Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 20. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5495 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Spektakli

Lije~enje: Bi{}anka savladala operacije

$1 0,#%+ 57 7 7 #501, Eksplozija odu{evljenja 56#)0#%+,+
Zetra: Blizu 15.000 posjetilaca u`ivalo do zore
(Foto: S. Jordamovi})

OCJENE Intervju prof. dr. Envera Imamovi}a

Iza kulisa nastupa Dejvida Gete

24. strana

Mi nemamo prvaka koji su na visini svog zadatka Danas smo u procesu gdje nas svi tretiraju i posmatraju
upozorava da su Bo{njaci u „u`asnoj stagnaciji koja }e nas ekonomski i politi~ki puno stajati“. - Ovakva stagnacija u svim segmentima imat }e dugotrajne

J
(Foto: I. N. [.)

edan od najzna~ajnijih bh. histori~ara i intelektualaca, prof. dr. Enver Imamovi} s Filozofskog fakulteta u Sarajevu u intervjuu za „Avaz“

posljedice. ^injenica je da }e djeca i unuci generacije koja je iza{la iz rata trpjeti posljedice lo{e politike na{ih nesposobnih politi~ara - ka`e Imamovi}. 5. strana

Posjete

Almine nana Azra, tetka Elvira i teti~na Mirela u Biha}u: Molitve za oporavak

Nova Almina bitka
Imovina: Zahtjev iz RS nadle`noj komisiji

52% + 8.#&+-# )4+)14+,' <#8.#&#6 ' 64'$+0,'/
Prognoze: Dok snijeg blokira Evropu

3. strana

(Foto: S. Saletovi})

Jedna od soba: ^isto i uredno Unutra{njost Centra: U na{u zemlju ilegalno poku{avaju u}i osobe iz Afganistana, Iraka, Palestine, Pakistana

9. strana

$H* 1 '-7,' $.#)1 <#612.,'0,'
7. strana

„Avaz“ u obilasku Imigracionog centra u Lukavici

Vrhunski smje{taj za 60 KM
9. strana

SARAJEVO

Brajlovi}a napali i oteli vozilo

15. str.

22

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

UPOZORENJA Dru{tvo za ugro`ene narode BiH o Srebreni~anima

@eljezni~ka stanica u Biha}u: Bez ka{njenja

Putnici se uvjerili u obustavu saobra}aja

Dokle }e trajati progon Husi}a, Harba{a i Hasi}a? Vozovi redovni
(Foto: S. Tuli})

u cijeloj FBiH
Saobra}aj prema jugu usporen zbog remonta pruge u okolini Konjica
@eljezni~ki saobra}aj u svim dijelovima Federacije BiH ve} drugi dan odvija se bez problema i po ustaljenom voznom redu. U Informativnoj slu`bi @eljezni~ke stanice u Sarajevu kazali su nam da ih putnici zovu i tra`e potvrdu da je {estodnevna obustava `eljezni~kog saobra}aja zaista zavr{ena. Dodaju da ka{njenja vozova nije bilo, osim onih s juga zemlje, jer je saobra}aj usporen zbog remonta pruge u okolini Konjica. Redovni saobra}aj uspostavljen je i na unskoj pruzi, a na @eljezni~koj stanici u Biha}u kazali su nam da ka{njenja vozova nema iako je snje`ni poM. A. kriva~ visok.

Zlo~ince Savu Ivanovi}a, Milana Hrva~evi}a i Du{ka Pa{ali}a prije 11 godina pomilovao Nikola Popla{en nakon {to su preba~eni u bijeljinski zatvor

Inicijativa Dru{tva za ugro`ene narode BiH da predmet su|enja Srebreni~anima Ahmi Harba{u, Ned`adu Hasi}u i Behudinu Husi}u iz nadle`nosti pravosu|a RS bude prenesen na Sud BiH istovremeno je pokrenula i pitanje nezakonitog pomilovanja trojice osu|enih ratnih zlo~inaca koji su svojevremeno iz zatvora u Zenici,

Re{id Hafizovi} na sesiji „Kruga 99“

Nad Bosnom treperi trougao prokletstva
Memi{evi}: Pravo po zakonu

Harba{, Hasi} i Husi}: Srebreni~ani odgovaraju u RS

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Pa{ali} tada su iz zatvora u Zenici poslani na izdr`avanje kazne u RS, {to je bio uslov da se Srebreni~ani Husi}, Harba{ i Hasi} premjeste u Tuzlu. I dok je pravosu|e RS nastavilo progon Srebreni~ana, tada{nji predsjednik RS Nikola Popla{en odmah je Ivanovi}a, Hrva~evi}a i

Pa{ali}a pomilovao i pustio ku}ama, iako na to nije imao zakonsko pravo. Pravo pomilovanja, naime, imao je samo organ dr`ave, odnosno entiteta u kojem im je izre~ena pravosna`na presuda, a to je predsjednik Federacije BiH - kazala nam je Fadila Memi{evi}, predsje-

u zamjenu za premje{tanje ove trojice Srebreni~ana iz bijeljinskog u tuzlanski zatvor, poslani na izdr`avanje kazne u RS.

Krive su institucije
Kadefa Muhi}, sestra Behudina Husi}a, skupa s ocem Ned`ada Hasi}a za pomo} se obratila Dru{tvu za ugro`ene narode. - Agoniju u kojoj od dana pada Srebrenice do danas `ive moj brat i druga dvojica s njim uhap{enih Srebreni~ana proizveli su kako pravosu|e RS tako i nadle`ne institucije FBiH, posebno Ministarstvo pravde FBiH. Ne mogu vjerovati da 15 godina nakon pada Srebrenice moj brat, koji je tada bio dijete, jo{ ne mo`e slobodno hodati ovom zemljom - ka`e Muhi}.

Premje{taj u Tuzlu
Sa sesije: Tri hipoteke koje BiH treba skinuti
(Foto: S. Saletovi})

dnica Dru{tva za ugro`ene narode BiH. Memi{evi} navodi da }e Dru{tvo za ugro`ene narode uputiti inicijativu predsjednici FBiH Borjani Kri{to da ona, s obzirom na to da je predsjednik Federacije jedini ovla{ten izvr{iti akt pomilovanja osoba koje su osudili sudovi u FBiH, zatra`i obrazlo`enje aktuelnog predsjednika RS na osnovu ~ega su pomilovana trojica ratnih zlo~inaca Savo Ivanovi}, Milan Hrva~evi} i Du{ko Pa{ali}.

Ovonedjeljna sesija „Kruga 99“ bila je posve}ena temi „BiH izme|u islama, kr{}anstva i hri{}anstva“, na kojoj je akademik Re{id Hafizovi} kazao da nad Bosnom ve} dugo treperi „trougao prokletstva, „tri nevjerovatne hipoteke koje nam nekako valja skinuti“. Prema njegovim rije~ima, prva stranica ili prva hipoteka je da najrelevantniji centri politi~ke mo}i u zapadnoj Evropi Bosnu i dalje vide kao muslimansku zemlju na Balkanu. Dodao je da druga

stranica tog zlokobnog „trougla prokletstva“ jeste ~injenica da Bosna danas ima politi~ko potomstvo „koje je vrlo kratkog pam}enja“. - Tre}a stranica „trougla prokletstva“ koja se i dalje promi~e, pogotovo me|u zemljama EU, a sam epicentar odakle dolazi je Vatikan, koji u cijeloj ovoj pri~i o kreiranju Ustava EU ima svoje tvrdoglave zahtjeve ili pozivanje da se Evropa mora vratiti iskonskim i jedinim kr{}anskim korijenima - kazao je Hafizovi}, javila je Fena.

Rije~ je o Savi Ivanovi}u, Milanu Hrva~evi}u i Du{ku Pa{ali}u, osu|enima na 15, 12 i deset godina zatvora za ratni zlo~in po~injen nad civilima Sarajeva. - Ivanovi}, Hrva~evi} i

Poni{titi pomilovanja
Od predsjednice Federacije BiH tra`it }e i da poduzme mjere radi poni{tenja pomilovanja ovoj trojici raA. H. tnih zlo~inaca.

Vesna Pusi} kritizira vlasti

Slavko Jovi~i} o pokrenutoj inicijativi

Hrvatska politika Peticije NVO iz FBiH prema BiH je nikakva neobavezne za RS Hrvati su najugro`eniji u BiH
^lanica Vanjskopoliti~kog odbora Sabora Hrvatske Vesna Pusi} ju~er je u Splitu, odgovaraju}i na novinarska pitanja, izjavila da su Hrvati najugro`eniji narod u BiH, a da je slu`bena hrvatska politika prema BiH od 2004. godine „nikakva“. - Hrvati su najugro`eniji u BiH, jednim dijelom i kao rezultat politike Hrvatske prema BiH u devedesetim godinama, a onda i kao rezultat mnogih drugih politika i tragedija koje su se tamo dogodile. Bez Hrvata u BiH te{ko da ta zemlja mo`e opstati - rekla je Pusi}. Prema njenim rije~ima, nakon izbora sljede}e godi-

To su takozvane organizacije civilnog dru{tva

Aparati poplavljenim podru~jima
Republi~ka direkcija za robne rezerve predala je bijeljinskoj Slu`bi civilne za{tite 50 aparata za isu{ivanje objekata, koji }e biti podijeljeni mjesnim zajednicama pogo|enim nedavnim poplavama, saop}eno je ju~er, javlja Srna.

PORTAL - komentar dana
BiH digla ruke od bogatstva te{kog nekoliko milijardi KM!
- Svi su oni uvezani - mafija. Ostalo nam je da gledamo, ruke uko~ene, jezik otvrdnuo, mozak ispran, noge klizave... „^opajte“, „~opajte“, ne}ete (Luciano Pavaroti) ni vi biti vje~no na vlasti.

Pusi}: Cjelovita BiH nu`na

ne, na kojima }e, kako smatra, do}i do promjene vlasti, Hrvatska treba „krenuti s regionalnom inicijativom za BiH“. Ona je dodala da je cjelovita BiH nu`na za stabilnost ove zemlje.

Poslanik SNSD-a ganu ove zemlje, Pau Predstavni~kom dorlamentu BiH - remu Parlamenta BiH kao je Jovi~i} Srni. Slavko Jovi~i} izjavio Prema njegovim je da nikakve peticije rije~ima, to je demoniti bilo kakvi pritisci kratski put, a ne prinevladinih organizajetnje peticijom, koja cija iz FBiH (FBiH) nije obavezuju}a, ili za njihovo uklju~ivabilo kakvim pritiscinje u promjene Usta- Jovi~i}: Pritisci ma naru~enim iz Sava BiH ne mogu biti iz Sarajeva rajeva. obavezuju}e za poslaU organizaciji nike iz RS. Asocijacije za demokratske - Da takozvane organiza- inicijative prekju~er je cije civilnog dru{tva iz po~elo potpisivanje peticije FBiH razumiju demokra- za uklju~ivanje gra|ana i ortiju i da im je stalo do bilo ganizacija civilnog dru{tva u kakvog dijaloga, prvo bi dijalog o izmjenama Ustava tra`ile da razgovaraju s iza- BiH, koja }e biti upu}ena Pabranim predstavnicima u rlamentu, Vije}u ministara i najvi{em zakonodavnom or- Predsjedni{tvu BiH.

www.dnevniavaz.ba

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

LIJE^ENJE Bi{}anka uspje{no savladala operacije

Nova Almina bitka
Stanje stabilno i nepromijenjeno Potrebno je jo{ mnogo ulaganja i pa`nje, ka`e dr. Ceri}
Zdravstveno stanje 18-godi{nje Alme Had`i} nakon transpantacije srca i dva operativna zahvata koja su uslijedla nakon krvarenja u predjelu glave, ju~er je bilo stabilno i nepromijenjeno. Upravo to je i `elja ljekara na klinici u Be~u.

Koalicija za probleme
S novom federalnom koalicijom na svoje bi mogli do}i oni koji ve} dugo tvrde da pravi problem BiH nije onaj izme|u dva entiteta
^etiri stranke, predvo|ene SDP-om, danas }e javnosti predstaviti svoju politi~ku platformu, na osnovu koje su stvorili koaliciju koja u narednom ~etverogodi{njem mandatu treba da vlada federalnim dijelom Bosne i Hercegovine. Ne treba sumnjati da }emo od njihovih lidera ~uti sladunjavu pri~u punu obe}anja i uvjeravanja da nam slijede lijepi dani. Objektivno, me|utim, i politi~kim laicima je jasno da }e udru`ivanjem SDP-a, SDA, Narodne stranke Radom za boljitak i HSP-a biti stvoren surogat narodne volje izra`ene na oktobarskim izborima. Posebno }e biti razo~arani poklonici Lagumd`ijine stranke, koji sigurno nisu glasali za savez sa Tihi}evom partijom. Oni su mislili upravo obratno - da }e svojim glasovima prekinuti osmogodi{nju katastrofalnu vladavinu SDA i tako otvoriti proces istinskih reformi i prave brige za unesre}eni bosanskohercegova~ki narod. [to se ti~e odabira hrvatskih stranaka - saveznica, to }e mo`da izazvati manje negativnih reakcija, ali bi upravo taj koalicioni pakt mogao biti generator najve}ih problema. Htio - ne htio, SDP je ignorisanjem vode}ih stranaka sa hrvatskim nacionalnim predznakom otvorio dodatno polje sukoba. O njemu najbolje svjedo~e `estoke reakcije koje dolaze iz ^ovi}eve i Ljubi}eve stranke, koje se osje}aju poni`eno i prevareno, a preko njih i 90 odsto hrvatskih glasa~a koji su svoje povjerenje poklonili ovim strankama. U ovakvoj situaciji, ma koliko se nova koalicija trudila da fokus preusmjeri na rje{avanje problema, dominantni je utisak da je to, ustvari, koalicija za - probleme. Nema nikakve sumne da }emo u narednom periodu, umjesto rje{avanja nesuglasica na relaciji Federacija BiH - Republika Srpska, biti suo~eni s novom nevoljom. Na svoje }e, naime, do}i oni koji ve} dugo tvrde da pravi problem Bosne i Hercegovine nije onaj izme|u dva entiteta, nego onaj koji tinja u ve}em od njih - u Federaciji! Dobre vijesti koje su mnogi o~ekivali nakon oktobarskih izbora na ovaj na~in izvrgnu}e se u svoju suprotnost. Potvrdi}e to vrijeme koje je pred nama, vrijeme koje }e, umjesto rje{avanja starih, Bosni i Hercegovini donijeti nove probleme.

Savr{ena njega
- Ostane li ovakvo stanje, Alma }e biti bolje. Ona je prvi korak

(Foto: I. N. [. )

Almine nana Azra, tetka Elvira i teti~na Mirela u Biha}u: Molitve za oporavak

Alma sa dr. Ceri}: Potrebna pa`nja

ma tako|er dobro podnijela - kazala nam je ju~er dugogodi{nji ljekar mlade Bi{}anke dr. Katmerka Ceri}, koja je sve vrijeme davala neizmjernu podr{ku porodici Had`i}. Prema njenim rije~ima, dje-

zga i prati se stanje kako bismo, u slu~aju novog krvarenja, na vrijeme reagirali.

Zabrinuta tetka
- Uz svu njenu snagu i energiju, oporavak je jo{ neizvjestan.

www.dnevniavaz.ba

Nema smjena direktora u javnim preduze}ima i institucijama
Pitanje: O~ekujete li da }e budu}a izvr{na vlast na svim nivoima zapo~eti proces smjene direktora u javnim preduze}ima i institucijama?
A) DA 40% B) NE 55% C) Ne znam 5%

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

C

Osnovni detalji dosada{nje borbe za ozdravljenje

A

u ovom lije~enju izvrsno podnijela, prihvatila donirano srce, vrlo brzo je vratila svoj duh, jer je nazvala roditelje i pozvala ih u posjetu i to je savr{en odgovor na tako ogroman zahvat. Me|utim, promjenom srca promijenila se i situacija u prokrvljenosti, {to je i bio cilj cijelog lije~enja. U nekoliko navrata se dogodilo da su se najosjetljiviji krvni sudovi, a to su oni u glavi koji vode krv prema mozgu, popustili. Pali su i faktori zgru{avanja krvi i do{lo je do krvarenja u podru~ju mozga. Reagirano je veoma brzo, odstranjen je veliki ugru{ak iz lubanje i poku{ava se smanjiti edem mozga, a time omogu}iti Almi da se oporavlja. U subotu je do{lo do jo{ jednog krvarenje i izveden je manji operativni zahvat s desne strane lubanje, koji je Al-

voj~ica ne trpi bol i ima savr{enu njegu i 24-satni nadzor. Dnevno se rade magnetne rezonance mo-

Odbacivanje organa
Nadaju}i se u {to skoriji Almin oporavak, dr. Ceri} dodaje da }e Almi, ali i njenim roditeljima, trebati jo{ mnogo snage za daljnji tok lije~enja. Prije svega, Alma }e zbog novog srca morati redovno uzimati odre|enu terapiju koja poma`e da s vremenom ne do|e do odbacivanja organa. Prvi koraci koji }e uslijediti nakon {to Almi budu sanirana krvarenja bit }e dugotrajna rehabilitacija.

Potrebno je jo{ mnogo ulaganja i pa`nje. Njeni roditelji su sve vrijeme uz nju - kazala nam je dr. Ceri}. Sa strahom i nestrpljenjem u Biha}u su razvoj Alminog oporavka pratile nana Azra, tetka Elvira, za koju je Alma jako vezana i kojoj je prvoj javila da odlazi na operaciju, te teti~na Mirela. U stalnom su kontaktu s roditeljima Rejhanom i Elvirom. Iako su sve njihove misli i molitve usmjerene ka Alminom oporavku, nadaju se, kao i svi gra|ani BiH, da }e Alma dobiti i ovu `ivotnu bitku, i uskoro im se vratiti nasmije{ena. - Vjerujemo u dragog Boga i znamo da na{e molitve ~uje i On i na{a Almica - ka`e tetka Elvira.
I. NUSPAHI]-[ILJAK

B

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 154.198 posjetilaca.

Antiustavna odluka Vlade FBiH o HNK

Bo{njaci ostaju bez posla u {umskim preduze}ima
Vlada ignorirala Rje{enje Ustavnog suda Federacije BiH
da je Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva nalo`ila da obave`e Nadzorni odbor i Skup{tinu „[uma hercegova~ko-neretvanskih“, da donesu odluku o pripajanju s „[umama Herceg-Bosne“, preduze}a od federalnog zna~aja. Tako|er, ova odluka izazvala je veliku zabrinutost radnika „Prenja“ i „Zelengore“ iz Konjica i firme „[umarstvo srednjeneretvansko“ iz Mostara, koji strahuju da }e ostati bez posla. - Za{to se pripaja preduze}e „[ume HB“, gdje su uposleni Hrvati, a za tri ostala preduze}a u kojima su Bo{njaci budu}nost je neizvjesna. Nama do sada niko nije ponudio bilo kakav plan. Diskriminacija je o~ita, jer znamo da je u [PD-u napravljena sistematizacija za 99 radnih mjesta. Bo{njaci, dakle, idu na ulicu - kazali su nam radnici mostarske {umarije, koji su zamolili da im ne objavljujemo Faksimil Rje{enja Ustavnog suda FBiH identitet. A. Du. Federalna vlada, na ~elu s premijerom Mustafom Mujezinovi}em, jo{ jednom je demonstrirala da ne po{tuje odluke Ustavnog suda Federacije BiH. Naime, Vlada FBiH je na prekju~era{njoj sjednici u Mostaru ignorirala Rje{enje ove sudske instance od 12. oktobra, u kojem je konstatirano da je Uredba o {umama FBiH, na osnovu koje su u ve}em entitetu dono{ene sve odluke u ovoj oblasti, antiustavna i protivzakonita! Kao da ovoga rje{enja nije ni bilo, Federalna vla-

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

DUGOVI Federalno tu`ila{tvo jo{ vodi istragu

Ogromne {tete u bud`etu zbog nepla}anja javnih prihoda
Ukupno 158 firmi 30. novembra pro{le godine dugovalo 724.552.955 KM, od policije i kantonalnih vlada zatra`ene dodatne informacije, ka`e tu`ilac Stupar
Glavni federalni tu`ilac Zdravko Kne`evi} skoro prije godinu izdao je naredbu svim kantonalnim tu`ila{tvima u Federaciji BiH da prikupe informacije o najve}im du`nicima po osnovu nepla}enih javnih prihoda u ve}em bh. entitetu. No, istraga o ovom slu~aju jo{ nije privedena kraju.

Opasnost od ste~aja i gubitka radnih mjesta
- Veliki problem u radu predstavlja neophodnost razgrani~avanja javnih dugova po osnovu gra|anskopravnih odnosa, odnosno po~injenjem kaznenih djela. Isto tako, upitna }e biti, bez dileme, objektivna mogu}nost naplate dugova u bilo kojem postupku, a bez dovo|enja u ntonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje u FBiH, detaljne informacije koje se odnose na dugove preduze}a za neupla}ene carine, akcize, PDV, poreze, doprinose za zdravstveno i invalidsko osiguranje i sl. - Do sada su od tih dr`avnih organa u ve}em dijelu prispjele tra`ene informacije, iz kojih slijede ogromna o{te}este~aj du`nika te, samim tim, gubljenja ve}eg broja radnih mjesta - napominje tu`ilac Stupar i dodaje kako je iz do sada prikupljenih informacija vidljivo da je Vlada FBiH poku{ala reprogramiranjem otplate dospjelih dugova ve}eg broja preduze}a olak{ati njihovo izmirenje. nja bud`eta neuplatom javnih prihoda. Primjera radi, samo iz jedne informacije Porezne uprave, koja se odnosi na pregled poreznih obveznika s iznosom duga ve}im od milion maraka na dan 30. novembar 2009. godine, proizlazi da ukupno 158 pravnih lica duguje 724.552.955 KM ka`e tu`ilac Stupar. Prema njegovim rije~i-

ma, ova problematika je, s obzirom na slo`enost, analizirana na Kolegiju Tu`ila{tva. Odlu~eno je da }e se podaci upotpuniti.

Nepla}ene koncesije
- Stoga su od Uprave policije FBiH i svih kantonalnih vlada zatra`ene dodatne informacije o zaklju~enim koncesionim ugovorima, dugovima za neupla}ene koncesione naknade. Tako|er, s obzirom na to da je Porezna uprava FBiH Federalnom tu`iteljstvu dostavila, izme|u ostalog, pregled poreznih obveznika s iznosom duga ve}im od milion maraka na dan 30. novembar 2009., za koje su podneseni izvje{taji nadle`nim tu`iteljstvima o izvr{enim kaznenim djelima, od kantonalnih tu`iteljstava zatra`eni su izvje{taji o radu u ovim predmetima, a radi {to br`eg i efikasnijeg postupanja - potcrtaM. KUKAN va Stupar.

Tu`iteljica Hajrija Had`iomerovi}-Mufti}

Kazne za silovatelje djece su preblage
Ve}ina izre~enih kazni je minimalna
U BiH je u ovoj godini zabilje`en porast broja slu~ajeva seksualnog nasilja nad djecom, a jedan od razloga za to su i preblage kazne za po~inioce. Krivi~ni zakon Federacije BiH predvi|a da se osoba koja ima spolni odnos s djetetom kazni kaznom zatvora od jedne do osam godina. Silovanje djeteta kaznit }e se kaznom zatvora od najmanje tri godine. Federalna tu`iteljica Hajrija Had`iomerovi}-Mufti} isti~e da je ipak ve}ina izre~enih kazni minimalna. Dodaje da nije rijedak slu~aj da se propisane kazne za ova krivi~na djela jo{ dodatno ubla`avaju. - U slu~aju smrti djeteta ili naru{avanja djetetovog zdravlja ili ako je dijete zatrudnjelo prilikom spolnog odnosa, predvi|ena je kazna od pet godina do dugotrajne kazne zatvora. To zna~i da se mo`e izre}i kazna zatvora od 20 odnosno 45 godina, ali takvih slu~ajeva dosad nije bilo u doma}oj su-

O{te}eni bud`eti
Federalni tu`ilac Dragan Stupar, koji direktno radi na tom predmetu, u izjavi za „Dnevni avaz“ podsje}a da je Tu`ila{tvo FBiH zatra`ilo od Porezne uprave FBiH, Upra- Kne`evi}: ve za indire- Izdao naredbu ktno oporezivanje (UIO) BiH, Vlade FBiH, Federalnog zavoda PIO/MIO i ka-

Najava iz Federalnog zavoda PIO/MIO

BiH i Al`ir

Had`iomerovi}-Mufti}: Dodatno ubla`avanje

dskoj praksi - obja{njava Had`iomerovi}-Mufti}. Dodaje da su kazne za seksualno nasilje nad djecom u zemljama Evropske unije znatno stro`ije, te da se, naprimjer u Italiji, za ovo krivi~no djelo izri~u kazne zatvora u trajanju i do 20 godiM. A. na.

Bolji servis za penzionere, osiguranike, gra|ane
Noviteti }e biti aktuelni od 1. januara
Osiguranicima, penzionerima, poslodavcima i gra|anima }e od 1. januara naredne godine biti omogu}en potpuno druga~iji pristup informacijama Federalnog zavoda PIO/MIO. Nova internet-stranica Zavoda, kako javljaju iz nedavno formiranog Ureda za odnose s javno{}u ove institucije, pru`it }e gra|anima FBiH, ali i penzionerima u dijaspori, sve informacije na jednom mjestu, {to }e mnogima u{tedjeti na vremenu, ali i novcu. [ef Ureda za odnose s omjene o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa koji od naredne godine objedinjuje Porezna uprava FBiH. - Dosada{nja praksa je bila da je za prijavu za socijalno osiguranje odre|eni poslodavac morao oti}i na tri adrese, a od 1. januara }e se sav taj posao zavr{avati u Poreznoj upravi - ka`e Lizde i dodaje da je planirana i kampanja Zavoda PIO/MIO za narednu godinu ~iji je cilj pobolj{anje uplate doprinosa. A. Du.

Sporazum o ukidanju viza za diplomate
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj sastat }e se danas u Sarajevu s ministrom vanjskih poslova Al`ira Mouradom Medelcijem, s kojim }e potpisati sporazum izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Al`ira o ukidanju viza za nosioce diplomatskih paso{a. Sastanak ministara Alkalaja i Medelcija bit }e odr`an u zgradi Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH, gdje je predvi|eno potpisivanje sporazuma, saop}eno je iz MVPBiH, prenijela je Onasa.

Novo registriranje gazdinstava
Ministar poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS Radivoje Brati} posjetit }e danas Agenciju za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge (APIF) u Banjoj Luci, u kojoj su instalirani ra~unari koji }e omogu}iti novi sistem registracije porodi~nih poljoprivrednih gazdinstava od 1. januara, javila je Srna.

Lizde: Planirana i kampanja

javno{}u Zavoda PIO/MIO Amel Lizde ka`e za „Avaz“ da }e gra|ani u potpunosti biti upu}eni u najnovije pr-

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

5

INTERVJU Prof. dr. Enver Imamovi}, profesor Filozofskog fakulteta

Bo{njaci su u u`asnoj stagnaciji
Mi danas nemamo prvaka koji su na visini svog zadatka Djeca i unuci generacije koja je iza{la iz rata trpjet }e posljedice lo{e politike na{ih nesposobnih politi~ara
Razgovarao: Faruk VELE
Jedan od najzna~ajnijih bh. histori~ara i intelektualaca, prof. dr. Enver Imamovi} s Filozofskog fakulteta u Sarajevu u intervjuu za „Dnevni avaz“ upozorava da su Bo{njaci u „u`asnoj stagnaciji koja }e nas ekonomski i politi~ki puno stajati“.

Sve najgore u ameri~kim depe{ama
Va{ intervju za „Avaz“ iz decembra 2008. na{ao je mjesto i u jednoj depe{i Ambasade SAD u Sarajevu koju je objavio Wikileaks. Kako to komentirate? - Kad je BiH u pitanju, ne mo`emo o~ekivati ni{ta dobro u tim depe{ama, ve} sve najgore. A opet, ispostavilo se da ni{ta nije tako problemati~no u ovoj zemlji koliko su to islam i Bo{njaci. Mi smo Evropi i Americi, o~ito, problem samo zato {to smo muslimani. Bez obzira jesmo li mi po{teni ili nepo{teni. To mi otvoreno moramo kazati. Moramo pitati SAD i Evropu {ta je to u nama pogre{no i {ta se to doga|a s tim svijetom kada su im u 21. stolje}u toliki problem muslimani Bosne. Ove depe{e me podsje}aju na izvje{taje iz tajne arhive inkvizicije o bogumilima koje sam prije nekoliko godina prou~avao u Vatikanu. One su, tako|er, najgore govorile o ljudima s ovoga podru~ja. strijske politike, pa politike Kraljevine Jugoslavije i Titove dr`ave, kada su svi bili preferirani, a muslimani stigmatizirani. U takvoj situaciji, a da bi opstali, bo{nja~ki prvaci i intelektualci morali su se povinovati aktuelnim politi~kim re`imima i {utjeti. Zato mi danas nemamo prvaka koji su na visini svog zadatka, a ne vidim rje{enje na vidiku. Potreba Bo{njaka nala`e jednog sna`nog ~ovjeka, lidera visokog kalibra, koji bez ustezanja mora znati re}i i provesti ono {to je interes Bo{njaka. Taj ~ovjek mora biti bez oraha u d`epu.
Inijesta: Gest za pam}enje

Li~nost dana Andres Inijesta

Sijanje mr`nje
- Ovakva stagnacija u svim segmentima imat }e dugotrajne posljedice, iako mislim da je sama Bosna neuni{tiva. Ali, ~injenica je da }e djeca i unuci generacije koja je iza{la iz minulog rata trpjeti posljedice lo{e politike na{ih nesposo-

Ovacije od najve}ih rivala
Navija~i Espanjola zahvalili fudbaleru Barcelone {to je na Svjetskom prvenstvu odao po~ast njihovom preminulom kapitenu Daniju @arkeu
Nakon {to je u 116. minuti finalne utakmice ovogodi{njeg Svjetskog prvenstva u fudbalu izme|u [panije i Holandije Andres Inijesta (Iniesta) postigao gol vrijedan naslova prvaka, velemajstor iz Barcelone skinuo je dres i pokazao natpis na majici „Dani Jarque: siempre con nosotros“ (Dani @arke: zauvijek s nama). @arke je bio kapiten Espanjola koji je pro{le godine preminuo u 26. godini na pripremama u Italiji, zbog problema sa srcem, a Inijestin gest u~inio je da }e [panija zaista uvijek pamtiti ovog fudbalera. Inijesta i @arke igrali su zajedno od kadetskih dana u svim mladim reprezentativnim kategorijama, bili su veliki prijatelji iako su nastupali za najve}e i najlju}e rivale iz Barcelone. Navija~i Espanjola nisu zaboravili Inijestin gest, pa su mu na subotnjoj utakmici protiv Barcelone priredili ovacije. Inijesta je ro|en 11. maja 1984. godine u Albaseteu, a imao je samo 12 godina kada je stigao u omladinsku {kolu Barcelone. Od 15. godine ~lan je reprezentativnih selekcija [panije. Jedan je od trojice kandidata za najboljeg fudbalera svijeta u Z. [. 2010. godini.

Opstruirana ideja
Na`alost, sti~e se utisak da bo{nja~ka bezidejnost samo generira probleme u dr`avi i jo{ vi{e osna`uje srpski i hrvatski separatizam. - Pred nama je pitanje kuda dalje i {ta je Bo{njacima ~initi. ^esto se mo`e ~uti da bo{nja~ki intelektualci spavaju. Ja smatram da

Abdi} o propalom poku{aju kupovine FDM-a

Imamovi}: Bo{njaci se pona{aju nedr`avotvorno

bnih politi~ara - ka`e Imamovi}. Kako gledate na aktuelnu poziciju Bo{njaka? Brine li Vas ~injenica da je me|u njima zavladala apatija? - Zavladao je defetizam. Samo nije kod onih koji iz ovakve situacije u zemlji izvla~e najvi{e koristi. [to je u jednoj zemlji te`a ekonomska situacija, to je bolje za sloj me{etara i kriminalaca. U tu kategoriju spada najve}i dio na{ih politi~ara u vlasti. Oni primjenjuju isprobani metod da bi svoje korupciona{ke ciljeve ostvarivali, a to je da siju stalnu mr`nju me|u narodima na vjerskim i nacionalnim osnovama. Tako nastoje ostvariti svoje naume, a najte`a situacija je upravo kod Bo{njaka. Za{to je to tako? Gdje trebamo tra`iti izvore odgovornosti? - To je, prije svega, te{ka politi~ka situacija u zemlji. Bo{njaci, dakle taj muslimanski korpus, o~ito su trn u oku Evrope i Amerike. Bosanski muslimani su na meti svih i svakoga. Mi smo danas u jednom procesu gdje nas svi tretiraju i posmatraju. Ekstremi iz druga dva naroda upravo na to igr-

Dr`avnost nije u tome ko }e dobiti fotelje
- Sjetimo se jednog Spahe i ljudi koji su se znali sna}i i u daleko te`im vremenima, gdje su Bo{njaci imali puno te`u poziciju. Veli~ine smo imali, a danas ih nemamo. Ovi dana{nji ne znaju {ta da rade. Sla`em se da se Bo{njaci pona{aju apsolutno nedr`avotvorno. Ne znaju u kojem pravcu upraviti. Na{a bo{nja~ka aju, uz jasno sufliranje svojih menad`era iz inostranstva. Oni ne gledaju dobronamjerno na BiH. Pa, vidite ko najvi{e zaostaje. To su Bo{njaci. Dobro, ali nije li za to odgovorna bo{nja~ka politika? - Sve je to povezano. Na`alost, u korpusu bosanskih muslimana, Bo{njaka, od Austro-Ugarske pa naovamo, imamo svega nekoliko prvaka koje je vrijedno spomenuti. To je sve, kako narod ka`e, bilo luk i voda. A za{to? Opet zbog auelita, recimo, pre{u}uje i prisvajanje kraljice Katarine. Ona je bila kraljica Bosne i nema veze s katoli~anstvom, a s Hrvatima jo{ manje. No, o tome niko ne vodi ra~una. Dr`avnost nije samo u tome ko }e dobiti kakve fotelje, ona je sadr`ana u platformi, u temeljima odlu~nosti da se brani ta na{a dr`avnost. ne spavaju, ve} ne mogu do}i do rije~i. Odgovorni u politici ignoriraju bo{nja~ke intelektualce i ne tra`e savjete od njih. Intelektualci ne mogu iskazati ono {to `ele. Nije slu~ajno tako sna`no opstruirana ideja o odr`avanju bo{nja~kog sabora. Zato danas bo{nja~ka politika ne zna odgovoriti na vrlo odlu~nu i ~esto nemilosrdnu politiku, recimo, Milorada Dodika i Dragana ^ovi}a. Oni njihove istupe i stavove samo pre{u}uju i povla~e i to uglavnom zbog neznanja.

Samo u propaloj dr`avi propada fabrika cigareta
Direktor {vicarske kompanije Una Water GMBH Trading, Bosanac Enes Abdi}, izjavio je za na{ list kako je aktuelnom federalnom premijeru Mustafi Mujezinovi}u jo{ 2008. nudio rje{enje za spas Fabrike duhana Mostar, u kojoj je Vlada FBiH pro{le sedmice proglasila ste~aj. - Ponudio sam Mujezinovi}u, ali i direktoru Agencije za privatizaciju FBiH (APF) Enesu Gani}u da preuzmem FDM za jednu marku, s obavezom da u njoj pokrenem proizvodnju i uposlim radnike. Pla}u bi radnici po~eli dobivati od onoga dana kada bih preuzeo fabriku, a dr`ava bi im trebala namiriti ranije dugove - ka`e Abdi}. Dok mu je ~elnik APF-a kratko napisao da „nije u mogu}nosti prihvatiti na~in prodaje i uvjete koje predla`e“, federalni premijer se, kako ka`e, nije ni udostojio odgovoriti na ponudu. - BiH enormno gubi na investicijama upravo zahvaljuju}i nesposobnjakovi}ima kao {to je Mujezinovi}. Dr`ava u kojoj propada fabrika

FDM: U ste~aju od minule sedmice

cigareta je propala dr`ava. Htio sam da Mostarci proizvode cigarete za {vicarsko tr`i{te, ali je FDM ve} ranije bila osu|ena na propast - ka`e Abdi}. Prema njegovim rije~ima, neobja{njivo je kako je federalna vlast, na ~elu s Mujezinovi}em, ubrzo nakon njegove ponude, htjela prodati FDM nelikvidnom preduze}u Pazard`ik BT iz Bugarske. Kao {to je poznato, prodaja mostarske fabrike Bugarima vrlo brzo A. D. je propala.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

mozaik

OPASNOSTI Nakon odluke EU o zabrani bisfenola A

Provjerite koristite li opasne plasti~ne fla{ice za bebe
Najbolje su one koje sadr`e oznaku „BPA Free“ ili „BPA 0 %“, ka`e Tomi}
@ivot Amelije Erhart prenesen na filmsko platno

Nakon 75 godina potrage

Prona|eni posmrtni ostaci legendarne Amelije Erhart?
Navodno su kona~no prona|eni posmrtni ostaci legendarne Amerikanke Amelije Erhart (Earhart), prve `ene koja je tromotornim avionom preletjela sjeverni Atlantik, a koja je nestala prije 75 godina, ta~nije 2. jula 1937. godine nad Tihim okeanom, u blizini otoka Hovland, prilikom poku{aja da obleti Zemljinu kuglu. Me|unarodni istra`iva~i prona{li su tri kosti za koje se vjeruje da bi mogle pripadati Ameliji. Na Univerzitetu u Oklahomi bit }e ura|eno DNK testiranje, a {ef istra`iva~ke grupe Rik Gilespi (Ric Gillespie) kazao je kako za sada nema garancije da je kona~no otkriveno posljednje po~ivali{te legendarne Amerikanke, koju je na velikom platnu u biografskom filmu utjelovila Hilari Svank (Hilary Swank). Gilesi je kazao i kako ostaci ptica i riba svjedo~e da je na otoku boravio neko iz zapadnog svijeta pa se nadaju da bi to mogla biti upravo Erhart, koja je nestala na tom podru~ju.

Iako }e Evropska unija tek od naredne godine zabraniti upotrebu opasne supstance bisfenol A (BPA) u proizvodnji plasti~nih fla{ica za bebe, sa bh. porodi~nog portala Ringeraja.ba upozoravaju roditelje da ve} sada trebaju uraditi sve kako bi za{titili svoje dijete. - Provjerite da li plasti~na fla{ica koju koristite sadr`i BPA tako {to }ete pogledati oznaku na njenom dnu. Ve}ina fla{ica koje sadr`e BPA imaju oznaku za recikliranje „#7“ ili „PC“ oznaku. Ipak, to {to ovih oznaka na nekim fla{icama nema, ne garantuje sigurnost. Najbolje fla{ice su one koje sadr`e oznaku „BPA Free“ ili „BPA 0 %“ - kazala nam je Vi{nja Tomi}, direktorica „Ringeraje“. Dodaje da je za roditelje, ukoliko nisu sigurni o kakvom proizvodu se radi, najbolje da koriste staklene fla{ice. S druge strane, u Dr`avnoj agenciji za sigurnost hrane isti~u

Vidjeti oznaku na dnu plasti~ne fla{ice

da i pored odluke Evropske komisije o zabrani proizvodnje i upotrebe fla{ica koje sadr`e BPA, unutar nadle`nih institucija EU jo{ ne postoji konsenzus kada je

u pitanju {tetnost ove supstance. U Agenciji isti~u da odluka o zabrani upotrebe BPA stupa na snagu tek kad bude objavljena u M. A. slu`benom `urnalu EU.

Preksino} u 71. godini `ivota

Udru`enje za za{titu `ivotinja „Spas“

Umro idejni kreator eura Tomazo Padoa Skjopa
Idejni kreator zajedni~ke evropske valute, biv{i italijanski ministar ekonomije Tomazo Padoa Skjopa (Tommaso Padoa Schioppa) umro je u 71. godini. Skjopa je umro preksino} od sr~anog udara dok je bio na ve~eri s prijateljima, prenio je medijima jedan od prisutnih zvanica, javila je Onasa. Njegova iznenadna smrt {okirala je italijansku politi~ku i poslovnu elitu koja se sje}a njegovog `ustrog zalaganja za evropski projekt i za zajedni~ku evropsku valutu. - On je bio me|u onim ljudima koji su znali kako da preto~e evropski ideal u konkretne i u~ene analize i projekte i koji je posebno dao trajni doprinos ro|enju eura i eurozone - rekao je italijanski predsjednik \or|o Napolitano (Giorgio).

Fotografija ubijenog psa u Biha}u obi{la svijet
Vi{e od 750 e-mailova NVO iz evropskih dr`ava
Fotografije ustrijeljenog veterinarskoj inspekciji, popsa lutalice u prigradskom liciji, kantonalnom resorbiha}kom naselju Vedro Ponom ministarstvu, ali nemalje obi{le su svijet, a bihamo povratne informacije da }koj op}inskoj administrali je i{ta ura|eno, jer je ubiciji stiglo je vi{e od 750 ejanje `ivotinja zabranjeno mailova nevladinih orgaka`e Senad Ro{i}, predsjenizacija iz vi{e evropskih dnik „Spasa“. dr`ava, tvrde u Udru`enju Pas lutalica ubijen je u za za{titu `ivotinja „Spas“ iz Ro{i}: Kazniti neposrednoj blizini prihvaBiha}a, koje je na interne- odgovorne tili{ta za pse koje je organitu objavilo fotografije ubijeziralo Udru`enje „Spas“, a ne `ivotinje. Ro{i} ka`e da je bio u njihovom pr- Osim fotografija, poslali smo ihvatili{tu. prijavu Kantonalnoj i Federalnoj - Zvali smo ga Bijeli, imao je
Ustrijeljeni pas: Bio pod pa`njom prihvatili{ta

svoju ku}icu i pazili smo na njega. Budu}i da mi pse ne dr`imo pod lancima, a Bijeli se nije udaljavao od prihvatili{ta, osoba koja ga je ustrijelila prekr{ila je Zakon o za{titi i dobrobiti `ivotinja BiH isti~e Ro{i} i dodaje da }e Udru`enje „Spas“ tra`iti ka`njavanje odM. D. govornih.

Donacija ASA Grupacije od 40.000 KM
Padoa Skjopa: Sr~ani udar

Vozilo i kompjuteri KCUS-u
Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu dobio je tri donacije. ASA Grupacija donirala je Pedijatriji i Ginekolo{koj klinici vozilo „volkswagen caddy“ i kompjutersku opremu u vrijednosti ve}oj od 40.000 KM. IT oprema podrazumijeva osam modernih desktop kompjutera i deset {tampa~a. Vozilo i IT opremu uru~ili su Nihad Imamovi}, predsjednik Uprave ASA Holdinga i Eldin Had`iselimovi}, ~lan Uprave, a u ime KCUS-a poklone su primili prof. dr. Sebija Izetbegovi}, prof. dr. Senka Mesihovi}Dinarevi} i prof. dr. Jadranka Dizdarevi}-Stojkanovi}. I Klinika za ortopediju i traumatologiju dobila je vrijednu opremu. Donator je Privredna komora Turske. Rije~ je o najsavremenijoj opremi za operacione sale ~ija je vrijednost 1,3 miliona ameri~kih dolara. E. Ha.

U Beogradu semafori iz sedamdesetih godina
Na pojedinim raskrsnicama u Beogradu jo{ su u upotrebi semafori iz sedamdesetih godina, ali starost dijelova tih ure|aja ne utje~e na kvalitet njihovog rada, a u osnovnim funkcijama skoro su ravnopravni u reguliranju saobra}aja sa savremenim semaforima, rekao je Tanjugu ^edomir Vuka{inovi} iz Gradskog sekretarijata za saobra}aj.

Neobi~na pojava u Kini

Na svijet stigle `irafe blizanci
@irafe blizanci su jako rijetka pojava, a u kineskom zoolo{kom vrtu ovo je prvi par. Oboje mladun~adi je zdravo i mu{kog su spola. Majka Bei Bei sedmicu prije poroda nije mogla le}i, a za vrijeme samog poroda, koji je bio dosta te`ak, pomagali su joj radnici zoolo{kog vrta. Male `irafe su visoke 1,8 i 1,9 metara. Mogu samostalno stajati i hodati.
Sa dodjele donacije ASA Grupacije
(Foto: B. Nizi})

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Halid Be{li}

Narodna pjesma je ona koju narod mo`e otpjevati
Be{li}: Narodnu notu razumije{

- Narodna pjesma je ona koju narod mo`e otpjevati. Naime, ko mo`e pjevati rep? Ko mo`e pjevati hip-hop, rok i bluz? To slu{a{, dobro je, nije lo{e i ode. A narodnu notu razumije{, bez obzira da li je to zapadna ili isto~na varijanta.
(Pjeva~ za „Jutarnji list“)

Robert Prosine~ki

U Beogradu sam bio najbolji igra~ svijeta
- Ja sam u Beogradu bio najbolji igra~ svijeta, ako se to uop}e mo`e izmjeriti. A svi ti trgova~ki lanci, pjeva~i i drugo, koji idu tamo i rade svoj posao, rade svoje i nemaju problema ni s kim. I sad je odjednom problem to Prosine~ki: Odjednom {to Prosine~ki opet ide u Beograd.
(Nogometni trener za „Novosti“) problem

Jelisaveta Seka Sabli}

Roterdam: Holan|ani se bore s velikim padavinama

Danas je na cijeni jeftin i banalan humor
(AFP)

PROGNOZE Dok snijeg i led blokiraju ostatak Evrope

BiH o~ekuje blago zatopljenje
Bh. gra|ani otkazivali rezervacije
Meteorolozi u Federalnom hidrometeorolo{kom zavodu kazali su nam ju~er da u naredna tri dana o~ekujemo blago zatopljenje s ki{om i susnje`icom na planinama. - Mo`emo o~ekivati prodor hladnog talasa za 10 do 15 dana, ali te su projekcije proizvod statisti~kog izra~una na osnovu pedesetogodi{njeg prosjeka i nisu pouzdane kazala nam je Ismira Ahmovi}, de`urni meteorolog.

Sabli}: Cijeni duhovite

Veoma cijenim duhovite ljude, ali duhovitost je ozbiljna kategorija. O~arana sam ljudima koji su britki i koji umiju kratko i duhovito da formuli{u situaciju, ljude, `ivot. Danas je, pretjerano i nepotrebno, na visokoj cijeni jeftin, (Srbijanska glumica za „Blic“) banalan humor.

Severina Vu~kovi}

Kod nas hladnije za petnaestak dana

Postoje mjesta gdje nikada ne bih nastupala
- Nisam izbirljiva kada je rije~ o prostoru u kome nastupam, ali postoje i ona mjesta gdje nikada ne bih nastupala. ^ak sam bila na nekim od njih, jer kada ~ovjek puno radi, onda i grije{i. Odlazi tamo gdje, mo`da, ni- Vu~kovi}: su najbolji uvjeti, niti okolina. Nisam izbirljiva
(Hrvatska pjeva~ica za portal „Analitika“)

Haos na cestama
Ovo su relativno povoljne vremenske prognoze za BiH s obzirom na toda je cijela Evropa okovana ledom. Naime, na aerodromima u Britaniji, Njema~koj, Francuskoj, [paniji, Holandiji i Danskoj otkazani su i odlo`eni mnogi letovi, a neki do daljnjeg ne}e raditi u punom kapacitetu. Primjerice, samo na aerodromu u Frankfurtu otkazano je 470 letova od blizu 1.400 planiranih. Cestovni i `eljezni~ki saobra}aj tako|er su u haosu {irom Evrope. U Irskoj su snje`ne padavine najobilnije u posljednjih nekoliko decenija, a u [vedskoj navode da je ovo najhladniji po~etak zime od 1850. godine. Brojni voza~i zarobljeni su na klizavim putevima, dok temperature vrtoglavo padaju. Glavni autoput u Italiji koji je bio za-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

20. 12. 2010.

promjenljivo

Aerodrom u Frankfurtu: Otkazano 470 letova

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

rodromima. Dodaju da osim kratkotrajne magle u jutarnjim satima, drugih problema u sarajevskoj zra~noj luci nije bilo.

