ve}i je Tira` ovog broja jeraka! od 105.

000 prim

Dnevni avaz
petak, 17. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5492 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik

Be~

Be~: Alma s mamom u bolnici neposredno pred operaciju

Uspje{na operacija u Austriji
7. strana

&4 #80# 8.#56 ,' 24+14+6'6
Mnoga od urgentnih pitanja rje{avaju se na dr`avnom nivou Gra|ani su pod sankcijama zbog opstrukcija nekolicine
ne zaboravimo da se mnoga od urgentnih pitanja, kao {to su ustavna reforma i povratak na put integracija u EU i NATO, rje{avaju na dr`avnom nivou, upozorio je iH nema vremena za gubljenje. Pozdravljam svaki dogovor o formiranju vlasti i sara|ivat }u s bilo kojom koalicijom, ali

INTERVJU Valentin Incko, visoki predstavnik

Alma dobila srce B
Pravda: Entitetsko pravobranila{tvo u panici

visoki predstavnik Valentin Incko u intervjuu za „Avaz“. Naglasio je da su gra|ani BiH godinama pod sankcijama nesposobnih vlasti ove zemlje. 5. str.

Ekskluzivno

5#4#,.+,' 1& 45 64# ' 8+ ' 1& /+.+,#4&7 -/
@eljeznice FBiH

781&+ 5' 24+07&0# 724#8#"

4. str.

5. str. Sejdinovi} sa k}erkom: @eli da se sli~no zlo drugima ne ponovi

(Foto: H. ^ali})

[okantna pri~a 16-godi{njakinje iz Gnojnice kod Lukavca

Djevoj~icu silovalo 17 ljudi!
19. strana

2

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

SPORAZUMI Konstruira se nova parlamentarna ve}ina

Mun u Mostaru: Ozbiljan posao

Tihi} prihvata koaliciju, SDP poziva i HDZ 1990
Oni koji misle praviti nove sejde bajramovi}e, prave amatersku gre{ku, tvrdi ^ovi} Lagumd`ija tra`i mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara za SDP
Glavni odbor SDA na svojoj ju~era{njoj sjednici u Zenici razmatrao je platformu o programskoj saradnji, koju mu je dan ranije uputio SDP BiH, te je „ocijenio da je ona u osnovi prihvatljiva, iako ima nekih primjedbi koje }e u daljnjim razgovorima ugraditi u kona~an tekst“. koja u svom planu ima reforme, koje }e pomo}i zemlji da ide naprijed ka evropskim integracijama. Zemlja se suo~ava sa zna~ajnim izazovima, a politi~ki lideri moraju se sastati i pozabaviti ovim pitanjima na konsktruktivan na~in. Lideri moraju uraditi ozbiljan posao i oni moraju biti spremni za dijalog i kompromis - kazao je Mun. Ameri~ki ambasador ju~er se u Mostaru sastao sa ~elnicima NSRzB-a Mladenom i Jerkom Ivankovi}em Lijanovi}em i predsjednikom HSP-a Zvonkom Juri{i}em, kao i s bo{nja~kim i hrvatskim studentima i A. Du. u~enicima.

Ambasador Mun posjetio Mostar

SAD `ele vidjeti {to ja~u koaliciju u BiH
Lideri u BiH moraju biti spremni za dijalog i kompromis, poru~io Mun
Vlada SAD nema stav o tome ko treba biti u koaliciji koja }e ~initi vlast u BiH, ali mi `elimo vidjeti da se formira {to je mogu}e ja~a koalicija, izjavio je tokom ju~era{nje posjete Mostaru ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon). On nije `elio komentirati platformu koju je SDP uputio SDA, HSP-u i NSRzB-u, ali je, odgovaraju}i na novinarska pitanja, kazao da „Sjedinjene Dr`ave daju ~vrstu podr{ku pravima Hrvata u BiH i da }e na tome i dalje raditi sara|uju}i sa svim hrvatskim politi~kim liderima“. - @elimo vidjeti koaliciju

Pitanje rotacije
Sulejman Tihi} potvrdio je da }e narednih dana biti potpisani protokol o osnovi za formiranje vlasti, {to zna~i da se i definitivno krenulo u kreiranje koalicije. Ponovio je da SDA ne}e u~estvovati u bilo kakvim razgovorima ili parlamentarnim ve}inama koje uklju~uju Savez za bolju budu}nost BiH, optu`iv{i tu stranku da se „sve vi{e nedvosmisleno svrstava i podr`ava politiku HDZ-a BiH i SNSD-a s ciljem da preko njih u|e u vlast“. U isto vrijeme, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija poru~io je da je programska platforma te stranke otvorena za sve politi~ke partije, ali, prije svega, za HDZ 1990 i njegovog predsjednika Bo`u Ljubi}a. - Ljubi} bi mogao biti prirodni ~inilac ovog dokumenta - kazao je Lagumd`ija. Komentiraju}i nesporazume sa HDZ-om BiH, Lagumd`ija je istakao da pitanje predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH nije samo pi-

Lagumd`ija, Tihi} i ^ovi}: SDP-u i SDA nije prihvatljiv HDZ BiH

Lijanovi}i i HSP odgovaraju ^ovi}u

Vlast se ne}e mo}i blokirati!
Predsjedni{tvo i Glavni stan HSP-a BiH na dana{njoj sjednici u Mostaru donijet }e kona~nu odluku o tome ho}e li prihvatiti SDP-ovu platformu za formiranje koalicije. Na~elno, ona im je prihvatljiva. Predsjednik HSP-a Zvonko Juri{i} kazao je za „Avaz“ da je u taj dokument ugra|eno 90 posto onoga {to se nalazi u platformi njegove stranke. - Ako }e HSP biti dio ne~ega {to }e popraviti poziciju Hrvata u BiH, gdje }emo do}i do nekih rje{enja u Vladi FBiH, ba, uvijek se mo`emo povu}i iz svega - kazao je Juri{i}. Ne boji se najavljenih blokada i optu`bi iz dva HDZ-a da je, zajedno s Lijanovi}ima, novi Sejdo Bajramovi}. Tvrdi da je i ranije bilo poku{aja blokada te da se „zna kako su zavr{ili takvi“. Prema rije~ima dopredsjednika Narodne stranke Radom za boljitak Jerke Ivankovi}a Lijanovi}a, SDP-ova platforma mo`e odmah biti potpisana i zapo~eti njena implementacija. Najave dva HDZa o blokadama smatra neprimjerenim. Ne vidi razlog za paniku. - Blokada uspostave vlasti ne}e biti mogu}a kazao je Ivankovi} Lijanovi}. F. V.
Ivankovi}: Nema razloga za paniku

tanje rotacije. Upitao je „~emu izbori ako neko ko je dobio tri puta manje glasova od nas mo`e pretendovati na to mjesto“, potcrtavaju}i da ta funkcija pripada SDP-u.

^ovi}: Slali su mi poruke da }e me uhapsiti
^ovi} nam je potvrdio da su mu iz odre|enih krugova u posljednje vrijeme bile poslane poruke da }e biti kriminaliziran putem podobnih medija i, na kraju, uhap{en. - Da oni imaju i takve scenarije, meni je jasno ima mjesec-dva. Slali su takve poruke. To me ne optere}uje, je to porazna koalicija. Evidentno se SDA ne mo`e izvu}i iz dijela ranijih razgovora, ali to je njihova stvar. Ako oni naprave koaliciju, to je poruka ru{enja svih procesa u BiH. Oni koji razgra|uju BiH, eliminiraju}i glasa~ku volju jednog naroda, {alju jasnu poruku, bez obzira na to kakve izgovore imali. Vlast se ne}e mo}i napraviti u dr`avi i FBiH. Oni koji misle praviti nove sejde bajramovi}e, kao prije 20 godina, prave amatersku jer ljudi koji {alju takve poruke najve}i su kriminalci u ovoj dr`avi. Oni ne mogu praviti montirane politi~ke procese. Ne postoji snaga koja takvo ne{to mo`e uraditi. Oni su u posljednjih deset godina poku{ali kriminalizirati mnoge ljude iz HDZ-a, pa i mene, ali u tome nisu uspjeli - istakao je ^ovi}. pogre{ku, nerazuman i neodgovoran potez - kazao je ^ovi}. Komentiraju}i SDP-ov poziv HDZ-u 1990 u koaliciju, ^ovi} je rekao da je razgovarao s Ljubi}em i da od toga nema ni{ta. Dvije stranke saglasne su da se „volja Hrvata mora uva`avati“ i da je sve drugo rasprodaja hrvatskih interesa. Optu`io je Lijanovi}e da su samo ~ekali ponudu da zauzmu fotelje kako bi ponovo mogli trgoF. VELE vati.

Nerazuman potez
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} u izjavi za „Avaz“ tvrdi da }e platforma SDP-a definitivno biti potpisana u prva tri dana naredne sedmice. Uvjeren je da taj projekt ne mo`e uspjeti. - Mi smo Tihi}u kazali da

SBB: SDA je osam godina u koaliciji sa SNSD-om i HDZ-om
Povodom izjave Sulejmana Tihi}a da Savez za bolju budu}nost BiH `eli kompromitiraju}u vlast sa SNSD-om i HDZ-om BiH, ta stranka ju~er je odgovorila kako „vlastoljubivi Tihi} zaboravlja ~injenicu da je on ve} punih osam godina, pa ~ak i danas, u koaliciji upravo sa SNSD-om i HDZ-om u RS, Federaciji i na nivou dr`ave“. - Ako SBB eventualno bude vodio razgovore o dr`avnoj vlasti s Tihi}evim prudskim partnerima i ako nas to uop}e bude zanimalo, javnost }e biti blagovremeno obavije{tena, i to od nas, a ne predsjednika SDA - saop}eno je iz SBB BiH.

rije{iti problem preglasavanja, za{to je to nekome problem? Uvjeren sam da radimo ne{to dobro za narod. Ako u svemu bude ne{to {to nije kako treJuri{i}: Popravljanje pozicije

Dodik o koaliciji SDP-a, SDA, NSRzB-a i HSP-a

Lagumd`ija ne}e dobiti podr{ku iz RS
Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je ju~er da je najava koalicije izme|u SDP-a BiH, SDA, NSRzBa i HSP-a unutra{nja stvar FBiH i da RS nema ni{ta s tim. On smatra da SDP ima pravo na politi~ku igru koju igra, ali da treba znati da, kada je rije~ o takvoj igri na nivou BiH, treba sjesti i to dogovoriti u Parlamentu BiH. - [to se ti~e vlasti na nivou BiH, mi iz RS rekli smo da }emo podr`ati autenti~nog Hrvata koji dolazi iz jednog od HDZ-a na mjestu predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i nismo spremni da kalkuli{emo na bilo kojem drugom nivou. Ako nema tog dogovora i ako izostane srpska strana, onda nema nikakvog imenovanja - rekao je Dodik novinarima u Isto~nom Sarajevu. Poru~io je da lider SDPa Zlatko Lagumd`ija ne zaslu`uje podr{ku iz RS i da je ne}e dobiti, prenijela je Srna.

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

Lezi hljebu da te jedem!
Privilegiju da neko ne radi, a da za to prima pla}u, danas ne poznaje nijedan sistem u civiliziranom svijetu, osim ovoga u BiH
Savi Lon~aru, delegatu na listi SNSD-a od prije ~etiri godine, Centralna izborna komisija BiH prije nekoliko dana dodijelila je mandat u starom sazivu Doma naroda Parlamenta BiH i tako na dr`avni bud`et stavila jo{ jednog sina partije koji }e narednu godinu primati pla}u, a ne}e morati raditi. Konzumenti ove informacije, naravno, nemaju razloga da se sekiraju: izbor Save Lon~ara u potpunosti je legalan i po zakonima BiH! To {to je Lon~ar s danom ovjere mandata odmah postao biv{i i {to }e Du{anku Majki}, ~iju je stolicu u Domu naroda trebao zauzeti, zamjenjivati samo na papiru, to vi{e nije va`no. Do formiranja novog Doma naroda, Lon~ar }e uredno primati pla}u, a nakon toga i on, kao i ostale mu kolege biv{eg saziva, oti}i }e na „bijeli hljeb“, odnosno godinu pla}enog odsustva za koji }e mu dr`ava svakog mjeseca darivati po najmanje 4.000 KM. Lezi hljebu da te jedem, rekao bi narod! Privilegiju da neko ne radi, a da za to prima pla}u, osim dr`ava u kojima monarsi kroje zakone, danas ne poznaje nijedan sistem u civiliziranom svijetu, osim ovoga u BiH. Cijeli bataljoni neradnika i nesposobnjakovi}a kojima su politi~ke partije i gra|anska naivnost omogu}ili ~etverogodi{nje u`ivanje u skup{tinskim klupama, nakon {to im prestanu mandati, ve} godinama nastavljaju primati pla}e iz dr`avnog bud`eta, a da za novac koji prime ni{ta ne rade i nikome ne odgovaraju. U nekim slu~ajevima i do godinu. Ovakav na~in kra|e dr`avnog novca zakonom su legalizirali upravo sinovi partije koji godinama i ne rade ni{ta drugo nego u ime politi~kih opcija kojima pripadaju smi{ljaju kako prevariti dr`avu. Rije~ je o onima koji su u politiku u{li s ulice, bez ikakvog profesionalnog legitimiteta, potvr|enog znanja i izgra|enih karijera (o moralnom legitimitetu da ne govorimo). Takvi se, jednostavno, nakon {to im isteknu mandati, nemaju gdje vratiti, jer osim politi~kih smutnji i pritiskanja tastera za i protiv, ne znaju ni{ta drugo raditi.
\oko NINKOVI]

^lanovi Glavnog odbora SDA na sjednici u Zenici: Podr{ka koaliciji sa SDP-om

(Foto: A. D`onli})

ZENICA Iza kulisa zasjedanja Glavnog odbora stranke

^engi}: SDA do`ivjela najte`i izborni poraz
U pro{lom mandatu SDA imala najvi{e glasova, ali je upravo Tihi} rekao da [piri} treba biti mandatar, kazao ^engi} Zatra`en vanredni kongres stranke
Iza kulisa ju~era{nje sjednice Glavnog odbora SDA u Zenici de{avale su se rasprave koje potpuno odudaraju od samohvalisave pri~e koju su novinarima prenijeli Sulejman Tihi} i Halid Genjac. Tako je ~lan GO SDA Hasan ^engi} za govornicom kazao da je „SDA do`ivjela najte`i poraz u svojih dvadeset godina postojanja“.

/ TO JE TO

Druga pratilja
- Imamo dva poslanika manje u Dr`avnom, pet u Federalnom parlamentu, jednog u RS, prvi put smo izgubili poziciju potpredsjednika RS. U najboljem slu~aju, bit }emo prva ili druga pratilja u BiH, Federaciji i kantonima, a u RS, SDA kao faktor vlasti vi{e ne po-

Izetbegovi}eva stolica prazna

^engi}: Kritizirao vrh stranke

stoji - upozorio je ^engi}. Jo{ decidiraniji bio je u komentiranju odluke Sulejmana Tihi}a i njegovih najbli`ih saradnika da se ne pregovara sa Savezom za bolju budu}nost BiH. - Jedini od ve}ih stranaka smo iracionalno nastupili u vezi s pregovorima sa SBB BiH te time politi~ki eutanazirali stranku, spustiv{i joj unaprijed cijenu. S druge strane, u pro{lom mandatu imali smo najvi{e glasova, ali je upravo Tihi} kazao da [piri} treba biti mandatar, da poka`emo da je BiH i sr-

pska. Ako smo principijelni, to sada trebamo u~initi s Hrvatima rekao je ^engi}. On je predlo`io da se po~ne s pripremama za vanredni kongres stranke za ljeto te da, bez obzira na narodnu da riba smrdi od glave, a ~isti se od repa, treba biti svjestan da je upravo vrh stranke najvi{e odgovoran za politi~ki debakl SDA.

Brka i ateisti
Me|u ve}im „ispadima“ na sjednici GO bilje`imo i izjavu Osmana Brke, koji je Politi~koj akademiji mladih SDA zamjerio {to je „za predava~e izabrala ve}i broj ateista i onih koji imaju druk~ije stavove od SDA“. U Predsjedni{tvo SDA ju~era{njom odlukom u{ao je Bakir Izetbegovi}. On je, izmjenama Statuta, u vrh stranke u{ao kao „bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH iz SDA“. Ina~e, Izetbegovi} ju~er nije prisustvovao sjednici GO SDA. A. D@ONLI]

Sipovi} tra`io smjene u Sarajevu
Konkretne smjene tra`io je i ~lan GO Mirsad Sipovi}, koji je ukazao na to da je u Sarajevu SDA dobila manje glasova od SDP-a, pa i novoformiranog SBB BiH. On je pisano zatra`io od GO i Predsjedni{tva da razrije{e Kantonalni odbor SDA Sarajevo i sve op}inske odbore te uvedu povjereni{tva zbog poraza na izborima. Odgovoreno mu je da }e „unutarstrana~ke ocjene izbora biti provedene nakon uspostave vlasti“.

4

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

RATNE OD[TETE Pravobranila{tvo manjeg entiteta u panici

Sarajlije od RS tra`e vi{e od milijardu KM
Do kraja mjeseca broj tu`bi popet }e se na oko 3.000, ka`e Suada Karovi} iz Unije civilnih `rtava rata KS
Civilne `rtve rata u Sarajevu do sada su sarajevskom Op}inskom sudu podnijele 1.400 tu`bi protiv RS, a do Nove godine bit }e ih barem jo{ toliko. Prema informacijama kojima raspola`emo, od{tetni zahtjev iznosi vi{e od milijardu maraka.

Isplata obveznica
Ministar finansija RS Aleksandar D`ombi} procijenio je da vrijednost od{tete za civilne `rtve iznosi oko 900 miliona KM, a nagovijestio je da }e ona biti ispla}ena putem obveznica u periodu od 14 godina. - To je cifra koju tra`e osiguravaju}a dru{tva u FBiH, plus zatezna kamatu od 12 posto koja se ra~una od dana nastanka {tete, odnosno pogibije ili ranjavanja podnosioca tu`be - obja{njava Karovi}. lnih `rtava Op}inski sud u Sarajevu prije nekoliko dana dostavio je Pravobranila{tvu RS, {to je neugodno iznenadilo pravobranioca Slobodana Radulja.
Karovi}: Pravni osnov

Dragoje i advokat Hota: Dolazak na su|enje

Epilog afere „Robne rezerve“

@rtve bez podr{ke
- Pripremamo dokumentaciju i punomo}i za na{eg advokata Esada Hrva~i}a i do kraja ovog mjeseca broj tu`bi popet }e se na oko 3.000. To jo{ nije kona~an broj, jer nam se svaki dan javljaju nove civilne `rtve rata, ne samo iz Sarajeva nego i iz drugih dijelova FBiH kazala je za „Avaz“ Senida Karovi}, predsjednica Unije civilnih `rtva rata KS. Ona isti~e da civilne `rtve rata iz Sarajevskog kantona imaju izrazito jak pravni osnov za tu`be, odnosno presude Stanislavu Gali}u i Dragomiru Milo{evi}u za granatiranje Sarajeva te ubijanje i

Dragoje i Duman~i} oslobo|eni optu`bi
Ovime je pala jo{ jedna „velika“ optu`nica temeljena na dokazima Zufera Dervi{evi}a
Biv{i direktor Federalne direkcije robnih rezervi Hrvoje Dragoje i njegov nekada{nji pomo}nik Ivica Duman~i} ju~er su u Op}inskom sudu u Sarajevu oslobo|eni optu`bi za nesavjesno postupanje u obavljanju du`nosti i da su time nanijeli {tetu Direkciji u iznosu od 600.000 KM. Su|enje je trajalo dvije godine, a Dragoje i Duman~i} bili su optu`eni da su uljari „Konzum“ iz Biha}a omogu}ili da prometuje jestivim uljem Federalne direkcije robnih rezervi bez naloga za zanavljanje. Sudija Slobodan Nasti} u obrazlo`enju presude kazao je da optu`ba nije dokazala da su Dragoje i Duman~i} znali da koli~ina ulja u skladi{tu ne odgovara onoj na stanju te da oni to nisu ni bili du`ni znati. Dragojev advokat Sadik Hota nakon ~itanja presude kazao je da je osloba|anje njegovog klijenta bilo o~ekivano. - Tu navodnu aferu s uljem otkrili su novinari, a ne Federalna finansijska policija, koja se time hvalila. Optu`nica je podignuta preko no}i, jer je to odgovaralo tada{njim vladaju}im strukturama - kazao je Hota. Ovime je pala jo{ jedna „velika“ optu`nica temeljena na navodnoj istrazi i dokazima glavnog inspektora Finansijske policije Zufera DerM. A. vi{evi}a.

Iznena|eni Radulj
ranjavanje civila. - Taj osnov bit }e poja~an, nadamo se, osu|uju}om presudom Radovanu Karad`i}u, ~ime bi sve civilne `rtve rata na podru~ju Federacije bile pravno za{ti}ene po pitanju tu`bi. Na`alost, `rtve su same u svemu ovome i nemaju potporu vladaju}ih politi~kih struktura navodi Karovi}. Prvih 1.400 tu`bi civiPravobranilac je anga`irao sve u Pravobranila{tvu kako bi u roku od 30 dana odgovorili na tu`be, jer se boji da sud u Sarajevu ne donese presudu o propu{tanju. - Ne radi se o obi~nim tu`bama, nego o ratnoj {teti, a iz tu`bi proizlazi da RS treba platiti svu ratnu {tetu FBiH, dok izgleda obrnuto ne treba - kazao je M. AVDI] Radulj.

Dodik: Politi~ki atak na RS
Predsjednik RS Milorad Dodik ocijenio je da se upu}ivanjem 1.400 zahtjeva RS iz Sarajeva za nematerijalnu {tetu poku{ava napraviti jo{ jedan problem. - Obi~no tu`e pojedinci, a ovdje se odjednom pojavilo 1.400 ljudi, {to govori da je rije~ o organiziranoj politi~koj akciji i ataku na RS - kazao je Dodik za agencije i dodao da Sud BiH ne mo`e presu|ivati o tome, jer je on motiviran da presu|uje sve protiv Srba i RS.

Od{tetni zahtjev porodice Kova~ pred sudom u Parizu

Pohvala policiji Br~ko Distrikta

Mur ~estitao na akciji „Skuter“
Supervizor za Br~zajedni~kih akcija. ko Distrikt Roderik [irom BiH ljudi `ele da Mur (Roderick Moovide da se poja~ava bore) ~estitao je policiji rba protiv kriminala i Br~ko Distrikta na korupcije. Ova akcija akciji pod nazivom pokazuje da policija i „Skuter“, saop}eno je tu`ioci mogu da odgoiz OHR-a. vore na izazove i u tome - Vidjeli smo rezuzaslu`uju bezrezervnu ltate posve}enosti i pr- Mur: Primjer podr{ku politi~kih ~elofesionalizma. Ovo je uspje{nosti nika {irom BiH - rekao jo{ jedan primjer uspje{nosti je supervizor Mur.

Fo~acima nadoknada od milion eura?
Ako zlo~inci ne budu mogli, od{tetu bi trebala platiti RS
Presuda na osnovu tu`be porodice Kova~ iz Fo~e pokrenute pred Vije}em suda u Parizu prije pet i po godina protiv nekada{njih vojnih i politi~kih vo|a bosanskih Srba Radovana Karad`i}a, Ratka Mladi}a i Biljane Plav{i} bit }e donesena 28. februara naredne godine. Ovo je prva tu`ba ovakve vrste u Evropi. Francuski advokat bosanskog porijekla Ivan Jura{inovi} kazao je u zavr{nim rije~ima pred pariskim sudom da su njegovi klijenti Adil, Zuhra, Mirnes i Edita Kova~ „`rtve etni~kog ~i{}enja“. - O~ekujem da pariski sud presudi u korist mojih klijenata i osudi Karad`i}a, Mladi}a i Plav{i} da nadoknade {tetu nanesenu tokom rata. Mi ukupno tra`imo milion eura. - izjavio je ju~er za „Avaz“ advokat Jura{inovi}. Tu`eni su, smatra Jura{inovi}, bili na „~elu parad`avnog entiteta i izvr{ili su ratne zlo~ine u ime i za korist tog entiteta“. RS, napominje, i dalje u`iva korist od tog zlo~ina, jer Fo~a nikada ne bi bila u tom entitetu da nije bilo zlo~ina. Zanimljivo je da se i tu`ilac, koji predstavlja francusku dr`avu, slo`io s Jura{inovi}evim argumentima. U ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ Adil Kova~ rekao je da je njega i njegovu porodicu na tra`enje pravde tjeralo ono {to su pre`ivjeli u Fo~i i ~injeni-

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Po~etkom 2011. skuplji plin u BiH
- Narod se iseljava iz Bosne i Hercegovine, a razlog je veoma jasan - nezaposlenost, visoke cijene, lo{a sigurnost... Ako se nastavi ovako, ne znam kome }ete prodavati plin, struju i od koga }ete uzimati 17 posto poreza, jer jedini cilj ovog napa}enog naroda jeste da tra`i hljeb negdje drugo. Da je i{ta bolje u BiH, narod bi se vratio iz inostranstva, ali nema gdje raditi, od ~ega `ivjeti, pa se ne vra}a. (Savatije Savovic)

^lanovi porodice Kova~ s advokatom Ivanom Jura{inovi}em

ca da se Ha{ki tribunal svojevremeno naga|ao za zlo~inkom Plav{i} o njenoj kazni. - Biljani Plav{i} re~eno je da prizna zlo~in kako bi dobila manju kaznu. Evo, iza{la

je na slobodu, sada `ivi u Beogradu, a ja ~itav `ivot ne}u vi{e mo}i u Fo~u zbog onoga {to su mi Srbi uradili. Plav{i} i njoj sli~ni uni{tili su i mene i moju porodicu F. V. kazao je Kova~.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

5

INTERVJU Valentin Incko, visoki predstavnik

Dr`avna vlast je prioritet!
Mnoga od urgentnih pitanja rje{avaju se na dr`avnom nivou Gra|ani su pod sankcijama zbog opstrukcija nekolicine
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Formiranje dr`avne vlade je prioritet, izjavio je ju~er u intervjuu za „Dnevni avaz“ visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko). On upozorava da „taj proces ne ide dovoljno brzo“. - BiH nema vremena za gubljenje. Pozdravljam svaki dogovor o formiranju vlasti i sara|ivat }u s bilo

Obilje`avanje entitetske linije razgrani~enja je vojno pitanje
RS `eli obilje`iti entitetsku liniju razgrani~enja, {to OHR smatra antidejtonskim. Kako to komentirate? - Nisam rekao da je to antidejtonska aktivnost. Ako }e se to desiti, treba biti ura|eno u skladu s Mirovnim sporazumom. Prema Dejtonu, obilje`avanje me|uentitetske linije razgrani~enja je vojno pitanje, a OHR je odgokojom koalicijom, ali ne zaboravimo da se mnoga od urgentnih pitanja, kao {to su ustavna reforma i povratak na put integracija u EU i NATO, rje{avaju na dr`avnom nivou - ka`e Incko. voran za implementaciju i nadgledanje civilnih elemenata. Aneks 2 tog sporazuma osigurava mehanizam koji strane mogu koristiti da odrede me|uentitetsku liniju razgrani~enja, pod supervizijom {taba EUFOR-a i NATO-a u Sarajevu. Svako jednostrano poduzimanje aktivnosti predstavljalo bi vrlo ozbiljno kr{enje Sporazuma.
Teletovi}: Drugi strijelac elitnog takmi~enja

Mogu}e sankcije
Evropska unija za januar najavljuje objavljivanje plana za oja~ani pristup u BiH. [ta to konkretno zna~i? - U Briselu i me|u drugim prijestonicama jo{ se vode diskusije i prerano je govoriti o tome. Ali, jasno je da }e EU udru`iti sve svoje pojedina~ne misije, u BiH su to Delegacija, EUPM i EUFOR. Pozdravljam planove u smislu ja~eg prisustva. Mjesto BiH je u Evropi i ~lanstvo }e osigurati dr`avi dugoro~nu perspektivu stabilnosti, prosperiteta i demokratije. Je li ta~no da }e biti „nametanja sankcija“ politi~arima koji budu osporavali ili blokirali evropski put BiH? - U posljednje ~etiri godine ostvaren je suvi{e mali napredak na putu BiH ka EU. Niko ne `eli da se to ponovi. Gra|ani su pod sankcijama zbog opstrukcija nekolicine. Pozivam sve politi~are da iskoriste priliku nastalu nakon izbora i da se dogovore o formiranju vlasti koje su okrenute reformama i konsenzusu, posebno na dr`avnom nivou, {to je prije mogu}e.

Depe{e s Wikileaksa potvrdile su javnu tajnu da se EU i SAD ne sla`u u vezi sa sudbinom OHR-a, {to zna~i da nemate podr{ku da upotrijebite svoje ovlasti. Kako Vam je raditi u takvim okolnostima? - PIC je pozvao vlasti BiH da ispune ciljeve i uslove za zatvaranje OHR-a prije nego {to se bilo kakva odluka bude mogla donijeti. Ministri vanjskih poslova EU u~inili su isto. Pojedina~ni ministri vanjskih poslova, kao {to je dr`avna tajnica SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton), iskazali su eksplicitnu podr{ku OHR-u. Generalni kurs je jasan: PIC }e odlu~iti o ispunjavanju „pet plus dva“ i tada }e OHR biti zatvoren. A do tog dana, OHR ostaje otvoren s punim mandatom, uklju~uju}i i bonske ovlasti.

Li~nost dana Mirza Teletovi}

Ma{ina za ko{eve
Izjedna~io rekord Eurolige s devet pogo|enih „trojki“ na jednoj utakmici
Jedna utakmica, tri rekorda. Mirza Teletovi} u pobjedi svog Kaha Laborala protiv @algirisa (95:89) postavio je najbolji rezultat u historiji Eurolige sa sedam pogo|enih „trojki“ u jednom poluvremenu. S ukupno devet realiziranih {uteva za tri poena iz 13 poku{aja na{ ko{arka{ki reprezentativac izjedna~io je rekord Eurolige, a sa 32 ko{a pru`io svoju najefikasniju partiju i probio se na drugo mjesto najboljih strijelaca elitnog kontinentalnog takmi~enja nakon devet kola (prosjek 16,7 poena). Na osnovu svega ovoga nije te{ko zaklju~iti da 25-godi{nji Jablani~anin igra svoju najbolju sezonu u karijeri, koju je po~eo u tuzlanskoj Slobodi, da bi preko belgijskog Ostendea 2006. stigao u [paniju. Kapiten je {panskog prvaka Kaha Laborala, kojeg jo{ jedna pobjeda dijeli od plasmana u drugu fazu Eurolige. Sa suprugom Majom ima sina Benjamina i k}erE. J. ku Eminu.

Promijenjeno stajali{te
Ali, o~ito je da Vam to razila`enje onemogu}ava da bilo {ta uradite? - Vidjeli ste u slu~ajevima bud`eta Mostara ili Vlade Zapadnohercegova~kog kantona, i dalje u potpunosti raspola`em bonskim ovlastima i koristim ih u skladu s mandatom. Ali, stajali{te me|unarodne zajednice se promijenilo, tako da ona `eli da intervenira manje. @elimo da Bosanci i Hercegovci stoje na vlastitim nogama i da preuzmu odgovornost za svoju zemlju. Ustavna reforma hitno je potrebna, ali ne mo`e biti nametnuta izvana.

Marko Mantovaneli o uvjetima poslovanja

Investitorima najmanje atraktivna ekonomija BiH
[ef Ureda Svjetske banke u BiH Marko Mantovaneli (Marco Mantovanelli) izjavio je ju~er da je ekonomija BiH najmanje atraktivna za investitore u regiji, u smislu jednostavnosti poslovanja, {to treba promijeniti. Mantovaneli je rekao da je ekonomija BiH, prema izvje{taju grupacije Svjetske banke „Doing Business 2011“, na 110. mjestu od ukupno 183 zemlje. - U ovoj oblasti nismo vidjeli neki zna~ajniji napredak proteklih godina, osim u oblasti registracije imovine, odnosno da je ostvareno prosje~no smanjenje vremena potrebnog za registraciju zemlji{ta sa 84 na 34 dana - rekao je Mantovaneli na okruglom stolu o temi „Kako pobolj{ati konkurentnost privrede BiH“, na kojem su u~estvovali predstavnici vlada i

Incko: Formiranje vlasti predugo traje

Sindikalisti i menad`ment i dalje bez dogovora

U @FBiH se uvodi prinudna uprava?
Mogu}e smanjenje broja radnika, uvo|enje minimalca i drugih mjera
@eljezni~ki saobra}aj u Federaciji BiH i dalje }e biti obustavljen, jer ni nakon vi{esatnih pregovora predstavnici sindikata i Uprave „@eljeznica FBiH“ sino} nisu uspjeli posti}i kompromis. Predsjednik Sindikata ma{inovo|a u FBiH Vernes Buljigija kazao nam je nakon sino}njeg sastanka u Sarajevu da je Uprava zbog nepostignutog dogovora odlu~ila ponovo aktivirati tu`be protiv predstavnika sindikata iz 2008. i 2009. godine. - Radi se o tu`bama zbog tada{njih {trajkova, iako smo s prethodnim rukovodstvom dogovorili da budu zale|ene. Osim toga, nismo se mogli dogovoriti ni o pojedinim dodacima na platu, na koje imamo pravo po zakonu - kazao je Buljugija. Sindikati ostaju pri stavu da }e 28. decembra stupiti u generalni {trajk. S druge strane, portparol @FBiH Emir Kadri} tvrdi da je Uprava pristala na skoro sve uvjete ma{inovo|a, ali da su neki njihovi zahtjevi nerealni te da }e zbog toga u ovu kompaniju najvjerovatnije biti uvedena prinudna uprava. To zna~i, isti~e Kadri}, smanjenje broja radnika, odr`avanje minimuma procesa rada, uvo|enje minimalca i drugih mjera. M. A.

Mantovaneli: Promijeniti stanje

politi~kih stranaka, akademskih krugova, privatnog sektora i civilnog dru{tva, javila je Srna.

Javni prihodi FBiH 3,4 milijarde KM
Porezna uprava FBiH u periodu januar - novembar naplatila je 3,4 milijarde KM poreznih i neporeznih javnih prihoda, {to je za 185,7 miliona KM ili za {est posto vi{e nego u isto vrijeme 2009. godine. Na ukupne direktne poreze i doprinose odnosi se 3,1 milijarda KM i oni su za 161,4 miliona KM ili 5,6 posto vi{i nego u istom periodu lani.

Buljugija: Generalni {trajk 28. decembra

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

mozaik

SARAJEVO Pucnjava na platou Skenderije

Hicem iz automatske pu{ke ranjen policajac
Uhap{en Hari Neradin (21), koji je pucao u pravcu nekoliko istra`itelja
Vla{i} i Karabati} u Doboju: Uspomena na dane ljubavi

Kraj strasne ljubavi

Raskinuli Blanka Vla{i} i Nikola Karabati}
Blanka Vla{i} i Nikola Karabati} nisu vi{e zajedno. Najtrofejnija hrvatska sportistkinja u {ouu Daniele Trbovi} „Osmi kat“ na HTVu obznanila je da je njeno srce ponovo slobodno. Lijepa atleti~arka priznala je kako je ta faza njenog ljubavnog `ivota zavr{ena, ali, s obzirom na njeno raspolo`enje, prekid joj nije te{ko pao. - Nemam de~ka. I meni je te pri~e navrh glave. Mo`e se otvoriti sezona lova na Nikolu Karabati}a, on je slobodan. Nismo zajedno. Bila je to lijepa ideja, ali je te{ko uskladiti se zbog daljine i takvih stvari - objasnila je Vla{i}. Blanka i Nikola upoznali su se ovog ljeta na Splitskom festivalu, a u nekoliko navrata u javnosti su izmjenjivali strasne poljupce. No, obaveze i daljina bili su ja~i od njihove ljubavi. Za vrijeme ljubavne veze oni su zajedno bili i u Doboju, gdje je Karabati}eva ekipa Monpelje u~estvovala na Me|unarodnom rukometnom TV turniru {ampiona „Doboj 2010“.

Mustafa Omerovi} (45), istra`itelj Odjela kriminalisti~ke policije Prve PU Sarajevo, ranjen je ju~er oko 16.30 sati na platou Skenderije u Sarajevu. Prema prvim informacijama, policajci Prve PU bili su u blizini na intervenciji kada je napada~ zapucao prema njima. Nakon nekoliko ispaljenih hitaca i okr{aja s policijom, napada~ se dao u bijeg. Brzom intervencijom policije, osumnji~eni je prona|en i uhap{en, nedaleko od mjesta doga|aja, a utvr|eno je da se radi o, kako nezvani~no saznajemo, Hariju Neradinu (21) iz Sarajeva. Navodno je nakon pucnjave pretr~ao most na Skenderiji i uspio do}i do po~etka ulice Valter Peri}, gdje je odbacio automatsku pu{ku kala{njikov i nePolicajci tokom uvi|aja na mjestu incidenta
(Foto: J. Brutus)

O{te}eno nekoliko vozila
Kako se moglo vidjeti na mjestu doga|aja, u pucnjavi je o{te}eno i nekoliko parkiranih automobila, a me|u njima i „opel“ sa EUFORovim registarskim oznakama. Na koliko metaka, kada je savladan i uhap{en. Motivi napada na policajce jo{ nisu poznati. Osumnji~eni je priveden u MUP Kantona Sarajevo na ispitivanje, gdje }e biti zadr`an tokom no}i, a o slu~aju je obavije{ten i de`urni tu`ilac. Kako nam je potvr|eno u MUP-u, Neradin je odranije poznat po krivi~nim djelima, a u momentu pucnjave s njim je bio i R. N. koji platou ispred dvorane Mirza Deliba{i} vi{e istra`itelja je nekoliko sati vr{ilo uvi|aj i prikupljalo dokaze. Tako|er, policajci su uzeli izjave i od o~evidaca doga|aja. se naknadno, u pratnji advokata, predao slu`benicima Prve PU. Povrije|eni policajac hitno je prevezen u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje mu je pru`ena pomo}. Kako nam je potvrdila Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, povrije|enom je konstatirana ustrelna rana u predjelu lijevog ramena te je preba~en na Odjel ortopedije na daD`. Ma. ljnje lije~enje.

Autobus uletio u dnevni boravak

Poginulo dvoje ljudi u Njema~koj
U njema~kom Miltenbergu u stravi~noj nesre}i poginulo je dvoje ljudi. Voza~ autobusa u blagom lijevom zavoju izgubio je kontrolu nad autobusom na zale|enoj cesti i svom silinom se zabio u ku}u. Autobus je probio zid i zaustavio se u dnevnom boravku. Na mjestu je poginuo jedan od putnika, a voza~ autobusa preminuo je na putu do bolnice. Jedan od o~evidaca ka`e da je voza~ prije nego {to je udario u ku}u trubio kako bi obavijestio ljude da se ne mo`e zaustaviti. Vlasnika nije bilo u ku}i, ali su zato u bolnici zbog {oka zavr{ili susjedi. Voza~ica koja je za dlaku izbjegla sudar s autobusom tako|er je zatra`ila ljekarsku pomo} zbog {oka. Autobus dug 12 metara s 40 mjesta potpuno je uni{ten.

Odba~ena pu{ka

Diskriminiraju}a odluka Mi}e Mi}i}a

Pomo} samo Srbima koji slave Svetog Nikolu
Na~elnik op}ine Bijeljina Mi}o Mi}i}, u namjeri da op}inska administracija pomogne stanovnicima Semberije stradalim od poplava, donio je nekoliko odluka, me|u kojima i jednu vjerski i nacionalno diskriminiraju}u. Osim odluke da se porodicama poginulih boraca kojima je voda poplavila doma}instva isplati po 1.000 KM, te odluke da op}inski funkcioneri izdvoje novac Mi}i}: Zaobi{ao Bo{njake za pomo} gra|anima, sljede}om odlukom nala`e se da se svim mje{tanima s poplavljenih podru~ja koji 19. decembra slave Svetog Nikolu hitno isplati po 500 KM. Dobra namjera da se pomogne zavr{ila je diskriminacijom, jer Bo{njaci poplavljene Janje svakako ne slave spomenutu slavu, ali je jo{ bitnije da im se nikada nije hitno ispla}ivala ovakva pomo}, iako su samo ove godine bili poplavljeni {est puta. Tako|er, diskriminirani su i svi oni Srbi ~ija su imanja bila poplavljena, a slave neku drugu slavu. E. M.

Stravi~an prizor

^asovi u parlamentu [ri Lanke

Politi~ari jogom protiv stresa
^lanovima parlamenta [ri Lanke ponu|eni su ~asovi joge na poslu koji }e po~eti sljede}eg mjeseca. Cilj vje`bi je eliminiranje poslani~kog povi{enog stresa. - Uz sada{nji mir u [ri Lanki, ljudi koji su najvi{e pogo|eni stresom su politi~ari - objasnio je zadu`eni instruktor ^armin Varnakula. ^asovi }e biti odr`ani s po~etkom parlamentarnih zasjedanja, a poslanici mogu nositi istu odje}u i na poslu i tokom vje`bi. Organizatori ka`u da je mnogo parlamentaraca pokazalo interesiranje za ~asove joge.

Vrpcu presjekli \apo, Pa{agi} i Cuplov

(Foto: S. Saletovi})

Op}a bolnica u Sarajevu

Otvoren Odjel za fizikalnu terapiju
U sarajevskoj Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Na„ ka{ ju~er je zvani~no otvoren Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Kapacitet tog odjela je 30 kreveta i ve} ima prve pacijente. Vrpcu su presjekli dugogodi{nji pacijent ove bolnice Bo`idar Pa{agi}, ministar zdravstva KS Mustafa Cuplov i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Mahmut \apo. Ina~e, Pa{agi} je u maju 1992. godine pred kapijom Op}e bolnice ranjen i tada je izgubio obje noge. On je jedna od rijetkih osoba koje imaju obostranu visoku amputaciju nogu, a mo`e hodati na protezama. Usluge centra mo}i }e koristiti osiguranici ZZO KS na osnovu prijedloga ljekara kao nastavak bolni~kog lije~enja. Prema ugovoru, kapaciteti }e se popunjavati direktno s klinika KCUS-a i Op}e bolnice. E. Ha.

U pijesku prona{li vrijedan prsten
Bred Alen (Brad Allen) nedavno je zaprosio Saru Fejsi (Sarah Facey) dijamantnim prstenom vrijednim 5.000 eura. Par se prije dvije sedmice zabavljao na pla`i Menliju u Australiji. Prsten joj je ispao u pijesak na putu prema hotelu u kojem su odsjeli. Prsten su tra`ili cijeli dan i na kraju su pozvali u pomo} prijatelja koji ima detektor metala. Prona{ao je prsten u pijesku, 100 metara od mjesta gdje su ga izgubili.

mozaik

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Vesna Pusi}

BE^ Operacija na Univerzitetsko-dje~ijoj klinici

Mlada Alma Had`i} dobila novo srce
Bi{}anka vedrim osmijehom, koji nije skidala s usana ni u najte`im trenucima, osvojila srca svih ljudi u BiH
Dragi moji, Almica se probudila i stisnula mi ruku. Sama di{e. Doktori su zadovoljni, u jednom dahu poru~ila je ju~er Rejhana Had`i}, nakon {to je njenoj k}erki presa|eno srce na Univerzitetkodje~ijoj klinici AHK u Be~u. - Ju~er mi je rekla da djeca biraju roditelje, a ja ka`em hvala ti, Bo`e, {to sam ba{ ja majka njoj ka`e Rejhana.

Va`no je nadoknaditi nepravdu
- Svako ima pravo na svoj politi~ki stav. Va`no je da se hrvatskim dr`avljanima, bez obzira na to koje su nacionalnosti, ono {to su kao grupacija ili pojedinci pretrPusi}: Politi~ki pjeli kao nepravdu nadoknadi u mjeri u kojoj je to mostav (Hrvatska politi~arka za „Ve~ernji list“) gu}e.

