Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 16. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5491 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

P

lin u BiH mogao bi poskupjeti ve} po~etkom idu}e godine, saznajemo u kompaniji „BH-Gas“. Direktor bh. kompanije Almir

Be~arevi} kazao je za „Avaz“ da je novo poskupljenje neminovno, jer cijene ruskog plina stalno rastu. - Jo{ ne mo`emo precizirati kada }emo se odlu~iti za posku-

pljenje i o kojem se procentu radi, jer to zavisi od kursa dolara, cijene nafte i daljnjeg pove}anja cijene ruskog plina - ka`e Be~arevi}. 7. strana

Na licu mjesta

Dinamu izmaklo prolje}e u Evropi
Vlast: SDP uputio koalicionu ponudu

.#)7/& +,# 0#561,+ 0#24#8+6+ 8.#56
2. i 3. str.

Sarajevo: Spektakularna akcija na Ba{~ar{iji
Slika sa autobuske stanice u Sarajevu Kontrola na granici nije tako stroga

52'%+,#.%+ 5+2#' 7*#25+.+ &81,+%7 .,7&+ <$1) 8'<# 5# 674-18+ '/
FBiH: Penzioneri ogor~eni na vlast
(Fotosi: M. @ivojevi} i I. [ebalj)

Na grani~nom prijelazu izme|u Hrvatske i Slovenije primije}en je porast broja vozila iz BiH

Ekipa „Dnevnog avaza“ na granici Evropske unije

Sada je sve mnogo ljep{e
4. i 5. strana

24'&0#%46 $7& '6# &1015+ 0+ ' 2'0<+,'
6. str.

SANEL JAHI]

Zenit pada u grotlu Atine
58. str.

58. strana

15. strana

59. strana

1&018' )1&+0' 5-72.,+2.+0
U „BH-Gasu“ ne mogu precizirati za koliko }e cijene biti pove}ane Posljednje pove}anje cijena bilo u aprilu ove godine

ENERGETIKA Zbog stalnog pove}anja cijena

Fudbal Eks

Halilhod`i}: U fini{u Evropske lige Dinamo u Zagrebu izgubio od PAOK-a

Vahid Halilhod`i} nije uspio

Ima li Lagumd`ija tajne sagovornike?
Svi koji razumiju duh BiH, isti~e Dragan ^ovi}, znaju da je SDP-ova koalicija „srljanje u mrak i potpuno pogre{an smjer“. - Oni koji su izabrali ovaj put, neka snose posljedice. Ne mogu se izbaciti iz vlasti hrvatske stranke. Razgovarao sam sa mnogim predstavnicima me|unarodne zajednice i organizacija. Svi su rekli da to nije pravi put. Osim ako Lagumd`ija ima neke druge, tajne sugovornike, u pravcu ru{enja BiH. Onda je na dobrom putu da se to desi. Ja to ne `elim i u~init }u sve da se to ne desi. Uklju~uju}i i blokade - navodi ^ovi} i dodaje da }e jedini put biti vanredni izbori ako se vlast ne uspostavi za pet mjeseci.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

KOALICIJE Zlatko Lagumd`ija ponudio koaliciju SDA, NSRzB-u i HSP-u

Institucije bez SNSD-a?
- Mi nismo udarnici za formiranje vlasti na nivou BiH. Mi smo prema tome ravnodu{ni. Organi stranke odredit }e se prema tome ho}emo li uop{te ulaziti u formiranje zajedni~kih institucija, odnosno Savjeta ministara BiH na ovaj na~in, dakle bez legitimnih hrvatskih predstavnika isti~e Vasi}.

Had`i}: Otvoreni smo za druge
Potpredsjednik SDP-a BiH Damir Had`i} izjavio je za „Avaz“ da platforma potvr|uje uspjeh njegove stranke da ponudi programsku, a ne matemati~ku koaliciju. - Platformu ostavljamo otvorenom za svaku politi~ku faktor u BiH koji ima legitimitet gra|ana. Ostajemo otvoreni za sve koji prihvataju koaliciju na ovim osnovama - ka`e Had`i}.

^ovi}: SDP gura BiH u podjelu
To }e za posljedicu imati uspostavu vlasti po potpuno drugom modelu i na razini dr`ave, ka`e ^ovi} Ovo je najdeblji glogov kolac za raspad BiH, tvrdi Vasi}
Nakon sjednice strana~kog predsjedni{tva u utorak, SDP BiH uputio je ju~er SDA, Narodnoj stranci Radom za boljitak i HSP-u BiH platformu o programskoj saradnji, preciznije poziv na koalicioni sporazum. Ovo je kona~na potvrda poku{aja uspostave nove alijanse u BiH, o kojoj je „Dnevni avaz“ me|u prvima pisao.

Klju~na pitanja
Iz SDP-a je poja{njeno da je platforma upu}ena „politi~kim partijama s kojima je do sada postignut najve}i stepen saglasnosti o klju~nim politi~kim i ekonomskim pitanjima“. - SDP o~ekuje da }e se na ovim principima mo}i okupiti {iri front usmjeren ka reformama i ubrzanju evropskih integracija - saop}eno je iz te stranke. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}

kazao je ju~er za „Avaz“ da ne mo`e razumjeti ovaj potez Zlatka Lagumd`ije, jer „on nije razuman i racionalan“. - To je nerazumna politika, koja ide u pravcu razgradnje BiH. Ja to uspore|ujem s politikom od prije 20 godina u Jugoslaviji. Nadam se da posljedice ne}e biti iste. Ali, trebamo biti svjesni kojim se putem krenulo. Mene iznena|uje da dvije decenije poslije toga netko misli da mo`e istisnuti jedan narod, volju jednog naroda, iz izvr{ne vlasti. Vjerujem da to ne mo`e uspjeti. Posljedice

toga bit }e blokada uspostave vlasti. Vlast u FBiH ne}e biti formirana kako je netko planirao. To }e za posljedicu imati uspostavu vlasti po potpuno drugom modelu i na razini dr`ave. Posljedice mogu biti nesagledive. Nadam se da to na umu imaju oni koji misle da se ovako grubo mogu igrati sa BiH pod pla{tom gra|anske BiH i jednakih prava - rekao je ^ovi}.

Vanredni izbori
Generalni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} istakao je da ovakav potez SDP-a predstavlja „najdeblji glogov kolac za raspad BiH“. Tvrdi da takvo ne{to ne bi radio niko razuman. - SDP ili je zaista nepromi{ljena stranka ili namjerno radi na razbijanju BiH. Time }e se potvrditi ona teza da }e se BiH raspasti, ali ne zbog RS i ne po {avovima RS i FBiH, ve} zbog FBiH! ^ovi}a treba shvatiti ozbiljno -smatra Vasi}. Prema njemu, blokada uspostave vlasti mora dovesti do vanrednih izbora i u tome bi najvi{e profitirali SNSD i F. VELE HDZ BiH.

^ovi}: Te{ke posljedice

Lagumd`ija: Nova alijansa

Vasi}: Radi li ovo namjerno

Odjeci dogovora na svim nivoima vlasti
Parlament BiH: Juri{i} kandidat
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH u nastavku konstituiraju}e sjednice zakazane za 22. decembar trebao bi izabrati predsjedavaju}eg i dva dopredsjedavaju}a Doma za naredne ~etiri godine. Nezvani~no, skoro je sigurno da }e kandidat SDP-a za ~lana Kolegija ovog doma biti Denis Be}irovi}. Sigurno je i da }e SNSD za rukovodstvo Predstavni~kog doJuri{i}: SDP-ov ma predlo`iti Milorada @ivkovi}a. Koplja se najvi{e lome zbog hrvatskog favorit ~lana Kolegija, za {ta su zainteresirana oba HDZ-a, ali i HSP i NSRzB. Sigurno je da }e SNSD prije podr`ati Niku Lozan~i}a iz HDZ-a BiH. S druge strane, njemu bi mogao parirati ZvoS. R. nko Juri{i} iz HSP-a BiH, kojeg SDP favorizira.

Parlament FBiH: Zvizdi} na ~elu?
Nastavak konstituiraju}e sjednice Predstavni~kog doma Federalnog parlamenta jo{ nije zakazan, ali nakon {to je SDP ju~er platformu o programskoj saradnji uputio SDA, NSRzB-u i HSP-u, o~ekuje se da }e se to desiti do kraja ovog mjeseca. Kako saznajemo, u SDA je „pao“ dogovor da ako mjesto predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma FBiH pripadne toj stranci, a ona to o~ekuje, jer }e SDP prema svemu Softi}: Pao , sude}i, uzeti mjesto federalnog premijera, dogovor onda }e ~elnik tog doma biti Denis Zvizdi}. Na taj na~in iznevjereno je ranije obe}anje da }e predsjedavaju}i Predstavni~kog doma ostati Safet Softi}, koji je na M. K. toj poziciji bio i u dosada{njem sazivu.

KS: Za premijera se sprema Musi}
Iako jo{ niko zvani~no ne `eli pri~ati o podjeli fotelja u Vladi Kantona Sarajevo, za premijersku poziciju uveliko se priprema kadar SDP-a Fikret Musi}. Kako „Avaz“ saznaje, 12 ministarskih pozicija u Vladi KS trebalo bi biti podijeljeno pola-pola izme|u SDP-a i SDA. Sve se glasnije govori da }e na ~elo Ministarstva kulture i sporta ponovo do}i Ivica [ari}, a SDA navodno `eli zadr`ati i tri ministra iz Musi}: Kandidat odlaze}eg saziva, a to su Muhamed Koza- SDP-a dra, ^edomir Luki} i Abid Jusi}. [to se ti~e SDP-a, izvjesno je da bi za ministra obrazovanja i nauke trebao do}i sada{nji Mirko Pejanovi}. Jo{ se razmatra na ~elo kojeg miN. P. nistarstva bi mogao sjesti Mustafa Resi}.

SBK: Formiranje vlasti }e potrajati
Formiranje vlasti u SBK ide te{ko. Do sada su u Kantonalnoj skup{tini tek formirani klubovi bo{nja~kog i srpskog naroda. - Mi u SDP-u imamo strana~ku platformu koju provodimo i koja predvi|a saradnju sa SDA, NSRzB-om, HSSom i HSP-om. Ovdje su otvoreni razgovori sa svima, sve stranke odr`ale su po jedan krug zvani~nih razgovora i tu nema tajni - kazao nam je Senad Selimovi}, poslanik SDP-a K. K. u Skup{tini SBK.

TK: ^au{evi} premijer?
Odmah nakon {to je objelodanjena SDP-ova ponuda budu}im partnerima, u Tuzli je za naredni ponedjeljak zakazan nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine TK. Ina~e, pregovara~ki timovi SDP-a i SDA jo{ ranije su dogovorili budu}i okvir vlasti u TK, prema kojem bi funkcija predsjednika Skup{tine TK trebala pripasti Bajazitu Ja{arevi}u iz SDA, a predsjednika Vlade TK SDP-ovom kndiA. H. datu Seadu ^au{evi}u.

BPK: Saradnja SDP-a i SDA o~ekivana
Odluka SDP-a o programskoj saradnji sa SDA, u BPK Gora`de je o~ekivana, jer ministri iz ove dvije partije ~ine i aktuelnu Kantonalnu vladu. Zbog procenta glasova osvojenih na posljednjim izborima, o~ekuje se da novom Kantonalnom vladom dominira SDP a ranije je iz ove stranke saop}eno da }e za mandata, ra biti predlo`en Emir Fra{to, ljekar i delegat u Domu naAl. B. roda PFBiH.

USK: Sutra potpisivanje koalicije
Iako su odnosi izme|u SDP-a i SDA u Krajini na najni`em nivou nakon oktobarskih izbora, Hamdija Lipova~a ispo{tovao je dogovor strana~kih centrala u Sarajevu, pa }e sutra u 11 sati biti potpisan koalicioni sporazum u USK izme|u SDP-a, SDA i NSRzB-a. Kao {to je poznato, SDP u budu}oj koaliciji ima osam, SDA sedam, a NSRzB dva poslanika, od ukupno 30. M. D.

ZDK: SDP za Plevljaka, SDA Galija{evi}a HNK: Platforma SDP-a nemogu}a
SDP i SDA u ZDK jo{ nisu postigli dogovor o raspodjeli fotelja. - Na{ kandidat za premijera ZDK je Zeni~anin Fikret Plevljak - kazao nam je Mirsad Me{i}, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a ZDK. U SDA ka`u kako o~ekuju da SDP ispo{tuje dogovor „centara dvije stranke“ da aktuelni premijer ZDK Miralem A. D`. Galija{evi} bude mandatar nove vlade. Vlast na nivou HNK jo{ nije blizu konstituiranja. Kako nam je potvr|eno u kantonalnim odborima SDP-a i SDA, ove i protekle sedmice odr`ano je tek nekoliko neformalnih sastanaka izme|u predstavnika pojedinih stranaka. Iz kantonalnih odbora SDP-a i SDA cijene da platforma SDP-a koja je upu}ena HSP-u, SDA i NSRzB-u zbog specifi~ne konstelacije snaga u Kantonalnoj skup{tini ne}e piA. Du. ti mnogo vode u HNK.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

Ukidanje viza i entitetska linija
Prvaci RS neumorno ponavljaju da }e obilje`iti me|uentitetsku liniju, a istodobno sebi u zasluge trpaju ukidanje viza bh. gra|anima
Ju~er i danas, vi{e je nego sigurno, nemali broj gra|ana BiH koji `ivi na prostoru RS otputovao je u zemlje zapadne Evrope. Bez ikakvih pote{ko}a. One su nestale bestraga onoga trena kada je Brisel odlu~io ukinuti nam vize. Te gra|ane BiH ama ba{ niko na zapadnoevropskim aerodromima ili na grani~nim prijelazima nije upitao iz kojeg od dva bh. entiteta dolaze. Nisu ih to pitali zato {to policajci koji rade „tamo gdje [engen po~inje“, mo`da pojma nemaju da na{a dr`ava ima dvije velike i sijaset malih administrativnih jedinica. Nije im to ni du`nost. Ali, jeste im du`nost znati da su gra|anima BiH vize ukinute. To i znaju. Jednako kao {to znaju srpski politi~ki predstavnici koliko je va`no i koliko dobroga stanovnicima (i) RS donosi mogu}nost bezviznog re`ima sa zemljama EU. Stanovnicima RS s paso{em, dakako, dr`ave BiH u d`epu. S paso{em kojemu su se `estoko opirali srpski politi~ki predstavnici. Vi{e mu se ne opiru. Ali, i dalje se opiru dr`avi BiH. Istina, sa mnogo manje `estine nego ranijih godina. Naime, kakvim god razlozima bili vo|eni, a sigurno je da nemaju utemeljenja u zdravom razumu, prvaci RS neumorno ponavljaju da }e markirati, odnosno obilje`iti me|uentitetsku liniju razgrani~enja. Iz OHR-a im poru~uju da nijedna strana ne mo`e poduzimati bilo kakve jednostrane aktivnosti, jer bi to predstavljalo ozbiljno kr{enje Dejtonskog sporazuma. E sad, kako sve logi~ki upakirati? Dejton je osigurao `ivot dr`avi BiH. A to zna~i da joj je osigurao imati i paso{ s kojim, danas, svaki njen gra|anin mo`e bez zapreka putovati diljem Europe. Srpski politi~ki predstavnici koji se, s pravom, busaju u prsa da su i oni doprinijeli tomu da danas gra|ani BiH u`ivaju bezvizni re`im, ipak rade protivno Dejtonu pokazuju}i nakanu markirati me|uentitetsku liniju. ^udno. Kao kada bi se posred stana digao zid koji }e onemogu}iti da se iz dnevnog boravka u|e u spava}u sobu, ali se ho}e di~iti time da stan osigurava slobodan put u Evropu. Dakle, logi~ki je nemogu}e upakirati posljednje namjere prvaka RS. Ili }e biti da je i pri~a o markiranju me|uentitetske linije tek jedan od repova umiru}e pro{losti srpske politike u BiH.

Nakon ju~era{njeg sastanka u Sarajevu: Hrvatski korpus nije adekvatno zastupljen

(Foto: I. [ebalj)

SBB - HDZ 1990 Strana~ki lideri i o ponudi SDP-a

Radon~i}: Imamo konkretne rezerve Ljubi}: To nije politi~ki mudar potez
O~ekivali smo da }e SDP po{tovati volju gra|ana za promjenama, ka`e Radon~i}
Predsjednici Saveza za bolju budu}nost BiH i Hrvatske demokratske zajednice 1990 Fahrudin Radon~i} i Bo`o Ljubi} usaglasili su se na ju~era{njem sastanku strana~kih delegacija u Sarajevu da se vlast u BiH mora {to prije formirati, ali da se mora po{tivati izborna volja gra|ana i sva tri naroda.

SBB nije adresa gdje }e se razgovarati o tre}em entitetu!
- U politi~kom smislu, hrvatski faktor ima na{u podr{ku da ubudu}e ne dolazi do majorizacije, da Hrvati sami biraju svog ~lana Predsjedni{tva BiH, da se ne mogu izbaciti iz rotacije kada vatski korpus nije adekvatno zastupljen. U tom smislu ja o~ekujem da na bazi demokratskog kapaciteta u budu}im razgovorima o vlasti hrvatska komponenta bude adekvatno zastupljena - kazao je Radon~i}. Na pitanje novinara da li je treba biti imenovan njihov dr`avni premijer. Legitimna hrvatska volja ne mo`e se izbaciti iz vlasti. Ali, ovo nije adresa gdje se mo`e pri~ati o tre}em entitetu odlu~no je poru~io Radon~i}. - To {to je SDP ponudio koaliciju SDA duboko po{tujemo. Imamo vrlo konkretne rezerve, ali `elimo im uspjeh. A o rezervama }emo kasnije - istakao je on.

Puni legitimitet
Radon~i} je istakao da Srbe, Hrvate i Bo{njake moraju predstavljati one politi~ke stranke koje su dobile najve}e povjerenje me|u tim narodima i imaju puni izborni legitimitet. Predsjednik SBB BiH sa skepsom gleda na SDP-ovu odluku da „programsku saradnju“ ponudi SDA, NSRzB-u i HSP-u BiH.

www.dnevniavaz.ba

Hrvatska odlu~nost
Ljubi} je ocijenio da Lagumd`ijina vizija budu}e koalicije „nije politi~ki mudar potez“. - Odgovornost je na SDP-u za sve ono {to }e takvi potezi prouzro~iti. Ovdje otvoreno, u ime 90 posto izbornog hrvatskog legitimiteta i 95 posto hrvatskih gra|ana, mogu re}i da vlast u BiH ne}e biti formirana bez ve}inskog hrvatskog izbornog legitimiteta. Volio bih da posljedica ne bude, ali }e za njih, ponavljam, odgovarati oni koji vuku ovakve jednostrane poteze. Ne bih im preporu~io da testiraju hrvatsku odlu~nost u obrani politi~kog subjektiviteta i nacionalnog dostojanstva - rekao je Ljubi}, dodaju}i da u svemu ima odgovornost i SDA, s kojom F. VELE su ranije razgovarali.

Otvorena vrata HSP-u
Odgovaraju}i na pitanje „Avaza“ kako komentira potez svog doju~era{njeg prvog koalicionog partnera Zvonka Juri{i}a, koji se priklonio SDP-u, Ljubi} je kazao da HSP preuzima odgovornost za taj potez. - Ako se oni odlu~e za po- Gospodin Lagumd`ija je izborni pobjednik. A izbornom pobjedniku nije lako. Pogotovo ako ne bude do kraja po{tovao izbornu volju hrvatskog naroda. Prema onome {to smo danas (srijeda, op. a.) vidjeli, mislimo da hrku{aj da u|u u vlast koja zanemaruje ve}inski hrvatski izborni legitimitet, oni su se na taj na~in isklju~ili iz koalicije. Preuzet }e personalnu i politi~ku odgovornost za to. No, vrata HSP-a za hrvatski blok i dalje su otvorena - poru~io je Ljubi}. o~ekivao da SDP BiH pozove njegovu stranku u vlast, Radon~i} je pojasnio da su imali vrlo ozbiljne politi~ke razgovore sa SDP-om i o~ekivali da }e ta stranka po{tovati izbornu volju gra|ana za promjenama.

Ve}ina gra|ana ne}e iskoristiti priliku da nakon ukidanja viza otputuje u zemlje EU
Pitanje: Ho}ete li u narednom periodu iskoristiti ukidanje viza gra|anima BiH kako biste otputovali u neku od zemalja Evropske unije?
A) DA 38% B) NE 50% C) Ne znam 12%

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

C

A

Zbog nezakonitosti u finansiranju

Nov~ano ka`njeno 28 stranaka
Na osnovu ranije objavljenih izvje{taja o izvr{enoj reviziji finansiranja politi~kih partija za 2008. godinu, Centralna izborna komisija (CIK) BiH ju~er je izrekla nov~ane kazne za 28 stranaka zbog kr{enja Zakona o finansiranju stranaka. Sa po 7.000 KM ka`njeni su LDS i Socijalisti~ka partija (SP), a sa 6.000 SDA. Po 5.000 KM morat }e platiti GDS i SBiH, a 4.500 Partija ujedinjenih penzionera, dok }e 4.000 platiti Srpska radikalna stranka RS. PDP-u je izre~ena sankcija od 3.000, a SDU-u 2.500 KM. HSS-NHI, Politi~ki pokret mladih - Stranka mladih BiH, SRS Vojislav [e{elj, A-sda, Zavi~ajni socijaldemokrati - Mile Mar~eta, platit }e po 2.000 KM kazne, a Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH 1.500. Jo{ nekoliko stranaka ka`njeno M. K. je sa po 1.000 maraka.

B

Centrala SDA: Morat }e platiti 6.000 KM

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 152.906 posjetilaca.

Direktori GPBiH i Slu`be za strance

Vi{i stepen pripravnosti zbog bezviznog re`ima
Svaka zloupotreba vrlo lako }e biti registrirana i sankcionirana
Direktor Grani~ne policije (GP) BiH Vinko Duman~i} izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da je ova institucija u potpunosti spremno do~ekala primjenu bezviznog re`ima za gra|ane BiH koji putuju u zemlje {engenske zone. ncima BiH Dragan Mekti} ka`e za na{ list kako je najva`nije da gra|ani budu dobro informirani u vezi s propisima i uvjetima pod kojima je dozvoljen ulazak bez vize u Evropsku uniju. - Svaki eventualni poku{aj zloupotrebe kratkotrajnog boravka bit }e vrlo lako registriran i sankcioniran - ka`e Mekti}. Kako isti~e, Evropska unija ima jedinstveni sistem podataka o osobama koje tra`e azil i, ako neko iz BiH poku{a iskoristiti ovu situaciju i zatra`iti azil,

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

Korektan rad
Prema njegovim rije~ima, bh. policija na granicama je osposobljena i opremljena za primjenu biometrijskog sistema. - Mi }emo svoj posao raditi korektno kao i do sada.

Sarajevo: Putnici sretni {to vi{e ne moraju ~ekati u redovima za vize

(Foto: I. [ebalj)

UKINUTE VIZE Prvi putnici iz BiH otputovali prema Evropi

Duman~i}: Institucije spremne

Mekti}: Jedinstveni sistem

Ilegalni imigranti iz Gr~ke
Mekti} isti~e da ukidanje viza za EU ne}e u~initi BiH atraktivnijom zemljom za eventualnu ilegalnu imigraciju. Kako navodi, dr`ava se u posljednje vrijeme suo~ava sa sve ve}im prilivom ilegalnih imigranata afro-azijskog porijekla, koji dolaNaravno, odre|eni vi{i stepen pripravnosti i a`urnosti bit }e prisutan od po~etka primjene bezviznog re`ima, kako bi se sprije~ile eventualne zloupotrebe. Na{i policajci vratit }e svakog gra|anina koji poku{a oti}i prema {engenskoj zoni bez biometrijskog paso{a ili va`e}e vize u starom paso{u - ka`e Duman~i}. Istovremeno, direktor Slu`be za poslove sa straze bje`e}i od ekonomske krize u Gr~koj. O tome je, izme|u ostalog, protekla dva dana Mekti} razgovarao s predstavnicima imigracionih slu`bi i grani~nih policija dr`ava jugoisto~ne Evrope na konferenciji koja je ju~er okon~ana u Sarajevu. pro}i }e veoma brzu proceduru i biti ekspresno vra}en iz EU uz mjere zabrane.

Posebna radost zbog posjete djeci
Ju~er su 72 putnika oti{la u Be~ i Dortmund Ovaj dan mnogo mi zna~i i osje}am veliko olak{anje, ka`e Jovanovi}
S Autobuske stanice u Sarajevu ju~er u osam sati 72 putnika, bh. gra|anina, krenula su autobusima „Centrotrans Eurolinesa“ u Evropu - bez viza. U rukama su dr`ali biometrijske paso{e, koje su pokazivali na{em fotoreporteru, sretni {to vi{e ne moraju ~ekati u redovima pred ambasadama. - Idem kod k}erke u posjetu i drago mi je {to su vize ukinute, jer }u je ovako ~e{}e vi|ati. Ovaj dan mnogo mi zna~i i osje}am veliko olak{anje, a s druge strane super je i {to su prvi dan snizili cijene autobuskih karata i podijelili putnicima poklone - kazala je Jovanovi}. Sulejman Ko{ari} zaputio se prema Dortmundu, ali, kako nam je kazao, ukidanje viza ne zna~i mu mnogo. - Ja sam i ranije putovao, tako da mi ovo ni{ta ne zna~i, ali smatram da je veliki pomak za dr`avu. [to se ti~e novca koji }e tra`iti na pojedinim granicama, imaju pravo da tra`e. Ko ima, pokazat }e, a ko nema, i ne}e dodao je Ko{ari}. Ina~e, prvog dana bezviznog re`ima iz Sarajeva se moglo putovati s kartama jeftnijim za 50 posto. Takav popust odre|eni broj putnika }e dobivati i svakog 15. u mjesecu na redovnim linijama za zemlje [engena.

Veliki pomak
Radomirka Jovanovi} otputovala je u Be~ kod k}erke.

Baza podataka
- Sve zemlje automatski }e biti obavije{tene kroz bazu podataka o takvim osobama, tako da oni koji jednom budu poku{ali zlouptrijebiti bezvizni re`im, ostat }e registrirani i bit }e im onemogu}en ulazak ubudu}e - ka`e T. L. Mekti}.

„Centrotrans Eurolines“ nagradio putnike
U nagradnoj igri „Centrotrans Eurolinesa“ prije polaska autobusa izvu~ena su po tri sretna putnika, koja su osvojila besplatnu povratnu kartu za odlazak u dr`avu biv{e Jugoslavije po izboru i u vrijeme kada oni `ele. Iz autobusa koji je otputovao u Be~ karte su osvojili Nermin Krndi}, Muamer Sulji} i Aida Halilovi}.

Ve}e interesiranje
- Prvog dana pove}an je broj putnika, mada o~ekujemo i ve}e interesiranje. Dva autobusa oti{la su prema Be~u i jedan u Dortmund kazao nam je Muhamed [a}iragi}, predsjednik Nadzornog odbora „Centrotrans Eurolinesa“. Ad. K.

Institucije nemaju na~ina da sprije~e odlazak u EU

Provjeriti upise u mati~ne knjige gra|ana
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) preporu~ila je gra|anima koji podnose zahtjeve za biometrijske paso{e da prije podno{enja zahtjeva provjere a`urnost podataka, odnosno da provjere u kojem mati~nom uredu su upisani u mati~nu knjigu ro|enih i knjigu dr`avljana. Biometrijski paso{ mo`e se dobiti u organizacionoj jedinici MUP-a u mjestu prebivali{ta.

BiH ne mo`e ka`njavati gra|ane za nelegalan boravak u EU
Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Kre{i} ju~er je za „Dnevni avaz“ rekao da osoba koja prekr{i pravila {engenske zone, kada je rije~ o viznoj liberalizaciji, ne podlije`e krivi~noj odgovornosti u BiH, ve} deportaciji u mati~nu zemlju i zabrani ulaska u EU i do deset godina. - Dr`ava na ~ijoj se teritoriji to dogodi, nadle`na je da izri~e zabrane i da postupa prema tome, a ne mi - rekao nam je Kre{i}. On smatra i da ne}e odmah biti pove}ano interesiranje bh. gra|ana za odlazak u inozemstvo i dodaje da
Kre{i}: Pravila [engena
(Foto: O. Kadribegovi})

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Dramati~no stanje u gigantu iz Krajine: Vlada FBiH di`e ruke od svega, „Agrokomerc“ ide u ste~aj?
- Energoinvest, Unis, Agrokomerc, Famos, [ipad, Zora, TAT, Hidrogradnja, Natron Maglaj, Soko Mostar, Pretis, TAS, Krivaja, Igman Konjic, Vitezit, Koksno-hemijski kombinat Lukavac, Rudnici, KTK Visoko, Hepok Mostar, Enegropetrol, Feroelektro, Inter{ped, Terminali, Aida Tuzla, Granit, Zrak, @ica, SIP Stup~anica, Slavko Rodi}, Pobjeda Gora`de... itd... (Al Pa) itd... Valjade nama SDA...

Jedan od {altera MUP-a: U Sarajevu dnevno po 380 zahtjeva

prvog dana ukidanja viza nisu zabilje`ene nikakve gu`ve za ulaz u EU.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH ka`u da ne}e biti promjena u proceduri do-

bivanja li~nih dokumenata, jer su, kako isti~e portparol tog ministarstva Zorica Rulj, paso{ke knji`ice ve} u skladu s najve}im evropskim standardima. Ina~e, do ju~er je 421.900 gra|ana BiH dobilo biometrijski paso{. Prema rije~ima Nihade ^omor, portparola MUP-a Kantona Sarajevo, tokom prve dvije sedmice decembra primili su 3.878 zahtjeva za paso{e, {to zna~i da u prosjeku 380 gra|ana glavnog grada podnese zahtjev za dobivanje biometrijskog dokumenta.
S. R. - B. T.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

5

NA LICU MJESTA „Dnevni avaz“ na granici Evropske unije

Sada je sve mnogo ljep{e
Na grani~nom prijelazu Bregana, ulazu u Sloveniju, nije bilo gu`ve, a ni problema prilikom prelaska granice s biometrijskim paso{em BiH
(Od specijalnih izvje{ta~a „Dnevnog avaza“)
Iz Sarajeva nas je na put ka Evropskoj uniji ispratilo hladno mra~no jutro. Nije ba{ izgledalo sve~ano. Do Bosanskog Broda i izlaska iz BiH slab saobra}aj. Kolone ka granicama u srijedu ujutro nije bilo.

Napokon do~ekali slobodu putovanja
Na Bregani smo susreli i delegaciju „Natrona“ iz Maglaja koja je slu`beno putovala u Ljubljanu. Nisu se `eljeli pojedina~no predstavljati, a naglasili su da smo „napokon do~ekali slobodu putovanja“. - Zaslu`ili smo da i mi mo`emo bez ograni~enja putovati Evropom - rekle su nam raspolo`ene Maglajlije.

Bez ve}eg prometa
Na izlazu iz zemlje pripadnici Grani~ne policije rekli su nam da ve}eg prometa nije bilo. Sve je bilo u granicama normalnog za radni dan. Hm, zar Bosanci i Hercegovci nisu jedva do~ekali ukidanje viza? Nakon dvosatne vo`nje Hrvatskom, pribli`ili smo se grani~nom prijelazu Bregana, ulazu u Evropsku uniju. Na cesti skoro pa nigdje nikoga. Na ulazu u Sloveniju nailazimo na srda~an do~ek. Policajci su ljubazni i dopu{taju nam snimanje i razgovor s gra|anima BiH koji su na tom mjestu ulazili u Sloveniju. [ef smjene Bojan Bogovi} ka`e nam da je gra|ana BiH ne{to malo vi{e nego {to je uobi~ajeno za radni dan.

Ahmetovi}: Voli tro{iti bud`etski novac

Li~nost dana

Sadik Ahmetovi}

Otima~ tu|ih zasluga
Ministar iz SDA uspio je potro{iti blizu pola miliona KM kako bi gra|ane BiH nau~io desetak pravila
Bogovi}: Ne o~ekujemo jo{ pravu navalu

Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ovih dana je bez premca li~nost u fokusu javnosti! A kako i ne bi bio kada je iz dr`avnog bud`eta zajedno sa svojim saradnicima za sedam mjeseci uspio potro{iti blizu pola miliona KM da bi bh. gra|ane nau~io desetak pravila pona{anja u zemljama {engenske zone nakon ukidanja viza. Vrli ministar je u vrijeme kada penzioneri zarad korice hljeba pola dana provedu u obilasku obli`njih kontejnera, a doju~era{nji radnici zabrinuto razmi{ljaju kako bez posla prehraniti porodicu, na

promotivni let kojim putuje ~ak 18 ~lanova Vije}a ministara i dr`avnih slu`benika potro{io 140.000 KM. I na koncu, ni u jednom trenutku ne libi se re}i da je to u~injeno za dobrobit naroda i dr`ave u kojoj `ivi te da smo bezvizni re`im dobili ponajvi{e zahvaljuju}i Ministarstvu na ~ijem je ~elu!? Ipak, ovo nije prvi put da Ahmetovi} tu|e zasluge pripisuje sebi. Stoga se ne treba iznenaditi ako do ju~er anonimni kadar SDA upravo zbog te vje{tine ponovo bude nagra|en nekom pozicijom u S. R. Vije}u ministara BiH.

Sino} u Evropskom parlamentu

Sve~anost u Briselu
Vukojevi}: Iz Prijedora za Salcburg
(Foto: M. @ivojevi})

U Evropskom parlamentu u Briselu sino} je odr`ana sve~ana sjednica Delegacije za jugoisto~nu Evropu povodom liberalizacije viznog re`ima za BiH i Albaniju, javila je Onasa. Komesar za pro{irenje [tefan File (Fuele) kazao je da osloba|anje od viza nije samo privilegija nego i obaveza, kao i da }e „svaka zloupotreba biti ka`njena“. Sino}njoj sjednici prisustvovalo je i oko 60 studenata, privrednika i politi~ara iz BiH i Albanije, koje je na njihovo prvo bezvizno putovanje na evropsku turneju povela evropski poslanik iz Slovenije Ta-

Fajon: Organizirala posjetu

File: Privilegija i obaveza

nja Fajon, koja je kazala da }e s ukidanjem viza biti umnogome olak{ani ekonomska saradnja i saobra}aj, a prije svega sloboda kretanja i cirkulacija ljudi i ideja.

Kasumovi} i Delali}: Pro{li bez problema

Sara~evi}: Bit }e mnogo lak{e

- Ne o~ekujemo jo{ pravu navalu. Vjerovatno tek oko predstoje}ih blagdana. Tako je bilo i kada su Srbiji i Makedoniji ukinute vize. Prvih dana nije bilo nikakve navale. Ona je uslijedila tek nakon mjesec. Vjerujemo da }e sli~no biti i s gra|anima BiH. Pretpostavljamo da }e za bo`i}ne i novogodi{nje blagdane biti ve}i broj putnika - rekao je Bogovi}. Za vrijeme na{eg boravka niko od gra|ana s biometrijskim paso{em BiH nije imao problema pri prelasku granice. Veoma brzo zavr{avan je pregled putnih ispra-

va. Zanimalo nas je pitaju li slovenski policajci putnike koliko imaju novca i mogu li se u tu svrhu koristiti kreditne kartice.

Nema vi{e redova
- Diskreciono pravo svakog policajca je da mo`e pitati za novac. Kreditne kartice mogu, ali uz potvrdu s obli`njeg bankomata - ka`e Bogovi}. Nakon {to su u{li u Evropsku uniju, neke od dr`avljana BiH pitali smo za impresije s putovanja. - Jednostavnije je. Sve je pro{lo bez problema - rekao nam je Anes

Kasumovi} iz Sarajeva, koji je sa saputnikom Halidom Delali}em putovao u Sloveniju. Milan Vukojevi} uputio se iz Prijedora za Salcburg i u EU u{ao s biometrijskim paso{em. - Sada je sve mnogo ljep{e - bio je njegov kratak komentar. Edin Sara~evi} u Sloveniju je u{ao sa starim paso{em i va`e}om vizom. - ^esto putujem i nikada nisam imao problema. Sada }e biti mnogo lak{e, jer se ne}e morati stajati u redovima za vize - ka`e SaArsen NOVALIJA ra~evi}.

Neobi~an gest Vlade Br~ko Distrikta

Besplatan paso{ za ro|ene 14., 15. i 16. decembra
Kako bi gra|anima ~estitala nastupanje bezviznog re`ima, Vlada Br~ko Distrikta donijela je Odluku o dodjeli besplatnih biometrijskih paso{a osobama ro|enim 14., 15. i 16. decembra. Mato Itri}, {ef Vladinog Pododjela za li~ne dokumente, kazao je da su ovu pogodnost do sada iskoristile 32 osobe, dok se o~ekuje jo{ dvadesetak ovakvih zahtjeva, javila je Fena. Prilikom predaje zahtjeva za novu putnu ispravu, gra|ani ro|eni na ove datume uplatit }e 40 KM, koliko ko{ta paso{, ali uz to }e ostaviti broj svog `irora~una na koji }e im novac naknadno biti vra}en, rekao je Itri}.

[ta drugi pi{u
Njema~ki ljekari objavili

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

mozaik

Timoti Braun izlije~en od AIDS-a
Timoti Rej Braun (Timothy Ray Brown, 42) prvi je ~ovjek na svijetu koji je izlije~en od HIV infekcije uz pomo} transplantacije mati~nih }elija, tvrde njema~ki nau~nici. Oni su u studiji objavljenoj u ~asopisu „Journal“, opisali kako su Brauna, HIV pozitivnog mu{karca, koji je bolovao od akutne mijeloi~ne leukemije, lije~ili kombinacijom hemoterapije i zra~enja, a zatim su mu transplantirali mati~ne }elije iz ko{tane sr`i. Nakon druge runde tretmana, Braunovo stanje se pobolj{alo te on ve} tri i po godine ne uzima lijekove protiv HIV-a. Dr. Kristine Alers (Allers) ustvrdila je da je pacijent istovremeno izlije~en od leukemije, a nema znakova da se HIV vi{e razmno`ava u njegovom tijelu.

FBiH Penzioneri ogor~eni na vlast

Braun: Kombinacija tretmana

Plja~ka u Las Vegasu

Ukradeni ~ipovi vrijedni 1,5 miliona dolara
Naoru`ani ~ovjek s kacigom na glavi u{etao je u no}i s utorka na srijedu u kasino „Bellagio“ u Las Vegasu i direktno s kockarskog stola pokupio ~ipove vrijedne najmanje 1,5 miliona dolara, nakon ~ega je pobjegao na motociklu. Policija sumnja da je rije~ o istoj osobi koja je pro{le sedmice oplja~kala jo{ jednu kockarnicu u Las Vegasu,

Prednacrt bud`eta donosi ni`e penzije
Za isplatu predvi|eno 168 miliona KM, a za obaveze iz Vladinih uredbi i propisa treba 194 miliona, ka`e Omerefendi}
Usijana atmosfera vladala je na pro{irenoj sjednici Izvr{nog odbora Saveza udru`enja penzionera u FBiH, kojoj su prisustvovali predsjednici op}inskih i kantonalnih udru`enja i Skup{tine Saveza. Buru je izazvala rasprava o prednacrtu bud`eta FBiH za 2011. godinu, prema kojem se, umjesto najavljenog pove}anja, mo`e o~ekivati umanjenje penzija. Zaklju~eno je da se to ne smije dogoditi, a u protivnom }e penzioneri organizirati masovne demonstracije. oko 194 miliona KM. Dakle, planirano je 26,2 miliona KM manje - ka`e za „Dnevni avaz“ predsjednik Saveza udru`enja penzionera FBiH Omer Omerefendi}. Navodi da prednacrtom nije planirano ni vra}anje 170,7 miliona koje Vlada FBiH odranije duguje Zavodu PIO. - Nije planiran povrat ni jedne jedine marke. S druge strane, u finansijskom planu Zavoda PIO ukalkuliran je, uz 194 miliona KM, i povrat duga iz bud`eta. Na osnovu takvih planova bilo je predvi|eno pove}anje penzija za ~etiri posto. Ali, kako Vlada ne}e uplatiti sve svoje obaveze, vrlo je mogu}e smanjenje penzija, {to bi bilo katastrofa za na{e ljude - poja{njava Omerefendi}. se o nerealnom bud`etu. - UO je pismom upozorio resornog ministra Pericu Jele~evi}a da }e planirana svota dovesti do smanjenja penzija. Posebno }e biti kriti~no u prva tri mjeseca, kada su uplate doprinosa manje - ka`e Omerefendi}. Tomislav Kvesi} iz Informativne slu`be Zavoda PIO za na{ list tvrdi da }e se Zavod dr`ati svog finansijskog plana. U Zavodu se nadaju da }e Federalna vlada ipak isplatiti sve {to je du`na penzionerima. - Nismo {okirani ni zabrinuti, jer se radi o prednacrtu bud`eta. Smatramo da }e do}i do promjene ako ne u prora~unu, onda rebalansom. Vjerujemo da }emo se uspjeti dogovoriti s Vladom - isti~e Kvesi}. Potra`ili smo komentar i od resornog ministra Jele~evi}a, ali se ju~er nije javljao na telefon. E. HALA]

Isplata duga
- Uz nacrt bud`eta razmatrali smo i prijedlog finansijskog plana Zavoda PIO za sljede}u godinu. Prednacrtom bud`eta predvi|eno je da }e za idu}u godinu za PIO biti obezbije|eno 168 miliona KM. Ali, samo za obaveze koje proizlaze iz uredbi i propisa koje je Vlada sama donijela potrebno je

Snimak nadzornih kamera

gdje su, tako|er, ukradeni ~ipovi vrijedni 20.000 dolara.

Policija traga za San~ezom

Bolje umrijeti od zime nego od gladi
Omerefendi} tvrdi da su penzioneri ozloje|eni zbog nebrige vlasti i predla`u da odmah budu organizirane masovne demonstracije. - Poku{ali smo ih smiriti. Kazali smo im da je hladno za proteste. Na to su oni rekli da im je „bolje da umru od zime nego od gladi“. @alosno je {to nam je vlast, koja nam je tolike godine radila o glavi, sada u tehni~kom mandatu pripremila jo{ jedan {ok za narednu godinu - isti~e Omerefendi}.

La`irao smrt da dobije novac
Alfredo San~ez (Sanchez) la`irao je vlastitu smrt kako bi od osiguravaju}e ku}e dobio novac. Policija je otkrila prevaru nakon {to su na smrtovnici prona{li njegove otiske prstiju. U prevari mu je pomogla i supruga Sofi (Sophie), a novcem od osiguranja htjeli su da plate dugove. Sofi je osu|ena na dvije godine zatvora zbog u~e{}a u prevari, a Alfredo je jo{ u bijegu. On je 2003. i 2004. godine otvorio nekoliko ra~una u razli~itim kreditnim organizacijama, za {ta njegova supruga nije znala. Njegova porodica je, ina~e, `ivjela u Velikoj Britaniji, ali je on odlu~io da se preseli nakon {to je potro{io sav novac te ga nije mogao vratiti. Oti{ao je u Kostariku. Ponovno se nakon nekog vremena vratio u Britaniju, gdje je opet podigao nekoliko kredita prije nego {to se preselio u Ekvador. Njegova supruga prijavila je kako je Alfredo preminuo 3. januara 2005. godine, a 5. januara su ga kremirali.

