jetrvi

D@EMILA RAMOVI]
Nikada te ne}e zaboraviti Tvoj suprug Safet, k}eri Selma i D`enana, sin Ahmet, unuka Aj{a i zet Damir Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet.
16059-1nd`

MEJRI ASOTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Asoti} Munib - Buljo, Almedina - Dina i Anes
18855-1tt

MEJRI ASOTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Asoti} Vezira, Munir i Omar
18855-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

59

majci moga dragog prijatelja Fuada Fo~e

na{oj snahi, jetrvi i amid`inici na{oj dragoj kom{inici

HAFIZI FO^O

IZETI AVDI]

ASOTI] MEJRI

Neka joj Milostivi Allah d`.{. da lijepi d`enet. Faruk Vele sa porodicom
18833-1tt

Had`i Selman, Selva, Hasko, Emina, Mehmed i Selma S po{tovanjem, Valjevac Salih, Nafa, Adnan i [eila sa djecom, D`afi} Aida, Semir i Alem
18636-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet.
18847-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj amid`inici majci na{eg prijatelja Fuada Fo~e

na{oj dragoj strini

HAFIZI FO^O

MEJRI ASOTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

MEJRA ASOTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici snagu i sabur. Enes, Hatema i Haris
18855-1tt 16047-1nd`

Fadil i Mirela Mandal
18832-1tt

Asoti} Omar sa mamom Jasminom

Dragoj kolegici

ENISI (OSMANA) [ATOR, ro|. RAMI]
Tvojim odlaskom nestaje prelijepi duhovni portret. Trnu svjetlosni zraci kreativnosti kojom si nas oplemenjivala i nadahnjivala. Ne, zaborav ne postoji. Ostaje samo muk i sna`an hropac. Plavet o~iju zgasne, ali njihov sjaj traje. Tvoji prijatelji, kolege, artisti i ~lanovi Dru{tva umjetnika Mostara
349-1mo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici

AIDA (ALIRU@DINA) JAHI], ro|. IVKOVI]
(1979 - 2010.)

AIDI
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i sve d`enetske ljepote, a na{em Haretu snage da istraje. Tucovi} Orhan i Enela
PTT

Umjesto da ti cvije}e na ro|endan nosimo, mi ga na tvoj mezar spustismo. Tuga je neopisiva, svaka rije~ suvi{na. Bila si i ostat }e{ dio nas. Vole te tvoje Velida i Hana
PTT

SJE]ANJE Dana 14. decembra 2010. navr{ava se 16 dugih i tu`nih godina od smrti na{e drage majke i nene

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

supruzi i majci na{ih ribara i prijatelja

dragom zetu i tetku

dragom tetku na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj prijateljici

EDINI MUZUROVI] HIDAJETE BIJEDI]
Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo tugu i bol za tobom, niti mo`e izbrisati sje}anje na tebe i tvoju nesebi~nu plemenitost, ljubav i dobrotu. O`alo{}ena porodica, Rasema i Sanjin [ahmanovi}
350-1mo

HAVKA (HALIL) GLUHA^EVI], ro|. SOFRAD@IJA
Neka joj je vje~ni rahmet. Ribari iz Sportskog ribolovnog dru{tva „Halil Sofrad`ija“ Ustikolina
852-1go

[ABAN AJKUNI]
Tvoja plemenitost i dobrota zauvijek }e ostati u na{im sje}anjima. Tvoji: {ura [u}ro Godinjak sa suprugom Fehrom, sinom Dinom, snahom Jasminom i njihovom djecom
N

[ABAN AJKUNI]
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Podgorica Alma i Emir sa N djecom

EDINI MUZUROVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji Begovi}i Admir, Mahira, Amar
18863-1tt

Uvijek }u te se sje}ati Senada sa porodicom
18862-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. 12. 2010. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

na{em dragom

NIJAZ (HAMZA) DOKARA HANDRKA OSMANU - ]OSI
S ponosom te spominjemo i s ljubavlju u srcu ~uvamo od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: otac Hamza, majka Muniba, supruga Mirela, sinovi Kemal i Nermin, sestra Emina, zet Dervi{ i sestri}i Nedim i Selma
16067-1nd`

Od vlasnika i uspolenika SUR fast fud „M-1“ Ciglane
18844-1tt

60

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava 11 tu`nih godina od prerane smrti na{eg najdra`eg supruga, oca i djeda

Dana 15. 12. 2010. pro{lo je 10 godina kako sa nama nije na{a draga

ZILKA TAJI], ro|. NEZIREVI]
Uvijek voljena, nikada zaboravljena. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sa tugom i po{tovanjem, Suprug Ramiz i djeca
16077-1nd`

AZEM (SMAILA) TURALI]
Vrijeme koje prolazi sve je te`e i bolnije jer kako si nas napustio vi{e ni{ta nije kao prije, ne postoji ni{ta, na{ dragi Azo, {to mo`e umanjiti na{u bol. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fikreta, k}erke Adisa i Aida, unuke Lana i Lamija
18856-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

majci na{e kolegice Jace

EDINI (HIDAJETA) MUZUROVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Amid`a Mervan s porodicom
16076-1nd`

ZORAN [ERBED@IJA

STOJI PETI]

Porodica Muzurovi}
16076-1nd`

Od kolega i kolegica SUR-a Mimoza - Bego, Mina, Azra, Nerme, Gorana i Hamde
16062-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
Mojoj tetki, mojoj prijateljici, mojoj ljubavi. Senad Had`ifejzovi}
18857-1tt

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
Na{oj tetki Erkam i Edin sa porodicom
18857-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj Tetki

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
Brati}i i sestri}i: Senad, Firdeusa, Faruk, Osman, Enver, Faketa, Fahreta, Beko, Igbale, Sevale, Lale, Vasfiye, Zina, Hazbi, Mehmed Ali, Suleyman, Cemaletin, Hadiye, , Ramadan, Yusuf, Gülsun, Rifko, Mevllude, Remka, Erkam, Edin, Edina, Bayram, 18867-1tt Yusuf Mirza Dervi{agi}

ZORANU [ERBED@IJI
UPRAVA I UPOSLENICI VAKUFSKE BANKE D.D. SARAJEVO
N

Dana 15. 12. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage majke i nane

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

D@EMILE ^OLAKOVI], ro|. ZUKANOVI]
Neka Ti je veliki rahmet du{i i neka Ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
18861-1tt

JASENKO HAJDARHOD@I]
15. 12. 2008 - 15. 12. 2010.

JOSIPU KNE@EVI]U
ocu na{e {efice Dragice Kne`evi}

Neka ti je rahmet i vje~ni d`enet. Oti{ao si sa ovog svijeta, ali iz mog srca nisi. Od Nenada, Fuada, Mevludina, Valentine, [ejle i Dragana TVOJ BABA
1351-1tz 18831-1tt

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

61

POSLJEDNJI SELAM

mom drugu

ISKU

BRAHO
18864-1tt

Dana 15. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ deda

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ SELIMOVI]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja i lijepih uspomena na Tebe i Tvoj plemeniti lik. Neka Ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja unu~ad: Kenan, Kerim, Vedad i Nejra
19965-1tt

ZORAN (MILO[) [ERBED@IJA
preminuo u ponedjeljak, 13. 12. 2010. godine u 75. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 15. 12. 2010. godine u 13.00 sati iz ateisti~ke kapele na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: supruga Nad`ija - Nad`a, Amir Rizvanovi} sa porodicom, brat Du{an, snaha Bo`ana, brati}i Zoran i Sr|an sa porodicama, porodice [erbed`ija, Hasanbegovi} i Pa{i} Ku}a `alosti: ul. Envera [ehovi}a br. 50/I.

111

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragoj amid`inici i jetrvi

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i nikad pre`aljeni otac i suprug

na{oj dragoj sestri

D@EMILA (MEHMED) RAMOVI], ro|. LEMEZAN
Samo oni koji su te voljeli znaju koliko je tuge i bola ostalo iza tebe. Oprosti na{im suzama jer je te{ko misliti na tebe a ne zaplakati. Dragom Allahu d`.{. upu}ujemo dovu da ti otvori svoje d`enetske kapije i podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje sestre Hiba i Nezira sa porodicom i amid`i} Muhamed sa 16064-1nd` porodicom

MEJRI ASOTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Asoti} Adila, Muhamed i Muamer sa porodicom

[ABAN (NAZIF) AJKUNI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. decembra 2010. u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u 14 sati na mezarju Baraku{a - Trnovo. @ivot je prolazan, a uspomena na tebe ostaje vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Vole te tvoji: supruga Advija, sin Eldin i tvoja Melica
16061-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja Ramiza

HAVKA GLUHA^EVI], ro|. SOFRAD@IJA

18855-1tt

Dana 15. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od dana preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca i dede

SADIJA MEMI[EVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Isi} Edin i Mehanovi} Halil
16089-1nd`

RAMIZ (RA[ID) SELIMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suljo Had`imusi} sa porodicom
16088-1nd`

S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si nam pru`ao. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije ul. Avde Smajlovi}a br. 9/4. Tvoji najmiliji: supruga Senija, k}i Alma, sin Amir, snaha Naneta i unu~ad Kenan, Kerim, Vedad i Nejra
18865-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kom{iji

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

HASANU SURUNTI]U
Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je neizmjerno po{tovanje i lijepo sje}anje na vas i va{u veliku kom{ijsku ljubav i dobrotu koju ste nam poklanjali sve protekle godine. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{e drage kom{ije: Grgi} Zdravko i Nada Rajak Senad i Dragan

na{em dragom bratu, djeveru, amid`i

na{oj dragoj

[ABANU (NAZIF) AJKUNI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Ismet, snaha Rabija, brati}i Ismir, Asmir, Rusmir, Mirza sa suprugom Anelom

HAVKA (HALIL) GLUHA^EVI], ro|. SOFRAD@IJA
Pamtit }emo te po dobroti, ljubavi i plemenitosti koju si nam darivala. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj suprug Red`o, sinovi Zaim i Tarik, unuke Amela i 851-1go Alma, snaha Mediha i zet Armin

16090-1nd`

16081-1nd`

Dana 15. 12. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

SJE]ANJE

FATA PA[I], ro|. MASLAHAT
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i sve d`enetske ljepote. Bila si nam najbolja tetka. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 15. 12. 2010. u 14.00 sati u d`amiji Bojnik. Tvoji: Zijad, Amira, Faris, Delila i Samir
16086-1nd`

Dana 15. 12. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage majke, punice i nene

ALIDA - LIDA IBRAGI]
Neke slike nikad ne po`ute, pamte se i u nama traju. Dok `ivimo `ivje}e{ u na{im srcima. Tvoji neutje{ni: Amra, Fed`a, Zule i Mak
16087-1nd`

62

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMO (MALKAN) OMEROVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. 12. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 12. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hava, sin Asim, k}erke Munira, Hedija, \ulka i Bahra, snaha Hida, zetovi Nesib, Kasim i Salko, unu~ad Muamer, Anel, Mirela, Behija, Safija, Nihad, Kenan, Haris, Elvir, Minela, Esma i Sejla, praunu~ad, {urak Ad`ul, svastika Begija, sestri~na Zineta te porodice: Omerovi}, Raoni}, Durakovi}, ^ovrk, Hurem, Svraka, Hrgi}, Muminhod`i}, Ra`anica, Sofovi}, Muhi}, Fejzi}, Ferhatovi}, Hani}, Omeragi}, Topalovi}, Mutap~i}, Sinanovi}, Resi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13.00 sati, Trg heroja 41/III. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SADIJA (JUSO) MEMI[EVI], ro|. MEMI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. 12. 2010. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 12. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Sabit i Ramiz, k}erka Sabiha, snahe Sada, Jasmina i Mirela, zetovi Hajrudin, Sadik i Mirza, unuci Almir, Arnel i Mirsad, unuke Sabaheta, Amela, Mirsada i Irma, praunu~ad Zerina, Admir, Ena, Zerin, Aldijana, Irma, Erna, Amila, Semir, Emir, D`enan i Edin, te porodice: Memi{evi}, Memi}, Pirgi}, Jela~i}, Ajanovi}, Osmanovi}, E}o, Osmanagi}, Agi}, Pipla{, D`indo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Sad`ak 91, Doglodi - Ilid`a. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP „Gras“ sa polaskom u 11.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Doglodi - samoposluga „Sofa“ i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

RAMIZ (HAJDAR) HRUSTAN
preselio na ahiret 11. 12. 2010. godine u Austriji, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 12. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [uhra, sinovi Elvir i Eldin, snaha Sandra, unu~ad D`enana i Haris, bra}a Atif i D`emo, sestre Mujesira, Munira i Sabaheta, punica Nura, snahe Adila, Dina i Selima sa djecom, zet Ismet, svastike Ziba, Aziza, Mina, Esma i Razija sa djecom, bad`e Jusuf, Hajro, Behudin i Mirsad, amid`i} Aziz, dajd`i}i Uzeir i Mustafa, dajd`i~na [efika, te porodice: Hrustan, Ali}, Dikonja, Komar, Klapuh, Moco, Ho{o, Zahirovi}, Kajim, Mujanovi}, Orman, Krako, Husovi}, Drljo, Ahmi}, ]elo, Kolenda, Babi}, Manji}, D`anko, Pucar, Hamzi}, Be}iragi}, Fazli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Reisa Fehima Spahe 113, Pofali}i. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Pofali}a - prodavnica „Amkocomerc“ (ul. Humska) sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Fabrika duhana, Otoka i RTV dom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

POSLJEDNJI SELAM

na{em uposleniku

SULJI] VEHBIJI
(19. 5. 1963.)
Preselio na ahiret 14. 12. 2010. godine u 48. godini.