Bora Todorovi}

Ne usu|ujem se `ivjeti za prekosutra
- @ivim za danas i sutra, ne usu|ujem se `ivjeti za prekosutra. Ne gledam svoje filmove jer uvijek mislim da sam mogao bolje napraviti, mada je to te{ko. Nisam ~ovjek od uspomena niti ~ovjek koji pamti godine. Kada me Todorovi}: pitaju koje godine je ne{to snimano, ja ne znam, bacam Iza sebe (Glumac za „Blic“) to iza sebe.

Tereza Kesovija

Sve ru`ne stvari treba ostaviti u pro{losti
- Sve ru`ne stvari treba ostaviti u pro{losti i uz ljubav gledati u bolja vremena. Lako je govoriti o ljubavi, te{ko je pjevati, a ja }u vas uvjeriti da najljep{e pjevam Kesovija: Bolja o ljubavi.
vremena (Pjeva~ica za „Blic“)

Duga borba
Alma Had`i}, osamnaestogodi{nja Bi{}anka, osvojila je svojim plavim o~ima i vedrim osmijehom, koji nije skidala s usana ni u najte`im trenucima, srca ne samo svojih sugra|ana nego i svih ljudi u BiH. Alma je napokon do~ekala u be~koj klinici svoje novo srce, nakon {to je, zajedno sa svojim roditeljima Rejhanom i Elvirom i ostalim ~lanovima porodice, pro{la troz trnje i kamenje samo s jednom `eljom, da joj se pru`i prilika da nastavi svoj mladi `ivot. Nakon osam godina neizvjesnog `ivota s bolesnim srcem koje je zahtijevalo transplantaciju, a posebno posljednje, isprepletene

Edim Had`ialagi}

Krivo mi je {to me @eljo nije zvao
Be~: Alma s mamom u bolnici neposredno pred operaciju

ije svega Almi, ostat }e najva`niji dan u `ivotu i datum njenog ponovnog ro|enja.

Deset i po sati
Prema Rejhaninim rije~ima, operacija koju je obavio tim specijalista na ~elu sa dr. Andreasom Cu-

Na`alost, Adis nije bio te sre}e
Alminu borbu s bole{}u pratile su brojne humanitarne akcije na koje su se odazvali brojni gra|ani kako bi sakupili neophodan novac. Na Alminu sre}u, sve to vodi sretnom kraju. strahom, neizvjesno{}u, tugom i sre}om, srijeda, 15. decembar, Rejhani i Elviru, njihovoj djeci, ali prNa`alost, Adis Junuzovi} (19) iz Srebrenice nije imao sre}u kao Alma. Problem nije bio u novcu, nego u neure|enom sistem zdravstva i donorskih mre`a u na{oj zemlji. kermanom (Zuckerman) trajala je od 16 do dva i po sata poslije pono}i. Ve} ju~er njeno stanje je bi-

lo stabilno, ljekari su zadovoljni, ali oprezni u davanju bilo kakvih prognoza. Uspjeli su smanjiti pritisak u plu}ima, a u narednih pet dana Alma }e provesti na Odjelu intenzivne njege. Alma je u be~koj klinici provela vi{e od mjesec, jer je od osmog novembra izbila na prvo mjesto na Eurotransplant listi. ^ekanje se isplatilo. Odlaze}i u operacionu salu, Alma je mami rekla da je njeno novo srce ~ekalo ukidanje viznog re`ima za BiH kako bi stiglo do nje. Srce je stiglo avionom, a podatke o donoru Rejhana nije mogla otkriti. Kasno sino} u Be~ je stigao i Almin otac Elvir koji se ~uo sa k}erkom. Alma mu je rekla, kako nam je prenio, da se osje}a dobro.
I. NUSPAHI]-[ILJAK

- Stra{no me pogodilo to {to nedavno nisam bio gost @eljezni~ara u me~u s Olimpijom u Ljubljani, jer se radi o klubovima za koje sam dao jako puno. A obilje`avanje 50. ro|endana Maribora, u kojem sam igrao samo jednu sezonu, otvoreno je dokumentarnim filmom, odnosno mojim golom Olimpiji u finalu Kupa Slovenije. Vjerujte, kad Had`ialagi}: smo vidjeli to, supruga i ja smo se u tom trenutku naje`ili. Naje`ili
(Biv{i igra~ Sarajeva i @eljezni~ara za „Avazov Sport“) smo se

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

17. 12. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Dru{tvo za osteoporozu

Posjeta Centru „Los Rosales“

-3 ZENICA -2 SARAJEVO -5 3 MOSTAR
GORA@DE

Sokolovi}: Poziv na kongres

Na{i ljekari u evropskoj porodici
Dru{tvo za osteoporozu u Federaciji BiH (DOB) primljeno je ju~er u Evropsko udru`enje za osteoporozu (ECTS), potvrdio nam je doc. dr. [ekib Sokolovi}. - ^lanstvo u Evropskom udru`enju otvara nam niz mogu}nosti za pobolj{anje rada na{eg udru`enja. Ve} su nas pozvali na kongres koji }e u maju biti odr`an najvjerovatnije u Engleskoj - kazao je osniva~ i predsjednik DOB-a doc. dr. [ekib Sokolovi}.

Supruga ameri~kog ambasadora u BiH Patrika Muna (Patrick Moon), Danuta, koja je ju~er, zajedno s mu`em, boravila u gradu na Neretvi, odvojila je vrijeme kako bi posjetila Centar za djecu i omladinu „Los Rosales“. Obilaze}i ovu ustanovu s direktoricom Jasnom Rebac, Danuta Mun najprije je posjeti- Danuta Mun na Odjelu za djecu s autizmom la Odjel za djecu s autizmom, gdje je na dar od 13-go- trebama. Impresionirana sam onidi{njeg Rijada dobila ~estitku, {to me {to sam vidjela, posebno radom ju je veoma obradovalo. U radioni- terapeuta i profesionalaca, jer to je ci „Ru`i~njak“, gdje se odu{evila jedan te`ak i izazovan posao. Ovdunikatnim radovima koje mladi s je su sva djeca veoma dobro zbrinuposebnim potrebama sami ta i uvjerila sam se da su vrlo kreizra|uju, dobrodo{licu joj je ativna i talentirana - kazala je Mun. po`eljela Vedrana. Djeca i mladi ove ustanove - Izuzetno mi je drago {to sam bila u prilici vidjeti i obi}i Centar izveli su i prigodan program za svoM. Sm. za djecu i omladinu s posebnim po- ju go{}u.

LIVNO o~ekuje umjereno do prete`no obla~no vrije-5 me, a na jugu prete`no vedro. U drugoj polovini dana nastupit }e novo naobla~enje. Padavine se o~ekuju u no}i na subotu, na jugu ki{a, u ostalim podru~jima snijeg, mjestimi~no u ni`im podru~jima sjeverne Bosne i susnje`ica.

-5

NEUM

6

PETAK
17. 12. 2010.

SUBOTA
18. 12. 2010.

NEDJELJA
19. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -14 C do -1 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -13 C do -1 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -140C do 10C
DNEVNE TEMPERATURE

od -50C do 60C

od -60C do 50C

od -40C do 50C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Prije podne }e biti ne{to ugodnije, ali je neophodno posvetiti pa`nju prikladnom odijevanju i za{titi od niskih temperatura. S odmicanjem dana, pribli`avanje poreme}aja uzrokovat }e kod osjetljivih osoba pote{ko}e poput reumatskih bolova i bolova na mjestima ranijih ozljeda, a kod meteoropata depresiju, razdra`ljivost i probleme sa snom.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.15 Zalazak 16.10

17. 12. 2010.
Izlazak 13.08 Zalazak 03.12

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Danuta Mun dobila ~estitku od Rijada

VRIJEME DANAS

BIHA] -1
-1

Obla~no sa snijegom Prije podne se

BANJA LUKA

BR^KO -3 TUZLA

Brzo - kratko
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH

8

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

teme

Vrhovni sud FBiH dobio nove sudije
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH (VSTV) imenovalo je sudije Vrhovnog suda FBiH, a to su: Vjekoslav Lovri}, Nid`ara Zlotrg, Azra Filipovi}, Aida Bajrovi} i Mirjana Devi}. Za predsjednika Osnovnog suda u Modri~i imenovan je Zdenko Vranji}. Za stru~ne saradnike u Sjedi{te Vrhovnog suda FBiH op}inskim sudovima u Cazinu, Ora{ju, Kaknju i Kiseljaku imenovani su Jasmina Abdagi}, Damir Barakovi}, Kenan Hod`i} i Mahir Omanovi}. Dunja Rojevi} i Armina Mu{inovi} imenovane su za stru~ne saradnike u Op}inskom sudu u Zenici, a Stojanka Kova~i} i Sedina Omanovi} u Op}inskom sudu u Travniku.

Izetbegovi} na samitu u Briselu

Osu|ena retorika podjele u BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} je, na poziv predsjednika EPP-a Vilfreda Martensa (Vilfried), prisustvovao samitu {efova dr`ava i vlada evropskih zemlja, koji je ju~er odr`an u Briselu, prenijela je Fena. U okviru rada samita, na prijedlog Izetbegovi}a, usvojena je izjava kojom se osu|uju retorika i postupci koji bi u BiH doveli do daljnjih podjela, te se podr`ava politika koja vodi ka integracijama i uspostavljanju me|usobnog povjerenja.

Grafika na kojoj je prikazan sa`etak dosada{njeg toka afere

LONDON Osniva~ Wikileaksa dobio prvu pravnu bitku

U RS 3. januar neradni dan
U RS ponedjeljak, 3. januar, bit }e neradni dan. Prema Zakonu o praznicima RS, praznuje se Nova godina, 1. i 2. januar. S obzirom na to da drugi dan pada u nedjelju, prenosi se na ponedjeljak, {to zna~i da 3. januara ne}e raditi entitetski organi i organizacije i ustanove , javila je Fena.

Asan` na slobodi, SAD pripremaju optu`nicu
Va{ington tra`i dokaze kako bi Asan`a optu`io za zavjeru
Osniva~ Wikileaksa D`ulijan Asan` (Julian Assange) oslobo|en je iz pritvora uz kauciju, nakon {to je britanski sud ju~er odbacio `albu [vedske na odluku o njegovom pu{tanju na slobodu. Asan`a su po izricanju presude sa~ekale stotine pristalica ispred sudnice u Londonu. No, australski haker tek je na po~etku pravne borbe u Velikoj Britaniji, jer se Va{ington sprema optu`iti ga za zavjeru! Asan`, koji se ve} danima nalazi u `i`i svjetske javnosti zbog objavljivanja hiljada tajnih diplomatskih telegrama Sjedinjeni Ameri~kih Dr`ava,

Federalno ministarstvo finansija

Rudnicima upla}eno 5.098.017 KM
Federalno ministarstvo finansija ju~er je uplatilo 5.098.017 KM na ra~une rudnika mrkog uglja „Abid Loli}“, „\ur|evik“, „Zenica“, „Breza“, „Kakanj“, „Gra~anica“, kao i rudnicima „Kreka“, „Banovi}i“ i „Tu{nica“, saop}eno je iz Ministarstva, prenijela je Onasa. - Ovim transferom izmirene su sve obaveze prema rudnicima u Federaciji BiH, navodi Federalno ministarstvo finansija.

Klinton: OHR jedino „stabiliziraju}e prisustvo“
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) poru~ila je krajem pro{le godine da Ured visokog predstavnika (OHR) u BiH mora ostati i nakon oktobarskih izbora, kao jedino „stabiliziraju}e prisustvo“, navodi se depe{i koja je ju~er objavljena na Wikileaksu. pritvoren je prije nekoliko dana zbog toga {to ga {vedske vlasti terete za seksualno zloRije~ je o razgovorima koje je Klinton vodila sa {efom {panske diplomatije Migelom Anhelom Moratinosom (Miguel Angel) u Va{ingtonu jo{ tokom tzv. butmirskog procesa. Ameri~ka administracija tada je poru~ila i da bi povla~enje EUFOR-a prije odlaska OHR-a bilo lo{ signal. stavljanja dvije `ene. Pokrenut je postupak po zahtjevu za izru~enje, ali sud je ju~er zaklju~io da Asan` mo`e biti na slobodi za vrijeme postupka, ali pod uvjetom da ostane u Velikoj Britaniji i svakog dana se javlja u policijsku stanicu. Polo`ena je i kaucija od 200.000 funti. No, sude}i prema ameri~kim medijima, Asan` bi se uskoro mogao na}i pred mnogo ve}im izazovom, jer ameri~ko dr`avno tu`ila{tvo ozbiljno priprema podizanje optu`nice protiv Asan`a za

Odluka Vlade Republike Srpske

Za zbrinjavanje radnika 899.000 KM
Vlada RS odobrila je ju~er 899.000 KM za zbrinjavanje 2.329 radnika iz 73 preduze}a koji su u procesu ste~aja ostali bez zaposlenja ili su ispunili uvjet za starosnu penziju, saop}eno je nakon sjednice Vlade RS, prenijela je Onasa. Vlada je, izme|u ostalog, odobrila 149.346 KM pomo}i dobrotvornom dru{tvu „Merhamet“ u RS, a 61.963 „Caritasu“ u RS.

Asan`: Do~ekalo ga mno{tvo pristalica (Foto: AP)

Vojni posmatra~ UN-a na su|enju Karad`i}u

Vojska RS granatirala civile u Hrasnici
Nekada{nji vojni posmatra~ UN-a na podru~ju Hrasnice kod Sarajeva Thorbjorn Overgard (Thorbjorn Overgaard), svjedo~e}i putem videolinka na su|enju Radovanu Karad`i}u u Ha{kom tribunalu, rekao je ju~er da su pripadnici Vojske RS bili odgovorni za granatiranje i snajpersko djelovanje na civilna naselja u tom dijelu grada, prenijela je Fena. - Snajperima su ga|ani civili s planine Igman, Karad`i}: Novi gdje su srpske snage imale svoje polo`aje, dok dokazi o su granate dolazile iz pravca Ilid`e, tako|er zlo~inima sa srpske strane - objasnio je Overgard.

Kastro boluje od neizlje~ive bolesti
Prema ju~er objavljenoj ameri~koj diplomatskoj depe{i, kubanski vo|a Fidel Kastro (Castro) bio je 2006. blizu smrti. Kastro je umalo umro tokom me|unarodnog leta zbog perforacije crijeva. Bolest je dovela do toga da Fidel vlast preda svom bratu Raulu Kastru, iako se kasnije vratio u dru{tveni `ivot Kube. - Bolest nije izlje~iva te nije dopu{tala Kastru da se vrati na ~elo Kube - pi{e u depe{i.

akt zavjere protiv SAD. List „The New York Times“ pi{e da ameri~ki istra`itelji prikupljaju dokaze prema kojima je Asan` „ohrabrivao“ ameri~kog vojnog obavje{tajca Bredlija Meninga (Bradley Manning) da dostavlja tajne dokumente Wikileaksu. To bi omogu}ilo da Asan`a optu`e za zavjeru, dok je Mening ve} nekoliko mjeseci T. LAZOVI] u zatvoru.

Dobitnici pomo}i
3.000 KM
Sloboda Bijeli} (za {kolovanje u Italiji)

Kako je tro{en novac iz bud`eta BiH

[kolovanje u inozemstvu nije pla}ano Bo{njacima
Najvi{e nov~ane pomo}i dobili Srbi iz Banje Luke
Vije}e ministara BiH potro{ilo je za devet mjeseci ove godine iz teku}e rezerve milion i po maraka pla}aju}i sve i sva{ta. Novac iz bud`eta, osim za pomo} sportskim aktivnostima i raznim projektima u BiH, obi~no se davao kao jednokratna pomo} za lije~enje bolesne djece ili za {kolovanje osoba. Tako je bilo i u prvih devet mjeseci ove godine. Me|utim, skandalozno je da na spisku dr`avne pomo}i do kojeg smo do{li nema nijednog djeteta bo{nja~ke nacionalnosti, niti Bo{njaka kojem je iz dr`avne kase pla}eno {kolovanje. Ali zato jeste gra|anima RS, kojih je najvi{e na ovom spisku. Tako je Slavici Stevandi} iz Banje Luke dato 3.000 KM za sufinansiranje specijalizacije na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu, dok je Dajani Savi}, tako|er Banjalu~anki, dozna~eno 4.500 KM za sufinansiranje jednogodi{njeg {kolovanja u Njema~koj. Vije}e ministara BiH, na prijedlog predsjedavaju}eg Nikole [piri}a, dalo je Milevi Milo{evi} iz sela Prelovo kod Vi{egrada 6.000 KM za {kolovanje ~etvero maloljetne djece, dok je Sloboda Bijeli} iz Bosanske Dubice iz iste kase dobila 3.000 KM za {kolovanje u Italiji. S. RO@AJAC

3.000 KM
Slavica Stevandi} (za specijalizaciju na VMA)

4.500 KM
Dajana Savi} (za {kolovanje u Njema~koj)

6.000 KM
Mileva Milo{evi} (za {kolovanje ~etvero djece)

teme

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

9

Mandati delegata iz Sarajeva

APSURDI Ima li kraja java{luku Slovenaca i Vlade FBiH

SCT-u sa dva zaposlena dati poslovi vrijedni vi{e stotina miliona maraka!
Nema novca za zavr{etak zaobilaznice, ni za probijanje tunela svi radnici u BiH Firma pred kolapsom
Kompanija SCT nalazi se u katastrofalnoj finansijskoj situaciji i zato ne mo`e realizirati nijedan od dva velika projekta u BiH - prvu dionicu sarajevske zaobilaznice i tunel Vijenac, saznaje „Dnevni avaz“. Posljednjih mjeseci bilo je mnogo rije~i o tome da Slovenci, zbog nedostatka novca, ne mogu izvr{iti oko 25 posto preostalih radova na zaobilaznici, iako je rok za zavr{etak posla istekao prije dva mjeseca.

U bubanj idu Papo, ^ard`i} i Radelja{
Nakon {to je iz Skup{tine Kantona Sarajevo kona~no dostavljena potpuna dokumentacija o provedenom postupku posrednih izbora za Dom naroda Parlamenta FBiH, CIK je ju~er dodijelio mandate novim federalnim delegati- Skup{tina KS: Potpuna dokumentacija Kandidatska lista SDP-a ma iz te skup{tine. Od Bo{njaka izabrani (Edina Papo) te liste poslasu Hanka Vajzovi} (SDP), nika Damira ^ard`i}a (predAmir Zuki} (SDA) i lo`io sebe) i Eseda Radelja{a D`evad Ra|o (SBB BiH), (predlo`io sebe) za dodjelu od Srba Mirjana Mali}, Br- drugog mandata iz reda ostaanislav Crnogorac, Mira lih dobile su isti rezultat, pa Juri} (SDP) i Predrag Ko- }e taj mandat biti danas dojovi} (Na{a stranka), a od dijeljen jednom od njih troHrvata Ivan Brigi} (SDP). je `rijebanjem. Jedan iz reda Iz reda ostalih izabrana je srpskog naroda naknadno }e Segmedina Srna-Bajramo- biti popunjen iz drugih kaM. K. ntona. vi}, tako|er iz SDP-a.

Otpu{teni skoro

[e}kanovi}: Za{to ni{ta ne poduzima

Ovjereni kandidati za na~elnike
CIK je ovjerio i svih 25 kandidata za na~elnike op}ina Biha}, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Donji @abar i Vogo{}a, koji }e biti birani na prijevremenim lokalnim izborima 16. januara. Kandidati za na~elnike Biha}a su Amsal Ibrahimpa{i} (SBB BiH), Albin Musli} (SDP), Emd`ad Galija{evi} (SDA) i Rabija Malko~ (SDU). Za prvog ~ovjeka Srebrenika borit }e se Novalija Ibrahimovi} (SBB), Sanel Buljuba{i} (SDP), Mehmed Bajraktarevi} (SDA) i nezavisni kandidat Ibrahim Bajraktarevi}. U utrci za na~elnika Vogo{}e su D`enan Red`o (SBB), Re{ad D`indo (SDP), Edin Smaji} (SDA) i Senada Kasumagi} (Na{a stranka).

Firma bez novca
Pored toga, saznajemo da ova kompanija nije ni po~ela probijati tunel Vijenac, iako je rok za izgradnju po~eo te}i jo{ drugog avgusta. Rije~ je o najve}em objektu koji je do sada gra|en na autoputu u BiH. Ovaj tunel, dug tri kilometra, treba skratiti trasu izme|u Zenice i Kaknja. - SCT je samo napravio takozvani predusjek tunela i tu stao. Probijanje tunela nije ni po~elo. Oni za taj

Dionica Kakanj - Zenica: Izgradnja tunela mogla bi kasniti godinama

posao nemaju novca, pa bi izgradnja tunela mogla kasniti godinama - ka`e izvor „Avaza“. Dodaje da je ova kompanija otpustila gotovo sve ra-

dnike u BiH, te da trenutno u na{oj zemlji ima samo dva uposlenika.

Ogromna {teta
Prema njegovim rije~ima, SCT je u ogomnim problemima i postavlja se pitanje ho}e li firma uop}e opstati. Isti~e da je nevjerovatno da Federalna vlada, posebno resorni ministar Nail [e}kanovi}, ni{ta ne poduzimaju. Ka`e da je sklapanjem

Dug doma}im kompanijama
- Sovenci duguju na{im kooperantima najmanje devet miliona maraka, koje im, prema svemu sude}i, nikada ne}e isplatiti. Postavlja se pitanje ko }e tim firmama nadoknaditi gubitak - ka`e na{ izvor.

ova dva ugovora sa SCT-om nanesena ogromna {teta na{im firmama, dr`avi i gra|anima. Ina~e, cijene izgradnje prve dionice sarajevske zaobilaznice i tunela Vijenac pribli`no su iste i iznose po oko 110 miliona maraka. Oba posla SCT dobio je tako {to je ponudio cijenu 20 do 30 posto ni`u od realne, i tako oborio konkurenciju.
G. MRKI]

Marko Tadi} umjesto Bo`e Ljubi}a
CIK je razrije{io situaciju s dodjelom zamjenskog mandata u starom sazivu Doma naroda Parlamenta BiH, nakon {to je nastao problem s tuma~enjem koga imenovati za dr`avnog delegata umjesto Bo`e Ljubi}a. CIK je Ljubi}ev mandat ju~er dodijelio Marku Tadi}u (HSS-NHI).

Statistika o Federaciji BiH

Tadi}: Dobio mandat

Na biroima jo{ 80.000 ljudi
Po prestanku radnog odnosa na evidenciju prijavljeno 40.626 osoba
Od po~etka ove godine do kraja oktobra na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prijavile su se 80.794 osobe, od toga 40.626 po prestanku radnog odnosa. Najnoviji su to podaci Federalnog zavoda za statistiku koji pokazuju da je samo tokom oktobra na biroima evidentirano 7.698 novih osoba, od kojih 3.545 po prestanku radnog odnosa. - Dana 31. oktobra na evidencijama slu`bi za zapo{ljavanje bilo je registrirano 363.411 osoba, {to je u odnosu na prethodni mjesec pove}anje za 268, odnosno 0,07 posto. Od ukupnog broja nezaposlenih njih 141.085 ili 46,7 posto prvi put tra`i zaposlenje, dok je 222.329 ili 53,3 posto ranije bilo u radnom odnosu - obja{njeno je iz FZZZ-a. Tuzlanski kanton i dalje ima nezahvalnu titulu kantoU oktobru 3.545 otkaza

osoba je zaposleno u FBiH

osoba je nezaposleno

Brojke 425.279 363.411 68.877 141.085 8.996

Prve kazne za izborne prevare
Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je ju~er Bla`a Falaka i Sulejmana D`aferovi}a, predsjednika i ~lana jednog bira~kog odbora u ^apljini, zbog po~injenih nepravilnosti na birali{tu sa po ~etiri godine zabrane anga`iranja u izbornim organima. Falak }e morati platiti i 800, a D`aferovi} 200 KM kazne. Iz CIK-a napominju da je ovime po~elo ka`njavanje ~lanova bira~kih odbora za koje je utvr|eno da su u~estvovali u izbornim zloupotrebama. M. K.

demobilisanih boraca na biroima

osoba nikada nije radilo

Brisanje s evidencije
Sa evidencije slu`bi za zapo{ljavanje u oktobru 2010. brisano je 7.428 osoba, od ~ega je zaposleno njih 4.064. Od po~etka godine do 31. oktobra s evidencije su izbrisane 71.843 osobe, od kojih je 41.356 zaposleno. Ina~e, zadnjeg dana oktobra u FBiH bilo je zaposleno 425.279 osoba.

na s najvi{e nezaposlenih. Naime, od ukupnog broja osoba koje tra`e posao u FBiH, ~ak ~etvrtina, ta~nije 92.128 ili 25,35 posto, dolazi upravo iz TK. Na evidencijama slu`bi za zapo{ljavanje u desetom mjesecu bilo je registrirano 68.877

osoba dobiva nov~ane naknade demobilisanih boraca. U istom mjesecu zabilje`eno je i 8.996 korisnika nov~ane naknade, dok je pravo na zdravstvenu za{titu preko kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje ostvaB. T. rilo 208.913 osoba.

Klub poznatih

Mirza Ustamuji}

10

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

teme

Pokrenuo bih velike ekonomske projekte
Li~ni profil zastupnika u Parlamentu FBiH
Ime i prezime: Mirza Ustamuji}. Datum i mjesto ro|enja: 12. april 1981. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 8. oktobar 1994., dan kada sam ranjen i moj drugi ro|endan. Koji automobil vozite: „[koda octavia“. Kako se odmarate: Uz dobro dru{tvo i veliki osmijeh. Omiljeni muzi~ar: D`ejson Mraz (Jason), Majkl Buble (Michael Buble). Volite li kuhati: Nekada, za drage osobe. Najdra`a knjiga: „Trump: Put do vrha“, Donald J. Tramp (Trump). Omiljeni pisac: Robert S. Kaplan. Umjetnik kojeg cijenite: Leonardo da Vin~i (Da Vinci), zbog svoje svestranosti i univerzalnosti duha. Za koji klub navijate: FK @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Dragu osobu. Jeste li ljubomorni: Ne, mi{ljenja sam da je to slabost. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i, osmijeh i manire. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Planinarenjem kada imam vremena. Omiljena hrana i pi}e: Musaka i {veps. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: Ponekad. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne.

KORUPCIJA Dugogodi{njim istragama ne nazire se kraj

Nema optu`nica u aferama CIPS i „Pravni fakultet“
Ve}ina uhap{enih ubrzo oslobo|ena i danas su oni na svojim radnim mjestima
Iako je u posljednjih nekoliko godina Kantonalno tu`ila{tvo T uzla, pa i Federalno i Dr`avno tu`ila{tvo, pokrenulo nekoliko istraga u kojima su se u centru korupcije i zloupotreba polo`aja na{li visokopozicionirani slu`benici policije i mnogi drugi gra|ani BiH, nijedan od tih slu~ajeva, prema saznanjima „Dnevnog avaza“, jo{ nije dobio sudski epilog.

La`ni dokumenti
Na sva zvona izvikana afera zloupotrebe li~nih podataka gra|ana, poznatija kao „zloupotrebe CIPS projekta“, u kojoj je prije skoro tri godine, u nekoliko faza, uhap{eno na desetine pripadnika MUP-a RS, me|u kojima i {efovi pojedinih resora i na~elnici policijskih stanica, jo{ je u fazi istrage. Hap{enja su uslijedila nakon {to su otkrivene osobe koje su posjedovale CIPS-ove dokumente izdate na osnovu la`nih upisa u mati~ne knjige ro|enih i knjige dr`avljana, a me|u kojima su se na{li i poznati kriminalci iz RS i Srbije. Ve}ina uhap{enih ubrzo je oslobo|ena i danas se oni nalaze na svojim radnim mjestima.

Ustamuji}: Ljubomora je slabost

Koji je Va{ `ivotni moto: „Vjeruj u svoje snove i mo`da }e se ostvariti. Vjeruj u sebe i ostvarit }e se sigurno.“ Va{ najbolji prijatelj je: Roditelji i Adi. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Poslao bih istro{ene politi~are u penziju ili, bolje, na ~ekanje i ukazao povjerenje mladim sposobnim kadrovima. Uveo bih do`ivotnu robiju za nacionalisti~ku retoriku, pokrenuo velike ekonomske projekte i uskladio obrazovanje s potrebama tr`i{ta rada. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla: Optu`en samo voza~

- Iz poznatih razloga, odlaska stranog tu`ioca i dolaska novoga koji se s predmetom morao upoznavati od po~etka, istraga u ovom slu~aju jo{ nije okon~ana. Naravno, istra`ne radnje su intenzivirane - kazao nam je Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH. Ni slu~aj „Pravni fakultet“, na kojem radi Kantonalno tu`ila{tvo Tu-

zla, a koji je svojevremeno potresao bh. akademsku zajednicu, tako|er nije dospio na sudsku ocjenu. Na predmetu se, kako saznajemo, smjenjivalo nekoliko tu`ilaca, radili su istra`itelji SIPA-e, mediji nadugo i na{iroko pisali, ali osim voza~a koji je razvozio osumnji~enu akademsku klijentelu, drugih optu`enih u ovom slu~aju jo{ nema.

Iseljavanje Bo{njaka iz RS
Kakva je sudbina aktera kriminalnog lanca poznatog kao „francuska veza“, u kojem je u posljednjih nekoliko godina u zemlje zapadne Evrope ilegalno iseljeno nekoliko hiljada bh. gra|ana, uglavnom Bo{njaka s prostora RS, za sada se malo zna. Osim optu`nica protiv Slavi{e Bo{kovi}a i Muradifa Hamzabegovi}a iz @ivinica, drugih optu`enih u ovom slu~aju nema. Svojevremeno su zbog umije{anosti u ovaj slu~aj iz slu`be istjerana dva policajca iz MUP-a TK.

Specifi~an predmet
- Svi dokazi u slu~aju „Pravni fakultet“ trenutno su na analizi kod tu`ilaca. Rije~ je o specifi~nom predmetu gdje je trebalo pregledati i analizirati ogroman broj dokumenata. Ho}e li i kada }e biti donesena naredba o provo|enju istrage, za sada ne mo`emo ni{ta govoriti - kazao nam je portparol T u`ila{tva TK Admir ArA. HAD@I] nautovi}.

SMS
CINKARO[ SARAJLI] - ^itaju}i dokument Wikileaksa, zaprepa{ten sam i razo~aran izvje{tajem da je drugi ~ovjek SDA Asim Sarajli} cinkario ugledne Bosance ambasadorima. I takvom ~ovjeku treba vlast povjeriti, pa nevjerovatno. ZABORAVLJENO GORA@DE - E, svaka ~ast, Ahmetovi}u! Dobro te Tihi} u~i, pa zaboravlja{ na{ narod u Ustikolini i Gora`du. Zaboravlja{ da im je Drina odnijela sve. Zna{ li ti, Ahmetovi}u, koliko si ljudi mogao ugrijati i zbrinuti za 140.000 maraka? GLADNI I SMRZNUTI Omerefendi} navodi kako su penzioneri kazali da je bolje da umru od zime nego od gladi. Moji

Dnevni avaz 061-142-015
SVI U TALU „@eljeznice Federacije BiH“ tonu. Razloga je mnogo, a jedan od njih je i taj {to kondukteri od Doboja do Sarajeva nikome ne daju kartu, a uzimaju novac. Kome prijaviti, kada su u talu svi? LA@NE DIPLOME - Gledam na TV-u kako je u Tuzli radio policajac deset godina s la`nom diplomom, a u SBK, ta~nije u Travniku i Busova~i, policajci sa zavr{enom policijskom {kolom i urednom diplomom ne mogu se zaposliti. Vjerovatno je i kod nas sli~na situacija kao i u Tuzli. Sramota da momak koji je i{ao u {kolu za policajca ne radi, a oni koji kupuju diplome, zaposleni su i ne znaju ni {ta rade. Neka se vlast u SBK stidi!

penzioneri, uz poskupljenje plina, telefona i smanjenje penzija umirat }emo i gladni i smrznuti, na radost onih koje smo izabrali i kojima sada smetamo. KRALI GLASOVE - Izborna kra|a u USK, koju su organizirali kadrovi Kantonalnog odbora SDA, s uhap{enim Esadom Ba{agi}em na ~elu, odra|ena je pod pokroviteljstvom i za{titom policije USK i uhap{enih komesara Brki}a i drugih visokorangiranih policajaca. DNEVNICE ZA BIRA^E - Pitam Lijanovi}e gdje su dnevnice kada smo glasali za Narodnu stranku Radom za boljitak. Mo`e jednom prevariti, ali ne}e drugi put, sigurno. Bit }e jo{ izbora.

ANKETA

me|u gra|anima Br~kog, Tuzle i Sarajeva [tite li tu`ila{tva osobe na visokim polo`ajima povezane s kriminalom?

Jedni bez drugih ne mogu
- Naravno da pravosu|e {titi osobe na visokom polo`aju, jer da nije tako, ve}ina visokopozicioniranih u Br~kom bila bi u Enes Mahmutovi} zatvoru. - Ma, ne samo da ih sudovi i tu`ila{tva {tite nego i sara|uju s njima. Zato nam je dr`ava ovakva, a rezultat je da smo posljednji u Adnan Krd`ali} svemu. - Mislim da {tite, a normalno je da ne bi trebali. Smatram da se pod hitno trebaju uvesti kazne, iako ne vjerujem da i{ta od toga mo`e Haris Derdeli} biti. - Taj problem je evidentan. No, nije to vidljivo samo u sudovima i tu`ila{tvima nego i u drugim segmentima `ivota ili skoro u svim.
Jusuf Zelenjakovi}

- Smatram da visokopozicionirane osobe u na{oj zemlji imaju odre|enu za{titu u pravosu|u zbog kriSlobodan minala koji su ^ikari} po~inile. - U svakom slu~aju {titi. Zapravo, koliko sudovi i tu`ila{tva {tite njih, toliko im ovi uzvra}aju. Dakle, jedni bez dr- Nedim Suba{i} ugih ne mogu. - Svakako da ih {tite, a za to su krivi i jedni i drugi. To im je na~in da jedni druge {tite u svakom pogledu.

Br~ko

- Mi smo jedina dr`ava u svijetu u kojoj optu`eni i osu|eni funkcioner mo`e obavljati dr`avne funkcije. To pokazuje Senad Bajramovi} da ih {tite. - To je tako odavno kod nas, pogotovo poslije agresije. Smatram da se moraju uvesti neke sankcije, i staviti sve pod stalnu kontrolu.

Sarajevo

Tuzla

Suljo Numi}

E. R. - A. Mu. Seada - Ad. K. Durakovi}

teme

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

11

PREVARE U sarajevskom naselju Kova~i}i

Dvije za sada nepoznate osobe ulaze u stanove starijih gra|ana Sarajeva i predstavljaju se kao ljekari koji rade za JU „Dom zdravlja“. Ljudima se predstavljaju kao doktori Mirsad i Bilja. Ju~er se oglasila Uprava „Doma zdravlja“, koja tvrdi da se ime njihove ustanove upotrebljava u manipulativne svrhe, a pacijente upozorava da ne nasjedaju na prevare. - Prema na{im saznanjima, izvjesni doktori Mirsad i Bilja ordiniraju na podru~ju Kova~i}a. Prvo telefonom

La`ni ljekari ulaze u stanove gra|ana Otvoren Trgova~ki
Tempo: Otvoreno i 150 radnih mjesta

Ju~er u Isto~nom Sarajevu

Predstavljaju se kao doktori Mirsad i Bilja, novi uposlenici JU „Dom zdravlja“

Blokiran portal

centar „Tempo“
Ulo`eno 10 miliona eura
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik „Delta holdinga“ Miroslav Mi{kovi} otvorili su ju~er u Isto~noj Ilid`i Trgova~ki centar „Tempo“. U izgradnju i opremanje „Tempa“, koji se prostire na povr{ini od 8.000 kvadratnih metara, ulo`eno je 10 miliona eura. Otvaranjem ovog objekta region Sarajeva dobio je savremeno mjesto za kupovinu, a posebno je zna~ajno otvaranje 150 radnih mjesta, saop}eno je iz „Delta Maxi Grupe“. Kompanija „Delta Maxi“ donirala je ovom prilikom po tri ra~unara SOS Dje~ijem selu u sarajevskoj op}ini Novi Grad, ^etvrtoj gimnaziji Ilid`a i Osnovnoj {koli „Petar Petrovi} Njego{„ u op}ini Isto~na Ilid`a. Dan otvaranja obilje`ila

Sarajevo: Prevaranti u naselju Kova~i}i

Kako saznajemo, ve}ina pacijenata kod kojih su bili Mirsad i Bilja dala je opis prevaranata, navode}i i to da se za njih dvoje ni po ~emu ne bi moglo re}i da su ljekari. Poku{ali smo saznati otkud ovim la`nim doktorima anketni listi}i „Moj doktor“ iz Hrvatske, ali je ovaj medicinski portal blokiran. jelog mantila i akreditacije, {to nije praksa na{ih timova - ka`e portparol JU „Dom zdravlja“ Arman [arki}. Za sada se ne zna `ele li la`ni ljekari na ovaj na~in plja~kati stanove, bave li se preprodajom ilegalnih lijekova ili je ne{to drugo u pitanju. O svemu je obavije{tena E. Ha. i policija.

[arki}: Uzimaju podatke

pozivaju pacijente i predstavljaju se kao novi doktori iz na{e ambulante. Zatim tra`e da dogovore termin za ku}nu posjetu kako bi im donijeli anketne listi}e i predstavili neke nove lijekove - navodi se u saop}enju. Iz JU „Dom zdravlja“ ogra|uju se od djelovanja Mirsada i Bilje, koji nisu registrirani kao uposlenici

ove ustanove. - Od pacijenata uzimaju podatke koje upisuju u anketni listi}. Rije~ je o listi}u u ~ijem je zaglavlju ispisan naziv „Moj doktor“, a u dnu se nalazi natpis „Global Health Consulting“ Hrvatska. Od gra|ana uzimaju li~ne podatke, od kojih bolesti pate, ko ih lije~i, koje lijekove koriste... Dvojac ordinira bez bi-

Centar otvorili Dodik i Mi{kovi}

su sni`enja, promocije, degustacije i pokloni za potro{a~e. „Delta Maxi Grupa“ prisutna je na tr`i{tu Bosne i Hercegovine od novembra 2007. godine, a ove godine otvorila je jo{ sedam prodajnih objekata.

Sindikat policije tra`i intervenciju EUPM-a

Jesu li ~elni ljudi MUP-a HNK imenovani po zakonu
Upravni odbor Sindikata policije HNK zatra`io je intervenciju EUPM-a u Kantonalnom MUP-u u Mostaru zbog nezakonitih imenovanja zvani~nika na ~elne pozicije. U saop}enju se navodi da nijedan aktuelni na~elnik policijskih uprava Mostar, ^apljina i Konjic, a rije~ je o Draganu Jelonji}u, Vinku ]ori}u i Ivici Arapovi}u, nije zakonito postavljen. Sindikat tako|er isti~e kako su na nezakonit na~in imenovani i na~elnik Sektora krim-policije Sre}ko Bo{njak, na~elnik Operativnog centra MUP-a HNK Salko Ga{tan i ve}i broj komandira policijskih stanica. Policijski komesar MUPa HNK Amir Begi} tvrdi za na{ list da su svi navedeni slu`benici imenovani u skladu sa zakonom, i to privremenim odlukama do kona~nog rje{enja. - Policija je radila svoj posao kao i do sada. Dogovorili smo da se krene s procesom ~inovanja, tako da }emo sada internim konkursima popuniti sva postoje}a mjesta u policiji - kazao je komeA. Du. sar Begi}.

Begi}: Privremene odluke

Delegacija Hrvatske i Srbije u GPBiH

Uspje{na saradnja grani~nih policija
Direktor Grani~ne policije (GP) BiH Vinko Duman~i} i na~elnici Uprave za granice MUP-a Hrvatske Nikola Milina i Uprave grani~ne policije MUP-a Srbije Nenad Banovi} ocijenili su ju~er u Sarajevu da je dosada{nja saradnja ovih grani~nih policija veoma uspje{na. Oni su istakli da je posebno zna~ajan segment ove saradnje razmjena informacija, uspostavljanje direktnih telefonskih linija izme|u nekoliko me|unarodnih grani~nih prijelaza, zapre~avanje mjesta pogodnih za ilegalne prelaske dr`avne granice, te potpisivanje niza protokola i sporazuma o prekograni~noj saradnji, kao nu`nih i va`nih fa-

Sa sastanka: Banovi}, Duman~i} i Milina

ktora u otkrivanju i spre~avanju svih oblika prekograni~nog kriminala, saop}eno je iz GPBiH, prenijela je Srna.

12

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

13

14

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

panorama

GORA@DE Stanovnici jo{ zbrajaju {tete od poplava

Huskanovi}: Plodovi ne opadaju

Neobi~ne }udi prirode u Gra~anici

Poma`e li Op}ina one kojima nije najpotrebnije?
Bojim se da i ovo malo pomo}i ne ode bud`ovanima koji su pored Drine napravili vikendice, ka`e Hazim U{anovi}
Saima Zorlak ro|ena je prije 85 godina, a u ~amac je prvi put sjela prije nekoliko dana. U~inila je to kako bi se, uz pomo} pripadnika Jedinice za podr{ku MUP-a BPK Gora`de, spasila iz poplavljene ku}e u naselju Luka. Voda se nije ni bila povukla kada su Saimu na{li kako poplavljenu prostoriju poku{ava osu{iti lo`e}i vatru. - Nikad ovo do`ivjela nisam - ka`e nana Saima. Rodila je desetero djece koja su danas rasuta po Bosni i svijetu. U Gora`de je 1992. godine izbjegla sa Jabuke, ali po~etkom decembra ponovo je morala bje`ati iz ku}e. Mustafa Forto do`ivio je dvostruku poplavu, jer zbraja {tetu na porodi~noj ku}i u ulici Ibre ^elika, ali i u Hubjerima.

Jabuka odolijeva minusima
Gra~anlija Esad Huskanovi} veliki je zaljubljenik u prirodu, pa ne pro|e gotovo niti jedan dan a da sa prijateljima ne pro{eta do okolnih brda Stra`evca, Tunjevca, Lendi}a, pa i udaljenog Visa, {to mu daje vitalnost i zdravlje. On je ju~er u centru Gra~anice u dvori{tu svog kom{ije Seada Gazibegovi}a prona{ao rodnu jabuku, kao usred ljeta ili jeseni. So~ni plodovi ne opadaju ni na minus pet, li{}e se zeleni kao da je ju~er bio behar. -Nema {ume, staze, puta, njive gdje nisam bio u okolini Gra~anice, pa i {ire. Vidio sam da u kasnu jesen usljed visokih temperatura vo}e izbehara, pa se behar pomije{a sa plodovima. Ovo jo{ nisam vidio, da rodna jabuka izdr`i sve mrazeve i da pred sam kraj godine uspje{no odolijeva minusima. Plodove niko ne bere, i{~ekuju da vide koliko }e trajati ovaj prirodni fenomen - ka`e Esad H. ^. Huskanovi}.

Top za su{enje
- Izgubio sam sve {to sam sticao. Poku}stvo mi je oti{lo, kompletan donji sprat. U

[ta mi se (ne)svi|a u Jablanici

Dio naselja Luka tokom poplava

Neiskori{teni turisti~ki kapaciteti
-Svi|a mi se {to Op}ina vodi brigu o mladima obezbje|uju}i stipendije za oko 200 u~enika i studenata. Pozitivno je i {to Op}ina podr`ava nevladine organizacije i sportska udru`enja, a posebno mi se svi|a razvijanje planinarskog turizma. Ne svi|a mi se {to su nedovoljno iskori{teni turisti~ki kapaciteti, prije sveKemal Muratovi}, ekonomista ga mislim na Jablani~ko jezero. U na{em gradu nedostaje sadr`aja za najmla|e, poput tobogana, ljulja~ki... - kazao nam je Kemal MuEl. B. ratovi}, diplomirani ekonomista.