Finansijski plan
Penzioneri su zatra`ili od ~lanova Upravnog odbora Zavoda PIO da se i oni ogla-

Zavod PIO FBiH negira optu`be vojnih penzionera

Nismo pronevjerili 593 miliona KM
Da smo zakonito radili, potvr|uju i izvje{taji Finansijske policije i Ureda za reviziju Vlade FBiH, ka`u u Zavodu
Nakon informacije iz Udru`enja vojnih penzionera u FBiH o podno{enju krivi~ne prijave protiv Upravnog i Nadzornog odbora Federalnog zavoda PIO, njegovog direktora, savjetnika i Odjela za pravne poslove zbog, kako je navedeno, pronevjere te{ke 593 miliona KM, ju~er je reagirao i Zavod PIO navode}i da su optu`be neutemeljene i neistinite. - Odgovorno tvrdimo da vodstvo Zavoda PIO nije pronevjerilo nijednu marku, a kamoli 593 miliona KM tvrde u Zavodu. Tako|er, Zavod pobija navode da je, izme|u ostalog, PIO od 2004. godine nezakonito donosio rje{enja o starosnoj penziji vojnih osiguranika i time ih o{tetio. - Ni na koji drugi na~in nismo o{tetili vojne penzionere. Potvr|uje to i izvje{taj o na{em poslovanju koji je napravila Finansijska policija. U tom dokumentu od 11. decembra 2009. ka`e se da je Zavod PIO svoje poslove obavljao u skladu s va`e}im zakonskim propisima i uredbama Vlade FBiH - ka`u u Zavodu Tvrdnju da su zakonito radili potkrepljuju i ocjenama iz izvje{taja Ureda za reviziju E. Ha. Vlade FBiH.

Policija prona{la ~etiri tijela

Masovni ubica hara Njujorkom
Policija razmatra mogu}nost da je serijski ubica bacio ~etiri tijela na istom potezu od 300 metara na Long Ajlendu u Njujorku. Tra`e}i nestalu prostitutku, u posljednja tri dana prona{li su ~etiri tijela u kasnim fazama raspadanja. Sva ~etiri tijela prona|ena su malo vi{e od jednog metra od puta, a pla`a pored koje su prona|ena, nalazi se samo nekoliko kilometara od mjesta gdje je nestala prostitutka.

Zgrada Zavoda PIO: Prijava protiv rukovodstva

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Ahmed Imamovi}

ENERGETIKA Zbog stalnog pove}anja cijena u Rusiji

Za mnoge `ivot vi{e nikad ne}e imati lako}u i ljepotu
- Za mene su posljedice na neki na~in te`e od samog rata. Dok ste u ratu gledate kako da pre`ivite i ne razmi{ljate mnogo. Ali, rat je prouzrokovao stra{ne rane Imamovi}: u du{ama i na tijelima ljudi. Za mnoge `ivot vi{e nikad Stra{ne rane ne}e imati lako}u i ljepotu. Oni ne}e mo}i svoj `ivot dijeliti sa svojim najdra`ima. To je stra{no.
(Reditelj za „Slobodnu Dalmaciju“)

Po~etkom 2011. skuplji plin u BiH
U „BH-Gasu“ ne mogu precizirati za koliko }e cijene biti pove}ane
Plin u Bosni i Hercegovini mogao bi poskupjeti ve} po~etkom idu}e godine, saznajemo u kompaniji „BH-Gas“. Direktor bh. kompanije Almir Be~arevi} kazao je za „Avaz“ da }e do novog poskupljenja neminovno do}i, jer cijene ruskog plina rastu malo-pomalo svakog mjeseca. - Jo{ ne mo`emo precizirati kada }emo se odlu~iti za poskupljenje i o kojem se procentu radi, jer to zavisi od kursa dolara, cijene nafte na svjetskom tr`i{tu i daljnjeg pove}anja cijene ruskog plina - ka`e Be~arevi}. Dodaje da postoji jo{ jedan razlog za poskupljenje plina, a to je zavr{etak aran`mana koji je „BHGas“ sklopio s Federalnom vladom. - Vlada nam je, prilikom zadnjeg pove}ana cijena u aprilu ove godine, to dozvolila uz uslov da gubitak koji je „BH-Gas“ ostvario tokom 2009. godine pokrijemo tom dobiti. Mi }emo taj aran`man zavr{iti u ovoj godini, ali ve} idu}e toga nema i bit }e nemogu}e poslovati pozitivno bez pove}anja cijena plina - isti~e Be~arevi}. M. A.
Be~arevi}: Zavr{etak aran`mana

Kenan Imirzaliolu

Bje`im od medija jer `elim da zadr`im mir
- Bje`im od medija, ne ~itam ni ~lanke na internetu, jer `elim da zadr`im mir. Volim imati kontrolu nad svim u `ivotu, posebno nad svojom privatno{}u. Od mene ni- Imirzaliolu: kad ne}ete do`ivjeti da ugostim medije u svom domu. Gr- Povu}i granicu anicu negdje treba povu}i. Imam ponos i principe od ko(Glumac za „Azru“) jih ne odustajem.

^edomir Jovanovi}

Sada{nja vlada ima ve}inu, ali nema sadr`aj
Jovanovi}: Politi~ki kapital

- Sada{nja vlada ima ve}inu, ali nema sadr`aj. Od pitanja rekonstrukcije, za LDP je mnogo va`niji politi~ki kapital s kojim }emo iza}i pred bira~e. Do sada smo podr`ali Vladu u svakom evropskom potezu i time smo oduzeli ucjenjiva~ki argument onima kod kojih je vlast tra`ila i na{la podr{ku za neke druge, katastrofalne odluke.
(Srbijanski politi~ar za „Ve~ernje novosti“)

Nina Badri}

Moj privatni `ivot nema veze sa mojim poslom
Plinski set: Uskoro otkucavanje po vi{im cijenama

„BH Airlines“ uveo novu liniju

- Ne znam {ta `ivot nosi, samo iz svega {to sam pro{la, nau~ila sam da moj privatni `ivot nema veze sa mojim poslom. Ja sam borac, kroz `ivot me vodi ono {to vidim ispred sebe, a u privatnom `ivotu to su moji roditelji, ~iji br- Badri}: ak traje ve} 45 godina. Mo`da je u mene naprosto Ja sam borac usa|eno da se trebam boriti za ono {to je vrijedno. I to (Pjeva~ica u „Gloriji“) sa~uvati.

Od danas letovi za Amsterdam
Avioni }e u glavni grad Holandije letjeti tri puta sedmi~no Karta s aerodromskim taksama ko{ta 145 eura
Aviokompanija „BH Airlines“ od danas uvodi letove za Amsterdam tri puta sedmi~no, i to utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom, uz cijene karata s aerodromskim taksama od 145 eura, uz dodatnu naplatu usluge TSC u turisti~kim agencijama. Bh. kompanija bi na ovoj liniji za glavni grad Holandije trebala koristiti nedavno kupljeni „airbus A319“. - Aerodrom u Amsterdamu jedan je od najbolje povezanih aerodroma s ostatkom svijeta. To zna~i da }e bh. gra|ani nakon uvo|enja nove linije imati mogu}nosti da preko ovog aerodroma lete na brojne svjetske destinacije - kazali su nam iz „BH Airlinesa“ Letovi za Amsterdam su prvobitno bili planirani za drugi decembar, ali su pomjereni za dvije sedmice kako bi se sa~ekalo ukidanje viznog re`ima za bh. gra|ane.
F. K. „BH Airlines“: Letovi utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

16. 12. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

Obla~no sa snijegom

-2

-2

BANJA LUKA

BR^KO -2 TUZLA -2

ZENICA -2 SARAJEVO -3 2 MOSTAR
GORA@DE

Pretpremijera „Audicije“ ve~eras u Domu mladih u Sarajevu

Zbog velikog interesiranja publike repriza u subotu
Kultna predstava „Audicija“, koja je do`ivjela svoj ~etvrti nastavak, ve~eras }e u Domu mladih u Sarajevu biti pretpremijerno izvedena. Premijerno izvo|enje zakazano je za sutra. Izvr{ni producent Fikret Mehmedali} kazao nam je da je, zbog velikog interesiranja publike, prva repriza zakazana za subotu, a ulaznice su ve} pu{tene u prodaju. Podsje}amo, za ovaj komad re`iju potpisuje @eljko Nin~i}. Osim starih likova, u ovom, ~etvrtom dijelu prisutne su i ~etiri sasvim nove uloge, a me|u kojima su Vuk Medojevi} zvani Lisica, Asfaltina Kurajbegovi}, Radojka Jan{a i Kere{udin [im{irpa{i}. Ove likove tuma~it }e Stanko Bogojevi}, Vladimir Bala{}ak, Aleksandar Krstaji} i @eljko Nin~i}.
M. ^u. Ulaznice ve} pu{tene u prodaju

-3

NEUM

2

^ETVRTAK
16. 12. 2010.

PETAK
17. 12. 2010.

SUBOTA
18. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -13 C do 3 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -140C do 10C
DNEVNE TEMPERATURE

od -110C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE

od -60C do 50C

od -40C do 60C

od -50C do 60C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike bit }e relativno povoljne, a osjetljive osobe }e usljed niskih temperatura i dalje imati izra`enije tegobe. Hroni~ni bolesnici trebali bi maksimalno reducirati boravak na otvorenom. Na jugu }e, uz vi{e sunca, biti ne{to ugodnije, ali i ovdje }e sjeverno strujanje zraka dodatno ja~ati osje}aj hladno}e.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.14 Zalazak 16.09

16. 12. 2010.
Izlazak 12.39 Zalazak 02.08

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U Bosni }e preovladavati prete`no LIVNO obla~no vrijeme, povr-2 emeno sa snijegom. U Hercegovini prete`no sun~ano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od -13 do -3, na jugu do 1, a najvi{a dnevna od -5 do 0, na jugu zemlje do 5 stepeni.

Brzo - kratko
Potpisan sporazum o javnom pravu

8
SKANDALI Nastavljeno objavljivanje tajni

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

teme

BiH u Evropskoj organizaciji
Ministar pravde (Foto: B. Nizi}) BiH Bari{a ^olak potpisao je ju~er u Sarajevu Sporazum o pristupanju BiH Evropskoj organizaciji za javno pravo, ~ije je sjedi{te u Atini. ^olak je sporazum potpisao u prisustvu {efa sektora Evropske organizacije za javno Sarajevo: S potpisivanja dokumenta pravo Vasilikija Likura (Vassiliki Likour) i ambasadora Gr~ke u BiH Prokopiosa Mancuranisa (Mantzouranis), javila je Fena.

Wikileaks ~eka da Asan` izla|e iz zatvora
Ne{to smanjen intenzitet objave tajnih depe{a na internetu
Internet-stranica Wikileaks nastavila je objavljivati tajne dokumente ameri~ke diplomatske po{te, ali posljednja dva ne{to smanjenim intenzitetom. Pretpostavlja se da je rije~ o dogovorenom zati{ju u kojem se fokus s dokumenata prebacuje na pravnu bitku koju Asan` i dalje vodi protiv izru~enja [vedskoj, gdje ga otpu`uju za seksualno zlostavljanje dvije `ene. Sud u Velikoj Britaniji odredio je Asan`u pu{tanje uz kauciju, ali se [ved-

Podr{ka slavnog Majkla Mura

Posjeta dr`avnim pravosudnim institucijama

Poljaci u Sudu i Tu`ila{tvu BiH
Sud i Tu`ila{tvo BiH ju~er su posjetili predstavnici ministarstava odbrane BiH i Poljske, predvo|eni {efom Sektora za pravna pitanja poljskog ministarstva nacionalne odbrane. Delegacija se, kroz prezentacije predstavnika Ureda za odnose s javno{}u Suda i Tu`ila{tva BiH, upoznala sa strukturom i organizacijom rada ove dvije institucije. U razgovoru s me|unarodnim sudijom Suda BiH Filipom Vajnerom, gosti su upoznati s na~inom rada na predmetima ratnih zlo~ina, saop}io je Sud BiH.

Pravna bitka
Ju~er je dodano tek dvadesetak novih, a ni vode}i svjetski mediji koji imaju

Asan`: Velika podr{ka

Lavrov: Rusija sara|uje s cijelom BiH
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je ju~er da autori izvje{taja objavljenog na Wikileaksu prema kojem }e Rusija selektivno ulagati u BiH, odnosno samo u onim dijelovima dr`ave gdje `ive Srbi, razmi{ljaju po principu „ko nije s nama, on je protiv nas“, javljaju agencije. On je naveo da }e Rusija nastaviti saradnju sa BiH, uklju~uju}i RS, na raLavrov: Saradnja zli~itim poljima, kao i u energetskom sese nastavlja ktoru, svi|alo se to nekome ili ne. sve depe{e koje im je dostavio D`ulijan Asan` (Julian Assange), osniva~ Wikileaksa, nisu objavili velike pri~e. ska `alila na tu odluku, {to mu je produ`ilo pritvor, najvjerovatnije do danas popodne. U me|uvremenu, njeWikileaks: Pravi potres tek se o~ekuje

Apel mitropolita dabrobosanskog

Nikolaj tra`io pomo} za Novo Gora`de
Mitropolit dabrobosanski Nikolaj pozvao je sve{tenstvo, mona{tvo, pravoslavne vjernike i sve ljude dobre volje na podru~ju Mitropolije da se uklju~e u akciju prikupljanja pomo}i za stanovni{tvo Novog Gora`da, koje je pogo|eno nedavnim poplavama. Mitropolit Nikolaj nagla{ava da je me|u ugro`enima veliki broj djece, {to pozivu za pomo} daje posebnu te`inu, javila je Srna.

Donacija Njema~ke na{oj zemlji

@rtvama poplava 85.580 eura
Njema~ka je izdvojila 85.580 eura za pomo} `rtvama poplava u isto~noj Bosni. Ovim mjerama bit }e pru`ena pomo} stanovnicima Gora`da, Novog Gora`da, Fo~e i Vi{egrada, saop}ila je Ambasada Njema~ke u BiH, prenijela je Onasa. Pomo} }e biti realizirana putem njema~ke nevladine organizacije „Help“.

govi simpatizeri organiziraju proteste podr{ke, a Asan`ove postupke odobrava sve vi{e utjecajnih javnih li~nosti. Jedan od njih je i legendarni ameri~ki reditelj Majkl Mur (Michael Moore), koji je dao 20.000 dolara u fond za pla}anje kaucije Asan`u u iznosu od 200.000 funti. Mur je podr`ao Wiki-

leaks i ponudio Asan`u svaku vrstu pomo}i, svoju internet-stranicu i server.

La`i o oru`ju
- Odveli su nas u Irak zbog la`i o postojanju oru`ja za masovno uni{tenje. Stotine hiljada ljudi zbog toga su poginule. Da je onaj koji je izmislio tu la` znao da }e se suo~iti s ne~im poput Wikileaksa, mo`da se sve to ne bi ni dogodilo - napisao je Mur obrazla`u}i svoju odluku. Dokumenti koje je Asan` do sada objavio izazvali su pravi diplomatski potres, ali do sada se u javnosti na{ao tek mali dio tajni do kojih je Wikileaks do{ao. Novi skandali i prljavi ve{ ameri~ke diplomatije tek dolaze, a prema nekim procjenama, objavljivanje 251.287 dokumenata mo`e potrajati i du`e od jedne T. LAZOVI] godine.

Podr{ka Ambasade Holandije

Cenzura u [panci nezadovoljni ameri~koj vojsci zbog Butmira
Ameri~ko vojno zrakoplovstvo na svojim kompjuterima blokiralo je pristup na bar 25 internet-stranica na kojima se prenose poverljive diplomatske depe{e. Kako navode ameri~ki mediji, ljudima koji bi poku{ali u}i na stranice „New York Timesa“ ili „Guardiana“ to je onemogu}eno, a dobili su samo poruku: „Pristup zabranjen. Kori{tenje interneta se nadgleda.“ Prema jednoj od ju~er objavljenih depe{a, [panija je bila nezadovoljna {to nije konsultirana pri pripremi propalih butmirskih pregovora. Diplomati iz Madrida u oktobru 2009. prenijeli su Amerikancima svoje nezadovoljstvo {to su ih Karl Bilt (Carl Bildt) i D`ejms Stajnberg (James Steinberg) zaobi{li prilikom dogovora.

UNHCR-u u BiH 277.000 dolara
Ambasada Holandije u BiH i UNHCR potpisali su sporazum kojim }e Ambasada osigurati 277.000 dolara za UNHCR u BiH u prvoj polovini naredne godine. Sredstva su namijenjena za projekt „Olak{anje pristupa osnovnim ljudskim pravima za ugro`ene osobe u BiH“, prenijela je Onasa.

Novinar Bel na su|enju Karad`i}u

Markale nisu bile namje{tene
Britanski novinar Martin Bel (Bell) negirao je ju~er pred Ha{kim tribunalom tvrdnju optu`enog Radovana Karad`i}a da su dvije eksplozije na pijaci Markale u Sarajevu, u kojima su stradale desetine gra|ana, montirale tamo{nje vlasti. - Ja sam sto posto ubije|en da Markale i drugi veliki incidenti nisu mogli biti, niti su bili namje{teni... U tako kratkom vreBel: Svjedo~io menu, za nekoliko minuta, za to nije pou Hagu stojala ni najmanja mogu}nost - rekao je ratni dopisnik BBC-ja iz Sarajeva, dok ga je Karad`i} unakrsno ispitivao.

Pedi E{daun pi{e u londonskom „The Timesu“

Holbruk je Bo{njacima davao la`ne informacije pred kraj rata!
Preminuli ameri~ki diplomata priznao je kako je „stvorio uvjete za okon~anje sukoba“
Biv{i visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun (Paddy Ashdown) objavio je u londonskom „The Timesu“ op{iran tekst o preminulom ameri~kom diplomati Ri~ardu Holbruku (Richard Holbrooke), u kojem je iznio za mnoge iznena|uju}u ~injenicu. E{daun je Holbruka ocijenio kao jednog od najzna~ajnijih ameri~kih diplomata na{eg vremena, ali britanski lord iznio je i detalj koji baca novo svjetlo na Holbrukov anga`man u BiH. E{daun se prisjetio {ta mu je ameri~ki diplomata govorio. - Sje}am se kako mi je gooru`je. Ali, to je bilo vrijeme kada je sirova mo} Amerike bila najpotentniji diplomatski atribut - navodi E{daun. Njegova tvrdnja da je ameri~ki diplomata upu}ivao direktne zahtjeve vlastima RBiH i predsjedniku Aliji Izetbegovi}u u pogledu teritorija koje mogu ili smiju zauzeti, spominjala se i ranije. Sam Holbruk u nekim intervjuima je priznavao da je Armiji RBiH govorio da ne smije zauzeti Banju Luku u ofanzivi Petog korpusa 1995. godine, jer bi „ona u svakoj mogu}oj kombinaciji pripala srpskom dijelu T. L. BiH“.

Svjetsko takmi~enje gitarista u Indiji

Sanel Red`i} osvojio tre}e mjesto
Tuzlanski gitarista Sanel Red`i} osvojio je tre}e mjesto na svjetskom takmi~enju koje je proteklog vikenda odr`ano u Kalkuti u Indiji. Red`i} je tre}u nagradu osvojio na otvorenom me|unarodnom takmi~enju u kojem je u~estvovalo 78 klasi~nih gitarista iz ci- Red`i}: Sjajan plasman jelog svijeta. Prvo mjesto osvojio je Andras Ksaki (Csaki) iz Ma|arske, dok je Ukrajinac Marko Topci bio drugi.

Holbruk: Direktni zahtjevi

E{daun: Objavio tekst

vorio da je Bo{njacima davao la`ne obavje{tajne informacije o snazi Srba pred kraj ra-

ta u BiH, a kako bi okon~ao sukob i stvorio uvjete za mir. Suptilnost nije bila njegovo

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

9

PREVARE Problemi Senada \ape iz Sarajeva

Otpla}uje tu|e kredite za koje nije ni znao
Mikrokreditna fondacija „Sunrise“ ne zove `irante da li~no potpi{u ugovor, ve} {alje mjeni~nu izjavu
Senad \apo iz Sarajeva, prema vlastitoj tvrdnji, otpla}uje ~ak pet kredita nekada{njeg prijatelja Omera Hala~a, od kojih neki glase i na ime Omerove k}erke. da je to kredit od 7.000 KM, ispostavilo se da se radi o 20.000 marka. Hala~ nije vratio 7.580 maraka, pa smo drugi `irant Mirso Sinanija i ja to namirili obja{njava \apo po~etke problema. Mislio je da je tu kraj njegovim i Sinanijinim mukama, ali je iz suda dobio obavje{tenje da }e pola njegove pla}e biti plijenjeno kako bi bio namiren dug za drugi kredit u iznosu od 4.360 KM, za koji do tada nije znao. - Radi se o kreditu od 6.000 maraka, podignutom 7. novembra 2007. Du`nik je Omer Hala~, a kolega Sinanija i ja smo `iranti. Ali, mi se nismo potpisali, na{i potpisi su krivotvoreni. Nisu nam slali ni mjenicu ni ni{ta, ve} se potpisao neko drugi, da li je to Hala~ ili neko iz „Sunrisea“, ne znam. Pokrenut }emo krivi~ni postupak kako bi to bilo utvr|eno - govori \apo pokazuju}i nam svoj originalni potpis i krivotvoreni, koji ~ak nisu ni sli~ni.
Biha}: Privo|enje Milinkovi}a i Trifkovi}a

Zbog ratnih zlo~ina u Sanskom Mostu

La`na suma
Ka`e kako ni u snu nije pomislio da }e pristajanjem da bude `irant dobrom prijatelju jednog dana morati vra}ati njegove kredite. Tvrdi da za neke, za koje pristi`u opomene o prispije}u naplate, ~ak nije ni znao. \apo je Hala~u ili njegovoj supruzi i k}erkama ve} osam-devet puta bio `irant, a problemi su po~eli prije nekoliko godina. - Prvi kredit kod kojeg su se pojavili problemi jeste onaj u mikrokreditnoj fondaciji „Sunrise“, o kojem je ugovor za-

Uhap{eni Nedo Milinkovi} i Mitar Trifkovi}
Osumnji~eni za strijeljanje Bo{njaka u Sanakeramu“
Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu BiH (SIPA) ju~er su, po nalogu Tu`ila{tva USK, na podru~ju RS uhapsili Nedu Trifkovi}a i Mitra Milinkovi}a zvanog [tula{, zbog sumnje da su 1995. godine na podru~ju op}ine Sanski Most po~inili ratni zlo~in. Trifkovi} i Milinkovi} uhap{eni su u Prijedoru, odnosno u Mi{inom Hanu kod Banje Luke, i predati su Kantonalnom tu`ila{tvu USK u Biha}u. Oni se terete da su devetog i 10. oktobra 1995. godine u~estvovali u ratnom zlo~inu nad 11 civila bo{nja~ke nacionalnosti koje je srpska vojska bila zatvorila u fabri~ku halu „Sanakeram“ nadomak Sanskog Mosta. Tada su ubijeni Hamed Be{ar, Emir, Enver, Husnija i Muharem Burni}, Mahmut ^au{evi}, Amir Horozovi}, Muste Kazi}, Omer Ok~i}, Muharem Tali} i Nazif Zuli}. Njih su strijeljali Ne|o Trifkovi}, Mitar Milinkovi} [tula{ i Ahmet Sefi}. Sejfi} je bio natjeran da ubije osam zato~enika, za {ta je osu|en na 15 godina zatvora i kaznu je izdr`avao u KPZ-u Zenica. Pro{le godine je u ovom zatvoru Sefi} izvr{io samoubistvo M. D. vje{anjem.

\apo: Sa pravim i krivotvorenim potpisom

Bez komentara
\apo dodaje kako nije znao ni da je `irant za ~ak tri kredita Omerove k}erke Zenaide u UniCredit i Turkish Ziraat banci i u mikrokreditnoj fondaciji „Eki“. Kada se sve sabere, ka`e da ni kriv ni du`an mora vra}ati oko 20.000 KM. Do sada je otplatio 9.500 maraka. Iz „Sunrisea“ nismo dobili komentar i obja{njenje \apinih B. TURKOVI] navoda.

Advokat Jovan Pavlovi} o slu~aju „Rendi}“

Strah od novih kredita
\apo ka`e da jedva izlazi nakraj s pla}enjem rata mikrokreditnim organizacijama i bankama. No, uz to on strahuje i da broj kredita koklju~en 10. oktobra 2006. Ina~e, ta fondacija ne zove `irante da li~no potpi{u ugovor, ve} samo je za sada otpla}uje nije kona~an, ve} da bi po istom principu mogao biti `irant na jo{ kreditnih zadu`enja, a da to on jo{ ne zna. po{alje mjenicu i mjeni~nu izjavu da se potpi{emo, a onda oni sklapaju ugovore. Iako sam mislio

Ministarstvo pravde Srbije ne `eli se mije{ati
Iz Afganistana jo{ nije stigao nijedan dokaz da je Jasmin po~inio bilo kakvo krivi~no djelo
Beogradski advokat Jovan Pavlovi}, branilac Jasmina Rendi}a, Tuzlaka koji ve} punih osam mjeseci bez sudskog rje{enja o krivici le`i u ekstradicionom pritvoru u Sremskoj Mitrovici, ju~er je prvi put uspio stupiti u kontakt sa zvani~nicima Ministarstva pravde Srbije. - Iz Ministarstva me kontaktirao izvjesni Goran Toki} i rekao mi da znaju za Rendi}ev slu~aj, ali i objasnio da se oni, kao izvr{na vlast, ne `ele mije{ati u rad nezavisnog sudstva. No, u potpunosti smo se razumjeli kada se radi o tuma~enju odredaba zakona na kojima mi insistiramo, a ti~u se Rendi}evog dr`anja u pritvoru. Moje kolege i ja ne}emo odustati i tra`it }emo pravdu za Jasmina - izjavio je ju~er u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“ advokat Pavlovi}. On je prekju~er primio rje{enje Apelacionog suda u Novom Sadu o odbijanju `albe na produ`enje pritvora Rendi}u, uz obrazlo`enje da je ona neosnovana. - Razlozi za odbijanje `albe potpuno su stereotipni i neargumentovani. No, mi smo zatra`ili ukidanje pritvora Rendi}u i tim povodom je trebala biti odr`ana sjednica vanpretresnog vije}a Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici - ka`e Pavlovi}. Jasmin Rendi} i dalje {trajkuje gla|u. Njegov advokat napominje da iz Afganistana jo{ nije stigao nijedan dokaz da je Jasmin po~inio bilo kakvo krivi~no djelo, a posebno ne ono za koje je za njim ova zemlja raspisala Interpolovu potjernicu.
A. HAD@I]

Nove igre u „Elektroprivredi BiH“

Sjednica NO odgo|ena zato {to Uprava nije pripremila materijale!?
Na sjednici 23. decembra raspravljat }e se i o sumnjivom probijanju investicija za 20 miliona KM
Iako je planirana sjednica Nadzornog odbora „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH), koju je sazvao smijenjeni predsjednik ovog organa Zijad D`emi}, ju~er nije odr`ana. D`emi} je kazao za „Avaz“ da je sjednica odgo|ena zato {to Uprava kompanije, s generalnim direktorom Amerom Jerlagi}em na ~elu, za nju nije pripremila materijale. Novu sjednicu zakazao je za 23. decembar. Upravu je upozorio na zakonske obaveze i mogu}u odgovornost zbog opstrukcija rada NO. Na narednoj sjednici razmatrat }e pitanje izgradnje malih hidroelektrana na Neretvi, sumnjive nabavke materijala u vrijednosti od 90 miliona KM, od ~ega je 44 miliona KM ve} ugovoreno. D`emi} tvrdi da je to kriminal, jer nije tra`ena saglasnost NO za takvo ne{to. Nadalje, na sjednici }e biti rije~i o zapo{ljavanju u EPBiH, situaciji u rudnicima i posebno u RMU Zenica, nabavci opreme i materijala za printanje u vrijednosti od pet miliona maraka te o sumnjivom probijanju investicija u iznosu od 20 miliona F. V. KM.
D`emi}: Veliki kriminal

Holandsko tu`ila{tvo o genocidu u Srebrenici

Do{li samo odani
D`emi} nam je potvrdio da su sjednicu poku{ali odr`ati i ~lanovi NO odani federalnom ministru energije, industrije i rudarstva Vahidu He}i i direktoru Jerlagi}u, ali su se od sedam ~lanova ovog organa odazvali samo Elvir ^izmi}, Zoran Mandelbaum i Adil Trgo.

Mogu}e krivi~no gonjenje Karemansa i Frankena
U Javnom tu`ila{tvu Holandije procjenjuju da }e im trebati jo{ oko tri mjeseca za opse`nu istragu o mogu}nosti da krivi~no gone nekada{njeg komandanta holandskog bataljona UN-a Toma Karemansa (Thom Karremans) i njegovog zamjenika Roba Frankena za zlo~in u srebreni~koj enklavi 1995. godine, javili su holandski mediji, prenijela je Srna. Advokat `rtava Lisbet Zegveld (Ziegfeld) izjavila je nakon razgovora s tu`iocem D`o- Karemans: nom Lukasom Optu`en zbog (John Lucas) da je genocida „tu`iocu potrebno vrijeme, {to zna~i da se predmet uzima ozbiljno i da se ide u dobrom smjeru“.

Klub poznatih

Milijana Drlja~a

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

teme

Ne vjerujem ljudima
Li~ni profil bh. pjeva~ice
Ime i prezime: Milijana Drlja~a. Datum i mjesto ro|enja: 3. septembar 1990., Banja Luka. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U Banjoj Luci s roditeljima, bratom i sestrom. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Takvi datumi tek dolaze. Koji automobil vozite: Ne vozim trenutno. Kako se odmarate: Moj odmor je uz moju porodicu. Omiljeni muzi~ar: Nemam omiljenog muzi~ara. Volite li kuhati: Volim i mogu re}i da sam pravi majstor u kuhinji. Omiljena hrana i pi}e: Dosta sam izbirljiva i nemam ba{ omiljeno jelo, a volim „kokakolu“. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Cijenim Me{u Selimovi}a, Du{ka Radovi}a, Desanku Maksimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: To }u zadr`ati za sebe. Za koji klub navijate: Real Madrid. Koga biste poveli na pusti otok: Povela bih jednu osobu. Re}i }u samo da je u pitanju jedan jako sladak i fin mu{karac. Jeste li ljubomorni: Stra{no sam ljubomorna. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i ruke. Biste li ikada oprostili nevjeru: Bih. Ako mi je stalo do tog mu{karca, borim se do kraja. Bavite li se sportom: Zbog kondicije ponekad vozim bicikl. Ko se brine o Va{em imid`u: Uglavom sama. Volite li i}i u {oping: [oping izuzetno volim. Jeste li sujevjerni: Jesam, mada se trudim da to u sebi potisnem.

@ELJEZNICE Nema dogovora izme|u Uprave i ma{inovo|a

Niko ne zna kada }e vozovi opet krenuti
Predsjednik Sindikata Buljugija tra`i smjenu Uprave, a direktor Osmanagi} poru~uje da ne}e pristati na ucjene
@eljezni~ki saobra}aj u Federaciji BiH obustavljen je ve} peti dan, a kad }e biti pokrenuti vozovi, ne znaju ni u Upravi „@eljeznica FBiH“ (@FBiH) ni u Sindikatu ma{inovo|a, koji su inicijatori prekida rada.
(Foto: S. Jordamovi})

Slijede kazne
Oko 200 radnika @FBiH, lojalnih Upravi i direktoru Ned`adu Osmanagi}u, okupili su se ju~er u auli @eljezni~ke stanice u Sarajevu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog prekida rada i najave generalnog {trajka za koje krive ma{inovo|e. - Nedopustivo je da se stvari koDrlja~a: Volim {oping

Imate li ku}nog ljubimca: Imam jednog divnog kavkaskog ov~ara i dvije mace. Koji je Va{ `ivotni moto: Moj `ivotni moto su ljudi koje volim i za njih `ivim. Va{ najbolji prijatelj je: Najbolji prijatelj sam sama sebi, a ljudima ne vjerujem nimalo. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Studiram politi~ke nauke, tako da dnevnike ne propu{tam. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ako ikad do|em na vlast, sva djeca imat }e pravo na besplatno i jednako {kolovanje, besplatne vrti}e. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Mislim da bi to za mene bila prava prilika da me ljudi upoznaju i sigurna sam da bih u{la u srca svim ljudima.

Radna obaveza nezakonita
Nakon {to je Federalna vlada odobrila Upravi @FBiH da zbog vanredne situacije nastale obustavom `eljezni~kog saobra}aja uvede radnu obavezu, na zahtjev sindikata reagirali su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Oni navode da je radna obaveza u ovom slu~aju nelegalna.

@eljezni~ka stanica u Sarajevu: Protesti oko 200 radnika lojalnih Upravi

je su isklju~ivo tehnolo{ke prirode, kao {to je uvo|enje jednoposjeda, rje{avaju na ovakav na~in. Smatramo da se ma{inovo|e i sindikati trebaju dogovoriti, jer „@eljeznice“ zbog ovakve situacije trpe ogromne gubitke. Nadamo se da do {trajka najavljenog za 28. decembar ne}e do}i i mi ga ne}emo podr`ati - kazao je Mehmed Rakovac, referent za transport i komercijalne poslove u Tuzli. Direktor @FBiH Ned`ad Osmanagi} okupljenim radnicima iz Sarajeva, Biha}a, Tuzle i Mostara pono-

vio je da ne}e pristati na ucjene ma{inovo|a i da }e svi odgovorni za organizaciju {trajka biti ka`njeni. - Uvedena je radna obaveza i na osnovu toga imamo pravo da dajemo otkaze onima koji ne `ele da rade navodi Osmanagi}.

Nema razgovora
S druge strane, predsjednik Sindikata ma{inovo|a u FBiH Vernes Buljugija tvrdi da direktor Osmanagi} vr{i mobing nad radnicima te da ih je pod prijetnjom otkazima natjerao da do|u na skup u Sarajevu. - Ako je uvedena radna obaveza, za{to ti ljudi ne rade svoj posao i kako }e im direktor Osmanagi} opravdati nerad. Uostalom, radna obaveza je nelegalno uvedena i on }e za to krivi~no odgovarati. Sada{nja Uprava odbija razgovore i vozove }emo pokrenuti samo kada oni budu smijenjeni - ka`e Buljugija. M. AVDI]

Podr{ka Saveza sindikata BiH
Podr{ku sindikatima `eljezni~ara i njihovoj borbi u za{titi radni~ki prava ju~er je dao i Savez samostalnih sindikata (SSS) BiH. Na ju~era{njem sastanku u Sarajavu predstavnici SSSBiH pozvali su Upravu i Nadzorni odbor @FBiH te Federalnu vladu da zaustave davanje otkaza i da pregovorima poku{aju na}i najbolje rje{enje.

SMS
NE @ALIM HOLBRUKA - Ne `alim za Ri~ardom Holbrukom. Ja sam glasao za jednu Bosnu i Hercegovinu, a on je napravio drugu i vidimo kakva je. Upamtio sam ga kao logora{. Nije dao {ansu da moja zemlja bude pobjednik, nego nas je sve svrstao u isti ko{. On i Amerika su isti. Zaustavili su nas na putu da istjeramo i usta{e i ~etnike. Kako }u onda `aliti Holbruka. SRBIJA KRIJE ZLO^INCE - Kristalno je jasno da Srbija krije ratne zlo~ince i da joj nije u interesu da isporu~i Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a jer njihovim iskazima Srbija bi bila di-

Dnevni avaz 061-142-015
ta obe}ao je posmatra~ima dopunu za mobitel od 10 KM i dnevnice po 50 KM, ali je slagao. Mo`e li nam pomo}i CIK. SELEKTIVNA KONTROLA Za{to policija RS stalno kontrolira samo vozila koja u Doboj ulaze iz pravca Tuzle i Zenice, a ne i ona koja dolaze iz Banje Luke? Da li je cilj selektivnih kontrola samo za{tita gra|ana RS? EKONOMSKA POLITIKA - Vrijeme je da na{i politi~ari po~nu da rade svoj posao na ekonomskoj politici. Ili ~ekaju da bude milion nezaposlenih, {to }e se, ako se ovako nastavi, uskoro i dogoditi.

ANKETA

me|u gra|anima Sarajeva, Mostara i Zenice Podr`avate li {trajk `eljezni~ara FBiH?

rektno optu`ena za genocid u Hrvatskoj i BiH. PRIZNANJE AGRESIJE - Ivo Josipovi} je zaista ~udan predsjednik. Radi na pomirenju sa Srbijom, a Boris Tadi} ne priznaje da su postojali koncentracioni logori u Srbiji (Staji}evo, Begej, Ni{, Beograd) kroz koje je pro{lo 7.000 Hrvata. Za{to Tadi} ne priznaje postojanje tih logora? Upravo zato jer bi time priznao agresiju. PREVARENI POSMATRA^I Bio sam posmatra~ na izborima u Gora`du ispred koalicije Na{a stranka NSP Zdravko Krsmanovi}. Predsjednik NSP-a u Gora`du D`evad Uho-

Zbog blokade saobra}aja ispa{taju svi
- Naravno da podr`avam {trajk radnika. Uvijek sam za to da se treba odmah stupiti u {trajk, a ne ~ekati da se ne{to samo pro- Milivoje Gruba~i} mijeni. - Podr`avam radnike „@eljeznica“ i smatram da se svi oni kojima su uskra}ena zakonom zagarantirana prava, trebaju di}i na noge i boriti za Sa{a Leto svoja primanja. - Dr`ava mora u~initi sve na za{titi @FBiH po cijenu smjena, otpusta... Desetak kompanija i desetak hiljada radnih mjesta je u opasnosti, a {tetu niko ne}e Drago Erdeli} nadoknaditi. - Ne podr`avam, zato {to se uvijek neradnici bune. To je veliki poduhvat i ne mogu ostaviti ne cjedilu ljude koji putuju.
Salko ^engi}

- Svakako da podr`avam `eljezni~are i mislim da je pozitivino {to su stupili u {trajk, jer ako budu ~ekali, Vladimir ne}e ni{ta riPle{e je{iti. - Ljudi koji ne primaju pla}u za svoj rad imaju pravo da tra`e primanja. Djelimi~no razumijem radnike „@eljeznica“, ali ne treba blokirati saobra}aj, jer Sanja onda ispa{taju svi. Grebovi} - Ne mogu vjerovati da je „@eljeznica“ spremna da ide dotle da ugrozi sigurnost putnika. Jesu li onda spremni obe}ati od{tetu svakome ako se ne{to do- Ibrahim Klan~i} Ad. K. - A. Du. - A. D`. godi?

Sarajevo

- Vidim da u ovoj dr`avi samo sirotinja ispa{ta, dok lopovi sjede u toplom. Druga strana medalje je da na{i ljudi sve manje `ele da rade, a Mladen Mari} to nije dobro. - I djeci je jasno da prijevozni~ki lobiji utje~u da se ne rije{i problem @FBiH. Svuda u svijetu teret se prevozi vozovima, osim kod nas, i to je sramota dr`ave koja Javor dopu{ta da je kradu. [im{i}

Zenica

Mostar

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

11

APSURDI Dok traje formiranje nove vlasti

Savo Lon~ar u{ao u Dom naroda BiH koji ne postoji!
CIK mu morao dodijeliti mandat Du{anke Majki}, a nastao problem koga imenovati umjesto Bo`e Ljubi}a
Dok se poku{ava posti}i dogovor o formiranju nove vlasti, pa tako i Doma naroda Dr`avnog parlamenta, za ~iji je novi saziv ve} izabran Klub Srba, Centralna izborna komisija (CIK) primorana je dodijeliti nove mandate delegatima za stari saziv Doma, koji sada, fakti~ki, i ne postoji! Rezultat je to apsurdnih odredbi zakona koje CIK mora provesti. legata SNSD-a Savi Lon~aru. S druge strane, u dosada{nji saziv Doma naroda CIK nije mogao izabrati nikoga umjesto Ljubi}a, jer je sljede}i s liste HDZ-a 1990 Tomo Lu~i} u me|uvremenu umro, a poslije njegovog nema vi{e nijednog imena.

Iz Ambasade: Po~ast preminulom Holbruku

(Foto: S. Jordamovi})

Knjiga `alosti povodom smrti Holbruka

Upisali se brojni gra|ani
Upisom u knjigu `alosti, koja je od utorka otvorena u Ameri~koj ambasadi u Sarajevu povodom smrti Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke), mnogi su ve} odali po~ast preminulom tvorcu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prvi su to u~inili jo{ u utorak ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) i ostali uposlenici Ambasade. Kako su nam kazali u Ambasadi, ju~er su svojim potpisom po~ast preminulom Holbruku odali i brojni bh. gra|ani. Tako|er, u knjigu `alosti upisali su se i predstavnik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a, zamjenici ruskog i slovenskog ambasadora, otpravnik poslova Vatikanske ambasade i mnogi drugi. Knjiga `alosti bit }e otvorena jo{ danas, od devet do 11 F. K. te od 14 do 16 sati.

[ta ka`u propisi
- CIK trenutno prou~ava propise da vidimo kako mo`emo rije{iti situaciju s tom listom. Iako se radi o tehni~kom mandatu, nas Izborni zakon obavezuje da moramo dodijeliti mandat sljede}im s liste, jer smo utvrdili prestanak mandata za Majki} i Ljubi}a - pojasnila je ju~er Maksida Piri}, portparol CIK-a. Prema njenim rije~ima, novi saziv Doma naroda, iako je do sada izabran Klub Srba, zvani~no }e mo}i profunkcionirati tek kada CIK u „Slu`benom glasniku“ objavi rezultate posrednih izbora i delegata u klubovima Hrvata i Bo{njaka.
M. KUKAN

Sljede}i s liste
Naime, kako su dosada{nji delegati Doma Du{anka Majki} (SNSD) i Bo`o Ljubi} (HDZ 1990) u oktobru izabrani za poslanike u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, CIK je utvrdio prestanak njihovih delega-

Komandant Dejvid Enjart boravio u Tuzli

CIK: Imaju obavezu iz Izbornog zakona BiH

Dodik se ne protivi ulasku BiH u NATO
General Dejvid Enjart (David Enyeart), komandant [taba NATO-a u Sarajevu, odr`ao je ju~er na Ameri~kom univerzitetu u Tuzli predavanje o temi „NATO i BiH 15 godina na- Enjart i Cikoti}: Sigurnost u BiH je stabilna kon Dejtona“, te je zajedno sa bh. ministr- vrlo pozitivna iskustva. - Do sada u razgovorima om odbrane Selmom Cikoti}em odgovarao na pitanja s Dodikom nismo ~uli ni{ta oko 300 prisutnih studenata. {to bi bilo nau{rtb aktivnoEnjart je odnose izme|u sti BiH vezanih uz NATO. BiH i NATO-a ocijenio dobr- Od njega smo ~uli da se on im i naglasio da je sigurnost li~no sla`e da BiH treba biu na{oj zemlji stabilna. Ko- ti u NATO-u, tako da ono mentiraju}i mogu}e proti- {to ~ujete i vidite u medijivljenje predstavnika RS ula- ma nije uvijek nu`no ta~no sku BiH u NATO, Enjart je i ne odgovara uvijek onome istakao da je s vlastima RS i {to se u stvarnosti de{ava E. H. Miloradom Dodikom imao kazao je Enjart.
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Ne}e raditi, ali }e primati pla}e
Da apsurd bude jo{ ve}i, novi delegat starog saziva Doma naroda Savo Lon~ar, iako ne}e raditi apsolutno ni{ta, primat }e pla}u koja se u tom domu kre}e od 4.100 do 4.400 KM mjese~no. Uz to, imat }e pravo da i nakon zvani~nog rasformiranja dosada{njeg saziva Doma naroda, kao i ostali delegati, prima pla}u jo{ godinu po isteku mandata.

tskih mandata. Iako stari saziv Doma naroda u praksi ne funkcionira, niti }e i{ta raditi do formiranja novoga, {to se najvjerovatnije ne}e desiti ni naredna dva-tri mjeseca, CIK je ju~er mandat koji je pripadao Du{anki Majki} dodijelio sljede}em s liste de-

Direkcija cesta FBiH upozorila slovensku firmu

Banja Luka

RS du`na 3,4 milijarde KM
Narodna skup{tina RS (NSRS) usvojila je ju~er Informaciju o dugu RS za 2009. godinu, u kojoj Borenovi}: se navodi da Preuzeti je taj dug, odgovornost zaklju~no sa 31. decembrom 2009. godine, iznosio 3,279 milijardi KM. Od ovog iznosa na vanjski dug se odnosi 1,857, a na unutra{nji 1,421 milijardu KM. U Informaciji se navodi da dug op}ina i fondova iznosi 218 miliona KM, te nagla{ava da ukupan dug RS, uklju~uju}i op}ine i fondove, iznosi 3,497 milijardi KM i u odnosu na bruto dru{tveni proizvod (BDP) iznosi 41,16 posto, javila je Onasa. Poslanik PDP-a Branislav Borenovi} rekao je da neko mora preuzeti odgovornost za odobrena, a nepovu~ena kreditna sredstva za koja RS pla}a kaznu, odnosno proviziju.