Hladan po~etak
Zna~ajnijih otkazivanja avionskih i autobuskih linija u Banjoj Luci nije bilo, ali na Autobuskoj stanici ka`u da su gra|ani otkazivali svoje rezervacije za [vedsku i Holandiju, ili iste pomjerali za nekoliko dana kako bi izbjegli rizik u putu. Igor Kova~i}, meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda (HMZ) RS, isti~e da je ovo hladan po~etak zime u BiH. - Ne mo`emo re}i da nam sti`e hladni talas od Evrope ili od nekuda, ali zahla|enja }e biti ve} za nekih deset do petnaestak dana - ka`e nam Kova~i}. V. S. - M. A.

umjereno do prete`no ZENICA LIVNO obla~no vrijeme, mjesti7 mi~no s ki{om u ju`nim i 7 SARAJEVO isto~nim podru~jima, a na pla6 ninama sa susnje`icom ili slabim snijegom. Ne{to manje obla~nosti 10 bit }e u sjevernim dijelovima. Po kotliMOSTAR nama i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren, ju`nog i jugozapadnog smjera. Jutarnja teNEUM mperatura od - 4 do 0, na jugu do 6, a na10 jvi{a dnevna od 2 do 7, na jugu do 13 stepeni.

7

GORA@DE

6

PONEDJELJAK
20. 12. 2010.

UTORAK
21. 12. 2010.

SRIJEDA
22. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -4 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -1 C do 9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 20C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

od 20C do 130C

od 30C do 150C

od 40C do 160C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Stabilnije vrijeme, uz du`e sun~ane periode i porast temperatura, ugodno }e djelovati na ve}inu populacije, stoga }e mnogi osjetiti olak{anje. Pri tome bi hroni~ni bolesnici i meteoropati ipak trebali biti oprezniji i ne pretjerivati s aktivnostima, s obzirom da }e do}i do izrazitije promjene u odnosu na prethodne dane. Na jugu zemlje ugo|aj }e povremeno remetiti padavine.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.17 Zalazak 16.11

20. 12. 2010.
Izlazak 15.21 Zalazak 06.23

Sarajevo ju~er: Nije bilo ve}ih problema

(Foto: S. Saletovi})

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

kr~en stotinama automobila, kamiona i autobusa, djelimi~no je ra{~i{}en ju~er, ali se saobra}aj odvija samo u jednom pravcu tako da su kolone vozila i duga~ke vi{e kilometara. Iz BIHAMK-u je saop}eno da se na ve}ini putnih pravaca u BiH saobra}aj ju~er odvijao normalno te da nije bilo ve}ih problema osim klizavih i mjestimi~no zale|enih puteva. U Operativnoj slu`bi Sarajevskog aerodroma isti~u da ve}ina letova iz evropskih zemalja kasni, ali zbog problema na tamo{njim ae-

Bez pobolj{anja
Stru~njaci napominju da je hladno vrijeme u ve}em dijelu Evrope izazvano negativnom fazom arkti~ke oscilacije, {to zna~i da se hladni arkti~ki zrak probija na ju`ne geografske {irine koje su ina~e mnogo toplije. Meteorolozi ne o~ekuju pobolj{anje uvjeta u skorije vrijeme.

VRIJEME DANAS

BIHA] 6
6

Obla~no s ki{om Danas }e prevladavati

BANJA LUKA

BR^KO 7 TUZLA

Brzo - kratko
Na~elnik op}ine Bijeljina najavio pomo}

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

teme

Poplavljenim doma}instvima po 500 KM
Svi doma}ini u Semberiji, kojima je voda poplavila ku}e, dobit }e po 500 KM pomo}i od op}ine Bijeljina, najavio je op}inski na~elnik Mi}o Mi}i}. Istakav{i da je, nakon rata, ovo najte`a katastrofa koja je zadesila Semberiju, Mi}i} je rekao da su stru~ni timovi evidentirali 1.300 ku}a koje su bile poplavljene, te da su milionske {tete pri~injene u 25 privrednih objekata. Za interventnu pomo} gra|anima i privrednicima ve} je prikupljeno 1,2 miliona KM, a u narednom periodu aktivnosti }e biti usmjerene na saniranje Savskog nasipa, te za{titi Semberije od izlivanja Drine, rekao je Mi}i}. E. M.

Inicijativa NVO „Inicijativa 33“

Zabraniti figure s Mladi}evim likom
Nevladina organizacija (NVO) „Inicijativa 33“ zatra`ila je ju~er od dr`avnih organa Srbije da zabrane prodaju figura s likom ha{kog bjegunca Ratka Mladi}a na tezgama na beogradskoj pijaci Zeleni venac, kao i preko internetstranice desni~arske organizacije „SNP Na{i 1389“. NVO „Inicijativa 33“ navela je da „prodaja figura zlo~inca Ratka Mladi}a bez ikakvih reakcija policije i ostalih dr`avnih organa pokazuje svima koliko je srbijansko dru{tvo daleko od evropskih vrijednosti“, prenio je Tanjug.

Stradanja u Nevesinju

Neke od klju~nih stavki iz Lagumd`ijine platforme usagla{ene sa SDA, HSP-om i NSRzB

KOALICIJE Platforma SDP-a danas }e biti predstavljena javnosti

U Vladu FBiH uveo bi se veto i mijenjao izbor Predsjedni{tva
Mostar: Promocija knjige

Predvi|eno i osnivanje tri nova dr`avna ministarstva
Platforma SDP-a, koja je u subotu nave~er usagla{ena sa SDA, HSP-om, te Narodnom strankom Radom za boljitak (NSRzB), a koja bi danas trebala biti prezentirana {iroj javnosti, prema informacijama koje su za sada dospjele u javnost, najve}im dijelom bavi se ustavnim promjenama i reafirmira „aprilski paket“.

Dokument o pogibiji 114 {ehida
U dvorani Narodnog pozori{ta u Mostaru preksino} je promovirana knjiga Senada Sude Omerike „Poginuli Nevesinjci u odbrani domovine 1992-1995.“. Rije~ je o prvoj knjizi koja dokumentira pogibiju 114 pripadnika Armije i MUP-a RBiH koji su svoje `ivote dali za odbranu na{e dr`ave. Me|u ovim {ehidima je 17 nosilaca najvi{ih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i {est nosilaca ordena „Zlatna policijska zna~ka“. Kako je re~eno na promociji, cilj knjige je da razbije 15-godi{nju {utnju o stradanjima u Nevesinju, u kojem je ubijeno 3.333 civila, {to je vi{e od 15 posto od ukupnog bo{nja~kog stanovni{tva. Po procentu stradanja stanovni{tva Nevesinje se nalazi na prvom mjestu ove crA. Du. ne statistike u BiH.

Ostaje entitetsko glasanje
Entitetsko glasanje, prema detaljima koje iz platforme prenosi {tampa, bilo bi ostavljeno kao mogu}nost za klju~na pitanja kao {to je Ustav i bud`et, s izuzetkom onih koji se odnose na EU i NATO. Isto tako, promjene su nalnog veta u Federalnu vladu, sli~an onome koji danas postoji u Vije}u ministara BiH, te biranje ~lanova Predsjedni{tva indirektno kroz Parlament BiH. Ukoliko ova odredba bude ve}inski prihva}ena u Parlamentu BiH, bila bi sprizahvatile i Dom naroda BiH, pri ~emu se tra`i jasno definiranje vitalnog nacionalnog interesa te izbor izaslanika kroz Zastupni~ki dom, a ne kao do sada iz Doma naroda Federacije, odnosno Narodne skup{tine RS. je~ena mogu}nost da, primjerice, Bo{njaci ponovo izaberu @eljka Kom{i}a za ~lana Predsjedni{tva BiH.

Zajedni~ki nastup
Tako nacrt platforme „Osnove za formiranje vlasti u FBiH i platforma zajedni~kog nastupa u institucijama BiH u mandatnom razdoblju 2010. - 2014.“, kako je objavio jedan hrvatski list, predvi|a uvo|enje nacio-

Poruka Ranke Mi{i} Vladi RS

Upitna podr{ka ekonomskoj politici
Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mi{i} izjavila je da je Sindikat spreman uskratiti podr{ku ekonomskoj politici RS i bud`etu za narednu godinu, ukoliko danas na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta ne budu usvojeni njihovi klju~ni zahtjevi, javila je Srna. Mi{i} je rekla da nije optimista po pitanju usagla{avanja stavova s predstavnicima Vlade i da }e predstavnici Sindikata, Mi{i}: Nije ukoliko ekonomska politika i bud`et ne optimista dobiju podr{ku, svoje zahtjeve iznijeti Narodnoj skup{tini RS na raspravi o ova dva dokumenta.

Tre}ina glasova
Prema prijedlogu, vi{e ne bi bilo ~lanova Predsjedni{tva BiH, ve} predsjednik dr`ave i

dva njegova zamjenika. [to se ti~e Vlade FBiH, svaki narod bi mogao blokirati odluku koja mu ne odgovara, jer bi najmanje jedan ministar iz svakog naroda morao dati podr{ku svakoj odluci za njeno usvajanje. Postoje razmi{ljanja da se u platformu ugradi i opcija da svaka odluka ima najmanje jednu tre}inu glasova ministara iz sva tri konstitutivna naroda. Predvi|eno je i osnivanje tri nova dr`avna ministarstva: poljoprivrede i ruralnog razvoja, nauke i tehnologije te okoli{a i zdravstva. Tako|er, predlo`eno je i pove}anje broja zastupnika u Zastupni~kom domu BiH s garantiranom kvoF. V . tom za ostale.

Ambasador BiH u ^e{koj Nediljko Bili}

Evropa se ne treba pla{iti najezde bh. gra|ana
Ambasador BiH u ^e{koj Nediljko Bili} poru~io je da se Evropa ne treba pla{iti najezde gra|ana BiH, „jer njima nakon ukidanja viza samo treba sprega s Evropom kako bi se {to prije prebrodila formalna odvojenost od nje“. - Siguran sam da }e, kada se bude mladost ~e{}e pojavljivala u zemljama EU, svi procesi i}i br`e i da }e i BiH biti i formalni dio evropske zajednice - rekao je Bili} na prijemu koji je u Pragu uprili~io za delegaciju mladih koji u organizaciji Ferijalnog saveza RS putuju Evropom povodom vizne liberalizacije.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

9

POSJETE „Avaz“ u obilasku Imigracionog centra u Lukavici

Vrhunski smje{taj dr`avu ko{ta 60 maraka dnevno
U na{u zemlju ilegalno naj~e{}e poku{avaju u}i osobe iz Afganistana, Iraka, Palestine, Pakistana, ali i nekih afri~kih zemalja
Faksimil ranije odluke Vlade RS

Zahtjev iz RS nadle`noj komisiji

SPC i vladika Grigorije zavladat }e Trebinjem
Srpskoj pravoslavnoj crkvi ve} poklonjeno pola grada
Najnovijim zahtjehtjev samo je nastavom za izuzimanje od vak pri~e iz 2006. i zabrane raspolaganja 2007. godine i stavljadeset hektara dr`anje pod kontrolu vnog zemlji{ta u ZuSPC-a dijela grada i pcima i Povr{i u trebiokoline - rekao nam je njskoj op}ini Uprava izvor blizak Komisiji za geodetske i imoviza dr`avnu imovinu. nskopravne poslove Prvi ~ovjek poliRS nastoji dovr{iti Grigorije: ti~kog dijela odbrakr~mljenje prirodnog Alfa i omega mbenih struktura Seblaga BiH, koje je u Trebinju lmo Cikoti} rekao je za Vlada RS odnosno Srpska na{ list da Ministarstvo odbrpravoslavna crkva po~ela ane BiH nema ni{ta s tom 2006. i 2007. godine. imovinom, odnosno da je ona predata Vladi RS prije Vrijedni objekti integracije dr`avne vojske. U to vrijeme kao entitetski - Ovo nema veze s onim premijer Milorad Dodik je ve- ~ime mi baratamo. To je ralikodu{no SPC-u odnosno nije predato Vladi RS, prije Eparhiji zahumsko-hercego- nego {to su ARBiH i VRS va~koj i primorskoj poklonio ujedinjene u jednu vojsku. vi{e izuzetno vrijednih obje- Ipak, spisak te imovine pokata koji su slu`ili za potrebe stoji u Ministarstvu, ali o tosistema odbrane biv{e dr`ave. me ne mogu govoriti napaT je odlukom Vlade RS Sr- met jer nisam u kancelariji ada pskoj pravoslavnoj crkvi da- kazao nam je Cikoti}. to skladi{te „Du`i“ u Trebinju Uskoro o zahtjevu i streli{te „Bravenik“. Nezvani~no saznajemo Osim toga, tada su SPCu dati i vojnog vje`bali{te i da bi sjednica Komisije za Ju`ni logor koji se prostiru dr`avnu imovinu na kojoj }e biti razmatran zahtjev za na oko 13.000 kvadrata. - Eparhija i vladika Gri- izuze}e deset hektara dr`agorije jo{ prije nekoliko go- vnog zemlji{ta u korist SPCdina zaposjeli su skoro cije- a trebala biti odr`ana idu}e S. R - F. V. lo Trebinje. Ovaj novi za- sedmice.
Jedna od soba u Centru: Sve je ~isto i uredno
(Foto: S. Saletovi})

Nadzorni centar: Ure|enje po holandskim principima

Svi oni koji iz zemalja tre}eg svijeta u potrazi za boljim `ivotom u Evropi poku{aju pro}i kroz na{u zemlju, uglavnom zavr{e u Imigracionom centru za ilegalne imigrante u Lukavici.

Abu Hamzi uskoro otkazuju gostoprimstvo
U jednoj od soba za zabavu prepoznajemo Imada el-Husina, poznatijeg kao Abu Hamza. Zapolenica Slu`be za poslove sa strancima govori nam da je on jedan on stanara Centra s najdu`im sta`om. - U Centru je ve} vi{e od dvije godine. No, njegovom boravku ovdje, ali i u BiH, vjerovatno se bli`i kraj. Njegov zahtjev za azilom pro{ao je sve mogu}e instance, jo{ ~eka odluku Sektora za azil Ministarstva sigurnosti BiH i ako ga i oni odbiju, morat }emo mu otkazati gostoprimstvo - obja{njava nam zaposlenica.

dolasku dobiju nove trenirke, patike i donji ve{. - Ovaj centar je jedan od nahumanijih u Evropi. Ure|en je po uzoru na one u Holandiji, dok, recimo, neke

Sobe za izolaciju
U trenutku na{e posjete Centru, u njemu je bilo smje{teno 30 ljudi uglavnom afroazijskog porijekla. Prema rje~ima na~elnika Sektora za prihvat i smje{taj u Slu`bi za poslove sa strancima Ive Ramljaka, broj stanara Centra Ramljak: Uvjeti kre}e se iz- najhumaniji me|u 30 i 40 osoba, a zadr`avaju se od nekoliko dana do nekoliko godina. - Kapacitet centra je 120 ljudi. Imamo mjesta za 80 mu{karaca i 40 `ena u dva odvojena paviljona. Do prije {est mjeseci uglavnom smo

u Centru imali ilegalne imigrante iz zemalja regiona, Albanije i Kosova. Trenutno u na{u zemlju ilegalno naj~e{}e poku{avaju u}i osobe iz Afganistana, Iraka, Palestine, Pakistana, ali i nekih afri~kih zemalja poput Al`ira, Tunisa i Etiopije obja{njava Ramljak. Imigracioni centar ima i sobe za izolaciju, odnosno samice, u koje se smje{taju „nesta{ni“ korisnici, ali vrlo rijetko. Svaka soba za korisnike ima ~etiri kreveta i isto to-

liko ormara, ~iste su i uredne, no re{etke na prozorima podsje}aju na okru`enje. Kupatila s toaletom ne bi se postidjeli ni neki hoteli.

Bra~ne posjete
Ramljak nam je pokazao i terasu sa, kako ka`e, najboljim pogledom u okolini. - Ovdje ljeti postavimo stolove pa korisnici imaju prekrasan pogled na zelenilo, pravi odmor za du{u - navodi on. Svi korisnici Centra po

Kupatilo s toaletom

evropske zemlje uop}e ne dr`e do toga pa smje{taju imigrante ispod {atora. Dan boravka svakog od njih dr`avu ko{ta 60 KM. Preostaje nam jo{ da uredimo sobe za bra~ne posjete -zaklju~uje M. AVDI] Ramljak.

Uz Dan rudara i godi{njicu Husinske bune

„Skok preko ko`e“ poslije 25 godina
Sve~anim defileom rudara „Kreke“, studenata i profesora Rudarsko-geolo{kogra|evinskog fakulteta, uz pratnju vi{e kulturno-umjetni~kih dru{tava, ju~er je u Tuzli obilje`en Dan rudara i 90 godi{njica Husinske bune. Rudarski defile i pored izrazito niskih temperatura, pratio je veliki broj gra|ana, ali i mladih koji su po prvi put prisustvovali davno prekinutoj tradiciji obilje`avanja pristupanja rudarskom zanimanju, poznatijoj kao „skok preko ko`e“. Na Trgu slobode, gdje je prisutne pozdravio na~elnik Tuzle Jasmin Imamovi}, trojica bruco{a su na poziv brucmajora profesora Tihomira

Kasipovi} i Zbrinjavanje plasti~nog otpada Obradovi} platit }e oni koji ga prodaju potpisuju sporazum
Ministar prosvjete Srbije @arko Obradovi} boravit }e danas u Banjoj Luci gdje }e razgovarati s ministrom prosvjete i kulture RS Antonom Kasipovi}em, saop}io je Biro Vlade RS za odnose s javno{}u, prenio je Tanjug. Obradovi} i Kasipovi} potpisat }e memorandum o saradnji dva ministarstva u oblasti obrazovanja. Nakon potpisivanja sporazuma, oni }e posjetiti i banjalu~ku Gimnaziju, koja je stara vi{e od sto godina. Svi oni koji stavljaju na tr`i{te proizvode upakovane u plasti~nu ambala`u moraju upla}ivati odre|ena nov~ana sredstva u Fond za za{titu okoli{a u Federaciji BiH. Ovo je samo jedna od odredbi novog pravilnika o ambala`i i ambala`nom otpadu koji je prije nekoliko dana donesen i objavljen u Slu`benim novinama FBiH, saop}eno je iz Centra civilnih inicijativa (CCI). U CCI-ju isti~u da je usvajanjem Pravilnika omogu}ena provedba dijela odredbi iz seta zakona o za{titi okoli{a, a koji su doneseni prije dvije godine. - Na`alost, ovaj pravilnik ne}e omogu}iti otkup
Nema otkupa ambala`e

Banja Luka

Pravilnik iz oblasti za{tite okoli{a

Sa ju~era{nje ceremonije u Tuzli

(Foto: A. Bajri})

Kne`i~eka, presko~ili komad ko`e i tako nakon 25 godina vratili jedan od prepozna-

tljivih obi~aja vezan za `ivot rudara ne samo u BiH ve} i u svijetu. A. H.

ambala`e kao {to je to slu~aj u Hrvatskoj, gdje gra|ani mogu i zaraditi prodajom plasti~nih fla{a. Mi smo godinama zagovarali da i taj segment bude uvr{ten u Pravilnik, ali bez uspjeha - kazao nam je Zoran Ad`aip, voditelj kampanje CCI-ja za za{tiM. A. tu okoli{a.

Klub poznatih

Ilvana Hela}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

teme

Privla~e me sportisti
Li~ni profil bh. modela
Ime i prezime: Ilvana Hela}. Datum i mjesto ro|enja: 5. juli 1994., [vicarska. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U ku}i s roditeljima i starijim bratom. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Dan kada sam upoznala svoju najbolju drugaricu i moje poslovno putovanje u Ameriku. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: U {etnji s prijateljima i slu{aju}i muziku. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Omiljeni glumac: Tejlor Lutner (Taylor Lautner). Volite li kuhati: Volim, i kuham sama sebi. Najdra`a knjiga: Ne mogu se odlu~iti. Umjetnik kojeg cijenite: Reditelj Enver Pu{ka. Za koji klub navijate: @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Osobe za koje znam da }e mi njihovo dru{tvo biti dovoljno da mi tamo ne bude dosadno. Jeste li ljubomorni: Mogu biti stra{no ljubomorna, ali znam kontrolirati emocije. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Pogled, privla~e me sportisti. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne, to je najve}a izdaja i poni`enje. Bavite li se sportom: Bavim se aerobikom, tenisom i latinoameri~kim plesom. Omiljena hrana i pi}e: Piletina i ~aj. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama, a podr{ku i savjete dobivam od roditelja i profesiona-

RATNA [TETA RS i dalje poku{ava prevariti porodicu Alijagi}

Ovo je jo{ jedan dokaz diskriminacije Bo{njaka
Slu~aj „Alijagi}“ ponovo pred Ustavnim sudom BiH
Predmet „Alijagi}“ ponovo }e se na}i na Ustavnom sudu BiH. Ovoga puta zbog nastojanja Republike Srpske da bo{nja~koj porodici iz Trebinja, ~ija je imovina opusto{ena u ratu, dug od 36 miliona KM ratne od{tete isplati isklju~ivo u obveznicama. RS tako `eli izbje}i obavezu koju joj je krajem novembra potvrdila i najvi{a sudska instanca u na{oj zemlji, jer entitetske obveznice vrijede daleko manje od iznosa dosu|ene {tete. Pa, ipak, Okru`ni sud u Isto~nom Sarajevu je u novembru donio rje{enje i odbio `albu Alijagi}a za gotovinskom isplatom, te potvrdio namjeru RS da obavi isplatu u obveznicama. Alijagi} je uvjeren da je u sve upleten politi~ki vrh tog entiteta na ~elu sa Miloradom Dodikom. - O~ekujemo da Ustavni sud BiH po hitnom postupku donese odluku kojom }e RS narediti isplatu {tete u konvertibilnim markama, a ne u njihovim bezvrijednim papirinama. Presuda Suda u Strazburu je jasna i u njoj se ka`e da dug ne mo`e biti pla}en u tim obveznicama, ve} u valuti na{e dr`ave. I Ustavni sud BiH je ranije presudio da se {teta mora platiti u markama. Ovo je jo{ jedan dokaz diskriminacije Bo{njaka u manjem bh. entitetu. Oni sve ~ine kako ne bi ispunili svoju obavezu - kazao je F. V. Alijagi}.

Hela}: Nisam sujevjerna

lnih stilista. Volite li i}i u {oping: Da, posebno u pratnji svojih stilista. Jeste li sujevjerni: Ne, vjerujem samo u ono {to moje o~i vide. Imate li ku}nog ljubimca: Imam psa. Koji je Va{ `ivotni moto: Niko nije vrijedan mojih suza, a onaj jedan ko jeste, nikada me ne}e rasplakati. Va{ najbolji prijatelj je: Nermina Hasanovi} i Edina Hrusti}. Pratite li politi~ku situaciju: Dovoljno da znam da nisam zadovoljna. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste najprije uradili: Svu pa`nju bih posvetila obrazovanju djece i omladine. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne znam.

Alijagi}: Klju~na uloga Milorada Dodika

Otimanje za putnike u Konjicu

SMS
RASIPANJE STRANKE - Zbog Zlatka Lagumd`ije i njegovog narcisoidnog pona{anja ponovo }e se rasuti simpatizeri stranke koje je privukao gospodin @eljko Kom{i}. Zar nema pametnog Hrvata u SDP-u koji bi mogao biti predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH? IZ ZATVORA U PARLAMENT Esad Radelja{ iz BOSS-a izabran je za delegata u Dom naroda BiH. Aferim, dr`avo! Znaju li u CIK-u da je doti~ni gospodin krivi~no odgovarao za krivotvorenje diplome Vi{e komercijalne {kole i da je s takvom diplomom radio kao komercijalista u nekada{njoj Tvornici sapuna „Astra“ Sarajevo. Znaju li da je le`ao u zatvoru zbog nele-

Dnevni avaz 061-142-015
sumnja da su ga nelegalno stekle. Da je policija poslala dvatri inspektora da na|u sebi ilegalne dokumente, vjerovatno bi ih na{la za 5.000 maraka. Kako su se kupovale vize tako se kupuju i dokumenti, samo {to mi nemamo policiju i inspektore da istra`e ko to radi! Imaju, ali ne}e, jer to njima nije u interesu. HILJADE ORGANIZACIJA U ovoj zemlji postoji na hiljade nekih organizacija, nevladinih i sli~nih. Sve one imaju direktore, portparole i samo mlate praznu slamu. Pri~aju o Ustavu BiH, o vlasti, a ni{ta se ne mijenja godinama. Drage moje direktorice i direktori, prihvatite se lopate i usisiva~a, jer }emo tako imati vi{e koristi od vas.

Nezakonita dodjela redova vo`nje
Alibegovi} je redove vo`nje davao preduze}ima „Terzi}“ i „Pripo“, ka`e Ajanovi}
U Konjicu je na sceni prava otima~ina za putnike. Gotovo deset godina nadle`ni u Op}ini Konjic samovoljno uvode redove vo`nje i time odre|enim prijevoznicima mimo zakona pribavljuju ogromnu korist, dok drugi trpe finansijske gubitke. „Dnevni avaz“ je u posjedu pismenih upozorenja ministra saobra}aja i komunikacija FBiH Naila [e}kanovi}a i federalnog upravnog inspektora Ismeta Pelaka upu}enih op}inskom na~elniku Emiru Bubalu, te {efu Odjela za privredne djelatnosti Vahidu Alibegovi}u. Ministar [e}kanovi} ~ak navodi da se „osnovano mo`e su-

galne prodaje zemlje na @u~i. Jadna ova dr`ava. Bolje da je nema nego da su nam ovakvi delegati. DR@AVA BEZ IMOVINE - ^itao sam o tome kako Bosna i Hercegovina ostaje bez svoje imovine u zemljama biv{e Jugoslavije, od kojih je ve}ina u Srbiji i Hrvatskoj. Kakve su to vlasti kada ne kontroliraju cijelu BiH i svoju imovinu. Spomenuta imovina je samo na papiru na{a. Ona }e, prema svoj prilici, ostati na{im susjedima, a mi }emo i dalje patiti. Trebamo biti svjesni da je sve to u~inio Dejton. KUPOVINA DOKUMENATA U Zvorniku }e biti oduzeto vi{e od 400 rje{enja o oduzimanju dr`avljanstva osobama za koje se

Odgovor prozvanih
Prozvanog Alibegovi}a upoznali smo s ovom problematikom. No, kada je saslu{ao pitanje, kazao je da ne mo`e sada na to odgovoriti i spustio slu{alicu. Na~elnik Bubalo kratko nam je rekao da je tokom protekle sedmice raspisan novi tender, te da ne zna detalje o ovom problemu. mnjati da su pojedine osobe iz navedene slu`be zloupotrijebile svo[e}kanovi}ev dopis

je ovlasti, {to podlije`e kaznenoj odgovornosti“. Direktor „Konjictransa“ Mustafa Ajanovi}, ~ije preduze}e zbog svega ovoga godinama trpi gubitke, kazao nam je da op}ina nikada nije postupila po nalogu inspekcije, te naveo da je Alibegovi} redove vo`nje davao preduze}ima „T erzi}“ i „Pripo“ A. Du. mimo svih propisa.

Veterani iz regiona formirali koaliciju

Federalna bora~ka udru`enja ne znaju ko ih predstavlja
Nakon {to je objavljena informacija da su u Novom Sadu udru`enja ratnih veterana iz Srbije, Hrvatske i BiH formirala koaliciju radi promoviranja mira u regionu, reagirali su iz federalnih bora~kih organizacija. Oni isti~u da bora~ka udru`enja koja okupljaju biv{e pripadnike Armije BiH i MUP-a nemaju svog predstavnika u novoformiranoj koaliciji. U Savezu demobilisanih boraca FBiH isti~u da su dobili poziv iz Novog Sada, ali da nisu uspjeli poslati predstavnika zbog prezauzetosti. - No, svejedno, podr`avam ovakve inicijative. Politi~ari su nas doveli do toga da se gledamo preko ni{ana i ratujemo i zato smatram da borci na svim stranama ne trebaju zatvarati vrata pomirenja novim nara{tajima - kazao je Nijaz Hod`i}, v. d. predsjednika Saveza. Njegov kolega iz Federalnog saveza dobitnika najve}ih ratnih priznanja Ibrahim Jahi} isti~e da nije znao za formiranje ove koalicije. - S obzirom na to da se navodi da je i Bo{njak iz Federacije BiH ~lan ove koalicije, moram priznati da ne znam ko bi to mogao biti i smatram da ta osoba ni na koji na~in ne mo`e predstavljati bora~ku populaM. A. ciju - kazao je Jahi}.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

11

Propala investicija „Hidrogradnje“

Provjere u Srbiji
Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije Bruno Vekari} izjavio je za novosadski „Dnevnik“ da }e biti ispitani navodi iz dokumenata koje je objavio Wikileaks da je vlada Vojislava Ko{tunice 2008. godine znala gdje je Ratko Mladi}, ali da ga nije `eljela uhapsiti.

Ulo`ili milione u luksuzni objekat na tu|oj zemlji
Parcela je u vlasni{tvu PD „D`emal Bijedi}“
Gra|evinska kompanija „Hidrogradnja“ jo{ nije po~ela koristiti vlastiti objekat na sarajevskom izleti{tu ^avljak koji je izgradila prije nekoliko godina, i u koji je ulo`ila milione maraka. Razlog za to je bizaran - objekat je sagra|en na tu|oj zemlji i vodi se na tu|e ime! Zemlji{te je u vlasni{tvu Planinarskog dru{tva (PD) „D`emal Bijedi}“, a „Hidrogradnja“ je na njemu izgradila dva objekta. Manji pripada dru{tvu i odavno je u funkciji, a vikendom slu`i kao popularno izleti{te Sarajlija. Ve}i objekat bi, shodno dogovoru, trebao pripasti „Hidrogradnji“, ali jo{ nije preveden na njeno ime, pa se ne mo`e ni koristiti ni prodati. Kako saznajemo,

Bez doprinosa
Na{ sagovornik iz „Hidrogradnje“ ka`e da je nevjerovatno da je kompanija ulagala novac u gradnju luksuznih objekata, a da u isto vrijeme radnicima nije upla}ivala doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje. spor izme|u gra|evinske kompanije i planinarskog dru{tva izbio je jer nije postignut dogovor o kori{tenju prate}e infrastrukture, kao {to su prilazni put, voda, struja itd., koja je zajedni~ka za oba objekta. Rukovodstvo „Hidrogradnje“ zbog toga je tu`ilo planinarsko dru{tvo, a prvo ro~i{te odr`ano je prije petnaestak dana. G. MRKI]

Bajden: ^ovjek je uradio ne{to {to je nanijelo {tetu i ugrozilo `ivote ljudi {irom svijeta

BIJELA KU]A Pravni proces protiv osniva~a Wikileaksa

Bajden Asan`a nazvao tehnolo{kim teroristom
Dosada najdirektniji istup ~elnika SAD o skandaloznoj aferi u kojoj su procurile ameri~ke diplomatske tajne
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava razmatra pravni proces protiv D`ulijena Asan`a (Julian Assange), osniva~a internet-stranice Wikileaks, izjavio je ju~er potpredsjednik SAD D`ozef Bajden (Joseph Biden) u razgovoru za televizijski mre`u NBC.
^avljak: Ve}i objekat pust, manji u upotrebi
(Foto: S. Saletovi})

Obama: Nema {tete za odnose sa Turskom
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack Obama) izjavio je u intervjuu koji je ju~er objavio turski list „Huriyyet“ da objavljivanje diplomatskih depe{a u kojima je kritiziran premijer Red`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) ne}e na{tetiti odnosima SAD i Turske. Obama se pozvao na telefonski razgovor sa Erdoanom o Wikileaksu. - Odnosi SAD i Turske su va`niji nego ikada. Na{e partnerstvo je stabilno i mi smo se slo`ili da mu neodgovorni ~in Wikileaksa ne mo`e nanijeti {tetu - rekao je Obama.

O{tar napad
Bajden je, u dosad najdirektnijem istupu Bijele ku}e od po~etka skandalozne afere za objavljivanjem tajne diplomatske po{te, o{tro napao australskog hakera i novinara, nazvav{i ga „visokotehnolo{kim teroristom“, prenosi AFP. Ameri~ki potpredsjednik, me|utim, nije htio ulaziti u detalje mogu}eg procesa koji }e Va{ington otvoriti protiv Asan`a koji je objavljuju}i hiljade dokumenta, razotkrio mnoge neugodne diplomatske tajne Stejt departmenta. - Ne `elim komentirati proces, ali ~ovjek je uradio

ne{to {to je nanijelo {tetu i ugrozilo `ivote ljudi {irom svijeta - rekao je Bajden, ali upitan da ka`e je li Asan` samo „zvi`da~“ ili „tehnolo{ki terorist“, rekao je da je mnogo bli`i ovom drugom.

Novi dokumenti
Istovremeno, Wikileaks je nastavio objavljivati tajne dokumente koje su ambasade iz cijelog svijeta slale u Va{ington, te direktive koje je Stejt depar-

tment slao svojim diplomatima. Brojka obznanjenih dokumenata je pre{la 1.800, {to je jo{ samo mali dio od 251.287, koliko je Asan` najavio da }e objaviti. Australski haker provodi ~etvrti dan na slobodi, nakon {to ga je britanski sud oslobodio uz kauciji u procesu za izru~enje koji je protiv njega pokrenula [vedska terete}i ga za seksualno zlostavljanje dvije T. LAZOVI] `ene.

Izvje{taj MUP-a Republike Srpske

Policija 546 puta primijenila silu
Pripadnici policije RS su, u periodu januar-septembar ove godine, u 546 slu~ajeva primijenili sredstva sile. Upotreba represivnih mjera je pove}ana u odnosu na 2009. godinu, kada je sila primijenjena u 381 slu~aju, javila je Fena. U izvje{taju MUP-a RS o stanju sigurnosti za devet mjeseci ove godine, navodi se da su njihovi pripadnici u 198 slu~aja upotrijebili fizi~ku snagu, u 15 slu~ajeva slu`benu palicu, a dva puta vatreno oru`je. Istovremeno, evidentirano je 65 napada na ovla{tene slu`bene osobe, {to je manje za jedan nego u prethodnom periodu (64).

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

panorama

KOTORSKO Harisu Hajri}u potrebna pomo} za lije~enje

Na~elnik op{tine podijelio nov~anu pomo}

Prijem za majke sa vi{e djece u Derventi

Uz 600 maraka i paketi}i
Na~elnik op{tine Derventa Milorad Simi} organizirao je prijem za majke koje imaju troje i vi{e djece, uru~iv{i im nov~anu pomo} i paketi}e za mali{ane. Tim povodom 15 majki dobilo je po 600 maraka. - Sredstva su planirana u op{tinskom bud`etu u iznosu od 38.200 KM. Tokom godine organizujemo dva-tri prijema. Za ro|ene dvojke izdvajamo 2.000, a za trojke 3.000 maraN. S. ka - rekao je na~elnik Simi}.

Kako oti}i na pregled u Beograd kada porodica nema 400 maraka
Haris sa roditeljima, koji ne rade, `ivi u preure|enoj {tali bez kupatila i osnovnih uvjeta
Harisu Hajri}u (14) iz Kotorskog pro{le godine je u Beogradu dijagnosticiran kontaktni TBC i Crohnova bolest. Svakog mjeseca mora na detaljne preglede u Banju Luku poslije ~ega i na obave- Treba mi 400 maraka za Beograd. Nemamo tog novca i, ako neko ne pomogne ja ne}u mo}i oti}i na pregled ka`e Haris. Harisov otac Reuf je, kao pripadnih Armije RBiH pro{ao rati{ta od Posavine do Putnikovog brda. Danas boluje od PTSP-a i `ivi bez ikakvih primanja zaboravljen i od ratnih komandanta i od onih za ~ije interese je ratovao. - Obra}ao sam se svugdje. I op{tini i MZ. Ni{ta. Ne radim nigdje, nemam primanja. Demobilisan sam.

[ta mi se (ne)svi|a u Banovi}ima

Nedostaje tr`ni centar
- Banovi}i su posljednjih godina primjetno ljep{i, ure|eniji i ~istiji. Ugodan prizor je veliki park u centru sa novim lampionima, asfaltnim stazama i mermernim stepenicama. Stanari „Kula“ dobili su lijepo, osvjetljeno i ogra|eno igrali{te. Zavr{ava se objekat za mlade OC „Pinklanda“, a BKC je postao velika radionica mladih kulturnjaka. Raduje me {to je veliki broj mladih dobio posao u Rudniku. Nedostaje nam kulturnih doga|aja koji se zbiju u decembar, i to zahvaljuju}i Danu rudara i ovda{njem Rudniku. Smeta mi neanga`ovanost mladih u promoviranju vlastitih ideja neophodnih za pobolj{anje statusa u dru{tvu. Gradu nedostaje tr`ni centar - ka`e Selma Muji}, novinarka novinarka Selma Muji}. N. M.

Haris se nada pomo}i dobrih ljudi

Otvoren `irora~un
Svi koji `ele novac mogu uplati na broj 1610550000000032, poziv na broj 09550318244 Raiffeisen Bank dd Te{anj sa naznakom prilog za Hajri} (Reufa) Harisa.

Reuf i Izeta ispred „ku}e“

Pristi`e pomo} u Gora`de

zan tretman u Beograd za {to mu ovih dana nedostaje 400 maraka. Za tri dosada{nja odlaska pomoglo je selo. No, i ta pomo} je prestala.

Prije rata sam radio na pruzi - isti~e Reuf. Na posao se ne mo`e vratiti. Konji koje je kupio prodav{i zemlju, naprasno su uginuli. Od nadni~arenja sakuplja novac za put u Beograd. Za hranu ako pretekne, a to se rijetko desi. @ive u

{tali koju su sami uredili bez kupatila i osnovnih uvjeta za `ivot. - [tala je ovo bila. I mi smo to sebi opremili i uselili. Ni sama ne znam od ~ega `ivimo -ka`e Harisova majka Izeta koja je nedavno pretrpjela mo`dani udar. M. ^a.

Finansijske pote{ko}e u zdravstvu Livanjskog kantona

Kantonalna bolnica {tedi i na grijanju
Istovar pristigle donacije

Humanisti pola`u ispit
U Gora`de je dopremljena i po{iljka pomo}i prikupljena u akciji koju su pokrenuli Centar za promociju civilnog dru{tva i nevladina organizacija „Mre`a plus“. Prehrambeni artikli, madraci, posteljine i ostale ku}ne potrep{tine prikupljeni su zahvaljuju}i gra|anima, te SDD „Dobrotvor“ i HKDD „Kruh Svetog Ante“ kao najve}im donatorima. Dio pomo}i prikupljene u akciji usmjeren je i za pomo} stanovni{tvu Bijeljine. Ju~er je u Gora`de stigla pomo} i Udru`enja „Svitanje“ iz Sarajeva, koje okuplja uglavnom studente. U prikupljanju pomo}i u~estvovali su i Asocijacija bo{nja~kih gimnazijalaca, studenti Ekonomskog fakulteta i studenti iz domova Ne|ari}i i Bjelave. Uru~eno je 100 paketa ugro`enim porodicama i djeci vrti}a Al. B. SOS Kinderdorf.

Livanjska Kantonalna bolnica je zbog te{ke finansijske situacije prinu|ena {tedjeti i na grijanju, koje je tokom dana uklju~eno samo osam sati. Prema izjavi direktora bolnice dr. Ivice Jozi}a, sredstva koja im dozna~i Zavod zdravstvenog osiguranja LK nedovoljna su i njima ne mogu pokriti ni usluge prema pacijentima koje iznose mjese~no oko 850.000 KM, odnosno go-

di{nje oko 10,2 miliona KM, {to je za oko 2,6 miliona maraka manje nego {to je bilo ugovorom odobreno u 2009. godini, pa su ve} te godine zabilje`ili manjak od milion i po KM. Ove godine o~ekuju manjak od dva miliona KM, {to }e dodatno pove}ati godinama akumulirani vi{emilionski deficit ove zdravstvene ustanove, koji se popeo na 15,5 miliona KM od ~ega se 12,5 miliona duga odno-

si na neupla}ene doprinose za zdravstveno i PIO, a tri miliona maraka na obaveza prema dobavlja~ima. Predsjednik Vlade LK dr. Nediljko Rimac mi{ljenja je da bi u sanaciji ovog deficita trebale sudjelovati i op}ine kantona i FBiH, jer to sama Vlada LK nije u stanju, premda redovno finansijski poma`e ovu ustanovu kao i u ovoj godini kad je izdvojila 200.000 KM u tu A. Ka. svrhu.

Bolnica u Livnu

Realizacija ovogodi{njeg bud`eta op{tine Doboj

U prvih devet mjeseci deficit od 1.216.020 KM
Bud`et op{tine Doboj, koji je za 2010. godinu planiran u iznosu od 25.600.000 KM, u prvih devet mjeseci ostvario je deficit od 1.216.020 KM. Drago Dujakovi}, na~elnik Odjeljenja za finansije, navodi da je u strukturi realizacije bud`eta prisutna socijalna komponenta, te da deficitu doprinosi i to {to je naplata neporeskih prihoda manja u odnosu na plan. - ^etiri stavke neporeskih prihoda, renta, ure|enje gra|evinskog zemlji{ta, zakup i vlastiti prihodi u~estvuju sa oko 60 procenata u ukupnim neporeskim prihodima, ali to je nedovoljno - ka`e Dujakovi}. Prema podacima op{tinske Komisije za bud`et, finansije i kapitalno planiranje, u prvih devet mjeseci ove godine u op{tinsku kasu slilo se samo 58 posto planiranih prihoda, zbog ~ega bi Op{tina do kraja godine rashode trebala uskladiti sa mogu}nostima bud`eta. Zoran Lazi}, odbornik SNSD-a, smatra da treba raditi tako da deficita u bud`etu uop{te nema, odnosno „da ne tro{imo ono {to S. ^. nemamo u kasi“.

Utvr|ivanje dnevnog reda SO Bratunac

Odbornici se ne mogu dogovoriti o pau{alima
U protekle dvije godine, odbornici Skup{tine op{tine Bratunac odr`ali su svega osam redovnih sjednica. Posljednja, deveta redovna sjednica dva puta je prekidana, a predsjednik SO Bratunac Mustafa Goli} smatra da je neusvajanju dnevnog reda kumovala rasprava o incijativi za izmjenu odborni~kog dodatka. - U ponedjeljak ( danas op.a.) }emo odr`ati skup{tinski kolegij na kojem }emo utvr|ivati prijedloge dnevnog reda, a povu}i }emo ta~ku koja se odnosi na incijativu za pove}anje odborni~kog pau{ala jer je o~ito da se odbornici o ovoj ta~ki ne moI. R. gu slo`iti - ka`e predsjednik SO Mustafa Goli}.

Op{tina Doboj: U kasu se slilo samo 58 posto planiranih sredstava

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

13

RADIONICE O ja~anju transparentnosti op}inskih sudova u ZDK

Gra|ani nisu zadovoljni radom pravosudnih organa
Anketa provedena me|u stanovnicima Zenice, Te{nja, Visokog, Zavidovi}a i Kaknja Zauzeli su stav na osnovu pri~a ili posrednih saznanja, smatra sudija Zeir Kalabi}
Gra|ani su uglavnom nezadovoljni i slabo upoznati s radom pravosudnih organa, pokazala je anketa provedena me|u stanovnicima ZDK ~iji su rezultati prezentirani na trodnevnoj radionici „Ja~anje transparentnosti {est op}inskih sudova u ZDK“. Radionicu je na Vla{i}u, pod Topalovi}: pokrovite- Omogu}iti ljstvom Am- uvid u rad eri~ke agencije za me|unarodni razvoj, organizirala nevladina organizacija „Alternative“ iz Kaknja. te ankete ne smatra realnom slikom stanja. - U anketi su ljudi zauzeli stav na osnovu pri~a ili posrednih saznanja, bez pravih informacija - isti~e Kalabi}.

Publici se predstavili polaznici muzi~kih sekcija

U Centru za kulturu Zavidovi}i

Mini koncert ~lanova „Harfe“
U organizaciji Udru`enja gra|ana za razvoj kulturne i muzi~ke scene „Harfa“ Zavidovi}i, u Centru za kulturu odr`an je mini koncert pod nazivom „Guitara acoustica“. Uz ugodnu atmosferu i ambijent, bila je ovo prilika da se brojnoj publici predstave polaznici vi{e muzi~kih sekcija pomenutog udru`enja. Poseban razlog za zadovoljstvo imao je Sandi Crlji}, muzi~ar i predsjednik „Harfe“, koji svakodnevno radi sa muzi~kim talentima Zavidovi}a. - Ovo je na{ prvi koncert i predstavljanje pred publikom. Namjera nam je bila da organizujemo jedno nezaboravno ve~e, te da se podsjetimo na poznate doma}e i strane hitove. Mladi su dokaz da na{ grad ima talenata, samo sa njiAr. M. ma mora da se radi - kazao je Crlji}.

Kontakt s javno{}u
Maksuma Topalovi}, izvr{na direktorica NVO „Alternative“ iz Kaknja, isti~e da je neophodno omogu}iti gra|anima uvid u rad suda, ali i u osnovne informacije vezane uz listu advokata, osloba|ane od taksi... Istovremeno, i sudovima se, kroz propisane mehanizme, moraju pru`iti mogu}nosti da javnost upoznaju sa svojim radom. Preporuke su da VSTV kona~no stvori uvjete za imenovanje osoba za kontakte s javno{}u u op}inskim sudovima, ~ime bi se na~inio prvi pravi korak ka boljoj transparentnosti i imid`u pravosudnog sistema.
M. ^ABRI]

Uspje{na sezona zeni~kih rukometa{a

Slikar Tomo Perazi} poklonio grafiku

Radionicu organizirala NVO „Alternative“ iz Kaknja

Ko~nice rada
Anketa je provedena me|u gra|anima Zenice, Te{nja, Visokog, Zavidovi}a i Kaknja.

-Do{li smo do zaklju~ka da su ljudi ogor~eni radom sudova. Oni zapravo nisu informisani i zato misle da sudovi ne rade dobro - ka`e Sa{a Kadri} iz NVO „Atom“ Zavidovi}i. Predstavnici pravosu|a isti~u kako je ta~no da vi{e

predmeta sti`e u sud nego {to ih se rje{ava. Razlog je slaba kadrovska popunjenosti i nepovoljna struktura predmeta, u kojoj su glavna ko~nica za efikasniji rad takozvani komunalni predmeti. Sudija Op}inskog suda u @ep~u Zeir Kalabi} rezulta-

Zeni~ki izvi|a~i pripremili zimovanje
Savez izvi|a~a op}ine Zenica i ove }e zime u toku {kolskih raspusta organizovati zimovanje za oko 60 dje~aka i djevoj~ica, uzrasta od sedam do 14 godina. Djeca }e biti smje{tena u Planinarskom domu Smetovi. Prva od ukupno tri smjene, koje }e trajati po {est dana, po~et }e ve} 3. januara, a posljednja boravak }e okon~ati 22. januara. - Cijena zimovanja je 75 KM, u {to su uklju~eni prijevoz, pet punih pansiona, topli napici tokom dana. O djeci }e tokom boravka brinuti na{i lideri i instruktori, koji }e im organizirati ekolo{ku {kolu, igre na snijegu, sanjkanje i skijanje - ka`e Edin [ari}, predsjednik Saveza izvi|a~a Zenica. On isti~e da }e, i u slu~aju da ne bude snijega, program boravka biti upotpunjen drugim zanimljivim sadr`ajima. V. B.

Odr`avanje lokalnih puteva u Zavidovi}ima
Perazi} uru~io grafiku [krbi}u
(Foto: J. Had`i})

[est dana na Smetovima za 75 KM Potpisani ugovori sa tri firme
Prvi dio sezone rukometa{i zeni~kog ^elika okon~ali su bez ijednog izgubljenog boda. Me|u brojnim ~estitarima pulenima trenera Ljubomira Filipovi}a na{ao se i poznati akademski slikar Tomislav Perazi}, koji je predsjedniku Panetu [krbi}u na sve~anosti u hotelu „Dubrovnik“ uru~io svoju grafiku. T prilikom nagrade su uru~ene i Emiru [ahinovi}u, nekaom da{njem reprezentativcu te golmanu Kemalu Vidimli}u. V. B.

Uz Dan ratnih jedinica u Zavidovi}ima
Gradske ulice ~istit }e ekipe JKP „Radnik“

Prva smjena po~inje 3. januara

U Zavidovi}ima je zimsko odr`avanje ulica regulisano kao i ranijih godina. Na vrijeme su obavljene tenderske procedure i potpisani ugovori sa firmama koje }e se brinuti o prohodnosti puteva i ulica u zimskom periodu, odnosno lokalnih putnih pravaca u du`ini od oko 100 kilometara. Putne pravce prema Hajderovi}ima, Mahoju, Smai-

lba{i}ima, Gornjim Kova~ima, Dolini, Rujnici i Kleku odr`avat }e GP „Heldovac“ @ep~e, „Porobi}“ Zavidovi}i i firma „Erdi“ Zavidovi}i. Gradske ulice i trgove ~istit }e zimske slu`be Javnog komunalnog preduze}a „Radnik“. Za odr`avanje regionalnih putnih pravaca nadle`an je ZDK, izuzev trotoara koji su u naAr. M. dle`nosti op}ine.