Zorlak: Nikad ovo do`ivjela nisam

U{anovi}: To nije pomo}

Ku}e u fazi uru{avanja
Esad [ubo, predsjednik savjeta najte`e pogo|ene mjesne zajednice, ka`e da su u MZ Gora`de 3 pod vodom bila 83 objekta, a mnogi su danas u fazi uru{avanja. - Ku}a Hilme A{~i}a totalno je uni{tena. Ku}a Mustafe Hote je ispucala i strop je pao. Popucali su i zidovi na objektima Salke Zup~i}a i Ramize Pleh. Samo u jednoj ku}i u Luci `ivjele su ~etiri porodice, a uru{ava se i ku}a Esada Ko`e - ka`e [ubo i dodaje: - Bojim se da ne bude kao i do sada, u po~etku ako ko {ta „uhvati“ i uhvatio je, a kasnije sumnjam da }e svi do}i na red.

Hubjerima mi je Drina odnijela i pet sanduka p~ela. Sada stalno lo`im na nekoliko mjesta kako bih isu{io zidove ka`e Mustafa. U naselju Luka sa posljedicama poplave poku{ava se boriti i stari planinar Hazim U{anovi}. - Dali su mi top za su{enje, ali sam do sada potro{io {est boca plina pa me su{enje ko{talo 300 maraka, a jo{ nisam ni zavr{io. To nije pomo} - ka`e U{anovi}, pokazuju}i nam potpuno devastirano prizemlje ku}e. Nakon poplave pukla je i vodovodna cijev.

Drva najpotrebnija
Dio ugro`enog stanovni{tva do sada je dobio skromnu nov~anu pomo}, hranu, jedan broj pe}i, kau~a i du{eka, te ograni~ene koli~ine ogrjeva. Drva su trenutno najpotrebnija kako bi se isu{ile prostorije, a potom izolacioni materijal i podovi. Osim onih koje finansira vlasnik „Preventa“ Nijaz Hastor, radovi na drugim objektima jo{ ne po~inju. dana koji dolaze. - Ja jo{ Op}ini nisam otvorio vrata, ali vidim da poma`u one kojima nije najpotrebnije. Bojim se da i ovo malo pomo}i ne ode bud`ovanima koji su pored Drine napravili vikendice, a u prave ruke da ne do|e ka`e. Al. BAJRAMOVI]

Bo`i}ni koncert u [irokom Brijegu

Nove ~izme
- Sve je uni{teno, podovi dignuti, plo~ice otpadaju, a jo{ mi je pukla i cijev za vodu. Ju~er sam dao 1.000 KM za materijal, pa ho}e li mi ko priznati ili ne}e - isti~e U{anovi}. Gledaju}i ko sve nosi nove ~izme koje su stigle ugro`enom stanovni{tvu, U{anovi} se pla{i

Posebno odu{evila klapa „Kr{„
U crkvi Uznesenja Bla`ene Djevice Marije u [irokom Brijegu odr`an je Bo`i}ni koncert na kojem su nastupili Hrvatska glazba Mostar, katedralni oratorijski zbor Mostar, zbor sv. Cecilije [iroki Brijeg, solisti Leona Su{i}, Ivo Juri}, Mario Zovko, Nikolina Brki} i Karlo Mili}evi}, klapa „Kr{„ i klapa „Dra~a“, te kao dirigenti don Dragan Filipovi} i Jo{ko Sli{kovi}. Posebno je odu{evila klapa „Kr{„ koja je izvedbama pjesama „Bo`i} je“ i „Izli~i me“ izmamila gromoglasan pljesak prisutnih. Na koncertu je izvedena ukupno 21 bo`i}na pjesma. An. K. Izvedena 21 bo`i}na pjesma

Odbornici Skup{tine op{tine Derventa odlu~ili

Poplavljenim }e biti ispla}eno samo 18 posto procijenjene {tete
Odbornici Skup{tine op{tine Derventa na 23. sjednici donijeli su Odluku da od odobrenih 1,6 miliona KM od Vlade RS poplavljenim doma}instvima uplate 1,4 miliona, dok }e ostatak od 200.000 KM biti ulo`en u infrastrukturne radove i nasipe u poplavljenim naseljima, izjavio je predsjednik Incijativnog odbora poplavljenog podru~ja Dragan Miti}. -Svakom doma}instvu bit }e ispla}eno 18 posto novca od procijenjene {tete. Narod je o~ekivao vi{e, ali u narednom periodu tra`it }emo od Vlade dodatni novac, jer iznos koji gra|ani dobiju dovoljan je za sitne zakrpe, nabavku drva, vrata, podova - rekao je Miti}. Ogor~eni gra|ani po hladnom vremenu u toku zasjedanja Skup{tine okupili su se na gradskom trgu u znak protesta, zahtijevaju}i hitno usvajanje odluke i ubrzanu isplatu novca. U junskim poplavama u Derventi je pri~injena {teta od 14 miliona KM. N. S.

Ogor~eni gra|ani protestirali na gradskom trgu

panorama

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

15

DOGOVOR Zavr{en {trajk zdravstvenih radnika u SBK

Vlada SBK sufinansira Zavod sa 850.000 maraka
[trajk trajao 31 dan Pla}e zaposlenima u zdravstvu ne}e i}i ispod nivoa koji je zagarantovan prije tri godine
Ju~er je okon~an {trajk zdravstvenih radnika Srednjobosanskog kantona nakon {to je predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika SBK dr. Muris Trako potpisao sporazum, na koji je ne{to ranije potpis stavio i premijer SBK Salko Selman. Nakon toga, Trako je zvani~no proglasio i zavr{etak {trajka zdravstvenih radnika u SBK koji je trajao 31 dan. - Ovo zna~i stabilizaciju stanja, prevazi|eni su razlozi za {trajk jer sporazum zna~i sufinansiranje zdravstva, odnosno saniranje deficita. To zna~i da pla}e zaposlenima u zdravstvu ne}e i}i ispod nivoa koji je zagarantovan prije tri godine - naglasio je dr. Trako. Potpisivanju sporazuma prethodila je vanredna sjednica Vlade SBK na kojoj su usvojene odluke koje predvi|aju da Vlada SBK iz bud`eta dozna~i nedostaju}a

Emma slu{a savjet ljekara

(Foto: J. Had`i})

Uposlenici KPZ Zenica u humanoj akciji

Olimpijka Emma nije mogla dati krv
U okviru redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi Crvenog kri`a Zenica, ju~er se na Odjelu transfuziologije Kantonalne bolnice Zenica odazvalo 38 uposlenika Kazneno-popravnog doma u Zenici, koje je predvodio direktor ove ustanove Nihad Spahi}. Krv je `eljela donirati i na{a najbolja i najperspektivnija strelja~ica Emma [kaljo (20), koja je od prije pet mjeseci zaposlena u KPZ-u Zenica, ali je odustala nakon preporuke ljekara koji su joj objasnili da bi se, u situaciji kada je u punom treningu i pred va`nim takmi~enjima, darivanje krvi u ovom momentu moglo negativno odraziti na njene rezultate. - Imala sam `elju dati krv, ali moram poslu{ati savjet ljekara. Bit }e jo{ prilike - ka`e Emma, koja je prije nekoliko dana dobila stipendiju Olimpijskog komiteta BiH, kako bi se {to bolje pripremila i ispunila normu za nastup V. B. na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Ne mo`e naplatiti 28 miliona KM
Me|utim, problem finansiranja zdravstva u SBK i dalje }e biti aktuelan jer je Zavod zdravstvenog osiguranja u dubiozi od 5,5 miliona KM, a ima potra`ivanja od 28 miliona KM koja ne mo`e da naplati. Ako se zna da Poreska uprava FBiH nije naplatila potra`ivanja Zavoda od raznih privrednih subjekata u iznosu od 16 miliona KM po osnovu nepla}enih doprinosa za zdravstvo, koja su pravosna`no presu|ena, onda je jasno da }e te{ka situacija u zdravstvenom sistemu SBK potrajati.
Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata potpisuje sporazum

Od po~etka 2011. godine
sredstva Zavodu zdravstvenog osiguranja SBK u iznosu od 850.000 KM. - Iskazano je razumijevanje i prvi put u 10 godina prisko~ilo se sa „finansijskom injekcijom“ prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. To ne zna~i da se ne}e razmi{ljati o na~inima na koji }e se pravni subjekti potaknuti da izmire svoja dugovanja - kazala je dr. Vlatka Kom{i}, ministrica zdravstva SBK. Usagla{enim prijedlogom izme|u pregovara~kih timova precizirano je da se regres za zdravstvene radnike isplati najkasnije do 30. juna naredne K. KAVAZOVI] godine.

Skuplje grijanje u Banjoj Luci
Gradsko grijanje u Banjoj Luci od 1. januara bit }e skuplje za 22 odsto u odnosu na raniju cijenu, koja je iznosila 1,35 KM po metru kvadratnom, pi{e Srna. Ova odluka donesena je na osnovu zahtjeva Gradske „Toplane“ koja je tra`ila pove}anje cijena grijanja zbog toga {to cijena mazuta neprestano raste. Banjalu~ki gradona~elnik Dragoljub Davidovi} istakao je da je poskupljenje neminovno, navode}i da su ostale toplane u RS ve} u julu i avgustu pove}ale cijene grijanja.

Nastavno-nau~no vije}e Tehni~kog fakulteta iz Biha}a

Pomo} Crvenog kri`a FBiH Gora`du

Za v.d. dekana izabran Atif Hod`i}
U javnosti se {pekuliralo imenima doc. dr. Edina Fatki}a i doc. dr. Edine Karabegovi}
Doc. dr. Atif Hod`i} odlukom Nastavno-nau~nog vije}a Tehni~kog fakulteta iz Biha}a izabran je za v.d. dekana ove visoko{kolske ustanove. Hod`i} je u tajnom glasanju, kako saznajemo, dobio jednoglasnu podr{ku, uz jedan neva`e}i listi}. Posljednjih dana u javnosti {pekuliralo se imenima mogu}ih kandidata na ovo mjesto, prije svih doc. dr. Edina Fatki}a i doc. dr. Edine Karabegovi}, nakon {to je Senat Univerziteta u Biha}u, ~ija je ~lanica Tehni~ki fakultet, u dva navrata odbio dati saglasnost prof. dr. Isaku Karabegovi}u, jedinom dekanu otkako postoji Tehni~ki fakultet. Fatki} je blizak Karabegovi}u, a Edina jo{ bli`a, jer je supruga vje~itog dekana. Ipak, preovladao je razum, pa

Stiglo i 20 pumpi za crpljenje vode
Iz vlastitih rezervi i uz podr{ku Crvenog polumjeseca Turske, Crveni kri` FBiH u Gora`de je ju~er dopremio novi kontingent pomo}i stanovni{tvu Namik Hod`i} i Emir Sarajli} iz CK Gora`de ugro`enom poplavama. Dva kamiona pomo}i sadr`avala su deke, podmeta~e, madrace, vre}e za spavanje, obu}u i odje}u, te po 100 paketa hrane i sredstava za higijenu. Op}inskom {tabu CZ uru~eno je i 20 pumpi za crpljenje vode. - O~ekujemo pomo} od Crvenog kri`a [vajcarske. Vidjet }emo {ta je najpotrebnije da kupimo, jesu li to aparati za isu{ivanje ili ne{to drugo. Uputili smo apel za pomo} na{im partnerskim organizacijama, ali i mnogim ambasadama i me|unarodnim organizacijama. O~ekujemo pozitivne odgovore iz ambasada Saudijske Arabije i Kuvajta, te od Mormonske crkve iz SAD - kazao je Namik Al. B. Hod`i}, generalni sekretar Crvenog kri`a FBiH.

Podr{ka kolega
- Dobio sam podr{ku svih kolega, a prihvatio sam se ove pozicije jer su svi odustali - ka`e Hod`i} i dodaje, ako izostane podr{ka kolega na Fakultetu, i on }e se povu}i.

Hod`i}: Potvrda Senata

Tehni~ki fakultet: Hod`i}u ne predvi|aju lak posao

Bio i premijer USK
Atif Hod`i} se zarad ove funkcije odrekao politi~kog anga`mana u KO SDA USK, ~iji je ~lan bio do prije dan-dva. Svojevremeno je obna{ao funkciju premijera Vlade USK u jednoj od 13 vlada, koliko ih je bilo za posljednjih 15 godina.

su ~lanovi Nastavno-nau~nog vije}a izabrali, po ocjeni poznavalaca, u ovom trenutku najbolje mogu}e rje{enje. Ostaje da izbor doc. dr. Atifa Hod`i}a na mjesto v.d. dekana potvrdi Senat Univerziteta u Biha}u {to bi se moglo dogoditi ve} danas, kada je najavljena sjednica Senata.

No, oni koji dobro poznaju stanje na Tehni~kom fakultetu tvrde da Hod`i}u predstoji `estoka bitka protiv „vlasnika“ ove visoko{kolske ustanove prof. dr. Isaka Karabegovi}a, koji dr`i sve poluge funkcioniranja ovog fakulteta od osnivanja do M. D. danas.

Zbog {teta od poplava u Zvorniku

Nema organizovanog do~eka Nove godine
Zbog velikih {teta od nedavnih poplava, sredstva koja je Op{tina Zvornik planirala za organizovani do~ek Nove godine na gradskom trgu bit }e usmjerena u fond za pomo} najugro`enijim porodicama. U kabinetu na~elnika op{tine smatraju da bi bilo neprimjereno slaviti dok drugi nastoje normalizirati `ivot u poplavljenim ku}ama - S obzirom na to da je po~etkom ovog mjeseca u poplavama o{te}eno oko 270 ku}a, sredstva namijenjena za organizovani do~ek Nove godine bit }e usmjerena za pomo} najugro`enijim porodicama i saniranje nastale {tete. Iako se radi o nekih 20.000 KM, prevagnuli su humanitarni razlozi i solidarnost sa ugro`enim porodicama. Iako je ovim naru{ena jedna lijepa tradicija, nadamo se razumijevanju i podr{ci svih dobronamjernih ljudi - ka`e Danijel Dragi~evi}, potpredsjednik Skup{tine op{tine Zvornik. Ipak, ne}e izostati novogodi{nja dekoracija grada, ali }e i ona biti skromnija, sa „nakitom“ od pro{lih godina. M. M.

Sjednica Predsjedni{tva Saveza op}ina i gradova FBiH

Sumirani rezultati ovogodi{njih aktivnosti
Doma}in 12., posljednje ovogodi{nje sjednice Predsjedni{tva Saveza op}ina i gradova FBiH, bio je na~elnik Zavidovi}a Hakija Osmi}. Skupom je predsjedavao na~elnik op}ine Zenica Husejin Smajlovi}, a prisustvovali su i potpredsjednik Vlado Alilovi}, na~elnik op}ine Vitez, Vesna Travljanin, direktorica Saveza, te ve}i broj op}inskih na~elnika iz FBiH. Podneseni su izvje{taji predstavnika op}ina koje su bile pogo|ene posljednjim poplavama na podru~ju BiH. Sumirani su rezultati i aktivnosti vo|ene u toku ove Ar. M. godine.

Obim trgovine 112.952 KM

Miran dan na berzi
Na Sarajevskoj berzi ju~er je u sklopu 49 transakcija ostvaren promet od 112.952 KM, pri ~emu je vlasnike promijenilo 133.118 vrijednosnih papira. Najve}i rast vrijednosti imale su dionice firme GZP Vrelo Bosne, od 35,87 posto, ali uz promet od 300 maraka, dok je najve}i pad registrirala serija C obveznica FBiH za ratna potra`ivanja, od 3,37 posto, uz promet od 1.266 maraka.

16

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

biznis

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,50% 0,01% 0,04% 1.429,07 913,03 869,91

FIPA Progla{en najve}i Greenfield investitor za 2009.

Vrijednost indeksa fondova BIFX pove}ana je za 0,5 posto, na 1.429,07 poena, dok su indeksi kompanija zabilje`ili minimalne minuse. SASX-10 opao je za 0,01 posto, na 913,03 poena, a SASX-30 za 0,04 posto i sada iznosi 896,91 poen.

Messeru priznanje za ulaganje
Njema~ka kompanija ve} 13 godina ula`e kapital, tehnologiju i znanje u razvoj na{e zemlje
Agencija za unapre|enje stranih investicija u BiH (FIPA) uprili~ila je sve~anost dodjele priznanja najve}im stranim investitorima u nekoliko kategorija za 2009. godinu, javlja Fena. S ulaganjima ve}im od 20 miliona eura, otvaranjem fabrike s najmodernijom tehnologijom i upo{ljavanjem ve}eg broja radnika, njema~ka kompanija Messer Group progla{ena je najve}im stranim investitorom u Greenfield kategoriji, odnosno u podizanju sasvim novog pogona na ledini. Preko svoje kompanije Messer BH-Gas ova svjetski renomirana kompanija za proizvodnju i snabdijevanje plinovima djeluje punih 13 godina u BiH i konstantno ula`e kapital, tehnologiju i znanje u {irenje razvojnog procesa u na{oj zemlji. Direktorica FIPA-e Jelica Gruji} uru~ila je preksino} nagradu generalnom menad`eru Messer BH-Gasa Valentinu Ilijevskom (Ilievski). - Zahvaljujem FIPA-i u svoje i u ime kompanije na priznanju. Vrlo smo po~astvovani {to smo izme|u mnogih kandidata stranih investitora ba{ mi ponijeli ovu laskavu nagradu. Mi smatramo da svako ulaganje u ovu zemlju ima smisla i da BiH zaslu`uje progres. Nema bezizlaznih stanja i granica koje dobar menad`ment i vrijedni uposleniIlijevski: BiH zaslu`ila progres BiH: Svi Messerovi pogoni u BiH

Kursna lista SASE na dan 16. 12. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE ZIF MI GROUP DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH FAMOS D.D. SARAJEVO STAKLENICI D.D CAPLJINA GZP VRELO BOSNE DD SARAJEVO

14,00 5,10 3,41 39,35 39,71 35,01 37,00 35,07 97,01 18,83 68,00 26,98 3,00 9,47 25,00

-0,13 0,00
KOTACIJA FONDOVA

677 900 607 6.383 107.708 3.617 4.894 4.915 1.000 591 100 768 242 537 12

9.478,95 4.590,00 2.069,41 2.502,74 42.771,75 1.266,03 1.810,78 1.721,91 970,10 11.131,45 6.797,75 20.720,64 726,00 5.085,39 300,00

6 1 3 4 6 2 3 3 1 4 4 1 4 2 1

4,90
OBVEZNICE FBiH

0,85 0,00 -3,37 2,78 -2,59 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

ci ne mogu savladati - kazao je Ilijevski. Kompanija Messer izgra-

dila je lani postrojenje za razlaganje zraka u Zenici i zaposlila 25 radnika.

0,03 0,13 0,04 0,00 0,00 35,87

Promet 2.525.421 KM

SEKUNDARNO TR@I[TE

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 16. 12. 2010.
Naziv emitenta
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA TR@NICA AD BANJA LUKA

Uspjela javna ponuda
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 108 transakcija ostvaren promet od 2.525.421 KM, a najve}i je obavljen u okviru javne ponude, na kojoj je za banjalu~ko Osiguranje Aura upisano 19.980 akcija u vrijednosti od 1.998.000 maraka. Vrijednost berzanskog

Prosje~na cijena
1,48 1,50

Promjena u%
0,00% 0,00%

Maks. cijena
1,49 1,50

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,45 1,49 40.739,84 299.993,00

BERZANSKA KOTACIJA

Berzanski barometar za 16. 12. 2010. godine

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,53% 0,10% 963,12 1.704,07

KOTACIJA FONDOVA
RS - izmirenje ratne štete 3 RS - izmirenje ratne štete 4 36,9375 36,9886 0,09% -0,32% 37,9999 38,00 36,50 36,71 35.075,54 19.930,57

Euro/dolar

1,3236 Nafta 88,46 po barelu Zlato 1.372,70 $ po unci 1,12% 0,81% 0,63%

indeksa BIRS pove}ana je za 0,53 posto, na 964,12 poena, a indeksa fondova FIRS za 0,1 posto i iznosi 1.704,07 poena.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
ZIF AKTIVA INVEST FOND AD BANJA LUKA ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA 4,00 6,50 4,30 1,01% -1,52% 0,00% 4,00 6,50 4,30 3,96 6,50 4,30 56.054,60 21.450,00 1.204,00

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

17

18

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

SUD BiH Prihva}ena jemstva za optu`ene

Radnici ~iste zgari{te

(Foto: H. ^ali})

Orahovica Donja kod Gra~anice

Milionske garancije za odbranu sa slobode
Sud pristao da se upi{e hipoteka na nekretnine koje posjeduju Haris Zorni}, Hamdo Daci} i A~ik D`an Optu`eni za organizirani kriminal i pranje novca
Sud Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i po prijedlogu odbrane, donio je prekju~er rje{enje kojim se optu`enima Harisu Zorni}u, Hamdi Daci}u i A~iku D`anu prihva}a jemstvo. Sud je prihvatio za Zorni}a jemstvo od 4.839.347 KM, za Daci}a od 4.386.275 KM i za D`ana jemstvo od 485.688 KM. Navedena jemstva sastoje se u upisu hipoteke na nekretninama, potvr|eno je ju~er iz Suda BiH. Haris Zorni}, Hamdo Daci} i A~ik D`an optu`eni su za krivi~no djelo organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{teni promet drogama i krivi~nim djelom pranje novca. - Optu`eni }e biti pu{teni na slobodu nakon dostavljanja rje{enja Sudu BiH, kojim se dozvoljava uknji`ba zalo`nog prava u korist bud`eta BiH na nekretni-

Do temelja izgorjela stolarska radionica
U po`aru koji je preksino} oko 19 sati izbio u stolarskoj radnji vlasnika Esada Kari}a u Orahovici Donjoj kod Gra~anice pri~injena je velika materijalna {teta, ali povrije|enih nije bilo, saop}eno je iz Teritorijalne vatrogasne jedinice Gra~anica. I prije dolaska njegovih kolega, vatrogasac Zahid Kova~evi}, koji je iz Miri~ine krenuo na posao, s mje{tanima i kom{ijama organizirao je ga{enje po`ara, kako vatrena stihija ne bi ugrozila okolne ku}e. - Stolarska radnja je, unato~ trudu mje{tana i vatrogasaca, izgorjela do temelja, kao i strojevi koji su u njoj bili. Uzrok po`ara je najvjerovatnije improvizirano zagrijavanje radnje putem metalnog bureta. Mi smo, vidjevi{i da bi se vatra mogla pro{iriti i na okolne ku}e, doveli jo{ jednu ekipu i jo{ jedno vozilo izjavio je D`evdet ^amd`i}, komandir TVJ Gra~anica. Po velikoj snje`njoj vijavici radnici su ju~er ra{~i{}avali zgari{te, a od vlasnika radnje nismo uspjeli saznati kolika mu je {teta H. ^. pri~injena.

Daci}, Zorni} i D`an: Izre~ene mjere zabrane

Nakon saop}enja advokata iz Sarajeva

Prohi} i EPBiH demantiraju Petrovi}eve navode
Povodom sumnji advokata Zlatka Petrovi}a u vezi s paljenjem njegovog i sinovljevog automobila, te prijetnje smr}u, „Elektroprivreda BiH“ obratila se saop}enjem za javnost u kojem se osu|uju napadi na porodicu Petrovi}. - EPBiH je u fazi postupanja po uputi Ureda za razmatranje `albi i u navedenom roku }e donijeti novu odluku o tenderu i to su jedine dodirne ta~ke s advokatom Zlatkom Petrovi}em, zastupnikom firme „Ans Drive“. Ta firma je zadovoljila, zbog visine ponude, uslove tendera za sanaciju i rekonstrukciju zgrade EPBiH u kojoj bi bili smje{teni osim vlasnika zgrade (EPBiH) i „Elektroprenos a. d. Banja Luka“, operativno podru~je Sarajevo, te dio du`nosnika i slu`bi Vlade FBiH kao zakupoprimac - navodi se izme|u ostalog u saop}enju „Elektroprivrede BiH“. U saop}enju se navodi da je EPBiH putem FMERI-ja osmog oktobra ove godine uputila Vladi FBiH inicijativu za preispitivanje ili potvrdu zaklju~ka Vlade FBiH o namjeri smje{taja Vlade FBiH u zgradu JP EPBiH, a 29. novembra i urgenciju kojom od Vlade tra`i izja{njenje o namjeri uzimanja pod zakup dijela PTZ-a EPBiH. Posredstvom advokata Jasmira Muratovi}a saop}enjem za javnost obratio se i Mirsad Prohi}, direktor „MiproGradnje“ Ilija{ i demantirao optu`be advokata Petrovi}a. Advokat Muratovi} je u saop}enju istakao da je dovo|enje njegovog klijenta Prohi}a u vezu s paljenjem vozila i prijetnjama porodici Petrovi} neutemeljeno i neprimjereno. Izme|u ostalog, Muratovi} je istakao da on i njegov klijent Prohi} tra`e od nadle`nih organa da hitno prona|u i sankcioniraju po~inioce, te da je Prohi} spreman na saradnju s organima vlasti.

nama, kada }e biti doneseno posebno rje{enje o ukidanju pritvora. Istovremeno, uz ispunjenje uvjeta za pu{tanje na slobodu uz jemstvo, prema optu`enima Harisu Zorni}u, Hamdi Daci}u i A~iku D`anu odre|ene su i mjere

zabrane - re~eno je u Sudu. Njima se zabranjuje napu{tanje mjesta boravi{ta, kao i putovanje, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i uz zabranu izdavanja novih. Tako|er, zabranjeno im je kori{tenje li~ne karte za prelazak

dr`avne granice BiH, a tre}a mjera zabrane odnosi se na sastajanje s odre|enim osobama. Izre~ene mjere zabrane mogu trajati dok za time postoji potreba, a kontrola opravdanosti vr{it }e se svaka D`. Ma. dva mjeseca.

Tjenti{te kod Fo~e

Tu`ila{tvo BiH

Sprije~en Ometali istragu i {verc cigareta utjecali na svjedoke
Pripadnici Jedinice Grani~ne policije Hum prekju~er oko 13.30 sati u mjestu Tjenti{te na putu Gacko - Fo~a sprije~ili su krijum~arenje 2.980 kutija cigaCigarete su otkrivene na zadnjem sjedi{tu koje je bilo izva|eno, ispod i ispred suvoza~evog sjedi{ta te u prostoru za rezervnu gumu u prtlja`niku „golfa 5“ bh. registarskih oznaka. Vozilom je upravljala K. @. (37), dr`avljanka BiH. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Trebinje, koji je naredio da se cigarete oduzmu. Izvje{taj o po~injenom kri(Foto: GPBiH) vi~nom djelu bit }e dostavljen OT Trebinje. Vrijednost otkrivenih cigareta procjenjuje se na oko 9.000 KM. Edin (45) i Dino (47) Osmanovi} iz Sarajeva, koji su prekju~er uhap{eni u akciji pripadnika SIPA-e u ulici Safvet-bega Ba{agi}a na Ba{~ar{iji u Sarajevu, sanalne grupe Zijada Turkovi}a. Kako nam je re~eno, Osmanovi}i se terete za ometanje istrage i utjecaja na svjedoke u ovom predmetu. Nakon saslu{anja, Tu`ila{tvo }e odlu~iti ho}e li Sudu uputiti zahtjev za odre|ivanje pritvora. Ina~e, Zijad Turkovi} osumnji~en je da je vo|a zlo~ina~ke organizacije odgovorne za najmanje pet ubistava i kra|u oko 2,5 miliona KM iz Kargo centra Sarajevskog aerodroma.
D`. Ma.

Oduzete cigarete

Sa hap{enja Osmanovi}a

reta „ronhil lajt“ obilje`enih poreznim markicama Republike Hrvatske i 450 kutija „eva-slim“ bez markica.

slu{avani su ju~er tokom dana u Tu`ila{tvu BiH. Hap{enje je uslijedilo zbog sumnje da su pripadnici krimi-

Op}inski sud Tuzla
Op}inski sud Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona i odredio jednomjese~ni pritvor Elviru Babi}u (36) iz Tuzle, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo silovanje. - Kantonalno tu`ila{tvo provodi istragu protiv Babi}a zbog sumnje da je ~etvrtog decembra ove godine, uz prijetnje i upotrebu fizi~ke sile, imao seksualne odnose sa 29-godi{njom `enskom osobom u ku}i koju osumnji~eni koristi u tuzlanskom naselju [i Selo saop}eno je iz Tu`ila{tva E. H. TK.

Na povratku iz Vi{egrada u Sarajevo

Pritvor za silovatelja Primili autostopera za kojeg nisu znali da je razbojnik
Zlata Muharemagi} demantirala je navode iz policije da je hap{ena kao sau~esnik u razbojni{tvu na benzinskoj pumpi „Petrol MB“ u Vi{egradu. Ona je navela da se s mladi}em Adisom Ba{anovi}em, koji je tako|er privo|en, vra}ala u Sarajevo kada su povezli autostopera, za kojeg se utvrdilo da je osumnji~eni razbojnik Branko Mili~i}. Prije ~etiri dana oko pet sati u prostorije ove pumpe u{ao je Mili~i} i maskiran, uz prijetnju no`em, zatra`io novac. Tom prilikom on je od radnika pumpe oteo 1.500 KM i upalja~ „zippo“. U policiji je navedeno da su ga Zlata i Adis ~ekali u automobilu te da je s njima pobjegao. Me|utim, Zlata Muharemagi} je navela da su oni Mili~i}a pustili u vozilo na putu prema Sarajevu te da ih je nedugo potom zaustavila i uhapsila policija. Cijele no}i su, kako je navela, ispitivani u PS Pale, nakon ~ega su istra`itelji utvrdili da njih dvoje nisu u~estvovali u razbojni{tvu pa su pu{teni na D`. Ma. slobodu.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

19

EKSKLUZIVNO [okantna pri~a 16-godi{njakinje iz Gnojnice kod Lukavca

Djevoj~ica, `rtva brojnih silovanja, ostavila Rudara pokosio infarkt tek ro|enu bebu dok je igrao u kolu
Ali} (prvi slijeva) u kolu neposredno prije smrti

Radni~ki dom u Banovi}ima

Na spisku koji posjeduje njen otac ~ak 17 imena onih koje }e tu`iti, a koji su silom zadovoljili svoju pohotu nad lak{e mentalno retardiranom osobom

Sedmog novembra na UKC-u u Tuzli {esnaestogodi{nja Merima S. iz lukava~kog naselja Gnojnica rodila je zdravo dijete. Odbila ga je prihvatiti, jer je na svijet do{lo poslije brojnih silovanja koja je nad njom izvr{ilo, kako je ocu ispri~ala, ~ak sedamnaest osoba, {esnaest iz Gnojnice i jedna iz Sapne.

I pored brze ljekarske intervencije, bilo kasno za Atifa Ali}a (50)
Radost tradicionalnog rudarskog praznovanja u banovi}kim rudnicima prekinuta je ju~er oko osam sati smr}u rudara Atifa Ali}a (50), zaposlenika „Podzemne eksploatacije uglja“, koja radi u sastavu RMU Banovi}i. Ati} je nakon odra|ene tre}e smjene, zajedno s komoratima, do{ao na sve~ani zbor u Radni~ki dom, u kojem su bili organizirani prigodna zakuska i muzika. O~evici tvrde da je bio dobro raspolo`en. Nakon pola sata ustao je iza stola i pozvao komorate da zajedno zaigraju kolo. Po~eli su igrati, a Ali} se sru{io na betonski pod. Znaju}i ga kao ~ovjeka vesele naravi, sklonog {ali, komorati nisu obra}ali pa`nju. Kada su primijetili da se tijelo gr~i i trza, prisko~ili su u pomo}, ali je ve} bilo kasno. Prevezen je u Dom zdravlja. Ljekari su vi{e od dvadeset minuta poku{avali da ga vrate u `ivot. Uzrok smrti nije zvani~no potvr|en, a prema izjavama ljekara, najvjerovatnije se radi o infarktu. Prijatelji i poznanici tvrde da je Ali} imao dva brata koji su tako|er radili u Rudniku i umrli od infarkta. Jedan je umro mlad, a drugi neposredno nakon odlaska u N. M. penziju.

Dijete u domu
U Centru za socijalni rad Lukavac znaju da je maloljetnica rodila dijete i da ga nije prihvatila pa je, kako ka`e direktor ove ustanove Kasim Mujki}, smje{teno u Dje~iji dom u Tuzli. - Za silovanje o kojem vi govorite mi ne znamo - kratko je odgovorio na na{e pitanje o silovanju direktor Mujki}. Za slu~aj vi{estrukog silovanja maloljetnice ni{ta ne znaju ni u policiji Tuzlanskog kantona, niti u Kantonalnom tu`ila{tvu, jer im slu~aj jo{ nije prijavljen. Me|utim, podatke ima djevoj~icin otac Omer Sejdinovi}, demobilisani nezaposleni borac koji `ivi od 40 KM dje~ijeg dodatka i na-

Na livadi u Biha}u

Bludni~io na sankama
Sejdinovi} s k}erkom: @eli da se sli~no zlo drugima ne ponovi
(Foto: H. ^ali})

dni~arenja. Otvorio je du{u dopisniku „Dnevnog avaza“, a za nekoliko dana podnijet }e prijavu policiji i SIPA-i. - Imam dokaze i spisak svih sedamnaest osoba koje su u vi{e navrata, pojedi-

na~no i grupno na vi{e mjesta, u {umama, privatnim ku}ama, vikendicama i automobilima silovali moju k}erku, koja je, uz to {to je maloljetna, i lak{e mentalno retardirana. Rano se, jo{ u osnovnoj {koli razvila, i{la je s drugaricama u diskoteke, ponekad je ku}i dolazila poti{tena, ali ni{ta osim toga zna~ajno nisam primijetio. U zadnjih nekoliko mjeseci po~ela se debljati, a onda nositi komotniju odje}u. Niko, pa ni ja ni supruga nismo mogli pomisliti da nosi dijete, krila je trudno}u. Tek kada je dobila poro|ajne bolove hitno smo oti{li u bolnicu gdje je rodila. Bio sam u {oku i izgubljen - ka`e otac

Omer, koji se i sam lije~io kod neuropsihijatra, a danas su ga spopale i ove nevolje. Me|u onima koji su izvr{ili ovo gnusno krivi~no djelo ima i o`enjenih ljudi, radnika iz inozemstva, mladi}a iz susjedstva. Sada svi oni, kada su ~uli da }e se u istragu uklju~iti Tu`ila{tvo i MUP TK, krivicu ho}e da svale na jednog retardiranog mladi}a, {to i Merima i njeni roditelji, pa i cijelo selo, odbacuju kao podvalu koja ne}e pro}i.

De`urnoj slu`bi Policijske stanice Biha} prekju~er se telefonom obratila majka 12-godi{njakinje nastanjena u mjestu Iza~i}, koja je prijavila da je njenu k}erku kom{ija M. E. (56) prije nekoliko dana, prilikom sankanja na livadi iza ku}e, ljubio i stavljao njene ruke

na njegove genitalije. Prijavljeni je u razgovoru s policijom priznao da je maloljetnicu ljubio. Zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo bludne radnje, M. E. li{en je slobode, a aktivnosti na dokumentiranju krivi~nog djela nastavljaju istra`itelji.

U centru Banje Luke

Oplja~kana zlatara „RS Gold“

Krivi~ne prijave
Djevoj~ica je nakon svega {to joj se dogodilo i nakon poroda jo{ u {oku, ali se svih detalja itekako dobro sje}a. Njen otac ka`e da }e prodati utovljeno june, jedino {to ima iz ~ega mo`e izbiti koju marku, anga`irati advokata te podnijeti krivi~ne prijave protiv onih koji su zlostavljali i silovali njegovo dijete. - Onaj ko ovo o ~emu pri~amo nije uradio ne treba se bojati, oni drugi }e odgovarati. Osim krivi~ne prijave, podnijet }u i privatnu tu`bu s o{tetnim zahtjevom od kojeg }e mnoge zaboljeti glava. Ho}u da istina iza|e u javnost, da se drugima zlo ne ponovi - kazao je na kraju Omer Sejdinovi} iz Gnojnice, kojem dobri ljudi dolaze, tje{e ga i poma`u mu u te{kim trenuH. ^ALI] cima.

Gnojnica: Mnoge }e glava zaboljeti

Vezali je i prijetili
Tri dana poslije poroda, Merima je do{la ku}i i ocu ispri~ala sve {to je do`ivjela od februara i nekoliko narednih mjeseci. Otvoreno je svoj slu~aj ispri~ala i nama. - Prvi put kada sam izgubila nevinost silovala su me trojica mje{tana u {umi Klanac u Gnojnici. Bilo je stra{no, uzaludne su bile molbe i pla~ da to ne rade. Poslije toga, i ostali su me presretali gdje god su me vidjeli. Susretnu me, strpaju u kola i voze me u privatnu ku}u, vikendicu ili u {umu. Kada bih se opirala, vezali bi mi ruke za sjedi{ta automobila. Jednom su mi pu{~anu cijev stavili pod vrat i zaprijetili da nikom ni{ta o ovome {to su mi uradili ne pri~am - kazala je Merima.

Poprskali suzavcem radnice

(Foto: M. Lugi})

Krila trudno}u

Dvojica maskiranih razbojnika, naoru`ani pi{toljem i suzavcem, oplja~kali su zlataru „RS Gold“ koja se nalazi u ulici Veselina Masle{e u centru Banje Luke. Ukrali su ve}u koli~inu zlatnog nakita koji se nalazio na prodajnom pultu, a vrijednost ukradene robe jo{ nije procijenjena. - Jedan razbojnik uperio

je pi{tolj prema radnicama govore}i „plja~ka, lezite dolje“, dok ih je drugi poprskao suzavcem, nakon ~ega su ukrali zlatni nakit, saop}eno je iz CJB Banja Luka. Kako saznajemo, razbojnici su odnijeli dvije tacne s nakitom, a u trenutku plja~ke u objektu su bile tri radnice, koje nisu povriB. S. je|ene.

20

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

globus

AUSTRIJA Nove optu`be na ra~un biv{eg hrvatskog premijera

Tadi}: Povreda tokom igranja ko{arke

Sanadera tirolska banka prijavila za pranje novca Tadi}a boli Ahilova peta
Srbijanski predsjednik se ozlijedio
Novo saslu{anje najavljeno je za 27. januar, a Sanader se ju~er nije htio izjasniti o izru~enju
Salcburgu mogao bi se produ`iti i zbog novog detalja u njegovom slu~aju. Osim {to bi ga Austrijanci mogli ispitati zbog afere „Hypo“, jedna tirolska banka prijavila ga je dr`avnom odvjetni{tvu zbog sumnje u pranje novca, javljaju austrijski mediji. Austrijanci bi zbog oba navedena slu~aja mogli zadr`ati Sanadera na du`e vrijeme. Portparol tu`ila{tva rekla je novinarima kako je policija u Insbruku, gdje je Sanader prijavljen, dobila tjeralicu za Sanaderom te da su zasam bolove 15 mjeseci, ali sam to sve dobro skrivao od vas - rekao je Tadi}, koji je ve} bio na lije~ni~kom pregledu, nakon {to je ozlijedio Ahilovu tetivu. Tadi}a }e operirati kroz dvije nedjelje. Novinari su ga upitali ko }e voditi dr`avu dok }e on biti u bolnici, no Tadi} im je pojasnio da ga niko ne}e zamijeniti te da }e raditi kao i prethodnih godina. Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader nije se ju~er, kako se o~ekivalo, izjasnio `eli li biti izru~en Hrvatskoj ili ne. Idu}e saslu{anje planirano je za 27. januar, izjavila je ju~er u Salcburgu dr`avna odvjetnica Barbara Fajhtinger (Feichtinger).

Na proslavi ro|endana stranke G17 plus u beogradskom „Sava centru“ svi su ~ekali zvijezdu ve~eri, predsjednika Borisa Tadi}a. Na proslavu je dosta kasnio, a u dvoranu je u{etao oslanjaju}i se na {taku i odmah iznena|enim gostima objasnio za{to kasni. - Ozlijedio sam se na ko{arci. To je stara ozljeda, no morat }u na operaciju nakon ove nove. Trpio

Bje`ao u „golfu“
Ako Sanader pristaje na izru~enje, ono }e se dogoditi vrlo brzo, u roku od nekoliko dana od njegovog pristanka. No, ako ne pristane, to bi se moglo odu`iti. Ostanak iza re{etaka u

Komitet Vije}a Evrope

Usvojen Martijev izvje{taj
Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope usvojio je ju~er nacrt izvje{taja o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji i prijedlog prate}e rezolucije specijalnog izvjestioca Dika Martija (Dick Marty). Marti je u izvje{taju kao glavnog vo|u grupe koja se bavila ilegalnom trgovinom organima naveo aktuelnog kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija. Komitet je dvotre}inskom ve}inom usvojio nacrt izvje{taja i prijedlog rezolucije. U rezoluciji se navodi da se Oslobodila~ka vojska Kosova bavila trgovinom ljudskim organima.

Fajhtinger: Austrijanci bi Sanadera mogli zadr`ati na du`e vrijeme

Na tajnim ra~unima vi{e od milion eura
U istrazi protiv Sanadera u vi{e zemalja Interpol je na njegovim tajnim ra~unima u dvije zemlje prona{ao 1,35 miliona eura koje je oprao u Hrvatskoj i zatim pohranio u inostranstvo, javila je Hrvatska televizija. „Jutarnji list“ izvijestio je da su u austrijskim bankama otkrivena dva ra~una Sanaderove familije s 1,2 miliona eura - na jednom ra~unu na Sanaderovo ime bilo je 200.000 eura, a na drugom na ime njegovog oca milion eura.

tim, temeljem njihovog naloga, krenuli u potragu.

Nova saslu{anja
Prvo su ga tra`ili na prijavljenoj adresi. Barbara Fajhtinger je rekla i da sumnjaju da je Sanader tada krenuo u bijeg. Vozio se u automobilu marke „golf “, no portparol nije `eljela re}i

u ~ijem je vlasni{tvu taj automobil. Austrijska televizija javila je, pozivaju}i se na izvore iz istra`iteljskog tima, kako }e Sanader zbog slu~aja „Hypo“ biti, najvjerovatnije, ispitan 22. januara. Sanader je uhap{en u petak u Austriji temeljem hrvatske tjeralice.

Osniva~ nedjeljnika Kulji{ tvrdi

Suboti}: Dovo|en u vezu s Pukani}evim ubistvom

Stanko Suboti} kupio ’Nacional’?!
Stanko Suboti} Cane, koga je zagreba~ki „Nacional“ dovodio u vezu s ubistvom svog vlasnika Ive Pukani}a, navodno je kupio taj nedjeljnik. Ekskluzivna saznanja lista „Presa“ potvrdio je i jedan od osniva~a tog zagreba~kog nedjeljnika Denis Kulji{. „U ’Nacionalu’ je objavljeno kako je taj nedjeljnik i jo{ neka izdanja istog izdava~a - NCL grupe - kupilo ugledno preduze}e {vicarskog poslovnog ~ovjeka Haralda fon Zifrida (Harald von Seefried). Ali u zagreba~kim novinarskim krugovima se naveliko pri~a da je vlasnik postao mutni biznismen Stanko Suboti} Cane iz [vicarske, balkanski kralj cigareta“ - rekao je Kulji{. „Urednici i novinari u velikom broju napu{taju redakciju i tvrde da ih je preuzeo zloglasni Cane“ - navodi Kulji{. On ka`e da je skandalozno da „Suboti}, koji se dovodi u vezu s Pukani}evim ubistvom, kupuje list koji ga je ozna~avao kao glavnog {vercera cigareta“. Me|utim, uredni{tvo „Nacionala“ demanitra tvrdnje Kulji{a, kao i Fon Zifrid. „Nacional“ se proslavio serijom tekstova o {vercu cigareta u kojem je Stanko Suboti} ozna~avan kao {ef balkanske mafije.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

21

Ukratko

22

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

globus

SAD Obavje{tajni podaci koji su predani Obami

(Foto: AP)

EL-Kaida slabija nego ikad
Vodstvo El-Kaide je osiroma{eno, podru~je na kojem se ono skriva smanjeno je i manje je sigurno, a njegova sposobnost za pripremu teroristi~kih operacija znatno je oslabljena

Ira~ki ministar Zebari (drugi zdesna) prima ~estitke u sjedi{tu UN-a

Ukinute trgovinske sankcije Iraku
NJUJORK - Vije}e sigurnosti UN-a je na ministarskoj sjednici koju je vodio ameri~ki potpredsjednik D`o Bajden (Joe Biden) ukinulo trgovinske sankcije Iraku uvedene kao odgovor na njegovu okupaciju Kuvajta 1990, pod re`imom biv{eg ira~kog diktatora Sadama Huseina. Vije}e sigurnosti UN-a izglasalo je tri rezolucije kojima su okon~ane trgovinske sankcije, zatvoren program pomo}i UN-a iz 90-tih poznat kao „nafta za hranu“, a vladi u Bagdadu dato je jo{ {est mjeseci za{tite prihoda od nafte od potencijalnih vjerovnika.