Sve~anost u bazi EUFOR-a na Butmiru

Slova~ki vojnici zavr{ili misiju
U bazi Butmir 2 kod Sarajeva ju~er je odr`ana sve~ana ceremonija na kojoj je obilje`en zavr{etak misije slova~kih vojnika, koji su osiguravali bazu. Ceremoniji su prisustvovali komandant EUFOR-a u BiH, general major Bernard Ber (Bernhard Bair) i slova~ki ambasador u BiH Miroslav Moj`ita. Ovaj kontingent vojnika, koji se vra}a u Slova~ku, uskoro }e zamijeniti slova~ki vojnici koji }e tokom naredne godine raditi u EUFORovim timovima za vezu i osmatranje (LOT ku}ama) i Regionalnom koordinacijskom centru. Time }e ukupan broj slova~kih vojnika u EUFOR-u biti pove}an. O~ekuje se da }e baza Butmir 2 uskoro biti ustupljena Oru`anim snagama BiH, saop}eno je iz EUFOR-a.

Sarajevska zaobilaznice: Kasni se na svim dijelovima

SCT ne izvr{ava obaveze
Direkcija cesta FBiH intenzivno pregovora s firmom SCT iz Ljubljane o uvjetima nastavka radova do okon~anja izgradnje LOT-a jedan Sarajevske zaobilaznice, s obzirom na to da je istekao ugovoreni rok za izgradnju. Pregovori se odnose na fizi~ko izvr{enje, osiguranje finansijskih sredstava i likvidnosti u roku koji mo`e biti prihvatljiv za naru~ioca, saop}eno je iz Direkcije cesta FBiH. Navodi se da je Direkcija vi{e puta upozoravala izvo|a~a na zaostajanje radova te zahtijevala ubrzanje aktivnosti na gradili{tu u skladu s preuzetim obavezama. Iz Direkcije napominju da SCT nije okon~ao radove u ugovorenom roku, a in`injeri Direkcije odbili su dostavljeni zahtjev za produ`enje roka, prenijela je Srna. - Predstavnici Direkcije cesta FBiH izvr{ili su i kontrolu na svim dijelovima gradili{ta, nakon isteka ugovorenog roka, i tom prilikom konstatirali da je na gotovo svim dijelovima aktivnost neznatna ili nikakva, bez u~e{}a mehanizacije i s minimalnim brojem gra|evinskih radnika - ka`e se u saop}enju.

Skup o bh. privredi
Ured Svjetske banke u BiH i Centar za menad`ment i informacione tehnologije (MIT) organizirat }e danas u Sarajevu okrugli sto o temi „Konkurentnost privrede BiH“ na kojem bi trebalo identificirati prioritete za rad novoizabranih vlasti u BiH.

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

panorama

POPLAVE Nakon {to je plavni val opusto{io gora`danska naselja

Nastup nagra|enih u~enika O[ „Branko ]opi}“

(Foto: D. Stojni})

Prijedorski osnovci u Gradskom pozori{tu

Forto: Obi{ao sam svijet pla~u}i, ali sada idemo dalje
^istimo, su{imo, poku{avamo da `ivimo normalno
Jednu od najve}ih poplava u historiji Gora`da obilje`ila je i drama koja se odvijala u naselju Hubjeri, a posebno izjava Ediba Forte. Opisuju}i kako je za 15 minuta voda prekrila sve {to joj se na{lo na putu, kako je u posljednjim momentima spasio porodicu, Forto je izgubio glas i briznuo u pla~.

Ispri~ali pri~u o 17 nacionalnih manjina u BiH
Na sebi svojstven na~in, kroz igru, pjesmu, glumu, u narodnim no{njama koje su sami osmislili, u~enici Osnovne {kole „Branko ]opi}“ iz Prijedora u prepunoj sali Gradskog pozori{ta ispri~ali su svoju pri~u o 17 nacionalnih manjina u BiH. Rije~ je o radu s kojim su prijedorski osnovci nedavno u Sarajevu, na prezentaciji OSCE-ovog projekta „[arolikost je na{e bogatstvo-upoznajmo nacionalne manjine u BiH“ osvojili tre}e mjesto, odmah iza @ivinica i Sarajeva. Sanja Munjiza, direktorica ove {kole, kazala je da su se u~enici na projekt prijavili prije {est mjeseci. - Toliko su trajale i pripreme za nastup u kojem smo se zaista potrudili da do~aramo svo bogatstvo kulture, tradicije i obi~aja nacionalnih manjina koje danas `ive u BiH. Nije izostala ~ak ni njihova tradicionalna trpeza za koju su bili zadu`eni roditelji na{ih u~enika - kazala je Munjiza i naglasila da je u ovom projektu O[ „Branko ]opi}“ i M. Z. jedina nagra|ena {kola iz RS.

[teta stopostotna

Gabela pokazuje koliki je bio nivo vode

Vahid vatrom u buretu su{i zidove

[ta mi se (ne)svi|a u Zavidovi}ima

Mladi se bude iz u~malosti
- U Zavidovi}ima mi se svi|a jo{ uvijek prisutna ljudska otvorenost, dru`eljubivost i istrajnost mojih sugra|ana ali i mladost koja se budi iz u~malosti. U posljednje vrijeme formiraju se brojna udru`enja gra|ana, umjetnika, sportski klubovi. To je znak da u ovom gradu ima talentovanih ljudi i entuzijasta, koji imaju {ta da ponude gra|anima, a da Dragan [im{i}, profesor ne pitaju odmah samo za novac. Ne svi|a mi se nemar, prljave ulice i pojedini djelovi grada kao i sve ja~a pauperizacija gradskog prostora, stanovni{tva. Nekultura je, na`alost, prisutna u svim segmeAr. M. ntima `ivota - ka`e Dragan [im{i}, profesor.

Forto: Niko od kantonalnih vlasti nije do{ao

Jecaji odraslog ~ovjeka posredstvom svih medija svjedo~ili su o agoniji koju pro`ivljavaju stanovnici poplavljenih podru~ja u ovom dijelu dr`ave. - Obi{ao sam svijet pla~u}i, ali sada idemo dalje.

^istimo, su{imo, poku{avamo da `ivimo normalno - uz osmijeh nam je ju~er kazao Forto, pakuju}i stvari za transport na drugu adresu. Do obnove ku}e u Hubjerima `ivjet }e na Obarku. - [teta je stopostotna.

Za novo vrijeme Cazin za Gora`de Val stigao uzvodno
Pomo} za ugro`ene sugra|ane odlu~ili su organizirati i mladi Gora`dani, koji }e od 20. do 25. decembra u Art galeriji „ZOI Movens“ u Zetri uprili~iti izlo`bu fotografija Naide Had`i}. Izlo`ba nosi naziv „Za novo vrijeme“, a posjetitelji }e mo}i pogledati i kupiti fotografije nastale tokom i nakon katastrofalnih poplava. Kako ka`e Jasmin Hasanovi}, koji je sa Naidom i inicirao ovakvu akciju, prihod je namijenjen ugro`enom stanovni{tvu Gora`da. Akcija „Cazin za Gora`de“ pokrenuta je u ovom kraji{kom gradu, a organizirali su je Op}ina Cazin, Med`lis IZ i OO Crvenog kri`a te Udru`enje „Srce Cazina“. Pomo} u novcu, ali i prehrambenim i higijenskim artiklima prikuplja se u svim d`ematima i {kolama, te na punktu u centru grada. Akcija }e trajati do kraja sedmice, a trebala bi biti okon~ana zvani~nom posjetom Cazinjana Gora`du i uru~ivanjem pomo}i za najugro`enije. Dok su mje{tani pratili nivo vodostaja iz pravca Gora`da i Fo~e, vodeni val je u ovo naselje stigao uzvodno, iz akumulacije HE Vi{egrad. Osim na stambenim objektima, {teta je pri~injena na plastenicima i usjevima, te pomo}nim objektima. Uni{tena je sto~na hrana, pa ~ak i ogrijev, jer se cjepanice koje su preostale moraju prije upotrebe od mulja ~istiti `i~anim ~etkama.

Analize u tri navrata potvrdile

Voda u Zvorniku napokon za pi}e
Nakon skoro 15 dana, voda u Zvorniku napokon je ispravna za pi}e. Kako je novinarima rekao direktor preduze}a „Vodovod i komunalije“ Jovan Tomi}, nakon u tri navrata izvr{enih hemijskih i mikrobiolo{kih ispitivanja i analiziranja kvaliteta vode, koje su odvojeno vr{ili oni i Zavod za za{titu zdravlja RS, ustanovljeno je da je voda ispravna za ljudsku upotrebu. - Voda iz gradskog vodovoda mo`e se piti i bez prokuhavanja, {to je bilo obavezno do ju~er - ka`e Tomi}. Podsje}amo, voda u Zvorniku bila je neispravna za pi}e zbog M. M. zamu}enosti izvora nakon izlivanja rijeke Drine.

Dje~iji namje{taj je u gara`i, ne{to sam ju~er bacio, neki elektri~ni ure|aji ne}e proraditi - ka`e Forto. Od sada{nje vlasti, dodaje, ni{ta ne o~ekuje. - Da je neko od kantonalnih vlasti do{ao da pogleda sa asfalta, da je premijer do{ao da upita kako smo - nije. Na~elnik je u ~izmama sve obi{ao i svaka mu ~ast. [to se mene ti~e zaradio je drugi mandat - ka`e Edib Forto. Vahid Gabela sa suprugom i troje djece iselio je na sprat nedovr{ene ku}e. Demobilizirani borac bez primanja zadovoljan je, ka`e, pomo}i koju je dobio u ogrijevu i hrani. - Sada su{im. Imam `eljezno bure od 200 kila, ubacio sam u donji sprat, izbu{io ga i lo`im u njega pa valjda }e se osu{iti ove zime. Skupljam drva, ne{to sam i dobio - isti~e Vahid.
Al. BAJRAMOVI]

Te{ko bolesnoj djevoj~ici Indiri Nali} iz Bijeljine

Drugovi iz razreda pripremili ro|endansko slavlje
O djevoj~ici se brine u~iteljica Ljubica Markovi}
Bijeljinka Indira Nali}, koja ve} pet mjeseci boluje od karcinoma butne kosti, u {kolskoj u~ionici proslavila je deseti ro|endan sa drugovima i drugaricama iz V-1 odjeljenja Osnovne {kole „Jovan Du~i}“ i u~iteljicom Ljubicom Markovi}. U sve~ano dekorisanoj u~ionici djeca su Indiri uru~ila cvije}e i prigodne poklone. Tortu je obezbijedila slasti~arna „San Marko“, laptop je donacija bijeljinskog „Merhameta“, nau{nice su poklon od vjerou~iteljice Samire ]osi}, a tu su i brojne igra~ke kao poklon od u~iteljice i drugova. Nakon {to je dijagnosticirano da boluje od te{ke bolesti, brigu o Indiri, koja `ivi sa majkom i nanom koje su osobe sa posebnim potrebama, preuzela je u~iteljica Ljubica Markovi}. Kao za svoje ro|eno dijete, u~iteljica se pobrinula da Indira dobije naNezaboravna proslava ro|endana uz drugove iz razreda

^eka je jo{ jedna operacija

Akcija Kantonalne bolnice Livno

Prikupljaju novac za obnovu porodili{ta
Kantonalna bolnica Livno pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za rekonstrukciju porodili{ta kako bi rodiljama i bebama bili pobolj{ani uslovi boravka u toj ustanovi. U tu svrhu osnovan je i Organizacioni odbor, a bit }e potpisan i memorandum za saradnju sa NVO Livanjskog kantona. Otvoren je i poseban telefonski broj HT Eronet mre`e (092880819) ~ijim pozivom se donira jedna KM, a za one koji mogu i `ele donirati vi{e otvoreni su i ra~uni u UniCredit banci. Broj ra~una za uplate u KM je: 3381502281203705, a za devizni u eurima je RN IBAN broj: 393381507781204003 SWIFT UNCRBA 22. Planiran je i humanitarni koncert 29. decembra u Sportskoj dvorani na Zgonima na kojem }e besplatno nastupiti KUD, horovi, muzi~ke {kole, te pjeva~i iz LK. Ulaz }e A. K. ko{tati pet KM.

Tra`e donora
- U Indirino ime zahvaljujem se svima koji su nam se pridru`ili u borbi za njen `ivot. Vjerujem da }emo zajedno uspjeti. Sada je neophodno i presa|ivanje ko{tane sr`i i nadam se da }emo prona}i adekvatnog donora za Indiru - rekla je u~iteljica Ljubica Markovi}.

jbolje lije~enje i njegu. Nakon za sada uspje{ne operacije u Beogradu, Indira odlazi na redovne hemoterapije i kontrole, pra}ena brigom i ljubavlju u~iteljice i drugova i dr-

ugarica iz {kole. Oni su joj pripremili i nezaboravnu proslavu desetog ro|endana, uz brojne poklone i dirljiva pisma podr{ke. E. M.

(Foto: G. Bobi})

unsko-sanski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

13

USPJESI U~enice O[ „Cazin 2“ pobjednice Federalnog takmi~enja o minama

Cazinjanke bile vje{tije u rje{avanju dodatnog zadatka
Me|u ekipama iz devet kantona bile izjedna~ene sa Sarajlijama Optimizam pred Dr`avno prvenstvo
Nakon osvojenog prvog mjesta na 12. Kantonalnom takmi~enju osnovnih {kola u znanju o minama, koje je u okviru programa „Misli mine“ odr`ano u Biha}u, ekipa O[ „Cazin 2“ postigla je odli~an uspjeh i na Federalnom takmi~enju u Zavidovi}ima. U dosta jakoj konkurenciji ekipa O[ „Cazin 2“, koja je predstavljala USK, u sastavu Lejla Ajdinovi}, Sara Huski} i Ajla Goreti}, osvojila je prvo mjesto i time se plasirala na Dr`avno prvenstvo, koje }e biti odr`ano u Sarajevu. Federalno takmi~enje odr`ano je u sali hotela „Kristal“ u Zavidovi}ima, a u~estvovale su ekipe iz devet kantona, dok je izostalo u~e{}e takmi~ara iz Livna. U~enici su kraju su Sarajevski i Unsko-sanski kanton bili izjedna~eni po broju bodova, pa su morali raditi dodatni zadatak, u kojem je presudila brzina i vje{tina u~enica O[ „Cazin 2“. Ovo takmi~enje dio je programa „Misli mine“ koji u BiH realizuje Dru{tvo Crvenog kri`a. U ekipi O[ „Cazin 2“, koju je pripremila nastavnica Hata Tatar Hajri}, vlada optimizam i pred nastup na Dr`avnom prvenstvu, koje bi narednog vikenda trebalo biti odr`ano u Sarajevu. Cilj programa „Misli mine“ je, kroz informisanje gra|ana i edukaciju najmla|ih, smanjiti broj `rtava i ukazati na dugoro~nu opasnost od mina u S. J. na{oj zemlji.
Musli} i Lipova~a: Primopredaja du`nosti

Na mjestu prvog ~ovjeka op}ine Biha}

Lipova~a predao stolicu Musli}u
U kabinetu op}inskog na~elnika u Biha}u ju~er je izvr{ena primopredaja du`nosti izme|u dosada{njeg na~elnika Hamdije Lipova~e, koji je tu funkciju obavljao u proteklih {est godina a sad je izabran u Parlamentarnu skup{tinu BiH, i Albina Musli}a, kojeg je Op}insko vije}e 10. decembra izabralo za vr{ioca du`nosti na~elnika do vanrednih izbora. Najbolji test za v.d. Musli}a i njegovu kandidaturu na mjesto na~elnika op}ine Biha}, jesu zapo~eti projekti o kojima je govorio na ju~era{njoj pres-konferenciji. Ina~e, vanredni izbori za na~elnika op}ine zakazani su za 16. jaI. N. [. nuar.

U~enice O[ „Cazin 2“ sa nastavnicom i ~lanovima Crvenog kri`a

Prva poslovna zona u op}ini Bu`im

se kroz sedam ta~aka nadmetali u rje{avanju zadataka vezanih

za poznavanje mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Na

Izuzeta „Agrokomercova“ farma
Vlada FBiH dala je saglasnost da se, za potrebe formiranja prve poslovne zone za privredni razvoj op}ine Bu`im, izuzime devastirana farma Agrokomerca d.d. - Velika Kladu{a na lokaciji Varo{ke Rijeke u op}ini Bu`im, povr{ine 70.784 kvadrata s pripadaju}im objektima. Ovaj objekat je pod hipotekom zbog neizvr{enih obaveza prema Poreskoj upravi FBiH, pa je Odlukom regulisano da hipotekarne obaveze preuzima Op}ina Bu`im, saop}io je Ured za odnose s javno{}u Vlade FBiH.

Biha}ke ma{inovo|e solidarne s kolegama u Sarajevu

Lokomotive ve} ~etiri dana u gara`i
Uprava @FBiH donijela odluku da na pruzi Sarajevo-Zenica-Doboj lokomotivama upravlja jedan, umjesto dosada{njih dvojice ma{inovo|a
Odluka Uprave @FBH kojom }e na pruzi SarajevoZenica-Doboj lokomotivima putni~kih vozova umjesto dvojice upravljati jedan ma{inovo|a, te suspenzije deset ma{inovo|a koji su samostalno odbili upravljati vozovima, kap je koja je prelila ~a{u `u~i. Zbog izmijenjenog Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu, Sindikati ma{inovo|a/strojovo|a, samostalnih `eljezni~kih radnika te infrastrukture @FBH donijeli su odluku da 28. decembra stupe u generalni {trajk, najavio je Vernes Buljugija, predsjednik Sindikata ma{inovo|a-strojovo|a @FBH. brzi Sarajevo-Biha}-Sarajevo ne saobra}aju. Omer Tuti}, ma{inovo|a ve} 24 godine, ka`e kako je ovakva odluka donesena mimo propisa. - Ukoliko u lokomotivi bude samo jedan ma{inovo|a mo`e se desiti da se razboli, da mu pozli, da voz pro|e stanicu i napravi ve}u havariju, sudar... Ni stanice nisu za{ti}ene adekvatnim signalno- sigurnosnim ure|ajima - isti~e Tuti}. Potpunu blokadu `eljezni~kog saobra}aja u Upravi @eljeznica FBiH smatraju nezakonitom i za to odgovornim smatraju Sindikat ma{inovo|a/strojovo|a.
S. T.

Ramiz ]ati} iz Velike Kladu{e

Lokomotive su smje{tene u gara`u

Strahuju}i za svoju i sigurnost putnika, i ma{inovo|e @FBiH u Biha}u su se solidarisale sa svojim kolega-

ma. Lokomotive su ve} ~etvrti dan u gara`i Sekcije za vu~u vozova a putni~ki voz Biha}-Bosanski Novi i

Smail Toromanovi} sa ]ati}em na njegovom imanju

Donacija sanskim proizvo|a~ima mlijeka

Iz ^e{ke uvezao 16 junica i bika
Na poziv Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a „Poljoprivrednik“ iz Velike Kladu{e, predstavnici Poljoprivrednog zavoda USK posjetili su gazdinstvo Ramiza ]ati}a u selu Zbori{te. ]ati} je putem Udru`enja „Poljoprivrednik“ iz ^e{ke uvezao 15 junica i jednog bika kako bi ih dr`ao u sistemu „krava tele“. - Osim ]ati}a, u USK jo{ ~etiri poljoprivredna proizvo|a~a bave se istom ili sli~nom vrstom proizvodnje, dvojica u Sanskom Mostu, jedan u Klju~u i jedan u Biha}u - kazao je Smail Toromanovi}, direktor Poljoprivrednog zavoda USK. Kladu{ki poljoprivrednik potpisao je ugovore sa Veterinarskom stanicom u Velikoj Kladu{i o veterinarskom nadzoru, te sa Uzgojno-selekcijskom slu`bom Poljoprivrednog zavoda USK koja }e, pored stru~no-savjetodavnog nadzora, voditi i mati~no knjigovodstvo. ]ati} o~ekuje i podr{ku Federalnog ministarstva poljoprivrede od kojeg je zatra`io pomo} u realizaciji ovog vrijednog poduhvata. - U kupovinu junica i bika ulo`io sam 60.000 KM. Namjera mi je da razvijem mati~no stado sa 60 grla uz zadr`avanje `enskog podmlatka, a mu{ka grla bih distribuiM. D. rao farmerima - ka`e ]ati}.

Dobili dva savremena laktofriza
Sanski proizvo|a~i mlijeka dobili su dva savremena laktofriza. U okviru projekta „Pomo} povratnicima u BiH kroz socijalno-ekonomsku podr{ku odr`ivosti i izgradnji lokalnih kapaciteta“ poljoprivrednom proizvo|a~u Velidu Sinanovi}u iz sela Kijevo isporu~en je laktofriz kapaciteta 500 litara sa prate}om opremom. Sinanovi} trenutno ima 11 muznih krava i laktrofiz }e mu olak{ati ~uvanje mlijeka. Laktofrizom }e se koristiti jo{ dvije porodice koje se bave proizvodnjom mlijeka. Laktrofiz od 1.000 litara sa dodatnom opremom isporu~en je i Savezu lokalnih udru`enja poljoprivrednika op}ine Sanski Most. Koristit }e se u interventnim slu~ajevima, kada se na podru~ju op}ine Sanski Most pokvari jedan od 26 postoje}ih laktofriza. Ovom isporukom zavr{ava se pomenuti projekt na podru~ju op}ine Sanski Most u sklopu kojeg su isporu~eni i sedam steonih junica, mje{aona sto~ne hrane, brdska kosa~ica, te pomenuta dva laktofriza sa opremom. Donatori projekta su UNHCR i Op}ina Sanski Most koja je na 21. sjednici Op}inskog vije}a odobrila 15.000 KM, a implementator je „Hilfswerk“ Austrija.
M. D. Laktrofriz }e olak{ati ~uvanje mlijeka

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

„Avaz saznaje“ Naselje Krupac u Isto~nom Sarajevu

Grahovac: Samozvani najja~i ~ovjek u BiH

Prona|ena ukradena „{koda“ tu`iteljice Diane Kajmakovi} Zmaj od [ipova ~akijom
Incident u [ipovu

nasrnuo na policajca
Ilija Grahovac (51), poznatiji kao Zmaj od [ipova, napao je prekju~er oko 12.15 sati no`em policajca iz [ipova. Kako je ju~er saop}eno iz CJB Banja Luka, Grahovac je u trenutku napada bio u automobilu „audi 80“ kojim je upravljao Slobodan Milanovi}. - Vrije|ao je policajce nazivaju}i ih pogrdnim imenima, psovao im majku i odbijao postupiti po nare|enju da poka`e na uvid li~nu kartu. Nakon toga iz d`epa je izvadio ~akiju, iza{ao iz automobila i krenuo prema policajcu, a nakon {to je i on krenuo prema osumnji~enom da ga zaustavi, Grahovac je pobjegao nastavljaju}i s vrije|anjem. Prona|en je istoga dana oko 13 sati, saslu{an, te pu{ten na slobodu, ali }e protiv njega biti podnesen izvje{taj tu`ila{tvu zbog napada na slu`benu osobu - saop}eno je iz banjalu~ke policije. Zmaj od [ipova je samozvani najja~i ~ovjek u BiH, koji je nakon trosatnog snimka svog govora na o~evoj sahrani postao svojevrsna medijska zvijezda u BiH i okru`enju. Nakon spomenutog VHS snimka, koji je postavljen na internet, uslijedili su i brojni Grahov~evi televizijski nastupi u BiH, Hrvatskoj i Srbiji, kao i novi videouratci poput „Diobe“, „Borbe bikova“ B. S. i sli~no.

Poprili~no o{te}en automobil u kanalu pored ceste slu~ajno otkrili saobra}ajni policajci
red ceste i bio je prili~no o{te}en pa se mo`e pretpostaviti da je osoba za volanom izletjela s puta, a ne isklju~uje se mogu}nost da je automobil namjerno gurnut s kolovoza. Policija je o pronalasku automobila obavijestila vlasnike koji su preuzeli vozilo. Automobil je prije nekoliko dana ukraden iz gara`e u sarajevskom naselju Ilid`a, koja se nalazila u zgradi iza stambenog objekta u kojem

Saobra}ajna policija iz Isto~nog Sarajeva ju~er ujutro je pored puta u mjestu Krupac kod Vojkovi}a prona{la napu{tenu „{kodu fabiju“ dr`avne tu`iteljice Diane Kajmakovi}, koja je u vlasni{tvu njenog supruga Admira Kajmakovi}a, potvrdila nam je Danka Te{i}, portparol CJB Isto~no Sarajevo. Kako saznajemo, automobil tu`iteljice Kajmakovi} prona|en je u kanalu po-

`ivi tu`iteljica Kajmakovi}, pa kra|a nije na vrijeme osuje}ena. Interesantno je da je kradljivcima trebalo poprili~no truda da do|u do vozila koje se nalazio iza debljih metalnih vrata koja su izrezana. Zbog ovih de{avanja, kao i osjetljivosti istraga koje vodi tu`iteljica Kajmakovi}, osigurana joj je danono}na policijska za{tita, a nastavljene su i aktivnosti na pronalasku kradljivaca. B. C.

Kajmakovi}: Preuzela automobil

Policijska akcija „Skuter“ u Br~kom

Droga otkrivena u stanu na Mejta{u

Vi{e od 200 policajaca u lovu na dilere droge
Privedena 31 osoba koja se dovodi u vezu sa plasiranjen na tr`i{te oko pet kilograma droge
Policija Br~ko Distrikta privela je 31 osobu na kriminalisti~ko-tehni~ku obradu u okviru {ire policijske akcije pod kodnim nazivom „Skuter“ koju su ju~er izveli pripadnici vi{e policijskih agencija. Pretreseno je 30 lokacija u Br~kom, a nakon kriminalisti~ke obrade neki od privedenih najvjerovatnije }e biti pu{teni. - Akcija je jo{ u toku, vjerovatno }e biti jo{ privo|enja, ali sasvim je sigurno da svi koji pro|u kriminalisti~ko-tehni~ku obradu ne}e biti zadr`ani. Jo{ je rano govoriti o definitivnim rezultatima akcije, jer se situacija mijenja iz ~asa u ~as objasnio je Halid Emki}, portparol br~anske policije, navode}i da je 31 osoba privedena do 13 sati. On je rekao da se 20 osoba sumnji~i da su direktno ili indirektno povezani s proizvodnjom i stavljanjem u promet droge na podru~ju Br~kog. Policija raspola`e informacijama da su tokom ove godine stavile u promet oko pet kilograma droge, uglavnom marihuane i heroina, te manje koli~ine kokaina. Kako saznajemo, u akciji „Skuter“ prona|ena je i oduzeta i izvjesna koli~ina vatrenog oru`ja i municije. [ira akcija „Skuter“, u kojoj je anga`irano 200 policajaca, osim pretresa 30 lokacija u Distriktu, obuhvata jo{ i aktivnosti na sedam lokacija u Bijeljini, Tuzli i Ora{ju. Akcija, koju koordinira Tu`ila{tvo Distrikta, provodi se po nalogu Osnovnog suda u Br~kom. Cilj je hap{enje proizvo|a~a i rastura~a droge na podru~ju sjeveroisto~ne BiH.
Privo|enje osumnji~enih
(Foto: E. Ra`anica)

Memo Krist dovezao marihuanu s Kosova
Slu`benici Odjela (Foto: S. Saletovi}) za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a KS, u saradnji sa inspektorima Slu`be za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH, prekju~er su zbog posjedovanja oko osam kilograma marihua- Zaplijenjena droga izlo`ena u policiji ne uhapsili dr`avljanina Cr- „golf“ (154-KS-230) sa Kosone Gore Cenu Daci}a (22) iz va prevezao Krist, kod kojeg Ro`aja i dr`avljanina Koso- je policija prona{la paketi} drva Memu Krista (29) iz oge. Osam paketa s oko osam kilograma marihuane pro\akovice. Kupovinu i nabavku dro- na|eno je prilikom pretresa ge ugovorio je Daci}, a mar- stana na Mejta{u koji su B. C. ihuanu je automobilom uhap{eni iznajmili.

Veterinarski fakultet Sarajevo

Profesor je iznio li~ni stav
Povodom teksta pod naslovom „Studenti bacili suzavac na predavanju“ koji je objavljen u na{em listu 23. novembra ove godine redakciji se obratio Velija Katica, profesor Veterinarskog fakulteta, kako bi razjasnio da njegova izjava vezana za ovaj tekst nije zvani~an stav fakulteta, ve} njegov li~ni stav na upit na{eg novinara. Katica je kazao da se nikada prije ovakvi incidenti nisu de{avali na fakultetu te da svi profesori imaju korektan odnos sa studentima.

E. Ra.

Vrhovni sud FBiH pove}ao kaznu
Vije}e Vrhovnog suda Federacije BiH kojim je predsjedavao sudija Ignjacije Dodik pove}alo je prvostepenu presudu Kantonalnog suda Zenica od 12 godina na 14 godina zatvora Amiru (Sedada) ^amd`i}u (38) zvanom Manijak, zbog ubistva Elvedina Vehabovi}a (25) iz Zenice. Njegovom pomaga~u u pripremi ubistva Aldinu ^au{evi}u (25) potvr|ena je kazna od pet godina zatvora. U presudi se navodi da postoje nesporni dokazi i svjedo~enja da je ^amd`i} pripremio i izvr{io, a ^au{evi} pomagao u ubistvu Vehabovi}a

Manijaku 14 godina za ubistvo Uhap{en zbog silovanja 29-godi{njakinje
Pripadnicima Policijske uprave Tuzla i tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona u ponedjeljak je 29-godi{nja `enska osoba prijavila da ju je E. B. (36) iz Tuzle, uz primjenu sile i prijetnje, silovao devet dana ranije u popodnevnim satima, u ku}i koju koristi osumnji~eni u tuzlanskom naselju [i Selo. Prekju~er u ranim jutarnjim satima izvr{en je pretres ku}e u Tuzli koju koristi E. B., koji je prona|en i uhap{en.Tokom pretresa prikupljeni su materijalni dokazi koji ukazuju na ~injenje krivi~nog djela.Tu`ilac je donio naredbu o provo|enju istrage protiv osumnji~enoga, koji je ju~er ispitan u prostorijama Tu`ila{tva. Za osumnji~enog, koji i ranije osu|ivan za silovanje zaE. H. tra`en je pritvor.

Policijska uprava Tuzla

^amd`i}: Pove}ana kazna

26. februara pro{le godine u zaseoku Lu~ani - selo Osojnica kod Zenice. A. D@.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

15

Sudar na putu Tuzla - Doboj

Poginula 48-godi{nja Fuada Sulji}
Bila na mjestu suvoza~a u „ford focusu“ kojim je upravljala njena prijateljica Ljiljana S.
U mjestu Stjepan Polje, na magistralnom putu Tuzla - Doboj, prekju~er se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je kao suvoza~ u automobilu „ford focus“ smrtno stradala Fuada Sulji} (48) iz Doboja. Kako je saop}eno iz Tu`ila{tva TK, prema prikupljenim saznanjima tokom uvi|aja koji su obavili slu`benici Policijske stanice Gra~anica, do nesre}e je do{lo kada je Ljiljana S. (30) iz Do(31) iz Stjepan Polja. Fuada Sulji} je prevezena na UKC Tuzla gdje je tokom prijema podlegla zadobivenim povredama, dok je Elvis A. zadobio lak{e povrede glave i zadr`an je na lije~enju na Neurohirur{koj klinici UKC-a Tuzla. Lak{e su povrije|eni i njegovi saputnici Eldina A. (31) te maloljetni M. A. i trogodi{nja A. A. Ljiljana S. i druga saputnica u vozilu [emsa M. (46) zadobile su tako|er

Sulji}: Krenula na posao Osmanovi}i na asfaltu s lisicama na rukama

NA LICU MJESTA Spektakularna akcija na Ba{~ar{iji

„Ford“ u kojem je bila nastradala

(Foto: H. ^ali})

Specijalci SIPA-e uhapsili Dinu i Edina Osmanovi}a zbog veza sa Zijadom Turkovi}em
Osmanovi}i munjevito izvu~eni iz automobila, oboreni na tlo i vezani lisicama Poznati odranije jer je u njihovoj ku}i 2007. godine ubijen Tarik Silajd`i} (18)
Pripadnici SIPA-e ju~er su oko 11.30 sati, po nalogu Tu`ila{tva BiH, u ulici Safvet-bega Ba{agi}a na Ba{~ar{iji u Sarajevu, u blizini ku}e gdje stanuju, uhapsili Edina (45) i Dinu (47) Osmanovi}a iz Sarajeva. rkovi}a, koji se sumnji~i da je vo|a zlo~ina~ke organizacije odgovorne za najmanje pet ubistava i kra|u oko 2,5 miliona KM iz Kargo centra Sarajevskog aerodroma. Kako se moglo vidjeti na mjestu doga|aja, hap{enje se odvijalo nao~igled brojnih prolaznika kada su specijalci s dva kombija preprije~ili put automobilu „golf“ stranih registarskih oznaka u kojem su se nalazili osumnji~eni Osmanovi}i. Blokirano je i {ire podru~je oko vozila. Desetak maskiranih pripadnika SIPA-e iza{lo je iz kombija i izvelo dvojicu osumnji~enih iz automobila. Nare|eno im je da legnu na asfalt, nakon ~ega su im stavljene lisice. Slu`benim vozilom osumnji~eni Osmanovi}i prevezeni su u prostorije Tu`ila{tva BiH gdje }e biti saslu{ani, nakon ~ega }e biti donesena odluka o njihovom daljnjem zadr`avanju. Akcija je uslijedila nakon du`eg pra}enja ovih osoba jer su odranije postojale indicije da su po~inili odre|ena krivi~na djela kao pripadnici grupe Zijada Turkovi}a.

Porodica u {oku
Ju~er smo se nabilom koji je vozi{li u povratni~kom la njena drugarica naselju Potkamen u Ljiljana. Bila je Doboju, gdje je sa ~asna, po{tena i vrsuprugom Jasmiijedna `ena. Od nom i sinovima Bemarke je znala nalminom i Erminom praviti dvije, ja i `ivjela nastradala sinovi izgubili smo Fuada Sulji}. Svi su sve {to smo imali Suprug Jasmin: kazao nam je Fuabili u {oku. - Supruga je 12 Izgubili smo sve din suprug Jasmin, godina rade}i u Gra~ani- radnik „@eljeznica Fedeci putovala autobusom, racije BiH“. zadnju godinu automoH. ^. boja koja je upravljala automobilom „ford focus“ izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u „renault clio“ koji je nai{ao iz suprotnog pravca, a kojim je upravljao Elvis A. lak{e tjelesne povrede. Tokom uvi|aja obavljeno je alkotestiranje voza~a „ford focusa“ i utvr|eno je da nije bila pod utjecajem H. ^. alkohola.

Ba~ena bomba
U Tu`ila{tvu BiH nisu govorili o detaljima doga|aja, niti o tome za koja se ta~no krivi~na djela sumnji~e ove osobe. Re~eno nam je da }e vi{e detalja biti poznato nakon saslu{anja privedenih te daljnje odluke postupaju}eg tu`ioca. Ina~e, Edin i Dino Osmanovi} nastanjeni su u ulici Safvet-bega Ba{agi}a na broju 111 u ku}i u kojoj je 5. avgusta 2007. godine ubijen 18-godi{nji Tarik Silajd`i} iz Sarajeva. Osim nekoliko optu`enih, za ovo ubistvo privo|eni su i neki od ~lanova porodice Osmanovi}, a Edin Osmanovi} se na{ao i na optu`eni~koj klupi. Za ovo ubistvo optu`en je Kenan Demirovi}, dok je Osmanovi}, koji je bio optu`en za ubistvo na podmukao na~in, oslobo|en svih optu`bi. U martu pro{le godine na njihovu ku}u ba~ena je bomba od ~ije eksploziji nije bilo povrije|enih osoba, a sumnjalo se na odmazdu.
D`. MAHMUTOVI]

Kantonalni sud Zenica

Blokirana ulica
Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu, njih dvojica su uhap{ena pod sumnjom da su po~inili krivi~no djelo organiziranog kriminala i to kao pripadnici grupe Zijada Tu-

Za ubistvo penzionera 13 godina zatvora
Vije}e Kantonalnog suda Zenica kojim je predsjedavao sudija Enes Mali}begovi} osudilo je Muhameda Halilovi}a (44), optu`enoga za ubistvo penzionisanog zeni~kog profesora Jago{a Ga~evi}a, na 13 godina zatvora. Optu`eni je, na svoj zahtjev, upu}en na izdr`avanje zatvorske kazne prije njene pravosna`nosti. Halilovi} prilikom ranijeg privo|enja Kako nam je potvrdio 21. marta uve~er u zeni~kom sudija Mali}begovi}, u odno- naselju Blatu{a. Nesretnom su na prvobitnu optu`nicu, profesoru su nanesene mnoHalilovi} je osu|en za ubi- gobrojne povrede tupim prstvo, a ne ubistvo iz koristo- edmetom po rukama i glavi, ljublja, koje nije dokazano jer se poku{avao odbraniti, a tokom procesa. Ubistvo Ja- na kraju je zadavljen rukaA. D`. go{a Ga~evi}a po~injeno je ma.

Tokom hap{enja blokirana ulica

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

biznis

VELIKA KLADU[A Reakcija na odluku Federalne vlade

Agrokomerc ne mora umrijeti
Prijedor: U planu nove investicije
(Foto: D. Stojni})

Ste~aj bi trajao desetlje}ima Nekretnine koje ne remete proizvodnju treba prodati da bi bio uvezan sta` za oko 8.000 radnika
Namjeru Federalne vlade da velikokladu{ki Agrokomerc ode u ste~aj, ~ime bi ovaj nekada{nji gigant, prema svemu sude}i, bio definitivno sahranjen, direktor ove kontskog ra~una ovla{tene brokerske ku}e uplatiti Zavodu zdravstvenog osiguranja USK kako bi radnici narednih pola godine bili zdravstveno osigurani. funkcionirati na tr`i{tu, dok bi ostatak imovine ~ekao na privatizaciju. - Nakon podjele imovine Agrokomerca na tehnoekonomske cjeline, treba privu}i svje` kapital po modelu strate{kog partnerstva, pri ~emu bi dr`ava mogla zadr`ati kontrolni paket dionica u Agrokomercu ka`e [ari} i isti~e da je mo-

Iz prijedorskog Arcelor Mittala

Rudari iskopali 200.000 tona rude vi{e od plana
Rudnici Arcelor Mittala Prijedor ove godine su proizveli i na tr`i{te plasirali oko 1.400.000 tona koncentrata `eljezne rude, saop}io je ju~er generalni menad`er kompanije Murari Mukard`i i dodao da je time plan proizvodnje prema{en za oko 200.000 tona. - Ukupan ovogodi{nji prihod je oko 60 miliona KM, od ~ega smo za transport rude platili oko 35 miliona KM, tako da nam je ostalo oko 25 miliona KM - ka`e Mukard`i. Za narednu godinu planirane su investicije od 20 mi-

Recept za spas
- Samo sinhronizirana akcija Federalne i Kantonalne vlade, Porezne uprave, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog zavoda PIO/MIO, Agencije za privatizaciju FBiH, op}ina Velika Kladu{a, Bu`im i Cazin, Uprave za indirektno oporezivanje, kao i Federalnog i Kantonalnog pravobranila{tva, mo`e spasiti Agrokomerc - ka`e [ari}. mpanije Ekrem [ari} smatra nesuvislom i nudi rje{enje. Prema njemu, potreban je konsenzus na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou, ali je prije toga neophodno 150.000 maraka s klije-

Strate{ki partner
- Sve nekretnine Agrokomerca koje ne remete sada{nju proizvodnju treba prodati u maloj privatizaciji. Novac od prodaje i{ao bi Poreznoj upravi i zavodima PIO/MIO i zdravstvenog osi-

[ari}: Mogu}e spasiti posrnulog diva

Dugovi posrnulog prehrambenog giganta (u KM)
130 miliona ukupne obaveze 50 miliona PIO i zdravstveno osiguranje guranja kako bi u kona~nici bio uvezan sta` za oko 8.000 radnika - ka`e [ari}. U drugoj fazi, prema [ari}evim rije~ima, ostatak imovine Agrokomerca trebalo bi podijeliti na tehnoekonomske cjeline, od kojih bi prehrambena i dio biolo{ke proizvodnje mogli poslovno 15 miliona obaveze prema bankama 12 miliona dobavlja~i del strate{kog partnerstva prilika da se privuku neophodne investicije. 33 miliona za pla}e radnicima 11 miliona za doprinose ogromnim problemima u kojima se nalazi ovaj nekada{nji poslovni div. Posljednji korak Vlade premijera Mustafe Mujezinovi}a direktor [ari} ocjenjuje pogre{nim, jer ste~aj u Agrokomercu u praksi nije mogu}e izvesti i on bi trajao desetlje}ima. M. DEDI]

Mukard`i: Prihod 60 miliona KM

liona KM i zapo{ljavanje, uz sada{njih 725 radnika, jo{ 80 ljudi. Prosje~na pla}a u kompaniji iznosi oko 900 M. Z. maraka.

Prosje~na oktobarska pla}a u FBiH 801 KM
Prosje~na mjese~na neto pla}a za oktobar 2010. godine u FBiH iznosila je 801 KM, {to je nominalno manje za 0,03 posto nego u septembru, podaci su Federalnog zavoda za statistiku, prenijela je Fena.

Bijeg od problema
On pogubnim smatra {to du`i niz godina dr`avne institucije kojima je u opisu poslova briga o Agrokomercu izbjegavaju da se suo~e s

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

17

Obim trgovine 548.077 KM

PBS dobitnik dana
Na Sarajevskoj berzi ju~er je u sklopu 35 transakcija ostvaren promet od 548.077 KM, pri ~emu su vlasnike promijenila 63.492 vrijednosna papira. Najve}i promet obavljen je dionicama [IB AR Investa, u iznosu od 361.267 KM, uz pad vrijednosti od 0,31 posto u odnosu na pro{lo trgovanje. Najve}i rast vrijednosti imale su dionice PBS-a, od devet posto, a pad Sarajevo

MOSTAR Nakon odluke o ste~aju Fabrike duhana

Vlast uspjela uni{titi FDM
Radnici ve} tri godine nisu primili pla}u
Odluka Federalne vlade da radnicima Fabrike duhana Mostar (FDM), koji ve} vi{e od dvije godine danono}no de`uraju u krugu preduze}a kako bi ga ~uvali, dodijeli 15.000 KM, a onim najugro`enijima 30.000 maraka, svakako je dobrodo{la, iako predstavlja tek kap u moru problema s kojima se oni godinama susre}u. Vlada je prekju~er, uz tu odluku, nalo`ila i pokretanje ste~aja u FDM-u. - Dr`ava je pala na ispitu kada je u pitanju ova firma. I Federalna vlada i Agencija za privatizaciju u FBiH davno su predvidjele da mostarska fabrika ide u ste~aj, samo je pitanje za{to su nam stalno iznova produ`avali

SO: Gubitnik dana

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,76% 0,02% 0,02% 1.421,90 913,16 897,30

osiguranja, od 3,82 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,76 posto, na 1.421,90 poena, dok su glavni i indeks primarnog tr`i{ta pali za minimalnih 0,02 posto. SASX-10 pao je na 913,16, a SASX-30 na 897,30 poena.