Sa dodjele nagrada u~enicima

Povr{inski kop „Vrtli{te“ obilje`io tri decenije rada

Simboli~ne nagrade za 19 uposlenika
U Rudniku Kakanj tokom ovog mjeseca obilje`ava se 30. godi{njica povr{inske eksploatacije. Naime, 1980. godine registrovana je Osnovna organizacija udru`enog rada PK Vrtli{te. Tim povodom Uprava Rudnika, Rudni~ki i pogonski odbor sindikata simboli~no su nagradili 19 zaposlenika ovog pogona koji su tri decenije neprekidno u radnom odnosu od osnivanja Pogona. To su: Adem Berbi}, Jakub Berbi}, Maid Deliba{i}, Sead Kadri}, Mato Majstorovi}, D`emal Musi}, Nezir Ma{i}, Tripo Nje`i}, Mensur Sarajli}, Ferid Vehab, Kemal [i{i}, Jasmina Kadi}, Ahmed Mu{ija, Senad Trako, Huso Begi}, Sulejmen Demir, Mukades Kubat, Bajram Muri} i E{ref Hrusti}. Ovom prilikom svim radnicima Pogona Vrtli{te a posebno „povr{incima“ koji su tu od prvog dana, jubilej su ~estitali direktor Rudnika Kakanj Mirsad Ja{arspahi}, upravnik Pogona Midhat Sara~, predsjednik Rudni~kog odbora sindikata Nezir Begi} i predsjednik sindikata radnika Povr{inskog kopa „Vrtli{te“ Enver ^aluk. U ime radnika na ovom lijepom gestu zahvalio se diplomirani in`injer rudarstva E{ref Hrusti}, koji je jedno vrijeme obavljao i du`nost upravnika ovog poAz. S. gona.

Nagra|eni najbolji autori literarnih radova
Povodom obilje`avanja 19. decembra, Dan ratnih vojnih jednica u Zavidovi}ima dodijeljene su nagrade u~esnicima konkursa za literarni rad na temu „Ponosan sam na svoje oslobodioce“. Od 36 prispjelih radova op}inska Komisija za obilje`avanje zna~ajnih datuma proglasila je tri najbolja u dvije kategorije. Najuspje{niji osnovci su Merjem Karali} (Druga O[), Belkisa Imamovi} (O[ Hajderovi}i), dok je tre}a nagrada oti{la u ruke Elvire Joldi} (Prva O[). U kategoriji srednjih {kola prvo mjesto pripalo je Fatimi Alihod`i}, druga je Amela D`aferovi}, obje iz Gimnazije „Rizah Od`e~ki}“ dok je tre}eplasirana Lejla Sinanovi} Ar. M. iz Srednje tehni~ke {kole.

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

PRIJEDOR Velika koli~ina nelegalnog naoru`anja u posjedu gra|ana

Oru`je zaostalo od rata kori{teno u ubistvima
Kamionu otpala lijeva guma
(Foto: A. Salihbegvi})

Deminerski tim samo u Prijedoru intervenirao u 71 slu~aju Maloljetnici po~inili 15 krivi~nih djela nedozvoljenog dr`anja oru`ja Bombom lovili ribu
Pri~a o grupi maloljetnika koja je bombama koje su na{li u ku}i roditelja nedavno „lovila“ ribu na jednom od ribnjaka na podru~ju Prijedora, na`alost, nije usamljen slu~aj. Poznat je i slu~aj maloljetnika iz Prijedora koji su poku{ali preprodati pu{ke koje su na{li odba~ene na ulici, kao i slu~aj u kojem su dje~aci nelegalnim vojnim naoru`anjem zaostalim iz proteklog rata vje`bali ga|anje.

Voza~ „fiata“ izgubio kontrolu nad automobilom

Stalna opasnost
S ovim slu~ajevima dobro su upoznati u policiji i tu`ila{tvu te Centru za socijalni rad kao i s ~injenicom da je jedan broj te{kih krivi~nih djela po~injen oru`jem koje se i nakon 15 godina od rata vje{to skriva po ku}ama, magazama i pod zemljom. Dra{ko \enadija, stru~ni saradnik u lokalnom odsjeku Civilne za{tite Prijedor,

Bajrak kod Kaknja

Vatrogasci izvla~ili povrije|ene iz „fiata“
Jedna osoba zadobila je te`e, a dvije lak{e tjelesne ozljede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er oko 5.30 sati u mjestu Bajrak kod Kaknja, na dionici autoputa A 1 u izgradnji. Sudarili su se kamion „man“ (520-M-901) i automobil „fiat“ (263-J-577), ~iji je voza~, kre}u}i se iz pravca Kaknja, izgubio kontrolu nad vozilom. Od siline udara na kamionu je otpala lijeva guma. Odmah po dojavi na mjesto nesre}e do{li su slu`benici PS Kakanj, a u pomo} su pozvani i vatrogasci iz Kaknja koji su izvukli povrije|ene iz automobila „fiat“. Troje povrije|enih prevezeno je u Kantonalnu bolnicu Zenica. Dvoje lak{e povrije|enih pu{teno je na ku}no lije~enje, dok je tre}i povrije|eni zbog lomova zadr`an u bolnici. Saznajemo da su svi povrije|eni iz Tuzle. Na vozilima je pri~injena ve}a materijalna {teta, a „fiat“ je prevezen na parking PS Kakanj radi vje{ta~enja. Tokom uvi|aja saobra}aj na ovoj dionici puta nije bio u prekidu i odvijao se jednom trakom naizmjeni~no. Az. S.

Nelegalno oru`je sakrivaju u napu{tenim ku}ama

( Foto: D. Stojni})

priznaje da je deminerski tim samo na podru~ju Prijedora tokom ove godine djelovao u 71 slu~aju. - U na{oj nadle`nosti su uglavnom eksplozivna sre-

Bitna dojava gra|ana
Nelegalno i obi~no dobro skriveno oru`je rijetko se, pokazuje to dosada{nja policijska i tu`ila~ka praksa, otkriva slu~ajno. Dra{ko Papak, na~elnik Odjeljenja krim-policije u SJB Prijedor, tvrdi da su u ovim slu~ajevima presudne dojave. - Nerijetko nelegalno oru`je pronalazimo i tokom pretresa objekata ~iji su vlasnici prethodno uhap{eni zbog sasvim drugih krivi~nih djela - ka`e Papak.

dstva, bombe, mine, zolje i druga sredstva. Interesantno je da tokom nekih gra|evinskih radova nailazimo i na oru`je koje je zaostalo iz Drugog svjetskog rata koje neeksplodirano godinama le`i pod zemljom i koje je uvijek potencijlano opasno - ka`e \enadija i dodaje da se Prijedor~ani nelegalnog oru`ja rje{avaju naj~e{}e tako {to ga odbacuju u prirodu.

Crna statistika
Iz izvora bliskih tu`ila{tvu saznajemo da je i jedan broj najte`ih krivi~nih djela kao {to su ubistva po~i-

njen upravo vojnim naoru`anjem, onim iz proteklog rata. Takav je slu~aj dvostrukog ubistva bra}e Vujanovi} u Ravnica kod Bosanskog Novog. Interesantno je da je CJB Banja Luka samo tokom prvih 11 mjeseci ove godine nadle`nom tu`ila{tvu podnio ~ak 147 izvje{taja protiv 178 osoba koje su po~inile 191 krivi~no djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oru`ja i eksplozivnih materija. Podatak koji zabrinjava, ali i opominje da je ovih 15 izvr{ilaca maloljetno.
M. ZGONJANIN

Nastavljeno su|enje monstrumu iz Visokog

Nakon forenzi~ara svjedo~it }e porodice nastradalih
Na Kantonalnom sudu u Zenici nastavljeno je su|enje Nedimu Fejzi}u (40), psihi~kom bolesniku koji je optu`en da je 14. maja u Hlap~evi}ima kod Visokog ubio tri, a ranio jo{ sedam osoba. Fejzi} je u krvavom pohodu ubio D`evadu Ba{ini (41), Mehmeda Ro`ajca (76) i Zinetu Ro`ajac (36), a te`e ranio sedam osoba, od ~ega ~etvero djece u dobi od dvije do ~etiri godine. Prilikom hap{enja, s obzirom na to da se opirao, i sam je te`e povrije|en. Na ju~era{njem ro~i{tu svjedo~io je vje{tak za mikrobiolo{ke tragove Alija \ulovi} iz MUP-a FBiH, koji je istakao da su optu`eni i pet njegovih `rtava imali istu krvnu grupu, te da nije ra|eno DNK razdvajanje tragova. U nastavku su|enja svjedo~it }e prva grupa od {est svjedoka - o{te}enih, punoljetnih `rtava pomahnitalog ubice. Tu`ila{tvo je zatra`ilo da se saslu{a devetnaest svjedoka. Nakon provo|enja procedure, najvjerovatnije }e biti odre|eno lije~enje Fejzi}a u nekoj od zdravstvenih ustanova, a dok se to ne omogu}i, poput sli~nih
Fejzi} na su|enju

slu~ajeva bit }e smje{ten u poseban odjel zeni~kog zaA. D@. tvora.

Na Ilid`i u Sarajevu

Sudarili se „passat“ i „alfa romeo“
Dvije osobe lak{e povrije|ene
(Foto: Depo)

U sarajevskoj ulici Kurta [orka preksino} u 22.45 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su dvije osobe lak{e povrije|ene. U sudaru su u~estvovali

„passat“ (T78M519) i automobil „alfa romeo“ italijanskih oznaka GI1200GW. Na vozilima je pri~injena materijalna {teta. U Klini~ki centar Sa-

rajevo oko pono}i su dovezeni D`emal Ramovi} (47) i Nazija Rustemi (36), koji su zadobili kontuzije po tijeli. Obojica su bila u alkoholiziraB. C. nom stanju.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

15

SARAJEVO Razbojnici na Ilid`i presreli poznatog ugostitelja

Huseina Brajlovi}a onesposobili elektro{okerom i oteli mu vozilo
Policija u naselju Otes uhvatila K. S. (33), koji je, bje`e}i, uletio u rijeku @eljeznicu Brajlovi}ev „mitsubishi“ prona|en u ulici Sastavci
Trojica maskiranih razbojnika preksino} je na Ilid`i presrela poznatog sarajevskog ugostitelja Huseina Seju Brajlovi}a i otela mu njegov „mitsubishi“. Zahvaljuju}i prisebnosti vlasnika restorana „Brajlovi}“ i brzoj intervenciji ilid`anske policije, automobil je prona|en, a uhap{en je i jedan od razbojnika. - Taj automobil me pratio sve vrijeme, a onda su u Barskoj ulici udarili u mene. Zaustavio sam se, iza{ao napolje da ih pitam {ta to rade, a iz „golfa“ su iza{la njih trojica. Bili su maskirani, s kapama na glavama koje su imale proreze na o~ima. Imali su pi{tolj, drvenu palicu i elektro{oker. Uhvatio sam se uko{tac s njima i nekoliko puta su me onesposobili elektro{okerom - ispri~ao nam je ju~er Husein Brajlovi}. Nakon {to su ga savladali trojica napada~a su pobjegla u Brajlovi}evom „mitsubishiju“. Vlasnik restorana je odmah pozvao policiju koja je na mjestu napada zatekla „golf 2“ (489-J-025), kojim su se vozili razbojnici. Utvr|eno je da je u pitanju bio „golf 2“ pravih registarskih oznaka A21-A-337, vlasni{tvo Murata Lj. iz Sarajeva, a koji je 17. decembra ukraden u ulici Porodice Ribar u Novom Sarajevu. Nakon dojave uslijedila je policijska potjera koja je rezultirala hap{enjem K. S. (33) iz Sarajeva. On je u naselju Otes, bje`e}i, uletio u

Voza~ automobila „peugeot“ te`e povrije|en

(Foto: S. Saletovi})

Udes u Sarajevu

Automobilom udario u stub elektri~ne rasvjete
U sarajevskoj ulici Bulevar Me{e Selimovi}a kod zgrade PTT In`enjeriga, ju~er u 15.10 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je te`e povrije|en voza~ automobila „peugeot 206“ (O94-M-676) Vedad Muhovi} (21). On je, kre}u}i se u pravcu Ilid`e, sletio s kolovoza i udario u stub elektri~ne rasvjete. Muhovi} je u Klini~ki centar Sarajevo dovezen u 15.40 sati i konstatirano je da ima manju frakturu lobanje i manje traumatsko krvarenje u mozgu, potvrdila nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Voza~ je zadr`an na Neurohirurgiji. Uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a KS.
B. C.

Pratili ga vozilom
Brajlovi} se preksino} vra}ao ku}i, a napad se desio u 22.35 sati u Barskoj ulici.

Policijska stanica Gra~anica

Pokradena roba iz „Limorada“
U Gra~anici su lopovi preksino} provalili u skladi{te firme „Limorad“ koja se nalazi u naselju Hajdarevac. Prema izjavi vlasnika ove velike i poznate limarske firme, odneseno je 48 komada koljena za Limorad: Provala u skladi{te oluke, 200 kuka za oluke i 100 da Fatiha II provaljeno je u komada snjegobrana, uku- trgova~ku radnju vlasnika @. H., iz koje je odneseno 550 pne vrijednosti 652 KM. H. ^. Iste no}i u ulici Mehme- KM.

Brajlovi}: Pro{ao bez te`ih povreda

Privo|enje uhap{enog razbojnika u Tu`ila{tvo

(Foto: S. Jordamovi})

rijeku @eljeznicu, odakle je pao u ruke ilid`anskim policajcima.

Ukrali lan~i}
Brajlovi}ev automobil je oko 23.15 sati prona|en u ulici Sastavci na Ilid`i. - Oni su, najvjerovatnije, moj automobil ostavili na tom mjestu da bi me sutra zvali i tra`ili otkup. Osobu koja je uhap{ena ne poznajem. Nikada ni s kim nisam bio u konfliktu. Ipak je sve

Policija prona{la „mitsubishi“

(Foto: Hayat TV)

dobro pro{lo, samo neka je `iva glava ostala. Automobil je prona|en, ali mi je `ao zlatnog lan~i}a s medaljonom na kojem je Titov lik koji su mi ukrali - kazao nam je Brajlovi}, koji u ovom napadu nije zadobio te`e povrede. Uhap{eni razbojnik ju~er je predat u nadle`nost Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, a pripadnici MUP-a KS nastavili su rad na pronalasku druge dvojice napaB. CERI] da~a.

Pretukli djevojku i oteli joj ta{nu
Prema informacijama Centra javne bezbjednosti Doboj, dvojica nepoznatih mu{karaca u subotu su u 20.20 sati u Kolubarskoj ulici presreli G. T. (27). Razbojnici su je oborili na snijeg, tukli je nogama, a potom joj oteli ta{nu s li~nim dokumentima i 50 KM. H. ^.

Nesre}e u Srebreniku

Dvoje te`e povrije|eno u „yugi“
U ulici Mehmeda Ibrahimovi}a, u centru Srebrenika, prekju~er su se sudarili automobil „mercedes“ (506-M503), kojim je upravljao S. K. iz Srebrenika, i terenac „ford“, za ~ijim je upravlja~em bio B. ]. iz Lu{nice kod Srebrenika. Na oba vozila pri~injena je materijalna {teta, a voza~i su pro{li bez povreda. Druga nezgoda u Srebreniku dogodila se na magistralnom putu Tuzla Ora{je, u Bjelavama kod Srebrenika. U trostrukom sudaru u~estvovali su „yugoje upravljao A. R. (30) iz Zvornika, te „pel astra“(A97O-671), koju je vozio B. A. (27) iz Tuzle. Na vozilima je zabilje`ena ve}a materijalna {teta, a povrede su zadobili voza~ „yugo-skale“ M. E. i njegova saputnica M. M. (59) iz Srebrenika. Nakon ukazane prve pomo}i u Hitnoj slu`bi Doma zdravlja Srebrenik prevezeni su na Odjel hirurgije UKC-a Tuzla, ~iji se ljekari nisu izjasnili o te`ini povreda. Uvi|aj na licu mjesta obavili su srebrO. M. eni~ki policajci.

Terenac se sudario s „mercedesom“

(Foto: O. Mujki})

skala“(143-K-627), za ~ijim je upravlja~em bio M. E.

(65) iz Srebrenika, zatim BMW (M75-O-851), kojim

16
FINANCIAL TIMES Izbor stru~nog `irija

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

biznis

Izabrane najuspje{nije `ene poslovnog svijeta
Tri prva mjesta zauzimaju Indijka Indra Nuji (PepsiCo), Amerikanka Andrea Jang (Avon) i Turkinja Guler Sabanci (Sabanci Group)
Stru~ni `iri Financial Timesa sastavio je godi{nju listu 50 najuspje{nijih `ena u poslovnom svijetu. Prvo mjesto zauzela je Indijka Indra Nuji (Nooyi), koja je na ~elu kompanije PepsiCo, na drugom je Amerikanka Andrea Jung, k}i kineskih imigranata, koja je posljednjih 11 godina na ~elu kozmeti~ke kompanije Avon, a tre}u poziciju dr`i Guler Sabanci, menad`erica turskog holdinga Sabanci Group.

Ideje vodilje
Nuji: Poslu{ala sam djedove va`ne savjete o `ivotu i poslu Jang: Recesija je samo Danas je Indra Nuji izvr{na direktorica korporacije PepsiCo, sa 185.000 zaposlenih u gotovo 200 zemalja i godi{njim prihodom od 39 milijardi dolara. Druga na listi, Amerikanka kineskog porijekla Andrea Jang (Jung), k}i je kineskih imigranata. Po~ela je kao prodava~ica odje}e, da bi se polako uspinjala na korporativnoj ljestvici. Otkada je ona na ~elu Avona, vrijednost kompanije narasla je s ~etiri na vi{e od deset milijardi dolara. - Porijeklom sam Kineskinja, a mi nikada ne oduSabanci: Vodi porodi~nu kompaniju Grafi~ki prikazi uvoza i izvoza u tri ovogodi{nja kvartala

izgovor za nesposobne Sabanci: Neizvjesnost je jedino {to je izvjesno u `ivotu stajemo - izjavila je Jang i dodala kako je recesija samo izgovor za nesposobne.

Me|usobna razmjena zemalja regije

Sponzor Ferarija
Guler Sabanci upravlja porodi~nom firmom Sabanci Group, jednom od najve}ih turskih kompanija. Sabanci ima i vrlo va`nu ulogu u politi~kom, kulturnom i dru{tvenom `ivotu Turske. Zanimljivo je da Guler Sabanci sponzorira i Ferarijev tim Formule 1. - U poslu mora{ biti brz i fleksibilan, jer je neizvjesnost jedino {to je izvjesno u `ivotu - ka`e Sabanci.

BiH prva po rastu izvoza

Nikad ne odustaje
Indra Nuji jedna je od najuspje{nijih osoba u poslovnom svijetu uop}e. Nuji je ro|ena u Indiji, gdje je zavr{ila fakultet. U SAD je stigla 1978. sa 500 dolara i stipendijom Yalea. Nuji isti~e kako je sna`an utjecaj na nju imao njen djed koji joj je dao va`ne savjete o `ivotu i poslu.

Jang: Po~ela kao prodava~ica odje}e

Nuji: U SAD do{la sa 500 dolara u d`epu

U tre}em kvartalu ove godine nastavljen je oporavak me|usobne razmjene izme|u biv{ih jugoslavenskih republika, pa je tako ukupan izvoz imao me|ugodi{nju stopu rasta od 20,8 posto, navodi se u analizi objavljenoj na internet-stranici www.ekonomija.org. Najve}i rast vrijednosti uvoza iz zemalja regije imali su Slovenija (230 miliona

eura), BiH (110 miliona) i Kosovo (90 miliona eura). S druge strane, najve}i rast izvoza imali su BiH (270 miliona eura), Srbija (171 milion) i Hrvatska (142 miliona eura). Izme|u biv{ih jugoslavenskih republika izvoz je imao stope rasta od 9,1 posto u prvom, 21,7 posto u drugom i 20,8 posto u tre}em kvartalu. Slovenija je najvi{e utje-

cala na oporavak izvoza zemalja regije svojim rastom uvoza. Me|ugodi{nje stope rasta uvoza Slovenije dostigle su 13,7 posto u prvom, 39,1 posto u drugom i 34,3 posto u tre}em kvartalu. BiH je nakon pada uvoza iz susjedstva u prvom tromjese~ju za 4,4 posto, zabilje`ila rast od 7,3 posto u drugom i 15 posto u tre}em kvartalu.

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

17 Ukratko

VA[INGTON Senat ukinuo zabranu javnog izja{njavanja

Homoseksualci mogu u ameri~ku vojsku
Do sada se o homoseksualizmu u ameri~koj vojsci nije ni pitalo ni pri~alo
Vojska SAD: Od sada se homoseksualci ne}e skrivati

Vatra progutala hotel na Filipinima

(Foto: AFP)

Po`ar odnio 13 `ivota
MANILA - Najmanje 13 ljudi je poginulo u po`aru koji je zahvatio hotel na sjeveru Filipina, a strahuje se da bi broj `rtava mogao biti i ve}i, izvijestila je lokalna policija. Spasioci su izvukli 13 tijela, a jo{ se traga za dvije osobe koje su ostale zarobljene u hotelu u gradu T uguegarao, 355 kilometara sjeverno od Manile. Jo{ je 12 osoba ozlije|eno u po`aru koji je izbio u prizemlju hotela od pet spratova. U policiji ka`u da su ve}inu gostiju ~inile u~enice medicinske {kole koje su do{le u grad radi polaganja ispita za medicinske sestre, prenijela je Hina.

Ubijeni bugarski imigranti
SOFIJA - Troje bugarskih emigranata ubijeno je u blizini portugalskog grada Al`u{trel, u ju`noj oblasti Be`a. Tijela dvojice mu{karaca i jedne `ene, starosti izme|u 30 i 40 godina, prona{ao je lokalni poljoprivrednik, koji je odmah obavijestio policiju, javili su bugarski mediji. Prema prvim saznanjima, emigranti su iz Bugarske i nastanili su se u oblasti Palmela. Izvor iz policije je rekao da je trostruko ubistvo mo`da povezano s aktivnostima mafija{kih grupa koje se bave trafikingom ljudi iz isto~ne Evrope.

Procjenjuje se da je od 1993. godine oko 14.000 ljudi otpu{teno iz vojske u skladu sa ukinutim zakonom. Ameri~ki Senat donio je zakon kojim se ukida zabrana javnog deklariranja homoseksualaca u ameri~koj vojsci. Gornji dom ameri~kog Kongresa izjasnio se za ukidanje zabrane slu`enja vojske za homoseksualce koji ne kriju svoju seksualnu orijentaciju. ll) glasalo je 65 senatora - 55 demokrata, osam republikanaca i dva nezavisna, dok je 31 bio protiv. Predstavni~ni dom je jo{ u srijedu, sa 250 glasova „za“ i 175 „protiv“, izglasao isti zakon. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga potpi{e i predsjednik Barak Obama (Barack). O~ekuje se da }e on to u~initi naredne sedmice, iako }e biti potrebno vi{e mjeseci da bi na snagu stupilo ukidanje 17 godina starog propisa. Ukidanje ove zabrane bilo je jedno od obe}anja predsjednika Obame, koji je u svom prvom govoru posve}enom stanju nacije poru~io da ne}e dozvoliti kr{enje ljudskih prava niti diskriminaciju u zapo{ljavanju, kao i da }e ukinuti zakon koji ljudima zbog onoga {to jesu onemogu}uje da brane zemlju koju vole. Prema studiji Pentagona, 70 posto pripadnika vojske ne o~ekuje da bi ukidanje ovog propisa negativno utjecalo na borbenu gotovost i koheziju jedinica.

Sru{io se helikopter na Arktiku
MOSKVA - Jedna osoba je poginula, a 15 je povrije|eno kada se sru{io helikopter na ruskom arkti~kom ostrvu Jamal, saop}ila je ruska Komisija za avijaciju „Rosavitsija“. Isti izvor navodi da je u helikopteru bilo 15 putnika i tri ~lana posade, a da je poginuo komandant posade, prenosi RIA Novosti. - Putnici su zadobili povrede razli~ite te`ine, dok je komandant poginuo - navodi isti izvor. Helikopter Mi-8 u vlasni{tvu aviokompanije Jamal sru{io se dok je prilazio gasnom polju Bovanenkovo, na kome radi ruski energetski gigant „Gasprom“.

Klintonovo pravilo
Politika „ne pitaj, ne pri~aj“ pokrenuta je na po~etku mandata administracije Bila Klintona (Bill Clinton) i u tom trenutku bila je kompromisno rje{enje.

Izborno obe}anje
Za zakon kojim se ukida politika nazvana „ne pitaj, ne pri~aj“ (Don’t ask, don’t te-

Ameri~ki admiral Majk Malen u posjeti Bahreinu

Iran je opasnost po susjede
Iran poku{ava izgraditi nuklearnu bombu, {to predstavlja opasnost po njegove susjede, a SAD su „vrlo spremne“ suprotstaviti se Teheranu ako na~ini neki korak ka tome, izjavio je na~elnik zdru`enog sto`era, admiral Majk Malen (Mike Mullen). - SAD vrlo ozbiljno shvataju svoje obaveze u pogledu sigurnosti u regiji Zaljeva. Vrlo smo spremni. Postoje realne opasnosti po mir i stabilnost ovdje, a mi ne krijemo da smo zabrinuti zbog Irana - rekao je Malen tokom posjete Bahreinu, gdje se nalazi velika baza ameri~ke ratne mornarice iz koje se prate aktivnosti Irana, javio je AP . Iran pori~e da `eli razviti nuklearno oru`je kao i tvrdnje Va{ingtona da finansira teroriste, dok je administracija ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) poru~ila da ne}e dozvoliti Teheranu da se ovog oru`ja domogne, ali nije precizirala koje }e korake poduzeti da bi to sprije~ila. - Rekao sam da su na raspolaganju sve opcije - istakao je Malen.
(Foto: AFP)

Snage sigurnosti osiguravaju mjesto eksplozije u Kabulu

Dva fatalna napada u Afganistanu
KABUL - Trinaest pripadnika sigurnosnih snaga poginulo je ju~er u dva napada na afganistanske vojne baze u dva grada. Pet napada~a tako|er je izgubilo `ivot, javio je BBC. Bomba{i samoubice `estoko su napali regrutni centar u sjevernom gradu Kunduz, nakon ~ega je uslijedila duga razmjena vatre. U me|uvremenu, na periferiji Kabula iz zasjede je napadnut vojni autobus, ispred glavnog regrutnog centra u zemlji. Talibani su preuzeli odgovornost za napade koje je predsjednik Hamid Karzai nazvao „kriminalom“.

Malen: Sve opcije otvorene

18

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

19

HRVATSKA Stavovi predsjednika nakon hap{enja Sanadera

Josipovi} tra`i da se preispita uloga Kosor
Svima se mo`e prigovoriti da nisu bili dovoljno oprezni, rekao Josipovi}
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} izjavio je da se kroz istra`ne postupke o korupciji koji se pokre}u u Hrvatskoj otvara prilika da se preispita sva~ija uloga, pa i premijerke Jadranke Kosor, prenose agencije. Josipovi} je govorio nakon {to je biv{i premijer Ivo Sanader uhap{en u Austriji te je Hrvatska zatra`ila njegovo izru~enje zbog optu`ni za kriminal.

Protesti u Gr~koj: Recesija uzela svoj danak

Na zahtjev EU i finansijskih institucija

Gr~ka rasprodaje dr`avne kompanije
Privatizacija bila uvjet za dobijanje kredita MMF-a za izlazak iz krize
Gr~ka je, s ciljem prevazila`enja ekonomske krize, objavila program velike privatizacije, vrijedan sedam milijardi eura. Program obuhvata prodaju dr`avnih kompanija, poput `eljezni~kog i autotransporta, atinskog aerodroPrivatizacija je uvjetovana obavezama koje je gr~ka vlada preuzela potpisivanjem memoranduma s tzv. trojkom - Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom i Me|unarodnim monetarnim fondom, na osnovu kojeg je Gr~ka po~ela

Bli`e pravednosti
Josipovi} je rekao da je Hrvatska u va`nim aspektima bli`e pravednosti, a razlog za optimizam i nadu u pravdu vidi u tome {to vi{e nema nedodirljivih. - Upravo se kroz ove postupke koji se pokre}u otvara prilika da se preispita sva~ija uloga. Vidio sam da }e svjedo~iti i premijerka Kosor. Eto prilike da se propita i njena uloga, bilo ~ija uloga - rekao je Josipovi} za hrvatske medije. Na pitanje da li vjeruje da premijerka Kosor i ministri nisu ni{ta znali o razmjerama korupcije, Josipovi} je rekao da se svima koji su na politi~koj sceni mo`e prigova-

Odobren kredit Irskoj
Izvr{ni odbor MMF-a odobrio je prije dva dana trogodi{nji kreditni sporazum s Irskom u vrijednosti 22,5 ma Elinikon, vodovodnih i kanalizacionih preduze}a, po{te, jednog kasina, dr`avne lutrije, kao i ustupanje na koncesije pristani{ta i autoputeva, pi{e atinski dnevnik „Ta nea“. dati gra|ani na idu}im izborima. - [to se ti~e politi~ke odgovornosti, HDZ apsolutno ima problem s cijelom ovom situacijom. Vladaju}a stranka problem vjerodostojnosti prema bira~ima mo`e rije{iti samo tako da se u potpunosti pro~isti od svih onih koji su umije{ani u korupciju. O tome }e zavisiti da li }e ste}i povjerenje gra|ana - rekao je Josipovi}. milijardi eura i istovremeno prihvatio izvje{taj o realizaciji trogodi{njeg stend baj aran`mana s Gr~kom. dobijati spasila~ki kredit u iznosu od 110 milijardi eura kako bi iza{la iz krize. Trogodi{nji program privatizacije zatra`ila je „trojka“ i trebao je biti gotov do kraja godine.

Josipovi}: Eto prilike da se preispita sva~ija uloga

rati za{to nisu bili oprezniji. - Ovo {to se doga|a, bez obzira {to pokazuje dubinu

Ukidanje zastare za privatizacijski kriminal
Josipovi} je rekao da je „ponosan {to je ustavnim promjenama dokinuta zastara za kaznena djela iz privatizacije. - Godinama sam to predlagao, vlada je godinama odbijala i sada je ipak prihva}eno - naglasio je Josipovi}.

moralne i pravne krize Hrvatske, jasno pokazuje i to da je dru{tvo odlu~ilo krenuti drugim putem - rekao je Josipovi}, koji smatra da je proces ja~anja nezavisnosti pravosudnih tijela i policije sada evidentan.

Muftija ef. Zukorli} za „Dnevnik“

Sand`ak mo`e biti novo Kosovo
Sand`a~ki muftija Muamer Zukorli} izjavio je da re`im u Beogradu svojim ignorantskim pona{anjem mo`e od Sand`aka napraviti „novo Kosovo“. - Ukoliko politi~ke poruke s vrha idu stalno u pravcu da se nama ne vjeruje, onda je jako te{ko Ef. Zukorli}: Zahtjev za autonomijom uspostavljati stabilnost. I ne- ju Sand`aka, koja ima svoje uporedivo je ve}a {ansa da Sa- historijsko i ustavno upond`ak postane novo Kosovo ri{te. Istovremeno, osniva~ka ovakvim pona{anjem. Sve je isto kao {to je Milo{evi} radio skup{tina nove stranke na Kosovu - rekao je Zukor- Bo{nja~ke demokratske zali} za novosadski „Dnevnik“. jednice bit }e odr`ana 25. deOn je dodao da je Bo{nja- cembra u Novom Pazaru, ~ka kulturna zajednica javlja portal „Sandzak Pre(BKZ) pro{irila svoje zahte- ss“. Predsjednik Inicijative s kulturno-prosvjetne au- vnog odbora BDZ-a je Emir tonomije na punu autonomi- Elfi}.

Odgovor gra|ana
Na pitanje da li aktuelna vlada ima legitimitet da predvodi antikorupcijsku bitku, Josipovi} je rekao da }e taj odgovor

Tragedija u Banglade{u

Savez s kontroverznim biznismenom

Pacoli predsjednik Kosova?
Demokratska partija Kosova (DPK) i Alijansa novo Kosovo (ANK) postigle su ju~er sporazum o formiranju budu}e vlade Kosova, saop}eno je u Pri{tini, prenose agencije. Lideri DPK i ANK Ha{im Ta~i i Behd`et Pacoli obavezali su se da }e raditi zajedno na for- Ta~i: Formira vlast miranju efikasne vlade, navele su obje partije. on, navodno, `eli funkciju Obojica lidera su izrazila predsjednika Kosova. Mediji u Pri{tini najavljupoliti~ku volju da zajedno rade na {to br`em formiranju ju mogu}nost koalicije i s nove institucije poslije vanr- Alijansom za budu}nost Koednih parlamentarnih izbo- sova Ramu{a Haradinaja, ali ra odr`anih 12. decembra. visoki zvani~ni ABK odbacuPartija kontroverznog bi- ju takvu mogu}nost. DPK znismena Pacolija je peta po ra~una za koalicionog parbroju glasova prema prelimi- tnera i stranke koje predstanarnim rezultatima izbora, a vljaju manjine na Kosovu.

Pre`ivjeli putnici posmatraju izvla~enje tijela

(Foto: AP)

Potonuo brod, najmanje 35 mrtvih
Najmanje 35 osoba poginulo je kada se na sjeveroistoku Banglade{a prevrnuo jedan brod, saop}ila je lokalna spasila~ka slu`ba. Brod je plovio rijekom Surma i udario u jedan teretni, a nesre}a se dogodila 175 kilometara sjeveroisto~no od prijestolnice Dake. Do sada je izvu~eno 35 tijela, saop}ila je spasila~ka slu`ba. Ve}inu `rtava ~ine `ene i djeca, javili su mediji u Banglade{u.

20

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

21

PERVERZIJE Uvrnuti odnos ljudi prema `ivotinjama

Australac o`enio psa, Amerikanac silovao konja
Mladi Gviso isti~e da odnos prema `enki labradora nema seksualni karakter San~ez priznao da je seksualno napastovao svog pitbula
[tokholm: Studenti nisu znali ko je na stolu

Skandal na fakultetu u [tokholmu

webcaffe.hr
Australski student pedagogije, samac, heteroseksualac i katolik D`ofez Gviso (Joseph Guiso) napravio je zaista neobi~an potez kada je, prije dvadesetak dana, odlu~io o`eniti svog psa, `enku labradora retrivera slatkog imena Honi (Honey).

[okirani studenti radili obdukciju na profesoru
Studenti medicinskog fakulteta u [tokholmu nemalo su se i neugodno iznenadili kad su na stolu za obdukciju ugledali tijelo njihovog pokojnog profesora. Da stvar bude gora, nekima od njih to je bila prva autopsija uop}e. - Prva autopsija je stvarno emotivna, a mi smo na stolu imali nekoga koga poznajemo - izjavio je jedan od {okiranih studenata. Studenti obi~no unaprijed dobiju podatke o pokojnicima na ~ijim tijelima }e u~iti, ali izgleda da to ovaj put nije bio slu~aj.

Najbolji prijatelj
Prije pet godina usvojio je Honi, dok je jo{ bila {tene, a na ideju vjen~anja s njom do{ao je nakon {etnje parkom „Laurel Bank“ u australskom gradu Tuvumbi. Ceremonija ovog vjen~anja, za koje D`ozef isti~e da „nema seksualni karakter“, odr`ana je u istom parku pred tridesetak zvanica, ~lanova porodice, ro|aka i prijatelja. - Ti si moj najbolji prijatelj i zbog tebe mi je svaki dan bolji - izjavio je D`ozef u sivom odijelu svojoj Honi, koja je nosila bijeli vjen~ani veo.

^etrnaestogodi{njaci dobili bebu
^etrnaestogodi{njaci April Vebster (Webster) i Natan Fi{burn (Nathan Fishbourne) iz Velike Britanije dobili su sina i tako postali najmla|i roditelji u toj zemlji. Iako se oboje zaklinju da }e biti odli~ni roditelji, beba je ve} me|u njih unijela razdor. Beba `ivi s mamom i njenim roditeljima Marijom (Maria) i D`efom (Jeff). Spava u sobi s April i svojom tetom Robin (Robyn), koja sestri poma`e hraniti i previjati bebu kad zatreba.

Gviso i Honi: S neobi~nog vjen~anja

Za razliku od duhovitog i romanti~nog Australca, 58godi{nji Amerikanac Hoze

Nju{kom „ispisuje“ svoje ime i „r`e“ do pet
Prije mjesec stigla je i slu`bena potvrda da je 17-godi{nji ~istokrvni konj iz Kalifornije Lukas uvr{ten u Ginisovu knjigu rekorda kao najpametniji konj na svijetu. Najvi{e brojeva koje je jedan konj ispravno prepoznao u jednoj minuti je 19, a to je postigao konj Lukas vlasnice i trenerice Karen Merdok (Murdock) u Valnutu, u Kaliforniji, 16. juna ove godine. Lukas prepoznaje oblike i boje, „ispisuje“ svoje ime (nju{kom ispravno dodiruje slova imena), „broji“ odnosno r`e do pet.

Antonio San~ez (Jose Antonio Sanchez), iz grada Maskegona, u ameri~koj dr`avi Mi~igan, nepopravljiv je. Jo{ 1997. godine osu|en je za seksualni napad na osobu mla|u od 13 godina te je nakon 12 godina zatvora, lani, pu{ten na uvjetnu slobodu.

Tri godine zatvora
Ovog ljeta svom socijalnom radniku priznao je da je 2. avgusta seksualno napastovao svog pitbula. Nakon monstruoznog priznanja San~ezov pitbul odveden je u prihvatili{te za napu{tene `ivotinje, a San~eza ~eka

su|enje. Ako bude osu|en za sodomiju, prijeti mu kazna od 15 godina zatvora. Britanac Leroj Le Galais (Leeroy Le Gallais) je, tako|er, nepopravljiv: dvaput je silovao (istog) konja. Za prvi seksualni napad, u oktobru 2007., dobio je uvjetnu kaznu od tri godine zatvora. Policija ga je uhvatila po ga}ama koje su mu ostale u staji. Pola godine kasnije ponovo je provalio u staju i silovao prestravljenog konja. Za silovanje nesretne `ivotinje osu|en je na tri godine zatvora, plus pet godina ku{nje nakon toga.

Potra`ite kod svog prodava~a novina

Zagreb

Slavni komi~ar se na{alio s ameri~kim predsjednikom

Pretuklo je pet maloljetnica nasred ulice
Zagreba~ka policija izvijestila je da je do{lo do tu~e u Janu{eve~koj ulici, na podru~ju Tre{njevke, kada je jedna 15-godi{njakinja nakon sva|e napala drugu djevoj~icu. Tada su na nju nasrnule jo{ ~etiri maloljetnice, u dobi od 14 i 15 godina, te dvije od 17 godina. Kada je 17-godi{njakinja koja se nalazila u dru{tvu napadnute 15-godi{njakinje poku{ala pomo}i prijateljici, na nju su nasrnule podivljale maloljetnice i zadale joj vi{e udaraca. Policiji je cijeli incident prijavila majka 15-godi{njakinje kad je ona zavr{ila u bolnici jer joj je pozlilo.

Stjuart poru~io Obami da se ugleda na Gorana Vi{nji}a
Jedan od najpopularnijih ameri~kih komi~ara koji naciju svakodnevno uveseljava ismijavaju}i politi~are, posebno republikance, i zaglupljuju}u Fox televiziju, okomio se na predsjednika Baraka Obamu (Barack). D`on Stjuart (Jon Stewart) je u svojoj emisiji „The Daily Show“ uporedio aktuelnog predsjednika s hrvatskim glumcem Goranom Vi{nji}em, kojeg je nazvao „donekle zgodnim“. Naime, komentiraju}i nedavnu preskonferenciju u Bijeloj ku}i, Stjuart je primijetio da je Obama bio neoprezan kad je ostavio Bila Klintona (Bill Clinton) samog s novinarima. Obama se izvinio rekav{i da mora oti}i na „jo{ jedan bo`i}ni domjenak“ i ostaviti biv{eg predsjednika samog. - To je samopouzdanje koje grani~i s ludo{}u. Obama, {ta radi{? Misli{ li da je donekle zgodan glumac koji je zamijenio D`ord`a Klunija (George Clooney) u „Hitnoj slu`bi“ ikad dopustio da se on vrati na set? Nema {anse - vikao je Stjuart u svom stilu.

U novom broju preporu~ujemo
Razgovor s povodom Prof. dr. Be}ir Helji}: Dijabeti~ar mora promijeniti navike pa tra`iti lijek Dijagnosti~ke pretrage Pogled u mozak Simptomi dijabetesa Kako {e}erna bolest djeluje na ko`u Sprije~iti i lije~iti @ivot nakon sr~anog udara Poreme}aji protoka krvi Operacija arterija spre~ava mo`dani udar Preporuke za prehranu Mo`e li manje slano?

Vi{nji} i Stjuart: Komi~ar glumca nazvao „donekle zgodnim“

22

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

23

ARS AEVI Poruka u~esnika okruglog stola

Nova zgrada Muzeja bit }e zavr{ena u 2014. godini
U prostorijama Skenderije ~uva se blago koje treba pokazati gra|anima Sarajeva i cijelog svijeta Vlast }e shvatiti va`nost projekta
Budu}a zgrada Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, koju je projektirao poznati italijanski arhitekt Renco Pjano (Renzo Piano), bit }e napravljena u Vilsonovom {etali{tu u Sarajevu 2014. godine. Ovo je poru~eno s ju~era{njeg okruglog stola „Perspektive razvoja projekta ’Ars Aevi’ 19922011-2014-...“, koji je odr`an u Art Depou u Domu mladih.

Ili}, Begagi} i Veli~kovi} na promociji

(Foto: S. Saletovi})

Promocija knjige „Jednosmjerno“

Fenomenalne pri~e Lamije Begagi}
Promocija zbirke pri~a Lamije Begagi} pod nazivom „Jednosmjerno“ odr`ana je u subotu u ambijentalnom prostoru sarajevskog „Ateljea Figure“. Promotori su bili Dejan Ili}, urednik beogradske „Fabrike knjiga“, koja je i izdava~, i knji`evnik Nenad Veli~kovi}. Prema Ili}evim rije~ima, pri~e su fenomenalne te u tekstovima ni{ta nije dirao, jer, kako je rekao, „nisam imao ni{ta predlo`iti, samo je trebalo nagovoriti Lamiju da mi donese {to vi{e pri~a“. - Odlu~ila sam se na saradnju sa Dejanom jer imamo sli~an stav. Zbirka govori o me|uljudskim odnosima, intimi izme|u supru`nika, ljubavnika, roditelja... Taj odnos u pri~ama je jednosmjeran. Po sadr`aju je sli~na prvoj zbirci „Godi{njica mature“ i neke pri~e koje nisu u{le u prvu zbirku, sada su u ovoj - kazaA. J. la je Begagi}.

Dru{tvena svijest
To je bila prilika da se na jednom mjestu okupe umjetnici i zagovornici ovog zna~ajnog projekta. Oni su kroz diskusiju ponudili viziS ju~era{njeg okruglog stola: Va`an projekt
(Foto: S. Jordamovi})

Potrebno 15 miliona KM
Za izgradnju zgrade Muzeja potrebno je 15 miliona KM. Tre}inu od tog iznosa, odnosno pet miliona, trebaju osigurati op}ine u KS, Grad, vlade KS i FBiH kao i nadle`ne dr`avne institucije BiH. Ostatak od deset miliona osigurat }e Evropska unija.

ju razvoja Muzeja, a na bazi vlastitog iskustva. - Tokom proteklih 18 godina postepeno se razvijala dru{tvena svijest o zna~aju projekta „Ars Aevi“. On danas posjeduje zna~ajnu i dragocjenu kolekciju djela vrhunskih svjetskih umjetnika. Va`nost ovog projekta poznata je ne samo u BiH ve} i u Evropi i cijelom svijetu kazao je generalni direktor projekta „Ars Aevi“ Enver Had`iomerspahi}. On je, tako|er, naglasio

da se u prostorijama Skenderije ~uva blago koje treba pokazati gra|anima Sarajeva i cijelog svijeta. O projektu je govorio i reditelj Danis Tanovi}. - Kada napravimo ovaj muzej, desit }e se isto kao i s filmom „Ni~ija zemlja“. Dakle, tek tada }e vlasti shvatiti va`nost projekta - smatra Tanovi}.

Dio ba{tine
Umjetnik Braco Dimitrijevi}, koji je prozvan amba-

sadorom projekta „Ars Aevi“, kazao je da je budu}nost svih gra|ana u {to skorijoj izgradnji zgrade Muzeja. Jedan od utemeljitelja „Ars Aevija“ Edin Numankadi} istakao je da se nekad moralo putovati na Venecijansko bijenale kako bi vidjeli djela svjetskih umjetnika poput @ozefa Bejsa (Joseph Beuys) te Janisa Kunelisa (Jannis Kounellis), „a danas se ta djela mogu vidjeti upravo ovdje i ona su dio na{e ba{tine“.
M. ^USTOVI]

Matica hrvatska Mostar

Novi dvobroj „Motri{ta“
Iz {tampe je iza{ao dvobroj ~asopisa „Motri{ta“ ~iji je izdava~ Matica hrvatska Mostar. Prema rije~ima glavnog i odgovornog urednika Mire Petrovi}a, u novom dvobroju su objavljene pjesme Mileta Stoji}a, Marine KljajoRadi}, Atifa Kujund`i}a, Gabrijele Rajkovi}, Mirjane Jezild`i} i Natalije Pulji}, te proza Zlatka Top~i}a, Ivana Grlju{i}a i Ante Stani}a. U rubrikama „Mozaik“ i „U~ili{te“ radove su objavili Ivan An|eli}, Dragan Babi}, Stijepo Mijovi} Ko~an, Nenad Smoljan, Atif Kujund`i}, Ivan [unji} i Mirjana Mili}evi}. U okviru rubrike

Narodno pozori{te RS u Banjoj Luci

Premijera „Radni~ke hronike“
Predstavu „Radni~ka hronika“ ansambl Narodnog pozori{ta RS u Banjoj Luci priprema od sredine novembra i bit }e premijerno izvedena 24. decembra u 20 sati na velikoj sceni banjalu~kog teatra. Rije~ je o tekstu Petra Mihajlovi}a koji je re`irala Ana \or|evi}. - Pri~a je aktuelna jer govori o dru{tvenim problemima, {trajkovima radnika, te{koj situaciji... Tekst je ra|en u Srbiji, odakle je i pisac, ali smo ga prilagodili na{em podru~ju - ka`e \or|evi}. Prema rije~ima glumice Miljke Br|anin-Babi}, te-

Naslovna strana ~asopisa

„Ljetopis“ objavljeni su tekstovi Josipa Muselimovi}a M. Sm. i Mire Pehar.

Komad Emira Fejzi}a i Adnana Gore

Predstava „Recept za bolji `ivot“
\or|evi}, Erki}, Ljubojevi} i Br|anin Babi}: Spremni za premijeru

kst na otvoren, istinit i surov na~in govori o polo`aju radni~ke klase i ~ovjeka u dana{njem svijetu.

Osim nje, uloge tuma~e i Sandra Ljubojevi}, @eljko Erki}, Goran Joki}, Branko Jankovi}... Autor muzike je

bend „Sopot“, dok su za scenografiju i kostime zaslu`ne Dragana Purkovi}-Macan i V. S. Ivana Jovanovi}.