D`enaza }e se obaviti dana 15. 12. 2010. na mezarju Buzi}i, op{tina Visoko poslije podne namaza. Uposlenici kolektiva „UGARAK-PRODUKT“ D.O.O. VISOKO
N

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

\EMILA ([ABAN) KEBI], ro|. BA[I]
preselila na ahiret u utorak, 14. 12. 2010. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 12. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Sabiha i Meliha, unuka Hermina i ostala unu~ad, praunu~ad, zetovi Elvir, Sulejman i Haso, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MEJRA ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. decembra 2010. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. decembra 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: suprug D`evdet, sin Emir, k}erka Ermina, unu~ad Sarah i Ali, brat Muhamed, brati} Senad, snaha Elvira, djever Selman, amid`i}i had`i Salih i had`i Bekir, te porodice Asoti}, Had`ifejzovi} - Akgül, Adilovi}, Kora}, Kugi}, Vrci} - Yildiz, Hod`i}, Musi}, Muhi}, Sadovi}, Ne{kovi}, Koni~anin, Ra{ljanin, Jahovi}, Sladi}, Kurud`ija, Demir, Hajradinovi}, Brbutovi}, Papaji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Trg solidarnosti br. 7/III.

[ABAN (NAZIF) AJKUNI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. decembra 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. decembra 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Baraku{a - Trnovo. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u Hrasnici u 12.30 sati sa zaustavljanjem na terminalu Ilid`a, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Advija, sin Eldin, k}erka Meliha, brat Ismet, sestre Rabija, Zlata i Fehma sa porodicama, brati}i Ismir, Mirza, Asmir i Rusmir, snaha Rabija, {ura [u}ro sa porodicom, svastike ]amila i [uhra sa porodicama, te porodice Ajkuni}, Godinjak, ]osi}, Katana, Rami}, Koso, Ibrahimovi}, Krujezi, D`afi}, Hod`i}, Podgorica, Mulaosmanovi}, Musi}, Bota, Pintol, Hromo, Mulaomerovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u stanu rahmetlije u 111 ulici Ustani~ka br. 7/IV - Ilid`a.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EDINA (HIDAJET) MUZUROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. decembra 2010. godine, u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. decembra 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: otac Hidajet, sinovi Adin i Armin, brat Edin, snaha Amela, brati~na Ilda, daid`e Selmo i Ilijaz, amid`e Muris, Mervan i Muzafer, tetka Radija, daid`inice Azra i Refija, amid`ince Ferida i Sadeta, tetak D`ihad, ro|aci Teufik, Eldin, Almir, Tarik, Sanel, Jasmin i Aldin, rodice Mirha, Jasminka, Belma, Dijana, Anela, Sanela i Leila, te porodice Muzurovi}, Bulatovi}, Turkovi}, Taso, Kadi}, Jamakosmanovi}, Orahovac, [e}erkadi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Karpuzova br. 28. 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a voljena mama, baka, sestra i svekrva

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ZLATKA PAUNI], ro|. STAMBOL
u miru i ti{ini preminula u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 15. 12. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: sin Ranko, k}i Ljiljana, unuk Aleksandar, snaha Azra, sestre Emela i Enisa, bra}a Rizah i Hajrudin, te ostala rodbina, prijatelji i 111 kom{ije

JOSIP (JAKOV) KNE@EVI]
13. 3. 1926 - 13. 12. 2010.
preminuo 13. 12. 2010. godine u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 15. 12. 2010. godine u 12.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: k}erka Dragica, unuci Pe|a i Nino Ku}a `alosti: ul. Grbavi~ka br. 63.
111

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga i nikad pre`aljena majka, baka, sestra i svekrva

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

STOJA (NIKOLE) PETI], ro|. SAMOUKOVI]
4. 3. 1932 - 13. 12. 2010.
preminula u 78. godini.
Sahrana }e se obaviti 15. 12. 2010. u 14.00 sati na groblju Vrelo Bosne - Bla`uj. Povorka polazi ispred crkve Vrelo Bosne - Bla`uj. O@ALO[]ENI: k}erka Jadranka, unuk Dejan, snaha Medina, bra}a Ljubomir, Ratko, \or|o, sestra Joka, te porodice: Peti}, Bajku{a, Memi}, Samoukovi}, \uki}, Joki}, Jovani}, Topi}, kumovi, kom{ije i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
16062-1nd`

HAVKA (HALILA) GLUHA^EVI], ro|. SOFRAD@IJA
dana 14. 12. 2010. godine preselila na ahiret u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 15. 12. 2010. u 12.30 sati u Filipovi}ima - Ustikolina. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Turhaneminbegovoj d`amiji u Ustikolini u 12.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Red`o, sinovi Zaim i Tarik, unuke Amela i Alma, snaha Mediha, sestre Remza, Mel}a, Safeta, Ismeta, porodice: Gluha~evi}, Sofrad`ija, Bajraktarevi}, Omerba{i}, Haznadar, Dreca, Kumro, \uderija, Omeragi}, Kavazovi}, Bilalbegovi}, Karovi}, Had`imusi}, Ikovi}, 851-1go D`emid`i}, Ba{i}, Berberki}, Kunovac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

Dnevni avaz

srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

63

ISMIR (ZAIM) BIHORAC
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ sin i brat tragi~no preminuo u Belgiji 13. 12. 2010. Datum d`enaze }e biti naknadno objavljen. O@ALO[]ENA PORODICA Otac Zajim, majka Hajra, brat Elvir, supruga Mirha, sin Hamza, k}erke Melisa i Medina
16069-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, nana, punica, svekrva, sestra i tetka

ENISA (OSMANA) [ATOR, ro|. RAMI]
1944 - 2010.
dana 13. 12. 2010. godine u 14.15 sati, u 67. godini preselila na ahiret. D`enaza polazi u srijedu, 15. 12. 2010. godine u 14.00 sati sa Gradskog groblja Sutina, a klanjat }e se u 14.30 sati u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: suprug Mehmed, sin Elmir, k}erka Elmisa, zet Dervo, nevjesta Adisa, unuci Bakir i Imran, sestra Sabina, zet Muhamed, zaove Abida, Sabina i Majda, jetrva Hatid`a, te porodice: [ator, Rami}, D`iho, Grljevi}, Begi}, Kadribegovi}, Brki}, Za~inovi}, Brkovi}, Sadikovi}, Benca, Bajramovi}, Musulin, Be{irevi}, \elmo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Husnije Repca 11/III Mostar.
344-1mo

Sa velikim bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi i nikad pre`aljeni suprug, otac i djed

EXHUMACIJA
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da su na{i dragi sinovi i bra}a

SAVO (PANTE) ARNAUTOVI]
preminuo 13. 12. 2010. godine u 76. godini. Sahrana milog nam pokojnika obavit }e se u srijedu, 15. 12. 2010. godine u 14 ~asova na Pravoslavnom groblju ^elebi}i. O@ALO[]ENI: supruga Sava, k}erke Vesna i Slavojka, zetovi Miodrag i Dimitrios, unu~ad Jovan, Ana i Jelena, te porodice Arnautovi}, Lopur, @ivak, Zelenovi}, Jakovljevi}, Kandi}, Zurovac, Telebak, Kujund`i}, Markostegios i ostala mnogobrojna rodbina i PTT prijatelji

[EFKET (AZIZ) ^ENGI]
1965 - 1992.

SAMIR (AZIZ) ^ENGI]
1968 - 1992.

ubijeni od zlo~ina~ke ruke 22. maja 1992. godine u 27. i 24. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 17. 12. 2010. godine ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du poslije d`uma namaza, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji u 13.00 sati.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA (MEHMED) RAMOVI], ro|. LEMEZAN
preselila na ahiret 5. 12. 2010. u Bedfordu - SAD, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 12. 2010. u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Safet, k}eri Selma i D`enana, sin Ahmet, zet Damir, unuka Aj{a, svekar Medo, svekrva Bak{a, sestre Hiba Kasapovi} sa porodicom i Nezira [i{i} sa porodicom, amid`i~ne Tid`a i Ziba sa porodicama, amid`a Ahmet, strina Almasa, amid`i}i Fuad i Muhamed sa porodicama, djeverovi Ismet i Mujo sa porodicama, jetrve Raska i Ned`ida, tetke Rasema, Hatema, Dervi{a i [emsa sa porodicama, zaove Zlata, Safija, Ismeta, Rasema, [emsa, Mevla, Senija i Zumra sa porodicama, te porodice: Ramovi}, Lemezan, Gu{o, Herac, Dizdarevi}, Selimovi}, Brki}, Vreto, Katovi}, [i{i}, Hrvat, Kar~i}, Pazalja, D`ananovi}, Opra{i}, Kustura, Repuh, Veljan, Culov, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Osik do br. 17, Osjek - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
16059-1nd`

O@ALO[]ENI: majka D`emila, brat Emir, snaha Merisa, brati} Aziz, brati~na Lejla, te porodice: ^engi}, Sijer~i}, ]esko, Bu~o, Begovi}, Deli}, Ho{o, Had`i}, ^eljo, Ramovi}, Bajrovi}, Delizaimovi}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 850-1go

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALIJA (IBRE) BREKALO
1932 - 2010.
dana 14. 12. 2010. godine, nakon du`e bolesti, u 79. godini preselio na ahiret. D`enaza polazi u srijedu, 15. 12. 2010. godine poslije ikindije namaza ispred d`amije „LIVA^“, a klanjat }e se u haremu LIVA^ u 14.30 h, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga Nevza, sin Mirsad, k}erke [emsa i Senada, sestra \ulsa, nevjeste Melisa i Fata, zetovi Ibro Kebo i D`email D`aferovi}, unu~ad Sanel, Anel, Emina, Emin, Semra, Harun, Alem, brati}i, sestri}i, brati~ne, sestri~ne, te porodice: Brekalo, Macanovi}, Kara|uz, Maci}, Mari}, [anti}, [koro, Golo{, D`aferovi}, Kebo, Rahimi}, Vrce, Spahi}, Beglerovi}, Dizdarevi}, Kre~ini}, [o{e, Pehilj, Kuko te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 346-1mo

prim. dr. JELICA PERVAN, ro|. LJUBOVI]
preminula 13. 12. 2010. godine u 78. godini. Ispra}aj preminule obavit }e se 16. 12. 2010. godine u 9.30 sati ispred pogrebnog dru{tva „Martinovi}“ - ul. Joze Penave br. 1 - Stup. Sahrana }e se obaviti isti dan na groblju Sv. Ante - Vrgorac u 15.00 sati. O@ALO[]ENI: sin Ognjen, k}erka Izvorka, unuci Andrea i Marin, brat Miroslav, zet Branimir te obitelji Pervan, Radi}, Ljubovi}, Kova~evi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Grada~a~ka 138/III - Sarajevo
16085-1nd`