Bugarski obra~un sa {pijunima
SOFIJA - Bugarski premijer Bojko Borisov najavio je da }e ambasadori i konzuli za koje je Komisija za dosjee utvrdila da su sara|ivali s biv{im tajnim slu`bama biti zamijenjeni novim kadrovima. Komisija za dosjee objavila je da je skoro polovina bugarskih ambasadora i generalnih konzula sara|ivala s tajnim slu`bama biv{eg komunisti~kog re`ima.

Ukinut zakon o homoseksualcima
VA[INGTON - Zastupni~ki dom ameri~kog Kongresa izjasnio se ponovo za ukidanje zabrane slu`enja vojske homoseksualcima koji ne kriju seksualno opredjeljenje, a predstoji izja{njavanje Senata o tom prijedlogu. Za ukidanje propisa iz 1993. godine glasalo je 250 zastupnika, protiv je bilo 175. „Ovo je sretan dan za ameri~ki narod i ponosna sam {to sam ovdje“, rekla je predsjedavaju}a Zastupni~kog doma Nensi (Nancy) Pelosi, prenijele su agencije.
Pakistanske policajke u borbi protiv terorista: Vodstvo El-Kaide je, pod pritiscima, oslabilo u ovoj zemlji

Ursula Plasnik tajnica OSCE-a?
BE^ - Biv{a {efica austrijske diplomatije Ursula Plasnik (Plassnik) planira da se kandidira za generalnu tajnicu Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), pi{e be~ki dnevnik „Prese“. Plasnikova, sada{nji poslanik Narodne partije Austrije, prema pisanju tog lista, va`i za dobrog kandidata u krugovima OSCE-a, organizacije koja bi mogla „da se podigne na zna~ajniji nivo“ dolaskom jedne ugledne i poznate li~nosti.

Vo|e El-Kaide koje su u Pakistanu pod pritiskom su i slabije nego ikada od napada 11. septembra 2001, iznosi se u godi{njem izvje{taju o procjeni ameri~ke strategije u Afganistanu koji je ju~er predan predsjedniku Baraku (Barack) Obami.

Pritisci na vodstvo
„Vodstvo El-Kaide u Pakistanu je slabije i podvrgnuto je pritiscima, najve}im otkako je

napustilo Afganistan, 2001. godine“, za vrijeme invazije Sjedinjenih Dr`ava i njenih saveznica na ovu zemlju, nakon teroristi~kih napada u SAD 11. septembra, navodi se u izvje{taju ~ija je skra}ena verzija dostavljena {tampi. „Vodstvo El-Kaide je osiroma{eno, podru~je na kojem se ono skriva smanjeno je i manje je sigurno, a njegova sposobnost za pripremu teroristi~kih operacija znatno

je oslabljena“, uvjeravaju autori ovog teksta koji je naru~io predsjednik Obama u vrijeme najave svoje nove strategije u Afganistanu i Pakistanu 2009. godine. U izvje{taju se dobro pazi da se ne zaklju~i kako su neutralizirane vo|e El-Kaide, me|u kojima Osama bin Laden i Ajman al-Zavahiri, koji devet godina nakon napada na Njujork i Va{ington nisu uhva}eni, i isti~e se da

je sposobnost El-Kaide da izvodi napade „smanjena“, ali nije „prestala“.

Uni{titi uto~i{ta
„Teroristi~ke zavjere protiv SAD, na{ih saveznika i na{ih partnera se nastavljaju“, ocjenjuje se u izvje{taju i dodaje da }e „kona~ni strate{ki poraz El-Kaide biti dovr{en kada budu uni{tena uto~i{ta u regiji i ono {to je ostalo od rukovode}eg kadra“.

Historijski pravosudni proces u Turskoj

Podgorica

Dvjesto vojnika pred sudom
Plasnik: Ugled u diplomatiji
(Foto: Reuters)

Historijski proces protiv skoro 200 turskih vojnika optu`enih da su pripremali dr`avni udar kako bi svrgnuli konzervativnu islamsku vladu po~eo je ju~er blizu Istanbula. Proces prati nekoliko desetaka novinara u improviziranom sudu u zatvorskom centru u Silivri, blizu Istanbula. Osumnji~eni, me|u kojim su i biv{i zapovjednici

avijacije i mornarice, mogli bi dobiti od 15 do 20 godina zatvora zbog „poku{aja svrgavanja vlade“. Tereti ih se da su u 2003. godini izveli niz destabiliziraju}ih radnji kako bi stvorili klimu haosa povoljnu za pu~. Optu`eni tvrde da su dokumenti koje je zaplijenilo pravosu|e dio seminara odr`anog u martu 2003. godine i da su ustvari takti~ka

vojna igra. Turska vojska, ~uvarica lai~nosti koja nije pravila misterij od svog neprijateljskog raspolo`enja prema Stranci pravde i razvoja premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan), nikada u povijesti Turske nije do`ivjela da njena uloga u turskom dru{tvu bude tako dovedena u pitanje kao na ovom su|enju.

\ukanovi}: Odlazi, navodno, iz Vlade

\ukanovi} u utorak podnosi ostavku?
Crnogorski premijer Milo \ukanovi} ubrzano priprema ambijent da po~etkom naredne sedmice, vjerovatno u utorak, podnese ostavku na tu funkciju, nakon ~ega bi se moglo o~ekivati da u kratkom roku bude izabrana nova vlada na ~elu s dosada{njim ministrom finansija Igorom Luk{i}em. Podgori~ke „Vijesti“ saznaju u vladaju}oj partiji da bi \ukanovi} po~etkom naredne sedmice, na zavr{noj konferenciji za novinare, trebao objelodaniti da odlazi iz Vlade.

Demonstracije su va`na etapa u sukobu dvojice predsjednika

Nasilne demonstracije u Abid`anu
ABID@AN - Snage reda Obale Slonova~e vjerne predsjedniku Laurentu Gbagbou rastjerale su ju~er demonstrante koji su krenuli put sjedi{ta dr`avne televizije u Abid`anu na poziv tabora njegovog rivala Alasana Uatare (Alassane Uattar) i tom prilikom su ranjene tri osobe. U ~etvrti Adjame, blizu Aboboa, mladi demonstranti su zaprije~ili put i bacali kamenice, ali su ih policajci rastjerali pucaju}i u zrak. Ove demonstracije su va`na etapa u sukobu dvojice progla{enih predsjednika na izborima 28. novembra.

Jake mjere sigurnosti ispred suda

(Foto: AFP)

kiosk

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

23

^udo od djeteta

SUDBINE Melek u`iva u svom sinu

Glava se odvojila od ki~me, ljekari ga spasili
Dvogodi{nji Micah Endrjuz (Andrews) iz Feniksa {okirao je ljekare brzim i uspje{nim oporavkom nakon {to mu se u saobra}ajnoj nesre}i od udarca glava potpuno odvojila od ki~me. Nesre}a se dogodila pro{le godine. Micah je bio vezan u dje~ijoj sjedalici, {to mu je, vjerovatno, spasilo `ivot. Od siline udarca dje~akova lobanja se odvojila od ki~me, {to se medicinski naziva atlanto-okcipitalna dislokacija. I najmanje pomicanje glave dovelo bi do rastezanja le|ne mo`dine i, vjerovatno, rezultiralo paralizom ili smr}u, objasnio je dr. Nikolas Teodor (Nicholas Theodore).

Djevojka koja se rodila bez ruku i nogu postala majka
Ljekari nisu savjetovali trudno}u jer su se pla{ili da Melek to ne}e mo}i izdr`ati
Melek (24) se rodila bez ruku i nogu, a prije devet mjeseci ostvarila joj se `ivotna `elja - postala je majka. Rodila je sin~i}a Semiha. Melek i njen suprug Mehmet upoznali su se kada su imali 14 godina u Danskoj. Ubrzo su se zaljubili te se vjen~ali. - Imao sam djevojke prije Melek, ali nikada ranije nisam imao ovako sna`ne osje}aje kao prema njoj. Ona je za mene najbolja `ena - rekao je Mehmet. Par je `elio dijete, ali ljekari su bili zabrinuti zbog Melekinog stanja. Bojali su se da njeno tijelo ne}e mo}i podnijeti trudno}u. Ipak, ona i njen suprug odlu~ili su riskirati. - Bilo smo beskrajno sretni otkriv{i da je Melek trudna. Ponavljali smo testove na trudno}u i nekoliko puta kako bismo se uvjerili da ne

Micah je pro{ao te{ku operaciju

Ljekari su lobanju pri~vrstili `icom i plo~icom od titana za ki~mu. Dva mjeseca nakon slo`ene operacije dje~ak je iza{ao iz bolnice. Redovno je odlazio na terapiju te po~eo govoriti i hodati.

Melek i Mehmet su sretni s dje~akom

sanjamo - pri~a Mehmet. Melek je dijete htjela roditi prirodnim putem, ali vodenjak joj je neo~ekivano pukao pa su ljekari odlu~ili

napraviti carski rez. Roditelji sada u`ivaju sa svojim sin~i}em, a Mehmet poma`e supruzi da se brine o bebi. - Porodica i prijatelji

obe}ali su nam pomo}i. Nadam se da }emo se preseliti u ve}i stan u zgradi s liftom i dodatnom sobom za na{u bebu - ka`e Melek.

24

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

25

INTERVJU Boban Skerli} o kontroverzama scenarija „Top je bio vreo“

Notorne su neistine da film blati Armiju BiH
Beogradski scenarista i reditelj govori o filmu koji }e snimati prema romanu Vladimira Kecmanovi}a Ta~no je da su neki glumci odbili uloge zbog sadr`aja i stila
Razgovarala: Meliha SMAJKI]
Beogradski reditelj Boban Skerli} ovih dana u `i`i je javnosti zbog skorog snimanja filma „Top je bio vreo“ za koji je scenarij napisao prema istoimenom romanu Vladimira Kecmanovi}a. Film }e uskoro po~eti snimati u Sarajevu i Bosanskoj Dubici, no pripreme i ne idu ba{ glatko. U intervjuu za „Avaz“ Skerli} navodi da se kontroverza oko romana koji je napisao sin mnogo poznatijeg u BiH Nenada Kecmanovi}a, neosnovano prenosi i na njegov film, ali i priznaje da su neki glumci odbili uloge u ovom ostvarenju. Iznosi i to da se u vezi s filmom, za koji o~ekuje da }e se u BiH rado gledati, plasiraju notorne neistine. U otvorenom razgovoru za na{ list, Skerli} otkriva i za{to je svoje ro|eno ime Slobodan promijenio u Boban.

Ak{amija (lijevo) s organizatorima izlo`be

(Foto: S. Jordamovi})

Izlo`ba Alije M. Ak{amije

[ovinista ili izdajnik
Je li Va{ film ikakva srpska ili antisrpska propaganda?
- Ako pitate {oviniste sa Balkana, oni su ga ve} proglasili i za jedno i za drugo. Kada film iza|e, o~ekivanja }e im biti ispunjena. I tu se oni divno sla`u, sanjaju}i nove konflikte, njeguju}i sopstvenu mr`nju, predrasude i netoleranciju. Taj na~in mi{ljenja smatram za antropolo{ku gre{ku. On vas tjera da birate da li }ete biti {ovinista ili izdajnik. U tom blatu ve} ima dovoljno svinja, ja se ne bih kaljao.
Skerli}: Pri~a o odrastanju u surovoj opsadi izuzetno me potresla

Retrospektiva ~uvenog umjetnika fotografije
Predstavljeno 60-ak djela iz bogatog opusa
U Bo{nja~kom institutu u Sarajevu preksino} je otvorena izlo`ba na kojoj je predstavljeno {ezdesetak fotografija iz bogatog opusa ~uvenog fotografa Alije M. Ak{amije, a promovirana je i fotomonografija u izdanju Bo{nja~ke nacionalne zajednice Hrvatske (BNZ), koja predstavlja vi{edecenijski rad ovog umjetnika. Ak{amija je ro|en davne 1919. godine u Rogatici, a u narodu je poznat kao najve}i umjetnik fotografije biv{e Jugoslavije. - Ako je ~ovjek ne~im obdaren, ako ima to „ne{to“ u sebi, tada mu {kola do|e samo kao dobro iskustvo, a sve {to mu treba je dobra prilika da taj svoj talent poka`e pravim ljudima. Da sam znao opisati to {to sam vidio, ne bih nosio aparat sa sobom - kazao je Ak{amija i dodao da je slikao ono na {to je nailazio u datom trenutku. Rije~ima hvale izlo`bu su otvorili Aida Abad`i}-Hod`i} i dopredsjednik BNZ-a u Zagrebu D`evad Jogman~i} koji je tom prilikom kazao da ako bi u fotografiji postojala Nobelova nagrada, onda bi je Ak{amija trebao dobiti. Zanimljivo je da je najpoznatiju fotografiju nobelovca Ive Andri}a koja je reproducirana {irom svijeta snimio M. ^u. upravo Ak{amija.

Antiratna poruka
Kecmanovi}ev roman izazvao je o{tre knji`evne polemike u regionu, a u bh. javnosti negativne reakcije. Koliko ste u scenariju odstupili od romana?
- Pitanje koliko se prevo|enjem literature u film odstupa od predlo{ka je gotovo filozofsko. Film se izra`ava filmskim jezikom. Ve} je i scenario samo dramatur{ko-vizuelno uputstvo za izradu filma.

Literarno iskustvo je jo{ ~itav jedan korak udaljeno i druga~ije od filmskog iskustva. Gledano iz te perspektive, udaljit }emo se veoma. Opet, najbitniji motivi filma su preuzeti iz romana, ali stavljeni u ipak druga~ije okolnosti i druga~iju perspektivu. O~ekujem da }e se film u Bosni rado gledati i da }e biti sagledavan kao autonomno umjetni~ko djelo, mimo predrasuda i kontroverzi vezanih za roman.

Zbog ~ega Vas je privukla ova Kecmanovi}eva neugodna pri~a? Kako ste se osje}ali kada ste pro~itali njegov roman?
- Mene je pri~a o odrastanju u surovoj opsadi izuzetno

Promijenio ime zbog Milo{evi}a
Je li istina da ste svoje ime Slobodan promijenili u Boban zbog Milo{evi}a?
- Ha, ne znam gdje ste to iskopali. Ali, ta~no je. Imao sam tu sre}u da mi Milo{evi} nikad, ni za sekundu, nije bio simpati~an. Kada je zapo~eo svoju ratnu politiku, naslonjenu na nacionalnu homogenizaciju, medijsku idiotizaciju i manipulaciju lumpeninteligencijom - `elio sam da se od toga na svaki na~in ogradim i da se tome suprotstavim. Pa sam se po~eo predstavljati kao Boban. Skerli} Boban.

potresla. Posebno melodramski aspekt pri~e o odnosu siro~eta i surogat majke koji u sebi sadr`i gotovo anti~ku tragiku. Ono {to mi je tako|e bilo upe~atljivo i va`no je napad na urbanitet, koji redukuje elementarne civilizacijske tekovine, {to, u{u{kani u sopstvene ve}e ili manje komfore, te{ko mo`emo i da zamislimo. Ga|ati grad je samo po sebi u`asno. Ali, opsjesti grad, isklju~iti mu vodu, struju, grijanje, komunikaciju, onemogu}iti doturanje hrane, stvara gotovo postapokalipti~ne prizore. Tu vidim {ansu da bilalovskom estetikom plasiram antiratnu poruku djeluju}i osim na um i na srce i na `eludac gledaoca. Jer, to su stvari koje gledalac u svijetu mo`e da prepozna, s kojima mo`e da se identifikuje.

djelu utje~u zauze}a glumaca, o~ekivani honorari, veli~ina uloge. Ali, ono {to vi zapravo `elite da ~ujete je da li su neki glumci odbili da igraju u ovom filmu iz razloga druge vrste. Dakle, ta~no je, ima glumaca koji nisu prihvatili da igraju u filmu zbog njegovog sadr`aja ili zbog stila kojim je pri~a ispri~ana. Moje je uvjerenje da su pogre{no procijenili. Uvjeren sam da bi bili ponosni na film. Ali, njihovo je pravo da biraju u kojeg }e autora imati ili nemati povjerenja i koju vrstu filma `ele da rade. Film }e najesen u bioskope, pa }e nam svima biti jasno gdje smo.

Histori~arke umjetnosti poru~ile

Moramo se ujediniti

Jeste li od nadle`nih u BiH dobili sve neophodne dozvole?
- Nemamo problem s dozvolama. Problem imamo s uop{tavaju}im projekcijama i pretpostavkama, a ponekad i s plasiranjem notornih neistina, poput one da film blati ili slavi armije BiH i RS, iako se ovaj film time ni na koji na~in ne bavi. Sve to nepotrebno stvara negativnu atmosferu. Ali, {to bi moralo da nam bude ugodno?

Zild`o i Bukvi} s mladim autoricama izlo`be

(Foto: M. Kadri})

Dobili dozvole
Nedavno ste u jednom intervjuu kazali da ste anga`irali glumce iz Srbije i svih gradova BiH. Jeste li napravili gluma~ku podjelu i je li ta~no da su neki glumci odbili uloge?
- Podjela jo{ nije okon~ana. Uobi~ajeno je da na po-

U Umjetni~koj galeriji BiH u Sarajevu preksino} je otvorena izlo`ba „6 u 1“ ~ije su autorice mlade histori~arke umjetnosti Dijana ^ustovi}, Aida Hajro, Leila Kulenovi}, Merima Memi}, Aida Salketi} i Aida Smailbegovi}. - Ovom izlo`bom `eljele smo napomenuti i dokazati koliko je va`no prisustvo histori~ara umjetnosti u svijetu kulture i stvarala{tva. Ako

ulazimo u Evropu i ako `elimo da poka`emo dobar primjer, originalnost, stru~nost, tada se svi trebamo ujediniti - kazala nam je Merima Memi}. Svaka od njih za izlo`bu je odabrala djelo jednog umjetnika, a oni su Lejla ]ehaji}, Eldin Hasanagi}, D`enita Huseinovi}, Adela Ju{i}, Emir Ramovi} i Meliha Tepari}. Izlo`bu su otvorili Nermina Zild`o i Aleksandar Sa{a Bukvi}. M. ^u.

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

Had`ihafizbegovi}, Jahi} i Pa{i}
Knji`evnik Abdulah Sidran izdvaja dostignu}a pojedinaca u oblasti izdava{tva i pozori{ta te smatra da su upravo njihovi dometi obilje`ili kulturnu scenu u godini koja je na izmaku. - Daleko od medijske pozornosti doga|a se iznimno va`an nau~ni rad histori~ara Ibrahima Pa{i}a. Nakon knjige o bosanskoj kraljevskoj lozi Kotromani}a „Kulin i Prijezda“, iza{le su, na vi{e od 1.300 stranica, njegove dvije knjige paleolingvisti~kih studija o na{em ranom srednjovjekovlju i dobu koje mu je prethodilo: „Predslavenski korijeni Bo{njaka - Mile i Mo{tre“. Tu su jo{ prva dva toma „Rje~nika bosanskog jezika“ prof. dr. D`evada Jahi}a i fenomenalna gluma~ka kreacija Emira Had`ihafizbegovi}a u drami „@aba“ Dubravka Mihanovi}a i trijumfalni pohod te predstave Kamernog teatra 55 prostorima biv{e Jugoslavije. Dakle: Emir Had`ihafizbegovi}, D`evad Jahi}, Ibrahim Pa{i}! Puno i za cijelu deceniju, a kamoli za jednu kulturnu sezonu! - zaA. G. klju~uje Sidran.

Sidran: Puno i za cijelu deceniju

Policija ne vjeruje Kapri

^arli [in ne}e biti optu`en za napad
^arli [in (Charlie Sheen) mo`e odahnuti, jer ima barem jedan problem manje u `ivotu. Glumac ipak ne}e biti optu`en za napad na porno-glumicu Kapri Anderson (Capri), koja je gola prona|ena vezana za radijator u njegovoj hotelskoj sobi. Porno-glumica tvrdi da je bila u strahu za svoj `ivot dok je [in divljao i razbijao po sobi. Nakon {to je Kapri od [ina dobila novac kako bi o cijelom incidentu {utjela, ona je ipak zadovoljila znati`elju javnosti u emisiji „Dobro jutro, Amerika“. Poslije toga, [in je odlu~io da podigne tu`bu protiv nje zbog ucjene i

26

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

show biz

ZANIMLJIVOSTI Slavne li~nosti koje imaju najve}i IQ

Dolf Lundgren me|u
najinteligentnijim osobama
Biv{a pornografska glumica Asija Karera ima IQ 156
Oni su poznati, slavni i broje milione fanova koji vjerno prate njihov rad. Ipak, mediji ~esto iz njihovih izjava filtriraju odre|ene podatke ne daju}i previ{e prostora da bi se mogla stvoriti slika o tome kakve su, zapravo, osobe. Jesu li dobre, osjetljive i romanti~ne, ~esto ostaje pitanje bez odgovora. Mnogi su se jednako tako zasigurno zapitali koli-

Svestrana D`ina Dejvis

Asija Karera
Biv{a pornografska glumica Asija Karera (Asia Carrera), koja je smatrana istinskom ljepoticom i vlasnicom idealne figure, definitivno ru{i jo{ jednu predrasudu. IQ 156.

[in: Ucjene i kra|e

kra|e. Njegov advokat naveo je u tu`bi kako je Kapri, osim {to je od glumca iznudila novac, ukrala i njegov dizajnerski sat.

Borba oblinama

Guza Kim Karda{ijan najljep{a u 2010.
Starleta Kim Karda{ijan (Kardashian) napokon je ponijela titulu `ene s najljep{om stra`njicom 2010. godine, a dosada{nja pobjednica u ovoj kategoriji D`enifer Lopez (Jennifer) pala je na drugo mjesto. Iako se nedavno bacila na dijetu i vje`banje te smr{avila nekoliko kilograma, Kim Karda{ijan nije izgubila obline na klju~nom mjestu, po ~emu je i postala poznata i zbog ~ega su je izglasali ~itaoci „The Suna“. Tre}a je Bijonse (Beyonce), ~etvrta D`esika Bil (Jessica Biel), peta Lejdi Gaga, za koju mnogi misle da je zalutala na ovu listu, a sljede}a je Kolumbijka [akira (Shakira).

Stiv Martin Dolf Lundgren
Dolf Lundgren (Dolph) studirao je u rodnoj [vedskoj, a diplomirao je na australskom fakultetu, gdje je ponio titulu in`injera hemije. Studirao je i na Tehnolo{kom fakultetu u Masa~usetsu i nagra|en je {kolarinom. IQ 160. ko su inteligentne te osobe s obzirom na to da je taj podatak ~esto misteriozan i ba~en u drugi plan i te{ko se mo`e de{ifrirati iz raznih izjava, jer se upoznavanje sa slavnima svodi na kratke intervjue i uzimanje izjava o odre|enim doga|ajima. Upravo zbog toga donosimo listu nekih koji bi se mogli itekako pohvaliti rezultatima IQ testa.

Skot Levi
Skot Levi (Scott Levy) na{ao se na ovoj listi, {to bi mnoge zasigurno moglo iznenaditi, jer hrva~e, zbog agresivnosti koja je vezana uz njihov sport, prati epitet „praznoglavaca“. Levi ima diplomu kriminalnog prava. IQ 143.

O Stivu Martinu (Steve) znamo da je popularan, izvrstan i duhovit glumac. No, ono {to ve}ina ne zna je ~injenica da je studirao filozofiju, a svoj poslovni `ivot htio je graditi ba{ na tom podru~ju kao u~itelj. IQ 142.

Majls D`efri
Majls D`efri (Myles Jeffrey) u svojoj karijeri broji dosta filmova u kojima ga ne}ete vidjeti nego }ete mu ~uti glas. O njemu je poznato da je sa samo {est godina rije{io svoj prvi test inteligencije. Rezultat - genije.

Natali Portman
Natali Portman (Natalie) govori ~ak pet stranih jezika, a ima IQ ve}i od 150. Diplomirala je psihologiju na Harvardu, a poslije toga je nastavila svoje obrazovanje upisav{i jo{ jedan fakultet.

D`odi Foster
D`odi Foster (Jodie) je ve} u ranoj dobi razgovjetno govorila francuski jezik. Studirala je knji`evnost na poznatom „Jelu“ i diplomirala s po~astima. IQ 132.

Laura [ilds
Ova glumica i model provela je studentske dane u Velikoj Britaniji, gdje je i ro|ena, a s fakulteta je izi{la s diplomom in`injerke hemije. IQ 158.

Karda{ijan: Izbor ~italaca „The Suna“

Alan Ra~ins
Alana Ra~insa (Rachins) pamtimo po ulogama u serijama „Zakon u Los An|elesu“ i „Dharma i Greg“. Zbog svoje gluma~ke karijere, odustao je od fakulteta, ali je ipak uspio diplomirati 1974. godine. IQ iznad 140.

D`ina Dejvis
O svestranosti D`ine Dejvis (Geena Davis) dovoljno govori podatak da je glumica, filmska producentica, pisac, biv{i model i olimpijski polufinalist u streli~arstvu. Studirala je dramu, svira klavir, bubnjeve i flautu. [vedski jezik progovorila je za samo nekoliko sedmica. IQ 140.

Recept za privla~nost

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

27

Ta~no Neta~no
hemi~ar 1.Hamfri Dejvi, engleski lampu? jei fizi~ar, poznat je po tome {to izumio rudarsku sigurnosnu je historijska 2.D`on Falstafvijeka? li~nost iz srednjega 3.Kanarinac je popularna kafezna ptica?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Tvrdnje danskih nau~nika

Umor je vezan uz nezdrav izgled

Ni`i stepen obrazovanja rizik za sr~ane bolesti
Stru~njaci poja{njavaju kako slabije obrazovanje naj~e{}e ukazuje na lo{iji socioekonomski status neke osobe
Rizik zatajenja srca pove}ava se proporcionalno sa smanjivanjem stepena obrazovanja pojedinca, objavio je „European Heart Journal“. Danski istra`iva~i iz Univerzitetske bolnice „Bispebjerg“ poja{njavaju kako slabije obrazovanje naj~e{}e ukazuje na lo{iji socioekonomski status neke osobe. Ranije studije su ve} povezivale siroma{tvo i ve}e izglede za razvoj bolesti srca. Novi podaci prikupljeni od 18.600 ispitanika pra}enih 20 godina su pokazali i kako je s aktivnostima namijenjenima prevenciji zatajenja srca potrebno zapo~eti jo{ u ranoj fazi `ivota. U prosjeku su osobe s najmanje 10 godina obrazovanja imale 39 posto manji rizik za

Osam sati sna
Ljudi koji uspijevaju spavati preporu~enih osam sati daleko su privla~niji od onih koji spavaju manje. Otkrili su to stru~njaci koji su fotografirali 23 mla|e odrasle osobe nakon kvalitetnog sna. Tako|er, fotografirali su one koji su spavali kra}e i lo{ije. Potom je svaka fotografija ocjenjivana, a glavni kriterij bio je privla~nost. Ocjene su se kretale od jedan do deset. Nakon ocjenjivanja, uvjerljivu pobjedu u privla~nosti odnijeli su oni koji su se dobro naspavali. - Ljudi koji su lo{ije i kra}e spavali ocijenjeni su kao manje privla~ni. Ocjenjiva~i su vezali umor uz nezdrav izgled koji je manje privla~an - navodi se u izvje{taju o istra`ivanju.

Hamfri Dejvi izumitelj rudarske lampe
Hamfri Dejvi (Sir Humphry Davy), engleski hemi~ar i fizi~ar, poznat je po tome {to je izumio rudarsku sigurnosnu lampu (1816. godine). Prvi je otkrio antistati~ko djelovanje rajskog plina, a pomo}u elektrolize razdvojio je natrij i kalcij u elementarnom obliku. Izumom koji je nazvan „Dejvijeva svjetiljka“ uveliko je smanjen broj nesre}a u rudnicima. Stvorio je naprednu teoriju o kiselinama i dokazao da je dijamant zapravo ugljik. Hamfri Dejvi napisao je knjigu o hemiji i dobio je nagradu od Napoleona Bonaparte, iako su u to vrijeme Francuska i Engleska bile u ratu. Godine 1827. Hamfri Dejvi te{ko se razbolio. Njegovu bolest pripisana je udisanju mnogih plinova tokom dugogodi{njeg rada. Dvije godine kasnije, Dejvi je otputovao u Rim, gdje je dobio sr~ani udar, od kojega je poslije nekoliko dana preminuo... Ro|en je 17. decembra 1778., a umro 29. maja 1829. godine.
2. NETA^NO

Vi{e godina obrazovanja smanjuje rizik za hospitalizaciju

hospitalizaciju zbog hroni~nog zatajenja srca nego njihovi

vr{njaci s manje od osam godina obrazovanja.

ORDINACIJA

Danas pripremite

Operacija nosa
Jo{ kao dijete slomio sam nos koji je kriv pa te{ko di{em. Imam 23 godine. Je li operacija bolna? Mo`ete li mi re}i vi{e o postoperativnom toku i koliko moram biti u bolnici i na bolovanju, pita ~italac iz Br~kog. Operacija se obi~no radi u op}oj anesteziji, rje|e u tzv. light anesteziji i uobi~ajeno traje 60-90 minuta. Operativni zahvat nije i ne smije biti bolan. Tamponada nosa traje dva do 5 dana, zavisno od toga koji se operativni zahvat radi. Po{to bi se kod vas korigirala i nosna devijacija (ispravljanje krive nosne pregrade), tamponada bi trajala pet dana. Gips ili druga vrsta imobilizacije uklanja se nakon sedam Doc. sc. prim. dr. Reuf Karabeg, specijalista op}e i plasti~no-rekonstruktivne hirurgije do 10 dana. Bolni~ko lije~enje nije neophodno. ^etiri sata nakon operativnog zahvata pacijentu je dozvoljeno da ide ku}i, ali, po `elji, mo`e ostati 24 sata ili du`e. Obi~no se konci ne skidaju, nego se sami resorbiraju. Vanjskih o`iljaka nema, rijetko samo ~etiri mm na spoju s gornjom usnom, ali je prakti~no nevidljiv. Povratak na posao o~ekuje se nakon 10-14 dana.

Kola~ D`ejmija Olivera
Za biskvit je potrebno: 200 g maslaca, 200 g {e}era u prahu, 200 g bra{na, 1 ka{ika pra{ka za pecivo, 3 ka{ike kakaa, 3 jaja, 100 g badema u listi}ima, 100 g ~okolade za kuhanje. Krema od ~okolade: 100 g maslaca, 100 g ~okolade, 100 g {e}era u prahu, 4 ka{ike mlijeka. Na~in pripreme: Za biskvit umutite maslac sa {e}erom dok ne pobijeli. Dodajte prosijano bra{no s pra{kom za pecivo, a zatim kakao izmije{an s tri ka{ike vru}e vode i jaja. Sve izmije{ajte pa dodajte listi}e badema i izlomljenu ~okoladu i lagano ponovo izmije{ajte. Pecite u podmazanom plehu oko 20 minuta na 180 stepeni.

Falstaf poznati humoristi~ki lik
Ne mo`e se re}i da je D`on Falstaf (John Falstaff) historijska li~nost iz srednjega vijeka. Falstaf je lik iz [ekspirove drame „Henrik IV“ i komedije „Vesele `ene vindsorske“. U historiji knji`evnosti zapisan je kao jedan od najpoznatijih humoristi~kih likova. Karakteriziraju ga sklonost pi}u, raskala{enost, podrugljivost, hvalisavost, snala`ljivost te bogat humor i ironija. Opere posve}ene ovom liku napisali su A. Salijeri (Salieri), O. Nikolaj, Vilijam Balf (W. Balfe) i \uzepe Verdi (Giuseppe).
3. TA^NO

1

2 3

pari izmije{ajte 4Za kremu: Na vrelomujedna~e. sve sastojke dok se ne Kremu prelijte po kola~u. D`ejmi Oliver predla`e da kola~ poslu`ite topao s pudingom od vanilije.

SPRAVA ZA IZMOKRAVANJE

SVA SLOVA NEKOG PISMA

BILIJARSKI [TAP

REOMIR

BILO [TA

N.LJ.

DIPLOMATSKI ODGOVOR

AUSTRALSKI NOJ

NEUTRON

NA[ @ENSKI MUZI^KI DUET

SLAVNI RE@ISER DE SIKA

FRANCUSKA GLUMICA KACIGA GRUBO SELJA^KO SUKNO AMERI^KI ROK MUZI^AR MU[KO IME ROTACIJA STONOTEN. LOPTICE TANASIJE ODMILJA BRITANSKI RE@iSER DEJVID ALAT V.U. ITALIJA AMPER PTICA GRABLJIVICA JAPANSKA KLIZA^ICA MIDORI IVAN ODMILJA RIJEKA RIBI^, PECARO[

Kanarinac je popularna kafezna ptica
Kanarinac (Serinus canaria) popularna je kafezna ptica u porodici ~e{ljugara (Cardueelidae) koja duguje boju i trajne sposobnosti pjevanja periodu od 400 godina selektivnog uzgoja. Varijante zvane zlatovrane }urli~u gotovo neprekidno. Brbljivi imaju glasan pijev razgovijetnih nota. U poznate vrste spadaju planinski, nori~ki i jork{irski. Kanarinac ina~e potje~e sa Kanarskih, Azorskih i Maderskih otoka. Divlji oblik je {arenih le|a i uglavnom zelenkastosme|. Prosje~an `ivotni vijek kanarinca u kafezu iznosi od 10 do 15 godina.

PISANI GOVOR

E.C.

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GLUMAC SAVALAS

PRIM, IGI POP, ROS, ONAKO, R, OSLON, RATKO, TO, KANJA, RAN, UPASTI, HANA, HAD@IAVDAGI], ESED, ERNANI 2377

NA[ FUDBALER NA SLICI (”@eljezni~ar”) NAJVE]I GRAD MIJANMARA

28

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

jet set

SARAJEVO „Mostar Sevdah Reunion“ predstavio CD

Gljiva: Oni su pravi ~uvari sevdaha
Na albumu 15 numera, a specijalni gosti su Be{li}, Tifa, Hasiba Agi}...
U sarajevskom klubu „Coloseum“ ~lanovi „Mostar Sevdah Reuniona“ predstavili su ju~er novi album pod nazivom „Mostar Sevdah Reunion 2010“, koji je objavljen pod markicom Muzi~ke produkcije BHRT-a. Ilijaz Deli}, Nedeljko Kova~evi}, Sead Avdi}, Mustafa Behmen, Suad i Muhamed Pa{i}, Muris Varaji} i Nermin Drakovac, uz specijalne goste Halida Be{li}a, Mladena Voji~i}a Tifu, Arifa Alajbegovi}a, @eljka Samard`i}a, Hasibu Agi} i druge vrsne muzi~are, snimili su odli~an CD s 15 sevdalinki u potpuno novim aran`manima. ^lanove MSR-a ju~er su na promociji podr`ale brojne kolege, me|u kojima Tifa, Dino Muharemovi}, Nihad Alibegovi}, Nazif Gljiva, Al’Dino, Mugdim Avdi} Henda, Almir Ajanovi}... - Oni su pravi ~uvari sevdaha. Plo~u sam slu{ao i prije miksanja i mislim da je ovo njihovo najbolje izdanje. „Mostar Sevdah Reunion“ su, uz „Legende“, „Pljevljanske tambura{e“ i „Gazde“, najbolji na Balkanu. Mislim da }e 2011. godina biti u njihovom znaku - rekao je GljiD. Z. va.

„Mostar Sevdah Reunion“: Svirka u`ivo na promociji

(Foto: I. [ebalj)

jet set

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

29

Za one koji eufori~no i{~ekuju nastup Dejvida Gete, donosimo nekoliko zanimljivih informacija:

ZVIJEZDE Merlin zaokru`uje uspje{nu 2010.

Sada slijedi godina izazova
Otvoreno je pitanje ho}e li Dino odlu~iti koju }e pjesmu izvesti na Eurosongu ili }e publika 20. februara birati izme|u dvije ponu|ene
Dino Merlin odr`at }e u subotu u Luksemburgu posljednji koncert u ovoj godini, a sedmicu prije toga na nastupu u Cirihu uprili~io je svjetsku premijeru spota „Individualizam“. Sigurno je da }e Merlin, nakon {to si|e s bine u Luksemburgu, zadovoljno mo}i podvu}i crtu ispod 2010. te se okrenuti godini izazova. Naime, Dino Merlin predstavljat }e Bosnu i Hercegovinu u maju na Eurosongu u Dizeldorfu i ~itava zemlja s velikim o~ekivanjima gleda na ovaj muzi~ki doga|aj.
Merlin u Cirihu: Sa svjetske premijere spota „Individualizam“
(Foto: J. Muratovi})

* * * * * *

Dejvid Geta }e sutra privatnim avionom iz Ljubljane prvi put doputovati u Sarajevo. U glavni grad BiH dolazi i njegov tim tehni~ke podr{ke koji broji {ezdesetak ljudi. Na raspolaganju }e mu biti sedam automobila „peugeot 3008“ i „peugeot 407“.

Zetra }e biti otvorena od 20 sati, a zagrijavanje po~inje u 21 sat uz nastupe DJ-eva Glenna Morrisona, Angela Anxa i Benjamina de Luxa. Zvijezda ve~eri stupa na scenu oko pola sata poslije pono}i. Spektakl se zavr{ava u ~etiri sata.
Geta: Publika prepoznaje najbolje

Spot „Individualizam“
Haris Dubica, direktor agencije „DJ DaJo Production“, obi{ao je sa svojom ekipom ~itav svijet zbog snimanja spota. - Bili smo u Njujorku, Milanu, Parizu, Londonu, Tokiju, Lucernu, Lionu, Nakon Luksemburga, za Dinu slijedi zimski odmor. S porodicom }e skijati u Italiji, ali rad Madridu, Lisabonu i u Sanskom Mostu. @elio sam pokazati {to vi{e razli~itih ljudi u svakodnevnim situacijama. Na{ nogometa{ Miralem Pjani} otpjevao je stih „radi samo {to ti srce ka`e“ - govori Dubica. na evrovizijskoj pjesmi ne}e stati nijednog trenutka. Premijera pjesme Dine Merlina za Eurosong 2011. bit }e uprili~ena 20. februara. Otvoreno je pitanje ho}e li Dino odlu~iti koju }e pjesmu izvesti u Dizeldorfu ili }e publika birati izme|u dvije ponu|ene. Kako doznajemo, osim jedne zavr{ene pjesme, Dino radi i drugu. Nedavno je rekao:

Dan uo~i nastupa Dejvida Gete

Fanove trese velika euforija
Zvijezda ve~eri na scenu Zetre izlazi malo poslije pono}i
Velika DJ imena koja su dugo zaobilazila na{u zemlju, polako su po~ela da se odazivaju na `elje fanova i da vjeruju organizatorima velikih doga|aja na ovim prostorima. Nakon Dejvida Moralesa (Davida) i Krisa Libinga (Chris), koji su postali redovni gosti Sarajeva, pred na{om publikom po`eljeli su nastupiti i Tiesto i Karl Koks (Carl Cox). Ipak, moglo bi se re}i da najve}a groznica trese uo~i nastupa francuskog virtuoza Dejvida Gete (Davida Guette), koji }e sutra stati pred svoju publiku u Zetri. - Naravno, kako sve u `ivotu ide prema naprijed, tako i muzika ima svoj put. Sje}am se po~etaka „house“ muzike, zvuk je bio dosta mek{i, dok je danas dosta progresivan. Svi imamo svoj na~in pu{tanja muzike i velika je razlika od DJ-a do DJ-a ka`e popularni Geta.

S „Avazom“ na spektakl
„Dnevni avaz“ poklanja svojim ~itaocima ulaznice za koncert Dejvida Gete (David Guetta) 18. decembra u sarajevskoj Zetri. Svakog dana do subote po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice za nastup francuskog superstara u Zetri. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/410-100. Klju~na rije~ je IC, zatim ukucate razmak te ZETRA. Cijena SMS-a je 0,50 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 15 do 16 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. Brojevi telefona pet ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice su: 061/390-889, 063/184-057, 061/222-836, 065/006-280 i 061/192-047.