Kursna lista SASE na dan 15. 12. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Mostar: Radnici uporno ~uvaju imovinu FDM-a

SARAJEVO OSIGURANJE

5,10 5,80 94,01 18,83 100,00 10,00 159,50

-3,82
KOTACIJA FONDOVA

705 15.500 33.958 39 300 1.686 2.265

3.593,75 89.900,00 31.925,62 734,33 30.000,00 16.860,00 361.267,50

5 5 2 2 2 1 3

agoniju. Ciljano se i{lo na to da fabrika propadne. Eto, uspjeli su u tome - kazao nam je Goran Spahi} iz Si-

ndikata radnika FDM-a. On je istakao da je, prema sudskom rje{enju, u toku prodaja prate}ih objekata

fabrike kako bi bila namirena potra`ivanja radnika, koji ve} tri godine nisu primiA. Du. li pla}u.

ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D BH TELECOM D.D. SARAJEVO

0,00
OBVEZNICE FBiH

0,00
PRIMARNO TR@I[TE

Promet 885.906 KM

-0,11 0,00 0,00 -0,31

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 15. 12. 2010.
Naziv emitenta
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA RS - izmirenje ratne štete 4 RS - stara devizna štednja 3 ZIF VB FOND AD BANJA LUKA ZIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA

SEKUNDARNO TR@I[TE

Osjetan rast VB fonda
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 127 transakcija ostvaren promet od 885.906 KM, a najve}i je obavljen akcijama VB fonda, u iznosu od 324.746 KM, uz osjetan rast vrijednosti od 9,37 posto u odnosu na pretho-

Prosje~na cijena
1,48 37,1055 80,665 3,97 4,45

Promjena u%
0,00% 0,47% 0,69% 9,37% 5,70%

Maks. cijena
1,50

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,48 36,86 80,601 3,97 4,45 38.817,78 30.343,00 33.104,93 324.746,00 4.855,30

BOR BANKA DD SARAJEVO PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO ŠIB AR INVEST DD SARAJEVO

BERZANSKA KOTACIJA

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,02% 3,51% 959,01 1.702,33

Berzanski barometar za 15. 12. 2010. godine

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
37,248 80,6814 3,97 4,49

KOTACIJA FONDOVA

dnu trgovinu. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za

0,02 posto, na 959,01 poen, dok je indeks fondova FIRS

uzletio za 3,51 posto, na 1.702,33 poena.

Euro/dolar 1,3347 Nafta 87,84 po barelu Zlato 1.387,50 $ po unci 0,91% 1,20% 0,23%

UKRATKO

18

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

globus

EVROPA Za hitnu istragu optu`bi na ra~un Ta~ija

Televizijski snimak nakon napada

(Foto: Reuters)

Samoubila~ki napadi u Iranu
^ABAHAR - U samoubila~kom napadu izvedenom ju~er na jednu {iitsku d`amiju u ^abaharu, blizu pakistanske granice na jugoistoku Irana, ubijeno je 36 osoba, a 50 ih je ranjeno za vrijeme {iitskog praznika, objavili su mediji. Televizija je objavila da su trojica samoubica u~estvovala u operaciji. - Jedan se raznio, bomba koju je drugi upotrijebio, nije funkcionirala i njega je policija ranila, a tre}i je uhap{en - izjavio je zvani~nik Crvenog kri`a Mahmud Mozafer, na kojeg se poziva agencija Isna.

Mafija{ki bos ili politi~ka `rtva?
Vlada Kosova odbacila je izvje{taj najavljuju}i tu`bu Ta~ija protiv Martija i nazvav{i ga sra~unatim radi destabilizacije dr`ave
Dan nakon {to je objavljen izvje{taj specijalnog izvjestioca Vije}a Evrope Dika Martija (Dick Marty), koji je kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija (Hashim Thaci) identificirao kao mafija{kog bosa koji je bio na ~elu grupe koja je ilegalno trgovala ljudskim organima na Kosovu, oglasio se i generalni sekretar Vije}a Evrope Torbjorn Jagland (Thorbjorn) poru~iv{i da ovako ozbiljne optu`be ne smiju ostati bez odgovora. ti~ara, nasuprot stavu {iroke me|unarodne i doma}e javnosti - navedeno je u saop}enju. Uz ocjenu da u Martijevoj izjavi „nema nimalo profesionalne etike“, Vlada Kosova navodi da }e Ta~i tu`iti Martija i „Guardian“ te da }e Vlada preduzeti „sve mjere kako bi se Kosovo za{titilo od onih koji kaljaju njegove lidere, OVK i kosovsku nezavisnost“.

Tragedija tokom vjen~anja
NJU DELHI - Dvadeset devet osoba, uglavnom `ena i djece, poginulo je na jugu Indije kada je autobus s gostima jednog vjen~anja skliznuo s druma i survao se u vje{ta~ko jezero, rekao je predstavnik lokalne policije. Prema rije~ima tog policajca, najmanje pet osoba pre`ivjelo je pad u duboke jezerske vode i uspjelo da dopliva do obale, a sada se nalazi na bolni~kom lije~enju.

Rasprava u januaru
Ta~i u svom kabinetu: Mjere protiv onih koji kaljaju OVK

Krvoproli}e u [paniji
BARCELONA - Policija je uhapsila napada~a koji je ubio ~etiri osobe u selu La Kanija de Olot, nedaleko od grada \irone na sjeveroistoku [panije, saop}ila je policija. Napada~ je u{ao u bar i otvorio vatru na dvojicu gra|evinskih preduzetnika. On je potom oti{ao u kancelariju lokalne banke, gdje je ubio direktora i `enu za koju se vjeruje da je zaposlena u banci. Policija je izrazila uvjerenje da je zlo~in izvr{en zbog finansijskog spora. Ubica je, navodno, bio zaposlen u gra|evinskoj kompaniji na ~ijem su ~elu bile prve dvije `rtve.

Poziv ~lanicama
One moraju biti ili potvr|ene ili odba~ene kroz odgovaraju}u krivi~nu istragu, naglasio je generalni sekretar VE. Thacijeva Kosovska demokratska stranka je pobijedila na op}im izborima u ne-

djelju, ali su se dvije evropske posmatra~ke misije zabrinule u ponedjeljak zbog nepravilnosti tokom glasanja. Vlada Kosova ve} je odbacila izvje{taj u kojem su

EU tra`i dokaze
I Evropska unija je ju~er izrazila spremnost da provede istragu na temelju tvrdnji Vije}a Evrope da je kosovski premijer umije{an u trgovinu organima srpskih zatvorenika, ako joj se pru`e dokazi. „Pozivamo Dicka Martyja da pru`i dokaze kompetentnim vlastima, a u ovom slu~aju EULEX-u (Evropska policijska i sudska misija na Kosovu)“, kazala je glasnogovornica {efice evropske diplomatije Ketrin E{ton (Catherine Ashton).

lideri Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK) optu`eni da su 1999. godine organizirali otimanje ljudi kojima su u Albaniji va|eni organi, smatraju}i da je on direktno „usmjeren da unizi zna~aj i ugled OVK“. U saop}enju Vlade Kosova konstatira se da su u proteklih nekoliko godina lokalni i me|unarodni istra`ioci provodili istrage i nikada nisu na{li ne{to ~ime bi potvrdili Martijeve navode. - Dik Marti se bez ikakvih ~injenica i argumenata stavio na stranu svoje prijateljice Karle del Ponte (Carla) i Vlade Republike Srbije i njenih poli-

Specijalni izvjestilac Vije}a Evrope Dik Marti, koji je istra`ivao slu~aj otmica, mu~enja i kra|e organa Srba i Albanaca zato~enih na sjeveru Albanije, optu`io je nekada{njeg komandanta OVK Ha{ima Ta~ija za organiziranje ~itave te operacije, pi{e britanski „Guardian“. U izvje{taju, koji je nastao poslije Martijeve dvije godine duge istrage, Ta~i je identificiran kao bos mafija{ke mre`e, koja po~inje iznu|ivanjem novca uo~i po~etka rata 1999. godine da bi poslije „~vrsto zagospodarila“ i Vladom Kosova. U izvje{taju, o kome }e se raspravljati krajem januara, navedeno je da me|unarodne snage na Kosovu ni{ta nisu uradile na rje{avanju ovog slu~aja iako su imale dokaze.

Demonstracije u Atini prerasle u nezapam}eno nasilje

Biv{i ministar kamenovan i pretu~en {tapovima
Grupa napada~a povrijedila je biv{eg ministra iz konzervativne vlade pred zgradom parlamenta u Atini tokom ju~era{njeg generalnog {trajka, javlja Reuters dodaju}i da je policija upotrijebila suzavac protiv demonstranata koji su bacali zapaljive bombe. Britanska agencija navodi da je nekada{nji ministar transporta Kostis Hacidakis, prilikom izlaska iz parlamenta, do~ekan povicima „Lopovi“ i „Stidite se“, nakon ~ega ga je kamenjem i {tapovima napala grupa ljevi~arskih demonstranata, od kojih se spasao bijegom u obli`nju zgradu. Svjedoci su naveli da je ministrovo lice bilo obliveno krvlju. Na centralnom gradskom trgu Sintagmi demonstranti su bacili zapaljive bombe na vi{e automobila i na dva luksuzna hotela, pri ~emu je na jednom zapaljen balkon. Generalni {trajk organizirali su najve}i sindikati u zemlji u znak protesta protiv o{trih mjera {tednje socijalisti~ke vlade, koja nastoji da prevlada te{ke posljedice ekonomske krize.
(Foto: AP)

Koverte dali Nihadu

Kome su Halid i Enes u Gora`de poslali novac?
Ko koga bojkotuje

Grupa ljevi~arskih demonstranata bacala zapaljive bombe

Italijanski sud tra`i hitan postupak za srbijanske huligane

Za{to [emse Suljakovi} nema ni u jednom novogodi{njem programu?
Recesija pogodila „malu od skandala“

Bogdanov u `enskom zatvoru u \enovi
Bogdanov: Te`a krivi~na djela

Da li je Jelena Karleu{a bankrotirala? Na kioscima svakog ~etvrtka

Dr`avni tu`ilac u \enovi zatra`io je da se osmorici ekstremnih fudbalskih navija~a iz Srbije, koji su uhap{eni poslije izazivanja incidenata u tom gradu i nereda tokom fudbalske utakmice Italija -

Srbija, sudi po hitnom postupku, javili su italijanski elektronski mediji. ^etvorica navija~a, me|u kojima je i Ivan Bogdanov, optu`eno je za vi{e te`ih krivi~nih djela i mo-

gli bi biti osu|eni na tri do 15 godina zatvora, a ostali se terete za manja krivi~na djela, prenijeli su mediji. Bogdanov se nalazi u `enskom zatvoru „Pontedechimo“ u \enovi.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

19

OBAVJE[TAJNI PODACI Kako je Beograd hapsio zlo~inca

Srbijanski funkcioner Del Ponte nudio Mladi}a za 2,5 miliona eura
Funkcioner je po povratku u Beograd pozvao Del Ponte i rekao joj da nije u mogu}nosti da osigura obe}ano - fotografiju Mladi}a kako dr`i dnevne novine tada{njeg datuma
U Srbiji je bilo vi{e od deset poku{aja da se stupi u pregovore s Ratkom Mladi}em kako bi se privolio na dobrovoljnu predaju, a u najmanje dva slu~aja Mladi} je izbjegao hap{enje u posljednjem trenutku, pi{e „Politika“.

Brod je udario u stijene u blizini australskih Bo`i}nih otoka

(Foto: AP)

Potonuo brod s azilantima

Utopilo se najmanje 27 ljudi
Najmanje 27 osoba se utopilo, a 42 su pre`ivjele kada je ju~er na moru u blizini australskih Bo`i}nih otoka potonuo brod koji je prevozio imigrante, saop}ila je carinska slu`ba. - U 8 sati 41 osoba je iza{la `iva iz vode, a jo{ jedna je uspjela do}i do obale - saop}ila je policija carinske i slu`be za za{titu granica. - Na`alost, prema prvim informacijama, saznaje se da je prona|eno i 27 mrtvih osoba. Prema prethodnim informacijama koje su se bazirale na izjavama o~evidaca, spominjalo se 50 mrtvih. Brod je udario u stijene u blizini australskih Bo`i}nih otoka koji se nalaze u Indijskom okeanu na 2.600 kilometara od australske obale.

Poziv iz Beograda
Izvor „Politike“ iz obavje{tajne zajednice ka`e i da je jedan biv{i visoki dr`avni funkcioner, upoznat sa svim detaljima potrage za Mladi}em, ponudio biv{oj ha{koj tu`iteljici Karli del Ponte na aerodromu u @enevi 2005. godine Ratka Mladi}a za 2,5 miliona eura, ali je ona tra`ila prvo fotografiju Mladi}a kako dr`i dnevne novine tada{njeg datuma. Funkcioner je po povratku u Beograd pozvao Del Ponte i rekao joj da nije u mogu}nosti da osigura obe}ano. Nadle`ne srbijanske slu`be uvijek su sa zaka{nje-

Obra~un narko-kartela u Meksiku

U ratu zbog droge ubijeno 3.000 ljudi

Del Ponte u Beogradu: Ponuda ha{koj tu`iteljici 2005. godine

(Arhiv)

Najve}a {ansa u 2006.
Druga {ansa, mo`da i najve}a do sada, propu{tena je u aprilu 2006. godine, kada su operativci BIA-e razbili kompletnu mre`u Mladi}evih jataka i do{li do podataka da je Mladi}a ~etiri godine ranije s jedne lokacije na drugu prevezao izvjesni Stanko Risti}, penzionisani vojni pilot, koji je saslu{an i pu{ten, jer BIA nije znala koga je dr`ala u rukama. Poslije se ispostavilo da je Risti} bio u direktom kontaktu s njim i da se Mladi} u to vrijeme skrivao na lokaciji koju mu je upravo Risti} osigurao.

njem dolazile do podataka o tome gdje se Mladi} nalazi pa je on tako u vi{e navrata u posljednjem trenutku izbjegao hap{enje.

Pratnja do stana
U arhivima slu`bi koje su u Akcionom timu za saradnju s Ha{kim tribunalom, zabilje`ena su najmanje dva slu~aja o tome kako je Mladi} izbjegao hap{enje.

Jednom se to desilo ujesen 2003. godine, kada su operativci Ministarstva unutra{njih poslova Srbije ~ovjeka za kojeg su mislili da je Ratko Mladi}, doslovno ispratili do stana u jednom novobeogradskom neboderu, ali u stan, ipak, nisu u{li zbog nepoznatih razloga, ali je poslije, 2006. godine, utvr|eno da se upravo u tom stanu krio Mladi}.

Sijudad Suarez bilje`i jednu od najve}ih stopa ubistava u svijetu

U istrazi o Sanaderu USKOK }e ispitati i Kosor

Hrvatska premijerka znala za crne fondove?
U istrazi protiv biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera hrvatski Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) trebao bi ispitati i premijerku Jadranku Kosor te jo{ nekoliko HDZ-ovih du`nosnika, navode ju~er hrvatski mediji. U zahtjevu USKOK-a za odre|ivanje istra`nog zatvora Sanaderu navedeno je i kako je potrebno ispitati i ljude s kojima je Sanader kontaktirao kao predsjednik HDZ-a i premijer. Odgovaraju}i na pitanje o svjedo~enju za USKOK, Kosor je rekla da svaki premijer svijeta, pa i ona, na to mora biti spreman. Mladen Bari{i} (biv{i odbrani kako se 1. jula 2009. godine, odnosno na dan kada je Sanader dao ostavku, sastao u Vladi s Ivom Sanaderom i Jadrankom Kosor. Na sastanku su razgovarali o sredstvima koja je Bari{i} dr`ao u sefu u Carini, a za koja je Sanader pred njima naveo da bi mogla biti iskori{tena u kampanji za predsjedni~ke izbore. Bari{i} je, na Sanaderov upit, rekao kako raspola`e s 2,3 miliona kuna. Bari{i} je rekao i kako su te informacije iznenadile i upla{ile Kosor, na {ta je Sanader komentirao kako se izbori dobivaju tek s jednom tre}inom legalno dobivenih sredstava i dvije tre}ine „ispod stola“.

Ovogodi{nji bilans mrtvih u pograni~nom gradu Sijudad Suarezu iznosi 3.000 nakon najnovije uli~ne pucnjave, saop}ile su vlasti. Ovaj grad bilje`i jednu od najve}ih stopa ubistava u svijetu nakon {to je 2008. godine izbio rat izme|u dva narko-kartela. Te su godine ubijene 1.623 osobe u pucnjavama i nasiljima, 2009. ubijene su 2.763, {to s 3.000 mrtavih ove godine zna~i da je od po~etka rata zbog droge ubijeno ukupno 7.386 ljudi u ovom gradu od 1,3 miliona stanovnika.

Ve}ina `rtava su ~lanovi suparni~kih bandi, me|utim, ima mrtvih i me|u civilima i policajcima, prenosi AP. Od kada je predsjednik Meksika Felipe Kalderon u decembru 2006. godine pokrenuo ofanzivu protiv narko-kartela, {irom zemlje ubijeno je vi{e od 28.000 ljudi. Kalderon je zadovoljan dosada{njim rezultatima ove ofanzive i najnovijom policijskom akcijom, u kojoj je ubijen Nazario Moreno, zvani Najlu|i, vo|a najve}eg narko-kartela u Meksiku La Familije.

Dodjela nagrade „Saharov“ bez laureata

Kubanci ne daju vizu Farinasu
Kubanske vlasti odbile su da izdaju vizu vode}em disidentu Giljermu Farinasu da otputuje u Pariz i primi nagradu Evropske unije „Saharov“ za slobodu izra`avanja. On je kubanske vlasti zbog uskra}ivanja vize nazvao arogantnim te da time otkrivaju nepo{tovanje prema slobodi pojedinca. Farinas, koji je doktor psihologije, nezavisni novinar i politi~ki disident, u znak protesta protiv kubanskog re`ima {trajkovao je gla|u 23 puta i proveo vi{e od 11 godina u zatvoru. Nagrada „Saharov“ za slobodu mi{ljenja najvi{a je nagrada EU za ljudska prava i dobitnik prima skoro 70.000 dolara.

Kosor i Sanader: Optu`be Mladena Bari{i}a

direktor Carinske uprave i, navodno, dugogodi{nji

glavni HDZ-ov finansijer) ispri~ao je, naime, u svojoj

20 ^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

21

MISTERIJE Ljekari ne mogu utvrditi uzrok poreme}aja

Tinejd`er iz Tenesija pla~e krvave suze
Krvarim ~esto, obi~no ne mogu znati kada }e se to dogoditi, ali sam nekoliko puta osjetio peckanje prije nego {to je krv krenula iz o~iju
Ve} dvije godine ljekari poku{avaju odgonetnuti za{to Kalvino Inman (Calvino, 17) pla~e krv. Mladi} iz Tenesija bio je na nekoliko testova, a provjeravali su i radi li se o tumoru, problemu sa suznim kanalima ili, pak, o rijetkoj geneti~koj bolesti. Krvarenje iz o~iju zna potrajati i po sat, a ljudi ~esto nemaju razumijevanja za njegov poreme}aj. - Govore mi da me je obuzeo vrag. Krvarim ~esto, obi~no ne mogu znati kada }e se to dogoditi, ali sam nekoliko puta osjetio peckanje prije nego {to je krv krenula iz o~iju. Nekoliko puta mjesto ni vrijeme te Kalvino zna krvariti i preko no}i. - Posjetili smo 15 specijalista od Njujorka, Memfisa i Atlante. Tako je frustriraju}e promatrati kako ti dijete pati a da mu ne mo`e{ pomo}i. Molim se svakoga dana da ipak postoji neko ko }e pomo}i mom sinu - ka`e Kalvinova majka Tami (Tammy). Ameri~ka televizija prikazat }e dokumentarni film o Kalvinovom slu~aju. Uz njega se u filmu spominje i Ra{ida Begum (Rashida, 27) iz Indije, koja, tako|er, pla~e krvave suze. Ona krvari od svoje tre}e godine. Zbog ~estih i bolnih krvarenja, njen suprug je morao dati otkaz kako bi Ra{idi pomogao da se brine za djecu.
Oduzeta 354 jaja

Po{iljka otkrivena u Francuskoj

Prona|ena la`na Faber`eova jaja
Francuski carinici prona{li su vi{e stotina falsifikata Faber`eovih jaja, koja su u tu zemlju stigla iz Rusije. Carinici su 354 jaja oduzeli 15. novembra nakon {to su posumnjali da nisu prava iako su se na kutijama nalazile oznake s dvoglavim orlom, simbolom ruske carske porodice, za koju su originalna Faber`eova jaja napravljena krajem 18. i po~etkom 19. stolje}a. Faber`eova jaja su uskr{nja jaja koje je ruski juvelir Karl Petar Faber`e napravio za ruske careve u periodu od 1885. do 1917. Jaja su ra|ena od razli~itih materijala, drveta, porcelana, skupocjenog kamenja, zlata i srebra. Jedan primjerak je prije nekoliko godina na aukciji dostigao rekordnu cijenu od 18,5 miliona dolara.

Kalvino nailazi na nerazumijevanje okoline

uop}e nisam osjetio da krvarim pa su me ljudi gledali u {oku - govori Kalvino. Mladi} ka`e da ponekada

za vrijeme krvarenja osje}a tupu bol na lijevoj strani glave, kao da ga neko udara ~eki}em. Njegova bolest ne bira ni

Policija traga za Kinezom zlostavlja~em

[okantan slu~aj u Srbiji

Mentalno zaostale radnike hranio istom hranom kao i pse
Ljude je vlasniku fabrike prodala agencija koja se trebala brinuti za njih
Kineska policija istra`uje prijavu u kojoj je navedeno da je jedna dobrotvorna organizacija prodala 11 mentalno zaostalih radnika vlasniku fabrike na sjeverozapadu Kine, gdje `ive u stravi~nim uvjetima. Mediji, tako|er, objavljuju da ti ljudi `ive kao pravi robovi - ne primaju pla}u, `ive u krajnje neljudskim okolnostima, ne dobivaju odje}u, nisu se kupali godinama, a vlasnik ih hrani istom hranom kao i svoje pse. Jedan od tih savremenih robova poku{ao je pobje}i, ali ga je vlasnik uhvatio, a kazna je bila `estoko batinanje. Radnike je prodala dobrotvorna organizacija iz pokrajine Se~uan, za koju se poslije ispostavilo da je, zapravo, „agencija“ za prodaju mentalno bolesne i retardirane radne snage pod izlikom da im tra`i posao i osigurava egzistenciju. Vlasnik te agencije trenutno je u pritvoru, a vlasnik fabrike, koji je kupio radnike, nestao je bestraga i policija mu ne mo`e u}i u trag. Ovakvi slu~ajevi dosta su ~esti u Kini. Prije tri godine u jednoj tvornici cigle prona|eno je nekoliko stotina radnika koji su `ivjeli kao robovi. Tada je policija rije{ila slu~aj i oslobodila radnike te obe}ala da se ne{to sli~no ne}e vi{e ponoviti. No, o~ito je da je `elja poslodavaca da posjeduje skoro besplatnu radnu snagu koja }e im donijeti visoke profite, ipak ja~a od straha od krivi~nog progona.

Tinejd`eri bludni~ili nad {estogodi{njakom
Dvojica 16-godi{njaka iz Budisave u Srbiji uhap{ena su pod sumnjom da su bludni~ili nad {estogodi{njim dje~akom. S njima je uhap{en i brat `rtve, 18-godi{nji Jano{ K., za kojeg policija sumnja da je mobitelom snimao bludni~enje. - Maloljetnici se terete da su 9. i 11. decembra u ve~ernjim satima odlazili kod Jano{a K. u ku}u u Budisavi. Tamo su obljubili dijete dok je Jano{ to snimao mobitelom - navela je u saop}enju novosadska policija. Maloljetni zlostavlja~i su Jano{evi prijatelji i ~esto su

Policija do{la u posjed snimaka

^esti slu~ajevi kr{enja ljudskih prava

dolazili u njegovu ku}u, u kojoj `ivi i majka zlostavljanog dje~aka. Policija je za slu~aj saznala putem snimka na Jano{evom mobitelu, koji je zavr{io u rukama plavaca. Dvoje zlostavlja~a i Jano{ su uhap{eni, dok je dje~ak upu}en u dje~iju bolnicu kako bi bilo utvr|eno na koji je na~in zlostavljan.

22

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

23

MELBURN Reditelj Al Mehi~evi} zavr{ava snimanje filma „Toll Free“

Bosanska komedija u dalekoj Australiji
Glavnu ulogu tuma~i Ivana Legin, koju publika pamti po ulozi u filmu „Kuduz“ Ljubavna pri~a o Bosanki Elviri i D`ou sa Fid`ija
Bh. reditelj s adresom u Australiji Al Mehi~evi} 19. decembra zavr{it }e snimanje svog novog kratkog igranog filma pod nazivom „Toll Free“. Mehi~evi}, ina~e Mostarac, potpisuje i scenarij za film, kao i produkciju koju realizira njegova ku}a „Mostar Vision Motion Pictures“ sa sjedi{tem u Melburnu. Nakon dva kratka filma „Razor“ i „One More Tonight“, ovo je tre}e Mehi~evi}evo ostvarenje.

D`ebo i Tuka: Glumci u knji`evnom programu

Uz godi{njicu „Preporoda“

Sve~ana akademija i bogat kulturni program
Ve~eras }e biti otvorena izlo`ba, a sutra }e se s publikom dru`iti glumci i pisci
Obilje`avanje 20. godi{njice od obnove rada Bo{nja~ke zajednice kulture „Preporod“ zapo~elo je izlo`bom „Mlado stolje}e Preporoda“ koja je pro{le sedmice otvorena u Sarajevu. No, rukovodstvo „Preporoda“ ne}e stati samo na tome. Naime, ve} danas }e u Muzeju knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH biti otvorena nova izlo`ba, ovaj put dokumentarna o radu „Preporoda“. Tom prilikom bit }e promovirana i knjiga „Bibliografija izdanja BZK „Preporod“ i literatura o „Preporodu“ 19902010“ Isme Kamberovi}. Dan kasnije u Bo{nja~kom institutu bit }e odr`ana sve~ana akademija na kojoj }e, uz pozdravni govor predsjednika „Preporoda“ Senadina Lavi}a, biti uprili~en muzi~ki recital Hane Had`ajli}, Milana Luci}a, Isaka Hara~i}a, Azre Rami} i Ademe Pljevljak-Krehi}. U okviru knji`evnog programa, glumci Alena D`ebo i Mirsad Tuka provest }e publiku kroz djela Me{e Selimovi}a i Skendera Kulenovi}a, dok }e se svojim rukopisima predstaviti pisci mla|e generacije Bjanka Alajbegovi}, Adisa Ba{i}, Asmir Kujovi}, Senadin MusabegoA. G. vi} i Faruk [ehi}.

Razlike u kulturi
- Ovo je moj prvi film na bosanskom jeziku koji snimam u Australiji, a gluma~ka ekipa je porijeklom iz BiH. U filmu igraju Ivana Legin, koja je kao djevoj~ica igrala u filmu „Kuduz“ Ademira Kenovi}a, te Nehrudin D`ambegovi}, Agim Dobruna i Zumreta Ibrahimovi}. Film govori o bosanskoj familiji u dalekoj Australiji i njihovom prilago|avanju novoj sredini ka`e Mehi~evi}. Ljubavna pri~a, ina~e komedija, prati mladu Elviru Kapetanovi} koja se zalju-

Mehi~evi} i Legin na snimanju filma

bljuje u D`oa (Jo) sa Fid`ija, no njen otac, s obzirom na razlike u kulturi i tradiciji, poku{ava sprije~iti tu vezu. Glavni lik u filmu tuma~i upravo Ivana Legin.

Kanske ambicije
- Nakon „Kuduza“ i spota sa Zdravkom ^oli}em,

ovo je prvo Ivanino pojavljivanje pred kamerom. Ona se, dakle, ne bavi glumom, ali je prihvatila moju ponudu na obostrano zadovoljstvo. Veoma sam sretan zbog uloge koju je Ivana napravila pri~a Mehi~evi}. Snimanje filma, koji je realizirala me|unarodna eki-

pa, odvijalo se na nekoliko lokacija u Melburnu. Iako je prvobitno scenarij nastao s namjerom da se film na|e na Tropfestu u Sidneju, Mehi~evi} je odlu~io da ipak aplicira za Kanski filmski festival koji }e biti odr`an u maju naredne godiA. GAJEVI] ne.

Ve~eras u Sarajevu

Sve~ani bo`i}ni koncert
U Narodnom pozori{tu Sarajevo ve~eras }e biti uprili~en sve~ani bo`i}ni koncert koji Hrvatsko kulturno dru{tvo „Napredak“ ve} tradicionalno organizira, a ove godine }e to biti u saradnji sa Slovenskom ambasadom u BiH. Uz pratnju Simfonijskog orkestra Sarajevske filharmonije nastupit }e solisti: Mate Bekavac (klarinet), Marta Mo~nik (sopran), Aca Bi{~evi} (kontratenor, ~embalo) i Armando Puklavec (bariton), a pod dirigentskom palicom Mate Bekavca iz Slovenije. Doga|aj je humanitar-

^asopis za knji`evnost „Putevi“

Koncert pijanistice Vi{nje Bakalar-Jerki}

Banjalu~ka knji`evnica Tanja Stupar-Trifunovi} imenovana je za izvr{nu urednicu ~asopisa za knji`evnost i kulturu „Putevi“. To je preksino} re~eno na promociji dvobroja 10-11 „Puteva“ u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS u Banjoj Luci. - Uredni{tvo je uvjereno da }e kvalitet njenog rada te iskustvo doprinijeti jo{ boljem pozicioniranju „Puteva“ - kazala je Aleksandra ^vorovi}, aktuelna izvr{na urednica „Puteva“, koja }e ostati ~lanica uredni{tva od narednog broja. Dvobroj „Puteva“ donosi pri~e Dare Stojiljkovi}, Lane Basta{i}, Pavla Zelice, Minje [trbac, Emira Muhi}a... Ka-

(Foto: M. Kadri})

Tanja Stupar-Trifunovi} nova izvr{na urednica

Sarajevo je najte`i test
U organizaciji Muzi~ke omladine, a uz podr{ku Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti iz Sarajeva, preksino} je u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu za sve ljubitelje klasi~ne muzike uprili~en solisti~ki koncert pijanistice Vi{nje Bakalar-Jerki}. Prije glavnog bh. grada sarajevska pijanistica nastupila je u Bakalar-Jerki} u Bo{nja~kom institutu Mostaru i Zenici. blika pa`ljivo slu{ala moje - Lijepo je nastupiti u izvedbe - kazala je Bakalar. rodnom gradu, pred svojim Prisutni su ne{to vi{e od prijateljima, poznanicima, sat, koliko je trajao koncert, porodicom... To je ustvari mogli ~uti kompozicije „10 najte`i test za nas koji se ba- preludija“ Kloda Debisija vimo umjetno{}u ili ne~im (Claudea Debussya) te „Slike sli~nim. Zaista, sretna sam s izlo`be“ Modesta Musorjer sam primijetila da je pu- gskog. M. ^u.

Plakat koji najavljuje doga|aj

nog karaktera, a sva prikupljena sredstva idu za „Napretkovu“ fondaciju za stipeM. ^u. ndiranje.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U okviru „Napretkovih bo`i}nih dana“ preksino} je u klubu „Lira“ odr`ana pjesni~ka ve~er HPD „Bjela{nica 1923“ pod nazivom „Prirodi i planini“. Svoju poeziju govorili su Sad`a Vite{ki}-Majstorovi}, Natalija Krstovi}, Slavica Vuji~i}, Gordana Kordi}, Hajrudin-Rudi Hasanbegovi} i Jerko Morovi}.

Stupar-Trifunovi}: Iskustvo i kvalitet

ko je istakao glavni urednik ~asopisa Ranko Risojevi}, ~asopis je nastojao objaviti sve {to je aktuelno u knji`evnosti kod nas s akcentom na V. S. mlade pisce.

Knji`evna fondacija „Fra Grgo Marti}“

Nagrade i do 7.000 KM
Knji`evna fondacija „Fra Grgo Marti}“ raspisala je konkurs za nagrade za neobjavljena djela. Naime, nagrade }e biti dodijeljene u konkurencijama za najbolju zbirku poezije, proze (roman, pri~e - novele, putopisi), najbolji prvijenac (poezija i proza), najbolji kra}i knji`evni rad bilo kojeg `anra ili knji`evnu studiju inspiriranu likom i djelom fra Grge Marti}a ili Bosnom srebrenom, te rad iz oblasti knji`evnosti za djecu. Radovi i prijave primaju se do 31. marta 2011. godine, a na osnovu odluke Upravnog odbora nagrade }e biti u iznosu od 1.000 do 7.000 KM. Fondacija „Fra Grgo Marti}“ u saradnji sa Udru`enjem „Kurs“ iz Splita dodijelit }e i jednomjese~nu knji`evnu stipendiju „Writers in residence“ za pisce i prevoM. ^u. dioce.

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

Miraj Grbi} u „Nemogu}oj misiji“
Kuri}: Standardni SFF

Glumac Mirvad Kuri} smatra da su ovu godinu obilje`ili bh. glumci, filmovi i Sarajevo Film Festival. - SFF je standardno

va`an i dobar, prije svega {to nudi presjek doma}e filmske produkcije koja je ove godine bila na nivou. Spomenuo bih i uspjeh mog kolege Miraja Grbi}a koji igra u ~etvr-

tom nastavku „Nemogu}e misije“, popularnog holivudskog „blockbustera“. To je bitan doga|aj za afirmaciju bh. glumi{ta - zaklju~uje A. G. Kuri}.

24

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPÆINSKI SUD SARAJEVO BROJ:65 0 P 158689 10 P Sarajevo, 10.12.2010 godine Opæinski sud Sarajevo po sudiji Vesni Merdanoviæ, a u pravnoj stvari Tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Sarajevo protiv tu`enih Èoloviæ Velibor, Fazliæ Edin, Mustafa Kurtaliæ i Kreso Adnan, radi isplate potra`ivanja, v.s. 6.363,40 KM objavljuje sljedeæi:

OGLAS
Pozivaju se I-tu`eni Èoloviæ Velibor, ulica D`emala Bijediæa 14, Sarajevo; II-tu`eni Fazliæ Edin, ulica Ulomljenica 3, Sarajevo; III-tu`eni Kurtaliæ Mustafa, ulica Hamze Hume 2, Sarajevo; IV-tu`eni Kreso Adnan, ulica Branilaca Sarajeva 30, Sarajevo da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu od 02-09-2010 godine, kojom je Tu`itelj predlo`io da sud donese sljedeæu presudu: „Tu`eni Èoloviæ Velibor, Fazliæ Edin, Kurtaliæ Mustafa i Kreso Adnan obavezni su solidarno isplatiti Tu`itelju iznos od 6.363,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama poèev od dana podnošenja tu`be pa sve do konaène isplate, nadoknaditi mu troškove parniènog postupka (taksa na tu`bu i presudu, troškove objava u dnevnim novinama i dr.) u roku od 30 dana od dana prijema presude, a sve pod prijetnjom prinudne naplate. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivalište ili boravište odnosnp sjedište stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomoænika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja /èlan 334.ZPP-a/. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati razloge osporavanja, èinjenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrðuju te èinjenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni æe istaæi moguæe procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa èlanom 71 stav 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru, a najkasnije na pripremnom roèištu podniejti protivtu`bu u skladu sa èlanom 74 stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku sa pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vesna Merdanoviæ

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Ip 078739 06 Ip Sarajevo, 09. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ul. M. Tita br. 34 - Tuzla, protiv izvr{enika CUM - CALL COMPANY DOO Ilid`a, ul. Lepeni~ka 101. - Ilid`a, Sarajevo, radi duga, vs.p. 23.671,35 KM, dana 09. 12. 2010. godine, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje da je doneseno

„SVJETLOST [TAMPA“ D.O.O. SARAJEVO 71000 SARAJEVO ]emalu{a 3-5

OGLAS
za prijem u radni odnos 1. Rukovodilac knjigovodstva Uslovi: - Posjedovanje certifikata samostalnog knjigovo|e - Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima knjigovodstva - Obavezno dostaviti biografiju Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: „Svjetlost [tampa“ d.o.o. Sarajevo, ]emalu{a 3-5.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
od 15. 12. 2006. godine Na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 13. 12. 2006. godine a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice broj AF0953418 izdate u Sarajevu 10. 12. 2004. godine, odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o izvr{enju broj 065-0-Ip-06-012755 od 15. 12. 2006. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 23.671,35 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 10. 2006. godine pa do kona~ne isplate, tro{kova protesta broj 846/06 u iznosu od 8,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 718,00 KM, sve u roku od 3 dana od dana dostave ovog rje{enja, protiv izvr{enika - CUM-CALL COMPANY DOO Ilid`a, izvr{enje }e se provesti POPISOM, PROCJENOM I PRODAJOM pokretnih stvari izvr{enika, koje se nalaze u poslovnom prostoru u ul. Lepeni~ka 101. Ilid`a, te prenosom tako ostvarenih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava Rje{enja o izvr{enju smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

25

ODBROJAVANJE Dva dana do nastupa slavnog DJ-a u Zetri

Hotel „Europa“ blokiran zbog Dejvida Gete
Zatra`io je da se za njegov prijevoz u Sarajevu koriste vozila sa motorima koji zadovoljavaju EURO 5 normu Na listi zahtjeva 24-satni pristup dvorani za vje`banje, bazenu, li~ni kuhar
Oni koji su dugo pri`eljkivali koncert francuskog superstara Dejvida Gete (David Guetta) u Sarajevu, po~eli su s odbrojavanjem. ncije „Communis“, koja je zadu`ena za promociju Getinog koncerta. - Jedna od njegovih misija je propagiranje za{tite okoli{a. U skladu s tim zatra`io je da se za njegov prijevoz u Sarajevu koriste vozila sa motorima koji zadovoljavaju EURO 5 normu. Umjesto da tone opreme prevozi {irom Evrope i svijeta, on zahtijeva da se sva potrebna tehnika nabavlja od lokalnih firmi, koje zadovoljavaju postavljene standarde. Getin tim preuzima tehniku i produkciju 24 sata prije nastupa i prilago|ava je za koncert Planjanin: Jedan od najboljih zabavlja~a

Nova godina u hotelu „Radon Plaza“

Privatni avion
Samo dva dana dijele ih od susreta s jednim od najtra`enijih DJ-eva dana{njice, koji je svim posjetiocima u Zetri 18. decembra obe}ao spektakularan nastup. Postavljanje bine po~inje sutra i sve }e biti gotovo prije nego {to slavni DJ u subotu privatnim avionom sleti na Sarajevski aerodrom, poru~uju iz marketin{ke age-

Nezaboravan do~ek uz [ukija Planjanina
Geta: Koncert u Zetri 18. decembra

S „Avazom“ na spektakl
„Dnevni avaz“ poklanja svojim ~itaocima ulaznice za koncert Dejvida Gete (David Guetta) 18. decembra u sarajevskoj Zetri. Svakog dana do subote po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice za nastup francuskog superstara u Zetri. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/410-100. Klju~na rije~ je IC, zatim ukucate razmak te ZETRA. Cijena SMS-a je 0,50 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz T wist Towera“ od 15 do 16 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. Brojevi telefona pet ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice su: 062/226-575, 062/856-038, 061/407-348, 061/570-427 i 061/908-017.

ka`e Ajdin Kulenovi}, portparol „Communisa“, te podsje}a da }e u Sarajevu prvi put biti predstavljen „Robot T8“, opremljen laserom. Osim toga, duga je lista zahtjeva slavnog DJ-a. U hotelu „Europa“, gdje }e biti smje{ten, cijeli sprat je rezerviran samo za njega i njegovu ekipu. Naravno, on }e odsjesti u apartmanu, a svi prilazi tom spratu bit }e blokirani. - Lista zahtjeva podrazumijeva 24-satni pristup dvorani za vje`banje, sauni, bazenu, li~nog kuhara i masera... Od pi}a je tra`io vodu i „red bull“, koji mora biti

raspore|en po svim sobama njegove ekipe - dodaje Kulenovi}.

Popis jela
Iako jo{ nije poznato ho}e li s Getom doputovati njegova supruga, sin i k}erka, poseban meni spreman je i za njih. - Kuhari u hotelu sastavili su listu jela koja je ta~no uskla|ena sa zahtjevima i na~inom pripreme Getinog li~nog kuhara. Francuzi su tra`ili i popis jela koja su tipi~na za ovo podru~je s listom sastojaka koji se za njih koriste - poru~uju iz „Communisa“. A. I.

U elitnom sarajevskom hotelu „Radon Plaza“ uveliko se priprema novogodi{nji do~ek. U Crvenom i Zlatnom salonu na trinaestom spratu za odli~nu atmosferu bit }e zadu`eni [uki Planjanin i orkestar „Zvjezdana pra{ina“. Specijalni gosti bit }e Enes Uki} i Azra Halilovi}. - To }e biti prava ~arobna novogodi{nja no} s kraljem zabave [ukijem Planjaninom i njegovim orkestrom.

[uki ve} godinama slovi za jednog od najboljih zabavlja~a tako da vjerujem da }e i ovog puta napraviti odli~nu atmosferu. Zajedno s njim nastupit }e mlade kolege Enes Uki} i Azra Halilovi}. Garantiramo ekskluzivnu, ali i najjeftiniju zabavu uz bogat {vedski sto - ka`e hitmejker Nazif Gljiva, producent novogodi{njeg do~eka u Crvenom i Zlatnom salonu hotela D. Z. „Radon Plaza“.

U filmu „Kad postanem Severina“

Alisa Zlatarevi}

U ~etvrtoj „Hitorami“ na MTV-ju

Laka u ulozi hirurga
Elvir Lakovi} Laka i njegova sestra Mirela bit }e sutra u 20 sati gosti velikog regionalnog muzi~kog {oua „Hitorama“, koji se emitira na regionalnom MTV-ju. Kako doznajemo, Laka }e u ulozi hirurga, zajedno sa Mirelom, secirati Sergeja Trifunovi}a. Glumac i voditelj igra `ilavog vanzemaljca, sposobnog da ga skenira pogledom i sazna
Zlatarevi}: Okliznula se Laka i Mirela seciraju Trifunovi}a

sve o Laki, ~ak i da je nekada svirao narodnjake. - Svi|a mi se kako je sve zami{ljeno. Kada sam vidio scenarij, odmah sam znao da je rije~ o ne~emu velikom i dobro organiziranom. ^ini mi se da }e emisija izgledati dobro, jer me podsje}a na one velike stejd`ove na kojima sviraju svjetski poznate grupe. Zadovoljstvo mi je biti go-

st u jednoj takvoj emisiji i na stejd`u na kojem je sve kako treba. Od „Hitorame“ o~ekujem da Mirela i ja, kao i ranije, na neki nov na~in prijatno iznenadimo sve one koji budu gledali {ou - ka`e Laka. Uz Laku, u ~etvrtoj epizodi „Hitorame“ nastupaju i beogradski bendovi „Svi na pod!“ i „Kanda, Kod`a & L. S. R. Neboj{a“.

Povrijedila nogu
Manekenka Alisa Zlatarevi}, koja je po~etkom godine povrijedila nogu te zbog toga dugo bila „zarobljena“ u gipsu do koljena, prije nekoliko dana okliznula se prilikom silaska niz stepenice i ponovo se povrijedila. Na svu sre}u, ovaj put rije~ je o uganu}u noge tako da su joj doktori stavili longetu i preporu~ili strogo mirovanje naredne A. I. dvije sedmice.

Severina s Harisom i Melinom D`inovi}

Seve i Brega zajedno
Severina Vu~kovi} predstavila je preksino} u beogradskom klubu „Teatro“ dokumentarni film „Kad postanem Severina“, kao i dvostruki DVD i CD s koncerta u Beogradskoj areni. U kratkometra`nom filmu Seve pjeva u kupatilu, vje`ba za koncert, u`iva u zagrljaju svog vjerenika Slavka [ainovi}a te ponekada opsuje. U dugoj haljini Severina je do~ekivala brojne goste, me|u kojima su bili Haris D`inovi} sa suprugom Melinom, Ton~i Hulji}, Boki 13, Tijana Dap~evi}... Najve}u pompu izazvao je dolazak Gorana Bregovi}a, koji se pojavljuje i L. S. R. u filmu.