64

Srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

65

@eljezni~ar pred 90. ro|endan

SPOROVI FS Kantona Sarajevo nastavlja borbu s krovnim savezom

„Plavo ve~e“ u januaru
Predsjedni{tvo dalo saglasnost za projekt izgradnje stadiona Grbavica
Obilje`avanje 90 godina FK @eljezni~ar po~et }e ve} u januaru, manifestacijom „Plavo ve~e“. - Polako po~injemo pripremati „Plavo ve~e“, najvjerovatnije }e biti odr`ano sljede}eg mjeseca, a planiramo da tako i zvani~no po~nemo obilje`avanje velikog jubileja @eljezni~ara. Ovo dru`enje }e biti i donatorsko, pozvat }emo sponzore, okupiti sve one kojima je bliska plava boja i udru`iti snage u stvaranju jakog @elje. Bit }e 400 do 500 zvanica - ka`e Sabahudin @ujo, predsjednik kluba s Grbavice. Predsjedni{tvo „Plavih“ zvani~no je podr`alo inicijativu za izgradnju stadiona Grbavica, koju nudi slovenska firma „Energoplan“. - [to se @eljezni~ara ti~e, sve je vrlo jasno, ideja da se gradi novi, moderni stadion Grbavica jednostavno je ne{to {to ne smijemo odbiti. Predlo`it }emo Skup{tini da na sjednici 23. decembra da saglasnost, tako da, {to se ti~e kluba, sve vezano za ovaj projekt bude ispo{tovano.

Pravila se provode samo kada to njima odgovara
NSBiH ima mnogo va`niji problem, stoji u pismu upu}enom FIFA-i i UEFA-i
Fudbalski savez Kantona Sarajevo ne `eli odstupiti od svoga stava, ve} s Izvr{nim odborom Nogometnog saveza BiH nastavlja voditi borbu kako bi uveo svoje kandidate u tijela i organe krovnog fudbalskog tijela. FSKS predlo`io je u martu svoje kandidate za organe NSBiH za mandatni period od 2010. do 2014. godine, ali, iako ih je Federalni savez verificirao i dio njih kooptirao u svoj rad, Izvr{ni odbor NSBiH to je odbio u~initi, tvrde}i da nisu izabrani na propisan na~in. Naime, imenovani su nakon {to je Skup{tina FSKS ovlastila Predsjedni{tvo Saveza da ih kandidira. Rije~ je o funkcionerima koji bi trebali u}i u najvi{e organe NSBiH - Predsjedni{tvo, Izvr{ni odbor i pravna tijela. upoznao FIFA-u i UEFA-u. - Statutom FSKS reguliran je rad Skup{tine Saveza, a samim tim i na~in dono{enja odluka. S druge strane, ~lanovi na kojima se temelji odluka IO NSBiH nisu prihvatljivi i ne mogu biti primijenjeni na odluke Skup{tine FSKS - stoji u pismu FIFA-i i UEFA-i koje je potpisao predsjednik kantonalnog saveza i kandidat za ~lanstvo u Izvr{nom odboru NSBiH Jusuf Pu{ina. Dalje se navodi da je na isti na~in kao i sada Predsjedni{tvo FSKS prije ~etiri godine delegiralo sada{njeg ~lana Izvr{nog odbora NSBiH (Mensuda Ba{i}a), kao i ostale svoje predstavnike na vi{em nivou, te se podsje}a da je Skup{tina NSBiH 2004. godine na isti na~in odlukom ovlastila svoj Izvr{ni odbor da

Prijedlozi bez odgovora
Iz FSKS podsje}aju da su u nekoliko navrata nudili prijedloge za rje{enje krize u vezi s izmjenama Statuta prema zahtjevima FIFAe i UEFA-e, ali da na njih iz NSBiH nikada nisu dobili odgovor. Kantonalni savez je pokrenuo inicijativu za odr`avanje redovne, a potom i vanredne i izborne Skup{tine NSBiH, {to su podr`ali predstavnici pet kantonalnih saveza, prihvataju}i i podr`avaju}i izmjene i dopune Statuta predlo`ene od FIFAe i UEFA-e. izabere novu revizorsku ku}u. - Dakle, krajnje je tendenciozno da se pravila i odredbe Statuta provode samo u onom dijelu koji odgovara trenutnoj strukturi vlasti, a da se osporavaju u Statutu odre|enog kantonalnog saveza - stoji u pismu te se zaklju~uje: - NSBiH suo~en je s mnogo va`nijim problemima koji se odnose na uslovnu suspenziju i apsolutno je nepotrebno formiranje nestru~ne i nelegalne ad hoc komisije i selektivno kontrolisanje rada Saveza koji u potpunosti prihvataju direktive FIFA-e i UEFA-e, kao i izmjene i dopune Statuta M. TANOVI] NSBiH.

@ujo: Veliki jubilej

Pu{ina: Kandidat za Izvr{ni odbor NSBiH

Kantonalni savez, me|utim, nema namjeru povu}i svoje kandidate, ve} ide korak dalje - s problemom je

Ostale stvari, dogovori sa Op}inom Novo Sarajevo i Kantonom, nisu u na{oj nadle`nosti, ali nadamo se da }e svi prepoznati koliko je izgradnja sportskog kompleksa na Grbavici bitna za cijelu dr`avu, te da }e {to prije do}i do realizacije - govori @ujo te dodaje da su Slovenci ve} razgovarali s ljudima iz Op}ine. Na Skup{tini }e Predsjedni{tvo podnijeti izvje{taj za prethodnih godinu i po od kada je ekipa na ~elu sa @ujom preuzela voZ. [. dstvo kluba.

Neuskla|eni statuti
Pismo FSKS je, prema proceduri, UEFA-i i FIFA-i poslato s adrese NSBiH, ali uz stav Predsjedni{tva dr`avnog Saveza. Potpredsjednik Iljo Dominkovi} ka`e da problem nije u imenima kandidata, ve} u na~inu njihovog izbora, jer ih je delegirao organ koji za to nije nadle`an. Na primjedbe da je izbor izvr{en na isti na~in i prije ~etiri godine, Dominkovi} ka`e da je u me|uvremenu zakonsko upori{te za to promijenjeno. - Upravo je to problem. FSKS je na svojoj skup{tini ove godine izmijenio Statut, ~ije se pojedine odredbe sada ne podudaraju s na{im. O~ito je da to vi{e nije isti statut. Tada je moglo, a sada ne mo`e. To je u svom pismenom mi{ljenju konstatirala i Komisija za propise Federalnog saveza, dok je Komisija za propise NSBiH zaklju~ila da kandidature pojedinih kantonalnih saveza, me- Dominkovi}: |u kojima je Problem u i Sarajevski, na~inu izbora nije u skladu sa statutima NSFBiH i NSBiH. Problem je {to statuti na razli~itim nivoima nisu uskla|eni - ka`e Dominkovi}.

S kim }e BiH igrati 9. februara

Ponuda Meksika najunosnija, ali morali bismo i}i u SAD
Bolivija nudi utakmicu u Antaliji
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jo{ tra`i protivnika za naredni me|unarodni termin FIFA-e 9. februara, a u opciji su utakmice protiv Bolivije i Meksika. Na adresu NSBiH do{lo je nekoliko ponuda, a najunosnije su upravo ove dvije. Bolivijci nude susret u Antaliji, a Meksikanci bi nas ugostili u Atlanti (SAD). - Imamo nekoliko varijanti, ali ove dvije su najprivla~nije, s tim {to je ponuda Meksika i finansijski najpovoljnija. Me|utim, problem je u tome {to bi se me~ igrao u SAD, {to bi iziskivalo boravak reprezentacije u Americi na ne{to du`i period nego obi~no. Pitanje je kako bi na to reagirali klubovi na{ih reprezentativaca. Mo`da bismo u tom slu~aju bili prisiljeni ponovo voditi igra~e iz Premijer lige BiH, a pitanje je koliko bi to odobravao selektor Safet Su{i}, po{to mu je to jedna od malobrojnih prilika da pred duel s Rumunijom provjeri formu igra~a. Obavijestit }emo selektora o ovim ponudama, kako bi odlu~io {ta da radimo - ka`e generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovi}. Prvi operativac Saveza potvrdio je da je NSBiH ve} potpisao ugovor o u~e{}u na turniru u SAD u periodu od 12. do 20. februara naredne godine, na kojem }e igrati selekcija sastavljena od igra~a M. T. iz Premijer lige.

Slaven Musa se vratio iz Njema~ke

Impresioniran vi|enim u Hofenhajmu
Trener Zrinjskog Slaven Musa vratio se s petnaestodnevnog sta`iranja u njema~kom Hofenhajmu, tako da je sada stekao sve preduvjete za dobivanje PRO licence. Mladi stru~njak ka`e da je impresioniran svime {to je vidio u klubu na{ih reprezentativaca Sejada Salihovi}a i Vedada Ibi{evi}a. - Salihovi} i Ibi{evi} od prvog dana bili su vrlo pristupa~ni, iako mi je vi{e od pomo}i bio hrvatski reprezentativac Josip [imuni}, koji je u tom periodu bio povr-

Ivan Bari{i} obla~i dres Hrvatske
Juniori Zrinjskog prvi dio sezone u grupi Jug omladinske Premijer lige zavr{ili su na prvom mjestu, a jesen je obilje`io Ivan Bari{i}, koji je u 15 kola postigao ~ak 19 pogodaka, deset vi{e od prvog pratioca Semira \ipa iz @eljezni~ara. Pojedini portali ju~er su objavili da }e 17-godi{nji napada~ dobiti poziv u U19 reprezentaciju Hrvatske te ije|en, tako da je imao puno manje obaveza. Bio sam na svim treninzima, a u`ivo sam promatrao i njihove utakmice protiv [tutgarta i Nirnberga. Najvi{e me impresionirao trening centar u koji je ulo`eno ~ak 25 miliona eura - izjavio je Musa, koji je, jasno, i u Njema~koj razmi{ljao o poda }e samim tim BiH izgubiti jo{ jednu nadu. - Ho}e li Ivan dobiti poziv Hrvatske ne znam, ali jasno da }e se odazvati ako ga dobije. Ono {to mogu potvrditi jeste da nije istina da je Bari{i} odbio BiH, jer u mlade selekcije BiH nije ni pozivan - izjavio je Davor Bari{i}, Ivanov otac i trener u omladinskoj {koli Zrinjskog.
Su{i}: Na njemu je odluka

slu koji ga ~eka sa Zrinjskim. - Pripreme po~injemo 10. januara, a nadam se da }e nam vrijeme dozvoliti da odigramo desetak prijateljskih utakmica. Promjena u mom~adi }e biti, tako da }e nam utakmice biti potrebne radi uigravanja - dodao je Musa.
Ma. P.

Geri Spid selektor Velsa
Fudbalska asocijacija Velsa imenovala je Gerija Spida (Gary Speed) za novog selektora, dan nakon {to mu je njegov klub [efild dozvolio pregovore o anga`manu na klupi nacionalnog tima. Spid je u [efild do{ao u avgustu potpisav{i trogodi{nji ugovor, ali sada mu se ukazala prilika da sjedne na klupu reprezentacije u ko(M. T.) joj je nastupao od 1990. do 2004. godine.