Gost: i} Miralem Pjan i Dvije godine 23 dana rada 500 statista 10 gradova

Info o spotu

„Imam jednu pjesmu, ali ovu drugu {to pravim...“ U ovom trenutku te{ko je predvidjeti scenarij za 20. februar, ali je jasno da }e odluka biti isklju~ivo u rukama Dine Merlina.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

30

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 077942 09 Ps Sarajevo, 03. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br. 8. Sarajevo, protiv tu`enog „Fe-Al Metali“ d.o.o. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a br. 144. Sarajevo, radi duga, v.s.p. 3.038,04 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH OBJAVLJUJE

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 3.038,04 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u smislu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate po~ev od 17. 03. 2008. godine pa do isplate, te da mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 181,50 KM, sve u od 30 dana od dana dono{enja presude. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 Mals 067818 08 Sarajevo, 06. 12. 2010. god. Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ doo Sarajevo ul. D`emala Bijedi}a br. 185 Sarajevo, protiv tu`enog „MAK COMPANY“ d.o.o. ul. Muhidina Ma{i}a Munje br. 10 radi duga v.s.p. 1.368,90 KM, donio je

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ doo Sarajevo ul. D`emala Bijedi}a br. 185 Sarajevo, protiv tu`enog „MAK COMPANY“ d.o.o. ul. Muhidina Ma{i}a Munje br. 10 radi duga v.s.p. 1.368,90 KM, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu iznos od 1.368,90 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na iznose za period docnje: - za ra~un 7853/2008 na iznos od 1.368,90 KM po~ev od 30. 07. 2008. godine pa do isplate kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 82,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA
]ato Edhem

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

31

32

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

i vode}i regionalni distributer na podru~ju BiH, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Srbije, Kosova, Bugarske i Moldavije tra`i motivirane, odgovorne i ambiciozne kandidate za radno mjesto sa osnovnim zadatkom prodaje renomiranih proizvoda {iroke potro{nje kupcima na dodijeljenom prodajnom podru~ju po uputama i u okviru postavljenih pravila prodaje i finansijskog poslovanja kompanije. Kandidat }e biti odgovoran za realizaciju postavljenih prodajnih ciljeva i inicijativa. Komercijalista za klju~ne kupce (Account Handler) za regiju Sarajevo 1 izvr{ilac m/` Ako imate: VSS (obavezno) voza~ku dozvola B kategorije znanje rada na ra~unaru (MS Office) dobro znanje engleskog jezika osobno po{tenje i integritet inicijativu i upornost

analiti~nost, proaktivan i profesionalan prodajni pristup te izra`ene pregovara~ke sposobnosti radno iskustvo u radu sa srednjim i/ili velikim kupcima (nije obavezno) sposobnost samostalnog i kreativnog rje{avanja problema spremnost na timski rad i `elju za u~enjem Terenski komercijalista za regiju Sarajevo 1 izvr{ilac m/` Ako imate: SSS, V[S, VSS ili status apsolventa voza~ku dozvola B kategorije znanje rada na ra~unaru (MS Office) znanje engleskog jezika osobno po{tenje i integritet inicijativu i upornost proaktivan i profesionalan prodajni pristup te izra`ene prodajne sposobnosti relevantno radno iskustvo (nije obavezno) sposobnost samostalnog i kreativnog rje{avanja problema spremnost na timski rad i `elju za u~enjem

Supervizor terenskih komercijalista za regiju Hercegovina 1 izvr{ilac m/` Ako imate: V[S, VSS voza~ku dozvola B kategorije znanje rada na ra~unaru (MS Office) znanje engleskog jezika osobno po{tenje i integritet inicijativu i upornost proaktivan i profesionalan prodajni pristup te izra`ene prodajne sposobnosti relevantno radno iskustvo (nije obavezno) sposobnost samostalnog i kreativnog rje{avanja problema spremnost na timski rad i `elju za u~enjem i `elite: izazovan posao u mladom i dinami~nom timu obuku i dodatno osposobljavanje samostalnost u radu priliku za osobni i profesionalni razvoj stimulativna primanja i mogu}nost napredovanja prema rezultatima rada

Ako ste prepoznali sebe u ovom oglasu i vidite sebe kao uspje{nog ~lana na{eg tima, po{aljite nam svoju molbu sa detaljnim `ivotopisom, motivacionim pismom, preporukama te uvjerenja o tra`enim kvalifikacijama na adresu sa obaveznom naznakom za koju ste poziciju zainteresirani :

ORBICO d.o.o,Lu`ansko polje 7 , Sarajevo ili na e-mail adresu: hr@orbico.ba ili na fax: 033/756-090
Oglas ostaje otvoren do 26.12.2010.godine Kandidate }emo pismenim putem obavijestiti o odabiru.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

33

34

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

35

36

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

37

38

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

39

40

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

41

42

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

43

44 Petak, 17. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

45

46

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

47

48

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

49

50

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

51

MALI

OGLASI
Prodaja
nov. Tel. 061 145 740. Opel Astra, siva met., klima, 2001., 1.6 benzin, 170.000 km, povoljno. Tel. 062 419 347. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pasat karavan 2000 god., tdi, 9.900 KM. Tel. 061 818 173 Passat 97. TDI, klima, mul-t-lock, registrovan do 15. 8. 2011., cijena 8.300 KM. Tel. 061 519 750. Pe`o 206 1.2 B, model. 2005., plavi, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 78.000 pre{ao, extra stnaje, cijena do registr. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena do reg. 7.800 KM. Tel. 061 158 202. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i felge za Reno 14'' . Tel. 061 259 784. Prodajem kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem VW Sharan-a 1.9 TDI, 85 KW, sedam sjedi{ta, plava metalik boja, tek registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 033 687-154, 061 532 179. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renalut Clio, 2006., 1.2 B, met. plava, tek registrovan, extra sanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 397 639. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Reno 18 TL, 1983., u voznom stanju i dijelove za isti. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Reno Megan, 97. god., benzin, reg. oktobar 2011., klima, MP3, el. pod., centralna brava. Tel. 033 643-944, 063 881 224. Reno T wingo 1.2 B, 2003. god., crveni, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 110.000 pre{ao, cijena do reg. 5.900 KM. Tel. 061 158 202. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Leon 1.9 TDI, alu felge, digitalna klima, grija~i sjedi{ta, zeder, alarm, registrovan. Tel. 065 435 585, Dobrinja 4. [koda Felicija 1.3, 2000. godina. Tel. 062 348 159. [koda felicia, dizel, 1.9, 3700 KM. Tel. 062 151 896 T4-teretno vozilo, 2000. god., 2.4 SD - 10.000 KM. Tel. 062 547 830. Thule krovni nosa~i za skije, 2 para, novi, 80 KM. Tel. 061 200 203. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Izdavanje
Izdajem jednokrevetnu sobu djevojci, upotreba kuhinje, centralno grijanje - Otoka. Tel. 660828. 18905-1tt Izdajem garsonjeru u Ned`ari}ima. Tel. 061 268 644. 16132-1Nd` Izdajem dvosoban namje{ten stan na du`i period, na Marin Dvoru. Tel. 033 526-426. 18946-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan, Ferhadija. Tel. 033/201-973. 18948-1tt A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aneks, garsonjera namje{tena sa cen. grijanjem, u ku}i, poseban ulaz, 250 KM. Tel. 061 365 690. Apartman na Vla{i}u, blizu starta, `i~are. Tel. 061 210 650. Apartman Nova Breka, potpuno opremljen, poseban ulaz + gara`a, 350 KM sa re`ijom. Tel. 033 233-776. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani-sobe-dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat., parking, c. grijanje, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednosoban lux namje{ten stan, prednost stranci. Tel. 062 204 208. Bu~a Potok, ul. Adema Bu~e, izdajem stan 56 m2. Tel. 062 320 126. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, tros. lux. namje{ten stan, stamb. zgrada, 600 KM. Tel. 061 925 649. Dobrinja 5, izdajem dvosoban namje{ten stan, klima, kablovska, grijanje, gara`a. Tel. 062 966 065, 070 202 253. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvije sobe studenticama, sa upotrebom kuhinje, blizu Avaza. Tel. 033 667-396, 061 916 309. Dvoipos. stan namje{ten, Nova Breka. Tel. 033 442-175. Dvos. namje{ten stan, Vele{i}i kod nove ambulante. Tel. 061 143 016, 033 218-633. Dvos. stan sa centr. grijanjem na D. Malti. Tel. 039/670-217. Dvosoban namje{ten stan, ima grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Gornji Kova~i}i, polunamje{ten stan 45 m2, zaseban ulaz, privatna ku}a. Tel. 061 499 647. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, priv. ku}a, izdajem restoran. Tel. 061 365 193. Hrasno, A. B. [imi}a, dvos. namje{ten stan, I sp. Tel. 061 912 764. Hrasno, sobe za no}enje i kratak boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, sprat ku}e komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Lu`ani, dvos. namje{ten stan, 1 sp. Tel. 061 493 323. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdajem dvosoban namje{ten stan 60 m2, 350 KM + tro{kovi. T 061 130 el. 649. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban prazan stan, povoljno, sprat ku}e. Tel. 522-715. Izdajem frizerski salon (opremljen) povoljno, Ilid`a-Otes. Tel. 062 875 808. Izdajem gara`u ispod tranzita, Gr-

Polo 1.4 TDI, 2007. god., klima, podiza~i stakala, CD, zimske gume, 12.600 KM. Kedy VW dizel, 1998. god., 5.300 KM. Tel. 065 511 399. 16072-1Nd` Povoljno prodajem 4 nove zimske gume dim. 165 70 R14, marke Sportiva. Tel. 061 156 761. 18837-1tt Al. felge 13-ske, od Forda sa {arafima, 180 KM. Tel. 062 008 374. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Astra GTC sport cupe 2008. god., 1.6, 115 KS, max oprema, extra, gara`irana, crvena metalik. Tel. 061 173 947. Auto dijelovi za Opel, novi, polovni, dijagnostika, srje{avam probleme. Tel. 061 200 203. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 318i, 2001. g., ful oprema, mo`e zamjena uz nadoplatu, 11.500 KM. Tel. 062 504 014. BMW 320 D, 110 KW, limuzina, sivi, ful oprema, 2003. god., xenon svjetla, senzor za parkiranje itd. Tel. 061 305 756. Chevrolet-Matiz se, 2005. god., 47 KW, 995 cm3, klima, servo, centralna, CD MP3. Tel. 061 260 598. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^eli~ne felge sa gumama i ratkapama m+s, 195/65/15 za Golfa IV, 350 KM. Tel. 061 242 289. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, cijena do reg. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Fiat punto, 2001. bijeli, 1.2 benzin, 4600 KM. Tel. 061 434 867 Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, 1.200 KM. Tel. 061 904 736. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, cijena do reg. 6.800 KM. Tel. 062 548 408. Ford Mondeo 2.0 TDCI, sa 5 vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Gume „Godiyer“ nove i alu felge 185/65/15, za 400 KM, 6 krakova. Tel. 062 205 698. Kadet karavan 1.3 B, 89. god., reg. do 8. 2011., odli~no o~uvan, 1.400 KM. Hitno! Tel. 062 315 616. Kamion korpa Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., sive boje, 6000 KM, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Najjeftinija registracija vozila u gradu, gratis teh. pregled. Tel. 062 316 911. Opel Astra sedan, 2008. god., kao

bavica 1. Tel. 063 639 213. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban stan Obala kod Drvenije mosta, 300 KM + 300 KM depozit. Tel. 061 905 212. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem kafe gril as inventarom u Ljubini, magistralni put Sarajevo-Tuzla. Tel. 061 157 448. Izdajem komfornu sobu `enskoj osobi, 250 m od Katedrale, prema Bjelavama. Tel. 033/225-747, 063 947 075. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena-nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem namje{ten dvosoban stan, cent. grijanje, kablovska, D. Vele{i}i, poseban ulaz. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten ili nenamje{ten stan u ku}i, ul. Vidovci br. 40, Ilid`aGladno polje. Tel. 065 594 022, 440-747. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru. Tel. 061 206 115. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem polunamje{ten stan u stamb. zgradi, Ilid`a-Stup, Pija~na. T 061 el. 866 705. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor Akifa [eremeta br. 5, 20 m2 - 200 KM. Tel. 061 157 805. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sobu kod Veterine. Tel. 033 640-759. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746.

Plac 500 m2 na Stupu pored glavne ceste (raskrsnica), pogodan za sve namjene, struja, voda. Tel. 061 207 921. Pos. prostor 20 m2. Tel. 652-846. Pos. prostor 24 m2, Ko{. Brdo - pos. centar, 250 KM. Tel. 062 205 075. Pos. prostor 60 m2 sa parkingom. Tel. 061 606 406. Povoljno izdajem pos. prostor. Tel. 062 530 119, Ilid`a. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno sa parkingom, povoljno. Tel. 061 572 742. Praznu garsonjeru i prazan tros. stan, odvojeni ulazi, B. Potok, kod „Zraka“. Tel. 061 131 730. S. Grad. manji stan za dva bruco{a, pos. ulaz, grijanje. Tel. 062 547 246. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za sve djelatnosti. T 061 249 249, 061 531 el. 130. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan na ^obaniji 96 m2, papiri uredni, odmah useljiv. Kontakt telefon: 061 183 669. N. Mostar - Lu~ki most, novogradnja 2-sobni 65 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.400 KM sa PDVom. Tel. 061 499 229. 254-1Mo Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 18876-1tt Prodajem ~etverosoban stan u strogom centru, luksuzno opremljen, vl. 1/1, bez posrednika. Tel. 061 130 342. 16070-1Nd` Prodajem jednoiposoban adaptiran stan 49 m2, Dobrinja - naselje Aerodrom, I sprat, grijanje struja. Tel. 066 488 818. 18879-1tt Aneks, prodajem dvosoban stan 54 m2, prvi sprat, 92.000 KM. Tel. 061 539 243. 18904-1tt Prodajem pos. prostor 91 m2 Breka, preko puta ulaza u Ortopediju, renoviran, pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 18962-1tt Centar Skenderija, stan 66 m2 i 34 m2/I sprat, luksuzno opremljeni, visoki plafoni, vlastiti parking, mogu}nost kupovine odvojeno, cijena extra povoljna, bez posrednika. Tel. 062 909 887. 16179-1Nd` Vogo{}a centar, novogradnja, stanovi 79 m2 (dvije spava}e) i 84 m2 (tri spava}e), jednosoban 45 m2, svi sa velikim balkonima, 1.486 KM/m2 sa pla}enim PDV. Tel. 061 916 208. 16179-1Nd` Dvoiposoban stan, centar, 66 m2, dva balkona, sun~an i gara`a, kod Medic. fakulteta. Tel. 062 841 390. 18971-1tt 1.400 m2 zemlje, vikendica, pomo}ni objekti, Krivoglavci kod Vogo{}e. Tel. 061 335 353. 33 m2 Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Ba{~ar{ija - kod pijace Telali, II kat, prod. stan 90 m2, bez posrednika. Tel. 061 228 792. Ba{~ar{ija, Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Beograd - Avala, prod. plac 9 ari, doz. gradnja, ~ist zrak. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Beograd - dvosoban stan 53 m2 sa terasom, II kat, 53.000 EUR-a, u naslju Kote`, bez zamjene. Tel. 00381 64 301 6897. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bolni~ka 32, XI sprat, trosoban stan 88 m2, kokmforan, lijep pogled. T 061 el. 375 995. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. T el. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan namje{ten „A“ faza Alipa{ino polje. Tel. 061 349 669. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem super opremljen kanc. prostor 19 m2, za{tita, alarm, pos. centar K. Brdo. Tel. 061 259 968, 760-355. Jednokrevetna soba, grijanje, 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednos. stan namje{ten Ko{. brdo, plin. grijanje. Tel. 062 465 993. Jednos. stan studenticama, n.p., grijanje, pos. ulaz. Tel. 535-539. Kod Socijalnog dvos. stan studenticama, centr. grijanje. Tel. 061 360 184. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem stan u priv. ku}i, studenticama ili bra~nom paru bez djece, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ku}a od 100 m2 u Binje`evu, povoljno. Tel. 033 511-963. Kvadrant, Novo Sarajevo, dvosoban 60 m2, dugoro~no ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja. Tel. 061 701 128. Lokal izdajem za do~ek Nove godine i sobe za preno}i{te. Tel. 062 644 055. Namje{ten jednos. stan, Ilid`aLu`ani. Tel. 065 562 381. Opremljen frizersko-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448.

Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Budakovi}i-Ba{~ar{ija, 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`u 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, 1.950 EUR-a m2, bez agencije. Tel. 061 544 182. Centar, dvoiposoban stan 66 m2, dva balkona, sun~an, gara`a, Medic. fakultet. Tel. 062 841 390. Centar, jednos. stan 40 m2, II sp., useljiv, F. An|ela Zvizdovi}a. Tel. 061 715 543. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja 4, jednos. 38 m2, 1 sp., adaptiran, hitno. Tel. 061 493 323. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Donja Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg Me|. prijateljstva, Al. Polje, A faza. Tel. 033 460-064. Dvoipos. stan, Dobrinja C-5, 67 m2+gara`a 13 m2, PVC stolarija, plin. grijanje. Tel. 062 346 780. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp., plin. grijanje. Tel. 061 493 323. Grbavica, dvos. stan 51 m2, prodajem. Tel. 061 260 598. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hrasno, stan 71 m2, A. [a}irbegovi} kod „Selex“ pumpe. Tel. 065 021 556. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, tros. 77 m2, 1 sp., renoviran+gara`a. Tel. 061 493 323. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. T 065 905 el. 779. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 49 m2, na Otoci, III sp., 2 balkona, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 289. Ku}a duplex 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a na Aneksu, papiri uredni. Tel. 659-587. Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Miso~i Donjoj, p+s+p ili mijenjam za stan u Sarajevu. Tel. 061 157 448. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.650 m2 oku}nice, se za 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlji{ta 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}u prodajem u Ilija{u. Tel. 065 903 934. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Na Dobrinji prodajem stan. Tel. 065 903 934. Na Ilid`i ku}a, novogradnja, 3 eta`e (kod Vrela Bosne)+485 m2 zemlji{ta. Tel. 061 493 323. Na Pofali}ima prodajem ku}u. Tel. 065 903 934. Na Stupu prodajem plac. Tel. 065 903 934.

52

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2 sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan u centru, ^ekalu{a ~ikma, 100 m2, sa gara`om, 250.000 KM. Tel. 061 892 315. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, autrougarska gradnja, adaptiran, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, [amin gaj, dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 03/514-565. Rakovica-Kakrinje, 5.000 m2 zemlje + dvije vikendice devastirane. Tel. 061 906 641, 033 458-700. Sarajevo-Ilid`a, 2 stana povr{ine 33,37 m2 i 49,40 m2, nova gradnja, Tibra Pacifik. Tel. 061 887 349, Gra~anica. Stan 52 m2 na Grbavici kod [opinga. Tel. 065 021 556. Stan na Ilid`i. Tel. 065 903 934. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Trosoban sa gara`om u Starom Gradu, ul. Franjeva~ka, 68 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 061 158 735. U Rakovici, u blizini d`amije, prodajem ku}u i dva dun. zemlje, novogradnja, 110.000 KM. Tel. 062 008 231. U Sarajevu - dvosoban stan Kranj~evi}eva ulica 59 m2, vl. 1/1, I sprat, balkon. Tel. 036/313-811. Uz pijacu Hrasno, stan 70 m2+balkon, II sp., 2.250 KM/m2. Tel. 062 440 643. Vikendica u Lukavici. Tel. 065 903 934. Vla{i}, 2 stana opremljena kod hotela Sunce 34 m2 i 41 m2, mo`e i kompenzacija po dogovoru. Tel. 061 887 349, Gra~anica. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en, dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vraca, Avde Smajlovi}a, troiposoban stan, luksuzno ura|en, eta`no, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, od 17-19 h. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vrtovi Riverine, nov stan 84 m2 + gara`a, za{tita objekta, parking ispred zgrade. Tel. 061 965 053. Zemlji{te na Mostarskom raskr{}u. Tel. 033 691-319, Ilid`a. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 514-170. Mijenjam kvalitetan dvos. stan za garsonjeru uz doplatu ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 18759-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 16055-1ND@ 512 294. Kompletan namje{ten za dvosoban stan i bijelu tehniku. Tel. 062 422 405. Gusani radijator 14 rebara - nov. T el. 030 874-358. Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Plinska pe} za grijanje Tegas, 5 KW, na dimnjak, 100 KM. Tel. 061 501 399. Prodajem 2 solarija, povoljno. Tel. 061 157 448. Bojler 50 lit., marke Mebo{, WC {koljku, zidna, umivaonik sa armaturom, cijena 80 KM. Tel. 062 386 286. Skije sa vezovima i {tapovima, cijena 30 KM. Tel. 062 386 286. TA pe} Gorenje, pe} kreka-veso, motori za {krinju, ve{ ma{inu. Tel. 061 530 314. Prodajem 100 lit. sir~eta od zukava (divlje jabuke), cijena 1 lit. 2 KM. Tel. 062 358 495. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. T 061 902 930 el. Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Prodajem 10 lit. pekmeza od {ipurka i jabuka, cijena 1 l 12 KM. Tel. 062 358 495. Opremu prodajem za pekaru. Tel. 061 820 119, Ilid`a. Dig. risiver Strong. T 061 745 586, el. Ilid`a. Prodajem oko 1000 kg second-hand robe, lijepo o~uvana, cijena jako povoljna. Tel. 061 246 506, 065 427 651. Balkonska vrata s prozorom, dva trokrilna prozora, tri krila vrata bez {tokova. Tel. 061 530 314. Eko selo, razne stvari i alati prodajem. Tel. 061 154 540. Prodajem bocu pleteru 1945. god., dr`avne `eljeznice N.D.H. sa blombom i otpremnica. Tel. 061 154 540. Razne stvari `eljeznice 1890-1945. Tel. 061 154 540. Parket i gra|. koze prodajem. Tel. 061 338 846. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto-burek. T el. 061 311 784. Ku}ni cvijet „decembar“ veliki, dobar, nemam gdje da ga dr`im. T 659-750. el. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 065 005 223 Harmonika vrata, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294. ]urke zaklane i `ive, prirodno hranjene, dostava na adresu. Tel. 061 349 238. Ve{ ma{ine ispravne, o~uvane, {porete plin-struja 140-150 KM, dostava bespl. Tel. 533-631. Boks prodajem, pijaca Ciglane, adapt., extra stanje, odmah useljiv. Tel. 063 191 659. Regal prodajem {ir. 3 m, du`. 2,5, cijena 150 KM. Tel. 033 653-656. Jastuke prodajem od heljde, poma`u za sinuse, glavobolju itd. Tel. 033 800679, 061 551 393. Ciglu iz termo pe}i (za gradnju kamina). Tel. 210-123, Sarajevo. Povoljno prodajem plin. pe} na dimnjak. Tel. 210-123, Sarajevo. Prodajem kompjuter-monitor, plin. pe}, sto za dnevni boravak, na to~kovima. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Najkvalitetnije sadnice duda i ostalog vo}a, autotonog, crveni bagrem i jap. dunju. Tel. 062 006 768, 033 227-077. Skija{ke cipele br. 37-38, bijele, 30 KM. Tel. 062 972 512. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512. Bravar, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 16170-1Nd` Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 15740-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15539-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 18503-1tt ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd... Tel. 061 132 149, 061 180 120. 16001-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari), - Pregled kanal-kamerom, - Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, Mob. 061/100-078. 18052-1tt SZR TV SERVIS vr{i opravke svih TV aparata, besplatan dolazak, ra~un i garancija. Mob. 061 139 093. Tel. 719-790. 15494-1Nd` Arhitektonski biro - izra|uje glavne projekte za legalizaciju objekata. Cijena 3 KM/m2. Tel. 033 471-375. Mob. 061 557 005. 15920-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnja bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo instalacija, sa garancijom. Tel. 061 222 228. 16015-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 16070-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 18869-1tt Knjigovodstvene usluge - samostalni certificirani ra~unovo|a. Tel. 061 198 927. 18900-1tt VR[IM: Popravku, monta`u i demonta`u namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 16136-1Nd` VR[IM: Selidbe sa monta`om i demonta`om namje{taja, odvoz kabastog otpada, prevoz klavira i muzi~ke opreme. Po dogovoru radna snaga. Tel. 061 864 999. 16136-1Nd` Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 16139-1Nd` Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033/450271. 16151-1Nd` EPC servis - servisiranje ra~unara, laptopa i prate}e opreme; (re)instalacija sistema, konfigurisanje wireless mre`e, izrada web stranica. Veoma POVOLJNO! Dolazak na adresu besplatan! Tel. 062 643 394. 16155-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 18943-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 16182-1Nd` Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Fizioterapeutske usluge, svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. VKV elektri~ar, elektro-tehni~ar, vr{i odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektro instalacija. Tel. 062 522 014. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Ribolovci `elite li nau~iti praviti mu{ice, saznati sve o mu{i~arenju, stojim na raspolaganju uz skromnu nadoknadu. Tel. 061 206 345. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.

Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nebo~aj, plac 1,5 dulum, 150 m od glavne ceste, uli~na rasvjeta. Tel. 061 499 647. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“ novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Novo Sarajevo, novogradnja, stan 99 m2, extra luksuzan. Tel. 061 965 053. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Otoka, VII sprat, jednoiposoban stan 49 m2, 2 balkona, cijena po dogovoru, od 17-22 h. Tel. 061 242 289. Plac u Rajlovcu. Tel. 065 903 934. Plan na Ilid`i. Tel. 065 903 934. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Pr. stan 70 m2, I sprat, i od 40 m2 VIII sprat, A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 2-soban stan na ^engi} Vili 1, cijena 95.000 fiksno. Tel. 061 172 600. Prodajem dupleks ku}u, ba{tu i gara`u na okretnici kod Pionirske. Tel. 063 899 333. Prodajem garsonjeru 33 m2, Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cen. grijanje, 1. sprat. Mob. 063 209 378. Prodajem gra|evinsko zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579, Sarajevo. Prodajem ku}u na Aneksu. Tel. 065 903 934. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem ku}u na Bistriku Terezija, kod samoposluge, cijena uz dogovor. Tel. 062 069 356. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem noviju namje{tenu ku}u na Vratniku, 3 eta`e, ekstra stanje. Tel. 033/233-654, 061 224 896. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem plac u Pofali}ima. T 065 el. 903 934. Prodajem poslovni proistor u Vogo{}i 240 m2, za sve namjene, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). Tel. 036 884-514, mob. 062 490 480. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 121 m2, II sprat, Skenderija. Tel. 066 783 856. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 56 m2 u centru grada sa stvarima, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem stan 60 m2, A. polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 70 kv., Breka, 4. sprat, 2.600 fiksno. Tel. 062 290 107.

D.O.O. „PO[TENO“. Bukova drva spremna za lo`iti, suha i sirova, sa dostavom na va{u adresu. 1 m3 - 57 KM. Tel. 061 539 981. 16065-1Nd` OGREV KOD „MICKA“. Bukva i grab od 35 KM do 65 KM. Banovi}i 150 KM. Kreka komad 80 KM. Bukov briket 150 KM. Brezove metle 3 KM. Tel. 061 444 456. 16096-1Nd` Zbog preseljenja skladi{ta ogrijeva, vr{imo rasprodaju drva i uglja. Ta~na mjera polovna cijena. Kontakt osoba: Halim. Tel. 066 306 731. 16100-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Drva i ugalj u vre}ama. Tel. 061 670 068. 16107-1Nd` „AKCIJA“! Brza dostava ogrijeva. Ogrijev u vre}ama. Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka te ugalj Banovi}i. Tel. 061 824 243. 16107-1Nd` AKCIJA: Bukova cijepana drva. Drveni ugalj Kreka. Kameni ugalj Banovi}i (orah, kocka). Isporuka na adresu. Tel. 061 855 460. 16119-1Nd` Prodajem harmoniku. Tel. 061 861 968. 18942-1tt Podni grija~i - 35 KM i el. folije za rasade cvije}a i povr}a ({aljem pouze}em). Tel. 033 522-864, 061 358 261. 16160-1Nd` Akcijska prodaja iscijepanih bukovih drva kao i drvenog, a i kamenog uglja. Mo`e i u vre}ama. Tel. 062 315 020, 063 032 411. 16180-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) staze i }ilime. Tel. 033 452 018. Dvije norve{ke pe}i Jotul i novu motornu pilu Stihl 200 KM. Tel. 062 474 657. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine povoljno. Tel. 062 876 691. Veliku plasti~nu jelku i nakit za jelku. Tel. 033/645-608. Fri`ider ispravan u odli~nom stanju, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290 ]ilim vuneni 2,5x3,5 m, vrlo povoljno. Tel. 033 523-006. Kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 2 stola. Tel. 624-820. Podvodne i nadvodne mu{ice za ribolov. Tel. 061 206 345. Par ukrasnih koka „Fenix“, ekstra kvaliteta i prelijepog izgleda. Tel. 061 206 345. Skalpovi doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov. Tel. 061 206 345. Harmonika vrata „Marley“ sa ugradnjom, dvije vodilice i pragom, jednokrilna i dvokrilna, svih veli~ina. T 033 el. 225-227, 061 516 910. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Bundu od nerca-nogice, br. 42-46. Tel. 033 613-845. Planinarske cipele nove, Alpina 39 i 41, i pelene za odrasle dva paketa. Tel. 062 003 205. Termo pe} ispravna, jeftino, petica. Tel. 062 290 107. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061

Potra`nja
Hitno kupujem trosoban stan novije gradnje, prednost M. Dvor. Isplata gotovinska. Tel. 061 142 704. 18959-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem manji stan, SkenderijaBa{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Studentici na Dobrinji potrebna namje{tena garsonjera ili jednosoban stan. Tel. 061 808 780. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960.

Dnevni avaz
Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. SERVIS KOMPJUTERA INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 18935-1TT Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. BRZI SERVIS (OPRAVKA) VA[EG KOMPJUTERA! BESPLATAN DOLAZAK NA ADRESU! BESPLATAN ANTIVIRUS I SAVJETI! TEL. 062 565 355. 16122-1ND@ Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. @elite postati konsultant za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Isplati se. Akcija besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~ih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Medicinska sportska masa`a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. Potrebna radnica za poslu`ivanje, Aerodromsko naselje. Tel. 062 875 808. Radim kataloge, reklame, kalendare, veoma povoljno i kvalitetno. Tel. 065 005 223. SUR „Jagoda“, Titova br. 6 - potrebna konobarica sa iskustvom. Tel. 061 247 786. Agencija „Tera“ njega starih i bolesnih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Fizioterapeut nudi stru~ne tretmane za gospodu i dame, o~ekujem pristojne pozive. Tel. 063 443 918. Voza~ A, B, C, D kategorije i instruktor borila~kih vje{tina, tra`i posao. Tel. 061 154 540. Nudim pomo} i njegu starih i bolesnih osoba: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. Tel. 062 760 012. Profesionalni daktilograf, prekucavam sve vrste radova, brzo i ta~no. Tel. 062 519 685. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje nastavnik, vrlo uspje{no. Tel. 659-750, 066 897 870. Ako trebate u~iti slovenski jezik, nazovite. Tel. 066 868 007. Registrirate firmu (doo, dd., sur, str.) i trebate pomo}, javite se pravniku. Tel. 063 190 722. Dajem instrukcije iz bos. jezika i knji`evnosti, lektori{em, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 061 865 068. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, prigovori, tu`be, odgovori na tu`be, ugovori). Tel. 063 190 722. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. @elite li raditi sa {vedskom kozmetikom, pozovite. Tel. 061 214 995.

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

53

POTREBNI KONOBARICE I [ANKERI-CE ZA RAD U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU. INFORMACIJE OD 10-16 h NA BR. 061 218 094. 18568-1TT Radim termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju. Tel. 061 278 188. Ako `elite ostvariti zaradu u svojoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 061 203 684. VK tesar, zidar, radim krovove, malterisanje i ostalo. Tel. 061 019 465, 062 196 097. Ku}ni majstor osim struje i vode, Sarajevo. Tel. 061 154 540. Firma tra`i radnike koji bi ~istili stanove i pos. prostore. T 061 180 166, el. 061 266 988. Potrebne osobe za prodaju vrhunskih proizvoda, starosne dobi preko 35. god., odli~na dodatna zarada. Tel. 061 398 565.

U Reljevu izgubljen pas, mje{anka crno-sme|e boje sa bijelim {apama, niskog rasta, odaziva se na ime „Beti“. Pronalaza~u slijedi vrijedna nov~ana nagrada. Tel./mob. 061 258 180. PTT Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15922-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. T 062 358 344. el. Kupujem zidne satove i (neispravne mo`e) dijelove, srmali vez, suhozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune, demirlije, mangale, savat posu|e, serd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva lica tanke. Tel. 061 159 507. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521.

Ponuda-potra`nja
Potrebna djevojka/`ena za obavljanje poslova u doma}instvu/firmi. Rad u Danskoj. Putni tro{kovi, smje{taj i hrana obezbije|eni. Plata prema kvalifikacijama i dogovoru. Info +455 146 4870, e-mail: bvd@bvdhome.com 16023-1Nd` Tra`im radnicu za knjigovodstvo (bez certifikata) - trgovina prehrambenom robom! Tel. 061 137 008. 16189-1Nd` Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog jezika, rad na kompjuteru, tra`i posao. T 061 381 el. 802. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja. Dnevnica 35 KM. Tel. 062 670 734. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

54

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
UNION BANKA DD SARAJEVO

oglasi

Na osnovu odluke direktora Banke raspisuje se

za prijem zaposlenika na rad na odre|eno vrijeme
I. NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS - Stru~ni saradnik u Odjelu IT-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac II. OPIS RADNOG MJESTA - Programiranje Oracle aplikacija prema zahtjevu, - administriranje Oracle baze podataka, - administriranje elektronskog bankarstva, - instaliranje ra~unarske opreme, - programiranje prema zahtjevu. III. PERIOD PRIJEMA U RADNI ODNOS - na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa poro|ajnog odsustva IV. KANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA SLJEDE]E OP[TE USLOVE: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - op}a zdravstvena sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta. V. POSEBNI USLOVI - zavr{en Elektrotehni~ki fakultet, Fakultet informacionih tehnologija ili Prirodno-matemati~ki fakultet, - najmanje 1 godina radnog sta`a, - aktivno poznavanje engleskog jezika. Poslovi radnog mjesta zahtijevaju poznavanje baza podataka i programiranje, poznavanje ORACLE FORMSA-a i REPORTSA-a. VI. UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI SLJEDE]E DOKUMENTE (ORIGINALE ILI OVJERENE KOPIJE) - `ivotopis, - diploma o zavr{enom fakultetu, - uvjerenje o radnom iskustvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu. Izabrani kandidat je du`an prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) VII. ROK ZA DOSTAVU Prijava sa svim tra`enim dokumentima mo`e se dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: UNION BANKA DD SARAJEVO Dubrova~ka br. 6 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na oglas - NE OTVARATI“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U SREBRENICI Broj 82 0 Mal 003870 09 Mal Dana, 25. 10. 2010. godine Osnovni sud u Srebrenici, po sudiji Teodori Petkovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske ad Banja Luka, ul. M. Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog \uri} Dijane, ul. S. Save broj 136 Bratunac, radi duga, vsp. 779,87 KM, na osnovu ~lana 348. st. 3 ZPP-a

mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Navedednom tu`bom predlo`eno je da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enu da tu`iocu na ime glavnog duga isplati iznos od 779,87 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be sudu, pa do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko izostane dostava pismenog odgovora na tu`bu u zakonskom roku, sud }e postupiti u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu i na oglasnoj tabli suda. SUDIJA TEODORA PETKOVI]

OBJAVLJUJE
Ovim putem tu`enoj \uri} Dijani dostavlja se tu`ba podnesena 11. 10. 2008. godine na odgovor u smislu ~l. 69 ZPP-a. Tu`ena je u skladu sa odredbama ~l. 70. i 71. ZPP-a du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u kome

oglasi

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

55

Zbog velikog interesovanja u Sarajevu ponovo boravi od 17. 12. do 21. 12. 2010. prof. psiholog, parapsiholog, teolog

SELIM LJULJANOVI]
SELIM lije~i neuroze, depresije, stresove, fobije, impotenciju, sterilitet, no}no mokrenje. Otklanja dejstva crne magije, izra|uje ZA[TITE li~ne, ku}ne... Ako imate problema, obratite se SELIMU, on je u SARAJEVU zbog vas! Termini se zakazuju od 10 h do 20 h na telefon 061 435-016 za li~ni kontakt 066/472-072 Lukavi~ka cesta 21 u hotelu „Imzit“

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Alternativni lijek za va{u du{u

56

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

TU@NO SJE]ANJE

ISMET ]ELO BAJRAMOVI]

Pro{le su dvije tu`ne godine otkako nisi sa nama. [aka, Sale, Dino Saltaga
16183-1nd`

ISMET BAJRAMOVI]
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj jetrvi i amid`inici

Dana 18. 12. 2010. navr{ava se godina dana od kada nas je napustio na{ dragi, nikad zaboravljeni suprug, otac, djed i pradjed

17. 12. 2008 - 17. 12. 2010.

RIFAT (SALIH) DOSTOVI]
1939 - 17. 12. 2009.
Sin Jasenko, snaha Sutka, unuci Alen, Alvin i Dalio
856-1go

PAKIZI HALAPA

JOVI] PANTELIJA (PAJO)
Zauvijek si u na{im srcima. Tvoji najmiliji
362-1mo

„[aci“ nedostaje{ mi svakog dana sve vi{e i vi{e... Tvoja Suzi
18975-1tt

Bahra, Elvir, Dina, Sana, Faris i Tarik
18974-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{em dragom kumu

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 13 godina od smrti na{e drage

ISMET BAJRAMOVI] - ]ELO
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima i srcima onih koji te vole i ne zaboravljaju. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj kum Alsad Kaljanac sa porodicom
18978-1tt

ZILE BEGOVI], ro|. SPAHI]
Vrijeme prolazi, a ti nam sve vi{e nedostaje{. Tvoji: sin Faruk, k}erke Sadeta i Amila, zetovi Enver i Miljenko, snaha Seada, unu~ad Mersiha, Elvisa, Mia, Toni, Dinka, Sanda i Na|a, porodice Begovi}, Be}irovi} i Biuk
18977-1tt

U ponedjeljak, 20. 12. 2010. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog kuma i prijatelja

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

MILANA (ILIJE) MILIDRAGA
Dragi na{ Mi}o, sa tugom u srcu i ponosom u du{i sje}amo se svakog trenutka provedenog sa tobom. Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Ponosni smo {to si bio dio na{ih `ivota. U subotu, 18. 12. 2010. godine u 11.00 sati, posjetit }emo tvoj grob na groblju Miljevi}i i polo`iti cvije}e. Sa ljubavlju i po{tovanjem tvoji kumovi i raja: Irena, Olgica, Ljilja, Rada, Vojo, Ilija, Slavoljub, Marko i Mladen
16194-1nd`

na{oj dragoj majci, nani, punici

PAKIZI - KIZI HALAPA
21. 1. 1935 - 16. 12. 2010.
Da je ljubav na{a mogla da te spasi od smrti, ti bi, ljubavi moja, `ivjela vje~no. Smrt je trenutak, a ljubav prema tebi je vje~na i beskrajna. Sve dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti. Vole te tvoji: k}erka Nera, zet Amir, unuci Armin i Amar Neka ti je vje~ni rahmet.
16195-1nd`

[EFIKA RAMI], ro|. PARLA
1989 - 2010.

D@EMAL RAMI]
2005 - 2010.

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{a djeca sa porodicama 16199-1nd`

Dana 18. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage tetke

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

amid`i

bratu

MILKE OBRADOVI]
Bila si i ostala uzor ~asnog `ivljenja, dostojna po{tovanja i sje}anja. Tvoji Novo i Bosa
16193-1nd`

RAMIZ AHATOVI]
Neka mu dragi Allah podari d`enet i rahmet. Suad sa porodicom
18979-1tt

RAMIZ AHATOVI]
Neka mu dragi Allah podari d`enet i rahmet. Zeka sa porodicom
18979-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

57

na dobrog ~ovjeka i prijatelja

STJEPAN PU[I] - PEPO
Nermin Pe}anac i ~lanovi Predsjedni{tva SDU BiH
N

SJE]ANJE

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je zauvijek napustila na{a draga majka, nena i sestra

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 19 godina od smrti na{eg dragog

Dana 19. 12. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog

Prof. dr. ISMAIL (IBRAHIMA) HAD@IAHMETOVI]
1926. godine 20. 12. 2007 - 20. 12. 2010.
Sje}anje na tebe je dio na{ega `ivota. Ubijek }emo te voljeti, po{tovati i ~uvati tvoje prisustvo u na{im srcima. Tvoji: supruga Aji{a, k}erke Alma i Larisa, unuke Dina, Maida, Nasiha, Mirna i Jasmina, zetovi Ahmet i Fuad
1353-1tz

NURKI] (ro|. DROPI]) ALMASA
1942 - 2010.
Draga majka! Ne postoje rije~i kojim bi mogli opisati svoju tugu {to vi{e nisi sa nama. Svakim danom sve vi{e nam nedostaje{! Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`ennet. Tvoja k}erka Alma, zet Besim i unuci Nedim i Haris
1331-1tz

MUZAFERA (MUJE) ARAPOVI]A
Po dobru te pamtimo, sa ponosom te spominjemo, u na{im srcima te ~uvamo. Tvoji najmiliji
1344-1tz

RASIMA (AVDIJE) MAHMUTOVI]A
Po dobru te pamtimo, sa ponosom te spominjemo, u na{im srcima te ~uvamo. Tvoji najmiliji
1344-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom {efu

DRAGANU TRIFKOVI]U ADA[EVI] ANE
Od: Fanike, Elme, Amele, Jasmine, Mirze, Albina i Edina
35-1tr

KADROVI] MARIJA, ro|. ADA[EVI]
1990 - 2010.

2009 - 2010.

Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u na{im srcima. Va{i: Jadranka, Angelina, Ru`ica, Emir, Samir, Mirela, Sandra i Damir

16176-1nd`

SJE]ANJE

Voljenom sinu, zetu i bratu Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preminuo na{ voljeni

na drage roditelje

Dana 18. decembra 2010. navr{ava se godina dana od kada nas je napustila na{a draga

BO@O (JURE) ^AJI]
Ne postoji zaborav, niti utjeha, samo bol i tuga zbog tvog odlaska. Ako je `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Po~ivao u miru Bo`ijem Obitelji: ^aji}, Insani} i Kre{i}
1347-1tz

EMINA HRENOVICA OLGA GOJO
1990 - 2010.

EMIL GOJO
1998 - 2010.

Svi mi koji smo te silno voljeli znamo koliko nam nedostaje{. Tvoji: Sabrina, Dea i Neno Zild`i}

S po{tovanjem i ljubavlju, K}erke: Melita i Mirjana s obiteljima
1361-1tz

18970-1tt

SJE]ANJE

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti dragog nam ~lana Op}inskog odbora HDZ BiH Tuzla

VOLJENOM SUPRUGU

na drage

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 40 dana od prerane smrti mog dragog i nepre`aljenog

BO@E ^AJI]A
27. 9. 1962 - 7. 11. 2010.
Uvijek }emo te se rado sje}ati i bit }e{ zauvijek u na{im srcima. Po~ivaj u miru Bo`ijem! OP]INSKI ODBOR HDZ BiH TUZLA
N

BO@E (JURE) ^AJI]A
Smrt je trenutak, a bol vje~nost... Da je moja ljubav mogla da te sa~uva, `ivio bi vje~no. Po~ivaj u miru Bo`ijem Tvoja Jasna
1346-1tz

MEHMED (FEHIMA) BOLI]
20. 11. 1985 - 20. 11. 2010.

MERSIJA (ro|. BOLI]) DERVI[BEGOVI]
16. 12. 2001 - 16. 12. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga i majka Halida, sin i brat Hilmija, k}erka i sestra Fadila
1354-1tz

58

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Navr{ilo se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

NERMIN (HAMDIJA) KAPO
Dragi na{ Nerko, Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost zauvijek ostaje, jer ~ovjek smr}u ne umire, umire kad ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Amid`a Amir, strina Jasmina, Amer i D`enana Hatma dova i tevhid }e se pokloniti u subotu, 18. 12. poslije ikindije u malezijskoj d`amiji na Breci.
18951-1tt

mojoj dragoj sestri

NAMIK (ISMETA) AGANOVI]
27. 4. 1961 - 17. 12. 1992.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
18972-1tt

IZETA AVDI], ro|. HALAK
Ponosni smo {to smo te imali i {to si bila dio nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoj brat Esad, snaha Cveta, Selver i Elvedin, sestra Munira i Ifeta
18950-1tt

TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu nikad pre`aljenu sestru i tetku

Dana 18. 12. 2010. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

na na{eg ~lana

REMZU - BEBU PEKU[I] FERIDU (MUHAMEDA) HOD@I]
medicinsku sestru Kantonalne bolnice Zenica KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNI^ARA ZE-DO KANTONA
574-1ze

SMAILA (HASANA) ELEZOVI]A
Beskrajni rahmet i lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji Hatma dova }e se pokloniti u petak, 17. 12. 2010. u 11,30 sati u Vu~jakovi}a d`amiji - [ehitluci - u Mostaru.
354-1mo 18958-1tt

18. 6. 2010 - 18. 12. 2010.
Voljeni ne umiru dok ih se `ivi sje}aju. Neutje{ne sestre: Tima, Fahra i Suada sa djecom

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{avaju 3 godine od kako nas je napustio na{ dragi i voljeni

Navr{ilo se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{

na na{eg ~lana

MIRO - KUMRA DRLJEVI]
Dragi Miro Jako nam nedostaje{. Tvoja dobrota, pa`nja, ljubav, lijepe rije~i i osmijeh koji si uvijek za sve nas imao. Nikad ne}e{ prestati biti dio nas. Volimo Te. Porodica Durakovi}

KEMAL (SALKO) HOD@I]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 12. 2010. u 11.00 sati u Begovoj d`amiji. O`alo{}eni: supruga Nura, sin Kenan i k}i Samra sa porodicama
18957-1tt

BEHISU (EDHEMA) BAJRI]
medicinsku sestru Doma zdravlja Zenica KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNI^ARA ZE-DO KANTONA
573-1ze

359-1mo

Danas se navr{avaju 3 godine otkako nas je napustio na{ dragi i voljeni Dana 19. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Danas, 17. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana otkako je na{ dragi suprug, otac, brat, punac, zet, dedo, amid`a i daid`a, iznenada preselio na ahiret

AZIZA zv. HANA (HOD@I]) KUKI]
iz Bijeljine Neka ti dragi Allah podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u Atik d`amiji u Bijeljini, dana 18. 12. 2010. g. u 12,30 sati. Tvoji: sin Sulejman, k}erka Azijada, unuci Edin, Nermin i Mirza, unuka Belma, zet Nezir i snaha Ramiza
577-1ze

DRLJEVI] MIRO - KUMRA
Uz spomen na ovaj dan ga se sje}aju supruga Majla, k}eri Maja i Sijana, familije Drljevi} i Durakovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
353-1mo

LUTVO (EMIN) PRGUDA
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik, neizmjernu dobrotu, zahvalni za veliku ljubav koju si iskazivao prema nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Hatma-dova bit }e poklonjena 17. 12. 2010. godine prije d`uma-namaza, u d`amiji Vrap~i}i u Mostaru. Porodica
356-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana 17. 12. 2010. godine navr{ava 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, dede

Dana 18. 12. 2010. navr{ava se godina dana otkada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, deda i punac

had`i NEZIRA DIZDAREVI]A
Sa tugom u srcu i ponosom u du{i, sje}amo se svakog trenutka provedenog s tobom. Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetom. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 12. 2010. godine u 12.30 sati u ku}i Mjedenica 3. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
18937-1tt

SULEJMAN (SALIHA) HAD@IABDI]
Sve dok mi `ivimo koji te volimo i spominjemo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sin Mirsad sa porodicom, k}i Mirsada sa porodicom
323-1mo

JUSUF (ADEM) TUCAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga [efika, k}erke Enisa, Elma, Alisa i Amina, unuk Harun i zet Med`id. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 17. 12. 2010. poslije PTT d`uma namaza u d`amiji u Glavati~evu.