26

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

27
Najbolji mjuzikl ili komedija
U filmu „Biutiful“ glumi Havijer Bardem

Najbolji dramski film
„Crni labud“ niskobud`etni je film o balerini, koju je utjelovila Natali Portman. Produkcija je imala toliko malo novca da nisu mogli priu{titi ni ljekara na setu kada se Natali povrijedila. Tu su i „Kraljev govor“, pri~a o osniva~u Facebooka „Dru{tvena mre`a“, odli~ni triler „Inception“ i sportska pri~a „The Fighter“.

Najbolji strani film
Za najbolji strani film nominirani su „Biutiful“ (Meksiko, [panija), „The Concert“ (Francuska), „The Edge“ (Rusija), „I Am Love“ (Italija) i „In a Better World“ (Danska).
D`oni Dep u „Alisi u Zemlji ~udesa“

Portman u „Crnom labudu“

BEVERLI HILS Nominacije za nagradu Zlatni globus

U konkurenciji za najbolji mjuzikl ili komediju na{li su se „Alisa u Zemlji ~udesa“, „Burlesque“, „The Kids All Right“, „Red“ te „The Tourist“. Iako su mnogi kriti~ari „Alisi“ predvi|ali veliki uspjeh od samog po~etka, ona se neo~ekivano na{la u konkurenciji s „Redom“, koji je okupio izvanrednu gluma~ku postavu od Brusa Vilisa (Bruce Willis) do Helen Miren (Mirren), a iznenadio je i mjuzikl „Burlesque“, ~ije su glavne glumice, zapravo, pjeva~ice [er (Cher) i Kristina Agiljera (Christina Aquilera).

„Kraljev govor“ favorit
D`oni Dep jedini glumac u dvije kategorije Vampirska manija
Film „Kraljev govor“ osvojio je ~ak sedam nominacija za Zlatni globus, a slijedi ga „Dru{tvena mre`a“, pri~a o Facebooku, i „The Fighters“ sa po {est nominacija za film te sa po ~etiri za glumce. Na listi najvi{e nominiranih na{ao se i „Crni labud“, u kojem glumi Natali Portman (Natalie), kojoj se zbog tog niskobud`etnog filma predvi|a ponovno uzdizanje karijere. Nominacije nisu zaobi{le ni izvanredni film „Alisa u Zemlji ~udesa“ Tima Bartona (Burton), a D`oni Dep (Johnny Depp) osvojio je za ulogu Ludog Klobu~ara i gluma~ku nominaciju. Jedini je glumac koji je nominiran za dvije uloge ove godine, a druga je u filmu „The Tourist“. Od televizijskih serija, nominirane su „Momci sa Madisona“, „Dexter“ i „True Blood“, vampirska saga, koja dio svog uspjeha duguje vampirskoj maniji koja je zahvatila svijet tinejd`era od pojave Edvarda (Edward) i Bele (Bella) u filmskoj sagi „Sumrak“. Nominacije u ukupno 25 kategorija objavili su D`o{ Duhamel (Josh), Keti Holms (Katie Holmes) i Bler Andervud (Blair Underwood) zajedno s predsjednikom holivudskog Udru`enja stranih novinara Filipom Berkom (Philip) u hotelu „The Beverly Hilton“. Ipak, jedini sigurni dobitnik za sada je Robert de Niro, kojem }e biti uru~ena po~asna nagrada „Cecil B. DeMille“, a ostale dobitnike saznat }emo na ceremoniji dodjele, koja }e se odr`ati u nedjelju, 16. januara. Vodit }e je komi~ar Riki @erve (Ricky Gervais), a prenosit }e se u vi{e od 160 zemalja.
Scena iz filma „Kraljev govor“

Najbolji animirani film
Animirani filmovi na{li su se ove godine u `estokoj konkurenciji. Stoga se „Kako je Gru ukrao mjesec“ na{ao s odli~nim „How To Train Your Dragon“, a slijede ih „The Illusionist“, „Tangled“ te „Pri~a o igra~kama 3“, koja je, zapravo, pro{la prili~no neopa`eno kod publike, i mla|e i starije.

Odli~ni „How To Train Your Dragon“

Najbolji dramski glumci
D`esi Ajzenberg (Jesse Eisenberg) mo`da o Facebooku nije znao ni{ta kada je po~eo snimati film „Dru{tvena mre`a“, ali je za ulogu osniva~a Marka Cukenberga (Zuckerberg) zaradio nominaciju za Zlatni globus. U toj kategoriji slijede ga samo poznatiji glumci Kolin Firt (Colin Firth) - „Kraljev govor“, D`ejms FraD`esi Ajzenberg u nko (James „Dru{tvenoj mre`i“ Franco) „127 Hours“, Rajan Gosling (Ryan) - „Blue Valentine“ i Mark Valberg (Whalberg) - „The Fighter“.

Najbolji glumci iz komedija ili mjuzikla
D`oni Dep (Johnny Depp) osvojio je dvije nominacije u istoj kategoriji, jednu za „Alisu u Zemlji ~udesa“, a drugu za „The Tourist“. Slijedi ga zavodnik D`ejk Gilenhal (Jake Gyllenhaal) za film „Ljubav i Zavodnik Gilenhal u filmu ostale dro„Ljubav i ostale droge“ ge“ te Kevin Spejsi (Spacey) s „Casino Jack“ i Pol \amati (Paul Giamatti) za „Barney’s Version“.

Najbolja glumica iz komedije ili mjuzikla
An|elina \oli (Angelina Jolie) osvojila je jo{ jednu nominaciju za Zlatni globus u karijeri, ovog puta za film „The Tourist“. Film je snimala s D`onijem Depom (Johnny Depp) u Veneciji. Slijedi je En Hetavej (Anne Hathaway), koja je uz nominiranog D`ejka Gilenhala glumila u filmu „Ljubav i ostale droge“. Osim njih, nominirani su i Anet Bening (Annette) i D`ulijana Mur (Juliane Moore), koje glume u „Kids Are All Right“, te Ema Stoun (Emma Stone) s filmom „Easy A“.

Najbolje dramske glumice
Holi Beri (Halle Berry) vratila se na veliko platno filmom „Frankie and Alice“, Nikol Kidmen (Nicole Kidman) s „Rabbit Hole“, a Natali Portman (Natalie) s „Black Swan“. Osim njih, nominirane su i Mi{el Vilijams (Michelle Williams) te D`enifer Lorens (Jennifer Lawrence).

\oli u „The Touristu“: Nova nominacija

Holi Beri kao Frenki u filmu „Frankie and Alice“

VREMEPLOV

16. decembar 2010.

DOGODILO SE
1773. - Nezadovoljna visokim uvoznim carinama i britanskom kolonijalnom vla{}u, grupa ameri~kih kolonista maskirana u Indijance, pobacala je u bostonskoj luci u more sanduke ~aja s jednog britanskog broda. Taj doga|aj, kasnije nazvan Bostonska ~ajanka, nagovijestio je Ameri~ki rat za nezavisnost zapo~et 1775. godine. 1835. - U velikom po`aru koji je zahvatio Njujork uni{teno je oko 600 gra|evina. 1897. - Napravljena je prva podmornica. 1949. - Vo|a borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno izabran je za prvog predsjednika Indonezije poslije stjecanja nezavisnosti zemlje od Holandije. 1993. - [est zemalja ~lanica Evropske unije (Velika Britanija, Njema~ka, Francuska, Italija, Holandija i Danska), uprkos protivljenju Gr~ke, priznalo je

28
DJE^IJI VID Alternativa flasterima

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

sveznadar

Akupunkturom protiv „lijenog oka“
Tretman akupunkturom jednako efikasan kao i kad mali{an nosi flaster dva sata dnevno
Akupunktura bi mogla da bude alternativa flasterima kod ne{to starije djece koja pate od ambliopije poznate i kao sindrom „lijenog oka“, ukazuje jedno ameri~ko-kinesko istra`ivanje. Kod ovog problema jedno oko je manje kratkovido ili dalekovido nego drugo. Ukoliko se ustanovi rano, to se mo`e korigirati nao~alama ili le}ama, ali i jedan i drugi na~in su manje efikasni nakon sedme godine, pa se djeci tog uzrasta „bolje oko“ povremeno prekriva flasterom, kako se ono drugo ne bi „ulijenilo“. Robert Ri~ iz njujor{ke O~ne i u{ne klinike i njegove kineske kolege utvrdili su da slabije oko djece koja su pro{la tretman stru~nog akupunkturiste napreduje u sli~noj mjeri kao i kod djece koja su svakodnevno dva sata nosila flaster. Istra`ivanje je obavljeno na 88 kineske djece starosti od sedam do 12 godina. Polovina njih je odre|ena da nosi flaster preko boljeg oka tokom dva sata svakog dana, dok je druga polovina bila na seansama akupunkture pet puta sedmi~no.

1719. - Desila se prva poznata panika zbog Marsa. Tada je Mars bio u perihelnoj opoziciji i to toliko sjajan da su ljudi povjerovali da je kometa koja }e udariti u na{u planetu. biv{u jugoslavensku republiku Makedoniju. 1995. - Vije}e sigurnosti UN-a dalo je NATO snagama ovla{tenje da preuzmu nadle`nost nad mirovnim operacijama u BiH. Time je okon~ana misija Unprofora i stvoreni pravni uvjeti da NATO po~ne misiju nadgledanja provo|enja mira u BiH (IFOR, SFOR). 2001. - Prvi ameri~ki brod od 1962. godine, kada su SAD uvele embargo protiv Kube, stigao u luku u Havani nose}i oko 500 tona zamrznute hrane. 2002. - Pred Ha{kim tribunalom (ICTY) po~ela trodnevna rasprava o presudi biv{oj predsjednici Republike Srpske (RS) Biljani Plav{i}, koja je priznala krivicu za zlo~ine po~injene protiv ~ovje~nosti tokom rata u BiH.

Ambliopija se korigira nao~alama i le}ama

ORDINACIJA

Uspjeh njema~kih stru~njaka

Napad epilepsije
Godinama se lije~im od epilepsije s vi{e ili manje uspjeha. U posljednje vrijeme sam primijetio da se napad mo`e prekinuti, npr. ako brojim ili trljam onu ruku u kojoj nije zapo~eo napad. Mo`e li se na ovakav na~in sprije~iti napad, pita B. N. iz Zenice.
PRIVATNA ORDINACIJA

Nova nada za }elave
Nau~nicima iz Berlina po{lo je za rukom da prvi u svijetu iz mati~nih }elija odgoje folikul dlake, {to daje nadu svima koji se ne mogu pomiriti s ~injenicom da su izgubili ili gube kosu. Biotehnolozi Tehni~kog Folikul dlake uzgojen iz mati~nih }elija univerziteta u Berlinu uspjeli su iz mati~kih }elija odgojiti folikule dlake (organ u ko`i u ~ijem dnu se dlaka formira) iz kojih raste vlas kose, tako da bi se nakon klini~kih eksperimenata problemu presa|ivanja kose moglo pristupiti na nov na~in. Pored nade za }elave, ovaj nau~ni proboj }e donijeti i manju potrebu za eksperimentima na `ivotinjama kada je rije~ o ispitivanju sve raznovrsnijih preparata za njegu i farbanje kose.

ZUKI]
Prof. dr. TARIK ZUKI]
- Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - Ultrazvu~na dijagnostika - Kolor doppler

RO\ENI
1906. - U Sarajevu je ro|en had`i Mehmed efendija Hand`i}, muderis, vaiz, mnogostrani pisac, kulturni i dru{tveni radnik. 1926. - U Sarajevu ro|en pjesnik i dramski pisac Miodrag @alica. 1939. - Ro|ena glumica Liv Ulman (Ullmann).

Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956 033 204 640

Napad epilepsije je nadra`Prof. dr. Tarik Zuki}, aj pojedineuropsihijatar nih regija u mozgu. Va`no je znati da nadra`aj jednih regija uvjetuje „ko~enje“ drugih regija. Taj mehanizam obja{njava tu va{u situaciju. Govor nadra`i jednu regiju u mozgu, kao i trnjenje ruke, pa onda izaziva ko~enje drugih oblasti koje su u va{em slu~aju podlo`ne nadra`aju. Dra`enjem susjednih regija nastaje ko~enje o{te}enih regija koje su izvor epilepti~kih napada. Ovaj mehanizam nije siguran, ali mo`e od slu~aja do slu~aja pomo}i. Najva`nije je redovno uzimanje lijekova i pridr`avanje odre|enog na~ina `ivota.

Penzijsko osiguranje
Imam 55 godina i 30 godina sta`a. Mogu li uplatiti za 1996/97. godinu penzijsko osiguranje? Radni odnos mi prestaje 30. decembra 2010. godine zbog zatvaranja trgova~ke radnje gdje sam radila zadnjih 13 godina. Zavr{ila sam trgova~ku {kolu. Cijeli radni vijek radila sam u Derventi kao trgovac, gdje i `ivim, ka`e V. [. iz Dervente. Kako ste vi nakon 30. aprila 1992. ostvarili penzijski sta` na teritoriju koji sada pokriva RS, gdje }e vam biti i posljednje osiguranje, zatjev za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja treba podnijeti Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje RS. U skladu s odredbom ~lana 75. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS, pravo na starosnu penziju stje~e osiguranik kad navr{i 65 godina `ivota i najmanje 20 sta`a osiguranja. Osiguranik iz stava 1. koji nema 20 godina sta`a osiguranja, stje~e pravo na starosnu penziju kad navr{i 65 godina `ivota i najmanje 25 sta`a. Izuzetno od ovih uvjeta osiguranik `ena ako to zahtijeva, stje~e pravo na starosnu penziju kad navr{i 60 godina `ivota i najmanje 20 sta`a osiguranja ili kad navr{i 35 godina sta`a, bez obzira na godine `ivota. S obzirom da imate 55 godina `ivota i 30 sta`a, ne ispunjavate uvjet godina `ivota za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Pravo na starosnu penziju ostvarit }ete kad navr{ite 60 godina `ivota ili ako se zaposlite pa navr{ite 35 godina sta`a osiguranja.

UMRLI
1859. - Umro je njema~ki filolog Vilhelm Grim (Wilhelm Grimm), koji je s bratom Jakobom sakupio i objavio ~uvene bajke za djecu. 1914. - U Zagrebu je umro Ivan Zajc, kompozitor, dirigent i muzi~ki organizator, autor najpopularnije hrvatske opere „Nikola [ubi} Zrinjski“. 1916. - Ubijen ruski monah i pustolov Grigorije Raspu}in koji se, kao tobo`nji vidovnjak i ~udotvorac, uspio nametnuti za osobu od povjerenja posljednjem ruskom caru Nikoli II i njegovoj `eni, carici Aleksandri. Ubila ga je grupa oficira da bi spasila ugled monarhije. 1920. - U jednom od najte`ih zemljotresa u svijetu, u kineskoj povinciji Gansu, poginulo oko 180.000 ljudi. 1978. - U Sarajevu umrla dr. [evala Zild`i}-Iblizovi}, prva Bo{njakinja koja je zavr{ila medicinski fakultet.

Zahtjev za refundaciju
Podnio sam zahtjev za invalidsku penziju i uplatio odre|eni iznos pa sam upu}en na ocjenu radne sposobnosti. Institut za medicinsko vje{ta~enje utvrdio je kod mene prvu kategoriju invalidnosti i sada ~ekam rje{enje o penziji. Mogu li tra`iti od Slu`be za penzijsko osiguranja da mi refundira upla}eni iznos, pita V. N. iz Sarajeva.
U skladu s odredbom ~lana 2. Uredbe o pla}anju tro{kova medicinskog vje{ta~enja iz oblasti penziskog i invalidskog osiguranja, podnosilac zahtjeva za invalidsku penziju kod kojeg je u postupku ocjene radne sposobnosti Institut za medicinsko vje{ta~enje utvrdio prvu ili drugu kategoriju invalidnosti i po tom osnovu ostvaruje odre|ena prava iz invalidskog osiguranja, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje refundirat }e osiguraniku upla}eni iznos za ocjenu radne sposobnosti. Prema tome, mo`ete podnijeti zahtjev za refundaciju.
Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

29

Ta~no Neta~no
Klark od 1.Ser Artur ^arlspisaca je jedan favelike trojice nau~ne ntastike? u rimsko 2.Izastupnike?doba znalo se za la`ne iz gr~ke mitologije 3.Mit o Fedri od najstarijih vremeobra|uje se na?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJA Najtra`enije estetske operacije

@ene `ele pove}anje guze

Sude}i prema rezultatima istra`ivanja koje je u Velikoj Britaniji povela internet-stranica specijalizirana za estetsku hirurgiju, `ene nisu mnogo zainteresirane da pove}avaju grudi. Vode}i trend trenutno su stavljanje implantata u zadnjicu i su`avanje vagine. Sve vi{e pripadnica ljep{eg spola, razli~itih godi{ta, posje}uju ili `ele posjetiti plasti~nog hirurga sa `eljom da uve}aju svoje pozadine. Blizu 30 posto htjelo bi pove}ati zadnjicu, navode}i kao razlog `elju da imaju seksepilnu figuru poput vode}ih dama {ou-biznisa. Na drugom mjestu tra`enih intervencija je su`avanje vagine, {to je poprili~no iznenadilo i same istra`iva~e. Od 1.000 ispitanih `ena starosti izme|u 21 i 50 godina, 24 posto njih je potvrdilo da bi se podvrglo „dizajniranju“ vagine. Oko 25 posto ispitanica priznalo je da je tra`ilo poro|aj carskim rezom da bi sa~uvale elasti~nost vagine.

Ovdje le`i ~ovjek koji nikada nije odrastao
Britanski knji`evnik ser Artur ^arls Klark (sir Arthur Charles Clarke) jedan je od velike trojice pisaca nau~ne fantastike (druga dvojica su Isak Asimov - Isaac i Robert A. Hajnlajn Heinlein). Prema njegovom romanu „2001: Odiseja u svemiru“ 1968. godine Stenli Kjurbik (Stanley Kubrick) snimio je istoimeni film koji je postao klasik svog `anra, s uvodnom scenom kosti koja leti kroz zrak i pretvara se u orbitalnu stanicu, uz muzi~ku podlogu [trausovog (Strauss) „Tako je govorio Zaratustra“. Peter Hyams je 1984. snimio nastavak filma prema sljede}em romanu u nizu, „2010: Druga Odiseja“. Ser Arthur je po`elio da mu na grobu stoji epitaf: „Ovdje le`i ~ovjek koji nikada nije odrastao, ali nije ni prestajao odrastati“. Ro|en je 16. decembra 1917., a umro 19. marta 2008. godine.
2. TA^NO

Pokazalo se da `ene i nisu toliko zainteresirane za pove}anje grudi, ali su vrlo tra`ene operacije su`avanja vagine

Korekcijom intimnih regija `ene nastoje pobolj{ati seksualni `ivot

Prijedlog za dana{nji ru~ak

Zdrava namirnica

Punjeni pure}i zabatak
Potrebno je: 1 pure}i zabatak, 80 g suhih {ljiva, 3 ka{ike vode, 3 ka{i~ice vegete, 3 ka{ike ulja, 1 kg krompira, 100 ml vode, 1 gran~ica ruzmarina, 1 ~esno bijelog luka, 1 ka{ika vegete, 50 ml ulja. Na~in pripreme: 1. Pure}em zabatku izvaditi kost, a zatim ga malo omek{ati ~eki}em za {nicle. Posuti vegetom s obje strane i ostaviti da stoji na hladnome oko 15 minuta. 2. Suhe {ljive oprati, preliti s malo vode i ostaviti da stoje 10 minuta. 3. Nakon toga ih ocijediti i rasporediti povr{inom mariniranog mesa. Meso saviti u roladu, a rubove pri~vrstiti ~a~kalicama. 4. Ovako pripremljeni zabatak kratko popr`iti sa svih strana na ulju u tavi. 5. Krompir oguliti, narezati na kri{ke, staviti u tepsiju i preliti uljem.

Surutka smanjuje pritisak
Prema istra`ivanju provedenom na jednom ameri~kom univerzitetu, napici na bazi proteina surutke mogu zna~ajno sniziti krvni pritisak te posljedi~no smanjiti rizik od sr~anog udara i bolesti srca. Istra`ivanje je pokazalo da dnevni unos napitaka s proteinima surutke (uobi~ajene formule koje se nalaze na tr`i{tu) mo`e smanjiti povi{en sistoli~ki i dijastoli~ki pritisak kod mu{karaca i `ena za vi{e od {est jedinica. Iako je u studiji u~estvovala 71 osoba starosti od 18 do 21 godinu, autori smatraju da se rezultati ne bi promijenili ni kada bi se radilo o starijim osobama. Ranija istra`ivanja pokazala su da ovakvo smanjenje krvnog pritiska mo`e rezultirati 3540 posto smanjenjem rizika od fatalnih sr~anih udara.
Pritisak se mo`e smanjiti za vi{e od {est jedinica

Falsus procurator la`ni zastupnik
I u rimsko doba znalo se za la`ne zastupnike. Zvali su ih falsus procurator, osoba koja se la`no predstavlja kao ne~iji opunomo}enik i zastupa stranku u postupku iako nije za to ovla{tena, odnosno osoba koja svojim djelovanjem izlazi iz okvira datih ovla{tenja. Takva djelovanja bez ovla{tenja nisu pravno valjana i sud }e ih ukinuti, no stranka ih mo`e naknadno odobriti. Falsus procurator je bio naziv i za la`nog poslovo|u.
3. TA^NO

6. Kratko prokuhati malo vode i vegetu, tome dodati narezani ruzmarin i bijeli luk narezan na listi}e. Mje{avinom preliti pripremljeni krompir, a na to staviti popr`enu roladu, pokriti aluminijskom folijom i staviti da se pe~e u rernu zagrijanu na 180 stepeni oko 35 minuta. 7. Zatim skloniti foliju, krompir malo promije{ati i pe}i jo{ 15 minuta. Poslu`ivanje: Iz pe~ene rolade izvaditi ~a~kalice, narezati je na kri{ke i poslu`iti toplu uz pe~eni krompir.

SKITNICE

VRSTA BILJKE

I SLI^NO

METAR AMERI^KI ROK MUZI^AR ST. GR^KI KIPAR NA ONAJ NA^IN SPOJ KISIKA S METALOM

INDIJ

CRNA OVCA

MJESTO KOD OPATIJE

TRAGANJE ZA ^IM

Mit o Fedri se dugo obra|uje
NULA IZNA]I

@I^ANI MUZI^KI INSTRUMENT SLAVNA PJEVA^ICA DAJANA

REOMIR ZUB O^NJAK (lat.) FUDBALSKI GOLMAN SVILAR ORANICE PRIJEVREMEN SVRATI[TE (tur.) IME DJEVOJKE NA SLICI DOKTOR

TEMELJ, OSLONAC MORSKI PAS AMID@E

TORINO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
PASTI U [TO

DEJVID, EMIL, ERAR, RUDI[A, SASA, ALANIN, E, MNOGO, OBI, TRI, KOVERAT, KANKAN, VATA, ALAUN, KATIL 2376

PREZIME SARAJEVSKE D@ETSETERICE NA SLICI MU[KO IME VERDIJEVA OPERA

Mit o Fedri iz gr~ke mitologije obra|uje se od najstarijih vremena. Fedra je bila k}erka kretskog kralja Minosa i `ena Tezejeva. Na vjen~anju s Tezejem pojavila se njegova zaru~nica, naoru`ana amazonka s dru`icama u namjeri da pobije goste, ali Tezej nabrzinu zatvori vrata i ubije amazonku. Fedra se zaljubila u pastorka Hipolita, kojega je Tezej imao s jednom amazonkom, ali je Hipolit, koji je mrzio sve `ene, odbije. U strahu da ovaj ne otkrije stvar Tezeju, Fedra razdere haljinu i optu`i ga za napastvovanje. Tezej zamoli Posejdona da ubije Hipolita, pa Posejdon prepla{i konje tako da se Hipolit strovali s konjima i pogine. Fedra se objesila kada se saznalo o njenoj vezi. Mit o Fedri obra|ivali su brojni autori - Seneka, Ovidije, Vergilije, Rasin (Racine)...

30 ^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

31

32

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

33

34

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

35

36

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

37

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 p 044278 07 p Sarajevo, 30. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Gordana Stojakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja GOSPODARSKA BANKA DD SARAJEVO ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 11, protiv tu`enog Hajdarbegovi} Meliha, Lulo Kenan, Hod`i} Sead i Bo{kailo D`emal, radi duga, v.s. 8.981,90 KM, objavljuje slijede}i, OGLAS POZIV Za HOD@I] SEAD Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 03. 03. 2011. godine u 12,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 317/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79. 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). Sudija Gordana Stojakovi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

38 ^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA/FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON/OP]INA BOSANSKA KRUPA JU „GRADSKA BIBLIOTEKA“ Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH („Slu`beni glasnik F BiH“ broj: 12/03 i 34/03), ~lana 39. Pravila JU „Gradska biblioteka“ Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“ broj“ 6/07, 12/08 i 4/10), ~lana 6. Pravilnika o radu JU „Gradska biblioteka“ Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“ broj:6/07) Upravni odbor JU „Gradska biblioteka“ Bosanska Krupa, raspisuje:

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU „GRADSKA BIBLIOTEKA“ BOSANSKA KRUPA I NAZIV POSLA - Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Gradska biblioteka“ Bosanska Krupa. - Direktor obavlja poslove u skladu sa Zakonom, Pravilima i drugim zakonskim propisima i op}im aktima koji reguli{u ovu oblast. II TRAJANJE MANDATA - Mandat direktora traje 4. godine i mo`e biti ponovo imenovan. III KANDIDAT TREBA ISPUNJAVATI SLIJEDE]E USLOVE: 1. Op{ti (zakonski) - da je stariji od 18 godina; - da je dr`avljanin BiH; - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri ili vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem, u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini; - da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bio kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljiva-

nja ovog konkursa; - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 2. Posebni - da ima VSS - dru{tveni smjer - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u bibliotekarstvu - da ima uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu bibliotekara - da ponudi Upravnom odboru Program rada IV KAO DOKAZ O ISPUNJAVANJU USLOVA KANDIDATI SU DU@NI DOSTAVITI: - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Izvod iz mati~ne knjige dr`avljana; - Uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri ili vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini; - Izjava kandidata da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere; - Izjava da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - Diploma o zavr{enoj VSS - Uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u bibliotekarstvu; - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za bibliotekara; - Program rada za ~etvorogodi{nji mandatni period; Svi dokazi moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci. Rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u Slu`benim novinama F BiH i Dnevnom avazu. Prijave na konkurs sa dokazima dostaviti na adresu: JU „Gradska biblioteka“ Bosanska Krupa ulica Patriotske lige bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom: Prijava na konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

39

OÈEKIVANI JACK POT ZA 101. KOLO LOTO-a 360.000,00 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 101. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 100. KOLA LOTO-a OD 14.12.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 100. KOLA LOTO-a 04 05 29 32 34 40
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 100. KOLA JOKERA OD 14.12.2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

34

05

04 29

32 40
454920 014036

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 5 POGOTKA DOBITAKA IMA 418 POGOTKA DOBITAKA IMA 9.262

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3
FONDOVI DOBITAKA:

1.914.80 KM 30,50 KM 2,80 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA BROJA 4 DOBITAKA NEMA

0,00 KM 0,00 KM 80,60 KM 6,10 KM 1,00 KM

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 23
BROJA DOBITAKA

U 100. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127.651,80 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.825,90 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 15.956,50 + JP 325.987,60 ) . . . . . . .341.944,10 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.573,90 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.765,20 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.530,40 KM

IMA 302
BROJ DOBITAKA

IMA 2.752

U 100. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.144,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.072.00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.614,40 + JP 12.229,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.844,20 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.457,60 KM L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.12.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00029 5120270 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00421 5120147 R 1x5 ZASTUPNIK : 00624 5110046 R 1x5 2x4 3x3 ZASTUPNIK : 00744 5120138 R 1x5

LUTRIJA BiH SARAJEVO

15.12.2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 98. KOLA LOTO-a OD 07.12.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 98. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 98. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131.840,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65.920,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 16.480,00 + JP 297.366,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313.846,70 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.888,00 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.184,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.368,10 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760,60 KM DOBITAKA IMA 631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,90 KM DOBITAKA IMA 10.631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST IZ 97. i 98. KOLA
1. 980015550200160 - TUZLA . . . . . . . . . . . .1.300,00 KM 2. 980058150100003 - BIHAÆ . . . . . . . . . . .1.700,00 KM 3. 980022550100002 - HAD@IÆI . . . . . . . . . . 1.800,00 KM 4. 970017149600045 - GRAÈANICA . . . . . . .1.100,00 KM 5. 980030850200041 - GORA@DE . . . . . . . . 1.500,00 KM 6. 980039450200047 - SANSKI MOST . . . . . . .600,00 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 99. i 100. KOLU
1. 1000010451200117 - ZAVIDOVI]I 2. 0990074850100056 - SARAJEVO 3. 1000019951100219 - LUKAVAC 4. 1000072451200022 - KISELJAK 5. 1000030851100125 - GORA@DE 6. 1000038751100115 - VELIKA KLADUŠA

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 98. KOLO LOTO-a JE 14.01.2011.GOD.
LUTRIJA BiH SARAJEVO 15.12.2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 98. KOLA JOKERA OD 07.12.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 98. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 98. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.349,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.674,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.734,90 + JP 9.248,90 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.983,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.939,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324,30 KM SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,40 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,40 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 3.048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.12.2010.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 98. KOLO JOKERA JE 14.01.2011.GOD.

40

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Hitno prodajem stan Ko{evsko brdo, Bra}e Begi}a, trosoban, kompletno renoviran i adaptiran, balkon, terasa, 4. sprat, 120.000 KM. Tel. 061 150 519. 18896-1tt Apartman Vla{i}, 65,75 m2, stambena zgrada, odmarali{te [ebe{i}, Babanovac, prizemlje, cijena 1.500 KM/m2. Kontakt tel. 062 694 602. 18898-1tt Aneks, prodajem dvosoban stan 54 m2, prvi sprat, 92.000 KM. Tel. 061 539 243. 18904-1tt 1.400 m2 zemlje, vikendica, pomo}ni objekti, Krivoglavci kod Vogo{}e. Tel. 061 335 353. 33 m2 Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Al. Polje, stan 70 m2, IX sp., Trg solidarnosti. Tel. 066 445 203. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Banovi}i, prodajem ku}u 10x9,5 m, oku}. 660 m2, gara`a, c.g., podrum+p+s, sve 1/1. Tel. 061 633 066, Pura~i}. Ba{~ar{ija - kod pijace Telali, II kat, prod. stan 90 m2, bez posrednika. Tel. 061 228 792. Ba{~ar{ija, Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Beograd - Avala, prod. plac 9 ari, doz. gradnja, ~ist zrak. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Beograd - dvosoban stan 53 m2 sa terasom, II kat, 53.000 EUR-a, u naslju Kote`, bez zamjene. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, iza Avalskog tornja, prod. ku}u sa 4 ha i 8 ari placa + pom. objekti. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448. Bjelave, atraktivna lokacija, ku}a sa ~etvero i jednoipos. stanom 145 m2, gara`om 30 m2, ba{tom 165 m2, vl. 1/1. Tel. 061 760 509, 033/201-051. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, 1.950 EUR-a m2, bez agencije. Tel. 061 544 182. Centar, dvoiposoban stan 66 m2, dva balkona, sun~an, gara`a, Medic. fakultet. Tel. 062 841 390. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. Dev. ku}a S. Grad ([iroka~a) sa dokumentacijom za adaptaciju, 25.000 EUR-a. Tel. 033 523-423. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, 70 m2/v.p., Trg Zlat. ljiljana, 2 sp. Tel. 061 288 939. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, prodajem, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, jednos. 38 m2, adaptiran, 1 sp. Tel. 061 493 323. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 186. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u Osjeku, vl. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Dvije ku}e, H. Kaimije, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Dvoipos. 64 m2, ^. Vila 2 (kod Merkur centra). Tel. 066 359 832. Dvos. stan 55 m2, Dobrinja 2, c.g., I kat. Tel. 061 375 787. Dvosoban u centru Vogo{}e, adaptiran, useljiv, 50.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grad. gra|. zemlji{te na vi{e lokacija. Tel. 063 639 478. Grbavica 58 m2, adaptiran i Hrasno, 60 m2, 2 sp., adaptiran. T 061 288 939. el. Grbavica, dvos. 53 m2, 1 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Hrasnica, stan 65 m2, 1 sp., Mala aleja 45 m2/1 i 85 m2. Tel. 061 288 939. Ilid`a Lu`ani, stan 55 m2, 3 sp., sa stvarima. Tel. 033 624-205. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. T 065 905 el. 779. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jednos. stan sa balkonom 41 m2, na Bjelavama. Tel. 033 225-656. Klju~, Kulina bana iznad Vatrogasnog, prodajem 6 dun. zemlje. Mob. 062 364 214. Ku}a duplex 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a na Ilid`i-Pejton, 12,5x11,5, prizemlje+2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom. Tel. 061 226 007. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u Konjicu (Ora{je), 600 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 061 628 651. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.650 m2 oku}nice, se za 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu 8x9 m i 8.613 m2 oku}nie, asfalt do parcele, fix. cijena 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlji{ta 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Lu`ani 60 m2 i 76 m2. Tel. 061 288 939. M. Dvor, Te{anjska 100 m2. Tel. 061 627 058. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nebo~aj, plac 1,5 dulum, 150 m od glavne ceste, uli~na rasvjeta. T 061 499 el. 647. Ned`ari}i, novogradnja 33 m2, Tibra pacifik, 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 504 425. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Otoka, ul. @rtava fa{izma, dvos. 54/I+veliki balkon, stanje odli~no, odmah useljiv, 1.850 KM/m2. Tel. 061 269 835. Otoka, VII sprat, jednoiposoban stan 49 m2, 2 balkona, cijena po dogovoru, od 17-22 h. Tel. 061 242 289. Pos. prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Povoljno, stan u Ned`ari}ima novogradnja, evropski stil gradnje sa klimom. Tel. 061 072 815. Pr. stan 70 m2, I sprat, i od 40 m2 VIII sprat, A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 2-soban stan na ^engi} Vili 1, cijena 95.000 fiksno. Tel. 061 172 600. Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlas. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Prodajem dupleks ku}u, ba{tu i gara`u na okretnici kod Pionirske. Tel. 063 899 333. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, na Betaniji, cij. 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919 544.

MALI

OGLASI
Prodaja
nov. Tel. 061 145 740. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat 97. TDI, klima, mul-t-lock, registrovan do 15. 8. 2011., cijena 8.300 KM. Tel. 061 519 750. Passat, 2.0 TDI, crna boja, pre{ao 66.000 km, godi{te 2005. Tel. 061 165 538. Pasat karavan 2000 god., tdi, 9.900 KM. Tel. 061 818 173 Pe`o 206, 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 78.000 pre{ao, cijena do reg. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena do reg. 7.800 KM. Tel. 061 158 202. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 689. el. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno 18 TL, 1983., u voznom stanju i dijelove za isti. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Reno Senik 2001. g., tek regist., metalik, klima, alarm, daljinsko, gara`iran. Tel. 061 138 071. Reno T wingo, 1.2 B, 2003. god., crveni, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 110.000 pre{ao, cijena do reg. 5.900 KM. Tel. 061 158 202. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Favorit 136 L, 1991., reg. do 21. 4. 2011., gara`irana. T 061 202 386. el. [koda Felicija 1.3, 2000. godina. Tel. 062 348 159. T4-teretno vozilo, 2000. god., 2.4 SD - 10.000 KM. Tel. 062 547 830. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. T 061 260 598. el. Apartman Nova Breka, potpuno opremljen, poseban ulaz + gara`a, 350 KM sa re`ijom. Tel. 033 233-776. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe na Vla{i}u, za grupe popust. Tel. 066 894 511. Apartmani-sobe-dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. T 061 267 264. el. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednosoban lux namje{ten stan, prednost stranci. Tel. 062 204 208. Cazinska, izdajem prazan tan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar, tros. stan u Sarajevu, komplet namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033 521-566. Dvosoban namje{ten stan, ima grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Gornji Kova~i}i, polunamje{ten stan 45 m2, zaseban ulaz, privatna ku}a. Tel. 061 499 647. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Hrasno, A. B. [imi}a, I sprat, izdajem namje{ten dvos. stan. Tel. 061 912 764. Hrasno, sobe za no}enje i kratak boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, sprat ku}e komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem 60 kvadrata pos. prostora sa parkingom. Tel. 061 606 406. Izdajem dvosoban namje{ten stan 60 m2, 350 KM + tro{kovi. T 061 130 el. 649. Izdajem frizerski salon (opremljen) povoljno, Ilid`a-Otes. Tel. 062 875 808. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban stan Obala kod Drvenije mosta, 300 KM + 300 KM depozit. Tel. 061 905 212. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena-nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem lokal za do~ek Nove godine. Tel. 062 644 055. Izdajem namje{ten dvosoban stan, cent. grijanje, kablovska, D. Vele{i}i, poseban ulaz. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten ili nenamje{ten stan u ku}i, ul. Vidovci br. 40, Ilid`aGladno polje. Tel. 065 594 022, 440-747. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru. Tel. 061 206 115. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, 80 m2, 180 KM. Tel. 653-628, D. Pofali}i Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033 222-908. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem polunamje{ten stan u stamb. zgradi, Ilid`a-Stup, Pija~na. T 061 el. 866 705. Izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor Akifa [eremeta br. 5, 20 m2 - 200 KM. Tel. 061 157 805. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. T el. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem namje{ten jednosoban stan studenticama, u privatnoj ku}i poseban ulaz. Grijanje na struju. Cijena 250KM. Tel 061 510 827. Izdajem stan namje{ten „A“ faza Alipa{ino polje. Tel. 061 349 669. Izdajem stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, po le`aju 80 KM, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. Izdajem stan studentima. Tel. 061 236 907, 065 351 473. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746.

Polo 1.4 TDI, 2007. god., klima, podiza~i stakala, CD, zimske gume, 12.600 KM. Kedy VW dizel, 1998. god., 5.300 KM. Tel. 065 511 399. 16072-1Nd` [koda Felicija, 1.3 benzin + plin, godina proizvodnje 1999., registrovana do 6. 2011. g., bordo boja, extra stanje, 3.600 KM. Tel. 062 647 666. 18888-1tt Altenator za Golfa 3, 1997. god., original (valeo). Tel. 061 108 770. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 318i, 2001. g., ful oprema, mo`e zamjena uz nadoplatu, 11.500 KM. Tel. 062 504 014. Chevrolet Matiz SE, 2005. god., 47 KW, 995 cm3, klima, servo, centralna, CD MP3. Tel. 061 260 598. Citroen AX, 1991. g., registrovan, 950 KM. Tel. 061 105 425. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^eli~ne felge 15 cola, 5 rupa, BMW i Mercedes, Golf dva i tri. Tel. 062 213 732. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat punto, 2001. bijeli, 1.2 benzin, 4600 KM. Tel. 061 434 867 Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, cijena do reg. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, 1.200 KM. Tel. 061 904 736. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, dosta opreme, pla}eni crina i PDV, 120.000 pre{ao, cijena do reg. 6.800 KM. Tel. 062 548 408. Ford Mondeo, 94. god., 1.8 TD, 65 KW, 1755 cm3, zeleni metalik. Tel. 061 260 598. Golf 2, dizel, 87. godina, bijele boje, cijena 2.500 KM. Tel. 061 244 290. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Gume „Godiyer“ nove i alu felge 185/65/15, za 400 KM, 6 krakova. Tel. 062 205 698. Kamion korpa Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Dukacto furgon 2.8 JTD maxi, 2001. god., ispravan, sa isteklom regist. 8./2010., cijena 8.500 KM. Tel. 061 196 744, 061 153 130. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 190 D, automatik, 88., registrovan, sive boje, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes E klase CDI, 2002. godina.Tel. 061 487 400 Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Opel Astra sedan, 2008. god., kao

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni{e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem tros. extra namje{ten stan na I spratu, naselje [ip-Bare, zgrada, zakup mjese~ni 600 KM+re`ije. Tel. 061 190 713. Iznajmljujem kompletno namje{ten stan na Malti, pogodan za studente, povoljno. Tel. 061 827 937, 062 806 555. Jednokrevetna soba, grijanje, 120 KM. Tel. 062 467 823. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem stan u priv. ku}i, studenticama ili bra~nom paru bez djece, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Namje{ten ili prazan stan, jednosoban, ul. Gornja Breka. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Otes, 40 m2, centar 30 m2, Ciglane 80 m2, Lu`ani 100 m2 izdajem. Tel. 065 467 688. Pionirska dolina, dvokrev. soba studenticama, eta`. grijanje, sa upotrebom kuhinje. Tel. 061 598 694. Pos. prostor ^. Vila i Ferhadija, mo`e i skladi{te. Tel. 033 442-634. Povoljno, jednos. stan p. namje{ten ili prazan, priv. ku}a, sve odvojeno, Ilid`a Otes. Tel. 629-054. Preno}i{te samo 10 KM po osobi, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 313 469. Soba za zaposleno lice, 100 KM, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 313 469. Sobu izdajem, upotreba kuhinje, kupatila, centralno grijanje, studentici, centar Ilid`e. Tel. 062 468 279. Tros. namje{ten stan kod hotela „Alem“, izdajemo. Tel. 033 523-080. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz pos. Tel. 062 376 354. Tros. namje{ten stan, cijena 250 KM. Tel. 061 214 580. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za sve djelatnosti. T 061 249 249, 061 531 el. 130. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan na ^obaniji 96 m2, papiri uredni, odmah useljiv. Kontakt telefon: 061 183 669. N. Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 18876-1tt Prodajem dvosoban stan 55 m2, Grbavica I, ul. Zagreba~ka, V.P c.g. Tel. 061 375 787. ., 18879-1tt Ku}a Lu`ansko polje, 1.000 m2 oku}nice, 350 m2 stambenog prostora (kod OBI-ja) - 180.000 KM; ku}a Zabr|e, 800 m2 plac, useljiva, dva stana, uknji`ena - 140.000 KM. Tel. 061 926 069. 18893-1tt Zmaja od Bosne, trosoban, N. Sarajevo, uz glavnu saobra}ajnicu, 74 m2, IV sprat, dvostran 137.000 KM; A. Polje 54 m2, VI sprat, Geteova - 79.000 KM; A. Polje 43 m2, IV sprat, 67.000 KM. Tel. 061 926 069. 18893-1tt

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 180 m2, Alipa{ina 55 Ciglane kod semafora. Atraktivna lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 061 172 914, 033 538-011. 18540-1tt Izdajem jednosoban i dvosoban stan, ekstra namje{teni, novo naselje [ip. Cijena po dogovoru. Kont. tel. 063 344 922. 18875-1tt Apartman na Vla{i}u, blizu starta, `i~are. Tel. 061 210 650.