Musa s Ibi{evi}em: Bio na treninzima i utakmicama Hofenhajma

66
EVROPSKA LIGA Danas i sutra kolo odluke

(Foto: AP)

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

sport

Zagreb: Kroz razbijene prozore autobusa huligani ubacivali baklje

Tridesetak zagreba~kih huligana, najvjerovatnije ~lanova BBB, ju~er ne{to poslije 13 sati je kamenjem i bakljama napalo autobus na Aveniji Dubrovnik u kojem su se nalazili navija~i gr~kog PAOK-a, koji je ve~era{nji protivnik Dinama u odlu~uju}oj utakmici posljednjeg kola grupne faze Evropske lige u fudbalu. Prema hrvatskim medijima, tri osobe su povrije|ene i ljekarska pomo} im je pru`ena u zagreba~kim bolnicama, dok je sedam gr~kih navija~a odbilo intervenciju Hitne pomo}i na mjestu doga|aja. Huligani su u pravoj sa~eku{i prvo kamenjem zasuli autobus, da bi kroz razbijene prozore ubacili baklje i Molotovljeve koktele. Iz zapaljenog autobusa neke od

Vaha vodi Dinamo na Huligani zapalili autobus sa simpatizerima PAOK-a evropsko zimovanje
Vandalsko pona{anje Zagrep~ana
Povrije|eno desetak Grka koji su u Hrvatsku stigli na me~ s Dinamom
putnika policija i vatrogasci su morali izvla~iti kroz prozore. Policija je uspjela privesti desetak napada~a. U napadnutom autobusu bili su VIP-navija~i, koji su u Zagreb putovali na poziv kluba, kao i simpatizeri PAOK-a koji su tamo oti{li u aran`manu putni~ke agencije, tako|er u organizaciji kluba, {to su platili 500 eura. Me|u putnicima bilo je i mnogo `ena. Navija~e solunskog kluba ju~er poslijepodne posjetila je i gr~ka ambasadorica u Hrvatskoj Uranija Arvaniti (Ourania Arvaniti) i predsjednik PAOK-a Teodoris Zagorakis (Theodoris). Iako su pristalice PAOKa od Zagorakisa tra`ile da se ekipa vrati u Gr~ku, odlu~eno je da igra~i ipak istr~e na (A. Dr.) Maksimir.

Optimista sam, pobjeda bi bila najljep{i dar za 100. ro|endan kluba, ka`e Halilhod`i}
Vahid Halilhod`i} }e Dinamu ve~eras poku{ati donijeti historijski uspjeh. Na{eg proslavljenog stru~njaka, koji je na Maksimir doveden kako bi kona~no razbio vi{egodi{nje evropsko prokletstvo, pobjeda nad gr~kim PAOKom odvest }e u {esnaestinu finala Evropske lige, {to bi bio Dinamov najve}i me|unarodni uspjeh od 1970. godine. sve Vahine misli okrenute su ka proboju na drugu poziciju. Na{em proslavljenom stru~njaku plan je promijenila suspenzija kapitena Igora Bi{}ana, ali ga hrabri {to }e u ekipi imati spremne Kufrea (Cufre) i Samira (Sammir). Ovaj drugi je naro~ito bitan, po{to je rije{io utakmicu 4. kola u Bri`u, kada je Dinamo pobijedio 2:0. - Igra~i ve~eras moraju imati hrabrosti i samopouzdanja. Maksimir je njihov dom, a strah trebaju ostaviti igra~ima PAOK-a. Moraju znati da je privilegija igrati ovakve utakmice. Ne}emo biti kompletni, ali ipak vjerujem da }emo ostvariti rezultat koji }e Dinamo ostaviti u Evropi. Pobjeda bi bila najljep{i dar klubu za 100. ro|endan - rekao je Halilhod`i}.

Halilhod`i}: Privilegija je igrati ovakve utakmice

Atletiko i Borusija u vatri
Kada je rije~ o ostalim grupama, 26 ekipa (uklju~uju}i i osam tre}eplasiranih iz grupa Lige prvaka) ve} je osiguralo nastup u {esnaestini finala, a upra`njeno je {est mjesta. U grupi B, Atletiko strepi za prolaz. Branilac naslova gostuje Bajeru, koji je osigurao prvo mjesto, sa saznanjem da mu ni pobjeda ne garantira drugu poziciju. Ako Aris protiv otpisanog Rozenborga osvoji isto ili vi{e bodova nego Atletiko protiv Bajera, dalje }e i}i Grci. U grupi C, Lil i Gent }e u me|usobnom duelu tako metamorfoza Dinama iz preambicioznog evropskog autsajdera u ~vrsti i pouzdani Vahin stroj dovela to toga da bi historijskom duelu na Maksimiru i pored vrlo hladnog vremena moglo prisustvovati 36.000 navija~a. Reodlu~iti ko }e sa Sportingom prezimiti u Evropi, s tim {to Francuzima odgovara samo pobjeda. U grupi G, Anderleht za prolaz mora pobijediti Hajduk i nadati se da }e AEK izgubiti od Zenita, a u grupi J Sevilja kod ku}e ne smije izgubiti od Borusije ako `eli s PSG-om u {esnaestinu finala. Posljednja nedoumica vezana je za grupu K, gdje }e Napoli i Steaua u me|usobnom obra~unu na San Paulu odlu~iti ko }e se pridru`iti Liverpulu u narednoj rundi. Italijani za prolaz moraju pobijediti. dovi za Dinamove utakmice protezali su se na svim prodajnim mjestima. Gr~ki tim u Zagreb dolazi bez na{eg reprezentativca Zlatana Muslimovi}a, koji je jo{ na pauzi zbog operacije.
M. TANOVI]

^etiri decenije
Upravo te godine Dinamo je posljednji put prezimio u Evropi, i to u Kupu pobjednika kupova. S druge strane, Halilhod`i}u je takva vrsta zimovanja vrlo poznata. U sezoni 2001./02. to je u~inio s Lilom, kada je iz Lige prvaka osigurao prelazak u Evropsku ligu. Hrvatski prvak posljednje kolo u grupi D do~ekuje na tre}em mjestu, s bodom manje u odnosu na PAOK. Mada u nekom raspletu Dinamo mo`e biti i prvi, ako Viljareal podbaci u Bri`u,

Mazembe iz Konga bolji od brazilskog Internacionala
Fudbaleri Mazembea (Demokratska Republika Kongo) priredili su pravu senzaciju na Svjetskom klupskom prvenstvu koje se odr`ava u Abu Dabiju (Ujedinjeni Arapski Emirati), savladav{i u ju~era{njem polufinalu brazilski Internacional sa 2:0 (Kabangu 53, Kalujituka 86). Ovo je prvi put u historiji da je jedan afri~ki tim izborio finale. Drugi finalista bit }e poznat nakon dana{njeg susreta izme|u ju`nokorejskog Seongnama i italijanskog (A. Dr.) Intera.

Nema Muslimovi}a
Navija~i modrih nisu ostali ravnodu{ni prema uspjesima svog kluba, pa je

Dobra finansijska situacija u Rudaru

Ve}i ugovori igra~ima
S najavljenom podr{kom lokalnih vlasti i ve}im odzivom privatnih i dr`avnih preduze}a sa podru~ja op}ine Prijedor, Uprava Rudara zaokru`ila je bud`et za proljetnu polusezonu u iznosu od 360.000 KM. Prema rije~ima v. d. predsjednika kluba Drage Milo{evi}a, igra~ima su ispla}ene sve ugovorne obaveze, a do kraja ovog mjeseca le}i }e im i posljednja pla}a, dok }e im u januaru biti izmirene sve premije. - Prema svemu sude}i, bit }emo finansijski znatno ja~i nego do sada, jer imamo podr{ku lokalne vlasti i preduze}a. Samim tim }emo biti u mogu}nosti da igra~ima pobolj{amo primanja - ka`e Milo{evi}. On je anga`iran i na slaganju igra~ke kri`aljke za drugi dio prvenstva u koji }e Rudar u}i sa osmog mjesta. Prema sada{njoj situaciji, stopera Dragoslava Staki}a zovu dva premijerliga{ka kluba, a ima i neke ponude iz inozemstva. Aleksandra Kiki}a i Marka Jevti}a `eli zvorni~ka Drina, Goran Ku{lji} bi u Ermeniju, a Neboj{a [odi} u Sloveniju. - Vjerujem da }emo zadr`ati standardne igra~e. Kiki} i Jevti} imaju ugovore do kraja sezone. Sa Staki}em i [odi}em }emo se dogovarati o produ`enju saradnje. Za sada smo saglasni da mo`e oti}i samo Ku{lji} - dodaje Milo{evi}. Prema njegovim rije~ima, desnom beku Budimiru Despotovi}u, koji je u petom kolu u Mostaru u utakmici sa Vele`om do`ivio te{ki prijelom desne potkoljenice, bit }e ponu|en novi jednoV. V. godi{nji ugovor.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

67

INICIJATIVE Zbog sve ve}eg broja smrti igra~a od sr~anog udara

U nedjelju nave~er, na terenu je uga{en jo{ jedan mladi fudbalski `ivot. Nigerijski igra~ Ema Ogoli (Emma) imao je samo 21 godinu, ali u svijetu u kakvom `ivimo smrt je odavno prestala birati godine. Ogoli je tokom utakmice nigerijske lige pao na teren, a na putu za bolnicu je preminuo.

Fudbalere }e spa{avati defibrilatori pored terena Man~ester junajted
[~esni poku{ava zaustaviti loptu nakon udarca Parka

(Foto: AP)

Nakon pobjede nad Arsenalom

Od 48 miliona fudbalera, godi{nje ih 20 izda srce, ka`e {panski kardiolog

juri prema tituli
Venger za poraz okrivio lo{ teren i odbranu protivnika
Man~ester junajted i Arsenal nisu odu{evili u derbiju engleske Premijer lige, ali tim sa Old Traforda pogotkom Ji-Sung Parka do{ao je do tri velika boda s kojima se odvojio na vrhu tabele. - Utakmica je bila veoma va`na, Arsenal je bio prvi, mi tre}i, tako da je pobjeda bila imperativ. Plan je bio da dominiramo u sredini terena, i to smo odli~no radili u prvom poluvremenu. U drugom dijelu Arsenal je imao vi{e od igre, ali propustili smo nekoliko idealnih {ansi iz kontranapada i penal. Mislim da smo zaslu`ili trijumf - smatra Aleks Ferguson (Alex), menad`er Man~estera. Arsenalov menad`er Arsen Venger (Arsene Wenger) nije previ{e dobar gubitnik, pa je za poraz okrivio lo{ teren i odbranu Man~estera. - Igralo se na veoma lo{em terenu i tehni~ki kvalitet nije mogao do}i do izra`aja. Ne mislim da smo podbacili, izgubili smo, to se de{ava. Zaista, moram odati priznanje defanzivnom kvalitetu Man~ester junajteda, branili su se izvrsno izjavio je francuski stru~njak. Dva boda prednosti i utakmica manje ispred Arsenala i Man~ester sitija daju junajtedu potpuni mir pred naredni veliki derbi protiv ^elzija u Londonu.
Z. [.

[ablonske pri~e
Najnoviji slu~aj smrti fudbalera na terenu aktuelizirao je pri~e o preventivnom djelovanju, a prvi konkretniji potez koji }e isko~iti iz uobi~ajenih {ablonskih pri~a koje ne donose gotovo nikakve rezultate, desit }e se u [paniji, zemlji u kojoj fudbaleri dosta ~esto umiru. Dok se fudbaler drugoliga{a Salamanke Miguel Garsija (Garcia) oporavlja od sr~anog udara koji ga je nedavno zamalo ubio na travnjaku, {panske vlasti razmi{ljaju o koracima koji }e, ako ne zaustaviti, onda umanjiti {anse da se tragedija desi. Tako bi, ubudu}e, na svakoj utakmici kao neophodna medicinska oprema trebali biti defibrilatori, ure|aji za

Sje}anje na Marka-Vivijena Foa: Smrt pred milionima gledalaca

o`ivljavanje u svim uvjetima, dok bi i ni`eliga{i mogli dobiti obavezu da imaju ljekare. - ^ini se da vremenom imamo sve vi{e slu~ajeva da igra~e na terenu izda srce, ne samo u vi{im nego i u ni`im rangovima takmi~enja, kojima se ne pridaje toliko pa`nje. Ove godine smo imali sedam ili osam slu~ajeva kolapsa na terenu - ka`e potpredsjednik [panske unije fudbalera Hezus Dijaz Peramos (Jesus Diaz).

