P. 1
Drumski Transport

Drumski Transport

|Views: 7,388|Likes:
Published by daliborspasic

More info:

Published by: daliborspasic on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2015

pdf

text

original

UNIVERZITET U ISTOĈNOM SARAJEVU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ

Predmet: Osnovni vidovi transporta Tema: Drumski transport

Autor: Dalibor Spasić Doboj, 2010 god.

SADRŽAJ
1. UVOD ............................................................................................................................ 3
1.1. 1.2. Pojam i znaĉaj transporta ......................................................................................... 4 Drumski transport.................................................................................................... 5

2. PODJELA DRUMSKOG TRANSPORTA ................................................................... 6 3. DRUMSKA VOZILA.................................................................................................... 9
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Automobili za prevoz putnika ................................................................................ 11 Automobili za prevoz tereta ................................................................................... 11 Automobili za vuĉu prikljuĉnih vozila (tegljaĉi) ..................................................... 12 Automobili za vršenje rada .................................................................................... 12 Drumska prikljuĉna vozila .................................................................................... 13 Drumska transportna vozila ................................................................................... 14 3.6.1. 3.6.2. Podjela teretnih vozila prema konstrukciji ..................................................... 15 Podjela teretnih vozila po masi, dimenziji i radnoj zapremini .......................... 16 3.6.2.1. 3.6.2.2. 3.6.2.3. 3.6.2.4. 3.7. 3.8. 3.9. Podjela tertnih vozila po masi ........................................................... 16 Podjela teretnih vozila po dimenzijama .............................................. 16 Podjela po zapremini motora ............................................................. 16 Podjela teretnih vozila po vrsti prevoza – namjea ............................... 17

Drumski skupovi (spregovi) vozila ........................................................................ 17 Drumska zaprežna vozila ...................................................................................... 18 Klasifikacija i oznaĉavanje vozila prema broju osovina i pogonski toĉkova .............. 18

4. ODLIKE DRUMSKOG SAOBRACAJA ................................................................... 21
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Vrste puteva .......................................................................................................... 22 Saobraćajni znaci .................................................................................................. 23 Preticanje .............................................................................................................. 23 Trake .................................................................................................................... 24 Ograniĉenje brzine ................................................................................................ 24 Pravo prvenstva ..................................................................................................... 24 Pješaĉki prelaz ...................................................................................................... 26 Prednosti i mane drumskog saobraćaja .................................................................... 27

5. REGULATORNI OKVIR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ....................................... 28 6. DRUMSKI SAOBRAĆAJ U REPUBLICI SRPSKOJ ............................................... 30 7. ZAKLJUĈAK ............................................................................................................. 32 8. LITERATURA ............................................................................................................ 33

2

1. UVOD
Transport robe je danas najznaĉajniji dinamiĉki proces bez koga bi bio nezamisliv život i opstanak ljudi. U zavisnosti od specifiĉnosti proizvodnje i proizvoda korisnici uslovljavaju kvalitet usluge. Danas u svjetu ne može se zamisliti ni jedan trenutak da se ne obavi neki transport robe. Svi vidovi transporta su zastupljeni poĉevši od drumskog na kome ćemo se najviše bazirati za prevoz robe na manjim i srednjim relacijama, zatim željezniĉki transport, vodeni transport, vazdušni transport i sprecijalni vidovi transpotra. U transportu znaĉajno mjesto zauzima organizacija transporta, da bi roba bila prevežena što kraćim putem u što kraćem vremenu, jer je potrebno da roba koja se prevozi saĉuva sva svoja svojstva tokom transporta. U okviru transporta posebno mjesto zauzima i ekološki uticaj na ĉovjeka i okolinu kojom se obavlja transport kada su u pitanju opasne materije jer incidentne situacije ili saobraćajne nezgode mogu da prouzrokuju zagaĊenja širih razmera. Savremeni svijet sve više napreduje u nauĉnom, tehnološkom, ekonomskom i drugom smislu. To mu omogućava da vremenom progresivno otkriva sve više materija, supstanci i elemenata koji su mu potrebni za ubrzani razvoj. MeĊu te elmente spadaju materije ĉija klasifikacije je vrlo raznolika. One su opasne, ali isto tako su nepohodne za razvoj i zadovoljavanje potreba stoga njihov transport treba da bude siguran, bezbjedan a ujedno i ekonomican. Tokom svakog transportnog ciklusa javlja se niz posrednih ili neposrednih uĉesnika, pravnih ili fiziĉkih lica, više ili manje znaĉajnih ili odgovornih za uspješnu rezalizaciju samog transoprta. U transportnom ciklusu javljaju se sljedeći uĉesnici:  Naručilac - lice koje inicira prevozni proces ispostavljajući narudžbu ili sklapajući ugovor s prevoznikom o prevozu u svoje ili tuĊe ime,  Pošiljalac - fiziĉka ili pravna lica koja na osnovu ugovora o prevozu predaje teret na prevoz,  Prevoznik - fiziĉka i pravna lica koja na osnovu ugovora o prevozu obavljaju prevoz vozilima,  Vozač - neposredni realizator prevoznog procesa, direktni izvršilac, lice koje osigurava tehniĉke preduslove na vozilu pri utovaru i istovaru, te na siguran naĉin obavlja prevoz u skladu sa zakonskim naĉelima,  Primalac - fiziĉka ili pravna lica koja su ugovorom ovlaštena da na odreĊenom mjestu primi teret koji je predan na prevoz.

3

Alokacija troškova transporta zavisi od toga da li se usluge transporta koriste individualno (tada se smatra potrošnjom) ili produktivno (tada se smatra stadijumom proizvodnog procesa. Kao specifiĉna delatnost. vodeni. transport povezuje ljude. vazdušni. postrojenja i transportne relacije na odrenenom prostoru.1.1. U komercijalnom poslu. što se direktno odražava na ekonomiĉnost poslovanja transportnih preduzeća. tako i u svakodnevnom životu. Transportom se može uticati na nivo razvoja nekog tržišta. Funkcija transporta se najĉešće nalazi izmenu funkcije prodaje i kupovine (od prodavca preuzima robu i prevozi je do kupca). teritorije. 4 . preduzeća. Pojam i znaĉaj transporta Transport je samostalna privredna delatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara. grane. Transport je složena delatnost koja se mora programirati tako da odgovara potrebama korisnika usluga. gradove. ljudi i vesti sa jednog na drugo mesto. Transportni sistem obuhvata transportna sredstva. železniĉki. transport utiĉe i na njenu konkurentsku poziciju na tržištu. Kao jedan od parametara stepena razvoja naciona lne ekonomije. imajući u vidu zadovoljenje ljudskih potreba kako u sferi proizvodnje. Vrste transporta:      drumski. troškovi transporta postaju zavisni troškovi i ulaze u kalkulaciju cene koštanja). države i tržišta. Transport utiĉe i na cenu proizvoda ili usluge. transport se može posmatrati kao naĉin diferenciranja cena i kupaca. Postojanje diskontinuiteta izmenu ponude transportnih usluga i tražnje za ovim uslugama dovodi do neiskorišćenosti kapaciteta transportnih sredstava. on neposredno utiĉe na stepen snabdevenosti tržišta robama i na veću prisutnost ljudi na tržištu (bilo u ulozi prodavca ili kupca). cevovodni.

podaci o prevozniku. tereta ili putnika. Može prihvatiti svaku koliĉinu robe. mesto utovara i mesto istovara robe. želja. opis i količina robe. Vozaĉ mora uz sebe imati tovarni list (saĉinjen na osnovu ugovora). adresa pošiljaoca. adresa primaoca.). tegljaĉi. autobusima. specijalni automobili i prikljuĉna vozila). datum. Vrijeme polaska vozila se podešava prema potrebama prevoza. Može se obavljati i za sopstveni i za tuĊi raĉun. umetniĉka dela itd. Odlika drumskog saobraćaja je što omogućuje jednostavniju organizaciju prevoza. Ima prednosti u odnosu na ostale vidove transporta. kamionima i specijalnim motornim vozilima kao što u šleperi. Drumski transport Drumski transport je elastiĉan i prilagodljiv zahtjevima prevoza. Ne gube se vreme i sredstva na pretovar. Pod motornim drumskim saobraćajem podrazumjeva se prevoz putnika i robe automobilima. Moguće je svako pojedinaĉno vozilo organizovati nezavisno od drugog. prepakivanje. naroĉito kod nekih vrsta roba. zlato. šleperi. Transport se ugovara se transportnim ugovorom. autocisterne itd Još uvek ni jedan vid transporta po raznolikosti sredstava nije ugrozio drumski transport. kamioni hladnjaĉe. Na to utiĉe veliki broj vozila razliĉitih mogućnosti. starosti. U menunarodnom drumskom saobraćaju ĉesto se koristi oznaka TIR – znaĉi da je teret propisno zapakovan i da odgovara dokumentu (tovarnom listu) pa ga ne treba posebno pregledati kroz tranzitne zemlje.1. Pravci kretanja mogu zadovoljiti potrebe više neko bilo koje prevozno sredstvo. Bez obzira na jednostavnu organizaciju prevoza drumski saobraćaj ima složenu organizaciju prometa. Nezavisnost voznih jedinica itiĉe daje bezbjednost saobraćaja na putevima manji nego kod bilo koje vrste saobraćaja. 5 . bruto težina. vuĉni vozovi. kojima upravlja isto toliko osoba koje istovremeno donese odluke stoje razlog nesporazuma i saobraćajnih nesreća. Bitni elementi tovarnog lista:          mesto izdavanja. dragocenosti. Naroĉito je pogodan za skupocene terete na kraćim relacijama (novac. dokumenta koja potvrnuju da prevoz odgovara odredbama menunarodne konvencije. Savremeni drumski transport obavlja se automobilima (teretni automobili sa prikolicom i bez prikolice.2. Drumskim transportom se može obavljati prenos roba i proizvoda “od vrata do vrata”. potreba.