Dnevni avaz
Prodajem garsonjeru 33 m2, Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Prodajem gra|evinsko zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579, Sarajevo. Prodajem ku}u na Bistriku Terezija, kod samoposluge, cijena uz dogovor. Tel. 062 069 356. Prodajem ku}u sa 2 apartmana Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i jedan apartman. tel. 062 105 578. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem noviju namje{tenu ku}u na Vratniku, 3 eta`e, ekstra stanje. Tel. 033/233-654, 061 224 896. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni proistor u Vogo{}i 240 m2, za sve namjene, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). Tel. 036 884-514, mob. 062 490 480. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala K. bana, II sp., Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 60 m2, A. polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 65 m2, II kat, centar Zenice. Tel. 061 690 848. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2 sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan u centru, dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, autrougarska gradnja, adaptiran, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radnju prodajem na Vojni~kom 25 m2, sa inventarom za ugostiteljstvo. T el. 062 376 032. Rakovica-Kakrinje, 5.000 m2 zemlje + dvije vikendice devastirane. Tel. 061 906 641, 033 458-700. Rakovica-[amin gaj, dulum i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033/514-565. Sarajevo-Ilid`a, 2 stana povr{ine 33,37 m2 i 49,40 m2, nova gradnja, Tibra Pacifik. Tel. 061 887 349, Gra~anica. Stan 69 m2, 10 kat, vrlo povoljno, A. Babi}a. Tel. 061 537 152. Stan B. Potok, Tibra pacifik, novogradnja 112 m2. Tel. 061 072 815. Stan u Novom Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Stan vel. 56+2 m2, na Malti, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 643099, 062 375 733. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, prodajem jednos. stan 33 m2, adaptiran. Tel. 033 459-874. Tros. stan 69 m2, useljiv, u Hrasnom, D`amijska, 2000 KM/m2. Tel. 033/646-812, 061 866 143. Tros. stan 74 m2 sa 2 balkona u Centru Vogo{}e, 55.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Trosoban u neboderu, 7 sp., Kolodvorska. Tel. 066 466 227. U Ned`ari}ima, novogradnja, vrhunski stil gradnje, stan de lux, extra povoljno. Tel. 061 504 425. Vikend ku}a na sprat, G. U{ivakHad`i}i, sa dun. zemlje. Tel. 645-543. Vikendica u RS, Gornji Kotorac, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Vikendica, potpuno namje{tena, jedan dun. ba{te, Pazari}-Deovi}i. Tel. 061 221 888, 061 490 856. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en, dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vraca, Avde Smajlovi}a, troiposoban stan, luksuzno ura|en, eta`no, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, od 17-19 h. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 18759-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 16055-1ND@ „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Drva i ugalj u vre}ama. Tel. 061 670 068. 16107-1Nd` „AKCIJA“! Brza dostava ogrijeva. Ogrijev u vre}ama. Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka te ugalj Banovi}i. Tel. 061 824 243. 16107-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Dvije norve{ke pe}i Jotul i novu motornu pilu Stihl 200 KM. Tel. 062 474 657. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine povoljno. Tel. 062 876 691. Veliku plasti~nu jelku i nakit za jelku. Tel. 033/645-608. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 065 005 223 Fri`ider ispravan u odli~nom stanju, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290 ]ilim vuneni 2,5x3,5 m, vrlo povoljno. Tel. 033 523-006. Kompletan namje{ten za dvosoban stan i bijelu tehniku. Tel. 062 422 405. Komora rashladna, pultovi rashladni, inox fri`ider rashladni, oprema za restorane. Tel. 061 156 309. Prodajem ugostiteljsku ma{inu za sjeckanje luka, krompira (raznih oblika). Tel. 061 906 936. Pe} za pitu i kola~e (konvektomat), jedna rerna, 5 eta`a. Tel. 061 906 936. Dvije friteze 2x5 l, jedna na struju, jedna na plin (novo). Tel. 061 906 936. Rakiju prodajem jabukova~u i {ljivovicu. Tel. 033 433-737. Prozori novi drvo, termo staklo. T el. 033/451-309. Gusani radijator 14 rebara - nov. T el. 030 874-358. Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Plinska pe} za grijanje Tegas, 5 KW, na dimnjak, 100 KM. Tel. 061 501 399. ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnja bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo instalacija, sa garancijom. Tel. 061 222 228. 16015-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 16070-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Proresorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Fizioterapeutske usluge, svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. VKV elektri~ar, elektro-tehni~ar, vr{i odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektro instalacija. Tel. 062 522 014. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Profesionalno snimanje i monta`a svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava, presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a na DVD. Tel. 061 440 935. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205.

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

41

Potra`nja
Trgova~ka firma tra`i poslovne prostore na podru~ju: HRASNICA, HAD@I]I, ILID@A i KAKANJ. Ponude na tel. 061 197 784. 18828-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 211-914. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Sarajevu u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 063 919 544. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. T 063 el. 919 544. Kupujem manji stan, SkenderijaBa{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Studentici na Dobrinji potrebna namje{tena garsonjera ili jednosoban stan. Tel. 061 808 780. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. T 061 366 921. el. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 514-170. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za isti ili manji u Banja Luci. Tel. 033 542668.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 15740-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15539-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 18503-1tt

U prodaji je: ugalj Banovi}i (kocka, komad) po cijeni od 150 KM, drveni ugalj Kreka 90 KM, bukovi briket (1 tona 180 KM), ili 1 vre}a 5 KM. Ku}na dostava. Tel. 061 289 961, 062 265 811. 15997-1Nd` OGREV KOD „MICKA“. Bukva i grab od 35 KM do 65 KM. Banovi}i 150 KM. Kreka komad 80 KM. Bukov briket 150 KM. Brezove metle 3 KM. Tel. 061 444 456. 16096-1Nd` VELIKA AKCIJA OGRIJEVA!!! Bukova drva: 1 m = 50 KM. Ugalj Banovi}i (kocka, orah) = 140 KM. Mjera ta~na, a isporuka isti taj dan kad se naru~i. Kontakt: Kemaludin. Tel. 066 285 938. 16099-1Nd`

Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., ho-

42

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, veoma povoljno i kvalitetno. Tel. 065 005 223. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. T 061 el. 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV radi kvalitetno, uredno , i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. T 063 897 129. el. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Instrukcije osnovcima iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. T 659-750, 066 897 870. el. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. T 061 el. 481 182. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Keramika, moleraj, laminat, i ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Hemoroide, opadanje kose, `ivce, {titnja~u, lije~im 100% ljekovitim biljem, Sarajevo. Tel. 062 273 110. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Prevoz za godi{nje odmore do mora, Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz turskog, engleskog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. @elite postati konsultant za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Isplati se. Akcija besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Knjigovodstvene usluge za proizvodna i trgovinska preduze}a, izrada zavr{nih ra~una. Tel. 219-480, 063 917 256. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~ih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Medicinska sportska masa`a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. Potrebna radnica za poslu`ivanje, Aerodromsko naselje. Tel. 062 875 808. Frizerskom salonu u Hotonju potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. SUR „Jagoda“, Titova br. 6 - potrebna konobarica sa iskustvom. Tel. 061 247 786. Posao za 8 ozbiljnih osoba, ameri~ka kompanija, dolazi, Ze-Do i Sa. Tel. 062 288 691. Dajem instrukcije iz engleskog, povoljno, Stari Grad, dolazim na adresu. Tel. 061 706 242. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Izrada web stranica, opravak kompjutera, dolazak na adresu. Tel. 062 105 741. Logoped nudi tretmane svih vrsta govorno-jezi~kih poreme}aja. Tel. 066 195 724. Vr{im zanatske lim. radove po objektima. Tel. 062 151 468. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, prigovori, ugovori). Tel. 063 190 722. Detaljno izra|ujem horoskop za 2011. god., za `ene, mu{karce i djecu, radim i uporedne ljubavne. T 062 104 el. 226. Radim uz garanciju (termo stiropol, fasade, moleraj, {panski zid, vrlo povoljno). Tel. 061 278 188. Vr{imo stru~no adaptacije stanova, brzo i profesionalno. Tel. 061 965 054. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306 i 061 387 856. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 061 203 684. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb, prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti auta: poliranje boje vozila, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 213 732, 062 672 354. Servis ra~unara, instalacija windowsa, mre`a, antivirusna za{tita. Tel. 062 256 035. Povoljno, vanjske roletne, al. `aluzine i trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Elektri~ar i vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju. Tel. 061 100 108, 061 836 094. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje el. instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Snimanje kamerom VHS-DVD, svadbe, d`enaze i ostalo, kompjuterska obrada, monta`a. Tel. 061 205 109. Dajem instrukcije iz bos. jezika i knji`evnosti, lektori{em, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 061 865 068. Registrirate firmu (doo, dd, sur, str), obratite se pravniku sa iskustvom u registraciji. Tel. 063 190 722. Stolarski servis, opravka i izrada namje{taja i stolarije. Tel. 061 312 956. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. ^asovi engl. jezika za osnovce i srednjo{kolce, uspje{no i povoljno. Tel. 066 917-391. Agencija „Tera“ njega starih i bolesnih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Fizioterapeut nudi stru~ne tretmane za gospodu i dame, o~ekujem pristojne pozive. Tel. 063 443 918.

land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adesu. Tel. 062 006 352. Matematiku i fiziku instruira dipl. ing. elektrotehnike. Tel. 061 571 361. Moler sa velikim radnim iskustvom izvodi sve moler.-farb. radove, brzo, kvalitetno i ~isto. T 061 206 345. el. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. T 062 el. 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910. Radim rigips, zidove, stropove,

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15922-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897.

Ponuda-potra`nja
Novoure|eni choco-bar u otvaranju „CASA DEL CIOCCOLATO“ Radi}eva 4A, tra`i vi{e konobara-ica i {ankera-ica te 2 slasti~ara. Po`eljno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima. Odli~ni uslovi rada. Informacije na tel.: 061 923 296. 18812-1tt Potrebna radnica za rad u fastfudu na poslu`ivanju, sa iskustvom, na ne odre|eno vrijeme. Tel. 062/22 33 32. 16052-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao. Te. 061/381-802. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja. Dnevnica 35 KM. Tel. 062 670 734. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 165 Zavidovi}i, 8. 12. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima - katastarska ~estica broj 727 „Novo naselje“, ku}a i zgrada povr{ine 96 m2 i dvori{te povr{ine 333 m2, - katastarska ~estica broj 728 „Novo naselje“, vo}njak 3 klase povr{ine 829 m2, Prema podacima iz katastra, navedene nekretnine su upisane kao DRSV Sinanovi} Nermin Mustafin, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

43

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NO KNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 165, a po zahtjevu Sinanovi} Nermina, sin Mustafe, iz Zavidovi}a, Sinanovi}i b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 427, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ene sa:

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 166 Zavidovi}i, 08. 12. 2010. godine Na osnovu ~ana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

u posjedovni list broj 152, katastarska op}ina Kamenica, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 23/4 „Bara oranica“, oranica 3 klase povr{ine 300 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Cvjetkovi} Mladenko Lukin, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 166, a po zahtjevu Cvjetkovi} Mladenka, sin Luke, iz Bosanskog [amca, Jasenik 7/8, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana:

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 164 Zavidovi}i, 08. 12. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

- katastarska ~estica broj 125/1 „U{inac“, oranica 4 klase povr{ine 1615 m2, - katastarska ~estica broj 125/2 „U{inac“, oranica 4 klase povr{ine 1820 m2, - katastarska ~estica broj 126 „U{inac“, {uma 6 klase povr{ine 2756 m2, Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je „Kemin“ d.o.o. Zavidovi}i, Dragovac b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 048256 06 P Sarajevo, 09. 12. 2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. 4 i 5 ZPP-a (Slu`bene novine F BiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BEGANOVI] HAD@IRE iz Sarajeva ul. Bajrama Zenunija br. 5/V koju zastupa Dautbegovi} Enes advokat, protiv tu`enog AIDA KOZICA HODOVI] iz Sarajeva ul. Bajrama Zenunija br. 5/V, radi raskida ugovora o do`ivotnom izdr`avanju, OBJAVLJUJE

NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3 ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4 ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~lana 406, i 407. ZPP kazniti , nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a}a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutan raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokrova naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 164, a po zahtjevu P .D .U.P „Kemin“ d.o.o. Zavidovi}i, Dragovac b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 186, katastarska op}ina Ku}ice, ozna~ene sa:

POZIV
ZA: AIDA KOZICA - HODOVI] Uz zapisnik sa pripremnog ro~i{ta od 09. 12. 2010. godine, uz predlo`ene dokaze tu`iteljice, pozivate se u svojstvu tu`enog na ro~i{te za glavnu raspravu za dan ^ETVRTAK, 13. 01. 2011. god. u 11,00 sati u sobu br. 325/III.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 060884 09 P Sarajevo, 4. 9. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Naida Tabakovi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Karup Ane iz Sarajeva, Ul. Porodice Ribar br. 3/8, zastupana po punomo}niku Kurtovi} Hakiji, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`ene „NEKRETNINE 2A“ d.o.o. Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovi}a br. 57. radi raskida ugovora v.s. 33.000.00 KM van ro~i{ta dana 4. 9. 2009. godine, donio je - zbog propu{tanja Raskida se ugovor o zastupanju u postupku kupovine nekretnine zaklju~en dana 10. 10. 2006. godine izme|u tu`enog „NEKRETNINE 2A“ d.o.o. Sarajevo, posrednika tu`iteljice Karup (Josip) Ane, JMB: 2704958108251, ~iji su potpisi ovjereni kod Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-OV-06-005756 od 11. 10. 2006. godine, koji je zaklju~en radi kupovine stana koji se nalazi u Sarajevu u ulici Zaima [arca br. 22., Op}ina Centar, ukupne povr{ine 33 m2, za kupoprodajnu cijenu od 33.000,00 KM, pa se tu`eni obavezuje da tu`itelju izvr{i povrat iznosa od 33.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove sudskog postupka u iznosu od 2.378,30 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

PRESUDU

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 13. 10. 2009. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`ene, radi dono{enja odluke kao u izreci. U obrazlo`enju tu`be se navodi da su tu`iteljica i tu`ena zaklju~ili

ugovor o zastupanju u postupku kupovine nekretnine - stana u Sarajevu, ulica Zaima [arca br. 22, sprat I-desno, Op}ina Centar, ukupne povr{ine od 33 m2, ~iji su potpisi ovjereni kod Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-OV-06-005756 od 11. 10. 2006. godine. Odredbom ~l. 2. navedenog ugovora tu`ena se obavezala da }e tu`iteljici kupiti predmetni stan za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 33.000,00 KM, a ~l. 3. obavezala se da }e izvr{iti prijenos prava vlasni{tva na ime tu`iteljice u roku od 90 dana od dana potpisivanja i ovjere ugovora. Tu`ena nije omogu}ila tu`iteljici ulazak u posjed stana, niti izvr{ila prijenos prava vlasni{tva na ime tu`iteljice u roku koji je utvr|en ugovorom, niti u kasnijem roku, a nije izvr{ila ni povrat novca upla}enog po predmetnom ugovoru. Kako tu`ena nije izvr{ila obaveze iz ugovora, a niti povrat novca koji je tu`iteljica isplatila tu`enoj, to tu`iteljica predla`e da sud donese presudu kao u izreci. Dana 21. 10. 2008. godine, tu`enoj je poku{ana dostava tu`be od 13. 10. 2008. godine, sa prilozima na odgovor, ali ista nije izvr{ena, jer prema izvje{taju PTT dostavlja~a, tu`ena se ne nalazi na navedenoj adresi jer je odselila. Sud je sukladno odredbi 348 stav 3 ZPP-a, a prema prijedlogu punomo}nika tu`iteljice, izvr{io dostavljanje tu`be tu`enoj objavljivanjem iste na oglasnoj plo~i suda 15. 6. 2009. godine i u dnevnom listu AVAZ dana 2. 7. 2009. godine. Kako tu`eni, kojem je, uredno dostavljena tu`ba nije u zakonskom roku sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a FBiH, donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima, sud je donio na osnovu ~lana 383. st. 1 ZPP-a FBiH Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo i advokatske tarife, a iste se sastoje od tro{kova za sastav tu`be u iznosu od 763,51 KM, PDV od 17% u iznosu od 129,79 KM, sudske takse na tu`bu u iznosu od 990,00 KM i sudske takse na odluku u iznosu od 495,00 KM {to ukupno iznosi 2.378,30 KIM. SUDIJA Naida Tabakovi} POUKA: Protiv ove presude nije dostavljena `alba.

44

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg dragog

NERKA
Muhamed, [vabo, Dino, Enes, Ibro, Velid, Denis, Mahir, Curica, Nerma, Amira, Almira, Melisa
18899-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage roditelje

na{em dragom amid`i

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

RIFET (SULJE) GODINJAK
1. 7. 1994 - 1. 7. 2010.

ARZIJA - NAZIJA (SALIHA) GODINJAK
16. 12. 2008 - 16. 12. 2010.

NUSRET (JUSE) [I[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestri} D`emal sa suprugom Aidom i k}erkom Enom
1356-1tz

NERMIN (HAMDIJA) KAPO
Tvoj vedri lik i dobra du{a zauvijek }e biti u na{im srcima. Tvoji: ad`o Fahrudin, strina Tima, amid`i} 18903-1tt Semir

DERVI[ (HAMZA) MLA^O
16. 12. 1983 16. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, PORODICA
576-1ze

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i najmiliji
16115-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. XII 2010. navr{ava se 40 dana otkako nisi sa nama

Dana 16. 12. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog brata

na{oj dragoj snahi, jetrvi i strini

D@EMILA HAMZI] HABIBA HUJI]
Puno nam nedostaje D`emilka. Halid, Azra i djeca
18907-1tt

CVIJANA (VELJKE) RADOVANOVI]A
Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje. @ivje}e{ vje~no u na{im srcima.
18906-1tt

Mirzet, Esma, Sanjin, Ena

Tvoji: sestra Ru`ica, bra}a Vlado i Boco s porodicama
1357-1tz

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nas je napustila

MIRSADA (ADEMA) VEGARE
Nema tih rije~i koje bi mogle izbrisati tugu, bol i neizmjerno veliku prazninu koju osje}amo tvojom preranom smr}u. Tvoji: supruga Fahra, sinovi Adem i Haris, snaha Meliha, brat Miralem, sestre Munira i Sena sa porodicama, snaha Zubejda sa djecom
16104-1nd`

had`i FIKRETA BULJUBA[I] ([UVI])
iz Travnika - Heldovi Vrijeme prolazi, a ljubav, praznina i bol za Tobom ostaju zauvijek. Sje}anje na tebe i tvoj lik nikada ne}e biti zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke Azra, Amela i Amra, zet Nihad i Murat, 34-1tr unuci Sanel, Amel, Sanela i snaha Aldina

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg oca i dede

SALIM (MEHE) HEVE[LIJA
Smrt je bila tren, a ljubav i sje}anje na tebe vje~na. Hvala ti {to si postojao i {to si bio ~ovjek velikog srca. Tvoji: k}erka Senada, djeca Sena, Mirsad, Mirsada, zetovi, unu~ad, praunu~ad Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Trg nezavisnosti br. 24/3.
16105-1nd`

Danas se navr{ava 40 dana tuge i bola za na{im dragim

BARDAK (DRNDA) MEJRA
1951 - 1993.
Bol u srcu i du{i nikad ne}e pro}i, ali sje}anje na prelijepu `enu i divnu majku zauvijek }e ostati. Mnogo nam nedostaje{. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari sve d`enetske ljepote.

[U]RO BULJUBA[I]
1953 - 1999.
Tvoj vedri lik zauvijek }e `ivjeti u nama. Iako tebe nema me|u nama sje}a}emo se tvoje dobrote. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari sve d`enetske ljepote. Tvoj bad`o sa djecom
18910-1tt 18910-1tt

ALIJOM SMAJLHOD@I]EM
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe i dobrotu koju si nam pru`ao. Eniz, Jasmina, Elmin i Mersiha
855-1go

Tvoji najmiliji: suprug, k}erke i sin

Dnevni avaz
Dana 17. 12. 2010. godine (petak) navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

45

ZAHVALNICA
Najtoplije se zahvaljujemo na ukazanoj brizi i njezi tokom lije~enja na{eg dragog Jusufa. Prof. dr. Jasminka Alagi} - Smailbegovi}, mr. sci. dr. Alija Agin~i}, dr. Adnan ^ard`i} specijalista Onkolo{ke radiologije, mr. sci. med. dr. Maji Banjin, medicinskoj sestri Mirsadi Alagi}, medicinskoj sestri Enisi Pavlovi}, te osoblju Klinike za plasti~nu hirurgiju i Klinike za onkologiju KCU Sarajevo. Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, kom{ijama, radnim kolegama i svima koji su bili uz nas i pru`ili nam podr{ku u najte`im trenucima. Porodica
16097-1nd`

JUSUFA (MUHAREM) HASI]A
(1934 - 2010.)
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Tevhid }e se prou~iti 17. 12. 2010. godine u 16 sati u stanu rahmetlije Merhemi}a trg 6/6.

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se tu`na godina kako nas je napustio na{ dragi Dana 16. 12. 2010. navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{

SULJO [EHOVI]
Vrijeme zaborava ne postoji za one koje volimo. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. S ljubavlju i tugom Supruga Vesna, sin Jasmin, k}erka Jasenka, zet Almin, unu~ad Arjan i Ajna Tevhid }e se prou~iti u petak, 17. 12. 2010. godine u 11.15 sati u d`amiji u Had`i}ima.
16109-1nd`

KEMO (IBRAHIMA) MANGAFI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 17. 12. 2010. poslije ikindije namaza u mesd`idu u Hrasnici, ul. [ehitluci. Porodica
15110-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg druga

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg kolege i prijatelja

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 10 godina od kada je u 19. godini tragi~no preselio na ahiret na{ jedini sin, brat i unuk

VEDAD (RAMIZ) KAMENICA
iz Gora`da Imamo za{to svijetlu ne radovati se vi{e! U mezaru na{e milo spava. Imamo za{to i ne sanjati vi{e! Te{kim teretom darova nas java. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Mama Mediha, tata Ramiz, seka D`enana, nana Zulejha i Kenan

KURTOVI] HASIB - HASKO
Neka ti je rahmet i vje~ni d`enet. Nele, Selko, Taba, Mirso Figaro, Muha, Dado, Sake, Pajo
16114-1nd`

MIRSAD (ADEM) VEGARA
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Kolege: Faid, Nurko i Kemo sa porodicama
16108-1nd`

853-1go

Dana 16. XII 2010. godine navr{ava se godina dana kako je preselio

Danas se navr{ava godina dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

SULJO [EHOVI] KEMO MANGAFI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Ipe, Ned`ib, Dino, Zike, Habe, Sejo, Fehim, Lija, Had`ija, Izet, Alija, I}o, Amir, D`evad, Eso, Fiko, Zijo, Nine, Tulumba, D`amija, Bita, ]amil, Nuh, Sa{a, D`emo, Dervi{, Tasa, Paja, Klihme, Abid, Mirso, Me{a, ]elo kao i drugi ~lanovi P „Brezova~a“ .D.
18891-1tt 16113-1nd`

Tvoj brat Reuf sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

voljenoj sestri na{oj voljenoj jedinoj sestri i tetki na{oj voljenoj

majci na{eg zeta

na prijatelja

FADILA (FADIL) ^EHI], ro|. JA@I]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: Adil, Muharema, Arijana, Adis, D`ejlan, Zejneb, Luna, Amir i Sumeja
18895-1tt

FADILA ^EHI], ro|. JA@I]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj brat Fadil, snaha Fadila, Mubera, Salko, Sanela i Arnela
18895-1tt

FADILI (FADIL) ^EHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Ja{arevi} Adila i Adnan
18895-1tt

FADILI ^EHI], ro|. JA@I]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj Hasan, Hariz, Alma i Edvin
18895-1tt

FADILI - FADI ^EHI]
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Tvoj dragi i mili lik trajno }e ostati u na{im srcima i mislima. Familija [ehovi}
16895-1tt

VEDAD KAMENICA KAMA
2000 - 2010.
Tvoj lik i misli na tebe vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Drugovi: Nedo, Haris, Homa, Fare i Harun
854-1go

46

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg voljenog sina i brata Pro{la je godina dana od kada nije sa nama na{ voljeni sin i brat

TUR^INHOD@I] SABAHUDIN - SA[A
iz Banje Luke

16. 12. 2009 - 16. 12. 2010.
Tvojim odlaskom ostala je velika bol, praznina i tuga u srcu i du{i, i vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo ni izbrisalo ono {to boli i ono {to nedostaje. I danas je bol ista kao i onog dana kada si oti{ao i nisi se vratio ku}i. Samo oni koji te vole znaju koliko im nedostaje{ i kako je te{ko i prete{ko `ivjeti bez tebe. Tvoji najmiliji: mama Ita, tata Hajro i sestra Sanja
16092-1nd`

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage majke i supruge

TU@NO SJE]ANJE

na dragog prijatelja

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

SALIHE SPAHI]
Dani prolaze, a tuga i bol ostaju u na{im srcima otkad nisi me|u nama. Rije~ima je te{ko iskazati koliko nam nedostaje{ i kolika je praznina ostala od kada si preselila na ahiret. Neka ti je vje~ni rahmet i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Vje~no o`alo{}eni: suprug Hrustem, djeca D`emila i Amel, snaha D`enita i unuk 18873-1tt Adnan

ADNAN MUTAP^I]
16. 12. 2003 16. 12. 2010.
Te{ko je prihvatiti bolnu istinu da si zauvijek nestao i da vi{e nisi tu. Vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati sje}anje na tebe i na na{e divno prijateljstvo. Nade`da
569-1ze

SENAD - ZE^KO FAZLI]
Nek ti je vje~ni rahmet. Tvoji: otac Izet, brat Sead, sestra Enisa, snaha Nermina, brati}i Enis i Hamza
18784-1tt

RAHIMA (ALIJA) POR^A, ro|. HOD@I]
16. 12. 2008 - 16. 12. 2010.
Tu`na je istina da vi{e nisi sa nama, a praznina koju si ostavila iza sebe bolno nas podsje}a na ovaj datum. S beskrajnim po{tovanjem, Tvoji: suprug Akif, sin Huso, k}erke Kika, Alma i Belma sa porodicama
16003-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje i brata

na na{e dedu i nanu

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

SULJO [EHOVI]
MEHMEDIKA SULJE ALIJA MEHMEDIKA, ro|. [UNJ [EMSA MEHMEDIKA (ALIJE) ALJO

HOD@I] ALIJA
1968 - 2010.

17. 7. 1976 - 16. 12. 2010. 16. 12. 2000 - 16. 12. 2010. 29. 11. 1974 - 16. 12. 2010.

HOD@I] ALMASA, ro|. BARJAKTAREVI]

Sje}anje na vas ostat }e vje~no u nama. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i nagradi vas za sve dobro {to ste ~inili. Va{i najdra`i: Himzo, Hidajeta, Lija sa svojim porodicama
16093-1nd`

1981 - 2010. @ivimo sa lijepim uspomenama na vas. Zet Por~a Akif i unuci Kika, Alma, Huso i Belma sa porodicama
16003-1nd`

Uz veliku zahvalnost za iskreno prijateljstvo Ismet, Alma, Amir i Amela Izmirlija
16091-1nd`

SJE]ANJE

[esnaestog decembra 2010. godine navr{ava se sedam najbolnijih dana otkad je preselila na ahiret na{a draga majka

ORMAN (HASAN) NUSRETA, ro|. PIPERAC
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Zahvalna djeca: Edin, Mustafa i Edina sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u petak, 17. 12. 2010. u 13 sati u ku}i, Panjina kula 140.
18881-1tt 18791-1tt

RANICA (RASIM) MURADIF LEJLA (SAFETA) JAHI] RAZIJA (HALIL) JAHI], ro|. KARI]
16. 12. 2010.

D@IHANI] (AHME) HUSEIN
16. 12. 1992 16. 12. 2010.
Supruga Safija, k}erke Selma i Alma

(supruga i k}erka) Navr{ava se punih 17 godina od kada se ugasio VA[ `ivot, a tuga u na{im srcima ostaje dok `ivimo. Va{ otac i suprug Safet 18544-1tt

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 1 godina od smrti na{eg supruga, oca, dede. Vrijeme prolazi, ali tebe ne}e i ne mo`e izbrisati iz na{ih srca i uspomena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Jasmina, sinovi Rasim i Jasmin, snaha Azra, unuka Ilma
18866-1tt

SJE]ANJE

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e majke, bake, prabake

Danas se navr{ava 10 godina od prerane smrti na{e drage

RADOJKE FILIPOVI], ro|. BARI[I]
Sa neizmjernom tugom i ljubavlju ~uvamo Te u na{im srcima. O`alo{}ene porodice: Filipovi}, \uri}, Joki}
18872-1tt

Prof. dr. PETAR VRETENAR
16. 12. 2002 - 16. 12. 2010.
U na{im sje}anjima je ostao kao ~ovjek koji je svim svojim postupcima i ljudskim pona{anjem stvarao samo prijatelje. Kolege sa Katedre za odbrambene tehnologije
18870-1tt

NEVZETA DAUT, ro|. [URKOVI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Djeca
18842-1tt

Dnevni avaz
ZAHVALNICA Dana 16. decembra se navr{ava sedam tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi suprug, tata, deda i prijatelj

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

47

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se pola godine od smrti na{eg sina, brata i dajd`e

NERMIN (HAMDIJA) KAPO
Pro{lo je pola godine... Najtu`nije, najbolnije od kada si preselio na bolji svijet - dragi na{ Nerko. Ne postoji ni vrijeme ni godine koje mogu izbrisati tugu koju si ostavio za sobom. Tvoju mladost koja je trajala kratko nosi}emo sa sobom dok `ivimo i tvog se imena sa ponosom sje}ati, i po dobru te pamtiti. Znamo da je to sje}anje bolno, ali lijepo jer smo ponosni {to smo te imali. U`ivaj u d`enetskim ljepotama, jer je to tvoja mlada du{a zaslu`ila. Oni koji te najvi{e vole: babo Hamdija, majka Fadila, seka Nermina i tvoje zlato - sestri} Denis
18878-1tt

MIHAJLO - MIKI GEORGIJEV
Koristimo priliku da se iskreno i duboko zahvalimo svim dragim ljudima, familiji, prijateljima, kom{ijama i kolegama na ukazanoj pa`nji i izjavi sau~e{}a i dostojanstvenom ispra}aju na{eg Mikija. Posebno se zahvaljujemo ljekarima i osoblju Abdominalne hirurgije KC Sarajevo i Duva~kom okrestru Travnik, g-dinu E{refu Kozari}u, te obitelji Soldo. O`alo{}ena supruga Milica, k}erka Brankica, unuka Mirela sa porodicom Leti} i Kalamuji}

Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u Malezijskoj d`amiji - Nova Breka u subotu, 18. 12. 2010. iza ikindije namaza.

18886-1tt

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e sestre

TU@NO I NAJTU@NIJE SJE]ANJE [esnaestog decembra 2010. godine navr{ava se punih deset godina otkako je moja mila i draga nikad pre`aljena majka

TU@NO SJE]ANJE

RAMO (AVDO) ALI]
Dana 16. 12. 2010. navr{ava se sedam godina otkako nije sa nama na{ dragi Baba Koliko puta nakon gubitka najmilijih do`ivimo trenutak u kojem i dalje nismo svjesni tog istog gubitka. I onda kao da osjetimo sre}u i ponovo vidimo valove u zalazak sunca, ali nakon treptaja oka ponovo smo tu, sedam godina kasnije. Ma koliko `eljeli da se zaledimo u vremenu i u osje}aju pro{losti, znamo da moramo da idemo naprijed, opet sa snagom pro{losti. I zaista, pro{lost odre|uje sada{njost, a budu}nost je svijetla ta~ka u kojoj se sabiru. Svijetla ta~ka ljubavi, sjete, tuge, sre}e, nade..., da smo dovoljno jaki da vidimo i osjetimo svu ljepotu `ivota, koja }e nas neminovno zagrliti. Tvoji: supruga Fatima, sin Maid, k}erke Maida i Mirha Hatma dova }e se prou~iti u petak, 17. 12. 2010. u Tekijskoj d`amiji u Konjicu, prije d`ume namaza. 18871-1tt

RAMIZA SELIMOVI], ro|. BE[IREVI]
Sestro moja, svaki dio moga tijela jeca, a srce jo{ vi{e boli za tobom. Volim te puno, puno, najvi{e. Molim Uzvi{enog Milostivog Allaha da ti se smiluje i podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Emina i [abovi} Enis
16030-1nd`

MAJDA MUJAGI], ro|. DOBRUNA
preselila na ahiret. Draga i najdra`a moja majko, Ti si bila i ostala najbolja majka na svijetu. Uvijek sam te volio, cijenio i po{tovao, a tako }u ~initi do kraja moga `ivota. Neizmjerna bol, tuga i `alost poslije Tebe. Ali Ti }e{ uvijek `ivjeti u mom srcu i mojoj du{i. Neka Ti dragi ALLAH D@ELE[ANUHU podari lijepi D@ENNET i vje~ni rahmet, onako kako si i zaslu`ila. Istog dana }u posjetiti Tvoj mezar i prou~it }u Kabul-dovu, FATIHU za TVOJU rahmetli du{u. Vje~no o`alo{}eni i tuguju}i za tobom Tvoj sin Muhamed 18887-1tt

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{e drage

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se tu`na godina otkad nema na{e sestre

RAMIZA SELIMOVI], ro|. BE[IREVI]
Draga sestro, tvoj odlazak ne zna~i zaborav, jer ti `ivi{ u srcima onih koji te vole i po{tuju. S ponosom ~uvat }emo tvoju dobrotu i plemenitost. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Enisa [ahuri}, zet Ismar, sestri~na Ilma i sestri} Haris
16030-1nd`

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{e drage i nikad pre`aljene supruge i majke

RAMIZA SELIMOVI], ro|. BE[IREVI]
Draga sestro, poslije tebe ostala je velika praznina u na{im srcima. Dok `ivimo, pamti}emo tvoj dragi lik, osmijeh i tvoje savjete. Molimo dragog Allaha da ti podari vje~ni rahmet i d`enet. Tvoj brat Adin i Eldina
16030-1nd`

RAMIZA SELIMOVI], ro|. BE[IREVI]
Ako je smrt ja~a od `ivota nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Ni vrijeme koje je pro{lo ni vrijeme koje }e do}i ne mo`e u~initi da te zaboravimo i najljep{e dane provedene s tobom. Tvoj suprug D`emo i sin Amer Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote.
16030-1nd`

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage snahe

Dana 16. 12. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage k}erke

RAMIZA SELIMOVI], ro|. BE[IREVI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Samo mi koji te volimo znamo kako je bez tebe i koliko nam nedostaje{. Bila si ~ovjek sa velikim srcem i du{om za sve nas. Hvala ti za lijepe i sretne trenutke. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet. Tvoji: svekrva Rasma, djever Ned`ad i Danijela
16030-1nd`

RAMIZA SELIMOVI], ro|. BE[IREVI]
Draga na{a k}eri, mnogo nam nedostaje{. Te{ko je prihvatiti {to te nema, borimo se sa tugom i bolom u na{im srcima. Svaki dan `ivimo s mislima za{to je moralo tako biti, ali znamo da smo svi Allahovi i da se njemu vra}amo. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek si u na{im srcima. Tvoji najmiliji babo Be{irevi} Adem i majka D`emila
16030-1nd`

LOLI - LOVORKI HUSKI]
Jedan `ivot i jedna pri~a o ukradenom `ivotu u kojem si Ti lepr{ala u nama i oko nas. Ostavila si dragi trag i toplinu kojom }e{ i dalje zra~iti oko nas. Bogatstvo je bilo `ivjeti s Tobom. Na`alost, nebo ima miljenike, Tebe. Mir i spokoj ti `ele tvoje sugra|anke koje su te voljele, Hafa i Franka
PTT

Dana 16. decembra 2010. godine, navr{ava se deset te{kih godina od kada je u devetnaestoj godini tragi~no preselio na ahiret na{ voljeni

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg dragog brata, djevera i amid`e

POSLJEDNJI POZDRAV

VEDAD (RAMIZ) KAMENICA
iz Gora`da Sje}anja ne blijede, samo je stvarna te{ka bol i tuga! O@ALO[]ENI: nana Zulejha, dajd`a, dajd`inca, Ned`ad i Vildana
18874-1tt

ALIJA (JUSO) SMAJLHOD@I]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Samo oni koji su te voljeli znaju koliko im nedostaje{ i sve dok `ivimo mi `ivje}e{ i ti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: brat Hasan, snaha [evala, brati}i Almir, Adnan, 18880-1tt snaha Nihada

ocu na{e kolegice Lejle Had`iahmetovi}

ENVER [AKOVI]
Kolege: Kemal, Dinko, Suada, Slavenko, Mediha, Sanela i Adnan
18882-1tt

Dana 14. 12. 2010. godine tragi~no je na ahiret preselila na{a draga kolegica

FUADA SULJI]
iz Doboja S tugom u srcu i ponosom u du{i, sje}amo se svakog trenutka provedenog s tobom. Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetom i vje~nim rahmetom. Kolektiv firme VELFARM d.o.o. Gra~anica
PTT

48

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na moje drage i nepre`aljene roditelje

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustila na{a voljena

FADILU i EKREMA MUMINOVI]
Va{a uvijek zahvalna i vje~no o`alo{}ena k}erka Elmedina Dina Fetahagi} sa porodicom Hatma dova mojim najdra`im poklonit }e se 17. 12. 2010. godine poslije d`uma namaza.
16083-1nd`

SJE]ANJE

na dragu majku

mr. ph. LOVORKA HUSKI]
(4. 2. 1959 - 6. 11. 2010)
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima koji su nesebi~no pomagali i bili uz nas u te{kim trenucima, a naro~ito uposlenicima i stru~nom osoblju @upanijske bolnice Fra Mihovil Su~i} i Domu zdravlja u Livnu, uposlenicima Ljekarni~ke ustanove Li-pharma iz Livna, prijateljima, rodbini, poslovnim suradnicima i svim znancima. Zahvalna obitelj
16051-1nd` PTT

MAIDA ZUB^EVI]
16. 12. 2001 - 16. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Njene: Niza, Lejla i Ermina

DAMIR HAD@IHASANOVI]
14. 12. 2006 - 16. 12. 2010.
Danas se navr{avaju 4 godine od kako nisi sa nama. Voljeni sine, rije~i nisu dovoljne da izraze na{u bol i tugu. Sa ponosom i neizmjernom ljubavlju ~uvamo te duboko u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: majka Jasmina, o~uh Ekrem Terovi} i sestra Emina Zuki} sa porodicom
16075-1nd`

Dana 16. 12. 1994. godine kao borac 505. vite{ke bu`imske brigade na ahiret je preselio na{

AMIR SIDRAN
iz Had`i}a S tugom i ponosom uvijek }e ga se sje}ati njegovi: mama Sabira Pehad`i} sa Muhamedom, dedo Selim [em{i}, nana Samija, dajd`a Nermin sa Enisom i Emirom i tetka Samira sa Dinom i Amarom
16084-1nd`

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se najbolnija godina od kako je na ahiret preselila na{a Majka

BAHRIJA ^ORBAD@I], ro|. HAD@IHALILOVI] IZET BOROVAC
28. 2. 1928 - 16. 12. 1999.
Dragi na{ brate, u velikoj tuzi za tobom tvoj brat i sestre sa ostalom familijom Ubice }emo prona}i. Sulejman
18890-1tt

Neizmjerno nam nedostaje{, du{o na{a. Nedostaje nam tvoja ljubav, pa`nja, osmijeh, dodir blag i blaga rije~. Bila si na{ oslonac, utjeha i snaga. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj dobroj, plemenitoj, skromnoj du{i podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: k}erka Aida, sin Admir, zet Zoran, snaha Nevzeta i unuka Lamija Hatma dova }e se pokloniti u subotu, 18. 12. 2010. godine u 12 sati u ku}i, ul. S. S. Kranj~evi}a 17/I.
18884-1tt

Dana 16. 12. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 7 godina od kako nije sa nama

NAZIM (HAJRIZA) GICI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet du{i. „Inna lillah ve inna ilejhi rad`i’un, allahumme’d`urni fi musibeti ve ahlif li hajren mihna“. Sa ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem tvoji najmiliji: supruga Fetija, sin Safet i k}erka Binasa
16053-1nd`

HALID (MAHMUTA) KULDIJA
Dragi babo, Sedam godina je otkad je u na{im srcima zavladala tama. Dozivamo te u gluhoj no}i, i gledamo da li }e{ do}i, tebe nema da do|e{ nama da opet bude svjetlost a ne tama. Jer ti si u d`enetu negdje gore zajedno sa zvijezdama do~ekuje{ zore. Na{a du{a i srce ko list nji{e dok padaju `alosne hladne ki{e. Mi znamo babo, da si u d`enetu, gdje pravedni odmaraju jer tvoja du{a bila je ~ista i sad takva u d`enetu blista. El-Fatiha Tvoj sin Haris sa porodicom 16071-1nd`

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke

DARINKE - DARE GAVRI]
S tugom, ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u srcu. Tvoja porodica
18868-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

49

ocu na{e kolegice Lejle Had`iahmetovi}

ocu na{e kolegice

MARKU ZUBONJI
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
18912-1tt

IN MEMORIAM

ENVERU (BE]IR) [AKOVI]U

sje}anje na

prim. dr. DRAGOVI] SLOBODAN
16. 6. 2010 - 16. 12. 2010.
BH TELECOM d.d. - DIREKCIJA BH LINE
18916-1tt

S po{tovanjem, Kolektiv Poliklinike za o~ne bolesti Dom zdravlja Tuzla
1352-1tz

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na mog velikog prijatelja

Dana 16. 12. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage

Danas, 16. decembra 2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih i bolnih dana od kada nas je prerano napustio na{ dragi amid`a i brat

SJE]ANJE

ALIJA (JUSO) SMAJLHOD@I]
Dragi Alija, Rane zbog tvog preranog odlaska su neizbrisive i neizlje~ive, ali ti si tu svaki dan, svaki tren u na{im mislima i srcima, jer smrt je, na`alost, ja~a od `ivota, ali nije od na{e ljubavi prema tebi. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 18894-1tt Tvoji: Eldin, Irma, Murat, Azemina i Fehim

SALIHA SPAHI]
S ponosom te pominjemo, a s ljubavlju ~uvamo od zaborava i s tugom u srcu `ivimo bez tebe. Tvoje sestre s porodicama
18897-1tt

NERMIN KAPO
Ira
16124-1nd`

BAHRIJE OBAD
iz Blagaja S po{tovanjem i ljubavlju, Porodica
352-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 12. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{a voljena supruga, majka i nana

[LJIVO, ro|. SULJEVI] [EFIKA ENVERU (BE]IR) [AKOVI]U
Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo tugu i bol za tobom, niti mo`e izbrisati sje}anje na tebe i tvoju nesebi~nu plemenitost, ljubav i dobrotu koju si nam pru`ila. @ivot nestaje u trenutku, a sje}anje i tuga ostaju vje~no za tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Omer, sin Sead, unuke Jasminka i Adisa, zetovi Sejad i Sanel, unuk Suad i praunuke Lejla i D`uzela
18908-1tt

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, sina i brata

ALIJA (JUSO) SMAJLHOD@I]
Sa tugom u du{i i ponosom u srcu sje}amo se svakog trenutka provedenog s tobom. Neka te Allah d`.{. nagradi ljepotama D`eneta. Tvoji najmiliji: supruga Sedina, sin Adis, k}erka Merima, majka Dika i mnogobrojna rodbina
857-1go

Halil Novali} sa porodicom
18915-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret velikog ~ovjeka i tetka

SJE]ANJE

UZEIR DEDOVI]
^ovjek se ra|a i umire, ali iza njega ostaju njegova djela kojih si ti iza sebe ostavio dosta. Zbog toga }emo te se uvijek sje}ati i biti ponosni {to smo te poznavali. Jo{ jednom veliko hvala za sve {to si u~inio za nas. [ito Ahmet, Sabina, Maida i Mirnes
18923-1tt

MEHO SARAJLIJA
26. 12. 2009 16. 12. 2010.

na dragog kuma i prijatelja

ZLATKO SARAJLIJA
6. 11. 2010 - 16. 12. 2010.