Ukoliko bude usvojen prijedlog ove unije, defibrilatori bi mogli biti pored terena ne samo na narednoj prijateljskoj utakmici {panske reprezentacije nego i na treninzima.

Dobro utro{en novac
- Fudbal proizvodi mnogo novca, tako da bi bilo logi~no jedan njegov dio usmjeriti na za{titu igra~a od sr~anog udara. To bi bio dobro potro{en novac - tvrdi Peramos. Kardiolog i ~lan Spor-

tskog vije}a [panije Araseli Boraita (Araceli) tvrdi da problem sa sr~anim udarima postaje sve ozbiljniji. - Imamo vi{e slu~ajeva infarkta nego {to to javnost zna, jer se nekima od njih zbog nepopularnosti liga uop}e ne pridaje pa`nje. Ako na svijetu imamo 48 miliona fudbalera, a godi{nje ih 20 izda srce, to je na papiru mo`da malo, ali ne smije biti zanemareno - ka`e Per(M. T.) amos.

Blekburn mijenja trenera

Otkaz Semu Alardajsu
Dosada{nji trener Blekburna Sem Alardajs (Sam Allardyce) dobio je otkaz nakon dvije godine rada na klupi Roversa. Osim Alardajsa funkciju }e morati napustiti i pomo}ni trener Nil Mekdonald (Neil McDonald), dok }e ekipu privremeno voditi ~lan stru~nog {taba Stiv Kin (Steve Kean). Blekburn se nalazi na 13. mjestu Premijer lige sa 21 (M. T.) bodom.

Najpoznatije smrti na terenu
Septembar 1990. - Napada~ engleskog Jorka Dejv Longhurst (Dave) preminuo je u 25. godini tokom utakmice protiv Linkolna. Oktobar 2002. - ^lana peruanskog Deportiva Brazilca Marsija Dos Santosa pokosio je sr~ani udar nekoliko sati nakon {to je proslavio, kako se ispostavilo, posljednji gol u `ivotu. Juni 2003. - Najpoznatiji slu~aj pripada Kameruncu Marku-Vivijenu Fou (MarcVivien Foe), ~iju su smrt tokom me~a Kupa konfederacija protiv Francuske u Lionu gledali milioni navija~a u direktnom TV prijenosu. Juli 2003. - Dvadesetogodi{nji Brazilac Maks Fereira (Max Ferreira) preminuo je u bolnici u koju je primljen po{to mu je tokom treninga Botafoga bilo lo{e. Januar 2004. - Ma|ar Miklo{ Feher umro je od posljedica sr~anog udara koji je dobio tokom me~a portugalske lige izme|u njegove Benfike i Vitorije Gimare{. Oktobar 2004. - Beka Sao Kaetana Ser`inja izdalo srce tokom me~a brazilske lige protiv Sao Paula. Juni 2005. - Veznjak Uniaa iz Leirije Hugo Kunja (Cunha) do`ivio kolaps dok je s prijateljima igrao nogomet. Avgust 2007. - Jo{ jedan poznat slu~aj - vezni igra~ Sevilje Antonio Puerta preminuo tri dana nakon {to je u duelu protiv Hetafea do`ivio kolaps. U istom mje-

Alardajs: Dvije godine na klupi Roversa

Napada~ Borusije (D) na meti Madri|ana
Smrt Puerte {okirao je cijelu evropsku javnost

secu umro i zambijski napada~ u redovima izraelskog Hapoela ^asve Nsofva (Chaswe Nsofwa). Decembar 2007. - Veznjaku {kotskog Madervela Filu O’Donelu (Phil O’Donnell) nije bilo spasa nakon {to se sru{io na teren u susretu sa Dandijem.

Januar 2009. - ^lan francuskog drugoliga{a Klermona Kleman Pino (Clement Pinault) umro ~etiri dana nakon sr~anog udara. Avgust 2009. - Kapiten Espanjola Dani @arke (Dani Jarque) na turneji po Italiji umro u hotelskoj sobi od posljedica zastoja rada srca.

Real `eli Bariosa
Prema pisanju madridskog dnevnika „Marca“, napada~ Borusije iz Dortmunda Lukas Barios (Lucas Barrios) na listi je `elja Reala iz Madrida. Nakon povrede Gonzala Iguaina (Higuain) Real je ostao samo sa Karimom Benzemom, pa se ve} nekoliko sedmica spominje da }e anga`irati napada~a, a me|u njima je i ime Edina D`eke. Prema pisanju „Marce“, Real bi Borusiji za Bariosa morao platiti izme|u 15 i 20 miliona eura, a tra`e ga i Man~ester siti, Liverpul i Milan. Ugovor s liderom njema~ke Bundeslige ve`e ga do 2014.
(Z. [.)

Zbog izbora doma}ina SP 2018. i 2022. godine

Bekenbauer razo~aran u FIFA-u
Njema~ka nogometna legenda Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer) izjavio je za „Bild“ da je razo~aran Me|unarodnom nogometnom federacijom zbog objavljivanja rezultata izbora doma}ina svjetskih prvenstava 2018. i 2022. godine. Bekenbauer, ~lan Izvr{nog komiteta FIFA-e, izjavio je da rezultati bodovanja nisu trebali biti javni, ali da je informacija o dobitnicima doma}instva vrlo brzo objavljena. - Razo~aran sam na~inom na koji je FIFA rukovodila izborima. Rekli su nam da niko ne}e saznati rezultate glasanja, pa ~ak ni ~lanovi Komiteta. Trebali smo znati samo koja je zemlja ispala nakon svakog kruga glasanja. Me|utim, nekoliko sati nakon izbora na radiju sam ~uo koliko je koja zemlja dobila glasova - kazao je Bekenbauer, koji odra|uje posljednje mjesece u Izvr{nom komitetu FIFA-e. Doma}instvo SP 2018. dobila je Rusija, a 2022. Ka(M. T.) tar.
Barios: Ugovor do 2014. godine

68

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

sport

RUKOMET Bh. prvak produ`io sponzorski ugovor s BH-Gasom

Ra|a s igra~ima: Okupljanje u Tesli}u

Bosni 300.000 KM
Imamo maksimalan u~inak u Premijer ligi, no ono {to nas jo{ vi{e raduje jeste prilika da se plasiramo u drugu fazu Lige prvaka, ka`e Danijel Ri|i}
U Rukometnom klubu Bosna BH-Gas zadovoljni su prvim dijelom sezone u kojem su zabilje`ili svih deset pobjeda u Premijer ligi BiH, te uprkos lo{im rezultatima zadr`ali realne izglede za plasman u drugu fazu Lige prvaka. U pohodu na osminu finala elitnog evropskog takmi~enja, uz „Studente“ }e i dalje biti kompanija „BHGas“, s kojom je ju~er produ`en ugovor o generalnom sponzorstvu na jo{ jednu sezonu, vrijedan 300.000 KM. Ugovor su potpisali predsjednik Upravnog odbora Bosne Muhamed Pilav i direktor „BH-Gasa“ Almir Be}arevi}. - Imamo maksimalan u~inak u na{em prvenstvu, {to je i bio cilj. No, ono {to nas jo{ vi{e raduje jeste da imamo veliku priliku plasirati se u top 16 Lige prvaka. U februaru naredne godine ~ekaju nas dvije klju~ne utakmice sa Sankt Petersburgom i Konstancom na doma}em parketu. Ukoliko pobijedimo, napravit }emo historijski uspjeh - kazao je Danijel Ri|i}, pomo}ni
Pilav i Be}arevi}: Nastavak saradnje
(Foto: B. Nizi})

Januarske pripreme reprezentacije

Vojislav Ra|a pozvao 20 rukometa{a
Selektor rukometne reprezentacije BiH Vojislav Ra|a pozvao je 20 igra~a na pripreme od 8. do 18. januara 2011. u Tesli}u. Na popisu su: Adnan [abanovi} (Sloga Doboj), Danijel [ari} (Barcelona, [panija), Neboj{a Grahovac ([amberi, Francuska), Amir ^aki} (Bosna BH-Gas), Adnan Ja{ki} (Zagreb, Hrvatska), Vuka{in Stojanovi} (Aragon Saragosa, [panija), Senjamin Buri} (Izvi|a~), Velibor Manji} (Sloga), Vladimir Vranje{ (Borac), Deni Veli} (Nekse, Hrvatska), Faruk Vra`ali} (Bosna BHGas), Adnan Harmandi} (Silkeborg, Danska), Edin Ba{i} ([amberi, Francuska), Ivan Kara~i} (Borac), Nikola Prce (Alser, [panija), Kosta Savi} (Bosna BH-Gas), Ante Kukrika (Panduri, Rumunija), Marinko Kele~evi} (Ferencvaro{, Ma|arska), Marko Pani} (Borac) i Dejan Malinovi} (Izvi|a~). Na{a }e reprezentacija u martu idu}e godine nastaviti kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. godine, u kojima nakon dva kola s jednim bodom zauzima tre}e mjesto, iza Ma|arske i Makedonije, a ispred Estonije.

Projekt „Volim rukomet“
„Volim rukomet“ naziv je projekta kojim }e se Bosna BH-Gas fokusirati na mlade nara{taje. - Ovaj projekt u potpunosti je Bosnina ideja i proizvod. Cilj nam je {irenje interesa za rukomet kod djece, te stvaranje {iroke baze za klub. Trenutno imamo oko 100 dje~aka i djevoj~ica, a kada projekt i oficijelno po~ne u januaru naredne godine, o~ekujemo mnogo ve}i broj polaznika - rekao je koordinator i ~lan Uprave Bosne Edin ^ajo.

Izbor Me|unarodne teniske federacije

Nadal i Voznjacki najbolji u 2010.
[panca Rafela Nadala i Dankinju Karolinu Voznjacki (Caroline Wozniacki) Me|unarodna teniska federacija (ITF) ju~er je proglasila najboljim igra~ima u 2010. godini. Voznjacki je do priznanja stigla uprkos tome {to nije osvojila nijednu gren slem titulu. Me|utim, pobjede na {est turnira omogu}ile su joj da u oktobru preuzme prvo mjesto na WTA listi. Trijumf Nadala bio je logi~an epilog sezone u kojoj je osvojio Rolan Garos, Vimbldon i US Open te godinu zavr{io na prvom mjestu ATP liste.

trener Bosne. Rukometa{i }e trenirati do kraja godine u Sarajevu, a potom }e na kratki odmor do 4. januara, za kada je zakazano novo okupljanje. - Utakmice 19. i 26. februara 2011. protiv Rusa i Rumuna bit }e najva`niji trenuci u historiji kluba. Stoga se moramo svi ve} sada po~eti pripr-

emati za te oglede. Plasman me|u 16 bio bi podvig. Va`no je da u tim susretima napunimo Skenderiju, jer nam pomo} publike mnogo zna~i. T se potvrdilo u doma}em suo sretu protiv Zagreba, kada smo osvojili najva`niji bod u Ligi prvaka od kada je igramo - kazao je kapiten Bosne Petar S. A. Kapisoda.

Danas u Dubaiju po~inje SP u plivanju

Zahvalnica OKBiH Nerminu Poturu
Nermin Potur, ~lan Karate kluba Ilid`a, ju~er je bio gost predsjednika Olimpijskog komiteta BiH prof. dr. Izeta Ra|e. Tom prilikom dobio je zahvalnicu za rezultate u proteklom periodu, bronzane medalje u pojedina~nom i ekipnom takmi~enju na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, odnosno u ekipnom nastupu na Evropskom prvenstvu u Atini.