PODJELA DRUMSKOG TRANSPORTA Podela drumskog transporta je izvršena:     prema nameni voznih parkova pri korišćenju kapaciteta prema teritorijalnom obeležju prema specijalizaciji.prevoz koji se vrši u cilju zadovoljavanja potreba vezanih za obavljanje osnovne delatnosti koja je iz oblasti proizvodnje.  prevoz mora biti samo prateća.2.  svrha prevoza mora biti prevoz robe do ili od izvršioca prevoza.  prigradski prevoz . prevoz koji se obavlja na teritoriji jedne države:  lokalni prevoz . Podela drumskog transporta pre ma te ritorijalnom obeležju:  unutrašnji (nacionalni) prevoz je prevoz pri ĉijem se obavljanju ne prelazi državna granica.prevoz koji se obavlja na teritoriji opštine.prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu. trgovine. usluga i sl.  pogranični – prevoz izmeĊu pojedinih mesta unutar pograniĉnih teritorija susednih država 6  . prevoz za sopstvene potrebe . osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika.prevoz pri ĉijem se obavljanju prelazi administrativna granica izmeĊu Republike Srbije i Republike Crne Gore. odnosno grada. i to na:   javni prevoz (za opšte potrebe) . odnosno grada (odnosi se na linijski prevoz putnika).izmeĊu dva ili više naseljenih mesta na teritoriji opštine. odnosno u odvozu iz Srbije u drugu državu.prevoz izmeĊu naseljenih mesta na teritoriji Republike Srbije koji obavlja prevoznik koji ima sedište na teritoriji Republike Crne Gore.na teritoriji grada. međunarodni prevoz je prevoz pri ĉijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica. odnosno naseljenog mesta (odnosi se na linijski prevoz putnika).  vozilo mora biti vlasništvo izvršioca prevoza ili kupljeno na odloženo plaćanje.  međurepublički prevoz .  kabotaža . pri ĉemu:  roba koja se prevozi mora biti vlasništvo izvršioca prevoza ili mora da je prodata. ili prevoz u okviru preduzeća ili van njega zbog sopstvenih potreba.  gradski prevoz .  međumesni prevoz . tj.izmeĊu naseljenih mesta dve ili više opština (odnosi se na linijski prevoz putnika).  vozaĉ mora biti zaposlen kod izvršioca prevoza. iznajmljena. a moze biti:  bilateralni – prevoz u dovozu iz druge države u srbiju. odnosno nameni kapaciteta voznog parka prema naĉinu organizacije Podela drumskog transporta prema nameni voznih parkova pri korišćenju kapaciteta. kupljena. pomoćna delatnost osnovnoj delatnosti izvršioca prevoza. proizvedena ili preraĊena od strane izvršioca.

 prevoz za i iz treće države – prevoz iz ili u državu koji obavlja prevoznik ĉije sedište nije na teritoriji te države.  lakokvarljive robe.  kabotaža – prevoz izmeĊu pojedinih mesta na teritoriji jedne države koji obavlja prevoznik ĉije sedište nije u toj državi.  meĊugradski. odnosno nameni kapaciteta voznog parka:  Prevoz putnika. tranzitni – prevoz preko teritorije Srbije.  vangabaritnih tereta itd. Slika 1.  kontenera.  7 . Prevoz robe. Međunarodni prevoz (primjer-ilustracija) Podela drumskog trans porta prema specijalizaciji. koji moze biti:  prevoz hemikalija.  turistiĉki. koji moze biti:  gradski. pri ĉemu je dozvoljeno ukrcavanje i iskrcavanje na teritorijama svih država.  prigradski.  multilateralni – prevoz izmeĊu tri ili više država.  auto-taksi.

u nizu naizmeniĉnih vožnji. pri ĉemu se jedna. vreme polaska i dolaska za svaku stanicu. BIS prevoz – prevoz sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji. se obavlja praznim vozilom Vanliniski prevoz putnika se dalje može podeliti na:   8 .  ostali povremeni prevozi naizmenični prevoz putnika:  prevoz organizovanih grupa putnika za više turistiĉkih putovanja sa istog mesta polaska do istog mesta odredišta. kao i na okolinu svakog od njih u preĉniku od 50 km  prvo putovanje u povratku i poslednje u odlasku. odnosno više organizovanih grupa putnika prevozi istim autobusom tokom celog putovanja. Redom vožnje se utvrĊuju redosled stanica i njihova udaljenost od poĉetne stanice.  svaka grupa koja je obavila putovanje u odlasku vraća se u istom sastavu na mesto polazišta.Podela drumskog transporta pre ma naĉinu organizacije:  linijski prevoz se obavlja na odreĊenom prevoznom putu po odreĊenom redu vožnje.  vanliniski prevoz (po potrebi) je prevoz za koji se relacija i drugi uslovi prevoza utvrĊuju posebno za svaki prevoz.  mesto polaska i mesto odredišta odnose se na mesto odakle je putovanje zapoĉelo i mesto gde se putovanje završava. po unapred odobrenom redu vožnje i cenovniku. vremenski period i uĉestalost održavanja linije i rok važenja reda vožnje. odnosno stajališta. odnosno povrataka. sa jednim ili više polazaka.  vožnja praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku. povremeni prevoz putnika:  kružna vožnja zatvorenih vrata koja poĉinje i završava se na istom mestu.  prevoz organizovane grupe putnika od mesta polaska do mesta odredišta i povratak praznog autobusa.prevoz putnika na odreĊenom prevoznom putu od poĉetne do krajnje stanice. prilikom jednog od narednih putovanja. Linijski prevoz putnika . Cenovnik je pregled cena prevoza i naknada za ostale usluge prevoznika.

Osim oĉigledne razlike da motorna vozila imaju motor.snagom vozaĉa. koja se voze u jahaćem položaju i koja su namjenjena za prevoz lica i stvari. 8x2.  za vršenje odreĊenih radova (radni automobili). U grupu drumskih vozila spadaju:        Drumska vozila na mišićni pogon (bicikli i tricikli). Drumska vozila na motorni pogon.  za vuĉu prikljuĉnih vozila (vuĉni automobili). TakoĊe u ovu grupu spadaju i radna vozila (traktori. 9 . 6x4. DRUMSKA VOZILA Drumska vozila su vozila namenjena kretanju po putevima. skuteri i motocikli). Drumska motorna vozila na motorni pogon koja su po konstrukciji ureĊajima i opremi opredeljena za prevoz lica i/ili tereta ili za vršenje odreĊenog rada Drumska motorna vozila sa dva točka u istom tragu (mopedi. uobiĉajeno nazvani terenski automobili. Po pravilu imaju toĉkove. Ova podgrupa ima dalje podjele prema obliku i namjeni. itd.  samo odreĊenih tereta (specijalni automobili). Prema naĉinu razvoĊenja pogona na toĉkove. vozila koja nisu namenjena kretanju po putu (već npr. u terenu i mogu umesto toĉkova imati i gusenice.). tj. vozila koja se pokreću snagom sopstvenog motora. vetra. Mada se ovi skupovi vozila samo delimiĉno preklapaju. dalje se ova podgrupa razvrstava u podvrste:   automobili normalne prohodnosti sa pogonom tipa 4x2. buldožeri i sl. razlika je i u tome što ona mogu biti projektovana za kretanje po bespuću.kombi vozila). Automobili. Svaka od gore navedenih grupa automobila može dalje da se podijeli u podgrupe. Prema konstrukciji i namjeni. samohodne mašine) i dr. Drumska motorna vozila sa tri točka i sa tri traga. pod kojima se podrazumevaju vozila na dva ili tri toĉka sa pedalama za nožni pogon. 8x4. automobili povišene prohodnosti sa pogonom tipa 4x4. Na slici ispod data je osnovna podjela drumskih vozila. u praksi se umesto drumska vozila mnogo više koristi termin motorna vozila ili ĉak automobili. 6x2. Drumska vozila sa pomoćnim motorom (bicikli i tricikli). u zatvorenom prostoru). pod kojima se podrazumevaju drumska motorna vozila sa najmanje ĉetiri toĉka. a samim tim i po opremi namjenjen je za prevoz:  tereta i putnika (teretna. 6x6. putniĉka ili kombinovana . Mogu biti sa i bez sopstvenog pogona (bilo prikljuĉna ili pokretana nekim drugim izvorom . 8x8.3.