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. decembra 2010. godine navr{ava se godina dana kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{e drage mame, svekrve, nane i pranane

po{tovanoj i voljenoj profesorici

HAZIM (SAFET) VRABAC
Uvijek }emo se sje}ati tvog plemenitog lika. S po{tovanjem, Supruga Raza, sin Emir, snaha Selma, k}erka Mersiha, 1359-1tz unuk Danis i prijateljica Lela

ZUHRA-hanume ^ENGI], ro|. OSMANAGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 12. 2010. godine u 14 sati u ku}i Baruthana 22. O`alo{}ena porodica
18969-1tt

HUJI] BIBI

Adi i Ena Robovi} sa roditeljima
18939-1tt

Dnevni avaz
Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselio na ahiret

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

59

had`i ]AMIL (IBRAHIMA) ]ENANOVI]
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Butmir, dana 18. 12. 2010. godine u 10.00 sati. Porodica
18967-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci

ISMETI ALTOKA, ro|. SALJEVI]
iz Fo~e Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Sin Alen, k}erke Vasvija i Adisa i unuka Una
18956-1tt

Dana 18. 12. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

MILIVOJE STANI[I]
U subotu, 18. 12. 2010. godine u 11 ~asova, posjeti}emo njegovu vje~nu ku}u na groblju Sveti Marko - Lukavica i obaviti ~etrdesetodnevni pomen. Pozivamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da nam se pridru`e. Tako|er, ovim povodom, ujedno se zahvaljujemo svima koji su u velikom broju uputili izraze sau~e{}a i prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg dragog Milivoja. O`alo{}ena porodica
16167-1nd`

voljenoj snahi

ISMETI ALTOKA
iz Fo~e Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet koji si zaslu`ila. Tvoja zaova Ha{a
18955-1tt

SJE]ANJE

na dragog nam prijatelja

STJEPANA - PEPU PU[I]A
2009 - 2010.
Od prijatelja sa Stupa: Gajko, Zoka, @eljko i Mirko, Vjeko, Ban}o, Smrta}, Miro, @ela, [olja, Bimbo, Injo, Ranko J., Jurek, Goran K., Liga, Danjelko, Narcis, Ruto, Edo, Mijo, Ba}ko, Aco, @uti, Icko, Tomi}, Tuka, Gagac, D`oz, ^i~a, Ivica M., ^upo, ^andro, Goran P Mi{i}, Tahto, Beno, Miro B., Iv}e, Pero O., Mina, Buco, ., Kre{o, Niko T., Mile, [ega, Slaven, Bruno, Alma, Danjela, Snje`a, Guto, Frenki, Dragan [., Kuda, Struja, Benco
16164-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage

Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage tetke

SJE]ANJE

na mog brata

REMZIJE OMEROVI] FIKRETA BOTULJA, ro|. DELI]
16. 12. 1994 - 16. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Brat i sin Alija sa porodicom
18954-1tt

AHMED DELI]
20. 8. 2009 - 20. 12. 2010.

RAMIZA (AHMEDA) BJELICA
S neizmjernom tugom i ljubavlju ~uvamo te u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Juruk Uzeir sa porodicom
18952-1tt

Tvoj brat Sabid, Kenan, Pa{a i D`enana
16157-1nd`

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog brata

Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se pet godina od kako sa nama nije na{ dragi i voljeni mu`, otac, svekar i dedo

SJE]ANJE

na prijatelja - priku
SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SELVERA BRDARI]A
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet. O`alo{}ene porodice Brdari}, Hod`i}, Spahovi} i Dizdarevi}
16162-1nd`

LUTVO (EMIN) PRGUDA
Godina je pro{la, ali nije umanjila na{u bol. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. Uspomene na tvoju dobrotu i plemenitu du{u vje~no }emo ~uvati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Zauvijek neutje{ni Tvoja bra}a i sestre s porodicama 16169-1nd`

ISMET (MURAT) KOVA^EVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si nam pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hankija, sinovi Zaim i Zijo, snaha Jasmina i unu~ad Enis i Erma 16174-1nd`

MIRSAD KASUMOVI] MIRSO
S po{tovanjem, Ado i Sne`ana
18570-1tt

RAZIJA (LAKI[I]) HASANAGI]
17. 12. 2001 - 17. 12. 2010.

ENVER (MUHAMEDA) HASANAGI]
13. 9. 1976 - 13. 9. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem uvijek mislimo na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju Djeca Edo i Elha sa familijama 357-1mo

60

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 17. decembra 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga i oca na majku na{eg uva`enog radnog kolege Fuada Fo~e

VELIJA (TAHIR) ^USTOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol za tobom. Uvijek }e{ biti u srcima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga ^elebija, sin Tahir, k}eri Senada, Sadija i Safeta, snaha Edina, zetovi i unu~ad
358-1mo

HAFIZI FO^O

Redakcija „Dnevnog avaza“
111

U ponedjeljak, 20. decembra 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se godina dana kako nije s nama na{ dragi

STJEPAN - PEPO PU[I] [AHIDA KOVA^, ro|. HAJRO
O`alo{}ena porodica Kova~ Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 19. decembra 2010. u d`amiji Bakije, poslije ikindije.
16165-1nd`

Dragi brate, Ne postoje zaborav ni utjeha, samo bol i tuga zbog tvog preranog odlaska. Da te bratska ljubav mogla spasiti vje~no bi `ivio. Uvijek si bio i zauvijek }e{ biti u mom srcu i mojim mislima. Tvoj brat Ivica s obitelji
16158-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 12. 2010. navr{ilo se sedam tu`nih dana od smrti na{eg kolege i prijatelja majci na{eg prijatelja

MIRSAD (ADEM) VEGARA ALTOKA ISMETA
Zoka, Adi, Hamo, Goca, Armin, Merso, Dino, Ake, Benjo, Jasko, Keno, Vahko
18949-1tt

Dalekovodna slu`ba Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine OP Sarajevo: Nijazim, Almir, Safet, Zlatko, Miralem, Fikret, Vjekoslav, Marinko, Marijan, Ivica, @arko, Ramo, Sakib, Nesad, Ramiz, Salim, Vahidin, Huso, Mehmedalija, Azem, Kemo, Enes, [efik, Fahrudin, I}o, Hamed, Senad, Nazif, Amir, Edin, Kostantin, E{ref, Fajka, Benjamin, Emira, Vahid, Bakir i Faruk
16167-1nd`

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se godina najbolnijeg rastanka od supruga, oca, brata, svekra

VJEKO (ANTO) NEVJESTI]
17. 12. 2009 - 17. 12. 2010.
Dragi Vjeko! Godina... I danas, rana boli jednako kao i onog dana kad si nas tiho napustio. Boli pogled u budu}nost, u kojoj nema Tebe Vjeko. Kad izgubi{ onog koga voli{, `ivi{ da bi se sje}ao {ta si i koga izgubio. A tebe, dragi Vjeko, svi koji su te cijenili i voljeli, i dalje }e te pamtiti i sje}ati se uspomena na Tebe. Po~ivao u Bo`ijem miru! Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u crkvi Sv. Anto - 19. 12. 2010. u 9.30 ~asova. Tvoji: supruga Mediha, sinovi Igor i Mirza sa suprugom Naidom, pomajka Bojka, brat Zoran, sestre Zrinka i Marina Porodice: Nevjesti}, Kentri}, Avramovi}, [abanovi}, Rihter, Vite{ki}, Bajku{a, Sejdi}, Hase~i}, Bekto, Musli}, Balta, Jokanovi}, te kom{ije iz ulaza Petra Tije{i}a br. 8, prijatelji Fikret, Sifet, D`emko, Mevludin, ~ika Safet, Eso, \eva, ^ombe, Elmedin, Hamdo, Rusmir, Haris itd. Hvala svima koji su ga cijenili i voljeli! 16163-1nd`

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga

ABDI] (HASAN) NERMINA, ro|. STAMBOLI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti dana 17. 12. 2010. prije d`uma namaza u d`amiji Butmir. Tvoji najdra`i: majka Fahra, suprug Kemal, sinovi Maid i Amar
16161-1nd`

Dana 18. decembra, prije pet godina, umro je moj tihi i plemeniti tata

Dana 21. decembra, prije godinu dana, umrla je moja dobra i vrijedna mama

^EDO MANIGODI]

NEVENKA MANIGODI]

Ovim putem obavje{tavam sve njihove poznanike i prijatelje. Jo{ jednom im se zahvaljujem {to su moje roditelje ispratili na vje~ni po~inak i do{li u njihov dom da sa mnom podijele tugu. K}erka Ranka sa porodicom 16156-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

61

Dana 18. 12. 2010. navr{ava se godina dana kako smo ostali bez na{e najdra`e

na na{eg dragog kolegu

EMINE HRENOVICA KASAPOVI] RAMU
Sa ljubavlju i tugom koju ni vrijeme ne mo`e ubla`iti Njegove radne kolege iz po{te 71122 Sarajevo
18940-1tt

Tvoji: Bisa, Maja, Iris, Emir, Selma, Sanja, Goran, Goca i Neno Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 18. 12. 2010. u 18 sati u ku}i `alosti, Ke~ina 42.
18938-1tt

SJE]ANJE

na na{e preminule roditelje

SJE]ANJE

PO[KOVI] HAMO
17. 12. 1980 - 17. 12. 2010.

prim. dr. PO[KOVI] SABINA
6. 5. 1997 - 17. 12. 2010.

ISMET BAJRAMOVI]
17. 12. 2008 - 17. 12. 2010.
Uvijek si bio i ostat }e{ ono {to drugi ne mogu i kao takav na{e si najljep{e sje}anje Tvoji: Rifet i [efajeta s porodicama
18823-1tt 18824-1tt

Djeca Samir i Kenan, unu~ad Alen i Tiffany, snahe Sla|ana i And`ela

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

SJE]ANJE na majku, nanu, punicu

na na{eg prijatelja

ISMET BAJRAMOVI]
17. 12. 2008 - 17. 12. 2010.

BEHIJA ALI]
Prelja i Mute
18825-1tt

RAHIMA OMERAGI], ro|. ZUBAN
17. 12. 1990 - 17. 12. 2010.
Vje~no }u ~uvati u srcu svom tvoga oka sjaj, tvog pogleda ~ar. Bit }e{ uz mene i kad si daleko... Ti si ru`a koja nikada ne vene... Voljet }u te vje~no i dan vi{e. Zauvijek si u mojim mislima. K}erka Mersiha, zet Mirsad i unuka Ajlin Kurti} 16146-1nd`

MUJO (RAMIZA) ]OROVI]
5. 2. 2009 - 17. 12. 2010.

i

MEJREMA (ZAIMA) ]OROVI]
17. 12. 2006 - 17. 12. 2010.

Vrijeme koje prolazi nikad ne}e izbrisati sje}anje, niti donijeti zaborav onima koji te iskreno i najvi{e vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke, Samra, Samira, snaha Dijana i unuk Haris
33-1tr

POSLJEDNJI POZDRAV

Godine koje prolaze donose samo ve}u prazninu i tugu. K}erka Indira i sin Samir sa porodicama
18867-1tt

majci na{eg igra~a
Dana 17. 12. 2010. navr{ava se godina dana od smrti moje majke, punice i nane

MUNIRI ^U[I]
(1960 - 2010)
Ko{arka{ki klub RIN Family-Sarajevo
18933-1tt

Na{em dragom i nikad zaboravljenom

POSLJEDNJI SELAM

dragoj sestri i tetki

Dana 16. 12. 2010. godine navr{ilo se 16 godina od kada nas je napustio na{ voljeni sin, brat, otac, djed, amid`a i djever

SJE]ANJE na suprugu, majku i nanu

RAHIMA OMERAGI], ro|. ZUBAN
17. 12. 1990 - 17. 12. 2010.
Godine prolaze, ali ljubav prema tebi nikada pro}i ne}e. Zauvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Neka ti je vje~ni rahmet, volimo te zauvijek. Suprug Adem, k}erka Enisa, sinovi Admir i Nermin, snahe Lidi16146-1nd` ja i Jasmin, unu~ad Denis, Amra, Emil i Sara

MIRSADU (AHMETA) HAND@I]U
Ni godine iza nas ni godine pred nama ne}e izbrisati uspomenu na Tvoj vedri i plemeniti lik. Tvoji Inda i Amela
18852-1tt

BEHIJA (MU[AN) KI[I], ro|. KATANA
Vrijeme prolazi, ali tebe ne}e i ne mo`e izbrisati iz na{ih srca i uspomena. Tvoja k}erka Amela, zet Sr|an, unuci Vedran i Vanja, unuka Vedrana Dubo~anin
18839-1tt

FERIDA - BEHIJA ALI], ro|. MLINAREVI]
(15. 6. 1941 - 9. 12. 2010)
HAD@IJA - D@IKA i BAHRIJA
33-1tr

NUSRET - ZLATAN RED@OVI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne mo`e izlije~iti. Tvojoj plemenitoj du{i neka dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek }emo te voljeti. Porodica
18909-1tt

62

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Dana 17. decembra navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

Dana 19. 12. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi

had`i ADEM (MUJE) KOBILJAK
Vrijeme prolazi, a bol, suze i tuga za tobom ostaju. S po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe, a nikad vi{e ne}e biti isto kao {to je bilo s tobom. Tevhid i hatma dova prou~it }e se istog dana u 13 sati u ul. Kobilja Glava 44. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
16134-1nd`

STJEPAN PU[I]
Pro{la je godina dana, a nama se ~ini da je pro{la ~itava vje~nost otkako nisi s nama. Dobri ljudi su veliki i poslije njihove smrti, a ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i tugu koja se ne mo`e preboljeti. Tvoj vedri osmijeh i dragi lik su ono po ~emu te svi pamte i pominju. U beskrajnoj ljubavi i po{tovanju tvoji: Supruga @eljka, sinovi Nikola i Darko
16138-1nd`

Dana 17. decembra navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog oca i djeda Dana 18. 12. 2010. godine navr{ava se deset godina kako je preselio na ahiret

BE]IRA HARA^I]A DERVI[ (RAMO) KARI]
iz Rogatice Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Rejha, k}erka Edina, sinovi Ramiz i Vehab, unu~ad Azra, Aida, Emir i Edin, snaha Senada, zet Senad
18586-1tt

O`alo{}eni: k}erka Indira, sinovi Asim i Sanin, bra}a D`emal i Muhamed, sestre Fahreta i Sadbera, nevjesta Elmira, unuci Armin i Melisa, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne te porodice Hara~i}, Gafi}, Tepi}, Pu{ilo, Ja{arspahi}, Omerbegovi}, Nezi}, Hod`i}, Mi|i}, Ibrahimbegovi}, Jakupovi}, Salihovi}, Serdarevi}, Bu{talija, Aliefendi} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
18851-1tt

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ dragi

Dana 16. 12. 2010. navr{ilo se {est tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ voljeni otac, svekar i djed

SJE]ANJE

AHMET (AVDIJA) AD@AMIJA MIRSAD (OMER) KASUMOVI]
Sje}anje na tebe, tvoju dobrotu nikad umrijeti ne}e. Mi doista Allahu pripadamo i svi Mu se bez dvojbe vra}amo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom, Tvoji: sin Red`o, snaha Mirza i unuke Hajrija i Belma
16056-1nd` 16118-1nd`

Dana 17. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije godine kako je preselila na ahiret na{a draga

ERDINA KOVA^EVI]
Postoji ljubav i po{tovanje koje smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Vrijeme zaborava ne postoji za one koje volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju, Amel i porodica Im{irovi}
16154-1nd`

Tvoji: Bisa, Anes i Denis sa porodicama

Povodom d`enaze bra}e Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od kada nije sa nama na{a draga tetka

[EFKETA i SAMIRA ^ENGI]A
ZAKIRA - KIRA HAD@IOSMANOVI], ro|. ARIFHOD@I]
Velika je praznina bez tebe. I dalje nam mnogo nedostaje{. Molimo Allaha d`.{. da im podari d`enetski mir, a familiji sabur. Tvoji brati}i: Nerkez - Nerko i Enes - Enko Arifhod`i}
18920-1tt

iz Gora`da izra`avamo na{e iskreno sau~e{}e u `alosti majci D`emili i bratu Emiru kao i svim ^engi}ima.

Uposlenici firme El Tarik Oil

N

Dnevni avaz
Osamnaestog decembra 2010. godine navr{ava se deset tu`nih godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

63

ALIJA (MEHO) SELIMOVI]
Tvoj plemeniti lik i tvoja dobrota zauvijek }e biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji
18911-1tt

Danas, 17. 12. 2010. navr{ava se sedam dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ZAHVALNICA
Neizmjernu zahvalnost dugujemo dr. Tariku D`elilovi}, sestri Ini, tehn. Adnanu iz Doma zdravlja Had`i}i na izuzetnoj profesionalnoj pomo}i i pa`nji, kojom je bio okru`en na{ Adem, kolektivu i uposlenicima op}ine Had`i}i, te prijateljima i rodbini koji su bili uz nas sve ovo vrijeme. Veliko hvala rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su u~inili da posljednji ispra}aj na{eg Adema bude dostojanstven, kakav je i on bio do posljednjeg trenutka svog `ivota. Zahvalna porodica
16091-1nd`

ADEM (SALKO) NIZI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti istog dana 17. 12. 2010. u d`amiji u Had`i}ima u 10 sati. O`alo{}ena porodica

Navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

SELVER (MUJO) BRDARI]
Ne postoje rije~i koje mogu opisati tugu i prazninu koju si ostavio iza sebe. Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je na{a neizmjerna ljubav prema tebi. Tvoji: supruga Sakiba, sinovi Amir i Damir, unuk Faruk Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 12. 2010. godine u 12 sati u ku}i `alosti Trg Ote{kog bataljona broj 59 - Otes 16078-1nd` Ilid`a.

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. decembra 2010. godine navr{ava se sedamnaest tu`nih godina od pogibije na{e drage mame, babe i punice

na{em dragom dedi

[AHIDE VEJZOVI], ro|. ABDI]
Zauvijek }emo biti zahvalni za plemenitost i dobrotu koju si nam nesebi~no darivala, a tvoj dragi lik u na{im srcima vje~no }e biti voljen i ~uvan od zaborava. Neka Allah d`.{. Tvoju plemenitu du{u nagradi svim d`enetskim ljepotama i neka Ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Tima, Minka, Ajla, Alica i Rusmir
16098-1nd`

ADEM (SALKO) NIZI]
Dragi dedo, hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi d`ennetom i vje~nim rahmetom. Tvoji Amir i Amela
16091-1nd`

Dana 18. 12. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca, djeda i pradjeda

SJE]ANJE na na{e voljene

ADIL KE[MER
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se 18. 12. 2010. godine pokloniti tevhid i hatma u ku}i umrlog u Brije{}u u 13 h i neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. To ti `ele tvoji najmiliji: supruga Mujesira, sin Bego, {}erke Begajeta i Sabaheta, snahe, zetovi, unuci i unuke i praunuka
16111-1nd`

ENSAD [ABANI]
12. 12. 2009 - 15. 12. 2010.

ENES [ABANI]
2. 1. 2010 - 15. 12. 2010.

Vrijeme prolazi, ali ostaju lijepe uspomene na vas. Bilo je lijepo odrastati pored vas. Tuga se ne mo`e opisati rije~ima. Neka vam dragi Allah podari lijepi D`enet. Va{ Amer sa svojima Zejnom, Nerminom, Almom i Tarikom

16123-1nd`

Dana 18. 12. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselio na ahiret

Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage majke

ADIL KE[MER AI[E [UNJ, ro|. BU@O
Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja Begajeta i Ibro sa djecom, unukom, snahom i zetom
16111-1nd`

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 17. 12. 2010. u 11 sati i 15 minuta u d`amiji Binje`evo. Porodica
16082-1nd`

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti supruga i oca

SJE]ANJE

BRATU

SJE]ANJE

na na{eg dragog na supruga i oca

Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog brata

OV^INA (MAHMUTA) HASANA
Po dobru te pamtimo, s po{tovanjem sje}amo. Sve najljep{e uspomene na tebe ~uvamo. Supruga i sin Ferid, brat Kasim, brati}i, sestri~ne i brati~ne i svi prijatelji
18480-1tt

JUNUZA - JUKU HALILOVI]A
16. 12. 1998 16. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Bera, Dado, Admir, Lidija, Mirjana i unu~ad Dario, Tony i Lara
18538-1tt

FADIL (SALIHA) U@I^ANIN
Moj dragi amid`a, te{ko nam je {to nisi s nama i {to nikad ne}e{ staviti mog Emana u krilo i igrati se s njim kao {to si se nekad s nama igrao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a svima nama sabura. Od Adnana, Enise i Emana U`i~anin
16153-1nd`

FADIL (SALIH) U@I^ANIN
Ubi{e te du{mani prije sedamnaest godina, ali na{a bol i tuga nikada nije prestala, niti }e ikada prestati. Osje}amo ponos {to si {ehid svoje zemlje. Neka ti je vje~iti rahmet. Od brata Mehmedalije, snahe Izete i brati~ne Amre sa porodicom
16153-1nd`

]AMIL BA[I]
2008 - 2010.
S ljubavlju i ponosom: Mirka, Irena i Renato
16127-1nd`

SELVERA BRDARI]A
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Brat Enes sa porodicom
16148-1nd`

64

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Dana 17. 12. 2010. navr{avaju se 4 godine od iznenadne smrti mog dragog, voljenog i nikad zaboravljenog

mr. sci. dr. ILIJASA (IBRAHIMA) DOBRA^E
specijaliste Sudske medicine
Po dobroti }u te pamtiti, sa velikom ljubavlju spominjati, u srcu vje~no nositi, s po{tovanjem vjerno ~uvati i voljeti. Tvoja supruga Boba
18850-1tt

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a voljena

ZAHVALNICA

ELEZOVI] (ALIJE) NAZIFA
Porodica

Ovom prilikom se zahvaljujemo osoblju Hitne pomo}i „Carina“, osoblju ambulante „Carina“, te osoblju Regionalnog medicinskog centra „Dr. Safet Muji}“ Odjel ortopedija
351-1mo

U petak, 17. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

HABIBA - BIBA (ISMET) HUJI], ro|. HAD@IAGI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Hamze Orlovi}a br. 10/I sprat, Nova Breka (stan Krili}). Ovom prilikom zahvaljujemo se prof. dr. Kapid`i} Adnanu, prim. dr. Hamzanija Zijadu, mr. sci. dr. Sarajli} Zehri, mr. sci. dr. Voli} Aidi i osoblju Intenzivne njege Klinike za bolesti uha, nosa i grla KCUS, prof. dr. Ra{i} Seniji, prof. dr. Helji} Be}iru i osoblju Intenzivne njege Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma KCUS, mr. sci. dr. Kukavica Nihadu, osoblju Ambulante porodi~ne medicine Breka, rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas. O`alo{}ena porodica
18928-1tt

Dana 14. XII 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage sestre

RASEME - SALIHE HASANAGI], ro|. ALIMAJSTOROVI]
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe i tvoj lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj brat Osman i sestre Halida, A{ida i Bedrija Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji u Vare{u prije d`ume namaza u petak, 17. 12. 2010.
18768-1tt

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{e drage majke i supruge

SJE]ANJE na na{e voljene roditelje i tetku

BEHIJA KI[I], ro|. KATANA
Dani prolaze, a tuga i bol ostaju u na{im srcima otkad nisi me|u nama. Rije~ima je te{ko iskazati koliko nam nedostaje{ i kolika je praznina ostala od kada si preselila na ahiret. Mati moja, samo da zna{ kako mi je godinu poslije... Neka ti je vje~ni rahmet i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Vje~no o`alo{}eni: suprug Edhem i sin Ismet
18944-1tt

DURAN (HALIL) GE@O
17. 12. 1997.

ZEHRA GE@O
26. 1. 2006.

SALIHA GE@O
18. 12. 2009.
16149-1nd`

Sva ljudska dobrota i plemenitost bila je u va{im srcima gdje je bilo mjesta za sve nas. Dragi Allah d`.{. da vam podari d`enet i vje~iti rahmet. Va{i: Halil, Enver i Jasmina s porodicama

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

AVDO (BAJRE) OMEROVI]
@ivot bez tebe je skrivena bol, nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tragovi na du{i. Sje}anje na tebe vje~no }e ostati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji voljeni supruga Emina i sin Muhamed Tevhid }e se prou~iti 18. 12. 2010. u 12.00 sati u ku}i, 16102-1nd` @unova~ka 127, Had`i}i.

na k}erku i sestru

DOBRI] SAMIR
iz Doboja 1966 - 2006.
Rije~i su nestale, a one vi{e nisu ni bitne. Ostala je samo tuga, suze i sje}anje na moga jedinog sina. Tvoja neutje{na majka Hajrija
16152-1nd`

TAMBUROVI] (EKREMA) AIDA
7. 11. 2010 - 17. 12. 2010.
Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u petak, 17. 12. 2010. u 12.45, poslije d`ume namaza
18919-1tt

SJE]ANJE

Dana 18. 12. 2010. navr{ava se tu`na godina kako je preselila na ahiret na{a majka, nana i svekrva

Dana 17. 12. 2010. navr{avaju se 3 godine otkako nije sa nama na{ dragi suprug, tata i brat

GE@O (OSMANA) SALIHA RE[O (ALIJA) MUHAMED
2000 - 2010.
Supruga, k}erka i sin sa porodicama
16060-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo te u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote koje zaslu`uje{. Sinovi Samir i Edin sa porodicama Hatma dova }e se predati 17. 12. 2010. prije jacije namaza u mesd`idu Cicin Han.
18852-1tt

]OROVI] HAMDIJA
Puno nam nedostaje{. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Sabina, k}erke Jasminka i Helena i sestra Fadila
18941-1tt

Dnevni avaz
Dana 19. decembra 2010. navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

65

SEAD (MUJO) ^AJDRI]
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen, po{tovan i nezaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga \emila - \i|a, sin Emir, snaha Belma i unuci Amar i Tarik Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 19. decembra 2010. u 13.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Hasana Su}eske 10/8.
16171-1nd`

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog oca, brata, svekra i dede

SPASA MIKI]
17. 12. 2006 - 17. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Daniel, Be}ir i Adela sa porodicom
16181-1nd`

BRKAN (BE]IR) ZIJAH
Bio si dobar i tih ~ovjek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica
16184-1nd`

Dana 18. 12. 2010. navr{ava se {est mjeseci otkako nije sa nama na{a draga majka, nana i punica

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce drage nam majke, nane i pranane, punice i svekrve preselila na ahiret u 90. godini.

ZAHVALNICA - Neizmjerno se zahvaljujemo osoblju „Plave bolnice“ - Neurologija Klini~kog centra Tuzla, za plemeniti i krajnje korektni odnos i pa`nju, dok je bila na odjeljenju. - Domu zdravlja u Kalesiji, dr. Kurali}u, dr. Muhamedu i osoblju, za punu pa`nju i pomo} na{oj majci. - Kom{ijama i ro|acima: Fehimu i Mini, had`inici Haniji, kao i Senadu Mujanovi}u, za pomo} u prevozu, kao i svim ostalima. 16188-1nd`

HAJRIJA DELI], ro|. KRILI]
Dani prolaze, a Ti si tu! Bila si i ostala najva`niji i najljep{i dio na{ih `ivota. Stalno si u na{im mislima, u na{im srcima, u na{im sje}anjima i na{im suzama! S ponosom i tugom koju vrijeme ne lije~i, zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti i dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote! Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 12. 2010. u 13.00 ~asova u ku}i u ulici Obala Kulina bana br. 41.
18984-1tt

AJ[A (HUSE) MUJANOVI], ro|. HAMZI]
(8. 9. 1921 - 10. 12. 2010.)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}ena porodica

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju mom prijatelju

ISKU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Od porodice Kamberovi}: Kasima, Lutva i Samira
18982-1tt

ISKU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od Arapa [ebo i njegove porodice
18982-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 12. 2010. navr{ava se 10 godina od kada je preselio na ahiret na{a draga supruga, majka i nana

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja

BOSTAND@I] MEJRA - LELA
U srcu bol, u du{i tuga, u `ivotu praznina koju vrijeme ne mo`e ubla`iti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji najdra`i: suprug Hamdija, sin Sedin i k}erka Sedina sa porodicama
18986-1tt

na{em prijatelju

ISKU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Osoblje frizerskog salona „Aida“ Kamberovi} Asim, Aida, Feriha, Mersiha i Aida
18982-1tt

VAHID MEMI]
Tobe, Mido, [e~o, Beno, Ado, Eman, Eka, Hare, Ho{a, Drakovac, Acki, Atko, Sake, Juka, Sadmir, Mira, Adis, Ekac, Nine, Mahir, Nerko
16186-1nd`

SJE]ANJE

Sedamnaestog decembra 2010. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

Dana 17. 12. 2010. navr{avaju se 2 tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a majka i nana

SELAMOVI] ZULEJHA MEHMEDA POTURKOVI]A - MEHE
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njegov plemeniti lik, dobrotu i ljubav koju nam je pru`ao. Supruga Dervi{a, k}erke Belma i Belinda, unu~ad Rijad, Hana i Nisrin
16168-1nd`

Po dobroti }emo te se sje}ati, s ljubavlju spominjati, u srcima vje~no ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Zuhra, Aldin i Iris
18989-1tt

66

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Dana 19. 12. 2010. godine navr{ava se 8 godina od preseljenja na ahiret na{e majke, svekrve i nane

na{oj majci, supruzi i nani

FATIMA SINANOVI], ro|. LJEVO
Draga majko, vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima. @ivot u trenutku nestaje, ali uspomene na tebe }e vje~no da `ive. U ti{ini mira neka te prati na{a ljubav. Istina je te{ka i bolna, a tuga vje~na. Bila si velika `ena jer si znala voljeti, davati i po{tovati. Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: \eno, \ida i Aid
16198-1nd`

ISMET BAJRAMOVI]
Uvijek sa nama, u na{im mislima i srcima. Armin, Kerima, Ejub - [vabo
18981-1tt

PAKIZA (ISMET) HALAPA, ro|. ARNAUTOVI]
Sve }e pro}i, a bol i tuga za tobom nikada. Bila si na{ ponos, a sje}anje na tebe nikada ne}e izblijedjeti. Neutje{ni: suprug Rasim, sin Jasmin, snaha Jasna, unuci Adnan i Dino
16196-1nd`

Dana 18. 12. 2010. je godina tuge za na{om voljenom majkom i bakom Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se sedamnaest godina od smrti moje majke

MILKA OBRADOVI]
Hvala Ti za sve. Ponosni smo {to si bila i ostala na{ an|eo. Volimo te i voljet }emo te kroz svu vje~nost. Tvoji najmiliji: k}erka Ljiljana Magdalena, sinovi Bo`o i Bla`o, unu~ad Danijela, Aleksandra, Danijel, Ivan, Jelena, snaha Angelina Toga dana u 11 sati posjetit }emo vje~ni dom na groblju „Sveti Josip“.
16193-1nd`

Dana 17. 12. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga k}erka i sestra

AI[A MEMI], ro|. VITE[KI]
17. 12. 1993 - 17. 12. 2010.
Draga moja mama, iako je pro{lo sedamnaest godina, bol za najvoljenijom osobom ne prestaje. Tvoja k}erka Azra Arifaj sa mu`em i djecom
16191-1nd`

RAZIJA HAD@I], ro|. TURULJA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. ^uvat }emo te zauvijek u na{im srcima. Majka Vasvija, sestra Nasiha, bra}a Adem i Mirsad sa svojim porodicama
859-1go

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na 6 mjeseci Na{em dragom

na{em dragom djeveru, amid`i, prijatelju

RAMO (HAJRO) KASAPOVI]
Vrijeme brzo prolazi, ali na{a ljubav prema tebi ne}e. Tvoju dobrotu i sve ono {to si za nas s ljubavlju ~inio pamtit }emo dok smo `ivi. Preostaje nam da te ~uvamo od zaborava i u dovama spominjemo i mole}i Allaha dragog da ti podari lijepi d`enet. Supruga Zlatka, sin Ermin, k}erka Ermina, zet Midhat, snaha Samira, unuke Amina i Anisa
18980-1tt

JUNUZ (JUSO) BEZDROB
S ljubavlju i po{tovanjem molimo Allaha d`.{. da mu podari zaslu`eni d`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Bezdrob, Sijer~i}, Puhalo
858-1go

ADNANU RED@EPOVI]U
Dana 17. 12. 2010. navr{ava se godina dana od prelaska na ahiret. O`alo{}eni: majka Habiba, supruga Ai{a, djeca Amila i Admir
16184-1nd`

Dana 17. 12. 2010. godine navr{ila se tu`na godina od kada je na ahiret preselio na{ otac i suprug
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 18. 12. 2010. godine navr{ava se godina od smrti

dragoj sestri i tetki

PAKIZA (ISMET) HALAPA, ro|. ARNAUTOVI]
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima nego u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati po{tovana, voljena i nikad zaboravljena. Sestra Bahrija Kr{o i sestri~ne Behija i Alma
16172-1nd`

JUSUFA (ADEMA) TUCAKOVI]A
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Sestra Amira - Emira, sestri}i Amir, Samir i zet Hasan Mrn|i}
16192-1nd`

JUSUF (HASAN) BE[OVI]
Kad izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Tvoja supruga Naza, sinovi Hasan, [ahin i Abid, k}erke Fata, Zarfa i Enisa sa porodicama
18973-1tt

Dana 18. 12. 2010. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, punac i dedo Danas, 17. decembra 2010. godine, navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana od kada nas je napustio na{

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog tetka

RAMIZ (IBRAHIMA) KARI[IK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 18. 12. 2010. u ku}i `alosti Ispod Grada 25a Vratnik u 15.00 sati. Supruga Miza, k}i Arijana, zet Mirza, unuci Emina i Muhamed
16178-1nd`

JUSUFA (MUHAREM) HASI]A
U na{im srcima i mislima vje~no ostaje dio koji pripada samo tebi. Nedo, Vildana, Mirza i Emir
18994-1tt

ZIJAH (BE]IR) BRKAN
Dragi na{ dedo, neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~iti rahmet. Tvoja snaha Amra, unuci Amar i Amela, praunuk Elvedin, zetovi Mirza i Admir, te prijatelji Minka i Ismet Had`ovi}
18987-1tt

Dana 17. 12. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog
IN MEMORIAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom dajd`i

RAMIZ (AHMET) BJELICA
Tvoja dobrota }e vje~no ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Almasa, sin Senid, k}erka Sedina, zet Muhamed, snaha Zlata i unu~ad Sabina, Amina, Minela Hatma dova }e se odr`ati u petak, 17. 12. 2010. godine prije d`uma namaza u Adilbegovoj d`amiji na Kobiljoj 18990-1tt Glavi.

NURA (RADOVOVI]) GORO
19. 12. 1984 - 19. 12. 2010.
S LJUBAVLJU I PONOSOM ^UVAMO TE OD ZABORAVA, VOLJENA NA[A. PORODICA
18976-1tt

JUNUZU (JUSO) BEZDROBU
Po dobrom }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: sestri~na Aida, Fahrudin, Emina i Amila
18995-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

67

TU@NO SJE]ANJE

majci na{e radne kolegice Milojke

na moga

HAVERA

CMILJI IVANOVI]
JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo
18945-1tt

Navr{ile su se 2 godine od kako nisi sa nama ali `ivi{ u nama na{ dragi

BABUKA
Germa, Miki, Cana, Mirza, Alen i Fako
16197-1nd`

ISMETA BAJRAMOVI]A
17. 12. 2008 - 17. 12. 2010.
Haveru moj dobri Haveru... Dok `ivim... @ivi{ i ti u meni

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog svekra i dede

ATIF (MU[AN) OLOV^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji: Bahka, Armin i Enela Tevhid }e se prou~iti u petak, 17. 12. 2010. u 14.00 sati u d`amiji Faleti}i.
16206-1nd`

Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{

OSMAN (D@AFER) KARUP

Tvoj Ismet - I}a
19002-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: supruga Rasma, sin Nusret, k}erke Jasmina i Edina sa porodicama
19007-1tt

ISMET BAJRAMOVI] ]ELO
Zna{, ~esto se pitam,da li je sve moglo biti druka~ije. Tra`im odgovore kojih nema, kao {to tebe vi{e nema. Onda, tra`im te u sje}anjima svojim, jer tu jo{ uvijek `ivi{ i tu te jo{ uvijek ima i bit }e{ zauvijek moj Padrino! Tvoj Haris NISSAN
18997-1tt

Danas se navr{avaju 4 godine od prerane smrti na{e drage prijateljice

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e radne kolegice Milojke

CMILJI IVANOVI] JASMINE BRISTRI]
Uvijek si u na{im srcima i mislima. Ada, Nevena i Sanela
18988-1tt 18964-1tt

CMILJI IVANOVI]
Od Nade, Nure, Dubravke, Medihe i Nasime

majci na{e kolegice Milojke Muedeta, Zorica, Vesna, Nada, Namira, Ai{a, Aida, 18965-1tt Sanda, Semka, Almasa i Amira

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj majci

Dana 17. 12. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset bolnih dana od kako nas je napustio na{ voljeni suprug i babo

Ne mo`emo opisati tugu, bol i prazninu koja je nastala tvojim iznenadnim i tragi~nim odlaskom, ali mo`emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoju dobrotu kojom si nas pratila kroz `ivot. Zato ti {aljemo posljednji selam, draga suprugaoi majko

SUAD @DRALOVI] MIRSADA (RASIM) MUSI], ro|. JUSI]
K}erka Saliha - Lila Kara~i} sa unukom Azrom
19006-1tt

FUADA SULJI]
iz Doboja Tvoje srce je prestalo kucati, ali zauvijek }e{ `ivjeti u nama i s po{tovanjem }emo pominjati tvoje ime i lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i rahmet. Nikada te ne}e zaboraviti tvoji: suprug Jasmin i sinovi PTT Belmin i Ermin

Dan za danom prolazi, a Ti nam jako nedostaje{... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoji zauvijek: Sedika, Almedina i Amar Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 12. 2010. godine u 17.00 sati u ku}i `alosti u ul. Mustafe Latifi}a 2. 16205-1nd`

68

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu

ISKU

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Husein, Kemal i Muamer Muli} sa porodicama i sva raja iz kafe „Sarajevo“ Lijege
18998-1tt

Danas, 18. 12. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana otkako je na ahiret preselio moj voljeni otac

Dana 16. 12. 2010. utihnulo je srce moga dragog brata

Dana 16. 12. 2010. napustio nas je najdra`i daid`a

ZIJAHA (BE]IR) BRKANA
Utihnuo je tvoj glas. @ivio si kao pti~ica, tako si oti{ao ne oprostiv{i se od mene. Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo. Dragi brate, uvijek }emo te se sje}ati i biti ponosni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Volim te i volimo te. Tvoja sestra Fatima, zet Kemal Kapetanovi} sa k}erkama, zetovima, unucima i praunucima
18991-1tt

HAJRUDIN (had`i ALIJE) ALIHOD@I]
Pro|e ~etrdeset dana, a ja te, tata, ne poljubih u meni najdra`i obraz. Toliko mi nedostaje{, toliko te volim, jer samo ti i ja znamo koliko smo bili vezani. Svakog dana molim dragog Allaha d`.{. da ti otvori i podari najljep{e d`ennetske kapije i u~im ti Fatihe. Neka ti je vje~ni rahmet moj voljeni o~e. Tvoja k}erka Dada sa porodicom

ZIJAH - KIKA BRKAN
Dragi Kika, ovi tmurni i surovi dani polako prolaze. Te{ko nam je jer tek postajemo svjesni da tebe nema. Iako nismo bili stalno uz tebe, uvijek smo osje}ali tvoju dobrotu, toplinu, ljubav, osmijeh i tvoj pogled, tvoju lijepu rije~ i sve {to si nam pru`ao ~itav `ivot. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj dobroti, plemenitosti i skromnoj nje`noj du{i podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Volimo te - tvoj Zlatan - Zlaja, Zoran i Vesna - Vesa Zirojevi}
18991-1tt

SJE]ANJE
18960-1tt

na na{e drage roditelje

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi
Dana 18. 12. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

HAJRUDIN (had`i ALIJE) ALIHOD@I]
Vrijeme koje je pro{lo ne umanjuje tugu i bol koju osje}amo. Ni{ta ne mo`e ispuniti ovu prazninu koja je nastala tvojim odlaskom. Bio si i uvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana (subota) u ku}i o`alo{}enih u 14.00 sati u ulici Himze Polovine 53/II. Tvoji: supruga Safeta, sin Miralem, k}erka Mirsada, snaha Bahrija, unuka Azra i unuk Amer 18960-1tt

DRAGANU TRIFKOVI]U
HIKMET KOKOROVI]
16. 12. 2002 - 16. 12. 2010.

BO@ANA KOKOROVI]
29. 5. 2004 - 16. 12. 2010.

Kolegice i kolege Slu`be kontrole ispla}enog materijala Lutrije BiH.
19001-1tt

Zauvijek ste duboko u na{im srcima. Va{a djeca Lejla, Zlatan i Zlata
18993-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom
SJE]ANJE

Dana 17. 12. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od prerane smrti na{e drage k}erke, sestre, tetke i zaove

RAMIZU AHATOVI]U

DRAGAN TRIFKOVI]

ERDINA (KE[KO) KOVA^EVI]
@ivot je prolazan, a uspomene na tebe ostaju vje~no. Skromni ljudi poput tebe odlaze tiho, ali se dugo pamte. Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetskim prostranstvom. Tvoji: otac Himzo, majka Hatid`a, brat Edin, snaha 16208-1nd` Samira, brati}i Almin i Lamija

S ogromnom zahvalno{}u Svastika sa k}erkom i unukom
18947-1tt

Uposlenici Lutrije BiH Travnik: Albin, Mirza, Amir i Edin
34-1tr

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na moju jedinu

na{oj dragoj mom bratu na na{eg dragog

Dana 17. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage majke i supruge

ERDINA KOVA^EVI], ro|. KE[KO
17. 12. 2008 - 17. 12. 2010.
Istina je te{ka, a rije~i premale da ka`emo koliko nam nedostaje{. Bila si i ostala ponos i uzor svemu {to je lijepo i plemenito. Bila si i ostala ne{to najljep{e u na{im `ivotima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Said, k}erka Emina, sin Anel, svekrva Meda, Nusret, Nermana i Naida Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 19. 12. 2010. u 12 sati u ku}i Bre16202-1nd` zova~ka br. 45 Had`i}i.