Ensar Hajder sam sebi trener i delegat
Hajder: Jedini predstavnik BiH

Danas u Dubaiju po~inje Svjetsko prvenstvo u plivanju u 25-metarskim bazenima, a jedini predstavnik BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bit }e Tuzlak Ensar Hajder. On }e biti i takmi~ar, ali i trener i delegat, budu}i da ni-

je bilo novca da ima podr{ku tima. Ustvari, Hajder je u Emirate i otputovao zahvaljuju}i privatnim sponzorima koji su finansirali njegov nastup. - Trebao bih nastupiti u ~etiri discipline, na 50 i 100 metara delfin te u dvije utrke mje{ovito - ka`e Hajder. E. M.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. decembar/prosinac 2010.

69

KO[ARKA Najte`i trenuci u karijeri Elmedina Kikanovi}a

Te{ko sam prihvatio da moram pauzirati godinu Igra~e zakidao
Sterling vrije|a svoga igra~a Dejvisa

Donald Sterling, najgori vlasnik u NBA

Nije bilo namjere da koristim doping, ali se uvezalo nekoliko lo{ih okolnosti, ka`e na{ reprezentativac

Na{ poziv zatekao je Elmedina Kikanovi}a u teretani. Ka`e, kad ve} ne mo`e igrati ko{arku ove sezone, ostaje mu da poku{a kroz individualni rad ispraviti nedostatke. - Ovo su moji najte`i trenuci u karijeri. Istina, sad mi je mnogo lak{e nego prije nekoliko mjeseci kada sam saznao da su u mom nalazu prona|eni tragovi nedozvoljene supstance i da me o~ekuje suspenzija. Shvatio sam da, ako ve} ne mogu igrati, mogu raditi na sebi. Dosta vremena provodim u teretani, poku{avam dobiti na snazi i masi - isti~e 22-godi{nji tuzlanski ko{arka{.

No, Kikanovi} se ne}e `aliti. - Pomirio sam se s tim da je ova sezona za mene izgubljena - ka`e biv{i kapiten Slobode i dodaje da nema ni najmanji nagovje{taj o tome

i na statistici
Trgovac nekretninama je bizarnim potezima od Klipersa napravio otu`nu ekipu
Da se dodjeljuje, nagrada za najgoreg vlasnika kluba u NBA ligi zavr{ila bi, bez dileme, u rukama Donalda Sterlinga. - Ti si zalutao na parket. Potpuno si nespreman! Kako to {utira{? - nisu rije~i gnjevnog navija~a s vrha tribina nego uvrede kojima gazda Los An|eles klipersa Donald Sterling iz prvog reda gledali{ta „~asti“ svog najboljeg ko{arka{a Berona Dejvisa (Baron Davis). To je samo jedan u nizu skandala ~ovjeka koji je jo{ 1981. godine postao vlasnik Klipersa i u~inio ih tre}om najgorom ekipom u NBA historiji, s mizernih 36,5 procenata pobjeda. Izme|u ozbiljnih problema sa zakonom (optu`be za seksualno uznemiravanje, rasizam), ovaj ina~e uspje{ni trgovac nekretninama ugurao je niz bizarnih poteza i od Klipersa napravio otu`nu ekipu, koja slu`i da njen gazda ubire profit, zahvaljuju}i NBA sistemu raspodjele novca po kojem je i rezultatski najslabijem timu garantirana ogromna dobit. Iako je Kliperse platio samo 13 miliona dolara, a njihova trenutna vrijednost je procijenjena na 300 miliona, Sterling nerado pose`e u d`ep. Njegovu {krtost ame-

Zvezda ostala du`na
Kikanovi} je me|u grupom ko{arka{a koji su pro{le sezone, na osnovu neizmirenih obaveza beogradskog kluba prema igra~ima, dobili raskid ugovora sa Crvenom zvezdom. Ka`e da su dugovi i dalje aktuelni. - Sa ljudima iz Zvezde sam ostao u korektnim odnosima. Svjestan sam da su u krizi, ali se, naravno, nadam da }e se prona}i put za izmirenje dugova - ka`e Kikanovi}. gdje bi mogao nastaviti karijeru kada mu u junu idu}e godine istekne suspenzija. - Bilo je kontakata s klubovima dok je postojala nada da bih mogao igrati barem drugi dio sezone. Sada mi ne ostaje ni{ta drugo nego ~ekati ljeto prije bilo kakvih ozbiljnijih pregovora - izjavio je KiE. J. kanovi}.

Navija~ je bio advokat
Sterling je jedne prilike odbio isplatiti 1.000 dolara pobjedniku u nagradnom {utiranju slobodnih bacanja na poluvremenu utakmice. Ispostavilo se da je (ne)sretni navija~ u isto vrijeme i advokat koji je pokrenuo sudsku parnicu i nakon godine ipak dobio svoj novac. ri~ki su mediji do~arali na nekoliko nevjerovatnih primjera. Ko bi se drugi sjetio raspustiti stru~ni {tab i pitati glavnog trenera da sam banda`ira igra~e? ^iji bi drugi igra~, „fri{ko“ operirane vilice, iza{ao na parket da tim ne bi izgubio utakmicu bez borbe, jer je Sterling odbio dovesti novog ko{arka{a kako bi „zakrpio“ ekipu prorije|enu povredama? Tako|er je otkriveno da su Sterlingovi statisti~ari prije dvadesetak godina umanjivali broj asistencija igra~a svoga kluba, {to je smanjivalo i njihovu tr`i{nu vrijednost te vjerovatno bilo jak adut u pregovorima o produ`avanju ugovora. (E. J.)

Kikanovi}: Izgubljena sezona

Ne}e se `aliti
^ak i onaj ko samo povr{no poznaje Kikanovi}a te{ko bi mogao povjerovati da je on svjesno koristio doping. Zato je i njegov pozitivni nalaz na rutinskoj kontroli, pr-

ovedenoj u junu u Srbiji (Elmedin je jo{ bio ~lan Crvene zvezde), izazvao nevjericu u BiH. - Jasno je da nije bilo nikakve namjere, ali tu se nekoliko lo{ih okolnosti uvezalo.

Odluka na selektoru
Kikanovi}a je suspenzija sprije~ila da obu~e dres reprezentacije BiH u nedavnim kvalifikacijama, ali se nada da bi mogao dobiti poziv za pripreme pred zavr{nicu Evropskog prvenstva 2011. u Litvaniji. - Ako me selektor pozove, sve }u u~initi da izborim mjesto me|u 12 za EP. ^itaju}i izjave ostalih igra~a, mislim da bismo mogli sastaviti dobru ekipu i, uz malo sre}e u `rijebu, napraviti solidan rezultat - ka`e Kikanovi}.

Po~ev od toga da su suplementi koje sam dobio sadr`avali taj famozni metilheksamin pa do toga da su za kori{tenje te supstance drasti~ne kazne predvi|ene samo u 2010., navodno bi ve} idu}e godine sankcije mogle biti i u vidu opomene - navodi reprezentativni centar.

^eka ljeto
Ko{arka{ki savez BiH i doma}a Antidoping agencija su nakon istrage predlo`ili osam mjeseci pauze, {to je svjetska agencija pove}ala na 12 (kazne su bili u rasponu od {est mjeseci do dvije godine).

Revizija, pa izbor nove Uprave Slavija prijeti bojkotom
Vanredna sjednica skup{tine Ko{arka{kog kluba Bosna ASA BH Telecom zakazana je za 20. decembar, potvrdio je direktor sarajevskih „Studenata“ Admir Bukva. Prema njegovim rije~ima, ~lanovima Skup{tine bit }e dostavljena informacija o radu KK Bosna izme|u 1997. i 2010., a nakon {to svoje mi{ljenje da i revizorska ku}a, Skup{tina }e se ponovo sastati u januaru kako bi bilo izabrano novo rukovodstvo. - Zbog ljudi koji su radili ili }e tek raditi u KK Bosna najmanje {to mo`emo u~initi je da javno prezentiramo situaciju, bez ikakvog uljep{avanja, i vidimo ko je spreman pomo}i klubu - rekao je Bukva. Bosna danas u 12. kolu Prvenstva BiH gostuje Slaviji u Lukavici (20 sati). E. J. Rukovodstvo Ko{arka{kog kluba Slavija odlu~ilo je da ova ekipa ne}e igrati u drugom dijelu Prvenstva BiH ukoliko ne bude obezbije|ena kontrola su|enja. U zahtjevu Slavije, koji je upu}en Ko{arka{kom savezu BiH, navode se primjedbe na su|enje Milana Adamovi}a, Ace Okuke i Denisa ]ori}a. - Sudije godi{nje naplate 200.000 KM od klubova, a kroje tabele kako to njima odgovara. Ne odgovaraju nikome za svoj nerad. U posljednjih pet godina nisu do`ivjeli nijednu sankciju. Od sljede}e nedjelje i po~etka drugog dijela prvenstva ne}emo igrati nijednu utakmicu ukoliko ne bude bila obezbije|ena kontrola su|enja - navedeno je, izme|u ostalog, u pismu koje su potpisali ~lanovi Upravnog odbora Slavije na ~elu s predsjednikom G. I. Zdravkom [avijom.

Skup{tina KK Bosna 20. decembra

Ukoliko ne bude kontrole su|enja

Prekinuta serija Dalasa
Ko{arka{i Milvoki baksa prekinuli su seriju Dalas maveriksa od 12 uzastopnih pobjeda u NBA ligi. Majami hit je protiv Nju Orleansa produ`io niz bez poraza na devet me~eva. Rezultati: Majami - Nju Orleans 96:84, ^ikago - Indijana 92:73, Memfis - Portland 86:73, Dalas - Milvoki 99:103, Juta - Golden stejt 108:95.

Euroliga za ko{arka{e

Me|u 16 pro{ao i Olimpijakos
Gostuju}om pobjedom protiv belgijske ekipe [arlroa u prvom me~u 9. kola (80:67) gr~ki Olimpijakos izborio je plasman u drugu fazu Eurolige za ko{arka{e. Mjesto me|u 16 osigurali su jo{ Makabi, Montepaski, Fenerbah~e Ulker, Barcelona, Real Madrid, Unikaha, Lotomatika, Panatinaikos i Union Olimpija. Parovi 9. kola: Danas: @algiris - Kaha Laboral (18.45 sati), Efes Pilsen - Panatinaikos (19.15), [ole - Cibona (20.30), Partizan - Prokom, Lotomatika - Unikaha (20.45), Union Olimpija - CSKA (20.45), Ba-

Izbor najboljih sportista BiH u 2010. godini

Ko }e naslijediti Edina D`eku i Larisu Ceri}
Bosna i Hercegovina }e ve~eras po 10. put dobiti nove sportske heroje, najboljeg sportistu i sportistkinju u 2010. godini, prema izboru „Nezavisnih novina“ i Radiotelevizije BiH. Kao i prethodne godine, nagrade }e biti dodijeljene u 12 kategorija. Lani je titulu najboljeg sportiste ponio bh. nogometni reprezentativac i napada~ Volfsburga Edin D`eko, a sada za tu krunu konkuriraju Ratko Varda (ko{arka), Mitar Mrdi} (d`udo), Nermin Potur (karate), Damir D`umhur (tenis) i Mario Koji} (biciklizam). Kraljica sporta u 2009. bila je d`udistkinja Larisa Ceri}, koja je i u 2010. u u`oj konkurenciji. Uz nju, tu su jo{ Emina Had`iahmetovi} (stoni tenis), Dragana Kne`evi} (rukomet), @ana Novakovi} (skijanje) i Merima Softi} (karate). Na ve~era{njoj manifestaciji koju }e BHT direktno prenositi bit }e dodijeljene nagrade za najbolju ekipu, trenera, najperspektivniju sportistkinju i sportistu, `ivotno djelo, fer-plej, za razvoj sporta, sportski gest, te za najboljeg pojedinca i ekipu u sportu za invalide, prenosi Fena.

Teletovi}: Kaha Laboral gostuje kod @algirisa

Pro{logodi{nji osvaja~i nagrada: Deseto izdanje manifestacije

mberg - Real Madrid (21). Sutra: Litvos ritas - Barcelona (19.45), Makabi - Himki (20), Montepaski - Fenerbah~e Ulker, Armani Milano - Valensija (20.45). (E. J.)