Osnovna podjela drumskih vozila 10 .Slika 2.

turistiĉke.3. odvoz smeća.1. Ukoliko je tovarni prostor namjenjen prevozu odreĊenih tereta takvi teretni automobili se nazivaju specijalnim automobilima (hladnjaĉa. zglobne autobuse i trolejbuse. Ova podgrupa vozila nije ograniĉena. platforma za kontejnere. cisterna. meĊugradske. furgon. Automobili za prevoz tereta I ova vrsta vozila se dalje standardom razvrstava u podvrste prema obliku karoserije i vrsti tereta (otvoreni ili zatvoreni tovarni sanduk. koji se pak dalje razvrstavaju u male. specijalni putniĉki automobil i sliĉno. s obzirom da su specijalni tereti takoĊe ne ograniĉeni po namjeni. automobil radionica i sliĉno). kupe. U ovu grupu vozila za prevoz putnika svrstavaju se i autobusi. Moderno koncipiran putnički automobil “ Honda Jazz“ 3. kao posebna podgrupa. damperi i sliĉno). Slika 3. Automobili za prevoz putnika Ova vrsta vozila se dalje standardom razvrstava u pod vrste prema obliku karoserije u limuzine. karavan. specijalne autobuse.2. Slika 4. Moderno koncipiran troosovinski teretni automobil “Volvo“ 11 . miješalica za beton.

010 svaka grupa i podgrupe vozila imaju svoj poseban klasifikacioni broj.4. Slika 6. Moderno koncipiran “tegljač“ 3. automobili cisterne za pranje ulica. Shodno standardu SRPS M. Ova grupa vozila nije ograniĉena s obzirom da su specija lni ureĊaji i oprema na vozilima ne ograniĉeni po namjeni. automobil ĉistaĉ snega. vatrogasna vozila.NO. namjenjenih vuĉi velikih i vangabaritnih tereta. Automobili za vuĉu prikljuĉnih vozila (tegljaĉi) I ova podgrupa se dalje razvrstava u normalne tegljaĉe opremljene vuĉnim sedlima za vuĉu poluprikolica i specijalne tegljaĉe opremljene poteznicom i dodatim teretom radi povećanja athezione sile. Moderno koncipiran automobil dizalica (lijevo) vatrogasno vozilo (desno) 12 .3. kompresorski ili elektro agregati i sliĉna).3. Slika 5. Automobili za vršenje rada Ova grupa vozila obuhvata automobile specijalne konstrukcije koja ima specijalnu opremu i ureĊaje za vršenje odreĊenog rada (automobil dizalica.

Drumska prikljuĉna vozila Ovom podvrstom vozila su obuhvaćena drumska vozila bez motornog pogona koja su po konstrukciji ureĊajima i opremi sposobna da se prikljuĉe za vuĉno vozilo i namenjena prevozu lica ili tereta ili vršenju odreĊenog rada. sa jednom. Ova vrsta vozila se dalje razvrstava u poluprikolica putniĉkih i prikolice teretnih automobila.3. Ovom podvrstom nije decidirano navedeno. na primer:  prikolice. konstruisana tako da samo dijelom svoje mase opterećuju vuĉno vozilo. autobusa. autobusa. konstruisana tako da samo svojim prednjim dijelom opterećuju vuĉno vozilo posredstvom specijalnog vuĉnog sedla. Slika 8. preko koda se znatan dio mase poluprikolice prenosi na vuĉno vozilo – tegljaĉ. koja obuhvataju prikolice i poluprikolice specijalne konstrukcije. dve ili više zadnjih osovina (dakle bez prednje – upravljajuće osovine) i sa više tragova. 13 . ureĊaji i oprema kaja se može nalaziti na njima ne ograniĉena.5. specijalne prikolice za prevoz tereta i prikolice za vršenje rada. Moderna koncipirana poluprikolica  specijalna priključna vozila. Slika 7. Moderna koncipirana prikolica  poluprikolice. specijalne poluprikolice za prevoz tereta i poluprikolice za vršenje rada. spratne platforme. namjenjena specijalnim transportnim namjenama (niskonoseće platforme. Ova vrsta vozila se dalje razvrstava u podvrste prikolica putniĉkih i prikolice teretnih automobila. ali u nju se razvrstavaju i traktorske jednoosovinske prikolice. dvije ili više osovina. Podjela ove vrste vozila je mnogobrojna s obzirom da je konstrukcija istih. kojima se podrazumevaju vozila sa jednom.

Jer u suprotnom bi došlo do opadanja propusne moći saobraćajnica. za naše transportere od znaĉaja je deo šeme koji odnosi na vozila za prevoz tereta. Sva vozila koja se proizvode i mogu da se kreću u saobraćaju. Vozila svojim tehniĉko eksplatacionim karakteristikama moraju da zadovolje eksplatacione uslove da bi mogla da se kreću saobraćajnicama višeg ranga.6. dimenzijama i radnoj zapremini i vrsti prevoza tereta – namjeni. moraju biti proizvedena po standardima. Tako proizvedena vozila su standardizovanih dimenzija (za koje postoji ograniĉe nje do koje maksimalne veliĉine mogu da se proizvode). pa do specijalizovanih vozila za odreĊene vrste tereta. Moderno koncipirana secijalna niskoniseća platforma 3. Rezultat svega je sve veći broj razliĉitih i specijalizovanih vozila koja se kreću i zadovoljavaju zahtjeve tržišta za prevozom.Slika 9. da bi mogla da se kreću saobraćajnicama. 14 . Što je veći stepen razvoja sistema saobraćajnica i saobraćaja u nekoj državi. kao i minimalne snage za odreĊene kategorije vozila i vozila za specijalne namjene. Prema tako saĉinjenim standardima i propisima definisane su kategorije vozila koja sa minimalnim obaveznim karakteristikama koje proizvoĊaĉi moraju da ispune a prema kojima se prilagoĊavaju zemlje u zavisnosti od stepena razvoja koja mogu da se registruju i uĉestvuju u javnom saobraćaju. za tu državu se kaže da je na većem ekonomslom stepenu razvoja. Osnovna podjela teretnih vozila je prema:    konstrukciji. masama.). Drumska trans portna vozila Konstruktivne karakteristike vozila koje svi proizvoĊaĉi razvijaju su usmjerene ka sve većoj prilagodljivosti vozila da bi pokrila što širi spektar robe. Analizirajući šemu klasifikacije vozila koja je prikazana na (slici 2. koji zadovoljavaju opšte tehniĉke propise i propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Tegljač i poluprikolica 15 . Tertni automobili – vozilo  vuĉni voz – skup teretnog vozila.6. Podjela teretnih vozila prema konstrukciji Podjela teretnih vozila prema konstrukciji izvršena je na osnovu tipa konstrukcije vozila i imamo:  tertni automobili – vozilo. Slika 10. koji u sklopu svoje konstrukcije ima sopstveni pogon i tovarni prostor.teretno vozilo sa prikolicom  tegljaĉ (samo pogonsko vozilo) i poluprikolica . Vučni voz .tovarnim prostorom Slika 12. Slika 11. je skup vuĉnog vozila koje posjeduje jedan pogon i drugog dijela – prikolice.1. Skup teretnog vozila se dijeli na:  teretno vozilo sa pogonom i tovarnim prostorom i prikolicom [2].3.