ERDINA KOVA^EVI]
Tuga vremenom ne prolazi, ona samo mijenja oblik, prelazi sa lica na du{u, ogromna i te{ka..., nosim je sa sobom ma gdje bila. Ljubav prema Tebi je vje~na. Tvoja Ermina, Sadik, 18996-1tt Mirza i Ena
18999-1tt

ISKU

ALIJA (HALIL) GRANULO
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja sestra Samka, Amra, Ajnur i Arnel
N

IZA SOFTI], ro|. PENDEK
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji najmiliji: sin Enes sa suprugom Senadom i djecom Mirelom i Mirnesom
16204

Braho Muli} sa porodicom

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

69

na dragog brata

ISMETA (AZEMA) BAJRAMOVI]A - ]ELU
Postoji ljubav i po{tovanje koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Vrijeme zaborava ne postoji za nas koji te volimo. Tvoji Alpa{inci iz ba{te „B“ faza Tvoja bra}a iz Grada, Zenice i Ilija{a Dana 19. 12. 2010. u 13.00 sati sastat }emo se i posjetiti tvoj mezar
16215-1nd`

SJE]ANJE

na voljenog brata i kuma

ISMETA (AZEMA) BAJRAMOVI]A - ]ELU
Dragi brate i kume, Sje}ati se za mene i moju porodicu, nikad ne zaboraviti te, veliki ~ovje~e. Nijaz Karkelja - Nisko sa porodicom Amela, Ajla i tvoje kum~e - Dino

KNE@EVI] @ELJKA CICA
19. 12. 2010.
Sad bi ti bio ro|endan Voli te tvoj KOKE
16220-1nd`

16215-1nd`

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret moga najdra`eg

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg voljenog

ALIJE (HALIL) GRANULO
4. 7. 1946 - 8. 12. 2010.
Vjerovali smo u ime Allaha d`.{. i na{u zajedni~ku borbu kroz `ivot, ali je izgubismo. Istina jedna je Tvoj odlazak, a ja ostadoh sama sa bolom. Ti si na{ao spas, ako Bog da, u d`ennetskim ba{~ama i sada si sa na{im dragim Muhammedom. Tvoja plemenita du{a i dobrota ostat }e u srcima svih onih koji su Te poznavali. Allah d`.{. je milostiv pa }e meni dati snage i sabura da izdr`im do na{eg ponovnog susreta. El-Fatiha Samo Tvoja MARIJA Mu{ki tevhid }e se prou~iti 17. 12. 2010. u 11.00 sati prije d`ume namaza u Hrasni~koj d`amiji.
16212-1nd`

MIRSADA KASUMOVI]A
17. 12. 2005 - 17. 12. 2010.
Sve rije~i koje bismo pomenuli nisu dovoljne da iska`u svu na{u bol, tugu i prazninu. Uspomene i sje}anje na Tebe i Tvoj dragi lik `ive i `ivjet }e dok postoje oni koji Te vole. S ljubavlju i po{tovanjem. Majka Fija i bra}a Mensur i Jasmin sa porodicom
16218-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

na{oj dragoj

ISMET BAJRAMOVI] ]ELO
Nek ti je vje~iti rahmet. Minja
16217-1nd`

BADEMI HAJLAKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Ibro, Nisa, Belma, Melisa, Leila i Armin
16213-1nd`

MUJA^I] (MEHMED) ALIJA
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka Aji{a, sestra Belkija, bra}a ]amil i Abir, supruga Hanifa, sin Adnes, k}erka Nermina, snahe Enisa, Ferida i Behra, zetovi Damir, Mirnes i Kemo, sestri} Ado, sestri~na Edisa, brati}i Senad i Nermin i unu16214-1nd` ka Hena

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se sedam dana tu`nih kako nema moga dragog BABE

na voljenog amid`u

VELI] SALKO
Navr{ava se godina dana 19. 12. 2010. od tvog odlaska, a jo{ si svaki dan u na{im srcima. Tvoj sin Admir i snaha Vesna
16219-1nd`

ALIJE GRANULO
4. 7. 1946 - 8. 12. 2010.
Dragi babo, molimo se Uzvi{enom Bogu da Te nagradi d`ennetskim ljepotama i obasja Svojom milo{}u. Neizmjerno nam nedostaje{. Tvoja Rajka sa porodicom
16212-1nd`

ALIJU GRANULO
S po{tovanjem, ljubavlju i ponosom nosimo najljep{a sje}anja na tebe. Hvala Ti za sve {to si u~inio za nas. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Alma, Dela, Mevlida i Amila
16212-1nd`

70

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

MIRO - [EF (TIHOMIRA) ZRILE
Dragi na{ {efe, prave stvari vide se samo srcem, bitno je o~ima nevidljivo. A tvoje srce je druga~ije od drugih. Nesebi~no si dijelio ljubav, sijao prijateljstvo, svoj neodoljivi {arm i samo tebi svojstven humor, osobine kojima si nas osvojio zauvijek. Zauvijek }e{ i ostati sa nama, u na{im pri~ama, uspomenama i sje}anju. Jedan je {ef... Tvoja raja, Tvoji Vakufljani
19004-1tt

TU@NO I BOLNO SJE]ANJE

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je iznenada preminula na{a draga

na voljenog brata

MEMNUNA - NUNA REBAC, ro|. SOKOLOVI]
18. 5. 1934 - 15. 12. 2010.
Ispra}aj preminule obavit }e se u subotu, 18. decembra 2010. godine u 12.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: suprug Vinko, k}erka Jesenka, unuci Adi, Nino i Lana, praunuka Leana, brat Fikret Sokolovi}, zet D`evad Kupusovi}, te porodice Sokolovi}, Peri}, Kupusovi}, Halimi}, Ka{anin, Dopu|a, Ljubi}, Mija}, Hrasnica, Radovi}, Rustempa{i}, Ivankovi}, Agi}, [ehovi}, Kne`evi}, Jel~i}, Grgi}, Petrovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Kaptol br. 20.
18934-1tt

STJEPAN - PEPO PU[I]
17. 12. 2009 - 17. 12. 2010.
Vrijeme prolazi, tuga je sve ve}a... Tvoja sestra Marica s obitelji
16210-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEMI] (]AMILA) VAHID
preselio na ahiret dana 15. 12. 2010. u 69. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti dana 17. 12. 2010. u 13.00 sati (poslije d`ume namaza), na mezarju Kova~i - Hrasnica RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em

dragom dedi

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog djevera i amid`e

O@ALO[]ENI: supruga Zehra, sin Muamer, k}erke Azra, Amra, \enana i Zerina, unuci i unuke, bra}a Muhamed i Hasan, sestre Munira, Vahida i Sadeta, zetovi Sabit, Mehemed, Nusret i Ned`ad, snahe Zemira, Sabina i Hasija, punac D`afer [orlija, {ure Adil, Muhamed i Began, svastika Samija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, teti}i, teti~ne, porodice: Memi}, [orlija, Mahmutovi}, Peljto, Sarajki}, [ehi}, Vite{ki}, Kahvi}, Arifaj, Buhi}, Rid`e{i}, Ga~anovi}, Hebib, Begi}, Rizvanovi}, Stamboli}, Isi}, Begovi}, Lokvan~i}, Zorlak, Demirovi}, Dizdarevi}, Bajrami, Jogun, ^olakhod`i}, Bi~ak~i}, Horman, ]enanovi}, Tufo, Atagi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Kova~i - Hrasnica.
16185-1nd`

JUNUZU BEZDROBU JUNUZ BEZDROB
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. S ljubavlju, Tvoji Lejla i Emir
16211-1nd`

Dana 17. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret

Bol i praznina zavlada u na{im srcima velika jer nas je napustio ~ovjek velikog srca i du{e. Sje}anje na tebe nikad ne}e izblijedjeti, jer tvoja dobrota, plemenitost i mudrost osta}e vje~no urezane u na{im srcima, suzama }emo zabraniti da idu niz na{a lica, jer ti si bio borac i borio se ~vrsto do kraja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: D`evad, Alma, Zineta, Ajdin, Emir, Smajo i Dina
19005-1tt

ADEMA (SALKE) NIZI]A
Skromni i plemeniti ljudi kao {to si bio ti, odlaze tiho i iznenada, ali se vje~no pamte. Tvoji: Di{a, Haris, Amra, Alma i Selma
16216-1nd`

AZEM (OMER) @UNI]
Mnogo nam nedostaje{ od kako nisi sa nama. Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hasija, k}erke Senka i Azra, zet Edin, unuka Emina Tevhid }e se prou~iti 18. 12. 2010. u subotu u 11.00 sati u ku}i `alosti ulica Maria Mikuli}a br. 47.
19000-1tt

Dnevni avaz

petak, 17. decembar/prosinac 2010.

71

Sa velikom tugom obavje{tavamo zaposlenike, poslovne partnere i prijatelje da je na{ dragi prijatelj i kolega, {ef prodaje regiona Zenica

DRAGAN TRIFKOVI]
preminuo u srijedu, u Zenici, 15. 12. 2010. godine u 48. godini. Sa velikom tugom i `aljenjem se rastajemo od na{eg dragog kolege Dragana. UPRAVA I ZAPOSLENICI Lutrije Bosne i Hercegovine
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, sestra, nana i svekrva

ISMETA ALTOKA, ro|. SALJEVI]
exhumacija iz Fo~e tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke juna 1992. godine, u 42. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Alen, k}erke Adisa i Vasvija, unuka Una, sestre Selima i Zlatija, zaove Ha{ima i Refija, jetrva Vasvija, djeveri~ne Sanela i Ermina sa porodicama, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Carevoj d`amiji. 111

MARIJA VERONIKA VAHRU[EV, ro|. KOVA^
preminula 15. 12. 2010. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 12. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Boris i Nikola sa porodicama, brat Zvonko sa porodicom, sestra Ljerka sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Ante Babi}a br. 33/III.

PAKIZA (ISMET) HALAPA, ro|. ARNAUTOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. decembra 2010. godine, u 75. godini.
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MURIZ (MEHMEDA) PUZI]
dana 14. decembra 2010. godine, nakon kra}e bolesti u 82. godini preselio na ahiret. D`enaza rahmetliji }e se obaviti u petak, 17. 12. 2010. godine, u 14,30 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbije|en u 13,45 sati sa Ograde sa stajanjima: Tekija, Luka, Pozori{te, Razvitak, Stanica, Sutina. O@ALO[]ENI: sinovi Ernest i Nelzon, sestre Bisera, Samija i Nad`ida, nevjesta Ziba, unu~ad Dalma i Haris, praunu~e Sani, zetovi Zorko i Hilmo, porodice Puzi}, Milavi}, Tau{an, Ugljen, Behmen, [abanhad`ovi}, Blagojevi}, Brki}, Dizdar, Ali}, ^elebi}, Barakovi}, Kajtaz, Tikvina, Efica, Rami}, Had`iosmanovi}, Grci}, ]ati}, Laki{i}, Had`iomerovi} i ostala mnogobrojmna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Bra}e \uki}a 24. 355-1mo

HAJDO (MEHO) MO]EVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. decembra 2010. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred pekare „AS“ u Hrasnom sa polaskom u 13.00 sati do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Almasa, k}erke Belmera, Sabina i Medina, brat Hajro, sestre Hajrija i Safeta, snaha Dervi{a, zetovi Smajo i Suad, unu~ad Adela i Amar, sestri}i Edin, Hamdija, Sejfo i [eval, sestri~ne Mediha, [emsa i [efika, svastike Latifa, Dika i Ai{a, bad`e Hamid, Safet, Ibrahim i [efko te porodice Mo}evi}, Hod`i}, Hasi}, Kunovac, Osmanagi}, ^alija, Zolj, Drkenda, Resi}, ^avrk, ]ulov i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Posavska br. 77 e.

D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Op}ine Novi Grad sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Rasim, k}erka Nermina i zet Amir, sin Jasmin i snaha Jasmina, bra}a Hamo i Junuz, daid`a Munib sa porodicom, sestra Bahra, unu~ad Armin, Amar, Adnan i Dino, djeverovi Salem i Salko, snahe Remza i Saliha, zaova Sabaheta, jetrve Zahida, Smaila i Bahra, sestri~ne Behija i Alma sa porodicom, brati}i Ismo i Enko sa porodicama, Emir Ali} sa porodicom, te porodice Halapa, Arnautovi}, Ali}, Kr{o, Nuhi}, Tabakovi}, Ibi{evi}, Pra{ovi}, Zukovi}, Vi{nji}, Obar~anin, Vili}, Deli}, Gredi}, Zagi}, Dizdarevi}, Nogo, Rogi}, Bo`ur i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg solidarnosti br. 15/XV. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FADIL (SALIH) U@I^ANIN
exhumacija tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 30. aprila 1993. godine u Vi{egradu, u 38. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. decembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Zabr|u u 12.00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Brije{}e, Sokolje, Stup i terminal na Ilid`i, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Ajka, sin Adis, k}erka Fe|ida, zet Mahir, snaha Amina, unuci Ramo, Amar i Adman, bra}a Red`o, Be}ir i Mehmedalija, sestre Hankija i Bahrija, snahe Samija, D`emila, Izeta i Mula, zet Himzo, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, punica Havka, {ura Esad sa suprugom Mevlom sa djecom, svastika Azra sa suprugom Mehom sa djecom, prijatelj Ramo, prije Mejra i Hankija, te porodice U`i~anin, Kustura, Piri}, Motovac, Arapovi}, [u{ko, Muhi}, Vatre{, Sokolovi}, Hastor, Holjan, Dropi}, Mahmutovi}, Memeled`ija, Tufek~i}, Agi}, Hafizovi}, ^an~ar, [abanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji u Zabr|u.
111

SJE]ANJE

na na{e najmilije

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIRSADA (RASIM) MUSI], ro|. JUSI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. decembra 2010. godine, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.30 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad, sin Mustafa, k}erka Almedina, snaha Sabina, zet Elvedin, unu~ad Nadija, Iman, Ahmed i Anida, sestra Hajrija, djever Salem, zaova Rabija, jetrva Emina i snaha Ivka sa porodicom, te porodice Musi}, Jusi}, Rahman, Tiro, Mecan, Korki}, Red`epovi}, Grozdani}, D`ananovi}, Muratovi}, Bi}o, [a}iragi}, Kamenica, Alikadi}, Ablakovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Zaima [arca br. 60.

SESAR (CVITAN) MARIO

SESAR (MARKO) CVITAN

18. 11. 1973 - 17. 12. 1992. 16. 5. 1939 - 26. 12. 2001. Tuga i bol u srcu ne blijede, a ni vrijeme ne bri{e sje}anja na vas. 16221-1nd` Ana, Marina, Klementina i Dario

72

Petak, 17. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (IBRAHIM) AHATOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 15. decembra 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.30 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Saliha, sinovi Zlatan i Enis, snahe Fatima i Sabina, unu~ad Edin, Lejla i Elma, bra}a Selver, Ned`ad i Ze}ir, sestra Mirsada, zetovi Avdija i Salih, snahe Zora i [efika, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, svastika Fikreta sa djecom, te porodice Ahatovi}, Kasumovi}, Selimovi}, Demirovi}, Ahmetovi}, Pa{i}, Muli}, \ocaj, Mandi}, Habul, Olov~i}, Sofrad`ija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Dobrinjske bolnice br. 15/II. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SOFTI] ro|. PENDEK IZA
preselila na ahiret dana 16. 12. 2010. u 72. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji dana 17. 12. 2010. u 13.00 sati (poslije d`ume namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erka Amira, zet Izet, unuci Ramiz i Armin, sin Kurtovi} Enes, unuci Muamer, Mirnes, unuke Muamera i Mirela, sestra Bejta, sestri}i i sestri~ne, dajd`i}i, amid`i~ne, porodice: Softi}, Pendek, Lingo, Kurtovi}, Me{ak, Sirbubalo, Saljevi}, Pekaz, Hakanovi}, [abanovi}, Be}irevi}, Polovina, [ahinovi}, Be}irba{i}, Ka{mo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije, ulica Bjela{ni~ka do 68 u 13.00 sati - Sokolovi} Ko16204-1nd` lonija.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi babo

KASIM (MUJE) MUSI]
ro|en 2. 10. 1946. godine, preselio 12. 12. 2010. godine na ahiret. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. 12. 2010. na Divi~u kod Zvornika. O@ALO[]ENI: supruga Mevla, k}eri Sabiha, Samila i Almasa, zetovi Adis, Faruk i unu~ad, porodice Sara~evi}, ]irak, Musabegovi}, Mahmutovi}, Had`iavdi}, Musi}, Durakovi} i mnogobrojna familija i prijatelji
PTT

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BADEMA HAJLAKOVI], ro|. ^ELI]
udovica Ahmeda - Hajlaka preselila na ahiret u srijedu, 15. decembra 2010. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Jasmin, unuci Ismar i Amar, unuke Esma, Amira i Narcisa, praunuka Elhana, snahe Sabira i Almasa, te porodice Hajlakovi}, ^eli}, Tolja, [kandro, Salkanovi}, Ribi}, Marevac, Pecar, Ohranovi}, D`igal, Pustahija, Me{inovi}, Zolota, Beni}, Vukovi}, Aga~evi}, Zoni}, Mangafi}, D`idi}, Had`ibajri}, Jusupovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Nerkeza Smailagi}a br. 11/X. 111

DANKO - HASE (SILVESTERA) KOVA^EVI]
preminuo dana 14. 12. 2010. godine u 59. godini. Sahrana pokojnika obavi}e se dana 17. 12. 2010. godine u 13.00 sati na katoli~kom groblju Stup. O@ALO[]ENI: majka Vukica, brat Mato, sestre Vesna, Gordana, Bernarda i @aklina, zetovi Mithat - Hos, Muhamed i Selim, brati}i Darijo, Goran i Branko, sestri~ne i sestri}i Uramela, Mirsada, Amina, Muharem, Selma, Armel, Bernard, Ivan, Danijel, Senad, Mirsad, Jasmin i Senada, porodice Kova~evi}, Puljarevi}, Smaji}, Tavre, Ku~uk, [edl, Ja{arevi}, Pehad`i}, Rizvo i Dugonji} 111

AZIZ (SULJO) HRELJI]
exhumacija tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ruke 22. juna 1992. godine, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Munevera, sinovi Mirsad, Damir i Haris, snahe Nermina i Lejla, unu~ad Aziz, Adna i Timur, sestra Ferida, snaha Hanumica, sestri~ne Jasminka i Milkica, sestri} Zlatko, {ura Izet sa porodicom, svastike Raza i [efeka sa porodicama, te porodice Hrelji}, Smajlovi}, Rizvanovi}, Pleh, Karkelja, Krsmanovi}, D`aferovi}, Do{enovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Provare. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZAHIDA (ARIFA) ]EHAJI], ro|. HASOVI]
iz ^ajni~a
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. decembra 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Ahmed, snaha Alma, unu~ad Tahir i Azra, bra}a Mustafa i Husein, brati~na Emina i brati} Ra{id, snaha Mirsada i njena djeca Amela i Arif sa porodicom, zet E{ref Fo~o, sestri~ne Azra, Mirza, Azemina i Sad`ida sa porodicama, te porodice: ]ehaji}, Hasovi}, \ulan~i}, Ho{o, Fo~o, Muhi}, Bav~i}, Kanli}, Tica, Ham{i}, Mirvi}, Poturak, Kudin, [abanovi}, Ra`anica i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti je u ulici Porodice Ribar br. 49/VIII. 111

MURATOVI] (ro|. MUSTAFI]) FADILA
preselila na ahiret 13. 12. 2010. u 16.30 sati, u 58. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u subotu, 18. decembra 2010. godine/12. Muharrema 1432. h.g. u 11.30 sati. D`enaza }e se klanjati ispred [arene d`amije, a ukop na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Nihad, sinovi Damir i Samir, snaha Sanela, unuk Mirza, brat Mirsad i sestra Enisa sa porodicama, porodice: Muratovi}, Mustafi}, Piri}, ]osi}, Mahmuzi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
1362-1tz

VAHID (]AMIL) MEMI]
preselio na ahiret u srijedu, 15. 12. 2010. u 69. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u petak, 17. 12. 2010. poslije d`ume namaza (13.00 sati) na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga Zehra, sin Muamer, k}erke Azra, Amra, \enana i Zerina, unuci i unuke, bra}a Muhamed i Hasan, sestre Munira, Vahida i Sadeta, zetovi Sabit, Mehemed, Nusret i Ned`ad, snahe Zemira, Sabina i Hasija, punac D`afer [orlija, {ure Adil, Muhamed i Began, svastika Samija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice: Memi}, [orlija, Mahmutovi}, Peljto, Sarajki}, [ehi}, Vite{ki}, Kahvi}, Arifaj, Buhi}, Rid`e{i}, Ga~anovi}, Hebib, Begi}, Rizvanovi}, Stamboli}, Isi}, Begovi}, Lokvan~i}, Zorlak, Demirovi}, Dizdarevi}, Bajrami, Jogun, ^olakhod`i}, Bi~ak~i}, Horman, ]enanovi}, Tufo, Atagi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`ume namaza u d`amiji Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo da je u 87. godini nakon kratke bolesti preminula

JUNUZ (JUSO) BEZDROB
preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. decembra 2010. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. decembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije „Kralj Fahd“ sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Rajfa, k}erka Nirmala, zet E{ef, unuke Lejla i Nejla, sestra Pemba, sestri}i Edin i Nihad sa porodicama, sestri~na Aida sa porodicom, snaha Mulija, brati}i Kemal i D`evad sa porodicama, brati~ne Munevera i Emira sa porodicama, {ura Hikmet sa porodicom, te porodice Bezdrob, Karovi}, ^ehi}, D`emid`i}, Imamovi}, Hasanovi}, Deni}, Veli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Semira Fra{te br. 17/XIV. 111

BO@ANA IVANKOVI], ro|. BRAJKOVI]
Sahrana }e se obaviti 17. 12. 2010. godine u Vi{i}ima, ^apljina. O@ALO[]ENI: sestra Janja sa obitelji, zaova Ljuba, sin Dragan sa obitelji, k}erka Vesna sa obitelji, k}erka Dragica sa obitelji, obitelji Ivankovi}, Brajkovi}, [krba, Cvi16159-1nd` tanovi}, Raji~

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
SARAJEVO

OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

sport

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

73

REPREZENTACIJA Predsjedni{tvo NSBiH dalo na~elan pristanak

Sa Meksikom u Atlanti za 250.000 dolara
Presudili finansijska pozadina ponude i pristanak Safeta Su{i}a Ozbiljna provjera pred Rumuniju, ka`e selektor
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igrat }e 9. februara u Atlanti (SAD) sa selekcijom Meksika, odlu~ilo je ju~er Predsjedni{tvo Nogometnog saveza BiH nakon {to je razmotrilo ponude za odigravanje prijateljske utakmice u FIFAinom zvani~nom februarskom terminu koje su pristigle na adresu NSBiH. Osim ove, najzanimljivija je bila ponuda iz Bolivije da prijateljski susret dvije reprezentacije bude odigran u Antaliji.

D`akmi}: Na Daleki istok po~etkom januara

Kapiten Sarajeva odlazi u Ju`nu Koreju

D`akmi} potpisao ugovor s Gangvonom
Klubu s Ko{eva pripast }e 140.000 eura na ime obe{te}enja
Kapiten Sarajeva Muhamed D`akmi} definitivno odlazi u Ju`nu Koreju, potvrdio nam je ju~er {ef stru~nog {taba ko{evskog premijerliga{a Mirza Vare{anovi}. - D`akmi} je potpisao dvogodi{nji ugovor s ju`nokorejskim fudbalskim prvoliga{em Gangvonom, kojem }e se pridru`iti po~etkom januara, a Sarajevu }e na ime obe{te}enja pripasti 140.000 eura. edstvom jednog Bosanca. - Jasenko Sabitovi} je u~inio mnogo u realizaciji ovog anga`mana. Nakon zapa`ene igra~ke karijere, okrenuo se radu za jednu menad`ersku agenciju u Ju`noj Koreji. Uspostavili smo kontakt, poslali snimke nastupa D`akmi}a, koji je pra}en i u nedavnoj prijateljskoj utakmici izme|u na{e reprezentacije i Poljske u Antaliji - istakao je Vare{anovi}. Odlazak kapitena predstavljat }e sigurno hendikep za Sarajevo, ali u ovom trenutku nije bilo drugog izbora. - D`akmi} je, prije svega, svojim igrama i pona{anjem zaslu`io da ode u inozemstvo. Naravno da }e se njegov odlazak odraziti na ekipu, ali u ovom trenutku Sarajevo nije bilo u stanju da mu ponudi dobre uvjete za produ`avanje ugovora, koji isti~e narednog ljeta. Zna se kakva je situacija u klubu tako da }e nam ovih 140.000 eura itekako dobro do}i da isplatimo dugovanja prema igra~ima - Vare{anoA. Dr. vi}eve su rije~i.

Potpisivanje ugovora
Obje ponude bile su primamljive, a presudila je finansijska pozadina i naklonost selektora Safeta Su{i}a utakmici s atraktivnijim protivnikom. Naime, Meksikanci }e za utakmicu platiti 250.000 ameri~kih dolara i podmiriti tro{kove smje{taja, s tim {to }e se Nogometni savez BiH sam morati pobrinuti za putovanje. Ipak, susret sa Meksikom nije jo{ ba{ potpuno siguran, jer prije toga treba potpisati ugovor. - Vrlo smo blizu dogovora. Predsjedni{tvo NSBiH odlu~ilo je dati na~elnu saglasnost. Obavijestili smo Meksikance da prihvatamo poziv i

Prozivka oko 10. januara
Su{i} s reprezentativcima: Nisu bili protiv odlaska u SAD

- Prozivku igra~a obavit }emo oko 10. januara. Osim Almira Pliske, niko od fudbalera koji su najavili odlazak, nije napustio klub - rekao je Vare{anovi}. ro~ito zato {to nije bilo mnogo atraktivnih alternativa. Meksiko je veoma dobar protivnik, to }e biti ozbiljna utakmica uo~i kvalifikacionog susreta s Rumunijom. Mo}i }emo dobro vidjeti na ~emu smo uo~i tog va`nog duela - rekao je Safet Su{i}. Ponuda Meksika otpo~etka je bila najatraktivnija, ali se postavljao problem putovanja. Mada vlada bojazan zbog toga ho}e li neki klubovi praviti probleme na{im reprezentativcima s obzirom na udaljenost odredi{ta i vremensku razliku, to ne bi smio biti slu~aj, jer su obavezni pustiti igra~e kada je rije~ o zvani~nom terminu bez obzira na to gdje se susrM. TANOVI] et igra. Ovim transferom svi smo zadovoljni, kako D`akmi}, tako i klub. Sarajevo je jo{ jednom potvrdilo da je i u te{kim vremenima u stanju da napravi dobar transfer kao malo ko u BiH - rekao je Vare{anovi}. Transfer je obavljen posr-

sada ~ekamo njihov odgovor - rekao je generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovi}.

Kapiten bio za
Selektor odluku o utakmici nije donio sam. - Razgovarao sam s nekoliko igra~a, prije svih s kapi-

tenom Emirom Spahi}em. @elio sam ~uti njihovo mi{ljenje, jer ipak nije tako lako otputovati u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave radi jedne utakmice, i to izme|u dva prvenstvena kola. Nisu bili protiv toga i nije bilo razloga da ne prihvatimo ponudu, na-

Trenutno su 27. na svijetu
Reprezentacija Meksika trenutno zauzima 27. mjesto rang-liste najboljih selekcija svijeta. Vodi je Hoze Manuel de la Tore (Jose Torre), koji ju je preuzeo nakon Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, gdje su Meksikanci ispali u osmini finala od Argentine. Trenutno su najve}e zvijezde Havijer Hernandez (Javier) iz Man~ester junajteda, \ovani dos Santos (Giovani) iz Totenhema, Karlos Vela (Carlos) iz Arsenala, Rafael Markez (Marquez) iz Njujork red bulsa.

[iroki Brijeg dobiva poja~anje

Brazilac Marsijano se vra}a na Pecaru

Hernandez: Zvijezda u usponu

Sastanak ~elnika NSBiH

Sloboda }e na pripreme i na Kupres

Dominkovi} predstavljao [abovi} potvrdio interes Federalni savez za Zrnanovi}a i Hasanovi}a
Nakon nedavnog sastanka s ~elnicima Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjoj Luci, ~lanovi Predsjedni{tva Nogometnog saveza BiH ju~er su uprili~ili sli~an susret i s predstavnicima Federalnog saveza. Tema razgovora bilo je usvajanje izmjena Statuta, koje zahtijevaju UEFA i FIFA. Na sastanku je zabilje`ena pomalo smije{na situacija, jer je ~lan Predsjedni{tva NSBiH Iljo Dominkovi} ujedno i predsjednik Federalnog saveza. Tako, umjesto da se susretne sam sa sobom i monologom do|e do prijedloga za rje{avanje problema sa Statutom, Dominkovi} je na sastanku zastupao stavove NS FBiH. Zaklju~ka, prakti~no, nije bilo. - Ovo je bio sastanak u okviru mape puta za usvajanje statuta. Bio je konstruktivan, koristan i otvoren. Sada nam predstoji niz novih aktivnosti. Nije bilo konkretnih prijedloga i zaklju~aka, ali smo razmijenili dosta informacija - ka`e generalni sekretar NSBiH JaM. T. smin Bakovi}. Fudbaleri Slobode }e prvi put dio zimskih priprema obaviti na Kupresu, i to od 19. do 27. januara idu}e godine, prenio nam je klupski menad`er Adem [abovi}. On je potvrdio interes kluba da ove zime dovede Dilavera Zrnanovi}a iz banovi}ke Budu}nosti i Eldara Hasanovi}a iz mostarskog Vele`a. Ranije je usagla{en stav da se igra~ki kadar u zimskoj pauzi ne}e gomilati. Trener Denis Sadikovi} mo}i }e na prolje}e ra~unati i na povratnike Stani{u Nikoli}a i Alena Me{anovi}a te na oporavljenog Tarika Okanovi}a. Mimo toga, od vijesti iz Slobode vrijedi izdvojiti verifikaciju Mustafe Isabegovi}a za vr{ioca du`nosti predsjednika kluba nakon {to je Salih [abovi} podnio ostavku s obzirom na to da je kao predstavnik Saveza za bolju budu}nost BiH izabran za poslanika u Skup{tini Tuzlanskog kantona. Isabegovi}ev mandat trajat }e do prolje}a idu}e godine i do izborne sjednice Skup{tine Slobode. E. M.
Marsijano u dresu [irokog prije dvije godine

Brazilac Marsijano (Marciano) vra}a se na Pecaru, potvrdio je ju~er sekretar [irokog Brijega Dragan Soldo. Marsijano je prije dvije sezone upravo s Pecare (u BiH igrao jo{ za Sarajevo i ^elik) oti{ao u redove Sandefjorda, a nedavno je dogovorio sporazumni raskid ugovora s Norve`anima te izrazio `elju da

se vrati u [iroki Brijeg. - U toku je provjera jesu li Marsijanovi papiri ~isti. Ako se to poka`e ta~nim, on }e ponovo postati na{ nogometa{ - rekao je Soldo. Poznato je da dres [irokobrije`ana na prolje}e sigurno ne}e nositi Josip ]utuk, Ivor Vajcer (Weitzer) i, najvjerovatnije, Bo{ko Peraica. D. K.

74
Rezultati {estog kola
Grupa D: Klub Bri` - Viljareal 1:2 (Kuemaha 28 - Rosi 30, 34 penal), Dinamo - PAOK 0:1 (Salpingidis 60). Grupa E: Alkmar - BATE Borisov 3:0 (Sigtorson 7, 84, Maher 86), Dinamo Kijev - [erif 0:0; Grupa F: Sparta - CSKA Moskva 1:1 (Kadlec 44 - D`agojev 15), Lozana - Palermo 0:1 (Munjoz 84); Grupa J: Sevilja - Borusija 2:2 (Romarik 31, Kanut 35 - Kagava 4, Suboti} 49), Karpati - PSG 1:1 (Fedetski 45 Lujindula 39); Grupa K: Liverpul - Utreht 0:0, Napoli - Steaua 1:0 (Kavani 90); Grupa L: Be{ikta{ - Rapid 2:0 (Kvare{ma 32, Ernst 45), Porto - CSKA Sofija 3:1 (Otamendi 22, Mikael 54, Rodrigez 90 - Delev 48). 1. Viljareal 2. PAOK 3. Dinamo 6 4 0 2 8:5 12 6 3 2 1 5:3 11 6 2 1 3 4:5 7 4. Klub Bri` 6 0 3 3 4:8 3

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

sport
6 2 3 1 12:12 9 7:11 7 5:16 1 6 0 1 5

1. PSG

6 3 3 0 9:4 12

2. Sevilja 6 3 1 2 10:7 10 3. Borusija 6 2 3 1 10:7 9 4. Karpati 6 0 1 5 4:15 1

D J

1. Dinamo K. 6 3 2 1 10:6 11 2. BATE 3. Alkmar 4. [erif 6 3 1 2 11:11 10

1. Liverpul 6 2 4 0 8:3 10 2. Napoli 4. Utreht 6 1 4 1 8:9 7 6 0 5 1 5:7 5 3. Steaua 6 1 3 29:11 6

E K
6 1 2 3

1. CSKA M. 2. Sparta

6 2 1 3 8:10 7 5:7 5

3. Palermo 6 2 1 3 4. Lozana

1. Porto 3. Rapid

6 5 1 0 14:4 16 9:6 13 6 1 0 5 5:12 3

2. Be{ikta{ 6 4 1 1

4. CSKA S. 6 1 0 5 4:10 3

F L
6 5 1 0

18:3 16

Inter brani titulu: S finalne utakmice pro{le sezone

Danas `rijeb Lige {ampiona i Lige UEFA

EVROPSKA LIGA Vahid Halilhod`i} nakon opro{taja Dinama od Evrope

Mogu}a repriza finala Bajerna i Intera
U najte`oj poziciji Arsenal koji mo`e izvu}i Bavarce, Barcelonu, Real i [alke
Sedam biv{ih {ampiona i tri debitanta na}i }e se u {e{iru tokom dana{njeg `rijeba parova osmine finala Lige {ampiona. @rijeb }e biti poludirigovan pa se ne}e mo}i me|usobno sastati pobjednici grupa, klubovi koji su bili u istoj grupi te klubovi iz iste zemlje. U najte`oj situaciji definitivno }e biti Arsenal i Inter. „Topnici“ iz Londona, koji su bili drugi u grupi, iza ukrajinskog [ahtjora, imaju samo ~etiri mogu}a protivnika, a to su Barcelona, Real, Bajern i [alke. I aktuelni {ampion Evrope Inter u sli~noj je situaciji, ali osim spomenuta ~etiri kluba i mogu}e reprize pro{logodi{njeg finala s Bajernom, Italijani mogu nabasati i na Man~ester junajted, ^elzi i [ahtjor. Lion Miralema Pjani}a, tako|er, ~eka neko od jakih protivnika. Situacija u kojoj su mu najbolje opcije Totenhem i [ahtjor, definitivno ne mo`e biti ugodna. Pobjednici grupa prve utakmice osmine finala igrat }e kao gosti, a bit }e doma}ini u uzvratima. Prve utakmice igrat }e se 15., 16., 22. i 23. februara 2011. godine, a revan{i 8., 9., (Z. [.) 15. i 16. marta.

Nema predaje, cilj nam je Liga prvaka idu}e sezone
Na meni bi napravili dva ili tri penala
(Od specijalnih izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Zagreba)
Vahid Halilhod`i} je nakon zagreba~ke utakmice Dinamo - PAOK (0:1) skoro pocrnio od muke. Na njegovom licu dobro se vidjelo koliko mu je te{ko pao poraz i ispadanje iz Evropske lige. Rije~i su samo potvrdile taj utisak. - Nemojte kriviti igra~e za ovo, krivite mene - kazao je na{ stru~njak.

Od danas na odmoru u Francuskoj

Zadr`at }emo sve igra~e
Vaha ne `eli razgovarati o prodaji igra~a koji trenutno sjede u svla~ionici Dinama. - Zadr`at }emo ih sve. To je to. Ako je klub u situaciji da ekonomski ne mo`e podnijeti ovaj teret, znam i ja progledati kroz prste. Ali, ne znam za informaciju da }e neko i}i, s tim moram biti upoznat. O tome nema mnogo diskusije. koji je pogodovao ekipi koja se brani - realan je bio Halilhod`i}. Potcrtao je (ne)kvalitet svoje ekipe, priznao da Dinamu nedostaje ne{to vi{e kako bi se napravio korak ka prezimljavanju u Evropi. - Kao napada~, vidim {ta nam nedostaje u nekim susretima. Na meni bi, vjerovatno, bila dva ili tri penala. Ali, ne mo`emo zamjeriti igra~ima koji su tek do{li u Dinamo, a prije igrali neke lige daleko od Evrope - rekao je Vaha. Priznao je da ga poraz mnogo boli. Najvi{e zbog igra~a i navija~a Dinama, koji ~etiri decenije ~ekaju da njihov klub prezimi u Evropi.

Njema~ki {ampion {alje ponude

Besana no}
Ni jutro poslije nije odavalo bolji utisak. Vaha je sa mukom cijedio rije~i. Osjetilo se da je no} nakon susreta bila besana. Ju~er je na{ stru~njak obavio niz sastanaka i oprostio se s igra~ima koje je poslao na odmor, a planirao je da ve} danas bude u svom pariskom domu. Najavio je da }e tokom zimske pauze, najvjerovatnije, do}i u BiH na nekoliko dana. O utakmici je zadr`ao mi{ljenje koje je izrekao nakon njenog zavr{etka na konferenciji za novinare. Igra~ima nije `elio ni{ta zamjeriti. Prema njegovim rije~ima, odigrali su u skladu sa svojim mogu}nostima. - Dali su onoliko koliko su mogli po te{kom terenu,

Bajern tra`i defanzivca
Prema pisanju magazina „Kicker“, njema~ki {ampion Bajern iz Minhena `eli anga`irati lijevog beka Evertona Lejtona Bejnsa (Leigton Beines). Englez je ove godine debitirao za reprezentaciju koju vodi Fabio Kapelo (Capello), ali nije putovao na Svjetsko prvenstvo. Transfer bi trebao ko{tati 10 miliona eura, a Bejns ima ugovor s Evertonom do 2015. godine. Kao Bajernove `elje spominju se jo{ dvojica defanzivaca, Brazilac Lui` Gustavo (Luiz) iz Hofenhajma te Mats Humels (Hummels) iz Bo(Z. [.) rusije Dortmund.

Potra`ite na kiscima

(Foto: M. @ivojevi})

Halilhod`i}: Postoje porazi koji bole vi{e od ostalih, a ovaj je takav

Ne bih mnogo promijenio
Na pitanje da li bi sada ne{to druga~ije uradio u pripremi me~a, Halilhod`i} je rekao kako sumnja da bi. - Ne bih mnogo promijenio. Jesam li mo`da rano krenuo u totalni napad? S ~etiri centarfora nema igre. I{ao sam na zadnju kartu, o~ekivao sam da }e jedan od ove ~etvorice imati vi{e sre}e, mangupluka da do|e u poziciju za gol. Igra koju smo pru`ili u prvom dijelu na ovako te{kom terenu, bila je jedna od boljih Dinamovih igara - smatra Vaha.

- Trebamo kriviti sami sebe. Postoje porazi koji bole, a ovaj me boli veoma mnogo. Ove sezone nisam planirao ni{ta u Evropi, moj prvi cilj je da se dogodine poku{amo kvalificirati u Ligu prvaka. Ova igra ove godine je bila nagrada za trud i rad koji su momci pru`ili. Boli me. Ne mene kao trenera. Vidio sam prvi put navijanje, atmosferu, pune tribine. Pobjedu bih poklonio navija~ima koji su do{li iz svih krajeva. To bi bilo za njih - kazao je. Neuspjeh s PAOK-om je ostavio traga, ali prema Vahinim rije~ima, ne}e ostavi-

ti posljedice na njega, a nada se da ne}e ni na ekipu.

Gorke pilule
- Nisam ja takav da se brzo pokolebam i predam. Imao sam ja gorkih pilula. U Ligi prvaka s Pari Sen @ermenom imao sam 1:1 i igra~a vi{e i izgubio s 1:3. Dva-tri puta falio mi je zadnji korak. Ve~eras nije rije~ o Vahi nego o svim ovim ljudima koji su do{li po ovoj hladno}i da bodre Dinamo. Krivo mi je zbog njih, koji toliko dugo ~ekaju proboj u prolje}e - zaklju~io je na{ stru~njak. A. NOVALIJA

Biv{i francuski kapiten napustio Asocijaciju

Tiram nezadovoljan administracijom
Biv{i kapiten francuske reprezentacije Lilijan Tiram (Lilian Thuram) podnio je ostavku na ~lanstvo u Vije}u Francuske fudbalske federacije, nezadovoljan administrativnom funkcijom koju je obavljao u tom tijelu. Predsjednik FFF-a Fernan Di{osoj (Fernand Duchaussoy) istakao je da je Tiram podnio ostavku, jer se nije dobro osje}ao u ulozi rukovodioca. - Tiram mi je objasnio da mu mjesto u Vije}u nije odgovaralo, jer se radi o administrativnoj vrsti posla, koja nema direktne veze s fudbalom na terenu - rekao je Di{osoj. Tiram je izabran u Vije}e kao predstavnik elitnih francuskih igra~a, a zamijenio je sada{njeg predsjednika Evropske fudbalske asocijacije Mi{ela Platinija (Mi(M. T.) chel).

sport

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

75

[PEKULACIJE Man~ester siti mogao bi ove zime uzdrmati svijet

100 miliona eura za Andresa Inijestu! Nekada zvijezde,
Ronaldinjo: Na meti Palmeirasa

Ronaldinjo i Adrijano uo~i derbija

Barcelona je pro{le sezone zabilje`ila gubitak od skoro 80 miliona eura, a ukupan dug popeo joj se na 442 miliona eura

Nakon sedam prosperitetnih godina, i Barcelona je osjetila posljedice finansijske krize, jer je katalonski klub, prvi put od 2003., zavr{io sezonu s gubitkom u poslovanju. Sa minusom od 79,6 miliona eura iz pro{le sezone, Barcelona je svoj ukupni dug uve}ala na nezavidna 442 miliona eura. Alarm je uklju~en, a do{lo se ~ak i do odluke koja }e promijeniti historiju kluba - prihva}ena je ponuda za reklamu na do sada svetom dresu, prvi put otkako Barcelona postoji, ne ra~unaju}i nekomercijalnu promociju UNICEF-a. Ni to, izgleda, nije sve. U zimskom prijelaznom roku mogla bi uslijediti {okantna odluka o prodaji Andresa Inijeste (Iniesta), prema mi{ljenju mnogih, najboljeg veznog igra~a svijeta. Naime, vlasnici Man~ester sitija spremni su, navodno, za kreatora igre {panske reprezentacije isplatiti nevjerovatnih 100 miliona eura u nemoralnoj ponudi koja bi zaintrigirala ~ak i najbogatiji klub.

sada posmatra~i
Brazilski asovi gledat }e duel s klupe
Prije nekoliko godina, tribine su bile prepune onih koji su dolazili samo da gledaju Ronaldinja (Ronaldinho) i Adrijana (Adriano). U nedjeljnom derbiju Milana i Rome nekada{nje brazilske zvijezde i same }e biti samo posmatra~i, a navija~i }e klicati nekim drugim fudbalerima. Ronaldinjova forma u posljednje vrijeme uglavnom mu garantira samo mjesto na klupi Milana, dok trener Rome Klaudio Ranijeri (Claurio Ranieri) uporno insistira na tome da Adrijano nije za startne postave u velikim utakmicama tako da }e obojica nedjeljni derbi ili bar njegov dobar dio gledati s klupe za rezervne igra~e. Ronaldinjo je nekada bio idol navija~a Barcelone. Njegovi potezi prepri~avali su se danima. No, to je bilo u nekom drugom svijetu, u onome u kojem Brazilac nije mahmuran dolazio na treninge. Adrijano se u igra~a iz drugog plana pretvorio zbog veli-

Adrijano: Sporedna uloga

Inijesta: Ima li lojalnost klubu granice

- Inijesta iza sebe ima fantasti~nu sezonu. To {to je od malih nogu njen igra~, ne zna~i da Barcelona ne bi razmotrila ovakvu ponudu rekao je za {pansku „Marcu“

neimenovani predstavnik engleskog kluba. Inijesta, koji je u naju`em izboru za fudbalera godine, s Barcelonom ima ugovor do 2015. Zbog njegove lojalno-

Krojf: „Mes que un club“ vi{e ne postoji
Barcelonina odluka da prihvati sponzorstvo katarske fondacije izazvala je veliko negodovanje legende katalonskog kluba Johana Krojfa (Cruyff). Ugovor Katalonaca o prodaji mjesta na dresu, u ukupnoj vrijednosti od 150 miliona eura, najve}i je u historiji fudbala, ali Krojf smatra da je taj potez pokvario historiju kluba, jer Barcin slogan „Mes que un club“ („ Vi{e od kluba“) prestaje va`iti. - S dru{tvenog stanovi{ta, to je bio vrlo lo{ potez. Ako je klubu trebalo novca, bilo je drugih na~ina da ga prona|e - rekao je Krojf, koji trenutno obavlja du`nost selektora Katalonije.

sti klubu, drugi nisu ni poku{avali pregovarati. No, bogati {eici iz Man~ester sitija vode se najjednostavnijom ra~unicom - ponuditi sumu koja se ne odbija, tim prije {to Barcelona svog veznjaka cijeni na 65 miliona eura, 35 manje od onoga koliko je Siti, navodno, spreman dati. Ono ~ega su u Barceloni svjesni je da Inijestina vrijednost nikada ne}e biti ve}a nego sada, pa njegova eventualna prodaja ne bi trebala predstavljati veliko izneM. T. na|enje.

kih privatnih problema zbog kojih je ~ak razmi{ljao i o samoubistvu. Nekada{nji ubojiti napada~ Parme i Intera, u Romi je tek sporedna li~nost. Status njih dvojice u njihovim klubovima izazvao je dosta {pekulacija u brazilskim medijima, koji tvrde da bi se ve} u januaru mogli vratiti u domovinu. Ronaldinjo je, navodno, na meti Palmeirasa, dok bi Adrijano mogao zavr{iti u Korintija(M. T.) nsu.