SRIJEDA 15. 12. 2010.

18.55
NOGOMET, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

SVE U SVEMU

21.45

AMERI^KI TOP MODEL

17.55

BILO JEDNOM U TURSKOJ

18.02

SASUKE NINJA RATNICI

21.00

GRAND PARADA

Dinamo PAOK

20.55
NOGOMET, OBN

Sevilja Borusija
TV Alfa
07.00 08.00 08.40 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Emisija Puls, r. Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Emisija Kafe Azra Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 7/47, r. 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 242/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 Avenija Ocean, serija, 23/130 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 25/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 54/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 11/52 15.40 Be Ha Te bebe 15.45 Mini school 16.00 Bakine pri~e, 7/20 16.25 Beskru{na zemlja, dokumentarni film 16.35 @ive vode, dokumentarni film 16.45 Zapis u kamenu, dok. film 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 26/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Izbor sportiste BiH 2010, prijenos 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 BHT vijesti 22.15 Na dnevnom redu, informativni program 22.45 Ko{arka: Prvenstvo BiH: Slavija - Bosna ASA BH Telecom, snimak 00.20 Nerije{an slu~aj, emisija o kriminalu 01.15 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.30 Pregled programa za ~etvrtak
20.45 Muzika i EPP 21.15 Ja sam tvoja sudbina indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 78. epizoda, r. 10.00 D`epni zmaji}i, program za mlade, 4. epizoda 10.30 Phil iz budu}nosti, serija za djecu, 31. epizoda 10.50 ^arli i Mimo, crtani film 10.55 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Villa Maria, igrana serija, 12. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 79. epizoda 13.05 Sarajevska hronika, r. 13.35 Zelena panorama, emisija za agrar, r. 14.00 Pri~e iz Hercegovine: Stolac i Ravno, dokumentarni program 14.30 Ameri~ki top model, 2. epizoda 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 58. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 198. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 13. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 83. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Film za upucavanje, ameri~ki igrani film (RP) 21.40 Dnevnik, najava 21.45 Ameri~ki top model, eality serijal, 3. epizoda 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Entuzijasta, dokumentarni program 23.55 Federacija danas, r. 00.20 Pregled programa za ~etvrtak
22.30 23.00 23.30 00.00

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure-dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Dejana Talk Show, talk show 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 Europska liga (6. kolo): Dinamo Zagreb - Paok, prijenos utakmice, I poluvrijeme 19.50 OBN Info 20.00 Europska liga (6. kolo): Dinamo Zagreb - Paok, prijenos utakmice, II poluvrijeme 20.55 Europska liga (6. kolo): Sevilla - Borussia Dortmund, prijenos utakmice, I poluvrijeme 21.50 Lanina vremenska prognoza 21.55 Vox populi 22.05 Europska liga (6. kolo): Sevilla - Borussia Dortmund, prijenos utakmice, II poluvrijeme 23.00 V.I.P. Survivor, reality show 00.05 V.I.P. Survivor, bez cenzure - dan 00.35 V.I.P. Survivor, bez cenzure - no}
19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo sezona lova 09.00 Timmy, crtani film, 32. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 14. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 11. i 12. epizoda 10.00 Bakugan, crtavi film, 20. epizoda 10.25 WINX, crtani film, 20. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 20. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 38. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 90. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 77. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.30 Bioclinica 15.40 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 92. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 91. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 12. epizoda 18.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 13. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 93. epizoda 21.00 Jesen sti`e, Dunjo moja, serijski program, 5. i 6. epizoda 22.20 Tri kralja, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 62. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Autoklub
19.00 20.00 21.00 22.20 Informator 1001 no}, igrana serija Dokumentarni program Vojnik, igrani film

08.00 Moj tata na odre|eno vrijeme, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, u`ivo 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija, u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Grand parada 22.00 Farma, u`ivo 00.00 Ubistveni heroji, film 02.00 Grand parada
17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 20.55 TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena BN promenada

23.30 Aktuelnosti, r. 23.45 TV strane 00.00 Odjavni telop

^uda svijeta Vijesti TV sahar Glas Amerike Vijesti IC r.

TV KISS
16.30 Hrana i vino, emisija 17.40 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 17.40 Ekstra plus r. 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.10 Reporta`a 21.40 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 22.40 Dnevnik KISS, r. 23.00 Izvidnica 23.30 No}ni program

TV USK
17.10 Ple{i, ple{i 18.10 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Bob Dilan, 1. dio 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 23.00 Ruski zatvori - nekad i sad, 13/40

Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Srijedom, kontakt program Sfera - emisija iz kulture TV izlog Plima `ivota, igrana serija Zenica danas, repriza

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Pod suncem Sen Tropea Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Gora`de
20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Poljoprivredne teme Na{a realnost Liberty TV Sestrice, igrana serija Reporta`a, r. Dnevnik Glas Amerike

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.15 22.45 23.30 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike

TV HEMA
15.00 Vijesti 15.10 Vremenska prognoza 16.00 Na{i razgovori - intervju sedmice - repriza 17.02 Muzi~ki program 17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 19.00 El profe - igrana serija, 41. epizoda 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja 23.00 El profe - igrana serija 41. epizoda - repriza

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 20.55 21.30 22.20 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Dragulj u palati, serija 10. kolo Premijer rukometne lige BiH Konjuh - Bosna Prevent snimak

TV Kakanj
19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija ADS kviz Auto shop magazin Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Zenica
17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 18.05 18.30 Discovery, dok. program Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja

BN
14.05 Doma}a serija: Povratak otpisanih 15.00 TV serija: Jelena 16.00 Dnevnik 1 16.25 TV serija: Otpisani

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.25
FILM, Nova TV

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

20.00

GOLF

17.00

SNOWBOARD

20.45

OLIMPIJA - CSKA

23.00

DREVNE TAJNE

19.30

UKUS POZNATIH

22.15

STERN TV

20.15

O^AJNE KU]ANICE

15.00 Vijesti 15.10 Vi i Mira Adanja Polak 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Svjedok

18.35 Fudbal 18.50 Svi sportovi 18.55 Konji~ki skokovi, S. kup @eneva 19.55 Konji~ki skokovi 20.00 Golf 20.30 Golf 20.40 Golf 20.45 Jedrili~arstvo 20.50 Svi sportovi 21.05 Konji~ki skokovi, Konji~ki skokovi London

15.30 Superkros 17.00 Snowboard 18.00 Wwe 18.30 Wwe 19.00 Wwe 20.00 Vijesti 20.30 Ko{arka, Halcon Avenida - Tarbes 22.15 Skijanje slobodnim stilom 23.00 Surfing 23.15 Ko{arka, Sevilja Nymburck

16.00 Premier League Classic: Man. United Wimbledon 16.30 Svjetska liga Boks: Peking Incheon 18.15 Premier League News 18.30 NBA Live 18.45 U`ivo: Euroleague: Zalgiris - Caja Laboral 20.45 U`ivo: Euroleague: Olimpija - CSKA

15.00 Genijalni ~ovjekoliki majmun 16.00 Opasni susreti 17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Put u Amazoniju 20.00 Drevne tajne 21.00 Tvornica za bijeg 22.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 23.00 Drevne tajne

14.50 The Hills 15.20 Date My Mom 15.50 Made Daily 16.10 Busted 16.40 Teen Cribs 17.00 Randy Jackson Abdc 5 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Rock Riff 19.30 Ukus poznatih 20.00 MTV Express Eye Que 21.20 Top 20

16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Supertalent 22.15 Stern TV 23.15 Supertalent

14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 O~ajne ku}anice, serija 21.20 Dnevnici jednog vampira, serija 22.15 Mjese~ina, serija 23.15 TV total

Donnie Brasco
Mladi draguljar Doni Brasko dolazi u njujor{ki kafi} gdje se okupljaju mafija{i. Tamo na sebe skrene pa`nju Leftija Rud`ierija, ostarjelog mafija{kog ubice koji ga odlu~i regrutirati za svoje prljave poslove. Uloge: Al Pa}ino, D`oni Dep, An He~, Majkl Medsen Reditelj: Majk Njuvel

SRIJEDA 15. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Dugi nje`ni, povjerljivi razgovori sa voljenom osobom, mogu uroditi novim sadr`ajima u vezi. 21. III - 20. IV Posao: Finansijski plodovi posla koji ste preuzeli na sebe, na zavidnom su nivou. Prati vas naklonost {efova. Zdravlje: Pobrinite se za liniju. Ljubav: Va{e pona{anje tipa „ne prilazi“ reBIK meti jedna tajanstvena i privla~na osoba. Savjet: prihvatite izazov. 21.IV - 22.V Posao: Obuzdajte `elju za tro{enjem. Izbjegavajte posu|ivanje novca, jer nepromi{ljenost donosi probleme. Zdravlje: Mogu}e su prolazne pote{ko}e. BLIZANCI Ljubav: Otvoreno porazgovarajte sa partnerom. Na|ite uzroke nezadovoljstva. Smirite strasti, budete realniji. 23.V - 22.VI Posao: Finansijska situacija je promjenljiva, a va{i prohtjevi znatno ve}i od mogu}nosti. To vas posebno nervira. Zdravlje: Alkohol i/li pu{enje {tete zdravlju.
OVAN
SEKS I GRAD

23.15

REZOVI

18.15

KOD ANE

16.25

SP U PLIVANJU

01.45

09.00 Vijesti Mala tv 09.11 Nodi, crtana serija 09.24 Medo Rupert, crtana serija 09.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.42 Mala princeza, crtana serija 09.56 Rimske misterije, program za djecu 10.25 Robin Hud, serija 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Zdravlje je lijek 13.30 Pakov svijet, serija 14.48 [arene ka`e 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Sarajevskoromanijska regija 16.26 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.04 Karmelita, tv novela 18.00 Mozaik, obrazovanje 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Moj biznis, obrazovni rijaliti {ou 21.16 Kraj Dinastije Obrenovi}, serija 22.15 Naslovi, dokumentarni program 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.15 Rezovi, serija 23.35 Izbor sportiste godine BiH, snimak 00.25 Tjelesna stra`a, film

12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.35 More ljubavi, telenovela (107/164)* 13.20 Hitna slu`ba 15, serija (4/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.18 Rije~ i `ivot: [to je zapravo papa rekao?, religijski program 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (5/38)* 15.35 Indeks, emisija o {kolstvu 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.22 HAK „Promet info“ 17.30 8. kat: Blanka Vla{i} - Ovo je bila moja godina, talk-show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Na{i i Va{i 2, TV serija (2/14)* 19.05 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.08 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Paralele 20.45 Novo doba, TV serija (3/5) 21.50 Mi Hrvati (3/7) 22.30 Dnevnik 3 23.10 Drugi format: Europa, identiteti 00.00 Hitna slu`ba 15, serija (4/22) (R)* 00.40 Eureka 3, serija (15/18) (R)* 01.25 CSI: Miami 7, serija (12) (3/25) (R)* 02.05 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (13/22) (R)* 02.25 Oprah show (1276.) (R)* 03.05 Skica za portret 03.20 Mi Hrvati (3/7) (R) 03.50 8. kat: Blanka Vla{i} - Ovo je bila moja godina, talk-show (R) 04.35 Drugi format: Europa, identiteti (R) 05.20 Indeks, emisija o {kolstvu (R)