male nosivosti od 0.3.1. 16 .5 m (vozila za vožnju u prigradu i meĊugradu). velike radne zapremine od 1800 cm3 do 2500 cm3.6. veoma velike nosivosti preko 12 tona (za potrebe transporta u meĊugradu). prigradu i meĊugradu).5 m do 9. Podjela po zapre mini motora Podjela po zapremini motora vrši se prema radnoj zapremini motora i to:      male radne zapremine do 900 cm3. Podjela teretnih vozila po masi.5 m i po visini mjereno od tla i do 4 m.6. srednje radne zapremine od 1300 cm3 do 1800 cm3.2. sednje dužine od 7.6. velike nosivosti od 7 do 12 tona (za potrebe transporta tereta u lokalu.5 do 3 tone (za potrebe transporta tereta u lokalu i prigradu). srednje nosivosti od 3 tone do 7 tona (za potrebe transporta tereta u lokalu.2. U drugom sluĉaju tegljaĉ – vuĉno vozilo posjeduje samo pogon bez tovarnog prostora i njemu mogu da se pridodaju prikolice – tovarni prostor za razliĉite terete u zavisnosti od potrebe transporta. prigradu i meĊugradu).5 tona (za potrebe dostave tereta u lokalu). male radne zapremine od 900 cm3 do 1300 cm3.2. male dužine od 5 do 7 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu i prigradu). Podjela teretnih vozila po dimenzijama Podjela teretnih vozila po dimenzijama izvršena je tako što standard dozvoljava širinu vozila do 2. Podjela po radnoj zapremini motora obezbeĊuje kategorizaciju vozila prema potrebama korisnika u zavisnosti od konfiguracije terena na kome će raditi teretno vozilo. velike dužine preko 12 m (vozila za vožnju u meĊugradu) 3. i prema dužini djele se na:     veoma male dužine do 5 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu – dostavna vozila).2. velike radne zapremine preko 2500 cm3. i to na vozila:      male nosivosti do 0.2.6. 3. 3.Ovakvo izvršena podjela pokazuje osnovna dva tipa teretnih vozila gdje je u prvom sluĉaju tovarni prostor na vozilu sa sopstvenim pogonom i to vozilo može da se koristi za transport tereta za koji je namijenjeno. Podjela tertnih vozila po masi Podjela teretnih vozila je izvršena prema masi tereta koje vozilo može da preveze. dimenziji i radnoj zapre mini 3.

Postoje vozila koja su van dozvoljenih dimenzija. koji u saobraćaju na putevima uĉestvuju kao jedna cjelina prikolice motocikla. djelova konstrukcije ili sliĉno.3. Specijalna vozila koja su većeg gabarita od standardnih i vrše prevoz tereta. skup autobusa (spreg autobusa i autobuske prikolice koja prevozi putnike ili teret). Spreg teretnog autobila i prikolice 17 . koji mogu da prelaze dozvoljene gabarite vozila. obeležavanjem transporta.6. spreg putniĉkog automobila i lake prikolice. tertna plato vozila i teretna vozila za vangabaritne terete. Slika 13. Odnosno specijalna vozila mogu samo da se kreću pod pratnjom i posebnim obezbeĊenjem takvog transporta.7. pod pratnjom vozila. Drumski skupovi (spregovi) vozila Drumski skupovi (spregovi) vozila podrazumevaju sastav motornog i prikljuĉnog vozila. skup teretnog automobila (spreg teretnog autobila i prikolice). zatvaranjem saobraćaja kuda prolazi transport itd.4. teretna vozila hladnjaĉe. 3. ali takav transport može da se obavlja samo pod specijalnim uslovima. Podjela teretnih vozila po vrsti prevoza – namje ni Podjela teretnih vozila prema vrsti prevoza izvršena je u zavisnosti od robe koja koja treba da bude transportovana i to na:         standardna teretna vozila i specijalna teretna vozila koja se dijele na: teretna vozila sa ureĊajem za smoistovar. teretna vozila cisterne. koja spadaju u grupu specijalnih transportnih vozila i takva vozila podležu odreĊenim propisima koji regulišu naĉin uĉešća takvih vozila u saobraćaju. skup tegljaĉa (spreg vuĉnog vozila i poluprikolice klasiĉne i specijalne namene). teretna vozila furgone.2. Imajući u vidu da su vozila za prevoz tereta savremene proizvodnje i namjenjena da prevoze što više tereta na dužim linijama koriste se polup rikolice razliĉitog kapaciteta i za razliĉite terete.

TakoĊe i sa aspekta prohodnosti vozila odnosno mogućnosti savlaĊivanja terena. Klasifikacija i oznaĉavanje vozila pre ma broju osovina i pogonski toĉkova Podjela vozila prema broju osovina u principu vrši se kod terenskih. te se stoga u praksi radi bližeg objašnjenja svrhe i namjene putniĉkih i teretnih automobila sa aspekta prohodnosti ova vrsta vozila razvrstava u podvrste: dvoosovinska.upravljuća osovina i dve zadnje osovine). automobili se dijele u:   automobili normalne prohodnosti sa pogonom tipa 4x2.010 posebno ne definiše naĉin razvoĊenja pogona na toĉkove. koji se uobiĉajeno nazivaju terenski automobili. automobili povišene prohodnosti sa pogonom tipa 4x4. ĉetvoroosovinska i višeosovinska vozila. bez obzira da li je prednja ili zadnja osovina pogonska. 6x4. Drumska zaprežna vozila Ova vrsta vozila podrazumjeva skup zaprežne životinje i zaprežnog vozila sa jednom ili dve osovine. Prikaz rasporeda osovina i pojašćen stepen prohodnosti vozila dat je u tabeli ispod (tabela1. Slika 14. 8x8. namjenjeno prevozu lica ili tereta. Standard SRPS N0. U ovoj oznaci prvi broj oznaĉava ukupan broj toĉkova vozila a drugi broj predstavlja broj pogonskih toĉkova. 18 . troosovinska. 8x4. 6x2.). 8x2. Drumska zaprezna vozila sa dve osovine 3. kod koga su svi zadnji toĉkovi pogonski.8. MeĊutim kod putniĉkih automobil. 6x6. teretnih automobila i automobila specijalne namjene.9. pri ĉemu se udvojeni toĉkovi ne raĉunaju kao posebni već samo kao toĉak povećane nosivosti. uobiĉajena konstrukcija je sa jednom upravljajućom osovinom i jednom zadnjom osovinom.3. Tako na primer oznaka 6x4 predstavlja automobil sa ukupno 6 toĉkova (najĉešće jedna prednja .

zemlje Evropske Unije usvojile su standard 70/156 EWG. Šema rasporeda osovina Pogonski tip toĉkova Formula upravljajućih osovina Formula rasporeda pogona Namena i prohodnost I 4 x2 1-0 02 vozila normalne prohodnosti vozila normalne prohodnosti vozila povišene i visoke prohodnosti sporohoda vozila i vozila unutrašnjeg transporta II 4 x2 1-0 10 III 4 x4 1-0 12 IV 4 x2 0-1 10 Tabela 1.Tabela 1. Raspored osovina i stepen prohodnost vozila Klasifikacija vozila prema standardu Evropske Unije Kako bi se lakše vozila klasifikovala. prema kome su sva vozila kasifikovana kao sto je prikazano u tabeli 2. Klase i vrste vozila prema 70/156 EWG i 98/91 EG standardu Evropske Unije. 19 . koji je kasnije promenjen u 98/91 EG.