Alegri: Ronaldinjo ostaje do juna
Ronaldinjov ugovor sa Milanom isti~e u junu idu}e godine, a trenutno nema nikakvih signala da bi mu vodstvo kluba moglo ponuditi produ`etak saradnje. Ipak, trener Masimilijano Alegri (Massimiliano Allegri) tvrdi da od Ronaldinja jo{ mo`e biti koristi. - Ostat }e kod nas najmanje do juna. Mislim da mo`e pomo}i ekipi - ka`e Alegri. Italijanski stru~njak mnogo je riskirao kada je Ronaldinja premjestio na klupu. No, uspon Milana na prvo mjesto na tabeli dokazao je ispravnost njegove tvrdnje da nijedan igra~ ne mo`e biti iznad kluba. Pa ~ak i ako se on zove Ronaldinjo.

Tragedija u engleskom fudbalu

Nakon pobjede Intera

Roberts se objesio zbog afere zaru~nice s bratom D`ona Terija
Golman engleskog kluba Ra{den i Dajmonds Dejl Roberts (Dale) objesio se nekoliko mjeseci nakon {to je otkriveno da ga je zaru~nica prevarila s bratom D`ona Terija (John Terry) i potom napustila. Zloglasni Terijevi dolazili su vi{e puta ove godine na naslovne strane tabloida, D`on zbog afere s biv{om djevojkom Vejna Brid`a (Wayne Bridge), a Pol zbog afere sa zaru~nicom 24-godi{njeg saigra~a iz Ra{dena. Afera se desila dok se Roberts oporavljao od povrede, a ~im ju je javnost otkrila, veza Robertsa i njegove zaru~nice se raspala. Po uzoru na Brid`a, koji
Benitez: Finale Svjetskog klupskog prvenstva

Tunis bez selektora

Bertran Mar{an dobio otkaz
Morati pun rije~i hvale za Beniteza
Trener Intera Rafael Benitez primio je neo~ekivane pohvale od predsjednika kluba Masima Moratija (Massimo Moratti) nakon {to se klub plasirao u finale Svjetskog klupskog prvenstva. - Benitez je pokazao veliki profesionalizam, rije{io je izuzetno te{ku situaciju. Radio je zaista marljivo - sasuo je Morati komplimente treneru nakon {to je Inter s 3:0 savladao Seongam iz Ju`ne Koreje. (Z. [.)

Fudbalska asocijacija Tunisa odlu~ila je da selektoru Bertranu Mar{anu (Bertrand Marchand) uru~i otkaz, a presudio mu je katastrofalni start u kvalifikacijama za Afri~ki kup nacija 2012. godine. Francuski stru~njak po-

tpisao je u junu ove godine ugovor na dvije godine, a cilj mu je bio da odvede selekciju na Kup nacija. No, {anse da to ostvari izblijedile su nakon {to su Tuni`ani do`ivjeli dva poraza od Bocvanem a protiv Malavija osvojili samo bod. (M. T.)

I [koti igraju za kladionicu?
Fudbaler {kotskog Madervela Stiv D`enings (Steve Jennings) negirao je da je umije{an u kla|enje nakon {to je optu`en da je u utakmici protiv Hartsa, koja je odigrana u utorak, namjerno dobio crveni karton. D`enings je isklju~en sedam minuta prije kraja zbog vrije|anja sudije, a Britanska asocijacija novinara objavila je da je zabilje`eno nekoliko uplata na opciju da }e u utakmici biti crveni karton, uklju~uju}i i jednu (M. T.) od 500 funti.

Pol Teri: Afera zavr{ila tragedijom

Roberts: Nije se mirio s gubitkom

nije `elio putovati na Svjetsko prvenstvo zbog D`ona, i Roberts je odbio da bude u

istoj ekipi s Polom Terijem. Na kraju je brat stopera ^elzija otjeran iz kluba. (M. T.)

Ante Suton, predsjednik [irokog

Mejson bi se vratio, ali je novac prepreka
Ameri~ki bek ^ester Mejson (Chester Mason), nezadovoljan minuta`om, raskinuo je ugovor s latvijskim Ventspilsom i tako postao slobodan igra~. Najkorisniji ko{arka{ NLB lige u pro{loj sezoni izrazio je `elju da se vrati u [iroki TT kabele. Je li zaista mogu}e da sjajni bek ponovu obu~e dres bh. prvaka, pitali smo predsjednika [irokog Antu Sutona. - U kontaktu smo s njegovim menad`erom. Postoji obostrana `elja za saradnjom, ali se bojim da }e novac biti od presudne va`nosti. Amerikanac bi za nas bio veliko poja~anje,

76

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

sport

TENIS Dru`enje igra~a i predstavnika Saveza na kraju sezone

Najuspje{nija godina u historiji
Uspjeh reprezentacije, koja je iz Tre}e grupe stigla na prag Prve, obilje`io je 2010. godinu, ka`e Edin Arslanagi}
Izuzetni uspjesi reprezentacije Bosne i Hercegovine u Dejvis kupu te igra~a u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji ~ine ovu godinu uvjerljivo najuspje{nijom u historiji tenisa u na{oj dr`avi. U povodu okon~anja sezone, Teniski savez BiH organizirao je ju~er u sarajevskom „Clubu 1282“ dru`enje s novinarima. TSBiH predstavljao je udarni trojac, predsjednik Edin Arslanagi}, potpredsjednik Ivan Brki} i direktor Zlatko [o{e. Selektor Dejvis kup reprezentacije Daver Vrani} prisje}ao se s Aldinom [etki}em, Ismarom Gor~i}em i Damirom D`umhurom pobjeda iz Makedonije i Estonije te borbe s Portugalom za mjesto u Prvoj diviziji Euroafri~ke zone. - Uspjeh reprezentacije, koja je iz Tre}e grupe stigla
Mejson: Napustio Latviju

ali mislim da }e finansijski mo}niji, prije svih NLB klubovi, br`e reagirati D. K. rekao je Suton.

Cibona ostaje bez poslovnih prostora vrijednih 60 miliona eura
Skup{tina Ko{arka{kog kluba Cibona prihvatila je ostavku kompletnog Upravnog odbora, {to je bio uvjet kako bi vlasti Grada Zagreba pomogle biv{em evropskom prvaku. Zagreba~ki gradona~elnik Milan Bandi} izjavio je ranije da }e spasiti klub ako dosada{nje rukovodstvo odstupi, a poslovni prostori Cibone, vrijedni 60 miliona eura, postanu vlasni{tvo Grada. U Ciboni o~ekuju da }e gradske vlasti u potpunosti preuzeti finansiranje kluba, uklju~uju}i obavezu da vrate 23 miliona eura, koliko iznosi klupski dug.

D`umhur, [etki}, Jugi}-Salki} i Gor~i}: Opu{tena atmosfera

(Foto: O. Kadribegovi})

na prag Prve, obilje`io je 2010. godinu. Velika je stvar

Dramati~ni me~ u Njujorku

Niksi se uzalud radovali
Amari Studemajer (Amare Stoudamire) pogodio je sa zbukom sirene za kraj „trojku“ i potr~ao u zagrljaj saigra~a da proslavi pobjedu Njujork niksa nad Boston seltiksima. No, radost doma}ih ko{arka{a kratko je trajala, jer su sudije utvrdile da je sjajni krilni centar {utirao nakon {to je isteklo vrijeme. Tako su ipak slavili „Zeleni“ iz Bostona, ~iji je lider Pol Pirs (Paul Pierce) 0,4 sekunde prije kraja pogodio za 118:116 i 11. uzastopnu pobjedu Seltiksa u NBA ligi. Pirs je postigao ukupno 32 poena, a Studemajer 39 u prvom porazu Niksa u posljednjih devet me~eva. Rezultati: Indijana - LA lejkers 94:109, Njujork - Boston 116:118, Filadelfija - LA klipers 105:91, Toronto - ^ikago 93:110, Majami - Klivlend 101:95, Nju Orleans - Sakramento 94:91, Oklahoma Hjuston 117:105, Memfis [arlot 113:80, San Antonio Milvoki 92:90, Feniks - Minesota 128:122, Dalas - Portla(E. J.) nd 103:98.

D`umhur ide prema vrhu
Evropski juniorski {ampion Damir D`umhur igrat }e od naredne godine na seniorskim turnirima. Iako va`i za jednog od najve}ih svjetskih talenata, Damir je ~vrsto na zemlji, svjestan da samo uz ogromne napore mo`e napraviti dobru karijeru. - Po~et }u igrati Futurese, cilj mi je da sakupljam bodove i da se plasiram me|u prvih 500 igra~a. Po~injem odmah u januaru, a na kraju sezone mo`da odigram i neke turnire iz serije ^elend`er. Naravno, tu su i nastupi Dejvis kup reprezentacije - govori D`umhur, koji je na Olimpijadi mladih u Singapuru osvojio bronzanu medalju.

to {to je za BiH po~eo nastupati Amer Deli}, nekada 60. igra~ svijeta, tako da o~ekujemo da }emo biti jo{ bolji u budu}nosti. Tako|er, veoma je bitno osnivanje Fondacije „Tenis“, koju su podr`ale izuzetno ozbiljne i sna`ne firme. Mnogo je aspekata kojima }e se Fondacija baviti, a krajnji cilj je pomo} teniserima i teniserkama svih kategorija kazao je Arslanagi}. Mervana Jugi}-Salki} se nakon osmomjese~nog oporavka od povrede vratila na teren i pokazala da jo{ ima {ta da ka`e u tenisu. Na{a najpo-

znatija teniserka nada se kako }e u 2011. biti jo{ bolja. Aldin [etki} igrao je najbolju sezonu u karijeri te je do{ao do prilike da nastupi u kvalifikacijama za Australian Open. Nakon priprema u Turskoj, sa Marselom Ilhanom, Aldin }e nastupiti na turniru u ^enaiju, a zatim ide u Melburn. [to se ti~e reprezentacije, narednu sezonu po~et }e u martu duelom protiv Maroka u okviru Druge grupe. U slu~aju pobjede, BiH bi bila doma}in u narednom kolu, najvjerovatnije LitvaZ. [. niji.

PLBiH za rukometa{e
Zaostala utakmica 10. kola: Konjuh - Bosna Prevent 30:29. 1. Bosna BH-Gas 10 10 0 0 278:208 30 2. Borac 3. Izvi|a~ 4. Gora`de 5. Grada~ac 6. Konjuh 7. Bosna P. 8. Prijedor 9. Sloga 10. Krivaja 11. Gra~anica 10 9 0 1 282:240 27 10 8 0 2 299:243 24 10 5 2 3 263:259 17 10 4 0 6 256:269 12 10 3 2 5 235:262 11 10 3 1 6 276:290 10 10 3 1 6 258:302 10 10 2 2 6 271:277 8 10 2 0 8 265:301 6 10 1 2 7 251:283 5

Rukometa{i ^elika jesenji prvaci Prve lige FBiH

Zeni~ani `ele na pauzu sa stopostotnim u~inkom
Rukometa{i ^elika ve~eras }e od 19 sati u Areni, u 11. kolu Prve lige Federacije BiH - grupa Sjever, ugostiti kom{ije iz @ep~a i tako se oprostiti od svojih navija~a za ovu polusezonu. Zeni~ani su ranije osigurali naslov jesenjeg prvaka sa maksimalnih 30 bodova iz deset utakmica i gol-razlikom od plus 175 (403:228). - Svi smo uvjereni u trijumf. @elimo da sa stopostotnim u~inkom odemo na zaslu`eni odmor i u~initi jo{ jedan korak na putu povratka u Premijer ligu - ka`e iskusni piV. B. vot Aldin Begagi}.
Begagi}: Korak na putu povratka u Premijer ligu

Tuzlanke na finalnom turniru
@enski odbojka{ki klubovi Tuzla, Jedinstvo, Jahorina i Radnik plasirali su se na finalni turnir Kupa BiH. U mu{koj konkure-

nciji to su Mladost, Napredak i Br~ko Jedinstvo, dok }e ~etvrti u~esnik zavr{nice biti poznat 29. decembra, kada igraju Kakanj i Modri~a Optima. Finalni turniri igrat }e se od 11. do 13. marta naredne godine.

sport

Dnevni avaz, petak, 17. decembar/prosinac 2010.

77

Tabela
Rezultati 12. 1. Mladost 11 9 2 887:776 20 kola: Herce2. ^apljina 11 9 2 883:796 20 govac - Borac 3. Bosna 11 9 2 885:801 20 Nektar 74:57, 4. Borac 11 7 4 836:806 18 ^apljina La5. Hercegovac 11 6 5 789:808 17 sta - Varda 6. Zrinjski 11 5 6 885:835 16 HE 83:77, Br- 7. Leotar 11 5 6 810:791 16 otnjo - ^elik 8. Sloboda 11 5 6 820:819 16 84:74, Zri9. Kakanj 11 5 6 887:930 16 njski - Kakanj 10. ^elik 12 4 8 780:878 16 105:75, Mla11. Varda 11 3 8 776:817 14 dost - Sloboda 12. Brotnjo 11 3 8 838:913 14 76:64, Slavija 13. Slavija 11 2 9 736:842 12 - Bosna ASA BH Telecom 83:101. Slobodan je Leotar. Parovi 13. kola (18. decembar): Bosna ASA BH Telecom - ^apljina Lasta, Kakanj - Brotnjo, SL IAT Leotar - Mladost, Varda HE - Zrinjski, Borac Nektar - Slavija, Sloboda - Hercegovac. Slobodan je ^elik.

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

Mladost prejaka i za Slobodu
Teletovi}: Sedam „trojki“ za poluvrijeme

EUROLIGA Sjajne partije bh. ko{arka{a

\edovi}: Jo{ samo da ovako igramo i u dresu reprezentacije
Teletovi} pogodio rekordnih devet „trojki“, bek Lotomatike najkorisniji igra~ 9. kola nakon prvih sedam me~eva Vardinih 15 ko{eva
Takva {uterska ve~er odavno nije zabilje`ena. Mirza Teletovi} priredio je pravi {ou za vi{e od 5.000 gledalaca u dvorani u litvanskom Kaunasu, koji su u nevjerici posmatrali kako kapiten {panskog prvaka Kaha Laborala re{eta mre`icu njihovog @algirisa. Reprezentativac Bosne i Hercegovine oborio je rekord Eurolige pogodiv{i ~ak sedam „trojki“ u prvom poluvremenu (8/7, ukupno 26 poena) da bi s jo{ dvije u nastavku izjedna~io apsolutni rekord elitnog kontinentalnog takmi~enja, uz sjajnu realizaciju od 13/9! Vitorije u produ`etku poveo s nedosti`nih pet poena razlike nakon {to su doma}ini nadoknadili minus 19 iz prvog dijela (33:52). Teletovi} je zavr{io utakmicu i s li~nim rekordom od 32 poena uz osam skokova, a Kaha s pobjedom (95:89), kojom je ostala u utrci za mjesto me|u 16. I pored ovih impresivnih brojki, Teletovi} u ukupnom statisti~kom zbiru (23 boda) ipak nije nadma{io reprezentativnog saigra~a Nihada \edovi}a (32). U pobjedi rimske Lotomatike nad {panskom Unikahom (81:75) bek bh. selekcije postigao je 23 poena (slobodna bacanja 11/10) uz {est asitencija, tri skoka i ~ak devet iznu|enih prekr{aja za ukupno 32 indeksna boda, najvi{e od svih
Teletovi} Varda \edovi}

Velimirovi} (Mladost): Postigao 17 poena

Pobjedom nad Slobodom u 12. kolu ko{arka{i Mladosti sa~uvali su mjesto na vrhu tabele Prvenstva BiH.

20, Jefti} 3, Sekicki 16, Jovanovi}, Tanasilovi} 15, Ahmedi}, Latifagi}. Trener: Senad S. K. Muminovi}.

Mladost Sloboda

76 Zrinjski 64 Kakanj

105 75

Presudio doma}inu
Njegova posljednja, deveta „trojka“ presudila je doma}inu, jer je ovim Teletovi}evim pogotkom tim iz

34,0 20,5 16,8 14,3 5,7 4,0

26,2 8,6 2,6

igra~a u prvih sedam me~eva 9. kola Eurolige (sino} je odigrano preostalih pet susreta).

Varda: Vrije|ali su me primitivci
Dio navija~a Partizana uvredama je do~ekao Ratka Vardu iako je rije~ o ko{arka{u koji je po~eo karijeru upravo u beogradskom klubu. - Vrije|alo me je nekoliko desetina navija~a. [ta da ka`em za njih osim da su primitivci, ali ja igram ko{arku, ne mogu da stavim traku preko o~iju - rekao je Varda.

Rimljani u top 16
- [ta da ka`em osim da po`elim da nastavimo s ovako dobrim igrama, ne samo u klubu nego i u reprezentaciji, posebno zato {to nas idu}e godine o~ekuje Evropsko prvenstvo. Mirzin u~inak me ne

Vitorija, magnet za velike {utere
Klub iz Vitorije o~ito je magnet za velike {utere. Rekord koji je Teletovi} izjedna~io postavio je u aprilu 2001. Litvanac Saulijus Strombergas, u to vrijeme ~lan Kaha Laborala (klub je igrao pod nazivom Tau keramika), pogodiv{i devet od devet. Isti je broj „trojki“, ali iz ~ak 19 poku{aja prije dvije godine imao Amerikanac Tomas Kelati (Thomas) u dresu {panske Unikahe. No, Teletovi}ev rezultat posebno je vrijedan, jer je postignut u sezoni u kojoj je linija za tri poena sa 6,25 pomjerena na 6,75 metara.

iznena|uje, iz sezone u sezonu napreduje. [ta re}i o igra~u koji je lider prvaka [panije - hvali \edovi} krilo Kaha Laborala ne zaboravljaju}i spomenuti i iskusnog centra Ratka Vardu u Prokomu (15 poena u porazu od Partizana s 59:61). O vlastitom u~inku i prolasku Rimljana u top 16 Eurolige, ka`e: - Poku{avam dr`ati neki standard, naro~ito u odbrani. Bitno je, ipak, samo pobijediti, a to ho}u li posti}i dva ili 20 ko{eva, sporedna je stvar. Ina~e, nama je poraz [arlroa od Olimpijakosa jo{ u ponedjeljak otvorio vrata drugog kruga, ali nam je zbog atmosfere u ekipi trebala jedna velika pobjeda i dobili smo je protiv sna`ne (E. J.) Unikahe.

Arena Komercijalne banke u Mrkonji}-Gradu. Gledalaca 800. Sudije: Sa{a Babi} (Banja Luka), Ivan Mili~evi}, Vladimir Mari} (^itluk). Pet li~nih gre{aka: Hrn~i} (35), Komatina (37), Velimirovi} (40), Albijani} (40). Rezultat: Mladost - Sloboda 76:64 (17:19, 22:18, 16:6, 21:21). MLADOST: Pekez, Ivani} 6, Avdibegovi} 15, \uranovi} 8, Milo{evi} 18, Komatina 9, Deli}, Vidovi}, Ke`i} 3, Velimirovi} 17, Radanovi}, Kalajd`ija. Trener: Goran Sladojevi}. SLOBODA: Hod`i}, Buli}, Kastratovi} 4, Hrn~i} 8, Halilbegovi} 4, Albijani}

Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca 200. Sudije: Jasmina Bi{~evi} (Sarajevo), Milan Adamovi}, Zdravko Ze~evi} (Banja Luka). Rezultat: Zrinjski - Kakanj 105:75 (21:21, 25:12, 29:23, 30:19). ZRINJSKI: Ma{i} 11, Ar. Kahrimanovi} 20, Peljto 3, Prce 3, Tomi} 6, Simonovi} 8, Hasandi} 10, Peraica 19, Petrovi}, Ramljak 5, [aki} 20. Trener: Boris D`idi}. KAKANJ: Deliba{i} 4, ^aluk 2, D`. Had`i} 7, Muflizovi}, Dedi} 4, Mehti} 2, Muli} 2, Sulji} 9, J. Had`i} 1, Begovac 12, Ab. Kahrimanovi} 24, Suljagi} 8. Trener: IrMa. P . fan Hasagi}.

Skokovi: Poeni: Minute:

^elik se poja~ava za opstanak

Stigao Milekovi}, dolazi i Leki}
^elik je krenuo u potragu za novim ko{arka{ima koji bi trebali poja~ati tim uo~i odlu~uju}ih duela u borbi za opstanak u Prvenstvu BiH. Na probu je stigao krilni igra~ Ivan Milekovi} (22 godine, 195 centimetara), koji je pro{le sezone igrao za bh. prvaka [iroki TT kabele, a ovu je po~eo u hrvatskom prvoliga{u Zaboku. Danas se o~ekuje dolazak 27-godi{njeg pleja Luke Leki}a (27, 186), tako|er doskora{njeg ~lana Zaboka. - Milekovi} je po~eo trenirati s ekipom. S obzirom na to da smo slobodni naredno kolo, u subotu }emo odigrati

Milekovi}: U pro{loj sezoni igrao za [iroki

test-utakmicu protiv Busova~e u Areni, u kojoj bi trebali nastupiti i Milekovi} i Leki}. Ako budu zadovoljili, potpisat }emo s njima ugovore do kraja sezone - ka`e direktor V. B. ^elika Alija Por~a.

PETAK 17. 12. 2010.

22.15
SERIJA, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

KONA^NO PETAK!

20.10

TV BINGO SHOW

22.10

VOX POPULI

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

09.30

UDRI MU[KI

Mjesto zlo~ina - New York
Nestalo je tijelo ~ovjeka koji je pao sa 52. sprata. Forenzi~ari moraju ovaj ~udni doga|aj procesuirati kao slu~aj nestale osobe...

23.00
FILM, HAYAT TV

Fantom
21. superheroj stanovnika Bengale mora putovati u Njujork kako bi sprije~io bogatog ludaka da do|e do tri ~arobne lobanje koje sadr`e tajnu najve}e mo}i. Uloge: Bili Zejn, Kristi Svanson, Tret Vilijams, Ketrin Zeta-D`ons Reditelj: Sajmon Vinser

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.00 Frenderi u BiH, animirana serija 09.15 101 nesta{luk, igrana serija, 7/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 244/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 25/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 12.55 Javna istraga, igrano-dokumentarni program, 3/4, r. 13.30 Otvaranje zimske turisti~ke sezone: Zimi u susret, prijenos 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 56/66 15.05 U~ilica, kviz 15.25 Putovanje ptice Kari, strani dokumentarni program 16.25 BH gastro kutak, kulinarski show 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 28/33 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 10/36 20.35 Povjerljivi dosijei: Romanovi, strana dokumentarna serija, 1/3 21.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 1/14 22.00 BHT vijesti 22.15 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 66/70 23.00 Zendeli, ameri~ki igrani film 00.40 Pe~at, doma}a igrana serija, 10/36, r. 01.10 Kona~no petak!, r. 02.25 Pregled programa za subotu
jska serija 21.45 Emisija Istina - repriza 23.00 Dnevnik 1 repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija, repriza 22.00 22.25 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 80. epizoda, r. 10.00 D`epni zmaji}i, serija za djecu, 6. epizoda 10.30 Phil iz budu}nosti, serija za djecu, 33. epizoda 10.50 ^arli i Mimo, crtani film 10.55 Villa Maria, igrana serija, 14. epizoda 11.00 Villa Maria, igrana serija, 14. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 81. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 14.15 CSI: Miami, igrana serija, 10. epizoda 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 60. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 200. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 15. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 85. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Dopunska nastava, 14. emisija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.45 ^ista~, igrana serija, 13. epizoda 23.35 Dje~ija soba, {panski igrani film 00.55 Federacija danas, r. 01.20 Dnevnik 3, r. 02.05 Pregled programa za subotu
Gradovi i regije svijeta Vremenska prognoza Glas Amerike Tre}a dimenzija

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 09.50 Spielberg, Povratak u budu}nost 10.15 Bilo jednom u Turskoj, turska telenovela 11.15 V.I.P Survivor, bez cenzure - dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Biseri, talk show 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.10 Red Carpet, showbiz magazin 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P. Survivor, reality show 23.20 V.I.P. Survivor, bez cenzure-no} 23.50 Lanina vramanska prognoza 23.55 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a
17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.30

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo - sezona lova 09.00 Timmy, crtani film, 34. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 16. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 15. i 16. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 22. epizoda 10.25 WINX, crtani film, 22. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 22. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 40. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 92. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 79. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.20 Bioclinica 15.30 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 94. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 93. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 14. epizoda 18.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 15. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 95. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.00 Fantom, igrani film 01.00 Sport centar

08.00 Vojnikova ljubav, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, u`ivo 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija, u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Grand show 23.00 Oficir i d`entlmen, film 01.00 Farma, u`ivo 02.00 Utvara, film
21.00 Doma}a serija: Bela la|a 22.30 Dnevnik 3

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.45 21.15 Alfa mozaik, jutarnji program Emisija [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, r. Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana Muzika i EPP Ja sam tvoja sudbina - indi-

22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Igrani film 21.30 Turizam 22.00 Izgubljena soba, igrana serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV KISS
16.30 19.00 19.20 19.30 20.10 20.40 Hrana i vino, emisija DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Reporta`a ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 21.40 Dnevnik KISS, r. 22.00 Film 23.30 No}ni program

TV USK
18.45 19.00 19.30 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 22.50 23.20 Crtani film Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Biografije: Bob Dilan 2. dio, dok. serijal Muzi~ki predah Razmi{ljaj zeleno, dok. program Dnevnik 2 TV USK Ple{i, ple{i, igrana serija Bonaventura, dok. program Strogo povjerljivo, dok. program

TV izlog Frej`er Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Igrani film TV izlog

HIT TV
19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Frame Pod suncem Sen Tropea Scena Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.00 Lavina, igrani film 01.00 Sport centar

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Igrani program, repriza Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

BN
14.00 Novosti 14.05 Doma}a serija: Povratak otpisanih 15.00 Doma}a serija: Jelena, r. 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}a serija: Povratak otpisanih 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena

TV OSM
17.30 17.55 18.30 18.55 19.05 19.35 19.40 19.50 20.00 21.15 TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Marketing 8 Peta no} Serija: Ti si moja sudbina

TV HEMA
19.00 El profe - igrana serija, 42. epizoda 20.00 Reporta`a 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 El profe - igrana serija - 42. epizoda - repriza

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 Budimo humani Ja sam tvoja sudbina, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Svakodnevnica Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.10 Me|u nama, repriza 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 20.55 22.30 23.20 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti 1/1 - revijalni program Dragulj u palati, igrana serija Aktuelnosti r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.30
FILM, Nova TV

20.05 MIRIS KI[E NA BALKANU

16.00

PLIVANJE

20.30MONCHENGLADBACH - HAMBURGER

23.00

FULLTILT POKER

20.00

[APTA^ PSIMA

20.00

HITORAMA

19.05 SVE [TO JE VA@NO

19.10

GALILEO

15.00 Vijesti 15.10 TV lica 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Miris ki{e na Balkanu

14.00 Ski skokovi, S. Kup Engelberg 15.00 Alpsko skijanje 16.00 Plivanje, S.[. Kratke staze Dubai 18.45 Fudbal 18.55 Ski skokovi, S. Kup Engelberg 20.00 Boks, Kipar 22.30 Ski skokovi, S. Kup Engelberg

13.45 Superkros, @eneva 15.00 Svi sportovi 15.30 Kuglanje 16.30 Ko{arka 16.45 Snowboard 18.15 Ko{arka 18.30 Alpsko skijanje, S.Kup 19.30 Vijesti 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, Monchengladbach - Hamburger Sv

19.00 Pregled Euroleague 20.00 Premier League News 20.15 Premier League Magazin 20.45 U`ivo: Holandska liga: Twente - Heracles 22.45 Premier League News 23.00 FullTilt Poker 00.00 Najava Premier League

13.00 Stru~njaci za morske pse 14.00 Sve o Bibliji 15.00 Kraljica hijena 16.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 17.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 18.00 [apta~ psima 19.00 Majmuni lopovi 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima

15.20 Cribs 15.50 The City 16.10 The City 16.40 Buried Life 17.00 Buried Life 17.20 Punk’d 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Today In Music 19.30 MTV Take Over 20.00 Hitorama

12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no

12.20 Kako sam upoznao tvoju mamu?, serija 13.15 Melkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 The Guardian, film

Dobri~ina
\ankarlo je na glasu kao kralj narko mafije. Kada shvati da je njegova djevojka {pijunka za protivni~ku bandu, naredi svojim ljudima da je ubiju... Uloge: D`eki ~en, Ri~ard Norton... Redatelj: Samo Hung Kam-Bo

PETAK 17. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
budu}nosti, bri{e tragove pro{losti. Strast „kuha“ u vama. 21. III - 20. IV Posao: Prezaposleni ste, ali mislite kako niste adekvatno pla}eni za svoj trud i rad. Pa, pobunite se... Zdravlje: Vi{e se kre}ite!
Ljubav: Ne `urite s odlukom. Zar vrijedi `rtvovati kvalitetnu vezu zbog ne~ega {to na tren 21.IV - 22.V sja i brzo blijedi?! Posao: Buran privatni ili dru{tveni `ivot ~ini da imati te{ko}a sa koncentracijom. Ne zapostavljajte svoje obaveze. Zdravlje: Nije lo{e posjetiti kozmeti~arku. Ljubav: Ne zatvarajte se u svoj svijet. Tako BLIZANCI vam ni{ta nije jasnije. Poslu{ajte srce, dat }e vam pravi odgovor. 23.V - 22.VI Posao: Zaokupljate se radije „svim problemima svijeta“, samo da pobjegnete od obaveza i svakodnevnice. Zdravlje: Nagla{eno ste osjetljivi.
RAK
23.VI - 22.VII

OVAN

Ljubav: Ljubav usmjerava va{ pogled prema

21.00

RANJENI ORAO

18.21

KOD ANE

20.00

NEBO IZNAD KRAJOLIKA

20.05

SUPERTALENT

09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Mala princeza, crtana serija 09.34 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.52 Moja {pijunska porodica, serija 10.15 Najbolje od planete, dokumentarni serijal 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 Koncert Zafira i Vasila Had`imanova 13.00 Frojdova riznica 13.25 Tango je tu`na misao koja se ple{e, film 14.50 [arene ka`e 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Semberija 16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 18.00 Pitajte tra`imo odgovor 18.30 Miris ki{e na Balkanu - intervju sa Ljubi{om Samard`i}em 18.50 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Intervju 21.00 Ranjeni orao, serija 21.56 Pansion Fali~nih, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Ve`i me, film 00.40 Tristana, film

11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.10 Oprah show (1278.)* 11.50 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 12.17 TV kalendar 12.34 More ljubavi, telenovela (109/164)* 13.20 Hitna slu`ba 15, serija (6/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje: Zablude i istine o debljini 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (7/38)* 15.35 Rodna gruda, emisija pu~ke i predajne kulture 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.22 HAK „Promet info“ 17.25 Proces 17.53 Iza ekrana 18.21 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.36 Na{i i Va{i 2, TV serija (4/14)* 19.11 Minuta zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Jalta, Jalta - snimka 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Peti dan, talk-show 00.05 Filmski maraton: Nestajanje, ameri~ki film (15)* 02.00 Filmski maraton: @ivotna prekretnica, ameri~ki film (R)*

06.20 Najava programa 06.25 More ljubavi, telenovela (108/164) (R)* 07.10 Johnny Bravo, crtana serija (38/52)* 07.30 Hamtaro, crtana serija (10/25)* 07.50 Mala TV TV vrti}: ^estitke Crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Zameo ih snijeg 08.20 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (5/13)* 08.50 [kolski program: Blagdanske radionice Puni krug Glazbeceda 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu (15/26)* 10.00 Beverly Hills 4, serija (13/32)* 10.45 Paralele (R) 11.15 Pola ure kulture (R) 11.45 Jelovnici izgubljenog vremena: [arani za sve stolove 12.05 Val Gardena: Svjetski skija{ki kup (M) - super G, prijenos* 13.15 Znanstvene vijesti (R) 13.25 Eureka 3, serija (17/18)* 14.10 [kolski program: Blagdanske radionice (R) Puni krug (R) Glazbeceda 14.55 Cocco Bill, crtani film 15.10 Briljanteen* 15.55 Dubai: SP u plivanju, prijenos 18.40 @upanijska panorama 19.00 Carski grad Kyoto: Svetkovina Gion Matsuri, dokumentarni film (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Filmovi na{ih susjeda: Nebo iznad krajolika, bosansko-hercegova~ki film* 21.30 Mu{karci na stablima, serija (15/22) 22.10 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom (R) 22.25 Umorstva u Midsomeru 12b, mini-serija (4/7)* 23.55 T-Mobile INmusic festival: The Flaming Lips

06.20 Na{i najbolji dani (66/260) 06.55 Gospodin Magoo (29/65) 07.20 Bumba (57-58/150) 07.35 Graditelj Bob (6/39) 07.45 Jagodica Bobica (23/26) 08.10 Roary (19/52) 08.50 Zauvijek zaljubljeni (56/140) 09.45 Slomljeno srce (64/130) 11.15 Gumus (24/100) 12.55 IN magazin 13.39 PBZ Pitanje dana 13.40 Provjereno 14.40 Zauvijek zaljubljeni (57/140) 15.35 Slomljeno srce (65/130) 16.30 Gumus (25/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus - nastavak (25/100) 18.25 IN magazin 19.10 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent 22.30 Dobri~ina 00.20 Domino efekt 2 01.55 Vuk 03.55 Ezo Tv 05.25 Kraj programa

BIK

Ljubav: Imate sjajnu priliku za novi po~etak.

Bez obzira da li se radi o staroj ili novoj vezi. Mo`ete biti zadovoljni. Posao: Dolaze novi izvori prihoda. To }e vam uljep{ati, ne samo poslovne planove, ve} i privatne `elje. Zdravlje: Sve bolje raspolo`enje.
LAV
23.VII - 22.VIII

Ljubav: Shvatate i sami da ste nepotrebno dr-

amatizirali. Sve dolazi na pravu mjeru i na svoje mjesto. Posao: Finansijska situacija sve je povoljnija. Mo`ete i u{tedjeti, uz uvjet da se suzdr`ite tro{enja. Zdravlje: Vi{e sna obnavlja energiju.
Ljubav: Partner shvata koliko mu zna~ite, pa poku{ava ispraviti gre{ke. „Natjerajte“ ga da 23.VIII - 22.IX vam sve prizna. Posao: Iznena|uju}e ste lo{i u raspolaganju novcem. Uputno je da finansije povjerite osobi od povjerenja. Zdravlje: Na vama se ne primje}uju brige.
DJEVICA VAGA
23.IX - 22.X

Ljubav: Problem nije u emocijama, nego je je-

dna faza zavr{ena. Unesite promjene u vezu, to donosi sklad. Posao: Podmirite {to prije dugove, da ne bi do{lo do nepotrebnih te{ko}a. Tek onda planirajte {ta dalje. Zdravlje: Promijenite ne{to u jelovniku.
[KORPIJA Ljubav: Mnoge stvari vidite jasnije, sve vam

23.35
FILM, FTV

Dje~ija soba
Par s novoro|en~etom sti`e u svoj novi dom. To je prekrasna stara ku}a, posve preure|ena, i idealno mjesto za porodicu. Nakon napornog dana, par prije odlaska u krevet provjerava monitor, instaliran u dje~ijoj sobi, najnoviji model. Uloge: Havijer Gutierez, Leonor Votling, San~o Grasija Reditelj: Aleks de la Iglesia

Lud, zbunjen, normalan

18.15
Tala~ka kriza u San Remu: Grdoba sa pi{toljem dr`i Damira, Faruka i ostale goste kao taoce. Njegov zahtjev je veoma jednostavan, `eli da mu se Ajna vrati. Zabrinut za svoj „genetski matrijal“ Izet se priklju~uje policiji koja je opkolila kafanu.

se ~ini jednostavnije. Veza je uspje{no prebrodila krizu. Posao: Mnogo realnije procjenjujete situaciju. Znate kako raditi u budu}nosti. Otvaraju vam se nove mogu}nosti. Zdravlje: Naprosto, blistate.
23.X - 22.XI

STRIJELAC
23.XI-22.XII

Ljubav: Meta ste osvajanja, ali ne od osobe

koju `elite. Onaj koga volite ili vam se svi|a, dio je pro{losti. Posao: Ne sni`avajte svoje kriterije, ne prilago|avajte se prosjeku. Takav kompromis nije za vas. Zdravlje: Uzalud se uzrujavate.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: I vi{e nego {to treba, igrate ulogu par-

SERIJA, FTV

tnera koji sve razumije. Nije li to nepotrebno i prezahtjevno?! Posao: Kolegi ili pretpostavljenom ka`ite otvoreno sve {to vas mu~i. Riskirajte, ako treba i promijenite posao. Zdravlje: Pobjegnite tmurnim mislima.
VODOLIJA Ljubav: Prili~no naporan dan. Udaljavate se od

Gumu{

19.55
Gumu{ je pu{tena iz zatvora, a u ku}i Sadoglua organizirano je veliko slavlje tim povodom. Pinar saznaje da }e roditi dje~aka. U ku}u sti`e vijest o Enginovoj smrti. Gumu{ otvara prvu trgovinu. Izme|u Gumu{ i Mehmeta ponovo izbija problem.

Zendeli

23.00
FILM, BHT 1
Zbog dosade u braku sa pjesnikom, Zandala pada u naru~je njegovog starog prijatelja, manipulativnog i egoisti~nog D`onija. On njihovu ljubavnu aferu pretvara u destruktivnu strast punu mr`nje i `elje za osvetom prijatelju koji je imao sve. Uloge: Nikolas Kejd`, Erika Anderson... Reditelj: Sem Pilsburi

partnera, kao da zid nerazumijevanja stoji izme|u vas. Posao: O~ekuju vas ve}i izdaci nego {to mislite. Sre}a je da }e i prihodi biti ne{to ve}i od uobi~ajenih. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
22.I-19.II

RIBE
20.II-2O.III

Ljubav: Va{a mo} zavo|enja poga|a cilj. Niste

SERIJA, OBN

praznog i neispunjenog srca. Mo`da je to ne{to sudbonosno. Posao: Zahtjevan i naporan radni dan. Bez brige, sve }ete zavr{iti na vrijeme, u svom, prepoznatljivom stilu. Zdravlje: Zra~ite posebnom harizmom.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Priznanje odgovornosti

Njema~ki milioni za Au{vic
BERLIN - Muzej u biv{em nacisti~kom koncentracionom logoru Au{vic na jugu Poljske dobit }e od naredne godine u pet godi{njih rata od Njema~ke 60 miliona eura, polovinu sume neophodne da se ne pretvori u ru{evinu. - Nijemci priznaju svoju historijsku odgovornost za to da se o~uva i preda budu}im pokoljenjima sje}anje na holokaust - kazao je {ef njema~ke diplomatije Gvido Vestervele (Guido Westerwelle).

Bulok: Iza nje je burna godina, s mnogo profesionalnih i privatnih uspona i padova

Anketa magazina „People“

SANDRA BULOK @ENA GODINE
Glumica je ove godine osvojila Oskara, usvojila dijete i pro{la kroz mu~an proces razvoda
NJUJORK - Nakon velike ankete ameri~kog magazina „People“ glumica Sandra Bulok (Bullock) dobila je titulu „@ena godine“. Anketa je pokazala da je Bulok, koja je ove godine osvojila Oskara za glavnu `ensku ulogu, usvojila dijete i nakon preljube supruga D`esija D`ejmsa (Jesse James) pro{la kroz jedan od medijski najpropra}enijih razvoda ikada, zaslu`ila tu titulu. Me|u ostalim slavnim ljudima koji su obilje`ili 2010. godinu na{li su se i ameri~ki glumac i muzi~ar Bret Majkls (Michaels) kao „Vrhunski majstor pre`ivljavanja“ i rijaliti zvijezda Kim Karda{ijan (Kardashian) kao „Preduzetnik godine“. Svoje mjesto u kategoriji „Kraljevski par“ dobili su vjerenici Kejt Midlton (Kate Middleton) i princ Vilijam (William) od Velsa.

Bon D`ovi

Obamin savjetnik
VA[INGTON - Pjeva~ Bon D`ovi (Jovi) postao je ~lan vije}a za lokalna pitanja ~iji je zadatak „mobilizacija civilnog dru{tva radi ostvarivanja politi~kih ciljeva“ u kabinetu ameri~kog predsjednika Baraka (Barack) Obame. Rokersko-predsjedni~ka veza traje jo{ od Obamine kampanje, kada je Bon D`ovi bio jedan od poznatijih bendova na njegovoj inauguraciji.

Ajfelov toranj u {trajku
PARIZ - Turisti koji po`ele posjetiti Ajfelovu kulu to ne}e mo}i u~initi u narednim danima. Naime, ovaj simbol Pariza zatvoren je zbog {trajka. U obavje{tenju {trajka~kog odbora govori se o „psiholo{kim pritiscima, politici preduze}a koja izaziva stres te o upravi gluhoj na `albe zaposlenih“.

Iskosa

Jelka od 11 miliona
ABU DABI - U jednom od hotela Abu Dabija javnosti je predstavljena najskuplja bo`i}na jelka na svijetu, ~iji ukrasi vrijede vi{e od 11 miliona dolara. Jelka visine 13 metara ukra{ena je sijalicama i dekoracijom od srebra, ali ono {to je ~ini toliko skupocjenom su dijamanti, smaragdi, safiri i drugo drago kamenje kojim je oki}ena.

Bokasa s obitelji 1996.

(Foto: AFP)

Oka~en natpis „Toranj zatvoren“

(Foto: AP)

Zamak na aukciji
PARIZ - Dvorac u predgra|u Pariza, koji je pripadao svrgnutom caru Centralne Afri~ke Republike @an-Bedelu Bokasi (Jean-Bedel Bokassa), koji je preminuo1996. godine, bit }e prodat na aukciji 12. januara s po~etnom cijenom od 735.000 eura. Bokasa se decembra 1983. godine uselio u zamak u Ardrikuru, u Francuskoj. U su|enju u odsustvu u domovini progla{en je krivim za progon, mu~enje i ubistva politi~kih protivnika i masivno rasipni{tvo u jednoj od najsiroma{nijih afri~kih dr`ava. Postojale su i glasine o Bokasinom navodnom kanibalizmu.