SULJO [EHOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji kumovi Ahmed i Suada Horman s porodicom
18918-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Porodice Arnautovi} i Vranac
18017-1tt

Pro{lo je 7 dana kako je preselila na{a draga majka, nana i pranana
POSLJEDNJI SELAM

Navr{ava se sedam dana od kako je preselio na ahiret otac na{e kolegice

AHMED TUTNJEVI]
Neka mu dragi Allah podari lijepi d`ennet. Kolege iz Slu`be za sistem kvaliteta.
18924-1tt

RAMIZ (HAJDAR) HRUSTAN
U srcu }u te nositi, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i nikada zaboraviti. Tvoj sin Eldin
18929-1tt

IZETA AVDI], ro|. HALAK
Hatma dova }e se pokloniti u ~etvrtak, 16. 12. 2010. u 14 sati u Sara~ Ismailovoj d`amiji ul. Sara~ Ismailova Mejta{ (Drvarska). Tvoji najmiliji
18922-1tt

50

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 15 godina od smrti na{eg dragog

ocu mog prijatelja

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom kom{iji

POSLJEDNJI SELAM

HUSEIN SMAJI]
iz Donjeg Vakufa Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Vahida, sinovi Ramo, Hajrudin, Tahir, k}erke Sabira, Tahira, Amira, zetovi, snahe i unu~ad
16126-1nd`

HASIBU KURTOVI]U
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Njegovim najmilijim sabur Senad Juki} sa porodicom
16141-1nd`

HASIBU KURTOVI]U
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a njegovim najmilijima sabur i nadu u Bo`ijoj milosti. ]esko D`evad, Amela, Lamija i [alji} Hilmo i Naza
16140-1nd`

HASIB ([U]RO) KURTOVI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih sje}anja. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sinovi Amel, Sanel, Esat, snahe Alma, Sanela, unu~ad Almir, Kerim, Adna, Ajdin
16129-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu

mom drugu

ISKU
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Ermin i Adel D`aferovi} sa porodicom
16133-1nd`

ISKU
Ne postoji rije~i ni djela koji bi ubla`ile na{u tugu i bol. Oti{ao si prerano. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Pobri} Irvin sa porodicom
16135-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja Sanela (Lilija) Kurtovi}a

na{oj voljenoj

HASIB KURTOVI]
Od D`enana, Safeta, Amira, Sanela sa njihovim porodicama
18925-1tt

MEMNUNI - NUNI REBAC, ro|. SOKOLOVI]
Velikom ^ovjeku i Velikom Prijatelju S tugom Njena Fehma, \ana, Mimica, Amar i Amir
16144-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom djeveru i amid`i na{em dragom

HASIBU KURTOVI]U
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i trajno nositi tvoj plemeniti lik u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: snaha Adila, brati} Aleni sa suprugom Sabinom, brati~ine Hama i Senija sa porodicom
16130-1nd`

HASIBU KURTOVI]U
Uvijek }emo se sje}ati tebe, Hasko, i biti ponosni na tebe. Tvoj amid`i} Kemo sa porodicom i Esko sa porodicom
16128-1nd`

[OLA NIKOLA

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice Guso i Krvavac
18926-1tt

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM na{em voljenom dedi

KAPO (HAMDIJA) NERMIN
Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo bol i tugu za tobom, niti mo`e izbrisati sje}anje na tebe, tvoju mladost, vedri duh, dobrotu i plemenitost. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Omer, Enisa, Elvir i Haris Isanovi}
18927-1tt

KAPO (HAMDIJA) NERMIN
Bol i tuga za tobom ne prestaju kao i prvog dana. Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe, tvoju mladost, tvoju dobrotu i plemenitost zauvijek ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Sejdalija, Dika i Ilma Halilovi}
18927-1tt

ZLATIJE (RA[ID) KAZI], ro|. ORU^
Tuga i bol u srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Postoji ne{to {to nam daje razlog da `ivimo, a to je da gledamo u ono {to si iza sebe ostavila. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: suprug \emal, k}erke Mubera i Fatima, zetovi Jasmin i Ahmed, unu~ad \enis, Enida i Muamer
16142-1nd`

HRUSTAN (HAJDAR) RAMIZ
Uspomena na tebe i sje}anje `ivjet }e dok `ivim i ja. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja supruga [uhra
18929-1tt

HRUSTAN (HAJDAR) RAMIZ
S po{tovanjem, ponosom i ljubavlju }emo te spominjati i u srcu ~uvati uspomene na tebe. Tvoj brat D`emo, snaha Selima, djeca Hajdar i Ajla
18929-1tt

RAMIZ (HAJDAR) HRUSTAN
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Tvojoj plemenitoj du{i neka dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: sin Elvir, snaha Sandra i unu~ad
18929-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE na SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

51

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

na{oj dragoj sestri i tetki

BULJUBA[I] (MUHAREMA) [U]RU
Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret od agresorske ruke. Vrijeme prolazi, ali uspomene ne blijede na mog babu. Tvoj sin Emir, snaha D`eneta, unuke Amina i Adna, supruga Mujesira Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i d`enetske lje18902-1tt pote.

SALIHA SPAHI] FADILI - FADI ^EHI]
Vrijeme ne bri{e tvoj lik iz na{ih sje}anja niti ljubav prema tebi iz na{eg srca. Pamtit }emo te po dobroti, s po{tovanjem spominjati, ~uvat }emo te od zaborava i biti ponosni {to smo te imali. Tvoji: brat Adil, brati~na Arijana, D`ejlan, Luna May i Amir
18892-1tt

OSMAN ([AHKE) [ETKI]
preselio na ahiret u utorak, 14. 12. 2010. godine u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 16. 12. 2010. godine poslije podne namaza ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju SUHODO u Butmiru. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Zaim, k}eri Raza i Fazila, zet Enver Sali}, snaha Rifeta, unu~ad Emina, Kenan, Amra, Azra, Kenin i Ema, brat [ukrija s porodicom, sestre Sabira i Beba s porodicama, snahe Vasvija, Lejla i Amira s porodicama, amid`i}i had`i Velija ef, had`i Hasan, Esad i Alija s porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: [etki}, ]urovac, Sali}, Alispahi}, D`anko, Ohranovi}, Dizdarevi}, Begi}, Sulejmanagi}, Kadri}, Rami}, Brko, Sofovi}, Jamak, Tabakovi}, Du~i}, D`afi}, Kar~i}, Ajanovi}, ]ubara, Herac, Bukva, Zuki}, Vra`alica, Zili}, Smaji}, Kari}, Bogilovi}, Dobra~a, Ma{i}, D`ananovi}, Zahiragi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tewhid }e se prou~iti istog dana u Butmirskoj d`amiji poslije podne namaza, Ku}a `alosti ul. Butmirskog bataljona br. 90. 16117-1nd`

Tvoj Alis i Sanela
18897-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg voljenog

ocu na{e radne kolegice Lejle

KAPO NERMIN ENVERU [AKOVI]U
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Uposlenici Izvr{ne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa BH Telecoma
16121-1nd`

Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo. Uvijek }emo te se sje}ati i biti ponosni {to smo te imali. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Dika i tetak Ned`ad sa djecom Sejo, Alma, Berin, Benjamin, D`evad, Nerhunisa i D`enis
18931-1tt

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg

Dana 16. decembra 2010. navr{avaju se tri godine otkako nas je napustio na{ dragi

Dana 16. 12. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako je prestalo da kuca srce na{e plemenite majke

ZULKE (MEHMEDA) HOD@I] BARDAK (DRNDA) MEJRA
Dana 16. 12. 2010. navr{ava se 18 godina otkako je preselila na ahiret. Dani prolaze, ali tuga vje~no ostaje u mome srcu. Tvoja sestra koja te vje~no voli, Mujesira Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
18902-1tt

ZIHNIJA (AHMET) HAD@IABDI]
U na{im srcima vje~no ostaje dio koji pripada samo tebi. Tvoji: sin Muhamed, k}erka Lejla, snaha Jasmina, zet Uzeir i unuke Aida i Amila
16143-1nd`

EDO KADI]
16. 12. 2002 16. 12. 2010.
S tugom i po{tovanjem, Amina, Amir, Nedim, Haris
16112-1nd`

Utihnulo je tvoje srce, utihnuo je tvoj glas, ali ti }e{ uvijek biti tu, najdra`a majko, izme|u nas. Za sudbinu mo} ne postoji, ali postoji neko ko te zauvijek voli. Neka te dove prate na putu d`enetskom i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Volimo te majko. Zauvijek tvoji: suprug Sabit, k}erke Halima, Samija, Sabiha i Hanka, zetovi Alija i Nihad, unu~ad Admir, Admira, Mirhad, Lejla i praunu~ad Tarik i Bakir
18930-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM na{em prijatelju

mom bratu

na{em dragom direktoru

DEDOVI] UZEIRU
„Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun“ (Doista smo mi Allahovi i doista }emo se Njemu vratiti) @ivot je kratak, a ti si ga `ivio jako brzo. Dragi Allah uzima samo najbolje, a ti si bio jedan od njih. Sa velikim bolom molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet, a nama koji smo te voljeli, podari sabur. O`alo{}ena porodica Agi} Aida sa sinom Arnelom, Adnan i Suada
16131-1nd` 16131-1nd`

KURTOVI] HASIBU
Sretni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Ned`ib sa suprugom Hatid`om, djecom Nusmirom, Editom i Edinom i unukom Elzanom
16130-1nd`

DEDOVI] UZEIRU - DEUS
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Od SZTR „KEMO“, SUR „Nirvana“, SZTR „Dia“, d.o.o. „Deus“

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi Danas, 16. 12. 2010. navr{ava se 40 veoma tu`nih i bolnih dana od kada nas je napustio na{

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ad`i

RAMIZU (HAJDAR) HRUSTAN
Dragi dedo, U na{im malim srcima je velika tuga i bol. Tu`an je dan jer podsje}a na bol i iznenadni rastanak sa tobom. Rije~i su slaba utjeha onima koji te nikad ne}e i ne mogu preboljeti. Mi }emo te uvijek ~uvati u na{im srcima, pamtiti i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Tvoji koje si ti najvi{e volio 18929-1tt D`enana i Haris

ZLATKO SARAJLIJA
Voljeni nikad ne umiru. Tvoji najmiliji
16137-1nd`

HRUSTAN (HAJDAR) RAMIZ
Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za mene i mog brata. Mi }emo te uvijek ~uvati u na{im srcima i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Nedostajat }e{ nam puno i ~ekat }emo na tvoj poziv da nas zove{. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoja brati~na Ajla i Hajdar
18929-1tt

52

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Dana 14. 12. 2010. godine u 71. godini preselio je na ahiret

VEJZAGI] (RUHIJE) KASIM
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 16. 12. 2010. godine u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 14.15 sati poslije ikindije namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Crkvice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Jasminka, sin Kenan, k}erka Alisa, unuk Emir, zet Namik, bra}a Muhamed i Hajrudin, sestra [uhra, porodice: Vejzagi}, Bali}, Pelja, [esti}, Nik{i}, [eri}, 575-1ze Tarabar, Krd`ali}, Pa{ajli}, Bajramovi}, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMET (MEHMED) KAKRIN
preselio na ahiret u utorak, 14. decembra 2010. u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. decembra 2010. u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Irfan, k}erke Zumreta i Meliha, zet Mirsad, unuk Damir sa porodicom, unuka Merima, te porodice: Kakrin, ^injarevi}, Hoji}, Grabovac, Arapovi}, Dupovac, Rikovi}, D`inovi}, Karaibrahimovi}, Vranac, Prguda, Hebibovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.00 sati) u d`amiji ^obanija. 111 Ku}a `alosti: Skenderija ~ikma br. 4/prizemlje.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

FADILA (FADIL) ^EHI], ro|. JA@I]
poslije kratke i te{ke bolesti preselila na ahiret u utorak, 14. decembra 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. decembra 2010. u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: suprug Hasan, k}erka \anela, sin Hariz, zet Selver, snaha Alma, unu~ad Sunita, Azemina i Edvin, sestra Adila, bra}a Fadil i Adil sa porodicama, zaove Ziba i Ifeta, djever Jusuf, zet Be}ir i jetrva Enisa s porodicama, porodice: Ja`i}, ^ehi}, Mufti}, Poturkovi}, [ahovi}, Ja{arevi}, Bjelonja, Pedi}, Balija, Adilovi}, Kosovac, Hasanbegovi}, Mehi~i}, D`ino, Vladi}, Omeragi}, [ehovi}, Be{irovi}, Kod`aga, Zolj, Potogija, Duran, Mi{i}, D`apo, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i 111 `alosti u ulici Vratnik mejdan br. 43.

NIKOLA (FRANJO) [OLA
preminuo 14. 12. 2010. u 81. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 12. 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Vesna, sin Vlado, unuka Melisa, unuk Zoran, praunuci Vanja i Dario, snaha Vesna, zet Dragan, brat Jakov, porodice: [ola, Vrebac, Turku{i}, Guso, Bla`evi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Ku}a `alosti: ul. Envera [ehovi}a br. 26.

Obhrvani tugom i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i drugove da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni mu`, otac i dedo

ENVER (BE]IRA) [AKOVI]
preminuo 14. decembra 2010. godine u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 16. decembra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mediha, k}erka Lejla, unuka Amra, brat Enes, sestra Nazira, brati~ne Amela i Nermina, sestri~na Ajla, sestri} D`enan, zetovi Sulejman i Edin, porodice: [akovi}, Ljubovi}, Had`iahmetovi}, ^eli}, Kozi}, Dervi{evi}, Mandra, Poli}, Ra~i}, Hasambegovi}, Isovi}, Be{ovi}, Zvizdi}, Tanovi}, Sorgu~, [ljivo, Delend`i}, Ad`anela, @ehak, [ehovi}, prijatelji [aban i Raza, prijateljice Meliha D`ambi} i Fahra Gligori} 111 Ku}a `alosti: ul. Alipa{ina br. 2/2.

had`i NAIL (ORHAN) MURATOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 15. 12. 2010. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 12. 2010. poslije podne namaza (12.15 sati) na mezarju Suhodol Butmir. O@ALO[]ENI: supruga Kimeta, sinovi Muzafer, Muamer i Adnan, sestre Muratka i Fatima, snahe, unu~ad, brati}i Spaho i Braho, zetovi, te porodice: Muratovi}, Ujkanovi}, Fehratovi}, Daci}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASIB ([U]RO) KURTOVI]
preselio na ahiret u utorak, 14. decembra 2010. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred restorana „EKI“ u Bu}a Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Amel, Sanel i Esat, snahe Alma i Sanela, unu~ad Almir, Kerim, Ajdin i Adna, bra}a Mahmut, Hanefija i Ned`ib, sestre [efka, Latifa i Naza, snahe Nusreta, Ulfeta, Adila i Hatid`a, zetovi Ra{id, Selman i Medo, brati}i Enver, Bajro, Muhidin, Ermedin, Zeno, [u}ro, Aleni i Edin, brati~ne D`ana, Fehima, Esma, [emsa, Zejnepa, Envera, Hama, Senija, Nusmira i Edita, sestri}i Vehbija, Hilmija, Hajro, Enes i Nermin, sestri~ne Fadila, Kadira, Nermina, Jasmina, Eldina, Fikreta, Jasmina i Emina, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, punica D`evahira, {ure Selman i Ramiz sa porodicama, svastike Sadija, Mevla i D`emila sa porodicama, te porodice: Kurtovi}, Tmu{i}, Ajdinovi}, Latovi}, Hota, ]osovi}, Lakota, [abanovi}, Rapa, \utovi}, Sali}, Zorni}, Ibrovi}, Nik{i}, Pe{kovi}, D`igal, Papi}, Pra{ovi}, Had`ovi}, [alji}, [ebo, Durgut, Toti}, Buljuba{i}, He}o, Bajrovi}, Prutina, Juki}, Muhovi}, Vi{nji}, Burovi}, Balti}, Tari}, Kozi}, Vukoti} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i 111 `alosti u ulici Bu`imska br. 45.

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

LJUBINKA (IGNJATA) PAPI]
preminula 14. 12. 2010. u 91. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 12. 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Rada i Mira, zetovi Relja i Braco, unuk Sa{a, snaha Goca, praunuci Sonja i Stefan, porodice Pele{ i Soko, 111 te ostala rodbina i prijatelji

NUSRET (JUSE) [I[I]
preselio na ahiret 13. 12. 2010. godine u 20.12 sati u 70. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u petak, 17. decembra 2010. godine, (11. Muharema 1432. h.g.) u 11.30 sati, d`enaza }e se klanjati ispred [arene d`amije, a ukop na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Rasema, sin Mevludin, k}erka Nedija, sestra Zejfa, brat Ismet, snahe [e}ira i Safija, zet Rizah, unuke Amra i Amila, unuk Kenan, porodice: [i{i}, Ponjavi}, Tutan, @iga, Husanovi}, Mirvi}, Kanli}, Ma{i}, Krivo{ija, D`anko, Mehi}, Begi}, Korjeni}, Rizvanovi}, Nuhanovi}, ]udi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u ku}i `alosti. 1355-1tz

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763

SARAJEVO

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

GA[I (BED@ET) EMINA
preselila na ahiret u srijedu, 15. decembra 2010. godine u 44. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Faik, k}erka Senada, sinovi Erd`an, Orhan i Denis, sestre Sadije i Rabije, bra}a Ramadan i Red`ep, djeverovi Vehbija i Afrim, zaova Esma, te po111 rodice: Ga{i, [abani, Avni i ostala rodbina i prijatelji

@ELJKA (RATKO) MOM^INOVI]
preminula dana 14. 12. 2010. u 51. godini. Sahrana }e se obaviti dana 16. 12. 2010. u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENA RODBINA I PRIJATELJI Ku}a `alosti: ul. Radni~ka br. 64.
111

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122 00387 (0)33 233-062

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

53

54

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi
POTRA@ITE NA KIOSCIMA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 903975 04 Mal Mostar, 22. 06. 2010. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Kemal Maksumi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (ranije Eronet pokretne komunikacije d.o.o. Mostar), ul. Kneza Branimira b.b., Mostar, koga zastupa zakonski zastupnik direktor protiv tu`enog Marin Vidovi}, ul. Zuke D`umhura bb Konjic, radi isplate duga, v.sp. 668,76 KM donio je dana 22. 06. 2010. godine:

PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 668,76 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 192,46 KM po~ev od 17. 08. 2003. god. pa do isplate, na iznos od 233,46 KM po~ev od 17. 09. 2003. god. pa do isplate, na iznos od 242,84 KM po~ev od 17. 10. 2003. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 122,50 KM, a sve u roku od 30 dana.

Obrazlo`enje
U tu`bi od 01. 04. 2004. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`itelj predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, budu}i da je tu`ba sa prilozima dostavljena objavom u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 26. 03. 2010. godine. Po{to tu`eni svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, to je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a FBiH donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 20,00 KM, takse na presudu u iznosu od 22,50, te tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama od 80,00 KM, {to ukupno iznosi 122,50 KM kako je rije{eno u izreci presude. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 182. ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Ps 031380 10 Ps Datum: 11. 10. 2010. godine TU@ITELJ: OKTAL - PHARMA d.o.o. Sarajevo, Pija~na br. 14a, TU@ENI: JU LJEKARNA/APOTEKA KISELJAK, ul. Bana Jela~i}a b.b. RADI: duga, v.p.s. 63.293,58 KM

OGLAS
Dostava tu`be za tu`enika JU LJEKARNA/APOTEKA KISELJAK ul. Bana Jela~i}a b.b. Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, (prilozi se mogu podi}i u zgradi Op}inskog suda Travnik) koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava

postavljeni tu`beni zahtjev, (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu: „Tu`ena JU Ljekarna/Apoteka Kiseljak, ul. Bana Jela~i}a b.b. du`na je isplatiti tu`itelju Oktal - Pharma d.o.o. Sarajevo, dug na ime preuzete i nepla}ene robe u visini od 63.293,58 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznose kako je to navedeno u tu`bi kao i naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja“. Istovremeno predla`e, ukoliko tu`enik, sukladno odredbama ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku, ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor, prema ~lanu 348. stav 4. ZPP-a FBiH. Sudac: Ivo @abi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Mals-07-000-476 Tuzla, 07. 12. 2009. godine
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Stirodom“ d.o.o. Bijeljina, zastupana po punomo}niku Marijanovi} Du{anu, advokatu iz Bijeljine, protiv tu`enih „Mont light“ d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge Tuzla i Kne`evi} Danijel, ul. Vukovarska broj 10, Tuzla, radi duga u iznosu od 2.994,86 KM, donio je dana 07. 12. 2009. godine, van ro~i{ta, sljede}u:

PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju solidarno na ime glavnog duga isplate iznos od 2.994,86 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 10. 2006. godine pa do kona~ne isplate. Tu`eni su du`ni tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 310,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Obrazlo`enje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KSB OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 020585 09 Mal Travnik, 26. 11. 2010. godine TU@ITELJ: Hypo Alpe Adria Bank d.d. Filijala Vitez, Poslovni centar 96, Vitez TU@ENI: Harun Huseinspahi} iz Zenice, Fakultetska 36 A RADI: Isplatae duga v.s. 922,65 KM mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71 ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Direkcija za nepokretnu mre`u, TKC SB Vitez tra`i da sud donese presudu: „Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju ukupan iznos duga u visini 156,98 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, koje teku od dana podno{enja tu`be pa sve do kona~ne isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Azer Ulemi} Tu`itelj je Op}inskom sudu Tuzla dana 11. 06. 2006. godine podnio tu`bu, protiv tu`enih, a radi duga u iznosu od 2.994,86 KM. U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu. Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enim dostavio tu`bu dana 21. 08. 2009. godine u kojem je naveo da su du`ni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda. Me|utim, tu`eni su uredno zaprimili tu`bu dana 15. 09. 2009. godine, pa kako nisu postupili po uputama suda i dali odgovor na tu`bu sud je a nakon uvida u spis na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti uvojio tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383, ~lana 386 stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade za uplatu u „Dnevnom avazu“ za objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 160,00 KM, takse na tu`bu 100,00 KM i presudu 50,00 KM. Sudija Amira Ferizbegovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku.

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Harun Huseinspahi} iz Zenice, Fakultetska 36 A Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i

oglasi

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 144867 10 Ps Sarajevo, 10. 12. 2010. godine

~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

55

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja CROATIA OSIGURANJE D.D. LJUBU[KI - GENERALNA DIREKCIJA LJUBU[KI, ul. Nikole Kordi}a bb Ljubu{ki, protiv tu`enog TRACE DOO SARAJEVO, Ul. Terezije bb Sarajevo, radi duga, vs.p. 3.910,92 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 10. 06. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog TRACE DOO SARAJEVO, Ul. Terezije bb Sarajevo, radi isplate duga v.sp. 3.910,92 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 3.910,92 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 92,26 KM po~ev od 23. 07. 2007. godine, na iznos od 99,14 KM od 01. 08. 2007. godine, na iznos od 956,55 KM od 28. 08. 2007. godine, na iznos od 552,22 KM od 12. 09. 2007. godine, na iznos od 442,15 KM od 01. 11. 2007. godine, na iznos od 442,15 KM od 01. 01. 2008. godine, na iznos od 442,15 KM od 01. 03. 2008. godine, na iznos od 442,15 KM od 01. 05. 2008. godine, na iznos od 442,15 KM od 01. 07. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, te da mu nadoknadi tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a F BiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPPa FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 Ps 153596 10 Ps Sarajevo, 4. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`ioca „ZALMO“ d.o.o. Mostar, ul. Hamida Vuka br. 27, Mostar, koga zastupa Kerim Karabdi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog Salihovi} Almir, vlasnik s.z. gra|evinska radnja „KNAUFER“ Sarajevo, ul. Paromlinska br. 30, Sarajevo, radi duga v.sp. 5.683,45 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 9. 7. 2010. godine, tu`ilac „ZALMO“ d.o.o. Mostar, je podnio tu`bu protiv tu`enog s.z. gra|evinska radnja „KNAUFER“ Sarajevo, radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni du`an tu`itelju, na ime duga isplatiti iznos od 5.683,45 KM uz zakonsku zateznu kamatu po~ev od 20. 12. 2008. godine, pa do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Sedina Durakovi}

56

^etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

57

REPREZENTACIJA Posljednja FIFA-ina rang-lista u 2010.

BiH zavr{ila godinu na 44. mjestu
[panija tim godine po tre}i put zaredom Holandija ostvarila najve}i napredak

D`akmi}: Napu{ta Ko{evo

Sarajevo vjerovatno ostaje bez kapitena

D`akmi} na pragu odlaska u Ju`nu Koreju
Danas }emo sve znati, ka`e direktor bordo kluba Baljak
Kapiten Fudbalskog kluba Sarajevo Muhamed D`akmi} na pragu je odlaska u redove jednog ju`nokorejskog prvoliga{a. - Zaista ne znam o kojem se klubu radi, ali je veoma - Ako se transfer realizira, koristi }emo imati i ja i Sarajevo. Dobit }u dobru priliku za napredak u karijeri, a bordo klub }e zaraditi na obe{te}enju, jer mi ugovor isti~e naljeto 2011. godine.

[kotski mediji: Zainteresiran i Rend`ers
Reprezentacija BiH: Pomak od sedam mjesta u odnosu na novembar

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zavr{ila je godinu na 44. mjestu rang-liste Svjetske nogometne federacije (FIFA). U odnosu na novembar, na{a reprezentacija napredovala je za sedam mjesta, prenosi Fena. Prvo mjesto zadr`ala je [panija, ispred Holandije, koju je dobila u finalu Svjetskog prvenstva u Ju`noj

Africi. Tre}a je Njema~ka, koja je pretekla Brazil u odnosu na pro{li mjesec. Za tim godine po tre}i put zaredom izabrana je {panska reprezentacija, dok je priznanje za najve}i napredak pripalo Holandiji, koja je u 2010. osvojila najve}i broj bodova. Dvije reprezentacije koje su se najvi{e uspele na listi su

Crna Gora, koja se popela sa 74. na 25. mjesto rang-liste, te Bocvana, koja je sa 118. stigla do 53. pozicije. Od protivnika reprezentacije BiH u kvalifikacijama za EURO 2012, najbolje je rangirana Francuska, na 18. mjestu. Bjelorusija je 38., Rumunija 56., Albanija 65., a Luksemburg dr`i 134. poziciju. Od zemalja biv{e Jugosla-

vije, najbolja je Hrvatska, na 10. mjestu. Slovenija je na 17., Srbija na 23., Crna Gora na 25., a Makedonija na 76. mjestu. Top 10: 1. [panija 1.887 bodova, 2. Holandija 1.723, 3. Njema~ka 1.485, 4. Brazil 1.446, 5. Argentina 1.338, 6. Engleska 1.195, 7. Urugvaj 1.152, 8. Portugal 1.090, 9. Egipat 1.078, 10. Hrvatska 1.075... 44. BiH 582...

Rend`ers je zainteresiran za Muhameda D`akmi}a, objavilo je ju~er nekoliko {kotskih portala. Kako su naveli, kompletan transfer iznosio bi milion funti, ali posao zavisi od toga ho}e li slavni {kotski klub blizu da Ko{evo zamijenim Azijom. Trebao bih potpisati dvogodi{nji ugovor, a put Dalekog istoka, ukoliko sve bude uredu, krenuo bih po~etkom naredne godine, prvo na ljekarske preglede. Nakon toga bih potpisao dvogodi{nji ugovor rekao je D`akmi} te je istakao:

uskoro dobiti novog vlasnika, koji bi odmah ulo`io novac u poja~anja. - Rend`ers? Prvi put ~ujem za to. Moram pogledati na internetu - rekao je potpuno iznena|eni D`akmi}. Da su pregovori u zavr{noj fazi, potvrdio nam je i direktor Sarajeva Nihad Baljak. - Danas bismo trebali sve znati. ^ekamo jo{ jednu zvani~nu potvrdu iz Ju`ne Koreje i nakon toga ne}e biti prepreka za D`akmi}ev inozemni anga`man - rije~i su A. Dr. Baljka.

Prema rije~ima svjedoka Tu`ila{tva iz Bohuma

Suspendirani Novo Pani} namjestio i utakmicu Lihten{tajn - Finska
Marijo Cvrtak pred Tu`ila{tvom izjavio da je na{ arbitar pomogao da se me~ zavr{i rezultatom 1:1
Osim susreta mladih reprezentacija [vicarske i Gruzije, do`ivotno suspendirani bosanskohercegova~ki sudija Novo Pani} ~ini se da je u~estvovao u namje{tanju rezultata jo{ jedne me|unarodne utakmice. Prema izjavi Marija Cvrtka, svjedoka Tu`ila{tva iz Bohuma, koje vodi borbu protiv kladioni~arske mafije, Pani} je pomogao da se utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo izme|u Lihten{tajna i Finske zavr{i rezultatom 1:1. - Utakmica je namje{tena uz pomo} Nove Pani}a - prenose mediji rije~i Cvrtka, koji je, zajedno s Antom [apinom, optu`en za namje{tanje rezultata utakmica uz pomo} ostatka kladioni~arske mafije. U duelu Lihten{tajna i Finske, koji je odigran u septembru 2009. godine, Pani} je dosudio jedanaesterac za Finsku i isklju~io Martina Buhela (Buchel). Za sada nema vi{e informacija o slu~aju. Pani}u je UEFA u maju ove godine izrekla do`ivotnu suspenziju nakon {to je dokazano da je primio 50.000 eura za namje{tanje rezultata duela mladih selekcija [vicarske i Gruzije pro{le (M. T.) godine.

Svjetsko klupsko prvenstvo

Veterani FK Sarajevo u posjeti gradona~elniku
Veterani Fudbalskog kluba Sarajevo Ibrahim Biogradili}, Mirsad Fazlagi}, Predrag Pa{i}, Fuad Muzurovi}, Vahidin Musemi}, Fahrudin Prlja~a, Refik Mufti}, Ibrahim Sir}o, Sead Jesenkovi} te sada{nji {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi} i treneri Adnan Fo~i} i Agim Nikoli} posjetili su ju~er gradona~elnika bh. prijestonice Aliju Behmena. Legende bordo kluba upoznale su Behmena s te{kom situacijom na Ko{evu, a gradona~elnik im je obe}ao pomo} tako {to }e inicirati sastanak u Kantonu Sarajevo radi postizanja dogovora o na~inu finansiranja i svakoj drugoj podr{ci.

Inter s lako}om u finale
Inter se plasirao u finale Svjetskog klupskog prvenstva nakon {to je sino} u polufinalu, igranom u Abu Dabiju (UAE), savladao korejski Seongnam s 3:0. Strijelci su bili Dejan Stankovi} u 3., Havijer Zaneti (Javier Zanetti) u 32. i Dijego Milito (Diego) u 73. minuti. Aktuelni evropski prvak }e u finalu 18. decembra igrati protiv ekipe Mazembe iz Konga. U susretu za peto mjesto meksi~ka Pa~uka je nakon izvo|enja penala pobijedila doma}u ekipu El-Vahda s 4:2 (2:2). (M. T.)

Malonogometni turnir u Derventi

Za prvu nagradu od 10 hiljada KM bore se 43 ekipe
U Derventi je u toku tradicionalni, kod nas mo`da i najja~i malonogometni turnir, koji je ove godine u konkurenciji seniora okupio 43 ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Slovenije. Timovi su podijeljeni u 12 grupa, a u drugi krug pro}i }e po dva prvoplasirana. Pobjedniku turnira pripast }e nagrada od 10.000 KM. Branilac trofeja je „Javna dra`ba“ iz glavnog grada Slovenije, koja ove godine nastupa pod nazivom „Ales Ljubljana“. U konkurenciji veterana prijavljeno je devet, kod pionira osam, a kod pjetli}a {est ekipa. Dnevno se igra po 12 utakmica. Najmla|i nastupaju subotom, a seniori i veterani radnim danima. Nedjelja je slobodan dan na turniru, a ju~er je po~eo drugi elimiI. I. nacioni krug.

Pani}: Dobio do`ivotnu suspenziju

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

sport

EVROPSKA LIGA Sanel Jahi} uo~i utakmice godine za AEK

Zenit pada u grotlu Atine
Grcima potreban remi da se plasiraju u nastavak Evropske lige
Maradona: Dolazi u Englesku?

Premijerliga{ zainteresiran za Argentinca

Blekburn tra`i Maradonu
^elnici engleskog premijerliga{a Blekburna potvrdili su da su zainteresirani da za trenera anga`iraju Dijega Maradonu (Diego), javljaju britanski mediji. Dosada{nji menad`er kluba Sem Alardajs (Sam Allardyce) dobio je otkaz, a Blekburn je na 13. mjestu. - Razmi{ljamo o Maradoni kao o mogu}em treneru. Pregovori su u po~etnoj fazi i nismo sigurni u kojem }e se smjeru razvijati. Sigurno je jedino da }e Maradona, ako se dogovorimo, preuzeti ekipu tek na kraju sezone - saop}ili su iz kluba. Jedan od najboljih fudbalera svijeta svih vremena, koji trenersko iskustvo ima samo kao selektor argentinske reprezentacije, jo{ se ni(Z. [.) je oglasio.

Visoka cijena u~e{}a u Evropskoj ligi

Hajduku jo{ 35.000 eura kazne
Evropska fudbalska asocijacija (UEFA) kaznila je Hajduk s 35.000 eura zbog nereda navija~a u Atini za vrijeme utakmice protiv AEK-a. Pripadnici „Torcide“ sukobili su se prije utakmice s policijom, na stadionu su ~upali stolice i ga|ali navija~e gr~kog kluba, ali su najvi{e problema napravili poslije utakmice. Ovogodi{nje u~e{}e u Evropskoj ligi ko{tat }e Hajduk ukupno 127.000 eura, jer je Hajduk, zbog pona{anja svojih navija~a i lo{e organizacije utakmica protiv Anderlehta, Uniree i Dinama iz Bukure{ta, pla(M. T.) tio 92.000 KM.

Sanel Jahi} uvjeren je da }e AEK ostati nepora`en u duelu sa Zenitom i prezimiti u Evropskoj ligi. Gr~ki tim je, nakon pobjede nad Hajdukom u Splitu, stigao do tri boda prednosti nad Anderlehtom, ali kako Belgijanci imaju bolji me|usobni skor, AEK ve~eras u me~u {estog kola mora barem remizirati. Ruska ekipa pobijedila je svih pet utakmica dosad i jedan je od najve}ih favorita za osvajanje Evropske lige, ali Jahi} ka`e da }e biti zaustavljena u Atini. - Nama je duel sa Zenitom biti ili ne biti, utakmica godine. O~ekujemo da }e nas bodriti vi{e od 40.000 navija~a. U grotlu na{eg stadiona Rusi nemaju {ansi da nas pobijede. Iako nam je dovoljan remi, ne}emo igrati na „nulu“. Idemo na pobjedu,

samo tako i znamo igrati govori na{ fudbaler. Iako je Zenit ve} na odmoru, jer je ruska liga zavr{ena, a osigurao je i prvo mjesto u grupi G, u AEK-u se ne}e opustiti. - Ruski {ampion je previ{e veliki klub da bi dozvolio sebi bilo kakvu neozbiljnost, mo`da }e ~ak biti opasniji, jer nemaju imperativ. Navodno, ne}e nastupiti njihovi najbolji igra~i Dani i Ker`akov zbog povreda, ali Zenit ima toliko kvalitetnih fudbalera da moramo biti izuzetno oprezni - ka`e Jahi}. AEK je u gr~kom prvenstvu na ~etvrtom mjestu, ali klub jo{ gaji {ampionske ambicije. - Iako imamo deset bodova manje od Olimpijakosa, a osam od Panatinaikosa, nismo se odrekli titule. Jedna

Ustalio se na desnom boku
Nakon oporavka od povrede, Jahi} se brzo vratio u prvi tim. - Poslije povrede nije bilo lako vratiti se u formu, ali sada je dobro. Igram na poziciji desnog bo~nog, trener je zadovoljan, a ekipi ide, sve je super - ka`e nekada{nji prvotimac @eljezni~ara.
Jahi}: Ne}emo igrati na „nulu“

serija pobjeda vratit }e nas u igru za prvo mjesto. @elimo

oti}i do kraja i u Kupu - optiZ. [. mist je Jahi}.

Iz Totenhema poru~uju

Bejl: Na meti mnogih klubova

Bejl nije na prodaju
Geret Bejl (Gareth Bale) ne}e napustiti Totenhem u januaru, objavili su iz londonskog kluba. Blistave igre Bejla u ovoj sezoni zainteresirale su mnoge klubove, ali Vel{anin jo{ ne}e iz Totenhema. - Bejl ima dugogodi{nji ugovor i uvjeravam vas da nije na prodaju - izjavio je predsjednik kluba Danijel Levi (Daniel Levy). Trener ekipe Heri Rednap (Harry Redknapp) ~esto je spominjan kao nasljednik Fabija Kapela (Fabio Capello) na klupi reprezentacije Engleske. Levi smatra da je to „most preko kojeg }e klub morati pre}i“ ako se Engleski savez odlu~i (Z. [.) na takav potez.

Povrede Krisa, Dijakatea i Tulalana

Lion oslabljen ide u Marsej
Veliki derbi francuske lige protiv Marseja Lion }e igrati bez trojice standardnih prvotimaca. Na nedjeljnom duelu u Marseju trener Liona Klod Puel (Claude) ne}e mo}i ra~unati na Krisa (Cris), Papea Dijakatea (Pape Diakathe) i @eremija Tulalana (Jeremy Toulalan). Kris se povrijedio na utakmici protiv Tuluza (2:0), dok Tulalan i Dijakate nisu igrali. Lion je tre}i na tabeli s 29 bodova, dva manje od lidera Lila, dok Marsej na petom mjestu ima 27 bodova. (Z. [.)

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

59

Tradicionalni izbor „France Footballa“

Nasri fudbaler godine u Francuskoj
Samir Nasri (23) progla{en je najboljim fudbalerom Francuske 2010. godine prema izboru lista „France Football“. Iako nije bio ~lan reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi potpuno podbacila, fudbaler Arsenala dobio je priznanje. Nedavno je selektor „Trikolora“ Loren Blan (Lauren Blanc) izjavio da Nasrija smatra najboljim francuskim fudbalerom. U dosada{njem dijelu sezone postigao je deset golova za Arsenal. Drugo mjesto zauzeo je fudbaler ^elzija Floran Maluda (Malouda), a tre}e golman Liona Igo Loris (Z. [.) (Hugo Lloris).

Barbari} u skoku: Dinamo ipak nije pro{ao

(Foto: AP)

EVROPSKA LIGA PAOK pobijedio na Maksimiru

Dinamo ostao bez Evrope
Ekipi Vahida Halilhod`i}a presudio gol Dimitrisa Salpingidisa iz 60. minute
Vaha nije uspio odvesti Dinamo u evropsko prolje}e. U posljednjem kolu grupe D, u kojem je hrvatski prvak morao pobijediti kako bi pro{ao u {esnaestinu finala Evropske lige, ekipa na{eg proslavljenog stru~njaka Vahida Halilhod`i}a na Maksimiru je pora`ena od gr~kog PAOK-a s 0:1. Pred oko 20.000 promrzlih navija~a obojenih u plavo, Dinamo je u prvom poluvremenu imao mnogo vi{e od igre. Nizale su se prilike pred golom PAOK-a, ali gola koji bi ugrijao tribine nije bilo. Grci, u ~ijem sastavu nije bilo povrije|enog Zlatana Muslimovi}a, sa~uvali su mre`u u prvom poluvremenu, a u 60. minuti su izveli napad koji je efektno zavr{io Dimitris Salpingidis. Time je sve bilo gotovo, jer se igra Dinama raspala. Prvo mjesto u ovoj grupi pripalo je Viljarealu. [panski klub u gostima kod ve} otpisanog Bri`a nije dozvolio iznena|enje, ve} je uprkos rano primljenom golu osvojio sva tri boda. U grupama E i F odluka o putnicima u naredni krug pala je jo{ u pro{lom kolu, a dalje idu Dinamo Kijev, BATE Borisov, CSKA i Sparta. Grupa D: Klub Bri` - Viljareal 1:2 (Kuemaha 28 - Rosi 30, 34 penal), Dinamo PAOK 0:1 (Salpingidis 60). Poredak: Viljareal 12, PAOK 11, Dinamo 7, Klub Bri` 3. Grupa E: Alkmar - BATE Borisov 3:0 (Sigtorson 7, 84, Maher 86), Dinamo Kijev [erif 0:0. Poredak: Dinamo Kijev 11, BATE 10, Alkmar 7, [erif 5. Grupa F: Sparta - CSKA Moskva 1:1 (Kadlec 44 D`agojev 15), Lozana - Palermo 0:1 (Munjoz 84). Poredak: CSKA 16, Sparta 9, Palermo 7, Lozana 1. (M. T.)

Nasri: Ispred Malude i Lorisa

Igra~ Bajerna uskoro po~inje trenirati

Roben: Propustio prvi dio sezone

Novosti iz Vele`a

Direktor Borca Radmilo [ipovac potvrdio

Roben na terenu u prolje}e
Fudbaler Bajerna Arjen Roben (Robben) vratit }e se u tim na po~etku drugog dijela sezone. Sportski direktor njema~kog prvaka Kristijan Nerlinger (Christian) objavio je da }e Holan|anin ubrzo po~eti trenirati. - Vrlo je vjerovatno da }e Arjen do Bo`i}a imati tri~etiri treninga - rekao je Nerlinger. Roben je zbog povrede propustio cijeli prvi dio sezone, {to se osjetilo na igri Bajerna, koji zauzima tek {esto (M. T.) mjesto na tabeli.

Levski zagrizao za Trivunovi}a
Status Muminovi}a nije definiran, Vukelja na izlaznim vratima, Stan~eski pred ugovorom
Direktor Borca Radmilo [ipovac potvrdio je da postoji interes inozemnih klubova za kapitena Vuleta Trivunovi}a. - Bilo je dosta raznih pri~a u vezi s na{im igra~ima, ali je jedino za Vuleta pokazan konkretan interes. I nije rije~ samo o Levskom iz Sofije, ima jo{ zainteresiranih. Naravno, to ne mora ni{ta da zna~i, tek ako i Trivunovi} i Borac budu zadovoljni ponudom, onda mo`emo ozbiljno razgovarati o transferu - kazao je [ipovac. Prema njegovim rije~ima, jo{ nije definitivno ho}e li Milan Muminovi} uop}e oti}i iz kluba, jer postoji nekoliko opcija. - Jedna je da on i dalje nosi dres Borca, druga da ostane na{ igra~ i ode negdje na posudbu, a tre}a da, uz propisano obe{te}enje, ipak promijeni sredinu. Istovremeno, sve je izvjesnije da }emo se ipak rastati s Ljubi{om Vukeljom, a u o~ekivanju smo i da Perica Stan~eski stavi paraf na ve} dogovoreni produ`etak saradnje - dodao je [ipovac. Kada je rije~ o eventualnim poja~anjima, tu nema ni{ta novo. - Ostajemo pri stavu da ne}emo dovoditi igra~e tek da ih gomilamo nego samo ukoliko se za to uka`e potreba, i to samo one fudbalere koji }e biti poja~anja u pravom smislu te rije~i - zaklju~uje prvi operativac jeseS. K. njeg prvaka.
Bori}: Razmi{lja o odlasku

Volfsburg tra`i poja~anje za vezni red

Skup{tina „Ro|enih“ 23. decembra
Sjednica Skup{tine Fudbalskog kluba Vele` bit }e odr`ana 23. decembra, odlu~eno je na ju~era{njoj sjednici Upravnog odbora „Ro|enih“. Mostarci su u izuzetno te{koj situaciji, na posljednjoj su poziciji nakon jesenjeg dijela Premijer lige, a ve} du`e su bez predsjednika. Ni{ta bolja situacija nije ni s igra~kim kadrom, jer je ve} nekoliko fudbalera najavilo odlazak. Najbli`i izlaznim vratima su Elvis Lelo i [efko Oki}. O novoj sredini razmi{lja i prvi golman F. I. Sanel Bori}.

„Vukovi“ zovu Van Bomela koji se ne mo`e dogovoriti s Bajernom
Njema~ki „Bild“ objavio je da Volfsburg `eli da ove zime dovede kapitena Bajerna Marka van Bomela (Bommel). Tridesettrogodi{nji holandski reprezentativac ima ugovor sa minhenskim klubom do juna 2011. godine, ali pregovori o produ`avanju saradnje do sada nisu bili uspje{ni. Menad`er „Vukova“ Diter Henes priznao je da bi rado vidio Van Bomela u timu kao poja~anje za vezni red. Prema „Bildu“, Volfsburg je ranije `elio dovesti jo{ jednog veznog igra~a Bajerna, Ukrajinca Anatolija Timo{~uka te [alkeovog D`ermejna D`onsa (Jermaine Jones), ali je sada Van Bomel njihova prva meta. S druge strane, njema~ki mediji stalno spominju mogu}nost da na{ reprezentativac Edin D`eko iz Volfsburga pre|e u Bajern narednog ljeta.