bez obzira na naĉin pogona i/ili radne zapremine motora sus do 50 cm3 L3 Motocikl: Motorna vozila na dva toĉka. koja osim sedišta vozaĉa imaju više od 8 sedišta. bez obzira na naĉin pogona i /ili radne zapremine motora sus veće od 50 Teški cm3 tricikl: Motorna vozila na tri toĉka simetriĉno postavljena u odnosu na L5 uzdužnu osu vozila. a koja imaju motor: motor sus radne zapremine do 50 cm3 sa pogonom na benzin ili motor sus radne zapremine ĉija neto snaga ne prelazi 4 kW sa pogonom na druga goriva ili ĉija neto snaga ne prelazi 4 kW sa elektromotornim pogonom Teški kvadricikl: Motorna vozila na ĉetiri toĉka. koja osim sedišta vozaĉa imaju najviše još 8 sedišta M2 Putniĉka vozila. bez obzira na naĉin pogona i/ili radne zapremine motora veće od 50 cm3 Kvadricikli (Quadricikl) Laki kvadricikl: Motorna vozila na ĉetiri toĉka. Terenska vozila G Vozila kategorija M i N opremljena za upotrebu u terenskim uslovima Traktori T Poljoprivredni i šumarski traktori svih vrsta (toĉkaši i guseniĉari) Tabela 2. L7 ĉija neto masa ne prelazi 400 kg. što ne ukljuĉuje masu baterija za vozila na elektropogon i ĉija neto snaga motora ne prelazi 15 kW. ali nije veća od 3. konstrukcione L2 brzine do 50 km/h. konstrukcione brzine do 45 L6 km/h.5 t. ĉija ukupne masa prelazi 5 t Teretna vozila sa najmanje ĉetiri toĉka NI Teretna vozila ĉija ukupna masa nije veća od 5 t N2 Teretna vozila ĉija ukupna masa prelazi 5 t.5 t 03 Prikolice ĉija ukupna masa prelazi 3. što ne ukljuĉuje masu baterija za vozila na elektropogon. konstrukcione brzine veće od 50 km/h. bez obzira na naĉin pogona i/ili radne zapremine motora sus do 50 cm3 Laki tricikli: Motorna vozila na tri toĉka bez obzira na raspored istih. ali nije veća od 101 04 Prikolice ĉija ukupna masa prelazi 101 Drumska vozila sa manje od 4 toĉka LI Mopedi i skuteri: Motorna vozila na dva toĉka.75 t 02 Prikolice ĉija ukupna masa prelazi 0. ĉija neto masa ne prelazi 350 kg. Klasifikacija vozila prema standardu Evropske Unije 20 .Tabela 2. konstrukcione brzine veće od 45 km/h. Klasa vozila Klasa M Pod klasa Vrsta vozila Klasa N Klasa O Klasa L Klasa G Klasa T Putniĉka vozila sa najmanje 4 toĉka Ml Putniĉka vozila.75 t. odnosno 550 kg za teretni kvadricikl. ĉija ukupna masa nije veća od 5 t M3 Putniĉka vozila koja osim sedišta vozaĉa sadrže više od 8 sedišta. bez obzira na naĉin pogona i/ili radne zapremine motora sus veće od 50 cm3 Asimetriĉni tricikl: Motorna vozila na tri toĉka asimetriĉno postavljena u odnosu na L4 uzdužnu osu vozila (motocikli sa boĉnom prikolicom). konstrukcione brzine veće od 50 km/h. ali nije veća od 12 t N3 Teretna vozila ĉija ukupna masa prelazi 121 Prikolice i poluprikolice Ol Prikolice ĉija ukupna masa nije veća od 0. koja ne odgovaraju uslovima iz L6. konstrukcione brzine do 50 km/h.

ODLIKE DRUMSKOG SAOBRACAJA Osnovna odlika drumskog saobraćaja je da se vozila kreću po hrapavim površinama kolovoza. otpor trenja je kod drumskog saobraćaja znatno veći. Veći otpori trenja i nezavisnost kretanja sa posebnim posadama utiĉu na veći trošak energije i povećanje troškova kod drumskog saobraćaja. to su troškovi po jedinici manji. Tako su tokom 20-og vijeka konstruktivna rješenja motornih vozila imala karakter prestiža i nadmašivala su potrebe prevoza. kanalskog i . Razvojem šinskog. tako je drumski saobraćaj bio jedno vrijeme jedini vid suvozemnog saobraćaja. tereta ili putnika. Odmah po tom 1901. Kod drumskog saobraćaja ukupni troškovi prevoza su gotova proporcionalni dužini puta i koliĉini prevoza.4 puta.u novije vrijeme vazdušnog saobraćaja odreĊuje se položaj drumskog saobraćaja u sistemu u skladu sa njegovim tehniĉko-eksploatacionim mogućnostima i ekonomskim potrebama. 21 . Na to utiĉe veliki broj vozila razliĉitih mogućnosti. Moguće je svako pojedinaĉno vozilo organizovati nezavisno od drugog. Bez obzira na jednostavnu organizaciju prevoza drumski saobraćaj ima složenu organizaciju prometa. Hrapave površine utiĉu na velike otpore trenja. jednog od pokretaĉa ideje sportsih trka. Proraĉuni pokazuju daje otpor trenja kod drumskog saobraćaja veći od odpora na šinama 3. Drumski saobraćaj je elastiĉan i prilagodljiv zahtjevima prevoza. Može prihvatiti svaku koliĉinu robe. kojima upravlja isto toliko osoba koje istovremeno donese odluke stoje razlog nesporazuma i saobraćajnih nesreća. U toj etapi će novi motiv razvoja automobilizma biti sportski automobili. Vrijeme polaska vozila se podešava prema potrebama prevoza. Kao stoje vodni saobraćaj u jednoj istorijskoj epohi razvoja bio jedini mogući naĉin za savlaĊivanje velikih razdaljina. Tako će automobilske trke dati snažan podstrek usavršavanju automobila.4. hrapavim toĉkovima. Za razliku od šinskog saobraćaja koji se odvija preko ravne površine. Trka nije završena do kraja jer je u njoj poginuo uĉesnik u trci brat Luja Renoa. a ne poĉetno-završni troškovi. Svako vozilo nezavisno je u svom kretanju što je suprotno odlikama šinskog saobraćaja kod koga se formiraju kompozicije. Stoje put duži a teret koji se prevozi veći. potreba. starosti.godine organizovane su trke na relaciji Pariz. Na troškove utiĉe dužina puta i veliĉina tereta ili pak broj putnika. a potom i privrednim zahtjevima što će odrediti mjesto drumskog motornog saobraćaja u sistemu. Postižu se veće brzine i uvode novi materijali.Bordo na kojoj je postignuta rekordna brzina 27 km/h. bez obzira što su poĉetno-završni troškovi manji nego kod drugih vidova saobraćaja. Time je poĉela era automobilskih trka koja se i danas zadržala sa najvišim nivoom tehnološko-tehniĉkih zahtjeva i prestiža. Odlika drumskog saobraćaja je meĊusobna nezavisnost kretanja vozila. a od kretanja po vodi veći ĉak 27 puta. Motorni drumski saobraćaj je u razvojnim etapama išao od parnog preko elektriĉnog do gasnog po gona. Nova konstruktivna rješenja nisu pratila potrebe za prevoz u svim fazama razvoja. želja. Odlika drumskog saobraćaja je što omogućuje jednostavniju organizaciju prevoza. Prve automobilske trke su organizovali Francuzi 1895. Nezavisnost voznih jedinica itiĉe daje bezbjednost saobraćaja na putevima manji nego kod bilo koje vrste saobraćaja. Usavršavanje automobila najprije je motivisano sportskim.Berlin sa postignutim brzinama od 74 km/h.godine na relaciji Pariz. a poslije dvije godine trka Pariz-Madrid kada je nadmašena granica tadašnjih snova i postignuta brzina od 105 km/h. Pravci kretanja mogu zadovoljiti potrebe više neko bilo koje prevozno sredstvo.

Imaju dve ili više saobraćajnih traka. U mnogim dijelovima svijeta. Auto-putevi su vrsta puteva prilagoĊeni da se na njima obavlja što brži i bezbjedniji saobraćaj. Organizovan saobraćaj drastiĉno smanjuje vrijeme putovanja. kao stoje životinja koja se naĊe na putu. a kolo vozne trake su fiziĉki odvojene jedne od druge. drumski saobraćaj ne može biti konkurentan željezniĉkom saobraćaju. već pješaci moraju da koriste podzemne ili nadzemne pješaĉke prelaze. ostale puteve i zemljane puteve. Iako vozila ĉekaju na raskrsnicama. Drumski saobraćaj je regulisan saobraćajnim propisima koje moraju poštovati svi uĉesnici u saobraćaju. saobraćaj je. Drumski saobraćaj karakteriše elastiĉnost i prilagoĊavanje svakoj vrsti zahtjeva od veliĉine tereta do razdaljene. U saobraćaju mogu uĉestovati vozila na motorni pogon. Motorni drumski saobraćaj je u gradskom prevozu putnika. tako da ne prijeti opasnost od vozila iz susjednog smij era. puteve rezervisane za saobraćaj motornih vozila. On se sastoji od pojedinaĉno manjih zahtjeva za prevozom manjih koliĉina roba i putnika na razliĉitim relacijama i u razliĉitim vremenima. poljoprivrede. Saobraćajnim signalima mogućno je usaglašavanje i sa ostalim vidovima saobraćaja. Osnovna pravila drumskog saobraćaja su usvojena 1968. saobraćajne signale i znake na raskrsnicama tako da olakša protok vozila. ušteda u vremenu je velika. To je bio znaĉajan pokretaĉ razvoja drumskog motornog saobraćaja.Drumski saobraćaj je pogodan za disperzivni transport tereta i putnika. ili prepreka. Na izuzetno prometnim autoputevima ometanje može potrajati sve dok se saobraćaj ne proredi. Ne postoje pješaĉki prelazi. ruševine i si. neka nezgoda. Cesto je faktor vremena razlog za tako nešto. organizovan. a i meĊu njenim potpisnicama se javljaju odstupanja. Sa zahtjevima za koncentrovanim i disperzivnim prevozom tereta i putnika došlo je do ekonomske podjele drumskog motornog saobraćaja. godine na Beĉkoj konvenciji o drumskom saobraćaju. stavljaju 22 . To podrazumeva petlje. Zbog pojedinaĉnih voznih jedinica koje se kreću nezavisno jedna od drugih i znatno većeg broja ljudi koji upravljaju vozilima. Organizovan saobraćaj može preći u dezorganizovan nastupanjem vanrednog dogaĊaja. Vrste puteva Putevi se prema maksimalnoj brzini i nekim drugim faktorima dijele na: auto-puteve. Sve države nisu usvojile ovu konvenciju. s tim što jedan i drugi vid koristi organizacione slabosti jednog i preuzima prevoz tereta koji nije konkurentan i ne odgovara u potpunosti njegovim tehniĉkim mogućnostima. uopšte uzevši. Uĉesnici u drumskom saobraćaju se mogu kretati pješice. Pored toga sa obe strane puta postoji i zaustavna traka za prinudno zaustavljanje vozila. Na dijelovima auto-puta gdje postoji opasnost od utrĉavanja divljih i domaćih životinja. uzeo primat iako ne zadovoljava potrebe disperzivnog prevoza. potrošnje i povećanom motivacijom za putovanjem putnika.1. Ukrštanja sa drugim putevima i željezniĉkim prugama izvedena su ispod ili iznad nivoa autoputa. Razlog je nezadovoljavajući kvalitet masovnog prevoza i komfora koji daje kao i stepen usklaĊenosti linija i želja putnika. vozila bez sopstvenog pogona (bicikli) i pješaci. bilo da su u pitanju radovi na putu. Zahtjevi za disperzivnim saobraćajem narastaju u drugoj etapi industrijalizcije sa razvojem preraĊivaĉke industrije. a željezniĉki za koncentrovane prevoze. jašući životinje i uz pomoć raznih vozila. Viljem Biti prouĉavao je ova ometanja nazvavši ih „saobraćajni talasi". Drumski motorni saobraćaj je predodreĊen za disperzivne prevoze. 4.