U sarajevskom Centru za kulturu mladi glumci Emir Fejzi} i Adnan Goro ve~eras }e premijerno izvesti predstavu „Recept za bolji `ivot“. - Komad je nastao u trenutku kada smo Adnan i ja odlu~ili napraviti ne{to novo

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

Nije bilo velikih ~uda, osim Torabija
Pisac i direktor Kamernog teatra 55 smatra impresivnim uspjeh predstave „@aba“, s kojom je ova ku}a imala izvanredno uspje{ne turneje po Austriji, ^e{koj, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori... - Te{ko je izdvojiti jedan doga|aj koji je dominantno obilje`io kulturni `ivot u ovoj godini. Nije bilo nekih velikih ~uda, osim gospodina Torabija. Ipak, stjecajem okolnosti i „zaostatkom“ iz prethodnih godina, ove smo imali ~ak {est doma}ih filmskih premijera („Na putu“, „Cirkus Columbia“, „Jasmina“, „Sevdah za Karima“, „Belvedere“ i „Ostavljeni“), {to je i iznad evropskog prosjeka. Pa`nju zaslu`uju i na{i glumci koji su igrali u prvjencu An|eline \oli (Angelina Jolie). Tu su i standardni SFF, MESS, Sarajevska zima, Ba{~ar{ijske no}i, Jazz festival i ostala Potemkinova sela na{e kulture A. G. isti~e Top~i}.

i opu{taju}e. Odabrali smo tekstove i nastala je ova komedija - ka`e Fejzi}. Predstava traje 70 minuta i recept je protiv svakodnevnih briga i problema. - „Recept za bolji `ivot“ na duhovit na~in opisuje brak i `ivot supru`nika, sa {aljivom porukom kako se rije{iti nepo`eljnog supruga ili supruge. Opisuje prizore iz `ivota u kojima smo se svi nekad na{li ili se nalazimo - isti~e Fejzi} te dodaje da }e predstava biti na repertoaru sve dok bude bilo onih koji `ele dobru zabavu M. ^u. Premijera ve~eras u Centru za kulturu i smijeh.

KULT/ART TELEKS
U knji`ari „Buybook“ sutra }e biti uprili~ena promocija knjiga „Nigdje i niotkuda“ i „Ljep{i kraj“ autora Bekima Sejranovi}a. Promotori knjiga bit }e Sejranovi} te M. ^u. pisac i izdava~ Goran Samard`i}.

Top~i}: [est filmova

IZA KULISA

24

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

jet set

SPEKTAKLI Svjetska zvijezda Dejvid Geta raspametio publiku u Sarajevu

Za scenu i ozvu~enje bila je zadu`ena jedna od najve}ih kompanija na Balkanu - „Rhino Production“ sa sjedi{tem u Zagrebu. Ekipa od jedanaestero ljudi u Sarajevo je stigla u petak ujutro, a bina, ozvu~enje i najnoviji ure|aji za svjetlosne efekte bili su spremni ve} u pono}. Agencija „Music Menagment“, koja je u Sarajevu organizirala prvi nastup jednog od najboljih DJeva, ni{ta nije `eljela prepustiti slu~aju. Uz rigorozna pravila pona{anja za one koji su se iz bilo kojeg razloga na{li blizu scene, treba naglasiti da je doga|aj osiguravalo vi{e od dvije stotine za{titara. Dejvid Geta tokom nastupa koji je zapo~eo u 1.15 a zavr{io u 4.15 sati osvje`enje je uglavnom tra`io u Coca-Coli. Najsimpati~niji dio nastupa desio se kada se 43-godi{nja zvijezda popela na pult s miksetom te zaplesala zajedno s publikom. Dejvid Geta u Sarajevo je doputovao u subotu iz Ljubljane, gdje je, tako|er, odu{evio publiku, a no} kasnije njegova destinacija bio je Man~ester. U VIP zoni dvorane Zetra bili su, izme|u ostalih, slikar Braco Dimitrijevi}, glumac Moamer Kasumovi}, urednica Pinka BH Lajla Torlak, njen kolega Aleksandar Hr{um, Emina Gani}, Danko Deliba{i} i druge poznate li~nosti. Iako se {pekuliralo da bi s Getom u bh. prijestolnicu mogla do}i i njegova supruga, to se nije desilo. Geta je, ina~e, bio smje{ten u sarajevskom hotelu „Europa“ i, kako se pro~ulo, po`elio je ku{ati bosanska jela.

Geta u Zetri: Planetarni superstar priredio no} za pam}enje

(Foto: S. Jordamovi})

Eksplozija odu{evljenja u Zetri!
Blizu 15.000 posjetilaca u`ivalo do zore sa slavnim DJ-om Geta se oprostio od publike porukom na bosanskom jeziku: „Hvala puno, Sarajevo, od srca vam hvala svima“
„Getting Over You“ i Zetra je eksplodirala 19. decembra sat i petnaest minuta nakon pono}i! Dejvid Geta (David Guetta) preuzeo je miksetu na kojoj su se prethodna ~etiri sata smjenjivali DJ Benjamin De Luxe, Glenn Morrison i Angel Anx i zapo~eo spektakularan nastup pred blizu petnaest hiljada posjetilaca. stupa fantasti~no pratila. Uz ples, svjetlucave predmete, upaljene mobitele i fotoaparate Zetrom su odjekivali megahitovi koje je Geta producirao za svjetski poznate zvijezde. Prije svega je to aktuelni hit „Sexy Beach“, koji je ovaj superstar snimio s Ejkonom (Akon), i „When Love Takes Over“, koju je otpjevala Keli Roulend (Kelly Rowland). I ostale hitove „Crazzy“, „Turn It Up“, „Memories“... publika je ispratila gromoglasno i uz ovacije. Dejvid Geta ispunio je svoje obe}anje i kada je u pitanju vizuelni dio nastupa. Svjetlosni efekti kakvi se u na{oj zemlji rijetko vi|aju ili, bolje re~eno, nikada do sada nisu mogli vidjeti, preksino} su zabljesnuli u Olimpijskoj dvorani. Led ekran postavljen iza i ispred miksete bio je i vi{e nego efikasan medij putem kojeg je slavni DJ i producent komunicirao s publikom. „Zetra Rocks“, „Napravite malo buke“, „Let’s go“, „Bosnia“ samo su neke od poruka na led ekranu koje su dodatno podgrijavale ionako uzavrelu atmosferu.

Laseri i vatromet
^uvenom Francuzu, ~ije se ime godinama nalazi na tronu muzi~kih top-listi, nije dugo trebalo da ostvari sjajan kontakt s publikom koja ga je tokom cijelog na-

Ponovni susret
Nakon dva i po sata sjajnog nastupa publika Geti

Fantasti~na komunikacija Gete s fanovima

I roboti na sceni
Sarajevo je me|u prvim gradovima na svijetu u kojem je predstavljen najnoviji tip laserskog robota „Kryoman“. Zapravo, rije~ je o dvojici ljudi obu~enih u specijalna odijela na kojima se nalazi veliki broj lampica i koje, kada se upale, zanije dopustila da okon~a no} za pam}enje. Svjetska zvijezda nijednog momenta nije krila svoje odu{evljenje i u`ivanje u svemu {to su mu fanovi iz BiH priredili. Kako saznajemo, prema dogovoru, od publike se trebao oprostiti u 3.30, ali se to nije desilo. Ta~no u ~etiri sata ujutro Zetrom je odjeknuo planetarni megahit „The World Is ista daju sliku mehaniziranog robota. Prvo pojavljivanje na sceni atraktivnih robotiziranih ljudi izazvalo je ovacije, na {to su oni odgovorili crvenim laserima te vatrometom koji je izbijao iz njihovih ruku i na kraju dimnim efektima. Mine“, nakon ~ega se Geta publici obratio na bosanskom jeziku. - Hvala puno, Sarajevo, od srca vam hvala svima - poru~io je Geta te zakazao ponovni susret u 2011. godini. Izlazak na bis bio je u znaku remixa „Gonna Be A Good Night“, nakon ~ega se zadovoljna publika po~ela i razilaziti.
A. ISLAMAGI]

Publika nije prestajala plesati i pjevati

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

25

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA TUZLA Kabinet Op}inskog na~elnika
Na osnovu ~lana 21. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj: 49/05) Kabinet Op}inskog na~elnika Op}ine Tuzla objavljuje - izra|uje izvje{taje o korisnicima zdravstvene za{tite; - obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika na~elnika i neposrednog rukovodioca. 3. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta: Pored op}ih uslova iz ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove: Za poziciju 01: - SSS/IV stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave (u skladu sa ~lanom 31. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BIH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05)), - najmanje 10 mjeseci radnog sta`a u struci nakon zavr{ene stru~ne spreme. Za poziciju 02: - SSS/IV stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave (u skladu sa ~lanom 31. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BIH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05)), - najmanje 10 mjeseci radnog sta`a u struci nakon zavr{ene stru~ne spreme. 4. Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija): - prijava na javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt-podacima i naznakom na koje radno mjesto se kandidat/kandidatkinja prijavljuje, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - diploma o zavr{enoj srednjoj stru~noj spremi dru{tvenog smjera, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za srednju stru~nu spremu (u skladu sa ~lanom 31. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BIH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05)), - potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene srednje stru~ne spreme, - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidati su du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. 5. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podno{enje prijava: Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobo|enje“ i „San“, ra~unaju}i od dana posljednje objave. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isklju~ivo putem po{te, na adresu: OP]INA TUZLA- Kabinet Op}inskog na~elnika „Komisija za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bi za stambene poslove i povratak Op}ine Tuzla (01.Vi{i referent za kolektivne centre i individualni smje{taj i 02. Vi{i referent za zdravstvenu za{titu i pomo} raseljenim licima) - ne otvaraj“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje.

JAVNI OGLAS
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu za stambene poslove i povratak Op}ine Tuzla 1. Naziv radnog mjesta: 01. Vi{i referent za kolektivne centre i individualni smje{taj...............................................1 (jedan) izvr{ilac 02. Vi{i referent za zdravstvenu za{titu i pomo} raseljenim licima.......................................1 (jedan) izvr{ilac. 2. Opis poslova radnog mjesta: 01. Vi{i referent za kolektivne centre i individualni smje{taj - vodi brigu o smje{taju u kolektivne centre i individualnom smje{taju, - vodi evidenciju o smje{taju raseljenih lica u kolektivnim centrima i individualnim smje{tajima, - ostvaruje kontakte sa raseljenim licima i izbjeglicama injihovim predstavnicima u kolektivnim centrima i organizacijama koje vode brigu o raseljenim licima u kolektivnim centrima, - vr{i obilazak kolektivnih centara i pismeno informi{e pomo}nika na~elnika i nadle`no ministarstvo o stanju u kolektivnim centrima, - po potrebi vr{i obilazak raseljenih lica smje{tenih u individualnom smje{taju, - sara|uje sa nadle`nim Ministarstvom TK-a, - sara|uje sa Udru`enjima raseljenih lica u kolektivnim centrima, - rje{ava po zahtjevima raseljenih lica za dobijanje ogrjeva u kolektivnim centrima i individualnom smje{taju, - obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika na~elnika i neposrednog rukovodioca. 02. Vi{i referent za zdravstvenu za{titu i pomo} raseljenim licima - vodi evidenciju o broju raseljenih lica koja ostvaruju zdrastvenu za{titu putem ove Slu`be; - vr{i prijave i odjave korisnika zdrastvene za{tite; - izdaje zdravstvene legitimacije; - sara|uje sa Zavodom za zdravstvenu za{titu u cilju utvr|ivanja podataka o korisnicima; - prima predmete iz pisarnice putem dostavne knjige, razvodi ih po uputstvima neposrednog rukovodioca i predaje pisarnici na otpremu; - odgovara za bezbjednost pe~ata, {tambilja i njihovu pravilnu upotrebu; - vodi evidenciju o utro{ku elektri~ne energije u naselju; - vodi mati~ne knjige zdravstvene za{tite raseljenih lica; - sara|uje sa predstavnicima op}ina prijeratnog prebivali{ta raseljenih lica; - sara|uje sa Ministarstvom za obnovu, razvoj i povratak TK, Centrima za socijalni rad na podru~ju TK; - upu}uje zahtjeve nadle`nom Ministarstvu i drugim nadle`nim slu`bama vezano za odr`avanje kolektivnih centara i drugo,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 115205 09 P Sarajevo, 10.12.2010. godine Op}inski Sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo, uica D`eneti}a ^ikma 2, protiv tu`enih 1.Sabljica Suad iz Sarajeva ulica Muhameda Had`ijahi}a 20, 2. Juntes Andrej iz Sarajeva, ulica Muhameda Kantard`i}a 1, 3. Smje~anin Salih iz Sarajeva, ulica H.M. Penjave 10 i 4. Hrustanovi} Suad iz Sarajeva, ulica Semira Fra{te 14, radi duga, v.s.p. 4.744,34 KM, van ro~i{ta dana 10.12.2010. godine, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, objavljuje

do{ao u ka{njenje sa otplatom kreditnog duga tu`itelj je u vi{e navrata pismenim putem opominjao tu`ene.Kako tu`eni nisu izmirili navedeno potra`ivanje to je tu`itelj ustao tu`bom sudu. Iz ovih razloga tu`itelj predla`e da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese sljede}u

PRESUDU
Tu`eni Sabljica Suad, Juntes Andrej, Smje~anin Salih i Hrustanovi} Suad obavezni su solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 4.744,34 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa sve do kona~ne isplate,uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 30 dana prijetnjom izvr{enja. U slu~aju nedostavljanja odgovora, a s obzirom da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e postupiti u smislu ~lana 182. st. 1. ZPP-a i donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev. Odgovor se dostavlja sudu u 2 primjerka u roku od 30 dana. Sudija Filipovi} Milica, s.r. Dostava ove tu`be smatrat }e se izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

TU@BU
U tu`bi podnesenoj ovom sudu dana 23.10.2009. godine se navodi da je: Tu`itelj je sa I tu`enim kao glavnim du`nikom i II, III i IV tu`enim kao solidarnim jemcima zaklju~io ugovor o uslovima za dobijanje i kori{tenje kreditnih kartica broj: 5539 dana 27.01.2003. godine na osnovu kojeg je tu`itelj odobrio kreditni limit I tu`enom u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstvo obezbje|enja-osiguranja vra}anja kreditnog limita u skladu sa ugovorom predstavljaju `iranti-jemci koji solidarno jam~e za izvr{enje obaveza I tu`enog. Kako je I tu`eni

Ljepotica dana Eva Mendez

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

show biz

AVANTURE Kristen Stefenson-Pino tvrdi da je provela no} s glumcem

Dep prevario Vanesu s 19-godi{njakinjom?
Navodno je D`oni manekenku pozvao u prikolicu, gdje su proveli nekoliko ugodnih sati
Mlada manekenka Kristen Stefenson-Pino (Stephenson) u jednom intervjuu izjavila je da je imala seksualnu avanturu na jednu no} s glumcem D`onijem Depom (Johnny Depp) tokom snimanja filma „Pirati s Kariba“. Navodno je glumac 19godi{njakinju pozvao na dru`enje u prikolicu, gdje su proveli nekoliko ugodnih sati. Nakon toga ga je zadirkivala da }e biti s njim samo ako im se pridru`i i Orlando Blum (Bloom). - Nasmijao se i odgovorio mi: „Du{o, ja ni{ta ne dijelim. Mo`e{ dobiti mene i samo mene.“ I ja sam pristala. On je pravi ljubavnik. On je cijeli paket - rekla je manekenka u usponu. Navodno je D`oni ostao
Stefenson: Manekenka u usponu

Neostvarene `elje
Eva Mendez (Mendes) otkrila je za britanski „The Sun“ da je u djetinjstvu sanjala o tome da postane ~asna sestra, ali je odustala od toga kad je saznala da one ne primaju pla}u. Seksepilna latino ljepotica, ~ije su provokativne kampanje za „Calvin Klein“ bile zabranjivane, ka`e kako je oduvijek `eljela pomagati bli`njima i siroma{nima. - Nismo imali mnogo novaca dok sam odrastala, pa sam uvijek govorila svojoj majci: „Mama, kupit }u ti veliku ku}u kad odrastem i automobil.“ Kad sam navr{ila deset godina, moja sestra me pitala: „Kako }e{ sve to kupiti mami? Bit }e{ ~asna sestra, a one ne dobivaju pla}u.“ I tako je do{ao kraj mom snu o samostanu izjavila je lijepa glumica. Danas je, ka`e, zahvalna na svemu {to ima i zbog toga poma`e drugima. - Osje}am da imam toliko toga na ~emu mogu biti zahvalna i to ni{ta ne zna~i ako ne dajem ne{to zauzvrat. Dajem svojoj porodici i nekim humanitarnim organizacijama - rekla je Mendez.
Dep: [ta se zaista desilo

On je pravi ljubavnik, rekla je Kristen, koja je, navodno, imala avanturu s Depom

u kontaktu s njom, a niko jo{ nije potvrdio niti demantirao Kristenine navode.

Dep je, ina~e, 12 godina u vezi s glumicom Vanesom Paradi (Vanessa Paradis).

Ameri~ka verzija {oua „X Factor “

Majkl: Unosna ponuda

D`ord` Majkl u `iriju?
D`ord` Majkl (George Michael) najvjerovatnije }e prihvatiti ponudu da bude ~lan `irija u {ouu „X Factor“, otkrio je izvor blizak pjeva~u. Majklu je predsjednik `irija Sajmon Kovel (Simon Cowell) ponudio posao sudije u ameri~koj verziji {oua „X Factor“ i slavni pjeva~ bi za to trebao dobiti vi{e od milion eura. - Prihvatit }e posao. Amerikanci ga veoma vole, a on `eli opet o`ivjeti karijeru - otkrio je izvor. Ako, kojim slu~ajem, Majkl odbije posao, na njegovo mjesto }e do}i Mik D`eger (Mick Jagger). U `iriju }e biti i ^eril Kol (Cheryl Cole). D`ord` Majkl se od oktobra, otkako je iza{ao iz zatvora, rijetko pojavljuje u javnosti.

sveznadar
Uspjeh ili obmana
Bombone ne sadr`e kalorije

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

27

Ta~no Neta~no
^esto se u izvodi Evro1.je to djelo? nas ~ujeu istvari ne zna pska himna, ali se ~ije Fer2.Francuski politi~ar i pedagoguveo dinand Eduard Buisson je obavezno osnovno {kolovanje?

ISTRA@IVANJE Utjecaj duhana na zdravlje

I zidovi upijaju nikotin
Kad pu{a~ odseli, nikotin se mjesecima zadr`ava u zraku
[tetne hemikalije iz duhanskog dima zadr`avaju se u stanu jo{ mjesecima nakon {to pu{a~ odseli. Pokazala je to studija objavljena u britanskom ~asopisu „Tobacco Control“ koji se bavi utjecajima duhana na zdravlje. Nau~nici su mjerili koli~inu nikotina i drugih hemikalija iz cigareta na svim povr{inama u 100 stanova pu{a~a i 50 stanova nepu{a~a, od kojih je 25 preselilo u stanove u kojima su prije `ivjeli pu{a~i. ^ak i dva mjeseca nakon {to su pu{a~i iselili iz stanova, koli~ina nikotina u zraku bila je 35 do 98 puta ve}a nego u domovima koji su oduvijek bili bez dima. Nikotina koji se zadr`ao na povr{inama bilo je 30 do 150 puta vi{e u stanovima u kojima su prije `ivjeli pu{a~i. Ispitivano je i koliko je kod djece prisutan kotinin, nusprodukt nikotina koji nastaje u organizmu kad je izlo`en duha-

3.

Nije utvr|eno porijeklo nazifa fanfara?

S s

1. NETA^NO

Slatki{i
koji usporavaju starenje
Ukusan slatki{ bez ijedne kalorije, pove}ava nivo energije, pobolj{ava zdravlje, usporava proces starenja i uljep{ava ten?! Tako poznata brazilska poduzetnica Kristijana Arkangeli (Cristiana Arcangeli) opisuje svoj novi proizvod „beauty candy“ koji se ve} prodaje u Brazilu, a najavljeno je da bi uskoro mogao sti}i na druga tr`i{ta. Prema tvrdnjama proizvo|a~a, „beauty candy“ su slatki{i sli~ni gumenim bombonama, ne sadr`e masno}e, konzervanse, {e}er ni so, a oboga}eni su kolagenom i vitaminima „za ljepotu iznutra prema vani“.

Prvo izvo|enje Evropske himne
^esto se u nas ~uje i izvodi Evropska himna, ali se ne mo`e re}i da se u stvari ne zna ~ije je to djelo. Evropska himna je orkestralni aran`man Herberta fon Karajana (na slici) za hor i orkestar glavne teme posljednjeg stavka Betovenove Devete simfonije u d-molu, opus 125, pod nazivom Oda radosti na [ilerove stihove Radost od Boga nam dana, prvi put izvedene 1824. godine u Be~u. Vije}e Evrope usvojilo ga je 1962. godine kao Evropsku himnu.
2. TA^NO

S B

n

Nikotin ostaje ~ak i nakon ~i{}enja stana

nskom dimu pa je utvr|eno da su djeca koja su preselila u biv{e domove pu{a~a imala tri

do pet puta vi{e kotinina u mokra}i nego djeca u nepu{a~kim domovima.

Znate se kontrolirati, ali...

Depresija i pretilost ~e{}i kod hladnokrvnih osoba
Osobe koje se bez pote{ko}a su- I preslaba o~avaju sa stre- reakcija na snim situacijama stres nije mogu imati ve}e zdrava izglede za pretilost i depresiju, sugerira studija provedena u Velikoj Britaniji. Istra`iva~i vjeruju kako to zna~i da preslaba reakcija na stres mo`e imati jednako negativan utjecaj na zdravlje kao i pretjerana reakcija. Poznato je kako pretjerane reakcije na stres pove}avaju rizik za hipertenziju i aterosklerozu.

Obra~un minulog rada
Prije agresije na BiH nisam bio zaposlen i u toku rata sam bio pripadnik ARBiH. Godine 1999. sam zasnovao stalni radni odnos i odmah upisao vojni sta` u radnu knji`icu. Da li je poslodavac du`an taj sta` prikazivati na platnoj listi jer bi tada pla}a bila ve}a, pita R. Lj. iz Sarajeva. - Poslodavac postupa ispravno, budu}i da nema zakonskog osnova da vam se obra~unava minuli rad za vrijeme koje niste proveli u radnom odnosu. Minuli rad vezan je za radni sta`, dakle, vrijeme provedeno u radnom odnosu koji se razlikuje od penzijskog sta`a, jer je penzijski sta` {iri pojam od radnog sta`a. [to se ti~e vojnog sta`a koji ste upisali u radnu knji`icu, to je privilegija po osnovu u~e{}a u Armiji BiH na osnovu koje se vrijeme provedeno u odbrani ra~una u penzijski sta` u dvostrukom trajanju. To omogu}ava stjecanje uvjeta za ranije penzionisanje osobama koje su posebni sta` upisale u radnu knji`icu.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Uveo obavezno osnovno {kolovanje
Francuski politi~ar i pedagog Ferdinand Eduar Bison (Ferdinand Edouard Buisson) je uveo obavezno osnovno {kolovanje i proveo njegovu sekularizaciju (odvajanje od religije). Bio je profesor filozofije od u Noj{atelu 1866. do 1870. godine, rukovodilac uprave za osnovno {kolstvo. Bio je profesor pedagogije na Sorboni od 1896. do 1902. godine. Osniva~ je i predsjednik Lige za ljudska prava 1898. i zastupnik u parlamentu od 1902. do 1914. i 1919. do 1924. godine. Nobelovu nagradu za mir dobio je 1927. godine. Ro|en je 20. decembra 1841., a umro 16. februara 1932. godine.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Novi podaci se temelje na 14-godi{njem pra}enju 1.300 ispitanika, a objavio ih je nau~ni ~asopis „Biological Psychology“.

BARONICA

PAS KOJI DONOSI ULOV

PRODAVA^ KRE^A, VAPNAR (mn.)

NADIMAK PISCA NENADA VELI^KOVI]A

TV VODITELJ MLAKAR KOJE SE ODNOSI NA EPIKU FILIPINSKA DR@AVNICA KORASON

PLESNA BOLESNI FIGURA U PODMETA^ SEKUNDA KADRILI PO@ARA

SISTEM KRVNIH SUDOVA U TIJELU

O^IGLEDNOST

Fanfara se prvi put pominje u 14. stolje}u.
Nije utvr|eno porijeklo nazifa fanfara (mo`da prema arapskom anfar - truba). To je kratak instrumentalni stav o{tro ritmiziranog napjeva prete`no od tonova rastavljenoga durskog trozvuka, izvo|en unisono (naj~e{}e samo trube, katkad i rogovi) kao signal na po~etku kakve sve~anosti ili dru{tvenog doga|aja. Fanfara se prvi put spominje u 14. stolje}u. Uz zvukovnu dekorativnost, u operama je sredstvo dramati~nosti, ali je katkad naziv za kratke i brze stavke u orkestralnim svitama u 18. stolje}u, a u Francuskoj ~esto naziv za sastav limenih duha~kih instrumenata.

UPITNA ZAMJENICA

R.^. SPREMATI LOVA^KI PSI VOJNI^KI HLJEB ZAVE@LJAJ, OVOJ GLUMICA FIRSTENBERG OZNAKA TEMPA U MUZICI H.O. FUDBALER NA SLICI (”Real Madrid”) STAROGR^KI PJEVA^ VLADAR, KRALJ (gr~.) OMAMLJENOST

STRANO MU[KO IME BAVITI SE JEDNOM ATLETSKOM DISCIGR^KO SLOVO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA E[O, ANTRAKS, STRANCI, NAT, TRAKT, SKALE, RETORI, OLAF, ABO, ABATISA, DERIK ROUZ, N, ARISTOKRATI 2380

28

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina BOSNE I HERCEGOVINE Direkcija za finansije/financije Tr e z o r / R i z n i c a BR^KO D I S T R I KT Bosna i Hercegovina BOSNE I HERCEGOVINE Direkcija za finansije Trezor BR^KO DISTRIKT

oglasi

Broj: 13.9-04.2-2314/10 Br~ko, 20. 12. 2010. godine

Miroslava Krle`e br. 1; 76100 Br~ko DisTriKT BiH; Telefon/Faks: 049/212-984, 231-700 Miroslava Krle`e br. 1; 76100 Br~ko Distrikt BiH; Telefon/Faks: 049/212-984, 231-700

Na temelju ~lanka 18. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tednje („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 28/06, 76/06 i 72/07) i ~lana 19. Pravilnika o postupku verifikacije potra`ivanja i gotovinskih isplata po osnovu ra~una stare devizne {tednje u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH“, broj: 40/06 i 11/07), Direkcija za finansije Br~ko Distrikta BiH objavljuje djelimi~no O VERIFIKOVANIM [TEDI[AMA PO OSNOVU RA^UNA STARE DEVIZNE [TEDNJE

SAOP]ENJE

oglasi

Dnevni avaz

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

29

30

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

31

32

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 137027 10 I Sarajevo, 09. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK DD MOSTAR, protiv izvr{enika ENES [ABANOVI], ul. Zahira Panjete br. 438 do Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nim postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 65 0 I 137027 10 I od 30. 04. 2010. godine Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenica, broj: AF 2640219, bez protesta, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 2.046,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 09. 04. 2010. godine pa do isplate, prema izvr{eniku odre|uje se izvr{enje pljenidbom, u skladu sa ~lanom 138. Zakona o izvr{nom postupku, nov~anih sredstava - pla}e koju izvr{enik ostvaruje kod „^ENGA“ DOO SARAJEVO, kao i pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika na adresi izvr{enika iz prijedloga, te prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 3060510000010760, sa naznakom na broj kreditne partije 1538710654, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 81,84 KM. SUDIJA Alisa Numi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Ne}e mene Portugal proganjati do kraja `ivota, vas }e!
Miroslav Bla`evi}
U intervjuu za na{ list biv{i selektor je iskreno govorio o raznim temama, komentirao je reprezentaciju BiH, ispadanje Vahida Halilhod`i}a i Dinama iz Evropske lige, politi~ku situaciju u Hrvatskoj...
(Foto: M.@ivojevi})

KO[ARKA

SAMIR BEKRI]

IZBORI

Kako }e izgledati reprezentacija za Eurobasket 2011

In~eon me nije htio prodati Japancima za tri miliona eura

Ko god dobije „Zlatnu loptu“, pobjednik }e biti Barcelona

34

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

sport

Bh. selekcija }e nakon {est godina igrati na EP-u

„Avaz“ otkriva Kako }e izgledati ko{arka{ka reprezentacija BiH za Eurobasket 2011

Had`i} pravi tim za drugi krug
Novo ime Adnan Hod`i}
ako }e izgledati reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Litvaniji (31. avgust - 18. septembar 2011.), prvom za bh. ko{arku nakon {est godina? Ne{to vi{e od osam mjeseci prije po~etka Eurobasketa selektor Sabit Had`i} sastavio je {iri spisak s imenima 24 kandidata, iz kojeg je vidljivo da ve}ih promjena, barem kada je u pitanju broj novih igra~a, ne}e biti.

Potraga za naturaliziranim centrom
vi}, kapiten {panskog prvaka Kaha Laborala, potom Kenan Bajramovi} (Litvos ritas - Litvanija), Edin Bav~i} (Himik - Ukrajina), Ermin

K

u ameri~koj univerzitetskoj ko{arci pokazao da na njega ozbiljno treba ra~unati. Otvorena je i mogu}nost anga`mana vrhunskog naturalizira-

U Litvaniju sa 14 igra~a
Zbog ve}eg broja utakmica na EP-u (samo u grupnoj fazi svaka selekcija }e odigrati po pet susreta), selekcijama }e vjerovatno biri~ke Budu}nosti Nemanju Gordi}a i Alekseja Ne{ovi}a, zatim Sa{u Vasiljevi}a (Donjeck - Ukrajina), Amerikanca D`ej Ar Bremera (J. R., Samara - Rusija), Vedrana Princa (Cedevita - Hrvatska), Zlatka Jovanovi}a (Tozin Iran) i Dinu Hod`i}a (Bosna ASA BH Telecom). ti dozvoljeno da povedu po 14 igra~a u Litvaniju. Od tog broja, selektori bi za svaki me~ birali po 12 za nastup. nt (Henry Domercant, Spartak - Rusija), Miralem Halilovi} (Zagreb - Hrvatska), Jasmin Huki} (Donjeck Ukrajina), Feliks Kojadinovi} (Marusi - Gr~ka) i talentirani Adin Vrabac, iz A-2 liga{a Sparsa iz Sarajeva. - Ne odri~emo se ni ostalih igra~a. Ranije sam spomenuo ime Gorana Sutona, kao nama interesantnog, a zanima nas i svaki drugi ko{arka{ koji ima kvalitet, pravo i `elju nastupa u dresu BiH ka`e Mahmutovi}.
E. JESENKOVI]

Na{i u petom {e{iru?
Reprezentacije }e na zavr{nici EP-a biti podijeljene u ~etiri grupe po {est, iz kojih }e po ~etiri najbolje pro}i u osminu finala. @rijeb grupa bit }e nog igra~a na centarskoj poziciji, ~ime bismo, kako mi je rekao selektor Had`i}, mogli stvoriti ekipu sposobnu da izbori drugi krug Eurobasketa - ka`e Mahmutovi}. Respektabilnu centarsku liniju dopunjavaju na{a vode}a zvijezda Mirza Teletoodr`an 30. januara 2011. Na{a selekcija bi, prema nezvani~nim informacijama, mogla biti `rijebana iz petog, pretposljednjeg jakosnog {e{ira. Jazvin (Iraklis - Gr~ka), Ratko Varda (Prokom - Poljska), Oliver Stevi} (Oldenburg - Njema~ka), Elmedin Kikanovi} (bez kluba) te sve bolji centar tuzlanske Slobode Dra{ko Albijani}. Od plejmejkera, selektor ra~una na tandem podgo-

Gu`va pod ko{em
No, generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH Harun Mahmutovi} nagla{ava da bi jedno ili dva dodatna imena mogla dramati~no izmijeniti i snagu i kompoziciju na{eg tima. - Adnan Hod`i} je igrama

Ne odri~u se nikoga
Bekovi i krila su Nihad \edovi} (Lotomatika - Italija), Goran Ikoni} (Krka Slovenija), Milan Milo{evi} (bez kluba), Henri Domerka-

Had`i}: Teletovi} najja~i adut

Danas sjednica Skup{tine KK Bosna

Na{i ko{arka{i na evropskim parketima

Ima li spasa biv{em prvaku Evrope?
Ima li spasa Ko{arka{kom klubu Bosna ASA BH Telecom? Biv{i evropski prvak u najte`oj je situaciji od osnivanja, a dana{nja vanredna sjednica Skup{tine (hotel „Sarajevo“, 12 sati), prakti~no je posljednji poku{aj da se animiraju svi oni koji mogu i spremni su pomo}i „Studentima“. Bosnini dugovi mjere se milionima maraka, Upravni odbor ostao je bez predsjednika i ve}ine ~lanova, sponzora gotovo i nema. Teret pre`ivljavanja spao je na nekolicinu preostalih ljudi u klubu te igra~ki pogon koji je, u ovom momentu, mo`da i jedina svijetla ta~ka (liderska pozicija u Prvenstvu BiH sa 10 pobjeda u 12 me~eva). No, izostane li podr{ka, i ona bi se uskoro E. J. mogla ugasiti.

Teletovi} izgubio derbi sa Realom
Kenan Bajramovi} potvrdio dobru formu
Derbi 12. kola {panske ACB lige, u kojem je Kaha Laboral ugostila Real iz Madrida, pripao je gostima, koji su slavili sa 72:67 i zadr`ali prvu poziciju (102). Mirza Teletovi} je dao 18 poena i uknji`io 6 skokova. Kaha je pala na tre}e mjesto, s omjerom 8-4. U Francuskoj, sjajnu je partiju u 11. kolu pru`io Damir Krupalija (18 p, 15 sk i 3 as) za gostuju}i trijumf Tulona kod Limo`a (76:71). Najbolji u svom timu u gostuju}em trijumfu bio je i Oliver Stevi} (16 p, 7 sk i 2 as) za pobjedu Oldenburga u 14. kolu njema~ke lige kod Bremerhavena (87:74). Dobru formu potvrdio je i kapiten reprezentacije Kenan Bajramovi} (17 p i 6 sk) u trijumfu Litvos Ritasa u 13. kolu litvanske lige protiv Perlasa (83:65). U pobjedi Marusija u 9. kolu gr~ke lige protiv PAOK-a (produ`etak 81:76), solidan nastup ubilje`io je Feliks Kojadinovi} (6 p, 5 sk i 3 ukl). U 22. kolu ukrajinske lige Donjeck Jasmina Huki}a (nije igrao) i Sa{e Vasiljevi}a (18 p i 2 as) savladao je u gostima Odesu (93:76), dok je Himik Ju`nji Edina Bav~i}a (4 p i 2 sk) pora`en kod ku}e od prvaka AzoV. B. vma{a (95:100).

Teletovi}: 18 poena i 6 skokova

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

35

Na osnovu ~lana 45. stav 1.Zakona o gra|evinskom zemlji{tu F BiH („Sl.novine F BiH“, broj 25/03, 16/04), i ~l.2.i 5. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Sl.novine Kantona Sarajevo“, br,16/04), Na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo raspisuje

za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta
I.PREDMET JAVNOG KONKURSA Predmet raspisivanja Javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici Bakije sokak bb u Sarajevu k.~. 268 ZK ulo`ak 86 k.o. Sarajevo Mahala LXXXIII. - Gra|evinska parcela: parcela 268, zk.ul.86 ko.Sarajevo -mahala LXXXIII (stari premjer), {to odgovara novom premjeru ozna~enom kao k.~.1860 k.o Sarajevo II - Povr{ina parcele: 117 m2 - Namjena objekta : stambeno-poslovni - Karakter: stalni - Spratnost:max: S+P+M ( suteren, prizemlje, mansarda) - Gabarit objekta cca 6,50x9,00m II.NAKNADE - PO^ETNI IZNOS NAKNADE Naknada za dodjeljeno gradsko gra|evinsjko zemlji{te obuhvata - naknada na osnovu pogodnosti - renta - 5.046,50 KM za IV zonu - naknada za preuzeto zemlji{te - 11.700,00 KM za IV zonu - po~etni iznos naknade iznosi 16.746,50 KM III. KRITERIJI I MJERILA ZA UTVR\IVANJE PRAVA PRVENSTVA 1. Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti pravna i fizi~ka lica. 2. Prvenstvo za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke I. Javnog konkursa radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta utvr|uje se na osnovu visine ponu|ene naknade i to tako da u~esniku pripada jedan bod za svaku KM iznad po~etnog iznosa naknade navedenog u Javnom konkursu. 3. Komisija utvr|uje rezultate Javnog konkursa prema kriterijima i mjerilima utvr|enim Odlukom o gra|evinskom zemlji{tu („ Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/04) 4. Komisija ne}e uzeti u razmatranje prijave za dodjelu zemlji{ta ukoliko nisu prilo`eni dokazi da podnosilac prijave, odnosno ~lan njegovog doma}instva iz 1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima FBiH („Sl.novine FBiH“, broj 11/98.38/98,12/99,27/99,43/99,13/01,54/01), Zakona o privremeno napu{tenim stanovima u svojini gra|ana sa FBiH („Sl.novine FBiH“, broj 11/98,29/98,43/99, 31/01,56/01,15/02) Za utvr|ianje ovih ~injenica u~esnici konkursa (fizi~ka lica) du`na su uz prijavu prilo`iti dokaz pribavljen od nadle`nih slu`bi iz mjesta prebivali{ta u~esnika Konkursa na dan 30.04.1991. godine . 5. Javni konkurs provodi Komisija za provo|enje Javnog konkursa (u daljem tekstu Komisija), koju je imenovalo Op}insko vije}e. 6. Prijava na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se na {alter za prijem podnesaka Op}ine Stari Grad Sarajevo ili putem po{te. 7. Prijava sa ponudom podnosi se u zape~a}enoj koverti na kojoj je nazna~ena {ifra u~esnika Javnog konkursa, uz prilo`enu posebno zape~a}enu kovertu sa {ifrom, koja sadr`i podatke o identitetu u~esnika. 8. Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave lica koja ne ispunjavaju uslove propisane Zakonom, ne}e se uzeti u razmatranje 9. U~esnik Javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta du`an je do dana odre|enog za otvaranje ponuda na transakcijski ra~un Op}ine Stari Grad Sarajevo br. 1540011100663141 Intesa Sanpaolo banka, uplatiti iznos od 3 % od po~etne cijene,{to iznosi 503,00 KM sa oznakom „Za u~e{}e na konkursu“ i dostaviti dokaz o uplati. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vatit }e se upla}eni iznos, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudim }e se ura~unati upla}eni iznos naknade. Upla}eni iznos ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude. 10. Javno otvaranje prijava na konkurs obavit }e se dana 19.01.2011.godine u zgradi Op}ine Stari Grad Sarajevo, ul. Zelenih beretki br. 4,u sali za vjen~anja sa po~etkom u 10 sati, u prisustvu zainteresovanih u~esnika konkursa i predstavnika sredstava informisanja. 11. Komisija }e dostaviti zaklju~ak o rezultatima Javnog konkursa svim u~esnicima, u roku od 8 dana od dana zaklju~enja Javnog konkursa. U~esnici Javnog konkursa, mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja zaklju~ka o rezultatu Javnog konkursa, izjaviti prigovor Op}inskom vije}u. Komisija dostavlja zaklju~ak o rezultatu Javnog konkursa sa prigovorima u~esnika Op}inskom vije}u radi dono{enja Odluke o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 12. Ukoliko poslije otvaranja ponuda u~esnik Javnog konkursa sa najpovoljnijom ponudom odustane ili mu se rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar utvrdi gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja provodi se novi Javni konkurs. Op}ina Stari Grad ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku po ovom konkursu, te zadr`ava pravo da ovaj konkurs poni{ti i ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima konkursa. 13. Ovaj Javni konkurs }e se objaviti u dnevnim novinama“ Avaz“ i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

JAVNI KONKURS

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, broj:01-02-358/10 od 25.10.2010. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona, objavljuje

za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i {porta/Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona 5/251 01.Vi{i stru~ni suradnik za materijalno-financijsko poslovanje - na odre|eno vrijeme do povratka odsutnog dr`avnog slu`benika sa bolovanja ...................................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Vi{i stru~ni suradnik za poslove i zada}e srednjeg i visokog {kolstva i znanosti.........................- 1 (jedan )izvr{ilac 03. Vi{i stru~ni suradnik za {port .....................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 04. Stru~ni suradnik za poslove i zada}e auto{kola i voza~kih ispita ...............................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi:Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustroju, i to: Za poziciju: 01 - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju: 02 - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pedago{ki, filozofski, pravni ili prirodnoslovno-matematski fakultet - najmanje 2 ( dvije) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Za poziciju: 03 - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet za tjelesnu kulturu, visoka {kola za tjelesnu kulturu, pravni, sociolo{ki ili fakultet politi~kih znanosti - najmanje 2 ( dvije) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Za poziciju: 04 - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet cestovnog prometa, pedago{ki ili pravni fakultet - najmanje 1 ( jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za poziciju 01. 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti }e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72000 Zenica sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i {porta/Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl.iur.

JAVNI KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE TRAVNIK Broj: 03-37-562/10-3 Dana: 8.12.2010.godine Na osnovu ~lanka 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine Federacije BiH broj 12/03), ~lanka 102 Zakona o zdravstvenm osiguranju (Sl.novine Federacije BiH broj 30/97, 7/02 i 70/08), a u postupku imenovanja odnosno nominiranja na poziciju ~lana upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Sredi{nja Bosna raspisuje

guranje Federacije Bosne i Hercegovine du`an je ispunjavati uvjete iz Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine Federacije BiH broj 12/03 i 34/03), Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Sl.glasnik BiH br.16/02) i Odluke o kriterijima za imenovanje u upravna vije}a u oblasti zdravstva (Sl.novine Federacije BiH broj: 45/04, 33/10 i 59/10) i to slijede}e: a) Op}i uvjeti: - da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da ispunjava uvjete propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Sl.glasnik BiH br.13/02) - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da nema privatni i financijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom vije}u zdravstvne ustanove, - da nije direktor zdravstvene ustanove, odnosno zavoda, - da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom vije}u ustanove, odnosno gospodarskog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom, b) Posebni uvjeti: - da ima zavr{en VII stupanj stru~ne spreme: pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja, - da ima najmanje pet godina radnog iskustva u poslovima svog stru~nog naziva, - da ima stru~no znanje iz djelatnosti ustanove, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njenog rada V DOKAZI Kandidat za ~lana upravnog vije}a je du`an, uz prijavu na ovaj oglas koja sadr`i kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enim ovim oglasom i to: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci);

- uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat stegovne mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa; - ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava BiH; - ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava uvjete propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci); - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u u upravnom vije}u zdravstvene ustanove od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od {est mjseci); - rje{enje o rasporedu na poslove i radne zadatke; - diploma o zavr{enom VII stupnju stru~ne spreme pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja; - dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stru~nog naziva. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju osobno ili po{tom preporu~eno sa naznakom:“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ^LANA UPRAVNOG VIJE]A ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I REOSIGURANJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - NE OTVARAJ“ na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike KSB - Povjerenstvo za izbor, Stani~na 43, Travnik. Prijava koja ne sadr`i propisano iz ovog oglasa, kao i prijava podnesena istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpuna, odnosno neblagovremena, te se kao takva ne}e uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Povjerenstvo }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima. VI OSTALO Oglas ostaje otvoren (15) petnaest dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, Dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Ve~ernji list“. MINISTRICA Prim.dr.Vlatka Kom{i}

JAVNI OGLAS
Za izbor kandidata na poziciju ~lana Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine iz Kantona Sredi{nja Bosna kao suosniva~a I Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata u Upravnom vije}u Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine iz Kantona Sredi{nja Bosna - jedan ~lan II OPIS POZICIJE ^LANA UPRAVNOG VIJE]A Opis pozicije (djelokrug rada) Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH reguliran je ~lankom 104 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine F BiH broj 30/97, 7/02 i 70/08). III MANDAT Mandat ~lana u upravnom vije}u traje ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. IV UVJETI Kandidat za ~lana Upravnog vije}a Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosi-

ZLATNA LOPTA Uo~i izbora najboljeg nogometa{a godine u svijetu

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

sport

37

JA JU@NA KORE

Milanov ~arobni trokut
Milanovu vladavinu obilje`io je Marko Van Basten (Marco), koji je pobijedio i 1988. i 1989. godine. Prvi put iza njega su bili sunarodnjaci Rud Gulit (Ruud Gullit) i Frank Rajkard (Frank Rijkaard), a 1989. Franko Barezi (Franco Baresi) i ponovo Rajkard.

INTERVJU Miroslav Bla`evi} za „Dnevni avaz“ o svemu pomalo

Ne}e mene Portugal proganjati do kraja `ivota, vas }e!
Sarajevo najbolje i najgore
Vaha je veliki trener, ali ga je ponijela euforija, koja ga je ko{tala Su{i} se ne smije olako odre}i Nadarevi}a Ne mo`e{ u Kini prodavati maglu, jer je oni prodaju cijelom svijetu
Razgovarao: Arsen NOVALIJA
iroslava Bla`evi}a smo u pro{li ~etvrtak ~ekali cijelo jutro. ]iro je bio zauzet na zagreba~kom sudu, gdje je svjedo~io u procesu koji je pokrenuo protiv svog biv{eg poslodavca, predsjednika NK Zagreb Dra`ena Medi}a. normalan i da je Dinamo mogao igrati svoju igru, pobijedili bismo. Evidentno je da je kao neka sudbina za~arala taj moj klub. Ba{ je „prokleta avlija“, kako si napisao. Da se prebacimo na Kinu. Da li je zov novca prevladao pa se vra}ate na Daleki istok? - Zov novca? Zov k...a. Slu{aj, kad ste me istjerali iz BiH, svejedno mi je gdje }u i}i. Istjeraste me kao zadnjeg {ugu. Jesu li Kinezi istresli milion dolara, kako se pi{e? - Ako se plasiramo u London, imam pet miliona. Mo`ete li to uraditi? - Svi ste rekli da }e BiH biti tre}a u grupi pa smo bili drugi. ]iro mo`e sve! Te{ko }e biti. Iran je tu, Japan, obje Koreje...

Mislio sam Sanader }apio malo
Kako komentirate slu~aj biv{eg premijera Hrvatske Ive Sanadera? - Mislio sam Sanader }apio malo, a on u vre}ama nosio. Jadranka Kosor }e im svima glave do}i. Vjerujem da }e od Hrvatske napraviti {to treba, a ove kriminaKoliko Azija daje predstavnika za Olimpijske igre? - Dva samo. Idem ja, a ovi neka se dogovore ko }e drugi. Kakva je bila godina provedena u Kini? - Vrlo te{ka. Stvarao sam ekipu i pravio rezultat. Imao sam more novih igra~a. Ne lce pozatvarati. Za{to ste tako uvjereni? - Jer je Jadranka provjereno po{tena. Nju meljaju po novinama zbog nekih torbica, a ovi odnijeli desetine miliona. Jadranka je prava sto posto i o~istit }e vlast od ovih hoh{taplera. otimaju u Kini.

Gdje vam je bilo najljep{e u karijeri? - U Sarajevu. Nema grada do Sarajeva. Ali i najgore je bilo. J...li ste me dolje k’o niko. Muslimovi} opet povrije|en. To je igra~ u p...u materinu. On je moderan razbija~. Kad se vra}a Salihovi}? Jo{ jedna utakmica kazne. - Taj je nezamjenjiv. Jo{ sad ako ima prostora da igra naprijed, a ovaj mali [vicarac (Senad Luli} - op. aut.) ostane nazad, pokazat }e svoju ljevicu. Imamo mi igra~a samo takvih. Dobitak je Mensur Mujd`a na desnom boku. - Znam ga ja. Bio je moj igra~ u Zagrebu dvije godine. Za{to ga, onda, niste Vi privoljeli da igra za reprezentaciju? - Nije bio aktuelan. Nisam ga trebao. Imao sam ekipu za vola ubit’. Ipak ga nismo ubili i nabio nas je na rogove... - Zna{ ti sve, ali ne vjeruje{. Igrali bismo zna~ajnu ulogu na SP da smo oti{li. Tebe najvi{e volim, a ti ode{ njemu na noge (Zvjezdanu Misimovi}u - op. aut.), a on izdao sve. Tebe, mene, suigra~e, dr`avu... Sto posto. S njim pravim, u Lisabonu bismo dobili bez dileme i nema kartona za Rahimi}a i Spahi}a. Najgori zlo~in je nekoga krivo optu`iti, a ja znam da sam u pravu. Ho}e li Vas Portugal proganjati do kraja `ivota? - Ne}e mene, vas }e. Boli mene k...c. Slu{aj, da meni danas nije upla}eno milion dolara, ja ne idem u Kinu. Ka`em uplatite i dolazim. Legao milion. Ko to mo`e u ovoj dobi? Niko osim ]ire. Ne. Zato }u do}i `ivjeti u Sarajevo s velikim parama da vas zaj....m {ta ste mi uradili.

Kandidati za trenera godine
Igra~ki uspjeh Barcelone nadopunjava onaj trenerski, jer je katalonski u~itelj Pep Gvardiola (Guardiola) tako|er u naju`em krugu za najboljeg. Ostatak kandidata ~ine - tako|er [panci! Selektor Visente del Boske (Vicente Bosque) i @oze Murinjo (Jose Mourinho), Portugalac u trenutnom vlasni{tvu madridskog Reala.