06.20 More ljubavi, telenovela (106/164) (R)* 07.05 Johnny Bravo, crtana serija (35/52)* 07.30 Hamtaro, crtana serija (7/25)* 07.50 Mala TV TV vrti}: Kruh Patuljkove pri~e Traktor Tom 08.20 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (3/13)* 08.50 [kolski program: Glazbeno jutro Izazovi: Skolt Rock u Laponiji, finski dokumentarni film Kako nastaje: Glazbom na sliku klik 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu (13/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Eureka 3, serija (15/18)* 14.15 [kolski program: Glazbeno jutro (R) Izazovi: Skolt Rock u Laponiji, finski dokumentarni film (R) Kako nastaje: Glazbom na sliku klik 15.00 Johnny Bravo, crtana serija (36/52) 15.25 Hannah Montana 2, serija za mlade (2/30) 15.45 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Dubai: SP u plivanju, prijenos 18.05 Hit dana 18.15 Nogomet, EL - emisija 18.55 Nogomet, EL: Dinamo - PAOK, prijenos 20.50 Nogomet, EL - emisija 21.00 Nogomet, EL: Sevilla Borusia, prijenos 22.55 Nogomet, EL - emisija 23.28 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom (R) 23.45 CSI: Miami 7, serija (12) (3/25)* 00.25 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (13/22)* 00.45 Retrovizor: Blizu doma 2, serija (12) (13/22)* 01.30 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 2, serija (3/22)* 02.15 Ciklus detektiva: Plavi Max, ameri~ki film*

06.05 Na{i najbolji dani, serija (64/260) 06.55 Gospodin Magoo, crtana serija (27/65) 07.20 Bumba, crtana serija (5354/150) 07.30 Graditelj Bob, crtana serija 07.45 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtana serija (21/26) 08.10 Roary, crtana serija (17/52) 08.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (54/140) R 09.45 Slomljeno srce, serija (62/130) R 11.15 Gumus, serija (22/100) R 12.55 IN magazin R 13.40 Najbolje godine, serija (58/152) R 14.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (55/140) 15.35 Slomljeno srce, serija (6566/130) 16.30 Gumus, serija (23/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (59/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (5/24) 21.35 Lud, zbunjen, normalan 27 min, serija (6/24) 22.10 Periferija city, serija (13/14) R 23.10 Ve~ernje vijesti 23.25 Donnie Brasco, igrani film (12)* 01.45 Seks i grad, serija (93/94) 02.15 Bra~ne vode, serija (10/26) 02.40 Dvostruki obra~un, igrani film (15)* 04.20 Ezo TV, tarot show (18)* 05.20 Na rubu zakona, serija (11/14) (12)* 06.05 Kraj programa

Ljubav: Mo`da }e ba{ od danas va{a veza krenuti novim tokom, a relacije sa partnerom biti 23.VI - 22.VII bolje i ljep{e. Posao: Najvi{e uspjeha imate ako je va{ posao vezan za umjetnost, humanitarni rad, grupne projekte. Zdravlje: Mo`e se re}i - izvrsno. Ljubav: Spoznajete polako da se iza distanciranosti ili cinizma osobe do koje vam je stalo, 23.VII - 22.VIII krije divno bi}e. Posao: Morate se pona{ati sa ~injenicom da za vas nema ~vrstih prepreka. Shvatite ih kao izazov. Zdravlje: Prolazno neraspolo`enje. DJEVICA Ljubav: Boli vas odnos voljene osobe prema vama, a ni sami sebi to ne `elite priznati. Ne povla~ite se u sebe. 23.VIII - 22.IX Posao: Ako tra`ite posao, imate izvanrednu priliku da budete pozvani na razgovor. Poka`ite {ta i koliko znate. Zdravlje: Zaboravite na pote{ko}e. Ljubav: Ako osje}ate da je ljubav prema parVAGA tneru nestala, budite po{teni. Problem ne}ete rije{iti {utnjom. 23.IX - 22.X Posao: Najbolje je da se, ako je to ikako mogu}e, opustite. Povjerujte da }e vrijeme te{ko}a ubrzo pro}i. Zdravlje: @ivci su vam slaba ta~ka.
[KORPIJA Ljubav: Preispitujete osje}anja. Mislite da LAV

RAK

Film za upucavanje
D`ulija D`ons je prona{la svog savr{enog mu{karca. Radi se o Britancu neobi~nog i nesretnog imena: Grant Fokjerdoder. Ipak, prije nego {to organiziraju njihovo veliko vjen~anje, moraju upoznati roditelje, unajmiti planera vjen~anja i rije{iti problem koji imaju s Grantovom najboljom prijateljicom... Uloge: Alison Henigan, Adam Kembel, Sofi Monk Reditelj: Aron Selcer

Indija

16.50
Maja i Ra` odlaze u Brazil. Surija {alje poruku u ime Maje Dudi u Brazil. Tonija se izvinjava Tarsu {to je zaboravila dodjelu nagrada na koled`u. Policija nalazi Ramirov auto. Maurilo prosi Silviju. Gopalu saznaje da Mike nije arhitekta, nego milioner...

ste emotivno neovisni o partneru, ali to nije ta~no. Posao: Te{ko posti`ete koncentraciju. Naravno, to ne zna~i da treba da odustanete od svojih nakana. Zdravlje: Uzrujavanje izaziva probleme. STRIJELAC Ljubav: Ako partner `eli rastanak, to nije kona~no i definitivno. Zapravo, „klju~“ je u va{im rukama. 23.XI-22.XII Posao: Privremeno, trebate se povu}i. Vi{e zbog sebe i vlastitog mira. Ina~e, neke stvari uzalud obja{njavate. Zdravlje: Nemojte se forsirati.
23.X - 22.XI

20.10
FILM, FTV

SERIJA, HAYAT TV

Ljubav: Situacija je veoma ugodna. Odnos sa partnerom ulazi u skladniju fazu, mada toga niste svjesni. 23.XII-21.I Posao: Prili~no vas ljuti situacija. Naime, mnoge stvari, ostvarenje planova ne idu predvi|enim tempom. Zdravlje: Vrlo ste nervozni. Ljubav: I u slu~aju da ste u ~vrstoj vezi, skloni ste avanturi. Ako ni{ta, ma{tanju o novim, 22.I-19.II uzbudljivim trenucima. Posao: Poku{avate izbje}i obaveze, ali to vam nije pametno. Zato, „stisnite zube“ i prihvatite se posla. Zdravlje: Na vama se ne primje}uje napetost. Ljubav: Mogu}e je novo poznanstvo. Posreduje osoba iz kruga prijatelja, rodbine ili kolega 20.II-2O.III sa posla. Posao: Razna ka{njenja, zastoji, java{luk kolega, mogu biti neugodni pratioci ovog poslovnog dana. Zdravlje: Ipak, razloga za nervozu.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

JARAC

Dobar kom{ija 18.00
U novom magazinu „Dobar kom{ija“ danas }e biti premijerno emitiran spot Dine Merlina za pjesmu „Individualizam“ u kojem se uz na{u muzi~ku zvijezdu pojavljuje nogometni reprezentativac BiH Miralem Pjani} i Naida Srnja, voditeljica Pinka BH.

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Onurova majka se sve ~udnije pona{a, {to veoma brine Onura. Burhan saznaje da Gani nije upisao fakultet i da ga krade. [eherzada odlazi kod Onura gdje zati~e Jasemin. Ubije|ena da se ne{to me|u njima de{ava, odlazi, ne `ele}i ni saslu{ati obja{njenje.

VODOLIJA

MAGAZIN, PINK BH

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Otvaranje naredne godine

Posjete ^ernobilu
KIJEV - ^ernobil, mjesto najgore nuklearne nesre}e na svijetu, od sljede}e godine }e biti otvoren za posjetioce. To je najavio ukrajinski ministar za vanredne situacije Viktor Baloga tokom obilaska zatvorene nuklearne elektrane s administratorom Programa Ujedinjenih naroda za razvoj Helen Klark. U ukrajinskom ministarstvu re~eno je da stru~njaci rade na uspostavljanju sigurnih ruta za posjetioce koji `ele saznati vi{e o eksploziji koja je uni{tila ~ernobilsku nuklearku 1986. godine.

Miler: Postoje sjajni proizvodi za sun~anje, pa nema razloga za rizik

Manekenka u kampanji podizanja svijesti o raku ko`e

MARISA MILER POZIRALA GOLA
Novac od prodaje majica s njenim obna`enim fotografijama ide institutu protiv raka
LONDON - Manekenka Marisa Miler (Miller, 32) pozirala je potpuno gola za kampanju Marka D`ekobsa (Marc Jacobs) kojom se `eli podi}i svijest o raku ko`e pod nazivom „Protect The Skin You’re In“. Manekenka „Victoria’s Secreta“ imala je na sebi samo tenisice, a njene obna`ene fotografije uskoro }e se pojaviti na majicama koje }e biti dostupne u njegovim buticima. Novac prikupljen od prodaje bit }e upla}en njujor{kom institutu protiv raka. - [minkeri su mi rekli da moja ko`a izgleda bolje sada nego kada sam imala 24 godine. Danas postoje sjajni proizvodi za sun~anje tako da nema razloga da riskirate - rekla je Marisa, koja je prema ovogodi{njoj anketa ~asopisa FHM progla{ena najseksi `enom. Ranije ove godine za istu kampanju pozirale su i Hajdi Klum (Heidi), Helena Kristensen (Christensen), Dita fon Tize (Von Teese), Naomi Kembel (Campbell) i Viktorija Bekam (Victoria Beckham).
Kolin Firt u „Kraljevom govoru“

Nominacije za Zlatni globus
LOS AN\ELES - Najvi{e nominacija za nagradu Zlatni globus, koje }e biti dodijeljene 16. januara, dobila je drama „Kraljev govor“ o kralju D`ord`u VI. Film Toma Hupera (Hooper) nominiran je u kategorijama najboljeg filma, glumca, sporedne mu{ke i `enske uloge, re`ije, scenarija i najbolje originalne muzike. Za najbolju re`iju u konkurenciji su Daren Aronofski (Darren Aronofsky) - „Crni labud“, Dejvid Fin~er (David Fincher) - „Dru{tvena mre`a“, Tom Huper - „Kraljev govor“, Kristofen Nolan (Cristopher) - „Po~etak“ i Dejvid O. Rasel (David O’Russell) - „Borac“.

Gra|anski bunt zbog Da Vin~ija
VAR[AVA - Poljski povjesni~ari umjetnosti obratili su se javnosti kako bi sprije~ili prijevoz remek-djela Leonarda da Vin~ija iz Poljske u Englesku, jer strahuju da }e ih put nepovratno o{tetiti. Poljska Organizacija povjesni~ara umjetnosti sa sjedi{tem u Krakovu zala`e se da djelo pod nazivom „Dama s hermelinom“, osigurano na 250 miliona funti, ne napusti Poljsku. S poljskim povjesni~arima sla`u se i engleske kolege. Majkl Delej (Michael Daley) iz „ArtWatcha“ u potpunosti podr`ava o{tre kritike planiranog transporta obja{njavaju}i da za takvo djelo mo`e biti poguban i najmanji pokret, {to }e se neizbje`no dogoditi pri bilo kakvom prijevoznom sredstvu.

Francuska policija poku{ava u}i u zgradu

(Foto: AFP)

Tala~ka drama u Muluzu
MULUZ - Naoru`ani mu{karac upao je u centar za kolektivni smje{taj u Muluzu, na istoku Francuske, i oteo dvoje zaposlenih u ovoj ustanovi, ali je nakon nekoliko sati okon~ana nova tala~ka kriza. Zvani~nik ustanove izjavio je da je otmi~ar dvadesetogodi{njak koji je za taoce uzeo jednog ~ovjeka i `enu iz Centra za socijalnu integraciju „Nada“. Otmi~ar je biv{i korisnik centra koji je proveo vi{e mjeseci u okviru rehabilitacije, dodao je zvani~nik koji je `elio ostati anoniman. Otmi~ar se predao policiji. U centru stalno boravi 89 osoba.

Iskosa

Porez na prostituciju
DORTMUND - Kako bi popunio rupu u prora~unu od sto miliona eura, njema~ki grad Dortmund uveo je poseban porez na prostituciju u obliku dnevne karte koju svi djelatnici najstarijeg zanimanja moraju svaki dan kada rade kupiti. U slu~aju da nemaju kartu kada inspekcija zatra`i da je poka`u, prostitutke }e morati platiti kaznu. Dnevna karta za prostituciju ko{ta {est eura.

Struka se sla`e da je va`no o~uvati djela velikog umjetnika