Preticanje je uvek dozvoljeno sa lijeve strane. ovaj koncept je produbljen: pojedine ulice su oznaĉene kao jednosjmerne i sva vozila koja ih koriste moraju se kretati u jednom smjeru. Obiĉno se od vozaĉa oĉekuje da se voze sporijom trakom osim ako ne pretiĉu. Na putevima koji imaju dve ili više saobraćajnih traka. a ponekad sa desne strane. bicikle. Uĉesnici u saobraćaju su dužni da se striktno pridržavaju ograniĉenja. Preticanje Pod preticanjem se smatra prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istom smeru. u zemlji u kojoj se vozi desnom stranom. može znaĉajno poboljšati protok saobraćaja budući da omogućava brže kretanje vozilima i nastoji da pojednostavi raskrsnice. Vozaĉ.3. mora se u povratku koristiti drugim ulicama.2. Na autoputevima i putevima rezervisanim za motorna vozila zabranjeno je voziti traktore. Saobraćaj koji se odvija u razliĉitim smjerovima treba da bude odvojen tako da ne ometa kretanje vozila iz suprotnog smjera. kao i da daju potrebna obavještenja radi bržeg i urednijeg odvijanja saobraćaja. Vozaĉima koji ne 23 . Najĉešće je ta brzina ograniĉena na 120 km/h. dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu brža traka spolja. dok su sporije desno. dok je obilaženje prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugom objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. Postojanje jednosmjernih ulica. 4. ali se ĉesto koriste obe trake ako je saobraćaj gust. Pod ovim putevima se ubrajaju i putevi koji imaju prirodnu kamenu ili peskovitu površinu. U većini zemalja se bržim trakama smatraju unutrašnje trake. zaprege i druga sliĉna vozila. koji želi da se vrati na mjesto sa koga je pošao. Osnovno pitanje koje se ovde postavlja jeste koja će se strana puta koristiti za kretanje. kakvi postoje u svim velikim gradovima. ali to nije obavezno. U nešto komlikovanijim sluĉajevima. Oni se grade sa širim kolovozima. radne mašine. 4. zabrana i obaveza. u sluĉaju da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da vozilo koje pretiĉemo sa desne strane ima namjeru da skrene lijevo. Maksimalna dozvoljena brzina varira od države do države. Na primjer. trake levo su brže trake. uprkos neugodnostima koje donosi odreĊenom broju vozaĉa individualnih putniĉkih automobila. Saobraćajni znaci se dijele na:       znakove opasnosti znakove izriĉitih naredbi znakove obavještenja svjetlosne saobraćajne znake oznake na kolovozu svjetlosne i druge oznake na putu. Putevi rezervisani za saobraćaj motornih vozila mogu imati iste elemente kao i autoput. Zemljani putevi su putevi bez izgraĊenog kolovoza.se zaštitne ograde. Saobraćajni znaci Saobraćajni znaci služe da uĉesnicima u drumskom saobraćaju stave do znanja opasnosti i ograniĉenja koja postoje na putu. postoje "brže" i "sporije" trake.

Zato mnoge države sveta ograniĉavaju maksimalnu brzinu na putevima na svojoj teritotiji. Vozila ne bi smjela da voze brzinom veće od dozvoljene. kada im se namjeravani pravci ukrste. U drugim zemljama. Veća ili manja brzina od te dovode do toga da se vozaĉ ĉešće zaustavlja na crvenom svetlu. 4. tj. vozaĉ će istrajavati u svojoj namjeri da se vozi odreĊenom saobraćajnom trakom. Pravo prvenstva Dijagram kretanja unutar kružnog toka u državi u kojoj se saobraća lijevom stranom puta. Trake Kada je ulica dovoljno široka da može da omogući kretanje više vozila. Drugi naĉin su kompjuterizovani sistemi za mjerenje brzine koji se postavljaju širom grada. Postoji razlika izmeĊu kolovozne i saobraćajne trake. paralelnih saobraćajnih koridora. pak. Na putevima sa više saobraćajnih traka. što se kasnije koristi za slanje kazne. Neke države na putevima grade oniže betonske zidove kako bi jasno razdvojile dve kolovozne trake. uvedena su dva naĉina kontrole. Da bi se natjerali vozaĉi da poštuju ograniĉenja brzine. Glavno pravilo koje reguliše ovaj problem zove se prvenstvo 24 . teže je izbjeći sudar i veća je šteta ako se sudar desi. tj. sredstvo usporavanja saobraćaja. 4. a svaka od njih može imati po jednu ili više saobraćajnih traka.poznaju grad jednosmjerne ulice mogu predstavljati problem. dvosmjerna ulica ima dve kolovozne trake. Sistem razvijen u Nemaĉkoj je zeleni talas. normalno je da se saobraćaj izdijeli u više traka. Vozila na kružnom toku imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na ona koja se ukljuĉuju. Naĉin vožnje razlikuje se od zemlje do zemlje. koji automatski detektuju prekršioce i fotografišu registarske tablice. U nekim zemljama.6. parkiranje nije dozvoljeno a pješacima je zabranjen pristup središnjem ostrvu. Prvi je da policija patrolira putevima i koristi specijalne ureĊaje (obiĉno radare) da izmjere brzinu vozila i zaustave svako koje se uhvati da ne poštuje ograniĉenje brzine. u kojoj se saobraćajni tokovi odvijaju oko središnjeg ostrva ali tek pošto ustupe prvenstvo prolaza tekućem saobraćaju. jednog pored drugog. Vozila ĉesto dolaze u konflikt interesa kada se naĊu jedno drugom na putu.4. 4. ali to moraju ĉiniti tako da ne ugrožavaju ostale uĉesnike u saobraćaju. pa ih se vozaĉi pridržavaju prema steĉenom iskustvu u vožnji. dok će u drugim oĉekivati od ostalih uĉesnika u saobraćaju da se ĉesto prestrojavaju ispred i iza njega. koji pokazuje optimalnu brzinu da bi se uvijek prolazilo na zeleno svjetlo na semaforu na tom putu. Ograniĉenje brzine Stoje veća brzina vozila. vozaĉi se mogu prestrojavati po svojoj slobodnoj volji.5. U poslednje vrijeme situaciju znatno olakšavaju kompjuterski programi koji imaju ulogu svojevrsnih mapa i koji imaju umemorisane i jednosmjerne ulice. Kružni tok je tip raskrsnice. trake uopšte nisu obilježene. Naime.