M

Bekri} dok je igrao za @eljezni~ar: Odlazak u Koreju bio je pravi potez

Samir Bekri} se odli~no sna{ao u In~eonu

Misimovi} nas je izdao sve“
- I}i }e u zatvor. Duguje mi vi{e od 200.000, ali bankrotirao je. Svi su ovdje bankrotirali - ka`e ]iro u uvodu.

Reprezentacija BiH
Pratite li reprezentaciju BiH? - Sve pratim. Ovo u Slova~koj je vratilo nadu. ^uj formacija bila 4-5-1!? Ko je igrao? Za{to nema Nadarevi}a?

General poslije bitke
Za „Dnevni avaz“ je otvorio du{u, pri~ali smo o svemu. Po~eli smo s porazom Dinama od PAOK-a i ispadanjem „Modrih“ iz Evropske lige UEFA. Prolje}e u Evropi je san koji Zagrep~ani sanjaju ~etiri decenije i tako }e biti jo{ najmanje godinu. - Vahid Halilhod`i} je veliki trener. To je i dokazao gdje god je bio. Ali ga je ponijela euforija, koja ga je ko{tala. Zadnji sam ~ovjek koji izigrava generala poslije bitke, po{to sam stalno bio `rtva takvih generala. I zato je, mo`da, bolje da ka`em jednu istinu, da je najve}i krivac debakla s PAOK-om teren. Da je bio

Kad ste me istjerali iz BiH, svejedno mi je gdje }u i}i“
bih dobio mjesto selektora da nisam pokazao ko sam. Ne mo`e{ ti u Kini prodavati maglu, jer je oni prodaju cijelom svijetu. [ta Vas gura naprijed? Lova ili ne{to drugo? - Stalno se dokazujem sam sebi. Niste se do sada dovoljno dokazali? - Nisam. Nikad nisam zadovoljan. [ta }e{, svi smo „udareni“ na svoj na~in. Ti, da si na mom mjestu, uzeo bi brod od 17 metara i rekao vozajte me da ja pecam ribe. [ta }e biti s Va{im vjernim asistentom Enverom Lugu{i}em? - Lugu{i}a je uzeo Branko Ivankovi} u svoje prvake. Luga je zvijezda, za njega se Selektor ka`e zbog izjava u novinama nakon me~a u Albaniji. - Kako se tako lako odrekao Nadarevi}a? Njega se ne smije odre}i. Kako je Spahi}? [ta rade D`eko, Ibi{evi}? Dobri su. Volfsburg ne da D`eki da ide. Ibi{evi} imao problema s trenerom. - [teta je da je onaj

Klub me nije `elio prodati Gambi za tri miliona eura
Postigao sam pet golova i imao sedam asistencija, pa su mi ponudili da produ`im ugovor na jo{ dvije godine, uz pobolj{ane uvjete
Samir Bekri}, najbolji strijelac i asistent Premijer lige BiH u pro{loj sezoni, mogao je ljetos birati gdje }e nastaviti karijeru. Ponude su stizale sa svih strana, a plejmejker @eljezni~ara preselio je na najdalju destinaciju, u Ju`nu Koreju, u In~eon junajted. - Iskreno, vidio sam sebe u Evropi, bilo je interesa iz Bundeslige te iz poljske Visle Krakov. Znao sam da menad`eri pregovaraju s Korejancima, ali nisam to shvatao ozbiljno. Ponuda In~eona bila je, ipak, najkonkretnija i najbogatija - prisje}a se Bekri}.

Vra}am se na Grbavicu
Iz @eljezni~ara je oti{ao kao najbolji igra~, ali klub s Grbavice dobio je solidno obe{te}enje, iako mu je ugovor istjecao za {est mjeseci, pa ga menad`er Amar Osim isti~e kao pravi primjer kako se nogometa{i trebaju pona{ati. - Vidim da je {ef smr{ao otkad me nema, valjda se previ{e nervira - {ali se Bedodaje, osim rezultata. U In~eonu su o~ekivali borbu za titulu. - Imali smo serije lo{ih i dobrih igara, izgubili priklju~ak za vode}ima. U klub je zatim do{ao selektor Ju`ne Koreje Huh Jung-Mo, s ciljem da napravi ekipu koja }e se boriti za titulu {ampiona dr`ave, ali i Azije. Ve} su desetorica igra~a morala napustiti klub, ostao sam jedini stranac, no stiglo je nekoliko poja~anja, reprezentativaca - ka`e Bekri}. Koliko su velike ambicije kluba i kakva je cijena na{eg nogometa{a, pokazuje to {to ga In~eon nije `elio prodati. - [kotski Seltik ponudio je za na{eg najboljeg strijelca Bjung So Joa 5,5 miliona eura, a japanska Gamba Osaka za mene tri miliona eura, kri} i dodaje: - Vjerujte da ja ve} sada sanjam dan kada }u se vratiti u @eljezni~ar. Na Grbavici `elim zavr{iti karijeru, to je moj klub. A {to se ti~e igra~a, mogu im poru~iti da, ako ih neki klub stvarno `eli anga`irati, dovest }e ih bez obzira imaju li ugovor na 10 godina ili na mjesec. no u klubu nisu `eljeli da ~uju. Rekli su mi da smatraju da }e cijena jo{ rasti te mi ponudili da produ`im ugovor na jo{ dvije godine, uz pobolj{ane uvjete. Meni je u In~eonu lijepo, mo`da }u i pristati - govori izvrsni nogometa{.

Katalonska inkvizicija
Ko god dobije „Zlatnu loptu“, pobjednik }e biti isti, a zove se Barcelona
ndres Inijesta (Iniesta), Lionel Mesi (Messi) ili ^avi (Xavi). Koga biste vi izabrali? I kako? I za{to ne onu drugu dvojicu? Nije ovo prvi put da su trojica igra~a iz iste ekipe u naju`em krugu za izbor dobitnika „Zlatne lopte“. Sjetimo se 80-tih godina pro{log stolje}a, kada je Milan bio toliko dominantan da bi bila sramota da je neko ~etvrti upao u sami finale.

A

Don Andres
Uvijek }e biti diskusija o tome da li su to trebala biti ova trojica igra~a. Za{to nema Veslija Snejdera (Wesley)? Da Holandija nije primila gol od [panije u finalu SP mo`da bi osvojio sve. , Na tri trofeja s Interom stavio bi i krunu svjetskog prvaka. Pa ~ak je i predsjednik UEFA-e Mi{el Platini (Michel) rekao da bi bilo po{teno da je holandski no-

gometa{ makar u{ao u naju`i izbor. Gdje je Dijego Forlan (Diego), najbolji igra~ Mundijala i osvaja~ Evropske lige s Atletikom? A Iker Kasiljas (Casillas) i @ulio Cezar (Cesar), koji su svojim ~udesnim odbranama za [paniju, odnosno Inter, svoje ekipe doveli do kraja? Ipak, ovo je vrijeme inkvizicije iz Katalonije. Iako Barcelona nije osvojila titulu prvaka Evrope, katalonski klub je posljednjih godina posebna kategorija nogometnog svijeta. Mo`ete ih voljeti ili ne voljeti, ali se njihovoj igri morate diviti. Inijesta je Barcelonin pogon na sva ~etiri to~ka. Prvu polovinu 2010. godine proveo je lije~e}i povrede, a kada je igrao, bilo je to slabije od prosjeka. Ali, dok je ve}ina drugih igra~a u klupskim odorama iscrpila energiju, ~ak i iz obrva, Inijesta

je na SP do{ao `eljan, gladan i - mo}an. Na Mundijalu je bio jedan od rijetkih za koje se nije moglo re}i da su za reprezentaciju odigrali slabije nego za klub. Osim toga {to je apotekarski preciznom distribucijom lopti vodio opsadu protivni~kih odbrana, Don Andres je u finalu rasplakao Holan|ane i donio [pancima prvi naslov u historiji.

Nogometne ~arolije
A ^avi? Kriti~ari }e re}i da u Ju`noj Africi nije bio na svom nivou. Najbolji igra~ Eura 2008. je uvijek favorit svakog izbora. Ne}e posti}i het-trik, ne}e predriblati petoricu igra~a i {karicama posti}i gol. U Ju`noj Africi ~ak nije postigao niti jedan, ali njegov rad za ekipu jednostavno se mora po{tovati. U svakoj ima gotovo 100 dodavanja, pretr~i preko 10 kilometara, a njegova vizija igre ne mo`e se por-

editi ni s ~ijom. ^ak i kada je van forme, produktivniji je od velike ve}ine drugih veznjaka. I dok su ^avi i Inijesta u finale u{li zahvaljuju}i uspjehu na Mundijalu, Mesi je u{ao samo zahvaljuju}i Barceloni. Fijasko Argentine na SP nije mogao isprati ukus Mesijevih nogometnih ~arolija kojima konstantno svjedo~imo. Do dana kada je u{ao u naju`i izbor, imao je impresivnu statistiku - u 47 utakmica u 2010. godini zabio je 54 gola, uklju~uju}i {est het-trikova. Najboljeg od ove sjajne trojke mo`da bi najpo{tenije bilo izabrati izvla~enjem kuglice, ali koga god FIFA i „France Football“ po~etkom januara kruni{u najboljim nogometa{em svijeta u 2010. godini, pobjednik }e biti isti, a njegovo ime je Barcelona, poezija koja prkosi svom vremenu.
M. TANOVI]

O djeci sve najbolje
Za{to ste ljuti na Davora [ukera? - Ma, nisam ljut uop}e, ali sam `alostan jer se dopustio izmanipulirati. Ne treba to njemu. On je veli~ina. Trebao je i}i sam i pobijedio bi. [ta }e mu Markovi}? Kako komentirate odlazak Prosine~kog u Crvenu zvezdu? - Robi je napravio pravi potez. To bila nemoralna ponuda koju je morao prihvatiti. On je u Beogradu Bog. Obo`avaju ga. Uvjeren sam da }e uspjeti. Treba mu samo vremena da pohvata konce. A rezultate Zlatka Kranj~ara, koji gazi s Crnom Gorom? - Ma, to je ~udo svih ~uda! Grandiozno je {to radi. To su sve moja djeca na koju sam ponosan. O njima uvijek sve najbolje.

Odli~na ekipa
Bilo je dovoljno svega nekoliko dana da shvati da je napravio pravi potez. - Do{ao sam u izvrsno organiziran klub, u odli~nu ekipu, u ligu koja me odu{evila, prepunu tempa i izvrsnih utakmica. Mislio sam da je japanska liga najja~a u Aziji, ali koreanska je kvalitetnija. Dva posljednja prvaka Azije su klubovi iz Ju`ne Koreje. Odigrao sam 15 utakmica u ligi, pet u kupu, postigao pet golova i imao sedam asistencija. Igram na poziciji koja mi najvi{e odgovara, iza napada~a govori bh. nogometa{. Sve je bilo kao iz snova,

Dolazi i D`akmi}
U Koreju }e i kapiten Sarajeva Muhamed D`akmi}, u Gangvon. - D`akmi} sti`e preko Jasenka Sabitovi}a, koji je u Koreji prava nogometna legenda. Zvali su me da pitaju za Muhameda, rekao sam sve najbolje. Mo`da nam se priklju~e jo{ neki igra~i, Korejanci su vidjeli da se i u na{oj Premijer ligi igra kvalitetan nogomet - ka`e Z. [ARI] Bekri}.

Bla`evi}: Stalno se dokazujem sam sebi (Integralna verzija intervjua na www.dnevniavaz.ba)

ZLATNA LOPTA Uo~i izbora najboljeg nogometa{a godine u svijetu

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

sport

37

JA JU@NA KORE

Milanov ~arobni trokut
Milanovu vladavinu obilje`io je Marko Van Basten (Marco), koji je pobijedio i 1988. i 1989. godine. Prvi put iza njega su bili sunarodnjaci Rud Gulit (Ruud Gullit) i Frank Rajkard (Frank Rijkaard), a 1989. Franko Barezi (Franco Baresi) i ponovo Rajkard.

INTERVJU Miroslav Bla`evi} za „Dnevni avaz“ o svemu pomalo

Ne}e mene Portugal proganjati do kraja `ivota, vas }e!
Sarajevo najbolje i najgore
Vaha je veliki trener, ali ga je ponijela euforija, koja ga je ko{tala Su{i} se ne smije olako odre}i Nadarevi}a Ne mo`e{ u Kini prodavati maglu, jer je oni prodaju cijelom svijetu
Razgovarao: Arsen NOVALIJA
iroslava Bla`evi}a smo u pro{li ~etvrtak ~ekali cijelo jutro. ]iro je bio zauzet na zagreba~kom sudu, gdje je svjedo~io u procesu koji je pokrenuo protiv svog biv{eg poslodavca, predsjednika NK Zagreb Dra`ena Medi}a. normalan i da je Dinamo mogao igrati svoju igru, pobijedili bismo. Evidentno je da je kao neka sudbina za~arala taj moj klub. Ba{ je „prokleta avlija“, kako si napisao. Da se prebacimo na Kinu. Da li je zov novca prevladao pa se vra}ate na Daleki istok? - Zov novca? Zov k...a. Slu{aj, kad ste me istjerali iz BiH, svejedno mi je gdje }u i}i. Istjeraste me kao zadnjeg {ugu. Jesu li Kinezi istresli milion dolara, kako se pi{e? - Ako se plasiramo u London, imam pet miliona. Mo`ete li to uraditi? - Svi ste rekli da }e BiH biti tre}a u grupi pa smo bili drugi. ]iro mo`e sve! Te{ko }e biti. Iran je tu, Japan, obje Koreje...

Mislio sam Sanader }apio malo
Kako komentirate slu~aj biv{eg premijera Hrvatske Ive Sanadera? - Mislio sam Sanader }apio malo, a on u vre}ama nosio. Jadranka Kosor }e im svima glave do}i. Vjerujem da }e od Hrvatske napraviti {to treba, a ove kriminaKoliko Azija daje predstavnika za Olimpijske igre? - Dva samo. Idem ja, a ovi neka se dogovore ko }e drugi. Kakva je bila godina provedena u Kini? - Vrlo te{ka. Stvarao sam ekipu i pravio rezultat. Imao sam more novih igra~a. Ne lce pozatvarati. Za{to ste tako uvjereni? - Jer je Jadranka provjereno po{tena. Nju meljaju po novinama zbog nekih torbica, a ovi odnijeli desetine miliona. Jadranka je prava sto posto i o~istit }e vlast od ovih hoh{taplera. otimaju u Kini.

Gdje vam je bilo najljep{e u karijeri? - U Sarajevu. Nema grada do Sarajeva. Ali i najgore je bilo. J...li ste me dolje k’o niko. Muslimovi} opet povrije|en. To je igra~ u p...u materinu. On je moderan razbija~. Kad se vra}a Salihovi}? Jo{ jedna utakmica kazne. - Taj je nezamjenjiv. Jo{ sad ako ima prostora da igra naprijed, a ovaj mali [vicarac (Senad Luli} - op. aut.) ostane nazad, pokazat }e svoju ljevicu. Imamo mi igra~a samo takvih. Dobitak je Mensur Mujd`a na desnom boku. - Znam ga ja. Bio je moj igra~ u Zagrebu dvije godine. Za{to ga, onda, niste Vi privoljeli da igra za reprezentaciju? - Nije bio aktuelan. Nisam ga trebao. Imao sam ekipu za vola ubit’. Ipak ga nismo ubili i nabio nas je na rogove... - Zna{ ti sve, ali ne vjeruje{. Igrali bismo zna~ajnu ulogu na SP da smo oti{li. Tebe najvi{e volim, a ti ode{ njemu na noge (Zvjezdanu Misimovi}u - op. aut.), a on izdao sve. Tebe, mene, suigra~e, dr`avu... Sto posto. S njim pravim, u Lisabonu bismo dobili bez dileme i nema kartona za Rahimi}a i Spahi}a. Najgori zlo~in je nekoga krivo optu`iti, a ja znam da sam u pravu. Ho}e li Vas Portugal proganjati do kraja `ivota? - Ne}e mene, vas }e. Boli mene k...c. Slu{aj, da meni danas nije upla}eno milion dolara, ja ne idem u Kinu. Ka`em uplatite i dolazim. Legao milion. Ko to mo`e u ovoj dobi? Niko osim ]ire. Ne. Zato }u do}i `ivjeti u Sarajevo s velikim parama da vas zaj....m {ta ste mi uradili.

Kandidati za trenera godine
Igra~ki uspjeh Barcelone nadopunjava onaj trenerski, jer je katalonski u~itelj Pep Gvardiola (Guardiola) tako|er u naju`em krugu za najboljeg. Ostatak kandidata ~ine - tako|er [panci! Selektor Visente del Boske (Vicente Bosque) i @oze Murinjo (Jose Mourinho), Portugalac u trenutnom vlasni{tvu madridskog Reala.

M

Bekri} dok je igrao za @eljezni~ar: Odlazak u Koreju bio je pravi potez

Samir Bekri} se odli~no sna{ao u In~eonu

Misimovi} nas je izdao sve“
- I}i }e u zatvor. Duguje mi vi{e od 200.000, ali bankrotirao je. Svi su ovdje bankrotirali - ka`e ]iro u uvodu.

Reprezentacija BiH
Pratite li reprezentaciju BiH? - Sve pratim. Ovo u Slova~koj je vratilo nadu. ^uj formacija bila 4-5-1!? Ko je igrao? Za{to nema Nadarevi}a?

General poslije bitke
Za „Dnevni avaz“ je otvorio du{u, pri~ali smo o svemu. Po~eli smo s porazom Dinama od PAOK-a i ispadanjem „Modrih“ iz Evropske lige UEFA. Prolje}e u Evropi je san koji Zagrep~ani sanjaju ~etiri decenije i tako }e biti jo{ najmanje godinu. - Vahid Halilhod`i} je veliki trener. To je i dokazao gdje god je bio. Ali ga je ponijela euforija, koja ga je ko{tala. Zadnji sam ~ovjek koji izigrava generala poslije bitke, po{to sam stalno bio `rtva takvih generala. I zato je, mo`da, bolje da ka`em jednu istinu, da je najve}i krivac debakla s PAOK-om teren. Da je bio

Kad ste me istjerali iz BiH, svejedno mi je gdje }u i}i“
bih dobio mjesto selektora da nisam pokazao ko sam. Ne mo`e{ ti u Kini prodavati maglu, jer je oni prodaju cijelom svijetu. [ta Vas gura naprijed? Lova ili ne{to drugo? - Stalno se dokazujem sam sebi. Niste se do sada dovoljno dokazali? - Nisam. Nikad nisam zadovoljan. [ta }e{, svi smo „udareni“ na svoj na~in. Ti, da si na mom mjestu, uzeo bi brod od 17 metara i rekao vozajte me da ja pecam ribe. [ta }e biti s Va{im vjernim asistentom Enverom Lugu{i}em? - Lugu{i}a je uzeo Branko Ivankovi} u svoje prvake. Luga je zvijezda, za njega se Selektor ka`e zbog izjava u novinama nakon me~a u Albaniji. - Kako se tako lako odrekao Nadarevi}a? Njega se ne smije odre}i. Kako je Spahi}? [ta rade D`eko, Ibi{evi}? Dobri su. Volfsburg ne da D`eki da ide. Ibi{evi} imao problema s trenerom. - [teta je da je onaj

Klub me nije `elio prodati Gambi za tri miliona eura
Postigao sam pet golova i imao sedam asistencija, pa su mi ponudili da produ`im ugovor na jo{ dvije godine, uz pobolj{ane uvjete
Samir Bekri}, najbolji strijelac i asistent Premijer lige BiH u pro{loj sezoni, mogao je ljetos birati gdje }e nastaviti karijeru. Ponude su stizale sa svih strana, a plejmejker @eljezni~ara preselio je na najdalju destinaciju, u Ju`nu Koreju, u In~eon junajted. - Iskreno, vidio sam sebe u Evropi, bilo je interesa iz Bundeslige te iz poljske Visle Krakov. Znao sam da menad`eri pregovaraju s Korejancima, ali nisam to shvatao ozbiljno. Ponuda In~eona bila je, ipak, najkonkretnija i najbogatija - prisje}a se Bekri}.

Vra}am se na Grbavicu
Iz @eljezni~ara je oti{ao kao najbolji igra~, ali klub s Grbavice dobio je solidno obe{te}enje, iako mu je ugovor istjecao za {est mjeseci, pa ga menad`er Amar Osim isti~e kao pravi primjer kako se nogometa{i trebaju pona{ati. - Vidim da je {ef smr{ao otkad me nema, valjda se previ{e nervira - {ali se Bedodaje, osim rezultata. U In~eonu su o~ekivali borbu za titulu. - Imali smo serije lo{ih i dobrih igara, izgubili priklju~ak za vode}ima. U klub je zatim do{ao selektor Ju`ne Koreje Huh Jung-Mo, s ciljem da napravi ekipu koja }e se boriti za titulu {ampiona dr`ave, ali i Azije. Ve} su desetorica igra~a morala napustiti klub, ostao sam jedini stranac, no stiglo je nekoliko poja~anja, reprezentativaca - ka`e Bekri}. Koliko su velike ambicije kluba i kakva je cijena na{eg nogometa{a, pokazuje to {to ga In~eon nije `elio prodati. - [kotski Seltik ponudio je za na{eg najboljeg strijelca Bjung So Joa 5,5 miliona eura, a japanska Gamba Osaka za mene tri miliona eura, kri} i dodaje: - Vjerujte da ja ve} sada sanjam dan kada }u se vratiti u @eljezni~ar. Na Grbavici `elim zavr{iti karijeru, to je moj klub. A {to se ti~e igra~a, mogu im poru~iti da, ako ih neki klub stvarno `eli anga`irati, dovest }e ih bez obzira imaju li ugovor na 10 godina ili na mjesec. no u klubu nisu `eljeli da ~uju. Rekli su mi da smatraju da }e cijena jo{ rasti te mi ponudili da produ`im ugovor na jo{ dvije godine, uz pobolj{ane uvjete. Meni je u In~eonu lijepo, mo`da }u i pristati - govori izvrsni nogometa{.

Katalonska inkvizicija
Ko god dobije „Zlatnu loptu“, pobjednik }e biti isti, a zove se Barcelona
ndres Inijesta (Iniesta), Lionel Mesi (Messi) ili ^avi (Xavi). Koga biste vi izabrali? I kako? I za{to ne onu drugu dvojicu? Nije ovo prvi put da su trojica igra~a iz iste ekipe u naju`em krugu za izbor dobitnika „Zlatne lopte“. Sjetimo se 80-tih godina pro{log stolje}a, kada je Milan bio toliko dominantan da bi bila sramota da je neko ~etvrti upao u sami finale.

A

Don Andres
Uvijek }e biti diskusija o tome da li su to trebala biti ova trojica igra~a. Za{to nema Veslija Snejdera (Wesley)? Da Holandija nije primila gol od [panije u finalu SP mo`da bi osvojio sve. , Na tri trofeja s Interom stavio bi i krunu svjetskog prvaka. Pa ~ak je i predsjednik UEFA-e Mi{el Platini (Michel) rekao da bi bilo po{teno da je holandski no-

gometa{ makar u{ao u naju`i izbor. Gdje je Dijego Forlan (Diego), najbolji igra~ Mundijala i osvaja~ Evropske lige s Atletikom? A Iker Kasiljas (Casillas) i @ulio Cezar (Cesar), koji su svojim ~udesnim odbranama za [paniju, odnosno Inter, svoje ekipe doveli do kraja? Ipak, ovo je vrijeme inkvizicije iz Katalonije. Iako Barcelona nije osvojila titulu prvaka Evrope, katalonski klub je posljednjih godina posebna kategorija nogometnog svijeta. Mo`ete ih voljeti ili ne voljeti, ali se njihovoj igri morate diviti. Inijesta je Barcelonin pogon na sva ~etiri to~ka. Prvu polovinu 2010. godine proveo je lije~e}i povrede, a kada je igrao, bilo je to slabije od prosjeka. Ali, dok je ve}ina drugih igra~a u klupskim odorama iscrpila energiju, ~ak i iz obrva, Inijesta

je na SP do{ao `eljan, gladan i - mo}an. Na Mundijalu je bio jedan od rijetkih za koje se nije moglo re}i da su za reprezentaciju odigrali slabije nego za klub. Osim toga {to je apotekarski preciznom distribucijom lopti vodio opsadu protivni~kih odbrana, Don Andres je u finalu rasplakao Holan|ane i donio [pancima prvi naslov u historiji.

Nogometne ~arolije
A ^avi? Kriti~ari }e re}i da u Ju`noj Africi nije bio na svom nivou. Najbolji igra~ Eura 2008. je uvijek favorit svakog izbora. Ne}e posti}i het-trik, ne}e predriblati petoricu igra~a i {karicama posti}i gol. U Ju`noj Africi ~ak nije postigao niti jedan, ali njegov rad za ekipu jednostavno se mora po{tovati. U svakoj ima gotovo 100 dodavanja, pretr~i preko 10 kilometara, a njegova vizija igre ne mo`e se por-

editi ni s ~ijom. ^ak i kada je van forme, produktivniji je od velike ve}ine drugih veznjaka. I dok su ^avi i Inijesta u finale u{li zahvaljuju}i uspjehu na Mundijalu, Mesi je u{ao samo zahvaljuju}i Barceloni. Fijasko Argentine na SP nije mogao isprati ukus Mesijevih nogometnih ~arolija kojima konstantno svjedo~imo. Do dana kada je u{ao u naju`i izbor, imao je impresivnu statistiku - u 47 utakmica u 2010. godini zabio je 54 gola, uklju~uju}i {est het-trikova. Najboljeg od ove sjajne trojke mo`da bi najpo{tenije bilo izabrati izvla~enjem kuglice, ali koga god FIFA i „France Football“ po~etkom januara kruni{u najboljim nogometa{em svijeta u 2010. godini, pobjednik }e biti isti, a njegovo ime je Barcelona, poezija koja prkosi svom vremenu.
M. TANOVI]

O djeci sve najbolje
Za{to ste ljuti na Davora [ukera? - Ma, nisam ljut uop}e, ali sam `alostan jer se dopustio izmanipulirati. Ne treba to njemu. On je veli~ina. Trebao je i}i sam i pobijedio bi. [ta }e mu Markovi}? Kako komentirate odlazak Prosine~kog u Crvenu zvezdu? - Robi je napravio pravi potez. To bila nemoralna ponuda koju je morao prihvatiti. On je u Beogradu Bog. Obo`avaju ga. Uvjeren sam da }e uspjeti. Treba mu samo vremena da pohvata konce. A rezultate Zlatka Kranj~ara, koji gazi s Crnom Gorom? - Ma, to je ~udo svih ~uda! Grandiozno je {to radi. To su sve moja djeca na koju sam ponosan. O njima uvijek sve najbolje.

Odli~na ekipa
Bilo je dovoljno svega nekoliko dana da shvati da je napravio pravi potez. - Do{ao sam u izvrsno organiziran klub, u odli~nu ekipu, u ligu koja me odu{evila, prepunu tempa i izvrsnih utakmica. Mislio sam da je japanska liga najja~a u Aziji, ali koreanska je kvalitetnija. Dva posljednja prvaka Azije su klubovi iz Ju`ne Koreje. Odigrao sam 15 utakmica u ligi, pet u kupu, postigao pet golova i imao sedam asistencija. Igram na poziciji koja mi najvi{e odgovara, iza napada~a govori bh. nogometa{. Sve je bilo kao iz snova,

Dolazi i D`akmi}
U Koreju }e i kapiten Sarajeva Muhamed D`akmi}, u Gangvon. - D`akmi} sti`e preko Jasenka Sabitovi}a, koji je u Koreji prava nogometna legenda. Zvali su me da pitaju za Muhameda, rekao sam sve najbolje. Mo`da nam se priklju~e jo{ neki igra~i, Korejanci su vidjeli da se i u na{oj Premijer ligi igra kvalitetan nogomet - ka`e Z. [ARI] Bekri}.

Bla`evi}: Stalno se dokazujem sam sebi (Integralna verzija intervjua na www.dnevniavaz.ba)

38

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

02.01-15773/10 02.01-11-TS-01

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

39

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Zavr{en superturnir u Londonu

Trijumf Karlsena
Uprkos slabom startu, Norve`anin u nastavku pokazao najvi{e
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
Norve{ki velemajstor Magnus Karlsen (Carlsen) pobjednik je 2. superturnira „London Chess Clasic“. Nakon dva poraza na startu Karlsen je u preostalom dijelu takmi~enja imao ~etiri pobjede i jedan remi. Kako su u Londonu bila na snazi Sofijska pravila, po kojima se za pobjedu daju tri poena, Norve`anin je svojom borbeno{}u i efikasno{}u nadoknadio propu{teno na startu i nadmo}no osvojio prvo mjesto i nagradu od 50 hiljada eura. Ovaj veliki uspjeh, postignut u konkurenciji najja~ih igra~a dana{njice, govori mnogo o Karlsenu, ali i o velikom gubitku za {ah jer ovog dvadesetogodi{njeg norve{kog vunderkinda ne}emo vidjeti u predstoje}em ciklusu borbe za titulu prvaka svijeta. Ostalih sedam u~esnika turnira prakti~no je bilo u sjeni igre i rezultata Karlsena. Mo`da jedini izuzetak je izvanredan rezultat engleskog velemajstora Luka Mek{ejna (Luke McShane), koji je na turniru 20. kategorije, gdje je srednji rejting iznosio 2.729 poena, zauzeo tre}e mjesto. Kona~an poredak: Karlsen 13, Anand i Mek{ejn po 11, Nakamura i Kramnik po 10, Adams 8, Houvel 4, [ort 2.
Kramnik: Savladao Kasparova

Historija borbe za titulu svjetskog prvaka (5)

Kasparov za rivala izabrao Kramnika
U~injena velika nepravda prema [irovu
Po~etkom 1998. bilo je objavljeno da }e Vi{vanatan Anand i Vladimir Kramnik, drugi i tre}i na svjetskoj rejting listi, igrati me~ kandidata, nakon ~ega }e pobjednik igrati me~ protiv Garija Kasparova. Pod pritiskom predsjednika FIDA-e Kirsana Ilju`minova, Anand je odustao od me~a. U PCA (Profesionalna {ahovska federacija) dolazi do raskola, a Kasparov uz pomo} {panskog bogata{a i {ahovskog vljen za oktobar 1998. Me|utim, odgo|en je i na kraju nije ni odigran. Razlog je bilo neslaganje Kasparova da igra sa [irovom. Kasparov je tvrdio da zbog katastrofalno lo{eg skora [irova protiv njega nijedan sponzor ne}e dati veliki novac za organizaciju i nagradni fond, po{to je rezultat me~a unaprijed poznat. Potom se Kasparov razi{ao i s Renterom, pa se i WCC raspala. Neo~ekivana

Karlsen: Ostvario ~etiri pobjede

Izabrane partije
Karlsen - [ort (Francuska) 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4 Sd7 5.Sf3 Le7 6.Lc4 Sgf6 7.Sxf6+ Sxf6 8.0-0 0-0 9.Se5 c5 10.dxc5 Dxd1 11.Txd1 Lxc5 12.Le2 Se4 13.Sd3 Le7 14.Le3 h6 15.a4 a5 16.g3 Td8 17.Se5 Sf6 18.Sc4 Txd1+ 19.Txd1 Sd5 20.Sb6 Sxe3 21.fxe3 Tb8 22.Kf2 e5 23.Td5 Le6 24.Txa5 Td8 25.Ld3 Lf6 26.e4 Td4 27.Tb5 g6 28.a5 Kg7 29.Ke2 Lg4+ 30.Kf2 Le6 31.Kf3 h5 32.Sd5 Ld8 33.b4 Lc8 34.Ke2 Lg4+ 35.Ke1 f5 36.Txb7+ Kh6 37.Se3 Lf3 38.a6 fxe4 39.Le2 Lg5 40.a7 1-0 Kadri} - Frani} (Francuska) 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 5.Ld3 b6 6.Se2 La6 7.Lxa6 Sxa6 8.0-0 c6 9.Sf4 Sc7 10.Dg4 c5 11.c3 g6 12.Sf3 Le7 13.h4 h5 14.Dg3 c4 15.b3 b5 16.Ld2 Sb6 17.Sh3 Kf8 18.Sfg5 De8 19.Tae1 cxb3 20.axb3 Kg7 21.Te3 Dd7 22.Tf3 Taf8 23.Sf4 Lxg5 24.Dxg5 Se8 25.Tg3 Th7 26.Sxh5+ Txh5 27.Dxh5 Th8 28.Dg5 Kf8 29.Lc1 b4 30.Tf3 Kg8 31.Dg4 a5 32.Lg5 Sa8 33.g3 Sac7 34.Kg2 Sb5 35.cxb4 axb4 36.Th1 Th5 37.Df4 Da7 38.Ta1 Sa3 39.Tc1 Dd7 40.Tc8 Th7 41.Td8 Dc6 42.Df6 Sb5 43.De7 Sbc7 44.Lh6 1-0 Jovani} - Kadri} (Kraljeva indijka) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 0-0 6.Le2 e5 7.Le3 Sg4 8.Lg5 f6 9.Lh4 g5 10.Lg3 Sh6 11.dxe5 dxe5 12.Dd5+ Kh8 13.Dxd8 Txd8 14.h4 g4 15.Sd2 Sa6 16.0-0-0 Le6 17.The1 c6 18.Sf1 Sf7 19.a3 Sd6 20.Sd2 Lh6 21.Kc2 Sc5 22.f3 gxf3 23.gxf3 Lxd2 24.Txd2 Sxc4 25.Txd8+ Txd8 26.Lxc4 Lxc4 27.b4 Sb3 28.Sd1 b5 29.Lf2 Td2+ 30.Kc3 Td3+ 31.Kb2 Txf3 32.Te3 Sd4 33.Txf3 Sxf3 34.Kc3 a6 35.Se3 Le6 36.Sc2 Kg7 37.Se1 Sh2 38.Lg3 Sg4 39.Sd3 Kg6 40.Sc5 Lc8 41.Kd3 Kh5 42.a4 Sh6 43.a5 Sg8 44.Ke3 Se7 45.Kf3 Sg6 46.Lf2 Sxh4+ 47.Kg3 Sg6 48.Sd3 Sf8 49.La7 Kg5 50.Le3+ Kg6 51.Kh4 Se6 52.La7 Sg5 53.Sc5 Sf3+ 54.Kg3 Sd2 55.Lb8 Kg5 56.Lc7 h5 57.Ld8 h4+ 58.Kf2 h3 59.Kg1 Kf4 60.Lxf6 Sxe4 0-1 Ko`ul - Cebalo (Ben-Oni) 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 c5 4.d5 d6 5.Sc3 exd5 6.cxd5 g6 7.e4 a6 8.a4 Lg4 9.Le2 Lxf3 10.Lxf3 Lg7 11.0-0 0-0 12.Lf4 De7 13.Te1 Sbd7 14.Dd2 Tfe8 15.a5 h5 16.Sa4 Sh7 17.h3 Ld4 18.Tab1 Df6 19.b4 c4 20.Le3 Lxe3 21.Txe3 Sg5 22.Tbe1 Sxf3+ 23.Txf3 Dg7 24.Tc3 Tac8 25.f3 Te7 26.Tec1 f5 27.exf5 gxf5 28.h4 Se5 29.Sb6 Tcc7 30.Dg5 Sd3 31.Tb1 Te2 32.Txc4 Dxg5 33.hxg5 Tg7 34.f4 Tge7 35.Sc8 T7e3 36.Tc3 Tg3 37.Txd3 Txd3 38.Sxd6 Txd5 39.Sxb7 Tdd2 40.Kh1 Txg2 41.Sd6 h4 42.Te1 h3 43.Te8+ Kh7 0-1 Predojevi} - Zel~i} (Carro-Can) 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 Sc6 5.Sf3 Lg4 6.c3 e6 7.b4 a6 8.Sbd2 Sxe5 9.Da4+ Dd7 10.Dxd7+ Sxd7 11.Lb2 Sgf6 12.Sd4 Le7 13.S2b3 e5 14.h3 Le6 15.Sxe6 fxe6 16.Le2 Kf7 17.a4 a5 18.0-0 Thc8 19.Lb5 Ld8 20.Tad1 Sb8 21.c4 axb4 22.Lxe5 Sbd7 23.Ld6 dxc4 24.Lxc4 Sb6 25.Lxe6+ Kxe6 26.cxb6 Lxb6 27.Lxb4 Kf7 28.a5 Tc4 29.Ld2 La7 30.Tc1 Tac8 31.Txc4 Txc4 32.Tb1 Se4 33.Le1 Kg6 34.Sd2 Lxf2+ 35.Lxf2 Sxd2 36.Tb6+ Kf5 37.g4+ Kf4 38.Txb7 Se4 39.Tf7+ Ke5 40.Lb6 Ta4 41.Txg7 Ta1+ 42.Kg2 Ta2+ 43.Kf1 Sd2+ 44.Ke1 Sf3+ 45.Kd1 h6 46.Th7 Sg5 47.Txh6 Se4 48.a6 Kf4 49.a7 Sc3+ 50.Ke1 Sd5 51.Ld4 Ke4 52.Th8 1-0

Raspad PCA
PCA je 2002. organizirala turnir osmorice kandidata za Svjetsko prvenstvo i zatim me~eve ~etvorice najboljih. Pobjednik tih kvalifikacija bio je Ma|ar Peter Leko. Time je stekao pravo na me~ s Kramnikom, komecene Luisa Rentera osniva novu organizaciju WCC (World Chess Council). Za Anandovog zamjenika imenovan je naturalizirani {panski velemajstor Aleksej [irov. U organizaciji WCC odigran je sredinom 1998. me~ izme|u [irova i Kramnika, u kojem [irov pobje|uje 5,5:3,5. Me~ Kasparov - [irov bio je najaji je nakon mnogih odgoda i problema s organizacijom odigran tek 2004. Kramnik je odbranio titulu pobijediv{i u posljednjoj, 14. partiji me~a, ~ime je izjedna~io rezultat na 7:7. Te godine raspala se i PCA. situacija nastupila je 2000., kada je Kasparov, na op}e zaprepa{tenje {ahovskog svijeta, odigrao me~ protiv Kramnika, koji je izgubio od [irova. Kramnik je priredio iznena|enje i savladao Kasparoava sa 8,5:6,5 te tako postao svjetski prvak.
(U narednom broju - Me~ ujedinjenja, aktuelna situacija)

Zavr{en me|unarodni turnir „Zadar 2010“

Problem broj 495
M.Lokker, 1971

Studija broj 495
R.Breiger, 1984

Kadri} ~etvrti put ispunio normu za me|unarodnog majstora
U Zadru je zavr{en tradicionalni me|unarodni open turnir. Prvo mjesto na A turniru osvojio je mladi hrvatski velemajstor Ivan [ari}, a interesantno je da je prvo mjesto u B turniru pripalo njegovoj supruzi Zrinki. Od bh. igra~a na A turniru nastupili su Borki Predojevi} i Denis Kadri}. Iako je na startnoj listi bio drugi nositelj, Predojevi} je na kraju morao da se zadovolji petim mjestom. Petnaestogodi{nji Kadri} odigrao je svoj najbolji turnir do sada, ispuniv{i po ~etvrti put normu za me|unarodnog majstora i osvojiv{i novih 35 rejting boda. Time je potvrdio da je najbolji mladi bh. igra~ i zasigurno na{a najve}a {ahovska nada. Odli~an uspjeh ostvario je i Zeni~anin Darko Popovi} osvajanjem tre}eg mjesta na B turniru.

Memorijal „Ramo Kujund`i}“ u Gra~anici

Vuki} osvojio prvo mjesto
U Gra~anici je odigran prvi memorijalni turnir „Ramo Kujund`i}“, posve}en dugogodi{njem predsjedniku [ahovskog kluba Gra~anica, uspje{nom majstorskom kandidatu i privredniku. Na turniru je u~estvovao 51 igra~ iz BiH i Srbije, a me|u njima dva velemajstora, tri me|unarodna majstora i ~etiri majstora FIDA-e. Nakon uzbudljivih i neizvjesnih borbi prvo mjesto osvojio je banjalu~ki velemajstor Milan Vuki}, koji je sakupio 7,5 poena, pola poena vi{e od majstora Ivelji}a i Trkulje. Uspje{an organizator bilo je {ahovs-

Mat u tri poteza

Bijeli vuèe i dobija

Vuki}: Pokazao najvi{e

Problem 494: 1.Dh4 Ke4 (1...Kd4 2.Sd5+ Kc5 3.Db4#) 2.Sg2 Ke5 3.Df4# 1-0

Studija 494: 1.c4 Sd6 2.c5 Sb7 3.c6 Sd8 4.c7 Sb7 5.c8T Sa5 6.Tc5 Sb7 7.Tc6# 1-0

Kadri}: Osvojio 35 bodova

ki klub Gra~anica. Prema najavama, ovaj turnir postat }e tradicionalan. Kona~an poredak: Vuki} 7,5, Ivelji} i Trkulja po 7, Savi}, Muji} i Karahmetovi} po 6,5...

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

41

42

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

43

44

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

45

O^EKIVANI JACK POT ZA 102. KOLO LOTO-a 370.000,00 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 102. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM PRIVREMENI IZVJE[TAJ 101. KOLA LOTO-a OD 18.12.2010.godine
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 101. KOLA JOKERA OD 18.12.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 101. KOLA LOTO-a

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

11 19

20

32 34 35
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

20

11

19 35

34 32
019542 536607

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 17 POGOTKA DOBITAKA IMA 552 POGOTKA DOBITAKA IMA 8.545

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3

419,60 KM 17,20 KM 2,20 KM

6 5 4
3 2 1

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

IMA 1
BROJA DOBITAKA

1.000,00 KM 407,40 KM 38,20 KM 3,00 KM 1,00 KM

DOBITAK SA 5 BROJEVA
ZASTUPNIK : 00392 5160118 R 1x5

IMA 1
BROJA DOBITAKA

IMA 16
BROJA DOBITAKA

DOBITAK SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00227 5130089 S 1x4

IMA 206
BROJ DOBITAKA

U 101. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.103,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.551,50 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.887,90 + JP 341.944,10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353.832,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.132,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.510,30 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.020,60 KM

IMA 2.148

U 101. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.944,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.972,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.194,40 + JP 13.844,20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.038,60 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.777,60 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00003 5150884 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00038 5160137 R 1x5 ZASTUPNIK : 00044 5140136 R 1x5 ZASTUPNIK : 00147 5140016 R 1x5 ZASTUPNIK : 00199 5130258 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK 5160042 R 1x5 ZASTUPNIK 5130088 R 1x5 5160041 R 1x5 ZASTUPNIK 5150073 R 1x5 ZASTUPNIK 5160066 R 1x5 ZASTUPNIK : 00237 1x3 : 00264 1x3 : 00293 : 00328 : 00383 5150022 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00653 5150377 R 1x5 ZASTUPNIK : 00700 5160064 R 1x5 ZASTUPNIK : 00738 5150570 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00755 5020280 S 2x5 5x4

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 19.12.2010.godine

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 19.12.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 99. KOLA LOTO-a OD 11.12.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 99. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 99. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97.127,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.563,70 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 12.140,90 + JP 313.846,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325.987,60 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.284,50 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.712,70 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.425,50 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA NEMA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.040,60 KM DOBITAKA IMA 392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,80 KM DOBITAKA IMA 8.030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,40 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 99. KOLO LOTO-a JE 18.01.2011.GOD.

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 cijena poruke 0,50 KM + PDV

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 19.12.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 99. KOLA JOKERA OD 11.12.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 99. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 99. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.460,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.230,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.246,00 + JP 10.983,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.229,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.984,00 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224,40 KM SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,60 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,40 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 19.12.2010.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 99. KOLO JOKERA JE 18.01.2011.GOD.