Trivunovi}: Ho}e li oti}i iz Banje Luke

Van Bomel: Ugovor mu isti~e u junu 2011.

60

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

sport

RUKOMET Vojislav Ra|a o izostavljanju trojice standardnih igra~a

Potur i Ceri} s nagradama: Niska medalja

Izbor najboljih sportista BiH u 2010.

Nisam u konfliktu s Terzi}em, Doborcem i Toromanovi}em
Selektor nije potvrdio, ali ni demantirao da su reprezentativci dobar dio no}i uo~i me~a sa Makedonijom proveli u kafani
Selektor mu{ke rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Vojislav Ra|a priredio je javnosti nemalo iznena|enje odlu~iv{i da sa spiska igra~a za januarsko okupljanje izostavi kapitena Mirsada Terzi}a te Damira Doborca i Muhameda Toromanovi}a. Koliko znamo, trojica standardnih reprezentativaca i nosilaca igre dr`avnog tima nisu povrije|ena pa su odmah po~ele kru`iti pri~e o razlozima zbog kojih ih nema na popisu.

Laureati su Nermin Potur i Larisa Ceri}
Mu{ka karate-reprezentacija najbolja ekipa, a Suad ]upina trener
Nermin Potur i Larisa Ceri} najbolji su sportisti Bosne i Hercegovine u 2010. godini prema izboru „Nezavisnih novina“ i Radio-televizije BiH. Potur, vi{estruki prvak BiH u karateu, osvojio je ove godine tri bronzane medalje na velikim takmi~enjima, dvije na Svjetskom prvenstvu u Beogradu (pojedina~no i ekipno) i jednu na Evropskom prvenstvu u Atini (ekipno). - Bio sam veoma sretan kada sam vidio svoje ime me|u kandidatima, a ovu nagradu do`ivljavam kao iskreno priznanje za sve uspjehe, trud i rad - rekao je Potur. Najbolja bh. d`udistkinja bila je laureat i pro{le godine, a u 2010. krunu je zaslu`ila niskom uspje{nih nastupa. - Drago mi je {to je `iri i ove godine prepoznao ulo`eni trud - rekla je Ceri}. @iri, kojim je predsjedavala Svetlana Ceca Kiti}, najboljom ekipom proglasio je mu{ku karate-reprezentaciju BiH, bronzanu s Evropskog i Svjetskog prvenstva. Nagrade su dobili i selektor mu{ke karate-reprezentacije BiH Suad ]upina (najbolji trener), d`udist Stefan Majdov i pliva~ica Branka Vranje{ (najperspektivniji sportisti),

Mati}, Osim, Bene{ i Delali}
Nagrade za `ivotno djelo dobili su ljudi koji su sport utkali u svoje `ivote. Priznanja su pripala Rastislavu Mati}u i Ivici Osimu, legendama koje su cijeli svoj `ivot posvetile fudbalu, zatim Marjanu Bene{u, jednom od najboljih boksera i sportista biv{e Jugoslavije, te rukometnom arbitru D`abiru Delali}u. reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci (ekipa u sportu za invalide) i Jovica Radanovi} (najbolji pojedinac u sportu za invalide). Posebna priznanja pripala su bokseru Smajilu [ikalu (za fer-plej), rukometnim radnicima Borisu [atord`iji, Sa{i Pand`i}u i Du{anu Popovi}u (za razvoj sporta u BiH) i navija~ima NK ^elik (za sportski gest), dok je za razvoj raftinga posthumno dodijeljeno priznanje Branki [tuli}, reprezentativki koja je izgubila `ivot predstavljaju}i svoju zemlju na EP u Italiji.

Potrebni ekipi
Naime, nakon {to je BiH 31. oktobra u Sarajevu samo remizirala protiv Makedonije (28:28) i tako zna~ajno smanjila {anse za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. u Srbiji, pojavile su se pri~e kako su pojedini rukometa{i dobar dio no}i uo~i me~a proveli u kafani. Je li se radilo o Terzi}u, Doborcu i Toromanovi}u, koji su ju~er bili nedostupni na svoje telefone, Ra|a nam nije potvrdio, ali ni demantirao.

Toromanovi} i Doborac u me~u sa Makedonijom

- Prije svega, ne `elim preko novina komunicirati ni sa jednim igra~em. Ako imam problema s pojedincem, to rje{avam u ~etiri oka. Ne postoji nikakav konflikt izme|u mene i spomenute trojke. To su rukometa{i koji su potrebni

[amberi uvjetuje Grahovca
- [amberi je poslao odobrenje za na{eg golmana Neboj{u Grahovca, ali je i tu do{lo do komplikacija. Naime, Francuzi su Grahovcu kazali da mo`e i}i, ali da taj odlazak mo`e utjecati na njegov status u timu. ovoj reprezentaciji kako bismo ostvarili zajedni~ki cilj, odlazak na EP . Kao, propustio je ljetne pripreme, zakasnit }e na zimske pa nije ba{ dobro branio u posljednje vrijeme. To je nezgodna situacija za Grahovca, ali i za reprezentaciju - Ra|ine su rije~i. - Trebali smo raditi u periodu od 8. do 18. januara, {to bi nam mnogo zna~ilo za nastavak kvalifikacija. No, taj termin nije u kalendaru Evropske rukometne federacije (EHF) tako da pojedini inozemni klubovi na odre|ene na~ine uvjetuju na{e igra~e. Mo`da se okupimo odmah poslije Nove godine, 2. januara. Nadam se da nam na kraju ne}e do}i u pitanje januarske pripreme - istakao je A. Dr. Ra|a.

Izvan kalendara
Uvjeren sam da smo mnogo bolji od Makedonije, samo to trebamo pokazati naredne godine na njenom terenu izjavio je, prili~no diplomatski, Ra|a. Prema njegovim rije~ima, termin okupljanja bh. rukometa{a, 8. januara u Tesli}u, vrlo lako mo`e biti promijenjen.

Filadelfija slavila u derbiju NHL-a

„Pingvini“ zaustavljeni, Krozbi nastavio seriju
Dvanaest utakmica trajala je serija pobjeda hokeja{a Pitsburga sve dok preksino} nisu gostovali u Filadelfiji, gdje su ih Flajersi savladali s 3:2. Skot Hartnel (Scott Hartnell) dao je odlu~uju}i gol u tre}em periodu za pobjedu Filadelfije, koja je od „Pingvina“ preuzela prvo mjesto u Isto~noj konferenciji i ima najbolji skor u Ligi (20-7-5 naspram 21-9-2 Pitsburga). - Bilo je ovo za prvo mjesto, velika utakmica za nas. Za ovakve se stvari igra hokej izjavio je golman Filadelfije Brajan Bu{er (Brian Boucher), koji je zabilje`io 21 odbranu. Malu utjehu Pitsburgu mo`e predstavljati ~injenica da je njihov kapiten Sidni Krozbi (Sidney Crosby) produ`io niz utakmica u kojima je ostvario

Ra|a: Ne `elim preko novina komunicirati ni sa jednim igra~em

Odbojka{i Kaknja ispali iz ^elend` kupa

Dostojan opro{taj od Evrope
Doma}a Posojilnica savladala bh. prvaka sa 17:15 u petom setu
Sportska dvorana O[ „Franjo Golob“ u Prevalji (Slovenija). Gledalaca: 300. Sudije: Silvijan Lungu (Rumunija) i Francisko Sabraso Moratilja ([panija). Rezultat: Posojilnica - Kakanj 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 21:25, 17:15). POSOJILNICA: Kosl, Hru{ka, Sanko, Ivartnik, Koh, Valov, Divis, Grut, Pu{nik, Ka{nik, Rajzer, Leb, Kir~ev. Trener: Igor [imun~i}. KAKANJ: Salihovi}, Ru`i}, [atora, Mustedanovi}, Krivokapa, Kova~evi}, \akovac, Aganovi}, ^eremid`i}, Luki}. Trener: Almir Begi}. Odbojka{i Kaknja nisu imali snage da prirede veliku senzaciju. Nakon 101 minute borbe, pali su u taj-brejku revan{-susreta {esnaestine finala ^elend` kupa s austrijskom Posojilnicom. Iako su prvi me~ na svom parketu izgubili s 0:3, Kakanjci su bili nadomak pobjede od 3:2 u drugom susretu, {to bi im, prema pravilniku takmi~enja, omogu}ilo da igraju takozvani zlatni set do 15 osvojenih poena i da se bore za plasman u naredni krug. No, Austrijanci su u tajbrejku uz dosta napora i veliku dozu sre}e ostvarili minimalnu pobjedu i eliminirali na{eg prvaka, koji se dostojanstveno oprostio od ovogodi{njeg evropskog natjecanja. - Bez obzira na ispadanje, moji odbojka{i zaslu`uju ~estitke. Jo{ jednom su pokazali karakter i kvalitet. Malo je nedostajalo da trijumfujemo. Pru`ili smo veoma dobru igru u polju, imali smo jak blok, a proradio je i servis na{ih udarnih snaga Almira Aganovi}a, Armina Mustedanovi}a i Samira Salihovi}a, koji su zadali mnogo problema prima~ima PoPou iz Filadelfije i golman Pitsburga Fluri (Foto: AP)

poen (gol ili asistencija) na 19, ~ime je izjedna~io svoj li~ni rekord. Krozbi je u~estvovao u akcijama za oba gola, koja je dao Rus Jevgenij Malkin, te je s 26 pogodaka i 27 asistencija uvjerljivo najefikasniji igra~ lige. Rezultati: Filadelfija - Pitsburg 3:2, Edmonton - Toronto 1:4.

Begi}: ^estita svojim igra~ima

sojilnice. Postigli smo ono {to smo `eljeli i dostojanstveno smo se oprostili - kazao je nakon me~a trener Kaknja Almir Begi}. Za ve}e uspjehe u Evropi, sada je to o~ito, potrebno je mnogo vi{e sredstava, kao i ve}i fond igra~a. M. Ko.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. decembar/prosinac 2010.

61

KO[ARKA Ho}e li na{a reprezentacija dobiti poja~anje

KSBiH ne odustaje od Gorana Sutona
Tra`imo i novog naturaliziranog igra~a, ka`e Harun Mahmutovi}
Generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH Harun Mahmutovi} odlu~an je u namjeri da na{a reprezentacija na zavr{nicu Evropskog prvenstva 2011. godine u Litvaniju otputuje kao ozbiljan konkurent, a ne puki u~esnik. - Ne pristajem da putujemo turisti~ki, `elim da pro|emo barem u drugi krug. Ako se svi potrudimo, ako pomogne dr`ava i ako stvorimo optimalne uvjete za pripreme, onda mo`emo tra`iti i od igra~a da `rtvuju svojih 45 dana za reprezentaciju. Ako ne, onda moramo priznati da smo mali i da }emo uvijek bili mali - ka`e Mahmutovi}. Uporedo s organizacionim pripremama, Mahmutovi} u saradnji sa selektorom Sabitom Had`i}em poku{ava stvoriti i {to {iru igra~ku bazu uo~i Evropskog prvenstva krajem avgusta idu}e godine.

Rizvi} (^elik): Neuspjeh protiv Brotnja

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

^elik pao u ^itluku
Te`ak poraz Borca u Bile}i
Igrani su me~evi 12. kola Prvenstva BiH za ko{arka{e. ^APLJINA LASTA: Bjelica 18, Zdravkovi} 10, Jurkovi}, Leri} 11, Brki} 15, Gligora 14, Gali} 3, Mati} 8, B. Jel~i}, Bla`evi}, M. Jel~i}, Petri} 5. Trener: Hrvoje Vla{i}. VARDA HE: Malid`an 6, \eri}, Markovi} 19, Krstojevi} 8, ^ubrilovi}, Crnobrnja 10, Mirkovi}, Mrkovi} 12, Stani} 4, Baji} 15, Kajevi}, Golubovi}. Trener: DrEr. B. agoljub Vida~i}.

Ameri~ki |ak
Prvi potez je bio razgovor s drugim strijelcem NCAA lige iz pro{le sezone Adnanom Hod`i}em, koji je odgovorio potvrdno, a Mahmutovi} ne odustaje od jo{ jednog ameri~kog |aka. Goran Suton (25 godina, 208 centimetara) nekada je bio zvijezda Mi~igen stejt univerziteta. Ponudu da obu~e dres BiH lani nije prihvatio, navodno je izabrao

Brotnjo ^elik

83 77

Suton: Karijeru nastavio u Italiji

Hrvatsku. Trenutno je ~lan italijanske Bijele. Igra na poziciji krilnog centra.

Sinanovi} postaje [panac
Mahmutovi} nas je obavijestio da prakti~no ne postoje {anse da najvi{eg bh. ko{arka{a Ned`ada Sinanovi}a (222 centimetra), ina~e ~lana {panske Unikahe, vidimo u dresu BiH. - Otvoreno nam je re~eno da Ned`ad ~eka {pansko dr`avljanstvo i da nije raspolo`en da igra za reprezentaciju BiH. Svako ima svoje prioritete, a nama ostaje da tra`imo igra~e koji bh. reprezentaciju vide kao svoju ka`e Mahmutovi}.

Vi{e igra~a na EP-u
- Poku{at }emo kontaktirati sa Sutonom. Koliko znam, on jo{ nije igrao ni za Hrvatsku. Goran je ro|en u Sarajevu, pratimo njegove igre i siguran sam da bi bio zna~ajno poja~anje za nas isti~e Mahmutovi}. Prema njegovim rije~ima, nije isklju~eno da

Ko{arka{ki savez BiH potra`i novog naturaliziranog igra~a i da su u opticaju „ozbiljna imena iz Eurolige“. - To ne zna~i da smo se odrekli D`ej Ar Bremera (J. R.) i Henrija Domerkanta (Henry Domarcant), jer postoji mogu}nost da zbog ve}eg broja utakmica reprezentacijama bude dozvoljeno da vode vi{e igra~a, uklju~uju}i i dva naturalizirana - rekao je E. J. Mahmutovi}.

Sportska dvorana u ^itluku. Gledalaca 300. Sudije: Medin Du{kaj, Hariz Bili}, Mirza Hatibovi} (Sarajevo). Rezultat: Brotnjo ^elik 83:77 (18:19, 25:12, 19:26, 21:20). BROTNJO: Kren{ou 18, Barbari}, Bubalo, ^avka, Bre~i} 15, Lesko 22, ^utura 2, Bevanda, Buha~, Pinjuh 3, \ugum 13, Planini} 10. Trener: Jo{ko Pulja. ^ELIK: Maksimovi} 5, Opa~ak 24, Merdanovi}, Jahi} 7, Dedi}, Begagi} 8, Pezer 4, Rizvi} 17, Avdi}, KuRezultati 12. kola: Brotnjo - ^elik 83:77, Hercegovac - Borac Nektar 74:57, ^apljina Lasta - Varda HE 84:74. Sino}: Zrinjski - Kakanj, Slavija - Bosna ASA BH Telecom, Mladost Sloboda. Slobodan je SL IAT Leotar. Parovi 13. kola (18. decembar): Bosna ASA BH Telecom ^apljina Lasta, Kakanj - Brotnjo, SL IAT Leotar - Mladost, Varda HE - Zrinjski, Borac Nektar - Slavija, Sloboda - Hercegovac. Slobodan je ^elik.

Hercegovac Borac Nektar

74 57

Sportska dvorana u Bile}i. Gledalaca 1.100. Sudije: Ante Drmi} (Tomislavgrad), Dra`en Pehar (Ljubu{ki), Tomislav Stapi} (Mostar). Rezultat: Hercegovac - Bor-

Tabela
1. ^apljina 2. Mladost 3. Bosna 4. Borac 5. Hercegovac 6. Leotar 7. ^elik 8. Sloboda 9. Kakanj 10. Zrinjski 11. Varda 12. Brotnjo 13. Slavija 11 10 10 11 11 11 12 10 10 10 11 11 10 9 8 8 7 6 5 4 5 5 4 3 3 2 2 2 2 4 5 6 8 5 5 6 8 8 8 883:796 811:712 784:718 835:796 789:808 810:791 780:878 756:743 812:825 780:760 776:817 838:913 653:741 20 18 18 18 17 16 16 15 15 14 14 14 11

Tri NBA kluba mijenjala igra~e

Bh. kapiten na putu povratka u Tursku

Kenan Bajramovi} „Mre`ice“ upecale Slovenca Vuja~i}a ponovo u Turk telekomu?
NBA prvaci tra`ili su centarsko poja~anje i napokon su ga dobili. Prvi izbor drafta iz 1995. godine D`o Smit (Joe Smith) poja~at }e Los An|eles lejkerse, koji su, zauzvrat, Smitovom dosada{njem klubu Nju D`ersi netsima prepustili slovenskog beka Sa{u Vuja~i}a. Ovim potezom „Jezerani“ su rasteretili i klupski bud`et, jer su, umjesto Vuja~i}evog ugovora, vrijednog 4,5 miliKapiten na{e ko{arka{ke reprezentacije Kenan Bajramovi} mogao bi se ve} do kraja ove godine, zajedno sa saigra~em Halidom el-Aminom, vratiti u turski Turk telekom. Naime, litvanski prvak Litvos ritas, u slu~aju da ne pro|e u Top 16 Eurolige, razi{ao bi se sa svoja dva

ponajbolja i najskuplja igra~a. Za ostanak u igri za prolazak dalje Litvos ritas }e ve~eras kod ku}e morati dobiti Barcelonu. Bajramovi} je ~lan kluba iz Ankare bio u sezoni 2008/2009, a i tada mu je saigra~ bio ameri~ki plej ElAmin. V. B.

zmi} 8, Kre{i}, Andelija 4. Trener: Ivica Mari}. V. B.

Evropski ko{arka{ki kupovi
Vuja~i}: Napu{ta Lejkerse

Mutap~i} pora`en u debiju
Povratak Emira Mutap~i}a u Berlin, grad u kojem je po~eo trenersku karijeru kao kormilar Albe, nije bio uspje{an. Poljski Anvil, novi klub na{eg trenera, o~ekivano je pora`en u 5. kolu Eurokupa za ko{arka{e u duelu s Albom (73:92). Podgori~ka Budu}nost savladala je litvanski [ijaulijai (83:66) uz osam poena i tri skoka Alekseja Ne{ovi}a. Nemanja Gordi} se nije upisao u strijelce. Cedevita je slavila u gostima kod Hapoela Gilboa (84:73) i zadr`ala {anse da pro|e. U zagreba~kom timu nije bilo bh. pleja Vedrana Princa, kojeg zbog povrede prepona vjerovatno o~ekuje operacija. U Euro~elend`u, Henri Domerkant (Henry Domercant, 21) i ruski Spartak pobijedili su francuski Gravelin (85:77) i s omjerom od 4-1 ve} su u drugom krugu. Ukrajinski Himik Edina Bav~i}a (14 poena, 6 skokova) pora`en je kod ku}e od Makabi Haife (77:81). (V. B.)

^apljina Lasta Varda HE

84 74

Rezultati
Nju D`ersi - Filadelfija 77:82, Va{ington - LA lejkers 89:103, [arlot - Toronto 97:91, Detroit - Atlanta 103:80, Hjuston - Sakramento 118:105, Denver Orlando 111:94, Golden stejt - Minesota 108:99.

ona dolara za ovu sezonu, preuzeli onaj od 1,3 miliona dolara, koliko }e zaraditi 35godi{nji veteran Smit. Razmjena je zaklju~ena time {to su Netsi u Hjuston roketse poslali beka T erensa Vilijamsa (T errence Williams). Pored Vuja~i}a, „Mre`ice“ su dobile i prava izbora u prvoj rundi drafta 2011. i 2012., koja su im prepustili Lejkersi i Roketsi. (E. J.)

Sportska dvorana u ^apljini. Gledalaca 700. Sudije: Dragan Kralj, Bo`idar Radanovi} (Trebinje), Mate Kri`anac (Tomislavgrad). Pet li~nih gre{aka: Golubovi} (33), Brki} (36), Gligora (37), Mati} (40). Rezultat: ^apljina Lasta - Varda HE 84:74 (25:17, 21:27, 18:12, 20:18).

ac Nektar 74:57 (15:12, 24:19, 15:17, 20:9). HERCEGOVAC: Radovanovi} 18, Ba}ovi} 9, Pare`anin 2, M. Vukovi}, Vujovi}, Brati} 2, Gajovi} 8, Kulji} 1, Lalovi} 26, Pejovi} 8, Mili}evi}, Savi}. Trener: Zoran Glomazi}. BORAC NEKTAR: To{i} 13, Ivi}, Vranje{ 12, Kostadinovi}, [turanovi}, Jagodi}-Kurid`a 4, Blanu{a, Jocovi} 18, Pavlovi} 2, Lon~ar, Raduki}, Triki} 8. Trener: [. A. Drago Karali}.

@eljo doma}in ruskom Dinamu

Bajku{a se nada pobjedi
Ko{arka{ice sarajevskog @eljezni~ara danas do~ekuju ruski Dinamo iz Kurska u prvom me~u {esnaestine finala Eurokupa FIBA. Trener @eljezni~ara Vesna Bajku{a smatra da je protivnik te`ak, ali da }e njene ko{arka{ice poku{ati ostvariti pobjedu, javlja Fena. - Dinamo je jaka ekipa, a problem nam stvara manjak informacija o njihovoj igri izjavila je Bajku{a. @eljezni~ar }e biti poja~an iskusnom hrvatskom igra~icom Tinom Peri{om, koja je stigla iz tuzlanskog Jedinstva. Dana{nji me~ igrat }e se u dvorani „Ramiz Sal~in“ s po~etkom u 20 sati. Revan{ je 22. decembra u Kursku.

@algiris otpustio Petrovi}a
Srbijanski trener Aco Petrovi} dobio je otkaz u @algirisu uprkos ~injenici da ima skor od 18 pobjeda i samo ~etiri poraza te da su Litvanci u ko{arka{koj Euroligi, prakti~no, ve} izborili prolazak u Top 16. Klupsko vodstvo saop}ilo je da je zadovoljno rezultatima, ali ne i igrama. Ekipu }e, kao privremeno rje{enje, vodi(V. B.) ti sportski direktor Rimantas Grigas.

Ne{ovi}: Trijumf Budu}nosti

^ETVRTAK 16. 12. 2010.

00.20
SERIJA, HAYAT TV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

21.00

BRA]A KARAMAZOVI

15.20

CRNA HRONIKA

22.15

V.I.P SURVIVOR

21.00

ISPUNI MI @ELJU

14.10

MJE[OVITI BRAK

Seks i grad
Keri razmi{lja o svrsi i zna~aju braka. Miranda je vodi na isprobavanje ru`nih vjen~anica u sklopu ~udne {ok terapije, kako bi iz nje istjerala strah od braka. Keri od Ajdana tra`i vremena, ali joj ga on ne `eli dati. Ona shvata da joj Ajdan jo{ ne vjeruje...

21.10
TOK-[OU, OBN

Biseri
Josip Pejakovi}, jedan od najboljih glumaca nekada{nje Jugoslavije, gost je ovosedmi~nog izdanja „Biseri“. U emisiji Josip je pri~ao o nesta{nom djetinjstvu, vremenu kada je volio da se potu~e, o igrankama, pjevanju u rok sastavu „Veziri“...

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Robot Robi, animirana serija, 11/52, r. 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 243/313 13.00 Avenija Ocean, igrana serija, 24/130 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 26/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 55/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 101 nesta{luk, igrana serija, 7/13 16.25 Putevi zdravlja, magazin 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 27/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Javna istraga, igrano-dokumentarni program, 3/4 21.00 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 11/12 21.50 BHT vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure: Safet Zec, program iz kulture 00.00 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 11/12, r. 00.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.25 Pregled programa za petak
20.40 Emisija Puls 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 21.45 Emisija Istina 23.00 Dnevnik 1, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, r. 19.30 19.35 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 79. epizoda, r. 10.00 D`epni zmaji}i, serija za djecu, 5. epizoda 10.30 Phil iz budu}nosti, serija za djecu, 32. epizoda 10.55 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Villa Maria, igrana serija, 13. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 80. epizoda 13.05 Film za upucavanje, ameri~ki igrani film 14.40 Entuzijasta, dokumentarni program 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 59. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 199. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 14. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 84. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 CSI Miami, igrana serija, 10. epizoda 22.09 Dnevnik, najava 22.10 [etnja sa zvijerima, dokumentarni program BBC, 3. dio 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 No} klasika Bunuel: Tristana, francusko-{panski igrani film 01.15 Ha{ki dnevnik 01.45 Federacija danas, r. 02.10 Dnevnik 3, r. 02.55 Pregled programa za petak
Portal Game Zone Muzi~ki predah TV ordinacija Stav Serija: Ti si moja sudbina Glas Amerike Talk Show 20.05 21.00 23.15 23.45

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P. Survivor, bez cenzuredan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P. Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.10 Biseri Gost: Josip Pejakovi} 22.10 Vox populi (Glas naroda) 22.15 V.I.P. Survivor, reality show 23.20 V.I.P. Survivor, bez cenzure-no} 23.50 Lanina vramanska prognoza 23.55 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo - sezona lova 09.00 Timmy, crtani film, 33. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 15. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 13. i 14. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 21. epizoda 10.25 WINX, crtani film, 21. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 21. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 39. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 85. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 78. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Moj dom 14.35 Bistro BiH 15.00 Muzi~ki program 15.20 Bioclinica 15.35 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 93. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 92. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 13. epizoda 18.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 14. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 94. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.20 Ima{ po{tu, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 63. epizoda 01.00 Sport centar
00.00 Odjava programa

08.00 Razvod na odre|eno vrijeme, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, u`ivo 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija, u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Farma, u`ivo 00.00 Savr{ena romansa, film 02.00 Gold express
18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 Potez, r. Informator Muzika 1001 no} - igrana serija Ispuni mi `elju - emisija Dvije sedmice za ljubav, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija 01.00 Sport centar

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija [to da ne? repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Emisija Klub Ekspres Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana

Dobar, lo{, zao Hrana i vino, emisija Dnevnik KISS, r. No}ni program

21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 23.00 Igrani film

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.30 22.00 23.30 23.30 00.00 Druga~iji pogled Ja sam tvoja sudbina, serija Bra}a koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Vjera i `ivot Ja sam tvoja sudbina, serija ^uda svijeta Glas Amerike Vijesti IC r.

TV Zenica
18.00 18.05 19.00 19.50 20.00 21.00 21.30 21.35 22.00 23.00 Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike Me|u nama TV izlog Zona kantona Klinika, igrana serija Zenica danas, repriza

TV Gora`de
18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Visoko
18.30 Dragulj u palati - serijski program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Razgovor s povodom 21.55 Dragulj u palati - serijski program 22.40 Aktuelnosti, r 23.00 TV strane 00.00 Odjavni telop

TV HEMA
16.00 17.02 17.45 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 Izaberi zdravlje Muzi~ki program Pregled programa Vijesti Vrijeme BIHAMK Muzi~ki program City light - muzi~ka emisija Sve o svemu Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza 22.50 Top shop 23.00 Gospodin Barington, igrani film 02.00-04.00 Program za dijasporu

BN
18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 20.55 22.30 Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Puls Dnevnik 3

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike

TV USK
18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK Sport 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, informativni program

TV OSM
18.55 18.30 18.55 19.05 Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi

TV KISS
19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.05
SERIJA, Nova TV

16.00

OVO JE SRBIJA

18.55

BIATLON

20.00

OBARANJE RUKE

20.00

MACCABI - KHIMKI

15.00

DOLINA VUKOVA

22.50

PRANKED 2

20.15

LASKO

23.15

RED!

13.30 Do{lo doba da se ljubav proba, film 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi

12.15 Alpsko skijanje 13.30 Biatlon 14.15 Biatlon, S. kup Pokljuka 16.00 Plivanje, S. [. Kratke staze Dubai 18.30 Plivanje 18.45 Fudbal 18.55 Biatlon, S. kup Pokljuka 20.00 Borila~ki sport, Borila~ki klub

13.30 Fudbal 14.00 Reli 15.00 Skijanje slobodnim stilom 16.00 Fudbal 16.30 Ko{arka 16.45 Snowboard 18.15 Ko{arka 18.30 Skijanje slobodnim stilom, Fis Svjetski kup Meribel 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke

16.00 NBA Live 16.15 NHL: Pittsburgh - NY Rangers 17.45 Premier League News 18.00 Premier League Magazin 18.30 Euroleague: Partizan - Prokom 20.00 U`ivo: Euroleague: Maccabi - Khimki 22.00 NBA Live

11.00 Nemoj re}i majci... 12.00 Put u Amazoniju 13.00 Drevne tajne 14.00 Sve o Bibliji 15.00 Dolina vukova 16.00 Stvoreni za ubijanje 17.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 18.00 [apta~ psima 19.00 Majmuni lopovi

17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1 22.00 The Hard Times Of Rj Berger 22.20 The Hard Times Of Rj Berger 22.50 Pranked 2

16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Lasko, Bo`ija pesnica, serija

14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 TV Total - Najva`nije ove godine 23.15 Red! 00.15 Victoria Secret modni {ou

Najbolje godine
Pravi razlog Maksovog dolaska u Drago{je polako izlazi na vidjelo. Blizanke ukradu Koraninu {minku i otkriju Suzanin kofer pun ukradenih stvari. \uka poku{ava zata{kati sve da Suzana ne nastrada, ali ju odaju blizanke...

^ETVRTAK 16. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Dosada i monotonija za vas su nepoznati pojmovi. Slijedi lijepo ve~e, puno uzbu|enja i ljubavi. 21. III - 20. IV Posao: Imate priliku za ve}u zaradu. Pazite, novac se mo`e brzo istopiti, zbog pove}anih ili neplaniranih tro{kova. Zdravlje: Ni{ta ne mo`e naru{iti va{ optimizam.
OVAN BIK
21.IV - 22.V

19.05

UPITNIK

20.10

1 PROTIV 100

21.00

ANDERLECHT - HAJDUK

19.15

DNEVNIK NOVE TV

09.00 Vijesti Mala TV 09.12 Nodi, crtana serija (54./100) 09.25 Mala princeza, crtana serija (2./65) 09.37 Tomica i prijatelji, crtana serija (77. i 78./100) 09.49 Svijet divljine - crtana serija (15./52) 09.54 RTRS preporu~uje 10.00 Moja {pijunska porodica - serija (19./26) 10.25 TNT, serija za mlade (15./26) 11.10 Karmelita, tv novela (78./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Pakov svijet, serija (104.) [arene ka`e (76.) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela (133./210) 15.55 [arene ka`e (76.) 16.00 Re’publika - Potkozarje 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (79./170) 17.50 Kuglanje - Liga {ampiona - Borac - Konstruktor - reporta`a 18.00 Mozaik, religijski program 18.45 Mala princeza, crtana serija (3./65) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.35 [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarna serija (1./4) 22.15 [arene ka`e (76.) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Pank nije mrtav, dokumentarni film 00.35 Film

11.02 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.15 Oprah show (1277.)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.34 More ljubavi, telenovela (108/164)* 13.20 Hitna slu`ba 15, serija (5/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (6/38)* 15.35 Ni gladni, ni bosi - dokumentarni film 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.25 HAK „Promet info“ 17.35 8. kat: Heroji 2010., talk-show 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Na{i i Va{i 2, TV serija (3/14)* 19.11 Minuta zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.05 Otvoreno 22.00 Pola ure kulture 22.40 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Na rubu znanosti: Drevna vedska znanost 00.20 Hitna slu`ba 15, serija (5/22) (R)* 01.05 Eureka 3, serija (16/18) (R)* 01.50 CSI: Miami 7, serija (12) (4/25) (R)*

06.25 More ljubavi, telenovela (107/164) (R)* 07.05 Johnny Bravo, crtana serija (37/52)* 07.30 Hamtaro, crtana serija (8/25)* 07.50 Mala TV TV vrti}: Zimski san 7 kontinenata - Europa 08.25 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (4/13)* 08.50 [kolski program: Sinkronizirano plivanje Kokice Abeceda EU 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu (14/26)* 10.00 Beverly Hills 4, serija (12/32)* 10.45 Znanstvena petica (R) 11.20 Indeks, emisija o {kolstvu (R) 11.50 Lica nacije (R) 12.45 Drugi format (R) 13.30 Eureka 3, serija (16/18)* 14.10 [kolski program: Sinkronizirano plivanje (R) Kokice (R) Abeceda EU (R) 14.55 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (5/24)* 15.20 Mijenjam svijet: Moj prijatelj vegan 15.45 Znanstvene vijesti 15.55 Dubai: SP u plivanju, prijenos 18.20 Hit dana 18.30 Nogomet, EL - emisija 18.40 Rukomet, EP (@): Hrvatska [panjolska,prijenos 1. poluvremena 19.20 Nogomet, EL - emisija 19.30 Rukomet, EP (@): Hrvatska [panjolska,prijenos 2.poluvremena 20.15 Nogomet, EL: Bayer - Atletico (M), uklju~enje u prijenos 20.50 Nogomet, EL - emisija 21.00 Nogomet, EL: Anderlecht - Hajduk, prijenos 22.55 Nogomet, EL - emisija 23.23 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom (R) 23.35 CSI: Miami 7, serija (12) (4/25)* 00.25 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (12) (13/27)*

06.05 Na{i najbolji dani, serija (65/260) 06.55 Gospodin Magoo, crtana serija (29/65) 07.20 Bumba, crtana serija (5556/150) 07.30 Graditelj Bob, crtana serija (5/39) 07.45 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtana serija (22/26) 08.10 Roary, crtana serija (18/52) 08.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (55/140) R 09.40 Slomljeno srce, serija (63/130) R 11.15 Gumus, serija (23/100) R 12.55 IN magazin R 13.40 Najbolje godine, serija (59/152) R 14.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (56/140) 15.35 Slomljeno srce, serija (64/130) 16.30 Gumus, serija (24/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (60/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (7/24) 21.40 Provjereno, informativni magazin 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Vuk, igrani film (15)* 01.10 Seks i grad, serija (94/94) 01.40 Vjerovali ili ne, serija (16/40) 02.05 Nomad, igrani film (15)* 03.50 Na rubu zakona, serija (12/14) (12)* 04.35 Ezo TV, tarot show (18)* 05.35 Kraj programa

Ljubav: Obuzima vas neodoljiva `elja za slo-

bodom i promjenama. Osje}anja su stavljena na isku{enje. Posao: Raste koncentracija, `elja za napredovanjem. Ako ste eufori~ni, to mo`e rezultirati razo~arenjem. Zdravlje: I dalje ste preosjetljivi.
BLIZANCI
23.V - 22.VI

Ljubav: @elja za slobodom i samo}om stavlja

na isku{enje va{u vezu. Partner je, istovremeno, pun pitanja. Posao: Posao, koji }e iznenada iskrsnuti, pomo}i }e vam da zaradite poseban prihod i obnovite zalihe. Zdravlje: I {etnja je odli~na za kondiciju.
RAK
23.VI - 22.VII

Ljubav: Ako ste prekinuli vezu ili ste ljuti na vo-

ljenu osobu, dolazi razlog za veliku sre}u i zadovoljstvo. Posao: Mogu}i su nenadani tro{kovi. To ometa va{e planove, ali ne brinite, sa~ekajte sljede}u priliku. Zdravlje: Nema bitnih promjena. Ljubav: Ako ste sami i `elite novu ljubav, LAV u~inite prvi korak bez odlaganja. Veliki su izgledi da uspijete. 23.VII - 22.VIII Posao: Imate priliku za novi posao. To vas posebno veseli ako ste nezaposleni. Ne povjeravajte se bilo kome. Zdravlje: Vi{e se odmarajte.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

Ljubav: Ako nesporazum sa partnerom ne

mo`ete izbje}i, barem rije{ite probleme koji vas dugo mu~e. Posao: Finansijska situacija postaje napeta. Ako i zara|ujete dobro, novac vam brzo „klizi“ kroz ruke. Zdravlje: Zaboravite na pote{ko}e.
VAGA
23.IX - 22.X

Ljubav: Ako shvatite gdje je izvor va{ih ljuba-

vnih problema, ve}i su izgledi da }ete ih brzo i rije{iti. Posao: Finansijska situacija nije toliko problemati~na. Uz osmijeh zaklju~ujete da je va{a briga pretjerana. Zdravlje: Razmi{ljajte o rekreaciji.
[KORPIJA
23.X - 22.XI

Ljubav: Osje}ate se izgubljeno, ne snalazite

20.30
DOKUMENTARNI PROGRAM, BHT 1

Putevi zdravlja 16.25
Kada je i zbog ~ega je potrebno i}i oftalmologu, iako, mo`da, i nemate problema sa vidom? Putevi zdravlja predstavljaju vje`be za slabovidu djecu, recept za sok od mrkve te donose pri~u o atlasu - prvom vratnom kralje{ku koji nam glavu nosi, a koji, ako je i{~a{en, stvara velike tegobe za koje ne znamo odakle dolaze.

se. Shvatate da ste sami sebe zavaravali, i to vas posebno boli. Posao: Ako pri`eljkujete promjene, radije pri~ekajte neko vrijeme. Potom }e sve krenuti novim tokom. Zdravlje: Zasjenit }ete sve oko sebe.
STRIJELAC

Javna istraga: Trgovina ljudima
Stotine `ena, djevoj~ica, a u posljednje vrijeme i mu{karaca, `rtve su organiziranih lanaca trgovine ljudima. Naj~e{}e `rtve ropstva modernog doba su maloljetnice. Uz pomo} predstavnika Misije OESS-a u BiH govorimo o procesuiranom slu~aju trgovine ljudima u Mostaru, metodologiji vrbovanja mladih djevojaka...

Ljubav: Kao da niko ne mo`e udovoljiti va{im visokim kriterijima?! Posljedica toga, naj~e{}e 23.XI-22.XII je - samo}a. Posao: U ovom trenutku, najva`nije je da rije{ite zaostale poslove. Tek potom, planirajte ne{to novo. Zdravlje: Samo poljuljana ta{tina.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: U va{u vezu uvla~i se monotonija. Ne-

MAGAZIN, BHT1

sporazumi sa partnerom postaju ~e{}i, sve te`e se snalazite. Posao: Mogu}nost da zakasnite sa rokovima, ispunjava vas laganim u`asom i velikom zebnjom. Zdravlje: Na|ite vremena za kontrolni pregled.
VODOLIJA
22.I-19.II

Ja sam tvoja sudbina

21.15
An~al se susre}e s Dira`om i daje mu svoje skice. Moli ga da niko ne sazna da ih je ona crtala i da je ona ustvari dizajnerica. [an~al ih slu~ajno ugleda i po~inje sumnjati da se izme|u njih ne{to de{ava.

Gumu{

19.55
SERIJA, OBN
Nakon svega {to su pre`ivjeli Gumu{ i Mehmeta ~eka jo{ jedno neprijatno iznena|enje. Privedeni su istra`nom sudiji i zatvoreni do daljnjeg. Gumu{ hitno prebacuju u bolnicu. Enginovo stanje je kriti~no, Nihan u me|uvremenu prohoda.

Ljubav: Ako je ne{to krenulo u ne`eljenom pra-

vcu, ne o~ajavajte. Sve se kre}e ka u`ivanju u ljubavnoj sre}i. Posao: Finansijska situacija je relativno dobra. Ipak, mogu vas iznenaditi opomene za nepla}ene ra~une. Zdravlje: Prolazna glavobolja.
Ljubav: Intrigantan razgovor sa jednom posebnom osobom, mo`e unijeti velike promjene u 20.II-2O.III va{ emotivni `ivot. Posao: Od danas za vas mo`e zapo~eti sjajan period. To }e vas osvje`iti novim poletom i sre}om. Zdravlje: Promijenite ne{to u svom izgledu.
RIBE

SERIJA, TV ALFA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Cukerberg: Izbor „Timea“

^ovjek godine
NJUJORK - Osniva~ dru{tvene mre`e Facebook, 26-godi{nji Mark Cukerberg (Zuckerberg) izabran je ju~er za ~ovjeka godine ameri~kog ~asopisa „Time“, saop}ila je uprava sedmi~nika. Me|u finalistima ovogodi{njeg izbora ~italaca ~asopisa bili su i osniva~ Wikileaksa D`ulijan Asan` (Julian Assange) i pjeva~ica Lejdi Gaga (Lady). - Dru{tvena mre`a koju je osnovao Mark Cukerberg, povezala je pola milijarde ljudi i tka njihove odnose. Facebook je postao tre}a najve}a zemlja na svijetu, predstavlja skoro desetinu planete - izjavio je glavni urednik Ri~ard Stengel (Richard), koji je objavio izbor na televiziji NBC.

Johanson: Na razvod je, prema pisanju medija, utjecala razdvojenost dok su snimali filmove

Slavni glumci objavili da se razvode

KRAJ HOLIVUDSKE LJUBAVI
Filmske zvijezde Skarlet Johanson i Rajan Rejnolds u braku su proveli dvije godine
LOS AN\ELES - Skarlet Johanson (Scarlett Johansson, 26) i Rajan Rejnolds (Ryan Reynolds, 34) rastaju se nakon dvije godine braka, pi{e u njihovom zajedni~kom saop}enju za medije. - Nakon pomnog razmi{ljanja i razmatranja situacije u kojoj smo se na{li, zajedno smo zaklju~ili da bi najbolje bilo da okon~amo svoj brak. Vezu smo zapo~eli s dosta ljubavi i rastajemo se na isti na~in - napisali su glumci u svojoj izjavi. Skarlet, koja je glumila u filmovima kao {to su „Vicky Christina Barcelona“ i „He’s Just Not That into You“, udala se za Rejnoldsa u septembru 2008. godine. „US Weekly“ navodi izvor koji je rekao da je njihovom braku do{ao kraj zbog toga {to su bili razdvojeni dok su snimali filmove, dok „People“ pi{e da ve} skoro {est mjeseci ne `ive zajedno.

Iskosa

Goli po{tar
VAJTFI[ BEJ - Jedan ameri~ki 52-godi{nji po{tar prosto je `elio da oraspolo`i `enu koja mu je izgledala kao da je pod „velikim stresom“ pa je odlu~io da joj po{tu isporu~i - totalno nag. Prema izvje{taju policije, on je zaista i isporu~io po{tu „odjeven samo u osmijeh“. Uhap{en je nekoliko dana poslije zbog bludnog i raskala{nog pona{anja pa je „priznao da je bilo glupo isporu~ivati po{tu bez odje}e“.

Arkti~ka hladno}a u Kanadi i SAD
VA[INGTON - Talas arkti~ke hladno}e, pra}en jakim vjetrom i snijegom, pogodio je isto~ne dijelove Kanade i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. U kanadskoj pokrajini Ontario izvedena je dramati~na akcija spa{avanja skoro 300 ljudi, koji su ostali zavejani du`e od 24 sata u svojim vozilima na autoputu koji vodi do ameri~ke granice. Konvoj vozila kanadske policije i vojnih helikoptera evakuirao je voza~e i putnike na autoputu, dok Toronto i Otavu poga|a najsna`nija oluja u posljednjih 25 godina.

Nasilne demonstracije u Ankari

(Foto: Reuters)

Studenti protiv Erdoana
ANKARA - Grupa studenata ljevi~ara koji protestiraju protiv turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana, sukobila se ju~er s policijom na univerzitetu u Ankari. Policija je upotrijebila suzavac, a zatim opkolila studente, koji su bacali kamenice na Univerzitetu gdje je Erdoan prisustvovao skupu posve}enom nauci, prenio je AP . Ovo je najnoviji u seriji protesta protiv vladinog navodnog mije{anja u imenovanja dekana i zbog pretjerane upotrebe sile policije.
Ontario: Akcija spa{avanja skoro 300 ljudi zavejanih u snijegu na autoputu