na samom ulasku u raskrsnicu. Znak Mjesto ukrštanje puteva podjednake važnosti raskrsnica Obave ze vozaĉa ustupiti pravo prvenstva vozilu koje vam dlazi sa desne strane propustiti vozilo koje se kreće po putu sa prvenstvom prolaza. Koliki će interval vremena biti dodjeljen svakom putnom pravcu. zavisi iskljuĉivo od obima i intenziteta saobraćaja. U tabeli 3. Ovo pravilo. što znaĉi da vozaĉ najpre mora propustiti pešake pre nego što nastavi dalje. Primjena ovog rešenja zasniva se na ideji da saobraćaju na svakom putnom pravcu treba dati djelić vremena kako bi organizovano prešao preko raskrsnice. moraju propustiti ona vozila koja dolaze iz pravca vertikalnog kraka slova T. Razliĉite zemlje imaju razliĉita pravila kojima regulišu prvenstvo prolaza. kod znaka STOP obavezno je zaustavljanje Put sa prvenstvom prolaza. segmentom slova T koji se nalazi na vrhu. dati su samo neki znakovi. saobraćaj na prometnim raskrsnicama reguliše se svjetlosnim signalima. vozila koja se kreću pravo. zapravo.prolaza. priorite-a-droite). mjesto i obaveze vozača Napomena: znakovi i propisi se razlikuju u zavisnosti od države u kojoj se nalazite. Znakovi. T raskrsnica. ali uobiĉajena praksa je da jedan od puteva (obiĉno manji put) ima oznaku koja stavlja do znanja da treba ustupiti prvenstvo prolaska drugim vozilima. zaĉudo. imate pravo prvenstva prolaza ustuputi prvenstvo vozilu koje dolazi iz suprotnog smera ustupiti prvenstvo pešaku koji se nalazi na pešaĉkom prelazu ustupiti prvenstvo biciklisti koji se nalazi na prelazu ustupiti prvenstvo vozilu koje se kreće po šinama raskrsnica suženi deo puta pješaĉki prelaz biciklistiĉki prelaz prelaz preko pruge Tabela 3. isprekidane linije iscrtane na kolovozu ili neki druga naprava. tako da propisi koji su gore navedeni ne moraju svuda da važe. gdje. Pitanje prvenstva prolaska može se razriješiti primjenom tzv. a koji je dužan da saĉeka. U pojedinim sluĉajevima. Ovo pravilo je dvosmisleno. Ono odreĊuje koji vozaĉ ima pravo da prvi koristi sporni dio puta. iscrtan je pješaĉki prelaz. pravila desne strane (fr. mjesto i obaveze vozaca. govori o tome da prvenstvo prolaza ima vozilo koje nam dolazi s desne strane. a li ima primenu kod tzv. U savremenim gradovima. 25 . To može biti znak STOP ili okrenuti trougao. na koju stupa tek pošto se prethodno uvjerio da se nijedno vozilo ne kreće putem na koji se ukljuĉuje. Vozaĉ koji se kreće putem sa znakom STOP mora se zaustaviti na raskrsnici. Tabela 3.

26 . koji zaustavljaju vozila u regularnim intervalima da bi pješaci mogli da proĊu. Prikaz pjesačkih prelaza i njihov znak Pješaĉki prelazi bez semafora su takoĊe ĉesti. a vozila moraju da se zaustave. U nekim drugim zemljama. Semafor će iskoristiti tu informaciju da zakaže zaustavljanje saobraćaja. koji se oznaĉavaju linijama na putu na mjestima gde se oĉekuje da će pješaci prelaziti. smatra se da raskrsnice imaju pješaĉke prelaze. Prvi naĉin oznaĉavanja je uobiĉajen. Neka pravosuĊa zabranjuju prelazak puta bilo gdje osim pešaĉkog prelaza. Neke pješaĉke prelaze ĉesto prate semafori. Na mnogim mestima pješaci moraju da paze da prelaze put kada nema saobraćaja koji ih može ugroziti. Na prometnijim mjestima se obiĉno nalaze pješaĉki prelazi. Slika 15.4. pješaci imaju pravo da prelaze drum gde oni požele i imaju viša prava od vozila dok prelaze. Primjer jedne od država u kom ovo pravilo ne važi je Ujedinjeno Kraljevstvo. signal neće zaustavljati saobraćaj bez smisla. postoje uoĉljiviji na tamnoj podlozi. kod kojih pešak mora da pritisne dugme da bi najava io svoju namjeru da preĊe ulicu. ĉak i ako nisu obojene. U nekim državama postoje inteligentni semafori.7. Izgled pješaĉkog prelaza može znatno da se razlikuje od mjesta do mjesta. Pješaĉki prelaz Pješaci ĉesto moraju da prelaze sa jedne strane ulice na drugu i tako se ispreĉiti vozilima na drumu. U ovom sluĉaju saobraćajni propisi dozvoljavaju pješaku da preĊe na pješaĉkom prelazu. sve dok se putevi sreću približno pod pravim uglom. a ako nema pješaka koji žele da preĊu ulicu. U većini zemalja. ali dva najĉešća izgleda su red paralelnih bijelih linija ili dvije duge horizontalne bijele linije.

prevoz od „vrata do vrata“. rad tokom cijele godine (manje koliĉine robe).4. ekonomiĉnost.8. koristi se najĉešće na kratkim rastojanjima. dobra brzina. osjetljivost na vremenske neprilike (snijeg. komercijlna brzina prevoza. fleksibilnost i frekventnost. itd. Prednosti i mane drumskog saobraćaja Drumski saobraćaj ima niz prednosti. poledica. elastiĉne transportne jedinice. pouzdanost. niska efikasnost iskorišćenja pogonske snage. visoka ukupna elastiĉnost. 27 . male. dobra pouzdanost i urednost. niski terminalni troškovi. ali isto tako ima i svoje mane. u odnosu na druge vidove unutrašnjeg transporta jedne zemlje ili regiona. niska produktivnost rada. Mane drumskog saobraćaja su:       velika potrošnja goriva. male štete. Prednosti drumskog saobraćaja su:              velika gustina drumske mreže. itd. bolje obezbeĊenje robe pri prevozu. za većim rastojanjima koristi se samo za lako kvarljivu rodu i za meĊupogonski prevoz. konkurentni ukupni troškovi kod prevoza na kratkim i srednjim udaljenostima.).

pograniĉna. i druge aspekte kao što su sankcije za nepoštovanje odredbi sporazuma. veterinarska i druga pravila. naĉin obavljanja posebnih vrsta prevoza kao što su vangabaritni prevozi (vozila i tereti koji prekoraĉuju dozvoljene mase i dimenzije) i prevozi opasnih roba. obaveze prevoznika na poštovanje nacionalnih propisa država-potpisnica po pitanjima koja nisu obuhvaćena bilateralnim sporazumom. U okviru ovih sporazuma reguliše se meĊunarodni drumski prevoz putnika i robe koji obavljaju prevoznici sa sedištem na teritoriji država strana ugovornica vozilima koja su registrovana na tim teritorijama. rok važenja i naĉin njihovog korišćenja. Neki od multilate ralnih ugovora iz oblasti drumskog transporta su:      Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju meĊunarodne drumske prevoze – AETR Konvencija o ugovoru za meĊunarodni prevoz robe drumom – CMR Sporazum o meĊunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica u specijalnim vozilima za njihov prevoz – ATP Evropski sporazum o meĊunarodnom transportu opasne robe drumom – ADR Carinska konvencija o meĊunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR Bilateralni sporazumi omogućavaju da dve države regulišu ovu materiju u skladu sa svojim potrebama i interesima. utvrĊivanje kontigenata (najmanje jedanput godišnje) i vrsta dozvola za prevoz robe. uslovi za prevoz robe u režimu dozvola i u režimu bez dozvola. Pitanja koja se najĉešće rešavaju putem bilateralnih sporazuma su:           uslovi za uspostavljanje i obavljanje meĊunarodnog linijskog prevoza putnika sa potrebnim dokumentima. carinska. visina naknada i uzajamno oslobaĊanje od plaćanja naknada za korišćenje puteva. vrste vanlinijskog prevoza putnika.5. sanitarna. 1 Najveći znaĉaj za razvoj meĊunarodnog drumskog saobraćaja ima Ko mitet za kopneni saobraćaj Evropske ekonomske ko misije Ujed injenih nacija (ITC/ ECE/UN – In land Transport Committee / Economic Co mmission for Eu rope / United Nations) i Evropska konferencija ministara saobraćaja (CEMT – Conférence Européenne des Ministres des Transports ili ECMT – European Conference of Min isters of Transport). bilateralnim sporazumima izmeĊu vlada dve države i aktima nacionalnog zakonodavstva. REGULATORNI OKVIR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Pravno regulisanje drumskog saobraćaja se zasniva na multilateralnim konvencijama i sporazumima (pretežno pripremljenim na nivou ITC/ECE/UN i CEMT) 1 . prevozi u režimu dozvola i bez dozvola kao i drugi zahtevi koje moraju da ispunjavaju prevoznici. druge takse i dažbine (carinske i sliĉne). 28 . na kojima se nalaze taĉke polaska ili odredišta ukljuĉujući i tranzit preko tih teritorija. a u cilju olakšavanja kretanja putnika i olakšavanja robne razmene.