46

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Prvi put u Bosni i Hercegovini validiran postdiplomski studij iz oblasti me|unarodnog biznisa International Business Management Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu izvr{ena je validacija me|unarodnog programa International Business Management od strane HETAC-a
Dana 04. decembra 2010. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA), izvr{ena je validacija programa drugog ciklusa studija International Business Management. Ovo je prvi put da je fakultet u Bosni i Hercegovini dobio direktnu saglasnost za izvo|enje presti`nog postdiplomskog programa od strane me|unarodnog vije}a za visoko obrazovanje i validiranje studijskih programa. Time je Ekonomski fakultet u Sarajevu potvrdio svoju sposobnost za internacionalizaciju studijskih programa, me|unarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta u svim segmentima svog djelovanja. Osim validacije sadr`aja programa, stranih i doma}ih predava~a, validacija obuhvata i infrastrukturu, dodatne servise za studente te validaciju diplome na me|unarodnom nivou. Predstavnici me|unarodnih eksperata, ocjenjiva~i, te direktor HETAC-a ukupan kvalitet rada EFSA ocjenili su izvrsnim i time validirali izvo|enje i diplomu me|unarodnog programa International Business Management. Plan i program postdiplomskog studija International Business Management razvijen je od strane Griffith College Dublin, Irska, i izvodi se u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu. HETAC (Higher Education and Training Awards Council) na nacionalnom nivou Republike Irske izdaje diplome koje su me|unarodno priznate. HETAC je ~lanica ENQA-e, Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Validacija programa podrazumijeva da student koji upi{e ovaj postdiplomski studij, sti~e dvije diplome: me|unarodno priznatu diplomu koju dodjeljuje HETAC i diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Odjel za odnose s javno{}u

oglasi

Dnevni avaz

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

47

48

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Al. Polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Beograd - dvosoban stan 53 m2 sa terasom, II kat, 53.000 EUR-a, u naslju Kote`, bez zamjene. Tel. 00381 64 301 6897. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Budakovi}i-Ba{~ar{ija, 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`u 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar kod Avaza, trosoban, osun~an, 4. sprat, super renoviran, trostrana orijentacija, 120.000 KM. Hitno. Tel. 061 186 665. Centar, dvoiposoban stan 66 m2, dva balkona, sun~an, gara`a, Medic. fakultet. Tel. 062 841 390. Centar, pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-63,5 m2, uknji`eno, kreditiranje BBI banka bez `iranata. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dva dun. zemlje, pogodno za sve. Tel. 063 717 908 i 033/214-151. Dvije tro{ne ku}e, H. Kaimije. Tel. 061 211 840. Dvoipos. stan u centru Sarajeva. Tel. 061 817 523. Dvos. stan 1/1, 71 m2, 3 sp., OtesIlid`a, povoljno, Trg Ote{kog bataljona 91/III. Dvos. stan novogradnja, 55 m2, na Betaniji - Pionirska dolina, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grbavica, stan 60 m2, ul. Zagreba~ka, II sp. Tel. 061 203 646. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hotonj, Orahov brijeg, gra|. parcela 1.460 m2, vlas. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centralno, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, stan 60 m2, gara`a, lokacija. Tel. 033 624-442. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. T 065 905 el. 779. Kod Vrtova sunca, prodajem ku}u na dvije eta`e sa zemlji{tem od 700 m2. Tel. 061 177 711. Ku}a 1/1 sa dva dvos. stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Ku}a duplex 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a novogradnja i dva dun. zemlje u blizini d`amije, 110.000 KM. Tel. 062 008 231. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521187. Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. LU`ani, stan 54 m2, I sp. Jahija Fincija. Tel. 065 645 108. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nahorevska (iza Pionirske), prodajem ku}u, tri stana, na tri eta`e, posebni ulazi za sve. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nebo~aj, plac 1,5 dulum, 150 m od glavne ceste, uli~na rasvjeta. T 061 499 el. 647. Orebi}, apartman 27 m2 opremljen, klimatiziran, 300 m od mora, 35.000 EUR-a. Tel. 061 623 928. Porodi~nu ku}u prodajem na Ivanici, 7 km od Dubrovnika, 240 m2, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 141 669, 061 565 781. Pos. prostor u Vogo{}i, vl. 1/1. Tel. 061 144 183. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem gra|. zemlji{te. Tel. 033 691-319. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Povoljno stan 46 m2, prizemlje, vrlo sun~an, iznad Mejta{a, Sepetarovac. Tel. 220-187, 062 681 078. Prodaje se dvos. stan u centru Ilid`e. Tel. 621-401. Prodaje se ku}a 300 m2, sa dvori{tem 700 m2, centar, Budakovi}i, gradnja 2000. god. Tel. 062 649 370. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se renoviran stan 36 m2, Hrasno, povoljno. Tel. 061 072 845. Prodajem 2-soban stan na ^engi} Vili 1, cijena 95.000 fiksno. Tel. 061 172 600. Prodajem 600 m2, voda, put, papiri, zapo~eta ku}a 8x9, vo}e, {upa. Tel. 033 451-309. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062 114 903, Struge-^apljina. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cen. grijanje, 1. sprat. Mob. 063 209 378. Prodajem gra|evinsko zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili izdajem radnju na Siranu 12 m2. Tel. 601 509 302. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579, Sarajevo. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem noviju namje{tenu ku}u na Vratniku, 3 eta`e, ekstra stanje. Tel. 033/233-654, 061 224 896. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. T 033 el. 638 125. Prodajem pos. prostor 31 m2, prostor je opremljen sa svim: tel., WC, c. grijanje i klima. Tel. 061 324 040. Prodajem poslovni proistor u Vogo{}i 240 m2, za sve namjene, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). Tel. 036 884-514, mob. 062 490 480. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 56 m2 u centru grada sa stvarima, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem stan 70 kv., Breka, 4. sprat, 2.600 fiksno. Tel. 062 290 107. Prodajem stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000

MALI

OGLASI
Prodaja
Sarajevo. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem golf 3, karavan, turbo dizel. Tel. 062 763 105. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno 5 povoljno, neregistrovan u ispravnom stanju.Tel 033 613 389. Reno 18 TL, 1983., u voznom stanju i dijelove za isti. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Reno Megan, 97. god., benzin, reg. oktobar 2011., klima, MP3, el. pod., centralna brava. Tel. 033 643-944, 063 881 224. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Leon 1.9 TDI, alu felge, digitalna klima, grija~i sjedi{ta, zeder, alarm, registrovan. Tel. 065 435 585, Dobrinja 4. [koda Favorit 136 L, 1991., registrovana do 21. 4. 2011, gara`irana. T 061 el. 202 386. [koda felicia, dizel, 1.9, 3700 KM. Tel. 062 151 896 Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916. Dobrinja 5, izdajem dvosoban namje{ten stan, klima, kablovska, grijanje, gara`a. Tel. 062 966 065, 070 202 253. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvokrev. soba studentima ili zaposlenim licima. Tel. 066 793 529. Dvosoban namje{ten stan, ima grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Gornji Kova~i}i, polunamje{ten stan 45 m2, zaseban ulaz, privatna ku}a. Tel. 061 499 647. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 764. Hrasno, sobe za no}enje i kratak boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan u stamb. zgradi. Tel. 061 866 705. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdaje se trosoban namje{ten stan Marijin Dvor, II sprat. Tel. 061 072 845. Izdajem 100 m2 poslovno-stamb. i 150 m2 stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem namje{ten jednosoban stan studenticama, u privatnoj ku}i poseban ulaz. Grijanje na struju. Cijena 250KM. Tel 061 510 827. Izdajem dvosoban namje{ten stan 60 m2, 350 KM + tro{kovi. T 061 130 el. 649. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Marin-dvoru. Tel. 033 526-426, 061 504 385. Izdajem dvosoban namje{ten stan, c. grijanje, internet, kablovska, kod FDS. Tel. 061 226 372. Izdajem dvosoban prazan stan, povoljno, sprat ku}e. Tel. 522-715. Izdajem gara`u ispod tranzita, Grbavica 1. Tel. 063 639 213. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u, preko puta Medicinskog fakulteta. Tel. 033/207-936. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan Ferhadija. Tel. 033 201-973. Izdajem jednosoban renoviran i namje{ten stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 811 266. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem komfornu sobu `enskoj osobi, 250 m od Katedrale, prema Bjelavama. Tel. 033/225-747, 063 947 075. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena-nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem namje{ten dvosoban stan, cent. grijanje, kablovska, D. Vele{i}i, poseban ulaz. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten ili prazan jednos. stan, ul. Gornja Breka. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru. Tel. 061 206 115. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, c. grijanje, kablovska. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni i kancelarijski prostor u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem poslovni prostor Akifa [eremeta br. 5, 20 m2 - 200 KM. Tel. 061 157 805. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. T el. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan namje{ten „A“ faza Alipa{ino polje. Tel. 061 349 669. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Iznajmljujem Pofali}i, jednoiposoban stan komplet namje{ten u zgradi. Tel. 033 618-915, 061 223 571. Jednokrevetna soba, grijanje, 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednos. prazan stan sa pos. ulazom. Tel. 459-812. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem stan u priv. ku}i, studenticama ili bra~nom paru bez djece, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{. Brdo, prazan jednos. stan 38 m2, zgrada, III sp., izdajem. T 061 031 el. 330. Lokal izdajem za do~ek Nove godine i sobe za preno}i{te. Tel. 062 644 055. Namje{ten dvoipos. stan u Sarajevu blizu Med. fakulteta. Tel. 061 720 740. Namje{tenu sobu, upotreba kuhinje, kupatila, `enskoj osobi. Tel. 033 541-365, 066 897 849. Ned`ari}i, izdajem sobe studentima i zapos. osobama. Tel. 062 124 318. Otoka, jednos. prazan stan 35 m2 u zgradi, centralno, III kat, 250 KM, izdajem. Tel. 061 145 853. Pos. prostor 82 m2, dozvola, za sve namjene, ima grijanje, parking. Tel. 033 208-214,062 422 524. Pos. prostor V. Polje, za kancelarije, agencije, predstavni{tva. Tel. 061 219 993. Povoljno izdajem pos. prostor. Tel. 061 820 119, Ilid`a. S. Grad, manji stan za dva bruco{a, pos. ulaz, grijanje. Tel. 062 547 246. Sobu u centru, upotreba kuhinje i kupatila, cen. grijanje. Tel. 200-564. Tibra Pacifik, Stup, nov tros. prazan stan 65 m2, eta`no, izdajem. T 061 el. 522 190. Trosoban, extra namje{ten stan na I sp., naselje [ip-Bare, zgrada, mjese~ni zakup 600 KM+re`ije. T 061 190 713. el. U centru dvosoban namje{ten stan, grijanje na plin. Tel. 526-022, 061 916 429. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za sve djelatnosti. T 061 249 249, 061 531 el. 130. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba @enskoj osobi namje{tenu sobu, upotreba kuhinje, kupatila. T 033 541el. 365, 066 897 849.

Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi 80 1.6 B, 91. god., odli~no stanje, MP3, centralna, {iber, kand`a. Tel. 063 730 777. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Chevrolet-Matiz Se, 2005. god., 47 KW, 995 cm3, klima, servo, centralna, CD MP3. Tel. 061 260 598. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fabija 1.4 MPI, 2000. god., pre{la 220.000 km, cijena 5.750 KM. Tel. 061 274 733. Fiat punto, 2001. bijeli, 1.2 benzin, 4600 KM. Tel. 061 434 867 Felge ~eli~ne 4 kom., 200 KM, sa gumama zimskim 185/65/16. Tel. 061 101 150. Ford Fokus kao nov, 2003. god., ful oprema, benzin, uvoz Njema~ka, 7.900 KM. Tel. 061 107 285. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 3, 96. god., dizel, reg. do 8. 2011. Tel. 061 220 282. Golf IV, 1.4, 16V, 1998. god., 5 vrata, alarm, mul-t-lock, daljinsko, ura|en veliki servis, registrovan. Tel. 061 299 874. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 190 dizel, sive boje, 1988. god., 6.000 KM, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Najjeftinija registracija vozila u gradu, gratis teh. pregled. Tel. 062 316 911. Nissan primera, 1991. god., 2.0 dizel, u odli~nom stanju, gara`iran, o~uvan. Tel. 061 223 720. Opel Corsa 1.7 dizel, 1999. god., cijena 4.500 KM. Tel. 033 628-203. Opel Corsa 1.7 dizsel, 1999. god., cijena 4.500 KM. Tel. 033 628-203. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 9.900 KM. Tel. 061 818 173 Passat 97. TDI, klima, mul-t-lock, registrovan do 15. 8. 2011., cijena 8.300 KM. Tel. 061 519 750. Pe`o 206, kao nov, 2003. god., uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, benzin, 6.500 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 307 kao nov, full oprema, 2030. god., uvoz Njema~ka, benzin 1.4, 8.900 KM. Tel. 061 107 285. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem polovne 4 gume zimske, Dunlop 185/75-16. Mob. 061 530 510,

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdavanje
Dobrinja: izdajem poslovni prostor 18 m2 na dobroj lokaciji. Tel. 061 324 642. 16325-1Nd` Grbavica: izdajem luxuzno opremljen stan, pogodan za strance u zgradi, 60 m2. Tel. 061 536 165. 16325-1nd` A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aerodrom. naselje, pos. prostor 40 m2 za agnecije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Aerodromsko naselje, izdajem dvosoban stan. Tel. 066 634 794. Aneks, garsonjera namje{tena sa cen. grijanjem, u ku}i, poseban ulaz, 250 KM. Tel. 061 365 690. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani-sobe-dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednosoban lux namje{ten stan, prednost stranci. Tel. 062 204 208. Cazinska, prazan stan, priv. ku}a na spratu, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar-Katedrala, izdaje se namje{ten jednosoban stan jednoj zapo. osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868.

Prodaja
Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 18876-1tt Poslovni prostor u Sarajevu, Dolac Malta, 220 m2, opremljen, u ekstra stanju, pogodan za sve namjene. Tel. 062 335 381. 15397-1Nd` Zmaja od Bosne, trosoban, N. Sarajevo, uz glavnu saobra}ajnicu, 74 m2, IV sprat, dvostran 137.000 KM; A. Polje 54 m2, VI sprat, Geteova, 79.000 KM; A. Polje 43 m2, IV sprat, 67.000 KM. Tel. 061 926 069. 111 Prodajem dvosoban renoviran stan Alipa{ino Polje 64.000 KM (odli~an) i renoviran, 71 m2 Otoka, prvi sprat 1890 KM/m2. Tel. 061 190 544. 19106-1tt CIGLANE, UL. H. RED@I]A 80 m2/IV - (lift) + 2 velike terase, u odli~nom stanju (ure|eno kupatilo, parketi, blindo vrata, stolarija, u odli~nom stanju 245.000. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 19103-1tt Prodajem dvosobna stan - 55 m2, Dobrinja, I sprat, c.g., plin. Tel. 066 488 818. 16322-1Nd` 1.400 m2 zemlje, vikendica, pomo}ni objekti, Krivoglavci kod Vogo{}e. Tel. 061 335 353.

Dnevni avaz
KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2 sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan u centru, ^ekalu{a ~ikma, 100 m2, sa gara`om, 250.000 KM. Tel. 061 892 315. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, autrougarska gradnja, adaptiran, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, dun. ipo zemlje, [amin Gaj. Tel. 062 294 556, 033 514-566. Stan 69 m2, M. Dvor, I sp., adaptiran, 100.000 EUR-a. Tel. 061 211 303. Stan Ilid`a-Lu`ani, III sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan na A. Polju A faza, kod Hypo banke, 77 m2. Tel. 066 793 529. Stan na Dobrinji 3, 74 m2, dn. boravak+2 sobe, dvostrano orijentisan, cijena 118.000 KM. Tel. 061 308 689. Stanovi 52 m2 priz. D`id`ikovac, 56,3, 6 sp., Grbavica, 92 m2, Skenderija. Tel. 061 177 711. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Tros. stan 88 m2, Vi{njik, Bolni~ka 32, XI sp., lijep pogled, 2.000 KM/m2. Tel. 061 375 995. Tros. stan, ul. Bolni~ka, 78 m2, sp. II, ima gara`a, cijena 2.900 KM/m2. T el. 061 540 015. Ul. Ko{evo, stan 53 m2, na II sp. T el. 061 516 713. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en, dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vraca, Avde Smajlovi}a, troiposoban stan, luksuzno ura|en, eta`no, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, od 17-19 h. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana, dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlji{ta 900 m2 u Lovi{tu kod Orebi}a, voda i cesta pored parcele. Tel. 033 642-426. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 19113-1TT „AKCIJA“! Brza dostava ogrijeva. Ogrijev u vre}ama. Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka te ugalj Banovi}i. Tel. 061 824 243. 16107-1Nd` AKCIJA OGRIJEVA!!! Iscijepana drva 1 m = 50 KM. Drveni ugalj = 90 KM. Kameni ugalj = 140 KM. Kontakt: 066 311 905. 16300-1Nd` Akcija: Bukova cijepana drva I klase 50 KM metar. Ugalj drveni i kameni po najeftinijim cijenama. Isporuka do Vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 325 003. 16316-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Dvije norve{ke pe}i Jotul i novu motornu pilu Stihl 200 KM. Tel. 062 474 657. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine povoljno. Tel. 062 876 691. Veliku plasti~nu jelku i nakit za jelku. Tel. 033/645-608. ]ilim vuneni 2,5x3,5 m, vrlo povoljno. Tel. 033 523-006. Kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 2 stola. Tel. 624-820. Podvodne i nadvodne mu{ice za ribolov. Tel. 061 206 345. Par ukrasnih koka „Fenix“, ekstra kvaliteta i prelijepog izgleda. Tel. 061 206 345. Skalpovi doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov. Tel. 061 206 345. Harmonika vrata „Marley“ sa ugradnjom, dvije vodilice i pragom, jednokrilna i dvokrilna, svih veli~ina. T 033 el. 225-227, 061 516 910. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Bundu od nerca-nogice, br. 42-46. Tel. 033 613-845. Planinarske cipele nove, Alpina 39 i 41, i pelene za odrasle dva paketa. Tel. 062 003 205. Termo pe} ispravna, jeftino, petica. Tel. 062 290 107. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Sliku Petra Tje{i}a, ulje 21x26 cm, 1.000 KM. Tel. 061 709 593. Ofset ma{inu Roland B2. Tel. 033/238-504. Kompletan namje{ten za dvosoban stan i bijelu tehniku. Tel. 062 422 405. Rakiju od {ljive mad`arice, 6-7 godina stara, Grada~anka. Tel. 062 200 897, 035/816-359, Grada~ac. Povoljno prodajem cepter. Tel. 062 555 135. Pianino ^ajka, ormar kombinovani, kredenac i 2 kau~a. Tel. 033/524-655. Termo blok 15 KW na struju, skoro nov. Tel. 061 965 053. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 065 005 223 Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Dobro o~uvan, original }ilime i staze perzijske i nepal. Tel. 033 452-018. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Kafe aparat „Astoria“ sa svom prate}om opremom, 2 kom., mo`e zamjena za auto ili kombi. Tel. 061 338 836. Krevet na sprat as ugra|enim radnim stolom. Tel. 063 895 538. Polovna, dobro o~uvana dje~ija kolica i sobnu ljulja{ku. Tel. 061 221 888. ]urke `ive i zaklane, isporu~ujem na adresu. Tel. 061 349 238. Prodajem agregat Yamaha 2.2 KW, odli~no stanje. Tel. 061 146 916. Kompresor za beton, Smederevo, 4 klipa sa pikanerima. Tel. 061 146 916. [iv. ma{ina u koferu njema~ka 180 KM, na 2 rate, garancija. Tel. 061 145 504. Ma{ina za {ivanje njema~ka, elek. bojler, elek. grijalica za kupatilo, plinska pe} 11 KW sa sulunarima, original. Tel. 033 512-872, 062 191 885. Plin. fas. pe} manja, tu{ kabina (kori{tena), trpezarijski sto sa 4 stolice. Tel. 033 512-872, 062 191 885. Prozore drvo novi, termo staklo, povoljno. Tel. 033 451-309. Dig. risiver, povoljno. Tel. 601 745 586, Ilid`a. Prodajem biciklo. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Dvije plin. boce, butan. Tel. 061 397 462. Ve{ ma{ine, {porete, struja-plin, 150160 KM, fri`idere, dostava besplatna. Tel. 533-631. Original Berberova slika 120x100. Tel. 061 965 053. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 602 972 512. El. pis. ma{inu u koferu, 50 KM. Tel. 062 972 512. Skija{ke cipele 37-38, 30 KM. Tel. 062 972 512. Ustupam lijek povoljno Rilutek 50 mg, 50 tableta, original-film Coated tablets. Tel. 061 547 280. Raznu opremu, kaveze za ptice. Tel. 061 547 280. Prodajem ma{ine za hem. ~istionicu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Gu{~ije salo za lijeka od vlastitih guski, donosim na ku}. adresu. Tel. 061 925 691. Kompresiometar-pumpa pneumatska za ulje, kolica za ulje, pneumatski pi{tolj. Tel. 061 200 203. Boks prodajem na pijaci Ciglane, adaptiran, exstra stanje, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem sobni ugao. Tel. 061 325 145. Vulkanizerske ma{ine Hofman konpresor 350 l, Trudbenik Doboj sa alatom. Tel. 061 753 355. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Ribolovci `elite li nau~iti praviti mu{ice, saznati sve o mu{i~arenju, stojim na raspolaganju uz skromnu nadoknadu. Tel. 061 206 345. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847.

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

49

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 15740-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15539-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM - rade sve vrste opravki i ugradnje bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, vode i el. instalacije, osigura~a indikatora sa garancijom. Tel. 061 222 228. 16328-1nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 16070-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 16182-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 16236-1Nd` Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033/450271. 16255-1Nd` PC SERVISER nudi usluge instaliranja windowsa, antivirusa i druge opravke, povoljno! Dolazak besplatan! Tel. 062 610 099. 19089-1tt

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033 203-127, 062 214 306. Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732, 033 203-127. Agenciji potrebno vi{e nekretnina za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 061 437 732.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam dvos. stan u Zenici za isti u Doboju. Tel. 032 404 795. Stan u B. Luci dvosoban za Sarajevo ili prodajem. Tel. 033 647-633.

OGREV KOD „MICKA“. Bukva i grab od 35 KM do 65 KM. Banovi}i 150 KM. Kreka komad 80 KM. Bukov briket 150 KM. Brezove metle 3 KM. T 061 444 456. 16096-1Nd` el. „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Drva i ugalj u vre}ama. Tel. 061 670 068. 16107-1Nd`

Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, pro-

50

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
zika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. T 061 el. 105 425. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. T 063 897 129. el. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. T 033 611-542. el. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. T 062 el. 553 100. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Popravljam ve{ ma{ine, popust do 30%. Tel. 061 510 390. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moleraj, gletovanje, lakiranje, edespuc, laminat, {ipod, keramika, rigips, termo izolacija. Tel. 062 402 122. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, {titnja~u, sterilitet `enski i mu{ki, opekotine, rane, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Prevoz na godi{nje odmore do mora Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Vr{im servisiranje i opravku svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, lustera, instalacija, osigura~a... Tel. 063 155 868. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vr{im sve stolarske usluge - popravak starog - izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Prijevoz i dostava paketa i stvari sa vi{e vozila u cijeloj BiH. Tel. 613-414. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Obavljam sve vrste poslova vezane za adaptiranje stanova. T 062 820 498, el. 062 869 258. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. T el. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Pouke iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 061 274 191. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garancikju i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. T 033 666-755. el. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. ka! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. @elite postati konsultant za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Isplati se. Akcija besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Medicinska sportska masa`a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 ^istim i popravljam {upe-podrume, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Potrebna osoba starosne dobi preko 35 god. za prodaju vrhunskih proizvoda, odli~na dodatna zarada. T 061 el. 398 565. Ako `elite dodatnu zaradu javite se Oriflame, zarada 30 posto+rabat, pokloni. Tel. 061 599 706. Instrukcije matematike, te pripreme za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije, uspje{no i povoljno, daje dipl.ing. Tel. 201-195, 061 277 297.

fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. T 061 el. 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog je-

Ponuda-potra`nja
Potrebna djevojka/`ena za obavljanje poslova u doma}instvu/firmi. Rad u Danskoj. Putni tro{kovi, smje{taj i hrana obezbije|eni. Plata prema kvalifikacijama i dogovoru. Info +455 146 4870, e-mail: bvd@bvdhome.com 16023-1Nd` Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog jezika, rad na kompjuteru, tra`i posao. T 061 381 el. 802. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja. Dnevnica 35 KM. Tel. 062 670 734. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 065 005 223. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Wellness kompanija bira 10 saradni-

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem dionice, obveznice, devizne {tednje i ratne {tete. Isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice, obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem stare kablove-bakar, dolazim na adresu. Tel. 062 972 512. Kupujem: staro oru`je, kubure, sablje, bode`e, jatagane, ordene, medalje i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem deviznu {tednju, ratnu {tetu, obaveznice, dionice. Tel. 061 268 892.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

51

BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE/NABAVE

BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

BOSNIA AND HERZEGOVINA PUBLIC PROCUREMENT AGENCY

Na temelju ~lanka 48. stavak (4) to~ke i) i j) Zakona o javnim nabavkama BiH („Slu`beni glasnik BiH“ br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09 i 60/10) i ~lana 61. Zakona o upravi („Slu`beni glasnik BiH“ br. 32/02 i 102/09), Agencija za javne nabave BiH raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata iz BiH na regionalni projekt edukacije iz oblasti javnih nabava (u okviru EU projekta: Trening u oblasti javnih nabava u zemljama zapadnog Balkana i Turske). I. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je prijava zainteresiranih kandidata iz BiH na natje~aj za izbor 5 nacionalnih trenera koji }e pro}i obuku na engleskom jeziku iz oblasti javnih nabava. Obuka }e biti organizirana na engleskom jeziku u okviru Regionalnog projekta EU. Polaznici koji uspje{no zavr{e obuku }e ste}i certifikat nacionalnog trenera javnih nabava. II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e uvjete: - da su dr`avljani BiH, - da su stariji od 18 godina, - fakultetska diploma - VSS, - najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima javnih nabava, - aktivno poznavanje engleskog jezika III. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA Selekcija kandidata za polaznike obuke bit }e obavljena u 2 faze. U prvoj fazi od strane AJN bit }e izabrano do 10 kandidata sa kojima }e voditelji projekta obaviti intervju. U drugoj fazi, na temelju odr`anog intervjua od strane voditelja projekta bit }e izabrano do 5 polaznika obuke za nacionalne trenere iz oblasti javne nabave. IV. DOKUMENTACIJA KOJU KANDIDATI TREBAJU DOSTAVITI - ovjerena kopija osobne iskaznice - ovjerena kopija fakultetske diplome pravnog ili ekonomskog smjera - potvrda o radnom iskustvu na poslovima javnih nabava - potvrda o aktivnom poznavanju engleskog jezika - Curriculum Vitae/@ivotopis Tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije do 28. 12. 2010. godine, putem po{te preporu~eno, na adresu: 71 000 Sarajevo, La Benevolencija 8/1 sa naznakom „Prijava na regionalni projekt edukacije iz oblasti javnih nabava - FAZA I“ Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Detaljnije informacije o regionalnom projektu edukacije iz oblasti javnih nabava zainteresirani kandidati mogu na}i na web stranici www.javnenabavke.gov.ba DIREKTOR Dinita Fo~o

52

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 076537 09 P Sarajevo, 08. 09. 2010. godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

53

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo ul. Skenderija br. 13, koga zastupa Opra{i} Adis advokat, protiv tu`enog JANKOVI] MIRKO iz Modri~e Donjani 25, radi isplate duga, v.sp. 6.211,48 KM, objavljuje slijede}i.

OGLAS
Poziva se tu`eni JANKOVI] MIRKO iz Modri~e Donjani 25, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 27. 02. 2009. godine kojom je tu`itelj predlo`io da Sud donese slijede}u

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni Jankovi} Mirko da na ime duga po osnovu kredita uplati u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 6.211,48 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 10. 02. 2009. god. pa sve do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Ukoliko tu`eni ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, predla`e se dono{enje Presude zbog propu{tanja uz naknadu tro{kova sudskog postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vesna Merdanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U ZEMLJI[NOKNJI@NI URED BR. 044-0-Dn-10-000167 @EP^E, 7. 12. 2010. godine Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000167, po zahtjevu poduze}a „SLI[KO“ d.o.o. @ep~e u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u posjedovni list broj: 514, katastarske op}ine Golije{nica, ozna~ene sa: k.~. broj: 35/19, zv.: „Prijeki put“, kulture njiva 3. klase, povr{ine 8636 m2, k.~. broj: 35/21, zv.: „Prijeki put“ kulture njiva 3. klase, povr{ine 3750 m2, k.~. broj: 35/22, zv.: „Prijeki put“, kulture: privredna zgrada povr{ine 13 m2, privredna zgrada povr{ine 14 m2, ekonomsko dvori{te povr{ine 2378 m2 i benzinska stanica povr{ine 655 m2 i k.~. broj: 35/23, zv.: „Prijeki put“, kulture prilazni put povr{ine 269 m2, ukupno povr{ine 15715 m2. Prema podacima iz katastra, nekretnina je upisana na ime „Sli{ko“ d.o.o. @ep~e, Lug bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada prikupljenih dokaza. Zemlji{no-knji`ni referent Mario [iri}, mr.sc.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 072330 09 P Sarajevo, 02. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Na|a Seferovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ulica Skenderija broj 13, koju zastupa advokat Opra{i} Adis iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Rizvi} Eniada iz Busova~e, ulica Bukovci bb i 2. Delija Muje iz Busova~ke, Ulica Bukovci bb, radi duga, v.s. 4.116,02 KM, van ro~i{ta, dana 02. 09. 2010. godine, donio je

PRESUDU
Zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da solidarno na ime duga isplati tu`itelju iznos od 4.116,02 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 12. 2008. godine, pa do isplate, kao i da nadoknade tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 445,70 KM, sve u roku od trideset dana. Obrazlo`enje U tu`bi podnesenoj po punomo}niku dana 23. 01. 2009. godine, tu`itelj je naveo da je sa prvotu`enim zaklju~io Ugovor o namjenskom kreditu u iznosu od 5.000,00 KM, uz obavezu otplate kredita u iznosu od 6.635,52 KM. Prvotu`eni je svoju obavezu vra}anja kredita djelimi~no ispunio, pa je tako umjesto ugovorenog iznosa od 6.635,52 KM zaklju~no sa danom 11.

12. 2008. godine uplatio 2.519,50 KM, te time ostao u obavezi tu`itelju uplatiti iznos od 4.116,02 KM. Tu`itelj je u vi{e navrata pismeno upozoravao prvotu`enog kao glavnog du`nika, kao i drugotu`enog kao jemca, na njihovu obavezu uredne otplate kredita, pa budu}i da iste ne}e mirnim putem da ispune svoju obavezu, to je tu`itelj predlo`io sudu da nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e solidarno obavezati tu`ene na isplatu iznosa od 4.116,02 KM, sa zateznom kamatom i uz naknadu tro{kova postupka. Tu`eni, kojima je uredno dostavljena tu`ba, nisu u zakonskom roku od trideset dana dostavile pismeni odgovor na tu`bu. Kako iz ~injenica navedenih u tu`bi i dokaza koje je prilo`io tu`itelj proizlazi da je tu`beni zahtjev osnovan, to je Sud, budu}i da je u tu`bi predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, na osnovu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), donio odluku kao u izreci. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova za sastav tu`be po advokatu 280,80 KM takse na tu`bu u iznosu od 164,60 KM i takse na presudu u iznosu od 82,30 KM, {to ukupno iznosi 445,70 KM: SUDIJA Na|a Seferovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude mo`e se podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od osam dana od dana prijema. Prijedlog se podnosi ovome Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.

BOSNA I HRCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 081790 09 P Sarajevo, 8. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Raji} Milena, u pravnoj stvari tu`itelja Amele Mujak iz Sarajeva, ul. Prvomajska br. 9/2, protiv tu`ene Stambena zadruga „Monta`a“ sa p.o. Sarajevo, ul. Tahtali sokak br. 16, radi razrje{enja du`nosti direktora i zaklju~ivanja radne knji`ice odjave sa penzijskog i invalidskog osiguranja i odjave sa zdravstvenog osiguranja objavljuje slijede}i,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 Ps 015247 04 Ps Sarajevo, 08. 11. 2010. god. Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost doo Sarajevo ul. D`emala Bijedi}a br. 185. protiv tu`enog SMI COMPANY SARAJEVO radi duga v.s.p. 13.121,18 KM, van ro~i{ta, dana 08. 11. 2010. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik „SMI COMPANY“ BiH Sarajevo da isplati tu`itelju „Avaz“ doo Sarajevo iznos od 13.121,18 KM na ime glavnog duga sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od pojedina~nih potra`ivanja po ispostavljenim ra~unima i to: - na iznos od 3.300,00 KM po~ev od 23. 10. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 3.075,21 KM po~ev od 23. 10. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 869,09 KM po~ev od 06. 11. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 3.300,00 KM po~ev od 11. 11. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 869,09 KM po~ev od 15. 11. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 364,65 KM po~ev od 25. 12. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 869,09 KM po~ev od 03. 01. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 474,05 KM po~ev od 04. 01. 2004. godine pa do isplate kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 464,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA, ]ato Edhem

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

OGLAS
Za STAMBENA ZADRUGA „MONTA@A“ sa p.o. Sarajevo ul. Tahtali sokak br. 16 Opoziva se pripremno ro~i{te zakazano za dan 16. 11. 2010. godine u 10,00 sati, a novo ro~i{te zakazuje se za dan 31. 1. 2011. g. u 12,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 301/III. SUDIJA Raji} Milena NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

AB
Nudi vam: -kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost doo Sarajevo ul. D`emala Bijedi}a br. 185. protiv tu`enog SMI COMPANY SARAJEVO radi duga v.s.p. 13.121,18 KM, van ro~i{ta, dana 08. 11. 2010. godine, donio je

U PRODAJI JE NOVI BROJ
Alternativni lijek za va{u du{u

54

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

Danas, 20. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{e drage ZAHVALNICA Neizmjernu zahvalnost dugujemo ljekarima i medicinskom osoblju odjeljenja Hirurgije, Neurologije i Radiologije RMC „Dr. Safet Muji}“ u Mostaru, na njihovom profesionalnom odnosu u lije~enju na{e drage Enise. Zahvaljujemo se na rije~ima prestavnika dru{tva za likovne umjetnike Mostar gosp. Zlatka Serdarevi}a, te brojnim gra|anima Mostara, Sarajeva, Stoca i drugih gradova, koji u velikom broju prisustvova{e d`enazi ili putem telegrama i telefonskih poziva izrazi{te nam iskreno sau~e{}e. Zahvalna porodica
371-1mo

ENISE (OSMANA) [ATOR, ro|. RAMI]
Draga nana, pregolema je bol i ogromna praznina u na{im srcima zbog tvog preranog preseljenja na ahiret. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}ena porodica

Danas, 20. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage i plemenite

ENISE (OSMANA) [ATOR, ro|. RAMI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj ~istoj i plemenitoj du{i. Uvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Tvoji najmiliji: suprug Mehmed, k}erka Elmisa, zet Dervo D`iho i unuci Bakir i Imran
371-1mo

Na{em malom princu

MIRZI VELAGI]U
Najmiliji sine danas ti je samo deset godina. Tuga i bol su neopisivo veliki jer nisi sa nama da zajedno podijelimo uobi~ajene radosti ovog dana. Nadamo se da je bar Tebi lijepo, a nama preostaje da sa ponosom pri~amo o Tebi i `ivimo do na{eg ponovnog susreta. Znaj da }e{ zauvijek biti na{ najljep{i princ. Tvoji: tata Admir, mama Mirna, sestra Lejna i brat Ammar
365-1mo

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. decembra 2010. godine navr{ava se 18 godina {ehid

Navr{avaju se dvije godine dana od smrti moje supruge

na{em dragom

IZET (EDHEM) KARA^I]
9. 9. 1970 - 20. 12. 1992.
Te{ko je `ivjeti i gledati u ovaj svijet, u poznata lica, a nevidjeti tebe. Vrijeme ni{ta ne~ini, dani prolaze a tuga u srcima ostaje. Tje{i nas spoznaja da }emo se ponovno sresti tamo gdje nema ni tuge ni boli. Sve dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i TI. EL FATIHA Tvoji najmiliji: otac Edhem, majka Hanka, sestre Izeta, 16232-1nd` Ismeta i Ifeta sa porodicama

ISMET BABI]
19. 12. 1993 - 20. 12. 2010.
Sve je prolazno, samo ljubav i sje}anje na tebe nikada. Nedostaje{ nam! Tvoji: supruga Ramiza, k}erka Merima, zet [uki, unuci Emir i Tajra Planjanin
16318-1nd`

NA\E (IBRAHIMA) TERZI]
Draga moja Na|ice u srcu }emo te nositi s ljubavlju i po{tovanjem, spominjati a nikada i nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si zaslu`ila. Tvoj neutje{ni suprug Emin Terzi}
16095-1nd`

TU@NO SJE]ANJE Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se punih 9 godina od kako nije sa nama draga na{a majka

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti mom dragom bratu, {uri, dajd`i

SJE]ANJE

SJE]ANJE Dana 20. decembra 2010. godine navr{ava se 25 godina od smrti mog oca

Dana 20. 12. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi i voljeni suprug, otac i dedo

SJE]ANJE

ZADA KARI], ro|ena MEHMEDOVI]
Draga majko neka ti je vje~ni rahmet i lahka ti bila zemlja. Tvoja te djeca ne}e nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoje k}eri, sinovi sa svojim najmilijim
16315-1nd`

MUNIB - SALIM (MUJE) MURATOVI]
Ne postoji utjeha niti zaborav, ve} beskrajna tuga i praznina. Po dobrom }emo te pamtiti i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Vahida, zet Ahmo, sestri} Ned`ad sa suprugom Nejrom i njihovim k}erkama Nejlom i Ilmom
16312-1nd`

[EMSA MAKA[, ro|. PUSTAHIJA
1987 - 2010.
Zauvijek }emo te ~uvati od zaborava. Tvoj sin Edin i k}erka D`enana sa porodicama
16305-1nd`

HAMED (ASIMA) BEZDROB
Postoji{ i traje{ kroz najljep{a sje}anja. Svaki decembar je za mene tu`an. Neka ti dragi Allah d`.{. podari rahmet i lijepi d`enet. Tvoja k}erka Ra{ida sa porodicom
862-1go

VOISLAV (LAZAR) [KUNDRI] \ULKAN (\ULI]) HOD@I]
Neka mu Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
PTT

20. XII 1998 - 20. XII 2010.
Iako vrijeme prolazi, sje}anje i uspomene ne blijede. K}erka Tatjana
19102-1tt

Dnevni avaz
Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

55

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 10 godina kako je preselila na ahiret na{a draga majka

HATEME D@AMBEGOVI]
iz Travnika
Ne postoje rije~i koje mogu opisati tugu i prazninu koju si ostavila iza sebe. Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je na{a neizmjerna ljubav prema tebi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Ovom prilikom iskazujemo veliku zahvalnost dr. Sabini Hubijar, osoblju ku}ne njege i hitne pomo}i Doma zdravlja u Travniku. O`alo{}eni: k}erke Zilha i Azra, zet Amir, unuke \ena, Amra i Amina Sedmina }e se obaviti u (ponedjeljak), 20. 12. 2010. u ku}i `alosti iza ikindije namaza.
41-1tr

DUDIJA MUHAREMOVI] - GLEDO
20. 12. 2000 - 20. 12. 2010.
Vrijeme zaborava ne postoji za one koje volimo. Postoji ljubav koju smrt ne prekida. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja djeca: k}erka Hasreta, sinovi Ahmo, Refik i Re{ad Tevhid }e se prou~iti istog dana iza ak{am namaza u Sejmenskoj d`amiji u Zenici.
580-1ze

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 20. decembra 2010. navr{ava se 12 godina od kada nas je napustio na{ dragi

HATEME D@AMBEGOVI]
iz Travnika
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, nego u srcima onih koji su te voljeli. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi d`enetskim ljepotama. Sestre i bra}a sa porodicama
42-1tr

AHMED (IBRAHIMA) KAMBER
Vrijeme prolazi, a tuga i bol za tobom zauvijek ostaju sa nama. O`alo{}eni: supruga, djeca i unu~ad
19099-1tt

Dana, osamnaestog decembra 2010. navr{ilo se sedamnaest tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, svekra i dede

MURAT (AGANA) KLADANJ^I]
Dragi na{, Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost zauvijek ostaje, jer ~ovjek smr}u ne umire, umire kad ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Tvoji najmiliji: supruga Munira, k}erka Muradija D`eko s porodicom, sinovi Mirsad, Mensur i Mirzet s porodicama.
19090-1tt

BILALA (AHMET) ZULI]A
1941 - 2009.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Pa{a, sin Haris, k}erka Mahira, snaha Ismeta, unu~adi Belmin, Amar i Azra
39-1tr

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 20. decembra 2010. je 9 godina od smrti na{e drage

HAJRA [ABANI], ro|. TIRO
Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ala. Nikada te ne}emo zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti istog dana (20. 12. 2010.) u d`amiji na Sedreniku u 12.30 sati.
16307-1nd`

STANICE - STANKE TODOROVI], ro|. VASILJEVI]
1. 10. 1927 - 20. 12. 2001.
Tvojom smr}u ostala je velika praznina u na{im srcima. Tvoja plemenitost i ljubav koju si nam pru`ala, `ivjet }e vje~no u nama. Nada, Irma i Nijaz
16310-1nd`

SAMIR (ADEM) RADOVAC
20. 12. 1992 - 20. 12. 2010.

Smrt je bila ja~a od `ivota i uzela te je, ali nije ja~a od na{e ljubavi i sje}anja na tebe. Samo to nam je ostalo. Zauvijek tvoje: supruga Suada, k}erke Ines i Irma
16289-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u voljenu

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 6 ({est) godina otkako nije sa nama na{

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

BOLNO SJE]ANJE

na tragi~no preminulog branitelja BiH iz Ustikoline

{ehid

MURGUZ ADNAN
Zauvijek u na{im mislima i srcima. Tvoji: Nina i Sejo sa djecom
19105-1tt

NERMINA MUJEZINOVI], ro|. TANOVI]
Draga na{a, neizmjerno nam nedostaje{. Tvoji: Nina i Sejo sa djecom
19105-1tt

DELALI] (ALIJA) MUSTAFA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Porodica
16283-1nd`

VEJSIL (SALIH) KU^UK
20. 12. 1992 - 20. 12. 2010. Godine prolaze, a ti ostaje{ u na{im srcima voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Ned`iba, k}erka Elma i sin Velid
16288-1nd`

IZET (EDHEMA) KARA^I] 20. 12. 1992 - 20. 12. 2010.

ZUFER HOD@I]
20. 12. 1992 - 20. 12. 2010. Svima nam nedostaje{, ali sje}anje na tebe ostat }e uvijek u na{im srcima. Tvoji: majka, brat i sestra
16150-1nd`

Jedini brate! Danas se navr{ava 18 godina od Tvog preranog odlaska. Tvoju prazninu ispunila je neizmjerna bol. Neizmjerno smo Te voljeli i voljet }emo Te do kraja `ivota. Neka Te u ti{ini d`eneta prati na{a ljubav. El-Fatiha Tvoji: sestra Ismeta, zet Ned`ib, Muamera i Mirnes Imamovi}
16290-1nd`

56

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 18 godina kako je preselio na ahiret, od kada nije sa nama, na{ dragi

Dana 20. decembra 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage supruge, majke, bake - none

ELZE MARTINA, ro|. TOMI]
Ne postoje utjeha, ni zaborav, ni rije~i... Postoje samo ljubav, sje}anje i uspomene na tvoju ljubav i dobrotu. Ponosni smo na tebe i nikad te ne}emo pre`aliti i zaboraviti. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ ti u nama. Dana 20. decembra 2010. godine (ponedjeljak) u 12.00 sati posjetit }emo vje~no prebivali{te na{e drage Elze, upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na groblju u Vlakovu. Vje~no o`alo{}eni: suprug Anton-Toni, k}erka Silva, zet Rafaelo Fogliaro, unuk Entoni, unuka Emili, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
16301-1nd`

MURGUZ ADNAN (ADO)
Dragi na{ Ado, Godine prolaze, ali na{ bol za tobom nikad ne}e pro}i. Tvoj lijepi lik zauvijek }e ostati u na{im mislima i srcima, voljeni na{. Tvoji: otac Ramiz i sestra Vanesa sa porodicom
16103-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 27 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 16 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

[UKRIBEG BUTUROVI]
27. 2. 1968 - 20. 12. 2010.

FEHMA (ALIBEGOVI]) BUTUROVI]
20. 12. 1980 - 20. 12. 2010.

Hatma dova prou~it }e se u petak, 24. 12. 2010. prije d`umma namaza u d`amiji u Seonici. Zahvalni sinovi: Ferid, D`afer, Alija, nevjesta Almasa i zet Mustafa Had`i} sa porodicama
PTT

ZAJKO ([ABANA) TRLE

ADMIR (ZAJKE) TRLE
16317-1nd`

Dragi na{i najmiliji Vrijeme prolazi, a praznina i bol nikada, jer voljeni nikada ne umiru. Va{i najdra`i: Munevera, Kemo i Arijana

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 5 (pet) godina od smrti na{e drage

SURUNTI] (MEHO) HASAN
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik i dobrotu koju si nam poklanjao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Hatid`a, k}erke Fikreta i Aida, unu~ad i zetovi. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 20. 12. 2010. u Bosanskoj d`amiji C-faza Alipa{ino Polje u 12.30 sati.
ZAHVALNICA

ESME (BARAKOVI]) [KALJI]
U srcu }emo te nositi, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a nikada, nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si zaslu`ila. Tvoja djeca
16285-1nd`

Ovim putem izra`avamo duboku zahvalnost medicinskom osoblju ambulante [vrakino selo.
16253-1nd`

Dana, 20. decembra 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je na ahiret preselio

Dvadesetog decembra 2010. navr{ava se osam godina otkako je na ahiret preselio

SJE]ANJE

SULEJMAN [EHALI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikada zaboravljen. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Halima, djeca Edin, Admir i Amira, unuci Amer, Emir, Leila, Emina, Aldina i Amina, bra}a Smail i Ha|o, sestre Fatima, Fikra, Mirsa, Edina, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
PTT

VELIMIR BERIBAKA FARUK (KJAZIMA) HALIMI]
20. 12. 1990 - 20. 12. 2010.

S tugom i po{tovanjem, Porodica
19085-1tt

S ljubavlju Supruga Veseljka, k}erka Vasilija i sin Bojan
16058-1nd`

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

mom bratu

Dana 21. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a

SJE]ANJE

na najbolju majku, nanu i punicu

POSLJEDNJI SELAM POZDRAV

Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se 10 godina od preseljenja na ahiret na{e drage

dragoj nam majki, nani, pranani i prijateljici

ISKU

MILORADOVI] ZLATKO

EDINA (HIDAJET) MUZUROVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11.00 sati u ku}i `alosti, Karpuzova 28. Neutje{na porodica
19104-1tt

[ERIFA SKENDERAGI]
2002 - 2010.
Koliko god vremena da pro|e utjehe nema, samo ogromna tuga i bol ostaje u srcima onih koji Te vole. Amela, Ilda i Edin
19104-1tt

NERMINA MUJEZINOVI], ro|. TANOVI] SARI] - [OJKO HABIBI
od k}erke Sabine, unuka Nermina, snahe Merime, praunuke Selme i Amele, te prijateljica Ka~e, Rade i 19110-1tt Zlate
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali zauvijek se pamte. Imala si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za sve nas. Takvu }emo te pamtiti i nikad zaboraviti. Amid`a Mujo, rodice Birsa i Ziba 16326-1nd`

Braho Muli} sa porodicom
18999-1tt

Tvoji: Lidija, Denis, Damir, Adisa i Dino D`ud`a
19049-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

57

na{em dragom suprugu, ocu, dedi, svekru i puncu

TAIB IMAMOVI]
Od njegovih najdra`ih, O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sin Samir, k}erka Samira, unu~ad Haris, Sedina, Senida i Huso, zet Lutvo i snaha Sabaheta Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet.
19107-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom i voljenom dedi

MINA BA[I], ro|. CURO
(1934 - 2010.)
Bila si d`enetska du{a, neizmjerno voljena i cijenjena. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj lik, dobrotu i beskrajnu ljubav. Tuga ne prestaje, a ostaje ponos {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{.podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: zet Hamdija Crn~evi}, k}erka Sabaheta i unuk Muhamed.
16330-1nd`

TAIB IMAMOVI]
Puno te volimo i uvijek }emo te voljeti. Neka ti dragi Allah d`.{ podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od unuka Harisa i Huse
19107-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dragi na{ voljeni |edo! na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

TAIB (HASAN) IMAMOVI] TAIB (HASAN) IMAMOVI]
Nedostajat }e nam tvoja ljubav koju si nam pru`ao kad nam je bila potrebna. Otkada smo se rodile, pa sve do dana kad si nas napustio, 13. 12. 2010. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Izet, snaha Delva i brati~na Ezita
19109-1tt

Zauvijek }e te voljeti, tvoje unuke Sedina i Senida
19108-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana dvadesetog decembra 2010. navr{ava se godina dana kako je na ahiret preselio na{ dragi amid`a, rahmetli

na na{e drage roditelje

IZET (MURATA) KABIL
20. 12. 2009 - 20. 12. 2010.
Neka Ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Emir, Amela, Emina i Maida
1365-1tz

REMZIJA @UGOR
20. 12. 1989 - 20. 12. 2010.

HASIJA @UGOR
6. 12. 2000 - 6. 12. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Zahvalna djeca

19086-1tt

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 7 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 7 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 10 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

ZIJAD PINJI]
Tuga i bol u na{im rije~ima, u na{im srcima, gdje }e{ uvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Fehima, sin Admir, k}er Arnela, snaha Sakiba, zet Ahmed, unuk Zijad, unuka Ajna
16319-1nd`

PINJI] ZIJAD

NERKA MUJEZINOVI], ro|. TANOVI]
Ni{ta ne mo`e izbrisati ljubav, lijepo sje}anje i sve najljep{e o Tebi, draga na{a Nerka. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima, ljepotice na{a.
16320-1nd`

Te{ko se pomiriti da vi{e nisi sa nama. S ljubavlju i ponosom ~uvamo tvoju uspomenu. K}i Arnela i zet Ahmed

Tvoji: dajd`a Ramiz i tvoja Vana
16103-1nd`

58

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM IN MEMORIAM

BELMA @DRALOVI], ro|. PORI^ANIN
27. 11. 1968 - 2. 12. 2010.

BELMA @DRALOVI], ro|. PORI^ANIN
27. 11. 1968 - 2. 12. 2010.
Sa dubokim bolom, ljubavlju, po{tovanjem i uvijek u mislima na tebe.
16321-1nd`

Draga Belma po dobroti i tvojoj velikodu{nosti }emo te se sje}ati, sa ljubavlju i po{tovanjem spominjati: Irma, Vildana, Adna, Slavica i Vekaz @dralovi}

Sin Faruk i suprug Ned`ad
16321-1nd`

Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg oca i |eda

Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se godina od smrti voljenog tate

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

MILOVI] (MIRKA) BLAGOJE

MILOVI] (MIRKO) BLAGOJE

BANJAC MIRZA

S ponosom i ljubavlju, Tvoji najmiliji k}erke Brankica i Rankica, unuci Marko i Goran Draga{
19118-1tt

Tata moja sre}a i radost, tuga i `alost. K}i Rankica Milovi}
19117-1tt

Sa{a i D`enana
16329-1nd`

TU@NO SJE]ANJE
Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se 7 najtu`nijih dana od smrti moje drage Nane

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 10 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

mom bratu, amid`i i djeveru

MEHMED ARNAUTOVI]

NERMINA MUJEZINOVI], ro|. TANOVI]
20. 6. 1969 - 20. 12. 2000.
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet. Amin.

ZLATKE - ZLATE ]OSI]
Rije~i nisu dovoljne da bi njima mogla iskazati svu plemenitost i dobrotu tvoje du{e. Bila si dio mog `ivota i uvijek }e{ ostati. Od kako te nema sve me podsje}a na tebe. Svaki dan te spominjem i uvijek }u te spominjati. Ne}e{ nikada umrijeti jer }u te ja uvijek ~uvati u svome srcu. Neka ti dragi Bog podari sve najljep{e, jer si bila najbolje bi}e na ovoj zemlji. Tvoja unuka Anela 16327-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Husejin, Ilvana, Almir i Samka
19080-1tt

ADNAN MURGUZ
1969 - 1992.

Vje~no tvoji: mu` Fuad, sin Samir i k}erka Medina
19115-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

S ljubavlju i po{tovanjem, Mujezinovi} Fuad, Samir i Medina
19116-1tt

na{em kolegi

SJE]ANJE

MINA BA[I], ro|. CURO
1934 - 2010.

[A]IRU D@EVLANU
Draga majko, hvala za ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no darivala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vole te, sin Mensad, snaha Gjulera i unuka Amina
16330-1nd`

OMER (MUSTAFA) KUKI]
20. 12. 2008 - 20. 12. 2010.
Hatma dova }e se pokloniti poslije podne namaza u ^ar{ijskoj d`amiji.
19119-1tt

^LANOVI LOVA^KOG DRU[TVA „KOZIJAK“ LJUTA

Porodica
16324-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

ZAHVALNICA

POSLJEDNJI SELAM

MINI BA[I], ro|. CURO
Draga majko, unosila si radost i sigurnost u na{e `ivote. Tvoja bri`na ruka nas je pratila, a tvoji savjeti odgajali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Hvala za sve {to si nam pru`ila. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji Halilagi}i: k}erka Munevera, zet [emso, unuk Nermin i unuka Nerma
16330-1nd`

na{oj dragoj majci, nani

MINA BA[I], ro|. CURO
1934 - 2010.
Najiskrenije se zahvaljujemo na ukazanom razumijevanju i pomo}i osoblju Doma zdravlja Boljakov potok, a posebno dr. Ahmetovi} Samiri, medicinskim sestrama i tehni~arima. Posebnu zahvalnost dugujemo osoblju Hitne pomo}i dr. Tihomiru Bera. Zahvalni: suprug Velija Ba{i} sa djecom
16330-1nd`

BA[I] MINI
Draga mama, hvala ti za sve {to si u~inila za nas i za svu ljubav i dobrotu koju si nam podarila. Neka ti je vje~ni rahmet na{a najdra`a. Tvoja k}erka Hidajeta, unuka Hilda Borovina
16330-1nd`

Dana 20. 12. 2010. godine, navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage nane, majke i supruge

POSLJEDNJI SELAM

ZAHVALNICA
Neizmjerno se zahvaljujemo kom{inici Imamovi} Sehveti i njenoj porodici na nesebi~noj i svakodnevnoj pomo}i i njezi na{e Zlate, sve do zadnjih trenutaka njenog `ivota.
16327-1nd`

na{em dragom

ZLATKE - ZLATE ]OSI], ro|. VATRI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im snovima i mislima. Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam poklanjala. Vje~no }emo pamtiti tvoj lik i svaku rije~ koju si nam govorila. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Istoga dana u 11.00 sati prou~it }e se tevhid u d`amiji - Kijevo. Vje~no o`alo{}eni: Anela, Mevluda, Sejo i Mujo

SAFETU - CACI KOMARICA
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu da lijepi d`ennet. Senko, Enisa, Vildana, Sanin i Farah
16332-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

59

ISMET BAJRAMOVI] - ]ELO
Te{ko je vjerovati da nisi vi{e sa nama, ali si u na{im srcima, srcima onih koji te puno vole i koji te nikad ne}e zaboraviti. Tvoji: Tabakovi} Nedim - ]uka, Lejla, Omer, Dino i familija Be{li}
19124-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu

IMAMOVI] (HASAN) TAIBU
Neka ti dragi Allah podari vje~ni d`enet. Sestra Sena, zet Fehim, Aldin i Aida sa porodicama
19123-1tt

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
Na{oj nani Vole te tvoji Sarah i Ali (Lalica) (Lali)
16337-1nd`

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitu du{u i dobrotu koju si nam pru`ala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug D`evdet, sin Emir i k}erka Ermina
16337-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

dragoj sestri
POSLJEDNJI SELAM

D@EVADI BE[LIJA, ro|. BALI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suada, Nad`ida i Nedim
16333-1nd`

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a Majka

MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI], ro|. HAD@IFEJZOVI]
Draga mama, moja najbolja prijateljice, snaga i hrabrost kojom si `ivjela i davala mi je, nosit }e me da nastavim `ivjeti bez tebe. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah podari najvi{i stupanj d`eneta. Amin. Tvoja Ermica
16337-1nd`

]OSI] (MEHE) ZLATA
Utihnulo je tvoje srce, utihnuo je tvoj glas, ali ti }e{ uvijek biti tu, najdra`a majko, izme|u nas. Neizmjerno nam nedostaje{, du{o na{a. Nedostaje nam tvoja ljubav, pa`nja, osmijeh, dodir blag i blaga rije~. Bila si na{ oslonac, utjeha i snaga. Neka te dove prate na putu d`enetskom i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji: Mirso, Rasema, Anel i Amer
16334-1nd`

Dana 20. decembra 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{a draga mama, sestra, punica i nana

SABIHA MA[I]
S ponosom i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Senada sa porodicom i sestra Saima
863-1go

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE
„ZLATNI LJILJAN“

na{em drugu i prijatelju

ARNAUTOVI] (FAIK) MEHMED - MEHO
Tvojim odlaskom sve si nas iznenadio i duboko o`alostio, jer je iz na{e sredine zauvijek oti{ao dobar ~ovjek, drug i prijatelj. Ostalo nam je da te se rado sje}amo i ~esto spominjemo. @elimo ti lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji drugovi i prijatelji: Eso, Had`o, Enver, Nijaz, Marinko, Hamo, Ljubo, Ha{im, Nermin M., Bogdan, Nid`o, Hamid, Huso, Fadil, Haso, Nermin D`.
16335-1nd`

BILI] (DERVI[A) SABIT
iz Ostro{ca (1955 - 1992.)

Dana 20. 12. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg supruga, oca, svekra i dede

MUHAMED (AHME) NADAREVI]
iz Bosanskog Petrovca Nikada nas ne}e napustiti sje}anje na njegovu plemenitost i na sve {to je u~inio za nas. Tvoja supruga Mele}a, sin Rifet, k}erke Nerma i Sabina, snaha Hasnija, unuk Amel, unuke Almira, Aldina i Amila
16106-1nd`

Praznina, tuga i bol ostaju vje~no u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Samija, sinovi Dervi{ i Amar, snaha Amela i unuka Amina
PTT

SJE]ANJE

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage mame

Dana 18. 12. 2010. navr{ile su se 3 tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SAMIJA (ARIF) PINTOL

MEHMED ([ERIF) \IP
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji sin Nijaz sa porodicom

MUNIRA MURGUZ
2. 11. 2010 - 20. 12. 2010.

ADNAN MURGUZ
20. 12. 1992 - 20. 12. 2010.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca Faris i Lejla, suprug Adnan
19095-1tt

Dragi na{i, ~uvat }emo uvijek uspomene na vas i molimo dragog Allaha da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
16257-1nd`

Va{i: Hajra, Avdo, Ismo i Mirza sa porodicama

1367-1tz

Danas se navr{ava 7 godina od prerane smrti na{e drage Dana 20. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg voljenog tate i dede Sedam dana je kako je preselio na ahiret na{ dragi

JOSIPA (JAKOV) KNE@EVI]
Mnogo nam nedostaje{. Svima onima koji se suosje}aju sa nama u bolu i `alosti, zahvaljujemo se. Tvoji najmiliji: k}erka Gaga i unuci Pe|a i Nino
19082-1tt

OSMAN (AMIR) HANDRKA - ]OSA
Da mu dragi Allah podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. O`alo{}ena porodica
19112-1tt

SAMIJE (ARIF) PINTOL

Uvijek si u na{im srcima i mislima. Hikmeta, Fuad i Selma
19095-1tt

60

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 18. 12. 2010. godine na{a draga majka

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (MEHO) ZOLOTA
preselio na ahiret u nedjelju, dana 19. 12. 2010. godine u 75. godini. D`enaza }e se klanjati dana 20. 12. 2010. godine (ponedjeljak) u 12.00 h (poslije podne namaza) ispred d`amije u Butmiru, a obavit }e se u haremu Suhodo (Butmir). Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u 12.00 h u ul. Poligonska br. 6 u Butmiru. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH, EL - FATIHA! O@ALO[]ENI: supruga Behka, k}erka Adaleta, sin Mirsad, unu~ad Anes, Haris i Emina, zet [ahin, snaha Mirdina, bra}a Suljo i Fehim, sestre [ida, Sejda i Nefa, snahe Zlatka i Hata, zet Alija, amid`i}i Hajdar, Osman i Asim, svastika Rasema sa porodicom, prijatelji Kerla Ibro, Solak Fatima sa porodicom, [i{i} Mehmedalija sa porodicom, te porodice: Zolota, Kerla, Bjelonja, Opra{i}, Agi}, Vite{ki}, Ali}, Kolar, Stamboli}, ]osi}, Solak, D`ananovi}, Pe{to, [i{i}, Mahmutovi}, ]urevac, Ma{i}, Katica, D`aferovi}, Had`i}, Mujanovi}, Prasko, ^engi}, Kahved`i}, Kabilovi}, Hod`i}, prijatelji i kom{ije Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima koji su pomagali i bili uz nas u te{kim 16336-1nd` trenucima, a naro~ito kom{iji had`i Osmanu Kadi}u.

PLJEVLJAKOVI] had`i VASVIJA, ro|. FORTO
preselila na ahiret u Upsali ([vedska) u 79. godini. Vrijeme d`enaze namaza }emo naknadno objaviti. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O`alo{}ena porodica
868-1go

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ sin i brat

DRAGAN (MOM^ILA) [ELEDA
preminuo 19. decembra 2010. nakon te{ke bolesti u 63. godini. Datum i mjesto sahrane bit }e objavljeni naknadno. D`enaza }e se obaviti u utorak 21. 12. 2010. O@ALO[]ENI: }erka Dragana, sin Vladimir, brat Nenad, brati} Boris, tetke Lilijana i Olga, rodica Jelena-Maca, ro|ak Vojislav, te familije: [eleda, Kuki}, Mijanovi} i ostala mnogobrojna familija, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti M. Tita 54/3 (lijevo)
19120-1tt

MIRZA (JASENKO) BANJAC
preselio na ahiret 18. 12. 2010. u 28. godini.

Mjesto i vrijeme d`enaze bit }e naknadno objavljeno. O@ALO[]ENA PORODICA BANJAC
19111-1tt

Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi mu`, otac i djed tragi~no preselio

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i djed

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEHMED (FAIK) ARNAUTOVI]
preselio na ahiret u petak, 17. decembra 2010. godine, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. decembra 2010. godine u 13.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Emina, k}erke D`enita i Merima, brat Husein sa suprugom Samkom, sestra Fata, zet Jasminko, unu~ad Selma, Emir i Benjamin, te porodice: Arnautovi}, Fazlinovi}, Kozadra, Solak, Vare{anovi}, Mesihovi}, Tan~ica, Jordamovi}, Olov~i}, Ke{ki}, Dinar i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bosanska 1/V. 111

VUJADIN (VELEMIR) GOLI]
preminuo u subotu, 18. 12. 2010. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 12. 2010. u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Milka, k}erke Gordana i Irana, zet D`evdo, unuka Azalea, sestre Marija i Angelina, brati} Boban, brati~ne Stojka, Nada, Rada i Sla|a, sestri} Sveto, sestri~na Bosa, svastika Zorica sa sinom @arkom, te porodice: Goli}, Vili}, Vidi}, Parli}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Dragana Kulid`ana br. 29, Otes.
111

VELETOVAC (HAKIJA) RASKA
preselila na ahiret u subotu, 18. decembra 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Meho, k}erke Fatima i Hajra, brat Edhem, unuke Samira, Anita, Alma i Mersiha, amid`i}i Ahmed, Alija i Meho, snahe, brati}i, brati~ne, te porodice: Veletovac, Opra{i}, D`ananovi}, Dizdarevi}, Morali}, Tataragi}, Kora~, Muhi}, Alagi}, Teka~, Kari{ik i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Butilska br. 13. - Bojnik. 111

Dana 20. 12. 2010. navr{ava se 10 godina otkako nije sa nama na{a draga

Danas je 7 dana od prerane smrti drage sestre

BOLNO SJE]ANJE

{ehid

IZET (EDHEMA) KARA^I] ENISA [ATOR, ro|. RAMI]
Neka ti dragi Allah podari d`ennetske ljepote. Porodica Begi}: Sabina, Muhamed i Belma sa porodicom
369-1mo

NERMINA MUJEZINOVI], ro|. TANOVI]
Draga na{a Nerka, Tvoj prerani odlazak je ostavio veliku bol i prazninu koju svo vrijeme svijeta ne mo`e da ubla`i. Ispunjavala si na{e `ivote sa toliko ljubavi i topline i ostala dio na{ih najljep{ih i najvrijednijih uspomena gdje }emo te ~uvati dok smo `ivi. Ponosni smo {to si bila dio na{ih `ivota makar i na kratko. Nedostaje{ nam! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: babo Vehdo, mama Ramiza, brat Alija i snaha D`enana
19084-1tt

20. 12. 1992 - 20. 12. 2010.
Jedini sine! Svjesni smo da smo Allahovi i da se Njemu vra}amo. Ti si svoj `ivot dao tako rano tek u svojoj 22. godini, kada su na{i snovi tek trebali po~eti. Poslije tebe je ostao samo mrak ispunjen bolom. Volimo Te i uvijek mislimo na Tebe. Neka Te Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom. Tvoji koji te beskrajno vole i kojima mnogo fali{. 16290-1nd` Otac Edhem i majka Hanka

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na {ehida

Velikom ~ovjeku, iskrenom prijatelju ocu moje daid`inice Adalete

ADNAN MURGUZ
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: tetak Vehdo, tetka Ramiza, ro|ak Alija sa porodicom

RAMIZU ZOLOTI

RAMIZU ZOLOTI
Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet.

od brata Fehima i njegove porodice
16331-1nd` 19084-1tt

Sanela D`ananovi} sa porodicom
19121-1tt

Dnevni avaz
S velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

61

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BERBI] (ro|. ^ARD@I]) SIDIKA - DIKA
1930 - 2010. nakon kra}e bolesti preminula dana 18. 12. 2010. u 81. godini. Ispra}aj }e se obaviti dana 20. 12. 2010. godine u 13.30 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana na ateisti~kom groblju Trnovac u Tuzli. O@ALO[]ENI: sin Amir, k}erka Fika, unu~ad Arlen, Cako, Marinela i Manuela, praunu~ad Iman i Vivian, snahe, zetovi i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
1369-1tz

SAFIJA (MEHMED) HOD@I], ro|. ZELJKOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 19. 12. 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 12. 2010. u 13.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sestre Fika, Sutka, brati~ne, sestri~ne, brati}, sestri}, snahe, zetovi, te porodice: Hod`i}, Zeljkovi}, D`umhur, ^olpa, Hero, Hanjali}, Ba{i}, Ali}, [andal, Delali}, Brkani}, Kapetanovi}, Voloder, Sad`ak, Marevac, Mutap~i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Okrugla br. 22. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nana, pranana i tetka

AJKUNA (MEHMED) ^AV^I], ro|. SULEJMANOVI]
iz @epe
preselila na ahiret u subotu, 18. decembra 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en ispred M.Z. „Sokolje“ u 12.00 sati, sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Mehmed, k}erke Fehima, \ulka i Fatima, snaha Suvada, zetovi Adem, Arif i Ismet, unu~adi Muhamed, [emsudin, Adnan, Admira, Edina i Nermina, zaove Almija i Mu{a, jetrva Fatima, brati}i Salih, Meho i Ahmo, djever Idriz, te porodice: ^av~i}, Sulejmanovi}, [o{i}, Zimi}, Baji}, Mujki}, Deved`ija, Ru~i}, D`ebo, Cocali}, Bogilovi}, Bala{, Durmi{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti je u ulici Numan pa{e ^uprili}a br. 4. - Sokolje.
111

MINA (SULJO) BA[I], ro|. CURO
preselila na ahiret u subotu, 18. 12. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 12. 2010. u 13.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: suprug Velija, sin Mensad, k}erke Munevera, Sabaheta i Hidajeta, snaha Gjulera, zetovi [emso i Hamdija, unu~ad Nermin, Nerma, Muhamed, Hilda i Amina, djeverovi Halil i Rifet sa porodicama, jetrva Mejra sa porodicom, zaove Mevla i Rabija sa porodicama, brati}i Red`o, Muamer, Miralem, Fehim i Emir sa porodicama, brati~na Sevleta sa porodicom, sestri}i Muharem, Miralem i Salem sa porodicama, sestri~ne Sehija, Behka i Heda sa porodicama, te porodice: Ba{i}, Curo, Durakovi}, Halilagi}, Crn~evi}, Borovina, Isanovi}, Obho|a{, Kari}, Had`i}, Radelja{, Kanli}, Crn~alo, Pilav, Bostand`i}, Belki}, [ehovi}, \ozo, Aganovi}, D`ano, Mili}, Had`ovi}, Kru{~ica, Be}irspahi}, [kamo, Be}irevi}, Hod`i}, Hodovi}, Bajrovi}, Muzurovi}, Tatli}, Drakovac, Husejnovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Brije{}e brdo br. 31. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred „GRASA“ (autobus) i sa benzinske pumpe „PETROL Brije{}e (kombi) sa pola“ skom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

HABIBA SARI], ro|. [OJKO
nakon kratke i te{ke bolesti preselila na ahiret u subotu, 18. decembra 2010. u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. decembra 2010. u 13.00 sati, na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 11.30 sati iz ulice Branilaca Sarajeva br. 31., sa stajanjem u ulici Nerkeza Smajlagi}a do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erka Sabina, unuk Nermin, snahe Merima, Rafija i Kata, praunuke Selma i Amela, brati}i, brati~ne, Hare, Crna, Sada, Dina, Fikret, Asim, Rasim, Jasminka, amid`i}i i amid`i~ne, prijatelji Nail, Mevza, Melina, Edin, Ka}a i Marica, te porodice: Sari}, Hasi}, [ojko, Ba{i}, Akvi}, Ajanovi}, Zup~evi}, Preljevi}, Me{anovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Branilaca Sarajeva br. 31/II. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

BEHARA (ALIJA) D@ANANOVI], ro|. SALIHOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 19. 12. 2010. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 12. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Muhamed, sinovi Mirso i Ferid, sestra Mina, zet Huso, sestri} i sestri~ne, te porodice: D`ananovi}, Salihovi}, Kadri}, D`indo, Spori{evi}, Ajanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Istiklal d`amije na Otoci sa polaskom u 12.00 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

JELENA (PERE) VASILJ
preminula 17. 12. 2010. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 21. 12. 2010. u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Silvana, suprug Marijan, brat Zvonimir, zet Elvir, unuka Larisa i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Humska br. 85. Prevoz obezbije|en u 12.45 sati iz ulice Humska br. 39.
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KOMARICA (HAMID) SAFET - CACO
preselio na ahiret u petak, 17. 12. 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 12. 2010. u 13.00 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Begzada, sinovi Kemal i Hikmet, k}erka D`enana, unuke Sarah i Ajla, zet Ivo, snaha End`i, teti} Senko sa porodicom, te porodice: Komarica, ]osi}, Saki}, Halimi}, Abdagi}, Rai}, Alatovi}, Djakovac, ^au{evi}, Sijer~i}, Omerbegovi}, Tankovi}, Suljagi}, Ajanovi}, ]utuk, Deronji}, Kazi}, Matovi}, ^arapi}, Iki}, Hamzi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji na Hridu u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 19. 12. 2010. godine na ahiret preselila na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KIMETA (FEKO) GICI]
1935 - 2010.

IMAMOVI] (HASAN) TAIB
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. decembra 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. decembra 2010. u 13.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sin Samir, k}erka Samira, unu~ad Haris, Sedina, Senida i Huso, bra}a Izet, Ismet i D`anan, sestre [evala, Sena, Mujesira, Dika i Mina, zetovi Lutvo, Fehim i Sejo, snahe Sabaheta i Delva, svastike D`ehva i Masa, prijatelji Mirsad-D`emo, Nerma i Mirsada sa porodicama, te porodice: Imamovi}, Omeragi}, D`anko, Duran, Suljevi}, Krezi}, Sofi}, Agovi}, Kutje{, Smajlhod`i}, Had`ovi}, Suba{i}, Fehri}, Dolov~i}, Husejnovi}, D`ano, [ehi}, Kustura i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 12.30 sati u d`amiji Sedrenik.
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DEJA (ALMAS) FEJZI], ro|. PA[I]
preselila na ahiret u subotu, 18. decembra 2010. u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. decembra 2010. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Jasmina, Azemina i Hajra, pastorka Ai{a, bra}a Ibro i Ato, unu~ad Vladimir, Vedrana, Jasmin, Enes, Sa{a, Nata{a, Samir, Almir i Emir, praunu~ad, zetovi D`evad, Ranko, Re{o, Hasan i Nusret, te porodice: Fejzi}, Pa{i}, Had`iahmetovi}, Ba{i}, Hamzi}, Joko}, Kuri}, Deli}, Kurte{, Hurem, Kova~evi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Adija Mulabegovi}a br. 4/VI. 111

D`enaza }e se klanjati 21. 12. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENA PORODICA
16338-1nd`

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[A]IR (PA[AN) D@EVLAN
preselio na ahiret u subotu, 18. 12. 2010. u 58. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 12. 2010. u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Zejneba, supruga Emina, sin Kemo, k}erka Ifeta, bra}a Munib i Hamdo, sestre Ifeta i Munira, snahe [emsa i Senija, {ura Sabit, amid`i}i Kemo i D`emo, zetovi Izet, Ibro i Zahid, daid`e Enver, Ismet, Himzo, Hamed, bad`e Nurko i Mustafa, svastike Dika i Mevla, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, te porodice: D`evlan, Holjan, Musi}, Mrn|i}, Hod`i}, Poljak, Brutus, Dedi}, Mehanovi}, Agi}, Trnka, Pehlivanovi}, Fejzi}, Vladavi}, Delija, Kurtovi}, Bublin, Veli}, Arapovi}, Ma{ni}, Meki}, Omerovi}, Jakupovi}, Tabak, Biber, Bozalija, [ljivo, Kuldija, Kova~, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Aneksa (ispred samoposluge AMKO) sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini i prijateljima tu`nu vijest da je na{ dragi

STANISLAV (MATO) KARA^I]
preminuo u subotu, 18. 12. 2010. u 73. godini. Ispra}aj dragog nam pokojnika bit }e u srijedu, 22. 12. 2010. u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. Po~ivao u miru! O@ALO[]ENI: supruga Vlatka, sinovi Ivica, Mario i Dragan, bra}a Vlatko, Petar i Tomislav, sestre Anka i Miroslava, unu~ad Mia, Andrea, Marko, Davor, Antony i Matt, snahe Nela, Hanna i Manuela, porodice: Lekovi}, Kuzmanovi}, Damjanovi}, Filipovi}, Bajramovi} i ostala rodbina i prijatelji. 111 Ku}a `alosti: Trg sarajevske olimpijade br. 8/3.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

62

Ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

63

64

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

sport

SVJETSKI PRVAK Rafael Benitez nakon uspjeha u Abu Dabiju

Ekipa Bosne s peharom: Ubjedljiva pobjeda u finalu

Bo`i}ni turnir u malom nogometu

Ili me podr`ite ili otjerajte!
@elim ~etiri ili pet poja~anja Nisu mu trebale ovakve izjave, ka`e Morati

Sarajevska Bosna odbranila naslov
Splitu tre}e mjesto Najbolji igra~ Haris Harba
Sarajevska Bosna odbranila je naslov pobjednika Bo`i}nog turnira u malom nogometu „Sarajevo 2010“, koji je tokom vikenda odr`an u dvorani „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. „Studenti“ su u zanimljivom finalu savladali goste iz Zadra sa 10:6, ponajprije zahvaljuju}i dobroj igri trostrukih strijelaca Nijaza Mulahmetovi}a i Harisa Harbe. U susretu za tre}e mjesto Split je savladao doma}ina turnira SA[K Napredak sa 8:5.

Rezultati 3. kola po grupama
Grupa A: @eljezni~ar GO[K 7:4, Split - Bosna 5:6. Poredak: Bosna 9, Split 4, @eljezni~ar 4, GO[K 0. Grupa B: ^elik SA[K Napredak 6:14, Zadar - Sarajevo 9:6. Poredak: Zadar 9, SA[K Napredak 4, Sarajevo 4, ^elik 0.

Igra~i Intera: Malo mira u svla~ionici

(Foto: Reuters)

Detalj s finalne utakmice

(Foto: S. Saletovi})

@iri je nakon turnira za najboljeg igra~a proglasio Harisa Harbu iz Bosne, dok je nagrada za golmana pripala Danijelu Zagorcu iz Splita. Prvi strijelac je igra~ Napretka Nedo Turkovi} s 15 golova, dok je trofej za fer-

plej, koji nosi ime po Vladimiru Bili}u, pripao Zadru. Najbolji sudijski par bili su Emir Ale~kovi} i Jasenko Pljevljak. Turnir je 18. put uspje{no organizirao SA[K NapreF. JELA[KOVI] dak.

Finale: Bosna - Zadar 10:6
Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Gledalaca: 500. Sudije: Emir Ale~kovi} i Jasenko Pljevljak (Sarajaevo). Strijelci: Mulahmetovi} 3, Harba 3, Kerla 2, Bibi} 1, ^akal 1 za Bosnu, Ani} 2, Mileti} 1, Erli} 1, Banovi} 1, Musi} 1 za Zadar. BOSNA: Be{li}, Mulahmetovi}, Harba, [ahmanija, ^akal, [abeta, Bibi}, Kerla, Adzaj, Spahi}, ^orbo. Trener: Alen Kurt. ZADAR: Gluji}, Perini}, ^urjuri}, Banovi}, [imurina, Musi}, Ani}, Buti}, Erli}, Perkovi}, Mileti}, Pankas. Trener: Damir Pankas.

Inter je osvojio peti trofej u 2010. godini. Titula svjetskog klupskog prvaka unijet }e malo mira u svla~ionicu evropskog {ampiona koji ove sezone pru`a mnogo slabije predstave nego pod palicom @ozea Murinja (Jose Mourinho). Trener Intera Rafael Benitez, koji je u Ujedinjene Arapske Emirate do{ao s ultimatumom osvajanja titule, iskoristio je trijumf u Abu Dabiju kako bi olak{ao du{u i uputio poruku predsjedniku Masimu Moratiju (Massimo Moratti). Sada je on bio taj koji je poslao ultimatum. Benitez je rekao da od kluba o~ekuje da ga podr`i i

osigura mu zimska poja~anja ili da mu uru~i otkaz. - @elim stopostotnu podr{ku i ~etiri do pet novih nogometa{a da bih izgradio bolji tim i poja~ao konkurenciju. U nogometu sam ve} 25 godina i `elim po{tovanje i podr{ku. Druga opcija je da nastavimo ovako, bez ikakvog plana, i za neuspjeh na kraju sezone okrivimo jednu osobu. Tre}e je da klub zatra`i razgovor s mojim menad`erom i, u slu~aju da me ne `eli podr`ati, raskine ugovor. Vrlo jednostavno - rekao je {panski stru~njak. Morati je brzo odgovorio, ali nije bio sretan onim {to je Benitez rekao.

Petnaest trofeja
Benitezu je Interova titula 15. naslov u karijeri. Od onih najva`nijih izdvajamo dvije titule prvaka [panije s Valensijom, 2002. i 2004. godine, kao i Kup UEFA sa „{i{mi{ima“ 2004. - Nije sada vrijeme da se pri~a o poja~anjima i to nije stvar o kojoj se tako lako odlu~uje. Benitez je dobro obavio posao u Emiratima, vidio sam kako je radio, ali ovakve izjave mu nisu trebale - rekao je prvi ~ovjek Intera. Aktuelni italijanski prvak u ovoj sezoni se dosta mu~i, S Liverpulom je osvojio Ligu prvaka (2005.), FA kup (2006.), evropski Superkup (2005.), a s Interom Super kup Italije (2010.). UEFA ga je 2004. i 2005. izabrala za trenera godine. a tome doprinosi i neuobi~ajeno veliki broj ozljeda igra~a. - Poja~anja `elim zato {to u ovoj ekipi vlada veliki broj faktora rizika. Prvi je starost. Imamo ~ak 15 igra~a koji su stariji od 30 godina i oni su konstantno razvu~eni do svog maksimuma - rekao (M. T.) je Benitez.

Trener Rudara Boris Gavran

Za 3. mjesto: Split - SA[K N. 8:5
Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Gledalaca: 500. Sudije: Husein Terzi} (Travnik) i Enes \ozi} (Sarajevo). Strijelci: Erceg 4, Gorlinovi} 1, Klari} 1, Bu~an 1, Serdaru{i} 1 za Split, Turkovi} 5 za SA[K Napredak. SPLIT: Zagorac, Duka, Pehar, Erceg, @u`ov, Petar [imi}, Predrag [imi}, Oblinovi}, Te{ija, Klari}, Serdaru{i}. Trener: Stipe Balaji}. SA[K NAPREDAK: Hukara, Dokara, Halilovi}, Burina, Mirvi}, Turkovi}, Janjo{, Duro, ^ohodarevi}, Jokanovi}, ^ili}, Rozi}. Trener: Elvir Ljubun~i}.

Ku{lji}, Ljeljak i Pavi} mogu i}i
Trener prijedorskog Rudara Boris Gavran dao je odrije{ene ruke trojici igra~a da u zimskom prijelaznom roku potra`e nove sredine. Za drugi dio sezone on ne ra~una na napada~e Gorana Ku{lji}a i Anela Ljeljka te veznog igra~a Ivana Pavi}a. Ljeljak i Pavi} }e, najvjerovatnije, pre}i u ^apljinu, a Ku{lji} ra~una na ino-transfer u Ermeniju ili, u protivnom, odlazak u Kozaru iz Bosanske Gradi{ke. - Ku{lji} i Ljeljak mogu i}i jer sam od njih o~ekivao golove, a oni su dali samo po jedan. [to se Pavi}a ti~e, njemu je bolje da igra i sazre V. V. - ka`e Gavran.
Gavran: Od Ku{lji}a i Ljeljka o~ekivao golove

Bo`i} pred vratima Crvene zvezde
Potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine Mario Bo`i} mogao bi uskoro postati ~lan Crvene zvezde. Na{ nogometa{ Beogra|anima je zapao za oko u evropskim duelima protiv Slovana u avgustu ove godine. Bo`i} je pristao na ponudu Zvezde, ali njegov transfer zavisi od dogovora dvaju klubova. (M. T.)

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

65

NJEMA^KA Revija golova u [tutgartu

Bajern pobijedio 5:3
Frajburg odnio bod iz Leverkuzena
U izvanrednoj zavr{nici jesenje polusezone Bajern je ju~er u reviji golova u [tutgartu pobijedio 5:3, uz het-trik Marija Gomeza. U dresu [tutgarta od po~etka je igrao juniorski reprezentativac BiH, 20Volfsburg - Hofenhajm 2:2 (Dijego 75, D`eko 90 - Gustavo 35, Sigurdson 40), Verder - Kajzerslautern 1:2 (Hant 34 penal - Laki} 1, 52), St Pauli - Majnc 2:4 (Leman 32 penal, 62 - [erle 11, 28, [alaj 41, Kaligiuri

S me~a Espanjol - Barcelona: Mesi u prodoru

[PANIJA Katalonski derbi bez neizvjesnosti

Mujd`a i Niku (Frajburg) u borbi s Derdijokom (Bajer) (Foto: AP)

Barca pregazila i Espanjol
Ovacije doma}ih navija~a za Andresa Inijestu
Katalonski derbi izme|u Espanjola i Barcelone u 16. kolu {panske Primere bio je rezultatski neizvjestan samo do 19. minute, kada je Pedro postigao prvi gol za aktuelnog {ampiona. Nakon toga, jedino pitanje je bilo s koliko golova razlike }e pobijediti Barca. Zavr{ilo je 5:1. Espanjol je prije utakmice imao sve pobjede na svom terenu, no Barcelona je ipak prejaka. Lionel Mesi (Messi) je proma{io prazan gol na samom po~etku me~a, do kraja nije nijednom matirao golmana Espanjola, ali to nije previ{e utjecalo na njegovu ekipu. slu~ajno ~esto mu~ili protiv Espanjola posljednjih godina - rekao je trener Barce Josep Gvardiola (Guardiola) nakon pobjede koja je njegovu ekipu ostavila na prvom mjestu. Gledaoci na stadionu Kornela-El Prat, na kojem su ve}inom bili navija~i Espanjola, na nogama i ovacijama su ispratili izlazak Andresa Inijeste (Iniesta). Izvrsni nogometa{ Barcelone u finalu Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi svojim je golom donio trofej [paniji, a nakon pogotka skinuo je dres i pokazao majicu s natpisom posve}enim biv{em kapitenu Espanjola Daniju @arkeu (Jarque), koji je preminuo pro{le godine. Viljareal se u~vrstio na tre}em mjestu tabele nakon {to je na svom terenu savladao Majorku 3:1 i sada ima pet bodova vi{e od Valensije i Espanjola.

Tabela
1. Barcelona 2. Real 3. Viljareal 4. Valensija 5. Espanjol 6. Hetafe 7. Atletik 8. Atletiko 9. Sosijedad 10. Majorka 11. Sevilja 12. Erkules 13. Deportivo 14. Osasuna 15. Santander 16. Levante 17. Almerija 18. Malaga 19. Sporting 20. Saragosa 16 14 15 12 16 10 16 8 16 9 16 8 16 8 15 7 16 7 16 6 15 6 15 5 16 4 16 4 15 5 16 4 16 2 15 4 16 2 16 1 1 1 2 1 3 3 4 4 1 6 2 6 1 7 2 6 1 8 3 7 2 7 3 7 6 6 5 7 2 8 3 9 7 7 1 10 6 8 7 8 51:9 38:12 30:14 24:19 18:22 26:22 25:27 24:19 22:26 16:20 21:26 18:22 13:19 15:20 13:23 18:26 15:25 20:32 13:24 14:27 43 38 33 28 28 26 25 23 22 21 20 18 18 17 17 15 13 13 12 10

Pobjeda Valensije
Pogodak Arica Aduriza (Aritz) u sudijskom produ`etku donio je Valensiji tri boda na gostovanju protiv Sosijedada. Rezultati 16. kola: Sosijedad - Valensija 1:2 (Prijeto 23 penal - Kosta 45+2, Aduriz 90+1), Espanjol - Barcelona 1:5 (Osvaldo 63 - Pedro 19, 60, ^avi 30, Vilja 76, 84), Viljareal - Majorka 3:1 (Kazorla 11, Rosi 35 penal, Nilmar 51 Guzman 28), Levante - Atletik Bilbao 1:2 (Kaisedo 20 Gabilondo 9, Martinez 72), Deportivo - Sporting 1:1 (Aj-

Velika no}
- Moj tim nikada me prestaje iznena|ivati. Espanjol je prije utakmice s nama primio samo dva gola na svom terenu. Bila je to velika no} jer smo bili svjesni da igramo protiv velikog tima. Nismo se

Lista strijelaca
17 - Lionel Mesi (Barcelona), Ronaldo (Real) 11 - David Vilja (Barcelona) 10 - Fernando Ljorente (Atletik), Nilmar (Viljareal) 9 - \uzepe Rosi (Viljareal) 8 - David Trezege (Erkules)

godi{nji Ermin Bi~ak~i}. Bajer nije iskoristio {ansu da se pribli`i Borusiji iz Dortmunda na osam bodova, po{to nije uspio savladati Frajburg. Ekipa iz Leverkuzena je u posljednjih 25 minuta stizala manjak od 1:2, a kada ga je stigla preko Patrika Helmesa (Patrick), nije imala snage do}i do jo{ jednog gola. Na{ reprezentativac Jasmin Mujd`a bio je u postavi Frajburga, kojem je ovo prvi nerije{en rezultat u sezoni. Rezultati i strijelci 17. kola: Borusija Menhengladbah - Hamburg 1:2 (De Kamargo 48 - Elia 46, Trohovski 72), Ajntraht - Borusija Dortmund 1:0 (Gekas 87), Nirnberg - Hanover 3:1 (^erundolo 28 autogol, Volf 31, [ajber 82 - Pinto 76, penal), [alke Keln 3:0 (Raul 30, 50, 87),

Tabela
1. Borusija D.17 14 2. Majnc 17 11 3. Bajer 17 9 4. Hanover 17 10 5. Bajern 17 8 6. Frajburg 17 9 7. Ajntraht 17 8 8. Hofenhajm17 6 9. Hamburg 17 7 10. [alke 17 6 11. Nirnberg 17 6 12. K’lautern 17 6 13. Volfsburg17 4 14. Verder 17 5 15. St. Pauli 17 5 16. Keln 17 4 17. [tutgart 17 3 18. Borusija M. 17 2 1 2 0 6 6 2 1 6 5 4 1 7 2 7 7 4 3 7 4 7 4 7 3 8 7 6 4 8 2 10 3 10 3 11 4 11 39:10 30:19 35:25 25:27 31:20 25:25 24:21 32:22 27:28 25:24 22:28 27:27 24:25 23:35 16:30 18:33 32:35 26:47 43 33 33 31 29 28 26 25 24 22 22 21 19 19 17 15 12 10

83), Bajer - Frajburg 2:2 (Vidal 16 penal, Helmes 75 - Rozental 25, Rajzinger 65), [tutgart - Bajern 3:5 (Harnik 50, 65, Gentner 71 - Gomez 31, 52, 54, Miler 36, Riberi 43). (M. T.)

tami 12 - Kastro 89), Osasuna - Saragosa 0:0, Almerija Hetafe 2:3 (U~e 7, Uloa 24 Del Moral 29, Miku 48, Boateng 71). Sino} su igrali: Real - Sevilja. Ponedjeljak: Santander - Erkules. (Z. [.)

Samo dan nakon `rijeba Lige prvaka

Na Old trafordu tra`e zamjenu za Patrisa Evru

Bajern prodao svih 66.000 ulaznica za Inter!
Samo dan nakon `rijeba parova osmine finala Lige prvaka njema~ki prvak Bajern objavio je da je prodao svih 66.000 ulaznica za revan{ utakmicu u kojoj }e na svom stadionu ugostiti Inter iz Milana u reprizi finala iz pro{le sezone. U Bajernu su ostavili tek 300 ulaznica za ~lanove (M. T.) kluba.

Man~ester junajted `eli Bejla i Bejnsa
Man~ester junajted poku{at }e anga`irati Gereta Bejla (Gareth Bale) i Lejtona Bejnsa (Leighton Baines) kao zamjenu za sada{njeg lijevog beka Patrisa Evru (Patrice), javlja „Metro“. Francuzu isti~e ugovor na kraju sezone, {to je pokrenulo {pekulacije da }e napustiti Old traford u ljeto. Vjeruje se kako Sir Aleks Ferguson (Alex) ve} pravi planove za nasljednika Evre, a Bejns i Bejl su na vrhu liste. Iako je Bejns igrao jako lo{e za Everton ove sezone, za njega je zainteresiran i njema~ki Bajern. [to se ti~e Bejla, iako je menad`er Totenhema Heri Rednap (Harry Redknapp) rekao da on nije na prodaju, to o~igledno ne}e sprije~iti Fergusona da po{alje ponudu. Navodno }e jedan od aduta Man~estera biti to {to }e Bejl definitivno biti u isku{enju kada dobije priliku da postane nasljednik svog idola Rajana Gigsa Z. [. (Ryan Giggs).

Otok i dalje okovan snijegom i ledom

U Engleskoj ju~er bez utakmica
^ini se da }e kolo u Engleskoj prote}i sa samo dvije odigrane utakmice, one subotnje. Naime, nakon {to su snijeg i led prekju~er doveli do odga|anja ve}ine susreta ju~er se isto desilo i s utakmicama Vest Bromvi~ - Volverhempton i Blekpul - Totenhem. Derbi izme|u ^elzija i Man~ester junajteda, koji je ju~er trebao biti odigran na Stamford Brid`u, odgo|en je jo{ u subotu. Ostalo je pitanje da li }e ve~eras biti igrana utakmica izme|u Man~ester sitija i Evertona. Osim u Engleskoj, odgo|ene su i utakmice u [kot(M. T.) skoj.

Bejl: Ho}e li naslijediti svog idola Gigsa

FRANCUSKA I dalje gu`va na vrhu

Nikulae donio bod Monaku u Parizu
Emir Spahi} po`utio u remiju Monpeljea
Pari Sen @ermen je propustio veliku priliku da zasjedne na ~elo tabele francuske fudbalske lige. Na stadionu „Park prin~eva“ PS@ je vodio protiv Monaka 2:1 sve do 88. minute, no Danijel Nikulae (Daniel Niculae) pogodio je za 2:2. @an Armel Kana Bijik (Jean Biyik) bio je junak Rena, u ~etvrtoj minuti sudijskog produ`etka postigao je pobjedonosni gol protiv Valensijena, a njegova ekipa ostala je u samom vrhu tabele. Emir Spahi} odigrao je svih 90 minuta za Monpelje i dobio `uti karton u remiju s Okserom 1:1. Monpelje je ve} ~etiri utakmice bez pobjede, pali su na deveto mjesto tabele. Ekipa Arla, koju trenira Faruk Had`ibegi}, izdr`ala je bez primljenog gola prvo poluvrijeme duela sa St. Etjenom, u nastavku su za samo dvije minute primili dva za 13. poraz

66

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

sport

Tabela
1. Lil 2. PS@ 3. Ren 4. Lion 5. St. Etjen 6. Marsej 7. Brest 8. Tuluz 9. Bordo 11. So{o 12. Lorijen 13. Okser 14. Nica 15. Nansi 17. Monako 18. Kaen 19. Lens 20. Arl 17 8 18 8 18 8 17 8 18 7 17 7 18 7 18 8 18 6 18 7 18 7 18 5 17 6 7 7 7 5 7 6 6 3 8 5 4 3 7 4 7 6 6 2 32:20 31 3 30:19 31 3 18:11 31 4 24:19 29 4 25:19 28 4 26:16 27 5 20:15 27 7 20:18 27 4 22:19 26 6 15:19 26 7 28:21 25 8 22:24 24 4 24:21 22 6 14:18 22 7 19:26 22 7 19:20 19 6 17:19 16 8 16:26 15 8 15:30 15 7

10. Monpelje 18 7

18 4 10

16. Valensijen 18 4 17 3 17 3 18 1

18 2 10

4 13 10:36

Lista strijelaca
13 - Musa Sou (Lil), Nene (PS@) 10 - Jusuf El Arabi (Kaen) 8 - Kevin Gameiro (Lorijen), Dimitri Paje (St Etjen)

u sezoni. Rezultati 18. kola: PS@ - Monako 2:2 (Nene 40, 52 - Pujgrenijer 32, Nikulae 88), Monpelje - Okser 1:1 (Belhanda 58 - Traore 76), Nica - Brest (Ljuboja 7 Martijal 14), Ren - Valensijen 1:0 (Kan Bijik 90+4), St Etjen - Arl 2:0 (Batl 51, Rivije 52), Tuluz - Lorijen 3:0 (Ma~ado 16, 60 penal, Santander 67), So{o - Bordo 1:1 (Braun 35 - @usi 28). Sino}: Marsej - Lion. Odgo|ene su utakmice Lil - Nansi i Lens - Kaen.
(Z. [.)

Kvaljarela posti`e gol za Juventus: „Staroj dami“ samo bod

(Foto: Reuters)

ITALIJA Lacio i Napoli na minus tri u odnosu na Milan

Velika osveta Marka Borijela
Romin napada~ kaznio svoj biv{i klub
Lacio je iskoristio poklon koji mu je servirala Roma, pa su se ju~era{njim pobjedama pribli`ili lideru Milanu na svega tri boda manjka. „Rosoneri“ su u derbiju kola na svom travnjaku pora`eni od Rome, a kaznio ih je njihov biv{i ~lan Marko Borijelo (Marco Borriello).

Juventus prokockao pobjedu nad Kjevom
lo nervoze u njihove redove. Ipak, kraj su do~ekali uzdignutih ruku. [ansu da se pribli`i Milanu imao je i Juventus, ali ju je na sebi nesvojstven na~in prokockao. „Stara dama“ je protiv Kjeva vodila du`e od sat. Marko Storari odbranio je doma}inu penal, a Fabio Kvaljarela (Quagliarella) ih kaznio za proma{aj, ali u sudijskoj nadoknadi Juventus je ipak primio pogodak za 1:1.

Tabela
1. Milan 17 11 3 3 29:13 36 2. Napoli 17 10 3 4 26:17 33 3. Lacio 17 10 3 4 24:16 33 4. Juventus 17 8 7 2 32:17 31 5. Roma 17 8 5 4 22:20 29 6. Palermo 17 8 3 6 29:22 27 7. Inter 15 6 5 4 20:14 23 8. Sampdorija 16 5 8 3 18:13 23 9. Udineze 17 7 2 8 21:21 23 10. Kjevo 17 5 6 6 19:19 21 11. \enova 16 6 3 7 13:15 21 12. Katanija 17 5 6 6 14:18 21 13. Kaljari 17 5 5 7 19:16 20 14. Bolonja 17 5 6 6 16:23 20 15. Fiorentina 16 5 4 7 16:17 19 16. Parma 17 4 7 6 14:20 19 17. Bre{a 17 4 3 10 12:21 15 18. ^ezena 16 4 3 9 11:20 15 19. Le~e 17 4 3 10 16:34 15 20. Bari 17 2 5 10 11:26 11

Lista strijelaca
10 - Antonio Di Natale (Udineze), Edinson Kavani (Napoli) 9 - Zlatan Ibrahimovi} (Milan), Marko Di Vajo (Bolonja), Samuel Eto (Inter), Fabio Kvaljarela (Juventus) 8 - Alesandro Matri (Kaljari) (Hernanes 2, Biava 52, Zapata 88 autogol - San~ez 49, Denis 61), Milan - Roma 0:1 (Borielo 68), ^ezena Kaljari 1:0 (Himenez 17), Kjevo - Juventus 1:1 (Pelisije 90+3 - Kvaljarela 31), Bari - Palermo 1:1 (Masielo 53 penal - Ili~i} 45+2), Katanija - Bre{a 1:0 (Lopez 34), Napoli - Le~e 1:0 (Kavani 90+3), Parma - Bolonja 0:0. Sino} su igrali: Sampdo(M. T.) rija - \enova.

Osveta Borijela
Ovaj fudbaler, koji je iz Milana otjeran u avgustu da bi se napravilo mjesto za Zlatana Ibrahimovi}a, na najbrutalniji na~in se osvetio svom biv{em klubu, nanijev{i mu prvi doma}i poraz od 30. oktobra. ^injenica da je izvi`dan od strane navija~a Milana nije mu pokvarila ve~er. Nakon vrlo lo{eg starta sezone Roma se potpuno vratila u igru za titulu. „Vu~ica“ je sada sedam bodova iza Milana. Lacio je u pravom trileru

Spasilac Kavani
Napoliju se to nije desilo. [tavi{e, golom Edinsona Kavanija (Cavani) Napolitanci su u tre}oj minuti sudijske nadoknade postigli rezultat kojim su savladali nezgodni Le~e i ostali poravnati s Laciom. Ovo je bilo posljednje kolo u Italiji ove godine. Nastavak slijedi 6. januara. Rezultati i strijelci 17. kola: Lacio - Udineze 3:2

Erding (PS@) pred golom Monaka

Sirija zamijenila selektora

Dujkovi}a otjerali zbog ka{njenja s odmora
Fudbalski savez Sirije otpustio je selektora svoje reprezentacije Ratomira Dujkovi}a i na klupu postavio Rumuna Valeriua Tita (Valeriu). Srbijanski stru~njak otpu{ten je samo tri sedmice prije po~etka Azijskog kupa, a razlog je {to se nije na vrijeme vratio s godi{njeg odmora. - Oglu{io se o na{e pozive i nije se vratio u planiranom roku - rekao je predsjednik si(M. T.) rijskog saveza.

savladao Udineze sa 3:2. Rimljani su imali sigurno vodstvo, ali autogol Kriatijana Zapate (Cristian) dvije minute prije kraja unio je ma-

Brazilac se vra}a u domovinu

Ronaldinjo pred vratima Gremija
Ronaldinjo: Nezadovoljan klupom Milana

Predsjednik brazilskog prvoliga{a Gremija Paulo Odone izjavio je da je njegov klub blizu dogovora s Ronaldinjom (Ronaldinho). Odone je istakao da su

pregovori s veznjakom Milana u toku i da se uskoro mo`e o~ekivati njegov transfer u Brazil. - Ronaldinjo se nada povratku u Brazil, gdje `eli za-

vr{iti karijeru - kazao je Odone. Ronaldinjo je otvoreno govorio o `elji da napusti Milan nakon {to je iz prve postave preselio na klupu. (M. T.)

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

67

SKIJANJE Amerikanac pobijedio i u tre}em veleslalomu u sezoni

Superiorni Ligeti
Drugo i tre}e mjesto u italijanskoj Alta Badiji pripalo Francuzima Ri{aru i Fanari
Von: Upisala 36. trijumf u karijeri

Poredak
Veleslalom: Ligeti 300 bodova, Svindal 165, Ri{ar 142, Kjetil Jansrud (Norve{ka) 120, Fanara 116... Generalni plasman: Ligeti 321, Silvan Curbrigen ([vicarska), Ki{ 294, Mihael Valhofer (Austrija) 294, Svindal 281...