tranzitni. Regulatorni okvir – pojednostavljen prikaz 29 . Sporazumima se utvrĊuje kontigent dozvola – broj (kvota) dozvola jedinstvenih po sledećim karakteristikama:     Država koja dozvolu izdaje Vremenska važnost dozvole (u većini sluĉajeva do 31. može se uoĉiti da su u mnogim rešenjima veoma sliĉi. na naĉelu obezbeĊivanja istih uslova i pogodnosti za prevoznike obe ugovorne strane. obaveza da se tranzitira zemlja u kojoj je vozilo registrovano  vrstu robe  kategorija ili vrsta vozila Osnovni nacionalni propisi su:       Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju. Zakon o meĊunarodnom drumskom saobraćaju. koji su zakljuĉeni izmeĊu naše zemlje i drugih zemalja. fiskalnih rešenja. Regulatorni okvir – pojednostavljen prikaz Slika 16. Razlike postoje u domenu prihvatanja nivoa liberalizacije drumskog saobraćaja. Najĉešće primenjena re šenja su zasnovana na reciprocitetu. Zakon o javnim putevima. naknada za korišćenje puteva. Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.01.Navedena pitanja se tretiraju razliĉito u raznim sporazumima. naredne godine) Može se koristiti za jednu vožnju ili za neodreĊeni broj vožnji u okviru definisanog vremensko perioda Ograniĉenja:  vrsta prevoza – bilateralni. taksi za izdavanje dozvola. Zakon o bezbednoti saobraćaja na putevima. UporeĊenjem bilateralnih ugovora. tj. utvrĊivanja stepena primene režima dozvola i kontigenata dozvola. a neka se uopšte ne razmatraju. pa ĉak i identiĉni. za i iz trećih zemalja  podruĉje – npr. Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

687. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.689. U drumskom saobraćaju zaposleno je ukupno 5657 radnika.000 putnika a u meĊugradskom saobraćaju 4.644. integrišu se svi sektori proizvodnje. Većina preduzeća koja se bave prevozom putnika su privatizovana a registrovan je i odreĊen broj novih preduzeća koja se bave prevozom putnika. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje. U narednom periodu potrebno je zabraniti uvoz autobusa nepovoljne starosne strukture i zanoviti vozni park ĉime bi se povećao nivo usluge prevoza putnika.000 kilometara od ĉega u:    gradsko prigradskom saobraćaju 18. Prevozom putnika bavi se 120 subjekta koji raspolažu sa 1032 autobusa od toga 486 za meĊugradski i meĊunarodni prevoz a 546 za gradsko prigradski prevoz. Saobraćajna mreža Republike Srpske je nerazvijena. Prevozne kapacitete ĉine vozila sa veoma nepovoljnom starosnom strukturom koji nisu obnavljani od poĉetka rata do danas.105. meĊunarodnom saobraćaju18.6.045. efikasan i jeftin saobraćaj utiĉe na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu.000 pri ĉemu su autobusi prešli ukupno 49. prevoz robe u drumskom saobraćaju. Ukupno prevezeno putnika 2005.000 kilometara. prevoz putnika u meĊunarodnom saobraćaju. DRUMSKI SAOBRAĆAJ U REPUBLICI SRPSKOJ Saobraćaj je izuzetno važan ĉinilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje.000 putnika. a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu izmeĊu srednje Evrope sa Jadranom. U gradsko prigradskom saobraćaju prevezeno je 16.000 kilometra. U meĊunarodnom saobraćaju prevezeno je 2. U navedenom periodu uvezeno je dosta vozila koja su zastarjela i amortizovana pa su kao takva neudobna i nebezbjedna. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.000 putnika u unutrašnjem saobraćaju. godine 23.000 putnika što ukupno iznosi 21. Ukupni ponuĊeni prevozni kapaciteti su veći od potreba za prevozom što dovodi do nelojalne konkurencije u prevozu putnika kao i smanjenja bezbjednosti. Drumski saobraćaj u Republici Srpskoj organizovan je kao:     prevoz putnika u gradsko prigradsko saobraćaju. Saobraćaj zapošljava znatan broj radnika.987. opštine odnosno društva kao cjeline trebalo bi da se za rješavanje saobraćajih problema uloži daleko više napora nego do sada.000 kilometra. 30 .657. prevoz putnika u meĊugradskom saobraćaju.174. Na taj naĉin bi se smanjio ponuĊeni kapacitet voznog parka koji je veći od potrebnih realnih zahtjeva za prevozom a povećao kvalitet usluge i bezbjednost prevezenih putnika. Imajući u vidu da je ovo veoma važan segment za kvalitet življenja svakog grada.966. Dobar. meĊugradskom saobraćaju13.

Struktura voznog parka teretnih vozila povoljnija je od starosne strukture autobusa. Karta Republike Srpske sa drumskom mrežom saobraćajnica 31 .510 tona izvoz 160.110.479 tona prevoz u inostranstvu 51.Drumskim saobraćajem u Republici Srpskoj preveze se više od 90% od ukupnih koliĉina roba.004 tona pri ĉemu su prešli 34.578.420 tona uvoz 175. godini prevoznici Republike Srpske sa 730 voznih jedinica prevezli su 575. Slika 17.000 tona robe i prešli 6. OdreĊen broj privatnih prevoznika nabavio je nove vozne jedinice. U 2005.975 tona robe od ĉega:      unutrašnji prevoz 184. godini prevoznici Republike Srpske prevezli su 242.562 tona tranzit 4. Naprijed navedenim podacima nisu obuhvaćeni prevozi roba i prijeĊeni kilometri koji su izvršeni za vlastite potrebe.000 kilometara. Zbog nedostatka transportnih dozvola i rigoroznog viznog režima prema prevoznicima iz RS dosta roba u meĊunarodnom prevozu prevoze strani prevoznici.000 km. U 2002.

Zbog nedostatka transportnih dozvola i rigoroznog viznog režima prema prevoznicima iz RS dosta roba u meĊunarodnom prevozu prevoze strani prevoznici. prolazak kroz naselja i neadekvatno održavanje. On se sastoji od pojedinaĉno manjih zahtjeva za prevozom manjih koliĉina roba i putnika na razliĉitim relacijama i u razliĉitim vremenima. poljoprivrede. To je bio znaĉajan pokretaĉ razvoja drumskog motornog saobraćaja. ZAKLJUĈAK Drumski saobraćaj je pogodan za disperzivni transport tereta i putnika.7. Zahtjevi za disperzivnim saobraćajem narastaju u drugoj etapi industrijalizcije sa razvojem preraĊivaĉke industrije. Evropski putevi u Republici Srpskoj u mnogim dionicama ne podržavaju intenzitet saobraćaja i željene brzine. potrošnje i povećanom motivacijom za putovanjem putnika. Drumski saobraćaj karakteriše elastiĉnost i prilagoĊavanje svakoj vrsti zahtjeva od veliĉine tereta do razdaljene. 32 . Razlozi za to su izmeĊu ostalog mali radiusi krivini. Zbog pojedinaĉnih voznih jedinica koje se kreću nezavisno jedna od drugih i znatno većeg broja ljudi koji upravljaju vozilima. drumski saobraćaj ne može biti konkurentan željezniĉkom saobraćaju na velikim relacijama. Razvoj drumskih prevoznih sredstava zahtjevao je izgradnju ili poboljšanje kvaliteta puteva.

ba – pretraživanja 33 .scribd.com/doc/35721189/zakon-drumski-saobracaj [7] http://www. Saobraćajni Fakultet. [3] Skripta: Intergralni transport – Drumski smjer. Saobraćajni Fakultet.Google. Beograd 2004. Univerzitet u Beogradu. [2] Predavanja iz predmeta: Osnovi Drumskog Transoprta.php/pg/1994. Beograd 2004. [4] http://www. Univerzitet u Beogradu.org/sr/Drumski_Saobracaj [6] http://www. Univerzitet u Beogradu.komorars.html [5] http://sr. Beograd 2005.ba/a2/index. Saobraćajni Fakultet.wikipedia.LITERATURA [1] Skripta: “Drumska transportna sredstva”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->