Superkombinacija skija{ica

Von neuhvatljiva za Austrijanke
Amerikanka preuzela vodstvo u generalnom poretku Svjetskog kupa
Amerikanka Lindzi Von (Lindsey Vonn) je dan nakon pobjede u spustu do{la i do trijumfa na prvoj superkombinaciji sezone, odr`anoj ju~er u francuskom Val d’Izeru. Von je ostvarila tre}u pobjedu u sezoni, a 36. u karijeri, prije svega zahvaljuju}i izvanrednom skijanju u supervelesalomu. U toj utrci zabilje`ila je uvjerljivu prednost, pa je u slalomu mogla taktizirati i sigurnom vo`njom, bez rizika, sa~uvala je prvo mjesto, ali i preuzela lidersku poziciju u generalnom poretku Svjetskog kupa. Na pobjedni~kom postolju na{le su se i Austrijanke Elisabet Gergl (Elisabeth Goergl) te Nikol Hosp (Nicole Hosp). Svjetski kup nastavlja se sutra{njim slalomom u francuskom Kur{evalu, dok }e sljede}a superkombinacija bi-

Poredak
Superkombinacija: Von 100 bodova, Gergl 80, Hosp 60, Feninger 50, Ri{ 45... Generalni plasman: Von 581, Ri{ 578, Gergl 366, Julia Mankuzo (SAD) 284, Tanja Poutiainen (Finska) 276... ti odr`ana u italijanskom Sestrijereu 30. januara. Rezultati: Lindzi Von (SAD) 2:07,80 minute, Elisabet Gergl (Austrija) 2:08,26, Nikol Hosp (Austrija) 2:08,49 Ana Feninger (Austrija) 2:08,57, Marija Ri{ (Njema~ka) 2:09,05, Mihaela Kirhgaser (Austrija) 2:09,24, Danijela Merigeti (Italija) 2:09,25, Tina Maze (Sloveni(A.Dr.) ja) 2:09,35...

Ligeti: Tri utrke veleslaloma, tri pobjede

(Foto:AP)

Ameri~ki alpski skija{ Ted Ligeti (Ligety) nastavio je dominaciju u veleslalomu nakon {to je ju~er u italijanskoj Alta Badiji ostvario tre}u pobjedu u toj disciplini. Prethodno je Ligeti bio najbr`i Biver Kriku i Val d’ Izeru. Iza Ligetija plasirala su se dvojica Francuza Siprijen

Ri{ar (Cyprien Richard) i Tomas Fanara (Thomas). Olimpijski pobjednik i aktuelni osvaja~ Svjetskog kupa [vicarac Karlo Janka (Carlo) je poslije prve vo`nje bio osmi, ali u drugoj je potpuno podbacio zauzev{i tek 26. poziciju. Zakazao je jo{ jedan favorit, Austrijanac Benjamin

Rajh (Raich), koji nije uspio zavr{iti prvu vo`nju. Svjetski kup u konkurenciji skija{a nastavlja se u italijanskom Bormiju 29. decembra, za kada je zakazan spust, dok je naredni veleslalom na programu 8. januara u {vicarskom Adelbodenu. Rezultati: Ted Ligeti (SAD) 2:31,99 minute, Sipri-

jen Ri{ar (Francuska) 2:32,13, Tomas Fanara (Francuska) 2:32,54, Didije Ki{ ([vicarska) 2:33,15, Ondrej Bank (^e{ka) 2:33,29, Aksel Lund Svindal (Norve{ka) 2:33,31, Mats Olson ([vedska) 2:33,72, Gotije De Tesijere (Francuska) 2:33,80, Stefan Gergl (Austrija) 2:33,98, David Simon~eli (A.Dr.) (Italija) 2:33,99...

Skija{ki skokovi u Engelbergu

Lindzi Von izabrana za najbolju sportistkinju SAD

Bolja od {estogodi{nje kobile Zenjate?!
Olimpijska pobjednica u spustu i osvaja~ica Svjetskog kupa Lindzi Von (Lindsey Vonn) imenovana je najboljom sportistkinjom Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u 2010. godini u izboru koji je objavio AP. Me|utim, zanimljivije je da je drugo mjesto pripalo, vjerovali ili ne, {estogodi{njoj kobili Zenjati, koja je oti{la u „penziju“ s 19 pobjeda i samo jednim porazom, uz rekordnu zaradu za jednu `enku. Zenjata je i pro{le godine bila drugoplasirana. Kod mu{karaca, trofej je oti{ao u ruke kvoterbeka Nju Orleans sejntsa Drua Brisa (Drew Brees), koji je progla{en za najkorisnijeg igra~a ovogodi{njeg Superbola i ujedno je bio najzaslu`niji za titulu svog (A.Dr.) kluba.
Kofler: Uvjerljva pobjeda u [vicarskoj
(Foto: Reuters)

Kofler uspio prekinuti Morgen{ternovu seriju
Austrijanac Andreas Kofler pobjednik je sedmog ovosezonskog takmi~enja Svjetskog kupa skija{a skaka~a odr`anog ju~er u {vicarskom Engelbergu. Kefler je do drugog trijumfa ove sezone, a ~etvrtog u karijeri, do{ao s 265,1 bod i skokovima od 127 i 135 metara. Tako je prekinuo niz od ~etiri uzastopne pobjede sunarodnjaka Tomasa Morgen{terna (Thomasa Morgensterna), koji je trijumfirao tokom prva dva dana u Engelbergu, a ju~er je bio drugi. Tre}e mjesto pripalo je poljskom veteranu Adamu Mali{u (Malysz). Rezultati: Andreas Kofler 265,1 bod (127/135 m), Tomas Morgen{tern 258,8 (124,5/134), Adam Mali{ 255,1 (119,5/137), Pavel Karelin (Rusija) 250,7 (127/129,5), Stefan Hoke (Njema~ka) 248,9 (133/126), Mati Hautameki (Finska) 247 (118/134)... Poredak Svjetskog kupa (nakon sedam od 26 takmi~enja): Tomas Morgen{tern 605, Andreas Kofler 480, Mati Hautameki 351, Vile Larinto (Finska) 339, Simon Aman ([vicars(A. Dr.) ka) 311...

68

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

sport

KO[ARKA Odigrane sve utakmice 13. kola Prvenstva BiH

Pukla stotka u Mejdanu
Bosna na vrhu nakon prvog dijela sezone
Detalj iz finala: Peta titula za Norve{ku
(Foto: AP)

Zrinjski jedini slavio kao gost
Avdibegovi} 18, \uranovi} 16, Milosavi} 11, Komatina 4, Deli}, Vidovi}, Ke`i} 7, Kalajd`ija, Velimirovi} 17, Radanovi}. Trener: Goran M. P. Sladojevi}.

Zavr{eno Evropsko prvenstvo rukometa{ica

Titula za Norve{ku
Doma}in u finalu savladao [vedsku
Rukometna reprezentacija Norve{ke osvojila je titulu evropskog prvaka. U finalu 9. evropskog prvenstva, koje se igralo u Danskoj i Norve{koj, ova selekcija savladala je [vedsku 25:20. Norve{koj, koja je pobjedom osigurala plasman na Olimpijske igre 2012. u Londonu, ovo je ~etvrta uzastopna titula evropskog prvaka, a peta ukupno. Rukometa{ice Rumunije osvojile su bronzanu medalju po{to su savladale Dansku 16:15 (9:7). Time su Rumunke izborile direktan plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Brazilu, dok }e Dankinje igrati bara` protiv Poljske. Za najbolju igra~icu takmi~enja progla{ena je [ve|anka Linea Torstenson (Linnea).
(M. T.)

Utakmicama 13. kola kompletiran je prvi dio Prvenstva BiH za ko{arka{e, nakon kojeg se na vrhu izdvojila Bosna ASA BH Telecom s deset pobjeda, a slijede je Mladost i ^apljina Lasta.

Sloboda Hercegovac

108 86

Borac Nektar Slavija

100 66

Kona~an poredak
1. Norve{ka 2. [vedska 3. Rumunija 4. Danska 5. Francuska 6. Crna Gora 7. Rusija 8. Holandija 9. Hrvatska 10. Ma|arska 11. [panija 12. Ukrajina 13. Njema~ka 14. Srbija 15. Island 16. Slovenija

Mala dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca 250. Sudije: Medin Du{kaj (Sarajevo), Mirza Hatibovi} i Ernad Karovi} (Zenica). Pet li~nih gre{aka: Vukovi} (33). Rezultat: Sloboda - Hercegovac 108:86 (34:14, 22:23, 25:25, 27:24). SLOBODA: Buli} 7, Kastratovi} 8, Hrn~i} 8, Halilbegovi} 19, Albijani} 29, Jefti} 8, Sekicki 11, Jovanovi} 5, Tanasilovi} 12, Ahmedi}, Latifagi}, Muminovi} 1. Trener: Senad Muminovi}. HERCEGOVAC: Radovanovi} 15, Ba~ovi}, Pare`anin 2, Vukovi} 9, Vujovi} 3, Brati}, Gajovi} 15, Kulji} 2, Lalovi} 16, Pejovi} 12, Milo{evi}, Savi} 12. Trener: ZoE. M. ran Glomazi}.

Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 200. Sudije: Dragan Kralj (Trebinje), Franjo Lovri} ([iroki Brijeg), Tomislav Stapi} (Mostar). Pet li~nih gre{aka: Darko Damjanovi} (40). Rezultat: Borac Nektar - Slavija 100:66 (24:16, 24:16, 31:13, 21:21). BORAC NEKTAR: To{i}, Ivi}, Vranje{ 13, Kostadinovi} 3, [turanovi} 11, Jagodi}-Kurid`a 13, Blanu{a 6, Jocovi} 10, Pavlovi} 9, Lon~ar 13, Kova~evi} 9, Triki} 13. Trener: Drago Karali}. SLAVIJA: Krsmanovi}, Stani} 23, Savovi} 12, \uri}, Damjanovi} 6, Vukovi} 9, Sladoje, Boljkovac, Be{ovi}, Demi} 16. Trener: S. K. Perica Pei~i}.

Hrva~i Bosne osvojili {est medalja u Somboru
Na me|unarodnom turniru „Soko“ u Somboru hrva~i sarajevske Bosne osvojili su {est medalja. Zlatnim odli~jima okitili su se Ermin ]osi} i Agron Sadikaj, srebro je pripalo Adinu ]osi}u, a bronze Aldinu Gacki}u, Ajdinu Hasanovi}u i Edi Ni{i}u. Ovim uspjehom Bosna je zavr{ila 2010. kao najuspje{nija ekipa u BiH.

Kakanj Brotnjo

89 73

Varda HE Zrinjski

73 74

PLBiH za odbojka{e
Rezultati 11. kola: Domaljevac Napredak 2:3, Ljubinje - Student BO 3:0, Modri~a Optima - Kakanj 0:3, Radnik - Mladost 2:3, 7 Lukavac Br~ko Jedinstvo 3:2.
1. Kakanj 2. 7 Lukavac 3. Br~ko J. 4. Mladost 5. Radnik 6. Domaljevac 7. Student 8. Modri~a 9. Napredak 10. Ljubinje 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 8 3 7 4 7 4 6 5 4 7 4 7 4 7 3 8 1 10 33:4 28:13 27:17 25:18 22:23 18:24 14:22 16:23 14:27 5:30 32 23 21 21 17 13 13 12 10 3

PLBiH za odbojka{ice
Rezultati 11. kola: Jedinstvo - Glasinac 3:0, Biha} Preminger - Tuzla 1:3, Bosna - Radnik 0:3, Gacko Hercegovac 3:1, Jahorina - Kula Grada~ac 0:3.
1. Jedinstvo 2. Kula G. 3. Jahorina 4. Radnik 5. Gacko 6. Tuzla 7. Biha} P. 8. Hercegovac 9. Bosna 10. Glasinac 11 10 11 9 11 9 11 7 11 5 11 5 11 4 11 4 11 2 11 0 1 2 2 4 6 6 7 7 9 11 31:3 29:9 28:14 27:19 19:23 20:23 16:23 16:24 11:27 1:33 30 27 25 22 15 14 13 12 7 0

Sportska dvorana u Kaknju. Gledalaca 450. Sudije: Ademir Zurapovi}, Edin Husari} i Damir Kunosi} (Tuzla). Rezultat: Kakanj Brotnjo 89:73 (21:18, 24:13, 24:22, 20:20). KAKANJ: Deliba{i} 4, Ahmetba{i} 13, D`. Had`i}, Muflizovi} 4, Dedi} 2, Mehti} 4, Muli} 8, Sulji}, Suljagi} 4, Begovac 20, Kahrimanovi} 28, ^aluk 2. Trener: Irfan Hasagi}. BROTNJO: Kren{o 9, Barbari}, Bubalo 3, ^avka, Bre~i} 11, Lesko 18, ^utura 4, Beva-

Duel Radovanovi}a i Albijani}a: S utakmice u Tuzli

(Foto: T. Trojak)

Gradska dvorana u Vi{egradu. Gledalaca 1.500. Sudije: Haris Bijedi} i Mirza Palo (Sarajevo), Sa{a Babi} (Banja Luka). Rezultat: Varda HE - Zrinjski 73:74 (23:17, 17:16, 15:22, 18:19). VARDA HE: \eri} 2, Kr-

nda 1, Buha~ 2, Pinjuh 7, \ugum 9, Planini} 9. Trener: M. Ko. Jo{ko Pulja.

Vre}a i Radulovi} napustili Slaviju
Ko{arka{i Slavije tonu sve dublje. Seriju poraza nastavili su u Banjoj Luci, {to i nije toliko neo~ekivano kada se zna da je uo~i duela s Borcem ionako osiroma{eni igra~ki kadar ostao bez statusom nezadovoljnih Igora Vre}e i SlobodaKri`anac (Tomislavgrad), Vladimir Mari} (^itluk). Rezultat: SL IAT Leotar Mladost 91:78 (19:20, 17:15, 27:21, 28,22). SL IAT LEOTAR: Kova~evi}, Jovanovi} 10, Aleksi} 3, Pelki} 19, Vukovi}, Zotovi} 8, Crnogorac, \urasovi} 10, Markovi} 13, Seten~i} 3, Gnjato 6, Josipovi} 19. Trener: Radomir Kisi}. MLADOST: Ivani} 5, na Radulovi}a. - Cilj Slavije uo~i sezone bio je opstanak, ali je doveden u pitanje. Ako `elimo da se vratimo u igru za bijeg sa za~elja, moramo dovesti mnogo poja~anja ka`e trener Petar Pej~i}.
G. I.

SL IAT Leotar Mladost

91 78

Dvorana „Milo{ Mrdi}“ u Trebinju. Gledalaca 500. Sudije: Ante Drmi} i Mate

Tabela
Rezultati 13. kola: Kakanj - Brotnjo 89:73, Varda HE - Zrinjski 73:74, Bosna ASA BH Telecom ^apljina Lasta 95:78, Borac Nektar - Slavija 100:66, Sloboda Hercegovac 108:86, Leotar Mladost 91:78. Slobodan ^elik. Parovi 14. kola: Utorak, 21. decembar: Borac Nektar - ^apljina Lasta (17.30), Bosna ASA BH Telecom - Zrinjski (16.30), Varda HE - Brotnjo, Kakanj - ^elik (18.30); Srijeda, 22. decembar: SL IAT Leotar - Hercegovac (19), Sloboda - Slavija (19). Slobodna Mladost
1. Bosna 2. Mladost 3. ^apljina 4. Borac 5. Zrinjski 6. Leotar 7. Sloboda 8. Kakanj 9. Hercegovac 10. ^elik 11. Varda HE 12. Brotnjo 13. Slavija (-1) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 2 980:879 9 3 965:867 9 3 961:891 8 4 935:862 6 6 959:908 6 6 901:869 6 6 928:905 6 6 976:1003 6 6 875:916 4 8 780:878 3 9 849:891 3 9 911:1002 2 10 802:942 22 21 21 20 18 18 18 18 18 16 15 15 13

Nastupi bh. kliza~a

Neira Kiso zlatna u Novom Sadu
Takmi~ari Bosne Tarik Omeragi}, Samra Selimbegovi} i Nihad Ba{i} ostvarili su zapa`ene rezultate na takmi~enju u brzom klizanju (short track) „Slovak Open“. Omeragi} je u D-kategoriji na 500 metara osvojio drugo mjesto i u ukupnom poretku Danubia serije ostao na drugoj poziciji, dok je Selimbegovi} u istoj kategoriji na 777 metara bila ~etvrta (u ukupnom plasmanu sedma). Ba{i} je nastupio u A kategoriji i s vremenom 46,263 na 500 metara zauzeo je 16. mjesto. Istovremeno je na otvorenom prvenstvu Novog Sada u umjetni~kom klizanju ~lanica Bosne Neira Kiso osvojila zlato u springs kategoriji.

stojevi} 4, Baji} 7, Mali|an 2, Mirkovi}, Mrkovi} 10, Stani} 4, Markovi} 20, Kajevi}, Golubovi} 14, ^ubrilovi}, Crnobrnja 10. Trener: Dragoljub Vida~i}. ZRINJSKI: Ma{i}, Peljto 4, Kahrimanovi} 20, Prce, Tomi}, Simunovi} 7, Hasandi} 3, Peraica, Petrovi}, Hajri} 20, Ramljak, [aki} 20. Trener: Boris D`idi}.
S. V.

Prva rukometna liga FBiH - grupa Sjever

^elik na ~elu s maksimalna 33 boda
Rukometa{i ^elika su, prema o~ekivanju, prvi dio sezone okon~ali uvjerljivim trijumfom u 11. kolu Prve lige FBiH - grupa Sjever protiv kom{ija iz @ep~a rezultatom 39:28 (17:9). Zeni~ani na odmor odlaze s maksimalna 33 boda i velikim izgledima da se ekspresno vrate u Premijer ligu. Poredak vode}ih timova: ^elik 33, Maglaj 30, Kakanj 27, Sloboda 27 (-1)...
V. B.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. decembar/prosinac 2010.

69
Velika razmjena igra~a u NBA

NLB Dvoboj na{ih predstavnika pripao aktuelnom prvaku

[irokom primat u BiH
Trebali smo me~ rije{iti ranije, ka`e [temberger
Ko{arka{i [irokog TT Kabela pobijedili su Igokeu sa 76:72 u utakmici 12. kola NLB lige. Ovo je bila sedma pobjeda bh. prvaka, s kojom je izbio na diobu od tre}eg do {estog mjesta. Uzbudljiva utakmica rije{ena je u posljednjih pet minuta, nakon izjedna~enja 61:61. Odluka je pala s linije za slobodna bacanja, [ime [pralja, Ivan Grgat, Vedran Morovi} i Sini{a [temberger bili su nepogre{ivi, a Milan Dozet i Neboj{a Joksimovi}, s druge strane, sami nisu mogli napraviti ne{to vi{e. tno, ali potpuno zaslu`eno dobili. Igokea je samo jednom vodila, i to u zavr{nici, sa 69:67. Me|utim, iskustvo nas, starijih, presudilo je sa slobodnih bacanja i na kraju smo se svi skupa radovali jo{ jednom velikom rezultatu - rije~i su [tembergera.

Gostima nedostajao najbolji igra~ ^ejs

Arenas: Ugovor od 111 miliona dolara

Lo{e otvaranje
Aleksandrov~ani su uo~i utakmice pri`eljkivali iznena|enje, ali nisu uspjeli, dijelom i zbog toga {to nije igrao povrije|eni Brajan ^ejs (Brian Chase). - Nama se to, kao po pravilu, stalno de{ava. Lo{e smo odigrali prvu ~etvrtinu, u nastavku zaigrali mnogo bolje, ali smo u zavr{nici napravili nekoliko gre{aka koje su nas odvele u poraz. Mnogo nam je nedostajao na{ najbolji igra~ Brajan ^ejs, koji je istegao zadnju lo`u - izjavio je trener Igokee Slobodan Klipa.
D. K. - Z. V.

„^arobnjaci“ doveli Arenasa i vratili Hidu Turkoglua
Orlando poslao Luisa u Va{ington, a Kartera u Feniks
Pet poraza u {est me~eva i pad s prve na ~etvrtu poziciju u Isto~noj konferenciji NBA lige bio je znak da {efovi Orlando med`ika moraju napraviti ne{to veliko. I to su uradili. „^arobnjaci“ iz Orlanda poslali su u Va{ington vizardse svog najskupljeg ko{arka{a, krilo Ra{arda Luisa (Rashard Lewis), ~iji je ugovor do 2013. te`ak 118 miliona dolara, a zauzvrat dobili samo sedam miliona lak{eg (ugovor do 2014.) beka Vizardsa Gilberta Arenasa. To im nije bilo dovoljno, pa su Feniks sansima prepustili nekada najatraktivnijeg NBA ko{arka{a, „lete}eg“ Vinsa Kartera (Vince Carter), zajedno s poljskim centrom Mar~inom Gortatom (Marcin) i francuskim krilom Mikaelom Pjetrusom (Mickael Pietrus) da bi vratili Hidajeta Turkoglua (Hidayet). Turski krilni igra~ partije karijere pru`ao je upravo u dresu Orlanda, s kojim je 2009. stigao do NBA finala (poraz od Los An|eles lejkersa), potom pre{ao prvo u Toronto, a onda u Feniks. Uz Turkoglua, Med`ik je od Sansa dobio odli~nog {utera D`ejsona Ri~ardsona (Jason Richardson) i krilo Erla Klarka (Earl Clark).

Vanjski {ut
- Znali smo da pred nama nije nimalo lagan posao. Tako smo se i pripremali. Nastojali smo otupiti njihovo najja~e oru`je, vanjski {ut. Imali smo priliku i ranije rije{iti utakmicu, ali smo olako dopustili protivniku da se vrati s minus 10. Ipak, na kraju smo spretno i sre-

Lav postigao 43 poena
Krilni centar Minesote Kevin Lav (Love) pru`io je fantasti~nu igru (43 poena, 17 skokova), ali je njegov klub pora`en od Denvera (113:115). Ostali rezultati: Orlando - Filadelfija 89:97, Va{ington - Majami 94:95, Klivlend - Njujork 109:102 (produ`etak), ^ikago - LA Klipers 99:100, Milvoki Juta 86:95, San Antonio Memfis 112:106 (produ`etak), Denver - Minesota 115:113, Portland - Golden stejt 96:95. Ipak, glavna zvijezda trejda je Arenas (28 godina, 193 centimetara), talentirani, ali incidentima skloni „all-star“ bek. Pro{le godine bio je suspendiran zbog uno{enja pi{tolja u svla~ionicu, ove je izazvao skandal glume}i povredu da bi propustio pripremni me~, ali se u Orlandu nadaju da }e pokazati za{to njegov prosjek karijere iznosi respektabiE. J. lnih 22,5 poena.

Tabela
Rezultati 12. kola: Cedevita - Radni~ki 98:87, Budu}nost - Cibona 80:71, Partizan Krka 75:50, Hemofarm - Zadar 74:88, [iroki - Igokea 76:72, Olimpija - Crvena zvezda 80:67, Zagreb - Nimburk 92:84. Parovi 13. kola: Nimburk Budu}nost, Crvena zvezda Zagreb, Radni~ki - Olimpija, Igokea - Cedevita, Zadar [iroki, Krka - Hemofarm, Cibona - Partizan.
1. Budu}nost 2. Olimpija 3. Krka 4. Cedevita 5. Zagreb 6. [iroki 7. Partizan 8. Hemofarm 9. Radni~ki 10. Igokea 11. Cibona 12. Nimburk 13. Zadar 14. C. zvezda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 934:877 895:859 900:852 949:911 914:919 929:962 964:885 979:991 995:1022 874:875 928:961 926:961 964:968 894:1002 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 16 15

[pralja i Harvi: Odluka u posljednjih pet minuta

(Foto: I. Rozi})

[iroki TT Kabeli - Igokea 76:72
Gradska dvorana Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Ilija Belo{evi}, Dragan Ne{kovi} (Srbija), Tomislav Vovk (Hrvatska). Rezultat: [iroki TT kabeli - Igokea 76:72 (22:12, 13:15, 18:26, 23:19). [IROKI TT KABELI: [temberger 16, Planini} 6, Pilepi}, Naletili} 1, Bilinovac, Ramljak 5, Per{i}, [pralja 19, Novak, Bara}, Morovi} 14, Grgat 15. Trener: Ivan Veli}. IGOKEA: \erasimovi} 9, Dozet 16, \urica, Nadfeji 7, Rako~evi} 2, Vu~enovi}, Vitkovac 3, Panti} 9, Joksimovi} 14, Florens, Harvi 12. Trener: Slobodan Klipa.

Skromni nastupi
Na{i ko{arka{i su u 12. kolu NLB lige zabilje`ili skromne nastupe. Najefikasniji je bio Goran Ikoni} (14 p), ali je njegova Krka visoko pora`ena kod Partizana (50:75). Budu}nost Nemanje Gordi}a (1 as, 1 sk) i Alekseja Ne{ovi}a (3 p, 2 as) savladala je ku}i Cibonu (81:70), a Zagreb Ante Ma{i}a (1 p, 5 sk) i Miralema Halilovi}a (1 sk) ~e{ki Nimburk (92:84).

Zvijezda NLB lige mijenja klub

Ma~van iz Hemofarma u Makabi
Najbolji ko{arka{ Hemofarma i zvijezda regionalne NLB lige Milan Ma~van karijeru }e nastaviti u izraelskom prvaku Makabiju, prenose beogradski mediji. Prema istim izvorima, Makabi }e platiti pribli`no 500.000 eura obe{te}enja za 21-godi{njeg krilnog igra~a (205 centimetara) koji }e s klubom iz Tel Aviva sklopiti ugovor do 2015. godine. Srbijanski reprezentativac u ovoj sezoni bilje`i prosje~no 19,5 poena i 7,1 skok u NLB ligi.
(E. J.)

Ma~van: Pola miliona eura obe{te}enja

Aktivnosti bh. profesionalnog boksera

Buharalija se priprema u Zemunu
Bh. profesionalni bokser Adnan Buharalija nalazi se na pripremama u kampu „Bali Balkan Boxing“ u Zemunu. Buharalija }e 14. januara 2011. godine u~estvovati na bokserskom spektaklu na Zlatiboru. - Imao sam 33 me~a u karijeri tokom kojih su me pratili brojni usponi i padovi. Ali sada sam kona~no dobio priliku da budem dio jedne ozbiljne pri~e koja me odu{evila, kako organizacijom tako i ambicijama. Uvijek u duelima idem na sve ili ni{ta, tako }e biti i u bu-

Pitino preuzima Portorikance
Slavni ameri~ki ko{arka{ki trener Rik Pitino (Rick) preuzet }e selekciju Portorika s kojom }e poku{ati izboriti plasman na Olimpijske igre 2012. u Londonu, prenose agencije. Jedini ~ovjek u historiji ameri~ke univerzitetske NCAA lige koji je s tri razli~ita tima igrao finalni turnir (prvak s Kentakijem 1996.) oku{ao se i u NBA, ali nije imao ve}eg uspjeha na kormilu Njujork niksa i Boston seltiksa. Pitino (58 godina) trenutno vodi Luisvil univerzitet.

Buharalija: Naredni me~ 14. januara

du}nosti - rekao je Buharalija.

PONEDJELJAK 20. 12. 2010.

19.55
SERIJA, OBN

BHT 1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

12.15

GLOBAL

20.10

60 MINUTA

10.45

STOL ZA 4

21.30

SLU^AJEVI X

09.30

UDRI MU[KI

Gumu{
Gumu{ je smje{tena u bolnicu. Mehmet je jako zabrinut za suprugu, ali i za bebu. Nasre}u, sve se dobro zavr{ava i Gumu{ je pu{tena ku}i. Mehmet organizira malu proslavu. Berk priprema jo{ jedno iznena|enje za porodicu.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

1001. no}
Onur saznaje da Jasemin jo{ ne ide u Njujork. Ali Kemalove k}erke jako lo{e primaju vijest o razvodu. Onur saznaje da je Jamanov sin zapravo Ali Kemalov sin. Jaman odbija dati Umuta Ali Kemalu. Neko je pokrao Ganija i uzeo mu [eherzadin novac. Onur i [eherzada se razilaze.

09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Muzi~ki program 09.35 Bruklinski most, igrana serija, 8/35, r. 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 245/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 26/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 TV Liberty, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 28/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 57/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 7/52 15.45 Nema problema 16.05 Doma}a lektira: Ba{ta sljezove boje 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 17.00 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 29/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 1/8 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 67/70 23.45 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 68/70 00.30 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 1/8, r.
jska serija 21.45 EPP 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija, repriza 18.55 19.05 19.30 19.35 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 82. epizoda 10.00 D`epni zmaji}i, program za mlade, 7. epizoda 10.30 Phil iz budu}nosti, program za mlade, 34. epizoda 10.50 ^arli i Mimo, crtani film 10.55 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Villa Maria, igrana serija, 15. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 83. epizoda 13.05 Djangov veliki povratak, italijanski igrani film (RP) 14.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 61. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 201. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Villa Maria, igrana serija, 16. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 86. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.24 Dnevnik, najava 21.25 Ranjenik, doma}a igrana serija, 3. epizoda 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Otok smrti, igrana serija, 12. epizoda 00.20 Hayd u park, program za mlade 00.50 60 minuta, politi~ki magazin, r. 01.55 Federacija danas, r. 02.20 Dnevnik 3 03.05 Pregled programa za utorak
Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Otvoreni indeks Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dokaz stvaranja

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Arhiv srca, talk show 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Pitajmo zajedno, talk show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.10 Telering, talk show 22.10 Vox populi 22.15 Tjelesna stra`a, film 00.45 Lanina vremenska prognoza 00.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo - sezona lova 09.00 Timmy, crtani film, 35. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 17. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 17. i 18. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 23. epizoda 10.25 WINX, crtani film, 23. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 23. epizoda 11.20 Crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 94. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 80. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam blam 14.55 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 15.15 Muzi~ki program 15.30 Bioclinica 15.40 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 96. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 95. epizoda 17.40 Doma}ica Ovako 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.52 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 15. epizoda 18.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski tv show, 16. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 97. epizoda 21.00 Dokumentarni program 21.30 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 U plamenu, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 64. epizoda 01.00 Sport centar
22.00 22.50 23.00 00.00 Igrani program Bonus Glas Amerike Odjava programa

08.00 Pozori{na veza, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, u`ivo 11.00 Valentina 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija -u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Farma, izbor gazde 21.15 Grand narod pita 23.15 Farma u`ivo 01.00 Egzistens, film
23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.30 21.15 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Muzika Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Na tragu prirode Ja sam tvoja sudbina - indi-

20.00 Dje~ja ve~er, zabavna emisija 22.00 Lifestyle TV 22.40 ^ovjek i zdravstvena kultura

21.50 Ple{i, ple{i, igrana serija 22.50 Igrani film

TV Zenica
15.00 15.10 15.55 16.00 16.10 17.25 17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.30 Vijesti Klinika, igrana serija TV izlog Iz dana u dan Discovery dokumentarni program Eko kviz 2010. TV izlog ZE sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Igrani film TV izlog

TV Gora`de
19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program 20.00 Gost i ona, informativni program 21.00 Sportski pregled 21.30 Ritam `ivota, r. 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dok. program, r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Ludo srce, serija TV Liberty Ja sam tvoja sudbina, serija Bra}a koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija IC sport Trka kolica Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Potez, sportski program 21.25 Autoshop 22.20 Blade 2, igrani film

BN
17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Dnevnik 2 Jelena, doma}a serija BN koktel

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 Na{a realnost, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme - sportski program 21.30 Dragulj u palati, igrana serija 22.15 Sportske legende

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Pod suncem Sen Tropea ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 El profe - igrana serija, 43. epizoda 20.00 TV Liberty 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program

TV USK
18.10 19.00 19.30 20.00 20.15 20.45 20.50 21.30 Duhovni svijet Dnevnik 1 TVUSK Muzi~ki program Sportska hronika U svemiru 13/26 TV izlo`ba Kult, kult, kultura Dnevnik 2

TV OSM
17.00 17.30 17.55 18.30 Serija: Ti si moja sudbina (r) TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emisija

TV KISS
17.00 18.00 19.00 19.25 19.30 Tjednik, info magazin, r. Dokumentarni program Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.45
FILM, HRT2

16.35

SLAGALICA

21.00

WWE

17.30

VFB STUTTGART - BAJERN

14.15 CHELSEA - MANCHESTER UNITED

19.00

MAJMUNI LOPOVI

19.00 VIDEOGRAPHY HIP HOP

17.00

PREVARE

20.15

PURPURNE RIJEKE

15.15 Bez vize 15.45 Total tenis 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 20.55 Pjesma i bingo

14.30 Ski skokovi, S.Kup Engelberg 16.00 Biatlon, S.Kup Pokljuka 17.00 Svi sportovi 17.30 Svi sportovi 18.00 Fudbal 18.15 Fudbal 18.45 Fudbal 20.00 Svi sportovi 20.55 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi

16.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen Freiburg 17.30 Fudbal, Vfb Stuttgart - Bajern Minhen 18.30 Fudbal 19.30 Ekstremni sportovi 19.45 Vijesti 20.15 Fudbal 22.15 Ko{arka, Olimpijakos - Peristeri 23.15 Surfing

13.45 Uskijavanje 14.15 Premier League, Chelsea Manchester United 16.00 NBA, Toronto - LA Lakers 17.45 Real NBA 18.15 Premier League, News 18.30 NBA Live 18.45 Pregled holandske lige 19.45 Premier League, pregled

13.00 Iza scene 14.00 Vra`ja biblija 15.00 Zaronite do tigrastih morskih pasa 16.00 Opasni susreti 17.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 18.00 [apta~ psima 19.00 Majmuni lopovi 19.30 Majmuni lopovi 20.00 Zato~eni u inozemstvu

14.00 Brand New 14.30 Disaster Date 14.50 The Hills 15.20 Date My Mom 15.50 Made Daily 16.10 Busted 16.40 Teen Cribs 17.00 Teen Mom 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere

17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Farmer tra`i `enu

12.10 Kako sam upoznao va{u majku?, serija 13.05 Malkolm u sredini 14.00 Sta`isti 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Purpurne rijeke, film 22.10 Jumper, film

Posljednja {ansa
Harvi [ajn u `ivotnoj je dobi kada se ili u`iva u ste~evinama uspje{nog ~ovjeka ili po~inje osje}ati kao gubitnik koji se vi{e nema ~emu nadati. U njegovom slu~aju, po svim znakovima, Harvi pripada drugoj grupi. Uloge: Dastin Hofman, Ema Tompson, Lijan Balaban, Keti Bejker Reditelj: D`oel Hopkins

PONEDJELJAK 20. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: De{ava se prekretnica u va{em ljubavnom `ivotu. Emocije su sve sna`nije, ispunjavaju se `elje. 21. III - 20. IV Posao: Nema opasnosti za razmirice sa kolegama ili poslovnim partnerima, {to je donedavno prijetilo. Zdravlje: Stalo`eniji ste nego prije.
OVAN
NAJBOLJE GODINE

19.05

UPITNIK, KVIZ

18.25

KOD ANE

22.20

CSI MIAMI

20.05

09.10 Nodi, crtana serija 09.23 Mala princeza, crtana serija 09.34 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.41 Svijet divljine - crtana serija 09.47 Od lutaka do osna`enja, gdje je sudijin ~eki}, program za djecu 10.00 Nikoljdanske radosti - repriza 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.30 Kako su se voljeli Romeo i Julija, film 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - hercegovina 16.26 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 17.54 [arene ka`e 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Presing, politi~ki tolk {ou 21.25 Moj ro|ak sa sela, serija 22.30 Dnevnik 3 22.51 Sport 22.56 Finansijske novosti 23.00 Cirkus, serija 23.55 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program 00.25 Tribunal 00.55 Kako su se voljeli Romeo i Julija

12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.35 More ljubavi, telenovela (110/164)* 13.20 Hitna slu`ba 15, serija (7/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Normalan `ivot, emisija o obitelji 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (8/38)* 15.35 Glas domovine 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.30 HAK „Promet info“ 17.37 8. kat: Bo`i}ni interijer, talkshow 18.25 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.39 Na{i i Va{i 2, TV serija (5/14)* 19.12 Dnevnik plavu{e: Slatko i{~ekivanje, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Latinica: Kako }emo `ivjeti u EU?, 1. dio 21.25 Latinica: Kako }emo `ivjeti u EU?, 2. dio 21.55 Poslovni klub 22.25 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Veliko, ve}e, najve}e: Zra~na luka, dokumentarna serija (2/4)* 00.10 Uo~i Bo`i}a - Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla De{palja

07.55 Mala TV TV vrti}: Imena ulica Brlog: Guska ^arobna plo~a Engleski (14/26) 08.25 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (6/13)* 08.55 Jelenko, serija za djecu (1/13) 09.25 Crno proro~anstvo, serija za djecu (16/26)* 09.50 Beverly Hills 4, serija (14/32)* 10.35 Beverly Hills 4, serija (15/32)* 11.20 Lijepom na{om: Kostrena (2/2) (R) 12.20 Reporteri: Tajni dokumenti o Iraku 13.25 Eureka 3, serija (18/18)* 14.10 Mala TV (R) TV vrti}: Imena ulica (R) Brlog: Guska ^arobna plo~a Engleski (14/26) (R) 14.40 Jelenko, serija za djecu (1/13) 15.15 Dolazim ku}i za Bo`i}, ameri~ki film* 16.40 Johnny Bravo, crtana serija (40/52) 17.00 Hannah Montana 2, serija za mlade (3/30) 17.25 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (6/24)* 17.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Pametni automobil, dokumentarna serija (R)* 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 TV Bingo Show 20.45 Posljednja {ansa, ameri~ki film* 22.20 CSI: Miami 7, serija (12) (5/25)* 23.05 Dnevnik plavu{e: Slatko i{~ekivanje, emisija pod pokroviteljstvom (R) 23.15 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (14/22)* 23.40 Retrovizor: Blizu doma 2, serija (12) (15/22)* 00.25 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 2, serija (5/22)* 01.10 Ciklus Sinatra: Tony Rome, detektiv - ameri~ki film*

06.00 Na{i najbolji dani, serija (67/260) 06.50 Gospodin Magoo, crtana serija (30/65) 07.15 Bumba, crtana serija (59-60/150) 07.30 Graditelj Bob, crtana serija (7/39) 07.45 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtana serija (24/26) 08.10 Roary, crtana serija (20/52) 08.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (57/140) R 09.45 Slomljeno srce, serija (65/130) R 11.55 Gumus, serija (25/100) R 12.55 IN magazin R 13.40 Najbolje godine, serija (60/152) R 14.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (58/140) 15.35 Slomljeno srce, serija (66/130) 16.30 Gumus, serija (26/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (61/152) 21.05 Asi, serija (1/71) 22.45 Tra`i se heroj, igrani film (12) 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Tra`i se heroj, igrani film (12)* - nastavak 00.45 Kontrola, igrani film (15)* 02.40 Bra~ne vode, serija (12/26) 03.05 Ezo TV, tarot show (18)* 04.05 Heroji, serija (7/26) 05.00 IN magazin R

Ljubav: Va{a `elja za ozbiljnom vezom sve je slabija. Potrudite se bar malo, partner vi{e 21.IV - 22.V o~ekuje od vas. Posao: Ne mo`ete se potu`iti, ali vama uvijek ne{to nedostaje. Nema priznanja kroz materijalnu dobit. Zdravlje: Vje{to skrivate nervozu.
BLIZANCI
23.V - 22.VI

BIK

Ljubav: Ne budite isklju~ivi, mislite i na partne-

ra. Poku{ajte shvatiti opravdana o~ekivanja voljene osobe. Posao: Va{a poja~ana aktivnost zna~i vi{e novca ili novi, unosan posao. Tu je i dodatna briga oko bud`eta. Zdravlje: Sami mo`ete popraviti situaciju.
RAK
23.VI - 22.VII

Ljubav: Nedostatak razumijevanja mo`e, na tr-

enutak, ugroziti va{u vezu. Ne pla{ite se, sve dolazi na svoje. Posao: Zadr`avate se na prakti~nom, egzistencijalnom nivou. Te`ite sigurnosti i boljim rezultatima. Zdravlje: Priu{tite sebi relaksaciju.
LAV
23.VII - 22.VIII

Ljubav: @elite {to vi{e ljubavnih u`ivanja. Isto-

vremeno, `udite za smirenim, trajnim emocijama. Posao: Osmi{ljavate nove ideje, rje{avate nedoumice. Ako treba, izolirajte se i prepustite potpuno radu. Zdravlje: Ne iscrpljujte se previ{e. DJEVICA Ljubav: Pravi je trenutak da ostvarite ljubavne ma{tarije. Ipak, odijelite san od jave, ne idealizirajte partnera. 23.VIII - 22.IX Posao: Obratite se kolegama. Nemojte odustati ako nisu susretljivi ili vas ne razumiju. Mo`da ste preosjetljivi. Zdravlje: Zadr`ite postoje}i ritam. Ljubav: Gotovo neosjetno, jedno nje`no prijaVAGA teljstvo mo`e prerastiu veliku i strasnu ljubav. Sve je tajnovito. 23.IX - 22.X Posao: Kontrolirajte vlastitu impulsivnost, brzopleto ili nadmeno nametanje vlastitih ideja. Nemojte `estoko reagirati. Zdravlje: Prevladavate manju krizu.
[KORPIJA
23.X - 22.XI

Ljubav: ^ini vam se da je pravi izlaz po-

21.15
SERIJA, ALFA TV

Ja sam tvoja sudbina
[an~al se obla~i kao D`aja {to zbunjuje Sidartovu djecu. Svima je ~udno njeno pona{anje, jer znaju da [an~al nije dobronamjerna i promjena ih je iznenadila. An~al vjeruje da se [an~al samo pretvara kako bi nju izbacila iz ku}e.

Male bo`i}ne tajne

20.00

vla~enje. Na taj na~in skrivate dileme u odnosu na partnera. Posao: Najbolja taktika je da se ne obazirite na nerazumijevanje okoline. Imajte povjerenja u svoje sposobnosti. Zdravlje: Na|ite vremena za odmor.
STRIJELAC
23.XI-22.XII

SERIJA, BHT1

Marselina, Olimpija, Mari i @ana su slu`avke. Sve ~etiri `ive i rade u bogatim porodicama, koje stanuju u zgradi za „vi{u klasu“. Marselina, 65-godi{njakinja, oduvijek slu`i kod porodice Dubrel. Olimpija, zgodna 30-godi{nja `ena, ima duboko skrivenu tajnu. Mari je upravo izgubila mu`a, a njen ponos i radost, sin Aleksandar nedavno je postao in`enjer.

Ljubav: Shvatite da je ljubav sr` `ivota, glavni

pokreta~ va{e snage. Podijelite to sa voljenom osobom. Posao: Budite energi~ni ali i ljubazni, pa }e se va{i planovi ostvarivati bez te{ko}a. Imate podr{ku kolega. Zdravlje: Preosjetljivi ste. Ljubav: Ako ste do sada u`ivali u nesvakiJARAC da{njem partneru, shvatate da me|u vama, ipak, vlada nerazumijevanje. 23.XII-21.I Posao: Budite uvjereni da }ete uspjeti i to }e se ostvariti. Prionite na posao svom snagom, voljom i umije}em. Zdravlje: Bolje raspolo`enje nego ina~e.
VODOLIJA
22.I-19.II

16.55
A la Carte
Ove sedmice gledaoci }e u`ivati u finalnim emisijama A la Cartea. Gledajte kako }e se na{i finalisti Marina Savi}, Damir ^eljo, Anja Tojaga, Branislav Kretelja sna}i u kuhinji i dobiti najvi{e ocjene degustatora. Da li }e uspje{no poslu`iti vino i izvr{iti svoj konobarski zadatak, gledajte od ponedjeljaka do ~etvrtka u A la Carteu.

BH gastro kutak 16.30
KUHARSKI [OU, BHT 1
Kuharski {ou „BH gastro kutak“ uz jednog od na{ih najboljih kuhara Nihada Mameled`iju vodi Darko Ko{avi}. Serijal je koncipiran na ponudi bogate bh. gastroenolo{ke tradicije uz posebnu prezentatorsku dimenziju, koja se zasniva na odli~nom voditeljskom tandemu.

Ljubav: Volite neslu}enim `arom, sa lako}om.

@elite potpuno osvojiti voljeno bi}e, prepustiti se ljubavi. Posao: Imate osje}aj kako vam neko onemogu}ava ostvarenje zamisli. Ipak, ~vrsto idete dalje. Zdravlje: Za{titite ko`u.
Ljubav: Ne odbacujte partnera samo zato {to nije „savr{en“. Imate razloga za u`ivanje, za 20.II-2O.III uzvi{ena osje}anja. Posao: Zanimaju vas stvari od ve}eg zna~aja. Pogotovo ako o~ekujete rje{enje o poslu ili promjeni nabolje. Zdravlje: Ne zanemarujte simptome umora.
RIBE

KULINARSKI [OU, OBN

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Predsjedniku ~etvrti mandat

Ponovo Luka{enko
MINSK - Bjelorusi su ju~er birali predsjednika. Veliki favorit i dosada{nji predsjednik Aleksandar Luka{enko vodio je, prema izlaznim anketama, sa 72,3 posto glasova, dok je njegov najbli`i rival Andrej Saninkov osvojio 6,33 odsto, javlja RIA Novosti. Luka{enko je na vlasti od 1994. godine i nova pobjeda }e zna~iti ~etvrti mandat.

Cijenjene `ivotinje u arapskom svijetu

Najljep{a kamila
Vajnhaus: Fenomenalan glas i problemati~no pona{anje

Ejmi Vajnhaus }e ruskom milijarderu pjevati za Novu godinu

NO] OD MILION DOLARA
Britanska pjeva~ica se sprema za koncerte u Brazilu
LONDON - Britanska pjeva~ica an|eoskog glasa i |avolskog pona{anja Ejmi Vajhaus (Amy Winehouse) za nastup na privatnoj zabavi u najlu|oj no}i dobit }e honorar od milion dolara, pi{u tabloidi s Otoka. Prema njihovim navodima, pjeva~ica }e Novu godinu uljep{ati svojim nastupom neimenovanom ruskom milijarderu i njegovim prijateljima na zabavi u Moskvi. Na taj na~in }e zvijezda koja ve} dugo ima problemati~no pona{anje nastup iskoristiti za pripremu za koncerte u Brazilu. - Ejmi se trenutno osje}a odli~no. Odlu~na je da u historiji bude zapam}ena kao odli~na pjeva~ica, a ne kao neko ko je upropastio talent zbog droge. Duga cesta povratka na vrh zapo~inje u Moskvi. Ovo je zagrijavanje uz dobru zaradu - rekao je izvor blizak pjeva~ici.

RIJAD - U pustinjskom regionu udaljenom 400 kilometara od glavnog grada Saudijske Arabije organiziran je izbor najljep{e kamile. Vlasnici ove plemenite `ivotinje, veoma cijenjene u cijelom arapskom svijetu, dolaze iz svih zaljevskih zemalja na ovo natjecanje. Prosje~na kamila dostigne cijenu dva prosje~na automobila, dok kamila koja pobijedi vrijedi cijelo bogatstvo, navode mediji.

Iskosa

Najskuplja jelka
ABU DABI - Najskuplja ovogodi{nja bo`i}na jelka ne nalazi se u Vatikanu, ve} u jednoj od arapskih metropola Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Jelka je ko{tala 11 miliona dolara i nalazi se u hotelu Palas. Drvo je visoko 12 metara i ukra{eno je zlatnim li{}em, ogrlicama i drugim nakitom. Sadr`i ukupno 181 dijamant, perle, smaragd, safir i drugo drago kamenje.

Zarobljeni pobunjenici u Pakistanu
KARA^I - Sukobi u Pakistanu ne jenjavaju. Vladine snage nastavljaju operacije na sjeverozapadu zemlje potiskuju}i pobunjenike prema Afganistanu. Vojska je u jednoj od akcija u plemenskom podru~ju Hajber zarobila nekoliko pobunjenika koji su s kapulja~ama na glavama dovedeni pred novinare. Saop}eno je da je zaplijenjena i velika koli~ina oru`ja.

Nesvakida{nji prizor u velikom akvariju

(Foto: Reuters)

Djeda Mraz hranio ribe u [angaju
Kapulja~e na glavama militanata
(Foto: Reuters)

[ANGAJ - ^elnici Velikog okeanskog akvarija u kineskom gradu [angaju, jednom od najpoznatijih na svijetu, prona{li su na~in kako da privuku vi{e posjetilaca tokom novogodi{njih

praznika. Ronilac obu~en u Djeda Mraza ju~er je hranio ribe u velikom akvariju, pru`aju}i tako posjetiocima nesvakida{nji prizor i priliku za dobre fotografije.